سه شنبه 27 آبان 1393 - 130 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 130

  بورس شاخص سکه تمام یورو 1.loV
  دالر No.130 Tue.Nov 18 .2014 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 130 شماره اول سال 1436 محرم 24 1393 آبان 27 سهشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  75965 9130000 40800 32450
  دش اعالم غيرمنتظره گزارشي
  در اسالم نام به مسلح ههای گرو ساختن با كامل
  دشمنان ركود در جهان اقتصاد كنند
  سومين می هراسی
  اسال سردوشی اعطای تحليف آموختگی، دانش مشترک مراسم
  هشتمين سه در را جهان بزرگ اقتصاد سومين ژاپن اقتصادي كننده وس ماي آمار ايـران
  انتشار اقتـصاد
  نيـاز روز صبح ايران، اسالمی جمهوری ارتش افسری های دانشگاه
  دانشجويان در را كشور اين اقتصاد پياپي دوره دومين براي ميالدي جاري سال سوم
  ماهه قوا، كل معظم فرمانده خامنه اهلل يت حضرت حضور با (دوشنبه)
  گذشته اقتصادي رشد درصد به نتوانسته ژاپن گزارش اين اساس بر داشت. نگه
  ركود در اسالمی انقالب معظم رهبر شد. برگزار علی(ع) امام افسری دانشگاه
  در كشور اين اقتصاد شدن كوچك از جديد آمارهاي يابد دست شده شبيني
  پي ضمن يافتند حضور شهدا ادمان محل در مراسم، ميدان به ورود
  ابتدای ناخالص توليد كرد، منتشر ديروز ژاپن دولت كه آماري اساس بر يهد.
  خبر متعال خداوند از را مقدس دفاع گرانقدر شهدای درجات علو فاتحه،
  قرائت سوم ماهه سه كه سپتامبر تا جوالي فاصله در كشور اين كردند.
  داخلي
  مسئلت كرد. پيدا كاهش درصد 4/0 يرود شمار به صفحه 16 صفحه له
  مقا شد
  سر بيان نياوران موسسه تخصصي نشست راي
  در اتفاق قول
  اتفاق صفت جنان محمدصادق بير
  ها
  سر يارانه
  هدفمندي يازدهم دولت
  مردان قرار ويژهيي شرايط
  در گوشه همه بايد
  دارند هاي حوزه در ايران جامعه كنارهاي
  و رصد خوب را فرهنگ اقتصاد
  سياست، حرفها رويدادها، ناكامل رصد
  كنند. را دولت تواند مي منتقدان هاي
  حديث سازي تصميم شرايط كند پذير يب
  آس كند. دشوارتر را حساس مقاطع در ويژه به نكرد
  كم را صلهها
  فا يازدهم دولت زنان مردان اين بر
  عالوه انسجام حفظ در بايد را سعي
  بيشترين هر باشند. داشته دولت درون
  داخلي صفحه3 يكي قلم بر زبان از كه سخني
  حرف آن از پيش كه شود جاري دولت مردان
  از نرسيدهاند محتوم نتيجه يك به دربارهاش تورم
  كاهش دستاوردهاي براي نقدينگي خطر هشدارداد:
  سيف اركان بر جبرانناپذيري لطمات
  قطعا نيك يازدهم دولت كرد. خواهد وارد
  دولت چگونه دولت سرسخت منتقدان داند بود
  مي پيشنهاد فقط اول معاون
  سخنان سنگين كوهي سبك كاه از ابزار كدام
  با در اختالف طبل بر آن با كرده
  درست ميشود موجب وضع اين كوبند. مي
  دولت درصد را تورم قانوني، سپرده نرخ در درصدي كاهش داده، انجام مركزي بانك كه يهايي بررس طبق طرح در دولت اعضاي حساسيت ميزان
  كه كارشناسي غير جنس هم غير شود
  مباحث مي نقدينگي 5/4درصد افزايش موجب قانوني سپرده نرخ در كاهش درصد داد خواهد
  افزايش كه روزهايي در متاسفانه اما يابد.
  افزايش دارد، دست در را امور زمام فعلي صفحه4
  دولت را غيرهمساز اقتصادي مباحث چندينبار منتقدان خرسندي اسباب آورده زبان
  بر اخير نوسانات پي در را تابستان آمار مركزي بانك «تعادل» گزارش از كمتر كه حالي در اند. كرده فراهم
  را داد رخ جهاني طالي دالر ازار در كرد اعالم آب صنعت نمايشگاه دهمين
  از رييسجمهور اول معاون پيش روز 50
  در سرمايه افزايش براي كه داد
  خبر ودالر طال االكلنگ درصدي 14 افزايش نيرو وزارت هاي رح كرد
  مطرح «تعادل» با توگو گف در بولونيا دانشگاه اقتصاد
  استاد ذخيره نرخ اقتصادي هاي بنگاه جهان
  گردش در هبها اجار شاخص آب صنعت در تحول
  براي تا مركزي بانك نزد بانكها سپرده مييابد.
  قانوني كاهش درصد جنگ
  5/2 راه سد آزاد
  تجارت 11هحفص 12هحفص صفحه7 صفحه همين در ادامه 15هحفص سرمقاله
  مذاكرات
  خبر در موفقيت براي موسويان
  پيشنهادهاي ايرانيان حيات آينده ييسجمهور: قول
  ر اتفاق راي،
  اتفاق مها تحري اروپا اتحاديه سوي از شده يادداشتي در موسويان
  سيدحسين سازمان امنيت شوراي هاي قطعنامه پايان تا باقيمانده كم زمان به اشاره آب
  با مديريت شيوه به
  وابسته اقتصادي فعاالن ميان در تحرک از موجي روزها آن در خبر
  اين شرايط اين در كنند. لغو را ملل نوشت: ايران يي هسته مذاكرات
  مهلت دولت استراتژي تغيير از متفاوتي هاي حديث ها حرف كرد
  ايجاد متاسفانه گفت: 14 مهر پرسش كنگره به پيامي در روحاني
  حسن در بايد امريكا يكنبه جا هاي تحريم روي كنندگان ره مذاك توافق
  احتمال بانك كل رييس تكذيب با گذشته روز كه كرد ايجاد زدايي تورم
  در ميكنيم زيست آب كم يي پهنه در كه برديم ياد از يي دهه
  چند بمانند. باقي تعليق حالت پيش يي هسته توافق يك كلي
  طرح جامعه طرف از اول معاون هاي حرف كه حالي در شد. مواجه
  مركزي ما كتاب حساب بي رفتار هرگونه جبران توان طبيعت
  پنداشتيم از پيش بايد كه آخر مرحله در زياد آذر) وم (س 42وامبر االجل رب
  از حرف اين كه گويد مي سيف اما شد، تلقي خبر عنوان به صنعتي
  فعاالن دارد.
  را باراک تجمهوري رياس دوران پايان
  است. دو حرف در سازگاري فقدان است. بوده او پيشنهاد فقط اول
  معاون رييسجمهور پيام ،14 مهر پرسش ملي كنگره در فاني لياصغر
  ع شود؛ تكميل امريكا جمهور ييس اوباما سيدحسين ايسنا، گزارش
  به خوبي رويداد هرگز يازدهم دولت اقتصادي سياسي، برجسته
  مقام است: شرح بدين كه كرد قرائت را كنگره اين
  به بايد: ايران هكننده مذاكر تيم پيشين عضو
  موسويان اين از آهنگي خوش ساز نميآيد حساب به دولت مجموعه
  براي اين كشور اين آينده به اميدم زمين ايران عزيز انشآموزان
  د پارلمان در را الحاقي پروتكل -1 در كه خود يادداشت در ايران هي
  هستي نميشود. شنيده اختالف از خوانم فرامي اميد اين به نيز را ديگران است زياد بسيار
  سرزمين كند. تصويب سي بي بي خبري شبكه اينترنتي
  پايگاه اصلي مردان ميان در وظيفه تفكيك نوعي رسد مي نظر
  به جمله به شما هاي پاسخ گري نخبه انديشهورزي پيام كه اينروست ه موافقتنام 1.3اصالحيه كد -2 اگرچه نوشت: است، شده
  منتشر براي سياسي اقتصادي، مسايل درباره دقيق بندي تقسيم
  دولت هاي نسل ما فرداي امروز زندگي هاي چالش بيانگر كه هايي
  پرسش تصويب كابينه در را آژانس انهاي پادم خواند احتمالي نظامي ابعاد وجود را هاي بازرسي كه كند موافقت يي هسته جامع بسته يك به دستيابي
  احتمال رييس از كه حالي در است. چاره راه ها، تصميم واقعيتها
  بيان اميدوارم. هستند،
  آينده كند. كند. آغاز را انرژي المللي بي آژانس بازرسان سرزده اما است، كم يي هست مذاكرات
  در ذخيره نرخ افزايش يا كاهش درباره رود مي انتظار مركزي بانك
  كل بهتر، زندگي زمينهساز شما فراوان هاي توانمندي كه
  مطمئنم در اورانيوم سازي غن حفظ به سوخت نكردن بازفرآوري به -7 يشود. شامل را اتمي هاي رف كه دارد وجود احتمال
  اين بانكها تسهيالت سود نرخ افزايش كاهش يا ها بانك
  قانوني ايران نوين تمدن براي تر شايسته سهمي ايفاي بيشتر
  سربلندي يتر طوالن زمان يك براي درصد سطح تاسيسات در شده استفاده هستهيي 1.3 كد مشروط اجراي با -2 يك كلي طرح برسر كننده
  مذاكره هاي بحث رود مي انتظار اول معاون از بگويد، سخن گذاريها
  سپرده كمك به از نمادي را مهر پرسش من است. جهان ملل حيات
  در دهد. ادامه دهد. ادامه اراک هاي پادمان جامع موافقتنامه اصالحيه 24 االجل ضرب پايان تا يي هسته
  توافق وظايف با مرتبط كه هايي تصميم دولت اداره چگونگي به
  مربوط در نهادن گام براي تمريني شما نخبگي ورزي انديشه
  طلبيدن مصرف سوخت نكردن بازفرآوري به به اورانيوم ذخيره كاهش به 8شروع از اصالحيه اين كند. موافقت آژانس برسند. توافق به
  نوامبر يا اجرايي معاون يا اول معاون وقتي كند. بيان را است اول
  معاون هاي حل راه به تيافتن دس بزرگ تفكرات محوري، مساله
  مسير زماني براي اراک راكتور در شده كند. عملي نيازهاي سطح كه ميخواهد آن كننده امضا كشورهاي اختالف مورد مساله حاضر
  درحال به دارند غيراقتصادي تكاليف وظايف كه رييسجمهور مشاور
  فالن دانم. مي ايرانيان زندگي ساختن بهتر براي مناسب دهد. ادامه والن سطح در غنيسازي ظرفيت حفظ يك ساخت براي خود تصميم هرگونه است؛ چيز دو مذاكرات اين در
  اصلي بايد گذارند مي پا تخصصي اقتصادي مباحث طرح صحنه به دليل
  هر هايي پرسش بزرگي اندازه به هركس بزرگي كه نگفتهاند سبب
  بي سطحي در اورانيوم ذخيره حفظ 5به سانتريفيوژ 400 9هزارو حدود كنوني آژانس به را جديد هستهيي تاسيسات سازي غني ظرفيت مساله حل
  لزوم شود. تبديل پيشنهاد به خبر كه داد
  احتمال همينرو از ميداند. آن هاي پاسخ يافتن به موظف را خود كه
  است است الزم داخلي نيازهاي رفع براي كه ديگر سانتريفيوژ هزار 12 نكردن فعا كنند. اعالم لغو چگونگي زمان ايران در
  اورانيوم ببيند. آسيب ناحيه اين از نبايد يازدهم
  دولت دانايي بهار با مقارن كه مهر هر در بزرگ شهاي پرس نهادن
  پيش دهد. ادامه هند. شد نصب تاكنون كه سال در ايران ايسنا، گزارش به يمها.
  تحر با فردا انديشمندان امروز آموزان دانش آشنايي براي ابزاري
  است، سوي از بايد اقدامات اين تمام اقدامات اين موسويان، نوشته به تصويب به واكنش در 2007 دست به هاي پيشرفت به توجه
  خبر
  با به انديشيدن است اميد است كشور مشكالت چالش ترين
  مهم گيرد. قرار توافق مورد رهنندگان مذاكك سازي شفاف از حد باالترين تواند مي سازمان امنيت شوراي هاي قطعنامه سواالت ديگر قبلي، مذاكرات در
  آمده در بزرگ هاي انديشه پرورش كردن بزرگ زمينهساز بزرگ
  مسايل اقدامات ازاي در نيز امريكا را آن غرب كه ظرفيتي نبود ايران كرد. متوقف را اصالحيه اين اجراي ملل ميزان اورانيوم، سازي غن سطح
  شامل مهر پرسش نام پرسشي امسال باشد. سرزمين اين آموزان دانش
  همه ايران اعتمادسازي سازي شفاف كند. تضمين ميخواند يي هسته گريز داوطلبانه اقدامي نيز ابتدا در كه اجرايي در بازرسان حضور اورانيوم
  ذخيره خودروسازي سوم قطب آن پاسخ به ما زندگي كيفيت ايراني تمدن تداوم كه گرفته خود
  به حالت به كه هايي تحريم تمام بايد تمام بايد اقدامات اين ازاي در غرب بود. ايران سوي از الزامي نه دو حل صورت در فردو
  تاسيسات است آب مديريت شيوه به وابسته ايرانيان حيات دارد.آينده
  بستگي دارد كيفيت درخصوص بسياري هاي رف
  ح شوراي كند لغو بود درآورده تعليق عليه چندجانبه يكجانبه يمهاي تحر باالتر اورانيوم سازي غن تعليق به هستند. پاسخگويي قابل اصلي
  مساله استوار، سال 7000 به قريب كه تمدني جامعه نيست شايسته
  و پرونده بايد ملل سازمان امنيت كند. لغو را ايران توافق طبق كه گونه همان 5درصد، از وجود راههايي مساله اين حل
  براي كه رهبري معظم مقام فرمايش كرد: تصريح چابهار مردم
  نماينده نادرست شيوه تنگناي در زيسته ايران پهنه در خالق مولد
  زاينده، ملل سازمان در ايران يي هسته ايران توافق حصول از بعد مرحله در بود پايبند آن به نيز اين از پيش ژنو كه باشد اين بايد راها اين اصول
  دارد. داشته يي ملي-منطقه توليد يا كنيم تقويت را مقاومتي اقتصاد
  بايد گيرد. قرار آب مصرف نادرست توزيع آب تقاضاي مصرف،
  مديريت بازگرداند عادي حالت به را آژانس گيرد: كار را زير اقدامات بايد دهد. ادامه اعتمادساز اقدامات اتخاذ سازي اف
  شف بگيريم. نظر در چابهار خودروسازي حوزه در بايد را
  باشيم فرزندان شما كه كردم مطرح جهت آن از را آب درباره
  پرسش كند. لغو را هايش قطعنامه آب راكتور فني طراحي باز به فردو غنيسازي تاسيسات تبديل سوي از مها تحري لغو ايران سوي
  از راديو در خودروسازي سوم قطب ايجاد مورد در جدگال
  يعقوب ميكنيد زيست سرزميني در كه بينديشيد اين به زمين ايران
  آينده يادداشت در موسويان سيدحسين كنوني توليد تواند مي كه اراک سنگين كند. آغاز را تحقيق توسعه سايت يك صورت به بايد جهاني هاي
  قدرت مهمتر صنعتي قطب اين ايجاد در كيفيت بحث كرد: بيان وگو
  گفت درستي دليل به ما پيشينيان نيست فراوان نعمت اين از اش بهره
  كه را مذاكرات اين در غرب هدف خود سال در 01كيلوگرم از را آن پلوتونيوم فردو سايت ايران ايسنا، گزارش به مدل يك در يتواند كه باشد
  همزمان در اما نداريم سازي خودرو در كمبودي هيچ كميت نظر از
  است، ياد از دههيي چند متاسفانه بودند. كرده غلبه كاستي براين
  تدبيرها صلحآميز ماهيت از يافتن اطمينان كند. محدود كيلوگرم يك به ايجاد نطنز جايگزين سايت عنوان به را شود. تنظيم
  دوجانبه رهبري معظم مقام فرمايش دارد. وجود نگفتهيي هاي حرف
  كيفيت توان طبيعت پنداشتيم كنيم مي زيست آب كم يي پهنه در كه
  برديم درحالي دانست ايران يي هسته برنامه سايت به فردو تاسيسات تبديل ايراني رهكنندگان مذاك است كرده هكننده مذاكر تيم پيشين عضو
  اين داشته يي ملي-منطقه توليد يا كنيم تقويت را مقاومتي اقتصاد بايد
  كه دارد. را ما كتاب بيحساب رفتار هرگونه جبران حق از برخورد خواستار ايران كه كند. تكميل را توسعه تحقيق قبول مورد در اظهارنظري هيچ تاكنون خود ديدگاه ادامه در هايران
  هسيت بگيريم. نظر در چابهار خودروسازي حوزه در بايد را
  باشيم منابع بگيريم پيش تدبير راه شديم آن بر اما ديرهنگام،
  اگرچه تكنولوژي از استفاده بر مبني خود با را انفجاري هاي چاشني مساله -3 شتهند. ندا پيشنهاد اين حصول از پس كرد: مطرح نگونه اي
  را آزاد منطقه ذات به بايد هم داد: ادامه شوراها كميسيون
  عضو بايد فردا نخبگان امروز آموزان دانش كنيم. مديريت درست را
  آب هر اهداف بسته اين است. يي هسته كند. حل آژانس آب راكتور در تغييرات اعمال راستاي در ايران هيي، هست توافق
  يك توجه دارد خوبي موقعيت كشور شرقي محور در كه چابهار
  اقتصادي را ايراني جامعه بيابند را عقالنيت اين ابزار بينديشند اكنون
  از ايران يعني كننده مذاكره طرف دو كابينه در را الحاقي پروتكل امضاي توليد كاهش براي اراک سنگين را زير كارهاي بايد آن فوري
  اجراي منطقه در خودروسازي صنعت كه صورتي در آن. مزاياي به هم
  كرد نهاده آنها پيشروي گذشته اشتباهات كه هايي چالش از تا كنند
  قادر چارچوب يك در را جهاني هاي قدرت كند. مطرح پارلمان كند. آغاز را پلوتونيوم دهد:
  انجام داخلي توليد براساس نظارت كيفيت كنترل شود، فعال چابهار
  آزاد ارمغان به ما براي را دشواري روزهاي مهم اين از غفلت روند.
  فراتر اقدامات صورت به بينانه واقع زماني تمام ازاي در جهاني هاي درت درباره آژانس سواالت به پاسخگويي الحاقي پروتكل مشروط اجراي با -1
  بهكار خودرو توليد در خاص برندهاي استانداردها گيرد مي صورت انتظار در تهتري شايس بهتر زندگي كنيم چنين اگر آورد ميكند.
  خواهد برآورده مناسب متقابل اعمال هاي تحريم بايد اقدامات اين آن آژانس كه اش يي هسته هاي فعاليت هاي سالح گسترش منع
  معاهده را خارجي داخلي شهروندان مردم رضايت بتواند تا شود مي
  برده بود. خواهد
  ما كند.
  كسب منفي مثبت پيامدهاي اقدامي هر گفت: ادامه در آيكن
  جدگال با بيشتر همكاري براي ايران آمادگي
  اعالم المت س مورد در چابهار در اقدام اين منفي پيامد نخستين
  دارد زيستي محيط استانداردهاي كليه كه است هوا سالمت زيست
  محيط نيز آيكن رييس نايب عصمت باهر سطح فني هاي قابليت به باتوجه آيكن، رييس نايب عصمت، باهر اطالعات فناوري سازمان
  رييس مشكالت كه است جمعيت ازدياد بحث ديگري شود رعايت
  بايد دستاوردهاي به اشاره با ديدار اين در ايران داخلي، متخصصان دانش نهاد يك آيكن اظهارداشت: تا است آماده ايران گفت:
  ايران ميآورد. وجود به شهرستان اين براي را
  زيادي ازجمله مختلف هاي حوزه در ايران برخي ميزبان تا دارد آمادگي تسهيالت انتظار كه است المللي بين هاي فعاليت در بيشتري
  مشاركت اين كرد: تصريح دارد، هم مزايايي اقدام اين اينكه بيان با
  وي كرد تاكيد IPV6 به IPV4 از گذر بوده منطقه در آيكن هاي فعاليت به خدمات ارايه براي بيشتري در دانش تبادل قبيل از
  آيكن اين براي افزوده ارزش مسكن اقتصاد، اشتغال، ايجاد بر بيشتر
  اقدام آينده جلسات در شده مطرح موارد دفتر يك توان مي اساس، برهمين ايران ازجمله مختلف كشورهاي از گذر ازجمله مختلف هاي
  حوزه در استاني اهداف جز اقدام اين اصلي هدف است متمركز
  شهرستان عملياتي امكان درصورت مطرح هاي برنامه پوشش براي يي منطقه كند. فراهم باشد. داشته IPV6 به IPV4
  .تسا همسايه كشورهاي به خودرو ترانزيت راه ايجاد
  چابهار، شد. خواهد كرد. تاسيس ايران در نهاد آن افزود: ارتباطات وزير معاون با ديدار در جهانگرد نصراهلل
پيشنهادهاي موسويان براي موفقيت در مذاكرات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1393/8/27
پيشنهادهاي موسويان براي موفقيت در مذاكرات


سيدحسين موسويان در يادداشتي با اشاره به زمان كم باقيمانده تا پايان مهلت مذاكرات هسته‌يي ايران نوشت: احتمال توافق مذاكره‌كنندگان روي طرح كلي يك توافق هسته‌يي پيش از ضرب‌الاجل 24نوامبر (سوم‌آذر) زياد است.

به گزارش ايسنا، سيدحسين موسويان عضو پيشين تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي ايران در يادداشت خود كه در پايگاه اينترنتي شبكه خبري بي‌بي‌سي منتشر شده است، نوشت: اگرچه احتمال دستيابي به يك بسته جامع در مذاكرات هسته‌يي كم است، اما اين احتمال وجود دارد كه طرف‌هاي مذاكره‌كننده برسر طرح كلي يك توافق هسته‌يي تا پايان ضرب‌الاجل 24 نوامبر به توافق برسند.

درحال حاضر مساله مورد اختلاف اصلي در اين مذاكرات دو چيز است؛ لزوم حل مساله ظرفيت غني‌سازي اورانيوم در ايران و زمان و چگونگي لغو تحريم‌ها.

با توجه به پيشرفت‌هاي به‌دست آمده در مذاكرات قبلي، ديگر سوالات شامل سطح غني‌سازي اورانيوم، ميزان ذخيره اورانيوم و حضور بازرسان در تاسيسات فردو در صورت حل دو مساله اصلي قابل پاسخگويي هستند.

براي حل اين مساله راه‌هايي وجود دارد. اصول اين راه‌ها بايد اين باشد كه شفاف‌سازي و اتخاذ اقدامات اعتمادساز از سوي ايران و لغو تحريم‌ها از سوي قدرت‌هاي جهاني بايد به‌صورت همزمان باشد كه مي‌تواند در يك مدل دوجانبه تنظيم شود.

اين عضو پيشين تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي ايران در ادامه ديدگاه خود را اين‌گونه مطرح كرد: پس از حصول يك توافق هسته‌يي، ايران در راستاي اجراي فوري آن بايد كارهاي زير را انجام دهد:

1- با اجراي مشروط پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي موافقت كند كه بازرسي‌هاي سرزده بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را شامل مي‌شود.

2- با اجراي مشروط كد 3.1 اصلاحيه موافقتنامه جامع پادمان‌هاي آژانس موافقت كند. اين اصلاحيه از كشورهاي امضا‌كننده آن مي‌خواهد كه هرگونه تصميم خود براي ساخت يك تاسيسات هسته‌يي جديد را به آژانس اعلام كنند.

به گزارش ايسنا، ايران در سال 2007 در واكنش به تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل اجراي اين اصلاحيه را متوقف كرد. اجرايي كه در ابتدا نيز اقدامي داوطلبانه و نه الزامي از سوي ايران بود.

3- به تعليق غني‌سازي اورانيوم بالاتر از 5درصد، همان‌گونه كه طبق توافق ژنو پيش از اين نيز به آن پايبند بود ادامه دهد.

4- تبديل تاسيسات غني‌سازي فردو به يك سايت توسعه و تحقيق را آغاز كند.

به گزارش ايسنا، ايران سايت فردو را به‌عنوان سايت جايگزين نطنز ايجاد كرده است و مذاكره‌كنندگان ايراني تاكنون هيچ اظهارنظري در مورد قبول اين پيشنهاد نداشته‌اند.

5- اعمال تغييرات در راكتور آب سنگين اراك براي كاهش توليد پلوتونيوم را آغاز كند.

6- پاسخگويي به سوالات آژانس درباره فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش كه آژانس آن را وجود ابعاد نظامي احتمالي مي‌خواند را آغاز كند.

7- به بازفرآوري نكردن سوخت هسته‌يي استفاده شده در تاسيسات اراك ادامه دهد.

8- شروع به كاهش ذخيره اورانيوم به سطح نيازهاي عملي كند.

9- حفظ ظرفيت غني‌سازي در سطح كنوني حدود 9هزارو400 سانتريفيوژ و فعال‌ نكردن 12هزار سانتريفيوژ ديگر كه تاكنون نصب شده‌اند.

به نوشته موسويان، اين اقدامات مي‌تواند بالاترين حد از شفاف‌سازي ايران و نبود ظرفيتي كه غرب آن را گريز هسته‌يي مي‌خواند تضمين كند.

غرب در ازاي اين اقدامات بايد تمام تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه عليه ايران را لغو كند.

در مرحله بعد از حصول توافق ايران بايد اقدامات زير را به‌كار گيرد:

1- باز طراحي فني راكتور آب سنگين اراك كه مي‌تواند توليد كنوني پلوتونيوم آن را از 10كيلوگرم در سال به يك كيلوگرم محدود كند.

2- تبديل تاسيسات فردو به سايت تحقيق و توسعه را تكميل كند.

3- مساله چاشني‌هاي انفجاري را با آژانس حل كند.

4- امضاي پروتكل الحاقي را در كابينه و پارلمان مطرح كند.

قدرت‌هاي جهاني در ازاي تمام اين اقدامات بايد تحريم‌هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا و تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را لغو كنند. در اين شرايط تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا بايد در حالت تعليق باقي بمانند.

در مرحله آخر كه بايد پيش از پايان دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما رييس‌جمهور امريكا تكميل شود؛ ايران بايد:

1- پروتكل الحاقي را در پارلمان تصويب كند.

2- كد 3.1 اصلاحيه موافقتنامه‌ پادمان‌هاي آژانس را در كابينه تصويب كند.

3- به حفظ غني‌سازي اورانيوم در سطح 5درصد براي يك زمان طولاني‌تر ادامه دهد.

4- به بازفرآوري نكردن سوخت مصرف شده در راكتور اراك براي زماني طولاني‌تر ادامه دهد.

5- به حفظ ذخيره اورانيوم در سطحي كه براي رفع نيازهاي داخلي لازم است ادامه دهد.

تمام اين اقدامات بايد از سوي مذاكره‌كنندگان مورد توافق قرار گيرد.

امريكا نيز در ازاي اقدامات شفاف‌سازي و اعتمادسازي ايران بايد تمام تحريم‌هايي كه به حالت تعليق درآورده بود لغو كند و شوراي امنيت سازمان ملل بايد پرونده‌ هسته‌يي ايران در سازمان ملل و آژانس را به حالت عادي بازگرداند و قطعنامه‌هايش را لغو كند.  سيدحسين موسويان در يادداشت خود هدف غرب در اين مذاكرات را اطمينان يافتن از ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌يي ايران دانست درحالي كه ايران خواستار برخورد از حق خود مبني‌بر استفاده از تكنولوژي هسته‌يي است. اين بسته اهداف هر دو طرف مذاكره‌كننده يعني ايران و قدرت‌هاي جهاني را در يك چارچوب زماني واقع‌بينانه و به‌صورت اقدامات متقابل مناسب برآورده مي‌كند.نویسنده:
رييس‌جمهور: آينده حيات ايرانيان وابسته به شيوه مديريت آب
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1393/8/27
رييس‌جمهور: آينده حيات ايرانيان وابسته به شيوه مديريت آب
حسن روحاني در پيامي به كنگره پرسش مهر 14 گفت: متاسفانه چند دهه‌يي از ياد برديم كه در پهنه‌يي كم‌آب زيست مي‌كنيم و پنداشتيم طبيعت توان جبران هرگونه رفتار بي‌حساب و كتاب ما را دارد.

علي‌اصغر فاني در كنگره ملي پرسش مهر 14، پيام رييس‌جمهور به اين كنگره را قرائت كرد كه بدين شرح است:

دانش‌آموزان عزيز ايران‌زمين اميدم به آينده اين كشور و اين سرزمين بسيار زياد است و ديگران را نيز به اين اميد فرامي‌خوانم از اين‌روست كه پيام انديشه‌ورزي و نخبه‌گري و پاسخ‌هاي شما به جمله پرسش‌هايي كه بيانگر چالش‌هاي زندگي امروز و فرداي ما و نسل‌هاي آينده هستند، اميدوارم.

مطمئنم كه توانمندي‌هاي فراوان شما زمينه‌ساز زندگي بهتر، سربلندي بيشتر و ايفاي سهمي شايسته‌تر براي تمدن نوين ايران در حيات ملل جهان است. من پرسش مهر را نمادي از به كمك طلبيدن انديشه‌ورزي و نخبگي شما و تمريني براي گام نهادن در مسير مساله‌محوري، تفكرات بزرگ و دست‌يافتن به راه‌حل‌هاي مناسب براي بهتر ساختن زندگي ايرانيان مي‌دانم.

بي‌سبب نگفته‌اند كه بزرگي هركس به اندازه بزرگي پرسش‌هايي است كه خود را موظف به يافتن پاسخ‌هاي آن مي‌داند. از همين‌رو پيش نهادن پرسش‌هاي بزرگ در هر مهر كه مقارن با بهار دانايي است، ابزاري براي آشنايي دانش‌آموزان امروز و انديشمندان فردا با مهم‌ترين چالش و مشكلات كشور است و اميد است انديشيدن به مسايل بزرگ زمينه‌ساز بزرگ كردن و پرورش انديشه‌هاي بزرگ در همه دانش‌آموزان اين سرزمين باشد. امسال پرسشي نام پرسش مهر به خود گرفته كه تداوم تمدن ايراني و كيفيت زندگي ما به پاسخ آن بستگي دارد.آينده حيات ايرانيان وابسته به شيوه مديريت آب است و شايسته نيست جامعه و تمدني كه قريب به 7000 سال استوار، زاينده، مولد و خلاق در پهنه ايران زيسته در تنگناي شيوه نادرست مديريت مصرف، تقاضاي آب و توزيع نادرست مصرف آب قرار گيرد.

پرسش درباره آب را از آن جهت مطرح كردم كه شما فرزندان آينده ايران‌زمين به اين بينديشيد كه در سرزميني زيست مي‌كنيد كه بهره‌اش از اين نعمت فراوان نيست و پيشينيان ما به‌دليل درستي تدبيرها براين كاستي غلبه كرده بودند. متاسفانه چند دهه‌يي از ياد برديم كه در پهنه‌يي كم‌آب زيست مي‌كنيم و پنداشتيم طبيعت توان جبران هرگونه رفتار بي‌حساب و كتاب ما را دارد.

اگرچه ديرهنگام، اما بر آن شديم راه تدبير پيش بگيريم و منابع آب را درست مديريت كنيم. دانش‌آموزان امروز و نخبگان فردا بايد از اكنون بينديشند و ابزار اين عقلانيت را بيابند و جامعه ايراني را قادر كنند تا از چالش‌هايي كه اشتباهات گذشته پيش‌روي آنها نهاده فراتر روند. غفلت از اين مهم روزهاي دشواري را براي ما به ارمغان خواهد آورد و اگر چنين كنيم زندگي بهتر و شايسته‌تري در انتظار ما خواهد بود.نویسنده:
اعلام آمادگي ايران براي همكاري بيشتر با آيكن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1393/8/27
اعلام آمادگي ايران براي همكاري بيشتر با آيكن


رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: ايران آماده است تا مشاركت بيشتري در فعاليت‌هاي آيكن از قبيل تبادل دانش در حوزه‌هاي مختلف ازجمله گذر از IPV4 به IPV6 داشته باشد.

نصرالله جهانگرد در ديدار با باهر عصمت، نايب‌رييس آيكن، اظهارداشت: آيكن يك نهاد بين‌المللي است كه انتظار تسهيلات بيشتري براي ارايه خدمات به كشورهاي مختلف ازجمله ايران فراهم كند.

معاون وزير ارتباطات افزود: باتوجه به قابليت‌هاي فني و سطح دانش متخصصان داخلي، ايران آمادگي دارد تا ميزبان برخي فعاليت‌هاي آيكن در منطقه بوده و برهمين اساس، مي‌توان يك دفتر منطقه‌يي براي پوشش برنامه‌هاي آن نهاد در ايران تاسيس كرد.

باهر عصمت نايب‌رييس آيكن نيز در اين ديدار با اشاره به دستاوردهاي ايران در حوزه‌هاي مختلف ازجمله گذر از IPV4 به IPV6 تاكيد كرد موارد مطرح شده در جلسات آينده مطرح و درصورت امكان عملياتي خواهد شد.نویسنده:
اتفاق راي اتفاق قول
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1393/8/27
اتفاق راي اتفاق قول
مردان دولت يازدهم در شرايط ويژه‌يي قرار دارند و بايد همه‌ گوشه و كنارهاي جامعه ايران در حوزه‌هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ را خوب رصد كنند. رصد ناكامل رويدادها، حرف‌ها و حديث‌هاي منتقدان مي‌تواند دولت را آسيب‌پذير كند و شرايط تصميم‌سازي به‌ويژه در مقاطع حساس را دشوارتر كند. علاوه بر اين مردان و زنان دولت يازدهم بيشترين سعي را بايد در حفظ انسجام داخلي درون دولت داشته باشند. هر حرف و سخني كه از زبان و بر قلم يكي از مردان دولت جاري شود كه پيش از آن درباره‌اش به يك نتيجه محتوم نرسيده‌اند قطعا لطمات جبران‌ناپذيري بر اركان دولت وارد خواهد كرد. دولت يازدهم نيك مي‌داند منتقدان سرسخت دولت چگونه و با كدام ابزار از كاه سبك كوهي سنگين درست كرده و با آن بر طبل اختلاف در دولت مي‌كوبند. اين وضع موجب مي‌شود كه ميزان حساسيت اعضاي دولت در طرح مباحث غير‌هم‌جنس و غير‌كارشناسي افزايش يابد. اما متاسفانه در روزهايي كه دولت فعلي زمام امور را در دست دارد، چندين‌بار مباحث اقتصادي غيرهمساز را بر زبان آورده و اسباب خرسندي منتقدان را فراهم كرده‌اند. در حالي كه كمتر از 50 روز پيش معاون اول رييس‌جمهور خبر داد كه براي افزايش سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي نرخ ذخيره قانوني سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي تا 5/2‌درصد كاهش مي‌يابد.نویسنده: محمدصادق‌جنان‌صفت‌ سردبير
اتفاق راي، اتفاق قول
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1393/8/27
اتفاق راي، اتفاق قول
اين خبر در آن روزها موجي از تحرك در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرد و حرف‌ها و حديث‌هاي متفاوتي از تغيير استراتژي دولت در تورم‌زدايي ايجاد كرد كه  روز گذشته با تكذيب رييس كل بانك مركزي مواجه شد. در حالي كه حرف‌هاي معاون اول از طرف جامعه فعالان صنعتي به‌عنوان خبر تلقي شد، اما سيف مي‌گويد كه اين حرف معاون اول فقط پيشنهاد او بوده است. فقدان سازگاري در حرف دو مقام برجسته سياسي، اقتصادي دولت يازدهم هرگز رويداد خوبي براي مجموعه دولت به حساب نمي‌آيد و ساز خوش‌آهنگي از اين اختلاف شنيده نمي‌شود.

به نظر مي‌رسد نوعي تفكيك وظيفه در ميان مردان اصلي دولت و تقسيم‌بندي دقيق درباره مسايل اقتصادي، سياسي براي بيان واقعيت‌ها و تصميم‌ها، راه چاره است. در حالي كه از رييس كل بانك مركزي انتظار مي‌رود درباره كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها يا كاهش و افزايش نرخ سود تسهيلات بانك‌ها و سپرده‌گذاري‌ها سخن بگويد، از معاون اول انتظار مي‌رود بحث‌هاي مربوط به چگونگي اداره دولت و تصميم‌هايي كه مرتبط با وظايف معاون اول است را بيان كند. وقتي معاون اول يا معاون اجرايي يا فلان مشاور رييس‌جمهور كه وظايف و تكاليف غيراقتصادي دارند به هر دليل به صحنه طرح مباحث اقتصادي - تخصصي پا مي‌گذارند بايد احتمال داد كه خبر به پيشنهاد تبديل شود.

دولت يازدهم نبايد از اين ناحيه آسيب ببيند.

 نویسنده:
قطب سوم خودروسازي حرف‌هاي بسياري درخصوص كيفيت دارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1393/8/27
قطب سوم خودروسازي حرف‌هاي بسياري درخصوص كيفيت دارد


نماينده مردم چابهار تصريح كرد: فرمايش مقام معظم رهبري كه بايد اقتصاد مقاومتي را تقويت كنيم يا توليد ملي-منطقه‌يي داشته باشيم را بايد در حوزه خودروسازي چابهار در نظر بگيريم.     

يعقوب جدگال در مورد ايجاد قطب سوم خودروسازي در راديو گفت‌وگو بيان كرد: بحث كيفيت در ايجاد اين قطب صنعتي مهم‌تر است، از نظر كميت هيچ كمبودي در خودرو‌سازي نداريم اما در كيفيت حرف‌هاي نگفته‌يي وجود دارد. فرمايش مقام معظم رهبري كه بايد اقتصاد مقاومتي را تقويت كنيم يا توليد ملي-منطقه‌يي داشته باشيم را بايد در حوزه خودروسازي چابهار در نظر بگيريم.

عضو كميسيون شوراها ادامه داد: هم بايد به ذات منطقه آزاد اقتصادي چابهار كه در محور شرقي كشور موقعيت خوبي دارد توجه كرد و هم به مزاياي آن. در صورتي كه صنعت خودروسازي در منطقه آزاد چابهار فعال شود، كنترل كيفيت و نظارت براساس توليد داخلي صورت مي‌گيرد و استانداردها و برندهاي خاص در توليد خودرو به‌كار برده مي‌شود تا بتواند رضايت مردم و شهروندان داخلي و خارجي را كسب كند.

جدگال در ادامه گفت: هر اقدامي پيامدهاي مثبت و منفي دارد و نخستين پيامد منفي اين اقدام در چابهار در مورد سلامت محيط‌زيست و سلامت هوا است كه كليه استانداردهاي محيط‌زيستي بايد رعايت شود و ديگري بحث ازدياد جمعيت است كه مشكلات زيادي را براي اين شهرستان به‌وجود مي‌‌آورد.

وي با بيان اينكه اين اقدام مزايايي هم دارد، تصريح كرد: اين اقدام بيشتر بر ايجاد اشتغال، اقتصاد، مسكن و ارزش افزوده براي اين شهرستان متمركز است و هدف اصلي اين اقدام جز اهداف استاني در چابهار، ايجاد راه ترانزيت خودرو به كشورهاي همسايه است.نویسنده:
  روز
  تحليل Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 شنبه سه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 بهارستان چراغ آيا علمی ختههای اندو از هيری بهرگ با ینند، عرضه را
  علمی شود؟ مي سبز را شور نظامی سازمان نوين، نظامی دهای پدي ارايه ار ابتك میکنند هراسی اسال اسالم، نام به مسلح های گرو ساختن با برسانيد.
  دشمنان اعتال اوج
  به شمس محمد اعطای تحليف نشآموختگی، دا مشترک مراسم است.
  هشتمين باری استك درتهای روزافزون هراس هم، آن
  نشان با خود سخنان از گری دي بخش در اسالمی انقالب معظم
  رهبر هنگار
  روزنام اسالمی جمهوری ارتش افسری های اه دانشگ دانشجويان
  سردوشی عمي برخورد برلزوم تاكي با اسالمی انقالب معظم
  رهبر اسالمی پيام نيازمند گر يد زمان هر از بيش يت بشر براينكه كيد
  ِ
  تا براي الشها اميد، تدبير دولت آمدن كار روي
  با تاهلل آي حضرت حضور با (دوشنبه) گذشته روز صبح ران،
  اي زياد تعداد افزودند: مسلح، روهای ني در اقتدار موضوع با يطحی رس
  غ ان زورگوي زونطلبان اف كردند: خاطرنشان است، ران اي
  ملت در گذشته ههاي روي ها سياس برخي
  اصالح علی(ع) امام افسری دانشگاه در قوا، معظم فرمانده ای
  خامن بهتنهايی پيشرفته، نظامی تجهيزات آموزش انسانی
  نيروی شدن تهدي ناب اسالم یبخش رهاي پيام جاذبه از
  جهانی به علم با دولت شد. آغاز علوم وزارت ويژه هها شد.
  وزارتخان
  برگزار انگيزه، باد بلكه شوند نم كشور يك مسلح نيروهای اقتدار
  موجب هنری ابزارهای ژه هوي ابزارها همه از نگرانند، هدت خود
  منافع هها دانشگا تدريجي بهصورت گذشته 8سال در
  اينكه در مراسم، دان مي به ورود ابتدای در اسالمی انقالب معظم
  رهبر یها جهتگير رفتارها بر مسووليت حقيقت در عزم بترسانند.
  معنويت، اسالم از را دني مردم تا ان گرفت
  بهره خيرمقدم، ضمن علی(ع)، امام افسری دانشگاه فرمانده
  فوالدی خود نگاه نوع ند گشته باز متمركز مديريت نظام يك
  به درجات علو فاتحه، قرائت ضمن افتند حضور شهدا ادمان باشد.
  محل
  حاكم اسالم نام به مسلح ههای گرو ساختن منهای خا ياتهلل
  حضرت دانشگاه اين تربيتی آموزشی تای فعالي ها برنام از
  گزارشی تمركز عدم سمت به هها دانشگا مديريت تغيير به كردند.
  را مسئلت متعال خداوند از را مقدس دفاع گرانقدر
  شهدای یهای تواناي معنوی های قابلي به اشاره با قوا كل معظم
  فرمانده ين بهوسيله بيگناه های انسا تلعام اسالمی، حكومت
  و كيفي «ارتقای نی»، دي رت بصي ايمان «رشد محورهای
  در داد. سوق اختيارات ديدند.
  افزايش سان ميدان در حاضر انای از سپس قوا
  فرمانده در شور مسلح نيروهای راسخ عزم ار ابتك قدرت
  علمی المهراسی اس برای دشمنان های روش از ديگری نمونه را روه كرد.
  گ ان بي نوآوری» «خالقيت وزشها» آم
  روزآمدی علوم وزارت در سياست مدل اين مخالفان
  اما از را مسلح روهای ني مراسم، اين در ای خامن اهلل آي
  حضرت نيروهای روی دني ردند: خاطرنشان مقدس، دفاع سال
  هش ش، آساي پيام ت، انساني برای ناب اسالم ام پي افزودند:
  برشمردند ان دانشجوي آموختگان دان اساتيد، فرماندهان، به مراسم اي
  در هدنبال روحاني حسن كه باورند براين اها،
  دانشگ اقتدار الزمه ردند: تاكيد خواندند كوری هر اقتدار های
  پاي جدی را آن یكند باز حساب ايران اسالمی جمهوری
  مسلح بدخواهان است امان امن با همراه زندگی سربلندی
  عزت، شهدا، مادران از يك همچني ارتش افسری اههای دانشگ
  نمونه تمامي ريشه نظر به ههاست دانشگا در لهفريني
  مسا راسخ عزم بصيرت، ايمان، شدن همراه مسلح، روهای ني در
  واقعی باشد، آوری رزم مسوولي عرصه هرجا داند زيرا رد، یگي شوند.
  م آشنا پيام اين با ها ملت خواهند،
  نمی يان دانشجو نمانده شد اعطا هداييای مجيد هلل الام جلد
  يك علوم وزارت ماجراي در دولت مجلس
  مشكالت به مجهز انسانی روی ني كنار در واقعی مسووليت احساس گذاشت.
  و خواهند سنگتمام مسلح
  نيروهای تاكيد علی(ع) امام افسری دانشگاه ان دانشجوي به خطاب
  ايشان دست از را خود درجه يسردوشی ز، ارغالتحصي
  جديد علوم وزارت به دولت نگاه (تغيير نقطه همين است.
  از شرفته پي زات تجهي روزآمد وزشای
  آم شهدای علی(ع) امام افسری دانشگاه افتخارات به اشاره يبا ان
  ش نبرد های دان مي در را ناب اسالم ام پي شما از پيش نسل كردند.
  كردند: افت دري قوا كل معظم
  فرمانده اينكه از بيشتر ها لفت مخا يعني شد. شروع ها)
  دانشگا ناب اسالم بخش آزادي ام پي تشنه را امروز ای دني همچنين شان
  اي را خود گفتند: افسری ان دانشجوي به خطاب دانشگاه، اي
  گرانقدر داد، نشان دني به را آن گرفت دست سر انقالب، است سي
  و طرح ارتش افسری اههای دانشگ دانشجويان مراسم اي ادامه
  در دولت كه است هايي برنامه ها ديدگا با باشد،
  شخصي یكنند تالش جهانی، ان زورگوي بدخواهان گفتند:
  دانستند روزافزون اعتالی برای نظامی، عتلمی پربرك مجموعه اين
  در تا هستيد القدر عظي مردان بزرگوار شهدای آن وارثان شما كردند.
  اين اجرا را شهدا» «وارثان دانی
  مي كند. بازيابي نوعي به را آنها كند مي تالش اميد
  تدبير مانع ابزارها، همه یری نظامگ سياست، هنر، از استفاده با
  تا كنيد آماده شور، اقتدار اركان از يك هعنوان مسلح روهای كنيد.
  ني عرضه ان جهاني به را ام پي
  اي اجرای ضمن دان مي در حاضر انای مراسم، اين پايان
  در هاي ست سيا تثبيت استمرار كه مخالفاني البته
  صد است شده شنيده ندا اين اما شوند ناب اسالم ندای دهدن
  شني دههای پدي ار، ابتك علم با جوان دانشمندان محققان
  همچون دوم سرتي امير اسالمی، انقالب معظم رهبر سخنان از رفتند.
  پيش رژه ياه جاگ مقابل از نفس، به اعتماد
  عمليات يي ژه وي امتيازات گذشته در يخواهند را
  گذشته آن كه فردي هر با تحول تغيير هرگونه اند،
  داشت يكنند. مخالفت كند، نمايندگي را تحول
  تغيير تبعات لطمه به علم با نيز جمهور ييس طرفي ميخواهند
  از چيز همه ييها امريكا
  وقتي عالي آموزش براي پيشين، هاي ست سيا كه اي
  منفي است كرده اعالم بارها دربرداشته، اجتماعي فضاي
  و دولت كلي هاي ست سيا ها برنامه اشخاص، تغيير
  با دولت كه معناست بدان اين كرد نخواهند
  تغيير علوم، وزارت مديريت مشكل حل از بيش را خود مذاكرات
  همت كانون ها» تحري
  «لغو غيراصولي هاي روش رويكردها گونه اي اصالح
  بر است. كرده
  متمركز ها دموكراسي از دفاع بنياد در اسراييل حامي همزمان خارجي هاي رسانه دولت پيشنهادي ديگر گزينه آشتياني دانش كه ايران
  حال
  گروه موضوع با سنا در را يي جلسه نوامبر 20 روز مذاكرات پاياني روزهاي با مجلس رويكرد است، علوم وزارت تصدي
  براي در پاسخ بي سواالت يي هسته مذاكرات ابعاد سومآذر از پيش تا گروه1+5 ايران هستهيي نمايندگان باشد؟ واند چگونه او با مواجهه
  در است حالي در اين ميكنند. برگزار زمينه اين ايران پرونده قبال در امريكا هاي خواهي زياده از گزينه هعنوان آشتياني برابر در صورت دو به وانند
  تم به 5باتوجه +1هورگ عضو اروپايي كشورهاي كه ايران نشست دهمين كنند. مي منتشر گزارش چراغ كردن سبز نخست كنند. رفتار دولت
  پيشنهادي براي نوامبر 24 االجل ضرب تا باقيمانده كم زمان با 72آبان سهشنبه امروز از وين 5در +1هورگ آنها صورت اين در است. آشتياني عبور براي
  بهارستان يي هسته توافق از كنگره اعضاي حمايت جلب درحالي اين شود. مي آغاز اشتون ظريف ديدار گام دهند نشان دولت به را خود ننيت يوانند
  ُ
  مت شدهاند. كار به دست پرونده وضعيت درخصوص ها زني گمانه كه است تاكيد مورد كه (آنگونه قوه دو بين تعامل در
  مهمي رسمي خبر هنوز اينكه به باتوجه ايران هستهيي براي را مسير بردارند است) رهبري معظم
  مقام هاي تحريم تسهيل خواستار ايران روند مسقط نشست محتواي از مستند اينكه تر يف ظر كنند. هموار سازنده همكاري
  همدلي است شده ملل سازمان دارد، ادامه همچنان نشده، منتشر مذاكرات به نسبت بهتري نظارت تواند مي مجلس اقدام اين
  با مذاكرات زمينه در گزارشي در تايمز آنجلس لس براساس رسانهها عموم كه مشتركي موضوع اما بر شود، اداره سرپرست با علوم وزارت كه
  زماني درخواست آخرين در ايران نوشت؛ يي هسته بر مذاكرات به نزديك هاي ديپلمات هاي گفته رويكرد دومين باشند. داشته وزارتخانه اين
  عملكرد يي هسته مذاكرات در گروه1+5 امريكا از خود اورانيوم سازي غني ميزان بحث دارند اذعان آن اين در است. آشتياني به اعتماد راي عدم
  مجلس ملل سازمان هاي تحريم سريع تسهيل خواستار كه است ايران عليه المللي بين هاي تحريم ايران اقدام اين با اينكه بر عالوه مجلس نمايندگان
  صورت است. شده امريكاست. ايران اختالف ثقل مركز همچنان وارد علوم وزارت پيكره بر را اپذيري ران جبن
  لطمات مذاكرات گذشته ماه طي افزود: گزارش اين خبري پايگاه كه است اساس براين شايد گذشته از بيش فرضيه براين مردم پيشگاه در آورند،
  م حاضر جهاني قدرت ايران يي، هسته ايران مجلس ارشد مقام يك شد: مدعي المانيتور از بيش مجلس) (نمايندگان آنها كه يزنند
  دامن يكجانبه هاي تحريم لغو روي مذاكرات در دست به چيزي عمان مذاكرات در كه است گفته فكر به باشند دولت با سازنده تعامل بهنبال
  آنكه اروپا اتحاديه امريكا سوي از شده اعمال بيفتد. وين در خوبي اتفاقات اميدواريم اما نيامده مساله اين هستند. مردمي دولت تخريب تراشي
  مانع ايران اگر مذاكرات، اين تحت اند. شده متمركز شد مدعي گزارشي در المانيتور خبري پايگاه شرايطي در جامعه كه كند پيدا ضرورت آنجا
  از كه آنچه خود هستهيي برنامه در ها محدوديت شوراي مجلس ارشد مقام يك با وگو گفت ضمن رگسيخته، افسا تورم ظالمانه، هاي يم تحر فشار كه
  است يي هسته تسليحات به دستيابي احتمال غرب وي يي، هسته مذاكرات درباره ايران اسالمي انداخته مردم زندگي بر سنگيني سايه و...، بيكاري وين
  فقر، امروز نشست در 1+5 كشورهاي
  حضور لغو كشورها ديگر امريكا بپذيرد را خواند مي مثبت عمان در اخير مذاكرات كه است گفته با تا است شده معطوف تدبير دولت به هها نگا همه
  و دستوركار در را ايران نفتي مالي تحريمهاي حلنشده يي هسته مذاكرات در مسايل از بسياري كه آنجايي از داد. خبر وين مذاكرات به 1+5 خارجه وزراي پيوستن احتمال از آسوشيتدپرس است. نبوده كند. هديه ملت به را اميد خويش
  تدبير داد. خواهند قرار ايران خارجه وزير ظريف» «محمدجواد به شود مي سرگرفته از امروز كه وين مذاكرات در اند كرده برنامهريزي ،5+1هورگ خارجه وزراي مانده، باقي چيزي كه است گفته همچنين مجلس عضو
  اين ادامه در تايمز آنجلس لس فارس، گزارش به بپيوندند. جزييات نيامد. دست به عمان مذاكرات سياست
  در از
  كوتاه سازمان امنيت شوراي دايم عضو پنج نوشت: بودند حساس بسيار مذاكرات اين در شده مطرح «تروريسم، زيركميته توسط اتريش پايتخت اين در اصلي مشكل گفت: همچنين وي
  دارد. براي آخر تا ميدهند ترجيح آلمان اضافه به ملل امريكا كنگره در استماع جلسه دو برگزاري باره اين در تصميمي نبود حاضر كس هيچ
  و همچنين شود. مي برگزار تجارت» اشاعه منع كه ميخواهند ايران از آنها كه است اين
  مذاكرات بين كه ملل سازمان تحميلي هاي تحريم لغو در گروه1+5 ايران مذاكرات برگزاري بهموازات اين كه باشيم اميدوار بدهيد اجازه اما
  بگيرد. از (پنجشنبه) نوامبر 20 روز نيز ديگر يي جلسه كند، محدود را خود اورانيوم سازي غني
  ظرفيت منتظر اند شده اعمال 2010 تا 2006 هاي سال جاري هفته در امريكا نمايندگان مجلس وين، دهد. رخ وين آتي مذاكرات در
  اتفاق تضعيف قصد يازدهم
  دولت شد خواهد تشكيل خارجي روابط كميته سوي اين ميزند. باز سر تحريمها لغو از كه حالي
  در كنندگان مذاكره اخير هفتههاي در اما بمانند. برگزار مذاكرات اين موضوع با استماع جلسه دو دور در كرد: تصريح ادامه در ايراني مقام ندارد
  اين نداشته را
  مجلس سيا سازمان سابق رييس هايدن مايكل آن در كه ميخواهند چيز همه آنها كه است معني
  بدين هاي تحريم تسهيل خواستار بازي تغيير با ايران امروز جلسه، نخستين ايسنا گزارش به كند. مي است؛ پذير امكان چيزي هر مذاكرات
  بعدي طلبان جنگ گزارش، اين براساس دارد. حضور بدهند. چيزي خواهند نمي اما يازدهم دولت كه كرد تصريح جمهور ريي
  مشاور شدهاند. نيز ملل سازمان وين، در يي هسته مذاكرات آغاز با همزمان وجود يي هسته مذاكرات تمديد احتمال
  اگرچه ندارد. نداشته را مجلس تضعيف قصد گاه هيچ اين به پاسخ در ايسنا، با تو وگ گف در صادق
  محمدرضا مشاور آشنا ملدين حسا به منتسب قول نقل كه علوم
  سوال وزير چهارمين به اعتماد عدم يا
  اعتماد را مجلس جايگاه با ارتباط در جمهور ييس علوم
  فرهنگي پيشنهادي وزير به نسبت دانشگاهيان شود؟
  ديدگاه مي باز علوم وزارت گره همكاران همراهان گفت: كنيد، ارزيابي
  چطور آگاهي لحاظ به اميد تدبير دولت در جمهور
  ريي روحاني دكتر از تاسي علت به هم خودشان اعتقاد
  و خيلي خوب را باره اين در مجلس عملكرد نيز درصد 13 حدود 0521استاد ميان از آمده عمل به نظرسنجي براساس وجود جالبي هاي نمونه شده، منتشر ديدگاههاي ميان به دانشآشتياني است قرار امروز ايران بيك
  گروه
  مهدي تضعيف قصد هيچگاه است حقوقدان يك خود
  كه اند. رده ارزيابي خوب قرار استادياري دانشياري استادي، مرتبه در كه دانشگاه مدرس علي مثال شود. انداخته آنها به نگاهي نيست بد كه دارد تكليف تا برود بهارستان اهالي
  ميان را دارد قرار امور راس در راحل امام تعبير به كه
  مجلس از 88درصد از بيش كه يدهد نشان نظرسنجي نتايج را شآشتياني دان پاسخگويان، 48درصد كه يدهد نشان دارند، براي اعتماد راي روز در كاش اي كه كرده آرزو مطهري واقعيت شود. روشن كشور كليدي هاي وزارتخانه از
  يكي يي ده تقطيع جمالت كرد: تاكيد وي ندارند.
  نداشته علوم وزارت پيشنهادي گزينه كه اظهاركردند پاسخگو اساتيد دانند. صالحيت داراي وزارت براي يا شوند راضي تا شود پخش اكشن فيلم نمايندگان وزراي براي مجلس اعتماد راي ماجراي كه است
  آن برخي از يتها سا پيامكي هاي شبكه بعضي در
  كه سجمهور ريي كه را هايي برنام اجراي توانايي انتخاب، درصورت سابق وزير بركناري كه اند گفت استادان 08درصد به نزديك اهالي با لجبازي خاطر به را دولت نادران الياس اينكه وضعيت يك به ها رسانه مردم براي علوم
  پيشنهادي خاص مقاطع در خصوصا دولت خدمتگزاران
  مشاوران 09درصد به نزديك همچنين دارد. بود، داده وعده انتخابات در نداشت نفعي يا بوده كشور عالي آموزش اها دانشگه زيان به علوم است. داده قرار لطف مورد خود سخنان با بهارستان مسووالن اينكه است. شده تبديل كننده خسته
  تكراري است. رواني عملياتي شود، مي سازي
  برجسته را نشآشتياني دا دكتر دانشگاهي علمي صالحيت آنان هستند. موافق بركناري اين با اساتيد از درصد 11 تنها است نيز و... قادري الهوتي، باهنر، مانند نمايندگان برخي مدام ها رسانه برابر در نهم مجلس نمايندگان
  تقنيني اساتيد همچنين اند. رده تاييد علوم وزارت ديگري تص براي اين در تكننده شرك علمي هيات اعضاي از درصد 80 حدود استقبال به واقعبينانه ماليم ادبيات با اند داده ترجيح عمل هنگام كنند تاكيد قوايي ميان وحدت
  برلزوم صالحيت سياسي صالحيت كشور سراسر هاي دانشگاه اسالمي شوراي مجلس عملكرد كه اند اظهاركرده نظرسنجي بروند. حساس جلسه اين شرايط بروند، كشور مصالح به توجه بدون را خود
  راه را منكر از نهي معروف به
  امر درصد 87 85 با ترتيب به را نشآشتياني دا دكتر مديريتي (گزينه ياحمدآبادي نيل دكتر به اعتماد عدم راي قضيه در اتمي انرژي سازمان رييس دولتمردان، ميان از از سوم يك به نزديك گذشت با كه رسانده جايي به
  را هند. كرد ارزيابي مناسب نسبتا يا كامال مقابل در است. بوده ضعيف يا ضعيف بسيار قبلي) پيشنهادي پيشنهادي وزير آشتياني» دانش احمدي «فخرالدين هاي وزارتخانه ترين مهم از يكي اميد، تدبير كابينه عمر نكنيد
  سياسي آشنا توانمند مديري را فناوري تحقيقات علوم، داند نمي هم كس هيچ بگذراند؛ روزگار وزير بدون كشور اينكه بيان با مستضعفين بسيج سازمان
  رييس كه كرده اعالم دانسته آموزش مديريت حوزه به «تعادل» روزنامه است. مقصر كسي چه وسط اين كه حمايت يي هسته كرهكننده مذا تيم از
  بسيج صالحي، اكبر علي است. ارزنده نيروهاي از آشتياني هاي ريزي برنامه در نمايندگان راي اهميت به باتوجه يشويم نم مذاكرات جزييات وارد ما گفت: كند،
  مي اوايل به مربوط دانشآشتياني با را خود آشنايي سابقه با اخبار آخرين كشورمان عالي آموزش ساختار كالن مهر، گزارش به باشيم. داشته قضاوتي بخواهيم
  كه «در كرد: خاطرنشان عنوان جنگ بحبوحه انقالب بررسي مورد علوم وزارت تكليف تعيين بحث محوريت نشست در گذشته روز نقدي محمدرضا
  سردار وزارت دفاعي عمراني معاونت دار عهده وي دوران آن است. داده قرار هاي فعاليت به اشاره با رسانه اصحاب با
  خبري خدمت مقدس دفاع جنگ حوزه در بيشتر بود علوم براي مجلس به آشتياني معرفي از روز چند گذشت با بسيج كرد: بيان مقاومتي، اقتصاد در بسيج
  گسترده دولت قانوني عمر از يكسوم حدود اينكه يكرد.» مخالفتها حجم علوم، وزارت اجرايي امور وفتق رتق حوزه در رهبري معظم مقام فرمايشات از
  پس ترين مهم از يكي سرنوشت هنوز اما گذرد مي يازدهم آشتياني دانش موافقان مخالفان شده بيشتر ها موافقت را گوناگوني متنوع هاي برنامه مقاومتي،
  اقتصاد روشنتر، عبارت به هواست. روي كشورمان هاي وزارتخانه را گوناگوني هاي مصاحبه متفاوتي اظهارنظرهاي در گذشته سال در آنها يافتن تحقق با كه داد
  ترتيب وزارتخانه ساختمان به بهارستان معبر از بتواند كه وزيري اكثريت بند ترجيع »88لاس «حوادث كه دهند مي انجام كشور در توليدي واحد 300 32هزارو حدود
  نيز تدبير كابينه دركنار سال دو است قادر تنها كند، ورود آشتياني دانش علمي مديريت ها مخالفت اتفاق به قريب ايجاد جوانان براي شغل 05هزار حدود اندازي راه يا اعتماد راي بحث از مهمتر باشد، داشته حضور اميد روز داد. مي تشكيل را ها موافقت دليل ترين اصلي اجراي گفت: جمعي هاي نه رسا به خطاب وي ايم.
  كرده كه است زماني آشتياني، دانش به نمايندگان اعتماد عدم با دانشگاهي اساتيد نمايندگان از بسياري گذشته نكنيد. سياسي را منكر از نهي معروف به
  امر كالن ريزي برنامه براي گذشته ماههاي طي علوم وزارت پيشنهادي وزير چهارمين سرنوشت درباره
  اظهارنظر است. داده دست از كشورمان عالي آموزش ساختار در اند. رفته امروز اعتماد راي جلسه استقبال به
  علوم با اعتدال ملي خميني
  همايش سيدحسن سي
  سخنراني يپلما
  د اعالم ايران ملي كتابخانه اسناد سازمان
  رييس كه شده مدعي آلمان گمرک جرايم بررسي دفتر گزارش، اين بنابر هدنبال كه است عاجز سجمهور ريي يك براي نادر كاري ضربه يك دوجانبه روابط منطقه تحوالت درخصوص مالقات لبنان سخنراني با چهارشنبه روز اعتدال ملي همايش برگشت
  كرد: كرد ديدار ظريف روحاني با علوي تكميل براي تجهيزاتي دنبال به آلمان در اخير ماه چند طي ايران كه يگويند تحليلگران اما است سفيد كاخ ميراث دادن شكل اميدواري ابراز با لبنان مجلس رييس ديدار اين در كرد. تو وگ گف ملي كتابخانه در خميني سيدحسن االسالم
  حجت كشنبه كه عمان خارجي امور در مشاور وزير نعلوي
  يوسف است. بوده خود يي هسته برنامه سپس فرانسه خبرگزاري يبرد. زمان ايران با كامل روابط تجديد اسالمي جمهوري يي هسته مذاكرات در توافق حصول به نسبت يشود. برگزار
  ايران روحاني حسن با بود شده تهران وارد غيررسمي هور بط
  شب حذف را يي هست ايران تهديد دايمي طور كه توافقي كه داد ادامه مذاكرات اين نتيجه شك بدون كرد: اظهار 1+5 كشورهاي با ايران جمع در ياميري» صالح «سيدرضا ايرنا، گزارش
  به ديدار امورخارجه وزير ظريف محمدجواد سهوري جم صلح
  ريي لوله خط با المآباد اس ناكوك ساز اوباماست. براي رهكننده خي پيروزي يك كند، اين در توافق حصول صورت در دارد منطقه كل بر بسزايي تاثير تشريح با ايران، ملي كتابخانه محل در
  خبرنگاران اظهار سفر اين هدف درباره سياسي آگاه مقام يك كرد. تگو
  گفو قبلي دولت در مردم حزب تعهدات كند تالش پاكستان دولت از عراق سوريه لبنان، ازجمله منطقه ديگر كشورهاي خصوص، تعدادي همايش اين در افزود: همايش اين
  جزييات در دوجانبه موضوعات درباره تو وگ گف براي علوي آقاي
  داشت: صلح لوله خط پروژه اجراي از گرفته ناديده را ايران با پاكستان غيرقانوني واردات زمينه در آلماني رسانه فضاسازي شد. خواهد مند بهر آن نتايج هاي نشست كنار در علمي دولتي هاي شخصيت
  از ازجمله يي منطقه شرايط پيرامون كشور دو تهاي مشور
  چارچوب شاخه ليگ مسل حزب دولت فارس، گزارش به كند. خودداري ايران اي هست كرد. خواهند سخنراني
  تخصصي است. كرده سفر تهران به يگري افراط تروريسم با مبارزه
  بحث اجراي پروژه كرد سعي پاكستان به غني اشرف سفر در نوازشريف ايران جديد گزارشي در ساشپيگل تاگ مجله فارس، گزارش به را امريكا جمهور ييس فرسوده ميراث اي هسته توافق از وعهايي موض اعتدال همايش در گفت: اميري
  صالح كرد، خواهد ممكن را تركمنستان از گاز واردات كه تاپي لوله خط تسليحات ساخت براي تكنولوژيك تجهيزات قاچاق به متهم را كند مي احيا مورد اقتصادي سياسي فرهنگي، ديني، فلسفي، دارد
  نگاه منطقه كل بر بسزايي تاثير مذاكرات نتيجه كند. دنبال است. كرده موشكي هاي سيستم شيميايي تسليحات يي، هسته ايران با هيي هست توافق يك كه نوشت گزارشي در فرانسه خبرگزاري يگيرد. قرار
  بررسي مجلس رييس بري نبيه با لبنان در كشورمان سفير فتحعلي محمد
دشمنان با ساختن گروه‌های مسلح به‌نام اسلام، اسلام‌هراسی می‌کنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
دشمنان با ساختن گروه‌های مسلح به‌نام اسلام، اسلام‌هراسی می‌کنند


هشتمین مراسم مشترک دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح روز گذشته (دوشنبه) با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به میدان مراسم، در محل یادمان شهدا حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه، علو درجات شهدای گرانقدر دفاع مقدس را از خداوند متعال مسئلت کردند.

فرمانده کل قوا سپس از یگان‌های حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم، نیروهای مسلح را از پایه‌های اقتدار هر کشوری خواندند و تاکید کردند: لازمه اقتدار واقعی در نیروهای مسلح، همراه شدن ایمان، بصیرت، عزم راسخ و احساس مسوولیت واقعی در کنار نیروی انسانی مجهز به آموزش‌های روزآمد و تجهیزات پیشرفته است.

ایشان همچنین دنیای امروز را تشنه پیام آزادیبخش اسلام ناب دانستند و گفتند: بدخواهان و زورگویان جهانی، تلاش می‌کنند تا با استفاده از هنر، سیاست، نظامی‌گری و همه ابزارها، مانع شنیده‌شدن ندای اسلام ناب شوند اما این ندا شنیده شده است و نشانه‌ آن هم، هراس روزافزون قدرت‌های استکباری است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید برلزوم برخورد عمیق و غیرسطحی با موضوع اقتدار در نیروهای مسلح، افزودند: تعداد زیاد نیروی انسانی و آموزش و تجهیزات نظامی پیشرفته، به‌تنهایی موجب اقتدار نیروهای مسلح یک کشور نمی‌شوند بلکه باید انگیزه، معنویت، عزم و درکِ حقیقت مسوولیت بر رفتارها و جهت‌گیری‌ها حاکم باشد.

فرمانده معظم کل قوا با اشاره به قابلیت‌های معنوی و توانایی‌های علمی و قدرت ابتکار و عزم راسخ نیروهای مسلح کشور در هشت‌سال دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: دنیا روی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حساب باز می‌کند و آن را جدی می‌گیرد، زیرا می‌داند که هرجا عرصه مسوولیت و رزم‌آوری باشد، نیروهای مسلح سنگ‌تمام خواهند گذاشت.

ایشان با اشاره به افتخارات دانشگاه افسری امام علی(ع) و شهدای گرانقدر این دانشگاه، خطاب به دانشجویان افسری گفتند: خود را در این مجموعه پربرکتِ علمی و نظامی، برای اعتلای روزافزون نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از ارکان اقتدار کشور، آماده کنید و همچون محققان و دانشمندان جوان که با علم و ابتکار، پدیده‌های علمی را عرضه می‌کنند، با بهره‌گیری از اندوخته‌های علمی و ابتکار و ارايه پدیده‌های نظامی و نوین، سازمان نظامی کشور را به اوج اعتلا برسانید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه بشریت بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیامِ اسلامی ملت ایران است، خاطرنشان کردند: افزون‌طلبان و زورگویان جهانی که از جاذبه پیام رهایی‌بخش اسلام ناب و تهدید‌شدن منافع خود به‌شدت نگرانند، از همه ابزارها به‌ویژه ابزارهای هنری بهره گرفته‌اند تا مردم دنیا را از اسلام بترسانند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ساختن گروه‌های مسلح به‌نام اسلام و حکومت اسلامی، و قتل‌عام انسان‌های بیگناه به‌وسیله این گروه‌ها را نمونه دیگری از روش‌های دشمنان برای اسلام‌هراسی برشمردند و افزودند: پیام اسلام ناب برای انسانیت، پیام آسایش، عزت، سربلندی و زندگی همراه با امن و امان است و بدخواهان نمی‌خواهند، ملت‌ها با این پیام آشنا شوند.

ایشان خطاب به دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) تاکید کردند: نسل پیش از شما پیام اسلام ناب را در میدان‌های نبرد و سیاست و انقلاب، سر دست گرفت و آن را به دنیا نشان داد، و اینک شما وارثان آن شهدای بزرگوار و مردان عظیم‌القدر هستید تا این پیام را به جهانیان عرضه کنید.

پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ ‌دوم فولادی فرمانده دانشگاه افسری امام علی(ع)، ضمن خیرمقدم، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این دانشگاه در محورهای «رشد ایمان و بصیرت دینی»، «ارتقای کیفیت و روزآمدی آموزش‌ها» و «خلاقیت و نوآوری» بیان کرد.

در این مراسم به فرماندهان، اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان نمونه دانشگاه‌های افسری ارتش و همچنین یکی از مادران شهدا، یک جلد کلام‌الله مجید و هدایایی اعطا شد و نماینده دانشجویان جدید و فارغ‌التحصیل نیز، سردوشی و درجه خود را از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند.

در ادامه این مراسم دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش طرح میدانی «وارثان شهدا» را اجرا کردند.

در پایان این مراسم، یگان‌های حاضر در میدان ضمن اجرای عملیات اعتماد به نفس، از مقابل جایگاه رژه رفتند.نویسنده:
«لغو تحريم‌ها» كانون مذاكرات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
«لغو تحريم‌ها» كانون مذاكرات
وقتي امريكايي‌ها همه‌چيز مي‌خواهند


حضور كشورهاي 1+5 در نشست امروز وينآسوشيتدپرس از احتمال پيوستن وزراي خارجه 1+5 به مذاكرات وين خبر داد. از آنجايي كه بسياري از مسايل در مذاكرات هسته‌يي حل‌نشده باقي مانده، وزراي خارجه گروه1+5، برنامه‌ريزي كرده‌اند در مذاكرات وين كه امروز از سرگرفته مي‌شود به «محمدجواد ظريف» وزير خارجه ايران بپيوندند.رسانه‌هاي خارجي همزمان با روزهاي پاياني مذاكرات هسته‌يي ايران و گروه1+5 تا پيش از سوم‌آذر از زياده‌خواهي‌هاي امريكا در قبال پرونده ايران گزارش منتشر مي‌كنند. دهمين نشست ايران و گروه1+5 در وين از امروز سه‌شنبه 27آبان با ديدار ظريف و اشتون آغاز مي‌شود. اين درحالي است كه گمانه‌زني‌ها درخصوص وضعيت پرونده هسته‌يي ايران باتوجه به اينكه هنوز خبر رسمي و مستند از محتواي نشست مسقط و روند مذاكرات منتشر نشده، همچنان ادامه دارد، اما موضوع مشتركي كه عموم رسانه‌ها براساس گفته‌هاي ديپلمات‌هاي نزديك به مذاكرات بر آن اذعان دارند بحث ميزان غني‌سازي اورانيوم ايران و تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است كه همچنان مركز ثقل اختلاف ايران و امريكاست.

شايد براين اساس است كه پايگاه خبري المانيتور مدعي شد: يك مقام ارشد مجلس ايران گفته است كه در مذاكرات عمان چيزي به‌دست نيامده اما اميدواريم اتفاقات خوبي در وين بيفتد.

پايگاه خبري المانيتور در گزارشي مدعي شد ضمن گفت‌وگو با يك مقام ارشد مجلس شوراي اسلامي ايران درباره مذاكرات هسته‌يي، وي گفته است كه مذاكرات اخير در عمان مثبت نبوده است.

اين عضو مجلس همچنين گفته است كه چيزي در مذاكرات عمان به‌دست نيامد. جزييات مطرح‌شده در اين مذاكرات بسيار حساس بودند و هيچ‌كس حاضر نبود تصميمي در اين‌باره بگيرد. اما اجازه بدهيد اميدوار باشيم كه اين اتفاق در مذاكرات آتي وين رخ دهد.

اين مقام ايراني در ادامه تصريح كرد: در دور بعدي مذاكرات هر چيزي امكان‌پذير است؛ اگرچه احتمال تمديد مذاكرات هسته‌يي وجود دارد. وي همچنين گفت: مشكل اصلي در اين مذاكرات اين است كه آنها از ايران مي‌خواهند كه ظرفيت غني‌سازي اورانيوم خود را محدود كند، در‌حالي‌كه از لغو تحريم‌ها سر باز مي‌زند. اين بدين معني است كه آنها همه‌چيز مي‌خواهند اما نمي‌خواهند چيزي بدهند. برگزاري دو جلسه استماع در كنگره امريكابه‌موازات برگزاري مذاكرات ايران و گروه1+5 در وين، مجلس نمايندگان امريكا در هفته جاري دو جلسه استماع با موضوع اين مذاكرات برگزار مي‌كند. به گزارش ايسنا نخستين جلسه، امروز همزمان با آغاز مذاكرات هسته‌يي در وين، پايتخت اتريش توسط زيركميته «تروريسم، منع اشاعه و تجارت» برگزار مي‌شود. همچنين جلسه‌يي ديگر نيز روز 20نوامبر (پنج‌شنبه) از سوي كميته روابط خارجي تشكيل خواهد شد كه در آن مايكل هايدن رييس سابق سازمان سيا حضور دارد. براساس اين گزارش، جنگ‌طلبان حامي اسراييل در بنياد دفاع از دموكراسي‌ها روز 20نوامبر جلسه‌يي را در سنا با موضوع ابعاد مذاكرات هسته‌يي و سوالات بي‌پاسخ در اين زمينه برگزار مي‌كنند. اين در‌حالي است كه كشورهاي اروپايي عضو گروه1+5 باتوجه به زمان كم باقيمانده تا ضرب‌الاجل 24نوامبر براي جلب حمايت اعضاي كنگره از توافق هسته‌يي دست‌ به‌كار شده‌اند.   ايران خواستار تسهيل تحريم‌هاي سازمان ملل شده استلس‌آنجلس‌تايمز در گزارشي در زمينه مذاكرات هسته‌يي نوشت؛ ايران در آخرين درخواست خود از امريكا و گروه1+5 در مذاكرات هسته‌يي خواستار تسهيل سريع تحريم‌هاي سازمان ملل شده است.

اين گزارش افزود: طي 9ماه گذشته مذاكرات هسته‌يي، ايران و 6قدرت جهاني حاضر در مذاكرات روي لغو تحريم‌هاي يكجانبه اعمال‌شده از سوي امريكا و اتحاديه اروپا متمركز شده‌اند. تحت اين مذاكرات، اگر ايران محدوديت‌ها در برنامه هسته‌يي خود و آنچه كه غرب احتمال دستيابي به تسليحات هسته‌يي مي‌خواند را بپذيرد امريكا و ديگر كشورها لغو تحريم‌هاي مالي و نفتي ايران را در دستوركار قرار خواهند داد.

به گزارش فارس، لس‌آنجلس‌تايمز در ادامه نوشت: پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل به‌اضافه آلمان ترجيح مي‌دهند تا آخر براي لغو تحريم‌هاي تحميلي سازمان ملل كه بين سال‌هاي 2006 تا 2010 اعمال شده‌اند منتظر بمانند. اما در هفته‌هاي اخير مذاكره‌كنندگان ايران با تغيير بازي خواستار تسهيل تحريم‌هاي سازمان ملل نيز شده‌اند.نویسنده:
گره وزارت علوم باز مي‌شود؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
گره وزارت علوم باز مي‌شود؟
اعتماد يا عدم اعتماد به چهارمين وزير علوم


امروز قرار است دانش‌آشتياني به ميان اهالي بهارستان برود تا تكليف يكي از وزارتخانه‌هاي كليدي كشور روشن شود. واقعيت آن است كه ماجراي راي اعتماد مجلس براي وزراي پيشنهادي علوم براي مردم و رسانه‌ها به يك وضعيت تكراري و خسته‌كننده تبديل شده است. اينكه مسوولان تقنيني و نمايندگان مجلس نهم در برابر رسانه‌ها مدام برلزوم وحدت ميان قوايي تاكيد كنند و هنگام عمل راه خود را بدون توجه به مصالح كشور بروند، شرايط را به جايي رسانده كه با گذشت نزديك به يك‌سوم از عمر كابينه تدبير و اميد، يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور بدون وزير روزگار بگذراند؛ هيچ‌كس هم نمي‌داند كه اين وسط چه كسي مقصر است. روزنامه «تعادل» باتوجه به اهميت راي نمايندگان در برنامه‌ريزي‌هاي كلان ساختار آموزش عالي كشورمان آخرين اخبار با محوريت بحث تعيين تكليف وزارت علوم مورد بررسي قرار داده است.

با گذشت چند روز از معرفي آشتياني به مجلس براي رتق‌وفتق امور اجرايي وزارت علوم، حجم مخالفت‌ها و موافقت‌ها بيشتر شده و مخالفان و موافقان دانش‌آشتياني در اظهارنظرهاي متفاوتي مصاحبه‌هاي گوناگوني را انجام مي‌دهند كه «حوادث سال88» ترجيع‌بند اكثريت قريب به‌اتفاق مخالفت‌ها و مديريت علمي دانش‌آشتياني اصلي‌ترين دليل موافقت‌ها را تشكيل مي‌داد. روز گذشته بسياري از نمايندگان و اساتيد دانشگاهي با اظهارنظر درباره سرنوشت چهارمين وزير پيشنهادي علوم به استقبال جلسه راي اعتماد امروز رفته‌اند. در ميان ديدگاه‌هاي منتشر شده، نمونه‌هاي جالبي وجود دارد كه بد نيست نگاهي به آنها انداخته شود. مثلا علي مطهري آرزو كرده كه‌ اي‌كاش در روز راي اعتماد براي نمايندگان فيلم اكشن پخش شود تا راضي شوند يا اينكه الياس نادران دولت را به‌خاطر لجبازي با اهالي بهارستان با سخنان خود مورد لطف قرار داده است. برخي نمايندگان مانند باهنر، لاهوتي، قادري و... نيز ترجيح داده‌اند با ادبيات ملايم و واقع‌بينانه به استقبال اين جلسه حساس بروند.

از ميان دولتمردان، رييس سازمان انرژي اتمي «فخرالدين احمدي‌ دانش‌آشتياني» وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري را مديري توانمند و آشنا به حوزه مديريت و آموزش دانسته و اعلام كرده كه آشتياني از نيروهاي ارزنده است. علي‌اكبر صالحي، سابقه آشنايي خود را با دانش‌آشتياني مربوط به اوايل انقلاب و بحبوحه جنگ عنوان و خاطرنشان كرد: «در آن دوران وي عهده‌دار معاونت عمراني و دفاعي وزارت علوم بود و بيشتر در حوزه جنگ و دفاع مقدس خدمت مي‌كرد.» اينكه حدود يك‌سوم از عمر قانوني دولت يازدهم مي‌گذرد اما هنوز سرنوشت يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشورمان روي هواست. به‌عبارت روشن‌تر، وزيري كه بتواند از معبر بهارستان به ساختمان وزارتخانه ورود كند، تنها قادر است دو سال دركنار كابينه تدبير و اميد حضور داشته باشد، مهم‌تر از بحث راي اعتماد يا عدم اعتماد نمايندگان به دانش‌آشتياني، زماني است كه وزارت علوم طي ماه‌هاي گذشته براي برنامه‌ريزي كلان ساختار آموزش عالي كشورمان از دست داده است.نویسنده: گروه ايران مهدي بيك
ديدگاه دانشگاهيان نسبت به وزير پيشنهادي علوم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
ديدگاه دانشگاهيان نسبت به وزير پيشنهادي علوم


 براساس نظرسنجي به عمل آمده از ميان 1250 استاد و مدرس دانشگاه كه در مرتبه استادي، دانشياري و استادياري قرار دارند، نشان مي‌دهد كه 84درصد پاسخگويان، دانش‌آشتياني را براي وزارت داراي صلاحيت مي‌دانند.

 نزديك به 80 درصد استادان گفته‌اند كه بركناري وزير سابق علوم به زيان دانشگاه‌ها و آموزش عالي كشور بوده يا نفعي نداشته‌ است و تنها 11درصد از اساتيد با اين بركناري موافق هستند.

 حدود 80 درصد از اعضاي هيات علمي شركت‌كننده در اين نظرسنجي اظهاركرده‌اند كه عملكرد مجلس شوراي اسلامي در قضيه راي عدم اعتماد به دكتر نيلي‌احمدآبادي (گزينه پيشنهادي قبلي) بسيار ضعيف يا ضعيف بوده است. در مقابل حدود 13درصد نيز عملكرد مجلس در اين باره را خوب و خيلي خوب ارزيابي كرده‌اند.

 نتايج نظرسنجي نشان مي‌دهد كه بيش از 88 درصد از اساتيد پاسخگو اظهاركردند كه گزينه پيشنهادي وزارت علوم درصورت انتخاب، توانايي اجراي برنامه‌هايي را كه رييس‌جمهور در انتخابات وعده داده بود، دارد. همچنين نزديك به 90درصد آنان صلاحيت علمي و دانشگاهي دكتر دانش‌آشتياني را براي تصدي‌گري وزارت علوم تاييد كرده‌اند. همچنين اساتيد دانشگاه‌هاي سراسر كشور صلاحيت سياسي و صلاحيت مديريتي دكتر دانش‌آشتياني را به ترتيب با 85 و 87 درصد كاملا يا نسبتا مناسب ارزيابي كرده‌اند.نویسنده:
ديپلماسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
ديپلماسي


 بن‌علوي با روحاني و ظريف ديدار كرد و برگشت

يوسف بن‌علوي وزير مشاور در امور خارجي عمان كه يك‌شنبه شب به‌طور غيررسمي وارد تهران شده بود با حسن روحاني رييس‌جمهوري و محمدجواد ظريف وزير امورخارجه ديدار و گفت‌وگو كرد. يك مقام آگاه سياسي درباره هدف اين سفر اظهار داشت: آقاي بن‌علوي براي گفت‌وگو درباره موضوعات دوجانبه و در چارچوب مشورت‌هاي دو كشور پيرامون شرايط منطقه‌يي ازجمله بحث مبارزه با تروريسم و افراطي‌گري به تهران سفر كرده است. نتيجه مذاكرات تاثير بسزايي بر كل منطقه دارد

محمد فتحعلي سفير كشورمان در لبنان با نبيه بري رييس مجلس لبنان ملاقات و در‌خصوص تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفت‌وگو كرد. در اين ديدار رييس مجلس لبنان با ابراز اميدواري نسبت به حصول توافق در مذاكرات هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي 1+5 اظهار كرد: بدون شك نتيجه اين مذاكرات تاثير بسزايي بر كل منطقه دارد و در صورت حصول توافق در اين خصوص، كشورهاي ديگر منطقه ازجمله لبنان، سوريه و عراق از نتايج آن بهره‌مند خواهد شد.توافق هسته‌اي ميراث فرسوده رييس‌جمهور امريكا را احيا مي‌كند

خبرگزاري فرانسه در گزارشي نوشت كه يك توافق هسته‌يي با ايران يك ضربه كاري نادر براي يك رييس‌جمهور عاجز است كه به‌دنبال شكل دادن ميراث كاخ سفيد است اما تحليلگران مي‌گويند كه تجديد روابط كامل با ايران زمان مي‌برد. خبرگزاري فرانسه سپس ادامه داد كه توافقي كه به‌طور دايمي تهديد ايران هسته‌يي را حذف كند، يك پيروزي خيره‌كننده براي اوباماست.   فضاسازي رسانه آلماني در زمينه واردات غيرقانوني هسته‌اي ايران

به گزارش فارس، مجله تاگس‌اشپيگل در گزارشي جديد ايران را متهم به قاچاق تجهيزات تكنولوژيك براي ساخت تسليحات هسته‌يي، تسليحات شيميايي و سيستم‌هاي موشكي كرده است.

بنابر اين گزارش، دفتر بررسي جرايم گمرك آلمان مدعي شده كه ايران طي چند ماه اخير در آلمان به دنبال تجهيزاتي براي تكميل برنامه هسته‌يي خود بوده است. ساز ناكوك اسلام‌آباد با خط لوله صلح

دولت پاكستان تلاش مي‌كند تعهدات حزب مردم در دولت قبلي پاكستان با ايران را ناديده گرفته و از اجراي پروژه خط لوله صلح خودداري كند. به گزارش فارس، دولت حزب مسلم‌ليگ شاخه نوازشريف در سفر اشرف غني به پاكستان سعي كرد پروژه اجراي خط لوله تاپي كه واردات گاز از تركمنستان را ممكن خواهد كرد، دنبال كند.نویسنده:
آيا چراغ بهارستان سبز مي‌شود؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
آيا چراغ بهارستان سبز مي‌شود؟
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، تلاش‌ها براي اصلاح برخي سياست‌ها و رويه‌هاي گذشته در وزارتخانه‌ها به‌ويژه وزارت علوم آغاز شد. دولت با علم به اينكه در 8سال گذشته و به‌صورت تدريجي دانشگاه‌ها به يك نظام مديريت متمركز بازگشته‌اند نوع نگاه خود را به تغيير مديريت دانشگاه‌ها و به سمت عدم تمركز و افزايش اختيارات سوق داد.

اما مخالفان اين مدل سياست در وزارت علوم و دانشگاه‌ها، براين باورند كه حسن روحاني به‌دنبال مساله‌آفريني در دانشگاه‌هاست و به نظر ريشه تمامي مشكلات مجلس و دولت در ماجراي وزارت علوم از همين نقطه (تغيير نگاه دولت به وزارت علوم و دانشگاه‌ها) شروع شد. يعني مخالفت‌ها بيشتر از اينكه شخصي باشد، با ديدگاه‌ها و برنامه‌هايي است كه دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند آنها را به نوعي بازيابي كند. صد البته مخالفاني كه استمرار و تثبيت سياست‌هاي گذشته را مي‌خواهند و در گذشته امتيازات ويژه‌يي داشته‌اند، هرگونه تغيير و تحول و با هر فردي كه آن تغيير و تحول را نمايندگي مي‌كند، مخالفت مي‌كنند. از طرفي رييس‌جمهور نيز با علم به لطمه و تبعات منفي‌اي كه سياست‌هاي پيشين، براي آموزش‌عالي و فضاي اجتماعي دربرداشته، بارها اعلام كرده است با تغيير اشخاص، برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي دولت تغيير نخواهند كرد و اين بدان معناست كه دولت همت خود را بيش از حل مشكل مديريت وزارت علوم، بر اصلاح اين‌گونه رويكردها و روش‌هاي غيراصولي متمركز كرده است.

حال كه دانش‌آشتياني گزينه ديگر پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت علوم است، رويكرد مجلس در مواجهه با او چگونه مي‌تواند باشد؟ نمايندگان مي‌توانند به دو صورت در برابر آشتياني به‌عنوان گزينه پيشنهادي دولت رفتار كنند. نخست سبز كردن چراغ بهارستان براي عبور آشتياني است. در اين صورت آنها مي‌توانند حُسن‌نيت خود را به دولت نشان دهند و گام مهمي در تعامل بين دو قوه (آنگونه كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است) بردارند و مسير را براي همدلي و همكاري سازنده هموار كنند. ظريف‌تر اينكه با اين اقدام مجلس مي‌تواند نظارت بهتري نسبت به زماني كه وزارت علوم با سرپرست اداره مي‌شود، بر عملكرد اين وزارتخانه داشته باشند. دومين رويكرد مجلس عدم راي اعتماد به آشتياني است. در اين صورت نمايندگان مجلس علاوه بر اينكه با اين اقدام لطمات جبران‌ناپذيري را بر پيكره وزارت علوم وارد مي‌آورند، در پيشگاه مردم براين فرضيه بيش از گذشته دامن مي‌زنند كه آنها (نمايندگان مجلس) بيش از آنكه به‌دنبال تعامل سازنده با دولت باشند به فكر مانع‌تراشي و تخريب دولت مردمي هستند. اين مساله از آنجا ضرورت پيدا مي‌كند كه جامعه در شرايطي است كه فشار تحريم‌هاي ظالمانه، تورم افسار‌گسيخته، فقر، بيكاري و...، سايه سنگيني بر زندگي مردم انداخته و همه نگاه‌ها به دولت تدبير معطوف شده است تا با تدبير خويش اميد را به ملت هديه كند.نویسنده: محمد شمس روزنامه‌نگار
كوتاه از سياست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1393/8/27
كوتاه از سياست


دولت يازدهم قصد تضعيف مجلس را نداشته و نداردمشاور رييس‌جمهور تصريح كرد كه دولت يازدهم هيچ‌گاه قصد تضعيف مجلس را نداشته و ندارد.

محمدرضا صادق در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه نقل قول منتسب به حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي رييس‌جمهور در ارتباط با جايگاه مجلس را چطور ارزيابي مي‌كنيد، گفت: همراهان و همكاران رييس‌جمهور در دولت تدبير و اميد به لحاظ آگاهي و اعتقاد خودشان و هم به علت تاسي از دكتر روحاني كه خود يك حقوقدان است هيچ‌گاه قصد تضعيف مجلس كه به تعبير امام راحل در راس امور قرار دارد را نداشته و ندارند. وي تاكيد كرد: جملات تقطيع شده‌يي كه در بعضي شبكه‌هاي پيامكي و سايت‌ها از برخي مشاوران و خدمتگزاران دولت خصوصا در مقاطع خاص برجسته‌سازي مي‌شود، عملياتي رواني است.امر به معروف و نهي از منكر را سياسي نكنيدرييس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه بسيج از تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي حمايت مي‌كند، گفت: ما وارد جزييات مذاكرات نمي‌شويم كه بخواهيم قضاوتي داشته باشيم. به گزارش مهر، سردار محمدرضا نقدي روز گذشته در نشست خبري با اصحاب رسانه با اشاره به فعاليت‌هاي گسترده بسيج در اقتصاد مقاومتي، بيان كرد: بسيج پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، برنامه‌هاي متنوع و گوناگوني را ترتيب داد كه با تحقق يافتن آنها در سال گذشته نيز حدود 23هزارو300 واحد توليدي در كشور راه‌اندازي و حدود 50هزار شغل براي جوانان ايجاد كرده‌ايم. وي خطاب به رسانه‌هاي جمعي گفت: اجراي امر به معروف و نهي از منكر را سياسي نكنيد.همايش ملي اعتدال با سخنراني سيدحسن خمينيرييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران اعلام كرد: همايش ملي اعتدال روز چهارشنبه با سخنراني حجت‌الاسلام سيدحسن خميني در كتابخانه ملي ايران برگزار مي‌شود.

به گزارش ايرنا، «سيدرضا صالحي‌اميري» در جمع خبرنگاران در محل كتابخانه ملي ايران، با تشريح جزييات اين همايش افزود: در اين همايش تعدادي از شخصيت‌هاي دولتي و علمي در كنار نشست‌هاي تخصصي سخنراني خواهند كرد.

صالحي‌اميري گفت: در همايش اعتدال موضوع‌هايي از نگاه فلسفي، ديني، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.نویسنده:
  كالن
  اخبار Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 شنبه سه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 بردار بهره ميليون كشاورزي
  4 سرشماري
  در شد بيان نياوران موسسه تخصصي نشست
  در گفت: ايران آمار مركز آماري هاي طرح
  معاون در بردار بهره ۴ميليون اوليه هاي گزارش
  براساس شدند شناسايي جاري سال كشاورزي
  سرشماري دارد. كاهش پيش دوره به نسبت
  كه چهارمين پايان به اشاره با رضايي اهلل نعمت نكرد
  كم را ها صله فا نهها، يارا
  هدفمندي اظهاركرد: جاري سال كشاورزي عمومي
  سرشماري جاري سال آبان 18 تا مهر از سرشماري
  اين غايب ساكنان به نيز حاضر درحال يافت
  ادامه توجه غذايي مواد منطقهيي بين هاي قيمت به از كه سالي چهار طول كالن
  در
  گروه كنند. تكميل را خود اطالعات شده داده
  فرصت هدفمندي اجراي افزود: باشد، داشته ويژه يارانه هدفمندسازي دهقان
  اجراي
  مهدي گفت: ايران آمار مركز آماري هاي طرح
  معاون خانوارها مصرف تكنولوژي است ممكن ها يارانه برخي چند هر گذرد
  مي علت همين به بوده غيرساكن خانوارها
  برخي نياز مورد ها نيازمندي در نبايد اما دهد تغيير را درآمد توزيع كه است آن از حاكي
  تحقيقات نيز آنها اطالعات تا شده گفته استاني مراكز
  به سالمت آموزش غذايي، مواد قبيل از خانوارها يافته بهبود درآمدي پايين هاي هك ميان
  در بهرهبرداران ميزان به اشاره با وي شود.
  بارگذاري كند. ايجاد مشكلي توزيع بهبود اينكه بر مبني آثاري اما
  است كشاورزي بخش عمومي سرشماري
  درچهارمين هدفمندسازي حذف اثرات داد: ادامه وي كاهش محل از درآمد كم طبقات ميان در
  درآمد گزارش نشده بندي جمع آمارها هنوز كرد:
  تصريح كرد، تقسيم يتوان گروه چهار به را ها يارانه در باشد، شده حاصل پردرآمد گروههاي
  درآمد بردار بهره ۴ميليون حدود دهد نشان
  اوليه اثر دوم نقدي، يارانه مستقيم اثر نخست بيشتر مختلف تحقيقات واقع در نيست.
  دست داد: ادامه رضايي دارند. وجود ايران در
  كشاورزي غيرمستقيم اثر سوم ها، قيمت تغيير مستقيم در درآمد توزيع كه اند بوده متمركز نكته اين
  بر داشتند وجود بردار بهره 3.۴ميليون گذشته دوره
  در خانوارها توليدي مصرفي رفتارهاي تغيير در است. يافته بهبود درآمد كم هاي گروه
  بين 82 سال به نسبت تعدادشان رسد، مي نظر به
  كه طريق از كه درآمدي غيرمستقيم اثر چهارم هدفمندي سوم فاز اجراي موضوع حاضر
  حال سرشماري پيشين دوره در همچنين دارد.
  كاهش يشود. انجام منابع تامين براي ها ماليات انواع انرژي هاي حامل بهاي افزايش با كه ها يارانه تن ميليون 8.1 گندم، تن ميليون 11.7
  كشاورزي به توجه با بنابراين افزود: ادامه در مزيكي مجلس نظر مورد محورهاي از يكي است،
  همراه 02ميليون بره گوسفند راس 73ميليون
  برنج، اشاره آثار از يك هر براي بايد دولت فوق اثرات آثار در هنوز اينكه به توجه با اما است دولت
  و طبق همچنين داشتند. وجود بزغاله بز
  راس كند. اتخاذ مناسب تمهيد شده روشني تحليل دوم اول فاز اجراي
  توزيعي ايران كشاورزي محصوالت توليد كل ها
  گزارش ريزي برنامه پژوهش موسسه ژوهشگر آثار از اطمينان حصول براي نيست، دست
  در بهرهبرداران تعداد به اگر كه بوده تن ميليون 100
  اجتماعي منافع اينكه به اشاره با توسعه درآمدي مختلف طبقات بر درآمد توزيع
  مثبت بردار بهره هر كنيم، تقسيم نفر ميليون يعني
  حاضر توزيع نحوه بهترين كردن روشن پتانسيل است. الزامي بيشتر تحقيقات
  انجام يا كشاورزي محصول تن 25 ساالنه ميانگين بهطور كرد: تقسيم سطح دو به را آنها دارد، را يارانه ها ژوهش موسسه ژوهشگر مزيكي
  علي كرد مالحظه بايد اساس براين كند. مي توليد
  دامي كننده. دريافت هدف گروه يارانه توزيع ميزان عنوان تحت كه يي مقاله در توسعه ريزي برنامه براي كالن منابع تخصيص ريزي برنامه وجود
  با دولت سوي از يارانه پرداخت معيار مزيكي بر يارانهها هدفمندي درونزاي اثرات
  «ارزيابي وري بهره جايگاه كشاورزي محصوالت سازي
  بهينه دولت گفت: دانست اجتماعي» «بهينگي را قدرت توزيع بهبود دهنده ان نش آمده وجود به اين اجراي اثر در درآمد توزيع بهبود مكانيسم مزيكي است. بوده درآمدي هاي هك تمام ضريب اينكه به اشاره با داد ارايه درآمد» كجاست؟
  توزيع توليدات اين
  در كند. توجه معيار اين به يارانه پرداخت در بايد نيست. جامعه در خريد تحقق درآمدها كاهش طريق از بيشتر سياست ارايه يارانه از تعريفي خود گزارش ابتداي در كاهش 25.0 به 35.0 از 1390 سال در
  جيني هاي هزينه گرفتن نظر در با تصميمگيري معيار ريزي برنامه پژوهش موسسه ژوهشگر در بهبودي درآمد افزايش طريق از است يافته سوي از مالي انتقال نوع هر را يارانه كه داد درآمد توزيع بهبود نشانه را اين است،
  يافته كه طوري به است اجتماعي سود اجتماعي، اجراي اثر در كه آنجا از كرد: تصريح توسعه است. نشده ايجاد درآمد توزيع يارانه مفهوم تشريح در وي دانست. مي دولت يارانهها هدفمندي اجراي سال نخستين
  در رشد كاغذ روي امسال
  بهار در بدون سود از اجتماعي سود ميزان اگر هزينه سوخت قيمت ها يارانه هدفمندي نخست فاز اجراي اينكه بيان با مزيكي محلي از دولت كه خدمتي كاال هر گفت: ركود
  دانست. عمال داشتيم
  اقتصادي باشد، بيشتر اجتماعي هاي هزينه گرفتن نظر ضروري بنابراين است يافته افزايش نقل حمل درآمدها برابر افزايش موجب يارانه هدفمندي خريد طريق از يا عمومي هاي زيرساخت از غير 1391 سال در البته افزود: ادامه در
  وي ها زمينه يارانه پرداخت با دولت حالت آن در مصرفي سبد در ونقل حمل هزينه به دولت است خريدهايي قدرت تفاوت كرد: اضافه است، شده ناميده يارانه دهد، قرار عموم اختيار در مستقيم را جيني ضريب در درصدي يك
  افزايش دانشگاه علمي هيات عضو تسنيم:
  خبرگزاري پديد را ها فعاليت گسترش موجبات اينكه به اشاره با مزيكي كند. توجه خانوارها يارانه هدفمندي نخست فاز اجراي از پس كه برابري وجود فرض با حتي افزود: وي يشود. اجراي كه است آن بيانگر اين كه بوديم
  شاهد امسال بهار در اقتصادي رشد آمار به ايراد با
  عالمه آورد. خواهد تها سياس اين بعدي فاز اجراي در بايد دولت زمان طول در روستاها شهرها تانها، اس در ها، يارانه هدفمندي سياست اجراي از بعد بيشتر ميان در رفاه كاهش موجب هدفمندي
  سياست سال اول ماهه سه كاغذ روي است ممكن
  گفت: عمال ولي باشد بوده مثبت اقتصادي رشد نرخ 93
  .ميراد است؟
  ركود يافته كاهش بيكاران خيل درصد آيا مجلس
  به اقتصاد وزير احضار دليل رسمي؛ مبادي از
  قاچاق پور حكيمي ابوالقاسم تسنيم، گزارش
  به عبور افزود: نيز ركود از خروج درخصوص
  اقتصاددان قاچاق نام كه بيرويه
  زماني واردات ادامه افراد برخي نفوذ كالن
  گروه است اقتصادي رونق به ورود معناي به ركود ليپور
  از جال
  بهناز ميشود جاري زبان
  بر با وگو گفت در مجلس اقتصادي كميسيون
  عضو نرخ افزايش اقتصادي، رشد مانند اخصهايي ش
  با ميكند خطور ذهن به كه تعريفي
  نخستين زيادي قوانين مصوبات اينكه به اشاره با
  «تعادل» در شود. مي مشخص بيكاري كاهش گذاري،
  سرمايه مبادي از غيرقانوني صورت به كاال
  واردات در قاچاق رويه واردات از جلوگيري حوزه
  در نشده رفع ركود از خروج ساختاري موانع
  واقع دليل به وزير، نيا، طيب امروز اما است
  غيررسمي شاهد همچنان اما است رسيده تصويب به
  مجلس نشود. رفع هم آينده چندسال تا
  شايد رسمي مبادي از مختلف محصوالت كاال
  قاچاق متاسفانه گفت: هستيم، كشور به رويه
  واردات است. شده احضار مجلس به پاسخگويي
  براي به دارند نفوذ نهادها ارگانو ها برخي در افراد
  برخي وارد قاچاق صورت به كه كااليي طبيعي طور
  به مركزي بانك درباره مجمع مصوبه داخل به كاال واردات به اقدام راحتي به دليل
  همين استاندارد كيفيت لحاظ از شود مي
  كشور توليدكننده اينكه بيان با نكو ابراهيم كنند. مي ور نيست
  كش كننده
  راضي ازسويديگر نميشود كنترل بودن
  بهداشتي فعاليت ادامه براي يي انگيزه رويه بي واردات
  باوجود كشور وارد ارزان بسيار قيمت با كاال كه
  زماني تجديدنظري يرويه واردات روند در اگر افزود:
  ندارد، اينكه بيان با نظام مصلحت تشخيص مجمع
  عضو براي ناتواني دليل به داخلي توليدكننده شود مي ضربه شاهد آينده در نگيرد، صورت مسووالن سوي
  از نشد، تقويت مجمع مصوبه با مركزي بانك
  استقالل خاك به راحتي به شده وارد كاالي با
  رقابت بود. خواهيم داخل توليد بخش به
  سنگين بانك كل رييس عزل براي گيري تصميم دايره
  گفت: غيرفعال تعطيل كارخانه، نمينشيند
  سياه شد. گسترده جديد مصوبه با
  مركزي اقتصاد وزير اكنون شرايط، اين تمام با شود. مي داخل
  توليد نابودي كاال قاچاق در مقدم حي مصبا غالمرضا تسنيم، گزارش
  به مجلس به رسمي مبادي از كاال قاچاق دليل
  به گفتوگو در ايران بازرگاني اتاق رييس
  نايب نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبه با
  ارتباط قاچاق شده اعالم آمارهاي طبق گفت: «تعادل» ميدهد تشكيل تكنولوژي تجهيزات
  اوليه سال نخست ماهه هفت در كشور به
  واردات يعني رسمي مبادي از قاچاق شده،
  احضار ضربه كاال قاچاق اينكه به اشاره با «تعادل»
  با مصوبه اين با اظهار: مركزي بانك استقالل بر آن
  تاثير رقمي چنين است، دالر ميليارد 22 سال در كاال تمام كاالي محصوالت واردات بيشترين
  اما است. يافته افزايش 52درصد از بيش
  جاري هستند. كاال واردات جريان در كامال
  مسووالن افزود: است، كرده وارد داخل توليد به
  سنگيني اينكه نه شود نمي جدي تقويت مركزي بانك
  استقالل داخل به كاال قاچاق بودن جدي دهنده نشان است، كاال قاچاق غيررسمي مبادي از
  شده اينكه باوجود افزود: برخوردار
  محمدحسين از سامري موسوي شكرخدا بيرانوند،
  بهرام حقوق كند، مي كاال قاچاق به اقدام كه
  فردي قبلي مصوبات براساس چراكه يشود تضعيف است.
  بگوييم كشور داخل به كاال قاچاق شاهد حاضر حال در
  گفت: است يافته افزايش كشور به واردات درصد 25 حسيني اهلل فتح كشاورزي كميسيون
  اعضاي يك از گيرد، مي ناديده را دولت
  شهروندان مصوبه با بگوييم كه نداشتيم مستقلي مركزي
  بانك به اقدام كه فردي افزود: راغفر حسين را قاچاق ميزان مسووالن البته هستيم،
  كشور مواد واردات، درصد 85 تا 80 گفت بايد
  اما نمايندگان ازجمله ملي امنيت كميسيون
  عضو ديگر سوي از نميكند پرداخت ماليات
  جهت شايد بلكه شود مي گرفته بانك اين استقالل
  مجمع هاي هزينه بسياري ماليات كند، مي كاال قاچاق گفت بايد كه كردهاند الم اع دالر ميليارد 20
  بهبود با داد: ادامه وي است. كارخانجات
  اوليه هستند. وزير از كننده سوال رقابت به نابرابر شرايطي در بايد ها توليدكننده بانك كاركرد بهبود سمت به قدم يك گفت
  بتوان با كيفيت بي كاالي بنابراين نميپردازد را ديگر ميشود. شامل نيز را سوخت نفت قاچاق ميزان توليد، بخش گردش در سرمايه
  وضعيت اقدام كه فردي افزود: سلطاني پدرام
  بپردازند. مصوبه براينكه تاكيد با وي يم. فته پيش
  مركزي سوي از ميشود كشور وارد تري ارزان
  قيمت اتاق عضو است. كرده پيدا افزايش نيز واردات
  واردات افزايش بهداشت كيفيت، به كند مي كاال قاچاق
  به يكننده راض خيلي نظام مصلحت تشخيص
  مجمع را بازار در رقابت توان داخلي توليدكننده ديگر سال در كاال قاچاق دالر ميليارد 22 مبني «تعادل» گفته خصوص در ايران
  بازرگاني اتاق عضو واردات عالي مجمع
  رييس به فقط است توجه بي ديگر موارد از
  بسياري وعزل نصب يي بهگونه معتقديم چراكه افزود:
  نيست، داشت. نخواهد با وگو گفت در اقتصادي كارشناس
  يك مواد را واردات درصد 80 است صحيح اينكه
  بر گفت: «تعادل» با وگو گفت در ايران
  بازرگاني است. بيشتر سود
  فكر دولت كه شود ساماندهي بايد مركزي بانك كل
  رييس صندوق را بانك اين يابد دست بانك منابع به
  نتواند تشخيص مجمع عضو اين كند. تلقي خود زني
  ذخيره چانه تورم نظام مبناي بر 94 دستمزد
  تعيين پولي هاي ست سيا اينكه به اشاره ضمن نظام
  مصلحت البته كرد: تصريح باشد، برخودار دوام ثبات از
  بايد گفت: وي بود. خواهد آفرين مشكل گيرد صورت بيكاري بيمه مانند الزاماتي تعيين بحث در افزود: يكند، ايجاد فكري بحران دستمزد درباره موضوعات گفت: كارگران دستمزد افزايش پيشنهادات مطالعه اعالم ضمن
  وزيركار رهبري معظم مقام تاييد تشخيص، مجمع مصوبه
  هنوز بيني پيش بدون اگر نيست مناسب كار نيروي تقاضاي عرضه اكنون هم داد. خواهيم قرار كار مبناي را زني چانه درنهايت تورم نظام همان دستمزد زني چانه تورم نظام اساس بر قانون از تبعيت با آينده سال دستمزد
  تعيين هرگونه شود دايمي قانون تاييد درصورت ندارد
  را بيشتر ريزش موجب قطعا بپردازيم كار قانون از بندهايي اصالح به الزامات برخي اصالح براي مجلس الش ت درباره حال درعين اجتماعي رفاه وزيرتعاون،كارو ميگيرد. صورت شود. انجام مجمع طريق از بايد تحول
  تغيير يشود. كار نيروي كار، قانون اصالحيه آخر پيشنويس از غير گفت: كار قانون اصالحيه از بندهايي دستمزد بررسي درباره كه پيشنهاداتي اظهاركرد: ربيعي علي ايسنا، گزارش
  به نصب قبال افزود: ارتباط همين در يمقدم
  مصباح يي شده كارشناسي پخته طرح كه است اين كار وزارت تالش ربيعي گفته به ما است گذاشته كار قانون اصالح را توليد از حمايت اليحه از بند دو مجلس كه را آنچه طبعا ولي است مطالعه درحال يشود مطرح آن افزايش
  كارگران سجمهور ريي اختيار در مركزي بانك كل رييس كند.
  وعزل جلوگيري كشور در كار نيروهاي ريزش از تا شود ارايه شدن مهيا بدون اصالح اين اگر كه هستيم مجلس به يي نامه نگارش درحال برخي طرح اينكه بيان با وي دهيم. مي قرار عمل مالك كرده، مشخص
  قانون بود شده اشاره قبلي قوانين برخي در حداكثر
  بود را پيشنهادي فرد مركزي بانك عمومي مجمع
  كه مقطع آن در دهد. مي حكم جمهور رييس
  تاييد آماري هاي تفاوت موضوع گيرد. قرار نظر تجديد انتشار شاهد گذشته هفتههاي كالن
  طي اقتصادي
  گروه آمارهاي بودن واقعي بر اقتصادي مسووالن
  تاكيد آمده وجود كل رييس انتخاب براي محدودي
  دايره تخصصي مباحث ازجمله آمار توليد در متفاوت مبناي از بيكاري اقتصادي رشد نرخ
  آمارهاي مركزي) بانك (مجمع نفر جاي االن ولي
  بود اصحاب رود مي انتظار بوده آماري اقتصادي درحوزه انتقادهاي كه بوديم ايران آمار مركز مركزي بانك
  سوي نظر از كه شده واگذار وزيران هيات به تصميم
  اين در يي حرفه اصول آماري، مقوالت با برخورد در رسانه مطرح آن بودن غيرواقعي آمارسازي بر مبني انتقاد
  فراواني معرض در همچنان اقتصادي
  آمارهاي براينكه تاكيد با وي هستند. قبلي گروه برابر
  تعداد ناخواسته تا داده قرار نظر مد را ارقام مقايسه بيان عادل ازجمله كشور اقتصادي مسووالن آن دنبال به
  شد دقت باشند، دخيل تصميم در بيشتري تعداد وقتي اجراي از حاصل هاي داده يا ثبتي آمار مبناي بر
  شده تضعيف موجبات پايه بي غيرمستدل شبهات ايجاد با اقتصادي آمارهاي صحت بر ايران آمار مركز رييس
  آذر، ساله مدت داشت، خواهد همراه به بيشتري اعتبار ملي حسابداري استاندارد هاي روش آماري هاي
  طرح فراهم كشور از خارج درداخل را آماري نظام اعتبار موضوع اين از هفته چند گذشت از پس كردند.
  تاكيد قرارداد اشاره مورد را مركزي بانك رياست فعاليت گرفتن نظر در لحاظ به طبعا كه است گرفته
  صورت روشها بندي، طبقه متدولوژي، مباني، هرچند نكنند. بارديگر بازرگاني اتاق كاري درصبحانه سيف گذشته
  روز يك شامل مركزي بانك رياست فعاليت مدت گفت: الزم اعتبار از ملي حسابداري آماري مباني
  اصول ليكن است؛ متفاوت كامال نهاد دو در ارقام محاسبه شيوه را آن داده قرار تاكيد مورد را اقتصادي آمارهاي
  صحت دولت نخست سال جمهور رييس چهارساله دوره است. دفاع قابل بوده
  برخوردار معياري محك جهاني بانك بيني پيش برآوردي ارقام خواند. دستكاري تغيير
  غيرقابل تواند نمي بالفاصله بعدي جمهور رييس يشود بعد كننده استخراج خارجي هاي موسسه يا جهاني
  بانك معتبر رسمي مراكز توسط شده توليد ارقام سنجش براي سايت جاري هفته يكشنبه روز كه است درحالي
  اين كه دارد وجود تبصره يك البته دهد تغيير را كل رييس كشورها اقتصادي تحوالت برآورد بيني پيش براي
  آمار آماري نظام تضعيف جز يي ثمره استنادات اينگونه نبوده آمارهاي صحت درخصوص را مطلبي نيز مركزي
  بانك فعاليت مدت از سال يك از بيش ماندن باقي درصورت اقتصادي متغيرهاي از بسياري تخمين برآورد به
  اقدام بههمراه مستند وغير غيرعلمي شكلي به هم آن كشور «جاي است: آمده مطلب اين در كه كرد منتشر
  اقتصادي مجمع عضو اين دهد. تغيير را كل رييس تواند مي ارقام به دردسترسي محدوديت بهدليل قطعا كه كنند
  مي داشت. نخواهد رسمي مرجع يك ارقام صحت كه است تامل
  بسي رييس عزل به اشاره ضمن نظام مصلحت تشخيص حاصل نتايج موارد از بسياري در آماري، امكانات
  واقعي موسسه يك تاييد به مشروط منوط كشور
  قانوني كه نيست طور اين ديگر كرد: تصريح مركزي بانك كل آماري هاي طرح مبناي بر مستقيما كه نتايجي با آن است
  از دستكاري غيرقابل متقن مركزي بانك آمار است!» شده
  خارجي دهد تغيير را كل رييس كند نيت شب جمهور رييس كشورها داخلي رسمي مراجع توسط ثبتي هاي داده
  يا اتاق كاري صبحانه در مركزي بانك كل رييس بانك توليدي آمارهاي كليه كه كرد توجه
  بايد مصوبه با چراكه صادركند را وي عزل حكم صبح بود. خواهد متفاوت شود، مي اسبه
  مح بانك آمارهاي به نسبت ترديد اظهار به اشاره با بازرگاني نهادهاي پژوهشگران عموم استفاده مورد كه
  مركزي شود ارسال وزيران هيات به عزل درخواست بايد مجمع متدولوژي روشها همواره زماني هاي ري س اطالعاتي هر آمارهاي اعتبار صحت در اصلي معيار
  بنابراين ترين بزرگ از يكي اظهاركرد: افراد برخي توسط مركزي اقتصادي ريزي برنامه گذاري ت سياس
  رسمي بايد بلكه شود اجرايي واند نتم دليل بدون عزل ديگر كرده اعالم اقتصادي آمارهاي توليد زمينه در را خود دريافتي هاي داده مبناي بر كه هستند مراجعي
  كشوري اما يكنيم ترديد آمارها به كه است اين ما مشكالت روشها مبناي بر گيرد؛ قرارمي المللي بين
  موسسات وي است. شده احصا قانون در كه باشد داليلي بر مبتني بانك جهاني بانك محاسباتي هاي روش تفاوت است. هاي شاخص برآورد محاسبه به اقدام آماري روشهاي
  و دولت مركزي بانك دستاورد اينها كه داشت توجه بايد المللي بين سطح در كه يشود تهيه هايي تورالعمل
  دس معظم مقام نظر مورد معضل كه پرسش اين به درپاسخ قياسي را شده اعالم رشد نرخهاي اصوالمقايسه مركزي يكنند.
  اقتصادي است. جامعه دستاورد بلكه نيست شده معرفي محاسباتي استاندارد چارچوبهاي عنوان
  به تا افزود: خير؟ يا است شده رفع مصوبه اين با رهبري عدم مسووليت است، ذكر به الزم يكند. الفارق مع توسط شده ارايه آمار چگونه كه است پرسش
  جاي اينگونه آمار انتشار فرآيند گذشته در داد: ادامه وي كشورهاست. تمامي استفاده مورد
  و تصويب را مصوبه اين فتهند نگر تصميم آقا حضرت آمارهاي با سازمان هر توسط برآوردي آمارهاي تطبيق براي معياري يتواند موصوف باكيفيت جهاني
  بانك رييس اجازه از پس پولي بانكي اطالعات آمار كه بود تخصصي، يي حرفه تعهد لحاظ به مركزي
  بانك كنيم اظهارنظر ايشان نظر به نسبت توانيم نمي هاند نكرد سازمان همان با ربط ذي دستگاه توسط شده ارايه رسمي باشد. كشور يك آماري رسمي مراجع ارقام رد يا
  تاييد منتشر رييسجمهور موارد برخي در مركزي بانك كل مذكور هاي چارچوب علمي موازين اصول
  رعايت مصوبه اين اما هستيم. ايشان تصميم از خبر ما لحاظ به را آماري نهادهاي ساير اعتبار يتوان نم بوده متفاوت مقدماتي كامال برآورد هاي روش از ناشي
  نتايج گرفتم را اجازه اين جمهور رييس آقاي از بنده اما يشد نظر مد اقتصادي آمارهاي توليد فرآيند در همواره
  را مركزي بانك استقالل حفظ براي مجلس انتظار خالف نكات بر عالوه داد. قرار خدشه محل آماري الف اخت المللي بين آماري مراجع ساير جهاني بانك لذا
  بوده رييس تاييد به نياز شود كنترل اطالعات اينكه بدون كه مذكور، شده پذيرفته اصول به توجه با دهد. قرارمي اين نگهبان شوراي مجلس اختالف دليل ولي است اعالمي ارقام در توجه قابل نوسانات روند مذكور، درمقاطع كشورها از تكميلي اطالعات آمار دريافت
  با نهايي از پس مركزي بانك آمار باشد، مركزي بانك كل هاي فعاليت افزوده ارزش داخلي ناخالص توليد
  برآورد داشت يي مصوبه مجمع شد ارجاع مجمع به مصوبه مد بايد كه است نكاتي ازجمله جهاني بانك توسط ارايه ارقام در تجديدنظر اصالح به اقدام مختلف
  زماني اطالعات انتشار سرعت دليل همين به شود. منتشر شدن گزارش خالصه در كه صنعت بخش همچون
  اقتصادي اما كرد دخيل كل رييس انتخاب در را قوه سه كه قبلي تجارب به توجه با توان مي لذا گيرد قرار نظر يكنند. خود مقدماتي
  شده است. يافته افزايش اول ماهه سه واقعي بخش در ايران اقتصادي
  تحوالت برشمردند. معضل هعنوان را موضوع اين آقا حضرت مورد نزديك آينده در مذكور ارقام داشت، انتظار بانك قالب در مختلف هاي مناسبت به مركزي بخوانيد
  بانك صفحه۴ در را سيف سخنان مشروح منتشر مركزي بانك اطالعاتي پايگاه طريق از 1393 سال

  اخبار Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 شنبه سه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 قانون اصالح اليحه دولت
  تصويب در ثالث شخص تورم
  بيمه كاهش دستاوردهاي براي نقدينگي خطر هشدارداد:
  سيف خصوص در دولت اجتماعي كميسيون
  پيشنهاد مدني مسووليت اجباري بيمه قانون «اصالح
  اليحه مقابل در زميني موتوري نقليه وسايل
  دارندگان رسيد. تصويب به وزيران هيات در ثالث» بود
  شخص پيشنهاد فقط اول معاون
  سخنان حجتاالسالم رياست به كه دولت هيات جلسه
  در پيشنهاد شد، برگزار روحاني حسن اليحه
  والمسلمين درخصوص دولت اجتماعي كميسيون يي جلس برگزاري از وي يشود. برخورد غيرقانوني رييس سيف اهلل ولي بيمه بانك
  گروه دارندگان مدني مسووليت اجباري بيمه قانون
  «اصالح گفت: داد خبر بانكي سود رخهاي در تعادل براي در در مركزي بانك
  كل ثالث» شخص مقابل در زميني موتوري نقليه
  وسايل هاي روش بدون ها رخ كه است آن دولت هدف خصوصي بخش فعاالن با كاري صبحانه
  نشست ۷۸۳۱ سال در قانون اين شد. ارايه وزيران ههيات
  ب نتيجه اين به مرور به كه چرا يابند، تعادل دستوري با رابطه در را مهمي نكات ايران، بازرگاني اتاق
  و مجلس تصويب به آزمايشي صورت به سال پنج مدت
  به يابد. استمرار توياند نم باال هاي نرخ كه رسيم در كرد مطرح كشور بانكي پولي تهاي
  سياس ۲۹۳۱ سال در كبار رسيد المي اس
  شوراي كمك براي ها بان قانوني سپرده كاهش اثر با
  رابطه باتوجه شد. تمديد سال پايان تا آن آزمايش است
  اجراي بررسي‌ دست‌ در‌ كها‌ بان برخي‌ پرونده‌ ‌‌ يكدرصد هر گفت: ها نك با دهي تسهيالت توان
  به بررسي با آزمايشي دوره از حاصل تجربيات
  ب پول شوراي گفت: مركزي بانك كل رييس اضافه تورم به رصد يك قانوني سپرده
  كاهش كارشناسي، جلسات برگزاري المللي بين
  تجربيات ردهگذاران سپ حقوق مسوول را خود اعتبار زيرا شود بررسي دقت با بايد موضوع اين لذا يد من
  ك اجتماعي امور كميسيون در تهيه جديدي
  متن فعاالن اقتصادي فعاليت شود نمي چراكه يشناسد رشد خطر معرض در نبايد تورم كاهش
  دستاوردهاي بحث از پس جلسه اين در گرفت قرار بررسي
  مورد مراعات بنابراين شود، تامين ردهگذاران سپ جيب از گيرد. قرار
  نقدينگي رسيد. وزيران هيات تصويب بررسي،
  و اولويت در همواره گذاران رده سپ نفعان ذي حقوق سخنان محورهاي ترين مه «تعادل»، گزارش
  به است. اعتبار پول شوراي هاي تصمي در ارز نرخ درصدي .6 كاهش شامل سيف
  آقاي هزارميليارد 14
  پرداخت اين براينكه تاكيد با مركزي بانك كل رييس دوسوم آزادسازي گذشته، سال به نسبت امسال
  مهر پرونده افزود: دارد، اعتقاد دقيق انضباط به بانك درصدي ۲۲ سود نرخ نكردن رعايت روجها، الخ وع
  ممن ملي بانك در وام
  تومان دست در انتظامي هيات در متخلف هاي بانك برخي هاي نك با برخي پرونده بررسي نكها، با برخي
  توسط تنهايي به مركزي بانك ديگر امروزه است پيگيري سپرده سود نرخ افزايش انتظامي هيات در متخلف نخست ماهه در گفت: ملي بانك
  مديرعامل همگان حضور كه هايي منطق كه چرا يكند نم عمل تا ۵۲ به قانوني سپرده نرخ به باتوجه درصد ۲۲ بانك سوي از تسهيالت ميليارد هزار ۰۴۱ جاري
  سال با مبارزه ستاد است افتاده جا د، كم ضروري را به اشاره با همچنين سيف آقاي بود. 6۲درصد گزارش به است. شده داده متقاضيان به ايران
  ملي مينهها همه در مفاسد فعاليت با اقتصادي مفاسد سود درصد ۲۲ نرخ است قرار گفت: تورم، نرخ كاهش در همتي عبدالناصر ايران ملي بانك عمومي
  روابط دارد. برخورد غيرمجاز موسسات فعاليت ازجمله تورم تدريجي كاهش با متناسب بانكي هاي سپرده تني ۰۰۴ سههزار جايگزيني طرح زني كلنگ
  مراسم هاي رخ اعمال در كها بان برخي نكردن اقدام وي يابد. كاهش كه مهمي صنعت هر به افزود: كرمان سيمان
  كارخانه مختلف عقود نرخ تناسب نبود از ناشي را مصوب كها بان مهم نقش كنيم، نظاره دارد وجود كشور
  در يي مبادله عقود يم داه كر اعال گفت: دانست بينيم مي ها ما ‌جمهو ييس من ‌‌ را نكها با تاريخي نقش معتقديم ديد خواهيم
  را مشاركتي عقود انتظار قابل سود حداقل درصد ۲۲ ييسجمهور من اينكه به اشاره با سيف با منافاتي هيچ ذاريها سرماي اين دهيم تداوم
  بايد باشد. درصد ۲۲ بايد نيز گفت: بينيم مي مركزي بانك سايت در را آمارها وظيفه داشت: اظهار وي ندارد. بانكداري تهاي
  سياس اعالم را آمار سرعت با صراحت با مركزي بانك در را بانك ذاريهاي سرماي حجم كه دانيم شد
  خود درصد‌ 14 جا غير لبا مطا نسبت ‌‌ از مركزي بانك آمار بخش نيست نياز ديگر يكند. دهيم كاهش گذاري سرمايه هاي شركت
  كارهاي معوقات درخصوص مركزي بانك كل رييس اجازه اين من چراكه بگيرد را آمار انتشار اجازه من استاندارد حد به يرا ها گذار سرمايه اين يكنيم نقدينگی
  سعي رشد نرخ
  دوره از حمايت با را يي كميته مركزي بانك گفت: بانكي را آن آمار رونآمدن بي محض تا ام داده آنها به را زني كلنگ با همزمان كرد: خاطرنشان وي 1.92
  برسانيم. 93رويرهش به منتهی
  سال داده تشكيل بانكي معوقات درخصوص قضاييه قوه اجازه اين آن از قبل البته دهند، قرار سايت روي ۰۱درصد سيمان، كارخانه جايگزيني جديد در‌
  پروژه ارز‌ نرخ‌ درصد 29.1 معادل ‌93 يو شهر به منتهي سا ينگي نقد شد
  نر يدهد. جلسه تشكيل هفته هر كميته اين كه به روال قبال چراكه بودم گرفته سمهور رييج از را عرضه بورس بازار در سيمان توسعه گروه 9.52
  سهام 92رويرهش به منتهی برخي‌
  سال ست.‌ كرده پيدا كاهش درصد 5.6 شته گذ سا به نسبت مسا
  مهر كاري صبحانه نشست حاشيه در سيف ياهلل ول بانك يشد نم صادر ما سوي از اجازه تا بود ونه اي كه يكند تالش ملي بانك كرد: عنوان وي شود. آزاد‌
  م روجها‌ الخ وع ممن دوسوم كنند. نم عايت را ‌درصدي 22 سود نرخ ها 4.62
  با 91رويرهش به منتهی
  سال خبرنگاران با وگو گفت در خصوصي بخش فعاالن با من اكنون اما نداشت، را آمار انتشار اجازه مركزي كه معتقديم كند ايفا كشور توسعه در را خود ي‌
  نقش پيگير ست مي تظا هيا متخلف ‌ها نك با خي بر ند پر ند ‌ا
  شد به خاص هاي پرونده ها نك با همكاري با گفت: از را اقتصادي صهاي شاخ هم جمهور ريي آقاي توسعه در را نقش مهمترين توانند مي هنوز ها 9.9
  بانك 93 اول ماهه درصد‌
  شش 26 تا‌ ‌25 به نوني قا سپرده نرخ به باتوجه درصد 22 سپرده سود نرخ ست.
  ا معوق مطالبات وضعيت شده ارجاع قضايي مراجع خوانيم. مركزي بانك روي تصريح ايران ملي بانك مديرعامل كنند. ايفا با‌
  كشور سب متنا نكي با ‌ها سپر سو صد ‌د 22 نرخ است قرار اما يابد 9.9
  افزايش 92 اول ماهه
  شش وي، گفته به است. پيگيري درحال بانكي سيستم تاكيد با خود سخنان از بخشي در همچنين وي ملي بانك مشاركت با كشور در مهم ۰۳۳پروژه بد‌
  كرد: يا كاهش تورم تدريجي 6.31
  كاهش 91 اول ماهه
  شش درصد ۷.۵۱ گذشته در غيرجاري مطالبات نسبت با رويم مي ارز ريسك بار زير محابا بي ما اينكه بر ميليارد ۵۵هزار از ملي بانك است شده
  افتتاح در مطلوبي روند بنابراين است، درصد ۱.۴۱ اكنون هم وام درصد سود با ارزي وام گرفتن اينكه بيان تمام، نيمه روژههاي براي شده برآورد هذاري
  سرمايگ نرخ كرد: تاكيد سيف است. انجام حال در زمينه اين نيمه در بانكي نظام پرداختي تسهيالت حجم وي بانك كل رييس اند. كرده دريافت رانت بهوسيله شد. تامين گردش در سرمايه محل از درصد ۹۵ ۷. از كه كند ايجاد را وسوسه اين درصد ۷۲ با ريالي است. كرده پرداخت اعتبار ريال ميليارد هزار
  ۳۲ است ۵درصد از كمتر غيرجاري مطالبات متعادل كرد عنوان تومان ۴۱زارميليارد را امسال اول وارده انتقادات دستوري تهاي سياس به مركزي خروج براي اينكه بيان با مركزي بانك كل رييس نگونه اي گرفتن گفت: شود استفاده ارزي
  تسهيالت درباره وي يابيم. دست رقم اين به اميدواريم كه صنعت بخش به تسهيالت اين درصد ۷.۱۳ افزود: ناكارآمد شروع گفت: كرد اشاره موضوع اين به حركت هر بوديم مواجه آن با كه مزمن ركود از ما يكند ايجاد كه بهالتفاوتي ما بهدليل
  تسهيالت بهران نفت سهامداران
  سود تسهيالت براي مركزي بانك دستوري هاي ست سيا است. شده پرداخت دخالت كه است زماني از بانكي نظام شدن فشل طوري همان گفت: نيست احساس قابل لزوما مثبتي نقش وجه بههيچ ما ولي يكند مواجه بحران با
  را از استفاده تجربيات، براساس گفت: مشاركتي، عقود گفت: نيز بانكي هاي علخروج ممنو درباره وي شود. انجام غيرتخصصي دستوري به درجه منهاي۰۴ از يخ كوه دماي كاهش كه كنيم اجحاف توليد بخش بر كه نداريم
  مالكانه صادرات بانك شعب
  در را مشكالتي روند خالف دستوري هاي سياس جها علخرو ممنو بخشنامه مركزي بانك اينكه از بعد آنكه حال نيست مشاهده قابل هم درجه منهاي۰۳ به يي مبادله نرخ كه رسيديم نتيجه اين به
  درنهايت سال به مربوط بهران نفت شركت سهامداران
  سود يكند. ايجاد بخش اين براي بخشنامه همان طبق افراد اين دوسوم كرد، صادر را بازار حقوق‌ به‌ توجه‌ كزي‌ مر نك‌ با وظيفه‌ ‌‌ با بود قرار اگر ند كم ايفا را دماسنج نقش آمارها به راي اكثريت گرفته ارزي وام كه است كسي
  نفع پرداخت ايران صادرات بانك شعب طريق از ۲۹
  مالي جلسات مركزي بانك كرد: اضافه وي اند. ده آزاد تسهيالت حجم مركزي بانك كل رييس نيازي ديگر شود، مشخص حرارت درجه كردن لمس دادند. يي مبادل
  نرخ ايران، صادرات بانك عمومي روابط گزارش به يشود. د
  م بو پيشنها فقط معا خنا مرجع ما اما گذاشته باره اين كدر انا به با زيادي را امسال اول نيمه در بانكي نظام پرداختي نبود. دماسنج به تجارت معدن صنعت، وزير از داد: ادامه
  سيف نفت شركت بانك اين بين منعقده قرارداد
  براساس با درصد ۲۲ سپرده سود نرخ داشت: اظهار وي از فردي يك كه نيست اينطور نيستيم قضايي ۱۳درصد ۷. گفت: كرد عنوان تومان ارد ۴۱زارميلي در كه اعتبار پول شوراي جلسه در تا خواستيم
  نيز طريق از شركت اين سهامداران سود (شبهرن)
  بهران افزايش 6۲درصد تا ۵۲ به قانوني سپرده نرخ به توجه مساله اين به مركزي بانك كند شكايت ديگر فرد است شده پرداخت صنعت بخش به تسهيالت اين دارد عميق‌ اصالحات‌ به‌ نياز‌ بانكي‌ نظام‌ ‌‌ جلسه دو در ولي يابد حضور شد تشكيل زمينه
  اين ۲6 دوشنبه روز از ايران صادرات بانك شعب
  كليه هاي رده سپ سود درصد ۲۲ نرخ است قرار اما ابد بيان سيف است. شده شكايت چرا كه كند ورود سود نرخ كا بان برخي كه مساله اين به پاسخ در وي اصالحات به نياز بانكي نظام اينكه بر تاكيد با سيف تاخير با ايشان كه سوم جلسه در نداشتند
  حضور رابطه اين در است. پرداخت قابل جاري سال
  آبان يابد. كاهش تورم تدريجي كاهش با متناسب بانكي من دست به زيادي هاي نام مدت اين در داشت: در داشت: اظهار كنند، نم رعايت را درصدي ۲۲ هاست اه دستگ ساير مانند آن اشكاالت دارد عميق شوراي اعضاي آراي اكثريت با كردند پيدا
  حضور ارايه با وانند تم يادشده شركت حقيقي
  سهامداران خبرنگاران پرسش به پاسخ در سيف ياهلل ول كه يكند اعالم بدهكاري فرد آن در كه يرسد كرديم، اصالح كمي را بانكي سود نرخ اخير هاي اه اقتصاد رشد خدمت در بانكي نظام اينكه بيان با يي مبادله نرخ كه رسيديم نتيجه اين به اعتبار
  پول سهام برگه شناسنامه، ملي، كارت نظير هويتي
  مدارك طبق گفت: قانوني سپرده نرخ كاهش درباره الخروج وع ممن بانك طرف از ولي هستم، بدهكار من نرخ حداقل داد: ادامه وي است. نشده كامل هنوز اما در ولي داريم تفاهم باهم اصول در ما كه است كشور آمدن دليل ولي شود اجرايي ارزي تسهيالت
  براي حقتقدم وجه مراجعه بانك اين شعب به
  مربوطه كاهش داده، انجام مركزي بانك كه يهايي بررس فرد اين كه ديدم ام ده مساله وارد وقتي ام، ده ش گرفته نظر در درصد ۲۲ مشاركتي عقود براي سود بانك وظيفه كرد: بيان يشويم اشكال دچار مصاديق اين مجدد بررسي دستور بنده جلسه پايان در
  وزير دريافت را خود متعلقه سرمايه افزايش نشده
  استفاده كدرصد را تورم قانوني، سپرده نرخ در درصدي با وي دارد. هم اسناد جعل كالهبرداري پرونده سمتي به گذاري سپرده منابع وسيله اين به تا شده است شده مطرح موارد تمام در افازي شفس مركزي اين در تا دادم اعتبار پول شوراي در را
  موضوع شايان دهند. انتقال خود هاي حسا ساير به يا
  كنند سپرده نرخ در كاهش درصد داد خواهد افزايش ستگذاري سيا مرجع مركزي بانك براينكه تاكيد مركزي بانك چون شود، تامين آن حقوق كه برود نخستينبار براي نيز يشده حسابرس مالي هاي صور كنند. ارايه را خود نظر همه
  رابطه بانك توسط صرفا مذكور طرح سود پرداخت است
  ذكر يشود نقدينگي ۵.۴درصد افزايش موجب قانوني هوسيله آن اجراي ابالغي هاي سياس مسوول كند. بخشي حاتم گذار سپرد ضرر به توياند نم براي كها بان اكنون شد مطرح فعلي دوره
  در يوانند مت سهامداران پذيرفته انجام ايران
  صادرات چنانچه كرد. اجرايي را آن هراحتي يتوان نم بنابراين موثر كه عاملي بيشترين داد: ادامه است، كا بانه عملكرد به يتوان افزود: مركزي بانك كل رييس يكنند. توجه شرط پيش اين به تسهيالت پرداخت خير سا سه ينگي نقد شد
  ‌‌ احتمالي مشكالت رفع بيشتر اطالعات كسب
  براي دستاوردهاي يابد افزايش ميزان اين به نقدينگي اتفاق كها بان در كه است انضباطي است، شده واقع اسالمي بانكداري اجراي نحوه در ها بان از برخي منابع هدررفت از جلوگيري اينكه بر تاكيد با وي در گفت: گونه اين نقدينگي رشد درباره
  سيف شركت سهام واحد ۵۱6۷۷۲۲۲ تلفن شماره
  با دليل همين به خواهدشد. مخدوش تورم نرخ كاهش است. افتاده گرفت. ايراد سود رخهاي بانكي عقود كامل رعايت بانك اين هاي مه برنا ترين مهم از تسهيالتي محدود سال در درصد ۲6.۴ شهريور۱۹۳۱، به منتهي
  سال به بانك اين است گفتني بگيرند. تماس شده
  ياد است. بررسي دست در هنوز طرح اين آمارهاي براينكه تاكيد با مركزي بانك كل رييس درحال تورم نرخ اينكه به توجه با داد: ادامه سيف روي پيش شده حسابرسي حركت نوع گفت: است همين در درصد ۹.۵۲ شهريور۲۹۳۱، به
  منتهي به مشتريان دسترس در تسهيل تسريع
  منظور درخصوص خبرنگاران پرسش به پاسخ در سيف خاطرنشان نيست، ترديد قابل كشور رسمي در ۵.۴درصدي رشد است، نزولي روند كردن طي موجب حركت همين كه گرفته قرار مركزي بانك نقدينگي رشد ۹۲درصد ۱. سال۳۹۳۱، در دتزمان
  م تازگي به نيز را همبانك خدمت بانكي نوين
  خدمات نيز باره اين در سمهور رييج اول معاون اظهارات ابتداي ماهه هفت در توليد بهاي شاخص كرد: چگاه هي ما چون دارد، امكان نيست غلط اقتصاد به خطاب سيف است. شده مثبت اقتصادي رشد سال۱۹۳۱، اول ماهه در نقدينگي رشد
  داشتيم كارت سپهر دارندگان آن طي كه كرده بازار
  روانه اين دادند خبر طرح اين بررسي از ايشان گفت: قيمت افزايش متوسط كه است آن نشانگر امسال در ارز نرخ افزود: وي هيم. نم مردم به غلط آمار حاضر جمع اين در وقتي دارم توقع گفت: حضار درصد ۹.۹ سال۲۹۳۱، ماهه در درصد، ۳۱ .6
  طريق #۹۱۷*از گيري شماره با آساني به توانند مي كه صحبتي نيست. موضوع نهايي تصويب معناي به آثار تخليه دهنده ان نش كه رسيده درصد ۲/ به كاهش ۵.6درصد گذشته سال به نسبت امسال مهر نكنيد فكر كه بدهيد را هشدار اين من به يوم داشتيم. جاري سال اول ماهه در ميزان
  همين مانده اعالم همچون: خدماتي از اول همراه
  اپراتور داشتند جمهور ييس اول معاون جهانگيري آقاي بانك داد: ادامه سيف است. هها ياران هدفمندي شاخص به مركزي بانك كل رييس است. كرده پيدا است. توليدكننده واقعا گويد مي توليد از كه كسي هر بانكي نظام تسهيالت اعطاي براي ها بين پيش
  وي و... قبوض پرداخت ها، كارت سيم شارژ خريد
  كارت، يابد كاهش قانوني سپرده دارد احتمال كه بود اين سيستم در سود نامتعادل خهاي نر با بهشدت مركزي امسال نخست ماهه در توليد بهاي درصد ۲/۰ منفي بخواهند من از توليدكنندگان كه بشنوم دارم دوست تومان ۰۴۲زارميليارد را اقتصادي هاي بخ شوند.
  به
  برخوردار باشيد داشته توجه اما شد خواهد بررسي طرح اين عالي شوراي قضاييه قوه يكند برخورد بانكي فاز عملكرد انهنده نش آمار اين گفت: كرد اشاره وقت هيچ اما ببرم، واقعي منابع بهسمت را منابع كه در افزود: كرد اعالم تومان زارميليارد ۰۸۲
  حتي يواند مت اقدام اين با نقدينگي درصد ۵.۴ رشد كه ابآفريني الته بدون اما اند ده عمل وارد ملي امنيت البته است، توليد بخش در هها ياران هدفمندي دوم كاغذي هاي شركت كه حالي در نهم نشنيدم را اين پرداختي تسهيالت حجم سال نخست ماهه كند.
  شش مخدوش را تورم كنترل دستاوردهاي هنوعي هاي فعالي با گرفته صورت اقدامات بازار در است. شده ۴.۵۱درصد هم توليد نقطه به نقطه تورم نكها با از را كالني تسهيالت كننده توليد نام با ميزان اين از كه بود تومان زارميليارد ۴۱ ه6
  شركت 10 ميان شهردر درخشيد
  بانك جهان
  برتر تنديس اهداي المللي بين درمراسم شهر كردند
  بانك مطرح بانكي پولي پژوهشكده در
  كارشناسان موفق دنيا، تر بر هاي شركت به برتر ۰۱جايزه
  كيفيت جمع در شد مراسم اين طاليي تنديس اخذ
  به گرفت. قرار دنيا برتر نكها
  ۰۱شركت با پاگير ستو ضوابط حاصل صوري،
  فاكتور عمومي روابط ارتباطات مركز گزارش
  به در پورزرندي محمد حسين دكتر هر ش
  بانك اقساط پرداخت هنگام وقتي ولي ندارند شكايتي تسهيالت، متقاضيان برخي كه شود مي موجب اقتصادي بانكي كارشناسان بيمه بانك گروه ۰۱جايزه كيفيت تنديس اهداي المللي بين
  مراسم يافتند شرعي اشكال ياد تازه شود مي سود فاكتور تسهيالت، دريافت جهت دليلي هر به بنا پديده آسيبشناسي نشست در كميته رييس حضور با روماني دركشور كه شمشيري
  برتر
  احسان وي يكنند! وارد ايراد كنند مي شكايت كنند. ارايه بانك به ساختگي يا صوري بانكي نظام در صوري فاكتور معاون بخارست، شهردار كشوركانادا، زيست
  محي تسهيالت با كند نمي صرف ها نك با براي گفت: كردند، تاكيد بانكي پولي پژوهشكده در ايران نمايندگان مديران روماني استاندارد
  سازمان جواب كوچك تسهيالت به لذا شوند رو روب خرد شود واگذار‌ بازار‌ به‌ رخها‌ تعيين‌ ابزارهاي برخي ناكارآمدي مقررات قوانين ۲۱كشور نمايندگان برترمنطقه كتهاي شر
  ارشد گفت: مركزي بانك در مسوول مقام اين دهند. نم اعتباري موسسات ها بانك بر نظارت مديركل خريد فاكتورهاي شدن صوري اصلي دليل بانكي، دريافت با د، ش برگزار بينلمللي نهاد اين
  عضو بانكي سيستم كجاي در ملي پول ارزش كاهش هگذار سپرد كه سودي گفت: مركزي بانك براي است بانكي تسهيالت دريافت براي كاال اظهار ني جها برتر جايزه ۰۱ كيفيت طاليي
  تنديس معضل اين تا كرده جمع هم دور را ما مستند يابد افزايش كارايي تا شود اصالح بايد قانون شده را الحسنه رض سپرده يك وقتي آيا شده، ديده بگوييم نبايد فقط دارد اشكال كند، مي دريافت بانكي مقررات قوانين بايد روند، اين اصالح هدف با شهري هاي حوزه در ها نك با نقش
  كرد: بانكي ستگذاران سيا اگر كنيم. بررسي را بانكي مشاركتي عقد در بانكي منابع مصارف عمده افزود: مواجه پول ارزش كاهش با كه سال از بعد است. سود پرداخت حال در التگيرنده تسهي ساير يي مبادله عقود شود كارآمد اصالح ميگيرد صورت رساني خدمات كيفيت
  افزايش اين در مجلس يدادند انجام درست را كارشان صفر به بانكي سايرعقود سهم شود مي استفاده درستي كار يدهيم پس مبلغ همان با شويم مي نكها با بر نظارت مديركل آزاد امين اميرحسين به شود. كارآمدتر بايد بانكي تسهيالت عقود عوامل از يكي نياز، مورد مالي خدمات به
  دستيابي بانكداري قانون متاسفانه كرد. نمي ورود زمينه ساير مقررات قوانين بايد لذا است. شده نزديك يدهيم؟ انجام ضالحسنه قر اينكه بيان با اعتباري موسسات توليد بهانه به كه نشست اين «تعادل» گزارش است پايدار توسعه در اقتصادي هاي فعاليت
  اصلي است. شده صوري ابزار يك به تبديل ربا بدون و... هيي مبادل عقود كارايي تا شود اصالح شرايط كرد: تصريح كا بان رفتار از انتقاد با آزاد امي افزود: است، المي اس بانكداري از كوچكي جزء حضور با شد، برگزار صوري فاكتور مستند فيلم بازار طريق از الزام اين نيافته، توسعه اقتصاد در
  كه قواعد تعيين متولي اينكه به اشاره با بحريني ساير نيازمندان مردم مشكل يابد افزايش نيز حركت صوري فاكتور سمت به ما جامعه متاسفانه ضالحسنه قر فقط اسالمي بانكداري كه تصور اين زاده حسين محمدحسين دكتر الم حجتاالس هستند، نكها با همان كه يافته سازمان
  مدون گفت: است، مركزي بانك المي اس بانكداري شود. برطرف اقتصادي هاي بخ شفاف خود قراردادهاي در بايد كا بانه يكند. هيچ دنيا در اينكه بيان با وي است. اشتباه است المي اس شوراي مجلس نماينده بحريني بناي زير توسعه اينكه بيان با وي شود. مي
  محقق فاكتورها روند بر باشد نيفتاده اتفاق اين اگر اختيار در قرارداد از نسخه يك بايد لذا كنند؛ عمل يكند نم تعيين ها نك با براي را سود نرخ مرجعي بانكداري قانون اصالح كارگروه نايبرييس اعتبار نيازمند مدت، طوالني بازه دليل به
  شهري، اجراي در كوتاهي معني به باشد، نشده نظارت صوري‌ ابزار‌ به‌ نكداري‌ با نون‌ قا تبديل‌ ‌‌ يترسند ها نك با يكه درحال بگيرد، قرار مشتري اين گفت: كند، تعيين را نرخ بازار، وضعيت نظارت مديركل آزاد امين اميرحسين ربا، بدون بيشتر در ها دول رو، اين از زود: اف است،
  بيشتري تعريف ساختاري بايد مركزي بانك است. قانون رييس نايب بحريني، حسينزاده محمدحسين دهند. قرار مشتري اختيار در را قرارداد از يخ نس رخها تعيين كه است المي اس بانكداري روش مركزي، بانك اعتباري موسسات ها بانك بر از اقتصادي، هاي بخش ساير همانند
  كشورها وي نباشد. دروغگويي براي يي زه انگي تا يرد اين در نيز ربا بدون بانكداري اصالح كارگروه نظارت مديركل كند. واگذار بازار به را سود نرخ سينا بانك مديرعامل پرويزيان كوروش دكتر گيري شكل دليل كنند نمي حمايت بخش
  اين بانكي شبكه كه قواعدي از بخشي داشت: اظهار نميكنند رد را صوري فاكتور نكها با افزود: نشست مقررات‌ و‌ نين‌ قوا اصالح‌ ضرورت‌ ‌‌ بيان با مركزي بانك اعتباري موسسات ها بانك بر اسالمي بانكداري گروه مدير ندري كامران دكتر يك ايجاد برقراري منظور به نيز خاص كهاي
  بان ناكارآمد خاطر به ميكند طراحي مركزي بانك فاكتور مقررات طبق بايد مجبورند گويند مي اما در نيز سينا بانك مديرعامل پرويزيان كوروش پرداخت بر نظارت براي افرادي گماشتن اينكه موضوع بررسي به بانكي پولي پژوهشكده با شهر بانك مديرعامل است. پايدار اعتباري
  جريان كشور، اقتصادي شرايط با تناسب عدم بودن كه است آنجايي ما بحث محل باشند. داشته شبكه درون در نكها با اينكه بيان با نشست اين سيستم در كرد: تصريح است، اشتباه تسهيالت پرداخت. آن داليل ها ريشه صوري فاكتور ارايه زيربنايي حوزه در مختلف مشكالت به
  اشاره كه ميكند هدايت ربوي بانكداري سمت به را ما گيرند مي هگذار سپرد از را ها يه سرما ها نك با ديگر نيستند ارتباط در مركزي بانك با فقط بانكي بانك مصارف منابع دارد وجود رانت ما بانكي برخي وجود كردند: تاكيد بانكي كارشناسان خاطرنشان توسعه، حال در كشورهاي در
  تسهيالت اينجا به را ما جامعه كه آنچه نيست. عمدي البته وي دهند. مي تگيرنده تسهيال به بيشتر سود با مشكل گفت: كنند صادر را دستوراتي نيز ها گان ار يشود باعث رانت لذا ندارند همخواني باهم ضعف تسهيالت اعطاي وپاگير دست ضوابط با چهارمرحله توسعه، به دستيابي مسير در كرد براي يي ده قاع سيستم طراحي عدم رسانده، فاكتور مستند درمورد هنرمندان كه كاري افزود: شود. اصالح بايد كه است مقررات قانون از يكنند. استفاده صوري فاكتورهاي از ها بانك برخي ناصحيح استفاده سو يك از نظارت مدار» «نوآور دار، ارآي ،ك مدار» «عامل
  محورهاي است. اسالمي بانكداري اين است. ارزشمند بسيار دادهند انجام صوري اضافه بانكداري به جديدي ابزار اينكه بيان با وي تسهيالت گرفتن از قبل افراد گفت: آزاد امين ديگر سوي از بانكي، تسهيالت از مشتريان وجوددارد. مختلف كشورهاي در مدار» «منبع
سخنان معاون اول فقط پيشنهاد بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1393/8/27
سخنان معاون اول فقط پيشنهاد بود
سيف هشدارداد: خطر نقدينگي براي دستاوردهاي كاهش تورم


نرخ رشد نقدينگي سال منتهي به شهريور93 معادل 29.1‌درصد و نرخ ارز در مهر امسال نسبت به سال گذشته 6.5‌درصد كاهش پيدا كرده است. برخي بانك‌ها نرخ سود 22‌درصدي را رعايت نمي‌كنند. دوسوم ممنوع‌الخروج‌ها آزاد شده‌اند. پرونده برخي بانك‌هاي متخلف در هيات انتظامي در دست پيگيري است. نرخ سود سپرده 22‌درصد باتوجه به نرخ سپرده قانوني به 25 تا 26درصد افزايش مي‌يابد اما قرار است نرخ 22‌درصد سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با كاهش تدريجي تورم كاهش يابد

ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در در نشست صبحانه كاري با فعالان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران، نكات مهمي را در رابطه با سياست‌هاي پولي و بانكي كشور مطرح كرد و در رابطه با اثر كاهش سپرده قانوني بانك‌ها براي كمك به توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها گفت: هر يك‌درصد كاهش سپرده قانوني يك‌درصد به تورم اضافه مي‌كند لذا اين موضوع بايد با دقت بررسي شود زيرا دستاوردهاي كاهش تورم نبايد در معرض خطر رشد نقدينگي قرار گيرد.

به گزارش «تعادل»، مهم‌ترين محورهاي سخنان آقاي سيف شامل كاهش 6.5‌درصدي نرخ ارز در مهر امسال نسبت به سال گذشته، آزادسازي دوسوم ممنوع‌الخروج‌ها، رعايت نكردن نرخ سود 22‌درصدي توسط برخي بانك‌ها، بررسي پرونده برخي بانك‌هاي متخلف در هيات انتظامي و افزايش نرخ سود سپرده 22‌درصد باتوجه به نرخ سپرده قانوني به 25 تا 26درصد بود.  آقاي سيف همچنين با اشاره به كاهش نرخ تورم، گفت: قرار است نرخ 22‌درصد سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با كاهش تدريجي تورم كاهش يابد.  من و رييس‌جمهور آمارها را مي‌بينيمسيف با اشاره به اينكه من و رييس‌جمهور آمارها را در سايت بانك مركزي مي‌بينيم گفت: بانك مركزي با صراحت و با سرعت آمار را اعلام مي‌كند. ديگر نياز نيست بخش آمار بانك مركزي از من اجازه انتشار آمار را بگيرد چراكه من اين اجازه را به آنها داده‌ام تا به‌محض بيرون‌آمدن آمار آن را روي سايت قرار دهند، البته قبل از آن اين اجازه را از رييس‌جمهور گرفته بودم چراكه قبلا روال به اين‌گونه بود تا اجازه از سوي ما صادر نمي‌شد و بانك مركزي اجازه انتشار آمار را نداشت، اما هم‌اكنون من و آقاي رييس‌جمهور هم شاخص‌هاي اقتصادي را از روي بانك مركزي مي‌خوانيم.

وي همچنين در بخشي از سخنان خود با تاكيد بر اينكه ما بي‌محابا زير بار ريسك ارز مي‌رويم و با بيان اينكه گرفتن وام ارزي با سود 6‌درصد و وام ريالي با 27‌درصد اين وسوسه را ايجاد مي‌كند كه از تسهيلات ارزي استفاده شود گفت: گرفتن اين‌گونه تسهيلات به‌دليل مابه‌التفاوتي كه ايجاد مي‌كند ما را با بحران مواجه مي‌كند ولي ما به‌هيچ‌وجه نقش مالكانه نداريم كه بر بخش توليد اجحاف كنيم و درنهايت به اين نتيجه رسيديم كه نرخ مبادله‌يي به نفع كسي است كه وام ارزي گرفته و اكثريت راي به نرخ مبادله‌يي دادند.

سيف ادامه داد: از وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خواستيم تا در جلسه شوراي پول و اعتبار كه در اين زمينه تشكيل شد حضور يابد ولي در دو جلسه حضور نداشتند و در جلسه سوم كه ايشان با تاخير حضور پيدا كردند با اكثريت آراي اعضاي شوراي پول و اعتبار به اين نتيجه رسيديم كه نرخ مبادله‌يي براي تسهيلات ارزي اجرايي شود ولي به‌دليل آمدن وزير در پايان جلسه بنده دستور بررسي مجدد اين موضوع را در شوراي پول و اعتبار دادم تا در اين رابطه همه نظر خود را ارايه كنند.  رشد نقدينگي در سه‌سال اخيرسيف درباره رشد نقدينگي اين‌گونه گفت: در سال منتهي به شهريور1391، 26.4‌درصد در سال منتهي به شهريور1392، 25.9‌درصد و در همين مدت‌زمان در سال1393، 29.1‌درصد رشد نقدينگي داشتيم و رشد نقدينگي در 6 ماهه اول سال1391، 13.6‌درصد، در 6 ‌ماهه سال1392، 9.9‌درصد و همين ميزان در 6 ‌ماهه اول سال جاري داشتيم.  وي پيش‌بيني‌ها براي اعطاي تسهيلات نظام بانكي به بخش‌هاي اقتصادي را 240هزارميليارد تومان و حتي 280هزارميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در شش‌ماهه نخست سال حجم تسهيلات پرداختي 146هزارميليارد تومان بود كه از اين ميزان 59.7‌درصد از محل سرمايه در گردش تامين شد.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه براي خروج از ركود مزمن كه با آن مواجه بوديم هر حركت مثبتي لزوما قابل احساس نيست گفت: همان‌طوري كه كاهش دماي كوه يخ از منهاي40درجه به منهاي30درجه هم قابل مشاهده نيست حال آنكه آمارها نقش دماسنج را ايفا مي‌كنند و اگر قرار بود با لمس كردن درجه حرارت مشخص شود، ديگر نيازي به دماسنج نبود.

 

  نظام بانكي نياز به اصلاحات عميق داردسيف با تاكيد بر اينكه نظام بانكي نياز به اصلاحات عميق دارد و اشكالات آن مانند ساير دستگاه‌هاست و با بيان اينكه نظام بانكي در خدمت رشد اقتصاد كشور است كه ما در اصول باهم تفاهم داريم ولي در مصاديق دچار اشكال مي‌شويم بيان كرد: وظيفه بانك مركزي شفاف‌سازي در تمام موارد مطرح شده است و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده نيز براي نخستين‌بار در دوره فعلي مطرح شد و هم‌اكنون بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به اين پيش‌شرط توجه مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه جلوگيري از هدررفت منابع محدود تسهيلاتي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين بانك است گفت: نوع حركت حسابرسي‌شده پيش روي بانك مركزي قرار گرفته كه همين حركت موجب رشد اقتصادي مثبت شده است. سيف خطاب به حضار گفت: توقع دارم وقتي در اين جمع حاضر مي‌شوم به من اين هشدار را بدهيد كه فكر نكنيد هر كسي كه از توليد مي‌گويد واقعا توليدكننده است. دوست دارم بشنوم كه توليدكنندگان از من بخواهند كه منابع را به‌سمت منابع واقعي ببرم، اما هيچ‌وقت اين را نشنيدم آن‌هم در‌حالي‌كه شركت‌هاي كاغذي با نام توليد‌كننده تسهيلات كلاني را از بانك‌ها به‌وسيله رانت دريافت كرده‌اند.  رييس كل بانك مركزي به سياست‌هاي دستوري و انتقادات وارده به اين موضوع اشاره كرد و گفت: شروع ناكارآمد و فشل‌شدن نظام بانكي از زماني است كه دخالت دستوري و غيرتخصصي انجام شود.  وظيفه بانك مركزي توجه به حقوق بازاررييس كل بانك مركزي حجم تسهيلات پرداختي نظام بانكي در نيمه اول امسال را ۱۴۶هزارميليارد‌تومان عنوان كرد و گفت: 31.7‌درصد اين تسهيلات به بخش صنعت پرداخت شده است.  وي در پاسخ به اين مساله كه برخي بانك‌ها نرخ سود 22‌درصدي را رعايت نمي‌كنند، اظهار داشت: در ماه‌هاي اخير نرخ سود بانكي را كمي اصلاح كرديم، اما هنوز كامل نشده است.وي ادامه داد: حداقل نرخ سود براي عقود مشاركتي 22درصد در نظر گرفته شده تا به اين وسيله منابع سپرده‌گذاري به سمتي برود كه حقوق آن تامين شود، چون بانك مركزي نمي‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشي كند.

رييس كل بانك مركزي افزود: مي‌توان به عملكرد برخي از بانك‌ها در نحوه اجراي بانكداري اسلامي و رعايت كامل عقود بانكي و نرخ‌هاي سود ايراد گرفت.

سيف ادامه داد: با توجه به اينكه نرخ تورم درحال طي كردن روند نزولي است، رشد 4.5درصدي در اقتصاد غلط نيست و امكان دارد، چون ما هيچ‌گاه آمار غلط به مردم نمي‌دهيم. وي افزود: نرخ ارز در مهر امسال نسبت به سال گذشته 6.5درصد كاهش پيدا كرده است.  رييس كل بانك مركزي به شاخص منفي 2/0‌درصد بهاي توليد در 7ماهه نخست امسال اشاره كرد و گفت: اين آمار نشان‌دهنده عملكرد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد است، البته تورم نقطه به نقطه توليد هم 15.4درصد شده است.  وي حجم تسهيلات پرداختي نظام بانكي در نيمه اول امسال را 146هزارميليارد تومان عنوان كرد و افزود: 31.7درصد اين تسهيلات به بخش صنعت پرداخت شده است.

وي درباره ممنوع‌الخروج‌هاي بانكي نيز گفت: بعد از اينكه بانك مركزي بخشنامه ممنوع‌الخروج‌ها را صادر كرد، دو‌سوم اين افراد طبق همان بخشنامه آزاد شده‌اند.  وي اضافه كرد: بانك مركزي جلسات زيادي با بانك‌ها در اين باره گذاشته اما ما مرجع قضايي نيستيم و اينطور نيست كه يك فردي از فرد ديگر شكايت كند و بانك مركزي به اين مساله ورود كند كه چرا شكايت شده است.  سيف بيان داشت: در اين مدت نامه‌هاي زيادي به دست من مي‌رسد كه در آن فرد بدهكاري اعلام مي‌كند كه من بدهكار هستم، ولي از طرف بانك ممنوع‌الخروج شده‌ام، وقتي وارد مساله شده‌ام ديدم كه اين فرد پرونده كلاهبرداري و جعل اسناد هم دارد.  وي با تاكيد براينكه بانك مركزي مرجع سياست‌گذاري و مسوول سياست‌هاي ابلاغي و اجراي آن به‌وسيله بانك‌ها است، ادامه داد: بيشترين عاملي كه موثر واقع شده است، انضباطي است كه در بانك‌ها اتفاق افتاده است.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد براينكه آمارهاي رسمي كشور قابل ترديد نيست، خاطرنشان كرد: شاخص بهاي توليد در هفت ماهه ابتداي امسال نشانگر آن است كه متوسط افزايش قيمت به 2/0‌درصد رسيده كه نشان‌دهنده تخليه آثار هدفمندي يارانه‌ها است.  سيف ادامه داد: بانك مركزي به‌شدت با نرخ‌هاي نامتعادل سود در سيستم بانكي برخورد مي‌كند و قوه قضاييه و شوراي عالي امنيت ملي وارد عمل شده‌اند اما بدون التهاب‌آفريني در بازار اقدامات صورت گرفته و با فعاليت‌هاي غيرقانوني برخورد مي‌شود.  وي از برگزاري جلسه‌يي براي تعادل در نرخ‌هاي سود بانكي خبر داد و گفت: هدف دولت آن است كه نرخ‌ها بدون روش‌هاي دستوري تعادل يابند، چرا كه به مرور به اين نتيجه مي‌رسيم كه نرخ‌هاي بالا نمي‌تواند استمرار يابد.  پرونده برخي بانك‌ها در دست بررسي استرييس كل بانك مركزي گفت: شوراي پول و اعتبار خود را مسوول حقوق سپرده‌گذاران مي‌شناسد چراكه نمي‌شود فعاليت اقتصادي فعالان از جيب سپرده‌گذاران تامين شود، بنابراين مراعات حقوق ذي‌نفعان و سپرده‌گذاران همواره در اولويت تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار است.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد براينكه اين بانك به انضباط دقيق اعتقاد دارد، افزود: پرونده برخي بانك‌هاي متخلف در هيات انتظامي در دست پيگيري است و امروزه ديگر بانك مركزي به تنهايي عمل نمي‌كند چرا كه منطق‌هايي كه حضور همگان را ضروري مي‌كند، جا افتاده است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با فعاليت مفاسد در همه زمينه‌ها ازجمله فعاليت موسسات غيرمجاز برخورد دارد.

وي اقدام نكردن برخي بانك‌ها در اعمال نرخ‌هاي مصوب را ناشي از نبود تناسب نرخ عقود مختلف دانست و گفت: اعلام كرده‌ايم عقود مبادله‌يي 22درصد و حداقل سود قابل انتظار عقود مشاركتي نيز بايد 22درصد باشد.  نسبت مطالبات غيرجاري 1/14درصد شدرييس كل بانك مركزي درخصوص معوقات بانكي گفت: بانك مركزي كميته‌يي را با حمايت از قوه قضاييه درخصوص معوقات بانكي تشكيل داده كه اين كميته هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهد.

ولي‌الله سيف در حاشيه نشست صبحانه كاري با فعالان بخش خصوصي در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با همكاري بانك‌ها پرونده‌هاي خاص به مراجع قضايي ارجاع شده و وضعيت مطالبات معوق سيستم بانكي درحال پيگيري است.  به گفته وي، نسبت مطالبات غيرجاري در گذشته 15.7درصد و هم‌اكنون 14.1درصد است، بنابراين روند مطلوبي در اين زمينه در حال انجام است.  سيف تاكيد كرد: نرخ متعادل مطالبات غيرجاري كمتر از 5درصد است كه اميدواريم به اين رقم دست يابيم.  وي درباره سياست‌هاي دستوري بانك مركزي براي تسهيلات عقود مشاركتي، گفت: براساس تجربيات، استفاده از سياست‌هاي دستوري و خلاف روند مشكلاتي را براي اين بخش ايجاد مي‌كند.  سخنان معاون اول فقط پيشنهاد بودوي اظهار داشت: نرخ سود سپرده 22درصد با توجه به نرخ سپرده قانوني به 25 تا 26درصد افزايش مي‌يابد اما قرار است نرخ 22درصد سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با كاهش تدريجي تورم كاهش يابد.

ولي‌الله سيف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره كاهش نرخ سپرده قانوني گفت: طبق بررسي‌هايي كه بانك مركزي انجام داده، كاهش يك‌درصدي در نرخ سپرده قانوني، تورم را يك‌درصد افزايش خواهد داد و يك‌درصد كاهش در نرخ سپرده قانوني موجب افزايش 4.5درصد نقدينگي مي‌شود بنابراين نمي‌توان به‌راحتي آن را اجرايي كرد. چنانچه نقدينگي به اين ميزان افزايش يابد دستاوردهاي كاهش نرخ تورم مخدوش خواهدشد. به همين دليل اين طرح هنوز در دست بررسي است.

سيف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص اظهارات معاون اول رييس‌جمهور در اين باره نيز گفت: ايشان از بررسي اين طرح خبر دادند و اين به‌معناي تصويب نهايي موضوع نيست. صحبتي كه آقاي جهانگيري معاون‌اول رييس‌جمهور داشتند اين بود كه احتمال دارد سپرده قانوني كاهش يابد و اين طرح بررسي خواهد شد اما توجه داشته باشيد كه رشد 4.5درصد نقدينگي با اين اقدام مي‌تواند به‌نوعي دستاوردهاي كنترل تورم را مخدوش كند.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1393/8/27
اخبار


تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در دولتپيشنهاد كميسيون اجتماعي دولت در خصوص لايحه «اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» در هيات وزيران به‌تصويب رسيد.  در جلسه هيات دولت كه به‌رياست حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني برگزار شد، پيشنهاد كميسيون اجتماعي دولت درخصوص لايحه «اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» به‌هيات وزيران ارايه شد.  اين قانون در سال ۱۳۸۷ به‌مدت پنج‌سال به‌صورت آزمايشي به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و يك‌بار در سال ۱۳۹۲ اجراي آزمايش آن تا پايان سال تمديد شد. باتوجه به‌تجربيات حاصل از دوره آزمايشي و با بررسي تجربيات بين‌المللي و برگزاري جلسات كارشناسي، متن جديدي تهيه و در كميسيون امور اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت و در اين جلسه پس از بحث و بررسي، به‌تصويب هيات وزيران رسيد.پرداخت 14هزارميليارد تومان وام در بانك مليمديرعامل بانك ملي گفت: در 6 ماهه نخست سال جاري ۱۴۰‌هزار ميليارد تسهيلات از سوي بانك ملي ايران به متقاضيان داده شده است.  به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران عبدالناصر همتي در مراسم كلنگ‌زني طرح جايگزيني سه‌هزار و ۴۰۰تني كارخانه سيمان كرمان افزود: به هر صنعت مهمي كه در كشور وجود دارد نظاره كنيم، نقش مهم بانك‌ها را خواهيم ديد و معتقديم نقش تاريخي بانك‌ها را بايد تداوم دهيم و اين سرمايه‌گذاري‌ها هيچ منافاتي با سياست‌هاي بانكداري ندارد.  وي اظهار داشت: وظيفه خود مي‌دانيم كه حجم سرمايه‌گذاري‌هاي بانك را در كارهاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كاهش دهيم و سعي مي‌كنيم اين سرمايه‌گذاري‌ها را به حد استاندارد برسانيم.  وي خاطرنشان كرد: همزمان با كلنگ‌زني پروژه جديد ‌جايگزيني كارخانه سيمان، ۱۰درصد سهام گروه توسعه سيمان در بازار بورس عرضه مي‌شود. وي عنوان كرد: بانك ملي تلاش مي‌كند كه نقش خود را در توسعه كشور ايفا كند و معتقديم كه بانك‌ها هنوز مي‌توانند مهم‌ترين نقش را در توسعه كشور ايفا كنند.  مديرعامل بانك ملي ايران تصريح كرد: ۳۳۰ پروژه مهم در كشور با مشاركت بانك ملي افتتاح شده است و بانك ملي از ۵۵ هزار ميليارد سرمايه‌گذاري برآورد شده براي پروژه‌هاي نيمه تمام، ۲۳هزار ميليارد ريال اعتبار پرداخت كرده است.سود سهامداران نفت بهران در شعب بانك صادراتسود سهامداران شركت نفت بهران مربوط به سال مالي ٩٢ از طريق شعب بانك صادرات ايران پرداخت مي‌شود. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، براساس قرارداد منعقده بين اين بانك و شركت نفت بهران (شبهرن) سود سهامداران اين شركت از طريق كليه شعب بانك صادرات ايران از روز دوشنبه ٢٦ آبان سال جاري قابل پرداخت است. در اين رابطه سهامداران حقيقي شركت يادشده مي‌توانند با ارايه مدارك هويتي نظير كارت ملي، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب اين بانك مراجعه و وجه حق‌تقدم استفاده نشده افزايش سرمايه متعلقه خود را دريافت كنند يا به ساير حساب‌هاي خود انتقال دهند.  شايان ذكر است پرداخت سود طرح مذكور صرفا توسط بانك صادرات ايران انجام پذيرفته و سهامداران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و رفع مشكلات احتمالي با شماره تلفن ٢٢٢٧٧٦١٥ واحد سهام شركت ياد شده تماس بگيرند. گفتني است اين بانك به منظور تسريع و تسهيل در دسترس مشتريان به خدمات نوين بانكي خدمت همبانك را نيز به‌تازگي روانه بازار كرده كه طي آن دارندگان سپهر كارت مي‌توانند به آساني با شماره‌گيري #٧١٩*از طريق اپراتور همراه اول از خدماتي همچون: اعلام مانده كارت، خريد شارژ سيم‌كارت‌ها، پرداخت قبوض و... برخوردار شوند.بانك شهردر ميان 10 شركت برتر جهان درخشيدبانك شهر درمراسم بين‌المللي اهداي تنديس كيفيت 10 جايزه برتر به شركت‌هاي برتر‌ دنيا، موفق به اخذ تنديس طلايي اين مراسم شد و در جمع 10شركت برتر دنيا قرار گرفت.به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر‌، دكتر حسين محمد پورزرندي در مراسم بين‌المللي اهداي تنديس كيفيت 10جايزه برتر كه دركشور روماني و با حضور رييس كميته محيط‌زيست كشوركانادا، شهردار بخارست، معاون سازمان استاندارد روماني و مديران و نمايندگان ارشد شركت‌هاي برترمنطقه و نمايندگان 12كشور عضو اين نهاد بين‌المللي برگزار شد‌، با دريافت تنديس طلايي كيفيت 10جايزه برتر جهاني‌، اظهار كرد: نقش بانك‌ها در حوزه‌هاي شهري‌، با هدف افزايش كيفيت خدمات‌رساني صورت مي‌گيرد و دستيابي به خدمات مالي مورد نياز، يكي از عوامل اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي در توسعه پايدار است كه در اقتصاد توسعه نيافته، اين الزام از طريق بازار مدون و سازمان يافته كه همان بانك‌ها هستند، محقق مي‌شود.  وي با بيان اينكه توسعه زير‌بناي شهري، به دليل بازه طولاني مدت، نيازمند اعتبار بيشتري است، افزود‌: از اين رو، دولت‌ها در بيشتر كشورها همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي، از اين بخش حمايت نمي‌كنند و دليل شكل‌گيري بانك‌هاي خاص نيز به منظور برقراري و ايجاد يك جريان اعتباري پايدار است.  مديرعامل بانك شهر با اشاره به مشكلات مختلف در حوزه زيربنايي و ارايه تسهيلات در كشورهاي در حال توسعه، خاطرنشان كرد‌‌: در مسير دستيابي به توسعه، چهارمرحله با محورهاي «عامل مدار» ،كارآيي‌مدار، «نوآور مدار» و «منبع مدار» در كشورهاي مختلف وجوددارد.

 نویسنده:
فاكتور صوري، حاصل ضوابط دست‌و‌پاگير بانك‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1393/8/27
فاكتور صوري، حاصل ضوابط دست‌و‌پاگير بانك‌ها
كارشناسان در پژوهشكده پولي و بانكي مطرح كردند


كارشناسان بانكي و اقتصادي در نشست آسيب‌شناسي پديده فاكتور صوري در نظام بانكي ايران در پژوهشكده پولي و بانكي تاكيد كردند، قوانين و مقررات و ناكارآمدي برخي ابزارهاي بانكي، دليل اصلي صوري‌شدن فاكتورهاي خريد كالا براي دريافت تسهيلات بانكي است و براي اصلاح اين روند، بايد قوانين و مقررات بانكي اصلاح و كارآمد شود و عقود مبادله‌يي و ساير عقود تسهيلات بانكي بايد كارآمدتر شود. به گزارش «تعادل» اين نشست كه به بهانه توليد فيلم مستند فاكتور صوري برگزار شد، با حضور حجت‌الاسلام دكتر محمدحسين حسين‌زاده بحريني نماينده مجلس شوراي اسلامي و نايب‌رييس كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، اميرحسين امين‌آزاد مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي، دكتر كوروش پرويزيان مديرعامل بانك سينا و دكتر كامران ندري مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي به بررسي موضوع فاكتور صوري و ريشه‌ها و دلايل آن پرداخت. كارشناسان بانكي تاكيد كردند: وجود برخي ضوابط دست‌وپاگير اعطاي تسهيلات و ضعف نظارت از يك‌سو و استفاده ناصحيح برخي مشتريان از تسهيلات بانكي، از سوي ديگر موجب مي‌شود كه برخي متقاضيان تسهيلات، بنا به هر دليلي جهت دريافت تسهيلات، فاكتور صوري يا ساختگي به بانك ارايه كنند.  تعيين نرخ‌ها به بازار واگذار شودمديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي گفت: سودي كه سپرده‌گذار دريافت مي‌كند، اشكال دارد و فقط نبايد بگوييم تسهيلات‌گيرنده در حال پرداخت سود است.

اميرحسين امين آزاد مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري با بيان اينكه قرض‌الحسنه جزء كوچكي از بانكداري اسلامي است، افزود: اين تصور كه بانكداري اسلامي فقط قرض‌الحسنه است اشتباه است. وي با بيان اينكه در دنيا هيچ مرجعي نرخ سود را براي بانك‌ها تعيين نمي‌كند و وضعيت بازار، نرخ را تعيين مي‌كند، گفت: اين روش بانكداري اسلامي است كه تعيين نرخ‌ها و نرخ سود را به بازار واگذار مي‌كند.  مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي با بيان اينكه گماشتن افرادي براي نظارت بر پرداخت تسهيلات اشتباه است، تصريح كرد: در سيستم بانكي ما رانت وجود دارد و منابع و مصارف بانك باهم همخواني ندارند لذا رانت باعث مي‌شود بانك‌ها از فاكتورهاي صوري استفاده مي‌كنند. امين‌آزاد گفت: افراد قبل از گرفتن تسهيلات شكايتي ندارند ولي وقتي هنگام پرداخت اقساط و سود مي‌شود تازه ياد اشكال شرعي مي‌افتند و شكايت مي‌كنند و ايراد وارد مي‌كنند! وي گفت: براي بانك‌ها صرف نمي‌كند با تسهيلات خرد روبه‌رو شوند لذا به تسهيلات كوچك جواب نمي‌دهند. اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت: كاهش ارزش پول ملي در كجاي سيستم بانكي ديده شده، آيا وقتي يك سپرده قرض‌الحسنه را بعد از يك‌سال كه با كاهش ارزش پول مواجه مي‌شويم با همان مبلغ پس مي‌دهيم كار درستي انجام مي‌دهيم؟

امين‌آزاد با انتقاد از رفتار بانك‌ها تصريح كرد: متاسفانه جامعه ما به‌سمت فاكتور صوري حركت مي‌كند. بانك‌ها بايد در قراردادهاي خود شفاف عمل كنند؛ لذا بايد يك نسخه از قرارداد در اختيار مشتري قرار بگيرد، ‌درحالي‌كه بانك‌ها مي‌ترسند نسخه‌يي از قرارداد را در اختيار مشتري قرار دهند.  ضرورت اصلاح قوانين و مقرراتكوروش پرويزيان مديرعامل بانك سينا نيز در اين نشست با بيان اينكه بانك‌ها در درون شبكه بانكي فقط با بانك مركزي در ارتباط نيستند و ديگر ارگان‌ها نيز دستوراتي را صادر مي‌كنند گفت: مشكل از قانون و مقررات است كه بايد اصلاح شود.

وي با بيان اينكه ابزار جديدي به بانكداري اضافه شده و قانون بايد اصلاح شود تا كارايي افزايش يابد افزود: عمده مصارف منابع بانكي در عقد مشاركتي استفاده مي‌شود و سهم سايرعقود بانكي به صفر نزديك شده است. لذا بايد قوانين و مقررات و ساير شرايط اصلاح شود تا كارايي عقود مبادله‌يي و... نيز افزايش يابد و مشكل مردم و نيازمندان و ساير بخش‌هاي اقتصادي برطرف شود.  تبديل قانون بانكداري به ابزار صوريمحمدحسين حسين‌زاده بحريني، نايب‌رييس كارگروه اصلاح بانكداري بدون ربا نيز در اين نشست افزود: بانك‌ها فاكتور صوري را رد نمي‌كنند اما مي‌گويند مجبورند و بايد طبق مقررات فاكتور داشته باشند. محل بحث ما آنجايي است كه بانك‌ها سرمايه‌ها را از سپرده‌گذار مي‌گيرند و با سود بيشتر به تسهيلات‌گيرنده مي‌دهند.  وي افزود: كاري كه هنرمندان درمورد مستند فاكتور صوري انجام داده‌اند بسيار ارزشمند است. اين مستند ما را دور هم جمع كرده تا اين معضل بانكي را بررسي كنيم. اگر سياست‌گذاران بانكي كارشان را درست انجام مي‌دادند مجلس در اين زمينه ورود نمي‌كرد. متاسفانه قانون بانكداري بدون ربا تبديل به يك ابزار صوري شده است. بحريني با اشاره به اينكه متولي تعيين قواعد بانكداري اسلامي بانك مركزي است، گفت: اگر اين اتفاق نيفتاده باشد و بر روند فاكتورها نظارت نشده باشد، به‌معني كوتاهي در اجراي قانون است. بانك مركزي بايد ساختاري تعريف مي‌كرد تا انگيزه‌يي براي دروغگويي نباشد. وي اظهار داشت: بخشي از قواعدي كه شبكه بانكي بانك مركزي طراحي مي‌كند به‌خاطر ناكارآمد بودن و عدم تناسب با شرايط اقتصادي كشور، ما را به‌سمت بانكداري ربوي هدايت مي‌كند كه البته عمدي نيست. آنچه كه جامعه ما را به اينجا رسانده، عدم طراحي سيستم و قاعده‌يي براي بانكداري اسلامي است.نویسنده: گروه بانك و بيمه احسان شمشيري

  اخبار Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  5
  نياگرزاب
  tejarat@taadolnewspaper.ir 66420769
  ايسنا خصوصي بخش ي
  رانت دولت رانت از اكتر شام
  خطرن مراسم در صنعت خانه بازرگاني اتاق
  تفاهمنامه اتاق اسبق رييس
  ايلنا رانت گفت: تهران
  بازرگاني از تر خطرنا خصوصي
  بخش محمدرضا هاست. دولت نيست
  رانت معلوم روسا براي آن جزييات كه
  تفاهمي اتاق اسبق رييس
  بهزاديان درخصوص تهران
  بازرگاني بازرگاني اتاق قوانين
  اصالح اطمينان دولت بدنه به خصوصي بخش چرا اينكه
  و در آورد دست به تفاهمنامه اين از جزيياتي اقتصادي هاي تشكل شدن نزديك بازرگاني
  گروه موضوعات سري كشور اقتصاد در گفت: ندارد؟، جبلي
  فراز در امضا از قبل بايد تفاهمنامه اين كه حالي امري يكديگر به خصوصي
  بخش تاثير آمده وجود فضاي در قطعا كه است
  حاكم اين وي گفته به شد. مي بررسي روسا شوراي در خصوصي بخش است. ميمون پسنديده
  بسيار شاهد ماكنون بايد ما داد: ادامه وي هاست.
  گذاشت حال هر به دارد نمادين حالت بيشتر تفاهم پوشش را GDP توليد از اندكي نسبتا سهم
  ايران يكنند مبارزه رانت با كه باشيم ههايي گرو
  حضور اعضا هزار در يك از پولي تواند نمي صنعت خانه هم كوچك خصوصي بخش همين در اما دهد
  مي هاي لت دو همه در يي عده كه داشت توجه بايد
  قطعا هاي تشكل براي بودجه اين چون كند دريافت زمان هر دليل همين به است. بسيار نظر
  اختالف سال هشت در خصوص به شتهند دا رانت
  گذشته است. شده گرفته نظر در بازرگاني اتاق داخل خصوصي بخش نزديكي مسير در حركتي
  كه تصريح بهزاديان ند. شداه هم بيشتر نتها را اين
  گذشته به حاضر صنعت خانه اگر كرد تاكيد كاشفي تمام خرسندي باعث هميشه هست يكديگر
  به مهم اين به بايد اقتصادي فعال يك عنوان من
  كرد: طرف دو هر براي شود بازرگاني اتاق در ثبت نهاد دو ميان تفاهمنامه عقد شود. مي
  ايرانيان تواند مي خصوصي بخش رانت كه كنم اشاره
  نيز داشت. خواهد پي در را بيشتري منافع خانه بازرگاني اتاق يعني خصوصي بخش
  مهم هشت رانت كمااينكه باشد دولتي رانت از اكتر
  خطرن نويسندگان از يكي مرتضوي، وجود اين با برخي اما است دست همين از موضوعي
  صنعت ولي است، رفته بين از دولت تغيير با گذشته
  ساله ايران صنعت خانه دبيركل تفاهمنامه اين درباره شبهاتي كه شد باعث نشده مطرح
  مباحث نيست مقابلش در مانعي هيچ خصوصي بخش
  رانت توجه با كرد تاكيد «تعادل» با گو گفت در شود. ايجاد تفاهمنامه
  اين تصريح تهران اتاق اسبق رييس دارد. عمر هميشه
  و به نيازي صنعت هاي خانه بودن شده ثبت
  به جمعي هاي هزين پرداخت امكان كه زماني
  كرد: اين وي گفته به نيست. نهادها اين مجدد ثبت شام صرف به تفاهمنامه سرطاني غده مانند امر اين يود حاصل
  زيرميزي نهادهاي كردن نزديك براي بود تالشي كار خانه جديد اتديره هيم آمدن كار روي زمان
  از پرداخت امكان شد رانت ايجاد كه زماني كند
  رشد صنعت خانه فقط نه تا خصوصي بخش مختلف سياست تشكل اين مديران معدن،
  صنعت از يكي گفت: بهزاديان يشود. فراهم هم زيها
  زيرمي كارفرمايان عالي كانون مانند تشكلهايي بلكه گرفتند. پيش در را بازرگاني اتاق با بيشتر
  ارتباط اين باشد حاكم تواند مي اقتصاد در كه كهايي
  محر گيرند قرار اتاق كنار در مديران انجمن يا آبادي سهل عبدالوهاب كه است موضوعي
  اين وي ببريم. بين از را خصوصي بخش رانت كه
  است رييس كنند. كمك خصوصي بخش پيشرفت به «تعادل» با گفتوگو در صنعت خانه
  رييس ناگزير سرمايه ايران اقتصاد در امروز اينكه بيان
  با حال در ما كرد تاكيد تهران صنعت خانه كه شد قرار وي گفته به داشت. تاكيد آن
  بر بخش هاي داراي افزود: رود، ها بان سمت
  به يكنيم امضا تفاهمنامه يها دولت با حاضر هاي خانه ميان همكاري براي يي
  تفاهمنامه بلندمدت مدت اه كوت ردههاي سپ در ايران
  خصوصي بتوانيم همديگر امكانات از بهتر شناخت با تا همين به شود نوشته بازرگاني هاي اتاق
  صنعت عادت حداقلي زندگي يك به مردم است گرفته
  قرار اين باشيم داشته يكديگر با نزديكي همكاري نوشتن براي عضو از متشكل كارگروهي
  منظور نيست نگونه اي كشور فضاي داشت: اذعان وي اند. رده
  ك خصوصي بخش هاي تشكل بين توانيم مي را كار موقر محرابي معراج شد. تشكيل تفاهمنامه
  اين توليد به بگذارند هم روي را ايشان ول په فعاالن
  كه شرايطي كار اين كرد تاكيد وي كنيم. اجرا هم حسيني حسن كرمانشاه صنعت خانه
  رييس بخشي هيچ به زيرا كنند كمك كشور ملي
  ناخالص كردهاند. استفاده بازرگاني اتاق مالي هاي كمك گرفتن نظر در بدون كه يكند فراهم را تاكيد پيرموذن هستند. مخالف ديدگاه اين ها «اتاق قانون اين ماده اساس بر بخشيد. نهاد صنعت خانه سوي از رضوي خراسان خانه
  از ادامه بهزاديان دهند. انجام را كار اين تا ندارند
  اعتماد خانه شدن ثبت احتمال خصوص در آبادي
  سهل با همكاري به مذهب نژاد عقايد، ها، گرايش يي تفاهمنامه شام مراسم آن در نبود قرار كرد را اقتصادي هاي تشكل ملي فهرست مكلفند عنوان به صادقي عالميرمحمد اسالميان
  محمود نام كه بوديم دولتي شاهد گذشته سال هشت طي
  داد: هيچوجه به ميگويد بازرگاني اتاق در
  صنعت بپردازيم. يكديگر اعضا شدن نزديك براي تالش بلكه شود امضا دسته آن در كنند. اعالم را آن تغييرات تهيه سوي از ايران بازرگاني اتاق مديره ات هي
  عضو امر همين بود داده قرار خود بر را اكت دس
  مستعار بازرگاني اتاق در صنعت هاي خانه نيست
  قرار اين وقت هيچ اتاق كه كرد خاطرنشان مرتضوي امضا تعجيل با كمي مساله اما بود يكديگر به فعال تشكل فاقد كه اقتصادي هاي فعاليت از محمدرضا همچنين شدند. معرفي تشكل
  اين تصريح وي برود. زيرسوال ها ارزش همه تا شد
  موجب اتاق درآمدي منابع از است قرار بلكه شوند
  ثبت اتاق در كه است نداشته خانه از را درخواست اين كرد تاكيد اردبيل بازرگاني اتاق رييس شد. ايجاد ساماندهي، براي موظفند ها اتاق هستند، صنعت خانه تمديره هيا در هم كه
  مرتضوي جرات كننده توليد باشد اقتصادي امنيت كه زماني
  كرد: اتاق سادهتر عبارت به شوند مند بهره
  بازرگاني بهبود قانون ماده متن شود ثبت بازرگاني بخش اگر كه چرا است خوبي بسيار مساله اتحاد الزم هاي زمينه فعال اقتصادي هاي تشكل ثبت دارد عضويت بازرگاني اتاق نمايندگان هيات
  هم يكند ايجاد شغل كند اقتصادي فعاليت كند
  مي كند. حمايت صنعت هاي خانه از
  بازرگاني چيزي همچين كار كسب فضاي مستمر دولت نهايت در نباشد متحد يكديگر با خصوصي هاي تشكل كه هايي فعاليت در كنند ايجاد را شدند. معرفي مشترك عضو عنوان
  به به دست ديگر رفتند سركار زيادي عده كه زماني
  و هم همزمان كه پيرموذن حسين مقابل
  در تفاهمي چنين از كرد تاكيد وي خواهد. نمي كرد خواهد استفاده خصوصي بخش ضعف از سازي، شبكه ادغام، زمينه دارد، وجود موازي از بسياري كه شد شروع جايي از اختالف
  ريشه فضاي به را امنيت بايد بنابراين ينند نمز خالف
  كارهاي صنعت خانه رييس هم بازرگاني اتاق
  رييس نخواهد ناراحت پرستي وطن ايراني هيچ تنها بازرگاني هاي اتاق كه است اين مساله اما را موازي هاي تشكل انسجام سازي يكپارچه تفاهمنامه جزييات جريان در روسا شوراي
  اعضاي بازگرداند. كشور
  اقتصادي كرد اعالم «تعادل» با وگو گفت در است
  اردبيل اتحاد از است ممكن اماراتي تجار بلكه شد كمك خود زيرمجموعه نهادهاي به توانند مي كنند.» فراهم يك به تنها مراسم اين بود شده قرار
  نبودند وزارت متولد واقع در معدن صنعتي هاي
  خانه شوند. نگران ايران در بخشخصوصي قانونا تواند مي نمايندگان هيات وگرنه كنند مالي است آمده قانون اين تبصره در همچنين شود بدل نهاد دو اين نزديكي براي مشترك
  شام بهرو رو مشكالتي با ثبت نظر اما هستند
  صنعت خصوصي بخش در تفاهمي اتحادي هر مطمئنا كند. استيضاح را بازرگاني اتاق رييسه هيات صادرات هاي فعاليت در موظفند «اتاقها كه تفاهمنامه امضا با بازرگاني اتاق اعضاي ناگهان
  اما 02درصدي كاهش قانون ماده اساس بر آنكه وجود با
  هستند باشد خصوصي بخش تقويت هدف با كه تقسيم هماهنگي انسجام، ايجاد با غيرنفتي اعضاي از بسياري كه يي تفاهمنامه شدند؛ بهو
  ر زعفران برداشت زيرمجموعه بايد ها تشكل تمام مستمر
  بهبود اما است اكثريت حمايت مورد مفيد يي پديده بازرگاني اتاق اعضاي زياد غيبت با جلسه كنند. جلوگيري ها تشكل موازي فعاليت از كار، به نيستند. آن جزييات جريان در روسا
  شوراي دوستان اما باشند تعاون اتاق يا بازرگاني
  اتاق حمايت گروهي ائتالف راستاي در تفاهمي اگر صنعت هاي خانه روساي ميان در كه حالي در اجراي در موظفند اقتصادي هاي تشكل همه رابطه درباره قديمي نظر اختالف يك آنكه
  ويژه خراسان كشاورزي جهاد سازمان باغباني مدير
  ايسنا مقاومت موضوع اين مقابل در صنعت
  خانه خصوصي بخش كل منابع با خاص گروهي از تعداد داشتند غيبت نفر دو فقط كشور سراسر كنند.» همكاري ها اتاق با ماده اين احكام دارد. وجود بازرگاني اتاق صنعت
  خانه زعفران برداشت درصدي 20 تا 15 كاهش از
  رضوي ميكنند. شايد است. ناشايست حركتي مطمئنا باشد چشمگير مراسم اين در بازرگاني اتاق غايبان برخي شد. آغاز قانون اين درباره قرائت از
  مشكل قدسي محمدرضا داد. خبر استان سردسير مناطق
  در براي حاضر حال در نهاد اين كرد تاكيد
  وي وجود تفاهمنامه اين درباره كه اساسي ايراد تاخير موضوع اين اصلي علل از يكي البته بود. براي ها تشكل بايد قانون اين بر بنا كه معتقدند قانون سر بر نظر اختالف استان سردسير مناطق در زعفران برداشت كرد:
  اظهار به بودجه است رو به رو مشكل با گيري
  عضو چندان توافق اين جزييات كه است اين دارد اتاق رييس كاشفي كيوان شد. ذكر پروازها در ثبت نهاد اين در بازرگاني اتاق از كمك دريافت بدون كار كسب محيط مستمر بهبود
  قانون به توجه با اما است انجام درحال نشده تمام
  هنوز همين به بپردازد را خود مخارج كه ندارد
  روزي زمان به نزديكي دليل به است نشده شفاف مراسم اين غايبان از يكي كرمانشاه بازرگاني نيستند. موضوع اين به قايل ديگر گروهي شوند كه بود دستاوردهايي ترين بزرگ از يكي
  شك دما شديد كاهش مناطق اين در ميداني
  بازديدهاي ساير مانند بازرگاني اتاق در ثبت پيشنهاد
  دليل از برخي براي شبهاتي بازرگاني اتاق انتخابات ميگويد تفاهمنامه اين جزييات درباره وي بود. اين از پيش صنعت خانه مسووالن آنكه ويژه به دست به گذشته سال چند در بازرگاني
  اتاق تا محصول اين برداشت ميزان گذشته، هاي هفت
  در با صنعت خانه روساي اما شد مطرح كلها
  تش است. شده ايجاد اعضا است نتوانسته زياد پيگيري از بعد تاكنون كه از كه بودند كرده اعالم «تعادل» با وگو گفت در اين به بسياري عمل قدرت كه قانوني
  آورد؛ مولد دامهاي ان افزود: وي است. يافته كاهش
  حدودي مدت طوالني پايين حرارت درجه براثر زعفران
  گل دچار درجه هف منفي به هوا دماي رسيدن نيز
  و «تعادل»: با وگو گفت در تهران پالستيك نئون تابلو سازندگان اتحاديه رييس خزدگي تگرگ برف بارش شده شديد
  سرماي كرده مواجه مشكل با را گل خروج خاك، سطحي وسازان
  اليه تابل فعاليت مانع زيباسازي
  سازمان
  است. صنف اعضاي كند نمي فعاليتي هيچ غيرمجاز واحدهاي سازي زيبا سازمان شهرداري روزها بازرگاني
  اين
  گروه را جهان يازدهم رتبه ايران از نيز ها نك با هستند. ناراضي ها همكاري عدم از تابلو سازندگان با رابطه در را يي گسترده سايش
  تبليغات
  سميه غيرمجاز هاي شركت هاي مناقصه در كنند نمي پيروي قانون نصبشده غيرمجاز تابلوهاي آوري
  جمع دارد انگور توليد
  در بندند. مي قرارداد تابلو ساخت زمينه در شده حيت صال رد صنفي واحدهاي افراد يدهند ترتيب شهر سطح
  در گفت: كشور باغداران سراسري اتحاديه مديرعامل
  مهر داريد سازي زيبا سازمان اين با تعاملي شما آيا شهر سطح عمومي فضاي بهترشدن به ترغيب را
  مختلف داراست. را يازدهم رتبه جهان در انگور توليد در
  ايران ندارد همكاري شما با سازي زيبا سازمان اينكه علت تبليغات ساماندهي اجرايي نامه آيين ماده1 طبق يكنند.
  م باغات زيركشت سطح خبري نشست در نگهداري چيست؟
  ابوذر زيباسازي سازمان به تابلو نصب بهرهبرداري تبليغات
  شهري، كرد عنوان هكتار هزار 700ونو دوميلي از بيش را
  كشور سازندگان مشكالت رفع براي اخير سال چند طي ما صنف حوزه، اين كارشناسان بهگفته اما شود مي مربوط شهري
  محيط دارند زيادي مشكالت كشور باغداران داشت: اظهار
  و حضوري، مالقات براي سازمان اين به فراواني هاي نامه تابلو، پايه هيچ بدون غيراستاندارد شهر، سطح در تابلوها
  اين سازمان شده بسيار شهر سطح در تبليغاتي كانونهاي تابلو سازندگان تقويت ساماندهي براي
  اتحاديه توليد، هاي ينه هز بودن باال به توان آنها ازجمله
  كه است كرده بدل ردو زمينه اين در وكار كسب رونق تعامل هاي آلودگي دور چندان نه آينده در شود مي نصب
  اساسي هستند كسب پروانه فاقد كه كانونها اين با سازي دارد؟
  زيبا برنامههايي چه نئون پوشش عدم باغي، محصوالت ضايعات ميزان بودن
  باال هيچ بلكه كرده بياعتنايي تنها نه سازي زيبا سازمان اما تدبير دولت ورود با حاال كند ايجاد جامعه در را
  تصويري اعضاي ريزش سبب موضوع اين دارد تنگاتنگي
  تعامل چمران حضور با تابلو سازندگان به مربوط نمايشگاه
  در مكانيزاسيون سطح بودن پايين باغات، يي بيمه
  مناسب است. نشده صادر سازمان اين سوي از يي جوابيه افتاده اتفاق شهرداري سازمان در كه تحوالتي تغيير اميد
  و است. شده پالستيك نئون تابلو سازندگان
  صنف قبيل اين كه گرفت صورت شهر شوراي وقت
  رييس توليد به نسبت صادرات ميزان بودن پايين
  باغات، چيست؟ ها سنگاندازي اين علت اصناف حوزه كارشناسان با سازي زيبا سازمان جديد
  رييس چيست؟ تبليغاتي هاي كانون با رابطه در
  نظرتان اين پرده پشت تا رسد مي نظر به اما شد. مطرح
  مشكالت براي پيشنهاداتي ما اينكه بيان با وي كرد. اشاره
  غيره ورود با اما داشتيم سازمان اين با خوبي ارتباط ما گذشته در ندارد. تعاملي همكاري هيچ
  مربوطه تنگاتنگي ارتباط كه شهر سطح در فعال تبليغاتي هاي
  كانون از جلوگيري براي حلي راه هيچ نشود ريشهكن
  معضالت هاي وق مش اعطاي افزود: داريم، مشكالت اين
  رفع كارهاي زمينه در تعامالت زيباسازي سازمان جديد رييس نئون تابلو سازندگان صنف مشكالت از را
  بحث زيرزميني مراكز اين هستند. غيرمجاز دارند شهرداري با
  هم چندان نه آينده در نيست. پاسخگو ها خواري رانت نوع
  اين هاي ليت فعا توسعه گمركي، امور تسهيل
  صادراتي، زيرنظر بيشتر را كسب فاقد افراد كرد افت شدت به قانوني كنيم. شروع
  پالستيك تابلو ساختن فعاليت براي صالحيتي هيچ مجوز فاقد
  و شهرداري با سازي زيبا سازمان همكاري عدم زمينه در
  دور پيشنهادات اين ازجمله غيره كشاورزي كاالي
  بورس توسط را كالني قراردادهاي ميدهند قرار خود پر بال مشكالت با تهران پالستيك نئون تابلو سازندگان
  صنف در را ها كانون اين كه كساني كه چرا ندارند شهر سطح
  در به اعضا ورود به بتوانيم اميدواريم كه داريم هايي مالقات سال در باغي محصوالت عملكرد درباره نگهداري
  است. رسانند. مي اجرا به همشهري روزنامه هاي آگهي آن داليل از يكي كه است رو روب عضو ريزش ازجمله دهيي
  عدي كه بگويم بايد ندارند. تجاري واحدهاي به نيازي دارند
  دست كنيم. اقدام خود حرفه كيفيت افزايش
  اتحاديه از بيش درختي سيب توليد امسال گفت: نيز
  جاري پالستيك نئون تابلو سازندگان صنف حاضر حال در است. صنف اين با شهرداري سازي زيب سازمان همكاري
  عدم عكاسي، بنر، چون يي نشده تفكيك هاي رسته در كانون
  اين مطرح تهران اصناف اتاق با را مشكالت اين
  آيا چهارميليون حدود مركبات انواع توليد تن سهميليون دارد؟
  عضو تعداد چه نئون تابلو سازندگان صنف امور در كساني
  چه اين از كه افرادي كارند به مشغول تابلوسازي فيلمبرداري چيست؟
  آنها نظر كردهايد؟ مربوط مركبات اين 06درصد تا 55 بين كه است
  تن سههزار كسب پروانه 00۳عضو داراي سازان تابلو اتحاديه ميكنند؟ ايجاد خلل پالستيك سازي زيبا اقدامات اين با ندارند يي سررشته هيچ حرفهها است داده انتقال سازمان اين به را فراواني ههاي نام هم اصناف
  اتاق محصوالت صادرات زمينه در وي است. پرتقال
  به زيرزميني هاي كارگاه تعداد درواقع است. كسب پروانه فاقد پلمب براي نيز اماكن 27هدام زيباسازي سازمان الوهر انداختهاند.
  ع خطر به را شهر است. نگرفته صورت امروز به ۹تا سال1 از تعاملي هيچ همچنان
  اما روسي تجار راستا اين در كرد: اضافه روسيه به
  باغي برخي در محصوالت كيفيت اما آمدند ما كشور
  به توليد كردند درخواست نبود آنان قبول مورد
  مناطق كفش بازار درصد تا نان قيمت افزايش در غذايي مواد فروشندگان صادرات عوارض حذف هاي معافيت براي
  موافقت تحت مناطق برخي در آينده سال براي محصوالت
  اين شود. انجام خودشان است
  نظر داخلي توليد آذر اول از درصد صنفي متخلفان جدول صدر كشاورزي كاالهاي صادركنندگان
  مالياتي با تهران دوز دس كفاشان اتحاديه رييس آنا حداقل افزايش از مسوول مقام يك مهر بيان با ايران اصناف اتاق بازرسي مدير آنا عوارض حذف از كشاورزي جهاد وزير تسنيم اداري تحول نوسازي دفتر مديركل
  ايسنا هيچ به گل صادرات
  آمار توسط كشور كفش بازار نياز درصد اينكه بيان درصدي ۳0 حداكثر 01درصدي از بيش مواد فروشندگان جاري سال مهر در اينكه در گفت: داد خبر كشاورزي كاالهاي صادرات هاي معافي گفت: ايران تجارت توسعه
  سازمان گفت: شود، مي تامين داخلي توليدكنندگان گفت: داد خبر كشور در نان قيمت داشتهاند، را صنفي تخلف بيشترين غذايي يي بهگونه وضعيت اراضي كاربري تغيير بحث شد. توافق صادركنندگان نيست
  مالياتي درست
  عنوان ميليون 250 ساالنه كشور در كفش توليد ميزان قيمت بازار، تنظيم ستاد مصوبه براساس تخلفاتي هاي پرونده ريالي ارزش گفت: (كشاورز، تدركاران دسان همه منافع كه شده كارهايي ترين مه از يكي افزود: تاژور
  رضا گفت: گياه گل سراسري اتحاديه مديرعامل
  ايلنا جفت ميليون 400 تا رقم اين كه است جفت يك يابد. مي افزايش درصد 10 آرد گندم كشور سراسر در ماه اين صنفي واحدهاي كاربري تغيير در محلي) مسووالن گذار سرماي براي پيگيري است شده انجام تاكنون
  كه يي بهگونه كشور در گل توليد وضعيت حاضر
  درحال است. افزايش قابل خبر در نامش نخواست كه مسوول مقام بوده ريال ۳۹ميليون ميليارد از بيش كشور به را ضربه زرگرين اين كه است نستهايم توا كه بوده مالياتي هاي فيت
  معا برگزار مختلفي هاي نمايشگا كشور سطح در كه
  است اينكه بيان با آنا با گو گو در شجري رسول قيمت تغيير نهايي بندي جمع از شود، درج تعداد اين از افزود: فرجي سيدحسين است. در هميشه كرد: اظهار حجتي محمود ند. زي كنيم. اخذ نيز را فقتهايي
  موا مويد اين شود گذاشته نمايش به گل هاي واريت
  و ورزشي هاي كفش احتساب با اكنون هم داد خبر بازار تنظيم ستاد مصوبه با نان متخلف صنفي واحد ۹۹8 هزار 17 بازرسي منافع مصالح تمام محصوالت، قيمتگذاري تجاري روابط توسعه دوم، محور داد: ادامه
  وي در يينيم مب دگرگون را گل صنعت ما كه است
  اين به كشور در پاپوش انواع توليد ميزان دمپايي، نان قيمت ستاد، اين مصوبه براساس گفت: رسيدگي براي آنها پرونده كه شده شناسايي به حال عين در شود لحاظ بايد توليدكننده اعالم انتخاب را 01رايزن منظور اين به كه
  بود يك با را گل صادرات يتوانيم كه داريم قرار
  شرايطي بيشترين افزود: يسد، مر جفت ميليون 400 خواهد افزايش درصد تا آذر ابتداي از داده ارجاع حكومتي تعزيرات سازمان به يخواهيم ما شود. ظلم نبايد نيز كننده مصرف شوند. مستقر هدف كشورهاي در كه ردهايم
  ك كنيم. جهاني بازار وارد بينلمللي
  الگوي نمها خا به متعلق ايران در كفش مصرف ميزان قيمت مصوبه، اين براساس افزود: وي يافت. ماه نخستين در اينكه بيان با وي است. شده حمايت مورد يكديگر كنار در را قشر دو هر اهداف از پايدار توسعه اينكه به اشاره با
  تاژور آب لحاظ به كشور شرايط افزود: ولي
  حسن است. جوانان يافت خواهد افزايش 01درصد آرد گندم هزار ۳1 مردمي شكايات تعداد پاييز فصل دليل همين به كنيم توجه آنها به دهيم قرار به كرد: اظهار است، كشور ريزان برنام
  عمده مطلوب كامال گل پرورش براي نور تامين
  هوايي طلبي وع تن دليل جوانان بانوان افزود: وي نيز توليد عوامل هزينه درصد 20 سقف تا 46درصد كرد: اظهار است، بوده مورد ۹2۳ فكننده مصر ليدكننده تو از حمايت سازمان از يكي غيرنفتي صادرات ارتقاي منظور
  همين مثل ما كشور اطراف در خوبي بازار است
  مناسب برابر دو جامعه، اقشار ساير به نسبت بيشتر قيمت افزايش به استان هر شرايط به بسته مابقي كاال بخش به مربوط شكايات اين هستند. رساني خدمات فعاليت حال در مورد بايد كه است پايدار توسعه اين
  ملزومات شوروي از شده جدا كشورهاي عربي
  كشورهاي يكنند. خريداري كفش بيشتر رقم را نان نهايي قيمت شده اضافه گندم با فرجي است. بوده خدمات بخش به مربوط فكننده مصر كننده توليد اينكه به اشاره با وي كرد: بيان وي گيرد. قرار گذاران سياس
  توجه اتحاديه مديرعامل دارد. وجود كشور توليدي گل
  براي ايران كفش بازار ماكنون اينكه بيان با شجري از نان قيمت تغيير وي، گفته به زند. مي واحد معرفي تا بازرسي زمان از اينكه به اشاره توجه مورد پايداري براي تگذاري قيم در دو هر پايه به توجه كشور مهم يتهاي اولو از
  يكي داشت: اظهار خبري نشست در گياه گل
  سراسري كرد: اظهار است، داخل توليد هاي كف از مملو اكنون هم شد خواهد اجرايي آذر ابتداي روز دو از بيشتر حكومتي تعزيرات به متخلف منابع گذشته سال 20 طي گفت: گيرند، قرار در كه است غيرنفتي صادرات توسعه
  اقتصادي است هايي نه پايا به نياز گل بينالمللي صادرات
  براي كفش انواع واردات دالر، نرخ شدن گران با گرفته صورت نانوايان با الزم يهاي هماهنگ مهر در كرد: تصريح كشد، نم طول زمان يدهيم تخصيص گندم به كه خاكي آبي سرزميني، آمايش ازجمله باالدستي اسناد
  تمام يك در گياه گل خصوص كشاورزي محصول
  كه واردكنندگان براي ديگر چيني هاي كفش ويژه به به كارگروهي استان هر در اينكه ضمن است، مربوط تخلفات ميزان بيشترين جاري سال وري بهره بايد كه آنگونه ولي است ثابت تقريبا يي، توسعه هاي مه برنا ساله 20 چشمنداز
  سند كليه فروش عمليات شود بازار وارد كوتاه
  زمان شد موجب امر همين نبود بهصرفه مقرون به بسته تا است شده تشكيل استاندار رياست راس در غذايي مواد فروشندگان صنف به بازه يك در البته ايم. نداشت هنوز باشيم داشته مورد رهبري نگاه از اقتصادي كالن هاي
  سياس شود انجام زمان آن در محل همان در بازديد
  مراحل بيشتري سهم يافته افزايش ايراني كفش توليد نهايي قيمت استان، هر در توليد هاي هزينه جات، صيفي فروشندگان ها، فروشي ميوه آن در رهوري به افزايش با پيش سال چند زماني، آنها هدف ترين مهم كه است گرفته قرار
  اهميت شده پلمب ها نتينر كا داخل در شده فروخته محصول
  و شود. وطني توليدكنندگان آن از داخلي بازار از كند. ابالغ تعيين را نان است. بوده لبنيات سفيد قرمز گوشت بوديم. رسيده كفايي خود به گندم زمينه است. خدمات كاال
  صادرات شود. خارج مرز از مستقيم
تفاهمي كه جزييات آن براي روسا معلوم نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
تفاهمي كه جزييات آن براي روسا معلوم نيست
تفاهمنامه اتاق بازرگاني و خانه صنعت در مراسم شام


نزديك شدن تشكل‌هاي اقتصادي بخش‌خصوصي به يكديگر امري بسيار پسنديده و ميمون است. بخش‌‌خصوصي در ايران سهم نسبتا اندكي از توليد GDP را پوشش مي‌دهد اما در همين بخش خصوصي كوچك هم اختلاف نظر بسيار است. به همين دليل هر زمان كه حركتي در مسير نزديكي بخش‌خصوصي به يكديگر هست هميشه باعث خرسندي تمام ايرانيان مي‌شود. عقد تفاهمنامه ميان دو نهاد مهم بخش‌خصوصي يعني اتاق بازرگاني و خانه صنعت موضوعي از همين دست است اما برخي مباحث مطرح نشده باعث شد كه شبهاتي درباره اين تفاهمنامه ايجاد شود. تفاهمنامه به صرف شاماز زمان روي كار آمدن هيات‌مديره جديد خانه صنعت و معدن، مديران اين تشكل سياست ارتباط بيشتر با اتاق بازرگاني را در پيش گرفتند. اين موضوعي است كه عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» بر آن تاكيد داشت. به گفته وي قرار شد كه تفاهمنامه‌يي براي همكاري ميان خانه‌هاي صنعت و اتاق‌هاي بازرگاني نوشته شود به همين منظور كارگروهي متشكل از 5 عضو براي نوشتن اين تفاهمنامه تشكيل شد. معراج محرابي موقر رييس خانه صنعت كرمانشاه و حسن حسيني از خانه خراسان رضوي از سوي خانه صنعت و محمود اسلاميان و علاميرمحمد صادقي به عنوان عضو هيات‌مديره اتاق بازرگاني ايران از سوي اين تشكل معرفي شدند. همچنين محمدرضا مرتضوي كه هم در هيات‌مديره خانه صنعت و هم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني عضويت دارد به عنوان عضو مشترك معرفي شدند.

ريشه اختلاف از جايي شروع شد كه بسياري از اعضاي شوراي روسا در جريان جزييات تفاهمنامه نبودند و قرار شده بود اين مراسم تنها به يك شام مشترك براي نزديكي اين دو نهاد بدل شود اما ناگهان اعضاي اتاق بازرگاني با امضا تفاهمنامه رو‌به‌رو شدند؛ تفاهمنامه‌يي كه بسياري از اعضاي شوراي روسا در جريان جزييات آن نيستند. به ويژه آنكه يك اختلاف نظر قديمي درباره رابطه خانه صنعت و اتاق بازرگاني وجود دارد. اختلاف نظر بر سر قانونقانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بدون شك يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهايي بود كه اتاق بازرگاني در چند سال گذشته به دست آورد؛ قانوني كه قدرت عمل بسياري به اين نهاد بخشيد. بر اساس ماده 5 اين قانون «اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند.»

همچنين در تبصره اين قانون آمده است كه «اتاق‌ها موظفند در فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكل‌ها جلوگيري كنند. همه تشكل‌هاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاق‌ها همكاري كنند.»

مشكل از قرائت درباره اين قانون آغاز شد. برخي معتقدند كه بنا بر اين قانون بايد تشكل‌ها براي دريافت كمك از اتاق بازرگاني در اين نهاد ثبت شوند و گروهي ديگر قايل به اين موضوع نيستند. به‌ويژه آنكه مسوولان خانه صنعت پيش از اين در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرده بودند كه از كمك‌هاي مالي اتاق بازرگاني استفاده كرده‌اند.

سهل‌آبادي در خصوص احتمال ثبت شدن خانه صنعت در اتاق بازرگاني مي‌گويد به هيچ‌وجه قرار نيست خانه‌هاي صنعت در اتاق بازرگاني ثبت شوند بلكه قرار است از منابع درآمدي اتاق بازرگاني بهره‌مند شوند و به عبارت ساده‌تر اتاق بازرگاني از خانه‌هاي صنعت حمايت كند.

در مقابل حسين پيرموذن كه همزمان هم رييس اتاق بازرگاني و هم رييس خانه صنعت اردبيل است در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد خانه‌هاي صنعتي و معدن در واقع متولد وزارت صنعت هستند اما نظر ثبت با مشكلاتي رو به‌رو هستند و با وجود آنكه بر اساس ماده 5 قانون بهبود مستمر تمام تشكل‌ها بايد زيرمجموعه اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون باشند اما دوستان خانه صنعت در مقابل اين موضوع مقاومت مي‌كنند.

وي تاكيد كرد اين نهاد در حال حاضر براي عضو‌گيري با مشكل رو‌به‌رو است و بودجه به روزي ندارد كه مخارج خود را بپردازد به همين دليل پيشنهاد ثبت در اتاق بازرگاني مانند ساير تشكل‌ها مطرح شد اما روساي خانه صنعت با اين ديدگاه مخالف هستند. پيرموذن تاكيد كرد قرار نبود در آن مراسم شام تفاهمنامه‌يي امضا شود بلكه تلاش براي نزديك شدن اعضا به يكديگر بود اما مساله كمي با تعجيل امضا شد. رييس اتاق بازرگاني اردبيل تاكيد كرد اين اتحاد مساله بسيار خوبي است چرا كه اگر بخش خصوصي با يكديگر متحد نباشد در نهايت دولت از ضعف بخش‌خصوصي استفاده خواهد كرد اما مساله اين است كه اتاق‌هاي بازرگاني تنها مي‌توانند به نهادهاي زيرمجموعه خود كمك مالي كنند وگرنه هيات نمايندگان مي‌تواند قانونا هيات رييسه اتاق بازرگاني را استيضاح كند. جلسه با غيبت زياد اعضاي اتاق بازرگانيدر حالي كه در ميان روساي خانه‌هاي صنعت سراسر كشور فقط دو نفر غيبت داشتند تعداد غايبان اتاق بازرگاني در اين مراسم چشمگير بود. البته يكي از علل اصلي اين موضوع تاخير در پروازها ذكر شد. كيوان كاشفي رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه يكي از غايبان اين مراسم بود. وي درباره جزييات اين تفاهمنامه مي‌گويد كه تاكنون بعد از پيگيري زياد نتوانسته است جزيياتي از اين تفاهمنامه به دست آورد در حالي كه اين تفاهمنامه بايد قبل از امضا در شوراي روسا بررسي مي‌شد. به گفته وي اين تفاهم بيشتر حالت نمادين دارد و به هر حال خانه صنعت نمي‌تواند پولي از يك در هزار اعضا دريافت كند چون اين بودجه براي تشكل‌هاي داخل اتاق بازرگاني در نظر گرفته شده است. كاشفي تاكيد كرد اگر خانه صنعت حاضر به ثبت در اتاق بازرگاني شود براي هر دو طرف منافع بيشتري را در پي خواهد داشت.

با اين وجود مرتضوي، يكي از نويسندگان اين تفاهمنامه و دبيركل خانه صنعت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» تاكيد كرد با توجه به ثبت شده بودن خانه‌هاي صنعت نيازي به ثبت مجدد اين نهادها نيست. به گفته وي اين كار تلاشي بود براي نزديك كردن نهادهاي مختلف بخش‌خصوصي تا نه فقط خانه صنعت بلكه تشكل‌هايي مانند كانون عالي كارفرمايان يا انجمن مديران در كنار اتاق قرار گيرند و به پيشرفت بخش‌خصوصي كمك كنند. رييس خانه صنعت تهران تاكيد كرد ما در حال حاضر با دولتي‌ها تفاهمنامه امضا مي‌كنيم تا با شناخت بهتر از امكانات همديگر بتوانيم همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشيم و اين كار را مي‌توانيم بين تشكل‌هاي بخش‌خصوصي هم اجرا كنيم. وي تاكيد كرد اين كار شرايطي را فراهم مي‌كند كه بدون در نظر گرفتن گرايش‌ها، عقايد، نژاد و مذهب به همكاري با يكديگر بپردازيم.

مرتضوي خاطرنشان كرد كه اتاق هيچ‌وقت اين درخواست را از خانه نداشته است كه در اتاق بازرگاني ثبت شود و متن ماده 5 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار همچين چيزي نمي‌خواهد. وي تاكيد كرد از چنين تفاهمي هيچ ايراني وطن‌پرستي ناراحت نخواهد شد بلكه تجار اماراتي ممكن است از اتحاد بخش‌خصوصي در ايران نگران شوند.

مطمئنا هر اتحادي و تفاهمي در بخش‌خصوصي كه با هدف تقويت بخش‌خصوصي باشد پديده‌يي مفيد و مورد حمايت اكثريت است اما اگر تفاهمي در راستاي ائتلاف گروهي و حمايت از گروهي خاص با منابع كل بخش‌خصوصي باشد مطمئنا حركتي ناشايست است. شايد ايراد اساسي كه درباره اين تفاهمنامه وجود دارد اين است كه جزييات اين توافق چندان شفاف نشده است و به دليل نزديكي به زمان انتخابات اتاق بازرگاني شبهاتي براي برخي از اعضا ايجاد شده است.نویسنده: گروه بازرگاني فراز جبلي
سازمان زيباسازي مانع فعاليت تابلو‌سازان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
سازمان زيباسازي مانع فعاليت تابلو‌سازان
رييس اتحاديه سازندگان تابلو و نئون پلاستيك تهران در گفت‌وگو با «تعادل»:


اين روزها شهرداري و سازمان زيبا‌سازي تبليغات گسترده‌يي را در رابطه با جمع‌آوري تابلوهاي غيرمجاز نصب‌شده در سطح شهر ترتيب مي‌دهند و افراد و واحدهاي صنفي مختلف را ترغيب به بهترشدن فضاي عمومي سطح شهر مي‌كنند. طبق ماده1 و 2 آيين‌نامه اجرايي ساماندهي تبليغات شهري، تبليغات بهره‌برداري و نصب تابلو به سازمان زيباسازي محيط شهري مربوط مي‌شود اما به‌گفته كارشناسان اين حوزه، اين تابلوها در سطح شهر، غيراستاندارد و بدون هيچ پايه و اساسي نصب مي‌شود و در آينده نه‌چندان دور آلودگي‌هاي تصويري را در جامعه ايجاد مي‌كند حالا با ورود دولت تدبير و اميد و تغيير تحولاتي كه در سازمان شهرداري اتفاق افتاده رييس جديد سازمان زيبا‌سازي با كارشناسان حوزه اصناف مربوطه هيچ همكاري و تعاملي ندارد.

بحث را از مشكلات صنف سازندگان تابلو و نئون پلاستيك شروع كنيم.

صنف سازندگان تابلو و نئون پلاستيك تهران با مشكلات عديده‌يي ازجمله ريزش عضو روبه‌رو است كه يكي از دلايل آن عدم همكاري سازمان زيبا‌سازي شهرداري با اين صنف است.

چه كساني در امور صنف سازندگان تابلو نئون پلاستيك خلل ايجاد مي‌كنند؟

علاوه‌بر سازمان زيباسازي ماده27 اماكن نيز براي پلمب واحدهاي غيرمجاز هيچ فعاليتي نمي‌كند و اعضاي صنف سازندگان تابلو از عدم همكاري‌ها ناراضي هستند. بانك‌ها نيز از قانون پيروي نمي‌كنند و در مناقصه‌هاي شركت‌هاي غيرمجاز و رد‌صلاحيت‌شده در زمينه ساخت تابلو قرارداد مي‌بندند.

آيا شما تعاملي با اين سازمان زيبا‌سازي داريد و علت اينكه سازمان زيبا‌سازي با شما همكاري ندارد چيست؟

صنف ما طي چند سال اخير براي رفع مشكلات سازندگان تابلو، نامه‌هاي فراواني به اين سازمان براي ملاقات حضوري، تعامل و رونق كسب‌وكار در اين زمينه رد‌و‌بدل كرده است اما سازمان زيبا‌سازي نه‌تنها بي‌اعتنايي كرده بلكه هيچ جوابيه‌يي از سوي اين سازمان صادر نشده است.

علت اين سنگ‌اندازي‌ها چيست؟

در گذشته ما ارتباط خوبي با اين سازمان داشتيم اما با ورود رييس جديد سازمان زيباسازي تعاملات در زمينه كارهاي قانوني به‌شدت افت كرد و افراد فاقد كسب را بيشتر زيرنظر بال و پر خود قرار مي‌دهند و قراردادهاي كلاني را توسط آگهي‌هاي روزنامه همشهري به اجرا مي‌رسانند.

در‌حال‌حاضر صنف سازندگان تابلو و نئون پلاستيك چه تعداد عضو دارد؟

اتحاديه تابلو‌سازان داراي 300عضو پروانه كسب و سه‌هزار فاقد پروانه كسب است. درواقع تعداد كارگاه‌هاي زيرزميني و كانون‌هاي تبليغاتي در سطح شهر بسيار شده و سازمان زيبا‌سازي با اين كانون‌ها كه فاقد پروانه كسب هستند تعامل تنگاتنگي دارد و اين موضوع سبب ريزش اعضاي صنف سازندگان تابلو و نئون پلاستيك شده است.

نظرتان در رابطه با كانون‌هاي تبليغاتي چيست؟

كانون‌هاي تبليغاتي فعال در سطح شهر كه ارتباط تنگاتنگي هم با شهرداري دارند غيرمجاز هستند. اين مراكز زيرزميني و فاقد مجوز هيچ صلاحيتي براي فعاليت و ساختن تابلو در سطح شهر ندارند چرا‌كه كساني كه اين كانون‌ها را در دست دارند نيازي به واحدهاي تجاري ندارند. بايد بگويم كه اين كانون در رسته‌هاي تفكيك نشده‌يي چون بنر، عكاسي، فيلم‌برداري و تابلوسازي مشغول به‌كارند افرادي كه از اين حرفه‌ها هيچ سررشته‌يي ندارند و با اين اقدامات زيبا‌سازي شهر را به خطر انداخته‌اند.

اتحاديه براي ساماندهي و تقويت سازندگان تابلو نئون چه برنامه‌هايي دارد؟

در نمايشگاه مربوط به سازندگان تابلو با حضور چمران رييس وقت شوراي شهر صورت گرفت كه اين قبيل مشكلات مطرح شد. اما به‌نظر مي‌رسد تا پشت پرده اين معضلات ريشه‌كن نشود هيچ راه‌حلي براي جلوگيري از اين نوع رانت‌خواري‌ها پاسخگو نيست. در آينده نه‌چندان دور در زمينه عدم همكاري سازمان زيبا‌سازي با شهرداري ملاقات‌هايي داريم كه اميدواريم بتوانيم به ورود اعضا به اتحاديه و افزايش كيفيت حرفه خود اقدام كنيم.

آيا اين مشكلات را با اتاق اصناف تهران مطرح كرده‌ايد؟ نظر آنها چيست؟

اتاق اصناف هم نامه‌هاي فراواني را به اين سازمان انتقال داده است اما همچنان هيچ تعاملي از سال91 تا به امروز صورت نگرفته است.نویسنده: گروه بازرگاني سميه سايش
موافقت براي معافيت‌هاي مالياتي صادركنندگان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
موافقت براي معافيت‌هاي مالياتي صادركنندگان


ايسنا     مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان توسعه تجارت ايران گفت: معافيت‌هاي مالياتي صادركنندگان توافق شد.

رضا تاژور افزود: يكي از مهم‌ترين كارهايي كه تاكنون انجام شده است پيگيري براي معافيت‌هاي مالياتي بوده كه توانسته‌ايم موافقت‌هايي را نيز اخذ كنيم.

وي ادامه داد: محور دوم، توسعه روابط تجاري بود كه به اين منظور 10رايزن را انتخاب و اعلام كرده‌ايم كه در كشورهاي هدف مستقر شوند.

تاژور با اشاره به اينكه توسعه پايدار از اهداف عمده برنامه‌ريزان كشور است، اظهار كرد: به همين منظور ارتقاي صادرات غيرنفتي يكي از ملزومات اين توسعه پايدار است كه بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد. وي بيان كرد: يكي از اولويت‌هاي مهم كشور توجه به پايه اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي است كه در تمام اسناد بالادستي ازجمله آمايش سرزميني، سند چشم‌انداز 20ساله برنامه‌هاي توسعه‌يي، سياست‌هاي كلان اقتصادي از نگاه رهبري مورد اهميت قرار گرفته است كه مهم‌ترين هدف آنها صادرات كالا و خدمات است.نویسنده:
حذف عوارض صادرات كالاهاي كشاورزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
حذف عوارض صادرات كالاهاي كشاورزي


تسنيم     وزير جهاد كشاورزي از حذف عوارض صادرات كالاهاي كشاورزي خبر داد و گفت: در بحث تغيير كاربري اراضي وضعيت به‌گونه‌يي شده كه منافع همه دست‌اندركاران (كشاورز، سرمايه‌گذار و مسوولان محلي) در تغيير كاربري است كه اين بزرگ‌ترين ضربه را به كشور مي‌زند. محمود حجتي اظهار كرد: هميشه در قيمت‌گذاري محصولات، تمام مصالح و منافع توليدكننده بايد لحاظ شود و در عين حال به مصرف‌كننده نيز نبايد ظلم شود. ما مي‌خواهيم هر دو قشر را در كنار يكديگر مورد حمايت قرار دهيم و به آنها توجه كنيم به‌همين دليل سازمان حمايت از توليد‌كننده و مصرف‌كننده در حال فعاليت و خدمات‌رساني هستند.

وي با اشاره به اينكه توليد‌كننده و مصرف‌كننده هر دو در قيمت‌گذاري براي پايداري مورد توجه قرار مي‌گيرند، گفت: طي 20 سال گذشته منابع آبي و خاكي كه به گندم تخصيص مي‌دهيم تقريبا ثابت است ولي آنگونه كه بايد بهره‌وري داشته باشيم هنوز نداشته‌ايم. البته در يك بازه زماني، چند سال پيش با افزايش بهره‌وري در زمينه گندم به خود كفايي رسيده بوديم.نویسنده:
فروشندگان مواد غذايي در صدر جدول متخلفان صنفي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
فروشندگان مواد غذايي در صدر جدول متخلفان صنفي


آنا    مدير بازرسي اتاق اصناف ايران با بيان اينكه در مهر سال جاري فروشندگان مواد غذايي بيشترين تخلف صنفي را داشته‌اند، گفت: ارزش ريالي پرونده‌هاي تخلفاتي واحدهاي صنفي اين ماه در سراسر كشور بيش از ۳۱‌ميليارد و ۹۳۷‌ميليون ريال بوده است.  سيدحسين فرجي افزود: از اين تعداد بازرسي 17‌هزار و 899واحد صنفي متخلف شناسايي شده كه پرونده آنها براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع داده شده است. وي با بيان اينكه در نخستين ماه فصل پاييز تعداد شكايات مردمي 13‌هزار و 923مورد بوده است، اظهار كرد: 64‌درصد اين شكايات مربوط به بخش كالا و مابقي مربوط به بخش خدمات بوده است. فرجي با اشاره به اينكه از زمان بازرسي تا معرفي واحد متخلف به تعزيرات حكومتي بيشتر از دو روز زمان طول نمي‌كشد، تصريح كرد: در مهر سال جاري بيشترين ميزان تخلفات مربوط به صنف فروشندگان مواد غذايي و در راس آن ميوه فروشي‌ها، فروشندگان صيفي‌جات، گوشت قرمز و سفيد و لبنيات بوده است.نویسنده:
افزايش قيمت نان تا 30‌درصد از اول آذر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
افزايش قيمت نان تا 30‌درصد از اول آذر


مهر     يك مقام مسوول از افزايش حداقل بيش از 10‌درصدي و حداكثر 30‌درصدي قيمت نان در كشور خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت گندم و آرد 10‌درصد افزايش مي‌يابد. يك مقام مسوول كه نخواست نامش در خبر درج شود، از جمع‌بندي نهايي تغيير قيمت نان با مصوبه ستاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: براساس مصوبه اين ستاد، قيمت نان از ابتداي آذر تا 30‌درصد افزايش خواهد يافت. وي افزود: براساس اين مصوبه، قيمت گندم و آرد 10‌درصد افزايش خواهد يافت و تا سقف 20‌درصد هزينه عوامل توليد نيز بسته به شرايط هر استان به افزايش قيمت گندم اضافه شده و قيمت نهايي نان را رقم مي‌زند. به‌گفته وي، تغيير قيمت نان از ابتداي آذر اجرايي خواهد شد و هم‌اكنون هماهنگي‌هاي لازم با نانوايان صورت گرفته است، ضمن اينكه در هر استان كارگروهي به رياست استاندار تشكيل شده است تا بسته به هزينه‌هاي توليد در هر استان، قيمت نهايي نان را تعيين و ابلاغ كند.نویسنده:
۹۰‌درصد بازار كفش توليد‌داخلي است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
۹۰‌درصد بازار كفش توليد‌داخلي است


آنا    رييس اتحاديه كفاشان دست‌دوز تهران با بيان اينكه ۹۰‌درصد نياز بازار كفش كشور توسط توليدكنندگان داخلي تامين مي‌شود، گفت: ميزان توليد كفش در كشور سالانه ۲۵۰‌ميليون جفت است كه اين رقم تا ۴۰۰‌ميليون جفت قابل افزايش است.

رسول شجري در گفت‌وگو با آنا با بيان اينكه هم‌اكنون با احتساب كفش‌هاي ورزشي و دمپايي، ميزان توليد انواع پاپوش در كشور به 400‌ميليون جفت مي‌رسد، افزود: بيشترين ميزان مصرف كفش در ايران متعلق به خانم‌ها و جوانان است.

وي افزود: بانوان و جوانان به‌دليل تنوع‌طلبي بيشتر نسبت به ساير اقشار جامعه، دو برابر بيشتر كفش خريداري مي‌كنند.

شجري با بيان اينكه هم‌اكنون بازار كفش ايران مملو از كفش‌هاي توليد داخل است، اظهار كرد: با گران شدن نرخ دلار، واردات انواع كفش به‌ويژه كفش‌هاي چيني ديگر براي واردكنندگان مقرون به‌صرفه نبود و همين امر موجب شد توليد كفش ايراني افزايش يافته و سهم بيشتري از بازار داخلي از آن توليدكنندگان وطني شود.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1393/8/27
اخبار


رانت بخش خصوصي خطرناك‌تر از رانت دولتي‌ايلنا     رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران گفت: رانت بخش خصوصي خطرناك‌تر از رانت دولتي‌هاست.  محمدرضا بهزاديان رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران درخصوص اصلاح قوانين اتاق بازرگاني و اينكه چرا بخش خصوصي به بدنه دولت اطمينان ندارد؟، گفت: در اقتصاد كشور يك‌سري موضوعات حاكم است كه قطعا در فضاي به‌وجود آمده تاثير گذاشته‌ است. وي ادامه داد: ما بايد هم‌اكنون شاهد حضور گروه‌هايي باشيم كه با رانت مبارزه مي‌كنند و قطعا بايد توجه داشت كه عده‌يي در همه دولت‌هاي گذشته رانت داشته‌اند به‌خصوص در هشت سال گذشته اين رانت‌ها بيشتر هم شده‌اند. بهزاديان تصريح كرد: من به‌عنوان يك فعال اقتصادي بايد به اين مهم نيز اشاره كنم كه رانت بخش خصوصي مي‌تواند خطرناك‌تر از رانت دولتي باشد كمااينكه رانت هشت ساله گذشته با تغيير دولت از بين رفته است، ولي رانت بخش خصوصي هيچ مانعي در مقابلش نيست و هميشه عمر دارد. رييس اسبق اتاق تهران تصريح كرد: زماني كه امكان پرداخت هزينه‌هاي جمعي و زيرميزي حاصل مي‌شود اين امر مانند غده سرطاني رشد مي‌كند و زماني كه ايجاد رانت شد امكان پرداخت زيرميزي‌ها هم فراهم مي‌شود. بهزاديان گفت: يكي از محرك‌هايي كه در اقتصاد مي‌تواند حاكم باشد اين است كه رانت بخش خصوصي را از بين ببريم. وي با بيان اينكه امروز در اقتصاد ايران سرمايه ناگزير به سمت بانك‌ها مي‌رود، افزود: دارايي‌هاي بخش خصوصي ايران در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گرفته است و مردم به يك زندگي حداقلي عادت كرده‌اند. وي اذعان داشت: فضاي كشور اين‌گونه نيست كه فعالان پول‌هايشان را روي هم بگذارند و به توليد ناخالص ملي كشور كمك كنند زيرا به هيچ بخشي اعتماد ندارند تا اين كار را انجام دهند. بهزاديان ادامه داد: طي هشت سال گذشته شاهد دولتي بوديم كه نام مستعار پاك‌دست را بر خود قرار داده بود و همين امر موجب شد تا همه ارزش‌ها زيرسوال برود. وي تصريح كرد: زماني كه امنيت اقتصادي باشد توليد‌كننده جرات مي‌كند فعاليت اقتصادي كند و شغل ايجاد مي‌كند و زماني كه عده زيادي سركار رفتند ديگر دست به كارهاي خلاف نمي‌زنند بنابراين بايد امنيت را به فضاي اقتصادي كشور بازگرداند. كاهش 20درصدي برداشت زعفران ايسنا     مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي از كاهش 15 تا 20درصدي برداشت زعفران در مناطق سردسير استان خبر داد. محمدرضا قدسي اظهار كرد: برداشت زعفران در مناطق سردسير استان هنوز تمام نشده و درحال انجام است اما با توجه به بازديدهاي ميداني در اين مناطق و كاهش شديد دما در هفته‌هاي گذشته، ميزان برداشت اين محصول تا حدودي كاهش يافته است. وي افزود: اندام‌هاي مولد گل زعفران براثر درجه حرارت پايين و طولاني مدت و نيز رسيدن دماي هوا به منفي هفت‌درجه دچار سرماي شديد شده و بارش برف و تگرگ و يخ‌زدگي لايه سطحي خاك، خروج گل را با مشكل مواجه كرده است. ايران رتبه يازدهم جهان را در توليد انگور داردمهر    مديرعامل اتحاديه سراسري باغداران كشور گفت: ايران در توليد انگور در جهان رتبه يازدهم را داراست.

ابوذر نگهداري در نشست خبري سطح زيركشت باغات كشور را بيش از دوميليون‌و700هزار هكتار عنوان كرد و اظهار داشت: باغداران كشور مشكلات زيادي دارند كه ازجمله آنها مي‌توان به بالا بودن هزينه‌هاي توليد، بالا بودن ميزان ضايعات محصولات باغي، عدم پوشش مناسب بيمه‌يي باغات، پايين بودن سطح مكانيزاسيون باغات، پايين بودن ميزان صادرات نسبت به توليد و غيره اشاره كرد. وي با بيان اينكه ما پيشنهاداتي براي رفع اين مشكلات داريم، افزود: اعطاي مشوق‌هاي صادراتي، تسهيل امور گمركي، توسعه فعاليت‌هاي بورس كالاي كشاورزي و غيره ازجمله اين پيشنهادات است. نگهداري درباره عملكرد محصولات باغي در سال جاري نيز گفت: امسال توليد سيب درختي بيش از سه‌ميليون تن و توليد انواع مركبات حدود چهارميليون تن است كه بين 55 تا 60درصد اين مركبات مربوط به پرتقال است. وي در زمينه صادرات محصولات باغي به روسيه اضافه كرد: در اين راستا تجار روسي به كشور ما آمدند اما كيفيت محصولات در برخي مناطق مورد قبول آنان نبود و درخواست كردند توليد اين محصولات براي سال آينده در برخي مناطق تحت نظر خودشان انجام شود. آمار صادرات گل به هيچ عنوان درست نيستايلنا      مديرعامل اتحاديه سراسري گل و گياه گفت: درحال حاضر وضعيت توليد گل در كشور به‌گونه‌يي است كه در سطح كشور نمايشگاه‌هاي مختلفي برگزار و واريته‌هاي گل به نمايش گذاشته مي‌شود و اين مويد اين است كه ما صنعت گل را دگرگون مي‌بينيم و در شرايطي قرار داريم كه مي‌توانيم صادرات گل را با يك الگوي بين‌المللي وارد بازار جهاني كنيم.

حسن ولي افزود: شرايط كشور به لحاظ آب و هوايي و تامين نور براي پرورش گل كاملا مطلوب و مناسب است و بازار خوبي در اطراف كشور ما مثل كشورهاي عربي و كشورهاي جدا شده از شوروي براي گل توليدي كشور وجود دارد. مديرعامل اتحاديه سراسري گل و گياه در نشست خبري اظهار داشت: براي صادرات بين‌المللي گل نياز به پايانه‌هايي است كه محصول كشاورزي به‌خصوص گل و گياه در يك زمان كوتاه وارد بازار شود و عمليات فروش و كليه مراحل بازديد در‌‌ همان محل و در آن زمان انجام شود و محصول فروخته شده در داخل كانتينر‌ها پلمب شده و مستقيم از مرز خارج شود.نویسنده:
  كوتاه
  اخبار Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  6
  ندعم ri.repapswenlodaat@tanas
  صنعت 66420769 چرم قيمت افزايش مواداوليه
  كمبود دليل به شود واگذار ايميدرو به ساريگوني طالي
  معدن باوجود گفت: ايران چرم ملي صنايع انجمن
  عضو خوب گوسفندي بزي گاوي، هاي پوس ايران
  اينكه مواداوليه تامين در اينكه دليل دارد مطلوبي
  و محصوالت قيمت داريم، مشكل گردش در قزاقستاني
  سرمايه شركت اختيار در زرشوران طالي از تر ارزش با اي
  ذخير افزايش كشور در كفش كيف همچون
  چرمي بااشاره دهقاني جليل ايسنا، گزارش به است.
  يافته از يكي كرد: اظهار كشور در چرم صنعت مشكالت معدن
  به صنعت گروه است مواداوليه تامين صنعت، اين مشكالت ترين
  اصلي آموزش در كه ذاريهايي سرماي به توجه با بگويم ترين بزرگ پيش روز
  چند مصرف را بسياري مواداوليه چرم، توليد آنك از
  و سال چند اين در تكنولوژي انتقال انساني نيروي خاورميانه ايران طالي ايرانپوراناركي
  معدن
  سينا صنعت در را زيادي تاثيرات مواد، اين تحريم كند
  م وابستگي طال درمعادن ايران است، گرفته انجام به تاخير دهه يك از بيش
  با است. گذاشته كفش كيف توليد
  چرم اكتيو كربن واردات به ناگزير فقط ندارد. وارداتي زرشوران طالي معدن اين رسيد. برداري ره
  به هاي كارخان شده موجب مساله اين داد: ادامه
  وي هاي آسيا ها شكن سنگ اما آسياست شرق از ارتقا جهاني سطح به طال توليد در را ايران
  جايگاه چرم توليد در دوم دسته مواداوليه از ازي رم س
  چ اورهال هستند داخل توليد طال معادن نياز مورد فرآوري هاي كارخان زرگترين از يكي اكنون
  داد در را زيادي مشكالت موضوع اين كنند
  استفاده انجام داخلي متخصصان بهوسيله نيز آالت ماشين زرشوران است. كرده آغاز را خود فعاليت ال
  ط هكمبود بااشاره دهقاني است. كرده ايجاد چرم
  صنعت گذاري سرماي اقتصادي توجيه درباره وي يود. رويكرد تغيير با دارد محتمل ذخيره 411ن
  ت آن از كه گاوي چرم كرد: اظهار كشور در گاو
  پوست داراي شناور فلز يك طال گفت: نيز طال معادن در اكتشافات آغاز وجود با گذشته كسال در
  ايميدرو آن 06درصد حدود شود، ياد سنگين چرم عنوان
  ب نياز هگذاري سرماي اكتشاف براي است نوسان است. رسيده رهبرداري به به 76اكنون سال در
  آن يشود. تامين كشور داخل
  در يك طالي ذخاير عيار دارد. بلندمدت برنامه به ساريگوني كشور بزرگ طالي معادن از ديگر
  يكي اهميت از گذاري سرماي شرايط تشخيص در معدن كردستان استان در داشكسن منطقه در كه دارد
  نام اكنون داد: ادامه منتظري است. برخوردار بااليي زرگترين عنوان معدن اين از است. شده
  واقع فوالد تن ميليون 40
  توليد هاي قيمت به توجه با ايران فعلي شرايط در يشود ياد خاورميانه منطقه ايران طالي
  معدن فلز بدون 1ppm عيار با طال معادن جهاني، شركت يك تصاحب در برداري بهره جهت اما نيست پذير
  امكان اين هستند. مهيا هگذاري سرماي امكان براي اضافه دارد. قرار
  قزاقستاني قرار ايميدرو مسووالن اخير الم اع
  طبق جهاني قيمت كاهش وجود با افزود: كارشناس كانسنگ هزارتن 500 41ميليون
  ساريگوني سال سه تا كشور فوالد توليد ظرفيت
  است، داراي ايران در طال توليد گذشته اههاي در اونس قطعي ذخيره تن) بر گرم (2/1 ppm عيار با
  طال برخي اعتقاد به اما برسد تن ميليون 40 به
  ديگر است توجهي قابل سودآوري اقتصادي توجيه به را ايران طالي ذخاير يواند مت معدن اين
  دارد. به رسيدن اجرا، حال در هاي طرح
  كارشناسان قيمت تا دهد مي نشان كارشناسي هاي تحليل افزايش زمينه اين در بام صاحن كشورهاي
  اندازه بهمن كنند. نمي محقق را توليد ظرفيت
  اين توجيه ايران در ال ط معادن 0001دالر اونس هر نشناسي زمي سازمان رييس رو اين از
  دهد فوالدسازي كارخانه يك اينكه بر تاكيد با دارند.
  آرمان اقتصادي براي دهد مي پيشنهاد ايران معدني
  اكتشافات داشته توليد ظرفيت تن ميليون پنج حداقل
  بايد معدن برداري بهره در بيشتر تاخير از
  جلوگيري اين داراي ما واحدهاي از برخي است
  باشد،گفت: كشور قطعي ذخيره طال تن 320 شود. واگذار ايميدرو به ساريگوني
  طالي تا است بعيد نيستند مطلوب اقتصادي
  ظرفيت با موضوع طال درمعادن رمايهگذاري س
  براي 03ميليون به حتي فوالد توليد 1396 سال
  پايان بهروز است. كشور ذخاير ميزان ديگر اهميت بايد هدف اين به دستيابي براي يابد افزايش هاي ويژگ دليل معدن اين از رهبرداري به ايران آزمايشات چاه، 611حلقه قالب در اكتشافي گمانه نكردند عمل خود وعده آخرين به ها زاق اينكه بيان با وي ايسنا، گزارش به برسد. هم
  تن اكتشافات شناسي زمين سازمان معاون برنا، شد متمركز معدن بخش روي گذشته از بيش است. بوده زرشوران طالي معدن از انتر آس فني مطالعات فرآوري كارخانه طراحي جهت متالوژي ذخيره علوم دادههاي پايگاه اطالعات اساس
  بر بندرعباس در يي توسعه طرح يك مباركه
  فوالد ريشه طال معادن اينكه اعالم با كشور معدني سازمان رييس داد. سوق آن سمت را ها سرماي با ساريگوني طالي اظهاركرد: اي كره تقي محمد معدن از ريوتينتو خروج است. محيطي زيست انگليسي شركت مشاركت توسط ساريگوني
  طالي فوالد افزود: است، نرسيده جايي به هنوز كه
  دارد بيش 1360 درسال افزود: دارند، ايران تاريخ در درباره ايران معدني اكتشافات مينشناسي جهاني كالس در معدني دارد كه ذخايري تن 150 13۸9 سال اواخر به مربوط تقريبا ساريگوني طالي اكتشافي خدمات ايراني طالي شركت
  ريوتينتو خود ظرفيت كه نيست شرايطي در نيز
  خوزستان دركشور زر طال مشابه نامي كه ناحيه 160 از بخش اظهاركرد: معادن در هگذاري سرماي وضعيت جايگاه آن از برداري ره به شود محسوب از پس آن از بعد شود 1390 سال اوايل زركوه معدني شركت است. شده كشف
  كشور نيز آهن ذوب دهد افزايش تن ميليون پنج به
  را آن از پس گرفتند قرار شناسايي مورد داشتند تشكيل معدني محصوالت را ايران واردات از بزرگي ارتقا طال معادن درحوزه هژه وي را ايران معدني پروژه اين از رهرداري به كار فراوان وسهاي وق كش شركت 07درصد سهام با ميالدي 2004
  دردسامبر دست در اسنادش ظرفيت، اين به رسيدن
  براي داد: ادامه وي شد. آغاز طال معادن اكتشافات كشور به فرآوري مرحله دو يا يك با كه يهند كه رويكردي تغيير با ايميدرو افزود: وي داد. خواهد انتظار كه شد واگذار قزاقستاني شركت يك به شركت 03درصد دولوپمنت
  ريوتينتومينرالز است.
  مناقصه شناسايي كشور در طال محدوده 1000 تاكنون توسعه به توجه عدم نتيجه اين ند ده ش صادر طالي معدن توانست داشته، گذشته سال در اين از رهبرداري به قفل بتواند شركت اين رفت ماه در شد. ثبت ايران كشوردر اكتشافي
  خدمات برنا ايم. داده اولويت را محدوده 100 كه شده است. دركشور معدني مواد فرآوري معدني صنايع اگر من هنظر برساند رداري ره بهب به را زرشوران آخرين به شركت اين اما كند. باز را معدني پروژه صنايع وزارت با پايه موافقتنامه 2000 سال
  اكتبر طرح تدوين با همزمان 77 سال در افزود: جاي معدن جايگزيني قصد اگر داد: ادامه اي ره شود واگذار ايميدرو به نيز ساريگوني طالي معدن كرد عمل نيز بود جاري سال مهر كه خود وعده سال آگوست در آن پيرو شد امضا وقت معادن توليد
  و اوليه مواد واردات همكاري با كه ايران در معادن سراسري اكتشاف مواد فرآوري معدني صنايع بايد داريم را نفت ارشد مقام اين رسيد. خواهد رداري ره بهب به زودتر معدن صنعت، وزارت مديران اظهارات بر بنا را يهگذاري سرما مجوز ريوتينتو 2002شركت آزاد
  ارز
  با با طرح اين نتيجه شد تدوين مديرت سازمان كنيم. دنبال يتر جد را معدني فني هاي ويژگي به توجه با كرد: تصريح دولتي براي شركت اين به سال پايان تا همچنان تجارت خارجي» گذاري سرماي از «حمايت قانون
  براساس بوده طال 41زول شناسايي دهه دو از بيش هبرداري بهر ساريگوني، طالي شيميايي فيزيكي است. شده داده فرصت رهبرداري به تا 2000 هاي ال س طي كرد. دريافت LAPFI(
  بر مبني دولت مصوبه به اشاره با پارسا
  هوشنگ معادن از بهرهبرداري پروانه استان 12 در اكنون است بومي طال معادن در فناوري است زرشوران معدن از انتر آس بسيار آن از شركت توسط اكتشافي عمليات ميالدي 2004
  آزاد نرخ با دالر براساس اوليه مواد قيمت
  محاسبه ذخيره ميزان دولتي مقام است. شده صادر طال طال، معادن درباره اساسي موضوعات از يكي داشت. خواهد هدنبال نيز را بيشتري سودآوري زرشوران از انتر آس ساريگوني از برداري ره به روي كشور اكتشافي خدمات ريوتينتو-
  مشاركت مواد واردات دولت، مصوبه اساس بر مكنون ها
  گفت: افزود: كرد اعالم تن 320 را كشور طالي قطعي قيمت نوسان برداري ره به براي الزم فناوري درصد يك را GDP از معدن كنوني سهم اي ره يك از پس درحالي ساريگوني طالي معدن كه پذيرفت انجام قداغ ساريگوني مهم
  تپه دالر مبناي بر ايراني توليدكنندگان نياز مورد
  اوليه معدن محتمل ذخيره تن 114 ميزان اين از مديرعامل منتظري، حميدرضا طالست. جهاني معدن صنعت، وزير درخواست به گفت: دانست اظهارات بر بنا كه نرسيده رداري ره بهب به هنوز دهه شد. ساريگوني تپه در طال ذخيره كشف به
  منجر كه درحالي يگيرد صورت متقاضي ارز با
  آزاد است. زرشوران بايد اطمينان با اظهاركرد: زمينه اين در موته طالي 4درصد تا به حداقل بايد سهم اين تجارت معدني اكتشافات شناسي زمي سازمان رييس 04كيلومتر به نزديك حفر شامل عمليات
  اين مبادالتي ارز با توليد نياز مورد آماده قطعات
  واردات امروز كه كشورهايي تمامي افزود: وي شود.
  انجام يآيد، شمار به ايراني توليدات رقيب
  توليداتشان توليدكنندگان از حمايت براي حمايتي هاي مه
  برنا ايران كه درحالي دارند خود صادركنندگان كرد
  و عنوان ايران معادن صنايع بازرگاني، اتاق
  رييس از حمايت براي مشخصي برنامه عملياتي، صورت به از مقطعي در كرد: تصريح وي ندارد.
  صادركنندگان يشد صادر دنيا كشور 16 به ايراني محصوالت مالي
  زمان، منابع به دسترسي در توليد بخش
  تنگناي يمها، تحر گرفتن شدت با اكنوني هم كه
  درحالي شده خارج بازارها از بسياري از ايراني
  محصوالت آن دليل كه بيند مي ناپذيري جبران ضربه توليد مثال عنوان به كرد: تاكيد شود، نمي رعايت عمل در تاكيد ايران معادن صنايع بازرگاني، اتاق
  رييس به گيرد. صورت دنيا 01كشور به ايراني
  صادرات هاي فعاليت غيرمولد هاي بخش شدن بزرگ هم مكتوب 22درصد آنها سود نرخ كه راردادايي مشكالت صدر در مالي منابع به دسترسي
  كرد: دليل به حاضر درحال پارسا گفته به مهر، است.
  گزارش سوداگران 72درصد از بيش دريافتي سود عمل در ولي شده دارد. قرار توليدي دهاي
  واح عراق صادراتي خوب بازار منطقه، رانهاي
  بح ايران معادن صنايع بازرگاني، اتاق رييس بايد كه است مواردي از يكي موضوع اين است آماري براساس كرد: اظهار شافعي،
  غالمحسين درحالي شده اضافه ايران صادراتي بازار به
  افغانستان توليد در ريسك وجود كرد: تاكيد حال عين در كرد. توجه آن به كشاورزي بخش سهم كرده اعالم مركزي بانك
  كه نيز آلمان ايتاليا ها، يم تحر گرفتن شدت از قبل
  كه با هايي بخش سمت به ها بانك شده موجب ايران معادن صنايع بازرگاني، اتاق رييس 1393 تا 1391 هاي سال نخست ماه در معدن
  و بودند. ايراني كاالهاي برخي
  واردكننده بازپرداخت دوره با تسهيالت پايين ريسك تقاضا مركزي بانك از خود سخنان از بخشي در 6.04درصد، ترتيب به ها بانك تسهيالت كل
  از شوند. تشويق كوتاهتر گذشته از بيش خود نظارتي وظايف به كه كرد است درحالي اين بود 7.۸3درصد درصد 39.4
  مباركه فوالد اصفهان
  سيمان بند در گفت: خود سخنان از بخشي در وي سوي از مصوباتي ابالغ وجود با چون كند، توجه بازرگاني هاي بخ براي تسهيالت مدت اين در
  كه غيرتورمي خروج بسته پولي هاي سياست پنجم آن به كشور از هايي بخش مركزي بانك دولت بوده درصد 49.5 درصد 47 5.64درصد، ترتيب شدند
  به اعالم
  آالينده سازي يكسان كرده ارايه دولت كه ركود از ميكنند. توجهي بي اعطاي روند يدهد نشان موضوع اين كه
  است متناسب ها بانك سپرده نسبت تدريجي كاهش رشد وجود با چرا اينكه بيان با شافعي به كاهشي سير غيردولتي هاي بخش به تسهيالت اصفهان استان زيست محيط حفاظت كل
  اداره اما گرفته، قرار توجه مورد تورم نرخ تغييرات با موسسات ها بانك بيرويه رشد نقدينگي است. داشته افزايشي سير دولتي هاي بخ اصفهان سيمان صنعتي واحدهاي كرد:
  اعالم چه بيفتد اتفاقي چنين اگر است اين نگراني دسترسي در همچنان توليدمان بخش اعتباري با خود سخنان از بخشي در وي ايسنا، گزارش به آالينده صنايع فهرست در ديگر بار مباركه
  فوالد به دوباره نظر مورد منابع دارد وجود ضميني با كرد: بيان دارد، قرار تنگنا در مالي منابع به شوراي كه تسهيالتي سپرده هاي نرخ اينكه بيان ياد صنايع گرفتند. قرار استان اين زيست
  محيط نشود. داده سوق غيرمولد هاي بخش يابد مي ادامه تگيها ورشكس روند اين ادامه بوده كاغذ روي فقط كرده تعيين اعتبار پول استان زيست محي كارشناسان بازديد از پس
  شده استانداردهاي رعايت عدم علت به مستمر، هاي
  پاي زيست محيط آالينده صنايع فهرست در محيطي داد
  زيست خبر كرباسيان شود خيز معدن انهاي است خرج بايد معادن از دولتي درآمدهاي درصد 15 با محيطي زيست پايش ويژه گروه فتهاند. گر
  قرار اداره مختلف هاي بخ از ارشد كارشناسان سنگان
  حضور پروژه در ها خارج گذاري سرماي هستند؟ محروم چرا كشور نخيز معد
  مناطق دانشگاهيان برخي استان زيست محيط حفاظت
  كل بزرگ 03مركز بر بالغ تاكنون گروه اين شده
  تشكيل كنسرسيوم سه صالحيت نهايت در ايميدرو، يك كرد: اعالم ايميدرو عامل هيات رييس حقوق 51درصد قانون براساس كه حالي
  در اداره است. كرده ارزيابي بازديد را استان
  صنعتي توانمند گذار يه سرما كتهاي شر از متشكل كارخانه احداث طرح برنده خارجي شركت وجود معدن كه مناطقي در دولت) (درآمد
  دولتي اينكه به اشاره با اصفهان استان محيطزيست
  حفاظت قيمت، پيشنهاد ارايه از پس اكنون شد اعالم باتوجه شده سنگان كنسانتره سازي له گند اين يابد اختصاص نها استا همان به بايد
  دارد اصفهان هواي آلودگي كنترل در نوين هاي ليت
  فعا به است. شده قطعي برنده خارجي شركت يك دالر كيليارد پروژه اين راهاندازي اينكه همين به است نكرده پيدا تحقق تاكنون
  موضع هاي داده آخرين تحليل كرد: اعالم بوده، آفرين
  نق پروژه در درصد 60 تا شركت اين كرباسيان گفته 06درصد تا شركت اين دارد، نياز هگذاري سرماي نخيز معد مناطق بيشتر در محروميت شاهد
  دليل شهر در هوا كيفيت سنجش هاي ايستگا از
  دريافتي وزير معاون كرد. خواهد گذاري سرماي سنگان مهدي ايسنا، گزارش به يكند. گذاري يه سرما جنوبي، خراسان كردستان، كرمان، همچون
  كشور طبقات در هوا ناسالم شرايط كاهش نشانگر
  اصفهان ميليارد 7.2 از شد: يادآور تجارت معدن صنعت، تجارت، معدن صنعت، وزي معاون كرباسيان، براساس هستيم. و... غربي آذربايجان سمنان،
  يزد، سال با مقايسه در وضعيت اين كه بوده جو
  باالي در تن ميليارد يك كشور آهن سنگ ذخيره تن كارخانه احداث براي ايميدرو كرد: اظهار كميسيون رييس مجلس هاي هش پژو مركز
  اعالم است. سابقه بي
  گذشته راهاندازي است سنگان آهن سن بزرگ مخزن فراخوان طي سنگان كنسانتره سازي گندله تنها دولت تاكنون مجلس معدن
  صنعت دارد. نياز هذاري سرمايگ دالر يليارد پروژه اين مشاركت به دعوت خصوصي بخش از عمومي معدني هاي ان است به را دولتي حقوق
  5.3درصد سازي گندل كارخانه احداث رحهاي افزود: وي مالي، شرايط واجد تهاي شرك آن، پي در كه كرد است. كرده
  پرداخت نمايشگاه بيستمين
  گشايش كارخانه تن پنجميليون ظرفيت با سنگان متشكل هاي كنسرسيوم قالب در اجرايي فني همچون كشور معدني مهم مناطق به نساجي
  اگر صنعت المللي
  بين جوار در تن 4.2ميليون ظرفيت با كنسانتره همكاري براي خارجي داخلي هاي شرك از چادرملو، گهر، گل سرچشمه، مس معدن
  اطراف كشور) شرق (شمال سنگان آهن سنگ معادن بررسي از پس افزود: وي كردند. آمادگي اعالم بيش كه چيزي كنيد سفر و... انگوران
  زرشوران، مواد آالت، ماشين المللي بين نمايشگاه يشود.
  بيستمين اجرا بازرگاني فني كميته توسط متقاضيان شرايط فقر محروميت يدهد نشان را خود همه
  از گلدوزي هاي ماشين خانگي، منسوجات
  اوليه، منطقه روستاهاي از «بسياري يگويد: معادن از ترين بزرگ عنوان به سرچشمه مس معدن برداشت خود گفته به كه شرايطي در است منطقه
  اهالي هاي نمايشگا دايمي محل در نساجي
  محصوالت تا چندكيلومتر بايد ها بچه ندارند مدرسه حتي يتوان نم اما گذرد خاورميانه كشور مس معدن يكي مزرعي عارف كنند. زندگي» پول
  «روي ايرنا، گزارش به كرد. كار به آغاز تهران المللي صنعتي
  بين تمام نيمه هاي طرح براي هزارميلياردي 60 تسهيالت
  نياز ساده كارگران روستاييان بيشتر بروند، مدرسه ميلياردي ساالنه درآمد معدن اين از برداشت تاثير دو بين در كه اوليا الوچلي روستاي اهالي
  از معدن صنعت، وزير معاون حضور با مراسم
  اين يكنند زندگي معدن كم درآمد با هستند معدن روستاهاي از بسياري هنوز ديد. منطقه در را آن سرب روي معدن ترين (بزرگ انگوران
  معدن به جاري سال انتهاي تا طرح 3632 حدود نياز معدن صنعت، وزارت ريزي برنام معاون كشور، پوشاك نساجي صنايع مديركل ندارد.»
  تجارت، وجود مناطق اين در خاصي امكانات كرمان استان برند هسر محروميت در اطراف طالي معدن ترين (بزرگ زرشوران
  خاورميانه) حدود اشتغال زمينه كه رسيد خواهد رداري ره بهب نيمهتمام هاي طر وضعيت به اشاره با تجارت مديرعامل ايران، تجارت توسعه سازمان كل
  رييس يگويند، زماني مزرعي عارف كه داستاني يشود. محسوب كشور محروم هاي استان جزو با جاده پايين از است گرفته قرار
  خاورميانه) يادآور وي كرد. خواهد تامين را نفر 9زار ه حدود حاضر درحال افزود: كشور در صنعتي تهران، المللي بين هاي نمايشگا سهامي
  شركت شهرها نها، شهرستا اهالي از بسياري سرگذشت معدن درآمد گذشته سال در مثال كه شرايطي در كوه باالي تا روستايشان خاكي راه دادن
  نشان خودرو صنعتي هاي روه در ها رح اين شد: بيش پيشرفت با صنعتي مانده باقي طرح 20900 مجلس نمايندگان از برخي ها كميسيو
  روساي كه شرايطي در است معدن اطراف روستاهاي بوده تومان ميليارد 200 حدود سرچشمه مس فقط آمده ما گير معدن از كه «چيزي گويد:
  مي آشاميدني، دارويي، غذايي، ونقل، حم تجهيزات حسين مهر، گزارش به دارد. وجود درصد 20 از نجمنها روساي همچنين مي اسال
  شوراي به معادن درآمد درصد 15 يشد اجرا قانون اگر تومان ميليارد 30 مبلغ آن درصد 15 كه است اطراف روستاهاي بيشتر است، حمالي زدن
  بيل پليمر، شيميايي، پتروشيمي، نفت، دخانيات، هزارميليارد 60 حدود اينكه بيان با مهريزي ابوئي نمايشگاه اين در شد. برگزار مرتبط هاي يه
  اتحاد فقر جاي به يكرد پيدا اختصاص مناطق اين كرمان حتي شهربابك به اگر كه مبلغي شود؛ مي درمانگاه يك ندارند، درست دسترسي راه
  حتي آالت ماشي غيرفلزي، كاني صنايع اساسي، فلزات آنهاست، نياز مورد تسهيالت ساله سه برآورد تومان المي اس جمهوري از خارجي داخلي شركت 330
  مناطق در يافتگي توسعه شاهد بايد محروميت شديد محروميت شاهد االن يكرد پيدا اختصاص براي نيست اينجا خوب پزشك يك
  درست خانگي، لوازم برقي، تجهيزات تجهيزات، حدود تسهيالت، رقم اين ارايه با كرد: تصريح تركيه، ايتاليا، اسپانيا، رهنوبي، كج كشورهاي
  ايران اتفاقي اين البته يبوديم. كشور معدني هاي استا وضوح به موضوع اين نبوديم. منطقه در بيكاري برويم.» تكاب تا 53كيلومتر بايد
  درمان نساجي، فلزي، محصوالت پزشكي، تجهيزات با صنعتي گذاري سرمايه تومان هزارميليارد 127 ژاپن آلمان تايوان، چين، روسيه، هلند،
  هندوستان، مناطق كه هستيم شاهد زيرا نيست كشور در تازه كه زرند مانند كرمان استان شمالي شهاي بخ در بابك شهر اطراف به سفر با را شرايط اين
  اما چاپ كاغذ، چوبي، محصوالت چوب پوشاك، خواهد رهبرداري به به نفر زار 760 حدود اشتغال را نساجي حوزه با مرتبط صنايع توليدات
  جديدترين عسلويه، بوشهر، همچون كشور گازي نفتخيز وجود آن در كشور السنگ زغ معادن ترين زرگ سرچشمه مس معدن يي حاشيه مناطق بود.
  روستاهاي خواهد صنايع ساير انتشار مورد تسهيالت ارايه درصورت افزود: وي رسيد. داخلي شركت 170 شركت تعداد اين از كه كردند
  ارايه يرند. مب هسر محروميت در نيز و... ايالم خوزستان، يكي كارگر زماني يشود. ديده خوبي به نيز دارد از سال 40 از بيش اينكه باوجود ديد؛ واند
  ه هستند. خارجي شركت 160
ذخيره‌اي با ارزش‌تر از طلاي زرشوران در اختيار شركت قزاقستاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1393/8/27
ذخيره‌اي با ارزش‌تر از طلاي زرشوران در اختيار شركت قزاقستاني
معدن طلاي ساريگوني به ايميدرو واگذار شود


چند روز پيش بزرگ‌ترين معدن طلاي ايران و خاورميانه با بيش از يك دهه تاخير به بهره‌برداري رسيد. اين معدن طلاي زرشوران جايگاه ايران را در توليد طلا به سطح جهاني ارتقا داد و اكنون يكي از بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي فرآوري طلا فعاليت خود را آغاز كرده است. زرشوران 114تن ذخيره محتمل دارد و با تغيير رويكرد ايميدرو در يك‌سال گذشته با وجود آغاز اكتشافات آن در سال 67 اكنون به بهره‌برداري رسيده است. يكي ديگر از معادن طلاي بزرگ كشور ساريگوني نام دارد كه در منطقه داشكسن در استان كردستان واقع شده است. از اين معدن به‌عنوان بزرگ‌ترين معدن طلاي ايران و منطقه خاورميانه ياد مي‌شود اما جهت بهره‌برداري در تصاحب يك شركت قزاقستاني قرار دارد.

ساريگوني 14ميليون و 500 هزارتن كانسنگ طلا با عيار ppm (2/1 گرم بر تن) ذخيره قطعي دارد. اين معدن مي‌تواند ذخاير طلاي ايران را به اندازه كشورهاي صاحب‌نام در اين زمينه افزايش دهد و از اين رو رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران پيشنهاد مي‌دهد براي جلوگيري از تاخير بيشتر در بهره‌برداري معدن طلاي ساريگوني به ايميدرو واگذار شود.  قزاق‌ها به آخرين وعده خود عمل نكردند

بر اساس اطلاعات پايگاه داده‌هاي علوم ذخيره طلاي ساريگوني توسط مشاركت شركت انگليسي ريوتينتو و شركت طلاي ايراني خدمات اكتشافي كشور كشف شده است. شركت معدني زركوه دردسامبر 2004 ميلادي با سهام 70درصد شركت ريوتينتومينرالز دولوپمنت و 30درصد شركت خدمات اكتشافي كشوردر ايران ثبت شد. در ماه اكتبر سال 2000 موافقتنامه پايه با وزارت صنايع و معادن وقت امضا شد و پيرو آن در آگوست سال 2002 شركت ريوتينتو مجوز سرمايه‌گذاري را براساس قانون «حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي» (LAPFI) دريافت كرد. طي سال‌هاي 2000 تا 2004ميلادي عمليات اكتشافي توسط شركت مشاركت ريوتينتو- خدمات اكتشافي كشور روي تپه مهم ساريگوني و آق‌داغ انجام پذيرفت كه منجر به كشف ذخيره طلا در تپه ساريگوني شد. اين عمليات شامل حفر نزديك به 40كيلومتر گمانه اكتشافي در قالب 116حلقه چاه، آزمايشات متالوژي جهت طراحي كارخانه فرآوري و مطالعات زيست محيطي است. خروج ريوتينتو از معدن طلاي ساريگوني تقريبا مربوط به اواخر سال ۱۳۸۹ و اوايل سال ۱۳۹۰ مي‌شود و بعد از آن پس از كش وقوس‌هاي فراوان كار بهره‌برداري از اين پروژه به يك شركت قزاقستاني واگذار شد كه انتظار مي‌رفت اين شركت بتواند قفل بهره‌برداري از اين پروژه معدني را باز كند. اما اين شركت به آخرين وعده خود كه مهر سال جاري بود نيز عمل كرد و بنا بر اظهارات مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان تا پايان سال به اين شركت براي بهره‌برداري فرصت داده شده است.  بهره‌برداري از ساريگوني آسان‌تر از زرشوران

معدن طلاي ساريگوني درحالي پس از يك دهه هنوز به بهره‌برداري نرسيده كه بنا بر اظهارات رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران بهره‌برداري از اين معدن به‌دليل ويژگي‌هاي فني آسان‌تر از معدن طلاي زرشوران بوده است. محمد‌تقي كره‌اي اظهاركرد: طلاي ساريگوني با 150تن ذخايري كه دارد معدني در كلاس جهاني محسوب مي‌شود و بهره‌برداري از آن جايگاه معدني ايران را به‌ويژه درحوزه معادن طلا ارتقا خواهد داد. وي افزود: ايميدرو با تغيير رويكردي كه در يك‌سال گذشته داشته، توانست معدن طلاي زرشوران را به بهره‌برداري برساند و به‌نظر من اگر معدن طلاي ساريگوني نيز به ايميدرو واگذار شود زودتر به بهره‌برداري خواهد رسيد. اين مقام ارشد دولتي تصريح كرد: با توجه به‌ويژگي‌هاي فني فيزيكي و شيميايي طلاي ساريگوني، بهره‌برداري از آن بسيار آسان‌تر از معدن زرشوران است و سودآوري بيشتري را نيز به‌دنبال خواهد داشت. كره‌اي سهم كنوني معدن از GDP را يك درصد دانست و گفت: به درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت اين سهم بايد حداقل به 3 تا 4درصد افزايش يابد و براي دستيابي به اين هدف بايد بيش از گذشته روي بخش معدن متمركز شد و سرمايه‌ها را به‌سمت آن سوق داد. رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران درباره وضعيت سرمايه‌گذاري در معادن اظهاركرد: بخش بزرگي از واردات ايران را محصولات معدني تشكيل مي‌دهند كه با يك يا دو مرحله فرآوري به كشور صادر شده‌اند و اين نتيجه عدم توجه به توسعه صنايع معدني و فرآوري مواد معدني دركشور است. كره‌اي ادامه داد: اگر قصد جايگزيني معدن به‌جاي نفت را داريم بايد صنايع معدني و فرآوري مواد معدني را جدي‌تر دنبال كنيم.  فناوري در معادن طلا بومي است

يكي از موضوعات اساسي درباره معادن طلا، فناوري لازم براي بهره‌برداري و نوسان قيمت جهاني طلاست. حميدرضا منتظري، مديرعامل طلاي موته در اين زمينه اظهاركرد: با اطمينان بايد بگويم با توجه به سرمايه‌گذاري‌هايي كه در آموزش نيروي انساني و انتقال تكنولوژي در اين چند سال انجام گرفته است، ايران درمعادن طلا وابستگي وارداتي ندارد. فقط ناگزير به واردات كربن اكتيو از شرق آسياست اما سنگ‌شكن‌ها و آسياب‌هاي مورد نياز معادن طلا توليد داخل هستند و اورهال ماشين‌آلات نيز به‌وسيله متخصصان داخلي انجام مي‌شود. وي درباره توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري در معادن طلا نيز گفت: طلا يك فلز شناور و داراي نوسان است و براي اكتشاف و سرمايه‌گذاري نياز به برنامه بلندمدت دارد. عيار ذخاير طلاي يك معدن در تشخيص شرايط سرمايه‌گذاري از اهميت بالايي برخوردار است. منتظري ادامه داد: اكنون در شرايط فعلي ايران و با توجه به قيمت‌هاي جهاني، معادن طلا با عيار 1ppm بدون فلز اضافه براي امكان سرمايه‌گذاري مهيا هستند. اين كارشناس افزود: با وجود كاهش قيمت جهاني اونس در ماه‌هاي گذشته توليد طلا در ايران داراي توجيه اقتصادي و سودآوري قابل توجهي است و تحليل‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد تا قيمت هر اونس 1000دلار معادن طلا در ايران توجيه اقتصادي دارند.  320  تن طلا ذخيره قطعي كشور  است

براي سرمايه‌گذاري درمعادن طلا موضوع با اهميت ديگر ميزان ذخاير كشور است. بهروز برنا، معاون سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور با اعلام اينكه معادن طلا ريشه در تاريخ ايران دارند، افزود: درسال 1360 بيش از 160ناحيه كه نامي مشابه طلا و زر دركشور داشتند مورد شناسايي قرار گرفتند و پس از آن اكتشافات معادن طلا آغاز شد. وي ادامه داد: تاكنون 1000 محدوده طلا در كشور شناسايي شده كه 100محدوده را اولويت داده‌ايم. برنا افزود: در سال 77 همزمان با تدوين طرح اكتشاف سراسري معادن در ايران كه با همكاري سازمان مديرت تدوين شد و نتيجه اين طرح با بيش از دو دهه شناسايي 14زول طلا بوده و اكنون در 12استان پروانه بهره‌برداري از معادن طلا صادر شده است. مقام دولتي ميزان ذخيره قطعي طلاي كشور را 320تن اعلام كرد و افزود: از اين ميزان 114تن ذخيره محتمل معدن زرشوران است.نویسنده: گروه صنعت و معدن سينا ايرانپوراناركي
تنگناي بخش توليد در دسترسي به منابع مالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1393/8/27
تنگناي بخش توليد در دسترسي به منابع مالي
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران عنوان كرد


رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تاكيد كرد: دسترسي به منابع مالي در صدر مشكلات واحد‌هاي توليدي قرار دارد.

غلامحسين شافعي، اظهار كرد: براساس آماري كه بانك مركزي اعلام كرده سهم بخش كشاورزي و معدن در 6ماه نخست سال‌هاي 1391 تا 1393 از كل تسهيلات بانك‌ها به ترتيب 40.6درصد، 39.4درصد و 38.7درصد بود و اين درحالي است كه در اين مدت تسهيلات براي بخش‌هاي بازرگاني به ترتيب 46.5درصد، 47درصد و 49.5درصد بوده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد روند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي سير كاهشي و به بخش‌هاي دولتي سير افزايشي داشته است.

به گزارش ايسنا، وي در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه نرخ‌هاي سپرده و تسهيلاتي كه شوراي پول و اعتبار تعيين كرده فقط روي كاغذ بوده و در عمل رعايت نمي‌شود، تاكيد كرد: به‌عنوان مثال قرارداد‌هايي كه نرخ سود آنها 22درصد مكتوب شده ولي در عمل سود دريافتي بيش از 27درصد است و اين موضوع يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه كرد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در بخشي از سخنان خود از بانك مركزي تقاضا كرد كه به وظايف نظارتي خود بيش از گذشته توجه كند، چون با وجود ابلاغ مصوباتي از سوي دولت‌ و بانك مركزي بخش‌هايي از كشور به آن بي‌توجهي مي‌كنند.

شافعي با بيان اينكه چرا با وجود رشد نقدينگي و رشد بي‌رويه بانك‌ها و موسسات اعتباري بخش توليدمان همچنان در دسترسي به منابع مالي در تنگنا قرار دارد، بيان كرد: با ادامه اين روند ورشكستگي‌ها ادامه مي‌يابد و توليد ضربه جبران‌ناپذيري مي‌بيند كه دليل آن هم بزرگ‌شدن بخش‌هاي غيرمولد و فعاليت‌هاي سوداگران است.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در عين حال تاكيد كرد: وجود ريسك در توليد موجب شده بانك‌ها به سمت بخش‌هايي با ريسك پايين و تسهيلات با دوره بازپرداخت كوتاه‌تر تشويق شوند.

وي در بخشي از سخنان خود گفت: در بند پنجم سياست‌هاي پولي بسته خروج غيرتورمي از ركود كه دولت ارايه كرده يكسان‌سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده بانك‌ها متناسب با تغييرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگراني اين است اگر چنين اتفاقي بيفتد چه تضميني وجود دارد منابع مورد نظر دوباره به بخش‌هاي غيرمولد سوق داده نشود.نویسنده:
مناطق معدن‌خيز كشور چرا محروم هستند؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1393/8/27
مناطق معدن‌خيز كشور چرا محروم هستند؟
15 درصد درآمدهاي دولتي از معادن بايد خرج استان‌هاي معدن خيز شود


در حالي كه براساس قانون 15درصد حقوق دولتي (درآمد دولت) در مناطقي كه معدن وجود دارد بايد به همان استان‌ها اختصاص يابد اين موضع تاكنون تحقق پيدا نكرده است و به همين دليل شاهد محروميت در بيشتر مناطق معدن‌خيز كشور همچون كرمان، كردستان، خراسان جنوبي، يزد، سمنان، آذربايجان غربي و... هستيم. براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس و رييس كميسيون صنعت و معدن مجلس تاكنون دولت تنها 3.5درصد حقوق دولتي را به استان‌هاي معدني پرداخت كرده است.

اگر به مناطق مهم معدني كشور همچون اطراف معدن مس سرچشمه، گل گهر، چادرملو، زرشوران، انگوران و... سفر كنيد چيزي كه بيش از همه خود را نشان مي‌دهد و محروميت و فقر اهالي منطقه است در شرايطي كه به گفته خود «روي پول زندگي» مي‌كنند. عارف مزرعي يكي از اهالي روستاي الوچلي اوليا كه در بين دو معدن انگوران (بزرگ‌ترين معدن روي و سرب خاورميانه) و زرشوران (بزرگ‌ترين معدن طلاي خاورميانه) قرار گرفته است از پايين جاده با نشان دادن راه خاكي روستايشان تا بالاي كوه مي‌گويد: «چيزي كه از معدن گير ما آمده فقط بيل‌زدن و حمالي است، بيشتر روستاهاي اطراف حتي راه دسترسي درست ندارند، يك درمانگاه درست و يك پزشك خوب اينجا نيست و براي درمان بايد 35‌كيلومتر تا تكاب برويم.»

اما اين شرايط را با سفر به اطراف شهر بابك و روستاهاي مناطق حاشيه‌يي معدن مس سرچشمه هم مي‌تواند ديد؛ باوجود اينكه بيش از 40‌ سال از برداشت معدن مس سرچشمه به عنوان بزرگ‌ترين معدن مس كشور و خاورميانه مي‌گذرد اما نمي‌توان تاثير برداشت از اين معدن و درآمد سالانه ميلياردي آن را در منطقه ديد. هنوز بسياري از روستاهاي اطراف در محروميت به‌سر مي‌برند و استان كرمان جزو استان‌هاي محروم كشور محسوب مي‌شود. در شرايطي كه مثلا در سال گذشته در‌آمد معدن مس سرچشمه حدود 200ميليارد تومان بوده است كه 15‌درصد آن مبلغ 30‌ميليارد تومان مي‌شود؛ مبلغي كه اگر به شهربابك و حتي كرمان اختصاص پيدا مي‌كرد الان شاهد محروميت شديد و بيكاري در منطقه نبوديم.  اين موضوع به وضوح در بخش‌هاي شمالي استان كرمان مانند زرند كه بزرگ‌ترين معادن زغال‌سنگ كشور در آن وجود دارد نيز به خوبي ديده مي‌شود. زماني كارگر يكي از معادن مي‌گويد: «بسياري از روستاهاي منطقه حتي مدرسه ندارند و بچه‌ها بايد چندكيلومتر تا مدرسه بروند، بيشتر روستاييان كارگران ساده معدن هستند و با درآمد كم معدن زندگي مي‌كنند و امكانات خاصي در اين مناطق وجود ندارد.»

داستاني كه عارف مزرعي و زماني مي‌گويند، سرگذشت بسياري از اهالي شهرستان‌ها، شهرها و روستاهاي اطراف معدن است در شرايطي كه اگر قانون اجرا مي‌شد و 15درصد درآمد معادن به اين مناطق اختصاص پيدا مي‌كرد به جاي فقر و محروميت بايد شاهد توسعه يافتگي در مناطق و استان‌هاي معدني كشور مي‌بوديم. البته اين اتفاقي تازه در كشور نيست زيرا شاهد هستيم كه مناطق نفت‌خيز و گازي كشور همچون بوشهر، عسلويه، خوزستان، ايلام و... نيز در محروميت به‌سر مي‌برند.نویسنده:
سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در پروژه سنگان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1393/8/27
سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در پروژه سنگان
كرباسيان خبر داد


رييس هيات عامل ايميدرو اعلام كرد: يك شركت خارجي برنده طرح احداث كارخانه گندله‌سازي و كنسانتره سنگان شده و باتوجه به‌اينكه راه‌اندازي اين پروژه يك‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد، اين شركت تا 60درصد سرمايه‌گذاري مي‌كند.  به گزارش ايسنا، مهدي كرباسيان، معاون وزير‌صنعت، معدن و تجارت، اظهار كرد: ايميدرو براي احداث كارخانه گندله‌سازي و كنسانتره سنگان طي فراخوان عمومي از بخش خصوصي دعوت به‌مشاركت كرد كه در پي آن، شركت‌هاي واجد شرايط مالي، فني و اجرايي در قالب كنسرسيوم‌هاي متشكل از شركت‌هاي داخلي و خارجي براي همكاري اعلام آمادگي كردند.  وي افزود: پس از بررسي شرايط متقاضيان توسط كميته فني و بازرگاني ايميدرو، در نهايت صلاحيت سه كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي سرمايه‌گذار توانمند اعلام شد و اكنون پس از ارايه پيشنهاد قيمت، يك شركت خارجي برنده قطعي شده است.  به گفته كرباسيان اين شركت تا 60درصد در پروژه سنگان سرمايه‌گذاري خواهد كرد.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: از 2.7ميليارد تن ذخيره سنگ‌آهن كشور يك ميليارد تن در مخزن بزرگ سنگ‌آهن سنگان است و راه‌اندازي اين پروژه يك‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد.  وي افزود: طرح‌هاي احداث كارخانه گندله‌سازي سنگان با ظرفيت پنج‌ميليون تن و كارخانه كنسانتره با ظرفيت 2.4ميليون تن در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان (شمال شرق كشور) اجرا مي‌شود.نویسنده:
نياز تسهيلات 60 هزارميلياردي براي طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1393/8/27
نياز تسهيلات 60 هزارميلياردي براي طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي


معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعيت طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي در كشور افزود: درحال حاضر حدود 20900 طرح باقي مانده صنعتي با پيشرفت بيش از 20درصد وجود دارد. به گزارش مهر، حسين ابوئي مهريزي با بيان اينكه حدود 60هزارميليارد تومان برآورد سه ساله تسهيلات مورد نياز آنهاست، تصريح كرد: با ارايه اين رقم تسهيلات، حدود 127هزارميليارد تومان سرمايه‌گذاري صنعتي با اشتغال حدود 760هزار نفر به بهره‌برداري خواهد رسيد. وي افزود: درصورت ارايه تسهيلات مورد نياز حدود 3632 طرح تا انتهاي سال جاري به بهره‌برداري خواهد رسيد كه زمينه اشتغال حدود 98هزار نفر را تامين خواهد كرد.  وي يادآور شد: اين طرح‌ها در گروه‌هاي صنعتي خودرو و تجهيزات حمل‌ونقل، غذايي، دارويي، آشاميدني، دخانيات، نفت، پتروشيمي، شيميايي، پليمر، فلزات اساسي، صنايع كاني غيرفلزي، ماشين‌آلات و تجهيزات، تجهيزات برقي، لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي، محصولات فلزي، نساجي، پوشاك، چوب و محصولات چوبي، كاغذ، چاپ و انتشار و ساير صنايع خواهد بود.نویسنده:
اخبار كوتاه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1393/8/27
اخبار كوتاه


افزايش قيمت چرم به‌دليل كمبود مواداوليهعضو انجمن صنايع ملي چرم ايران گفت: باوجود اينكه ايران پوست‌هاي گاوي، بزي و گوسفندي خوب و مطلوبي دارد به‌دليل اينكه در تامين مواداوليه و سرمايه در گردش مشكل داريم، قيمت محصولات چرمي همچون كيف و كفش در كشور افزايش يافته است.  به گزارش ايسنا، جليل دهقاني بااشاره به‌مشكلات صنعت چرم در كشور اظهار كرد: يكي از اصلي‌ترين مشكلات اين صنعت، تامين مواداوليه است و از آنجا‌كه توليد چرم، مواداوليه بسياري را مصرف مي‌كند تحريم اين مواد، تاثيرات زيادي را در صنعت چرم و توليد كيف و كفش گذاشته است.

وي ادامه داد: اين مساله موجب شده كارخانه‌هاي چرم‌سازي از مواداوليه دسته دوم در توليد چرم استفاده كنند و اين موضوع مشكلات زيادي را در صنعت چرم ايجاد كرده است. دهقاني بااشاره به‌كمبود پوست گاو در كشور اظهار كرد: چرم گاوي كه از آن به‌عنوان چرم سنگين ياد مي‌شود، حدود 60درصد آن در داخل كشور تامين مي‌شود. توليد 40 ميليون تن فولاد امكان‌پذير نيستطبق اعلام اخير مسوولان ايميدرو قرار است، ظرفيت توليد فولاد كشور تا سه سال ديگر به 40ميليون تن برسد اما به اعتقاد برخي كارشناسان طرح‌هاي در حال اجرا، رسيدن به اين ظرفيت توليد را محقق نمي‌كنند. بهمن آرمان با تاكيد بر اينكه يك كارخانه فولادسازي بايد حداقل پنج ميليون تن ظرفيت توليد داشته باشد،گفت: برخي از واحدهاي ما داراي اين ظرفيت اقتصادي مطلوب نيستند و بعيد است تا پايان سال 1396 توليد فولاد حتي به 30ميليون تن هم برسد. به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه فولاد مباركه يك طرح توسعه‌يي در بندرعباس دارد كه هنوز به‌جايي نرسيده است، افزود: فولاد خوزستان نيز در شرايطي نيست كه ظرفيت خود را به پنج ميليون تن افزايش دهد و ذوب آهن نيز براي رسيدن به اين ظرفيت، اسنادش در دست مناقصه است. واردات مواد اوليه توليد با ارز آزادهوشنگ پارسا با اشاره به مصوبه دولت مبني بر محاسبه قيمت مواد اوليه براساس دلار با نرخ آزاد گفت: هم‌اكنون بر اساس مصوبه دولت، واردات مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان ايراني بر مبناي دلار آزاد و با ارز متقاضي صورت مي‌گيرد درحالي كه واردات قطعات آماده مورد نياز توليد با ارز مبادلاتي انجام مي‌شود.  وي افزود: تمامي كشورهايي كه امروز توليداتشان رقيب توليدات ايراني به شمار مي‌آيد، برنامه‌هاي حمايتي براي حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان خود دارند درحالي كه ايران به‌صورت عملياتي، برنامه مشخصي براي حمايت از صادركنندگان ندارد.  وي تصريح كرد: در مقطعي از زمان، محصولات ايراني به 16كشور دنيا صادر مي‌شد درحالي كه هم‌اكنوني با شدت گرفتن تحريم‌ها، محصولات ايراني از بسياري از بازارها خارج شده و صادرات ايراني به 10كشور دنيا صورت مي‌گيرد.  به گزارش مهر، به گفته پارسا درحال حاضر به‌دليل بحران‌هاي منطقه، بازار خوب صادراتي عراق و افغانستان به بازار صادراتي ايران اضافه شده درحالي كه قبل از شدت گرفتن تحريم‌ها، ايتاليا و آلمان نيز واردكننده برخي كالاهاي ايراني بودند.

 سيمان اصفهان و فولاد مباركه آلاينده اعلام شدنداداره كل حفاظت محيط‌زيست استان اصفهان اعلام كرد: واحدهاي صنعتي سيمان اصفهان و فولاد مباركه بار ديگر در فهرست صنايع آلاينده محيط زيست اين استان قرار گرفتند.  صنايع ياد شده پس از بازديد كارشناسان محيط‌زيست استان و پايش‌هاي مستمر، به علت عدم رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي در فهرست صنايع آلاينده محيط‌زيست قرار گرفته‌اند. گروه ويژه پايش زيست‌محيطي با حضور كارشناسان ارشد از بخش‌هاي مختلف اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان و برخي دانشگاهيان تشكيل شده و اين گروه تاكنون بالغ بر 30مركز بزرگ صنعتي استان را بازديد و ارزيابي كرده است.  اداره حفاظت محيط‌زيست استان اصفهان با اشاره به اينكه فعاليت‌هاي نوين در كنترل آلودگي هواي اصفهان نقش‌آفرين بوده، اعلام كرد: تحليل آخرين داده‌هاي دريافتي از ايستگاه‌هاي سنجش كيفيت هوا در شهر اصفهان نشانگر كاهش شرايط ناسالم هوا در طبقات بالاي جو بوده كه اين وضعيت در مقايسه با سال گذشته بي‌سابقه است. گشايش بيستمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت نساجيبيستمين نمايشگاه بين‌المللي ماشين‌آلات، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين‌هاي گلدوزي و محصولات نساجي در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران آغاز به‌كار كرد. به گزارش ايرنا، اين مراسم با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مديركل صنايع نساجي و پوشاك كشور، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران، روساي كميسيون‌ها و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين روساي انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي مرتبط برگزار شد. در اين نمايشگاه 330شركت داخلي و خارجي از جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي كره‌جنوبي، اسپانيا، ايتاليا، تركيه، هندوستان، هلند، روسيه، چين، تايوان، آلمان و ژاپن جديدترين توليدات و صنايع مرتبط با حوزه نساجي را ارايه كردند كه از اين تعداد شركت 170شركت داخلي و 160شركت خارجي هستند.

 نویسنده:
  كوتاه
  اخبار Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 شنبه سه
  7
  يژرنا ri.repapswenlodaat@ygrene
  نفت 66420769 ايران درصدي 2/7 سهم هند
  نفت واردات آب
  از صنعت نمايشگاه دهمين از «تعادل»
  گزارش تايمز، اكونوميك از نقل به «تعادل» گزارش
  به حجم به «باتوجه نويسد: مي نو دهلي
  روزنامه واردات هند در داران اه پااليشگ باالي
  درخواست سال به نسبت اكتبر ماه در ايران از كشور اين
  نفت كشور آب صنعت در تحول براي نيرو وزارت هاي
  طرح اكونوميك است» داشته افزايش 06درصد
  گذشته يكند: تحليل چنين را افزايش اين ادامه در
  تايمز ممكن كه است عاليمي باوجود واردات افزايش
  «اين انرژي مساله مورد در جهاني درتهاي ايران
  است داشت خواهد چرخش تضميني خريد به طرح اجراي از نيرو وزارت آينده سال
  اعتبارات است، نوامبر 24 كه آن مهلت آخرين در يي
  هسته چين، جهاني-بريتانيا، قدرت نرسند. توافق
  به عمراني هاي ليت فعا اين مستقيم انجام از را ما نهايت كه حالي در گذشته انرژي
  روز
  گروه مذاكره مشغول متحده االت اي روسيه ان، آلم
  فرانسه، يا آب خريد ازاي در ما نهايت در يكند. ينياز براي ها بيني پيش تمام بر صبوري
  هوا
  نادي هاي يم تحر كه برسند توافق اين به تا هستند ايران بنايي
  با نسيم هزينه شده تضمين صورت به بايد فاضالب خدمات بطالن خط باران برف
  بارش دهد اطمينان ايران مقابل در بردارند را
  اقتصادي ثقل ما خاطر همين به كنيم. پرداخت را فعاليت نمايشگاه دهمين
  كشيد، بمب ساختن تهران يي هسته هاي برنامه از هدف
  كه سمت به ها رح اجراي از را آينده سال در اعتبارات نيرو وزير حضور با تاسيسات آب بينالمللي كشور اين يي هسته هاي ليت فعا گويد مي ايران
  نيست. منتقل خصوصي بخش خدمات تضميني خريد صنعت اين فعاالن معاونانش ها مقام قائم
  و است. مدني هاي درت نيازها براي
  صرفا داخلي هاي شرك از پايان در نيرو وزير ردهم.» اي چيان چيت حميد كرد. كار به آغاز كشور
  در تحت جهاني بازارهاي كه شرايطي در توافقي
  هر خارجي هاي شرك با نمايشگاه اين در كه خواست سخنان نمايشگاه اين افتتاح آيين در نيرو
  وزير افزايش به منجر است ممكن دارند قرار تقاضا
  فشار اين با قرارداد بستن شدن جوينت با شده آشنا در تحولي آغازگر كه كرد مطرح را مهمي
  بسيار شود. ايران نفت صادرات در
  ناگهاني ارتقاي تكنولوژي انتقال براي را مسيري ها شرك چرخش از او شوند. مي تلقي كشور آب
  صنعت روزانه چين، از بعد ايران مشتري دومين
  هند، كنند. فراهم كشور آب صنعت در فناوري سطح «اجراي از آينده سال در نيرو وزارت
  اعتبارات كرده وارد تهران از ام نف بشكه 900
  903هزار از توجه جالب حركتي نيز وزير سخنراني پايان در خصوصي بخش از تضميني» «خريد به
  طرح» از كه تانكري از آمده دست اطالعات اساس
  است. گرفت. صورت نوجوانان كودكان از يي ده سمت هنگفت هاي بدهي كه وضعيتي در داد.
  خبر واردات ميزان بيشترين كشور اين رسيده معامله
  محل كردن مصرف درست درباره سوگندي لوح گروه اين چنين شود مي تر سنگين روز هر نيرو
  وزارت ايران از سپتامبر ماه در را درصد 28 تا مارس ماه
  از قرائت از بعد كرده تهيه مصرف سازي بهين آب دولت هاي همكاري در نوين فصلي
  طرحي هاي اه در ايران از هند نفت واردات است.
  داشته كردند. اهدا نيرو وزير به را آن خواهد رقم آب حوزه در خصوصي بخش
  و از بخشي كه يافت افزايش درصد 40 اكتبر
  ژانويه پروژه «سه از سخنانش در نيرو وزير
  زد. تاثيرگذاري نتيجه در كه بود موقتي توافق دليل
  آن گويند؟ مي چه داران غرفه مركزي مناطق به آب» انتقال سازي
  شيري بود. شده حاصل اروپايي مهاي
  تحري هداران غرف سراغ به وزير سخنراني از بعد اما كرد: تاكيد داد خبر خصوصي بخش كمك
  با همچنين جاري سال در ايران نفت واردات
  رشد آنها فعلي اوضاع چون چند از تا رفتيم ترين مهم برق صنعت در صادرات
  «توسعه گذشته سال پايين سطح از ناگهاني جهش دليل
  به شويم. جويا است» ركود از خروج
  راهكار مشكالت دليل به ها كشتي محموله كه زماني
  است؛ در ياران تجهيز غرفه مسووالن از يكي آوريل هاي ماه مابين ويژه به ها تحريم از ناشي
  بيمه چه كه «تعادل» خبرنگار پرسش اين به پاسخ افتتاحيه مراسم در نيرو وزير چيتان، چي
  حميد خصوصي، پااليشگر شدند. مشكل دچار آگوست
  تا استثناي به گفت دارند داخلي توليدات ميزان آبياري لوله شبكه طريق از بلوچستان سيستان توليد مترمكعب ميليارد يك بر بالغ اكنون است ايران، اقتصاد در ركود از خروج اي راه مترين مه دور نهچندان گذشته به اشاره با نمايشگاه
  اين ماه در ايران نفت خريدار بزرگترين اويل
  اسار وارداتي كاالهايشان همه آزمايشگاه، سكوبندي شد. خواهند دستور در ايران مركزي نقاط به انتقال شيرين آب اظهار راستا همين در است.» صادرات توسعه يك را صنعت اين گذشته، سال 30 در آب
  صنعت محدود مسووليت با دولتي شركت كنار در
  اكتبر مدير بشارتي، كه است حالي در اين اروپاست. از ادامه تچيان چي است.» خصوصي هاي شرك كار صادراتي بازار آتي الهاي س در كه كرد اميدواري آفرينندگان كرد قلمداد كشور در پرافتخار
  صنعت شركت، دو اين است. بوده مانگالو پااليش
  صنعت چند جز به كرد مي ادعا آب سالم شركت فني باال راندمان با خصوصي بخش اجراست حال در اكنون روژهها اين از «يكي داد: ببينيم. جهش يك با مواجه را كشور هاي شرك بلكه دولتي مديران فقط نه را افتخار
  اين ماهانه منظم طور به كه هستند هايي شركت
  تنها اين محصوالت صد در 100 اوليه، مواد از مورد دولت بخش مشاركت موضوع نيرو وزير زودي به كه است مطالعه دست در ديگر پروژه سه صنايع مديران بازرگانان پژوهشگران،
  خصوصي، نفتي واردات مجموع كنند. مي وارد را ايراني
  نفت نماينده رضايي، شود. مي توليد داخل در شركت مطلب آخرين عنوان به را خصوصي هاي كت شر تها شرك از راستا همين در وي شد.» خواهد اجرايي آب در نيرو وزارت جديد هاي سياس
  دانست. بوده روز در بشكه ميليون 36،3 ماه اين در
  هند داشت اظهار نيز آبانصنعتگران شركت مديريت هاي شبك «توسعه داشت: اظهار وي كرد. مطرح تجهيز با جديد اوريهاي فن جذب با كه خواست كرد اشاره آن به چيتچيان كه يي مساله دومين غالب براي ما قبل سال 30« گفت: چيان چيت جاري سال نخست ماهه 10 در ايران كه
  ّ
  است است. داخلي آنها توليدي پروسه از 09درصد كه فاضالب، هاي تصفيه ساخت شهرها، در فاضالب كنند. اقدام موضوع اين مورد در خود داخلي منابع بود. آب بخش در نيرو وزارت جديد تهاي سياس كنيم، ايجاد كشور در بوديم مجبور كه
  تاسيساتي است. داشته واردات اين از درصدي 2.7
  سهمي ساير كه كنتور انداز شماره قطعه به اشاره با وي نمكزدايي تاسيسات آب، هاي نه تصفيهخا ساخت گوناگون مراحل گذاشتن سر پشت به اشاره با وي تجهيزات سازندگان پيمانكاران مشاوران،
  نيازمند گذشته سال درصدي 9.4 رقم به نسبت سهم
  اين هستند آن كردن وارد به ناگزير نيز ها توليدكننده روستايي آبرساني هاي مجتم دريا، آبهاي از دارند ارتقا به نياز اها آزمايشگ عرضه مديريت كشور، در آبي منابع مديريت در نيازهاي تمام تقريبا امروز اما بوديم. كشور از
  خارج يدهد. نشان را
  افزايش كه كنيم مي وارد مرجعي از را قطعه اين «ما گفت: كه هستند كارهايي جمله از روستاها البهاي فاض براي را اهها آزمايشگ توسعه به توجه چيتيان مصرف مديريت دانست شده طي يي مرحله را صنعتگران توسط آب صنعت خصوص در
  كشور داران غرفه باشد.» داشته را اروپا اتحاديه تاييديه براي راه بهترين اما است دولت وظايف از قانون طبق دانست اهميت حايز كشور آبي منابع كيفي حفاظت از كرد تلقي اهميت حائز را تقاضا مديريت يشود.». تامين كشور داخل در آب بخش
  فعاالن پژوهشي مشترك هاي ليت
  فعا نيز كاريشان روند بر تحريمها تاثير مورد در خصوصي بخش دولت مشاركت وظايف، اين انجام كشور فاضالب آب مهندسي «شركت گفت: خودشان نقش بخش اين در كه خواست ها كت شر ايران به محدود پيشرفت اين داشت اظهار
  وي مسوول طرف يك از داشتند. مختلفي نظرات افزايش هها، هزين كاهش اينهاست.» اجراي براي اين كه دارد كشور سراسر در 003ايشگاه آزم از بيش كنند. ايفا را دستاورد از جهان كشور 41 «تاكنون افزود: نروژ
  نيست با ايران فناورانه
  و گفت سخن مشكل اين از تجهيزياران غرفه دممحدود كارها توسعه رهوري، به راندمان وي دارند. جديد تجهيزات ارتقا به نياز اه آزمايشگ بهره ما كشور آب صنعتگران تالش فعاليت
  ِ
  كار حال در پتروشيمي فناوري پژوهش شركت پيش وجه كامل پرداخت به نيازي تر پيش كه قرار دولت اختيار در كه عمراني روژههاي به شدن مرجع آزمايشگاه يك استان هر در اينكه به اشاره با جدي تهديدي ها الب فاض شدن رها بازارهاي نيز دنيا كشور 20 در عالوه به ردهد. ان
  ب در فناورانه پژوهشي همكاري قرارداد
  انعقاد كامل وجه بايد اكنون اما نبود كاال دريافت از چيان چيت كه بود هايي يت مز جمله از يگيرد يدهد نشان اينها «همه گفت: شد خواهد ايجاد كشور براي داريم». فعال
  صادراتي بوده نروژي معتبر شركت يك با پروپيلن
  زمينه سوي از كنند. پرداخت سفارش انجام براي را است معتقد وي كرد. اشاره آن به مورد اين در تجهيزات زمينه در تحول يك آستانه در ما كه بود لهيي مسا سومين آب منابع كيفي حفاظت از بيش حاضر حال در اينكه به اشاره با
  وي رسيدهاند. تكنيكالي توافق به طرف دو تاكنون نوسانات تحريمها كه كرد ادعا بشارتي ديگر به نيرو وزارت اتكاي شود باعث مشاركت اين بايد كتها شر هستيم آب با مرتبط آزمايشگاهي كرد: اظهار وي كرد. اشاره آن به نيرو وزير كه عراق در فعال پروژه دالر ميليون 600 ميليارد يك بيان با قنبري اسماعيل شانا گزارش به همينطور آنها كاري روند بر اثري هيچ ارزي گذارد آن اختيار در بودجه كه عمراني اعتبارهاي شوند». آماده فعاليت اين براي كشاورزي در صنايع در شهرها، در كه «فاضالبي ميليون 200 ميليارد يك ميزان اين از گفت:
  داريم حقوقي ارزي مشكالت رفع صورت در
  اينكه كه چرا است نداشته آنها محصوالت گذاري قيمت رارداد 100 مجموع در انعقاد از وي ابد. كاه وارد شده رها صورت همين به اگر شود، توليد ديگر سوي از است آب بخش به مربوط
  دالر پژوهش شركت نهايي قرارداد زودي به المللي
  بين نيز رضايي است. داخلي توليد آنها محصوالت ميليارد 3200 ارزش به دولت خصوصي بخ ميان شبكه براي دالر ميليارد 10 اختصاص در جدي بسيار مشكالت شوند كشور آبي منابع كنيا سريالنكا، تاجيكستان، در بزرگي ههاي
  نيروگا زمينه در نروژي شركت پتروشيمي فناوري
  و قادر مدت اين در آنها شركت كه است مدعي پروژه از ادامه در يان چي كرد. صحبت تومان چهارمين زهكشي آبياري هاي بكه ش توسعه كرد.» خواهند ايجاد ما براي آب منابع كيفيت زمينه اجراست. حال در يا شده ساخته كشورها ديگر
  و بهباز باتوجه گفت: شد، خواهد امضا پروپيلن
  توليد شاهد آنها چند هر كند حفظ را خود ثبات بوده خصوصي بخش ميان توماني» ميليارد 7000« اظهار كرد اشاره آن به نيرو وزير كه بود موردي توسعه فاضالب تصفيه صنعت راستا، همين در وي ارمنستان در هزودي اينكه به اشاره با نيرو
  وزير توانمندي افزايش المللي بين فضاهاي
  شدن اين در بازار از كوچك هاي كت شر برخي خروج داريم اميد گفت داد خبر است راه در كه دولت هاي شبكه هكتار ميليون چند از بيش «بايد داشت: هاي مينه مهمترين از يكي را فاضالب هاي شبكه يشود ساخته آبي نيروگاه ايراني صنعتگران
  توسط هاي فعاليت دنبال به جديد دوره در شركت
  اين بازار كرده كمك آنها به اين كه اند بوده صنعت گيرد. قرار شخصوصي بخ اختيار در اعتبارات اين كه دهيم.» توسعه را كشور در زهكشي آبياري نوين دانست. كشور آينده در فعاليت اين ساخت براي نهايي توافقات زمينه اين در ت:
  گف بنيان دانش بامراكز فناورانه پژوهشي
  مشترك كنند. كسب را آنها تالش با كه مجوزي به اشاره با چيتچيان است. گرفته صورت ارمنستان كشور با آبي
  نيروگاه هستيم. خارجي داخلي
  پژوهشي آب تاسيسات آب المللي بين نمايشگاه دهمين رحها اجراي از اعتبارات چرخش ميليارد 10« گفت: شده، حاصل دولت اخير دريا از آب انتقال پروژه سه در مساله نخستين را صادرات توسعه نيرو
  وزير پتروشيمي فناوري پژوهش شركت
  مديرعامل از خارجي داخلي كشور 310 حضور با فاضالب تضميني خريد به توسعه براي ملي توسعه صندوق منابع از دالر يا ينسازي شير صنعت مورد در نيرو وزير «دولت گفت: كرد قلمداد آب صنعت انداز م
  چش كاهش روز فني دانش به دستيابي براي
  افزود: آلمان، اتريش، چين، كشورهاي از جهان كشور 16 درباره خود مهم هاي صحب ادامه در نيرو وزير رقم اين كه كرده پيدا اختصاص آب هاي فعاليت كشور در آن انداز چش درياها آب نمكزدايي صادركنندگان فعاليت از جدي قوي صورت
  به نيازمند پيشرو باشركتهاي خود فناوري
  شكاف بلژيك، انگليس، فرانسه، سوييس، ژاپن، ايتاليا، «ما گفت: چنين دولت خصوصي بخش مشاركت چهارسال عرض در كه بناست است سابقه بي صنعت عالوه به فاضالب هاي شبكه «توسعه گفت: وي داد.» خواهد داده انجام ويژه اي يت
  حماه باور ضمن رو اين از هستيم، المللي بين
  تعامالت ستراليا نيا،ا اسپا تايوان، هند، مريكا ،ا تركيه حوزه در را خود اعتبارات 1394 سال بودجه براي اشاره مورد اين در او بگيرد.» صورت هزينه اين از شيرين آب انتقال درياها آب سازي ين شير در ماكنون كه ركود از خروج اليحه به اشاره
  با دستاوردهاي تجارب از خود، هاي
  توانمندي كرد. كار به شروع روز چهار مدت به دانمارك در امر اين كه چرا هم، اي كرد برابر چند تضميني خريد استراتژيك نقطه در اراضي هكتار هزار 46 كه كرد نياز مورد موارد از ايران مركزي مناطق به درياها از «يكي گفت: است بررسي حال در
  مجلس خارجي داخلي پيشگامان جهاني هاي
  شركت قالب در همكاري نوع اين چراكه جوييم، مي
  بهره توان از جويي بهره از آميزهيي تواند مي اصولي داد خبر «تعادل» به الملل بي امور در نيرو وزير مام ائق قم «تعادل»: به پاسخ در نيرو وزير ام ائق
  قم باشد. جهاني تجارب
  داخلي آب واردات هاي گزين گرجستان ارمنستان تاجيكستان، نيست آبي براي دايمي روش ابرها
  باروري پژوهشي هاي پروژه اجراي كرد: تصريح
  وي فرايند پيشرو ركتهاي ش كنار در
  مشترك ميكند، تر موفق ريعتر س عمليتر، را يادگيري چنين دارد قرار وضعي چه در مذاكرات تابستان در آب بحران گرفتن باال با است چگونه اكنون ابرها باروري طرح براي «ما يگويد: نيرو وزير مقام قائم متخصصان با تنگاتنگ ارتباط ديگر عبارت به مقامات سطح در «مذاكراتي گويد: مي مواجهه براي مختلفي هاي روش امسال ما كشور در ابرها باروري «پروژه گويد: مي حفاظت از محيطي زيست نظر از كارها
  تمام فناوري انتقال براي تضميني پروژه، طي خارجي آب واردات بحث اما است گرفته صورت از يكي اما شد. مطرح كنوني وضع مديريت واقع در تحقيقاتي صنعتي- پروژه يك اين اگر ميگيريم؛ تاييديه زيست
  محيط هيچ در كه يي تجربه است، كشور داخل به ديپلماسي لحاظ از خاصي هاي پيچيدگي با كسي كمتر تاكنون شايد كه روشها اين اين در هنوز ما است. صنعتي مطالعاتي- انجام آنرا باشد مخالف ها طرح با
  سازمان همايشي دانشگاه آموزشي، كارگاه سمينار، همچنين دارد. فني لحاظ از سياسي كشورهاي از آب» «واردات بود شده آشنا آن نيامدهايم. رون بي مطالعاتي فاز از طرح نميدهيم». نميآيد. دست به سنجي امكان حقوقي مسايل درباره از تصوري مردم از بسياري است. همسايه اين در گذشته در كه كارهايي اقدامها آخرين در كه ابرها» كردن «بارور
  طرح همكار انتخاب در البته داد: ادامه قنبري نتيجه به رسيدن نيز طرح اين اقتصادي وارد شدن صادر امكان نيز «آب» اينكه است؛ بوده محدود افتاده، اتفاق حوزه در نيرو وزير چيان چيت حميد
  حضور خاص شرايط جامعه، كلي شرايط به المللي بين است. آن شدن اجرايي شرط پيش مشخص مسووالن چند هر ندارند. داراست، را شدن گرفته قرار پايش مورد كه طرحهايي اما از برخي سمت از شد مطرح
  مجلس سازماندهي محيطي، نظر از خارجي، شركت «پس دهد: مي ادامه الملل بين امور در نيرو وزير مقام قائم حياتي محصولي به وابستگي معتقدند نيز خود نيرو وزارت اين شدن اجرا به او است» نداشته خاصي مشكل تاكنون سخنگوي پاپيزاده عباس جمله از مجلس
  نمايندگان رو اين از كرد، توجه بايد آن فناورانه توانمندي كه بگوييم توانيم مي مشخص يي نتيجه به يافتن دست از در نيست. خوشايند چندان ديگر كشوري به «آب» مانند «در گويد: مي كرده اشاره نيز كشورها ديگر در طرح ستار اما است. متهم طبيعت» با «منافات به آب
  كميته همكار انتخاب ها فرصت ايجاد است ضروري ميزاني به مشخص مسيري از كشور يك از اگر مثال براي زديم الملل بين امور در نيرو وزير مقام قائم با كه كوتاه گپي در را بزرگ نشستي ميخواهند، وقتي مثال براي هم دنيا «تعادل» به باره اين در نيرو وزير مقام قائم
  محمودي ظرفيت پتانسيل، با متناسب المللي بين حقابه مشكالت جمله از مشكلي كنيم، وارد آب معين نيرو وزارت در آن بودن عملي طرح اين چون چند از قبل تا كه كنند مي بارور را ابرها كنند، برگزار باز فضاي به ابرها شدن بارور براي كلي اصطالح «يك گويد:
  مي شود. انجام سازمان توانمندي نيز اقتصادي لحاظ از داشت نخواهيم تكنيكي مشكالت طرح اين چون چند درباره محصولي اسماعيل پرسيديم. در مشكلي آيد وجود به بارش محل آن به رسيدن از اين از يكي دارد. مختلفي هاي روش اما شده برده
  كار فناوري پژوهش شركت مديرعامل در محصولي اسماعيل شد.» خواهد تمام كشور نفع به مدت كوتاه بحث آب «بحث گويد: مي «تعادل» خبرنگار به آب تامين براي مناطق از بعضي در نيايد، پيش محل اين طريق از يونيزاسيون طريق از باروري نام به ها روش زماني مقاطع در شركت اين افزود: پتروشيمي براي نيرو وزارت هاي گزينه درباره سوال آخرين به پاسخ رو جمعيت با هستيم خشكسالي منطقه در ما نيست، از هوا كيفيت افزايش براي نيز ديگر مناطق بعضي در است. شده بررسي زيست محيط حفاظت
  سازمان اقدام بينالملل جامعه فضاي با متناسب مختلف ظرفيت داراي كه كشورهايي «تمام گويد: مي آب واردات داريم، آب به بااليي نياز رشد به رو صنايع افزايش به پايان در نيرو وزير مقام قائم ميكنند.» استفاده روش اين است. گرفته قرار بررسي مورد نيز جهان در طرح
  اين برخي است، كرده الملل بين ارتباطات برقراري
  به در باشند مناسب ايران براي نيز موقعيت لحاظ از باشند از آب واردات جمله از آبي مختلف منابع فكر به بايد لذا يا دايمي روشي را ابرها باروري كه سوال اين به پاسخ در در ما نگاه «طبيعتا دهد: مي ادامه نيرو وزير مقام قائم شده ايجاد شرايط دليل به اروپايي هاي
  شركت كشورها اين جمله از دارند، قرار نيرو وزارت هاي گزينه اين به پاسخ در باشيم.»او ظرفيت اين داراي كشورهاي نيست دايمي روش اين قطعا گويد: مي ميداند مقطعي است» زيست محيط با طرح بودن سازگار ها طرح
  همه حاضر گذشته هاي سال در قرارداد انعقاد هستند.»
  باوجود گرجستان ارمنستان تاجيكستان، است يي مرحله چه در آب واردات طرح اكنون كه سوال كند.» كمك بتواند خاص مقطع يك در است ممكن وضعيت كه «تعادل» سوال اين به پاسخ در
  محمودي نيستند، ايران در فعاليت همكاري ادامه
  به نصب ساخت گذشته هاي سال كه حالي
  در skid mounted صورت به اروپا در ها پايلوت وزارت عربستان آرامكو نفتي شركت شود. بازار در ضعيف پرهزينه توليدكنندگان برخي احمد زندگينامه نويسنده رابينسون، جفري عربستان:
  يافت. نفت
  وزير در ميشد، نصب ها سايت در حمل ايران
  به محدود بسيار اطالعات تنها كشور اين نفت براي خوبي گزين هيچ امروز همانند زمان آن در انگليسي روزنامه يك با وي مصاحبه به يمني
  زكي افزايش با آن از پس چندساله در حاليكه كنند. مي منتشر خود هاي سايت در را يي سربسته اين مشكالت ميزان كه نداشت وجود عربستان نفت وزير آن در كه يكند 6891اشاره سال است
  در سوءتفاهم قيمت
  جنگ نبود. امكانپذير ديگر كار اين المللي بين
  فشارهاي يا سخنراني هيچ تقريبا سعودي سياستگذاران دهد. كاهش را اوپك اعضاي ديگر كشور پيش در بحران دهد: مي هشدار عربستان
  سابق يكي آموزش اينكه به باتوجه كرد: تاكيد
  وي بازار تحوالت به نسبت خود نظر درباره نيهي بيا به مكزيك در سخناني طي النعيمي علي يي عمده بخش مقصر (انگليس) شما كشور است ريزي برنام مصرف هگذاري سرماي يمدت، طوالن كاهش ميالدي 1986 سال نفتي بحران
  بين در آموزش است، صنعتي پژوهش دستاوردهاي
  از زمينه در كشور اين بلندمدت هاي طرح درباره يا ندهنده نشا قيمت جنگ از صحبت گفت: خبرنگاران عمد بخش ميالدي 2014 سال در است. آن از نياز آن به شدت به اكنون نفت صنعت آنچه كنند. گذشته ماه پنج طي نفت قيمت درصدي 30
  آن پژوهشگران جمله از شركت نيروهاي
  پرورش در يكنند. نم منتشر نفتي گذاري سرمايه توليد ندارد. اساسي پايه هيچ است سوءتفاهم يك امريكا شيل ميادين جانب از نفت توليد افزايش واقع در اما است. بلندمدت در قيمت ثبات دارد، همانند زمان آن در دارد. وجود زيادي هاي دارد.
  شباه مهمي
  نقش نظرات خارجي ناظران اطالعات خأل اين ميان درباره ها نه رسا نفتي تحليلگران هاي زن گمانه اداره هفتگي برآورد ازهرين براساس است. بوده وزيرنفت يمني، احمدزكي هاي حر سخنان اين باعث باال هاي قيم طوالني دوران يك براي
  امروز باعث مطرح كشور اين اقدامات درباره را خود سوي از نفت گذاري قيمت توليد استراتژي هفته امريكا نفت توليد امريكا، انرژي اطالعات دولتي مدرسه 6891در سال در عربستان سابق منابع از موجي آمدن پديد نفت تقاضاي نماگر
  كاهش در شوند. مي سعودي مقامات شديد واكنش تگذاران سياس ناراحتي باعث عمدتا عربستان باالي به 1986 سال از بار نخستين براي گذشته ماه چند درست هاروارد دانشگاه كندي اف ان رويترز، از نقل به ايسنا گزارش به شد. نفتي
  جديد از معمولي وگوي گفت يك در 2010 دسامبر اين مقصر اما شود. مي كشور اين پايه بلند شرايطي در است. رسيده روز در بشكه 9يليون وزير 42سال مدت به زكي است. بركناري از قبل يگويد: خود مخاطبان درجمع عربستان نفت
  وزير در كشور اين آيا شد پرسيده عربستان نفت وزير خود زيادي حد تا ثبات زننده برهم يهاي زن گمانه اين اواخر نشست تدارك در اوپك نفت وزراي كه ماهيت تاييد با هفته اين النعيمي بود. عربستان نفت خارج منابع عرضه افزايش تقاضا كاهش نتيجه
  «در قيمت رآورده
  نوع كه سطحي باالي به ها قيمت افزايش به واكنش بازار. ها رسانه تا هستند سعودي مقامات اين اعضاي ديگر عربستان هستند، وين در ماه خبرنگاران به عربستان نفتي سياست تغيير غيرقابل را نفت غيرموجه حد از بيش عرضه ما اوپك، دالر)
  از به (بشكه اوپك
  نفت 73.47
  را خود توليد بود، شده معرفي رسمي هدف قبال براي كامل طور به تقريبا عربستان نفتي سياست در كه استراتژيك دشوار وضعيت همان با سازمان امروز بوده ثابت دهه چند براي ما سياست گفت: تقاضا عرضه بين تعادل خوردن برهم باعث دالر)
  كه به (بشكه
  دبليو.تي.آي 75.01 نفوذ اعمال به را ها انه رس وي اما برد؟ مي باال عربستان است. نامشخص مبهم خارجي ناظران كاهش هستند: رو روبه بودند مواجه 1986 سال يكند. نم تغيير كاهش يافزايد: وي داديم. تشخيص دير
  شده، چرا گفت: كرد متهم بازار در ثباتي بي اد ايج ذخاير، نفت، توليد درباره دقيقي اتكا قابل آمار هيچ دست از بهاي به اما قيمتها افزايش براي توليد شديد افزايش 0891ميالدي دهه اواسط در توليدكنندگان براي نفت هاي قيمت در اخير دالر)
  شديد به (بشكه
  برنت 78.48
  متعادل بازار بريزيد؟ هم به را بازار خوايهيد همچنين مشتريان نفتي، هاي حفار اكتشافات، با توليد داشتن نگه تغيير بدون يا بازار سهم دادن ههمراه شمال دردرياي نروژ انگليس نفت عرضه از يك هيچ است. نبوده خوب كنندگان مصرف دالر)
  و به يو بي.تي (ميليون طبيعي
  گاز
  51.4 كنيد. رها خود حال به را آن است... يكند. نم منتشر خود نفت گذاري قيمت نحوه حذف باعث درنهايت پايين هاي قيمت اينكه اميد افزايش چين امريكا سابق، شوروي نفت عرضه توليد براي مطمئن طور به توانند نمي گروه دو اين
طرح‌هاي وزارت نيرو براي تحول در صنعت آب كشور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1393/8/27
طرح‌هاي وزارت نيرو براي تحول در صنعت آب كشور
گزارش «تعادل» از دهمين نمايشگاه صنعت آب


اعتبارات سال آينده وزارت نيرو از اجراي طرح به خريد تضميني چرخش خواهد داشتروز گذشته و در حالي كه هوا بر تمام پيش‌بيني‌ها براي بارش برف و باران خط بطلان كشيد، دهمين نمايشگاه بين‌المللي آب و تاسيسات با حضور وزير نيرو و قائم مقام‌ها و معاونانش و فعالان اين صنعت در كشور آغاز به كار كرد. حميد چيت‌چيان وزير نيرو در آيين افتتاح اين نمايشگاه سخنان بسيار مهمي را مطرح كرد كه آغازگر تحولي در صنعت آب كشور تلقي مي‌شوند. او از چرخش اعتبارات وزارت نيرو در سال آينده از «اجراي طرح» به «خريد تضميني» از بخش‌خصوصي خبر داد. در وضعيتي كه بدهي‌هاي هنگفت وزارت نيرو هر روز سنگين‌تر مي‌شود چنين طرحي فصلي نوين در همكاري‌هاي دولت و بخش خصوصي در حوزه آب رقم خواهد زد. وزير نيرو در سخنانش از «سه پروژه شيرين‌سازي و انتقال آب» به مناطق مركزي با كمك بخش خصوصي خبر داد و تاكيد كرد: «توسعه صادرات در صنعت برق مهم‌ترين راهكار خروج از ركود است»

 

حميد چيت‌چيان، وزير نيرو در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با اشاره به گذشته نه‌چندان دور صنعت آب در 30 سال گذشته، اين صنعت را يك صنعت پرافتخار در كشور قلمداد كرد و آفرينندگان اين افتخار را نه فقط مديران دولتي بلكه شركت‌هاي خصوصي، پژوهشگران، بازرگانان و مديران صنايع دانست.

چيت‌چيان گفت: «30‌سال قبل ما براي غالب تاسيساتي كه مجبور بوديم در كشور ايجاد كنيم، نيازمند مشاوران، پيمانكاران سازندگان تجهيزات خارج از كشور بوديم. اما امروز تقريبا تمام نيازهاي كشور در خصوص صنعت آب توسط صنعتگران و فعالان بخش آب در داخل كشور تامين مي‌شود.». وي اظهار داشت اين پيشرفت محدود به ايران نيست و افزود: «تاكنون 41 كشور جهان از دستاورد كار و فعاليت و تلاش صنعتگران آب كشور ما بهره برده‌اند. به علاوه در 20 كشور دنيا نيز بازارهاي صادراتي فعال داريم».

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از يك‌ميليارد و 600 ميليون دلار پروژه فعال در عراق داريم گفت: از اين ميزان يك ميليارد و 200 ميليون دلار مربوط به بخش آب است و از سوي ديگر نيروگاه‌هاي بزرگي در تاجيكستان، سريلانكا، كنيا و ديگر كشورها ساخته شده يا در حال اجراست.

وزير نيرو با اشاره به اينكه به‌زودي در ارمنستان توسط صنعتگران ايراني نيروگاه آبي ساخته مي‌شود گفت: ‌در اين زمينه توافقات نهايي براي ساخت اين نيروگاه آبي با كشور ارمنستان صورت گرفته است.

وزير نيرو توسعه صادرات را نخستين مساله در چشم‌انداز صنعت آب قلمداد كرد و گفت: «دولت به صورت قوي و جدي از فعاليت صادركنندگان حمايت‌هاي ويژه انجام داده و خواهد داد.» وي با اشاره به لايحه خروج از ركود كه هم‌اكنون در مجلس در حال بررسي است گفت: «يكي از مهم‌ترين راه‌هاي خروج از ركود در اقتصاد ايران، توسعه صادرات است.» و در همين راستا اظهار اميدواري كرد كه در سال‌هاي آتي بازار صادراتي كشور را مواجه با يك جهش ببينيم.  سياست‌هاي جديد وزارت نيرو در آبدومين مساله‌يي كه چيت‌چيان به آن اشاره كرد سياست‌هاي جديد وزارت نيرو در بخش آّب بود. وي با اشاره به پشت سر گذاشتن مراحل گوناگون در مديريت منابع آبي در كشور، مديريت عرضه را مرحله‌يي طي شده دانست و مديريت مصرف و مديريت تقاضا را حائز اهميت تلقي كرد و از شركت‌ها خواست كه در اين بخش نقش خودشان را ايفا كنند.  رها شدن فاضلاب‌ها تهديدي جدي براي كشورحفاظت كيفي منابع آب سومين مساله‌يي بود كه وزير نيرو به آن اشاره كرد. وي اظهار كرد: «فاضلابي كه در شهرها، در صنايع و در كشاورزي توليد مي‌شود، اگر به همين صورت رها شده و وارد منابع آبي كشور شوند مشكلات بسيار جدي در زمينه كيفيت منابع آب براي ما ايجاد خواهند كرد.» وي در همين راستا، صنعت تصفيه فاضلاب و توسعه شبكه‌هاي فاضلاب را يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فعاليت در آينده كشور دانست.

 

  سه پروژه انتقال آب از درياوزير نيرو در مورد صنعت شيرين‌سازي يا نمك‌زدايي آب درياها و چشم‌انداز آن در كشور گفت: «توسعه شبكه‌هاي فاضلاب و به علاوه صنعت شيرين‌سازي آب درياها و انتقال آب شيرين از درياها به مناطق مركزي ايران از موارد مورد نياز است و اكنون بالغ بر يك ميليارد مترمكعب توليد آب شيرين و انتقال به نقاط مركزي ايران در دستور كار شركت‌هاي خصوصي است.» چيت‌چيان ادامه داد: «يكي از اين پروژه‌ها هم‌اكنون در حال اجراست و سه پروژه ديگر در دست مطالعه است كه به زودي اجرايي خواهد شد.» وي در همين راستا از شركت‌ها خواست كه با جذب فناوري‌هاي جديد و با تجهيز منابع داخلي خود در مورد اين موضوع اقدام كنند.  آزمايشگاه‌ها نياز به ارتقا دارندچيت‌چيان توجه به توسعه آزمايشگاه‌ها را براي حفاظت كيفي منابع آبي كشور حايز اهميت دانست و گفت: «شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بيش از 300 آزمايشگاه در سراسر كشور دارد كه اين آزمايشگاه‌ها نياز به ارتقا و تجهيزات جديد دارند. وي با اشاره به اينكه در هر استان يك آزمايشگاه مرجع ايجاد خواهد شد گفت: «همه اينها نشان مي‌دهد كه ما در آستانه يك تحول در زمينه تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با آب هستيم و شركت‌ها بايد براي اين فعاليت آماده شوند».  اختصاص 10 ميليارد دلار براي شبكهتوسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي چهارمين موردي بود كه وزير نيرو به آن اشاره كرد و اظهار داشت: «بايد بيش از چند ميليون هكتار شبكه‌هاي نوين آبياري و زهكشي در كشور را توسعه دهيم.»

چيت‌چيان با اشاره به مجوزي كه با تلاش اخير دولت حاصل شده، گفت: «10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه فعاليت‌هاي آب اختصاص پيدا كرده كه اين رقم بي‌سابقه است و بناست كه در عرض چهارسال اين هزينه صورت بگيرد.» او در اين مورد اشاره كرد كه 46هزار هكتار اراضي در نقطه استراتژيك سيستان و بلوچستان از طريق شبكه لوله آبياري خواهند شد.  بخش خصوصي با راندمان بالاوزير نيرو موضوع مشاركت بخش دولت و شركت‌هاي خصوصي را به عنوان آخرين مطلب مطرح كرد. وي اظهار داشت: «توسعه شبكه‌هاي فاضلاب در شهرها، ساخت تصفيه‌هاي فاضلاب، ساخت تصفيه‌خانه‌هاي آب، تاسيسات نمك‌زدايي از آب‌هاي دريا، مجتمع‌هاي آبرساني روستايي و فاضلاب‌هاي روستاها از جمله كارهايي هستند كه طبق قانون از وظايف دولت است اما بهترين راه براي انجام اين وظايف، مشاركت دولت و بخش خصوصي براي اجراي اينهاست.» كاهش هزينه‌ها، افزايش راندمان و بهره‌وري، توسعه كارها و عدمِ محدود شدن به پروژه‌هاي عمراني كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد از جمله مزيت‌هايي بود كه چيت‌چيان در اين مورد به آن اشاره كرد. وي معتقد است اين مشاركت باعث مي‌شود اتكاي وزارت نيرو به اعتبارهاي عمراني كه بودجه در اختيار آن مي‌گذارد كاهش  ‌يابد. وي از انعقاد در مجموع 100‌قرارداد ميان بخش‌خصوصي و دولت به ارزش 3200‌ميليارد تومان صحبت كرد. چيت‌چيان در ادامه از پروژه «7000 ميليارد توماني» ميان بخش خصوصي و دولت كه در راه است خبر داد و گفت اميد داريم كه اين اعتبارات در اختيار بخش‌خصوصي قرار گيرد.

 

  چرخش اعتبارات از اجراي طرح‌ها به‌خريد تضمينيوزير نيرو در ادامه صحبت‌هاي مهم خود درباره مشاركت بخش‌خصوصي و دولت چنين گفت: «ما براي بودجه سال 1394 اعتبارات خود را در حوزه خريد تضميني چند برابر كرده‌ايم، چرا كه اين امر در نهايت ما را از انجام مستقيم اين فعاليت‌هاي عمراني بي‌نياز مي‌كند. در نهايت ما در ازاي خريد آب يا خدمات فاضلاب بايد به صورت تضمين شده هزينه فعاليت را پرداخت كنيم. به همين خاطر ما ثقل اعتبارات در سال آينده را از اجراي طرح‌ها به سمت خريد تضميني خدمات بخش‌خصوصي منتقل كرده‌ايم.» وزير نيرو در پايان از شركت‌هاي داخلي خواست كه در اين نمايشگاه با شركت‌هاي خارجي آشنا شده و با جوينت شدن و بستن قرارداد با اين شركت‌ها مسيري را براي انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح فناوري در صنعت آب كشور فراهم كنند. در پايان سخنراني وزير نيز حركتي جالب توجه از سمت عده‌يي از كودكان و نوجوانان صورت گرفت. اين گروه لوح سوگندي درباره درست مصرف كردن آب و بهينه‌سازي مصرف تهيه كرده و بعد از قرائت آن را به وزير نيرو اهدا كردند.  غرفه‌داران چه مي‌گويند؟اما بعد از سخنراني وزير به سراغ غرفه‌داران رفتيم تا از چند و چون و اوضاع فعلي آنها جويا شويم.

يكي از مسوولان غرفه تجهيز ياران در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «تعادل» كه چه ميزان توليدات داخلي دارند گفت به استثناي سكوبندي آزمايشگاه، همه كالاهاي‌شان وارداتي از اروپاست. اين در حالي است كه بشارتي، مدير فني شركت سالم آب ادعا مي‌كرد به جز چند مورد از مواد اوليه، 100در صد محصولات اين شركت در داخل توليد مي‌شود. رضايي، نماينده مديريت شركت آبان‌صنعتگران نيز اظهار داشت كه 90درصد از پروسه توليدي آنها داخلي است. وي با اشاره به قطعه شماره‌انداز كنتور كه ساير توليدكننده‌ها نيز ناگزير به وارد كردن آن هستند گفت: «ما اين قطعه را از مرجعي وارد مي‌كنيم كه تاييديه اتحاديه اروپا را داشته باشد.» غرفه‌داران در مورد تاثير تحريم‌ها بر روند كاري‌شان نيز نظرات مختلفي داشتند. از يك طرف مسوول غرفه تجهيزياران از اين مشكل سخن مي‌گفت كه پيش‌تر نيازي به پرداخت كامل وجه پيش از دريافت كالا نبود اما اكنون بايد وجه كامل را براي انجام سفارش پرداخت كنند. از سوي ديگر بشارتي ادعا مي‌كرد كه تحريم‌ها و نوسانات ارزي هيچ اثري بر روند كاري آنها و همين‌طور قيمت‌گذاري محصولات آنها نداشته است چرا كه محصولات آنها توليد داخلي است. رضايي نيز مدعي است كه شركت آنها در اين مدت قادر بوده ثبات خود را حفظ كند هر چند آنها شاهد خروج برخي شركت‌هاي كوچك از بازار در اين صنعت بوده‌اند كه اين به آنها كمك كرده بازار آنها را كسب كنند.

دهمين نمايشگاه بين‌المللي آب و تاسيسات آب و فاضلاب با حضور 310 كشور داخلي و خارجي از 16‌كشور جهان از كشورهاي چين، اتريش، آلمان، ايتاليا، ‌ژاپن، سوييس، فرانسه، انگليس، بلژيك، تركيه، ‌امريكا، ‌هند، تايوان، اسپانيا، ‌استراليا و دانمارك به مدت چهار روز شروع به كار كرد.نویسنده: گروه انرژي نادي صبوري نسيم بنايي
باروري ابرها روش دايمي براي كم‌آبي نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1393/8/27
باروري ابرها روش دايمي براي كم‌آبي نيست
قائم‌مقام وزير نيرو در پاسخ به «تعادل»:


قائم‌مقام وزير نيرو مي‌گويد: «ما براي تمام كارها از نظر ‌زيست‌محيطي از حفاظت محيط‌زيست تاييديه مي‌گيريم؛ اگر اين سازمان با طرح‌ها مخالف باشد آن‌ را انجام نمي‌دهيم».

طرح «بارور كردن ابرها» كه در آخرين حضور حميد چيت‌چيان وزير نيرو در مجلس مطرح شد از سمت برخي از نمايندگان مجلس از جمله عباس پاپي‌زاده سخنگوي كميته آب به «منافات با طبيعت» متهم است. اما ستار محمودي قائم‌مقام وزير نيرو در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «يك اصطلاح كلي براي بارور شدن ابرها به كار برده شده اما روش‌هاي مختلفي دارد. يكي از اين روش‌ها به نام باروري از طريق يونيزاسيون از طريق سازمان حفاظت محيط زيست بررسي شده است. اين طرح در جهان نيز مورد بررسي قرار گرفته است. قائم‌مقام وزير نيرو ادامه مي‌دهد: «طبيعتا نگاه ما در همه طرح‌ها سازگار بودن طرح با محيط زيست است» محمودي در پاسخ به اين سوال «تعادل» كه وضعيت طرح باروري ابرها اكنون چگونه است مي‌گويد: «پروژه باروري ابرها در كشور ما يك پروژه صنعتي- تحقيقاتي و در واقع مطالعاتي- صنعتي است. ما هنوز در اين طرح از فاز مطالعاتي بيرون نيامده‌ايم. اقدام‌ها و كارهايي كه در گذشته در اين حوزه اتفاق افتاده، محدود بوده است؛ اما طرح‌هايي كه مورد پايش قرار گرفته تاكنون مشكل خاصي نداشته است» او به اجرا شدن اين طرح در ديگر كشورها نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «در دنيا هم براي مثال وقتي مي‌خواهند، نشستي بزرگ را در فضاي باز برگزار كنند، ابرها را بارور مي‌كنند كه تا قبل از رسيدن به آن محل بارش به وجود‌ آيد و مشكلي در اين محل پيش نيايد، در بعضي از مناطق براي تامين آب و در بعضي مناطق ديگر نيز براي افزايش كيفيت هوا از اين روش استفاده مي‌كنند.» قائم‌مقام وزير نيرو در پايان در پاسخ به اين سوال كه باروري ابرها را روشي دايمي يا مقطعي مي‌داند مي‌گويد: « قطعا اين روش دايمي نيست و ممكن است در يك مقطع خاص بتواند كمك كند.»نویسنده:
تاجيكستان، ارمنستان و گرجستان گزينه‌هاي واردات آب
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1393/8/27
تاجيكستان، ارمنستان و گرجستان گزينه‌هاي واردات آب
قائم‌مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل به «تعادل» خبر داد


با بالا گرفتن بحران آب در تابستان امسال روش‌هاي مختلفي براي مواجهه و مديريت وضع كنوني مطرح شد. اما يكي از اين روش‌ها كه شايد تاكنون كمتر كسي با آن آشنا شده بود «واردات آب» از كشورهاي همسايه است. بسياري از مردم تصوري از اينكه «آب» نيز امكان صادر شدن و وارد شدن را داراست، ندارند. هر چند مسوولان وزارت نيرو خود نيز معتقدند وابستگي به محصولي حياتي مانند «آب» به كشوري ديگر چندان خوشايند نيست. در گپي كوتاه كه با قائم‌مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل زديم از چند و چون اين طرح و عملي بودن آن در وزارت نيرو پرسيديم. اسماعيل محصولي درباره چند و چون اين طرح به خبرنگار «تعادل» مي‌گويد: «بحث آب بحث كوتاه‌مدت نيست، ما در منطقه خشكسالي هستيم و با جمعيت رو به افزايش و صنايع رو به رشد نياز بالايي به آب داريم، لذا بايد به فكر منابع مختلف آبي از جمله واردات آب از كشورهاي داراي اين ظرفيت باشيم.»او در پاسخ به اين سوال كه اكنون طرح واردات آب در چه مرحله‌يي است و مذاكرات در چه وضعي قرار دارد چنين مي‌گويد: «مذاكراتي در سطح مقامات صورت گرفته است اما بحث واردات آب پيچيدگي‌هاي خاصي از لحاظ ديپلماسي سياسي و از لحاظ فني دارد. همچنين درباره مسايل حقوقي و امكان‌سنجي اقتصادي اين طرح نيز رسيدن به نتيجه مشخص پيش‌شرط اجرايي شدن آن است. قائم‌مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل ادامه مي‌دهد: «پس از دست يافتن به نتيجه‌يي مشخص مي‌توانيم بگوييم كه براي مثال اگر از يك كشور و از مسيري مشخص به ميزاني معين آب وارد كنيم، مشكلي از جمله مشكلات حقابه و مشكلات تكنيكي نخواهيم داشت و از لحاظ اقتصادي نيز به نفع كشور تمام خواهد شد.» اسماعيل محصولي در پاسخ به آخرين سوال درباره گزينه‌هاي وزارت نيرو براي واردات آب مي‌گويد: «تمام كشورهايي كه داراي ظرفيت باشند و از لحاظ موقعيت نيز براي ايران مناسب باشند در گزينه‌هاي وزارت نيرو قرار دارند، از جمله اين كشورها تاجيكستان، ارمنستان و گرجستان هستند.»نویسنده:
جنگ قيمت سوءتفاهم است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1393/8/27
جنگ قيمت سوءتفاهم است
وزير نفت عربستان:


بين بحران نفتي سال 1986ميلادي و كاهش 30درصدي قيمت نفت طي پنج ماه گذشته شباهت‌هاي زيادي وجود دارد. در آن زمان همانند امروز براي يك دوران طولاني قيمت‌هاي بالا باعث كاهش تقاضاي نفت و پديد آمدن موجي از منابع جديد نفتي شد. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، وزير نفت عربستان درجمع مخاطبان خود مي‌گويد: «در نتيجه كاهش تقاضا و افزايش عرضه منابع خارج از اوپك، ما عرضه بيش از حد و غيرموجه نفت را كه باعث برهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا شده، دير تشخيص داديم. وي مي‌افزايد: كاهش شديد اخير در قيمت‌هاي نفت براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان خوب نبوده است. هيچ‌يك از اين دو گروه نمي‌توانند به‌طور مطمئن براي توليد طولاني‌مدت، سرمايه‌گذاري و مصرف برنامه‌ريزي كنند. آنچه صنعت نفت اكنون به‌شدت به آن نياز دارد، ثبات قيمت در بلندمدت است. اما در واقع اين سخنان حرف‌هاي احمدزكي يمني، وزيرنفت سابق عربستان در سال 1986 در مدرسه دولتي جان‌اف كندي دانشگاه هاروارد درست چند ماه قبل از بركناري است. زكي به مدت 24سال وزير نفت عربستان بود. النعيمي اين هفته با تاييد ماهيت غيرقابل تغيير سياست نفتي عربستان به خبرنگاران گفت: سياست ما براي چند دهه ثابت بوده و امروز تغيير نمي‌كند.

در اواسط دهه 1980ميلادي افزايش شديد عرضه نفت انگليس و نروژ دردرياي شمال به‌همراه عرضه نفت شوروي سابق، امريكا و چين افزايش يافت. جفري رابينسون، نويسنده زندگينامه احمد زكي يمني به مصاحبه وي با يك روزنامه انگليسي در سال 1986اشاره مي‌كند كه در آن وزير نفت سابق عربستان هشدار مي‌دهد: بحران در پيش است و كشور شما (انگليس) مقصر بخش عمده‌يي از آن است. در سال 2014ميلادي بخش عمده‌ افزايش توليد نفت از جانب ميادين شيل امريكا بوده است. براساس تازه‌ترين برآورد هفتگي اداره اطلاعات انرژي امريكا، توليد نفت امريكا هفته گذشته براي نخستين بار از سال 1986 به بالاي 9ميليون بشكه در روز رسيده است. در شرايطي كه وزراي نفت اوپك در تدارك نشست اواخر اين ماه در وين هستند، عربستان و ديگر اعضاي اين سازمان با همان وضعيت دشوار استراتژيك كه در سال 1986 مواجه بودند روبه‌رو هستند: كاهش توليد براي افزايش قيمت‌ها اما به بهاي از دست دادن سهم بازار يا بدون تغيير نگه‌داشتن توليد با اميد اينكه قيمت‌هاي پايين درنهايت باعث حذف برخي توليدكنندگان پرهزينه و ضعيف در بازار شود.

در آن زمان همانند امروز هيچ گزينه‌ خوبي براي عربستان وجود نداشت كه ميزان مشكلات اين كشور و ديگر اعضاي اوپك را كاهش دهد.

علي النعيمي طي سخناني در مكزيك به خبرنگاران گفت: صحبت از جنگ قيمت نشان‌دهنده يك سوءتفاهم است و هيچ پايه و اساسي ندارد.

گمانه‌زني‌هاي تحليلگران نفتي و رسانه‌ها درباره استراتژي توليد و قيمت‌گذاري نفت از سوي عربستان عمدتا باعث ناراحتي سياست‌گذاران بلند‌پايه اين كشور مي‌شود. اما مقصر اين گمانه‌زني‌هاي برهم زننده ثبات تا حد زيادي خود مقامات سعودي هستند تا رسانه‌ها و بازار.

سياست نفتي عربستان تقريبا به‌طور كامل براي ناظران خارجي مبهم و نامشخص است. عربستان هيچ آمار قابل اتكا و دقيقي درباره توليد نفت، ذخاير، اكتشافات، حفاري‌هاي نفتي، مشتريان همچنين نحوه قيمت‌گذاري نفت خود منتشر نمي‌كند.

شركت نفتي آرامكو عربستان و وزارت نفت اين كشور تنها اطلاعات بسيار محدود و سربسته‌يي را در سايت‌هاي خود منتشر مي‌كنند. سياست‌گذاران سعودي تقريبا هيچ سخنراني يا بيانيه‌يي درباره نظر خود نسبت به تحولات بازار يا درباره طرح‌هاي بلندمدت اين كشور در زمينه توليد و سرمايه‌گذاري نفتي منتشر نمي‌كنند. در ميان اين خلأ اطلاعات ناظران خارجي نظرات خود را درباره اقدامات اين كشور مطرح و باعث واكنش شديد مقامات سعودي مي‌شوند. در دسامبر 2010 در يك گفت‌وگوي معمولي از وزير نفت عربستان پرسيده شد آيا اين كشور در واكنش به افزايش قيمت‌ها به بالاي سطحي كه قبلا هدف رسمي معرفي شده بود، توليد خود را بالا مي‌برد؟ اما وي رسانه‌ها را به اعمال نفوذ و ايجاد بي‌ثباتي در بازار متهم كرد و گفت: چرا مي‌خواهيد بازار را به هم بريزيد؟ بازار متعادل است... آن را به‌حال خود رها كنيد.نویسنده:
اخبار كوتاه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1393/8/27
اخبار كوتاه


سهم 2/7 درصدي ايران از واردات نفت هندبه گزارش «تعادل» به نقل از اكونوميك تايمز، روزنامه دهلي‌نو مي‌نويسد: «باتوجه به حجم درخواست بالاي پالايشگاه‌داران در هند واردات نفت اين كشور از ايران در ماه اكتبر نسبت به سال گذشته 60‌درصد افزايش داشته است» اكونوميك تايمز در ادامه اين افزايش را چنين تحليل مي‌كند: «اين افزايش واردات باوجود علايمي است كه ممكن است ايران و قدرت‌هاي جهاني در مورد مساله انرژي هسته‌يي در آخرين مهلت آن كه 24 نوامبر است، به توافق نرسند. » 6 قدرت جهاني-بريتانيا، چين، فرانسه، آلمان، ‌روسيه و ايالات‌متحده مشغول مذاكره با ايران هستند تا به اين توافق برسند كه تحريم‌هاي اقتصادي را بردارند و در مقابل ايران اطمينان دهد كه هدف از برنامه‌هاي هسته‌يي تهران ساختن بمب نيست. ايران مي‌گويد فعاليت‌هاي هسته‌يي اين كشور صرفا براي نيازها و قدرت‌هاي مدني است.

هر توافقي در شرايطي كه بازارهاي جهاني تحت فشار تقاضا قرار دارند ممكن است منجر به افزايش ناگهاني در صادرات نفت ايران شود.

هند، دومين مشتري ايران بعد از چين، روزانه 309هزار و 900بشكه نفت‌خام از تهران وارد كرده است. بر‌اساس اطلاعات به‌دست آمده از تانكري كه از محل معامله رسيده اين كشور بيشترين ميزان واردات از ماه مارس و تا 28درصد را در ماه سپتامبر از ايران داشته است. واردات نفت هند از ايران در ماه‌هاي ژانويه و اكتبر 40‌درصد افزايش يافت كه بخشي از آن به‌دليل توافق موقتي بود كه در نتيجه تاثيرگذاري تحريم‌هاي اروپايي حاصل شده بود.

رشد واردات نفت ايران در سال جاري همچنين به‌دليل جهش ناگهاني از سطح پايين سال گذشته است؛ زماني‌كه محموله كشتي‌ها به‌دليل مشكلات بيمه ناشي از تحريم‌ها به‌ويژه مابين ماه‌هاي آوريل تا آگوست دچار مشكل شدند. پالايشگر خصوصي، اسار اويل بزرگ‌ترين خريدار نفت ايران در ماه اكتبر در كنار شركت دولتي با مسووليت محدود صنعت و پالايش مانگالو بوده است. اين دو شركت، تنها شركت‌هايي هستند كه به‌طور منظم و ماهانه نفت ايراني را وارد مي‌كنند. مجموع واردات نفتي هند در اين ماه 3،63ميليون بشكه در روز بوده است كه ايران در 10 ماهه نخست سال جاري سهمي 7.2‌درصدي از اين واردات داشته است. اين سهم نسبت به رقم 4.9‌درصدي سال گذشته افزايش را نشان مي‌دهد.فعاليت‌هاي مشترك پژوهشي و فناورانه ايران با نروژ شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در حال انعقاد قرارداد همكاري پژوهشي و فناورانه در زمينه پروپيلن با يك شركت معتبر نروژي بوده و تاكنون دو طرف به‌توافق تكنيكالي رسيده‌اند.

 به گزارش شانا اسماعيل قنبري با بيان اينكه در صورت رفع مشكلات ارزي و حقوقي بين‌المللي به‌زودي قرارداد نهايي شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي و شركت نروژي در زمينه توليد پروپيلن امضا خواهد شد، گفت: باتوجه به‌باز شدن فضاهاي بين‌المللي و افزايش توانمندي اين شركت در دوره جديد به‌دنبال فعاليت‌هاي مشترك پژوهشي و فناورانه بامراكز دانش بنيان و پژوهشي داخلي و خارجي هستيم.

مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي افزود: براي دستيابي به‌دانش فني روز و كاهش شكاف فناوري خود باشركت‌هاي پيشرو نيازمند تعاملات بين‌المللي هستيم، از اين رو ضمن باور توانمندي‌هاي خود، از تجارب و دستاوردهاي شركت‌هاي جهاني و پيشگامان داخلي و خارجي بهره مي‌جوييم، چراكه اين نوع همكاري در قالب اصولي مي‌تواند آميزه‌يي از بهره‌جويي از توان داخلي و تجارب جهاني باشد.

وي تصريح كرد: اجراي پروژه‌هاي پژوهشي مشترك در كنار شركت‌هاي پيشرو فرايند يادگيري را عملي‌تر، سريع‌تر و موفق‌تر مي‌كند، به‌عبارت ديگر ارتباط تنگاتنگ با متخصصان خارجي طي پروژه، تضميني براي انتقال فناوري به‌داخل كشور است، تجربه‌يي كه در هيچ سمينار، كارگاه آموزشي، دانشگاه و همايشي به‌دست نمي‌آيد.

قنبري ادامه داد: البته در انتخاب همكار بين‌المللي به‌شرايط كلي جامعه، شرايط خاص شركت خارجي، از نظر محيطي، سازماندهي و توانمندي فناورانه آن بايد توجه كرد، از اين رو ضروري است ايجاد فرصت‌ها و انتخاب همكار بين‌المللي متناسب با پتانسيل، ظرفيت و توانمندي سازمان انجام شود.

مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي افزود: اين شركت در مقاطع زماني مختلف و متناسب با ‌فضاي جامعه بين‌الملل اقدام به‌برقراري ارتباطات بين‌الملل كرده است، برخي شركت‌هاي اروپايي به‌دليل شرايط ايجاد شده باوجود انعقاد قرارداد در سال‌هاي گذشته حاضر به ادامه همكاري و فعاليت در ايران نيستند، در حالي كه سال‌هاي گذشته ساخت و نصب پايلوت‌ها در اروپا به‌صورت skid mounted به ايران حمل و در سايت‌ها نصب مي‌شد، در حالي‌كه در چندساله پس از آن و با افزايش فشارهاي بين‌المللي اين كار ديگر امكانپذير نبود.

وي تاكيد كرد: باتوجه به اينكه آموزش يكي از دستاوردهاي پژوهش صنعتي است، آموزش در پرورش نيروهاي شركت از جمله پژوهشگران آن نقش مهمي دارد.نویسنده:
  Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه info@taadolnewspaper.ir
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  كي الحسيني
  تيتر صادق كديور عليرضا سردبيري: شوراي صفت جنان محمدصادق سردبير: حضرت الياس مديرمسوول: يش باند خو نگاران رسانه موسسه امتياز: صاحب
  88978473 انها: شهرست سازمان پيروز سان پير توزيع: وزتاب اپ: 66420417 نمابر: 66420769 تلفن مينو نبست دوم- كوثر خيابان ستارخان- خيابان نشانى:
  www.taadolnewspaper.ir
  براي مردم تصميم تهران)
  افق به شرعی
  اوقات 06:44 فردا: آفتاب طلوع 05:17 فردا: صبح اذان 23:06 شرعی: شب نیمه 17:15 مغرب: اذان 16:56:باتفآ غروب 11:49 ظهر: اذان سفيدپوست
  پليس كردن هوا
  متهم
  آب تيتر پست 61
  واشنگتن 10 10 19 13
  26
  يربا واز: اه مهابري نی مشهد: ابري شهركرد: ابري رشت: مهابري نی شیراز مهابري نی
  تهران: جنايت به را خود 3
  اول -3
  41
  5 داده اختصاص
  داعش «داعش ينويسد؛
  و امريكايي كاسيگ
  سر عمل اين اوباما زد؛
  را كرد». محكوم را
  شرورانه نيها
  عکس مهربا چه شوريده دل گل يك به بخشيدن سامان سرو در فروش گل لذت گزارش اين پست نو
  واشنگتن شعر كهن شعر
  روز
  شروع رويترز از نقل به ها
  را آشنايي از حاصل چه هان نشست شوريده دل در توام مهر
  تا سربريدن وحشتناك تصاوير انتشار به اشاره با ها
  كرده جدايي بود آن از پس گر مست نرگس بدان چشم مرا
  وافتاد كاسيگ پيتر ينويسد؛ امريكايي امدادگر ها
  اين مهرباني چه تو با من برون پاى ىنهد نم زدلم غم
  اين مردم به كمك براي كه بود متحده اياالت ها...
  امدادگر وفايي بي چه من با تو دست... دارد نمى زدامنم اشك
  وين شبهنظاميان توسط يكشنبه روز اما بود رفته مصدق
  سوريه حميد زاكاني
  عبيد انسان يك عنوان به را او اوباما شد. بريده سر
  داعش شرورانه عمل يك را جنايتكارانه عمل اين
  ستوده دانست. خبرساز
  خالص رسيد «ملبورن» به فيلمنامه بهترين
  جايزه به را خود يك عكس تيتر كتايمز
  نيويور متحده اياالت پليس توسط كه براون
  مايكل بخش در كه «ملبورن» ايراني
  فيلم «در نويسد: مي داده اختصاص شد،
  كشته استكهلم فيلم المللي بين مسابقهجشنواره مورد در تصميم براي ها كتيك تا فرگوسن،
  اتفاق جايزه دريافت به موفق داشت،
  شركت در شد» تنظيم كل داستان براون مايكل
  پرونده توسط كه فيلم اين شد. فيلمنامه
  بهترين كليسا يك زيرزمين در نفر دهها آمده؛ گزارش
  اين شده كارگرداني نوشته جاويدي
  نيما منصفه هيات كه بچينند يي برنامه تا آمدند
  گردهم قصد كه پردازد مي يي خانواده ماجراي
  به مايكل پيش ماه سه كه سفيدپوستي پليس
  افسر استرليا بزرگ شهرهاي از ملبورن به
  مهاجرت گلوله ضرب به را غيرمسلح اهپوست سي جوان
  براون، يشوند. رو روبه مشكالتي با اما دارند
  را كند. اعالم متهم
  كشته مارتين جوان، ويدا كردا، الهام
  نگارجواهريان، از كه استكهلم فيلم بينالمللي
  درجشنواره مورد را ايران يي هست انرژي خود، ديگر تيتر
  در برده بهره بخش يزدان شيرين شمعونپور يك داشت جريان نوامبر شانزدهم تا
  پنجم يي هست «مذاكرات ينويسد: داده قرار
  بررسي آمده فيلم اين داستان مضمون در
  است. نيز ايران از ديگر بلند فيلم سه كوتاه
  فيلم نامه به روزنامه اين است.» خورده مشكل به
  ايران روايت را جوان زوجي «داستان
  است؛ شدند. داده نمايش آن مختلف هاي بخش
  در انقالب معظم رهبر به اوباما پرزيدنت گذشته
  ماه درگير ناخواسته سفر، آستانه در كه كند
  مي نويسندگي كارگرداني به فيلمي
  ملبورن، امريكا جمهور ريي تالش آخرين را آن كرده
  اشاره در فيلم اين شوند.» پيچيده
  ماجراهايي نوروزبيگي جواد تهيهكنندگي جاويدي
  نيما مورد در خود ديگر تيتر در روزنامه اين يد. م
  دان فجر فيلم المللي بين جشنواره دومين
  سي اين در جاويدي است. 13۹2 سال
  ساخته كرده تهيه گزارش امريكايي امدادگر شدن
  كشته بود. كرده شركت نو نگاه بخش در
  و معادي، پيمان همچون بازيگراني هنر از
  فيلم محكوم را كاسيگ پيتر كشتن «اوباما نويسد: مي
  و تعادل مواليي فروغ س:
  عک داعش نظاميان شبه ينويسد: گزارش اين در
  كرد» دادند نشان تصاويري انتشار با سرد كنبه ش روز
  در زد
  پيگيري گردن را نفر 19 روز
  خبر
  داعش چهره عراق در متحده اياالت هوايي حمالت تالفي به شد
  كه ساله 70 متري، 251سانتي
  غول كشتند. را خود امريكايي گروگان پنجمين سوريه
  و امدادگر يك داعش تروريستي
  گروه او اما كرد. نقش ايفاى سينمايى فيلم چند در رشته كارآموزي هيى مدرس در جوانى دوران در هاليوود يمتري 251سانت بازيگر دويتو
  دنى امدادگر ارتش سابق تكاور مرگ اوباما
  پرزيدنت زد. گردن را ديگر فر ۸ن1
  امريكايي دويتو سال7۸۹1 در نكرد اكتفا بازيگري به آرايشگاه در هم آن از بعد گذراند را آرايشگرى قد وجود با گرفت. جشن را خود 07سالگي
  تولد داده ارايه پزشكي خدمات سوريه در كه
  امريكايي اينترنت در افراطي گروه اين
  پيكارجويان نشست. كارگردانى صندلى روى نخستينر با براى برايش اما كار اين كرد. كار به شروع خواهرش صف در اش، متري سانتي ودو متروپنجا يك
  كوتاه در پيش سال يك كاسيگ پيتر است. كرده تاييد
  را يك آن طي كه كردند منتشر را
  تصاويري بهنام كمدى فيلمى كه ختهاش سا نخستين هاليوود به رفتن عشق كه دويتو بود. كننده خسته فيلم 60 به نزديك در دارد قرار هاليوود
  بزرگان بود. شده ناپديد سوريه شرق شمال بازرسي
  ايست گاسيك عبدالرحمن نام به امريكايي
  امدادگر آن اول نقش كه بود، كن» پرت قطار از را «مامان را استايليست پرداز چهر عنوان به فعاليت مصادف 201۴ربماون 17 است. كرده نقش
  ايفاي اعضاي گفتند كه را ديگر نفر چندين
  و زيادى استقبال مورد فيلم اين كرد ايفا هم را دراماتيك هنرهاى آكادمى در درنهايت داشت، اوست. تولد سالگرد هفتادمين
  با اصالت اما زدند. گردن هستند، سوريه غريب
  ارتش
  عجيب همراهى با سال2۹۹1 در دويتو گرفت. قرار السهاى كه آنجاي از اما كرد، ام ثب نيويورك در را خود سينمايي فعاليت كه يدويتو
  دن روزنامه بود. نشده تاييد هنوز تصاوير
  اين فيلمسازى شركت شامبرگ ميشل دوستش رشته هنرجويان صف در بود، پر گريم رشته هنرپيشگان صف در كرده، آغاز ميالدي 70
  دهه را آن كاسيگ، آقاي قتل تاييد ضمن يي بيانيه كه امريكايي مقام يك از نقل به كتايمز
  نيويور فعاليت همچنان كه كرد تاسيس را «جرسي» داد. ادامه را راه همين گرفت قرار بازيگرى هنرنمايى دارد. قرار هاليوود محبوب
  پركار تروريستي گروه يك توسط خالص» «شرارت اصالت از دولت كه گفت نكرد فاش را
  نامش طاليي دوربين جايز 2010لاس در او دارد. دويتو سرخوردگى دوره تحصيل، پايان از بعد به تنها يمتري سانت 152 غول اين هاى بليت
  قا قتل «از گروه اين گفت كرد توصيف اين در است. يافته اطمينان فوق ويديوي مردهها! شدن زند براي
  اميدها دريافت هنري فعاليت عمر يك پاس به را آلمان نقشى نبود حاضر هيچكس چراكه شد، شروع بلكه شود، نم محدود نقش ايفاى
  بازيگرى لذت مسلمانان، ازجمله بيگناه، مردم فجيع دارد بريتانيايي لهجه كه فردي خشن،
  تصاوير غول اين نصيب كه افتخاراتي از ديگر يكي كرد. نقش سال۸6۹1 در اينكه تا كند. واگذار او به همچنين كارگردان عنوان به است توانسته
  او ماينديشد.» ويراني كشتار به تنها برد مي سوريه شمال در را كاسيگ جسد كه يگويد
  م شهرت بلوار در كه است يي اره ست شده، اهد كوت قفس از «ديوانه نمايشنامه در را ديوانه يك «پالپ چون معروفي هاى فيلم تهيهكننده نيز داعش توسط شده منتشر تازه تصاوير مشابه سرنوشتي داد هشدار كنند
  دفن است. يافته اختصاص او به هاليوود در هاليوود در فيلمى كه هم بعدها كرد ايفا پريد» هوفا» «جيمى بگيريد»، را «شورتي تكم
  فيكشن»، دس سربريدن از خشن تصاويري حاوي است. امريكايي سربازان انتظار
  در دويتو شد، ساخته داستان اين براساس دويتو بيفتد. انا زب سر بر بروكوويچ» «ارين
  و ارتش اعضاي شود گفته كه است مرد ۸1 باراك تصاوير، اين انتشار از پس
  ساعاتي داشت. حضور بازيگران جمع در بازهم خانواده يك 1در سال۴۴۹ 71نوامبر روز هستند.
  در سوريه در متحده اياالت جمهوري رييس
  اوباما براى مهم گام نخستين ترتيب بدين دنيا به نيوجرسى در امريكايى ايتاليايى
  كارگرى برداشت. را سينما صحنه به پاگذاشتن به هاليوود تا كشيد طول زيادى الاى سه
  آمد. است چيزي تنها مرگ كه ايم شنيده
  هميشه ايفاى بهخاطر سال۸7۹1 در دويتو برد، قدكوتاه بازيگر اين ياى تواناي خبر
  استعداد پاتوق دالري 4/1ميليارد مترو
  ايستگاه هستند اميدوار دانشمندان گويا اما ندارد چاره
  كه «تاكسي» تلويزيونى سريال در نقش درخور صبر استقامت از او ىه آنجايك از
  ولى كنند كاري بتوانند ها، رده كردن زنده براي
  كه مدت به نيويورك در سنتر فولتن
  ايستگاه در كرد دريافت را امي معتبر جايزه حاصل توانست سرانجام بود، برخوردار
  توجهى بچشند. را دنيا اين در زندگي طعم ديگر انبار سا
  ان كنوني هفته در دالر ميليارد .1 سرمايه با سال 10
  0۸ميالدى دهه اوايل 70ههد اواخر دويتو دنى بگيرد. را خود اتردباري
  زحم از بيش تاكنون كه است جايي تا ها دواري امي
  اين ايستگاه زرگترين، ايستگاه اين شد. راهاندازي نيمه شكل به آلكور» حيات تمديد «بنياد در نفر 120
  اين طراحي يشود. محسوب نيويورك در
  مترو اصالت پيشرفت با روزي كه اميد اين با اند ده منجمد
  مرده 61متر قطر به گنبدي با مدرن شيك ندارد
  ايستگاه معنايي اقتصاد در بودن المالك مجهول
  تاريخ
  بازگردند. هحيات دوباره
  علم داخل به خورشيد نور انعكاس است. چشمگير
  بسيار نهاد معتبرترين كه امريكايي موسسه اين يكند.
  هدف درخشان را ايستگاه سالن گنبد اين روسيه، وقت خارجه امور وزير (امروز) ۹1 07
  دن شو مي منشعب سي فقا امالك عنوان ذيل موضوعي بيك|
  مهدي سرمازيستي مطالعات تحقيقات زمينه در
  جهان تقسيم يبر مبن روسيه انگلستان قرارداد
  متن همه اين ها رو كه نيست ما تقصير اين تا بوده وژهيي همواره ايران در ولويه اله
  مجه سرمازيستي كمك با كه است اين شود، مي
  محسوب (دوما) روسيه تاسيس تازه پارلمان به را
  ايران ملل سازمان در ها زبان جشن دارند. پررنگ حضور زمين ران اي معاصر تاريخ در مردم، قانوني حقوق تضييع زمينه آن يبر
  مبتن ساختار ها ول سل همه كامل مرگ از بدن، انجماد
  و منابع غارت فرآيند تا كرد تسليم اطالع
  جهت حزب 30۹1 نوامبر (۸1 روزي چنين دريك بهترين كه اول پهلوي زمان از شود؛ پوشكين)
  فراهم تولد (روز ژوئن روسي زبان روز به را ها فت با به آسيب كند جلوگيري
  سلولي قانوني اليحه يك صورت به كشورمان
  اقتصادي انشعاب دچار روسيه زحمتكشان دمكرات سوسيال يا الهويه ول مجه امالك نام به ايران هاي
  زمي گرفته جشن متحد ملل سازمان در
  رسما هوش به نزديك، آينده در شايد تا برساند
  حداقل استقالل به توجه بدون كه قرارداد اين
  درآيد. منشكويك (اكثريت) بلشويك جناح دو به زده رضاخان نام به زور به يا يد م
  مصادره مناسبت اين به جشني مراسم اما يشود
  م شود. امكانپذير انجماد دوره يك از پس دوباره
  آمدن الها تا بود شده گذارده اجرا به تنظيم
  ايران در مارتوف ژوليوس شد. تقسيم (اقليت) ايران انقالب پيروزي از پس هاي ال تا يشد
  م هاي تاري شود. برگزار سال پايان در
  معموال جهان در جديد علمي كه روش اين
  براساس داد. قرار كشورها اين تاثير تحت را ايران
  اقتصاد «كارگر» طبقه سازش از ادياش اقتص هاي وري تئ خواري زمي بازار مالكين، از دهيي خروج
  كه پنج به متحد ملل سازمان تقويم در
  ويژه به كه آيد پايين تاحدي انسان بدن دماي
  است، آنكه حال يكرد جانبداري مترقي «بورژوا»هاي با است. بخشيده رونق حسابي را كشورمان
  در ازجمله جهاني، سازمان ديگر رسمي
  زبان وجود اميدواري اين نرسد صدمه بدن تهاي ا‌
  باف بل نو يز جا كه ‌ا يسند نو
  ‌ ماركسيستي جز چيزي به اش دارودسته لنين ايراني ازحقوقدانان تعدادي سال۸۹۹1
  در 1دسامبر)، عربي(۸ آوريل)، 23(يسيلگنا
  منجمد فرد آينده سال صد چند در بتوان كه كرد
  دارد
  شرمنده نديشيدند. نماي روسيه جامعه شدن پاريس، در همزمان آنان نظريه كه اروپايي
  و آوريل) 20(ينيچ اكتبر)، 12(ييايناپسا
  در فرد روش، اين از استفاده با كرد. زنده دوباره
  را كنيم عبور اقتصاد ارقام اعداد از پر دنياي
  از كردند اشاره بود يافته انتشار بروكسل
  ژنو اين است. يافته اختصاص مارس) 20(يوسنارف
  است. يافته اختصاص روسي زبان به
  جشني اين داوطلبان عمدتا گيرد قرار مرده نيمه
  حالت تا يكنيم ورود ادبيات دلپذير ههاي كران به ي‌
  و قتصا تقسيم قر سيه المالك»، ول مجه الك «ام نام به موردي
  كه سازمان ويژه برنامه چارچوب در جشن
  مراسم نخستين چاپ سالگي ۴50 به جشن اين
  امسال زيادي عمر كه هستند يي ورده سالخ افراد
  پژوهش، كليدي پرسش اين براي پاسخي تاريخ مسير كرد
  در نوني‌ قا را‌ ايران‌ مورد ملك تصاحب براي يي وسيله تنها تنوع چندزباني توسعه حمايت مورد در
  ملل تولد 002سالگي به همچنين روسيه در
  كتاب اينكه از آگاهي با افراد اين است. مانده باق آنها
  از جايزه يي افسانه شاو برنارد چرا كه كنيم
  پيدا دوماي مجلس رييس كه روزهايي در است.
  نظر در ملل سازمان مقر در شود. برگزار
  فرهنگي اختصاص روسيه بزرگ شاعر لرمانتف،
  ميخاييل حيات به آنها بازگشت براي روشي حاضر حال
  در سال نوامبر هجدهم نكرد. دريافت را
  نوبلش ميهمان الريجاني علي با ديدار براي روسيه يك كه كردند اثبات حقوقدان جماعت اين مجلس نبه(امروز) سهش روز عصر در
  نيويورك است.
  يافته آنها شوند. منجمدشدن داوطلب ندارد،
  وجود ساكن ايرلندي نويسنده شاو برنارد 1ورج ۹ج 26
  اقتصادي مناسبات است قرار است ايرانيان مشخص صاحب موسسه) يا زمين (خانه،
  ملك قدري به علم تا برسد روزي كه هستند اميدوار
  فقط نوبل ادبي جايزه كه داشت اعالم رسما
  انگلستان كنند، ريزي پي كشور دو ميان را تري گسترده موسسات امالك ثبت دفاتر در او نام كه هلند
  دارد در مرغ قطعه هزار 150
  نابودي برگردند. زندگي به ديگر بار يك كه كند
  پيشرفت گرفته تعلق او داستان يك به كه را 52۹1
  سال روسيه دوماي موضوع با تاريخي مناسبت يك فوت، بودن ناپديد صورت در است
  درج 5001نفر هند، شد منجمد كه نفر 120 براين
  عالوه كه«اين بود كرده اشاره برنارد رد. ذي ود
  ب يكند خودنمايي زمين ايران تاريخ گهاي بر در دست ورثه يشود نم المالك مجهول
  بازهم كشته را مرغ قطعه هزار 150 هلند
  دولت 021نفر اين ميان در ردهاند. آمادگي اعالم نيز
  ديگر كه يآيد دست به منفجره مواد فروش از
  پول در شويد. باخبر آن از هم شما نيست بد كه هرگونه هستند موجود زنده و... دوم
  اول از يكي شيوع كشور اين در برد. بين از
  و سرشناسي هاي چهره هند شد منجمد تاكنون يشود.»
  كه توليد نوبل مهندس هاي كارخان
  در سال نوامبر از روز هجدهمين در تاريخ مسير است. غيرقانوني مشروط آن روي
  معامله آنفلوآنزاي ويروس واگيردار هشدت هاي
  گون ديده بيسبال مشهور قهرمان ويليامز» «تد
  مانند ممنوع موقت طور به مرغ ونقل حمل
  پرندگان، آكسفورد، دانشگاه نشمند سه دا هم تازگي به شود مي از يكي در مسوول نهادهاي شد. ردهاند.
  اعالم ارايه موسسه اين به را خود
  درخواست اعداد!
  علم با
  شادكامي مرغ قطعه 051هزار كشور اين هاي داري
  زندگي
  مرغ بردند. بين از ويروس اين مشاهده دليل به
  را نطور اي اگر اما دهيد ادامه را كارتان شود عوض تا هستند راهي دنبال ب دنيا مردم
  همه ويروس هلند كشاورزي وزارت اعالم بنابر رقم دد×
  ع كارتان كردن تمام به دقيقه پنج نباشد، هم هم شما براي شايد اما كنند زندگي شادتر
  بتوانند ونقل حم شدند؛ برده بين از مركز اين
  در هاي داري مرغ از يكي در پرندگان
  آنفلوآنزاي هايد. شد تر يك نزد برخي در شادي راز كه باشد عجيب البته
  جالب شده استفاده كاه فضوالت مرغ، تخ
  مرغ، آمستردام جنوب در روستايي در كشور
  اين سالمتي براي ورزش فوايد از همه 11:‌ ‌عدد كتاب نويسنده آلن، ديويد است. نهفته اعداد
  از هلند در بعدي اطالع تا هم داريها مرغ
  در سرايت از پيشگيري براي است. شده
  مشاهده از مردم بيشتر اما نند زمي حر روح جسم ،2 اعداد در را راز اين كارها» رساندن انجام گويند
  «به سخن ارقام
  اعداد شد.
  ممنوع موجود مرغ قطعه هزار 150 ويروس
  اين آن انجام از ندارند، كردن ورزش براي وقت اينكه اين كه است معتقد او يداند. 20 15 ،11 ،5
  هج بو كسر ما تو ميليا ‌هز پنج
  ‌ كمترين كه بدانيد داريد دوست كنند. نظر صرف با اهداف به دقيقه چند در كند كمك
  اعداد يكند. فروكش بعد ييابد افزايش ابتدا نشد
  در لهستاني مرد حريف
  «الوار» در گفت: پرورش آموزش وزير فاني، اصغر
  علي روز طول در سبك ورزش يا سريع روي اده پي ميزان يابيد. دست خود
  ارزش تا يكند كمك علمي واقعيت اين از
  آگاهي يي بودج مشكالت با پرورش آموزش حاضر
  حال صورتش در الوار كار موقع كه لهستاني مرد داشته عمرتان طول افزايش در تاثيري بتواند كه كه كاري اگر است معتقد آلن :‌ عد
  ‌ چنين برابر در باشد راحت دقيقه 15 اين
  تحمل دارد. بودجه كسري تومان ميليارد زار پنه هروست
  روب صورت به بود زده بيرون گردنش از رفته فرو تحقيقات براساس شما جواب است؟! قدر باشد زمان دقيقه دو به تنها دهيد انجام ياهيد خو باشيم. داشته مقاومت هوا
  احساساتي آلودگي‌ قرباني‌ نفر‌ چهارهزار‌
  ‌ خود پاي با مرد اين يافت. نجات آسايي زه معج 11دقيقه هاروارد، دانشگاه از ملي آي زياد بسيار دهيد. انجام را آن لحظه همان در دارد،
  نياز يك حل براي گاهي است ممكن
  ‌عدد02:‌ بهداشت كميسيون رييس شهرياري،
  حسينعلي با بيمارستان پرسنل رفت بيمارستان به افراد با مقايسه در ود باعث كه است روز در يكند كمك شما به دقيقه» دو «قانون
  اين در شويد. كالفه حسابي بيفتيد دردسر به
  مشكل آمار براساس گفت: اسالمي شوراي مجلس درمان
  و نديدن آسيب پزشكان شدند. شوكه او ديدن شود. اضافه عمرتان به سال 1.۸ غيرورزشكار مانده، كنار تهاست مد كه كوچكي كارهاي
  تا 02دقيقه كنيد صبر كنيد. صبر فقط شرايط
  اين چهارهزار ساالنه تهران، در بهداشت، جهاني
  سازمان نادرترين جزو را وي مغزي بينايي اعصاب هستيد افرادي جزو هم شما گر ‌‌ :15ددع شود. انجام زودي
  ب برويد، راه وانيد تم حتي دهيد. استراحت خود
  به غيرمستقيم بهطور زيست محيط آلودگي علت به
  نفر اين پاي خبر؛ اين طبق دانند. مي اتفاقات يها خوردن از حد از بيش استفاده براي كه بهكار زماني است بعدي عدد :‌
  ‌عدد5 وقتي كنيد. صحبت خود دوستان با يا
  بخوابيد يدهند. دست از را خود
  جان صورتش خورده ليز لهستان ساله ۴0 مرد كه زمان هر كافيست شويد، مي وسوسه شدت به در يا خانه در كار يك انجام از شما كه
  آيم شده معجزه كنيد فكر گذشت، دقيقه 20 ني
  اين درما مجوز‌سقط‌ صدور‌ درصدي‌ 11/5 رشد‌
  ‌ چوب تكه اين آورند. بيرون او سر از
  كامل الواري يكند. برخورد الوار يك تيز نوك با عدد فقط بود، كرده را چيزي هوس دلتان شديدا است زمان اين در دهايد. ش خسته كارتان
  محل آرامي به شما وقتي كه معتقدند محققان
  است. ههزار قانوني، پزشكي سازمان اعالم
  براساس از مغزي بينايي اعصاب مجاري كنار
  از پايين از است، داشته طول متر سانتي ۴0 كه كه تحقيقاتي براساس بياوريد. خاطر به 51را بگوييد، خودتان به كار ادامه براي وانيد
  ك ترشح موادي ذهنتان بگيريد، فاصله كاري
  از نخست نيمه در درماني سقط متقاضيان از
  07نفر اعصاب به آسيبي است گذشته نخاع
  كنار پشت از رفته فرو سرش در او هچشم حدق اند، داده انجام هايي وسوسه چنين روي پزشكان يكنم كار پروژه اين روي دقيقه پنج فقط
  «من يدهند كاهش را استرس روند كه كرد
  خواهد مجوز كشور قانوني پزشكي مراكز سوي از جاري
  سال از خارج مغزي عروق دستگاه
  پيراموني در كلينيكي پزشكان بود. آمده بيرون او گردن بهطور يي وسوسه هوس هر كه شده مشخص ادامه را آن وانم نخواستم اگر آن از بعد
  و كه يكند كمك شما به ذهن در تغيير اين
  و با مقايسه در آمار اين كه كردند دريافت درماني
  سقط است. نكرده وارد
  جمجمه هطور را الوار شدند موفق لهستان پوزن شهر كه يكشد، طول دقيقه 15 مدت آوري تعج شما تصميم كه است ممكن صورت اين در
  ندهم. شويد.
  آرام دارد. 5/11درصدي رشد قبل، سال
غول 152سانتي‌متري، 70ساله شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
غول 152سانتي‌متري، 70ساله شد


دنى دويتو بازيگر 152سانتي‌متري هاليوود تولد 70سالگي خود را جشن گرفت. با وجود قد كوتاه يك‌متر‌وپنجاه‌و‌دو‌سانتي‌متري‌اش، در صف بزرگان هاليوود قرار دارد و در نزديك به 60 فيلم ايفاي نقش كرده است. ۱۷نوامبر۲۰۱۴ مصادف با هفتادمين سالگرد تولد اوست.

دني‌ دويتو كه فعاليت سينمايي خود را در دهه 70ميلادي آغاز كرده، در صف هنرپيشگان پركار و محبوب هاليوود قرار دارد. هنرنمايى و قابليت‌هاى اين غول ۱۵۲ سانتي‌متري تنها به بازيگرى و ايفاى نقش محدود نمي‌شود، بلكه او توانسته است به‌عنوان كارگردان و همچنين تهيه‌كننده فيلم‌هاى معروفي چون «پالپ فيكشن»، «شورتي را بگيريد»، «جيمى هوفا» و «ارين بروكوويچ» بر سر زبان‌ها بيفتد. دويتو در روز ۱۷نوامبر سال۱۹۴۴ در يك خانواده كارگرى ايتاليايى امريكايى در نيوجرسى به دنيا آمد. سال‌هاى زيادى طول كشيد تا هاليوود به استعداد و توانايي‌هاى اين بازيگر قدكوتاه پى‌برد، ولى از آنجايى‌كه او از استقامت و صبر درخور توجهى برخوردار بود، سرانجام توانست حاصل زحمات‌ و بردباري خود را بگيرد. دنى دويتو در دوران جوانى در مدرسه‌يى كارآموزي رشته آرايشگرى را گذراند و بعد از آن هم در آرايشگاه خواهرش شروع به كار كرد. اين كار اما برايش خسته‌كننده بود. دويتو كه عشق رفتن به هاليوود و فعاليت به‌عنوان چهره‌پرداز و استايليست را داشت، درنهايت در آكادمى هنرهاى دراماتيك نيويورك ثبت‌نام كرد، اما از آنجايى‌كه كلاس‌هاى رشته گريم پر بود، در صف هنرجويان رشته بازيگرى قرار گرفت و همين راه را ادامه داد. بعد از پايان تحصيل، دوره سرخوردگى دويتو شروع شد، چراكه هيچ‌كس حاضر نبود نقشى به او واگذار كند. تا اينكه در سال۱۹۶۸، نقش يك ديوانه را در نمايشنامه «ديوانه از قفس پريد» ايفا كرد و بعدها هم كه فيلمى در هاليوود براساس اين داستان ساخته شد، دويتو بازهم در جمع بازيگران حضور داشت. بدين‌ترتيب نخستين گام مهم براى پاگذاشتن به صحنه سينما را برداشت.  دويتو در سال۱۹۷۸ به‌خاطر ايفاى نقش در سريال تلويزيونى «تاكسي» جايزه معتبر امي را دريافت كرد و در اواخر دهه70 و اوايل دهه 80ميلادى در چند فيلم سينمايى ايفاى نقش كرد. اما او به بازيگري اكتفا نكرد و در سال۱۹۸۷ دويتو براى نخستين‌بار روى صندلى كارگردانى نشست. نخستين ساخته‌اش كه فيلمى كمدى به‌نام «مامان را از قطار پرت كن» بود، كه نقش اول آن را هم ايفا كرد و اين فيلم مورد استقبال زيادى قرار گرفت. دويتو در سال۱۹۹۲ با همراهى دوستش ميشل شامبرگ شركت فيلم‌سازى «جرسي» را تاسيس كرد كه همچنان فعاليت دارد. او در سال۲۰۱۰ جايز دوربين طلايي آلمان را به پاس يك عمر فعاليت هنري دريافت كرد. يكي ديگر از افتخاراتي كه نصيب اين غول كوتاه‌قد شده، ستاره‌يي است كه در بلوار شهرت در هاليوود به او اختصاص يافته است.نویسنده:
مجهول‌المالك بودن در اقتصاد معنايي ندارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
مجهول‌المالك بودن در اقتصاد معنايي ندارد


مهدي بيك| موضوعي ذيل عنوان املاك مجهول‌الهويه در ايران همواره سوژه‌يي بوده تا مبتني‌بر آن زمينه تضييع حقوق قانوني مردم، فراهم شود؛ از زمان پهلوي اول كه بهترين زمين‌هاي ايران به نام املاك مجهول‌الهويه يا مصادره مي‌شد يا به زور به نام رضاخان زده مي‌شد تا سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب ايران كه خروج عده‌يي از ملاكين، بازار زمين‌خواري در كشورمان را حسابي رونق بخشيده است.

در سال1998تعدادي ازحقوقدانان ايراني و اروپايي كه نظريه آنان همزمان در پاريس، ژنو و بروكسل انتشار يافته بود اشاره كردند كه موردي به نام «املاك مجهول‌المالك»، تنها وسيله‌يي براي تصاحب ملك مورد

نظر است.

 اين جماعت حقوقدان اثبات كردند كه يك ملك (خانه، زمين يا موسسه) صاحب مشخص دارد كه نام او در دفاتر ثبت املاك و موسسات درج است و در صورت ناپديد بودن و فوت، بازهم مجهول‌المالك نمي‌شود و ورثه دست اول و دوم و... زنده و موجود هستند و هرگونه معامله روي آن مشروط و غيرقانوني است.

 رفقاي روسي منشعب مي‌شوند

اين تقصير ما نيست كه روس‌ها اين همه در تاريخ معاصر ايران‌زمين حضور پررنگ دارند. دريك چنين روزي (18نوامبر 1903) حزب سوسيال دمكرات زحمتكشان روسيه دچار انشعاب و به دو جناح بلشويك (اكثريت) و منشكويك (اقليت) تقسيم شد. ژوليوس مارتوف در تئوري‌هاي اقتصادي‌اش از سازش طبقه «كارگر» با «بورژوا»هاي مترقي جانبداري مي‌كرد حال آنكه لنين و دارودسته‌اش به چيزي جز ماركسيستي شدن جامعه روسيه نمي‌انديشيدند. روسيه قرارداد تقسيم اقتصادي ايران را قانوني كرد

در روزهايي كه رييس مجلس دوماي روسيه براي ديدار با علي لاريجاني ميهمان ايرانيان است و قرار است مناسبات اقتصادي گسترده‌تري را ميان دو كشور پي‌ريزي كنند، يك مناسبت تاريخي با موضوع دوماي روسيه در برگ‌هاي تاريخ ايران‌زمين خودنمايي مي‌كند كه بد نيست شما هم از آن باخبر شويد. در مسير تاريخ و در هجدهمين روز از نوامبر سال 1907 (امروز) وزير امور خارجه وقت روسيه، متن قرارداد انگلستان و روسيه مبني‌بر تقسيم ايران را به پارلمان تازه تاسيس روسيه (دوما) جهت اطلاع تسليم كرد تا فرآيند غارت منابع اقتصادي كشورمان به صورت يك لايحه قانوني درآيد. اين قرارداد كه بدون توجه به استقلال ايران تنظيم و به اجرا گذارده شده بود تا سال‌ها اقتصاد ايران را تحت تاثير اين كشورها قرار داد. نويسنده‌اي كه جايزه نوبل را شرمنده كرد

از دنياي پر از اعداد و ارقام اقتصاد عبور كنيم و به كرانه‌هاي دلپذير ادبيات ورود مي‌كنيم تا در مسير تاريخ پاسخي براي اين پرسش كليدي پيدا كنيم كه چرا برنارد شاو افسانه‌يي جايزه نوبلش را دريافت نكرد. هجدهم نوامبر سال 1926 جورج برنارد شاو نويسنده ايرلندي ساكن انگلستان رسما اعلام داشت كه جايزه ادبي نوبل سال 1925 را كه به يك داستان او تعلق گرفته بود نمي‌پذيرد. برنارد اشاره كرده بود كه«اين پول از فروش مواد منفجره به دست مي‌آيد كه در كارخانه‌هاي مهندس نوبل توليد مي‌شود.»

 نویسنده:
شادكامي با اعداد!
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
شادكامي با اعداد!


همه مردم دنيا به‌ دنبال راهي هستند تا بتوانند شادتر زندگي كنند اما شايد براي شما هم جالب و البته عجيب باشد كه راز شادي در برخي از اعداد نهفته است. ديويد آلن، نويسنده كتاب «به انجام رساندن كارها» اين راز را در اعداد 2، 5، 11، 15 و 20 مي‌داند. او معتقد است كه اين اعداد كمك مي‌كند در چند دقيقه به اهداف با ارزش خود دست يابيد.

 عدد2: آلن معتقد است اگر كاري كه مي‌خواهيد انجام دهيد تنها به دو دقيقه زمان نياز دارد، در همان لحظه آن را انجام دهيد. اين «قانون دو دقيقه» به شما كمك مي‌كند تا كارهاي كوچكي كه مدت‌هاست كنار مانده، به‌زودي انجام شود.

 عدد5: عدد بعدي 5 است و زماني به‌كار مي‌آيد كه شما از انجام يك كار در خانه يا در محل كارتان خسته شده‌ايد. در اين زمان است كه مي‌توانيد براي ادامه كار به خودتان بگوييد، «من فقط پنج دقيقه روي اين پروژه كار مي‌كنم و بعد از آن اگر نخواستم مي‌توانم آن را ادامه ندهم. در اين صورت ممكن است كه تصميم شما عوض شود و كارتان را ادامه دهيد اما اگر اين‌طور هم نباشد، پنج دقيقه به تمام كردن كارتان نزديك‌تر شده‌ايد.

 عدد11: همه از فوايد ورزش براي سلامتي جسم و روح حرف مي‌زنند اما بيشتر مردم از اينكه وقت براي ورزش كردن ندارند، از انجام آن صرف‌نظر مي‌كنند. دوست داريد بدانيد كه كمترين ميزان پياده‌روي سريع يا ورزش سبك در طول روز كه بتواند تاثيري در افزايش طول عمرتان داشته باشد چه‌قدر است؟! جواب شما براساس تحقيقات بسيار زياد آي‌مين‌لي از دانشگاه هاروارد، 11دقيقه در روز است كه باعث مي‌شود در مقايسه با افراد غيرورزشكار 8.1 سال به عمرتان اضافه شود.

 عدد15:  اگر شما هم جزو افرادي هستيد كه براي استفاده بيش از حد از خوردني‌ها به‌شدت وسوسه مي‌شويد، كافيست هر زمان كه شديدا دلتان هوس چيزي را كرده بود، فقط عدد 15 را به‌خاطر بياوريد.  براساس تحقيقاتي كه پزشكان روي چنين وسوسه‌هايي انجام داده‌اند، مشخص شده كه هر هوس و وسوسه‌يي به‌طور تعجب‌آوري مدت 15دقيقه طول مي‌كشد، كه در ابتدا افزايش مي‌يابد و بعد فروكش مي‌كند. آگاهي از اين واقعيت علمي كمك مي‌كند تا تحمل اين 15دقيقه راحت باشد و در برابر چنين احساساتي مقاومت داشته باشيم.

 عدد20: ممكن است گاهي براي حل يك مشكل به دردسر بيفتيد و حسابي كلافه شويد. در اين شرايط فقط صبر كنيد. صبر كنيد و 20دقيقه به خود استراحت دهيد. حتي مي‌توانيد راه برويد، بخوابيد يا با دوستان خود صحبت كنيد. وقتي اين 20دقيقه گذشت، فكر مي‌كنيد معجزه شده است. محققان معتقدند كه وقتي شما به آرامي از كاري فاصله بگيريد، ذهنتان موادي ترشح خواهد كرد كه روند استرس را كاهش مي‌دهند و اين تغيير در ذهن به شما كمك مي‌كند كه آرام شويد.

 نویسنده:
جايزه بهترين فيلمنامه به «ملبورن» رسيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
جايزه بهترين فيلمنامه به «ملبورن» رسيد


فيلم ايراني «ملبورن» كه در بخش مسابقه‌ جشنواره‌ بين‌المللي فيلم استكهلم شركت داشت، موفق به دريافت جايزه‌ بهترين فيلمنامه شد. اين فيلم كه توسط نيما جاويدي نوشته و كارگرداني شده به ماجراي خانواده‌يي مي‌پردازد كه قصد مهاجرت به ملبورن از شهرهاي بزرگ استرليا را دارند اما با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شوند. درجشنواره‌ بين‌المللي فيلم استكهلم كه از پنجم تا شانزدهم نوامبر جريان داشت يك فيلم كوتاه و سه فيلم بلند ديگر از ايران نيز در بخش‌هاي مختلف آن نمايش داده شدند.

ملبورن، فيلمي به كارگرداني و نويسندگي نيما جاويدي و تهيه‌كنندگي جواد نوروزبيگي ساخته سال ۱۳۹۲است. جاويدي در اين فيلم از هنر بازيگراني همچون پيمان معادي، نگارجواهريان، الهام كردا، ويدا جوان، مارتين شمعون‌پور و شيرين يزدان‌بخش بهره برده است. در مضمون داستان اين فيلم آمده است؛ «داستان زوجي جوان را روايت مي‌كند كه در آستانه سفر، ناخواسته درگير ماجراهايي پيچيده مي‌شوند.» اين فيلم در سي و دومين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر و در بخش نگاه نو شركت كرده بود.نویسنده:
داعش 19نفر را گردن زد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
داعش 19نفر را گردن زد


گروه تروريستي داعش يك امدادگر امريكايي و 18نفر ديگر را گردن زد. پيكارجويان اين گروه افراطي در اينترنت تصاويري را منتشر كردند كه طي آن يك امدادگر امريكايي به نام عبدالرحمن گاسيك و چندين نفر ديگر را كه گفتند اعضاي ارتش سوريه هستند، گردن زدند. اما اصالت اين تصاوير هنوز تاييد نشده بود. روزنامه نيويورك‌تايمز به نقل از يك مقام امريكايي كه نامش را فاش نكرد گفت كه دولت از اصالت ويديوي فوق اطمينان يافته است. در اين تصاوير خشن، فردي كه لهجه بريتانيايي دارد مي‌گويد كه جسد كاسيگ را در شمال سوريه دفن مي‌كنند و هشدار داد سرنوشتي مشابه در انتظار سربازان امريكايي است.

ساعاتي پس از انتشار اين تصاوير، باراك اوباما رييس‌جمهوري ايالات متحده در بيانيه‌يي ضمن تاييد قتل آقاي كاسيگ، آن را «شرارت خالص» توسط يك گروه تروريستي توصيف كرد و گفت اين گروه «از قتل فجيع مردم بيگناه، ازجمله مسلمانان، لذت مي‌برد و تنها به كشتار و ويراني مي‌انديشد.» تصاوير تازه منتشر شده توسط داعش نيز حاوي تصاويري خشن از سربريدن دست‌كم

۱۸ مرد است كه گفته مي‌شود اعضاي ارتش سوريه هستند.نویسنده:
ايستگاه مترو 4/1ميليارد دلاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
ايستگاه مترو 4/1ميليارد دلاري


ايستگاه فولتن سنتر در نيويورك به‌مدت 10سال و با سرمايه 1.4‌ميليارد دلار در هفته كنوني راه‌اندازي شد. اين ايستگاه بزرگ‌ترين، ايستگاه مترو در نيويورك محسوب مي‌شود. طراحي اين ايستگاه شيك و مدرن با گنبدي به قطر 16متر بسيار چشمگير است. انعكاس نور خورشيد به داخل اين گنبد سالن ايستگاه را درخشان مي‌كند.نویسنده:
جشن زبان‌ها در سازمان ملل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
جشن زبان‌ها در سازمان ملل


روز زبان روسي 6 ژوئن (روز تولد پوشكين) رسما در سازمان ملل متحد جشن گرفته مي‌شود اما مراسم جشني به اين مناسبت معمولا در پايان سال برگزار مي‌شود. تاريخ‌هاي ويژه در تقويم سازمان ملل متحد به پنج زبان رسمي ديگر سازمان جهاني، ازجمله انگليسي(23 آوريل)، عربي(18 دسامبر)، اسپانيايي(12 اكتبر)، چيني(20 آوريل) و فرانسوي(20 مارس) اختصاص يافته است. اين مراسم جشن در چارچوب برنامه ويژه سازمان ملل در مورد حمايت و توسعه چندزباني و تنوع فرهنگي برگزار مي‌شود. در مقر سازمان ملل در نيويورك در عصر روز سه‌شنبه‌(امروز) مجلس جشني به زبان روسي اختصاص يافته است. امسال اين جشن به 450سالگي چاپ نخستين كتاب در روسيه و همچنين به 200سالگي تولد ميخاييل لرمانتف، شاعر بزرگ روسيه اختصاص يافته است.نویسنده:
نابودي ۱۵۰هزار قطعه مرغ در هلند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
نابودي ۱۵۰هزار قطعه مرغ در هلند


دولت هلند 150هزار قطعه مرغ را كشته و از بين برد. در اين كشور شيوع يكي از گونه‌هاي به‌شدت واگيردار ويروس آنفلوآنزاي پرندگان، حمل‌ونقل مرغ به‌طور موقت ممنوع اعلام شد. نهادهاي مسوول در يكي از مرغداري‌هاي اين كشور ۱۵۰هزار قطعه مرغ را به دليل مشاهده اين ويروس از بين بردند.

بنابر اعلام وزارت كشاورزي هلند ويروس آنفلوآنزاي پرندگان در يكي از مرغداري‌هاي اين كشور در روستايي در جنوب آمستردام مشاهده شده است. براي پيشگيري از سرايت اين ويروس ۱۵۰هزار قطعه مرغ موجود در اين مركز از بين برده شدند؛ حمل‌ونقل مرغ، تخم‌مرغ، فضولات و كاه استفاده شده در مرغداري‌ها هم تا اطلاع بعدي در هلند ممنوع شد.نویسنده:
«الوار» حريف مرد لهستاني نشد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
«الوار» حريف مرد لهستاني نشد


مرد لهستاني كه موقع كار الوار در صورتش فرو رفته و از گردنش بيرون زده بود به صورت معجزه‌آسايي نجات يافت. اين مرد با پاي خود به بيمارستان رفت و پرسنل بيمارستان با ديدن او شوكه شدند. پزشكان آسيب نديدن اعصاب بينايي و مغزي وي را جزو نادرترين اتفاقات مي‌دانند. طبق اين خبر؛ پاي اين مرد ۴۰ ساله لهستاني‌ ليز خورده و صورتش با نوك تيز يك الوار برخورد مي‌كند. الواري كه ۴۰ سانتي‌متر طول داشته است، از پايين حدقه‌ چشم او در سرش فرو رفته و از پشت گردن او بيرون آمده بود. پزشكان كلينيكي در شهر پوزن لهستان موفق شدند الوار را به‌طور كامل از سر او بيرون آورند. اين تكه چوب از كنار مجاري اعصاب بينايي و مغزي و از كنار نخاع گذشته است و آسيبي به اعصاب پيراموني و دستگاه عروق مغزي خارج از جمجمه وارد نكرده است.نویسنده:
تصميم مردم براي متهم كردن پليس سفيدپوست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
تصميم مردم براي متهم كردن پليس سفيدپوست
واشنگتن‌پست تيتر اول خود را به جنايت داعش اختصاص داده و مي‌نويسد؛ «داعش سر كاسيگ امريكايي را زد؛ اوباما اين عمل شرورانه را محكوم كرد». واشنگتن‌پست اين گزارش را به نقل از رويترز شروع كرده و با اشاره به انتشار تصاوير وحشتناك سربريدن اين امدادگر امريكايي مي‌نويسد؛ پيتر كاسيگ امدادگر ايالات متحده بود كه براي كمك به مردم سوريه رفته بود اما روز يك‌شنبه توسط شبه‌نظاميان داعش سر بريده شد. اوباما او را به عنوان يك انسان ستوده و اين عمل جنايتكارانه را يك عمل شرورانه خالص دانست.

نيويورك‌تايمز تيتر و عكس يك خود را به مايكل براون كه توسط پليس ايالات متحده كشته شد، اختصاص داده و مي‌نويسد: «در اتفاق فرگوسن، تاكتيك‌ها براي تصميم در مورد پرونده مايكل براون داستان كل تنظيم شد» در اين گزارش آمده؛ ده‌ها نفر در زيرزمين يك كليسا گردهم آمدند تا برنامه‌يي بچينند كه هيات منصفه افسر پليس سفيدپوستي كه سه ماه پيش مايكل براون، جوان سياه‌پوست غيرمسلح را به ضرب گلوله كشته متهم اعلام كند.

در تيتر ديگر خود، انرژي هسته‌يي ايران را مورد بررسي قرار داده و مي‌نويسد: «مذاكرات هسته‌يي ايران به مشكل خورده است.» اين روزنامه به نامه ماه گذشته پرزيدنت اوباما به رهبر معظم انقلاب اشاره كرده و آن را آخرين تلاش رييس‌جمهور امريكا مي‌داند. اين روزنامه در تيتر ديگر خود در مورد كشته شدن امدادگر امريكايي گزارش تهيه كرده و مي‌نويسد: «اوباما كشتن پيتر كاسيگ را محكوم كرد» و در اين گزارش مي‌نويسد: شبه نظاميان داعش در روز يك‌شنبه سرد با انتشار تصاويري نشان دادند كه به تلافي حملات هوايي ايالات متحده در عراق و سوريه پنجمين گروگان امريكايي خود را كشتند. پرزيدنت اوباما مرگ تكاور سابق ارتش و امدادگر امريكايي كه در سوريه خدمات پزشكي ارايه مي‌داده را تاييد كرده است. پيتر كاسيگ يك‌سال پيش در ايست بازرسي شمال شرق سوريه ناپديد شده بود.نویسنده:
اميدها براي زنده شدن مرده‌ها!
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
اميدها براي زنده شدن مرده‌ها!


هميشه شنيده‌ايم كه مرگ تنها چيزي است كه چاره ندارد اما گويا دانشمندان اميدوار هستند كه براي زنده كردن مرده‌ها، بتوانند كاري كنند و انسان‌ها بار ديگر طعم زندگي در اين دنيا را بچشند.

اين اميدواري‌ها تا جايي است كه تاكنون بيش از 120نفر در «بنياد تمديد حيات آلكور» به شكل نيمه مرده منجمد شده‌اند با اين اميد كه روزي با پيشرفت علم دوباره به‌حيات بازگردند.

هدف اين موسسه امريكايي كه معتبرترين نهاد جهان در زمينه تحقيقات و مطالعات سرمازيستي محسوب مي‌شود، اين است كه با كمك سرمازيستي و انجماد بدن، از مرگ كامل همه سلول‌ها و ساختار سلولي جلوگيري كند و آسيب به بافت‌ها را به حداقل برساند تا شايد در آينده نزديك، به هوش آمدن دوباره پس از يك دوره انجماد امكانپذير شود.

براساس اين روش كه علمي جديد در جهان است، دماي بدن انسان تاحدي پايين مي‌آيد كه به بافت‌هاي بدن صدمه نرسد و اين اميدواري وجود دارد كه بتوان در چند صد سال آينده فرد منجمد را دوباره زنده كرد. با استفاده از اين روش، فرد در حالت نيمه مرده قرار مي‌گيرد و عمدتا داوطلبان اين پژوهش، افراد سالخورده‌يي هستند كه عمر زيادي از آنها باقي‌نمانده است. اين افراد با آگاهي از اينكه در حال حاضر روشي براي بازگشت آنها به حيات وجود ندارد، داوطلب منجمدشدن مي‌شوند. آنها فقط اميدوار هستند كه روزي برسد تا علم به‌قدري پيشرفت كند كه يك بار ديگر به زندگي برگردند. علاوه براين 120نفر كه منجمد شده‌اند، 1005نفر ديگر نيز اعلام آمادگي كرده‌اند. در ميان اين 120نفر كه تاكنون منجمد شده‌اند چهره‌هاي سرشناسي مانند «تد ويليامز» قهرمان مشهور بيس‌بال ديده مي‌شود و به‌تازگي هم سه‌دانشمند دانشگاه آكسفورد، درخواست خود را به اين موسسه ارايه كرده‌اند.نویسنده:
اعداد و ارقام سخن مي‌گويند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1393/8/27
اعداد و ارقام سخن مي‌گويند


  پنج‌هزار ميليارد تومان كسري بودجه

علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش با مشكلات بودجه‌يي روبه‌روست و پنج‌هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.

  چهارهزار نفر قرباني آلودگي هوا

حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس آمار سازمان جهاني بهداشت، در تهران، سالانه چهارهزار نفر به‌علت آلودگي محيط‌زيست به‌طور غيرمستقيم جان خود را از دست مي‌دهند.

 رشد 5/11درصدي صدور مجوز سقط درماني

براساس اعلام سازمان پزشكي قانوني، سه‌هزار و 70نفر از متقاضيان سقط درماني در نيمه نخست سال جاري از سوي مراكز پزشكي قانوني كشور مجوز سقط درماني دريافت كردند كه اين آمار در مقايسه با سال قبل، رشد 5/11درصدي دارد.

 نویسنده:
  سرمايه
  بازار Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 شنبه سه
  9
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 هنرمندان از بورس
  حمايت خود اصولي موافقت بهادار اوراق بورس
  سازمان هنر نيكوكاري گذاري سرمايه صندوق تاسيس با برنيامد
  را هزار 67 پس از دوباره
  شاخص از هنر نيكوكاري صندوق سنا، گزارش به كرد.
  صادر در سود تقسيم با مختلط گذاري يه سرما صندوق
  نوع مدير شامل آن اركان كه بود خواهد ماهه
  مقاطع هگذاري سرماي مشاور شركت ثبت، مدير پتروشيمي
  صندوق گروه بر ها نكي با
  غلبه هنر، اعتباري صندوق اجرا، مدير آتي،
  آرمان است. مشار بهراد حسابرسي موسسه آن
  حسابرس صندوق مديرعامل ارجمندي، خليل
  غالمرضا كه «شپاس» «زاگرس» «جم»، «مارون»، از تهران بورس كل
  شاخص ارشاد فرهنگ وزير اقتصادي مشاور هنر بورس
  اعتباري
  گروه طرف از دادند تنزل 23/3 را شاخص جمعا ناچيز رشد با گذشته
  روز هاي كمك از بخشي گفت: خصوص اين در آردم
  اسالمي
  هاشم از «ميدكو» «بمپنا» «پترول»، نمادهاي ديگر شد. مواجه
  53واحدي صندوق مستقيم پرداخت طريق از هنرمندان به
  مالي كردند جلوگيري فرابورس شاخص بيشتر ريزش رشد خوب حدودي تا قبل روز مانند
  شاخص معرفي نكها با به ما خود را بخشي گيرد
  صورت كردند. كمك آن به واحد 67/0 جمعا ها، خودرويي خصوصا نمادها، از برخي
  كرد كنند. دريافت وام صورت به را مالي مبالغ تا كنيم
  م اما بودند. مواجه خريد صف با اوليه ساعت
  در هنرمندان براي ما كه است اين مسايل همه از تر «ونفت»
  مهم افسازي شف فشار ادامه در كرد. عرضه را خريد هاي صف
  بازار عنوان به يكنيم شناسايي هم را مالي
  ابزارهاي گذشته نفتروز صنعت گذاري سرمايه شركت معامالت، انتهايي ساعات در گرفت قوت
  فروش توليد براي ساخت سفارش اوراق بورس در
  نمونه اداره به خطاب كدال شبكه در هيي نام انتشار طي درحالي اين كرد. افت واحد 150 از بيش
  شاخص قرار كه فيلمي ترتيب اين به كرديم. طراحي
  فيلم شايعه چند به نسبت بورسي ناشران بر نظارت 002واحد از بيش توانست مي شاخص كه
  بود منتشر را مشاركتي اوراق قبل از شود ساخته
  است اين در داد. نشان سالعمل عك شركت اين درباره ندادند اجازه فروشندگان اما باشد داشته
  رشد اوراق اين تواند باشد قهمند عال هركس كند
  م قشم نفت سازي ره ذخي پروژه دهاست آم نامه بماند. باقي واحد هزار 76 كانال در
  شاخص نيز تازگي به همچنين داد: ادامه وي كند. خريداري
  را پاسارگاد بانك عامليت با ارزي تسهيالت دريافت اثر بيشترين متوالي روز دومين براي كه بانكيها راهاندازي را سرمايه بازار در هنر نيكوكاري
  صندوق تاكنون شركت، اين سرمايه افزايش همچنين از توانستند گذاشتند، كل شاخص بر را
  مثبت گرفته مجوز بورس سازمان از صندوق اين ايم. رده
  ك اين همچنين است. نداده تغيير را شركت EPS گروه در فروش فشار بهدليل شاخص شدن
  منفي نكرده آغاز را فعاليتش كامل هصورت هنوز اما
  است، را EPS بر موثر تغيير هرگونه كرده اعالم شركت در بانكيها هرچند كنند. جلوگيري
  پتروشيمي است شفاف كامال نيز صندوق اين فعاليت
  است. ميكند. رساني اطالع فرصت نخستين در اما دادند، نشان خود از خوبي رشد اوليه
  ساعات آثارشان توليد هنرمندان خواهند كه
  افرادي رشدهاي خريد صف از خبري كار پايان
  در خريداري صندوق از را واحدهايي كنند نمادها
  كمك آمد رفت حقتقدم سهام معامالت حجم نبود. درصدي
  4 آنها توانند مي بخواهند، كه هم وقت هر كنند
  مي گلوكوزان شركت معامالتي نماد گذشته روز درصدي 35 افزايش با قبل روز با مقايسه در
  نيز روي يتوانند مندان عالق ترتيب اين به بفروشند.
  را معامالتي گره رفع دستورالعمل مشمول (غگل)، بهنظر الت، معام از حجم اين با شد.
  مواجه كه هم وقت هر كنند گذاري يه سرما كشور
  هنر معامالتي نماد كرد. رشد درصد 12 از بيش شد كانال در كامال شاخص ديگر روز چند تا رسد مي كنند. خارج صندوق از را پولشان باشند،
  مايل (غپيرا)، پيرانشهر قند غذايي رآوردههاي شركت احتماال آن از پس شود. تثبيت واحد هزار 76
  به باتوجه (شبهرن)، بهران نفت شركت تقدم حق شد باعث آن قيمت رشد داشت قرار توجه ديگر، طرف از دادند. رشد واحد 11 13 ،17 را كل از بدهي اوراق الت معام سهم همچنين درصورت ميماند مذاكرات اخبار منتظر
  بازار صعودي سير (بدون قبل معامالتي روز در قيمت كشف عدم گذاري سرمايه سهام كند. رشد واحد 20 شاخص رشد مانع مهمترين شيميايي محصوالت گروه تومان 18ميليارد معادل 31درصد الت معام تا دو شاخص دارد جا مثبت، اخبار
  رسيدن شدند. معامله انجام آماده قيمت) نوسان محدوديت كه نيز (وصندوق) كشور بازنشستگي صندوق اين هاي سهم ارزش افت گرفت. لقب شاخص در گرچه نيز، تهران بورس كل شاخص بود. صورت، اين غير در كند. رشد ديگر واحد هزار سه سرمايه
  بازار مالي
  تامين توسعه المللي بين شركت معامالتي نماد همچنين موفق بود، خورده بلوكي مثبت 2درصد در شد. شاخص واحدي 49 كاهش به منجر گروه رشد با داد، نشان رشد واحد 230 تا ساعتي 27هزار تا تواند مي شاخص فروش، شدت بستهبه با تهران بهادار اوراق بورس شركت بازار
  معاون بيني پيش تعديل به باتوجه (ثاخت) ساختمان طرف از دهد. ارتقا واحد 16 را شاخص شد اساسي فلزات فلزي، هاي كانه استخراج گروههاي ايستاد 569واحد هزارو 75 عدد در 53واحدي يابد. كاهش نيز
  واحد سرمايه بازار مالي تامين صعودي سير به
  اشاره معامالتي نماد شد. متوقف سهم، هر درآمد (ومعادن) فلزات معادن توسعه شركت ديگر منفي اثرگذاران بعدي هاي رده در نيز مخابرات بماند. واحد هزار 76 كانال در باشد نتوانسته
  تا معامالتي قواعد تغيير در سرمايه بازار جديد
  رويكرد برگزاري از پس نيز (سشرق) شرق سيمان شركت گذاشت شاخص بر را منفي اثر بيشترين ،46 را شاخص ترتيب به هركدام گرفتند قرار بيشترين شد، اشاره تر پيش كه طور همان معامالت آمار اتفاق تهران بورس اوليه عرضه آخرين در
  گفت: سود تقسيم بر مبني ساالنه عادي عمومي مجمع از پس يابد. تنزل 92واحد شاخص شد باعث دادند. تنزل واحد 22 33 ها بانك گروه آن از كل شاخص بر مثبت اثر اردو ميلي دو ته، گذش روز معامالت طي داد. رخ سهامداري تركيب در هيي يسابق
  ب استفاده با قيمت نوسان محدوديت بدون نقدي، (فملي)، ايران مس صنايع ملي هاي شركت آن (وبملت)، ملت بانك سه نيز ها شركت ميان از تنهايي به گروه اين بود. اعتباري موسسات ارزش به بهادار اوراق هزار 779 ميليونو 495
  اشاره با فارس، با وگو گف در صحرايي
  علي معامله انجام آماده قيمتي تك حراج مكانيسم از پتروشيمي صنايع (اخابر)، ايران مخابرات صدر در (وپاسار) پاسارگاد (وتجارت) تجارت فهرست صدر در داد ارتقا واحد 88 را شاخص نوبت 994ورازه100 در ميلياردتومان 650
  (هلدينگ سيدكو شركت سهام اوليه عرضه
  به معامالتي نماد ديروز معامالت پايان در ضمنا شد. گروه رمايهگذاري س (فارس) خليجفارس گرفتند قرار شاخص بر اثرگذار هاي ركت ش گروه آن از پس گرفت. قرار صنايع اثرگذارترين تومان ميليارد 381 ميزان اين از شد.
  معامله تامين ميزان ايران) ملي بانك مجموعه زير
  سينمايي مجمع برگزاري جهت (بموتو)، موتوژن شركت شاخص ترتيب به هركدام (وبانك) ملي توسعه 02واحد 22 ،24 را شاخص ترتيب به هركدام در كه رشدي با نيز قطعات ساخت خودرو حقتقدم سهام معامالت به 95درصد)
  (معادل سيصد عنوان به سيدكو كرد: اظهار هلدينگ اين
  مالي هاي ورت تصويب براي ساالنه عادي عمومي دادند. تنزل واحد 16 18 ،19 ،22 را هاي بانك سهام كه بود درحالي اين دادند. رشد شاخص توانست داد، رخ آن به مربوط هاي سهم رقم كه يافت اختصاص فرابورس بورس
  در بورس دوم بازار فهرست در شركت پانزدهمين
  و عادي عمومي مجمع برگزاري همچنين مالي در كرد افت واحد نيز فرابورس شاخص انصار (وپارس) پارسيان (وبصادر)، صادرات هاي گروه همچنين دهد. ارتقا واحد 45 را الت معام شود. مي محسوب توجهي
  جالب سهم 004ميليون شد عرضه تهران بهادار
  اوراق مديره ات هي اعضاي انتخاب براي العاده وق هطور نمادهايي ترين مهم شد. بسته واحد 850 عدد از پس شد. معامله صفر مدار بر تقريبا (وانصار) مهندسي فني خدمات گذاري، سرمايه سهم ميلياردتومان 181 ارزش به نيز
  عمده 24هزار مالكيت به گسترده حجمي در شركت
  اين شد. متوقف بودند عبارت شدند شاخص اين كاهش باعث كه مركز در نيز (خساپا) سايپا شركت سهام ها، بانك شاخص ترتيب به آشاميدني غذايي محصوالت خورد. رقم معامالت حجم كل از درصدي 28
  هاي ضه عر طول در مالكيت ميزان اين كه رسيد
  نفر اينكه به اشاره با وي است. سابقه بورس
  اوليه تامين اهداف راستاي در بورس در اوليه هاي
  عرض ها پااليشگاه موضوع به اشاره با همچنين بورس نظرات نقطه پيشنهادات از بودجه، احكام
  تصويب بورس: ارشد مسووالن جمع در مجلس برييس
  ناي بورس اوليه عرضه آخرين گفت: شود، انجام
  مالي اقتصاد وزارت خوب تعامل با خوشبختانه گفت: كند. استفاده بازار
  فعاالن تامين عمده سهامدار براي تومان ميليارد 60
  تهران موضوع درخصوص گيري تصميم نفت، وزارت رييس آبادي، صالح دكتر نشست، اين
  در هها عرض اين خصوص، اين در داشت دنبال است
  مالي نظام راهبرد سرمايه بازار
  توسعه گرفته قرار اولويت در ها گاه پااليش كيفيسازي تقدير ضمن نيز بهادار اوراق بورس
  سازمان انجام آن وضعيت در تعادل بازار شرايط با
  متناسب نهايي تكليف تعيين با زودي، به اميدواريم است حضور سرمايه بازار به مجلس جدي اهتمام
  از اخيرا كه سوال اين به پاسخ در صحرايي شد.
  خواهد ها پااليشگاه نماد بازگشايي شاهد موضوع، اين مسووالن جمع در ابوترابيفرد الم حجتاالس سازي خصوصي سازمان هاي بهعرضه نسبت يي
  عده باشيم. بورس در همواره دولت، مجلس نگاه گفت: بازار،
  فعاالن بودند، كرده مطرح را انتقاداتي هماهنگي
  بدون تبيين ضمن نيز انرژي بورس مديرعامل اين نقش تقويت سرمايه بازار توسعه
  تقويت هماهنگي با سازي خصوصي هاي ضه عر تمام
  گفت: داخلي عرصه در سرمايه بازار راهبردي نقش است. بوده ملي اقتصاد در
  بازار طي يشود انجام تهران بورس بورس
  سازمان مالكيت حقوق به جدي توجه لزوم المللي، بين در بودجه بررسي موضوع به اشاره با
  وي مخابرات صادرات بانك نماد دو در تنها اخير،
  مدت به رمايهگذاران س اعتماد تقويت براي اشخاص بر يي، بودجه احكام از بخشي قطعا افزود:
  مجلس معاون نكرد. ايجاد هم مشكلي كه شد انجام
  عرضه حسيني دكتر دارد. قرار مدنظر را سرمايه بازار بازار، اين در حاضر مختلف صنايع سرمايه
  بازار كرد: تصريح تهران بهادار اوراق بورس شركت
  بازار درآمدهاي تحقق به كمك مالي، تامين شفافيت، فراگيري به باتوجه رو، اين از بود، خواهند
  اثرگذار كامال يسازي خصوص سازمان سهام واگذاري
  معاون مشاركت براي الزم زمينه كردن فراهم مالياتي غيرمستقيم مستقيم حضور سرمايه
  بازار مشكلي تا يكند، عمل بورس سازمان با
  هماهنگ بازار ممتاز ويژگيهاي از را اقتصاد در عمومي بازار اين در كشور مردم از زيادي
  بخش بورس نقش درباره وي نباشد. بازار براي بابت اين
  از اين به عنايت با كرد تاكيد برشمرد سرمايه تقويت براي مجلس دولت جدي برنامه
  نيز سال به نسبت آن مقايسه ها كت شر مالي تامين
  در همچون اقداماتي با كنيم تالش بايد كاركردها، ملي، اقتصاد در سرمايه بازار نقش بيشتر
  هرچه امسال ماه هفت طي مالي تامين كرد: تاكيد
  گذشته تقويت زمينه سيستماتيك، ريسك كاهش بودجه، تصويب بررسي فرآيند در است
  اميد ندهنده نشا اين كند مي برابري گذشته سال كل
  با در كنيم. فراهم را بازار اين به عمومي اعتماد بازار، اين در گذاران سرمايه ذينفعان انتظارات افزود: مجلس رييس نايب شود. پيگيري الزم هاي بنگاه تقويت در سرمايه بازار كليدي نقش صبح سرمايه، بازار فعاالن ارشد
  مديران تامين ابزارهاي ساير است آن
  سيرصعودي به سرمايه بازار فعاالن نيز نشست اين ادامه از بيش اعتماد براي زمينه گرفته قرار مدنظر مجلس، به دولت پيشنهادي اليحه در خوشبختانه ارتقاي مالي منابع تامين ازطريق اقتصادي ابوترابيفرد الم حجتاالس ميزبان
  ديروز تها شرك براي هم مشاركت اوراق جمله از
  مالي پرداختند. خود نظرات نقطه ها ديدگاه بيان سازمان سخنگوي شود. فراهم بازار، اين به پيش نقدينگي تقويت درخصوص خوبي تصميمات سمت به مالي منابع بهينه هدايت شفافيت، بودند. اسالمي شوراي مجلس رييس
  نايب يكند. آفريني نقش بزرگ هاي عه
  مجمو اقتصادي هاي اه بنگ نياز مورد گردش در سرمايه دولت، مالياتي درآمدهاي تقويت به كمك توليد، كه صميمي نشست اين در سنا، گزارش
  به دهي تسهيالت توان است، شده مقرر بيني پيش كاذب بازارهاي تضعيف اقتصاد، به بخشي ثبات شد، برگزار بهادار اوراق بورس سازمان محل
  در طبيعتا البته يابد، افزايش راستا، همين در ها نك با بر المللي، بين عرصه در مقتدرانه موثر حضور بازار اينكه بر تاكيد با فربي ترا ابو حجتاالسال نيز بانكي نظام هاي دغدغه مشكالت به رسيدگي ميان تعامالت تقويت نيست پوشيده مسووالن چشمگير بسيار تحول اخير، هاي سا طي
  سرمايه كها بان تا دارد قرار كار دستور در جدي هورت بص تواند مي دولت، مجلس سرمايه، بازار فعاالن از تحول، اين قطعا گفت: است، داشته ستودني
  و برآيند. مسووليت اين عهده از بتوانند باشد. راهگشا موثر بسيار بازار اين تقويت در مسووالن دلسوزانه همت تالش از ناشي كسو
  ي تسهيالتي سود نرخ كرد: تاكيد فرد ابوترابي بايد اينكه بيان با فرد ابوترابي الم حجتاالس ديگر، سوي از بازار اين فعاالن سرمايه
  بازار يابد كاهش آن از كمتر 22درصد به بايد بانكي نقاط قوت نقاط ها دغدغه كاركردها، مزايا، نظام هوشمندانه صحيح گذاري ست سيا از
  متاثر حاكي نيست واقعي اين، از باالتر هاي نرخ براي خوبي به بورس، در حاضر صنايع ضعف است. بوده خصوص اين
  در است الزم بوده ايران اقتصاد بودن بيمار از تبيين دولت مجلس در ويژه به تصميمگيران، شكوفايي رونق كليد اينكه بر تاكيد با
  وي درخصوص بهويژه الزم، اقدامات زمينه، اين در به تعامالت، اينگونه تقويت كرد: تاكيد شود، با رهبري معظم مقام توسط سرمايه،
  بازار شود. انجام غيرمجاز مالي موسسات ساماندهي سرمايه بازار با مرتبط تصميمات كيفيت ارتقاي اساسي قانون 44لصا كلي هاي سياست
  ابالغ هاي مزيت پتروشيمي صنعت به اشاره با وي رويكردي چنين از مجلس، كرد خواهد كمك بخش به اقتصادي بزرگ هاي بنگاه واگذاري
  و جز راهي هيچ كرد: اظهار صنعت، اين توجه قابل ميكند. استقبال است، گرفته صورت بازار اين ازطريق
  خصوصي عمال چراكه نداريم، پتروشيمي صنعت توسعه هاي سياست 44لصا قانون به اشاره با وي قطعي راهبرد سرمايه، بازار توسعه قطعا
  افزود: ندارد وجود پتروشيمي محصوالت تحريم امكان اظهار خصوص اين در رهبري معظم مقام ابالغي است ايران المي اس جمهوري مقدس
  نظام ارزي، درآمدهاي افزايش ضمن صنعت، اين توسعه دولتي اقتصاد از گذار حال در ايران اقتصاد كرد: را خصوص اين در الزم اهتمام دولت
  مجلس نرو اي از كرد، خواهد خارج تحريم ميدان از را كشور در طبيعتا است خصوصي بخش اقتصاد سمت به كمترين اصل، اين در داشت خواهند
  داشته خواهد برداشته صنعت اين توسعه روي پيش موانع آنچه اما كرد، خواهد بروز مشكالت برخي مسير، اين ندارد. وجود نظري اختالف ترديد بودجه بررسي به اشاره با مجلس رييس يب نا شد. همچنان روند، اين كه است اين دارد اهميت بسيار با مستمر تعامل از مجلس اينكه بيان با
  وي بررسي در دارد آمادگي مجلس افزود: مجلس در مالحظات تمامي رعايت دقت البته، جديت با كرد: اظهار كند، مي استقبال سرمايه بازار
  فعاالن تعادل سپهوند عكس:حجت
غلبه بانكي‌ها بر گروه پتروشيمي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1393/8/27
غلبه بانكي‌ها بر گروه پتروشيمي
شاخص دوباره از پس 76‌هزار برنيامد


شاخص كل بورس تهران روز گذشته با رشد ناچيز 35واحدي مواجه شد. شاخص مانند روز قبل تا حدودي خوب رشد كرد و برخي از نمادها، خصوصا خودرويي‌ها، در ساعت اوليه با صف خريد مواجه بودند. اما بازار صف‌هاي خريد را عرضه كرد. در ادامه فشار فروش قوت گرفت و در ساعات انتهايي معاملات، شاخص بيش از 150واحد افت كرد. اين درحالي بود كه شاخص مي‌توانست بيش از 200واحد رشد داشته باشد اما فروشندگان اجازه ندادند شاخص در كانال 76هزار واحد باقي بماند. بانكي‌ها كه براي دومين روز متوالي بيشترين اثر مثبت را بر شاخص كل گذاشتند، توانستند از منفي‌شدن شاخص به‌دليل فشار فروش در گروه پتروشيمي جلوگيري كنند. هرچند بانكي‌ها در ساعات اوليه رشد خوبي از خود نشان دادند، اما در پايان كار خبري از صف خريد و رشدهاي 4درصدي نبود. حجم معاملات سهام و حق‌تقدم نيز در مقايسه با روز قبل با افزايش 35‌درصدي مواجه شد. با اين حجم از معاملات، به‌نظر مي‌رسد تا چند روز ديگر شاخص كاملا در كانال 76‌هزار واحد تثبيت شود. پس از آن احتمالا بازار منتظر اخبار مذاكرات مي‌ماند و درصورت رسيدن اخبار مثبت، جا دارد شاخص دو تا سه‌هزار واحد ديگر رشد كند. در غير اين‌صورت، بسته‌به ‌شدت فروش، شاخص مي‌تواند تا 72‌هزار واحد نيز كاهش يابد.  آمار معاملاتطي معاملات روز گذشته، ‌دو‌ميليارد‌و 495‌ميليون‌و779‌هزار اوراق بهادار به ارزش 650ميليارد‌تومان و در 100‌هزارو994 نوبت معامله شد. از اين ميزان 381ميليارد تومان (معادل 59‌درصد) به معاملات سهام و حق‌تقدم در بورس و فرابورس اختصاص يافت كه رقم جالب‌توجهي محسوب مي‌شود. معاملات عمده نيز به ارزش 181ميليارد‌تومان و سهم 28‌درصدي از كل حجم معاملات رقم خورد. همچنين سهم معاملات اوراق بدهي از كل معاملات 13‌درصد و معادل 81 ميليارد‌تومان بود. شاخص كل بورس تهران نيز، گرچه در ساعتي تا 230واحد رشد نشان داد، با رشد 35واحدي در عدد 75‌هزار‌و965 واحد ايستاد تا نتوانسته باشد در كانال 76‌هزار واحد بماند. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، بيشترين اثر مثبت بر شاخص كل از آن گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري بود. اين گروه به‌تنهايي شاخص را 88واحد ارتقا داد و در صدر فهرست اثرگذارترين صنايع قرار گرفت. پس از آن گروه خودرو و ساخت قطعات نيز با رشدي كه در سهم‌هاي مربوط به آن رخ داد، توانست شاخص را 45واحد ارتقا دهد. همچنين گروه‌هاي سرمايه‌گذاري، خدمات فني و مهندسي و محصولات غذايي و آشاميدني به‌ترتيب شاخص را 17، 13 و 11واحد رشد دادند. از طرف ديگر، گروه محصولات شيميايي مهم‌ترين مانع رشد شاخص لقب گرفت. افت ارزش سهم‌هاي اين گروه منجر به كاهش 49واحدي شاخص شد. گروه‌هاي استخراج كانه‌هاي فلزي، فلزات اساسي و مخابرات نيز در رده‌هاي بعدي اثرگذاران منفي قرار گرفتند و هركدام به‌ترتيب شاخص را 46، 33 و 22واحد تنزل دادند.

از ميان شركت‌ها نيز سه بانك ملت (وبملت)، تجارت (وتجارت) و پاسارگاد (وپاسار) در صدر شركت‌هاي اثرگذار بر شاخص قرار گرفتند و هركدام به‌ترتيب شاخص را 24، 22 و 20واحد رشد دادند. اين درحالي بود كه سهام بانك‌هاي صادرات (وبصادر)، پارسيان (وپارس) و انصار (وانصار) تقريبا بر مدار صفر معامله شد. پس از بانك‌ها، سهام شركت سايپا (خساپا) نيز در مركز توجه قرار داشت و رشد قيمت آن باعث شد شاخص 20واحد رشد كند. سهام سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشور (وصندوق) نيز كه در 2‌درصد مثبت بلوكي خورده بود، موفق شد شاخص را 16واحد ارتقا دهد. از طرف ديگر شركت توسعه معادن و فلزات (ومعادن) بيشترين اثر منفي را بر شاخص گذاشت و باعث شد شاخص 29واحد تنزل يابد. پس از آن شركت‌هاي ملي صنايع مس ايران (فملي)، مخابرات ايران (اخابر)، صنايع پتروشيمي خليج‌فارس (فارس) و سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) هركدام به‌ترتيب شاخص را 22، 19، 18 و 16واحد تنزل دادند.

شاخص فرابورس نيز 3واحد افت كرد و در عدد 850واحد بسته شد. مهم‌ترين نمادهايي كه باعث كاهش اين شاخص شدند عبارت بودند از «مارون»، «جم»، «زاگرس» و «شپاس» كه جمعا شاخص را 32/3 تنزل دادند و از طرف ديگر نمادهاي «پترول»، «بمپنا» و «ميدكو» از ريزش بيشتر شاخص فرابورس جلوگيري كردند و جمعا 76/0 واحد به آن كمك كردند.  شفاف‌سازي «ونفت»شركت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ روز گذشته طي انتشار نامه‌يي در شبكه كدال و خطاب به اداره نظارت بر ناشران بورسي نسبت به چند شايعه درباره اين شركت عكس‌العمل نشان داد. در اين نامه آمده‌ است پروژه ذخيره‌سازي نفت قشم و دريافت تسهيلات ارزي با عامليت بانك پاسارگاد و همچنين افزايش سرمايه اين شركت، تاكنون EPS شركت را تغيير نداده است. همچنين اين شركت اعلام كرده هرگونه تغيير موثر بر EPS را در نخستين فرصت اطلاع‌رساني مي‌كند.  رفت و آمد نمادهاروز گذشته نماد معاملاتي شركت گلوكوزان (غگل)، مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي شد و بيش از 12‌درصد رشد كرد. نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند پيرانشهر (غپيرا)، حق تقدم شركت نفت بهران (شبهرن)، باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل (بدون محدوديت نوسان قيمت) آماده انجام معامله شدند. همچنين نماد معاملاتي شركت بين‌المللي توسعه ساختمان (ثاخت) باتوجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. نماد معاملاتي شركت سيمان شرق (سشرق) نيز پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تك‌قيمتي آماده انجام معامله شد. ضمنا در پايان معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو)، جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي و همچنين برگزاري مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده براي انتخاب اعضاي هيات‌مديره متوقف شد.نویسنده: گروه بورس هاشم آردم
توسعه بازار سرمايه راهبرد نظام است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1393/8/27
توسعه بازار سرمايه راهبرد نظام است
نايب‌رييس مجلس در جمع مسوولان ارشد بورس:


مديران ارشد و فعالان بازار سرمايه، صبح ديروز ميزبان حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي بودند.

به گزارش سنا، در اين نشست صميمي كه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير، تحول بسيار چشمگير و ستودني داشته است، گفت: قطعا اين تحول، از يك‌سو ناشي از تلاش و همت دلسوزانه مسوولان بازار سرمايه و فعالان اين بازار و از سوي ديگر، متاثر از سياست‌گذاري صحيح و هوشمندانه نظام در اين خصوص بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه كليد رونق و شكوفايي بازار سرمايه، توسط مقام معظم رهبري و با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به بخش خصوصي ازطريق اين بازار صورت گرفته است، افزود: قطعا توسعه بازار سرمايه، راهبرد قطعي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و مجلس و دولت اهتمام لازم در اين خصوص را داشته و خواهند داشت و در اين اصل، كمترين ترديد و اختلاف‌نظري وجود ندارد.

وي با بيان اينكه مجلس از تعامل مستمر با فعالان بازار سرمايه استقبال مي‌كند، اظهار كرد: نقش كليدي بازار سرمايه در تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي ازطريق تامين منابع مالي و ارتقاي شفافيت، هدايت بهينه منابع مالي به‌سمت توليد، كمك به تقويت درآمدهاي مالياتي دولت، ثبات‌بخشي به اقتصاد، تضعيف بازارهاي كاذب و حضور موثر و مقتدرانه در عرصه بين‌المللي، بر مسوولان پوشيده نيست و تقويت تعاملات ميان فعالان بازار سرمايه، مجلس و دولت، مي‌تواند در تقويت اين بازار بسيار موثر و راهگشا باشد.

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد با بيان اينكه بايد مزايا، كاركردها، دغدغه‌ها و نقاط قوت و نقاط ضعف صنايع حاضر در بورس، به‌خوبي براي تصميم‌گيران، به‌ويژه در مجلس و دولت تبيين شود، تاكيد كرد: تقويت اين‌گونه تعاملات، به ارتقاي كيفيت تصميمات مرتبط با بازار سرمايه كمك خواهد كرد و مجلس، از چنين رويكردي استقبال مي‌كند.

وي با اشاره به قانون اصل44 و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اين خصوص اظهار كرد: اقتصاد ايران در حال گذار از اقتصاد دولتي به‌سمت اقتصاد بخش خصوصي است و طبيعتا در اين مسير، برخي مشكلات بروز خواهد كرد، اما آنچه بسيار اهميت دارد اين است كه اين روند، همچنان با جديت و البته، دقت و رعايت تمامي ملاحظات لازم پيگيري شود. نايب‌رييس مجلس افزود: خوشبختانه در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس، تصميمات خوبي درخصوص تقويت نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي پيش بيني و مقرر شده است، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها در همين راستا، افزايش يابد، البته طبيعتا رسيدگي به مشكلات و دغدغه‌هاي نظام بانكي نيز به‌صورت جدي در دستور كار قرار دارد تا بانك‌ها بتوانند از عهده اين مسووليت برآيند.

ابوترابي‌فرد تاكيد كرد: نرخ سود تسهيلاتي بانكي بايد به 22درصد و كمتر از آن كاهش يابد و نرخ‌هاي بالاتر از اين، واقعي نيست و حاكي از بيمار بودن اقتصاد ايران بوده و لازم است در اين زمينه، اقدامات لازم، به‌ويژه درخصوص ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز انجام شود.

وي با اشاره به صنعت پتروشيمي و مزيت‌هاي قابل‌توجه اين صنعت، اظهار كرد: هيچ راهي جز توسعه صنعت پتروشيمي نداريم، چراكه عملا امكان تحريم محصولات پتروشيمي وجود ندارد و توسعه اين صنعت، ضمن افزايش درآمدهاي ارزي، كشور را از ميدان تحريم خارج خواهد كرد، از اين‌رو موانع پيش روي توسعه اين صنعت برداشته خواهد شد. نايب‌رييس مجلس با اشاره به بررسي بودجه در مجلس افزود: مجلس آمادگي دارد در بررسي و تصويب احكام بودجه، از پيشنهادات و نقطه‌نظرات فعالان بازار استفاده كند.

در اين نشست، دكتر صالح‌آبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ضمن تقدير از اهتمام جدي مجلس به بازار سرمايه و حضور حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در جمع مسوولان و فعالان بازار، گفت: نگاه مجلس و دولت، همواره تقويت و توسعه بازار سرمايه و تقويت نقش اين بازار در اقتصاد ملي بوده است.

وي با اشاره به موضوع بررسي بودجه در مجلس افزود: قطعا بخشي از احكام بودجه‌يي، بر بازار سرمايه و صنايع مختلف حاضر در اين بازار، اثرگذار خواهند بود، از اين‌رو، باتوجه به فراگيري بازار سرمايه و حضور مستقيم و غيرمستقيم بخش زيادي از مردم كشور در اين بازار و نيز برنامه جدي دولت و مجلس براي تقويت هرچه بيشتر نقش بازار سرمايه در اقتصاد ملي، اميد است در فرآيند بررسي و تصويب بودجه، انتظارات ذي‌نفعان و سرمايه‌گذاران در اين بازار، مدنظر قرار گرفته و زمينه براي اعتماد بيش از پيش به اين بازار، فراهم شود. سخنگوي سازمان بورس همچنين با اشاره به موضوع پالايشگاه‌ها گفت: خوشبختانه با تعامل خوب وزارت اقتصاد و وزارت نفت، تصميم‌گيري درخصوص موضوع كيفي‌سازي پالايشگاه‌ها در اولويت قرار گرفته است و اميدواريم به‌زودي، با تعيين‌تكليف نهايي اين موضوع، شاهد بازگشايي نماد پالايشگاه‌ها در بورس باشيم.

مديرعامل بورس انرژي نيز ضمن تبيين نقش راهبردي بازار سرمايه در عرصه داخلي و بين‌المللي، لزوم توجه جدي به حقوق مالكيت اشخاص براي تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه را مدنظر قرار دارد. دكتر حسيني شفافيت، تامين مالي، كمك به تحقق درآمدهاي مالياتي و فراهم كردن زمينه لازم براي مشاركت عمومي در اقتصاد را از ويژگي‌هاي ممتاز بازار سرمايه برشمرد و تاكيد كرد با عنايت به اين كاركردها، بايد تلاش كنيم با اقداماتي همچون كاهش ريسك سيستماتيك، زمينه تقويت اعتماد عمومي به اين بازار را فراهم كنيم. در ادامه اين نشست نيز فعالان بازار سرمايـه به بيان ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.نویسنده:
بازار سرمايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1393/8/27
بازار سرمايه


حمايت بورس از هنرمندانسازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولي خود را با تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري هنر صادر كرد. به گزارش سنا، صندوق نيكوكاري هنر از نوع صندوق سرمايه‌گذاري مختلط با تقسيم سود در مقاطع 6ماهه خواهد بود كه اركان آن شامل مدير صندوق و مدير ثبت، شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي، مدير اجرا، صندوق اعتباري هنر، حسابرس آن و موسسه حسابرسي بهراد مشار است.

غلامرضا خليل ارجمندي، مديرعامل صندوق اعتباري هنر و مشاور اقتصادي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين خصوص گفت: بخشي از كمك‌هاي مالي به‌هنرمندان از طريق پرداخت مستقيم صندوق صورت مي‌گيرد و بخشي را خود ما به‌بانك‌ها معرفي مي‌كنيم تا مبالغ مالي را به‌صورت وام دريافت كنند. مهم‌تر از همه مسايل اين است كه ما براي هنرمندان ابزارهاي مالي را هم شناسايي مي‌كنيم به‌عنوان نمونه در بورس اوراق سفارش ساخت براي توليد فيلم طراحي كرديم. به اين ترتيب فيلمي كه قرار است ساخته شود از قبل اوراق مشاركتي را منتشر مي‌كند و هركس علاقه‌مند باشد مي‌تواند اين اوراق را خريداري كند. وي ادامه داد: همچنين به تازگي نيز صندوق نيكوكاري هنر در بازار سرمايه را راه‌اندازي كرده‌ايم. اين صندوق از سازمان بورس مجوز گرفته است، اما هنوز به‌صورت كامل فعاليتش را آغاز نكرده است. فعاليت اين صندوق نيز كاملا شفاف است و افرادي كه مي‌خواهند به‌هنرمندان و توليد آثارشان كمك كنند واحدهايي را از صندوق خريداري مي‌كنند و هر وقت هم كه بخواهند، مي‌توانند آنها را بفروشند. به اين ترتيب علاقه‌مندان مي‌توانند روي هنر كشور سرمايه‌گذاري كنند و هر وقت هم كه مايل باشند، پولشان را از صندوق خارج كنند.سير صعودي تامين مالي بازار سرمايهمعاون بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به سير صعودي تامين مالي بازار سرمايه و رويكرد جديد بازار سرمايه در تغيير قواعد معاملاتي گفت: در آخرين عرضه اوليه بورس تهران اتفاق بي‌سابقه‌يي در تركيب سهامداري رخ داد.

علي صحرايي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به‌عرضه اوليه سهام شركت سيدكو (هلدينگ سينمايي زير مجموعه بانك ملي ايران) و ميزان تامين مالي اين هلدينگ اظهار كرد: سيدكو به‌عنوان سيصد و پانزدهمين شركت در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و 400ميليون سهم اين شركت در حجمي گسترده به مالكيت 42هزار نفر رسيد كه اين ميزان مالكيت در طول عرضه‌هاي اوليه بورس بي‌سابقه است. وي با اشاره به اينكه عرضه‌هاي اوليه در بورس در راستاي اهداف تامين مالي انجام مي‌شود، گفت: آخرين عرضه اوليه بورس تهران 60ميليارد تومان براي سهامدار عمده تامين مالي به‌دنبال داشت و در اين خصوص، اين عرضه‌ها متناسب با شرايط بازار و تعادل در وضعيت آن انجام خواهد شد. صحرايي در پاسخ به اين سوال كه اخيرا عده‌يي نسبت به‌عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي بدون هماهنگي انتقاداتي را مطرح كرده بودند، گفت: تمام عرضه‌هاي خصوصي‌سازي با هماهنگي سازمان بورس و بورس تهران انجام مي‌شود و طي مدت اخير، تنها در دو نماد بانك صادرات و مخابرات عرضه انجام شد كه مشكلي هم ايجاد نكرد. معاون بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران تصريح كرد: معاون واگذاري سهام سازمان خصوصي‌سازي كاملا هماهنگ با سازمان بورس عمل مي‌كند، تا مشكلي از اين بابت براي بازار نباشد. وي درباره نقش بورس در تامين مالي شركت‌ها و مقايسه آن نسبت به‌سال گذشته تاكيد كرد: تامين مالي طي هفت ماه امسال با كل سال گذشته برابري مي‌كند و اين نشان‌دهنده سيرصعودي آن است و ساير ابزارهاي تامين مالي از جمله اوراق مشاركت هم براي شركت‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ نقش‌آفريني مي‌كند.نویسنده:
  ‌اي
  تاالر‌نقره Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  1 انرژي
  0 كاال ri.repapswenlodaat@alakesruob
  بورس 66420769 ريالي 3ميليارد 525
  معامالت شفاف سريع مطمئن، المللي بين تجارت (UEI)
  مبادالت بورسي بين الكترونيكي اتحاديه اعضاي همه موافقت
  با بيش ارزش به ديروز كاال انواع تن هزار 203 از
  بيش قزاقستان، ارمنستان، كشورهاي ايران كشور
  بين كاال بورس فيزيكي بازار در ريال 5253ميليارد
  از عضو عنوان به روسيه بالروس اوكراين قرقيزستان، شد امضا کاال بورس شدن جهاني
  حكم شد.
  دادوستد حاكي گزارش اين يابد. مي توسعه اتحاديه اين
  ناظر فوالد شركت كاال، بورس عمومي روابط گزارش
  به بهميزباني )IEU( بورسي بين الكترونيكي اتحاديه در )IEU( بورسي بين الكترونيكي اتحاديه
  اعضاي المللي، بين نشست اين روز دومين بعدازظهر در
  است، قيمت به Cرا تختال تن هزار 40 جنوب
  هرمزگان ايران كاالي بورس عضويت تهران، در ايران كاالي بورس در اتحاديه اين بينالمللي نشست روز دومين
  بعدازظهر نمايندگان با كاال بورس كارشناسان مديران حضور
  با صنعتي محصوالت تاالر در ريال 320 41هزار اعضا تصويب مورد آرا، اتفاق به مطرح اتحاديه اين در نهاد اين در را ايران كاالي بورس عضويت توافقنامه
  تهران، طرفين مربوطه، هاي پنل در اتحاديه عضو
  كشورهاي 511هزار معامله همچنين، كرد. معامله
  معدني اتحاديه در ايران كاالي بورس باعضويت گرفت. قرار كردند. امضا بينلمللي فراهم عضو، هاي بورس بين اطالعات تبادل خصوص
  در اصفهان مباركه فوالد شركت فوالدي انواع تن 280
  سرمايه بازار هاي گام ترين مهم از يكي عنوان به IEU برگزاري پي در كاال، بورس عمومي روابط گزارش
  به چندجانبه دوجانبه معامالت الكترونيكي بستر
  كردن تاالر در همچنين شد. ثبت مچينگ سيستم
  در هاي سال در المللي بين ارتباطات توسعه براي ايران كشورهاي كااليي هاي بورس المللي بين نشست
  دومين آغاز براي كاال چند انتخاب ايران كاالي بورس
  با ماده انواع 6498تن پتروشيمي، نفتي هاي رآورده
  ف ميخورد رقم كشور سرمايه بازار در نو فصلي اخير، قالب در شرقي اروپاي )CIS( المنافع مشترك
  مستقل كردند. حاصل توافق الكترونيكي
  معامالت نار، پلي آرياساسول، پتروشيمي هاي مجتمع
  پليمري معامله مورد زرشيمي نويد مارون شازند، جم،
  تبريز، 51هزار معامله شاهد همچنين تاالر اين گرفت.
  قرار شده انجام اين از پيش كه ههايي عرض با بورس
  در باتوم وكيوم 007تن هزار 14 قير، انواع تن 450
  و انرژي بورس در تاكنون كه چيزي گفت: است،
  متفاوت است، ذكر شايان بود. كات لوب انواع تن هزار پن
  و آن تحويل محل داخلي مصارف براي شده،
  عرضه قيران روز، فراشيمي هاي شرك 6070 قير تن 3800
  نفت وزير كه چيزي آن اما است، بوده كشور داخل
  در تاالر در اروميه عايق گام بام ايرانيان ستاره
  پخش تحويل اينكه بيان با وي است. صادراتي كردند
  اعالم تاالر در ديروز است، گفتني رسيد. فروش به
  صادراتي صادراتي مناطق در انرژي، بورس در شده عرضه
  نفت خراسان شكرسفيد تن 200 كشاورزي،
  محصوالت را آن نفت، اين خريد از پس خريدار افزود: بود
  خواهد شد. معامله ريال هزار 19 قيمت به
  رضوي نفت خريدار گذشته در اما كند كشور وارد وان
  تنم صادرات البته نداشت. را آن صادرات حق بورس،
  رينگ‌جهاني
  از هاي اه پااليشگ در تصفيه از پس فرآورده قالب
  در شركت الملل بين امور مدير بود. پذير مكان
  داخلي اعالم نفت وزير كه چيزي ولي افزود: ايران نفت
  ملي تواند نمي شده فروخته نفت كه معناست اين به
  كرد موقع در بايد خريدار ديگر عبارت به شود. كشور
  وارد فوالد مصرف انداز
  چش صادراتي بنادر به را خود ياي كشت خام، نف
  تحويل ايتاليا فوالد صنعت ميالدي جاري سال رود
  انتظار بگيرد. تحويل را آن
  بياورد بيني پيش شود. رو روبه فوالد مصرف منفي رشد
  با سال به نسبت درصد 5دهم فوالد ظاهري مصرف UEI
  شده اعضاي به نفت فروش احتمال همدرصد د3 واقعي مصرف باشد داشته افت 2013
  هاي روز طي اينكه به توجه با حاكيست، گزارش
  اين 2015 سال در مصرف ميزان مانداز چش يابد. سرمايه
  كاهش بازار به سياه طالي ورود براي ساز سرنوشت
  جلسه الكترونيكي اتحاديه به ايران كاالي بورس
  گذشته واقعي مصرف 3درصد ظاهري مصرف است
  مثبت حسيني سيدعلي است، پيوسته IEU(يسروب
  بين است آن از حاكي آمار داشت. خواهد بهبود
  5,2درصد اين ارتباط برقراري درباره انرژي بورس
  مديرعامل 3درصد امسال سازي ودرو بخش فوالد مصرف
  كه كاري ارتباط برقراري گفت: IEU اتحاديه با
  بورس بخش در ولي داشت خواهد فوالد مصرف در
  بهبود هوشمند شكل به اگر يي منطقه بينالمللي مجامع
  با است. شده برآورد كاهش 6درصد از بيش وساز كما
  ساخت از نفت معامالت خروج براي شرط
  2 فروش افزود: وي شود. گرفته النيك به بايد
  باشد، 7,1درصد امسال ايتاليا در خام فوالد توليد حال اين
  با الكترونيكي اتحاديه اعضاي طريق از ايران گاز
  نفت آينده سال داشت خواهد بهبود قبل سال به انرژي
  نسبت بورس
  گروه است. نفت ملي شركت موافقت به منوط بورسي،
  بين قيمت كشف به توان سرمايه بازار در سياه طالي شود. عرضه انرژي بورس فيزيكي تاالر در ار اي البته نفت قيمت براي خاصي پيشنهاد خصوصي بخش آيا بازار در تام نف عرضه است. شده بيني پيش درصدي 2،5 رشد بيات
  نيز
  رامين اين نفت ملي شركت اگر افزود: ادامه در
  حسيني كشور، گاز نفت ذخاير به باتوجه منطقه در نفت نفتخام بار 66 مرداد پايان تا كه بود درحالي اين امور بايد را نفت قيمت كرد: تصريح است، داده ارايه داستان يك به مبدل
  سرمايه انرژي بورس طريق از نفت فروش براي را
  عزم فروش جهت الزم زيرساخت ايجاد ملي شركت وسيله به گفته به كند. اعالم ايران نفت ملي شركت الملل بين نامدار بيژن كه درحالي است. شده كشب
  هزاروي ورق بازار
  ثبات از مانعي هيچ باشد، داشته كااليي ورسهاي
  ساير خصوصي، هاي پااليشگا به نفت روي انرژي بورس در نفت قيمت ايران، نفت ملي شركت الملل بين امور مدير طالي مجدد عرضه از پيش چندي نفت وزير
  زنگنه آن از حاكي پلتس موسسه هاي قيمت شاخص
  آخرين اشاره با مسوول مقام اين ندارد. وجود بورس
  طرف توسعه جهت راهكاري ايجاد كه رفت معامالتي تابلوي قيمت براساس قطع طور انرژي بورس در نفت روزانه مهر پايان تا گفت داد خبر بورس در
  سياه اروپا غرب شمال داخلي بازار در گرم ورق كه
  است درخصوص رهبري معظم مقام ابالغي هاي ست سيا
  به كاهش خام نفت پااليشي ظرفيت معامله نوبت، 12 در فقط اين است قرار چون بود خواهد ايران صادراتي نفت چندي از پس رود، تابلو روي نفت بشكه
  001هزار كه شده ثبت كارخانه درب تن هر سنت يورو 412
  گفت: گازي نفت محصوالت فروش بخشي
  تنوع نفت خريداران افزايش امفروشي دفعاتي در شد. انجام خصوصي بخش توسط كشور از خارج در نفت ميزان ملي شركت الملل بين امور مدير قمصري
  محمود براي نهها كارخا پيشنهادي قيمت است. داشته
  ثبات وزارت نظر توافق به منوط نفتي رآوردههاي
  عرضه اقدام اين آخر دست كرد. اشاره معامله خام نفت كه هم خصوصي بخش آيا اينكه درباره وي برسد. فروش به انرژي بورس در محصول اين عرضه كرد اعالم
  نفت 415 بين آينده سال ژانويه تا سال سوم ماهه سه
  حمل اختيار در حوزه اين در تذاري سياس چون است،
  نفت سرمايه جذب موجبات يتواند اين از كمي درصد شده، كرد: اظهار ندارد، لمللي بين هاي قيمت با مخالفتي فراهم تا كه است تمهيدات الزامات سري
  نيازمند هاي قيمت ها نه كارخا فعال است. تن هر 024يورو
  تا خاطرنشان انرژي بورس مديرعامل است. نفت
  وزارت بخش گذاري سرماي امكان ايجاد بهرو رو تقاضا با محصول خريد براي يينتر پا قيمت دنبال آنها كه است طبيعي درحالي اين ندارد. وجود نفت عرضه امكان آنها
  شدن اند. رده نك اعالم را
  جديد نفت معامالت براي مانعي انرژي بورس طرف از
  كرد: را كشور انرژي بخش در خصوصي اقبال به توجه با است. بوده هاي قيمت با مخالفتي حال عين در ولي هستند نفت در نفت ملي شركت الملل بين امور مدير كه
  است ندارد وجود نملل بيال رينگ در هايش رآورده
  گاز آورد. فراهم محصول اين عرضه به كم ندارند. ايران نفت ملي شركت سوي از شده ارايه بورس در نفت عرضه براي خود اظهارنظر
  جديدترين است. فراهم كامل طور آن
  زمينه جاري سال مرداد 20 از به منوط را سياه طالي عرضه شد قائل را شرط
  دو در قمصري گفته
  به ميلگرد قيمت جديد
  افت عرضه جزييات تمديره هيا دستور بنابر بورس در نفت عرضه بر مروري اينكه بيان با قمصري است. كرده شرط دو اين
  تحقق مسووالن با توافق
  صورت تا آمده پايين اخيرا چين شمال در ميلگرد گاز
  قيمت نفت مبادالت براي IEU آمادگي امور مدير گزارش، اين براساس عرضه نفت ملي شركت 22تير در نار نخستيب براي گزارش، اين براساس بورس مسووالن با پرداخت نحوه نفت قيمت مورد
  در قيمت خصوص در
  بورس شروع با گذشته پنجشنبه شود. بيشتر خريد به
  تمايل الكترونيكي اتحاديه رييس كه است درحالي اين مهر در نفت ملي شركت الملل بين انرژي بورس در تخام نف تابلو روي كاال بورس در خام نف كه بود 90لاس توافق درصورت داشت: اظهار شود، حاصل توافق
  بايد پرداخت نحوه
  نفت قيمت برخي اپك اجالس از پس پكن در بازار كار
  به تهران در اتحاديه اين نشست حاشيه در نورسي
  بيب عرضه يبر مبن نفت وزير اعالم از پس شد. متوقف باري نخستين نگرفت، صورت يي معامله ولي رفت، اول هفته نفت بشكه هزار 100 باال، موضوع دو
  درباره نفت بشكه هزار 100
  نقدي بازار در ميلگرد قيمت آخرين آوردند. پايين
  را اتحاديه اعضاي تمايل درخصوص سوالي به پاسخ
  در گفته انرژي بورس در نفت مجدد كه 09بود سال 62مرداد رفت فروش خام نف كه شود. عرضه انرژي بورس در
  آذر بورس در آذر اول
  هفته تن هر 044دالر تا 439 داشته افت تن هر در
  3دالر گفت: گاز نفت معامالت براي بورسي بين
  الكترونيكي كه نيست بار نخستين براي اين بود: نفت عرضه مزاياي هاي عه يرمجمو از يكي به خام نفت بشكه 005هزار اين در افزود: نفت ملي شركت الملل بي امور
  مدير ميشود ضه عر
  انرژي آخرين شد. ثبت افزوده ارزش بر ماليات 71درصد
  با هستيم. انرژي بورس با مذاكره
  آماده بورس در صادراتي هصورت نفت انرژي بورس در نفت عرضه ديگر معامله اين از بعد شد. فروخته نفت ملي شركت بورس نفت ملي شركت بين متعددي جلسات
  زمينه معادل تن 31300 پكن بازار در ميلگرد
  موجودي اين در بررسي امكان افزود: وارداكيان گريگور كار اين هم نفت پيشين وزير زمان در يشود، عرضه خواهد همراه به كشور اقتصاد براي فراواني اي مزي با اينكه تا نگرفت صورت كاال بورس در نفت عرضه هفته اين آخر كه يي جلس در است قرار شد
  برگزار انتظار رسيد. 007952تن به رفته باال درصد 13,7
  براي مذاكره امكان است اقدام دست در
  خصوص پس رفت فروش به محموله يك تنها كه شد انجام است نفت فروش در شفافيت مزيت نخستين داشت، وزير زنگنه نامدار بيژن يازدهم، دولت آمدن كار روي آن پرداخت نحوه نفت قيمت درباره يشود
  برگزار بر كند كمتر را تقاضا زمستان فصلي ركود يد مو انرژي بورس طريق از گاز نفت معامالت
  انجام شد. متوقف نفت هاي عرض آن از مسايل از بسياري آمدن هوجود از واند امر اين كه به نفتخام بشكه 920ورازه2 روزانه داد دستور نفت بورس در نفت عرضه سازوكار اينكه ضمن شود،
  بحث كند. وارد بيشتري منفي اثر بازار قيمتهاي دارد. وجود ورسي بي الكترونيكي
  اتحاديه نفت يي بشكه هزار 100 عرضه اينكه بيان با قمصري عرضه هاي يت مز ديگر از كند. جلوگيري مشكالت بورس در جاري سال فروردين 17 از ريالي صورت اينكه درباره قمصري است. فراهم اكنون
  انرژي است. رسيده جاري سال در تن هزار 20 به آن باغي محصوالت است شاورزي
  پايين رينگ بهبود براي
  تالش افزايش كشور در را زراعي باغي محصوالت توليد خوب بذرهاي اينكه بيان با نازاده
  ب اتحاديه اين اختيار در محصول اين خود ماش بذر توليد حاضر حال در افزود:
  ده كرده عمل ضعيف كاال بورس صادراتي رينگ در كشاورزي بخش اخير هاي ال
  در كلزا، روغني دانه روي دارند فعاليت ما با كه كارشناساني با داريم بنا آينده در
  است كشور يهاي تعاون مركزي اتحاديه باكمك جاري سال در بخش اين اميدواريم
  كه دهيم. افزايش كشور در را آن توليد ميزان كنيم كار سويا
  گندم ببخشد. بهبود خود فعاليت جايگاه به كاال بورس شركت
  همكاري رب روسيه به ارسال محموله نخستين است قرار اينكه بيان با اتحاديه اين
  مدير روستايي هاي تعاون مركزي اتحاديه مديرعامل خبرنگاران، باشگاه گزارش
  به قرار نيست محصول اين به محدود فقط صادرات اين افزود: باشد فرنگي
  گوجه كشاورزان حضور زمينه كاال بورس آتي معامالت گفت: فوق مطلب بيان با
  كشاورزي بعدي مراحل در را معدني آب مربا نظير محصوالتي محموله اين ارسال با
  است قيمت كاهش شاهد ما كرده پررنگ بخش اين در را اتحاديه اين خود همچنين
  و كنيم.
  صادر هستيم. حوزه اين در كشاورزي هاي اده نه ذرت نظير استراتژيك
  محصوالت دو از كه ييرد صورت عراق كشور ما صادرات حاضر حال در افزود: ادامه در
  وي هكتار هزار پن بر بالغ زميني در جيرفت صنعت كشت داد: ادامه بنازاده
  عباس يكنند. صادر را خود محصوالت كشور اين به ما غذايي هصنايع
  كارخان صنعت كشت اين اما پرداخته، ذرت خصوص زراعي باغي محصوالت هتوليد
  ب هايي كت شر نظر تحت اتحاديه اين هاي فعاليت كليه شد: يادآور پايان در
  بنازاده كشت توليد ولي بوده فعال مركبات نظير باغي محصوالت توليد زمينه در
  بيشتر شهيدرجايي صنعت كشت خصوصا گيرد صورت دارند فعاليت نوع چند
  كه سطح در آن توليد ولي بوده فعال بيشتر زراعي زمينه در رجايي شهيد مركز
  صنعت بودهاند. فعال غذايي صنايع محصوالت توليد زمينه در بسيار جيرفت رهاي
  تاالر روزانه‌ (تن)
  آمار‌ معامله حجم ال) (ري انی پاي مت قي ال) (ري عرضه پايه مت قي کننده تولي کاال 025,1
  نام 10,313 10,313 جی نفت 6070 006
  قير 10,313 10,313 جی نفت 85100 000,5
  قير 14,012 14,012 تهران تندگويان نفت پااليش سنگين كات 000,52
  لوب 14,320 14,320 جنوب هرمزگان فوالد 037,64
  تختال 16,707 16,707 اصفهان مباركه فوالد گرم 521
  ورق 19,000 19,000 رضوی خراسان سفيد 034,24
  شكر 20,200 20,200 اصفهان مباركه فوالد سرد 085,5
  ورق 21,952 21,952 اصفهان مباركه فوالد گالوانيزه
  ورق OFF C30S نساجی پروپيلن 04
  پلی 42,699 40,477 مارون 1
  پتروشيمی 231
  درجه 44,974 44,974 مارون پتروشيمی X30G شيميايی پروپيلن 041
  پلی 44,974 44,974 شازند پتروشيمی HP550J نساجی پروپيلن 061
  پلی 44,974 44,974 شازند پتروشيمی HP550J نساجی پروپيلن 485,1
  پلی 44,974 44,974 مارون پتروشيمی Z30S نساجی پروپيلن 993
  پلی 44,974 44,974 زرشيمی نويد ZH510L نساجی پروپيلن 001,1
  پلی 46,402 46,191 شازند پتروشيمی EX3 اكستروژن سنگين اتيلن 836
  پلی 46,497 46,497 جم پتروشيمی CRP100N لوله سنگين اتيلن 451
  پلی 46,497 46,497 جم پتروشيمی CRP100N لوله سنگين اتيلن 12
  پلی 47,032 47,032 زرشيمی نويد شيميايی پروپيلن پلی
حكم جهاني شدن بورس كالا امضا شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1393/8/27
حكم جهاني شدن بورس كالا امضا شد
با موافقت همه اعضاي اتحاديه الكترونيكي بين بورسي (IEU)


اعضاي اتحاديه الكترونيكي بين بورسي (IEU) در بعدازظهر دومين روز نشست بين‌المللي اين اتحاديه در تهران، توافقنامه عضويت بورس كالاي ايران را در اين نهاد بين‌المللي امضا كردند.

به گزارش روابط عمومي بورس كالا، در پي برگزاري دومين نشست بين‌المللي بورس‌هاي كالايي كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) و اروپاي‌شرقي در قالب اتحاديه الكترونيكي بين بورسي (IEU) به‌ميزباني بورس كالاي ايران در تهران، عضويت بورس كالاي ايران در اين اتحاديه مطرح و به اتفاق آرا، مورد تصويب اعضا قرار گرفت.   باعضويت بورس كالاي ايران در اتحاديه IEU به‌عنوان يكي از مهم‌ترين گام‌هاي بازار سرمايه ايران براي توسعه ارتباطات بين‌المللي در سال‌هاي اخير، فصلي نو در بازار سرمايه كشور رقم مي‌خورد و مبادلات و تجارت بين‌المللي مطمئن، سريع و شفاف بين كشور ايران و كشورهاي ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، اوكراين و بلاروس و روسيه به‌عنوان عضو ناظر اين اتحاديه توسعه مي‌يابد. اين گزارش حاكي است، در بعدازظهر دومين روز اين نشست بين‌المللي، با حضور مديران و كارشناسان بورس كالا با نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه در پنل‌هاي مربوطه، طرفين در خصوص تبادل اطلاعات بين بورس‌هاي عضو، فراهم كردن بستر الكترونيكي معاملات دوجانبه و چندجانبه با بورس‌كالاي ايران و انتخاب چند كالا براي آغاز معاملات الكترونيكي توافق حاصل كردند.

 نویسنده:
2 شرط براي خروج معاملات نفت از كما
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1393/8/27
2 شرط براي خروج معاملات نفت از كما
جلسه سرنوشت ساز براي ورود طلاي سياه به بازار سرمايه


به گفته قمصري در صورت توافق با مسوولان بورس در خصوص قيمت نفت و نحوه پرداخت 100هزار بشكه نفت هفته اول آذر در بورس انرژي عرضه مي‌شود  عرضه نفت‌خام در بازار سرمايه مبدل به يك داستان هزارويك‌شب شده است. درحالي كه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت چندي پيش از عرضه مجدد طلاي سياه در بورس خبر داد و گفت تا پايان مهر روزانه 100هزار بشكه نفت روي تابلو مي‌رود، پس از چندي محمود قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت اعلام كرد عرضه اين محصول در بورس انرژي نيازمند يك‌سري الزامات و تمهيدات است كه تا فراهم شدن آنها امكان عرضه نفت وجود ندارد. اين درحالي است كه مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت در جديدترين اظهارنظر خود براي عرضه نفت در بورس دو شرط را قائل شد و عرضه طلاي سياه را منوط به تحقق اين دو شرط كرده است.  قمصري با بيان اينكه در مورد قيمت نفت و نحوه پرداخت با مسوولان بورس بايد توافق حاصل شود، اظهار داشت: درصورت توافق درباره دو موضوع بالا، 100هزار بشكه نفت هفته اول آذر در بورس انرژي عرضه مي‌شود.   

مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت افزود: در اين زمينه جلسات متعددي بين شركت ملي نفت و بورس برگزار شد و قرار است در جلسه‌يي كه آخر اين هفته برگزار مي‌شود درباره قيمت نفت و نحوه پرداخت آن بحث شود، ضمن اينكه سازوكار عرضه نفت در بورس انرژي هم‌اكنون فراهم است.  قمصري درباره اينكه آيا بخش خصوصي پيشنهاد خاصي براي قيمت نفت ارايه داده است، تصريح كرد: قيمت نفت را بايد امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران اعلام كند.  به گفته مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، قيمت نفت در بورس انرژي به‌طور قطع براساس قيمت نفت صادراتي ايران خواهد بود چون قرار است اين ميزان نفت در خارج از كشور توسط بخش خصوصي به فروش برسد.  وي درباره اينكه آيا بخش خصوصي مخالفتي با قيمت‌هاي بين‌المللي ندارد، اظهار كرد: طبيعي است كه آنها دنبال قيمت پايين‌تر براي خريد نفت هستند ولي در عين حال مخالفتي با قيمت‌هاي ارايه شده از سوي شركت ملي نفت ايران ندارند.  مروري بر عرضه نفت در بورسبراساس اين گزارش، براي نخستين‌بار در 22تير سال90 بود كه نفت‌خام در بورس كالا روي تابلو رفت، ولي معامله‌يي صورت نگرفت، نخستين باري كه نفت‌خام فروش رفت 26مرداد سال90 بود كه 500هزار بشكه نفت‌خام به يكي از زير‌مجموعه‌هاي شركت ملي نفت فروخته شد. بعد از اين معامله ديگر عرضه نفت در بورس كالا صورت نگرفت تا اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دستور داد روزانه 2هزارو920 بشكه نفت‌خام به صورت ريالي از 17 فروردين سال جاري در بورس البته اين‌بار در تالار فيزيكي بورس انرژي عرضه شود. اين درحالي بود كه تا پايان مرداد 66 بار نفت‌خام به وسيله شركت ملي نفت در بورس انرژي روي تابلوي معاملاتي رفت كه فقط در 12 نوبت، معامله انجام شد. در دفعاتي هم كه نفت‌خام معامله شده، درصد كمي از اين محصول با تقاضا روبه‌رو بوده است. با توجه به اقبال كم به عرضه اين محصول از 20 مرداد سال جاري بنابر دستور هيات‌ مديره شركت ملي نفت عرضه نفت‌خام در بورس انرژي متوقف شد. مزاياي عرضه نفتعرضه نفت در بورس انرژي مزيت‌هاي فراواني براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت، نخستين مزيت شفافيت در فروش نفت است كه اين امر مي‌تواند از به‌وجود آمدن بسياري از مسايل و مشكلات جلوگيري كند. از ديگر مزيت‌هاي عرضه طلاي سياه در بازار سرمايه مي‌توان به كشف قيمت نفت در منطقه باتوجه به ذخاير نفت و گاز كشور، ايجاد زيرساخت لازم جهت فروش نفت به پالايشگاه‌هاي خصوصي، ايجاد راهكاري جهت توسعه ظرفيت‌ پالايشي نفت‌خام و كاهش خام‌فروشي و افزايش خريداران نفت اشاره كرد.  دست آخر اين اقدام مي‌تواند موجبات جذب سرمايه و ايجاد امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش انرژي كشور را فراهم آورد. جزييات عرضه جديدبراساس اين گزارش، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت در مهر پس از اعلام وزير نفت مبني‌بر عرضه مجدد نفت در بورس انرژي گفته بود: اين براي نخستين‌بار نيست كه نفت به‌صورت صادراتي در بورس عرضه مي‌شود، در زمان وزير پيشين نفت هم اين كار انجام شد كه تنها يك محموله به فروش رفت و پس از آن عرضه‌هاي نفت متوقف شد.قمصري با بيان اينكه عرضه ١٠٠هزار بشكه‌يي نفت در بورس با عرضه‌هايي كه پيش از اين انجام شده متفاوت است، گفت: چيزي كه تاكنون در بورس انرژي عرضه شده، براي مصارف داخلي و محل تحويل آن در داخل كشور بوده است، اما آن چيزي كه وزير نفت اعلام كردند صادراتي است.   وي با بيان اينكه تحويل نفت عرضه شده در بورس انرژي، در مناطق صادراتي خواهد بود افزود: خريدار پس از خريد اين نفت، آن را نمي‌تواند وارد كشور كند اما در گذشته خريدار نفت از بورس، حق صادرات آن را نداشت. البته صادرات در قالب فرآورده و پس از تصفيه در پالايشگاه‌هاي داخلي امكان‌پذير بود.  مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران افزود: ولي چيزي كه وزير نفت اعلام كرد به اين معناست كه نفت فروخته شده نمي‌تواند وارد كشور شود. به عبارت ديگر خريدار بايد در موقع تحويل نفت‌خام، كشتي‌هاي خود را به بنادر صادراتي بياورد و آن را تحويل بگيرد. احتمال فروش نفت به اعضاي IEUاين گزارش حاكيست، با توجه به اينكه طي روز‌هاي گذشته بورس كالاي ايران به اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي(IEU) پيوسته است، سيدعلي حسيني مديرعامل بورس انرژي درباره برقراري ارتباط اين بورس با اتحاديه IEU گفت: برقراري ارتباط كاري با مجامع بين‌المللي و منطقه‌يي اگر به شكل هوشمند باشد، بايد به فال‌نيك گرفته شود. وي افزود: فروش نفت و گاز ايران از طريق اعضاي اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي، منوط به موافقت شركت ملي نفت است.  

حسيني در ادامه افزود: اگر شركت ملي نفت اين عزم را براي فروش نفت از طريق بورس انرژي و ساير بورس‌هاي كالايي داشته باشد، هيچ مانعي از طرف بورس وجود ندارد. اين مقام مسوول با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص تنوع‌بخشي فروش محصولات نفت و گازي گفت: عرضه فرآورده‌هاي نفتي منوط به توافق و نظر وزارت نفت است، چون سياست‌گذاري در اين حوزه در اختيار وزارت نفت است. مديرعامل بورس انرژي خاطرنشان كرد: از طرف بورس انرژي مانعي براي معاملات نفت و گاز و فرآورده‌هايش در رينگ بين‌الملل وجود ندارد و زمينه آن به‌طور كامل فراهم است. آمادگي IEU براي مبادلات نفت و گاز اين درحالي است كه رييس اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي در حاشيه نشست اين اتحاديه در تهران در پاسخ به سوالي درخصوص تمايل اعضاي اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي براي معاملات نفت و گاز گفت: آماده مذاكره با بورس انرژي هستيم.

 گريگور وارداكيان افزود: امكان بررسي در اين خصوص در دست اقدام است و امكان مذاكره براي انجام معاملات نفت و گاز از طريق بورس انرژي و اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي وجود دارد.نویسنده: گروه بورس انرژي رامين بيات
تلاش براي بهبود رينگ كشاورزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1393/8/27
تلاش براي بهبود رينگ كشاورزي


در سال‌هاي اخير بخش كشاورزي در رينگ صادراتي بورس كالا ضعيف عمل كرده كه اميدواريم اين بخش در سال جاري باكمك اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي كشور و همكاري شركت بورس كالا به جايگاه و فعاليت خود بهبود ببخشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي با بيان مطلب فوق گفت: معاملات آتي بورس كالا زمينه حضور كشاورزان و همچنين خود اين اتحاديه را در اين بخش پررنگ كرده و ما شاهد كاهش قيمت محصولات استراتژيك نظير ذرت و نهاده‌هاي كشاورزي در اين حوزه هستيم.

عباس بنازاده ادامه داد: كشت و صنعت جيرفت در زميني بالغ بر پنج‌هزار هكتار به‌توليد محصولات باغي و زراعي به‌خصوص ذرت پرداخته، اما اين كشت و صنعت بيشتر در زمينه توليد محصولات باغي نظير مركبات فعال بوده ولي توليد كشت و صنعت مركز شهيد رجايي در زمينه زراعي بيشتر فعال بوده ولي توليد آن در سطح پايين است و محصولات باغي آن به 20هزار تن در سال جاري رسيده است.

 بنازاده با بيان اينكه بذرهاي خوب توليد محصولات باغي و زراعي را در كشور افزايش مي‌دهد افزود: در حال حاضر توليد بذر ماش و خود اين محصول در اختيار اين اتحاديه است و در آينده بنا داريم با كارشناساني كه با ما فعاليت دارند روي دانه روغني كلزا، گندم و سويا كار كنيم و ميزان توليد آن را در كشور افزايش دهيم.

مدير اين اتحاديه با بيان اينكه قرار است نخستين محموله ارسال به روسيه رب گوجه فرنگي باشد افزود: اين صادرات فقط محدود به اين محصول نيست و قرار است با ارسال اين محموله محصولاتي نظير مربا و آب معدني را در مراحل بعدي صادر كنيم.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر صادرات ما به‌كشور عراق صورت مي‌گيرد كه از دو كارخانه‌‌ صنايع غذايي ما به اين كشور محصولات خود را صادر مي‌كنند.

بنازاده در پايان يادآور شد: كليه فعاليت‌هاي اين اتحاديه تحت نظر شركت‌هايي كه چند نوع فعاليت دارند صورت مي‌گيرد و خصوصا كشت و صنعت شهيدرجايي و جيرفت بسيار در زمينه توليد محصولات صنايع غذايي فعال بوده‌اند.نویسنده:
معاملات 3525 ميليارد ريالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1393/8/27
معاملات 3525 ميليارد ريالي
بيش از 203 هزار تن انواع كالا ديروز به ارزش بيش از 3525 ميليارد ريال در بازار فيزيكي بورس كالا دادوستد شد.

به گزارش روابط عمومي بورس كالا، شركت فولاد هرمزگان جنوب 40 هزار تن تختال Cرا به قيمت 14‌هزار و 320 ريال در تالار محصولات صنعتي و معدني معامله كرد. همچنين، معامله 115‌هزار و 280‌تن انواع فولادي شركت فولاد مباركه اصفهان در سيستم مچينگ ثبت شد. همچنين در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي، 8946 تن انواع ماده پليمري مجتمع‌هاي پتروشيمي آرياساسول، پلي نار، تبريز، جم، شازند، مارون و نويد زرشيمي مورد معامله قرار گرفت. اين تالار همچنين شاهد معامله 15‌هزار و 450 تن انواع قير، 14‌هزار و 700 تن وكيوم باتوم و پنج‌هزار تن انواع لوب كات بود.  شايان ذكر است، 3800‌تن قير 6070 شركت‌هاي فراشيمي روز، قيران پخش ستاره ايرانيان و بام گام عايق اروميه در تالار صادراتي به فروش رسيد. گفتني است، ديروز در تالار محصولات كشاورزي، 200 تن شكرسفيد خراسان رضوي به قيمت 19‌هزار ريال معامله شد.

 نویسنده:
رينگ جهاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1393/8/27
رينگ جهاني


چشم‌انداز مصرف فولادانتظار مي‌رود سال جاري ميلادي صنعت فولاد ايتاليا با رشد منفي مصرف فولاد روبه‌رو شود. پيش‌بيني شده مصرف ظاهري فولاد ٥‌دهم‌درصد نسبت به سال ٢٠١٣ افت داشته باشد و مصرف واقعي ٣دهم‌درصد كاهش يابد. چشم‌انداز ميزان مصرف در سال ٢٠١٥ مثبت است و مصرف ظاهري ٣درصد و مصرف واقعي ٢,٥درصد بهبود خواهد داشت. آمار حاكي از آن است كه مصرف فولاد بخش خودرو‌سازي امسال ٣درصد بهبود در مصرف فولاد خواهد داشت ولي در بخش ساخت وساز بيش از ٦درصد كاهش برآورد شده است. با اين حال توليد فولاد خام در ايتاليا امسال ١,٧درصد نسبت به سال قبل بهبود خواهد داشت و سال آينده نيز رشد 5،٢درصدي پيش‌بيني شده است.

 

ثبات بازار ورقآخرين شاخص قيمت‌هاي موسسه پلتس حاكي از آن است كه ورق گرم در بازار داخلي شمال غرب اروپا ٤١٢يورو و ٥سنت هر تن درب كارخانه ثبت شده كه ثبات داشته است. قيمت پيشنهادي كارخانه‌ها براي حمل سه ماهه سوم سال تا ژانويه سال آينده بين ٤١٥ تا ٤٢٠يورو هر تن است. فعلا كارخانه‌ها قيمت‌هاي جديد را اعلام نكرده‌اند. افت قيمت ميلگردقيمت ميلگرد در شمال چين اخيرا پايين آمده تا تمايل به خريد بيشتر شود. پنجشنبه گذشته با شروع به كار بازار در پكن پس از اجلاس اپك برخي قيمت را پايين آوردند. آخرين قيمت ميلگرد در بازار نقدي ٣دلار در هر تن افت داشته و ٤٣٩ تا ٤٤٠دلار هر تن با ١٧درصد ماليات بر ارزش افزوده ثبت شد. آخرين موجودي ميلگرد در بازار پكن ٣١٣٠٠ تن معادل ١٣,٧درصد بالا رفته به ٢٥٩٧٠٠تن رسيد. انتظار مي‌رود ركود فصلي زمستان تقاضا را كمتر كند و بر قيمت‌هاي بازار اثر منفي بيشتري وارد كند.نویسنده:
  خبر
  حوالي Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  1 سكه
  1 ri.repapswenlodaat@alatzra
  ارز 66420769 اتحاديه رييس بيني پيش طال جهاني اونس
  از داد رخ جهاني طالي ازاردالر در اخير نوسانات پي
  در قيمت اينكه اعالم با طالوجواهر اتحاديه
  رييس آن فعلي بهاي با طال اونس يك توليد شده
  تمام ميرسد، نظر به حاضر درحال كند،گفت: مي
  برابري رفت. نخواهد فعلي سطح از يينتر پا طال جهاني جهان
  بهاي در دالر طال
  االكلنگ طالوجواهر اتحاديه رييس تيآراي، كش
  محمد االن اظهاركرد: طال اونس آتي روند مورد در
  تهران اينكه يعني رسيده، خود قيمتي كف به طال آبان
  قيمت 27 نوامبر) 18( شنبه سه كه بود قبل روز 17
  به بخواهيم را طال اونس يك توليد هزينه ميزان اگر ارز سكه استراليا
  گروه مركزي بانك بيانيه *انتشار كاهش با جهاني جنگروي
  طالي
  سارا طال فعلي قيمت حدود درهمين كنيم محاسبه استراليا
  دالر مركزي بانك رييس سخنراني عقبگرد پيش، از
  بيش طال جهاني بهاي باشد قرار اگر افزود: وي بود.
  خواهد (رقم انگليس كنندگان مصرف بهاي *شاخص زد رقم خود پرونده در را چهارساله از
  بيش اونس شده توليد قيمت آن شده تمام قيمت
  از 2.1درصد) بيني پيش درصد، 2.1 قبلي اونس بازگشت. 2010نئوژ قيمتي سطح به
  و نبوده صرفه به طال توليد طبيعتا بيايد، تر يين
  پا آلمان ZEW اقتصادي تمايالت شاخص كاهش آبان، 10 با برابر نوامبر يكم از
  طال شدن تعطيل با شد. خواهند تعطيل ها كارخانه
  اين )0.9 بيني پيش -، 6.3 قبلي (رقم با زمان آن در تا كرد آغاز را خود
  شديد باال تقاضاي با شده كم عرضه طال، توليد
  معادن (رقم امريكا كنندگان توليد بهاي *شاخص كانال وارد روز يك در 03دالري
  نزول كمتر طال بهاي من نظر به يابد مي افزايش ها
  قيمت 1.0-درصد) بيني پيش -درصد 1.0 قبلي افزايش براي را خود رمق شود
  0011دالري حدود همين در شد نخواهد كنوني مقدار اين
  از دهد. دست از
  قيمت ماند. خواهد آبان
  باقي 28 نوامبر) 19( چهارشنبه هروز س تنها 7آبان روز از زرد فلز
  هرچند افتتاح مورد در طالوجواهر اتحاديه
  رييس قرضه) اوراق (خريد تصميمات اعالم روزه دو نشست با چشمگيرش كاهش از
  قبل بهاي روي آن تاثير زرشوران طالي توليد
  كارخانه ،9-0-0 قبلي (رقم انگليس مركزي بانك امريكا اقتصاد احياي ادامه بر مبني رزرو فدرال محصوالت ورود گفت: طال سايت به نيز داخل
  طالي )9-0-0ينيب پيش در اما بود كرده آغاز را خود سقوط هاي زمزمه تاثيري داخل بازار در طال قيمت روي كارخانه
  اين (رقم انگليس پولي سياست بيانيه *انتشار اجراي توقف انتشار قطعي خبر با نوامبر يكم است المللي بين قيمت تابع طال بهاي چون
  ندارد، )2-0-7 بيني پيش 7-0-2 قبلي دالري 30 شديد سقوط رزرو فدرال پولي
  محرك باال را داخل الي ط توليدات كيفيت يتواند
  ولي (رقم امريكا ساختمانسازي مجوز شاخص حول نيز آن از بعد تا كرد آغاز را روز ك ي
  در خواندن بهفرد منحصر ضمن آراي كشتي
  ببرد. )1.04M بيني پيش M20.1 قبلي ارزش رفتهرفته بچرخد منفي خبرهاي
  محور با شد: يادآور دردنيا زرشوران طالي توليد
  كارخانه مركزي بانك پيشين نشست بيانيه *انتشار اين در بدهد. دست از جهاني بازارهاي در را
  خود يتوان استاندارد طالي شمش داشتن اختيار امريكا
  در گذشته هفته چند در كه نيز امريكا دالر ان
  مي با كرد توليد كشور در تري كيفيت با
  محصوالت تحرك بي اتفاق اين به نسبت بود گرفته
  آرام يشود، توليد كارخانه اين از سال در كه طاليي آبان
  تن 29 نوامبر) 20( شنبه پنج اقتصادي هاي سياست روال طبق
  ننشست توليد براي را كشور داخل نياز مورد طالي از
  قسمتي HSBC صنعتي مديران خريد شاخص طال كاهش به نسبت معكوس العملي عكس
  دنيا، كرد. تامين طالوجواهر
  مصنوعات )50.2 بيني پيش 50.4 قبلي (رقم چين كرد. انتخاب را افزايش مسير داد
  نشان طالي معادن ديگر كه كرد اميدواري ابراز
  وي اروپا صنعتي مديران خريد شاخص آغاز را خود 03دالري كاهشي مسير طال كه بود هاي خبرگزاري نبود جالبي مثبت اخبار تا برسد. صفر به نوامبر ابتداي از كمي تسهيل به توانست نمايي قدرت با دالر اساس همين
  بر تكنولوژي تجهيزات داشتن اختيار در با نيز
  كشور )48.9 بيني پيش 48.5 قبلي (رقم (فرانسه) بازگشت. دالري 1180 كانال به اخبار پيوسته دنيا كنار گوشه در مختلف ميليارددالر 15 يعني محرك؛ آخرين زمان آن گذشته سال طي ژاپن ين برابر در ارزش
  باالترين اين باالي توليد سطح به زرشوران طالي
  كارخانه (آلمان) اروپا صنعتي مديران خريد شاخص كاهشي، هفته يك گذاشتن سر پشت با طال كه بود درحالي اين كردند مي منتشر را منفي سياست شد. خواهد دارايي خريد صرف ديگر هاي ماه تمام طال گزارش، اين براساس
  برسد. يابند. دست
  كارخانه )51.5 بيني پيش 51.4 قبلي (رقم قيمت افزايش بيشترين آبان 16خيرات در اقتصادي شرايط بهبود به باتوجه ها بيني پيش آغاز بزرگ مالي بحران از پس كمي تسهيل اقتصاد احياي فشار زير را 2014 سال از طيشده قبلي (رقم انگليس فروشي خرده شاخص دنبال به تاريخ آن در طال كرد. ثبت را روزه يك سهام، شاخص ارزشدالر افزايش امريكا خريد به شروع رزرو فدرال آن براساس شد بود. كرده طي
  امريكا 4.0درصد) بيني پيش -درصد، 3.0 كه كرد صعود درصد از بيش ارزشدالر، كاهش با آينده روزهاي طي طال خريد براي را تقاضا رهني هاي وام پشتوانه با اوراق بهادار اوراق در ارزشدالر صعود اخير هاي هفته در
  اما بازار مداز
  چشان قبلي (رقم كانادا فروشي عمده شاخص ارزشمند فلز اين قيمت يكروزه افزايش باالترين مساله اين دانستند مي رو روبه نسبي كاهش كرد؛ درازمدت بهره نرخهاي كاهش همچنين درحالي اين بود. انتظارات حد از باالتر
  مقاطعي 7.0درصد) بيني پيش درصد، 2.0 سومين براي همه اين با بود گذشته ماه پنج در داشت. همراه به را طال قيمت بيشتر كاهش شده آغاز تر پيش برنامه اين شدت كاهش اما هاي گزارش تحليلگران از بسياري كه
  بود (رقم امريكا كنندگان مصرف بهاي شاخص داشت. كاهش پياپي هفته فيزيكي تقاضاي افزايش كه بود درحالي اين به دالر ميليارد 85 ماهانه ،2013لاس در بود. دانستند. مي موثر بسيار روند اين در را رزرو فدرال 1.0-درصد) بيني پيش درصد، 1.0 قبلي برگزاري همچنين هند چين بازارهاي در در ميزان اين كه ميشد تزريق امريكا اقتصاد هاي برنامه پايان رزرو فدرال هاي گزارش انتشار
  با درانتظار نقره
  طال امريكا مصرفكنندگان خالص بهاي شاخص هفته اين در اقتصادي مهم رويدادهاي در نتوانست نيز نوامبر 30 در سويس پرسي همه ميليارددالر 20 از كمتر به ميالدي، جاري سال بازار اما بود، بيني پيش قابل قرضه اوراق
  خريد قيمت كف به
  دستيابي 2.0درصد) بيني پيش درصد، 1.0 قبلي (رقم هفته در كه جهان اقتصادي مهم هاي شاخص شود. طال قيمت كاهش مانع هفته آن كه داشت توجه بايد همه اين با رسيد. ماه در مقاطع بيشتر در هم اعالن اين از پيش كه
  طال (رقم امريكا بيكاري بيمه مدعيان شاخص المللي بين پولي مالي بازارهاي در رو پيش ارزشي بي حول هفته آن در نيز ها بيني پيش دارد. ادامه هنوز انبساطي هاي سياست پس را خود نزول بيشترين داشت كاهشي
  روند سي بي آي سي گذاري يه سرما موسسه
  تحليلگران )K286 بيني پيش K290 قبلي است: زير شرح به هستند موثر طال بازار ويژه به بازار به را مثبتي موج چرخيد مي زردرنگ فلز تصميم اعالم دالر ارزش افزايش همچنين ها توجه همه حال كرد. مشاهده بيانيه انتشار
  از هدنبال كنوني شرايط در طال قيمت كه كردند
  اعالم (رقم امريكا فيالدلفياي صنعتي شاخص 62آبان نوامبر) 17( دوشنبه اخبار پيش از بيش حجم اما نميكرد. مخابره اجراي براي ژاپن مركزي بانك غيرمنتظره هاي نرخ زماني چه كه شده جلب موضوع اين
  به قيمت رود نمي انتظار است قيمت كف به
  دستيابي )18.9 بيني پيش 20.7 قبلي (رقم ژاپن داخلي ناخالص توليدات شاخص پرونده هفته پايان با جهاني طالي براي منفي شد موجب بيشتر پولي محرك هاي سياست يافت. خواهد افزايش امريكا در
  بهره چشمگير افزايش با زودي اين به زرد فلز آبان
  اين 30 نوامبر) 21( جمعه 5.0درصد) بيني پيش درصد-، 8.1 قبلي تاريخ در بعد هفته شروع با بست را خود روز مبادالت لحظات آخرين در ال ط قيمت از شبانه بهره نرخ يا فدرال بهره
  نرخ اينترنتي پايگاه گزارش به شود. رو روب توجهي اروپا
  قابل مركزي بانك رييس سخنراني (رقم استراليا ينآالت ماش فروش شاخص امريكا سوي از بيكاري آمار انتشار با آبان 16 شده رو روبه كاهش با ديگر بار اكتبر 31 جمعه آنچه فعال بود. مانده صفر به نزديك 2008
  سال سي بي آي سي گذاري سرمايه موسسه
  كيتكونيوز، كانادا كنندگان مصرف خالص بهاي شاخص 9.2درصد) قبلي گرفت خود به تري خوشايند سوي سمتو خبرها برسد. اخير چهارسال در سطح ترين پايين به كميته تگذاران سياس كه بود اين بود
  قطعي جهاني قيمت به نسبت خود بيني پيش
  همچنين 2.0درصد) بيني پيش درصد، 2.0 قبلي (رقم اروپا مركزي بانك رييس دراگي سخنراني درحالي اين برگشت طال صعود سمت به ورق گذشته هفته دو در طال محور حول خبرهاي هاي برنامه كه اند داده راي رزرو درال ف آزاد
  بازار گزارش اين براساس است. داده كاهش را نقره
  طال قيمت كه كرد بيني پيش سي بي آي سي
  موسسه از كمتر به ميانگين طور به امسال طال اونس
  هر قبلي گزارش در رقم اين رسيد. خواهد دالر 1250
  شود؟ دالر جانشين
  روبل ميانگين بود. شده اعالم دالر 1350 موسسه
  اين كمتر به نيز ميالدي 2015 سال طي طال
  قيمت گزارش در نيز رقم اين رسيد. خواهد دالر 1200 از مشخص طور به بوده كلي كه چند هر مركزي- خارجي الت معام شده تشديد ايران عليه انعقاد پيشنهاد ارايه از است مدتي اينكه
  با 0031دالر سي بي آي سي گذاري يه سرما موسسه قبلي ندارد، روسيه ايران دوجانبه پيمان به اره اش گام گرفته قرار تاثير تحت جديتري طور به روسيه ايران بين دوجانبه پولي هاي
  پيمان در طال اونس هر قيمت ميانگين بود. شده اعالم ايران پولي انعقاد اجراي به نسبت نميتوانند برنداشته پولي هاي پيمان زمينه در محكمي از رابطه اين در نتيجهيي هنوز اما گذرد، مي بود. خواهد دالر 1200 نيز بلندمدت باشد. كننده ميد ناا روسيه دارند تاكيد بانك اين مقامات كه چند هر است نيست مشخص نشده اعالم مركزي بانك
  سوي اعالم موسسه اين حاكيست، طال سايت گزارش با رابطه در مطروحه انتقادات به واكنش در وي در (محلي) ملي ارزهاي كارگيري به موضوع كه تجاري معامالت در ريال روبل جايگزيني
  كه به امسال نيز نقره اونس هر قيمت ميانگين كرد كرده تاكيد پولي هاي پيمان در مركزي بانك تعلل ايران تجاري عمده طرف باكشورهاي تجارت همچنان ايران اينكه يا ميرسد نهايي مرحله
  به گزارش در رقم اين رسيد. خواهد دالر 18.50 از كمتر نيست عجيبي جديد موضوع مساله اين كه بانك ارزي بخش در كرات به 1390 سال از نخواهد امضا را يي دوجانبه پولي پيمان هيچ
  پاي شده اعالم دالر 22 سي بي آي سي موسسه قبلي تعادل در كه كشورهايي با سابق شوروي زمان از گرفته قرار كارشناسي بررسي مورد مركزي از روسيه ايران بين معامالت حجم به باتوجه
  كرد. از كمتر به نيز آينده سال نقره قيمت ميانگين بود. مشترك هاي اب حس از برداشت براي بوديم تجاري وزارت چون هايي سازمان با متعددي مكاتبات هاي سال هاي تحريم كه سختي شرايط سو
  يك قبلي گزارش در نيز رقم اين رسيد. خواهد دالر 17 بايد اما داشتيم دوجانبه هاي پيمان حساب تسويه امنيت عالي شوراي خارجه امور وزارت اقتصاد، است كرده تحميل ايران دالري معامالت
  اخير كرده شبيني پي موسسه اين بود. شده اعالم دالر 20
  به كه كشورهايي با يعني باشد فراهم آن مكانيسم است. شده انجام ملي پولي پيمان به ورود پيشنهاد كه بود پيش ماه
  چند گرانبها فلزات بازار در بيشتري نوسانات كه
  است مذاكره وارد وانيم باشي تعادل در تجاري لحاظ حذف طرح شدن بامطرح كه است حالي در اين تاييد با تا شد مطرح روسيه ايران بين
  دوجانبه اين بود خواهد پيش در ميالدي 2015 سال
  در آن انتقال هاي هزين كاهش ارز نرخ نوسانات براي روسيه روبل ايران ريال دوجانبه، پيمان شويم. فرصتي بازهم روسيه ايران بين معامالت از دالر بين معامالت در دالر جايگزين روبل مركزي،
  بانك كمتر به هزودي طال قيمت كه دارد وجود
  احتمال تجارت در ملي ارزهاي نقش تقويت همچنين ارز به نيازي ديگر تا شده تقويت خارجي تجارت كه كشوري هر با كه گفته هم را اين وي پيش دوجانبه پولي هاي ان پيم انعقاد براي ديگر شود. كشور دو
  اين قيمت شديد كاهش هرگونه ولي برسد. 0001دالر
  از هم پيمان اين با ديگر عبارتي به باشد موثر خارجي نباشد. يورو دالر مثل يي واسط هستيم تجاري تعادل در آن با كنيم احساس خود بين موضوع مركزي بانك تا شد قرار آمد رييس اوالدي عسگ اسداهلل اساس اين
  بر ادامه رسد نظر به بود. خواهد زودگذر موقتي
  طال نالمللي بي معادالت در روسيه روبل هم ايران ريال ميل را روسيه ايران ميان مشترك نقطه قوامي ببنديم. دوجانبه پيمان توانيم مي كند. بررسي را روسيه مركزي بانك اوايل در روسيه ايران مشترك بازرگاني
  اتاق ارزش افزايش امريكا اقتصادي اوضاع بهبود
  روند كرد. خواهند تقويت را خود ارزش در تا خواهند نمي اينكه معامالت در استقالل به در مشخصي اظهارنظر تاكنون اينكه باوجود است قرار كه كرد عنوان موضوع اين بااعالم
  مهر مختلف كاالهاي بازار بر زيادي منفي تاثير
  دالر باتوجه كه كرد اعالم هم را اين قوامي و... جهاني بانك پول، المللي بين صندوق واشنگتن، يشود تقويت روسيه ايران پول مركزي بانك موضع حتي ها بررسي نتايج رابطه اجراي براي را خود كارشناسي نظر كمركزي
  بان بهره نرخ افزايش احتمال داشت. خواهد طال
  ازجمله ايران بين كه مشتركي نقطه جهاني هاي بهتجربه براين كه گفت دانست شود گيري تصميم برايشان انعقاد احتمال تواند مي آنچه ديگر سويي از هاي گفت آخرين ولي نشده اعالم رابطه اين در كند. اعالم آينده دوماه ظرف طرح
  اين را سنگيني سايه نيز ميالدي 2015 سال در
  امريكا شده ايجاد پيمان اين مقدمات دارد وجود روسيه روسيه، ايران بين دوجانبه پولي پيشنهاد اساس كند تقويت را روسيه ايران پولي قرارداد مذاكرات است آن مبين باره اين در اوالدي عسگر اين اصلي نقطه در حالي در مركزي
  بانك انداخته گرانبها فلزات ساير طال بازار تحوالت
  بر دو از همزمان استفاده زمينه داريم قصد كار اين با مواجه روسي طرف استقبال با ها نشست تمامي در پارلماني دوستي گروه قوامي-عضو اظهارات است. نشده مصوب نهايي هنوز بانك دو اين طرح اين رسيدن نتيجه به گفته قرار
  پيمان بازنگردد دالري 1500 سطح به طال قيمت اگر
  است. تقويت براي را روسيه روبل ايران ريال ملي پول است. شده است. روسيه- ايران وابسته گستردهيي طور به بازرگانان درخواست
  و از توليد بخش در هگذاري سرماي روژههاي از
  بسياري يي واسط ارز به نياز تا كنيم فراهم خارجي تجارت پيمان اين شدن عملياتي كه است معتقد وي فراهم با كه گفت نگونه اي اخير روزهاي در وي دوجانبه پولي هاي پيما براي سيف شرط دوره هر از جداي كه است آن نهايي تصميم
  به شد. خواهد متوقف جهان بزرگ
  معادن نباشد. يورو دالر مثل مديريت ارز، آزادسازي انتقال در واند دوجانبه اين شدن عملياتي براي الزم هاي زمين آمدن بانك كل رييس سيف اخير سخنان اما ها تحريم ويژه به كه اخير هاي سال در طال
  سياسي، ارز
  شاخص حله مر مي عمو قصه منا هي دوم
  آ نوبت
  93 054 ايران
  شما نفت ملي جنوب
  شرک نفتخیز مناطق ملی خاص)
  شرکت آغاجاری(سهامی وگاز نفت برداری بهره
  شرکت مناقصه طريق از را خود نياز مورد ور اني مت نتر، پري کامپيوتر، انواع دستگاه 65 تعداد دارد نظر در آغاجاري گاز نفت برداري بهره شرکت نمايد.
  تامين
  عمومي در شرکت بانکي نامه ضمانت تهيه کاال تامين توان ميباشند فوق مناقصه در شرکت به مايل که فروشندگاني يا شرکتها کليه از
  لذا ين آخر اساسنامه تاسيس آگهی تصوي رزومه همراه به کتبی تقاضای ميشود دعوت دارند را ال 31 ري /5 50/000/- مبلغ به
  مناقصه نمايند ارسال شرکت اين به آگهي انتشار از پس روز ده مدت ظرف حداکثر را رسمی روزنامه در خود شرکت رات نمود.
  تغيي خواهد ارسال الشرايط واجد متقاضيان جهت را مناقصه اوراق واصله تقاضاهاي بررسي از پس شرکت اين است :
  بديهي کاال »
  RETUPMOC-RETNIRP-ROTINOM
  مشخصات شد. خواهد تحويل مناقصه مدارک همراه به تکميلي اطالعات
  « 389523: مجوز کاال
  شماره امور تدارکات اداره آغاجاری وگاز نفت بردای بهره شرکت نفت بيلوار ام خوزستان 24093625160
  استان تلفن 06152622683 اول:52/8/39
  نمابر نوبت انتشار دوم:72/8/39
  تاريخ نوبت انتشار آغاجاري
  تاري گاز نفت برداري بهره شرکت عمومي
  روابط
الاكلنگ طلا و‌دلار در جهان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1393/8/27
الاكلنگ طلا و‌دلار در جهان
در پي نوسانات اخير در بازار‌دلار و طلاي جهاني رخ داد


17روز قبل بود كه طلاي جهاني با كاهش بيش از پيش، عقبگرد بيش از چهارساله را در پرونده خود رقم زد و به سطح قيمتي ژوئن2010 بازگشت. اونس طلا از يكم‌نوامبر برابر با 10آبان، كاهش شديد خود را آغاز كرد تا در آن زمان با نزول 30دلاري در يك روز وارد كانال 1100دلاري شود و رمق خود را براي افزايش قيمت از دست دهد.

هرچند فلز زرد از روز 7آبان و تنها سه‌روز قبل از كاهش چشمگيرش با نشست دو‌روزه فدرال‌رزرو مبني بر ادامه احياي اقتصاد امريكا زمزمه‌هاي سقوط خود را آغاز كرده بود اما در يكم‌نوامبر با خبر قطعي انتشار توقف اجراي محرك پولي فدرال‌رزرو سقوط شديد 30‌دلاري در يك‌روز را آغاز كرد تا بعد از آن نيز حول محور خبرهاي منفي بچرخد و رفته‌رفته ارزش خود را در بازارهاي جهاني از دست بدهد. در اين ميان ‌دلار امريكا نيز كه در چند هفته گذشته آرام گرفته بود نسبت به اين اتفاق بي‌تحرك ننشست و طبق روال سياست‌هاي اقتصادي دنيا، عكس‌العملي معكوس نسبت به كاهش طلا نشان داد و مسير افزايش را انتخاب كرد.

بر همين اساس،‌ دلار با قدرت‌نمايي توانست به بالاترين ارزش در برابر ين ژاپن طي 6سال گذشته برسد. براساس اين گزارش، طلا تمام ماه‌هاي طي‌شده از سال2014 را زير فشار احياي اقتصاد امريكا طي كرده بود.

اما در هفته‌هاي اخير صعود ارزش‌ دلار در مقاطعي بالاتر از حد انتظارات بود. اين درحالي بود كه بسياري از تحليلگران گزارش‌هاي فدرال‌رزرو را در اين روند بسيار موثر مي‌دانستند. با انتشار گزارش‌هاي فدرال‌رزرو پايان برنامه‌هاي خريد اوراق‌قرضه قابل پيش‌بيني بود، اما بازار طلا كه پيش از اين اعلان هم در بيشتر مقاطع روند كاهشي داشت بيشترين نزول خود را پس از انتشار بيانيه مشاهده كرد. حال همه توجه‌ها به اين موضوع جلب شده كه چه زماني نرخ‌هاي بهره در امريكا افزايش خواهد يافت.

نرخ بهره فدرال يا نرخ بهره شبانه از سال2008 نزديك به صفر مانده بود. فعلا آنچه قطعي بود اين بود كه سياست‌گذاران كميته بازار آزاد فدرال‌رزرو راي داده‌اند كه برنامه‌هاي تسهيل كمي از ابتداي نوامبر به صفر برسد. تا آن زمان آخرين محرك؛ يعني 15ميليارد‌دلار ديگر صرف خريد دارايي خواهد شد. سياست تسهيل كمي پس از بحران مالي بزرگ آغاز شد و براساس آن فدرال‌رزرو شروع به خريد اوراق بهادار و اوراق با پشتوانه وام‌هاي رهني و همچنين كاهش نرخ‌هاي بهره درازمدت كرد؛ اما كاهش شدت اين برنامه پيش‌تر آغاز شده بود. در سال2013، ماهانه 85ميليارد‌دلار به اقتصاد امريكا تزريق مي‌شد كه اين ميزان در سال جاري ميلادي، به كمتر از 20 ميليارد‌دلار در ماه رسيد. با اين همه بايد توجه داشت كه سياست‌هاي انبساطي هنوز ادامه دارد.

همچنين افزايش ارزش‌دلار و اعلام تصميم غيرمنتظره بانك مركزي ژاپن براي اجراي سياست‌هاي محرك پولي بيشتر موجب شد قيمت طلا در آخرين لحظات مبادلات روز جمعه 31 اكتبر بار ديگر با كاهش روبه‌رو شده و به پايين‌ترين سطح در چهارسال اخير برسد. ‌

خبرهاي حول محور طلا در دو هفته گذشته اخبار مثبت و جالبي نبود و خبرگزاري‌هاي مختلف در گوشه و كنار دنيا پيوسته اخبار منفي را منتشر مي‌كردند اين درحالي بود كه پيش‌بيني‌ها باتوجه به بهبود شرايط اقتصادي امريكا و افزايش ارزش‌دلار و شاخص سهام، تقاضا را براي خريد طلا طي روزهاي آينده با كاهش نسبي روبه‌رو مي‌دانستند و اين مساله كاهش بيشتر قيمت طلا را به‌همراه داشت.

اين درحالي بود كه افزايش تقاضاي فيزيكي در بازارهاي چين و هند و همچنين برگزاري همه‌پرسي سويس در 30نوامبر نيز نتوانست در آن هفته مانع كاهش قيمت طلا شود.

پيش‌بيني‌ها نيز در آن هفته حول بي‌ارزشي فلز زردرنگ مي‌چرخيد و موج مثبتي را به بازار مخابره نمي‌كرد. اما حجم بيش‌از پيش اخبار منفي براي طلاي جهاني با پايان هفته پرونده خود را بست و با شروع هفته بعد در تاريخ 16آبان با انتشار آمار بيكاري از سوي امريكا خبرها سمت‌و‌سوي خوشايند‌تري به خود گرفت و ورق به‌سمت صعود طلا برگشت اين درحالي بود كه طلا مسير كاهشي 30‌دلاري خود را آغاز و به كانال 1180دلاري بازگشت.

طلا با پشت‌سر گذاشتن يك هفته كاهشي، در تاريخ16 آبان بيشترين افزايش قيمت يك‌روزه را ثبت كرد. طلا در آن تاريخ به‌دنبال كاهش ارزش‌دلار، بيش از 2درصد صعود كرد كه بالاترين افزايش يك‌روزه قيمت اين فلز ارزشمند در پنج‌ماه گذشته بود با اين‌همه براي سومين هفته پياپي كاهش داشت.  رويدادهاي مهم اقتصادي در اين هفته

شاخص‌هاي مهم اقتصادي جهان كه در هفته پيش رو در بازارهاي مالي و پولي بين‌المللي به‌ويژه بازار طلا موثر هستند به‌شرح زير است:

دوشنبه (17نوامبر) 26آبان

* شاخص توليدات ناخالص داخلي ژاپن (رقم قبلي 1.8درصد-، پيش‌بيني 0.5درصد)

* شاخص فروش ماشين‌آلات استراليا (رقم قبلي 2.9درصد)

* سخنراني دراگي رييس بانك مركزي اروپا

  سه شنبه (18نوامبر) 27آبان

*انتشار بيانيه بانك مركزي استراليا

* سخنراني رييس بانك مركزي استراليا

*شاخص بهاي مصرف‌كنندگان انگليس (رقم قبلي 1.2درصد، پيش‌بيني 1.2درصد)

* شاخص تمايلات اقتصادي ZEW آلمان (رقم قبلي 3.6-، پيش‌بيني 0.9)

*شاخص بهاي توليد‌كنندگان امريكا (رقم قبلي 0.1-درصد ، پيش‌بيني 0.1-درصد)  چهارشنبه (19نوامبر) 28 آبان

* اعلام تصميمات (خريد اوراق قرضه) بانك مركزي انگليس (رقم قبلي 0-0-9، پيش‌بيني0-0-9)

*انتشار بيانيه سياست پولي انگليس (رقم قبلي 7-0-2، پيش‌بيني 7-0-2)

* شاخص مجوز ساختمان‌سازي امريكا (رقم قبلي 1.02M، پيش‌بيني 1.04M)

*انتشار بيانيه نشست پيشين بانك مركزي امريكا  پنج‌شنبه (20نوامبر) 29آبان

* شاخص خريد مديران صنعتي HSBC چين (رقم قبلي 50.4، پيش‌بيني 50.2)

* شاخص خريد مديران صنعتي اروپا (فرانسه) (رقم قبلي 48.5، پيش‌بيني 48.9)

* شاخص خريد مديران صنعتي اروپا (آلمان) (رقم قبلي 51.4، پيش‌بيني 51.5)

* شاخص خرده فروشي انگليس (رقم قبلي 0.3-درصد، پيش‌بيني 0.4درصد)

* شاخص عمده فروشي كانادا (رقم قبلي 0.2درصد، پيش‌بيني 0.7درصد)

* شاخص بهاي مصرف‌كنندگان امريكا (رقم قبلي 0.1درصد، پيش‌بيني 0.1-درصد)

* شاخص بهاي خالص مصرف‌كنندگان امريكا (رقم قبلي 0.1درصد، پيش‌بيني 0.2درصد)

* شاخص مدعيان بيمه بيكاري امريكا (رقم قبلي 290K، پيش‌بيني 286K)

* شاخص صنعتي فيلادلفياي امريكا (رقم قبلي 20.7، پيش‌بيني 18.9)

جمعه (21نوامبر) 30 آبان

* سخنراني رييس بانك مركزي اروپا

* شاخص بهاي خالص مصرف‌كنندگان كانادا (رقم قبلي 0.2درصد، پيش‌بيني 0.2درصد)نویسنده: گروه سكه و ارز سارا جنگروي
روبل جانشين دلار مي‌شود؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1393/8/27
روبل جانشين دلار مي‌شود؟


با اينكه مدتي است از ارايه پيشنهاد انعقاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه بين ايران و روسيه مي‌گذرد، اما هنوز نتيجه‌يي در اين رابطه از سوي بانك مركزي اعلام نشده و مشخص نيست كه جايگزيني روبل و ريال در معاملات تجاري به مرحله نهايي مي‌رسد يا اينكه ايران همچنان پاي هيچ پيمان پولي دوجانبه‌يي را امضا نخواهد كرد. باتوجه به‌حجم معاملات بين ايران و روسيه از يك سو و شرايط سختي كه تحريم‌هاي سال‌هاي اخير به‌معاملات دلاري ايران تحميل كرده است چند ماه پيش بود كه پيشنهاد ورود به پيمان پولي دوجانبه بين ايران و روسيه مطرح شد تا با تاييد بانك مركزي، روبل جايگزين دلار در معاملات بين اين دو كشور شود.

بر اين اساس اسدالله عسگر‌اولادي - رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه - در اوايل مهر بااعلام اين موضوع عنوان كرد كه قرار است بانك‌مركزي نظر كارشناسي خود را براي اجراي اين طرح ، ظرف دوماه آينده اعلام كند.

بانك مركزي در حالي در نقطه اصلي اين پيمان قرار گفته و به نتيجه رسيدن اين طرح و درخواست بازرگانان به‌طور گسترده‌يي وابسته به تصميم نهايي آن است كه جداي از هر دوره سياسي، در سال‌هاي اخير كه به‌ويژه تحريم‌ها عليه ايران تشديد شده و معاملات خارجي به‌طور جدي‌تري تحت تاثير قرار گرفته گام محكمي در زمينه پيمان‌هاي پولي برنداشته است هر چند كه مقامات اين بانك تاكيد دارند كه موضوع به‌كارگيري ارزهاي ملي‌ (محلي) در تجارت باكشورهاي طرف عمده تجاري ايران از سال 1390 به كرات در بخش ارزي بانك مركزي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و مكاتبات متعددي با سازمان‌هايي چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي انجام شده است.

اين در حالي است كه بامطرح شدن طرح حذف دلار از معاملات بين ايران و روسيه بازهم فرصتي ديگر براي انعقاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه پيش آمد و قرار شد تا بانك مركزي موضوع بين خود و بانك مركزي  روسيه را بررسي كند.

باوجود اينكه تاكنون اظهارنظر مشخصي در رابطه نتايج بررسي‌ها و حتي موضع بانك مركزي در اين رابطه اعلام نشده ولي آخرين گفته‌هاي عسگر اولادي در اين باره مبين آن است مذاكرات اين دو بانك هنوز نهايي و مصوب نشده است.  شرط سيف براي پيمان‌هاي پولي دوجانبه

اما سخنان اخير سيف - رييس كل بانك مركزي- هر چند كه كلي بوده و به‌طور مشخص اشاره‌يي به پيمان دوجانبه ايران و روسيه ندارد، نمي‌توانند نسبت به اجراي انعقاد پولي ايران و روسيه نااميد‌كننده باشد.

وي در واكنش به انتقادات مطروحه در رابطه با تعلل بانك مركزي در پيمان‌هاي پولي تاكيد كرده كه اين مساله موضوع جديد و عجيبي نيست و از زمان شوروي سابق با كشورهايي كه در تعادل تجاري بوديم براي برداشت از حساب‌هاي مشترك و تسويه حساب پيمان‌هاي دوجانبه داشتيم اما بايد مكانيسم آن فراهم باشد يعني با كشورهايي كه به لحاظ تجاري در تعادل باشيم مي‌توانيم وارد مذاكره شويم.

وي اين را هم گفته كه با هر كشوري كه احساس كنيم با آن در تعادل تجاري هستيم مي‌توانيم پيمان دوجانبه ببنديم.  پول ايران و روسيه تقويت مي‌شود

از سويي ديگر آنچه مي‌تواند احتمال انعقاد قرارداد پولي ايران و روسيه را تقويت كند اظهارات قوامي-عضو گروه دوستي پارلماني ايران و روسيه- است.

وي در روزهاي اخير اين‌گونه گفت كه با فراهم آمدن زمينه‌هاي لازم براي عملياتي شدن اين پيمان دوجانبه، ريال ايران و روبل روسيه براي تجارت خارجي تقويت شده تا ديگر نيازي به ارز واسطه‌يي مثل دلار و يورو نباشد.

قوامي نقطه مشترك ميان ايران و روسيه را ميل به استقلال در معاملات و اينكه نمي‌خواهند تا در واشنگتن، صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و... برايشان تصميم‌گيري شود دانست و گفت كه براين اساس پيشنهاد پولي دوجانبه بين ايران و روسيه، در تمامي نشست‌ها با استقبال طرف روسي مواجه شده است.

وي معتقد است كه عملياتي شدن اين پيمان دوجانبه مي‌تواند در انتقال و آزادسازي ارز، مديريت نوسانات نرخ ارز و كاهش هزينه‌هاي انتقال آن همچنين تقويت نقش ارزهاي ملي در تجارت خارجي موثر باشد به‌عبارتي ديگر با اين پيمان هم ريال ايران و هم روبل روسيه در معادلات بين‌المللي ارزش خود را تقويت خواهند كرد.

قوامي اين را هم اعلام كرد كه باتوجه به‌تجربه‌هاي جهاني و نقطه مشتركي كه بين ايران و روسيه وجود دارد مقدمات اين پيمان ايجاد شده و با اين كار قصد داريم زمينه استفاده همزمان از دو پول ملي ريال ايران و روبل روسيه را براي تقويت تجارت خارجي فراهم كنيم تا نياز به ارز واسطه‌يي مثل دلار و يورو نباشد.نویسنده:
حوالي خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1393/8/27
حوالي خبر


پيش‌بيني رييس اتحاديه از اونس جهاني طلارييس اتحاديه طلاوجواهر با اعلام اينكه قيمت تمام شده توليد يك اونس طلا با بهاي فعلي آن برابري مي‌كند،گفت: درحال حاضر به‌نظر مي‌رسد، بهاي جهاني طلا پايين‌تر از سطح فعلي نخواهد رفت.

محمد كشتي‌آراي، رييس اتحاديه طلاوجواهر تهران در مورد روند آتي اونس طلا اظهاركرد: الان قيمت طلا به كف قيمتي خود رسيده، يعني اينكه اگر ميزان هزينه توليد يك اونس طلا را بخواهيم به دلار محاسبه كنيم درهمين حدود قيمت فعلي طلا خواهد بود. وي افزود: اگر قرار باشد بهاي جهاني طلا از قيمت تمام شده آن و قيمت توليد شده اونس پايين‌تر بيايد، طبيعتا توليد طلا به‌صرفه نبوده و اين كارخانه‌ها تعطيل خواهند شد. با تعطيل شدن معادن توليد طلا، عرضه كم شده و با تقاضاي بالا قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و به‌نظر من بهاي طلا كمتر از اين مقدار كنوني نخواهد شد و در همين حدود باقي خواهد ماند.

رييس اتحاديه طلاوجواهر در مورد افتتاح كارخانه توليد طلاي زرشوران و تاثير آن روي بهاي طلاي داخل نيز به سايت طلا گفت: ورود محصولات اين كارخانه روي قيمت طلا در بازار داخل تاثيري ندارد، چون بهاي طلا تابع قيمت بين‌المللي است ولي مي‌تواند كيفيت توليدات طلاي داخل را بالا ببرد. كشتي‌آراي ضمن منحصر به‌فرد خواندن كارخانه توليد طلاي زرشوران دردنيا يادآور شد: با در اختيار داشتن شمش طلاي استاندارد مي‌توان محصولات با كيفيت‌تري در كشور توليد كرد و  با 6 تن طلايي كه در سال از اين كارخانه توليد مي‌شود، قسمتي از طلاي مورد نياز داخل كشور را براي توليد مصنوعات طلاوجواهر تامين كرد.

وي ابراز اميدواري كرد كه ديگر معادن طلاي كشور نيز با در اختيار داشتن تجهيزات و تكنولوژي كارخانه طلاي زرشوران به سطح توليد بالاي اين كارخانه دست يابند.

 نویسنده:
طلا و نقره درانتظار دستيابي به كف قيمت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1393/8/27
طلا و نقره درانتظار دستيابي به كف قيمت
تحليلگران موسسه سرمايه‌گذاري سي‌آي‌بي‌سي اعلام كردند كه قيمت طلا در شرايط كنوني به‌دنبال دستيابي به كف قيمت است و انتظار نمي‌رود قيمت اين فلز زرد به اين زودي با افزايش چشمگير و قابل توجهي روبه‌رو شود. به گزارش پايگاه اينترنتي كيتكونيوز، موسسه سرمايه‌گذاري سي‌آي‌بي‌سي همچنين پيش‌بيني خود نسبت به قيمت جهاني طلا و نقره را كاهش داده است. براساس اين گزارش موسسه سي‌آي‌بي‌سي پيش‌بيني كرد كه قيمت هر اونس طلا امسال به‌طور ميانگين به كمتر از 1250دلار خواهد رسيد. اين رقم در گزارش قبلي اين موسسه 1350دلار اعلام شده بود. ميانگين قيمت طلا طي سال 2015 ميلادي نيز به كمتر از 1200دلار خواهد رسيد. اين رقم نيز در گزارش قبلي موسسه سرمايه‌گذاري سي‌آي‌بي‌سي 1300دلار اعلام شده بود. ميانگين قيمت هر اونس طلا در بلندمدت نيز 1200دلار خواهد بود.

گزارش سايت طلا حاكيست، اين موسسه اعلام كرد ميانگين قيمت هر اونس نقره نيز امسال به كمتر از 18.50دلار خواهد رسيد. اين رقم در گزارش قبلي موسسه سي‌آي‌بي‌سي 22دلار اعلام شده بود. ميانگين قيمت نقره سال آينده نيز به كمتر از 17دلار خواهد رسيد. اين رقم نيز در گزارش قبلي 20دلار اعلام شده بود. اين موسسه پيش‌بيني كرده است كه نوسانات بيشتري در بازار فلزات گرانبها در سال 2015 ميلادي در پيش خواهد بود و اين احتمال وجود دارد كه قيمت طلا به‌زودي به كمتر از 1000دلار برسد. ولي هرگونه كاهش شديد قيمت طلا موقتي و زودگذر خواهد بود. به نظر مي‌رسد ادامه روند بهبود اوضاع اقتصادي امريكا و افزايش ارزش دلار تاثير منفي زيادي بر بازار كالاهاي مختلف ازجمله طلا خواهد داشت. احتمال افزايش نرخ بهره امريكا در سال 2015 ميلادي نيز سايه سنگيني را بر تحولات بازار طلا و ساير فلزات گرانبها انداخته است. اگر قيمت طلا به سطح 1500دلاري بازنگردد بسياري از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد از معادن بزرگ جهان متوقف خواهد شد.نویسنده:
  روز
  نگاه Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  1 عمران
  2 ri.repapswenlodaat@narmo
  مسكن 66420769 سوخت مخزن قبل
  پلمب سال مشابه روز در فروش خريد معامالت تعداد قبل ماه مشابه روز در فروش خريد معامالت تعداد فروش خريد تعداد ملك ارزانترين ملك نترين اجاره
  گرا تهران
  تعداد در مسكن يكشنبه معامالت ديگر
  آمار روز 15 از ترك هاي ون واحد
  كامي 102 واحد
  175 واحد 157 واحد 105 متري 56 فالح، تومان، 5/2ميليون متري متري 140 پاسداران، تومان، 11ميليون
  متري عبور عوارض ميزان اقدامي در تركيه كشور هازگي
  بت كه داد افزايش را كشورش مرز از ايراني وناي
  كامي ايران هاي ون كامي از زيادي تعداد شد باعث اقدام كرد
  اين اعالم را تابستان آمار مركزي بانك موضوع بمانند. معطل كشور دو اين ميان مرز در
  تركيه تحت آن افزايش بعد ها ون كامي از عوارض
  دريافت ابتدا كه بود اقدامي سوخت، قيمت هالتفاوت ماب
  عنوان رفتاري در آن از بعد شد انجام تركيه كشور
  توسط 52يورويي به عوارض هعنوان 52ورو نيز ايران بها
  متقابل، اجار شاخص‌ صدي در ‌14
  افزايش اخذ ترك هاي كاميو از سوخت التفاوت مابه بهعنوان
  كه اقدامي در باز ركا آن از بعد كه كرد اضافه يد، عمران
  م مسكن
  گروه اجاري مسكن بهاي شاخص كليه در قبل، ماهه سه به نسبت 1393 سال ازهترين در مركزي بانك ايراني هاي ون كامي براي را خود عوارض مجددا آن
  متقابل از پيش سال مشابه مدت قبل ماهه سه با مقايسه در 93 سال دوم اول ماهه سه در بها اجاره شاخص مقايسه متوسط شهرهاي در ميزان بيشترين يافت. افزايش كشور هاي استان مسكن بهاي شاخص گزارش راهوشهرسازي وزير معاون رابطه همين در دادند. 39
  افزايش سال اول ماهه سه قبل سال مشابه
  مدت مسكن بهاي شاخص مركزي بانك گزارش براساس معادل غربي آذربايجان استان به متعلق افزايش سال دوم ماهه سه طي ايران شهري مناطق در اجاري تركيه هاي كاميو سوخت مخازن پلمب از گذشته 39
  روز سال دوم ماهه سه افزايش درصد 1.4 افزايش درصد 14.9
  سال دوم ماهه سه در متوسط شهرهاي در اجاري به اصفهان فارس هاي استان بود درصد 8/7 آمار اساس بر «تعادل» گزارش به كرد. اعالم را 1393 موضوع اين كه كرد تاكيد داد خبر ديگر روز 15
  از 8/3درصد معادل رسيد 152/1 عدد 3931به هاي رده در افزايش درصد 8/5 درصد 9/5 با ترتيب اجاري مسكن بهاي شاخص گزارش، اين در شده ارايه گزارش به يشود. نم ديگر هاي مليت ناوگان آن
  مشمول از پيش سال مشابه مدت قبل ماهه سه با مقايسه در 93 سال دوم اول ماهه سه در بها اجاره شاخص مقايسه گرفت. قرار اول ماهه سه در مذكور شاخص از باالتر گرفتند. قرار بعدي نسبت امسال دوم ماهه سه در كشور شهري مناطق در عبور وضعيت آخرين درباره كشاورزيان داوود 29
  فارس سال آخر ماهه سه قبل سال مشابه مدت سال مشابه ماهه سه به نسبت شاخص اين افزايش سمنان استان به مربوط افزايش ميزان كمترين است. داشته افزايش 1.4درصد آن، از قبل ماهه سه به دوطرف مشترك مرزهاي از ترك ايراني هاي ون
  كامي مذكور شاخص همچنين است. بوده 6/31درصد قبل جنوبي خراسان هاي تان اس بود درصد 8/1 معادل سال نخست ماهه سه در شاخص اين همچنين صورت به دوبار تركيه كشور آنكه از پس داد: 39
  توضيح سال اول ماهه سه افزايش درصد 3.2 افزايش درصد 18.9
  21ماه به نسبت 1393 شهريور به منتهي ماه 12 در قرار بعدي رده در درصد 0/2 با يك هر بوشهر 3.2درصد با 92 سال آخر ماه سه به نسبت 93 هاي رز از ايراني ونهاي عبوركامي عوارض
  غيرقانوني افزايش 2/71درصد معادل 1392 شهريور به منتهي معادل تهران استان در فوق شاخص ضمنا گرفتند. در شده ارايه آمار همچنين است. بوده مواجه افزايش دوطرف هاي ون كامي براي مشكالتي داد، افزايش را ايران
  خود شهري مناطق در اجاري مسكن بهاي مختلف
  شاخص هاي دوره طي شهري هاي گروه كل شاخص تغيير درصد يدهد. نشان يافت. افزايش 3/3درصد مسكن بهاي شاخص كه دهد مي نشان گزارش اين دوطرف مرزهاي پشت ايستايي ميزان آمد (001=0931)
  پيش دوم ماهه سه در كشور شهري مناطق در اجاري ونقل حمل راهداري سازمان رييس يافت.
  افزايش كوچك شهرهاي در بها اره اج شاخص اجاري مسكن بهاي شاخص سال در خود مشابه ماهه سه به نسبت جاري سال درراستاي قطعا ايران كشور گفت: همچنين يي
  جاده شهريور به منتهي ماه 12 سال اول ماهه شش 1393 سال دوم سهماهه دوره
  مسكن بهاي شاخص مركزي بانك اعالم طبق بزرگ شهرهاي در اين يدهد نشان را درصدي 14.9 افزايش گذشته باشد داشته متقابل رفتار توانست مي الملل بين
  روابط ماه 12 به نسبت 1393 دوره به نسبت 1393 مشابه ماهه سه به نسبت سال دوم ماهه سه در كوچك شهرهاي در اجاري بزرگ شهرهاي در اجاري مسكن بهاي شاخص سه به نسبت 93 سال ابتدايي ماهه سه در شاخص بنابراين كنيم. عمل منطقي صورت به كرديم تالش شهري
  اما هاي 2931
  گروه شهريور به منتهي قبل سال مشابه قبل
  سال ماهه سه به نسبت كه رسيد 163/8 عدد 3931به رسيد 153/9 عدد به 1393 سال دوم ماهه سه در درصدي 18.9 افزايش با گذشته سال در مشابه ماهه دست در را مديريت تركيه، كشور بازي در كرديم 0/91
  سعي 16/8 14/9 شهري مناطق
  كل مشابه ماهه سه به نسبت درصد 5/4 معادل قبل نسبت 2/4درصد برابر قبل ماهه سه به نسبت كه ماه در6 شاخص اين همچنين است. بوده مواجه نگيريم. قرار آنها يي نه رسا جريانات تحت
  گرفته مذكور شاخص يافت. افزايش 6/91درصد قبل سال افزايش 9/41درصد قبل سال مشابه ماهه سه به حدود 92 سال در مشابه دوره به نسبت امسال اول ارزان سوخت هايم گرفت تصميم اظهاركرد: 3/91
  كشاورزيان 16/9 14/9 بزرگ
  شهرهاي ماه 12 به نسبت 1393 شهريور به منتهي 21ماه در به منتهي 21ماه در مذكور شاخص يدهد. نشان گذشته روز مركزي بانك داشت. افزايش 8.61درصد تركيه كشور مانند ندهيم ارايه ترك هاي كاميو 2/71
  به 15/4 13/6 متوسط
  شهرهاي افزايش 2/12درصد معادل 1392 شهريور به منتهي شهريور به منتهي ماه 12 به نسبت 1393 شهريور استخراج هيي اجار مسكن بهاي شاخص آخرين نتايج آنها به اما يند دريافت ما هاي ون كامي از عوارض است.
  كه يافته است. داشته افزايش 3/91درصد معادل 1392 اساس اين بر «تعادل»، گزارش كرد.ب منتشر را شده اين از پيش تا ايران در كنيم؛ عمل دهد، نمي 2/12
  سوخت 20/6 19/6 كوچك
  شهرهاي ايران شهري مناطق در اجاري مسكن بهاي شاخص به سنتي 12 ارزان سوخت اما يشد دريافت ايران
  عوارض شهري مناطق در اجاري مسكن بهاي شاخص رسيد 154/2 عدد 3931به سال دوم ماهه سه در ناوگان هنفع اين داديم ارايه ترك هاي ون اران‌
  كامي شهر مناطق در اجار مسكن بهاي آنها
  شاخص‌ تغيير درصد شاخص 0931)
  اعداد =100 كل خص شا شهر ‌ها گر تفكيك به نسبت 1/4درصد معادل قبل ماهه سه به نسبت كه يي تركيه ناوگان تردد ديگر سوي از بود. يي كيه 2931
  تر 1393 هاي سال دوم ماهه
  سه افزايش 9/41درصد قبل سال مشابه ماهه سه به كشور به ايراني ناوگان تردد از بيشتر ما كشور به
  (001=0931)
  هم اجاري مسكن بهاي شاخص متوسط همچنين يافت. محسوب ها تر براي منفعتي خود اين بود
  تركيه سهماهه شاخص تغيير درصد دوم ماهه سه شاخص تغيير درصد مشابه دوره به نسبت الجاري س اول ماهه شش در است طبيعي گفت: وشهرسازي راه وزير معاون شد.
  م به:
  شاخص نسبت 1392 سال دوم به: نسبت 1393
  سال سهماهه سهماهه شاخص هاي
  گروه شاخص يدهد. نشان افزايش 8/61درصد قبل سال كه كند اتخاذ شهايي رو تا است دولتي هر حق
  كه سال دوم 1393 سال دوم
  شهري سهماهه ماهه
  سه به نسبت 1393 شهريور به منتهي 21ماه در مذكور گذشته روش كه هستيم معتقد ما شود؛ برقرار 2931
  تعادل قبل ماهه
  سه مشابه سال قبل
  مشابه ماهه
  سه درصد 19/0 معادل 1392 شهريور به منتهي ماه 12 مطلب اين گوياي نيز ارقام آمار بود، هيي عادالن قبل
  روش سال
  قبل است. داشته افزايش داشتند ها ون كامي درعبور مساوي سهم دوطرف كه 2/451
  بود شهري مناطق 0/22
  كل 7/7 134/2 14/9
  1/4 تعادل نيست عادالنه فعلي روش هستيم معتقد 9/351
  اما بزرگ 2/22
  شهرهاي 1/8 134/0 14/9
  2/4 اجاري مسكن بهاي شاخص در راهوشهرسازي وزير معاون بود. تركيه ناوگان هع
  نبف متوسط شهرهاي مختلف هاي استان در پلمب مقدمات سازي فراه درحال كرد: تصريح 0/12
  ادامه 0/7 133/8 13/6 8/3 152/1
  دوم ماهه سه در اجاري مسكن بهاي شاخص تا هستيم يي تركيه هاي كاميو سوخت مخزن 7/32
  كردن 2/6 136/9 19/6 5/4 163/8 كوچك
  شهرهاي مرزي، ار اندرك دس هاي ان ارگ تمام با رايزني از
  پس آن از شود پلمب ترك هاي ون كامي سوخت
  مخازن با كشاورزيان داد. نخواهيم سوخت آنها ناوگان به
  پس پلمب اجراي براي كشور هاي رز ادهسازي آم به
  اشاره پارادايم سمت به خود ههاي برنام بيشتر تاثيرگذاري براي بايد آن كه دارد آشيل پاشنه يك هم موضوع اين شود حفظ غيردولتي
  بايد پيمانكاران براي دولت
  راهكار هاي رز در آنها سالمت بررسي سوخت
  مخازن كارآيي افزايش ها طرح ترتيب اين به تا كنيم حركت اجتماعي داد: ادامه آخوندي شود. رفع بايد كه است ابزاري استفاده
  خطر فقط فعال سوخت مخازن پلمب اين كرد: بيان
  خروجي تلفات تصادفات آمار كاهش در كشور بلندمدت اهداف داشته اصيل اطالعات بايد مشكل اين گذاشتن كنار براي معتقدم
  بنده مرزهاي وارد تركيه مليت با كه است هايي ون كامي
  براي كند. كنترل را يي جاده محدود را آن نتوان كه شود ارايه مردم به شكلي به دقيق يابد افزايش 6آزادراه
  عوارض شوند وارد مرز كدام از كننم فرقي يشوند
  ايران باعث شود انجام تها مسوولي افزايش براي اگر اطالعات اين
  كرد. حمل راهداري سازمان رييس شوند. خارج مرز كشور
  ازكدام ونقلي حم حوادث اطالعات سامانه افتتاح مسووليت آمدن هوجود آن جاي به چگيرانه نگاه رفتن كنار جديدي تصميم شورا اين هنوز راه وزارت اعالم طبق كه يشود توسط كه يي جاده حملونقل وضعيت گزارش دنبال
  به نظير كشورها بقيه ناوگان كرد: اظهار ديهي جا
  ونقل حوادث اطالعات جامع سامانه جلسه، اين در همچنين نگاه يك ونقل حمل ايمني بحث اينكه بيان با وي شد. خواهد حاشيه در آخوندي عباس است. نگرفته عوارض نرخ درباره وزيران هيات شنبه روز جلسه در راهوشهرسازي
  وزارت مرزهاي از يوانند مت قبلي روابط طبق عراق يا
  افغانستان در سامانه اين شد. افتتاح رونمايي كشور نقل حمل سوانح زمينه اين در ما كرد: اظهار د، آي حساب به جامع جانبه هم عوارضي افزايش گفت: ها راه كميسيون جلسه هوچهارمين پنجا راهها، از بهينه نگهداري لزوم بر تاكيد با هيات اين شد،
  ارايه كنند. عبور .www
  ايران آن URL آدرس است استفاده قابل مرورگر هر كه هنگامي از زيرا كنيم مطرح را درب تا درب امنيت طرح انجام آنها نگهداري ساخت كرد هزين با متناسب آزادراهها اين جديد، اصلي كريدورهاي سازي ال فع ناوگان فرسودگي
  بهبود عنوان به اكنون هم سامانه است.اين havades.mrud.ir نياز برسد مسافرت در اصلي مقصد به تا شده خارج منزل از فرد امسال نيست. مطرح ها آزادراه كل براي مشخصي درصد شده راهوشهرسازي وزارت سوي از شده ارايه پيشنهادهاي
  اخبار
  بررسي آدرس به راهوشهرسازي وزارت العرساني اط پايگاه در زيرپورتال شهري درون شهري رون باب در مساله اين دارد ايمني به تعرفه قيمت جزيي افزايش خصوصي آزادراه در 3سال از بعد بخش به دولت توجه داد. ارجاع دولت اقتصاد كميسيون به
  را سامانه فعلي موقعيت است. مشاهده قابل www.mrud.ir نشست 14 برگزاري به راهوشهرسازي وزير نيست. جداسازي قابل اهميت ما براي مردم جان حفظ افزود: وي شد. اعمال عوارضي راهوشهرسازي، وزير هفته بگ كه است حالي در كشور نقل
  حمل ونقل حم راهداري سازمان هاي بخ در رمها ادهسازي پي گفت: كرد اشاره يازدهم دولت در ها راه ايمني كميسيون به حدودي تا يواند مت اندك افزايش اين بنابراين دارد زيادي به نياز كنوني شرايط در كشور هاي اده از سوم يك از
  بيش اسالمي جمهوري آهن راه شركت اللاحمر، اورژانس، يي، اده بين همدلي يك ايجاد مداوم هاي نشست اين دستاورد ترين اصلي توجه بايد افزود: وشهرسازي راه وزير كند. كمك راهها كيفيت افزايش جاده، پايين ايمني به فعلي آسفالت دارند. جديد مسكن
  آسفالت بازار ركود ادامه دولتي هاي اه دستگ از كه انتظاراتي است. و... بنادر سازمان ايران، يي اده حوادث سوانح امور در ذيط رب مختلف هاي اه دستگ راهها كيفيت افزايش براي مالي منابع تامين به ما نياز كه داشت همين به يزند. دامن ها كشت تعداد افزايش نهايت در
  سوانح از يك هر اماالختيار نماينده معرفي است مدنظر سامانه اين در پليس مشترك همكاري در را آن نتايج از يكي امروز كه بوده ادهها نگهداري براي عوارض اين تمام است اين از بيش ايمني افزايش براي وشهرسازي راه وزارت هريزي برنام سال
  دليل، پايان
  تا حوادث اطالعات ارايه مكتوب، صورت به ها ان سازم اهها دستگ يبينيم. اطالعاتشان گذاشتن اشتراك به در راهداري سازمان يشود. هزينه است. اجتماعي توان از بردن بهره همكاري به منوط ها راه گيري چشم طرز به دركشور مسكن توليد
  ميزان بازخورد ارايه ادهازي پي جامع رمهاي طريق از سوانح مهم تاثيري يتواند كند پيدا ادامه كه صورتي در همدلي اين باالي آمار به خود تهاي صحب از ديگري بخش در وي آسفالت كه شد موجب آزادراه عوارض نرخ افزايش عدم
  چراكه در توليد كاهش ميزان اين كرده پيدا
  كاهش نقاط تحليل است. اطالعات ورود فيلدهاي ها رم درخصوص تغيير لزوم از آخوندي باشد. داشته راها ايمني به نگاه اصالح در گفت: كرد اشاره توسعه درحال كشورهاي در ادهيي تصادفات گذشته، هاي ال در بگيرد. قرار بدي شرايط در ايران ادههاي
  ج كه شد خواهد مسكن عرضه كاهش باعث مدت
  ميان بانك مورد اين شد خواهد انجام سامانه اين در هز ادثي گذشته در كرد: تصريح گفت ادهيي تصادفات به نگاه پارادايم جهان يي اده تلفات تصادفات از درصد 90 بر بالغ متاسفانه تعرفه سرنوشت درباره وشهرسازي، راه سابق وزير نيكزاد،
  علي در عرضه كاهش قيمت افزايش امر همين
  درنهايت بود. خواهد لونقل حم سوانح درباره جامعي اطالعات ما اما بوده كارشناسي فني بحث تصادفات به نگاه بيشترين درست استفاده فرهنگ آنها در زيرا است كشورها اين به مربوط تعرفه بود نگرفته جديدي تصميم هيچ غيردولتي ههاي
  آزادرا انجمن دبير داشت. خواهد هدنبال را آينده سال
  دو اجتماعي ها را ايمني حصول جانيفتاده شهروندي حقوق از بودند. مانده باقي ثابت مداوم سال براي آزادراهها اين
  عوارض با وگو گفت در تهران استان مسكن سازان انبوه
  صنفي هها جاد بهينهسازي بهسازي داشت: اظهار وي است. نشده عوارض نرخ افزايش از راهوشهرسازي وزير راستا، اين كيلومتر
  در به طول سازندگان* هبرداري بهر سال آزادراه
  نام سال ابتداي از اظهاركرد: مسكن بازار روند درباره
  ايسنا بايد آسفالت رويه سفر، ايمني راستاي در است پرهزينه بسيار شده ساخته غيردولتي بخش مشاركت با كه داد خبر
  آزادراهي مسكن بازار ركودي روند كه كرديم پيشيني 401
  گذشته بازنشستگان صندوق دولت 76 كاشان
  قم- جاري سال در افزود: راهوشهرسازي وزير شود. بهسازي حتما حالي در اين البته است. بوده ثابت گذشته سال سه در
  بودند در دارد وجود احتمال اين رود پيش سال پايان
  تا شد. بهسازي آسفالت رويه گذشته سال از بيش درصد 110 قيمت افزايش مصوبه هيچگونه دولتي هاي آزادراه در كه 09
  است ساوه-تهران آزادراه شركت 91
  ساوه-همدان محمدمهدي يابد. بهبود شرايط آينده سال
  ابتداي ساوه كاشان، قم هاي آزادراه است. نداشته وجود
  عوارضي يابد افزايش واند خريدار توان كرد: تصريح
  مافي، ونقل حمل ايمني شوراي تاسيس اهواز زنجان-تبريز زال، آباد-پ خرم -رشت، قزوين 831
  همدان، رشت قزوين- آزادراه شركت 88 رشت
  قزوين- توليد ميزان كه است آن يآيد، هوجود كه چالشي
  اما هها، را ايمني كميسيون جلسه چهارمين هو پنجا در همچنين محوريت با دولت كه هستند آزادراهي فارس)؛ (خليج امام
  بندر كرده پيدا كاهش گيري چشم طرز به دركشور
  مسكن ونقل حم ايمني شوراي تاسيس اليحه ارايه از وشهرسازي راه وزير كرده موافقت آنها عوارض نرخ افزايش با وشهرسازي راه 501
  وزارت زال آباد-پل خرم آزادراه شركت 89 زال آباد-پل
  خرم كاهش باعث مدت درميان توليد كاهش ميزان اين
  و حاضر درحال گفت: داد خبر مجلس به وزيران هيات توسط 582
  است. ها بانك توسط مشاركتي صورت به 92 زنجان-تبريز يشود. مسكن
  عرضه هستيم. آن تصويب منتظر هكرد هزين با متناسب عوارض اين وشهرسازي، راه وزير هفته
  بگ مردم مال جان از حفاظت داشت: اظهار آخوندي عباس شده اعمال شده، ساخته خصوصي بخش مشاركت با هايي آزادراه
  100 امام اهواز-بندر آزادراه شركت 86 امام
  اهواز-بندر است ها دل رفتار تغيير آن از باالتر اما است ما هدف ايمن سفر نقل حمل اقتصاد معاونت كشور، راهداري قوانين بنابر
  است. رونق براي دولت
  تمهيدات در داشت: اظهار آخوندي شود. سفر ايمني افزايش به منجر تا تعيين متولي كشور راهداري سازمان وشهرسازي راه
  وزارت است. شده احداث دولت با خصوصي گذاران سرمايه مشاركت صورت به آزادراه اين مشاركت، قانون بر بنا باري
  * واگن
  توليد اداري هاي اه دستگ اراده از مته بسيار جامعه اراده موضوع اين افزايش هرگونه كه است حالي در اين البته، است. عوارض
  اين به رقم اين جديد، قوانين در البته است. بوده درصد 20 خصوصي بخش سهم 08درصد دولت سهم كه طوري
  به اطالعات به دسترسي اصل كرد: تاكيد وشهرسازي راه وزير است. اقتصاد شوراي مصوبه به منوط دولتي آزادراههاي عوارض
  نرخ است. كرده تغيير درصد 50
  باري واگن توليد رونق از آهن راه شركت
  مديرعامل مصوبه گفت: داد خبر آينده اههاي در كشور
  در تومان ميليون 800 تا 600 مسكن فروش
  قيمت باري واگن خريداران براي دسترسي حق از
  معافيت گفتوگو در پورسيدآقايي محسن شد. ابالغ آينده
  هفته توليد رونق براي دولت راهكارهاي درخصوص مهر جنوب
  با غرب شرق مركز
  شمال هعنوان ما گفت: داخلي هاي شرك در باري هاي قيمت
  واگ متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس بخش به بايد اما نداريم را واگن خريد وظيفه
  دولت كنند. خريداري واگن تا بدهيم تسهيالت 006
  خصوصي 200 بازار(كلنگي) 700 125 فيض باغ 650 120 نارمك 750 105 انديشه 700 80
  محموديه تا 250 حدود باري واگن يك كرد: بيان
  پورسيدآقايي نظرگرفته در معافيت دارد قيمت تومان 007
  082ميليون 450 71شهريور(كلنگي) 670 106 مرزداران 710 110 عراقي 610 140 هادي شيخ 600 70
  ظفر عبارتي به است تومان ميليون 110 به نزديك 006
  شده 140 شهدا 800 124 غرب شهرك 615 83 پاسداران 630 117 سهروردي 700 107
  داووديه در تومان 011ميليون خصوصي بخش هاي كت يردازند.
  شر نمپ آهن راه به ونيم ال وس سه 856
  مدت 140 بهارستان(كلنگي) 617 112 شهران 710 160 مجيديه 793 125 صبا باغ 690 77 اهواز
  ولنجك مسك تومان)
  بازار (ميليون 08ترمربع تا 65 مسكن رهن تومان)
  قيمت (ميليون قيمت متراژ جنوب
  *
  منطقه غرب شرق مركز 021
  شمال 75 قيمت
  كيانشهر متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ 554
  آدرس 168 04
  پادادشهر 80 مينحضور 65 65 صادقيه 50 74 امامت 50 71 سلسبيل 90 73 002
  قلهك 95 كارمندي 54
  زيتون 70 ابوذر 63 68 پرواز 62 65 شمسباد 65 69 سفباد يو 100 80 051
  گاندي 125 برق 03
  شهرك 65 مسعوديه 62 70 شهرآرا 50 72 مباد نظا 55 66 ارامنه 105 78 077
  آفريقا 230 آباد 03
  كيان 70 فتباد يا 65 74 گيشا 50 74 هوايي نيرو 80 68 انديشه 130 80 092
  ميرداماد 97 كيانپارس
افزايش 14 درصدي شاخص اجاره‌بها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1393/8/27
افزايش 14 درصدي شاخص اجاره‌بها
بانك مركزي آمار تابستان را اعلام كرد


بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران طي سه ماهه دوم سال 1393 را اعلام كرد. به گزارش «تعادل» بر اساس آمار ارايه شده در اين گزارش، شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري كشور در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماهه قبل از آن، 4.1درصد افزايش داشته است.

همچنين اين شاخص در سه ماهه نخست سال 93 نسبت به سه ماه آخر سال 92 با 2.3درصد افزايش مواجه بوده است. همچنين آمار ارايه شده در اين گزارش نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري كشور در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به سه ماهه مشابه خود در سال گذشته افزايش 14.9درصدي را نشان مي‌دهد و اين شاخص در سه ماهه ابتدايي سال 93 نسبت به سه ماهه مشابه در سال گذشته با افزايش 18.9درصدي مواجه بوده است. همچنين اين شاخص در6 ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال 92 حدود 16.8درصد افزايش داشت. بانك مركزي روز گذشته نتايج آخرين شاخص بهاي مسكن اجاره‌يي استخراج شده را منتشر كرد.به‌گزارش «تعادل»، بر اين اساس شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه دوم سال 1393 به عدد 2/154 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل 1/4درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 9/14درصد افزايش يافت. همچنين متوسط شاخص بهاي مسكن اجاري در شش ماهه اول سال‌جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/16درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص مذكور در 12 ماه منتهي به شهريور 1393 نسبت به 12ماه منتهي به شهريور 1392 معادل 0/19 درصد افزايش داشته است.  شاخص بهاي مسكن اجاري در استان‌هاي مختلفشاخص بهاي مسكن اجاري در سه ماهه دوم سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در كليه استان‌هاي كشور افزايش يافت. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان آذربايجان غربي معادل 8/7درصد بود و استان‌هاي فارس و اصفهان به ترتيب با 9/5درصد و 8/5درصد افزايش در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند.

كمترين ميزان افزايش مربوط به استان سمنان معادل 8/1درصد بود و استان‌هاي خراسان‌جنوبي و بوشهر هر يك با 0/2درصد در رده بعدي قرار گرفتند. ضمنا شاخص فوق در استان تهران معادل 3/3درصد افزايش يافت.

   شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ

شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ در سه ماهه دوم سال 1393 به عدد 9/153 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل برابر 2/4درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 9/14درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص مذكور در 12ماه منتهي به شهريور 1393 نسبت به 12ماه منتهي به شهريور 1392 معادل 3/19درصد افزايش داشته است.

   شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي متوسطبراساس گزارش بانك مركزي شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي متوسط در سه ماهه دوم سال 1393 به عدد 1/152 رسيد و معادل 8/3درصد بالاتر از شاخص مذكور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزايش اين شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 6/13درصد بوده است. همچنين شاخص مذكور در 12ماه منتهي به شهريور 1393 نسبت به 12ماه منتهي به شهريور 1392 معادل 2/17درصد افزايش نشان مي‌دهد.  شاخص اجاره‌بها در شهرهاي كوچكطبق اعلام بانك مركزي شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي كوچك در سه ماهه دوم سال 1393 به عدد 8/163 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل 5/4درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 6/19درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در 12 ماه منتهي به شهريور 1393 نسبت به 12 ماه منتهي به شهريور 1392 معادل 2/21درصد افزايش يافته است.نویسنده:
عوارض 6 آزادراه افزايش مي‌يابد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1393/8/27
عوارض 6 آزادراه افزايش مي‌يابد
راهكار دولت براي پيمانكاران غيردولتي


به‌دنبال گزارش وضعيت حمل‌ونقل جاده‌يي كه توسط وزارت راه‌وشهرسازي در جلسه روز يك‌شنبه هيات وزيران ارايه شد، اين هيات با تاكيد بر لزوم نگهداري بهينه از راه‌ها، بهبود فرسودگي ناوگان و فعال‌سازي كريدورهاي اصلي جديد، بررسي پيشنهادهاي ارايه شده از سوي وزارت راه‌وشهرسازي را به كميسيون اقتصاد دولت ارجاع داد. توجه دولت به بخش حمل و نقل كشور در حالي است كه به‌گفته وزير راه‌وشهرسازي، بيش از يك سوم از جاده‌هاي كشور در شرايط كنوني نياز به آسفالت جديد دارند. آسفالت فعلي به ايمني پايين جاده، افزايش سوانح و در نهايت افزايش تعداد كشته‌ها دامن مي‌زند. به همين دليل، برنامه‌ريزي وزارت راه‌وشهرسازي براي افزايش ايمني راه‌ها منوط به همكاري و بهره بردن از توان اجتماعي است. چراكه عدم افزايش نرخ عوارض آزادراه موجب شد كه آسفالت جاده‌هاي ايران در شرايط بدي قرار بگيرد. در سال‌هاي گذشته، علي نيكزاد، وزير سابق راه‌وشهرسازي، درباره سرنوشت تعرفه آزادراه‌هاي غيردولتي هيچ تصميم جديدي نگرفته بود و تعرفه عوارض اين آزادراه‌ها براي سه‌سال مداوم ثابت باقي مانده بودند.در اين راستا، وزير راه‌وشهرسازي از افزايش نرخ عوارض 6 آزادراهي خبر داد كه با مشاركت بخش غيردولتي ساخته شده بودند و در سه سال گذشته ثابت بوده است. البته اين در حالي است كه در آزادراه‌هاي دولتي هيچگونه مصوبه افزايش قيمت عوارضي وجود نداشته است. آزادراه‌هاي قم - كاشان، ساوه - همدان، قزوين -رشت، خرم آباد-پل‌زال، زنجان-تبريز و اهواز - بندر امام (خليج فارس)؛ 6 آزادراهي هستند كه دولت با محوريت وزارت راه‌وشهرسازي با افزايش نرخ عوارض آنها موافقت كرده است.به‌گفته وزير راه‌وشهرسازي، اين عوارض متناسب با هزينه‌كرد آزادراه‌هايي با مشاركت بخش خصوصي ساخته شده، اعمال شده است. بنابر قوانين راهداري كشور، معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان راهداري كشور متولي تعيين اين عوارض است. البته، اين در حالي است كه هرگونه افزايش نرخ عوارض آزادراه‌هاي دولتي منوط به مصوبه شوراي اقتصاد مي‌شود كه طبق اعلام وزارت راه هنوز اين شورا تصميم جديدي درباره نرخ عوارض نگرفته است. عباس آخوندي در حاشيه پنجاه‌وچهارمين جلسه كميسيون راه‌ها گفت: افزايش عوارضي اين آزادراه‌ها متناسب با هزينه‌كرد ساخت و نگهداري آنها انجام شده و درصد مشخصي براي كل آزادراه‌ها مطرح نيست. امسال بعد از 3سال در 6 آزادراه خصوصي افزايش جزيي قيمت تعرفه عوارضي اعمال شد. وي افزود: حفظ جان مردم براي ما اهميت زيادي دارد بنابراين اين افزايش اندك مي‌تواند تا حدودي به كيفيت راه‌ها كمك كند. وزير راه‌وشهرسازي افزود: بايد توجه داشت كه نياز ما به تامين منابع مالي براي افزايش كيفيت راه‌ها بيش از اين است و تمام اين عوارض براي نگهداري جاده‌ها هزينه مي‌شود.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به آمار بالاي تصادفات جاده‌يي در كشورهاي درحال توسعه اشاره كرد و گفت: متاسفانه بالغ بر 90درصد از تصادفات و تلفات جاده‌يي جهان مربوط به اين كشورها است زيرا در آنها فرهنگ استفاده درست از حقوق شهروندي جانيفتاده و حصول ايمني راه‌ها اجتماعي نشده است. وي اظهار داشت: بهسازي و بهينه‌سازي جاده‌ها بسيار پرهزينه است و در راستاي ايمني سفر، رويه آسفالت بايد حتما بهسازي شود. وزير راه‌وشهرسازي افزود: در سال جاري 110درصد بيش از سال گذشته رويه آسفالت بهسازي شد.  تاسيس شوراي ايمني حمل‌ونقل

همچنين در پنجاه‌و‌چهارمين جلسه كميسيون ايمني راه‌ها، وزير راه‌وشهرسازي از ارايه لايحه تاسيس شوراي ايمني حمل‌ونقل توسط هيات وزيران به مجلس خبر داد و گفت: درحال حاضر منتظر تصويب آن هستيم.

عباس آخوندي اظهار داشت: حفاظت از جان و مال مردم و سفر ايمن هدف ما است اما بالاتر از آن تغيير رفتار و مدل‌ها است تا منجر به افزايش ايمني سفر شود. آخوندي اظهار داشت: در اين موضوع اراده جامعه بسيار مهم‌تر از اراده دستگاه‌هاي اداري است. وزير راه‌وشهرسازي تاكيد كرد: اصل دسترسي به اطلاعات بايد حفظ شود و اين موضوع هم يك پاشنه آشيل دارد كه آن خطر استفاده ابزاري است كه بايد رفع شود. آخوندي ادامه داد: بنده معتقدم براي كنار گذاشتن اين مشكل بايد اطلاعات اصيل و دقيق به شكلي به مردم ارايه شود كه نتوان آن را محدود كرد. اين اطلاعات اگر براي افزايش مسووليت‌ها انجام شود باعث كنار رفتن نگاه مچ‌گيرانه و به جاي آن به‌وجود آمدن مسووليت خواهد شد. وي با بيان اينكه بحث ايمني حمل‌ونقل يك نگاه همه‌جانبه و جامع به حساب مي‌آيد، اظهار كرد: ما در اين زمينه طرح امنيت درب تا درب را مطرح مي‌كنيم زيرا از هنگامي كه فرد از منزل خارج شده تا به مقصد اصلي در مسافرت برسد نياز به ايمني دارد و اين مساله در باب برون‌شهري و درون‌شهري قابل جداسازي نيست. وزير راه‌وشهرسازي به برگزاري 14 نشست كميسيون ايمني راه‌ها در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: ‌اصلي‌ترين دستاورد اين نشست‌هاي مداوم ايجاد يك همدلي بين دستگاه‌هاي مختلف ذي‌ربط در امور سوانح و حوادث جاده‌يي بوده كه امروز يكي از نتايج آن را در همكاري مشترك پليس و سازمان راهداري در به اشتراك گذاشتن اطلاعاتشان مي‌بينيم. اين همدلي در صورتي كه ادامه پيدا كند مي‌تواند تاثيري مهم در اصلاح نگاه به ايمني راه‌ها داشته باشد.  آخوندي از لزوم تغيير پارادايم نگاه به تصادفات جاده‌يي گفت و تصريح كرد: در گذشته بيشترين نگاه به تصادفات بحث فني و كارشناسي بوده اما ما بايد براي تاثيرگذاري بيشتر برنامه‌هاي خود به سمت پارادايم اجتماعي حركت كنيم تا به اين ترتيب طرح‌ها افزايش كارآيي داشته و اهداف بلندمدت كشور در كاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌يي را كنترل كند.  افتتاح سامانه اطلاعات حوادث حمل‌ونقلي كشورهمچنين در اين جلسه، سامانه جامع اطلاعات حوادث و سوانح حمل‌ونقل كشور رونمايي و افتتاح شد. اين سامانه در هر مرورگر قابل استفاده است و آدرس URL آن www.havades.mrud.ir است.اين سامانه هم‌اكنون به عنوان زيرپورتال در پايگاه اطلاع‌رساني وزارت راه‌وشهرسازي به آدرس www.mrud.ir قابل مشاهده است. موقعيت فعلي سامانه پياده‌سازي فرم‌ها در بخش‌هاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌يي، اورژانس، هلال‌احمر، شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و... است. انتظاراتي كه از دستگاه‌هاي دولتي در اين سامانه مدنظر است معرفي نماينده تام‌الاختيار هر يك از دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صورت مكتوب، ارايه اطلاعات حوادث و سوانح از طريق فرم‌هاي جامع پياده‌سازي و ارايه بازخورد درخصوص فرم‌ها و فيلدهاي ورود اطلاعات است. تحليل نقاط حادثه‌خيز در اين سامانه انجام خواهد شد و اين مورد بانك اطلاعات جامعي درباره سوانح حمل‌ونقل خواهد بود.نویسنده:
پلمب مخزن سوخت كاميون‌هاي ترك از 15 روز ديگر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1393/8/27
پلمب مخزن سوخت كاميون‌هاي ترك از 15 روز ديگر


به‌تازگي كشور تركيه در اقدامي ميزان عوارض عبور كاميون‌هاي ايراني از مرز كشورش را افزايش داد كه اين اقدام باعث شد تعداد زيادي از كاميون‌‌هاي ايران و تركيه در مرز ميان اين دو كشور معطل بمانند. موضوع دريافت عوارض از كاميون‌ها و بعد افزايش آن تحت عنوان مابه‌التفاوت قيمت سوخت، اقدامي بود كه ابتدا توسط كشور تركيه انجام شد و بعد از آن در رفتاري متقابل، ايران نيز 25يورو به‌عنوان عوارض به 25يورويي كه به‌عنوان مابه‌التفاوت سوخت از كاميون‌هاي ترك اخذ مي‌شد، اضافه كرد كه بعد از آن ‌ترك‌ها باز در اقدامي متقابل مجددا عوارض خود را براي كاميون‌هاي ايراني افزايش دادند. در همين رابطه معاون وزير راه‌وشهرسازي روز گذشته از پلمب مخازن سوخت كاميون‌هاي تركيه از 15روز ديگر خبر داد و تاكيد كرد كه اين موضوع مشمول ناوگان مليت‌هاي ديگر نمي‌شود. به گزارش فارس داوود كشاورزيان درباره آخرين وضعيت عبور كاميون‌هاي ايراني و ترك از مرزهاي مشترك دوطرف توضيح داد: پس از آنكه كشور تركيه دوبار به صورت غيرقانوني عوارض عبوركاميون‌هاي ايراني از مرز‌هاي خود را افزايش داد، مشكلاتي براي كاميون‌هاي دوطرف پيش آمد و ميزان ايستايي پشت مرزهاي دوطرف افزايش يافت. رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌يي همچنين گفت: كشور ايران قطعا درراستاي روابط بين‌الملل مي‌توانست رفتار متقابل داشته باشد اما تلاش كرديم به‌صورت منطقي عمل كنيم. بنابراين سعي كرديم در بازي كشور تركيه، مديريت را در دست گرفته و تحت جريانات رسانه‌يي آنها قرار نگيريم. كشاورزيان اظهاركرد: تصميم گرفته‌ايم سوخت ارزان به كاميون‌هاي ترك ارايه ندهيم و مانند كشور تركيه كه عوارض از كاميون‌هاي ما دريافت مي‌كند اما به آنها سوخت نمي‌دهد، عمل كنيم؛ در ايران‌ تا پيش از اين عوارض دريافت مي‌شد اما سوخت ارزان 12سنتي به كاميون‌هاي ترك ارايه مي‌‌داديم و اين به‌نفع ناوگان تركيه‌يي بود. از سوي ديگر تردد ناوگان تركيه‌يي هم به كشور ما بيشتر از تردد ناوگان ايراني به كشور تركيه‌‌ بود و اين خود منفعتي براي ترك‌ها محسوب مي‌شد. معاون وزير راه‌وشهرسازي گفت: طبيعي است كه حق هر دولتي است تا روش‌هايي اتخاذ كند كه تعادل برقرار شود؛ ما معتقد هستيم كه روش گذشته روش عادلانه‌يي بود، آمار و ارقام نيز گوياي اين مطلب بود كه دوطرف سهم مساوي درعبور كاميون‌ها داشتند اما معتقد هستيم روش فعلي عادلانه نيست و تعادل به‌نفع ناوگان تركيه بود. معاون وزير راه‌وشهرسازي در ادامه تصريح كرد: درحال فراهم‌سازي مقدمات پلمب كردن مخزن سوخت كاميون‌هاي تركيه‌يي هستيم تا پس از رايزني با تمام ارگان‌هاي دست‌اندركار‌ مرزي، مخازن سوخت كاميون‌هاي ترك پلمب شود و از آن پس به ناوگان آنها سوخت نخواهيم داد. كشاورزيان با اشاره به آماده‌سازي مرز‌هاي كشور براي اجراي پلمب مخازن سوخت و بررسي سلامت آنها در مرز‌هاي خروجي بيان كرد: اين پلمب مخازن سوخت فعلا فقط براي كاميون‌هايي است كه با مليت تركيه وارد مرزهاي ايران مي‌شوند و فرقي نمي‌كند از كدام مرز وارد شوند و ازكدام مرز خارج شوند. رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌يي اظهار كرد: ناوگان بقيه كشورها نظير افغانستان يا عراق طبق روابط قبلي مي‌توانند از مرزهاي ايران عبور كنند.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1393/8/27
اخبار


ادامه ركود بازار مسكن تا پايان سالميزان توليد مسكن دركشور به طرز چشم‌گيري كاهش پيدا كرده و اين ميزان كاهش توليد در ميان‌مدت باعث كاهش عرضه مسكن خواهد شد كه درنهايت همين امر افزايش قيمت و كاهش عرضه در دو سال آينده را به‌دنبال خواهد داشت. دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن استان تهران درگفت‌وگو با ايسنا درباره روند بازار مسكن اظهاركرد: از ابتداي سال گذشته پيش‌بيني كرديم كه روند ركودي بازار مسكن تا پايان سال پيش رود و اين احتمال وجود دارد در ابتداي سال آينده شرايط بهبود يابد. محمدمهدي مافي، تصريح كرد: توان خريدار مي‌تواند افزايش يابد اما چالشي كه به‌وجود مي‌آيد، آن است كه ميزان توليد مسكن دركشور به طرز چشم‌گيري كاهش پيدا كرده و اين ميزان كاهش توليد درميان مدت باعث كاهش عرضه مسكن مي‌شود.تمهيدات دولت براي رونق توليد واگن باريمديرعامل شركت راه‌آهن از رونق توليد واگن باري در كشور در ماه‌هاي آينده خبر داد و گفت: مصوبه معافيت از حق دسترسي براي خريداران واگن باري هفته آينده ابلاغ شد. محسن پورسيدآقايي درگفت‌وگو با مهر درخصوص راهكارهاي دولت براي رونق توليد واگن‌هاي باري در شركت‌هاي داخلي گفت: ما به‌عنوان دولت وظيفه خريد واگن را نداريم اما بايد به بخش خصوصي تسهيلات بدهيم تا واگن خريداري كنند. پورسيدآقايي بيان كرد: يك واگن باري حدود 250 تا 280ميليون تومان قيمت دارد و معافيت در نظرگرفته شده نزديك به 110ميليون تومان است به‌عبارتي شركت‌هاي بخش خصوصي 110ميليون تومان در مدت سه وسال‌ونيم به راه‌آهن نمي‌پردازند.نویسنده:
  بغل
  آينه Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  1 ri.repapswenlodaat@ordohk
  خودرو
  3 66420769 خودروسازان انجمن ايران
  روساي راه در فرانسه هازان داشت
  قطع خواهند دسترسي قرارداد متن به اينترنتي خريد هنگام
  مشتريان براي فرانسه خودروسازان انجمن
  رييس صنعت المللي بين همايش دومين در
  شركت همايش دومين يافت. خواهد حضور ايران
  خودرو حضور با آذر دهم ايران خودرو صنعت بينالمللي د
  شو ح‌ ‌اصال وساز در خو فر دادها ار
  قر اروپايي معتبر ساز قطعه خودروساز ركتهاي
  ش ميان اين در ميشود. برگزار درتهران آسيايي
  و پاتريك آمده دست به اخبار جديدترين اساس بر محاسبه رقابت ملي مركز وسيله به كه رقابت شوراي امسال مرداد خودرو
  گروه در نيز فرانسه خودروسازان انجمن رييس بلن، است. شده ابالغ بررسي چارچوب در
  رقابت خواهد سخنراني به يافته حضور همايش اين تجهيزات نها آپش محاسبه نحوه فوري فروش فروش پيش قراردادهاي
  مفاد بوگارد، آرنوديويد وي بر عالوه همچنين پرداخت. افزايش تحميل از كردن شفاف اضافي لوازم حقوق جهت در خودروساز هاي
  شركت در كننده مصرف به خودرو توجه قابل قيمت اعالم اصالح براي را مواردي كنندگان
  مصرف اين در نيز فرانسه سازان قطعه انجمن مقام
  قائم خودرو در آپشن اعمال بهانه به تحويل زمان اصالح از رقابت شوراي رييس حاال
  كرد. يافت. خواهد حضور
  همايش ضابطه براساس آپشن (محاسبه شود جلوگيري يدهد. خبر فروش قراردادهاي ۰۹درصد خودروسازان هاي انجمن ارشد مسووالن
  جز رقابت) شوراي مصوب با خودروساز هاي شركت كه
  قراردادهايي شركت دو ارشد مسووالن فرانسه، قطعهسازان
  و اختياري هاي پشن بهاي اقالم ليست از خيلي صداي بستند مي خود
  مشتريان دومين ميهمانان از نيز رنو پژو باشد.
  خودروسازي مشخص ثبتنام زمان در فكننده مصر براي خودروهاي ندادن تحويل يآورد. در را
  آنها خواهند ايران خودرو صنعت المللي بين
  همايش به خودرو تحويل دقيق زمان بودن يكطرفه مقرر موعد در شده فروخته ديگر ميهمانان اين حضور ايسنا گزارش به
  بود. اجراي ضمانت نيز قرارداد در كننده مصرف مشتريان ضرر به خودرو فروش قراردادهاي
  متن فولكس بنز، مانند خودروسازي بزرگ هاي
  شركت خودروساز توسط آن بهموقع تحويل عدم خريداران هميشگي هاي اعتراض
  ازجمله است درحالي ايران در وكيا هيونداي فيات، باشد.
  واگن، روشن خيلي كه طوري به بود. خودروسازان از
  خودرو رسيدن نتيجه به صورت در ميشود گفته
  كه درخصوص خريدار ابهام كردن برطرف فروش قراردادهاي هستند مدعي مشتريان
  از هاي شركت آذر ابتداي در يي هسته
  مذاكرات «كد نظير عباراتي حذف ازطريق خودرو قيمت نديدهاند. خريد پيش براي نام ثبت زمان در
  را حضور به زيادي تمايل نيز امريكايي قرارداد.
  خودروساز متن از فروش» برنامه از يكي مديرعامل پيش روز چند حال اين
  با المللي بين همايش دومين در شركت ايران
  در بر كردن تاكيد به خودروسازان الزام كرد اعالم كشور خودروسازي هاي
  شركت دارند. خودرو
  ً
  صنعت واريز عدم شركت حساب به صرفا وجه، واريز اصالح خودروسازان فروش قراردادهاي
  كه راستاي در نمايندگي اشخاص حساب به سوي از اعالمي مدنظر موارد براساس
  و واردات برابري 5/2
  افزايش پيشين موجود مشكالت ايجاد از جلوگيري انتقاد وي است. شده تنظيم رقابت، يها.
  شوراي نمايندگ به پرداخت درخصوص هنگام فروش قراردادهاي نشدن ديده چين
  به از ايران
  خودرو ريزي برنامه به خودروسازان كردن ملزم اين گفت: دانست وارد را اينترنتي ثبتنام نخست ماه در ايران به چين خودرو
  صادرات با مطابق عرضه كه يي بهگونه خود توليد خط مسووالن از دليل همين به بوده وارد
  انتقاد مشابه مدت به نسبت برابري 5.2 رشد 2با
  ۴۱۰ خودرو تحويل عدم امكان باشد پيشفروش گذاري سرمايه پيشفروش فروش، قراردادهاي زيرساختارهاي اصالح با تا اند ته خواس
  مربوطه دالر ۴۰۳ميليون ميليارد يك به قبل
  سال در تغيير بهانه به قرارداد در مقرر موعد در در حالحاضر در كه پرداخت داخلي خودروسازان به اينترنتي خريد هنگام كنندگان مصرف
  فني، ميدهد نشان چين گمرك آماري هاي داده
  رسيد. باشد. نداشته وجود شركت توليدي هاي برنامه دارد. قرار نهايي مرحله بهطور كرده پيدا دسترسي نيز قرارداد
  متن قرارداد متن به اينترنتي خريد هنگام كنندگان رف مص فني، زيرساختارهاي اصالح
  با به كشور اين خودرو قطعات خودرو
  صادرات حضور مراجعه زماني بازه افزايش قراردادهاي اصالح در اينكه به اشاره با وي از يكي ميان اين در كند. مطالعه را آن كنند
  كامل مطالعه را آن كامل طور كرده پيدا دسترسي
  نيز با ميالدي جاري سال نخست ماه در
  ايران خود درخواستي خودرو تحويل جهت خريدار خودروساز شركتهاي مشتريان منافع فروش اجباري تحويل مشتريان هميشگي هاي شكايت قبل سال مشابه مدت به نسبت برابري 5.2
  رشد شركت، كتبي اعالم زمان از تحويل محل در مشتريان اگر افزود: است، شده گرفته نظر در است، شده خريداري خودرو جاي به خودرو
  يك خودرو جاي به خودرو يك اجباري تحويل مشتريان هميشگي هاي شكايت از
  يكي ۳۱۰2 سال نخست ماه در است.چين شده
  مواجه خودرو. بودن تحويل آماده درخصوص هاي شركت با خود فروش قراردادهاي انعقاد در از موردها اين اصالح از خودرويي مدير اين
  كه تعيين قبيل از ها ورد اين اصالح از خودرويي مدير اين كه است، شده داري
  خري به خودرو قطعات خودرو دالر 55يليون بر
  بالغ كه خودروسازان از اختيار اين سلب مشاهده را ديگري تخلف هرگونه خودروساز تحويل از قبل مشخصات رنگ تعيين
  قبيل داد خبر تحويل از قبل مشخصات
  رنگ مشابه مدت در رقم اين كه بود كرده صادر
  ايران مصرفكننده آپشن، افزايش يا كاهش درصورت كنند. اعالم رقابت شوراي به را آن كردند داد.
  خبر رسيده دالر ميليون ۴۰۳ ميليارد به جاري
  سال باشد. نداشته اعتراضي گونه هيچ حق شده قرار كرد: اضافه رقابت شوراي
  رييس در چين از خودرو واردكننده چهارمين ايران
  است. از خودروساز كتهاي شر سوءاستفاده از با اينكه مگر نباشد، دليلي هر به توليد خط توقف فروش قراردادهاي در الزم اصالحات درج خودروسازان سايت در نيز قراردادها متن شد اصالح فروش قراردادهاي درصد 90 ژاپن امريكا، است. شده 2شناخته ۴۱۰ نخست
  ۹ماه يكطرفه تحميل خود اقتصادي مسلط موقعيت باشد. خريدار كتبي توافق خودرو فروش قراردادهاي مواد از برخي اقدام قراردادها دقيق مطالعه ضمن مردم تا شود ۰۹درصد اينكه اعالم با رقابت شوراي
  رييس نظر اين از سوم تا اول ههاي رتب در ترتيب به روسيه
  و شود جلوگيري مصرفكننده به قراردادها مفاد نهايي قيمت درخصوص كننده مصر براي وجود آن از سوءاستفاده امكان اينكه به باتوجه كنند. خودرو خريد به شد، اصالح خودروسازان فروش
  قراردادهاي هاي اه در چين گزارش اين براساس هاند. گرفت
  قرار اجراي قانون ۴5هدام بند مصاديق (از باشد. نداشته وجود ابهامي خودرو ده ام تم است، كنندگان مصرف حقوق خالف در دارد قراردادهاي اصالح روند در اينكه بيان با شيوا سايت در نيز قراردادها متن تا شده قرار
  گفت: دالر 22ميليون همچنين ۴۱۰2 سپتامبر تا
  ژانويه اساسي) قانون اصل۴۴ كلي هاي سياست باشد شفاف خودرو قيمت محاسبه نحوه كنندگان مصرف حقوق جهت در موارد اين بايد غيرمنصفانه هاي ماده تمام خودروسازان فروش مطالعه ضمن مردم تا شود درج
  خودروسازان به موتوسيكلت دالر ۰2ميليون حدود
  دوچرخه در غيرمنصفانه قراردادي شروط درج از فكننده مصر نهايي قيمت در كه مواردي جمله: از شود. اصالح حذف داخلي وارداتي خودروسازان يكطرفه كنند. خودرو خريد به اقدام قراردادها
  دقيق است. كرده صادر
  ايران فوري فروش فروش پيش قراردادهاي متن ماليات (ازجمله يگيرد. قرار محاسبه مورد ماژور فورس شرايط تفسير امكان از امر اين اجراي با گفت: تسنيم به است، شده قراردادهاي از درصد ۰۹ اصالح از شيوا
  رضا نقليه وسايل صادرات كل تسنيم، گزارش
  به بند شماره2 در مذكور (مورد شود. ممانعت و...) افزوده ارزش شود. جلوگيري خودروساز هاي شركت توسط ناعادالنه در مشتريان نارضايتي از زيادي حجم خبرداد وارداتي داخلي خودروسازان
  فروش بر بالغ امسال نخست ماه در ايران به
  چين اصل۴۴ كلي هاي سياست اجراي قانون ۴5هدام نهايي قيمت انطباق از كننده مصرف نامي ثبت خودرو كردن جايگزين امكان برطرف آنها با خودروسازان قراردادهاي بودن تعيين از پس رقابت شوراي اظهارداشت:
  و است. شده اعالم دالر 6۴۳ميليون كميليارد اساسي) قانون شوراي دستوالعمل با باشد مطمئن خودرو بهانه به شركت ديگر توليدي خودرو هر با خريدار شد. خواهد اصالح به خودرو گذاري قيمت
  دستورالعمل را ودروهايمان گارانتي فروش از پس
  خدمات
  گروسي: اين آنها بدهيم يها مشتر به بهتري تضمين
  با سال دو طول در كه باشند داشته را است
  اطمينان داخل‌ توليد‌ خودرو‌ قطعات‌ درصد‌ ‌80
  سال سه به است قرار دارد گارانتي خودرو
  كه از رضايتمندي با كننده جعه مرا كند، پيدا افزايش را اينها مطالبات شود ايجاد هماهنگي بايد اما شوراي مجلس صنايع عضو گروسي،
  حسين آن از را خودش خدمات شود خارج مجموعه آن كه كساني اينكه به اشاره با گروسي بدهند. موقع به افزايش قطعات اگركيفيت اينكه بيان با مي
  اسال خودروسازان االن داد: ادامه وي كند. دريافت مركز آموزش بايد كنند كار فروش از پس درخدمات شود،گفت: مي كمتر مراجعات حجم كند،
  پيدا ما يكنند. پرداخت گارانتي بابت را زيادي مبلغ هم مشتريان با برخورد شيوه لحاظ از را الزم كنيم، استفاده باال باكيفيت قطعات از ما
  اگر پيدا كاهش مراجعان تعداد كنيم تالش هرچقدر مردم كرد: ببينند،تصريح قطعه آن نوع مورد در خدمات به كنند مي مراجعه كه افرادي
  تعداد خواهد پيدا افزايش يتمندي رضا بحث قطعا كند آن يتوانند نم فروش از پس خدمات به مراجعه در مراكز اين لذا يند پيدا كاهش فروش، از
  پس نياز اگر دهيم. تشخيص را نياز بايد اينكه دوم كرد فروش، از پس خدمات در بايد بگيرند. را خدمات ارايه را خدمات اين بهتري فرصت كيفيت
  با سهامداران سود توزيع از قبل را درصد آن كه است هم بگذارند اينها اختيار در را الزم قطعات هم از بهتر پيشگيري اينكه ذكر با گروسي دهند. مي اين اگر كنند. بيني پيش را اين بيايند كنند، اضافه ببينند. را فروش از پس خدمات الزم هاي وزش آم پزشكي در فقط نه اصل اين افزود: است،
  درمان توليدمان كه باشيم اين شاهد بايد ندهيم انجام را بودن دار ادام صادرات درمجلس، شهريار نماينده خودروسازان كند. صدق هم صنعت در
  بلكه خودروساز خواهيم مي اگر نرسد. مطلوب حد به دانست وابسته فروش از پس خدمات هوجود را آن پس خدمات مجموعه عنوان به را گزاف يي
  هزينه حدود يعني دنيا خودرو توليد درصد به بايد باشيم در ايران سفير حضور با پيش ماه دو كرد: تصريح درحالي يكنند پرداخت گارانتي درباره فروش
  از آن به اگر بنابراين برسيم. دستگاه ميليون سه شد صادر روسيه به خودرو زار ۰۱ حدود روسيه، باشد، بايد كه آنگونه هم مردم مندي ضايت
  كه بازار كه باشيم داشته انتظار نبايد نرسيم نقطه فروش از پس خدمات بايد كه است اين اعتقادم ولي اهتمام خودروسازان اميدوارم داد: ادامه وي
  نيست. 98070222 شماره حساب به ذيل جدول در مندرج مبالغ اساس بر را خود اشتراك هزينه توانند محترم متقاضيان
  كليه عضو يابد. افزايش سودمان اشتغال صادرات، كرد پيدا نقصي اگرخودرويي كنيم، فراهم آنجا در را دركشور كه خودرويي بتوانيم باشند داشته را
  الزم امور دفتر به زير طريق دو از يكي به ذيل شده تكميل فرم همراه به را مربوطه بانكي سند اصل واريز آفريقا شعبه تجارت
  بانك صرف اسالمي، شوراي مجلس صنايع كميسيون تا هزار ۰۰۱ به را ۰۱زار اين شود رفع بالفاصله باشد برخوردار مطلوبي كيفيت از كه كنيم
  توليد كيفيت بردن باال براي را پژوهش براي هزينه هايم داشت را سابقه اين قبال داد: ادامه وي برسانيم. نمايندگان به خاص يي قطعه براي خريداران
  و فرمايند. تحويل
  مشتركين است بهتر شد: متذكر برشمرد الزم قطعات چون اما كردند صادر خودروهايي قبل سال چند كه جزيي مورد هر براي نه مراجعه فروش از 4
  پس مينو- بست دوم- كوثر كوچه ستارخان- توحيد- آدرس به مراجعه -1
  توزيع اينكه از قبل را خالص سود از درصدي يك صادرات جلو نبود مطلوب فروش از پس خدمات آنجا از ناراضي كنند مراجعه ها نمايندگ اين
  به ببينند تا بگذارند پژوهش تحقيق براي كنند پس خدمات از رضايتمندي به گروسي شد. گرفته بايد اينكه اعالم با صنايع كميسيون عضو 42210466
  برگردند. -5 شماره به دورنگار طريق از ارسال
  2 فروش از پس خدمات به زياد مراجعه علت خاطرنشان پرداخت آن مثبت نتايج فروش از متذكر باشند، داشته را الزم حمايت هازان
  قطع مراجعه كه قطعاتي آن چيست. ها گاه تعمير توليد تيراژ افزايش باكيفيت، توليد دنبال اگر كرد: روز فناوري فني، لحاظ به ما هسازان قطع
  شد: پاييني كيفيت كه است معلوم دارد، بيشتري بحث داخلي توليدات از استفاده به مردم اقبال اين برخوردارند خوبي موقعيت از الزم
  تجهيزات كند. پيدا افزايش كيفيتش بايد دارد ما اينكه به گردد برم اينها همه هستيم صادرات كنند؛ توليد باال كيفيت با قطعاتي كه دارند را
  توان اشتراك
  شرايط ميباشد. صبح 10 الي روزنامه تحويل ساعت داخلي
  1 روهای ود انواع
  قیمت يباشد. اشتراك نسخه يك بابت جدول در مندرج مبالغ
  2 يباشد. ضروري فرم در تلفن شماره پستي كد نوشتن
  3 SE 132اپياس ودرو
  (سفيد)
  نام SE 111 سايپا SE 132اپياس LE 151اپياس EX 151اپياس
  يشود. تلقي دريافت منزله به اطالع عدم دهيد، اطالع مشتركين امور به را مراتب روزنامه دريافت عدم صورت در )
  4 رنگ
  (تنوع فرماييد. نگهداري خود نزد اشتراك پايان تا را بانكي فيش كپي لطفا تومان
  توجه: به بازار قيمت 20.300.000 20.100.000 19.900.000 16.750.000 17.150.000
  ههام دوازده ماهه نه ماهه شش ماهه سه XSيورو4
  مدت تيبا XSيورو4 تيبا پايه EX 131 ودرو
  سايپا 000/000/3
  نام 000/052/2 005/1 /000 750/000 ريال به XE
  قيمت 131 XEيورو4
  سايپا رنگ)
  تيبا (تنوع سفيد) (رنگ تومان
  گازسوز به بازار قيمت داريد:
  اعالم را روزنامه دريافت مطلوب نحوه لطفا 000.001.42
  توجه: 23.900.000 24.800.000 21.700.000 20.200.000
  یتادراو روهای ود انواع پرداخت
  قیمت ........................................
  نحوه .......... اشتراك متقاضي
  كد
  امضاي ماهه 12 ماهه ماهه ماهه سه 4.2 فول اسپورتيج جديد اتاق سورنتو ودرو
  0.2
  نام فول اسپورتيج 2014 فول کادنزا 2013 فول ..........
  کادنزا .......... اشتراك نسخ تعداد
  2015 مدل ربگ اي 10 تومان
  به بازار قيمت
  156.000.000 138.000.000 235.000.000 248.000.000 230.000.000
  موسسه.................................... نام خانوادگي......................................................... نام نام............................. .............
  مشخصات ......................... ............................. ............................. ............................. دقيق.................................................... آدرس متقاضي

  متقاضي
  امضاي 2015 پتيما 2014 پتيما 2014 اپتيما ودرو
  4102
  نام 0.2 سراتو 2014 6.1 نمابر...................................
  سراتو ............................. تلفن............................. پستي................................................... كد ربگ
  اي 10 فول ربگ اي فول ايربگ 10 تومان
  فول به بازار مت 000.000.911
  قي 105.000.000 158.000.000 125.000.000 143.000.000
قراردادهاي فروش خودروسازان اصلاح مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 13 : 1393/8/27
قراردادهاي فروش خودروسازان اصلاح مي‌شود
مشتريان هنگام خريد اينترنتي به متن قرارداد دسترسي خواهند داشت


با اصلاح زيرساختارهاي فني، مصرف‌كنندگان هنگام خريد اينترنتي به متن قرارداد نيز دسترسي پيدا كرده و به‌طور كامل آن را مطالعه كننديكي از شكايت‌هاي هميشگي مشتريان تحويل اجباري يك خودرو به‌جاي خودرو خريداري‌شده است، كه اين مدير خودرويي از اصلاح اين مورد‌ها از قبيل تعيين رنگ و مشخصات قبل از تحويل خبر داد

مرداد امسال شوراي رقابت در چارچوب بررسي مفاد قراردادهاي پيش‌فروش و فروش فوري شركت‌هاي خودروساز و در جهت حقوق مصرف‌كنندگان مواردي را براي اصلاح اعلام كرد. حالا رييس شوراي رقابت از اصلاح 90‌درصد قراردادهاي فروش خبر مي‌دهد. قراردادهايي كه شركت‌هاي خودروساز با مشتريان خود مي‌بستند صداي خيلي از آنها را در مي‌آورد. تحويل ندادن خودروهاي فروخته‌شده در موعد مقرر و يك‌طرفه بودن متن قراردادهاي فروش خودرو به ضرر مشتريان ازجمله اعتراض‌هاي هميشگي خريداران خودرو از خودروسازان بود. به‌طوري‌كه خيلي از مشتريان مدعي هستند قراردادهاي فروش را در زمان ثبت‌نام براي پيش‌خريد نديده‌اند. با اين حال چند روز پيش مديرعامل يكي از شركت‌هاي خودروسازي كشور اعلام كرد كه قراردادهاي فروش خودروسازان اصلاح و براساس موارد مدنظر اعلامي از سوي شوراي رقابت، تنظيم شده است. وي انتقاد به ديده‌نشدن قراردادهاي فروش هنگام ثبت‌نام اينترنتي را وارد دانست و گفت: اين انتقاد وارد بوده و به‌همين‌دليل از مسوولان مربوطه خواسته‌اند تا با اصلاح زيرساختارهاي فني، مصرف‌كنندگان هنگام خريد اينترنتي به متن قرارداد نيز دسترسي پيدا كرده و به‌طور كامل آن را مطالعه كند. در اين ميان يكي از شكايت‌هاي هميشگي مشتريان تحويل اجباري يك خودرو به‌جاي خودرو خريداري‌شده است، كه اين مدير خودرويي از اصلاح اين مورد‌ها از قبيل تعيين رنگ و مشخصات قبل از تحويل خبر داد.  90 درصد قراردادهاي فروش اصلاح شدرييس شوراي رقابت با اعلام اينكه ۹۰‌درصد قراردادهاي فروش خودروسازان اصلاح شد، گفت: قرار شده تا متن قراردادها نيز در سايت خودروسازان درج شود تا مردم ضمن مطالعه دقيق قراردادها اقدام به خريد خودرو كنند. رضا شيوا از اصلاح 90‌درصد از قراردادهاي فروش خودروسازان داخلي و وارداتي خبرداد و اظهارداشت: شوراي رقابت پس از تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو به اصلاح قراردادهاي فروش، پيش‌فروش و سرمايه‌گذاري خودروسازان داخلي پرداخت كه در‌حال‌حاضر در مرحله نهايي قرار دارد.

 وي با اشاره به اينكه در اصلاح قراردادهاي فروش منافع مشتريان و شركت‌هاي خودروساز در نظر گرفته شده است، افزود: اگر مشتريان در انعقاد قراردادهاي فروش خود با شركت‌هاي خودروساز هرگونه تخلف ديگري را مشاهده كردند آن را به شوراي رقابت اعلام كنند.

رييس شوراي رقابت اضافه كرد: قرار شده متن قراردادها نيز در سايت خودروسازان درج شود تا مردم ضمن مطالعه دقيق قراردادها اقدام به خريد خودرو كنند.

شيوا با بيان اينكه در روند اصلاح قراردادهاي فروش خودروسازان تمام ماده‌هاي غيرمنصفانه و يك‌طرفه خودروسازان وارداتي و داخلي حذف شده است، به تسنيم گفت: با اجراي اين امر حجم زيادي از نارضايتي مشتريان در ناعادلانه بودن قراردادهاي خودروسازان با آنها برطرف خواهد شد.  اصلاحات لازم در قراردادهاي فروشبرخي از مواد قراردادهاي فروش خودرو باتوجه به اينكه امكان سوءاستفاده از آن وجود دارد و در خلاف حقوق مصرف‌كنندگان است، بايد اين موارد در جهت حقوق مصرف‌كنندگان اصلاح شود. از جمله:

  از امكان تفسير شرايط فورس‌ماژور توسط شركت‌هاي خودروساز جلوگيري شود.

  امكان جايگزين‌كردن خودرو ثبت‌نامي خريدار با هر خودرو توليدي ديگر شركت به بهانه توقف خط توليد به هر دليلي نباشد، مگر اينكه با توافق كتبي خريدار باشد.

  براي مصرف‌كننده درخصوص قيمت نهايي و تمام‌شده خودرو ابهامي وجود نداشته باشد.

  نحوه محاسبه قيمت خودرو شفاف باشد و مواردي كه در قيمت نهايي مصرف‌كننده مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. (ازجمله ماليات – ارزش‌افزوده و...)

  مصرف‌كننده از انطباق قيمت نهايي خودرو مطمئن باشد و با دستوالعمل شوراي رقابت كه به وسيله مركز ملي رقابت محاسبه و ابلاغ شده است.

  نحوه محاسبه آپشن‌ها و تجهيزات و لوازم اضافي شفاف كردن و از تحميل افزايش قيمت قابل‌توجه خودرو به مصرف‌كننده در زمان تحويل به بهانه اعمال آپشن در خودرو جلوگيري شود (محاسبه آپشن براساس ضابطه مصوب شوراي رقابت)

  ليست اقلام و بهاي آپشن‌هاي اختياري براي مصرف‌كننده در زمان ثبت‌نام مشخص باشد.

  زمان دقيق تحويل خودرو به مصرف‌كننده در قرارداد و نيز ضمانت اجراي عدم تحويل به‌موقع آن توسط خودروساز روشن باشد.

  برطرف‌كردن ابهام خريدار درخصوص قيمت خودرو ازطريق حذف عباراتي نظير «كد برنامه فروش» از متن قرارداد.

  الزام خودروسازان به تاكيد كردن بر واريز وجه، صرفاً به حساب شركت و عدم واريز به حساب اشخاص و نمايندگي در راستاي جلوگيري از ايجاد مشكلات موجود پيشين درخصوص پرداخت به نمايندگي‌ها.

  ملزم كردن خودروسازان به برنامه‌ريزي خط توليد خود به‌گونه‌يي كه عرضه مطابق با پيش‌فروش باشد و امكان عدم تحويل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغيير در برنامه‌هاي توليدي شركت وجود نداشته باشد.

  افزايش بازه زماني مراجعه و حضور خريدار جهت تحويل خودرو درخواستي خود در محل تحويل از زمان اعلام كتبي شركت، درخصوص آماده تحويل بودن خودرو.

  سلب اين اختيار از خودروسازان كه درصورت كاهش يا افزايش آپشن، مصرف‌كننده حق هيچ‌گونه اعتراضي نداشته باشد.

  از سوءاستفاده شركت‌هاي خودروساز از موقعيت مسلط اقتصادي خود و تحميل يكطرفه مفاد قراردادها به مصرف‌كننده جلوگيري شود (از مصاديق بند ط ماده45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي)

  از درج شروط قراردادي غيرمنصفانه در متن قراردادهاي پيش‌فروش و فروش فوري ممانعت شود. (مورد مذكور در شماره2 بند ط ماده45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي)نویسنده:
80 درصد قطعات خودرو توليد داخل است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 13 : 1393/8/27
80 درصد قطعات خودرو توليد داخل است
گروسي:


حسين گروسي، عضو صنايع مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اگركيفيت قطعات افزايش پيدا كند، حجم مراجعات كمتر مي‌شود،گفت: اگر ما از قطعات باكيفيت بالا استفاده كنيم، تعداد افرادي كه مراجعه مي‌كنند به خدمات پس از فروش، كاهش پيدا مي‌كند لذا اين مراكز با كيفيت و فرصت بهتري اين خدمات را ارايه مي‌دهند.  گروسي با ذكر اينكه پيشگيري بهتر از درمان است، افزود: اين اصل نه فقط در پزشكي بلكه در صنعت هم صدق مي‌كند. خودروسازان هزينه‌يي گزاف را به‌عنوان مجموعه خدمات پس از فروش درباره گارانتي پرداخت مي‌كنند درحالي كه رضايت‌مندي مردم هم آنگونه كه بايد باشد، نيست.  وي ادامه داد: اميدوارم خودروسازان اهتمام لازم را داشته باشند و بتوانيم خودرويي كه دركشور توليد كنيم كه از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد و خريداران براي قطعه‌يي خاص به نمايندگان پس از فروش مراجعه و نه براي هر مورد جزيي به اين نمايندگي‌ها مراجعه كنند و ناراضي از آنجا برگردند.  عضو كميسيون صنايع با اعلام اينكه بايد قطعه‌سازان حمايت لازم را داشته باشند، متذكر شد: قطعه‌سازان ما به لحاظ فني، فناوري روز و تجهيزات لازم از موقعيت خوبي برخوردارند و اين توان را دارند كه قطعاتي با كيفيت بالا توليد كنند؛ اما بايد هماهنگي ايجاد شود و مطالبات اينها را به‌موقع بدهند.  گروسي با اشاره به اينكه كساني كه درخدمات پس از فروش كار مي‌كنند بايد آموزش لازم را از لحاظ شيوه برخورد با مشتريان و هم در مورد نوع آن قطعه ببينند،تصريح كرد: مردم در مراجعه به خدمات پس از فروش نمي‌توانند آن خدمات را بگيرند. بايد در خدمات پس از فروش، هم قطعات لازم را در اختيار اينها بگذارند و هم آموزش‌هاي لازم خدمات پس از فروش را ببينند.  نماينده شهريار درمجلس، صادرات و ادامه‌دار بودن آن را به‌وجود خدمات پس از فروش وابسته دانست و تصريح كرد: دو ماه پيش با حضور سفير ايران در روسيه، حدود 10هزار خودرو به روسيه صادر شد ولي اعتقادم اين است كه بايد خدمات پس از فروش را در آنجا فراهم كنيم، اگرخودرويي نقصي پيدا كرد بلافاصله رفع شود و اين 10هزار را به 100هزار تا برسانيم.   وي ادامه داد: قبلا اين سابقه را داشته‌ايم كه چند سال قبل خودروهايي صادر كردند اما چون خدمات پس از فروش مطلوب نبود جلو صادرات گرفته شد.  گروسي به رضايتمندي از خدمات پس از فروش و نتايج مثبت آن پرداخت و خاطرنشان كرد: اگر دنبال توليد باكيفيت، افزايش تيراژ توليد و اقبال مردم به استفاده از توليدات داخلي و بحث صادرات هستيم همه اينها برمي‌گردد به اينكه ما خدمات پس از فروش و گارانتي خودرو‌هايمان را با تضمين بهتري به مشتري‌ها بدهيم و آنها اين اطمينان را داشته باشند كه در طول دو سال كه خودرو گارانتي دارد و قرار است به سه سال افزايش پيدا كند، مراجعه‌كننده با رضايتمندي از آن مجموعه خارج شود و خدمات خودش را از آن مركز دريافت كند.  وي ادامه داد: الان خودروسازان مبلغ زيادي را بابت گارانتي پرداخت مي‌كنند. ما هرچقدر تلاش كنيم تعداد مراجعان كاهش پيدا كند قطعا بحث رضايت‌مندي افزايش پيدا خواهد كرد و دوم اينكه بايد نياز را تشخيص دهيم. اگر نياز است كه آن درصد را قبل از توزيع سود سهامداران اضافه كنند، بيايند و اين را پيش‌بيني كنند. اگر اين را انجام ندهيم بايد شاهد اين باشيم كه توليدمان به حد مطلوب نرسد. اگر مي‌خواهيم خودروساز باشيم بايد به ۳درصد توليد خودرو دنيا يعني حدود سه ميليون دستگاه برسيم. بنابراين اگر به آن نقطه نرسيم نبايد انتظار داشته باشيم كه بازار صادرات، اشتغال و سودمان افزايش يابد.  عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، صرف هزينه براي پژوهش را براي بالا بردن كيفيت قطعات لازم برشمرد و متذكر شد: بهتر است يك درصدي از سود خالص را قبل از اينكه توزيع كنند براي تحقيق و پژوهش بگذارند تا ببينند علت مراجعه زياد به خدمات پس از فروش و تعميرگاه‌ها چيست. آن قطعاتي كه مراجعه بيشتري دارد، معلوم است كه كيفيت پاييني دارد و بايد كيفيتش افزايش پيدا كند.نویسنده:
آينه بغل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 13 : 1393/8/27
آينه بغل


روساي انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان فرانسه در راه ايرانرييس انجمن خودروسازان فرانسه براي شركت در دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو ايران حضور خواهد يافت. دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو ايران دهم آذر با حضور شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز معتبر اروپايي و آسيايي درتهران برگزار مي‌شود. در اين ميان بر اساس جديدترين اخبار به‌دست آمده پاتريك بلن، رييس انجمن خودروسازان فرانسه نيز در اين همايش حضور يافته و به سخنراني خواهد پرداخت. همچنين علاوه بر وي آرنوديويد بوگارد، قائم مقام انجمن قطعه‌سازان فرانسه نيز در اين همايش حضور خواهد يافت.

جز مسوولان ارشد انجمن‌هاي خودروسازان و قطعه‌سازان فرانسه، مسوولان ارشد دو شركت خودروسازي پژو و رنو نيز از ميهمانان دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو ايران خواهند بود. به گزارش ايسنا حضور اين ميهمانان و ديگر شركت‌هاي بزرگ خودروسازي مانند بنز، فولكس واگن، فيات، هيونداي وكيا در ايران درحالي است كه گفته مي‌شود در صورت به‌ نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي در ابتداي آذر شركت‌هاي خودروساز امريكايي نيز تمايل زيادي به حضور در ايران و شركت در دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو دارند.افزايش 5/2 برابري واردات خودرو ايران از چينصادرات خودرو چين به ايران در ۹ ماه نخست ۲۰۱۴ با رشد 2.5برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به يك‌ميليارد و ۳۰۴ميليون دلار رسيد. داده‌هاي آماري گمرك چين نشان مي‌دهد صادرات خودرو و قطعات خودرو اين كشور به ايران در 9 ماه نخست سال جاري ميلادي با رشد 2.5برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.چين در 9 ماه نخست سال 2013 بالغ بر 550ميليون دلار خودرو و قطعات خودرو به ايران صادر كرده بود كه اين رقم در مدت مشابه سال جاري به يك‌ميليارد و 304ميليون دلار رسيده است. ايران چهارمين واردكننده خودرو از چين در 9ماه نخست 2014 شناخته شده است. امريكا، ژاپن و روسيه به ترتيب در رتبه‌هاي اول تا سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند. براساس اين گزارش چين در ماه‌هاي ژانويه تا سپتامبر 2014 همچنين 22ميليون دلار دوچرخه و حدود 20ميليون دلار موتوسيكلت به ايران صادر كرده است.

به گزارش تسنيم، كل صادرات وسايل نقليه چين به ايران در 9 ماه نخست امسال بالغ بر يک‌ميليارد و 346ميليون دلار اعلام شده است.نویسنده:
  فناوری دنیای از
  كوتاه Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 شنبه سه
  1 ‌يت
  4 ri.repapswenlodaat@ti
  آي 66420769 تعرفه
  بازنگري موبايل
  اينترنت بازار
  ونهاي اسمارت برترين به
  نگاهي گفت: ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون
  عضو با راديويي ارتباطات مقررات تنظيم
  سازمان آزاد ديتاي 5.2ريالي تعرفه سر بر كه لهايي
  استدال گفته اكنون چرا دانم نم اما شديم قانع آورد،
  موبايل معتمدي سيداحمد يشود. بازبيني نرخ اين كه گوشي
  شده بازار هاي
  شوالي موبايل آزاد ديتاي براي 5.2ريال نرخ اينكه با ارتباط
  در مصوب ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون توسط
  كه كار با موضوع اين گفت: شد؟ پيشنهاد نحو چه به
  شد وسيله، اين خريد هنگام خيليها تا شود مي موجب همين آيد مي يي پيچيده مشكل كار نظر به جديد گوشي يك تي
  خريد آي گروه راديويي ارتباطات مقررات تنظيم سازمان
  كارشناسي خريد براي درستي راه اين اما دهد. ان خري فون اسمارت گوشي يك حداقل كه شوند آشناياني دوستان تجربيات دامان به محبوبی
  دست شقايق اخذ رابطه اين در هم اپراتورها نظرات البته
  پيشنهاد دليل همين به گردد برمي وسيله يك از آنها توقع همچنين آگاهي ميزان به افراد تجربيات نيست. ديجيتال تخصصي ابزار
  يك در رگوالتوري كه داللهايي است با كرد: عنوان وي
  شد. هاي قابليت مشخصات هستيد. هوشمندي تلفن نوع چه دنبال دقيقا بدانيد بايد ابتدا كند. عايدمان نامطلوبي بعضا متفاوت نتايج است ممكن
  هم رقم اين كه رفت انتظار داد، ارايه تعرفه اين با
  ارتباط ماشين يك توان نم كه چيست؟همانطور در آنها از هركدام ضعف قوت نقاط دارد وجود بازار در موجود اي وش از دركداميك نظرتان
  مورد بررسي بايد شده گفته مجددا اينكه اما باشد
  درستي است الزم نتيجه در كرد. معرفي انتخاب بهترين هعنوان هم را خاص گوشي يك توان نم كرد، پيشنهاد مردم تمام به ماشين بهترين هنوان بع
  را است. قرار چه از موضوع دانم نم شود،
  مجدد يا اينترنت شبكه در يتوان را آنها از زيادي تعداد كه كنيد رجوع اطالعاتي مراجع به آنها يافتن درپي بگيريد درنظر خريدتان براي را
  معيارهايي انتخاب مورد در است بهتر كنيد، خريد نامزد را وش از فهرستي يا كنيد انتخاب را موردنظرتان گوشي توانستيد اگر حال كرد. پيدا چاپي هاي
  رسان هايي كاستي ها محدوديت با كه زماني گذرند مي آن كنار از توجهي بي با ها خيلي كه است كاري اين بگيريد. تصميم آن عامل سيستم يا پلتفرم بومي هاي فناوري بايد كنيد توجه ظاهري سختافزاري هاي قابليت به آنكه از پيش كنند، مي توصيه فن اهل اند. نداشته خوبي خريد كنند مي تصور ميشوند، هوشمند
  مواجه فيلترينگ
  در هاي عامل سيستم بررسي به خريد براي شدن كار به دست از قبل است الزم منظور اين براي كنيد. انتخاب را پلتفرم بهترين كنيد سعي نيازتان
  بنابر فراموش شود. محسوب موثري كمك يتواند دوستان تجربيات خاص مورد اين در بپردازيد. كبري بل ويندوزفون iOS اندرويد، ازجمله؛
  مختلف هدف با اطالعات فناوري ارتباطات
  پژوهشگاه هنگام اگر كه هستند مواجه نيز مشكالتي ضعف نقاط با دارند كه هايي بليت قا مزايا تمام بر عالوه فوق عامل سيستم چهار از هركدام كه
  نكنيد فرهنگي صيانت حوزه محصوالت از گيري
  بهر برايتان شدت به كه باشند داشته مواردي با كامل همپوشاني عامل سيستم يك مشكالت ها باگ تمام است ممكن نكنيد، كافي دقت آنها
  انتخاب در بومي هاي فناوري كارگيري به شرايط
  اجتماعي، بازار نهاي بهتري رديف در يشود گفته كه شده معرفي پلتفرم قيمت برند، حيث از ونها اسمارت از متنوعي طيف گزارش اين در هستند.
  مهم پژوهشگاه كرد. اعالم را هوشمند فيلترينگ
  پروژه هستند. نها فو
  اسمارت وزارت زيرمجموعه اطالعات ارتباطات
  فناوري مفزار نر طراحي تفاهم قبل چندي كه
  ارتباطات هاي سامانه توليدكنندگان از كرد امضا را
  فيلترينگ كشور اينترنتي محتواي پااليش درحوزه iewauH
  هوشمند Ascend P7 LG G2 Sony Xperia HTC One M8 Galaxy Note
  4 تمامي از پژوهشگاه اين است. كرده همكاري به
  دعوت در حداقل كه نشبنيان دا هاي شركت ها
  دانشگا گرم 124 وزن كارته سيم يك مشخصات: گرم 143 وزن كارته سيم يك مشخصات: گرم 153 وزن كارته سيم دو مشخصات: گرم 160 وزن كارته سيم يك مشخصات: گرم 176 وزن كارته سيم يك
  مشخصات: متني، محتواي پااليش يا پردازش هاي وزه از
  يكي دارای نچ اي 0.5 يش: نما صفحه يز سا رزولوشن دارای يچ ان يش: نما صفحه يز سا رزولوشن دارای يچ ان يش: نما صفحه يز سا دارای نچ اي ش:0.5 نماي صفحه يز سا دارای نچ اي 7.5 يش: نما صفحه يز سا DPI وب، صفحات پروفايل ويديويي، يا
  تصويري 441 پيكسلی: تراكم 1920 1080 رزولوشن بر پيكسل 424 پيكسلی: تراكم 1080 1920 بر پيكسل 220 پيكسلی: تراكم 540x960 441 پيكسلی: تراكم 1920x1080 رزولوشن 515 پيكسلی: تراكم 1440 2560
  رزولوشن براي هايي اورد دست )، PE( والدين كنترل افزارهاي رم رنگ
  ن ميليون 16 يش نما قابليت اينچ بر پيكسل رنگ ميليون 16 يش نما قابليت اينچ رنگ ميليون 16 يش نما قابليت اينچ رنگ ميليون 16 يش نما قابليت اينچ بر پيكسل رنگ ميليون 16 يش نما قابليت اينچ بر
  پيكسل شتهند، دا بومي محصول توليد يا بومي فناوري
  توسعه حافظه يت 48361مگابا داخلی حافظه حافظه: حافظه يت 86723مگابا داخلی حافظه حافظه: حافظه يت 4مگابا 096 داخلی حافظه حافظه: يت 1مگابا 6384 داخلی حافظه::حافظه حافظه يت 86723مگابا داخلی حافظه
  حافظه: كنند. شركت فراخوان اين در كرده يت
  دعوت 8402مگابا رم يت 8402مگابا رم حافظه كارت نصب قابليت يت 4201مگابا رم كارت نصب قابليت يت 8402مگابا رم حافظه حافظه كارت نصب قابليت يت 2703مگابا
  رم 4G -GPRS 3G:یطابترا های شبكه 4G -GPRS 3G:یطابترا های شبكه قابليت 3G GPRS:یطابترا های شبكه 4G -GPRS 3G:یطابترا های شبكه قابليت 3G GPRS:یطابترا های
  شبكه فای وای طريق از اينترنت به اتصال قابلي فای وای طريق از اينترنت به اتصال قابلي GPS فای وای طريق از اينترنت به اتصال فای وای طريق از اينترنت به اتصال قابلي GPS فای وای طريق از اينترنت به
  اتصال پيشرفت ارزيابي بلوتوث
  GPS -NFC بلوتوث GPS -NFC بلوتوث بلوتوث GPS -NFC بلوتوث NFC
  تاعلاطا ملي
  شبكه اتوماتيك كوس فو مگاپيكسل 13.0:نيبرود اتوماتيك كوس فو مگاپيكسل 13.0:نيبرود اتوماتيك كوس فو مگاپيكسل ن:0.8 دوربي اتوماتيك كوس فو مگاپيكسل ن:4 دوربي اتوماتيك كوس فو مگاپيكسل 16.0:ن ويدئويی
  دوربي مكالمه دوربي فالش ويدئويی مكالمه دوربي فالش ويدئويی مكالمه دوربي فالش ويدئويی مكالمه دوربي فالش ويدئويی مكالمه دوربي فالش
  - بيان با كشور مجازي فضاي عالي شوراي هدفون
  دبير ميليمتری 5.3 يش صدا:ف هدفون ميليمتری 5.3 يش صدا:ف هدفون ميليمتری 5.3 يش صدا:ف هدفون ميليمتری 5.3 يش صدا:ف هدفون ميليمتری 5.3 يش صدا:ف در اطالعات ملي شبكه پيشرفت گزارش
  اينكه Android عامل سيستم افزاری: نرم كنات ام Android عامل سيستم افزاری: نرم كنات ام Android عامل سيستم افزاری: نرم كنات ام Android عامل سيستم افزاری: نرم كنات ام Android عامل سيستم افزاری: نرم كنات ام ارتباطات وزارت توسط شورا اين جلسه
  بيستمين يش نما جاوا از پشتيبانی KitKat 4.4 يش نما جاوا از پشتيبانی Jelly Bean 2.4 يش نما جاوا از پشتيبانی Jelly Bean 2.4 يش نما جاوا از پشتيبانی KitKat 4.4 يش نما جاوا از پشتيبانی KitKat 4.4 فضاي ملي مركز شد،گفت: ارايه اطالعات فناوري
  و پروژه اين پيشرفت هاي زارش كه شد موظف آفيس
  مجازي يكروسافت ما فايلهای آفيس يكروسافت ما فايلهای آفيس يكروسافت ما فايلهای آفيس يكروسافت ما فايلهای آفيس يكروسافت ما
  فايلهای عالي شوراي مصوبات با آن انطباق كند ارزيابي
  را محمدحسن دهد. گزارش شورا اين به را مجازي
  فضاي 41شبكه ساعت خبري برنامه در حضور با
  انتظاري عالي شوراي جلسه بيستمين مصوبات سيما
  يك مباحث درخصوص وي كرد. تشريح را مجازي
  فضاي گفت: مجازي فضاي عالي شوراي جلسه
  بيستمين همه است انسان واقعي زندگي امتداد مجازي
  فضاي در را اجتماعي اقتصادي فرهنگي، سياسي،
  عوامل كه هنجارهايي همان بنابراين يگيرد دربر فضا
  آن مجازي فضاي در بايد دارد وجود ما واقعي زندگي حفاظتي
  در تبلت
  دوربین موبايل
  گوشي شود. حاكم نيز ايراني اسالمي ارزشهاي
  براساس كنترلي ابزار حفاظتي
  دوربين واقع در كه است حمل قابل انه راي يك
  تبلت تماس از غير موبايل گوشی روزها
  اين اداري عمومي، فضاهاي در ميآيد
  نظارتي 2017 تا
  آيفون8 میشود. محسوب تاپ لپ گوشی بين
  چيزی جمله از كاربردهايي پيامك ارسال
  و قادر حالت بهترين در كه است
  شخصي آيفون درعرضه كه شكستي از پس اپل
  كمپاني بهجای يش نما صفحه با ار اش ويژگی ين مهمتر دارد.
  هم عكاسی تصويری پيام
  اينترنت، داخلي فضاي حداكثر نمايش ضبط
  به از قبل تا يدهد ترجيح شد، مواجه آن با پالس است.
  و است.
  كليد خارجي
  يا از جديدي نسل نمايش به آيفون از تصاويري
  انتشار تصاوير انتشار ردازد. پ8 آيفو عرضه با همراه هاي تلفن (تومان)
  (اينچ) (تومان) )GB(
  )ناموت( )mp(
  تم قي سايز مدل قيمت ظرفيت مدل قيمت
  وضوح مدل عرضه براي دليلي يتواند آيفون از قبل
  آيفون شكست تا باشد اپل هاي درگوشي متفاوتي ovoneL
  61
  تكنولوژي A3000
  1.035.000 235 32
  565.000
  D-Link DCS-6010L Nokia Lumia 1020
  1.450.000 آيفون توليد عرضه در كمپاني اين
  باورنكردني تمامي گذشته هاي ما در كند. جبران را پالس ovoneL
  61
  6 S5000
  1.150.000 510 629.000
  D-Link DCS-7010L
  8 آيفون عرضه ارايه منتظر اپل رقباي aikoN
  طرفداران Lumia 625
  649.000
  دو عرضه از پس مدتي اما بودند كمپاني اين ovoneL
  61
  ازسوي Yoga Tablet 000.325
  8 128 739.000
  D-Link HD Cube
  متفاوتي خبرهاي پالس) (آيفون جديد aikoN
  23
  محصول Lumia 1520
  1.825.000
  آيفون مناسب هاي بليت قا عدم همچنين نواقص ovoneL
  46
  از Miix 000.363
  2 126
  1.450.000
  D-Link DCS-932L منتشر فون اسمارت اين گذشته هاي سر به aikoN
  8
  نسبت Lumia 520
  425.000
  جديد محصول خريد از را كمپاني اين مخاطبان كه ovoneL
  61
  شد A3500
  95.000 72 542.000
  D-Link DCS-931L كرد. aikoN
  8
  پشيمان Lumia 1320
  979.000
  8
  Lenovo A3300
  55.000 66 415.000
  D-Link DCS-2310L
  رشد براي ها ول aikoN
  1
  عزم 515
  409.000
  16
  Lenovo A7600
  80.000 255 815.000
  D-Link DCS-2332L ويديو aikoN
  1
  استانداردهاي 61
  000.343
  X ياهو، مانند فناوري بزرگ هاي شرك از ovoneL
  تعدادي A5500
  669.000
  145.000 128
  D-Link HD Cube
  افزايش به توجه با دارند قصد سيسكو aikoN
  4
  كمكست XL
  435.000
  16 استانداردهاي وب در ويديويي محتواي مشاهده ovoneL
  شديد A5000
  130.000 116 655.000
  D-Link DCS-2132L
  استانداردها اين كنند. وضع زمينه اين در را aikoN
  1
  جديدي Asha 205
  159.000
  16 ويديو مشاهده يوند، ارايه طراحي آزاد طور ovoneL
  كه A3300
  17.000 133 449.000
  D-Link DCS-5020L
  برخي هنوز البته كرد. خواهند تسهيل اينترنت در aikoN
  1
  را 105 يوتيوب نتفليكس مانند عرصه اين مهم بازيگران 61
  از 79.000
  811.000 LG Pad 000.71
  3.8 116
  TP-Link TL-SC4171G
  براي كه است امري اين اند نپيوست مذكور گروه 2
  به مذكور اتحاد است. ضروري شده، ياد استاندارد aikoN
  61
  موفقيت Asha 500
  Acer A1 811
  659.000 159.000
  17.000 133
  TP-Link Wireless
  نام The Streaming Video Alliance
  كه در ويديويي خدمات از استفاده دامنه دارد قصد recA
  1
  61
  گرفته، A1 810
  Nokia Asha 311
  15.000 116 485.000
  235.000
  Zavio B7210
  هاي سروي كيفيت كارايي داده افزايش را
  وب هاي روش است، قرار همچنين كند. بيشتر را recA
  61
  مذكور B1 711
  2
  430.000
  10.000 128 Nokia Asha 502
  Zavio D3100
  209.000
  قالب در ثابت همراه هاي شبك روي ويديو
  پخش خالقانه روشهاي ود ش بازتعريف استاندارد recA
  23
  اين W4 3G
  1.399.000
  17.000 114
  1
  Zavio F3000
  Nokia Asha 501
  199.000
  شود. ابداع منظور همين به عميقتري
  16
  Acer A1-713
  465.000
  109.000 133
  Zavio F1100
  8
  Nokia Lumia 630
  540.000
  يياپورا هاي دول به تور recA
  23
  تهاجم Switch 10
  1.335.000
  150.000 115
  Zavio D7210
  8
  تور هيي رايان برنامه به نفوذ براي ازگي iewauH
  بدافزاري Ascend P6
  889.000
  دولتي نهادهاي برخي به حمله براي شده گرفته بهكار
  32
  Acer W4
  1.199.000
  120.000 128
  Zavio F731E
  است. بوده استفاده مورد هم اروپايي مختلف iewauH
  4
  كشورهاي Ascend Y300
  379.000
  توسط دارد ام OnionDuke كه شده ياد recA
  61
  بدافزار A1-713HD
  539.000
  75.000 104
  Zavio F3107
  اين است. شده شناسايي eruceS-F امنيتي iewauH
  4
  موسسه Ascend G525
  469.000
  بود شده طراحي ههايي رايان به نفوذ براي ابتدا recA
  8
  بدافزار B1-730HD
  355.000
  90.000 115
  Zavio D7111
  كاربران هويت كردن مخف براي آنها روي تور برنامه iewauH
  4
  كه Ascend Y511
  399.000
  شده ياد بدافزار كه يود م گفت است. شده oossaraF
  8
  نصب Fast 712
  469.600
  175.000 112
  Zavio Network
  را خبر اين هنوز مستقل منابع اما دارد روسي iewauH
  4
  ماهيت Ascend G6
  579.000 و2013 سال فوريه در شده ياد بدافزار د. رده نكان oossaraF
  61
  تاييد Fast 717
  605.000
  120.000 105
  Zavio F7210
  هاي دول برخي ناتو به حمله براي شناسايي از
  8
  قبل يك بار نخستين گرفت. قرار سوءاستفاده مورد iewauH
  اروپايي Ascend G750
  16 925.000
  Farassoo 5050
  510.000
  59.000 128
  Zavio F3005
  ياد بدافزار توانست ليتواني كشور اهل امنيتي
  محقق تور برنامه از كننده استفاد حلقه يك به كه را 61
  4
  شده Huawei Ascend G630
  Ainol Novo9 Spark 639.000
  29.000 133 685.000
  Zavio F7110
  كند. شناسايي بود، كرده نفوذ روسيه تومان
  دركشور 000,571,1 تومان
  قیمت: 000,972,1 تومان
  قیمت: 719,000 تومان
  قیمت: 000,998,1 تومان
  قیمت: 000,954,2 قیمت:
شواليه‌هاي بازار گوشي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 14 : 1393/8/27
شواليه‌هاي بازار گوشي
نگاهي به برترين اسمارت فون‌هاي بازار


خريد يك گوشي جديد به‌نظر كار مشكل و پيچيده‌يي مي‌آيد و همين موجب مي‌شود تا خيلي‌ها هنگام خريد اين وسيله، دست به دامان تجربيات دوستان و آشناياني شوند كه حداقل يك گوشي اسمارت فون خريده‌اند. اما اين راه درستي براي خريد يك ابزار تخصصي ديجيتال نيست. تجربيات افراد به ميزان آگاهي همچنين توقع آنها از يك وسيله برمي‌گردد و به همين دليل هم ممكن است نتايج متفاوت و بعضا نامطلوبي عايدمان كند. ابتدا بايد بدانيد دقيقا دنبال چه نوع تلفن هوشمندي هستيد. مشخصات و قابليت‌هاي مورد نظرتان دركداميك از گوشي‌هاي موجود در بازار وجود دارد و نقاط قوت و ضعف هركدام از آنها در چيست؟همانطور كه نمي‌توان يك ماشين را به‌عنوان بهترين ماشين به تمام مردم پيشنهاد كرد، نمي‌توان يك گوشي خاص را هم به‌عنوان بهترين انتخاب معرفي كرد. در نتيجه لازم است معيارهايي را براي خريدتان درنظر بگيريد و درپي يافتن آنها به مراجع اطلاعاتي رجوع كنيد كه تعداد زيادي از آنها را مي‌توان در شبكه اينترنت يا رسانه‌هاي چاپي پيدا كرد. حال اگر توانستيد گوشي موردنظرتان را انتخاب كنيد يا فهرستي از گوشي‌ها را نامزد خريد كنيد، بهتر است در مورد انتخاب پلتفرم يا سيستم عامل آن تصميم بگيريد. اين كاري است كه خيلي‌ها با بي‌توجهي از كنار آن مي‌گذرند و زماني كه با محدوديت‌ها و كاستي‌هايي مواجه مي‌شوند، تصور مي‌كنند خريد خوبي نداشته‌اند. اهل فن توصيه مي‌كنند، پيش از آنكه به قابليت‌هاي سخت‌افزاري و ظاهري توجه كنيد بايد بنابر نيازتان سعي كنيد بهترين پلتفرم را انتخاب كنيد. براي اين منظور لازم است قبل از دست به‌كار شدن براي خريد به بررسي سيستم عامل‌هاي مختلف ازجمله؛ اندرويد، iOS ، ويندوزفون و بلك‌بري بپردازيد. در اين مورد خاص تجربيات دوستان مي‌تواند كمك موثري محسوب شود. فراموش نكنيد كه هركدام از چهار سيستم عامل فوق علاوه بر تمام مزايا و قابليت‌هايي كه دارند با نقاط ضعف و مشكلاتي نيز مواجه هستند كه اگر هنگام انتخاب آنها دقت كافي نكنيد، ممكن است تمام باگ‌ها و مشكلات يك سيستم عامل همپوشاني كامل با مواردي داشته باشند كه به‌شدت برايتان مهم هستند. در اين گزارش طيف متنوعي از اسمارت فون‌ها از حيث برند، قيمت و پلتفرم معرفي شده كه گفته مي‌شود در رديف بهترين‌هاي بازار اسمارت فون‌ها هستند.نویسنده: گروه آي‌تي شقايق محبوبي
كوتاه از دنیای فناوری
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 14 : 1393/8/27
كوتاه از دنیای فناوری


بازنگري تعرفه اينترنت موبايلعضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استدلال‌هايي كه بر سر تعرفه 2.5ريالي ديتاي آزاد موبايل آورد، قانع شديم اما نمي‌دانم چرا اكنون گفته شده كه اين نرخ بازبيني مي‌شود. سيداحمد معتمدي در ارتباط با اينكه نرخ 2.5ريال براي ديتاي آزاد موبايل كه توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوب شد به چه نحو پيشنهاد شد؟ گفت: اين موضوع با كار كارشناسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد و البته نظرات اپراتورها هم در اين رابطه اخذ شد. وي عنوان كرد: با استدلال‌هايي كه رگولاتوري در ارتباط با اين تعرفه ارايه داد، انتظار مي‌رفت كه اين رقم درستي باشد اما اينكه مجددا گفته شده بايد بررسي مجدد شود، نمي‌دانم موضوع از چه قرار است.

فناوري‌هاي بومي در فيلترينگ هوشمندپژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با هدف بهره‌گيري از محصولات حوزه صيانت فرهنگي و اجتماعي، شرايط به‌كارگيري فناوري‌هاي بومي در پروژه فيلترينگ هوشمند را اعلام كرد. پژوهشگاه فناوري ارتباطات و اطلاعات زيرمجموعه وزارت ارتباطات كه چندي قبل تفاهم طراحي نرم‌افزار فيلترينگ را امضا كرد از توليدكنندگان سامانه‌هاي هوشمند درحوزه پالايش محتواي اينترنتي كشور دعوت به همكاري كرده است. اين پژوهشگاه از تمامي دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان كه حداقل در يكي از حوزه‌هاي پردازش يا پالايش محتواي متني، تصويري يا ويديويي، پروفايل صفحات وب، DPI  و نرم‌افزارهاي كنترل والدين (PE)، دستاورد‌هايي براي توسعه فناوري بومي يا توليد محصول بومي داشته‌اند، دعوت كرده در اين فراخوان شركت كنند.

 

ارزيابي پيشرفت شبكه ملي اطلاعاتدبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور با بيان اينكه گزارش پيشرفت شبكه ملي اطلاعات در بيستمين جلسه اين شورا توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارايه شد،گفت: مركز ملي فضاي مجازي موظف شد كه گزارش‌هاي پيشرفت اين پروژه را ارزيابي كند و انطباق آن با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را به اين شورا گزارش دهد. محمدحسن انتظاري با حضور در برنامه خبري ساعت 14شبكه يك سيما مصوبات بيستمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي را تشريح كرد. وي درخصوص مباحث بيستمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي گفت: فضاي مجازي امتداد زندگي واقعي انسان است و همه عوامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را در آن فضا دربر مي‌گيرد بنابراين همان هنجارهايي كه در زندگي واقعي ما وجود دارد بايد در فضاي مجازي براساس ارزش‌هاي اسلامي - ايراني نيز حاكم شود. آيفون8 تا 2017 مي‌آيدكمپاني اپل پس از شكستي كه درعرضه آيفون 6 و 6 پلاس با آن مواجه شد، ترجيح مي‌دهد تا قبل از انتشار تصاويري از آيفون 7 به نمايش نسل جديدي از تلفن‌هاي همراه با عرضه آيفون 8 بپردازد. انتشار تصاوير آيفون 8 قبل از آيفون 7 مي‌تواند دليلي براي عرضه تكنولوژي متفاوتي درگوشي‌هاي اپل باشد تا شكست باورنكردني اين كمپاني در عرضه و توليد آيفون 6 و 6 پلاس را جبران كند. در ماه‌هاي گذشته تمامي طرفداران و رقباي اپل منتظر ارايه و عرضه آيفون 6 ازسوي اين كمپاني بودند اما مدتي پس از عرضه دو محصول جديد (آيفون 6 و 6 پلاس) خبرهاي متفاوتي از نواقص همچنين عدم قابليت‌هاي مناسب آيفون 6 نسبت به سري‌هاي گذشته اين اسمارت فون منتشر شد كه مخاطبان اين كمپاني را از خريد محصول جديد پشيمان كرد.

 

عزم غول‌ها براي رشد استانداردهاي ويديوتعدادي از شركت‌هاي بزرگ فناوري مانند ياهو، كمكست و سيسكو قصد دارند با توجه به افزايش شديد مشاهده محتواي ويديويي در وب استانداردهاي جديدي را در اين زمينه وضع كنند. اين استانداردها كه به‌طور آزاد طراحي و ارايه مي‌شوند، مشاهده ويديو را در اينترنت تسهيل خواهند كرد. البته هنوز برخي از بازيگران مهم اين عرصه مانند نتفليكس و يوتيوب به گروه مذكور نپيوسته‌اند و اين امري است كه براي موفقيت استاندارد ياد شده، ضروري است. اتحاد مذكور كه The Streaming Video Alliance نام گرفته، قصد دارد دامنه استفاده از خدمات ويديويي در وب را افزايش داده و كارايي و كيفيت سرويس‌هاي مذكور را بيشتر كند. همچنين قرار است، روش‌هاي پخش ويديو روي شبكه‌هاي همراه و ثابت در قالب اين استاندارد بازتعريف شود و روش‌هاي خلاقانه و عميق‌تري به همين منظور ابداع شود. تهاجم تور به دولت‌هاي اروپاييبدافزاري كه به‌تازگي براي نفوذ به برنامه رايانه‌يي تور به‌كار گرفته شده براي حمله به برخي نهادهاي دولتي كشورهاي مختلف اروپايي هم مورد استفاده بوده است. بدافزار ياد شده كه OnionDuke نام دارد توسط موسسه امنيتي F-Secure شناسايي شده است. اين بدافزار ابتدا براي نفوذ به رايانه‌هايي طراحي شده بود كه برنامه تور روي آنها براي مخفي‌كردن هويت كاربران نصب شده است. گفته مي‌شود كه بدافزار ياد شده ماهيت روسي دارد اما منابع مستقل هنوز اين خبر را تاييد نكرده‌اند. بدافزار ياد شده در فوريه سال 2013و قبل از شناسايي براي حمله به ناتو و برخي دولت‌هاي اروپايي مورد سوءاستفاده قرار گرفت. نخستين بار يك محقق امنيتي اهل كشور ليتواني توانست بدافزار ياد شده را كه به يك حلقه استفاده‌كننده از برنامه تور دركشور روسيه نفوذ كرده بود، شناسايي كند.

 نویسنده:
  Tue.Nov 18 .2014 130 شماره 1436 محرم 24 1393نابآ 27 سهشنبه
  1 ‌وگو
  5 فت ri.repapswenlodaat@ogetfooG
  ‌گ 66420769 كرد مطرح «تعادل» با وگو گف در بولونيا دانشگاه اقتصاد استاد نقوي جنگ
  عليرضا راه سد آزاد
  تجار يكديگر به متقابال كشورها كه شود مي باعث تجارت شد. استفاده گفتوگو گروه روند است چقدر حاضر شرايط در جهان كشورها ديرباز از كشورها ميان
  تجارت رابطه هم با بايد ها ولت جانبي، اثر يك عنوان به شوند. شود؟
  وابسته ارزيابي چگونه توليد به تجارت فزاينده ايفا را نانوشته صلحنامهي نقش طجوزي
  علي موافقت درواقع، كنند. تجارت هم با بتوانند تا باشند داشته وب
  خ افزايش به رو ي) مل ناخالص توليد (درصد جهان در تجارت هرقدر است. نقش اين گر ايفا نيز همچنان است
  كرده شد. تاسيس موضوع اين براي (گات) تجارت تعرفه
  عمومي 70 دهه در بود، درصد ۵۲ فقط ميالدي ۸۶۹۱ سال در است. بيشتر كشور دو ميان بازرگاني مراودات تجاري
  رابطه اتفاق از جلوگيري هم اروپا تجارت شدن يكپارچه اصل
  هدف ۵۴درصد به ۹0 دهه در درصد ۴0 به ۸0 دهه در درصد، ۵۳ به اختالف درگيري بروز احتمال نيز ميزان همان به
  باشد، افتاد، اتفاق جهان جنگ دو در كه تخريب كشتار دوباره
  افتادن رسيد مل ناخالص توليد نصف به ۲000 سال در سهم اين رسيد. تجارتي هر اصلي اركان از يكي چراكه ميشود
  كمتر چطور كنيد. نگاه امروز نظامي هاي گيري در به حتي يتوانيد
  بود. 0۶درصد به جهان تجارت بانك آمار براساس ۲0۱۲ سال در ميزان بر مروري با است ريسك عدم ها بازار
  امنيت تجارت سيستم از كه يدهد رخ مناطقي در يها درگير
  بيشتر واردات مجموع تجارت كه باشيد داشته توجه يافت. افزايش خواهيم پي نكته اين به جهاني تجارت از كشورها
  سهم بهوسيله اسالم، ظهور از پس حتي تجارت هستند؟ جدا
  جهاني مل ناخالص توليد از سهمي عنوان به خدمات كاال صادرات مييابيم در ايران اقتصاد به نگاهي با ديگر ازسوي
  برد. به مسلمانان ميان تجاري گسترده شبكه يك آوردن وجود
  به تبديل حال در دنيا كه يدهد نشان اين شود. گيري دازه ان همچنين خاص جغرافيايي موقعيت بودن دارا وجود با
  كه كرد. كمك سرزمين اين اقتصادي شكوفايي اسالم دنياي
  اتحاد باعث بازار اين از ماندن بيرون است. يكپارچه بازار يك به شدن بسيار گسترده خوان اين از ما سهم رقابتي، مزيتهاي كشورها كه دهد اجازه كند باز را توسعه راه
  تجارت ظاهر اقتصادي رشد از پس تجارت يشود. فقر اقتصادي ركود تجارت راه چيزي چه است؛ اين پرسش است.
  ناچيز در درنهايت كه ديگران يهاي تواناي تها ظرفي از افراد
  و يكند. ميسر رشد براي را زمينه ليكن يشود، نم نتوانسته ايران چرا است؟ كرده مسدود را ايران در
  آزاد كنند استفاده هد، مي نشان را خود پايين شده تمام
  قيمت به بيشتر است ضعيفتر آنها تجارت كه كشورهايي داشته بازار اين از زيادي سهم مالزي تركيه
  مانند چيست؟ شما ديدگاه باره اين در يابد. افزايش جهان كل
  رفاه اين آيا كوبا. يا شمالي ره مانند دارند؛ گرايش خشونت محور قبيل اين از هايي پرسش مسايل اينگونه گويند؟
  باشد. مي چه نظر اين منتقدان دليل؟
  همچنين چه به است؟ قبول مورد داوري است. نقوي عليرضا دكتر با «تعادل» وگوي
  گفت نقش ندارد توضيح به نياز اصال است مشخص روشني به آنچه خشونت علت ولي شود جنگ به منجر يتواند تجارت از انزوا اقتصاد دانشكده دانشيار حاضر حال در نقوي
  عليرضا است چيزي اين است. كشورها توسعه شكوفايي رشد در
  تجارت اينكه درمورد شما با من نيست هشمالي كر مثل هايي دولت در جان دانشگاه در مهمان استاد ايتاليا در بولونيا
  دانشگاه شده ثابت تئوري يك اين دهد. نشان دنيا سراسر در آمار
  كه كشورهاي بلكه نيستم، همنظر است طلب خشونت كشور يك كوبا جهاني سازمان در مشاور همچنين وي است.
  هاپكينز يي مرحله چه در اينكه گرفتن درنظر بدون كشور يك كه
  است كشور اقتصادي رشد مالزي تركيه ترتيب اين به دادند. انتقال توسط ايران در هگذاري سرماي براي زهيي انگي نوع يهر راحت هاي ست سيا قذافي ليبي مبارك دولت تحت مصر مانند ديگري ۰۰۰۲ سال در نقوي است. بوده (ويپو) فكري
  مالكيت ممكن تجارت با كه وري ره به دستاوردهاي از دارد قرار توسعه
  از راه اين در كه ابزاري از يك آوردند. در خود تكنترل تح را است، تاسف مايه اين برديم. بين از را مليتي چند هاي كت شر كه يي نظريه اين ول داشتند غرب با تجارت زمينه در يي دوستانه كنستانز دانشگاه از را خود ارشد كارشناسي
  مدرك آن در كه كاالهايي توليد در تمركز با چه رد، سود يشود،
  م بهوجود سياسي ثبات آوردن دست به يبوده بزرگ كمك بسيار ايران يدر انسا سرمايه مقدار اينكه براي خصوص به يكند. نم نفي را هست آور صلح پديده يك تجارت دانشگاه از ۴۰۰۲ سال در را خود اقتصاد دكتراي
  (آلمان) براي كشوري هر امروز مقياس. اقتصاد طريق از چه دارد،
  تخصص اين بود. خارج گذاري سرماي براي مطمئن محيط يك آوردن يواند مت ما اقتصاد شود داده امكانات آنان به اگر است زياد كشورهايي در ويژه عمل در ذهن در تجارت آزادي موانع ۳۰۰۲- هاي سال در او است. كرده دريافت (ايرلند)
  دوبلين خودكفايي دارد. تجارت به ينياز جهان رقابتي بازار در ماندن
  زنده شد. كشور از خارج از ان انس سرمايه جذب باعث حتي سياست تريگر يك به نياز ما كند. استفاده خود يي طال هاي صت فر از كدامند؟ است، شده مقدس امر يك توليد آنها در كه دكتراي فوق (فرانسه) پاريس اقتصاد دانشگاه در ۵۰۰۲ جايگزيني سياست شكست گذشته در حتي ندارد. مفهومي
  ديگر كه طور هما نبود؟ كاري چنين به قادر ايران چرا آقاي دولت هاي الش داريم. خارج گذاران سرماي جذب براي منافع حفظ كند؟ مي مسدود را آزاد تجارت چيزي چه اقتصادي هاي گذاري سياست هاي پژوهش مركز در را
  خود را واقعيت اين افتاد اتفاق التين امريكاي در پيش ها ال كه
  واردات از يكي ايران گفتند، ملل سازمان در جمهور رييس اينكه براي ول است تحسين قابل بسيار حوزه اين در روحاني هاي كل ش به اين جامعه. بر حاكم هاي گرو برخ شخصي دانشگاه ازجمله زيادي هاي دانشگاه در وي است.
  گذرانده حال در نوآوري جغرافياي كه دنيايي در امروز مساله اين كرد.
  ثابت ما چرا پس است، خاورميانه كشورهاي ترين باثبات حقيقت به مداومي نحو به ايران در خارج گذاري سرمايه تجارت يتواند دولت يك مثال عنوان به است. ممكن مختلف نيو دانشگاه (ژاپن)، كوب دانشگاه (نروژ)، برگن
  اقتصاد دانش كسب دارد. بيشتري اهميت است جديد شكل يك
  گرفتن جذب تجارت طريق از دستاوردها همان از يتوانيم نم كردن باز با را خود دارايي منافع كه آنهايي بايد دولت بپيوندد، اين كند. مسدود خارج رقابت برابر در خود منافع حفظ براي را دانشگاه (فرانسه) ليل دانشگاه (استراليا)، ولز
  ساوت است. شده جهان حاضر حال در اقتصادي رشد براي الزم باشيم؟
  اطالعات برخوردار هذاري سرماي قانع يبينند خطر در خارج گذاران يه سرما مقابل در اقتصاد دارند كمتري كارآمدي كه دولتي هاي شرك كه يشود باعث در وي است. بوده مهمان پژوهشگر (تايوان)
  سينيكا بقيه از را خود كه كشوري براي ضروري دانش اين به
  دسترس سراسر در ايران از مثت تصوير يك ساختن براي دولت پايدار رشد كليد كه فناوري انتقال كه نكنيم فراموش را اين كند. بفروشند. باال قيمت به را خود كاالهاي يمانند باق بازار در چاپ زيادي هاي مقاله بينالمللي علمي نشريات
  مجالت نيست. ممكن ديگر كند جدا
  جهان زيادي موانع هنوز حال اين با است. برداشته بزرگ گام جهان است. انپذير امك صورت اين در فقط است اقتصادي اين اصل هسته خاص هاي روه به دادن اولويت فساد البته الملل بين تجارت شامل او پژوهشي هاي زمينه است.
  كرده چه آكادميك دنياي در تجارت درباره تئوريك
  تحوالت بايد هنها نت ما رو اين از دارد. وجود هزي ري برنام اين تكميل براي دراختيار بدون مالزي تركيه مانند كشورهايي كه درحالي بگيرد. تصميم اليت گروه يك نفع به تواند مي دولت است. بحث اقتصاد معنوي مالكيت حقوق نوآوري مهاجرت،
  و اين در است غالب نظريه كدام اكنون كرده سپري را
  مراحلي اجازه آنها به بايد بلكه شويم، جي خا مستقيم سرمايه جذب باعث اند توانست ايران، مانند انساني سرمايه مادي منابع داشتن بودند موفق هميشه امالك صاحب اليت آرژانتين در مثال براي ۹۰۰۲- هاي سال در همچنين او است. توسعه دارد؟
  سياسي برتري
  زمينه كردم، ع