شنبه 18 دی 1395 - 730 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 730

  باد مبارك عسكري(ع) حسن امام بورس
  والدت شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 730 Sat. January .7 20 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 730 شماره سوم سال 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78991 0000411تومان تومان 4260 تومان 3965
  پاسخ در نعمتده زا محمدرضا نوبخت محمدباقر كرد
  اعالم بوشهر استان
  در صنايع: تعطيلي منتقدان
  به صنعت بخش ماهانه افزايش ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز رشد 5درصد دالري ميليارد 3.3 است
  كرده نفت آمد
  در 14 صفحه صفحه رفت
  پيش كجا تا زنجاني بابك اموال نخست
  رديابي
  سخن برادران رونده ارتفاع
  پ كم
  رشدهاي نصفت جنا صادق محمد صفحه همين
  گزارش
  دولت جواب در گرفتار بيماران، قضاييه
  قوه
  به احوال ناخوش هاي
  بيمارستان صفحه صفحه در زمين فرونشست خطر سالمت بيمه اجتماعي
  انتقال عدالت به تهران
  هجمه منطقه
  كمين 12 صفحه 13 صفحه آخر

  خبر با يي جلسه در امروز صبح جهانگيري
  اسحاق از پس خدمات بندي رده انتشار و«ترامپ» «مي» سناريوي اجراي
  ارزيابي نظر تبادل بحث به مركزي بانك ارشد داد
  مديران خبر سرمايه بازار فعاالن جمع در بورس سازمان
  رييس پرداخت خواهد كشور ارزي مسائل
  درخصوص جهاني فروش ستها يهف سرما دوران تكرار براي كانال از نفتي
  توافق برخي شد. خواهد اتخاذ جديدي تصميمات نمادها
  احتماال بازگشايي توقف در
  بازنگري ها نصب عزل برخي دستور احتمال از خبري ايران
  منابع در خودرو ايران به ريگان تاچر مالي هاي
  شاخص صفحه5 ميدهند. خبر جلسه اين در هم 14 صفحه صفحه صفحه 15 صفحه خبر
  خبر نخست دارند؟
  سخن انقضا تاريخ بانكي هاي كارت چرا سگيري بازپ براي مركزي بانك اقدامات تمديد كارمزد دريافت درباره اما روي انقضا تاريخ درج همچنين شوند. كند. پرداخت نيز اختيار در اعتباري بانكي ارتهاي مارتفاع
  ك رشدهاي برادران پرونده امور بابت كارمزد دريافت كارت، ويژگي يك عنوان به بانكي هاي كارت سازمان اخيرا كه است حالي در اين بوده انقضا تاريخ داراي عمدتا زنجاني
  مشتريان بابك پرونده در مالي
  منابع نصفت جنا صادق محمد دريافت مشتريان كه خدماتي بانكي عمليات هرگونه زمان در بوده امنيتي به نسبت كنندگان مصرف از حمايت تمديد به نسبت بايد مشتري مدتي از هنگار
  بعد نام
  روز هنوز ايران بانك شبكه در يكنند، وجه انتقال يا خريد از اعم اينترنتي از ابعادي شده هند گلم موضوع اين روند كند. اقدام كارمزدي پرداخت با
  آن درخصوص مباحث برخي طرح به نظر مركزي، بانك عمومي روابط گزارش
  به صادق مجريه قوه رييس روحاني، حسن هاي سخنران
  شمار نيفتاده جا چندان ها ال س از پس حالي در اين شود. وارد تاريخ اين بايد رييس است. داده قرار انتقاد مورد را آن روزها اين كه دنيا سراسر در
  معمولي منابع گيري بازپ براي بانك اين كه اقداماتي زنجاني بابك آقاي پرونده
  پيگيري اداره تحت قوه كارنامه درباره مقننه قوه رييس الريجاني، آملي ميشود. انجام پاييني بسيار سطح در مشتريان انقضا تاريخ درج عدم كه است كنندگان مصرف حمايت سازمان حقوق تضييع را آن حمايت
  سازمان رساند؛ محترم مسووالن ايران شريف مردم استحضار به است داده انجام
  مالي ميان در مشترك نقطه كند. مي تجربه را فزاينده روندي
  ديگري جمله از ايراني هاي بانك كه طوري به ناپذيري جبران هاي خسارت با را نكها با چرا كه سوال اين طرح با توليدكنندگان داند. مي كننده
  مصرف پولي هاي جنبه واجد كه زنجاني بابك آقاي عليه محكوم اقدامات به عنايت
  با است. قوه ديگر مالي شفافيت الريجاني آملي روحاني هاي
  سخنراني ترين پايين كه هستند جهان هاي بانك كارتي عمليات ريسك كند مي مواجه داشته اعتبار تاريخ بايد بانكي ارتاي مشتريان تمام تقريبا ايسنا، گزارش
  به بانك اجتماعي، تامين سازمان نفت وزارت شكايت با همزمان بوده بانكي
  و است حاضر شود، پديدار مالي شفافيت اينكه براي دارد باور
  روحاني كارمزد طريق از را خود درآمد سطح برد. مي باال بسيار را بانكي عنوان به مردم آن اتمام از پس باشند امور كه هستند ارتهايي داراي ها
  بان مرجع در كيفرى شكايت دعوا طرح به ٤٩٣١نسبت سال اوايل در نيز
  مركزي براي ثبت آن در را دولت كتاب حساب تاسيس يي
  سامانه از آنها درآمد عمدتا كرده دريافت نيز ايران مركزي بانك اساس اين بر آن تمديد براي را يي هزينه فكننده مصر از دهند. انجام آن با را خود
  بانكي كاركنان دادسراي ششم شعبه محترم بازپرس به شكواييه اين كه كرد اقدام
  قضايي چنين نيز قضاييه قوه اينكه شرط به كند منتشر عمومي افكار اطالع تامين ديگر امور بانكي سودهاي محل تاريخ خصوص در كه بود ٣١ 86 سال در حالت اين در كه است گفته بپردازند، جايي جابه خريد، تا گرفته پول
  برداشت شد. ارجاع بانكي) پولي جرايم به رسيدگي دادسراي در
  دولت(مستقر مواجه دولت منتقدان واكنش با البته دولت رييس سخن اين
  كند. هاي بانك ساير در كه حالي در شود، مي شتاب عضو هاي بانك به كارت انقضاي كند پر فرم رفته، بانك به بايد مشتري شامل ها كارت اين انتقال. نقل
  يا بهمن از مركزي بانك كارشناسان شكايت، طرح از قبل كه است درحالي
  اين كه است جريان در دولت رييس به نسبت انتقادها از سيلي
  شده است. معكوس روال اين جهان كرد. ابالغ را مواردي دهد انجام هم را هي اضافي پول پرداخت كارت صاحب نام جمله از
  مشخصاتي اند. داشت پرونده محترم بازپرس با رده گست همكاري ٢٩٣١
  ماه پروندهبردار مثال طور به بايد دهد رخ مالي شفافيت است قرار
  اگر براي كارمزد دريافت هزينه حال اين با سال ابتداي از بخشنامه اين بر بنا از حمايت سازمان نظر از موضوع اين كه اطالعات كه هستند مغناطيسي نوار
  و شريف ملت حقوق بيشتر چه هر استيفاي به كمك جهت به اساس اين
  بر كه يشود مطرح درحالي خواسته اين شود. آشكار نيز دولت
  رييس نيز آن تمديد بانكي ارتهاي صدور توسط صادره هاي كارت تمام 78٣١ تضييع توليدكنندگان كنندگان مصرف دارنده هويتي اطالعات مانند
  مهمي مديران كارشناسان كشور، نفتي منابع فروش از حاصل وجوه سگيري بازپ
  ايران كردهاند اشاره قضاييه قوه رييس برادر پرونده به نيز دولت
  طرفداران اين در است. حمايت سازمان اشاره مورد باشند انقضا تاريخ داراي بانكبايد ها است. كننده مصرف حقوق روي همچنين شود. درج آن در
  كارت با حقوقي اطالعات فناوري الملل، بين ارزي، ازجمله بانك مختلف هاي
  بخش پرونده كه ندارد وجود مشكلي كه گفته اتفاقا قضاييه قوه رييس
  و كارت مجدد صدور كه شد يادآور بايد باره ها كارت تمام براي بايد تاريخ اين نظر مورد موضوع اندازه چه تا اينكه اما براي كه دارد وجود ١رقمي عدد
  كارت محترم مقام مهاي استعال كليه به سريع دقيق پاسخگويي به نسبت
  جديت شد، برمال نژاد احمدي محمود سوي از پيش سال چند كه
  برادرش كه خدمتي هر بوده بانكي خدمت يك شود. تعيين بانك كارت سامانه در بانكي شبكه در آنچه با حمايت سازمان آن از بوده فرد به منحصر شخصي
  هر هر شدن شفاف براي را الزم مدارك اسناد مراحل، تمام در كرده اهتمام
  قضايي شود.
  دنبال دنيا تمام در شود مي ارائه مشتريان به روي شده درج انقضاي تاريخ همچنين است، منطبق گذرد، جهان ايران انجام هنگام كارت صاحب شناسايي
  براي اند. رده ارائه اتهامي پرونده بيشتر
  چه شفافيت براي جامعه كنندگان اداره سطح باالترين در مجادله
  اين برخي هرچند است. كارمزد مشمول در كارت انقضاي تاريخ با بايد كارت بانكي مراجع از آن پيگيري كه بود سوالي ميشود. استفاده الكترونيكي
  معامالت بازپرس همراهي با بانك اين كارشناسان روزي شبانه حتي مستمر
  حضور را شهروندان باشد نظام قوت تواند مي ادي ع شرايط در
  البته تشويقي اهداف با ايران در بانكي خدمات ديگر سوي از باشد. يكسان سامانه شد. همراه توضيحاتي با ارتها اين ديگر خاص ويژگي
  اما است؛ شده منجر متهم عملكرد مجرمانه ابعاد كشف به پرونده به كننده سيدگي
  ر اما يابد. افزايش اعتمادسازي تا كند آگاه ها پديده ژرفاي به
  نسبت اين نميشود. كارمزد مشمول ترغيبي مغناطيسي هاي كارت انقضاي تاريخ هاي ارت بايد چرا اينكه درباره است آن از استفاده اعتبار تاريخ
  داشتن به بانكي پولي دادسراي محترم سرپرست قدرداني تشكر مراتب كه يي گون
  به همچنين قوه دو روساي برادران پرونده به رسيدگي براي
  درخواست هزينه مركزي بانك كه است حالي در هوشمند هاي كارت سال سه حداكثر بايد باشند، اعتبار تاريخ داراي بانكي مشتري ديگر تاريخ اين پايان با
  كه است. شده ابالغ بانك
  اين نيابد، پايان زودتر يابد ادامه اگر قوه دو مالي رفتار
  آشكارسازي يي بخشنامه اساس بر را كارت صدور صدور زمان از پس سال پنج حداكثر مناسب مديريت هدف با كه شد يادآور طريق از كه خدماتي دريافت به
  قادر به اخير سال طول در بانك اين اقدامات ترين مه از برخي وجود، اين
  ب همچنين مردم كار كسب بر ناخوشايندي پيامدهاي يتواند
  م ابالغ بانكي شبكه به 78٣١ سال در كه انقضا، تاريخ در شود. مي تعيين كارت باال كارتي پرداخت ابزارهاي ريسك نخواهد است، انجام قابل ارتها
  اين است: زير
  شرح كند. بدتر هست، آنچه از را شرايط بگذارد جاي بر كالن
  اقتصاد كه طوري به است. كرده تعيين كرد، براي شده باطل غيرفعال بايد كارت بانكي هاي كارت ايمني، ضريب بردن بانك به مراجعه با بايد بنابراين
  بود. Sct Bankers شركت در ماهه استقرار مركزي بانك 5نفره تيم تشكيل
  - افراد سوي از آن تشديد نتيجه بي مجادله ادامه نخست
  پيامد اعالم به توجه با مغناطيسي كارت صدور موظف دارنده كارت تجديد يا تمديد تاريخ داراي جهان در صادره اعتباري تاريخ تمديد به نسبت كارت زنجاني
  صادركننده بابك به
  متعلق قضاييه قوه رييس پشت كه دولت منتقدان دولت طرفدار
  احزاب جديد كارت صدور يا سرقت مفقودي، از پس كرده مراجعه بانك به است زمان اين پايان از پس هستند انقضا در كه كند اقدام جديد كارت دريافت
  و زير: موضوعات درباره كارشناسي كار ساعت صدها انجام
  - خواهد بدتر را گذاري سرمايه زده يخ سرد فضاي يشوند،
  پنهان صدور هزينه ٠٠٣٢ومان مشمول براي جديد كارت مجدد هويت احراز بايد بنابراين ندارند. استفاده قابليت ديگر دريافت كه خدماتي به توجه با حالت
  اين اين در مطروحه ادعاهاي رد IBAN to IBAN سيستم فني بررسي
  • گذاري سرمايه مستعد ايرانيان سوي از گذاري سرمايه انجماد
  كرد. است. تومان ٠٠٠5 تا هوشمند كارت شود. صادر او تمديد نكها با توسط انقضا تاريخ اتمام با را آن كارمزد بايد مرسوم روال به ود
  ش شيوخ از يكي به متعلق دالري 5١ميليارد موهومي وجوه با ارتباط
  خصوص رشدهاي دشواري از عبور شرط پيش المللي بين گذاران سرمايه
  اماراتي
  و كرد. خواهد تر سخت را ارتفاع متهم
  كم به متعلق هاي بانك ها شركت در مستقر سوييفت سامانه بررسي موصل
  • در داعش سخت جمعه شد ارزان خوراكي گروه
  ۵ دولت هواداران دولت سرسخت منتقدان ميان مجادله tcS
  ادامه Bankers شركت در موجود واقعي جعلي سوئيفتي پيام صدها بررسي
  • پيامدهاي كار كسب فضاي شدن غبارآلود بازي زمين اين يوروسف
  در از شده اخذ يورويي ميليارد وام بودن غيرواقعي اثبات بررسي روز موصل، شهر شرقي بخش در خود هاي روي پيش ادامه در عراق ارتش نيروهاي غذايي مواد اقالم از برخي فروشي رده قيمت متوسط هفتگي گزارش مركزي بانك به كرد. اجتناب آن از بايد كه داشت خواهد ترسناكي تر
  بلندمدت نفت ملي شركت به شده ارائه اسنادي اعتبارات بودن غيرواقعي اثبات بررسي عمليات فرمانده زدند رقم شهر اين در داعش هاي تروريس براي را سختي جمعه لبنيات، اساس اين بر كه كرد منتشر را جاري سال ماه دي دهم به منتهي هفته در
  را در ساز سرنوشت بسيار عنصري مثابه به مالي شفافيت رسد، فرآورده
  نظر ميعانات نفت، خريد بابت )HK(ناريا
  رسيدند. موصل شرقي بخش در دجله ساحل به ارتش نيروهاي كه گفت ايرنا به نينوا هاي زي سب شكر قند مرغ، گوشت تازه، هاي وه مي مرغ، تخ گران، قرمز گوشت
  حبوب كاال بازار سرمايه، بازار ها، بانك مثل جاهايي در بايد روزها UMTB
  اين برات بودن جعلي اثبات بررسي
  • عراق ارتش گفتند: اربيل در ايرنا خبرنگار به جمعه روز عراق ارتش نظامي فرماندهان بانك اعالم براساس ماندند. ثابت قبل هفته به نسبت برنج چاي ننباتي، روغ ارزان
  تازه برنده پيش منطقي روال كارها تا باشد ها غول ميان انرژي XELLIB
  مبادله برات بودن اعتبار بدون اثبات بررسي
  • شهر چپ سمت در را وحده» محله خود رويهاي پيش ادامه در است شده موفق درصد ٣.٠ حبوب ٢.٠درصد، مذكور زمان از قبل هفته به نسبت لبنيات قيمت
  مركزي، باشد.
  داشته اثبات توسعه اعتباري موسسه زد نKONT بانك گذاري رده سپ بررسي شمال» «گراج محله سوي به ارتش نيروهاي كند آزاد كامال موصل شرقي) (بخش منتهي هفته به نسبت مرغ تخم نرخ همچنين اس. داشته افزايش 7.٤درصد قرمز
  گوشت كه است هنري سياست، ابزار با اقتصاد راه كردن هها
  صاف سپرد اين منشأ بودن غيرواقعي محله كامل كنترل با نظامي، فرماندهان اين گفته به هستند. پيشروي حال در شهر اين مرغ گوشت 5.٤درصد، تازه زيهاي سب درصد، ٤.6 تازه وههاي مي درصد، ٢.١ ماه ٠١دي
  به براي راه تا دهند مردم به را آن قول دنيا امروز
  سياستمداران تهران شهرداري نفع به صادره توماني ميليارد 8زار ه مه ضمانتنا بررسي
  • خود شده موفق شده تعيين پيش از هاي برنام براساس عراق ارتش جمعه، روز در وحده برنج، قيمت گزارش مورد هفته در هد. داشتان كاهش درصد يك شكر قند درصد
  ١.٢ باشد. مهيا روان كار
  كسب بانك KONT غيرواقعي گذاري سپرده پشتوانه به توسعه اعتباري موسسه
  توسط متصل همديگر به پل با را شهر چپ راست سمت دو كه برساند دجله رودخانه به را كره قيمت لبنيات گروه در گزارش، مورد هفته در ماند. ثابت نيز نباتي روغن
  چاي براي سياستمداران كه است دهه چندين متاسفانه ايران
  تاجيكستان
  در نيروهاي رسيدن تاييد با نينوا آزادسازي عمليات فرمانده الجبوري» «نجم ند. ٣.٢درصد پاستوريزه شير بهاي ولي كاهش درصد معادل قبل هفته به نسبت
  پاستوريزه آن از مستقل هاي دولت اقتصادي ضعف نقاط بر رقبا بر OCIN
  پيروزي نزد مركزي بانك شده ردهگذاري سپ وجوه ردگيري ررسي آزاد موصل شهر چپ سمت تمام زودي به گفت: دجله رودخانه ساحل به عراق ارتش ٢.١درصد معادل ممرغ تخ بهاي بود. تغيير بدون گروه اين اقالم ساير قيمت داشت.
  افزايش بهار در كه شرايطي در آتي انتخابات آستانه در كنند. tcS
  استفاده Bankers موسسه حسابداري سند صدها رسي سند بررسي خواهند غربي) (بخش شهر راست سمت به ورود آماده ارتش نيروهاي شد خواهد در هفته اين در رفت. فروش به ريال هزار ٠١١ تا ريال 6٩هزار يي شان داشت
  كاهش منطقي تعامل بايد شد خواهد پديدار باره اين در شديد رقابت متهم
  امسال ايميل هزاران بررسي
  • دهدم سپي نيز عراق ارتش هاي ده جنگن جمعه روز در حمالت تشديد با همزمان بود. ٢.٠درصد معادل يك درجه داخله برنج بهاي بود. ثابت غيرتايلندي برنج قيمت برنج،
  گروه شود. بازدارنده تقابل
  جايگرين قاضي بازپرس براي المللي بين بانكداري تخصصي موضوعات فني تشريح
  • از يكي مموزيني» «سعيد كردند. بمباران شهر در را داعش مواضع دهبار ها امروز بهاي حبوب گروه در يافت. كاهش درصد ٢.١ دو درجه داخله برنج قيمت ولي خصوص
  افزايش اين در متعدد هاي زارش ارائه پرونده
  محترم دستور به گفت: ايرنا به شهر اين در داعش موقعيت خصوص در عراقي كرد مسووالن كاهش ٢.٠درصد معادل بلبلي چشم لوبيا قيمت بود. تغيير بدون سفيد لوبيا چيتي
  لوبيا زارشها ارائه دادگاه چهارم جلسه از مركزي بانك كارشناسي تيم ضور ح• در يها داعش اخير هاي شكس از بعد داعش تروريستي گروه سركرده ابوبكرالبغدادي مورد هفته در داشت. افزايش ١.١درصد تا درصد ١.٠ بين گروه اين اقالم ساير بهاي
  ولي تعادل روزنامه پيامكي سامانه پرونده
  محترم قاضي درخواست به فني مباحث راست سمت به فرار براي تالش در گروه اين خارجي نيروهاي موصل شهر چپ سمت اقالم ساير ولي داشت كمي عرضه سبز لوبيا انگور شهرداري، نظر زير ميادين در
  بررسي تاجيكي بانك يك اسنادي اعتبار درخصوص كارشناسي نظر ارائه بررسي
  • كامل سقوط روزهاي داعش شهر، از بخش اين كمتر مساحت به توجه با هستند شهر متفاوت ها وهفروش مي ساير با مقايسه در كيفي نظر از آنها از تعدادي كه تازه سبزي
  ميوه شماست دسترس در 30005320 شماره گذشته
  به هفته
  در روز همچنين عراق ارتش نيروهاي كرد. خواهد تجربه شهر از قسمت اين در را خود سطح هاي فروشي ميوه شد. عرضه هبار تر ميوه ميادين سازمان مصوب نرخ به
  بودند مالزي روسيه، تاجيكستان، قبيل از كشورهايي به كارشناسي هاي ات هي اعزام
  • سازي خنث منازل بازرسي به اقدام داعش هاي تروريس با درگيري در همزمان جمعه كيوي قيمت تازه، هاي وه مي گروه در كه ردند كم عرضه را تازه سبزي ميوه اقالم
  شهر درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز
  مخاطبان مبالغ بانكي هاي اب حس درباره زنجاني بابك آقاي ادعاهاي بررسي براي تركيه ١7 عراق ارتش كردند. موصل شهر وحده محله از بخشي در شده بذاري بم هاي ان مك كاهش ١.8١درصد تا درصد ٣.١ بين گروه اين اقالم ساير بهاي ولي افزايش ٢درصد
  معادل ادعاي بار هر كه خارجي هاي بان از ضمانتنامه وصول امكان يا آنها در موجود موصل شهر آزادسازي عمليات مسلح، نيروهاي ساير همراهي با ميالدي 6١٠٢ اكتبر ساير بهاي ولي افزايش درصد ٣.6 معادل سبز لوبيا قيمت تازه هاي زي سب گروه در
  يافت. نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب درآمد. آب از دروغين
  مطروحه است. كرده آغاز را داشت. كاهش درصد ٢.٠١ تا درصد ٣.٠ بين گروه اين
  اقالم تعادل سپهوند عكس:حجت
بازنگري در توقف و بازگشايي نمادها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
بازنگري در توقف و بازگشايي نمادها
رييس سازمان بورس در جمع فعالان بازار سرمايه خبر داد


گروه بورس   علي رمضانيان  

مسوولان سازمان بورس با ۴۰فعال بازار سهام جلسه‌يي برگزار كردند و بعد از شنيدن نقطه نظرات و انتقادات، پاسخ‌هايي را در آن خصوص ارائه دادند. پاسخ‌هايي كه به اعتقاد يك فعال حاضر مي‌تواند اميدواركننده باشد.

به گزارش «تعادل» رييس سازمان بورس در اين نشست از بازنگري و تدوين مجدد دستورالعمل توقف و بازگشايي نمادها خبر داد و عنوان كرد كه بسته بودن نمادها يكي از مسائل مهم بازار سرمايه است و ما بي‌وقفه پيگير اين موضوع هستيم كه تا يك يا دو هفته آينده تعدادي از نمادهاي مهم بورس بازگشايي شود.

در ابتداي اين نشست رييس سازمان بورس به ايراد مشكلات امروز بورس از جمله بسته بودن برخي نماد‌ها اشاره كرد و گفت: بسته بودن نماد‌ها يكي از مسائل مهم بازار سرمايه است و ما بي‌وقفه دنبال آن هستيم كه طي يك يا دو هفته آينده تعدادي از نماد‌هاي مهم بازگشايي شود. بازگشايي نماد‌هاي مهم به زودي

رييس سازمان بورس ابراز اميدواري كرد كه تعداد نماد‌هاي بسته در روزهاي پيش‌رو به حداقل ممكن برسد و افزود: يكي از دلايل بسته شدن نماد‌ها تاخير در ارسال گزارش‌هاي مالي به سازمان بورس است. در برخي كشور‌ها مانند انگليس گزارش‌هاي مالي 6 ماهه و يك‌ساله و در برخي كشور‌ها همچون ايالات متحده و ايران اين گزارش‌ها به صورت سه ماهه منتشر مي‌شود و اين زمان كوتاه به تاخير انتشار گزارش‌هاي مالي شركت‌ها منجر مي‌شود.

همچنين در برخي موارد گزارش‌هاي مالي به سازمان بورس ارائه مي‌شود اما اين گزارش‌ها در مرحله حسابرسي به دقت بيشتري نياز دارد و لذا زمانبر است. محمدي ادامه داد: به نحوي از انحاي دستورالعمل بازگشايي نماد‌ها با محدوديت‌هايي روبه‌روست و بازنگري و تدوين مجدد آن در دستور كار سازمان بورس قرار دارد. عرضه اوراق بدهي متناسب با ظرفيت

رييس سازمان بورس، عرضه اوراق بدهي را يكي ديگر از موضوعات مهم بازار سرمايه دانست و گفت: اين اوراق بايد بر اساس ظرفيت بازار سرمايه منتشر شود و با تعامل بين سازمان بورس و مجلس تلاش مي‌كنيم عرضه اين اوراق در بودجه سال آينده با حجم متناسب بازار سرمايه باشد.

سخنگوي سازمان بورس تاكيد كرد: منافع مردم همواره رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام نسبت به اوراق بدهي نقش بيشتري در بورس ايفا مي‌كند و حجم زيادي از سرمايه‌گذاري‌ها را به خود اختصاص داده و منافع بيشتري درگير آن است، بنابراين بايد به آن توجه داشت. در خصوص تفكيك حجم معاملات سهام اوراق بدهي مقرر شد، بررسي شود و ان‌شاءالله از امروز(شنبه) شاهد تفكيك حجم ارزش اين اوراق هستيم.

به گفته اين مدير ارشد بازار سرمايه رفع محدوديت‌هاي معاملات بر خط يكي ديگر از مسائل مورد توجه سازمان بورس است و دسترسي سرمايه‌گذاران بر خط بايد با سايرين برابري كند. رفع اختلال سامانه معاملات در دستور كار

رييس سازمان بورس رفع اختلال‌هاي موجود در سامانه معاملات را يكي ديگر از اقدامات اخير دانست و گفت: اختلال در سامانه معاملات بخشي از ذات رويكرد‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات است و طي ماه‌هاي گذشته تلاش گسترده‌يي براي به‌روزرساني اين سامانه صورت گرفته و مشكلات آن در سال آينده به حداقل ممكن خواهد رسيد. تاثير تكثر ابزار‌هاي نوين مالي

محمدي به راه‌اندازي معاملات آپشن هم اشاره كرد و گفت: به اعتقاد من ابزار‌هاي نوين مالي بايد به صورت كامل راه‌اندازي شود و به زودي اختيار فروش نيز به اختيار خريد اضافه خواهد شد. سخنگوي سازمان بورس افزود: تكثر ابزار‌هاي مالي، تنوع بازار سرمايه و توسعه آن را به همراه دارد و يكي از مهم‌ترين مسائل پيش روي سازمان است. نقدشوندگي و شفافيت متعادل

وي همچنين تعادل ميان نقدشوندگي و شفافيت در بازار سرمايه را راه توسعه اين بازار دانست و گفت: تعادل ميان نقدشوندگي و شفافيت، توسعه و ثبات بازار سرمايه را به همراه دارد و يكي از دغدغه‌هاي سازمان بورس است. در پايان رييس سازمان بورس عنوان كرد ما اينجاييم تا بازار سرمايه را به جلو حركت دهيم. افزايش شفافيت، نقدشوندگي و توسعه ابزار‌هاي مالي مهم‌ترين موضوعات مورد توجه سازمان است.

وي تاكيد كرد: عملكرد اخير سازمان بورس نشان مي‌دهد، همواره مشكلات و صداي سرمايه‌گذاران و فعالان بازار سرمايه شنيده شده و براي حل مشكلات آنها تلاش كرده‌ايم. اقدامات سازمان بورس به حق انجام شده و بايد در مورد آن منصفانه قضاوت كرد و از فضاي شايعات دور شد. مطرح شدن بي‌پرواي دغدغه‌هاي بازار

اين نشست كه نخستين‌بار در زمان تصدي شاپور محمدي رخ داده به عنوان اقدامي موثر براي كاستن تنش در بازار سرمايه تعبير شده و با استقبال فعالان بازار روبه‌رو شد.

در همين رابطه يكي از حاضران جلسه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: اين نشست به تلاش برخي فعالان بازار انجام شده و هدف برگزاري آن مطرح كردن نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران بازار بود. به همين منظور هر نفر حدود پنج دقيقه فرصت داشت تا مشكلات موجود را مطرح كند. هرچند مطرح كردن مشكلات براي برخي دوستان تا 20 دقيقه زمان برد.

يكي از نكات مهم مطرح شده، بلوك‌زني روي نمادهاي تاثيرگذار بود كه توسط اغلب افراد مطرح شده و رييس سازمان بورس اعلام كرد كه كاملا با اين كار مخالف بوده و بايد متوقف شود. اگر توافقي هم در خارج از سازمان بورس انجام شده بايد به صورت آگهي اطلاع‌رساني كنند اگر حجم اين معاملات در حد و اندازه آگهي كردن نبود، معاملات در بازار خرد انجام شود.

موضوع ديگر تماس‌هاي سازمان بورس به برخي سهامداران بود كه فعالان بازار را موظف به خريد يا عدم خريد و فروش يا عدم فروش سهام نمادها مي‌كند. شاپور محمدي در پاسخ به اين سوال نيز گفت كه به‌طور كلي با اين شيوه مخالف بوده و تاكيد كرد كه اين شيوه نبايد به صورت دستوري در سيستم باشد بلكه بايد با كارگزار تماس گرفته شده و اطلاع دهند و اگر كارگزار صلاح دانست، حذف كند و در غير اين صورت باقي بماند. اين حق مسلم و اوليه سهامداران است كه سهام را در هر حجمي خريد و فروش كنند. رييس سازمان بورس در خصوص تزريق بخشي از دارايي صندوق‌ها بادرآمد ثابت به سهام را در دست پيگيري عنوان كرد و از تعريف حداقل كف خريد سهام براي اين صندوق‌ها خبر داد.

در خصوص توقف نمادها كه از پرحاشيه‌ترين موضوعات جلسه بود نيز رييس سازمان بورس گفت كه دستورالعمل افشاي اطلاعات بايد مورد بازنگري قرار گيرد مثلا در خصوص پيش‌بيني سود يك‌ساله مشخص نيست كه يك مدير چگونه بايد يك‌سال آينده شركت را پيش‌بيني كند؟ وي يكي از دلايل توقف نمادها را تغيير در همين پيش‌بيني درآمد دانست كه با حذف آن خيلي از مشكل توقف نمادها كم خواهد شد.

رييس سازمان نرخ اوراق «اخزا» را متاثر از شرايط سيستم پولي كشور دانست و گفت: نمي‌توان در نرخ‌گذاري اين اوراق دخالت كرد اما چنانچه براي كنترل اين نرخ، راهكارهايي ارائه شود حتما در دستور كار قرار خواهد گرفت. استدلال مخالفان برگزاري اين جلسه

يكي از افرادي كه فرصت حضور در اين جلسه را پيدا نكرد، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بهتر بود به جاي انتخاب افراد براي حضور در جلسه فرمايشي، اين جلسه در فضاي عمومي و با فراخوان عمومي انجام مي‌شد تا همه بتوانند دغدغه‌هاي خود را مطرح كنند.

البته مدير روابط‌عمومي سازمان بورس در پاسخ به اظهارات اين فعال بازار سرمايه به «تعادل» گفت: «در بازار سرمايه بيش از 9ميليون دارنده كد بورسي وجود دارد. بنابراين اين موضوع منطقي به نظر نمي‌رسد كه همه افراد را در يك نقطه جمع‌آوري كرد. لذا ليستي ٣٠نفره از طرف معاونت نظارت بر بازار تهيه شد مابقي نيز با هماهنگي بين ديگر فعالان بازار در اين جلسه حاضر شدند. اين افراد نيز همه دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران را مطرح كردند و موضوعي باقي نمانده بود تا ديگر فعالان نتوانند، مطرح كنند و از سوي رييس سازمان نيز بيش از 100 نكته يادداشت شد و در دستور كار همكاران قرارگرفت، لذا فرمايشي بودن اين جلسه كم‌لطفي به بزرگواران حاضر در جلسه تلقي خواهد شد.

ياسر فلاح در ادامه افزود: اما فراموش نكنيم بخش زيادي از مشكلات بازار سرمايه به دليل گرفتاري در بخش‌هاي ديگر اقتصاد است و برخي ديگر از مشكلات تحميلي به بورس بوده و اصولا در دست سازمان بورس و مسوولان آن نيست. اما اين مسوولان در حال پيگيري رفع اين مشكلات هستند.

 نویسنده:
جواب دولت به قوه قضاييه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
جواب دولت به قوه قضاييه
رديابي اموال بابك زنجاني تا كجا پيش رفت


گروه ايران|

 بعد از چالش‌هاي رسانه‌يي اخير كه بر سر پرونده بابك زنجاني به وجود آمد، روز گذشته وزارتخانه‌هاي «اطلاعات»، «امور خارجه» و «نفت» نيز گزارشي از مهم‌ترين اقدامات اجرايي و اطلاعاتي خود را درباره ابعاد مختلف اين پرونده در اختيار رسانه‌ها قرار دادند كه با بررسي تطبيقي آنها و در كنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل مي‌توان از واقعيات پنهان در اين پرونده رونمايي كرد. گزارش‌هايي كه در واكنش به اظهارات رييس قوه قضاييه رسانه‌يي مي‌شوند؛ آيت‌‌الله صادق آملي لاريجاني 13دي ماه و در جلسه مسوولان عالي قضايي انتقادات تندي نسبت به بانك مركزي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و در كل دستگاه‌هاي دولتي مطرح كرد و گفت:«در پرونده بابك زنجاني جاي شاكي و مشتكي عنه عوض شده است و اين دولت و وزارت امور خارجه هستند كه بايد پاسخگو باشند.» رييس دستگاه قضا در ادامه گفت:«سخن اين است كه رد پول‌هايي كه داده شد به آساني در اختيار بانك مركزي و وزارت خارجه است؛ اين به قوه قضاييه ربطي ندارد.» اما در واكنش به اين انتقادات در گزارش وزارت خارجه روي اين نكته تاكيد شده كه اطلاعات پرونده بابك زنجاني هرگز در اختيار اين وزارتخانه قرار نگرفته و مسوولان قضايي هرگز درخواستي براي ورود ساختار ديپلماسي كشورمان به اين پرونده نداشته‌اند.

گزارش وزارت اطلاعات هم به عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده ازجمله عوامل نفوذي در داخل زندان اشاره مي‌كند و در جريان گزارش وزارت نفت هم درباره مراحل مختلف همكاري‌هاي وزارت نفت با قوه قضاييه براي روشن شدن ابعاد مختلف پرونده صحبت شده است. مجموعه اين گزارش‌ها و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه حلقه مفقوده اصلي در اين پرونده، عدم هماهنگي است، مشكلي كه چنانچه هر چه سريع‌تر براي برون‌رفت از آن چاره‌يي انديشيده نشود، مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذير ديگري بر ساختار اقتصادي و امنيتي كشورمان ايجاد كند. اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده متهم نفتي

نخستين گزارش از سلسله گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به وزارت اطلاعات است كه در آن تصويري كلي از عملكرد اين وزارتخانه در برخورد با پرونده زنجاني منعكس شده است. روابط عمومي وزارت اطلاعات بخشي از اقدامات انجام شده در اين وزارتخانه درباره پرونده بانك زنجاني را اعلام و تاكيد كرد، گزارشي درباره فعاليت‌هاي اقتصادي زنجاني و شركت‌ها و اشخاص مرتبط با وي و برخي اموال آن تهيه و به مراجع قضايي ارائه شده است. به گزارش ايرنا و براساس اين اعلام، وزارت اطلاعات در دو بعد «پيشگيري» و «عملياتي» اقدام به رديابي مالي فعاليت‌هاي زنجاني و بانك‌هاي وي در خارج از كشور و شناسايي 700ميليون دلار از وجوه آنها كرده است.

بر اين اساس در بخش پيشگيري، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده ازجمله عوامل نفوذي در داخل زندان شناسايي شده‌اند همچنين در بخش شناسايي نيز اقدمات زير انجام شده است:

 1- شناسايي دو فروند كشتي كانتينربر

2- شناسايي واردات 500 دستگاه خودرو از تاجيكستان به ارزش قرارداد 15ميليون دلار

3- كشف 4هزار قطعه دبيت كارت به ارزش 4ميليون دلار

4- شناسايي اموال كارگزار زنجاني در اسپانيا، مالزي و ايران

5- رديابي مالي وجوه ارزي زنجاني

6- كشف مقادير معتنابهي طلا و توقيف مبلغ 185ميليون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395

7- شناسايي و اعلام اموال داخل وي شامل 53 شركت و خارج از كشور شامل 20شركت در سال 1392 به دادستاني تهران

8- بررسي صحت و سقم حدود 50 مورد ادعاي واريز وجه زنجاني در خلال رسيدگي قضايي و پس از آن در كشورهاي مبدا كانادا، چين، تركيه، امارات عربي متحده، مالزي، تاجيكستان، استراليا، فيليپين، سوييس، ايتاليا، روسيه و ژاپن

9- پاسخگويي به استعلام‌هاي متعدد مراجع قضايي.

روابط عمومي وزارت اطلاعات تاكيد كرده اين گزارش بخشي از اقدامات انجام شده‌يي است كه قابل اعلام عمومي بوده و شامل همه اقدامات نيست. اطلاعات پرونده به وزارت خارجه داده نشد

در همين خصوص وزارت امور خارجه نيز در گزارشي به اظهارات اخير برخي مسوولان قوه قضاييه درخصوص پرونده بابك زنجاني پاسخ داد و اعلام كرد: «وزارت امور خارجه از 2سال قبل تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده و هيچ درخواستي را بي‌پاسخ نگذاشته است.»

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت در ادامه اين اطلاعيه آمده است:«وزارت امورخارجه از جلسه‌يي كه حدود 2سال قبل در دفتر رياست قوه قضاييه با حضور معاون اول محترم رييس‌جمهوري، وزير امور خارجه و برخي مسوولان ديگر درخصوص پيگيري موضوع بابك زنجاني برگزار شد تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده است.»

براساس اطلاعيه وزارت امورخارجه، اين وزارتخانه با فراهم كردن تمام تسهيلات در مركز و نمايندگي‌ها هيچ درخواستي را بي‌پاسخ و پيگيري نگذاشته و نيز هيچگاه گلايه‌يي از سوي مقامات محترم قضاييه در اين زمينه نشنيده است.

در اين اطلاعيه آمده است:«وزارت امورخارجه در اجراي درخواست‌هاي رياست و ساير مسوولان محترم قوه قضاييه همچنين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور فعال در پيگيري ابعاد خارجي مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده بابك زنجاني در حوزه و چارچوب مسووليت‌ها و وظايف قانوني خود، تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري موضوع توسط مسوولان ذي‌صلاح قضايي در كشورهاي مورد درخواست فراهم كرده است.»

در بخش ديگري از اطلاعيه يادآوري شده است: «وزارت امورخارجه با دستور موكد به سفارتخانه‌هاي ايران در اين كشورها براي كمك و ارائه تسهيلات به هيات‌هاي اعزامي به ويژه در مذاكرات با طرف‌هاي مقابل به خصوص در مقوله شناسايي اموال غارت شده از بيت‌المال، درخواست‌هاي محوله از سوي قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط را با جديت و احساس مسووليت انجام و از هيچ مساعدت و همكاري كوتاهي نكرده و به تمام مكاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانكه رسما و به دفعات به دليل اقدامات سازنده، پيگيري‌هاي موثر و فعال و همكاري‌هاي بي‌دريغ خود مورد تقدير نهادهاي پيگير پرونده مزبور قرار گرفته است.»در اطلاعيه وزارت خارجه آمده است:«ابهامات اخير پيرامون پيگيري بين‌المللي موضوع بابك زنجاني از آنجا ناشي مي‌شود كه ورود دستگاه ديپلماسي به موضوعات بايد به شكل«رسمي و آشكار» صورت پذيرد. اين درحالي است كه هيچ يك از اقدامات بابك زنجاني و همدستانش از مسيرهاي قانوني و رسمي انجام نشده و تمامي اقدامات وي به صورت «متقلبانه، غيررسمي، زيرزميني و مخفيانه» انجام پذيرفته به نحوي كه نه تنها در داخل كشور با شبكه‌هاي فاسد و سرشاخه‌هاي آن هماهنگ بوده كه در خارج نيز صرفا از ارتباطات غيرشفاف و شبكه‌هاي فساد مالي بهره مي‌جسته

 است.»

اين اطلاعيه افزود:«شايد به همين دليل است كه هيچگاه از وزارت امورخارجه خواسته نشده كه رأسا وارد پيگيري موضوع شود لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است چون اصولا ورود به چنين حوزه‌يي خارج از شؤونات عرفي هر وزارت امور خارجه‌يي است.»

براساس اطلاعيه مورد نظر طبق عرف معمول جهاني چنين حوزه‌هايي وظيفه ذاتي ساير دستگاه‌ها به ويژه دستگاه اطلاعاتي است كه ظاهرا با وجود تاكيد رياست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه تاكنون مستقلا اجازه ورود به اين پرونده را نداشته است.

اطلاعيه وزارت خارجه تسهيل همكاري‌هاي قضايي را حوزه ديگري ذكر كرد كه وزارت امورخارجه براي پيگيري اين موضوع ملي مي‌تواند در آن انجام وظيفه كند. وزارت خارجه در اطلاعيه مذكور خاطرنشان كرد: هر گونه «اقدام قضايي» در ديگر كشورها بايد در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضايي يا استرداد مجرمان ميان كشورها صورت پذيرد كه اين امر مستلزم پيگيري اجراي احكام صادره قضايي محاكم جمهوري اسلامي ايران و در قالب اجراي يك ماموريت محوله مشخص از سوي قوه قضاييه و با راي دادگاه امكان‌پذير

است.

اطلاعيه وزارت خارجه تصريح كرد: براساس سوابق و اسناد موجود، تاكنون هيچ‌گاه چنين ماموريتي به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه كماكان آمادگي دارد در چارچوب اختيارات و وظايف ذاتي، قانوني و عرفي خود به همكاري كامل با قوه محترم قضاييه ادامه داده و تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري، كشف و استرداد اموال غارت شده از بيت‌المال دراختيار قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي ذي‌صلاح قرار دهد.

اين اطلاعيه افزود: «درخواست از وزارت امور خارجه تاكنون صرفا تسهيل سفرها و ملاقات‌هاي مقامات قضايي با افراد و مقامات كشورهاي مربوطه بوده كه در اين مسير، ستاد و نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده است.»

در اطلاعيه وزارت خارجه آمده است: «بر اين اساس است كه اظهارات غيرمنتظره اخير برخي مسوولان محترم اين قوه در مورد اين وزارتخانه كه همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضايي قرار داشته است و كنايه به تلاش‌هاي مخلصانه سربازان كشور در عرصه ديپلماسي و دستاوردهاي افتخارآميز ملت ايران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.» تلاش وزارت نفت براي وصول بدهي

يكي از نكات جالب توجه گزارش وزارت نفت مربوط به احتساب دقيق بدهي بابك زنجاني به كشور است. اعداد و ارقامي كه از منظر مسوولان وزارت نفت نه 2.8ميليارد دلار بلكه 3.8ميليارد دلار است.

 در همين خصوص هندي مسوول كميته مطالبات وزارت نفت فعاليت‎هاي وزارت نفت براي وصول بدهي سه ميليارد و ۸۰۰ميليون دلاري از بابك زنجاني را تشريح كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، هندي درباره اينكه آيا تاكنون پيش آمده كه از سوي قوه قضاييه به شركت ملي نفت ايران موضوعي درباره متهم نفتي ارائه شده باشد كه آن را پيگيري نكند، گفت: «ما هر سندي كه از سوي قوه قضاييه يا هر دستوري كه از سوي دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به‌طور جد پيگيري كرده‌ايم و گزارش آن نيز به مراجع ذي‌ربط و دادستان داده شده است.»

به گزارش ايسنا، هندي درباره همكاري وزارت نفت با قوه قضاييه در پرونده بابك زنجاني اظهار كرد: «همكاري ما با قوه قضاييه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شكايت و ارائه مدارك و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ايشان و تكميل پرونده، دوم، اعزام همكاران به همراه هيات‌هاي نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانك مركزي جهت شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از كشور و تلاش جهت تملك اموال شناسايي شده يا طرح دعوي در محاكم برخي كشورها كه ادعا مي‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب كردند، وزارت نفت نمايندگان خود را در بيش از ۱۰ مورد براي بررسي و شناسايي اموال متهم به خارج اعزام كرده كه البته عموما نيز بي‌نتيجه بوده است.»

وي افزود: «سوم همكاري با معاون اول قوه قضاييه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي و اخذ رهنمود و مساعدت از ايشان، چهارم؛ همكاري تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان براي شناسايي و كارشناسي اموال به نحوي كه سه بار اموال متهم با بيش از ۱۸۰ كارشناس، ارزيابي شده و بخش عمده‌يي از اموال داخل كشور بابت مطالبات دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است.»

مسوول كميته مطالبات وزارت نفت در خصوص مرحله پنجم ادامه داد: «پيگيري براي انتقال برخي ديگر از اموال متهم كه هنوز دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار نگرفته يا به شركت ملي نفت ايران منتقل نشده است. علاوه بر پيگيري‌هاي مكاتبه‌يي و تلفني، به صورت هفتگي يا حداقل سه هفته يك‌بار با معاون دادستان و در مواقعي هم با متهم جلساتي برگزار شده كه بتوان نسبت به شناسايي و ارزيابي اين اموال اقدام و به شركت ملي نفت ايران منتقل شود.»

هندي با بيان اينكه جلسات متعددي با افرادي كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان يا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگي لازم وجود دارد، اظهار كرد: «يكي ديگر از اقدامات بسيار خوبي كه در اثر هماهنگي نزديك با قوه قضاييه صورت گرفته و از به‌هدر رفتن اموال جلوگيري شده، اين است كه قبل از كارشناسي اموال و انتقال آنها به شركت ملي نفت ايران، سرپرستي و اداره اموال به شركت ملي نفت ايران داده شده است كه اين شركت هم با انتصاب افراد خبره از زيان شركت‌ها و به‌هدر رفتن اموال جلوگيري كرده است. اين كار در ابتداي سال ۱۳۹۴ صورت گرفت.» رقم دقيق بدهي زنجاني به وزارت نفت

اين مقام مسوول در وزارت نفت، بدهي بابك زنجاني را با احتساب خسارت تاخير تاديه، ۳ ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار عنوان و تصريح كرد: «از اين ميزان كمتر از ۶۰۰ ميليون دلار آن از طريق انتقال اموال پرداخت شده است.»

مسوول كميته مطالبات وزارت نفت درباره اقداماتي كه درخصوص بازگشت اموال خارج از كشور متهم نفتي از سوي شركت ملي نفت ايران صورت گرفته، توضيح داد: «در حال حاضر در تلاش هستيم با هماهنگي قوه قضاييه و همكاري متهم، با توجه به تاييد حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور به هر طريق قانوني اموال خارج از كشور، شناسايي و به كشور برگردانده شود.»

هندي درباره اينكه اموال خارج از كشور متهم نفتي چه ميزان از بدهي ايشان را پوشش مي‌دهد، تصريح كرد: «متهم عنوان كرده است از سوي برخي شركاي خارجي‌اش آمادگي پرداخت نزديك به ۲ ميليارد دلار از بدهي‌هايش را دارد كه جلسات هماهنگي با ايشان، قوه قضاييه و بانك مركزي صورت گرفته و البته در مورد صحت اين ادعا با توجه به ادعاهاي مكرر و غيرواقعي متهم تاكنون، ترديد جدي وجود دارد.»

مشاور وزير نفت درباره آخرين وضعيت مزايده اموال بابك زنجاني و اينكه آيا شركت ملي نفت ايران برنامه‌يي براي استفاده از اموال وي را دارد، گفت: «باتوجه به اينكه وظيفه ذاتي شركت ملي نفت ايران اكتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداري و اداره اين اموال خارج از وظيفه ذاتي اين شركت است و ما ترجيح مي‌دهيم پول شركت ملي نفت ايران وصول شده و اين اموال به هركس ديگري تحويل داده شود.»

وي ادامه داد: «در هر صورت ما درصدد فروش اين اموال هستيم و تحت هيچ عنواني قصد نگهداري و اداره اموال را نداريم و به همين خاطر برنامه‌ريزي طولاني مدتي براي اداره آنها نكرده‌ايم.»

هندي درباره اينكه وزارت نفت بعد از دستگيري متهم چه اقداماتي كرده است، افزود: «مهم‌ترين اقدامات، اعزام هيات حسابرسي به شركت نيكو و حسابرسي از چهار مرحله سپرده‌گذاري بانك مركزي نزد شركت نيكو و تقديم رسيدگي‌هاي صورت گرفته به بازپرس، تهيه و ارسال گزارش‌هاي متعدد از سوي وزير نفت براي معاون اول رييس‌جمهوري بوده است.»

وي اعزام چندين هيات به كشورهاي مختلف جهت شناسايي اموال بابك زنجاني را از ديگر اقدامات مهم عنوان كرد و ادامه داد: «پس از اعلام متهم يا شركاي وي براي پرداخت ديون چندين هيات اعزام شدند كه متاسفانه تا به حال هيچ كدام از ادعاهاي صورت گرفته از سوي متهم يا شركاي ايشان صحت نداشته است.»نویسنده:
پرونده برادران و رشدهاي كم‌ارتفاع
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
پرونده برادران و رشدهاي كم‌ارتفاع


شمار سخنراني‌هاي حسن روحاني، رييس قوه مجريه و صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه مقننه درباره كارنامه قوه تحت اداره ديگري روندي فزاينده را تجربه مي‌كند. نقطه مشترك در ميان سخنراني‌هاي روحاني و آملي‌لاريجاني شفافيت‌ مالي ديگر قوه است. روحاني باور دارد براي اينكه شفافيت مالي پديدار شود، حاضر است سامانه‌يي تاسيس و حساب و كتاب دولت را در آن ثبت و براي اطلاع‌ افكار عمومي منتشر كند به شرط اينكه قوه قضاييه نيز چنين كند. اين سخن رييس دولت البته با واكنش منتقدان دولت مواجه شده و سيلي از انتقادها نسبت به رييس دولت در جريان است كه اگر قرار است شفافيت مالي رخ دهد بايد به طور مثال پرونده‌ بردار رييس دولت نيز آشكار شود. اين خواسته درحالي مطرح مي‌شود كه طرفداران دولت نيز به پرونده برادر رييس قوه قضاييه اشاره كرده‌اند و رييس قوه قضاييه اتفاقا گفته كه مشكلي وجود ندارد كه پرونده برادرش كه چند سال پيش از سوي محمود احمدي‌نژاد برملا شد، دنبال شود.

اين مجادله در بالاترين سطح اداره‌كنندگان جامعه براي شفافيت البته در شرايط عادي مي‌تواند قوت نظام باشد و شهروندان را نسبت به ژرفاي پديده‌ها آگاه كند تا اعتمادسازي افزايش يابد. اما درخواست براي رسيدگي به پرونده برادران روساي دو قوه همچنين آشكارسازي رفتار مالي دو قوه اگر ادامه يابد و زودتر پايان نيابد، مي‌تواند پيامدهاي ناخوشايندي بر كسب و كار مردم همچنين اقتصاد كلان بر جاي بگذارد و شرايط را از آنچه هست، بدتر كند.

پيامد نخست ادامه مجادله بي‌نتيجه و تشديد آن از سوي افراد و احزاب طرفدار دولت و منتقدان دولت كه پشت رييس قوه قضاييه پنهان مي‌شوند، فضاي سرد و يخ‌زده سرمايه‌گذاري را بدتر خواهد كرد. انجماد سرمايه‌گذاري از سوي ايرانيان مستعد سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران بين‌المللي پيش شرط عبور از دشواري رشدهاي كم‌ارتفاع را سخت‌تر خواهد كرد.

ادامه مجادله ميان منتقدان سرسخت دولت و هواداران دولت در اين زمين بازي و غبارآلود شدن فضاي كسب و كار پيامدهاي بلندمدت‌تر و ترسناكي خواهد داشت كه بايد از آن اجتناب كرد. به نظر مي‌رسد، شفافيت مالي به مثابه عنصري بسيار سرنوشت‌ساز در اين روزها بايد در جاهايي مثل بانك‌ها، بازار سرمايه، بازار كالا و مبادله انرژي ميان غول‌ها باشد تا كارها روال منطقي و پيش برنده داشته باشد.

صاف كردن راه اقتصاد با ابزار سياست، هنري است كه سياستمداران امروز دنيا قول آن را به مردم مي‌دهند تا راه براي كسب و كار روان و مهيا باشد.

در ايران متاسفانه چندين دهه است كه سياستمداران براي پيروزي بر رقبا بر نقاط ضعف اقتصادي دولت‌هاي مستقل از آن استفاده مي‌كنند. در آستانه انتخابات آتي و در شرايطي كه در بهار امسال رقابت شديد در اين باره پديدار خواهد شد بايد تعامل منطقي جايگرين تقابل بازدارنده شود.نویسنده: محمد‌صادق جنان‌صفت روزنامه‌نگار
چرا كارت‌هاي بانكي تاريخ انقضا دارند؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
چرا كارت‌هاي بانكي تاريخ انقضا دارند؟


كارت‌هاي بانكي و اعتباري در اختيار مشتريان عمدتا داراي تاريخ انقضا بوده و بعد از مدتي مشتري بايد نسبت به تمديد آن با پرداخت كارمزدي اقدام كند. روند معمولي در سراسر دنيا كه اين روزها سازمان حمايت آن را تضييع حقوق مصرف‌كننده مي‌داند.

به گزارش ايسنا، تقريبا تمام مشتريان بانك‌ها داراي كارت‌هايي هستند كه امور بانكي خود را با آن انجام مي‌دهند. از برداشت پول گرفته تا خريد، جابه‌جايي يا نقل و انتقال. اين كارت‌ها شامل مشخصاتي از جمله نام صاحب كارت و نوار مغناطيسي هستند كه اطلاعات مهمي مانند اطلاعات هويتي دارنده كارت در آن درج مي‌شود. همچنين روي كارت عدد 16 رقمي وجود دارد كه براي هر شخصي منحصر به‌فرد بوده و از آن براي شناسايي صاحب كارت هنگام انجام معاملات الكترونيكي استفاده مي‌شود.

اما ويژگي خاص ديگر اين كارت‌ها داشتن تاريخ اعتبار استفاده از آن است كه با پايان اين تاريخ ديگر مشتري قادر به دريافت خدماتي كه از طريق اين كارت‌ها قابل انجام است، نخواهد بود. بنابراين بايد با مراجعه به بانك صادركننده كارت نسبت به تمديد تاريخ و دريافت كارت جديد اقدام كند كه در اين حالت با توجه به خدماتي كه دريافت مي‌شود به روال مرسوم بايد كارمزد آن را نيز پرداخت كند.

اين در حالي است كه اخيرا سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان نسبت به اين موضوع گله‌مند شده و ابعادي از آن را مورد انتقاد قرار داده است. رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با طرح اين سوال كه چرا كارت‌هاي بانكي بايد تاريخ اعتبار داشته باشند و پس از اتمام آن مردم به عنوان مصرف‌كننده هزينه‌يي را براي تمديد آن بپردازند، گفته است كه در اين حالت مشتري بايد به بانك رفته، فرم پر كند و پرداخت پول اضافه‌يي را هم انجام دهد كه اين موضوع از نظر سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تضييع حقوق مصرف‌كننده است.

اما اينكه تا چه اندازه موضوع مورد نظر سازمان حمايت با آنچه در شبكه بانكي ايران و جهان مي‌گذرد، منطبق است، سوالي بود كه پيگيري آن از مراجع بانكي با توضيحاتي همراه شد.

درباره اينكه چرا بايد كارت‌هاي بانكي داراي تاريخ اعتبار باشند، بايد يادآور شد كه با هدف مديريت مناسب ريسك ابزارهاي پرداخت كارتي و بالا بردن ضريب ايمني، كارت‌هاي بانكي و اعتباري صادره در جهان داراي تاريخ انقضا هستند و پس از پايان اين زمان ديگر قابليت استفاده ندارند. بنابراين بايد با اتمام تاريخ انقضا توسط بانك‌ها تمديد شوند.  همچنين درج تاريخ انقضا روي كارت‌هاي بانكي به عنوان يك ويژگي امنيتي بوده و در زمان هرگونه عمليات اينترنتي اعم از خريد يا انتقال وجه بايد اين تاريخ وارد شود. اين در حالي است كه عدم درج تاريخ انقضا مشتريان بانك‌ها را با خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري مواجه مي‌كند و ريسك عمليات كارتي بانكي را بسيار بالا مي‌برد.

بر اين اساس بانك مركزي ايران نيز در سال 1386 بود كه در خصوص تاريخ انقضاي كارت به بانك‌هاي عضو شتاب مواردي را ابلاغ كرد.

بنا بر اين بخشنامه از ابتداي سال 1387 تمام كارت‌هاي صادره توسط بانك‌ها بايد داراي تاريخ انقضا باشند و اين تاريخ بايد براي تمام كارت‌ها در سامانه كارت‌بانك تعيين شود. همچنين تاريخ انقضاي درج شده روي كارت بايد با تاريخ انقضاي كارت در سامانه يكسان باشد.  از سوي ديگر تاريخ انقضاي كارت‌هاي مغناطيسي حداكثر سه سال و كارت‌هاي هوشمند حداكثر پنج سال پس از زمان صدور كارت تعيين مي‌شود. در تاريخ انقضا، كارت بايد غيرفعال و باطل شده و براي تمديد يا تجديد كارت دارنده موظف است به بانك مراجعه كرده و پس از احراز هويت مجدد كارت جديد براي او صادر شود.

اما درباره دريافت كارمزد تمديد كارت، دريافت كارمزد بابت امور بانكي و خدماتي كه مشتريان دريافت مي‌كنند، در شبكه بانك ايران هنوز پس از سال‌ها چندان جا نيفتاده و در سطح بسيار پاييني انجام مي‌شود. به‌طوري كه بانك‌هاي ايراني از جمله بانك‌هاي جهان هستند كه پايين‌ترين سطح درآمد خود را از طريق كارمزد دريافت كرده و عمدتا درآمد آنها از محل سودهاي بانكي و امور ديگر تامين مي‌شود، در حالي كه در ساير بانك‌هاي جهان اين روال معكوس است.

با اين حال هزينه دريافت كارمزد براي صدور كارت‌هاي بانكي و تمديد آن نيز مورد اشاره سازمان حمايت است. در اين باره بايد يادآور شد كه صدور مجدد كارت يك خدمت بانكي بوده و هر خدمتي كه به مشتريان ارائه مي‌شود در تمام دنيا مشمول كارمزد است. هرچند برخي خدمات بانكي در ايران با اهداف تشويقي و ترغيبي مشمول كارمزد نمي‌شود. اين در حالي است كه بانك مركزي هزينه صدور كارت را بر اساس بخشنامه‌يي كه در سال 1387 به شبكه بانكي ابلاغ كرد، تعيين كرده است. به‌طوري كه صدور كارت مغناطيسي با توجه به اعلام مفقودي، سرقت يا صدور كارت جديد مشمول ٢٣٠٠تومان و هزينه صدور كارت هوشمند تا ٥٠٠٠تومان است.

 نویسنده:
۵ گروه خوراكي ارزان شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
۵ گروه خوراكي ارزان شد
 بانك مركزي گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از اقلام مواد غذايي را در هفته منتهي به دهم دي ماه سال جاري را منتشر كرد كه بر اين اساس لبنيات، حبوب و گوشت قرمز گران، تخم‌مرغ، ميوه‌هاي تازه، گوشت مرغ، قند و شكر و سبزي‌هاي تازه ارزان و روغن‌نباتي، چاي و برنج نسبت به هفته قبل ثابت ماندند.  براساس اعلام بانك مركزي، قيمت لبنيات نسبت به هفته قبل از زمان مذكور ۰,۲درصد، حبوب 0.3درصد و گوشت قرمز 4.7درصد افزايش داشته است.  همچنين نرخ تخم‌مرغ نسبت به هفته منتهي به ۱۰دي ماه ۱,۲درصد، ميوه‌هاي تازه 6.4 درصد، سبزي‌هاي تازه 4.5درصد، گوشت مرغ 2.1درصد و قند و شكر يك درصد كاهش داشته‌اند. در هفته مورد گزارش قيمت برنج، چاي و روغن نباتي نيز ثابت ماند.  در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت كره پاستوريزه نسبت به هفته قبل معادل ۸ درصد كاهش ولي بهاي شير پاستوريزه ۲,۳درصد افزايش داشت. قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاي تخم‌مرغ معادل 1.2درصد كاهش داشت و شانه‌يي ۹۶هزار ريال تا ۱۱۰هزار ريال به فروش مي‌رفت.  در اين هفته در گروه برنج، قيمت برنج غيرتايلندي ثابت بود. بهاي برنج داخله درجه يك معادل ۰,۲درصد افزايش ولي قيمت برنج داخله درجه دو 1.2درصد كاهش يافت. در گروه حبوب بهاي لوبيا چيتي و لوبيا سفيد بدون تغيير بود. قيمت لوبيا چشم بلبلي معادل 0.2درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.1درصد تا 1.1درصد افزايش داشت.  در هفته مورد بررسي در ميادين زير نظر شهرداري، انگور و لوبيا سبز عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوه‌فروشي‌ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌كردند كه در گروه ميوه‌هاي تازه، قيمت كيوي معادل ۲درصد افزايش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۱,۳درصد تا 18.1درصد كاهش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت لوبيا سبز معادل 6.3 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3درصد تا 10.2درصد كاهش داشت.نویسنده:
جمعه سخت داعش در موصل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
جمعه سخت داعش در موصل


نيروهاي ارتش عراق در ادامه پيشروي‌هاي خود در بخش شرقي شهر موصل، روز جمعه سختي را براي تروريست‌هاي داعش در اين شهر رقم زدند و فرمانده عمليات نينوا به ايرنا گفت كه نيروهاي ارتش به ساحل دجله در بخش شرقي موصل رسيدند.  فرماندهان نظامي ارتش عراق روز جمعه به خبرنگار ايرنا در اربيل گفتند: ارتش عراق موفق شده است در ادامه پيشروي‌هاي خود محله « وحده» را در سمت چپ شهر (بخش شرقي) موصل كاملا آزاد كند و نيروهاي ارتش به سوي محله «گراج شمال» اين شهر در حال پيشروي هستند.  به گفته اين فرماندهان نظامي، با كنترل كامل محله وحده در روز جمعه، ارتش عراق براساس برنامه‌هاي از پيش تعيين شده موفق شده خود را به رودخانه دجله برساند كه دو سمت راست و چپ شهر را با 5 پل به همديگر متصل مي‌كند.  «نجم الجبوري» فرمانده عمليات آزادسازي نينوا با تاييد رسيدن نيروهاي ارتش عراق به ساحل رودخانه دجله گفت: به زودي تمام سمت چپ شهر موصل آزاد خواهد شد و نيروهاي ارتش آماده ورود به سمت راست شهر (بخش غربي) خواهند بود.  همزمان با تشديد حملات در روز جمعه جنگنده‌هاي ارتش عراق نيز سپيده‌دم امروز ده‌ها بار مواضع داعش را در شهر بمباران كردند.  «سعيد مموزيني» يكي از مسوولان كرد عراقي در خصوص موقعيت داعش در اين شهر به ايرنا گفت: به دستور ابوبكرالبغدادي سركرده گروه تروريستي داعش بعد از شكست‌هاي اخير داعشي‌ها در سمت چپ شهر موصل نيروهاي خارجي اين گروه در تلاش براي فرار به سمت راست شهر هستند و با توجه به مساحت كمتر اين بخش از شهر، داعش روزهاي سقوط كامل خود را در اين قسمت از شهر تجربه خواهد كرد.  نيروهاي ارتش عراق همچنين روز جمعه همزمان در درگيري با تروريست‌هاي داعش اقدام به بازرسي منازل و خنثي‌سازي مكان‌هاي بمب‌گذاري شده در بخشي از محله وحده شهر موصل كردند.  ارتش عراق 17 اكتبر 2016 ميلادي با همراهي ساير نيروهاي مسلح، عمليات آزادسازي شهر موصل را آغاز كرده است.نویسنده:
اقدامات بانك مركزي براي بازپس‌گيري منابع مالي در پرونده بابك زنجاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
اقدامات بانك مركزي براي بازپس‌گيري منابع مالي در پرونده بابك زنجاني
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، نظر به طرح برخي مباحث درخصوص پيگيري پرونده آقاي بابك زنجاني و اقداماتي كه اين بانك براي بازپس‌گيري منابع مالي انجام داده است به استحضار مردم شريف ايران و مسوولان محترم مي‌رساند؛

با عنايت به اقدامات محكوم عليه آقاي بابك زنجاني كه واجد جنبه‌هاي پولي و بانكي بوده همزمان با شكايت وزارت نفت و سازمان تامين اجتماعي، بانك مركزي نيز در اوايل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكايت كيفرى در مرجع قضايي اقدام كرد كه اين شكواييه به بازپرس محترم شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت(مستقر در دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانكي) ارجاع شد.

اين درحالي است كه قبل از طرح شكايت، كارشناسان بانك مركزي از بهمن ماه ١٣٩٢ همكاري گسترده‌يي با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند.

بر اين اساس و به جهت كمك به استيفاي هر چه بيشتر حقوق ملت شريف ايران و بازپس‌گيري وجوه حاصل از فروش منابع نفتي كشور، كارشناسان و مديران بخش‌هاي مختلف بانك ازجمله ارزي، بين‌الملل، فناوري اطلاعات و حقوقي با جديت نسبت به پاسخگويي دقيق و سريع به كليه استعلام‌هاي مقام محترم قضايي اهتمام كرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارك لازم را براي شفاف شدن هر چه بيشتر پرونده اتهامي ارائه كرده‌اند.

حضور مستمر و حتي شبانه‌روزي كارشناسان اين بانك با همراهي بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد متهم منجر شده است؛ به گونه‌يي كه مراتب تشكر و قدرداني سرپرست محترم دادسراي پولي و بانكي به اين بانك ابلاغ شده است.

  با اين وجود، برخي از مهم‌ترين اقدامات اين بانك در طول 3 سال اخير به شرح زير است:

- تشكيل تيم 5 نفره بانك مركزي و استقرار 5 ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجاني

- انجام صدها ساعت كار كارشناسي درباره موضوعات زير:

•بررسي فني سيستم IBAN to IBAN و رد ادعاهاي مطروحه در اين خصوص و ارتباط با وجوه موهومي 15ميليارد دلاري متعلق به يكي از شيوخ اماراتي

•بررسي سامانه سوييفت مستقر در شركت‌ها و بانك‌هاي متعلق به متهم

•بررسي صدها پيام سوئيفتي جعلي و واقعي موجود در شركت  Sct Bankers

•بررسي و اثبات غيرواقعي بودن وام 8 ميليارد يورويي اخذ شده از يوروسف

•بررسي و اثبات غيرواقعي بودن اعتبارات اسنادي ارائه شده به شركت ملي نفت ايران(HK) بابت خريد نفت، ميعانات و فرآورده

•بررسي و اثبات جعلي بودن برات BTMU

•بررسي و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX

•بررسي سپرده‌گذاري بانك KONT نزد موسسه اعتباري توسعه و اثبات غيرواقعي بودن منشأ اين سپرده‌ها

•بررسي ضمانتنامه 8 هزار ميليارد توماني صادره به نفع شهرداري تهران توسط موسسه اعتباري توسعه به پشتوانه سپرده‌گذاري غيرواقعي KONT بانك تاجيكستان

•بررسي و ردگيري وجوه سپرده‌گذاري شده بانك مركزي نزد NICO

•بررسي و سند رسي صدها سند حسابداري موسسه Sct Bankers

•بررسي هزاران ايميل متهم

•تشريح فني موضوعات تخصصي بانكداري بين‌المللي براي بازپرس و قاضي محترم پرونده و ارائه گزارش‌هاي متعدد در اين خصوص

•حضور تيم كارشناسي بانك مركزي از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش‌ها و مباحث فني به درخواست قاضي محترم پرونده

•بررسي و ارائه نظر كارشناسي درخصوص اعتبار اسنادي يك بانك تاجيكي در هفته گذشته

•اعزام هيات‌هاي كارشناسي به كشورهايي از قبيل تاجيكستان، روسيه، مالزي و تركيه براي بررسي ادعاهاي آقاي بابك زنجاني درباره حساب‌هاي بانكي و مبالغ موجود در آنها يا امكان وصول ضمانتنامه از بانك‌هاي خارجي كه هر بار ادعاي مطروحه دروغين از آب درآمد.نویسنده:
فرونشست زمين در كمين 5 منطقه تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/18
فرونشست زمين در كمين 5 منطقه تهران


 گروه راه و شهرسازي|

5 منطقه پرريسك و پرخطر تهران از نظر فرونشست زمين روز پنج‌شنبه در يكي از كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني تهران معرفي شد. مطالعات نشان مي‌دهند كه خطر فرونشست زمين در مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 تهران جدي است و اين درحالي است كه بخش‌هاي قابل‌توجهي از خطوط راه‌آهن، خطوط مترو، لوله‌هاي نفت و گاز، جاده‌ها، بزرگراه‌ها و پل‌هاي ارتباطي پايتخت در اين مناطق واقع شده‌اند. در همين حال، هفته گذشته پايتخت شاهد دو فرونشست زمين بود. اولي در بازار تهران و دومي در خياباني حوالي ميدان معلم در يافت‌آباد. سريال فرونشست‌هاي زمين در پايتخت با حادثه شهران در تابستان سال جاري كليد خورد. جايي كه به‌دليل حفاري مترو و درپي آن انفجار لوله‌هاي گاز، تصوير متفاوتي از مخاطرات شهري پيش چشم مسوولان و مردم گشود.

دو فرو نشست زمين در دو نقطه جنوبي پايتخت طي هفته گذشته، بار ديگر، زنگ خطر را براي مسوولان و مردم به صدا درآورده است. در ادامه فرو نشست‌هاي سريالي زمين تهران، دوشنبه شب كف يك معبر در بازار تهران نشست كرد و تنها دو روز بعد از آن، مورد مشابه ديگري در جنوب غربي شهر تهران در خيابان بيگلر حوالي ميدان معلم روي داد.

 در اين حادثه فروكش كردن كف زمين باعث تخريب و باز شدن گودالي بزرگ در مقابل يك ساختمان نوساز 4 طبقه شد و ترك‌هاي بزرگي در ساختمان‌هاي مجاور نيز به‌وجود آورد. حسن سيفي (معاون منطقه 4 عمليات) آتش‌نشاني، بي‌توجهي به اصول ايمني و هشدارهاي سازمان آتش‌نشاني را عامل فروكش كردن كف زمين در ميدان معلم دانست. اهميت فرو نشست‌ها و فرو ريزش‌ها، پاي پارلمان بخش خصوصي را به اين موضوع باز كرد و به همين دليل سي‌امين نشست كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران با موضوع فرونشست زمين در تهران، برگزار شد. فرونشست زمين در دشت ورامين

به گزارش «تعادل» و به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران، نمايندگان بخش خصوصي در كنار نمايندگاني از نهادهاي دولتي و عمومي در اين نشست به بررسي اين بحران زيستي پرداختند. در ابتداي جلسه، كاوه زرگران رييس كميسيون كشاورزي آب و صنايع غذاي اتاق تهران، با بيان اينكه برداشت بيش از حد مجاز از منابع آب زيرزميني، از دلايل اصلي ايجاد فرونشست در بيشتر دشت‌هاي كشور اعلام شده است، گفت: گزارش‌ها حاكي از آن است كه هم‌اكنون دشت‌ كبودرآهنگ همدان، ورامين، نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نيشابور، دشت‌هاي استان كرمان، اصفهان و قزوين در شرايط بحراني ايجاد فروچاله‌ها و فرونشست قرار دارند. به‌طور نمونه در دشت كبودرآهنگ همدان طي دوره 28ساله معادل 41.89متر و افت متوسط سالانه طي اين دوره آماري معادل 1.50متر نشست رخ داده

 است.

وي با استناد به برخي گزارش‌هاي مطالعاتي، تصريح كرد: گستره نشست دشت شهريار بيشترين سرعت را تجربه كرده و بخش‌هايي از مناطق 16 تا20 تهران را دربر گرفته و درمعرض ريسك بالا قرار داده است. وي افزود: سالانه دو متر سطح آب‌هاي زيرزميني نزديك به 60 دشت اصلي در مركز ايران افت مي‌كند و اين درحالي است كه وجود چاه‌هاي غيرمجاز در كنار استفاده بي‌رويه از منابع آب زيرزميني، اين بحران را تشديد كرده است. 15 هزار حلقه چاه عميق در تهران

به گفته زرگران، در حال حاضر تعداد 15 هزار حلقه چاه عميق در استان تهران گزارش شده و آماري از چاه‌هاي غيرمجاز استان در دسترس نيست. او، مديريت مصرف آب و پايش آن، مديريت يكپارچه شهري و نيز پايش اطلاعات در اين بخش را از جمله راهكارهاي جلوگيري از پيشرفت فرونشست زمين در كشور عنوان كرد.

به گفته وي، جنوب تهران به‌طور جدي با مخاطرات نشست زمين مواجه است و بررسي‌ها و گزارش‌هاي مطالعاتي نشان مي‌دهد كه در ميان مناطق 22گانه تهران، در مناطق شمالي و به‌طور كلي در شهر تهران دو عامل براي فرونشست وجود دارد كه عامل اول فرسودگي تاسيسات شهري ازجمله فرسودگي لوله‌هاي آب و نشت آب و در نتيجه نشست زمين ناشي از اين عامل است و عامل ديگر حفاري‌هاي صورت گرفته ازجمله شبكه مترو است كه در چند ماه گذشته با چند مورد از اين فرونشست‌ها در شهر تهران مواجه بوديم.

وي ادامه داد: اما در ساير مناطق كه عمدتا در جنوب تهران واقع است، به‌دليل افت آب‌هاي زيرزميني و آثار تكتونيكي آن نشست زمين خطري جدي محسوب مي‌شود و بايد به آن توجهي فوق‌العاده كرد.

 5 منطقه تحت‌تاثير فرونشست زمين

به گفته زرگران، طبق بررسي‌ها، مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداري تهران و شهرهاي اسلامشهر، شهريار، چهاردانگه، نسيم‌شهر، صباشهر و كهريزك تحت‌تاثير فرونشست دشت تهران قرار دارند.

زرگران ادامه داد: در منطقه وسيعي از جنوب‌غرب تهران پديده نشست زمين رخ داده و اين نشست همچنان ادامه دارد و اين درحالي است كه حداكثر ميزان نشست در برخي مناطق دشت تهران نيز 36سانتي‌متر گزارش شده است.

وي افزود: يكي از مهم‌ترين دلايل ايجاد فرونشست زمين را برداشت اضافي از آب‌هاي زيرزميني دانست و گفت: تبعات فرونشست زمين در دشت تهران منجر به افزايش ريسك تخريب تاسيسات زيربنايي و فرونشست در شبكه‌هاي گاز در اين منطقه شده است.

زرگران با اشاره به طرح مطالعاتي صورت گرفته بر دشت تهران گفت: مطابق اين مطالعه، حدود 25كيلومتر از طول كمربندي آزادگان، حدود 28كيلومتر از طول اتوبان قم، حدود 21كيلومتر جاده ساوه و بزرگراه بهشت‌زهرا كه همگي اين نقاط به‌عنوان اصلي‌ترين محورهاي جابه‌جايي كالا و مسافر در استان تهران شناخته مي‌شوند، با پتانسيل فرونشست مواجه هستند.

وي افزود: خروجي‌هاي راه‌آهن تهران-جنوب و تهران-تبريز، شاخه‌هاي جنوبي مترو به سمت اسلامشهر و حرم مطهر حضرت امام‌خميني و همچنين بخش‌هايي از خطوط مترو در مركز شهر و نيز بخشي از فرودگاه مهرآباد تهران، در اين محدوده مخاطره‌آميز قرار مي‌گيرند. وي با اشاره به ريسك فرونشست در مسير راه‌آهن گفت: در كل، حدود 120كيلومتر خط راه‌آهن و 25كيلومتر از خطوط مترو، حدود 200كيلومتر اتوبان‌هاي بين‌شهري، حدود 2300كيلومتر راه‌ها و معابر شهري و بين‌شهري اصلي و فرعي، 2 انبار مواد نفتي و سوختي و 44جايگاه پمپ بنزين و 15جايگاه پمپ گاز، 7 ايستگاه گاز، 30 كيلومتر طول لوله نفت و نيز بيش از 70 كيلومتر خطوط فشار قوي و بيش از 200كيلومتر خطوط اصلي گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارد. رسيدگي به فرونشست در شوراي گفت‌وگو

شهبازي نماينده سازمان زمين‌شناسي نيز در اين جلسه با بيان اينكه متوسط نشست زمين در شهر تهران، حدود 5سانتي‌متر است و رقم 36سانتي‌متر حداكثر ميزان ثبت شده در دشت تهران است، بر ضرورت ارائه راهكارهاي اساسي در مديريت منابع آب تاكيد كرد و عدم ارائه راهكار سازه‌يي براي جلوگيري از فرونشست زمين و وجود برخي پيچيدگي‌ها در دشت تهران را ازجمله موانع پيش روي حل اين بحران دانست.

همچنين شريفي كه به نمايندگي از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در اين جلسه شركت كرده بود، از تشكيل كارگروه فرونشست شهر تهران در سازمان مديريت بحران خبر داد. به گفته وي، تاكنون 23 اقدام در اين راستا در دستوركار قرار گرفته است.

به گفته بسياري از كارشناسان، باتوجه به تراكم جمعيت شهري در تهران و به‌ويژه مناطق مركزي و جنوبي اين امكان وجود دارد كه در آينده فرونشست‌ها تبديل به اصلي‌ترين مخاطره محيطي پايتخت شود. امروز در سطح جهان چالش تغيير اقليم و ردپاي اكولوژيكي شهرها بر محيط‌زيست يك موضوع كاملا جدي است و مي‌توان گفت كه فرونشست‌ها در تهران نيز به‌دليل بي‌توجهي به شرايط زيست‌محيطي پايتخت است. احتمال بيشتر فرونشست در مناطق 17 و 18

در رويدادي ديگر، علي بيت‌اللهي مدير بخش زلزله‌شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز مناطق حاشيه‌يي جنوب، جنوب‌شرقي و جنوب‌غربي استان تهران را مستعد پديده فرونشست دانست و نسبت به فرو ريزش زمين در جنوب تهران به خصوص مناطق 17و ۱۸ هشدار داد.

به گزارش مهر، بيت‌اللهي با اشاره به اينكه در تهران با دو پديده فرونشست و فروريزش روبه‌رو هستيم كه ساختارهاي متفاوتي با يكديگر دارند، گفت: فروريزش يا فروچاله، حفره‌هاي كوچكي هستند كه پديداري آنها ناگهاني است و طي ماه‌هاي گذشته در مناطقي مانند شهران، قيام و مولوي شاهد اين پديده بوده‌ايم. درحالي كه فرونشست مقياس ظاهري بزرگي دارد و در برخي مناطق استان تهران به ابعاد ۵۰ در ۵۰ كيلومتر يا در دشت شهريار به ابعاد ۱۰۰كيلومتر مربع مي‌رسد.

 به گفته مدير بخش زلزله‌شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، فرونشست در مناطق شهري رخ نمي‌دهد و بيشتر در حاشيه شهرها به وقوع مي‌پيوندد. در استان تهران هم، پديده فرونشست منطقه ۱۷ و ۱۸ را درگير كرده و به سمت جنوب استان يعني اسلامشهر، ورامين در جنوب و دشت شهريار در جنوب غرب كشيده مي‌شود.

وي اظهار كرد: دو عامل مهم براي پديده فرونشست، حفر چاه‌هاي متعدد، غيرحساب شده و همچنين استحصال بي‌رويه آب است كه با توجه به خشكسالي‌ سال‌هاي گذشته، موجب فرونشست زمين مي‌شود و سپس بر سطح اين زمين‌ها، ساختمان، پل يا جاده ساخته مي‌شود. شكست برخي پل‌هاي جنوب تهران

به گفته بيت‌اللهي، پل‌ها، ساختمان‌ها و جاده‌هاي ساخته ‌شده در زمين‌هاي نشست‌كرده ايمن نيستند، به‌عنوان نمونه بسياري از پل‌هاي جنوب تهران دچار شكست شده‌ و جاده‌هاي اين منطقه ترك برداشته‌اند.

وي با اشاره به ديگر آثار پديده فرونشست، تصريح كرد: لوله‌هاي انتقال نفت و گاز هم بر اثر پديده فرونشست خم مي‌شوند، ضمن اينكه در اين ميان اراضي كه دچار فرونشست مي‌شوند، از بين رفته و خلل و فرج و حالت آبگيري خود را از دست داده و امكان كشاورزي در آنها از ميان مي‌رود.

واقعيت اين است كه فرو نشست‌هاي شهر تهران يك معضل جدي است و بايد تا دير نشده چاره‌يي براي آن انديشيده شود. طي حادثه نشست زمين در ميدان معلم شاهد بوديم كه بسياري از خانه‌هاي اطراف شكاف و ترك‌هاي بزرگي برداشته‌اند و هر لحظه امكان ريزش اين ساختمان‌ها وجود دارد. قطعا بسياري از مردم اين قسمت از جنوب تهران از تمكن مالي لازم براي نوسازي خانه‌هاي خود يا خريد خانه جديد برخوردار نيستند و چنانچه فكر جدي براي حل اين معضل نشود بايد منتظر فاجعه جديد در جنوب شهر تهران باشيم.نویسنده:
  خبر موج
  روي Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 شهر شوراي ليست انتشار خبر تكذيب عارف، محمدرضا طلبان؛ايسنا| اصالح به
  منتسب طلبان اصالح گذاري سياست عالي شوراي
  رييس طلبان اصالح به منتسب ليست انتشار به واكنش انقالب
  در معظم رهبر با ارتش حرم مدافع شهداي هاي واده خان از جمعي
  ديدار كرد: اظهار تهران آينده شهر شوراي انتخابات
  براي امريكا دشمني دستمايه كه گران فتنه فرمودند: المي اس الب انق معظم رهبر حفظ دفتر اطالعرساني پايگاه گزارش به تكاوران از حرم مدافع 7شهيد هاي خانواده ليستي هرگونه وجود هم نديد را ليستي چنين
  من يشد، نم گرفته آنجا در هستند، صهيونيسم تشييع در شهدا اين از برخي محترم همسران در ايشان اي، خامنه اهلل آيت حضرت آثار نشر انقالب معظم رهبر با هفته اين ارتش،
  شجاع گذاري سياست عالي شوراي زيرا كنم مي تكذيب
  را جلوي اصفهان خراسان فارس، تهران، در بايد فوق كه گفتند مطالبي شان همسران جنازه گفتند: شهدا واالي مقام از تجليل با ديدار اين از دفاع در گرانقدر شهداي اين كردند.
  ديدار ميكنم فكر نشده مصاديق وارد هنوز طلبان
  اصال زمينگير را دشمن اينها يگرفتيم. را آنها است. مادي هاي انسان ما معمول فهم سطح همه براي بلكه ارتش، براي تنها نه شهدا اين سوريه در عليها) اهلل (سال زينب حضرت
  حرم وي شد. نخواهد مصاديق وارد هم آينده ماه دو
  تا كردند. بدخواهان جلوي اگر افزودند: ادامه در ايشان افتخارند. مايه ملت رسيدهاند. شهادت به هستيم، ضوابط كردن نهايي آستانه در اكنون ما
  افزود: ميكنيم، مشخص را نامزدها انتخاب ضوابط شااءهلل
  ا وارد طبيعتا آن از بعد كرد خواهيم ابالغ ان است
  به ميشويم. رفت
  مصاديق پيش كجا تا زنجاني بابك اموال
  رديابي نظام مصلحت به مسووالن اي رسانه دعواي خاتمي، سيداحمد حجتاالسالم
  نيست؛ايلنا| جمعه نماز هاي خطبه در تهران جمعه موقت
  خطيب دعواي باشد جمع شان واس مسووالن گفت: قضاييه
  تهران قوه به دولت
  جواب خروجي نيست، نظام مصلحت به مسووالن يي
  رسانه اها دعو اين از گويند مي كه شده اين دعواهايي
  چنين وي است. شده سيستماتيك ايران در فساد است است.»
  معلوم گرفته قرار ايران نفت ملي شركت دراختيار ايران|
  گروه شدت مردم كردن مايوس از امام رهبري كرد:
  تاكيد خصوص در نفت وزارت مطالبات كميته مسوول پرونده سر بر كه اخير نهي رسا هاي چالش از بعد در انقالب به دين انجام براي رسانه صاحبان بودند.
  بيزار ديگر برخي انتقال براي «پيگيري داد: ادامه پنجم مرحله هاي وزارتخان گذشته روز آمد، وجود به زنجاني
  بابك هستيد، هجمه مورد شديدا كه قضاييه قوه بدميد.
  اميد ايران نفت ملي شركت دراختيار هنوز كه متهم اموال از از گزارشي نيز «نفت» خارجه» «امور
  «اطالعات»، رسيدگي بيشتر دقت سرعت با را فساد هاي
  پرونده نشده منتقل ايران نفت ملي شركت به يا نگرفته قرار ابعاد درباره را خود اطالعاتي اجرايي اقدامات رين
  مته عدالت شما از مردم كنيد صادر حكم هم قاطعانه
  كنيد. صورت به تلفني، يي مكاتبه هاي پيگير بر عالوه است. با كه دادند هقرار انا رسه اختيار در پرونده اين
  مختلف وعده اين است. روشن بسيار انقالب آينده يخواهند.
  م در دادستان معاون با ار هفته سه حداقل يا هفتگي قطعات دادن قرار هم كنار در آنها تطبيقي
  بررسي كنيم. تقويت را يمان دين باورهاي بايد است،
  قرآن نسبت بتوان كه شده برگزار جلساتي متهم با هم مواقعي پرونده اين در پنهان واقعيات از يوان پازل
  مختلف برگزار ملل سازمان در را برجام نشست روسيه ملي شركت به اقدام اموال اين ارزيابي شناسايي به اظهارات به واكنش در كه زارشهايي كرد.
  رونمايي ملل سازمان در روسيه نمايندگي هيات ايرنا| ميكند؛ شود.»
  منتقل ايران نفت صادق يتاهلل شوند؛ مي يي رسانه قضاييه قوه
  رييس توافق سند برجام اجراي شدن ساله يك آستانه
  در كه افرادي با متعددي جلسات اينكه بيان با هندي عالي مسووالن جلسه در ماه 31دي الريجاني
  آملي دستاوردهاي بررسي نشست 1+5 ايران بين يي
  هسته آنهاست، تصاحب در كشور از خارج در متهم اموال وزارت مركزي، بانك به نسبت تندي انتقادات
  قضايي همكاري با كه نشست اين عنوان كند. برگزار را
  آن مداوم مرتب صورت به اقدامات همه گزارش برگزار دولتي هاي اه دستگ كل در اطالعات وزارت خارجه،
  امور جاري ماه نيمه روسيه امنيت انرژي مطالعات
  مركز الزم هماهنگي شده منتقل شان ان معاون يا دادستان به شاكي جاي زنجاني بابك پرونده گفت:«در كرد
  مطرح برجام؛ اجرايي روند سال «يك يشود، برگزار
  ميالدي بسيار اقدامات از ديگر «يكي كرد: اظهار دارد، وجود امور وزارت دولت اين است شده عوض عنه مشتكي
  و است. پايدار» توسعه اندازهاي چش
  دستاوردها صورت قضاييه قوه با نزديك هماهنگي اثر در كه خوبي دستگاه رييس باشند.» پاسخگو بايد كه هستند
  خارجه در جمعه روز مسكو در كشورمان سفير سنايي،
  مهدي است اين شده، جلوگيري اموال رفتن هدر از گرفته هايي ول رد كه است اين گفت:«سخن ادامه در
  قضا نشست در نوشت: خصوص اين در خود تلگرامي
  كانال ملي شركت به آنها انتقال اموال كارشناسي از قبل كه وزارت مركزي بانك اختيار در آساني به شد داده
  كه سازمان هاي ان ساختم از يكي در كه شده هريزي
  برنام نفت ملي شركت به اموال اداره سرپرستي ايران، نفت در اما ندارد.» ربطي قضاييه قوه به اين است؛
  خارجه وزير معاون ريابكوف، سرگئي شد، خواهد برگزار
  ملل افراد انتصاب با هم شركت اين كه است شده داده ايران روي خارجه وزارت گزارش در انتقادات اين به
  واكنش آنتون روسيه هيي هست ارشد كننده ره مذاك
  خارجه جلوگيري اموال رفتن هدر تها شرك زيان از خبره زنجاني بابك پرونده اطالعات كه شده تاكيد نكته
  اين اين امنيت انرژي مطالعات مركز مدير
  خالپكوف، صورت 1394 سال ابتداي در كار اين است. كرده مسووالن نگرفته قرار وزارتخانه اين اختيار در
  هرگز ميكنند. سخنراني نيز گرفت.»
  كشور ديپلماسي ساختار ورود براي درخواستي هرگز
  قضايي توافق حصول براي اوباما از تقدير اند. نداشت پرونده اين به
  كشورمان در امريكا دفاع وزير كارتر، اشتون يسنا| اي؛ا نفت
  هسته وزارت به زنجاني بدهي دقيق رقم اساس اين «بر است: آمده خارجه وزارت اطالعيه در زنجاني بابك موضوع المللي بين پيگيري پيرامون اخير ايتاليا، سوييس، فيليپين، استراليا، تاجيكستان، مالزي، هگر مداخل عوامل به هم اطالعات وزارت
  گزارش يي هسته توافق به دولت كابينه از خداحافظي
  پيام بابك بدهي نفت، وزارت در مسوول مقام اين مسووالن برخي اخير غيرمنتظره اظهارات كه است به ديپلماسي دستگاه ورود كه شود مي ناشي آنجا از ژاپن روسيه نفوذي عوامل ازجمله پرونده به رسيدگي روند در
  مخل شد، اجرايي ۶1۰۲ ژانويه در كه +1 گروه
  ايران 3ميليارد تاديه، تاخير خسارت احتساب با را زنجاني مورد همواره كه وزارتخانه اين مورد در قوه اين حترم پذيرد. صورت آشكار» شكل«رسمي به بايد موضوعات قضايي. مراجع متعدد هاي استعالم به پاسخگويي -9 وزارت گزارش جريان در يكند اشاره زندان داخل
  در دوران در اوباما باراك دستاوردهاي از را آن كرد
  اشاره ميزان اين «از كرد: تصريح عنوان دالر ميليون ۰۰8 به كنايه است داشته قرار قضايي دستگاه لطف محبت زنجاني بابك اقدامات از يك هيچ كه است درحالي اين اين كرده تاكيد اطالعات وزارت عمومي روابط نفت وزارت هاي اري همك مختلف مراحل درباره هم
  نفت با همچنين كارتر كرد. توصيف اش جمهوري
  رياست اموال انتقال طريق از آن دالر ميليون ۰۰۶ از كمتر ديپلماسي عرصه در كشور سربازان مخلصانه هاي تال نشده انجام رسمي قانوني مسيرهاي از همدستانش قابل كه است يي ده انجام اقدامات از بخشي گزارش پرونده مختلف ابعاد شدن روشن براي قضاييه قوه
  با ايران پايبندي اتمي انرژي المللي بي آژانس اينكه است.»
  بيان شده پرداخت برجام، با ارتباط در ايران ملت افتخارآميز دستاوردهاي غيررسمي، «متقلبانه، صورت به وي اقدامات تمامي نيست. اقدامات همه شامل بوده عمومي اعالم يها ارزياب زارشها اين مجموعه است. شده
  صحبت كه گفت است، داده قرار تاييد مورد را تعهداتش
  به اقداماتي درباره نفت وزارت مطالبات كميته مسوول است.» شده تعجب سبب نه كه نحوي به پذيرفته انجام مخفيانه» زيرزميني پرونده، اين در اصلي مفقوده حلقه كه ديهد شود.
  نشان حفظ توافق اين بايد امريكا منافع حفظ
  براي نفتي متهم كشور از خارج اموال بازگشت درخصوص كه هاي سرشاخه فاسد بكههاي با كشور داخل در تنها نشد داده خارجه وزارت به پرونده اطالعات يعتر سر چه هر چنانچه كه مشكلي است، هماهنگي
  عدم در منازعات حل براي ايران مهم نقش توضيح گرفته، صورت ايران نفت ملي شركت سوي از بدهي وصول براي نفت وزارت تالش ارتباطات از صرفا نيز خارج در كه بوده هماهنگ آن گزارشي در نيز خارجه امور وزارت خصوص همين در يواند مت نشود، انديشيده يي اره آن از رفت رون
  براي ليرتبه عا سخنرانان كنندگان شركت ايرنا|
  كشمير؛ قوه هماهنگي با هستيم تالش در حاضر حال «در داد: مربوط نفت وزارت گزارش توجه جالب نكات از يكي يجسته بهره مالي فساد هاي شبكه غيرشفاف درخصوص قضاييه قوه مسووالن برخي اخير اظهارات به امنيتي اقتصادي ساختار بر ديگري ناپذير ان جبر
  تبعات پنجشنبه روز كشمير موضوع با كه بينلمللي
  سمينار از صادره حكم تاييد به توجه با متهم، همكاري قضاييه است. كشور به زنجاني بابك بدهي دقيق احتساب به است.» امور «وزارت كرد: اعالم داد پاسخ زنجاني بابك پرونده كند. ايجاد
  كشورمان صريح انتقاد ضمن شد، برگزار پاكستان پايتخت
  در خارج اموال قانوني طريق هر به كشور عالي ديوان سوي نه نفت وزارت مسووالن منظر از كه ارقامي اعداد كه است دليل همين به افزود:«شايد اطالعيه اين كامل همكاري قضاييه قوه با تاكنون قبل سال از
  خارجه نقش بر موضوع، اين به ملل سازمان توجهي بي شود.»
  از برگردانده كشور به شناسايي كشور، از است. دالر 8.3ميليارد بلكه دالر ۲يليارد 8.م رأسا كه نشده خواسته امورخارجه وزارت از هيچگاه است.» نگذاشته يپاسخ را درخواستي هيچ كرده نفتي متهم پرونده در اطالعات وزارت اقدامات جمهوري ازجمله يي» منطقه هاي «ابرقدرت
  ظرفيت نفتي متهم كشور از خارج اموال اينكه درباره هندي مطالبات كميته مسوول هندي خصوص همين در محتواي از اطالعاتي هيچ لذا شود موضوع پيگيري وارد اين ادامه در دولت العرساني اط پايگاه گزارش به هاي دستگاه هاي گزارش سلسله از گزارش
  نخستين تاكيد مساله اين حل به كمك براي ايران المي
  اس تصريح دهد، پوشش را ايشان بدهي از ميزان چه بدهي وصول براي نفت وزارت هاي فعالي نفت وزارت قرار خارجه امور وزارت اختيار در پيگيري براي پرونده كه يي جلس از امورخارجه است:«وزارت آمده اطالعيه تصويري آن در كه است اطالعات وزارت به مربوط
  اجرايي
  كردند. شركاي برخي سوي از است كرده عنوان «متهم كرد: را زنجاني بابك از دالري ۰۰8ميليون ميليارد سه از خارج وزهيي چنين به ورود اصوال چون است نگرفته حضور با قضاييه قوه رياست دفتر در قبل ۲سال حدود زنجاني پرونده با برخورد در وزارتخانه اين عملكرد از
  كلي به تر وب مطل خدمات ارائه براي دولت اهتمام دالر ۲ميليارد به نزديك پرداخت آمادگي اش خارج وزارت عمومي روابط كل اداره گزارش به كرد. تشريح است.» يي خارج امور وزارت هر عرفي شؤونات خارجه امور وزير جمهوري، ريي محترم اول معاون بخشي اطالعات وزارت عمومي روابط است. شده
  منعكس ارتباطات وزير واعظي، محمود ايرنا| دارد؛ ادامه
  مردم ايشان، با هماهنگي جلسات كه دارد را هايش بده از از كه آمده پيش تاكنون آيا اينكه درباره هندي نفت، جهاني معمول عرف طبق نظر مورد اطالعيه براساس بابك موضوع پيگيري درخصوص ديگر مسووالن برخي بانك پرونده درباره وزارتخانه اين در شده انجام اقدامات
  از هاي شاخ رشد به اشاره با اطالعات فناوري
  و مورد در البته گرفته صورت مركزي بانك قضاييه قوه موضوعي ايران نفت ملي شركت به قضاييه قوه سوي ويژه به ها دستگا ساير ذاتي وظيفه ههايي حوز چنين كامل همكاري قضاييه قوه با تاكنون شد برگزار زنجاني هاي فعالي درباره گزارشي كرد، تاكيد اعالم را
  زنجاني اميد تدبير دولت اهتمام گفت: كشور
  اقتصادي غيرواقعي مكرر ادعاهاي به توجه با ادعا اين صحت پيگيري را آن كه باشد شده ارائه نفتي متهم درباره رياست تاكيد وجود با ظاهرا كه است اطالعاتي دستگاه است.» كرده وي با مرتبط اشخاص تها شرك زنجاني
  اقتصادي ادامه جديت با مردم، به وب مطلت خدمات ارائه دارد.»
  براي وجود جدي ترديد تاكنون، متهم يا قضاييه قوه سوي از كه سندي هر «ما گفت: نكند، تاكنون دستگاه آن به امر احاله ضرورت بر جمهور محترم با وزارتخانه اين امورخارجه، وزارت اطالعيه براساس است. شده ارائه قضايي مراجع به تهيه آن اموال
  برخي جمعه نماز ههاي خطب از پيش سخنان در وي
  دارد. اموال مزايده وضعيت آخرين درباره نفت وزير مشاور اموال درباره تهران دادستان سوي از كه دستوري هر است. نداشته را پرونده اين به ورود اجازه مستقال هيچ ها نمايندگي مركز در تسهيالت تمام كردن فراهم در اطالعات وزارت اعالم، اين براساس ايرنا گزارش
  به اميد، تدبير دولت افزود: گيالن در اشرفيه
  آستانه يي برنامه ايران نفت ملي شركت آيا اينكه زنجاني بابك هايم كرد پيگيري جد بهطور است شده داده ما به متهم قضايي هاي همكاري تسهيل خارجه وزارت اطالعيه هيچگاه نيز نگذاشته پيگيري پاسخ بي را درخواستي مالي رديابي به اقدام «عملياتي» «پيشگيري» بعد
  دو علت اين به نيست گروه آن يا گروه اين به
  متعلق اينكه به «باتوجه گفت: دارد، را وي اموال از استفاده براي شده داده دادستان ذيط رب مراجع به نيز آن گزارش براي امورخارجه وزارت كه كرد ذكر ديگري حوزه را زمينه اين در قضاييه محترم مقامات سوي از يهيي گال كشور از خارج در وي كهاي بان زنجاني هاي
  فعالي مظلوم كند، دنبال را خاصي گروه منافع خواهد نمي
  كه استخراج اكتشاف، ايران نفت ملي شركت ذاتي وظيفه است.» وظيفه انجام آن در تواند مي ملي موضوع اين پيگيري است. نشنيده است. كرده آنها وجوه از دالر 7يليون ۰۰م شناسايي
  و هاي دوق صن پاي در حضور با 9مردم سال در
  است. اموال اين اداره نگهداري آنهاست، فروش گاز نفت با نفت وزارت همكاري درباره هندي ايسنا، گزارش به خاطرنشان مذكور اطالعيه در خارجه وزارت كند. در امورخارجه است:«وزارت آمده اطالعيه اين در هگر مداخل عوامل پيشگيري، بخش در اساس اين
  بر راي جمهوري ريي عنوان به روحاني دكتر به
  رأي، ترجيح ما است شركت اين ذاتي وظيفه از خارج «همكاري كرد: اظهار زنجاني بابك پرونده در قضاييه قوه بايد كشورها ديگر در قضايي» «اقدام گونه هر كرد: محترم مسووالن ساير رياست هاي درخواس اجراي نفوذي عوامل ازجمله پرونده به رسيدگي روند در
  مخل ملت همه به اميد تدبير دولت مبنا، همين بر
  دادند اين شده وصول ايران نفت ملي شركت پول دهيم در نخست است؛ بوده مرحله چند در قضاييه قوه با ما استرداد يا قضايي معاضدت موافقتنامه چارچوب در با اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد همچنين قضاييه قوه بخش در همچنين اند شده شناسايي زندان داخل
  در دارد. تعلق شود.»
  ايران داده تحويل ديگري هركس به اموال بازپرس به اطالعات مدارك ارائه شكايت طرح جهت مستلزم امر اين كه پذيرد صورت كشورها ميان مجرمان اقتصادي مفاسد خارجي ابعاد پيگيري در فعال حضور است: شده انجام زير اقدمات نيز
  شناسايي استعفاي با مركزي شوراي مخالفت اين فروش درصدد ما صورت هر «در داد: ادامه وي پرونده، تكميل ايشان سواالت به دادن پاسخ جهت در جمهوري محاكم قضايي صادره احكام اجراي پيگيري چارچوب حوزه در زنجاني بابك پرونده ويژه به كانتينربر كشتي فروند دو شناسايي حزب مقام قائم نيا، منتجب رسول
  دبيركل؛ايسنا| اداره نگهداري قصد عنواني هيچ تحت هستيم اموال نمايندگان هاي ات هي همراه به همكاران اعزام دوم، محوله ماموريت يك اجراي قالب در ايران المي اس را الزم تسهيالت تمام خود، قانوني وظايف تها مسوولي از خودرو دستگاه ۰۰ واردات شناسايي
  ۲- اعتماد حزب مركزي شوراي كه كرد اعالم ملي
  اعتماد طوالني ريزي برنام خاطر همين به نداريم را اموال بانك خارجه، امور وزارت اطالعات، وزارت قضاييه، قوه انپذير امك دادگاه راي با قضاييه قوه سوي از شخص قضايي صالح ذي مسووالن توسط موضوع پيگيري براي دالر 51ميليون قرارداد ارزش به
  تاجيكستان مخالفت كروبي مهدي استعفاي با آرا اتفاق به ردهايم.»
  ملي نك آنها اداره براي مدتي از خارج در متهم اموال رديابي شناسايي جهت مركزي است. است.» كرده فراهم درخواست مورد كشورهاي در 4ميليون ارزش به كارت دبيت قطعه 4هزار كشف
  3 شوراي (جمعه) ديروز جلسه در گفت: وي
  كرد. دستگيري از بعد نفت وزارت اينكه درباره هندي طرح يا شده شناسايي اموال تملك جهت تالش كشور سوابق براساس كرد: تصريح خارجه وزارت اطالعيه است: شده يادآوري اطالعيه از ديگري بخش در
  دالر مركزي شوراي اعضاي همه ملي، اعتماد حزب
  مركزي اقدامات، مترين «مه افزود: است، كرده اقداماتي چه متهم اموال يشده، ادعا كه كشورها برخي محاكم در دعوي به ماموريتي چنين هيچگاه تاكنون موجود، اسناد هاي سفارتخان به موكد دستور با امورخارجه «وزارت مالزي اسپانيا، در زنجاني كارگزار اموال 4شناسايي
  - حزب دبيركل كروبي، اهلل آيت حضرت استعفاي
  با از حسابرسي نيكو شركت به حسابرسي هيات اعزام نمايندگان نفت وزارت كردند، تصاحب آنجا در را متهم خارجه امور وزارت است. نشده واگذار خارجه امور وزارت به تسهيالت ارائه كمك براي كشورها اين در ايران ايران
  و مركزي شوراي اعضاي همه گفت: وي كردند.
  مخالفت نيكو شركت نزد مركزي بانك گذاري سپرده مرحله چهار شناسايي بررسي براي مورد ۰1 از بيش در را خود وظايف اختيارات چارچوب در دارد آمادگي كماكان هاي رف با مذاكرات در ويژه به اعزامي اتهاي هي زنجاني ارزي وجوه مالي رديابي -5
  فعاليت ادامه اهلل اء انش دارند تاكيد انسجام وفاق
  بر تهيه بازپرس، به گرفته صورت يهاي رسيدگ تقديم نيز عموما البته كه كرده اعزام خارج به متهم اموال محترم قوه با كامل همكاري به خود عرفي قانوني ذاتي، شده غارت اموال شناسايي مقوله در خصوص به مقابل مبلغ توقيف طال معتنابهي مقادير كشف
  ۶- يافت. خواهد ادامه قوت با
  حزب معاون براي نفت وزير سوي از متعدد هاي زارش ارسال است.» بوده ينتيجه پيگيري، براي را الزم تسهيالت تمام داده ادامه قضاييه قضاييه قوه سوي از محوله تهاي درخواس المال، بي از سال در نقد وجه تومان ۰۰5 هزار ۶5۰
  581ميليون صداوسيما|بهنام فارس؛ لرزه زمي در كشته است.»
  بوده جمهوري ريي اول قضاييه قوه اول معاون با همكاري «سوم افزود: وي دراختيار المال بي از شده غارت اموال استرداد كشف احساس جديت با را ذيربط هاي اه دستگ ساير 1395 1394
  از كشور بحران مديريت سازمان سخنگوي
  سعيدي، جهت مختلف كشورهاي به هيات چندين اعزام وي كالن مفاسد با مبارزه ستاد در موضوع طرح از پس دهد. قرار صالح ذي هاي اه دستگ ساير قضاييه قوه كوتاهي همكاري مساعدت هيچ از انجام مسووليت 53 شامل وي داخل اموال الم اع شناسايي -7
  استان گذشته روز رزه زميل در نفر شدن
  كشته مهم اقدامات ديگر از را زنجاني بابك اموال شناسايي چهارم؛ ايشان، از مساعدت رهنمود اخذ اقتصادي خارجه امور وزارت از «درخواست افزود: اطالعيه اين راهگشا فعال مثبت، پاسخ مكاتبات تمام به نكرده 139۲ سال در شركت ۰۲ شامل كشور از خارج
  شركت خبر قير خنج هاي شهرستان بين يي منطقه در
  فارس شركاي يا متهم اعالم از «پس داد: ادامه كرد عنوان دادستان معاون تهران دادستان با تنگاتنگ همكاري مقامات هاي مالقات سفرها تسهيل صرفا تاكنون اقدامات دليل به دفعات به رسما چنانكه است؛ داده تهران دادستاني
  به در 1.5ريشتر بزرگي به نرزه زميل اين افزود: وي
  داد. كه شدند اعزام هيات چندين ديون پرداخت براي وي بار سه كه نحوي به اموال كارشناسي شناسايي براي در كه بوده مربوطه كشورهاي مقامات افراد با قضايي يدريغ هاي همكاري فعال موثر هاي پيگير سازنده، واريز ادعاي مورد حدود سقم صحت بررسي -8
  به قير خنج هاي شهرستان بين صبح 3۰:۶
  ساعت گرفته صورت ادعاهاي از كدام هيچ حال به تا متاسفانه شده ارزيابي 81كارشناس، از بيش با متهم اموال از خارجه امور وزارت يهاي نمايندگ ستاد مسير، اين گرفته قرار مزبور پرونده پيگير نهادهاي تقدير مورد ود در آن از پس قضايي رسيدگي خالل در زنجاني
  وجه نداشته، رزه پيل نلرزه زمي اين داد. روي عمق است.»
  شكل نداشته صحت ايشان شركاي يا متهم سوي از مطالبات بابت كشور داخل اموال از يي عمده بخش است.» نكرده فروگذار تالشي هيچ است:«ابهامات آمده خارجه وزارت اطالعيه است.»در متحده، عربي امارات تركيه، چين، كانادا، مبدا
  كشورهاي داشت پسلرزه ريشتر 7.۲ بزرگي به 3۰:7 ساعت در
  اما بوده روستايي منطقه در لرزش كه آنجا از درمجموع
  كه هاي واره دي خوردگي رك حياط، ديوار تخريب تركيه
  باعث روسيه ايران، از منطقه در صلحي روند هيچ عامل ترين قوي ديپلماسي؛ تسليح براي ايران است.
  آمادگي شده منازل برخي سايبان تخريب
  خشتي محمدرضا تابش؛ايسنا| به راه وزير مساعد ول ميكنيم
  ق پشتيباني سوريه در يگيرد نم شكل ايران بدون نرم قدرت است پايدار لبنان
  ارتش هفته سفر لغو دليل به كه اردكان نماينده
  تابش امريكا خارجه امور وزير كري جان ايران سابق سفير موسوي سيدرسول لندن در ايران سفير نژاد بعيدي حميد سياست ملي امنيت كميسيون
  رييس تهران در فشرده مههاي برنا پيشبيني وزير
  پيش گفت: خود خبري نشست آخرين در وگويي گفت در تاجيكستان فنالند در بارو» «تيم انتخاب به اشاره با يادداشتي در راس در كه اسالمي شوراي مجلس خارجي عباس سفر در كشوري؛ كالن مسائل پيگيري
  براي كنم، اشاره آن به خواهم كه موضوعي مذاكرات افغانستان شرايط خصوص در در اروپا اتحاديه در انگليس نماينده عنوان به است، كرده سفر لبنان به پارلماني هياتي افتتاح حاشيه در نداشت؛ حضور يزد استان به
  آخوندي در كه است 1+5 گروه ايران هيي هست توافق با افغانستان در امروز گفت: كشور اين در صلح روزها اين در نوشت: برگزيت مذاكرات آستانه تسليح براي ايران آمادگي تصميم كه كرد تاكيد با تلفني مذاكره طي اردكان-چوپانان جاده از هي
  قطعي مساله يك به جنگ بدون بتوانيم ما تا بود ديپلماسي قدرت اثبات واقع مالعمر رهبري به طالبان جريان از كه هستيم مواجه نوطالبان جريان تعيين بريتانيا خارجي داخلي سياست هاي بحث ترين مهم از يكي بيروت در بايد نهايي تصميم اما است باقي خود قوت به لبنان
  ارتش يزد استان گفت: خيرمقدم ضمن شهرسازي راه
  وزير كه هايي محدودي به اشاره با ادامه در كري كنيم. رسيدگي نمللي ال بي كه است مدعي جريان اين است. متفاوت نيز آن از قبل رهبران اختر اين خروج مذاكرات انجام براي كشور اين مذاكراتي تيم مسوول هيات اعضاي ديگر بروجردي الدين الء ايرنا، گزارش به شود. اتخاذ كويري، مناطق وسعت دليل به اردكان شهرستان
  و اين كرد: تصريح است، كرده اعمال ايران هيي هست هاي فعالي بر برجام در دهد نم اجازه ندارد داعش مثل افراطي انهاي جري با ارتباطي اروپاست. اتحاديه از كشور ايران اسالمي جمهوري سفير فتحعلي محمد همراه به ايران پارلماني ويژه توجه به نياز جمعيتي، پراكندگي خاص
  موقعيت شده، مذاكره آن سر بر تاكنون كه را ازرس رژيم تترين سخ توافق ملي مبارز يك خود از نوطالبان جريان باشد. داشته حضور افغانستان متخصصان از كه اروپا اتحاديه مقر در كشور اين قبلي سفير وقتي دانند مي همه كرد: تصريح ضهالشهيدين» «رو در حضور با لبنان در هاي رح تدوين ادهها ايمني ارتقاي احداث
  براي تنهايي به توانستيم نم ما كه بگويم ساده طور به است. كرده ايجاد براي صرفا امريكا با اش ارزه مب االن است كرده تعريف اشغالگري عليه موجي داد استعفا پست اين از يشد محسوب اروپا اتحاديه مباحث هماهنگي با زباهلل رزمندگان روسيه ايران، اسالمي جمهوري كه هاي اده كرد: تصريح وي دارد. شهرسازي نياز
  مورد تا داد اجازه ما به فرصت اين دهيم. انجام را اقدامات اين از هيي را امريكا با مذاكره جريان اين انقطاع. بدون ارزه مب نه است اشغال رفع اين در بود خواهد قادر كسي چه كه گرفت دربر را كشور نگراني از امنيت، از دفاع براي كشور اين در سوريه دولت رسمي درخواست قرار كشور شمال-جنوب مواصالتي مسير در يزد
  استان اكنون ما كه است اين نتيجه شويم. مشترك ديپلماتيك اقدامي وارد در وي كند. آزاد را سرزمينش تا داند مجاز افغانستان اشغال رفع براي مهم مذاكرات رهبري شود قبلي سفير جانشين حساس مرحله حتي مقاومت نيروهاي دارند حضور سوريه ثبات ارضي تماميت صورت طريق اين از ملي ترانزيت از بخشي
  گرفته نتيجه كند. حمايت توافق اين از جهان داريم. خود كنار در را جهان امنيتي مشاوران برخي وقتي داشت: اظهار توگو گف اين از ديگري بخش به را حساس سخت دوره اين در اروپا اتحاديه از انگليس خروج يشود ريخته زمين به پاكشان خون مقاومت هاي پايه تحكيم براي تصميمات در بايد نيز دليل همين به كه ميگيرد عمل خود تعهدات به كنيم حفظ را خود اهرم ما اگر كه است اين موافقند، افغانستان به هستند ها عشي دا همان كه پاكستان طالبان ورود با دادن پايان براي جشنبه پن روز وزير نخس ترزا خانم بگيرد. عهده در سوريه دولت اجازه بدون هايي رف مقابل در اما يكنند دفاع آن از اردكان نماينده گيرد. قرار بيشتري حمايت مورد
  كالن دليل ايران كه كنيم تضمين را موضوع اين يتوانيم ما نگاه كنيم، مخالف طالبان كه وضعيتي در نشيند نمي ساكت ايران كه است طبيعي خارجه امور وزارت ارشد مديركل سرعت به ها نگران ابهامات به الملل بي عرف در آنها كار ترديد بدون ردهد ان پيدا حضور كشور اين در اردكان شهرستان هاي اولوي وضعيت تشريح
  با كرد: تصريح همچنين وي باشد. نداشته مشابهي كار انجام براي نيازي به شوند. ايران مرزهاي به داعش نزديكي مانع وانند آنها است داعش كرد. منصوب كشور اين نمايندگي به را بارو تيم آقاي بنابراين كرد: تاكيد بروجردي يود. تلقي تجاوز است غيرقانوني عالي مقام پيگيري خواستار شهرسازي راه
  حوزه حصول براي است. بوده پايبند توافق مفاد به ايران بوده توافق يك اين منطقه در صلحي روند هيچ كرد: تاكيد همچنين موسوي ايسنا، گزارش آشنا برجام مشترك كميسيون مذاكرات در بارو تيم آقاي با ما درخواست هماهنگي بدون كه كساني است سوريه دولت نظر مالك آهن راه كردن خطه دو در تسريع خصوص در
  وزارت داشتيم 5را +1 گروه ما برجام در است نياز طرف دو به توافق يك عليه اقدام يعني ايران بدون كه چرا گيرد شكل واند نت ايران بدون همين انگليس سياسي ارشد مدير ترين عالي عنوان به هرچند بوديم، وي كنند. ترك سرعت به را آنجا بايد دارند، حضور سوريه خاك در آن كه كاشان اصفهان به اردكان ميبد مسير از
  بافق نشست اين از ديگري بخش در كري داشت. پي در را نتايج اين كه يآيد وجود به شك اين شوند جمع اتاق يك در ما رقباي وقتي ايران. اين در نيز لندن در بنده بود. شده ملحق مذاكرات به آخر سال شاهد اگر هستيم مقاومت سرافرازي عزت شاهد اگر امروز گفت: روكش است، جمهوري ريي سفر هاي روژه
  جزو از بخشي كردن دوطرفه ميدان طراحي
  آسفالت، هاي الش از ما گفت: كرد اشاره سوريه جنگ موضوع به خبري ما كه شود مي برطرف شك زماني گيرد، مي صورت اقدامي ما عليه كه انگليس خارجه وزارت محل در وي با نو سال از قبل جديد موقعيت خارج از كه خطرهايي متعدد نهاي بحرا وجود با هم لبنان
  هستيم با مرتب بهطور يكنيم پشتيباني مذاكره براي تركيه ايران روسيه، صلح بنابراين منافع. تقسيم جز نيست چيزي صلح باشيم. اتاق آن در هم در سختي كار قطعا است باتجربه فردي وي بودم. كرده مالقات بدون برد هسر پايدار امنيت يك در يكند تهديد را آن مرزهايش مسير بهسازي احداث اعتبار تامين چوپانان،
  محور ردهايم. وگو گف روند اين درباره تركيه روسيه خارجه امور وزيران ايران. منافع گرفتن ناديده يعني افغانستان در ايران بدون داشت. خواهد خود فراروي است. كليدي اساسي شهدا، نقش ترديد شد. غيره ياد آب حاج روستاي ارتباطي
ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم ارتش با رهبر معظم انقلاب
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم ارتش با رهبر معظم انقلاب


خانواده‌هاي 7 شهيد مدافع حرم از تكاوران شجاع ارتش، اين هفته با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. اين شهداي گرانقدر در دفاع از حرم حضرت زينب (سلام‌الله‌عليها) در سوريه به شهادت رسيده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، ايشان در اين ديدار با تجليل از مقام والاي شهدا گفتند: اين شهدا نه‌تنها براي ارتش، بلكه براي همه‌ ملت مايه افتخارند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: همسران محترم برخي از اين شهدا در تشييع جنازه همسران‌شان مطالبي گفتند كه فوق سطح فهم معمول ما انسان‌هاي مادي است. ايشان در ادامه افزودند: اگر جلوي بدخواهان و فتنه‌گران كه دستمايه دشمني امريكا و صهيونيسم هستند، در آنجا گرفته نمي‌شد، بايد در تهران، فارس، خراسان و اصفهان جلوي آنها را مي‌گرفتيم. اينها دشمن را زمين‌گير كردند.نویسنده:
جواب دولت به قوه قضاييه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
جواب دولت به قوه قضاييه
رديابي اموال بابك زنجاني تا كجا پيش رفت


گروه ايران|

 بعد از چالش‌هاي رسانه‌يي اخير كه بر سر پرونده بابك زنجاني به وجود آمد، روز گذشته وزارتخانه‌هاي «اطلاعات»، «امور خارجه» و «نفت» نيز گزارشي از مهم‌ترين اقدامات اجرايي و اطلاعاتي خود را درباره ابعاد مختلف اين پرونده در اختيار رسانه‌ها قرار دادند كه با بررسي تطبيقي آنها و در كنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل مي‌توان از واقعيات پنهان در اين پرونده رونمايي كرد. گزارش‌هايي كه در واكنش به اظهارات رييس قوه قضاييه رسانه‌يي مي‌شوند؛ آيت‌‌الله صادق آملي لاريجاني 13دي ماه و در جلسه مسوولان عالي قضايي انتقادات تندي نسبت به بانك مركزي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و در كل دستگاه‌هاي دولتي مطرح كرد و گفت:«در پرونده بابك زنجاني جاي شاكي و مشتكي عنه عوض شده است و اين دولت و وزارت امور خارجه هستند كه بايد پاسخگو باشند.» رييس دستگاه قضا در ادامه گفت:«سخن اين است كه رد پول‌هايي كه داده شد به آساني در اختيار بانك مركزي و وزارت خارجه است؛ اين به قوه قضاييه ربطي ندارد.» اما در واكنش به اين انتقادات در گزارش وزارت خارجه روي اين نكته تاكيد شده كه اطلاعات پرونده بابك زنجاني هرگز در اختيار اين وزارتخانه قرار نگرفته و مسوولان قضايي هرگز درخواستي براي ورود ساختار ديپلماسي كشورمان به اين پرونده نداشته‌اند.

گزارش وزارت اطلاعات هم به عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده ازجمله عوامل نفوذي در داخل زندان اشاره مي‌كند و در جريان گزارش وزارت نفت هم درباره مراحل مختلف همكاري‌هاي وزارت نفت با قوه قضاييه براي روشن شدن ابعاد مختلف پرونده صحبت شده است. مجموعه اين گزارش‌ها و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه حلقه مفقوده اصلي در اين پرونده، عدم هماهنگي است، مشكلي كه چنانچه هر چه سريع‌تر براي برون‌رفت از آن چاره‌يي انديشيده نشود، مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذير ديگري بر ساختار اقتصادي و امنيتي كشورمان ايجاد كند. اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده متهم نفتي

نخستين گزارش از سلسله گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به وزارت اطلاعات است كه در آن تصويري كلي از عملكرد اين وزارتخانه در برخورد با پرونده زنجاني منعكس شده است. روابط عمومي وزارت اطلاعات بخشي از اقدامات انجام شده در اين وزارتخانه درباره پرونده بانك زنجاني را اعلام و تاكيد كرد، گزارشي درباره فعاليت‌هاي اقتصادي زنجاني و شركت‌ها و اشخاص مرتبط با وي و برخي اموال آن تهيه و به مراجع قضايي ارائه شده است. به گزارش ايرنا و براساس اين اعلام، وزارت اطلاعات در دو بعد «پيشگيري» و «عملياتي» اقدام به رديابي مالي فعاليت‌هاي زنجاني و بانك‌هاي وي در خارج از كشور و شناسايي 700ميليون دلار از وجوه آنها كرده است.

بر اين اساس در بخش پيشگيري، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده ازجمله عوامل نفوذي در داخل زندان شناسايي شده‌اند همچنين در بخش شناسايي نيز اقدمات زير انجام شده است:

 1- شناسايي دو فروند كشتي كانتينربر

2- شناسايي واردات 500 دستگاه خودرو از تاجيكستان به ارزش قرارداد 15ميليون دلار

3- كشف 4هزار قطعه دبيت كارت به ارزش 4ميليون دلار

4- شناسايي اموال كارگزار زنجاني در اسپانيا، مالزي و ايران

5- رديابي مالي وجوه ارزي زنجاني

6- كشف مقادير معتنابهي طلا و توقيف مبلغ 185ميليون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395

7- شناسايي و اعلام اموال داخل وي شامل 53 شركت و خارج از كشور شامل 20شركت در سال 1392 به دادستاني تهران

8- بررسي صحت و سقم حدود 50 مورد ادعاي واريز وجه زنجاني در خلال رسيدگي قضايي و پس از آن در كشورهاي مبدا كانادا، چين، تركيه، امارات عربي متحده، مالزي، تاجيكستان، استراليا، فيليپين، سوييس، ايتاليا، روسيه و ژاپن

9- پاسخگويي به استعلام‌هاي متعدد مراجع قضايي.

روابط عمومي وزارت اطلاعات تاكيد كرده اين گزارش بخشي از اقدامات انجام شده‌يي است كه قابل اعلام عمومي بوده و شامل همه اقدامات نيست. اطلاعات پرونده به وزارت خارجه داده نشد

در همين خصوص وزارت امور خارجه نيز در گزارشي به اظهارات اخير برخي مسوولان قوه قضاييه درخصوص پرونده بابك زنجاني پاسخ داد و اعلام كرد: «وزارت امور خارجه از 2سال قبل تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده و هيچ درخواستي را بي‌پاسخ نگذاشته است.»

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت در ادامه اين اطلاعيه آمده است:«وزارت امورخارجه از جلسه‌يي كه حدود 2سال قبل در دفتر رياست قوه قضاييه با حضور معاون اول محترم رييس‌جمهوري، وزير امور خارجه و برخي مسوولان ديگر درخصوص پيگيري موضوع بابك زنجاني برگزار شد تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده است.»

براساس اطلاعيه وزارت امورخارجه، اين وزارتخانه با فراهم كردن تمام تسهيلات در مركز و نمايندگي‌ها هيچ درخواستي را بي‌پاسخ و پيگيري نگذاشته و نيز هيچگاه گلايه‌يي از سوي مقامات محترم قضاييه در اين زمينه نشنيده است.

در اين اطلاعيه آمده است:«وزارت امورخارجه در اجراي درخواست‌هاي رياست و ساير مسوولان محترم قوه قضاييه همچنين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور فعال در پيگيري ابعاد خارجي مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده بابك زنجاني در حوزه و چارچوب مسووليت‌ها و وظايف قانوني خود، تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري موضوع توسط مسوولان ذي‌صلاح قضايي در كشورهاي مورد درخواست فراهم كرده است.»

در بخش ديگري از اطلاعيه يادآوري شده است: «وزارت امورخارجه با دستور موكد به سفارتخانه‌هاي ايران در اين كشورها براي كمك و ارائه تسهيلات به هيات‌هاي اعزامي به ويژه در مذاكرات با طرف‌هاي مقابل به خصوص در مقوله شناسايي اموال غارت شده از بيت‌المال، درخواست‌هاي محوله از سوي قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط را با جديت و احساس مسووليت انجام و از هيچ مساعدت و همكاري كوتاهي نكرده و به تمام مكاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانكه رسما و به دفعات به دليل اقدامات سازنده، پيگيري‌هاي موثر و فعال و همكاري‌هاي بي‌دريغ خود مورد تقدير نهادهاي پيگير پرونده مزبور قرار گرفته است.»در اطلاعيه وزارت خارجه آمده است:«ابهامات اخير پيرامون پيگيري بين‌المللي موضوع بابك زنجاني از آنجا ناشي مي‌شود كه ورود دستگاه ديپلماسي به موضوعات بايد به شكل«رسمي و آشكار» صورت پذيرد. اين درحالي است كه هيچ يك از اقدامات بابك زنجاني و همدستانش از مسيرهاي قانوني و رسمي انجام نشده و تمامي اقدامات وي به صورت «متقلبانه، غيررسمي، زيرزميني و مخفيانه» انجام پذيرفته به نحوي كه نه تنها در داخل كشور با شبكه‌هاي فاسد و سرشاخه‌هاي آن هماهنگ بوده كه در خارج نيز صرفا از ارتباطات غيرشفاف و شبكه‌هاي فساد مالي بهره مي‌جسته

 است.»

اين اطلاعيه افزود:«شايد به همين دليل است كه هيچگاه از وزارت امورخارجه خواسته نشده كه رأسا وارد پيگيري موضوع شود لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است چون اصولا ورود به چنين حوزه‌يي خارج از شؤونات عرفي هر وزارت امور خارجه‌يي است.»

براساس اطلاعيه مورد نظر طبق عرف معمول جهاني چنين حوزه‌هايي وظيفه ذاتي ساير دستگاه‌ها به ويژه دستگاه اطلاعاتي است كه ظاهرا با وجود تاكيد رياست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه تاكنون مستقلا اجازه ورود به اين پرونده را نداشته است.

اطلاعيه وزارت خارجه تسهيل همكاري‌هاي قضايي را حوزه ديگري ذكر كرد كه وزارت امورخارجه براي پيگيري اين موضوع ملي مي‌تواند در آن انجام وظيفه كند. وزارت خارجه در اطلاعيه مذكور خاطرنشان كرد: هر گونه «اقدام قضايي» در ديگر كشورها بايد در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضايي يا استرداد مجرمان ميان كشورها صورت پذيرد كه اين امر مستلزم پيگيري اجراي احكام صادره قضايي محاكم جمهوري اسلامي ايران و در قالب اجراي يك ماموريت محوله مشخص از سوي قوه قضاييه و با راي دادگاه امكان‌پذير

است.

اطلاعيه وزارت خارجه تصريح كرد: براساس سوابق و اسناد موجود، تاكنون هيچ‌گاه چنين ماموريتي به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه كماكان آمادگي دارد در چارچوب اختيارات و وظايف ذاتي، قانوني و عرفي خود به همكاري كامل با قوه محترم قضاييه ادامه داده و تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري، كشف و استرداد اموال غارت شده از بيت‌المال دراختيار قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي ذي‌صلاح قرار دهد.

اين اطلاعيه افزود: «درخواست از وزارت امور خارجه تاكنون صرفا تسهيل سفرها و ملاقات‌هاي مقامات قضايي با افراد و مقامات كشورهاي مربوطه بوده كه در اين مسير، ستاد و نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده است.»

در اطلاعيه وزارت خارجه آمده است: «بر اين اساس است كه اظهارات غيرمنتظره اخير برخي مسوولان محترم اين قوه در مورد اين وزارتخانه كه همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضايي قرار داشته است و كنايه به تلاش‌هاي مخلصانه سربازان كشور در عرصه ديپلماسي و دستاوردهاي افتخارآميز ملت ايران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.» تلاش وزارت نفت براي وصول بدهي

يكي از نكات جالب توجه گزارش وزارت نفت مربوط به احتساب دقيق بدهي بابك زنجاني به كشور است. اعداد و ارقامي كه از منظر مسوولان وزارت نفت نه 2.8ميليارد دلار بلكه 3.8ميليارد دلار است.

 در همين خصوص هندي مسوول كميته مطالبات وزارت نفت فعاليت‎هاي وزارت نفت براي وصول بدهي سه ميليارد و ۸۰۰ميليون دلاري از بابك زنجاني را تشريح كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، هندي درباره اينكه آيا تاكنون پيش آمده كه از سوي قوه قضاييه به شركت ملي نفت ايران موضوعي درباره متهم نفتي ارائه شده باشد كه آن را پيگيري نكند، گفت: «ما هر سندي كه از سوي قوه قضاييه يا هر دستوري كه از سوي دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به‌طور جد پيگيري كرده‌ايم و گزارش آن نيز به مراجع ذي‌ربط و دادستان داده شده است.»

به گزارش ايسنا، هندي درباره همكاري وزارت نفت با قوه قضاييه در پرونده بابك زنجاني اظهار كرد: «همكاري ما با قوه قضاييه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شكايت و ارائه مدارك و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ايشان و تكميل پرونده، دوم، اعزام همكاران به همراه هيات‌هاي نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانك مركزي جهت شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از كشور و تلاش جهت تملك اموال شناسايي شده يا طرح دعوي در محاكم برخي كشورها كه ادعا مي‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب كردند، وزارت نفت نمايندگان خود را در بيش از ۱۰ مورد براي بررسي و شناسايي اموال متهم به خارج اعزام كرده كه البته عموما نيز بي‌نتيجه بوده است.»

وي افزود: «سوم همكاري با معاون اول قوه قضاييه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي و اخذ رهنمود و مساعدت از ايشان، چهارم؛ همكاري تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان براي شناسايي و كارشناسي اموال به نحوي كه سه بار اموال متهم با بيش از ۱۸۰ كارشناس، ارزيابي شده و بخش عمده‌يي از اموال داخل كشور بابت مطالبات دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است.»

مسوول كميته مطالبات وزارت نفت در خصوص مرحله پنجم ادامه داد: «پيگيري براي انتقال برخي ديگر از اموال متهم كه هنوز دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار نگرفته يا به شركت ملي نفت ايران منتقل نشده است. علاوه بر پيگيري‌هاي مكاتبه‌يي و تلفني، به صورت هفتگي يا حداقل سه هفته يك‌بار با معاون دادستان و در مواقعي هم با متهم جلساتي برگزار شده كه بتوان نسبت به شناسايي و ارزيابي اين اموال اقدام و به شركت ملي نفت ايران منتقل شود.»

هندي با بيان اينكه جلسات متعددي با افرادي كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان يا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگي لازم وجود دارد، اظهار كرد: «يكي ديگر از اقدامات بسيار خوبي كه در اثر هماهنگي نزديك با قوه قضاييه صورت گرفته و از به‌هدر رفتن اموال جلوگيري شده، اين است كه قبل از كارشناسي اموال و انتقال آنها به شركت ملي نفت ايران، سرپرستي و اداره اموال به شركت ملي نفت ايران داده شده است كه اين شركت هم با انتصاب افراد خبره از زيان شركت‌ها و به‌هدر رفتن اموال جلوگيري كرده است. اين كار در ابتداي سال ۱۳۹۴ صورت گرفت.» رقم دقيق بدهي زنجاني به وزارت نفت

اين مقام مسوول در وزارت نفت، بدهي بابك زنجاني را با احتساب خسارت تاخير تاديه، ۳ ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار عنوان و تصريح كرد: «از اين ميزان كمتر از ۶۰۰ ميليون دلار آن از طريق انتقال اموال پرداخت شده است.»

مسوول كميته مطالبات وزارت نفت درباره اقداماتي كه درخصوص بازگشت اموال خارج از كشور متهم نفتي از سوي شركت ملي نفت ايران صورت گرفته، توضيح داد: «در حال حاضر در تلاش هستيم با هماهنگي قوه قضاييه و همكاري متهم، با توجه به تاييد حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور به هر طريق قانوني اموال خارج از كشور، شناسايي و به كشور برگردانده شود.»

هندي درباره اينكه اموال خارج از كشور متهم نفتي چه ميزان از بدهي ايشان را پوشش مي‌دهد، تصريح كرد: «متهم عنوان كرده است از سوي برخي شركاي خارجي‌اش آمادگي پرداخت نزديك به ۲ ميليارد دلار از بدهي‌هايش را دارد كه جلسات هماهنگي با ايشان، قوه قضاييه و بانك مركزي صورت گرفته و البته در مورد صحت اين ادعا با توجه به ادعاهاي مكرر و غيرواقعي متهم تاكنون، ترديد جدي وجود دارد.»

مشاور وزير نفت درباره آخرين وضعيت مزايده اموال بابك زنجاني و اينكه آيا شركت ملي نفت ايران برنامه‌يي براي استفاده از اموال وي را دارد، گفت: «باتوجه به اينكه وظيفه ذاتي شركت ملي نفت ايران اكتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداري و اداره اين اموال خارج از وظيفه ذاتي اين شركت است و ما ترجيح مي‌دهيم پول شركت ملي نفت ايران وصول شده و اين اموال به هركس ديگري تحويل داده شود.»

وي ادامه داد: «در هر صورت ما درصدد فروش اين اموال هستيم و تحت هيچ عنواني قصد نگهداري و اداره اموال را نداريم و به همين خاطر برنامه‌ريزي طولاني مدتي براي اداره آنها نكرده‌ايم.»

هندي درباره اينكه وزارت نفت بعد از دستگيري متهم چه اقداماتي كرده است، افزود: «مهم‌ترين اقدامات، اعزام هيات حسابرسي به شركت نيكو و حسابرسي از چهار مرحله سپرده‌گذاري بانك مركزي نزد شركت نيكو و تقديم رسيدگي‌هاي صورت گرفته به بازپرس، تهيه و ارسال گزارش‌هاي متعدد از سوي وزير نفت براي معاون اول رييس‌جمهوري بوده است.»

وي اعزام چندين هيات به كشورهاي مختلف جهت شناسايي اموال بابك زنجاني را از ديگر اقدامات مهم عنوان كرد و ادامه داد: «پس از اعلام متهم يا شركاي وي براي پرداخت ديون چندين هيات اعزام شدند كه متاسفانه تا به حال هيچ كدام از ادعاهاي صورت گرفته از سوي متهم يا شركاي ايشان صحت نداشته است.»نویسنده:
آمادگي ايران براي تسليح ارتش لبنان پايدار است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
آمادگي ايران براي تسليح ارتش لبنان پايدار است


رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي كه در راس هياتي پارلماني به لبنان سفر كرده است، تاكيد كرد كه تصميم و آمادگي ايران براي تسليح ارتش لبنان به قوت خود باقي است اما تصميم نهايي بايد در بيروت اتخاذ شود. به گزارش ايرنا، علاء‌الدين بروجردي و ديگر اعضاي هيات پارلماني ايران به همراه محمد فتحعلي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان با حضور در «روضه‌الشهيدين» تصريح كرد: همه مي‌دانند كه جمهوري اسلامي ايران، روسيه و رزمندگان حزب‌الله با هماهنگي و درخواست رسمي دولت سوريه در اين كشور براي دفاع از امنيت، تماميت ارضي و ثبات سوريه حضور دارند و نيروهاي مقاومت حتي براي تحكيم پايه‌هاي مقاومت خون پاكشان به زمين ريخته مي‌شود و از آن دفاع مي‌كنند اما در مقابل طرف‌هايي بدون اجازه دولت سوريه در اين كشور حضور پيدا كرده‌اند و بدون ترديد كار آنها در عرف بين‌الملل غيرقانوني است و تجاوز تلقي مي‌شود. بروجردي تاكيد كرد: بنابراين ملاك نظر دولت سوريه است و كساني كه بدون هماهنگي و درخواست آن در خاك سوريه حضور دارند، بايد آنجا را به سرعت ترك كنند. وي گفت: امروز اگر شاهد عزت و سرافرازي مقاومت هستيم و اگر شاهد هستيم لبنان هم با وجود بحران‌هاي متعدد و خطرهايي كه از خارج مرزهايش آن را تهديد مي‌كند در يك امنيت پايدار به‌سر مي‌برد بدون ترديد نقش شهدا، اساسي و كليدي است.

 نویسنده:
ديپلماسي؛ قوي‌ترين عامل قدرت نرم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
ديپلماسي؛ قوي‌ترين عامل قدرت نرم


حميد بعيدي‌نژاد سفير ايران در لندن در يادداشتي با اشاره به انتخاب «تيم بارو» به عنوان نماينده انگليس در اتحاديه اروپا در آستانه مذاكرات برگزيت نوشت: در اين روزها يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي سياست داخلي و خارجي بريتانيا تعيين مسوول تيم مذاكراتي اين كشور براي انجام مذاكرات خروج اين كشور از اتحاديه اروپاست.

 وقتي سفير قبلي اين كشور در مقر اتحاديه اروپا كه از متخصصان مباحث اتحاديه اروپا محسوب مي‌شد از اين پست استعفا داد موجي از نگراني كشور را دربر گرفت كه چه كسي قادر خواهد بود در اين مرحله حساس جانشين سفير قبلي شود و رهبري مذاكرات مهم خروج انگليس از اتحاديه اروپا در اين دوره سخت و حساس را به عهده بگيرد. خانم ترزا مي‌ نخست‌وزير روز پنج‌شنبه براي پايان دادن به ابهامات و نگراني‌ها به سرعت مديركل ارشد وزارت امور خارجه آقاي تيم بارو را به نمايندگي اين كشور منصوب كرد.

ما با آقاي تيم بارو در مذاكرات كميسيون مشترك برجام آشنا بوديم، هرچند به عنوان عالي‌ترين مدير ارشد سياسي انگليس همين سال آخر به مذاكرات ملحق شده بود. بنده در لندن نيز در اين موقعيت جديد قبل از سال نو با وي در محل وزارت خارجه انگليس ملاقات كرده بودم. وي فردي باتجربه است و قطعا كار سختي در فراروي خود خواهد داشت.نویسنده:
هيچ روند صلحي در منطقه بدون ايران شكل نمي‌گيرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
هيچ روند صلحي در منطقه بدون ايران شكل نمي‌گيرد


سيدرسول موسوي سفير سابق ايران در فنلاند و تاجيكستان در گفت‌وگويي در خصوص شرايط افغانستان و مذاكرات صلح در اين كشور گفت: امروز در افغانستان با جريان نوطالبان مواجه هستيم كه از جريان طالبان به رهبري ملاعمر اختر و رهبران قبل از آن نيز متفاوت است. اين جريان مدعي است كه ارتباطي با جريان‌هاي افراطي مثل داعش ندارد و اجازه نمي‌دهد در افغانستان حضور داشته باشد. جريان نوطالبان از خود يك مبارز ملي عليه اشغالگري تعريف كرده است و الان مبارزه‌اش با امريكا صرفا براي رفع اشغال است نه مبارزه‌يي بدون انقطاع. اين جريان مذاكره با امريكا را براي رفع اشغال افغانستان مجاز مي‌داند تا سرزمينش را آزاد كند. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو اظهار داشت: وقتي برخي مشاوران امنيتي با ورود طالبان پاكستان كه همان داعشي‌ها هستند به افغانستان موافقند، طبيعي است كه ايران ساكت نمي‌نشيند و در وضعيتي كه طالبان مخالف داعش است آنها مي‌توانند مانع نزديكي داعش به مرزهاي ايران شوند. به گزارش ايسنا، موسوي همچنين تاكيد كرد: هيچ روند صلحي در منطقه بدون ايران نمي‌تواند شكل گيرد چرا كه بدون ايران يعني اقدام عليه ايران. وقتي رقباي ما در يك اتاق جمع شوند اين شك به وجود مي‌آيد كه عليه ما اقدامي صورت مي‌گيرد، زماني شك برطرف مي‌شود كه ما هم در آن اتاق باشيم. صلح چيزي نيست جز تقسيم منافع. بنابراين صلح بدون ايران در افغانستان يعني ناديده گرفتن منافع ايران.نویسنده:
از ايران، روسيه و تركيه در سوريه پشتيباني مي‌كنيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
از ايران، روسيه و تركيه در سوريه پشتيباني مي‌كنيم


جان كري وزير امور خارجه امريكا در آخرين نشست خبري خود گفت: موضوعي كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم، توافق هسته‌يي ايران و گروه 1+5 است كه در واقع اثبات قدرت ديپلماسي بود تا ما بتوانيم بدون جنگ به يك مساله بين‌المللي رسيدگي كنيم. كري در ادامه با اشاره به محدوديت‌هايي كه برجام بر فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران اعمال كرده است، تصريح كرد: اين توافق سخت‌ترين رژيم بازرسي‌ها را كه تاكنون بر سر آن مذاكره شده، ايجاد كرده است. به‌طور ساده بگويم كه ما نمي‌توانستيم به تنهايي هيچ‌يك از اين اقدامات را انجام دهيم. اين فرصت به ما اجازه داد تا وارد اقدامي ديپلماتيك و مشترك شويم. نتيجه اين است كه ما اكنون جهان را در كنار خود داريم. جهان از اين توافق حمايت مي‌كند. نتيجه اين است كه اگر ما اهرم خود را حفظ كنيم و به تعهدات خود عمل كنيم، آن‌گاه ما مي‌توانيم اين موضوع را تضمين كنيم كه ايران دليل و نيازي براي انجام كار مشابهي نداشته باشد. وي همچنين تصريح كرد: اين يك توافق بوده و ايران به مفاد توافق پايبند بوده است. براي حصول يك توافق به دو طرف نياز است و در برجام ما گروه 1+5 را داشتيم كه اين نتايج را در پي داشت. كري در بخش ديگري از اين نشست خبري به موضوع جنگ سوريه اشاره كرد و گفت: ما از تلاش‌هاي روسيه، ايران و تركيه براي مذاكره پشتيباني مي‌كنيم و به‌طور مرتب با وزيران امور خارجه روسيه و تركيه درباره اين روند گفت‌وگو كرده‌ايم.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/18
روي موج خبر


 تكذيب خبر انتشار ليست شوراي شهر منتسب به اصلاح‌طلبان؛ايسنا| محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در واكنش به انتشار ليست منتسب به اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراي شهر آينده تهران اظهار كرد: من چنين ليستي را نديده‌ام و وجود هرگونه ليستي را تكذيب مي‌كنم زيرا شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان هنوز وارد مصاديق نشده و فكر مي‌كنم تا دو ماه آينده هم وارد مصاديق نخواهد شد. وي افزود: ما اكنون در آستانه نهايي كردن ضوابط هستيم، ان‌شاء‌الله ضوابط انتخاب نامزدها را مشخص مي‌كنيم، به استان‌ها ابلاغ خواهيم كرد و بعد از آن طبيعتا وارد مصاديق مي‌شويم.

 دعواي رسانه‌اي مسوولان به مصلحت نظام نيست؛ايلنا| حجت‌الاسلام سيداحمد خاتمي، خطيب موقت جمعه تهران در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مسوولان حواس‌شان جمع باشد دعواي رسانه‌يي مسوولان به مصلحت نظام نيست، خروجي چنين دعواهايي اين شده كه مي‌گويند از اين دعوا‌ها معلوم است فساد در ايران سيستماتيك شده است. وي تاكيد كرد: رهبري و امام از مايوس كردن مردم به‌شدت بيزار بودند. صاحبان رسانه براي انجام دين به انقلاب در اميد بدميد. قوه قضاييه كه شديدا مورد هجمه هستيد، پرونده‌هاي فساد را با سرعت و دقت بيشتر رسيدگي كنيد. قاطعانه هم حكم صادر كنيد مردم از شما عدالت مي‌خواهند. آينده انقلاب بسيار روشن است. اين وعده قرآن است، بايد باورهاي ديني‌مان را تقويت كنيم.

 روسيه نشست برجام را در سازمان ملل برگزار مي‌كند؛ايرنا|هيات نمايندگي روسيه در سازمان ملل در آستانه يك ساله شدن اجراي برجام سند توافق هسته‌يي بين ايران و 1+5، نشست بررسي دستاوردهاي آن را برگزار مي‌كند. عنوان اين نشست كه با همكاري مركز مطالعات انرژي و امنيت روسيه نيمه ماه جاري ميلادي برگزار مي‌شود، «يك سال روند اجرايي برجام؛ دستاوردها و چشم‌اندازهاي توسعه پايدار» است. مهدي سنايي، سفير كشورمان در مسكو روز جمعه در كانال تلگرامي خود در اين خصوص نوشت: در نشست برنامه‌ريزي شده كه در يكي از ساختمان‌هاي سازمان ملل برگزار خواهد شد، سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه و مذاكره‌كننده ارشد هسته‌يي روسيه و آنتون خلاپكوف، مدير مركز مطالعات انرژي و امنيت اين كشور نيز سخنراني مي‌كنند.

 تقدير از اوباما براي حصول توافق هسته‌اي؛ايسنا| اشتون كارتر، وزير دفاع امريكا در پيام خداحافظي از كابينه دولت به توافق هسته‌يي ايران و گروه 1+5 كه در ژانويه ۲۰۱۶ اجرايي شد، اشاره كرد و آن را از دستاوردهاي باراك اوباما در دوران رياست‌جمهوري‌اش توصيف كرد. كارتر همچنين با بيان اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پايبندي ايران به تعهداتش را مورد تاييد قرار داده است، گفت كه براي حفظ منافع امريكا بايد اين توافق حفظ شود.

 نقش مهم ايران براي حل منازعات در كشمير؛ايرنا| شركت‌كنندگان و سخنرانان عالي‌رتبه سمينار بين‌المللي كه با موضوع كشمير روز پنج‌شنبه در پايتخت پاكستان برگزار شد، ضمن انتقاد صريح از بي‌توجهي سازمان ملل به اين موضوع، بر نقش و ظرفيت «ابرقدرت‌هاي منطقه‌يي» ازجمله جمهوري اسلامي ايران براي كمك به حل اين مساله تاكيد كردند.

 اهتمام دولت براي ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم ادامه دارد؛ايرنا| محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به رشد شاخص‌هاي اقتصادي كشور گفت: اهتمام دولت تدبير و اميد براي ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، با جديت ادامه دارد. وي در سخنان پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه آستانه اشرفيه در گيلان افزود: دولت تدبير و اميد، متعلق به اين گروه يا آن گروه نيست و به اين علت كه نمي‌خواهد منافع گروه خاصي را دنبال كند، مظلوم است. در سال 92 مردم با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، به دكتر روحاني به عنوان رييس‌جمهوري راي دادند و بر همين مبنا، دولت تدبير و اميد به همه ملت ايران تعلق دارد.

 مخالفت شوراي مركزي با استعفاي دبيركل؛ايسنا| رسول منتجب‌نيا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي اعلام كرد كه شوراي مركزي حزب اعتماد ملي به اتفاق آرا با استعفاي مهدي كروبي مخالفت كرد. وي گفت: در جلسه ديروز (جمعه) شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، همه اعضاي شوراي مركزي با استعفاي حضرت آيت‌الله كروبي، دبيركل حزب مخالفت كردند. وي گفت: همه اعضاي شوراي مركزي بر وفاق و انسجام تاكيد دارند و ان‌شاء‌الله ادامه فعاليت حزب با قوت ادامه خواهد يافت.

 4كشته در زمين‌لرزه فارس؛صداوسيما|بهنام سعيدي، سخنگوي سازمان مديريت بحران كشور از كشته شدن 4 نفر در زمين‌لرزه روز گذشته استان فارس در منطقه‌يي بين شهرستان‌هاي خنج و قير خبر داد. وي افزود: اين زمين‌لرزه به بزرگي 5.1 ريشتر و در ساعت 6:03 صبح بين شهرستان‌هاي خنج و قير به شكل كم‌عمق روي داد. اين زمين‌لرزه پيش‌لرزه نداشته، اما در ساعت 7:03 به بزرگي 2.7 ريشتر پس‌لرزه داشت كه درمجموع از آنجا كه لرزش در منطقه روستايي بوده باعث تخريب ديوار حياط، ترك‌خوردگي ديواره‌هاي خشتي و تخريب سايبان برخي منازل شده است.

 قول مساعد وزير راه به تابش؛ايسنا| محمدرضا تابش نماينده اردكان كه به دليل لغو سفر هفته پيش وزير و پيش‌بيني برنامه‌هاي فشرده در تهران براي پيگيري مسائل كلان و كشوري؛ در سفر عباس آخوندي به استان يزد حضور نداشت؛ در حاشيه افتتاح قطعه‌يي از جاده اردكان-چوپانان طي مذاكره تلفني با وزير راه و شهرسازي ضمن خيرمقدم گفت: استان يزد و شهرستان اردكان به دليل وسعت مناطق كويري، موقعيت خاص و پراكندگي جمعيتي، نياز به توجه ويژه براي احداث و ارتقاي ايمني جاده‌ها و تدوين طرح‌هاي مورد نياز شهرسازي دارد. وي تصريح كرد: جاده‌هاي استان يزد در مسير مواصلاتي شمال-جنوب كشور قرار گرفته و بخشي از ترانزيت ملي از اين طريق صورت مي‌گيرد كه به همين دليل نيز بايد در تصميمات كلان مورد حمايت بيشتري قرار گيرد. نماينده اردكان با تشريح وضعيت و اولويت‌هاي شهرستان اردكان در حوزه راه و شهرسازي خواستار پيگيري مقام عالي وزارت در خصوص تسريع در دو خطه كردن راه‌آهن بافق از مسير ميبد و اردكان به اصفهان و كاشان كه جزو پروژه‌هاي سفر رييس‌جمهوري است، روكش آسفالت، طراحي ميدان و دوطرفه كردن بخشي از محور چوپانان، تامين اعتبار احداث و بهسازي مسير ارتباطي روستاي حاجي‌آباد و غيره شد.

 نویسنده:
  كالن
  اخبار Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 3ميليارد .3 ماهانه نفت
  افزايش درآمد شد
  دالري اعالم گذشته سال يك در كشور مصوب خارجي گذاري سرماي
  آمار بودجه برنامه سازمان رييس نوبخت
  محمدباقر در نفت درآمد دالري 3.3ميليارد ماهانه افزايش
  از نفتي درآمد برابري رشد كه داد خبر اخير هاي اه ايران
  ِ
  م به ستها» «سرمايه بندي ده
  انتشار افزايش تسنيم، گزارش به دهد. نشان را
  كشور سوي از برجام دستاوردهاي از يكي خام نفت
  فروش چند هر است، شده اعالم بارها يازدهم دولت شد
  مسووالن محدود دالر ميليون به تنها مصوب خارجي گذاري سرماي در خارج مقيم ايرانيان
  سهم بدتر مالي خشكسالي از همچنان اقتصادي
  وزراي يدهند. خبر جاري سال در مالي تامين اوضاع
  شدن بودجه، برنامه سازمان رييس نوبخت
  محمدباقر كالن اقتصاد 1/01/59)
  گروه تا 94/10/1( زماني بازه در اقتصادي بخش تفكيك به مصوب خارجي گذاري سرمايه دالر)
  آمار (ميليون مصوب سرمايه
  حجم هر «قيمت كه كرده اعالم بوشهر استان در گذشته
  روز شفافيت درخصوص كه اگرهايي اما از دالر)
  پس (ميليون كل مصوب سرمايه حجم جديد هاي طرح تعداد اقتصادي
  بخش 05دالر به اكنون بود دالر 30 زير قبال كه نفت بشكه جديد طرح تعداد زماني
  دوره سخنگوي سوي از خارجي گذاري رمايه س مصوب
  آمار سرمايه حجم مصوب سرمايه حجم از نفت صادرات كه است درحالي اين يافته كل
  افزايش مجموع رساني اطالع پايگاه بار اين شده ارائه 5018
  دولت 35 گاز برق آب، موجود)
  تامين رحهاي هگذاري سرماي (افزايش جديد) هاي
  (طرح هاي تحريم سبب به بشكه هزار 200 ميليون
  يك رقم از بيشتر جزييات انتشار به اقدام 952
  دولت ارتباطات نقل
  حمل ميعانات بشكه 900 ميليون از بيش به
  ظالمانه بازه در خارجي رمايهگذاري س جذب 20811
  دقيق 49۶ 11333 113 )95/10/1 تا 94/10/1(
  نوبخت، اظهارات براساس است.» يافته افزايش
  گازي كرد. 1395 ماه دي تا 139۴ ماه دي 2351
  زماني 17
  خدمات در دالر ميليارد يك حدود از كشور ماهانه نفتي
  درآمد آمار دولت، رساني اطالع شوراي ۶
  دبيرخانه
  ساختمان به 03روز) دالر* 30*هكشب (2.1ميليون برجام
  قبل ميليارد آن مصوب خارجي گذاري سرمايه بر بالغ بخش اين در مصوب گذاري سرمايه حجم در كشور مصوب خارجي گذاري سرمايه
  تفكيكي دالر* 50*هكشب (9.2ميليون دالر ميليارد 3.۴ 5۶31
  ماهانه ۶4
  صنعت هاي طرح ميزان اعالم دالر 269ميليون است. شده اعالم دالر 001ميليون 8ميليارد كه بود پيش هفته كرد. اعالم را گذشته سال
  يك گشايش بايد يالظاهر عل كه است يافته افزايش روز) 30
  چين است. شده اعالم 71مورد هم آن جديد گذاري سرمايه با طرح 17 هم خدمات بخش در بودجه برنامه سازمان رييس نوبخت، 215
  محمدباقر
  كشاورزي اين كه دهد رخ دولت بودجه تامين در ۴رابري
  ب خارجي گذاري رمايه س دالر 598ميليون با به دالري ميليون 532 ميليارد يك مصوب را خارجي گذاري سرمايه آمار دولت سخنگوي
  و وزير بيا طين علي اين از پيش است. نداده رخ 71
  گشايش
  معدن قرار سوم رتبه در جديد طرح 11 مصوب طرح كشاورزي بخش در يخورد. چشم پس البته كرد. اعالم دالر ميليارد حدود
  چيزي فروش قيمت افزايش باوجود چرا اينكه درباره
  اقتصاد، دالر 983ميليون با فرانسه هم آن از پس دارد. ميليون 512 مصوب گذاري سرمايه ميزان اعالم رقم تلويزيوني يي برنامه در نوبخت آن 20811
  از 113
  جمع خشكسالي از همچنان مسووالن برجام، از پس
  نفت دارد. قرار جديد طرح مصوب گذاري سرمايه كمترين حال عين در است. شده اعالم دالر خارجي گذاري سرمايه ميزان تصحيح را
  شده وضعيت دليل به دولت كه بود گفته مينند، دم
  مالي گذاري سرمايه ميزان ترتيب به كشورها ديگر معدن بخش به مربوط مصوب گذاري سرمايه كرد. اعالم دالر ميليارد 11 را پسابرجام دوران
  در )95/10/1 تا 94/10/1( برجام از پس دوره در كشور تفكيك به مصوب خارجي سرمايهگذاري آمار سال در را جاري سال درآمدهاي ۴9 سال در مالي
  بد ونزوئال انگلستان عربي، متحده امارات مصوب دالر 71ميليون ترتيب به كه است ساختمان جزيياتي ارائه با دولت اطالعرساني پايگاه بار اين دالر)
  (ميليون مصوب سرمايه حجم جديد طرح تعداد پروژه گذاران سرمايه كشور است. كرده پيشخور
  گذشته سهم بين اين در توجه جالب نكته هستند. خود به را مصوب گذاري سرمايه دالر 6ميليون ماه دي بازه در ايران خارجي رمايهگذاري س 51
  از ارمنستان كه است خارچ مقيم ايراني سرمايهگذاران ناچيز در جديد هاي طرح تعداد است. داده اختصاص خارجي گذاري سرمايه ميزان 95 ماه دي تا
  ۴9 گذاري سرمايه دالر ميليون 2طرح تنها به هم ساختمان حوزه در طرح معدن حوزه كرده اعالم دالر 208ميليون ميليارد 11
  را مجلس نماينده يك 0023
  واكنش
  اسپانيا است. شده محدود مصوب است. شده اعالم 2طرح هاي گذاري سرمايه جزييات جمع با البته 33
  است. 19
  افغانستان بدهي اوراق
  به گذاري، سرمايه هاي حوزه براساس خارجي
  مصوب هگذاران سرماي روي پيش هاي تردي خارجي گذاري سرمايه كمترين بيشترين كشورهاي يا گذاري رمايه س محل هاي تان 2۶92
  اس 17
  آلمان ايرادات از يكي مجلس، اقتصادي كميسيون
  عضو از شده اعالم رسمي آمار گرچه بين اين در تفكيك به مصوب خارجي گذاري سرمايه آمار يشود حاصل متفاوتي هاي رقم گذار، رمايه
  س بخشي بازپرداخت به مربوط 69را سال بودجه ۶73
  اليحه 12 عربي متحده
  امارات گذاري سرمايه رشد از حاكي اقتصاد وزارت سوي خراسان استان كه است آن از حاكي ها تان اس 802 ميليارد 11 رقم با جزيي اختالف
  كه اين كه است گفته دانسته آينده سال براي اوراق 542
  از انگلستان تحت اخير سال يك زماني بازه در خارجي را مصوب گذاري سرمايه حجم بيشترين شمالي يدهد. نشان را دالري
  ميليون سيدحسن شد. خواهد سيزدهم دولت متوجه
  بدهي جايگاه با همچنان اما است برجام تاثير است. كرده خود آن
  از را هيها بد توان «نمي چون كه داد ادامه حسيني خارج مقيم
  ايرانيان گذاري سرمايه جذب در ايران واقعي پتانسيل ماه دي بازه در مصوب گذاري سرمايه حجم خارجي گذاري سرماي مجوز 155 صدور زمينه اين در مجلس قطعا كرد موكول آينده 2
  به
  ايرلند داريم. زيادي فاصله خارجي 763ميليون ميليارد 59سه ماه دي تا ۴9 شوراي دبيرخانه گزارش
  براساس عضو حسيني سيدحسن كند.» مي اتخاذ
  تصميماتي هاي بخش در اقتصادي رشد از اخير گزارش طرح هم جديد هاي طرح تعداد بوده دالر تا 1/01/۴9 زماني دوره در دولت اطالعرساني
  1
  بالروس فارس، با گفتوگو در مجلس اقتصادي
  كميسيون گذاري سرمايه رشد كه بود آن از حاكي مختلف شمالي خراسان از پس است. شده الم اع 21بار خارجي گذاري سرمايه هيات 95/10/1
  96 بودجه اليحه عملياتي تراز كسري به اشاره 291
  با
  تركيه گرچه است. منفي مدار روي همچنان خارجي مربوط مصوب خارجي گذاري سرمايه بيشترين 751گزارش مجموع در كه داده جلسه
  تشكيل ششم برنامه با انطباق كه نفتي درآمدهاي 3
  افزايش باربادوس
  جزاير گذاري سرمايه رشد افزايش از نوبخت اظهارات ميليارد يك 7طرح با شرقي آذربايجان به خارجي گذاري سرمايه هاي پروژه
  درخصوص كرد: تصريح ندارد، مقاومتي اقتصاد تي سها سيا
  و در 8درصد منفي به 81درصد منفي از خارجي است. خارجي گذاري سرمايه دالر 105ميليون است. شده
  مطرح اليحه در نفتي درآمدهاي افزايش كسري به ايرادات آذربايجان
  جمهوري همچنان اما يكند حكايت سال نخست نيمه جديد 5طرح بتا هم بلوچستان سيستان 311مجوز صدور به نهايت در جلسات
  اين هاي پيچيدگ موضوع اين دارد وجود دولت 598
  بودجه 11
  چين پيدا دست مثبت رشد به نشده موفق بخش اين گذاري سرمايه دالر ميليون 295 ميليارد يك ۴۴مجوز جديد) (طرح خارجي گذاري
  سرمايه مسووالن جدي توجه بررسي به نياز كه داشته
  خاصي كند. در دارد. قرار سوم رتبه در مصوب خارجي هاي بنگاه در تغييرات يا رمايهگذاري س 0
  افزايش
  روسيه با آينده سال بودجه انطباق موضوع همچنين
  است. تغيير پي در يشود گفته حال همين در با جديد طرح 12 مجموع در هم تهران استان اقتصادي امور وزير امضاي با پذير سرمايه
  موجود خواهد مجلس براي مهم هاي برنامه ديگر از ششم 0۶
  برنامه
  سريالنكا ترديد ترامپ، آمدن كار روي امريكا دولت ميليون 66 ميليارد يك خارجي گذاري سرمايه شد. منتهي دارايي
  و اينكه بر تاكيد با مجلس اقتصادي كميسيون عضو 452
  بود.
  عراق روابط گسترش براي ايران تجاري شركاي است. شده مصوب دالري در مصوب سرمايه حجم گزارش اين
  در دولت ششم برنامه اليحه با حتي 96 سال بودجه
  اليحه در كه امري شد؛ خواهد هم بيشتر اقتصادي مصوب خارجي گذاري سرمايه حجم كمترين دالر 333ميليون ميليارد 11 جديد هاي 1
  طرح
  عمان برنامه اليحه در دولت شد: يادآور ندارد، انطباق
  هم بازدارنده عاملي خارجي گذاري سرمايه جذب مازندران گلستان بوشهر، استانهاي به مربوط افزايش حجم حال همين در است. شده
  اعالم بيني پيش 03درصد را ملي توسعه صندوق سهم 983
  ششم
  فرانسه دولت رويكرد ديد بايد حال اين با بود. خواهد دالر 2ميليون بوشهر استان در كه است 69۴ميليون هم موجود هاي طرح گذاري
  سرمايه را سهم اين 96 بودجه اليحه در ينيم اما بود، ۶
  كرده قبرس دسترسي سياسي موانع برداشتن ميان از در مازندران گلستان در خارجي گذاري سرمايه ماه دي بازه در بين اين در است. بوده
  دالر معظم مقام از معتقدم است داده كاهش درصد 20
  به چگونه اقتصادي روابط گسترش در توافق يك به خارجي گذاري رمايه س دالر ميليون يك هم گذاري سرمايه امسال ماه دي تا گذشته
  سال موضوع اين براي مجلس هنوز اما داشته، اذن 2
  رهبري بود.
  كويت خواهد است. شده مصوب 311طرح در دالري ميليون 800 ميليارد 11
  اينكه بيان با مجلس نماينده اين است. نداشته 01
  تصميمي
  مالزي به دسترسي براي دولت است مسلم آنچه بخش ها، طرح اين بين در كه شده
  مصوب هاي بده مطالبات از بخشي پرداخت براي
  دولت رشد براي آينده سال بودجه اليحه در آنچه هگذاري سرماي جذب صدر در آلمان اسپانيا در است. داشته را طرح تعداد بيشترين 891
  صنعت
  هلند است، آورده روي مالي اوراق اسناد انتشار به
  خود منابع به را خود تواند نمي كرده، ترسيم اقتصادي تفكيك به مصوب خارجي گذاري سرمايه آمار زماني بازه در صنعتي جديد طرح ۴6 در
  مجموع بانك از استقراض جاي به دولت شيوه اين با 33
  گفت:
  هندوستان هاي گذاري رمايه س از بايد كند محدود نفتي است آن از حاكي برجام از پس دوره در كشور حجم كه شده مصوب گذاري سرمايه شده،
  ياد دولت اما كرد، خواهد استفاده اسالمي اسناد از 333
  مركزي ونزوئال توليد رونق جهت در را استفاده حداكثر خارجي مصوب خارجي گذاري سرمايه بيشترين كه يك اقتصاد وزارت سوي از گذاري رمايه س
  اين بود. خواهد بدهكار پيمانكاران بانكي نظام به
  كماكان اين از حد چه تا كشورها ساير اينكه اما ببرد 002ميليون ميليارد رقم با اسپانيا به مربوط با است. شده اعالم دالر 563ميليون
  ميليارد سال بودجه اليحه ايرادات از يكي داد: ادامه 8012
  وي 10
  ساير كرد، خواهند استقبال اقتصادي جانبه دو روابط خواهد صورت طرح يك در تنها كه است دالر مصوب گذاري سرمايه حجم بيشترين حال
  اين سال براي اوراق از بخشي بازپرداخت به 69مربوط
  11802 100 دارد.
  جمع تامل جاي حجم كه دارد قرار آلمان اسپانيا، از پس گرفت. كه است گاز برق آب، تامين بخش به
  مربوط بود. خواهد سيزدهم دولت متوجه كه است
  آينده كرد موكول آينده به را ها بدهي توان نمي
  بنابراين ميكند. اتخاذ تصميماتي زمينه اين در مجلس
  قطعا 296 پيگيري ادعاي كه كشور ريزي برنام
  مديريت عنوان نفت به بودجه وابستگي به اشاره با حسيني شد بررسي اقتصاد دين موسسه هفتگي نشست
  در را توسعه ششم برنامه ساله پنج دوره در كلي
  هدف با حتي بوده گذشته از بيش وابستگي اين
  كرد: فقط كه است تر ده زيبن آن جاي به است، كرده
  مطرح درصدي 6.7 رشد بيني پيش دارد. مغايرت دولت
  نگاه كيفيت كميت ارتقاي آن گرفته نظر در را هدف گر
  يك بيمه هاي صندوق چالش
  4 آن اعظم بخش كه باشد جاري سال رشد مانند
  اگر لوازم به عالمانه صادقانه سپس باشد مولد
  رشد واقعي رشد را آن نبوده قابلقبول است، نفت
  از اكثريت اكنون بدانند. پايبند را خود آن، به
  رسيدن ميشود. تلقي نفتي رشد اين بلكه دانيم،
  نمي ما كشور بزرگ كوچك هاي بحرا اتفا به قريب كه هايي ضعف ها كاستي تمام گفت توان مي حتي عالمه دانشگاه علمي هيات عضو مومني،
  فرشاد سطح ارتقاي نفت به وابستگي كاهش با
  بنابراين اين در كه است نابخشودني هاي غفلت دهنده نشان ابعاد در داشتند وجود پيشين هاي برنامه در تاكنون تامين رفاه پژوهشگر ايزدخواه محسن
  طباطبايي كشاورزي، صنعت، نظير ها بخش ساير در
  توليد سبكي يشود ديده بعضا متاسفانه دارد. وجود حوزه اند. ده تكرار توسعه ششم برنامه در آوري تاس به اقتصاد دين هفته اين جلسه در
  اجتماعي واقعي رشد تجاري تراز سطح ارتقاي
  خدمات شد، منجر ناكارآمدي به آزمون قبل دولت در كه مسائل به سند اين در متاسفانه افزود: مومني يي بيمه هاي صندوق هاي چالش «مسائل
  موضوع دولت مجلس، نماينده اين گفته به داد. خواهد
  رخ ادعاهاي موارد اين از يكي خورد. چشم به نيز اكنون ميزان كمترين شده توجه كمترين كشور اساسي مومني پرداختند. توسعه» ششم برنامه آستانه
  در به نفتي درآمدهاي عملياتي تراز كاهش براي
  بايد كه انگونه هم مثال است. موارد برخي در قبول غيرقابل سند يك به سند اين تبديل براي جدي مشاركت سطح در امروز اينكه با كه كرد بيان جلسه اين
  در البته بياورد. روي مالياتي منابع توسعه سازي پايدار نادرست آمارهاي شغلي هاي فرص درباره دولت آن دولت كه يبينيم است. شده برده كار به ملي وفاق درباره نظر اتفاق نوعي توسعه ادبيات در
  نظري مشاهده 22درصدي افزايش نيز ماليات حوزه
  در ديده نيز اكنون نبود هم كشور اقتصاد نفع به يكه داد تخصيص مديريت زمينه در مشخص تعهدات دادن از حيات اجتماعي بعد ساز سرنوشت فزاينده
  اهميت كند رشد مالياتها وضعيتي چنين در اگر اما
  شده، كه يشود مطرح دولت، اين در ادعاها برخي يشود منابع ازاي به توسعه ششم برنامه هاي سال طي منابع اشتغال مساله آن ركن يك كه دارد وجود
  جمعي منتظر بايد بنابراين بود، نخواهد كنترل قابل
  تورم دارد تناقض يها دولت ديگر هاي گفته برخي با بعضا كرده خودداري دهد، قرار استفاده مورد كه انساني مجلس دولت آميزي فاجع طرز به اما است،
  مولد مالياتي فرار شناسايي يا اقتصادي وضعيت
  بهبود نيست. كشور نفع به مساله اين دارد، وجود آن در كه غيرمتعارفي ضهاي تناق البته شناسي آسي به ايزدخواه ادامه در كردند. عبور آن
  از باشيم. بخش اين درآمدهاي سطح ارتقاي
  براي توسعه ادبيات در نظري سطح در امروز افزود: او ششم برنامه در كه است يتهايي محدود از يي گوشه تشريح پرداخت بيمهگر هاي صندوق اصلي
  مسائل محروم خود سهم از ديگر نرخي به را ديگران بردارد بازنشستگي صندوق مثل اختصاصي هاي صندوق تساز سرنوش فزاينده اهميت درباره نظر اتفاق نوعي ميخورد. چشم به توسعه مشكل اين از حاضر حال در دوقها صن كه
  كرد آزاد منطقه ايجاد بر دولت
  اراده هاي صندوق ديگر مشكالت درباره او است. كرده ديگري و... فوالد صندوق كها، بان سيما، صدا نفت، ركن يك كه دارد وجود جمعي حيات اجتماعي بعد نظام به كرديم سعي بارها كرد: اضافه وي برخوردهاي شامل دوقها صن اين يبرند: رنج
  اصلي مشكالت از ديگر يكي گفت: بازنشستگي اجتماعي، تامين صندوق شامل عمومي هاي صندوق آميزي فاجعه طرز به كه است مولد اشتغال مساله آن كه كنيم گوشزد را مساله اين كشور گيري تصميم قها، صندو خرج دخل موضوع با يي نگارانه هل مريوان
  س
  بانه در شده ديده كه است اين بازنشستگي هاي صندوق مسلح نيروهاي صندوق كشوري، بازنشستگي صندوق ديگر مهم مساله كردند. عبور آن از مجلس دولت شد تمام برنامه تصويب به ارائه مناسك اينكه از پس ناشفاف بيكاري، حل براي موعد از زودتر
  بازنشستگي بيكاري معضل حل براي برخي گذشته، هاي سال هستند. عشاير روستايي كشاورزان بيمه است اجتماعي هاي بيمه اجتماعي هاي يت حما مساله اعتبار به شد، برنامه صاحب صوري صورت به كشور قها صندو هاي زيرمجموعه برخي عملكرد
  بودن اداري امور سازمان رييس سجمهوري ريي
  معاون زودتر بازنشستگي بسياري كه اند كرده پيشنهاد 09درصد حدود كشور صندوق چهار اين افزود: او يكنيم مشاهده تاسف كمال با نيز زمينه اين در كه به يتوان نم سند اين در موجود نواقص ها كاست هستند. قها صندو به دولت بدهي
  مشكالت منطقه ايجاد بر دولت جدي اراده گفت: استخدامي
  و همراهي مجلس داريم انتظار است مريوان بانه آزاد مالي بار ترتيب اين به كرده تجربه را موعد از فتهند گر بر در را كشور بيمه پوشش تحت جمعيت مشخص مسير يك به رسيدن براي وفاق جاي به كه اصلي اركان از ما بست. دل آن از راهگشايي تغييرات دين موسسه هفتگي نشست در مومني
  فرشاد كردهاند. تحميل ها صندوق به را مضاعفي يتوان كرد، حل را بخش اين هاي ران بح بتوان اگر در دارد، وجود قوا سطح در كه دعوايي همان منطقي سازمان هها، پژوهشكد هها، دانشكد يعني مدني جامعه برنامه عنوان تحت آنچه تصويب از انتقاد با
  اقتصاد باشد. داشته مرزي مناطق مردم دولت با تري دي
  ج هاي زيرمجموعه برخي عملكرد بودن ناشفاف به او كرد. هدايت بخشي آرام سمت به را يي بيمه هاي نظام به نيز آمده وجود به نيز مرتبط وزارتخانه دو يان تنوم همچنان كه كرديم درخواست نهها رسا مدني شده تدوين دولت توسط مجلس به توسعه
  ششم به سفر جريان در انصاري جمشيد ايرنا، گزارش
  به گفت: كرد اشاره اجتماعي تامين جمله از دوقها صن بازنشستگان جمعيت از 05درصد از بيش افزود: او كردن پيدا براي همكاري همدلي هاي روي ترتيب اين با رويارويي براي را هيي يافت سازمان انديشه مطالبه برنامه اليحه نام به آنچه نهايي تشديد گفت:
  است، استان افزود: «كوالن» روستاي مسجد در
  مريوان مطالعاتي، طراحي، هاي فعاليت اكنون هم از كردستان شستا مانند بزرگي هاي شركت اكنون اجتماعي تامين دريافتي نرخ حداقل قها صندو اين بگير مستمري است. داده ستيز تخطئه به را خود جاي اصولي راهحل شرايط اين در دارند نگه گرم كشور بنيادين مسائل بود، شده اسالمي شوراي مجلس تقديم توسعه
  ششم از پس تا كند آغاز را آزاد منطقه ابي ان مكي جانمايي اين اجتماعي تامين بزرگ هاي ران بح از يكي كه دارد 2ميليون فقر خط احتساب با دارند. قانون بنابر را بوديم آن شاهد هيي بيم هاي دوق صن درباره افزود: او برنامه ارائه چون مهمي مسائل درباره پيچيده خطير آن از برآوردها كرده عبور مياني مرحله از
  اكنون سود نستهند، نتوا ها كت شر اين شود مي گفته كه است هاي دريافت باشد قرار اگر تهران در توماني زار 200 يكديگر با آن مسووالن مجريه قوه دو درون در كه ولي باشند نداشته نگارانه سهل رفتاري توسعه ششم در احتماال آينده هفته سه دو، تا كه دارد
  حكايت وجود ليتها فعا شروع در مشكلي مجلس در
  تصويب آنها وضعيت در اينكه دليل به ديگر سوي از بدهند ميافتد؟ اتفاقاتي چه نشود، پرداخت موقع به آنها در بهداشت وزارت برخورد طرز البته داشتند برخورد درك كرديم، مشاهده تاكنون كه يي شيوه متاسفانه نوبت آن از پس طبيعي طور به شده نهايي
  مجلس بانه در آزاد منطقه ايجاد كرد: اظهار وي باشد.
  نداشته اشتغالزايي اقتصادي لحاظ از را مناطق اين مريوان صراحت به مركزي بانك ندارد، وجود الزم شفافيت توسعه ششم برنامه در داشتيم انتظار گرچه متاسفانه كارشناسي منطق نظر از حتي كار، وزارت با مقايسه مدت ميان ريزي برنامه مانند مهمي مساله حداقلي در رسد نگهبان شوراي سوي از نقش ايفاي
  به سفر داليل به اشاره با او ند. متحول دگرگون تامين به وام ارائه از كه است زده نامه رفاه بانك به ولي شود، انديشيده تدابيري راهحل ها دوق صن براي اقتصاد دين موسسه گفت: او داشت. بيشتري فاصله اكنون ديگر سوي از افزود: وي بود. كشور توسعه براي مجلس در ششم برنامه پرونده ميد، رو انتظار
  نهايت اقتصاد هاي برنامه پيشرفت گفت: كردستان به خود نگاهي كند. خودداري هايش زيرمجموعه اجتماعي نيفتاد. اتفاقي چنين ديديم به ملي مقياس در پژوهش يك پيش سال 12 حدود سطح ترين بيسابقه با كشور كه شرايطي در بينيم مي شود. ابالغ دولت به اجرا براي شده
  تصويب آنها كه دهد مي نشان نيز اجتماعي تامين وضعيت به برخوردهاي بارها نيز گذشته در افزود: او داد نشان انجام مجلس شهاي پژوه مركز سفارش نياز قدرت ساختار اركان در همدلي وفاق به
  نياز صورت به بار يك ماه را كردستان در
  مقاومتي داد: ادامه وي دهيم. قرار بررسي مورد حضوري اند. گرفت وام تاكنون تومان ميليارد هزار چندين ها صندوق خرج دخل موضوع با يي انگارانه هل س كالن فضاي كننده ثبا بي هلنگارانه س برخوردهاي نه مختلف، قواي باالي سطوح در برخورد شيوه دارد، مناسك اجراي مثابه به ششم برنامه روند داشته ملي سطح در يهايي پيگير به نياز چنانچه هم را اين اجتماعي هاي دوق صن مشكالت درباره او نژاد احمدي كه زماني دارم ياد به مثال است. شده تاثيرات چه اشتغالزدا زا ورم تهاي سياس طريق از ملي اخالقي ادعاي برازنده نه ما پيچيده شرايط برازنده صحبت باره اين در بارها كرد: اظهار اقتصاددان
  اين رييس كنيم. پيگيري دولت هيات در را آن باشد همواره قها صندو به دولت بدهي مشكالت كه گفت در مستمريبگيران بود، كرده سفر ساري شهر به ولي است، كرده وارد هيي بيم هاي ان سازم به دهيي كوبن مبتني مناسبات القاي وضعيت اين ماست. كشور در پيچيده شرايط به توجه با كه ه تم گف هام
  كرد اصلي هدف افزود: استخدامي اداري امور سازمان دولت كه زماني است بخش اين مشكالت از يكي كه بودند كرده درخواست داشته تجمعي آنجا از كننده ثبات بي برخوردهاي همان شاهد همچنان قدرت ساختار اركان ميان ازشناپذيري س ستيز بر انتظار هستيم، رو روب آن با كه فراواني شهاي
  چال كردستان استان آب تامين مسائل مورد در بررسي اين به يدهد، قرار كار دستور در را تخصيص نظام اعالم زمان همان او يابد. افزايش آنها مستمري هستيم. ستگذار سيا سوي نفعي نه دعواست طرفين نفع به نه كه دارد همراه به جدي بسيار يي توسعه ريزي برنامه مساله كه رفت مي صنعت نياز مورد كشاورزي شرب، آب بخش در اولويت در كه شهايي بخ به را خود مالي منابع ترتيب 00۴هزار از تمريبگيران مس هاي دريافتي كه كرد رساند. مردم به تدابير آن براي شرايط اقتضائات با متناسب
  گرفته مقاومتي اقتصاد شوراي در خوبي تصميمات كه بود بدهي دادن درباره بعضا دهد، اختصاص يداند اگرچه كند پيدا ارتقا تومان 007زار ه به تومان دوقها صن خرج دخل در لانگاري سه مسائلي وضعيتي چنين در گفت: همچنين مومني واسطه به ولي يگرفت، قرار كار دستور در
  راهگشايي از ديگري بخش در انصاري گرفت. صورت استان براي مساله اين ميكند كوتاهي ها صندوق به خود مالي منابع تومان 0052ميليارد موضوع آن براي بخش اقتصادي پژوهشگر ايزدخواه، محسن ويژه وضعيت يگذرد، نيز اجتماعي حيطه در كه تخصيص گيري تصميم نظام در بنيادين ستيهاي
  كا مريوان «كوالن» روستاي مردم جمع در خود
  سخنان است. كرده ايجاد را مشكالتي ها دوق صن ميليارد 00۴1 فقط ولي شد تصويب مجلس در اينكه به اشاره با هفتگي نشست اين ادامه در بيمه در جديت با آنها به رسيدگي بايد كه دارد استثنايي اجراي سطح در توسعه برنامه تدوين ملي،
  منابع هاي الش انقالب از پس هاي ال طول در كرد: اظهار هاي صندوق نجات راهكارهاي پايان در او را سنگيني هزينه خود شد پرداخت آن تومان درشت ريز يي بيمه 52صندوق حدود كشور در گيري تصميم نظام به تر پيش من بگيرد. قرار كار دستور ششم برنامه تصويب تدوين نام به مناسك از نهيي
  گو براي الزم هاي زيرساخ تا گرفته صورت زيادي در واقعي گذاري سرمايه دادن شكل را اجتماعي داشته نظر در كرد. تحميل اجتماعي تامين به مكمل، هاي بيمه مانند خدماتي گفت: دارد، وجود موضوع با لگارانه سان برخورد كه بودم كرده پيشنهاد كرديم. سقوط
  توسعه نيازهاي شده ايجاد مرزنشين مردم اقتصادي فعاليت نظام بندي اليه دولت كمتر دخالت بخش، اين كسي اگر هستند كيك يك ها صندوق باشيد، ازكارافتادگي بازنشستگي، مثل بلندمدت خدمات را اصولي برخورد يك گذاشته كنار را بيكاري تحت كه سندي در گوناگون هاي زاوي از افزود:
  وي شود. برآورده مردم اجتماعي
  فرهنگي دانست. اجتماعي تامين داد، تخصيص او به ميتوان آنچه از بيشتر سهمي ابتدا هد، دستان دو ها دوق صن اين كنند. ارائه غيره سازمان كه بود اين بر من پيشنهاد كند. جايگزين شد ارائه دولت توسط توسعه ششم برنامه اليحه عنوان
انتشار رده‌بندي «سرمايه ‌فِرست‌ها» به ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/18
انتشار رده‌بندي «سرمايه ‌فِرست‌ها» به ايران
آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب كشور در يك سال گذشته اعلام شد


سهم ايرانيان مقيم خارج در سرمايه‌گذاري خارجي مصوب تنها به 7 ميليون دلار محدود شد

گروه اقتصاد كلان  

پس از اما و اگرهايي كه درخصوص شفافيت آمار سرمايه‌گذاري خارجي از سوي سخنگوي دولت ارائه شده  اين ‌بار پايگاه اطلاع‌رساني دولت اقدام به انتشار جزييات بيشتر از رقم دقيق جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازه زماني دي ماه 1394 تا دي ماه 1395 كرد. دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، آمار تفكيكي سرمايه‌گذاري خارجي مصوب كشور در يك سال گذشته را اعلام كرد. هفته پيش بود كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دولت آمار سرمايه‌گذاري خارجي را چيزي حدود 5ميليارد دلار اعلام كرد. البته پس از آن نوبخت در برنامه‌يي تلويزيوني رقم اعلام شده را تصحيح و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در دوران پسابرجام را 11ميليارد دلار اعلام كرد. اين ‌بار پايگاه اطلاع‌رساني دولت با ارائه جزيياتي از سرمايه‌گذاري خارجي ايران در بازه دي ماه 94 تا دي ماه 95 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را 11ميليارد و 802 ميليون دلار اعلام كرده است. البته با جمع جزييات سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب براساس حوزه‌هاي سرمايه‎‌گذاري، استان‌هاي محل سرمايه‌گذاري يا كشورهاي سرمايه‌گذار، رقم‌هاي متفاوتي حاصل مي‌شود كه اختلاف جزيي با رقم 11ميليارد و 802 ميليون دلاري را نشان مي‌دهد. صدور 155 مجوز سرمايه‌گذاري خارجي

براساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در دوره زماني 1/10/94 تا 1/10/95 هيات سرمايه‌گذاري خارجي ۱۲بار تشكيل جلسه داده كه در مجموع ۱۵۷گزارش درخصوص پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مطرح شده است.

اين جلسات در نهايت به صدور ۱۱۳مجوز سرمايه‌گذاري خارجي (طرح جديد) و ۴۴مجوز افزايش سرمايه‌گذاري يا تغييرات در بنگاه‌هاي موجود سرمايه‌پذير با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي منتهي شد.

در اين گزارش حجم سرمايه مصوب در طرح‌هاي جديد 11ميليارد و 333ميليون دلار اعلام شده است. در همين حال حجم افزايش سرمايه‌گذاري طرح‌هاي موجود هم 496ميليون دلار بوده است. در اين بين در بازه دي ماه سال گذشته تا دي ماه امسال سرمايه‌گذاري 11ميليارد و 800 ميليون دلاري در 113طرح مصوب شده كه در بين اين طرح‌ها، بخش صنعت بيشترين تعداد طرح را داشته است. در مجموع در 46طرح جديد صنعتي در بازه زماني ياد شده، سرمايه‌گذاري مصوب شده كه حجم اين سرمايه‌گذاري از سوي وزارت اقتصاد يك ميليارد و 365ميليون دلار اعلام شده است. با اين حال بيشترين حجم سرمايه‌گذاري مصوب مربوط به بخش تامين آب، برق و گاز است كه حجم سرمايه‌گذاري مصوب در اين بخش بالغ بر 8 ميليارد و 100ميليون دلار اعلام شده است. در بخش خدمات هم 17طرح با سرمايه‌گذاري مصوب يك ميليارد و 532 ميليون دلاري به چشم مي‌خورد. در بخش كشاورزي 8 طرح و ميزان سرمايه‌گذاري مصوب 512 ميليون دلار اعلام شده است. در عين حال كمترين سرمايه‌گذاري مصوب مربوط به بخش معدن و ساختمان است كه به ترتيب 17ميليون دلار و 6 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصوب را به خود اختصاص داده‌ است. تعداد طرح‌هاي جديد در حوزه معدن 2طرح و در حوزه ساختمان هم 2طرح اعلام شده است. بيشترين و كمترين سرمايه‌گذاري خارجي

آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفكيك استان‌ها حاكي از آن است كه استان خراسان شمالي بيشترين حجم سرمايه‌گذاري مصوب را از آن خود كرده است.

حجم سرمايه‌گذاري مصوب در بازه دي ماه 94 تا دي ماه 95 سه ميليارد و 367ميليون دلار بوده و تعداد طرح‌هاي جديد هم 5 طرح اعلام شده است. پس از خراسان شمالي بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مربوط به آذربايجان شرقي با 7طرح و يك ميليارد و 501 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي است. سيستان و بلوچستان هم بتا 5 طرح جديد و يك ميليارد و 295ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در رتبه سوم قرار دارد. در استان تهران هم در مجموع 12طرح جديد با سرمايه‌گذاري خارجي يك ميليارد و 66 ميليون دلاري مصوب شده است.

كمترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مربوط به استان‌هاي بوشهر، گلستان و مازندران است كه در استان بوشهر 2ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي و در گلستان و مازندران هم يك ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شده است. اسپانيا و آلمان در صدر جذب سرمايه‌گذاري

آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفكيك كشور در دوره پس از برجام حاكي از آن است كه بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مربوط به اسپانيا با رقم 3ميليارد و 200ميليون دلار است كه تنها در يك طرح صورت خواهد گرفت. پس از اسپانيا، آلمان قرار دارد كه حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب آن 2ميليارد و 962ميليون دلار اعلام و ميزان طرح‌هاي جديد آن هم 17مورد اعلام شده است. چين با 895 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب و 11طرح جديد در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن هم فرانسه با 389ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصوب و 6 طرح جديد قرار دارد. ديگر كشورها به ترتيب ميزان سرمايه‌گذاري مصوب امارات متحده عربي، انگلستان و ونزوئلا هستند. نكته جالب توجه در اين بين سهم ناچيز سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارچ است كه به تنها 2طرح و 7ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصوب محدود شده است. ترديد‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران خارجي

در اين بين گرچه آمار رسمي اعلام شده از سوي وزارت اقتصاد حاكي از رشد سرمايه‌گذاري خارجي در بازه زماني يك سال اخير و تحت تاثير برجام است اما همچنان با جايگاه و پتانسيل واقعي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي فاصله زيادي داريم.

گزارش اخير از رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف حاكي از آن بود كه رشد سرمايه‌گذاري خارجي همچنان روي مدار منفي است. گرچه اظهارات نوبخت از افزايش رشد سرمايه‌گذاري خارجي از منفي 18درصد به منفي 8 درصد در نيمه نخست سال حكايت مي‌كند اما همچنان اين بخش موفق نشده به رشد مثبت دست پيدا كند.

در همين حال گفته مي‌شود در پي تغيير دولت امريكا و روي كار آمدن ترامپ، ترديد شركاي تجاري ايران براي گسترش روابط اقتصادي بيشتر هم خواهد شد؛ امري كه در جذب سرمايه‌گذاري خارجي عاملي بازدارنده خواهد بود. با اين حال بايد ديد رويكرد دولت در از ميان برداشتن موانع سياسي و دسترسي به يك توافق در گسترش روابط اقتصادي چگونه خواهد بود.

آنچه مسلم است دولت براي دسترسي به آنچه در لايحه بودجه سال آينده براي رشد اقتصادي ترسيم كرده، نمي‌تواند خود را به منابع نفتي محدود كند و بايد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حداكثر استفاده را در جهت رونق توليد ببرد اما اينكه ساير كشورها تا چه حد از اين روابط دو جانبه اقتصادي استقبال خواهند كرد، جاي تامل دارد.نویسنده:
4 چالش صندوق‌هاي بيمه‌گر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/18
4 چالش صندوق‌هاي بيمه‌گر
در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد بررسي شد


فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و محسن ايزدخواه پژوهشگر رفاه و تامين اجتماعي در جلسه اين هفته دين و اقتصاد به موضوع «مسائل و چالش‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌يي در آستانه برنامه ششم توسعه» پرداختند. مومني در اين جلسه بيان كرد كه با اينكه امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر درباره اهميت فزاينده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعي حيات جمعي وجود دارد كه يك ركن آن مساله اشتغال مولد است، اما به طرز فاجعه‌آميزي دولت و مجلس از آن عبور كردند. در ادامه ايزدخواه به آسيب‌شناسي مسائل اصلي صندوق‌هاي بيمه‌گر پرداخت و تشريح كرد كه صندوق‌ها در حال حاضر از اين 4 مشكل اصلي رنج مي‌برند: اين صندوق‌ها شامل برخوردهاي سهل‌انگارانه‌يي با موضوع دخل و خرج صندوق‌ها، بازنشستگي زودتر از موعد براي حل بيكاري، ناشفاف بودن عملكرد برخي زيرمجموعه‌هاي صندوق‌ها و مشكلات بدهي دولت به صندوق‌ها هستند.

فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از تصويب آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوين شده است، گفت: تشديد نهايي آنچه به نام لايحه برنامه ششم توسعه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، اكنون از مرحله مياني عبور كرده و برآوردها از آن حكايت دارد كه تا دو، سه هفته آينده احتمالا در مجلس نهايي شده و به‌طور طبيعي و پس از آن نوبت به ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان مي‌رسد و در نهايت انتظار مي‌رود، پرونده برنامه ششم در مجلس تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود. روند برنامه ششم به‌مثابه اجراي مناسك

اين اقتصاددان اظهار كرد: بارها در اين باره صحبت كرده‌ام و گفته‌ام كه با توجه به شرايط پيچيده و چالش‌هاي فراواني كه با آن روبه‌رو هستيم، انتظار مي‌رفت كه مساله برنامه‌ريزي توسعه‌يي بسيار جدي گرفته و متناسب با اقتضائات و شرايط براي آن تدابير راهگشايي در دستور كار قرار مي‌گرفت، ولي به واسطه كاستي‌هاي بنيادين در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ملي، تدوين برنامه توسعه در سطح اجراي گونه‌يي از مناسك به نام تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه سقوط كرديم.

وي افزود: از زاويه‌هاي گوناگون در سندي كه تحت عنوان لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتي مي‌توان گفت تمام كاستي‌ها و ضعف‌هايي كه تاكنون در برنامه‌هاي پيشين وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوري در برنامه ششم توسعه تكرار شده‌اند.

مومني افزود: متاسفانه در اين سند به مسائل اساسي كشور كمترين توجه شده و كمترين ميزان مشاركت جدي براي تبديل اين سند به يك سند وفاق ملي به كار برده شده است. مي‌بينيم كه دولت از دادن تعهدات مشخص در زمينه مديريت تخصيص منابع طي سال‌هاي برنامه ششم توسعه به ازاي منابع انساني كه مورد استفاده قرار مي‌دهد، خودداري كرده و البته تناقض‌هاي غيرمتعارفي كه در آن وجود دارد، گوشه‌يي از محدوديت‌هايي است كه در برنامه ششم توسعه به چشم مي‌خورد.

وي اضافه كرد: بارها سعي كرديم به نظام تصميم‌گيري كشور اين مساله را گوشزد كنيم كه پس از اينكه مناسك ارائه به تصويب برنامه تمام شد و كشور به صورت صوري صاحب برنامه شد، به اعتبار كاستي‌ها و نواقص موجود در اين سند نمي‌توان به تغييرات راهگشايي از آن دل بست. ما از اركان اصلي جامعه مدني يعني دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها، سازمان مدني و رسانه‌ها درخواست كرديم كه همچنان تنور مطالبه انديشه سازمان يافته‌يي را براي رويارويي با مسائل بنيادين كشور گرم نگه دارند و در اين شرايط خطير و پيچيده درباره مسائل مهمي چون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاري سهل‌انگارانه نداشته باشند ولي متاسفانه شيوه‌يي كه تاكنون مشاهده كرديم، درك حداقلي مساله مهمي مانند برنامه‌ريزي ميان‌مدت براي توسعه كشور بود.  وي افزود: از سوي ديگر اكنون مي‌بينيم در شرايطي كه كشور با بي‌سابقه‌ترين سطح نياز به وفاق و همدلي در اركان و ساختار قدرت نياز دارد، شيوه برخورد در سطوح بالاي قواي مختلف، نه برازنده شرايط پيچيده ما و نه برازنده ادعاي اخلاقي در كشور ماست. اين وضعيت القاي مناسبات مبتني بر ستيز سازش‌ناپذيري ميان اركان ساختار قدرت به‌همراه دارد كه نه به نفع طرفين دعواست و نه نفعي به مردم مي‌رساند.

مومني همچنين گفت: در چنين وضعيتي مسائلي كه در حيطه اجتماعي نيز مي‌گذرد، وضعيت ويژه و استثنايي دارد كه بايد رسيدگي به آنها با جديت در دستور كار قرار بگيرد. من پيش‌تر به نظام تصميم‌گيري پيشنهاد كرده بودم كه برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بيكاري را كنار گذاشته و يك برخورد اصولي را جايگزين كند. پيشنهاد من بر اين بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه ادعاي پيگيري ۲۹۶ هدف كلي در دوره پنج‌ساله برنامه ششم توسعه را مطرح كرده است، به جاي آن زيبنده‌تر است كه فقط يك هدف را در نظر گرفته و آن ارتقاي كميت و كيفيت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسيدن به آن، خود را پايبند بدانند. اكنون اكثريت قريب به اتفاق‌ بحران‌هاي كوچك و بزرگ كشور ما نشان‌دهنده غفلت‌هاي نابخشودني است كه در اين حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا ديده مي‌شود سبكي كه در دولت قبل آزمون و به ناكارآمدي منجر شد، اكنون نيز به چشم مي‌خورد. يكي از اين موارد ادعاهاي غيرقابل قبول در برخي موارد است. مثلا همان‌گونه كه آن دولت درباره فرصت‌هاي شغلي آمارهاي نادرست مي‌داد كه به نفع اقتصاد كشور هم نبود اكنون نيز ديده مي‌شود برخي ادعاها در اين دولت، مطرح مي‌شود كه بعضا با برخي گفته‌هاي ديگر دولتي‌ها تناقض دارد و اين مساله به نفع كشور نيست.

او افزود: امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر درباره اهميت فزاينده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعي حيات جمعي وجود دارد كه يك ركن آن مساله اشتغال مولد است كه به طرز فاجعه‌آميزي دولت و مجلس از آن عبور كردند. مساله مهم ديگر مساله حمايت‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي است كه در اين زمينه نيز با كمال تاسف مشاهده مي‌كنيم كه به جاي وفاق براي رسيدن به يك مسير مشخص و منطقي همان دعوايي كه در سطح قوا وجود دارد، در ميان دو وزارتخانه مرتبط نيز به وجود آمده و نيز به اين ترتيب رويه‌هاي همدلي و همكاري براي پيدا كردن راه‌حل اصولي جاي خود را به تخطئه و ستيز داده است.

او افزود: درباره صندوق‌هاي بيمه‌يي شاهد آن بوديم كه در درون دو قوه مجريه مسوولان آن با يكديگر برخورد داشتند و البته طرز برخورد وزارت بهداشت در مقايسه با وزارت كار، حتي از نظر منطق كارشناسي فاصله بيشتري داشت.  او گفت: موسسه دين و اقتصاد حدود ۱۲سال پيش يك پژوهش در مقياس ملي به سفارش مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام و نشان داد برخوردهاي سهل‌انگارانه و بي‌ثبات‌كننده فضاي كلان ملي از طريق سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغالزدا چه تاثيرات كوبنده‌يي به سازمان‌هاي بيمه‌يي وارد كرده است، ولي همچنان شاهد همان برخوردهاي بي‌ثبات‌كننده از سوي سياست‌گذار هستيم. سهل‌انگاري در دخل و خرج صندوق‌ها

محسن ايزدخواه، پژوهشگر اقتصادي بخش بيمه در ادامه اين نشست هفتگي با اشاره به اينكه در كشور حدود 25صندوق بيمه‌يي ريز و درشت وجود دارد، گفت: خدماتي مانند بيمه‌هاي مكمل، خدمات بلندمدت مثل بازنشستگي، ازكارافتادگي و غيره ارائه مي‌كنند. اين صندوق‌ها دو دسته‌اند، ابتدا صندوق‌هاي اختصاصي مثل صندوق بازنشستگي نفت، صدا و سيما، بانك‌ها، صندوق فولاد و... و ديگري صندوق‌هاي عمومي شامل صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق نيروهاي مسلح و بيمه كشاورزان روستايي و عشاير هستند.

او افزود: اين چهار صندوق كشور حدود 90درصد جمعيت تحت پوشش بيمه كشور را در بر گرفته‌اند و اگر بتوان بحران‌هاي اين بخش را حل كرد، مي‌توان نظام‌هاي بيمه‌يي را به سمت آرام‌بخشي هدايت كرد.

او افزود: بيش از 50درصد از جمعيت بازنشستگان مستمري‌بگير اين صندوق‌ها حداقل نرخ دريافتي را بنابر قانون دارند. با احتساب خط فقر 2ميليون و 200هزار توماني در تهران اگر قرار باشد دريافتي‌هاي آنها به موقع پرداخت نشود، چه اتفاقاتي مي‌افتد؟ متاسفانه گرچه انتظار داشتيم در برنامه ششم توسعه براي صندوق‌ها راه‌حل و تدابيري انديشيده شود، ولي ديديم چنين اتفاقي نيفتاد.

او افزود: در گذشته نيز بارها برخوردهاي سهل‌انگارانه‌يي با موضوع دخل و خرج صندوق‌ها شده است. مثلا به ياد دارم زماني كه احمدي‌نژاد به شهر ساري سفر كرده بود، مستمري‌بگيران در آنجا تجمعي داشته و درخواست كرده بودند كه مستمري آنها افزايش يابد. او همان زمان اعلام كرد كه دريافتي‌هاي مستمري‌بگيران از 400هزار تومان به 700هزار تومان ارتقا پيدا كند اگرچه براي آن موضوع 2500ميليارد تومان منابع مالي در مجلس تصويب شد ولي فقط 1400ميليارد تومان آن پرداخت شد و خود هزينه سنگيني را به تامين اجتماعي تحميل كرد. در نظر داشته باشيد، صندوق‌ها يك كيك هستند و اگر كسي سهمي بيشتر از آنچه مي‌توان به او تخصيص داد، بردارد ديگران را به نرخي ديگر از سهم خود محروم كرده است. او درباره مشكلات ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: يكي ديگر از مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي اين است كه ديده شده در سال‌هاي گذشته، برخي براي حل معضل بيكاري پيشنهاد كرده‌اند كه بسياري بازنشستگي زودتر از موعد را تجربه كرده و به اين ترتيب بار مالي مضاعفي را به صندوق‌ها تحميل كرده‌اند.

او به ناشفاف بودن عملكرد برخي زيرمجموعه‌هاي صندوق‌ها از جمله تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: تامين اجتماعي اكنون شركت‌هاي بزرگي مانند شستا دارد كه يكي از بحران‌هاي بزرگ تامين اجتماعي اين است كه گفته مي‌شود اين شركت‌ها نتوانسته‌اند، سود بدهند و از سوي ديگر به دليل اينكه در وضعيت آنها شفافيت لازم وجود ندارد، بانك مركزي به صراحت به بانك رفاه نامه زده است كه از ارائه وام به تامين اجتماعي و زيرمجموعه‌هايش خودداري كند. نگاهي به وضعيت تامين اجتماعي نيز نشان مي‌دهد كه آنها چندين هزار ميليارد تومان تاكنون وام گرفته‌اند.

او درباره مشكلات صندوق‌هاي اجتماعي اين را هم گفت كه مشكلات بدهي دولت به صندوق‌ها همواره يكي از مشكلات اين بخش است و زماني كه دولت نظام تخصيص را در دستور كار قرار مي‌دهد، به اين ترتيب منابع مالي خود را به بخش‌هايي كه در اولويت مي‌داند اختصاص مي‌دهد، بعضا درباره دادن بدهي خود به صندوق‌ها كوتاهي مي‌كند و اين مساله براي صندوق‌ها مشكلاتي را ايجاد كرده است.

او در پايان راهكارهاي نجات صندوق‌هاي اجتماعي را شكل دادن سرمايه‌گذاري واقعي در اين بخش، دخالت كمتر دولت و لايه‌بندي نظام تامين اجتماعي دانست.

 نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/18
اخبار كلان


افزايش ماهانه 3.3 ميليارد دلاري درآمد نفت

محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه از افزايش ماهانه 3.3 ميليارد دلاري درآمد نفت در ماه‌هاي اخير خبر داد كه رشد ۴ برابري درآمد نفتي كشور را نشان مي‌دهد.  به گزارش تسنيم، افزايش فروش نفت خام يكي از دستاوردهاي برجام از سوي مسوولان دولت يازدهم بارها اعلام شده است، هر چند وزراي اقتصادي همچنان از خشكسالي مالي و بدتر شدن اوضاع تامين مالي در سال جاري خبر مي‌دهند.

محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته در استان بوشهر اعلام كرده كه «قيمت هر بشكه نفت كه قبلا زير 30 دلار بود اكنون به 50دلار افزايش يافته و اين درحالي است كه صادرات نفت از يك‌ميليون و 200 هزار بشكه به سبب تحريم‌هاي ظالمانه به بيش از 2 ميليون و 900 بشكه و ميعانات گازي افزايش يافته است.» براساس اظهارات نوبخت، درآمد نفتي ماهانه كشور از حدود يك ميليارد دلار در قبل برجام (1.2ميليون بشكه*30 دلار*30 روز) به ماهانه 4.3ميليارد دلار (2.9ميليون بشكه*50 دلار* 30 روز) افزايش يافته است كه علي‌الظاهر بايد گشايش 4برابري در تامين بودجه دولت رخ دهد كه اين گشايش رخ نداده است. پيش از اين علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، درباره اينكه چرا باوجود افزايش قيمت و فروش نفت پس از برجام، مسوولان همچنان از خشكسالي مالي دم مي‌زنند، گفته بود كه دولت به‌دليل وضعيت بد مالي در سال 94، درآمدهاي سال جاري را در سال گذشته پيش‌خور كرده است.واكنش يك نماينده مجلس به اوراق بدهي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، يكي از ايرادات لايحه بودجه سال 96 را مربوط به بازپرداخت بخشي از اوراق براي 5 سال آينده دانسته و گفته است كه اين بدهي متوجه دولت سيزدهم خواهد شد. سيدحسن حسيني ادامه داد كه چون «نمي‌توان بدهي‌ها را به آينده موكول كرد و قطعا مجلس در اين زمينه تصميماتي اتخاذ مي‌كند.» سيدحسن حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به كسري تراز عملياتي لايحه بودجه 96 و افزايش درآمدهاي نفتي كه انطباق با برنامه ششم و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ندارد، تصريح كرد: ايرادات به كسري و افزايش درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه دولت وجود دارد و اين موضوع پيچيدگي‌هاي خاصي داشته كه نياز به بررسي و توجه جدي مسوولان است. همچنين موضوع انطباق بودجه سال آينده با برنامه ششم از ديگر برنامه‌هاي مهم براي مجلس خواهد بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه سال 96 حتي با لايحه برنامه ششم دولت هم انطباق ندارد، يادآور شد: دولت در لايحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملي را 30درصد پيش‌بيني كرده بود، اما مي‌بينيم در لايحه بودجه 96 اين سهم را به 20درصد كاهش داده است و معتقدم از مقام معظم رهبري اذن داشته، اما هنوز مجلس براي اين موضوع تصميمي نداشته است. اين نماينده مجلس با بيان اينكه دولت براي پرداخت بخشي از مطالبات و بدهي‌هاي خود به انتشار اسناد و اوراق مالي روي آورده است، گفت: با اين شيوه دولت به جاي استقراض از بانك مركزي از اسناد اسلامي استفاده خواهد كرد، اما دولت كماكان به نظام بانكي و پيمانكاران بدهكار خواهد بود.

وي ادامه داد: يكي از ايرادات لايحه بودجه سال 96 مربوط به بازپرداخت بخشي از اوراق براي 5سال آينده است كه متوجه دولت سيزدهم خواهد بود. بنابراين نمي‌توان بدهي‌ها را به آينده موكول كرد و قطعا مجلس در اين زمينه تصميماتي اتخاذ مي‌كند. حسيني با اشاره به وابستگي بودجه به نفت عنوان كرد: اين وابستگي بيش از گذشته بوده و حتي با نگاه دولت مغايرت دارد. پيش‌بيني رشد 7.6درصدي اگر مانند رشد سال جاري باشد كه بخش اعظم آن از نفت است، قابل‌قبول نبوده و آن را رشد واقعي نمي‌دانيم، بلكه اين رشد نفتي تلقي مي‌شود. بنابراين با كاهش وابستگي به نفت و ارتقاي سطح توليد در ساير بخش‌ها نظير صنعت، كشاورزي، خدمات و ارتقاي سطح تراز تجاري رشد واقعي رخ خواهد داد. به گفته اين نماينده مجلس، دولت بايد براي كاهش تراز عملياتي و درآمدهاي نفتي به پايدار‌سازي و توسعه منابع مالياتي روي بياورد. البته در حوزه ماليات نيز افزايش 22درصدي مشاهده شده، اما اگر در چنين وضعيتي ماليات‌ها رشد كند تورم قابل كنترل نخواهد بود، بنابراين بايد منتظر بهبود وضعيت اقتصادي يا شناسايي فرار مالياتي براي ارتقاي سطح درآمدهاي اين بخش باشيم.اراده دولت بر ايجاد منطقه آزاد بانه و مريوان

معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان امور اداري و استخدامي گفت: اراده جدي دولت بر ايجاد منطقه آزاد بانه و مريوان است و انتظار داريم مجلس همراهي جدي‌تري با دولت و مردم مناطق مرزي داشته باشد.  به گزارش ايرنا، جمشيد انصاري در جريان سفر به مريوان و در مسجد روستاي «كولان» افزود: استان كردستان از هم‌اكنون فعاليت‌هاي طراحي، مطالعاتي، جانمايي و مكان‌يابي منطقه آزاد را آغاز كند تا پس از تصويب در مجلس مشكلي در شروع فعاليت‌ها وجود نداشته باشد.  وي اظهار كرد: ايجاد منطقه آزاد در بانه و مريوان اين مناطق را از لحاظ اقتصادي و اشتغالزايي دگرگون و متحول مي‌كند.  او با اشاره به دلايل سفر خود به كردستان گفت: پيشرفت برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در كردستان را 2ماه يك‌بار به‌صورت حضوري مورد بررسي قرار مي‌دهيم. وي ادامه داد: چنانچه نياز به پيگيري‌هايي در سطح ملي داشته باشد آن را در هيات دولت پيگيري مي‌كنيم.  رييس سازمان امور اداري و استخدامي افزود: هدف اصلي بررسي در مورد مسائل تامين آب استان كردستان در بخش آب شرب، كشاورزي و مورد نياز صنعت بود كه تصميمات خوبي در شوراي اقتصاد مقاومتي استان صورت گرفت.  انصاري در بخش ديگري از سخنان خود در جمع مردم روستاي «كولان» مريوان اظهار كرد: در طول سال‌هاي پس از انقلاب تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته تا زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت اقتصادي مردم مرزنشين ايجاد شده و نيازهاي فرهنگي و اجتماعي مردم برآورده شود.نویسنده:

  اخبار Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 تحقق ضامن مداري است
  مشتري صادرات بانك
  منافع شد منتشر مركزي بانك توسط بال سوم بخش
  ترجمه ايران صادرات بانك مديرعامل زراعتي،
  سياوش هاي سياست تبيين همايش برگزاري حاشيه
  در استان در كه مطالبات وصول حقوقي
  اعتباري، اين شعب از بازديد ضمن شود، مي برگزار بانكي
  هرمزگان بحران با مقابله براي مالي ريسك
  مقررات منافع تحقق ضامن مداري مشتري اينكه بر
  بانك كرد. تاكيد است، نفعان ذي
  بانك ايران، صادرات بانك عمومي روابط گزارش
  به ريسك نوع اين براي پوششي سرمايه حداقل بيمه بانك
  گروه تبيين همايش در حضور براي كه بانك اين
  مديرعامل با عام خاص هاي ريسك از يك هر براي درصد در دو بال سند نخست بخش انتشار دنبال به به مطالبات وصول حقوقي اعتباري، هاي
  سياست است. بخش اين در مندرج شرايط رعايت سوم بخش ،95 مرداد در دوم بخش 94
  بهمن كاركنان با ديدار در است، كرده سفر هرمزگان
  استان معرض در منابع ابتدا ارز، نرخ ريسك خصوص در الزامات مقدمات تمهيد هدف با دو بال
  سند ارباب تكريم گفت: شنبه پنج روز در استان آن
  شعب براي شده ارائه روشهاي طريق از ارز نرخ ريسك المللي بين استانداردهاي آخرين اجراي به
  مربوط اولويت از مخاطبان مشتريان حقوق رعايت
  رجوع براي ارز هر براي ارزي باز وضعيت خالص محاسبه توسط تازگي به كشور بانكي شبكه در بانكي
  نظارت اين است. ايران صادرات بانك اصلي هاي سياست
  و به نيز طال فرآيند، اين در يود. محاسبه ارزها، تمام است. شده منتشر ترجمه مركزي
  بانك خود كار سرلوحه را اصل اين رعايت ديرباز از
  بانك همبستگي زيرا ميشود، گرفته نظر در ارز يك عنوان بانكي نظارت كميته «تعادل»، گزارش
  به ارتقاي بهبود نيز كنوني شرايط در داده
  قرار است. زياد ارز رخهاي نوسانات با آن قيمت نوسانات المللي بين همگرايي ايجاد جهت در بال به
  موسوم راس در را محورانه مشتري هاي سياست
  رويكردها هر در ارز نرخ ريسك معرض در منابع اينكه از پس سرمايه كفايت بر حاكم نظارتي مقررات زمينه
  در است. داده قرار خود برنامههاي (براي ارزي باز وضعيت خالص كل شد، محاسبه ارز داخلي المللي بين سطح در فعال هاي
  بانك افزاري سخت هاي قابليت ظرفيت به اشاره با
  وي درصد سپس شده محاسبه طال) ارزها تمامي آن سرآغاز كه مستمري هاي تالش
  كشورها، مندي بهره افزود: ايران صادرات بانك افزاري نرم
  و مقابل در الزم پوششي سرمايه حداقل عنوان به آن كرد شروع را گردد برمي ميالدي 1988 سال
  به ترويج توسعه اطالعات، فناوري هاي ظرفيت
  از كاال نگهداري يشود. گرفته نظر در ارز نرخ نوسانات بانكداري مقامات همكاري با وسيله اين به
  تا شرايط در كه است هايي راه از يكي نوين؛
  بانكداري (ازقبيل معدني مواد كشاورزي، محصوالت ازقبيل راستاي در را استانداردي آن، عضو
  كشورهاي هزينه با را مشتريان نياز خواسته تامين
  حاضر، يك در كه طال) استثناي (به قيمتي فلزات نفت) پوشش براي شرايط واجد سرمايه گيري
  اندازه ميكند. محقق بيشتر سودآوري كمتر قيمت نوسانات داراي نيز يشود معامله ثانويه بازار كند. معرفي ها بانك عمليات فراروي هاي
  ريسك در كرد: خاطرنشان ايران صادرات بانك
  مديرعامل پوشش براي را يي سرماي حداقل است الزم لذا بوده به موسوم سند انتشار مذكور، تالشهاي
  نتيجه افزايش بانك جايگاه ارتقاي هدف با راستا
  همين در نكها با تملك تحت هاي كاال نوع اين ريسك از يكي كه بوده بال» «توافقنامه يا بال»
  «اسناد كه هايي برنامه تمهيدات مشتريان
  رضايتمندي سرمايه تعيين براي مختلفي هاي روش گرفت. نظر تالش چنين علت است. دو بال سند آنها، ترين
  مهم باشند ارزشآفرين نفعان ذي تمامي براي توانند
  مي كه است شده معرفي خصوص اين در الزم پوششي احتياطي شرايط آوردن فراهم در سعي يي،
  گسترده است. گرفته نظر در
  را طبق كه كرد اشاره ساده روش به يوان مت ميان آن از وسيله اين به تا كشورهاست بانكي نظام
  براي دانش ارتقاي اهميت به اشاره با همچنين
  زراعتي درصد 15 از است عبارت پوششي سرمايه حداقل آن، دنبال به بانكي نظام سالمت» «ثبات
  همواره كرد: تصريح بانكي نظام در انساني نيروي
  شغلي كاال. هر در فروش) يا (خريد وضعيت خالص حفظ مطلوبي سطح در مالي بازارهاي ساير
  آن نقش ها بان كاركنان شغلي دانش افزايش
  آموزش هاي روش صحيح كارگيري به كه است گفتني در مفروض تغييرات بيشتر) يا (كمتر درصد كوپن مفروضاتي بر مبتني كه شده ارائه ها دارايي ابزارها در ريسك نوع اين توسعه ايجاد به منجر كه ها نك با سرمايه مطلوب سطح از بانكها برخورداري
  شود. صادرات بانك دارد رهوري به افزايش در هيي
  برجست در بانك هر هاي فعاليت حجم نوع به باتوجه فوق ضرايب كه است شده ارائه سررسيد) تا (بازده سود نرخ سود نرخ ريسك درخصوص مثال، عنوان به است. ميشود. انجام گردد، مي ها بانك تعيين اشاره مورد اسناد در آنچه طبق شرايط
  واجد داده قرار خود اهداف كانون در را موضوع اين
  ايران از درستي تصوير واند مذكور بازارهاي از يك هر هر براي الزم پوششي سرمايه محاسبه براي مذكور رويكرد چارچوب در عام خاص ريسك روش (بهره) برابر در محكمي حفاظتي سپر تواند مي است،
  شده بخش در ايران صادرات بانك مديرعامل
  است. قادر بنابراين دهد، ارائه بانك روي پي هاي ريس يگيرد. قرار استفاده مورد اوراق اين از يك تعيين درواقع است. شده ارائه استاندارد دازهيري ان بازار ريسك پوشش هاي بحران بروز از مانع بوده احتمالي هاي زيان يي حرف استانداردهاي از پيروي سخنانش، از
  ديگري كنترل درخصوص را الزم احتياطي اقدامات بود خواهد بدهي اوراق نگهداري براي الزم يي سرماي پوشش محاسبه از پس نيز عملياتي ريسك درخصوص شود. ها بانك در
  ناگهاني شرايط در نكها با فعاليت الزمه را المللي بين
  و ناظر مقام انتظار آنچه مبناي بر ريسك مديريت عمودي افقي تهاتر سرمايه محاسبه قالب در بايد سود) نرخ به (حساس عملياتي، ريسك براي نياز مورد پوششي سرمايه با مرتبط هاي مولفه تر قيق بررسي با دو بال
  سند عملكرد در شفافيت داشت: اظهار دانست
  كنوني سازي اده پي عالوه، به كند. اتخاذ است، بانكي شبكه هاي وضعيت درخصوص تهاتر نوع همچنين پوششي سرمايه ابزار هر خاص ريسك براي پوششي رعايت با عملياتي ريسك به موزون هاي دارايي يعني ها بانك هاي فعاليت در موجود مهم هاي
  ريسك حسابداري المللي بين استانداردهاي سازي پياده
  و بيشتر تطبيق در موثر گامي استانداردهايي، چنين زماني دامنه هر در ابزارها فروش خريد مختلف اساس، اين بر پذيرد. انجام پرتفوي كل عام ريسك درصد نسبت يعني سرمايه كفايت حداقل ضمن بازار ريسك عملياتي ريسك اعتباري،
  ريسك بانك اقدامات كه است بانك اصلي رويكردهاي
  ازجمله استانداردهاي مقررات به نسبت كشور كهاي بان نيز عمودي» «تهاتر افقي» «تهاتر عنوان تحت جداول مبناي بر خاص ريسك براي پوششي سرمايه ميشود. محاسبه چارچوب زمين اين در يك بال سند اصالح
  تكميل با كه عرصه اين در پيشگام عنوان به ايران
  صادرات سند انتشار است ذكر به الزم است. بينالمللي نظر در مذكور يي رمايه س الزام محاسبه در بايد تا مانده باقي زمان ناشران اعتباري رتبه مختلف مهم بسيار مقوله به دو، بال سند سوم بخش سرمايه ساختار براي را بيشتري استحكام با
  منسجم جمهوري مركزي بانك نظير نظارتي نهادهاي
  تحسين بال سند اعتبار عدم ابطال معناي به سه بال حساس ابزارهاي قيمت حساسيت ابتدا شود. گرفته است، شده ارائه استاندارد شكل به كه ابزارها سررسيد براي مناسب يي سرمايه الزام تعيين بازار ريسك ترجمه ابتدايي 2بخش در است. كرده معرفي كها
  بان بلندمدت در است بوده همراه نيز ايران المي
  اس مديريت مقوله سه، بال سند در چراكه نيست؛ دو هاي دامنه با مطابق شده محاسبه سود نرخ به ارتباط در راهكارهايي همچنين، ميشود. محاسبه اساس، اين بر پردازد. مي ريسك نوع اين پوشش ابالغ كشور بانكي شبكه به تر پيش كه دو بال
  سند باشد. راهگشا فراوان اثرات منشأ يند وا
  تم واجد يي سرمايه اقالم كيفيت نقدينگي ريسك متن، در مربوط جدول در شده معرفي زماني مشتقه اوراق توسط يا بوده رتبه بدون كه اوراقي با از ناشي تواند مي ها بانك براي بازار ريسك منشأ محاسبه قابل شرايط واجد اقالم معرفي بر عالوه
  شد، سپر اضافه به سرمايه، كفايت محاسبه براي شرايط ميشود. محاسبه يي سرمايه پوشش محاسبه براي است. شده ارائه نيز ند فته يا پوشش نرخ نوسانات بانكها، نزد سهام قيمت تغييرات محاسبه نحوه اصول آن، كسورات پايه سرمايه
  در مورد ها بانك سرمايه ساختار در بيشتر حفاظتي محاسبه براي بدهي، ابزارهاي اوراق همانند روش مذكور، ابزارهاي عام ريسك پوششي سرمايه قيمت تغيير به منجر كه سود نرخ نوسانات ارز، ريسك اعتباري ريسك به موزون هاي
  داراي تسويه بازار نرخ با سي ال استاندارد يك عنوان به تواند مي اين كه است نظر اوراق بازار ريسك پوشش جهت پوششي سرمايه است. شده معرفي «ديرش» سررسيد» از «استفاده ميشود سود نرخ به حساس مالي ابزارهاي به موزون هاي دارايي محاسبه شد. معرفي
  عملياتي تومان ۰۰۶۳ نه شود مي بهبود ريسك مديريت فرآيند تكميلكننده ريسك نوع مشابه، مالكانه ابزارهاي ساير سهام دامنه با متناظر ريسك ضرايب سررسيد، روش در براي متفاوتي هاي روش باشد. كاال قيمت نوسانات طريق از استاندارد، روش مبناي بر اعتباري
  ريسك باشد. دو بال سند در شده معرفي سرمايه كفايت آن، طي كه شود گرفته نظر در بايد عام خاص نرخ با متناسب اوراق، سررسيد تا مانده باقي زماني اين از يك هر بازار ريسك پوششي سرمايه محاسبه ترازنامه اقالم براي ريسك ضرايب تعيين
  معرفي اينكه بيان با مركزي بانك ارزي اسبق معاون سي، ال گشايش براي شده تعيين تومان 3600
  نرخ درصدي 100 تسويه گفت: است، الحساب علي شد
  نرخي بررسي بيمه صنعت توسعه روي پيش هاي فرصت ها
  كاستي بازار در ارز روز نرخ براساس شده گشايش سي ال ميشود. انجام گشايش براي تومان 3600 نرخ اعالم از
  پس عمر بيمه از استفاده با اقتصادي رشد براي منابع
  ايجاد وجود به باره اين در ابهاماتي سي) (ال اسنادي
  اعتبار آمده وجود به ارز براي سومي نرخ اينكه بر مبني
  آمد فارس، با گفتوگو در علي سيد كمال سيد اما
  است. اقتصادي واحدهاي توسعه ايجاد براي جديدي تصميمگير تصميمساز نهادهاي دولت هيات شمشيري احسان بيمه بانك
  گروه سوم نرخ نميتوان را تومان 3600 نرخ اينكه بيان
  با كند. مواجه از ميزان اين به رسيدن براي را مساعد شرايط بيمه گفت: بيمه صنعت يي حرفه انجمن
  عضو گشايش متقاضي از بانك داشت: اظهار كرد، تلقي
  ارز حاكميتي نماد عنوان به مركزي بيمه افزود: وي در مثال آورد. فراهم بيمه صنعت توسعه رشد آن دنبال به بيمه صنعت توسعه ظرفيت
  عمر نرخ به را السي ريالي معادل از درصد 10 سي
  ال بيمه صنعت اندركاران دست فعاالن مجموعه بيمه شود گرفته نظر در هايي مقرره ساالنه بودجههاي را كشور اقتصادي توسعه رشد براي منابع
  ايجاد نرخ براساس تسويه اما كند، مي دريافت تومان 3600
  قانون به رسيدن سازوكارهاي تا كنند تالش بايد نفوذ ضريب رشد از ميزان اين به رسيدن براي تا تواند مي مالي تامين ابزار يك عنوان به زيرا
  دارد؛ ميشود. انجام بازار در ارز روز شود. ايجاد توسعه ششم برنامه شود. كمك مولد هاي فعاليت در گذاري سرمايه براي را
  منابع در بازار ارز نرخ اگر مثال عنوان به افزود:
  وي ريزي برنامه با بايد مركزي بيمه كرد: تاكيد وي عمر هاي بيمه از بخشي مثال كرد: اضافه وي كند. آوري جمع
  اقتصادي صدور زمان در 0093تومان اسناد مبادله
  زمان افزاش رشد تسهيل براي را هايي برنامه بلندمدت، ها سازمان برخي بازنشستگي هاي صندوق در كه و... مصوبات دنبال به تعادل، خبرنگار گزارش
  به 100 بانك بود، تومان 3850 آماري ثبت
  گواهي كند. فراهم بيمه بازار از بازرگاني هاي بيمه سهم منتقل بازرگاني هاي بيمه به دارد، قرار ادارات نفوذ ضريب به رسيدن براي مجلس
  اخير 3850( پايينتر نرخ با را السي ريالي معادل
  درصد تعاملي نگاه چرا كه سوال اين به پاسخ در وي كنوني ديدگاه تغيير نگاه اين با اگر شود. انجمن عمر، بيمه درصدي 50 رشد
  درصدي ميكند. تسويه تومان) توسعه موانع رفع ندارد وجود بيمه صنعت به متوجه مطمئنا كنيم، حركت فعلي محدودكننده تحليل هدف با بيمه صنعت تخصصي
  خبرنگاران كرد: تصريح مركزي بانك ارزي اسبق
  معاون بايد گفت: گيرد، مي صورت كندي با كشور در بيمه شد. خواهيم مجلس مصوبه مثبت هاي ظرفيت رسيدن نياز مورد كارهاي ساز بررسي
  شرايط بلكه نشده، تعيين ارز براي جديدي نرخ
  بنابراين رسانده حداقل به كشور بيمه صنعت در را بيمهيي به ديه افزود: گيرد، قرار بررسي مورد اجتماعي موانع طرح با شود دفاع بيمه صنعت منافع از ضريب بيني پيش اكنون هم كرد: تصريح كاردگر از كاردگر ابراهيم با نشستي در برنامه، اهداف
  به حاشيه تا شود، مي تعيين الحساب علي
  نرخي بيمه جديد قانون در قيمت كف تعيين وي است. بايد گيرد مي تعلق جامعه ديده آسيب بخش راهكارها ارائه كارشناسي صورت به مشكالت است 1.2درصد حدود 95 سال پايان در نفوذ موضوع بررسي به بيمه صنعت خبره
  كارشناسان بيايد. وجود به واردكننده براي
  اطمينان دانست آن فرد به منحصر ويژگي را ثالث شخص مردم معيشت ديه، كاهش براي كه داشت توجه تا كنيم تالش بيمه، صنعت توسعه موانع رفع براي سال 70 تا 60 طول در دهد مي نشان ها بررسي ششم برنامه در نظر مورد رشد به رسيدن
  چگونگي هدف ارزي، ضمانت صندوق مديرعامل گفته
  به ثالث شخص بيمه قبلي قانون در داشت: بيان هاي هزينه افزايش وجود با اينكه نه شود، تر ارزان شود. رفع فعلي معضالت چالش بوده كنوني عدد از كمتر بيمه نفوذ ضريب گذشته به كه ششم برنامه گفت: كاردگر ابراهيم
  پرداخت. به بازار، از ارز تامين جاي به متقاضي كه است
  اين وجود به بسياري مشكالت قيمت، سقف تعيين با كمتري خسارت جبران ديده، زيان افراد زندگي نقره به ديه نرخ محاسبه طرح درباره ر كارد گ ميان در هايي مقرره بايد كرد: تاكيد وي است. 24 12 آن اصلي ماده است، شده تصويب
  تازگي اصلي بازيگر بانكها كند مراجعه بانكي
  سيستم با را كشور بيمه صنعت ميتوانست كه بود آمده گيرد. صورت ثالث، بيمه حق نرخ ديه ميزان كاهش براي عدد به رسيدن تا شود تصويب بودجه قانون مدت جديدي مسير در را بيمه صنعت است يي بيمه
  كه باشند. ارز
  بازار كند. روبهرو مشكل براي قانون تدوين اينكه به اشاره با كاردگر كااليي زمان هر اقتصادي اصول براساس گفت: تكميل بيمه صنعت براي ششم برنامه نظر مورد قانونگذار رسد مي نظر به افزود: وي داد. خواهد
  قرار بيمه تخلفات كارگروه تشكيل اعالم با كاردگر دارد، آن ويژه اهميت از نشان ثالث شخص بيمه توان مي ميرود باال آن براي تقاضا شود، مي ارزان بيمه باشد، مثبت ما نگاه بايد افزود: وي شود. بيمه صنعت هاي ظرفيت به توجه با گذار مصره
  و با گفت: گران، بيمه سنديكاي در ثالث شخص نفعان ذي داشتن دليل به ثالث شخص بيمه گفت: را نامه بيمه بدون نقليه وسائل كاهش بيني پيش زيرا دارد؛ را اقتصادي رشد به كمك ظرفيت عمر قانون اين تصويب به اقدام كشور اقتصادي
  شرايط براي مركزي بانك
  بخشنامه ثالث شخص بيمه در تخلفات كارگروه، اين تشكيل است ويژه خدمت يك آن، بودن اجباري متعدد رايج حاضر حال در نقره كرد: تاكيد وي داشت. را منابع تواند مي مالي تامين ابزار يك عنوان به كردهاند. بانكي رمافزارهاي بر
  نظارت ميشود. رصد جدي صورت به تصويب دارد. همراه به را قوه حمايتي نگاه كه از حتي شتر جاي به باشد الزم چهبسا نيست اقتصادي مولد هاي فعاليت در گذاري سرمايه براي پايان در رود ي م انتظار كرد: تصريح
  كاردگر تمام در كنترل نظارت نقش بر تاكيد با وي اين منفي تبعات دغدغه ثالث، شخص جديد قانون تري رايج تر حقيقي معيار كه گاو يا گوسفند شرايطي در كرد: تصريح كاردگر كند. آوري جمع كل فروش از زندگي هاي بيمه مهم ششم
  برنامه مشاهده صورت در كه كرد اعالم مركزي
  بانك ثالث، شخص بيمه خصوص به يي بيمه هاي رشته است. داده كاهش را يي بيمه رشته ديه نرخ محاسبه براي هستند مردم زندگي در ايجاد جهت به منابع كمبود با كشور بانكهاي كه شود. همراه درصدي 50 رشد با ها نامه بيمه افزارهاي نرم در ضوابط از مغايرت هرگونه كشف
  و شاهد روند اين تداوم با كه كرد اميدواري اظهار شخص بيمه جديد قانون تصويب افزود: وي بيمه صنعت يي حرفه انجمن عضو كرد. استفاده گيري بهره مواجهند، اقتصادي واحدهاي توسعه براي را قانوني ظرفيت قانونگذار كرد: تاكيد
  وي يا كتمان به منجر كه اقدامي هرگونه يا باشيم.
  بانكي كشور بيمه صنعت هاي موفقيت رشته اين منفي تبعات دغدغه اتومبيل، ثالث مختلف ابعاد از بايد ديه ميزان كاهش اينكه بيان با منابع با را كشور تواند مي عمر هاي بيمه ظرفيت از آن كنار در بايد اما است. كرده ايجاد جهشي
  رشد فرآيند در مالي رويدادهاي دادن جلوه
  غيرواقعي يا كاربردي هاي برنامه طريق از اطالعات
  پردازش طراحي در ذيربط اشخاص شود، بانكداري
  جانبي ارز طال نرخ افزايش رسد مي درصد به نهايتا ششم برنامه در بيمه نفوذ ضريب اشخاص فهرست در نرمافزارها، قبيل اين توليد
  و با همكاري براي الزم صالحيت شرايط
  فاقد شاخص 2016 03دسامبر به منتهي هفته در ايسنا، گزارش به شمشيري محسن بيمه بانك گروه فقط مركزي بيمه داشت انتظار يتوان نم پس يدانند، مسوول را بيمه بانك گروه بانكها گرفت خواهند قرار كشور بانكي
  شبكه چند هر كه روزهايي داد. دست از را خود ارزش درصد 96.0 تا دالر جشنبه پن روز معامالت جريان در معتبر ارزهاي انواع قيمت درنظر تكاليف به اشاره با مركزي بيمه كل رييس باشد. گر نظار در فني نرخ رعايت بر تاكيد با مركزي بيمه كل رييس شده، ياد اشخاص با بود نخواهند مجاز
  ديگر دالر كه قبل هاي هفت با قياس در اما گذشت، آرام ارز اين براي 3965 ثبت با دالر نرخ يافت افزايش تهران بازار در 95 دي 16 افزايش كه توسعه ششم برنامه در بيمه صنعت براي شده گرفته براي درصدي سهم گفت: ثالث شخص درمان مانند هايي رشته حق اين مركزي بانك آنكه، ضمن كنند.
  همكاري يكرد، طي جهاني بازارهاي در را ارزش صعودي هاي شاخ يشود. نزديك تومان هزار سمت به بهتدريج ديگر بار تومان باتوجه گفت: بود، موارد آن از يكي درصد، به بيمه نفوذ ضريب رشته اين سهم افزايش براي بايد است. پايين مسووليت هاي بيمه وصف واسطه به كه داند مي محفوظ خود براي
  را قضايي مراجع در را مراتب اقدامي، چنين
  مجرمانه آخرين براساس كه است درحالي اين داشت. متفاوت يي دوره پوند هر 0624ومان يورو هر آزاد بازار در «تعادل»، گزارش به داشت انتظار يتوان اخير، سال 10 در نفوذ ضريب رشد روند به گزارش به كنيم. هريزي برنام دارد، مردم زندگي در مهمي نقش
  كه جهاني بازارهاي تحوالت از مركزي بانك شده منتشر اطالعات 1108 امارات درهم شد. تگذاري قيم تومان 4900 نيز انگليس ضريب به ششم برنامه پايان در بيمه صنعت شرايط بهترين در توان توسعه همايش دومين در مركزي بيمه كل رييس «تعادل»، كند.
  پيگيري فرانك ارزش 72.0درصد تا دالر هر برابر در ژاپن ين ارزش شد. معامله 0611تومان تركيه لير تومان برسد. درصد نفوذ در مسووليت هاي بيمه توسعه رويكرد با بيمه صنعت فهيي حر كه كرد اعالم مركزي بانك «تعادل»، گزارش
  به مقابل، در شد. تقويت 57.0درصد تا دالر هر برابر در سوييس رسيد 1177 به جمعه روز طال جهاني بازار در اونس قيمت ازسوي خسارت پرداخت هنگام خوشرويي بر همچنان همتي براي درصدي سهم اينكه بيان با مشهد، فردوسي دانشگاه الكترونيكي بانكداري روزافزون گسترش به توجه
  با 94.0درصد تا پوند 6.0برابر تا يورو برابر در دالر هر ارزش گرم هر بنابراي است. داشته افزايش چهارشنبه روز به نسبت كه جلب براي بيمه هاي شركت گفت: كرد تاكيد بيمه هاي شركت اين سهم افزايش براي بايد افزود: است، كم مسووليت هاي بيم افزارهاي نرم بهكارگيري كشور بانكي شبكه
  در براي بانكي امور تمام در بانكداري شد.
  كاربردي تقويت هزار 113 قيمت با يافت افزايش نيز تهران در عيار 18 طالي را خسارت پرداخت شرايط بايد بيمه صنعت به مردم اعتماد كنيم. ريزي برنام دارد، مردم زندگي در مهمي نقش كه
  رشته كريسمس تعطيالت بودن رو پيش به توجه با گذشته هفته در بهار تمام سكه قطعه هر نرخ همچنين شد. معامله تومان 794 براي واهي هاي بهان افزود: مركزي بيمه كل رييس كنند. انر آس كنترل مسووليت، هاي بيمه توسعه راه داد: ادامه همتي كارآمدي جامعيت كفايت، از اطمينان
  حصول نبود برخوردار قبلي تكاپوي از كاري هفته ميالدي، سال پايان رسيد. تومان 571هزار ميليون يك به بازار در جديد طرح آزادي آنها غلط مسير از ناشي هگران بيم سوي از خسارت پرداخت عدم تا است درمان ثالث شخص مثل هايي رشت در فني نرخ رعايت در مهم اين از ناشي عملياتي ريسك
  مديريت سطح معامالت حجم لتوجه قاب كاهش موجب مساله اين ميليون يك به قديم طرح بهار تمام سكه قطعه هر حال عين در نرخ ارائه با چراكه است، پرتفوي تركيب ريسك مديريت در خاطرنشان وي نشود. مواجه مشكل با بيمه هاي شركت نقدينگي بانكي مقررات قوانين رعايت همچنين ها، شد.
  بانك ارز بازار در نقدينگي رسيد. تومان 1هزار 40 به كنند مي مواجه مشكل با را شركت نقدينگي غيرفني، شرايط نيز تهها رش بقيه شود اصالح درمان ثالث هاي بيمه اگر كرد: ضرورت متخذه، نوين هاي شيوه سازوكارها ِ
  در موضوع اين بر دقيق مستمر پايش نظارت
  اهميت به اقدام دالالن بازار، نقدينگي بودن كم شرايط در رو اين از سكه ربع تومان، 806هزار نيز آزادي بهار سكه نيم قطعه هر يدهند. خرج به ست خسارت، پرداخت در آن تبع ارزيابي در بيمه تهاي شرك حال، عين در شد. خواهند
  اصالح كردند. داشت، قرار خود سطح باالترين در كه دالر از سودگيري شد. فروخته تومان 802زار گرمي سكه تومان هزار 320 نيز بيمهگران سنديكاي دبيركل اولياء لياكبر همچنين برسند. بلوغ به بايد ريسك مديريت دقيق نظارت هدف با كند مي تلقي مهم بسيار
  را هفته ابتدايي روزهاي در دالر شدن ضعيف باعث اقدام اين ايران مشترك بازرگاني شوراي دبيركل ابراهيمي سيدجالل حد در بيمه صنعت پرتفوي از مسووليت بيمه سهم كرد: اعالم نرخ بيمه، صنعت مشكل گفت: مركزي بيمه كل رييس بانكداري كاربردي نرمافزارهاي بهكارگيري بر
  كنترل تحليلگران كه داده رخ دالر براي حالي در اتفاق اين شد. قبل هطور ايران به تركيه صادرات افزايش بيشترين كرد: اعالم تركيه بايد بيمهگران باالست. آن خسارت ضريب نيست قبولي قابل بيمه هدف است. بيمه هاي شركت اشتباه هاي رقابت شكني مديريت كارآمدي جامعيت كفايت، از اطمينان
  و ميالدي آينده سال در دالر پيشران نيروهاي كنند مي بيني پيش نزديك رقمي گذشته 01ماهه در كه بوده طال صادرات خاص، در موجود كهاي ريس بتوانند تا كنند ارائه جديدي خدمات يكي مسووليت، بيمه است بيمه صنعت تعالي رشد مركزي لزوم بر نامهيي بخش در ها بانك عملياتي
  ريسك در بانك اين ابالغي مقررات قوانين تمام
  رعايت هدايت جلو سمت به را دالر همچنان نخست هاي اه در حداقل تركيه طالي صادرات افزايش دالر ميليون 695 ميليارد يك به كنند. بيمه را اقتصادي هاي بنگاه توسعه رشد با تنگاتنگي رابطه كه است بيمهيي هاي رشته
  از هگذاران سرماي بين دالر فروش براي چنداني انگيزه بنابراين كنند، طال صادرات 2015 سال نخست ماهه 10 در است. بوده ايران به هاي شركت هماهنگي شوراي تشكيل كار كرد: تاكيد وي شود. هريزي برنام بايد آن سهم افزايش براي دارد كشور اقتصادي بانكداري كاربردي نرمافزارهاي تغيير توسعه
  توليد، صورت به دالر از سودگيري شانس نسبت همين به شود، نم ديده 01ماهه در اما بوده دالر 627ليون مي معادل رقمي ايران به تركيه ما دارد قرار ران بيم سنديكاي دستور در انا است در هيي بيم وظيفه گفت: مركزي بيمه گري تصدي كاهش درخصوص همتي دارد.
  تاكيد نيست. زياد چندان پايين هاي قيم در خريد سپس فروش رسيده دالر 596ميليون ميليارد يك به رقم اين 2016 سال اول حاضر حال در چون شود ثبت دقيقا هها نام بيم اطالعات داريم نياز هاي شركت عملكرد بر نظارت ناظر، نهاد عنوان به مركزي بيمه بانك نظارت معاونت ضرورت، همين بر
  بنا است، كرده اعالم ايران مركزي بانك آنچه براساس حال اين با مدار در ها هفته كه دالر ،2016 سال پاياني روزهاي در است. پايش براي اطالعات اين است. كلي شود، ثبت كه اطالعاتي فعاليت انطباق هگذاران بيم حقوق از دفاع امور اصالح براي بيمه خود كار دستور در را مهم اين قبل ها سال از
  مركزي با را موضوع پس اين از دارد نظر در است داده
  قرار دالر تضعيف كاهش در نيز امريكا قرضه اوراق بازدهي نرخ كاهش ضعف با مالي بازارهاي در فعاليت توقف با كرد مي سير صعودي را موضوع اين مركزي بيمه اميدواريم است موردنياز هزي ري برنام خاطرنشان وي شود. تعبير دخالت به نبايد است مقررات با
  آنها بود. موثر ميالدي سال آخر هفته در رفت. كريسمس استقبال به سردي به شد مواجه دهد. قرار مدنظر مركزي بيمه توسعه، بيمه چون مشكالتي با مواجهه در مردم كرد: كند. رصد تري افزون جديت
  حساسيت تعادل سپهوند عكس:حجت
مقررات ريسك مالي براي مقابله با بحران بانكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/18
مقررات ريسك مالي براي مقابله با بحران بانكي
ترجمه بخش سوم بال 2 توسط بانك مركزي منتشر شد


گروه بانك و بيمه    

 به دنبال انتشار بخش نخست سند بال دو در بهمن 94 و بخش دوم در مرداد 95، بخش سوم سند بال دو با هدف تمهيد مقدمات و الزامات مربوط به اجراي آخرين استانداردهاي بين‌المللي نظارت بانكي در شبكه بانكي كشور به‌تازگي توسط بانك مركزي ترجمه و منتشر شده است.

به گزارش «تعادل»، كميته نظارت بانكي موسوم به بال در جهت ايجاد همگرايي بين‌المللي در زمينه مقررات نظارتي حاكم بر كفايت سرمايه بانك‌هاي فعال در سطح بين‌المللي و داخلي كشورها، تلاش‌هاي مستمري كه سرآغاز آن به سال 1988 ميلادي برمي‌گردد را شروع كرد تا به اين ‌وسيله با همكاري‌ مقامات بانكداري كشورهاي عضو آن، استانداردي را در راستاي اندازه‌گيري سرمايه واجد شرايط براي پوشش ريسك‌هاي فراروي عمليات بانك‌ها معرفي كند. نتيجه تلاش‌هاي مذكور، انتشار 3سند موسوم به «اسناد بال» يا «توافقنامه بال» بوده كه يكي از مهم‌ترين آنها، سند بال دو است. علت چنين تلاش گسترده‌يي، سعي در فراهم آوردن شرايط احتياطي براي نظام بانكي‌ كشورهاست تا به اين وسيله همواره «ثبات و سلامت» نظام بانكي و به دنبال آن ساير بازارهاي مالي در سطح مطلوبي حفظ شود. برخورداري بانك‌ها از سطح مطلوب سرمايه واجد شرايط طبق آنچه در اسناد مورد اشاره تعيين شده است، مي‌تواند سپر حفاظتي محكمي در برابر زيان‌هاي احتمالي بوده و مانع از بروز بحران‌هاي ناگهاني در بانك‌ها‌ شود.

سند بال دو با بررسي دقيق‌تر مولفه‌هاي مرتبط با ريسك‌هاي مهم موجود در فعاليت‌هاي بانك‌ها يعني ريسك اعتباري، ريسك عملياتي و ريسك بازار‏- ضمن تكميل و اصلاح سند بال يك در اين زمينه‏- چارچوب منسجم و با استحكام بيشتري را براي ساختار سرمايه بانك‌ها معرفي كرده است. در 2بخش ابتدايي ترجمه سند بال دو كه پيش‌تر به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد، علاوه بر معرفي اقلام واجد شرايط و قابل محاسبه در سرمايه پايه و كسورات آن، اصول نحوه محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسك اعتباري و ريسك عملياتي معرفي شد. محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسك اعتباري بر مبناي روش استاندارد، از طريق معرفي و تعيين ضرايب ريسك براي اقلام ترازنامه بانك‌ها كه منجر به ايجاد و توسعه اين نوع ريسك در بانك‌ها مي‌گردد، انجام مي‌شود. پوشش ريسك بازار

درخصوص ريسك عملياتي نيز پس از محاسبه سرمايه پوششي مورد نياز براي ريسك عملياتي، دارايي‌هاي موزون به ريسك عملياتي با رعايت حداقل كفايت سرمايه يعني نسبت 8 درصد محاسبه مي‌شود.

بخش سوم سند بال دو، به مقوله بسيار مهم ريسك بازار و تعيين الزام سرمايه‌يي مناسب براي پوشش اين نوع ريسك مي‌پردازد. بر اين اساس، منشأ ريسك بازار براي بانك‌ها مي‌تواند ناشي از تغييرات قيمت سهام نزد بانك‌ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود كه منجر به تغيير قيمت ابزارهاي مالي حساس به نرخ سود مي‌شود و نوسانات قيمت كالا ‌باشد. روش‌هاي متفاوتي براي محاسبه سرمايه پوششي ريسك بازار هر يك از اين ابزارها و دارايي‌ها ارائه شده كه مبتني بر مفروضاتي است.  به عنوان مثال، درخصوص ريسك نرخ سود (بهره) 2روش ريسك خاص و عام در چارچوب رويكرد اندازه‌گيري استاندارد ارائه شده است. درواقع تعيين پوشش سرمايه‌يي لازم براي نگهداري اوراق بدهي (حساس به نرخ سود) بايد در 2 قالب محاسبه سرمايه پوششي براي ريسك خاص هر ابزار و سرمايه پوششي ريسك عام كل پرتفوي انجام پذيرد. بر اين اساس، سرمايه پوششي براي ريسك خاص بر مبناي جداول مختلف رتبه اعتباري ناشران و زمان باقي مانده تا سررسيد ابزارها كه به شكل استاندارد ارائه شده است، محاسبه مي‌شود. همچنين، راهكارهايي در ارتباط با اوراقي كه بدون رتبه بوده يا توسط اوراق مشتقه پوشش يافته‌اند نيز ارائه شده است. براي محاسبه سرمايه پوششي ريسك عام ابزارهاي مذكور، 2روش «استفاده از سررسيد» و «ديرش» معرفي شده است. در روش سررسيد، ضرايب ريسك متناظر با دامنه زماني باقي مانده تا سررسيد اوراق، ‌متناسب با نرخ كوپن 3 درصد (كمتر يا بيشتر) و تغييرات مفروض در نرخ سود (بازده تا سررسيد) ارائه شده است كه ضرايب مذكور براي محاسبه سرمايه پوششي لازم براي هر يك از اين اوراق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تهاتر افقي و عمودي

 همچنين 2نوع تهاتر درخصوص وضعيت‌هاي مختلف خريد و فروش ابزارها در هر دامنه زماني تحت عنوان «تهاتر افقي» و «تهاتر عمودي» نيز بايد در محاسبه الزام سرمايه‌يي مذكور در نظر گرفته شود. ابتدا حساسيت قيمت ابزارهاي حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه‌هاي زماني معرفي شده در جدول مربوط در متن، پوشش سرمايه‌يي محاسبه مي‌شود.

همانند اوراق و ابزارهاي بدهي، براي محاسبه سرمايه پوششي جهت پوشش ريسك بازار اوراق سهام و ساير ابزارهاي مالكانه مشابه، 2نوع ريسك خاص و عام بايد در نظر گرفته شود كه طي آن، حداقل سرمايه پوششي براي اين نوع ريسك 8 درصد براي هر يك از ريسك‌هاي خاص و عام با رعايت شرايط مندرج در اين بخش است.

در خصوص ريسك نرخ ارز، ابتدا منابع در معرض ريسك نرخ ارز از طريق روش‌هاي ارائه شده براي محاسبه خالص وضعيت باز ارزي براي هر ارز و براي تمام ارزها، محاسبه مي‌شود. در اين فرآيند، طلا نيز به عنوان يك ارز در نظر گرفته مي‌شود، زيرا همبستگي نوسانات قيمت آن با نوسانات نرخ‌هاي ارز زياد است. پس از اينكه منابع در معرض ريسك نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد، كل خالص وضعيت باز ارزي (براي تمامي ارزها و طلا) محاسبه شده و سپس 8 درصد آن به عنوان حداقل سرمايه پوششي لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته مي‌شود. نگهداري كالا ازقبيل محصولات كشاورزي، مواد معدني (ازقبيل نفت) و فلزات قيمتي (به استثناي طلا) كه در يك بازار ثانويه معامله مي‌شود نيز داراي نوسانات قيمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمايه‌يي را براي پوشش ريسك اين نوع كالا‌هاي تحت تملك بانك‌ها در نظر گرفت. روش‌هاي مختلفي براي تعيين سرمايه پوششي لازم در اين خصوص معرفي شده است كه از آن ميان مي‌توان به روش ساده اشاره كرد كه طبق آن، حداقل سرمايه پوششي عبارت است از 15 درصد خالص وضعيت (خريد يا فروش) در هر كالا.

گفتني است كه به‌كارگيري صحيح روش‌هاي فوق باتوجه به نوع و حجم فعاليت‌هاي هر بانك در هر يك از بازارهاي مذكور مي‌تواند تصوير درستي از ريسك‌هاي پيش‌روي بانك ارائه دهد، بنابراين قادر خواهد بود اقدامات احتياطي لازم را درخصوص كنترل و مديريت ريسك بر مبناي آنچه انتظار مقام ناظر شبكه بانكي است، اتخاذ كند. به علاوه، پياده‌سازي چنين استانداردهايي، گامي موثر در تطبيق بيشتر بانك‌هاي كشور نسبت به مقررات و استانداردهاي بين‌المللي است.  لازم به ذكر است انتشار سند بال سه به معناي ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نيست؛ چراكه در سند بال سه، مقوله مديريت ريسك نقدينگي و كيفيت اقلام سرمايه‌يي واجد شرايط براي محاسبه كفايت سرمايه، به اضافه سپر حفاظتي بيشتر در ساختار سرمايه بانك‌ها مورد نظر است كه اين مي‌تواند به عنوان يك استاندارد تكميل‌كننده فرآيند مديريت ريسك و بهبود كفايت سرمايه معرفي شده در سند بال دو باشد.نویسنده:
ايجاد منابع براي رشد اقتصادي با استفاده از بيمه عمر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/18
ايجاد منابع براي رشد اقتصادي با استفاده از بيمه عمر
كاستي‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي توسعه صنعت بيمه بررسي شد


گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري     

عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه گفت: بيمه عمر ظرفيت توسعه صنعت بيمه و به دنبال آن ايجاد منابع براي رشد و توسعه اقتصادي كشور را دارد؛ زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي‌تواند منابع را براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي جمع‌آوري كند.

به گزارش خبرنگار تعادل، به دنبال مصوبات اخير مجلس براي رسيدن به ضريب نفوذ 7 درصدي و رشد 50 درصدي بيمه عمر، انجمن خبرنگاران تخصصي صنعت بيمه با هدف تحليل شرايط و بررسي ساز و كارهاي مورد نياز رسيدن به اهداف برنامه، در نشستي با ابراهيم كاردگر از كارشناسان خبره صنعت بيمه به بررسي موضوع و چگونگي رسيدن به رشد مورد نظر در برنامه ششم پرداخت.  ابراهيم كاردگر گفت: برنامه ششم كه به تازگي تصويب شده است، ماده اصلي آن 12 و 24 كه بيمه‌يي است صنعت بيمه را در مسير جديدي قرار خواهد داد. وي افزود: به نظر مي‌رسد قانونگذار و مصره‌گذار با توجه به ظرفيت‌هاي صنعت بيمه و شرايط اقتصادي كشور اقدام به تصويب اين قانون كرده‌اند.

كاردگر تصريح كرد: انتظار مي‌رود در پايان برنامه ششم مهم بيمه‌هاي زندگي از فروش كل بيمه‌نامه‌ها با رشد 50 درصدي همراه شود.

وي تاكيد كرد: قانونگذار ظرفيت قانوني را براي رشد جهشي ايجاد كرده است. اما بايد در كنار آن هيات دولت و نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير شرايط مساعد را براي رسيدن به اين ميزان از رشد و توسعه صنعت بيمه فراهم آورد. مثلا در بودجه‌هاي سالانه مقرره‌هايي در نظر گرفته شود تا براي رسيدن به اين ميزان از رشد ضريب نفوذ كمك شود.

وي اضافه كرد: مثلا بخشي از بيمه‌هاي عمر و... كه در صندوق‌هاي بازنشستگي برخي سازمان‌ها و ادارات قرار دارد، به بيمه‌هاي بازرگاني منتقل شود. اگر با اين نگاه و تغيير ديدگاه كنوني و محدودكننده فعلي حركت كنيم، مطمئنا متوجه ظرفيت‌هاي مثبت مصوبه مجلس خواهيم شد.

كاردگر تصريح كرد: هم‌اكنون پيش‌بيني ضريب نفوذ در پايان سال 95  حدود 2.1درصد است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طول 60 تا 70 سال گذشته ضريب نفوذ بيمه كمتر از عدد كنوني بوده است.  وي تاكيد كرد: بايد مقرره‌هايي در ميان مدت و قانون بودجه تصويب شود تا رسيدن به عدد مورد نظر برنامه ششم براي صنعت بيمه تكميل شود.  وي افزود: بايد نگاه ما مثبت باشد، بيمه عمر ظرفيت كمك به رشد اقتصادي را دارد؛ زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي‌تواند منابع را براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي جمع‌آوري كند. كاردگر تصريح كرد: در شرايطي كه بانك‌هاي كشور با كمبود منابع به جهت ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجهند، بهره‌گيري از ظرفيت بيمه‌هاي عمر مي‌تواند كشور را با منابع جديدي براي ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجه كند.

وي افزود: بيمه مركزي به عنوان نماد حاكميتي بيمه و مجموعه فعالان دست‌اندركاران صنعت بيمه بايد تلاش كنند تا سازوكارهاي رسيدن به قانون برنامه ششم توسعه ايجاد شود.

وي تاكيد كرد: بيمه مركزي بايد با برنامه‌ريزي بلندمدت، برنامه‌هايي را براي تسهيل رشد و افزاش سهم بيمه‌هاي بازرگاني از بازار بيمه فراهم كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نگاه تعاملي به صنعت بيمه وجود ندارد و رفع موانع توسعه بيمه در كشور با كندي صورت مي‌گيرد، گفت: بايد از منافع صنعت بيمه دفاع شود و با طرح موانع و مشكلات به صورت كارشناسي و ارائه راهكارها براي رفع موانع توسعه صنعت بيمه، تلاش كنيم تا چالش و معضلات فعلي رفع شود.

 كارد‌گر درباره طرح محاسبه نرخ ديه به نقره براي كاهش ميزان ديه و نرخ حق بيمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادي هر زمان كالايي ارزان مي‌شود، تقاضا براي آن بالا مي‌رود و مي‌توان پيش‌بيني كاهش وسائل نقليه بدون بيمه نامه را داشت.  وي تاكيد كرد: نقره در حال حاضر رايج نيست و چه‌بسا لازم باشد به جاي شتر حتي از گوسفند يا گاو كه معيار حقيقي‌تر و رايج‌تري در زندگي مردم هستند براي محاسبه نرخ ديه استفاده كرد.   عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه با بيان اينكه كاهش ميزان ديه بايد از ابعاد مختلف اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد، افزود: ديه به بخش آسيب ديده جامعه تعلق مي‌گيرد و بايد توجه داشت كه براي كاهش ديه، معيشت مردم ارزان‌تر شود، نه اينكه با وجود افزايش هزينه‌هاي زندگي افراد زيان‌ديده، جبران خسارت كمتري صورت گيرد.

 كاردگر با اشاره به اينكه تدوين قانون براي بيمه شخص ثالث نشان از اهميت ويژه آن دارد، گفت: بيمه شخص ثالث به دليل داشتن ذي‌نفعان متعدد و اجباري بودن آن، يك خدمت ويژه است كه نگاه حمايتي 3 قوه را به همراه دارد. تصويب قانون جديد شخص ثالث، دغدغه تبعات منفي اين رشته بيمه‌يي را كاهش داده است.

 وي افزود: تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث اتومبيل، دغدغه تبعات منفي اين رشته بيمه‌يي را در صنعت بيمه كشور به حداقل رسانده است. وي تعيين كف قيمت در قانون جديد بيمه شخص ثالث را ويژگي منحصر به‌فرد آن دانست و بيان داشت: در قانون قبلي بيمه شخص ثالث با تعيين سقف قيمت، مشكلات بسياري به وجود آمده بود كه مي‌توانست صنعت بيمه كشور را با مشكل روبه‌رو كند.

 كاردگر با اعلام تشكيل كارگروه تخلفات بيمه شخص ثالث در سنديكاي بيمه‌گران، گفت: با تشكيل اين كارگروه، تخلفات در بيمه شخص ثالث به صورت جدي رصد مي‌شود.

 وي با تاكيد بر نقش نظارت و كنترل در تمام رشته‌هاي بيمه‌يي به‌خصوص بيمه شخص ثالث، اظهار اميدواري كرد كه با تداوم اين روند شاهد موفقيت‌هاي صنعت بيمه كشور باشيم.نویسنده:
ضريب نفوذ بيمه در برنامه ششم نهايتا به 3 درصد مي‌رسد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/18
ضريب نفوذ بيمه در برنامه ششم نهايتا به 3 درصد مي‌رسد


گروه بانك و بيمه  

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر رعايت نرخ فني در رشته‌هايي مانند درمان و شخص ثالث گفت: سهم ۵درصدي براي بيمه‌هاي مسووليت پايين است. بايد براي افزايش سهم اين رشته كه نقش مهمي در زندگي مردم دارد، برنامه‌ريزي كنيم.   به گزارش «تعادل»، رييس كل بيمه مركزي در دومين همايش توسعه توان حرفه‌يي صنعت بيمه با رويكرد توسعه بيمه‌هاي مسووليت در دانشگاه فردوسي مشهد، با بيان اينكه سهم ۵ درصدي براي بيمه‌هاي مسووليت كم است، افزود: بايد براي افزايش سهم اين رشته كه نقش مهمي در زندگي مردم دارد، برنامه‌ريزي كنيم.

همتي ادامه داد: راه توسعه بيمه‌هاي مسووليت، كنترل و رعايت نرخ فني در رشته‌هايي مثل شخص ثالث و درمان است تا نقدينگي شركت‌هاي بيمه با مشكل مواجه نشود. وي خاطرنشان كرد: اگر بيمه‌هاي ثالث و درمان اصلاح شود بقيه رشته‌ها نيز اصلاح خواهند شد. در عين حال، شركت‌هاي بيمه در ارزيابي و مديريت ريسك بايد به بلوغ برسند.

رييس كل بيمه مركزي گفت: مشكل صنعت بيمه، نرخ شكني و رقابت‌هاي اشتباه شركت‌هاي بيمه است. هدف بيمه مركزي رشد و تعالي صنعت بيمه است و بيمه مسووليت، يكي از رشته‌هاي بيمه‌يي است كه رابطه تنگاتنگي با رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد و براي افزايش سهم آن بايد برنامه‌ريزي شود.  همتي درخصوص كاهش تصدي‌گري بيمه مركزي گفت: وظيفه بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه براي اصلاح امور و دفاع از حقوق بيمه‌گذاران و انطباق فعاليت آنها با مقررات است و نبايد به دخالت تعبير شود.  وي خاطرنشان كرد: مردم در مواجهه با مشكلاتي چون بيمه توسعه، بيمه مركزي را مسوول مي‌دانند، پس نمي‌توان انتظار داشت بيمه مركزي فقط نظاره‌گر باشد. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به تكاليف درنظر گرفته شده براي صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه كه افزايش ضريب نفوذ بيمه به ۷درصد، يكي از آن موارد بود، گفت: باتوجه به روند رشد ضريب نفوذ در ۱۰سال اخير، مي‌توان انتظار داشت در بهترين شرايط صنعت بيمه در پايان برنامه ششم به ضريب نفوذ ۳درصد برسد.

همتي همچنان بر خوشرويي هنگام پرداخت خسارت ازسوي شركت‌هاي بيمه تاكيد كرد و گفت: شركت‌هاي بيمه براي جلب اعتماد مردم به صنعت بيمه بايد شرايط پرداخت خسارت را آسان‌تر كنند. رييس كل بيمه مركزي افزود: بهانه‌هاي واهي براي عدم پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گران ناشي از مسير غلط آنها در مديريت ريسك و تركيب پرتفوي است، چراكه با ارائه نرخ و شرايط غيرفني، نقدينگي شركت را با مشكل مواجه مي‌كنند و به تبع آن در پرداخت خسارت، خِست به خرج مي‌دهند.

همچنين علي‌اكبر اولياء دبيركل سنديكاي بيمه‌گران نيز اعلام كرد: سهم بيمه مسووليت از پرتفوي صنعت بيمه در حد قابل‌قبولي نيست و ضريب خسارت آن بالاست. بيمه‌گران بايد خدمات جديدي ارائه كنند تا بتوانند ريسك‌هاي موجود در بنگاه‌هاي اقتصادي را بيمه كنند.

وي تاكيد كرد: كار تشكيل شوراي هماهنگي شركت‌هاي بيمه‌يي در استان‌ها در دستور سنديكاي بيمه‌گران قرار دارد و ما نياز داريم اطلاعات بيمه‌نامه‌ها دقيقا ثبت شود چون در حال حاضر اطلاعاتي كه ثبت مي‌شود، كلي است. اين اطلاعات براي پايش و برنامه‌ريزي موردنياز است و اميدواريم بيمه مركزي اين موضوع را مدنظر قرار دهد.نویسنده:
افزايش نرخ طلا و ارز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/18
افزايش نرخ طلا و ارز


گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري      

قيمت انواع ارزهاي معتبر در جريان معاملات روز پنج‌شنبه 16 دي 95 در بازار تهران افزايش يافت و نرخ دلار با ثبت 3965 تومان بار ديگر به‌تدريج به سمت 4 هزار تومان نزديك مي‌شود.  به گزارش «تعادل»، در بازار آزاد هر يورو 4260تومان و هر پوند انگليس نيز 4900 تومان قيمت‌گذاري شد. درهم امارات 1108 تومان و لير تركيه 1160 تومان معامله شد.

قيمت اونس در بازار جهاني طلا روز جمعه به 1177 رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه افزايش داشته است. بنابراين ‌هر گرم طلاي 18 عيار در تهران نيز افزايش يافت و با قيمت 113 هزار و 794تومان معامله شد. همچنين نرخ هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار به يك ميليون و 175 هزار تومان رسيد.

در عين حال هر قطعه سكه تمام بهار طرح قديم به يك ميليون و ۱4۰ هزار تومان رسيد.

هر قطعه نيم سكه بهار آزادي نيز 608 هزار تومان، ربع سكه ۳20 هزار تومان و سكه گرمي 208هزار تومان فروخته شد.  سيدجلال ابراهيمي دبيركل شوراي بازرگاني مشترك ايران و تركيه اعلام كرد: بيشترين افزايش صادرات تركيه به ايران به‌طور خاص، صادرات طلا بوده كه در ۱۰ماهه گذشته رقمي نزديك به يك‌ميليارد و ۶۹۵ميليون دلار افزايش صادرات طلاي تركيه به ايران بوده است. در ۱۰ماهه نخست سال ۲۰۱۵ صادرات طلا تركيه به ايران رقمي معادل ۷۲۶ميليون دلار بوده اما در ۱۰ماهه اول سال ۲۰۱۶ اين رقم به يك ميليارد و ۶۹۵ ميليون دلار رسيده است.  در روزهاي پاياني سال ۲۰۱۶، دلار كه هفته‌ها در مدار صعودي سير مي‌كرد با توقف فعاليت در بازارهاي مالي با ضعف مواجه شد و به سردي به استقبال كريسمس رفت.

به گزارش ايسنا، در هفته منتهي به ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶، شاخص دلار تا 0.69درصد ارزش خود را از دست داد. روزهايي كه هر چند براي اين ارز آرام گذشت، اما در قياس با هفته‌هاي قبل كه دلار شاخص‌هاي صعودي ارزش را در بازارهاي جهاني طي مي‌كرد، دوره‌يي متفاوت داشت.   اين درحالي است كه براساس آخرين اطلاعات منتشر شده بانك مركزي از تحولات بازارهاي جهاني ارزش ين ژاپن در برابر هر دلار تا 0.27درصد و ارزش فرانك سوييس در برابر هر دلار تا 0.75درصد تقويت شد. در مقابل، ارزش هر دلار در برابر يورو تا 0.61 و برابر پوند تا 0.49درصد تقويت شد.

  در هفته گذشته با توجه به پيش رو بودن تعطيلات كريسمس و پايان سال ميلادي، هفته كاري از تكاپوي قبلي برخوردار نبود و اين مساله موجب كاهش قابل‌توجه حجم معاملات و سطح نقدينگي در بازار ارز شد.

 از اين رو در شرايط كم بودن نقدينگي بازار، دلالان اقدام به سودگيري از دلار كه در بالاترين سطح خود قرار داشت، كردند. اين اقدام باعث ضعيف شدن دلار در روزهاي ابتدايي هفته قبل شد.  اين اتفاق در حالي براي دلار رخ داده كه تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند نيروهاي پيشران دلار در سال آينده ميلادي و حداقل در ماه‌هاي نخست همچنان دلار را به سمت جلو هدايت كنند، بنابراين انگيزه چنداني براي فروش دلار بين سرمايه‌گذاران ديده نمي‌شود، به همين نسبت شانس سودگيري از دلار به صورت فروش و سپس خريد در قيمت‌هاي پايين چندان زياد نيست.

با اين حال براساس آنچه بانك مركزي ايران اعلام كرده است، كاهش نرخ بازدهي اوراق قرضه امريكا نيز در كاهش تضعيف دلار در هفته آخر سال ميلادي موثر بود.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/18
اخبار


مشتري‌مداري ضامن تحقق منافع بانك صادرات است

سياوش زراعتي، مديرعامل بانك صادرات ايران در حاشيه برگزاري همايش تبيين سياست‌هاي اعتباري، حقوقي و وصول مطالبات كه در استان هرمزگان برگزار مي‌شود، ضمن بازديد از شعب اين بانك بر اينكه مشتري‌مداري ضامن تحقق منافع بانك و ذي‌نفعان است، تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، مديرعامل اين بانك كه براي حضور در همايش تبيين سياست‌هاي اعتباري، حقوقي و وصول مطالبات به استان هرمزگان سفر كرده است، در ديدار با كاركنان شعب آن استان در روز پنج‌شنبه گفت: تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق مشتريان و مخاطبان از اولويت و سياست‌هاي اصلي بانك صادرات ايران است. اين بانك از ديرباز رعايت اين اصل را سرلوحه كار خود قرار داده و در شرايط كنوني نيز بهبود و ارتقاي رويكردها و سياست‌هاي مشتري محورانه را در راس برنامه‌هاي خود قرار داده است.

وي با اشاره به ظرفيت و قابليت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بانك صادرات ايران افزود: بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات، توسعه و ترويج بانكداري نوين؛ يكي از راه‌هايي است كه در شرايط حاضر، تامين خواسته و نياز مشتريان را با هزينه كمتر و سودآوري بيشتر محقق مي‌كند.

مديرعامل بانك صادرات ايران خاطرنشان كرد: در همين راستا و با هدف ارتقاي جايگاه بانك و افزايش رضايتمندي مشتريان تمهيدات و برنامه‌هايي كه مي‌توانند براي تمامي ذي‌نفعان ارزش‌آفرين باشند را در نظر گرفته است.

زراعتي همچنين با اشاره به اهميت ارتقاي دانش شغلي نيروي انساني در نظام بانكي تصريح كرد: آموزش و افزايش دانش شغلي كاركنان بانك‌ها نقش برجسته‌يي در افزايش بهره‌وري دارد و بانك صادرات ايران اين موضوع را در كانون اهداف خود قرار داده است.  مديرعامل بانك صادرات ايران در بخش ديگري از سخنانش، پيروي از استانداردهاي حرفه‌يي و بين‌المللي را لازمه فعاليت بانك‌ها در شرايط كنوني دانست و اظهار داشت: شفافيت در عملكرد و پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري ازجمله رويكردهاي اصلي بانك است كه اقدامات بانك صادرات ايران به عنوان پيشگام در اين عرصه كه با تحسين نهادهاي نظارتي نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز همراه بوده است در بلندمدت مي‌تواند منشأ اثرات فراوان و راهگشا باشد.ال‌سي با نرخ بازار تسويه مي‌شود نه ۳۶۰۰ تومان

  معاون اسبق ارزي بانك مركزي با بيان اينكه نرخ 3600 تومان تعيين شده براي گشايش ال‌سي، نرخي علي‌الحساب است، گفت: تسويه 100درصدي ال‌سي گشايش شده براساس نرخ روز ارز در بازار انجام مي‌شود.

پس از اعلام نرخ 3600 تومان براي گشايش اعتبار اسنادي (ال‌سي) ابهاماتي در اين باره به وجود آمد مبني بر اينكه نرخ سومي براي ارز به وجود آمده است. اما سيد كمال سيد علي در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه نرخ 3600 تومان را نمي‌توان نرخ سوم ارز تلقي كرد، اظهار داشت: بانك از متقاضي گشايش ال‌سي 10 درصد از معادل ريالي ال‌سي را به نرخ 3600 تومان دريافت مي‌كند، اما تسويه براساس نرخ روز ارز در بازار انجام مي‌شود.

وي افزود: به عنوان مثال اگر نرخ ارز بازار در زمان مبادله اسناد 3900 تومان و در زمان صدور گواهي ثبت آماري 3850 تومان بود، بانك 100 درصد معادل ريالي ال‌سي را با نرخ پايين‌تر (3850 تومان) تسويه مي‌كند.

معاون اسبق ارزي بانك مركزي تصريح كرد: بنابراين نرخ جديدي براي ارز تعيين نشده، بلكه نرخي علي‌الحساب تعيين مي‌شود، تا حاشيه اطمينان براي واردكننده به وجود بيايد.

به گفته مديرعامل صندوق ضمانت ارزي، هدف اين است كه متقاضي به جاي تامين ارز از بازار، به سيستم بانكي مراجعه كند و بانك‌ها بازيگر اصلي بازار ارز باشند.بخشنامه بانك مركزي براي نظارت بر نرم‌افزارهاي بانكي

بانك مركزي اعلام كرد كه در صورت مشاهده و كشف هرگونه مغايرت از ضوابط در نرم‌افزارهاي بانكي يا هرگونه اقدامي كه منجر به كتمان يا غيرواقعي جلوه دادن رويدادهاي مالي در فرآيند پردازش اطلاعات از طريق برنامه‌هاي كاربردي يا جانبي بانكداري شود، اشخاص ذي‌‌ربط در طراحي و توليد اين قبيل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همكاري با شبكه بانكي كشور قرار خواهند گرفت و بانك‌ها ديگر مجاز نخواهند بود با اشخاص ياد شده، همكاري كنند. ضمن آنكه، بانك مركزي اين حق را براي خود محفوظ مي‌داند كه به واسطه وصف مجرمانه چنين اقدامي، مراتب را در مراجع قضايي پيگيري كند. ‏‏

به گزارش «تعادل»، بانك مركزي اعلام كرد كه با توجه به گسترش روزافزون بانكداري الكترونيكي در شبكه بانكي كشور و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كاربردي بانكداري در تمام امور بانكي و براي حصول اطمينان از كفايت، جامعيت و كارآمدي مديريت ريسك عملياتي ناشي از اين مهم در بانك‌ها، همچنين رعايت قوانين و مقررات بانكي در سازوكارها و شيوه‌هاي نوين متخذه، ضرورت و اهميت نظارت و پايش مستمر و دقيق بر اين موضوع را بسيار مهم تلقي مي‌كند و با هدف نظارت دقيق و كنترل بر به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كاربردي بانكداري و اطمينان از كفايت، جامعيت و كارآمدي مديريت ريسك عملياتي بانك‌ها در بخشنامه‌يي بر لزوم رعايت تمام قوانين و مقررات ابلاغي اين بانك در توليد، توسعه و تغيير نرم‌افزارهاي كاربردي بانكداري تاكيد دارد.

بنا بر همين ضرورت، معاونت نظارت بانك مركزي از سال‌ها قبل اين مهم را در دستور كار خود قرار داده است و در نظر دارد از اين پس موضوع را با حساسيت و جديت افزون‌تري رصد كند.نویسنده:

  يادداشت Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 حداقل شرط به حداكثر
  فروشي سود براي داد
  قيمت خبر سرمايه بازار فعاالن با نشست در بورس سازمان
  رييس اختيار برگ يا قرارداد
  يك اين آن مالك به
  فروش ميدهد را تعهد) (نه
  «حق» پايه دارايي فروش به كه نمادها بازگشايي توقف دستورالعمل در
  بازنگري و... ذرت نفت، ا، ط
  (مثل قيمت يك با آتي) قرارداد
  يا حجمي هر در را سهام كه است سهامداران اوليه رمضانيان علي بورس
  گروه قيمت يا اجرايي (يا
  توافقي نپناه يزدا
  احمد در بورس سازمان رييس كنند. فروش خريد سهام بازار فعال 40 با بورس سازمان
  مسووالن انقضاي تاريخ در سرمايه
  اعمال) بازار تحليلگر ها صندوق دارايي از بخشي تزريق خصوص نقطه شنيدن از بعد كردند برگزار ه يي جلس آن از پيش يا مزبور
  قرارداد عنوان پيگيري دست در را سهام به ثابت بادرآمد خصوص آن در را خهايي پاس انتقادات،
  نظرات كند.
  اقدام براي سهام خريد كف حداقل تعريف از كرد حاضر فعال يك اعتقاد به كه هايي پاسخ دادند.
  ارائه »put« واژه از انگليسي در اقدام، اين
  براي داد. خبر صندوق اين باشد. اميدواركننده تواند مي آن تواند مي قرارداد آن مالك زيرا شده،
  استفاده ترين پرحاشيه از كه نمادها توقف خصوص در در بورس سازمان رييس «تعادل» گزارش
  به معامله، اختيار قرارداد آن فروشنده به را پايه
  دارايي بورس سازمان رييس نيز بود جلسه موضوعات دستورالعمل مجدد تدوين بازنگري از نشست
  اين آن دارنده يا مالك ديگر، عبارت به كند. ارائه يا
  عرضه مورد بايد اطاعات افشاي دستورالعمل كه گفت كه كرد عنوان داد خبر نمادها بازگشايي
  توقف مورد يا پايه دارايي ميآن تواند فروش اختيار
  قرارداد بيني پيش خصوص در مثا گيرد قرار بازنگري سرمايه بازار مهم مسائل از يكي نمادها بودن
  بسته توافقي قيمت به خريد اختيار مورد همچون را
  نظر مدير يك كه نيست مشخص ساله يك سود كه هستيم موضوع اين پيگير وقفه بي ما
  است در بفروشد. مزبور معامله اختيار قرارداد فروشنده
  به بيني پيش را شركت آينده يكسال بايد چگونه مهم نمادهاي از تعدادي آينده هفته دو يا يك
  تا muimerpانتقال قيمت بها بايد خريدار
  اينجا در تغيير را نمادها توقف داليل از يكي وي كند؟ شود. بازگشايي
  بورس پولي حداكثر مبلغ اين بپردازد را «حق»
  اين آن حذف با كه دانست درآمد بيني پيش همين به بورس سازمان رييس نشست اين ابتداي
  در اختيار قرارداد خريدار عنوان مي به او تواند كه است شد. خواهد كم نمادها توقف مشكل از خيلي بودن بسته جمله از بورس امروز مشكات
  ايراد كند. زيان بدهد دست از
  فروش، متاثر را «اخزا» اوراق نرخ سازمان رييس ها نماد بودن بسته گفت: كرد اشاره نماد ها رخي
  ب مورد كاالي قيمت كه دارد وجود اميدواري
  اين گفت: دانست كشور پولي سيستم شرايط از بيوقفه ما است سرمايه بازار مهم مسائل از
  يكي است) نظر مورد طا مثال اين (در قرارداد
  نظر كرد دخالت اوراق اين گذاري نرخ در توان نمي آينده هفته دو يا يك طي كه هستيم آن
  دنبال افزايش موجب امر اين چراكه كند؛ پيدا
  كاهش راهكارهايي نرخ، اين كنترل براي چنانچه اما شود. بازگشايي مهم هاي نماد از تعدادي ميشود طا فروش اختيار قرارداد قيمت
  ارزش گرفت. خواهد قرار كار دستور در حتما شود
  ارائه بيشتري قيمت با را قرارداد آن دهد مي اجازه ما
  به مقرر بدهي اوراق سهام معامات حجم تفكيك زودي به مهم هاي اد نم بازگشايي بفروشد. بوده، پرداخته آن براي كه مبلغي به
  نسبت جلسه اين برگزاري مخالفان استدالل شاهد امروز(شنبه) از شاءاهلل ان شود بررسي شد، تعداد كه كرد اميدواري ابراز بورس سازمان
  رييس انواع در ا معامله ه اختيار معاماتي
  سازوكار منطقي موضوع اين بنابراين دارد. وجود بورسي كد دارنده ميليون از بيش سرمايه بازار
  در اين در حضور فرصت كه افرادي از يكي هستيم. اوراق اين ارزش حجم تفكيك ممكن حداقل به پيشرو روزهاي در بسته دهاي
  نما اصل دارد. را خود خاص هاي پيچيدگي تقهها،
  مش طرف از نفره ٠٣ ليستي لذا كرد. آوري جم نقطه يك در را افراد همه كه رسد نم نظر
  به «تعادل» با وگو گفت در نكرد، پيدا را جلسه رفع سرمايه بازار ارشد مدير اين گفته ه ب تاخير اد نم شدن بسته داليل از يكي افزود:
  برسد گران بخر، «ارزان گويد مي ه ك معامات
  اساسي حضور براي افراد انتخاب جاي به بود بهتر گفت: جلسه اين در بازار فعاالن ديگر بين هماهنگي با نيز مابقي شد تهيه بازار بر نظارت معاونت از ديگر يكي خط بر معامات هاي محدوديت در است. بورس سازمان به مالي اي زارش ارسال
  در ما است، باقي خود قوت به اينجا در هنوز
  بفروش» عمومي فضاي در جلسه اين فرمايشي، جلسه در دسترسي است بورس سازمان توجه مورد مسائل ماهه مالي شهاي گزار انگليس مانند كشو ها
  برخي باقي موضوعي كردند مطرح را گذاران سرماي هاي دغدغ همه نيز افراد اين شدند.
  حاضر را فروش» «اختيار قرارداد تا هستيم آن پي در
  هنوز بتوانند همه تا شد مي انجام عمومي فراخوان با كند. برابري سايرين با بايد خط بر گذاران سرمايه متحده اياالت همچون هار كشو برخي در ساله يك
  و نكته ٠٠1 از بيش نيز سازمان رييس سوي از كنند مطرح نتوانند، فعاالن ديگر تا بود
  نمانده خريداري فروشيم، مي بعدها آنچه از كمتر قيمت
  به كنند. مطرح را خود هاي دغدغه منتشر ماهه سه صورت به زارش اين ايران
  و معامله قراردادها، كه مي شود يادآوري (دوباره قرارگرفت
  كنيم. همكاران كار دستور در شد
  يادداشت بورس سازمان عمومي روابط مدير البته كار دستور در معامالت سامانه اختالل رفع زارشهاي انتشار تاخير به كوتاه زمان ين اي
  شود كه است اين اينجا، در تفاوت تنها شوند) مي مبادله
  و سرمايه بازار فعال اين اظهارات به پاسخ مشكات در تا داشت فرصت دقيقه پنج حدود نفر در است. بورس سازمان اي دغ دغ از يكي دارد موجود هاي ال اخت رفع بورس سازمان رييس ميشود. منجر ها كت شر
  مالي افزايش فروش اختيار قرارداد يك قيمت آنكه
  براي از بيش سرمايه بازار «در گفت: «تعادل» ه كردن ب مطرح هرچند كند. مطرح را موجود اينجاييم ما كرد عنوان بورس سازمان رييس ان اخير پاي اقدامات از ديگر يكي را معامات امانه سبه لي در ما هاي گزار موارد برخي در
  همچنين كند. پيدا كاهش پايه دارايي قيمت بايد
  يابد، بنابراين دارد. وجود بورسي كد 9دارنده ميليون زمان 02دقيقه تا دوستان برخي براي مشكات افزايش دهيم. حركت جلو به را سرمايه ازار بخشي تا معامات سامانه در اختال گفت: دانست در زارشا اين اما ود ارائش بورس
  سازمان فافتر ش موضوع بهتر درك براي
  اقتصاددانان همه كه يرسد نم نظر به منطقي موضوع اين برد. مالي رهاي ابزا توسعه نقدشوندگي شفافيت، است اطاعات فناوري بر مبتني هاي رويكرد ذات از لذا دارد نياز بيشتري دقت به حسابرسي
  مرحله يك در شود مي سعي لذا دارند. مشكل همواره
  كردن ليستي لذا كرد. جمعآوري نقطه يك در را افراد روي زني بلوك شده، مطرح مهم نكات از يكي است. سازمان توجه مورد موضوعات ري مه براي يي گسترده تاش گذشته ماههاي طي انحاي از نحوي به داد: ادامه محمدي است.
  زمانبر يك حضور با را مصاديق شود زده مثالي كلي
  قالب شد تهيه بازار بر نظارت معاونت طرف از 30 نفره افراد اغلب توسط كه بود تاثيرگذار نمادهاي نشان بورس سازمان اخير عملكرد كرد: تاكيد وي مشكات گرفته صورت سامانه اين روزرساني به يتهايي محدود با ها نماد بازگشايي
  دستورالعمل دهد. تعميم «اونس») (مانند
  واحد بازار فعاالن ديگر بين هماهنگي با نيز مابقي كه كرد اعام بورس سازمان رييس شده مطرح ذاران اي سرم صداي ات مشك همواره دهد، رسيد. خواهد ممكن حداقل به آينده سال در آن دستور در آن مجدد تدوين بازنگري روست
  روب آتي بازار در خواهيد مي داليلي به شما كنيد
  فرض همه نيز افراد اين شدند. حاضر جلسه اين شود. در متوقف بايد بوده مخالف كار اين با كام ات مشك حل براي شده شنيده سرمايه بازار فعاالن دارد. قرار بورس سازمان
  كار در كه كنوني برهه در كنيد فرض كنيد. فعاليت
  طا كردند مطرح را گذاران رمايه س هاي دغدغه انجام بورس سازمان از خارج در هم توافقي حق اگر به بورس سازمان اقدامات رده كم. اي تاش آنها مالي نوين هاي ابزار تكثر تاثير طاي آتي حاضر، حال در هستيم سپتامبر
  اواسط نتوانند، فعاالن ديگر تا بود نمانده باقي موضوعي اگر كنند رساني اع اط آگهي صورت به بايد شده كرد قضاوت منصفانه آن مورد در بايد شده ام اشاره انج هم آپشن معامات اندازي راه به محمدي ظرفيت با متناسب بدهي اوراق عرضه 8.1 را آن كه سكه يك (يا اونس هر براي
  دسامبر بيش نيز سازمان رييس سوي از كنند مطرح كردن آگهي اندازه حد در معامات اين حجم شد. دور شايعات فضاي از بايد مالي نوين هاي ابزار من اعتقاد به گفت: كرد يكي را بدهي اوراق عرضه بورس، سازمان
  رييس چهارم يك تقريبا آن قيمت لذا ميكنيد فرض
  گرم كار دستور در شد يادداشت نكته 100 از شود. انجام خرد بازار در معامات نبود، اختيار زودي به شود اندازي راه كامل صورت به گفت: دانست سرمايه بازار مهم موضوعات از
  ديگر ميشود برآورد است دالر 400 هزار شود)
  اونس اين بودن فرمايشي لذا قرارگرفت، همكاران به بورس سازمان هاي تماس ديگر موضوع بازار ههاي دغدغ يپرواي شدن مطرح شد. خواهد اضافه خريد اختيار به نيز روش منتشر ف سرمايه بازار ظرفيت اساس بر بايد اوراق
  اين باشد. داشته نزولي روندي آينده در طا قيمت
  كه جلسه در حاضر بزرگواران به لطفي كم ه جلس موظف را بازار فعاالن كه بود سهامداران برخي تصد زمان در بار تين نخس كه نشست اين مالي، ابزارهاي تكثر افزود: بورس سازمان سخنگوي تاش مجلس بورس سازمان بين تعامل با
  شود اختيار قرارداد يك خريد پيشبه بيني، ن اي شد.
  بنابر خواهد تلقي فروش عدم يا فروش خريد عدم يا خريد به موثر اقدامي عنوان به داده رخ محمدي اپور شو دارد همراه به را آن توسعه سرمايه بازار با تنوع آينده سال بودجه در اوراق اين عرضه مي كنيم اقدام دارد 003ارزش دالر زار ه كه ط
  فروش نكنيم فراموش اما افزود: ادامه در فاح ر پاسخ ياس در محمدي شاپور كند. مي نمادها سهام شده تعبير سرمايه بازار در تنش كاستن براي است. سازمان روي پيش مسائل ترين مهم از يكي باشد. سرمايه بازار متناسب
  حجم (هر ميكنيد پرداخت دالر هزار كل در كنيد مي دليل به سرمايه بازار مشكات از زيادي بخش اين با كلي طور به كه گفت نيز سوال اين به شد. روبهرو بازار فعاالن استقبال با مردم منافع كرد: تاكيد بورس سازمان
  سخنگوي دارد). ارزش دالري 100 قرارداد قالب در ط دالر
  است اقتصاد ديگر اي بخش ه در گرفتاري شيوه اين كه كرد تاكيد بوده مخالف شيوه در جلسه حاضران از يكي رابطه همين در متعادل شفافيت نقدشوندگي سهام چون بوده بورس سازمان رسالت
  همواره اختيار قرارداد خريدار عنوان به سناريو اين
  تحت بوده بورس به تحميلي مشكات از ديگر برخي بلكه باشد سيستم در دستوري صورت به نبايد نشست اين كرد: اظهار «تعادل» با گفت وگو نقدشوندگي ميان تعادل همچنين وي بورس در بيشتري نقش بدهي اوراق به
  نسبت همين كند، مي خريدار كه ريسكي حداكثر
  فروش، آن مسووالن بورس سازمان دست در اصوال دهند اطاع شده گرفته تماس كارگزار با بايد شده انجام بازار فعاالن برخي ت ه اش ب بازار اين توسعه راه را سرمايه بازار در را افيت ها گذاري رمايهش س از زيادي حجم كند مي ا
  ايف قرارداد آن براي پرداختي بهاي يا شده تمام
  قيمت رفع پيگيري حال در مسووالن اين اما نيست. در كند حذف دانست، صاح كارگزار اگر يهاو نگران كردن مطرح آن برگزاري هدف نقدشوندگي ميان تعادل گفت: دانست آن درگير بيشتري منافع داده اختصاص خود
  به بالقوه سود ديگر سوي از اما است. دالر هزار
  يعني هستند. مشكات اين مسلم حق اين بماند. باقي صورت اين غير هر منظور همين به بود. بازار گذاران رمايه س همراه به را سرمايه بازار ثبات توسعه ت، خصوص شفافي در داشت. توجه آن به بايد بنابراين
  است، از كمتر دسامبر، در طا آتي براي اگر قرارداد
  اين مبناي كه ديگر پولي واحد هر (يا دالر 300
  هزار خواهد چشمگير گيرد، قرار ميباشد) تواند مثال 538 به جاري سال پايان در رقم اين
  كه فكر كه زماني ايدهآل، كامل سناريوي يك در داد
  بود. خبر بورس سازمان ديره ات هيم
  عضو نهادهاي كرد: خاطرنشان وي برسد.
  شركت رسيده خود حد پايينترين به طا قيمت ميكنيد توسعه مهم بسيار هاي اخت زيرس ازجمله
  مالي سود براي را مزبور فروش اختيار قرارداد
  است، ماده براساس كه شوند مي محسوب سرمايه سرمايه
  بازار بازار طريق از مالي تامين درصدي ۳۵
  رشد طا اونس هر نوامبر، اواسط در كنيد فرض
  بفروشيد. اسامي جمهوري بهادار اوراق بازار 28 قانون كه زماني (يعني شود قيمتذاري دالر 250
  هزار شوراي مجلس 1384 سال ماه آذر مصوب
  ايران ميشود) منقضي دسامبر براي طا فروش
  اختيار سازمان نزد ثبت به منوط آنها تاسيس امي اس مطالعات توسعه پژوهش، مركز رييس سرمايههاي كارگيري به رمايه، س بازار طريق از مطالعات توسعه پژوهش، مركز رييس مشخص را خود سود خواهد مي خريدار برهه اين
  در تحت آنها فعاليت است بهادار اوراق بورس تصريح بهادار اوراق بورس سازمان اس امي هنگسازي فر كان هاي پروژه در خرد از مالي تامين ميزان بورس، سازمان امي
  اس دريافت بايد قرارداد، اين سود تعيين براي
  كنيد. يگيرد. صورت سازمان اين نظارت سال از سرمايه بازار معامات ارزش جمع كرد: اقدامات بر عاوه مالي سواد سطح ارتقاي بازار اين نفوذ ضريب سرمايه، بازار
  طريق مظنه به نياز بدون حتي مزبور فروش قرارداد
  كه سهم درباره بورس سازمان مديره هيات عضو بالغ نيز 1395 سال ماه آذر پايان ا 1392 ت ريزي طرح به نسبت خود روزمره هاي فعاليت الهاي س در را خارجي گذاري رمايه س
  حجم چقدر اينترنت، يا خود كارگزار از گرفتن quote
  () گفت: سرمايه بازار در خارجي گذاران سرمايه تقريبا كه است تومان ميليارد هزار 623.4 بر در برجسته كليدي اقدام 40 ريزي برنامه كرد. اعام
  اخير ميشود. معامله در كشور سرمايه بازار در خارجي سرمايه گذار طي سرمايه بازار معامات مجموع ر 6.2 براب صكوك، بازار توسعه سهام، بازار توسعه محور بورس سازمان از نقل به گزارش«تعادل»
  به است دالر 250 هزار كه دسامبر طاي آتي
  اگر تومان ميليارد 139.7 حدود 1392 سال اوايل است. بوده آن از قبل سال سرمايهگذاري جذب كااليي، هاي بورس توسعه ميانگين گفت: حپور فا سعيد بهادار، اوراق
  و دالر 300 هزار مثال اين در آن توافقي قيمت
  و 287درصد با 1395 ماه آذر در رقم اين كه بوده نفوذ ضريب شاخص حپور، فا گفته به است. كرده ها زيرساخت بهبود خارجي سال در سرمايه بازار طريق از مالي
  تامين كه ميآيد دست به دالر 50 عدد كنيم، كسر را
  بوده است. رسيده تومان ميليارد 328.1 به رشد كدهاي تعداد مجموع از كه نيز سرمايه بازار در بازار اندازه ميانگين اينكه بيان اح با ور بوده پ تومان ميليارد زار 39.8 ه معادل
  اخير فروش اختيار قرارداد آن بنيادي يا ذاتي»
  «ارزش صندوقهاي روز ارزش پور، فا گفته به واحدهاي صاحبان تعداد هامداري تومان س ميليارد هزار 387.7 معادل اخير سال رقم از مالي تامين كه است درحالي اين
  است؛ اختيار قرارداد يك ذاتي قيمت لذا مي شود. محسوب 5931معادل ماه آذر پايان تا نيز گذاري سرمايه از آيد مي دست به ها صندوق گذاري سرمايه ميليارد هزار 244.5 از رقم اين گفت: است، بوده 1391 سال انتهاي در تومان 6.51ميليارد
  هزار پايه دارايي كه مبلغي از است عبارت فروش،
  معامله مقايسه در كه بوده تومان هزارميليارد 24.61 1392 سال ابتداي در نفر ميليون 6/5 به قريب ميليارد هزار 23،6 به 1391 سال پايان در تومان 1395 آذر پايان در تومان ميليارد 99.1 هزار
  به سود شرايط يا است توافقي قيمت از كمتر طا)
  (آتي هاي صندوق مجوز نخستين اعطاي مقررات سال انتهاي در توماني هزارميليارد 4.2 عدد با ماه آذر پايان تا 142 نفر 646 ،10 از بيش به كه رسيده 1395 سال ماهه پايان در تومان است.
  رسيده است. in- the- money وضع در معامله زيان
  و آنهاست. ازجمله ها startup جسورانه( است. شده برابر 52 تقريبا 1391 هدفگذاري از واقع در كه رسيده 1395 سال 688.1 عدد به جاري سال پايان تا است اميد بهادار اوراق بورس سازمان هيات مديره عضو دالر 50 طا آتي قرارداد ذاتي ارزش اساس همين
  بر طا سكه نقد بازار ندازي راه د: ش يادآور وي مطالعات توسعه پژوهش، مركز رييس رفته فراتر نفر) ميليون 10(يراج سال براي برسد. تومان ميليارد هزار است درصدي 535 رشد بيانگر رقم اين
  افزود: قيمت داشته دالر 250 هزار پايه دسامبر در
  و هنگسازي، فر كااليي، سپرده گواهي ابزار با پايان در بهادار اوراق بورس سازمان اسامي است. جاري سال ماه آذر پايان در يافته دست عدد هزار 284.6 29تاكنون سال از مجموع در
  و است. دالر 300 هزار نيز قرارداد
  توافقي تعداد افزايش براي سمينار ارائه وزش كليدي آم اقدام 40 به اشاره با گفت«سنا» با وگو ر ديگ از يي حرفه سرمايه بازار توسعه انجام ذاري هدف گ درصدي 92 تحقق بيانگر سرمايه بازار طريق از مالي تامين تومان
  ميليارد واحد هر (يا دالر هر شده اشاره كه
  همانطور مالي تامين خدمات از كننده استفاده كت ها شر بخش گفت: پنجگانه هاي بخش در برجسته توسعه پژوهش، مركز رييس كه بود محورهايي بود. خواهد شده، است. گرفته
  صورت ارزش دالر 100 طا در تومان) مثل ديگر
  پولي سرمايه تامين هاي شركت پذيرش سرمايه، بازار درحال انجام اقدامات اين از توجهي ل بهادار قاب اوراق بورس سازمان اسامي مطالعات وضيح تو ات معام ارزش به اشاره با سپس وي اجراي راستاي در كرد: تصريح
  وي هزار بورس در طا، بازار در دالر 50 بنابراين
  دارد، ها كت شر پذيرش فرآيند بهبود بورس، در تاسيس مقررات تصويب كه است پيگيري كرد. اشاره آن به اخير سال طي ات معام ارزش ميانگين داد: توسعه براي مقاومتي اقتصاد كلي هات سياس هزار سود محاسبه براي رو اين از دارد. ارزش
  دالر مالي ساختار اح اص متشكل، بازارهاي در كردن عملياتي بندي رتبه موسسات تشكيل، اشاره با بورس هياتسازمان مديره و عض ماهه در است. تومان ميليارد زار 132.6 معادل مالي تامين در آن نقش تقويت سرمايه
  بازار دالر هزار از را خود پرداختي دالر هزار بايد
  دالري طريق از تحريم از ديده آسيب هاي شركت مجوز نخستين اعطاي مقررات تدوين آن، شركت 299 از مالي نهادهاي تعداد اينكه ه بر ميليا زار ه1 ،32 به شاخص اين جاري سال به هدف با بهادار اوراق بورس سازمان بنگاه ها، كرد. كم
  فوق ها دارايي ارزيابي تجديد محل از سرمايه افزايش مقررات تدوين رهني(SBM)، اوراق انتشار پايان در شركت 481 به 1391 سال پايان در دفگذاري از درصد 76 تقريبا كه رسيده تومان سنوات در شده طراحي مالي ابزارهاي
  كارگيري قيمت مزبور، قرارداد انقضاي تاريخ در اگر
  البته خريد جاي به تضميني قيمت مكانيسم توسعه بهادار اوراق انتشار مجوز نخستين اعطاي طبق گفت: است، رسيده 1395 سال ماهه 1395 سال پايان براي ريالي ميليارد زار 174 ه مالي، تامين جديد ابزارهاي طراحي
  قبل، هزار يعني قرارداد آن توافقي قيمت از باالتر
  طا است. بخش اين در اقدامات ديگر از تضميني تدوين تورم) از شناور(مصون سود نرخ با يشود بيني پيش شده، انجام هاي ريزي برنامه است. شده محقق مالي تامين به محور بانك مالي تامين
  جايگزيني ارزشي هيچ ديگر قرارداد آن گيرد، قرار 300 دالر يعني دالر هزار معادل زياني متحمل شما
  ندارد كارمزد عنوان به آنچه عاوه به قرارداد آن سرمايه
  قيمت بازار در سفارش ثبت روش به اوليه عرضه نخستين فردا خارجي هگذاران سرماي براي كاال بورس مالي ابزارهاي
  جذابيت عمده (بخش ميشويد. شده، پرداخته كارگزار
  به به فروش خريد اختيار قراردادهاي كه
  آرامشي برآورد زيان حداكثر از دهند مي خود معاملهگران توليد، تهيه، را پاكديس شركت فعاليت محور سپس فرابورس، اينكه بيان با ايران فرابورس اعضاي بازار عمليات ذاران مدي سرماي جذب موانع به ادامه در د. اي باش فراهم نيز ران اي دليل به ها ال كه موضوعي ايران به خارجي اي اي سرم
  ورود است). خريد از قبل معامله شده غذايي مواد اي ان كارخ تاسيس غذايي، صنايع اوليه مواد ازار كش در ار ست نخ براي پاكديس شركت سهام از درصد 10 خارجي، ذار سرماي جذب اصلي موانع از افزود: كرد اشاره واره خارج هم ما كشور بين اين در بوديم. محروم آن از صادي ريت اق اي
  ه بازار در قيمت ها كه زماني شد، بيان كه همانطور كنسروها ا، وه آبميه فروش توزيع انگور استحصال خصوص به اين در گفت: يشود، اوليه عرضه سفارش ثبت روش به سرمايه آنكه ديگر است گذاري يه سرما امنيت دليل به پول انتقال نقل هگذاري سرماي بكر اي زميه فراوان منابع از برخورداري دليل
  به رقم خريدار براي يي بالقوه سود يابند، مي كاهش آتي دوره پايان از پس داد: ادامه كرد عنوان كلي رال ياب وش اي در حقوقي يا حقيقي سهامداران از اعم متقاضيان سفارش روش تهاي فرص مورد در جامع اعات اط نبود مناسب بازاريابي دم عبه منابع اين وجود البته كه بوده خارجي ذاران گرماي توجه
  مورد اين كه بوده آن سود اين كسب شرط البته زند. مي در شده ثبت ارشهاي سف قيمت حجم اطاعات سفارش، ثبت در صرفا ود ام اع بازار ناظر توسط كه سفارش ثبت دوره ذاران سرماي ورود تسهيل جهت در همچنين است. هذاري سرماي فراهم نيز ايران در آنها حضور مينه هاي يد با نيست كافي
  تنهايي قرارداد آن توافقي قيمت زير كافي اندازه به كاهش قرار عرضه مدير توسط شده تعيين كننده ضه عر كارگزار ختيار شركت خصوص در كه بود خواهد ثبت قابل شده ام اع دامنه نزديك نالمللي بي بازارهاي قوانين به بايد سرمايه بازار به ارجا دني خي مال بازارهاي با تعامل كشور اقتصاد توسعه الزامات از
  باشد. به پذيرد. صورت انقضا از قبل آن معامله باشد مختص كه شرايط سري يك به توجه با سهام عرضه تا مي گير گزارش به است. ومان 231 تا 220 مبلغ از دامنه اين پاكديس الزاماتي بايد زمينه اين در كرد. برقرار ارتباط دنيا مالي اي اده ازاره استف سم بازارها دادن سوق هارجي، اي ذاران گسرم جذب
  و كه مشتقه بازارهاي اساتيد كه است دليل همين گيرد. صورت است، بيلدينگ وك روش ماه دي نوزدهم كنبه يش ايران، فرابورس از نقل به «تعادل» به معاما تسهيل ها ك ريس كردن بيني پيش قابل همچون بازارهاي در هزار اب لق اي ام تم كه طوري به است مالي نوين
  ابزارهاي در هستند، قضيه عمل تئوري دار دان مي
  خود يك كديدار، «ي خبري نشست نهمين در است، ذكر به الزم روش با پاكديس شركت سهام مجموع از سهم ميليون 28 تعداد توسعه الزامات از يكي وي داد. قرار نظر مد را الكترونيكي ورت انند ص بتو خارجي داخلي يهان ار ما رگذ س تا شود تكميل بايد
  مالي معاملهگران كه داشتند تاكيد خود خارج درس بود، پاكديس شركت فيتهاي ظر معرفي با مرتبط كه عرضه» اروجي افسانه ود. عرضش عموم به دوم بازار در سفارس ثبت ذاران سرماي جذب را دنيا مالي بازارهاي با تعامل كشور اقتصاد كنند. اتخاذ را استراتژي
  بهترين ها معامله اختيار آتيو ا وزه ه ح در كاال بورس فروش كل از درصد 5.2 حدود كرد: ام اع شركت اين مديرعامل يا حقيقي شخص هر توسط خريداري قابل سهام تعداد حداكثر مالي نوين ابزارهاي استفاده سمت به بازارها دادن سوق اين ارج ان بي با كشاورزي توسعه كارگزاري مديرعامل ژده ايي،
  م بازار»، سوي «سمت درست گزينش بر عاوه افغانستان عراق به كه است صادرات سهم شركت، جاري ال ارش، س سف ثبت دوره طي گفت: كرد ام اع سهم 2000 را حقوقي تكميل بايد مالي بازارهاي در هزار ابق حل اي تمهام گفت: دانست ات تعام بهبود را يازدهم دولت دستاوردهاي از تري يكي
  مطلب انقضاي «تاريخ توافقي» «قيمت انتخاب در بايد انگور انار، جمله از خام محصوالت صادراتي ازار ادر ود دارن سفارش ثبت امكان اعي ام دامن در صرفا هامداران را س استراتژي بهترين بتوانند خارجي داخلي ذاران سرماي شود شهاي بخ به خارجي ذاران اي سرم ورود شدن هموار نلي مل
  البي دقت خود، معامات از بردن سود براي قراردادها
  » ماه آبان يازدهم پاكديس شركت است. روسيه نيز هويج ياه اس اسس بر را خريداران دريافتي ارش اي سف موظفند نيز كارگزاران در اخير سال چند طي نيز كاال بورس شرايط اين در كنند. اذ ايه اتخ سرم بازار عي ان اطا رس پايگاه به دانست كشور اقتصادي
  مختلف زيان خطا، صورت در هرچند باشند؛ داشته زيادي شكر قند جز آشاميدني غذايي محصوالت 39گروه در ال س كنند. اتي معام سامانه وارد سفارش ثبت زماني ويت اول در واند تم ابزارها اين كه گرفته قرار مالي ابزارهاي توسعه يا ال س است موضوعي ايران به خارجي اي اي سرمه ورود
  گفت: آن براي پرداختي مبلغ تمام يا قسمتي به خريدار گذشته سال ماه بهمن «غديس» عنوان با آن نماد سپس پذيرش با مرتبط اطعات سفارش، ثبت دوره در وي گفته به گرفته كار به نيز خارجي ران يه ماا سرگذ استفاده بيني لملل اه حوز كشور بين اين در بوديم. محروم آن از اقتصادي اي تهحري دليل
  به داشته ياد به ود. مي ش محدود فروش اختيار قرارداد است ريال 082ليارد مي شركت اين سرمايه شد. درج دوم بازار در دوره اين از پس است حذف اصح قابل خريد اي واس درخ يترين اصل از يكي نيز ارز مشتقه راهازار دازي زوم ان همچنين شود؛ بكر ههاي زمين فراوان منابع از برخورداري دليل به همواره
  ما مشاهده نخست دارد؛ اصلي عنصر علم كه
  باشيم روش به ار نخستي براي ماه 91دي يكشنبه آن درصد 10 كه اوليه عرضه به اشاره با وي ارشندارد. وجود ف ويراي امكان به خارجي ذاران اي سرم اعتماد جلب براي ايران اقتصاد اي ود ازه يوج البت كه بوده خارجي ذاران رماي سگ توجه مورد ذاري اي گيري.
  سرمگ اندازه دوم
  و ميشود. عرضه عموم به سفارش ثبت در )Book Building( سفارش ثبت روش به شركت نخستين است. آماده بازار اين ايجاد براي كاال ورس ار شم رود در آنها حضور هاي مينه بايد نيست كافي تنهايي به منابع
  اين
بازنگري در دستورالعمل توقف و بازگشايي نمادها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/18
بازنگري در دستورالعمل توقف و بازگشايي نمادها
رييس سازمان بورس در نشست با فعالان بازار سرمايه خبر داد


گروه بورس   علي رمضانيان  

مسوولان سازمان بورس با ۴۰فعال بازار سهام جلسه‌يي برگزار كردند و بعد از شنيدن نقطه نظرات و انتقادات، پاسخ‌هايي را در آن خصوص ارائه دادند. پاسخ‌هايي كه به اعتقاد يك فعال حاضر مي‌تواند اميدواركننده باشد.

به گزارش «تعادل» رييس سازمان بورس در اين نشست از بازنگري و تدوين مجدد دستورالعمل توقف و بازگشايي نمادها خبر داد و عنوان كرد كه بسته بودن نمادها يكي از مسائل مهم بازار سرمايه است و ما بي‌وقفه پيگير اين موضوع هستيم كه تا يك يا دو هفته آينده تعدادي از نمادهاي مهم بورس بازگشايي شود.

در ابتداي اين نشست رييس سازمان بورس به ايراد مشكلات امروز بورس از جمله بسته بودن برخي نماد‌ها اشاره كرد و گفت: بسته بودن نماد‌ها يكي از مسائل مهم بازار سرمايه است و ما بي‌وقفه دنبال آن هستيم كه طي يك يا دو هفته آينده تعدادي از نماد‌هاي مهم بازگشايي شود. بازگشايي نماد‌هاي مهم به زودي

رييس سازمان بورس ابراز اميدواري كرد كه تعداد نماد‌هاي بسته در روزهاي پيش‌رو به حداقل ممكن برسد و افزود: يكي از دلايل بسته شدن نماد‌ها تاخير در ارسال گزارش‌هاي مالي به سازمان بورس است. در برخي كشور‌ها مانند انگليس گزارش‌هاي مالي 6 ماهه و يك‌ساله و در برخي كشور‌ها همچون ايالات متحده و ايران اين گزارش‌ها به صورت سه ماهه منتشر مي‌شود و اين زمان كوتاه به تاخير انتشار گزارش‌هاي مالي شركت‌ها منجر مي‌شود.

همچنين در برخي موارد گزارش‌هاي مالي به سازمان بورس ارائه مي‌شود اما اين گزارش‌ها در مرحله حسابرسي به دقت بيشتري نياز دارد و لذا زمانبر است. محمدي ادامه داد: به نحوي از انحاي دستورالعمل بازگشايي نماد‌ها با محدوديت‌هايي روبه‌روست و بازنگري و تدوين مجدد آن در دستور كار سازمان بورس قرار دارد. عرضه اوراق بدهي متناسب با ظرفيت

رييس سازمان بورس، عرضه اوراق بدهي را يكي ديگر از موضوعات مهم بازار سرمايه دانست و گفت: اين اوراق بايد بر اساس ظرفيت بازار سرمايه منتشر شود و با تعامل بين سازمان بورس و مجلس تلاش مي‌كنيم عرضه اين اوراق در بودجه سال آينده با حجم متناسب بازار سرمايه باشد.

سخنگوي سازمان بورس تاكيد كرد: منافع مردم همواره رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام نسبت به اوراق بدهي نقش بيشتري در بورس ايفا مي‌كند و حجم زيادي از سرمايه‌گذاري‌ها را به خود اختصاص داده و منافع بيشتري درگير آن است، بنابراين بايد به آن توجه داشت. در خصوص تفكيك حجم معاملات سهام اوراق بدهي مقرر شد، بررسي شود و ان‌شاءالله از امروز(شنبه) شاهد تفكيك حجم ارزش اين اوراق هستيم.

به گفته اين مدير ارشد بازار سرمايه رفع محدوديت‌هاي معاملات بر خط يكي ديگر از مسائل مورد توجه سازمان بورس است و دسترسي سرمايه‌گذاران بر خط بايد با سايرين برابري كند. رفع اختلال سامانه معاملات در دستور كار

رييس سازمان بورس رفع اختلال‌هاي موجود در سامانه معاملات را يكي ديگر از اقدامات اخير دانست و گفت: اختلال در سامانه معاملات بخشي از ذات رويكرد‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات است و طي ماه‌هاي گذشته تلاش گسترده‌يي براي به‌روزرساني اين سامانه صورت گرفته و مشكلات آن در سال آينده به حداقل ممكن خواهد رسيد. تاثير تكثر ابزار‌هاي نوين مالي

محمدي به راه‌اندازي معاملات آپشن هم اشاره كرد و گفت: به اعتقاد من ابزار‌هاي نوين مالي بايد به صورت كامل راه‌اندازي شود و به زودي اختيار فروش نيز به اختيار خريد اضافه خواهد شد. سخنگوي سازمان بورس افزود: تكثر ابزار‌هاي مالي، تنوع بازار سرمايه و توسعه آن را به همراه دارد و يكي از مهم‌ترين مسائل پيش روي سازمان است. نقدشوندگي و شفافيت متعادل

وي همچنين تعادل ميان نقدشوندگي و شفافيت در بازار سرمايه را راه توسعه اين بازار دانست و گفت: تعادل ميان نقدشوندگي و شفافيت، توسعه و ثبات بازار سرمايه را به همراه دارد و يكي از دغدغه‌هاي سازمان بورس است. در پايان رييس سازمان بورس عنوان كرد ما اينجاييم تا بازار سرمايه را به جلو حركت دهيم. افزايش شفافيت، نقدشوندگي و توسعه ابزار‌هاي مالي مهم‌ترين موضوعات مورد توجه سازمان است.

وي تاكيد كرد: عملكرد اخير سازمان بورس نشان مي‌دهد، همواره مشكلات و صداي سرمايه‌گذاران و فعالان بازار سرمايه شنيده شده و براي حل مشكلات آنها تلاش كرده‌ايم. اقدامات سازمان بورس به حق انجام شده و بايد در مورد آن منصفانه قضاوت كرد و از فضاي شايعات دور شد. مطرح شدن بي‌پرواي دغدغه‌هاي بازار

اين نشست كه نخستين‌بار در زمان تصدي شاپور محمدي رخ داده به عنوان اقدامي موثر براي كاستن تنش در بازار سرمايه تعبير شده و با استقبال فعالان بازار روبه‌رو شد.

در همين رابطه يكي از حاضران جلسه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: اين نشست به تلاش برخي فعالان بازار انجام شده و هدف برگزاري آن مطرح كردن نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران بازار بود. به همين منظور هر نفر حدود پنج دقيقه فرصت داشت تا مشكلات موجود را مطرح كند. هرچند مطرح كردن مشكلات براي برخي دوستان تا 20 دقيقه زمان برد.

يكي از نكات مهم مطرح شده، بلوك‌زني روي نمادهاي تاثيرگذار بود كه توسط اغلب افراد مطرح شده و رييس سازمان بورس اعلام كرد كه كاملا با اين كار مخالف بوده و بايد متوقف شود. اگر توافقي هم در خارج از سازمان بورس انجام شده بايد به صورت آگهي اطلاع‌رساني كنند اگر حجم اين معاملات در حد و اندازه آگهي كردن نبود، معاملات در بازار خرد انجام شود.

موضوع ديگر تماس‌هاي سازمان بورس به برخي سهامداران بود كه فعالان بازار را موظف به خريد يا عدم خريد و فروش يا عدم فروش سهام نمادها مي‌كند. شاپور محمدي در پاسخ به اين سوال نيز گفت كه به‌طور كلي با اين شيوه مخالف بوده و تاكيد كرد كه اين شيوه نبايد به صورت دستوري در سيستم باشد بلكه بايد با كارگزار تماس گرفته شده و اطلاع دهند و اگر كارگزار صلاح دانست، حذف كند و در غير اين صورت باقي بماند. اين حق مسلم و اوليه سهامداران است كه سهام را در هر حجمي خريد و فروش كنند. رييس سازمان بورس در خصوص تزريق بخشي از دارايي صندوق‌ها بادرآمد ثابت به سهام را در دست پيگيري عنوان كرد و از تعريف حداقل كف خريد سهام براي اين صندوق‌ها خبر داد.

در خصوص توقف نمادها كه از پرحاشيه‌ترين موضوعات جلسه بود نيز رييس سازمان بورس گفت كه دستورالعمل افشاي اطلاعات بايد مورد بازنگري قرار گيرد مثلا در خصوص پيش‌بيني سود يك‌ساله مشخص نيست كه يك مدير چگونه بايد يك‌سال آينده شركت را پيش‌بيني كند؟ وي يكي از دلايل توقف نمادها را تغيير در همين پيش‌بيني درآمد دانست كه با حذف آن خيلي از مشكل توقف نمادها كم خواهد شد.

رييس سازمان نرخ اوراق «اخزا» را متاثر از شرايط سيستم پولي كشور دانست و گفت: نمي‌توان در نرخ‌گذاري اين اوراق دخالت كرد اما چنانچه براي كنترل اين نرخ، راهكارهايي ارائه شود حتما در دستور كار قرار خواهد گرفت. استدلال مخالفان برگزاري اين جلسه

يكي از افرادي كه فرصت حضور در اين جلسه را پيدا نكرد، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بهتر بود به جاي انتخاب افراد براي حضور در جلسه فرمايشي، اين جلسه در فضاي عمومي و با فراخوان عمومي انجام مي‌شد تا همه بتوانند دغدغه‌هاي خود را مطرح كنند.

البته مدير روابط‌عمومي سازمان بورس در پاسخ به اظهارات اين فعال بازار سرمايه به «تعادل» گفت: «در بازار سرمايه بيش از 9ميليون دارنده كد بورسي وجود دارد. بنابراين اين موضوع منطقي به نظر نمي‌رسد كه همه افراد را در يك نقطه جمع‌آوري كرد. لذا ليستي ٣٠نفره از طرف معاونت نظارت بر بازار تهيه شد مابقي نيز با هماهنگي بين ديگر فعالان بازار در اين جلسه حاضر شدند. اين افراد نيز همه دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران را مطرح كردند و موضوعي باقي نمانده بود تا ديگر فعالان نتوانند، مطرح كنند و از سوي رييس سازمان نيز بيش از 100 نكته يادداشت شد و در دستور كار همكاران قرارگرفت، لذا فرمايشي بودن اين جلسه كم‌لطفي به بزرگواران حاضر در جلسه تلقي خواهد شد.

ياسر فلاح در ادامه افزود: اما فراموش نكنيم بخش زيادي از مشكلات بازار سرمايه به دليل گرفتاري در بخش‌هاي ديگر اقتصاد است و برخي ديگر از مشكلات تحميلي به بورس بوده و اصولا در دست سازمان بورس و مسوولان آن نيست. اما اين مسوولان در حال پيگيري رفع اين مشكلات هستند.

 نویسنده:
رشد ۵۳۵ درصدي تامين مالي از طريق بازار سرمايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/18
رشد ۵۳۵ درصدي تامين مالي از طريق بازار سرمايه
عضو هيات ‌مديره سازمان بورس خبر داد


 رييس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس، ميزان تامين مالي از طريق بازار سرمايه، ضريب نفوذ اين بازار و حجم سرمايه‌گذاري خارجي را در سال‌هاي اخير اعلام كرد.

به گزارش«تعادل» به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سعيد فلاح‌پور گفت: ميانگين تامين مالي از طريق بازار سرمايه در 5 سال اخير معادل 39.8هزار ميليارد تومان بوده است؛ اين درحالي است كه تامين مالي از رقم 15.6هزار ميليارد تومان در انتهاي سال ۱۳۹۱ به 99.1هزار ميليارد تومان در پايان آذر ۱۳۹۵ رسيده است.

عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اين رقم بيانگر رشد ۵۳۵ درصدي است و در مجموع از سال ۹۲ تاكنون 284.6هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق بازار سرمايه صورت گرفته است.

وي تصريح كرد: در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي توسعه بازار سرمايه و تقويت نقش آن در تامين مالي بنگاه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف به‌ كارگيري ابزارهاي مالي طراحي شده در سنوات قبل، طراحي ابزارهاي جديد تامين مالي، جايگزيني تامين مالي بانك محور به تامين مالي از طريق بازار سرمايه، به‌ كارگيري سرمايه‌هاي خرد در پروژه‌هاي كلان و فرهنگ‌سازي و ارتقاي سطح سواد مالي علاوه بر اقدامات و فعاليت‌هاي روزمره خود نسبت به طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي ۴۰ اقدام كليدي و برجسته در ۵ محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صكوك، توسعه بورس‌هاي كالايي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بهبود زيرساخت‌ها كرده است.

فلاح‌پور با بيان اينكه ميانگين اندازه بازار در 5 سال اخير معادل 387.7هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: اين رقم از 244.5هزار ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۹۱ به ۶،۳۲هزار ميليارد تومان در پايان ۹ماهه سال ۱۳۹۵ رسيده كه اميد است تا پايان سال جاري به عدد 688.1 هزار ميليارد تومان برسد.

عدد دست يافته در پايان آذر ماه سال جاري بيانگر تحقق ۹۲درصدي هدف‌گذاري انجام شده، خواهد بود.

وي سپس با اشاره به ارزش معاملات توضيح داد: ميانگين ارزش معاملات طي 5 سال اخير معادل 132.6هزار ميليارد تومان است. در ۹ماهه سال جاري اين شاخص به ۱،۳۲هزار ميليارد تومان رسيده كه تقريبا ۷۶درصد از هدف‌گذاري 174هزار ميليارد ريالي براي پايان سال ۱۳۹۵ محقق شده است.

رييس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمايه از سال ۱۳۹۲ تا پايان آذر ماه سال ۱۳۹۵ نيز بالغ بر 623.4 هزار ميليارد تومان است كه تقريبا 2.6برابر مجموع معاملات بازار سرمايه طي ۴سال قبل از آن بوده است.

به گفته فلاح‌پور، شاخص ضريب نفوذ بازار سرمايه نيز كه از مجموع تعداد كدهاي سهامداري و تعداد صاحبان واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها به دست مي‌آيد از قريب به ۶/۵ ميليون نفر در ابتداي سال ۱۳۹۲ به بيش از ۱۰، ۶۴۶ و۱۴۲نفر تا پايان آذر ماه سال ۱۳۹۵ رسيده كه در واقع از هدف‌گذاري براي سال جاري(۱۰ميليون نفر) فراتر رفته است.

توسعه بازار سرمايه حرفه‌يي از ديگر محورهايي بود كه رييس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره كرد.

عضو هيات‌مديره سازمان بورس با اشاره به اينكه تعداد نهادهاي مالي از ۲۹۹شركت در پايان سال ۱۳۹۱ به ۴۸۱شركت در پايان 9ماهه سال ۱۳۹۵ رسيده است، گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم در پايان سال جاري به ۵۳۸ شركت برسد. وي خاطرنشان كرد: نهادهاي مالي ازجمله زيرساخت‌هاي بسيار مهم توسعه بازار سرمايه محسوب مي‌شوند كه براساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تاسيس آنها منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعاليت آنها تحت نظارت اين سازمان صورت مي‌گيرد.

عضو هيات‌مديره سازمان بورس درباره سهم سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه گفت: سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور در اوايل سال ۱۳۹۲ حدود 139.7ميليارد تومان بوده كه اين رقم در آذر ماه ۱۳۹۵ با ۷۸۲درصد رشد به 328.1ميليارد تومان رسيده است.

به گفته فلاح‌پور، ارزش روز صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز تا پايان آذر ماه ۱۳۹۵ معادل 24.61هزارميليارد تومان بوده كه در مقايسه با عدد 2.4هزارميليارد توماني در انتهاي سال ۱۳۹۱ تقريبا ۵۲ برابر شده است.

رييس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان گفت‌وگو با «سنا» با اشاره به ۴۰ اقدام كليدي و برجسته در بخش‌هاي پنجگانه گفت: بخش قابل توجهي از اين اقدامات انجام و درحال پيگيري است كه تصويب مقررات تاسيس و تشكيل، موسسات رتبه‌بندي و عملياتي كردن آن، تدوين مقررات و اعطاي نخستين مجوز انتشار اوراق رهني(MBS)، تدوين مقررات و اعطاي نخستين مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور(مصون از تورم) و تدوين مقررات و اعطاي نخستين مجوز صندوق‌هاي جسورانه(startup)ها ازجمله آنهاست.

وي يادآور شد: راه‌اندازي بازار نقد سكه طلا با ابزار گواهي سپرده كالايي، فرهنگ‌سازي، آموزش و ارائه سمينار براي افزايش تعداد شركت‌هاي استفاده‌كننده از خدمات تامين مالي بازار سرمايه، پذيرش شركت‌هاي تامين سرمايه در بورس، بهبود فرآيند پذيرش شركت‌ها در بازارهاي متشكل، اصلاح ساختار مالي شركت‌هاي آسيب‌ديده از تحريم‌ها از طريق افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها و توسعه مكانيسم قيمت تضميني به جاي خريد تضميني از ديگر اقدامات در اين بخش است.نویسنده:
جذابيت ابزارهاي مالي بورس كالا براي سرمايه‌گذاران خارجي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/18
جذابيت ابزارهاي مالي بورس كالا براي سرمايه‌گذاران خارجي


ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران موضوعي كه سال‌ها به دليل تحريم‌هاي اقتصادي از آن محروم بوديم. در اين بين كشور ما همواره به دليل برخورداري از منابع فراوان و زمينه‌هاي بكر سرمايه‌گذاري مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي بوده كه البته وجود اين منابع به تنهايي كافي نيست و بايد زمينه‌هاي حضور آنها در ايران نيز فراهم باشد.  از الزامات توسعه اقتصاد كشور و تعامل با بازارهاي مالي دنيا و جذب سرمايه‌گذاران خارجي، سوق دادن بازارها به سمت استفاده ابزارهاي نوين مالي است به طوري كه تمام حلقه‌هاي ابزار در بازارهاي مالي بايد تكميل شود تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بتوانند بهترين استراتژي را اتخاذ كنند.

مژده ملايي، مديرعامل كارگزاري توسعه كشاورزي با بيان اين مطلب يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم را بهبود تعاملات بين‌المللي و هموار شدن ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور دانست و به پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه گفت: ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران موضوعي است كه سال‌ها به دليل تحريم‌هاي اقتصادي از آن محروم بوديم. در اين بين كشور ما همواره به دليل برخورداري از منابع فراوان و زمينه‌هاي بكر سرمايه‌گذاري مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي بوده كه البته وجود اين منابع به تنهايي كافي نيست و بايد زمينه‌هاي حضور آنها در ايران نيز فراهم باشد.  ملايي در ادامه به موانع جذب سرمايه‌گذاران خارجي اشاره كرد و افزود: از موانع اصلي جذب سرمايه‌گذار خارجي، نقل و انتقال پول به دليل امنيت سرمايه‌گذاري است و ديگر آنكه عدم بازاريابي مناسب و نبود اطلاعات جامع در مورد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است. همچنين در جهت تسهيل ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه بايد به قوانين بازارهاي بين‌المللي نزديك و با بازارهاي مالي دنيا ارتباط برقرار كرد. در اين زمينه بايد الزاماتي همچون قابل پيش‌بيني كردن ريسك‌ها و تسهيل معاملات به صورت الكترونيكي را مد نظر قرار داد. وي يكي از الزامات توسعه اقتصاد كشور و تعامل با بازارهاي مالي دنيا را جذب سرمايه‌گذاران خارجي و سوق دادن بازارها به سمت استفاده ابزارهاي نوين مالي دانست و گفت: تمام حلقه‌هاي ابزار در بازارهاي مالي بايد تكميل شود تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بتوانند بهترين استراتژي را اتخاذ كنند. در اين شرايط بورس كالا نيز طي چند سال اخير در مسير توسعه ابزارهاي مالي قرار گرفته كه اين ابزارها مي‌تواند در حوزه بين‌المللي و استفاده سرمايه‌گذاران خارجي نيز به كار گرفته شود؛ همچنين لزوم راه‌اندازي بازار مشتقه ارز نيز يكي از اصلي‌ترين نيازهاي اقتصاد ايران براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رود كه بورس كالا براي ايجاد اين بازار آماده است.نویسنده:
فردا نخستين عرضه اوليه به روش ثبت سفارش در بازار سرمايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/18
فردا نخستين عرضه اوليه به روش ثبت سفارش در بازار سرمايه


مدير عمليات بازار و اعضاي فرابورس ايران با بيان اينكه ۱۰درصد از سهام شركت پاكديس براي نخستين‌بار در بازار سرمايه به روش ثبت سفارش عرضه اوليه مي‌شود، گفت: در اين روش سفارش متقاضيان اعم از سهامداران حقيقي يا حقوقي در دوره ثبت سفارش كه توسط ناظر بازار اعلام مي‌شود صرفا در دامنه اعلام شده قابل ثبت خواهد بود كه در خصوص شركت پاكديس اين دامنه از مبلغ ۲۲۰ تا ۲۳۱ تومان است. به گزارش «تعادل» و به نقل از فرابورس ايران، يك‌شنبه نوزدهم دي ماه تعداد 28ميليون سهم از مجموع سهام شركت پاكديس با روش ثبت سفارس در بازار دوم به عموم عرضه مي‌شود. افسانه اروجي حداكثر تعداد سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي را 2000 سهم اعلام كرد و گفت: طي دوره ثبت سفارش، سهامداران صرفا در دامنه اعلامي امكان ثبت سفارش دارند و كارگزاران نيز موظفند سفارش‌هاي دريافتي خريداران را بر اساس اولويت زماني ثبت سفارش وارد سامانه معاملاتي كنند.

به گفته وي در دوره ثبت سفارش، اطلاعات مرتبط با درخواست‌هاي خريد قابل اصلاح و حذف است و پس از اين دوره امكان ويرايش سفارش‌ها وجود ندارد. وي با اشاره به عرضه اوليه نخستين شركت به روش ثبت سفارش (Book Building) در فرابورس، سپس محور فعاليت شركت پاكديس را تهيه، توليد، كشت مواد اوليه صنايع غذايي، تاسيس كارخانه‌هاي مواد غذايي به خصوص استحصال انگور و توزيع و فروش آبميوه‌ها، كنسروها و نوشابه‌هاي غيرالكلي عنوان كرد و ادامه داد: پس از پايان دوره ثبت سفارش، اطلاعات حجم و قيمت سفارش‌هاي ثبت شده در اختيار كارگزار عرضه‌كننده تعيين شده توسط مدير عرضه قرار مي‌گيرد تا عرضه سهام با توجه به يك‌سري شرايط كه مختص روش بوك‌بيلدينگ است، صورت گيرد.

لازم به ذكر است، در نهمين نشست خبري «يك‌ ديدار، يك عرضه» كه مرتبط با معرفي ظرفيت‌هاي شركت پاكديس بود، مديرعامل اين شركت اعلام كرد: حدود 2.5درصد از كل فروش سال جاري شركت، سهم صادرات است كه به عراق و افغانستان صادر مي‌شود و بازار صادراتي محصولات خام از جمله انار، انگور سياه و هويج نيز روسيه است.  شركت پاكديس يازدهم آبان ماه سال 93 در گروه محصولات غذايي و آشاميدني جز قند و شكر پذيرش و سپس نماد آن با عنوان «غديس» بهمن ماه سال گذشته در بازار دوم درج شد. سرمايه اين شركت 280ميليارد ريال است كه 10درصد آن يك‌شنبه 19 دي ماه براي نخستين‌بار به روش ثبت سفارش به عموم عرضه مي‌شود.

 نویسنده:
فروشي به شرط حداقل قيمت براي سود حداكثر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/18
فروشي به شرط حداقل قيمت براي سود حداكثر
يك قرارداد يا برگ اختيار فروش به مالك آن اين «حق» (نه تعهد) را مي‌دهد كه به فروش دارايي پايه (مثل طلا، نفت، ذرت و... يا قرارداد آتي) با يك قيمت توافقي (يا اجرايي يا قيمت اعمال) در تاريخ انقضاي قرارداد مزبور يا پيش از آن اقدام كند.

براي اين اقدام، در انگليسي از واژه «put» استفاده شده، زيرا مالك آن قرارداد مي‌تواند آن دارايي پايه را به فروشنده آن قرارداد اختيار معامله، عرضه يا ارائه كند. به عبارت ديگر، مالك يا دارنده آن قرارداد اختيار فروش مي‌تواند آن دارايي پايه يا مورد نظر را همچون مورد اختيار خريد به قيمت توافقي به فروشنده قرارداد اختيار معامله مزبور بفروشد. در اينجا خريدار بايد بها و قيمت (premium) انتقال اين «حق» را بپردازد و اين مبلغ حداكثر پولي است كه او مي‌تواند به عنوان خريدار قرارداد اختيار فروش، از دست بدهد و زيان كند.

اين اميدواري وجود دارد كه قيمت كالاي مورد نظر قرارداد (در اين مثال طلا مورد نظر است) كاهش پيدا كند؛ چراكه اين امر موجب افزايش ارزش قيمت قرارداد اختيار فروش طلا مي‌شود و به ما اجازه مي‌دهد آن قرارداد را با قيمت بيشتري نسبت به مبلغي كه براي آن پرداخته بوده، بفروشد.

سازوكار معاملاتي اختيار معامله‌ها در انواع مشتقه‌ها، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد. اصل اساسي معاملات كه مي‌گويد «ارزان بخر، گران بفروش» هنوز در اينجا به قوت خود باقي است، ما هنوز در پي آن هستيم تا قرارداد «اختيار فروش» را به قيمت كمتر از آنچه بعدها مي‌فروشيم، خريداري كنيم. (دوباره يادآوري مي‌شود كه قراردادها، معامله و مبادله مي‌شوند) تنها تفاوت در اينجا، اين است كه براي آنكه قيمت يك قرارداد اختيار فروش افزايش يابد، بايد قيمت دارايي پايه كاهش پيدا كند.

اقتصاددانان براي درك بهتر موضوع و شفاف‌تر كردن همواره مشكل دارند. لذا سعي مي‌شود در يك قالب كلي مثالي زده شود و مصاديق را با حضور يك واحد (مانند «اونس») تعميم دهد.

فرض كنيد شما به دلايلي مي‌خواهيد در بازار آتي طلا فعاليت كنيد. فرض كنيد در برهه كنوني كه در اواسط سپتامبر هستيم و در حال حاضر، آتي طلاي دسامبر براي هر اونس (يا يك سكه كه آن را 1.8 گرم فرض مي‌كنيد و لذا قيمت آن تقريبا يك‌چهارم اونس شود) هزار و 400 دلار است و برآورد مي‌شود كه قيمت طلا در آينده روندي نزولي داشته باشد. بنابر اين پيش‌بيني، به خريد يك قرارداد اختيار فروش طلا كه هزار و 300 دلار ارزش دارد اقدام مي‌كنيد و در كل هزار دلار پرداخت مي‌كنيد (هر دلار طلا در قالب قرارداد ۱۰۰دلاري ارزش دارد). تحت اين سناريو به عنوان خريدار قرارداد اختيار فروش، حداكثر ريسكي كه خريدار مي‌كند، همين قيمت تمام شده يا بهاي پرداختي براي آن قرارداد يعني هزار دلار است. اما از سوي ديگر سود بالقوه اين قرارداد اگر براي آتي طلا در دسامبر، كمتر از هزار و 300 دلار (يا هر واحد پولي ديگر كه مبناي مثال مي‌تواند باشد) قرار گيرد، چشمگير خواهد بود. در يك سناريوي كامل و ايده‌آل، زماني كه فكر مي‌كنيد قيمت طلا به پايين‌ترين حد خود رسيده است، قرارداد اختيار فروش مزبور را براي سود بفروشيد. فرض كنيد در اواسط نوامبر، هر اونس طلا هزار و 250 دلار قيمت‌گذاري شود (يعني زماني كه اختيار فروش طلا براي دسامبر منقضي مي‌شود) و در اين برهه خريدار مي‌خواهد سود خود را مشخص كنيد. براي تعيين سود اين قرارداد، بايد دريافت كه قرارداد فروش مزبور حتي بدون نياز به مظنه (quote) گرفتن از كارگزار خود يا اينترنت، چقدر معامله مي‌شود.

اگر آتي طلاي دسامبر كه هزار و 250 دلار است و قيمت توافقي آن در اين مثال هزار و 300 دلار بوده را كسر كنيم، عدد ۵۰ دلار به دست مي‌آيد كه «ارزش ذاتي» يا بنيادي آن قرارداد اختيار فروش محسوب مي‌شود. لذا قيمت ذاتي يك قرارداد اختيار معامله فروش، عبارت است از مبلغي كه دارايي پايه (آتي طلا) كمتر از قيمت توافقي است يا شرايط سود و زيان معامله در وضع in- the- money است. بر همين اساس ارزش ذاتي قرارداد آتي طلا ۵۰دلار و در دسامبر پايه هزار و 250 دلار داشته و قيمت توافقي قرارداد نيز هزار و 300 دلار است.

همانطور كه اشاره شده هر دلار (يا هر واحد پولي ديگر مثل تومان) در طلا ۱۰۰ دلار ارزش دارد، بنابراين ۵۰ دلار در بازار طلا، در بورس 5هزار دلار ارزش دارد. از اين رو براي محاسبه سود 4هزار دلاري بايد هزار دلار پرداختي خود را از 5هزار دلار فوق كم كرد.

البته اگر در تاريخ انقضاي قرارداد مزبور، قيمت طلا بالاتر از قيمت توافقي آن قرارداد يعني هزار و 300 دلار قرار گيرد، آن قرارداد ديگر هيچ ارزشي ندارد و شما متحمل زياني معادل هزار دلار يعني قيمت آن قرارداد به علاوه آنچه به عنوان كارمزد به كارگزار پرداخته شده، مي‌شويد. (بخش عمده آرامشي كه قراردادهاي اختيار خريد و فروش به معامله‌گران خود مي‌دهند از حداكثر زيان برآورد شده معامله قبل از خريد است).

همانطور كه بيان شد، زماني كه قيمت‌ها در بازار آتي كاهش مي‌يابند، سود بالقوه‌يي براي خريدار رقم مي‌زند. البته شرط كسب اين سود آن بوده كه اين كاهش به اندازه كافي زير قيمت توافقي آن قرارداد باشد و معامله آن قبل از انقضا صورت پذيرد. به همين دليل است كه اساتيد بازارهاي مشتقه كه خود ميدان‌دار تئوري و عمل قضيه هستند، در درس خارج خود تاكيد داشتند كه معامله‌گران بورس كالا در حوزه آتي‌ها و اختيار معامله‌ها علاوه بر گزينش درست «سمت و سوي بازار»، بايد در انتخاب «قيمت توافقي» و «تاريخ انقضاي » قراردادها براي سود بردن از معاملات خود، دقت زيادي داشته باشند؛ هرچند در صورت خطا، زيان خريدار به قسمتي يا تمام مبلغ پرداختي براي آن قرارداد اختيار فروش محدود مي‌شود. به ياد داشته باشيم كه علم 2عنصر اصلي دارد؛ نخست مشاهده و دوم اندازه‌گيري.نویسنده: احمد يزدان‌پناه تحليلگر بازار سرمايه

  يادداشت Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 رشد نرخ اگرهاي شد
  اقتصاد
  اما مطرح اهواز اتاق خصوصي بخش نمايندگان دورهمي
  در دو آمار اخير ههاي هفت
  در توسط اقتصاد اصلي
  شاخص يافت. انتشار ايران آمار روسيه
  مركز بازار به ايران مسير در صدرنشين مشكل
  8 در كشور اقتصادي رشد
  نرخ جاري سال نخست ماهه
  شش به نسبت درصدي 4.7 است
  رشد دالر ميليون 110 تنها روسيه دالري 771يليارد بازار از ايران
  سهم حائري عليرضا يدهد نشان را قبل
  سال هم درصدي 12.7 بيكاري تشكلي
  نرخ
  كارشناس قبل سال مشابه مدت به
  نسبت همواره 93 92 هاي ال در جز ادرات قيمت متوسط نقاط از بعضي در بازار درصد 85 بودن، مصرفي لحاظ از تشكلها|
  گروه اقتصادي رشد اعالم با دهد. نشان را رشد درصد
  8.1 عموري شهال است. بوده واردات قيمت متوسط از بيشتر كشور اين هواقع، كشورهاست. ديگر اختيار در كشور اين بازار در ايران سهم «افزايش گردهمايي
  نخستين نرخ كاهش بر همگان انتظار درصدي، 4.7 منتظره
  غير سال در روسيه به ايران نوسان كم صادرات برخالف افزود: دوران در بايد هم ما است زيادي لهاي پتانسي داراي بازرگاني دفتر مديركل حضور با گذشته روز
  روسيه» صادرات دالر ميليون 500 حدود بود صادرات اوج ه91 ريزي برنام مصرفي كاالهاي بيشتر صادرات براي برجام اتاق رييس ايران، تجارت توسعه سازمان اقيانوسيه آسيا از بيش نرخ با هم آن اقتصادي رشد كه چرا بود؛
  بيكاري به يافت كاهش صادرات آمار 94 سال در اما داشتيم چرايي به اشاره با ريزي ان موسوي رگيريم. درنظ را دقيقي بخش هاي تشك روساي دولتمردان از جمعي اهواز كار نيازمند كه است كشور در توليد افزايش مبين درصد
  7 اين اصوال است بيشتر اشتغال نتيجه در بيشتر تالش
  و اين از واردات درباره عموري رسيد. دالر ميليون 173 در گفت: روسيه در كشاورزي محصوالت توليد عدم ايران سهم درباره گردهمايي اين در شد. برگزار
  صادرات دارند. يكديگر با داري معنا مستقيم ارتباط شاخصه
  دو واردات ارزش حداكثر گفت: گذشته سال 10 در كشور بنابراين دارند مناسب آفتاب ماه يك تا 52روز روسيه، عراق، عمان روسيه، همچون يي منطق بازارهاي
  در هزني گمان جاري سال در بيكاري نرخ افزايش اعالم با
  ليكن در دالر ميليارد از بيش گذشته سال 10 در ساالنه مجبور شود تمام گران آنها براي غذايي مواد توليد توليدي واحدهاي براي ساله 13 تا مالياتي5 هاي فيت
  معا حال بود. دالر ميليون 173 حدود 94 سال در 91 سال هستند. ديگر كشورهاي از غذايي مواد كردن وارد به تخصصي هاي نمايشگاه برگزاري محور، صادرات جديد در اقتصادي شاخصه دو اين همخواني عدم علت
  درباره از بعضي بايد ما جنوبي شهرهاي هاي مزيت به توجه با روسيه به ما صادرات ميزان نبايد شرايطي چنين در گرفت. قرار بررسي بحث مورد صادرات توسعه براي اقتصادي رشد وجود با اينكه است. گرفته باال
  كشور بيكاري نرخ افزايش شاهد همزمان كشور در درصدي
  4.7 ادامه وي كنيم. صادر روسيه به را كشاورزي محصوالت كلها تش صاحبان بلكه باشد، دالر 011ميليون تنها صادرات افزايش براي را روسيه ايران، برجام اجراي با
  حال عمده علت دو از ناشي يواند مت موضوع اين هستيم
  هم با مشترك ارتباطي هاي ال كان روسيه با نزديكي داد: سهم اين افزايش براي مناسبي ريزي برنام درصدد بايد آمارها براساس است. گرفته نشانه خود توليدي
  كاالهاي يعني باشد، مخدوش اعالمي آمارهاي اينكه نخست
  باشد. بسياري كاالهاي كشور شمال از كه شده باعث كشور اين آسيا كشورهاي بازرگاني دفتر مديركل گيرند. درنظر كشورهاي از دالر ميليارد 177 ساالنه ماكنون
  روسيه سيستم دارد. وجود هم مشكالتي ولي شود، ارسال پنجمين اخير، هاي بحران از قبل تا تركيه افزود: اقيانوسيه سهم ميان اين در كه يكند وارد مصرفي كاالي ديگر يا باشد نداشته واقعيت شده اعالم اقتصادي رشد يا
  اينكه از يكي روسيه گمرك در ايراني كاالهاي گذاري ارزش به صادرات دالر ميليارد 36 بود روسيه تجاري شريك 011ميليون حدود كشور اين به ايران صادراتي كاالهاي حالت دو هر در كه باشد غيرواقعي اشتغال منفي رشد
  اينكه رسمي مرجع سوي از شده ارائه آمارهاي اينكه به توجه با
  و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق رييس است. مشكالت اين سي حالت بهترين در ما كه درحالي داشت، روسيه كشور سهم توسعه درباره نيز گذشته در كه هرچند است.
  دالر باالترين توسط شده اعالم ايران آمار مركز يعني
  كشور استان در محصوالت تنوع كرد: تصريح اهواز كشاورزي كل واقع، به هستيم. روسيه تجاري شريك يكمين ديگر تخصصي هاي نشست كشور اين به ايران
  صادراتي در بنابراين است، شده هيي رسان نيز كشور اجرايي
  مقام محصوالت بودن دارا يجات صيف توليد خوزستان به روسيه كشور به تجاري سال بهترين در ما صادرات اين برگزاري تشكلي: كارشناسان گفته به اما شده
  برگزار خوزستان استان هاي مزي از زمستان فصل در كشاورزي تجارت كل حجم كه نحوي به رسيد، دالر ميليون 500 صادرات توسعه در خروجي نقش هيچ امروز به تا جلسات مطابق اينكه دوم علت داشت. ترديد يتوان نم آن
  صحت به اشاره با وي است. روسيه كشور به صادرات براي يشد. زده تخمين دالر 7.3ميليارد روسيه كشور با ما است. مانده باقي حرف حد در تنها ها بحث نداشته نرخ اعالم از پس كه كشور اقتصادي كارشناسان
  نظراغلب درصدي 4.7 اقتصادي رشد شد، بيان كشور اقتصادي
  رشد وجود گفت: صادرات افزايش براي ها زيرساخ تامين روسها صادرات سهم دالر 2.3ميليارد مقدار اين از به ايران صادراتي ضعف نقاط به دورهمي اين در
  حال كه پذيرفته صورت اقتصاد غيرمولد بخشهاي در
  عمدتا حال تاب استان در هوايي مرز دو مناسب تهاي زيرساخ كند. خريداري مناسب باقيمت را كاال بتواند كننده مصر 177 ساالنه اكنون گرفته، پيش در انقباضي سياست برابر هفت با تركيه كه درصورت است بوده ما كشور به در كه شد، پرداخته روسيه همچون منطقهيي
  كشورهاي داشته مثبت تاثير كشور اشتغال افزايش روي
  نتوانسته باشد. مفيد روسيه به صادرات براي استان براي نتوانسته كارهاي ام تم روسيه كشور در تاثيرگذار افراد هبايد ع، واق طي هم ما كه دارد كشورها ساير از واردات دالر ميليارد وي داشت. صادرات روسيه به دالر 63ميليارد ما، صادرات «ضعف همچون؛ گذشته مشكالت همچنان نشست
  اين كشور به صادرات در موجود مشكالت ديگر از واقع، به بر عالوه دهند انجام را كشور آن صادرات به مربوط افزايش را كشور اين به صادرات 4041ايد افق انداز چش توليد افزايش براي ايران هاي مزي برشمردن به اشاره با «استانداردهاي روسيه»، در «بازاريابي بازار»، شناسايي در كوچك صنايع نظير مولد هاي بخش اين رشد ونرخ
  باشد روسيه» در «بازاريابي بازار»، شناسايي در «ضعف روسيه كاربردي علمي سمينارهاي صادركنندگان آموزش براي متعددي جلسات اينكه بابيان ريزي وي موس دهيم. براي لها پتانسي بيشترين داراي ما كشور گفت: صادرات رواديد»، اخذ به مربوط «مشكالت مشترك»، بهداشتي بر نيز بازار وضعيت كه است پايين همچنان متوسط
  و اقتصادي رشد عمده بنابراين ذارد صحه نظر
  اين مشترك»است. بهداشتي «استانداردهاي دهيم. تشكيل صادركننده كشورهاي با تجارت گفت: كرديم، برگزار را روسيه بازار از حداكثري استفاده شاهد ما كشور در كه بطوري است، صادرات توليد حوزه اروپايي»، كاالهاي به روسي كنندگان رف مص
  «تمايل ميعانات گاز، نفت، فروش توليد، هاي بخش در
  كشور اقيانوسيه آسيا كشورهاي بازرگاني دفتر مديركل در تسازي ظرفي بحث كشور داخل در ما اصلي مشكالت افزايش بيشتر صادرات براي هها همساي تعداد امنيت، سازوكار «نبود كشور»، دو تجار بين اعتماد
  «عدم بديهي است. پذيرفته انجام اوليه مواد فروش اصوال صادرات
  گازي بخش در شفاف آمار نبود خود خاص استانداردهاي روسيه كشور كرد: تصريح است؛ كاال مداوم عرضه تضمين نداشتن روسيه كشور اقليمي چند هوايي آب تنوع خارجي، بازارهاي سهم «نبود كشاورزي» محصوالت كيفيت كنترل
  مناسب اهواز كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، اتاق رييس بايد كه ندارد قبول را كشوري هيچ استاندارد دارد را كيوي، كشمش، خرما، از غير سازي ظرفيت بحث در چنين با كه دارد وجود فصل از خارج توليد امكان بودن، بنيادي مشكل عنوان به مناسب» بندي بسته واحد اقتصاد مختلف هاي بخش اقتصادي رشد اعالم كه
  است پيگير براي هم المللي بين ونقل حمل شركت افزود: را آن استاندارد كشور اين به صادركننده كشورهاي متها قس بقيه در داريم جهاني رتبه كه پسته خيار در معضالت كاهش درصدد بايد توليدكنندگان شرايطي يشودكه ياد روسها بازار به ايران مسير در صدرنشين كمك موضوع اين بيشتر شفافيت در تواند مي تفكيك
  به رشد اين از درصدي چنانچ اينكه، ديگر فرعي نظر
  كند. صادرات از صحيح آمار ما استان ندارد لود وج ونق حم صادرات گسترش براي اينكه بر تاكيد با وي كنند. رعايت نكرديم. فيتسازي ظر براي را الزم لهاي پتانسي ديگر سوي از باشند بخش اين بخش نمايندگان سوي از روسيه بازار سهم افزايش
  براي كشور صنايع مثال كشور مولد بخشهاي در
  اقتصادي مرزي گمركات در كاال چراكه ندارد؛ را روسيه كشور به بحث افزود: كرد، تاسيس شركت بايد روسيه كشور در روسيه در رهيي زنجي اههاي فروشگ افزود: وي هم راستا اين در گيرند. درنظر صادرات توليد افزايش تداوم براي كنسرسيومي كه شد پيشنهاد
  خصوصي صنايع اين از هايي بخش توانسته تنها باشد، افتاده
  اتفاق استقرار دزفول شهرستان در ما گمركات شود اظهار سفارش كه يكند پيدا توجيه زماني هوايي لونقل حم يواند مت ما شركت كدام يخواهند را عرضه تداوم است. صادرات توسعه براي حمايت دولت نيت قصد تمام مديركل حال، همين در شود. تشكيل صادرات
  افزايش ندارد. كامل باشيم داشته روسيه كشور با كالن قراردادهاي بزرگ عرضه امكان كه درحالي كند؟ تضمين را عرضه تداوم هاي راه گسترش فراوان كرده صيل تح نيروي همچنين تجارت توسعه سازمان اقيانوسيه آسيا بازرگاني دفتر واقعي ظرفيت از كمتر ظرفيتي با قبال كه بگيرد بر در
  را به صادركننده كشورهاي عمده اينكه بابيان عموري شود ثبت روسيه كشور در شركتي بايد كار اين براي كه در واقع، به نداريم. را كشور اين به هفته در 02ينر كانت از يي منطقه كشورهاي به صادرات توسعه براي ونقل حمل روسيه بازار گفت: روسيه در ايران بازار سهم درباره ايران توليد افزايش ديگر عبارت به ودهد، ان كار به مشغول
  خود اين توسعه يا توليد ظرفيت افزايش از ناشي بخش
  اين گفت: هستند، تركيه ايتاليا آلمان، چين، هلند، روسيه ريزي وي موس شود. انجام هيي حرف صورت كار اين عمليات كه نداريم صادراتي بزرگ هاي شرك كشور تها مزي اين از كشورها از خيلي كه است مزايايي ديگر آن از ايران سهم كه دارد واردات دالر يليارد 177
  ساالنه را مانده خالي هاي ظرفيت توانسته فقط نبوده
  صنايع آلمان، چين، نيز روسيه صادرات هدف عمده كشورهاي صادراتي هاي وق مش گفت: صادراتي هاي وق مش درباره انجام قرارداد اساس بر را ارسال دي بسبتن برداشت، كه يشود مطرح حالي در ها مزيت اين هستند، محروم ريزي، موسويان مجتبي سيد است. دالر ميليون 110
  تنها اشتغال افزايش به منجر نتوانسته لذا كند پر حدودي
  تا صنايع، بازرگاني، اتاق رييس است. ايتاليا بالروس امريكا، برخي به كه شود ارائه دوباره اما بود ده ط ش مدتي كنسرسيوم بايد كاركنيم خرد صورت به اگر دهد كشورهاي به صادرات در چنداني توفيق هنوز متاسفانه اهواز اتاق در روسيه كشور تخصصي گرد ميز نخستين
  در صادراتي اقالم عمده داد: ادامه اهواز كشاورزي معادن يشود. داده باال افزوده باارزش خاص واحدهاي كنسرسيوم اين در استاني هاي شركت دهيم تشكيل است. نشده حاصل همسايه وجود با است نوظهور اقتصاد يك روسيه كشور گفت: كار بازار به كار جوياي افراد آمار اينكه، آخر فرض
  شود. هاي راورده نفت شامل ديگر كشورهاي به روسيه كشور در اينكه بابيان ريزي وي موس باشند. حضورداشته مشكل كشاورزي محصوالت تامين در اما وسيع خاك نرخ از توانسته كه است باال بقدري آن رشد نرخ
  كشور رشد نرخ وجود با بگيرد پيشي نيز كشور اقتصادي
  رشد شامل وارداتي اقالم عمده شيميايي مواد چوب، آن، جنوبي شهرهاي در صادراتي كاالهاي شناسايي بازار داد: ادامه باالست، غذايي مواد امده ش تم قيمت ما كنسرسيوم تشكيل ضرورت غذايي مواد دالر 04ميليون تا 35 ساالنه كه وري بط
  دارد؛ نرخ از را بيكاري رشد نرخ همچنان درصدي، 4.7
  اقتصادي فوالد، آهن، پزشكي، هاي ازه وسايل آالت، ماشي گفت: نشست اين در اهواز اتاق رييس ديگر سوي از را بازار روسيه دولت است رقابتي كامال بازاري روسيه اقيانوسيه آسيا كشورهاي بازرگاني دفتر مديركل يكند.
  وارد دارد. نگه باالتر كشور اقتصادي است.
  رشد شيميايي مواد آجيل ميوه، دارويي، محصوالت بود منفي گذشته سال 10 در روسيه با ما تجاري تراز كنند رقابت آن در خارجي كشورهاي تا گذاشته باز اينكه با روسيه كشور روسافزود: ها سياست به اشاره با اما است قوي لحاظ هر از روسيه كشور داد: ادامه وي «تعادل»: با وگو گف در تهران شهر رهبار ميوه ميادين سازمان شهروندان
  مديرعامل حقوق از صيانت در انقالبي دستچين؛ طرح
  اجراي در كند انتخاب را خود نياز مورد ميوه بتواند هي راحبت شهرداري هاي ازار از داللا حذف اتاق زيرنظر كه عمده بارفروشان اتحاديه توسط ابتدا ميادين مديريت سازمان در هها ميو دستچين طرح رنگ همچنين نشوند. خراب زمان گذشت با ها ميو ضمن دو من از تهران شهردار شخص اينكه بيان با وي كه نرخي اما شود تعيين كنند، مي فعاليت اصناف كليد گذشته سال اسفندماه از تهران شهر هر با تر
  ميوه زيبايي جلوه تا شود هماهنگ سبدها رنگ با ها ميو داللها دست شدن كوتاه كرد: تصريح داشت، خواسته كنند، ارائه مردم به ار ره ميوه مراكز در بايد ردارها ره ببه ريمداري مشت راستاي در شد قرار كه طرح اين
  خورد. ببخشد. آن به منطقي بسيار كه بود من از شهردار خواسته نخستين يشود. مشخص ميادين مديريت سازمان توسط اجرايي شهرداري رهبار بازارهاي در ار نخستي
  براي آموزش ما هاي فعالي از يكي اينكه به اشاره با رحيمي كيفيت قيمت يي وزه هر در داللا وجود زيرا است. در گفت: باره، اين در بيشتر توضيحات ارائه با وي كارگران حتي داشت پي در بسياري هاي واكن
  شود گفت: بازارهاست، رييس نيز رهبردارها به كارگران به دنبال فقط دالالن زيرا يدهد. قرار منفي تاثير تحت را هنماينده ك دارد وجود گذاري قيمت كميته سازمان اما كردند. تجمع موضوع اين به اعتراض در ميادين
  اين بزرگ خريد مراكز از را روش بهترين كه ردهايم سعي مردم رضايت هستند خودشان رضايت كاذب درآمد هاي بخش هم شهر شوراي نماينده بردارها، بهره هبار تر ميادين سازمان مديرعامل رحيمي
  عبدالحسين اين اختيار در آموزش طريق از را آن كرده احصا دنيا كه بود اين ايشان دوم خواسته ندارد. اهميتي آنها براي حضور آن در ميادين مديريت سازمان درونسازماني به توجه بدون بود گرفته را خود تصميم تهران
  شهر دهيم. قرار افراد شهرداري بازارهاي از خاطر رضايت آرامش با بايد مردم نرخ شهر سطح فروشي رده شهاي بخ از افراد اين دارند. نهادهاي دالالن سوي از ها ار فش ها مقاوم
  خيل در موجود آرامش مردم، انتخاب حق وي گفته به اين ايجاد از شهرداري اصلي هدف زيرا كنند. خريد مركزي، بانك هاي خص شا با آن تطبيق ضمن گيرند مي كه طرحي شد. طرح اين اجراي به موفق دالالن
  حامي قيمت محصوالت كيفي بهبود بار، تره ميوه بازارهاي نارضايتي براي محلي به نبايد است مردم رضايت بازارها تعيين اجناس قيمت عنوان به را دو اين از متوسطي قيمت باور غيرقابل تهراني شهروندان براي آن آغازين روزهاي
  در جمله از خريد مراكز زيبايي انضباط نظم مناسب، شود. تبديل شهروندان ليدكننده تو براي سود حاشيه يك كه قيمتي كنند. مي به نزديك گذشت از بعد اكنون رحيمي گفته به
  بود شده مشاهده بسياري مشكالت نيز خكرده چر گوشت بود. ريشه گل به مربوط سبزي پول كسوم واقع دستچين امروز است. ميوه دستچين طرح اجراي نتايج كاالي بتواند راحتي به فكننده مصر نيز باشد داشته است. شده تبديل مردم اصلي مطالبات از يكي به سال
  ي اقدام مشكل اين رفع براي ميادين سازمان بنابراين است. يشود. انجام نيز ديگر شهرهاي در الگو يك عنوان به رضايت آرامش با خريد بازارها از هريك همچنين كند، خريد را خود موردنظر عملكرد بيان به «تعادل» با وگو گفت در
  رحيمي نياز مورد گوشت تا كرد گوشت توزيع مراكز راهدازي ان به سال در ريشه گل مبلغ تومان 5/81ميليارد ميدان خود در حتي كه شده باعث طرح اين اجراي حل براي كه رسيديم نتيجه اين به ما داد: ادامه وي از را كاالها قيمت صبح روز هر دارد وظيفه كه دارد رييس سازمان اينكه بيان با پرداخت سازمان اين ساله
  ي قرار آنها اختيار در مناسب كيفيت قيمت با شهروندان با رهار ميوه ميادين مديريت سازمان مديرعامل رج يك سبدهاي در محصوالت بار ره ميوه مركزي آنها به بايد مردم رضايتمندي جلب شده عنوان معضالت كند. ارائه ردارا ره به به برداشته سازمان پورتال زيرمجموعه نهاي سازما از تهران شهر ميادين
  مديريت دامپزشكي كل اداره سازمان از منظور اين براي گيرد. راستاي در ريشه گل بدون سبزي فروش اينكه بيان نيست، يي فل ميوه فروش ديگر برسد فروش به رج دو ميوه دستچين طرح دليل همين به بدهيم. انتخاب حق روز 16 تنها با سازمان بار تره ميو بازارهاي سازمان فعاليت ترين مه گفت: است، تهران
  شهرداري باالترين تا خواستيم آنها از كرده دعوت تهران استان نتايج از كرد: تصريح است، مقاومتي اقتصاد تحقق شرايط با را خود ها مينكنند تا هها توليدكنند واقع در طرح اين اجراي با شد گفته كه طور ان هم كرديم. اجرا را شب تا صبح ساعت از روزه همه سال در تعطيلي در اكنون است رهبار وت ميوه بازارهاي ميادين
  احداث را دارند نظر در گوشت غرفه يك براي كه استانداردهايي عدم پسماند توليد كاهش به يوان مت طرح اين اجراي اند. داده وفق ما يوانند مت رهبار ميوه بازارهاي به مراجعه با شهروندان يلدا، شب مانند خاص ايام در مشغولند رساني خدم به پايان تا است فعال رهبار 602ازار تهران منطقه 22
  اين با هها غرف ساخت به شروع آن از بعد كنند ابالغ ما به كرد. اشاره است، ملي سرمايه كه زراعي خاك جايي جاب امكانات حوزه اين در هستيم درصدد اينكه بيان با وي كارگران ديگر كرده سبزي ميوه انتخاب به اقدام خود ساعات تابستان روزهاي عيد به نزديك سال پاياني ايام يافت. خواهد افزايش 032بازار به تعداد اين
  سال كرديم. استانداردها بازارهاي از نفر 52زار ميانگين هطور روزانه اين بر عالوه شهروندان اينكه از كنيم نزديك جهاني استانداردهاي به را ندارند. كار اين در دخالتي بازار سطح هاي روش ران گرفتار مردم تا ابد افزايش كار خود 5ساله برنامه در مندرج اهداف به اينكه بيان با
  وي در را 06رفه ساخت امسال راستا اين در داد: ادامه وي روز در سبزي 131تن يعني اين كنند. خريد سبزي ما ابراز يورند، حسرت ديگر كشورهاي بازار ديدن با بسياري هاي مت مقاو با كار اين بگويم بايد البته نشوند. شهر 5ساله برنامه از جلوتر واقع در داشت: اظهار م، ده اي
  رسي 06متر تا 55 بين بايد هها غرف اين داديم. قرار كار دستور كل كه دهد مي نشان ساده محاسبه يك شود. مي فروخته داخل در را شرايط اين يوانيم مت گفت: كرد ناراحتي از كشيدن دست كه دالالن از بسياري شد مواجه سال ابتدايي ماهه در نيز ها برنام باقي ردهم اي
  حركت باشد. سراميك كامال ديوارها كف داشته مساحت اگر شود. مي تن 850 54هزار سال 053روز در فروش ديگر مردم حسرت شهروندان تا بياوريم وجود به كشور كرده اندازي سن به شروع بود، سخت برايشان مناف دستچين طرح اجراي آغاز احداث پنجم برنامه در شود. مي محقق كامل طور به
  آينده استاندارد، هاي ال يخچ رختكن، اتاق پردازي، ور همچنين يتوان بگيريم، نظر در را گل ريشه درصد 30 ميانگين دستچين، طرح بر عالوه راستا اين در نخورند. را كشورها پشتيباني با اما كردند تحميل ما بر زيادي فشارهاي هبار تر ميوه بازارهاي رحيمي عبدالحسين گفته به تصميم دارد قرار كار دستور در ره ار ميوه ازار 240 در بندي بسته سلفون دستگاه برقي، كاتر گوشت چرخ يشود توليد سال در ريشه گل تن 755 31هزار گفت كار دستور در نيز را الي گل بدون سبزي فروش طرح باالخره شهر شوراي جدي هاي حماي با نيز شهرداري فراواني تغييرات شاهد كه يشود سالي چند شهر سطح كنيم. احداث بازار يك محله هر سطح در
  داريم غرفه يك الزامات از چاقو يكننده ضدعفون دستگاه محل سطح بازارهاي كل نه شهرداري بازارهاي در فقط هم آن نيز را طرح اين كه است كسال حدود دادهايم قرار رهبردارهاي به البته كنيم. اجرايي را طرح شديم موفق تفاوت شويد بازارها اين وارد اكنون اگر است بوده در رهار ميوه بازارهاي اينكه به اشاره با
  رحيمي شده ساخته ههاي غرف در كه شود محسوب استاندارد شهر. ردهايم. اجرايي كردند. همكاري ما با اكثرا عزيز اتفاقاتي از يكي ندارد. خارجي كشورهاي بازار با چنداني عنوان يشود، ساخته شهرداري به متعلق هاي مين
  ز راستاي در تها فعالي اين تمام ردهايم. رعايت را موارد اين چنانچه دهد، نشان محاسبات داد: ادامه وي مردم براي ابتدا برخورد اين اينكه به اشاره با وي طرح شروع داده تغيير را ار ره بازارهاي چهره اخيرا كه توليدكنندگان اختيار در ها غرفه احداث، از بعد
  كرد: انجام نيست» معامله قابل مردم «سالمتي شعار تحقق نظر در 0511ومان را سبزي كيلو هر قيمت ميانگين سبزي گرم هزار در ريشه گل 053گرم تا 300 شب ايام به را طرح اين شهروندان گفت: بود، باور غيرقابل كساني همه گذشته در است. ميادين در هها ميو دستچين ميوه از اعم غذايي كشاورزي محصوالت نكنندگان
  تامي شهروندان به رساني خدم حال در غرفه 40 اكنون شد. شده، پرداخت ريشه گل براي كه يي هزينه بگيريم، در 94 ماه اسفند از داد: ادامه باره اين در رحيمي در اكنون كرد پيدا ادامه كار اين اما يد دادن ارتباط عيد كردند مراجعه بار ره وت وه مي بازارهاي به خريد براي كه هاي رآورده محصوالت پروتئيني مواد سبزيجات،
  و است. هزينه اين ما كه شود تومان 5/81ميليارد حدود رقمي مردم به ريشه گل با سبزي ما يهاي فروش سبزي يشود. اجرا طرح اين شهر بازارهاي تمام نياز بر مازاد اجبار به فروشندگان كه دارند خاطر به تما نياح از هيي عمد بخش اكنون هم يگيرد. قرار
  گوشتي است سازمان هاي رح ديگر از مشتري هميار طرح كرديم. كم مردم جيب از را دارد را طال حكم كه ريشه گل يعني شد. فروخته كار واقعا طرح اين كردن عملي براينكه تاكيد با وي به منجر گاه مساله اين فروختند مي ميوه او به مشتري يشود. تامين بازارها اين طريق از تهراني
  شهروندان مشتري با همواره گذشته در كه كارگراني طرح اين در كه استفاده با اينكه يعني مقاومتي اقتصاد داد: ادامه وي آگاهي عدم يا غلط آموزش دليل به بماند خاك در بايد اين نگراني شهروندان ديگر االن داشت: اظهار بود، سختي طرح آغاز از بعد اما د. فروشنده خريدار دعواي يكنند، مراجعه بازارها اين به خريد براي كه
  شهرونداني بارهاي تا يكنند كمك را مشتريان امروز بودند، درگير پيدا از بعد دهيم كاهش را ها هزينه خود ههاي داشت از ريخته دور مردم توسط آورده بيرون خاك از كشاورز برخوردهاي با شهرداري بازارهاي از خريد با كه ندارند را نيستيم. دست اين از اتفاقاتي شاهد ديگر ميوه دستچين تهيه بازارها از را خود نياز مورد غذايي مواد تمام
  تواننم اين بين خوبي تعامل ببرند خودرو پارك محل به را خود اين كردن اجرايي باشيم. آن حل راه دنبال مشكل كردن كيلو نيم بايد كشاورز كه بود اين هم آن دليل شد مي داده آنها به كيفيت اضافي بار يا شده رو روب نامناسب درباره ار ره تب ميوه ميادين مديريت سازمان مديرعامل
  كنند. است. مشتري تكريم معناي به اين شده برقرار قشر دو به برايمان كه تهايي مقاوم مشكالت وجود با طرح دو فروخت. مي خاك يدهند. انجام را خود خريد آرامش با ود اسفند ابتداي از گفت: كرد ارائه توضيحاتي طرح اين شهري مديريت نفع به هم موضوع اين داد: ادامه
  وي با كه دارم تقاضا نيز مردم از بود. انقالب يك آوردند وجود است حاكميتي هاي دستگا وظيفه اينكه بيان با وي با بار تره ميوه ميادين مديريت سازمان مديرعامل شده داده حق مشتري به طرح اين اجراي با گذشته سال استفاده با تا هاست واده خان اقتصاد شهروندان نفع به
  هم مهرباني سبد به 1888 سامانه طريق از را مراتب تخلفات هرگونه ديدن خاك زيرا كرد: اضافه دهند، آموزش را كشاورزان كه تغيير دستخوش تا باشيم طرح اين مواظب بايد اينكه بيان ميوه قيمت همچنين كند دستچين را ها ميو تا است ترين نزديك به پياده پاي با يا عمومي ونقل حمل وسايل
  از است داده انجام ميادين سازمان كه كارهايي ديگر از دهند. اطالع شهرداري با شود. ريخته دور يننه اگو نبايد است ملي سرمايه منظور همين به داشت: اظهار نشود، منفي دگرگوني براي هچيز هم واقع در درج آنها باالي نيز زي سبه را خود مايحتاج بروند ان زندگ محل در خريد
  مركز مهرباني سبد نام با كه دارد شباهت مهرباني ديوار به به نباشند پاسخگو ها مان ساز اگر اينكه بيان با وي قرار شهروندان اختيار در تميز سبزي طرح اين اجراي بازارها در كه كرديم طراحي قوي نظارتي سيستم يك قيمت كه است حالي در اين است. شده شفاف مشتري آلودگي ترافيك كاهش به منجر موضوع اين كنند،
  تهيه شهرداري بازارهاي در طرح اين براساس شود. شناخته اتاق در را خودمان ما داشت: اظهار يود، ظلم مردم شود. اضافه آن قيمت به ريال يك اينكه بدون گيرد اجراي حسن بر نظارت كار مجموعه اين دارند. حضور 03درصد از بيش بيرون هاي ازه مغ از بازارها اين اجناس يشود. نيز
  هوا هستند كمك به مند عالقه كه كساني شده تعبيه فضايي حقوق رعايت به موظف را خود ايم گذاشته يي شيشه الزم زيبايي بصري لحاظ به ردهايم سعي نيز اينجا در برعهده را هدارها بر بهر توسط لعملها دستورا مهها نا يين است. بهتر هم آن كيفيت تر ارزان ميوه ميادين مديريت سازمان اينكه بيان با
  رحيمي تا گذاشته مكان اين در را آن ميوه غذايي مواد خريد با دانيم. مردم به رنگ قرمز سبدهاي در زيها سب آوريم وجود به را زيرنظر مستقيم نيز ويژه نظارت تيم يك براين عالوه دارد. ميوه ردارها ره بهب گذشته در اينكه يادآوري با وي قيمتها بر نظارت كيفيت كنترل نظر از تهران بار
  تره هاي پال اين كنند. استفاده آن از بتوانند نيازمند افراد وهو مي بازارهاي در واقع يا زيفروشه سب در يكدست شكل به مستمر صورت به نيز من يكند. فعاليت من خود آنها فروختند مي شهروندان به يي فله شكل به را سبزي در منسجم غذايي مواد كننده ضه عر سازمان ترين
  بزرگ شوند. شارژ بار دو روزانه مهرباني استاندارد گوشت فروش غرفه 40 راهاندازي شود. ارائه ار ره تب يكنم. سركشي بازارها اين بررسي با كرد: تصريح نداشتند، را ميوه دستچين حق مديريت سازمان از غير زيرا گفت: رود، هشمار
  كشور اين هاي رح ديگر از نيز كودكان براي ميوه طرح ميادين سازمان هاي طر از ديگر يكي رحيمي كرد ارائه بيشتري توضيحات خصوص اين در وي ميوه دستچين طرح در مسوول مقام اين گفته به بار تحميل اول مورد شديم. معضل سه متوجه موضوع 200 از بيش كه ندارد وجود ديگري نهاد هيچ
  ميادين كودكاني شهرداري، به متعلق 05ازار در است سازمان اين در برشمرد محل در گوشت بندي بسته را بار تره سبزي دسته يك ريشه گل با سبزي دسته يك گفت: انجام مهايي اقدا نيز زيبايي لحاظ به تا است شده سعي اما يخواست بار كيلو يك مشتري بود. مردم به اضافه يكسان شكل به نامه آيين يك با را شهر يك در
  نقطه انواع با يوند وارد مراكز اين به شان والدي همراه كه توزيع صورت دو به گوشت شهر سطح در گفت: باره وزن كه شد اين نتيجه كرديم، وزن را ريشه گل بدون دكوراسيون نيز ها سبز ميوه چينش در شود كيفيت همچنين شد. مي فروخته او به كيلو سه اجبار به مواد قيمت سازمان، نامه آيي براساس كند.
  ساماندهي تكريم جهت كار اين يگيرند، قرار پذيرايي مورد ميوه هايي فروشگا ديگر ها بي قصا طريق از يكي شود، مي هزارگرم در يعني داشت. اختالف گرم 350 تا 300 آنها خريد براي مطلوبي فضاي تا شده ايجاد تغييراتي بازارها مواقع بسياري اينكه ديگر بود نامناسب هم محصول غرب) شرق جنوب، (شمال، تهران نقاط تمام در
  غذايي البته كنند. ترك را بازارها خوب خاطره با تا است كودكان برخي يكنند. ارائه بندي بسته شكل به را گوشت كه گل داشت. وجود ريشه گل گرم 350 تا 300 سبزي وهها مي كه سبدهايي مثال براي ودايد. وج به شهروندان بوديم. شهروندان با دها فروشن نامناسب برخورد شاهد يكند. نم تغيير است
  يكي بنا رهرداران به است نشده تحميل رهردار به به طرح اين داشتن وجود با آنها همه نه شده بندي ته بس محصوالت هنگام پرداختند مي پول آن بابت شهروندان كه يي ريشه گنجايش كه است يي بهگونه شود چيده آنها درون در بازارهاي به مردم اعتماد عدم به منجر معضل سه اين ميادين سازمان توسط قيمتها براينكه تاكيد با
  وي يكنند. كار اين به اقدام خود ميل سليقه بر درباره نيستند. برخوردار مناسبي كيفيت از زيبا ظاهر در شدند عصباني موضوع اين از سبزي كردن پاك مشتري كه است اين هم آن دليل دارد. را ميوه رديف يك بود. شده شهرداري ار ره وتب وه مي قيمتها كرد: خاطرنشان شود، مي هماهنگ بار تره ميوه
8 مشكل صدرنشين در مسير ايران به بازار روسيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/18
8 مشكل صدرنشين در مسير ايران به بازار روسيه
در دورهمي نمايندگان بخش خصوصي اتاق اهواز مطرح شد


سهم ايران از بازار 177ميليارد دلاري روسيه تنها 110ميليون دلار استگروه تشكل‌ها|

نخستين گردهمايي «افزايش سهم ايران در بازار روسيه» روز گذشته با حضور مديركل دفتر بازرگاني آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران، رييس اتاق اهواز و جمعي از دولتمردان و روساي تشكل‌هاي بخش صادرات برگزار شد. در اين گردهمايي درباره سهم ايران در بازارهاي منطقه‌يي همچون روسيه، عمان و عراق، معافيت‎هاي مالياتي5 تا 13ساله براي واحدهاي توليدي جديد صادرات محور، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي براي توسعه صادرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت. حال با اجراي برجام ايران، روسيه را براي افزايش صادرات كالاهاي توليدي خود نشانه گرفته است. براساس آمارها روسيه هم‌اكنون سالانه 177ميليارد دلار از كشورهاي ديگر كالاي مصرفي وارد مي‌كند كه در اين ميان سهم كالاهاي صادراتي ايران به اين كشور حدود 110ميليون دلار است. هرچند كه در گذشته نيز درباره توسعه سهم صادراتي ايران به اين كشور نشست‌هاي تخصصي ديگر برگزار شده اما به گفته كارشناسان تشكلي: برگزاري اين جلسات تا به امروز هيچ نقش و خروجي در توسعه صادرات نداشته و بحث‌ها تنها در حد حرف باقي مانده است. حال در اين دورهمي به نقاط ضعف صادراتي ايران به كشورهاي منطقه‌يي همچون روسيه پرداخته شد، كه در اين نشست همچنان مشكلات گذشته همچون؛ «ضعف در شناسايي بازار»، «بازاريابي در روسيه»، «استانداردهاي بهداشتي مشترك»، «مشكلات مربوط به اخذ رواديد»، «تمايل مصرف‌كنندگان روسي به كالاهاي اروپايي»، «عدم اعتماد بين تجار دو كشور»، «نبود سازوكار مناسب كنترل كيفيت محصولات كشاورزي» و «نبود واحد بسته‌بندي مناسب» به عنوان 8 مشكل بنيادي و صدرنشين در مسير ايران به بازار روس‌ها ياد مي‌شودكه براي افزايش سهم بازار روسيه از سوي نمايندگان بخش خصوصي پيشنهاد شد كه كنسرسيومي براي تداوم و افزايش صادرات تشكيل شود. در همين حال، مديركل دفتر بازرگاني آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران درباره سهم بازار ايران در روسيه گفت: بازار روسيه سالانه 177 ميليارد دلار واردات دارد كه سهم ايران از آن تنها 110ميليون دلار است. سيد مجتبي موسويان‌ريزي، در نخستين ميز گرد تخصصي كشور روسيه در اتاق اهواز گفت: كشور روسيه يك اقتصاد نوظهور است و با وجود خاك وسيع اما در تامين محصولات كشاورزي مشكل دارد؛ بطوري‌كه سالانه 35 تا 40 ميليون دلار مواد غذايي وارد مي‌كند.

 وي ادامه داد: كشور روسيه از هر لحاظ قوي است اما از لحاظ مصرفي بودن، 85درصد بازار در بعضي از نقاط اين كشور در اختيار ديگر كشورهاست. به‌واقع، اين كشور داراي پتانسيل‌هاي زيادي است و ما هم بايد در دوران برجام براي صادرات بيشتر كالاهاي مصرفي برنامه‌ريزي دقيقي را درنظر‌گيريم. موسويان‌ريزي با اشاره به چرايي عدم توليد محصولات كشاورزي در روسيه گفت: در روسيه، 25 روز تا يك ماه آفتاب مناسب دارند بنابراين توليد مواد غذايي براي آنها گران تمام مي‌شود و مجبور به وارد كردن مواد غذايي از كشورهاي ديگر هستند. در چنين شرايطي نبايد ميزان صادرات ما به روسيه تنها 110ميليون دلار باشد، بلكه صاحبان تشكل‌ها بايد درصدد برنامه‌ريزي مناسبي براي افزايش اين سهم درنظر گيرند. مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي آسيا و اقيانوسيه افزود: تركيه تا قبل از بحران‌هاي اخير، پنجمين شريك تجاري روسيه بود و 36 ميليارد دلار صادرات به كشور روسيه داشت، درحالي كه ما در بهترين حالت سي و يكمين شريك تجاري روسيه هستيم. به واقع، كل صادرات ما در بهترين سال تجاري به كشور روسيه به 500ميليون دلار مي‌رسيد، به‌نحوي‌كه حجم كل تجارت ما با كشور روسيه 3.7ميليارد دلار تخمين زده مي‌شد.

از اين مقدار 3.2ميليارد دلار سهم صادرات روس‌ها به كشور ما بوده است درصورتي‌كه تركيه با هفت برابر صادرات ما، 36 ميليارد دلار به روسيه صادرات داشت. وي با اشاره به برشمردن مزيت‌هاي ايران براي افزايش توليد و صادرات گفت: كشور ما داراي بيشترين پتانسيل‌ها براي حوزه توليد و صادرات است، بطوري كه در كشور ما شاهد امنيت، تعداد همسايه‌ها براي صادرات بيشتر و افزايش سهم بازارهاي خارجي، تنوع آب و هوايي و چند اقليمي بودن، امكان توليد خارج از فصل وجود دارد كه با چنين شرايطي توليدكنندگان بايد درصدد كاهش معضلات در اين بخش باشند و از سوي ديگر پتانسيل‌هاي لازم را براي افزايش توليد و صادرات درنظر گيرند. در اين راستا هم تمام قصد و نيت دولت حمايت براي توسعه صادرات است. همچنين نيروي تحصيل‌كرده فراوان و گسترش راه‌هاي حمل‌ونقل براي توسعه صادرات به كشورهاي منطقه‌يي از ديگر مزايايي است كه خيلي از كشورها از اين مزيت‌ها محروم هستند، اين مزيت‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه متاسفانه هنوز توفيق چنداني در صادرات به كشورهاي همسايه حاصل نشده است.

 

 ضرورت تشكيل كنسرسيوم

مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به سياست روس‌ها افزود: كشور روسيه با اينكه سياست انقباضي در پيش گرفته، اكنون سالانه 177 ميليارد دلار واردات از ساير كشورها دارد كه ما هم طي چشم‌انداز افق 1404 بايد صادرات به اين كشور را افزايش دهيم. موسوي‌ريزي بابيان اينكه جلسات متعددي براي استفاده حداكثري از بازار روسيه را برگزار كرديم، گفت: مشكلات اصلي ما در داخل كشور بحث ظرفيت‌سازي در كشور روسيه و نداشتن تضمين عرضه مداوم كالا است؛ در بحث ظرفيت‌سازي غير از خرما، كشمش، كيوي، خيار و پسته كه رتبه جهاني داريم در بقيه قسمت‌ها ظرفيت‌سازي نكرديم.

 وي افزود: فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در روسيه تداوم عرضه را مي‌خواهند و كدام شركت ما مي‌تواند تداوم عرضه را تضمين كند؟ درحالي كه امكان عرضه 20كانتينر در هفته به اين كشور را نداريم. به واقع، در كشور شركت‌هاي بزرگ صادراتي نداريم كه عمليات برداشت، بسته‌بندي و ارسال را بر اساس قرارداد انجام دهد و اگر به‌صورت خرد كاركنيم بايد كنسرسيوم تشكيل دهيم و شركت‌هاي استاني در اين كنسرسيوم حضورداشته باشند. موسوي‌ريزي بابيان اينكه در كشور ما قيمت تمام‌شده مواد غذايي بالاست، ادامه داد: بازار روسيه بازاري كاملا رقابتي است و دولت روسيه بازار را باز گذاشته تا كشورهاي خارجي در آن رقابت كنند و مصرف‌كننده بتواند كالا را باقيمت مناسب خريداري كند. به‌واقع، بايد افراد تاثيرگذار در كشور روسيه تمام‌كارهاي مربوط به صادرات آن كشور را انجام دهند و علاوه بر آموزش صادركنندگان سمينارهاي علمي كاربردي تجارت با كشورهاي صادركننده تشكيل دهيم.

مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي آسيا و اقيانوسيه تصريح كرد: كشور روسيه استانداردهاي خاص خود را دارد و استاندارد هيچ كشوري را قبول ندارد كه بايد كشورهاي صادركننده به اين كشور استاندارد آن را رعايت كنند. وي با تاكيد بر اينكه براي گسترش صادرات در كشور روسيه بايد شركت تاسيس كرد، افزود: بحث حمل‌ونقل هوايي زماني توجيه پيدا مي‌كند كه سفارش بزرگ و قراردادهاي كلان با كشور روسيه داشته باشيم كه براي اين كار بايد شركتي در كشور روسيه ثبت شود و اين كار به‌صورت حرفه‌يي انجام شود. موسوي‌ريزي درباره مشوق‌هاي صادراتي گفت: مشوق‌هاي صادراتي مدتي قطع‌شده بود اما دوباره ارائه مي‌شود كه به برخي واحدهاي خاص باارزش افزوده بالا داده مي‌شود. شناسايي كالاهاي صادراتي در شهرهاي جنوبي

از سوي ديگر رييس اتاق اهواز در اين نشست گفت: تراز تجاري ما با روسيه در 10 سال گذشته منفي بود و متوسط قيمت صادرات ‌جز در سال‌هاي 92 و 93 همواره بيشتر از متوسط قيمت واردات بوده است. شهلا عموري افزود: برخلاف صادرات كم نوسان ايران به روسيه در سال 91 كه اوج صادرات بود حدود 500 ميليون دلار صادرات داشتيم اما در سال 94 آمار صادرات كاهش يافت و به 173 ميليون دلار رسيد. عموري درباره واردات از اين كشور در 10 سال گذشته گفت: حداكثر ارزش واردات سالانه در 10 سال گذشته بيش از 1. 6 ميليارد دلار در سال 91 و در سال 94 حدود 173 ميليون دلار بود. حال با توجه به مزيت‌هاي شهرهاي جنوبي ما بايد بعضي از محصولات كشاورزي را به روسيه صادر كنيم. وي ادامه داد: نزديكي با روسيه و كانال‌هاي ارتباطي مشترك با اين كشور باعث شده كه از شمال كشور كالاهاي بسياري ارسال شود، ولي مشكلاتي هم وجود دارد. سيستم ارزش‌گذاري كالاهاي ايراني در گمرك روسيه يكي از اين مشكلات است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز تصريح كرد: تنوع محصولات در استان خوزستان و توليد صيفي‌جات و دارا بودن محصولات كشاورزي در فصل زمستان از مزيت‌هاي استان خوزستان براي صادرات به كشور روسيه است. وي با اشاره به تامين زيرساخت‌ها براي افزايش صادرات گفت: وجود زيرساخت‌هاي مناسب و دو مرز هوايي در استان تابه‌حال نتوانسته براي استان و براي صادرات به روسيه مفيد باشد. به واقع، از ديگر مشكلات موجود در صادرات به كشور روسيه «ضعف در شناسايي بازار»، «بازاريابي در روسيه» و «استانداردهاي بهداشتي مشترك»است. نبود آمار شفاف در بخش صادرات

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز افزود: شركت حمل‌ونقل بين‌المللي هم براي پيگيري‌ حمل‌ونقل‌ وجود ندارد و استان ما آمار صحيح از صادرات به كشور روسيه را ندارد؛ چراكه كالا در گمركات مرزي اظهار مي‌شود و گمركات ما در شهرستان دزفول استقرار كامل ندارد.

عموري بابيان اينكه عمده كشورهاي صادركننده به روسيه هلند، چين، آلمان، ايتاليا و تركيه هستند، گفت: كشورهاي عمده هدف صادرات روسيه نيز چين، آلمان، امريكا، بلاروس و ايتاليا است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز ادامه داد: عمده اقلام صادراتي روسيه به كشورهاي ديگر شامل نفت و فراورده‌هاي آن، چوب، مواد شيميايي و عمده اقلام وارداتي شامل ماشين‌آلات، وسايل و سازه‌هاي پزشكي، آهن، فولاد، محصولات دارويي، ميوه، آجيل و مواد شيميايي است.نویسنده:
اجراي طرح دستچين؛ انقلابي در صيانت از حقوق شهروندان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/18
اجراي طرح دستچين؛ انقلابي در صيانت از حقوق شهروندان
مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهر تهران در گفت‌و‌گو با «تعادل»:


 طرح دستچين ميوه‌ها در سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار شهر تهران از اسفندماه سال گذشته كليد خورد. اين طرح كه قرار شد در راستاي مشتري‌مداري براي نخستين‌بار در بازارهاي تره‌بار شهرداري اجرايي شود واكنش‌هاي بسياري در پي داشت و حتي كارگران اين ميادين در اعتراض به اين موضوع تجمع كردند. اما عبدالحسين رحيمي مديرعامل سازمان ميادين و تره‌بار شهر تهران تصميم خود را گرفته بود و بدون توجه به خيل مقاومت‌ها و فشار‌ها از سوي دلالان و نهادهاي حامي دلالان موفق به اجراي اين طرح شد. طرحي كه در روزهاي آغازين آن براي شهروندان تهراني غيرقابل باور بود و به گفته رحيمي اكنون بعد از گذشت نزديك به يك‌سال به يكي از مطالبات اصلي مردم تبديل شده است.

رحيمي در گفت‌وگو با «تعادل» به بيان عملكرد يك‌ساله اين سازمان پرداخت و با بيان اينكه سازمان مديريت ميادين شهر تهران از سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران است، گفت: مهم‌ترين فعاليت سازمان احداث ميادين و بازارهاي ميوه و‌تره‌بار است و اكنون در 22 منطقه تهران 206 بازار تره‌بار فعال است و تا پايان سال اين تعداد به 230 بازار افزايش خواهد يافت.

وي با بيان اينكه به اهداف مندرج در برنامه 5ساله خود رسيده‌ايم، اظهار داشت: در واقع جلوتر از برنامه 5ساله حركت كرده‌ايم و باقي برنامه‌ها نيز در 6 ماهه ابتدايي سال آينده به‌طور كامل محقق مي‌شود. در برنامه پنجم احداث 240 بازار ميوه و تره‌بار در دستور كار قرار دارد و تصميم داريم در سطح هر محله يك بازار احداث كنيم.

رحيمي با اشاره به اينكه بازارهاي ميوه و تره‌بار در زمين‌هاي متعلق به شهرداري ساخته مي‌شود، عنوان كرد: بعد از احداث، غرفه‌ها در اختيار توليدكنندگان و تامين‌كنندگان محصولات كشاورزي و غذايي اعم از ميوه و سبزيجات، مواد پروتئيني و محصولات و فرآورده‌هاي گوشتي قرار مي‌گيرد. هم‌اكنون بخش عمده‌يي از نياز شهروندان تهراني از طريق اين بازارها تامين مي‌شود. شهرونداني كه براي خريد به اين بازارها مراجعه مي‌كنند، مي‌توانند تمام مواد غذايي مورد نياز خود را از بازارها تهيه كنند.

وي ادامه داد: اين موضوع هم به نفع مديريت شهري و هم به نفع شهروندان و اقتصاد خانواده‌هاست تا با استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي يا با پاي پياده به نزديك‌ترين مركز خريد در محل زندگي‌شان بروند و مايحتاج خود را تهيه كنند، اين موضوع منجر به كاهش ترافيك و آلودگي هوا نيز مي‌شود.

رحيمي با بيان اينكه سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار تهران از نظر كنترل كيفيت و نظارت بر قيمت‌ها بزرگ‌ترين سازمان عرضه‌كننده مواد غذايي منسجم در كشور به‌شمار مي‌رود، گفت: زيرا غير از سازمان مديريت ميادين هيچ نهاد ديگري وجود ندارد كه بيش از 200 نقطه در يك شهر را با يك آيين‌نامه به شكل يكسان ساماندهي كند. براساس آيين‌نامه سازمان، قيمت مواد غذايي در تمام نقاط تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) يكي است و تغيير نمي‌كند.

وي با تاكيد براينكه قيمت‌ها توسط سازمان ميادين ميوه و تره‌بار هماهنگ مي‌شود، خاطرنشان كرد: قيمت‌ها ابتدا توسط اتحاديه بارفروشان عمده كه زيرنظر اتاق اصناف فعاليت مي‌كنند، تعيين مي‌شود اما نرخي كه بهره‌بردارها بايد در مراكز ميوه و تره‌بار به مردم ارائه كنند، توسط سازمان مديريت ميادين مشخص مي‌شود.

وي با ارائه توضيحات بيشتر در اين باره، گفت: در سازمان كميته قيمت‌گذاري وجود دارد كه‌ نماينده بهره‌بردارها، ‌نماينده شوراي شهر و هم بخش‌هاي درون‌سازماني سازمان مديريت ميادين در آن حضور دارند. اين افراد از بخش‌هاي خرده‌فروشي سطح شهر نرخ مي‌گيرند و ضمن تطبيق آن با شاخص‌هاي بانك مركزي، قيمت متوسطي از اين دو را به عنوان قيمت اجناس تعيين مي‌كنند. قيمتي كه يك حاشيه سود براي توليد‌كننده داشته باشد و نيز مصرف‌كننده به راحتي بتواند كالاي موردنظر خود را خريد كند، همچنين هريك از بازارها رييس دارد كه وظيفه دارد هر روز صبح قيمت كالاها را از پورتال سازمان برداشته و به بهره‌بردار‌ها ارائه كند.

بازارهاي ميوه ‌و تره‌بار سازمان با تنها 16 روز تعطيلي در سال همه روزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب به خدمت‌رساني مشغولند و در ايام خاص مانند شب يلدا، ايام پاياني سال و نزديك به عيد و روزهاي تابستان ساعات كار افزايش مي‌يابد تا مردم گرفتار گران‌فروش‌هاي سطح شهر نشوند. آغاز اجراي طرح دستچين

 به گفته عبدالحسين رحيمي بازارهاي ميوه و تره‌بار سطح شهر چند سالي مي‌شود كه شاهد تغييرات فراواني بوده است و اگر اكنون وارد اين بازارها شويد تفاوت چنداني با بازار كشورهاي خارجي ندارد. يكي از اتفاقاتي كه اخيرا چهره بازارهاي تره‌بار را تغيير داده شروع طرح دستچين ميوه‌ها در ميادين است. در گذشته همه كساني كه براي خريد به بازارهاي ميوه‌و‌تره‌بار مراجعه مي‌كردند حتما به خاطر دارند كه فروشندگان به اجبار مازاد بر نياز مشتري به او ميوه مي‌فروختند و اين مساله گاه منجر به دعواي خريدار و فروشنده مي‌شد. اما بعد از آغاز طرح دستچين ميوه ديگر شاهد اتفاقاتي از اين دست نيستيم.

مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار درباره اين طرح توضيحاتي ارائه كرد و گفت: از ابتداي اسفند سال گذشته با اجراي اين طرح به مشتري حق داده شده است تا ميوه‌ها را دستچين كند و همچنين قيمت ميوه و سبزي‌ها نيز بالاي آنها درج و در واقع همه‌چيز براي مشتري شفاف شده است. اين در حالي است كه قيمت اجناس اين بازارها از مغازه‌هاي بيرون بيش از 30درصد ارزان‌تر و كيفيت آن هم بهتر است.

وي با يادآوري اينكه در گذشته بهره‌بردارها ميوه و سبزي را به شكل فله‌يي به شهروندان مي‌فروختند و آنها حق دستچين ميوه را نداشتند، تصريح كرد: با بررسي اين موضوع متوجه سه معضل شديم. مورد اول تحميل بار اضافه به مردم بود. مشتري يك كيلو بار مي‌خواست اما به اجبار سه كيلو به او فروخته مي‌شد. همچنين كيفيت محصول هم نامناسب بود و ديگر اينكه بسياري مواقع شاهد برخورد نامناسب فروشنده‌ها با شهروندان بوديم. اين سه معضل منجر به عدم اعتماد مردم به بازارهاي ميوه‌‌وتره‌بار و شهرداري شده بود.

 حذف دلال‌ها از بازار‌هاي شهرداري

وي با بيان اينكه شخص شهردار تهران از من دو خواسته داشت، تصريح كرد: كوتاه شدن دست دلال‌ها نخستين خواسته شهردار از من بود كه بسيار منطقي است. زيرا وجود دلال‌ها در هر حوزه‌يي قيمت و كيفيت را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد. زيرا دلالان فقط دنبال درآمد كاذب و رضايت خودشان هستند و رضايت مردم براي آنها اهميتي ندارد. خواسته دوم ايشان اين بود كه مردم بايد با آرامش و رضايت خاطر از بازارهاي شهرداري خريد كنند. زيرا هدف اصلي شهرداري از ايجاد اين بازارها رضايت مردم است و نبايد به محلي براي نارضايتي شهروندان تبديل شود. خريد با آرامش و رضايت

وي ادامه داد: ما به اين نتيجه رسيديم كه براي حل معضلات عنوان شده و جلب رضايتمندي مردم بايد به آنها حق انتخاب بدهيم. به همين دليل طرح دستچين ميوه را اجرا كرديم. همان‌طور كه گفته شد با اجراي اين طرح شهروندان با مراجعه به بازارهاي ميوه و تره‌بار مي‌توانند خود اقدام به انتخاب ميوه و سبزي كرده و ديگر كارگران بازار دخالتي در اين كار ندارند.

البته بايد بگويم اين كار با مقاومت‌هاي بسياري مواجه شد و بسياري از دلالان كه دست كشيدن از منافع‌ برايشان سخت بود، شروع به سنگ‌اندازي كرده و فشارهاي زيادي بر ما تحميل كردند اما با پشتيباني شهرداري و نيز با حمايت‌هاي جدي شوراي شهر بالاخره موفق شديم طرح را اجرايي كنيم. البته بهره‌بردارهاي عزيز اكثرا با ما همكاري كردند.

وي با اشاره به اينكه اين برخورد ابتدا براي مردم غيرقابل باور بود، گفت: شهروندان اين طرح را به ايام شب عيد ارتباط مي‌دادند اما اين كار ادامه پيدا كرد و اكنون در تمام بازارهاي شهر اين طرح اجرا مي‌شود.

وي با تاكيد براينكه عملي كردن اين طرح واقعا كار سختي بود، اظهار داشت: الان ديگر شهروندان نگراني اين را ندارند كه با خريد از بازارهاي شهرداري با برخوردهاي نامناسب روبه‌رو شده يا بار اضافي و بي‌كيفيت به آنها داده مي‌شود و با آرامش خريد خود را انجام مي‌دهند.

مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار با بيان اينكه بايد مواظب اين طرح باشيم تا دستخوش تغيير و دگرگوني منفي نشود، ‌اظهار داشت: به همين منظور يك سيستم نظارتي قوي طراحي كرديم كه در بازارها حضور دارند. اين مجموعه كار نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بهره‌بردارها را برعهده دارد. علاوه براين يك تيم نظارت ويژه نيز مستقيم زيرنظر خود من فعاليت مي‌كند. من نيز به صورت مستمر به بازارها سركشي مي‌كنم.

به گفته اين مقام مسوول در طرح دستچين ميوه سعي شده است تا به لحاظ زيبايي نيز اقدام‌هايي انجام شود و در چينش ميوه و سبزي‌ها و نيز دكوراسيون بازارها تغييراتي ايجاد شده تا فضاي مطلوبي براي خريد شهروندان به وجود‌ايد. براي مثال سبدهايي كه ميوه‌ها در درون آنها چيده مي‌شود به‌گونه‌يي است كه گنجايش يك رديف ميوه را دارد. دليل آن هم اين است كه مشتري به‌راحتي بتواند ميوه مورد نياز خود را انتخاب كند و در ضمن ميوه‌ها با گذشت زمان خراب نشوند. همچنين رنگ ميوه‌ها با رنگ سبدها هماهنگ مي‌شود تا جلوه زيبايي به آن ببخشد.

رحيمي با اشاره به اينكه يكي از فعاليت‌هاي ما آموزش به كارگران بهره‌بردارها و نيز رييس بازارهاست، گفت: سعي كرده‌ايم كه بهترين روش‌ها را از مراكز خريد بزرگ دنيا احصا كرده و آن را از طريق آموزش در اختيار اين افراد قرار دهيم.

به گفته وي حق انتخاب مردم، آرامش موجود در بازارهاي ميوه و تره‌بار، بهبود كيفي محصولات و قيمت مناسب، نظم و انضباط و زيبايي مراكز خريد از جمله نتايج اجراي طرح دستچين ميوه است. امروز دستچين به عنوان يك الگو در شهرهاي ديگر نيز انجام مي‌شود. اجراي اين طرح باعث شده كه حتي در خود ميدان مركزي ميوه و تره‌بار محصولات در سبدهاي يك رج و دو رج به فروش برسد و ديگر فروش ميوه فله‌يي نيست، در واقع توليدكننده‌ها و تامين‌كننده‌ها خود را با شرايط ما وفق داده‌اند.

وي با بيان اينكه درصدد هستيم در اين حوزه امكانات را به استانداردهاي جهاني نزديك كنيم از اينكه شهروندان با ديدن بازار كشورهاي ديگر حسرت مي‌خورند، ابراز ناراحتي كرد و گفت: مي‌توانيم اين شرايط را در داخل كشور به وجود بياوريم تا شهروندان حسرت مردم ديگر كشورها را نخورند. در اين راستا علاوه بر طرح دستچين، طرح فروش سبزي بدون گل و لاي را نيز در دستور كار قرار داده‌ايم و حدود يك‌سال است كه اين طرح را نيز اجرايي كرده‌ايم. 300 تا 350گرم گل و ريشه در هزار گرم سبزي

رحيمي در اين باره ادامه داد: از اسفند ماه 94 در سبزي‌فروشي‌هاي ما سبزي با گل و ريشه به مردم فروخته مي‌شد. يعني گل و ريشه كه حكم طلا را دارد و بايد در خاك بماند به دليل آموزش غلط يا عدم آگاهي كشاورز از خاك بيرون آورده و توسط مردم دور ريخته مي‌شد دليل آن هم اين بود كه كشاورز بايد نيم كيلو خاك مي‌فروخت.

وي با بيان اينكه وظيفه دستگاه‌هاي حاكميتي است كه كشاورزان را آموزش دهند، اضافه كرد: زيرا خاك سرمايه ملي است و نبايد اين‌گونه دور ريخته شود. با اجراي اين طرح سبزي تميز در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد بدون اينكه يك ريال به قيمت آن اضافه شود. در اينجا نيز سعي كرده‌ايم به لحاظ بصري زيبايي لازم را به وجود آوريم و سبزي‌ها در سبدهاي قرمز رنگ و به شكل يكدست در سبزي‌فروشي‌ها واقع در بازارهاي ميوه‌و تره‌بار ارائه شود.

وي در اين خصوص توضيحات بيشتري ارائه كرد و گفت: يك دسته سبزي با گل و ريشه و يك دسته سبزي بدون گل و ريشه را وزن كرديم، نتيجه اين شد كه وزن آنها 300 تا 350گرم اختلاف داشت. يعني در هزارگرم سبزي 300 تا 350گرم گل و ريشه وجود داشت. گل و ريشه‌يي كه شهروندان بابت آن پول مي‌پرداختند و هنگام پاك كردن سبزي از اين موضوع عصباني مي‌شدند در واقع يك‌سوم پول سبزي مربوط به گل و ريشه بود. 5/18ميليارد تومان مبلغ گل و ريشه در سال

 مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره‌بار با بيان اينكه فروش سبزي بدون گل و ريشه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است، تصريح كرد: از نتايج اجراي اين طرح مي‌توان به كاهش توليد پسماند و عدم جابه‌جايي خاك زراعي كه سرمايه ملي است، اشاره كرد. علاوه بر اين روزانه به‌طور ميانگين 25هزار نفر از بازارهاي ما سبزي خريد مي‌كنند. اين يعني 131تن سبزي در روز فروخته مي‌شود. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه كل فروش در 350روز سال 45هزار و 850تن مي‌شود. اگر ميانگين 30درصد ريشه و گل را در نظر بگيريم، مي‌توان گفت 13هزار و 755تن گل و ريشه در سال توليد مي‌شود آن هم فقط در بازارهاي شهرداري و نه كل بازارهاي سطح شهر.

وي ادامه داد: محاسبات نشان مي‌دهد، چنانچه ميانگين قيمت هر كيلو سبزي را 1150تومان در نظر بگيريم، هزينه‌يي كه براي گل و ريشه پرداخت شده، رقمي حدود 5/18ميليارد تومان مي‌شود كه ما اين هزينه را از جيب مردم كم كرديم.

وي ادامه داد: اقتصاد مقاومتي يعني اينكه با استفاده از داشته‌هاي خود هزينه‌ها را كاهش دهيم و بعد از پيدا كردن مشكل دنبال راه‌حل آن باشيم. اجرايي كردن اين دو طرح با وجود مشكلات و مقاومت‌هايي كه برايمان به وجود آوردند يك انقلاب بود. از مردم نيز تقاضا دارم كه با ديدن هرگونه تخلفات مراتب را از طريق سامانه 1888 به شهرداري اطلاع دهند.

وي با بيان اينكه اگر سازمان‌ها پاسخگو نباشند به مردم ظلم مي‌شود، اظهار داشت: ما خودمان را در اتاق شيشه‌يي گذاشته‌ايم و خود را موظف به رعايت حقوق مردم مي‌دانيم. راه‌اندازي 40غرفه فروش گوشت استاندارد

رحيمي يكي ديگر از طرح‌هاي سازمان ميادين تره‌بار را بسته‌بندي گوشت در محل برشمرد و در اين باره گفت: در سطح شهر گوشت به دو صورت توزيع مي‌شود، يكي از طريق قصابي‌ها و ديگر فروشگاه‌هايي كه گوشت را به شكل بسته‌بندي ارائه مي‌كنند. برخي محصولات بسته‌بندي شده نه همه آنها با وجود داشتن ظاهر زيبا از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند. درباره گوشت چرخ‌كرده نيز مشكلات بسياري مشاهده شده است. بنابراين سازمان ميادين براي رفع اين مشكل اقدام به راه‌اندازي مراكز توزيع گوشت كرد تا گوشت مورد نياز شهروندان با قيمت و كيفيت مناسب در اختيار آنها قرار گيرد. براي اين منظور از سازمان اداره كل دامپزشكي استان تهران دعوت كرده و از آنها خواستيم تا بالاترين استانداردهايي كه براي يك غرفه گوشت در نظر دارند را به ما ابلاغ كنند و بعد از آن شروع به ساخت غرفه‌ها با اين استانداردها كرديم.

وي ادامه داد: در اين راستا امسال ساخت 60غرفه را در دستور كار قرار داديم. اين غرفه‌ها بايد بين 55 تا 60متر مساحت داشته و كف و ديوارها كاملا سراميك باشد. همچنين نور‌پردازي، اتاق رختكن، يخچال‌هاي استاندارد، چرخ گوشت و كاتر برقي، دستگاه سلفون بسته‌بندي در محل و دستگاه ضدعفوني‌كننده چاقو از الزامات يك غرفه استاندارد محسوب مي‌شود كه در غرفه‌هاي ساخته شده اين موارد را رعايت كرده‌ايم. تمام اين فعاليت‌ها در راستاي تحقق شعار «سلامتي مردم قابل معامله نيست» انجام شد. اكنون 40غرفه در حال خدمت‌رساني به شهروندان است.

طرح هميار مشتري از ديگر طرح‌هاي سازمان است كه در اين طرح كارگراني كه در گذشته همواره با مشتري درگير بودند، امروز مشتريان را كمك مي‌كنند تا بارهاي خود را به محل پارك خودرو ببرند و تعامل خوبي بين اين دو قشر برقرار شده و اين به معناي تكريم مشتري است. سبد مهرباني

از ديگر كارهايي كه سازمان ميادين انجام داده است و به ديوار مهرباني شباهت دارد كه با نام سبد مهرباني شناخته مي‌شود. براساس اين طرح در بازارهاي شهرداري فضايي تعبيه شده و كساني كه علاقه‌مند به كمك هستند با خريد مواد غذايي و ميوه آن را در اين مكان گذاشته تا افراد نيازمند بتوانند از آن استفاده كنند. اين پالت‌هاي مهرباني روزانه دو بار شارژ مي‌شوند.

طرح ميوه براي كودكان نيز از ديگر طرح‌هاي اين سازمان است و در 50بازار متعلق به شهرداري، كودكاني كه همراه والدين‌شان به اين مراكز وارد مي‌شوند با انواع ميوه مورد پذيرايي قرار مي‌گيرند، اين كار جهت تكريم كودكان است تا با خاطره خوب بازارها را ترك كنند. البته اين طرح به بهره‌بردار تحميل نشده است و بهره‌برداران بنا بر سليقه و ميل خود اقدام به اين كار مي‌كنند.نویسنده:
اما و اگرهاي نرخ رشد اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/18
اما و اگرهاي نرخ رشد اقتصاد
در هفته‌هاي اخير آمار دو شاخص اصلي اقتصاد توسط مركز آمار ايران انتشار يافت.

نرخ رشد اقتصادي كشور در شش ماهه نخست سال جاري رشد 7.4‌درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد و نرخ بيكاري 12.7‌درصدي هم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8‌درصد رشد را نشان مي‌دهد. با اعلام رشد اقتصادي غير منتظره 7.4‌درصدي، انتظار همگان بر كاهش نرخ بيكاري بود؛ چرا كه رشد اقتصادي آن هم با نرخ بيش از 7‌درصد مبين افزايش توليد در كشور است كه نيازمند كار و تلاش بيشتر و در نتيجه اشتغال بيشتر است و اصولا اين دو شاخصه ارتباط مستقيم و معنا داري با يكديگر دارند. ليكن با اعلام افزايش نرخ بيكاري در سال جاري گمانه‌زني درباره علت عدم همخواني اين دو شاخصه اقتصادي در كشور بالا گرفته است. اينكه با وجود رشد اقتصادي 7.4‌درصدي در كشور همزمان شاهد افزايش نرخ بيكاري هم هستيم و اين موضوع مي‌تواند ناشي از دو علت عمده باشد. نخست اينكه آمارهاي اعلامي مخدوش باشد، يعني اينكه يا رشد اقتصادي اعلام شده واقعيت نداشته باشد يا اينكه رشد منفي اشتغال غيرواقعي باشد كه در هر دو حالت و با توجه به اينكه آمارهاي ارائه شده از سوي مرجع رسمي كشور يعني مركز آمار ايران اعلام شده و توسط بالاترين مقام اجرايي كشور نيز رسانه‌يي شده است، بنابراين در صحت آن نمي‌توان ترديد داشت. علت دوم اينكه مطابق نظراغلب كارشناسان اقتصادي كشور كه پس از اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور بيان شد، رشد اقتصادي 7.4‌درصدي عمدتا در بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد صورت پذيرفته كه نتوانسته روي افزايش اشتغال كشور تاثير مثبت داشته باشد ونرخ رشد اين بخش‌هاي مولد نظير صنايع كوچك و متوسط همچنان پايين است كه وضعيت بازار نيز بر اين نظر صحه مي‌گذارد و بنابراين عمده رشد اقتصادي كشور در بخش‌هاي توليد، فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و اصولا فروش مواد اوليه انجام پذيرفته است. بديهي است كه اعلام رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به تفكيك مي‌تواند در شفافيت بيشتر اين موضوع كمك كند. نظر فرعي ديگر اينكه، چنانچه‌ درصدي از اين رشد اقتصادي در بخش‌هاي مولد كشور و مثلا صنايع كشور اتفاق افتاده باشد، تنها توانسته بخش‌هايي از اين صنايع را در بر بگيرد كه قبلا با ظرفيتي كمتر از ظرفيت واقعي خود مشغول به كار بوده‌اند، به عبارت ديگر افزايش توليد اين بخش ناشي از افزايش ظرفيت توليد يا توسعه اين صنايع نبوده و فقط توانسته ظرفيت‌هاي خالي مانده را تا حدودي پر كند و لذا نتوانسته منجر به افزايش اشتغال شود. فرض آخر اينكه، آمار افراد جوياي كار به بازار كار كشور و نرخ رشد آن بقدري بالا است كه توانسته از نرخ رشد اقتصادي كشور نيز پيشي بگيرد و با وجود نرخ رشد اقتصادي 7.4‌درصدي، همچنان نرخ رشد بيكاري را از نرخ رشد اقتصادي كشور بالاتر نگه دارد.نویسنده: عليرضا حائري كارشناس تشكلي

  دريچه Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 بايد فرانسه لوپن: بگذارد
  مارين كنار را است
  يورو ترامپ حمايت جلب براي تالش در مخفيانه صورت به مي
  ترزا افراطي راست حزب نامزد لوپن مارين جهان
  گروه كشور اين جمهوري رياست انتخابات در فرانسه، ملي
  جبهه يورو پولي واحد حذف يشود، برگزار امسال بهار در
  كه پولي واحد از كشورش شدن جدا بر شد خواستار ريگان
  را تاچر دوران تكرار براي ترامپ مي
  سناريوي كه فرانسه ملي جبهه حزب رهبر كرد. تاكيد اروپا
  مشترك پول واحد درباره است، معروف خود افراطي مواضع پي هاست
  در پوپوليست تهديد كردن خنثي دنبال به
  لندن كارگيري از كرد جديدي عگيري موض اروپايي،
  مشترك در لوپن مارين گفت. سخن فرانسه در ملي پول
  واحد ميالدي نو سال آغاز در خبري كنفرانس از پس
  سخناني دارا امريكا آتي دولت با را ارتباطات كمترين كنوني تسليمي طال جهان
  گروه اروپايي مشترك پول واحد از بايد فرانسه كه كرد تصريح براي دارد سعي بريتانيا كه است حالي در اين هستند انتخاباتي تيم به مربوط حواشي تمام كنار
  در بايد يورو منطقه كشورهاي كه گفت او شود. جدا ي–ورو- روابط گسترش اروپا اتحاديه از خروج از پس دوران در روسي هكرهاي تاثيرگذاري جنجال ترامپ
  دونالد است، يورو حاضر حال در كه اروپايي مشترك پول واحد از بيابد. مطمئني جديد هاي دوست پسابرگزيت، تجاري تمتحده، اياال جمهوري رياست انتخابات نتايج
  تغيير اروپا اتحاديه از كشورش خروج كه وي كنند. بشيني عقن به اسكاتلند اهل مادري با ترامپ اينكه بر دال ههايي نشان براي بريتانيا نخستزير تالش از خبري هاي
  رسانه نظام به اروپا كه كرد پيشنهاد همچنين است، خواستار
  را در دارد. وجود شود، تبديل بريتانيا براي مشتاق شريكي منتخب جمهوري رييس با دوستانه ارتباط
  برقراري بازگشت اروپايي پولي واحد به موسوم اروپا نظارتي پولي كشورهايي صف ته در بريتانيا كرد، اعالم اوباما كه حالي نخستوزير مي، ترزا شود مي گفته هاند. داد خبر
  امريكا واحد چند از سبدي اروپايي، پولي نظام اين باشد. داشته يشود، بسته تجارتي قرارداد آنها با احتماال كه است براي تالشي گونه هيچ از پرده پشت در
  بريتانيا رواج از پيش تا ۲دهه مدت به كه بود اروپايي پولي قرار صف اين جلوي در بريتانيا كه گفت فاراژ به ترامپ از نفر حتي نكرده خودداري ترامپ دونالد
  توجه هم پيشتر لوپن مارين بود. حاكم ۹۹۹۱ سال در يورو ترزا دوران در واشنگتن لندن معتقدند هم دارد.برخي مشاوران با ديدار براي را خود متحدان رين زدي
  ن اگر كه بود گفته دموكراتيا يوناني روزنامه با گف در
  وگ ديگري ريگان رونالد تاچر مارگارت ترامپ، دونالد مي است. كرده اعزام امريكا به منتخب جمهور ييس
  ر يك شود، پيروز فرانسه تجمهوري رياس انتخابات در بود. خواهند شاهد را بريتانيايي وزير ت نخس اميد از سي بي بي
  اگرچه برگزار بريتانيا در برگزيت پرسي همه مشابه همهپرسي اما داد، خبر امسال بهار اوايل در ترامپ با ديدار
  به «فرگزيت گفت: يوناني روزنامه اين به لوپن كرد. خواهد داخلي بحران در خارجي روابط بر تمركز چندان مي ترزا هاي تالش كه اند عقيده اين بر
  بسياري من سياست از بخشي اروپا) اتحاديه از فرانسه (خروج از خروج به گذشته سال ژوئن ماه در اي بريتانيه براي دقيقي تاريخ هيچ هنوز نبوده ميز فقيت مو
  هم آزادي براي تا باشند داشته فرصت بايد مردم بود.
  خواهد بسياري كه بود حالي در اين دادند راي اروپا اتحاديه امريكا منتخب ييسجمهور با وي درخواستي
  ديدار بروكسل هاي رات تكنوك سوي از كه تهديدي بردگي از را مساله اين خالف حاكم، حزب هاي ات ديپلم از است. نشده
  اعالم به را حاكميت طريق اين از دهند راي يشود، تحميل اتفاقاتي با كه بريتانيا در داخلي هاي ان بحر يخواستند. توزير نخس دفتر نوشته، بلومبرگ بود
  خبرگزاري هك از فراتر امريكا انتخابات در روسيه مداخله كالپر:
  جيمز در او پيروزي صورت در شود گفته بازگردانند.» كشور سهام بازارهاي نوسانات پوند ارزش سقوط همانند قصد مي ترزا كه كرده اعالم نيهيي بيا در
  بريتانيا خروج از تر سخت يي ضرب با اروپا اتحاديه فرانسه، انتخابات ديگر، سوي از است نيافته پايان هنوز شد، تشديد اين با كند، سفر واشنگتن به امسال بهار در
  دارد ميكند. عمل فعاالنه ماست، نظام كردن اعتبار بي همان كه ديدگاه نوع يك پاسخ پرسش جلسه در امريكا ملي اطالعات سازمان رييس كالپر، جيمز كشورهاي از يكي فرانسه چراكه شود، مي مواجه
  بريتانيا قدرتمندي استراتژي ارائه براي هنوز ترزا دولت سفر اين براي قطعي بندي زمان هيچ هنوز
  حال استفاده ما اعتبار ارضي تماميت زدن هم بر براي يي وسيله هر از روسيه هاي «روش به امريكا سناي مسلح خدمات كميته در سايبري حمالت
  درباره نامزد است. بوده آن موسسان از اتحاديه اين در قدرتمند ميانه در دارد. قرار فشار تحت خروج مذاكرات براي كه است حالي در اين است. نشده گرفته نظر
  در درباره مخرب تبليغات جعلي اخبار اجتماعي، هاي رسانه طريق از كند. در كرد اشاره امريكايي» نهادهاي در مداخله براي روسيه سوي از
  متفاوت دارد ضدمهاجرتي اههايي ديدگ فرانسه افراطي راست در بريتانيا سفير راجرز، ايوان استعفاي بحران، اين پس ترامپ با روابط بهبود براي تالش در
  ترزا مورد همواره روسيه اقدامات كند. مي منتشر را مطالبي امريكا در بشر حقوق سناي مسلح خدمات كميته اعضاي از هنريچ، مارتين سناتور سوال به اروپاست.
  پاسخ اتحاديه در كشورش عضويت ادامه مخالف در دولتش هاي سياس به اعتراض در اروپا، اتحاديه فيونا تيموتي نيك خوشايند، چندان نه آغازي
  از عنوان به هم امريكا ملي اطالعات رييس عنوان به هم من، نگراني توجه در تاثيرگذار عامل تنها روسيه سايبري فعاليتهاي آيا اينكه مورد در
  امريكا، استعفاي ها تكنوكرات شورش با احتماال برگزيت، قبال ماه نيمه در را خود ارشد مشاوران ۲از ل، يف است.»
  هن بوده امريكايي، شهروند يك زيادي اندازه به روسيه هكري اقدامات «اگرچه گفت: بود، امريكا
  انتخابات بريتانيايي هاي ات ديپلم ارشد مقامات از ديگري شمار است فرستاده امريكا به پنهاني سفري در
  دسامبر نتايج در است توانسته واقعا روسيه اگر گفت: هم كين مك جان سناتور كمپين يك از بخشي هكري اقدامات اين اما است، گرفته قرار توجه
  مورد باره اين در مطلبي در تايمز روزنامه بود. خواهد همراه ترزا دفتر كنند. ديدار ترامپ گروه اعضاي با منطقه
  تا
  از امريكا عليه حملهيي را اقدام اين بايد كند، ايجاد تغييري امريكا انتخابات افزود: راشاتودي تلويزيون به اشاره با وي بودند. روسيه سوي از
  چندوجهي از ديگري تعداد راجرز، استعفاي دنبال به كه نوشت خوبي ايده گفتند، وزير «نخست است: كرده دانست.
  اعالم ترغيب در شود، مي مالي حمايت روسيه دولت سوي از كه تلويزيون
  «اين ترك براي را خود آمادگي هم دولتي ارشد مقامات يكديگر با گروه دو هر از كليدي كاركنان كه
  است را خود اقدام اين علت كردند اعالم شان اي پس تاييد هم ترامپ منتخب جمهور رييس كنند. عربستان
  ديدار از شاهزاده دها
  فرار راجرز با دولت برخورد حوه ورد در شان عمي نگراني بريتانيا كشور وزير زمان آن در يه مك ترزا هم ۵۱۰۲ سر پشت شكسته هاي پل ارشد مقامات مي ترزا هستند، معروف توزير نخس ما باشد. مفيد مياند تو ديداري چنين كه
  كردند برگزيت براي ها زمين ادهسازي آم به مربوط مشكالت ورود ممنوعيت مورد در ترامپ پيشنهادي طرح از بود، نو از باخته بازي در تا است تالش در ترزا گذاري سياست مشاوران ازجمله ديگري بريتانيايي عمل جامه مساله اين به توانستيم كه
  خرسنديم كشور خود، جان بيم از عربستاني شاهزادگان
  برخي است مجبور مي ترزا شرايطي چنين در داشتند. بيان را پيشنهاد اين كرده صحبت امريكا به مسلمانان سعي وزير نخست نوشته: بلومبرگ كند. پيشروي فلين مايكل با ديدار براي هم را دفاع خارجي با ديدار منتظر صبرانه بي ير توز نخس
  بپوشانيم هها اسپوتنيك، گزارش به يكنند. ترك را
  خود دشوار احتماال دوران در خارجي متحدان جذب براي بود. كرده توصيف اشتباه» سازنده غير هز، رق «تفان سياسي رقيب فاراژ، نايجل خارجي حمله تا دارد در امريكا ملي امنيت مشاور بازنشسته ژنرال هيل هستند.» آينده بهار در جديد جمهور ييس
  ر آمدن كار روي زمان از سعودي اميرزاده
  شاهزاده تالش پيش از بيش اروپا، اتحاديه از خروج از پس فرستاده عنوان به سفر از پيش هم هيل تيموتي كه را مستقل بريتانياي حزب پيشين رهبر خود يارد ارشد استراتژيست بانون استيو آتي، دولت مي ترزا مشاوران قدرتمندترين لندن در تيموتي
  و را عربستان پسرش گرفتن قدرت عبدالعزيز بن
  سلمان كه رفت پيش جايي تا مساله اين امريكا مورد در كند. آتي دولت در تراشي دشم در را خود سهم مي، ترزا انتخابات در ترامپ دونالد پيروزي اول روز چند در است. كرده اعزام ترامپ، داماد كوشنر اين دارند. دولت بر شديدي نفوذ يوند انگاشته به واكنش در كه باورند اين بر شاهدان د. رده ان
  ترك اظهارات از ترامپ جلبتوجه براي وزير نخست خانم آمدن كار روي از پيش تيموتي بودند. كرده ايفا امريكا ديدار وي با نوامبر ماه در امريكا تهوري ج رياس در ترامپ كه يدهند نشان ديدارها اين عنوان به باهم را آنها نفر هر مي ترزا كه
  مساله شاه پسر سلمان بن محمد خارجي داخلي هاي ست
  سيا سازي وم محك در امريكا خارجه امور وزير كري، جان در جوالي ماه در ترزا دولت در جديدش سمت در نيست معلوم هنوز كه حالي در كند. خنثي بود، كرده وزير گوو، مايكل دارد. قرار بريتانيا روابط اولويت ترامپ گروه نمايندگان با ديدار راهي خود
  فرستاده يشود، گفته كه كشور اين وليعهد جانشين
  سعودي ترامپ كرد. انتقاد دسامبر ماه در اسراييل اي اس سي با ارتباط برقراري گونه هيچ با كه بود نوشته توييتي منتخب جمهور رييس با ديدار براي مي ترزا هاي تالش گفت: باره اين در بريتانيا پيشين دادگستري براي بريتانيا وزير نخس كه را زيادي اهميت
  كرده، برخي يگيرد. صورت دارد خود قبضه در را
  قدرت محكوم را زمينه اين در اوباما دولت سياست تر پيش «دونالد بود: كرده توييت هم هيل نيست موافق ترامپ نخستين عنوان به فارژ باشد، بوده مثمرثمر امريكا امريكا- جمهور رييس بريتانيا وزير نخست «اينكه نشان است، قائل جديد سفيد كاخ با ارتباط
  برقراري كه يكند تالش محمد شاهزاده كه معتقدند
  شاهزادگان بود. داده وعده را اسراييل از بيشتر حمايت كرده فاراژ حال، اين در معناست.» تمام به احمق يك ترامپ نيويورك در ترامپ اقامتگاه در بريتانيايي سياستمدار خوب روابطي تا كنند ديدار وي- حزب از فارق اروپا اتحاديه از خروج از پس بريتانيا اينكه
  دهم شود. پدرش
  جانشين كاخ با روابط تحكيم براي ديگري تالش در همچنين خود سفر در باشند توانسته هيل تيموتي اينكه مورد در نوشت توييتي در ترامپ بعد اندكي كرد. ديدار وي با بدين اين است. مناسب كامال باشند، داشته مفيد امريكاست. با تجاري روابط گسترش دنبال
  به از دارد قصد كه كرد الم اع ترزا دفتر جديد، سفيد ترديد ابراز باشند، كرده ديدار ترامپ ارشد مشاوران نيا بريتا سفير سمت براي گزينه بهترين را فاراژ كه نزديك خيلي يكديگر به بايد آنها كه نيست
  معنا نيروهايش خروج روسيه ميالدي جاري سال در بريتانيا به سفري براي ترامپ در كساني چه اينكه به تاكنون هم ترزا دفتر كرد. كرد وادار را م ترزا اتفاق اين داند امريكا در عميق روابط بايد آنها كه معناست بدين تنها باشند، پرده پشت هاي دس باكينگهام كاخ در سفر اين در احتماال ترامپ كند. دعوت نكرده هيي اشار هيچ بودند، حاضر گذشته ماه جلسات به هميز مناقش پيشنهاد اين با را خود مخالفت تا ۲كشور، منافع بيشترين مطابق را كشور ميان هيل فيونا از غير به آگاه، منابع گفته
  به كرد آغاز را سوريه
  از بود. خواهد دوم اليزابت ملكه مهمان لندن در شرايط در بريتانيايي مقامات كه شود مي گفته است. سال دسامبر ماه در كند. اعالم حالت شديدترين كنند.» مديريت رسمي غير معاونان به بريتانيا در كه تيموتي
  نيك از كشور اين نيروهاي خروج از روسيه ارتش
  فرمانده مرحله نخستين در كه است قرار است. داده خبر
  سوريه گزارش به شود. خارج كشور اين از روسيه بر هواپيما شود؟
  ناو مي گير همه 71۰2 در مجازي
  پول مسلح نيروهاي فرمانده گراسيموف، والري سي، بي
  بي وزارت پوتين، والديمير تصميم طبق است: گفته
  روسيه يكند.» سوريه به نيرو اعزام كاهش به شروع روسيه كوين»
  دفاع «بيت به گذاران سرمايه روزافزون
  اقبال درباره تركيه روسيه كه شده اعالم حالي در خبر
  اين دادند. انجام مذاكراتي سوريه در آت
  برقراري ديجيتالي نظام يك كه كوين بيت كنند. استخراج را تحوالتي دليل به اقتصادي ثبات عدم همچنين جهان
  گروه صورت هاي تراكنش است پيچيده هاي الگوريتم با انتخابات، در ترامپ دونالد پيروزي برگزيت چون بهترين عنوان به كوين بيت مجازي پول سفر 62درصدي
  كاهش ميشود، رساني اطالع ها، شبكه تمام در آن با گرفته در پولي مبادالت گذاري سرماي به را هذاران سرماي گزارش به شده. معرفي ۶۱۰۲ سال پولي
  واحد استانبول به خارجي گردشگران دريافت قابل استخراج به موسوم روشي با تنها است. كرده متمايل حوزه اين هفته كوين بيت مجازي پول ارزش استريت،
  وال نيازمند زمانبر كوين بيت رايگان دريافت است. پولي واحد يك كه كوين بيت شده، گفته گذشته سال سه در بيسابقه ركوردي با
  گذشته به تركيه استانبول شهر به خارجي گردشگران
  سفر تاكنون دليل همين به است قدرتمند سختافزارهاي رشد با رايج ارزهاي ديگر با قياس در است فراملي بسياري كه طوري به رسيد، ۰۵۱دالر يكهزار
  به در جهان گردشگري شهرهاي ترين مهم از يكي
  عنوان استخراج محدود مجازي پول اين چهارم به نزديك داشته، ۶۱۰۲ در را عملكرد بهترين درصدي ۵۲۱ امن پايگاهي عنوان به را كوين بيت كارشناسان
  از نسبت كاهش درصد ۶۲ حدود با ميالدي ۶۱۰۲
  سال كوين بيت مخترع كه شود مي بيني پيش است. شده است. كرده تجربه هم را زيادي انهاي نوس گرچه اقتصاد ثبات بي وضعيت در گذاري سرمايه
  براي نفر ۷۸۹ ۳۰۲هزار ۹ميليون به آن از قبل سال
  به يك به نزديك شده، معرفي استراليايي فرد يك كه به هكرها گسترده دستبرد خبر مثال، عنوان به پنجشنبه كوين بيت البته كردهاند. معرفي
  جهاني استانبول، گردشگري فرهنگ اداره اطالعيه به بنا
  رسيد. به اكنون آن ارزش كه باشد داشته كوين بيت ميليون ارز اين بهاي آگوست، در كوين بيت هاي اب حس را ۰۲درصدي كاهشي چين، يوان ارزش تقويت
  با در فقط استانبول نشهر كال به خارجي گردشگران
  سفر يرسد. دالر يكميليارد از بيش بيشترين داد. كاهش ۰۲درصد به نزديك را مجازي فراز اين باوجود رسيد. دالر ۲۶۹ به كرد
  تجربه افت ۸۱درصد با ميالدي گذشته سال ماه آخرين
  دسامبر به پول سريع جايي جاب براي مجازي ارز اين است. ميالدي ۳۱۰۲ سال به مربوط كوين بيت ارزش بيت هاي موفقيت به اشاره با كارشناسان ها، نشيب ۴۷۶هزار رقم به ۵۱۰۲ميالدي سال دسامبر به
  نسبت استفاده مورد جهان سراسر در ناشناس، صورت تبادالت از ميانگيني كه كوين بيت قيمت شاخص مجازي پولي واحد اين كه معتقدند ۶۱۰۲ در
  كوين جمله از تروريستي حمالت يافت. كاهش گردشگر ۰۳
  و پول اين خارجي هاي ورس در سپس يخرند وقوع احتمال مثال شود، واقع سوءاستفاده مورد قرار مقامات توجه مورد چندان يرد قرار به زمان آن در است، پولي واحد اين با ارزي عمده يافت. خواهد افزايش جاري سال
  در گذاشت، برجاي كشته ۰۱ كه ازمير در شنبه پنج
  حمله تاكنون چيني دولتمردان يفروشند. دالر به را مجازي توسعه با همچنين ميرسد. نظر به جدي پولشويي مايلند كه كساني براي دليل همين به است، نگرفته اين آمدن بازار به زمان در رسيد. دالر ۵۶۱ هزار پس ساعت چند درست نوشته، استريت
  وال كرده تيره را تركيه در گردشگري فصل بهبود داز
  چان احتمال كوين بيت مبادالت به نسبت بار چندين مركزي بانك پولي گذاري سياس قدرت نظام، اين بزنند، دور را جهان سراسر در سرمايه اي رل كنت دالر برابر در آن ۹۰۰۲ارزش سال در مجازي پول هزار ارزش به رسيدن با كوين بي اينكه
  از
  است. چند اند. رده نگراني ابراز طريق اين از پولشويي وقوع ميشود. كاسته ها دولت مالي گذاري سياست كساني براي كوين بيت نويسد، رويترز است. جذاب پول دولتي هيچ تاكنون است. بوده سنت چند تنها بازارهاي در يوان ارزش افزايش با زد ركورد دالر
  ۰۵۱ دولت كه گفتهاند بلومبرگ به چين در مطلع منبع كه هند مردم مانند هستند نقدينگي كمبود نگران كه آلمان االتمتحده، اي نكرده تاييد را وين بي بودن بيشترين يافت. كاهش درصد ۰۲ آن قيمت
  جهاني خروج جريان كردن محدود راههاي بررس هدنبال كوين بيت قطب چين؛ درشت هاي اس اسكن آوري جم براي دولت تصميم با دارند. تاكيد آن بودن كاال بر چين يوان ارزش هستند. چين در كوين بيت
  متقاضيان واردات ۰۵درصدي
  كاهش اعمال كوين بي مبادالت طريق از كشور از پول سال چند در مينويسد: ژورنال استريت وال است. جذاب اند، ده رو روب مركزي بانك هاي الش پي در گذشته هفته پاكستان
  اواخر از
  افغانستان به يتوان كه است پولي مقدار براي بندي سهميه از مركز سه است. بوده كوين بيت قطب چين اخير عدم تورم، از بودن محفوظ كارشناسان، گفته ميكند؟ كار چگونه كوين بيت كرد. پيدا افزايش بازار در نقدينگي كاهش براي
  چين همزمان نيز ۳۱۰۲ سال در كرد. ارسال كشور از خارج قرار چين در كوين بي مبادالت مراكز ترين زرگ شخصي اطالعات بر متمركز نهادهاي دسترسي دارد سكه نه كه است پولي واحد كوين بي دومين عنوان به چين اقتصادي رشد آهنگ
  كندي كاهش از افغانستان صنايع تجارت
  وزارت دولت كوين، بي به هگذاران سرماي اقبال افزايش با خارج براي كوين بيت از موارد برخي در دارد مثبت هاي ويژگي جمله از استفاده سهولت افراد به نيست كشوري هيچ رسمي ارز اسكناس. نه گذاشتن كنار براي هند تالش جهان، اقتصادي
  قدرت با تجارتي تراز شدن بهتر واردات درصدي
  ۰۵ منع كوين بي معادالت انجام از را مالي نهادهاي چين صورت اين به يشود؛ استفاده كشور از پول كردن عدم ديگر طرف از است. مجازي پولي واحد اين كرده ايجاد را آن مركزي بانك يك آنكه جاي تصميم كشور، اين پولي چرخه از سها اسكنا
  بيشتر هشت روزنامه گزارش به است. داده خبر
  همسايگان نيست. واقعي معناي به ارز يك اين كه كرده اعالم يوان به را كوين بيت چين، بورس در گران معامل كه تواند مي كه است كويني بيت معامالت بر نظارت آن رياضي هاي مساله حل با توانند مي افراد باشد، دسامبر ماه در بهره نرخ افزايش براي رزرو فدرال
  اخير از جاري سال در كشور اين واردات افغانستان،
  صبح كاهش دالر ميليون ۰۰۹ به دالر ميليارد از
  پاكستان حدود تا پاكستان به افغانستان صادرات برعكس
  يافته تجارت وزير يدهد. نشان را افزايش دالر ميليون
  ۰۰۶ پي در خريد مراكز غارت داعش رهبر القاعده: كرده سر طرح دنبال ونزوئال
  اپوزيسيون افزايش داخلي توليدات افزايش را كاهش اين
  دليل در عضويت از پس ديگر كشورهاي با تجارتي مكزيك
  مبادالت در بنزين شدن گران است دروغگو مادورو بركناري براي
  جديدي كه است گفته كرده عنوان جهاني تجارت
  سازمان وزارت خصوص به ملي وحدت حكومت اهداف از
  يكي جهان گروه جهان گروه جهان گروه است. صادرات افزايش واردات رقم كاهش
  تجارت، به اعتراضي تجمعات روز چندمين در مكزيك در معترضان از نفر صدها سركرده البغدادي، ابوبكر القاعده، تروريستي تشكيالت سركرده الظواهري، ايمن اين سجمهور ريي مادورو، نيكوالس اينكه اعالم با خواهد ونزوئال
  اپوزيسيون مراكز برخي بسته را راها سوخت، بهاي افزايش دولت اقتصادي هاي سياس كه صوتي پيامي در الظواهري فرانسه، گزارش به است. خوانده دروغگو را ه داعش كند. برگزار كشور اين در زودهنگام انتخاب است، كرده ترك را خود پست
  كشور به معترضان رويترز، گزارش به كردند. غارت را پايتخت در اها فروشگه خريد زننده تهمت دروغگو فردي را داعش هاي تروريس سركرده شد، پخش اينترنت در خوليو دارد، دست در سال دومين براي را پارلمان اكثريت كه ونزوئال
  اپوزيسيون اتباع امالك از ماليات
  دريافت دولت ازسوي جديد ميالدي سال روز نخستين از كه بنزين بهاي درصدي افزايش۰۲ باشد. امريكا به زدن ضربه اول اولويت بايد كه است گفته كرده خطاب القاعده عليه بورخس كرد انتخاب ونزوئال پارلمان جديد رييس عنوان به را ساله ۷۴ امارات
  بورخس در خارجي مكزيكوسيتي هاي ان خياب در ژانويه دوم از دارند اعتراض شد، اعمال كشور اين تبليغات عليه بايد «مجاهدان است: آمده ما» ملت به ما «پيام عنوان با پيام اين در مادورو، نيكالس آن طبق كه داد خبر هيي بياني تصويب براي پارلمان برنامه
  از ديگر بنزين بهاي افزايش كردند. انتقاد دولت اقتصادي تهاي سياس به شده حاضر البغدادي) (ابوبكر دارند دست دروغين تبليغات اين در كه كساني وحشت ارعاب، از نقل به ايسنا گزارش به است. كرده ترك را خود پست ونزوئال سمهور
  رييج منابع كمبود دليل به عربي متحده امارات
  دولت هاي ازي آزادس سياس درراستاي مكزيك دولت هاي برنام از بخشي انرژي، لهاي حام نامه ها داعش براي بارها كه گفته القاعده تروريستي تشكيالت سركرده خيزند.» پا به صدور با واند ملي پارلمان ونزوئال، اساسي قانون براساس فرانسه،
  خبرگزاري كشور اين مقيم خارجي اتباع از تدابيري اتخاذ با
  مالي ميالدي ۸۱۰۲ سال از را انرژي قيمت داشت درنظر مكزيك دولت است. اقتصادي كرده منع مساجد ها حسينيه بازارها، در انفجاري عمليات انجام از را آنان فرستاده اعالم مادورو حال اين با كند. انتخاب ييسجمهور براي جايگزيني يي بيانيه
  چنين هستند، ابوظبي در مستغالت الك ام داراي
  كه گرفته تصميم كه كرد اعالم ناگاه به ۶۱۰۲ سال پاياني هاي هفت در اما دهد، افزايش كنند. متمركز شيعيان پليس امنيتي، ارتش، نيروهاي بر را خود عمليات كه خواسته كسي «اگر گفت: بورخس است. بيهوده وي عليه اپوزيسيون اقدامات كه
  كرده اتباع القبس، گزارش به كند. مي دريافت
  ماليات قيمت افزايش به ها راض اعت ادامه در شود. انجام زودتر سال يك قيمت، افزايش اين در يكنيم حمايت شيعه از ما كه هستند مدعي ها «داعشي است: گفته الظواهري ۰۰۱هزار از بيش ۳۱۰۲ سال از كه بداند بايد دارد، ترديدي مساله اين انجام
  درباره بايد اند، داده اجاره را خود مسكوني منازل كه
  خارجي مكزيك، پايتخت مكزيكوسيتي، هاي خيابان در حضور با معترضان از شماري بنزين، امنيت پليس ارتش، نيروهاي به بايد كه نوشتم آنان براي نيست، طور اي كه حالي سال يك در تنها شغل ميليون يك از بيش اند شده كشته ونزوئال شهروندان از
  نفر پرداخت ماليات امارات مركزي دولت به آن ازاي
  در كردند. غارت را آنها برده حمله ازهاي مغ از شماري به بسته را ان خياب برخي در كنند.» حمله شيعي شبهنظاميان همچنين هستند، شيعه بيشترشان كه عراق كشور در تورم نرخ مادورو، آمدن كار برسر زمان از است. رفته دست از
  گذشته از بايد كه مالياتي شده اتخاذ تصميمات اساس بر
  كنند. وآرز رنه كه دادهد ان خبر معترضاني از ۰۵۲ر نف از بيش بازداشت از پليس مقامات را مهايي تحري جشنبه پن اوباما دولت كه دادهد ان گزارش خبري هاي رسان حال همين لها آشغا سطل پسماندهاي نفر يك ونزوئاليي، نفر ۰۱ هر از است رفته باال
  بسيار پرداخت امارات مقيم ملك صاحب خارجي اتباع
  سوي آنخل ميگوئل گفته به است. ناميده «خرابكار» را آنان مكزيك، كشور وزير معاون الدن كه گفته كرده اعمال القاعده شده كشته رهبر الدن، اسامه پسر يك عليه بيش ها، نظرسنجي جديدترين نتايج طبق ميخورد.» غذا عنوان به ها خيابان در
  را بود. خواهد ساالنه بهاي اجاره مجموع درصد
  شود، خريد مركز ۳۲ شب، چهارشنبه هاي ناآرامي جريان در مكزيكوسيتي، اشهردار نسهر ما نوشته خبر اين اعالم ضمن آسوشيتدپرس امريكاست. ملي امنيت عليه خطري جوان، بحران عامل را مادورو هستند كنوني دولت مخالف ونزوئال ساكنان از درصد ۸۷
  از قيمت افزايش از اين از پيش ابوظبي امارت
  مسووالن راضها اعت اين آغاز زمان از درآمد. معترضان محاصره به ديگر روشگاه ف۷۲ شد غارت فهرست به آن از پس الدن حمزه «نام كرده: اعالم تحده االت اي خارجه وزارت كه قبل، روز چند ميان اين در دانند. كشور در تورم باالي نرخ اقتصادي
  شديد المللي بين صندوق بودند داده خبر نيز برق
  آب فعاليت ماندن امان در براي دهاند مجبور روشگاه ۰۷۱ شده غارت فروشگاه ۹۷ خطري كردن وارد براي اقدامي گرفت تصميم وي كه شد اضافه جهاني تروريست ويژه كشور وزير آراگوآ ايالت فرماندار العيسمي، طارق كابينه، ترميم جريان در
  مادورو امارت اين بودجه كسري از خود گزارش در نيز
  پول كنند. متوقف را خود دهد.» انجام امريكا ملي امنيت يا شهروندان امنيت عليه تروريستي اقدام يا جدي كرد. انتخاب خود جديد معاون عنوان به را سابقش
  تندرو بود. داده خبر
سناريوي مي و ترامپ براي تكرار دوران تاچر و ريگان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
سناريوي مي و ترامپ براي تكرار دوران تاچر و ريگان
ترزا مي به صورت مخفيانه در تلاش براي جلب حمايت ترامپ است


لندن به دنبال خنثي كردن تهديد پوپوليست‌هاستگروه جهان  طلا تسليمي    

در كنار تمام حواشي مربوط به تيم انتخاباتي دونالد ترامپ و جنجال تاثيرگذاري هكرهاي روسي در تغيير نتايج انتخابات رياست‌جمهوري ايالات‌متحده، رسانه‌هاي خبري از تلاش نخست‌وزير بريتانيا براي برقراري ارتباط دوستانه با رييس‌جمهوري منتخب امريكا خبر داده‌اند. گفته مي‌شود ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا در پشت پرده از هيچ گونه تلاشي براي توجه دونالد ترامپ خودداري نكرده و حتي 2نفر از نزديك‌ترين متحدان خود را براي ديدار با مشاوران رييس‌جمهور منتخب به امريكا اعزام كرده است. اگرچه بي‌بي‌سي از اميد نخست‌وزير بريتانيايي به ديدار با ترامپ در اوايل بهار امسال خبر داد، اما بسياري بر اين عقيده‌اند كه تلاش‌هاي ترزا مي ‌چندان هم موفقيت‌آميز نبوده و هنوز هيچ تاريخ دقيقي براي ديدار درخواستي وي با رييس‌جمهور منتخب امريكا اعلام نشده است.

خبرگزاري بلومبرگ نوشته، دفتر نخست‌وزير بريتانيا در بيانيه‌يي اعلام كرده كه ترزا مي ‌قصد دارد در بهار امسال به واشنگتن سفر كند، با اين حال هنوز هيچ زمان‌بندي قطعي براي اين سفر در نظر گرفته نشده است. اين در حالي است كه ترزا مي ‌در تلاش براي بهبود روابط با ترامپ پس از آغازي نه‌چندان خوشايند، نيك تيموتي و فيونا هيل، 2نفر از مشاوران ارشد خود را در نيمه ماه دسامبر در سفري پنهاني به امريكا فرستاده  است تا با اعضاي گروه ترامپ ديدار كنند. دفتر ترزا مي‌ اعلام كرده است: «نخست وزير گفتند، ايده خوبي است كه كاركنان كليدي از هر دو گروه با يكديگر ديدار كنند. رييس‌جمهور منتخب ترامپ هم تاييد كردند كه چنين ديداري مي‌تواند مفيد باشد. ما خرسنديم كه توانستيم به اين مساله جامه عمل بپوشانيم و نخست‌وزير بي‌صبرانه منتظر ديدار با رييس‌جمهور جديد در بهار آينده هستند.» هيل و تيموتي در لندن قدرتمندترين مشاوران ترزا مي ‌انگاشته مي‌شوند و نفوذ شديدي بر دولت دارند. اين مساله كه ترزا مي‌ هر 2نفر آنها را باهم به عنوان فرستاده خود راهي ديدار با نمايندگان گروه ترامپ كرده، اهميت زيادي را كه نخست‌وزير بريتانيا براي برقراري ارتباط با كاخ سفيد جديد قائل است، نشان مي‌دهد و اينكه بريتانيا پس از خروج از اتحاديه اروپا به دنبال گسترش روابط تجاري با امريكاست. دست‌هاي پشت پرده

به گفته منابع آگاه، به غير از فيونا هيل و نيك تيموتي كه در بريتانيا به معاونان غير رسمي نخست‌‌وزير معروف هستند، ترزا مي‌ مقامات ارشد بريتانيايي ديگري ازجمله مشاوران سياست‌گذاري خارجي و دفاع را هم براي ديدار با مايكل فلين ژنرال بازنشسته و مشاور امنيت ملي امريكا در دولت آتي، استيو بانون استراتژيست ارشد و يارد كوشنر داماد ترامپ، اعزام كرده است.

اين ديدارها نشان مي‌دهند كه ترامپ در اولويت روابط بريتانيا قرار دارد. مايكل گوو، وزير دادگستري پيشين بريتانيا در اين باره گفت: «اينكه نخست وزير بريتانيا و رييس‌جمهور امريكا- فارق از حزب وي- ديدار كنند تا روابطي خوب و مفيد داشته باشند، كاملا مناسب است. اين بدين معنا نيست كه آنها بايد به يكديگر خيلي نزديك باشند، تنها بدين معناست كه آنها بايد روابط عميق ميان 2 كشور را مطابق بيشترين منافع 2كشور، مديريت كنند.»

  پل‌هاي شكسته پشت سر

ترزا مي ‌در تلاش است تا در بازي باخته از نو پيشروي كند. بلومبرگ نوشته: نخست وزير سعي دارد تا حمله خارجي نايجل فاراژ، رقيب سياسي خود و رهبر پيشين حزب بريتانياي مستقل را كه در چند روز اول پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در ماه نوامبر با وي ديدار كرده بود، خنثي كند. در حالي كه هنوز معلوم نيست تلاش‌هاي ترزا مي‌ براي ديدار با رييس‌جمهور منتخب امريكا مثمرثمر بوده باشد، فارژ به عنوان نخستين سياستمدار بريتانيايي در اقامتگاه ترامپ در نيويورك با وي ديدار كرد. اندكي بعد ترامپ در توييتي نوشت كه فاراژ را بهترين گزينه براي سمت سفير بريتانيا در امريكا مي‌داند و اين اتفاق ترزا مي ‌را وادار كرد تا مخالفت خود را با اين پيشنهاد مناقشه‌آميز به شديدترين حالت اعلام كند.  در ماه دسامبر سال 2015 هم ترزا مي‌ كه در آن زمان وزير كشور بريتانيا بود، از طرح پيشنهادي ترامپ در مورد ممنوعيت ورود مسلمانان به امريكا صحبت كرده و اين پيشنهاد را «تفرقه‌انگيز، غير سازنده و اشتباه» توصيف كرده بود.

تيموتي و هيل هم پيش از سفر به عنوان فرستاده ترزا مي، سهم خود را در دشمن‌تراشي در دولت آتي امريكا ايفا كرده بودند. تيموتي پيش از روي كار آمدن در سمت جديدش در دولت ترزا مي ‌در ماه جولاي در توييتي نوشته بود كه با هيچ‌گونه برقراري ارتباط با ترامپ موافق نيست و هيل هم توييت كرده بود: «دونالد ترامپ يك احمق به تمام معناست.» در اين حال، فاراژ در مورد اينكه تيموتي و هيل توانسته باشند در سفر خود با مشاوران ارشد ترامپ ديدار كرده باشند، ابراز ترديد كرد. دفتر ترزا مي‌ هم تاكنون به اينكه چه كساني در جلسات ماه گذشته حاضر بودند، هيچ اشاره‌يي نكرده است.  گفته مي‌شود كه مقامات بريتانيايي در شرايط كنوني كمترين ارتباطات را با دولت آتي امريكا دارا هستند و اين در حالي است كه بريتانيا سعي دارد براي دوران پس از خروج از اتحاديه اروپا و گسترش روابط تجاري پسابرگزيت، دوست‌هاي جديد و مطمئني بيابد. نشانه‌هايي دال بر اينكه ترامپ با مادري اهل اسكاتلند به شريكي مشتاق براي بريتانيا تبديل شود، وجود دارد. در حالي كه اوباما اعلام كرد، بريتانيا در ته صف كشورهايي است كه احتمالا با آنها قرارداد تجارتي بسته مي‌شود، ترامپ به فاراژ گفت كه بريتانيا در جلوي اين صف قرار دارد.برخي هم معتقدند لندن و واشنگتن در دوران ترزا مي و دونالد ترامپ، مارگارت تاچر و رونالد ريگان ديگري را شاهد خواهند بود. تمركز بر روابط خارجي در بحران داخلي

بريتانيايي‌ها در ماه ژوئن سال گذشته به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند و اين در حالي بود كه بسياري از ديپلمات‌هاي حزب حاكم، خلاف اين مساله را مي‌خواستند. بحران‌هاي داخلي در بريتانيا كه با اتفاقاتي همانند سقوط ارزش پوند و نوسانات بازارهاي سهام تشديد شد، هنوز پايان نيافته است و از سوي ديگر، دولت ترزا مي ‌هنوز براي ارائه استراتژي قدرتمندي براي مذاكرات خروج تحت فشار قرار دارد. در ميانه اين بحران، استعفاي ايوان راجرز، سفير بريتانيا در اتحاديه اروپا، در اعتراض به سياست‌هاي دولتش در قبال برگزيت، احتمالا با شورش تكنوكرات‌ها و استعفاي شمار ديگري از مقامات ارشد و ديپلمات‌هاي بريتانيايي همراه خواهد بود.  روزنامه تايمز در مطلبي در اين باره نوشت كه به دنبال استعفاي راجرز، تعداد ديگري از مقامات ارشد دولتي هم آمادگي خود را براي ترك پست‌هاي‌شان اعلام كردند و علت اين اقدام خود را نگراني عميق‌شان در مورد نحوه برخورد دولت با راجرز و مشكلات مربوط به آماده‌سازي زمينه‌ها براي برگزيت بيان داشتند.  در چنين شرايطي ترزا مي‌ مجبور است براي جذب متحدان خارجي در دوران احتمالا دشوار پس از خروج از اتحاديه اروپا، بيش از پيش تلاش كند. در مورد امريكا اين مساله تا جايي پيش رفت كه خانم نخست‌وزير براي جلب‌توجه ترامپ از اظهارات جان كري، وزير امور خارجه امريكا در محكوم‌سازي سياست‌هاي اسراييل در ماه دسامبر انتقاد كرد. ترامپ پيش‌تر سياست دولت اوباما در اين زمينه را محكوم كرده و حمايت بيشتر از اسراييل را وعده داده بود.  همچنين در تلاش ديگري براي تحكيم روابط با كاخ سفيد جديد، دفتر ترزا مي ‌اعلام كرد كه قصد دارد از ترامپ براي سفري به بريتانيا در سال جاري ميلادي دعوت كند. ترامپ احتمالا در اين سفر در كاخ باكينگهام در لندن مهمان ملكه اليزابت دوم خواهد بود.نویسنده:
جيمز كلاپر: مداخله روسيه در انتخابات امريكا فراتر از هك بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
جيمز كلاپر: مداخله روسيه در انتخابات امريكا فراتر از هك بود


 جيمز كلاپر، رييس سازمان اطلاعات ملي امريكا در جلسه پرسش و پاسخ درباره حملات سايبري در كميته خدمات مسلح سناي امريكا به «روش‌هاي متفاوت از سوي روسيه براي مداخله در نهادهاي امريكايي» اشاره كرد‌ و در پاسخ به سوال سناتور مارتين هنريچ، از اعضاي كميته خدمات مسلح سناي امريكا، در مورد اينكه آيا فعاليت‌هاي سايبري روسيه تنها عامل تاثيرگذار در انتخابات امريكا بود، گفت: «اگرچه اقدامات هكري روسيه به اندازه زيادي مورد توجه قرار گرفته است، اما اين اقدامات هكري بخشي از يك كمپين چندوجهي از سوي روسيه بودند. وي با اشاره به تلويزيون راشاتودي افزود: «اين تلويزيون كه از سوي دولت روسيه حمايت مالي مي‌شود، در ترغيب يك نوع ديدگاه كه همان بي‌اعتبار كردن نظام ماست، فعالانه عمل مي‌كند. روسيه از هر وسيله‌يي براي بر هم زدن تماميت ارضي و اعتبار ما استفاده مي‌كند. از طريق رسانه‌هاي اجتماعي، اخبار جعلي و تبليغات مخرب درباره حقوق بشر در امريكا مطالبي را منتشر مي‌كند. اقدامات روسيه همواره مورد توجه و نگراني من، هم به عنوان رييس اطلاعات ملي امريكا و هم به عنوان يك شهروند امريكايي، بوده است.»

سناتور جان مك كين هم گفت: اگر روسيه واقعا توانسته است در نتايج انتخابات امريكا تغييري ايجاد كند، بايد اين اقدام را حمله‌يي عليه امريكا دانست.نویسنده:
اقبال روزافزون سرمايه‌گذاران به «بيت كوين»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
اقبال روزافزون سرمايه‌گذاران به «بيت كوين»
پول مجازي در 2017 همه‌گير مي‌شود؟


گروه جهان  

 پول مجازي بيت كوين به عنوان بهترين واحد پولي سال 2016 معرفي شده. به گزارش وال‌استريت، ارزش پول مجازي بيت كوين هفته گذشته با ركوردي بي‌سابقه در سه سال گذشته به يك‌هزار و 150 دلار رسيد، ‌به‌طوري كه بسياري از كارشناسان بيت ‌كوين را به‌عنوان پايگاهي امن براي سرمايه‌گذاري در وضعيت بي‌ثبات اقتصاد جهاني معرفي كرده‌اند. البته بيت‌ كوين پنج‌شنبه با تقويت ارزش يوان چين، كاهشي 20درصدي را تجربه كرد و به 962دلار رسيد. باوجود اين فراز و نشيب‌ها، كارشناسان با اشاره به موفقيت‌هاي بيت كوين در 2016 معتقدند كه اين واحد پولي مجازي در سال جاري افزايش خواهد يافت.

وال استريت نوشته، درست چند ساعت پس از اينكه بيت ‌كوين با رسيدن به ارزش يك‌هزار و 150دلار ركورد زد با افزايش ارزش يوان در بازارهاي جهاني قيمت آن 20درصد كاهش يافت. بيشترين متقاضيان بيت‌ كوين در چين هستند. ارزش يوان اواخر هفته گذشته در پي تلاش‌هاي بانك مركزي چين براي كاهش نقدينگي در بازار افزايش پيدا كرد.

كندي آهنگ رشد اقتصادي چين به‌عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان، تلاش هند براي كنار گذاشتن بيشتر اسكناس‌ها از چرخه پولي اين كشور، تصميم اخير فدرال رزرو براي افزايش نرخ بهره در ماه دسامبر و همچنين عدم ثبات اقتصادي به‌دليل تحولاتي چون برگزيت و پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات، سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري و مبادلات پولي در اين حوزه متمايل كرده است.

گفته شده، بيت كوين كه يك واحد پولي فراملي است در قياس با ديگر ارزهاي رايج با رشد 125درصدي بهترين عملكرد را در 2016 داشته، گرچه نوسان‌هاي زيادي را هم تجربه كرده است. به‌عنوان مثال، خبر دستبرد گسترده هكرها به حساب‌هاي بيت كوين در آگوست، بهاي اين ارز مجازي را نزديك به 20درصد كاهش داد. بيشترين ارزش بيت كوين مربوط به سال 2013 ميلادي است. شاخص قيمت بيت كوين كه ميانگيني از تبادلات عمده ارزي با اين واحد پولي است، در آن زمان به يك‌هزار و 165دلار رسيد. در زمان به بازار آمدن اين پول مجازي در سال ۲۰۰۹ ارزش آن در برابر دلار تنها چند سنت بوده است. تاكنون هيچ دولتي پول بودن بيت ‌كوين را تاييد نكرده و ايالات‌متحده، آلمان و چين بر كالا بودن آن تاكيد دارند. بيت ‌كوين چگونه كار مي‌كند؟

بيت ‌كوين واحد پولي است كه نه سكه دارد و نه اسكناس. ارز رسمي هيچ كشوري نيست و به جاي آنكه يك بانك مركزي آن را ايجاد كرده باشد، افراد مي‌توانند با حل مساله‌هاي رياضي آن را استخراج كنند. بيت كوين كه يك نظام ديجيتالي با الگوريتم‌هاي پيچيده است و تراكنش‌هاي صورت گرفته با آن در تمام شبكه‌ها، اطلاع‌رساني مي‌شود، تنها با روشي موسوم به استخراج قابل دريافت است. دريافت رايگان بيت كوين زمانبر و نيازمند سخت‌افزارهاي قدرتمند است به‌همين دليل تاكنون نزديك به سه‌چهارم اين پول مجازي محدود استخراج شده است. پيش‌‌بيني مي‌شود كه مخترع بيت كوين كه يك فرد استراليايي معرفي شده، نزديك به يك ميليون بيت كوين داشته باشد كه ارزش آن اكنون به بيش از يك‌ميليارد دلار مي‌رسد.

اين ارز مجازي براي جابه‌جايي سريع پول به صورت ناشناس، در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و چندان مورد توجه مقامات قرار نگرفته است، به‌همين دليل براي كساني كه مايلند كنترل‌هاي سرمايه در سراسر جهان را دور بزنند، جذاب است. رويترز مي‌نويسد، بيت كوين براي كساني كه نگران كمبود نقدينگي هستند مانند مردم هند كه با تصميم دولت براي جمع‌آوري اسكناس‌هاي درشت روبه‌رو شده‌اند، جذاب است.

به‌ گفته كارشناسان، محفوظ بودن از تورم، عدم دسترسي نهادهاي متمركز بر اطلاعات شخصي افراد و سهولت استفاده از جمله ويژگي‌هاي مثبت اين واحد پولي مجازي است. از طرف ديگر عدم نظارت بر معاملات بيت‌ كويني است كه مي‌تواند مورد سوءاستفاده واقع شود، مثلا احتمال وقوع پولشويي جدي به نظر مي‌رسد. همچنين با توسعه اين نظام، قدرت سياست‌گذاري پولي بانك مركزي و سياست‌گذاري مالي دولت‌ها كاسته مي‌شود. چين؛ قطب بيت‌ كوين

وال‌استريت ژورنال مي‌نويسد: در چند سال اخير چين قطب بيت ‌كوين بوده است. سه مركز از بزرگ‌ترين مراكز مبادلات بيت ‌كوين در چين قرار دارد و در برخي موارد از بيت كوين براي خارج كردن پول از كشور استفاده مي‌شود؛ به اين صورت كه معامله‌گران در بورس چين، بيت كوين را به يوان مي‌خرند و سپس در بورس‌هاي خارجي اين پول مجازي را به دلار مي‌فروشند. دولتمردان چيني تاكنون چندين‌بار نسبت به مبادلات بيت‌ كوين و احتمال وقوع پولشويي از اين طريق ابراز نگراني كرده‌اند. چند منبع مطلع در چين به بلومبرگ گفته‌اند كه دولت به‌دنبال بررسي‌ راه‌هاي محدود كردن جريان خروج پول از كشور از طريق مبادلات بيت‌ كوين و اعمال سهميه‌بندي براي مقدار پولي است كه مي‌توان به خارج از كشور ارسال كرد. در سال 2013 نيز همزمان با افزايش اقبال سرمايه‌گذاران به بيت ‌كوين، دولت چين نهادهاي مالي را از انجام معادلات بيت‌كوين منع و اعلام كرده كه اين يك ارز به معناي واقعي نيست.نویسنده:
اپوزيسيون ونزوئلا دنبال طرح جديدي براي بركناري مادورو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
اپوزيسيون ونزوئلا دنبال طرح جديدي براي بركناري مادورو


  گروه جهان

اپوزيسيون ونزوئلا مي‌خواهد با اعلام اينكه نيكولاس مادورو، رييس‌جمهور اين كشور پست خود را ترك كرده است، انتخاب زودهنگام در اين كشور برگزار كند. اپوزيسيون ونزوئلا كه اكثريت پارلمان را براي دومين سال در دست دارد، خوليو بورخس ۴۷ساله را به عنوان رييس جديد پارلمان ونزوئلا انتخاب كرد و بورخس از برنامه پارلمان براي تصويب بيانيه‌يي خبر داد كه طبق آن نيكلاس مادورو، رييس‌جمهور ونزوئلا پست خود را ترك كرده است.  به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري فرانسه، براساس قانون اساسي ونزوئلا، پارلمان ملي مي‌تواند با صدور چنين بيانيه‌يي جايگزيني براي رييس‌جمهور انتخاب كند. با اين حال مادورو اعلام كرده كه اقدامات اپوزيسيون عليه وي بيهوده است.  بورخس گفت: «اگر كسي درباره انجام اين مساله ترديدي دارد، بايد بداند كه از سال ۲۰۱۳ بيش از ۱۰۰هزار نفر از شهروندان ونزوئلا كشته شده‌اند و بيش از يك ميليون شغل تنها در يك‌سال گذشته از دست رفته است. از زمان برسر كار آمدن مادورو، نرخ تورم در كشور بسيار بالا رفته است و از هر ۱۰ نفر ونزوئلايي، يك نفر پسماندهاي سطل آشغال‌ها را در خيابان‌ها به عنوان غذا مي‌خورد.» طبق نتايج جديدترين نظرسنجي‌ها، بيش از ۷۸درصد از ساكنان ونزوئلا مخالف دولت كنوني هستند و مادورو را عامل بحران شديد اقتصادي و نرخ بالاي تورم در كشور مي‌دانند.  در اين ميان چند روز قبل، مادورو در جريان ترميم كابينه، طارق العيسمي، فرماندار ايالت آراگوآ و وزير كشور تندرو سابقش را به عنوان معاون جديد خود انتخاب كرد.نویسنده:
سركرده القاعده: رهبر داعش دروغگو است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
سركرده القاعده: رهبر داعش دروغگو است


  گروه جهان

ايمن الظواهري، سركرده تشكيلات تروريستي القاعده، ابوبكر البغدادي، سركرده داعشي‌ها را دروغگو خوانده است. به گزارش فرانسه، الظواهري در پيامي صوتي كه در اينترنت پخش شد، سركرده تروريست‌هاي داعش را فردي دروغگو و تهمت زننده عليه القاعده خطاب كرده و گفته است كه بايد اولويت اول ضربه زدن به امريكا باشد. در اين پيام با عنوان «پيام ما به ملت ما» آمده است: «مجاهدان بايد عليه تبليغات ارعاب، وحشت و كساني كه در اين تبليغات دروغين دست دارند (ابوبكر البغدادي) به‌پا خيزند.» سركرده تشكيلات تروريستي القاعده گفته كه بارها براي داعشي‌ها نامه فرستاده و آنان را از انجام عمليات انفجاري در بازارها، حسينيه‌ها و مساجد منع كرده و خواسته كه عمليات خود را بر نيروهاي ارتش، امنيتي، پليس و شيعيان متمركز كنند. الظواهري گفته است: «داعشي‌ها مدعي هستند كه ما از شيعه حمايت مي‌كنيم در حالي كه اين‌طور نيست، براي آنان نوشتم كه بايد به نيروهاي ارتش، پليس و امنيت عراق كه بيشترشان شيعه هستند، همچنين شبه‌نظاميان شيعي حمله كنند.» در همين حال رسانه‌هاي خبري گزارش داده‌اند كه دولت اوباما پنج‌شنبه تحريم‌هايي را عليه يك پسر اسامه بن‌لادن، رهبر كشته شده القاعده اعمال كرده و گفته كه بن‌لادن جوان، خطري عليه امنيت ملي امريكاست. آسوشيتدپرس ضمن اعلام اين خبر نوشته كه وزارت خارجه ايالات‌متحده اعلام كرده: «نام حمزه بن‌لادن پس از آن به فهرست ويژه تروريست جهاني اضافه شد كه وي تصميم گرفت اقدامي براي وارد كردن خطري جدي يا اقدام تروريستي عليه امنيت شهروندان يا امنيت ملي امريكا انجام دهد.»نویسنده:
غارت مراكز خريد در پي گران شدن بنزين در مكزيك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
غارت مراكز خريد در پي گران شدن بنزين در مكزيك


  گروه جهان

 صدها نفر از معترضان در مكزيك در چندمين روز تجمعات اعتراضي به سياست‌هاي اقتصادي دولت و افزايش بهاي سوخت، راه‌ها را بسته و برخي مراكز خريد و فروشگاه‌ها در پايتخت را غارت كردند.  به گزارش رويترز، معترضان به افزايش۲۰درصدي بهاي بنزين كه از نخستين روز سال ميلادي جديد ازسوي دولت اين كشور اعمال شد، اعتراض دارند و از دوم ژانويه در خيابان‌هاي مكزيكوسيتي حاضر شده و به سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد كردند. افزايش بهاي بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي، بخشي از برنامه‌هاي دولت مكزيك درراستاي سياست‌ آزادسازي‌هاي اقتصادي است. دولت مكزيك درنظر داشت قيمت انرژي را از سال ۲۰۱۸ ميلادي افزايش دهد، اما در هفته‌هاي پاياني سال ۲۰۱۶، به ناگاه اعلام كرد كه تصميم گرفته اين افزايش قيمت، يك سال زودتر انجام شود. در ادامه اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين، شماري از معترضان با حضور در خيابان‌هاي مكزيكوسيتي، پايتخت مكزيك، برخي خيابان‌ها را بسته و به شماري از مغازه‌هاي حمله برده و آنها را غارت كردند. مقامات پليس از بازداشت بيش از ۲۵۰نفر از معترضاني خبر داده‌اند كه رنه خوآرز‌ معاون وزير كشور مكزيك، آنان را «خرابكار» ناميده است. به گفته ميگوئل آنخل مانسه‌را‌ شهردار مكزيكوسيتي، در جريان ناآرامي‌هاي چهارشنبه‌شب، ۲۳مركز خريد غارت شد و ۲۷فروشگاه ديگر به محاصره معترضان درآمد.  از زمان آغاز اين اعتراض‌ها ۷۹فروشگاه غارت شده و ۱۷۰فروشگاه مجبور شده‌اند براي در امان ماندن فعاليت خود را متوقف كنند.نویسنده:
مارين لوپن: فرانسه بايد يورو را كنار بگذارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
مارين لوپن: فرانسه بايد يورو را كنار بگذارد
گروه جهان   مارين لوپن نامزد حزب راست افراطي جبهه ملي فرانسه، در انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور كه در بهار امسال برگزار مي‌شود، حذف واحد پولي يورو را خواستار شد و بر جدا شدن كشورش از واحد پولي مشترك اروپا تاكيد كرد.  رهبر حزب جبهه ملي فرانسه كه در پي مواضع افراطي خود معروف است، درباره واحد پول مشترك اروپايي، موضع‌گيري جديدي كرد و از به‌كارگيري واحد پول ملي در فرانسه سخن گفت. مارين لوپن در سخناني پس از كنفرانس خبري در آغاز سال نو ميلادي تصريح كرد كه فرانسه بايد از واحد پول مشترك اروپايي –يورو- جدا شود. او گفت كه كشورهاي منطقه يورو بايد از واحد پول مشترك اروپايي كه در حال حاضر يورو است، عقب‌نشيني كنند. وي كه خروج كشورش از اتحاديه اروپا را خواستار است، همچنين پيشنهاد كرد كه اروپا به نظام پولي نظارتي اروپا موسوم به واحد پولي اروپايي بازگشت داشته باشد. اين نظام پولي اروپايي، سبدي از چند واحد پولي اروپايي بود كه به مدت 2 دهه و تا پيش از رواج يورو در سال 1999، حاكم بود.  مارين لوپن پيش‌تر هم در گفت‌وگو با روزنامه يوناني دموكراتيا گفته بود كه اگر در انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه پيروز شود، يك همه‌پرسي مشابه همه‌پرسي برگزيت در بريتانيا برگزار خواهد كرد. لوپن به اين روزنامه يوناني گفت: «فرگزيت (خروج فرانسه از اتحاديه اروپا) بخشي از سياست من خواهد بود. مردم بايد فرصت داشته باشند تا براي آزادي از بردگي و تهديدي كه از سوي تكنوكرات‌هاي بروكسل تحميل مي‌شود، راي دهند و از اين طريق حاكميت را به كشور بازگردانند.» گفته مي‌شود در صورت پيروزي او در انتخابات فرانسه، اتحاديه اروپا با ضربه‌يي سخت‌تر از خروج بريتانيا مواجه مي‌شود، چراكه فرانسه يكي از كشورهاي قدرتمند در اين اتحاديه و از موسسان آن بوده است.  نامزد راست افراطي فرانسه ديدگاه‌هايي ضدمهاجرتي دارد و مخالف ادامه عضويت كشورش در اتحاديه اروپاست.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/18
از منطقه


فرار ده‌ها شاهزاده  از عربستان

برخي شاهزادگان عربستاني از بيم جان خود، كشور خود را ترك مي‌كنند. به گزارش اسپوتنيك، ده‌ها شاهزاده و اميرزاده سعودي از زمان روي كار آمدن سلمان بن عبدالعزيز و قدرت گرفتن پسرش عربستان را ترك كرده‌اند. شاهدان بر اين باورند كه در واكنش به سياست‌هاي داخلي و خارجي محمد بن سلمان پسر شاه سعودي و جانشين وليعهد اين كشور كه گفته مي‌شود، قدرت را در قبضه خود دارد صورت مي‌گيرد. برخي شاهزادگان معتقدند كه شاهزاده محمد تلاش مي‌كند كه جانشين پدرش شود.  روسيه خروج نيروهايش از سوريه را آغاز كرد

فرمانده ارتش روسيه از خروج نيروهاي اين كشور از سوريه خبر داده است. قرار است كه در نخستين مرحله ناو هواپيما بر روسيه از اين كشور خارج شود. به گزارش بي‌بي‌سي، والري گراسيموف، فرمانده نيروهاي مسلح روسيه گفته است: « طبق تصميم ولاديمير پوتين، وزارت دفاع روسيه شروع به كاهش اعزام نيرو به سوريه مي‌كند.» اين خبر در حالي اعلام شده كه روسيه و تركيه درباره برقراري آتش‌بس در سوريه مذاكراتي انجام دادند.كاهش 26درصدي سفر گردشگران خارجي به استانبول

سفر گردشگران خارجي به شهر استانبول تركيه به عنوان يكي از مهم‌ترين شهرهاي گردشگري جهان در سال 2016 ميلادي با حدود 26درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به 9ميليون و 203هزار و 987 نفر رسيد. بنا به اطلاعيه اداره فرهنگ و گردشگري استانبول، سفر گردشگران خارجي به كلان‌شهر استانبول فقط در دسامبر آخرين ماه سال گذشته ميلادي با 18درصد افت نسبت به دسامبر سال 2015ميلادي به رقم 674هزار و 30گردشگر كاهش يافت. حملات تروريستي از جمله حمله پنج‌شنبه در ازمير كه 10كشته برجاي گذاشت، چشم‌انداز بهبود فصل گردشگري در تركيه را تيره كرده است.كاهش ۵۰درصدي واردات افغانستان از پاكستان

وزارت تجارت و صنايع افغانستان از كاهش ۵۰ درصدي واردات و بهتر شدن تراز تجارتي با همسايگان خبر داده است. به گزارش روزنامه هشت صبح افغانستان، واردات اين كشور در سال جاري از پاكستان از 2ميليارد دلار به ۹۰۰ميليون دلار كاهش يافته و برعكس صادرات افغانستان به پاكستان تا حدود ۶۰۰ميليون دلار افزايش را نشان مي‌دهد. وزير تجارت دليل اين كاهش را افزايش توليدات داخلي و افزايش مبادلات تجارتي با كشورهاي ديگر پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني عنوان كرده و گفته است كه يكي از اهداف حكومت وحدت ملي به خصوص وزارت تجارت، كاهش رقم واردات و افزايش صادرات است.دريافت ماليات از املاك اتباع خارجي در امارات

دولت امارات متحده عربي به دليل كمبود منابع مالي با اتخاذ تدابيري از اتباع خارجي مقيم اين كشور كه داراي املاك و مستغلات در ابوظبي هستند، ماليات دريافت مي‌كند. به گزارش القبس، اتباع خارجي كه منازل مسكوني خود را اجاره داده‌اند، بايد در ازاي آن به دولت مركزي امارات ماليات پرداخت كنند. بر اساس تصميمات اتخاذ شده مالياتي كه بايد از سوي اتباع خارجي صاحب ملك مقيم امارات پرداخت شود، 3درصد مجموع اجاره‌بهاي سالانه خواهد بود. مسوولان امارت ابوظبي پيش از اين از افزايش قيمت آب و برق نيز خبر داده بودند و صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش خود از كسري بودجه اين امارت خبر داده بود.

 نویسنده:
  كوتاه
  گزارش Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  8
  يداصتقا ri.repapswenlodaat@erutaef
  انديشه 66420769 زمين روي شغل
  آخرين ي» «فِر محققان، كه هنگامي
  ِ
  گاردين| بود شهروندي چگونه
  سقراط كردند پيشبيني ۳۱۰۲ سال در
  «آزبورن»، امريكايي مشاغل ۷۴درصد ۰۵۰۲، سال تا
  كه، هاي نگران از موجي هستند، شدن ماشيني
  مستعد در كليدي كلمه اما انداختند. راه به را شهري ويران داد؟
  را خودش جان چه براي خوب» «زندگي
  مفسر بود. يشدن ماشين «مستعد» همان آنها
  گزارش اما است، امكانپذير امري شدن ماشيني
  ِ
  انقالب آداب در يي ريشه تغييراتي عمال بدون مساله
  اين اوبر
  جوزيا در نه كرد، مي سخنراني ها خيابان در كرد نمي داد. نخواهد رخ شغلي فعاليت به مربوط
  اجتماعي معنا بدان بود، مدني سخنراني او سخنان اما مجمع. برزگر علي
  ترجمه: گسترده بيكاري بيم از كه، است آن واقعي ويرانشهر
  ِ
  درباره او سخنان شد. مي انجام عمومي فضاي در كه سقراط ق. ۹۹۳ در پيش سال ۰۰۴۲
  حدود بار به پديده اين است ممكن كه اي رواني سرگرداني
  و بود برخوردار عمومي اهميت از كه بود مسائلي بود يديني او اتهام شد. محاكمه آتن
  در درعوض [و] شويم. سوم صنعتي انقالب از مانع
  بياورد، ورزي فلسفه آثار آغاز، در بود. جامعه تغيير آن هدف سقراط شد. برگزار مردم» «دادگاه در
  محاكمه نيازي كه بپردازيم كممهارت شغل ها ميليون ايجاد
  به حكومت سرنگوني از پس اما نبود. آشكار سقراط سرشناس فيلسوفي دراز ساليان
  هفتادساله، نيست. وجودشان
  به سقراط نزديكان را آن رهبري كه ضددموكراتيك به ملتوس بود. مردم ميان در مشهور
  متفكري مراحل است. دستمزد شغل ميان پيوند
  قطع خوبي به ديگر كه دريافتند ها آتني داشتند، عهده بر قوانين كه كرد متهم را سقراط شاكي،
  عنوان تجاري پروازهاي در توان مي را جدايي اين
  ابتدايي باوجوداين چيست. او سخنان پيامدهاي دانند مي خدايان به زيرا است، گذاشته پا زير را
  آتن تاپها لپ پشت آنچنان زن مرد صدها
  ديد. ق.م ۳۰۴ سال در نرساندند: آسيب او به آنها جديدي خدايان يگذارد، نم احترام
  رسمي هم نزديك هايشان آرنج اند كرده قوز تبلتهايشان عفو پيمان يك دموكراتيك، حيات تجديد پي در كند. مي منحرف را جوانان ذهن
  معرفي حضور كارخانه يك در وضعيت اين با اگر كه
  است فاقد عادي شهروندان قضايي تعقيب شد، موجب عنوان به سقراط مدعي عنوان به
  ملتوس ايمني سالمت مشكالت خاطر به را كارخانه
  داشتند، كوتاه دوران در آنان كارهاي بهخاطر حكومتي مقام نفر ۱۰۵ شامل يي هياتمنصفه برابر در
  متهم كردند.
  تعطيل اين رسيد مي نظر به شود. ممنوع نظاميان حكومت سخنان مشخص زماني در خود هاي همشهري
  از افراد آن است كارخانه نوعي عمل در هم آنجا
  اما گرفت، دربرمي را سقراط پيشين سخنان پيمان، كيفرخواست سخنراني كردند. ايراد را
  خود آنها زمان. از بخشي تنها البته كردنند، كار حال
  در باشد. بوده بار زيان سخنان اين هرچند از نسخه دو اما است، نمانده جاي بر
  ملتوس يا ايميلها ها، فيلم به ها ازجدول هايشان تاپ لپ
  در نكرده تغيير ق.م ۹۹۳ سال تا كه ديگري چيز اما ما دست به خود از دفاع در سقراط
  سخنراني براي سنجي زمان كس هيچ يزنند: گريز پاسور
  بازي پروژه به او بود: خود وظيفه از سقراط برداشت بود ديگري افالطون آثار در يي نسخه است:
  رسيده مشاغل از يكي در مگر ندارد، انكار زم
  ِ
  محاسبه وگوهاي گفت طريق از خويش عمومي زني نيش نام به زيرك چيزدان همه فردي آثار
  در كه كار، نيروي طيف سر آن در حقوق. مثل اندوز،
  زمان تازه دموكراسي كه جاري كارهاي داد. ادامه عمومي هياتمنصفه، اعضاي اكثر است. موجود
  گزنفون اهميت اهداف تحقق به بيشتر باالست، مهارت
  نيازمند برخوردار عفو از داختند، انم خطر به را شده احيا با او دانستند گناهكار را نفرسقراط ۲8۰
  حدود كار. مدت طول تا دهيم
  مي مسووليت درباره ها تني ديدگاه بر بنا شدند. نمي شد. اعدام شوكران
  زهر شدن، ماشيني انقالب مناسب كنترل براي
  اما خود عمومي سخنراني پيامدهاي بايد سقراط مدني، محاكمه در اصلي وقايع سر بر مناقشهيي
  هيچ هستيم همگاني پايه درآمد از تركيبي نيازمند
  احتماال درباره او فاخر سخنان رسيد نظر به بپذيرد. را كه نيست روشن خوبي به اما ندارد، وجود
  سقراط نيز شود مي پرداخت ستاني ماليات رهگذر از
  كه حكومتي به دموكراتيك خرد چكشمردن كو فلسفه دادند تشخيص گناهكار را سقراط ها آتن
  چرا معمول، طبق رسمي. روزانه كار جسورانه
  كاهش او مساله اين باتوج است. كرده كمك استبدادي داشته كار اين از توانيم مي برداشتي چه امروز
  ما سوئد دارد: قرار كشورها عموم از پيش شمالي
  اروپاي دست كار اين ادامه از خوب شهروند يك عنوان به بايد حاكميت دموكراسي به كه كساني
  باشيم. فنالند است داده كاهش ساعت شش به را روزانه
  كار خود وظايف از ديگري برداشت سقراط يكشيد. فلسفه به انفرادي آوردن روي ميدهد، نشان ادامه يشود. نم وارد قوانين اعتبار به خدشهيي بگيرند، نرسانده زيان جامعه به او كه دهد نشان تا كند محاكمه اين به بسيار البد دارند، باور
  قانون براي پايه درآمد ايده كردن نگين س سبك حال
  ِ
  در از اينكه يرد: مك پافشاري خود باور اين بر او داشت. داشت. اميد آن به سقراط كه نبود چيزي آن تمام وظايف به اش محاكمه طول در سقراط شهروندان خيرخواه را خود سقراط درواقع است. كه باشد آن گيري نتيجه اگر هستند. مند عالقه است.
  شهروندان تواند مي تنها بشناسند، بهتر را خويش بخواهيم مردم ديگري تمثيل با را خرمگس به خود تشبيه سقراط جاي به او كه هنگامي دارد. اذعان خود شهروندي بهباور بگيرد. هم پاداش بايد كه نماياند مي از ب بر مردم مستقيم حكومت عنوان به
  دموكراسي چپ طيف سر دو در [اكنون] پايه،
  درآمد نزديكان شريرانه كارهاي شود. منجر خوبي خير به اسبي همچون آتن مردم آن طبق كه كند مي همراه اتهامات برابر در خود از دادگاه در كند، سكوت آنكه در شهروندي زندگي به او هاي كمك تاريخچه او عقايد سركوب مستعد مرگباري طور به
  خود را آن تها راس دارد؛ داراني طرف سياسي ت
  راس باشد، گرفته سرچشمه ديگري علل از بايد وي پيشين نيش با را آن بتوان شايد كه هستند زيبا تنبل داوري براي دادگاه حق ميكند، دفاع ملتوس مركز در كه كند مي افتخار اين شايسته را وي آتن بايد دموكراسي مخالفان اينكه يا است
  مخالف اما بينند. مي رفاهي هاي سياست از تر هزينه كم
  شكلي درباره ورزي فلسف براي او ماموريت از جدا عللي سخنراني در سقراط كرد. سرزنده بيدار خرمگس كه هنگامي شناسد. مي رسميت به را خود درباره شود. داده مجاني غذاي هاي وعده او به حكومت اين در شوند، شمرده نفوذ صاحب
  خيانتكاران عنوان به آفريني نقش در تواند آن سهم
  موثرترين سنجيده. زندگي در خود واضح اظهارات در همچنين خود دفاعيه در فرار براي كريتون نقشه از استفاده جاي به او سقراط تعهدات افالطون هاي رساله از بسياري دموكراسي بين ناخوشايند انتخابي با ما
  صورت پرشتاب شدن ماشيني جهت در نوبته تك يي
  ِ
  يارانه از پس سال چهار ق.م ۹۹۳ سال تا باوجوداين نشان افالطون، هاي رساله ديگر شامل منابع ديگر عنوان به مينوشد، را شوكران جام ماند مي زندان آتن سياسي فرهنگ كند مي اثبات را شهروند هستيم. روبهرو انديشه آزاد
  و است شايسته شود، محقق امر اين اگر باشد.
  اقتصاد را كارهايي همان سقراط كه درحالي ديكتاتوري پايان كاري را خويش فلسفي زندگي او كه دهد مي ميكند. رفتار آتن دولت در قانون مطيع شهروندي كريتون رساله در كشد. تصوير به روشني به را سقراط محاكمه از نادرست برداشتي اين
  اما را فناوريها احتمالي انفعالت فعل چگونگي
  كه بخش الهام ظاهر به كه داد مي انجام عمومي فضاي در چيزي او هدف است. دانسته مي اخالقي سياسي آتني شهروند يك از فراتر بسيار سقراط البته محكوميت باوجود كه دهد مي توضيح سقراط هايي پرسش به محاكمه اين درعوض
  است. مخلوقات اين با كردن، رباتيزه كنيم. بررسي بهدقت يها آتن برداشت بود، شده استبدادي حكومت رهبران اجتماع يك عنوان به را آتن كه نبود آن از كمتر صرف را خود بزرگسالي دوران بيشتر او بود. صرف پذيرفتني اخالقي نظر از زندان از او گريختن خود، يدهد. پاسخ شهروندي وظيفه تعهد
  درباره ديسكو رقص توانايي اكنون كه انساننما فيد س
  سراپا هاي ري همشه اكثر نگاه در شد. دگرگون او سخنان از كند. تبديل عدالتمحور يي جامعه به مدني يعني ديد، مي الهي ماموريتي را آن كه كرد كاري خوانندگان به افالطون كريتون، رساله در نيست. او زيرا كرد، محكوم را سقراط مردم»
  «دادگاه كانون در شدت به دارند، هم را هماهنگ شكلي
  به توانايي از كه نبود غيرعادي فردي ديگر او سقراط، تمام عقايد تغيير كه بود دريافته احتماال سقراط بنيادي اهميت با موضوعاتي درباره حقيقت كشف وگويي گفت دل در كه دهد مي ارائه وگويي گفت قبال در شخصي مسووليت معيار كه
  نپذيرفت شدن ماشيني واقعي پتانسيل اما دارد. قرار
  توجه اكنون او است؛ برخوردار اجتماعي زندگي به كمك داشت عقيده او است. نامحتمل هدفي شهروندان روي، ميانه خرد، شجاعت، عدالت، شمول: جهان هيات در آتن، قوانين وگو گفت اين در است. ديگر فلسفي پروژه درباره عمومي سخنراني
  ً
  پيامدهاي خوددرمانگر هاي سيستم مصنوعي، هوش در
  احتماال طرزي كه متوهمي يا بود مردم بدخواه دشمن يا سياسي، مشاركت شكل ترين مستقيم پيگيري كه چشمگير استعدادهاي زندگي او معرفت. عشق ميگويد. سخن غيرواقعي سقراطي با شخص يك را خويش گناهكاري حكم سقراط است. صادق
  او است. نهفته ماشين يادگيري
  و سخن كه بود عاجز امر اين تشخيص از خطرناك كلي مشي خط يك از دفاع يا خاص قوانين پيشنهاد كرد: پرسش يك به پاسخ وقف كلي طور به را خود زندان از گريختن با دارد قصد غيرواقعي سقراط اين شوكران جام پذيرفت الزامآور حكمي عنوان
  به آليس زمين»، روي شغل «آخرين انيميشن ِ
  در
  ِ بار به بد بسيار نتايجي پذير، بيني پيش طرزي به او، شهروندان، مجمع در عمومي گذاري سياست براي در او است؟ چيزهايي چه نيازمند خوب زندگي بگريزد. مجازات از دور سرزميني به فرار قوانين دادگاه صالحيت به او زيرا نوشيد،
  را خودداري او به دارو دادن از ماشين اينكه از
  كارگر كه بود باز ملتوس براي راه نرتيب بديت يآورد. م خود پايبندي او باوجوداين است. ناممكن او براي با وگو گفت به مايل كه هركس به كه بود آن پي قوانين صرفا افالطون رساله در آتن، قوانين سر امر اين به حالي در او داشت. اذعان
  محاكمه بيشتر جامعه هرچه شود. مي سرخورده يكند
  م بكشاند. محاكمه ميز پاي به را سقراط نظر در جامعه بهبود براي ماموريتي را فلسفه به درست گزينش اين چرا كه دهد نشان باشد، او اصول بلكه نيستند، آتن دولت مكتوب رسمي قانون تفسير در منصفه هيات داشت، باور كه
  نهاد نزديك يي نقطه به است ممكن شود، ماشيني
  بيشتر اختالف نبود. نمايشي يي محاكمه سقراط محاكمه شهروندان از آتن سياسي فرهنگ در گرفت. مي در زندگي جاي به سنجيده زندگي گزيدن است: سقراط از قوانين شوند. مي شامل نيز را آن مدني است. شده اساسي اشتباهي
  مرتكب حسگرهايي از يي لحظه واگيرشناسي آن در كه
  شويم افالطون نسخه به باتوجه نبود زياد منصفه هيات آراي خاص منابع يا استعدادها كه رفت مي انتظار خوب موردستايش تهي ميان هاي» «خوبي وجوي جست كمبودي چه او كه ميپرسند نافرمان غيرواقعي سقراط به يديني اتهام متعارف فهم
  طبق مثال كند ارزيابي را ما المتي س تا برد خواهد بهره زد حدس معقول هطور يتوان سقراط، دفاعيه از دوستان خانواده يا خود براي صرفا نه را خود قدرت. ثروت شهرت، نام با عموم كرده كشف را كمبود آن زماني چه يافته آنها در نيز وي محاكمه انگيزه بود سرپوش
  صرفا خواهيد مريض امشب احتماال شما بگويد: كارگران
  به ارائه تر لي معمو متفاوت يي دفاعيه سقراط اگر كه ها كمدي شاعران گيرد. كار به جامعه بهنفع بلكه جمعي» «خرد امروزه مردم آنچه براي سقراط از او كه كنند مي گوشزد سقراط به قوانين است. شورشي پيش سال چهار تنها بود. سياسي
  مسائل شما منزل تهويه سيستم در دارو مقداري ما
  شد، برانگيزد، را منصفه هيات اعضاي همدردي تا داد مي براي صحنه روي كه ميسرودند هايي تراژدي يا ميكرد. تحقير را آن نبود قائل ارزشي مينامند، آمده دنيا به ازدواج) به مربوط (قوانين آنها طريق نظاميان» «حكومت سرنگوني موجب
  دموكراتيك اگر مشاغل، اندك سطح با يي جامعه يدهيم.
  قرار تغيير خود بهنفع را آرا از كافي تعدادي يتوانست خوانندگان رقاصان درميآمد. نمايش به عموم آنها انگيختند؛ مي بر را او نفرت آتني هاي دموكرات اصول طريق از كه كنند مي اظهار قوانين است. حاكم آتن بر پرآشوب ماه چندين كه بود
  شده شغل طريق از پاداش توزيع برمبناي اجتماعي
  نظام افالطون هاي زارش اما شود. ميدان پيروز دهد نقش ايفاي مراسمي در جمعي دسته بهطور ماهر گروه جمع مهم امور مورد در كردند مي ار اظه فرزندان قبال در والدين مسووليت به مربوط در خود كيفرخواست سخنراني در ملتوس
  بودند. ويرانشهر يك از بيش چيزي باشد، شده داده
  سازمان دفاعيه سخنراني كه دهد مي نشان دو هر گزنفون افراد بود. آن برگزاركننده دولت كه كردند مي متخصصي فرد هر از بهتر احتماال يكجا طور به طريق از او سرانجام اند. داده پرورش را او خود، تا بود خواسته آتني شهروندان از احتماال
  دادگاه هاي سوسياليست نوزدهم، قرن اوايل در بود.
  نخواهد همدردي آنكه جاي به او نبود. معمولي سقراط ثروتمندان جنگيدند. مي مقدم خطوط در شجاع آيا اينكه از نظر صرف بگيرد. تصميم تواند مي را اينها تمام سقراط است. آموخته دانش آنها حكومت اين اعضاي با سقراط بلندمدت پيوند
  بر در بلكه بديل يك تصور در صرفا نه آرمانشهري ميكشد. چالش به را آنها برانگيزد را منصفه هيات مالي كمك عمومي كارهاي به دستي گشاده با وجود سياست هنر در متخصص بالفعل، صورت به پذيرد مي را ها خوبي اين مشتاقانه او پذيرد. مي كنند. تمركز تبهكار
  ضددموكراتيك هاي اجتماع در هم آن كوشيدند، آن بهاجرادرآوردن هاي برهان فتهكننده آش هاي استعاره با سقراط سخنراني (در پريكلس گفته به كردند. مي ميكرد فرض حتم طور به سقراط خير، يا داشت ميشناسد. رسميت به «خوبي» عنوان به را آنها امريكايي اديب روزنامهنگار استون، اف
  آي. هاي ته نوش از الهام با وار ديوانه كموبيش
  بسته دموكراسي با كه كند مي روشن را نكته اين منطقي اثر پلوپونز، جنگ تاريخ كتاب در كه خاكسپاري است، پذيرفته را قوانين هاي ثمره چنين اين او اگر تفسيري (88۹۱ سقراط محاكمه خود كتاب
  در است، مشهور كه چنان فوريه، فيلسوف. فوريه
  شارل ورزي فلسف براي خود ماموريت هرگز است مخالف ديدگاه «از است) شده داده نسبت او به توسيديد را خود روي تواند مي مبنايي چه بر سقراط اكنون ديدگاه از يهد. مد ارائه رخداد اين از
  تاثيرگذار كار شود: بدل بازي به تواند مي كار كه كرد بيني
  پيش آن بر گزنفون كرد. نخواهد رها را عمومي فضاي در نقش ايفاي عمومي وظايف اين در كه شهروندي ما، كند؟ انكار را آنها مشروعيت برگرداند دموكراسي يك دفاع درحقيقت محاكمه اين
  او صرفا افالطون رساله در آتن،
  قوانين اروتيك حتي طبعي شوخ از مملو يهدف، يتواند
  م روش عنوان به را سخنراني نوع اين سقراط كه است موجودي بلكه نيست، طلب راحت فردي كند نمي سقراط كه ميكنند اشاره همچنين آتن قوانين سقراط استون، ديدگاه از بود. خود از
  درمانده آتن دولت مكتوب رسمي
  قوانين شاخه آن به شاخه اين از كار در توانيم مي ما
  شود. ديدگاه از برگزيد. منصفه هيات كمك با خودكشي كارهاي در نقش ايفاي است.» خير بي بيفايده ديگر مكاني به كند ترك را آتن است ميتوانسته استفاده براي حاكمان وحشيانه برنامه توجيه
  در شامل نيز را آن مدني اصول بلكه
  نيستند، كنيم. فكر آن توليدي كاركرد به يآنكه
  بپريم، يها آتن به بود شده خسته زندگي از او گزنفون، معناي از بخش ترين بزرگ شايد بخشي، عمومي كه است بوده آزاد او برود. يونان هاي رزمين س در بود. خيانتكار داشت نقش قدرت از
  نادرست غيرواقعي سقراط از قوانين يشوند.
  م سوسياليسم شد: ايدهبنا اين رد پايه بر
  ِ
  ماركسيسم يكنم فكر من اما دهند. پايان او زندگي به داد اجازه بود. كامل انسان كه ميكنند اظهار قوانين اما بكند. را كار اين دادستاني قرباني را سقراط متعارف، ديدگاه
  در كمبودي چه او كه پرسند مي
  نافرمان خود كمينه حد به كار كاهش بر شهري
  ضدآرمان است. تر نعكننده قا بسيار افالطون نسخه كه يي ده خوانن نه رقاص نه بود، ثروتمند نه سقراط آنها درستي دوباره برگزيده، را ماندن او ازآنجاكه عامدانه جهالت با شهرونداني فرصتطلب را كمبود آن زماني چه يافته آنها
  در شده متمركز آزاد زمان كردن ينه بيش حال
  درعين پايان تا سقراط انگيزه افالطون، ديدگاه از زندگي ارزش كه بود نهفته اين در او استعداد ماهر. سقراط به قوانين است. شناخته رسميت به را سقراط محاكمه فهم براي درحقيقت يدانند.
  م شهرهاي ان آرم همه كار زوال احتمال -چون امروزه
  بود. سقراط به قوانين است. كرده
  كشف نه او بود. مدني تعهد از او عميق درك از برخاسته در او بود. پايبند آن به شناخت بازم را سنجيده يي بهشيوه محاكمه خود كه كنند مي يادآوري يي بهشيوه اما كرد، نگاه سياست به بايد گزير نابه كه چيزي بهترين است- برده سوال زير را كار بر
  مبتني آنها طريق از او كه ميكنند
  گوشزد چاپلوسانه دفاعيهيي نه كند سكوت توانست مي ميدان عمومي فضاي در بود اخالقي وگوي گف پي كه اصولي همان با مطابق است، شده اجرا درست بارز الگوي عنوان به سقراط به نگاه تر. نجيده
  س اين كه است اين گفت كار» يا بازي «بحِث درباره يتوان
  م سازد، تباه را خود زندگي ارزش كه كند ارائه ميزهاي كنار در را او شد مي مرتبا كه جايي شهر، آمده دنيا به ازدواج) به مربوط (قوانين است. كرده تاييدشان خود حضور تداوم با سقراط آزادي راه شهيد عنوان به صرفا خودمختار،
  فرد دستگاهي با را خود كار ما از بسياري است. پيچيده
  مساله بود شده ديگران به كمك صرف كه اي زندگي وظيفه ايفاي درواقع عمل اين كرد. مشاهده صرافان اعضاي شايد كه كنند مي اذعان قوانين بايد محاكمه اين فهم براي است. نادرست
  بيان طريق از كه ميكنند اظهار قوانين
  است. دستگاهي گيريم، مي دستمان يك در كه دهيم مي
  انجام خير خود، هاي اولويت بنيادي تغيير با بتوانند، تا اخالقي وگويي گف دفعه هر بود. او شهروندي باشند كرده اشتباه خود حكم در منصفه هيات تعهدات به ويژه طور به آتن سياسي فرهنگ
  به در والدين مسووليت به مربوط
  اصول و...، ماجراهايمان شرح ها، ايمي ها، اس تم بر عالوه
  كه تا سقراط او، ديدگاه از دهند. تشخيص را خويش جامعه خدمت در را خود خاص استعداد ترتيب بدي از بهتر خود بيگناهي براي سقراط برهان شايد توجه آتني شهروندان از موردانتظار دادهاند
  شهروندي پرورش را او خود، فرزندان
  قبال يگيرد. بر در را ما يده» برون ود «خ از بزرگي
  بخش اجتماعي زندگي قبال در خود مسووليت به پايان بست. مي كار به اما باشد. بوده او گناهكاري براي ملتوس برهان جريان بر شهرش به سقراط خود تعهدات
  كرد. چگونه كه كنيم مشاهده توانيم مي هم حاال
  همين نهايي كوششي او دفاعيه سخنراني ماند. پايبند گزيده خرمگس نيش با كه كساني واكنش باشد داشته وجود است، ممكن متخصصي چنين قوانين. اشتباه نه است بوده انساني اشتباهي اين هاي بخش تعهدات اين گذاشت تاثير
  محاكمه همچون فضاهايي به يي شبكه ارتباطات رسوخ با
  همراه هاي همشهري كردن بيدار براي عمومي بسيار اغلب درعوض نيست؛ سپاسگزاري معموال شوند مي فكر كه دادند مي فريب را خود درحقيقت ها آتني تشكيلدهنده شهروندان سوي از اشتباه امكان بين رابطه كه بودند آتن سياسي فرهنگ
  اصلي پيشتر دفتركا بونفره اد و تختخ غذاخوري،
  ميز بهترين سقراط «دفاعيه» بود. خود آتني آن حيات به كه كنند پيدا مرگبار يي انگيزه شايد هستند. خردمند جمعي دسته بهطور كردند مي بود، خواهند او كارهاي داوران كه منصفه هيات دادند. مي شكل را مسووليت عمومي
  سخنراني چندين در شود چندپاره «خود» لهمراتبي،
  سلس خودداري كنار در دفاعيه، اين بود. نيش آخرين دهه چند مدت به سقراط دهند. پايان منفور موجود تحقير را جمعي خرد ايده هم سقراط چگونه جريان در سقراط كه است يي معامله كل از بخشي به ديني بي اتهام متعارف، فهم طبق
  درواقع يابد. جريان كانال
  چند مصوب، مجازات از گريختن با قانون شكستن از او را خويش زني نيش وظايف خود، محاكمه از پيش با كه هنگامي حتي حال عين در هم كرد مي با را آن است پذيرفته خود آموزش پرورش وي محاكمه انگيزه بود سرپوش صرفا
  سقراط است اين پساشغلي جامعه معماي ترين
  بزرگ بود. نيز شهروندي وظيفه نمايش در اقدام آخرين شهر در را كار اين مرتب او بود. داده انجام روزانه ور آنها از بود، مخالف آتن قوانين تفسير چگونگي كرده تاييد آتن مدني جامعه در مداوم حضور بود سياسي مسائل
  نيز سازماني، هويت براساس را «خود» نتوان وقتي
  كه احترام شجاعت، دربرگيرنده توان مي را وظيفه اين وظايف انجام براي كه هنگامي مگر داد، انجام آتن بود نهفته بنياني در اوليه پاسخ كرد؟ مي پيروي هنگامي آتني، شهروندان كه بداند بايد او است. هياتمنصفه ملتوس سقراط،
  كارهاي سر بر چه كرد تعريف ارشديت يا مهارتها
  مجموعه دانست. تعهد كآميز تحري وجود با بود. شهر از بيرون در نظامي طريق از اسپارت دولت با تقابل در ال مث آتن كه ميآيند، هم گرد داوران يا قانونگذاران عنوان به كه به ها آتني خاص توجه چارچوب در بايد
  را ديد. نشست بايد آيد. مي «خود» مدني شجاعت از نمايشي سقراط دفاعيه سخنراني از شهروندان اينكه براي سقراط مداوم تقاضاهاي ودن ميآورد. فراهم خود سياسي فرهنگ قوانين قرار آنها بود. خواهند خطاپذير فاني هايي ان انس دموكراتيك دولت در مسوول شهروند
  نقش را آتني سربازان كه شجاعتي نوع همان بود، ژرف بكشند دست فلسفه نفع به معمولي زندگي هاي لذت رواداري عمومي اماكن در بيان آزادي آتن در دهند. تشخيص را درست امر هميشه نيست بنابراين فهميد. شهروندي مسووليت آل
  ايده سخنراني بميرند. خويش كشور از دفاع در داشت وام يها آتن دموكراتيك، ايدئولوژي بر او ريشخند وجود با بود. الزامي خصوصي رفتار از وسيعي گستره براي مجمع كه دانست مي خوبي به سقراط واقع در تعهد داستان مختلف، جهات از محاكمه
  خبر
  اين تمنصفه هيا اعضاي كه بود مدني احترام از نمايشي او نشده موفق ق.م ۹۹۳ سال در سقراط محاكمه زمان تا اخالقي، مسائل با رابطه در آتني قوانين بهعالوه بسيار اشتباهات دچار است ممكن شهروندان «سياست با جهات برخي از است
  شهروندي كه شناخت مي رسميت به بزرگساالني مثابه به را است اين بديهي پرسش بكشند. زير به را او بودند محتوايي. تا بود صوري بيشتر دينداري، شامل او محاكمه از پيش سال هفت شوند. فاحشي مناقشات ويژگي يعني شناختن»، رسميت
  به باوجود ببرند. سود منطقي برهاني از مينند توا چه دهه چند از پس بود؟ كرده تغيير چيزي چه كه ميكرد، اعالم ممنوع را ديني بي كه قانوني بنابراين شهروندي شوراي يك عضو سال يك مدت به است. متفاوت بسيار امريكا در
  اخير آن توان مي دفاعيه، اين روشنفكرانه ظاهر به نخوت اعدام محاكمه قضايي، تعقيب كه داد رخ چيزي بود منصفه هيات اين كرد. نمي تعريف را دينداري راهبري دستوركار تعيين كه بود نفره ۰۰۵ قرن در رومي نويسنده صوري،
  ماكسيموس يارانه حذف پيامك
  ارسال اينكه اثبات دانست: مدني همبستگي از نمايشي را زد؟ كليد را سقراط خاصي عمل يا رفتار آيا گرفت مي تصميم بايد كه داشت. عهده بر را قانونگذاري مدني مجمع جلسات ميكند ادعا محاكمه اين بازگويي در ميالدي
  دوم است آتني شهروند سقراط همچنين فيلسوف سقراط نكرده تغيير بيان آزادي درباره ها آتني ديدگاه خير. يا است جامعه هنجارهاي چارچوب از خارج را تاريخي پيشنهادي شورا اين كه هنگامي سقراط خودداري ملتوس اتهامات به پاسخ از سقراط ديگر
  كه نفر ميليون
  براي هايش همشهري به خود كارهاي قبال در بايد كه بهطور بيان آزادي اصل به ها آتني پايبندي بود. جامعه اختيار در را ويژه فرآيندي قوانين درعوض كه بود آن پيشنهاد بود. آن عضو كرد، مي بررسي درواقع كرد. اختيار موقرانه سكوتي سراسر
  ورزيد نيست يي ساده نمايش سقراط محاكمه باشد. پاسخگو برابر حقي با شهروندان تمام بود پابرجا استوار كنند. اتخاذ را خود تصميم آن طبق تا داد مي قرار محاكمه يكجا صورت به را آتني هاي ژنرال از گروهي سياسي نظام يك اعتبار انكار پي در كه
  مخالفاني پيامك ارسال از اجتماعي رفاه كار تعاون،
  وزير بلكه دهد قرار فكري آزادي برابر در را دموكراسي كه ها آتني اما كنند. بيان را خود نظرات توانستند مي وي به چراكه بود، سقراط سود به محتوايي ابهام اين وظيفه انجام از آنها كه بود آن محاكمه دليل كنند. يا دادگاه جلسه در شركت از هرازگاهي هستند از ديگر نفر ميليون يارانه حذف براي گروه سه
  به با كه است مدني تعهد از ژرف نمايشي اين، بر الوه ميگرفتند نظر در كنش نوعي را سخن همچنين بگذارد، پا زير را قانون نص آنكه بدون داد مي اجازه آتني جنگي هاي كشت خدمه با رابطه در خود باز سر اصولي طور به حقوقي نظام با همكاري داد. خبر
  پردرآمدها دموكراسي كه دهد نشان انگيزش پايان وجود داشته ژرفي پيامدهاي تواند، مي بالقوه بهطور كه بگيرد. پي را خود زندگي خاص شيوه بهطور بودند، شده غرق دريايي جنگ يك در كه رسميت به را دادگاه صالحيت سقراط اما اند. زده تلويزيوني برنامه در ربيعي علي تسنيم، گزارش
  به يكند. فراهم ژرف قهرمانانه كارهاي براي را عرصه هاي كنش عام پيامدهاي قبال در شهروندان باشد. به ديگران ترغيب كه دانست مي سقراط سقراط، ديدگاه از بودند. ورزيده كوتاهي مجرمانه پرداخت، خويش از دفاع به فعاالنه او شناخت. از شود، مي پخش سيما پنج شبكه از كه
  دستخط بهطور بيان آزادي تويكم بيس قرن در امروزه كه آتني شهروند هر بودند. مسوول خود عمومي پيگيري براي معمولي اهداف از كشيدن دست جاي به گروه، يك عنوان به ژنرالها كردن محكوم از برخاسته دفاع اين جهات، بسياري از
  هرچند گفت: داد خبر تاكنون نفر ۴ميليون يارانه
  حذف فردي هويت به مربوط مسائل با عميقي در حتي يا مجمع در شورا، در عموم ميان در افالطون، گفته به يكند. نامحبوب را او فلسفه آيين نظر از انفرادي محاكمه براي آنها بازداشت بود. او شخصي هاي ويژگي باال خيلي درآمد كشور در نفر ميليون
  حدود ما، كنوني موقعيت در است. خورده گره گروهي انتظار ميتوانست گفت مي سخن شهر ميدان در خويش روش خود دفاعيه سخنراني در سقراط برخالف كار اين او نگاه از است. نادرست دادرسي مشروعيت سقراط كه است آن مهم نكته دارند. اقتصادي كنترل غيرقابل
  رفتار در مدني وظيفه محوريت درباره انديشي ژرف مسوول خود سخن پيامدهاي براي كه باشد داشته به را وپاسخ پرسش طريق از ديگران نظرات آزمودن يدهد اجازه آتني متهم هر به كه است اصولي درباره بيرون از او كشد. نمي چالش به را محاكمه دادهايم، پيامك گروه سه براي اينكه بيان با
  وي است، برخوردار واقعي ارزشي از سقراط محاكمه را خاصي سياست او اگر مثال براي شود. شمرده نيش ارزش كند: مي تشبيه خرمگس دردناك نيش سقراط شود. حاضر دادگاه در انفرادي صورت به به بلكه كند، نمي داوري فاسد سياسي نظام يك نفر ۳ميليون يارانه حذف دولت بعدي گام
  افزود: آزادي تاريخ در بنيادي يي لحظه كه يي محاكمه بار به منفعت خير سياست اين كرد مي تبليغ خود، قرباني به ضربهيي واردآوردن با كه است آن در اما بود، مخالف پيشنهاد اين درباره گيري راي با ميكند. مشاركت محاكمه در شهروند يك
  عنوان است.
  ديگر ايده كه هنگامي است. دموكراتيك كنش انديشه سربلندي ستايش انتظار توانست مي او ميآورد، از يي لحظه به روزمره زندگي آلودگي خواب از را او عقيده او نپذيرفتند. را او نظر مجمع اعضاي ديگر او وي شهروندي وظيفه شهروند يك عنوان به اينكه بيان با هم فقر خط درباره رفاه
  وزير سقراط بين رابطه در چنانكه آن مدني، وظيفه آسيب باعث او سياست نتايج اگر باشد. داشته در سقراط بهگفته انگيزد. مي بر اخالقي آگاهي خواهد فاحش اشتباهي گروهي محاكمه كه داشت چرا دهد: پاسخ اتهامات اين به تا دارد مي وا را ۰۵درصد گفت: كنم بيان را فقر دقيق خط توانم
  نمي خود اهميت است، يافته تبلور او دموكراتيك شهر خاطر بدين او بود ممكن شد، مي جامعه رفاه به باقي تا انگيزد مي بر را فرد لحظه آن حالت بهترين هنگامي بود: كرده بيان را خود منظور او اما بود، زيانبار جامعه براي كه كرده عمل هايي بهشيوه دستمزد حداقل اجتماعي تامين
  بازنشستگان چه بدهد، دست از ما كارهاي ها انديشه در را سقراط عمومي سخنراني شود. مجازات سرزنش انساني اصيل هاي خوبي پيگيري به را خود عمر اشتباه قوانين اجراي براي مسوول شهروندان كه روشني به دفاعيه از افالطون نسخه است؟ بوده حداقل اين توان نمي اما ميگيرند را تومان داد؟
  ۰۲8هزار خواهيم دست از را چيزي تبليغ را خاصي هاي سياست او بود: متفاوتي نوع از در خرمگس استعاره كه طور همان اما بگذراند. ناديده را آنها كه هند مي ترجيح حتي يا كنند مي تبرئه را خود تا كوشد مي سقراط كه دهد مي كرد.
  نشان اعالم فقر خط عنوان به را
  دستمزد
مفسر «زندگي خوب» براي چه جان خودش را داد؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/18
مفسر «زندگي خوب» براي چه جان خودش را داد؟
سقراط چگونه شهروندي بود


جوزيا اوبر

ترجمه: علي برزگر

حدود ۲۴۰۰سال پيش در ۳۹۹ ق. م سقراط در آتن محاكمه شد. اتهام او بي‌ديني بود و محاكمه در «دادگاه مردم» برگزار شد. سقراط هفتادساله، ساليان دراز فيلسوفي سرشناس و متفكري مشهور در ميان مردم بود. ملتوس به عنوان شاكي، سقراط را متهم كرد كه قوانين آتن را زير پا گذاشته است، زيرا به خدايان رسمي احترام نمي‌گذارد، خدايان جديدي معرفي  و ذهن جوانان را منحرف مي‌كند.

ملتوس به عنوان مدعي و سقراط به عنوان متهم در برابر هيات‌منصفه‌يي شامل ۵۰۱ نفر از همشهري‌هاي خود در زماني مشخص سخنان خود را ايراد كردند. سخنراني كيفرخواست ملتوس بر جاي نمانده است، اما دو نسخه از سخنراني سقراط در دفاع از خود به دست ما رسيده است: نسخه‌يي در آثار افلاطون و ديگري در آثار فردي همه‌چيزدان و زيرك به ‌نام گزنفون موجود است. اكثر اعضاي هيات‌منصفه، حدود ۲۸۰نفرسقراط را گناهكار دانستند و او با زهر شوكران اعدام شد.

هيچ مناقشه‌يي بر سر وقايع اصلي در محاكمه سقراط وجود ندارد، اما به‌خوبي روشن نيست كه چرا آتني‌ها سقراط را گناهكار تشخيص دادند و ما امروز چه برداشتي مي‌توانيم از اين كار داشته باشيم. كساني كه به دموكراسي و حاكميت قانون باور دارند، لابد بسيار به اين محاكمه علاقه‌مند هستند. اگر نتيجه‌گيري آن باشد كه دموكراسي به عنوان حكومت مستقيم مردم بر خود به‌طور مرگباري مستعد سركوب عقايد مخالف است يا اينكه مخالفان دموكراسي بايد خيانتكاران صاحب‌نفوذ شمرده شوند، در اين صورت ما با انتخابي ناخوشايند بين دموكراسي و آزادي انديشه روبه‌رو هستيم.

اما اين برداشتي نادرست از محاكمه سقراط است. درعوض اين محاكمه به پرسش‌هايي درباره تعهد و وظيفه شهروندي پاسخ مي‌دهد. «دادگاه مردم» سقراط را محكوم كرد، زيرا او نپذيرفت كه معيار مسووليت شخصي در قبال پيامدهاي سخنراني عمومي درباره پروژه فلسفي او صادق است. سقراط حكم گناهكاري خويش را به عنوان حكمي الزام‌آور پذيرفت و جام شوكران را نوشيد، زيرا او به صلاحيت دادگاه و قوانين محاكمه اذعان داشت. او در حالي به اين امر سر نهاد كه باور داشت، هيات‌منصفه در تفسير قانون مرتكب اشتباهي اساسي شده است.

طبق فهم متعارف اتهام بي‌ديني به سقراط صرفا سرپوش بود و انگيزه محاكمه وي نيز مسائل سياسي بود. تنها چهار سال پيش شورشي دموكراتيك موجب سرنگوني «حكومت نظاميان» شده بود كه چندين ماه پرآشوب بر آتن حاكم بودند. ملتوس در سخنراني كيفرخواست خود در دادگاه احتمالا از شهروندان آتني خواسته بود تا بر پيوند بلندمدت سقراط با اعضاي اين حكومت ضددموكراتيك و تبهكار تمركز كنند.

آي. اف استون، روزنامه‌نگار و اديب امريكايي در كتاب خود محاكمه سقراط (۱۹۸۸) تفسيري تاثيرگذار از اين رخداد ارائه مي‌دهد. از ديدگاه او اين محاكمه درحقيقت دفاع يك دموكراسي درمانده از خود بود. از ديدگاه استون، سقراط در توجيه برنامه وحشيانه حاكمان براي استفاده نادرست از قدرت نقش داشت و خيانتكار بود. در ديدگاه متعارف، سقراط را قرباني دادستاني فرصت‌طلب و شهرونداني با جهالت عامدانه مي‌دانند. درحقيقت براي فهم محاكمه سقراط به‌ناگزير بايد به سياست نگاه كرد، اما به‌شيوه‌يي سنجيده‌تر. نگاه به سقراط به عنوان الگوي بارز فرد خودمختار، صرفا به عنوان شهيد راه آزادي بيان نادرست است. براي فهم اين محاكمه بايد به فرهنگ سياسي آتن و به‌طور ويژه به تعهدات شهروندي موردانتظار از شهروندان آتني توجه كرد. تعهدات خود سقراط به شهرش بر جريان محاكمه تاثير گذاشت و اين تعهدات بخش‌هاي اصلي فرهنگ سياسي آتن بودند كه رابطه بين سخنراني عمومي و مسووليت را شكل مي‌دادند. درواقع طبق فهم متعارف، اتهام بي‌ديني به سقراط صرفا سرپوش بود و انگيزه محاكمه وي نيز مسائل سياسي بود

كارهاي سقراط، ملتوس و هيات‌منصفه را بايد در چارچوب توجه خاص آتني‌ها به نقش شهروند مسوول در دولت دموكراتيك و ايده‌آل مسووليت شهروندي فهميد. بنابراين اين محاكمه از جهات مختلف، داستان تعهد شهروندي است و از برخي جهات با «سياست به‌رسميت‌شناختن»، يعني ويژگي مناقشات اخير در امريكا بسيار متفاوت است.

ماكسيموس صوري، نويسنده رومي در قرن دوم ميلادي در بازگويي اين محاكمه ادعا مي‌كند كه سقراط از پاسخ به اتهامات ملتوس خودداري ورزيد و سراسر سكوتي موقرانه اختيار كرد. درواقع مخالفاني كه در پي انكار اعتبار يك نظام سياسي هستند هرازگاهي از شركت در جلسه دادگاه يا همكاري با نظام حقوقي به‌طور اصولي سر باز زده‌اند. اما سقراط صلاحيت دادگاه را به رسميت شناخت. او فعالانه به دفاع از خويش پرداخت، هرچند از بسياري جهات، اين دفاع برخاسته از ويژگي‌هاي شخصي او بود.

نكته مهم آن است كه سقراط مشروعيت محاكمه را به چالش نمي‌كشد. او از بيرون درباره يك نظام سياسي فاسد داوري نمي‌كند، بلكه به عنوان يك شهروند در محاكمه مشاركت مي‌كند. به عنوان يك شهروند وظيفه شهروندي وي او را وا مي‌دارد تا به اين اتهامات پاسخ دهد: چرا به‌شيوه‌هايي عمل كرده كه براي جامعه زيان‌بار بوده است؟ نسخه افلاطون از دفاعيه به‌روشني نشان مي‌‌دهد كه سقراط مي‌كوشد تا خود را تبرئه كند تا نشان دهد كه او به جامعه زيان نرسانده است. درواقع سقراط خود را خيرخواه شهروندان باز مي‌نماياند كه بايد پاداش هم بگيرد. به‌ باور او تاريخچه كمك‌هاي او به زندگي شهروندي در آتن وي را شايسته اين افتخار مي‌كند كه در مركز حكومت به او وعده‌هاي غذاي مجاني داده شود.

بسياري از رساله‌هاي افلاطون تعهدات سقراط شهروند را اثبات مي‌كند و فرهنگ سياسي آتن را به‌روشني به تصوير مي‌كشد. در رساله كريتون سقراط توضيح مي‌دهد كه باوجود محكوميت خود، گريختن او از زندان از نظر اخلاقي پذيرفتني نيست. در رساله كريتون، افلاطون به خوانندگان گفت‌وگويي ارائه مي‌دهد كه در دل گفت‌وگويي ديگر است. در اين گفت‌وگو قوانين آتن، در هيات ‌يك شخص با سقراطي غيرواقعي سخن مي‌گويد. اين سقراط غيرواقعي قصد دارد با گريختن از زندان و فرار به سرزميني دور از مجازات بگريزد.

قوانين آتن، در رساله افلاطون صرفا قوانين رسمي و مكتوب دولت آتن نيستند، بلكه اصول مدني آن را نيز شامل مي‌شوند. قوانين از سقراط غيرواقعي و نافرمان مي‌پرسند كه او چه كمبودي در آنها يافته و چه زماني آن كمبود را كشف كرده است. قوانين به سقراط گوشزد مي‌كنند كه او از طريق آنها (قوانين مربوط به ازدواج) به دنيا آمده است. قوانين اظهار مي‌كنند كه از طريق اصول مربوط به مسووليت والدين در قبال فرزندان خود، او را پرورش داده‌اند. سرانجام او از طريق آنها دانش‌آموخته است. سقراط تمام اينها را مي‌پذيرد. او مشتاقانه اين خوبي‌ها را مي‌پذيرد و آنها را به عنوان «خوبي» به رسميت مي‌شناسد. اگر او اين‌چنين ثمره‌هاي قوانين را پذيرفته است، اكنون سقراط بر چه مبنايي مي‌تواند روي خود را برگرداند و مشروعيت آنها را انكار كند؟

قوانين آتن همچنين اشاره مي‌كنند كه سقراط مي‌توانسته است آتن را ترك كند و به مكاني ديگر در سرزمين‌هاي يونان برود. او آزاد بوده است كه اين كار را بكند. اما قوانين اظهار مي‌كنند كه ازآنجاكه او ماندن را برگزيده، دوباره درستي آنها را به رسميت شناخته است. قوانين به سقراط يادآوري مي‌كنند كه خود محاكمه به‌شيوه‌يي درست اجرا شده است، مطابق با همان اصولي كه سقراط با تداوم حضور خود تاييدشان كرده است.

قوانين اذعان مي‌كنند كه شايد اعضاي هيات‌منصفه در حكم خود اشتباه كرده باشند و شايد برهان سقراط براي بي‌گناهي خود بهتر از برهان ملتوس براي گناهكاري او بوده باشد. اما اين اشتباهي انساني بوده است و نه اشتباه قوانين. امكان اشتباه از سوي شهروندان تشكيل‌دهنده هيات‌منصفه كه داوران كارهاي او خواهند بود، بخشي از كل معامله‌يي است كه سقراط در جريان پرورش و آموزش خود پذيرفته است و آن را با حضور مداوم در جامعه مدني آتن تاييد كرده است. او بايد بداند كه شهروندان آتني، هنگامي كه به عنوان قانونگذاران يا داوران گرد هم مي‌آيند، انسان‌هايي فاني و خطاپذير خواهند بود. آنها قرار نيست هميشه امر درست را تشخيص دهند.

در واقع سقراط به‌خوبي مي‌دانست كه مجمع شهروندان ممكن است دچار اشتباهات بسيار فاحشي شوند. هفت سال پيش از محاكمه او به‌مدت يك سال عضو يك شوراي شهروندي 500نفره بود كه تعيين دستوركار و راهبري جلسات مجمع مدني قانونگذاري را بر عهده داشت. سقراط هنگامي كه اين شورا پيشنهادي تاريخي را بررسي مي‌كرد، عضو آن بود. پيشنهاد آن بود كه گروهي از ژنرال‌هاي آتني را به‌صورت يكجا محاكمه كنند. دليل محاكمه آن بود كه آنها از انجام وظيفه خود در رابطه با خدمه كشتي‌هاي جنگي آتني كه در يك جنگ دريايي غرق شده بودند، به‌طور مجرمانه كوتاهي ورزيده بودند. از ديدگاه سقراط، محكوم‌كردن ژنرال‌ها به عنوان يك گروه، به‌جاي بازداشت آنها براي محاكمه انفرادي از نظر آيين دادرسي نادرست است. از نگاه او اين كار برخلاف اصولي است كه به هر متهم آتني اجازه مي‌دهد به‌صورت انفرادي در دادگاه حاضر شود. سقراط با راي‌گيري درباره اين پيشنهاد مخالف بود، اما ديگر اعضاي مجمع نظر او را نپذيرفتند. او عقيده داشت كه محاكمه گروهي اشتباهي فاحش خواهد بود، اما او منظور خود را بيان كرده بود: هنگامي كه شهروندان مسوول براي اجراي قوانين اشتباه مي‌كنند يا حتي ترجيح مي‌دهند كه آنها را ناديده بگيرند، خدشه‌يي به اعتبار قوانين وارد نمي‌شود.

سقراط در طول محاكمه‌اش به وظايف شهروندي خود اذعان دارد. هنگامي كه او به‌جاي آنكه سكوت كند، در دادگاه از خود در برابر اتهامات ملتوس دفاع مي‌كند، حق دادگاه براي داوري درباره خود را به رسميت مي‌شناسد. هنگامي كه او به‌جاي استفاده از نقشه كريتون براي فرار در زندان مي‌ماند و جام شوكران را مي‌نوشد، به عنوان شهروندي مطيع قانون در دولت آتن رفتار مي‌كند. البته سقراط بسيار فراتر از يك شهروند آتني صرف بود. او بيشتر دوران بزرگسالي خود را صرف كاري كرد كه آن را ماموريتي الهي مي‌ديد، يعني كشف حقيقت درباره موضوعاتي با اهميت بنيادي و جهان‌شمول: عدالت، شجاعت، خرد، ميانه‌روي، عشق و معرفت. او زندگي و استعدادهاي چشمگير خود را به‌طور كلي وقف پاسخ به يك پرسش كرد: زندگي خوب نيازمند چه چيزهايي است؟ او در پي آن بود كه به هركس كه مايل به گفت‌وگو با او باشد، نشان دهد كه چرا اين گزينش درست است: گزيدن زندگي سنجيده به‌جاي زندگي در جست‌وجوي «خوبي‌هاي» ميان‌تهي و موردستايش عموم با نام شهرت، ثروت و قدرت.

سقراط براي آنچه مردم امروزه «خرد جمعي» مي‌نامند، ارزشي قائل نبود و آن را تحقير مي‌كرد. دموكرات‌هاي آتني نفرت او را بر مي‌انگيختند؛ آنها اظهار مي‌كردند در مورد امور مهم جمع و گروه به‌طور يكجا احتمالا بهتر از هر فرد متخصصي مي‌تواند تصميم بگيرد. صرف‌نظر از اينكه آيا به‌صورت بالفعل، متخصص در هنر سياست وجود داشت يا خير، سقراط به‌طور حتم فرض مي‌كرد چنين متخصصي ممكن است، وجود داشته باشد و آتني‌ها درحقيقت خود را فريب مي‌دادند كه فكر مي‌كردند به‌طور دسته‌جمعي خردمند هستند.

چگونه سقراط هم ايده خرد جمعي را تحقير مي‌كرد و هم در عين‌ حال حتي هنگامي كه با چگونگي تفسير قوانين آتن مخالف بود، از آنها پيروي مي‌كرد؟ پاسخ اوليه در بنياني نهفته بود كه آتن مثلا در تقابل با دولت اسپارت از طريق قوانين و فرهنگ سياسي خود فراهم مي‌آورد. در آتن آزادي بيان در اماكن عمومي و رواداري براي گستره وسيعي از رفتار خصوصي الزامي بود. به‌علاوه قوانين آتني در رابطه با مسائل اخلاقي، شامل دينداري، بيشتر صوري بود تا محتوايي. بنابراين قانوني كه بي‌ديني را ممنوع اعلام مي‌كرد، دينداري را تعريف نمي‌كرد. اين هيات‌منصفه بود كه بايد تصميم مي‌گرفت آيا رفتار يا عمل خاصي خارج از چارچوب هنجارهاي جامعه است يا خير. درعوض قوانين فرآيندي ويژه را در اختيار جامعه قرار مي‌داد تا طبق آن تصميم خود را اتخاذ كنند. اين ابهام محتوايي به‌سود سقراط بود، چراكه به وي اجازه مي‌داد بدون آنكه نص قانون را زير پا بگذارد، شيوه خاص زندگي خود را پي بگيرد.

سقراط مي‌دانست كه ترغيب ديگران به دست‌كشيدن از اهداف معمولي براي پيگيري فلسفه او را نامحبوب مي‌كند. به‌گفته افلاطون، سقراط در سخنراني دفاعيه خود روش خويش در آزمودن نظرات ديگران از طريق پرسش‌وپاسخ را به نيش دردناك خرمگس تشبيه مي‌كند: ارزش نيش در آن است كه با واردآوردن ضربه‌يي به قرباني خود، او را از خواب‌آلودگي زندگي روزمره به لحظه‌يي از آگاهي اخلاقي بر مي‌انگيزد. به‌گفته سقراط در بهترين حالت آن لحظه فرد را بر مي‌انگيزد تا باقي عمر خود را به پيگيري خوبي‌هاي اصيل انساني بگذراند. اما همان‌طور كه استعاره خرمگس در ادامه نشان مي‌دهد، روي آوردن انفرادي به فلسفه تمام آن چيزي نبود كه سقراط به آن اميد داشت. سقراط تشبيه خود به خرمگس را با تمثيل ديگري همراه مي‌كند كه طبق آن مردم آتن همچون اسبي تنبل و زيبا هستند كه شايد بتوان آن را با نيش خرمگس بيدار و سرزنده كرد. سقراط در سخنراني دفاعيه خود و همچنين در اظهارات واضح خود در ديگر منابع شامل ديگر رساله‌هاي افلاطون، نشان مي‌دهد كه او زندگي فلسفي خويش را كاري سياسي و اخلاقي مي‌دانسته است. هدف او چيزي كمتر از آن نبود كه آتن را به عنوان يك اجتماع مدني به جامعه‌يي عدالت‌محور تبديل كند.

سقراط احتمالا دريافته بود كه تغيير عقايد تمام شهروندان هدفي نامحتمل است. او عقيده داشت كه پيگيري مستقيم‌ترين شكل مشاركت سياسي، پيشنهاد قوانين خاص يا دفاع از يك خط‌مشي كلي براي سياست‌گذاري عمومي در مجمع شهروندان، براي او ناممكن است. باوجوداين او پايبندي خود به فلسفه را ماموريتي براي بهبود جامعه در نظر مي‌گرفت. در فرهنگ سياسي آتن از شهروندان خوب انتظار مي‌رفت كه استعدادها يا منابع خاص خود را نه صرفا براي خود يا خانواده و دوستان بلكه به‌نفع جامعه به كار گيرد. شاعران كمدي‌ها يا تراژدي‌هايي مي‌سرودند كه روي صحنه براي عموم به نمايش درمي‌آمد. رقاصان و خوانندگان ماهر به‌طور دسته‌جمعي در مراسمي ايفاي نقش مي‌كردند كه دولت برگزاركننده آن بود. افراد شجاع در خطوط مقدم مي‌جنگيدند. ثروتمندان با گشاده‌دستي به كارهاي عمومي كمك مالي مي‌كردند. به‌گفته پريكلس (در سخنراني خاكسپاري كه در كتاب تاريخ جنگ پلوپونز، اثر توسيديد به او نسبت داده شده است) «از ديدگاه ما، شهروندي كه در اين وظايف عمومي ايفاي نقش نمي‌كند فردي راحت‌طلب نيست، بلكه موجودي بي‌فايده و بي‌خير است.» ايفاي نقش در كارهاي عمومي بخشي، شايد بزرگ‌ترين بخش از معناي انسان كامل بود.

سقراط نه ثروتمند بود، نه رقاص و نه خواننده‌يي ماهر. استعداد او در اين نهفته بود كه ارزش زندگي سنجيده را بازمي‌شناخت و به آن پايبند بود. او در پي گفت‌وگوي اخلاقي بود در فضاي عمومي ميدان شهر، جايي كه مرتبا مي‌شد او را در كنار ميزهاي صرافان مشاهده كرد. اين عمل درواقع ايفاي وظيفه شهروندي او بود. هر دفعه گفت‌وگويي اخلاقي و بدين‌ترتيب استعداد خاص خود را در خدمت جامعه به كار مي‌بست.

واكنش كساني كه با نيش خرمگس گزيده مي‌شوند معمولا سپاسگزاري نيست؛ درعوض اغلب شايد انگيزه‌يي مرگبار پيدا كنند كه به حيات آن موجود منفور پايان دهند. سقراط به‌مدت چند دهه پيش از محاكمه خود، وظايف نيش‌زني خويش را به‌طور روزانه انجام داده بود. او مرتب اين كار را در شهر آتن انجام مي‌داد، مگر هنگامي كه براي انجام وظايف نظامي در بيرون از شهر بود. با وجود تحريك‌آميز ‌بودن تقاضاهاي مداوم سقراط براي اينكه شهروندان از لذت‌هاي زندگي معمولي به‌نفع فلسفه دست بكشند و با وجود ريشخند او بر ايدئولوژي دموكراتيك، آتني‌ها تا زمان محاكمه سقراط در سال ۳۹۹ ق.م موفق نشده بودند او را به زير بكشند. پرسش بديهي اين است كه چه چيزي تغيير كرده بود؟ پس از چند دهه چه چيزي رخ داد كه تعقيب قضايي، محاكمه و اعدام سقراط را كليد زد؟

ديدگاه آتني‌ها درباره آزادي بيان تغيير نكرده بود. پايبندي آتني‌ها به اصل آزادي بيان به‌طور استوار پابرجا بود و تمام شهروندان با حقي برابر مي‌توانستند نظرات خود را بيان كنند. اما آتني‌ها همچنين سخن را نوعي كنش در نظر مي‌گرفتند كه به‌طور بالقوه مي‌تواند، پيامدهاي ژرفي داشته باشد. شهروندان در قبال پيامدهاي عام كنش‌هاي عمومي خود مسوول بودند. هر شهروند آتني كه در ميان عموم در شورا، در مجمع يا حتي در ميدان شهر سخن مي‌گفت مي‌توانست انتظار داشته باشد كه براي پيامدهاي سخن خود مسوول شمرده شود. براي مثال اگر او سياست خاصي را تبليغ مي‌كرد و اين سياست خير و منفعت به بار مي‌آورد، او مي‌توانست انتظار ستايش و سربلندي داشته باشد. اگر نتايج سياست او باعث آسيب به رفاه جامعه مي‌شد، ممكن بود او بدين خاطر سرزنش و مجازات شود. سخنراني عمومي سقراط از نوع متفاوتي بود: او سياست‌هاي خاصي را تبليغ نمي‌كرد و در خيابان‌ها سخنراني مي‌كرد، نه در مجمع. اما سخنان او سخنراني مدني بود، بدان معنا كه در فضاي عمومي انجام مي‌شد. سخنان او درباره مسائلي بود كه از اهميت عمومي برخوردار بود و هدف آن تغيير جامعه بود. در آغاز، آثار فلسفه‌ورزي سقراط آشكار نبود. اما پس از سرنگوني حكومت ضددموكراتيك كه رهبري آن را نزديكان سقراط بر عهده داشتند، آتني‌ها دريافتند كه ديگر به‌خوبي مي‌دانند پيامدهاي سخنان او چيست. باوجوداين آنها به او آسيب نرساندند: در سال ۴۰۳ ق.م و در پي تجديد حيات دموكراتيك، يك پيمان عفو موجب شد، تعقيب قضايي شهروندان عادي و فاقد مقام حكومتي به‌خاطر كارهاي آنان در دوران كوتاه حكومت نظاميان ممنوع شود. به نظر مي‌رسيد اين پيمان، سخنان پيشين سقراط را دربرمي‌گرفت، هرچند اين سخنان زيان‌بار بوده باشد.

اما چيز ديگري كه تا سال ۳۹۹ ق.م تغيير نكرده بود برداشت سقراط از وظيفه خود بود: او به پروژه نيش‌زني عمومي خويش از طريق گفت‌وگوهاي عمومي ادامه داد. كارهاي جاري كه دموكراسي تازه احيا شده را به خطر مي‌انداختند، از عفو برخوردار نمي‌شدند. بنا بر ديدگاه آتني‌ها درباره مسووليت مدني، سقراط بايد پيامدهاي سخنراني عمومي خود را بپذيرد. به نظر مي‌رسيد سخنان فاخر او درباره فلسفه و كوچك‌شمردن خرد دموكراتيك به حكومتي استبدادي كمك كرده است. باتوجه ‌به اين مساله او بايد به عنوان يك شهروند خوب از ادامه اين كار دست مي‌كشيد. سقراط برداشت ديگري از وظايف خود داشت. او بر اين باور خود پافشاري مي‌كرد: اينكه از مردم بخواهيم خويش را بهتر بشناسند، تنها مي‌تواند به خير و خوبي منجر شود. كارهاي شريرانه نزديكان پيشين وي بايد از علل ديگري سرچشمه گرفته باشد، عللي جدا از ماموريت او براي فلسفه‌ورزي درباره زندگي سنجيده.

باوجوداين تا سال ۳۹۹ ق.م چهار سال پس از پايان ديكتاتوري درحالي كه سقراط همان كارهايي را در فضاي عمومي انجام مي‌داد كه به‌ظاهر الهام‌بخش رهبران حكومت استبدادي شده بود، برداشت آتني‌ها از سخنان او دگرگون شد. در نگاه اكثر همشهري‌هاي سقراط، او ديگر فردي غيرعادي نبود كه از توانايي كمك به زندگي اجتماعي برخوردار است؛ او اكنون يا دشمن بدخواه مردم بود يا متوهمي كه به‌طرزي خطرناك از تشخيص اين امر عاجز بود كه سخن او، به‌طرزي پيش‌بيني‌پذير، نتايجي بسيار بد به بار مي‌آورد. بدين‌ترتيب راه براي ملتوس باز بود كه سقراط را به پاي ميز محاكمه بكشاند.

محاكمه سقراط محاكمه‌يي نمايشي نبود. اختلاف آراي هيات‌منصفه زياد نبود و باتوجه ‌به نسخه افلاطون از دفاعيه سقراط، مي‌توان به‌طور معقول حدس زد كه اگر سقراط دفاعيه‌يي متفاوت و معمولي‌تر ارائه مي‌داد تا همدردي اعضاي هيات‌منصفه را برانگيزد، مي‌توانست تعدادي كافي از آرا را به‌نفع خود تغيير دهد و پيروز ميدان شود. اما گزارش‌هاي افلاطون و گزنفون هر دو نشان مي‌دهد كه سخنراني دفاعيه سقراط معمولي نبود. او به‌جاي آنكه همدردي هيات‌منصفه را برانگيزد آنها را به چالش مي‌كشد. سقراط با استعاره‌هاي آشفته‌كننده و برهان‌هاي منطقي اين نكته را روشن مي‌كند كه با دموكراسي مخالف است و هرگز ماموريت خود براي فلسفه‌ورزي در فضاي عمومي را رها نخواهد كرد. گزنفون بر آن است كه سقراط اين نوع سخنراني را به عنوان روش خودكشي با كمك هيات‌منصفه برگزيد. از ديدگاه گزنفون، او از زندگي خسته شده بود و به آتني‌ها اجازه داد به زندگي او پايان دهند. اما من فكر مي‌كنم كه نسخه افلاطون بسيار قانع‌كننده‌تر است.

از ديدگاه افلاطون، انگيزه سقراط تا پايان برخاسته از درك عميق او از تعهد مدني بود. او نه مي‌توانست سكوت كند و نه دفاعيه‌يي چاپلوسانه ارائه كند كه ارزش زندگي خود را تباه سازد، زندگي‌اي كه صرف كمك به ديگران شده بود تا بتوانند، با تغيير بنيادي اولويت‌هاي خود، خير خويش را تشخيص دهند. از ديدگاه او، سقراط تا پايان به مسووليت خود در قبال زندگي اجتماعي پايبند ماند. سخنراني دفاعيه او كوششي نهايي و بسيار عمومي براي بيدار‌كردن همشهري‌هاي آتني خود بود. «دفاعيه» سقراط بهترين و آخرين نيش بود. اين دفاعيه، در كنار خودداري او از شكستن قانون با گريختن از مجازات مصوب، آخرين اقدام در نمايش وظيفه شهروندي نيز بود. اين وظيفه را مي‌توان دربرگيرنده شجاعت، احترام و تعهد دانست.

سخنراني دفاعيه سقراط نمايشي از شجاعت مدني ژرف بود، همان نوع شجاعتي كه سربازان آتني را وامي‌داشت در دفاع از كشور خويش بميرند. سخنراني او نمايشي از احترام مدني بود كه اعضاي هيات‌منصفه را به‌مثابه بزرگسالاني به رسميت مي‌شناخت كه مي‌توانند از برهاني منطقي سود ببرند. باوجود نخوت به‌ظاهر روشنفكرانه اين دفاعيه، مي‌توان آن را نمايشي از همبستگي مدني دانست: اثبات اينكه سقراط فيلسوف همچنين سقراط شهروند آتني است كه بايد در قبال كارهاي خود به همشهري‌هايش پاسخگو باشد. محاكمه سقراط نمايش ساده‌يي نيست كه دموكراسي را در برابر آزادي فكري قرار دهد بلكه علاوه‌ بر اين، نمايشي ژرف از تعهد مدني است كه با وجود پايان غم‌انگيزش نشان مي‌دهد كه دموكراسي عرصه را براي كارهاي قهرمانانه ژرف فراهم مي‌كند.

امروزه در قرن بيست‌ويكم آزادي بيان به‌طور عميقي با مسائل مربوط به هويت فردي و گروهي گره خورده است. در موقعيت كنوني ما، ژرف‌انديشي درباره محوريت وظيفه مدني در محاكمه سقراط از ارزشي واقعي برخوردار است، محاكمه‌يي كه لحظه‌يي بنيادي در تاريخ آزادي انديشه و كنش دموكراتيك است. هنگامي كه ايده وظيفه مدني، آن‌چنان‌ كه در رابطه بين سقراط و شهر دموكراتيك او تبلور يافته است، اهميت خود را در انديشه‌ها و كارهاي ما از دست بدهد، چه چيزي را از دست خواهيم داد؟

 نویسنده:
آخرين شغل روي زمين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/18
آخرين شغل روي زمين
گاردين| هنگامي كه محققان، «فِرِي» و «آزبورن»، در سال ۲۰۱۳ پيش‌بيني كردند كه، تا سال ۲۰۵۰، ۴۷درصد مشاغل امريكايي مستعد ماشيني‌شدن هستند، موجي از نگراني‌هاي ويران‌شهري را به راه انداختند. اما كلمه كليدي در گزارش آنها همان «مستعد» ماشيني‌شدن بود.

انقلاب ماشيني‌شدن امري امكان‌پذير است، اما اين مساله بدون اِعمال تغييراتي ريشه‌يي در آدابِ اجتماعي مربوط به فعاليت شغلي رخ نخواهد داد. ويران‌شهرِ واقعي آن است كه، از بيم بيكاري گسترده و سرگرداني‌ِ رواني‌اي كه ممكن است اين پديده به بار بياورد، مانع از انقلاب صنعتي سوم شويم. [و] درعوض به ايجاد ميليون‌ها شغلِ كم‌مهارت بپردازيم كه نيازي به وجودشان نيست.

قطع پيوند ميان شغل و دستمزد است. مراحل ابتدايي اين جدايي را مي‌توان در پروازهاي تجاري ديد. صدها مرد و زن آنچنان پشت لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌هايشان قوز كرده‌اند و آرنج‌هايشان نزديك هم است كه اگر با اين وضعيت در يك كارخانه حضور داشتند، كارخانه را به‌خاطر مشكلات سلامت و ايمني تعطيل مي‌كردند.

اما آنجا هم در عمل نوعي كارخانه است و آن افراد در حال كار كردنند، البته تنها بخشي از زمان. آنها در لپ‌تاپ‌هايشان ازجدول‌ها به فيلم‌ها، ايميل‌ها يا بازي پاسور گريز مي‌زنند: هيچ‌كس زمان‌سنجي براي محاسبه زمانِ كار ندارد، مگر در يكي از مشاغل زمان‌اندوز، مثل حقوق. در آن سرِ طيفِ نيروي‌كار، كه نيازمند مهارت بالاست، بيشتر به تحقق اهداف اهميت مي‌دهيم تا طول مدت كار.

اما براي كنترل مناسب انقلاب ماشيني‌شدن، احتمالا نيازمند تركيبي از درآمد پايه همگاني هستيم كه از رهگذر ماليات‌ستاني پرداخت مي‌شود و نيز كاهش جسورانه كار روزانه رسمي. طبق معمول، اروپاي شمالي پيش از عموم كشورها قرار دارد: سوئد كار روزانه را به شش ساعت كاهش داده است و فنلاند در حال سبك‌سنگين‌كردنِ ايده درآمد پايه براي شهروندان است.

درآمد پايه، [اكنون] در دو سر طيف چپ و راستِ سياسي طرف‌داراني دارد؛ راست‌ها آن را شكلي كم‌هزينه‌تر از سياست‌هاي رفاهي مي‌بينند. اما موثرترين سهم آن مي‌تواند در نقش‌آفريني به عنوان يارانه‌يي تك‌نوبته در جهت ماشيني‌شدنِ پرشتاب اقتصاد باشد.  اگر اين امر محقق شود، شايسته است كه چگونگي فعل‌ و انفعلات احتمالي فناوري‌ها را به‌دقت بررسي كنيم. رباتيزه‌ كردن، با اين مخلوقات سراپا سفيدِ انسان‌نما كه اكنون توانايي رقص ديسكو به‌شكلي هماهنگ را هم دارند، به‌شدت در كانون توجه قرار دارد. اما پتانسيل واقعي ماشيني‌شدن احتمالاً در هوش مصنوعي، سيستم‌هاي خوددرمانگر و يادگيري ماشين نهفته است.

در انيميشن «آخرين شغلِ روي زمين»، آليسِ كارگر از اينكه ماشين از دادن دارو به او خودداري مي‌كند سرخورده مي‌شود. هرچه جامعه بيشتر و بيشتر ماشيني شود، ممكن است به نقطه‌يي نزديك شويم كه در آن واگيرشناسي لحظه‌يي از حسگرهايي بهره‌ خواهد برد تا سلامتي ما را ارزيابي كند و مثلا به كارگران بگويد: شما احتمالا امشب مريض خواهيد شد، ما مقداري دارو در سيستم تهويه منزل شما قرار مي‌‌دهيم.  جامعه‌يي با سطح اندك مشاغل، اگر نظام اجتماعي برمبناي توزيع پاداش از طريق شغل سازمان داده شده باشد، چيزي بيش از يك ويران‌شهر نخواهد بود. در اوايل قرن نوزدهم، سوسياليست‌هاي آرمان‌شهري نه صرفا در تصور يك بديل بلكه در به‌اجرادرآوردن آن كوشيدند، آن هم در اجتماع‌هاي بسته كم‌وبيش ديوانه‌وار با الهام از نوشته‌هاي شارل فوريه فيلسوف. فوريه، چنان‌كه مشهور است، پيش‌بيني كرد كه كار مي‌تواند به بازي بدل شود: كار مي‌تواند بي‌هدف، مملو از شوخ‌طبعي و حتي اروتيك شود. ما مي‌توانيم در كار از اين شاخه به آن شاخه بپريم، بي‌‌آنكه به كاركرد توليدي آن فكر كنيم.

ماركسيسم بر پايه رد اين ايده‌ بنا شد: سوسياليسمِ ضدآرمان‌شهري بر كاهش كار به‌حد كمينه خود و درعين‌حال بيشينه‌كردن زمان آزاد متمركز شده بود.  امروزه -چون احتمال زوال كار همه آرمان‌شهرهاي مبتني بر كار را زير سوال برده است- بهترين چيزي كه مي‌توان درباره «بحثِ بازي يا كار» گفت اين است كه اين مساله پيچيده است. بسياري از ما كار خود را با دستگاهي انجام مي‌دهيم كه در يك دستمان مي‌گيريم، دستگاهي كه علاوه بر تماس‌ها، ايميل‌ها، شرح ماجراهايمان و...، بخش بزرگي از «خودِ بروني‌شده» ما را در بر مي‌گيرد.

همين حالا هم مي‌توانيم مشاهده كنيم كه چگونه همراه با رسوخ ارتباطات شبكه‌يي به فضاهايي همچون ميز غذاخوري، تختخواب‌ دونفره و دفتركارِ پيش‌تر سلسله‌مراتبي، «خود» چندپاره مي‌شود و در چندين و چند كانال جريان مي‌يابد.

بزرگ‌ترين معماي جامعه پساشغلي اين است كه وقتي نتوان «خود» را براساس هويت سازماني، مجموعه مهارت‌ها يا ارشديت تعريف كرد چه بر سر «خود» مي‌آيد. بايد نشست و ديد.

 نویسنده:
ارسال پيامك حذف يارانه براي ۳ ميليون نفر ديگر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/18
ارسال پيامك حذف يارانه براي ۳ ميليون نفر ديگر
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ارسال پيامك به سه گروه براي حذف يارانه ۳ميليون نفر ديگر از پردرآمدها خبر داد.

به گزارش تسنيم، علي ربيعي در برنامه تلويزيوني دستخط كه از شبكه پنج سيما پخش مي‌شود، از حذف يارانه 4ميليون نفر تاكنون خبر داد و گفت: حدود 7ميليون نفر در كشور درآمد خيلي بالا و رفتار غيرقابل كنترل اقتصادي دارند.

وي با بيان اينكه براي سه گروه پيامك داده‌ايم، افزود: گام بعدي دولت حذف يارانه 3ميليون نفر ديگر است.

وزير رفاه درباره خط فقر هم با بيان اينكه نمي‌توانم خط دقيق فقر را بيان كنم گفت: 50درصد بازنشستگان تامين اجتماعي حداقل دستمزد 820هزار تومان را مي‌گيرند اما نمي‌توان اين حداقل دستمزد را به عنوان خط فقر اعلام كرد.نویسنده:

  پژوهش Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  9
  يعامتجا ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 سالمت نظام در بودن منابع
  دوشغله هدررفت تهران
  عامل هاي ان بيمارست وضعيت از ميداني
  گزارشي اجتماعي اقتصاد
  گروه از يكي المت، س نظام كاركنان بودن
  دوشغله شمار به نظام اين هاي آسيب جزو كه است
  مواردي رشوه مانند پديدههايي ظهور به تواند مي چه آيد،
  مي احوال ناخوش هاي بيمارستان گرفتار بيماران، منجر المت س بخش در منابع الف ات همچنين
  و دارد؟ ريشههايي چه چيست پديده اين اما
  شود. پور نبي نسيم آقابابا سارا پور، نصيري كيفيت
  اميراشكان را ياش» حمايت «نوع است كرده گران را درمان سازي، اري
  تج بخش كاركنان بودن شغله «دو عنوان با يي مقاله
  در مجله در كه سالمت» نظام فراروي چالشي المت:
  س ايران اسالمي جمهوري پزشكي نظام سازمان علمي كاهش آنها در شده ارائه خدمات كيفيت طبعا محمدي آسو اجتماعي اقتصاد
  گروه دوشغله پرداخته پديده اين به رسيده، چاپ به ييابد. (خصوصي بيمارستان 150 به نزديك
  وجود ميكنند: شناسي آسيب را سالمت نظام در بودن مردي نگران چهره ميروم تهران قلب مركز به شهر از تمركززدايي امر به توجهي بي دولتي)
  و مواردي به سالمت بخش كاركنان بودن دوشغله برايم پرسم. مي دردش از كند، مي جلب را توجهم بهداشت، قطب به پايتخت شدن تبديل
  تهران دولتي بخش در هم كاركنان اين كه شود مي اطالق خانهدار زندگي الها س از پس كه كند مي تعريف -ولو شهرهاي از بسياري ماندن محروم
  همچنين باشند. مشغول فعاليت به خصوصي بخش در هم حاضر حاال شود مي بيمار ناگهان همسرش شدن، خصوص به حداقلي، امكانات از كشور
  بزرگ- اقتصادي مشاغل ساير در گروه اين اشتغال البته همسرش درمان خرج را اش دارايي تمام است مردم كه شده سبب درمان بهداشت حوزه
  در تعريف طبق ديگر سوي از است. شده گزارش هم افتادگي دچار ام ساله 39 «همسرم ميگويد: كند. روند كردن طي براي دارند- مالي توان كه
  -آنهايي سالمت بخش كاركنان جهاني، بهداشت سازمان بطن دو بين ديواره نقص ميترال دريچه مادرزادي سفرهاي به ناگزير شان نزديكان يا خود
  درمان سالمت ارتقاي آنها اصلي هدف كه هستند افرادي مراجعه بيمارستان اين به درمانش براي است كالنشهر به چندميليوني كيلومتري
  چندصد پرستاران، پزشكان، شامل كاركنان اين است. بيمارستان اين در «اكومري» انجام براي كرديم. به همراهان از كثيري عده كه جايي تا شوند.
  تهران مديران آزمايشگاهي، هاي تكنيسين داروسازان، همسرم قلب جراحي هزينه ماندم؛ منتظر ماه يك كنار در را روز شب مالي استطاعت عدم
  واسطه ماموران مانند پشتيباني پرسنل المت، س بخش بيمارستان اين در بيمه با اما بود تومان ميليون 20 گزارشي تهيه براي كنند. سر پيادهروها
  خيابان هستند. آن نظاير نظافتچي راننده، آشپز، مالي، است.» شده تومان ميليون از بيش برخورد نحوه تا زدم تانسر ها بيمارس از چندتا
  به كه يابد مي نمود زماني بودن شغله دو مساله خصوصي، بيمارستان «يك گويد: او همراهان زبان از را رفاهي خدمات امكانات
  و كاركنان انتظارات درآمد ميزان ميان شكاف طلب همسرم قلب عمل بابت تومان ميليون 30 بشنوم.
  بيماران درآمد كسب براي تالش به منجر المت س بخش اين تا بفروشيم را خانهمان خواستيم كرد را مدتي عادي زندگي كه جايي ها؛ تان
  بيمارس باشد. محيط يك از بيش در اشتغال نهايتا بيشتر قلب مركز دوستان اما كنيم پرداخت را هزينه به را زندگي زمان سوژه آيد درمي تعليق
  به وجود از حاكي متعددي هاي پژوهش راستا اين در تومان ميليون با كه كردند معرفي را تهران يزند چمباته ديگران رنج خود درد
  تماشاي در پايين درآمدهاي ميان قوي مثبت همبستگي پرداخت.» را عمل هزينه توان مي را ديگرش روي زندگي كه جايي نشيند. مي
  و در درآمد كسب براي افراد تالش دولتي بخش يك من مثل مردم اين همه دانم «مي گويد: مي كردن» «تحمل به را زندگي انسان دهد مي
  نشان درآمد با كشورهاي در ويژه به خصوصي بخش ها بيمارستان به كه افرادي از بسياري دارند. دردي يشود. ناله همراه گذراند مي درآمدهاي جبران براي كه پديده اين است. پايين قيمتي هر به را پول لحظات آن در كنند مي مراجعه يعني دارآباد؛ تهران؛ نقطه يترين شمال
  از در شود، مي مشاهده آنها در غيرواقعي، پايين ميان در جان پاي وقتي چون كند مي تهيه شده كه هاي كوه دامنه در دانشوري مسيح
  بيمارستان تامين در المت س نظام ناتواني از بازتابي حقيقت ندارد.» ارزشي ماديات ديگر آيد مي هاي پله با ابتدا همين از درد كنم. مي آغاز
  شميران است. پرسنل براي مكفي درآمد بيماران كنار نشستن يي، مساله هر از جداي پاگردي در يشود. شروع شمار بي يبدار
  ش شغله دو دهد مي نشان گرفته صورت مطالعات شان هاي دل درد به دادن گوش همراهان نشسته تحمل به را دردش همراهش، با
  بيماري كاركنان غيبت كمتر زمان صرف به منجر بودن حدي تا يدارد برم شان دوش روي از باري خود يشود. بلند نهادش از خفيف فريادي گاهي
  است. از غيبت مثال براي شد. خواهد بيماران درمان براي گرداند. برمي را شان رفته دست از آرامش تومان ميليون 14 كليه اين گوياي خطوط بودن اشغال از گاليه براي بااليي هزينه خصوصي هاي بيمارستان تنفسي مشكالت با بيماراني مختص
  بيمارستاني بوگوتا در بودن شغله دو دليل به بيمارستان در كار نمونه داشتن دست در با مسني زن پدرش علي با ينژاد هاشم بيمارستان در 17:45 تا 15 ساعت «از گويد: مي مفيد بيمارستان اين از دارند، مي دريافت كنند مي ارائه كه خدماتي جور يشمار، شيبدار هاي پله وضع اين با
  ِ
  ريوي هزينه امريكا دالر ميليون يك از بيش ساالنه كلمبيا بيمارستان داخل اصلي خيابان در آزمايشگاهي وضع از اند. آمده كرمانشاه از شوم. مي صحبت هم قسمت در برويم دكتر نزد تا مانده معطل دقيقه به كه يدهند تشكيل كساني را مراجعاتشان رو نرسد، جايي به آنكه كوهپايه اين در اما آيد! درنمي اقبال فزاينده رشد اين كند. مي تحميل سيستم به يرود. آزمايشگاه سمت به خميني امام دولتي هاي هزينه از كرمانشاه بيمارستان نامطلوب گويند مي جوابمان در معطلي كلي با نيز آزمايشگاه البته رسد.» دهانشان به «دستشان اصطالح: است. فرياد
  البته ويژه به خصوصي بخش در اشتغال به آنها عمومي بيمارستان اين به مراجعه علت درباره كه او از وضعيت از علي گويد. مي وآمدشان رفت سنگين بگيريد نوبت 19 تا 14 ساعت از جمعه روز برويد يشود باعث مساله همين كه پيداست ناگفته محيط پلهها وضع برعكس روم. مي باال ها پله
  از مشاهده قابل گذشته از بيش آسيايي كشورهاي در شوهرم «بيماري يدهد: توضيح برايم پرسم، بيمارستان پرسنل پاسخگويي امكانات خدمات شود.» انجام كارتان تا بياييد صبح شنبه آسمان تا زمين ها بيمارستان اين درماني خدمات فرحبخش تميز بس وهوايي آب
  بيمارستان بخش در مالزي پزشكان اشتغال نمونه براي است. شد شروع پا شست در ساده كوچك زخم يك از است مهم «خيلي دهد: مي ادامه است راضي بيماران رنج سوختگي هاي صحنه ديدن بخش در كند. فرق دولتي هاي تان بيمارس با جلو سكويي، روي دارد. تنفسي) بيماران
  (مناسب 07درصد به 1975 سال در 34درصد از خصوصي زخم را او بيماري كه مختلف پزشكان به مراجعه در مرخص بيمارستان از به وقتي بيمار اينكه بچه پسر مادري كند. مي دگرگون را آدم حال اصلي خدمات از يكي خود «هتلينگ» خصوصي هواي ارتفاع، اين در چند«همراه» اورژانس
  ِ
  در همچنين دهد. مي نشان افزايش 1990 سال در او بيماري دادند، مي احتمال ديابت از ناشي پاي خارج آنجا از گله بدون كامل رضايت با شود، مي پانسمان تعويض ويزيت براي را هاش سال دو كيفيتي كه خدمتي شود، مي محسوب بيمارستان بحثم موضوع اند. ته نشس تحليل به را تهران
  آلوده بهطور توسعه حال در 04كشور از نمونه يك در «باالخره دهد: مي ادامه يشد.» نم داده تشخيص عمل اند. آمده مادرش همرا پدرش علي شود.» كودك آورده بيمارستان به ياش سوختگ دارد. مطلوب پي است، ميانسال زني كه همراهان از يكي با
  را خصوصي بخش در پزشكان از 55درصد متوسط پاي از بايد دقيق تشخيص براي كه گفتند ما به كليه خريد «هزينه دهد: ادامه او دارند. كليه از ناشي درد سوزش شدت از ياختيار بيمارستان از يكي پزشك خودش دكتر، خانم مطلب اصل سر رود مي زود خيلي گيرم.
  م متوسط بطور كه است درحالي اين دارند، فعاليت آن بيمارستاني هر كه شود تصويربرداري همسرم باشي نداشته دفترچه اگر است. تومان 41ميليون مادر كند. شيون سوختگي محل شستشوي درباره است. خواهرش همراه اينجا امروز دولتي نداشتيم. بيمارستان در آشنايي «هيچ گويد:
  م به متعلق بيمارستاني هاي تخت از 82درصد تنها نوع اين براي خصوصي بيمارستان يك نداشت؛ را چون ما يشود. پيوند هزينه تومان 52ميليون آموزشي مركز افتد. گريه به كودك گريه از ينشينيم. وگو گفت به بيمارستاني معضالت كسي باشي، نداشته آشنا ها بيمارستان در
  اگر است. خصوصي بخش اما كرد طلب تومان ميليون 30 تصويربرداري زدند.» پيوند ميليون يك با داشتيم دفترچه مركز بزرگترين عنوان به مطهري شهيد درماني اصلي عامل را كم دريافتي زياد كار حجم او اوست. نقد تمام اين يگيرد.» نم
  تحويلت كاركنان بودن شغله دو پديده شا پژوهه برخي در خميني امام بيمارستان در تصويربرداري همين روزها اين كه عضوي پرطرفدارترين ترين گران اعمال كليه كشور، سوختگي درماني آموزشي دولتي هاي بيمارستان پرسنل تند
  برخوردهاي تلقي زيرميزي قبيل از تخلفاتي با مترادف مت سال شد.» تومان هزار 40 از بيش يشود، مشق بيمارستان اطراف ديوارهاي روي را ترميمي هاي جراحي حاد سوختگي جراحي آموزش آگاهي عدم را ديگر يي مساله داند. مي مباد نيازمند طبيبان ناز به تنت زيرميزي پديده فرانسه، در مثال براي است. شده بيمارستان از باالخره بيا، برو ماه يك از «بعد به منتهي هاي پنجره درها روي است. «كليه» پذيراي ساالنه تهران بر الوه ع يدهد انجام «همراهان كند: مي عنوان بيماران همراهان نديدن كه است بيماراني از 54ساله رحماني
  ِ
  آقاي موارد انا بيمارسته در جراحي اعمال در خصوص علت به كه زخم اما گرفتيم وقت خميني امام اين است. فروشي» «كليه آگهي از پر ها بيمارستان سراسر از ديده آسيب هموطنان از زيادي تعداد دوست شدند، ماركت سوپر وارد كنند مي احساس بيمارستان تنفسي فضاي از او دارد. ريوي
  مشكل پزشكان يونان، در همچنين است، شايع بسيار اورژانسي شد داده تشخيص سيگار از ناشي عروق گرفتگي يك فوري... «فروشي... است: آگهي روي جمله هاي آمبوالنس مقصد نخستين اينجا است. كشور مقابل در شود. انجام تر ريع س كارشان دارند سيستم به را نقدش اما است راضي
  دانشوري جانب از هديه دريافت يا رشوه دريافت براي پرستاران بر عالوه بود كرده پيشرفت زانو هاي نزديكي تا تمام از رسد.» مي فروش به خوني... گروه با كليه است؛ سوختگي بيماران با مواجهه در اورژانس به مراجعان اكثر كه بدانند بايد هم پرستاران موجود «مشكالت گويد: مي اينگونه
  بيمارستاني گروه ديگر مورد در د. انت گرف قرار انتقاد مورد بيماران شد. شديدي درد دل دچار ناگهان همسرم آن قيمت شود. مي ديده ديوارها روي خوني هاي گروه درماني مراكز ساير از بهتر است قرار كه جايي هستند جامعه پايين قشر از دولتي هاي بيمارستان را بيمارمان درد تا شده عاملي ها تان بيمارس
  در بيماران ارجاع دليل به ايتاليا عمومي پزشكان از كثيري تا يافتم راه كرج از صبح پنج ساعت روز هر نهايتا شود مي شروع ميليون 14 از است. توافقي سوختگي درماني خدمات تخصصي صورت به البته ندارند.» را زمينه اين در الزم اگاهي شلوغي خودمان بيمار وضعيت كنيم.
  فراموش شدند. معلق كار از خاصي راديولوژي مركز به خميني امام بيمارستان در همسرم كارهاي به گيرد. مي انجام پيوند نامه رضايت آزمايش با ارجاع بيماران حتي پايتخت ساكنين براي را نبود صورت «در يدهد: ادامه دكتر خانم را آدم كافي اندازه به مدت طوالني انتظاري
  چشم به موارد از بسياري در كه اينجاست مشكل اما كنم.» رسيدگي امكانات كمبود دهند. ارائه ها تان اس ديگر از شده ترين (مهم اقتصادي عوامل مانند هايي محدوديت بيمارستان در فضايي بايد مسووالن كند.
  رواني حال در يافته توسعه كمتر كشورهاي در ويژه با تهران خميني امام بيمارستاني مجتمع گران خصوصي؛ شلوغ، دولتي؛ بيماران ارجاع به الزام درماني، متخصص كادر توسط دولتي هاي بيمارستان انتخاب علت را كارشان راحتي به بتواند مردم كه كنند
  ايجاد باقي ناشناخته نشده مستند مطالعات اين توسعه، يك ساالنه پذيرش مصوب تخت 150 هزار برخي در يشود نظم بي ها ده نوبت گاهي به درماني خدمات برخي دريافت براي بدحال را خصوصي بخش در بستري بيماران بيماران)، بيفزايند.» دردمان بر خود اينكه نه كنند
  پيگيري شغله دو براي آيا كه موضوع اين طرح ماند. مي وسعت به فضايي در كشور سراسر از بيمار ميليون فغان داد انتظار، زمان يشدن طوالن مواقع، غياب در ها رزدينت طبابت بيمارستان از خارج ضعيف عملكرد خاطر به اين دهند مي ترجيح فرزندش پاي كه است پدري كريمي
  ِ
  آقاي صورت يي مداخله بايد سالمت بخش كاركنان بودن خميني، امام بيمارستان چهار شامل هكتار 24 نيز مساله همين كند. مي بلند را بيماران همراهان مشكالت از بعضي تنها متخصص، پزشكان خدمات ارائه زمينه در دولتي هاي بيمارستان مردگي خون دچار آن از پس شكستگي ِ
  دچار
  ِ از بسياري در برانگيز بحث موارد از يكي نه، يا گيرد (سرطان) كانسر انستيتو عصر، ولي بيمارستان انتظار نارضايتي. البته است آسيب نوعي خودش سوختگي سوانح مركز دارترين نام كمبودهاي است.» درماني شده شكستگي محل در خون لخته تشكيل
  و تاكيد پژوهشها برخي حال هر به هاست. حكومت مجتمع ترين بزرگ كه است تصويربرداري مركز عصبي ندارند، مناسبي رواني شرايط كه را همراهاني اين در بيماري گرفتار مردم زبان از كه است تهران او است. «همراه» يك نيز گودرزي آقاي مراجعه دولتي بيمارستان چند به آن مداواي
  براي شده عمل وارد زمينه اين در بايد ها دولت كه دارند يشود. محسوب خاورميانه بيمارستاني در بيماران تراكم شلوغي كند. مي پرخاشگر يشود. شنيده بيمارستان بتوانند تا خصوصي تانهاي بيمارس «در گويد: مي تراكم شلوغي دليل به ها بيمارستان اين اما
  كرده يي عده برسانند تصويب به زمينه اين در قوانيني آموزشي درماني مراكز ويژه به دولتي هاي بيمارستان ناحيه در شديد سوختگي دچار كه جواني مرد هر چون يدارند. نگه كنند مي معطل را بيماران او اند. كرده خودداري او فرزند پذيرش از
  بيماران صورت اقدامي زمينه اين در نبايد كه دارند اعتقاد ميليون 5.2 شبي آي.سي.يو بطور نتوانند پزشكان از بسياري تا شود مي موجب يي گوشه در زار حالي با ويلچر بر سوار شده، پا بودن بستري به را زيادي زمان بماند بيشتر چه «پس مي-گويد: تجريش شهداي بيمارستان
  در انتخاب كشور يك در كه حلي راه آنكه تر مهم گيرد خصوصي بيمارستان بيمارستان؛ آخرين به انترنها اين كنند معاينه را بيماران دقيق مرتب كه سراغش به كشد. مي انتظار درمانگاه سالن از به يعني يشود. عايدشان بيشتري پول بگذرانند، اورژانس در فرزندم باالخره وجو جست روز سه
  از كشور در لزوما رسد مي اجرايي مرحله به شده همرا كه است 52ساله دختري مريم يروم. م مسووليت اين دار عهده كه هستند رزيدنتها كه است ساعت 24 بيشتراز «االن گويد: روم مي تا يكنند نگاه سرمايه منبع يك عنوان به بيمار بستري تخت آن از پس پذيرش بيمارستان
  اين بود. نخواهد جوابگو ديگري يگويد: است. آمده بيمارستان به مادرش انترنها سوي از بيماران معالجه شوند. پزشك هنوز مدت اين در ام شده سوختگي دچار اينجاست كرد. دوا را دردش بايد كه رنجور انساني هاي هزينه «هرچند گويد: مي شد.» پيدا او
  براي يتها محدود اجراي كه آنست از حاكي تجربيات بستري يو سي. اي. در هفته دو را «مادرم حتي بيماران از بسياري تا يشود موجب ها رزيدنت هستند رزدينتها البته نكرده، ويزيت مرا متخصص نيازمند طبيبان ناز به تنات كه بگويد بايد آدم كه وجود اين با است دولتي تعرفه بيمارستان،
  اين نيست. جانبي عوارض هزينه بدون زمينه ين در شبي يو سي. اي. گرفتند. ما از ميليون 35 كرديم، نبينند. را او يا ندانسته را خود معالج پزشك نام يكنند.» نم مشخص مرا تكليف هيچكدام ولي مباد.» تومان 052هزار تصويربرداري، آزمايش يك
  براي را پديده اين كامل طور كه كشورهايي ميان اين در اسكن تي. سي. بيمارستان است. ميليون 5.2 بيماري كه نشده تمام هايمان حرف هنوز كردم.» پرداخت
  پول بر ممنوعيت مهر نستهاند نتوا حقيقت در هند، كرد منع تومان 003هزار سي.تي.اسكن هزينه بيرون ندارد. باز را دل درد سر شده باندپيچي ويلچرنشين تجهيزات رسيدگي «وضعيت دهد: مي
  ادامه پايين كيفيت از صحبت كه هنگامي ميشود نظم بي ها دهي نوبت
  گاهي نمونه شود؛ مي اجرا كامل طور به ندرت به زنند آن ندارد. آزمايشگاه ندارد. تعريفي نظافتش است. دچار پيش «هفته يگويد: ناراحتي با يكند بيماران، زياد حجم اما است، خوب
  بيمارستان هاي ال ميان فاصله در كه است يونان كشور آن بارز بيمارانش از پول همه اين كه بيمارستاني چرا پزشك آمدم كه اورژانس به شدم. سوختگي انتظار شلوغي اورژانس، بخش در پزشك
  كمبود به نها بيمارستا در دولتي خدمات زمان شدن طوالني مواقع، برخي
  در بخش در فعاليت از را پزشكان نتوانست 2002 تا 1989 خدماتش امكانات وضعيت اينقدر گيرد مي پانسمانم دانشجوها همين نبود متخصص مشكالتي جمله از بيماران پذيرش صف
  طوالني اقتصاد علم غالب جريان آيد، مي ميان را بيماران همراهان فغان داد انتظار،
  ِ اجرا ظرفيت نبود هدليل سياست اين بازدارد خصوصي شك ها همراه همه گويد مي مريم است؟» ضعيف مرا دكتر بعد چندروز باالخره اينكه تا كردند. آن با تجريش شهداي بيمارستان در كه
  است راهكار عنوان به را سازي خصوص خودش نيز مساله همين كند. مي
  بلند منابعي عمال آنكه بر مضاف است. شكست به محكوم ديگر جايي به را بيمارانمان است قرار كردند تعويض براي مجبورم كه هم حاال كرد ويزيت فيزيوتراپي يك انجام براي كه يي بهگونه
  درگيريم. اين آنكه از غافل كند. مي پيشنهاد نارضايتي. البته است آسيب
  نوعي آن با متناسب است، نياز مورد ممنوعيت اين براي كه كنيم. منتقل شدهام. روبرو جديدي مشكالت با بيايم پانسمان زيرا بمانيم منتظر نوبت در روز چندين
  بايد است ممكن هرچند سازي خصوصي رواني شرايط كه را همراهاني
  انتظار ويژه به سالمت بخش كاركنان راستا اين در بود. نخواهد جد معني به مارستانها، بي سازي خصوصي باز گويند مي رويم مي كه پانسمان تعويض براي تكميل ها بخش اين در بيماران پذيرش
  ظرفيت افزايش ها بيمارستان در را خدمات كيفيت پرخاشگر عصبي ندارند،
  مناسبي اقدام هستند باال بسيار اي تخص دارا كه افرادي بوروكراسي مستقيم كنترل از ها بيمارستان شدن وظيفه سوختگي محل شستن پانسمان كردن چالوس از همسرش با كه ميانسال مردي
  است.» جمعيت از بزرگي بخش طبيعتا اما دهد، در بيماران تراكم شلوغي كند.
  مي ميكنند. انتخاب را خصوصي بخش يا كرده مهاجرت به بازار فرايندهاي عناصر به پيوستن دولتمردان تنها اينجا پرسنل است همراهش بيمار خود 15 اي ام.آر. يك گرفتن «براي گويد: مي است
  آمده محروم درماني خدمات دريافت از را مراكز ويژه به دولتي هاي
  بيمارستان بيشتر پايين درآمد با كشورهاي در مشكل اين بهويژه سود افزايش عملكرد بهبود براي آن فشارهاي هم دارويي اگر تازه كنند. تعويض را پانسمان باشي نداشته كار كس باشي. نوبت در بايد
  روز سازي تجاري رسد مي نظر به كند. مي تا ميشود موجب شي آموز
  درماني يابد. مي نمود موفقيت نيز سودآوري راه تنها است. بازدهي دريافت آن تامين به حاضر باشي داشته احتياج كنه. نمي توجه
  كسي تامين براي افراد از ياري بس اكنون هم ايران در افزايش براي ها بيمارستا ديگر با رقابت بازار، در زخم كه درحالي بيمار همراه نيستند اش هزينه مرغداري يك در دارم آزاد كار اومدم چالوس
  از عنوان به سالمت فروش خريد درمان مرتب بطور نتوانند پزشكان از
  بسياري امرار به شغل دو طريق از ناچار به زندگي مخارج هنگامي است. ها هزينه كاهش خدمات حجم شهر سطح هاي داروخانه به بايد است باز بيمارش اينجا فاميلهايمان از يكي كنم. مي كار ماشين
  با يكي خود يتواند اقتصادي، كاالي يك اين كنند معاينه را بيماران دقيق
  و باوجود سالمت، نظام در اما پردازند. مي اش مع دولتي خدمات پايين كيفيت از صحبت كه كند.» تهيه دارو برود بايد اي آر. يكام. براي گرنه انداخت راه كارم
  بود چه باشد. نها بيمارستا ساماني نابه عوامل از دار عهده هستند رزيدنتها ها
  انترن برخي وضع پزشكان، بودن شغله دو از ناشي مشكالت غالب جريان آيد، مي ميان به ها بيمارستان در درد سوزش از كه كودكاني معصوم چهره به آتلي يي ساله 30 جوان كردم.». مي صبر روز 15
  منابع از بخشي شود مي باعث مساله اين بيماران معالجه شوند. مي مسووليت
  اين ميرسد. نظر به ضروري زمينه اين در محدوديتها راهكار عنوان به را يسازي خصوص اقتصاد علم اتاق پشت كه مادري يا گيرند، نمي آرام يي لحظه آبي هاي صندل روي دخترش همراه بسته
  گردن «سود» ايجاد صرف سالمت نظام محدود موجب ها رزيدنت ها انترن سوي
  از پايه بهداشت به اندك توجه دليل به حوزه اين در يكند. پيشنهاد آدم سينه در را نفس است، فرزندش تاب بي عمل «با گويد: دارد. كمر ديسك است. نشسته
  انتظار شده نظام اين خصوصي صاحبان براي نام حتي بيماران از بسياري تا شود
  مي اين در عمومي پزشكان توان از استفاده به كمتوجهي هرچند سازي خصوصي اين آنكه از غافل گذارد. نم آرامت كند. حبس چند اما بودم اورژانسي كه بود نوشته دكترم
  اينكه موجود منابع از حداكثري رهمندي به امكان او يا ندانسته را خود معالج
  پزشك تخصص مقطع به آنها آوردن روي سو يك از بخش ها بيمارستان در را خدمات كيفيت است ممكن براي است نظامي بازنشسته كه الياسي آقاي روز چند از بعد كنند. عملم تا كشيد طول ميكند
  رور محدود را بيماران نفع به نبينند
  را ميشود باعث آن تبع به كه تحصيل شدن طوالني جمعيت از بزرگي بخش طبيعتا اما دهد، افزايش ناجاي بيمارستان به مزمنش سرماخوردگي هفته يك بعد نبود. بارش چيزي كه اومد
  انترني باعث همگي بمانند، عقب اقتصادي قافله از قشر اين يكند. محروم درماني خدمات دريافت از را بخش در است. كرده مراجعه يعصر ول خيابان بزني مسكن يك بخواهي كرند. عملم كشيدن
  درد بودن شغله چند حتي يا دو با پزشكان كه شده خريد درمان جاريسازي رسد مي نظر به دريافت راهكار ندارد. وجود نيز فراري راه اما انتظار يهاي صندل روي بيمارستان اورژانس تومان ميليون ونيم يك آمپول، هر داد با كلي هم بعد كني. التماس پرستارها به
  بايد پيش درنهايت برآيند. درآمد به دستيابي درصدد اقتصادي، كاالي يك عنوان به المت س فروش هاي تان بيمارس به مراجعه بهتر، خدمات ساعت «نيم يگشايد: گله به زبان تهايم. نشس است. ام بعدي مقصد مفيد دولتي بيمارستان حرف ادبيات اصال زنند. مي را آن سرمان بر بيداد
  و سطح در درآمد عادالنه توزيع به توجه چيز هر از نابهساماني عوامل از يكي خود تواند مي پرداختن براي مردم گاهي اما است، خصوصي در اند گفته هستم. دكتر منتظر كه است است فهميده اينكه از ماه شش اينكه با مادري ساختماني كارگر ندارند.» بيماران با درستي
  زدن كردن حداقل براي تالش جامعه مشاغل كليه باشد. مارستانها بي خصوصي هاي بيمارستان امآور سرس هاي هزينه يگويد رسد. مي كي دانم نمي است. راه اما دارد، خون سرطان هاش سال 12 فرزند كه آنكولوژي بخش است. همدان مالير بچه
  است. به بود. خواهد ضروري جامعه در جيني ضريب منابع از بخشي يشود باعث مساله اين چه از تا بگذارند حراج به را خود زندگي مجبورند بهتر مراتب به وضعيتي خصوصي هاي بيمارستان اشك. از قرمز چشمانش است شوك در هنوز «استريو قسمت ولي بودند برخورد خوش
  خيلي بودن دوشغله ميزان كاهش اي بر رسد مي نظر براي «سود» ايجاد صرف المت س نظام محدود گاهي برآيند تانها بيمارس اين مخارج پس سرسامآور هزينههاشان ولي دارند؛ خدمات نظر از بيمارستان اين به فرزندش درمان براي كه مادر با خوبي رفتار هاست بستري بخش كه
  تاكسي» آن، از ناشي هاي آسيب كاهش همچنين پزشكان، امكان شده نظام اين خصوصي صاحبان يك اورژانس كه است يي بهگونه شرايط نيز به مردم از بسياري شده باعث همين است برخورد نحوه بيمارستان، خدمات از كرده، مراجعه به بايد چندبار يعني نداشتند. بستري
  بيماران مقابله آن با توجه پديده اين پيدايش بستر به نفع به موجود منابع از حداكثري بهرهمندي يشود متراكم اندازه آن تا دولتي بيمارستان ادامه او كنند.» مي مراجعه دولتي هاي بيمارستان راضي درماني هاي هزينه همچنين او با پرستاران گويي مي بزند. بيمار به آمپول يك تا بگويي
  پرستار زمينه اين در قانوني هاي محدوديت با تنها شود. كند. مي محدود را بيماران پذيرش سختي به را بيماران درماني، پرسنل كه در كننده مراجعه شلوغي «ازدحام دهد: مي توضيح فرزند بيماري از ناشي بغض با اما است باش. داشته «خب گويند: دارم بدحال
  مريض يافت. دست اساسي هاي موفقيت به توان نمي وضوح به باشد، هرچه علت حال هر به كه يشود گفته بيماران به نيز گاهي يكنند اصلي معضالت از يكي به دولتي هاي بيمارستان از كه كودكش آمپول يك هر بابت كه دهد مي خوب كسي حال اينجا است. شلوغ هم ما
  سر سيستمي پديده اين اينكه به توجه با همچنين كشور هاي بيمارستان در اوضاع كه ديد توان مي نداريم». خالي «تخت يك بايد است شده تبديل ها بيمارستان اين ميليون يكونيم كرده، تهيه بيمارستان خارج
  نيست.» كرد. عمل سيستمي بايد نيز آن درمان براي است، فرهنگ در گزاره اين وجود نيست. سامان به در آزمايشات جراحي بستري، هزينه ازدحام شود. انديشيده آن براي اساسي راهحل يدهد: ادامه او است. كرده پرداخت پول
  ً
  تومان خانواده پزشك استقرار چون مداخالتي راستا اين در هايي رنج دردها آالم، نماي تمام آينه ما، عمومي بيشتر برابر ها ده گاهي خصوصي هاي تان بيمارس جسمي روحي وضعيت براي اصال جمعيت حداقل ها آمپول اين هزينه ماه، شش طي «كه است ميان در پول پاي هميشه سيستمي هاي درمان از سالمت همگاني بيمه «گرفتار شود. متحمل بيمارستان در بيمار كه سو آن از اما است، دولتي هاي تان بيمارس از را يها نارضايت بسا چه نيست مناسب بيماران است.» شده تومان ميليون شش از بيش بيمارستاني روم، ايران... بيمارستان
  به ميآيد. شمار به نشي.» بيمارستان بوده بيمار از متراكم دولتي هاي تان بيمارس بدهد.» افزايش ضمن كه است بيماراني از ديگر يكي قاسم دارد. را خود خاص مراجعان كه
  خصوصي تعادل سپهوند
  عكس:حجت
دوشغله بودن در نظام سلامت عامل هدررفت منابع
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/18
دوشغله بودن در نظام سلامت عامل هدررفت منابع
گروه اقتصاد اجتماعي  

دوشغله بودن كاركنان نظام سلامت، يكي از مواردي است كه جزو آسيب‌هاي اين نظام به شمار مي‌آيد، چه مي‌تواند به ظهور پديده‌هايي مانند رشوه و همچنين اتلاف منابع در بخش سلامت منجر شود. اما اين پديده چيست و چه ريشه‌هايي دارد؟ اميراشكان نصيري پور، سارا آقابابا و نسيم نبي پور در مقاله‌يي با عنوان «دو شغله بودن كاركنان بخش سلامت: چالشي فراروي نظام سلامت» كه در مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيده، به اين پديده پرداخته و دوشغله بودن در نظام سلامت را آسيب‌شناسي مي‌كنند:

دوشغله بودن كاركنان بخش سلامت به مواردي اطلاق مي‌شود كه اين كاركنان هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي به فعاليت مشغول باشند. البته اشتغال اين گروه در ساير مشاغل اقتصادي هم گزارش شده است.  از سوي ديگر طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، كاركنان بخش سلامت افرادي هستند كه هدف اصلي آنها ارتقاي سلامت است. اين كاركنان شامل پزشكان، پرستاران، داروسازان، تكنيسين‌هاي آزمايشگاهي، مديران بخش سلامت، پرسنل پشتيباني مانند ماموران مالي، آشپز، راننده، نظافتچي و نظاير آن هستند.

مساله دو شغله بودن زماني نمود مي‌يابد كه شكاف ميان ميزان درآمد و انتظارات كاركنان بخش سلامت منجر به تلاش براي كسب درآمد بيشتر و نهايتا اشتغال در بيش از يك محيط باشد. در اين راستا پژوهش‌هاي متعددي حاكي از وجود همبستگي مثبت و قوي ميان درآمدهاي پايين در بخش دولتي و تلاش افراد براي كسب درآمد در بخش خصوصي - به ويژه در كشورهاي با درآمد پايين است. اين پديده كه براي جبران درآمدهاي پايين و غيرواقعي، در آنها مشاهده مي‌شود، در حقيقت بازتابي از ناتواني نظام سلامت در تامين درآمد مكفي براي پرسنل است.

مطالعات صورت گرفته نشان مي‌دهد دو شغله بودن منجر به صرف‌ زمان كمتر و غيبت كاركنان براي درمان بيماران خواهد شد. براي مثال غيبت از كار در بيمارستان به دليل دو شغله بودن در بوگوتا و كلمبيا سالانه بيش از يك ميليون دلار امريكا هزينه به سيستم تحميل مي‌كند. اين رشد فزاينده و اقبال عمومي آنها به اشتغال در بخش خصوصي به ويژه در كشورهاي آسيايي بيش از گذشته قابل مشاهده است. براي نمونه اشتغال پزشكان مالزي در بخش خصوصي از 43درصد در سال 1975 به 70درصد در سال 1990 افزايش نشان مي‌دهد. همچنين در يك نمونه از 40 كشور در حال توسعه به‌طور متوسط 55درصد از پزشكان در بخش خصوصي فعاليت دارند، اين درحالي است كه بطور متوسط تنها 28درصد از تخت‌هاي بيمارستاني متعلق به بخش خصوصي است.

در برخي پژوهش‌ها پديده دو شغله بودن كاركنان سلامت مترادف با تخلفاتي از قبيل زيرميزي تلقي شده است. براي مثال در فرانسه، پديده زيرميزي به‌خصوص در اعمال جراحي در بيمارستان‌ها و موارد اورژانسي بسيار شايع است، همچنين در يونان، پزشكان و پرستاران براي دريافت رشوه يا دريافت هديه از جانب بيماران مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در مورد ديگر گروه كثيري از پزشكان عمومي ايتاليا به دليل ارجاع بيماران به مركز راديولوژي خاصي از كار معلق شدند.

اما مشكل اينجاست كه در بسياري از موارد به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه، اين مطالعات مستند نشده و ناشناخته باقي مي‌ماند.  طرح اين موضوع كه آيا براي دو شغله بودن كاركنان بخش سلامت بايد مداخله‌يي صورت گيرد يا نه، يكي از موارد بحث‌برانگيز در بسياري از حكومت‌هاست. به هر حال برخي پژوهش‌ها تاكيد دارند كه دولت‌ها بايد در اين زمينه وارد عمل شده و قوانيني در اين زمينه به تصويب برسانند و عده‌يي اعتقاد دارند كه نبايد در اين زمينه اقدامي صورت گيرد و مهم‌تر آنكه راه‌حلي كه در يك كشور انتخاب شده و به مرحله اجرايي مي‌رسد لزوما در كشور ديگري جوابگو نخواهد بود.

تجربيات حاكي از آنست كه اجراي محدوديت‌ها در ا ين زمينه بدون هزينه و عوارض جانبي نيست. در اين ميان كشورهايي كه به‌طور كامل اين پديده را منع كرده‌اند، در حقيقت نتوانسته‌اند مهر ممنوعيت بر آن زنند و به‌ندرت به‌طور كامل اجرا مي‌شود؛ نمونه بارز آن كشور يونان است كه در فاصله ميان سال‌هاي 1989 تا 2002 نتوانست پزشكان را از فعاليت در بخش خصوصي بازدارد اين سياست به‌دليل نبود ظرفيت اجرا محكوم به شكست است. مضاف بر آنكه عملا منابعي كه براي اين ممنوعيت مورد نياز است، متناسب با آن نخواهد بود. در اين راستا كاركنان بخش سلامت به ويژه افرادي كه دارا ي تخصص ‌هاي بسيار بالا هستند اقدام به مهاجرت كرده يا بخش خصوصي را انتخاب مي‌كنند. به‌ويژه اين مشكل در كشورهاي با درآمد پايين بيشتر نمود مي‌يابد.

در ايران هم‌اكنون بس ياري از افراد براي تامين مخارج زندگي به ناچار از طريق دو شغل به امرار معاش مي‌پردازند. اما در نظام سلامت، باوجود مشكلات ناشي از دو شغله بودن پزشكان، وضع برخي محدوديت‌ها در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد. در اين حوزه به دليل توجه اندك به بهداشت پايه و كم‌توجهي به استفاده از توان پزشكان عمومي در اين بخش از يك سو و روي آوردن آنها به مقطع تخصص و طولاني شدن تحصيل كه به تبع آن باعث مي‌شود اين قشر از قافله اقتصادي عقب بمانند، همگي باعث شده كه پزشكان با دو يا حتي چند شغله بودن درصدد دستيابي به درآمد برآيند.  درنهايت پيش از هر چيز توجه به توزيع عادلانه درآمد در سطح كليه مشاغل جامعه و تلاش براي حداقل كردن ضريب جيني در جامعه ضروري خواهد بود. به نظر مي‌رسد بر‌اي كاهش ميزان دوشغله بودن پزشكان، همچنين كاهش آسيب‌هاي ناشي از آن، به بستر پيدايش اين پديده توجه و با آن مقابله شود. تنها با محدوديت‌هاي قانوني در اين زمينه نمي‌توان به موفقيت‌هاي اساسي دست يافت.

همچنين با توجه به اينكه اين پديده سيستمي است، براي درمان آن نيز بايد سيستمي عمل كرد. در اين راستا مداخلاتي چون استقرار پزشك خانواده و بيمه همگاني سلامت از درمان‌هاي سيستمي به‌‌شمار مي‌آيد.نویسنده:
بيماران، گرفتار بيمارستان‌هاي ناخوش احوال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/18
بيماران، گرفتار بيمارستان‌هاي ناخوش احوال
گزارشي ميداني از وضعيت بيمارستان‌هاي تهران


تجاري‌سازي، درمان را گران كرده است و «نوع حمايتي‌اش» را بي‌كيفيتگروه اقتصاد اجتماعي  آسو محمدي    

وجود نزديك به 150 بيمارستان (خصوصي و دولتي) و بي‌توجهي به امر تمركززدايي از شهر تهران و تبديل شدن پايتخت به قطب بهداشت، همچنين محروم ماندن بسياري از شهرهاي -ولو بزرگ- كشور از امكانات حداقلي، به خصوص در حوزه بهداشت و درمان سبب شده كه مردم -آنهايي كه توان مالي دارند- براي طي كردن روند درمان خود يا نزديكان‌شان ناگزير به سفرهاي چندصد كيلومتري و چندميليوني به كلان‌شهر تهران شوند. تا جايي كه عده كثيري از همراهان به واسطه عدم استطاعت مالي شب و روز را در كنار خيابان و پياده‌روها سر كنند. براي تهيه گزارشي به چندتا از بيمارستان‌ها سر زدم تا نحوه برخورد و امكانات و خدمات رفاهي را از زبان همراهان و بيماران بشنوم.

بيمارستان‌ها؛ جايي كه زندگي عادي مدتي را به تعليق درمي‌آيد و سوژه زمان و زندگي را به تماشاي درد خود و رنج ديگران چمباته مي‌زند و مي‌نشيند. جايي كه زندگي روي ديگرش را نشان مي‌دهد و انسان زندگي را به «تحمل كردن» مي‌گذراند و همراهِ ناله مي‌شود.

از شمالي‌ترين نقطه تهران؛ دارآباد؛ يعني بيمارستان مسيح دانشوري در دامنه كوه‌هاي شميران آغاز مي‌كنم. درد از همين ابتدا با پله‌هاي شيب‌دار و بي‌شمار شروع مي‌شود. در پاگردي بيماري با همراهش، دردش را به تحمل نشسته است. گاهي فريادي خفيف از نهادش بلند مي‌شود. بيمارستاني مختص بيماراني با مشكلات تنفسي و ريوي با اين وضعِ پله‌هاي شيب‌دار و بي‌شمار، جور درنمي‌آيد! اما در اين كوهپايه آنكه به جايي نرسد، البته فرياد است.

از پله‌ها بالا مي‌روم. برعكس وضع پله‌ها محيط بيمارستان آب‌وهوايي بس تميز و فرحبخش (مناسب بيماران تنفسي) دارد. روي سكويي، جلو درِ اورژانس چند«همراه» در اين ارتفاع، هواي آلوده تهران را به تحليل نشسته‌اند. موضوع بحثم را با يكي از همراهان كه زني ميانسال است، پي مي‌گيرم. خيلي زود مي‌رود سر اصل مطلب و مي‌گويد: «هيچ آشنايي در بيمارستان نداشتيم. اگر در بيمارستان‌ها آشنا نداشته باشي، كسي تحويلت نمي‌گيرد.» اين تمام نقد اوست. تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

آقاي رحماني 45ِساله از بيماراني است كه مشكل ريوي دارد. او از فضاي تنفسي بيمارستان دانشوري راضي است اما نقدش را به سيستم بيمارستاني اينگونه مي‌گويد: «مشكلات موجود در بيمارستان‌ها عاملي شده تا درد بيمارمان را فراموش كنيم. وضعيت بيمار خودمان و شلوغي و چشم انتظاري طولاني مدت به اندازه كافي آدم را رواني مي‌كند. مسوولان بايد فضايي در بيمارستان ايجاد كنند كه مردم بتواند به راحتي كارشان را پيگيري كنند نه اينكه خود بر دردمان بيفزايند.»

آقاي كريمي پدري است كه پاي فرزندش دچار شكستگي و پس از آن دچار خون مردگي و تشكيل لخته خون در محل شكستگي شده و براي مداواي آن به چند بيمارستان دولتي مراجعه كرده اما اين بيمارستان‌ها به دليل شلوغي و تراكم بيماران از پذيرش فرزند او خودداري كرده‌اند. او در بيمارستان شهداي تجريش مي-گويد: «پس از سه روز جست‌وجو بالاخره فرزندم در اورژانس اين بيمارستان پذيرش و پس از آن تخت بستري براي او پيدا شد.» مي‌گويد: «هرچند هزينه‌هاي اين بيمارستان، تعرفه دولتي است با اين وجود براي يك آزمايش تصويربرداري، 250هزار تومان پول پرداخت كردم.»

ادامه مي‌دهد: «وضعيت رسيدگي و تجهيزات بيمارستان خوب است، اما حجم زياد بيماران، كمبود پزشك در بخش اورژانس، شلوغي و انتظار طولاني صف پذيرش بيماران از جمله مشكلاتي است كه در بيمارستان شهداي تجريش با آن درگيريم. به‌گونه‌يي كه براي انجام يك فيزيوتراپي بايد چندين روز در نوبت منتظر بمانيم زيرا ظرفيت پذيرش بيماران در اين بخش‌ها تكميل است.» مردي ميانسال كه با همسرش از چالوس آمده است مي‌گويد: «براي گرفتن يك ‌ام.آر.‌اي 15 روز بايد در نوبت باشي. كس و كار نداشته باشي كسي توجه نمي‌كنه.

از چالوس اومدم كار آزاد دارم و در يك مرغداري با ماشين كار مي‌كنم. يكي از فاميل‌هايمان اينجا بود كارم راه انداخت و گرنه براي يك‌ام. آر.‌اي بايد 15 روز صبر مي‌كردم.». جوان 30 ساله‌يي آتلي به گردن بسته و همراه دخترش روي صندلي‌هاي آبي انتظار نشسته است. ديسك كمر دارد. مي‌گويد: «با اينكه دكترم نوشته بود كه اورژانسي بودم اما چند رور طول كشيد تا عملم كنند. بعد از چند روز انترني اومد كه چيزي بارش نبود. بعد يك هفته درد كشيدن عملم كرند. بخواهي يك مسكن بزني بايد به پرستارها التماس كني. بعد هم كلي با داد و بيداد بر سرمان آن را مي‌زنند. اصلا ادبيات حرف زدن درستي با بيماران ندارند.» كارگر ساختماني است. بچه ملاير همدان است. بخش آنكولوژي خيلي خوش برخورد بودند ولي قسمت «استريو تاكسي» كه بخش بستري‌هاست رفتار خوبي با بيماران بستري نداشتند. يعني چندبار بايد به پرستار بگويي تا يك آمپول به بيمار بزند. مي‌گويي مريض بدحال دارم مي‌گويند: «خب داشته باش. سر ما هم شلوغ است. اينجا حال كسي خوب نيست.» هميشه پاي پول در ميان است

به بيمارستان ايران... مي‌روم، بيمارستاني خصوصي كه مراجعان خاص خود را دارد. بيمارستان‌هاي خصوصي هزينه بالايي براي خدماتي كه ارائه مي‌كنند دريافت مي‌دارند، از اين رو مراجعاتشان را كساني تشكيل مي‌دهند كه به اصطلاح: «دستشان به دهانشان مي‌رسد.» البته ناگفته پيداست كه همين مساله باعث مي‌شود خدمات درماني اين بيمارستان‌ها زمين تا آسمان با بيمارستان‌هاي دولتي فرق كند. در بخش خصوصي «هتلينگ» خود يكي از خدمات اصلي بيمارستان محسوب مي‌شود، خدمتي كه كيفيتي مطلوب دارد.

خانم دكتر، خودش پزشك يكي از بيمارستان دولتي و امروز اينجا همراهِ خواهرش است. درباره معضلات بيمارستاني به گفت‌وگو مي‌نشينيم. او حجم كار زياد و دريافتي كم را عامل اصلي برخوردهاي تند پرسنل بيمارستان‌هاي دولتي مي‌داند. مساله‌يي ديگر را عدم آگاهي و آموزش نديدن همراهانِ بيماران عنوان مي‌كند: «همراهان احساس مي‌كنند وارد سوپر ماركت شدند، دوست دارند كارشان سريع‌تر انجام شود. در مقابل پرستاران هم بايد بدانند كه اكثر مراجعان به بيمارستان‌هاي دولتي از قشر پايين جامعه هستند و اگاهي لازم در اين زمينه را ندارند.»

خانم دكتر ادامه مي‌دهد: «در صورت نبود محدوديت‌هايي مانند عوامل اقتصادي (مهم‌ترين علت انتخاب بيمارستان‌هاي دولتي توسط بيماران)، بيماران بستري در بخش خصوصي را ترجيح مي‌دهند و اين به خاطر عملكرد ضعيف بيمارستان‌هاي دولتي در زمينه ارائه خدمات درماني است.»

آقاي گودرزي نيز يك «همراه» است. او مي‌گويد: «در بيمارستان‌هاي خصوصي تا بتوانند بيماران را معطل مي‌كنند و نگه مي‌دارند. چون هر چه بيشتر بماند و زمان زيادي را به بستري بودن بگذرانند، پول بيشتري عايدشان مي‌شود. يعني به بيمار به عنوان يك منبع سرمايه نگاه مي‌كنند تا انساني رنجور كه بايد دردش را دوا كرد. اينجاست كه آدم بايد بگويد كه تن‌ات به ناز طبيبان نيازمند مباد.»

  هر آمپول، يك‌ونيم ميليون تومان

بيمارستان دولتي مفيد مقصد بعدي‌ام است. مادري با اينكه شش ماه از اينكه فهميده است كه فرزند 12 سال‌هاش سرطان خون دارد، اما هنوز در شوك است و چشمانش قرمز از اشك. مادر كه براي درمان فرزندش به اين بيمارستان مراجعه كرده، از خدمات بيمارستان، نحوه برخورد پرستاران با او و همچنين هزينه‌هاي درماني راضي است اما با بغض ناشي از بيماري فرزند توضيح مي‌دهد كه بابت هر يك آمپول كودكش كه از خارج بيمارستان تهيه كرده، يك‌ونيم ميليون تومان پول پرداخت كرده است. او ادامه مي‌دهد: «كه طي شش ماه، هزينه اين آمپول‌ها حداقل بيش از شش ميليون تومان شده است.»

قاسم يكي ديگر از بيماراني است كه ضمن گلايه از اشغال بودن خطوط گوياي اين بيمارستان مفيد مي‌گويد: «از ساعت 15 تا 17:45 دقيقه معطل مانده تا نزد دكتر برويم و در قسمت آزمايشگاه نيز با كلي معطلي در جوابمان مي‌گويند برويد روز جمعه از ساعت 14 تا 19 نوبت بگيريد شنبه صبح بياييد تا كارتان انجام شود.»

ديدن صحنه‌هاي سوختگي و رنج بيماران حال آدم را دگرگون مي‌كند. مادري پسر بچه دو سال‌هاش را براي ويزيت و تعويض پانسمان سوختگي‌اش به بيمارستان آورده و كودك بي‌اختيار از شدت سوزش و درد ناشي از شستشوي محل سوختگي شيون مي‌كند. مادر از گريه كودك به گريه مي‌افتد. مركز آموزشي درماني شهيد مطهري به عنوان بزرگ‌ترين مركز آموزشي درماني سوختگي كشور، كليه اعمال جراحي سوختگي حاد و جراحي‌هاي ترميمي را انجام مي‌دهد و علاوه بر تهران سالانه پذيراي تعداد زيادي از هموطنان آسيب ديده از سراسر كشور است.  اينجا نخستين مقصد آمبولانس‌هاي اورژانس در مواجهه با بيماران سوختگي است؛ جايي كه قرار است بهتر از ساير مراكز درماني و البته به صورت تخصصي خدمات درماني سوختگي را براي ساكنين پايتخت و حتي بيماران ارجاع شده از ديگر استان‌ها ارائه دهند. كمبود امكانات و كادر متخصص درماني، الزام به ارجاع بيماران بدحال براي دريافت برخي خدمات درماني به خارج از بيمارستان و طبابت رزدينت‌ها در غياب پزشكان متخصص، تنها بعضي از مشكلات و كمبودهاي نام دارترين مركز سوانح و سوختگي تهران است كه از زبان مردم گرفتار بيماري در اين بيمارستان شنيده مي‌شود.

مرد جواني كه دچار سوختگي شديد در ناحيه پا شده، سوار بر ويلچر و با حالي زار در گوشه‌يي از سالن درمانگاه انتظار مي‌كشد. به سراغش كه مي‌روم مي‌گويد: «الان بيشتراز 24ساعت است كه دچار سوختگي شده‌ام و در اين مدت هنوز پزشك متخصص مرا ويزيت نكرده، البته رزدينت‌ها هستند ولي هيچكدام تكليف مرا مشخص نمي‌كنند.»

هنوز حرف هايمان تمام نشده كه بيماري ويلچرنشين و باندپيچي شده سر درد دل را باز مي‌كند و با ناراحتي مي‌گويد: «هفته پيش دچار سوختگي شدم. به اورژانس كه آمدم پزشك متخصص نبود و همين دانشجوها پانسمانم كردند. تا اينكه بالاخره چندروز بعد دكتر مرا ويزيت كرد و حالا هم كه مجبورم براي تعويض پانسمان بيايم با مشكلات جديدي روبرو شده‌ام. براي تعويض پانسمان كه مي‌رويم مي‌گويند باز كردن پانسمان و شستن محل سوختگي وظيفه خود بيمار و همراهش است و پرسنل اينجا تنها پانسمان را تعويض مي‌كنند. تازه اگر دارويي هم احتياج داشته باشي حاضر به تامين آن و دريافت هزينه‌اش نيستند و همراه بيمار درحالي كه زخم بيمارش باز است بايد به داروخانه‌هاي سطح شهر برود و دارو تهيه كند.»

چهره معصوم كودكاني كه از سوزش و درد لحظه‌يي آرام نمي‌گيرند، يا مادري كه پشت اتاق عمل بي‌تاب فرزندش است، نفس را در سينه آدم حبس مي‌كند. آرامت نمي‌گذارد.

آقاي الياسي كه بازنشسته نظامي است براي سرماخوردگي مزمنش به بيمارستان ناجاي خيابان ولي‌عصر مراجعه كرده است. در بخش اورژانس بيمارستان روي صندلي‌هاي انتظار نشسته‌ايم. زبان به گله مي‌گشايد: «نيم‌ساعت است كه منتظر دكتر هستم. گفته‌اند در راه است. نمي‌دانم كي مي‌رسد. مي‌گويد بيمارستان‌هاي خصوصي وضعيتي به مراتب بهتر از نظر خدمات دارند؛ ولي هزينه‌هاشان سرسام‌آور است و همين باعث شده بسياري از مردم به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌كنند.» او ادامه مي‌دهد: «ازدحام و شلوغي مراجعه‌كننده در بيمارستان‌هاي دولتي به يكي از معضلات اصلي اين بيمارستان‌ها تبديل شده است و بايد يك راه‌حل اساسي براي آن انديشيده شود. ازدحام جمعيت اصلاً براي وضعيت روحي و جسمي بيماران مناسب نيست و چه بسا نارضايتي‌ها را افزايش بدهد.»

  كليه 14ميليون تومان

در بيمارستان هاشمي‌نژاد با علي و پدرش هم صحبت مي‌شوم. از كرمانشاه آمده‌اند. از وضع نامطلوب بيمارستان كرمانشاه و از هزينه‌هاي سنگين رفت‌وآمدشان مي‌گويد. علي از وضعيت خدمات و امكانات و پاسخگويي پرسنل بيمارستان راضي است و ادامه مي‌دهد: «خيلي مهم است اينكه بيمار وقتي به از بيمارستان مرخص مي‌شود، با رضايت كامل و بدون گله از آنجا خارج شود.» علي و پدرش همرا مادرش آمده‌اند. عمل كليه دارند. او ادامه مي‌دهد: «هزينه خريد كليه 14ميليون تومان است. اگر دفترچه نداشته باشي 25ميليون تومان هزينه پيوند مي‌شود. ما چون دفترچه داشتيم با يك ميليون پيوند زدند.»

گران‌ترين و پرطرفدارترين عضوي كه اين روزها روي ديوارهاي اطراف بيمارستان مشق مي‌شود، «كليه» است. روي درها و پنجره‌هاي منتهي به بيمارستان‌ها پر از آگهي «كليه فروشي» است. اين جمله روي آگهي است: «فروشي... فوري... يك كليه با گروه خوني... به فروش مي‌رسد.» از تمام گروه‌هاي خوني روي ديوارها ديده مي‌شود. قيمت توافقي است. از 14ميليون شروع مي‌شود و نهايتا با آزمايش و رضايت‌نامه پيوند انجام مي‌گيرد. دولتي؛ شلوغ، خصوصي؛ گران

گاهي نوبت‌دهي‌ها بي‌نظم مي‌شود و در برخي مواقع، طولاني‌شدن زمان انتظار، داد و فغانِ همراهانِ بيماران را بلند مي‌كند. همين مساله نيز خودش نوعي آسيب است و البته نارضايتي. انتظار همراهاني را كه شرايط رواني مناسبي ندارند، عصبي و پرخاشگر مي‌كند. شلوغي و تراكم بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي به ويژه مراكز درماني آموزشي موجب مي‌شود تا بسياري از پزشكان نتوانند بطور مرتب و دقيق بيماران را معاينه كنند و اين انترن‌ها و رزيدنت‌ها هستند كه عهده‌دار اين مسووليت مي‌شوند. معالجه بيماران از سوي انترن‌ها و رزيدنت‌ها موجب مي‌شود تا بسياري از بيماران حتي نام پزشك و معالج خود را ندانسته يا او را نبينند.

اما راه فراري نيز وجود ندارد. راهكار دريافت خدمات بهتر، مراجعه به بيمارستان‌هاي خصوصي است، اما گاهي مردم براي پرداختن هزينه‌هاي سرسام‌آور بيمارستان‌هاي خصوصي مجبورند زندگي خود را به حراج بگذارند تا از پس مخارج اين بيمارستان‌ها برآيند و گاهي نيز شرايط به‌گونه‌يي است كه اورژانس يك بيمارستان دولتي تا آن اندازه متراكم مي‌شود كه پرسنل درماني، بيماران را به سختي پذيرش مي‌كنند و گاهي نيز به بيماران گفته مي‌شود كه «تخت خالي نداريم».

هزينه بستري، جراحي و آزمايشات در بيمارستان‌هاي خصوصي گاهي ده‌ها برابر بيشتر از بيمارستان‌هاي دولتي است، اما از آن سو بيمارستان‌هاي دولتي متراكم از بيمار بوده و طبعا كيفيت خدمات ارائه شده در آنها كاهش مي‌يابد.

به مركز قلب تهران مي‌روم و چهره نگران مردي توجهم را جلب مي‌كند، از دردش مي‌پرسم. برايم تعريف مي‌كند كه پس از سال‌ها زندگي و خانه‌دار شدن، همسرش ناگهان بيمار مي‌شود و حالا حاضر است تمام دارايي‌اش را خرج درمان همسرش كند. مي‌گويد: «همسرم 39ساله‌ام دچار افتادگي مادرزادي دريچه ميترال و نقص ديواره بين دو بطن است و براي درمانش به اين بيمارستان مراجعه كرديم. براي انجام «اكومري» در اين بيمارستان يك ماه منتظر ماندم؛ هزينه جراحي قلب همسرم 20ميليون تومان بود اما با بيمه در اين بيمارستان بيش از 2ميليون تومان شده است.»

او مي‌گويد: «يك بيمارستان خصوصي، 30ميليون تومان بابت عمل قلب همسرم طلب كرد و مي‌خواستيم خانه‌مان را بفروشيم تا اين هزينه را پرداخت كنيم اما دوستان مركز قلب تهران را معرفي كردند كه با 2ميليون تومان مي‌توان هزينه عمل را پرداخت.»

مي‌گويد: «مي‌دانم همه اين مردم مثل من يك دردي دارند. بسياري از افرادي كه به بيمارستان‌ها مراجعه مي‌كنند در آن لحظات پول را به هر قيمتي كه شده تهيه مي‌كند چون وقتي پاي جان در ميان مي‌آيد ديگر ماديات ارزشي ندارد.»

جداي از هر مساله‌يي، نشستن كنار بيماران و همراهان و گوش دادن به درد دل‌هاي‌شان خود باري از روي دوش‌شان برمي‌دارد و تا حدي آرامش از دست رفته شان را برمي‌گرداند.

زن مسني با در دست داشتن نمونه آزمايشگاهي در خيابان اصلي داخل بيمارستان دولتي امام خميني به سمت آزمايشگاه مي‌رود. از او كه درباره علت مراجعه به اين بيمارستان مي‌پرسم، برايم توضيح مي‌دهد: «بيماري شوهرم از يك زخم كوچك ساده در شست پا شروع شد و در مراجعه به پزشكان مختلف كه بيماري او را زخم پاي ناشي از ديابت احتمال مي‌دادند، بيماري او تشخيص داده نمي‌شد.» ادامه مي‌دهد: «بالاخره به ما گفتند كه براي تشخيص دقيق بايد از پاي همسرم تصويربرداري شود كه هر بيمارستاني آن را نداشت؛ يك بيمارستان خصوصي براي اين نوع تصويربرداري 30 ميليون تومان طلب كرد اما همين تصويربرداري در بيمارستان امام خميني بيش از 40 هزار تومان شد.»

«بعد از يك ماه برو و بيا، بالاخره از بيمارستان امام خميني وقت گرفتيم اما زخم كه به علت گرفتگي عروق ناشي از سيگار تشخيص داده شد تا نزديكي‌هاي زانو پيشرفت كرده بود و علاوه بر آن همسرم ناگهان دچار دل درد شديدي شد. هر روز ساعت پنج صبح از كرج راه مي‌افتم تا به كارهاي همسرم در بيمارستان امام خميني رسيدگي كنم.»

مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران با هزار و 150تخت مصوب و پذيرش سالانه يك ميليون بيمار از سراسر كشور در فضايي به وسعت 24 هكتار شامل چهار بيمارستانِ امام خميني، بيمارستان ولي‌عصر، انستيتو كانسر (سرطان) و مركز تصويربرداري است كه بزرگ‌ترين مجتمع بيمارستاني خاورميانه محسوب مي‌شود. آي.سي.يو شبي 2.5ميليون

به آخرين بيمارستان؛ بيمارستان خصوصي مي‌روم. مريم دختري 25ساله است كه همرا مادرش به بيمارستان آمده است. مي‌گويد: «مادرم را دو هفته در‌اي. سي. يو بستري كرديم، 35ميليون از ما گرفتند.‌اي. سي. يو شبي 2.5ميليون است. بيمارستان سي. تي. اسكن ندارد. بيرون هزينه سي.تي.اسكن 300هزار تومان است. نظافتش تعريفي ندارد. آزمايشگاه ندارد. چرا بيمارستاني كه اين همه پول از بيمارانش مي‌گيرد اينقدر وضعيت امكانات و خدماتش ضعيف است؟» مريم مي‌گويد همه همراه‌ها شك كردند و قرار است بيماران‌مان را به جايي ديگر منتقل كنيم.

خصوصي‌سازي بيمارستان‌ها، به معني جد ا شدن بيمارستان‌ها از كنترل مستقيم بوروكراسي دولتمردان و پيوستن به عناصر و فرايندهاي بازار و فشارهاي آن براي بهبود عملكرد و افزايش سود و بازدهي است. تنها راه سودآوري نيز موفقيت در بازار، رقابت با ديگر بيمارستا‌ن‌ها براي افزايش حجم خدمات و كاهش هزينه‌ها است. هنگامي كه صحبت از كيفيت پايين خدمات دولتي در بيمارستان‌ها به ميان مي‌آيد، جريان غالب علم اقتصاد خصوصي‌سازي را به عنوان راهكار پيشنهاد مي‌كند.

غافل از آنكه اين خصوصي‌سازي هرچند ممكن است كيفيت خدمات را در بيمارستان‌ها افزايش دهد، اما طبيعتا بخش بزرگي از جمعيت را از دريافت خدمات درماني محروم مي‌كند. به نظر مي‌رسد تجاري‌سازي درمان و خريد و فروش سلامت به عنوان يك كالاي اقتصادي، مي‌تواند خود يكي از عوامل نابه‌ساماني بيمارستان‌ها باشد.

چه اين مساله باعث مي‌شود بخشي از منابع محدود نظام سلامت صرف ايجاد «سود» براي صاحبان خصوصي اين نظام شده و امكان بهره‌مندي حداكثري از منابع موجود به نفع بيماران را محدود مي‌كند.

 به هر حال علت هرچه باشد، به وضوح مي‌توان ديد كه اوضاع در بيمارستان‌هاي كشور به سامان نيست. وجود اين گزاره در فرهنگ عمومي ما، آينه تمام‌نماي آلام، دردها و رنج‌هايي كه بيمار در بيمارستان متحمل مي‌شود‌. «گرفتار بيمارستان نشي.»نویسنده:

  اخبار Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بورس
  0 66420769 اوليه
  عرضه براي 01كته جديد
  روش يدهد
  به گزارش گذشته هفته طي بورسي معامالت حجم كاهش از
  «تعادل» خواهد ايران سرمايه بازار شركت نخستين
  پاكديس، سفارش ثبت جديد روش به آن سهام درصد 10 كه
  بود سهميه قيمت محدوده با Book Building(
  شد. خواهد اوليه عرضه سهامدار، هر سهام
  مشخص نقدشوندگي به ها صورت شفافيت
  ترجيح هاي كت شر سهام اوليه عرضه تاكنون
  درحالي حراج قديمي روش به محدود تنها فرابورسي
  بورسي هاي رآورده مستغالت، امالك سازي، وه انب ارتباطات، بورس|
  و گروه ايران بازارسرمايه 13 ۵۹ دي ۹1 يكشنبه از كه
  بود هاي ارز با ترتيب به يي هسته سوخت كك
  نفتي، يرسد نظر به دارد. ادام هنوز تهران بورس مصايب به جديد روش گيري كاري به شاهد بار نخستين
  براي هاي تبه در تومان ميليارد 11 ،14 ،1۵ ،2۷ معامالتي بود. خواهد Book Building( سفارش ثبت
  نام به را شفافيت بورس سازمان مديران فعلي شرايط
  در گرفتند. قرار صنعت گروه هاي ين برتر پنجم تا اول استانداردسازي تا همچنان دادهو ترجيح نقدشوندگي شود استفاده دنيا در دور الاي ازسه كه
  روشي گاز، برق، عرضه اعتباري موسسات كها بان گروه دو به بازگشايي اجازه ها، كت شر برخي مالي هاي صورت را ايران سهام بازار در قبلي مشكالت تمامي واند
  ت ارزش تومان 3ميليارد با ترتيب به نيز گرم آب
  بخار خود رويكرد اين دهند. نمي را شده بسته نمادهاي كند.
  برطرف كسب ميان اين در را دهم نهم هاي رتب
  معامالتي، داده افزايش را سهام بازار كنوني ريسك تنهايي به خرازي حسين چون كارشناساني اعتقاد
  به اختصاص خود به را كل سهم از درصد و3 كردند مشكالت از كشاورزي، بانك كارگزاري
  مديرعامل در تندتري شيب با بازار نماگرهاي روند تا شده
  موجب صنايع برتر 11گروه معامالت مجموع همچنين دادند. كه آنجاست اساسي نكته كند. پيدا ادامه نزولي مسير عرضه در كه است اين قديمي روش به اوليه هاي
  عرض ميليارد 11۹ گذاشتيم سر پشت كه يي هفته در فرابورسي روند كه هيي بره در ها شرك مالي هاي ورت اصالح آيا از مشخصي تعداد با ضهننده عر يك شركت،
  سهام بود.
  تومان در رسد؟ نظر به هذير توجي است، نزول سهام بازار دارد وجود خريداران از زيادي بسيار انبوه
  سهم مجموع كل ارزش هفته، اين معامالت يافتن پايان
  با كه باورند اين بر كارشناسان برخي سوال اين به پاسخ بروز با گاه شده خريداران براي معين ندي
  سهميب تومان ميليارد 606 8۹هزار به تاكنون فرابورس بازارهاي يشود. همراه معامالت سامانه در
  اختالالتي شود موكول آتي هاي دوره به يوانست مت اتفاق
  اين ميليارد ۹63 14هزار با دوم بازار ميان اين در دهه رسي هاي ورت استانداردسازي نمادها، بازگشايي با همزمان در پاكديس شركت نماد درج پي در هرحال
  به ارزش از درصدي 43 سهم با را بازار ارزش بيشترين تومان سرمايه بازار فعاالن از ديگر بعضي اما شود پيگيري مالي فرابورس معامالت دوم بازار در گذشته سال
  بهمن داراست.
  كل هر موهومي هاي گزارش چركين دندان كه معتقدند نخستين زمان آذر، اول در يي معارفه جلسه
  برگزاري قطعيت به توان مي نيز هفته اين مهم رويدادهاي
  از هرچند است. مفيد بوده ساز اره شود، كشيده زمان تعيين شنبه يك جديد، روش به سهام اوليه
  عرضه شركت كنترلي سهام از ۷.68درصد يكجاي عرضه معامله است.
  شده منفي پيامدهاي يتواند، هدف اين سوي به برداشتن
  گام اشاره لقمان4 «سرمايه نماد با لقمان يهگذاري سرما باشد. داشته خرد ذاران سرماي براي (از «غديس» سهم ميليون 28 كه عرضه اين
  در ناب شهداب صنعت كشت شركت ديگر سوي از كرد. وقايع ارز، بازار شرايط حال اين با «تعادل» گزارش به يشود، واگذار مستضعفان) بنياد عههاي
  زيرمجمو انتقال توافقي پايه بازار از «غشداب1 نماد در
  خراسان هر رواني، هاي تالط سهامداران، سود انتظارات سياسي، سهم 2000 حقوقي حقيقي سهامدار هر
  سهميه شد. گشايش دوم بازار در آن نماد هفته اين
  يافت شده تبديل بازار دادوستدهاي افزايش جدي موانع به يك تعيين تومان 231 تا 220 سهم هر قيمت
  محدوده كشنبه روز همان هم سفارش ثبت زمان
  شده عالج از نيز مهم نمادهاي بازگشايي كه نهيي گو به
  است گذشته هفته طي كاال بورس هاي عرضه هفته در اساس اين بر است. بوده عاجز حجم معامالت است. ناظر پيغام اعالم از
  بعد اما شد. همراه افزايش درصد با تومان) ۹۷يليارد با آنها حجم 342رصد با پيش هفته با مقايسه در رقم به واحدي 1۹6 ۹۷هزار تراز از افت، واحد ۷01
  روز در ايران كاالي بورس كشاورزي محصوالت تاالر بود «خساپا» نماد بازگشايي شاهد سهام بازار گذشته بورس يعني كننده ضه عر كارگزار ميان اين
  در خوراكي، گندم تن 12هزار عرضه گذشته، هفته شنبه ورقه 01ميليون يكهزار معادل هفتگي معامالت حجم مواجه گذشته هفته با قياس در افزايش 2رصد 1۹د بيش با شناور آزاد شاخص رسيد واحدي 0۹۹
  8۷هزار صنعت شاخص وضعيت بهبود بر مبني بازار انتظار برخالف بيش را شركت سهم هر ارزش هاي، بررس با
  بهگزين، كرد؛ تجربه را درصدي 48 افت پيش هفته به نسبت بود ارزش به ورقه ميليون 200 نيز دوم بازار در است. شده تجربه را واحدي ۷11 68هزار رقم كاهش واحد هزار
  از هزار يك سفيد، شكر تن 400 سويا، كنجاله تن يكهزار در صنعت اين سايپا، شركت نماد بازگشايي با خودرويي داراي شركت اين است. كرده برآورد تومان 0۷2
  از 81درصد با گذشته سال مشابه زمان به نسبت حال اين با ارزش افزايش با كه شد معامله تومان 001ليارد مي 13۹۵ ماه دي در كه اول بازار شاخص همچنين
  كرد. تن 200 هيي دان ذرت 0۵1تن سويا، خام روغن 001تن هاي عه زيرمجمو از توماني ميليارد 28 اسمي
  سرمايه صساز شاخ معامالت رو اين از گرفت. قرار بدتري
  شرايط مجموع در هفتگي معامالت تعداد شد. هرو روب افزايش است. شده همراه معامالتي حجم كاهش واحد 668 با داشت قرار واحدي ۷۹6 6۵هزار تراز
  در جو تن 14 روز اين در همچنين كرد. تجربه را دامي جو شاخص بيشتر ريزش از آمده كل شاخص كمك به بلوكي اسفند مالي سال براي كه است مستضعفان
  بنياد را 24درصدي رشد دفعه، ۷زار ه0 با نيز فرابورس بازارهاي بازارهاي در ورتگرفته دادوستدهاي بررسي بازار شاخص رسيد ۹2واحدي 6۵هزار عدد به
  افت طرح قالب در يي دان ذرت تن 4۹6 ۹هزار دامي بسياري ناراحتي اسباب موضوع، اين كه كرد جلوگيري بازار عملكرد در كرده بيني پيش سود ريال 2۹2
  جاري، تن و8۵2 03هزار فيزيكي صورت به تضميني قيمت كرد. تجربه گذشته سال مشابه زمان به نسبت نوين ابزارهاي بازار كه است آن از حاكي ايران فرابورس 32۹ 861هزار عدد 368به هزار 168 عدد از
  دوم زيرا كرد، فراهم را خرد ران معامل سرمايه بازار فعاالن از 3۷1 معادل ۹۵درصد تحقق به قادر سال، اول ماهه
  4 فرابورس دوم اول بازارهاي بررسي ديگر سوي از ميليارد 606 ارزش به ورقه ۵3ميليون انتقال نقل با مالي كرد. افت واحد ۵34 نتيجه در رسيد
  واحدي اين در نيز كااليي سپرده گواهي قالب در يي دان
  ذرت كند. طي را خود طبيعي روند بايد بازار كه معتقدند آنها است. شده سود از
  ريال ارزش به ورقه 443ميليون اول بازار در كه دهد نشان به را ماه دي مياني هفته معامالتي ارزش بيشترين شد.
  تومان عرضه تاالر اروجي افسانه رابطه اين در گزارش، اين
  براساس ارزش كه است شده دست به دست تومان ميليارد 64 هفته در نيز مالي نوين ابزارهاي بازار داد. اختصاص خود معامالت حجم درصدي 46 كاهش تهران بورس ركودي شرايط ادامه را 01نكته فرابورس، شركت اعضا بازار عمليات
  مدير 342درصد با پيش هفته با مقايسه در معامالت اين حجم 21درصدي رشد با ماه دي هفدهم به منتهي 46 كاهش با ماه دي دوم هفته در معامالت اي
  حجم ره نق تاالر در ورق انواع تختال عرضه شرايط گذشته هفته در تهران بهادار اوراق بورس است: كرده اعالم زير شرح
  به كاالي بورس معدني صنعتي تاالر دوشنبه روز در گذشته هفته با قياس در افزايش درصد 1۹2 با آنها حجم پيش هفته به نسبت معامالتي ارزش درصدي ۷3 افزايش ميليون 2۵3 ميليارد رقم از شده رو روب
  درصدي چشمگيري معامالت حجم بازار اين كرد، سپري را ركود به مذكور شركت سهام اوليه عرضه اينكه به توجه
  با به ورقه ميليون 200 نيز دوم بازار در است. شده مواجه ورقه 6ميليون انتقال نق با بدهي اوراق شد مواجه ميليارد رقم به ماه دي اول هفته در سهم 362هزار
  و شركت محصوالت انواع تن هزار 22 عرضه شاهد
  ايران، ايجاد آن در را مهايي تالط رواني، جو تنها نبود شاهد را ذيل موارد به توجه ييرد انجام سفارش ثبت
  روش ارزش افزايش با كه شد معامله تومان 001ليارد مي ارزش ايستاد. بازار اين صدر در تومان ۵ليارد ي48 ارزش به ماه دي دوم هفته در سهم 836زار 3۷3ميليون
  و محصوالت تاالر در روز اين طي بود. اصفهان فوالدمباركه است:
  ضروري كاري روز پنج به نسبت شرايط اين در كل شاخص
  كرد. نقل همچنين است. شده همراه معامالتي حجم كاهش در معامله، مورد مالي ابزارهاي تفكيك به بازار اين در همچنين رسيد. 13۹۵ سال ماه دي ۷1 به
  (منتهي ورق تن و0۵۵ SMلاتخت تن هزار 20 معدني صنعتي تهران بورس يدهد. نشان را افت واحد ۷01 گذشته، دامنه در صرفا خريد متقاضيان هاي سفار
  1 در تومان 442يليارد ارزش به ورقه 8۵۹ميليون انتقال شاهد معامالت روند در را عملكرد بهترين بدهي اوراق رقم از 82درصدي كاهش با نيز معامال
  ارزش سرد ورق 00۵تن گرم ورق تن 0۵۵ گرم يكند. نم تجربه را پررونقي روزهاي اخير دورههاي در است. ثبت قابل فوق، شرح به
  قيمت توليدي گالوانيزه ورق 002تن اندود قلع ورق 002تن بازارهاي (مجموع سهام بازار در دادوستد نوبت زار 48ه با مقايسه در اوراق اين معامالت حجم كه هطوري بوديم. رقم به ماه دي اول هفته كاري روز توماني ميليارد ۷48
  بازار در انتظار ابهام فضاي از ناشي وان شرايت اين از دريافتي ارشهاي سف موظفند، كارگزاران -2
  كوچك هاي شرك بازار گرفت. صورت پايه) دوم اول، افزايش درصد 41 با آنها ارزش درصد ۷3 گذشته هفته با معامالت تعداد رسيد. دوم هفته در تومان ۵يارد 3يل
  ۹م رفت. عرضه تابلوي روي فوالدمباركه
  شركت هايي ال احتم ارز نرخ آينده مثال عنوان به باشد سرمايه در سفارش دريافت زماني اولويت براساس را
  مشتريان پشت را خود معامالتي هفته دومين حالي در نيز متوسط معامله قابل هگذاري سرماي صندوق در ادامه در شد. همراه مورد 2زار 2۵ه رقم از شده رو روب 01درصدي
  كاهش بديهي كنند. معامالت سامانه وارد سفارش، ثبت
  دوره يرسد، گوش به ارز شدن نرخي تك خصوص در
  كه تومان ميليون ۷0 ارزش به ورقه 002زار كه گذاشت سر اوراق در تومان 63يليارد ارزش به ورقه 82ميليون نيز يافت. كاهش مورد ۵22هزار رقم به پتروشيمي
  معامله نفتي هاي رآورده تن هزار ۹4 عرضه زند. دامن زيادي حدود تا را مبهم فضاي اين واند اولويت معامالتي، سامانه به سفارشات ورود از پس
  است بود. آن در گرفته ورت دادوستدهاي نتيجه ميليارد 21 ارزش به ورقه 3زار مسكن تسهيالت
  گواهي كاالي بورس پتروشيمي نفتي هاي رآورده تاالر كانال از دالر قيمت كاهش گذشته روزهاي در البته است. اثر بدون تخصيص فرآيند در
  زماني هزار ۹4 عرضه ميزبان گذشته، هفته روز آخرين در ايران شد. دست به دست تومان ايران فرابورس اول بازار معامالت فزايش
  ا پارامتر، اين از ناشي شرايط شد، موجب توماني 0004زار مشتري معامالتي كد با بايد خريد هاي سفارش بازار
  3 ارزش از سهم بيشترين دارنده اساسي فلزات در ماه دي هفته دومين در ايران فرابورس معامالت يدهد نشان فرابورس دوم اول بازارهاي به
  نگاهي گوگرد شيميايي مواد باتوم، وكيو قير، 404انواع تن
  و باشد. اثرگذار حاكم رواني جو بر پيشين هاي هفته از كمتر نيست. مجاز گروهي كد با ها سفارش ثبت شود
  ثبت هاي روه تفكيك به سهام بازار خرد معامالت در ۵۵8 هفته اين معامالت ارزش كه يافت پايان حالي ميليارد 64 ارزش به ورقه 443ميليون اول بازار در
  كه تن 100 هزار نيز صادراتي تاالر در روز اين طي بود. سفارش ثبت دوره در شده ثبت هاي ارش سف
  4 شاخص گذشته كاري روز پنج در گزارش، اين اساس
  بر اطالعات شيميايي، محصوالت اساسي، فلزات صنعت، (رقم گذشته هفته با مقايسه در بود تومان ميليارد معامالت اين ارزش كه است شده دست به دست
  تومان شد. عرضه رطوبتي عايق گوگرد قير، انواع با تهران بهادار اوراق بورس قيمتي نقدي بازده كل دوره، اين پايان از پس هستند. حذف يا اصالح
  قابل نيست. مجاز ارشها سف اصالح يا حذف
  ورود، به مربوط اطالعات سفارش، ثبت دوره طي سرمايه
  ۵ بازار بر 2016 سال در جهان اقتصاد مهم هاي رويداد تاثير
  بررسي شها سفار قيمت حجم شامل شده ثبت هاي
  سفارش مدير كارگزاران، شود نمي منتشر خريد متقاضيان
  و دسترسي مزبور اطالعات به نيز فروشنده جديد
  عرضه سال در مالي بازارهاي ريسك عامل
  ً اطالعات صرفا سفارش ثبت دوره پايان در
  ندارند. اختيار در شده ثبت هاي سفارش قيمت بهره
  حجم نرخ براي امريكا مركزي بانك تصميم به است ممكن كه مشكالتي رفع تخلف گونه هر رصد بورس|
  گروه عرضه مدير توسط شده تعيين كننده ضه عر
  كارگزار كه بود كرده الم اع اين از پيش امريكا مركزي بانك سابقه به توجه با است. شده تشكيل شوند، ايجاد سرعت بررسي به ايمپاير» ايكس اينترنتي«اف پايگاه ميگيرد.
  قرار نشست اين توليد سهميه نقض در اوپك اعضاي
  تاريخي اما دهد افزايش بار چهار 2016 سال در را بهره رخهاي جهاني اقتصاد كه پرداخته 2016 سال مهم هاي داد روي شده ثبت هاي ارش سف كل حجم كه درصورتي
  6 ممكن را توليد كاهش توافق چراكه دارد زيادي
  اهميت حال اين با شد. رخها افزايش بار دو به 6102وفق سال در اثرات است، ممكن داد قرار تاثير تحت را سرمايه بازار كل از بيش شده تعيين دامنه سقف معادل قيمتي
  با دورنماي تواند مي نفت بازار ثبات بخشد. تحكيم
  است ويژه به امريكا مركزي بانك نشست هر به يهگذاران سرما موسسه اين گزارش به باشد. داشته ادامه نيز آينده در آنها معادل عرضه قيمت باشد، عرضه قابل بهادار
  اوراق نخستين داشت. خواهند دقيقي توجه ماهه هاي ت نشس خيال با هگذاران سرماي دهد ارائه سرمايه بازار از بهتري روند تواند مي كه گذشته سال وقايع ترين مهم
  اقتصادي، تسهيم نحوي به بهادار اوراق بوده سقف
  قيمت 201۷ سال در امريكا مركزي بانك پولي سياست نشست كنند. اقدام گذاري سرماي ودهبه آس بخشد شدت را جهاني اقتصاد رشد نزولي يا صعودي بهادار، اوراق تخصيص از مرحله هر در كه يود م
  ش مركزي بانك نشست، اين در شود برگزار ژانويه ماه اقتصادي هاي ت سياس نفت، توليد كاهش از: عبارتند شده تعيين تخصيص قابل بهادار ورقه حداقل مركزي
  تعداد بانك با اقتصادي تضاد ترامپ اثر نرخ افزايش فرصت دسامبر در بهره هاي رخ افزايش از پس برگزيت، رزرو، فدرال بهره نرخ افزايش ترامپ، جديد معامالتي سامانه در مالكيت كد هر به بورس
  توسط به ترامپ دونالد انتخاب مهم، رويداد
  دومين امريكا مركزي بانك اينكه دليل به داشت. خواهد را مبنا بهره بررسي چين. دولت جديد هاي سياس اروپا انتخابات اين شده داده تخصيص متقاضيان از يك هر
  به كرده پيشبيني را 201۷ سال در بهره نرخ افزايش دور وي اگر امريكاست. متحده اياالت سجمهور ريي عنوان براي را اقتصادي ثبات كمتر ميالدي گذشته سال
  اتفافات عرضه قابل بهادار اوراق تمامي كامل تخصيص تا
  روند همه بيندازد راه تجاري جنگ چين با ترامپ اگر همه اين اروپا در اساسي قانون اصالحات هپرسي هم كنند. استرس نرخ افزايش احتمال دليل به بانك اين نشست هر است، تحليف سخنراني نكند، رها را خود انتخاباتي شعارهاي هاي زش ري استرس بيشتر يدهد نويد سرمايه بازارهاي يابد.
  ادامه نوسان دچار را جهاني مالي هاي ازار است ممكن
  ترامپ سجمهور ريي ترامپ، دونالد شد. خواهد متوقف موارد اين شد. برگزار اتريش در جمهوري رياس انتخابات اول دور افزايش روند افزايش يا كاهش گونه هر بود. خواهد مهم بهره هگذاران سرماي به را جديد سال در مالي بازارهاي شاخص ثبت هاي سفارش كل حجم كه صورتي در
  ۷ تهديد متهم ارز دستكاري به را چين امريكا، منتخب انتخاب جديدي جمهور رييس آوريل 23 در فرانسه امسال يلن، جانت انتخاباتي مبارزات طول در ترامپ
  كند. كند. ايجاد نوسان بازارها در است ممكن رخا يكند. القا تعداد از بيشتر يا مساوي قيمت، دامنه در
  شده چين واردات همه براي بيشتري هاي تعرف كه است كرده ييسجمهور اوالند، فرانسوا پايين محبوبيت كرد. خواهد نگذاشت امان در انتقادش تيغ از را مركزي بانك
  رييس اوراق تخصيص باشد، عرضه قابل بهادار اوراق
  كل هاي تواف به دادن پايان درباره همچنين وي كند. تحميل افراطي راست ملي جبهه رهبر لوپن، مارين به كنوني انگليس دولت سوي از ۵0 ماده اجراي يرسد نظر به انتخابات در وي پيروزي زمان از اما نفت توليد كاهش براي اوپك توافق شده ثبت قيمت به قيمت اولويت براساس
  بهادار است ممكن ترامپ است. كرده صحبت نامناسب تجاري اگر است گفته وي دهد. انتخابات در پيروزي فرصت اروپا اتحاديه ترك 6102ه سال ژوئن در انگليس اگرچه اند. داشت دوستانه روابط يكديگر با طرف دو هر ساالنه رشد گترين بزر 200۹ سال از خام نفت قابل قيمت ترين پايين در ميشود. انجام سفارش
  هر از اقتصاد به بخشيدن تحرك كرده، اعالم مركزي
  بانك به است ممكن كه كند ايجاد چين با تجاري ضد وضعيت براي انگليس پرسي همه مشابه همهپرسي يك شود پيروز ايجاد بازارها در زيادي نوسان تصميم اين داد راي (برگزيت) دقت به 201۷ سال در گذاشت سر پشت را قيمت عرضه حجم از بيشتر تقاضا حجم چنانچه
  معامله، كند. پيدا گسترش نوظهور بازارهاي ساير در كند. برگزار يورو ترك اروپا اتحاديه از خروج ندارد مشكلي ترامپ نظر مورد مالي هزينه بسته
  طريق در انگليس پوند شد. منتهي پوند ارزش شديد ريزش به كرد با 2016 سال ابتداي در نفت قيمت شد. خواهد نظاره فوق بند شرح به باقيمانده ميزان باشد،
  باقيمانده كه يكند برگزار عمومي انتخابات يك اوالند ۵1مارس زيادي مسووليت اقدام اين كه كرده اظهار همه اين
  با انگليس نخستوزير مي، ترزا اينكه از پس 2016 سال اكتبر حركت سال طول در شد رو روب چشمگيري ريزش ميگردد. تسهيم بهره
  نرخ ها نك با آلمان دهد تغيير را اروپا اقتصاد دورنماي است ممكن فعال 201۷ سال مارس پايان از زودتر ۵را ماده كرد، اعالم ورمزا ترامپ هاي سياس يرود، انتظار دارد. همراه به روند سال پايان تا نوامبر اواسط از اما داشت ان
  محتاط ثبت هاي سفارش كل حجم كه صورتي در
  8 هاي نه نشا جهاني اقتصاد كه يافت پايان درحالي 2016 كند. برگزار فدرال انتخابات يك 22اكتبر از پيش بايد انگليس خروج براي ضروري مذاكرات يافت. كند،كاهش نم تورم زيرا دارد گريز راه حدودي تا مركزي بانك باشد. عضو كشورهاي نوامبر، ماه در گرفت. پيش در صعودي بوده عرضه قابل بهادار اوراق كل تعداد از كمتر
  شده مانده باقي درصد دو از كمتر حاضر درحال رفده كنن
  مص كه بود كشوري تنها امريكا همه اين با داد. نشان را بهبود حزب پاي به پا آلمان كنوني صدراعظم مركل، آنگال انتظار شود. آغاز ۵0 ماده شدن فعال با تنها اروپا اتحاديه از در يي بشكه 8.1ميليون توليد كاهش براي اوپك غيرعضو از بخشي يا تمام اعمال از پس كه باشد يي گونه به
  و ساير درباره شايي پرس داد. افزايش را مبنا بهره نرخ مسائل ترين مهم كرد. خواهد رقابت افراطي ناسيوناليست تورم داد، خواهد اجازه ميزان چه تا مركزي بانك
  اما اين بينجامد. طول به سال دو پيچيده مذاكرات اين رود ژانويه اول توافق اين اجراي زمان رسيدند توافق به روز شود، معامله عرضه قابل بهادار اوراق كل خريد،
  تعهد مركزي بانك آيا است. مانده باقي بزرگ مركزي هاي بان اتحاديه در كشور اين عضويت آلمان، در انتخابات پيرامون اينكه از پيش كند پيدا افزايش مذكور سطح باالي
  به بمانند صبور هذاران سرمايگ كه است آن از يتر طوالن زمان يك شماره مهم رويداد به را كاهش اين كه شد تعيين ميزان به حداقل خريد تعهد ايفاي كه صورتي
  ُ
  در پوند يا كشور اين اقتصاد به بخشيدن تحرك براي انگليس هستند. باز» «درهاي مهاجرتي سياست اروپا به واكنش در انگليس پوند بيشتر افت نوسان تجديد بنابراين ترامپ كند؟ اقدام هدف اين به تورم بازگرداندن براي دو نشست براي اوپك همچنين كرد. تبديل 201۷
  سال اوراق كل 01درصد از بيش تعهد كل
  0۵درصد برنامه تعديل اروپا مركزي بانك آيا كرد؟ خواهد اقدام يشود. بيني پيش رويداد اين كرده اعالم يلن اما است داده اشتغالزايي وعده همچنين مهم رويداد سومين ژانويه، 22 و21 روزهاي در خود روزه قيمت كف معادل عرضه قيمت باشد، عرضه قابل
  بهادار بنابراين يافته بهبود كافي اندازه به امريكا كار بازار
  كه پولي تسهيل برنامه به يا كند آغاز را قرضه اوراق خريد جديد تجاري هاي چالش چين نظارت كميته ديدار نخستين نشست اين شود. مي آماده به ملزم خريد متعهد صورت، ين غير در بود،
  خواهد ژاپن مركزي بانك اروپا مركزي بانك آيا يدهد؟ پايان تورم فشار يافت ثبات 2016 سال در چين اقتصاد كامل اشتغال نرخ به رسيدن براي زياد دولتي هزينه اروپايي
  به هاي درت آينده انتخابات كشورهاي از متشكل نفت توليد كاهش توافق رعايت بر موجود سفارشات كف قيمت به خريد سفارش
  ورود شد، خواهند ناچار منفي بهره هاي رخ سياست ترك براي است ممكن چين مركزي بانك يافت. كاهش منفي رييس برنانكه، بن كرده عنوان همچنين وي نيست.
  نياز رويدادهاي برگزيت با كه سياسي موضوع با همگام به توافق اين بود. خواهد وين در اوپك غيرعضو عضو هاي ارش سف وارده ارشهاي سف التفاوت ماب ميزان
  به استراليا اقتصادهاي آيا دهند؟ افزايش را بهره اي رخ حال عين در دهد بيشتري كاهش را بهره هاي رخ در متعدد كليدي انتخابات است، شده ايجاد آن متعاقب از باالتر بسيار اشتغال كه زماني مركزي بانك سابق كشورهاي سوي از توليد سهميه درصدي 100
  رعايت بند مفاد براساس بهادار اوراق عرضه بوده عرضه يشوند؟
  قابل ها رخ افزايش آماده نيوزيلند با بكاهد. بدهي باالي سطح از ناشي فشار از كند تالش دچار را يورو منطقه اروپا اتحاديه است ممكن اروپا بود. شده مالي محرك تدابير خواستار بود كنوني سطح براي كميته اين رو اين از است متكي كننده كت مشار شد. خواهد انجام
  فوق به شده ثبت هاي ارش سف كل حجم كه صورتي در نشست
  ۹ كدال
  روي بهادار اوراق كل نيز خريد تعهد اعمال با كه باشد ون
  گ يشود. نم انجام عرضه نشود، معامله عرضه
  قابل سود «ومعادن» است. داده پوشش را يهايش بين پي از درصد ۵1 معادل 8.۵ مبلغ به عملياتي سود شد كسر عمومي اداري فروش، هاي هزين ميعانات خام نفت خريد نرخ ج) بود. خواهد 1ومان ۷2 3هزار شده «شبندر» هاي بيني پيش درصدي ۹۵ پوشش ميانگين برابر عرضه روز در بهادار ورقه پاياني يمت 10
  - تومان ۵۵ميليارد .8 مبلغ را 13۹۵ آبان 30 به منتهي دوره در خالص مالي هاي هزين نيز دوره عملياتي سود از آمد. دست به تومان ميليارد از دريافتي ابهاي صورتحس ميانگين براساس بيني، پي دوره در
  گازي به منتهي مالي سال ماهه دوره در بندرعباس نفت پااليش
  شركت است. عادي بازار در يافته تخصيص هاي قيم
  موزون منتهي مالي سال بيني پي اطالعات تغيير داليل «ومعادن» كرد. اعالم سود آن به غيرعملياتي درآمدهاي شدن اضافه از پس كسر ماليات مهر هاي ما ۵۹و سال اول ماهه در پخش پااليش ملي
  شركت كرد. محقق را هايش بيني پيش از درصد ۹۵ معادل ۵۹، 03اسفندماه شرح به پيشين اطالعيه به نسبت را شده) (حسابرسي ۵۹ 03اسفندماه به 26 مبلغ اساس اين بر شد كسب تومان ميليارد ۵.2 معادل دوره خالص خام نفت براي دالر 41.۷۹ 64.۹3 ترتيب به پالتس نشريه
  آبان به منتهي دوره در سهم هر سود بندرعباس نفت پااليش
  شركت هايش بيني پيش به
  «شراز» مجتمع ساالنه عادي عمومي مجمع برگزاري به باتوجه كرد: اعالم زير سال در مشابه دوره به نسبت كه شد محقق سهم هر ازاي سود ريال نرخ براساس اصلي، هاي رآورده نرخ د) است. شده منظور گازي ميعانات طي كرد اعالم برآورد 42ريال مبلغ را جاري سال اسفندماه 30
  تعديل به نياز مجمع آن در شده انجام سود تقسيم خراسان فوالد انباشته سود نيز دوره خالص سود به د. ده نشان را تغييري گذشته هاي رخ براساس نفتا، ويژه هاي رآورده نرخ نفت وزير رخذاري سهم، هر ازاي به سود 4.41تومان تحقق با مالي سال اين ماهه
  رسيد
  دوره يشود. ارسال انجام كه 31بود ۹4 سال براي شده بيني پي اطالعات انباشته سود تومان ميليارد 2.6 مبلغ درنهايت شد اضافه سال ابتداي براي ايران نفتي هاي رآورده پخش ملي شركت سوي از شده
  اعالم سود «شبندر» است. داده پوشش را يهايش بين پي از درصد ۹۵
  معادل نخست ماهه دوره طي شيراز نفت پااليش
  شركت شد. منظور شركت اين هاي اب حس در دوره پايان است. شده منظور محاسبه آبان لغايت
  فروردين 1ميليارد ۹۹ مبلغ را ۵۹ 13شهريورماه منتهي ماهه دوره
  خالص معادل سهم هر ازاي به سود تومان 3.۷1 تحقق با «وگستر»
  امسال بازار ارزش توماني ميليون 600 افزايش بيني پيش اطالعات تغيير داليل شركت اين همچنين كرد. اعالم
  تومان شركت داد. پوشش را هايش بيني پيش از درصد ۵8
  منتهي ماهه يك دوره در ايرانيان هگذاري سرماي گسترش بازار ارزش «ومعادن» هاي بين پي درصدي ۵1 تحقق دشتستان سيمان 3ماهه مالي هاي ورت اطالعيه به نسبت شده) (حسابرسي 13۹۵ اسفند 30 به منتهي
  سال 30 به منتهي دوره در سهم هر سود شيراز نفت
  پااليش شركت يافت. افزايش تومان ميليون 600 معادل جاري سال آذرماه 30 به نخست ماهه دوره در فلزات معادن توسعه گذاري سرماي شركت منتهي مالي سال نخست ماهه مالي هاي صور دشتستان سيمان ميعانات خام، نفت نرخ افزايش الف) كرد: اعالم زير شرح به را
  پيشين اعالم برآورد تومان ۷.۹ مبلغ را جاري سال
  اسفندماه تعدادي ماه، آذر ماهه يك دوره ابتداي در ايرانيان ذاري سرماي گسترش از 1درصد معادل سهم هر هازاي سود ريال 20 تحقق با امسال به تومان ميليارد 100 شده ثبت سرمايه با را 13 ۹6 شهريورماه 31 به نرخ افزايش دليل به اوليه، شبيني پي به نسبت نفتي هاي رآورده
  گازي تومان 3.۷1 تحقق با مالي سال اين ماهه دوره طي
  كرد تومان .22ميليارد شده تمام بهاي با را بورسي شركت چند سهام از داد. پوشش را يهايش بين پيش منتهي 3ماهه دوره طي «سدشت» كرد. منتشر نشده حسابرسي
  صورت فروردين هاي اه براي ارز نرخ ب) است. بوده شده ذكر موارد مللي
  بالي هايش بين پيش از درصد ۵8 معادل سهم، هر ازاي به
  سود تمام بهاي داشت. خود سهام سبد در تومان .61يليارد بازار ارزش دوره در سهم هر سود فلزات معادن توسعه هذاري سرماي شركت داشت. عملياتي درآمد تومان ميليارد 3.۷2 مبلغ ،13۹۵ 03آذرماه
  به شده ياد اههاي براي مركزي بانك نرخ ميانگين معادل آبان،
  لغايت به منتهي دوره در خالص سود «شراز» است. داده پوشش
  را يافت افزايش تومان ميليارد 200 معادل مدت اين طي شركت اين شده كرد اعالم برآورد 1.31ومان مبلغ را جاري سال اسفندماه 30 به منتهي سود شد كسر رفته فروش كاالي شده تمام بهاي شركت اين درآمد از 32 شركت اتمديره هي مصوبه براساس اسفند، لغايت آذر هاي اه
  براي كرد. عالم تومان 1ميليارد ۷.۷ مبلغ را 13۹۵ شهريور 30
  ديسر تومان 32ميليارد به سهم، هر ازاي به سود 2تومان تحقق با مالي سال اين ماهه دوره طي نيز دوره ناخالص سود از رسيد. تومان 4.8ليارد مي مبلغ به دوره ناخالص ارائه رضهاي احتساب با ۵۹ سال ميانگين است شده فرض ريال
  هزار تعادل سپهوند عكس:حجت
ترجيح شفافيت صورت‌ها به نقدشوندگي سهام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/18
ترجيح شفافيت صورت‌ها به نقدشوندگي سهام
«تعادل» از كاهش حجم معاملات بورسي طي هفته گذشته گزارش مي‌دهد


گروه بورس|

مصايب بورس تهران هنوز ادامه‌ دارد. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مديران سازمان بورس شفافيت را به نقدشوندگي ترجيح داده‌ و همچنان تا استانداردسازي صورت‌هاي مالي برخي شركت‌ها، اجازه بازگشايي به نمادهاي بسته شده‌ را نمي‌دهند. اين رويكرد خود به تنهايي ريسك كنوني بازار سهام را افزايش داده و موجب شده تا روند نماگرهاي بازار با شيب تندتري در مسير نزولي ادامه پيدا كند. نكته اساسي آنجاست كه آيا اصلاح صورت‌هاي مالي شركت‌ها در برهه‌يي كه روند بازار سهام نزولي ‌است، توجيه‌پذير به نظر مي‌رسد؟ در پاسخ به اين سوال برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين اتفاق مي‌توانست به دوره‌هاي آتي موكول شود و همزمان با بازگشايي نمادها، استانداردسازي صورت‌هاي مالي پيگيري شود اما بعضي ديگر از فعالان بازار سرمايه معتقدند كه دندان چركين گزارش‌هاي موهومي هر زمان كشيده شود، چاره‌ساز بوده و مفيد است. هرچند گام‌برداشتن به سوي اين هدف مي‌تواند، پيامدهاي منفي براي سرمايه‌گذاران خرد داشته باشد.

به گزارش «تعادل» با اين حال شرايط بازار ارز، وقايع سياسي، انتظارات سود سهامداران، تلاطم‌هاي رواني، هر يك به موانع جدي افزايش دادوستدهاي بازار تبديل شده است به گونه‌يي كه بازگشايي نمادهاي مهم نيز از علاج معاملات كم ‌حجم عاجز بوده است. بر اين اساس در هفته گذشته بازار سهام شاهد بازگشايي نماد «خساپا» بود و برخلاف انتظار بازار مبني بر بهبود وضعيت شاخص صنعت خودرويي با بازگشايي نماد شركت سايپا، اين صنعت در شرايط بدتري قرار گرفت. از اين رو معاملات شاخص‌ساز و بلوكي به كمك شاخص كل آمده و از ريزش بيشتر شاخص بازار جلوگيري كرد كه اين موضوع، اسباب ناراحتي بسياري از فعالان بازار سرمايه و معامله‌گران خرد را فراهم كرد، زيرا آنها معتقدند كه بازار بايد روند طبيعي خود را طي كند. ادامه شرايط ركودي بورس تهران

بورس و اوراق بهادار تهران در هفته گذشته شرايط ركود را سپري كرد، اين بازار حجم معاملات چشمگيري را شاهد نبود و تنها جو رواني، تلاطم‌هايي را در آن ايجاد كرد. شاخص كل در اين شرايط نسبت به پنج روز كاري گذشته، ۷۰۱ واحد افت را نشان مي‌دهد. بورس تهران در دوره‌هاي اخير روزهاي پررونقي را تجربه نمي‌كند. اين شرايط مي‌تواند ناشي از فضاي ابهام و انتظار در بازار سرمايه باشد به عنوان مثال آينده نرخ ارز و احتمال‌هايي كه در خصوص تك نرخي شدن ارز به گوش مي‌رسد، مي‌تواند اين فضاي مبهم را تا حدود زيادي دامن زند. البته در روزهاي گذشته كاهش قيمت دلار از كانال ۴۰۰۰هزار توماني موجب شد، شرايط ناشي از اين پارامتر، كمتر از هفته‌هاي پيشين بر جو رواني حاكم اثرگذار باشد.

بر اساس اين گزارش، در پنج روز كاري گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس و اوراق بهادار تهران با ۷۰۱واحد افت، از تراز ۷۹هزار و ۶۹۱ واحدي به رقم ۷۸هزار و ۹۹۰واحدي رسيد و شاخص آزاد شناور با بيش از هزار واحد كاهش رقم ۸۶هزار و ۷۱۱واحدي را تجربه كرد. همچنين شاخص بازار اول كه در ۸ دي ماه ۱۳۹۵ در تراز ۵۶هزار و ۶۹۷ واحدي قرار داشت با ۶۶۸ واحد افت به عدد ۵۶هزار و ۲۹واحدي رسيد و شاخص بازار دوم از عدد ۱۶۸ هزار و ۸۶۳ به عدد ۱۶۸هزار و ۳۲۹ واحدي رسيد و در نتيجه ۵۳۴ واحد افت كرد. كاهش 46درصدي حجم معاملات

حجم معاملات در هفته دوم دي ماه با كاهش 46 درصدي روبه‌رو شده و از رقم 6ميليارد و 352 ميليون و 263 هزار سهم در هفته اول دي ماه به رقم 3ميليارد و 373ميليون و 638هزار سهم در هفته دوم دي ماه (منتهي به 17دي ماه سال 1395) رسيد. همچنين ارزش معاملات نيز با كاهش 28درصدي از رقم 748ميليارد توماني 5 روز كاري هفته اول دي ماه به رقم 539ميليارد تومان در هفته دوم رسيد. تعداد معاملات با كاهش 10درصدي روبه‌رو شده و از رقم 252هزار مورد معامله به رقم 225هزار مورد كاهش يافت. افزايش معاملات بازار اول فرابورس ايران

نگاهي به بازارهاي اول و دوم فرابورس نشان مي‌دهد كه در بازار اول 344ميليون ورقه به ارزش 64ميليارد تومان دست به دست شده است كه ارزش اين معاملات در مقايسه با هفته پيش با 243درصد و حجم آنها با 291درصد افزايش در قياس با هفته گذشته مواجه شده است. در بازار دوم نيز 200 ميليون ورقه به ارزش 100ميليارد تومان معامله شد كه با افزايش ارزش و كاهش حجم معاملاتي همراه شده است.

بررسي دادوستدهاي صورت‌ گرفته در بازارهاي فرابورس ايران حاكي از آن است كه بازار ابزارهاي نوين مالي با نقل و انتقال 35ميليون ورقه به ارزش 606ميليارد تومان بيشترين ارزش معاملاتي هفته مياني دي‌ماه را به خود اختصاص داد. بازار ابزارهاي نوين مالي نيز در هفته منتهي به هفدهم دي‌ماه با رشد 12درصدي حجم و افزايش 37درصدي ارزش معاملاتي نسبت به هفته پيش مواجه شد و اوراق بدهي با نقل ‌و انتقال 6ميليون ورقه به ارزش 548 ميليارد تومان در صدر اين بازار ايستاد.

در اين بازار به تفكيك ابزارهاي مالي مورد معامله، در اوراق بدهي بهترين عملكرد را در روند معاملات شاهد بوديم. به‌طوري كه حجم معاملات اين اوراق در مقايسه با هفته گذشته 37درصد و ارزش آنها با 41 درصد افزايش همراه شد. در ادامه در صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله نيز 28ميليون ورقه به ارزش 36ميليارد تومان و در اوراق گواهي تسهيلات مسكن 3هزار ورقه به ارزش 21ميليارد تومان دست به دست شد.

معاملات فرابورس ايران در دومين هفته دي‌ماه در حالي پايان يافت كه ارزش معاملات اين هفته 855 ميليارد تومان بود و در مقايسه با هفته گذشته (رقم 790ميليارد تومان) با 8درصد افزايش همراه شد. اما حجم معاملات هفتگي معادل يك‌هزار و 10ميليون ورقه بود و نسبت به هفته پيش افت 48درصدي را تجربه كرد؛ با اين حال نسبت به زمان مشابه سال گذشته با 18درصد افزايش روبه‌رو شد. تعداد معاملات هفتگي در مجموع بازارهاي فرابورس نيز با 70هزار دفعه، رشد 42درصدي را نسبت به زمان مشابه سال گذشته تجربه كرد.

از سوي ديگر بررسي بازارهاي اول و دوم فرابورس نشان مي‌دهد كه در بازار اول 344ميليون ورقه به ارزش 64ميليارد تومان دست به دست شده است كه ارزش اين معاملات در مقايسه با هفته پيش با 243 درصد و حجم آنها با 291درصد افزايش در قياس با هفته گذشته مواجه شده است. در بازار دوم نيز 200 ميليون ورقه به ارزش 100ميليارد تومان معامله شد كه با افزايش ارزش و كاهش حجم معاملاتي همراه شده است. همچنين نقل و انتقال 958ميليون ورقه به ارزش 244ميليارد تومان در 48هزار نوبت دادوستد در بازار سهام (مجموع بازارهاي اول، دوم و پايه) صورت گرفت. بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط نيز در حالي دومين هفته معاملاتي خود را پشت سر گذاشت كه 200هزار ورقه به ارزش 70ميليون تومان نتيجه دادوستدهاي صورت‌گرفته در آن بود. فلزات اساسي دارنده بيشترين سهم از ارزش بازار

در معاملات خرد بازار سهام به تفكيك گروه‌هاي صنعت، فلزات اساسي، محصولات شيميايي، اطلاعات و ارتباطات، انبوه‌سازي، املاك و مستغلات، فرآورده‌هاي نفتي، كك و سوخت هسته‌يي به ترتيب با ارزش‌هاي معاملاتي 27، 15، 14، 11 و 7 ميليارد تومان در رتبه‌هاي اول تا پنجم برترين‌هاي گروه صنعت قرار گرفتند.

دو گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري و عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم نيز به ترتيب با 3 و 3ميليارد تومان ارزش معاملاتي، رتبه‌هاي نهم و دهم را در اين ميان كسب كردند و 3و 2درصد از سهم كل را به خود اختصاص دادند. همچنين مجموع معاملات 11 گروه برتر صنايع فرابورسي در هفته‌يي كه پشت سر گذاشتيم 119ميليارد تومان بود.

با پايان يافتن معاملات اين هفته، ارزش كل مجموع بازارهاي فرابورس تاكنون به 98هزار و 606ميليارد تومان رسيده‌ كه در اين ميان بازار دوم با 41هزار و 963ميليارد تومان بيشترين ارزش بازار را با سهم 43 درصدي از ارزش كل داراست.

از رويدادهاي مهم اين هفته نيز مي‌توان به قطعيت معامله عرضه يكجاي 86.7درصد از سهام كنترلي شركت سرمايه‌گذاري لقمان با نماد «سرمايه لقمان4» اشاره كرد. از سوي ديگر شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان در نماد «غشداب1» از بازار پايه توافقي انتقال يافت و اين هفته نماد آن در بازار دوم گشايش شد. عرضه‌هاي بورس كالا طي هفته گذشته

تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران در روز شنبه هفته گذشته، عرضه ۲۱هزار تن گندم خوراكي، يك‌هزار تن كنجاله سويا، ۴۰۰تن شكر سفيد، يك هزار و ۱۰۰تن روغن خام سويا، ۱۵۰تن ذرت دانه‌يي و ۲۰۰تن جو دامي را تجربه كرد. همچنين در اين روز ۱۴تن جو دامي و ۹هزار و ۶۹۴ تن ذرت دانه‌يي در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي و ۳۰هزار و۲۵۸تن ذرت دانه‌يي در قالب گواهي سپرده كالايي نيز در اين تالار عرضه شد.

 

 عرضه تختال و انواع ورق در تالار نقره‌اي

در روز دوشنبه تالار صنعتي و معدني بورس كالاي ايران، شاهد عرضه ۲۲هزار تن انواع محصولات شركت فولادمباركه اصفهان بود. طي اين روز و در تالار محصولات صنعتي و معدني ۲۰هزار تن تختالSM و۵۵۰تن ورق گرم C و ۵۵۰تن ورق گرم B و ۵۰۰تن ورق سرد B و ۲۰۰تن ورق قلع اندود و ۲۰۰تن ورق گالوانيزه توليدي شركت فولادمباركه روي تابلوي عرضه رفت. عرضه ۹۴هزار تن فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي

 تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران در آخرين روز هفته گذشته، ميزبان عرضه ۹۴ هزار و ۴۰۴تن انواع قير، وكيو باتوم، مواد شيميايي و گوگرد بود. طي اين روز و در تالار صادراتي نيز ۷ هزار و ۱۰۰تن انواع قير، گوگرد و عايق رطوبتي عرضه شد.

 نویسنده:
6 عامل ريسك بازارهاي مالي در سال جديد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/18
6 عامل ريسك بازارهاي مالي در سال جديد
بررسي تاثير رويداد‌هاي مهم اقتصاد جهان در سال 2016 بر بازار سرمايه


گروه بورس|

پايگاه اينترنتي«اف ايكس ايمپاير» به بررسي رويداد‌هاي مهم سال 2016 پرداخته كه اقتصاد جهاني و بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داد و ممكن است، اثرات آنها در آينده نيز ادامه داشته باشد. به گزارش اين موسسه اقتصادي، مهم‌ترين وقايع سال گذشته كه مي‌تواند روند صعودي يا نزولي رشد اقتصاد جهاني را شدت بخشد عبارتند از: كاهش توليد نفت، سياست‌هاي اقتصادي جديد ترامپ، افزايش نرخ بهره فدرال رزرو، برگزيت، انتخابات اروپا و سياست‌هاي جديد دولت چين. بررسي اتفافات سال گذشته ميلادي كمتر ثبات اقتصادي را براي بازارهاي سرمايه نويد مي‌دهد و بيشتر استرس ريزش‌هاي شاخص بازارهاي مالي در سال جديد را به سرمايه‌گذاران القا مي‌كند. توافق اوپك براي كاهش توليد نفت

نفت خام از سال ۲۰۰۹ بزرگ‌ترين رشد سالانه قيمت را پشت سر گذاشت و در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قيمت نفت در ابتداي سال ۲۰۱۶ با ريزش چشمگيري روبه‌رو شد و در طول سال حركت محتاطانه‌يي داشت اما از اواسط نوامبر تا پايان سال روند صعودي در پيش گرفت. در ماه نوامبر، كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك براي كاهش توليد 1.8ميليون بشكه‌يي در روز به توافق رسيدند و زمان اجراي اين توافق اول ژانويه تعيين شد كه اين كاهش را به رويداد مهم شماره يك سال ۲۰۱۷ تبديل كرد. همچنين اوپك براي نشست دو روزه خود در روزهاي ۲۱و ۲۲ ژانويه، سومين رويداد مهم آماده مي‌شود. اين نشست نخستين ديدار كميته نظارت بر رعايت توافق كاهش توليد نفت متشكل از كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در وين خواهد بود. اين توافق به رعايت ۱۰۰درصدي سهميه توليد از سوي كشورهاي مشاركت‌كننده متكي است از اين رو اين كميته براي رصد هر گونه تخلف و رفع مشكلاتي كه ممكن است به سرعت ايجاد شوند، تشكيل شده است. با توجه به سابقه تاريخي اعضاي اوپك در نقض سهميه توليد اين نشست اهميت زيادي دارد چراكه توافق كاهش توليد را ممكن است تحكيم بخشد. ثبات بازار نفت مي‌تواند دورنماي بهتري از بازار سرمايه ارائه دهد و سرمايه‌گذاران با خيال آسوده‌ به سرمايه‌گذاري اقدام كنند. اثر ترامپ و تضاد اقتصادي با بانك مركزي

دومين رويداد مهم، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده امريكاست. اگر وي شعارهاي انتخاباتي خود را رها نكند، سخنراني تحليف ترامپ ممكن است بازار‌هاي مالي جهاني را دچار نوسان كند. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتي جانت يلن، رييس بانك مركزي را از تيغ انتقادش در امان نگذاشت اما از زمان پيروزي وي در انتخابات به نظر مي‌رسد هر دو طرف با يكديگر روابط دوستانه داشته‌اند. اگرچه بانك مركزي اعلام كرده، تحرك بخشيدن به اقتصاد از طريق بسته هزينه مالي مورد نظر ترامپ مشكلي ندارد با اين همه اظهار كرده كه اين اقدام مسووليت زيادي به همراه دارد. انتظار مي‌رود، سياست‌هاي ترامپ تورم‌زا باشد. بانك مركزي تا حدودي راه گريز دارد زيرا تورم مصرف‌كننده درحال حاضر كمتر از دو درصد باقي مانده اما بانك مركزي تا چه ميزان اجازه خواهد داد، تورم به بالاي سطح مذكور افزايش پيدا كند پيش از اينكه براي بازگرداندن تورم به اين هدف اقدام كند؟ ترامپ همچنين وعده اشتغالزايي داده است اما يلن اعلام كرده كه بازار كار امريكا به اندازه كافي بهبود يافته بنابراين به هزينه دولتي زياد براي رسيدن به نرخ اشتغال كامل نياز نيست. وي همچنين عنوان كرده بن برنانكه، رييس سابق بانك مركزي زماني كه اشتغال بسيار بالاتر از سطح كنوني بود خواستار تدابير محرك مالي شده بود.

 تصميم بانك مركزي امريكا براي نرخ بهره

بانك مركزي امريكا پيش از اين اعلام كرده بود كه نرخ‌هاي بهره را در سال ۲۰۱۶ چهار بار افزايش مي‌دهد اما در سال 2016 موفق به دو بار افزايش نرخ‌ها شد. با اين حال سرمايه‌گذاران به هر نشست بانك مركزي امريكا به ويژه نشست‌هاي 3ماهه توجه دقيقي خواهند داشت. نخستين نشست سياست پولي بانك مركزي امريكا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانويه برگزار مي‌شود و در اين نشست، بانك مركزي پس از افزايش نرخ‌هاي بهره در دسامبر فرصت افزايش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دليل اينكه بانك مركزي امريكا 3 دور افزايش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پيش‌بيني كرده است، هر نشست اين بانك به دليل احتمال افزايش نرخ بهره مهم خواهد بود. هر گونه كاهش يا افزايش روند افزايش نرخ‌ها ممكن است در بازارها نوسان ايجاد كند. اجراي ماده ۵۰ از سوي دولت انگليس

انگليس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترك اتحاديه اروپا (برگزيت) راي داد و اين تصميم نوسان زيادي در بازارها ايجاد كرد و به ريزش شديد ارزش پوند منتهي شد. پوند انگليس در اكتبر سال ۲۰۱۶ پس از اينكه ترزا مي، نخست‌وزير انگليس اعلام كرد، ماده ۵۰ را زودتر از پايان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمي‌كند،كاهش يافت. مذاكرات ضروري براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز مي‌شود. انتظار مي‌رود اين مذاكرات پيچيده دو سال به طول بينجامد. اين زمان طولاني‌تر از آن است كه سرمايه‌گذاران صبور بمانند بنابراين تجديد نوسان و اُفت بيشتر پوند انگليس در واكنش به اين رويداد پيش‌بيني مي‌شود. انتخابات آينده قدرت‌هاي اروپايي

همگام با موضوع سياسي كه با برگزيت و رويدادهاي متعاقب آن ايجاد شده است، انتخابات كليدي متعدد در اروپا ممكن است اتحاديه اروپا و منطقه يورو را دچار استرس كنند. همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي در اروپا و دور اول انتخابات رياست‌جمهوري در اتريش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوريل رييس‌جمهور جديدي انتخاب خواهد كرد. محبوبيت پايين فرانسوا اولاند، رييس‌جمهور كنوني به مارين لوپن، رهبر جبهه ملي راست افراطي فرصت پيروزي در انتخابات مي‌دهد. وي گفته است اگر پيروز شود يك همه‌پرسي مشابه همه‌پرسي انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا و ترك يورو برگزار مي‌كند. در ۱۵مارس اولاند يك انتخابات عمومي برگزار مي‌كند كه ممكن است دورنماي اقتصاد اروپا را تغيير دهد و آلمان بايد پيش از ۲۲ اكتبر يك انتخابات فدرال برگزار كند. آنگلا مركل، صدراعظم كنوني آلمان پا به پاي حزب ناسيوناليست افراطي رقابت خواهد كرد. مهم‌ترين مسائل پيرامون انتخابات در آلمان، عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و سياست مهاجرتي «درهاي باز» هستند. چين و چالش‌هاي تجاري جديد

اقتصاد چين در سال ۲۰۱۶ ثبات يافت و فشار تورم منفي كاهش يافت. بانك مركزي چين ممكن است نرخ‌هاي بهره را كاهش بيشتري دهد و در عين حال تلاش كند از فشار ناشي از سطح بالاي بدهي بكاهد. با اين همه اگر ترامپ با چين جنگ تجاري راه بيندازد همه اين موارد متوقف خواهد شد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا، چين را به دستكاري ارز متهم و و تهديد كرده است كه تعرفه‌هاي بيشتري براي همه واردات چين تحميل كند. وي همچنين درباره پايان دادن به توافق‌هاي تجاري نامناسب صحبت كرده است. ترامپ ممكن است وضعيت ضد تجاري با چين ايجاد كند كه ممكن است به ساير بازارهاي نوظهور گسترش پيدا كند. بانك‌ها و نرخ بهره

۲۰۱۶ درحالي پايان يافت كه اقتصاد جهاني نشانه‌هاي بهبود را نشان داد. با اين همه امريكا تنها كشوري بود كه نرخ بهره مبنا را افزايش داد. پرسش‌هايي درباره ساير بانك‌هاي مركزي بزرگ باقي مانده است. آيا بانك مركزي انگليس براي تحرك بخشيدن به اقتصاد اين كشور يا پوند اقدام خواهد كرد؟ آيا بانك مركزي اروپا تعديل برنامه خريد اوراق قرضه را آغاز مي‌كند يا به برنامه تسهيل پولي پايان مي‌دهد؟ آيا بانك مركزي اروپا و بانك مركزي ژاپن براي ترك سياست نرخ‌هاي بهره منفي ناچار خواهند شد، نرخ‌هاي بهره را افزايش دهند؟ آيا اقتصادهاي استراليا و نيوزيلند آماده افزايش نرخ‌ها مي‌شوند؟نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/18
روي كدال نشست


 پوشش 59 درصدي پيش‌بيني‌هاي «شبندر»

شركت پالايش نفت بندرعباس در دوره 6 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95، معادل 59 درصد از پيش‌بيني‌هايش را محقق كرد.

شركت پالايش نفت بندرعباس سود هر سهم در دوره منتهي به 30 اسفندماه سال جاري را مبلغ 245 ريال برآورد و اعلام كرد طي دوره 6 ماهه اين سال مالي با تحقق 14.4 تومان سود به ازاي هر سهم، معادل 59 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داده است. «شبندر» سود خالص دوره 6 ماهه منتهي 31 شهريورماه 95 را مبلغ 199 ميليارد تومان اعلام كرد. همچنين اين شركت دلايل تغيير اطلاعات پيش‌بيني سال منتهي به 30 اسفند 1395 (حسابرسي شده) نسبت به اطلاعيه پيشين را به شرح زير اعلام كرد: الف) افزايش نرخ نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي نسبت به پيش‌بيني اوليه، به دليل افزايش نرخ بين‌المللي موارد ذكر شده بوده است. ب) نرخ ارز براي ماه‌هاي فروردين لغايت آبان، معادل ميانگين نرخ بانك مركزي براي ماه‌هاي ياد شده و براي ماه‌هاي آذر لغايت اسفند، براساس مصوبه هيات‌مديره شركت 32 هزار ريال فرض شده است و ميانگين سال 95 با احتساب فرض‌هاي ارائه شده 3هزار و 172 تومان خواهد بود. ج) نرخ خريد نفت خام و ميعانات گازي در دوره پيش‌بيني، براساس ميانگين صورتحساب‌هاي دريافتي از شركت ملي پالايش و پخش در 6ماهه اول سال 95 و ماه‌هاي مهر و آبان نشريه پلاتس و به ترتيب 39.46 و 41.79 دلار براي نفت خام و ميعانات گازي منظور شده است. د) نرخ فرآورده‌هاي اصلي، براساس نرخ نرخ‌گذاري وزير نفت و نرخ فرآورده‌هاي ويژه و نفتا، براساس نرخ‌هاي اعلام شده از سوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران براي فروردين لغايت آبان محاسبه و منظور شده است. صورت‌هاي مالي 3ماهه سيمان دشتستان

سيمان دشتستان صورت‌هاي مالي 3ماهه نخست سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1396 را با سرمايه ثبت شده 100ميليارد تومان به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. «سدشت» طي دوره 3ماهه منتهي به 30 آذرماه 1395، مبلغ 27.3 ميليارد تومان درآمد عملياتي داشت. از درآمد اين شركت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 8.4 ميليارد تومان رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي كسر شد و سود عملياتي به مبلغ 5.8 ميليارد تومان به دست آمد. از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي و ماليات كسر و پس از اضافه شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن سود خالص دوره معادل 2.5 ميليارد تومان كسب شد و بر اين اساس مبلغ 26 ريال سود به‌ازاي هر سهم محقق شد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تغييري را نشان نمي‌دهد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 6.2 ميليارد تومان سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي اين شركت منظور شد. تحقق 15 درصدي پيش‌بيني‌هاي «ومعادن»

شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در دوره 6ماهه نخست امسال با تحقق 20 ريال سود به‌ازاي هر سهم معادل 15 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داد.

 شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات سود هر سهم در دوره منتهي به 30 اسفندماه سال جاري را مبلغ 13.1 تومان برآورد و اعلام كرد طي دوره 6ماهه اين سال مالي با تحقق 2 تومان سود به ازاي هر سهم، معادل 15 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داده است. «ومعادن» سود خالص در دوره منتهي به 30 آبان 1395 را مبلغ 55.8 ميليارد تومان اعلام كرد. «ومعادن» دلايل تغيير اطلاعات پيش‌بيني سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 (حسابرسي شده) را نسبت به اطلاعيه پيشين به شرح زير اعلام كرد: باتوجه به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه مجتمع فولاد خراسان و تقسيم سود انجام شده در آن مجمع نياز به تعديل اطلاعات پيش‌بيني شده براي سال 1394 بود كه انجام و ارسال مي‌شود. افزايش 600 ميليون توماني ارزش بازار «وگستر»

ارزش بازار گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان در دوره يك ماهه منتهي به 30 آذرماه سال جاري معادل 600ميليون تومان افزايش يافت. شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان در ابتداي دوره يك ماهه آذر ماه، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 22.7 ميليارد تومان و ارزش بازار 16.7 ميليارد تومان در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده اين شركت طي اين مدت معادل 200 ميليارد تومان افزايش يافت و به 23 ميليارد تومان رسيد

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/18
اخبار


10نكته براي عرضه اوليه به روش جديد

پاكديس، نخستين شركت بازار سرمايه ايران خواهد بود كه ۱۰درصد سهام آن به روش جديد ثبت سفارش (Book Building) با محدوده قيمت و سهميه مشخص هر سهامدار، عرضه اوليه خواهد شد.

درحالي تاكنون عرضه اوليه سهام شركت‌هاي بورسي و فرابورسي تنها محدود به روش قديمي حراج بود كه از يك‌شنبه 19 دي 1395، بازارسرمايه ايران براي نخستين‌بار شاهد به‌كاري‌گيري روش جديد به نام ثبت سفارش (Book Building) خواهد بود. روشي كه ازسال‌هاي دور در دنيا استفاده مي‌شود و مي‌تواند تمامي مشكلات قبلي در بازار سهام ايران را برطرف كند.

به اعتقاد كارشناساني چون حسين خرازي مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي، از مشكلات عرضه‌هاي اوليه به روش قديمي اين است كه در عرضه سهام شركت، يك عرضه‌‌كننده با تعداد مشخصي از سهم و انبوه بسيار زيادي از خريداران وجود دارد و سهميه‌بندي معين براي خريداران شده و گاه با بروز اختلالاتي در سامانه معاملات همراه مي‌شود.

به هرحال در پي درج نماد شركت پاكديس در بهمن سال گذشته در بازار دوم معاملات فرابورس و برگزاري جلسه معارفه‌يي در اول آذر، زمان نخستين عرضه اوليه سهام به روش جديد، يك‌شنبه تعيين شده است.

در اين عرضه كه 28ميليون سهم «غديس» (از زيرمجموعه‌هاي بنياد مستضعفان) واگذار مي‌شود، سهميه هر سهامدار حقيقي و حقوقي 2000 سهم و محدوده قيمت هر سهم 220 تا 231 تومان تعيين شده و زمان ثبت سفارش هم همان روز يك‌شنبه و بعد از اعلام پيغام ناظر است.

در اين ميان كارگزار عرضه‌كننده يعني بورس بهگزين، با بررسي‌هاي، ارزش هر سهم شركت را بيش از 270 تومان برآورد كرده است. اين شركت داراي سرمايه اسمي 28ميليارد توماني و از زيرمجموعه‌هاي بنياد مستضعفان است كه براي سال مالي اسفند جاري، 292 ريال سود پيش بيني كرده و در عملكرد 4 ماهه اول سال، قادر به تحقق 59درصد معادل 173 ريال از سود شده است.

براساس اين گزارش، در اين رابطه افسانه اروجي مدير عمليات بازار و اعضا شركت فرابورس، 10 نكته را به شرح زير اعلام كرده است:

با توجه به اينكه عرضه اوليه سهام شركت مذكور به روش ثبت سفارش انجام مي‌گيرد توجه به موارد ذيل ضروري است:

1- سفارش‌هاي متقاضيان خريد صرفا در دامنه قيمت به شرح فوق، قابل ثبت است.

2- كارگزاران موظفند، سفارش‌هاي دريافتي از مشتريان را براساس اولويت زماني دريافت سفارش در دوره ثبت سفارش، وارد سامانه معاملات كنند. بديهي است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتي، اولويت زماني در فرآيند تخصيص بدون اثر است.

3- سفارش‌هاي خريد بايد با كد معاملاتي مشتري ثبت شود و ثبت سفارش‌ها با كد گروهي مجاز نيست.

4- سفارش‌هاي ثبت شده در دوره ثبت سفارش قابل اصلاح يا حذف هستند. پس از پايان اين دوره، ورود، حذف يا اصلاح سفارش‌ها مجاز نيست.

5- طي دوره ثبت سفارش، اطلاعات مربوط به سفارش‌هاي ثبت شده شامل حجم و قيمت سفارش‌ها و متقاضيان خريد منتشر نمي‌شود و كارگزاران، مدير عرضه و فروشنده نيز به اطلاعات مزبور دسترسي ندارند. در پايان دوره ثبت سفارش صرفاً اطلاعات حجم و قيمت سفارش‌هاي ثبت شده در اختيار كارگزار عرضه‌كننده تعيين شده توسط مدير عرضه قرار مي‌گيرد.

6- درصورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيين شده بيش از كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد، قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و اوراق بهادار به نحوي تسهيم مي‌شود كه در هر مرحله از تخصيص اوراق بهادار، تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصيص تعيين شده توسط بورس به هر كد مالكيت در سامانه معاملاتي به هر يك از متقاضيان تخصيص داده شده و اين روند تا تخصيص كامل تمامي اوراق بهادار قابل عرضه ادامه مي‌يابد.

7- در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده در دامنه قيمت، مساوي يا بيشتر از تعداد كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد، تخصيص اوراق بهادار براساس اولويت قيمت و به قيمت ثبت شده هر سفارش انجام مي‌شود. در پايين‌ترين قيمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بيشتر از حجم عرضه باقيمانده باشد، ميزان باقيمانده به شرح بند فوق تسهيم مي‌گردد.

8- در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده كمتر از تعداد كل اوراق بهادار قابل عرضه بوده و به گونه‌يي باشد كه پس از اعمال تمام يا بخشي از تعهد خريد، كل اوراق بهادار قابل عرضه معامله شود، در صورتي كه ايفاي تعهد خريد حداقل به ميزان 50درصد كل تعهد و بيش از 10درصد كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد، قيمت عرضه معادل كف قيمت خواهد بود، در غير اين‌صورت، متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت كف سفارشات موجود و به ميزان مابه‌التفاوت سفارش‌هاي وارده و سفارش‌هاي قابل عرضه بوده و عرضه اوراق بهادار براساس مفاد بند فوق انجام خواهد شد.

9- در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده به گونه‌يي باشد كه با اعمال تعهد خريد نيز كل اوراق بهادار قابل عرضه معامله نشود، عرضه انجام نمي‌شود.

10- قيمت پاياني ورقه بهادار در روز عرضه برابر ميانگين موزون قيمت‌هاي تخصيص يافته در بازار عادي است.«شراز» به پيش‌بيني‌هايش رسيد

شركت پالايش نفت شيراز طي دوره 6ماهه نخست امسال با تحقق 17.3 تومان سود به ازاي هر سهم معادل 58 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داد. شركت پالايش نفت شيراز سود هر سهم در دوره منتهي به 30 اسفندماه سال جاري را مبلغ 29.7 تومان برآورد و اعلام كرد طي دوره 6 ماهه اين سال مالي با تحقق 17.3 تومان سود به ازاي هر سهم، معادل 58 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داده است. «شراز» سود خالص در دوره منتهي به 30 شهريور 1395 را مبلغ 17.7 ميليارد تومان علام كرد.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Sat. January 201 730 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 18 شنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 اصفهاني
  كارگر پاكدستي اصفهان، بهارستان شهرداري زحمتكش كارگر
  اصفهان| برگرداند. صاحبش به را ريالي ميليون 520 چك كرد
  دسته مطرح اطالعات فناوري ارتباطات
  وزير سجاد گفت: بهارستان شهرداري عمومي روابط
  مدير بهارستان، يعصر ول خيابان نظافت حال در حسيني
  اوالد 520 حامل چك برگ يك چك دسته حاوي يي
  بسته كرد. پيدا خيابان اين ملي بانك پشت را ريال مجازي
  ميليون فضاي در الكترونيكي وكار كس
  رونق با آمده عمل به هاي هماهنگي با افزود: اشرفي
  حميد تحويل شده پيدا مالي اسناد شناسايي وي
  مالباخته، شد. آن است
  صاحب شده بيشتر دولت دستاوردهاي به مخالفان