چهارشنبه 25 شهریور 1394 - 361 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 361

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.2 No.361 Wed.September 16 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 361 شماره دوم سال 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  62536 9110000 39350 33950
  تخبون محمدباقر نهاونديان محمد :
  دولت سخنگوي رييسجمهور دفتر رييس دولت تحريم آثار ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز افزايش دنبال به افزايش فساد نيست
  ايجاد ارز نرخ بود ينهها
  هز صفحه صفحه همين
  سرمقاله
  بهره نرخ افزايش كند مي بررسي را المللي بين تحقيقاتي موسسه يك نظرسنجي جهان
  «تعادل» براي بد
  تصميمي ارز قيمت شدن حيثيتي 16 و7 صفحات ايران

  در رستمي هوشيار اقتصاد
  دريچه از ايرانيان
  رفتارسنجي از «تعادل» كالبدشكافي اول روز دالر
  قيمت تومان ۳267 امسال ها
  مرداد پتروشيمي به منتسب
  نامه به شهريور 22 روز
  بود زمينه در تحقيقات بلكه جوامع اقتصادي-اجتماعي ساختار درباره تحقيق موسس كه شنيدم دوستانم از يكي از پيش چندروز د. ان نشده ايرانيان تاثير آنها زندگي روي يم ها تحر لغو كه معتقدند ايرانيان صد «۳۸
  در اين كه رسيد ومان ت۳ 444
  10 صفحه اقتصادي رفتارهاي كنكاش به خود اخير مطالعه در اما بود اوري فقن اي ايل س وب ون پيرامم اقتصادي نظرسنجي «وان-ديوايس» نام با اتي وق حق ال مت امكان ايران، روي جهان درهاي بازشدن با داشت
  خواهد از اما نوسانات دامنه زايش. 5.5 اف يعني
  درصد اشتياق هنده ان نشد چيزي هر از پيش موضوع اين است. پرداخته رانيان ايق، تحقي اين وجوي جس از بعد است. كرده تهيه ايرانيان كااليي اري اين كنند» پيدا را خارجي مي ها وبو مرز ها كمپان در حضور روزانه...
  سياسي اي قيه
  اين صفحه همين است. توافق از بعد ايران بازار در حضور براي ارجي اي رم ذاران گنه اش كار اصلي زمينه كه شدم همواجه سسي مو با انتظار خا برف مصرفي رفتارهاي واكاوي در لمللي ابين نهاد نظرسنجي يك نتايج
  را بهداشت وزارت توقف صفحه وزير
  ها
  تريبون بيمه ديوار
  پشت اهدايي 041مدرسه افتتاح مراسم از عادل»
  «ت 14 صفحه زنان بيكاري
  نرخ ميدهد گزارش رهبري معظم هشدار
  مقام مرز در
  تحصيلكرده حاكميت مثلث حركت
  عدم متزاده نع محمدرضا بركت بنياد ها
  كاستي جبران جهت در
  بيمه حاشيه در گذشته
  روز موضوع با نمايشگاه
  يك دولت همراه صفحه توسعه در زنان نقشفريني
  « مشاركت با كه
  پايدار» امور معاونت تجارت معدن صنعت،
  وزارت مديران خارجي ايران
  سفرهاي توسعه شد...
  براي برگزار تمهوري رياس
  زنان صفحه6 بين
  ذره زير تهران
  شهرداري ها سال كه بوم مرز اين كودكان براي گذشته
  تحليل
  روز شكسته نيمكتهاي غيراستاندارد، اي هس كا
  در 12 صفحه اند، آموخته را تربيت تعليم الفباي قفناايمن هاي س مشتري كمك به يابي» «عيب محروم مناطق در كه مدرسه 140 زيرا بود، پربركتي
  روز كارآفريني هاي
  چالش اجرايي ستاد به وابسته بركت بنياد همت به «آنكتاد»
  كشور نگاه از كيفي»
  زنان «كنترل
  جايگزين سال آستانه در افتتاح شده، ساخته امام(ره)
  فرمان نصيري ميترا گرفت. قرار آموزشوپرورش دراختيار تحصيلي جديد 13 صفحه در دنيا، سراسر در زنان آنكه وجود
  با گلپايگاني محمدي اهلل آيت ور حض با مدارس
  اين اند كرده رشد كارآفريني اشتغال
  عرصه مخبر محمد دكتر رهبري، معظم مقام دفتر
  رييس موانع دليل به را طوالني راه همچنان
  اما هاي نشانه ظهور وزير فاني اصغر علي امام(ره)، فرمان اجرايي ستاد
  رييس زنان توانمندسازي كنند. طي بايد
  موجود اجرايي معاون شريعتمداري محمد وپرورش آموزش بسيار آثار بشري، حقوق برجنبه يورو
  عاوه اقتصاد
  بهبود بهطور كشور ارشد مسووالن ساير جمهور رييس اقتصادي...
  توسعه در
  مهمي صفحه6 16 صفحه رسيد. برداري بهره به همزمان صفحه توانستيم نمي گذشته در گفت: كنيم، بازار در يد م وان رايط ش همان در بود
  سرمقاله
  ايران ها هزين افزايش فساد م،جاد اي تحري
  آثار اما كنيم صحبت تحريم آثار درخصوص باشد. داشته هستهحضور يي
  اقتصادي خسارات مورد در ييم وان تر آزادت اكنون چنين در كرد، تاكيد
  نهاونديان كنيم. عنوان را مطالبي تحريم از ناشي خارج بودن گروگان از ما اقتصاد
  شرايطي اختيار در كه امريكا يم تحر هاي از بخشي مذاكرات آغاز با همزمان دولت تصادي اق دولت عرساني اطا شوراي رييس بود، دفتر رييس نهاونديان ايران
  محمد در ارز قيمت يشدن حيثيت گروگان به ايران اقتصاد كه داشتم سميت رتاكي به يي هسته مساله در است
  شده لغو شود. متوقف است جمهور رييس آغاز را خود كار ته هسي فني سياسي برجام دستاوردهاي از گزارشي ارائه در ور ضا باح گذشته روز مهوري
  رياس رستمي هوشيار وانيم آزادي از بعد اما بود شده رفته گم تي اينكه بر تاكيد با هوي شد ايم. خته
  شنا است، آمده بخش دو در برجام در حري ته آثار تبعات ا يت ه محدود تمام كرد اشاره ايي دودي مح به كشور، براي مجلس برجام بررسي ويژه سردبير
  كميسيون
  دستيار نخستين كنيم. بازگو را واردشده ستم هاي خصوص در نداشت اجازه ما ده ره ذانك
  م سلبي صورت به يمها تحر بخش يك در ها وزارتخان نظرات از استفاده ري بتح را بب ها س به يازدهم دولت همچنان كه كرد باز از گزارشي ارائه اس وراي ام
  ش به شهريور 22 روز بود ومان ۳267 امسال مرداد اول روز دالر
  قيمت بردن باال يمداشت، ها تحر كه اثري وارد امريكا ويژه ته به هس يي غير
  مسائل احصاي با ديگر بخش در شد برطرف با كار اين كرد. دريافت خصوصي بخش به دست آن با گذشته دولت تهاي سياس ها، مه قطعنا برجام اقتصادي ابعاد
  شدن از اما نوسانات دامنه زايش. 5.5 اف ي يعن درص اين كه رسيد تومان ۳444
  هوشمندي با البته بود مبادالت ينه هاي هز درخشاني دستاورد اما گفت: شود
  مذاكره برطرف ايجابي ها تحريم موارد برخي آن پيامدهاي ما ه تحري آثار رفع هدف است. گريبان بررسي بهمنظور نمايندگان فعال حضور
  از حدود به گذشته روز در حواله دالر قيمت بود باالتر ته روزان قيم اين
  هاي توانستيم اقتصادي فعاالن ابتكار يي ردم هسته غير يمهاي تحر از برخي رفع
  در تبعات آثار كه معنا اين به ويد؛ شم نتايج كه شوم يادآور بايد شد اصل ين در جمهور ييس دفتر رييس اگر اينكه به اشاره با كرد استقبال
  برجام سبز چراغ بر مبني صداهايي سر كم كم اگرچه شد نزديك هم ۳مان تو 500
  هرگز بزنيم. دور را ري ه تح حدودي تا سه در موضوع اين است. آمده دست
  به يشود رفع ايجابي صورت به ها يم تحر ميداني فعاليت براساس اقتصادي زارش اي دستاورده از گزارشي ارائه با ه سه جلت گذش دوره در توجه اهتمام
  همين ههاي لحظ در اما بود گرفتن اوج حال در قيمت افزايش براي فردوسي به
  دولت شود متوقف كشور اقتصاد نداديم ازه هاي يماج تحر رفع اولي شد كسب
  مورد بلكه شود برداشته ها يم تحر تنها نه بخش در شايد آمد. دست به حقوقي گفت: يي هسته مذاكرات در اقتصادي يمآميز تحر مههاي قطعنا صدور هنگام
  در برگشت. 004۳-00۳۳تومان كانال داخل به دالر قيمت گذشته روز
  پاياني ينههاي هز شد باعث توقف عدم اين اما قطعات تجاري مسافري
  هواپيمايي، آثار برجام در طوري حقوقي لحاظ به رفع بوديم آن دنبال به ما آنچه اقتصادي ليست از حقوقي حقيقي شخص ۸00 يتهاي محدود ابعاد گرفت مي
  صورت مركزي بانك مستقيم مداخله بدون است بعيد ماني 100 تو شديد فروكش
  اين جرات به شود. تحميل كشور بر فهيي اضا غيرامريكايي اشخاص به دادن اجازه
  آن، كتهاي شر كه شود مي رفع آن تبعات مذاكرات، در ما سياست اما ود تبحري ها خارج يي ته هس اقتصادي هاي يم تحر توانستيم مي شد مي بارز آن
  اقتصادي قهمند عا دولت مجموعه كه يآيد وجود به ترديد اين حال باشد. افتاده
  اتفاق ايجاد شرايطي يم ها تحر گفت يتوان با تجاري تبادالت براي امريكايي مالكيت
  با بخش در ايران با ارتباط براي ربي غه اينك بيان با وي نبود. موضوع اين طرح هزينه دالر ميليارد 100 كه درحالي شدند مجلس از كنيم، مديريت بهتر را
  موضوع افزايش را ارز قيمت بخواهد دولت اگر است. ارز بازار در قيمتي جهت كدام
  به در شود. مثبت فضا ابتكارات با كه رد اي وزههك در ايران صادرات سومي
  ايران نهاونديان باشند. نداشته مشكلي حقوقي ها ينه هز افزايش فساد يجاد يم تحر ها آثار گذشته ۸سال در كشور به مبادالتي اضافه براي شده ايجاد فرصت از تا
  خواست سوي از يرد. نم مشخصي دخالت يبود ارهگر نظ هم ديروز بايد پس
  دهد صنايع توليدات از بعضي شرايط اين ديگر دستاورد همچنين فرش.
  غذايي رفع تفصيلي طور به ۸بند در كرد: تاكيد كنندگان ره مذاك مذاكره، طول در گفت: بود اكنون اينكه بيان با وي بود. شده تحميل اين در كند. استفاده ايران
  عزتمندي سياست مشروعيت درباره بايد پس ندارد قيمت افزايش اق اگ
  ديگر بگيرند بيشتري قدرت توانستند كشور فناوري، تجاري، ياي دسترسه
  برجام چه اروپايي يماي تحره چه ها، يم تحر ابرو به خم تحريمي فشارهاي به نسبت ما مسائل منسجمتر كه است رسيده آن وقت اعضاي سوي از هايي سش پر با كه
  جلسه دليل به همچنين دولت اقتصادي تيم ام اع براساس كرد. ترديد دولت
  ارزي از ما هوشمندانه استفاده از اكي حف تل ايخ بندهاي در است انرژي
  مالي شد؛ خواهد برطرف امريكايي يمي ها تحر كه نكردند بيان طوري را موضوع اوردند كميته ني داشت: اظهار كنيم بررسي را همراه مجلس نمايندگان ويژه
  كميسيون در ارزي سياست كه است اين ناظران فرض پس تورم هدفگذاري رژيم
  پيگيري دهيم اجازه نبايد هرگز اما يم تحر بود ها بهطور مقابل طرف كه است شده
  تصريح پتروشيمي، نفتي، مالي، امور جمله از شوند. ايران اقتصاد درآمدن زانو به
  باعث دولت سياست، اين براساس شود. اجرا ري ده دي شناور سيستم
  چارچوب چشم در كشور بر وارده مصيبت كه همكاري صادراتي اعتبار بحث در
  خاص اسكناس سكه، فلزات، يسازي، كشت مورد تحريه كه رسيده آن وقت
  اكنون غيرقابل اتفاقات برخي دليل به كه كرد خواهد مداخله بازار در زماني
  تنها بايد شود تلقي مثبت موضوعي دشمن بردارد يم ها تحر رفع از بلندتر گامي
  فني تفصيل به افزاري نرم تهيي هس اشاعه جبران براي را كار اين بگيرد. قرار
  بررسي اقتصادي ايـران
  روزنامه اقتـصاد
  نيـاز ياد از نبايد اما شود. ارج ري ده نا ش كا از بخواهد ارز يشقيمت بيني حساب با شود. برآورد خوبي به آن لطمات است. ها همكار آغاز معناي به اين
  كه اينكه بيان با وي است. شده داده وضيح كيد تا همچنين دهيم انجام
  خسارت تهاي سياس ديگر دليل به يا تورم دليل به كانال اين زمان طول در كه
  برد توليد بر واردشده هزينه حداقل رانگشتي ينكه برا تاكيد با جمهور رييس دفتر
  رييس يمهاي تحر كه حقوقي حقيقي افراد از ها يم تحر رفع خصوص در كه يكنم
  م ايران در ما براي خارجي دارايي يك عنوان به ارز شد. خواهد تغيير دچار
  پولي كه آنجايي از است درصد 15 صادرات يي هسته همكاري برجام محورهاي از
  يكي ليست از تهند داش يي ته هس اقتصادي خصوص در آن بند 16 برجام، 7ب۳ند
  تعادل
  قيمت افزايش تورم نرخ اندازه داراي به ها كه است طبيعي ود
  محسوب را كاالها مستقيم طور به نستيم نمي ما تو قطعنامه برجام در داد: ادامه
  است در داد: توضيح شدند خارج يم ا تحر ه يك حتي است شده آورده ما
  تحريه هستيم هلندي بيماري گرفتار ايران در ما كه وقتي مخصوصا باشند.
  داشته مضاعف ينههاي هز متحمل كنيم، وارد اينكه از است شده اجتناب مقابل
  طرف كه رفت نمي اين زيربار مقابل طرف ابتدا شدن برداشته نحوه مفصل، طور به
  زمينه صوري كانال يك در سياسي مصالح برخي دليل به را ارز قيمت كه نيست
  جايز زنگنه آقاي از كنم پيشنهاد شديم. را گذشته هاي يم تحر ديگر هاي نه بها
  به هكنندگان مذاكر اما شود تهيه ليست اين است. شده تهيه متقابل تعهدات يم ها
  تحر امهاي مق اينكه آن داريم عجيب پديده دو ايران در اساسا ما كرد.
  گرفتار براي شديم مجبور ما چراكه كنيد؛ وال ها يم تحر تنها نه بنابراين كند اعمال
  مجدد تمام تا شدند آن خواستار پافشاري ود ان سخن از ديگري بخش در
  نهاونديان اقتصادي هاي بنگاه كادر تكميل
  جهت هم يكي ارز قيمت افزايش يكي دارند. تعارض اقتصادي پارامتر دو با
  سياسي بار سه حساس كاالهاي برخي كردن وارد مجدد اعمال بلكه شيود لغو يا
  متوقف شود لغو هستهيي اقتصادي هاي يم تحر يكي مذاكرات آخر دور در اينكه بيان
  با يك عنوان به را اقتصاد هنوز كه است دليل اين به اتفاق اين بانكي. سود
  نرخ گير آن دوبار زيرا كنيم خريداري را آن نه همچنين نيست. پذير امكان نيز
  آنها ۸00 شدن خارج خصوص اين در دستاورد كشور كننده مذاكر تيم هاي فقيت مو
  از اعتقاد اف برخ ايم. فته نپذير خود به مختص هاي نيسم مكا مختصات با
  علم كار به مسلط بازارياب به نياز
  خود مبادالت. هزينه افزايش يعني اين تاد به اف يي هسته اقتصادي هاي يم تحر
  تنها يمهاي تحر از حقوقي حقيقي شخص توانست ما تيم داد: توضيح شد
  محقق بسيار نند حيثيتد ملي پول ارزش عنوان به ارز نرخ تعبير با كه
  عموم دالر 001يارد ميل اينكه بيان با نهاونديان بلكه است شده حاصل صراحت
  قوت در ديگر مواردي است هست اقتصادي تمام رفع خصوص در را مقابل
  طرف كاهش نوظهور اقتصادهاي يا ژاپن مانند پيشرفته ميقتصادهاي كه
  بينيم بر مبادالتي اضافه هزينه گذشته در سال يي اشاعه هاي تحريم مورد در مقابل
  طرف است. يي هسته غير يمهاي تحر خصوص يكنم تاكيد كند متقاعد ا يم ه
  تحر 66420769 هاي شماره با دارد. بنگاه ها يكنند، اجرا كارآمد اقتصادي سياست يك عنوان به را خود رايج پول
  ارزش ميليارد 15 ساالنه گفت: شد، تحميل كشور از پس كه است پذيرفته نيز تسليحاتي
  و خصوص در جمهوري رييس دفتر رييس يي هسته به مربوط اقتصادي هاي تحريم دولت اقتصادي اماي مق هم مجلس نمايندگان كه آمده پيش بارها ايران
  در هزينه دالر ميليون 0۳1 روزانه دالر كند. لغو را آنها تحريم زماني
  گذشت اين در گفت: يي هسته اشاعه هاي يم تحر تمام 1جام بر بند در شد؛
  برطرف كه نيست چيزي قيمت كه حالي در كردند؛ مواخذه قيمت تغيير خاطر به
  را افزايش خورد، رقم كشور براي ادالتي ت اهميمب اينكه بر تاكيد با
  وي تامين براي كه است شده عنوان نيز بخش بود مقابل طرف توان در كه هايي يم بگيريد.
  تحر تماس 66124025
  و چراكه قرارداد بازخواست مورد آن افزايش يا كاهش خاطر به را كسي
  بتوان تك تك را كاال يك شده تمام هزينه يكنيم درك وقتي را برجام
  دستاوردهاي مشاركت يي، هسته مرتبط خدمات كاال مهاي تحري تمام اساس براين شده
  آورده بهانه به محاكمه است بازار در يده كنش اپيچ اي كنش يك نتيجه
  قيمت يكنند. پرداخت ايراني اي واده خان بررسي را گذشته اقتصادي وضعيت
  كه اورانيوم حمل توليد معدن، استخراج يشود لغو امنيت شوراي
  اروپا افزايش يعني اين ذاري قيگم در دخالت براي مجوز صدور يعني
  قيمت به است. تناقض در كشور باالدستي اسناد تمام با كه اقتصاد بر دولت
  سلطه شاهد ارز، قيمت كانال نرم هي اي جاب براي دولت ترديد رفتارها همين
  خاطر آسيب تصورها اف برخ كه بود خواهيم ارز بازار در ديدي سا اي نو
  چنين بيني پيش قدرت به تجاري مبادالت به ارز قيمت افزايش به نسبت
  بيشتري فايده هزينه تحليل بخواهيم اگر نهايتا كرد. خواهد وارد اقتصادي پذيرد
  فعاالن مي ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻣﻲ فعال نماينده ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ تابعه شهرستانهاي ذيل هاي استان در ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ به تمايل بازار اگر كه گفت بايد باشيم، داشته ارز نرخ تغييرات از
  اقتصادي تاثير دليل به تغيير اين چراكه گرفت را آن جلوي نبايد دارد ارز قيمت
  افزايش تحريك را ايران اقتصاد در خارجي اضاي قم ور وان ادرات در زنجان
  مثبت يزد بختياري ﺯﻧﺠﺎﻥ
  چهارمحال ﻳﺰﺩ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
  ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ بود. اميدوار ركود از خروج به تورمي تاثير بدون طريق آن از وبلوچستان
  كند سيستان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ
  ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ :
  ارتباطي هاي راه ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ همدان شرقي شمالي
  ﻫﻤﺪﺍﻥ
  آذربايجان ﺷﺮﻗﻲ
  خراسان ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ قزوين
  ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ غربي
  آذربايجان تعادل روزنامه پيامكي سامانه ايالم
  ﻗﺰﻭﻳﻦ
  :
  تماس شماره ﺗﻤﺎﺱ ﻏﺮﺑﻲ
  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ كرد كار به آغاز 30005320 شماره قم
  به كردستان ﻗﻢ
  سمنان ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ 120
  ﺳﻤﻨﺎﻥ 021 66126088 66126088
  مطالب درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، وانند عزي 120
  مخاطبان 021 66907072 66907072
  بيشتر خدمات نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه liamg@swenlodaaT
  مختلف Taadolnews@gmail. .com com ايميل آدرس ﺍﻳﻤﻴﻞ 41
  ﺁﺩﺭﺱ 14 15 15 داخلي رسيد.
  ﺩﺍﺧﻠﻲ خواهد خوانندگان اطالع به تفصيل به بعدي ارههاي شم در سامانه :
  اين همراه :
  شماره ﻫﻤﺮﺍﻩ
  75857511090
  75857511090
  01180942190
  01180942190
  ﺷﻤﺎﺭﻩ تعادل سپهوند عكس:حجت
رفتارسنجي ايرانيان از دريچه اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1394/6/25
رفتارسنجي ايرانيان از دريچه اقتصاد
«تعادل» نظرسنجي يك موسسه تحقيقاتي بين‌المللي را بررسي مي‌كند


گروه اقتصاد كلان   آرمان گيوه‌چيان

«۸۳درصد ايرانيان معتقدند كه لغو تحريم‌ها روي زندگي آنها تاثير خواهد داشت و با بازشدن درهاي جهان به‌روي ايران، امكان مالي و سياسي حضور در كمپاني‌ها و مرزو‌بوم‌هاي خارجي را پيدا مي‌كنند» اين را نتايج يك نظرسنجي نهادي بين‌المللي در واكاوي رفتارهاي مصرفي ايرانيان نشان مي‌دهد. چندروز پيش از يكي از دوستانم شنيدم كه موسسه تحقيقاتي با نام «وان-ديوايس» نظرسنجي اقتصادي پيرامون سلايق كاري و كالايي ايرانيان تهيه كرده است. بعد از جست‌وجوي اين تحقيق، برخلاف انتظار با موسسه‌يي مواجه شدم كه زمينه اصلي كاري‌اش نه تحقيق درباره ساختار اقتصادي-اجتماعي جوامع بلكه تحقيقات در زمينه موبايل و فناوري بود اما در مطالعه اخير خود به كنكاش رفتارهاي اقتصادي ايرانيان پرداخته است. اين موضوع پيش از هر چيزي نشان‌دهنده اشتياق سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار ايران بعد از توافق است. اين نظرسنجي رفتارهاي مصرفي ايرانيان را در زمينه مبادله كالا و ورود خدمات به كشور بررسي كرده است. نظرسنجي وان-ديوايس داده‌هاي ارزشمند و بعضا غيرمنتظره چه براي ‎سياست‌گذاران كشور در راستاي تحليل افكار عمومي و چه براي خارجي‌ها در جهت حضور هرچه پررنگ‌تر در جهت تصاحب بازار ايران ‌بعد از توافق دربردارد.

به گزارش «تعادل» و به نقل از نظر سنجي موسسه تحقيقاتي وان ديوايس، ۸۳درصد ايرانيان معتقدند كه لغو تحريم‌ها روي زندگي آنها تاثير خواهد داشت. آمارهاي نمودار ۱ نشان مي‌دهد، ايرانيان بيش از هر چيز به‌دنبال دستيابي فرصت‌هاي از دست‌رفته خود در عرصه‌هاي عمومي هستند. ايجاد شدن فرصت‌هاي تحصيل، سفر، شغل و غيره براي مردم مهم‌تر از پايين آمدن سطح عمومي قيمت‌ها و ارتباط با دنياست. شرايط ركودي حاكم بر كشور، عدم ثبات، تورم بالا و دور بودن ساير شاخص‌هاي اقتصادي از شرايط ايده‌آل موجب شده است كه مردم به‌انتظار لغو كامل تحريم‌ها بنشينند و با بازشدن درهاي جهاني بازار كالا‌ها و خدمات، امكان ايجاد فرصت‌هاي جديد براي بهبود زندگي خود را ترسيم كنند. روياي ايرانيان براي ثروتمندي

نكته جالبي كه در اين نظرسنجي به چشم مي‌خورد، رويا‌پردازي و جاه‌طلبي ايراني‌هاست. در مقايسه‌يي كه بين ايرانيان و امريكايي‌ها در اين زمينه صورت گرفته است، ۳۶درصد ايرانيان روياي ثروتمندي را در سر مي‌پرورانند و اين يعني ۱۶درصد بيشتر از امريكايي‌ها. ۲۰درصد مردم كشور دوست دارند، بهترين فرد در عرصه كاري خود باشند، ۱۹درصد وضعيت اجتماعي ايده‌آل را در نظر مي‌گيرند و ۱۳ درصد علاقه‌مند به مشهور شدن هستند. اين در حالي است كه ارقام سه آمار آخر در امريكا تك رقمي است. در صحبت‌هاي روزانه مردم نيز مدام عباراتي نظير «فلان شخص يك شبه پولدار شده» و «پارتي داشته» به گوش مي‌رسد. به‌نظر مي‌رسد نحوه توزيع ثروت در ايران به گونه‌يي بوده است كه مردم تصور رسيدن به بالا‌ترين سطح بدون گذراندن پله‌هاي مسير ترقي را در سر دارند و در ادبيات جامعه ما «يك‌شبه ره صدساله‌ را رفتن» نه يك ضرب‌المثل بلكه يك واقعيت است. يافته‌هاي موسسه تحقيقاتي وان ديوايس نشان مي‌دهد، ۷۰درصد مردم مشتاق راه‌اندازي كسب و كار شخصي خود هستند. اين در حالي است كه اين رقم در امريكا به ۳۳درصد مي‌رسد. در دايره واژگاني نظام حكومتي مدافع بازار آزادي همچون امريكا، واژه‌هايي مانند عقلانيت براساس منفعت شخصي و فردگرايي و سرمايه‌داري به‌وفور شنيده مي‌شود اما تمامي اين لغات در عرصه عمومي است كه معنادار مي‌شود ولي اگر داده‌هاي اين نظرسنجي را قبول كنيم، درمي‌يابيم در كشور ما فردگرايي فقط در سپهر خصوصي معني پيدا كرده است و هدف ايجاد ارزش‌افزوده از فعاليت‌هاي فردي از مسير خود منحرف شده است. پربيراه نيست كه كار‌شناسان، از بين رفتن روحيه كار جمعي و تقويت نوعي خاص از فردگرايي در كسب و كار را مدام هشدار مي‌دهند و كمرنگ‌شدن روحيه مشاركت را زنگ خطري براي اقتصاد كشور مي‌دانند. از لحاظ اقتصادي هم به‌دليل گسترش دلاليسم در مبادلات و عدم بازدهي فعاليت‌هاي توليدي، مردم بيشتر به‌سمت كسب و كارهاي شخصي و واسطه‌يي سوق پيدا كرده‌اند. مردم در انتظار باز شدن درهاي جهاني

در ادامه اين تحقيق شاهد علاقه ۵۸ درصدي مردم به كار در شركت‌هاي خارجي هستيم. به‌نظر مي‌رسد شرايط سخت اقتصادي سال‌هاي اخير در كشور، موج نارضايتي و بي‌اعتمادي به بنگاه‌هاي داخلي را به‌همراه داشته است. مردم در پاسخ به اين سوال كه مايل به حضور در كمپاني‌هاي هر كشور هستند يا خير، ۸۳ درصد براي كار در كمپاني‌هاي امريكايي، ۴۰ درصد آلماني و ۲۹ درصد براي كار در كمپاني‌هاي فرانسوي راي مثبت داده‌اند. جاذبه‎هاي اقتصادي امريكا موجب شده انتخاب اول مردم كشورهاي درحال توسعه براي كاركردن باشد. بنابراين ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. همچنين ميل تك رقمي مردم به كار براي كمپاني‌هايي از كشورهاي روسيه، چين و عربستان نشان مي‌دهد شركاي تجاري ايران كه در اين سال‌ها به كشور نزديك‌تر بوده‌اند از جاذبه كمتري برخوردارند و تحريم‌هاي كمپاني‌هاي غربي ميل ايرانيان به استفاده از محصولات آنها را افزايش داده است. تصور پايين بودن كيفيت محصولات چيني نيز مي‌تواند دليل ديگري بر اجتناب از حضور در اين كشور باشد. اين نتيجه در علاقه مردم به بازديد از كشورهاي خارجي هم تكرار مي‌شود. امريكا جذاب‌ترين مقصد در ذهن ايراني‌ها براي گردشگري بوده است به‌طوري كه ۳۷درصد مردم مايل به سفر به اين كشور هستند. به‌طور كلي هم ۹۶درصد مردم علاقه‌مند سفر به كشور‌هاي خارجي هستند. داده‌ها در اين زمينه نشان از استقبال مردم به باز شدن درهاي جهاني به روي آنها دارد. ۷۳ درصد مردم، علاقه‌مند به كالاي وارداتي

نظرسنجي موسسه تحقيقاتي وان ديوايس نشان مي‌دهد، ۷۳درصد از ايراني‌ها علاقه‌مند به خريد كالاهاي وارداتي‌اند. مشاهده‌هاي مختلف حكايت از افت كيفيت محصولات داخلي دارد و دور از ذهن نيست كه ۶۶درصد از مردم كيفيت بهتر را علت ترجيح كالاهاي خارجي عنوان كرده‌اند. ۴۹درصد مردم خريد خودرو را در صدر اولويت‌هاي كالاي خارجي قرار داده‌اند. كمپين نخريدن اتومبيل داخلي هم كه اين روز‌ها سروصداي زيادي به پا كرده است، مويد اين موضوع است كه مردم از اتومبيل‌هاي داخلي رضايت ندارند و به‌دنبال جايگزين خارجي مي‌گردند. اولويت‌هاي بعدي ايراني‌ها محصولات تكنولوژيكي نظير تبلت، موبايل و غيره است كه فاصله تكنولوژيكي با كشورهاي توسعه‌يافته و عدم توانايي ايران در توليد اين اقلام مي‌تواند دليلي بر اين موضوع باشد. اما جاي ترديد است كه محصولات آرايشي و بهداشتي اولويت‌هاي آخر مردم را در اين ليست تشكيل مي‌دهند. با وجود غني بودن ايران در توليد چاي و حتي شهرت جهاني كشور در اين زمينه، بيشترين تمايل در قسمت خوراكي‌ها به چاي و قهوه اختصاص دارد. با وجود رشد صنعت لباس و پوشاك كشور اما همچنان مردم، خريد خارجي اين اقلام را به توليد داخلي آن ترجيح مي‌دهند.

اجناس آلماني همواره نه تنها در ايران بلكه در همه دنيا به كيفيت و دوام مشهور بوده‌اند. بنابراين دور از انتظار هم نيست كه تمايل مثبت مردم ايراني به اين اجناس ۸۷درصد باشد. براي ايرانيان استفاده از كالاهاي امريكايي و ژاپني هم در اولويت بعدي قرار دارند. هر سه اين كشور‌ها در صدور كالاهاي خود به كشور سابقه طولاني دارند.

 در پايان به‌نظر مي‌رسد كه سياست‌گذاران علاوه بر تلاش در راستاي افزايش توليد و صادرات كالاهاي غيرنفتي، بايد دقت لازم را در بررسي افكارعمومي كشور نيز داشته‌باشند. اينكه چه مسائلي در اذهان عمومي مردم ايران نهادينه شده بسيار حايز اهميت است و تحليل رشته افكار آنها مساله‌يي است كه بايد به تصميم‌گيري‌كلان اقتصادي وارد شود.

 نویسنده:
بنياد بركت همراه دولت براي توسعه ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1394/6/25
بنياد بركت همراه دولت براي توسعه ايران
«تعادل» از مراسم افتتاح 140مدرسه اهدايي مقام معظم رهبري گزارش مي‌دهد


روز گذشته براي كودكان اين مرز و بوم كه سال‌ها در كلاس‌هاي غيراستاندارد، نيمكت‌هاي شكسته و سقف‌هاي ناايمن الفباي تعليم و تربيت را آموخته‌اند، روز پربركتي بود، زيرا 140مدرسه كه در مناطق محروم كشور به همت بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ساخته شده، افتتاح و در آستانه سال جديد تحصيلي دراختيار آموزش‌وپرورش قرار گرفت.

اين مدارس با حضور آيت‌الله محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري، دكتر محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، علي‌اصغر فاني وزير آموزش‌وپرورش و محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس‌جمهور و ساير مسوولان ارشد كشور به‌طور همزمان به بهره‌برداري رسيد.گروه ايران  

روز گذشته براي كودكان اين مرز و بوم كه سال‌ها در كلاس‌هاي غيراستاندارد، نيمكت‌هاي شكسته و سقف‌هاي ناايمن الفباي تعليم و تربيت را آموخته‌اند، روز پربركتي بود، زيرا 140مدرسه كه در مناطق محروم كشور به همت بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ساخته شده، افتتاح و در آستانه سال جديد تحصيلي دراختيار آموزش‌وپرورش قرار گرفت.

اين مدارس با حضور آيت‌الله محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري، دكتر محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، علي‌اصغر فاني وزير آموزش‌وپرورش و محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس‌جمهور و ساير مسوولان ارشد كشور به‌طور همزمان به بهره‌برداري رسيد. در همين راستا عارف نوروزي مديرعامل بنياد بركت كه يكي از نهادهاي زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان امام(ره) است، گفت كه اين مدارس در مناطق محروم سراسر كشور همزمان با حضور استانداران و نمايندگان ولي‌فقيه در استان‌هاي خراسان‌رضوي، خوزستان، گلستان، گيلان، هرمزگان، آذربايجان‌شرقي، كرمانشاه، چهارمحال‌وبختياري، ايلام، سيستان‌وبلوچستان، فارس و همدان افتتاح شده و هديه‌يي است از جانب مقام معظم رهبري به دانش‌آموزان مناطق محروم كشور. وي افزود كه 140مدرسه جديدالتاسيس اين بنياد با هزينه‌يي بالغ بر 555ميليارد ريال ساخته و تجهيز شده و با بهره‌برداري از اين مدارس، 18750دانش‌آموز در 844كلاس درس در سال تحصيلي جديد تحت‌پوشش مدارس بركت قرار مي‌گيرند.  مردمي كردن اقتصاد

دكتر محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره) در اين مراسم بااشاره به افتتاح 140مدرسه با اعتباري بالغ بر 555ميليارد ريال براي استفاده 18750دانش‌آموز در مناطق بسيار محروم تصريح كرد: ساخت اين مدارس با استفاده از آخرين استانداردها بوده و در تامين اعتبار آنها هيچ مضايقه‌يي صورت نگرفته است. راهبرد اصلي ما در ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كمك به رفع محروميت از طريق توانمندي اقتصادي است. وي تاكيد كرد: از زماني كه رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند راهبرد ما نيز در اين چارچوب بوده و با تدبير ايشان چارچوب اقتصاد مقاومتي تبيين شده اين است كه حداكثر ظرف سه سال تمام فعاليت‌هاي ستاد را با ابلاغيه اقتصاد مقاومتي تدوين كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: امروز سرمايه ما نيروي انساني ستاد است. ما امروز بيش از 200نيروي زير 30سال با تحصيلات بالاي فوق‌ليسانس از دانشگاه‌هاي معتبر دراختيار داريم و من در اينجا تاكيد مي‌كنم كه بيش از 75درصد از فعاليت‌هاي ما منطبق با اقتصاد مقاومتي است و اميدواريم ظرف يك‌سال و نيم آينده باقي فعاليت‌ها نيز با اقتصاد مقاومتي منطبق شود.

مخبر بااشاره به اينكه محور كارهاي اجتماعي ستاد توانمندسازي اقتصادي است، گفت: آنچه باعث عدم موفقيت در بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود، وحدت سياست‌گذاري، مالكيت و مديريت است و همين عامل است كه باعث شده تا آثار اجرايي شدن اصل44 در كشور مشاهده نشود. وي تصريح كرد: دولت از چيزي كه در دستش است دل نمي‌كند و واگذاري‌ها در اصل44 به‌گونه‌يي صورت مي‌گيرد كه سه اصل ذكر شده خدشه‌دار نشود.

مخبر ادامه داد: اگر موفقيتي در ستاد اجرايي فرمان امام(ره) بوده، اين است كه ما در ستاد اين سه اصل را در بنگاه‌ها تفكيك كرده‌ايم و نگاه مالكيت براي ستاد، نگاهي موقت است. امروز از 215طرحي كه در مناطق محروم اجرا كرده‌ايم از صدتاي آن خارج شده‌ايم.

وي گفت: مهم‌ترين بخش اقتصاد مقاومتي مردمي كردن اقتصاد است و نظر رهبري هم درگير كردن مردم مستضعف و مشاركت آنها در اداره اقتصادي كشور است.

مخبر بااشاره به كارهاي موردي ستاد علاوه بر توانمندسازي اقتصادي گفت: 3259ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در 215بنگاه اقتصادي صورت گرفته كه نزديك به 140هزار فرصت شغلي را در پي داشته است. 2000طرح زيربنايي با اعتبار 385ميليارد تومان در تمام استان‌ها اجرا شده است. 400مسجد و حسينيه در حال ساخت و اتمام است. 120خانه عالم در سراسر كشور و 16خدمت بهداشتي-درماني در سه شهر پاوه، زهك و گليبر اجرايي شده است.

وي ادامه داد: به 17هزار نفر وام قرض‌الحسنه با اعتبار 70ميليارد تومان تعلق گرفته و 18هزار كودك يتيم از طريق كميته امداد تحت‌پوشش قرار گرفته است. همچنين 10بيمارستان در قالب 1000تخت در حال تكميل است.

ازسوي ديگر باتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري، 1000هكتار از زمين‌هاي اطراف تهران شروع به جنگل‌كاري شده است. همچنين در حدود 30هزار بيمار صعب‌العلاج تامين نسخه شده و بيش از 400هزار واحد مسكوني هم در روستاها در حال احداث است.

مخبر در بخش پاياني سخنان خود تصريح كرد: تفاهمنامه‌يي با كميته امداد امام‌خميني(ره) منعقد شده كه 2هزار جهيزيه براي زوج‌هاي جوان تامين شود و همچنين 17هزار وام ازدواج و 20ميليارد تومان هم وام اشتغال با كميته امداد براي خدمات‌رساني به مردم عزيز ايران تفاهم شده است.  اداره 13ميليون دانش‌آموز

علي‌اصغر فاني وزير آموزش‌وپرورش دولت يازدهم نيز از سخنرانان ديگر اين جلسه بود. وي بااشاره به اينكه وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد دولتي و گسترده‌ترين وزارتخانه دولت از اهميت ويژه‌يي برخوردار است، گفت: تا يك هفته ديگر شاهد بازگشايي مدارس هستيم و لازم مي‌دانم كه اطلاعاتي راجع به سال تحصيلي پيش رو ارائه كنم.

بيش از 13ميليون دانش‌آموز در 105هزار مدرسه با حضور قريب به يك ميليون معلم و فرهنگي در 750منطقه آموزشي اين كار مهم را آغاز مي‌كنند. وزارت آموزش‌وپرورش از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز مشغول ساماندهي براي آغاز سال جديد تحصيلي بوده و بايد اشاره كنم كه قريب به 130ميليون جلد كتاب درسي هم از روز 15شهريور بين دانش‌آموزان توزيع شده است.

وي افزود: فارغ از اين آمارهاي كمي، آموزش‌وپرورش فراتر از اين آمارها است. بزرگ‌ترين فصل مشترك حاكميت و ملت را آموزش‌وپرورش تشكيل مي‌دهد و كوچك‌ترين تصميم در اين وزارتخانه، كل كشور را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. دانش‌آموزان امروزي 20سال آينده امور اين كشور را برعهده خواهند گرفت و از اين منظر مي‌توان پي برد كه جايگاه آموزش‌وپرورش تا چه حد مهم و تاثيرگذار است. فاني تاكيد كرد: آموزش‌وپرورش يك فراوزارتخانه است و زيرساخت منابع انساني كشور كه عامل اصلي توسعه است را تشكيل مي‌دهد، به‌همين دليل است كه همه بزرگان كشور نسبت به اهميت آن فرمايشات ارزشمندي داشته‌اند و حال كه در آستانه برنامه ششم توسعه هستيم، تمام تلاش‌مان اين است كه در اين برنامه آموزش‌وپرورش از اهميت بالاتري برخوردار باشد.

 فاني با بيان اينكه در سال تحصيلي پيش رو 1300مدرسه جديد با ظرفيت 8هزار كلاس اضافه مي‌شود كه بيش از 20درصد آنها توسط كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خارج از دولت مانند بنياد بركت ساخته شده است، گفت: در پنج ماهه نخست امسال بيش از 92درصد اعتبارات آموزش و پرورش توسط دولت تخصيص يافته كه در طول تاريخ اين وزارتخانه بي‌سابقه بوده است. با اين اعتبار روزانه 7 مدرسه در سال جاري تحويل شده و اميدوار هستيم كه بتوانيم، سياست توسعه مشاركت در آموزش و پرورش را بيش از پيش شاهد باشيم. وي در پايان تاكيد كرد: همه بايد به اين نهاد كمك كنند و اين وزارتخانه به تنهايي قادر به اداره امور آموزشي و تربيتي 13ميليون دانش‌آموز نيست.  بنياد بركت پشتوانه فعاليت‌هاي دولت

محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز كه در اين مراسم حضور داشت با اشاره به حجم عظيمي از طرح‌هاي نيمه تمام كه از دولت گذشته بر دوش دولت يازدهم مانده است، گفت: اتمام اين طرح‌ها 400هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. از طرفي هم نيازمندي‌هاي فراواني مشاهده مي‌شود كه دولت با اتخاذ سياست‌هاي جلب حمايت نهادهاي غيردولتي درصدد رفع اين نيازمندي‌ها بوده است. وي تصريح كرد: دولت با همياري ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در 22 استان از اين مشاركت‌ها براي شتاب بخشيدن به چرخ‌هاي اقتصادي كشور استفاده كرده و بنياد بركت پشتوانه فعاليت‌هاي دولت قرار گرفته است.

شريعتمداري در پايان افزود: ستاد اجرايي فرمان امام (ره) متكفل اجراي طرح‌هاي فراواني جهت توانمندسازي مردم محروم كشور بوده و در تمام سفرهاي استاني همسو با سياست‌هاي دولت ماموريت‌هايي را برعهده گرفته است.  جريان مسموم اينترنت

آيت‌الله محمدي‌گلپايگاني، رييس دفتر مقام معظم رهبري در آيين افتتاح اين مدارس در محل نمايشگاه بنياد بركت ضمن خوش يمن دانستن تقارن اين مراسم با سالگرد ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) دقايقي از سخنان خود را به بانوي دو عالم اختصاص داد. وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر شناخت آسيب‌ها گفت: در محضر مقام معظم رهبري جلسه‌يي متشكل از سران سه قوه در رابطه با خطرات فضاي مجازي براي نسل جوان تشكيل شد. امروز اين فضا براي نسل جوان خطري جدي است كه در خانه‌هاي مردم نفوذ كرده است. باراك اوباما رييس‌جمهور امريكا اخيرا اعلام كرد، هرچه داريم از مشاركت‌ها و امكاناتمان نسبت به دوستان و شركاي خود دريغ نداريم الي يك چيز كه آن هم اينترنت است. وي افزود: اينترنت رودخانه‌يي است كه جريانات مسموم را به همه مي‌رساند و ان‌شاءالله با فكر بلند حضرت آقا بتوانيم فضاي تبادل اطلاعات را به صورت بومي براي كشور درست كنيم.

رييس دفتر مقام معظم رهبري در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به خطر بزرگ مواد مخدر براي كشور گفت: مواد مخدر نسل را نابود و باعث فروپاشي خانواده‌ها مي‌شود و طلب مي‌كند كه مربيان مراكز آموزش مسووليت بيشتري در هدايت و راهنمايي نسل آينده داشته باشند. امروز طبق سنت الهي نسل قديم درحال از بين رفتن است و نسل آينده‌يي روي كار مي‌آيد كه نه امام را ديده‌اند و نه مظاهر فساد دوران قبل از انقلاب را مشاهده كرده‌اند. وي ادامه داد: يكي از مظاهر فساد در دوران قبل، مخارج جشن‌هاي 2500ساله بود كه يك مشت عياش مفتخور را در خرابه‌هاي تخت جمشيد جمع كرده بودند. امروز بزرگان و مسوولان كشور ما همراه و همدرد مردم هستند و كساني كه با مقام معظم رهبري رفت و آمد دارند از ما بهتران نيستند بلكه درماندگان، فقرا و خانواده‌هاي شهدا هستند كه خدمت ايشان مي‌رسند و از رسيدگي‌هاي ايشان به آنها زبان من براي بيان قاصر است.

آيت‌الله محمدي‌گلپايگاني با اشاره به سفرهاي خود در اوايل انقلاب به نقاط محروم كشور گفت: در بشاگرد بلوچستان خيلي‌ها قبل از انقلاب حتي شناسنامه هم نداشتند و وقتي از پدر خانواده سوال مي‌كردي كه پسرت كجاست؟ جواب مي‌داد رفته ايران براي سربازي يعني حتي نمي‌دانستند كه در ايران زندگي مي‌كنند. در همين اوايل انقلاب در روستاهايي كه در فاصله 200كيلومتري از  تهران قرار داشتند مردم در فقر شديد به‌سر مي‌بردند اما الحمدلله همين مكان‌ها امروز داراي برق، مدرسه، مخابرات، پزشك و درمانگاه است و اينها همه از بركات اين نظام است.

وي ادامه داد: خطاب من به مديريت و كاركنان ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اين است كه روزهاي اين مسووليت تمام مي‌شود و آن وقت است كه مشاهده مي‌كنيد در حساب آخرت خود چقدر ذخيره كرده‌ايد. دستان لرزاني كه به سمت آسمان بلند مي‌شود و براي شما دعا مي‌كند چيز كمي نيست. حال كه مقام معظم رهبري عنايت خاصي به محروميت‌زدايي دارند در حدي كه مي‌توانيد و قدرت داريد جواب يك محروم را رد نكنيد.

آيت‌الله محمدي‌گلپايگاني در بخش پاياني سخنان خود گفت: يكي از مسائلي كه ما را زجر مي‌دهد همين ريخت و پاش‌هايي است كه در اطراف ما مي‌شود. برخي عروسي‌هايي مي‌گيرند و بعد غذاهايي كه هر كدام از آنها چقدر قيمت دارند را به سطل آشغال مي‌ريزند. وي تاكيد كرد: كسي كه دارايي دارد حق ندارد اينگونه اسراف كند. كساني كه در مراكز دولتي و حكومتي هستند در مقابل اموال بيت‌المال ذره به ذره مسوول هستند.نویسنده:
آثار تحريم،‌ ايجاد فساد و افزايش هزينه‌ها بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1394/6/25
آثار تحريم،‌ ايجاد فساد و افزايش هزينه‌ها بود


محمد نهاونديان رييس دفتر رياست‌جمهوري روز گذشته باحضور در كميسيون ويژه بررسي برجام مجلس شوراي اسلامي با ارائه گزارشي از باز شدن ابعاد اقتصادي برجام و قطعنامه‌ها، از حضور فعال نمايندگان به‌منظور بررسي برجام استقبال كرد و با اشاره به اينكه اگر همين اهتمام و توجه در دوره گذشته در هنگام صدور قطعنامه‌هاي تحريم‌آميز صورت مي‌گرفت و ابعاد محدوديت‌هاي اقتصادي آن بارز مي‌شد مي‌توانستيم موضوع را بهتر مديريت كنيم، از مجلس خواست تا از فرصت ايجاد شده براي عزتمندي ايران استفاده كند. در اين جلسه كه با پرسش‌هايي از سوي اعضاي كميسيون ويژه و نمايندگان مجلس همراه بود، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت با ارائه گزارشي از دستاوردهاي برجام براي كشور، به محدوديت‌هايي اشاره كرد كه همچنان دولت يازدهم به سبب سياست‌هاي دولت گذشته با آن دست به گريبان است.

رييس دفتر رييس‌جمهور در اين جلسه با ارائه گزارشي از دستاوردهاي اقتصادي در مذاكرات هسته‌يي گفت: 800 شخص حقيقي و حقوقي از ليست تحريم‌هاي اقتصادي و هسته‌يي خارج شدند درحالي كه 100ميليارد دلار هزينه اضافه مبادلاتي به كشور در 8سال گذشته تحميل شده بود. وي با بيان اينكه اكنون وقت آن رسيده است كه منسجم‌تر مسائل را بررسي كنيم اظهار داشت: كميته اقتصادي دولت همزمان با آغاز مذاكرات سياسي و فني هسته‌يي كار خود را آغاز كرد و تمام محدوديت‌ها و تبعات آثار تحريم‌ها را با استفاده از نظرات وزارتخانه‌ها و بخش خصوصي دريافت كرد. اين كار با هدف رفع آثار تحريم‌ها و پيامدهاي آن حاصل شد و بايد يادآور شوم كه نتايج گزارش اقتصادي براساس فعاليت ميداني و حقوقي به دست آمد. شايد در بخش اقتصادي آنچه ما به دنبال آن بوديم رفع تحريم‌ها بود اما سياست ما در مذاكرات، طرح اين موضوع نبود. وي با بيان اينكه آثار تحريم‌ها ايجاد فساد و افزايش هزينه‌ها بود گفت: در طول مذاكره، مذاكره‌كنندگان ما نسبت به فشارهاي تحريمي خم به ابرو نياوردند و موضوع را طوري بيان نكردند كه باعث به زانو درآمدن اقتصاد ايران شوند. اكنون وقت آن رسيده كه تحريم‌ها مورد بررسي قرار بگيرد. اين كار را براي جبران خسارت انجام مي‌دهيم و همچنين تاكيد مي‌كنم كه در خصوص رفع تحريم‌ها از 37 بند برجام، 16 بند آن در خصوص تحريم‌ها آورده شده است و حتي يك زمينه به‌طور مفصل، نحوه برداشته شدن تحريم‌ها و تعهدات متقابل تهيه شده است.  نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در دور آخر مذاكرات يكي از موفقيت‌هاي تيم مذاكره‌كننده كشور محقق شد توضيح داد: تيم ما توانست طرف مقابل را در خصوص رفع تمام تحريم‌ها متقاعد كند و تاكيد مي‌كنم تحريم‌هاي اقتصادي مربوط به هسته‌يي برطرف شد؛ در بند 18 برجام تمام تحريم‌هايي كه در توان طرف مقابل بود آورده شده و براين اساس تمام تحريم‌هاي اروپا و شوراي امنيت لغو مي‌شود و بخشي از تحريم‌هاي امريكا كه در اختيار رييس‌جمهور است متوقف مي‌شود. لغو تحريم‌ها در برجام در دو بخش آمده است، در يك بخش تحريم‌ها به صورت سلبي برطرف شد و در بخش ديگر با احصاي برخي موارد تحريم‌ها ايجابي برطرف مي‌شود؛ به اين معنا كه آثار و تبعات تحريم‌ها به صورت ايجابي رفع مي‌شود و نه تنها تحريم‌ها برداشته مي‌شود بلكه به لحاظ حقوقي طوري در برجام آثار و تبعات آن رفع مي‌شود كه شركت‌هاي غربي براي ارتباط با ايران در بخش حقوقي مشكلي نداشته باشند.  نهاونديان تاكيد كرد: در 8 بند به‌طور تفصيلي رفع تحريم‌ها، چه تحريم‌هاي اروپايي و چه تحريم‌هاي امريكايي برطرف خواهد شد؛ از جمله امور مالي، نفتي، پتروشيمي، كشتي‌سازي، طلا، فلزات، سكه، اسكناس و اشاعه هسته‌يي و نرم‌افزاري به تفصيل توضيح داده شده است. وي با بيان اينكه افراد حقيقي و حقوقي كه تحريم‌هاي اقتصادي هسته‌يي داشته‌اند از ليست تحريم‌ها خارج شدند توضيح داد: در ابتدا طرف مقابل زيربار اين نمي‌رفت كه اين ليست تهيه شود اما مذاكره‌كنندگان ما با پافشاري خواستار آن شدند تا تمام تحريم‌هاي اقتصادي و هسته‌يي لغو شود دستاورد در اين خصوص خارج شدن 800 شخص حقيقي و حقوقي از تحريم‌هاي اقتصادي و هسته‌يي است مواردي ديگر در خصوص تحريم‌هاي غير هسته‌يي است. رييس دفتر رييس‌جمهوري در خصوص تحريم‌هاي اشاعه هسته‌يي گفت: در اين بخش نيز عنوان شده است كه براي تامين كالا و خدمات مرتبط هسته‌يي، مشاركت استخراج معدن، توليد و حمل اورانيوم ايران در همان شرايط مي‌تواند در بازار اقتصادي هسته‌يي حضور داشته باشد.

نهاونديان تاكيد كرد، در چنين شرايطي اقتصاد ما از گروگان بودن خارج شده است و در مساله هسته‌يي به رسميت شناخته شده‌ايم. وي با تاكيد بر اينكه تيم مذاكره‌كننده ما اجازه نداشت در خصوص مسائل غيرهسته‌يي به ويژه امريكا وارد مذاكره شود گفت: اما دستاورد درخشاني در رفع برخي از تحريم‌هاي غيرهسته‌يي به دست آمده است. اين موضوع در سه مورد كسب شد اولي رفع تحريم‌هاي هواپيمايي، مسافري و تجاري و قطعات آن، اجازه دادن به اشخاص غيرامريكايي با مالكيت امريكايي براي تبادلات تجاري با ايران و سومي صادرات ايران در حوزه‌هاي غذايي و فرش. همچنين دستاورد ديگر برجام دسترسي‌هاي تجاري، فناوري، مالي و انرژي است و در بندهاي مختلف تصريح شده است كه طرف مقابل به‌طور خاص در بحث اعتبار صادراتي و همكاري فني گامي بلندتر از رفع تحريم‌ها بردارد كه اين به معناي آغاز همكاري‌ها است. رييس دفتر رييس‌جمهور با تاكيد براينكه يكي از محورهاي برجام همكاري هسته‌يي است ادامه داد: در برجام و قطعنامه طرف مقابل اجتناب شده است از اينكه به بهانه‌هاي ديگر تحريم‌هاي گذشته را مجدد اعمال كند بنابراين نه تنها تحريم‌ها متوقف يا لغو مي‌شود بلكه اعمال مجدد آنها نيز امكان‌پذير نيست. همچنين نه تنها تحريم‌هاي اقتصادي هسته‌يي به قوت و صراحت حاصل شده است بلكه طرف مقابل در مورد تحريم‌هاي اشاعه‌يي و تسليحاتي نيز پذيرفته است كه پس از گذشت زماني تحريم آنها را لغو كند.

وي با تاكيد بر اينكه اهميت دستاوردهاي برجام را وقتي درك مي‌كنيم كه وضعيت اقتصادي گذشته را بررسي كنيم، گفت: در گذشته نمي‌توانستيم درخصوص آثار تحريم صحبت كنيم اما اكنون آزادتر مي‌توانيم در مورد خسارات ناشي از تحريم مطالبي را عنوان كنيم. تاكيد داشتم كه اقتصاد ايران به گروگان گرفته شده بود اما بعد از آزادي مي‌توانيم ستم‌هاي واردشده را بازگو كنيم. نخستين اثري كه تحريم‌ها داشت، بالا بردن هزينه‌هاي مبادلات بود البته با هوشمندي مردم و ابتكار فعالان اقتصادي توانستيم تا حدودي تحريم‌ها را دور بزنيم. هرگز اجازه نداديم اقتصاد كشور متوقف شود اما اين عدم توقف باعث شد هزينه‌هاي اضافه‌يي بر كشور تحميل شود. به جرات مي‌توان گفت تحريم‌ها شرايطي ايجاد كرد كه با ابتكارات فضا مثبت شود. در اين شرايط بعضي از توليدات و صنايع كشور توانستند قدرت بيشتري بگيرند اين حاكي از استفاده هوشمندانه ما از تحريم‌ها بود اما هرگز نبايد اجازه دهيم كه مصيبت وارده بر كشور در چشم دشمن موضوعي مثبت تلقي شود و بايد لطمات آن به خوبي برآورد شود. با حساب سرانگشتي حداقل هزينه واردشده بر توليد و صادرات 15درصد است و از آنجايي كه ما نمي‌توانستيم به طور مستقيم كالاها را وارد كنيم، متحمل هزينه‌هاي مضاعف شديم. پيشنهاد مي‌كنم از آقاي زنگنه سوال كنيد؛ چراكه ما مجبور شديم براي وارد كردن برخي كالاهاي حساس سه بار آن را خريداري كنيم زيرا دوبار آن گير افتاد و اين يعني افزايش هزينه مبادلات. نهاونديان با بيان اينكه 100ميليارد دلار در 8سال گذشته هزينه اضافه مبادلاتي بر كشور تحميل شد، گفت: سالانه 15ميليارد دلار و روزانه 130ميليون دلار هزينه مبادلاتي براي كشور رقم خورد، افزايش هزينه تمام‌شده يك كالا را تك‌تك خانواده‌هاي ايراني پرداخت مي‌كنند.نویسنده:
حيثيتي‌شدن قيمت ارز در ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1394/6/25
حيثيتي‌شدن قيمت ارز در ايران
قيمت دلار روز اول مرداد امسال 3267تومان بود و روز 22شهريور به 3444تومان رسيد كه اين يعني 5.5درصد افزايش. دامنه نوسانات اما از اين قيمت‌هاي روزانه بالاتر بود و قيمت دلار حواله در روز گذشته به حدود 3500تومان هم نزديك شد اگرچه كم‌كم سر و صداهايي مبني‌بر چراغ سبز دولت به فردوسي براي افزايش قيمت در حال اوج گرفتن بود اما در لحظه‌هاي پاياني روز گذشته قيمت دلار به داخل كانال 3400-3300تومان برگشت. اين فروكش شديد 100توماني بعيد است بدون مداخله مستقيم بانك مركزي اتفاق افتاده باشد. حال اين ترديد به وجود مي‌آيد كه مجموعه دولت علاقه‌مند به كدام جهت قيمتي در بازار ارز است. اگر دولت بخواهد قيمت ارز را افزايش دهد پس بايد ديروز هم نظاره‌گر مي‌بود و دخالت مشخصي نمي‌كرد. از سوي ديگر اگر علاقه‌يي به افزايش قيمت ندارد پس بايد درباره مشروعيت سياست ارزي دولت ترديد كرد. براساس اعلام تيم اقتصادي دولت و همچنين به دليل پيگيري رژيم هدفگذاري تورم پس فرض ناظران اين است كه سياست ارزي در چارچوب سيستم شناور مديريت‌شده اجرا شود. براساس اين سياست، دولت تنها زماني در بازار مداخله خواهد كرد كه به دليل برخي اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني قيمت ارز بخواهد از كانال‌ تعريف‌شده خارج شود. اما نبايد از ياد برد كه در طول زمان اين كانال به دليل تورم يا به دليل ديگر سياست‌هاي پولي دچار تغيير خواهد شد. ارز به عنوان يك دارايي خارجي براي ما در ايران محسوب مي‌شود و طبيعي است كه دارايي‌ها به اندازه نرخ تورم افزايش قيمت داشته باشند. مخصوصا وقتي كه ما در ايران گرفتار بيماري هلندي هستيم جايز نيست كه قيمت ارز را به دليل برخي مصالح سياسي در يك كانال صوري گرفتار كرد.  ما اساسا در ايران دو پديده عجيب داريم و آن اينكه مقام‌هاي سياسي با دو پارامتر اقتصادي تعارض دارند. يكي افزايش قيمت ارز و يكي هم نرخ سود بانكي. اين اتفاق به اين دليل است كه هنوز اقتصاد را به عنوان يك علم با مختصات و مكانيسم‌هاي مختص به خود نپذيرفته‌ايم. برخلاف اعتقاد عموم كه با تعبير نرخ ارز به عنوان ارزش پول ملي حيثيتي مي‌دانند و بسيار مي‌بينيم كه اقتصادهاي پيشرفته مانند ژاپن يا اقتصادهاي نوظهور كاهش ارزش پول رايج خود را به عنوان يك سياست اقتصادي كارآمد اجرا مي‌كنند، در ايران بارها پيش آمده كه نمايندگان مجلس هم مقام‌هاي اقتصادي دولت را به خاطر تغيير قيمت‌ها مواخذه كردند؛ در حالي كه قيمت چيزي نيست كه بتوان كسي را به خاطر كاهش يا افزايش آن مورد بازخواست قرارداد چراكه قيمت نتيجه يك كنش و واكنش‌هاي پيچيده در بازار است و محاكمه به بهانه قيمت يعني صدور مجوز براي دخالت در قيمت‌گذاري و اين يعني افزايش سلطه دولت بر اقتصاد كه با تمام اسناد بالادستي كشور در تناقض است. به خاطر همين رفتارها و ترديد دولت براي جابه‌جايي نرم كانال قيمت ارز، شاهد چنين نوسان‌هاي شديدي در بازار ارز خواهيم بود كه برخلاف تصورها آسيب بيشتري نسبت به افزايش قيمت ارز به مبادلات تجاري و به قدرت پيش‌بيني فعالان اقتصادي وارد خواهد كرد.  نهايتا اگر بخواهيم تحليل هزينه فايده اقتصادي از تغييرات نرخ ارز داشته باشيم، بايد گفت كه اگر بازار تمايل به افزايش قيمت ارز دارد نبايد جلوي آن را گرفت چراكه اين تغيير به دليل تاثير مثبت در صادرات كشور مي‌تواند تقاضاي خارجي در اقتصاد ايران را تحريك كند و از آن طريق بدون تاثير تورمي به خروج از ركود اميدوار بود.

 نویسنده: هوشيار رستمي دستيار سردبير
  خبر موج
  روي Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 بزرگ حركت به نياز كشور برجام از
  پس بيست در گذشته روز روحاني حسن ايرنا
  دارد- سپاه مسووالن فرماندهان سراسري مجمع
  يكمين دالر ميليارد 120 تا كه گذشته سنوات با مقايسه
  در ما كه است درست گفت: اسالمي، انقالب
  پاسداران قيمتي هر تا ما بنابراين است. متفاوت بسيار
  بود دانيم مي ظالمانه را بزرگ هاي قدرت هاي
  تحريم ايران بازار دهيم نم اجازه كند پيدا كاهش نفت خبرنگاران:
  كه با هفتگي نشست در دولت
  سخنگوي حتي ديگران متاسفانه اما فتهيم نپذير را آنها
  و كشورهاي قدر هر شود ديگر كشورهاي به
  واگذار كردند عمل ها تحريم اين به ما دوست
  كشورهاي بر ما شود منصرف ايران تا كنند مينهسازي
  ديگر به را خودمان استقالل بتوانيم است ضروري
  پس تاكيد نفت بازار بر ايران عادالنه سهم به
  رسيدن ييسجمهور دهيم. بروز جهاني صحنه بر كامل يكنيم.»
  طور
  م افزايش دنبال به
  دولت ميگفتند پيش چندي تا كه حالي در داد:
  ادامه امروز باشد داشته سنگين آب رآكتور نبايد قيمت‌
  ايران يش فر بر تصميمي لت
  ‌ اند ده ش قائل ايران براي آن از باالتر حتي دارد
  حقي نرژي لهاي‌
  حام چين مشاركت با درنتر رآكتوري است شده
  قرار آيا سوال اين به پاسخ در يازدهم كابينه نيست
  عضو ارز
  نرخ شود ساخته ايران در +1 كشورهاي از ديگر
  يكي آينده، سال در هها ياران هدفمندي اجراي ادامه
  در باقي نيز آن از نامي حتي بود قرار كه فردو
  مجموعه انرژي هاي حام قيمت افزايش براي يي برنام
  دولت مركز يك عنوان به سانتريفيوژ هزار از بيش با
  نماند، هيچ حاضر حال در «دولت گفت: خير؟ يا
  دارد ماند. خواهد باقي است فعاليت حال در
  تحقيقاتي توفيق كه كرد اعالم «تعادل» پرسش به پاسخ در
  نوبخت قيمت باشد قرار 95 سال در اينكه براي
  تصميمي مها تحري رفع برجام از بعد امروز اينكه بيان با
  وي اجراي ادامه ندارد دهد، افزايش را انرژي اي ام
  ح قواست ساير همراهي گرو در دولت
  اقتصادي دشمن گفت: دارد، بزرگ حركت يك به نياز
  كشور قيمت افزايش معناي به ها نه يارا هدفمندي
  قانون نيستند يستها ترور امريكا نيستها، صهيو تنها
  ما منابع توزيع نحوه ياند تو نيست انرژي هاي
  حامل بيكاري، آبي، كم ريزگردها، نام به دشمناني ما
  بلكه دولت توجه با رابطه در نوبخت بگيرد.» بر در
  را جامعه در ايمان اخالق شدن سست تورم
  ركود، اقتصادي، موضوعات كنار در اجتماعي مسائل
  به بايد هستند خطرناك بسيار جامعه براي كه
  داريم به مربوط ششم برنامه از بخش يك تنها
  گفت: شويم. فائق هم آنها
  بر نيز اجتماعي مسائل بنابراين است. اقتصاد
  توسعه جامعه خواست به برجام مخالفان احترام
  لزوم موضوع اهميت خاطر به اما است، بوده دولت
  مدنظر امور وزير ظريف حمدجواد ايرنا المللي-
  بين اقتصادي حوزه در توقعات سواالت اكثر
  اقتصادي برنامه مخالفان از ايران اسالمي جمهوري
  خارجه دولت توجه عدم معناي به اين كه اند شده
  متمركز خواست منطقه امريكا در مشترك اقدام نيست.
  جامع ديگر موضوعات
  به صلحآميز فصل حل براي الملل بين جامعه نظر
  به وگوي گفت در ظريف بگذارند. احترام 5۹
  مسائل سال براي درصدي 1/4 اقتصادي‌ رشد‌ گفت: شود، مطرح ارز نرخ افزايش براي دولت عملياتي شك «بدون گفت: اند، كشيده چالش خبرنگاران استقبال با كه داد خبر زاريا خبرگ بيك مهدي ايران
  گروه در خود چيني همتاي با مشترك
  مطبوعاتي بودجه اليحه اينكه اعالم با دولت سخنگوي دنبال به ما نيست ارز نرخ افزايش خواهان «دولت همه هاي هماهنگ نيازمند قوانيني چنين ساختن شد. هرو روب با نوبخت گذشته روز خبري نشست جريان
  در در چين سازنده نقش از چين پايتخت پكن
  شهر مجلس تقديم تبصره بدون كشور كل 1395 سال دولت سخنگوي هستيم.» ارز نرخ سازي يكسان هقضاييه قو هم است. كشور در مسوول هاي دستگا مانند اقتصادي هاي پرسش هم باز رسانه،
  اهالي سنگين آب رآكتور بازسازي بازنگري طرح
  اجراي گذشته هفته پايان «در گفت: شود، مي نهم اظهار بازار، در ارز قيمت اخير نوسانات درخصوص با بايد نهادها ساير هم مجلس نمايندگان هم ‌كنند مي عمل ني نو قا فر كه يي ها تند خبرنگاران مطالبات راس در گذشته هاي هفته مشترك اقدام جامع برنامه وزههاي ساير
  اراك به ييسجمهور سوي از 95 سال بودجه بخشنامه ديگر دالر ريال نرخ برابري با رابطه «در كرد: هاي رح اين شدن اجراي به واقعيت اين درك قانون سرنوشت ارز، بازار تثبيت فرآيند كه موضوعي داشت. قرار دولت سخنگوي
  از چيني هاي شرك حضور درباره وي كرد.
  استقبال بودجه از درصد 30 شد. ابالغ اجرايي هاي اه دستگ حتي كه مقطعي عوامل اقتصادي عامل دو ارزها تاثير تحت را مردم معيشت اقتصاد كه اقتصادي ابهامات ،95لاس بودجه در هها ياران هدفمندسازي اقتصادي مطالبات از ناشي را آن توان
  مي ايران گفت: ايران در مها تحري لغو از پس دوران
  در وابسته آن درصد 70 است وابسته نفت به 95 سال داشته توجه هستند. تاثيرگذار باشد، رواني وان سفر درباره نوبخت كنند.» كمك يدهند، قرار هاي سش پر ترين مهم و... المهدي آلومينيوم مزايده تشريح بار اين كرد. تفسير شهروندان
  معيشتي چون است. قابل زيادي اهميت چين با روابط
  براي با جمهور ييس معاون است.» غيرنفتي منابع به منابع به ما دسترسي امكانات آينده در كه باشيد كرد اعالم 1+5 سران با ديدار نيويورك به روحاني اينكه ضمن دادند؛ مي تشكيل را خبرنگاران اقتصادي كمترين با كه كشور كل 95 سال بودجه
  جزييات دو است بوده ايران كنار سخت روزهاي در
  چين در 95 سال در عمومي بودجه منابع اينكه به اشاره به اقتصادي عقل بنابراين شد، خواهد بيشتر ارزي كار دستور در كشورها ساير سران با ديدار برنامه فعاليك تندروها درباره سمهور رييج اخير اظهارات اعظم بخش است، شده ديده تدارك نفت
  قيمت راهبردي شريك مشترك مواضع لحاظ به
  كشور گفت: شده بيني پيش تومان ميليارد 312هزار حد گذشته هفته در ارز اخير قيمت ناگهاني افزايش دارد. قرار سمهور رئيج سفر سواالت ترين مه دولت، هيات اعضاي برخي حزبي خبرنگاران با مواجهه در سخنگو آقاي
  توضيحات ايران بازار اقتصادي هاي ظرفيت هستند.
  يكديگر براساس نيز آينده سال در ها ياران «هدفمندي موضوعي يتواند پس دهد. نمي مثبت پاسخ پاسخ در نوبخت محمدباقر بود. نشست اين سياسي داد. شكل را دولت
  حوزه چيني هاي شركت كه است وسيع بزرگ قدر
  آن بودجه منابع يند. مك پيدا ادامه قانوني سازوكارهاي داليل تحليل در باشد.»نوبخت مقطعي مدت كوتاه نيست ارز‌ نرخ‌ افزايش‌ ن‌ خواها دولت‌ ييسجمهور اخير تاكيد با رابطه در سوالي به اطالعاتي هم خود گذشته روز نشست در
  نوبخت هاي فعاليت به هم كنار در توانند مي غيرچيني
  و تومان ميليارد 312زار حد در 95لاس در عمومي ارز يا تعطيالت پاياني سفرهاي اخير ارزي نوسانات بنا هم گذشته روز جلسه در دولت سخنگوي تندرو هيي عد داد نخواهد اجازه يينكه مبن بر كاهش فرآيند 95 سال سنواتي بودجه
  درباره كشور دو اقتصادهاي بپردازند.همچنين
  اقتصادي بودجه به نسبت درصد 15 حدود شده پيشبيني رواني عوامل برخي حتي يا زائران توسط شده تهيه ارقام اعداد از آماري گذشته، هاي هفته رسم به در دولت هاي برنام تشريح در كنند، نابود را ردم براي دولت تالش از هم داد نفت به بودجه
  وابستگي از توانند مي طرف دو هستند يكديگر
  مكمل وقت در 95 سال بودجه است. داشته رشد قبل سال برشمرد. اصلي عامل عنوان به را اهمدت كوت پيشرفت با رابطه در داد دولت عمراني روژههاي سوي از مشخص سياست «اين گفت: راستا، اين سواالت پاسخگوي هم گفت؛ سخن ارز نرخ
  ثبات روابط اين تقويت براي موجود شرايط ها
  فرص به يشود.» تقديم مجلس به خود قانوني مقرر گزارش آخرين «طبق گفت: عمراني هاي پرداخ افراد دولت ديدگاه در البته است. سمهور رييج سياسي تندروهاي درباره هم شد روز
  سياسي كنند.
  استفاده ششم برنامه قانون اليحه نويس پيش نوبخت، گفته يخواهد م‌ را‌ نفت‌ بازار‌ از‌ خود‌ سهم‌ ايران‌ ‌‌‌ اعتبارات مبلغ 91شهريورماه تاريخ در ملي خزانه يكنند عمل فراقانوني كه هستند كساني تندرو در توجه جالب نكته كرد. صحبت اخيرشان است-
  تحركات اتهام رهكننده مذاك سابق تيم
  ادعاي در هريزي برنام مديريت سازمان سوي از توسعه نفت قيمت كاهش با رابطه در همچنين نوبخت تومان ميليارد 230 7هزار شده پرداخت عمراني يكنيم.» استقبال انقالبي جوانان انتقادهاي از ما ميان در رمهايي توزيع گذشته روز جلسه
  جريان ديدار حاشيه در گذشته روز واليتي بر اعل
  ايرنا روز از شد تقديم وزيران هيات به گذشته هفته داشته كاهش نفت «قيمت گفت: آن تاثيرات هاي رح پرداخت تومان ميليارد 850 از بيش بوده خبرنگار پرسش به پاسخ در جمهور ييس معاون خواسته خبرنگاران از آن در كه بود رسانه
  اهالي سوالي به پاسخ در آلمان تحقيقاتي علمي هيات
  با يشود. بررسي دولت هيات جلسه در چهارشنبه بنابراين بيايد، تر يين پا رقم اين از حتي است ممكن شده انجام اسالمي خزانه اسناد صورت به عمراني چون، قوانيني اجرايي ضمانت درباره كه «تعادل» جلسات برگزاري كيفيت از را خود ديدگاه بود،
  شده يي هسته سابق هكننده مذاكر تيم اينكه مبني بر نظر در بودجه با كرد بيني پيش دولت سخنگوي نفت كه قيمتي كمترين براساس 95 سال بودجه در اعتبارات عنوان به هم تومان 001ميليارد 2هزار هاي محي «بهبود توليد» روي پي موانع «رفع كنند. بيان دولت سخنگوي با
  هفتگي روند شدن يي رسانه مخالف شما كه شداهند
  مدعي 1.4درصد شاهد كشور 95 سال براي شده گرفته بايد است شده گيري تصميم باشد داشته توياند شده پرداخت مرزي هاي آب مهار عمراني هاي رح تندرو روههاي كه شرايطي در كار» كسب حضور براي ريزي برنامه از همچنين نوبخت انقالب معظم رهبر نظر وجود با آلماتي
  مذاكرات باشد. اقتصادي رشد كه يكرديم بيني پيش را دالري ميليون 22 بودجه خواست درباره كه شايعاتي درباره نوبخت است.» به را هيي هست توافق در دولت دستاوردهاي مهها روزنا يههاي تحرير در دولت سخنگوي
  هفتگي من گفت: خير؟ يا كنيد مي تاييد را اين آيا هيد؛
  بود درست وجه هيچ به ميكنم تكذيب را اين
  كامال تصميمي هر انقالب معظم رهبر گفت: وي
  نيست. يدهد گزارش رهبري معظم مقام اهدايي 041مدرسه افتتاح مراسم از
  «تعادل» همه وظيفه است معتبر ما همه براي بگيرند
  كه تبعيت ايشان ارزشمند تصميمات از كه است اين
  ما معظم رهبر تصميم با هيچگاه بنده بنابراين ايران
  كنيم. توسعه براي دولت همراه بركت
  بنياد در وي است. اتهام يك اين ام رده نك مخالفت
  انقالب آنچنان مسائل آلماتي در آيا كه سوال اين به
  پاسخ عنوان به آموزشوپرورش وزارت اينكه به بااشاره اميدواريم است مقاومتي اقتصاد با منطبق ما ايران
  گروه شده حل اگر گفت: بود، شده حل يشود ادعا
  كه وزارتخانه ترين گسترده دولتي نهاد ترين بزرگ با نيز ها فعاليت باقي آينده نيم سال يك ظرف كه بوم مرز اين كودكان براي گذشته
  روز همچنين كشيد. مي طول مدت اين تا نبايد كه
  بود تا گفت: است، برخوردار يي ويژه اهميت از دولت شود. منطبق مقاومتي اقتصاد هاي نيمكت غيراستاندارد، هاي كالس در ها
  سال تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مركز
  رييس هستيم مدارس بازگشايي شاهد ديگر هفته يك اجتماعي كارهاي محور اينكه به بااشاره مخبر تربيت تعليم الفباي ناايمن هاي سقف
  شكسته فردريش بنياد رييس با وگو گفت در نظام
  مصلحت سال به راجع اطالعاتي كه ميدانم الزم آنچه گفت: است، اقتصادي توانمندسازي ستاد 041مدرسه زيرا بود، پربركتي روز اند، آموخته
  را خصوص به ما منطقه در كه هايي تنش گفت:
  آلمان، كنم. ارائه رو پيش تحصيلي اقتصادي هاي بنگاه در موفقيت عدم باعث بركت بنياد همت به كشور محروم مناطق در
  كه ندارد نظامي راهحل دارد وجود يمن سوريه
  در 501هزار در آموز دانش ميليون 13 از بيش مالكيت گذاري، سياست وحدت شود، مي ساخته امام(ره) فرمان اجرايي ستاد به
  وابسته شود. حل سياسي هاي راه با
  بايد معلم ميليون يك به قريب حضور با مدرسه شده باعث كه است عامل همين است مديريت تحصيلي جديد سال آستانه در افتتاح
  شده، برجام بررسي ويژه كميسيون آمادگي
  اعالم مهم كار اين آموزشي 057منطقه در فرهنگي مشاهده كشور 44در اصل شدن اجرايي آثار تا گرفت. قرار وپرورش آموزش
  دراختيار رييس نايب احمدي وحيد ايرنا آمانو- حضور
  براي بهمن از وپرورش آموزش وزارت كنند. مي آغاز را در كه چيزي از دولت كرد: تصريح وي نشود. محمدي تاهلل آي حضور با مدارس
  اين شوراي نهم مجلس برجام بررسي ويژه
  كميسيون ساماندهي مشغول امروز به تا گذشته سال ماه در واگذاريها نميكند دل است دستش رهبري، معظم مقام دفتر رييس
  گلپايگاني آمانو يوكيا حضور آماده كميسيون اين گفت:
  اسالمي اشاره بايد بوده تحصيلي جديد سال آغاز براي اصل سه كه گيرد مي صورت يي بهگونه 44لصا فرمان اجرايي ستاد رييس مخبر محمد
  دكتر گزارش براي اتمي انرژي المللي بي آژانس
  مديركل اند ده دي را امام نه كه آي كار روي يي ده آين نسل هم طرفي از دارد. نياز بودجه تومان ميليارد درسي كتاب جلد ميليون 130 به قريب كه كنم نشود. دار خدشه شده ذكر وپرورش آموزش وزير فاني علياصغر
  امام(ره)، كه انطور هم كرد: تصريح وي است. نمايندگان
  به مشاهده را انقالب از قبل دوران فساد مظاهر نه دولت كه شود مي مشاهده فراواني هاي نيازمندي توزيع دانشآموزان بين 51شهريور روز از هم اجرايي ستاد در موفقيتي اگر داد: ادامه مخبر اجرايي معاون شريعتمداري محمد
  و رود امريكا سناي خارجي روابط كميته به
  آمانو در فساد مظاهر از يكي داد: ادامه وي ردهد. كان نهادهاي حمايت جلب هاي سياست اتخاذ با است. شده ستاد در ما كه است اين بوده، امام(ره) فرمان كشور ارشد مسووالن ساير جمهور رييس در ايران هيي هست برنامه بر نظارت نحوه درباره
  تا كه بود ساله 2500 هاي جش مخارج قبل، دوران بوده ها نيازمندي اين رفع درصدد غيردولتي كمي، آمارهاي اين از فارغ افزود: وي كردهايم تفكيك ها بنگاه در را اصل سه اين همين در رسيد. بهرهبرداري به همزمان طور به در دهد توضيح سناتورها به وين توافق
  چارچوب تخت هاي خرابه در را مفتخور عياش مشت يك ستاد همياري با دولت كرد: تصريح وي است. است. آمارها اين از فراتر آموزشوپرورش است. موقت نگاهي ستاد، براي مالكيت نگاه بركت بنياد مديرعامل نوروزي عارف
  راستا به پاسخ براي نيز مجلس برجام ويژه
  كميسيون مسووالن بزرگان امروز بودند. كرده جمع جمشيد اين از استان 22 در (ره) امام فرمان اجرايي را ملت حاكميت مشترك فصل ترين بزرگ اجرا محروم مناطق در كه طرحي 215 از امروز اجرايي ستاد زيرمجموعه نهادهاي از يكي
  كه يابد. مي حضور نمايندگان
  سوال كساني هستند مردم همدرد همراه ما كشور هاي چرخ به بخشيدن شتاب براي ها مشاركت ترين كوچك دهد مي تشكيل وپرورش آموزش شدهايم. خارج آن صدتاي از ايم كرده مدارس اين كه گفت است، امام(ره)
  فرمان چاپ پول قبال شده بلوكه هاي پو
  معادل ما از دارند آمد رفت رهبري معظم مقام با كه بركت بنياد كرده استفاده كشور اقتصادي را كشور كل وزارتخانه، اين در تصميم مقاومتي اقتصاد بخش ترين مهم گفت: وي با همزمان كشور سراسر محروم مناطق
  در بودجه كميسيون عضو است-فارس
  شده هاي خانواده فقرا درماندگان، بلكه نيستند بهتران است. گرفته قرار دولت هاي فعاليت پشتوانه دانشآموزان ميدهد. قرار خود تاثير تحت هم رهبري نظر است اقتصاد كردن مردمي در وليفقيه نمايندگان استانداران
  حضور توجهي قابل بخش معادل كه گفت نهم
  مجلس از رسند مي ايشان خدمت كه هستند شهدا اجرايي ستاد افزود: پايان در شريعتمداري برعهده را كشور اين امور آينده سال 20 امروزي در آنها مشاركت مستضعف مردم كردن درگير گلستان، خوزستان، رضوي، خراسان هاي
  استان است. شده چاپ پول قبال شده بلوكه هاي ول
  از بيان براي من زبان آنها به ايشان هاي رسيدگ فراواني هاي طرح اجراي متكفل (ره) امام فرمان برد پي توان مي منظر اين از گرفت خواهند است. كشور اقتصادي اداره كرمانشاه، آذربايجانشرقي، هرمزگان،
  گيالن، اكنون اگر كرد: خاطرنشان زمانيان
  سيدسعيد است. قاصر بوده كشور محروم مردم توانمندسازي جهت مهم حد چه تا آموزشوپرورش جايگاه كه عالوه ستاد موردي كارهاي به بااشاره مخبر وبلوچستان، سيستان ايالم، وبختياري،
  چهارمحال شده بلوكه پول كشور از خارج در دالر 051يارد
  ميل سفرهاي به اشاره با گلپايگاني محمد يتاهلل هاي سياست با همسو استاني سفرهاي تمام در وپرورش آموزش كرد: تاكيد فاني است. تاثيرگذار ميليارد 3259 گفت: اقتصادي توانمندسازي بر است يي هديه شده افتتاح همدان
  فارس ارزي هاي ره ذخي به مربوط آن 001يليارد
  داريم گفت: كشور محروم نقاط به انقالب اوايل در خود است. گرفته برعهده را هايي ماموريت دولت منابع زيرساخت است فراوزارتخانه يك اقتصادي 512بنگاه در رمايهگذاري س تومان دانشآموزان به رهبري معظم مقام جانب
  از ميدهد تشكيل را ما پولي پشتوانه كه است
  كشور حتي انقالب از قبل ها خيلي بلوچستان بشاگرد در را است توسعه اصلي عامل كه كشور انساني فرصت هزار 140 به نزديك كه گرفته صورت 041مدرسه كه افزود وي كشور. محروم
  مناطق بزند. دست آن به تواند نم كسي
  و سوال خانواده پدر از وقتي نداشتند هم شناسنامه نت ينتر سمو يا جر ‌‌ همه كه است دليل همين به ميدهد، تشكيل 0002طرح است. داشته پي در را شغلي بر بالغ يي هزينه با بنياد اين
  جديدالتاسيس روي يتواند اكنون دولت اينكه به بااشاره
  زمانيان رفته داد جواب كجاست؟ پسرت كه كردي مقام دفتر رييس يگلپايگاني، محمد تاهلل آي فرمايشات آن اهميت به نسبت كشور بزرگان تمام در تومان ميليارد 385 اعتبار با زيربنايي با شده تجهيز ساخته ريال ميليارد 555
  احيانا اگر گفت: كند، حساب دالر ميليارد 30 يا 29
  در كه دانستند نم حتي يعني سربازي براي ايران در مدارس اين افتتاح آيين در رهبري معظم برنامه آستانه در كه حال اند داشته ارزشمندي حسينيه 004مسجد است. شده اجرا استانها دانشآموز 18750 مدارس، اين از بهرهبرداري تورم شود كشور وارد هزي ري برنام بدون ولا
  اين در انقالب اوايل همين در كنند. زندگي ايران يمن خوش ضمن بركت بنياد نمايشگاه محل است اين مان تالش تمام هستيم، توسعه ششم در عالم خانه 120 است. اتمام ساخت حال در جديد تحصيلي سال در درس كالس 844
  در داشت. خواهد پي در را 04درصدي الي 30
  تهران از 002كيلومتري فاصله در كه روستاهايي ازدواج سالگرد با مراسم اين تقارن دانستن اهميت از وپرورش آموزش برنامه اين در كه در بهداشتي-درماني 61خدمت كشور سراسر ميگيرند. قرار بركت مدارس پوشش
  تحت رود-تسنيم پاريس به آبان ۹۲ روحاني اما ردند هسر شديد فقر در مردم داشتند رار (س)ق زهرا فاطمه حضرت (ع) علي حضرت باشد. برخوردار باالتري است. شده اجرايي گليبر زهك پاوه، شهر
  سه نقل به شنبه سه روز 24سنارف تلويزيوني شبكه مدرسه، برق، داراي امروز انا مكه همين الحمدهلل عالم دو بانوي به را خود سخنان از دقايقي پيش تحصيلي سال در اينكه بيان با فاني قرضالحسنه وام نفر 71هزار به داد: ادامه وي اقتصاد‌ ن‌ كرد مردمي‌
  ‌‌ روحاني حسن كه داد گزارش ايراني منبع يك
  از از همه اينها است درمانگاه پزشك مخابرات، سخنان از ديگري بخش در وي داد. اختصاص كالس هزار ظرفيت با جديد 0031مدرسه رو 81هزار گرفته تعلق تومان 07ميليارد اعتبار با اجرايي ستاد رييس مخبر محمد
  دكتر نوامبر 16 روز ايران اسالمي سجمهوري
  ريي است. نظام اين بركات در گفت: ها آسي شناخت بر تاكيد ضمن خود توسط آنها درصد 20 از بيش كه ميشود اضافه پوشش تحت امداد كميته طريق از يتيم كودك افتتاح به بااشاره مراسم اين در امام(ره)
  فرمان كه بود پيش هفته سه رود. فرانسه به
  (92آبان) كاركنان مديريت به من خطاب داد: ادامه وي از متشكل يي جلسه رهبري معظم مقام محضر دولت از خارج نهادهاي مردمي هاي كمك در 01بيمارستان همچنين است. گرفته قرار ريال 555ميليارد بر بالغ اعتباري با مدرسه 140
  با تهران به سفر با فرانسه خارجه وزير فابيوس
  لوران روزهاي كه است اين (ره) امام فرمان اجرايي ستاد مجازي فضاي خطرات با رابطه در قوه سه سران گفت: است، شده ساخته بركت بنياد مانند است. تكميل حال در تخت 1000 قالب مناطق در دانشآموز 18750 استفاده
  براي ديدار كشورمان سجمهوري ريي خارجه امور
  وزير كه است وقت آن شود تمام مسووليت اين براي فضا اين امروز شد. تشكيل جوان نسل براي 29درصد از بيش امسال نخست ماهه پنج در معظم مقام فرمايشات به باتوجه ديگر ازسوي مدارس اين ساخت كرد: تصريح محروم
  بسيار دعوت حامل بود: گفته فابيوس ديدار، آن طي
  كرد. چقدر خود آخرت حساب در كنيد مي مشاهده هاي خان در كه است جدي خطري جوان نسل دولت توسط پرورش آموزش اعتبارات تهران اطراف هاي زمين از 0001هكتار رهبري، تامين در بوده استانداردها آخرين از استفاده
  با هستم. نوامبر ماه براي فرانسه به
  روحاني آسمان سمت به كه لرزاني دستان ردهايد. ذخيره سجمهور ريي اوباما باراك است. كرده نفوذ مردم وزارتخانه اين تاريخ طول در كه يافته تخصيص در همچنين است. شده كاري جنگل به شروع است. نگرفته صورت يي مضايقه هيچ آنها
  اعتبار مخزن از ويژه مراقبت براي هشدار
  دومين كمي چيز كند مي دعا شما براي يشود بلند تها مشارك از داريم هرچه كرد، اعالم اخيرا امريكا مدرسه روزانه اعتبار اين با است. بوده سابقه بي نسخه تامين صعبالعالج بيمار 03هزار حدود امام(ره) فرمان اجرايي ستاد در ما اصلي
  راهبرد كميته عضو ايلنا اقتصادي- مفاسد
  اسرار خاصي عنايت رهبري معظم مقام كه حال نيست. خود شركاي دوستان به نسبت امكاناتمان كه هستيم اميدوار شده تحويل جاري سال در در هم مسكوني واحد هزار 400 از بيش شده توانمندي طريق از محروميت رفع به
  كمك لزوم بر زنجاني بابك با مالقات خواستار
  نمايندگان يوانيد مت كه حدي در دارند تزدايي محرومي به اينترنت هم آن كه چيز يك الي نداريم دريغ آموزش در مشاركت توسعه سياست بتوانيم، است. احداث حال در روستاها كه زماني از كرد: تاكيد وي است.
  اقتصادي كرد تاكيد اقتصادي متخلف اين از ويژه تهاي
  مراقب نكنيد. رد را محروم يك جواب داريد قدرت كه است يي رودخان اينترنت افزود: وي است. در وي باشيم. شاهد پيش از بيش را پرورش خود سخنان پاياني بخش در مخبر كردند مطرح را مقاومتي اقتصاد بحث
  رهبري گستره تخلفات حجم دليل به فرد اين افزود:
  و پاياني بخش در گلپايگاني محمدي تاهلل آي با شاءاهلل ان يرساند همه به را مسموم جريانات كمك نهاد اين به بايد همه كرد: تاكيد پايان امداد كميته با يي تفاهمنامه كرد: تصريح تدبير با بوده چارچوب اين در نيز ما
  راهبرد مخزن ودهاند، ارتباط در وي با كه افرادي
  وسيع را ما كه مسائلي از يكي گفت: خود سخنان اطالعات تبادل فضاي بتوانيم آقا حضرت بلند فكر امور اداره به قادر تنهايي به وزارتخانه اين نند جهيزيه 2هزار كه شده منعقد امامخميني(ره) اين شده تبيين مقاومتي اقتصاد چارچوب ايشان شناسايي براي بايد كه است اقتصادي مفاسد
  اسرار است هايي پاش ريخت همين دهد مي زجر كنيم. درست كشور براي بومي صورت به را نيست. آموز دانش ميليون 13 تربيتي آموزشي همچنين شود تامين جوان هاي زوج براي هاي فعاليت تمام سال سه ظرف حداكثر كه است سلطاني، اميرعباس گيرد. قرار استفاده مورد
  آنها هايي عروسي برخي شود. مي ما اطراف در كه ديگر بخشي در رهبري معظم مقام دفتر رييس وام هم تومان ميليارد 20 ازدواج وام 71زار ه كنيم. تدوين مقاومتي اقتصاد ابالغيه با را ستاد براي الشها درمورد رها اظهارنظ برخي
  درمورد آنها از كدام هر كه غذاهايي بعد گيرند مي مخدر مواد بزرگ خطر به اشاره با خود سخنان از لت‌ ‌ها ليت فعا نه پشتو كت بر بنيا ‌‌ به خدماترساني براي امداد كميته با اشتغال افزود: خود سخنان از ديگري بخش در وي بابك كرد: تصريح زندان در زنجاني بابك جان
  حفظ ريزند. مي آشغال سطل به را دارند قيمت چقدر باعث نابود را نسل مخدر مواد گفت: كشور براي اجرايي معاون شريعتمداري، محمد است. شده تفاهم ايران عزيز مردم است. ستاد انساني نيروي ما سرمايه امروز افراد با چراكه است اطالعات اسرار مخزن
  زنجاني يي رده گست شهاي بخ در بوده ارتباط در
  زيادي ندارد حق دارد دارايي كه كسي كرد: تاكيد وي كه ميكند طلب شود مي ها خانواده فروپاشي داشت حضور مراسم اين در كه نيز جمهور رييس با 03سال زير 002نيروي از بيش امروز
  ما از بايد حتما بنابراين ود، ديده وي
  ردپاي دولتي مراكز در كه كساني كند. اسراف اينگونه هدايت در بيشتري مسووليت آموزش مراكز مربيان تمام نيمه هاي طرح از عظيمي حجم به اشاره با مو ‌آ نش ميليو 13 اداره‌ ‌‌ هاي دانشگاه از ليسانس فوق باالي
  تحصيالت كه اطالعاتي تا پذيرد انجام ويژه هاي قبت مرا
  وي ذره بيتالمال اموال مقابل در هستند حكومتي طبق امروز باشند. داشته آينده نسل راهنمايي يازدهم دولت دوش بر گذشته دولت از كه دولت وپرورش آموزش وزير فاني علياصغر تاكيد اينجا در من داريم دراختيار
  معتبر نرود. بين از است وي
  دراختيار هستند. مسوول ذره به است رفتن بين از درحال قديم نسل الهي سنت 004هزار ها طرح اين اتمام گفت: است، مانده وي بود. جلسه اين ديگر سخنرانان از نيز يازدهم هاي فعاليت از 57درصد از بيش كه كنم
  مي تعادل سپهوند عكس:حجت
دولت به دنبال افزايش نرخ ارز نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1394/6/25
دولت به دنبال افزايش نرخ ارز نيست
سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران:


نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» اعلام كرد كه توفيق اقتصادي دولت در گرو همراهي ساير قواستگروه ايران  مهدي بيك

در جريان نشست خبري روز گذشته نوبخت با اهالي رسانه، باز هم پرسش‌هاي اقتصادي مانند هفته‌هاي گذشته در راس مطالبات خبرنگاران از سخنگوي دولت قرار داشت. موضوعي كه مي‌توان آن را ناشي از مطالبات اقتصادي و معيشتي شهروندان تفسير كرد. اين‌بار تشريح جزييات بودجه سال 95 كل كشور كه با كمترين قيمت نفت تدارك ديده شده است، بخش اعظم توضيحات آقاي سخنگو در مواجهه با خبرنگاران حوزه دولت را شكل مي‌داد.

نوبخت در نشست روز گذشته خود هم اطلاعاتي درباره بودجه سنواتي سال 95 و فرآيند كاهش وابستگي بودجه به نفت داد و هم از تلاش دولت براي ثبات نرخ ارز سخن گفت؛ هم پاسخگوي سوالات سياسي روز شد و هم درباره تندروهاي سياسي و تحركات اخيرشان صحبت كرد. نكته جالب توجه در جريان جلسه روز گذشته توزيع فرم‌هايي در ميان اهالي رسانه بود كه در آن از خبرنگاران خواسته شده بود، ديدگاه خود را از كيفيت برگزاري جلسات هفتگي با سخنگوي دولت بيان كنند.

 نوبخت همچنين از برنامه‌ريزي براي حضور هفتگي سخنگوي دولت در تحريريه‌هاي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها خبر داد كه با استقبال خبرنگاران روبه‌رو شد.   تندروهايي كه فراقانوني عمل مي‌كنند

فرآيند تثبيت بازار ارز، سرنوشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال95، ابهامات مزايده آلومينيوم المهدي و... مهم‌ترين پرسش‌هاي اقتصادي خبرنگاران را تشكيل مي‌دادند؛ ضمن اينكه اظهارات اخير رييس‌جمهور درباره تندروها و فعاليت حزبي برخي اعضاي هيات دولت، مهم‌ترين سوالات سياسي اين نشست بود. محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالي در رابطه با تاكيد اخير رييس‌جمهور مبني‌بر اينكه اجازه نخواهد داد عده‌يي تندرو مردم را نابود كنند، در تشريح برنامه‌هاي دولت در اين راستا، گفت: «اين سياست مشخص از سوي رييس‌جمهور است. البته در ديدگاه دولت افراد تندرو كساني هستند كه فراقانوني عمل مي‌كنند و ما از انتقادهاي جوانان انقلابي استقبال مي‌كنيم.»

معاون رييس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» كه درباره ضمانت اجرايي قوانيني چون، «رفع موانع پيش ‌روي توليد» و «بهبود محيط‌هاي كسب و كار» در شرايطي كه گروه‌هاي تندرو دستاوردهاي دولت در توافق هسته‌يي را به چالش كشيده‌اند، گفت: «بدون شك عملياتي ساختن چنين قوانيني نيازمند هماهنگي‌هاي همه دستگاه‌هاي مسوول در كشور است. هم قوه‌قضاييه و هم نمايندگان مجلس و هم ساير نهادها بايد با درك اين واقعيت به اجرايي‌شدن اين طرح‌هاي اقتصادي كه اقتصاد و معيشت مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهند، كمك كنند.» نوبخت درباره سفر روحاني به نيويورك و ديدار با سران 1+5 اعلام كرد كه برنامه ديدار با سران ساير كشورها در دستور كار سفر رئيس‌جمهور قرار دارد.   دولت خواهان افزايش نرخ ارز نيست

سخنگوي دولت در جلسه روز گذشته هم بنا به رسم هفته‌هاي گذشته، آماري از اعداد و ارقام پروژه‌هاي عمراني دولت داد و در رابطه با پيشرفت پرداخت‌هاي عمراني گفت: «طبق آخرين گزارش خزانه ملي در تاريخ 19شهريورماه مبلغ اعتبارات عمراني پرداخت شده 7هزار و 230ميليارد تومان بوده و بيش از 850ميليارد تومان پرداخت طرح‌هاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسلامي انجام شده و 2هزار و 100ميليارد تومان هم به عنوان اعتبارات طرح‌هاي عمراني مهار آب‌هاي مرزي پرداخت شده است.» نوبخت درباره شايعاتي كه درباره خواست دولت براي افزايش نرخ ارز مطرح مي‌شود، گفت: «دولت خواهان افزايش نرخ ارز نيست و ما به دنبال يكسان‌سازي نرخ ارز هستيم.» سخنگوي دولت درخصوص نوسانات اخير قيمت ارز در بازار، اظهار كرد: «در رابطه با برابري نرخ ريال و دلار و ديگر ارزها دو عامل اقتصادي و عوامل مقطعي كه حتي مي‌تواند رواني باشد، تاثيرگذار هستند. توجه داشته باشيد كه در آينده امكانات و دسترسي ما به منابع ارزي بيشتر خواهد شد، بنابراين عقل اقتصادي به افزايش ناگهاني قيمت اخير ارز در هفته گذشته پاسخ مثبت نمي‌دهد. پس مي‌تواند موضوعي كوتاه‌مدت و مقطعي باشد.»نوبخت در تحليل دلايل نوسانات ارزي اخير سفرهاي پاياني تعطيلات يا ارز تهيه شده توسط زائران يا حتي برخي عوامل رواني كوتاه‌مدت را به عنوان عامل اصلي برشمرد.   ايران سهم خود از بازار نفت را مي‌خواهد

نوبخت همچنين در رابطه با كاهش قيمت نفت و تاثيرات آن گفت: «قيمت نفت كاهش داشته و ممكن است حتي از اين رقم پايين‌تر بيايد، بنابراين در بودجه سال 95 براساس كمترين قيمتي كه نفت مي‌تواند داشته باشد تصميم‌گيري شده است و بايد بودجه 22ميليون دلاري را پيش‌بيني مي‌كرديم كه در مقايسه با سنوات گذشته كه تا 120ميليارد دلار بود بسيار متفاوت است. بنابراين ما تا هر قيمتي كه نفت كاهش پيدا كند اجازه نمي‌دهيم بازار ايران واگذار به كشورهاي ديگر شود و هر قدر كشورهاي ديگر زمينه‌سازي كنند تا ايران منصرف شود ما بر رسيدن به سهم عادلانه ايران بر بازار نفت تاكيد مي‌كنيم.»   دولت تصميمي براي افرايش قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد

عضو كابينه يازدهم در پاسخ به اين سوال كه ‌آيا در ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده، دولت برنامه‌يي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارد يا خير؟ گفت: «دولت در حال حاضر هيچ تصميمي براي اينكه در سال 95 قرار باشد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، ندارد و ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به معناي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيست و مي‌تواند نحوه توزيع منابع را در بر بگيرد.» نوبخت در رابطه با توجه دولت به مسائل اجتماعي در كنار موضوعات اقتصادي، گفت: تنها يك بخش از برنامه ششم مربوط به توسعه اقتصاد است. بنابراين مسائل اجتماعي نيز مدنظر دولت بوده است، اما به خاطر اهميت موضوع اقتصادي اكثر سوالات و توقعات در حوزه اقتصادي متمركز شده‌اند كه اين به معناي عدم توجه دولت به موضوعات ديگر نيست.   رشد اقتصادي 1/4درصدي براي سال95

سخنگوي دولت با اعلام اينكه لايحه بودجه سال 1395 كل كشور بدون تبصره تقديم مجلس نهم مي‌شود، گفت: «در پايان هفته گذشته بخشنامه بودجه سال 95 از سوي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. 30درصد از بودجه سال 95 به نفت وابسته است و 70درصد آن وابسته به منابع غيرنفتي است.» معاون رييس‌جمهور با اشاره به اينكه منابع بودجه عمومي در سال ۹۵ در حد ۲۱۳هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده گفت: «هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده نيز براساس سازوكارهاي قانوني ادامه پيدا مي‌كند. منابع بودجه عمومي در سال95 در حد 213هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و حدود 15درصد نسبت به بودجه سال قبل رشد داشته است. بودجه سال 95 در وقت مقرر و قانوني خود به مجلس تقديم مي‌شود.» به گفته نوبخت، پيش‌نويس لايحه قانون برنامه ششم توسعه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در هفته گذشته به هيات وزيران تقديم شد و از روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت بررسي مي‌شود. سخنگوي دولت پيش‌بيني كرد با بودجه در نظر گرفته شده براي سال 95 كشور شاهد 4.1درصد رشد اقتصادي باشد.

 نویسنده:
بنياد بركت همراه دولت براي توسعه ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1394/6/25
بنياد بركت همراه دولت براي توسعه ايران
«تعادل» از مراسم افتتاح 140مدرسه اهدايي مقام معظم رهبري گزارش مي‌دهد


گروه ايران  

روز گذشته براي كودكان اين مرز و بوم كه سال‌ها در كلاس‌هاي غيراستاندارد، نيمكت‌هاي شكسته و سقف‌هاي ناايمن الفباي تعليم و تربيت را آموخته‌اند، روز پربركتي بود، زيرا 140مدرسه كه در مناطق محروم كشور به همت بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ساخته شده، افتتاح و در آستانه سال جديد تحصيلي دراختيار آموزش‌وپرورش قرار گرفت.

اين مدارس با حضور آيت‌الله محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري، دكتر محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، علي‌اصغر فاني وزير آموزش‌وپرورش و محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس‌جمهور و ساير مسوولان ارشد كشور به‌طور همزمان به بهره‌برداري رسيد. در همين راستا عارف نوروزي مديرعامل بنياد بركت كه يكي از نهادهاي زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان امام(ره) است، گفت كه اين مدارس در مناطق محروم سراسر كشور همزمان با حضور استانداران و نمايندگان ولي‌فقيه در استان‌هاي خراسان‌رضوي، خوزستان، گلستان، گيلان، هرمزگان، آذربايجان‌شرقي، كرمانشاه، چهارمحال‌وبختياري، ايلام، سيستان‌وبلوچستان، فارس و همدان افتتاح شده و هديه‌يي است از جانب مقام معظم رهبري به دانش‌آموزان مناطق محروم كشور. وي افزود كه 140مدرسه جديدالتاسيس اين بنياد با هزينه‌يي بالغ بر 555ميليارد ريال ساخته و تجهيز شده و با بهره‌برداري از اين مدارس، 18750دانش‌آموز در 844كلاس درس در سال تحصيلي جديد تحت‌پوشش مدارس بركت قرار مي‌گيرند.  مردمي كردن اقتصاد

دكتر محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره) در اين مراسم بااشاره به افتتاح 140مدرسه با اعتباري بالغ بر 555ميليارد ريال براي استفاده 18750دانش‌آموز در مناطق بسيار محروم تصريح كرد: ساخت اين مدارس با استفاده از آخرين استانداردها بوده و در تامين اعتبار آنها هيچ مضايقه‌يي صورت نگرفته است. راهبرد اصلي ما در ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كمك به رفع محروميت از طريق توانمندي اقتصادي است. وي تاكيد كرد: از زماني كه رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند راهبرد ما نيز در اين چارچوب بوده و با تدبير ايشان چارچوب اقتصاد مقاومتي تبيين شده اين است كه حداكثر ظرف سه سال تمام فعاليت‌هاي ستاد را با ابلاغيه اقتصاد مقاومتي تدوين كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: امروز سرمايه ما نيروي انساني ستاد است. ما امروز بيش از 200نيروي زير 30سال با تحصيلات بالاي فوق‌ليسانس از دانشگاه‌هاي معتبر دراختيار داريم و من در اينجا تاكيد مي‌كنم كه بيش از 75درصد از فعاليت‌هاي ما منطبق با اقتصاد مقاومتي است و اميدواريم ظرف يك‌سال و نيم آينده باقي فعاليت‌ها نيز با اقتصاد مقاومتي منطبق شود.

مخبر بااشاره به اينكه محور كارهاي اجتماعي ستاد توانمندسازي اقتصادي است، گفت: آنچه باعث عدم موفقيت در بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود، وحدت سياست‌گذاري، مالكيت و مديريت است و همين عامل است كه باعث شده تا آثار اجرايي شدن اصل44 در كشور مشاهده نشود. وي تصريح كرد: دولت از چيزي كه در دستش است دل نمي‌كند و واگذاري‌ها در اصل44 به‌گونه‌يي صورت مي‌گيرد كه سه اصل ذكر شده خدشه‌دار نشود.

مخبر ادامه داد: اگر موفقيتي در ستاد اجرايي فرمان امام(ره) بوده، اين است كه ما در ستاد اين سه اصل را در بنگاه‌ها تفكيك كرده‌ايم و نگاه مالكيت براي ستاد، نگاهي موقت است. امروز از 215طرحي كه در مناطق محروم اجرا كرده‌ايم از صدتاي آن خارج شده‌ايم.

وي گفت: مهم‌ترين بخش اقتصاد مقاومتي مردمي كردن اقتصاد است و نظر رهبري هم درگير كردن مردم مستضعف و مشاركت آنها در اداره اقتصادي كشور است.

مخبر بااشاره به كارهاي موردي ستاد علاوه بر توانمندسازي اقتصادي گفت: 3259ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در 215بنگاه اقتصادي صورت گرفته كه نزديك به 140هزار فرصت شغلي را در پي داشته است. 2000طرح زيربنايي با اعتبار 385ميليارد تومان در تمام استان‌ها اجرا شده است. 400مسجد و حسينيه در حال ساخت و اتمام است. 120خانه عالم در سراسر كشور و 16خدمت بهداشتي-درماني در سه شهر پاوه، زهك و گليبر اجرايي شده است.

وي ادامه داد: به 17هزار نفر وام قرض‌الحسنه با اعتبار 70ميليارد تومان تعلق گرفته و 18هزار كودك يتيم از طريق كميته امداد تحت‌پوشش قرار گرفته است. همچنين 10بيمارستان در قالب 1000تخت در حال تكميل است.

ازسوي ديگر باتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري، 1000هكتار از زمين‌هاي اطراف تهران شروع به جنگل‌كاري شده است. همچنين در حدود 30هزار بيمار صعب‌العلاج تامين نسخه شده و بيش از 400هزار واحد مسكوني هم در روستاها در حال احداث است.

مخبر در بخش پاياني سخنان خود تصريح كرد: تفاهمنامه‌يي با كميته امداد امام‌خميني(ره) منعقد شده كه 2هزار جهيزيه براي زوج‌هاي جوان تامين شود و همچنين 17هزار وام ازدواج و 20ميليارد تومان هم وام اشتغال با كميته امداد براي خدمات‌رساني به مردم عزيز ايران تفاهم شده است.  اداره 13ميليون دانش‌آموز

علي‌اصغر فاني وزير آموزش‌وپرورش دولت يازدهم نيز از سخنرانان ديگر اين جلسه بود. وي بااشاره به اينكه وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد دولتي و گسترده‌ترين وزارتخانه دولت از اهميت ويژه‌يي برخوردار است، گفت: تا يك هفته ديگر شاهد بازگشايي مدارس هستيم و لازم مي‌دانم كه اطلاعاتي راجع به سال تحصيلي پيش رو ارائه كنم.

بيش از 13ميليون دانش‌آموز در 105هزار مدرسه با حضور قريب به يك ميليون معلم و فرهنگي در 750منطقه آموزشي اين كار مهم را آغاز مي‌كنند. وزارت آموزش‌وپرورش از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز مشغول ساماندهي براي آغاز سال جديد تحصيلي بوده و بايد اشاره كنم كه قريب به 130ميليون جلد كتاب درسي هم از روز 15شهريور بين دانش‌آموزان توزيع شده است.

وي افزود: فارغ از اين آمارهاي كمي، آموزش‌وپرورش فراتر از اين آمارها است. بزرگ‌ترين فصل مشترك حاكميت و ملت را آموزش‌وپرورش تشكيل مي‌دهد و كوچك‌ترين تصميم در اين وزارتخانه، كل كشور را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. دانش‌آموزان امروزي 20سال آينده امور اين كشور را برعهده خواهند گرفت و از اين منظر مي‌توان پي برد كه جايگاه آموزش‌وپرورش تا چه حد مهم و تاثيرگذار است. فاني تاكيد كرد: آموزش‌وپرورش يك فراوزارتخانه است و زيرساخت منابع انساني كشور كه عامل اصلي توسعه است را تشكيل مي‌دهد، به‌همين دليل است كه همه بزرگان كشور نسبت به اهميت آن فرمايشات ارزشمندي داشته‌اند و حال كه در آستانه برنامه ششم توسعه هستيم، تمام تلاش‌مان اين است كه در اين برنامه آموزش‌وپرورش از اهميت بالاتري برخوردار باشد.

 فاني با بيان اينكه در سال تحصيلي پيش رو 1300مدرسه جديد با ظرفيت 8هزار كلاس اضافه مي‌شود كه بيش از 20درصد آنها توسط كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خارج از دولت مانند بنياد بركت ساخته شده است، گفت: در پنج ماهه نخست امسال بيش از 92درصد اعتبارات آموزش و پرورش توسط دولت تخصيص يافته كه در طول تاريخ اين وزارتخانه بي‌سابقه بوده است. با اين اعتبار روزانه 7 مدرسه در سال جاري تحويل شده و اميدوار هستيم كه بتوانيم، سياست توسعه مشاركت در آموزش و پرورش را بيش از پيش شاهد باشيم. وي در پايان تاكيد كرد: همه بايد به اين نهاد كمك كنند و اين وزارتخانه به تنهايي قادر به اداره امور آموزشي و تربيتي 13ميليون دانش‌آموز نيست.  بنياد بركت پشتوانه فعاليت‌هاي دولت

محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز كه در اين مراسم حضور داشت با اشاره به حجم عظيمي از طرح‌هاي نيمه تمام كه از دولت گذشته بر دوش دولت يازدهم مانده است، گفت: اتمام اين طرح‌ها 400هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. از طرفي هم نيازمندي‌هاي فراواني مشاهده مي‌شود كه دولت با اتخاذ سياست‌هاي جلب حمايت نهادهاي غيردولتي درصدد رفع اين نيازمندي‌ها بوده است. وي تصريح كرد: دولت با همياري ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در 22 استان از اين مشاركت‌ها براي شتاب بخشيدن به چرخ‌هاي اقتصادي كشور استفاده كرده و بنياد بركت پشتوانه فعاليت‌هاي دولت قرار گرفته است.

شريعتمداري در پايان افزود: ستاد اجرايي فرمان امام (ره) متكفل اجراي طرح‌هاي فراواني جهت توانمندسازي مردم محروم كشور بوده و در تمام سفرهاي استاني همسو با سياست‌هاي دولت ماموريت‌هايي را برعهده گرفته است.  جريان مسموم اينترنت

آيت‌الله محمدي‌گلپايگاني، رييس دفتر مقام معظم رهبري در آيين افتتاح اين مدارس در محل نمايشگاه بنياد بركت ضمن خوش يمن دانستن تقارن اين مراسم با سالگرد ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) دقايقي از سخنان خود را به بانوي دو عالم اختصاص داد. وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر شناخت آسيب‌ها گفت: در محضر مقام معظم رهبري جلسه‌يي متشكل از سران سه قوه در رابطه با خطرات فضاي مجازي براي نسل جوان تشكيل شد. امروز اين فضا براي نسل جوان خطري جدي است كه در خانه‌هاي مردم نفوذ كرده است. باراك اوباما رييس‌جمهور امريكا اخيرا اعلام كرد، هرچه داريم از مشاركت‌ها و امكاناتمان نسبت به دوستان و شركاي خود دريغ نداريم الي يك چيز كه آن هم اينترنت است. وي افزود: اينترنت رودخانه‌يي است كه جريانات مسموم را به همه مي‌رساند و ان‌شاءالله با فكر بلند حضرت آقا بتوانيم فضاي تبادل اطلاعات را به صورت بومي براي كشور درست كنيم.

رييس دفتر مقام معظم رهبري در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به خطر بزرگ مواد مخدر براي كشور گفت: مواد مخدر نسل را نابود و باعث فروپاشي خانواده‌ها مي‌شود و طلب مي‌كند كه مربيان مراكز آموزش مسووليت بيشتري در هدايت و راهنمايي نسل آينده داشته باشند. امروز طبق سنت الهي نسل قديم درحال از بين رفتن است و نسل آينده‌يي روي كار مي‌آيد كه نه امام را ديده‌اند و نه مظاهر فساد دوران قبل از انقلاب را مشاهده كرده‌اند. وي ادامه داد: يكي از مظاهر فساد در دوران قبل، مخارج جشن‌هاي 2500ساله بود كه يك مشت عياش مفتخور را در خرابه‌هاي تخت جمشيد جمع كرده بودند. امروز بزرگان و مسوولان كشور ما همراه و همدرد مردم هستند و كساني كه با مقام معظم رهبري رفت و آمد دارند از ما بهتران نيستند بلكه درماندگان، فقرا و خانواده‌هاي شهدا هستند كه خدمت ايشان مي‌رسند و از رسيدگي‌هاي ايشان به آنها زبان من براي بيان قاصر است.

آيت‌الله محمدي‌گلپايگاني با اشاره به سفرهاي خود در اوايل انقلاب به نقاط محروم كشور گفت: در بشاگرد بلوچستان خيلي‌ها قبل از انقلاب حتي شناسنامه هم نداشتند و وقتي از پدر خانواده سوال مي‌كردي كه پسرت كجاست؟ جواب مي‌داد رفته ايران براي سربازي يعني حتي نمي‌دانستند كه در ايران زندگي مي‌كنند. در همين اوايل انقلاب در روستاهايي كه در فاصله 200كيلومتري از  تهران قرار داشتند مردم در فقر شديد به‌سر مي‌بردند اما الحمدلله همين مكان‌ها امروز داراي برق، مدرسه، مخابرات، پزشك و درمانگاه است و اينها همه از بركات اين نظام است.

وي ادامه داد: خطاب من به مديريت و كاركنان ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اين است كه روزهاي اين مسووليت تمام مي‌شود و آن وقت است كه مشاهده مي‌كنيد در حساب آخرت خود چقدر ذخيره كرده‌ايد. دستان لرزاني كه به سمت آسمان بلند مي‌شود و براي شما دعا مي‌كند چيز كمي نيست. حال كه مقام معظم رهبري عنايت خاصي به محروميت‌زدايي دارند در حدي كه مي‌توانيد و قدرت داريد جواب يك محروم را رد نكنيد.

آيت‌الله محمدي‌گلپايگاني در بخش پاياني سخنان خود گفت: يكي از مسائلي كه ما را زجر مي‌دهد همين ريخت و پاش‌هايي است كه در اطراف ما مي‌شود. برخي عروسي‌هايي مي‌گيرند و بعد غذاهايي كه هر كدام از آنها چقدر قيمت دارند را به سطل آشغال مي‌ريزند. وي تاكيد كرد: كسي كه دارايي دارد حق ندارد اينگونه اسراف كند. كساني كه در مراكز دولتي و حكومتي هستند در مقابل اموال بيت‌المال ذره به ذره مسوول هستند.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1394/6/25
روي موج خبر


پس از برجام كشور نياز به حركت بزرگ دارد- ايرنا  حسن روحاني روز گذشته در بيست و يكمين مجمع سراسري فرماندهان و مسوولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، گفت: درست است كه ما تحريم‌هاي قدرت‌هاي بزرگ را ظالمانه مي‌دانيم و آنها را نپذيرفته‌ايم اما متاسفانه ديگران و حتي كشورهاي دوست ما به اين تحريم‌ها عمل كردند پس ضروري است بتوانيم استقلال خودمان را به طور كامل بر صحنه جهاني بروز دهيم. رييس‌جمهور ادامه داد: در حالي كه تا چندي پيش مي‌گفتند ايران نبايد رآكتور آب سنگين داشته باشد امروز حقي حتي بالاتر از آن براي ايران قائل شده‌اند و قرار شده است رآكتوري مدرن‌تر با مشاركت چين و يكي ديگر از كشورهاي 1+5 در ايران ساخته شود و مجموعه فردو كه قرار بود حتي نامي از آن نيز باقي نماند، با بيش از هزار سانتريفيوژ به عنوان يك مركز تحقيقاتي در حال فعاليت است و باقي خواهد ماند. وي با بيان اينكه امروز و بعد از برجام و رفع تحريم‌ها كشور نياز به يك حركت بزرگ دارد، گفت: دشمن ما تنها صهيونيست‌ها، امريكا و تروريست‌ها نيستند بلكه ما دشمناني به نام ريزگردها، كم‌آبي، بيكاري، ركود، تورم و سست شدن اخلاق و ايمان در جامعه داريم كه براي جامعه بسيار خطرناك هستند و بايد بر آنها هم فائق شويم.

لزوم احترام مخالفان برجام به خواست جامعه بين‌المللي- ايرنا  محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران از مخالفان برنامه جامع اقدام مشترك در امريكا و منطقه خواست به نظر جامعه بين‌الملل براي حل و فصل صلح‌آميز مسائل احترام بگذارند. ظريف در گفت‌وگوي مطبوعاتي مشترك با همتاي چيني خود در شهر پكن پايتخت چين از نقش سازنده چين در اجراي طرح بازنگري و بازسازي رآكتور آب سنگين اراك و ساير حوزه‌هاي برنامه جامع اقدام مشترك استقبال كرد. وي درباره حضور شركت‌هاي چيني در دوران پس از لغو تحريم‌ها در ايران گفت: ايران براي روابط با چين اهميت زيادي قابل است. چون چين در روزهاي سخت كنار ايران بوده است و دو كشور به لحاظ مواضع مشترك شريك راهبردي يكديگر هستند. ظرفيت‌هاي اقتصادي بازار ايران آن‌قدر بزرگ و وسيع است كه شركت‌هاي چيني و غيرچيني مي‌توانند در كنار هم به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند.همچنين اقتصادهاي دو كشور مكمل يكديگر هستند و دو طرف مي‌توانند از فرصت‌ها و شرايط موجود براي تقويت اين روابط استفاده كنند.

ادعاي تيم سابق مذاكره‌كننده اتهام است-ايرنا علي‌اكبر ولايتي روز گذشته در حاشيه ديدار با هيات علمي و تحقيقاتي آلمان در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه تيم مذاكره‌كننده سابق هسته‌يي مدعي شده‌اند كه شما مخالف رسانه‌يي شدن روند مذاكرات آلماتي با وجود نظر رهبر معظم انقلاب بوده‌ايد؛ آيا اين را تاييد مي‌كنيد يا خير؟ گفت: من كاملا اين را تكذيب مي‌كنم و به هيچ‌وجه درست نيست. وي گفت: رهبر معظم انقلاب هر تصميمي كه بگيرند براي همه ما معتبر است و وظيفه همه ما اين است كه از تصميمات ارزشمند ايشان تبعيت كنيم. بنابراين بنده هيچگاه با تصميم رهبر معظم انقلاب مخالفت نكرده‌ام و اين يك اتهام است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در آلماتي مسائل آنچنان كه ادعا مي‌شود حل شده بود، گفت: اگر حل شده بود كه نبايد تا اين مدت طول مي‌كشيد. همچنين رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درگفت‌و‌گو با رييس بنياد فردريش آلمان، گفت: تنش‌هايي كه در منطقه ما به‌خصوص در سوريه و يمن وجود دارد راه‌حل نظامي ندارد و بايد با راه‌هاي سياسي حل شود.  

اعلام آمادگي كميسيون ويژه بررسي برجام براي حضور آمانو-ايرنا   وحيد احمدي نايب‌رييس كميسيون ويژه بررسي برجام مجلس نهم شوراي اسلامي گفت: اين كميسيون آماده حضور يوكيا آمانو مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي گزارش به نمايندگان است. وي تصريح كرد: همان‌طور كه آمانو به كميته روابط خارجي سناي امريكا مي‌رود تا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌يي ايران در چارچوب توافق وين به سناتورها توضيح دهد در كميسيون ويژه برجام مجلس نيز براي پاسخ به سوال نمايندگان حضور مي‌يابد.

معادل پول‌هاي بلوكه شده قبلا پول چاپ شده است-فارس   عضو كميسيون بودجه مجلس نهم گفت كه معادل بخش قابل‌توجهي از پول‌هاي بلوكه شده قبلا پول چاپ شده است. سيدسعيد زمانيان خاطرنشان كرد: اگر اكنون 150ميليارد دلار در خارج از كشور پول بلوكه شده داريم 100ميليارد آن مربوط به ذخيره‌هاي ارزي كشور است كه پشتوانه پولي ما را تشكيل مي‌دهد و كسي نمي‌تواند به آن دست بزند.

زمانيان بااشاره به اينكه دولت اكنون مي‌تواند روي 29 يا 30ميليارد دلار حساب كند، گفت: اگر احيانا اين پول‌ها بدون برنامه‌ريزي وارد كشور شود تورم 30الي 40درصدي را در پي خواهد داشت.

روحاني ۲۹آبان به پاريس مي‌رود-تسنيم

 شبكه تلويزيوني فرانس24 روز سه‌شنبه به نقل از يك منبع ايراني گزارش داد كه حسن روحاني رييس‌جمهوري اسلامي ايران روز 16نوامبر (29آبان) به فرانسه مي‌رود. سه هفته پيش بود كه لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه با سفر به تهران با وزير امور خارجه و رييس‌جمهوري كشورمان ديدار كرد. طي آن ديدار، فابيوس گفته بود: حامل دعوت روحاني به فرانسه براي ماه نوامبر هستم.

دومين هشدار براي مراقبت ويژه از مخزن اسرار مفاسد اقتصادي- ايلنا  عضو كميته نمايندگان خواستار ملاقات با بابك زنجاني بر لزوم مراقبت‌هاي ويژه از اين متخلف اقتصادي تاكيد كرد و افزود: اين فرد به‌دليل حجم تخلفات گستره و وسيع افرادي كه با وي در ارتباط بوده‌اند، مخزن اسرار مفاسد اقتصادي است كه بايد براي شناسايي آنها مورد استفاده قرار گيرد. اميرعباس سلطاني، درمورد برخي اظهارنظر‌ها درمورد تلاش‌ها براي حفظ جان بابك زنجاني در زندان تصريح كرد: بابك زنجاني مخزن اسرار و اطلاعات است چراكه با افراد زيادي در ارتباط بوده و در بخش‌هاي گسترده‌يي ردپاي وي ديده مي‌شود، بنابراين حتما بايد از وي مراقبت‌هاي ويژه انجام پذيرد تا اطلاعاتي كه دراختيار وي است از بين نرود.نویسنده:
  وزير
  نگاه Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 درآمد منبع ارز، نيا: طيب نيست
  ميكند
  دولت بررسي را المللي بين تحقيقاتي موسسه يك نظرسنجي
  «تعادل» اينكه بر تاكيد با دارايي اقتصادي امور است؟
  (نمودار1)
  وزير آورتر اشتياق چيزي چه ها تحريم لغو از بعد هرگز دولت گفت: نيست، كننده نگران ارز نهها
  نوسانات رسا به تر سيع
  دسترسي يكند، نم نگاه درآمد تامين منبع عنوان به ارز اقتصاد
  به دريچه از ايرانيان
  رفتارسنجي تراز واردات صادرات، اساس بر ارز مورد در اينترنت
  لذا به سيعتر
  دسترسي گزارش به يشود. گيري تصميم توليد وارداتي
  تجاري كاالي خريد
  توانايي المللي بين كنفرانس حاشيه در طيبنيا علي هستند
  ايسنا، شخصي كار كسب اندازي راه مشتاق ييها امريكا برابر المللي
  ايرانيان بين امور در بيشتر زني نه
  چا كرد: اظهار خبرنگاران جمع در ايران فوالد
  آهن نفت قيمت گذشته سال نيمه از اينكه به توجه دنيا
  با با بيشتر
  ارتباط نرخ از متاثر نيز ركود وضعيت كرد پيدا
  كاهش آنها محصوالت از استفاده به ايرانيان ميل غربي را آل ده اي اجتماعي وضعيت ۹۱درصد باشند، خود چيان وه گي آرمان كالن اقتصاد خدمات
  گروه كاال قيمت
  كاهش گذشته سال با ما وضعيت حاضر حال در است.
  نفت كيفيت بودن پايين تصور است. داده افزايش را مشهور به مند قه عال درصد ۳۱ گيرند مي نظر در يمها تحر لغو كه معتقدند ايرانيان ۳۸صد
  «در دولت ها محدوديت همه وجود با است ...
  متفاوت كاري تحصيلي، بيشتر هاي
  فرصت بر ديگري دليل يتواند نيز چيني محصوالت آمار سه ارقام كه است حالي در اين هستند. شدن بازشدن با داشت خواهد تاثير آنها زندگي
  روي تورم كاهش سياست ريزي، برنامه با كرده
  سعي نتيجه اين باشد. كشور اين در حضور از اجتناب هاي صحب در است. رقمي تك امريكا در آخر سياسي مالي امكان ايران، روي جهان
  (نمودار2)
  درهاي انتظار بگيرد پي را اقتصادي رونق به چيست؟
  دستيابي وارداتي كاالهاي به مندي عالق اصلي علت هم خارجي كشورهاي از بازديد به مردم عالقه در شخص «فالن نظير عباراتي مدام نيز مردم روزانه خارجي هاي وبوم مرز ها ني كمپا در
  حضور عرصه در شديدي تغييرات آينده هاي ماه در رود مي ذهن در مقصد ترين جذاب امريكا يشود. تكرار گوش به داشته» «پارتي شده» پولدار شبه يك نظرسنجي يك نتايج را اين كنند» مي پيدا
  را اليحه وضعيت مورد در وي باشيم. داشته
  اقتصادي كه طوري است بوده گردشگري براي يها ايران ايران در ثروت توزيع نحوه رسد هنظر رسد. مصرفي رفتارهاي واكاوي در المللي بي
  نهادي تا است آماده اليحه اين گفت: بانكي نظام
  اصالح هستند. كشور اين به سفر به مايل مردم درصد ۷۳ به رسيدن تصور مردم كه است بوده هي گوني به يكي از پيش چندروز دهد. مي نشان
  ايرانيان يرود. مجلس به ديگر هفته
  دو به سفر مند قه عال مردم درصد ۶۹ هم كلي طور به ترقي مسير هاي پله گذراندن بدون سطح الترين با نام با تحقيقاتي موسسه كه شنيدم دوستانم
  از خارجي گذاري سرمايه اينكه بر تاكيد با نيا طيب زمينه اين در هها داد هستند. خارجي هاي كشور ره كشبه «ي ما جامعه ادبيات در دارند سر در را پيرامون اقتصادي نظرسنجي
  «وان-ديوايس» گذاري سرمايه انجام گفت: است، عنصر سه
  مستلزم جهاني درهاي شدن باز به مردم استقبال از نشان يك بلكه المثل ضرب يك نه رفتن» را صدساله است. كرده تهيه ايرانيان كااليي كاري اليق
  س محيط مناسب، مقررات قوانين نيازمند
  خارجي دارد. آنها روي به وان تحقيقاتي موسسه هاي يافته است. واقعيت با انتظار برخالف تحقيق، اين وجوي جست از
  بعد وضعيت بيني پيش داراي كه ثبات با كالن
  اقتصاد مشتاق مردم درصد ۰۷ يدهد، نشان ديوايس اش كاري اصلي زمينه كه شدم مواجه يي
  موسسه مناسب وكار كسب فضاي وجود باشد اقتصادي بهتر كيفيت روزتر امكانات متنوع هاي گزينه ذابتر برندهاي بهتر وارداتي
  قيمت كاالي به مند عالق مردم، درصد ۳۷ اين هستند. خود شخصي كار كسب اندازي راه اقتصادي-اجتماعي ساختار درباره تحقيق
  نه فعاالن بر مبادالتي هاي هزينه كمترين تا
  است نشان ديوايس وان تحقيقاتي موسسه نظرسنجي ۳۳درصد به امريكا در رقم اين كه است حالي در فناوري موبايل زمينه در تحقيقات بلكه
  جوامع اينكه بر تاكيد با ود.طيبا ني ش تحميل
  اقتصادي خريد به مند قه عال ها ايراني از درصد ۳۷ يدهد، مدافع حكومتي نظام واژگاني دايره در رسد. رفتارهاي كنكاش به خود اخير مطالعه در اما هستيد؟
  (نمودار3)
  بود كشور كدام كمپاني با همكاري به حاضر صنايع در پذيري رقابت افزايش ما اصلي
  هدف از حكايت مختلف هاي ده مشاه اند. واردات كاالهاي مانند واژههايي امريكا، همچون آزادي بازار پيش موضوع اين است. پرداخته ايرانيان
  اقتصادي نرخ افزايش با كرد: تصريح است، فوالد
  متالوژي ذهن از دور دارد داخلي محصوالت كيفيت افت فردگرايي شخصي منفعت براساس عقالنيت هگذاران سرماي اشتياق دهنده ان نش چيزي هر
  از كه مطلوبي چشماندازهاي كشور اقتصادي
  رشد علت را بهتر كيفيت مردم از ۶۶درصد كه نيست اين تمامي اما ميشود شنيده بهوفور يهداري سرما توافق از بعد ايران بازار در حضور براي
  خارجي تقاضا كه بود اميدوار توان مي ده ش پديدار
  امروز ۹۴درصد اند. رده عنوان خارجي كاالهاي ترجيح ميشود معنادار كه است عمومي عرصه در لغات ايرانيان مصرفي رفتارهاي نظرسنجي اين
  است. امور وزير باشد. گسترش به رو فوالد صنعت
  براي كاالي هاي اولوي صدر در را خودرو خريد مردم كنيم، قبول را نظرسنجي اين هاي داده اگر ولي كشور به خدمات ورود كاال مبادله زمينه در
  را به ايران معادن اينكه بر تاكيد با دارايي
  اقتصادي اتومبيل نخريدن كمپين اند. داده قرار خارجي سپهر در فقط فردگرايي ما كشور در بيم مي ريا وان-ديوايس نظرسنجي است. كرده
  بررسي باال عيار از برخورداري با نگهن س معادن
  ويژه به زيادي سروصداي روزها اي كه هم داخلي ايجاد هدف است كرده پيدا معني خصوصي براي چه غيرمنتظره بعضا ارزشمند هاي
  داد جذب با كه هاست ويژگ از يكي مناسب
  كيفيت مردم كه است موضوع اين مويد است، كرده پا خود مسير از فردي تهاي فعالي از افزوده ارزش افكار تحليل راستاي در كشور تگذاران سياس صنعت بازدهي ارتقاي باعث مطلوب هاي فناوري هدنبال ندارند رضايت داخلي لهاي اتومبي از شناسان، كار كه نيست پربيراه است. شده منحرف حضور جهت در ها خارجي براي چه
  عمومي معدني صنايع توسعه راهبرد در آنچه شود. مي بعدي هاي اولويت يگردند. خارجي جايگزين نوعي تقويت جمعي كار روحيه رفتن بين از بعد ران اي بازار تصاحب جهت در گتر پررن
  هرچه نظر در محيطزيست به توجه است، اهميت
  حائز موبايل تبلت، نظير تكنولوژيكي محصوالت ها ايران مدام را كار كسب در فردگرايي از خاص دربردارد. توافق
  از است. صنعت اين آاليندگي ميزان (نمودار4)
  گرفتن كشورهاي با تكنولوژيكي فاصله كه است غيره مشاركت روحيه شدن كمرنگ دهند مي هشدار سنجي نظر از نقل به «تعادل» گزارش است؟
  به چگونه بودن بد يا خوب لحاظ به كشورها كاالهاي كيفيت الگوهاي از متفاوتي انواع اينكه بر تاكيد با
  وي اقالم اين توليد در ايران توانايي عدم افته توسيع از دانند. كشور اقتصاد براي خطري زنگ را ايرانيان درصد ۳۸ ديوايس، وان تحقيقاتي
  موسسه منابع به صرف اتكاي يتواند مشاركتي
  قراردادي ترديد جاي اما باشد. موضوع اين بر دليلي واند تم دالليسم گسترش دليل به هم اقتصادي لحاظ تاثير آنها زندگي روي يمها تحر لغو كه
  معتقدند داراي الگوهاي به را محض هاي فاينان
  بانكي هاي اولوي بهداشتي آرايشي محصوالت كه است توليدي، هاي فعالي بازدهي عدم مبادالت در ميدهد، نشان نمودار آمارهاي داشت.
  خواهد سهم انرژي مصرف گفت: دهد، تغيير بيشتر
  مزيت با دهند. تشكيل ليست اين در را مردم آخر شخصي كارهاي كسب سمت به بيشتر مردم دستيابي دنبال به چيز هر از بيش
  ايرانيان نميخواهيم ما دارد. متالوژي صنايع در
  مهمي شهرت حتي چاي توليد در ايران بودن غني وجود اند. رده پيدا سوق هيي واسط هاي عرصه در خود تفته دس از هاي
  فرصت فوالد بخش در انرژي براي را قيمتي هاي وق
  مش در تمايل بيشترين زمينه، اين در كشور جهاني تحصيل، هاي فرصت شدن ايجاد هستند.
  عمومي هاي مشوق اعمال با كه كنيم تعريف يي گونه
  به دارد. اختصاص قهوه چاي به ها خوراك قسمت جهاني درهاي شدن باز انتظار در مردم پايين از مهمتر مردم براي غيره شغل
  سفر، اين دهيم. يهگذار سرما به غلط عالمت
  قيمتي اما كشور پوشاك لباس صنعت رشد وجود با درصدي ۸۵ عالقه شاهد تحقيق اين ادامه در دنياست. با ارتباط قيمتها عمومي سطح
  آمدن از مطلوب وري ره به نبايد كه دارد وجود
  اعتقاد توليد به را اقالم اين خارجي خريد مردم، همچنان بهنظر هستيم. خارجي هاي كت شر در كار به مردم تورم ثبات، عدم كشور، بر حاكم ركودي
  شرايط گذاشته كنار رقابتي شرايط در ويژه به ابزار
  اين يدهند. ترجيح آن داخلي در اخير الهاي اقتصادي سخت شرايط رسد اقتصادي هاي شاخ ساير بودن دور
  باال قيمت ثبات قيمتي، هاي مشوق از پيش لذا
  شود. در بلكه ايران در تنها نه همواره آلماني اجناس هاي بنگا به ياعتمادي نارضايتي موج كشور، مردم كه است شده موجب آل ده اي شرايط
  از حداكثر اساس اين بر است. اهميت حائز اه بنگ
  براي بنابراين اند. وده مشهور دوام كيفيت به دنيا همه پاسخ در مردم است. داشته مراه را داخلي بازشدن با بنشينند ها يم تحر كامل لغو بهنتظار دولت هاي سياست جانب از تا كنيم مي را مراقبت ايراني مردم مثبت تمايل كه نيست هم انتظار از دور هاي كمپان در حضور به مايل كه سوال اين به ايجاد امكان خدمات، االها بازار جهاني ندهد.
  درهاي رخ كننده تعيين قيمتي شديد نوسانات استفاده ايرانيان براي باشد. درصد ۷۸ اجناس اين به در كار براي ۳۸درصد خير، يا هستند كشور هر را خود زندگي بهبود براي جديد صتهاي
  فر بعدي اولويت در هم ژاپني امريكايي كاالهاي از ۹۲ آلماني درصد ۰۴ امريكايي، هاي كمپاني كنند.
  ترسيم كاالهاي صدور در ورها كش اين سه هر دارند. قرار راي فرانسوي هاي كمپان در كار براي
  درصد دارند. طوالني سابقه كشور به خود موجب امريكا اقتصادي هاي جاذب اند. داده مثبت ثروتمندي براي ايرانيان روياي عالوه تگذاران سياس كه يرسد هنظر پايان در توسعه درحال كشورهاي مردم اول انتخاب شده چشم به نظرسنجي اين در كه جالبي
  نكته كاالهاي صادرات توليد افزايش راستاي در تالش بر قاعده اين از هم ايران بنابراين باشد. كاركردن براي هاست. ايران طلبي اه اپردازي روي خورد،
  م افكارعمومي بررسي در را الزم دقت بايد غيرنفتي، به مردم رقمي تك ميل همچنين نيست. مستثني در ييها امريكا ايرانيان بين كه يي مقايسه
  در اذهان در مسائلي چه اينكه باشند. شته دا نيز كشور چين روسيه، كشورهاي از هايي كمپان براي كار ايرانيان درصد ۶۳ است، گرفته صورت زمينه
  اين اهميت حايز بسيار شده نهادينه ايران مردم عمومي كه ايران تجاري شركاي دهد نشان عربستان يعني اين يپرورانند سر در را ثروتمندي
  روياي كه است يي مساله آنها افكار رشته تحليل است جاذبه از ودهد ان كر نزديت كشور به الها اين در مردم درصد ۰۲ ييها. امريكا از بيشتر ۶۱رصد
  د شود. وارد اقتصادي يكالن گير تصميم به بايد هاي كمپان هاي يم تحر برخوردارند كمتري كاري عرصه در فرد بهترين دارند، دوست گفت
  كشور «تعادل» به پاسخ در يسازي خصوص سازمان
  رييس يازدهم دولت در خصوصي بخش حجم افزايش كرد
  امكان نخواهد رشد خصوصي بخش وري ره به اقتصاد، نشود، كم دولتي بخش سهم
  اگر صورت الزم هاي زي ري برنام بودن، محصولي از پاي جاي را خود پاي بتواند خصوصي بخش موضوع، خيزان مهشيد كالن
  گروه است، دولتي كشور يك ايران اينكه دليل گيرد. يبودن دولت از را ايران اقتصاد گذاشته دولتي بخش سلسله از نشست دوازدهمين ديروز صبح آن گيرد، قرار نامطلوب دولتي اختيار در اقتصاد اگر با ايران اقتصاد تا، سياسه اين اجراي با دهد. نجات ريزي برنامه مطالعات دفتر تخصصي تهاي
  نشس را كشور آن گرفته پيش در را انحرافي راه دولت در مقاوم اقتصادي به سنتي يهاي وابستگ از رهايي اقتصاد فرهنگ ترويج «رسانه عنوان با ها نه
  رسا در اساس برهمين اندازد. عقب اقتصادي رشد از اقتصاد (همانند بينلمللي داخلي هاي نه تكا برابر فعاالن ها، دانشگا استادان حضور با
  مقاومتي» هاي گر تصدي ۰۸درصد شد مقرر ۴۴ اصل سايه يشود. تبديل نفتي) در شد. برگزار رسانه اصحاب از جمعي
  اقتصادي دهم دولت در شود. واگذار خصوصي بخش به دولت ايران كه است اين ها سياس اين اصلي هدف هاي لفه مو خصها شا بررسي ضمن نشست
  اين هاي بده بابت ديون رد شكل به سازي خصوص نبوده، تماشاگر تنهايي به المللي بين ملي سطح در زمينه در نظر دل تبا بحث به مقاومتي
  اقتصاد روي با ماكنون اما شد انجام طلبكاران به دولت تجارت عرصه در قدرتمند اصلي بازيگر به بلكه ايران اقتصاد در مقاومتي اقتصاد عملياتي
  راهبردهاي سازي خصوص براي فضا يازدهم دولت آمدن كار شود. تبديل ملي پايدار توسعه جهاني بازرگاني نشست اين در موردبحث رهاي مح شد.
  پرداخته در ردهيي گست صورت به دولت است. شده مساعد اقتصادي بازارهاي همه امر، اين تحقق براي همچنين راهبرد در ها نه رسا نقش مقاومتي، اقتصاد تبيين
  نيز است درحالي اين است فعال اقتصادي هاي عرص را خود هوشياري بايد كاال) كار سرمايه، (پول، مقاومتي، اقتصاد الگوي براساس كشور
  اقتصادي كاهش مقاومتي، اقتصاد اوليه الزامات از يكي كه سياسي اقتصاد هوشمندي ضريب كرده حفظ اقتصاد در نظارتي نهادهاي قانونگذاري
  جايگاه هاست. عرص اين در دولت حضور كند نهادينه را يافته افزايش اخير الاي سه در كه بود. اقتصادي مصرف الگوي رسانه
  مقاومتي در داد: ادامه مومني فرشاد راستا همين در كشور سراسر در را فساد از دور كارآمد ملي شبكه طباطبايي عالمه دانشگاه اقتصاد استاد مومني
  فرشاد خطير شرايط اقتصادي جنبه از ايران حاضر حال تعهد ايجاد كشور، مديريت نظام نوسازي كند. جاري رييس حسيني پوري عبداهلل اشرف ميرعلي
  و هاي گرفتار از يكي ولي كند مي تجربه را يي پيچيده بهويژه مردمي هاي غه دغد به پاسخگويي اجرايي پرداختند. نظر ايراد به نيز يازي وص خص
  سازمان مفاهيم با انگارانه سهل برخورد معرفتي عرصه بزرگ طرح اجراي توسعه ايران، جمعيت اول دهك پنج اشاره با «تعادل» با وگو گف در اقتصاد وزير
  معاون انشناسان، زب از برخي كه درحالي است، كليدي فكر اتاق تقويت آن، كامل اثربخشي عدالت سهام كشور اقتصاد فضاي يبودن دولت بزرگ حجم
  به مفاهيم با نگارانه هل س برخورد را عهنيافتگي توس هاي سياس ارزش اهميت درباره رساني الع اط مديران نشود كوچك دولت كه زماني تا كرد:
  تاكيد گذشته هاي سا در صنعتي كشورهاي دانند. مي ايران اقتصاد براي بومي نظام تبيين دولت، اجرايي رشد اقتصاد نكنند، واگذار را خود اي دي تصه
  دولتي شدند مواجه زا رون هاي وك ش از وسيعي طيف با پيشبرد به توانند مي كه هستند مواردي از اسالمي، براي فضا يازدهم دولت در خوشبختانه اما يد؛ من
  نك انپذير امك مالي هاي سيست درون در آن كنترل كه اصل كلي هاي ت سياس درخصوص موارد اين بخش اين شده مساعد دولتي بخش كردن چك
  كو هاي شو كه است واقعيت يك اين البته نبود؛ كنند. كمك اساسي قانون ۴۴ افزايش خصوصي، بخش بهبود براي جدي هاي
  برنام تهديدها صتها فر دربرگيرنده همواره زا رو ب دارد. خصوصي بخش هاي دي تص ها ذاري
  واگ اندازه بههمان زا برو هاي شو بنابراين هستند، نيست دولتي مقاومتي، اقتصاد دربردارنده هستند جدي تهديدهاي دربردارنده كه عنوان به كه اقتصادي اين «تعادل»، گزارش به كشور توسعه مسير ربع در ايران اقتصاد هستند. نيز زيادي هاي فرص است؛ بنياد مردم شود، مي مطرح مقاومتي اقتصاد از توسعه ششم برنامه كلي تهاي سياس
  ابالغ حتي شده اداره اقتصادي تدابير با گذشته قرن نيست، دولتي اقتصاد نيست دولت محور بر يعني اصلي محور سه پايه بر رهبري معظم مقام
  سوي اساس برهمين داشته اقتصادي خودزني رويكرد مردم، سرمايه مردم، اراده با است؛ مردمي اقتصاد علم عرصه در «پيشتازي مقاومتي»،
  «اقتصاد اقتصاد، زمينه در بيروني اقتصادي هاي وك از غير نيست. دولتي اما يكند، پيدا تحقق مردم حضور ۰۸بند در فرهنگي» سازي اوم مق «تعالي
  فناوري» مواجه وارداتي غلط عهيي ضدتوس هاي بينش با نظارت عمومي مسوول يك عنوان به دولت اما تكميلي حلقه واقع در ستها سيا اين درآمد. بهاجرا اقتصاد نجات راه شرايط اين در كه طوري بوديم يكند. هدايت اساسي ۴۴قانون اصل هاي سياس اجرايي نسخه
  و كردند. توجو جس زا درون هاي وك در را ايران درباره يحسيني پور عبداهلل اشرف ميرعلي برنامه قانون قالب در بايد كه است مقاومتي اقتصاد
  و درصدي ۰۱ افزايش ۱۹با سال در سود نرخ همچنين از آسيب ترين عمده كرد: تاكيد مقاومتي اقتصاد شود. اجرايي دولت ساالنه بودجه در طراحي
  ششم بهانه به سود نرخ كه بود درحالي اين هشد، رو روب كشور اقتصاد كه است اين بودن محصولي تك طرح ترين بزرگ تقريبا ۴۴، اصل كلي هاي ست
  سيا به تورم نرخ كه حال اما يافت افزايش تورم رشد نوسان دچار آن فروش يا نفت قيمت كاهش با بهشمار منطقه سطح در سوم جهان در
  اقتصادي متفاوتي اظهارنظرهاي يافته، كاهش سوم يك برابر در را كشور اقتصاد بايد مديران هرچند ود. از را ايران اقتصاد بود بنا ه سياس اين رود.
  م اين به است الزم كه يشود سود نرخ درخصوص كها شو از برخي اما كنند، مقاوم بيروني سيبهاي با را كشور توسعه مسير دهد نجات ها مدي
  ناكارآ شود. ژهيي وي توجه نيز موارد كشور خروج براي بايد بنابراين دارد داخلي ريشه اين هبر عالو تا كند تضمين تامين همواري، حداكثر
رفتارسنجي ايرانيان از دريچه اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1394/6/25
رفتارسنجي ايرانيان از دريچه اقتصاد
«تعادل» نظرسنجي يك موسسه تحقيقاتي بين‌المللي را بررسي مي‌كند


ايرانيان 2 برابر امريكايي‌ها مشتاق راه‌اندازي كسب و كار شخصي هستند

 گروه اقتصاد كلان   آرمان گيوه‌چيان

«۸۳درصد ايرانيان معتقدند كه لغو تحريم‌ها روي زندگي آنها تاثير خواهد داشت و با بازشدن درهاي جهان به‌روي ايران، امكان مالي و سياسي حضور در كمپاني‌ها و مرزو‌بوم‌هاي خارجي را پيدا مي‌كنند» اين را نتايج يك نظرسنجي نهادي بين‌المللي در واكاوي رفتارهاي مصرفي ايرانيان نشان مي‌دهد. چندروز پيش از يكي از دوستانم شنيدم كه موسسه تحقيقاتي با نام «وان-ديوايس» نظرسنجي اقتصادي پيرامون سلايق كاري و كالايي ايرانيان تهيه كرده است. بعد از جست‌وجوي اين تحقيق، برخلاف انتظار با موسسه‌يي مواجه شدم كه زمينه اصلي كاري‌اش نه تحقيق درباره ساختار اقتصادي-اجتماعي جوامع بلكه تحقيقات در زمينه موبايل و فناوري بود اما در مطالعه اخير خود به كنكاش رفتارهاي اقتصادي ايرانيان پرداخته است. اين موضوع پيش از هر چيزي نشان‌دهنده اشتياق سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار ايران بعد از توافق است. اين نظرسنجي رفتارهاي مصرفي ايرانيان را در زمينه مبادله كالا و ورود خدمات به كشور بررسي كرده است. نظرسنجي وان-ديوايس داده‌هاي ارزشمند و بعضا غيرمنتظره چه براي ‎سياست‌گذاران كشور در راستاي تحليل افكار عمومي و چه براي خارجي‌ها در جهت حضور هرچه پررنگ‌تر در جهت تصاحب بازار ايران ‌بعد از توافق دربردارد.

به گزارش «تعادل» و به نقل از نظر سنجي موسسه تحقيقاتي وان ديوايس، ۸۳درصد ايرانيان معتقدند كه لغو تحريم‌ها روي زندگي آنها تاثير خواهد داشت. آمارهاي نمودار ۱ نشان مي‌دهد، ايرانيان بيش از هر چيز به‌دنبال دستيابي فرصت‌هاي از دست‌رفته خود در عرصه‌هاي عمومي هستند. ايجاد شدن فرصت‌هاي تحصيل، سفر، شغل و غيره براي مردم مهم‌تر از پايين آمدن سطح عمومي قيمت‌ها و ارتباط با دنياست. شرايط ركودي حاكم بر كشور، عدم ثبات، تورم بالا و دور بودن ساير شاخص‌هاي اقتصادي از شرايط ايده‌آل موجب شده است كه مردم به‌انتظار لغو كامل تحريم‌ها بنشينند و با بازشدن درهاي جهاني بازار كالا‌ها و خدمات، امكان ايجاد فرصت‌هاي جديد براي بهبود زندگي خود را ترسيم كنند. روياي ايرانيان براي ثروتمندي

نكته جالبي كه در اين نظرسنجي به چشم مي‌خورد، رويا‌پردازي و جاه‌طلبي ايراني‌هاست. در مقايسه‌يي كه بين ايرانيان و امريكايي‌ها در اين زمينه صورت گرفته است، ۳۶درصد ايرانيان روياي ثروتمندي را در سر مي‌پرورانند و اين يعني ۱۶درصد بيشتر از امريكايي‌ها. ۲۰درصد مردم كشور دوست دارند، بهترين فرد در عرصه كاري خود باشند، ۱۹درصد وضعيت اجتماعي ايده‌آل را در نظر مي‌گيرند و ۱۳ درصد علاقه‌مند به مشهور شدن هستند. اين در حالي است كه ارقام سه آمار آخر در امريكا تك رقمي است. در صحبت‌هاي روزانه مردم نيز مدام عباراتي نظير «فلان شخص يك شبه پولدار شده» و «پارتي داشته» به گوش مي‌رسد. به‌نظر مي‌رسد نحوه توزيع ثروت در ايران به گونه‌يي بوده است كه مردم تصور رسيدن به بالا‌ترين سطح بدون گذراندن پله‌هاي مسير ترقي را در سر دارند و در ادبيات جامعه ما «يك‌شبه ره صدساله‌ را رفتن» نه يك ضرب‌المثل بلكه يك واقعيت است. يافته‌هاي موسسه تحقيقاتي وان ديوايس نشان مي‌دهد، ۷۰درصد مردم مشتاق راه‌اندازي كسب و كار شخصي خود هستند. اين در حالي است كه اين رقم در امريكا به ۳۳درصد مي‌رسد. در دايره واژگاني نظام حكومتي مدافع بازار آزادي همچون امريكا، واژه‌هايي مانند عقلانيت براساس منفعت شخصي و فردگرايي و سرمايه‌داري به‌وفور شنيده مي‌شود اما تمامي اين لغات در عرصه عمومي است كه معنادار مي‌شود ولي اگر داده‌هاي اين نظرسنجي را قبول كنيم، درمي‌يابيم در كشور ما فردگرايي فقط در سپهر خصوصي معني پيدا كرده است و هدف ايجاد ارزش‌افزوده از فعاليت‌هاي فردي از مسير خود منحرف شده است. پربيراه نيست كه كار‌شناسان، از بين رفتن روحيه كار جمعي و تقويت نوعي خاص از فردگرايي در كسب و كار را مدام هشدار مي‌دهند و كمرنگ‌شدن روحيه مشاركت را زنگ خطري براي اقتصاد كشور مي‌دانند. از لحاظ اقتصادي هم به‌دليل گسترش دلاليسم در مبادلات و عدم بازدهي فعاليت‌هاي توليدي، مردم بيشتر به‌سمت كسب و كارهاي شخصي و واسطه‌يي سوق پيدا كرده‌اند. مردم در انتظار باز شدن درهاي جهاني

در ادامه اين تحقيق شاهد علاقه ۵۸ درصدي مردم به كار در شركت‌هاي خارجي هستيم. به‌نظر مي‌رسد شرايط سخت اقتصادي سال‌هاي اخير در كشور، موج نارضايتي و بي‌اعتمادي به بنگاه‌هاي داخلي را به‌همراه داشته است. مردم در پاسخ به اين سوال كه مايل به حضور در كمپاني‌هاي هر كشور هستند يا خير، ۸۳ درصد براي كار در كمپاني‌هاي امريكايي، ۴۰ درصد آلماني و ۲۹ درصد براي كار در كمپاني‌هاي فرانسوي راي مثبت داده‌اند. جاذبه‎هاي اقتصادي امريكا موجب شده انتخاب اول مردم كشورهاي درحال توسعه براي كاركردن باشد. بنابراين ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. همچنين ميل تك رقمي مردم به كار براي كمپاني‌هايي از كشورهاي روسيه، چين و عربستان نشان مي‌دهد شركاي تجاري ايران كه در اين سال‌ها به كشور نزديك‌تر بوده‌اند از جاذبه كمتري برخوردارند و تحريم‌هاي كمپاني‌هاي غربي ميل ايرانيان به استفاده از محصولات آنها را افزايش داده است. تصور پايين بودن كيفيت محصولات چيني نيز مي‌تواند دليل ديگري بر اجتناب از حضور در اين كشور باشد. اين نتيجه در علاقه مردم به بازديد از كشورهاي خارجي هم تكرار مي‌شود. امريكا جذاب‌ترين مقصد در ذهن ايراني‌ها براي گردشگري بوده است به‌طوري كه ۳۷درصد مردم مايل به سفر به اين كشور هستند. به‌طور كلي هم ۹۶درصد مردم علاقه‌مند سفر به كشور‌هاي خارجي هستند. داده‌ها در اين زمينه نشان از استقبال مردم به باز شدن درهاي جهاني به روي آنها دارد. ۷۳ درصد مردم، علاقه‌مند به كالاي وارداتي

نظرسنجي موسسه تحقيقاتي وان ديوايس نشان مي‌دهد، ۷۳درصد از ايراني‌ها علاقه‌مند به خريد كالاهاي وارداتي‌اند. مشاهده‌هاي مختلف حكايت از افت كيفيت محصولات داخلي دارد و دور از ذهن نيست كه ۶۶درصد از مردم كيفيت بهتر را علت ترجيح كالاهاي خارجي عنوان كرده‌اند. ۴۹درصد مردم خريد خودرو را در صدر اولويت‌هاي كالاي خارجي قرار داده‌اند. كمپين نخريدن اتومبيل داخلي هم كه اين روز‌ها سروصداي زيادي به پا كرده است، مويد اين موضوع است كه مردم از اتومبيل‌هاي داخلي رضايت ندارند و به‌دنبال جايگزين خارجي مي‌گردند. اولويت‌هاي بعدي ايراني‌ها محصولات تكنولوژيكي نظير تبلت، موبايل و غيره است كه فاصله تكنولوژيكي با كشورهاي توسعه‌يافته و عدم توانايي ايران در توليد اين اقلام مي‌تواند دليلي بر اين موضوع باشد. اما جاي ترديد است كه محصولات آرايشي و بهداشتي اولويت‌هاي آخر مردم را در اين ليست تشكيل مي‌دهند. با وجود غني بودن ايران در توليد چاي و حتي شهرت جهاني كشور در اين زمينه، بيشترين تمايل در قسمت خوراكي‌ها به چاي و قهوه اختصاص دارد. با وجود رشد صنعت لباس و پوشاك كشور اما همچنان مردم، خريد خارجي اين اقلام را به توليد داخلي آن ترجيح مي‌دهند.

اجناس آلماني همواره نه تنها در ايران بلكه در همه دنيا به كيفيت و دوام مشهور بوده‌اند. بنابراين دور از انتظار هم نيست كه تمايل مثبت مردم ايراني به اين اجناس ۸۷درصد باشد. براي ايرانيان استفاده از كالاهاي امريكايي و ژاپني هم در اولويت بعدي قرار دارند. هر سه اين كشور‌ها در صدور كالاهاي خود به كشور سابقه طولاني دارند.

 در پايان به‌نظر مي‌رسد كه سياست‌گذاران علاوه بر تلاش در راستاي افزايش توليد و صادرات كالاهاي غيرنفتي، بايد دقت لازم را در بررسي افكارعمومي كشور نيز داشته‌باشند. اينكه چه مسائلي در اذهان عمومي مردم ايران نهادينه شده بسيار حايز اهميت است و تحليل رشته افكار آنها مساله‌يي است كه بايد به تصميم‌گيري‌كلان اقتصادي وارد شود.

 نویسنده:
امكان افزايش حجم بخش خصوصي در دولت يازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1394/6/25
امكان افزايش حجم بخش خصوصي در دولت يازدهم
رييس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به «تعادل» گفت


اگر سهم بخش دولتي كم نشود، اقتصاد، بهره‌وري و بخش خصوصي رشد نخواهد كرد صبح ديروز دوازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با عنوان «رسانه و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي» با حضور استادان دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادي و جمعي از اصحاب رسانه برگزار شد. در اين نشست ضمن بررسي شاخص‌ها و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي به بحث و تبادل‌نظر در زمينه راهبردهاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران پرداخته شد. محو‌رهاي موردبحث در اين نشست نيز تبيين اقتصاد مقاومتي، نقش رسانه‌ها در راهبرد اقتصادي كشور براساس الگوي اقتصاد مقاومتي، جايگاه قانونگذاري و نهادهاي نظارتي در اقتصاد مقاومتي و رسانه و الگوي مصرف اقتصادي بود. فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي و ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز به ايراد نظر پرداختند. معاون وزير اقتصاد در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به حجم بزرگ دولتي‌بودن فضاي اقتصاد كشور تاكيد كرد: تا زماني كه دولت كوچك نشود و مديران دولتي تصدي‌هاي خود را واگذار نكنند، اقتصاد رشد نمي‌كند؛ اما خوشبختانه در دولت يازدهم فضا براي كوچك‌كردن بخش دولتي مساعد شده و اين بخش برنامه‌هاي جدي براي بهبود بخش خصوصي، افزايش واگذاري‌ها و تصدي‌هاي بخش خصوصي دارد. مسير توسعه كشور

ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه از سوي مقام معظم رهبري بر پايه سه محور اصلي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» در 80بند به‌اجرا درآمد. اين سياست‌ها در واقع حلقه تكميلي و نسخه اجرايي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي است كه بايد در قالب قانون برنامه ششم طراحي و در بودجه سالانه دولت اجرايي شود. سياست‌هاي كلي اصل 44، تقريبا بزرگ‌ترين طرح اقتصادي در جهان سوم و در سطح منطقه به‌شمار مي‌رود. اين سياست‌ها بنا بود اقتصاد ايران را از ناكارآمدي‌ها نجات دهد و مسير توسعه كشور را با حداكثر همواري، تامين و تضمين كند تا علاوه‌بر اين موضوع، بخش خصوصي بتواند پاي خود را جاي پاي بخش دولتي گذاشته و اقتصاد ايران را از دولتي‌بودن نجات دهد. با اجراي اين سياست‌ها، اقتصاد ايران با رهايي از وابستگي‌هاي سنتي به اقتصادي مقاوم در برابر تكانه‌هاي داخلي و بين‌المللي (همانند اقتصاد نفتي) تبديل مي‌شود.

هدف اصلي اين سياست‌ها اين است كه ايران در سطح ملي و بين‌المللي به‌تنهايي تماشاگر نبوده، بلكه به بازيگر اصلي و قدرتمند در عرصه تجارت و بازرگاني جهاني و توسعه پايدار ملي تبديل شود. همچنين براي تحقق اين امر، همه بازارهاي اقتصادي (پول، سرمايه، كار و كالا) بايد هوشياري خود را حفظ كرده و ضريب هوشمندي اقتصاد سياسي كه در سال‌هاي اخير افزايش يافته را نهادينه كند و شبكه ملي و كارآمد و دور از فساد را در سراسر كشور جاري كند. نوسازي نظام مديريت كشور، ايجاد تعهد اجرايي و پاسخگويي به دغدغه‌هاي مردمي به‌ويژه پنج دهك اول جمعيت ايران، توسعه اجراي طرح سهام عدالت و اثربخشي كامل آن، تقويت اتاق فكر و اطلاع‌رساني درباره اهميت و ارزش سياست‌هاي اجرايي دولت، تبيين نظام بومي براي اقتصاد ايران اسلامي، از مواردي هستند كه مي‌توانند به پيشبرد اين موارد درخصوص سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي كمك كنند. اقتصاد مقاومتي، دولتي نيست

به گزارش «تعادل»، اين اقتصادي كه به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود، مردم‌بنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ با اراده مردم، سرمايه مردم، حضور مردم تحقق پيدا مي‌كند، اما دولتي نيست. اما دولت به عنوان يك مسوول عمومي نظارت و هدايت مي‌كند.

ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني درباره اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد: عمده‌ترين آسيب از تك‌محصولي بودن اين است كه اقتصاد كشور با كاهش قيمت نفت يا فروش آن دچار نوسان مي‌شود. هرچند مديران بايد اقتصاد كشور را در برابر آسيب‌هاي بيروني مقاوم كنند، اما برخي از شوك‌ها ريشه داخلي دارد و بنابراين بايد براي خروج كشور از تك‌محصولي بودن، برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد. به‌دليل اينكه ايران يك كشور دولتي است، اگر اقتصاد در اختيار دولتي نامطلوب قرار گيرد، آن دولت راه انحرافي را در پيش گرفته و آن كشور را از رشد اقتصادي عقب مي‌اندازد. برهمين اساس در سايه اصل 44مقرر شد 80درصد تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شود. در دولت دهم خصوصي‌سازي به شكل رد ديون و بابت بدهي‌هاي دولت به طلبكاران انجام مي‌شد اما هم‌اكنون با روي كار آمدن دولت يازدهم فضا براي خصوصي‌سازي مساعد شده است. دولت به صورت گسترده‌يي در عرصه‌هاي اقتصادي فعال است و اين درحالي است كه يكي از الزامات اوليه اقتصاد مقاومتي، كاهش حضور دولت در اين عرصه‌هاست.

در همين راستا فرشاد مومني ادامه داد: در حال حاضر ايران از جنبه اقتصادي شرايط خطير و پيچيده‌يي را تجربه مي‌كند ولي يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ عرصه معرفتي برخورد سهل انگارانه با مفاهيم كليدي است، درحالي كه برخي از زبان‌شناسان، توسعه‌نيافتگي را برخورد سهل‌انگارانه با مفاهيم مي‌دانند. كشورهاي صنعتي در سال‌هاي گذشته با طيف وسيعي از شوك‌هاي برون‌زا مواجه شدند كه كنترل آن در درون سيستم‌هاي مالي امكان‌پذير نبود؛ البته اين يك واقعيت است كه شوك‌هاي برون‌زا همواره دربرگيرنده فرصت‌ها و تهديدها هستند، بنابراين شوك‌هاي برون‌زا به‌همان اندازه كه دربردارنده تهديدهاي جدي هستند دربردارنده فرصت‌هاي زيادي نيز هستند. اقتصاد ايران در ربع قرن گذشته با تدابير اقتصادي اداره شده و حتي رويكرد خودزني اقتصادي داشته و برهمين اساس غير از شوك‌هاي اقتصادي بيروني در زمينه اقتصاد، با بينش‌هاي ضدتوسعه‌يي و غلط وارداتي مواجه بوديم به‌طوري كه در اين شرايط راه نجات اقتصاد ايران را در شوك‌هاي درون‌زا جست‌وجو مي‌كردند. همچنين نرخ سود در سال 91با افزايش 10درصدي روبه‌رو شد، اين درحالي بود كه نرخ سود به بهانه رشد تورم افزايش يافت اما حال كه نرخ تورم به يك سوم كاهش يافته، اظهارنظرهاي متفاوتي درخصوص نرخ سود مي‌شود كه لازم است به اين موارد نيز توجه ويژه‌يي شود.

 نویسنده: گروه كلان مهشيد خيزان
طيب‌نيا: ارز، منبع درآمد دولت نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1394/6/25
طيب‌نيا: ارز، منبع درآمد دولت نيست


وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه نوسانات ارز نگران‌كننده نيست، گفت: ‌دولت هرگز به ارز به عنوان منبع تامين درآمد نگاه نمي‌كند، لذا در مورد ارز بر اساس صادرات، واردات و تراز تجاري و توليد تصميم‌گيري مي‌شود.  به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا در حاشيه كنفرانس بين‌المللي آهن و فولاد ايران در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با توجه به اينكه از نيمه سال گذشته قيمت نفت كاهش پيدا كرد و وضعيت ركود نيز متاثر از نرخ نفت است. در حال حاضر وضعيت ما با سال گذشته متفاوت است و با وجود همه محدوديت‌ها دولت سعي كرده با برنامه‌ريزي، سياست كاهش تورم و دستيابي به رونق اقتصادي را پي بگيرد و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده تغييرات شديدي در عرصه اقتصادي داشته باشيم.  وي در مورد وضعيت لايحه اصلاح نظام بانكي گفت: اين لايحه آماده است و تا دو هفته ديگر به مجلس مي‌رود.

طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم سه عنصر است، گفت: انجام سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند قوانين و مقررات مناسب، محيط اقتصاد كلان با ثبات كه داراي پيش‌بيني وضعيت اقتصادي باشد و وجود فضاي كسب‌وكار مناسب است تا كمترين هزينه‌هاي مبادلاتي بر فعالان اقتصادي تحميل شود.طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه هدف اصلي ما افزايش رقابت‌پذيري در صنايع متالوژي و فولاد است، تصريح كرد: با افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور و چشم‌اندازهاي مطلوبي كه امروز پديدار شده مي‌توان اميدوار بود كه تقاضا براي صنعت فولاد رو به گسترش باشد.  وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه معادن ايران به ويژه معادن سنگ‌آهن با برخورداري از عيار بالا و كيفيت مناسب يكي از ويژگي‌هاست كه با جذب فناوري‌هاي مطلوب باعث ارتقاي بازدهي صنعت مي‌شود. آنچه در راهبرد توسعه صنايع معدني حائز اهميت است، توجه به محيط‌زيست و در نظر گرفتن ميزان آلايندگي اين صنعت است.

وي با تاكيد بر اينكه انواع متفاوتي از الگوهاي قراردادي و مشاركتي مي‌تواند اتكاي صرف به منابع بانكي و فاينانس‌هاي محض را به الگوهاي داراي مزيت بيشتر تغيير دهد، گفت: مصرف انرژي سهم مهمي در صنايع متالوژي دارد. ما نمي‌خواهيم مشوق‌هاي قيمتي را براي انرژي در بخش فولاد به گونه‌يي تعريف كنيم كه با اعمال مشوق‌هاي قيمتي علامت غلط به سرمايه‌گذار دهيم. اين اعتقاد وجود دارد كه نبايد بهره‌وري مطلوب از اين ابزار به ويژه در شرايط رقابتي كنار گذاشته شود. لذا پيش از مشوق‌هاي قيمتي، ثبات قيمت براي بنگاه‌ حائز اهميت است. بر اين اساس حداكثر مراقبت را مي‌كنيم تا از جانب سياست‌هاي دولت نوسانات شديد قيمتي و تعيين‌كننده رخ ندهد.نویسنده:

  اخبار Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 براي تضمين سقف مصوبه شد
  ابالغ ردهذار سپ كرد
  هر مطرح «تعادل» با وگو گفت در بيمه اقتصاد استاد پناه يزدان احمد دكتر هر براي تضمين سقف دولت، هيات تصويب
  با غيربانكي اعتباري موسسات ها نك با در گذار
  سپرد شد. تعيين 1394 1393 هاي ال
  براي در وزيران هيات دولت، رساني الع اط پايگاه گزارش ‌ها
  به ستي كا جب جهت بيمه كميت حا مثلث كت حر
  عد جمهوري مركزي بانك پيشنهاد به 1394/5/18
  جلسه هشتم سي يكصد اصل استناد به ايران
  اسالمي بايد لذا يود افراد برخي در نااميدي دلسردي شمشيري| احسان بيمه| بانك
  گروه كرد: تصويب ايران اسالمي جمهوري اساسي
  قانون تا شود حاكم كارآمد نظارت نوعي ها پرداخ نحوه بر بررسي در پول المللي بين صندوق جهاني بانك يك هر در هگذار سپرد هر براي تضمين سقف
  1 شود. منجر اضافي هاي ينه هز ختها پردا كاهش به در بيمه كتهاي شر صنعت ضعف نقاط ها لش
  چا صندوق در غيربانكي اعتباري موسسات كها بان
  از ضعف نقطه چند آفريقا شمال خاورميانه
  منطقه 4931مبلغ 1393 هاي سا براي ها سپرد بيمه
  ضمانت بانك سازنده ارتباط كه اند رده الم اع شمرده بر را اصلي چالش
  و يشود. تعيين ريال (000ر000ر000ر1 ميليارد
  يك هاي چالش از ديگر يكي گفت: پناه يزدان صنعت كل ها كت شر مالي ضعيف دهي
  گزارش از اعتباري موسسات ها نك با
  2-استفاده از سازنده ارتباط از اطمينان موضوع اساسي مداخله نبود رقابتي، غير دولتي خهاي نر
  بيمه، به منوط هها سپرد ضمانت صندوق قانوني هاي فيت
  ظر محصوالت توزيع قواعد بيمه بانك بين رابطه بيمه، بانك سازنده ارتباط نبود بيمه، بازار در
  سريع تعيين هاي مهلت در مقرر عضويت حق كامل
  پرداخت هر است بازار عقاليي رفتار استانداردهاي با آنها نبود مشتري، از حمايت براي عملي سازوكار
  فقدان است. صندوق توسط
  شده اقتصاد علم هاي توصيه اقتصاد بازار قواعد چه قواعد نبود عموم، براي شفاف اطالعاتي هاي ساي وب نكها با نزد سپرده مصاديق موارد تشخيص
  - بيمه هاي گذاري سرمايه باشد توجه مورد بيشتر اضافي هاي خت پردا مشكالت ها، ورشكستگ
  براي اسالمي جمهوري مركزي بانك با اعتباري موسسات
  و صنعت توليد سرمايه بازار ها بانك با رابطه از بيمه يهاي نمايندگ كارگزاران به
  غيرقانوني اول معاون جهانگيري، اسحاق را مصوبه اين است.
  ايران مختلف هاي بخش به خدمات ارايه همچنين است. بيمه صنعت ضعف نقاط ترين
  مهم است. كرده ابالغ اجرا براي سجمهوري
  ريي مالي اقتصادي استانداردهاي تقويت اقتصادي، در بيمه اقتصاد استاد پنانه يزدا
  دكتراحمد اين در بود. خواهد بهتر و... بانكي يي بيمه با «تعادل»، با وگو گفت در كشور هاي
  دانشگاه مدرسه 63 ساخت در جهان ديگر كشورهاي تجربه از بايد زمينه منطقه در بيمه صنعت ماندگي عقب ابعاد به
  اشاره صنايع، سرمايه، بازار بيمه، بانك بين رابطه صنايع ساير بر آن اثر آفريقا شمال ملت
  خاورميانه بانك همكاري
  با آنها استانداردهاي ارتقاي مختلف هاي بورس بايد بيمه، صنعت مشكالت حل براي
  گفت: جاري ال در ملت بانك مدرسه 11 از برداري ره به
  با جمله از اقتصاد بخشهاي ساير تا كرد استفاده اقتصادي، هاي توصيه عملي علمي
  راهكارهاي در بانك اين مشاركت با شده احداث مدارس
  تعداد از حمايت در و... مختلف هاي بورس ها بانك (بيمه حاكميت مثلث شود ارايه يي سليقه
  نه رسيد. خواهد 36درسه به كشور
  سراسر كنند. همراهي آن هاي چالش كاهش بيمه هگران (بيم مردم تا شركه دانشگاه
  مركزي) به 51كالسه دبيرستان اين ملت، بانك گزارش
  به يها كاست جهت در راستا اين در هگذاران) بيم
  و عامليت به كه است مجهز كارگاه كتابخانه مشتري
  آزمايشگاه، از حمايت براي عملي سازوكار فقدان كنند.
  حركت پذيراي مهرماه اول از ملت، بانك به وابسته ملت
  بنياد بيمه، صنعت مشكالت از ديگر يكي افزود: وي مالي توسعه در بيمه صنعت افزود:
  وي بود. خواهد سنقر شهرستان آموزان
  دان كه است هايي لعمل دستورا ساختارها مقررات شرايط بهبود برخورد براي الزم ذيري اف انعطپ بيمه مالي ضعيف دهي گزارش نقشي كشورها اقتصاد در امنيت وايجاد
  اقتصادي پسرانه دبيرستان اين گزارش، اين
  براساس بندد. مشتري از حمايت در را بيمه دست عمال فضاي اتفاقات تغييرات تحوالت با مقابله در را از يكي را مالي ضعيف دهي زارش زدانپناه درست معني در بيمه چراكه دارد هده بع
  حساس ملت بانك اجتماعي هاي مسوولي انجام
  درراستاي مشكالتي با مشتري دليلي، هر به كه مواردي در زمان به شرايط بهبود براي نداردو اقتصاد خرد كالن خاورميانه منطقه در بيمه اساسي ضعف نقاط آثار كاهش ريسك pooling( تجميع با
  آن ارايه با بيمه صنعت با مدارس تجهيز نوسازي توسعه، سازمان مشاركت
  با خاطر به تواند نمي بيمه صنعت شود، مي مواجه اقدامات سريع مداخله نبود دارد نياز بيشتريي ضعف نقطه اين افزود: كرد معرفي آفريفا شمال زندگي، نامطلوب رخدادهاي از بسياري
  زيانبار گذاري قيمت
  نظام بيش كه شده احداث ريال 03ميليارد بر بالغ يي
  هزينه كند حمايت مشتري از خود ختگيرانه س مقررات لشها چا مشكالت ايجاد باعث مناسب، عملي اطالعات كسب راه سر بر عديده مشكالت اساسي، آن پوشش براي نياز مورد سرمايه ميزان واند
  ت رفتار بر ريسك بر
  مبتني بانك ازسوي آن تكميل ساخت هزينه سوم يك
  از برخي كه كنند مي مطرح را پرسش اين مشتريان لذا است. شده بيمه هاي خسار ها ينه هز رشد بيمهها همه براي مالي موقع به هماهنگ دقيق دهد. كاهش داري معن صورت به را ارتها
  خس اقتصاد صحنه
  بازيگران اين است، حاكي گزارش اين است. شده پرداخت
  ملت تواند مي دردي چه بيمه هاي شته يي بيمه خدمات هاي كت شر ضعف نقاط از ديگر يكي افزود: وي نتيجه در كرده ايجاد اتكايي هاي بيمه خصوص به تگذاري قيم نظام ارايه با يمه داد: ادامه وي اثرگذار اجتماع
  و كه است يي 11مدرسه از مدرسه نخستين
  دبيرستان كند. حل مشتري از هاي شركت است شركتي حاكميت ضعف بيمه به را اتكايي بيمه بيمه كتهاي شر براي ريزي برنامه اقتصاد صحنه بازيگران رفتار بر ريسك، بر
  مبتني در آنها به كه چرا
  است؛ 93لاس در ملت بانك ازسوي آنها ساخت در
  مشاركت اقتصاد وكار كسب فضاي تاثير تحت بيشتر بيمه است. كرده تبديل دشوار كاري جلوگيري در آنها به كه چرا است؛ اثرگذار
  اجتماع ميرساند كمك تصادفات از
  جلوگيري بانك دبيرستان گزارش، اين بر بنا است. شده
  تقبل شفاف اطالعاتي هاي سايت وب نبود هستند عمومي فرهنگ كالن، اقتصاد متغيرهاي آمار اطالعات بدون بيمه صنعت داد: ادامه وي صنعت طريق اين از يرساند كمك تصادفات
  از كارايي بيمه صنعت طريق اين از با همزمان كرمانشاه، استان سنقر شهرستان در عموم
  ملت براي بيشتر كتها شر عملكرد ها هزينه درآمدها ينهها، هز خسارت محاسبه ريزي، برنامه امكان ميبخشد. بهبود را اقتصادي وري بهره كارايي
  بيمه به ملت، بانك مديرعامل حضور با مدارس
  بازگشايي اطالعاتي هاي يت سا وب نبود گفت: پناه يزدان خود ريزي برنامه تا است اقتصاد فضاي تاثير تحت ميبخشد بهبود را اقتصادي وري بهره سودآور ههاي رشت در هگذاري سرماي مبالغ درآمد يك عنوان به گري بيمه داشت: اظهار
  وي رسيد. خواهد رهرداري
  به ديگر اساسي مشكالت از مردم عموم براي شفاف كتها. شر نظام چه هر داشت نخواهد را صنعتي توليدي براي بلندمدت افق يك با مالي گري
  واسطه موفق زمينه اين در مراكش اردن البته است غير دولتي هاي نرخ خاطر به گران بيمه برخي باشد، داشته بهتري موقع به سريع متمركز، آماري بيمهگر هاي شركت شود مي موجب گذاري،
  سرمايه العرساني اط تها ساي وب كه صورتي در ودهاند. بيمه غيرقانوني اضافي هاي پرداخت آزادي بيمه مديران بيمه تهاي شرك است رقابتي را گيري تصميم عمل سرعت واكنش امكان نقش ريسك كاراي مديريت ها روژه تامين
  در هاي تراكن ٨3درصدي
  رشد با مردم شد خواهد مردم تشويق باعث باشد قوي اساسي مشكالت از ديگر يكي داد: ادامه وي هاي نر لذا ندارند بيمه هاي نرخ تعيين براي عمل كرد. خواهد تقويت به بيمه بازار صنعت سرانجام باشند. داشته صادرات
  مهمي بانك فروش هاي
  پايان كار زندگي در خطر ريسك شهاي پوش از اطالع آفريقا، شمال خاورميانه در بيمه هاي كت شر ثابت درآمدها كه شود باعث رقابتي، غير دولتي كشور مالي نظام شهاي بخ ساير در كارايي
  افزايش يي بيم خدمات از آينده، از نگراني كاهش خود مبادله ينههاي هز بيمه، ساختار كارايي عدم تورم، ها هزين رشد دليل به حال عين در اما بماند رقابتي غير دولتي هاي رخ از ذاريها سرماي سرمايه بازار ان به
  همچون پايانه ههاي دستگا بانكي كنشهاي ترا تعداد
  مجموع كرد. خواهند استفاده بيشتر قانون يا مقررات نارسايي نتها را پنهان است. افزايش روبه بيمه هاي شرك بر فشار كافي الزم اجرايي قدرت نبود كرد: تاكيد وي طريق از هها وثيق ارزش مورد در اموال بيمه
  طريق در ايران صادرات بانك هاي اب حس به متصل
  فروش مانند اجباري هاي بيمه سهم باالبودن دليل باعث مختلف داليل به كه است يي ويژه صتهاي فر بيمه قرارداد شرايط طبق ارت خس مطالبه براي هاي كمك اعتبارات ضمانت به ها خسارت
  كاهش در مشابه زماني مقطع به نسبت الجاري س
  مردادماه اثر به هنوز مردم كه است مهم نكته اين ثالث شخص بيمه براي را ههايي هزين شده دهيي سوءاستفاده سريع مداخله نبود ثالث شخص هاي بيمه مورد در ها بيمه حق سطح ميكند.
  شاياني يدهد. نشان را رشد درصد 38 قبل
  سال در ردهند. نك توجه زندگي ديگر امور در بيمه اهميت يكند ايجاد افراد برخي براي ادههايي سوءاستف عمده محورهاي از ديگر يكي گفت: پناه يزدان است اساسي هاي لش چا از يكي نيز نقليه وسايل نكول هاي ريسك تقليل افزود: پناه
  يزدان اين ايران، صادرات بانك عمومي روابط گزارش
  به باالي حمايت شود بيشتر العرساني اط اگر كه حالي بيمه، نمايندگان برخي غيرقانوني اقدامات باعث منطقه در بيمه صنعت ضعف نقاط لشها چا دولتي هاي رخ دستوري، هاي سياس دليل به مديريت همان نحوي به كه بيمه در
  واخواست ابزارهاي به مردم دسترسي سطح افزايش درراستاي
  بانك بيمه مانند ديگر خدمات از قطعا كنند درك را بيمه طريق از يشود ها بيمهشد كارگزاران برخي جهاني بانك نظر مورد كه آفريقا شمال خاورميانه مانند ها بيمه برخي شدن اجباري قانون رقابتي، غير ارزشمندي هاي كم دهي وام به است،
  ريسك هوا، آلودگي ترافيك هها، هزين كاهش بانكي
  نوين كرد. خواهند استقبال هگذاري سرماي زندگي عمر اضافي هاي ينه هز دوطرف، بين همكاري نوعي سريع مداخله فقدان است، بوده نالملل بي صندوق بيمهها حق افزايش براي مقاومت ثالث، شخص كه دارند آن از حكايت تحقيقات خالصه كند؛
  مي آمارهاي است. داده قرار اولويت در را ابزارها اين
  توسعه برخي ضعف كند تحميل بيمه صنعت به كل گران بيمه سطح در مناسب عملي اقدامات برخي در است. كرده ايجاد را بسياري مشكالت كشورها پايدار بلندمدت رشد در بيمه
  بخش هاي تراكن تعداد كه است آن از حاكي ها
  عملكردي ورشكستگي براي قواعد نبود موارد همه به رسيدگي امكان نظارتي، صهاي شاخ مديران بيمه صنعت كل است بيمه صنعت تها، خسار ها هزينه افزايش باوجود نيز ها ته رش دارد. يستهيي شا
  سهم در بانك اين هاي حسا به متصل فروش هاي نه
  پايا در يها ورشكستگ براي قواعد نبود افزود: وي يكند. نم فراهم را مناسبي عملي اقدامات كه نيستند قادر كتها، شر دارد وجود بيم حق رشد براي بسياري
  مقاومت مشابه زماني مقطع به نسبت رشد درصد 38 ماه
  مرداد راه سر بر قانوني محدوديت ناظر مقام دست موقع، به هاي نظار سختگيرانه، مقررات برخي اصالح گونه هر كنند ريزي برنام سرعت با را تها خسار درمان، بيمه مانند هايي رشته در نتيجه در خاورميانه منطقه كشورهاي بيمه صنعت شده ياد گزارش همچنين يدهند. نشان را 93لاس
  در يكي ورشكستگي شرايط در هگذاران، بيم از حمايت نوع اين تاحدودي تواند و... موردي هاي بازرس صورت كندي به تدريج به تحول، بهبود تغيير نتيجه در است رفته باالتر ها بيمه حق از ينهها هز ابعاد در كل در بيمه صنعت كرد: تصريح
  وي سيستم هاي كنش ترا كل تعداد درصدي 15 رشد
  بيانگر شمال خاورميانه منطقه در بيمه هاي لش چا از ديگر نماينده شده بيمه بين را نامناسب غيرقانوني رابطه كه نيست درحدي بيمه مديران كالم نفوذ يگيرد در خود درآمدهاي ساير از بايد بيمه اي شرك يي عمده هاي كاست از نظارت، بعد از جمله از
  گوناگوني در مشابه مقطع به نسبت الجاري ماه مرداد در
  سپهر بسيار شرايط با ارتباط در اگر كه حالي در آفريقاست. هاي خت پرا سهم صورت، هر در اما كند كنترل بيمه اقتصاد متولي نهادهاي دولت قانونگذار، نظر بتواند بيمه هاي ينه هز كرده برداشت ديگر، تههاي رش پول المللي بي صندوق جهاني بانك است رنج
  در استقبال از حاكي رشد ميزان اين كه است قبل
  سال وجود حمايتي راهكار يها، ورشكستگ مالي سخت انتشار است توجهي قابل رقم غيرقانوني اضافي موقع به تا كند جلب را بيمه عملكرد بر نظارت كنند. تامين را و... درمان ضعف نقاط اصلي محورهاي مشترك تحقيقي
  در است گفتني است. بانك اين نوين خدمات از مردم
  بيشتر يشود. بيمه به مردم تشويق باعث باشد داشته نارضايتي باعث نيز هها سوءاستفاد نوع اين اخبار صنعت ديگر، عبارت به كنند. حل را ها چالش بتوانند خسارت پرداخت مالي ناتواني علل افزود: وي هند. كرد فهرست را منطقه بيمه صنعت
  مشترك حدود ميانگين با اينترنتي مشتري 144هزار با بانك
  اين تعداد 12درصدي، رشد با ماه در تراكنش 11يليون
  م متصل (كارتخوان) فروش پايانه دستگاه 265
  014هزار 44ميليون حدود با ايران صادرات بانك ابهاي حس
  به طيبنيا: علي هاي ارت انواع ٧4ميليون حدود صدور ماه در
  تراكنش كشور خصوصي بانك ترين بزرگ عنوان به هستيم
  الكترونيك تسهيالت اعطاي دنبال ركود از خروج
  براي دارد. نوين بانكداري ترويج در بسزايي
  نقش هدايت ساختمان بخش سمت به بايد بانكي منابع همچنين تقاضا مناسب، هاي سياس اتخاذ با بايد ركود از خروج براي مناسب، هاي سياس اتخاذ با بايد ركود از خروج
  براي صندوق همكاري تفاهمنامه
  امضاي هاي اده نه براي طبعا كند پيدا رونق ساختمان بخش اگر شود. را صادرات بايد ديگر ازسوي داد. افزايش را كشور داخل در صادرات بايد ديگر ازسوي داد. افزايش را كشور داخل در
  تقاضا نيز ركود از خروج در ود ايجاد تقاضا ساختمان توليد در تقاضاست ايجاد شيوه يك نيز آن كه كنيم تشويق هم در تقاضاست ايجاد شيوه يك نيز آن كه كنيم تشويق هم سرمايه
  را بانك هنر
  اعتباري است. موثر بسيار دارد. هم ارزآوري كند، نم ايجاد تورمي كه حال عين دارد. هم ارزآوري كند، نم ايجاد تورمي كه حال
  عين صندوق مشترك هاي همكاري
  تفاهمنامه بخشي اينكه به توجه با كه سوال اين به پاسخ در نيا طيب نظام نقش اينكه بر مبني ديگر سوالي به پاسخ در وي بيان به ايلنا با تگو گفو در دارايي اقتصادي امور
  وزير سهشنبه روز سرمايه بانك هنر
  اعتباري در وقبگيران حق خريد قدرت كاهش دليل به تقاضا كاهش از درحال كرد: اظهار چيست؟ ركود از خروج سياست در بانكي پرداخت اقتصاد وزارت ركود از خروج سياس ابعاد
  برخي خليل غالمرضا توسط ماه شهريور وچهارم ت
  بيس افزايش طريق از خريد قدرت افزايش است، گذشته هاي ال قصد ركود از خروج براي دولت كه ديگري سياست حاضر يدهد نشان مركزي بانك آمار كه سوال اين به پاسخ در
  و خيراله هنر اعتباري صندوق مديرعامل
  ارجمندي شود. منجر بازار در تقاضا افزايش به يد وامن هت دستمزدها خريد براي تسهيالت اعطاي كند، دنبال جدي صورت به دارد تامين به بانكي تسهيالت درصد 65 امسال ابتدايي 4ماهه
  در شد. منعقد سرمايه بانك مديرعامل
  بيرانوند آن گفت: دارد؟ دستمزدها افزايش براي سياستي دولت آيا اقتصاد در تقاضا بتوانيم كه است بادوام مصرفي كاالهاي است، يافته اختصاص اقتصادي هاي اه بنگ گردش در
  سرمايه هنر، اعتباري صندوق عمومي روابط گزارش
  به نيمه در اينكه به توجه با دارد را خودش جايگاه طبيعتا ضر حا درحال كه مشكالتي از يكي كنيم. تحريك را كشور به گردش» در سرمايه «تامين قالب در تسهيالت پرداخت
  آيا اقتصادي مشاور ارجمندي خليل غالمرضا
  دكتر مورد اين در بحث براي مناسبي زمان اكنون داريم، قرار سال هستند توليد درحال ما توليدي هاي اه بنگ كه است اين داريم يترين منطق گفت: است؟ كافي ركود از خروج براي
  تنهايي هنر اعتباري صندوق مديرعامل ارشاد
  وزير سال دستمزد تعيين هنگام بعد سال ابتداي از قطعا نيست. تسهيالت بايد ندارند. را محصوالتشان فروش امكان اما گردش در سرمايه كه است همين فعلي شرايط در
  كار براي سرمايه بانك مديرعامل بيرانوند خيراله
  و شد. خواهد اتخاذ نيز خصوص اين در مناسب تصميم آينده كنيم هدايت بادوام مصرفي كاالهاي خريد سوي به را بانكي شود. برطرف هها بنگا منابع كمبود مشكل تا كنيم
  پرداخت هاي زمينه در مابين في هاي همكاري
  گسترش هاي برنامه اطالعات آوري فن يي، بيمه
  بانكي، نويسندگان هنرمندان، از حمايت با ت‌
  مرتبط تسهيال شد تما قيمت هش كا قبلي‌ ‌ها شت بر فه ضا يمه جر نر سطح‌ ين ‌ت لي عا لبر بيمه
  ‌ نيز خالق اقتصاد تقويت روزنامهنگاران
  و هاي پروژه در مشترك رمايهگذاري س قانوني
  همكاري سپرده نرخ‌ كاهش‌ پي‌ در‌ فت يا هش كا گرفت قرار‌ مالي‌ ي‌ كردند.
  توانگر امضا همكاري تفاهمنامه
  اقتصادي، سپرده از بخشي آزادسازي اينكه بر تاكيد با اقتصادنوين بانك مديرعامل قبلي هاي برداشت اضافه جريمه نرخ كاهش از بانكي شبكه در آگاه مقام يك سال البرز بيمه شركت ايران، اسالمي جمهوري مركزي بيمه اعالم
  براساس هزينه قانوني سپرده فعلي نرخ گفت: است، تاثيرگذار پولي پايه ميزان بر قانوني كه خصوصي هاي بانك گفت: داد خبر چهاري چهل اصل دولتي هاي بانك گرفت. قرار بيمه هاي شركت مالي توانگري سطح باالترين در نيز 1393
  سكه دالر قيمت
  افت توليد مسير در شده آزاد منابع بايد داده افزايش را تسهيالت پول شده تمام شدند، مشخص زماني دوره در مركزي بانك به خود بدهي بازپرداخت به متعهد مركزي، بيمه اعالم براساس البرز، بيمه بينالملل عمومي روابط گزارش
  به هر نرخ سكه ارز بازار ص|رافان مه بي بانك
  گروه شود. هزينه توليدي واحدهاي گردش در سرمايه بخش بود. خواهد بانكي بين بازار در سود نرخ معادل آنها برداشت اضافه جريمه نرخ توانگري نسبت دارد. قرار مطلوب وضعيت توانگري يك سطح در البرز
  بيمه هزار افت تومان با شنبه روز در را امريكا
  دالر سپرده گفت: معتمدي حسن اقتصادنوين، بانك عمومي روابط گزارش به مركزي بانك كرد: اظهار فارس با گفتوگو در بانكي شبكه در آگاه مقام يك است. بيشتر 001درصد برابر يك سطح
  مالي جديد طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر ومان ٧4 ت5
  مركزي بانك نزد نقدينگي حجم كننده كنترل فاكتورهاي از يكي عنوان به قانوني دولتي هاي بانك برداشت اضافه جريمه نرخ ها، بانك مالي تنگناي كاهش براي كه هستند هايي شركت مالي، توانگري داراي هاي شركت گزارش، اين
  بنابر 019هزار دوشنبه روز به نسبت افت 005تومان با
  را ها بانك دراختيار مركزي بانك پرقدرت منابع از آن آزادسازي با كه شده ذخيره داد. كاهش را چهاري چهل اصل برخوردارند. كافي توانايي از گزاران بيمه مقابل در خود تعهدات ايفاي
  براي كردند. تعيين
  005تومان قانوني سپرده نرخ كاهش داد: ادامه او گرفت. خواهد قرار تسهيالت ارائه براي بانك منابع از تكليفي تسهيالت پرداخت براي اغلب ها بانك اين افزود: وي توانست نيز 1391 1392 سال در البرز بيمه است حاكي گزارش
  اين هزار س افت تومان 10 با آزاد بازار در نيز يورو
  هر رشد بر درنهايت كه بود خواهد تاثيرگذار نيز پولي فزاينده ضريب بر تدريج به 2ماده تبصره اجراي راستاي در مركزي بانك بودند كرده برداشت مركزي كند. كسب بيمه هاي كت شر بين در را مالي توانگري يك
  سطح 5هزار افزايش 34تومان با نيز پوند هر ومان 960
  ت شده تمام نرخ قانوني، سپرده اينكه بر تاكيد با وي داشت. خواهد تاثير نقدينگي به را ها بانك اين برداشت اضافه اعتبار پول شوراي ماه ارديبهشت مصوبه بيمه موسسات مالي توانگري بيمه عالي شورالي 69 شماره نامه آيين
  بنابر خورد. قيمت
  053تومان بانك آنكه دليل به كرد: بيان دهد، مي افزايش 3درصد تا 5.2 را بانكها در پول كرد. تبديل اعتباري خط به بيمهگر مالي توانگري سطح باالترين يك سطح كه است سطح
  داراي جديد طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه
  هر منابع قيمت كند، نمي پرداخت را يي هزينه قانوني سپرده با رابطه در مركزي مركزي بانك از برداشت اضافه جريمه نرخ اينكه به اشاره با آگاه مقام اين يآيد.
  شمار 019هزار كدام هر قيمت به افت تومان 500 با
  قديم افزايش را مشتريان براي شده تمام هزينه درنهايت كه يابد مي افزايش ها بانك بانك به بانكها اين بدهي جريمه نرخ اقدام اين با كرد: تصريح است، درصد 34 مركزي بيمه مالي، توانگري آييننامه اجراي راستاي در اساس همين
  بر شدند. قيمت تعيين تومان 500
  منابع اگر فعلي شرايط در كرد: خاطرنشان اقتصادنوين، بانك مديرعامل دهد. مي بود. خواهد درصد) 15 تا 12( دوره همان در تكليفي تسهيالت معادل مركزي بيمهگزاران هموطنان عموم به بيمه، هاي شركت توانگري سطوح اعالم
  با قيمت تغيير بدون آزادي بهار سكه نيم هر
  نرخ واحدهاي سمت به قانوني سپرده آزادسازي درنتيجه بانكها نقدينگي افزايش خصوصي هاي بانك قبلي برداشت اضافه جريمه نرخ كاهش از همچنين وي بيمه سوي از كه بيمه هاي كت شر مالي توانگري سطح به است كرده
  توصيه 552هزار ديروز مانند نيز سكه ربع هر تومان زار 463
  ه اثر كاالها عرضه افزايش با شود داده سوق گردش در سرمايه بخش توليدي به متعهد كه خصوصي هاي بانك مركزي، بانك تصميم با گفت: داد خبر خود بيمهگر انتخاب اصلي معيار عنوان به شده اطالعرساني تاييد
  مركزي شد. فروخته
  تومان يافتن سوق با صورت اين غير در اما بود، خواهد اندك بسيار آزادسازي تورمي نرخ شدند، مشخص زماني دوره در مركزي بانك به خود بدهي بازپرداخت هر خدمات گستره فعاليت سابقه به توجه از حال عين در كرده
  توجه 0٧1هزار ديروز همانند گرمي يك سكه
  هر خواهد همراه به را تورم مصرفي وارداتي كاالهاي سمت به شده آزاد منابع كه بود خواهد بانكي بين بازار در سود نرخ معادل شان برداشت اضافه جريمه غفلت بيمه هاي كت شر در خسارت پرداخت رسيدگي نحوه بيمه
  شركت 002تومان 39هزار 81عيار طالي گرم هر
  تومان مركزي بانك ازسوي حتم طور به قانوني سپرده منابع از بخشي گفت: او داشت. جريمه نرخ كرد: تاكيد آگاه مقام اين است. درصد 26 تا 25 حدود هماكنون از را خود سرمايه 1392 سال در البرز بيمه شركت گزارش، اين براساس
  نكنند. شد.
  خريدوفروش آزاد منابع از بخش اين كه شد خواهد كسر نهاد اين به ها بانك بدهي عنوان به مركزي بانك از يي موسسه يا بانك اگر است 43درصد همچنان برداشت اضافه ترتيب بدين داد افزايش ريال ميليارد 600 3هزار به ريال 006ميليارد
  مبلغ روز به نسبت افت دالر يك با نيز طال اونس داشت.
  هر نخواهد تاثيري تورم نقدينگي در شده يشود. 43درصد نرخ مشمول كند برداشت شد. تبديل سرمايه لحاظ از كشور خصوصي بيمه شركت ترين بزرگ شد.
  به تگذاري قيم دالر 110٧
  دوشنبه تعادل سپهوند عكس:حجت
عدم حركت مثلث حاكميت بيمه در جهت جبران كاستي‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1394/6/25
عدم حركت مثلث حاكميت بيمه در جهت جبران كاستي‌ها
دكتر احمد يزدان‌پناه استاد اقتصاد بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

 بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در بررسي چالش‌ها و نقاط ضعف صنعت و شركت‌هاي بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا چند نقطه ضعف و چالش اصلي را بر شمرده و اعلام كرده‌اند كه گزارش‌دهي ضعيف مالي شركت‌ها و كل صنعت بيمه، نرخ‌هاي دولتي و غير رقابتي، نبود مداخله سريع در بازار بيمه، نبود ارتباط سازنده بانك و بيمه، فقدان سازوكار عملي براي حمايت از مشتري، نبود وب‌سايت‌هاي اطلاعاتي شفاف براي عموم، نبود قواعد براي ورشكستگي‌ها، مشكلات پرداخت‌هاي اضافي و غيرقانوني به كارگزاران و نمايندگي‌هاي بيمه از مهم‌ترين نقاط ضعف صنعت بيمه است.

دكتراحمد يزدان‌پناه استاد اقتصاد بيمه در دانشگاه‌هاي كشور در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به ابعاد عقب‌ماندگي صنعت بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و اثر آن بر ساير صنايع گفت: براي حل مشكلات صنعت بيمه، بايد راهكارهاي علمي و عملي و توصيه‌هاي اقتصادي، نه سليقه‌يي ارايه شود و مثلث حاكميت (بيمه مركزي) دانشگاه و شركت‌ها و مردم (بيمه‌گران و بيمه‌گذاران) در اين راستا در جهت كاستي‌ها حركت كنند.

وي افزود: صنعت بيمه در توسعه مالي و اقتصادي وايجاد امنيت در اقتصاد كشورها نقشي حساس به‌عهده دارد چراكه بيمه در معني درست آن با تجميع (pooling) ريسك و كاهش آثار زيانبار بسياري از رخدادهاي نامطلوب زندگي، مي‌تواند ميزان سرمايه مورد نياز براي پوشش آن خسارت‌ها را به صورت معني‌داري كاهش دهد.

 وي ادامه داد: ‌بيمه با ارايه نظام قيمت‌گذاري مبتني بر ريسك، بر رفتار بازيگران صحنه اقتصاد و اجتماع اثرگذار است؛ چرا كه به آنها در جلوگيري از تصادفات كمك مي‌رساند و از اين طريق صنعت بيمه كارايي و بهره‌وري اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

وي اظهار داشت: بيمه‌گري به عنوان يك واسطه‌گري مالي با يك افق بلندمدت براي سرمايه‌گذاري، موجب مي‌شود شركت‌هاي بيمه‌گر در تامين پروژه‌ها و مديريت كاراي ريسك نقش مهمي داشته باشند. سرانجام صنعت و بازار بيمه به افزايش كارايي در ساير بخش‌هاي نظام مالي كشور همچون بانك‌ها و بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري‌ها از طريق بيمه اموال در مورد ارزش وثيقه‌ها و از طريق كاهش خسارت‌ها به ضمانت اعتبارات كمك‌هاي شاياني مي‌كند.

يزدان‌پناه افزود: تقليل ريسك‌هاي نكول و واخواست در بيمه كه به‌نحوي همان مديريت ريسك است، به وام‌دهي كمك‌هاي ارزشمندي مي‌كند؛ خلاصه تحقيقات حكايت از آن دارند كه بخش بيمه در رشد بلندمدت و پايدار كشورها سهم شايسته‌يي دارد. صنعت بيمه كشورهاي منطقه خاورميانه

وي تصريح كرد: صنعت بيمه در كل در ابعاد گوناگوني از جمله از بعد نظارت، از كاستي‌هاي عمده‌يي در رنج است و بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در تحقيقي مشترك محورهاي اصلي و نقاط ضعف مشترك صنعت بيمه منطقه را فهرست كرده‌اند.

  گزارش‌دهي ضعيف مالي

يزدان‌پناه گزارش‌دهي ضعيف مالي را يكي از نقاط ضعف اساسي بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريفا معرفي كرد و افزود: اين نقطه ضعف اساسي، مشكلات عديده بر سر راه كسب اطلاعات دقيق و هماهنگ و به موقع مالي براي همه بيمه‌ها به خصوص بيمه‌هاي اتكايي ايجاد كرده و در نتيجه برنامه‌ريزي براي شركت‌هاي بيمه و بيمه اتكايي را به كاري دشوار تبديل كرده است.

وي ادامه داد: صنعت بيمه بدون اطلاعات و آمار امكان برنامه‌ريزي، محاسبه خسارت و هزينه‌ها، درآمد و مبالغ سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي سودآور و توليدي و صنعتي را نخواهد داشت و هر چه نظام آماري متمركز، سريع و به موقع بهتري داشته باشد، امكان واكنش و سرعت عمل و تصميم‌گيري را تقويت خواهد كرد. نرخ‌هاي دولتي و غير رقابتي

وي تاكيد كرد: نبود قدرت اجرايي لازم و كافي براي مطالبه خسارت‌ها طبق شرايط قرارداد بيمه و سطح حق بيمه‌ها در مورد بيمه‌هاي شخص ثالث و وسايل نقليه نيز يكي از چالش‌هاي اساسي است و به دليل سياست‌هاي دستوري، نرخ‌هاي دولتي و غير رقابتي، قانون اجباري شدن برخي بيمه‌ها مانند شخص ثالث، و مقاومت براي افزايش حق بيمه‌ها مشكلات بسياري را ايجاد كرده است. در برخي رشته‌ها نيز باوجود افزايش هزينه‌ها و خسارت‌ها، مقاومت بسياري براي رشد حق بيمه‌ها وجود دارد و در نتيجه در رشته‌هايي مانند بيمه درمان، خسارت‌ها و هزينه‌ها از حق بيمه‌ها بالاتر رفته است و در نتيجه شركت‌هاي بيمه بايد از ساير درآمدهاي خود در رشته‌هاي ديگر، برداشت كرده و هزينه‌هاي بيمه درمان و... را تامين كنند.

وي افزود: علل ناتواني مالي پرداخت خسارت برخي بيمه‌گران به خاطر نرخ‌هاي دولتي و غير رقابتي است و شركت‌هاي بيمه و مديران بيمه آزادي عمل براي تعيين نرخ‌هاي بيمه ندارند و لذا نرخ‌هاي دولتي و غير رقابتي، باعث مي‌شود كه درآمدها ثابت بماند اما در عين حال به دليل رشد هزينه‌ها و تورم، فشار بر شركت‌هاي بيمه روبه افزايش است. نبود مداخله سريع

يزدان‌پناه گفت: يكي ديگر از محورهاي عمده چالش‌ها و نقاط‌ضعف صنعت بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه مورد نظر بانك جهاني و صندوق بين‌الملل بوده است، فقدان مداخله سريع و اقدامات عملي مناسب در سطح بيمه‌گران و كل صنعت بيمه است و كل صنعت بيمه و مديران و شركت‌ها، قادر نيستند كه اقدامات عملي مناسبي را با سرعت برنامه‌ريزي كنند و هر گونه اصلاح و تغيير و بهبود و تحول، به تدريج و به كندي صورت مي‌گيرد و نفوذ كلام مديران بيمه درحدي نيست كه بتواند نظر قانونگذار، دولت و نهادهاي متولي اقتصاد و نظارت بر عملكرد بيمه را جلب كند تا به موقع بتوانند چالش‌ها را حل كنند. به عبارت ديگر، صنعت بيمه انعطاف‌پذيري لازم براي برخورد و بهبود شرايط را در مقابله با تحولات و تغييرات و اتفاقات فضاي كلان و خرد اقتصاد نداردو براي بهبود شرايط به زمان بيشتريي نياز دارد و نبود مداخله سريع و اقدامات عملي مناسب، باعث ايجاد مشكلات و چالش‌ها و رشد هزينه‌ها و خسارت‌هاي بيمه شده است.

وي افزود: يكي ديگر از نقاط‌ضعف شركت‌هاي بيمه ضعف حاكميت شركتي است و شركت‌هاي بيمه بيشتر تحت تاثير فضاي كسب‌وكار اقتصاد و متغيرهاي اقتصاد كلان، فرهنگ عمومي هستند و درآمد‌ها و هزينه‌ها و عملكرد شركت‌ها بيشتر تحت تاثير فضاي اقتصاد است تا برنامه‌ريزي خود شركت‌ها. پرداخت‌هاي اضافي و غيرقانوني بيمه

وي ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات اساسي شركت‌هاي بيمه در خاورميانه و شمال آفريقا، عدم كارايي ساختار بيمه، هزينه‌هاي مبادله و پنهان و رانت‌ها و نارسايي مقررات يا قانون و فرصت‌هاي ويژه‌يي است كه به دلايل مختلف باعث سوءاستفاده عده‌يي شده و هزينه‌هايي را براي بيمه و سوءاستفاده‌هايي براي برخي افراد ايجاد مي‌كند و باعث اقدامات غيرقانوني برخي نمايندگان بيمه، برخي كارگزاران و بيمه‌شده‌ها مي‌شود و از طريق نوعي همكاري بين دوطرف، هزينه‌هاي اضافي به صنعت بيمه تحميل مي‌كند و ضعف برخي شاخص‌هاي نظارتي، امكان رسيدگي به همه موارد را فراهم نمي‌كند.

برخي مقررات سخت‌گيرانه، نظارت‌هاي به موقع، بازرسي‌هاي موردي و... مي‌تواند تاحدودي اين نوع رابطه غيرقانوني و نامناسب را بين بيمه شده و نماينده بيمه كنترل كند اما در هر صورت، سهم پراخت‌هاي اضافي و غيرقانوني رقم قابل توجهي است و انتشار اخبار اين نوع سوءاستفاده‌ها نيز باعث نارضايتي و دلسردي و نااميدي در برخي افراد مي‌شود و لذا بايد بر نحوه پرداخت‌ها نوعي نظارت كارآمد حاكم شود تا به كاهش پرداخت‌ها و هزينه‌هاي اضافي منجر شود. ارتباط سازنده بانك و بيمه

يزدان‌پناه گفت: يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي موضوع اطمينان از ارتباط سازنده از رابطه بين بانك و بيمه و قواعد توزيع محصولات آنها با استانداردهاي رفتار عقلايي بازار است و هر چه قواعد بازار و اقتصاد و توصيه‌هاي علم اقتصاد بيشتر مورد توجه باشد سرمايه‌گذاري‌هاي بيمه و رابطه با بانك‌ها و بازار سرمايه و توليد و صنعت و همچنين ارايه خدمات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تقويت استانداردهاي اقتصادي و مالي و بيمه‌يي و بانكي و... بهتر خواهد بود. در اين زمينه بايد از تجربه كشورهاي ديگر جهان در رابطه بين بانك و بيمه، بازار سرمايه، صنايع، بورس‌هاي مختلف و ارتقاي استانداردهاي آنها استفاده كرد تا ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله بانك‌ها و بورس‌هاي مختلف و... در حمايت از بيمه و كاهش چالش‌هاي آن همراهي كنند.  فقدان سازوكار عملي براي حمايت از مشتري

وي افزود: يكي ديگر از مشكلات صنعت بيمه، مقررات و ساختارها و دستورالعمل‌هايي است كه عملا دست بيمه را در حمايت از مشتري مي‌بندد.

در مواردي كه به هر دليلي، مشتري با مشكلاتي مواجه مي‌شود، صنعت بيمه نمي‌تواند به خاطر مقررات سخت‌گيرانه خود از مشتري حمايت كند لذا مشتريان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه برخي خدمات بيمه‌يي و رشته‌هاي بيمه چه دردي مي‌تواند از مشتري حل كند.

 

 نبود وب‌سايت‌هاي اطلاعاتي شفاف براي عموم

يزدان‌پناه گفت: نبود وب‌سايت‌هاي اطلاعاتي شفاف براي عموم مردم از مشكلات اساسي ديگر است و البته اردن و مراكش در اين زمينه موفق بوده‌اند. در صورتي كه وب‌سايت‌ها و اطلاع‌رساني قوي باشد باعث تشويق مردم خواهد شد و مردم با اطلاع از پوشش‌هاي ريسك و خطر در زندگي و كار خود و كاهش نگراني از آينده، از خدمات بيمه‌يي بيشتر استفاده خواهند كرد.

دليل بالابودن سهم بيمه‌هاي اجباري مانند شخص ثالث اين نكته مهم است كه مردم هنوز به اثر و اهميت بيمه در امور ديگر زندگي توجه نكرده‌اند. در حالي كه اگر اطلاع‌رساني بيشتر شود و حمايت بالاي بيمه را درك كنند قطعا از خدمات ديگر مانند بيمه عمر و زندگي و سرمايه‌گذاري استقبال خواهند كرد. نبود قواعد براي ورشكستگي‌ها

وي افزود: نبود قواعد براي ورشكستگي‌ها در دست مقام ناظر و محدوديت قانوني بر سر راه حمايت از بيمه‌گذاران، در شرايط ورشكستگي يكي ديگر از چالش‌هاي بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. در حالي كه اگر در ارتباط با شرايط بسيار سخت مالي و ورشكستگي‌ها، راهكار حمايتي وجود داشته باشد باعث تشويق مردم به بيمه مي‌شود.

 نویسنده:
براي خروج از ركود به‌دنبال اعطاي تسهيلات هستيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1394/6/25
براي خروج از ركود به‌دنبال اعطاي تسهيلات هستيم
علي طيب‌نيا:


براي خروج از ركود بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، تقاضا در داخل كشور را افزايش داد. ازسوي ديگر بايد صادرات را هم تشويق كنيم كه آن نيز يك شيوه ايجاد تقاضاست و در عين حال كه تورمي ايجاد نمي‌كند، ارزآوري هم دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با ايلنا به بيان برخي ابعاد سياست‌ خروج از ركود وزارت اقتصاد پرداخت و در پاسخ به اين سوال كه آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد در 4ماهه ابتدايي امسال 65درصد تسهيلات بانكي به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص يافته است، آيا پرداخت تسهيلات در قالب «تامين سرمايه در گردش» به تنهايي براي خروج از ركود كافي است؟ گفت: منطقي‌ترين كار در شرايط فعلي همين است كه سرمايه در گردش پرداخت كنيم تا مشكل كمبود منابع بنگاه‌ها برطرف شود. براي خروج از ركود بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، تقاضا در داخل كشور را افزايش داد. ازسوي ديگر بايد صادرات را هم تشويق كنيم كه آن نيز يك شيوه ايجاد تقاضاست و در عين حال كه تورمي ايجاد نمي‌كند، ارزآوري هم دارد.

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه نقش نظام بانكي در سياست خروج از ركود چيست؟ اظهار كرد: درحال حاضر سياست ديگري كه دولت براي خروج از ركود قصد دارد به صورت جدي دنبال كند، اعطاي تسهيلات براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام است كه بتوانيم تقاضا در اقتصاد كشور را تحريك كنيم. يكي از مشكلاتي كه درحال حاضر داريم اين است كه بنگاه‌هاي توليدي ما درحال توليد هستند اما امكان فروش محصولاتشان را ندارند. بايد تسهيلات بانكي را به سوي خريد كالاهاي مصرفي بادوام هدايت كنيم  همچنين منابع بانكي بايد به سمت بخش ساختمان هدايت شود. اگر بخش ساختمان رونق پيدا كند طبعا براي نهاده‌هاي توليد ساختمان تقاضا ايجاد مي‌شود و در خروج از ركود نيز

بسيار موثر است.

طيب‌نيا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه بخشي از كاهش تقاضا به دليل كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران در سال‌هاي گذشته است، افزايش قدرت خريد از طريق افزايش دستمزدها هم مي‌تواند به افزايش تقاضا در بازار منجر شود. آيا دولت سياستي براي افزايش دستمزدها دارد؟ گفت: آن هم طبيعتا جايگاه خودش را دارد با توجه به اينكه در نيمه سال قرار داريم، اكنون زمان مناسبي براي بحث در اين مورد نيست. قطعا از ابتداي سال بعد و هنگام تعيين دستمزد سال آينده تصميم مناسب در اين خصوص نيز اتخاذ خواهد شد.نویسنده:
بيمه البرز در عالي‌ترين سطح توانگري مالي قرار گرفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1394/6/25
بيمه البرز در عالي‌ترين سطح توانگري مالي قرار گرفت


براساس اعلام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت بيمه البرز سال 1393 نيز در بالاترين سطح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومي و بين‌الملل بيمه البرز، براساس اعلام بيمه مركزي، بيمه البرز در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارد. نسبت توانگري مالي سطح يك برابر ۱۰۰درصد و بيشتر است.

بنابر اين گزارش، شركت‌هاي داراي توانگري مالي، شركت‌هايي هستند كه براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گزاران از توانايي كافي برخوردارند.

اين گزارش حاكي است بيمه البرز در سال 1392 و 1391 نيز توانست سطح يك توانگري مالي را در بين شركت‌هاي بيمه كسب كند.

بنابر آيين‌نامه شماره ۶۹ شورالي‌عالي بيمه توانگري مالي موسسات بيمه داراي 5سطح است كه سطح يك بالاترين سطح توانگري مالي بيمه‌گر به شمار مي‌آيد.

بر همين اساس و در راستاي اجراي آيين‌نامه توانگري مالي، بيمه مركزي با اعلام سطوح توانگري شركت‌هاي بيمه، به عموم هموطنان و بيمه‌گزاران توصيه كرده است به سطح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه كه از سوي بيمه مركزي تاييد و اطلاع‌رساني شده به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمه‌گر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شركت‌هاي بيمه غفلت نكنند. براساس اين گزارش، شركت بيمه البرز در سال 1392 سرمايه خود را از مبلغ ۶۰۰ميليارد ريال به 3هزار و ۶۰۰ميليارد ريال افزايش داد و بدين‌ترتيب به بزرگ‌ترين شركت بيمه خصوصي كشور از لحاظ سرمايه تبديل شد.نویسنده:
نرخ جريمه اضافه برداشت‌‌هاي قبلي كاهش يافت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1394/6/25
نرخ جريمه اضافه برداشت‌‌هاي قبلي كاهش يافت


يك مقام آگاه در شبكه بانكي از كاهش نرخ جريمه اضافه برداشت‌هاي قبلي بانك‌هاي دولتي و اصل چهل و چهاري خبر داد و گفت: بانك‌هاي خصوصي كه متعهد به بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي در دوره زماني مشخص شدند، نرخ جريمه اضافه برداشت آنها معادل نرخ سود در بازار بين بانكي خواهد بود.

يك مقام آگاه در شبكه بانكي در گفت‌وگو با فارس اظهار كرد: بانك مركزي براي كاهش تنگناي مالي بانك‌ها، نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي و اصل چهل و چهاري را كاهش داد.

وي افزود: اين بانك‌ها اغلب براي پرداخت تسهيلات تكليفي از منابع بانك مركزي برداشت كرده بودند و بانك مركزي در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 3 مصوبه 8 ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار اضافه برداشت اين بانك‌ها را به خط اعتباري تبديل كرد.

اين مقام آگاه با اشاره به اينكه نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد است، تصريح كرد: با اين اقدام نرخ جريمه بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي معادل تسهيلات تكليفي در همان دوره (12 تا 15درصد) خواهد بود.

وي همچنين از كاهش نرخ جريمه اضافه برداشت قبلي بانك‌هاي خصوصي خبر داد و گفت: با تصميم بانك مركزي، بانك‌هاي خصوصي كه متعهد به بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي در دوره زماني مشخص شدند، نرخ جريمه اضافه برداشت‌شان معادل نرخ سود در بازار بين بانكي خواهد بود كه هم‌اكنون حدود 25 تا 26درصد است. اين مقام آگاه تاكيد كرد: نرخ جريمه اضافه برداشت همچنان 34درصد است و اگر بانك يا موسسه‌يي از بانك مركزي برداشت كند مشمول نرخ 34درصد مي‌شود.نویسنده:
كاهش قيمت تمام شده تسهيلات در پي كاهش نرخ سپرده قانوني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1394/6/25
كاهش قيمت تمام شده تسهيلات در پي كاهش نرخ سپرده قانوني


مديرعامل بانك اقتصادنوين با تاكيد بر اينكه آزادسازي بخشي از سپرده قانوني بر ميزان پايه پولي تاثيرگذار است، گفت: نرخ فعلي سپرده قانوني هزينه تمام شده پول و تسهيلات را افزايش داده و بايد منابع آزاد شده در مسير توليد و بخش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي هزينه شود.

به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين، حسن معتمدي گفت: سپرده قانوني به‌عنوان يكي از فاكتورهاي كنترل‌كننده حجم نقدينگي نزد بانك مركزي ذخيره شده كه با آزادسازي آن از منابع پرقدرت بانك مركزي دراختيار بانك‌ها براي ارائه تسهيلات قرار خواهد گرفت. او ادامه داد: كاهش نرخ سپرده قانوني به‌تدريج بر ضريب فزاينده پولي نيز تاثيرگذار خواهد بود كه درنهايت بر رشد نقدينگي تاثير خواهد داشت. وي با تاكيد بر اينكه سپرده قانوني، نرخ تمام شده پول در بانك‌ها را 2.5 تا 3درصد افزايش مي‌دهد، بيان كرد: به‌دليل آنكه بانك مركزي در رابطه با سپرده قانوني هزينه‌يي را پرداخت نمي‌كند، قيمت منابع بانك‌ها افزايش مي‌يابد كه درنهايت هزينه تمام شده براي مشتريان را افزايش مي‌دهد. مديرعامل بانك اقتصادنوين، خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي اگر منابع و افزايش نقدينگي بانك‌ها درنتيجه آزادسازي سپرده قانوني به سمت واحدهاي توليدي و بخش سرمايه در گردش سوق داده شود با افزايش عرضه كالاها اثر تورمي آزادسازي بسيار اندك خواهد بود، اما در غير اين صورت با سوق يافتن منابع آزاد شده به سمت كالاهاي وارداتي و مصرفي تورم را به‌همراه خواهد داشت. او گفت: بخشي از منابع سپرده قانوني به‌طور حتم ازسوي بانك مركزي به‌عنوان بدهي بانك‌ها به اين نهاد كسر خواهد شد كه اين بخش از منابع آزاد شده در نقدينگي و تورم تاثيري نخواهد داشت.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1394/6/25
اخبار


مصوبه سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار ابلاغ شد

با تصويب هيات دولت، سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي براي سال‌هاي 1393 و 1394 تعيين شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 18/5/1394 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار در هر يك از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در صندوق ضمانت سپرده‌ها براي سال‌هاي 1393 و 1394مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال تعيين مي‌شود.

2-استفاده بانك‌ها و موسسات اعتباري از ظرفيت‌هاي قانوني صندوق ضمانت سپرده‌ها منوط به پرداخت كامل حق عضويت مقرر در مهلت‌هاي تعيين شده توسط صندوق است.

3- تشخيص موارد و مصاديق سپرده نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. اين مصوبه را اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ كرده است.ساخت 63مدرسه

با همكاري بانك ملت

با بهره‌برداري از 11مدرسه بانك ملت در سال‌جاري تعداد مدارس احداث شده با مشاركت اين بانك در سراسر كشور به 63مدرسه خواهد رسيد.

به گزارش بانك ملت، اين دبيرستان 15كلاسه به آزمايشگاه، كتابخانه و كارگاه مجهز است كه به عامليت بنياد ملت وابسته به بانك ملت، از اول مهرماه پذيراي دانش‌آموزان شهرستان سنقر خواهد بود.

براساس اين گزارش، اين دبيرستان پسرانه درراستاي انجام مسووليت‌هاي اجتماعي بانك ملت و با مشاركت سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس با هزينه‌يي بالغ بر 30ميليارد ريال احداث شده كه بيش از يك‌سوم هزينه ساخت و تكميل آن ازسوي بانك ملت پرداخت شده است. اين گزارش حاكي است، اين دبيرستان نخستين مدرسه از 11مدرسه‌يي است كه مشاركت در ساخت آنها ازسوي بانك ملت در سال93 تقبل شده است. بنا بر اين گزارش، دبيرستان بانك ملت در شهرستان سنقر استان كرمانشاه، همزمان با بازگشايي مدارس و با حضور مديرعامل بانك ملت، به بهره‌برداري خواهد رسيد.رشد ٣٨درصدي تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش بانك صادرات

مجموع تعداد تراكنش‌هاي بانكي دستگاه‌هاي پايانه فروش متصل به حساب‌هاي بانك صادرات ايران در مردادماه سال‌جاري نسبت به مقطع زماني مشابه در سال قبل ٣٨درصد رشد را نشان مي‌دهد.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك درراستاي افزايش سطح دسترسي مردم به ابزارهاي نوين بانكي و كاهش هزينه‌ها، ترافيك و آلودگي هوا، توسعه اين ابزارها را در اولويت قرار داده است. آمارهاي عملكردي حاكي از آن است كه تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش متصل به حساب‌هاي اين بانك در مرداد ماه ٣٨درصد رشد نسبت به مقطع زماني مشابه در سال٩٣ را نشان مي‌دهند. همچنين گزارش ياد شده بيانگر رشد ١٥درصدي تعداد كل تراكنش‌هاي سيستم سپهر در مرداد ماه سال‌جاري نسبت به مقطع مشابه در سال قبل است كه اين ميزان رشد حاكي از استقبال بيشتر مردم از خدمات نوين اين بانك است. گفتني است اين بانك با ٤٤١هزار مشتري اينترنتي با ميانگين حدود ١١ميليون تراكنش در ماه با رشد ٢١درصدي، تعداد ٤١٠هزار و ٢٦٥دستگاه پايانه فروش (كارتخوان) متصل به حساب‌هاي بانك صادرات ايران با حدود ٤٤ميليون تراكنش در ماه و صدور حدود ٤٧ميليون انواع كارت‌هاي الكترونيك به‌عنوان بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور نقش بسزايي در ترويج بانكداري نوين دارد.امضاي تفاهمنامه همكاري صندوق اعتباري هنر و بانك سرمايه

تفاهمنامه همكاري‌هاي مشترك صندوق اعتباري هنر و بانك سرمايه روز سه‌شنبه بيست‌وچهارم شهريور ماه توسط غلامرضا خليل ارجمندي مديرعامل صندوق اعتباري هنر و خيراله بيرانوند مديرعامل بانك سرمايه منعقد شد.

به گزارش روابط عمومي صندوق اعتباري هنر، دكتر غلامرضا خليل ارجمندي مشاور اقتصادي وزير ارشاد و مديرعامل صندوق اعتباري هنر و خيراله بيرانوند مديرعامل بانك سرمايه براي گسترش همكاري‌هاي في‌مابين در زمينه‌هاي بانكي، بيمه‌يي، فن‌آوري اطلاعات و برنامه‌هاي مرتبط با حمايت از هنرمندان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران و تقويت اقتصاد خلاق و نيز همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك در پروژه‌هاي اقتصادي، تفاهمنامه همكاري امضا كردند.افت قيمت دلار و سكه

گروه بانك و بيمه| صرافان بازار ارز و سكه نرخ هر دلار امريكا را در روز سه‌شنبه با 5تومان افت سه‌هزار و 475تومان و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد را با 500تومان افت نسبت به روز دوشنبه 910هزار و 500تومان تعيين كردند.

هر يورو نيز در بازار آزاد با 10تومان افت سه‌هزار و 960تومان و هر پوند نيز با 43تومان افزايش 5هزار و 350تومان قيمت خورد.

هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد و قديم با 500تومان افت به قيمت هر كدام 910هزار و 500تومان تعيين قيمت شدند.

نرخ هر نيم سكه بهار آزادي بدون تغيير قيمت 463هزار تومان و هر ربع سكه نيز مانند ديروز 255هزار تومان فروخته شد.

هر سكه يك گرمي همانند ديروز 170هزار تومان و هر گرم طلاي 18عيار 93هزار و 200تومان خريدوفروش شد.

هر اونس طلا نيز با يك دلار افت نسبت به روز دوشنبه 1107دلار قيمت‌گذاري شد.نویسنده:
  تجارت از
  كوتاه Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  5
  نياگرزاب
  tejarat@taadolnewspaper.ir 66420769 كار از خصوصي بخش نگراني ها
  آنگلوساكسون
  با سفير با ديدار در ايران اتاق رييس ور الل جپ
  محسن هاي نامهربان برخي يادآوري با ايران در
  استراليا گذشت توليد موانع ترين اصلي يابي ريشه به تهران اتاق نمايندگان هيات نشست
  ششمين در ايران تجاري جامعه به نسبت استراليا
  غيرمتعارف هاي گير سخت متاسفانه كرد: تاكيد تحريم،
  دوران براي خوبي خاطره تحريم دوران در استراليا
  نامعمول در اللور نگذاشت. جاي به ايراني بازرگانان قاچاق
  تجار غول به ها خصوصي
  تلنگر وي به خطاب استراليا سفير با خود مالقات ازهترين
  ت مهري مورد تحريم، دوران در ايراني بازرگانان خالقانه
  گفت: دههاي اي ها اپ استارت از خوانساري صريح
  حمايت قرار آن سوي از شديدي فشارهاي استراليا
  دولت از نامطلوب سابقه اين كنيد تالش بايد شما
  گرفتند شود. زدوده ما تجاري جامعه
  ذهن از تصاويري دادن نشان با نماهنگي آنكه از پس بود گرفته قرار ميكروفن كارآفرينان جوانان از حمايت براي سازوكاري طراحي از خود سخنان در روهبازرگاني
  گ درخصوص ايران اتاق اي درخواس از كه مرتضوي شد متاثر شدت درآمد، نمايش به مقدس دفاع دوران در ها اپ استارت راهاندازي با كه موجي راستاي «در گفت: داد خبر جوان نخريدن كمپين خارجي، هاي هيات حضور قاچاق، معضل يابي صنعتي
  «ريشه مالكيت
  طرح سختي به احساسات شدت از كه درحالي است مقدس دفاع جانبازان نيز تهران اتاق است قرار گرفته، شكل ارتباطات اطالعات فناوري دنياي درششمين كه بود موضوعاتي ازجمله اپا» استارته از حمايت داخلي
  خودرو در صنعتي مالكيت طرح به رسيدگي به توجه
  با گفت: كرد اشاره جنگ هاي درجبه حضورش دوران به يگفت سخن را خود فعاليت بتوانند خالقانه دهاي اي صاحبان آن در كه كند ايجاد فضايي مورد كاري صبحانه خوردن با همراه تهران اتاق نمايندگان هيات
  نشست محسن اسالمي، شوراي مجلس قضايي
  كميسيون براي دشمنان ازسوي جهل استكبار نفاق، مثلث تحميلي، جنگ دوره در از بخشي است، قرار كه كرد عنوان تهران اتاق رييس همچنين كنند. آغاز در ديروز صبح كه خصوصي بخش پارلمان نمايندگان گرفت. قرار
  بررسي پيرامون را اتاق تهاي درخواس يي نام طي اللپور
  ج نيز حاضر دوره در متاسفانه كه مثلثي بود. گرفته شكل كشور به زدن ربه اي هض ده اي بتوانند جوانان كه كند پيدا اختصاص امر اين به تهران اتاق سايت هاي وشوب از بعد بودند، آمده هم گرد تهران، اتاق وزرا خيابان
  ساختمان كميته گذاشت. ميان در كميسيون اين با طرح،
  اين مثلث، اين هدف افزود: مرتضوي هستيم. تخريب براي آن گيري شك شاهد منافع كنند. عمل بورس مانند بگذارند درميان سرمايه صاحبان با را خود معدن صنعت، وزير مقام قائ خسروتاج، مجتبي گزارش به ابتدا شان
  دوستان كرده درخواست ايران اتاق حقوقي امور فكري
  مالكيت است جامعه به آنان دادن جلوه خائن مملكت به خادم هاي ره چه تخريب خواهد ايده صاحبان به متعلق نيز فعاليت اين گيري شكل از حاصل مادي مساله درباره خود پيشنهادات نظرات بيان به سپس دادند گوش تجارت
  و مرجع استقرار محل اجرايي دستگاه يا نهاد
  است است پايان به رو يي هست بغرنج ماجراي يازدهم، دولت در كه شرايطي در از تقدير آن داد رخ نيز ديگري جالب اتفاق نشست اين درحاشيه اما بود.» پرداختند.
  قاچاق مرجع هاي ويژگ با متناسب صنعتي مالكيت
  ثبت جامعه بر ها سال از پس كه هستند فضايي تخريب درحال عمد به برخي اما مناسبت به تهران استان تجارت معدن صنعت خانه مديره هيات رييس گرفت، قرار نهها رسا بيشتر توجه مورد نشست اين در كه يي نكته
  اما ثبت حمايت شود تعيين صنعتي مالكيت
  ملي است. انداخته سايه كشور پشت حاضران تشويق با كه مرتضوي محمدرضا بود. مقدس دفاع هفته خوانساري بود. ها اپ استارت از تهران اتاق رييس خوانساري، مسعود
  حمايت خلق اجرايي هاي مقول از فكري اموال مالكان
  حقوق موضوع اموال فكري توليدات سازي اري تج
  فناوري شود. تفكيك هنري ادبي مالكيت صنعتي گرفت؟
  مالكيت آن در را سوخت كاال قاچاق جلو توان نم يآيند؟ قاچاقي كاالها كدام كه فكري اموال از حقوقي حمايت ثبت
  همچنين نشست تريبون، پشت خسروتاج مجتبي حضور
  با همچنان است قضاييه قوه برعهده قانوني صورت ورودي
  به حقوق كاهش براي پيشنهاد خود اصلي بحث وارد تهران اتاق نمايندگان
  هيات اتاق به بازرگاني اتاق از اتاق نام بماند قوه آن
  برعهده قاچاق پديده خصوص در نيز سلطاني پدرام گيري شكل هاي ريشه قاچاق، پديده بررسي
  شد. يابد. تغيير ايران كشاورزي معادن صنايع،
  بازرگاني، برخي تعرفه بايد كه كرد تاكيد آن با مقابله هاي را نمايندگان كه بود لهيي مسا آن با مقابله
  راهكارهاي با سلطاني شود. نزديك صفر به يابد كاهش كاالها خود جلسه ششمين در بود قرار خصوصي
  بخش جلوگيري با نفري ميليون يك اشتغال خواستار ابتدا اقتصاد در قاچاق پديده اهميت بر تاكيد عضو عنوان به كه خسروتاج مجتبي بپردازند. آن نساجي
  به كاالي قاچاق
  از هاي ون كميسي كار دستور در موضوع اين كه شد اين صنعت، وزير ممقام قائ تهران اتاق نمايندگان
  هيات كاالهاي قاچاق با مبارزه دفتر مديركل نخعي
  عباس در نيز همايشي بگيرد قرار تهران اتاق مشورتي ارائه با بود مورد اين در صحبت آغازگر تجارت
  معدن پوشاك ارز، كاال قاچاق با مبارزه مركزي ستاد
  هدف بازرگاني اتاق سوي از موضوع اين با ملي سطح به مند نظا سيستمي نگاهي با ارقام آمار
  برخي برشمرد ستاد اين هدف كاالهاي جزو را پارچه
  و را، تحريم شوم دستاوردهاي از يكي او شود. برگزار دو به قاچاق بندي تقسيم با او پرداخت. مساله
  اين اشتغال، ايجاد توانايي واسطه به نساجي صنعت
  گفت: آن دليل كرد عنوان كشور در قاچاق كردن مشروع براساس واردات درحوزه گفت: صادرات واردات
  حوزه در كند ايجاد شغل نفر هزار 500 براي
  توانسته دانست. كشور از خارج با بانكي اطهاي ارتب قطع را شده انجام كشفيات مرزي هاي ان است نظر
  اعالم امكان حوزه اين در قاچاق كنترل مهار
  صورت بيان با همچنين تهران اتاق نمايندگان هيات عضو اختصاص خود به را قاچاق حجم بيشترين كه
  اقالمي داشت. خواهد نيز را نفر ميليون يك تا اشتغال
  ايجاد اقتصاد در كالن سطح به كشور در قاچاق اينكه سيگار، كفش، لباس بهداشتي، آرايشي لوازم داده ستاد هدف كاالهاي قاچاق با مبارزه دفتر
  مديركل كشور در قاچاق ههاي هزين افزود: است، شده تبديل پزشكي تجهيزات همراه، تلفن پارچه، خانگي،
  لوازم كاالي با مقابله پيشگيري راهبردي برنامه
  اجراي از راهكارهايي رو اي از است. يافته كاهش شدت كاالي ترين ده عم خسروتاج است. مشكي چادر
  پارچه دانست توليد بخش از واقعي حمايت را قاچاق
  نساجي مقابله براي ديگر جرايم ها زات مجا افزايش جمله كنار در كرد عنوان سوخت نيز را قاچاق
  صادراتي با مبارزه پيشگيري راهبردي برنامه اجراي افزود:
  و مبالغ سلطاني، گفته به يدهد. نم جواب پديده اين با ديگر آرد گندم مثل هيي ياران كاالهاي برخي از
  آن در اشتغال برابري دو افزايش الوهر پوشاك
  قاچاق نظام در قاچاق كاالهاي خريدوفروش از حاصل كالن وزير مقام ئم قا برد. نام قيمت كنترل نظام تحت
  اقالم برآورده نيز را مقاومتي اقتصاد تحقق نساجي
  صنعت اين در مركزي بانك است رديابي قابل كشور بانكي دالري ارزش برآورد بيشترين تجارت معدن
  صنعت، كرد.
  خواهد رييسه هيات عضو كند. پيدا ورود تواند مي زمينه دالر ميليارد ارزش با طال به را وارداتي كاالي ايران
  قاچاق روز مسائل مورد در خوانساري نكته در شواهد كه كرد اشاره نيز نكته اين به ايران اتاق البسه قاچاق ارزش برآورد گفت: دانست قاچاق
  مربوط با مقابله براي شبنم طرح ناتواني داراي قاچاق كاالهاي عمده دهد نشان اول نگاه ميليارد 1.2 خانگي لوازم دالر، 7.2يليارد برابر
  پوشاك نادرست كمپين، اين با عجوالنه تند برخورد است زمينه درهمين كنشي كه است خارجي تجاري هاي هيا حضور يي هسته توافق نتايج ازجمله كاال ارهگذاري شم مركز سابق رييس غالمزاده،
  احمد مقابله راهكارهاي از يكي بنابراين هستند باال تعرفه رايانه دالر، 8.1ليارد مي همراه تلفن گوشي
  دالر، پي در بوده، نقادانه نگاه مظهر همواره كه خصوصي بخش است. غيرمنطقي خارجي هاي ات هي اين تعداد يشوند. وارد كشور به اروپايي كشورهاي از
  عمدتا شبنم طرح يشدن اجراي الزامات درباره ايران
  خدمات باشد. كاال ورودي حقوق كاهش يتواند قاچاق، با دالر، ميليارد 5.1 يدكي لوازم دالر، 5.1يليارد
  قطعات كند اظهارنظر زمينه اين در تخصصي كار پشتوانه با متانت با كه است آن هاي اق ات از هم دولت از هم را هريزي برنام امكان كه يافته افزايش دازهي ان
  به طرح گفت: آن بودن ناموفق داليل دهم دولت
  در گفت: كرد اشاره طال به زمينه اين در سلطاني سيگار دالر 1.1يليارد بهداشتي آرايشي
  لوازم بپذيريم بايد حال درعين است. حركتي چنين بروز يابي ريشه دنبال به بيشتر ايران به اروپايي بزرگ تجاري هيات هشت تاكنون است. كرده سلب
  بازرگاني را كاال توليد مبدا تا بود رهگيري سيستم يك
  شبنم در طال ورودي حقوق دنيا، كشورهاي اغلب همانند است. دالر ميليون 912
  وجود انكاري غيرقابل نقايصي خودرو درصنعت ويژه به داخلي توليدات در كه اروپايي هاي ات هي ديگر حضور شاهد ما نيز آينده ههاي هفت در اند؛ ده ش
  اعزام داشتيم اشكاالتي طرح اين به نيز ما البته كند
  رصد به اشاره با همچنين وي شود. صفر بايد نيز ما
  كشور هيابي ريش بايد بلكه نيست، نقايص اين كتمان اعتراضات، با مقابله راه دارد. شهريور اواخر در شده، ارائه برنامه براساس تاكنون كه وري ود
  خواهيم در نيست جوابگو درصد 100 كه بوديم كرده
  اعالم كاالهاي جزو كه تبلت تاپ لپ همراه، تلفن گوشي كمرشكن هاي تعرفه شود. انجام جانبه همه تخصصي نگاهي با اصولي توآمدها رف اين كنند. سفر ايران به اروپايي 01كشور نمايندگان مهرماه،
  و بيان با غالمزاده نبود. موفق كه داد نشان هم
  عمل دست اين اينكه به توجه با افزود: است، قاچاق عمده قاچاق پديده بروز علل هيابي ريش در
  خسروتاج كشور، اقتصادي رشد درصد يك است، پيشران صنعتي خودرو صنعت جاي است، شده خارج نسبي انزواي از سال چندين از پس كشور اينكه
  و بود، عرضه سطح در كاال هر الزام شبنم طرح
  اينكه دادن جاي است، تكنولوژيك محصوالت جزو كاالها از گمركي حقوق سود بودن باال چون عواملي
  از قابل صنعت اين جايگاه بابت اين از دارد اختصاص صنعت اين توليدات به كرد. قدرداني تشكر ننده ره مذاكك تيم دولت از بايد دارد مسرت
  اميدواري بود محور شنا كار تعبيري به طرح اين كرد:
  تصريح لذا نيست منطقي لوكس وارداتي كاالهاي رده در آن مورد كاالهاي بودن غيرمجاز ممنوعيت
  (تعرفه)، در آنان موفقيت كه بدانند بايد توليدكنندگان حال درعين اما است تامل آن ديگر روي است سكه روي يك كشور به ها ات هي اين ورود قاچاق با كه يرفت طرح يك از انتظار اين نبايد
  اما تعرفه بايد ها، تعرفه ورودي حقوق نظام الح اص در از فرار رسمي، واردات متعدد تشريفات كشور،
  نياز كمپين اين مثبت نتايج از يكي است. مداري مشتري نام به مهم اصلي گرو بخش تشكل ترين اصلي عنوان به اتاق ريزي برنامه نقشفريني
  ضرورت كاال ارهگذاري شم مركز سابق رييس كند! مبارزه
  كاال شود. تبديل صفر به كاالها اين كنوني چهاردرصدي وارداتي، كيفي كمي ضوابط استاندارد
  الزامات نوعي، به رويداد اين بود. خودروسازي هاي شرك از يكي مسووالن عذرخواهي ديگر هاي مسووليت هاست. هيا اين از ميزباني پذيرش براي
  خصوصي اجزاي تمام كه زماني تا كرد: خاطرنشان ايران
  خدمات نظر مورد سالئق به توليدات پاسخگويي
  عدم در تدريج به بايد است كشور در ارشد مديران عذرخواهي فرهنگ تجلي توان كه هايي اه بنگ شناسايي اقتصاد، تهاي ظرفي شناسايي برهه، اين در
  اتاق متصل هم با يكپارچه صورت به كاال بخش در تمليكي
  كشور اموال سازمان خودي به گل بيكاري اجتماعي اقتصادي، شرايط فكننده،
  مصر نيز تها قضاو كه داشت انتظار توان مي مقابل در البته شود. نهادينه كشور مشخص دقيق احصاي نيز دارند خارجي شريك با مشترك گذاري
  سرماي برد. پيش از كاري مسير اين در يتوان نم
  نباشند، اموال سازمان خود سخنان در زرگران كاوه قيمت كنترل در اقدام دوگانگي مرزي مناطق
  در داراي دنيا در خودرو رين ارزان ندانيم كه زماني تا يباشد اصتول هتر پخت است آن دولت وظيفه اين دركنار است. خارجي گذاري سرماي جذب
  موانع قاچاق كاالي ورود براي معبري عنوان به را تمليكي برخي گفت: او كرد. ياد داخلي خارجي
  كاالي قيمت مقايسه نشود، مشخص ارز واقعي قيمت كه زماني تا است قيمتي چه مخاطب را كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، هاي اق ات زيها، ري برنام در انها
  كه است اتاق كاال واردكنندگان گفت: كرد عنوان كشور داخل به كه است قاچاق كننده تسهيل نيز قانوني
  بسترهاي داشت. نخواهد درپي مفيدي نتيجه خارجي، داخلي خودروهاي دولتي هاي شرك كردن فربه دنبال به دهد قرار خود اصلي شريك
  و يي سختگيران مقررات با غذايي مواد حوزه در ويژه به معافيت ظرفيت از سوءاستفاده به يتوان جمله
  از شود؛ فراهم خصوصي بخش رقابت زمينه بايد اقتصاد پيشرفت براي نباشد. شبهدولتي پيدا ورود اجازه آنها كاالي وقتي هستند. مواجه وري پيل ملواني مرزي، تجارت مسافر، همراه
  كاالي صورت اين در شود. گرفته درنظر دولتي تهاي شرك براي امتيازي آنكه بدون دوران الزامات است، شده ابالغ كه مقاومتي اقتصاد راهبردي سند در سازمان اختيار در يود نم بازگردانده يند، نم هيات عضو اين كرد. اشاره يي تعرفه طبقات تعدد البرز
  و در اوكرايني 57نفره تجاري هيات خصوصي بخش مندي رضايت موجب گيرد، شكل رقابت عنوان به آنچه محيط كه است اين دولت وظيفه است. شده بيني پيش ازتحريم پس
  انتقال اين نيز سازمان اين يگيرد. قرار تمليكي اموال اقتصادي پيامدهاي به اشاره با تهران اتاق
  نمايندگان صنايع بازرگاني، اتاق رييس بنامواليي
  رحيم شد. خواهد نيز كند ساري جاري را مالكيت حقوق كرده فراهم را رقابتي كار
  كس همان كه شده ديده يذارد فروش به را كاالها حقوق تضييع مانند كاال قاچاق از ناشي اجتماعي
  و 57نفره هيات ورود از البرز استان كشاورزي
  و جوان كارآفرينان جوانان از حمايت براي سازوكاري طراحي دنبال به نهد. گام تجارت آزادسازي مسير در
  همچنين توزيع شبكه وارد خريداري را كاال اوليه واردكننده ايمني فني، استانداردهاي رعايت عدم
  دولت، خبر استان اين به اوكراين كشور بازرگاني
  تجاري دنياي در اپها استارت راهاندازي با كه موجي راستاي در هستيم. تهران اتاق در اهداف مورد در است شده ابالغ 59كه سال بودجه بخشنامه در اقتصادي هاي ضرب بر عالوه زرگران است. كرده اشتغال كاهش داخل، توليد به لطمه كاال،
  سالمتي برگزاري از پس اينكه بيان با بنامواليي رحيم
  داد. فضايي نيز تهران اتاق است قرار گرفته، شكل ارتباطات اطالعات فناوري كاهش از بخشنامه همين اما است. شده اشاره مثبتي نكات به
  راهبردها در گفت: كرد اشاره آن اجتماعي مشكالت به قاچاق با مبارزه كه كرد عنوان زيرزميني اقتصاد گيري كل
  ش بين همكاري هاي مه تفاهمنا تخصصي، هاي نشست آغاز را خود فعاليت بتوانند خالقانه هاي ده اي صاحبان آن در كه كند ايجاد نگراني اين عمراني بودجه كاهش يكند، حكايت عمراني بودجه درصدي 25
  غيرقانوني صورت به كه آدامس چون كاالهايي زمينه خود شروي پي متعددي هاي چال ارز كاال
  قاچاق يشود، امضا البرز بازرگاني اتاق اوكرايني
  هيات پيدا اختصاص امر اين به تهران اتاق سايت از بخشي است، قرار حتي كنند. بپردازد. خصوصي بخش به را خود بدهي نتواند دولت كه ند ايجاد
  را آمده دست به افزودني مواد برخي از ود وارد همهجانبه دقيق يي برنامه آنها براي بايد كه
  دارد ايران انرژي مواد پژوهشگاه از بازديد كرد:
  اظهار بگذارند ميان در سرمايه صاحبان با را خود اي ده ايه بتوانند جوانان كه كند انتشار ازجمله مختلفي ابزارهاي از گيري ره به با دولت كه است اين ما
  انتظار مذهبي جامعه براي كه است شده استفاده خوك از قاچاق با مبارزه شهاي چال از يكي گفت: او
  داشت. هيات است. خارجي هيات اين هاي مه برنا
  از نيز فعاليت اين گيري شكل از حاصل مادي منافع كنند. عمل بورس مانند كند. ادا خصوصي بخش به را خود دين صكوك،
  اوراق فعاالن از بهرامن محمدرضا نيست. قبول قابل ما كه چرا است مرزي هاي ان است در اشتغال
  مشكل مسووالن از متشكل اوكراين بازرگاني
  تجاري يي جشنواره برگزاري مقدمات همچنين بود. خواهد ايده صاحبان به متعلق مسائل درمورد نظر تبادل بحث وگو گف فضاي گذشته دوسال در هيات اعضاي از يكي معدن بخش اقتصادي شغل كه افرادي ندارد وجود آن براي
  جايگزيني خدمات غله، ركننده صاد هاي شركت است.
  كارشناسان شده فراهم تهران اتاق توسط اپها استارت مبتكران حضور با آذرماه در نيز خودرو كمپين گيري شكل شايد است افتاده جريان به اقتصادي
  مهم نظام در شديد بروكراسي نيز تهران اتاق نمايندگان از پس يروند. قاچاق سمت به كنند نمي
  پيدا بناهاي ساختمان خدمات كشتيراني، ونقل
  حمل كرد. عنوان قاچاق بروز داليل از يكي را كشور اداري يشهها قاچاق، پيرامون خسروتاج مجتبي
  سخنان صنايع فوالدي، هاي ساز انسولين، توليد ساخته، پيش سنگين آالت ماشين حاضر حال «در گفت: بهرامن كشور اين به ايراني كاالهاي شرقي جنوب مرزهاي سوخت قيمت جهاني كاهش به اشاره با همچنين 01مورد به تعرفه طبقات كاهش به نيز تجارت اقتصادي فعاالن به نوبت آن، با مبارزه راهكارهاي
  و تجهيزات مجري طراحي هاي شرك سازي،
  واكس كشور وارد قاچاق صورت به نيز راهسازي معدني يشود. قاچاق افزايش از جلوگيري براي كه نيست ترديدي گفت: تصويب به بنا گفت: كرد اشاره جاري سال طي مطرح زمينه اين در را خود اهاي ديدگ تا
  رسيد است. سازي جواه هاي
  كارخان نظام از درست استفاده همچنين وي يشود.» احتماال شود واقعي آن قيمت بايد سوخت قاچاق بايد تعرفه طبقات 69تعداد سال تا وزيران، هيات نمايندگان هيات عضو منش نجفي محمدرضا
  كنند. دانست. قاچاق با مقابله راهكارهاي از يكي را مالياتي جغرافيايي مناطق روي نظارت كاهش سوخت جهاني قيمت كه فعلي زمان تجارت توسعه سازمان رييس يابد. كاهش 6مورد به كشور در قاچاق تشديد عامل يترين اصل تهران، كرمانشاه
  اتاق به سليمانيه تجاري هيات سفر مقابله راهكارهاي از يكي نيز واحدي سيدحامد قيمت اصالح اين انجام براي زمان بهترين يافته واردات براي اسناد باالي تعداد حاضر حال در افزود: دولت حالي در گفت: دانست ارز نرخ نبودن واقعي
  را بازرگاني، اتاق رييس سرپرستي به بلندپايه مخدر
  هياتي مواد قاچاق دالر ميليارد خواند. جامعه در سازي فرهن را قاچاق افزايش با در قاچاق كاالي توزيع به اشاره با پورقاضي باشد. فعاالن براي واردات هاي هزين افزايش موجب رسمي اتفاق اين كه دارد ارز نرخ نگهداشتن پايين به
  اصرار هاي لش چا حل براي سليمانيه معادن
  صنايع مواد قاچاق به خود سخنان در يعرب نجف محمود كردن بزرگ دولت كردن كوچك بر تاكيد با واحدي تالشي اگر كه كرد عنوان صنفي مختلف واحدهاي مورد اسناد تعداد بايد رو، اين از ود ادي اقتص همچنين منش نجفي يشود. قاچاق تشديد به
  منجر كرمانشاه به طرف دو اقتصادي مناسبات در
  موجود پرداخت. آن اجتماعي اقتصادي هاي ان زي مخدر خصوصي بخش شدن بزرگ گفت: خصوصي بخش صورت اصناف در معامالت شدن شفاف جهت در هيات عضو اين دهيم. كاهش را واردات براي نياز نيست؛ ممنوع كشور به كاالها از برخي واردات
  افزود: كرمانشاه اتاق دبير پناهي، داريوش كند. مي
  سفر گفت: تهران اتاق سالمت اقتصاد كميسيون رييس اقتصاد در است قاچاق كاهش براي عامل يك خود مشخص اصلي كننده تامين كه نحوي به بگيرد مناطق مورد در همچنين تهران اتاق نمايندگان كه يشود شنيده كنار گوشه از اما سيگار،
  مانند روابط تعميق توسعه هدف با گفت: ارتباط اين
  در ستاد توسط مخدر مواد قاچاق حجم 1383 سال «در بيشتر بسيار كاال قاچاق براي انگيزه دولتي متمركز در چگونه قاچاق كاالي كه فهميد توان مي باشد، شكل به كاال فروشي رده مناطق اين در گفت: آزاد وجود كاال اين قاچاق براي مبادي برخي كشور
  در در ويژه به كرمانشاه سليمانيه ها استا
  بين شد اعالم دالر 6يليارد حدود مخدر مواد با مبارزه درست گفت: تهران اتاق رييسه هيات عضو است. مسدود را آن مسيرهاي جلو شود توزيع كشور حجم افزايش به منجر عمال كه دارد وجود گسترده ورودي مبادي اين كشف امكان كه حالي در
  دارد رسمي دعوت به بازرگاني اقتصادي هاي
  زمين الها اين طي رقم اين كه باشيم نداشته ترديد آبي مرزهاي تمامي روي كنترل نظارت كه است دولت گفت: اتاق نمايندگان هيات عضو اين كرد. يشود. غيررسمي واردات داد پيشنهاد او نيست. سختي چندان كار دولت
  براي اقتصادي مقامات از بلندپايه هياتي كرمانشاه،
  اتاق به حداقل بايد نسبي بهطور است يافته افزايش يتوان اما است دشواري سخت كار كشور خاكي كند كار اصناف معامالت شدن شفاف روي بايد اصالح به قاچاق با دير مبارزه بر عالوه دولت
  كه افزود: وي يآيد. كرمانشاه به شهر اين بازرگاني
  و اشاره با يعرب نجف باشد.» رسيده دالر 8يليارد داشت. بيشتري نظارت قاچاق اصلي مراكز روي صادر خريدوفروش فاكتور حتما كه بخواهد آنها از قاچاق افزايش كننده تشدي ارز نرخ بپردازد. آن اصلي هاي ريش از يكي عنوان به ارز
  نرخ ارتباط مشترك فرهنگ مشترك، مرز چند
  وجود پديده اين اجتماعي اقتصادي نامطلوب اثرات به مراكز از يكي عنوان به قشم جزيره به اشاره با واحدي مرزهاي روي بيشتر كنترل بر همچنين او كنند. تاييد با خود سخنان در نيز پورقاضي
  مهدي توسعه براي ما اصلي هاي مشوق اجتماعي
  گسترده هاي برنام بايد آن با مبارزه براي كه كرد تاكيد شوم مگر افزود: كشور از خارج به گازوييل مازوت قاچاق ايراني كاالي پاكستان در گفت: كرد تاكيد كشور عاملي را ارز نرخ يمنش، نجف محمدرضا گفته واردات اسناد باالي تعداد از انتقاد به كردستان اقليم عام طور به عراق با بين
  روابط كرد. تدوين جديدي كه است سخت چقدر كوچك جزيره يك كنترل از چون يشناسند قاچاق كاالي عنوان به را او كرد. عنوان قاچاق افزايش در كننده تعيين معدن صنعت، وزير معاون راد افخمي ياله
  ول است. خاص تجارت
  طور خط اروپا
  روي با رابطه مشترك فصل گردشگري؛ استان كارآفريني كانون رييس شيراز، اتاق
  رييس يي حرفه فني هاي دانشكد نمايندگان يشود
  (ره)
  فارس، نم ايجاد چين ايران تجارت در تغييري فرانسه «آكور» دستان در امام فرودگاه هاي هت كليد كميسيون رييس با ديدار در شيراز باهنر
  شهيد برند كلينيك ارشد نماينده اروپا اتحاديه
  كارآفريني ايران اتاق رييس ناي حريري مجيدرضا حال اين با است. داشته بازرگاني گروه است شده بسته يي هسته توافق از پس كه است اروپايي بازرگاني
  گروه المللي بين اقتصادي مناسبات توسعه هاي را
  سوييس، تجارت ميزان در را جهان مالي هاي ازار در اخير تحوالت چين برابر در يوآن ارزش كاهش براي چين مركزي بانك تصميم به (ره) خميني امام فرودگاه هتلهاي اداره آن براساس كه همكاري موضوع يي، هسته توافق نشستن ثمر به
  با فرقاني، فريدون ديدار اين در كردند. بررسي را
  ايران گفت: تحوالت اين به اشاره با حريري دانست. اثر چين ايران مالي بازارهاي اكثر بر توجهي قابل تاثير اخير روزهاي در دالر ميشود. واگذار فرانسه «آكور» شركت از يكي به دنيا مطرح برندهاي با مشترك هاي فعاليت
  و از ديگر يكي عنوان به را گردشگري شيراز اتاق
  رييس يوآن ارزش درصدي افت چين با ما مبادالت ميزان به توجه با بر دنيا اقتصادي برتر قدرت تصميم اين تاثير است. داشته دنيا در تحول زمينه را ايران به اروپايي برند اين ورود وي تبديل تحريم لغو از پس اقتصاد براي رفصلها س ترين
  مهم از بيش با فارس استان افزود: برد نام همكاري
  موارد اشاره با وي ندارد. چين با ما تجاري روابط در اثري دالر برابر در روزهاي طي كه بود يي گون به دنيا سراسر در مالي بازارهاي مشكالت از يكي افزود: دانست كشور گردشگري صنعت طي مختلف تجاري هاي هيات راستا اين در است.
  شده طبيعي هاي به جاذ ملي، شده ثبت تاريخي اثر 3200
  سال در كشور اين گفت: كشورها ساير با چين مبادالت ميزان به به بودند. رو روب شاخص افت با مختلف مالي بازارهاي اخير است اين دارد وجود گردشگري اقامتي مراكز در كه جدي وارد ايران با همكاري شرايط بررسي براي اخير هاي
  ماه عنوان به متنوع هاي فرهنگ بومي بافت شمار،
  بي كشورها ساير با تجاري مبادالت دالر 005ميليون 4هزار از بيش ركوردشكني يك در استريت وال در سهام شاخص نمونه عنوان كار به اماكن اين بهرهبرداري در را دنيا روز تكنولوژي كه را قراردادي شدها آمد اين از هيچيك اما شدند
  كشورمان شناخته ايران گردشگري اصلي هاي قطب از
  يكي كه است دالر 021ميليارد مبلغ از ايران سهم كه حالي در دارد جهاني هاي بورس ساير رسيد. خود ميزان يينترين پا به چهارساله هاي توريست هاي دغدغه ترين اصلي از يكي ايم. نگرفته تجاري هاي گروه مذاكرات يافتن ادامه پي در نداشت. پي
  در مشتركي فصل توان مي زمينه اين در كه يشود
  م اخير هاي ال در چون است چين تجارت كل درصد معادل بازتاب شدند. رو به شاخص كاهش با تصميم اين از متاثر نيز دهي خدمات نحوه هموطنان همچنين ورودي اتاق هياترييسه عضو جهانگيري مهدي ديروز
  مختلف، اروپا اتحاديه كشورهاي با تجاري روابط بهبود در
  را براي يوآن ارزش كاهش اثر است، شده متوازن ما مبادالت ميزان ايران روابط شدن دار خدش درخصوص را يهايي نگران خبر اين است نياز دليل همين به است. اقامتي اماكن از برداري بهره خبر فرانسه «آكور» شركت با رسمي قرارداد امضاي از
  تهران كرد.
  آغاز نيست. محسوس ما پي در كشور تجاري شركاي ترين مهم از يكي عنوان به چين با كنيم. تسهيل را روز تكنولوژي ورود بخش اين در شركت يك با قرارداد نخستين اين جهانگيري، گفته به داد.
تلنگر خصوصي‌ها به غول قاچاق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1394/6/25
تلنگر خصوصي‌ها به غول قاچاق
ششمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران به ريشه‌يابي اصلي‌ترين موانع توليد گذشت


حمايت صريح خوانساري از استارتاپ‌ها و ايده‌هاي خلاقانهگروه بازرگاني  

«ريشه‌يابي معضل قاچاق، حضور هيات‌هاي خارجي، كمپين نخريدن خودرو داخلي و حمايت از استارتاپ‌ها» ازجمله موضوعاتي بود كه درششمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران همراه با خوردن صبحانه كاري مورد بررسي قرار گرفت. نمايندگان پارلمان بخش خصوصي كه صبح ديروز در ساختمان خيابان وزرا اتاق تهران، گرد هم آمده بودند، بعد از خوش‌وبش‌هاي دوستانه‌‌شان ابتدا به گزارش مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گوش دادند و سپس به بيان نظرات و پيشنهادات خود درباره مساله قاچاق پرداختند.

اما نكته‌يي كه در اين نشست مورد توجه بيشتر رسانه‌ها قرار گرفت، حمايت مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران از استارتاپ‌ها بود. خوانساري در سخنان خود از طراحي سازوكاري براي حمايت از جوانان و كارآفرينان جوان خبر داد و گفت: «در راستاي موجي كه با راه‌اندازي استارتاپ‌ها در دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات شكل گرفته، قرار است اتاق تهران نيز فضايي ايجاد كند كه در آن صاحبان ايده‌هاي خلاقانه بتوانند فعاليت خود را آغاز كنند. همچنين رييس اتاق تهران عنوان كرد كه قرار است، بخشي از سايت اتاق تهران به اين امر اختصاص پيدا كند كه جوانان بتوانند ايده‌هاي خود را با صاحبان سرمايه درميان بگذارند و مانند بورس عمل كنند. منافع مادي حاصل از شكل‌گيري اين فعاليت نيز متعلق به صاحبان ايده خواهد بود.» اما درحاشيه اين نشست اتفاق جالب ديگري نيز رخ داد و آن تقدير از رييس هيات‌مديره خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس بود. محمدرضا مرتضوي كه با تشويق‌ حاضران پشت ميكروفن قرار گرفته بود پس از آنكه نماهنگي با نشان دادن تصاويري از دوران دفاع مقدس به نمايش درآمد، به‌شدت متاثر شد مرتضوي كه از جانبازان دفاع مقدس است درحالي كه از شدت احساسات به سختي سخن مي‌گفت به دوران حضورش درجبهه‌هاي جنگ اشاره كرد و گفت: در دوره جنگ تحميلي، مثلث نفاق، استكبار و جهل ازسوي دشمنان براي ضربه زدن به كشور شكل گرفته بود. مثلثي كه متاسفانه در دوره حاضر نيز شاهد شكل‌گيري آن براي تخريب هستيم. مرتضوي افزود: هدف اين مثلث، تخريب چهره‌هاي خادم به مملكت و خائن جلوه دادن آنان به جامعه است و در شرايطي كه در دولت يازدهم، ماجراي بغرنج هسته‌يي رو به پايان است اما برخي به عمد درحال تخريب فضايي هستند كه پس از سال‌ها بر جامعه و كشور سايه انداخته است.

   كدام كالاها قاچاقي مي‌آيند؟

با حضور مجتبي خسروتاج پشت تريبون، نشست هيات نمايندگان اتاق تهران وارد بحث اصلي خود شد. بررسي پديده قاچاق، ريشه‌هاي شكل‌گيري و راهكارهاي مقابله با آن مساله‌يي بود كه نمايندگان بخش خصوصي قرار بود در ششمين جلسه خود به آن بپردازند. مجتبي خسروتاج كه به عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت آغازگر صحبت در اين مورد بود با ارائه برخي آمار و ارقام و با نگاهي سيستمي و نظام‌مند به اين مساله پرداخت. او با تقسيم‌بندي قاچاق به دو حوزه واردات و صادرات گفت: درحوزه واردات براساس اعلام نظر استان‌هاي مرزي و كشفيات انجام شده اقلامي كه بيشترين حجم قاچاق را به خود اختصاص داده‌ لوازم آرايشي و بهداشتي، لباس و كفش، سيگار، لوازم خانگي، پارچه، تلفن همراه، تجهيزات پزشكي و پارچه چادر مشكي است. خسروتاج عمده‌ترين كالاي صادراتي قاچاق را نيز سوخت عنوان كرد و در كنار آن از برخي كالاهاي يارانه‌يي مثل گندم و آرد و ديگر اقلام تحت نظام كنترل قيمت نام برد. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت بيشترين برآورد ارزش دلاري قاچاق كالاي وارداتي را به طلا با ارزش 3ميليارد دلار مربوط دانست و گفت: برآورد ارزش قاچاق البسه و پوشاك برابر 2.7ميليارد دلار، لوازم خانگي 2.1ميليارد دلار، گوشي تلفن همراه 1.8ميليارد دلار، رايانه و قطعات 1.5ميليارد دلار، لوازم يدكي 1.5ميليارد دلار، لوازم آرايشي و بهداشتي 1.1ميليارد دلار و سيگار 912ميليون دلار است.  تعرفه‌هاي كمرشكن

خسروتاج در ريشه‌يابي علل بروز پديده قاچاق از عواملي چون بالا بودن سود و حقوق گمركي (تعرفه)، ممنوعيت و غيرمجاز بودن كالاهاي مورد نياز كشور، تشريفات متعدد واردات رسمي، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط كمي و كيفي وارداتي، عدم پاسخگويي توليدات به سلائق مورد نظر مصرف‌كننده، شرايط اقتصادي، اجتماعي و بيكاري در مناطق مرزي و دوگانگي اقدام در كنترل قيمت كالاي خارجي و داخلي ياد كرد. او گفت: برخي بسترهاي قانوني نيز تسهيل‌كننده قاچاق است كه از جمله مي‌توان به سوءاستفاده از ظرفيت معافيت كالاي همراه مسافر، تجارت مرزي، ملواني و پيله‌وري و تعدد طبقات تعرفه‌يي اشاره كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از قاچاق كالا مانند تضييع حقوق دولت، عدم رعايت استانداردهاي فني، ايمني و سلامتي كالا، لطمه به توليد داخل، كاهش اشتغال و شكل‌گيري اقتصاد زيرزميني عنوان كرد كه مبارزه با قاچاق كالا و ارز چالش‌هاي متعددي پيش‌روي خود دارد كه بايد براي آنها برنامه‌يي دقيق و همه‌جانبه داشت. او گفت: يكي از چالش‌هاي مبارزه با قاچاق مشكل اشتغال در استان‌هاي مرزي است چرا كه جايگزيني براي آن وجود ندارد و افرادي كه شغل پيدا نمي‌كنند به سمت قاچاق مي‌روند. پس از سخنان مجتبي خسروتاج پيرامون قاچاق، ريشه‌ها و راهكارهاي مبارزه با آن، نوبت به فعالان اقتصادي رسيد تا ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه مطرح كنند. محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، اصلي‌ترين عامل تشديد قاچاق در كشور را واقعي نبودن نرخ ارز دانست و گفت: در حالي دولت اصرار به پايين نگهداشتن نرخ ارز دارد كه اين اتفاق منجر به تشديد قاچاق مي‌شود. نجفي‌منش همچنين افزود: واردات برخي از كالاها به كشور ممنوع نيست؛ مانند سيگار، اما از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه در كشور برخي مبادي براي قاچاق اين كالا وجود دارد در حالي كه امكان كشف اين مبادي ورودي براي دولت كار چندان سختي نيست. او پيشنهاد داد كه دولت علاوه بر مبارزه جدي‌تر با قاچاق به اصلاح نرخ ارز به عنوان يكي از ريشه‌هاي اصلي آن بپردازد.  انتقاد از تعداد بالاي اسناد واردات

ولي‌اله افخمي‌راد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به كاهش طبقات تعرفه به 10 مورد طي سال جاري اشاره كرد و گفت: بنا به تصويب هيات وزيران، تا سال 96 تعداد طبقات تعرفه بايد به 6مورد كاهش يابد. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: در حال حاضر تعداد بالاي اسناد براي واردات رسمي موجب افزايش هزينه‌هاي واردات براي فعالان اقتصادي مي‌شود و از اين رو، بايد تعداد اسناد مورد نياز براي واردات را كاهش دهيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين در مورد مناطق آزاد گفت: در اين مناطق خرده‌فروشي كالا به شكل گسترده وجود دارد كه عملا منجر به افزايش حجم واردات غيررسمي مي‌شود.  نرخ ارز تشديد‌كننده افزايش قاچاق

مهدي پورقاضي نيز در سخنان خود با تاييد گفته محمدرضا نجفي‌منش، نرخ ارز را عاملي تعيين‌كننده در افزايش قاچاق عنوان كرد. او همچنين با اشاره به كاهش جهاني قيمت سوخت گفت: ترديدي نيست كه براي جلوگيري از افزايش قاچاق سوخت بايد قيمت آن واقعي شود و احتمالا زمان فعلي كه قيمت جهاني سوخت كاهش يافته بهترين زمان براي انجام اين اصلاح قيمت باشد. پورقاضي با اشاره به توزيع كالاي قاچاق در واحدهاي مختلف صنفي عنوان كرد كه اگر تلاشي در جهت شفاف شدن معاملات در اصناف صورت بگيرد به نحوي كه تامين‌كننده اصلي مشخص باشد، مي‌توان فهميد كه كالاي قاچاق چگونه در كشور توزيع مي‌شود و جلو مسيرهاي آن را مسدود كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق گفت: دولت بايد روي شفاف شدن معاملات اصناف كار كند و از آنها بخواهد كه حتما فاكتور خريدوفروش صادر كنند. او همچنين بر كنترل بيشتر روي مرزهاي كشور تاكيد كرد و گفت: در پاكستان كالاي ايراني را به عنوان كالاي قاچاق مي‌شناسند چون از مرزهاي جنوب شرقي كالاهاي ايراني به اين كشور قاچاق مي‌شود.  نظارت روي مناطق جغرافيايي

سيدحامد واحدي نيز يكي از راهكارهاي مقابله با افزايش قاچاق را فرهنگ‌سازي در جامعه خواند. واحدي با تاكيد بر كوچك كردن دولت و بزرگ كردن بخش خصوصي گفت: بزرگ شدن بخش خصوصي خود يك عامل براي كاهش قاچاق است و در اقتصاد متمركز دولتي انگيزه براي قاچاق كالا بسيار بيشتر است. عضو هيات رييسه اتاق تهران گفت: درست است كه نظارت و كنترل روي تمامي مرزهاي آبي و خاكي كشور كار سخت و دشواري است اما مي‌توان روي مراكز اصلي قاچاق نظارت بيشتري داشت. واحدي با اشاره به جزيره قشم به عنوان يكي از مراكز قاچاق مازوت و گازوييل به خارج از كشور افزود: مگر كنترل يك جزيره كوچك چقدر سخت است كه نمي‌توان جلو قاچاق كالا و سوخت را در آن گرفت؟  پيشنهاد براي كاهش حقوق ورودي

پدرام سلطاني نيز در خصوص پديده قاچاق و راه‌هاي مقابله با آن تاكيد كرد كه بايد تعرفه برخي كالاها كاهش يابد و به صفر نزديك شود. سلطاني با تاكيد بر اهميت پديده قاچاق در اقتصاد ابتدا خواستار اين شد كه اين موضوع در دستور كار كميسيون‌هاي مشورتي اتاق تهران قرار بگيرد و همايشي نيز در سطح ملي با اين موضوع از سوي اتاق بازرگاني برگزار شود. او يكي از دستاوردهاي شوم تحريم را، مشروع كردن قاچاق در كشور عنوان كرد و دليل آن را قطع ارتباط‌هاي بانكي با خارج از كشور دانست. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با بيان اينكه قاچاق در كشور به سطح كلان در اقتصاد تبديل شده است، افزود: هزينه‌هاي قاچاق در كشور به‌شدت كاهش يافته است. از اين‌رو راهكارهايي از جمله افزايش مجازات‌ها و جرايم ديگر براي مقابله با اين پديده جواب نمي‌دهد. به گفته سلطاني، مبالغ كلان حاصل از خريدوفروش كالاهاي قاچاق در نظام بانكي كشور قابل رديابي است و بانك مركزي در اين زمينه مي‌تواند ورود پيدا كند. عضو هيات رييسه اتاق ايران به اين نكته نيز اشاره كرد كه شواهد در نگاه اول نشان مي‌دهد عمده كالاهاي قاچاق داراي تعرفه بالا هستند بنابراين يكي از راهكارهاي مقابله با قاچاق، مي‌تواند كاهش حقوق ورودي كالا باشد. سلطاني در اين زمينه به طلا اشاره كرد و گفت: همانند اغلب كشورهاي دنيا، حقوق ورودي طلا در كشور ما نيز بايد صفر شود. وي همچنين با اشاره به گوشي تلفن همراه، لپ‌تاپ و تبلت كه جزو كالاهاي عمده قاچاق است، افزود: با توجه به اينكه اين دست از كالاها جزو محصولات تكنولوژيك است، جاي دادن آن در رده كالاهاي وارداتي لوكس منطقي نيست لذا در اصلاح نظام حقوق ورودي و تعرفه‌ها، بايد تعرفه چهاردرصدي كنوني اين كالاها به صفر تبديل شود.  گل به خودي سازمان اموال تمليكي

كاوه زرگران در سخنان خود سازمان اموال تمليكي را به عنوان معبري براي ورود كالاي قاچاق به داخل كشور عنوان كرد و گفت: واردكنندگان كالا به ويژه در حوزه مواد غذايي با مقررات سختگيرانه‌يي مواجه هستند. وقتي كالاي آنها اجازه ورود پيدا نمي‌كند، بازگردانده نمي‌شود و در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار مي‌گيرد. اين سازمان نيز اين كالاها را به فروش مي‌گذارد و ديده شده كه همان واردكننده اوليه كالا را خريداري و وارد شبكه توزيع كرده است. زرگران علاوه بر ضربه‌هاي اقتصادي قاچاق به مشكلات اجتماعي آن اشاره كرد و گفت: در زمينه كالاهايي چون آدامس كه به صورت غيرقانوني وارد مي‌شود از برخي مواد افزودني به دست آمده از خوك استفاده شده است كه براي جامعه مذهبي ما قابل قبول نيست. محمدرضا بهرامن از فعالان اقتصادي بخش معدن و يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بروكراسي شديد در نظام اداري كشور را يكي از دلايل بروز قاچاق عنوان كرد. بهرامن گفت: «در حال حاضر ماشين‌آلات سنگين معدني و راهسازي نيز به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.» وي همچنين استفاده درست از نظام مالياتي را يكي از راهكارهاي مقابله با قاچاق دانست.  8 ميليارد دلار قاچاق مواد مخدر

محمود نجفي‌عرب در سخنان خود به قاچاق مواد مخدر و زيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن پرداخت. رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: «در سال 1383 حجم قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود 6ميليارد دلار اعلام شد و ترديد نداشته باشيم كه اين رقم طي اين سال‌ها افزايش يافته است و به‌طور نسبي بايد حداقل به 8 ميليارد دلار رسيده باشد.» نجفي‌عرب با اشاره به اثرات نامطلوب اقتصادي و اجتماعي اين پديده شوم تاكيد كرد كه براي مبارزه با آن بايد برنامه‌هاي جديدي تدوين كرد.نویسنده:
8 نكته‌ خوانساري در مورد مسائل روز ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1394/6/25
8 نكته‌ خوانساري در مورد مسائل روز ايران


  ازجمله نتايج توافق هسته‌يي حضور هيات‌هاي تجاري خارجي است كه عمدتا از كشورهاي اروپايي به كشور وارد مي‌شوند. تعداد اين هيات‌هاي خارجي به اندازه‌يي افزايش يافته كه امكان برنامه‌ريزي را هم از دولت و هم از اتاق‌هاي بازرگاني سلب كرده است. تاكنون هشت هيات تجاري بزرگ اروپايي به ايران اعزام شده‌اند؛ در هفته‌هاي آينده نيز ما شاهد حضور ديگر هيات‌هاي اروپايي خواهيم بود به‌طوري كه تاكنون و براساس برنامه ارائه شده، در اواخر شهريور و مهرماه، نمايندگان 10 كشور اروپايي به ايران سفر مي‌كنند. اين رفت‌وآمدها و اينكه كشور پس از چندين سال از انزواي نسبي خارج شده است، جاي اميدواري و مسرت دارد و بايد از دولت و تيم مذاكره‌كننده تشكر و قدرداني كرد.

  ورود اين هيات‌ها به كشور يك روي سكه است و روي ديگر آن ضرورت نقش‌آفريني و برنامه‌ريزي اتاق به عنوان اصلي‌‌ترين تشكل بخش خصوصي براي پذيرش و ميزباني از اين هيات‌هاست. مسووليت‌هاي ديگر اتاق در اين برهه، شناسايي ظرفيت‌هاي اقتصاد، شناسايي بنگاه‌هايي كه توان سرمايه‌گذاري مشترك با شريك خارجي دارند و نيز احصاي دقيق و مشخص موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. دركنار اين وظيفه دولت آن است كه در برنامه‌ريزي‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي را مخاطب و شريك اصلي خود قرار دهد و به دنبال فربه كردن شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نباشد.

  در سند راهبردي اقتصاد مقاومتي كه ابلاغ شده است، الزامات دوران انتقال و پس ازتحريم پيش‌بيني شده است. وظيفه دولت اين است كه محيط كسب‌و‌كار رقابتي را فراهم كرده و حقوق مالكيت را جاري و ساري كند و همچنين در مسير آزادسازي تجارت گام نهد.

  در بخشنامه بودجه سال95 كه ابلاغ شده است در مورد اهداف و راهبردها به نكات مثبتي اشاره شده است. اما همين بخشنامه از كاهش 25درصدي بودجه عمراني حكايت مي‌كند، كاهش بودجه عمراني اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه دولت نتواند بدهي خود را به بخش خصوصي بپردازد. انتظار ما اين است كه دولت با بهره‌گيري از ابزارهاي مختلفي ازجمله انتشار اوراق صكوك، دين خود را به بخش خصوصي ادا كند.

  در دوسال گذشته فضاي گفت‌وگو و بحث و تبادل نظر درمورد مسائل مهم اقتصادي به جريان افتاده است و شايد شكل‌گيري كمپين خودرو نيز كنشي درهمين زمينه است و برخورد تند و عجولانه با اين كمپين، نادرست و غيرمنطقي است. بخش خصوصي كه همواره مظهر نگاه نقادانه بوده، در پي آن است كه با متانت و با پشتوانه كار تخصصي در اين زمينه اظهارنظر كند و بيشتر به دنبال ريشه‌‌يابي بروز چنين حركتي است. درعين حال بايد بپذيريم كه در توليدات داخلي به ويژه درصنعت خودرو نقايصي غيرقابل انكاري وجود دارد. راه مقابله با اعتراضات، كتمان اين نقايص نيست، بلكه بايد ريشه‌يابي اصولي با نگاهي تخصصي و همه‌جانبه انجام شود.

   صنعت خودرو صنعتي پيشران است، يك درصد رشد اقتصادي كشور، به توليدات اين صنعت اختصاص دارد و از اين بابت جايگاه اين صنعت قابل تامل است اما درعين حال توليدكنندگان بايد بدانند كه موفقيت آنان در گرو اصلي مهم به نام مشتري‌‌مداري است. يكي از نتايج مثبت اين كمپين عذرخواهي مسوولان يكي از شركت‌هاي خودروسازي بود. اين رويداد به نوعي، تجلي فرهنگ عذرخواهي مديران ارشد در كشور است و بايد به تدريج در كشور نهادينه شود. البته در مقابل مي‌توان انتظار داشت كه قضاوت‌ها نيز پخته‌تر و اصولي‌تر باشد تا زماني كه ندانيم ارزان‌ترين خودرو در دنيا داراي چه قيمتي است و تا زماني كه قيمت واقعي ارز مشخص نشود، مقايسه قيمت خودروهاي داخلي و خارجي، نتيجه مفيدي درپي نخواهد داشت.

  براي پيشرفت اقتصاد بايد زمينه رقابت بخش خصوصي فراهم شود؛ بدون آنكه امتيازي براي شركت‌هاي دولتي درنظر گرفته شود. در اين صورت آنچه به عنوان رقابت شكل مي‌گيرد، موجب رضايت‌مندي بخش خصوصي نيز خواهد شد.

   به دنبال طراحي سازوكاري براي حمايت از جوانان و كارآفرينان جوان در اتاق تهران هستيم. در راستاي موجي كه با راه‌اندازي استارتاپ‌ها در دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات شكل گرفته، قرار است اتاق تهران نيز فضايي ايجاد كند كه در آن صاحبان ايده‌هاي خلاقانه بتوانند فعاليت خود را آغاز كنند. حتي قرار است، بخشي از سايت اتاق تهران به اين امر اختصاص پيدا كند كه جوانان بتوانند ايده‌هاي خود را با صاحبان سرمايه در ميان بگذارند و مانند بورس عمل كنند. منافع مادي حاصل از شكل‌گيري اين فعاليت نيز متعلق به صاحبان ايده خواهد بود. همچنين مقدمات برگزاري جشنواره‌يي در آذرماه با حضور مبتكران استارتاپ‌ها توسط اتاق تهران فراهم شده است.نویسنده:
كليد هتل‌هاي فرودگاه امام(ره) در دستان «آكور» فرانسه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1394/6/25
كليد هتل‌هاي فرودگاه امام(ره) در دستان «آكور» فرانسه


گروه بازرگاني  

با به ثمر نشستن توافق هسته‌يي، موضوع همكاري و فعاليت‌هاي مشترك با برندهاي مطرح دنيا به يكي از مهم‌ترين سرفصل‌ها براي اقتصاد پس از لغو تحريم تبديل شده است. در اين راستا هيات‌هاي تجاري مختلف طي ماه‌هاي اخير براي بررسي شرايط همكاري با ايران وارد كشورمان شدند اما هيچ‌يك از اين آمد و شدها قراردادي را در پي نداشت. در پي ادامه يافتن مذاكرات گروه‌هاي تجاري مختلف، ديروز مهدي جهانگيري عضو هيات‌رييسه اتاق تهران از امضاي قرارداد رسمي با شركت «آكور» فرانسه خبر داد. به گفته جهانگيري، اين نخستين قرارداد با يك شركت اروپايي است كه پس از توافق هسته‌يي بسته شده است كه براساس آن اداره هتل‌هاي فرودگاه امام خميني (ره) به شركت «آكور» فرانسه واگذار مي‌شود.

وي ورود اين برند اروپايي به ايران را زمينه تحول در صنعت گردشگري كشور دانست و افزود: يكي از مشكلات جدي كه در مراكز اقامتي گردشگري وجود دارد اين است كه تكنولوژي روز دنيا را در بهره‌برداري اين اماكن به كار نگرفته‌ايم. يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي توريست‌هاي ورودي و همچنين هموطنان نحوه خدمات‌دهي و بهره‌برداري از اماكن اقامتي است. به همين دليل نياز است در اين بخش ورود تكنولوژي روز را تسهيل كنيم.نویسنده:
تغييري در تجارت ايران و چين ايجاد نمي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1394/6/25
تغييري در تجارت ايران و چين ايجاد نمي‌شود


گروه بازرگاني  

 تصميم بانك مركزي چين براي كاهش ارزش يوآن در برابر دلار در روزهاي اخير تاثير قابل توجهي بر اكثر بازارهاي مالي دنيا داشته است. تاثير اين تصميم قدرت برتر اقتصادي دنيا بر بازارهاي مالي در سراسر دنيا به گونه‌يي بود كه طي روزهاي اخير بازارهاي مالي مختلف با افت شاخص روبه‌رو بودند. به عنوان نمونه شاخص سهام در وال‌استريت در يك ركوردشكني چهارساله به پايين‌ترين ميزان خود رسيد. ساير بورس‌هاي جهاني نيز متاثر از اين تصميم با كاهش شاخص رو‌به‌رو شدند. بازتاب اين خبر نگراني‌هايي را درخصوص خدشه‌دار شدن روابط ايران با چين به عنوان يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري كشور در پي داشته است. با اين حال مجيدرضا حريري نايب‌رييس اتاق ايران و چين تحولات اخير در بازار‌هاي مالي جهان را در ميزان تجارت ايران و چين بي‌اثر دانست. حريري با اشاره به اين تحولات گفت: با توجه به ميزان مبادلات ما با چين افت 4درصدي ارزش يوآن در برابر دلار اثري در روابط تجاري ما با چين ندارد. وي با اشاره به ميزان مبادلات چين با ساير كشورها گفت: اين كشور در سال بيش از 4هزار و 500ميليون دلار مبادلات تجاري با ساير كشورها دارد در حالي كه سهم ايران از مبلغ 120ميليارد دلار است كه معادل 4درصد كل تجارت چين است و چون در سال‌هاي اخير ميزان مبادلات ما متوازن شده است، اثر كاهش ارزش يوآن براي ما محسوس نيست.نویسنده:
كوتاه از تجارت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1394/6/25
كوتاه از تجارت


  نگراني بخش خصوصي از كار

با آنگلوساكسون‌ها

محسن جلال‌پور رييس اتاق ايران در ديدار با سفير استراليا در ايران با يادآوري برخي نامهرباني‌هاي غيرمتعارف استراليا نسبت به جامعه تجاري ايران در دوران تحريم، تاكيد كرد: متاسفانه سخت‌گيري‌هاي نامعمول استراليا در دوران تحريم خاطره خوبي براي تجار و بازرگانان ايراني به جاي نگذاشت. جلال‌پور در تازه‌ترين ملاقات خود با سفير استراليا خطاب به وي گفت: بازرگانان ايراني در دوران تحريم، مورد بي‌مهري دولت استراليا و فشارهاي شديدي از سوي آن قرار گرفتند و شما بايد تلاش كنيد اين سابقه نامطلوب از ذهن جامعه تجاري ما زدوده شود.  درخواست‌هاي‌ اتاق ايران درخصوص طرح مالكيت صنعتي

با توجه به رسيدگي به طرح مالكيت صنعتي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، محسن جلال‌پور طي نامه‌يي درخواست‌هاي اتاق را پيرامون اين طرح، با اين كميسيون در ميان گذاشت. كميته مالكيت فكري امور حقوقي اتاق ايران درخواست كرده است نهاد يا دستگاه اجرايي محل استقرار مرجع ثبت مالكيت صنعتي متناسب با ويژگي‌‌هاي مرجع ملي مالكيت صنعتي تعيين شود و حمايت و ثبت حقوق مالكان اموال فكري از مقوله‌هاي اجرايي خلق فناوري و تجاري‌سازي توليدات فكري و اموال موضوع مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تفكيك شود. همچنين ثبت و حمايت حقوقي از اموال فكري كه به صورت قانوني برعهده قوه قضاييه است همچنان برعهده آن قوه بماند و نام اتاق از اتاق بازرگاني به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تغيير يابد.  اشتغال يك‌ميليون نفري با جلوگيري

از قاچاق كالاي نساجي

عباس نخعي مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالاهاي هدف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پوشاك و پارچه را جزو كالاهاي هدف اين ستاد برشمرد و گفت: صنعت نساجي به واسطه توانايي ايجاد اشتغال، توانسته براي 500هزار نفر شغل ايجاد كند و در صورت مهار و كنترل قاچاق در اين حوزه امكان ايجاد اشتغال تا يك‌ميليون نفر را نيز خواهد داشت. مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالاهاي هدف ستاد اجراي برنامه راهبردي پيشگيري و مقابله با كالاي نساجي قاچاق را حمايت واقعي از بخش توليد دانست و افزود: اجراي برنامه راهبردي پيشگيري و مبارزه با قاچاق پوشاك علاوه‌بر افزايش دو برابري اشتغال در صنعت نساجي تحقق اقتصاد مقاومتي را نيز برآورده خواهد كرد.  ناتواني طرح شبنم براي مقابله با قاچاق

احمد غلامزاده، رييس سابق مركز شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران درباره الزامات اجرايي‌شدن طرح شبنم در دولت دهم و دلايل ناموفق بودن آن گفت: طرح شبنم يك سيستم رهگيري بود تا مبدا توليد كالا را رصد كند البته ما نيز به اين طرح اشكالاتي داشتيم و اعلام كرده بوديم كه 100درصد جوابگو نيست و در عمل هم نشان داد كه موفق نبود. غلامزاده با بيان اينكه طرح شبنم الزام هر كالا در سطح عرضه بود، تصريح كرد: اين طرح به تعبيري كار‌شناس‌محور بود اما نبايد اين انتظار از يك طرح مي‌رفت كه با قاچاق كالا مبارزه كند! رييس سابق مركز شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران خاطرنشان كرد: تا زماني كه تمام اجزاي كشور در بخش كالا به صورت يكپارچه با هم متصل نباشند، نمي‌توان در اين مسير كاري از پيش برد.نویسنده:
اتاق استان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1394/6/25
اتاق استان‌ها


  هيات تجاري 75نفره اوكرايني در البرز

رحيم بنامولايي رييس اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي استان البرز از ورود هيات 75نفره تجاري و بازرگاني كشور اوكراين به اين استان خبر داد. رحيم بنامولايي با بيان اينكه پس از برگزاري نشست‌هاي تخصصي، تفاهمنامه‌هاي همكاري بين هيات اوكرايني و اتاق بازرگاني البرز امضا مي‌شود، اظهار كرد: بازديد از پژوهشگاه مواد و انرژي ايران از برنامه‌هاي اين هيات خارجي است. هيات تجاري و بازرگاني اوكراين متشكل از مسوولان و كارشناسان شركت‌هاي صادر‌كننده غله، خدمات حمل‌ونقل و كشتيراني، خدمات ساختمان و بناهاي پيش‌ساخته، توليد انسولين، سازه‌هاي فولادي، صنايع واكسن‌سازي، شركت‌هاي طراحي و مجري تجهيزات كارخانه‌هاي جواهر‌سازي است.  سفر هيات تجاري سليمانيه به كرمانشاه

هياتي بلندپايه به سرپرستي رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن سليمانيه براي حل چالش‌هاي موجود در مناسبات اقتصادي دو طرف به كرمانشاه سفر مي‌كند. داريوش پناهي، دبير اتاق كرمانشاه در اين ارتباط گفت: با هدف توسعه و تعميق روابط بين استان‌هاي سليمانيه و كرمانشاه و به ويژه در زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني و به دعوت رسمي اتاق كرمانشاه، هياتي بلندپايه از مقامات اقتصادي و بازرگاني اين شهر به كرمانشاه مي‌آيد. وي افزود: وجود چند مرز مشترك، فرهنگ مشترك و ارتباط گسترده اجتماعي مشوق‌هاي اصلي ما براي توسعه روابط بين با عراق به طور عام و اقليم كردستان به طور خاص است.  گردشگري؛ فصل مشترك رابطه با اروپا

رييس اتاق شيراز، رييس كانون كارآفريني استان فارس، نمايندگان دانشكده‌هاي فني و حرفه‌يي و شهيد باهنر شيراز در ديدار با رييس كميسيون كارآفريني اتحاديه اروپا و نماينده ارشد كلينيك برند سوييس، راه‌هاي توسعه مناسبات اقتصادي بين‌المللي ايران را بررسي كردند. در اين ديدار فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز گردشگري را به عنوان يكي ديگر از موارد همكاري نام برد و افزود: استان فارس با بيش از 3200 اثر تاريخي ثبت شده ملي، جاذبه‌هاي طبيعي بي‌شمار، بافت بومي و فرهنگ‌هاي متنوع به عنوان يكي از قطب‌هاي اصلي گردشگري ايران شناخته مي‌شود كه در اين زمينه مي‌توان فصل مشتركي را در بهبود روابط تجاري با كشورهاي اتحاديه اروپا آغاز كرد.نویسنده:

  يادداشت Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  6
  ندعم ri.repapswenlodaat@tanas
  صنعت 66420769 زنان كارآفريني هاي «آنكتاد»
  چالش نگاه كرد
  از اعالم پايدار» توسعه در زنان شريني «نقآف نمايشگاه افتتاحيه در صنعت
  وزير نصيري
  ميترا صنعت وزارت مطالعات موسسه پژوهشگر هشدار
  مرز در تحصيلكرده زنان بيكاري
  نرخ عرصه در دنيا، سراسر در زنان آنكه وجود
  با راه همچنان اما اند كرده رشد كارآفريني
  اشتغال كنند. طي بايد موجود موانع دليل به را دارد
  طوالني جدي چالش زنان بيكاري با دولت جمهور: ريي زنان امور معاون بشري، حقوق برجنبه عالوه زنان
  توانمندسازي دارد. كشور اقتصادي توسعه در مهمي بسيار
  آثار در «آنكتاد» مطالعه كارآفريني، حوزه
  در معدن صنعت
  گروه براي زنان انگيزه كه دهد مي نشان 2013
  سال زنان امور معاونت تجارت معدن صنعت، وزارت مشاركت با كه پايدار» توسعه در زنان آفريني «نقش موضوع با نمايشگاه يك حاشيه در گذشته
  روز است. خود مرد ازهمتايان بيشتر
  كارآفريني خطر مرز در كه كشور تحصيلكرده زنان درصدي 30 بيكاري «نرخ آمار بر كه اوضاعي شد؛ گفته سخن زنان بيكاري بار اسف اوضاع از شد، برگزار جمهوري ت
  رياس رويا يك تحقق براي آنها تمايل اين،
  دليل است. داشته دنبال به را مسووالن هشدار است استوار بيكاري» نرخ متوسط به نسبت زنان بيكاري نرخ بودن برابر سه است حالي در است؛ مالي استقالل به دستيابي
  آرزو ديتر انقالب بعداز 06درصد به انقالب از قبل 03درصد از دانشگاهي تحصيلكرده زنان جمعيت رشد آمار به مراجعه با تجارت، معدن صنعت، وزير قول به كه
  هشداري يا محصول يك ارائه هدف با عمدتا مردان
  كه مانده عقيم جامعه فعال زنان از عظيمي بخش تحصيالت ظرفيت عمال نشده تدوين انبوه جمعيت اين اشتغال براي مدوني ريزي برنامه كه است حاكي آمار همين شود. مي يك كيفي ارتقاي يا بازار به جديد
  خدمت 51درصدي رقم كار، جوياي غيرشاغل زنان احتساب با البته كه رسد 31درصد تا 12 به زنان سهم كشور، فعال جمعيت نفر ميليون 23 از حاضر حال در آمار، اساس ت.
  اس زنان اما زنند، مي خالقيت به دست
  محصول است. سوم يك به نزديك بخش اين در زنان بيكاري ميزان كه است تجارت معدن صنعت، هاي بخ به مربوط كشور اقتصاد وم ديگر، سوي از شود. عنوان نرخ اين
  براي در اجتماعي نياز يك مردان از بيشتر
  كارآفرين بيكاري بحران زنان، اشتغال افزايش راهكارهاي بررسي با تا گرفته قرار جمهوري ت رياس زنان امور معاون كنار در تجارت معدن صنعت، وزارت راستا اين
  در ميدهند. قرار مخاطب را خود نظر مورد جامعه نرخ گويد: مي دارد تاكيد بسيار توسعه ششم برنامه طول در آن تحقق ضرورت بر جمهور رييس زنان امور معاون كه هدفي كند. برطرف را كشور تحصيلكرده
  زنان در چه دهد، مي نشان آنكتاد
  مطالعات روست. روبه جدي چالش با زمينه اين در دولت رسد مي نظر به است اندك زنان قتصادي
  فعاليت در كشورهاي در چه يافته توسعه
  كشورهاي صنايع بانك همچنين داده تسهيالت بانوان از نفر هزاران به كه شده دازي راه ان نو اميد موسسه بانوان كارآفريني «براي كه كرد اعالم نيز صنعت وزير ديگر، سوي
  از به بيشتري توجه كارآفرين زنان توسعه، بود.»
  حال خواهد تجارت معدن صنعت، بانك زيرنظر آن فعاليت امر ابتداي در كه شود اندازي راه كوچك صنايع كارآفرينان بر خاص نگرش با
  كوچك كار كسب يادگيري هاي فرصت
  آموزش بيشتري تمايل زنان اين، بر عالوه دهند. مي
  نشان روز اطالعاتي هاي ژي تكنولو از استفاده
  به محصوالت بازاريابي براي اجتماعي هاي كودكي
  شبكه از زنان اجتماعي باور تضعيف آن بر عالوه داريم؛ قرار انداز چشم سند اجراي توسعه در زنان نقشآفريني گاه نمايش در امروز يشوند نم محدود فرزندپروري به زنان دارند.
  خود اتاق نمايندگان هيات عضو ديگر، ازسوي هاي سياست تحقق در نيز رهبري معظم مقام از كوچكي بخش تنها شود، مي ديده پايدار معدن صنعت، وزير «تعادل»، گزارش
  به كه ميدهد نشان مطالعه اين
  همچنين مراسم اين حاشيه در نيز تهران بازرگاني بنيان، «دانش اقتصاد مبناي بر مقاومتي اقتصاد اين به بايد كه است كشور اقتصاد در زنان نقش اقتصاد در زنان نقش افزايش بر تاكيد با
  تجارت سرمايه به دسترسي زنان، چالش ترين
  بزرگ اقتصادي فعاليت آفريني كار ارت، تج گفت: اين در دارند تاكيد نگر» برون درونزا شود. توجه بيشتر موضوع نرخ برابر سه را زنان در بيكاري نرخ
  كشور، هاي محدوديت نيز جديد بازارهاي به
  دستيابي تجارت فنون به نيز زنان ندارد مردانه زنانه شويم. بهرهمند ظرفيتها همه از بايد شرايط مفاهيم در اينكه بيان با همچنين زاده ت نعم محمدرضا كرد. اعالم كشور در بيكاري
  متوسط البته است. سازي ظرفيت كمبود
  فرهنگي دارند. آگاهي نمايشگاه برگزاري به بااشاره وي زن بين امتيازي تفاوت هيچ الم، اس عاليه المللي بين نمايشگاه دومين در زاده نعمت راهنما كارآفرين نقش الگوي به زنان
  دسترسي هاي كرس بيشتر زنان افزود: دانشور فاطمه كرد: اظهار پايدار، توسعه در زنان آفريني نقش گفت: نيست، ها زبان قوميتها اقوام مرد به اشاره با پايدار توسعه در زنان آفريني نقش آنها نتيجه در است؛ محدود معموال استادكار،
  و سويي از امر اين اند، كرده اشغال را دانشگاه صنعت وزارت خانواده، زنان امور معاونت به كارآفريني مدت كوتاه هاي كالس ها دوره پرورش خانواده تشكيل در زنان اصلي
  نقش كنند. طي تنهايي به را ناهموار مسيري
  ناچارند اما است زنان تحصيالت افزايش دهنده نشان نمايشگاه اين برگزاري در ديگر تگاههاي دس تجارب از استفاده با عملي كاربردي صورت اين گفت: جامعه در گزاري خدمت براي
  فرزندان توسعه، حال در كشورهاي در اين بر
  عالوه نشان چراكه دارد، تامل جاي ديگر ازسوي به خود ستادي جايگاه از ما دارند مشاركت برگزار امر متوليان سوي از بايد كشورها ساير را زنان هاي ظرفيت براي الزم كفايت
  موضوع همراه به كارآفريني مستقل مسير كردن
  طي يدهند ترجيح بيشتر دختران زنان يدهد اين در شركت براي ها دستگاه ميان هماهنگي شغل كارآفريني فرهنگ گيري شكل با شود مشاهده اخير دوقرن در كه طور همان
  ندارد دارد. را خود خاص دشواري خانوادگي،
  مسووليت فضاي تا باشند داشته حضور دانشگاه در ختهايم. پردا جشنواره كنيم. ايجاد مالي منابع هاي فعاليت در جهان در زنان نقش ايم،
  كرده اغلب دهد، مي نشان مطالعات حال عين
  در بيشتر پسران كه است درحالي اين وكار؛ كسب است. كرده پيدا افزايش علمي
  اقتصادي دارند، رو پيش كارآفريني براي زنان كه
  موانعي دارند. كسبكار حوزه به ورود به عالقه ورودي از زنان سهم اينكه بيان با
  وي مواجهند. آن با نيز مردان كه است مواردي
  مشابه زنان مشكل ترين عمده اينكه بيان با وي به درصد 30 زير از انقالب از پس ها
  دانشگاه آستانه در حاضر حال در سجمهور: ريي زنان امور
  معاون مطالعه اين در كه كارآفريني زنان
  توصيه كرد: تصريح است، اجتماعي فرهنگي مشكل اين گفت: است، رسيده درصد 60 از
  بيش مانداز چش سند اجراي ميانه در توسعه ششم برنامه
  تدوين توسعه اندركاران ت دس به تهاند، داش
  مشاركت اين يشود شروع مشكل اين كودكي آغاز از يي ويژه توجه ما ملت كه دهد مي نشان
  موضوع تحقق در نيز رهبري معظم مقام آن بر عالوه داريم؛
  قرار است: ذيل موارد شامل زنان
  كارآفريني ديد، زباني الگوهاي در يتوان حتي را مورد كه كساني دارند بانوان دانش سطح افزايش
  به بنيان، «دانش اقتصاد مبناي بر مقاومتي اقتصاد هاي
  سياست آموزش طريق از خالقيت پرورش «قشنگ» دخترها «زرنگ» پسرها چراكه در توانند مي بيشتر ميشوند، مجهز روز دانش
  به از بايد شرايط اين در دارند تاكيد روننگر» درونزا ارائه ها نوآوري مالي تامين گذاري
  سرمايه از كردن خطر جرات يشوند توصيف كه اينجاست نكته اما باشد، نقشآفرين شويم
  كشور همند بهر ها ظرفيت خالقيت
  همه بر مبتني
  آموزش يشود. گرفته دختران انبوه جمعيت اين اشتغال براي سازي ظرفيت
  به جديد بازارهاي به دسترسي ارتقاي است. نشده اينترنت
  توجه به دسترسي
  افزايش شآفريني نق زنان است الزم ديگر، ازسوي شوند. يدهند نم راه ها وزه برخي به را زنان زنان توانمندسازي سازوكارهاي اجراي يوانند مت آنان چراكه نپذيرند، را پايين سطوح در پس كرد: اضافه تهران شهر شوراي عضو اين زنان اشتغالزايي عدم دليل بودن، پرهزينه در ايران توسعه افق به دستيابي معدن: صنعت وزير مشاور آگاهي افزايش فرهنگي پذيرش تشويق
  با وزير بهعنوان حتي مديريتي عالي هاي پست در پسران به مديريتي سطوح التحصيلي، فارغ از اينكه بيان با تجارت معدن صنعت،
  وزير مردان زنان برابر مشاركت فعاليت گرو در 1404لاس كه زناني پررنگتر معرفي طريق از
  عمومي كنند. فعاليت معدل آنان كه است درحالي اين شود؛ مي سپرده زمينه ايجاد افراد جذب براي رشد مينههاي
  ز كشور مختلف هاي زمينه در 4041بايد سال تا ما است. جامعه هستند. موفقيت
  الگوي ممكن ديگر طرف از دارند دختران از كمتري ورودي با مقايسه در ها خالقيت ابراز
  براي ايران ملت نياز مشغله ترين مه امروز ما دهيم. ارتقا مردانه
  را سنتي تجارت فضاي ضعف نشوند. داده راه ها حوزه برخي به زنان است است، نكرده پيدا رشد كافي مقدار به ها دانشگاه را اشتغال كارآفريني يعني پايدار توسعه به رسيدن
  براي درحالي سنتي تجارت فضاي دانشور، گفته به مباركه فوالد خريد براي بار من نمونه، عنوان به معتقدند كارشناسان از بسياري البته كرد:
  اظهار دادهايم قرار
  مدنظر حاكميت حق نيز اسالم كه است مردانه عمدتا ندادند. راه مرا اما رفتم، از ختتر س تر پرهزينه بسيار بخش اين
  كه به زنان براي كامل طور به را تجارت مال بر صنعت در هم كارآفرين زنان كرد: اظهار وي رشد دليل هاست دانشگاه ظرفيت
  افزايش است. شناخته رسميت حوزه در توانند مي آنها برخي هم دارند حضور زنان تحصيالت سطح اشتغال همزمان
  نيافتن اتاق در زنان حضور به بااشاره دانشور باشند. داشته فعال حضور نيز سياسي اجتماعي دانند. مي بودن پرهزينه همين را كارت زن 546 ،1381لاس در گفت: بازرگاني كه دارد وجود موانعي زنان برابر در
  درواقع اجتماعي فرهنگي موانع تهران: اتاق نمايندگان هيات
  عضو به 1389لاس در آمار اين گرفتند؛ بازرگاني آنها عملكرد اين وجود با اما پرند مي آن روي از شود واگذار زنان به وپرورش وزش آم اقتصادي، هاي فعالي جامعه در زنان حضور پاي
  پيش در زنان حضور آمار بيشترين رسيد نفر 2230 است درحالي اين شود؛ مي مواجه اگر» «اما با برخي در زنان اينكه بيان با زاده نعمت توان حتي را مورد اين گيرد شكل كودكي
  از بود. 1386 1385لاس به مربوط بازرگاني اتاق تشويق مورد هايشان تالش خاطر به مردان كه مردان از بيش توانند مي مشاغل
  مناطق دخترها «زرنگ» پسرها چراكه ديد، زباني الگوهاي
  در اما بود زنان تحصيالت امر، اين داليل از يكي ميگيرند. قرار در مثال براي گفت: باشند، داشته
  حضور خطر جرات طريق، اين از شوند توصيف
  «قشنگ» آن در چراكه بود؛ نهادسازي آن دليل ترين عمده خانمها دبيرستان سطح تا وپرورش آموزش يشود
  گرفته دختران از كارآفريني
  كردن كارآمد الگوي يك معرفي شكل زيادي نهاد مردم هاي سازمان زماني، مقطع تصميمساز زنان مجمع اندازي راه را جا آقايان شده ميدان تاز يكه توانند مي كه زنان كارآفريني موفق هاي نمونه از
  يكي شدند. آنان عضو زنان كه گرفت دولتي هاي ارگان تمركز خواستار ادامه در وي بدهند. خانمها به كنند خالي در است شده نايل مختلف جوايز دريافت
  به زنان حضور تقويت براي فرهنگي اقدامات بر خانواده زنان امور در جمهور رييس معاون زنان اند فعاليت نرخ با دولت جدي چالش تالش بايد اينكه بر تاكيد با زاده نعمت ويال «ونسا خانم شده، معرفي آنكتاد مطالعه زنان
  اين مردان برابر كت مشار گرو در 1404 افق كارهاي اميدوارم كرد: اظهار شد جامعه در شناسايي را زنان هاي ظرفيت بايد اينكه بيان با رييسجمهور معاون گزارش، اين براساس اشتغال هاي زمينه كه كنيم
  بيشتري اين وي است. «كاپه» شركت بنيانگذار
  آروجا»، تجارت معدن صنعت، وزير مشاور همچنين در حضور جرات زنان كه گيرد صورت فرهنگي علت همين به داد: ادامه كنيم، معرفي نمايشگاه در نيز خانواده زنان امور در ها خانم فكري علمي هاي توانمندي
  ارائه در گذاشت بنيان 2007 سال در را
  شركت 1404لاس تا ما اينكه بيان با نيز زنان امور در كنند. پيدا بيشتر را وكار كسب فضاي اين در را كارآفريني اشتغالزايي كريدور نرخ گفت: پايدار توسعه در زنان نقشآفريني هاي سازمان برخي در داد: ادامه يابد،
  افزايش در كرد. آغاز كارمند يك با را خود كار
  ابتدا، دهيم، ارتقا را كشور مختلف هاي زمينه در بايد تصدي براي زنان است الزم آن بر الوه ع جوانان دراختيار تا كردهم اي اندازي راه نمايشگاه بهنظر است اندك زنان اقتصادي فعاليت به خود ماهيت دليل به مشاغل برخي
  دولتي، اشتغال ايجاد كارمند 10 داشتن با ،2013
  سال خواهد ميسر تالش كار با كشور ارتقاي گفت: در زنان شوند شناسايي مديريتي هاي سمت تالش كرد: تاكيد موالوردي باشد. زنان جدي چالش با زمينه اين در دولت رسد مي در كار به توان مي كه يافته اختصاص ها
  خانم محصوالت توانست كشاورز، صدوپنجاه
  براي يا مردان در تنها تواند نمي تالش اين كه شد تعدادشان تصميمساز مديريتي هاي جايگاه امكان حد تا كريدور اين اندازي راه با ايم كرده روست. روبه امور اداري، امور تحقيقاتي، امور ها، گاه
  آزمايش آلمان امريكا، ژاپن، جمله از كشور 10 به را باشد.
  خود زنان يابد. افزايش كار شغل به را دانشگاه التحصيالن فارغ نگاه اگر اينكه بر تاكيد با موالوردي شهيندخت در توانيم مي كرد اشاره فني مطالعات
  مالي كند. صادر فرانسه
  و به نمايشگاه اين جلودارزاده، سهيال گفته به مجمع راهاندازي به كمك رد: اضافه دانشور معطوف كارآفريني به را آنان توجه كرده عوض جدي صورت به سرمايه يك عنوان به زنان به تعداد كمي وپرورش، آموزش همانند بخشها
  اين المتي س بر قهوه مثبت تاثير وي كار
  مبناي رسيدن براي ايران ملت نياز مشغله ترين مهم برخوردار زيادي اهميت از كشور ساز تصمي زنان را همايش نمايشگاه نام علت همين به كنيم، مانع كشور پيشرفت توسعه در نشود، توجه ها خانم به را مشاغل اين دهيم كاهش را
  آقايان صادرات كه است شرايطي در اين بود؛
  پوست اشتغال كارآفريني يعني پايدار توسعه به مختلف هاي وزه در توانمند زنان چراكه است، به تنها ايم ته گذاش كارآفريني اشتغالزايي در حاضر حال در داد: ادامه آيد، مي وجود به دهيم.
  اختصاص زيادي موانع با بهداشتي آرايشي
  محصوالت پردازد. مي جمع هم دور مجمع اين در توانند مي اقتصادي نپرداختهايم. اشتغالزايي ميانه در توسعه ششم برنامه تدوين آستانه آنچه تجارت، معدن صنعت، وزير گفته
  به آمدن فائق براي ويال خانم اما است، معدن
  مواجه بازار قوانين مطالعه صرف را زيادي زمان آنها،
  بر بازار هدف كشورهاي در بهداشت با
  مرتبط مواد كرد سعي كرد محصوالتش كرباسيان:
  صادراتي
  مهدي استانداردهاي با محصوالتش دهنده يل
  تشك باشد. منطبق
  مربوطه كانديد 2010 سال در وي آنكه از
  پس ميرسد دالر 62ميليارد به معدني گذاري
  سرماي با شد، زنان كار كسب «امپرتك» جايزه
  دريافت اسفنجي آهن نهايتا گندوله كنسانتره، استخراج، غيرچيني اروپايي كشورهاي ساير سوي از معدني معدن صنعت گروه مدرك داد ادامه خود فعاليت به بيشتري
  انگيزه است شده فراهم ايران در مناسبي هاي ظرفي فوالد بهطور كه است مهمي دومساله كيفيت قيمت گفت: درهمين دنيا، با ايران بينالمللي روابط بهبود «گويا براي را )UTZ Certified Good Inside
  در را ايران جايگاه مبتوانيم ريا تح لغو با اميدواريم كه در خارجي هگذاري سرماي جذب مالي تامين در قطع قرار شده تمام كشور معدن حوزه نفع به امر، ابتداي ترين مهم از يكي مدرك، اين گرفت.
  محصوالتش دهيم. ارتقا دنيا معدني صنايع معدن بخش شد خواهد گرفته درنظر معدني صنايع معدن بخش هاي ژه رو دالري 5ميليارد مالي تامين بر عالوه است محصوالت تاييد به مربوط هاي
  گواهينامه ارايه را مناسبي كيفيت قيمت هم ها چين اگر از مليتي چند هاي شركت ها، چين ازسوي معدني كاكائوست. چاي قهوه جمله از يشد
  كشاورزي نم ارسال دنيا به درستي معدني اطالعات آتي فاينانسورهاي جزو توانند قطع طور به دهند، به ايران معادن در اتريش آلمان انگليس، سوييس، اين UTZ مدرك داري محصوالت
  ويژگي هاي ال ظرف كرد: خاطرنشان ايميدرو مديرعامل باشند. ها روژه در آلومينيوم سنگ، زغال همچون هايي وزه در ويژه رديابي قابل افزوده، ارزش زنجيره كل در كه
  است هگذاران سرماي دنيا به درستي اطالعات گذشته رقم آمار، براساس ديگر، «ازسوي شوند.» حاضر روي، داشته را برچسب اين كه محصولي هر
  هستند. دالر ميليارد 26 معدني صنايع معدن هاي وزه براي ظرفيت حاضر درحال كرد: اظهار اشاره است، آفريقا نشده ارايه ايران معدني صنايع معدن از خارجي نشويم ذوقزده ها ات هي حضور از براي ميالدي 2020لاس افق تا ايران گذاري سرماي كليه در را خاصي استاندارد دهد مي نشان
  باشد، دست در طرح دالر ميليارد حاضر درحال كه است احياي روش )ب تن ميليون 16 ايران خام فوالد توليد متقاضي اكنون هم كه هايي شركت برخي بود حضور از نبايد كرد: تاكيد البته كرباسيان دالر، ميليارد 26 معدني صنايع معدن هاي حوز اجازه بنابراين كرده رعايت توليدش
  مراحل دارد. قرار اجرا تن، ميليون 36.8 كنسانتره آهن سنگ مستقيم)، به بار نخستين براي هستند، ايران در گذاري يه سرما ايران در هگذاري سرماي براي خارجي هاي ات هي در طرح دالر م9يليارد حاضر درحال كه شده اعالم ميكند. پيدا را اروپا اتحاديه تمامي به صادرات طبيعي منابع ذخاير در ايران جايگاه درباره وي مستقيم احياي تن ميليون 22 آهن سنگ گندله همند عالق تها شرك اين افزود: وي ردهاند. سفر كشور كه گروهي پذيرفت بايد اما شد زده ذوق هيجاني دارد.» قرار اجرا دست مختلف جوايز دريافت به موفق تاكنون
  وي آهن سنگ بخش در ماهر انساني نيروي همچنين است. تن ميليون 16 آهن هستند ايران هاي فيت ظر ها پتانسيل از اطالع به يا وزرا گيران، تصمي درحد كنند كار دولت در معدن صنعت، وزير معاون كرباسيان، مهدي رويكرد است. شده ملي سطح در رقابت
  نوآوري ذخاير كشف براي آتي سال در ايران گفت: فوالد ظرفيت آينده 6ماه در اينكه بيان با كرباسيان با هم را رودررويي مذاكرات اطالعات، كسب دركنار 03ساله حدود تجربه با افرادي هستند، آنها معاونان چيني فاينانسور حضور از راستا، اين در تجارت براي تقاضا او، بازاريابي استراتژي يي حرفه گذاري سرمايه دالر ميليون 500 آهن سنگ جديد ترتيب به آهن سنگ گندله كنسانتره توليد دارند. ايران معدني تهاي شرك يدهد نم را آنها ذوقزدگي اجازه تجربه اين كه هستند داد خبر ايران در فوالدي طرح مالي تامين براي آغاز از سال سه طي را وي شركت
  محصوالت كرد. خواهد 7ماه در ايران افزود: ابد، يم افزايش تن ميليون 5.2 دنيا برتر كشور 10 جزو ايران داد: ادامه كرباسيان كرد. خواهيم لحاظ قطع طور را منافع تا حداقل اجرايي عمليات داريم اميد گفت: رساند. دوبرابر به
  كارش 002هزار اكتشاف برنامه كرباسيان، گفته به تن ميليون 6.9 از بيش ميالدي 2015لاس ابتداي ميليارد 7.5 يشود بيني پيش است معدن حوزه در نيز ايتاليا آلمان از كتهايي شر گفت: وي سرعت چيني شركت اين با مذاكره در را فوالدي طرح برزيلي شركت چهار هفتاد نيز حاضر حال
  در گذشته دوسال زمستان از كه ايران در كيلومترمربعي توليد مجموع از درصد 46 رقم اين كه كرد توليد فوالد ظرف آن درصد 50 كه باشد داشته معدني ذخاير تن اند داده ارايه ايران فوالد حوزه به ورود براي را قاضايي يشودت نهايي شنبه مذاكرات اين نتيجه اما ببخشيم اندركارند دست او اوليه مواد كننده تامين عنوان
  به آهن سن ازجمله ايران معدني ذخاير ميزان شده، آغاز يشود. محسوب نا منطقه در محصول اين شد. خواهند فعال آتي هاي ال به منوط آنها با قراردادها انعقاد شدن اجرايي اما جلساتي آينده روزهاي ظرف چيني هيات اينكه ضمن سراسر به را قهوه با مرتبط ارگانيك محصوالت
  و ميزان كرباسيان داد. خواهد افزايش پيش از بيش را يشود. عملياتي امسال اواخر از كه هاست تحريم لغو خواهد خوزستان فوالد فوالد ملي شركت با را ميكنند. صادر دنيا را فعلي اكتشافات با ايران آهن سنگ قطعي ذخاير تن ميليون 2/1 فوالد؛ توليد آمار آخرين معادن در دالري ميليارد 26 گذاري سرماي قطعا گفت: تجارت معدن صنعت وزير مقام قائم هيات نيز آينده 51روز ظرف كرد: تصريح وي داشت. توجه با نيز ما كشور در تواند مي الگو اين
  قطعا در كرد: تاكيد حال درعين اعالم تن ميليارد 7.2 با ايران تجارت معدن صنعت، وزير معاون در اينكه اعال با همچنين صنعت وزير معاون گرفتن درنظر با رقابتي درحوزه جديدي روژههاي با رابطه در كه آمد خواهد ايران به چين از عاليرتيب كشور اقتصادي فعال زنان كه هايي پتانسيل
  به تن، 2.1ميليارد سنگان آهن سنگ معادن ميان اين از بيش جاري سال ماه مرداد در اينكه به اشاره صنايع بخش در دالر ميليارد 26 ميالدي 2020لاس آغاز يها خارج با را مناسب قيمت كيفيت فاكتور ميليارد حجم در فوالد مس آلومينيوم، رحهاي پيش از بيش رشد شاهد شود سازي پياده
  دارند، تن ميليون 200 چادرملو تن ميليارد يك گهر گل گفت: است، شده توليد خام فوالد تن ميليون 2.1 ايران اينكه به شد، خواهد گذاري يه سرما معدني كرد. خواهيم وي بريم. پيش را كار جديد، هگذاري سرماي دالر البته صد كه اقدامي باشيم؛ ايراني زنان دارند.
  كارآفريني ذخيره ميالدي 2020لاس افق تا ايران گذاري سرماي رقم شمال خاورميانه حوزه كشورهاي نترين ام از يكي اكتشاف، فوالد، درحوزه داد: ادامه كرباسيان صنايع معدن هاي رح فاينانس امكان درخصوص دارد. نياز امر متوليان حمايت
  به تعادل سپهوند حجت عكس:
نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده در مرز هشدار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1394/6/25
نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده در مرز هشدار
وزير صنعت در افتتاحيه نمايشگاه «نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار» اعلام كرد


 معاون امور زنان رييس‌جمهور: دولت با بيكاري زنان چالش جدي داردگروه صنعت و معدنروز گذشته در حاشيه يك نمايشگاه با موضوع «نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار» كه با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور زنان رياست‌جمهوري برگزار شد، از اوضاع اسف‌بار بيكاري زنان سخن گفته شد؛ اوضاعي كه بر آمار «نرخ بيكاري 30درصدي زنان تحصيلكرده كشور كه در مرز خطر است و سه‌برابر بودن نرخ بيكاري زنان نسبت به متوسط نرخ بيكاري» استوار است و هشدار مسوولان را به دنبال داشته است.

هشداري كه به قول وزير صنعت، معدن و تجارت، با مراجعه به آمار رشد جمعيت زنان تحصيلكرده دانشگاهي از 30درصد قبل از انقلاب به 60درصد بعداز انقلاب جدي‌تر مي‌شود. همين آمار حاكي است كه برنامه‌ريزي مدوني براي اشتغال اين جمعيت انبوه تدوين نشده و عملا ظرفيت تحصيلات بخش عظيمي از زنان فعال جامعه عقيم مانده است.   بر اساس آمار، در حال حاضر از 23ميليون نفر جمعيت فعال كشور، سهم زنان به 12 تا 13درصد مي‌رسد كه البته با احتساب زنان غيرشاغل و جوياي كار، رقم 15درصدي براي اين نرخ عنوان مي‌شود. از سوي ديگر، يك‌سوم اقتصاد كشور مربوط به بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت است كه ميزان بيكاري زنان در اين بخش نزديك به يك سوم است.

در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار معاون امور زنان رياست‌جمهوري قرار گرفته تا با بررسي راهكارهاي افزايش اشتغال زنان، بحران بيكاري زنان تحصيلكرده كشور را برطرف كند.  هدفي كه معاون امور زنان رييس‌جمهور بر ضرورت تحقق آن در طول برنامه ششم توسعه بسيار تاكيد دارد و مي‌گويد: نرخ فعاليت اقتصادي زنان اندك است و به نظر مي‌رسد دولت در اين زمينه با چالش جدي روبه‌روست.  

از سوي ديگر، وزير صنعت نيز اعلام كرد كه «براي كارآفريني بانوان موسسه اميد نو راه‌اندازي شده كه به هزاران نفر از بانوان تسهيلات داده و همچنين بانك صنايع كوچك با نگرش خاص بر كارآفرينان و صنايع كوچك راه‌اندازي مي‌شود كه در ابتداي امر فعاليت آن زيرنظر بانك صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.»

 زنان به فرزندپروري محدود نمي‌شوند

به گزارش «تعادل»، وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر افزايش نقش زنان در اقتصاد كشور، نرخ بيكاري در زنان را سه برابر نرخ متوسط بيكاري در كشور اعلام كرد. محمدرضا نعمت‌زاده در دومين نمايشگاه بين‌المللي نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار با اشاره به نقش اصلي زنان در تشكيل خانواده و پرورش فرزندان براي خدمت‌گزاري در جامعه گفت: اين موضوع كفايت لازم براي ظرفيت‌هاي زنان را ندارد و همان‌طور كه در دوقرن اخير مشاهده كرده‌ايم، نقش زنان در جهان در فعاليت‌هاي اقتصادي و علمي افزايش پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه سهم زنان از ورودي دانشگاه‌ها پس از انقلاب از زير 30درصد به بيش از 60 درصد رسيده است، گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد كه ملت ما توجه ويژه‌يي به افزايش سطح دانش بانوان دارند و كساني كه به دانش روز مجهز مي‌شوند، بيشتر مي‌توانند در كشور نقش‌آفرين باشد، اما نكته اينجاست كه به ظرفيت‌سازي براي اشتغال اين جمعيت انبوه توجه نشده است. پرهزينه بودن، دليل عدم اشتغالزايي زنان

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه زمينه‌هاي رشد براي جذب افراد و ايجاد زمينه براي ابراز خلاقيت‌ها در مقايسه با ورودي دانشگاه‌ها به مقدار كافي رشد پيدا نكرده است، اظهار كرد: البته بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين بخش بسيار پرهزينه‌تر و سخت‌تر از افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاست و دليل رشد نيافتن همزمان اشتغال و سطح تحصيلات زنان را همين پرهزينه بودن مي‌دانند. آموزش‌وپرورش به زنان واگذار شود

نعمت‌زاده با بيان اينكه زنان در برخي مناطق و مشاغل مي‌توانند بيش از مردان حضور داشته باشند، گفت: براي مثال در آموزش‌وپرورش تا سطح دبيرستان خانم‌ها مي‌توانند يكه‌تاز ميدان شده و آقايان جا را خالي كنند و به خانم‌ها بدهند.

نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه بايد تلاش بيشتري كنيم كه زمينه‌هاي اشتغال و ارائه توانمندي‌هاي علمي و فكري خانم‌ها افزايش يابد، ادامه داد: در برخي سازمان‌هاي دولتي، برخي مشاغل به دليل ماهيت خود به خانم‌ها اختصاص يافته كه مي‌توان به كار در آزمايشگاه‌ها، امور تحقيقاتي، امور اداري، امور مالي و مطالعات فني اشاره كرد و مي‌توانيم در اين بخش‌ها همانند آموزش‌وپرورش، كمي تعداد آقايان را كاهش دهيم و اين مشاغل را به خانم‌ها اختصاص دهيم.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، آنچه امروز در نمايشگاه نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار ديده مي‌شود، تنها بخش كوچكي از نقش زنان در اقتصاد كشور است كه بايد به اين موضوع بيشتر توجه شود.

نعمت‌زاده همچنين با بيان اينكه در مفاهيم عاليه اسلام، هيچ تفاوت و امتيازي بين زن و مرد و اقوام و قوميت‌ها و زبان‌ها نيست، گفت: دوره‌ها و كلاس‌هاي كوتاه‌مدت كارآفريني به صورت كاربردي و عملي با استفاده از تجارب ساير كشورها بايد از سوي متوليان امر برگزار شود و با شكل‌گيري فرهنگ كارآفريني شغل و منابع مالي ايجاد كنيم.

 چالش جدي دولت با نرخ فعاليت اندك زنان

براساس اين گزارش، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده نيز در نمايشگاه نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار گفت: نرخ فعاليت اقتصادي زنان اندك است و به‌نظر مي‌رسد دولت در اين زمينه با چالش جدي روبه‌روست.

شهيندخت مولاوردي با تاكيد بر اينكه اگر به زنان به‌عنوان يك سرمايه به‌صورت جدي توجه نشود، در توسعه و پيشرفت كشور مانع به‌وجود مي‌آيد، ادامه داد: در حال حاضر در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه و در ميانه اجراي سند چشم‌انداز قرار داريم؛ علاوه بر آن مقام معظم رهبري نيز در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر مبناي اقتصاد «دانش‌بنيان، درون‌زا و برون‌نگر» تاكيد دارند و در اين شرايط بايد از همه ظرفيت‌ها بهره‌مند شويم.

وي بااشاره به برگزاري نمايشگاه نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار، اظهار كرد: معاونت امور زنان و خانواده، وزارت صنعت و دستگاه‌هاي ديگر در برگزاري اين نمايشگاه مشاركت دارند و ما از جايگاه ستادي خود به هماهنگي ميان دستگاه‌ها براي شركت در اين جشنواره پرداخته‌ايم.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه بايد ظرفيت‌هاي زنان را شناسايي و معرفي كنيم، ادامه داد: به همين علت كريدور اشتغالزايي و كارآفريني را در اين نمايشگاه راه‌اندازي كرده‌ايم تا دراختيار جوانان و زنان باشد.  مولاوردي تاكيد كرد: تلاش كرده‌ايم با راه‌اندازي اين كريدور تا حد امكان نگاه فارغ‌التحصيلان دانشگاه را به شغل و كار عوض كرده و توجه آنان را به كارآفريني معطوف كنيم، به‌همين علت نام نمايشگاه و همايش را اشتغالزايي و كارآفريني گذاشته‌ايم و تنها به اشتغالزايي نپرداخته‌ايم.

 تضعيف باور اجتماعي زنان از كودكي

ازسوي ديگر، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز در حاشيه اين مراسم گفت: تجارت، ‌كار‌آفريني و فعاليت اقتصادي زنانه و مردانه ندارد و زنان نيز به فنون تجارت آگاهي دارند.

فاطمه دانشور افزود: زنان بيشتر كرسي‌هاي دانشگاه را اشغال كرده‌اند، اين امر از سويي نشان‌دهنده افزايش تحصيلات زنان است اما ازسوي ديگر جاي تامل دارد، چراكه نشان مي‌دهد زنان و دختران بيشتر ترجيح مي‌دهند در دانشگاه حضور داشته باشند تا فضاي كسب‌وكار؛ اين درحالي است كه پسران بيشتر علاقه به ورود به حوزه كسب‌‌وكار دارند.

وي با بيان اينكه عمده‌ترين مشكل زنان مشكل فرهنگي و اجتماعي است، تصريح كرد: ‌از آغاز كودكي اين مشكل شروع مي‌شود و اين مورد را حتي مي‌توان در الگوهاي زباني ديد، چراكه پسرها «زرنگ» و دخترها «قشنگ» توصيف مي‌شوند و جرات خطر كردن از دختران گرفته مي‌شود. زنان را به برخي حوزه‌ها راه نمي‌دهند

اين عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: پس از فارغ‌التحصيلي، سطوح مديريتي به پسران سپرده مي‌شود؛ اين درحالي است كه آنان معدل كمتري از دختران دارند و از طرف ديگر ممكن است زنان به برخي حوزه‌ها راه داده نشوند. به‌عنوان نمونه، من 9بار براي خريد فولاد مباركه رفتم، اما مرا راه ندادند.

وي اظهار كرد: زنان كارآفرين هم در صنعت حضور دارند و هم برخي آنها مي‌توانند در حوزه اجتماعي و سياسي نيز حضور فعال داشته باشند.

درواقع در برابر زنان موانعي وجود دارد كه از روي آن مي‌پرند اما با وجود اين عملكرد آنها با «اما و اگر» مواجه مي‌شود؛ اين درحالي است كه مردان به‌خاطر تلاش‌هاي‌شان مورد تشويق قرار مي‌گيرند. راه‌اندازي مجمع زنان تصميم‌ساز

وي در ادامه خواستار تمركز ارگان‌هاي دولتي بر اقدامات فرهنگي براي تقويت حضور زنان در جامعه شد و اظهار كرد: اميدوارم كارهاي فرهنگي صورت گيرد كه زنان جرات حضور در فضاي كسب‌وكار را بيشتر پيدا كنند.

علاوه بر آن لازم است زنان براي تصدي سمت‌هاي مديريتي شناسايي شوند و زنان در جايگاه‌هاي مديريتي و تصميم‌ساز تعدادشان افزايش يابد.

دانشور اضافه كرد: ‌كمك به راه‌اندازي مجمع زنان تصميم‌ساز كشور از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه زنان توانمند در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مي‌توانند در اين مجمع دور هم جمع شوند. ازسوي ديگر، لازم است زنان نقش‌آفريني در سطوح پايين را نپذيرند، چراكه آنان مي‌توانند در پست‌هاي عالي مديريتي حتي به‌عنوان وزير فعاليت كنند. ضعف فضاي تجارت سنتي مردانه

به گفته دانشور، فضاي تجارت سنتي درحالي عمدتا مردانه است كه اسلام نيز حق حاكميت بر مال و تجارت را به‌طور كامل براي زنان به رسميت شناخته است.

دانشور بااشاره به حضور زنان در اتاق بازرگاني گفت: ‌در سال1381، 546زن كارت بازرگاني گرفتند؛ اين آمار در سال1389 به 2230نفر رسيد و بيشترين آمار حضور زنان در اتاق بازرگاني مربوط به سال1385 و 1386 بود. يكي از دلايل اين امر، تحصيلات زنان بود اما عمده‌ترين دليل آن نهادسازي بود؛ چراكه در آن مقطع زماني، سازمان‌هاي مردم‌نهاد زيادي شكل گرفت كه زنان عضو آنان شدند. افق 1404 در گرو مشاركت برابر مردان و زنان

همچنين مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در امور زنان نيز با بيان اينكه ما تا سال1404 بايد در زمينه‌هاي مختلف كشور را ارتقا دهيم، گفت: ارتقاي كشور با كار و تلاش ميسر خواهد شد كه اين تلاش نمي‌تواند تنها در مردان يا زنان باشد.

 به گفته سهيلا جلودارزاده، اين نمايشگاه به مهم‌ترين مشغله و نياز ملت ايران براي رسيدن به توسعه پايدار يعني كارآفريني و اشتغال مي‌پردازد.نویسنده:
سرمايه‌گذاري معدني به 26 ميليارد دلار مي‌رسد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1394/6/25
سرمايه‌گذاري معدني به 26 ميليارد دلار مي‌رسد
مهدي كرباسيان:


گروه صنعت و معدن

«گويا بهبود روابط بين‌المللي ايران با دنيا، درهمين ابتداي امر، به نفع حوزه معدن كشور تمام شده و قرار است علاوه بر تامين مالي 5ميليارد دلاري پرو‍ژه‌هاي معدني ازسوي چيني‌ها، شركت‌هاي چند مليتي از سوييس، انگليس، آلمان و اتريش در معادن ايران به ويژه در حوزه‌هايي همچون زغال سنگ، آلومينيوم و روي، حاضر شوند.» «ازسوي ديگر، براساس آمار، رقم سرمايه‌گذاري ايران تا افق سال2020ميلادي براي حوزه‌هاي معدن و صنايع معدني 26ميليارد دلار، اعلام شده كه درحال حاضر 9ميليارد دلار طرح در دست اجرا قرار دارد.»

مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين راستا، از حضور فاينانسور چيني براي تامين مالي ۷ طرح فولادي در ايران خبر داد و گفت: اميد داريم عمليات اجرايي حداقل ۳ تا ۴ طرح فولادي را در مذاكره با اين شركت چيني سرعت ببخشيم اما نتيجه اين مذاكرات شنبه نهايي مي‌شود، ضمن اينكه هيات چيني ظرف روزهاي آينده جلساتي را با شركت ملي فولاد و فولاد خوزستان خواهد داشت. وي تصريح كرد: ظرف ۱۵روز آينده نيز هيات عاليرتبه‌يي از چين به ايران خواهد آمد كه در رابطه با طرح‌هاي آلومينيوم، مس و فولاد در حجم ۵ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد، كار را پيش بريم. وي درخصوص امكان فاينانس طرح‌هاي معدن و صنايع معدني از سوي ساير كشورهاي اروپايي و غيرچيني گفت: قيمت و كيفيت دومساله مهمي است كه به‌طور قطع در تامين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن و صنايع معدني درنظر گرفته خواهد شد و اگر چيني‌ها هم قيمت و كيفيت مناسبي را ارايه دهند، به‌طور قطع مي‌توانند جزو فاينانسورهاي آتي در پروژه‌ها باشند. از حضور هيات‌ها ذوق‌زده نشويم

كرباسيان البته تاكيد كرد: نبايد از حضور هيات‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران هيجاني و ذوق زده شد اما بايد پذيرفت گروهي كه در دولت كار مي‌كنند و درحد تصميم‌گيران، وزرا يا معاونان آنها هستند، افرادي با تجربه حدود ۳۰ساله هستند كه اين تجربه اجازه ذوق‌زدگي آنها را نمي‌دهد و منافع را به‌طور قطع لحاظ خواهيم كرد.

وي گفت: شركت‌هايي از آلمان و ايتاليا نيز تقاضايي را براي ورود به حوزه فولاد ايران ارايه داده‌اند اما اجرايي شدن و انعقاد قراردادها با آنها منوط به لغو تحريم‌هاست كه از اواخر امسال عملياتي مي‌شود. قائم‌مقام وزير صنعت معدن و تجارت گفت: قطعا پروژه‌هاي جديدي درحوزه رقابتي و با درنظر گرفتن فاكتور كيفيت و قيمت مناسب را با خارجي‌ها آغاز خواهيم كرد.

كرباسيان ادامه داد: درحوزه فولاد، اكتشاف، استخراج، كنسانتره، گندوله و نهايتا آهن‌اسفنجي و فولاد ظرفيت‌هاي مناسبي در ايران فراهم شده است كه اميدواريم با لغو تحريم‌ها بتوانيم جايگاه ايران را در بخش معدن و صنايع معدني دنيا ارتقا دهيم. اطلاعات معدني درستي به دنيا ارسال نمي‌شد

مديرعامل ايميدرو خاطرنشان كرد: ظرف سال‌هاي گذشته اطلاعات درستي به دنيا و سرمايه‌گذاران خارجي از معدن و صنايع معدني ايران ارايه نشده بود و برخي شركت‌هايي كه هم‌اكنون متقاضي سرمايه‌گذاري در ايران هستند، براي نخستين‌بار به كشور سفر كرده‌اند. وي افزود: اين شركت‌ها علاقه‌مند به اطلاع از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي ايران هستند و دركنار كسب اطلاعات، مذاكرات رودررويي را هم با شركت‌هاي معدني ايران دارند.

كرباسيان ادامه داد: ايران جزو ۱۰ كشور برتر دنيا در حوزه معدن است و پيش بيني مي‌شود ۵.۷ميليارد تن ذخاير معدني داشته باشد كه ۵۰درصد آن ظرف سال‌هاي آتي فعال خواهند شد. سرمايه‌گذاري 26 ميليارد دلاري در معادن

معاون وزير صنعت همچنين با اعلام اينكه در سال۲۰۲۰ميلادي ۲۶ميليارد دلار در بخش صنايع معدني سرمايه‌گذاري خواهد شد، به اينكه ايران يكي از امن‌ترين كشورهاي حوزه خاورميانه و شمال آفريقا است، اشاره و اظهار كرد: درحال حاضر ظرفيت توليد فولاد خام ايران 16ميليون تن (به ‌روش احياي مستقيم)، سنگ‌آهن كنسانتره 36.8ميليون تن، گندله سنگ‌آهن 22ميليون تن و احياي مستقيم آهن 16ميليون تن است.

كرباسيان با بيان اينكه در 6ماه آينده ظرفيت توليد كنسانتره و گندله سنگ‌آهن به‌ ترتيب 4 و 2.5ميليون تن افزايش مي‌يابد، افزود: ايران در 7ماه ابتداي سال2015ميلادي بيش از 9.6ميليون تن فولاد توليد كرد كه اين رقم 46درصد از مجموع توليد اين محصول در منطقه مِنا محسوب مي‌شود. آخرين آمار توليد فولاد؛ 2/1 ميليون تن

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به اينكه در مرداد ماه سال جاري بيش از 1.2ميليون تن فولاد خام توليد شده است، گفت: رقم سرمايه‌گذاري ايران تا افق سال2020ميلادي براي حوزه‌هاي معدن و صنايع معدني 26ميليارد دلار است كه درحال حاضر 9ميليارد دلار طرح در دست اجرا قرار دارد.

وي درباره جايگاه ايران در ذخاير منابع طبيعي و همچنين نيروي انساني ماهر در بخش سنگ‌آهن و فولاد گفت: ايران در 5سال آتي براي كشف ذخاير جديد سنگ‌آهن 500ميليون دلار سرمايه‌گذاري خواهد كرد.

به ‌گفته كرباسيان، برنامه اكتشاف 200هزار كيلومترمربعي در ايران كه از زمستان دوسال گذشته آغاز شده، ميزان ذخاير معدني ايران ازجمله سنگ‌آهن را بيش از پيش افزايش خواهد داد. كرباسيان ميزان ذخاير قطعي سنگ‌آهن ايران با اكتشافات فعلي را 2.7ميليارد تن اعلام و درعين حال تاكيد كرد: در اين ميان معادن سنگ‌آهن سنگان 1.2ميليارد تن، گل‌گهر يك‌ميليارد تن و چادرملو 200ميليون تن ذخيره دارند.نویسنده:
چالش‌هاي كارآفريني زنان از نگاه «آنكتاد»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1394/6/25
چالش‌هاي كارآفريني زنان از نگاه «آنكتاد»


با وجود آنكه زنان در سراسر دنيا، در عرصه اشتغال و كارآفريني رشد كرده‌اند اما همچنان راه طولاني را به دليل موانع موجود بايد طي كنند. توانمندسازي زنان علاوه برجنبه حقوق بشري، آثار بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشور دارد.

در حوزه كارآفريني، مطالعه «آنكتاد» در سال 2013، نشان مي‌دهد كه انگيزه زنان براي كارآفريني بيشتر ازهمتايان مرد خود است.

دليل اين، تمايل آنها براي تحقق يك رويا و آرزو و دستيابي به استقلال مالي است؛ در حالي كه مردان عمدتا با هدف ارائه يك محصول يا خدمت جديد به بازار يا ارتقاي كيفي يك محصول دست به خلاقيت مي‌زنند، اما زنان كارآفرين بيشتر از مردان يك نياز اجتماعي در جامعه مورد نظر خود را مخاطب قرار مي‌دهند.

مطالعات آنكتاد نشان مي‌دهد، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، زنان كارآفرين توجه بيشتري به آموزش و فرصت‌هاي يادگيري و كسب و كار نشان مي‌دهند. علاوه بر اين، زنان تمايل بيشتري به استفاده از تكنولو‍‍ژي‌هاي اطلاعاتي روز و شبكه‌هاي اجتماعي براي بازاريابي محصولات خود دارند.

همچنين اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين چالش زنان، دسترسي به سرمايه و دستيابي به بازارهاي جديد و نيز محدوديت‌هاي فرهنگي و كمبود ظرفيت‌سازي است. البته دسترسي زنان به الگوي نقش كارآفرين و راهنما و استادكار، معمولا محدود است؛ در نتيجه آنها ناچارند مسيري ناهموار را به تنهايي طي كنند. علاوه بر اين در كشورهاي در حال توسعه، طي كردن مسير مستقل كارآفريني به همراه مسووليت خانوادگي، دشواري خاص خود را دارد.

در عين حال مطالعات نشان مي‌دهد، اغلب موانعي كه زنان براي كارآفريني پيش‌رو دارند، مشابه مواردي است كه مردان نيز با آن مواجهند. توصيه زنان كارآفريني كه در اين مطالعه مشاركت داشته‌اند، به دست‌اندركاران توسعه كارآفريني زنان شامل موارد ذيل است:

 پرورش خلاقيت از طريق آموزش و سرمايه‌گذاري و تامين مالي نوآوري‌ها و ارائه آموزش مبتني بر خلاقيت

 ارتقاي دسترسي به بازارهاي جديد و افزايش دسترسي به اينترنت

 اجراي سازوكارهاي توانمندسازي زنان با تشويق پذيرش فرهنگي و افزايش آگاهي عمومي از طريق معرفي پررنگ‌تر زناني كه الگوي موفقيت هستند.

 معرفي يك الگوي كارآمد كارآفريني

يكي از نمونه‌هاي موفق كارآفريني زنان كه به دريافت جوايز مختلف نايل شده است و در اين مطالعه آنكتاد معرفي شده، خانم «ونسا ويلا آروجا»، بنيانگذار شركت «كاپه» است. وي اين شركت را در سال 2007 بنيان گذاشت و در ابتدا، كار خود را با يك كارمند آغاز كرد. در سال 2013، با داشتن 10كارمند و ايجاد اشتغال براي صدوپنجاه كشاورز، توانست محصولات خود را به 10كشور از جمله ژاپن، امريكا، آلمان و فرانسه صادر كند.

مبناي كار وي تاثير مثبت قهوه بر سلامتي پوست بود؛ اين در شرايطي است كه صادرات محصولات آرايشي و بهداشتي با موانع زيادي مواجه است، اما خانم ويلا براي فائق آمدن بر آنها، زمان زيادي را صرف مطالعه قوانين مرتبط با بهداشت در كشورهاي هدف بازار صادراتي محصولاتش كرد و سعي كرد مواد تشكيل‌دهنده محصولاتش با استانداردهاي مربوطه منطبق باشد.

پس از آنكه وي در سال 2010، كانديد دريافت جايزه «امپرتك» كسب و كار زنان شد، با انگيزه بيشتري به فعاليت خود ادامه داد و مدرك UTZ ) Certified Good Inside) را براي محصولاتش گرفت. اين مدرك، يكي از مهم‌ترين گواهينامه‌هاي مربوط به تاييد محصولات كشاورزي از جمله قهوه و چاي و كاكائوست.

ويژگي محصولات داري مدرك UTZ اين است كه در كل زنجيره ارزش افزوده، قابل رديابي هستند. هر محصولي كه اين برچسب را داشته باشد، نشان مي‌دهد استاندارد خاصي را در كليه مراحل توليدش رعايت كرده و بنابراين اجازه صادرات به تمامي اتحاديه اروپا را پيدا مي‌كند.

وي تاكنون موفق به دريافت جوايز مختلف نوآوري و رقابت در سطح ملي شده است. رويكرد حرفه‌يي و استراتژي بازاريابي او، تقاضا براي محصولات شركت وي را طي سه سال از آغاز كارش به دوبرابر رساند.

در حال حاضر نيز هفتاد و چهار شركت برزيلي به عنوان تامين‌كننده مواد اوليه او دست‌اندركارند و محصولات ارگانيك مرتبط با قهوه را به سراسر دنيا صادر مي‌كنند.

قطعا اين الگو مي‌تواند در كشور ما نيز با توجه به پتانسيل‌هايي كه زنان فعال اقتصادي كشور دارند، پياده‌سازي شود و شاهد رشد بيش از پيش كارآفريني زنان ايراني باشيم؛ اقدامي كه صد البته به حمايت متوليان امر نياز دارد.

 نویسنده: ميترا نصيري ‌پژوهشگر موسسه مطالعات وزارت صنعت
  ‌خبر قم
  ر Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  7
  يژرنا ri.repapswenlodaat@ygrene
  نفت 66420769 درصد

  7 مصرف رشد نرخ گفت: نيرو وزير مقام قائ
  تسنيم بيني پيش صنايع رشد پساتحريم در كه آينده سال
  برق يدهد گزارش نفت قيمت بر تاثيرگذار متغيرهاي از
  «تعادل» با محمودي ستار رسيد. خواهد درصد به شود؛
  م برق ساالنه مصرف رشد اخير 01سال در اينكه به
  اشاره پساتحريم شرايط در افزود: است، بوده درصد
  حدود مديريت با گرفت، خواهد رونق توليد صنايع
  كه رزرو فدرال تصميم به دوخته چشم نفت
  بازار شود. تامين بايد صنايع نياز مورد برق از بخشي ميليارد
  مصرف، 4100
  نفت، قيمت كاهش با زيرا برسد». روز در بشكه يوسفي الچين انرژي
  گروه مهندسي شركت توسعه ريزي برنامه معاون
  پاون كاهش شود. مي غيراقتصادي امريكا شيل نفت توليد سياه طالي بهاي آزاد سقوط از سال از
  بيش 89پروژه اجراي قرارداد انعقاد از كشور فاضالب
  آب اوپك اعضاي براي خوبي خبر امريكا خام نفت توليد هاي قيم به اوج روزهاي در كه نفت يگذرد.
  م خصوصي بخش با تومان 0014ميليارد اعتبار
  با متحده ايالت روسيه اوپك چراكه است روسيه اكنون بود، رسيده هربشكه ازاي در دالر 100
  باالي فاضالب آب مهندسي شركت گزارش داد.
  خبر دانند. مي خام نفت قيمت كاهش در اصلي مقصر را به حتي آن فعلي قيمت كه يافته كاهش قدري
  به استفاده با گفت: باره اين در قانع اصغر عل
  كشور، جهان بازارهاي تمام بر درچين اقتصادي ركود به قريب يرسد. نم نيز يافته كاهش كه ميزاني
  اندازه بخش يتوانيم خصوصي بخش گذاري يه سرما
  از زرگترين چين زيرا يگذارد تاثير نفت بازار ازجمله نفت اصلي مقصر كه باورند اين بر تحليلگران
  اكثر حل فاضالب آب تاسيسات در را مسائل از يي ده
  عم همچنين چين است. خام نفت كننده مصر بهصرفه مقرون باعث تكنولوژي پيشرفت است.
  شيل
  كنيم. خود همسايگان به نفتي مشتقات عمده صادركننده توليد آن دنبال به شده عميق هاي اري حف
  شدن كشور اقتصاد نجات براي چين دولت درمقابل است. مازاد به منجر امر اين است. يافته افزايش شيل درصد
  نفت
  5 يوآن نرخ پولي ارزش كاهش به اقدام ركود، از خود خود به خود كه شده نفت جهاني بازار در
  عرضه امسال نخست ماهه پنج در كشور گاز توليد
  شانا شود. خارج ركود از كند تقويت را صادرات تا كرد بحث بر عالوه اما شود. نفت قيمت كاهش
  باعث كه رسيد مترمكعب ميليارد 69.9 از بيش به حالي
  در پايين اقتصادي رشد از همچنان كارشناسان اما يدهد رخ درجهان مختلفي مسائل تقاضا،
  عرضه 5درصد پارسال مشابه مدت در توليد با مقايسه
  در ركود نفت دربازار عرضه مازاد ند. دم خبر چين اثرگذار نفت بازار ازجمله جهاني بازارهاي روي
  كه عمليات معاون ثمري، عبدالحسين دهد. مي نشان
  رشد است عاملي دو خام نفت كننده مصرف ترين بزرگ بسيار نوسان به منجر كه مسائل اين از يكي
  است. پااليش هاي شرك كرد: اظهار ايران گاز ملي
  شركت نفتخام قيمت تا اند داده هم دست به دست كه خواهد نفت بازار ويژه به جهان مالي بازارهاي
  در و9۷1 كميليون از بيش امسال ماه پنج در
  گاز به «تعادل» گزارش به كند. حركت كاهشي روند در بر مبني امريكا رزرو فدرال هفته اين تصميم
  شد، اند. رده توليد )LPG( مايع گاز تن
  متريك در مهم بانك 10 از بيش ماركت سي اف آي از نقل تمامي امريكاست. متحده اياالت در بهره نرخ
  افزايش براي را خود مداز چشان سپتامبر آگوست هاي اه باشد، هرچه تصميم اين كه باورند اين بر
  تحليلگران ميانگين هاند. داد كاهش را نفت جهاني هاي قيمت آن بر عالوه گذاشت. خواهد اثر نفت بهاي پذيري
  روي ريس و‌ ترس‌
  شاخص‌ اندكي تاكنون سال ابتداي از نفت كنوني قيمت قرار پرنوساني بحراني وضعيت در چين
  اقتصاد يرود انتظار همچنين است. دالر 58 از تر يين پا آلفا، سيكينگ هاي تحليل براساس است؛
  گرفته كاهش بعد سال ابتداي جاري سال پايان تا كه چين خام نفت تقاضاي مالي، بازارهاي تحليل
  گروه روز هر نماني ان سي خبري-تحليلي
  پايگاه المللي بين آژانس ميان اين در كند. پيدا بيشتري تواند مي خود نوبه به كه يابد افزايش پيش از بيش بهره نرخ نوسان حتي وضعيتي درچنين تقاضاست. شد. معامله بشكه هر ازاي در دالر 5۷.۷3 سپتامبر است آينده در قيمت درتعيين كليدي عامل
  يك بررسي را كپذيري» ريس «ترس نام به
  شاخصي هيچ كرده حفظ را مثبت ديدگاه )IEA( انرژي براساس شود. آينده در نفت قيمت در نوسان موجب افزايش موجب يتواند نم نيز امريكا مركزي بانك امريكا رزرو فدرال آزاد بازار گزارش 1پتامبر س۷ اقتصاد وضعيت به وابسته زيادي ميزان به تقاضا
  اين در احساس كدام دهد نشان شاخص اين كند.
  م بانك است. نكرده تعيين خاصي قيمتي محدوده توليد «اگر آلفا سيكينگ از آمده دست به اطالعات شود.» خام نفت قيمت شديد بازار تحليلگران شد. خواهد ارائه بهره نرخ درباره است. كشور
  اين وضعيت روي شاخص اين كه زماني است. غالب
  بازار برآورد نيز ساكس گلدمن امريكايي هگذاري سرماي ديگر كند پيدا افزايش ايران ازسوي تام نف كه باورند اين بر دارند اميد بهره نرخ افزايش ه آلفبا، سيكينگ از نقل به «تعادل» گزارش
  به جهاني بازارهاي در هگذاران سرماي دارد، قرار
  «ترس» براي )WTI( آي دبليوتي نفت قيمت از را خود كاهش را خود توليد ميزان نيز اوپك سازمان اعضاي اوپك خام نفت توليد افزايش به شود. نفت بازار در تقاضا بهبود باعث امر اين سطح ترين پايين به رسيدن از پس خام نفت
  قيمت يدهند. انجام يهگذاري سرما براي كمتري
  ريسك هر ازاي در 1.84دالر به 25دالر از 2015لاس بشكه 23ميليون از سازمان اين توليد سطح ندهند، سازمان ماهانه گزارش ازهترين براساس 52.0واحد افزايش برنامه رزرو فدرال رسد نظر سه در نزولي روندي ادامه با گذشته 6ال در
  خود قرار كپذيري» «ريس وضعيت در بازار كه زماني
  اما هر در دالر 45 به دالر ۷5 از 2016لاس براي بشكه بازار ساختار به توجه با كرد. خواهد تجاوز روز در روز كه (اوپك) تخام نف صادركننده كشورهاي هيچت آندره طرفي از دارد، را بهره نرخ درصدي برد. سر به خنثي وضعيتي در اكنون اخير؛
  هفته به بيشتري طمع با يهگذاران سرما باشد،
  داشته تخمين همچنين بانك اين است. داده كاهش بشكه اتفاق نزديك آينده در اوپك توليد افزايش اين نفت، اعضاي توليد افزايش شاهد شد، منتشر دوشنبه دارد: اعتقاد آلفا سيكينگ از نفت حوزه تحليلگر مشاهده هيي آميخت درهم اما مهم اخبار ميان اين
  در خنثي وضعيت در يپردازند. بازار در گذاري
  سرماي به دالر 58.2 از 2015لاس براي را برنت نفت قيمت افتاد.» خواهد در اوپك گزارش«توليد اين براساس بوديم. اوپك توسط بهره نرخ در درصدي واحد 52.0 «افزايش از يكي بدهد. جهت نفت بازار به يتواند كه يشود
  م نمودار اين براساس است. خنثي نسبتا رفتارها
  نيز 26دالر از 2016لاس براي بشكه هر در ۷.35دالر روز در بشكه زار 540 13ميليون به آگوست ماه ولي است، نمادين ژست يك تنها رزرو فدرال افزايش اوپك تخام نف توليد كه است اين خبرها
  اين 13 عدد شاخص اين شهريور 24 هشنبه روز
  در است. داده كاهش بشكه هر در دالر 49.5 به كرد خواهد سقوط متحده ايالت توليد سه در خام نفت قيمت كه آنجا از است» رسيده بازار در جدي تاثيري براي را خوبي فرصت يتواند تخام نف توليد كه است اين دوم خبر يافت.
  خواهد بدان اين است. داده نشان را ترس» «حداكثر با
  برابر گزارش آخرين در نيز انرژي نالمللي بي آژانس تعداد هيوز بيكر توسط منتشرشده آمار طبق است، كرده پيدا كاهش 8دالر از بيش اخير هفته است اين امر اين دليل باشد.» داشته نفت جهاني آخرين كرد خواهد سقوط امريكا متحده
  ايالت بازار، فعلي وضعيت در هگذاران سرماي كه
  معناست نفت توليد در «كاهش ينويسد باره اين در خود گيري چشم بهطور متحده ايالت در حفاري هاي كل كه اوپك اعضاي برخي تا شده موجب كاهش اين قبيل از كاالها قيمت رود، باال بهره نرخ وقتي كه عامل يك چين خام نفت تقاضاي كه است اين
  خبر يكنند. نم گذاري يه سرما براي چنداني
  ريسك به مجموع در است ممكن امريكا متحده اياالت 1600 از است يافته كاهش گذشته سال به نسبت افزايش به اقدام دارند نفتي درآمدهاي به وابستگي اين به يدهند. نشان افزايش به تمايل نيز نفت است. آينده در قيمت تعيين در
  كليدي در كه درحالي برسد روز در بشكه 4.0ليون مي گذشته هفته در دكل 652 به 2014لاس در دكل طريق اين از دارند قصد آنها كنند. خود توليد ميزان نرخ افزايش تاثير تحت تواند مي نيز نفت بازار ترتيب آرام نسبتا روزهاي نفت بازار اخير هفته
  دريك در بشكه ۷.1ميليون معادل رشدي 2014لاس در حفاري هاي دك تعداد كاهش است. رسيده نقل به طرفي از كنند. تامين را خود بودجه كسري «اگر گويد: ادامه در هيچت آندره بگيرد. قرار بهره اميد طرفي از است، كرده طي را نوساني بدون
  و IEA انرژي المللي بي آژانس است.» داشته روز درحال شد. خواهد منجر پايين توليد به نهايت نفت توليدكنندگان از تعدادي آلفا سيكينگ از كند، موافقت بهره نرخ افزايش با رزرو فدرال كميته است كرده پيدا افزايش نفت بازار به هذاران
  سرمايگ دليل به سال طي در جهاني تقاضاي دارد انتظار «ميزان امريكا انرژي وزارت گزارش طبق حاضر توليدات ميزان نفت، قيمت از حمايت براي درجهان شوك تاثير تحت است ممكن ابتدا در نفت قيمت ماه در تحويل براي نفتخام قيمت كه طوري
  به برسد روز در بشكه ميليون ۷.1 به پايين هاي قيمت در بشكه 41.9ميليون سطح به امريكا خام نفت توليد موافقت با ديگر طرف از اند. داده كاهش را خود پس اما كند حركت نزولي روند در بهره نرخ افزايش ازاي در 14.64دالر تا 43.36 محدوده در
  اكتبر يرود. شمار به اخير 5سال طي ركورد يك كه امريكا متحده ايالت خام نف توليد است. رسيده روز براي زمينه برجام، با امريكا كنگره سناتورهاي اكثر گرفت.» خواهد قرار صعودي مسير در كوتاه مدتي از قيمت به ميانگين طور به بود نوسان در بشكه
  هر هاي قيمت به منجر است ممكن روندهايي چنين است كاهش درحال متوالي هفته پنجمين براي يشود. فراهم ايران نفت صنعت هاي يم تحر لغو بازار در «آنچه است: معتقد همچنين هچت آندره درحالي اين شد. معامله بشكه هر ازاي در دالر 45
  شود. خام نفت باالتر 9ميليون زير 6102به سال در تا يشود بيني پيش ايران نفتي صادرات شود مي موجب ها يم تحر لغو عرضه وضعيت در ابهام شود، مي مشاهده نفت ماه در تحويل براي خام نف آگوست ماه در كه وزير
  است كرد
  تريبون‌ تصريح نيرو اول
  وزير درصد
  نوبت 60 به نيروگاهي راندمان افزايش براي ایران
  تالش برق توزیع غرب
  شرکت ای منطقه برق
  شرکت نواحي در 023تومان قيمت با شهري نواحي در را سد، احداث مشغول ديگر كشورهاي از بسياري كنيا
  پاون دراختيار مترمكعب هر ازاي به تومان 100 روستايي انتقال خطوط حرارتي نيروگاه آبي، برق هاي اه نيروگ را اهها نيروگ راندمان داريم تالش گفت: نيرو
  وزير اگر اينكه بيان با چيتچيان دهيم. مي قرار هموطنان شناخته موفق معتبر هاي شركت عنوان به هستند چيان چيت حميد برسانيم. 06درصد به درصد ۷3 9
  از 42 /5 شماره عمومی مزایده گهی
  آ تحقيقاتي شكوفايي شود، شكسته نهها يارا پوسته جزو مپنا شركت اينكه بيان با نيرو وزير ند. ده ش بسيج تخصصي همايش در 42شهريور سهشنبه
  روز صورت دركشور بزرگ صنعتي افزود: دنياست، نيروگاهي تجهيزات ۷توليدكننده يا با گرا رون درونزا صنعت رويكرد با
  مهندسان برآورد در گفت: گيرد، نيروگاهي فناوري داراي چين كشور كه ودي وج با اعمال نتيجه در اخير هاي سا كه مطلب اين غرب
  بيان ای منطقه برق شرکت گزار مزایده
  دستگاه آينده سال هاي بودج كشور داخل در كه اجزايي از بسياري در اما است، آب صنعت عظيم توان انرژي، يارانه هاي
  سياس سیم وکابل سیم های گروه شامل غرب ای منطقه برق شرکت انبارهای در موجود مازاد اسقاط اقالم روش ده مزایف
  موضوع درخصوص ششم برنامه كشور اين از شود، توليد گازي هاي اه نيروگ براي پوسته اگر داشت: اظهار است، شده محدود برق
  و فناوري تحقيقات اعتبارات شركت اگر نيز يمها تحر زمان در حتي هستيم؛ جلوتر تحقيقاتي شكوفايي يك شود شكسته ها نه
  يارا باطری متفرقه لوازم ابزار کارگاهی مستعمل های دستگاه قوی فشار برق های دستگاه ضایعات آالت آهن -3
  آلومینیوم داشته جدي تحقق بايد وي شديم. مواجه دركشور برق كمبود با نبود مپنا بيان با وي يگيرد. صورت دركشور بزرگ فلزی
  صنعتي های بشکه کانتینر متفرقه آالت آهن آالت 7-یراق مستعمل الستیک
  مستعمل اينكه بيان با وي باشيم. اكنون هم كشور نيروگاهي ظرفيت اينكه به اشاره با از را خود نيازهاي دامنه بايد برق آب صنعت
  اينكه تجهيزات صادرات در متخصصان دست به تماما كه است مگاوات هزار ۷4 داخلي صنعت به اتكا با كند كوتاه كشور از
  خارج مزایده اسناد در مندرج ش:رح ای قیمت مزایده در شرکت سپرده
  مبلغ بايد كشور از خارج به هاي اه نيروگ مكنون گفت: است، شده احداث داخلي گفت: باشد، داشته جهاني بازارهاي در موفقي
  حضور تري گسترده حضور اندونزي عمان عراق، سوريه، دركشورهاي بسياري نيروگاه بزرگ، سد يك احداث براي پيش سال 30
  کاری روز دو مدت به سراسری االنتشار کثیر جراید در دوم نوبت آگهی چاپ تاریخ از توانند ده یان زای قاض تم اد اسن دریافت
  مهلت گفت: باشيم، داشته رهبرداري به درحال احداث داخلي متخصصان توسط كارشناسان حضور نيازمند انتقال خطوط احداث .
  و فرمایند مراجعه زیر آدرس به مزایده اسناد خرید
  جهت را دنيا بازارهاي اگر را مهمي نقش كشورها آن برق تامين در كه است داخلي كارشناسان همت به اكنون ولي بوديم،
  خارجي خود صنعت روي به هاي سامانه به اشاره با چيان چيت كنند. مي ايفا در جهاني تجربيات از استفاده بسيجي مهندسان
  و غرب ای منطقه برق شرکت گالیل –م بهمن 22 کرمانشاه- آدرس به شرکت این مرکزی ادات دف پیشنه تحویل اسناد دریافت
  محل از استفاده نكنيم، باز سوي به آينده در گفت: HPACو HPDC گذاري سرمايه اقتصادي ليتهاي فعا جهان كشور 40
  دیسر اخذ 15 اتاق مدارک تحویل 22 اتاق مدارک دریافت دوم طبقه پيمانكاري ظرفيت تالش يداريم برم گام باال راندمان با هايي توربي ماكنون اينكه بيان با وي داريم. برق آب بخش
  در انجام كه مشاركتي 06درصد به درصد ۷3 از را ها اه نيروگ راندمان داريم 061پروژه دارد وجود دركشور 006د از :
  بيش خاص
  شرایط نپذير امكا شده، مترمكعب هر توليد براي اينكه بيان با وي برسانيم. افزود: اجراست، درحال دركشور برق آب
  بزرگ نيست. شرب آب گفت: شود، هزينه هزارتومان شرب آب سريالنكا، تاجيكستان، در ايراني كتهاي شر اكنون
  هم بایستی بوده آلومینیومی های سیم سازنده نمایندکه شرکت آلومینیوم (سیم دوم گروه مزایده در توانند می حقوق1 اشخاص فقط
  - پیشنهاد ارائه با همزمان شده داده تحویل آنان به اسناد تأئید صورت در ارائه را الزم مجوزات مدارک مزایده اسناد دریافت زمان
  در استفاده مورد سیم تولید جهت در ذوب را شده خریداری سیمهای گردد می متعهد اینکه بر مبنی را اسناد پیوست نامه تعهد فرم اي)
  قیمت مرحله (دو عمومي مناقصه فراخوان اول مرتبه
  تجديد قیمت پاکت اینصورت درغیر دهند قرار سیم تولید بر دال مربوطه مدارک مجوز پیوست الف پاکت در نموده امضا تکمیل دهند اول
  قرار ران
  نوبت گاز ملي 729339
  شرکت شماره مناقصه گردید.
  نخواهد گشایش متقاضی
  C.P.G.S زمان در حقیقی اشخاص جهت ملی کد یا اقتصادی کارت حقوقی اشخاص جهت ملی شناسه یا اقتصادی کارت اصل برابر 2صویر ارائه CP)
  - واجرا مصالح تامین گاز( تصف یک واحد ابزاردقق زات تجهی كنترل سیستم ارتقاء روژه قصه: منا موضوع -1
  نژاد هاشمي شهی گاز پاال شركت سرخس شهرستان رضوي خراسان استان گزار: مناقصه ونشاني 2ام باشد
  - می اسناد دریافت مزایده در شرکت برای الزم شرط پیشنهاد ارائه از قبل مزایده موضوع از بازدید مزایده اسناد
  درخواست شاخه وگاز نفت 4رشته پایه حداقل داشتن یا صنعتی اتوماسیون شاخه ومعدن صنعت شته پا حداقل داشتن گر مناقصه یط شرا نماید.
  3 ارائه قیمت پیشنهاد گروهها همه یا گروه یک جهت مختارند ضیان متقا
  - زمینه در انكاري می سابقه داشتن همچنین جمهوري، یست را راهبردي ونظارت زي برنامه معاونت از وپتروشیمی گاز نفت
  پاالیشگاههای چمران شهید پست جنب سنندج کرمانشاه 5اده مت کیلو در واقع غرب ای منطقه برق انبارهای تمع بازدیم حل
  م پتروشیمی. یا گاز یا نفت صنایع DCS در كنترل های سیستم اندازی وراه نصب خرید، هاي
  پروژه داشتن دست در با حضوری بصورت توانند می متقاضیان 94 /7/21 روز اداری وقت پایان تا :حدا اسناد دریافت آدرس مهلت
  4 ولت 36کیلو پست محوطه (گروه توانبخشی درمانگاه روی روب– امجدیان شهید خیابان در واقع سیلو: ار انب ال ،1
  (گروههای قراردادهامراجعه امور واح شمالی دانشسرای نب آبكوه یابان مشهد آدرس به ابي ارز استعالم دریافت جهت كتبي 9)
  درخواست (گروه
  مریوان آدرس به ابي ارز استعالم اینصورت در نمایند سال 051 ار -37298055 نمابر به مناقصه در شرك جهت خودرا كتبی درخواست یا
  نمایند مدارك 94/8/5 مورخ اداري وقت یان پا تا حداكثر یست میبا یي اب ارز استعالم یافت در از بعد ان متقاضی گردید خواهد ارسال متقاضیان
  این دادها قرار تدارکات امور دفتر غرب- ای منطقه برق رکت 94/7/18 مورخ شنبه روز 15 ساعت تا پیشنهادات: تحویل محل .
  مهلت یند نما ارسال سفارشي پست با تحو فوق شده اعالم آدرس به تكمیل را خود از نی رسد.
  مورد اخذ ا15 اتاق دوم اي
  طبقه مرحله دو مناقصه نوع -5
  برغ ای منطقه برق شرکت 7-2 اتاق 94/7/19 مورخ یکشنبه روز 01بح ساع مزایده: کمیسیون تشکیل محل روز
  ساعت باشد مي دولتي معامالت تضمین نامه آئین با مطابق ال ارد میلی دو ه:غ صبل درمناق شركت تضمی نوع زان
  6 مناقصات كمیسیون در پاكات یک تفك از بعد د، گرد خواهد انجام 13 94/9/23 تار در مناقصه پاكات یک تفك پاكات گشا زمان -7
  2085 یا 223 380داخلی -38232001-5 تلفن شماره با میتوانند متقاضیان بیشتر اطالعات کسب به نیاز صورت
  در كمیته به فني بي راز جهت فني پیشنهاد هاي پاكت شده صیانت كمیسیون نزد سربسته بصورت مالي هاي پاكت ضمانتنامه نمائید.
  حاصل تماس انبارها اداره 083 -34306230 دادها قرار
  (اداره ساعت03/01مورخ باشدراس دقرارگرفته موردتائی آنها فني یهاد شن كه گراني مناقصه مالي پیشنهادات شد خواهد ارسال بازرگاني .
  فني شد خواهد یش گشا رحضورپیشنهاددهندگان 1394 /10/21
  ملی رسانی اطالع یگاه پا www .tavanir.org.ir آدرس به توانیر شرکت معامالت رسانی اطالع شبکه در مناقصه اسناد خالصه
  آگهی فرمائی راجعه www Nigc-Khangiran .Ir آدرس به نژاد هاشمي گازشهی پاال شركت سا به از نی صورت
  در باشد. می موجود غرب ای منطقه برق شرکت پورتال http://iets.mporg.ir آدرس به غرب
  مناقصات ای منطقه برق شرکت عمومی نژاد
  روابط هاشمی شهید گاز پاالیش شرکت عمومي روابط
بازار نفت چشم دوخته به تصميم فدرال رزرو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1394/6/25
بازار نفت چشم دوخته به تصميم فدرال رزرو
«تعادل» از متغيرهاي تاثيرگذار بر قيمت نفت گزارش مي‌دهد


گروه انرژي    الچين يوسفي  

بيش از يك‌سال از سقوط آزاد بهاي طلاي سياه مي‌گذرد. نفت كه در روزهاي اوج به قيمت‌هاي بالاي 100دلار در ازاي هربشكه رسيده بود، اكنون به قدري كاهش يافته كه قيمت فعلي آن حتي به اندازه ميزاني كه كاهش يافته نيز نمي‌رسد. قريب به اكثر تحليلگران بر اين باورند كه مقصر اصلي نفت شيل است. پيشرفت تكنولوژي باعث مقرون به‌صرفه شدن حفاري‌هاي عميق شده و به دنبال آن توليد نفت شيل افزايش يافته است. اين امر منجر به مازاد عرضه در بازار جهاني نفت شده كه خود به خود باعث كاهش قيمت نفت مي‌شود. اما علاوه بر بحث عرضه و تقاضا، مسائل مختلفي درجهان رخ مي‌دهد كه روي بازارهاي جهاني ازجمله بازار نفت اثرگذار است. يكي از اين مسائل كه منجر به نوسان بسيار در بازارهاي مالي جهان به ويژه بازار نفت خواهد شد، تصميم اين هفته فدرال رزرو امريكا مبني بر افزايش نرخ بهره در ايالات متحده امريكاست. تمامي تحليلگران بر اين باورند كه اين تصميم هرچه باشد، روي بهاي نفت اثر خواهد گذاشت. علاوه بر آن اقتصاد چين در وضعيت بحراني و پرنوساني قرار گرفته است؛ براساس تحليل‌هاي سيكينگ آلفا، گروه تحليل بازارهاي مالي، تقاضاي نفت‌خام چين يك عامل كليدي درتعيين قيمت در آينده است و اين تقاضا به ميزان زيادي وابسته به وضعيت اقتصاد اين كشور است.

به گزارش «تعادل» به نقل از سيكينگ آلفا، قيمت نفت‌خام پس از رسيدن به پايين‌ترين سطح خود در 6سال گذشته و با ادامه روندي نزولي در سه هفته اخير؛ اكنون در وضعيتي خنثي به سر مي‌برد. در اين ميان اخبار مهم اما درهم آميخته‌يي مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند به بازار نفت جهت بدهد. يكي از اين خبرها اين است كه توليد نفت‌خام اوپك افزايش خواهد يافت. خبر دوم اين است كه توليد نفت‌خام ايالت متحده امريكا سقوط خواهد كرد و آخرين خبر اين است كه تقاضاي نفت‌خام چين يك عامل كليدي در تعيين قيمت در آينده است.

دريك هفته اخير بازار نفت روزهاي نسبتا آرام و بدون نوساني را طي كرده است، از طرفي اميد سرمايه‌گذاران به بازار نفت افزايش پيدا كرده است به‌طوري كه قيمت نفت‌خام براي تحويل در ماه اكتبر در محدوده 43.36 تا 46.41دلار در ازاي هر بشكه در نوسان بود و به‌طور ميانگين به قيمت 45دلار در ازاي هر بشكه معامله شد. اين درحالي است كه در ماه آگوست نفت‌خام براي تحويل در ماه سپتامبر 37.75دلار در ازاي هر بشكه معامله شد.

17سپتامبر گزارش بازار آزاد فدرال رزرو امريكا درباره نرخ بهره ارائه خواهد شد. تحليلگران بازار به افزايش نرخ بهره اميد دارند و بر اين باورند كه اين امر باعث بهبود تقاضا در بازار نفت مي‌شود. به نظر مي‌رسد فدرال رزرو برنامه افزايش 0.25واحد درصدي نرخ بهره را دارد، از طرفي آندره هيچت تحليلگر حوزه نفت از سيكينگ آلفا اعتقاد دارد: «افزايش 0.25واحد درصدي در نرخ بهره توسط فدرال رزرو تنها يك ژست نمادين است، ولي مي‌تواند فرصت خوبي را براي تاثيري جدي در بازار جهاني نفت داشته باشد.» دليل اين امر اين است كه وقتي نرخ بهره بالا مي‌رود، قيمت كالاها از قبيل نفت نيز تمايل به افزايش نشان مي‌دهند. به اين ترتيب بازار نفت نيز مي‌تواند تحت تاثير افزايش نرخ بهره قرار بگيرد. آندره هيچت در ادامه مي‌گويد: «اگر كميته فدرال رزرو با افزايش نرخ بهره موافقت كند، قيمت نفت در ابتدا ممكن است تحت تاثير شوك افزايش نرخ بهره در روند نزولي حركت كند اما پس از مدتي كوتاه در مسير صعودي قرار خواهد گرفت.» آندره هچت همچنين معتقد است: «آنچه در بازار نفت مشاهده مي‌شود، ابهام در وضعيت عرضه و تقاضاست. درچنين وضعيتي حتي نوسان نرخ بهره بانك مركزي امريكا نيز نمي‌تواند موجب افزايش شديد قيمت نفت‌خام شود.»  افزايش توليد نفت خام اوپك

براساس تازه‌ترين گزارش ماهانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت‌خام (اوپك) كه روز دوشنبه منتشر شد، شاهد افزايش توليد اعضاي اوپك بوديم. براساس اين گزارش«توليد اوپك در ماه آگوست به 31ميليون و540هزار بشكه در روز رسيده است» از آنجا كه قيمت نفت خام در سه هفته اخير بيش از 8دلار كاهش پيدا كرده است، اين كاهش موجب شده تا برخي اعضاي اوپك كه وابستگي به درآمدهاي نفتي دارند اقدام به افزايش ميزان توليد خود كنند. آنها قصد دارند از اين طريق كسري بودجه خود را تامين كنند. از طرفي به نقل از سيكينگ آلفا تعدادي از توليدكنندگان نفت درجهان براي حمايت از قيمت نفت، ميزان توليدات خود را كاهش داده‌اند. از طرف ديگر با موافقت اكثر سناتورهاي كنگره امريكا با برجام، زمينه براي لغو تحريم‌هاي صنعت نفت ايران فراهم مي‌شود. لغو تحريم‌ها موجب مي‌شود صادرات نفتي ايران بيش از پيش افزايش يابد كه به نوبه خود مي‌تواند موجب نوسان در قيمت نفت در آينده شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سيكينگ آلفا «اگر توليد نفت‌خام ازسوي ايران افزايش پيدا كند و ديگر اعضاي سازمان اوپك نيز ميزان توليد خود را كاهش ندهند، سطح توليد اين سازمان از 32ميليون بشكه در روز تجاوز خواهد كرد. با توجه به ساختار بازار نفت، اين افزايش توليد اوپك در آينده نزديك اتفاق خواهد افتاد.»  توليد ايالت متحده سقوط خواهد كرد

طبق آمار منتشرشده توسط بيكر هيوز تعداد دكل‌هاي حفاري در ايالت متحده به‌طور چشم‌گيري نسبت به سال گذشته كاهش يافته است و از 1600 دكل در سال2014 به 652 دكل در هفته گذشته رسيده است. كاهش تعداد دكل‌هاي حفاري در نهايت به توليد پايين منجر خواهد شد. درحال حاضر طبق گزارش وزارت انرژي امريكا «ميزان توليد نفت‌خام امريكا به سطح 9.14ميليون بشكه در روز رسيده است. توليد نفت‌خام ايالت متحده امريكا براي پنجمين هفته متوالي درحال كاهش است و پيش‌بيني مي‌شود تا در سال2016 به زير 9ميليون بشكه در روز برسد». زيرا با كاهش قيمت نفت، توليد نفت شيل امريكا غيراقتصادي مي‌شود. كاهش توليد نفت‌خام امريكا خبر خوبي براي اعضاي اوپك و روسيه است چراكه اوپك و روسيه ايالت متحده را مقصر اصلي در كاهش قيمت نفت‌خام مي‌دانند.

ركود اقتصادي درچين بر تمام بازارهاي جهان ازجمله بازار نفت تاثير مي‌گذارد زيرا چين بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت‌خام است. چين همچنين صادركننده عمده مشتقات نفتي به همسايگان خود است. درمقابل دولت چين براي نجات اقتصاد كشور خود از ركود، اقدام به كاهش ارزش پولي نرخ يوآن كرد تا صادرات را تقويت كند و از ركود خارج شود. اما كارشناسان همچنان از رشد اقتصادي پايين چين خبر مي‌دهند. مازاد عرضه دربازار نفت و ركود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت‌خام دو عاملي است كه دست به دست هم داده‌اند تا قيمت نفت‌خام در روند كاهشي حركت كند. به گزارش «تعادل» به نقل از آي‌اف‌سي ماركت بيش از 10 بانك مهم در ماه‌هاي آگوست و سپتامبر چشم‌انداز خود را براي قيمت‌هاي جهاني نفت را كاهش داده‌اند. ميانگين قيمت كنوني نفت از ابتداي سال تاكنون اندكي پايين‌تر از 58دلار است. همچنين انتظار مي‌رود كه تا پايان سال جاري و ابتداي سال بعد كاهش بيشتري پيدا كند. در اين ميان آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) ديدگاه مثبت را حفظ كرده و هيچ محدوده قيمتي خاصي تعيين نكرده است. بانك سرمايه‌گذاري امريكايي گلدمن ساكس نيز برآورد خود را از قيمت نفت دبليوتي‌آي (WTI) براي سال2015 از 52 دلار به 48.1دلار در ازاي هر بشكه و براي سال2016 از 57دلار به 45دلار در هر بشكه كاهش داده است. اين بانك همچنين تخمين قيمت نفت برنت را براي سال2015 از 58.2دلار به 53.7دلار در هر بشكه و براي سال2016 از 62دلار به 49.5دلار در هر بشكه كاهش داده است.

آژانس بين‌المللي انرژي نيز در آخرين گزارش خود در اين باره مي‌نويسد «كاهش در توليد نفت ايالات متحده امريكا ممكن است در مجموع به 0.4ميليون بشكه در روز برسد درحالي كه در سال2014 رشدي معادل 1.7ميليون بشكه در روز داشته است.» آژانس بين‌المللي انرژي IEA انتظار دارد تقاضاي جهاني در طي سال به دليل قيمت‌هاي پايين به 1.7ميليون بشكه در روز برسد كه يك ركورد طي 5سال اخير به شمار مي‌رود. چنين روندهايي ممكن است منجر به قيمت‌هاي بالاتر نفت‌خام شود.نویسنده:
تلاش براي افزايش راندمان نيروگاهي به 60 درصد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1394/6/25
تلاش براي افزايش راندمان نيروگاهي به 60 درصد
وزير نيرو تصريح كرد


پاون   

وزير نيرو گفت: تلاش داريم راندمان نيروگاه‌ها را از 37درصد به 60درصد برسانيم. حميد چيت‌چيان روز سه‌شنبه 24شهريور در همايش تخصصي بسيج مهندسان با رويكرد صنعت درون‌زا و برون‌گرا با بيان اين مطلب كه سال‌هاي اخير در نتيجه اعمال سياست‌هاي يارانه انرژي، توان عظيم صنعت آب و برق محدود شده است، اظهار داشت: اگر پوسته يارانه‌ها شكسته شود يك شكوفايي تحقيقاتي و صنعتي بزرگ دركشور صورت مي‌گيرد. وي با بيان اينكه صنعت آب و برق بايد دامنه نيازهاي خود را از خارج از كشور كوتاه كند و با اتكا به صنعت داخلي حضور موفقي در بازارهاي جهاني داشته باشد، گفت: 30سال پيش براي احداث يك سد بزرگ، نيروگاه و احداث خطوط انتقال نيازمند حضور كارشناسان خارجي بوديم، ولي اكنون به همت كارشناسان داخلي و مهندسان بسيجي و استفاده از تجربيات جهاني در 40 كشور جهان فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در بخش آب و برق داريم. وي با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از 600 سد دركشور وجود دارد و 160 پروژه بزرگ آب و برق دركشور درحال اجراست، افزود: هم‌اكنون شركت‌هاي ايراني در تاجيكستان، سريلانكا، كنيا و بسياري از كشورهاي ديگر مشغول احداث سد، نيروگاه‌هاي برق آبي، نيروگاه حرارتي و خطوط انتقال هستند و به عنوان شركت‌هاي معتبر و موفق شناخته شده‌اند. وزير نيرو با بيان اينكه شركت مپنا جزو 6 يا 7 توليدكننده تجهيزات نيروگاهي دنياست، افزود: با وجودي ‌كه كشور چين داراي فناوري نيروگاهي است، اما در بسياري از اجزايي كه در داخل كشور براي نيروگاه‌هاي گازي توليد مي‌شود، از اين كشور جلوتر هستيم؛ حتي در زمان تحريم‌ها نيز اگر شركت مپنا نبود با كمبود برق دركشور مواجه مي‌شديم. وي با اشاره به اينكه ظرفيت نيروگاهي كشور هم‌اكنون 74هزار مگاوات است كه تماما به دست متخصصان داخلي احداث شده است، گفت: هم‌اكنون نيروگاه‌هاي بسياري دركشورهاي سوريه، عراق، عمان و اندونزي توسط متخصصان داخلي احداث و درحال بهره‌برداري است كه در تامين برق آن كشورها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. چيت‌چيان با اشاره به سامانه‌هاي HPDC وHPAC  گفت: در آينده به سوي توربين‌هايي با راندمان بالا گام برمي‌داريم و تلاش داريم راندمان نيروگاه‌ها را از 37درصد به 60درصد برسانيم. وي با بيان اينكه براي توليد هر مترمكعب آب شرب هزارتومان هزينه مي‌شود، گفت: آب شرب را در نواحي شهري با قيمت 320تومان و در نواحي روستايي 100تومان به ازاي هر مترمكعب دراختيار هموطنان قرار مي‌دهيم. چيت‌چيان با بيان اينكه اگر پوسته يارانه‌ها شكسته شود، شكوفايي تحقيقاتي و صنعتي بزرگ دركشور صورت مي‌گيرد، گفت: در برآورد بودجه‌هاي سال آينده و برنامه ششم درخصوص اعتبارات و تحقيقات فناوري بايد تحقق جدي داشته باشيم. وي با بيان اينكه در صادرات تجهيزات به خارج از كشور بايد حضور گسترده‌تري داشته باشيم، گفت: اگر بازارهاي دنيا را به روي صنعت خود باز نكنيم، استفاده از ظرفيت پيمانكاري و مشاركتي كه انجام شده، امكان‌پذير نيست.نویسنده:
رقم‌خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1394/6/25
رقم‌خبر


7 درصد

تسنيم  قائم‌مقام وزير نيرو گفت: نرخ رشد مصرف برق سال آينده كه در پساتحريم رشد صنايع پيش‌بيني مي‌شود؛ به ۷درصد خواهد رسيد. ستار محمودي با اشاره به اينكه در 10سال اخير رشد مصرف سالانه برق حدود 5درصد بوده است، افزود: در شرايط پساتحريم كه صنايع و توليد رونق خواهد گرفت، با مديريت مصرف، بخشي از برق مورد نياز صنايع بايد تامين شود.4100 ميليارد

پاون  معاون برنامه‌ريزي و توسعه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از انعقاد قرارداد اجراي 98 پروژه با اعتبار 4100ميليارد تومان با بخش خصوصي خبر داد. به‌گزارش شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، علي‌اصغر قانع در اين باره گفت: با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌توانيم بخش عمده‌يي از مسائل را در تاسيسات آب و فاضلاب حل كنيم.5 درصد

شانا  توليد گاز كشور در پنج ماهه نخست امسال در حالي به بيش از 69.9ميليارد مترمكعب رسيد كه در مقايسه با توليد در مدت مشابه پارسال 5درصد رشد نشان مي‌دهد. عبدالحسين ثمري، معاون عمليات شركت ملي گاز ايران اظهار كرد: شركت‌هاي پالايش گاز در پنج ماه امسال بيش از يك‌ميليون و١٧٩ متريك تن گاز مايع (LPG) توليد كرده‌اند.نویسنده:
شاخص ترس و ريسك‌پذيري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1394/6/25
شاخص ترس و ريسك‌پذيري


پايگاه خبري-تحليلي سي‌ان‌ان‌ماني هر روز شاخصي به نام «ترس و ريسك‌پذيري» را بررسي مي‌كند. اين شاخص نشان مي‌دهد كدام احساس در بازار غالب است. زماني كه اين شاخص روي وضعيت «ترس» قرار دارد، سرمايه‌گذاران در بازارهاي جهاني ريسك كمتري براي سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهند. اما زماني كه بازار در وضعيت «ريسك‌پذيري» قرار داشته باشد، سرمايه‌گذاران با طمع بيشتري به سرمايه‌گذاري در بازار مي‌پردازند. در وضعيت خنثي نيز رفتارها نسبتا خنثي است. براساس اين نمودار در روز سه‌شنبه 24 شهريور اين شاخص عدد 13 برابر با «حداكثر ترس» را نشان داده است. اين بدان معناست كه سرمايه‌گذاران در وضعيت فعلي بازار، ريسك چنداني براي سرمايه‌گذاري نمي‌كنند.نویسنده:
  Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 چهارشنبه info@taadolnewspaper.ir
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  يك رستمي
  تيتر هوشيار سردبير: دستيار صفت جنان محمدصادق سردبير: حضرت الياس مديرمسوول: يش باند خو نگاران رسانه موسسه امتياز: صاحب 61933000 تلفن: امروز گستر ع: شر وزي وزتاب اپ: 66420417 نمابر: 66420769 تلفن: مينو نبست دوم- كوثر خيابان ستارخان- خيابان نشانی:
  www.taadolnewspaper.ir
  66126088 تلفن 11 واحد 112 ساختمان جمالزاده- به نرسيده شيرازي- فرصت يابان ا: انهخ شهرست سازمان رقابت شدن ريگانيزه تهران)
  افق به شرعی ‌
  اوقات 06:48 ‌طلوع‌آفتاب‌فردا:‌ 05:22 ‌اذان‌صبح‌فردا:‌ 00:15 ‌شب‌شرعی:‌ ‌نيمه 19:37 ‌اذان‌مغرب:‌ 19:10 ‌غروب‌آفتاب: 12:59 جمهوريخواه
  ‌اذان‌ظهر:‌ حزب در هوا
  03
  آب 35 31 30 32
  31
  ي بر ‌ا نيمه صفها بر ‌ا نيمه ما كر يابري كم رمآباد: صا جند بير بر ‌ا نيمه قز بر ‌ا نيمه 21
  تهر 16 13 16 22
  18
  دلتنگي
  عكس هاي كوچه
  روز
  در شعر بهار
  وقف سرخ گل راز نو
  شناسايي شعر كلفتيم
  كالسيك
  طنين خواه راحتيم نوای خواه بزنيم نم گل پنجره صدا رنگ فضا، ادراك، معتمدي|
  روی زندگی
  مازيار صداست صوت متيم غني بود چه هر هستی هجای دو ميان بنشانيم را پست
  آسمان واشنگتن ظن
  هم فسون جوش من ما شورجنون بكنيم خالی پر ابديت از يرا
  ر كاليفرنياي در خروشيدن به زندگی
  آتش كجاست ليك زندگيست بهار وقف بگذاريم زمين به پرستو دوش از را دانش
  بار فرماندار براون، جري ميدهد– ادامه دهلوي
  شمالي بيدل سپهري
  سهراب اورژانسي وضعيت اعالن شنبه يك روز
  كاليفرنيا به شگسترده آت كه است درحالي اين
  كرد. كاليفرنياي از هايي بخش كرد رشد روز
  سرعت
  نگاه است بيمار جامعه عبوس
  جامعه اين ساكن هزاران سوزاند. را زده خشك
  شمالي هند شد سوزانده خانه صدها تخليه
  منطقه آن در كه فرهنگي گويد مي خمسه
  عليرضا تقال شان سرعت حفظ براي دارند نشانان
  آتش كهنه هاي نگرش حاصل دارد قبح
  خنديدن در كاليفرنيا ايالت گويند مي محققان كنند.
  م جديت در را بودن مهم كه است يي ده پوسي
  و نبوده خشك حد اين تا هرگز گذشته سال 500
  كمدين بازيگر خمسه، عليرضا يدانست.
  م
  است. گري ري مج از دارد. تلويزيون در پررنگي
  حضور كلينتون از دارند دموكرات زنان سريال باباپنجعلي نقش در بازي تا
  گرفته كلينتون رادهام هيالري گردانند– مي بر
  رو «خنداننده مسابقه در كه حاال اما
  «پايتخت». زنان ميان در حمايت سريع كاهش
  شاهد كه فرهنگي چون بيفتد جا موضوع اين تا كرد يي ازه ماجراي است، كرده شركت
  برتر» همه دتها كه دهندگاني راي است؛
  دموكرات هاي رش نگ حاصل دارد قبح خنديدن آن در با وگو گف در او است. گرفته شكل او
  براي براي او تال بستر سنگ يكردند
  تصور در را بودن مهم كه است يي پوسيده كهنه يگويد: خنده اهميت درباره
  خبرآنالين، كشور زن ييسجمهور نخستين به شدن
  بدل با هاي آدم كرد فكر دانست مي جديت دارد قباحت جزمي هاي فرهن در
  «خنده پست واشنگتن جديد نظرسنجي ارقام
  باشند. بازيگر اين هستند.» سبكسري هاي انسان لبخند هايي فرهنگ يعني مردمي، هاي فرهنگ در
  ولي تعادل سپهوند
  عكس:حجت يدهند: او براي نگراني از خبر نيوز يسي
  اي اين به هشناسي جامع علم «امروز دهد: ادامه خنده هستند، بهها تجر بر بتني تر انساني
  كه حامي رايدهنده زنان 17درصد كه
  درحالي اين كردن طي سالم جامعه كه رسيده نكته آن به كه دارد دهيي سازن ارزشمند واال،
  جايگاه بودند، گفته جوالي ماه در دموكرات
  حزب طي سرور نشاط خنده با حتما سالمت راه درباره خمسه يود.» داده بيشتري داد
  اهميت زندگي ها خيلي به كه اي چهره روز
  چهره اين حاال بدهند راي كلينتون به دارند
  انتظار كمتر مردم كه شاهديم روزها اين ود. نگرش تغيير جامعه در «خندوانه» برنامه
  تاثير سقوطي دهنده نشان كه رسيده درصد 42 به
  رقم شد متوجه او بود. خودكشي ننگ داغ سجادي|
  پاكسازي
  پريسا به آسانسور در يهي همسا نه ينند. مز لبخند «طبعا است: معتقد هم خنديدن به نسبت
  مردم است. هفته در
  92درصدي شديدا كنند، فكر خودكشي به مردم وقتي
  كه اين دنبال به هرگز روانشناس فاربرو
  نورمن خيابان در رانندگان نه مزيند لبخند اش همسايه كه كمديني هر خندوانه مثل يي برنامه
  هر وريخواه جمه كانديداهاي ريگان؟
  وارث حدودي تا هم هنوز خودكشي كشند. مي
  درد آن از اما باشد، توجه مركز در بخواهد كه
  نبود در گشتي است كافي كنند. تردد لبخند با كرده مهمي كار دهد تغيير را نگرش اين
  بتواند زنند– مي تنه هم به نقش اين كسب
  براي ونها ميلي ذهن قلب او اما است، آوري رم
  مساله پزشك 1962 سال وقتي كرد. نم هم
  دوري خشن جامعه يك شاهد تا بزنيد شهر هاي خيابا افرادي است. بيمار جامعه عبوس جامعه
  است. براي وريخواه جمه حزب كانديداهاي
  وقتي داد.» تغيير را دنيا سراسر
  نفر پرونده در تا خواست او از سجلس لآن شهر
  قانوني كه ركيكي الفاظ باشيد. غيرانساني برخوردهاي هستند دور سالمت از يشناسند نم را خنده
  كه وان فورس اير جلو شب چهارشنبه
  بحث خاطر به كه شهري در خودكشي فراگيري
  اگر كند، كمك ساله 36 زن بازيگر يك شدن
  مسموم خوبي به خود شود بدل رد مدام مردم بين برد.»او خواهد زمان كلي ساده نكته اين فهم
  اما مكان از كمي فاصله با ريگان رونالد
  پرزيدنت به است معروف شادش زندگي خورشيد
  طلوع نهها رسا مقابل او بعد، هفته چند پذيرفت.
  او عبوس شهر چقدر تهران شهر كه يدهد نشان در كه است يي جامعه سالم «جامعه فزايد: مي تعبير يك هر آيند، مي هم گرد او شدن
  دفن فاربرو هرگز تضاد اين ريسيد، نامتجانس
  نظر مونرو مريلين مرگ كه كند اعالم تا شد است.»
  حاضر شده ينزاكتي تالش خيلي بايد باشد. داشته رواج خنده
  آن را كشور جمهور ييس چهلمين از خود
  شخصي فوريه دوازدهم روز كه او نكرد. در به راه از
  را خوبي به فاربرو است. بوده احتمالي»
  «خودكشي عنوان به را خودش ترامپ دونالد داشت.
  خواهند بعد بود، آمده دنيا به پترزبورگ در 1918
  سال تابوشده شخصي اجتماعي پديده «يك آشنا اضطراب حالت در انسان ذهن هاي ظراف
  با داد. خواهد نشان امريكايي توان قدرت
  نمونه رفت آنجلس به زماني دوم جهاني جنگ
  از پزشكان بيشتر بود. شده» فته هگر ناديد رهاشده سل بيمارستان يك در زمان آن كه او
  بود. گرفتن
  آدم سلفي تا پوشي خوش از كه بود خواهد ياي شاد بين خوش كارسون گها
  بن
  بزر به كه بود سربازاني از پر جنوبي كاليفرنياي
  كه او اما ردند نهي را آن مطالعه روانشناسان يكرد، كار آنجلس لس شهر مركز
  نزديك اش زندگ در دير مقطعي در را سياست
  نداي هم او خود بودند. بازگشته خانه به نبرد از
  تازگي معتقدند بسياري يدهد. نشان ترك سرباز تنهايي، جمله از آن ايجادكننده داليل در كه بود را كشور در خودكشي از پيشگيري مركز
  نخستين بازيگر ترين پوش خوش انقالبي عنوان به را خودش واكر اسكات كرد.
  پيدا داشت. را هوايي نيروي سرواني درجه جنگ
  در ترك سربازان مرگ از وءاستفاده با اردوغان قدم نخستين ديد. كمك به لزوم افسردگي، انزوا كه كرد باز روانشانسي در زميني كرد
  تاسيس هنرپيشه ويترسپون،
  ريس خودش هم كاسيش جان بيند فظهكار
  محا به بازگشت با كه پرداخت بيماراني درمان به
  او را پرستانه ميهن يي چهره خود از دارد قصد به متصل اجتماعي فرهنگي شرمساري كاهش شده يتوجهي آن به زيادي حدود تا آن از
  پيش سوي از هاليوود، ساله 39
  يكند. توصيف اصولي گراي عمل عنوان به
  را كه حالي در داشتند مشكل غيرنظامي
  زندگي اول پارلماني انتخابات در تا بكشد تصوير به كوري كيتا بود. خودكشي بازماندگان يا قربانيان جشنبه پن روز فاربرو هيالري، دخترش گفته به
  بود. به «پيپل» مشهور
  مجله شبكه در خواه ري جمهو نامزدهاي
  بحث در يگرفت، اي ال س از را دكترايش
  خودش اين اردوغان دولت شود. پيروز آبان) 10( نوامبر كالور در هرش ديدي رواني خدمات مركز مدير در بود، هم خودكشي از پيشگيري جهاني روز
  كه ترين پوش خوش
  عنوان جمهوري رياس موزه كتابخانه در كه ان ان
  س بيمارستان خودكشي بيماران به مخصوص
  بخش يكند. رد شدت را اتهامات اين كنترل حال به تا 1997 سال از كه سيتي درگذشت. ريگان رونالد الاي پزشكي
  مركز 2015 سال
  هنرپيشه برگزار كاليفرنيا ولي سيمي در ريگان
  رونالد بيماران آن هاي ان داست در يرد فعاليت
  هم داشته برعهده را خودكشي از پيشگيري مركز داشت. سال 97
  او از اجتناب او موفقيت اين رمز شد.
  انتخاب شدن ريگانيزه جلو تعجبي عالمت شود،
  مي كرد. پيدا را اش زندگ كار او كه
  بود معاون عنوان به همسرش انتخاب هيالري به كمك پيشگام «فاربرو يويد: مگ او درباره فاربرو گفته به خودكشي 1940 دهه
  در قدش كه شده عنوان هايي لباس
  پوشيدن خواهان جمهوري يگذارد. 2016
  كمپين انتخابات
  نامزد يدهد. جلوه هست آنچه از تر كوتاه را ريگان يك مدرن ظهور دنبال كه هاست
  مدت 2016 جمهوري
  رياست كه است متر سانتي 65ورتمكي ويترسپون
  قد رقابت زمين باالي او سايه ودهاند. انگليس
  ديگر پيشين كاپيتان كتاب جنجال كفش فروش از جردن مايكل
  درآمد كرد اعالم
  امريكا به بلند چندان هاليوود معيارهاي به توجه جهان
  با كافه
  بازار كانديدها از بسياري اما است. ايستاده 61ديدا
  كان «بيل همسرش،
  انتخاب يآيد. نم
  حساب ريگان وارثان به شدن بدل براي سريع تالش
  در كاپيتان جرارد استيون زندگينامه كتاب فروش از جردن مايكل كه
  درآمدي عنوان به
  كلينتون» يگيرند؛ ناديده را زرگر تصوير دارند
  ظاهرا نشده منتشر هنوز انگليس ملي تيم سابق دست به 2014لاس در ورزشي هاي
  كف قانوني اما است؛ خوب جمهور رييس اردوغان
  معاون جنجالي سلفي كه كرد امضا را قانوني كه بود سمهوري رييج
  او است. انداخته راه به سروصدايي مسابقات راه از او درآمد از بيشتر خيلي
  آورده اخير نظرسنجي در كلينتون هيالري
  نيست. دوشنبه روز تركيه
  پليس اعطا عمومي عفو غيرقانوني مهاجر 3ميليون
  به راجرز از انتقاد به كتاب اين در جرارد است. بوده ياش ورزش دوران همه در
  ورزشي از سوم يك حدود نيوز، سي بي اي پست/
  واشنگتن «نقطه» مجله دفتر
  به كند، مصالحه تا شد دوست راتها دموك با
  كرد، ياحساس خزده را بنيتس رافا پرداخته ستاره جردن مايكل درآمد آمار مهر، گزارش
  به كاهش دليل است. داده دست از را خود
  حاميان كرد. حمله استانبول
  در شامل تا داد افزايش را سالمت از حفاظت
  گستره بازيكنان درباره احساساتش از كرده خطاب راه از او زيرا وكباشد آور يتواند
  بسكتبال خصوصي هاي يميل بحران وي،
  محبوبيت انتشار پي در اقدام
  اين يك را شوروي جماهير اتحاديه بشود هم
  فقرا 504 با كه 53ساله جرارد استيون است. گفته امريكا فهيي حر بسكتبال در قراردادهايش
  عقد حتي است. صداقتش درخصوص شبهات
  افزايش طيب رجب از
  تصويري به حال عين در خواند اهريمني»
  «امپراتوري ظاهر قرمز لباس با همواره ليورپول براي بازي از كه درحالي كرد كسب دالر
  49ميليون ورمونت ايالت مستقل سناتور سندرز،»
  «برني تشييع مراسم در تركيه، سمهور رييج
  اردوغان داد. ادامه رهبرانش با
  مذاكره زندگي ترين پاكيزه كه باشد بازيكني شايد شد، در جردن برند ورزشي هاي كف
  فروش از آيووا نيوهمپشاير در نظرسنجي يك در
  نيز را اردوغان تصوير، اين شد. انجام سرباز يك
  پيكر ميكنند ضرر بازار در
  سحرخيزها داشته انگلستان اخير ههاي ستار ميان در را به داشت. دالري ميليون 100 درآمدي
  سال، گرفت. پيشي
  كلينتون تابوت با سلفي گرفتن مشغول لب بر لبخندي
  با بيشتر دارد سهام بازار رشد به رو
  نوسانات فينال در هم جهاني، جام فينال در هم كه است فوتباليستي تنها جرارد است. فروش از امريكا فهيي حر بسكتبال ليگ پيشين بازيكن اين فوربس
  گزارش كه يشود گذاراني سرمايه ضرر به همه
  از ليورپول به سالگي در او است. زده گل اروپا جام فينال در هم قهرمانان، ليگ يي حرفه بازي فصل 15 از كه پولي از بيشتر خيلي سال يك در كتاني
  كفش باز از بعد كمي فاصله به را خود سهام
  معموال داشت. حضور بازي 700 از بيش در كرد زندگي آن با 82سال پيوست 2014لاس در تا شد موجب همين است. كرده درآمد كسب آورده، دست سازد
  به را پاپينز» «مري دنباله ديزني
  سينما
  كمپاني كه يي ازه كنند؛ فروش خريد بازار
  شدن كتابش دومين حاال بود كرده منتشر زندگينامه كتاب يك پيش سال جرارد يشود روشن محاسبه يك با باشد. جهان بازنشسته بازيكن پردرآمدترين
  او ستد داد براي روز زمان اكرين خطرن
  اغلب «مري بر يي دنبال دارد قصد ديزني كمپاني رافا به نوبت بعد دهد. پاسخ مسائل جزييات شايعات به تا يند مك بازار روانه را دالر 4ميليون داشت 1994لاس كه جردن ساالنه مقرري مبلغ
  كه توسط شده انجام روشهاي خريد
  است. 0691بسازد. دهه محبوب موزيكال فيلم پايينز» با شد. قهرمانان جام كسب به موفق او با جرارد كه اي مرب يرسد. بنيتس 1984لاس جردن است. سال در دالر ميليون از بيشتر كمي امروز
  بود، آني دقايق در خصوص به فردي گذاران
  سرماي كه يشود ساخته جديد داستاني با جديد فيلم ما رابطه نداشت. وجود ما بين پيوندي عالقه هيچ ويد: جرارد وجود اين وارد امروز اش تواناي استعداد همه با جردن اگر شد. بازنشسته ليگ
  از به صبح 03:9 ساعت در بازار شدن باز از
  بعد يدهد. رخ اول قصه از پس سال 20 اما آيد. نم خوشش من از او يكردم احساس هميشه من كه بود طوري هم با پيراهن با او كه درحالي يداشت ويتر ديتر شروعي او شد، ليگ به شد. خواهد تمام گران آنها براي شرقي
  وقت اكران 1964لاس اصلي فيلم كه درحالي دوستش من گويد كه كند مي اشتباه جرارد كه گفته پاسخ در هم بنتيس كارل مثال داشت. دالر ميليون يك از كمتر يي ساالن درآمد 1984 سال در
  2 نظر تحت را بازار كه كساني ديگر تاجران
  گفته قلب به راه چترش با پاپينز مري شد جرارد كتاب برود. باال كتاب فروش كه شده زده اين براي ها رف اين نداشتم. دستمزد تيمبروولوز مينسوتا با بازي از دالر 7.5يون ميل امسال
  آنتوني-تونز گرفتن شانس آن در كه است زماني اين
  دارند، پس سال 50 از بيش حاال كرد، باز سينماروها مشهور فوتباليست جرارد استيون است. او زندگينامه من» «داستان عنوان با تا كرد كمك نايك به كرد بازتعريف را كفش صنعت جردن گيرد.
  م آن نوسانات تر پايين سهام براي قيمت
  بهترين نوشتن كار آنها دهند. تشكيل را ها نه ترا كرده اعالم ديزني فيلم، آن شدن ساخته از 24 تاريخ در ديگر هفته است قرار نيامده بازار به رسما هنوز كه كتاب اين با با را تالشش همه نتيجه امروز او شود. جهان ورزشي كمپاني درترين
  پرق است. بيشتر
  هم بودند. داده انجام نيز را مو» «اسپري اي ران بسازد. قصه اين از جديد فيلم يك خواهد مي است. حاضر درحال بريتانيا پرفروش كتاب دومين شود، منتشر سپتامبر يگيرد. خودش برند هاي كفش
  فروش پاي» «زندگي فيملنامه نويسنده مگي ديويد هايي كتا مبناي بر همچنان جديد
  داستان برعهده را فيلم اين فيلمنامه نوشتن كار نيز خواهد ساخته بود، نوشته ي.تراورز ال. امريكا
  كه ييسجمهورهاي فقير خياط داعش نفوذ خطر به پاپ
  هشدار «نجات فيلم در كه همانطور داشت. خواهد 1934لاس مجموعه اين از كتاب نخستين شد. تجربه جهان
  كافه ديزني والت رابطه درباره فيلمي بنكس» آقاي 1988لاس آن كتاب آخرين بود شده
  منتشر فرانسه از كه 0691وقتي سال دوپاري ژرژ ناعادالنه بد سيستم فرانسيس
  پاپ اين ارتباط بود، شده داده نشان تراورز خانم كارگرداني كه مارشال راب بود. آمده بازار
  به در كه او بود. يضاعت بب خياطي رفت امريكا به كنوني بحران مقصر را جهاني داري
  سرمايه استوديو حال اين با بود. زودرنجانه راب دو سوار كاراييب دريايي «دزدان جنگل»
  «درون با شهرتش كرد پيشرفت كارش در امريكا نسبت دانست اروپا در پناهجويان
  مهاجران اين وراث موافقت بتواند تا است كار درحال داده انجام استوديو براي را ناشناخته» امواج
  بر امريكا جمهور اي روس براي شلوار كت دوختن اين از داعش تروريستي گروه سوءاستفاده
  به فيلم در بگيرد. فيلم ساخت براي را نويسنده همچنان كه جديد فيلم اين ساخت براي
  بود، درگذشت. كشنبه روز رسيد، اوج به اروپا اتحاديه عضو كشورهاي به نفوذ
  فرصت دايك ون ديك اندروز جولي پاپينز» «مري مارك است. شده انتخاب بود، خواهد
  موزيكال سال بود فرانسه مارسي زاده اري دوپ ژرژ داد. هشدار مهاجران گسترده موج ميان
  در بودند. كرده بازي اصلي شهاي نق در نويسندگي گروه ويتمن اسكات
  شيمن امريكا به داشت 72سال كه زماني 1960 جهان هاي كاتوليك رهبر فرانسيس،
  پاپ در ازهيي مغ در مرگ از پيش ماه دو تا او رفت. كه پناهجوياني موج اقتصادي مهاجران تايمز
  گفت: نيويورك مشغول خياطي به همچنان سفيد كاخ نزديكي گريزند، آفريقا خاورميانه جنگي مناطق ورزش
  از رود مي هند به جهان فوتبال پيشين ستاره شهروندي تصوير –در انساني موج
  درون امريكا به فرانسه از خياطي ديپلم يك با او بود. اعتقاد به هستند. بحران از كوچكي بخش
  تنها جزيره گرماي در كه شود ديده سوريه
  اهل سال 38 از پس فوتبال جهان ستاره پله خورد نبست به هم اش زناشوي رابطه بود. يضاعت بب خياطي ابتدا در رفت كرد. توجه بحران اين ههاي ريش به بايد
  وي، جزيره اين است. رفته حال از لسبوس
  يوناني راهي فوتبال تورنمنت يك در شركت براي اركخوابي گدايي به حتي كارش كرد بيرونش خانه از هم همسرش اقتصادي اجتماعي- ناعادالنه بد سيستم گفت: يي مصاحبه در
  پاپ از ده پناهن مهاجر هزاران براي ورودي
  نقطه راهي اكتبر فوتبال سلطان پله شود. مي هند يي هفته گرچه شد استخدام هيي مغاز در خياط كمك عنوان به سپس كشيد. فرار گرسنگي جنگ از مردم اين است. جهان در يي مسال هر
  عامل سفر اروپا به دارند كه است خاورميانه
  آفريقا پيش سال 38 كه فستيوالي در تا شود مي هند به مستقالنه بخرد خياطي چرخ يك توانست نداشت، درآمد بيشتر دالر 70 مهاجران پديده است. گتر بزر مشكل يك از بخشي تنها اين اما كنند
  م يكنند.
  م كند. شركت ديگر يكبار بود، شده ميزبانش نمايندگان مجلس نماينده يك براي كارش ابتداي او بپردازد. خياطي كار پر را آن يكنند سعي مردم دارد، وجود خأليي كه زماني است. واقعيت
  يك پكها» «سوپر خواهند مي ها
  دموكرات پنجاه فينال در ويژه سفير عنوان به اكتبر پله سجمهور ريي وقت معاون جانسون، ليندون مذاق به كه دوخت لباسي امريكا من يگيرند. را آن جاي آيند مهاجران ندارد، بچه كشوري اگر
  كنند. تها دموكرا باشند– داشته تري بزر
  نقش هند پايتخت در سابروتو كاپ دوره ششمين ريگان، رونالد بوش، جورج يعني جانسون، جانشينان آمد. خوش امريكا يكنم. فكر اسپانيا پرتغال ايتاليا، در تولد ميزان
  به دوباره اندهي سازم يك زيرساخت
  دارند سوپر در كلكته اتلتيكو افتتاحيه بازي افتخاري يابد. حضور سفارش دوپاري به را خود اسهاي لب نيز بوش دبليو جورج كلينتون بيل درباره مردم كلي رويكرد اينكه به اشاره با جهان اي هي كاتول
  رهبر پكها» «سوپر شبكه براي را هطلبانه
  جا كاپيتان گانگولي سراف با باشد هند ليگ در بار آخرين برزيلي ساله 74 بازيكن اين حساسيت پارچه جنس به ريگان كه است كرده تعريف خودش دادند. جديد تهديد يك كه كرد تاكيد است، شده بدتر ها خارج
  پذيرش ريزند خود سياسي) عملياتي هاي كميته
  ( پله كند. ديدار نيز هند كريكت تيم پيشين اين در كاسموس نيويورك تيم با 1977لاس بدن به خياطي سوزن لباس پرو هنگام كه يترسيد دايما داشت زيادي نداشت. وجود قبال كه دارد وجود حاضر حال در نيز
  تروريستي هاي دوده مح كور نقاط همان از واند
  كه يك شود مي شناخته سياه مروايد عنوان با كه سفر اين تاييد با پله بود. يافته حضور كشور حدود جمهور اي روس براي شلوار كت يك براي دوپاري دستمزد بخورد. او واقعيت نيست. ديگر هاي دوران مشابه امنيتي شرايط امروز، افزود:
  وي بهره با خواهان جمهور كه كند استفاده
  قانوني طول در برده را جهاني جام سه طال توپ يخواهم گفت: ويديويي پيام يك طريق از لباس دوز دوخت دوپاري كار از بخشي اخير هاي ال س در بود. دالر 3زار تروريستي گروه يك سيسيل از دورتر كيلومتر 400 تنها كه است
  اين براي پول دالر ها ون ميلي حال به تا آنها از
  بردن پله است. زده گل 1283 خود يي حرفه فعاليت را سابروتو كاپ در حاضر جوان تهاي فوتباليس شلوار كت كه را جمهوري روساي همه عكس دوپاري بود. اوباما باراك براي دارد. واقعيت نفوذ خطر بنابراين دارد. وجود رحب وقالعاده
  ف اين ردهاند. عآوري جم خود 2016 هاي كمپين يوانم كه است افتخاري من براي اين افزود: هاي بچه با را جهان ورزش ترين بزرگ ببنيم يك از پيش، سال از او بود. كرده آويزان اش ازه مغ در بود دوخته برايشان وجود واتيكان به حمله امكان آيا كه سوال اين به پاسخ در فرانسيس
  پاپ دموكرات حزب ارشد وكالي توسط كه ها
  نقش است خاص كشوري هند بروم. سفر اين به تا كرد اميدواري اظهار وي كنم. تجربه هند خاموش روشن را اش ازه مغ چراغ هم آخر روز تا ولي رد رنج مغزي تومور است. مصون تهديد اين برابر در رم كه است نگفته چكس هي بله گفت:
  دارد، خلق براي را راه توانند مي هاند، شد
  تعبيه به پيش الها كه سفري از خوبي خاطرات من قهرمانان اين امبخش اله آينده در ديدار اين (31سپتامبر/ يكشنبه خياط اين نشود. اش بيماري متوجه كسي تا يكرد استقبال مهاجران از كه است كرده توصيه مسيحيان به انجيل حال اين
  با مخصوص كه جديد هاي پك سوپر از يي
  مجموعه هستند. عالي هواداران دارم. داشتم، آنجا ميهمان است قرار همچنين وي باشد. جوانان داشت. سال 81 مرگ هنگام وي درگذشت. واشنگتن در شهريور) 22 كنند. يكپارچه جامعه در را آنها دهند اسكان آنها به
  كنند كند. هموار هستند، كنگره كانديداهاي
چهره‌اي كه به خيلي‌ها زندگي داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
چهره‌اي كه به خيلي‌ها زندگي داد


پريسا سجادي|

نورمن فاربرو روانشناس هرگز به دنبال اين نبود كه بخواهد در مركز توجه باشد، اما از آن دوري هم نمي‌كرد. وقتي سال 1962 پزشك قانوني شهر لس‌آنجلس از او خواست تا در پرونده مسموم شدن يك بازيگر زن 36ساله كمك كند، او پذيرفت. چند هفته بعد، او مقابل رسانه‌ها حاضر شد تا اعلام كند كه مرگ مريلين مونرو «خودكشي احتمالي» بوده است. فاربرو به خوبي با ظرافت‌هاي ذهن انسان در حالت اضطراب آشنا بود. او كه آن زمان در يك بيمارستان سل رهاشده نزديك مركز شهر لس‌آنجلس كار مي‌كرد، نخستين مركز پيشگيري از خودكشي در كشور را تاسيس كرد و زمينه‌يي در روانشانسي باز كرد كه پيش از آن تا حدود زيادي به آن بي‌توجهي شده بود. به گفته دخترش هيلاري، فاربرو روز پنج‌شنبه كه روز جهاني پيشگيري از خودكشي هم بود، در مركز پزشكي يو‌سي‌ال‌اي رونالد ريگان درگذشت. او 97سال داشت.

در دهه 1940، خودكشي به گفته فاربرو «يك پديده اجتماعي و شخصي تابوشده و ناديده‌گرفته‌شده» بود. بيشتر پزشكان و روانشناسان مطالعه آن را نهي مي‌كردند اما او بود كه در دلايل ايجادكننده آن از جمله تنهايي، انزوا و افسردگي، لزوم به كمك ديد. نخستين قدم كاهش شرمساري فرهنگي و اجتماعي متصل به قربانيان يا بازماندگان خودكشي بود. كيتا كوري مدير مركز خدمات رواني ديدي هرش در كالور سيتي كه از سال 1997 تا به حال كنترل اين مركز پيشگيري از خودكشي را برعهده داشته درباره او مي‌گويد: «فاربرو پيشگام كمك به پاكسازي داغ ننگ خودكشي بود. او متوجه شد كه وقتي مردم به خودكشي فكر مي‌كنند، شديدا درد مي‌كشند. خودكشي هنوز هم تا حدودي مساله شرم‌آوري است، اما او قلب و ذهن ميليون‌ها نفر سراسر دنيا را تغيير داد.»

اگر فراگيري خودكشي در شهري كه به خاطر طلوع خورشيد و زندگي شادش معروف است به نظر نامتجانس مي‌رسيد، اين تضاد هرگز فاربرو را از راه به در نكرد. او كه روز دوازدهم فوريه سال 1918 در پترزبورگ به دنيا آمده بود، بعد از جنگ جهاني دوم و زماني به لس‌آنجلس رفت كه كاليفرنياي جنوبي پر از سربازاني بود كه به تازگي از نبرد به خانه بازگشته بودند. خود او هم در جنگ درجه سرواني نيروي هوايي را داشت. او به درمان بيماراني پرداخت كه با بازگشت به زندگي غيرنظامي مشكل داشتند و در حالي كه خودش دكترايش را از يو‌سي‌ال‌اي مي‌گرفت، در بخش مخصوص به بيماران خودكشي بيمارستان هم فعاليت مي‌كرد و در داستان‌هاي آن بيماران بود كه او كار زندگي‌اش را پيدا كرد.

 نویسنده:
درآمد مايكل جردن از فروش كفش‌
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
درآمد مايكل جردن از فروش كفش‌


درآمدي كه مايكل جردن از فروش كفش‌هاي ورزشي در سال۲۰۱۴ به دست آورده خيلي بيشتر از درآمد او از راه مسابقات ورزشي در همه دوران ورزشي‌اش بوده است. به گزارش مهر، آمار درآمد مايكل جردن ستاره بسكتبال مي‌تواند شوك‌آور باشد زيرا او از راه عقد قراردادهايش در بسكتبال حرفه‌يي امريكا ۹۴ميليون دلار كسب كرد درحالي كه از فروش كفش‌هاي ورزشي برند جردن در يك‌ سال، درآمدي ۱۰۰ميليون دلاري داشت. به گزارش فوربس اين بازيكن پيشين ليگ بسكتبال حرفه‌يي امريكا از فروش كفش كتاني در يك‌سال خيلي بيشتر از پولي كه از ۱۵ فصل بازي حرفه‌يي به دست آورده، كسب درآمد كرده است. همين موجب شد تا در سال۲۰۱۴ او پردرآمدترين بازيكن بازنشسته جهان باشد. با يك محاسبه روشن مي‌شود كه مبلغ مقرري سالانه جردن كه سال۱۹۹۴ داشت و ۴ميليون دلار بود، امروز كمي بيشتر از ۶ميليون دلار در سال است. جردن سال۱۹۸۴ از ليگ بازنشسته شد. اگر جردن با همه استعداد و توانايي‌اش امروز وارد ليگ مي‌شد، او شروعي جدي‌تر و قوي‌تر مي‌داشت درحالي كه او با پيراهن

۲ در سال۱۹۸۴ درآمد سالانه‌يي كمتر از يك ميليون دلار داشت. مثلا كارل آنتوني-تونز امسال 5.7ميليون دلار از بازي با مينسوتا تيمبروولوز دستمزد مي‌گيرد. جردن صنعت كفش را بازتعريف كرد و به نايك كمك كرد تا پرقدرت‌ترين كمپاني ورزشي جهان شود. او امروز نتيجه همه تلاشش را با فروش كفش‌هاي برند خودش مي‌گيرد.نویسنده:
جنجال كتاب كاپيتان پيشين انگليس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
جنجال كتاب كاپيتان پيشين انگليس


كتاب زندگينامه استيون جرارد كاپيتان سابق تيم ملي انگليس هنوز منتشر نشده سروصدايي به راه انداخته است.

جرارد در اين كتاب به انتقاد از راجرز پرداخته و رافا بنيتس را يخ‌زده و بي‌احساس خطاب كرده و از احساساتش درباره بازيكنان گفته است. استيون جرارد ۳۵ ساله كه با ۵۰۴ بازي براي ليورپول همواره با لباس قرمز ظاهر شد، شايد بازيكني باشد كه پاكيزه‌ترين زندگي را در ميان ستاره‌هاي اخير انگلستان داشته است. جرارد تنها فوتباليستي است كه هم در فينال جام جهاني، هم در فينال ليگ قهرمانان، هم در فينال جام اروپا گل زده است. او در 8سالگي به ليورپول پيوست و ۲۸سال با آن زندگي كرد و در بيش از ۷۰۰ بازي حضور داشت. جرارد ۹سال پيش يك كتاب زندگينامه منتشر كرده بود و حالا دومين كتابش را روانه بازار مي‌كند تا به شايعات و جزييات مسائل پاسخ دهد. بعد نوبت به رافا بنيتس مي‌رسد. مربي‌اي كه جرارد با او موفق به كسب جام قهرمانان شد. با اين وجود جرارد مي‌گويد: هيچ علاقه و پيوندي بين ما وجود نداشت. رابطه ما با هم طوري بود كه من هميشه احساس مي‌كردم او از من خوشش نمي‌آيد. اما بنتيس هم در پاسخ گفته كه جرارد اشتباه مي‌كند كه مي‌گويد من دوستش نداشتم. اين حرف‌ها براي اين زده شده كه فروش كتاب بالا برود. كتاب جرارد با عنوان «داستان من» زندگينامه او است. استيون جرارد فوتباليست مشهور با اين كتاب كه هنوز رسما به بازار نيامده و قرار است هفته ديگر در تاريخ ۲۴ سپتامبر منتشر شود، دومين كتاب پرفروش بريتانيا درحال حاضر است.نویسنده:
هشدار پاپ به خطر نفوذ داعش
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
هشدار پاپ به خطر نفوذ داعش


پاپ فرانسيس سيستم بد و ناعادلانه سرمايه‌داري جهاني را مقصر بحران كنوني مهاجران و پناهجويان در اروپا دانست و نسبت به سوءاستفاده گروه تروريستي داعش از اين فرصت و نفوذ به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ميان موج گسترده مهاجران هشدار داد.

پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك‌هاي جهان گفت: مهاجران اقتصادي و موج پناهجوياني كه از مناطق جنگي خاورميانه و آفريقا مي‌گريزند، تنها بخش كوچكي از بحران هستند. به اعتقاد وي، بايد به ريشه‌هاي اين بحران توجه كرد.

پاپ در مصاحبه‌يي گفت: سيستم بد و ناعادلانه اجتماعي- اقتصادي عامل هر مساله‌يي در جهان است. اين مردم از جنگ و گرسنگي فرار مي‌كنند اما اين تنها بخشي از يك مشكل بزرگ‌تر است. پديده مهاجران يك واقعيت است. زماني كه خلأيي وجود دارد، مردم سعي مي‌كنند آن را پر كنند. اگر كشوري بچه ندارد، مهاجران مي‌آيند و جاي آن را مي‌گيرند. من به ميزان تولد در ايتاليا، پرتغال و اسپانيا فكر مي‌كنم.

رهبر كاتوليك‌هاي جهان با اشاره به اينكه رويكرد كلي مردم درباره پذيرش خارجي‌ها بدتر شده است، تاكيد كرد كه يك تهديد جديد تروريستي نيز در حال حاضر وجود دارد كه قبلا وجود نداشت.

وي افزود: امروز، شرايط امنيتي مشابه دوران‌هاي ديگر نيست. واقعيت اين است كه تنها 400 كيلومتر دورتر از سيسيل يك گروه تروريستي فوق‌العاده بي‌رحم وجود دارد. بنابراين خطر نفوذ واقعيت دارد.

پاپ فرانسيس در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان حمله به واتيكان وجود دارد، گفت: بله هيچ‌كس نگفته است كه رم در برابر اين تهديد مصون است. با اين حال انجيل به مسيحيان توصيه كرده است كه از مهاجران استقبال كنند و به آنها اسكان دهند و آنها را در جامعه يكپارچه كنند.

 نویسنده:
خياط فقير رييس‌جمهورهاي امريكا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
خياط فقير رييس‌جمهورهاي امريكا


ژرژ دوپاري سال ۱۹۶۰ وقتي كه از فرانسه به امريكا رفت خياطي بي‌بضاعت بود. او كه در امريكا در كارش پيشرفت كرد و شهرتش با دوختن كت و شلوار براي روساي‌جمهور امريكا به اوج رسيد، روز يك‌شنبه درگذشت.

ژرژ دوپاري‌ زاده مارسي فرانسه بود و سال ۱۹۶۰ زماني كه ۲۷سال داشت به امريكا رفت. او تا دو ماه پيش از مرگ در مغازه‌يي در نزديكي كاخ سفيد همچنان به خياطي مشغول بود. او با يك ديپلم خياطي از فرانسه به امريكا رفت و در ابتدا خياطي بي‌بضاعت بود. رابطه زناشويي‌اش هم به بن‌بست خورد و همسرش هم از خانه بيرونش كرد و كارش حتي به گدايي و پارك‌خوابي كشيد. سپس به عنوان كمك‌خياط در مغازه‌يي استخدام شد و گرچه هفته‌يي ۷۰دلار بيشتر درآمد نداشت، توانست يك چرخ خياطي بخرد و مستقلانه به كار خياطي بپردازد. او ابتداي كارش براي يك نماينده مجلس نمايندگان امريكا لباسي دوخت كه به مذاق ليندون جانسون، معاون وقت رييس‌جمهور امريكا خوش آمد. جانشينان جانسون، يعني جورج بوش، رونالد ريگان، بيل كلينتون و جورج دبليو بوش نيز لباس‌هاي خود را به دوپاري سفارش مي‌دادند. خودش تعريف كرده است كه ريگان به جنس پارچه حساسيت زيادي داشت و دايما مي‌ترسيد كه هنگام پرو لباس سوزن خياطي به بدن او بخورد. دستمزد دوپاري براي يك كت و شلوار براي روساي‌جمهور حدود 3هزار دلار بود. در سال‌هاي اخير بخشي از كار دوپاري دوخت و دوز لباس براي باراك اوباما بود. دوپاري عكس همه روساي جمهوري را كه كت و شلوار برايشان دوخته بود در مغازه‌اش آويزان كرده بود. او از 2سال پيش، از يك تومور مغزي رنج مي‌برد ولي تا روز آخر هم چراغ مغازه‌اش را روشن و خاموش مي‌كرد تا كسي متوجه بيماري‌اش نشود. اين خياط يك‌شنبه (۱۳سپتامبر/ ۲۲شهريور) در واشنگتن درگذشت. وي هنگام مرگ ۸۱سال داشت.نویسنده:
ريگانيزه شدن رقابت در حزب جمهوري‌خواه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
ريگانيزه شدن رقابت در حزب جمهوري‌خواه
مازيار معتمدي|

  واشنگتن پست

آتش به خروشيدن در كاليفرنياي شمالي ادامه مي‌دهد– جري براون، فرماندار كاليفرنيا روز يك‌شنبه اعلان وضعيت اورژانسي كرد. اين درحالي است كه آتش‌ گسترده به سرعت رشد كرد و بخش‌هايي از كاليفرنياي شمالي خشكي‌زده را سوزاند. هزاران ساكن اين منطقه تخليه و صدها خانه سوزانده شده‌اند و آتش‌نشانان دارند براي حفظ سرعت‌شان تقلا مي‌كنند. محققان مي‌گويند ايالت كاليفرنيا در 500 سال گذشته هرگز تا اين حد خشك نبوده است.

زنان دموكرات دارند از كلينتون

رو برمي‌گردانند– هيلاري رادهام كلينتون شاهد كاهش سريع حمايت در ميان زنان دموكرات است؛ راي‌دهندگاني كه مدت‌ها همه تصور مي‌كردند سنگ بستر تلاش او براي بدل شدن به نخستين رييس‌جمهور زن كشور باشند. ارقام نظرسنجي جديد واشنگتن پست و اي‌بي‌سي نيوز خبر از نگراني براي او مي‌دهند: درحالي كه 71درصد زنان راي‌دهنده حامي حزب دموكرات در ماه جولاي گفته بودند، انتظار دارند به كلينتون راي بدهند حالا اين رقم به 42درصد رسيده كه نشان‌دهنده سقوطي 29درصدي در 8 هفته است.

وارث ريگان؟ كانديداهاي جمهوري‌خواه براي كسب اين نقش به هم تنه مي‌زنند– وقتي كانديداهاي حزب جمهوري‌خواه براي بحث چهارشنبه شب جلو اير فورس وان پرزيدنت رونالد ريگان و با فاصله كمي از مكان دفن شدن او گرد هم مي‌آيند، هر يك تعبير شخصي خود از چهلمين رييس‌جمهور كشور را خواهند داشت. دونالد ترامپ خودش را به عنوان نمونه قدرت و توان امريكايي نشان خواهد داد. بن كارسون خوش‌بين شادي‌اي خواهد بود كه نداي سياست را در مقطعي دير در زندگي‌اش پيدا كرد. اسكات واكر خودش را به عنوان انقلابي محافظه‌كار مي‌بيند و جان كاسيش هم خودش را به عنوان عمل‌گراي اصولي توصيف مي‌كند.

بحث نامزدهاي جمهوري‌خواه در شبكه سي‌ان‌ان كه در كتابخانه و موزه رياست‌جمهوري رونالد ريگان در سيمي ولي كاليفرنيا برگزار مي‌شود، علامت تعجبي جلو ريگانيزه شدن كمپين 2016 مي‌گذارد. جمهوري‌خواهان مدت‌هاست كه دنبال ظهور مدرن يك ريگان ديگر بوده‌اند. سايه او بالاي زمين رقابت 16كانديدا ايستاده است. اما بسياري از كانديدها در تلاش سريع براي بدل شدن به وارثان ريگان ظاهرا دارند تصوير بزرگ‌تر را ناديده مي‌گيرند؛ او رييس‌جمهوري بود كه قانوني را امضا كرد كه به 3ميليون مهاجر غيرقانوني عفو عمومي اعطا كرد، با دموكرات‌ها دوست شد تا مصالحه كند، گستره حفاظت از سلامت را افزايش داد تا شامل فقرا هم بشود و اتحاديه جماهير شوروي را يك «امپراتوري اهريمني» خواند و در عين حال به مذاكره با رهبرانش ادامه داد.

سحرخيزها در بازار ضرر مي‌كنند – نوسانات رو به رشد بازار سهام دارد بيشتر از همه به ضرر سرمايه‌گذاراني مي‌شود كه معمولا سهام خود را به فاصله كمي بعد از باز شدن بازار خريد و فروش مي‌كنند؛ بازه‌يي كه اغلب خطرناك‌ترين زمان روز براي داد و ستد است. خريد و فروش‌هاي انجام ‌شده توسط سرمايه‌گذاران فردي به خصوص در دقايق آني بعد از باز شدن بازار در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقي براي آنها گران تمام خواهد شد. به گفته تاجران و ديگر كساني كه بازار را تحت نظر دارند، اين زماني است كه در آن شانس گرفتن بهترين قيمت براي سهام پايين‌تر و نوسانات آن هم بيشتر است.  نيويورك تايمز

درون موج انساني– در تصوير شهروندي اهل سوريه ديده مي‌شود كه در گرماي جزيره يوناني لسبوس از حال رفته است. اين جزيره نقطه ورودي براي هزاران مهاجر و پناهنده‌ از آفريقا و خاورميانه است كه دارند به  اروپا سفر مي‌كنند.

دموكرات‌ها مي‌خواهند «سوپرپك‌ها» نقش بزرگ‌تري داشته باشند– دموكرات‌ها دارند زيرساخت يك سازمان‌دهي دوباره جاه‌طلبانه را براي شبكه «سوپر پك‌ها» (كميته‌هاي عملياتي سياسي) خود مي‌ريزند كه مي‌تواند از همان نقاط كور و محدوده‌هاي قانوني استفاده كند كه جمهوري‌خواهان با بهره بردن از آنها تا به حال ميليون‌ها دلار پول براي كمپين‌هاي 2016 خود جمع‌آوري كرده‌اند. اين نقشه‌ها كه توسط وكلاي ارشد حزب دموكرات تعبيه شده‌اند، مي‌توانند راه را براي خلق مجموعه‌يي از سوپر پك‌هاي جديد كه مخصوص كانديداهاي كنگره هستند، هموار كند.نویسنده:
شناسايي راز گل سرخ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
شناسايي راز گل سرخ


روی ادراک، فضا، رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی

ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم

بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

سهراب سپهري

 نویسنده:
وقف بهار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
وقف بهار


خواه نوای راحتیم خواه طنین‌کلفتیم

هر چه بود غنیمتیم صوت و صداست زندگی

شورجنون ما و من جوش و فسون و هم و ظن

وقف بهار زندگیست لیک کجاست زندگی

بيدل دهلوينویسنده:
جامعه عبوس جامعه بيمار است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
جامعه عبوس جامعه بيمار است


عليرضا خمسه مي‌گويد فرهنگي كه در آن خنديدن قبح دارد حاصل نگرش‌هاي كهنه و پوسيده‌يي است كه مهم بودن را در جديت مي‌دانست. عليرضا خمسه، بازيگر و كمدين حضور پررنگي در تلويزيون دارد. از مجري‌گري گرفته تا بازي در نقش باباپنجعلي سريال «پايتخت». اما حالا كه در مسابقه «خنداننده برتر» شركت كرده است، ماجراي تازه‌يي براي او شكل گرفته است. او در گفت‌وگو با خبرآنلاين، درباره اهميت خنده مي‌گويد: «خنده در فرهنگ‌هاي جزمي قباحت دارد ولي در فرهنگ‌هاي مردمي، يعني فرهنگ‌هايي كه انساني‌تر و مبتني‌بر تجربه‌ها هستند، خنده جايگاه والا، ارزشمند و سازنده‌يي دارد كه به آن اهميت بيشتري داده مي‌شود.» خمسه درباره تاثير برنامه «خندوانه» در جامعه و تغيير نگرش مردم نسبت به خنديدن هم معتقد است: «طبعا هر برنامه‌يي مثل خندوانه و هر كمديني كه بتواند اين نگرش را تغيير دهد كار مهمي كرده است. جامعه عبوس جامعه بيمار است. افرادي كه خنده را نمي‌شناسند از سلامت دور هستند اما فهم اين نكته ساده كلي زمان خواهد برد.»او مي‌افزايد: «جامعه سالم جامعه‌يي است كه در آن خنده رواج داشته باشد. بايد خيلي تلاش كرد تا اين موضوع جا بيفتد چون فرهنگي كه در آن خنديدن قبح دارد حاصل نگرش‌هاي كهنه و پوسيده‌يي است كه مهم بودن را در جديت مي‌دانست و فكر مي‌كرد آدم‌هاي با لبخند انسان‌هاي سبكسري هستند.» اين بازيگر ادامه مي‌دهد: «امروز علم جامعه‌شناسي به اين نكته رسيده كه جامعه سالم و طي كردن اين راه سلامت حتما با خنده و نشاط و سرور طي مي‌شود. اين روزها شاهديم كه مردم كمتر لبخند مي‌زنند. نه همسايه‌يي در آسانسور به همسايه‌اش لبخند مي‌زند نه رانندگان در خيابان با لبخند تردد مي‌كنند. كافي است گشتي در خيابان‌هاي شهر بزنيد تا شاهد يك جامعه خشن و برخوردهاي غيرانساني باشيد. الفاظ ركيكي كه بين مردم مدام رد و بدل مي‌شود خود به خوبي نشان مي‌دهد كه شهر تهران چقدر شهر عبوس و بي‌نزاكتي شده است.»نویسنده:
از خوش‌‌پوشي تا سلفي گرفتن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
از خوش‌‌پوشي تا سلفي گرفتن


 خوش‌‌پوش‌ترين بازيگر

ريس ويترسپون، هنرپيشه ۳۹ساله هاليوود، از سوي مجله مشهور «پيپل» به عنوان خوش‌پوش‌ترين هنرپيشه سال ۲۰۱۵ انتخاب شد. رمز اين موفقيت او اجتناب از پوشيدن لباس‌هايي عنوان شده كه قدش را كوتاه‌تر از آنچه هست جلوه مي‌دهد.

قد ويترسپون يك‌مترو۶۵ سانتي‌متر است كه با توجه به معيارهاي هاليوود چندان بلند به حساب نمي‌آيد. سلفي جنجالي اردوغان

پليس تركيه روز دوشنبه به دفتر مجله «نقطه» در استانبول حمله‌ كرد. اين اقدام در پي انتشار تصويري از رجب طيب اردوغان رييس‌جمهور تركيه، در مراسم تشييع پيكر يك سرباز انجام شد. اين تصوير، اردوغان را با لبخندي بر لب مشغول گرفتن سلفي با تابوت سرباز ترك نشان مي‌دهد. بسياري معتقدند اردوغان با سوء‌استفاده از مرگ سربازان ترك قصد دارد از خود چهره‌يي ميهن‌پرستانه را به تصوير بكشد تا در انتخابات پارلماني اول نوامبر (10 آبان) پيروز شود. دولت اردوغان اين اتهامات را به‌شدت رد مي‌كند. هيلاري و انتخاب همسرش به عنوان معاون

نامزد انتخابات رياست‌جمهوري 2016 امريكا اعلام كرد انتخاب همسرش، «بيل كلينتون» به عنوان معاون رييس‌جمهور خوب است؛ اما قانوني نيست. هيلاري كلينتون در نظرسنجي اخير واشنگتن‌پست/ اي‌بي‌سي نيوز، حدود يك‌سوم از حاميان خود را از دست داده است. دليل كاهش محبوبيت وي، بحران ايميل‌هاي خصوصي و افزايش شبهات درخصوص صداقتش است. حتي «برني سندرز،» سناتور مستقل ايالت ورمونت نيز در يك نظرسنجي در نيوهمپشاير و آيووا از كلينتون پيشي گرفت.

 نویسنده:
كمپاني ديزني دنباله «مري پاپينز» را مي‌سازد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
كمپاني ديزني دنباله «مري پاپينز» را مي‌سازد


كمپاني ديزني قصد دارد دنباله‌يي بر «مري پايينز» فيلم موزيكال محبوب دهه۱۹۶۰ بسازد. فيلم جديد با داستاني جديد ساخته مي‌شود كه ۲۰سال پس از قصه اول رخ مي‌دهد.

درحالي كه فيلم اصلي سال۱۹۶۴ اكران شد و مري پاپينز با چترش راه به قلب سينماروها باز كرد، حالا بيش از ۵۰سال پس از ساخته شدن آن فيلم، ديزني اعلام كرده مي‌خواهد يك فيلم جديد از اين قصه بسازد. داستان جديد همچنان بر مبناي كتاب‌هايي كه پي.‌ال. تراورز نوشته بود، ساخته خواهد شد. نخستين كتاب از اين مجموعه سال۱۹۳۴ منتشر شده بود و آخرين كتاب آن سال۱۹۸۸ به بازار آمده بود. راب مارشال كه كارگرداني «درون جنگل» و «دزدان دريايي كاراييب سوار بر امواج ناشناخته» را براي استوديو انجام داده بود، براي ساخت اين فيلم جديد كه همچنان موزيكال خواهد بود، انتخاب شده است. مارك شيمن و اسكات ويتمن گروه نويسندگي ترانه‌ها را تشكيل مي‌دهند. آنها كار نوشتن ترانه‌هاي «اسپري مو» را نيز انجام داده بودند. ديويد مگي نويسنده فيملنامه «زندگي پاي» نيز كار نوشتن فيلمنامه اين فيلم را برعهده خواهد داشت. همانطور كه در فيلم «نجات آقاي بنكس» فيلمي درباره رابطه والت ديزني و خانم تراورز نشان داده شده بود، ارتباط اين دو رابطه‌يي زودرنجانه بود. با اين حال استوديو درحال كار است تا بتواند موافقت وراث اين نويسنده را براي ساخت فيلم بگيرد. در فيلم «مري پاپينز» جولي اندروز و ديك ون دايك در نقش‌هاي اصلي بازي كرده بودند.نویسنده:
ستاره پيشين فوتبال جهان به هند مي‌رود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1394/6/25
ستاره پيشين فوتبال جهان به هند مي‌رود


پله ستاره جهان فوتبال پس از ۳۸سال براي شركت در يك تورنمنت فوتبال راهي هند مي‌شود. پله سلطان فوتبال اكتبر راهي هند مي‌شود تا در فستيوالي كه ۳۸سال پيش ميزبانش شده بود، يك‌بار ديگر شركت كند. پله اكتبر به عنوان سفير ويژه در فينال پنجاه و ششمين دوره كاپ سابروتو در پايتخت هند حضور مي‌يابد.

اين بازيكن ۷۴ساله برزيلي آخرين بار در سال۱۹۷۷ با تيم نيويورك كاسموس در اين كشور حضور يافته بود. پله با تاييد اين سفر از طريق يك پيام ويديويي گفت: مي‌خواهم فوتباليست‌هاي جوان حاضر در كاپ سابروتو را ببنيم و بزرگ‌ترين ورزش جهان را با بچه‌هاي هند تجربه كنم. وي اظهار اميدواري كرد تا اين ديدار در آينده الهام‌بخش اين قهرمانان و جوانان باشد. وي همچنين قرار است ميهمان افتخاري بازي افتتاحيه اتلتيكو كلكته در سوپر ليگ هند باشد و با سراف گانگولي كاپيتان پيشين تيم كريكت هند نيز ديدار كند. پله كه با عنوان مروايد سياه شناخته مي‌شود يك توپ طلا و سه جام جهاني را برده و در طول فعاليت حرفه‌يي خود ۱۲۸۳ گل زده است. پله افزود: اين براي من افتخاري است كه مي‌توانم به اين سفر بروم. هند كشوري خاص است و من خاطرات خوبي از سفري كه سال‌ها پيش به آنجا داشتم، دارم. هواداران عالي هستند.نویسنده:
  بازار
  گزارش Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  9
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 بورس شاخص واحدي 456
  افت سپري را رمقي روزهاي بهادار اوراق واقعيت
  بورس يك تصوير گريز؛ ريسك
  بورس فروش همچنين حمايت عدم دليل به كند
  مي براي ماه اتمام دليل به اعتباري گذاران سرماي
  سهام به كه رود مي هستند پوش قرمز بازار هاي
  شاخص كه معتقدند تحليلگران برسد گذشته ماه سه
  رقم حمايت انتظار با سرمايه بازار آزادسازي
  تناقض داشت انتظار يتوان كند نزول رقم آن از
  چنانچه به توجه با كه كند نزول نيز واحد زار 58 رقم تا
  كه خواهد انتظار از دور سرمايه بازار بر اخبار تي ميكند
  اهمب متحول را اقتصاد ها وزارتخانه
  همگرايي كند. مشاهده را رقم آن كه
  بود پايان در بورس نقدي بازده قيمت كل
  شاخص هاي صندوق بورس سازمان منتشره آمار برابر راد وي مرتض علي بورس
  گروه عدد به 654واحدي كاهش با گذشته روز
  معامالت پايان تا 91لاس از ثابت درآمد گذاري سرمايه دليل به ها سرمايه گريزي
  فعاليت نيز وزني قيمت شاخص رسيد. واحد 536ورازه62
  رشد بيشترين 63درصدي رشد 39با سال نيز را بورس كه است يي پديده
  نااطميناني واحد 551ورازه24 عدد كاهش 971واحد با
  در گذاري سرمايه صندوقهاي انواع بين در را است. كرده همراه خود
  با شناور آزاد سهام شاخص همچنين كرد، تجربه
  را است. داشته فعاالن چشمداشت آن نشانه نخستين واحد 788ورازه69 رقم به افت 556واحد با
  نيز ارزش ماهانه رشد بيشترين 49نيز سال در كنترلي هاي سياست با كه است دولت
  از عدد كاهش 644واحد با اما اول بازار شاخص
  رسيد. هاي صندوق آن از گذاري سرمايه هاي صندوق كه درحالي كند حمايت بورس از
  خود دوم بازار شاخص كرد تجربه را واحد 566
  34هزارو است. بوده ثابت درآمد خروج بازار آزادسازي سوي به
  حركت به را واحد 923 731هزارو رقم 782واحدي كاهش
  با مجوز اخير روزهاي طي نيز راستا درهمين وجودي فلسفه دولت، كنترل چتر از
  آن كل شاخص است حاكي گزارش اين گذاشت.
  نمايش ديگر ثابت درآمد صندوق دو پذيرهنويسي است. سرمايه بازار شكلگيري 886واحد رقم به كاهش 7واحد با (آيفكس)
  فرابورس ازسوي نيز ساالنه درصد 22 سود تضمين با نفت، اقتصاد، وزارت مركزي،
  بانك معامالت كل ارزش گزارش اين براساس يافت.
  دست اينجاست توجه جالب شد. صادر بورس سازمان همه مسكن دفاع تجارت، معدن
  صنعت، اندكي به ديروز معامالت پايان در نيز تهران
  بورس درتركيب بانكي سپرده سپرده گواهي سهم كه درصورت كه هستند متفاوتي هاي
  مجموعه كه شد بالغ تومان و008ميليون ميليارد 60 از
  بيش مغز نقش كه گذاري سرمايه هاي صندوق دارايي را كشور اقتصاد ها سياست
  همگرايي سهم 903ميليون شدن دست به دست از
  ناشي به نزديك دارند، را سرمايه هدايتگر متفكر با تنها امر اين ساخت خواهند
  متحول نوبت 291ورازه29 طي معامله قابل مالي اوراق
  و است. 56درصد پيراموني مسائل شرايط از صحيح
  تحليل معامالتي نماد ديروز معامالت طي بود.
  خريدوفروش اصلي فعاالن كه دهد مي نشان واقعيت اين شود. مي ايجاد 26واحد، به عباس بندر نفت پااليش شركت
  سه بازار اين مكانيسم كفايت عدم بر سرمايه بازار ملت بانك 85واحد با پارسيان گاز نفت گسترش بجاي دارند باور موجود شرايط چارچوب در سنگيني بورس سر بر همچنان ركود
  سايه برآورد بر را منفي تاثير باالترين كاهش واحد 40
  با يي بهگونه را منابع بورس هاي اهرم با اينكه بازار بساط بر نقدينگي خالي جاي ميكند نماد همچنين كشيدند. دوش به بورس كل
  شاخص ببرند، نفع تا باشد سودآور كه كنند هدايت رخوت است. گرفته را ها شاخص رمق
  سرمايه خاورميانه بانك كارآفرين، بانك شركت سه
  معامالتي بيمار اقتصاد سازوكارهاي از برداري بهره با بقدري بورس تاالر در اقتصادي اوضاع
  ِ
  سردي تاثير باالترين واحد تا كدام هر پرديس پتروشيمي
  و در خود سود كردن حداكثر دنبال به حاكم هم سياست گريخته جسته اخبار كه
  است داشتند. را نماگر اين محاسبه بر
  مثبت هستند. مدت كوتاه كند. گرم را بازار اخير هاي هفته اين در
  نتوانسته هاي شرك معامالتي نماد ديروز معامالت
  درپايان از است يي مجسمه ساعي پارك ورودي در يابد مي كاهش روز به روز معامالت
  حجم ناظر ازسوي كارآفرين، بيمه يزد، جوشكاب البرز،
  كابل در را جهان گرفته دست در را سرش كه مردي ميشود. خاموش بيشتر روز هر ها شاخص
  چراغ معامالتي نماد حال درعين بازگشايي سهام
  بازار ميكند. تماشا دارد، قرار سرش جاي كه يي آينه شده اعالم قيمت وضعيت گيرودار اين
  در صنعتي گروه ايران، مس صنايع ملي هاي كت
  شر ميرسد نظر به كامل پيكره اين ناظران، ديد در كاهش هاي سردرگمي ها پتروشيمي
  خوراك متوقف زنجان، پتروشمي صنايع تيپيكو، كشو،
  پا قرار آينه در آن تصوير انعكاس سر، بجاي ولي آنچه ولي است كالسيك خواست يك البته شود كه نيست اقتصادي شرايط فقط اما ميشود حل ميشود. ايجاد پيراموني مسائل شرايط از بورس زخم به نمك هم بانكي سودهاي
  نرخ شركت سرمايه افزايش ثبت با همچنين
  شدند. مركز بايد كه سري مجسمه اين در است. گرفته است. برعكس كامال افتد، مي اتفاق درعمل عمل روش بلكه دهد مي قرار تاثير تحت را بورس ايران فرابورس مديرعامل هاموني آقاي مزيد نيز دولت چندگانه برخورد است
  پاشيده بازار در «وكوثر» معامالتي نماد مركزي، كوثر
  اعتباري تصوير به بدنش از جدا باشد امور هدايت تعقل دليل به ها سرمايه گريزي فعاليت بلكه اقتصادي كالن سازوكارهاي همان يا اقتصادي داشت بيان اظهارنظري در پيش چندي نيز است. شده علت
  بر ديروز حال درعين شد. بازگشايي ايران فرابورس
  دوم تحت است شده خيره جهان از خود ذهني نيز را بورس كه است يي پديده نااطميناني ميكند. متاثر را سرمايه بازار مكانيسم نيز تاثير تحت سرمايه بازار تحوالت از بخشي كه با هفته آغاز در نيز فطانت آقاي كه آنجا تا غيركنترلي مديريتي سهام درصدي 27.76
  بلوك كه دارد قرار يي پيكره هاي پنجه سيطره اراده نشانه نخستين است. كرده همراه خود با بررسي قابل بعد دو از سرمايه بازار فضاي نرخ كاهش بر مبني دولت پولي هاي سياست داشت عنوان سرمايه بازار كنوني وضعيت به
  اشاره هر قيمت به ايرانيان گذاري يه سرما پتروشيمي
  گروه به مجسمه اين به اگر باشد. آن فرمانرواي بايد با كه است دولت از فعاالن چشمداشت آن فعاالن انفعاالت فعل از ناشي آن بعد يك است؛ است. گرفته قرار نقدينگي حجم كنترل تورم همگرايي معناي به بايد سرمايه بازار از
  حمايت پتروشيمي هلدينگ ازسوي ريال 800ورازه
  سهم بنظر بنگريم ايران اقتصاد از يي تعاره اس مثابه كند حمايت بورس از خود كنترلي هاي سياست آنها فعاليت روند بر دنبالهيي كه است بازار اين سرمايه بازار نظران صاحب از ديگر بسياري باشد. دولت جانب از شده اتخاذ تهاي
  سياس شد گذاشته فرابورس فروش ميز روي جفارس
  خلي آن براي كه نقشي با سرمايه بازار كه رسد مي بازار آزادسازي سوي به حركت كه درحالي اين ديگر بعد است اقتصاد هاي عرصه ساير در نهادهاي دولت تصميمات چندپارگي نيز اقتصاد، وزارت مركزي، بانك ايشان زعم
  به نمايندگي به حافظ كارگزاري شركت نهايت در
  كه اين پيكر از شده جدا سر شده گرفته درنظر وجودي فلسفه دولت، كنترل چتر از آن خروج ايران؛ اقتصاد كالن شرايط انعكاس از ناشي بازار بازار از درحمايت تعلل از ناشي را اندركار دست مسكن دفاع تجارت، معدن صنعت،
  نفت، (ددد) گروهي معامالت براساس را آن خريدار
  از كامل پيكره يك قالب در ما آنچه است اقتصاد است. سرمايه بازار شكلگيري است. آن روند آينده بر ناظر اميدهاي بيمها دانند. مي سرمايه درصورت كه هستند متفاوتي هاي مجموعه
  همه گذشته روزهاي همچون تهران بورس كرد.
  خريداري بدون است مجازي تصوير يك تنها بينيم مي هاي صندوق رشد آن نشانه دومين سرمايه بازار محور بر ايران اقتصاد اينكه بورس نقدينگي مشكل كه برود گمان شايد متحول را كشور اقتصاد ها ت سياس
  همگرايي بين اين در بود همراه رونق محجم معامالت
  با باشد. داشته سنگين اندام اين بر تسلطي آنكه كه طوري به است. درآمدثابت گذاري سرمايه بدل اقتصاد دار پرچم راهبر به بورس بگردد سرمايه بازار به ها بانك انداز پس منابع هدايت با صحيح تحليل با تنها امر اين ساخت
  خواهند قعيتها وا از بعضي تحقق از گران مله معا از برخي
  ترس هاي كت شر گسترده هاي ورشكستگ شائبه
  و ازسوي بود، تاثيرگذار ها عرضه افزايش بر
  كارگزاري سهام از درصد 10 اوليه عرضه برنامه به توجه با ديگر ارزش ديگر طرف از است. رسيده دالر ميليارد 20 بنظران صاح از بسياري است. بوده اسالمي بهادار توانايي ايران كه كرد اشاره ساكس گلدمن كرد
  مقاله مطرح دوبي مالي اجالس در بورس سازمان
  رييس نياز آينده روز در پرديس مسكن هذاري سرمايگ گروه به گذشته 01سال در شده منتشر صكوك اوراق بررسي به تا آمدند هم گرد مختلف كشورهاي از را اقتصادي لحاظ از برتر كشور 12 بين
  قرارگيري در سهم اين هضم براي توماني ميليارد 20 نقدينگي به جهاني سطح در درصد 33 سال هر ميانگين طور اصلي هاي مشخصه تحليل مي، اسال مالي تامين زمان در كرد: ابراز وي دارد. آينده سال چند
  در كه دادند ترجيح هران معاملگ از برخي فرابورس بازار است. داشته افزايش معامالت شناسايي جهاني بازارهاي معامال استفاده با توانست ايران اقتصادي هاي
  تحريم خارجي گذاري سرماي براي بورس
  تمهيدات عرضه خريد براي را خود يا دارايه از برخي عرض با با منطبق ابزارهاي طراحي حيث اين از بپردازند. جهاني بدهي بازارهاي در اسالمي موفق كارگيري به انقالب معظم رهبر رهنمودهاي
  از موعد به توجه با حال درعين كنند. آماده فردا اوليه كشورهاي از بسياري در حتي شرعي موازين واقعيت اين از گرفته نشأت اجالسي چنين اهميت هاي توانمندي به اتكا بر مبني مقاومتي
  اقتصاد اوراق ماهه سه يالحساب عل سود پرداخت سررسيد است. شده اهميت حايز نيز غيرمسلمان درحال سرعت به اسالمي مالي صنعت كه است از نفتي هاي درآمد به وابستگي كاهش
  داخلي مالي واسط نهادهاي برخي اجاره صكوك مشاركت جزو كنگ هنگ جنوبي آفريقاي انگلستان، تا شده منتشر اسالمي ابزارهاي بوده گسترش كند. عبور تحريمها سد عرضه سود اين پرداخت براي نقدينگي تامين لزوم به كه هستند پيشرفته سرمايه بازار با كشورهاي دالر ميليارد 15 از كمتر ارزشي 2010 سال از قبل بهادار اوراق بورس سازمان
  سخنگوي داشت. درپي حدي تا را سهام هستند. فعال اسالمي بدهي بازار زمينه در شدت از بيش به رقم اين 2014 سال در ولي داشتند قوانين با ايران مالي بازارهاي كامل تطابق
  به ابزارها تمامي افزود: كرد اشاره اسمي
  ال مفرد حسیننقیب 9431پسر- متولد 539 ش.ش مفرد نقیب غالمرضا -1 به: است کالسه به ارجاع شهریار شهرستان در واقع شهریار شهرستان ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات طرف از صادره رای مفاد ابالغ آگهی مورد سازمان فقهي كميته توسط بايد
  نهادها 9531پسر متولد 1096 ش.ش مفرد نقیب محسن 6531پسر متولد 215 ش.ش ساعت 1394/08/09 آن رسیدگی وقت که گردیده 7050090462899049بت برابر 1390 /09/20 سال مصوب رسمی سند فاقد های ساختمان امالک
  اراضی منتشر اسالمي اوراق كل وي گيرد. قرار
  تاييد ش.ش مفرد اعظمنقیب 2631پسر متولد 3895 ش.ش مفرد نقیب حسن -2 نوری فرهاد خواندگان1 بودن المکان مجهول علت به است شده تعیین 09:00
  به رسیدگی هیات از ادره 94 /ص 42/4 مورخ 139460301057013248 شماره
  رای كرد اعالم دالر ميليارد 34 را ايران در
  شده -7 2531دختر متولد 8280 ش.ش مفرد اکرمنقیب -6 8431دختر متولد دادرسی آیین نون 73 قا ماده تجویز به شاکی خواهان/ درخواست امیری وزیه ها ساختمان امالک اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع عادی
  اسناد 418 ش.ش نجیبی طاهره -8 4631دختر متولد 3895 ش.ش مفرد نسریننقیب از یکی در نوبت یک مراتب دادگاه دستور مدنی امور در انقالب عمومی های دادگاه پردل فرزند دریادلی عبدالحمید مالکانه 0931فات تصر /9/20 مصوب رسمی سند
  فاقد ارائه حاضران به نيز ايران بازارهاي از
  آمارهايي نوبت یک در مزبور درخواست مقدماتی تشریفات انجام با اینک همسر 1332 متولد آن مفاد از اطالع آگهی نشر از پس متهم خوانده/ تا میشود آگهی کثیراالنتشار
  جراید متر 124/66 مساحت به آن در احداثی بنای با زمین قطعه یک دانگ شش اعیانی
  در شده ليست شركت 380 اينكه ازجمله
  داد. تاریخ از باشد او نزد متوسفی از وصیتنامه یا دارد اعتراضی کسی هر تا ماید ران ضمائ گه دادخواست دوم نسخه خود کامل نشانی اعالم ضمن مراجعه دادگاه به 227 پالک از مفروز مربع) دسیمتر شش شصت متر چهار بیست (یکصدو شد.
  مربع خواهد صادر گواهی واال دارد تقدیم شورا به یکماه ظرف اگهی به شعن حقوقی دادگاه منشی گردد. حاضر رسیدگی جهت فوق مقرر وقت در دریافت ثبتی پرونده محتویات وبرابر گردیده محرز شهریار جوقین در 78 واق از رعلی اص
  ف بهجز فرابورس 62 تهران، بورس 318( 49601
  بورسي الف/ عزیزی شهریار اختالف حل شورای دوم شعبه رئیس پور علی قاسم شهریار شهرستان دادگستری (حقوقی) عمومی دادگاه
  نهم قریه در واقع 87لی اص از 722فرعی پالک انگوری باغ قطعه یک دانگ شش
  اعیانی داراي مختلف صنعت 41 در فرابورس) پايه 
  بازار 10684 الف/ حاج جعفر (آقای فخری بانو حیدری)و (حاج حیدری موسی عیسی آقایان را
  ً
  جوقین شماره وکالتنامه باستناد آبادی داود معصومه خانم مالکیت سند فقدان آگهی  عملیات منتشر نوبتی آگهی نموده ثبت تقاضای فخری) بانو طرف زا والیت حیدری هستند. دالري 401ميليارد بازار
  ارزش فقدان مدعی مجد کرمی مجتبی طرف از شهریار دفت 94/6/18 مورخ 106540
  489/9/94 پرونده کالسه به ضمائم دادخواست دادرسی وقت ابالغ آگهی دادگاه به شده واخواهی عرصه مالکین طرف از است شده انجام آن حدود
  تحدید به اشاره مالي نهادهاي مورد در همچنين از فرعی 3119 بشماره تفکیکی دوم قطعه آپارتمان یکدستگاه ششدانگ مالکیت سند محمدعلیزاده مرتضی خواهان: 15 ساعت 94/8/3 روز...تاریخ رسیدگی وقت لذا نیافته حضور هیات در مشارالیه نیست معلوم نتیجه تاکنون ولی گردیده
  ارسال فعال مختلف صندوق 120 از بيش 801كارگزاري اجراشدن نزديك، آينده در كرد خواهد باز ديگر همچنين بهادار اوراق بورس سازمان
  رييس اصلی از فرعی نه هشتاد هشتصد هزار دو شماره از شده مجزی فروز 51 اصلی 319/27743 پالک فک تقاضای خواسته: محمدعلیزاده رحمان خوانده: آن اجرائی نامه 31ئین ماده نیز مذکور 3ون اده قا اعمال با نموده مقرر
  هیات جنوبی سمت در واقع مربع دسیمتر شش بیست متر پنج هفتاد بمساحت
  مذکور اختالف حل شورای نهم شعبه به رسیدگی جهت که نموده تسلیم دادخواستی خواهان اقدام الذکر فوق متصرف نام به مالکیت سند صدور به سبت 1391 /04/25
  مصوب ادامه در فطانت دكتر شد. داخلي سرمايه ت9امين كرد. خواهد تسريع را مساله اين توافق جزييات منابع از كه بسياري هاي تحليل مقاالت
  به 420894 ثبت ذیل است بالکن آن مربع دسیمتر دو هفتاد متر دو که اول طبقه به خوانده بودن المکان مجهول بعلت شده تعیین رسیدگی وقت گردیده ارجاع آگهی اطالع جهت ذینفع اشخاص نیز مالک به صادره رای مفاد بدینوسیله لذا
  شود. بر خارجي هگذاري سرماي مورد در خود سخنان مكرر سفرهاي مساله به ادامه در فطانت دكتر مانند است شده ارائ ايران مورد در
  مختلف است شده تسلیم صادر سند ثبت داودآبادی معصومه ام 1658 بن دفتر 138 صفحه مراتب مدنی دادرسی آئین قانون 73 ماده تجویز به دادگاه دستور خواهان درخواست ماه دو مدت ظرف را خود اعتراض دارند اعتراض صادره رای مفاد به چنانچه تا
  میگردد مجد کرمی مجتبی به کرج 37 دفتر 90/2/27 مورخ 68337 سند بموجب سپس آخرین نشر تاریخ از خوانده تا میشود آگهی کثیراالنتشار جراید از یکی در را آن نو یک رسی تسلیم شهریار امالک اسناد ثبت اداره به آگهی اولین انتشار تاریخ
  از خارجي» هگذار سرماي از حمايت «تشويق قانون فرانسه، آلمان، ازجمله مختلف كشورهاي مقامات توانايي ايران كه كرد اشاره ساكس گلدمن
  مقاله 861006 چاپی بشماره مالکیت سند اولیه سند ابطال از پس که است یافته انتقال دوم نسخه خود کامل نشانی اعالم ضمن مراجعه دادگاه دفتر به ماه یک ظرف آگهی به نسبت اداره این مقرر مهلت ظرف اعتراض عدم صورت در است بدیهی دارند،
  دریافت بورس در خارجي هگذاري سرماي نامه «آيين ژاپن اتريش اسپانيا، سوييس، انگلستان، ايتاليا، را اقتصادي لحاظ از برتر 21شور بين
  ً
  قرارگيري نزد کرج 37 دفتر 90/2/27 مورخ 68338 شماره سند برابر است شده ادر 89 الف/ بهم حضور رسیدگی جهت باال مقرر وقت در نماید دریافت را ضمائم دادخواست از مانع مالکیت سند صادور ضم نمود. خواهد اقدام مقررات برابر مالکیت سند
  ً
  صدور استناد به مراتب لذا است گردیده مفقود کشی اسباب بعلت است رهن در تجارت بانک ده آن مدت منتشر نوبت یک فقط شود الزم آگهی بوسیله الغی بعدا اب چنانچه رساند ود نخواهد دادگاه به متضرر مراجعه كرد: خاطرنشان تاكيد بورس» از خارج بازارهاي تمامي بورس سازمان كه كرد تضمين اشاره بورس سازمان رييس دارد. آينده سال چند
  در تا میشود آگهی نوبت یک در ثبت قانون اصالحی نامه ئین 120 ماده ذیل تبصره 10711 الف/ شهریا وزه اختالف حل بود.شورای خواهد روز 1394/06/25 دوم: نوبت انتشار تاریخ 1394 /06/10 اول: نوبت انتشار
  تاریخ براي بورس سازمان تالش اصلي موارد از يكي سفر فرآيند تا است گرفته كار به را خود تالش سخنران عنوان به ردماني گروه دعوت به بهادار،
  اوراق خود نزد مالکیت سند وجود یا فوق پالک به نسبت معامله انجام مدعی کسی چنانچه  10340 الف/ شهریار امالک اسناد ثبت اداره کاظمی-کفیل
  حسین بندي تبه هاي شرك كارگيري اندازي راه آمدن براي را ديگر كشورهاي از اعزامي هاي ات هي المي اس مالي اخبار اجالس در شنبه روز اصلي سند ضمیمه به کتبا را خود اعتراض روز ده مدت ظرف آگهی این نشر تاریخ از باشد 1096 شماره شناسنامه دارای مفرد نقیب محسن آقا وراثت انحصار اگهی نوشت رو 
   مدت انقضای از پس اینصورت درغیر نماید دریافت رسید تسلیم اداره این به ودهل معام نم وراثت حصر گواهی درخواست شورا این 3845 از کالسه به دادخواست شرح به فرهاد متهم خوانده/ طرفیت به دادخواستی عاملی اسحق شاکیسید خواهان/
  ابالغ هگذاران سرماي اصلي هاي خواست از يكي كه است اقتصادي مختلف هاي بخ با مراوده ايران به شد. دوبي راهي )Islamic Finance news IFN(
  خواهد اقدام مقررات طبق المثنی سند صدور به نسبت واخواهی نرسیدن مذکور تاریخ در 456 شناسنامه به مفرد نقیب مرتضی شادروان که شده داده توضیح چنین شهرستا عمومی های دادگاه تقدیم سفته وجه مطالبه خواسته به امیری فوزیه
  نوری است. خارجي كند. تسهيل اندونزي اقتصاد وزير با فطانت دكتر سفر اين در
  10693 الف/ کاظمی شهریار اسناد ثبت شد.رئیس منحصر مرحوم آن الفوت حین ورثه گفته زندگی بدرود خود دائمی گاه 84 امت /08 21/اق حقوقی عمومی دادگاه عبه ش به رسیدگی جهت که نموده شهریار
  شهرستان راهاندازي را اجرا دست در اقدامات ديگر از وي ميليوني 80 حدود جمعيت كرد: تصريح وي براي را مسير بيان را خود اقتصادي نظرات
  ديدار اين حضار دانست نزديك آينده در ارز بورس آنها 52درصد سال 30 زير آن دوسوم كه ايران سخنراني در وي كرد. هموار بيشتر يهاي
  همكار المللي بين اجال به را بينلمللي اجال جغرافيايي موقعيت كنار در دارند عاليه تحصيالت ديپلماسي از اسالمي مالي اخبار اجالس در
  خود سال اوايل است قرار كه خارجي گذاري سرماي طبيعي معادن گاز نفت منابع با ايران سياسي يي هست مذاكرات در ايران موجه مقاصد
  مناسب بازار رسمي بازگشايي منظور به ميالدي جديد خارجي يهگذاران سرما اشتياق داليلي ازجمله بسيار توافق اين كرد قدرداني غربي كشورهاي
  با كرد. دعوت شود، برگزار خارجيان براي سرمايه است. ايران بازارهاي به ورود براي متقابل احترام مبناي بر كه خواند برد-برد
  را نظر ادل تب اجالس اين هدف كه؛ شود يادآور همچنين بهادار اوراق بورس سازمان رييس بورس سازمان رييس است. صلح براي
  اشتياق آخرين مورد در بحث سرمايه بازار اهالي بين منابع از كه بسياري هاي تحليل مقاالت به را راه ايران يي هست توافق كرد: بيان بهادار
  اوراق اوراق انواع عرضه معامالت زمينه در وآوريا مانند است شده ارائه ايران مورد در مختلف كشورهاي با ايران گسترده مراودات ارتباط
  براي 55652 ثبت شماره به 1394/06/18 تاریخ در طوس شیرین فراگستر اسپندان تعاونی شرکت ايران
  تاسیس فرابورس در «ثپرديس» اوليه
  عرضه جهت زیر شرح به آن خالصه که گردیده تکمیل دفاتر ذیل امضا 14005 ثبت 213000 ملی شناسه
  به تعاون کل 49اداره /5/24 مورخ 79489 شماره نامه برابر شرکت: موضوع میگردد آگهی عمومی
  اطالع پیش نوشیدنی نان کلوچه کیک شیرینی انواع توزیع تولید مشهد شهرستان اجتماعی رفاه كه کار پرديس مسكن گذاري سرمايه شركت سهام از درصد 10
  خانگی محصولی قالب در اسالمی ملل زمین ایران اقدام مدرن سنتی اصلی غذاهای دسر
  غذا از پس بار نخستي براي بود شده پذيرش فرابورس 29در
  آبان نیروز تامین سالم ای جامعه به رسیدن هدف با جامعه سالمت زیست محیط با سازگار
  ارگانیک سهام شود. واگذار عمده سهامدار توسط اول بازار در
  پذيرش موسسات بانکها از بانکی تسهیالت وام اخذ شرکت- فعالیت موضوع با ارتباط در نیاز مورد
  انسانی خدمات ارائه خصوصی دولتی ادارات موسسات های مزایده مناقصات در شرکت اعتباری
  مالی براي 52شهريور چهارشنبه پرديس مسكن گذاري كتسرمايه
  شر به مذکور فعالیت موضوع ثبت الزم مجوزهای اخذ از پس تعاونی فعالیت حوزه در گردشگری
  اداری از درصد 10 يشود. عرضه ايران فرابورس اول بازار در ار
  نخستيب اصلی مرکز نامحدود مدت به ثبت تاریخ از شرکت: مدت باشد نمی فعالیت پروانه صدور اخذ
  منزله پستی کد نانوایی جنب چپ سمت نخل خیابان 20 دالوران دالوران بلوار پیروزی بلوار مشهد شرکت: فرابورس 29در ان آب كه پرديس مسكن گذاري سرماي شركت
  سهام 15 تعداد که یالی 100 /000 سهم 15 به منقسم ریال 10 /500/000 مبلغ شرکت: سرمایه 9177175996 توسط اول بازار در پذيرش از پس ار نخستيب براي بود، شده
  پذيرش مورخ 2442125 شماره بانکی گواهی طی موسسین توسط یال 35ر 00 /000 مبلغ که نام با آن
  سهم يشود. واگذار عمده
  سهامدار تعهد در مابقی است گردیده پرداخت مشهد خمینی امام شعبه تعاون توسعه بانک 13 94 نز /5/17
  هیئت رئیس نایب سمت به پور سلطان اهلل خلیل آقای ت: شرک1 مدیران اولین میباشد
  سهامداران 05درصد اختصاص «ثپرديس» عرضه در توجه قابل نكات
  از مدیر مدیره هیئت رئیس سمت به پور سلطان فرزانه م2 ان ..... 0702229210 ملی شماره به
  مدیره هم سهم ميليون 15 بوده آنالين هگران معامل به شده عرضه
  سهام به 09377833762 ملی شماره به پور سلطان علیرضا 3قای 3246988390.... ملی شماره به
  عامل محدوديت همچنين است. شده گرفته نظر در قيمت كشف
  براي البدل علی عضو سمت به نامجو حسین امیر 4آقای 2673387390....- مدیره هیئت منشی
  سمت هیئت البدل علی عضو سمت به مندیس فاطمه خانم -4 1370190490... ملی شماره به مدیره
  هیئت شده تعيين سهم 001هزار كارگزاري هر براي سهام
  خريد اسناد قراردادها کلیه گردیدند انتخاب سال سه 54970دت برای 77369 ملی شماره به
  مدیره يوانند مت هريك معامله قابل مشترك گذاري سرماي دوقهاي
  صن شرکت مهر با همراه پور سلطان اهلل خلیل آقای پور سلطان فرزانه خانم امضاء با شرکت
  تعهدآور معصومه خانم البدل: علی اصلی بازرس اساسنامه طبق مدیرعامل: اختیارات بود خواهد
  معتبر هگذاري سرماي شركت است، گفتني كنند. خريداري سهم هزار 47
  به ترشیزی عطایی معصومه خانم اصلی بازرس بعنوان 0943273 ل3 15 شماره به ممتاز
  جاویدی 93 يبهشتماه ارد در سرمايه ريال 003يليارد با پرديس .
  مسكن گردیدند انتخاب مالی سال یک مدت برای البدل علی بازرس 3040490نوان بع 048 ملی
  شماره توليد زمينه در آن فعاليت شده درج اول بازار نمادهاي فهرست 52/6/49
  در انتشار: اریخ 20662 الف: رضوی
  م خراسان استان امالک اسناد ثبت کل
  اداره است. سازي وه انب مشهد
  مسكن تجاری غیر موسسات ها شرکت ثبت
  مجع تعادل سپهوند حجت عكس:
تناقض آزادسازي بازار سرمايه با انتظار حمايت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1394/6/25
تناقض آزادسازي بازار سرمايه با انتظار حمايت
بورس ريسك گريز؛ تصوير يك واقعيت


همگرايي وزارتخانه‌ها اقتصاد را متحول مي‌كند

 گروه بورس  علي مرتضوي‌راد

فعاليت گريزي سرمايه‌ها به دليل نااطميناني پديده‌يي است كه بورس را نيز با خود همراه كرده است.

 نخستين نشانه آن چشمداشت فعالان از دولت است كه با سياست‌هاي كنترلي خود از بورس حمايت كند درحالي كه حركت به سوي آزادسازي بازار و خروج آن از چتر كنترل دولت، فلسفه وجودي شكل‌گيري بازار سرمايه است.

بانك مركزي، وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و مسكن همه مجموعه‌هاي متفاوتي‌ هستند كه درصورت همگرايي سياست‌ها اقتصاد كشور را متحول خواهند ساخت و اين امر تنها با تحليل صحيح از شرايط و مسائل پيراموني ايجاد مي‌شود.

 

سايه ركود همچنان بر سر بورس سنگيني مي‌كند و جاي خالي نقدينگي بر بساط بازار سرمايه رمق شاخص‌ها را گرفته است. رخوت سرديِ اوضاع اقتصادي در تالار بورس بقدري است كه اخبار جسته گريخته سياست هم نتوانسته در اين هفته‌هاي اخير بازار را گرم كند.

حجم معاملات روز به روز كاهش مي‌يابد و چراغ شاخص‌ها هر روز بيشتر خاموش مي‌شود. در اين گيرودار وضعيت قيمت اعلام شده خوراك پتروشيمي‌ها و سردرگمي‌هاي كاهش نرخ سودهاي بانكي هم نمك به زخم بورس پاشيده است و برخورد چندگانه دولت نيز مزيد بر علت شده است.

 تا آنجا كه آقاي فطانت نيز در آغاز هفته با اشاره به وضعيت كنوني بازار سرمايه عنوان داشت حمايت از بازار سرمايه بايد به معناي همگرايي سياست‌هاي اتخاذ شده از جانب دولت باشد.

به زعم ايشان بانك مركزي، وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و مسكن همه مجموعه‌هاي متفاوتي‌ هستند كه درصورت همگرايي سياست‌ها اقتصاد كشور را متحول خواهند ساخت و اين امر تنها با تحليل صحيح از شرايط و مسائل پيراموني ايجاد مي‌شود.

آقاي هاموني مديرعامل فرابورس ايران نيز چندي پيش در اظهارنظري بيان داشت كه بخشي از تحولات بازار سرمايه تحت تاثير سياست‌هاي پولي دولت مبني بر كاهش نرخ تورم و كنترل حجم نقدينگي قرار گرفته است. بسياري ديگر از صاحب‌نظران بازار سرمايه نيز چندپارگي تصميمات دولت و نهادهاي دست‌اندركار را ناشي از تعلل درحمايت از بازار سرمايه مي‌دانند.

شايد گمان برود كه مشكل نقدينگي بورس با هدايت منابع پس‌انداز بانك‌ها به بازار سرمايه حل مي‌شود اما فقط شرايط اقتصادي نيست كه بورس را تحت تاثير قرار مي‌دهد بلكه روش عمل اقتصادي يا همان سازوكارهاي كلان اقتصادي نيز مكانيسم بازار سرمايه را متاثر مي‌كند.

فضاي بازار سرمايه از دو بعد قابل بررسي است؛ يك بعد آن ناشي از فعل و انفعالات فعالان اين بازار است كه دنباله‌يي بر روند فعاليت آنها در ساير عرصه‌هاي اقتصاد است و بعد ديگر اين بازار ناشي از انعكاس شرايط كلان اقتصاد ايران؛ بيم‌ها و اميدهاي ناظر بر آينده و روند آن است.

اينكه اقتصاد ايران بر محور بازار سرمايه بگردد و بورس به راهبر و پرچم‌دار اقتصاد بدل شود البته يك خواست كلاسيك است ولي آنچه درعمل اتفاق مي‌افتد، كاملا برعكس است.

بلكه فعاليت گريزي سرمايه‌ها به دليل نااطميناني پديده‌يي است كه بورس را نيز با خود همراه كرده است. نخستين نشانه آن چشمداشت فعالان از دولت است كه با سياست‌هاي كنترلي خود از بورس حمايت كند درحالي كه حركت به سوي آزادسازي بازار و خروج آن از چتر كنترل دولت، فلسفه وجودي شكل‌گيري بازار سرمايه است.

دومين نشانه آن رشد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمدثابت است. به‌طوري كه برابر آمار منتشره سازمان بورس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت از سال91 تا پايان سال93 با رشد 36درصدي بيشترين رشد را در بين انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داشته است.

در سال94 نيز بيشترين رشد ماهانه ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از آن صندوق‌هاي درآمد ثابت بوده است.

درهمين راستا نيز طي روزهاي اخير مجوز پذيره‌نويسي دو صندوق درآمد ثابت ديگر با تضمين سود 22درصد سالانه نيز ازسوي سازمان بورس صادر شد. جالب توجه اينجاست كه سهم گواهي سپرده و سپرده بانكي درتركيب دارايي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه نقش مغز متفكر و هدايتگر سرمايه را دارند، نزديك به 65درصد است.

اين واقعيت نشان مي‌دهد كه فعالان اصلي بازار سرمايه بر عدم كفايت مكانيسم اين بازار در چارچوب شرايط موجود باور دارند و بجاي اينكه با اهرم‌هاي بورس منابع را به‌گونه‌يي هدايت كنند كه سودآور باشد تا نفع ببرند، با بهره‌برداري از سازوكارهاي اقتصاد بيمار حاكم به دنبال حداكثر كردن سود خود در كوتاه‌مدت هستند.

در ورودي پارك ساعي مجسمه‌يي است از مردي كه سرش را در دست گرفته و جهان را در آينه‌يي كه جاي سرش قرار دارد، تماشا مي‌كند. در ديد ناظران، اين پيكره كامل به نظر مي‌رسد ولي بجاي سر، انعكاس تصوير آن در آينه قرار گرفته است. در اين مجسمه سري كه بايد مركز تعقل و هدايت امور باشد جدا از بدنش به تصوير ذهني خود از جهان خيره شده است و تحت اراده و سيطره پنجه‌هاي پيكره‌يي قرار دارد كه بايد فرمانرواي آن باشد. اگر به اين مجسمه به مثابه استعاره‌يي از اقتصاد ايران بنگريم بنظر مي‌رسد كه بازار سرمايه با نقشي كه براي آن درنظر گرفته شده سر جدا شده از پيكر اين اقتصاد است و آنچه ما در قالب يك پيكره كامل مي‌بينيم تنها يك تصوير مجازي است بدون آنكه تسلطي بر اين اندام سنگين داشته باشد.نویسنده:
تمهيدات بورس براي سرمايه‌گذاري خارجي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1394/6/25
تمهيدات بورس براي سرمايه‌گذاري خارجي
رييس سازمان بورس در اجلاس مالي دوبي مطرح كرد


رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين به مقالات و تحليل‌‌هاي بسياري كه از منابع مختلف در مورد ايران ارائه ‌شده است مانند مقاله گلدمن ساكس اشاره كرد كه ايران توانايي قرارگيري بين 12كشور برتر از لحاظ اقتصادي را در چند سال آينده دارد.  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، به دعوت گروه ردماني به عنوان سخنران اصلي روز يك‌شنبه در اجلاس اخبار مالي اسلامي

(Islamic Finance news / IFN) راهي دوبي شد.

 در اين سفر دكتر فطانت با وزير اقتصاد اندونزي ديدار و نظرات اقتصادي خود را بيان و مسير را براي همكاري‌هاي بيشتر هموار كرد. وي در سخنراني خود در اجلاس اخبار مالي اسلامي از ديپلماسي مناسب و مقاصد موجه ايران در مذاكرات هسته‌‌يي با كشورهاي غربي قدرداني كرد و اين توافق را برد-برد خواند كه بر مبناي احترام متقابل و اشتياق براي صلح است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: توافق هسته‌‌يي ايران راه را براي ارتباط و مراودات گسترده ايران با كشورهاي ديگر باز خواهد كرد و در آينده نزديك، اجراشدن جزييات توافق اين مساله را تسريع خواهد كرد.

دكتر فطانت در ادامه به مساله سفرهاي مكرر مقامات كشورهاي مختلف ازجمله آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگلستان، سوييس، اسپانيا، اتريش و ژاپن اشاره و تضمين كرد كه سازمان بورس تمامي تلاش خود را به كار گرفته است تا فرآيند سفر هيات‌هاي اعزامي از كشورهاي ديگر را براي آمدن به ايران و مراوده با بخش‌هاي مختلف اقتصادي تسهيل كند.

وي تصريح كرد: جمعيت حدود 80 ميليوني ايران كه دوسوم آن زير 30سال و 25درصد آن‌ها تحصيلات عاليه دارند در كنار موقعيت جغرافيايي و سياسي ايران با منابع نفت و گاز و معادن طبيعي بسيار ازجمله دلايلي اشتياق سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازارهاي ايران است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين به مقالات و تحليل‌هاي بسياري كه از منابع مختلف در مورد ايران ارائه‌ شده است مانند مقاله گلدمن ساكس اشاره كرد كه ايران توانايي قرارگيري بين 12كشور برتر از لحاظ اقتصادي را در چند سال آينده دارد. وي ابراز كرد: در زمان تحريم ‌هاي اقتصادي ايران توانست با استفاده از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و به‌‌كارگيري اقتصاد مقاومتي مبني بر اتكا به توانمندي‌هاي داخلي و كاهش وابستگي به درآمد‌هاي نفتي از سد تحريم‌ها عبور كند.

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار به تطابق كامل بازارهاي مالي ايران با قوانين اسلامي اشاره كرد و افزود: تمامي ابزارها و نهادها بايد توسط كميته فقهي سازمان مورد تاييد قرار گيرد. وي كل اوراق اسلامي منتشر شده در ايران را 34ميليارد دلار اعلام كرد و آمارهايي از بازارهاي ايران نيز به حاضران ارائه داد. ازجمله اينكه 380شركت ليست شده بورسي (318بورس تهران، 62 فرابورس به‌جز بازار پايه فرابورس) در 41صنعت مختلف داراي ارزش بازار 104ميليارد دلاري هستند.

 همچنين در مورد نهادهاي مالي اشاره به 108كارگزاري بيش از 120صندوق مختلف فعال و 9 تامين سرمايه داخلي شد. دكتر فطانت در ادامه سخنان خود در مورد سرمايه‌گذاري خارجي بر قانون «تشويق و حمايت از سرمايه‌گذار خارجي» و «آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازارهاي خارج از بورس» تاكيد و خاطرنشان كرد: يكي از موارد اصلي تلاش سازمان بورس براي راه‌اندازي و به‌كارگيري شركت‌‌هاي رتبه‌‌بندي است كه يكي از خواسته‌هاي اصلي سرمايه‌گذاران خارجي است.

وي از ديگر اقدامات در دست اجرا را راه‌اندازي بورس ارز در آينده نزديك دانست و حضار اين اجلاس بين‌المللي را به اجلاس بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي كه قرار است اوايل سال جديد ميلادي به ‌منظور بازگشايي رسمي بازار سرمايه براي خارجيان برگزار شود، دعوت كرد. يادآور مي‌شود كه؛ هدف اين اجلاس تبادل ‌نظر بين اهالي بازار سرمايه و بحث در مورد آخرين نوآوري‌ها در زمينه معاملات و عرضه انواع اوراق بهادار اسلامي بوده است. بسياري از صاحب‌نظران از كشورهاي مختلف گرد هم آمدند تا به بررسي تامين مالي اسلامي، تحليل مشخصه‌هاي اصلي معاملات بازارهاي جهاني و شناسايي معاملات موفق اسلامي در بازارهاي بدهي جهاني بپردازند. اهميت چنين اجلاسي نشأت ‌گرفته از اين واقعيت است كه صنعت مالي اسلامي به سرعت درحال گسترش بوده و ابزارهاي اسلامي منتشر شده تا قبل از سال 2010 ارزشي كمتر از 15ميليارد دلار داشتند ولي در سال 2014 اين رقم به بيش از 20ميليارد دلار رسيده است. از طرف ديگر ارزش اوراق صكوك منتشر شده در 10سال گذشته به طور ميانگين هر سال 33درصد در سطح جهاني افزايش داشته است.

از اين حيث طراحي ابزارهاي منطبق با موازين شرعي حتي در بسياري از كشورهاي غيرمسلمان نيز حايز اهميت شده است. انگلستان، آفريقاي جنوبي و هنگ‌كنگ جزو كشورهاي با بازار سرمايه پيشرفته هستند كه به ‌شدت در زمينه بازار بدهي اسلامي فعال هستند.نویسنده:
عرضه اوليه «ثپرديس» در فرابورس ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1394/6/25
عرضه اوليه «ثپرديس» در فرابورس ايران


10درصد از سهام شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس كه آبان 92 در فرابورس پذيرش شده بود براي نخستين‌ بار پس از پذيرش در بازار اول توسط سهامدار عمده واگذار مي‌شود. سهام شركت‌ سرمايه‌گذاري مسكن پرديس چهارشنبه 25شهريور براي نخستين ‌بار در بازار اول فرابورس ايران عرضه مي‌شود. 10درصد از سهام شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس كه آبان‌ 92 در فرابورس پذيرش شده بود، براي نخستين ‌بار پس از پذيرش در بازار اول توسط سهامدار عمده واگذار مي‌شود.

از نكات قابل توجه در عرضه «ثپرديس» اختصاص 50درصد سهام عرضه شده به معامله‌گران آنلاين بوده و 15ميليون سهم هم براي كشف قيمت در نظر گرفته شده است. همچنين محدوديت خريد سهام براي هر كارگزاري 100هزار سهم تعيين شده و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و قابل معامله هريك مي‌توانند 47هزار سهم خريداري كنند. گفتني است، شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس با 300ميليارد ريال سرمايه در 7 ارديبهشت‌ماه 93 در فهرست نمادهاي بازار اول درج شده و فعاليت آن در زمينه توليد مسكن و انبوه‌سازي است.نویسنده:
افت 456 واحدي شاخص بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1394/6/25
افت 456 واحدي شاخص بورس
بورس اوراق بهادار روزهاي بي‌رمقي را سپري مي‌كند و به دليل عدم حمايت و همچنين فروش سهام سرمايه‌گذاران اعتباري به دليل اتمام ماه براي شاخص‌هاي بازار قرمز پوش هستند و مي‌رود كه به رقم سه ماه گذشته برسد و تحليلگران معتقدند كه چنانچه از آن رقم نزول كند مي‌توان انتظار داشت كه تا رقم 58هزار واحد نيز نزول كند كه با توجه به بي‌اهميتي اخبار بر بازار سرمايه دور از انتظار خواهد بود كه آن رقم را مشاهده كند.

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس در پايان معاملات روز گذشته با كاهش 456واحدي به عدد 62هزارو536 واحد رسيد. شاخص قيمت وزني نيز در با 179واحد كاهش عدد 24هزارو551 واحد را تجربه كرد، همچنين شاخص سهام آزاد شناور نيز با 655واحد افت به رقم 69هزارو788 واحد رسيد. شاخص بازار اول اما با 446واحد كاهش عدد 43هزارو566 واحد را تجربه كرد و شاخص بازار دوم با كاهش 287واحدي رقم 137هزارو923 واحد را به نمايش گذاشت. اين گزارش حاكي است شاخص كل فرابورس (آيفكس) با 7واحد كاهش به رقم 688واحد دست يافت. براساس اين گزارش ارزش كل معاملات بورس تهران نيز در پايان معاملات ديروز به اندكي بيش از 60ميليارد و800ميليون تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن 309ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 29هزارو291 نوبت خريدوفروش بود. طي معاملات ديروز نماد معاملاتي سه شركت پالايش نفت بندر عباس به 62واحد، ‌گسترش نفت و گاز پارسيان با 58واحد و بانك ملت با 40واحد كاهش بالاترين تاثير منفي را بر برآورد شاخص كل بورس به دوش كشيدند. همچنين نماد معاملاتي سه شركت بانك كارآفرين، بانك خاورميانه و پتروشيمي پرديس هر كدام تا 6واحد بالاترين تاثير مثبت بر محاسبه اين نماگر را داشتند.

درپايان معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي كابل البرز، جوشكاب يزد، بيمه كارآفرين، ازسوي ناظر بازار سهام بازگشايي و درعين حال نماد معاملاتي شركت‌هاي ملي صنايع مس ايران، ‌گروه صنعتي پا‌كشو، تيپيكو، صنايع پتروشمي زنجان، متوقف شدند. همچنين با ثبت افزايش سرمايه شركت اعتباري كوثر مركزي، نماد معاملاتي «وكوثر» در بازار دوم فرابورس ايران بازگشايي شد. درعين حال ديروز بلوك 27.76درصدي سهام مديريتي غيركنترلي گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان به قيمت هر سهم هزارو800 ريال ازسوي هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس روي ميز فروش فرابورس گذاشته شد كه در نهايت شركت كارگزاري حافظ به نمايندگي از خريدار آن را براساس معاملات گروهي (ددد) خريداري كرد.  بورس تهران همچون روزهاي گذشته با معاملات كم‌حجم و بي‌رونق همراه بود در اين بين ترس برخي از معامله‌گران از تحقق بعضي از واقعيت‌ها و شائبه ورشكستگي‌هاي گسترده شركت‌هاي كارگزاري بر افزايش عرضه‌ها تاثيرگذار بود، ازسوي ديگر با توجه به برنامه عرضه اوليه 10درصد از سهام گروه سرمايه‌گذاري مسكن پرديس در روز آينده و نياز به نقدينگي 20ميليارد توماني براي هضم اين سهم در بازار فرابورس برخي از معامله‌گران ترجيح دادند كه با عرضه‌ برخي از دارايي‌ها خود را براي خريد عرضه اوليه فردا آماده كنند. درعين حال با توجه به موعد سررسيد پرداخت سود علي‌الحساب سه ماهه اوراق مشاركت و صكوك اجاره برخي نهادهاي واسط مالي و لزوم تامين نقدينگي براي پرداخت اين سود عرضه سهام را تا حدي درپي داشت.نویسنده:
  پتروشيمي هاي
  تازه Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  1 شيمي
  0 ri.repapswenlodaat@lacimehcortep
  پتر 66420769 خوراك اعالمي هاي است
  قيمت مستندات فاقد
  پتروشيمي توصيف براي «ورشكسته» واژه از شده منتشر نامه
  در يي نام چنين از گويد: است، شده استفاده
  آن اين به واكنش در مهدوي احمدي پرس|
  بورس عها مجتم اين سود كه دارم الع اط اما اطالعم
  ب هاي شركت سنتي 13 خوراك نرخ موضوع كه
  سوال واحدها اين مديران نظر است. صفر به نزديك
  پايين كجا به شده اعالم نفت وزير معاون توسط كه
  پتروشيمي كه است آمده قانون در كه طور ان هم است؛ اين
  بر موضوع اين گذشته روزهاي طي داد: توضيح
  انجاميده؟ تخفيفي ارايه امكان درصدي تخفيف بر
  عالوه مجلس نمايندگان با پيگيري مختلف مراجع طريق
  از چنين از آنها دارد، وجود نيز مازاد درصدي
  ال شد. گذاشته ميان
  در اين در ييسجمهور اگر حال شوند. همند بهر
  تخفيفي اين جريان در كه نمايندگاني همه داد: ادامه
  وي خواهد رعايت را آن مجلس كند؛ ارسال اليحه
  مورد هاي شرك خوراك قيمت اعالم با گرفتند قرار
  موضوع توجه با كه سوال اين به پاسخ در يدر حسين
  كرد.» بازگشايي از بعد كردند اعالم كرده مخالفت
  پتروشيمي سال يك در ها مجتمع اين آيا نفت قيمت كاهش
  به مجلس در را موضوع اين شهريور اواخر در
  مجلس نفت وزارت كه ديد بايد گفت: ردهاند، نب سود
  گذشته هم مجلس نمايندگان كه چرا كرد. خواهند
  پيگيري كه صورتي در خير؟ يا آورده پايين را خوراك
  قيمت هيچ معتقدند كارشناسان فعاالن ديگر ما
  مانند ضرر تنها نه ها مجتمع اين باشد آمده پايين قيمت
  اين مسوول مقام اين ندارد. وجود نرخ اعالم براي
  مستنداتي اين احتساب با نتيجه در ردهد» ان نيز سود بلكه
  نكرده هاي قيمت مجلس نمايندگان درحالي بنابراين
  افزود: نرخ كاهش مورد در موثق اطالعاتي «تعادل» كه
  مساله اظهارات كه كردند رد را پتروشيمي 31خوراك
  اعالمي سال به نسبت نفتا، فكننده مصر هاي مجتمع
  خوراك بورس در تالطم بروز موجب تها قيم اعالم
  مسووالن اين يصدر، حسين آقاي اظهارنظر طبق دارد،
  گذشته خبري برنامه آينده هفته اوايل اساس برهمين است. شد
  شده بررسي نفتا كننده مصرف هاي پتروشيمي ورشكستگي
  ادعاي هند. كرد سود گذشته سال در ها مجتمع مهدوي كرد. خواهم مطرح را نكاتي داد خواهم
  تشكيل كه يشود مطرح درحالي مسائل اين همه كرد:
  تاكيد كشور صنايع براي نگاري نام دردسرهاي كشور گاز خوراك كل از پتروشيمي هاي شركت
  سهم اين بگيريم، نظر در را يي مه نا چنين وجود
  اگر ميليارد 200 حدود آن ريالي التفاوت ماب درصد ‌ها
  5 شيمي پت به منتسب مه نا تعا في شكا لبد
  كا با هنگاري» «نام اساسا آيا كه آي وجود به
  سوال براي اما ندارد دولت درآمدهاي در نقشي كه است
  تومان آن از پيش كه حالي در كشور، اجرايي مقام
  باالترين است. حياتي مهم پتروشيمي هاي
  شركت شدن عنوان براي بستر بهترين ها، رسانه عمومي
  افكار حاضر ابتدا در ور ري آقاي رفتيم. اراك پتروشيمي يكند. اطالعي» بي «اظهار يي نامه چنين وجود از اما فاصله در كمتر درصدي با پتروشيمي در
  محصول صبوري نادي پتروشيمي
  گروه تلقي صحيح رويكردي است، چنيني ين
  مشكالت اظهار «نامه» اسم آمدن محض به اما شد تو وف به تا مايع خوراك سود «حاشيه گويد: مهدوي صدري عليرضا مثال براي دهد. رخ بيشتري
  زماني خوراك فكننده مصر پتروشيمي هاي
  مجتمع توليد افزايش بيني
  پيش مسائلي با مشغول اساسا كه ييسجمهور آيا يشود؟
  م تواند نمي كند شركت يي جلسه در بايد كه كرد با آنها نيز ارز نرخ انازي يكس از بعد است درصد مجتمع از يكي كه تبريز پتروشيمي سابق
  مديرعامل گاليه خود وضعيت از بارها بارها تاكنون
  مايع، به رسيدگي فرصت است، جامعه «كالن» سطح
  در پاسخ در بور غريپ باشد. پاسخگو زمينه اين در اكنون اكنون كه درصدي شد. خواهند مواجه بيشتري زيان قيمت كاهش تاثير درباره است، ايران در نفتا خوراك
  با از حاكي اسالمي شوراي مجلس از ها ده شني اند، رده پتروشيمي
  ك
  محصوالت هايي اري هنگ نام چنين شدن باب دارد را مسائل
  اين چنين وجود آيا كه زمينه اين در «تعادل» اصرار به اين براي فارس خليج فوب به نسبت تخفيف عنوان به مثال براي گويد: «تعادل» به محصول بر
  نفتا به تاكنون مختلفي مراتب در گروه اين كه است
  اين پتروشيمي صنعت توليدات كل مجموع از
  شانا| سرگشاده هاي نامه خيل با ادامه در شود نمي
  سبب تاييد اين كه گفت نيز خير يا يكند تاييد را يي نامه ونقل حمل كفاف شود، مي گرفته نظر در مجتمعها محصول قيمت يابد، كاهش درصد 50 نفتا قيمت
  اگر مجلس اين انرژي كميسيون اسالمي شوراي
  مجلس ارزش به آن تن ميليون 1.1 از بيش مردادماه
  در واقع در باشيم؟ مواجه چنيني اي مشكالت حل
  براي هاي پيگيري بگيريد. خبر» منتشركننده «منبع از را نيز ديگر سويي از ها مجتمع اين دهد مي را كرايه مواجه كاهش درصد 20 با ماه يك زماني فاصله
  در گاليه خود پايين بسيار سود به نسبت كرده
  مراجعه بيش كشور داخل در ريال
  91هزارو449ميليارد كارشناسي، رويكرد با يانند تو كه هستند ها رسانه
  اين خبرگزاري از بيشتر اطالعات كسب براي «تعادل» آنها استفاده ارز، شدن نرخي تك با كه هستند نگران اين به يتوان ساده حسابي با ترتيب اين به يشود»
  م زمان با مصادف گذشته سال آذرماه آبان ردهد. ان
  ك صادر دالر ميليون 750 ارزش به تن ميليون 45.1
  از جهاني وضعيت به نسبت صنايع اين
  وضعيت تسنيم صورت هر به ماند. نتيجه ادامه در نيز تسنيم اين به رفته دست از نيز صادرات در ارز حاشيه از فكننده مصر پتروشيمي هاي مجتمع كه رسيد
  نتيجه نمايندگان هاي مراجعه كشور، در بودجه شدن
  بسته امسال ابتداي از موجود آمارهاي براساس است.
  شده كه است زمان آن در آورند دست به را بازار هاي داده به كه سرگشاده نامه در بود: نوشته خود خبر در مهدوي از وقتي شوند.» مواجه بيشتري زيان با ترتيب از گذشته سال به نسبت جاري، سال در مايع
  خوراك نزد خصوص به انرژي كميسيون به مجتمعها
  اين محصول تن ميليون 19.69 از بيش مردادماه پايان
  تا تبليغاتي» «شوي بوي رنگ از هايي راض اعت
  چنين آمده رسيده، حقوقي حقيقي 54سهامدار امضاي نفت، قيمت كاهش با آيا كه پرسم مي اين به راجع خروج معناي به اين البته هند، برد بهره بهتري
  موقعيت مركز در گزارشي شدن نوشته به منجر نادران،
  الياس صنعت شده واگذار موجود مجتمعهاي در
  پتروشيمي يشود. سپرده افكارعمومي قضاوت به شده
  خارج كار كسب وضعيت از آيا سجمهور، ريي آقاي است: در نشده مواجه كاهش با نيز مجته اين خوراك اما نيست مجتمعها اين در «زياندهي» وضعيت
  از خطر در پيرامون اسالمي، شوراي مجلس هاي
  پژوه براساس گزارش، اين برپايه است. شده توليد
  پتروشيمي مديران به دسترسي راه كه وضعيتي در اما
  اكنون توليد يانيد مد آيا داريد؟ خبر مايع يهاي پتروشيم نياورده وجود به آنها براي را بهتري وضعيت نتيجه به نسبت آنها كه است مساله اين بيانگر قطع بهطور تخفيف افزايش عدم صورت در ها مجتمع اين
  بودن از بيش به پتروشيمي صنعت امسال توليد ها بيني پيش است، شده قاف قله به صعود دشواري به ها مجتم
  اين پروپيلن، پلي اتيلن، پلي همچون مهمي هاي فرآورده ماهيت اما دارد صحت مساله اين يگويد: است، دارند. بهتري وضع
  گذشته گزارش متن در زمان آن در بود. آنها خوراك
  نرخ گذشته سال به نسبت كه رسيد خواهد تن ميليون 50
  براي را راه قطعا، جمهور ييس با مستقيم نگاري
  نامه استات، وينيل استيك، اسيد بوتادين، پلي بوتادين، مواجه مالي مشكالت با مايع خوراك هاي مجتمع روي خبري ناگهان كه است شرايطي چنين
  در بر كه اسالمي شوراي مجلس هاي هش پژو
  مركز ميزان اين از تن ميليون دارد، افزايش تن ميليون
  6 به متعلق كه منابعي تخصيص درباره عمومي
  قضاوت تيلهگزانول دو لها، گليكو اتيلن تيلناكسايد شده ديده هدفمندي قانون در كه هم تخفيفي است. موجب كه يگيرد قرار تسنيم خبرگزاري
  خروجي در آنها اطالعات همچنين ها شرك هاي داده
  اساس تن ميليون پنج جديد هاي روژه اندازي راه به
  مربوط يكند. مسدود را است كشور
  تمام است؟ افتاده خطر به كشور در آمي ول اتان لها بوتان يشود.» نم داده آنها به استفاده عكس تنظيم نحوه كه خبر است.
  تعجب وضعيت به نگاهي با بود: آمده شد، نوشته
  بورس موجود عهاي مجتم هاي ان راندم بردن باال به مربوط
  آن يدهد، نشان «تعادل» هاي پيگيري كه طور
  آن مايع خوراك درصدي تخفيف كاهش احتمال با مديرعامل سراغ به مهدوي آقاي با توگو گف از بعد مورد در خبر، انتشار از پس كه نظراتي آن براي
  شده استفاده مايع خوراك از كه پتروشيمي واحدهاي
  مالي پتروشيمي محصوالت توليد 93 92 هاي ال در
  است. مكرري مراجعات گذشته هاي هفته در مجتمعها
  اين هها فرآورد اين كننده ليد تو هاي كت شر به تحويلي چنين از هم او كه يرويم تبريز پتروشيمي سابق «نامه از است، شبهه موجب كمي يشود، گذاشته
  آن از واحدها اين از برخي كه دريافت توان يكنند،
  م است بوده تن ميليون 44.5 40.5 ترتيب به كشور
  در شوراي مجلس انرژي كميسيون رييس مروي علي
  به اند؟!» گرفت قرار بيكاري خطر در 00051فر تطبيق با اينجا، در ندارد، چنداني اطالعات مهيي نا مايع» خوراك فكننده مصر پتروشيمي هاي
  مجتمع در ندارند قرار مناسبي وضعيت در سود حاشيه
  نظر از بيش توليد لحاظ 29از سال به نسبت پارسال
  و هاي اس تم هاند، داشت خود وضعيت درباره المي
  اس يي نامه چنين آيا كه مسائل اين تمام از گذشته متن با تسنيم توسط شده منتشر نامه متن از قسمتي نامي نه البته كه مهيي نا گويد. جمهور رييس
  به وضعيت به يتوانند بيشتر تخفيفات اعمال
  صورت است. شده توليد بيشتري محصوالت
  01درصد كه نادران الياس وهمچنين مروي علي با
  «تعادل» اين «ضرردهي» مساله خير، يا داشته خارجي وجود اين گذشته، سال در مجلس هاي پژوه مركز گزارش بر مبني تصويري نه است، آمده آن كنندگان امض
  از در شده، انجام محاسبات اساس بر برسند.
  مطلوبي فازهاي گازي هاي پااليشگاه توليد ظرفيت تكميل
  با او با زيادي ديدارهاي گذشته سال يها
  پتروشيم جداگانه صورت به كه است موضوعي ها، مجتمع متون، اين دو هر واقع در كه شود حاصل نتيجه يشود. مشاهده خبر متن داخل در آن بودن
  مستند درصد 85 90 قيمت با مايع هاي وراك كه
  صورتي همچنين جاري سال اواسط در جنوبي ارس 18 تا 15
  ماند؛ يتيجه بن گزارش اين نگارش زمان تا هاند
  داشت رييس صدر حسيني مويد است. بررسي نيازمند ندارند. تفاوتي هستند يكي رييس مهدوي احمد با يكنيم آغاز را يها
  پيگير پتروشيمي واحدهاي به فارس خليج فوب به
  نسبت وضع امسال جنوبي پار 19 فاز از بخشي راهندازي
  ا از منفعت تخصيص پاي وقتي كه است حالي در
  اين شوراي مجلس صنايع كميسيون پتروشيمي كميته به راجع اطالعاتي كسب براي واسطه همين به تماس پتروشيمي صنايع كارفرمايي صنفي
  انجمن حداكثر در واحدها اين كه صورتي در شود
  تحويل پارسال از بهتر پتروشيمي هاي مجتمع به ارسالي
  متان باشد، ميان در گاز نفت مانند عمومي منابع
  حساب وضعيت درباره «تعادل» پيگيري به پاسخ در اسالمي يي نامه اساس از آيا اينكه نامه اين سقم صحت هاي مجتمع پايين بسيار سود كه چند هر گيريم،
  م 100 (يعني كنند مصرف خوراك خود عملي
  ظرفيت ترتيب به 03روز روز 10 زمستان پارسال شد،
  خواهد اهميت از مساله اين به آنها نگا عمومي افكار
  قضاوت كه مايع خوراك فكننده مصر پتروشيمي هاي مجتمع مديرعامل بپور غري خداداد سراغ به نه، يا دارد وجود يكند تاييد را مايع خوراك فكننده مصر
  پتروشيمي از دالر 367ميليون 363 ترتيب به ظرفيت)
  درصد پتروشيمي هاي مجتمع ماهشهر عسلويه
  درمنطقه كنار در نهايت در نوعي به است. برخوردار
  بسياري صورتي در همچنين يشود. كاسته دولت
  درآمدهاي اين امسال شود مي بيني پيش شدند، گاز كمبود
  دچار تصميم بايد كه هستند مردم اين كارشناسي ههاي
  نگا خود عملي ظرفيت درصد 75 در واحدها اين آگوست5102
  كه تا 2014 جوالي از نفتا قيمت كاهش
  نمودار شوند. رو به رو كمتري بسيار گاز كمبود با
  مناطق از بسياري عمر يك كه گازي نفت هاي اه
  بگيرند، به تحويلي مايع خوراك قيمت كنند مصرف
  خوراك 2ميليون از بيش درمجموع گذشته سال
  در دفاع راه در بسياري ده كشيان سختي برايشان
  آنها ترتيب به باشد خليجفارس فوب درصد 85 90
  آنها پتروشيمي هاي مجتمع به اتان تن
  و008هزار اند، ده رسي شهادت به ايران، خاك در آنها ماندگاري
  از كاسته دولت درآمدهاي از دالر 275ميليون 259
  براساس امسال است شده داده تحويل اتان
  دركشور اختيار در رويكردي چه با مسيري چه در است
  قرار خواسته اين تلويحا گزارش اين ادامه در شد.»
  خواهد شده داده لهاي قو گرفته صورت هاي بين پيش در تعامل فضاي اگر گيرد. قرار كشور توليدي
  بدنه ادامه در ها مجتمع اين تخفيف كه بود شده
  مطرح 004هزار ون كميلي حداقل باالدستي مديران
  ازسوي پتروشيمي هاي مجتمع هم قطعا شود، باز زمينه
  اين است.
  بيشتر درمجموع ديگر عبارت به شود افزوده رقم اين به
  تن فضا هم رسيد، خواهند بهتري نتيجه به مايع
  خوراك بسيار اتفاقي تاكنون، گذشته سال آذرماه از
  اما 3ميليون مرز به كشور توليدي اتان از يا پتروشيمه
  سهم نهها رسا برخي چندگاهي از هر هاي شيطنت
  براي بيش «افت داد. رخ حوزه اين در تاثيرگذار
  مهم يرسد. تن هزار 200و
  4ميليون حالت اين در نيز جمهوري رييس شد. خواهد
  بسته قيمت، افت اين خام». نفت قيمت درصدي 50
  از به بيشتري فرصت خود اساسي وظايف به
  نسبت هاي مجتمع از بعضي خوراك عنوان به «نفتا»
  بهاي اكنون «تعادل» هاي بررس طبق آورد. خواهد
  دست طبق كرد. مواجه شديد افت با نيز را
  پتروشيمي اوليه مقدار كنترل
  تاثير مجتمع امام، بندر پتروشيمي فرآورش مجتمع
  سه شركت الملل بي امور اطالعات از «تعادل» هاي كاذب
  بررس تقاضاي بر
  عرضه تبريز پتروشيمي مجتمع اراك شازند
  پتروشيمي از پيش گذشته سال در نفتا كه حالي در نفت،
  ملي هستند. كشور در «نفتا» خوراك عمده كننده
  مصر بوده تن هر در دالر 900 حدود در كاهشي موج
  آغاز ايده پارس كارگزاري مديركااليي شوكتي،
  پريسا پتروشيمي نفتا، تن 1000 ساالنه امام بندر
  فرآورش دالر 400 به نرخ اين اخير اههاي روزها در
  است، مقدار كنترل يرسد نظر به گفت: باره اين در
  بنيان پتروشيمي سال در تن 500 هزار 267 ساالنه
  تبريز قيمت افت درصد 50 از بيش معادل كه تن هر
  در باشد. موثر تقاضاها كاهش در بتواند عرضه
  اوليه خوراك عنوان به را نفتا سال در تن 925 ساالنه
  شازند ديدگاه طبق كه است حالي در اين است. رسيده
  بوده، عرضه اوليه مقدار اگر كرد: خاطرنشان ادامه در
  وي رسانند. مصرف به
  خود قيمت كاهش بر خوراك كاهش تاثير
  كارشناسان، عرضه افزايش سپس شود اعالم كمتر يها
  پتروشيم محصوالت خريد براي شده ثبت تقاضاهاي شود،
  اعمال حجم ترتيب اين به شد خواهد كنترل
  پتروشيمي خورد. خواهد رقم پيش از كمتر نيز درخواستي
  تناژهاي است؛ معتقد بنيان ايده پارس كارگزاري كااليي ايران
  مدير پتروشيمي به ورود براي ماتادورها
  نوبت از هم اندك هاي عرض ساالنه، سقف تا خريد بر
  عالوه از برخي كه هطوري است، پتروشيمي بازار
  معضالت قراردادهاي داريم «قصد است: كرده بيان ادامه در شركت مديرعامل مقدم شعري عباس با ديدار مظفر|
  در حميد پتروشيمي|
  گروه تا يي عرضه همواره گذشته هفتههاي در
  محصوالت پتروشيمي صنعت مختلف هاي زمينه در بلندمدت هند كرد اميدواري اعالم پتروشيمي صنايع
  ملي قدرت ايران ميان يي هست توافق از
  پس كاالها اين هاي عرض باره يك اما داشتند، تني 6زار
  ه ايران با همكاري من نظر در كنيم منعقد ايران با امكان شده برداشته ها يم تحر يعتر سر هرچه
  كه حاكم ايران اقتصاد بر كه مثبتي موج
  جهان موضوع اين است يافته تقليل تن 1500 تا 1000
  به بود..» خواهد آميز موفقي ما براي فراهم ايران پتروشيمي صنعت هاي روژه در
  حضور زاريها خبرگ صفحات كه نيست روزي است،
  شده كاالها اين خريد براي بيشتري گران مله معا تا شده
  سبب انجمن SERCOBE «تعادل» هاي بررس طبق است: گفته ديدار اين در دورن رامون خوان
  شود. مذاكره از خبري آن در كنيم باز را ها روزنامه
  و شده ثبت رقابت دوشنبه روز حال درهمين شوند.
  راغب اسپانيا، يهيي سرما كاالهاي توليدكنندگان ملي يكنند عمل شيوه دو به اسپانيايي هاي كت
  «شر ايران، صنعت به ورود براي خارجي گذاران
  سرماي كه بطوري بود، درصد تا حدودا ستري ايك
  براي 004كمپاني كه است عضو 130 از بيش از متشكل براي مستقل فردي صورت به يا كه شكل اين
  به نشده منتشر پتروشيمي نفت صنعت الخصوص
  علي 4هزارو552تومان كاال اين خريد براي قيمت
  ميانگين فعاليت كنند. نمايندگي را خاص هاي گرو نيازمند كه كنند اقدام فعاليت گذاري
  سرمايه به يها اروپاي خصوصا خارجي هگذاران سرماي
  باشد. آن عرضه تناژ 16ورازه4 كاال اين پايه قيمت
  بود، توليد، مهندسي، طراحي، زمينه در كنسرسيوم اين كه دوم شيوه است پروژه اداره در آنها بودن
  توانا خود نام رزرو ايران به شدن وارد حال در
  ترتيب بادي اتيلن پلي همچنين روز اين در بود. تن 700
  يي سرماي كاالهاي بازفرآوري نصب نگهداري، در كرده اجماع ها كت شر است، معمول
  بسيار هستند. پتروشيمي هاي روژه در مشاركت
  براي تومان 814ورازه3 قيمت ميانگين با هم مارون BL3
  كاالهاي صنايع نمايندگي نقش شركت اين است. فعاليت گذاري يه سرما براي كنسرسيوم يك
  قالب يها اسپانياي كه است رسيده خبر مورد آخرين
  در تومان 738ورازه3 كاال اين پايه قيمت شد،
  معامله اقتصادي مقامات برابر در اسپانيايي يهيي سرما بيش حاضر حال در كه كنند اقدام المللي
  بين نشان ايران پتروشيمي به ورود براي را خود
  اشتياق شده ثبت تقاضاي بود، تن 24ورازه2 آن عرضه
  حجم يكند. ايفا را غيراسپانيايي نيز اسپانيايي ايران در حضور براي اسپانيايي 052شركت
  از شركت از نمايندگاني «شانا» گزارش به اند. داده داشت.
  قرار تن 800ورازه3 درمحدوده نيز كاال اين
  براي صادرات توسعه نقش شركت اين همچنين او هستند.» مند قه عال پتروشيمي صنعت با
  همكاري دورن رامون خوان ازجمله EBOCRESاسپانيا در هگذاري سرماي از گذاري ون قان مديريت در زمان آن در بود كرده امضا را قرارداد اين پاي
  كه شناسايي صنعتي، تسهيالت يي سرمايه
  كاالهاي گذاري سرمايه يا شده پشيمان ايران پتروشيمي براي كه است اين طرح اين مهم «ويژگي كرد:
  اعالم انتخاب گذاري يه سرما ههاي پروژ تحليل
  و از پيش كه اتفاقي كرد. خواهند رها هاره نيمك را اسپانيا، ايران اقتصادي رابطه تاريخ ندر ار تي
  نخسب داراست. را مناسب هاي ده
  توليدكنن مسکن آباد سرمایه تامین توسط آینده یکسال طی ساختمان زمین صندوق ۰۲ دازی هان
  را آنچه است. داده رخ پتروشيمي صنعت در نيز اين براي ايران دولت سوي از اعتباري ضمانت به
  نيازي توليدكنندگان كنفدراسيون عضو سركوبه،
  شركت هگذار سرماي براي چيز هر از بيش بين اين در اين نبود.» اسپانيايي بانك سوي از وام اين
  دريافت )CONFEMETAL( اسپانيا
  فلزات اظهار نسیم ساختمان زمین صندوق مدیره هیئت
  عضو كردن فراهم خوراك نرخ ثبات دارد اهميت زمان آن در اسپانيا ايران رابطه عمق از نشان
  مساله )CEOE( اسپانيا كارفرمايان
  كنفدراسيون نسیم ساختمان زمین صندوق نویسی پذیره
  داشت: در هگذاري سرماي براي الزم تهاي زيرساخ دولتي ضمانت بدون رقمي چنين دريافت براي كه
  دارد است اين بگيرد قرار توجه مورد بايد آنچه
  است. درصد 50 حدود ماکنون شد، آغاز گذشته سال
  شهریورماه كه مهم بسيار مساله دو است. پتروشيمي صنعت اكنون يرسد نظر به رسيدند. توافق به ايران سوي
  از زمينه در تخصصي شركت SERCOBE
  كه زمانبندی برنامه از پروژه پیشرفت دارد فیزیکی
  پیشرفت اكنون است. مجلس دولت به مرتبط كامال ايران، اقتصاد روي از انزوا غبار رفتن كنار از بعد
  و هاي كت شر از يي مجموعه بلكه نيست
  پتروشيمي آینده یکسال تا کنیم می ینی پیش است گرفته پیشی
  مصوب تدبيري بايد 31سنتي خوراك نرخ اعالم از پس پتروشيمي به كه هند شد راغب ها اسپانياي
  مجددا بنابراين است. يي سرماي كاالهاي مهندسي برسد.
  طراحي کامل هرداری بهبهرب
  تکمیل سال 10 براي حداقل نرخ اين كه شود انديشيده براي صنعت اين هاي ظرفي از بازگردند
  ايران اين گذاري يه سرما كه نيست مشخص دقيق طور
  به زمین صندوق پروژه از بازدید حاشیه در کریمی
  احمدرضا پتروشيمي هاي مجتمع هم تا بماند ثابت آينده گزارش به كنند. استفاده سودآوري گذاري
  سرماي هاي شركت در حضور با مستقيم صورت به
  شركت نام با تخصصی سرمایه تامین لین کرد: او اظها نسیم
  ساختمان بتوانند خارجي گذاران يه سرما هم داخلي جمعي ديدار در اسپانيا سفير نيز پيش چندي
  «مهر» به يا است ايران پتروشيمي در آن
  زيرمجموعه ایجاد است شده تاسیس تازگی به مسکن آباد سرمایه
  تامین را مناسبی فرصت ها صندوق این در گذاری سرمایه لذا یرد. گت ساخ برای فرابورس طریق از غرب» شمال مسکن ساختمان
  و دهند. انجام نرخ اين براساس را خود محاسبات اميدواري ابراز ضمن لرستان استان اقتصادي فعاالن
  از پيش كه روشي فايننس. طريق از مالي تامين
  صورت سرمایه تامین این های اولویت از ساختمان زمین دوق های
  ص رحیمی ابوالقاسم نماید. می فراهم مطلوب بازدهی کسب برای این نویسی پذیره تعهد که شود از آغ تبریز شهر در ای
  پروژه –مديرعامل مشايخي عيسي اين از پيش هرچند هاي ات هي حضور شرايط مجدد شدن فراهم براي
  خود كردند. تجربه ايران پتروشيمي در اسپانياي اين
  از سرمایه شراکت مالی منابع تامین دغدغه رفع است.
  تخصصی این بازدید حاشیه در نیز مسکن بانک مدیره هیئت عضو کی، مین انار تا این باشد می مسکن آباد سرمایه تامین برعهده
  صندوق مساله اين به «تعادل» با وگو گف در NPCI در هگذاري سرماي قطعيت از ايران در هگذاري
  سرماي در حضور سابقه نيز اين از پيش ها
  اسپانياي جمله از ساز ساخت عملیات بازدهی در اندک سرمایه با
  گذاران باالي خوراك نرخ با حتي كه بود كرده اشاره بود. داده خبر ايران پتروشيمي صنعت مسکن بازار امسال اسفندماه از امیدواریم اینکه به اشاره روژه زمین متعدد های صندوق ایجاد با دارد نظر در
  سرمایه «شانا» گزارش به ند. ته داش را پتروشيمي هاست.
  صنعت صندوق این مهم های
  مزیت حاضر خارجي يهگذاران سرما نيز 02سنت هجمه از ناشي هاي سرخوشي بين در
  اما 821ميليون ارزش به قراردادي 2003 سال در یافته کاهش ساختمانی های پروان صدور گفت: بگیرد، رونق وی باشد. گذاران سرمایه عالیق سالیق پاسخگوی
  ساختمان یکسال در نکه ای اعالم با مسکن آباد سرمایه تامین مالی
  مدیر ايران پتروشيمي صنعت در گذاري يه سرما به گرفته نظر در بايد نكته اين اروپايي داران
  سرماي ايران پتروشيمي ملي شركت بين يورو هزار 500
  تاثیرگذار تقاضا دلیل به مسکونی واحدهای موجودی بر امر ایال یکس طی ها صندوق این اندازی راه اینکه به توجه با کرد:
  اضافه تامین شرکت توسط ساختمان زمین صندوق 20
  آینده اهميت گذار يه سرما براي آنچه بنابراين هستند. با اخوتي عقد خارجي هگذاران سرماي كه
  شود Santander Central Hispano اسپانيايي
  بانك ساخت برای تقاضا به منجر مرور به امر این رو این از بود. هد وا با آنهخ اجرایی عملیات آغاز شود می بینی پیش بود؛ خواهد ده یح آین تصر شود، می راهدازی ان کشور سراسر در مسکن آباد
  سرمایه ثبات باشد، خوراك نرخ تعيين آنكه از بيش دارد صورت در تهاند نبس ايران پتروشيمي
  صنعت رسيد. امضا به ايران پتروشيمي در مينهفايننس یشود.
  در مسکن بخش رونق ساز قرار بازار استقبال مورد شده همراه مسکن بازار شرایط ود مینب به «صندوق نام با صندوق دومین یسی ره نو ذی هدی
  کرد است. خوراك نرخ ثبات نبود پتروشيمي صنعت آشفتگي
  مشاهده الملل بين پتروشيمي وقت مديرعامل رهبري QADSAN
  هادي منبع:
كالبدشكافي تعادل از نامه منتسب به پتروشيمي‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1394/6/25
كالبدشكافي تعادل از نامه منتسب به پتروشيمي‌ها
ادعاي ورشكستگي پتروشيمي‌هاي مصرف‌كننده نفتا بررسي شد


گروه پتروشيمي  نادي صبوري

مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع، تاكنون بارها و بارها از وضعيت خود گلايه كرده‌اند، شنيده‌ها از مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه اين گروه در مراتب مختلفي تاكنون به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون انرژي اين مجلس مراجعه كرده و نسبت به سود بسيار پايين خود گلايه كرده‌اند. آبان و آذرماه سال گذشته و مصادف با زمان بسته شدن بودجه در كشور، مراجعه‌هاي نمايندگان اين مجتمع‌ها به كميسيون انرژي و به خصوص نزد الياس نادران، منجر به نوشته شدن گزارشي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، پيرامون در خطر بودن اين مجتمع‌ها در صورت عدم افزايش تخفيف نرخ خوراك آنها بود. در آن زمان در متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس داده‌هاي شركت‌ها و همچنين اطلاعات آنها در بورس نوشته شد، آمده بود: « با نگاهي به وضعيت مالي واحدهاي پتروشيمي كه از خوراك مايع استفاده مي‌كنند، مي‌توان دريافت كه برخي از اين واحدها از نظر حاشيه سود در وضعيت مناسبي قرار ندارند و در صورت اعمال تخفيفات بيشتر مي‌توانند به وضعيت مطلوبي برسند. بر اساس محاسبات انجام شده، در صورتي كه خوراك‌هاي مايع با قيمت 90 و 85 درصد نسبت به فوب خليج‌فارس به واحدهاي پتروشيمي تحويل شود و در صورتي كه اين واحدها در حداكثر ظرفيت عملي خود خوراك مصرف كنند (يعني 100 درصد ظرفيت) به ترتيب 363 و 763ميليون دلار از درآمدهاي دولت كاسته مي‌شود. همچنين در صورتي كه اين واحدها در 75درصد ظرفيت عملي خود خوراك مصرف كنند و قيمت خوراك مايع تحويلي به آنها 90 و 85 درصد فوب خليج‌فارس باشد به ترتيب 259 و 572ميليون دلار از درآمدهاي دولت كاسته خواهد شد.» در ادامه اين گزارش تلويحا اين خواسته مطرح شده بود كه تخفيف اين مجتمع‌ها در ادامه بيشتر است.

اما از آذرماه سال گذشته تاكنون، اتفاقي بسيار مهم و تاثيرگذار در اين حوزه رخ داد. «افت بيش از 50 درصدي قيمت نفت خام». اين افت قيمت، بهاي «نفتا» به عنوان خوراك بعضي از مجتمع‌هاي پتروشيمي را نيز با افت شديد مواجه كرد. طبق بررسي‌هاي «تعادل» از اطلاعات امور بين‌الملل شركت ملي نفت، در حالي كه نفتا در سال گذشته و پيش از آغاز موج كاهشي در حدود 900 دلار در هر تن بوده است، در روزها و ماه‌هاي اخير اين نرخ به 400 دلار در هر تن كه معادل بيش از 50 درصد افت قيمت بوده، رسيده است. اين در حالي است كه طبق ديدگاه كارشناسان، تاثير كاهش خوراك بر كاهش قيمت محصول در پتروشيمي با درصدي كمتر و در فاصله زماني بيشتري رخ مي‌دهد. براي مثال عليرضا صدري مديرعامل سابق پتروشيمي تبريز كه يكي از 3 مجتمع با خوراك نفتا در ايران است، درباره تاثير كاهش قيمت نفتا بر محصول به «تعادل» مي‌گويد: « براي مثال اگر قيمت نفتا 50درصد كاهش يابد، قيمت محصول در فاصله زماني يك ماه با 20 درصد كاهش مواجه مي‌شود» به اين ترتيب با حسابي ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع در سال جاري، نسبت به سال گذشته از موقعيت بهتري بهره برده‌اند، البته اين به معناي خروج از وضعيت «زياندهي» در اين مجتمع‌ها نيست اما به‌طور قطع بيانگر اين مساله است كه آنها نسبت به گذشته وضع بهتري دارند.

در چنين شرايطي است كه ناگهان خبري روي خروجي خبرگزاري تسنيم قرار مي‌گيرد كه موجب تعجب است. خبر كه نحوه تنظيم و عكس استفاده شده براي آن و نظراتي كه پس از انتشار خبر، در مورد آن گذاشته مي‌شود، كمي موجب شبهه است، از «نامه مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع» به رييس‌جمهور مي‌گويد. نامه‌يي كه البته نه نامي از امضا‌كنندگان آن آمده است، نه تصويري مبني بر مستند بودن آن در داخل متن خبر مشاهده مي‌شود.

پيگيري‌ها را آغاز مي‌كنيم و با احمد مهدوي رييس انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي تماس مي‌گيريم، هر چند كه سود بسيار پايين مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع را تاييد مي‌كند اما از وجود چنين نامه‌يي «اظهار بي‌اطلاعي» مي‌كند. مهدوي مي‌گويد: «حاشيه سود خوراك مايع 3 تا 5 درصد است و بعد از يكسان‌سازي نرخ ارز نيز آنها با زيان بيشتري مواجه خواهند شد. 5درصدي كه اكنون به عنوان تخفيف نسبت به فوب خليج‌فارس براي اين مجتمع‌ها در نظر گرفته مي‌شود، كفاف حمل‌ونقل و كرايه را مي‌دهد و اين مجتمع‌ها از سويي ديگر نيز نگران هستند كه با تك نرخي شدن ارز، استفاده آنها از حاشيه ارز در صادرات نيز از دست رفته و به اين ترتيب با زيان بيشتري مواجه شوند.» وقتي از مهدوي راجع به اين مي‌پرسم كه آيا با كاهش قيمت نفت، خوراك اين مجتمع‌ها نيز با كاهش مواجه نشده و در نتيجه وضعيت بهتري را براي آنها به وجود نياورده است، مي‌گويد: « اين مساله صحت دارد اما ماهيت مجتمع‌هاي خوراك مايع با مشكلات مالي مواجه است. تخفيفي هم كه در قانون هدفمندي ديده شده به آنها داده نمي‌شود.»

بعد از گفت‌وگو با آقاي مهدوي به سراغ مديرعامل سابق پتروشيمي تبريز مي‌رويم كه او هم از چنين نامه‌يي اطلاعات چنداني ندارد، در اينجا، با تطبيق قسمتي از متن نامه منتشر شده توسط تسنيم با متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال گذشته، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در واقع هر دو اين متون، يكي هستند و تفاوتي ندارند.

به همين واسطه براي كسب اطلاعاتي راجع به صحت و سقم اين نامه و اينكه آيا از اساس نامه‌يي وجود دارد يا نه، به سراغ خداداد غريب‌پور مديرعامل پتروشيمي اراك رفتيم. آقاي غريب‌پور در ابتدا حاضر به گفت‌وگو شد اما به محض آمدن اسم «نامه» اظهار كرد كه بايد در جلسه‌يي شركت كند و نمي‌تواند اكنون در اين زمينه پاسخگو باشد. غريب‌پور در پاسخ به اصرار «تعادل» در اين زمينه كه آيا وجود چنين نامه‌يي را تاييد مي‌كند يا خير نيز گفت كه اين تاييد را از «منبع منتشر‌كننده خبر» بگيريد. پيگيري‌هاي «تعادل» براي كسب اطلاعات بيشتر از خبرگزاري تسنيم نيز در ادامه بي‌نتيجه ماند. به هر صورت تسنيم در خبر خود نوشته بود: « در نامه سرگشاده كه به امضاي 45 سهامدار حقيقي و حقوقي رسيده، آمده است: آقاي رييس‌جمهور، آيا از وضعيت كسب و كار پتروشيمي‌هاي مايع خبر داريد؟ آيا مي‌دانيد توليد فرآورده‌هاي مهمي همچون پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن، بوتادين، پلي‌بوتادين، اسيد استيك، وينيل‌استات، اتيلن‌اكسايد و اتيلن‌گليكول‌ها، دو اتيل‌هگزانول و بوتانل‌ها و اتانول‌آمين‌ها در كشور به خطر افتاده است؟ و با احتمال كاهش تخفيف 5درصدي خوراك مايع تحويلي به شركت‌هاي توليد‌كننده اين فرآورده‌ها 15000 نفر در خطر بيكاري قرار گرفته‌اند؟!»

گذشته از تمام اين مسائل كه آيا چنين نامه‌يي وجود خارجي داشته يا خير، مساله «ضرردهي» اين مجتمع‌ها، موضوعي است كه به صورت جداگانه نيازمند بررسي است. مويد حسيني‌صدر رييس كميته پتروشيمي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پيگيري «تعادل» درباره وضعيت مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع كه در نامه منتشر شده از واژه «ورشكسته» براي توصيف آن استفاده شده است، مي‌گويد: « از چنين نامه‌يي بي‌اطلاعم اما اطلاع دارم كه سود اين مجتمع‌ها پايين و نزديك به صفر است. نظر مديران اين واحدها بر اين است؛ همان‌طور كه در قانون آمده است كه علاوه بر تخفيف 5 درصدي امكان ارايه تخفيفي 2 الي 3 درصدي مازاد نيز وجود دارد، آنها از چنين تخفيفي بهره‌مند شوند. حال اگر رييس‌جمهور در اين مورد لايحه ارسال كند؛ مجلس آن را رعايت خواهد كرد.» حسيني‌صدر در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش قيمت نفت آيا اين مجتمع‌ها در يك‌سال گذشته سود نبرده‌اند، گفت: « بايد ديد كه وزارت نفت قيمت خوراك را پايين آورده يا خير؟ در صورتي كه اين قيمت پايين آمده باشد اين مجتمع‌ها نه تنها ضرر نكرده بلكه سود نيز برده‌اند» در نتيجه و با احتساب اين مساله كه «تعادل» اطلاعاتي موثق در مورد كاهش نرخ خوراك مجتمع‌هاي مصرف‌كننده نفتا، نسبت به سال گذشته دارد، طبق اظهارنظر آقاي حسيني‌صدر، اين مجتمع‌ها در سال گذشته سود كرده‌اند. دردسرهاي نامه‌نگاري براي صنايع كشور

اگر وجود چنين نامه‌يي را در نظر بگيريم، اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا اساسا «نامه‌نگاري» با بالاترين مقام اجرايي كشور، در حالي كه پيش از آن افكار عمومي و رسانه‌ها، بهترين بستر براي عنوان شدن مشكلات اين‌چنيني است، رويكردي صحيح تلقي مي‌شود؟ آيا رييس‌جمهور كه اساسا مشغول با مسائلي در سطح «كلان» جامعه است، فرصت رسيدگي به اين مسائل را دارد و باب شدن چنين نامه‌نگاري‌هايي سبب نمي‌شود در ادامه با خيل نامه‌هاي سرگشاده براي حل مشكلات اين‌چنيني مواجه باشيم؟ در واقع اين رسانه‌ها هستند كه مي‌توانند با رويكرد كارشناسي، وضعيت اين صنايع نسبت به وضعيت جهاني و داده‌هاي بازار را به دست آورند و در آن زمان است كه چنين اعتراض‌هايي از رنگ و بوي «شوي تبليغاتي» خارج شده و به قضاوت افكارعمومي سپرده مي‌شود. اكنون اما و در وضعيتي كه راه دسترسي به مديران اين مجتمع‌ها به دشواري صعود به قله قاف شده است، نامه‌نگاري مستقيم با رييس‌جمهور قطعا، راه را براي قضاوت عمومي درباره تخصيص منابعي كه متعلق به تمام كشور است را مسدود مي‌كند.

آن‌طور كه پيگيري‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، اين مجتمع‌ها در هفته‌هاي گذشته مراجعات مكرري به علي مروي رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت خود داشته‌اند، تماس‌هاي «تعادل» با علي مروي وهمچنين الياس نادران كه پتروشيمي‌ها سال گذشته ديدارهاي زيادي با او داشته‌اند تا زمان نگارش اين گزارش بي‌نتيجه ماند؛ اين در حالي است كه وقتي پاي تخصيص منفعت از حساب منابع عمومي مانند نفت و گاز در ميان باشد، قضاوت افكار عمومي و نگاه‌ آنها به اين مساله از اهميت بسياري برخوردار است. به نوعي در نهايت و در كنار نگاه‌هاي كارشناسي اين مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند، چاه‌هاي نفت و گازي كه يك عمر بسياري از آنها برايشان سختي كشيده‌اند و بسياري در راه دفاع از ماندگاري آنها در خاك ايران، به شهادت رسيده‌اند، قرار است در چه مسيري و با چه رويكردي در اختيار بدنه توليدي كشور قرار گيرد. اگر فضاي تعامل در اين زمينه باز شود، قطعا هم مجتمع‌هاي پتروشيمي خوراك مايع به نتيجه بهتري خواهند رسيد، هم فضا براي شيطنت‌هاي هر از چندگاهي برخي رسانه‌ها بسته خواهد شد. رييس‌جمهوري نيز در اين حالت نسبت به وظايف اساسي خود فرصت بيشتري به دست خواهد آورد. طبق بررسي‌هاي «تعادل» اكنون سه مجتمع فرآورش پتروشيمي بندر امام، مجتمع پتروشيمي شازند اراك و مجتمع پتروشيمي تبريز مصرف‌كننده عمده خوراك «نفتا» در كشور هستند. فرآورش بندر امام سالانه 1000 تن نفتا، پتروشيمي تبريز سالانه 267 هزار و 500 تن در سال و پتروشيمي شازند سالانه 925 تن در سال نفتا را به عنوان خوراك خود به مصرف مي‌رسانند.

 نویسنده:
نوبت ماتادورها براي ورود به پتروشيمي ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1394/6/25
نوبت ماتادورها براي ورود به پتروشيمي ايران


گروه پتروشيمي| حميد مظفر|

پس از توافق هسته‌يي ميان ايران و 6قدرت جهان و موج مثبتي كه بر اقتصاد ايران حاكم شده است، روزي نيست كه صفحات خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها را باز كنيم و در آن خبري از مذاكره سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به صنعت ايران، علي‌الخصوص صنعت نفت و پتروشيمي منتشر نشده باشد. سرمايه‌گذاران خارجي و خصوصا اروپايي‌ها به ترتيب در حال وارد شدن به ايران و رزرو نام خود براي مشاركت در پروژه‌هاي پتروشيمي هستند.

در آخرين مورد خبر رسيده است كه اسپانيايي‌ها اشتياق خود را براي ورود به پتروشيمي ايران نشان داده‌اند. به گزارش «شانا» نمايندگاني از شركت SERCOBE اسپانيا ازجمله خوان رامون دورن در ديدار با عباس شعري‌مقدم مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام اميدواري كرده‌اند كه هرچه سريع‌تر تحريم‌ها برداشته شده و امكان حضور در پروژه‌هاي صنعت پتروشيمي ايران فراهم شود. خوان رامون دورن در اين ديدار گفته است: «شركت‌هاي اسپانيايي به دو شيوه عمل مي‌كنند به اين شكل كه يا به صورت فردي و مستقل براي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقدام مي‌كنند كه نيازمند توانا بودن آنها در اداره پروژه است و شيوه دوم كه بسيار معمول است، شركت‌ها اجماع كرده و در قالب يك كنسرسيوم براي سرمايه‌گذاري و فعاليت بين‌المللي اقدام مي‌كنند كه در حال حاضر بيش از ٢٥٠شركت اسپانيايي براي حضور در ايران و همكاري با صنعت پتروشيمي علاقه‌مند هستند.» او در ادامه بيان كرده است: «قصد داريم قراردادهاي بلندمدت در زمينه‌هاي مختلف صنعت پتروشيمي با ايران منعقد كنيم و در نظر من همكاري با ايران براي ما موفقيت‌آميز خواهد بود..»

طبق بررسي‌هاي «تعادل» SERCOBE انجمن ملي توليدكنندگان كالاهاي سرمايه‌يي اسپانيا، متشكل از بيش از 130عضو است كه 400كمپاني و گروه‌هاي خاص را نمايندگي مي‌كنند. فعاليت اين كنسرسيوم در زمينه طراحي، مهندسي، توليد، نگهداري، نصب و بازفرآوري كالاهاي سرمايه‌يي است. اين شركت نقش نمايندگي صنايع كالاهاي سرمايه‌يي اسپانيايي در برابر مقامات اقتصادي اسپانيايي و نيز غيراسپانيايي را ايفا مي‌كند.

همچنين اين شركت نقش توسعه صادرات كالاهاي سرمايه‌يي و تسهيلات صنعتي، شناسايي و تحليل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري انتخاب توليدكننده‌هاي مناسب را داراست.

شركت سركوبه، عضو كنفدراسيون توليدكنندگان فلزات اسپانيا (CONFEMETAL) و كنفدراسيون كارفرمايان اسپانيا (CEOE) است. آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه SERCOBE شركت تخصصي در زمينه پتروشيمي نيست بلكه مجموعه‌يي از شركت‌هاي طراحي و مهندسي كالاهاي سرمايه‌يي است. بنابراين به طور دقيق مشخص نيست كه سرمايه‌گذاري اين شركت به صورت مستقيم و با حضور در شركت‌هاي زيرمجموعه آن در پتروشيمي ايران است يا به صورت تامين مالي از طريق فايننس. روشي كه پيش از اين اسپانيايي‌ها در پتروشيمي ايران تجربه كردند.

اسپانيايي‌ها پيش از اين نيز سابقه حضور در صنعت پتروشيمي را داشته‌اند. به گزارش «شانا» در سال 2003 قراردادي به ارزش 128ميليون و 500هزار يورو بين شركت ملي پتروشيمي ايران و بانك اسپانيايي Santander Central Hispano در زمينه‌ فايننس در پتروشيمي ايران به امضا رسيد. هادي رهبري مديرعامل وقت پتروشيمي بين‌الملل كه پاي اين قرارداد را امضا كرده بود در آن زمان اعلام كرد: «ويژگي مهم اين طرح اين است كه براي نخستين‌بار در تاريخ رابطه اقتصادي ايران و اسپانيا، نيازي به ضمانت اعتباري از سوي دولت ايران براي دريافت اين وام از سوي بانك اسپانيايي نبود.» اين مساله نشان از عمق رابطه ايران و اسپانيا در آن زمان دارد كه براي دريافت چنين رقمي بدون ضمانت دولتي از سوي ايران به توافق رسيدند. به نظر مي‌رسد اكنون و بعد از كنار رفتن غبار انزوا از روي اقتصاد ايران، مجددا اسپانيايي‌ها راغب شده‌اند كه به پتروشيمي ايران بازگردند و از ظرفيت‌هاي اين صنعت براي سرمايه‌گذاري و سودآوري استفاده كنند. به گزارش «مهر» چندي پيش نيز سفير اسپانيا در ديدار جمعي از فعالان اقتصادي استان لرستان ضمن ابراز اميدواري خود براي فراهم شدن مجدد شرايط حضور هيات‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران از قطعيت سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران خبر داده بود.

اما در بين سرخوشي‌هاي ناشي از هجمه سرمايه‌داران اروپايي اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه سرمايه‌گذاران خارجي عقد اخوتي با صنعت پتروشيمي ايران نبسته‌اند و در صورت مشاهده آشفتگي صنعت پتروشيمي و نبود ثبات در مديريت و قانون‌گذاري از سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران پشيمان شده يا سرمايه‌گذاري را نيمه‌كاره رها خواهند كرد. اتفاقي كه پيش از اين نيز در صنعت پتروشيمي رخ داده است. آنچه در اين بين بيش از هر چيز براي سرمايه‌گذار اهميت دارد ثبات نرخ خوراك و فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي است. دو مساله بسيار مهم كه كاملا مرتبط به دولت و مجلس است. اكنون و پس از اعلام نرخ خوراك 13سنتي بايد تدبيري انديشيده شود كه اين نرخ حداقل براي 10سال آينده ثابت بماند تا هم مجتمع‌هاي پتروشيمي داخلي و هم سرمايه‌گذاران خارجي بتوانند محاسبات خود را براساس اين نرخ انجام دهند. هرچند پيش از اين عيسي مشايخي –مديرعامل NPCI- در گفت‌وگو با «تعادل» به اين مساله اشاره كرده بود كه حتي با نرخ خوراك بالاي 20سنت نيز سرمايه‌گذاران خارجي حاضر به سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران هستند. بنابراين آنچه براي سرمايه‌گذار اهميت دارد بيش از آنكه تعيين نرخ خوراك باشد، ثبات نرخ خوراك است.

 نویسنده:
تازه‌هاي پتروشيمي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1394/6/25
تازه‌هاي پتروشيمي


قيمت‌هاي اعلامي خوراك پتروشيمي فاقد مستندات است

بورس‌پرس| احمدي مهدوي در واكنش به اين سوال كه موضوع نرخ خوراك 13سنتي شركت‌هاي پتروشيمي كه توسط معاون وزير نفت اعلام شده به كجا انجاميده؟ توضيح داد: طي روزهاي گذشته اين موضوع از طريق مراجع مختلف پيگيري و با نمايندگان مجلس در ميان گذاشته شد.

وي ادامه داد: همه نمايندگاني كه در جريان اين موضوع قرار گرفتند با اعلام قيمت خوراك شركت‌هاي پتروشيمي مخالفت كرده و اعلام كردند بعد از بازگشايي مجلس در اواخر شهريور اين موضوع را در مجلس پيگيري خواهند كرد. چرا كه نمايندگان مجلس هم مانند ما و ديگر فعالان و كارشناسان معتقدند هيچ مستنداتي براي اعلام نرخ وجود ندارد. اين مقام مسوول افزود: بنابراين درحالي نمايندگان مجلس قيمت‌هاي اعلامي 13 خوراك پتروشيمي را رد كردند كه اظهارات مسوولان و اعلام قيمت‌ها موجب بروز تلاطم در بورس شده است. برهمين اساس اوايل هفته آينده برنامه خبري تشكيل خواهم داد و نكاتي را مطرح خواهم كرد. مهدوي تاكيد كرد: همه اين مسائل درحالي مطرح مي‌شود كه سهم شركت‌هاي پتروشيمي از كل خوراك گاز كشور 5درصد و مابه‌التفاوت ريالي آن حدود 200ميليارد تومان است كه نقشي در درآمدهاي دولت ندارد اما براي شركت‌هاي پتروشيمي مهم و حياتي است.پيش‌بيني افزايش توليد محصولات پتروشيمي

شانا| از مجموع كل توليدات صنعت پتروشيمي در مردادماه بيش از ١.١ميليون تن آن به ارزش ١٩هزارو٩٤٤ميليارد ريال در داخل كشور و بيش از 1.54ميليون تن به ارزش ٧٥٠ميليون دلار صادر شده است. براساس آمارهاي موجود از ابتداي امسال تا پايان مردادماه بيش از 19.69ميليون تن محصول پتروشيمي درمجتمع‌هاي موجود و واگذار شده صنعت پتروشيمي توليد شده است. برپايه اين گزارش، براساس پيش‌بيني‌ها توليد امسال صنعت پتروشيمي به بيش از ٥٠ميليون تن خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته ٦ميليون تن افزايش دارد، يك‌ميليون تن از اين ميزان مربوط به راه‌اندازي پروژه‌هاي جديد و پنج ميليون تن آن مربوط به بالا بردن راندمان‌هاي مجتمع‌هاي موجود است. در سال‌هاي ٩٢ و ٩٣ توليد محصولات پتروشيمي در كشور به ترتيب 40.5 و 44.5ميليون تن بوده است و پارسال نسبت به سال ٩٢ از لحاظ توليد بيش از ١٠درصد محصولات بيشتري توليد شده است.

با تكميل ظرفيت توليد پالايشگاه‌هاي گازي فازهاي ١٥ تا ١٨ پارس‌جنوبي در اواسط سال جاري و همچنين راه‌اندازي بخشي از فاز ١٩ پارس‌جنوبي امسال وضع متان ارسالي به مجتمع‌هاي پتروشيمي بهتر از پارسال خواهد شد، پارسال زمستان ١٠روز و ٣٠روز به ترتيب درمنطقه عسلويه و ماهشهر مجتمع‌هاي پتروشيمي دچار كمبود گاز شدند، پيش‌بيني مي‌شود امسال اين مناطق با كمبود گاز بسيار كمتري روبه‌رو شوند.

در سال گذشته درمجموع بيش از ٢ميليون و٨٠٠هزار تن اتان به مجتمع‌هاي پتروشيمي دركشور اتان تحويل داده شده است و امسال براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و قول‌هاي داده شده ازسوي مديران بالادستي حداقل يك‌ميليون‌ و ٤٠٠هزار تن به اين رقم افزوده مي‌شود به عبارت ديگر درمجموع سهم پتروشيمي‌ها از اتان توليدي كشور به مرز 3ميليون 4ميليون و٢٠٠هزار تن مي‌رسد.تاثير كنترل مقدار اوليه عرضه بر تقاضاي كاذب

پريسا شوكتي، مديركالايي كارگزاري پارس ايده بنيان در اين باره گفت: به نظر مي‌رسد كنترل مقدار اوليه عرضه بتواند در كاهش تقاضاها موثر باشد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر مقدار اوليه عرضه پتروشيمي‌ها كمتر اعلام شود و سپس افزايش عرضه اعمال شود، تقاضاهاي ثبت شده براي خريد محصولات پتروشيمي كنترل خواهد شد و به اين ترتيب حجم تناژهاي درخواستي نيز كمتر از پيش رقم خواهد خورد.

مدير كالايي كارگزاري پارس ايده بنيان معتقد است؛ علاوه بر خريد تا سقف سالانه، عرضه‌هاي اندك هم از معضلات بازار پتروشيمي است، به‌طوري كه برخي از محصولات در هفته‌هاي گذشته همواره عرضه‌يي ۵ تا ۶هزار تني داشتند، اما يك باره عرضه‌هاي اين كالاها به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن تقليل يافته است و اين موضوع سبب شده تا معامله‌گران بيشتري براي خريد اين كالاها راغب شوند. درهمين حال روز دوشنبه رقابت ثبت شده براي ايكس‌تري حدودا ۷ تا ۸درصد بود، بطوري كه ميانگين قيمت براي خريد اين كالا ۴هزارو۲۵۵تومان بود، قيمت پايه اين كالا ۴هزارو۱۶ و تناژ عرضه آن ۷۰۰ تن بود. در اين روز همچنين پلي اتيلن بادي BL3 مارون هم با ميانگين قيمت ۳هزارو۸۱۴ تومان معامله شد، قيمت پايه اين كالا ۳هزارو۷۳۸ تومان و حجم عرضه آن ۲هزارو۲۴ تن بود، تقاضاي ثبت شده براي اين كالا نيز درمحدوده ۳هزارو۸۰۰ تن قرار داشت.نویسنده:
  ‌ها ستا شهر خبا
  ا Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  1 ri.repapswenlodaat@novaat
  تعاون
  1 66420769 آلماني شركت گذاري سرمايه انزلي آزاد منطقه |
  در هاشمي پريسا تعاون|
  گروه الملل بي امور عمومي روابط مديريت گزارش
  به از هايي بخش تعاون معاونت RMA شركت مديران انزلي، آزاد منطقه تعاون
  سازمان توسعه مديركل با «تعادل» توگوي
  گف به را آموزش مانند خود هاي تصديگري مديره ات هي رييس مسرور مهندس با ديدار در
  آلمان اين مورد در است. كرده محول تعاون
  اتاق هاي بررس دها بازدي به بااشاره سازمان اين
  مديرعامل بدهيد. بيشتري توضيح
  واگذاري انزلي آزاد منطقه فيتهاي ظر از گرفته
  صورت درحوزه كرديم واگذار كه هايي بخش نسبت را خود آمادگي شده برگزار تخصصي
  جلسات شده ابالغ اي بودج هاي ردي است. تحقيقات تربيتي آموزشي، هاي
  فعاليت خطوط تجهيزات توليد حوزه در يهگذاري سرما
  به هاي دوره تعاون اتاق همكاري با تعاون
  معاونت مهندس كردند. اعالم منطقه اين در گاز نفت
  انتقال برگزار ها اتحاديه يو تعاون براي را
  آموزشي بااشاره مزبور شركت مديران با ديدار در مسرور
  رضا ميكند. براي خود متبوع منطقه قانوني فيتهاي معا مزايا است
  به نيافته تخصيص اما داشت. وجود همكاري اين هم
  درگذشته اقدامات به باتوجه داشت: اظهار خارجي، گذاران
  سرماي گذشته همكاري آموزشها با تفاوتي
  چه قوانين كامل اعمال براي اخير هاي ال در شده
  دارد؟
  انجام مزايايي همچنين منطقه اين در آزاد مناطق مقررات
  و درپي را اقتصادي مختلف هاي بخش به منابع تزريق نويد بودجه اليحه تصويب هم
  باز اين براي كه است دراعتباري آن
  تفاوت كشور، پايتخت به نزديكي مناسب، هاي خت زيرسا
  چون يي بودجه است؛ دوخته بودجه اين به بيشتري اميد چشم تعاون ميان اين در
  دارد. 003ميليون اعتبار اين گرفتيم. درنظر
  بخش مناسب، هوايي آب شرايط متخصص انساني
  منابع انگيزه با تعاونگران كند فعال را حوزه اين تعاون، وزارت ادغام از بعد تواند مي كه دراختيار تفاهمنامهيي طي است
  تومان جنوب شمال– كريدور در استراتژيك جايگاه كنار
  در رشد اجتماعي رفاه كار وزارت دو با تعاون وزارت ادغام از بعد بروند. پيش
  بيشتري رقم آنكه ضمن گرفت. قرار ايران تعاون
  اتاق هاي درخواس بررسي حال در سازمان اين خزر،
  درياي خسته پاي با بخش اين كرده افت شدت به تعاون بخش بودجه كشور، اقتصاد
  منفي حضور به كمك براي تومان ميليون
  0۵4 تجاري، مختلف هاي وزه در هگذاري سرماي براي
  متعدد تحول طرح بخش اين براي يازدهم دولت تدبير است. رسانده يازدهم دولت به را
  خود تعاون اتاق به مختلف هاي درنمايشگاه ها تعاوني برمبناي بررسي از پس كه است گردشگري
  صنعتي خبردارشدن براي است. منابع نيازمند هم طرح اين كردن اجرايي حتي است.
  تعاون شد. داده
  اختصاص درخصوص سازمان اين تاييد مورد ضوابط
  معيارها توسعه دفتر مديركل باباخانلو پيمان با تعاون بخش به پول تزريق چون چند
  از شده سپاري برون هم تحقيقات
  بنابراين اقدام هگذاري سرماي تهاي درخواس جذب بندي
  اولوي شديم. همكالم اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت
  تعاون
  است. RMA شركت مديرعامل پلوشر توماس كنيم.
  مي خودمان را تحقيقات هم درگذشته البته
  بله. شركت همكاري حضور طوالني سابقه به بااشاره
  آلمان به قرارداد درقالب هميشه داديم. نمي
  انجام كارخانجات افزود: ايران نفت ملي شركت با خود
  متبوع موارد همه كرديم. مي واگذار غيردولتي
  بخش روسيه كشورهاي در آلمان بر عالوه ما شركت
  توليدي محول ايران تعاون اتاق به هم را
  تحقيقات ما نگاه به باتوجه هستند فعاليت حال در نيز
  لهستان به ايران تعاون اتاق توسط تحقيقات
  كرديم. هاي معافي مزايا ايران همسايه كشورهاي بازار
  به صاحبنظر افراد كارشناسان
  محققان، بسيار مكان انزلي آزاد منطقه ايران، آزاد مناطق
  خاص ميشود. داده سفارش دانشگاهي به ديمان تولي محصوالت صادرات توليد براي
  مناسبي بخش براي تومان ميليون 750 نظرتان
  به صنعت فاز از بازديد است. خزر درياي حاشيه
  كشورهاي از حمايت تحقيقات آموزش، مانند
  مهمي گردشگري تجاري محدوده صنعتي، هاي شهر
  و كم نمايشگاهها در حضور جهت ها اوني
  تع يي توسعه هاي طرح كاسپين بندري مجتمع
  منطقه
  نيست؟ هيات اين بازديد ديگر هاي بخش ازجمله
  منطقه همين از را هزينه ببندد مي اتاق را
  قرارداد بود. انزلي آزاد منطقه از آلماني هذاري
  سرمايگ هم موازي طرح دو اين ميآيد نظر به ميكند. ترغيب شدن توانمند براي را تعاون بخش نمايشگاه در حضور براي هم خارجي هاي شركت به مربوط بودجه رديف اين جزء است. مرحله در ما كند. مي پرداخت اعتبار تزريق
  محل روند. مي پيش يكي در كرديد. اشاره راهبرد به آمد. عمل به دعوت تقويت درجهت بايد كه شود مي معاونت حوزه اتاق دراختيار را تومان ميليون 300 مبلغ
  اول اساسي تعميرات درصدي 90 پيشرفت شبكه زمان گذشت با كه دارد احتمال يي شبكه مورد در راهبردها اين از ويژه به تعاون بخش براي كه چشماندازي شود. هزينه تعاونيها توانمندسازي تدريج به كند مي اتاق كه يي هزينه داديم
  قرار ادغام هم با معاونت مجازي شبكه شهامت طبق است. كشور كل هاي تعاوني شدن چيست؟ داريد، ششم برنامه در تعاون بخش به زماني چه ها ابالغيه اين آموزش نوع آنكه ضمن كرد. خواهيم خانگيران
  پرداخت پااليشگاه
  در درحال معاونت كه است اين مهم اما شوند. از واسطهها دست بود قرار راهبرد اين به ششم، برنامه در تعاون كه رسد مي نظر به ميكنند؟ پيدا اختصاص به شود مي ريزي برنامه ها تعاوني نياز
  براساس نژاد شمي ها شهيد گاز پااليش شركت تعميرات
  رييس بخش براي غيرمجازي بازار طراحي پيگيري بنابراين شود كوتاه تعاوني محصوالت دست قبل هاي برنامه به نسبت بهتري جايگاه نيست. مشخص هنوز اعتبار آن به ميشود، انجام كه يي هزينه
  فراخور از 94لاس در گازي مجتمع اين اساسي تعميرات
  گفت: است. تعاون دست به منصفانه قيمت با محصوالت ها تعاوني به كه شناختي به توجه با كند. پيدا تاكنون سال اول از حساب اين با ميدهيم. اختصاص «تعادل» گزارش به است. برخوردار 09درصدي
  پيشرفت با اتحاديهها عامل مديران نشست معاونت كه اقداماتي رسد. مي مشتري بخش اين در كه هايي توانمندي شده ايجاد نشده تزريق تعاون بخش به يي بودجه تعاوني بخش اساسي مشكالت از
  يكي شهيد گاز پااليش شركت عمومي روابط از نقل به
  و طرح اين مزيت شهامت طرح طراحان چيست؟ داده انجام امر اين جهت تعاون خودشان به نسبت ها تعاوني باور دارد، وجود است. شاهد است اعتباراتش اختصاص
  ديركرد افزود: فوق مطلب بيان با دبيرالنظاره محمود ژاد، اشم
  ه طرحها اين بود. سوال جاي ها تعاوني براي در را هيي پروژ ما شبكهسازي بحث در است. من صحبت اين گواه است. درست بله. وزارت ادغام از بعد سالهاي كه
  بوديم از شده انجام يهاي بين پيش طبق اساسي تعميرات دارد؟
  برنامه ها تعاوني براي مزيتي چه شبكه راهاندازي هم آن كرديم تعريف معاونت قرار گرفته صورت كه توافقي به توجه با درآمد از درصد 30 اختصاص پيگير اختصاص موقع به هرگز اعتبارات
  تعاون پس واحدها كليه شده آغاز امسال ماه فروردين
  نيمه در سطهها وا حذف ها شبكه اين به پيوستن با مجازي شبكه اين واقع در هاست. تعاون مجازي نظر به ازتحريم بعد دوران در ايران گرفتن هستيد؟ هم دولت هاي واگذاري است. نكرده
  پيدا وارد 13هريورماه تاريخ در اساسي، تعميرات پايان
  از كاهش خوب كيفيت با تعاوني كاالهاي قيمت واقع دارد. درخود را اون تع همه حضور ظرفيت سال در كشور اقتصادي شرايط كه ميرسد محل از گذشته سال ولي هستيم پيگير بله. دارد. جاري بودجه رديف امسال
  تعاون واحدهاي تمام داشت: اظهار وي يشوند. توليد
  مدار شد. خواهد بيشتر آنها فروش بنابراين كند، مي پيدا فعاليت مجازي شبكه اين در توانند مي ها تعاوني بوكار كس فضاي باشد تر مناسب آينده داشتيم اعتباري رديف ملي توسعه صندوق رديف كه بودجه 0004۵1 رديف
  نخستين طبق گوگردسازي گاز تصفيه واحدهاي از اعم
  پااليشگاه اين در مشوقي دنبال ها تعاوني از برخي بقيه دراختيار كرده معرفي را تشان ما خد ها تعاوني برابر در روشني انداز چشم كلي طور به كشاورزي صنعتي، هاي طرح براي امسال از بخشي است وزارتخانه عمومي
  بودجه هيچگونه تاكنون است شده انجام بندي زمان
  برنامه طرحها اين در حضور براي آيا بودند. طرح همديگر از بتوانند ها ني تعاو تا بگذارند ها ني تعاو داشت. خواهد ملي توسعه صندوق اعتبارت از ميتوانيم و... خواهد پيدا اختصاص تعاون حوزه به هم
  آن هايم نداشت اساسي تعميرات برنامه اجراي در دارد؟
  تاخيري وجود هم تشويقي يا اوليه مواد يا تعاون از كرده پيدا شناخت تعاونيها تا شود انجام بايد اقدامي چه كنيم. استفاده است. ابالغ مرحله در حاضر درحال ولي
  كرد. مسوول مقام اين يابد. پايان 13شهريور تا برنامه
  طبق هزينه با مجازي بازار اين كه است اين مشوق كنند. خريداري خدمات پاي روي بتوانند شده جدا دولت بدنه از هاي توانمندي نمايشگاه تعاون درهفته شده ابالغ حاضر درحال هاي رديف همه
  يعني قوانين رعايت با اساسي تعميرات برنامه كرد:
  تصريح براي آنها است شده ايجاد تعاون معاونت طرح از جداي مجازي شبكه اين بايستند؟ خود اين مورد در شد. برگزار تعاونگران تخصيص پيگير ما نكرده پيدا تخصيص
  اما گرفته صورت ايمني فني بازرسي هاي
  دستورالعمل مطمئن ندارند هزينه خرج به نيازي بازاريابي است؟ «شهامت» هاست. تعاوني سازي توانمند موضوع همين بدهيد. بيشتري توضيح نمايشگاه به كه ديگري رديف هستيم. ابالغي هاي
  بودجه هيچگونه ايمني نكات رعايت با مدت اين در
  خوشبختانه دارد. را خود بازار كااليشان كه بود خواهند تعاون توسعه بانك معاونت شهامت طرح بله. انساني توانمندسازي درقالب دسازي توانمن اين هاي توانمندي بزرگ نمايشگاه تعاون درهفته اين است. 101000 دارد اختصاص تعاون
  بخش پااليشگاه تعميرات رييس است. نداده رخ هيي
  حادث نيازشان مورد كاالي به دسترسي آنكه ضمن يي پروژه مجازي شبكه اين اما كند، مي پيگيري توجه مورد يا تعاونه در رهوري به ارتقاي آموزش تعاون اتاق همكاري با را كشور تعاوني بخش مربوط جزء كه شده متشكل جزء از
  رديف ازسوي تعميرات در كه نيروهايي اينكه بيان با
  خانگيران در آنها براي زيادي منافع واسطه حضور بدون به شروع طراحي تعاون معاونت در كه است طرح اساسي راهبرد جزء حتي گرفته قرار در ي تعاون 600 حدود كه كرديم برگزار اين است. تعاون توسعه بانك سرمايه افزايش
  به داراي بايد شوند مي گماشته كار به پيمانكار يا
  شركت داشت. خواهد پي است. كرده فعاليت تعاون، معاونت است گرفته قرار تعاون تحول از داشتند. حضور آنجا در مختلف گرايشهاي ريال) 00۵ميليارد (معادل تومان
  جزء0۵ميليارد همكاري با كرد: تاكيد باشند، زمينه اين در ويژه
  تخصص سازمان با نژاد شمي ها شهيد گاز پااليش شركت شد
  مشترك مطرح توانمندسازي» كارآفريني در تعاون «نقش همايش
  در آغاز از قبل نيروها سرخس، شهرستان يي حرفه
  فني شركت ها دوره ها الس اين در بايد اساسي
  تعميرات توانند مي مربوطه هاي مه گواهينا كسب از پس بيكاري
  كنند حل به تعاون چندوجهي
  نگاه به شد: يادآور وي شوند. ار مشغول پااليشگاه
  در يكنند رعايت را قوانين اساسي تعميرات در كه
  كساني كلي هاي سياست به توجه با همچنين خودشان به مردم يي پديده ما كشور ويژه به عصر اين جدي بحران
  بيكاري اينكه ضمن يشود اعطا شان زحمات پاس به يي
  هديه تحت همايشي تعاون هفته مناسبت به اساسي، قانون 44 اصل نوعي به سال سن نه شناسد مي جنسيت نه كه
  است ايمني نكات رعايت در افراد ساير تشويق باعث كار
  اين برگزار توانمندسازي» كارآفريني در تعاون «نقش عنوان جوانان بيكاري ايراني هاي خانواده اكثر در گفت توان
  م شد. خواهد فني
  و كرد. كه چند هر است. شده مبدل جدي يي دغدغه به
  تحصيلكرده اجتماعي، رفاه كار تعاون، وزارت مشاركت با همايش اين هايي ريزي برنامه نيازمند جدي البته بزرگ بحران اين
  حل شهرداري اجتماعي هاي مشاركت خدمات رفاه، سازمان ها سال اين كه بود هايي گروه براي منابع اختصاص قبل
  از اردبيل مهر مسكن پرونده سازمان 11 منطقه خميني(ره) امام امداد كميته تهران، بدون همچنان اما است گذشته كار بازار به ورودشان سن شود
  از مي بسته امسال فجر دهه كشوري مقامات از جمعي حضور با هنري فرهنگي- كرد استفاده ها بخش تمام هاي ظرفيت از توان مي وقت
  فوت تعاونگران امداد كميته مددجويان مندان، عالقه لشكري، ها سازمان در امكانات فرصتها همه از بهينه كارگيري به
  با اردبيل استان راهوشهرسازي مسكن ساختمان
  مدير «تعاون» آن طي شد برگزار انقالب فرهنگسراي محل در رساند. حداقل به را اجتماعي آسيب اين پيامدهاي ها نهاد
  و مانده قي با مهر مسكن 00۵واحد 3هزار تحويل با
  گفت: راهاندازي ها ايده بخشيدن تحقق جهت راهكاري عنوان به هايي پتانسيل ها قابليت با تعاون بخش گفت توان مي جد
  به بسته امسال فجر دهه اردبيل استان مهر مسكن
  پرونده شد. مطرح كار كسب اجتماعي–اقتصادي درد اين براي مرهمي تواند مي دارد
  كه مسكن هاي روژه از بازديد در باباخاني شهرام ود.
  ش پرپنجي به توان مي همايش اين به شده دعوت ميهمانان از هاي گام تا شده سبب ها پديده به تعاون چندوجهي نگاه
  باشد. واحدهاي از اردبيل استان سهم داشت: اظهار اردبيل
  مهر مرادي تهران، استان خميني(ره) امام امداد كميته مقام قائم «نقش همايش برگزاري با بردارد. بيكاري بحران حل در
  مهمي واحد هزار 38 تاكنون كه بوده واحد زار 41 مهر
  مسكن اداره رييس محمودي رضا مركزي، تهران- شهرستان مديريت شهرداري همت به كه توانمندسازي» كارآفريني در
  تعاون نزديك يي آينده در تا كرد اميدواري ابراز تهران، شهرداري حمايت ثبت تشكيل، در تهران شهرداري هاي برنامه
  تشريح شده داده تحويل واحدها اين صاحبان متقاضيان
  به همچنين اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت تعاون ترويج جهت هايي ايده راهكارها تعاون بخش شد برگزار 11
  منطقه عنوان به ي(ره) خمين امام امداد كميته فعلي مددجويان پرداخت. محلي هاي تعاوني
  از استان راهوشهرسازي مسكن ساختمان مدير
  است. فارسي سلمان بسيج مقاومت ناحيه فرمانده رضايي سرهنگ كاري جامعه به آنان هدايت پذير آسيب اقشار سازي
  توانمند كنند. آفريني نقش سازمان آن مدديار كارآفرين هاي برنامه رسالت با رابطه در پرپنجي برنامه ادامه
  در مهر مسكن 00۵واحد 3هزار تحويل با گفت:
  اردبيل جوان كارآفرين داعي آرين همايش اين ابتداي در كرد. اشاره در گسترده همكاريهاي ساز زمينه تواند مي كه كرد
  مطرح مددجوي اين از پيش كه بانويي از همايش پايان در مددجويان هاي طرح از حمايت جهت امداد
  كميته فجر دهه اردبيل استان مهر مسكن پرونده ينده ما باق هاي چالش به نگاهي با را كارآفريني موضوع تهران استان خدمات مركز راستا همين در باشد. متولي نهادهاي
  ميان فراوان زحمت الش ت واسطه به اند بوده امداد كميته كرد. مطرح را پيشنهادهايي آنان
  توانمندسازي مسكن از توانند مي متقاضيان شود مي بسته
  امسال مدير رو پروين همچنين كرد. ارائه كارآفرينان روي پيش فرمايشات به عنايت با 11 منطقه شهرداري رفاهي
  اجتماعي كسب اندازي راه به موفق سازمان اين تسهيالت از مندي بهره كليه زحمات از قدرداني ضمن محمودي رضا
  سپس داليل به بااشاره وي شوند. برخوردار مناسب سرپناه
  و به رفاه سازمان محلي كارهاي كسب ها تعاوني توسعه امور واگذاري خصوصيسازي با رابطه در رهبري معظم
  مقام آمد. عمل به تقدير بودند، شده مستقل كار ويژه به اجتماعي حمايتي هاي حوزه در فعال هاي
  سازمان سطح در مهر مسكن واحدهاي برخي تحويل در
  تاخير مهر مسكن واحدهاي قيمت افزايش كرد: بيان سبز
  استان سرزمين‌ از‌
  كوتاه‌ به نكردن عمل متقاضيان ازسوي پرداخت عدم
  و تحول ساخت در تاخير در دليل عمده شان دات تعه است، آورده وجود به دكنندگان تولي براي زيادي كرد: تصريح نوين آبياري هاي سيستم به
  باغات باتوجه كرد: تصريح باباخاني است. روژهبوده ها اين يا هفتگي كه گذشته برخالف كارگران كه چرا ندارند، مساله اين از استقبالي چندان نوين
  باغداران آبياري هكتار هر براي توماني ميليون 40
  هزينه تومان ميليون ۵2 از مهر مسكن تسهيالت اينكه به دريافت چايكاران از را وقشان حق كبار روز 10 هاي سيستم كه نشود محرز آنها براي تا
  چراكه مشكالت اين است يافته افزايش تومان ميليون 30 به چايكاران از را دستمزدشان روزانه ردند، كم اقتصادي صرفه برايشان تواند مي نوين
  آبياري متولي هاي دستگاه بايد كنند جدي فكري آن زخم مولد «نماتد آفت خشكسالي كردند نرم گفت: شمال چايكاران اتحاديه رييس
  ايسنا| سطح در حوزه اين در تعهدات تمام شده برطرف شان مطالبات كه كنندگاني توليد خواهند مي يدهند. نم انجام راستا اين در اقدامي باشد،
  داشته بذر نهال موسسه نباتات حفظ سازمان مانند سال ۵1 حدود آفت اين البته كه بود چاي ريشه» چاي ريشه» زخم مولد «نماتد آفت
  خشكسالي عملياتي اجرايي امسال فجر دهه تا اردبيل استان يي عديده مشكالت با نميشود پرداخت موقع به در شمال چايكاران اتحاديه رييس گفته
  به نظارت آينده هاي ال س در چاي نهال واردات بر است. چايكاران گريبانگير است، دست آن با چايكاران امسال كه بود مشكالتي
  از برتر انهاي است جزو اردبيل اينكه بيان با وي شود. يشوند. مواجه كارگران دستمزد پرداخت براي براي هزينه تومان ميليون 10 حدود هكتار
  هر باشند. داشته هيي ويژ اينكه بيان با شمال چايكاران اتحاديه رييس نامنظم روند ديگر سوي از كردند نرم پنجه
  و يرود، شمار به مهر مسكن تحويل ساخت در كشور خزانه درآمدي نامناسب وضعيت با دولت گرچه براي آبياري هاي سيستم تجهيز كشي
  لوله بزا آسي بودن تر اك خطرن به اشاره با هوسمي شهرستاني در چاي ريشه» زخم مولد «نماتد آفت افزوده شان الت مشك بار بر شان ات مطالب
  پرداخت پيگير استان راهوشهرسازي حاضر حال در كرد: اظهار عنوان به چايكاران مطالبات اما است مواجه خالي مورد هكتار چند براي البته كه چاه يك
  احداث گفت: چاي ريشه» زخم مولد «نماتد بودن شمالي خيز چاي مناطق ديگر از بيش املش مانند
  است. درنهايت مساجد مدرسه، همچون روبنايي مسائل محصول اين توليد شان شغل تنها كه قشري تومان ميليون 30 حدود گيرد قرار
  استفاده زد آسيب باغات به هم امسال گرچه خشكسالي در آفت اين داد: ادامه است، كرده پيدا بروز قرار به توجه با كرد: اظهار هوسمي
  ايرج مدارس كه بوده مهر مسكن هاي مجموعه آسفالت حساب به دولت درآمد مقابل در چيزي است، ميشود. تحميل چايكاران به
  هزينه نسبت اما شد، درختان هاي رگ سوختن باعث از چاي آلوده هاي ال نه اثر بر گذشته الهاي س چاي سبز برگ برداشت پاياني روزهاي در
  داشتن تا 30 فيزيكي پيشرفت با حاضر حال در مهر مسكن بيش كه خواهيم مي مسووالن از بنابراين نميآيد؛ چايكار شرايطي چنين در كرد: اظهار
  هوسمي بوديم، شاهد را بهتري وضعيت گذشته سال به به همچنان كه شد وارد ايران به ديگر كشورهاي اين از تن ۵8هزار حدود امسال رسد نظر
  به احداث حال در نيز مسجد سه داشته ادامه درصدي 40 مطالبات موقع به منظم پرداخت به گذشته از پرداخت وضعيت داده دست از را
  اعتبارش بود. پارسال از بهتر مراتب به باران بارش كه چرا دارد وجود چايكاران براي مشكالت از يكي عنوان مشكالتي از يكي شود. برداشت باغات از
  محصول است. مناطق اين در كنند. توجه چايكاران مشكالت نيست، منظم چايكاران
  مطالبات تجهيز وضعيت خصوص در همچنين وي بردن بين از براي بايد كارشناسان متخصصان پنجه دست آن با جاري سال در چايكاران كه
هزينه 40ميليون توماني براي هر هكتار آبياري نوين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1394/6/25
هزينه 40ميليون توماني براي هر هكتار آبياري نوين


ايسنا| رييس اتحاديه چايكاران شمال گفت: خشكسالي و آفت «نماتد مولد زخم ريشه» چاي از مشكلاتي بود كه امسال چايكاران با آن دست و پنجه نرم كردند و از سوي ديگر روند نامنظم پرداخت مطالبات‌شان بر بار مشكلات‌شان افزوده است.

ايرج هوسمي اظهار كرد: با توجه به قرار داشتن در روزهاي پاياني برداشت برگ سبز چاي به نظر مي‌رسد امسال حدود 85هزار تن از اين محصول از باغات برداشت شود. يكي از مشكلاتي كه چايكاران در سال جاري با آن دست و پنجه نرم كردند خشكسالي و آفت «نماتد مولد زخم ريشه» چاي بود كه البته اين آفت حدود 15سال است، گريبانگير چايكاران است.

رييس اتحاديه چايكاران شمال با بيان اينكه آفت «نماتد مولد زخم ريشه» چاي در شهرستاني مانند املش بيش از ديگر مناطق چاي‌خيز شمالي بروز پيدا كرده است، ادامه داد: اين آفت در سال‌هاي گذشته بر اثر نهال‌هاي آلوده چاي از كشورهاي ديگر به ايران وارد شد كه همچنان به عنوان يكي از مشكلات براي چايكاران وجود دارد و متخصصان و كارشناسان بايد براي از بين بردن آن فكري جدي كنند و بايد دستگاه‌هاي متولي مانند سازمان حفظ نباتات و موسسه نهال و بذر بر واردات نهال چاي در سال‌هاي آينده نظارت ويژه‌يي داشته باشند.

هوسمي با اشاره به خطرناك‌تر بودن و آسيب‌زا بودن «نماتد مولد زخم ريشه» چاي گفت: خشكسالي گرچه امسال هم به باغات آسيب زد و باعث سوختن برگ‌هاي درختان شد، اما نسبت به سال گذشته وضعيت بهتري را شاهد بوديم، چرا كه بارش باران به مراتب بهتر از پارسال بود.

وي همچنين در خصوص وضعيت تجهيز باغات به سيستم‌هاي آبياري نوين تصريح كرد: باغداران چندان استقبالي از اين مساله ندارند، چراكه تا براي آنها محرز نشود كه سيستم‌هاي آبياري نوين مي‌تواند برايشان صرفه اقتصادي داشته باشد، اقدامي در اين راستا انجام نمي‌دهند.

به گفته رييس اتحاديه چايكاران شمال در هر هكتار حدود 10ميليون تومان هزينه براي لوله‌كشي و تجهيز سيستم‌هاي آبياري و براي احداث يك چاه كه البته براي چند هكتار مورد استفاده قرار مي‌گيرد حدود 30ميليون تومان هزينه به چايكاران تحميل مي‌شود.

هوسمي اظهار كرد: در چنين شرايطي چايكار اعتبارش را از دست داده و وضعيت پرداخت مطالبات چايكاران منظم نيست، مشكلات زيادي براي توليد‌كنندگان به وجود آورده است، چرا كه كارگران برخلاف گذشته كه هفتگي يا 10روز يك‌بار حقوق‌شان را از چايكاران دريافت مي‌كردند، روزانه دستمزدشان را از چايكاران مي‌خواهند و توليد‌كنندگاني كه مطالبات‌شان به موقع پرداخت نمي‌شود با مشكلات عديده‌يي براي پرداخت دستمزد كارگران مواجه مي‌شوند. گرچه دولت با وضعيت نامناسب درآمدي و خزانه خالي مواجه است اما مطالبات چايكاران به عنوان قشري كه تنها شغل‌شان توليد اين محصول است، چيزي در مقابل درآمد دولت به حساب نمي‌آيد؛ بنابراين از مسوولان مي‌خواهيم كه بيش از گذشته به پرداخت منظم و به موقع مطالبات چايكاران توجه كنند.

 نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1394/6/25
اخبار شهرستان‌ها


  سرمايه‌گذاري شركت آلماني در منطقه آزاد انزلي

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، مديران شركت RMA آلمان در ديدار با مهندس مسرور رييس هيات‌مديره و مديرعامل اين سازمان بااشاره به بازديد‌ها و بررسي‌هاي صورت گرفته از ظرفيت‌هاي منطقه آزاد انزلي و جلسات تخصصي برگزار شده آمادگي خود را نسبت به سرمايه‌گذاري در حوزه توليد تجهيزات خطوط انتقال نفت و گاز در اين منطقه اعلام كردند.  مهندس رضا مسرور در ديدار با مديران شركت مزبور بااشاره به مزايا و معافيت‌هاي قانوني منطقه متبوع خود براي سرمايه‌گذاران خارجي، اظهار داشت: باتوجه به اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير براي اعمال كامل قوانين و مقررات مناطق آزاد در اين منطقه همچنين مزايايي چون زيرساخت‌هاي مناسب، نزديكي به پايتخت كشور، منابع انساني متخصص و شرايط آب و هوايي مناسب، در كنار جايگاه استراتژيك در كريدور شمال– جنوب و درياي خزر، اين سازمان در حال بررسي درخواست‌هاي متعدد براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف تجاري، صنعتي و گردشگري است كه پس از بررسي برمبناي معيارها و ضوابط مورد تاييد اين سازمان درخصوص اولويت‌بندي جذب درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام مي‌كنيم.  توماس پلوشر مديرعامل شركت RMA آلمان بااشاره به سابقه طولاني حضور و همكاري شركت متبوع خود با شركت ملي نفت ايران افزود: كارخانجات توليدي شركت ما علاوه بر آلمان در كشورهاي روسيه و لهستان نيز در حال فعاليت هستند و باتوجه به نگاه ما به بازار كشورهاي همسايه ايران و مزايا و معافيت‌هاي خاص مناطق آزاد ايران، منطقه آزاد انزلي مكان بسيار مناسبي براي توليد و صادرات محصولات توليدي‌مان به كشورهاي حاشيه درياي خزر است.  بازديد از فاز صنعت و شهرك‌هاي صنعتي، محدوده تجاري و گردشگري منطقه و مجتمع بندري كاسپين و طرح‌هاي توسعه‌يي منطقه ازجمله بخش‌هاي ديگر بازديد اين هيات سرمايه‌گذاري آلماني از منطقه آزاد انزلي بود.  پيشرفت 90درصدي تعميرات اساسي در پالايشگاه خانگيران

رييس تعميرات شركت پالايش گاز شهيد هاشمي‌نژاد گفت: تعميرات اساسي اين مجتمع گازي در سال94 از پيشرفت 90درصدي برخوردار است.  به گزارش «تعادل» و به نقل از روابط عمومي شركت پالايش گاز شهيد هاشمي‌نژاد، محمود دبيرالنظاره با بيان مطلب فوق افزود: برنامه تعميرات اساسي طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده از نيمه فروردين ماه امسال آغاز شده و كليه واحدها پس از پايان تعميرات اساسي، در تاريخ 31شهريورماه وارد مدار توليد مي‌شوند.  وي اظهار داشت: تمام واحدهاي پالايشگاه اعم از واحدهاي تصفيه گاز و گوگردسازي طبق برنامه زمان‌بندي انجام شده است و تاكنون هيچ‌گونه تاخيري در اجراي برنامه تعميرات اساسي نداشته‌ايم و طبق برنامه تا 31شهريور پايان مي‌يابد.  اين مقام مسوول تصريح كرد: برنامه تعميرات اساسي با رعايت قوانين و دستورالعمل‌هاي بازرسي فني و ايمني صورت گرفته و خوشبختانه در اين مدت با رعايت نكات ايمني هيچ‌گونه حادثه‌يي رخ نداده است.  رييس تعميرات پالايشگاه خانگيران با بيان اينكه نيروهايي كه در تعميرات ازسوي شركت يا پيمانكار به كار گماشته مي‌شوند بايد داراي تخصص ويژه در اين زمينه باشند، تاكيد كرد: با همكاري مشترك شركت پالايش گاز شهيد هاشمي‌نژاد با سازمان فني و حرفه‌يي شهرستان سرخس، نيروها قبل از آغاز تعميرات اساسي بايد در اين كلاس‌ها و دوره‌ها شركت كنند و پس از كسب گواهينامه‌هاي مربوطه مي‌توانند در پالايشگاه مشغول به‌كار شوند.  وي يادآور شد: به كساني كه در تعميرات اساسي قوانين را رعايت مي‌كنند هديه‌يي به پاس زحمات‌شان اعطا مي‌شود ضمن اينكه اين كار باعث تشويق ساير افراد در رعايت نكات ايمني و فني خواهد شد.  پرونده مسكن مهر اردبيل دهه فجر امسال بسته مي‌شود

مدير ساختمان و مسكن راه‌وشهرسازي استان اردبيل گفت: با تحويل ۳هزار و ۵۰۰واحد مسكن مهر باقي‌مانده پرونده مسكن مهر استان اردبيل دهه فجر امسال بسته مي‌شود.  شهرام باباخاني در بازديد از پروژه‌هاي مسكن مهر اردبيل اظهار داشت: سهم استان اردبيل از واحدهاي مسكن مهر 41هزار واحد بوده كه تاكنون 38هزار واحد به متقاضيان و صاحبان اين واحدها تحويل داده شده است.  مدير ساختمان و مسكن راه‌وشهرسازي استان اردبيل گفت: با تحويل  3هزار و 500واحد مسكن مهر باقي‌مانده پرونده مسكن مهر استان اردبيل دهه فجر امسال بسته مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند از مسكن و سرپناه مناسب برخوردار شوند.  وي بااشاره به دلايل تاخير در تحويل برخي واحدهاي مسكن مهر در سطح استان بيان كرد: افزايش قيمت واحدهاي مسكن مهر و عدم پرداخت ازسوي متقاضيان و عمل نكردن به تعهدات‌شان عمده دليل در تاخير در ساخت و تحول اين پروژه‌ها بوده است.  باباخاني تصريح كرد: باتوجه به اينكه تسهيلات مسكن مهر از 25ميليون تومان به 30ميليون تومان افزايش يافته است اين مشكلات برطرف شده و تمام تعهدات در اين حوزه در سطح استان اردبيل تا دهه فجر امسال اجرايي و عملياتي مي‌شود.  وي با بيان اينكه اردبيل جزو استان‌هاي برتر كشور در ساخت و تحويل مسكن مهر به‌شمار مي‌رود، اظهار كرد: در حال حاضر راه‌وشهرسازي استان پيگير مسائل روبنايي همچون مدرسه، مساجد و درنهايت آسفالت مجموعه‌هاي مسكن مهر بوده كه مدارس مسكن مهر در حال حاضر با پيشرفت فيزيكي 30 تا 40درصدي ادامه داشته و سه مسجد نيز در حال احداث در اين مناطق است.نویسنده:
رديف‌هاي بودجه‌اي ابلاغ شده اما تخصيص نيافته است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1394/6/25
رديف‌هاي بودجه‌اي ابلاغ شده اما تخصيص نيافته است
گفت‌وگوي «تعادل» با مديركل توسعه تعاون


باز هم تصويب لايحه بودجه نويد تزريق منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي را درپي دارد. در اين ميان تعاون چشم اميد بيشتري به اين بودجه دوخته است؛ بودجه‌‌يي كه مي‌تواند بعد از ادغام وزارت تعاون، اين حوزه را فعال كند و تعاونگران با انگيزه بيشتري پيش بروند. بعد از ادغام وزارت تعاون با دو وزارت كار و رفاه اجتماعي و رشد منفي اقتصاد كشور، بودجه بخش تعاون به‌شدت افت كرده و اين بخش با پاي خسته خود را به دولت يازدهم رسانده است. تدبير دولت يازدهم براي اين بخش طرح تحول تعاون است. حتي اجرايي كردن اين طرح هم نيازمند منابع است. براي خبردارشدن از چند و چون تزريق پول به بخش تعاون با پيمان باباخانلو مديركل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكلام شديم.گروه تعاون| پريسا هاشمي |

 معاونت تعاون بخش‌هايي از تصديگري‌هاي خود مانند آموزش را به اتاق تعاون محول كرده است. در مورد اين واگذاري توضيح بيشتري بدهيد.

بخش‌هايي كه واگذار كرديم درحوزه فعاليت‌هاي آموزشي، تربيتي و تحقيقات است. معاونت تعاون با همكاري اتاق تعاون دوره‌هاي آموزشي را براي تعاوني‌ و اتحاديه‌ها برگزار مي‌كند.

درگذشته هم اين همكاري وجود داشت. چه تفاوتي با آموزش‌ها و همكاري گذشته دارد؟

تفاوت آن دراعتباري است كه براي اين بخش درنظر گرفتيم. اين اعتبار 300ميليون تومان است و طي تفاهمنامه‌يي دراختيار اتاق تعاون ايران قرار گرفت. ضمن آنكه رقم 450ميليون تومان براي كمك به حضور تعاوني‌ها درنمايشگاه‌هاي مختلف به اتاق تعاون اختصاص داده شد.

بنابراين تحقيقات هم برون سپاري شده است.

بله. البته درگذشته هم تحقيقات را خودمان انجام نمي‌داديم. هميشه درقالب قرارداد به بخش غيردولتي واگذار مي‌كرديم. همه موارد تحقيقات را هم به اتاق تعاون ايران محول كرديم. تحقيقات توسط اتاق تعاون ايران به محققان، كارشناسان و افراد صاحب‌نظر و دانشگاهي سفارش داده مي‌شود.

به نظرتان 750ميليون تومان براي بخش مهمي مانند آموزش، تحقيقات و حمايت از تعاوني‌ها جهت حضور در نمايشگاه‌ها كم نيست؟

قرارداد را اتاق مي‌ببندد و هزينه‌ را از همين محل تزريق اعتبار پرداخت مي‌كند. ما در مرحله اول مبلغ 300ميليون تومان را دراختيار اتاق قرار داديم و هزينه‌يي كه اتاق مي‌كند به تدريج پرداخت خواهيم كرد. ضمن آنكه نوع آموزش براساس نياز تعاوني‌ها برنامه‌ريزي مي‌شود و به فراخور هزينه‌يي كه انجام مي‌شود، به آن اعتبار اختصاص مي‌دهيم.

يكي از مشكلات اساسي بخش تعاوني ديركرد اختصاص اعتباراتش است و شاهد بوديم كه سال‌هاي بعد از ادغام وزارت تعاون اعتبارات هرگز به موقع اختصاص پيدا نكرده است.

تعاون امسال 2 رديف بودجه جاري دارد. نخستين رديف 154000 بودجه كه رديف بودجه عمومي وزارتخانه‌ است و بخشي از آن هم به حوزه تعاون اختصاص پيدا خواهد كرد. ولي درحال حاضر در مرحله ابلاغ است. يعني همه رديف‌هاي درحال حاضر ابلاغ شده اما تخصيص پيدا نكرده و ما پيگير تخصيص بودجه‌هاي ابلاغي هستيم. رديف ديگري كه به بخش تعاون اختصاص دارد 101000 است. اين رديف از 3 جزء متشكل شده كه جزء 2 مربوط به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون است. اين جزء50ميليارد تومان (معادل 500ميليارد ريال) است. جزء 1 و 3 اين رديف بودجه مربوط به حوزه معاونت مي‌شود كه بايد درجهت تقويت و توانمندسازي تعاوني‌ها هزينه شود.

اين ابلاغيه‌ها چه زماني به بخش تعاون  اختصاص پيدا مي‌كنند؟

هنوز مشخص نيست.

با اين حساب از اول سال تاكنون بودجه‌يي به بخش تعاون تزريق نشده است.

بله. درست است.

پيگير اختصاص 30 درصد از درآمد واگذاري‌هاي دولت هم هستيد؟

بله. پيگير هستيم ولي سال گذشته از محل صندوق توسعه ملي رديف اعتباري داشتيم و امسال براي طرح‌هاي صنعتي، كشاورزي و... مي‌توانيم از اعتبارت صندوق توسعه ملي استفاده كنيم.

درهفته تعاون نمايشگاه توانمندي‌هاي تعاونگران برگزار شد. در مورد اين نمايشگاه توضيح بيشتري بدهيد.

درهفته تعاون نمايشگاه بزرگ توانمندي‌هاي بخش تعاوني كشور را با همكاري اتاق تعاون برگزار كرديم كه حدود 600 تعاوني‌ در گرايش‌هاي مختلف در آنجا حضور داشتند. از شركت‌هاي خارجي هم براي حضور در نمايشگاه دعوت به عمل آمد.

چشم‌اندازي كه براي بخش تعاون به‌ويژه در برنامه ششم داريد، چيست؟

به نظر مي‌رسد كه تعاون در برنامه ششم، به جايگاه بهتري نسبت به برنامه‌هاي قبل دست پيدا كند.  با توجه به شناختي كه به تعاوني‌ها ايجاد شده و توانمندي‌هايي كه در اين بخش وجود دارد، باور تعاوني‌ها نسبت به خودشان گواه اين صحبت من است.

 با توجه به توافقي كه صورت گرفته و قرار گرفتن ايران در دوران بعد ازتحريم به نظر مي‌رسد كه شرايط اقتصادي كشور در سال آينده مناسب‌تر باشد و فضاي كسب‌‌وكار و به‌طور كلي چشم‌انداز روشني در برابر تعاوني‌ها خواهد داشت.

چه اقدامي بايد انجام شود تا تعاوني‌ها از بدنه دولت جدا شده و بتوانند روي پاي خود بايستند؟

همين موضوع توانمند‌سازي تعاوني‌هاست. اين توانمند‌سازي درقالب توانمندسازي انساني و آموزش و ارتقاي بهره‌وري در تعاوني‌ها مورد توجه قرار گرفته و حتي جزء 7 راهبرد اساسي طرح تحول تعاون قرار گرفته است و معاونت تعاون، بخش تعاون را براي توانمند شدن ترغيب مي‌كند.

به 7 راهبرد اشاره كرديد. در يكي از اين راهبردها در مورد شبكه‌يي شدن تعاوني‌هاي كل كشور است. طبق اين راهبرد قرار بود دست واسطه‌ها از محصولات تعاوني كوتاه شود بنابراين محصولات با قيمت منصفانه به دست مشتري مي‌رسد. اقداماتي كه معاونت تعاون جهت اين امر انجام داده چيست؟

در بحث شبكه‌سازي ما پروژه‌يي را در معاونت تعريف كرديم و آن هم راه‌اندازي شبكه مجازي تعاوني‌هاست. در واقع اين شبكه مجازي ظرفيت حضور همه تعاوني‌ها را درخود دارد. تعاوني‌ها مي‌توانند در اين شبكه مجازي فعاليت و خدما‌تشان را معرفي كرده و دراختيار بقيه تعاوني‌ها بگذارند تا تعاوني‌ها بتوانند از همديگر شناخت پيدا كرده و از تعاوني‌ها مواد اوليه يا خدمات خريداري كنند.

اين شبكه مجازي جداي از طرح «شهامت» است؟

بله. طرح شهامت معاونت بانك توسعه تعاون پيگيري مي‌كند، اما اين شبكه مجازي پروژه‌يي است كه در معاونت تعاون طراحي و شروع به فعاليت كرده است.

به نظر مي‌آيد اين دو طرح موازي هم پيش مي‌روند.

احتمال دارد كه با گذشت زمان شبكه شهامت و شبكه مجازي معاونت با هم ادغام شوند. اما مهم اين است كه معاونت درحال پيگيري و طراحي بازار غيرمجازي براي بخش تعاون است.

نشست مديران عامل اتحاديه‌ها با طراحان طرح شهامت و مزيت اين طرح براي تعاوني‌ها جاي سوال بود. اين طرح‌ها چه مزيتي براي تعاوني‌ها دارد؟

با پيوستن به اين شبكه‌ها و حذف واسطه‌ها در واقع قيمت كالاهاي تعاوني با كيفيت خوب كاهش پيدا مي‌كند، بنابراين فروش آنها بيشتر خواهد شد.

برخي از تعاوني‌ها دنبال مشوقي در اين طرح بودند. آيا براي حضور در اين طرح‌ها تشويقي هم وجود دارد؟

مشوق اين است كه اين بازار مجازي با هزينه معاونت تعاون ايجاد شده است و آنها براي بازاريابي نيازي به خرج هزينه ندارند و مطمئن خواهند بود كه كالايشان بازار خود را دارد. ضمن آنكه دسترسي به كالاي مورد نيازشان بدون حضور واسطه منافع زيادي براي آنها در پي خواهد داشت.

 نویسنده:
نگاه چندوجهي تعاون به حل بيكاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1394/6/25
نگاه چندوجهي تعاون به حل بيكاري
در همايش «نقش تعاون در كارآفريني و توانمندسازي» مطرح شد


بيكاري بحران جدي اين عصر و به ويژه كشور ما پديده‌يي است كه نه جنسيت مي‌شناسد و نه سن و سال و به نوعي مي‌توان گفت در اكثر خانواده‌هاي ايراني بيكاري جوانان تحصيلكرده به دغدغه‌يي جدي مبدل شده است. هر چند كه حل اين بحران بزرگ و البته جدي نيازمند برنامه‌ريزي‌هايي از قبل و اختصاص منابع براي گروه‌هايي بود كه اين سال‌ها از سن ورودشان به بازار كار گذشته است اما همچنان و بدون فوت وقت مي‌توان از ظرفيت‌هاي تمام بخش‌ها استفاده كرد و با به كارگيري بهينه از همه فرصت‌ها و امكانات در سازمان‌ها و نهاد‌ها پيامدهاي اين آسيب اجتماعي را به حداقل رساند. به جد مي‌توان گفت بخش تعاون با قابليت‌ها و پتانسيل‌هايي كه دارد مي‌تواند مرهمي براي اين درد اجتماعي–اقتصادي باشد. نگاه چندوجهي تعاون به پديده‌ها سبب شده تا گام‌هاي مهمي در حل بحران بيكاري بردارد. با برگزاري همايش «نقش تعاون در كارآفريني و توانمندسازي» كه به همت شهرداري منطقه 11 برگزار شد بخش تعاون راهكارها و ايده‌هايي جهت توانمند‌سازي اقشار آسيب‌پذير و هدايت آنان به جامعه كاري مطرح كرد كه مي‌تواند زمينه‌ساز همكاري‌هاي گسترده در ميان نهادهاي متولي باشد. در همين راستا مركز خدمات اجتماعي و رفاهي شهرداري منطقه 11 با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با خصوصي‌سازي و واگذاري امور مردم به خودشان و همچنين با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي، به مناسبت هفته تعاون همايشي تحت عنوان «نقش تعاون در كارآفريني و توانمندسازي» برگزار كرد.

اين همايش با مشاركت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران، كميته امداد امام خميني(ره) منطقه 11 و سازمان فرهنگي- هنري با حضور جمعي از مقامات كشوري و لشكري، علاقه‌مندان، مددجويان كميته امداد و تعاونگران در محل فرهنگسراي انقلاب برگزار شد و طي آن «تعاون» به عنوان راهكاري جهت تحقق بخشيدن ايده‌ها و راه‌اندازي كسب و كار مطرح شد.

از ميهمانان دعوت‌شده به اين همايش مي‌توان به پرپنجي قائم‌مقام كميته امداد امام خميني(ره) استان تهران، مرادي مديريت شهرستان تهران- مركزي، رضا محمودي رييس اداره ترويج تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين سرهنگ رضايي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سلمان‌فارسي اشاره كرد.  در ابتداي اين همايش آرين داعي كارآفرين جوان استان تهران موضوع كارآفريني را با نگاهي به چالش‌هاي پيش‌روي كارآفرينان ارائه كرد. همچنين پروين‌رو مدير توسعه تعاوني‌ها و كسب و كارهاي محلي سازمان رفاه به تشريح برنامه‌هاي شهرداري تهران در تشكيل، ثبت و حمايت از تعاوني‌هاي محلي پرداخت.

در ادامه برنامه پرپنجي در رابطه با رسالت و برنامه‌هاي كميته امداد جهت حمايت از طرح‌هاي مددجويان و توانمندسازي آنان پيشنهادهايي را مطرح كرد.

سپس رضا محمودي ضمن قدرداني از زحمات كليه سازمان‌هاي فعال در حوزه‌هاي حمايتي و اجتماعي به ويژه شهرداري تهران، ابراز اميدواري كرد تا در آينده‌يي نزديك مددجويان فعلي كميته امداد امام خميني‌(ره) به عنوان كارآفرين و مدديار آن سازمان نقش‌آفريني كنند.

در پايان همايش از 9بانويي كه پيش از اين مددجوي كميته امداد بوده‌اند و به واسطه تلاش و زحمت فراوان و بهره‌مندي از تسهيلات اين سازمان موفق به راه‌اندازي كسب و كار مستقل شده بودند، تقدير به عمل آمد.

 نویسنده:

  اخبار Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  1 شهرسازي
  2 ri.repapswenlodaat@narmo
  مسكن 66420769 قرارداد طرف پيمانكاران شود
  مطالبات پرداخت راه وزارت يدهد
  با گزارش پايتخت شهري پارلمان نشست ترين ازه از
  «تعادل» مطالبات پرداخت از شهرسازي راه
  وزير محل از وزارتخانه اين با قرارداد طرف
  پيمانكاران ۰۳زار ميزان به امي اس خزانه اسناد
  واگذاري آخوندي عباس داد. خبر ۴۹ سال در ريال ‌بين
  ميليارد ذر زير‌ تهران‌ ي‌ دار شهر مديران‌ جي خار ها
  سفر مطالبات پرداخت به اشاره با گفتمهر با و وگد گفت: راهوشهرسازي وزارت با قرارداد طرف
  پيمانكار اسناد ريال ميليارد ۰۳ زار دود جاري سال
  در ليست صحن در تا يكنم مطرح سوال عنوان به داشته تهران شهر بحران مديريت سازمان از كه خادمي نيره ازي شهرس مسكن
  گروه رحهاي از قرارداد طرف پيمانكاران اس به مي زان
  خ شود. ارايه شده واگذار ام اك با رابطه در خوبي بسيار اقدامات كرد: اكيد ت، رداري شهاس مديران تشويقي سفرهاي از
  جلوگيري اسناد اين افزود: وي ود. ذار ش واگ ريلي اده
  ج نخيز بحرا نقاط هاي نقشه تهيه بحران مديريت كاربري تغيير به نسبت هشدار كشور، از خارج
  به جاري سال بودجه انون ق۶ ره تبص (ط) بند موجب پايتخت
  به در نورپردازي ساماندهي است، شده انجام و... سريع هشدار امانه سك امو ليست ارايه درخواست هحران، اي هول
  س ۵زار مبلغ ۳۹ سال در همچنين يشود،
  منتشر فضاهاي نورپردازي روشنايي جامع اليحه صورت در كه داريم هايي لش چا متاسفانه ما در نورپردازي ساماندهي شهرداري، شده
  واگذار پيمانكاران به اسي ام خزانه اسناد ريال ارد ميلي۰۰۵ گذشته روز كه بود هايي طر از يكي تهران شهر دچار بحران اناي زمه در آن، به يتوجهي تهران شهرداري الزام تذكر تصويب
  پايتخت رقم اين پيمانكاران، استقبال به توجه با كه شد
  واگذار مهدي رسيد. تصويب به شورا در بررسي از پس امداد شبكه يمتاسفانه يم. سي شو سا مشكات اماكن از رداري ره ببه ساماندهي اليحه ارايه
  درباره داشته افزايش ريال يليارد ۰۳ زار به اري سال
  در تصويب از پس تهران شهر شوراي رييس چمران، زلزله شرايط در بحران مديريت اي اه پايگه نجات متري هزار ۹۲ باغ يك شسوزي آت بررسي
  ميراثي ۰۱زار اينكه به اشاره با راهازي هرس وش وزي
  است. طرح تدوين لزوم از خبرنگاران جمع در طرح اين تحت را شهر درصد ۰۱ توانند مي تنها ۵.۶ريشتري يكصد در كه بود موضوعاتي رين مت از ازگل
  در توزيع آماده اول مرحله در اسناد اين از ريال
  ميليارد در گفت: داد خبر پايتخت در نورپردازي امع امكانات به توجه با زلزله زمان در دهند. قرار شد. وش مطرح شهر شوراي علني جلسه سومين
  هشتاد زيربناهاي توسعه ساخت شركت اظهارداشت:
  است، مصوبه متن به تهران فرمانداري اعتراض جلسه د، ۵.۷درصاي شده تخريب نهاي ساختما موجود، حقوقي نظارت كميسيون رييس سروري،
  پرويز يي، اده ونقل حم راهداري سازمان لقل، من
  ح كيفيت شهري منظر سيما وضعيت ساماندهي بهداشتي خدمات درصد، ۹.۲ مجروحين تخليه انجام به نسبت سخناني در تهران شهر
  شوراي ستاد رحاي كشوري هواپيمايي سازمان آهن،
  راه گرفت. قرار بررسي مورد تهران شهر محيطي ۴درصد آواربرداري درصد ۲.۹ اسكان درصد، ۲.۲ تهران شهرداري در كشور از خارج پرهزينه
  سفرهاي تبصره (ط) بند مشمول وزههاي جمله از
  وزارتخانه نور اما ود رف مص زياد برق تهران شهر در زير زلزله برابر در ما آمادگي كل يعني بود؛ واهد ري رهبخ معظم مقام تاكيد به اشاره با او كرد.
  اعتراض مالي تامين براي اوراق اين داد: ادامه ۶دي آخون است. ايجاد با اساس همين بر نيست متناسب حد تغيير از انتقاد باي حكيم پور احمد است. درصد ۰۱ از جلوگيري بر ايشان تاكيد جهادي مديريت
  بر ۱۲شهريور تاريخ هاز ايي سرم دارايي تملك اي رح
  طه طرح كه شد مقرر اليحه اين روي زياد اصات اح ورزشي، اماكن به بحران مديريت اي ول سه كاربري تهران شهرداري در امروزه گفت: پاش
  ريخت همچنين دولت تضمين كه يافت انتشار
  امسال ايجاد نوين تجهيزات از استفاده روشنايي تند شامع داج قصد منطقه در داريم خبر حتي گفت: از يكي كه هستيم فايده كم پرهزينه اقدامات
  شاهد دارد. را فرابورس ثانويه بازار در دادوستد
  قابليت شهرداري از شده صادر جريمه آن براي كه ده الزم داريم مشكل اماكن اين رهاز رداري به حوه كه درخواستي براساس شهرداري افزود: وي ود. شل تبدي شهربازي به را بحران اي ول سه اين از يكي شهرداري در كه است كشور از خارج سفرهاي
  موارد تامين قانوني هاي فيت ظر اينكه بيان با
  آخوندي به تبديل را باغ اين آن تملك با شده درخواست رييس چمران، شود. مگيري تصمي آن درباره است روشنايي درخصوص هيي اليح داشت، شهر شوراي روزهاي به مربوط ول س اين كه حالي در كنند؛ استفاده امكان امروزه كه جا اق از د. تات ران اف
  ته طريق از بودجه قانون پيوست هاي طر مالي
  منابع گذشته هفته متاسفانه كند. عمومي سبز فضاي الزام كه آنجايي از گفت: باره اين در نيز شهر وراي زودي به كه كرده تدوين شهري فضاهاي نورپردازي هستند. بحراني درخصوص مستندسازي امكان مجازي فضاي
  از مورد تاكنون خزانه اسناد مشاركت اوراق
  فروش درختان هارم زده آتش را آن باغ اين صاحب اينگونه رداري ره بب ساماندهي براي شهرداري در جامعي طرح بايد ود، شم مطرح شورا صحن در براي نيست ضروري دارد، وجود شهرداري
  اقدامات خزانه اسناد گفت: است، گرفته قرار مردم
  استقبال محل به كارشناسان جمعه روز است. رفته بين از آن مقرر بود، شده گرفته نظر در ۵ه ال سه برنام در اماكن عملكردهاي ها ست سيا تا شود تهيه خصوص اين شهرداري واگذارشده امالك ليست ارايه بدهيم مردم جيب از را سفر هزينه تجربيات
  انتقال ريال ميليون يك اسمي ارزش به اله سررسيد
  با كارشناسان اما ند بل باغ از دود هنوز كه رفته را كاربردي اليحه ري سر هرچه شهرداري كه شد تهران شهر نورپردازي درخصوص شهري مديريت شوراي عمران كميسيون عضو سرخو، محسن تشويقي عنوان به سفرها اين كنم تصور حتي
  و به منتشر دارايي اقتصادي امور وزارت سوي
  از دادسراي در نيز شنبه روز ندادند. راه محل به را دهد. ارايه شود. مشخص اما ليست تا كرد درخواست نيز تهران شهر است. شده گرفته نظر در شهرداري مديران
  براي اسناد مهر، گزارش به ويد. شم خته فرو
  متقاضيان مجموع در شده فرستاده شكايت اي۷ حيه نا شود ارايه وي ۳۹ سال در شهرداري واگذارشده آن گير تصمي مديران قاليباف از من
  درخواست دولت كه هستند ينامي يا نام با اسناد اس ي، ام
  خزان كه شده ۳۵اغ تملك درخواست اخير اه طي ساز ساخت براي باغات خشكاندن برداري ره به ساماندهي اليحه ارايه به الزام را موضوع اين سوال عنوان به صورت اين غير در براي ضرورتي زيرا كنند، كنترل سفرها اين كه
  است قدرت حفظ با خود مسجل يهاي بده تسويه
  براي ساز ساخت قصد درختان تخريب با باغ اين ابه رداري مش شه سبز فضاي پارك سازمان رييس نحوه به شورا اعضاي از بسياري كه شرايطي در پيش ماه چند اينكه بيان با وي د. كني مطر از برخي متاسفانه ندارد. وجود پرهزينه اقدامات
  اين به يي سرمايه هاي داراي تملك هاي طر بابت
  خريد به باغي اگر ويد گم صراحت به قانون هد. ان داشت را درخصوص گزارشي جلسه اين در نيز تهران انتقاد شده تملك اماكن از رهشهرداري رداري به به واگذارشده ام ليست بودم كرده درخواست بلكه ندارد شهر هبراي يي يد فا تنها نه تجار
  انتقال غيردولتي طلبكاران به معين سررسيد اسمي
  قيمت نفع به بايد گرفت قرار تخريب مورد عامدانه ورت كرد. ارايه يك منطقه در اراج باغ وزي آت س اليحه ارايه به تهران شهرداري الزام طرح اراينه داشت من ۳۹ سال در حقوقي حقيقي اشخاص دارد. دنبال به هي اي زين هه كشور
  براي هستند. ماليات از معاف اسناد ين اي ذار
  واگكند. را آن شهرداري توقيف مستضعفان محرومان منطقه در اراج باغ وزي سآت به اشاره با ختاري ميراثي، اماكن از فعال رداري ره به ساماندهب ليست اين كه بود اين شهرداري پاسخ گفت:
  شود، چمران مهدي كند. تبديل عمومي سبز فضاي به گفت: دارد، مساحت ۰۰۶تر ۹۲زار كه يك تملك تحت شهداي مشاهير بي، انقا تاريخي، من سپس فرستاده، بودجه برنامه كميسيون به را شهربازي به بحران هاي سوله كاربري تغيير غيرمجاز تراكم فروش باغ اين محل به جمعه روز گفت: باره اين در يز است اوقاف به متعلق باغ اين ثبتي اپ براساس جلسه اين در تذكر قالب در نيز تهران هرداري اين كه كردم درخواست شورا رييس از ام نيي طي آنان كاربري تغيير بحران مديريت اي ول
  سه اين شود سوخته نيز درختان اين همه اگر اما ده رفت دا تشخيص رفته باغات تشخيص كميسيون به در ابهام به اشاره با شاكري اقبال رسيد. ين صوي تا هنوز متاسفانه ولي كند ارايه ما به را ت ود ليس ديگري موضوع ورزشي تفريحي اماكن است
  به
  جرم در سازي ساخ هيچگونه اجازه است باغ زمين در غيرمثمر مثمر درخت اصله ۴۱۴ هزار شده فارس خليج شهداري درياچه اطراف رهاز رداري به ازب پاسخ اين است نرسيده جواب به مختصر ذكر اي شورت ديگر عضو پور، حكيمي احمد سوي از
  كه تراكم فروش حالي در تهران شهر شوراي
  رييس ندارد. وجود آن خشكانده آن در نيز درخت ۷۶ داشته وجود باغ اين در جدي طور به گفت: باره اين در تهران غرب در كند پيدا ادامه اگر نيست مناسب شهرداري وي دي بازديس به اشاره با او شد. مطرح تهران
  شهر كه يكند تلقي جرم را تهران شهر در
  غيرمجاز را بلندمرتبه هاي ساختما تهران شهردار
  معاون هند، شدا ساخته ماده كميسيون مجوزهاي با
  كه وزارت بايد اساس همين بر بود خواهد والني دام استخ تحت راننده آنها در كه باشيم خودرومالكي خبري پايگاه خبرنگار گزارش يبه ند. اي ن نود ZEL
  قا طرح اجراي براي شهرداري
  شتاب همكاري يك در پليس گمرك كشور، وزارت نفت، حفظ براي شد خواهد شركت بگير حقوق هسازي، بلندمرتب فروشي، تراكم راههرسازي، وش
  وزارت گذاران مايه سر حمايت زمينه ايجاد با مشترك نام به خودرو دانگ از۶ دانگ ودرو خ نگهداري شهري سبز فضاي تخريب غيرمجاز كاربري
  تغيير در را خود موثر نقش قوانين برخي اص با مراه يجي تدر صورت به سال ۰۱ از پس ران خودرو به چراكه شود حذف فرد زوج طرح اجراي ه خت پردا سوبسيد كند مي دخالت مستقيم صورت شهرسازي مسكن گروه به تهران شهر شوراي رييس كه است انتقاداتي
  از اين تبديل با اميدواريم كنند. ايفا طرح اين يت مظفر موفق شود. منتقل رانندگان به خودروها مالكيت بحث توانسته زيادي حد تا طرح اين حال هر حق اين چراكه است عمومي نقل حمل كند، مي طرح شدن جايگزين از ديروز تهران شهردار رييس چمران مهدي دارد. تهران شهري
  مديريت چهره بتوانيم عمومي خواست يك عنوان به مساله سال در تاكسي خودرو ۰۰۰۴ جايگزيني به اشاره رداد دهد.»م پوشش را شهر مركزي معابر رافيكي تت. اس مسووالن وظيفه آن اجراي است مردم سال ماه آبان در فعلي فرد زوج ZELطرح با پيشخوان برنامه در دوشنبه عصر تهران شهر
  شوراي دهيم. تغيير را شهرمان جايگزيني روند حوزه اين در نيز امسال گفت: ذشته آلودگي كاهش محدوده اLEZ طرح امسال ماه اخير سال چند در ويژه به تهران شهرداري در حذف آن هدف كه طرحي داد. خبر جاري گفت: تراكم زمينه در شده ياد مباحث به اشاره با
  خبر يي موافقتنام دهكه ايم موفق داد خواهيم ادامه را طب رسيد. تصويب به ترافيك عالي شوراي در هوا نقل حمل بخش به درآمدها درصد ۰۶ به نزديك عنوان تهران شهر سطح در آالينده خودروهاي كه هستند مختلف موضوع دو تراكم فروش مهر
  تراكم تا تهران مترو خط از بخشي افتتاح آن قالب در كه برسانيم امضا به ذاران گرماي س با به آاليندگي ميزان براساس خودروها طرح، ن اه نگاي از حاكي موضوع اين كه شده داده صاص ووالن اخت مس كه است درحالي اين است. شده زمان آن از است. شمسي ۰۷ دهه به مربوط آنها
  ريشه اين در نيز حومه تهران مترو شركت مديرعامل وارد يورو استاندارد با ۰۰۰۷مدرن ودرو دود گروه طرح اين مطابق شدند. بندي يم تقس ۳گروه تهران شهر در نقل حمل ارتقاي به شهرداري ويژه محدوده جايگزين طرح اجراي رانندگي راهنمايي راحتي به پول پرداخت با يستند وان راد اف
  تاكنون تهران ۳مترو خط از كيلومتر ۱8 افتتاح از راسم ره چهم آينده در طريق اين از تا شود تهران هر ي، فن معاينه فاقد فرسوده خودروهاي شامل رمز قن ضم مدون هاي برنام اجراي با اميدواريم ت. ن است نداش دليل به را نزديك آينده در فرد زوج كند ۲۷ سال در تراكم فروش روند كه بخرند را
  تراكم پروژه زرگترين گفت: داد خبر مهر از پيش تا خودرو هر كند. تغيير كشور در تاكسيراني اوگان يورو زير استاندارد با خودروهايي زرد روه ازي هنگس فر با بتوانيم پاك نقل حمل توسعه ۳۷ ورود آيين انند. مي غيرممكن ها زيرساخت شوراي كرد: تاكيد چمران شد. محدود طبقه پنج به
  و پروژه سطح ريالي لحاظ به ريلي زيرزميني در كه كند ايجاد آاليندگي رم ۰۴ فرسوده پيكان خودروهاي هيبريدي برقي، خودروهاي سبز گروه از درست استفاده رانندگي كيفيت ارتقاي هد دي هيبري هاي تاكس ورود مترو، جديد واگن پروانه اعطاي براي شهرداري مجوزهاي تمامي از
  شهر به آينده روز چند ظرف منطقه حتي كشور در ۶.۰گرم معادل آاليندگي اين هيبريدي خودروهاي آلودگي زمان در خودروها اين هستند. اال ورو۵ بيه در باشيم شهروندان خود كمك با نقليه سايل گذشته روز برقي موتورهاي ذارياي ه كگ در شده صادر ساخت پروانه هر است باخبر
  ساخت آستانه در افزود: درويش هابيل د. رداري رس رهب به معادل فرسوده پيكان خودرو هر حقيقت در است. وارد وانند آاليندگتي ميزان رنگ براساس هوا زيبا ستارگان با همراه آبي آسماني زديك ده يآي تهران تاكسيراني مديرعامل تهران، شهردار حضور رصد با نيز ما كه است شده ثبت شهرداري
  سايت قطار رام ۰۱ رهرداري به شاهد مدارس ازگشايي يب با كند. ايجاد آلودگي هيبريدي ۶۶ودرو شوند. شده تعيين ترافيكي هاي ده محدو كنيم. مشاهده شد. برگزار مترو رداري ره به شركت مديرعامل اطاع كسب شده صادر مجوزهاي از شهرداري
  سايت با نزديك دهيي آين در بود. خواهيم تهران مترو در خودرويي هر ازاي به بگوييم ييم وان يق دقت حساب كه است شده عنوان شرايطي در سخنان اين زمان به اشاره با مراسم اين در قاليباف محمدباقر قبال در بايد كه است شهرداري نهايت در م.
  كنيم ۵.۳ميليون مرز سمت به ها واگ اين از رداري ره ببه ميزان از ۰۰۵۱وگرم كيل ساالنه ود، جايگزين كه تهران به يورو خودرو 7000 ورود پليس رييس جانشين عابدي، حسن سرهنگ توضيح فرد زوج محدوده جايگزين طرح اجراي فروشي تراكم باشد. پاسخگو طبقات ساخت
  اجازه درخصوص وي كنيم. حركت مترو با روز در نفر در فرسوده پيكان خودرو ود. شم كاسته آاليندگي اين در نيز تهران تاكسيراني سازمان ديرعامل عدم بر تاكيد با گذشته روزهاي در پايتخت ور راه با همزمان موجود قوانين مصوبات براساس داد: پژمان است. متفاوت مجاز تراكم فروش با است
  جرم مهرآباد فرودگاه مترو ويژه خط گفت: مهرآباد رو ما امت كند مي مصر سوخت ليتر ۵۱ ۰۰۱كيلومتر به نسبت يها تاكس برابري سه تردد به اشاره با راس در اه مهرم ابتداي LEZ از رح ط اجراي امكان برخي ورود از امسال دوم نيمه از طرح اين اجراي شهرداري شهرسازي معماري معاون زاده
  پشمچ بود، شده طراحي هوايي سفرهاي تسهيل براي كه ليتر تنها كيلومتر ۰۰۱ در هيبريدي خودروهاي نخستين در گفت: تهران شهر در شخصي خودروهاي طرح بودن نتيجه ادعاي به واكنش در پايتخت در آنها حركت حتي كه ها ميون كا ها بوس اتو از گفت: تلويزيوني برنامه اين در حضور با نيز
  تهران اعام خارجي طرف كه داشت نياز خاصي طارهاي مصرقف ميزان در يعني يكند مصرف سوخت تهران شهردار شده، ترسيم افق به رسيدن براي ام گفگته تهران هواي آلودگي كاهش در فرد زوج شهر وارد متاسفانه اما است هقانوني غير جاد نيز ها شهرها در فراواني بلندمرتبه ان اي ساخهتم
  امروزه آنها ساخت براي زمان سال دو از بيش كه بود رده اين كه داشت خواهيم كاهش سوم دو تا نيز سوخت بحث وزيران هيات در طرحي ارائه با شد وفق مسووالنم سوي ZELاز طرح حاضر «درحال بود: همكاري با كرد. خواهيم جلوگيري وند، مي ش به كاما ماده كميسيون در كه ند ده شا
  ساخته شده ساخته كشور در قطارها اين امروز اما نه اس ال از سا ني تومان ميليارد ۲۷ معادل هجويي صرف ميزان ۴درصد به را هيبريدي خودروهاي ورود عوارض پايتخت هواي آلودگي كاهش براي شهري حمل ارتقاي جهت در خصوصي بخش مردم اند. رده دريافت مجوز قانوني
  صورت مطابق بومي صورت به آن درصد ۰8 از بيش يارانه اگر داشت. خواهد دنبال به اقتصادي در رف ذاران اي سرم براي مناسبي انگيزه كه اند رس طر اين اجراي متاسفانه كه است شده نهاد يش به اه اميدواريم رم داري گام عمومي نقل
  و كمتري بسيار زمان در دنيا فرودگاهي متروهاي نبظر در بخش اين در ذاري سرماي براي حمايتي تاكسيراني يد. من ايجاد هيبريدي خودروهاي ورود مقدمات ها خت زيرسا نبودن فراهم به توجه با را تهران شهر هواي وضعيت سال به سال
  ماه از استقبال وضعيت
  آخرين به ۶ا ۲، ۱، لهاي ترمينا كه است شده ساخته يهگذاري سرما براي نگيزيه ديد تري نشود گرفته اين در يهاران گذ ما سر تا كرد منتشر اخواني نيز فر ديگر سوي از همچنين نيست؛ امكانپذير آن حتي كشورها همه در افزود: وي بخشيم.
  بهبود يكند. متصل مقصد سرمايه بازگشت زمان زيرا داشت نخواهد ود هاي كتوج شر گيري شكل شاهد شوند وارد عرصه يدهد نم را اجازه اين تهران شهر ترافيكي وضعيت به دولت كه جايي تنها نيز برخوردار يكم
  كشورهاي مسكن پسانداز
  صندوق با وشهرسازي راه وزير معاون مظاهريان،
  حامد بايد ها اولي نه خا شدن ار نه خاد براي اينكه بر
  تاكيد مفقود هاي حلقه بحران مديريت تهرانسر ويژه مسكن تكميل ساختمان زمين صندوق ۰۲ راهاندازي تامين مديريت مسكن خروج افزود: كرد، تكيه داز انر مبتني نظام وسازها
  مالي
  بر ساخت در بحران مهر اواخر تا ويژه آينده سال يك طي كشور
  در اقتصادي خصهاي شا به مسكن بازار
  ركود اليحه از جزيياتي تشريح ضمن كشور بحران مديريت سازمان رييس پروژه پايان از مسكن زمين سازمان مديرعامل پژمان سيدمحمد اندازي راه از نسيم ساختمان زمين صندوق مديره هيات و عض مسكن بازار كه است اين واقعيت است
  مربوط وساز ساخ مراحل روند به نسبت بحران مديريت سازمان جديد قانون داد. خبر مهرماه اواخر تا تهرانسر ويژه مسكن پايتخت در گفت: داد خبر كشور در آينده سال يك طي صندوق ۰۲ مظاهريان حامد است. نكرده عمل هيچاگانه جد
  گاه جلسه دومين در نجار اسماعيل ايسنا، گزارش به كرد. انتقاد كشورمان نواقص در وجود بر مبني اخباري درباره ايسنا گفت با در وگو پژمان ميشود. اندازي راه عدل بلوار در ديگر صندوق يك زودي به وشهرسازي راه وزارت خبري پايگاه تا گبف در
  وگ وزارت محل در كه سال۴۹ در كشور بحران مديريت هماهنگي شوراي واحدهاي تمام گفت: ويژه مسكن شده تحويل واحدهاي برخي در فني سال يك حدود كرد: اظهار كريمي احمدرضا تسنيم، گزارش به سداز ان صندوق در مردم گذاري سرماي ميزان
  درباره بسياري تهران، احتمالي زلزله وقوع موضوع در كرد: اظهار شد، برگزار كشور هستند. كامل ما ديد از شده داده تحويل تاسيس ساختمان تخصصي سرمايه تامين صندوق نخستين پيش حدود روزانه آمار آخرين طبق داد: توضيح يكم
  مسكن يكنند هم يي رسانه را آن بيني پيش را حداكثري حالت مسووالن از واحد ۰۷۵ ويژه، مسكن واحد ۰۱۳۲ تعداد كل از گزارش، اين بر بنا ساختمان زمين صندوق هاي اولويت از ها صندوق اين ايجاد شد روند كه كنند نام ثبت صندوق اين در نفر
  ۰۵۲ مورد را مختلف حاالت حوادث شدت شني پيبي براي بايد كه درحالي سال۳۹ پايان تا نيز واحد ۰۴۵ شد، آماده گذشته سال ۷ماه دي آن است. نسيم اين آينده اهاي در اميدواريم است قبولي
  قابل در مفقوده هاي حلقه از يكي بحران مديريت افزود: وي داد. قرار ارزيابي ديگر واحد ۰۰۵ افتتاح شاهد هم جاري سال شهريور روز شد، تكميل نام با صندوق دومين نويسي پذيره هزودي ب كرد: تصريح وي كار به آغاز اع زمان در زيرا كند پيدا افزايش
  تعداد است. وساز ساخ حوزه است. مانده باقي آن واحد ۰۰۷ كه بوديم تهرانسر ويژه مسكن از ميشود. آغاز غرب» شمال ساختمان زمين «صندوق متقاضيان از بسياري يكم مسكن پس ندا اوق صند حساب افتتاح براي كافي نقد پول وام، اين
  دريافت مبلغ اين جمعآوري كه است طبيعي
  نداشتند تومان میلیون 800 تا 600 مسکن فروش
  قیمت افتتاح وي است. زمانبر نقد پول داراي ها
  تبديل براي راهي را يكم مسكن داز دوق ان صن جنوب
  حساب غرب شرق مركز شمال اين گفت: دانست گذاري سرماي حجم
  افزايش حوزه در شود ردهگذاري سپ كه مبالغي اب قيمت
  حسه متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ
  آدرس صنعت اين رونق سبب صرف ساختمان ۰۳۷
  مسكن ۰۴۱ هدايت ۰۹۷ ۰۰۱ آباد سعادت ۰۶۷ ۴۳۱ مجيديه 8۴۷ ۷۱۱ مفتح ۵۰۷ ۵8 دزاشيب هستيم، راه ابتداي در هنوز اينكه دليل به ولي ود
  ش بر را شده بيني پيش تاثير مبالغ اين كه است ۰۰۷
  طبيعي ۵۴۱ سعدي ۰۶۶ ۵۶۱ طرشت ۴۱۷ ۶۳۱ باد شمس ۰۵۷ ۵۲۱ صبا باغ ۰۴۷ ۱۱۱
  ونك پرداخت وضعيت درباره وي هد. ان نگذاشت مسكن ۰۰۶
  بازار ۰۰۲ باد ني خاآ ۰۱۶ ۵8 ژاندارمري ۰۵۶ ۷۰۱ شيان ۵۷۶ ۷۳۱ دبستان ۶8۰ ۰8 ميرداماد مسكن بانك توسط مسكن توماني ۰۶ميليون
  وام ها نك با گذشته هاي سا در داد: نكتوضيح ها با ۰۳۶
  ساير ۰۴۲ افسريه(كلنگي) ۶۷۶ ۰۴۱ اصفهاني اشرفي ۰۲۷ ۵۳۱ نيروهوايي ۰۷۷ ۰۱۱ باد سف يو ۰۵۶ ۰۰۱
  دولت بودند شده منع مسكن وام پرداخت از مسكن بانك
  جز از را منع اين اعتبار پول شوراي جديد مصوبه مترمربع
  اما 80 تا 65 مسکن رهن قیمت يانند تو هم ديگر نكهاي با اكنون برداشت نك ها با آن پرداخت به ملزم اما كنند پرداخت را وام
  اين بسياري حاضر حال در اينكه افزود: مظاهريان جنوب
  نيستند. غرب شرق مركز
  شمال آنها نقدينگي به كنند نم پرداخت را وام اين نك ها با
  از تمايل كه كنند اعا اغلب ها بانك است. قيمت
  مربوط متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ آدرس قيمت متراژ
  آدرس را الزم نقدينگي اما دارند هي اس اين پرداخت ۰۴
  به ۶۷ ري ۵۷ ۴۷ مرزداران ۰۶ ۵۶ نارمك ۰۶ ۷۶ خان كريم ۰۷۱ ۰8
  زعفرانيه يكرديم تصور نيز ما كه است مشكلي اين
  ندارند در حال هر به باشند. گريبان به دست آن انب ۰۳
  هبا ۵۶ جواديه ۶8 ۰۷ فرحزاد ۰۶ ۵۷ تهرانپارس ۵۶ ۵۷ بهار ۶۰۱ ۰۷
  دزاشيب منتظر بايد اريم دا برر منع اين يم نسته توا نخست ۰۴
  گام ۲۷ بلورسازي ۰۰۱ ۰8 غرب شهرك ۵۶ ۰8 كرمان ۰۷ ۰۷ مطهري ۰۰۱ ۳۷ اصدرا
  م وام نقدينگي مشكل رفع از بعد تدريج به نك ها با
  باشيم بپردازند. متقاضيان به نيز را ني ۰۶ ميليو ۵۳
  ۶8 خليجفارس ۵۶ ۶8 پونك ۵۴ ۵۶ پيروزي ۰۵ ۰8 ارامنه ۰۲۱ ۷۷ ظفر
سفرهاي خارجي مديران شهرداري تهران زير ذره‌بين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1394/6/25
سفرهاي خارجي مديران شهرداري تهران زير ذره‌بين
«تعادل» از تازه‌ترين نشست پارلمان شهري پايتخت گزارش مي‌دهد


گروه مسكن و شهرسازي  نيره خادمي

جلوگيري از سفرهاي تشويقي مديران شهرداري به خارج از كشور، هشدار نسبت به تغيير كاربري سوله‌هاي بحران، درخواست ارايه ليست املاك واگذار شده شهرداري، ساماندهي نورپردازي در پايتخت و تصويب تذكر و الزام شهرداري تهران درباره ارايه لايحه ساماندهي بهره‌برداري از اماكن ميراثي و بررسي آتش‌سوزي يك باغ ۲۹هزار متري در ازگل از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در يكصد و هشتاد و سومين جلسه علني شوراي شهر مطرح شد. پرويز سروري، رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران در سخناني نسبت به انجام سفرهاي پرهزينه خارج از كشور در شهرداري تهران اعتراض كرد. او با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر مديريت جهادي و تاكيد ايشان بر جلوگيري از ريخت و پاش گفت: امروزه در شهرداري تهران شاهد اقدامات پرهزينه و كم‌فايده هستيم كه يكي از موارد سفرهاي خارج از كشور است كه در شهرداري تهران اتفاق مي‌افتد. از آنجا كه امروزه امكان استفاده از فضاي مجازي و امكان مستندسازي درخصوص اقدامات شهرداري وجود دارد، ضروري نيست براي انتقال تجربيات هزينه سفر را از جيب مردم بدهيم و حتي تصور مي‌كنم اين سفرها به عنوان تشويقي براي مديران شهرداري در نظر گرفته شده است. درخواست من از قاليباف و مديران تصميم‌گير آن است كه اين سفرها كنترل كنند، زيرا ضرورتي براي اين اقدامات پرهزينه وجود ندارد. متاسفانه برخي از انتقال تجارب نه‌تنها فايده‌يي براي شهر ندارد بلكه براي كشور هزينه‌هايي به دنبال دارد.   تغيير كاربري سوله‌هاي بحران به شهربازي

سوله‌هاي مديريت بحران و تغيير كاربري آنان به اماكن تفريحي و ورزشي موضوع ديگري بود كه از سوي احمد حكيمي‌پور، عضو ديگر شوراي شهر تهران مطرح شد. او با اشاره به بازديدي كه از سازمان مديريت بحران شهر تهران داشته است، تاكيد كرد: اقدامات بسيار خوبي در رابطه با مديريت بحران و تهيه نقشه‌هاي نقاط بحران‌خيز و سامانه هشدار سريع و... انجام شده است، اما متاسفانه چالش‌هايي داريم كه در صورت بي‌توجهي به آن، در زمان‌هاي بحران دچار مشكلات اساسي مي‌شويم. متاسفانه شبكه امداد و نجات و پايگاه‌هاي مديريت بحران در شرايط زلزله ۶.۵ريشتري تنها مي‌توانند ۱۰درصد شهر را تحت پوشش قرار دهند. در زمان زلزله با توجه به امكانات موجود، ساختمان‌هاي تخريب شده 7.5درصد، تخليه مجروحين 2.9درصد، خدمات بهداشتي 2.2درصد، اسكان 9.2درصد و آواربرداري 4درصد خواهد بود؛ يعني كل آمادگي ما در برابر زلزله زير ۱۰درصد است. احمد حكيمي‌پور با انتقاد از تغيير كاربري سوله‌هاي مديريت بحران به اماكن ورزشي، گفت: حتي خبر داريم در منطقه4 قصد داشتند يكي از اين سوله‌هاي بحران را به شهربازي تبديل كنند؛ در حالي كه اين سوله‌ها مربوط به روزهاي بحراني هستند.   ارايه ليست املاك واگذارشده شهرداري

محسن سرخو، عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران نيز درخواست كرد تا ليست املاك واگذارشده شهرداري در سال ۹۳ به وي ارايه شود در غير اين صورت به عنوان سوال اين موضوع را مطرح مي‌كند. وي با بيان اينكه چند ماه پيش درخواست كرده بودم ليست املاك واگذارشده به اشخاص حقيقي و حقوقي در سال ۹۳ به من ارايه شود، گفت: پاسخ شهرداري اين بود كه اين ليست را به كميسيون برنامه و بودجه فرستاده، سپس من طي نامه‌يي از رييس شورا درخواست كردم كه اين ليست را به ما ارايه كند ولي متاسفانه هنوز اين تذكر مختصر به جواب نرسيده است اين پاسخ از سوي شهرداري مناسب نيست و اگر ادامه پيدا كند به عنوان سوال مطرح مي‌كنم تا در صحن ليست املاك واگذار شده ارايه شود.   ساماندهي نورپردازي در پايتخت

لايحه جامع روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهر تهران يكي از طرح‌هايي بود كه روز گذشته پس از بررسي در شورا به تصويب رسيد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران پس از تصويب اين طرح در جمع خبرنگاران از لزوم تدوين طرح جامع نورپردازي در پايتخت خبر داد و گفت: در اين جلسه اعتراض فرمانداري تهران به متن مصوبه ساماندهي وضعيت سيما و منظر شهري و كيفيت محيطي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت. در شهر تهران برق زياد مصرف مي‌شود اما نور در حد متناسب نيست بر همين اساس با ايجاد اصلاحات زياد روي اين لايحه مقرر شد كه طرح جامع روشنايي و استفاده از تجهيزات نوين ايجاد شود. وي افزود: شهرداري براساس درخواستي كه شوراي شهر داشت، لايحه‌يي درخصوص روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهري تدوين كرده كه به زودي در صحن شورا مطرح مي‌شود، بايد طرح جامعي در اين خصوص تهيه شود تا سياست‌ها و عملكردهاي مديريت شهري درخصوص نورپردازي شهر تهران مشخص شود.   الزام به ارايه لايحه ساماندهي بهره‌برداري

در شرايطي كه بسياري از اعضاي شورا به نحوه بهره‌برداري شهرداري از اماكن تملك شده انتقاد داشتند طرح الزام شهرداري تهران به ارايه لايحه ساماندهي بهره‌برداري فعال از اماكن ميراثي، تاريخي، انقلابي، مشاهير و شهداي تحت تملك شهرداري تهران نيز در قالب تذكر در اين جلسه به تصويب رسيد. اقبال شاكري با اشاره به ابهام در بهره‌برداري از اطراف درياچه شهداري خليج فارس در غرب تهران در اين باره گفت: به طور جدي در نحوه بهره‌برداري از اين اماكن مشكل داريم و لازم است درباره آن تصميم‌گيري شود. چمران، رييس شوراي شهر نيز در اين باره گفت: از آنجايي كه الزام شهرداري براي ساماندهي و بهره‌برداري اينگونه اماكن در برنامه 5ساله در نظر گرفته شده بود، مقرر شد كه شهرداري هرچه سريع‌تر لايحه كاربردي را ارايه دهد.   خشكاندن باغات براي ساخت و ساز

رييس سازمان پارك و فضاي سبز شهرداري تهران نيز در اين جلسه گزارشي درخصوص آتش‌سوزي باغ اراج در منطقه يك ارايه كرد. مختاري با اشاره به آتش‌سوزي باغ اراج در منطقه يك كه ۲۹هزار و ۶۰۰متر مساحت دارد، گفت: براساس پلاك ثبتي اين باغ متعلق به اوقاف است و به كميسيون تشخيص باغات رفته و تشخيص داده شده هزار و ۴۱۴ اصله درخت مثمر و غيرمثمر در اين باغ وجود داشته و ۶۷درخت نيز در آن خشكانده شده كه براي آن جريمه صادر شده و از شهرداري درخواست شده با تملك آن اين باغ را تبديل به فضاي سبز عمومي كند. متاسفانه هفته گذشته صاحب اين باغ آن را آتش زده و سه‌چهارم درختان آن از بين رفته است. روز جمعه كارشناسان به محل رفته كه هنوز دود از باغ بلند مي‌شد اما كارشناسان را به محل راه ندادند. روز شنبه نيز در دادسراي ناحيه ۷ اين شكايت فرستاده شده و در مجموع طي سه‌ماه اخير درخواست تملك ۵۳ باغ شده كه مشابه اين باغ با تخريب درختان قصد ساخت و ساز را داشته‌اند. قانون به صراحت مي‌گويد اگر باغي به صورت عامدانه مورد تخريب قرار گرفت بايد به نفع محرومان و مستضعفان توقيف و شهرداري آن را به فضاي سبز عمومي تبديل كند. مهدي چمران نيز در اين باره گفت: روز جمعه به محل اين باغ رفتم اما اگر همه اين درختان نيز سوخته شود اين زمين باغ است و اجازه هيچگونه ساخت‌و‌سازي در آن وجود ندارد.

 نویسنده:
شتاب شهرداري براي اجراي طرح LEZ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1394/6/25
شتاب شهرداري براي اجراي طرح LEZ


گروه مسكن و شهرسازي   

شهردار تهران ديروز از جايگزين شدن طرح LEZ با طرح زوج و فرد فعلي در آبان ماه سال جاري خبر داد. طرحي كه هدف آن حذف خودروهاي آلاينده در سطح شهر تهران عنوان شده است. اين درحالي است كه مسوولان راهنمايي و رانندگي اجراي طرح جايگزين محدوده زوج و فرد در آينده نزديك را به دليل نداشتن زيرساخت‌ها غيرممكن مي‌دانند. آيين ورود 73 واگن جديد مترو، ورود تاكسي‌هاي هيبريدي و پلاك‌گذاري‌هاي موتورهاي برقي روز گذشته با حضور شهردار تهران، مديرعامل تاكسيراني تهران و مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو برگزار شد. محمدباقر قاليباف در اين مراسم با اشاره به زمان اجراي طرح جايگزين محدوده زوج و فرد توضيح داد: براساس مصوبات و قوانين موجود همزمان با اجراي اين طرح از نيمه دوم امسال از ورود برخي از اتوبوس‌ها و كاميون‌ها كه حتي حركت آنها در جاده‌ها نيز غيرقانوني است اما متاسفانه وارد شهر مي‌شوند، جلوگيري خواهيم كرد. با همكاري مردم و بخش خصوصي در جهت ارتقاي حمل و نقل عمومي گام برمي‌داريم و اميدواريم ماه به ماه و سال به سال وضعيت هواي شهر تهران را بهبود بخشيم. وي افزود: در همه كشورها حتي كشورهاي برخوردار نيز تنها جايي كه دولت به صورت مستقيم دخالت مي‌كند و سوبسيد پرداخت مي‌كند، حمل و نقل عمومي است چراكه اين حق مردم است و اجراي آن وظيفه مسوولان است. در شهرداري تهران به ويژه در چند سال اخير نزديك به 60درصد درآمدها به بخش حمل و نقل اختصاص داده شده كه اين موضوع حاكي از نگاه ويژه شهرداري به ارتقاي حمل و نقل در شهر تهران است. اميدواريم با اجراي برنامه‌هاي مدون ضمن توسعه حمل و نقل پاك بتوانيم با فرهنگسازي شاهد ارتقاي كيفيت رانندگي و استفاده درست از وسايل نقليه با كمك خود شهروندان باشيم و در آينده‌يي نزديك آسماني آبي همراه با ستارگان زيبا مشاهده كنيم.

اين سخنان در شرايطي عنوان شده است كه سرهنگ حسن عابدي، جانشين رييس پليس راهور پايتخت در روزهاي گذشته با تاكيد بر عدم امكان اجراي طرح LEZ از ابتداي مهرماه در پايتخت در واكنش به ادعاي بي‌نتيجه بودن طرح زوج و فرد در كاهش آلودگي هواي تهران گفته بود: «درحال حاضر طرح LEZ از سوي مسوولان شهري براي كاهش آلودگي هواي پايتخت پيشنهاد شده است كه متاسفانه اجراي اين طرح با توجه به فراهم نبودن زيرساخت‌ها و مقدمات آن امكانپذير نيست؛ همچنين از سوي ديگر نيز وضعيت ترافيكي شهر تهران اين اجازه را نمي‌دهد كه اجراي طرح زوج و فرد حذف شود چراكه به هر حال اين طرح تا حد زيادي توانسته بحث ترافيكي معابر مركزي شهر را پوشش دهد.»مرداد ماه امسال طرح LEZ يا محدوده كاهش آلودگي هوا در شوراي عالي ترافيك به تصويب رسيد. طبق اين طرح، خودروها براساس ميزان آلايندگي به 3گروه تقسيم‌بندي شدند. مطابق اين طرح گروه قرمز شامل خودروهاي فرسوده و فاقد معاينه فني، گروه زرد خودروهايي با استاندارد زير يورو 5 و گروه سبز خودروهاي برقي، هيبريدي و خودروهاي يورو5 به بالا هستند. اين خودروها در زمان آلودگي هوا براساس رنگ و ميزان آلايندگي مي‌توانند وارد محدوده‌هاي ترافيكي تعيين شده شوند.   ورود 7000 خودرو يورو 5 به تهران

مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران نيز در اين مراسم با اشاره به تردد سه برابري تاكسي‌ها نسبت به خودروهاي شخصي در شهر تهران گفت: در نخستين گام براي رسيدن به افق ترسيم شده، شهردار تهران موفق شد با ارائه طرحي در هيات وزيران بحث عوارض ورود خودروهاي هيبريدي را به 4درصد برساند كه انگيزه مناسبي براي سرمايه‌گذاران در ورود خودروهاي هيبريدي ايجاد مي‌كند. تاكسيراني فراخواني منتشر كرد تا سرمايه‌گذاران در اين عرصه وارد شوند و شاهد شكل‌گيري شركت‌هاي خودرومالكي باشيم كه در آنها راننده تحت استخدام و حقوق‌بگير شركت خواهد شد و براي حفظ و نگهداري خودرو 2 دانگ از6 دانگ خودرو به نام خودرو ران و پس از 10سال به صورت تدريجي مالكيت خودروها به رانندگان منتقل مي‌شود. مظفر با اشاره به جايگزيني 4000 خودرو تاكسي در سال گذشته گفت: امسال نيز در اين حوزه روند جايگزيني را ادامه خواهيم داد و موفق شده‌ايم كه موافقتنامه‌يي با سرمايه‌گذاران به امضا برسانيم كه در قالب آن حدود 7000خودرو مدرن با استاندارد يورو5 وارد شهر تهران شود تا از اين طريق در آينده چهره ناوگان تاكسيراني در كشور تغيير كند. هر خودرو پيكان فرسوده 40گرم آلايندگي ايجاد مي‌كند كه در خودروهاي هيبريدي اين آلايندگي معادل 0.6گرم است. در حقيقت هر خودرو پيكان فرسوده معادل 66خودرو هيبريدي آلودگي ايجاد مي‌كند. با يك حساب دقيق مي‌توانيم بگوييم به ازاي هر خودرويي كه جايگزين مي‌شود، سالانه 1500كيلوگرم از ميزان آلايندگي كاسته مي‌شود. خودرو پيكان فرسوده در 100كيلومتر 15ليتر سوخت مصرف مي‌كند اما خودروهاي هيبريدي در 100كيلومتر تنها 5 ليتر سوخت مصرف مي‌كند يعني در ميزان مصرف سوخت نيز تا دو سوم كاهش خواهيم داشت كه اين ميزان صرفه‌جويي معادل 72ميليارد تومان سالانه صرفه اقتصادي به دنبال خواهد داشت. اگر يارانه حمايتي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش در نظر گرفته نشود، بي‌ترديد انگيزه‌يي براي سرمايه‌گذاري وجود نخواهد داشت زيرا زمان بازگشت سرمايه طولاني خواهد بود بر همين اساس بايد وزارت نفت، وزارت كشور، گمرك و پليس در يك همكاري مشترك و با ايجاد زمينه حمايت سرمايه‌گذاران همراه با اصلاح برخي قوانين نقش موثر خود را در موفقيت اين طرح ايفا كنند. اميدواريم با تبديل اين مساله به عنوان يك خواست عمومي بتوانيم چهره شهرمان را تغيير دهيم.   افتتاح بخشي از خط 3 مترو تهران تا مهر

مديرعامل شركت مترو تهران و حومه نيز در اين مراسم از افتتاح 18كيلومتر از خط 3 مترو تهران تا پيش از مهر خبر داد و گفت: بزرگ‌ترين پروژه زيرزميني و ريلي به لحاظ ريالي و سطح پروژه در كشور و حتي منطقه ظرف چند روز آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. هابيل درويش افزود: در آستانه بازگشايي مدارس شاهد بهره‌برداري 10 رام قطار در مترو تهران خواهيم بود. در آينده‌يي نزديك با بهره‌برداري از اين واگن‌ها به سمت مرز 3.5ميليون نفر در روز با مترو حركت مي‌كنيم. وي درخصوص مترو مهرآباد گفت: خط ويژه مترو فرودگاه مهرآباد كه براي تسهيل سفرهاي هوايي طراحي شده بود، قطارهاي خاصي نياز داشت كه طرف خارجي اعلام كرده بود كه بيش از دو سال زمان براي ساخت آنها نياز است اما امروز اين قطارها در كشور ساخته شده و بيش از 80درصد آن به صورت بومي و مطابق با متروهاي فرودگاهي دنيا در زمان بسيار كمتري ساخته شده است كه ترمينال‌هاي 1، 2، 4 و 6 را به مقصد متصل مي‌كند.نویسنده:
راه‌اندازي ۲۰صندوق زمين و ساختمان در كشور طي يك سال آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1394/6/25
راه‌اندازي ۲۰صندوق زمين و ساختمان در كشور طي يك سال آينده


عضو هيات‌مديره صندوق زمين و ساختمان نسيم از راه‌اندازي ۲۰صندوق طي يك سال آينده در كشور خبر داد و گفت: در پايتخت به‌زودي يك صندوق ديگر در بلوار عدل راه‌اندازي مي‌شود.

 به گزارش تسنيم، احمدرضا كريمي اظهار كرد: ‌حدود يك سال پيش نخستين صندوق تامين سرمايه تخصصي ساختمان تاسيس شد و ايجاد اين صندوق‌ها از اولويت‌هاي صندوق زمين و ساختمان نسيم است.

وي تصريح كرد: به‌زودي پذيره‌نويسي دومين صندوق با نام «صندوق زمين و ساختمان شمال‌غرب» آغاز مي‌شود.نویسنده:
تكميل مسكن ويژه تهرانسر تا اواخر مهر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1394/6/25
تكميل مسكن ويژه تهرانسر تا اواخر مهر


سيدمحمد پژمان مديرعامل سازمان زمين و مسكن از پايان پروژه مسكن ويژه تهرانسر تا اواخر مهرماه خبر داد.

پژمان در گفت‌وگو با ايسنا درباره اخباري مبني بر وجود نواقص فني در برخي واحدهاي تحويل شده مسكن ويژه گفت: تمام واحدهاي تحويل داده شده از ديد ما كامل هستند.

بنا بر اين گزارش، از كل تعداد 2310واحد مسكن ويژه، 570واحد آن 7دي ماه سال گذشته آماده شد، 540واحد نيز تا پايان سال93 تكميل شد، روز 8شهريور سال‌جاري هم شاهد افتتاح 500واحد ديگر از مسكن ويژه تهرانسر بوديم كه 700واحد آن باقي‌ مانده است.نویسنده:
مديريت بحران حلقه‌هاي مفقود در ساخت‌وسازها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1394/6/25
مديريت بحران حلقه‌هاي مفقود در ساخت‌وسازها


رييس سازمان مديريت بحران كشور ضمن تشريح جزيياتي از لايحه قانون جديد سازمان مديريت بحران نسبت به روند و مراحل ساخت‌وساز در كشورمان انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، اسماعيل نجار در دومين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور در سال94 كه در محل وزارت كشور برگزار شد، اظهار كرد: در موضوع وقوع زلزله احتمالي تهران، بسياري از مسوولان حالت حداكثري را پيش‌بيني و آن را رسانه‌يي هم مي‌كنند درحالي كه بايد براي پيش‌بيني شدت حوادث حالات مختلف را مورد ارزيابي قرار داد. وي افزود: مديريت بحران يكي از حلقه‌هاي مفقوده در حوزه ساخت‌وساز است.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1394/6/25
اخبار


مطالبات پيمانكاران طرف قرارداد با وزارت راه‌ پرداخت مي‌شود

وزير راه و شهرسازي از پرداخت مطالبات پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارتخانه از محل واگذاري اسناد خزانه اسلامي به ميزان ۳۰هزار ميليارد ريال در سال ۹۴ خبر داد. عباس آخوندي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به پرداخت مطالبات پيمانكار طرف قرارداد با وزارت راه‌وشهرسازي گفت: در سال جاري حدود ۳۰هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي به پيمانكاران طرف قرارداد از طرح‌هاي جاده‌يي و ريلي واگذار مي‌شود. وي افزود: اين اسناد به موجب بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال جاري منتشر مي‌شود، همچنين در سال ۹۳ مبلغ ۵هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي به پيمانكاران واگذار شد كه با توجه به استقبال پيمانكاران، اين رقم در سال جاري به ۳۰هزار ميليارد ريال افزايش داشته است. وزير راه‌وشهرسازي با اشاره به اينكه ۱۰هزار ميليارد ريال از اين اسناد در مرحله اول آماده توزيع است، اظهارداشت: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌و نقل، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌يي، راه آهن، سازمان هواپيمايي كشوري و طرح‌هاي ستاد وزارتخانه از جمله حوزه‌هاي مشمول بند (ط) تبصره ۶ است. آخوندي ادامه داد: اين اوراق براي تامين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي از تاريخ ۲۱شهريور امسال انتشار يافت كه تضمين دولت و همچنين قابليت دادوستد در بازار ثانويه فرابورس را دارد.

آخوندي با بيان اينكه ظرفيت‌هاي قانوني تامين منابع مالي طرح‌هاي پيوست قانون بودجه از طريق فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه تاكنون مورد استقبال مردم قرار گرفته است، گفت: اسناد خزانه با سررسيد يك‌ساله به ارزش اسمي يك ميليون ريال از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر و به متقاضيان فروخته مي‌شود. به گزارش مهر، اسناد خزانه اسلامي، اسناد با نام يا بي‌نامي هستند كه دولت براي تسويه بدهي‌هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي واگذار مي‌كند. اين اسناد معاف از ماليات هستند.فروش تراكم غيرمجاز جرم است

رييس شوراي شهر تهران در حالي فروش تراكم غيرمجاز در شهر تهران را جرم تلقي مي‌كند كه معاون شهردار تهران ساختمان‌هاي بلندمرتبه را كه با مجوزهاي كميسيون ماده ۵ ساخته شده‌اند، قانوني مي‌داند. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي، تراكم فروشي، بلندمرتبه‌سازي، تغيير كاربري غيرمجاز و تخريب فضاي سبز شهري از انتقاداتي است كه رييس شوراي شهر تهران به مديريت شهري تهران دارد. مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران عصر دوشنبه در برنامه پيشخوان خبر با اشاره به مباحث ياد شده در زمينه تراكم گفت: تراكم و فروش تراكم دو موضوع مختلف هستند كه ريشه آنها مربوط به دهه ۷۰ شمسي است. از آن زمان تاكنون افراد مي‌توانستند با پرداخت پول به راحتي تراكم را بخرند كه روند فروش تراكم در سال ۷۲ كند و به پنج طبقه محدود شد. چمران تاكيد كرد: شوراي شهر از تمامي مجوزهاي شهرداري براي اعطاي پروانه ساخت باخبر است و هر پروانه ساخت صادر شده در سايت شهرداري ثبت شده است كه ما نيز با رصد سايت شهرداري از مجوزهاي صادر شده كسب اطلاع مي‌كنيم. در نهايت شهرداري است كه بايد در قبال اجازه ساخت طبقات پاسخگو باشد. تراكم‌فروشي جرم است و با فروش تراكم مجاز متفاوت است. پژمان پشمچي‌زاده معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز با حضور در اين برنامه تلويزيوني گفت: امروزه ساختمان‌هاي بلندمرتبه فراواني در شهرها ساخته شده‌اند كه در كميسيون ماده ۵ كاملا به صورت قانوني مجوز دريافت كرده‌اند.آخرين وضعيت استقبال از صندوق پس‌انداز مسكن يكم

حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌وشهرسازي با تاكيد بر اينكه براي خانه‌دار شدن خانه‌اولي‌ها بايد بر نظام مبتني بر پس‌انداز تكيه كرد، افزود: خروج ركود بازار مسكن به شاخص‌هاي كلان اقتصادي مربوط است و واقعيت اين است كه بازار مسكن هيچ‌گاه جداگانه عمل نكرده است. حامد مظاهريان در گفت‌وگو با پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي درباره ميزان سرمايه‌گذاري مردم در صندوق پس‌انداز مسكن يكم توضيح داد: طبق آخرين آمار روزانه حدود ۲۵۰ نفر در اين صندوق ثبت‌نام مي‌كنند كه روند قابل قبولي است و اميدواريم در ماه‌هاي آينده اين تعداد افزايش پيدا كند زيرا در زمان اعلام آغاز به كار صندوق پس‌انداز مسكن يكم بسياري از متقاضيان دريافت اين وام، پول نقد كافي براي افتتاح حساب نداشتند و طبيعي است كه جمع‌آوري اين مبلغ و تبديل دارايي‌ها به پول نقد زمانبر است. وي افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسكن يكم را راهي براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري دانست و گفت: اين حساب‌ها و مبالغي كه سپرده‌گذاري مي‌شود در حوزه مسكن و ساختمان صرف و سبب رونق اين صنعت مي‌شود ولي به دليل اينكه هنوز در ابتداي راه هستيم، طبيعي است كه اين مبالغ تاثير پيش‌بيني شده را بر بازار مسكن نگذاشته‌اند. وي درباره وضعيت پرداخت وام ۶۰ميليون توماني مسكن توسط بانك مسكن و ساير بانك‌ها توضيح داد: در سال‌هاي گذشته بانك‌ها جز بانك مسكن از پرداخت وام مسكن منع شده بودند اما مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار اين منع را از بانك‌ها برداشت و اكنون بانك‌هاي ديگر هم مي‌توانند اين وام را پرداخت كنند اما ملزم به پرداخت آن نيستند. مظاهريان افزود: اينكه در حال حاضر بسياري از بانك‌ها اين وام را پرداخت نمي‌كنند به نقدينگي آنها مربوط است. بانك‌ها اغلب اعلام مي‌كنند كه تمايل به پرداخت اين تسهيلات دارند اما نقدينگي لازم را ندارند و اين مشكلي است كه ما نيز تصور مي‌كرديم بانك‌ها با آن دست به گريبان باشند. به هر حال در گام نخست توانسته‌ايم اين منع را‌برداريم و بايد منتظر باشيم بانك‌ها به تدريج بعد از رفع مشكل نقدينگي وام ۶۰ ميليوني را نيز به متقاضيان بپردازند.نویسنده:
  خبر
  حوالي Wed.September 16.2015 361 شماره 1436 يالحجه 1394 شهريور 25 رشنبه چها
  1 خودرو
  3 ونقل محل
  Khodro@taadolnewspaper.ir 66420769 تكريم مسير در است
  سايپا
  مشتريان كرد مطرح «تعادل» با گفتگو در كنندگان مصرف حقوق از حمايت انجمن
  رييس اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كميسيون
  عضو نشان مشتريان، از سايپا مديرعامل عذرخواهي
  گفت: ريمداري مشت فرهنگ به خودروساز گروه اين
  ازتوجه در فومن نماينده عاشوري ناصر انتخاب گزارش به كيفي»
  است. «كنترل جايگزين مشتري، كمك به يابي»
  «عيب تكريم ريمداري مشت درمورد اسالمي شوراي
  مجلس دنياي در هستند ما نعمت ولي مردم گفت:
  مشتريان ادامه همچنين جعفري بگيريم. نظر در برايشان را است خودرو| ونقل حم
  گروه اصل يك عنوان به مداري مشتري وكار، كسب
  جديد ملي توليد كه باشيم داشته توجه بايد طرفي از داد: كيفيت بهبود تحول ويژه ستاد فوري
  تشكيل است. توجه مورد اقتصادي هاي اه دربنگ
  مهم داخلي خودروهاي كيفيت يابد ارتقا سطحش نيز شاخص كردن لحاظ صنعت، وزير دستور با
  خودرو گروه مديرعامل عذرخواهي كرد: اظهار
  وي كنندگان ليد تو كمك به بايد دولت يابد افزايش نيز عذرخواهي خودرو، صنعت كيفي اهداف در IQS
  اين توجه از نشان مشتريان، از سايپا سازي ودرو
  خ قيمت، ارزان تسهيالت ارائه با بياييد ملي خودرو خودرو ايران مديرعامل قول مردم از سايپا
  مديرعامل اين اميدوارم است ريمداري مشت فرهنگ به
  سازمان راندمان ارتقاي نوين طراحي جديد، تكنولوژي ورود اين آينده سال خودروهاي برنخوردن مشكل به
  براي شود. توليدكننده ساير براي مناسبي الگوي
  فرهنگ رقبايي كنار بتوانند داخلي خودروسازان تا كند كمك اقدامات ازجمله كيلومتر زار 10 كاركرد زير
  شركت شركت يك محصوالت كه زماني شد: يادآور
  وي اگر باشند. داشته گفتن براي حرفي خارجي ديگر آن انجام انتظار اينها از زودتر خيلي كه است
  تحركاتي بايد مديران شود، مشكل دچار توليد كيفي لحاظ
  از رعايت سمت به بازار خود به خود بيفتد اتفاق اين در رود انتظار اقدامات، اين نتيجه در داشت.
  وجود ذينفعان از باشندك داشته را شجاعت جسارت
  اين يرود. مداري مشتري كنندگان مصرف حقوق كيفي ارتقاي مسير در حركت دور چندان نه
  آينده كنند عذرخواهي هستند، مشتريان همان كه
  خود درخصوص مردم اعتراض بيشترين به اشاره با وي هاي ينه هز مديريت براي وري بهره افزايش با عبخشي
  تنو درمجلس فومن نماينده برآيند. مشكل رفع
  درصدد از كننده رف مص گفت: خودروسازان مداري ري مشت باشد همراه قيمت كنترل نتيجه در
  خودروسازان رود انتظار كرد: خاطرنشان اسالمي
  شوراي متناسب قيمت كيفيت اول وهله در خودروسازان از پس خريد فرآيند در مشتري حقوق اين بر
  عالوه مشتريان منافع پيش از بيش خودروساز هاي
  شركت مناسب برخورد انتخاب، حق آن از پس آن با شود. رعايت فروش از پس خدمات در
  آن خصوص اين در كه كنند لحاظ خود درمحصوالت
  را كه زماني اينكه نه خواهد. را خود نظرات به
  احترام داشته نيز كيفيت به يي ويژه توجه كميت، بر
  عالوه ديگر رنگ با خودرو دهد، سفارش مشكي خودرو از يينتر پا سوم يك كيفي شاخص به را ايراني كاالهاي خودرو كيفيت عاشوري
  باشند. فروش خدمات در انتخاب حق اين بگيرد. تحويل جهاني
  استاندارد حمايت افزود: دانست چيني محصوالت از بهتر
  مراتب دارد اهميت بسيار خودرو كيفيت فروش از پس از محركه نيرو خودرو صنايع مديركل ازگي بت به منجر اشتغال، افزايش بر عالوه داخلي توليد از
  مردم فكننده مصر كار اولويت در بايد كننده مصر نظرات صنعت كيفي اهداف در IQS شاخص كردن
  لحاظ يشود. كشور اقتصادي توسعه
  رشد خودروسازان اينكه بر تاكيد با جعفري بگيرد. قرار شاخص اين است؛ داده خبر جاري سال در
  خودرو يكند اقتضا كنوني شرايط كرد: خاطرنشان
  وي باشند، داشته توجه كنندگان مصرف حقوق به بايد دسته هم هاي ودرو با نظر مورد خودرو مقايسه
  براي از يكپارچگي اتحاد با گذشته مانند عزيز مردم
  كه مواجه موضوع اين با زياد ما كننده مصر گفت: كيفيت ارتقاي براي كننده ليد تو به كمك براي
  قيمتي هاي جريا تاثير تحت كنند حمايت ملي
  توليدات ديگري خودرو داده سفارش را خودرو كه شده فكننده مصر حداكثري رضايت كسب نهايتا
  توليد شخصي منافع به رسيدن براي تعدادي كه
  خاص مردم از شهامت با بتوانند كردند، اشتباهي جايي يابد. كاهش هم كيفيت از رضايت درصد، 3.0
  ضريب دنيا جاي هيچ در كه درحالي است گرفته تحويل SQIتعداد شاخص است. نظر مورد خودروي
  در درخصوص وي نگيرند. قرار اند، رده اندازي راه
  خود هستند. ما نعمت ولي مردم چراكه كنند عذرخواهي سال از پيش تا مشتريان رضايت روند است،
  گفتني اين كنندگان رف مص حقوق رعايت استانداردهاي با سه در خودرو صد يك هر در شده مشاهده
  عيوب درمورد اجتماعي ههاي درشبك آمده وجود به
  فضاي فكننده مصر به به عرضه هدف با را كاال توليدكننده از پس اما بود صعودي شد، شروع ما تحري كه 91
  ندارد. مطابقت موضوع است. كننده مصرف ديد از خودرو مالكيت اول
  ماه است زودگذر جريان يك اين گفت: خودرو
  نخريدن درخصوص همچنين جعفري محمد كند. مي توليد در حضور امكان كيفيت با خودروهاي از برخي
  آنكه رضايت گيري دازه ان پرسشنامه براساس شاخص
  اين اين انداختن راه به با افرادي كه است مشهود كامال
  و بحث در گفت: خودرو صنعت در مداري ري مشت نحوه كشور به ها قطع برخي ورود در نيافتند را ايران كيفيتترند
  بازار با ها نمايندگي در موجود قطعات مالكيت اول ماه سه در خودرو كيفيت از كننده رف
  مص تبليغ كه يكنند دنبال را ديگري اهداف
  موضوع، ريمداري مشت حتما ديگري حوزه هر بازاريابي رضايت يسابقه روزافزون افت با شد ايجاد
  مشكل كيفيت درخصوص آگاه منبع يك اين از پيش كامل، خرابي موجب كه مشكالتي پيرامون
  خودرو است. موارد اين از يكي خارجي كاالي
  غيرمستقيم است. موفقيت اصول از آنها خواست به ويژه نگاه شديم. رو روب
  مشتريان كمبود دليل به كه بود گفته «تعادل» به خودرو قطعات فكننده مصر كه مشكالتي نيز فني عملكرد
  نقص هاي ودرو كيفيت از مردم دلخوري گفت:
  عاشوري توجه مورد موضوع اين باشد، رقابتي بازار كه
  زماني آلماني ژاپني اي، ره فرانسوي، اصلي كيفي قطعات شده مواجه آن با خودرو طراحي ايمني زمينه
  در شرايط باشيم عبين واق بايد ولي آنهاست حق
  داخلي خواست به ليدكننده تو چقدر هر يعني يگيرد، قرار ها نارضايتي بيشترين هاي ازي ودرو مقايسه كنيم، درك را كشور كنوني مالي مشكالت ها تحري اثرات ماندن باقي از ناشي كه 52ميليون از كمتر خودروهاي دسته در يود.
  است، را بازار از بيشتري سهم كند، توجه مردم يق سال نارضايتي بيشترين ها، تحريم گيري او از پيش
  تا ساليان كه جهاني مطرح هاي ازي خودروس با داخلي محدود كه كيف