یکشنبه 19 دی 1395 - 731 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 731

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 731 Sun. January .8 20 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 731 شماره سوم سال 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78826 تومان 1142000 تومان 4275 تومان 3950
  نشريه در موسويان سيدحسين چشمنداز از نشنال مجله تحليل ۷۱۰۲
  سال در ايران سياسي كرد
  اقتصادي تحليل پست
  هافينگتون براي نكته ايران مردم ايـران
  اقتـصاد اشتباهات
  نيـاز جبران روحاني از همچنان امريكا
  ساله 60 ميكنند
  حمايت صفحه صفحه يدهد
  گزارش توسعه ششم برنامه اليحه بررسي روز پانزدهمين در يارانه تكليف تعيين از نخست
  تيترها
  «تعادل»
  سخن حذف يابي ريشه كها بان دولت زورآزمايي تكاليف
  سر
  بر مقاصد از
  ايران ندري كامران صفحه همين گذاري
  فقرا
  سرماي نفع به اغنيا
  گزارش
  حذف 14 صفحه صفحه فاصله دهه يك رونق بازگشت تا مسكن
  بازار
  به 13 صفحه طاليي عصر پايان در
  سالم رقابت بريتانيا
  قرباني
  چين پتروشيمي؛ دار
  يشه معضل
  2 15 صفحه دهه يك از پس بورس هاي در مرز در امريكا هاي تانك شد
  بسته ميشوند
  تهران مستقر روسيه صفحه صفحه LG تخلفات آخر
  كرد
  خبر انتقاد خارجي سرمايه جذب در مركزي بانك عملكرد از سمهور رييج اول
  معاون نگهبان شوراي گفت: نگهبان شوراي
  سخنگوي صنعت وزارت براي از كه كسي هر ندارد آينده در نگراني
  هيچ انتخابات برنده عنوان به را بيايد بيرون است
  صندوق مشخص
  هم غيرقانوني هاي خواسته مقابل در اما كند مي فاينانس
  اعالم جذب
  اولتيماتوم صفحه صفحه ميكند. مقاومت خبر
  خبر نخست شد
  سخن پرداخت كشاورزي فعال نيمه هاي بنگاه به بانكي تسهيالت تومان ميليارد 34۰۰
  تسهيالت ميزان كنيم، اضافه مبلغ اين چارچوب در نيز كشاورزي متوسط داشته كشاورزي بخش با بيشتري وزارت اقتصادي امور دفتر
  مديركل تاسيس قانون ابالغ تكاليف سر بر كها بان دولت زورآزمايي بيش به كشاورزي بخش به پرداختي پذيرش مربوط مقررات ضوابط باشند. 472 هزار 10 گفت: كشاورزي
  جهاد ميرسد. تسهيالت كل از درصد 30 از شوند. بررسي بانك از بعد افزود: خالدي بخش متوسط كوچك توليدي
  بنگاه ندري كامران غيردولتي مدارس اداره
  و وزارت اقتصادي امور دفتر مديركل بنگاه 93هزار از كرد: تصريح وي هر ملي ملت هاي بانك كشاورزي، در نام ثبت با رايط ش حائز اقتصادي
  كشاورزي
  كارشناس ايران اساسي قانون سوم بيست يكصد اصل اجراي در روحاني ها استان برخي گفت: كشاورزي جهاد فعال نيمه توليدي متوسط كوچك سپه، هاي بانك درصد تا كدام معدن صنعت، وزارت ياب بهين
  سامانه براساس رفت مركزي بانك به جمهور رييس اول معاون گذشته روز غيردولتي» پرورشي آموزشي مراكز مدارس اداره تاسيس «قانون تسهيالت جذب براي بااليي ظرفيت ياب بهين سامانه در كه كشاورزي رفاه تجارت تعاون، توسعه صادرات، هزار دريافت به موفق تجارت،
  و دهي تسهيالت طرح در خصوصي هاي بانك اينكه بر مبني اقتصاد وزير
  گزارش دهم مجلس 1395 آذرماه چهاردهم شنبه يك روز علني جلسه در كه دارند نيمهفعال راكد واحدهاي در هزار 19 تاكنون كردهاند، نام بت از درصد تا كدام هر كاركنان بانكي تسهيالت تومان ميليارد 400
  يي اله مس اما آورد. ميان به هايي صحبت اند، بوده كار كم صنعتي واحدهاي
  به بود، رسيده نگهبان شوراي تاييد به 1395 آذرماه هفدهم در تصويب كوچك توليدي هاي بنگاه كه طوري به هاي كارگروه تاييد به بنگاه 215 توليدي هاي بنگاه به را تسهيالت كل رساني اطالع پايگاه گزارش به
  شدند. حضور به ملزم را ها بانك اجبار به تواند نمي دولت كه است اين دارد، وجود
  كه كرد. ابالغ پرورش آموزش وزارت به اجرا براي را جنوب هاي استان در كشاورزي متوسط توليدي موانع رفع تسهيل استاني پرداخت كشاورزي متوسط كوچك خالدي محمد كشاورزي، جهاد
  وزارت بايد كند گذاري سرمايه طرحي در بخواهد بانكي اگر چراكه كند طرح يك
  در راستاي در است: شده تاكيد قانون اين يكم ماده در ايرنا، گزارش به 60 باالي شمالي خراسان كرمان، از كه شدند معرفي ها بانك به رسيده سهم داشت: اذعان وي اند. كرده طرح راستاي در ياب بهين سامانه
  گفت: داشت خواهد پي در مناسبي ريسك بازدهي نظر مورد طرح شود
  مطمئن كمي ارتقاي بر تاكيد ضمن كشور تربيت تعليم نظام جايگاه ارتقاي كردستان ايالم هاي استان درصد هزار 10 معادل درصد 55 تعداد اين ارائه در خصوصي هاي بانك مشاركت كوچك توليدي هاي بنگاه مالي
  تامين آنان منابع عمده زيرا بگيرند تصميم ها ارزيابي پايه بر بايد ها بانك خير.
  يا در مردمي همگاني مشاركت از گيري بهره براي دولتي مدارس كيفي را بانكي تسهيالت درصد 50 از بيش تسهيالت دريافت به موفق بنگاه 472 فعال غير واحدهاي به تسهيالت اين با تمام نيمه هاي طرح متوسط
  و سپردهگذاران وكيل ها بانك نتيجه در ميدهد تشكيل مردمي هاي سپرده
  را پرورشي آموزشي مراكز مدارس تاسيس پرورش آموزش امر كردهاند. جذب شدهاند. است. بوده صفر كشاورزي فعال نيمه رونق براي درصد 60 باالي
  پيشرفت شمار به گذاران سپرده وكالي ها بانك كه شرايط اين در ميشوند.
  محسوب به مستند باالدستي قوانين ظرفيت از گيري بهره غيردولتي تسهيالت دريافت شرايط درباره وي 95 سال در داد: ادامه خالدي وزارت اقتصادي امور دفتر مديركل معدن صنعت، وزارت توسط
  توليد معقول ريسك كه مهم هاي پروژه ها طرح بهترين در را منابع بايد روند
  مي ابالغي كشور پرورش آموزش نظام در تحول ايجاد كلي هاي سياست مالي تامين طرح قالب در بانكي تومان ميليارد 61هزار به نزديك اينكه به توجه با گفت: كشاورزي جهاد پيگيري با كه شده راهاندازي
  تجارت بانكي هيچ صورت اين غير در كنند هزينه دارد، وجود كارآمد بازدهي
  و سند راهكارهاي كالن راهبردهاي رهبري معظم مقام ازسوي متوسط كوچك توليدي هاي بنگاه از حمايت براي بانكي تسهيالت امكان متقاضيان، انباشت دليل به همراهي كشاورزي جهاد
  وزارت كه چرا كند سرمايهگذاري ريسك پر هاي پروژه در ندارد حق قانون
  براساس علمي جامع نقشه سند همچنين پرورش، آموزش بنيادين تحول صنعت، وزارت تمام نيمه هاي طرح متوسط كوچك توليدي هاي بنگاه توليدي هاي واحد اين مالي تامين رفع تسهيل ملي كارگروه
  اعضاي افت با نيز گذاران سپرده منابع مواجه زيادي زيان ضرر با است
  ممكن «سازمان نظام، نظارتي تگذاري سياس كاركردهاي حفظ با كشور براساس داشت: اذعان تجارت معدن اختصاص اشتغال توليد افزايش براي تنهايي به كشاورزي بانك طريق از واحدهاي شد، موافقت توليد
  موانع مركزي بانك نه است منطقي نه روند اين بنابراين شود. همراه
  خيزهايي وابسته مردمي» ركتهاي مشا توسعه غيردولتي مراكز مدارس هاي بنگاه طرح، اين دستورالعمل هزار 13 تاكنون مبلغ اين از كه يافته بنا مركزي بانك نيست، پذير امكان مذكور سامانه در نيز بخش اين
  توليدي اين دارند؛ را ها بانك امور بر تسلط حق قانوني شرعي لحاظ به اقتصاد
  وزارت سازمان، اين رييس شود مي تاسيس پرورش آموزش وزارت به ظرفيت كه فعال نيمه متوسط كوچك پرداخت ها بانك طريق از تومان ميليارد توليدي موانع رفع قانون )47( ماده به ثبتنام بانكي تسهيالت دريافت
  براي گيرد. صورت اقدام اين هم دولتي هاي بانك مورد در نبايد كه است
  درحالي است. وزير معاون توليدشان براي فروش بازار پايداري است. شده كشور مالي نظام ارتقاي پذير رقابت
  كنند. از خصوصي هاي بانك متاسفانه دارد. وجود موضوع يك ميان اين در
  اما مدارس موسسان از حمايت براي است: آمده نيز 13 ماده در توليدي هاي طرح همچنين دارند، كوچك هاي بنگاه سهم وي را غيرتخصصي هاي بانك تمام كه درصد 70 اينكه بيان با
  وي منابع تامين سمت به بيشتر گرفتهاند فاصله مقداري مالي گري واسطه
  اصول موظف پرورش آموزش وزارت محروم، مناطق اولويت با غيردولتي 06درصد باالي فيزيكي پيشرفت با بانكي تسهيالت از كشاورزي متوسط تسهيالت از سهمي كرده موظف هاي بنگاه به پرداختي
  تسهيالت دستورالعمل موارد اين همگي كه برداشتهاند گام خود نفع ذي سهامداران
  براي از حمايت «صندوق غيردولتي، بخش موسسان مشاركت با است بانكي تسهيالت اخذ براي توانند مي هزار معادل درصد، 25 را پرداختي بخش سهم معادل را خود اعطايي قالب در كشاورزي فعال نيمه
  توليدي هاي بخشنامه با اند داده كه كالني تسهيالت خصوصي هاي بانك اگر
  دارند. غيردولتي عمومي موسسه صورت به را غيردولتي» مدارس توسعه وزارت گفت: خالدي كنند. اقدام كرد عنوان تومان 004ميليارد به داخلي ناخالص توليد از كشاورزي كوچك هاي بنگاه مالي تامين
  طرح عليه تواند مي مركزي بانك نظارت بخش باشد، داشته مغايرت مركزي
  بانك كند. ايجاد چگونگي بر تجارت معدن صنعت، تبديلي صنايع سهم اگر داشت: اظهار ابالغ با دهند، اختصاص بخش اين كشاورزي بانك سوي از متوسط
  و اجراي به مكلف ها بخشنامه براساس را آنها كند اقدام خصوصي هاي بانك شده مام قيمت از درصد 50 سقف تا ساله هر است موظف دولت توسط بانكي تسهيالت مصرف صنعت، وزارت طريق از كه تكميلي هاي بانك از امسال مهرماه در امهيي ساير داشت: اظهار است، شده
  پرداخت تواند نمي مركزي بانك شرايط اين در حتي كه است درحالي اين كند.
  قوانين دانشآموزان كل ازاي به را دولتي بخش در آموزي دانش ساالنه سرانه كرد. خواهد نظارت توليدي هاي بنگاه به را اند ده ش معرفي تجارت معدن كوچك هاي بنگاه خواسته غيرتخصصي همكاري بايد راستا اين در نيز ها بانك تنها دولتي نهاد اين نگيرد، يا گيرد تعلق وام كساني چه به كه كند
  تعيين بودجه اليحه در كمك قالب در غيردولتي مدارس در تحصيل به
  شاغل تواند مي مركزي بانك دهد. قرار مواخذه مورد را شده داده وام يمازاد تواند كند. بيني پيش كشور كل جهان
  ساالنه از
  كوتاه است حدي از بيش ها بنگاه ها شركت در مستقيم گذاري سرمايه كند،
  عنوان قانون براساس مركزي بانك است. شده داده اجازه بانكها به ها بخشنامه در
  كه تعادل روزنامه پيامكي سامانه كند تكليف تعيين ها بانك براي نميتواند اما دهد انجام را اقدامات اين تواند مي يا تدريجي كاهش سر بر اختالف ۶۱۰۲ سال در بويينگ هاي
  سفارش نه. يا گيرد تعلق فردي چه به تسهيالت
  كه شماست دسترس در 30005320 شماره
  به تعريف دولتي عامالن عنوان به را ها بانك ايران در عموما ديگر سوي توليدكنندگان
  از بين نفت يكباره رسيد ساله ميزان كمترين
  به بايد كه شوند مي محسوب اقتصادي بنگاه يك ها بانك جهان در اما ميكنند مساله اين در منتقدان كه است درست بگيرند. تصميم شان منافع
  براساس درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز
  مخاطبان يها غيراوپك يها اوپك شامل جهان نفت توليدكننده عمده كشورهاي است قرار هاي سفارش براي شده تعيين هدف از شركت اين كرد، اعالم بويينگ
  شركت نيستند نگران دل موضوع اين از هم ها بانك اما دانند مي مقصر را
  دولت نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب بر اختالف اما دهند كاهش روز در بشكه 8.1ميليون حدود را خود نفت توليد مجموع است. كرده دريافت سفارش كمتر هواپيما 80 ميالدي، گذشته سال در خود
  جديد مشكلي با ها بانك كه جا هر زيرا است گرفته صورت خوبي تعامل
  چراكه رويترز گزارش به است. گرفته باال ليدكنندگان تو بين نفت يكباره يا تدريجي كاهش سر خود جديد هاي سفارش براي شده تعيين هدف از بويينگ شركت فارس، گزارش
  به مشكالت رفع براي مركزي بانك منابع از بهانه را تعامل اين شوند، مي
  مواجه ابتداي از را خود نفت توليد مجموع تا كردند توافق اوپك عضو كشورهاي وامبر 30 روز در احتماال اما است، كرده دريافت سفارش كمتر هواپيما 80 ميالدي، گذشته سال
  در ميان به صحبت ها بانك اكثر با اگر كه است درحالي اين كنند. مي
  استفاده نفتي كشورهاي نيز 01دسامبر روز در دهند. كاهش روز در بشكه 2.1يليون ،2017 سال كند. خود آن از را جهان در هواپيما سازنده ترين بزرگ عنوان ديگر سال يك
  براي غيرجاري مطالبات حاضر درحال اينكه علت گويند مي القول متفق آنان آيد، توليد روز در بشكه زار 600 تا شدند متعهد پيوسته ها اوپك توافق به نيز اوپك غيرعضو 668 است داده تحويل جت 748 گذشته سال كرد، اعالم جمعه روز شركت
  اين همين ها بانك است. دولت غيرمستقيم مستقيم هايي تكليف دارد،
  وجود حاشيه در كشور اين ميمانان سعودي عربستان كه درحالي اما دهند. كاهش را خود كرده رزرو قيمتي فهرست اساس بر دالر 49ميليارد حدودي ارزش به
  سفارش استفاده بحراني مواقع در مركزي بانك منابع از تا كنند مي ه بهان را
  موضوع 2017 سال اوليه روزهاي از كاره يب به را خود نفت توليد كاهش دارند، قصد فارس خليج باشد. داشته 057تحويل تا 745 ميان كه بود كرده پيشبيني شركت اين
  است. خود ناكارآمدي بانكها اينكه براي است يي بهانه موضوع اين بنابراين
  كنند درحال اوپك غيرعضو نفت توليدكننده كشورهاي همچنين اوپك اعضاي ديگر كنند اجرايي خود، اروپايي رقيب شركت اين كه معناست اين به بويينگ هاي تحويل
  مجموع ميخواهد، خود زعم به دولت سو آن در دهند. پوشش شكل اين به
  را از توافق دو اين اجراي هستند. خود نفت توليد هيي مرحل تدريجي كاهش براي ريزي برنام سال در كه بود كرده پيشبيني ايرباس است. كرده مغلوب توليد در را
  ايرباس درست موضوع اين من ديدگاه از كه كند حل را توليدكنندگان
  مشكالت 2017 سال دوم 3ماهه در آن تاثير شود، بيني پي شد خواهد آغاز 2017 سال ابتداي باشد. داشته تحويل 670 ميالدي
  گذشته از گره بايد دولت كرد. حل نبايد را يي ليدكننده تو هر مشكل چراكه
  نيست ابتداي در عرضه كاهش اين گرفته صورت هاي ارزياب براساس شود. نمايان نفت بازار بر توليد سطح تا كنند مي رصد دقت به را ها تحويل ها سفارش گذاران
  سرمايه است اقتصادي صحيح فعاليت انجام درحال كه كند باز توليدكنندگاني
  مشكل فعاليت افزايش كنار در نفتي كشورهاي سوي از توافق كامل شدن اجرايي با آينده تابستان پرداخت را هزينه كل زماني ايرالين چراكه كنند؛ ارزيابي را درآمدها هواپيما
  آتي براساس بانكها فقط را موضوع اين دهد. نمي هدر به را مردم منابع نوعي به
  و حداكثري تاثير عراق عربستان در نفت از استفاده افزايش همچنين امريكا در اها پااليشگه هاي مدل بهويژه جتها خريد ها ايرالين بگيرند. تحويل را سفارش كه يكنند
  م كه كنند تحليل تجزيه ميوانند دارند، مشتريان با كه مستقيمي
  ارتباط سازمان عضو كشورهاي در نفت مصرف افزايش تداوم ديگر سوي از يدهد. نشان را خود پرداخت» تا «رزرو نسبت تا است شده سبب امر اين اند داده كاهش را پيكر پهن سخت كار بسيار اقدام اين نه. يك كدام است تر حساب خوش مشتري
  كدام سال نخست ماهه در سازمان اين غيرعضو كشورهاي همچنين توسعه اقتصادي همكاري تحليلگران برسد. 2004 سال از ميزان كمترين به بويينگ جديد هاي فروش
  براي نيستند يي حرفه بانكدار اينكه دليل به ها بانك مديران بيشتر است يي حرفه
  و قرار توافق دو اين كه درحالي كند. بيشتر را نفت كاهش توافق اجراي تاثير واند جاري نشاندهنده كه يافته كاهش انتظار از كمتر بويينگ هاي سفارش حال، اين با
  گفتند نفعشان به اند گرفته عهده به را ها بانك مديرت خاص هاي مناسبت براساس
  و غيرعضو نفتي كشورهاي ها اوپك شود، برگزار 6اه دت به 2017 سال ابتداي از است لطف به قيمتي مزيت ايرباس است. سال پايان در فروش براي پرتكاپو هاي
  كمپين ميكند، معرفي دولت كه كساني به تا باشند داشته تعامالتي دولت با
  است تصويب نياز صورت در نيز را ديگر 6اه مدت به آن تمديد احتمال گزينه همچنين اوپك هربرت، كن است. آورده فشار بويينگ فروش تيم بر كه دارد امريكا دالر
  تقويت را دولت يقه ها بانك نباشد، حساب خوش متقاضي اين اگر دهند
  تسهيالت در موجود نفت عرضه مازاد رفتن بين از شاهد بيفتد اتفاق تمديد اين كه صورتي در كردند. ها قيمت افزايش عدم بويينگ «براي 2017 سال در گفت: صنعت اين
  تحليلگر ببرند. استفاده مركزي بانك منابع از طريق اين از تا
  بگيرند بود. خواهيم بيشتر سرعت با جهاني بازار بود.» خواهد ايرنا
  دشوار عكس:
حذف اغنيا به نفع فقرا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
حذف اغنيا به نفع فقرا
«تعادل» از تعيين تكليف يارانه در پانزدهمين روز بررسي لايحه برنامه ششم توسعه گزارش مي‌دهد


اقتصادكلان|

پانزدهمين روز بررسي لايحه برنامه ششم توسعه ديروز در خانه ملت برگزار شد و با مواد 94، 92، 100 و بندهاي 4، 5، 6 و 7 از ماده 101 و بند (م) ماده 89 آن موافقت شد. بر اساس ماده 94 مصوبات كميسيون تلفيق مجلس قرار شد كه دهك‌هاي ثروتمند از شمول افراد دريافت يارانه حذف شوند. به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف خانواده‌هاي پردرآمد از شمول افراد يارانه‌بگير، منابع آزاد شده را به توانمندسازي و پرداخت مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص دادند. علاوه بر اين نمايندگان مجلس در ماده 101 دولت را موظف كردند كه 20درصد از بودجه فرهنگي خود را به ترويج فرهنگ شهادت و ايثارگري اختصاص دهد. همچنين مطابق يكي ديگر از بندهاي اين ماده دولت مكلف به تزريق اعتبار جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و فراگير كردن برنامه راهيان نور شد. اختصاص يارانه پردرآمدها به مددجويان

به گزارش «تعادل» با توجه به تقديم لايحه برنامه ششم توسعه در مردادماه 1395 به مجلس دهم و تشكيل كميسيون تلفيق برنامه و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي در كميسيون‌ها، نهايتا مصوبه آن كميسيون در صحن علني مجلس به راي گذاشته شده است. براساس اين ماده، دولت موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب سطح محروميت، 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كند.

تفاوت اين ماده با آنچه دولت در ماده 12 لايحه برنامه ششم توسعه درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها آورده بود تنها در تصريح موضوع پرداخت منابع هدفمندي به مددجويان بهزيستي و كميته امداد است. در ماده 12 لايحه 35 ماده‌يي برنامه ششم درباره موضوع هدفمندي يارانه‌ها گفته شده بود كه به دولت اجازه داده مي‌شود قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌يي را با رعايت ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ۱۳۹۹ با رعايت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. اما كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس در بررسي‌هاي خود ماده‌يي با دستور ذيل به لايحه گنجاند: «دولت موظف است در طول برنامه هرسال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را بر مبناي 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار تامين و از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كند.» اين ماده كه در مصوبات 145 ماده‌يي برنامه ششم (لايحه 35 ماده‌يي دولت در كميسيون تلفيق به 145 ماده افزايش يافت) ذيل ماده 94 اضافه شد و روز گذشته هم در صحن علني با تغييراتي تصويب شد. اين تغييرات ظاهرا از ادغام با ماده 12 لايحه دولت صورت گرفته است كه در نهايت نتيجه شده دولت از منابع هدفمندي براي پرداخت به مددجويان استفاده كند. 20درصد منابع براي ترويج شهادت

همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت بندهاي 7، 6، 5 و 4 ماده 101 كه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دارد، را از تصويب گذراندند. بدين‌ترتيب مجلس بر اساس بند 7 اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به اختصاص ۲۰درصد از اعتبارات فرهنگي خود به‌استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه‌يي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه در چارچوب سياست‌هاي مصوب ابلاغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور كرد.

همچنين بر اساس بند 4 ماده 101 نمايندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور جهت ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت با رضايت والدين شهيد كرد. در اين بند تصريح شده كه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه‌هاي خدماتي مربوط به آب‌رساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي را تامين كنند.

 فراگير كردن برنامه راهيان نور

بر اساس بند 5 ماده 101 لايحه برنامه ششم نمايندگان مردم در خانه ملت، دولت مكلف به تزريق اعتبار جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و فراگير كردن برنامه راهيان نور است.

همچنين براساس بند 6 ماده 101 لايحه مذكور؛ دولت مكلف شد براي حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تكريم از الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يك جانباز 50درصد يا يك شهيد و دو جانباز بالاي 50درصد به بالا هستند، نشان ملي ايثار اعطا كرده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي كند.

بند 1 اين ماده نيز وزارت آموزش و پرورش را مكلف به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و معرفي الگوها و قهرمانان اين حوزه در متون درسي كليه پايه‌هاي تحصيلي كرد. و در نهايت نمايندگان مجلس با تصويب بند 3 اين ماده صدا و سيما را موظف به اختصاص ۱۰درصد از برنامه‌هاي خود به موضوع ترويج فرهنگ شهادت كردند.

نمايندگان مردم در خانه ملت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان را موظف به واريز ۵درصد از حقوق و مزاياي خود به اين صندوق كردند. بر اساس ماده 100 لايحه كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و خواهند پذيرفت، بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزايا را تا 5درصد به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضا به صندوق ذخيره فرهنگيان را به‌طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال منظور و پرداخت كند.

 وظايف هلال‌احمر براي افزايش ضريب ايمني

علاوه بر اين، روز گذشته نمايندگان مردم در خانه ملت، وظايف جمعيت هلال‌احمر براي افزايش ضريب ايمني، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث را تعيين كردند. اين وظايف در ماده 92 گنجانده شده كه در آن گفته شده جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران براي افزايش ضريب ايمني و تاب‌آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه و منوط به تامين اعتبار در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف: كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت‌هاي مردمي و افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي مردم.

ب: توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح كشور.

ج: افزايش آگاهي‌هاي عمومي به ويژه آموزش‌هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و افزايش تاب‌آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح.

د: در راستاي تامين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، 5/0درصد مندرج در ماده (163) قانون امور گمركي به يك‌درصد افزايش پيدا كرده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال‌احمر قرار مي‌گيرد.

يكي ديگر از مواد تصويب شده برنامه ششم در حوزه سلامت است. بر اساس بند (م) ماده 89 اين لايحه مقرر شد، وزارت بهداشت با سازمان پدافند غيرعامل همكاري كند.

 نویسنده:
اولتيماتوم جذب فاينانس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
اولتيماتوم جذب فاينانس
معاون اول رييس‌جمهور از عملكرد بانك مركزي در جذب سرمايه خارجي انتقاد كرد


 گروه بانك و بيمه|

روز گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و فرمانده ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور در بانك مركزي و در جلسه‌يي با اعضاي هيات عامل و مديران پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي از جمله ولي‌الله سيف رييس كل، پيمان قرباني معاون اقتصادي، علي كرمانشاه معاون فناوري‌هاي نوين و فرشاد حيدري معاون نظارتي به بررسي اقدامات و عملكرد بانك مركزي اقتصاد مقاومتي پرداختند و ضمن تاكيد بر استقلال بانك مركزي و بهبود بازار ارز به دستاوردها و برنامه‌هاي بانك مركزي از جمله جذب 10ميليارد دلار منابع خارجي، برخورد جدي با موسسات غيرمجاز، راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري، تدابير دولت و بانك مركزي براي تحقق رشد اقتصادي 7.4درصدي اشاره شد. دولت دنبال نرخ جديد ارز نيست

به گزارش «تعادل» معاون اول رييس‌جمهوري در اين جلسه با بيان اينكه دولت به هيچ‌وجه دنبال ايجاد نرخ جديد ارز در بازار نيست، گفت: برخي 3600 تومان را نرخ جديد دلار مطرح مي‌كنند، در صورتي كه اين رقم درست نيست.

 جهانگيري افزود: 40ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 50ميليارد دلار هم برسد، در 9ماهه امسال 33درصد رشد افزايش صادرات نفتي داشتيم كه اميدواريم در ماه‌هاي پاياني سال اين رقم افزايش يابد. دلار حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي بايد به سيستم كشور بازگردد و قابل قبول نيست كه اگر در دوره‌يي صادر‌كنندگان با پيمان سپاري پرداخت مي‌كردند و اينكه گفته شد ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، همچنان تاكيد داريم ارز خود را به بانك مركزي بفروشند.

وي اظهار اميدواري كرد: تعللي نسبت به عرضه ارز يا فروش آن توسط صادركنندگان به بانك مركزي صورت نگيرد و نياز نباشد كه آنان را مكلف كنيم و در حال حاضر مي‌توانند ارز را به قيمت آزاد به بانك مركزي بفروشند. همه قوا موظف هستند، بخشنامه دولت را رعايت كنند و صرافي‌ها بايد به كار اصلي خود بازگردند، كسي كه مي‌خواهد از صرافي‌ها ارز خريداري كند بايد بر مبنايي باشد كه رقم آن را بانك مركزي در اين هفته اعلام مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر كسي مي‌خواهد از صرافي ارز خريداري كند، معادل ريالي آن و دلار خريداري شده بايد مشخص شود كه در چه مسيري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معاون اول رييس‌جمهوري يادآور شد: اگر فردي ميزان بالايي دلار خريداري كرد اما مشخص نباشد كه براي چه كاري است، هيات سه نفره‌يي براي بررسي اين موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالي در بازار صورت نگيرد.

جهانگيري تصريح كرد: بار سنگيني بر دوش نظام بانكي كشور است و همه مسوولان آن را مي‌دانند، دولت مصمم است مشكلات را حل كند. در بين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور بانك مركزي نقش كليدي دارد و هر موضوعي را كه در دستور كار قرار مي‌دهد بايد به نحو مطلوب پيش برود تا اقتصاد كشور در همه بخش‌ها به حركت در آيد. استقلال نهاد سياست‌گذاري پولي و بانكي كشور جزو مهم‌ترين موضوعاتي است كه در لايحه جديد دولت  به مجلس ارائه خواهد شد. نياز داريم بانك مركزي در مواردي تمركز ويژه‌يي داشته باشد. اصلاح شبكه نظام پولي و بانكي كشور يكي از آن موارد است كه در اين زمينه جلسات زيادي برگزار شد و بانك مركزي بايد به‌طور جدي آن را در دستور كار قرار دهد. وي افزود: انتظام بخشي به موسسات غيرمجاز از ديگر موضوعاتي است كه سران قوا در آن اتفاق نظر دارند و بايد با موسسات غيرمجاز برخورد شود و اين موسسات بايد در چارچوب نظام بانكي و پولي كشور كار كنند. تاكيد بر يكسان‌سازي نرخ ارز

وي به يكسان‌سازي نرخ ارز اشاره كرد و اظهارداشت: اين مساله از طرح‌هاي مهمي است كه بايد اتفاق بيفتد، چراكه فساد و رانت ايجاد مي‌كند و از سويي شفاف نبودن نرخ ارز سبب مي‌شود سرمايه‌گذار نتواند به درستي تصميم‌گيري كند، بنابراين بايد به سمت تك نرخي كردن ارز پيش برويم و زمان آن از لحظه‌يي آغاز مي‌شود كه بانك مركزي اعلام كند به نقطه مطلوب رسيده و آن را عملياتي خواهد كرد.

معاون اول رييس‌جمهوري اضافه كرد: استفاده از منابع خارجي نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و اينكه امروز در گزارش گفته شد بايد 10ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود، يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كشور در ايجاد ارتباط با دنيا استفاده از منابع خارجي براي طرح‌هاي بزرگ كشور در زمينه نفت و گاز، حمل و نقل و صنعت است.

جهانگيري افزود: بايد موانع هرچه سريع‌تر برطرف شود و همان‌طور كه انتظار داشتيم در سال 95 حداقل چند ميليارد دلار از فاينانس خارجي استفاده كنيم ولي هنوز منابع قابل توجهي حاصل نشده است.

وي ادامه داد: البته قرارداد خريد هواپيماي ايرباس به صورت اجاره به شرط تمليك است كه منابعي وارد كشور مي‌شود و بعد تبديل به سرمايه‌گذاري خواهد شد.

معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه انتظار داريم تا پايان سال منابعي به صورت فاينانس اضافه شود، گفت: يكي از اقدامات خوب بانك مركزي كمك در جهت هدف‌گذاري دولت براي فعال كردن 7هزار و500 واحد صنعتي در سال جاري بود، هرچند برخي فكر مي‌كردند اين كار ممكن است منابع را هدر بدهد يا سيستم بانكي كشور همراهي نكند. امروز در گزارش بانك مركزي اعلام شد كه بيش از 19هزار واحد صنعتي بيش از 13هزار ميليارد تومان از منابع بانكي دريافت كرده‌اند. عدم همكاري برخي بانك‌هاي خصوصي

جهانگيري به گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي اشاره كرد و اظهار داشت: در اين گزارش آمده است كه برخي بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه همكاري نداشته‌اند كه اين براي دولت قابل قبول نيست. برخي مالكان بانك‌هاي خصوصي كه مدعي هستند، طرفدار اقتصاد مقاومتي هستند در اين موضوع ملي مشاركت نداشته‌اند.

معاون اول رييس‌جمهوري از رييس بانك مركزي خواست، گزارشي در اين خصوص تهيه كند چراكه به هيچ‌وجه قابل قبول نيست بانكي در اين زمينه كمكي نكند. رشد اقتصادي 7.4درصدي

معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه بانك مركزي را يكي از كليدي‌ترين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي‌گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود، مي‌تواند اقتصاد كشور را به حركت وادار كرده و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور تحرك ايجاد كند. اينكه كشور توانسته به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 6.4درصد براساس آمار مركز آمار ايران يا رشد 7.4 بر اساس آمار بانك مركزي دست پيدا كند نشان‌دهنده سياست‌هاي عالمانه‌يي است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك‌تك مديران اين بانك قدرداني كنم. جهانگيري نقش و محوريت بانك مركزي در اقتصاد كشور را بسيار پراهميت ارزيابي كرد و افزود: بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود. مهار تورم، دستاورد استقلال بانك مركزي

در اين جلسه، رييس كل بانك مركزي مهار تورم را از دستاوردهاي استقلال نهاد سياست‌گذار پولي عنوان كرد و گفت: آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمت‌ها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي، از ابزارهاي مهم استقلال اين نهاد به شمار مي‌رود. سيف اظهار داشت: با هدف مقاوم‌سازي اقتصاد جهت صيانت از ثبات و پايداري اقتصادي 3محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي» در نظر قرار گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي بعضا به مقوله چگونگي عزل و نصب رييس كل اين نهاد تنزل يافته است. اين در حالي است كه محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به چگونگي استقلال عمل براي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌يي دولت است. آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمت‌ها (تورم پايين و با ثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياست‌گذار پولي است.

وي تاكيد كرد: بديهي است در اين شيوه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به مفهوم پذيرش مسووليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملكرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يك‌سونگري، تعامل نداشتن با نهادهاي ديگر حاكميتي، پاسخگو نبودن و مشاركت نداشتن در پذيرش اقتضائات و مصالح كشور و همكاري بودجه‌يي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.

سيف ادامه داد: استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به‌عنوان يك رويكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌يي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه اتخاذ چنين رويكردي، كنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يك موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي 2رقمي جز در معدود كشورهاي دنيا قابل مشاهده نيست. وي تصريح كرد: از سوي ديگر، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به عنوان يك رويكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌يي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه اتخاذ چنين رويكردي، كنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يك موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي 2رقمي به‌جز در معدود كشورهاي دنيا، قابل مشاهده نيست.

به همين دليل در طول چند دهه اخير بسياري از كشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي حركت كرده‌اند و متناسب با آن قوانين پولي و بانكي كشورها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده‌اند. نتيجه مطالعات مختلف حاكي از اين است كه يك رابطه معكوس ميان درجه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و كشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه كرده‌اند.

وي ضمن تاكيد بر اينكه خوشبختانه دولت يازدهم با اعتقاد به لزوم كنترل و مهار تورم، فضايي را به وجود آورده است كه در آن استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است، خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور توانسته به نحو مناسبي در مقابل شوك‌هاي وارده مقاومت كرده و شاهد دستيابي به رشد 7.4 درصدي نيز هستيم. اميد مي‌رود با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياست‌گذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه ‌شده و شاهد رونق اقتصادي هرچه بيشتر غير تورمي باشيم. جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي

در اين جلسه كامياب، معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به پروژه‌هاي ارزي بانك مركزي در زمينه اقتصاد مقاومتي، گفت: جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي (فاينانس) يكي از پروژه‌هاي تعريف شده براي بانك مركزي در حوزه اقتصادمقاومتي است. عملكرد اين بانك در اين خصوص شامل مذاكرات گسترده با برخي بانك‌هاي خارجي نظير اگزيم بانك چين، مديوبانكاي ايتاليا و دنسكه بانك دانمارك است كه براساس اقدامات بانك مركزي، اين پروژه به پيشرفت 72درصدي رسيده است. بسياري از قراردادهاي انجام شده در سال جاري ميلادي به مرحله اجرا خواهند رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در حوزه تامين مالي خارجي از سطح تعيين شده يعني 10 ميليارد دلار نيز فراتر رود. هم راستا بودن اقدامات بانك مركزي

معاون اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه، با تشريح اقدامات بانك مركزي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: براي مقاوم‌سازي و صيانت از ثبات و پايداري اقتصاد، 3محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي»، در دستور كار قرار گرفت. اقدامات و سياست‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي، ارزي و نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با بندهاي ابلاغي سياست‌هاي كلي و رويكردهاي پنج‌گانه اقتصاد مقاومتي شامل درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت‌محوري، ارتباط تنگاتنگي

دارند.

وي افزود: در اين راستا بانك مركزي اقدامات بسياري را همچون تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، رونق بخش مسكن، تعميق بازار بين بانكي و هدايت بانك‌ها به اين بازار، انتظام بخشي به حساب‌هاي دولتي از طريق راه‌اندازي سامانه نسيم، بازنويسي و بومي‌سازي سامانه‌هاي نظام‌هاي پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چكاوك، طراحي و راه‌اندازي سامانه نظارت ارز (سنا)، تامين به موقع و مناسب ارز مورد نياز واردكنندگان، انتظام بخشي به بازار پول و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي عملياتي كرده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي دستيابي به تورم تك‌رقمي را از نمودهاي اصلي و بيروني اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دستيابي به تورم تك‌رقمي، رشد 7.4 درصدي 6ماهه اول سال 1395، كنترل و كاهش نوسانات نرخ ارز و كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي از نمودهاي اقدامات بانك مركزي در جامعه است. راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري

همچنين در اين جلسه علي كرمانشاه، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي، عدالت در دسترسي به خدمات بانكي و مديريت ريسك بهينه بانك‌ها را از كاركردهاي پروژه مركز كنترل و نظارت اعتباري (مكنا) برشمرد و گفت: پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود بانك مركزي ازقبيل سامانه جامع تسهيلات و تعهدات، سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و چكاوك، پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور مانند اطلاعات جمعيتي ثبت احوال و وجود زيرساخت وسيع، كاربردي و پراقبال كارت در كشور ازجمله امكانات و شرايط موجود براي اجراي اين پروژه است.

وي افزود: راهبرد بانك مركزي در پروژه مركز كنترل و نظارت اعتباري، ايجاد زيرساخت واحد براي بانك‌ها و موسسات رتبه‌بندي توسط بانك مركزي، استفاده از الگوها و ‌روش‌هاي بين‌المللي و ايجاد زيرساخت مشترك و مشاع است. تجميع، ارتباط و به اشتراك‌گذاري اطلاعات اعتباري مشتريان، استانداردسازي روش اعتبارسنجي و امتيازدهي به مختصات اعتباري مشتريان از اهداف دنبال شده در اين طرح است. برخورد جدي با موسسات غيرمجاز

فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در اين جلسه با اشاره به موفقيت‌هاي بانك مركزي درخصوص شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز گفت: بانك مركزي از طريق انجام مكاتبات لازم با نيروي انتظامي براي اجرايي شدن مصوبات شوراي امنيت ملي، انجام مكاتبات لازم براي جلوگيري از فعاليت‌هاي تبليغاتي نهاد‌هاي فاقد مجوز با دستگاه‌هاي مرتبط مانند سازمان صدا و سيما و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، همچنين مكاتبه و رايزني با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اخذ فهرست تعاوني‌هاي اعتبار مورد شناسايي توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسايي و برخورد با بخش زيادي از نهادهاي پولي غيرمجاز فعال در كشور شده است.

وي افزود: با توجه به اهميت جلوگيري از فعاليت‌هاي مخرب نهادهاي غيرمجاز، همكاري مناسب مراجع قضايي و نيروي انتظامي در برخورد با موسسات فاقد مجوز مي‌تواند موجب تسريع در انجام امور شود. همچنين فرآيند زمان‌بر محاكم قضايي در صدور احكام مقتضي و نقايص موجود در قانون تجارت و ورشكستگي نهادهاي مالي نيز ازجمله موانع پيش‌روي برخورد مناسب با موسسات غيرمجاز به‌شمار مي‌آيند كه لازم است تدابير لازم در رفع اين موانع صورت گيرد.نویسنده:
زورآزمايي دولت و بانك‌ها بر سر تكاليف
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
زورآزمايي دولت و بانك‌ها بر سر تكاليف
  روز گذشته معاون اول رييس‌جمهور به بانك مركزي رفت و براساس گزارش وزير اقتصاد مبني بر اينكه بانك‌هاي خصوصي در طرح تسهيلات‌دهي به واحدهاي صنعتي كم كار بوده‌اند، صحبت‌هايي به ميان آورد. اما مساله‌يي كه وجود دارد، اين است كه دولت نمي‌تواند به اجبار بانك‌ها را ملزم به حضور در يك طرح كند چراكه اگر بانكي بخواهد در طرحي سرمايه‌گذاري كند بايد مطمئن شود طرح مورد نظر بازدهي و ريسك مناسبي در پي خواهد داشت يا خير. بانك‌ها بايد بر پايه‌ ارزيابي‌ها تصميم بگيرند زيرا عمده منابع آنان را سپرده‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهد در نتيجه بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران محسوب مي‌شوند.  در اين شرايط كه بانك‌ها وكلاي سپرده‌گذاران به شمار مي‌روند بايد منابع را در بهترين طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم كه ريسك معقول و بازدهي كارآمد وجود دارد، هزينه كنند در غير اين صورت هيچ بانكي براساس قانون حق ندارد در پروژه‌هاي پر ريسك سرمايه‌گذاري كند چرا كه ممكن است با ضرر و زيان زيادي مواجه و منابع سپرده‌گذاران نيز با افت و خيزهايي همراه شود. بنابراين اين روند نه منطقي است و نه بانك مركزي و وزارت اقتصاد به لحاظ شرعي و قانوني حق تسلط بر امور بانك‌ها را دارند؛ اين درحالي است كه نبايد در مورد بانك‌هاي دولتي هم اين اقدام صورت گيرد.

اما در اين ميان يك موضوع وجود دارد. متاسفانه بانك‌هاي خصوصي از اصول واسطه‌گري مالي مقداري فاصله گرفته‌اند و بيشتر به سمت تامين منابع براي سهامداران ذي‌نفع خود گام برداشته‌اند كه همگي اين موارد دستورالعمل دارند. اگر بانك‌هاي خصوصي تسهيلات كلاني كه داده‌اند با بخشنامه‌هاي بانك مركزي مغايرت داشته باشد، بخش نظارت بانك مركزي مي‌تواند عليه بانك‌هاي خصوصي اقدام كند و آنها را براساس بخشنامه‌ها مكلف به اجراي قوانين كند. اين درحالي است كه حتي در اين شرايط بانك مركزي نمي‌تواند تعيين كند كه به چه كساني وام تعلق گيرد يا نگيرد، اين نهاد دولتي تنها مي‌تواند مازاد وام داده شده را مورد مواخذه قرار دهد. بانك مركزي مي‌تواند عنوان كند، سرمايه‌گذاري مستقيم در شركت‌ها و بنگاه‌ها بيش از حدي است كه در بخشنامه‌ها به بانك‌ها اجازه داده شده است. بانك مركزي براساس قانون مي‌تواند اين اقدامات را انجام دهد اما نمي‌تواند براي بانك‌ها تعيين تكليف كند كه تسهيلات به چه فردي تعلق گيرد يا نه.

از سوي ديگر عموما در ايران بانك‌ها را به عنوان عاملان دولتي تعريف مي‌كنند اما در جهان بانك‌ها يك بنگاه اقتصادي محسوب مي‌شوند كه بايد براساس منافع‌شان تصميم بگيرند. درست است كه منتقدان در اين مساله دولت را مقصر مي‌دانند اما بانك‌ها هم از اين موضوع دل نگران نيستند چراكه تعامل خوبي صورت گرفته است زيرا هر جا كه بانك‌ها با مشكلي مواجه مي‌شوند، اين تعامل را بهانه و از منابع بانك مركزي براي رفع مشكلات استفاده مي‌كنند. اين درحالي است كه اگر با اكثر بانك‌ها صحبت به ميان ‌آيد، آنان متفق‌القول مي‌گويند علت اينكه درحال حاضر مطالبات غيرجاري وجود دارد، تكليف‌هايي مستقيم و غيرمستقيم دولت است. بانك‌ها همين موضوع را بهانه مي‌كنند تا از منابع بانك مركزي در مواقع بحراني استفاده كنند بنابراين اين موضوع بهانه‌يي است براي اينكه بانك‌ها ناكارآمدي خود را به اين شكل پوشش دهند.  در آن سو دولت به زعم خود مي‌خواهد، مشكلات توليدكنندگان را حل كند كه از ديدگاه من اين موضوع درست نيست چراكه مشكل هر توليدكننده‌يي را نبايد حل كرد. دولت بايد گره از مشكل توليدكنندگاني باز كند كه درحال انجام فعاليت صحيح اقتصادي است و به نوعي منابع مردم را به هدر نمي‌دهد. اين موضوع را فقط بانك‌ها براساس ارتباط مستقيمي كه با مشتريان دارند، مي‌توانند تجزيه و تحليل كنند كه كدام مشتري خوش‌ حساب‌تر است و كدام يك نه. اين اقدام بسيار كار سخت و حرفه‌يي است و بيشتر مديران بانك‌ها به دليل اينكه بانكدار حرفه‌يي نيستند و براساس مناسبت‌هاي خاص مديرت بانك‌ها را به عهده گرفته‌اند به نفعشان است با دولت تعاملاتي داشته باشند تا به كساني كه دولت معرفي مي‌كند، تسهيلات دهند و اگر اين متقاضي خوش حساب نباشد، بانك‌ها يقه دولت را بگيرند تا از اين طريق از منابع بانك مركزي استفاده ببرند.نویسنده: كامران ندري كارشناس اقتصادي
3400ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي نيمه‌فعال كشاورزي پرداخت شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
3400ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي نيمه‌فعال كشاورزي پرداخت شد


مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: 10 هزار و 472 بنگاه توليدي كوچك و متوسط بخش كشاورزي حائز شرايط با ثبت‌نام در سامانه بهين‌ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به دريافت 3 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات بانكي شدند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت جهاد كشاورزي، محمد خالدي گفت: سامانه بهين‌ياب در راستاي طرح تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط و طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت بالاي 60 درصد براي رونق توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازي شده كه با پيگيري وزارت جهاد كشاورزي و همراهي اعضاي كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد موافقت شد، واحدهاي توليدي اين بخش نيز در سامانه مذكور براي دريافت تسهيلات بانكي ثبت‌نام كنند.

وي با بيان اينكه 70 درصد تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي توليدي نيمه‌فعال كشاورزي در قالب طرح تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي بانك كشاورزي پرداخت شده است، اظهار داشت: ساير بانك‌ها نيز در اين راستا بايد همكاري بيشتري با بخش كشاورزي داشته باشند.

خالدي افزود: بعد از بانك كشاورزي، بانك‌هاي ملت و ملي هر كدام 7 تا 8 درصد و بانك‌هاي سپه، صادرات، توسعه تعاون، تجارت و رفاه كاركنان هر كدام 2 تا 3درصد از كل تسهيلات را به بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كشاورزي پرداخت كرده‌اند. وي اذعان داشت: سهم مشاركت بانك‌هاي خصوصي در ارائه اين تسهيلات به واحدهاي غير فعال و نيمه فعال كشاورزي صفر بوده است.

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: با توجه به اينكه به دليل انباشت متقاضيان، امكان تامين مالي اين واحد‌هاي توليدي از طريق بانك كشاورزي به تنهايي امكان‌پذير نيست، بانك مركزي بنا به ماده (47) قانون رفع موانع توليدي رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه تمام بانك‌هاي غيرتخصصي را موظف كرده سهمي از تسهيلات اعطايي خود را معادل سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به اين بخش اختصاص دهند، با ابلاغ نامه‌يي در مهرماه امسال از بانك‌هاي غيرتخصصي خواسته بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي نيز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط پذيرش و بررسي شوند.

وي تصريح كرد: از 39 هزار بنگاه كوچك و متوسط توليدي نيمه‌فعال كشاورزي كه در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام كرده‌اند، تاكنون 19 هزار و 215 بنگاه به تاييد كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليدي رسيده و به بانك‌ها معرفي شدند كه از اين تعداد 55 درصد معادل 10 هزار و 472 بنگاه موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند.

خالدي ادامه داد: در سال 95 نزديك به 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط براي افزايش توليد و اشتغال اختصاص يافته كه از اين مبلغ تاكنون 13 هزار ميليارد تومان از طريق بانك‌ها پرداخت شده است.

وي سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي از تسهيلات بانكي پرداختي را 25 درصد، معادل 3 هزار و 400 ميليارد تومان عنوان كرد و اظهار داشت: اگر سهم صنايع تبديلي و تكميلي كه از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شده‌اند را به اين مبلغ اضافه كنيم، ميزان تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي به بيش از 30 درصد از كل تسهيلات مي‌رسد.

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: برخي استان‌ها ظرفيت بالايي براي جذب تسهيلات در واحدهاي راكد و نيمه‌فعال دارند به‌طوري‌كه بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كشاورزي در استان‌هاي جنوب كرمان، خراسان شمالي بالاي 60 درصد و استان‌هاي ايلام و كردستان بيش از 50 درصد تسهيلات بانكي را جذب كرده‌اند.

وي درباره شرايط دريافت تسهيلات بانكي در قالب طرح تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط و طرح‌هاي نيمه‌تمام وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: براساس دستورالعمل اين طرح، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيمه‌فعال كه ظرفيت پايداري و بازار فروش براي توليدشان دارند، همچنين طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60درصد مي‌توانند براي اخذ تسهيلات بانكي اقدام كنند. خالدي گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر چگونگي مصرف تسهيلات بانكي توسط بنگاه‌هاي توليدي نظارت خواهد كرد.نویسنده:
سفارش‌هاي بويينگ در سال ۲۰۱۶ به كمترين ميزان 6 ساله رسيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
سفارش‌هاي بويينگ در سال ۲۰۱۶ به كمترين ميزان 6 ساله رسيد


شركت بويينگ اعلام كرد، اين شركت از هدف تعيين شده براي سفارش‌هاي جديد خود در سال گذشته ميلادي، ۸۰ هواپيما كمتر سفارش دريافت كرده است. به گزارش فارس، شركت بويينگ از هدف تعيين شده براي سفارش‌هاي جديد خود در سال گذشته ميلادي، 80 هواپيما كمتر سفارش دريافت كرده است، اما احتمالا براي يك سال ديگر عنوان بزرگ‌ترين سازنده هواپيما در جهان را از آن خود كند.  اين شركت روز جمعه اعلام كرد، سال گذشته 748 جت تحويل داده است و 668 سفارش به ارزش حدودي 94 ميليارد دلار بر اساس فهرست قيمتي رزرو كرده است. اين شركت پيش‌بيني كرده بود كه ميان 745 تا 750 تحويل داشته باشد.  مجموع تحويل‌هاي بويينگ به اين معناست كه اين شركت رقيب اروپايي خود، ايرباس را در توليد مغلوب كرده است. ايرباس پيش‌بيني كرده بود كه در سال گذشته ميلادي 670 تحويل داشته باشد.

سرمايه‌گذاران سفارش‌ها و تحويل‌ها را به دقت رصد مي‌كنند تا سطح توليد آتي هواپيما و درآمدها را ارزيابي كنند؛ چراكه ايرلاين زماني‌ كل هزينه را پرداخت مي‌كنند كه سفارش را تحويل بگيرند. ايرلاين‌ها خريد جت‌ها به‌ويژه مدل‌هاي پهن ‌پيكر را كاهش داده‌اند و اين امر سبب شده است تا نسبت «رزرو تا پرداخت» براي فروش‌هاي جديد بويينگ به كمترين ميزان از سال 2004 برسد.  تحليلگران گفتند با اين حال، سفارش‌هاي بويينگ كمتر از انتظار كاهش يافته كه نشان‌دهنده كمپين‌هاي پرتكاپو براي فروش در پايان سال است. ايرباس مزيت‌ قيمتي به لطف تقويت دلار امريكا دارد كه بر تيم فروش بويينگ فشار آورده است. كن هربرت، تحليلگر اين صنعت گفت: در سال 2017، «براي بويينگ عدم افزايش قيمت‌ها دشوار خواهد بود.»نویسنده:
اختلاف بر سر كاهش تدريجي يا يك‌باره نفت بين توليدكنندگان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
اختلاف بر سر كاهش تدريجي يا يك‌باره نفت بين توليدكنندگان


 قرار است كشورهاي عمده توليدكننده نفت جهان شامل اوپكي‌ها و غيراوپكي‌ها مجموع توليد نفت خود را حدود 1.8ميليون بشكه در روز كاهش دهند اما اختلاف بر سر كاهش تدريجي يا يك‌باره نفت بين توليد‌كنندگان بالا گرفته است. به گزارش رويترز در روز 30نوامبر كشورهاي عضو اوپك توافق كردند تا مجموع توليد نفت خود را از ابتداي سال 2017، 1.2ميليون بشكه در روز كاهش دهند.  در روز 10دسامبر نيز كشورهاي نفتي غيرعضو اوپك نيز به توافق اوپكي‌ها پيوسته و متعهد شدند تا 600 هزار بشكه در روز توليد خود را كاهش دهند. اما درحالي كه عربستان سعودي و هم‌پيمانان اين كشور در حاشيه خليج فارس قصد دارند، كاهش توليد نفت خود را به يك‌باره و از روزهاي اوليه سال 2017 اجرايي كنند ديگر اعضاي اوپك همچنين كشورهاي توليدكننده نفت غيرعضو اوپك درحال برنامه‌ريزي براي كاهش تدريجي و مرحله‌يي توليد نفت خود هستند. اجراي اين دو توافق از ابتداي سال 2017 آغاز خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود، تاثير آن در 3ماهه دوم سال 2017 بر بازار نفت نمايان شود.  براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته اين كاهش عرضه در ابتداي تابستان آينده با اجرايي شدن كامل توافق از سوي كشورهاي نفتي در كنار افزايش فعاليت پالايشگاه‌ها در امريكا همچنين افزايش استفاده از نفت در عربستان و عراق تاثير حداكثري خود را نشان مي‌دهد.  از سوي ديگر تداوم افزايش مصرف نفت در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه همچنين كشورهاي غيرعضو اين سازمان در 6 ماهه نخست سال جاري مي‌تواند تاثير اجراي توافق كاهش نفت را بيشتر كند. درحالي كه اين دو توافق قرار است از ابتداي سال 2017 به مدت 6 ماه برگزار شود، اوپكي‌ها و كشورهاي نفتي غيرعضو اوپك همچنين گزينه احتمال تمديد آن به مدت 6 ماه ديگر را نيز در صورت نياز تصويب كردند. در صورتي كه اين تمديد اتفاق بيفتد شاهد از بين رفتن مازاد عرضه نفت موجود در بازار جهاني با سرعت بيشتر خواهيم بود.نویسنده:
ابلاغ قانون تاسيس و اداره مدارس غيردولتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/19
ابلاغ قانون تاسيس و اداره مدارس غيردولتي
روحاني در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي ايران «قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» كه در جلسه علني روز يك‌شنبه چهاردهم آذرماه 1395 مجلس دهم تصويب و در هفدهم آذرماه 1395 به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، را براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا، در ماده يكم اين قانون تاكيد شده است: در راستاي ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت كشور ضمن تاكيد بر ارتقاي كمي و كيفي مدارس دولتي براي بهره‌گيري از مشاركت همگاني مردمي در امر آموزش و پرورش و تاسيس مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين بالادستي و مستند به سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري و راهبردهاي كلان و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، همچنين سند نقشه جامع علمي كشور با حفظ كاركردهاي سياست‌گذاري و نظارتي نظام، «سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسيس مي‌شود و رييس اين سازمان، معاون وزير است.

در ماده 13 نيز آمده است: براي حمايت از موسسان مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت موسسان و بخش غيردولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را به صورت موسسه عمومي غيردولتي ايجاد كند.

دولت موظف است هر ساله و تا سقف 50 درصد از قيمت تمام ‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب كمك در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.

 نویسنده:
  خبر موج
  روي Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 است خانوادگي قضاييه، قوه دولت بين اختالف مسائلي گفت: كشور كل دادستان شود؛ايسنا| مي حل
  و است؛ خانوادگي اختالف جنس از شود مطرح اكنون كرد
  كه تحليل موسويان
  سيدحسين كردند پيدا اختالفي خانواده يك عضو دو برادر دو
  باالخره مراسم حاشيه در منتظري محمدجعفر شود. مي حل
  كه درخصوص دادگستري عام ضابطين كارت از
  رونمايي باالخره گفت: قضاييه قوه دولت مسووالن بين امريكا
  اختالف ساله 60 اشتباهات جبران براي نكته
  5 حل كه كردند پيدا اختالفي خانواده يك عضو دو برادر
  دو اين از دشمن كه شوند مانع مسووالن اميدواريم ود
  ش از نفر بازداشت درخصوص وي كند. سوءاستفاده
  مساله شد. پيشين ارشد ديپلمات موسويان،
  سيدحسين تعقيب تحت شدت به بانكي بدهكاران گفت: بانكي
  بدهكاران در يثباتي اصلي منبع امريكا هاي جنگ شوراي دبيرخانه خارجي سياست اسبق معاون
  و يكند. دنبال را آن جديت با تهران دادستاني
  هستند شامل گذشته 4دهه در جنگها است. خاورميانه دولت مواجهه خصوص در ملي امنيت
  عالي براي الريجاني از نماينده يك درخواست كويت 19۸۰( ايران به صدام نظامي حمله روزنامه در يي مقاله طي ايران، با امريكا
  آتي كري؛ايسنا| اخير اظهارات مقابل در عگيري
  موض افغانستان به امريكا نظامي حمالت (۰991)، است اين جالب نكته نوشت: پست
  هافينتگتون جلسه در شهر هين شا نماينده دليگاني، حاجي
  حسينعلي متحدان ناتو حمله )، (3۰۰2 عراق )2۰11( انتخابي مناظرات مورد در ايران عالي رهبر
  كه به توجه با گفت: مجلس رييس به خطاب ديروز
  علني عربستان نظامي حمله )، (21۰2 ليبي به عربش چون كرد بيني پيش را ترامپ پيروزي
  امريكا، نظر به ايران عليه امريكا خارجه امور وزير كري،
  اظهارات از تها تروريس سيل هجوم (۵1۰2 يمن به مردم با صادقانه را امريكا واقعيات او بود
  معتقد كه مسائل اين درخصوص حضرتعالي كه بود شايسته رسد
  مي متحدان حمايت با سوريه به عالم نقاط اقصا گذاشت. ميان در
  امريكا كنيد. صحبت شود مي مطرح ايران بزرگوار ملت منافع
  عليه سقوط آستانه در را خاورميانه غرب، منطقهيي سيستم كه است معتقد اي خامنه اهلل آيت 1+۵ كميسيون تشكيل آستانه در اينكه به توجه با افزود:
  وي داعشي تروريسم گسترش با داده قرار هاي گروه خالق است، فاسد امريكا
  حاكميتي بيان يا كرديد بيان را مجلس موضع است خوب
  هستيم، اروپا امريكا منطقه، امنيت تنها نه يي، القاعده است، القاعده داعش همچون
  تروريستي نشود. ضايع ايران بزرگوار ملت از حقي كه
  كنيد است. افتاده خطر به نيز جهان امنيت بلكه منطقه كشورهاي به اش نظامي الت
  حم بارها كه فتاح پ|رويز يسنا آيم؛ا نمي راحت، تان خيال اتفاقنظر نكته يك در هم اوباما ترامپ از شده منطقه جاري هاي ثباتي بي
  موجب جدي، متفاوت هاي لحن با مختلف هاي نه رسا ميان
  در امريكا، متحد كشورهاي اينكه آن اند ته داش خاصيت بي كشوري چنين با مذاكره رو
  اين تكذيب انتخابات در را خود حضور استفهام طنز
  شوخي، هستند ها گروه اين از حمايت اصلي منبع از برخي است. مضر نيز ديپلماتيك رابطه
  و درخصوص كه آناني تمام به خطاب نبار اي بود،
  كرده داعش پيدايش موجب امريكا گذشته اشتباهات قدرت واشنگتن در زودي به كه
  سياستمداراني جمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين در
  حضورش شد. القاعده را موضع اين مشابه گرفت، خواهند دست به
  را رييس يآيم. نم راحت، تان ال خي گفت: دارند، را
  سواالتي نابودي او اصلي هدف كه كرده تاكيد ترامپ دارند. ايران مورد
  در مطرح هاي زني گمانه پيرو خميني(ره) امام امداد
  كميته شانس ترامپ، موضع اين اسد. نه است؛ داعش ايران جمهوري رياست رهبري حال عين
  در به استاني سفرهاي همچون وي، اقدامات درباره
  شده را منطقه تحوالت در مسكو واشنگتن همكاري كردند. برخورد خونسرد امريكا انتخابات نتيجه
  با هاي ازي س ان جري به آن كردن مرتبط محروم
  مناطق عنوان به امريكا اينكه ضمن است. داده افزايش انتخابات اين نتيجه كه است گفته
  روحاني عمل ميداني عملياتي بايد مدير معتقدم گفت:
  انتخاباتي يي منطقه قدرت عنوان به ايران جهاني قدرت برجام به ايران نداشته ايران سياست بر
  تاثيري نبايد كه شوم مي متذكر يام استان مديران به همواره
  كند هستند خاورميانه منطقه در مهم عنصر نيز معظم مقام اي خامنه اهلل آيت ماند. خواهد
  پايبند سفر امداد، كميته در آنها حضور الزمه بنشينند ميز
  پشت حل داعش نابودي در آنها روابط نوع كه ترامپ است. جهان در يي هسته سالح اشاعه نتيجه ايران در امريكا رژيم تغيير سياست ايران تا هستند يي هسته غير جديد هاي تحريم انتخابات مورد در ايران كه فرمودند هم
  رهبري است. نزديك از مردم درد لمس
  رفتن بود. خواهد تاثيرگذار منطقه هاي بحران براي امريكا گذشته سياستهاي كه كرده تاكيد همه امريكا اسالمي، انقالب از بعد داد. معكوس يكصد كنند. هدايت برجام نقض مسير به را يي حادثه هر براي اما كرد نخواهد قضاوت
  امريكا مجمع در ششم برنامه قانون از بند بررس تقابل. نه بود؛ خواهد نتيجهبخش همكاري اين او بوده اشتباه كشورها در رژيم تغيير در رژيم تغيير براي ممكن خصمانه اقدامات معرفي با را خود كار امريكا كنگره پانزدهمين دارد.
  آمادگي جلسه مجمع| عمومي مصلحت؛روابط
  تشخيص را دولت كنگره واشنگتن، در جمهوريخواهان مخالف او اما گذاشت. خواهد كنار را سياست خاك به صدام تجاوز از است؛ آزموده را ايران ايران موشكي تحريم ازجمله جديد تحريم چند در كانديداها از بسياري ترامپ
  مواضع روز نظام مصلحت تشخيص مجمع نظارت
  كميسيون شرايطي چنين اينكه وجود با اند. گرفته اختيار در معامله يك را آن خود، توييت در است برجام هاي سالح كارگيري به در صدام از حمايت ايران، امريكا ايران روابط اينكه است. كرده آغاز هاي سياست مورد در انتخاباتي مناظرات
  دوره در شد. برگزار ريفسنجاني شم ها يتاهلل رياست به
  گذشته قدرت چون حال عين در رسد، مي نظر به منفي برجام كه درحال است. خوانده ناگوار بسيار ايران، نفتي تاسيسات به نظامي حمله شيميايي، بايد كرد، خواهد طي را مسير دو از كداميك هاي گاه ديد از مهمي بخش درحقيقت
  امريكا، مصوب كشور، توسعه ششم برنامه قانون از بند جلسه
  اين براي تاريخي فرصت يك تواند مي شده، يكدست دهه چند در جهان ديپلماسي برجسته ميراث ايران، يي هسته تاسيسات عليه سايبري جنگ بايد ترامپ كه مهمي نكته چند اما ماند منتظر اين آيا اما كرد. تاييد را هي خامن اهلل ت
  آي كلي هاي سياست با انطباق حيث از اسالمي شوراي
  مجلس خطاهاي جبران منطقه اسفبار وضعيت تغيير يي هسته اشاعه عدم سند جامعترين گذشته يكجانبه، هاي تحريم ترين كشنده تحميل تا از: عبارتند بداند ايران مورد در ترامپ كه شد خواهد موجب ديدگاه اشتراك مغايرت شد، مقرر كه گرفت قرار بررسي بحث مورد
  نظام، دارد را گزينه اين ترامپ باشد. گذشته ساله ۰6 شفافيت هاي مكانيسم همه كه است جهان در نيز ايران ايران. عليه بينالمللي چندجانبه دموكراسي روند تخريب در امريكا نقش روابط بست بن گذشته، هاي سياست اصالح
  با مجمع شوراي كار دستور در كلي هاي سياست با
  آنها در ثبات سمت به كرده تعامل ايران با كه را يي هسته بمب ساخت عدم حداكثري مقابله براي خود نفوذ ظرفيت همه متقابال بوده ايران در دموكراسي قاتل امريكا ايران. در فراموش ميراثي شكسته را امريكا ساله گيرد.
  ۸ قرار نظام مصلحت
  تشخيص برجام، از بعد كه وجودي با كند. حركت منطقه خواهد نابود را برجام ترامپ آيا كند. مي تضمين با امروز ايران نهايتا گرفت. كار به را امريكا با عليه 19۵3 كودتاي با انگليس امريكا است. به معاصر قرن ديپلماسي تاريخ در
  ناشدني مسعود ايرنا| ظريف؛ پيشنهاد از پاكستان استقبال است، ضخيم همچنان متقابل اعتمادي بي ديوار ميراث حفظ ضمن كرد خواهد الش ت يا كرد امريكا متحدان گذشته از مقتدرتر ثبات منتخب وزير نخست مصدق، محمد دكتر است ممكن ترامپ ديگر طرف از گذارد؟ جاي ماه چند كه ملل سازمان در پاكستان سابق نماينده
  خان، گذاشتن كنار تردهتر، گس هاي همكاري كليد او اگر بگذارد. جاي به بزرگتر ميراثي اوباما، واشنگتن، عيار تمام حمايت 6دهه وجود با ايران در دموكراسي جنبش ايران، مردم محبوب معكوس با افزايش را گذشته هاي خصومت پاكستان كشمير جامو منطقه تجمهوري رياس به
  پيش ديپلماسي از استفاده رژيم»، «تغيير سياست منطقه كشورهاي كل به برجام اصول كند تالش هميشه از پذيرتر يب آس يا اند كرده سقوط يا اسالمي انقالب كردند. احيا ديكتاتوري خفه را كري، اوباما تعاملي هاي سياست روند
  كردن در كه ظريف محمدجواد سخنان به واكنش در شد،
  منصوب مداخله عدم متقابل، احترام اصول براساس در جهاني جامعه ساله ۰۵ آرزوي يابد، سرايت هستند. ديكتاتوري سال ۵2 به ايران ملت واكنش ايران، تمامعيار تقابل سمت به را تهران
  واشنگتن ايران از كمكي اگر بود كرده اعالم هند به خود گذشته ماه
  سفر بود. خواهد مشترك منافع خواهد محقق خاورميانه عاريسازي مورد عدم براي پيروزي ترين بزرگ برجام -3 بود. امريكا سلطه شاه اعمال دنبال به امريكا در برجام مخالفان
  بكشاند. ما باشد، ساخته پاكستان هند ميان اختالفات حل
  براي كشور عنوان به ايران، خارجه امور وزير داشت: اظهار م، اده
  آماي اعالم پاكستان هند بين گري ميانج براي پاكستان،
  دوست يكنيم. استقبال آن از ما كه است كرده ۷۱۰۲
  آمادگي سال در ايران سياسي اقتصادي انداز چش از نشنال مجله
  تحليل قوانين سفر درباره پيشنهادي سرفصل ۰۱ تهيه يموحد، رحمان مرتضي يها؛ايسنا| خارج براي
  ايران عنوان با هايي سرفصل تهيه از كشور گردشگري يكنند
  معاون حمايت روحاني از همچنان ايران
  مردم بخشي آگاهي خارجي گردشگران به سفر هاي
  توصيه بر گفت: وي داد. خبر مبدأ در ايران قوانين به نسبت
  آنها خواهد بهبود ايران اقتصادي وضعيت نيست. تقريبي، فروش دالر تريليون ۵.۵3 با دنيا» بزرگ ايرا
  گروه گردشگران به سفر هاي توصيه مهم سرفصل ۰1 اساس
  اين قدرت عالوه به كشور اين يي منطقه نفوذ يافت نزديك در دولت توفيق اندهنده نش كه شده ياد روند 2نيز ۰17 سال در ايران اقتصادي
  «وضعيت هاي اه درگ در انتشار با تا است شده تهيه كشور
  ورودي خواهد تشديد احتماال ايران نظامي سخت افق راستاي در اقتصادي كالن هاي شاخص كردن عباراتي اين يكند.» حفظ را خود رشد به
  رو مرزهاي هها، سفارتخان خارجه امور وزارت
  اينترنتي جاري سال در هم ايران نظامي نيروهاي شد. كشور سال ۰2 منداز چش سند در شده ترسيم گزارش «نشنال» امريكايي مجله كه
  است گردشگران يسازي آگاه هواپيمايي، هاي شرك
  ورودي، پيدا حضور تر يع وس ابعاد با عملياتهايي در است. سياسي، اقتصادي، مانداز چش درباره خود
  تحليلي شود. محقق سفر مبدأ از كشور مقررات به
  نسبت كنند.» مي شاخص اميدبخش، هاي ارزياب اين ميان در اما كرده آغاز آنها با را ايران انتخاباتي
  اجتماعي راه در ژاپن وزير نخس ويژه فرستاده از «بعد امريكايي: رسانه اين گزارش به اين در كه است موضوعي كشورمان در «فساد» مجله اين نويسنده منظر از كه ندازي چشم
  است. سابق خارجه امور وزير كومورا، اس|اهيكو آنا
  تهران؛ جهاني اقتصاد به ايران ورود يي ته هس توافق برده نام اسفناك» «وضعيت عنوان آن از گزارش يي منطقه نفوذ دامنه «گسترش با ۰17 سال
  در است قرار ژاپن، دموكرات ليبرال حاكم حزب رييس
  معاون در بزرگ اقتصاد دومين ايران است. يافته شدت نقش اجراي از را ايران متوسط طبقه كه شده حوزه در هم ايرانيان تا شد خواهد همراه ايران» به سفر اين كند. سفر ايران به جاري هفته سهشنبه آفريقاست.
  روز شمال خاورميانه بازداشته «ثروت» ارگيري هك توليد در خود موضوعات حوزه در هم «اقتصادي»
  مباحث شود انجام ژاپن وزير نخس آبه، شينزو
  درخواست ۵3.1تريليون، تقريبي فروش با كشور اين شده اشاره نكته اين به گزارش اين پايان در است. با توام سالي «ژئوپليتيك»
  «استراتژيك» يكند ديدار كشورمان امهاي مق با تهران در آبه،
  فرستاده كشور اين دارد. را دنيا بزرگ اقتصاد هجدهمين ايران مردم تندرو روههاي انتقادات باوجود كه باشند. داشته درپيش را
  «رشد» خبرگزاري كند. رايزني هيي هست توافق درباره است قرار
  و بعد منطقه كشور دومين جمعيت ميليون ۸2 با يكنند. حمايت روحاني از همچنان كه روزهايي در 71۰2ميالدي سال آغاز با كشور اين خارجه امور وزارت بيانيه از هل ژاپن
  كيودو كشور شانزدهمين جمعيت لحاظ از مصر از حال در داخلي «دلواپس» هاي روه برخي به روزهاش سفر خالل در است قرار كومورا كرد، است.»
  اعالم جهان پرجمعيت جهاني اقتصاد مختصات به ايران ورود هاي بخ در دولت دستاوردهاي بردن
  زيرسوال يي هسته توافق ازجمله المللي بين تحوالت درباره
  ايران، هستند. گاز نفت حوزه در ويژه به ايران افزايش به رو دولت وضعيت به مردم اعتراض آينده درباره گزارش اين در «نشنال» مجله تال غربي هاي رسانه هستند،
  مختلف كند. گفتوگو 1+۵ گروه ايران
  ميان محتمل امريكا ايران مناسبات در تغيير است.» فساد شاخص در ايران نامناسب رتبه ايران نظامي استراتژيك ژئوپليتيك، اقتصادي، تصويري تحليلي، هاي گزارش قالب در كنند
  مي با اقتصادي همكاري براي مستمر هاي تالش هاي تنش افزايش به احتماال روابط اين است. اشاره نكته اين به گزارش اين در همچنين ايران اقتصادي «وضعيت نوشت: 71۰2 سال در اقتصادي، سياسي، انفعاالت فعل از واقعي در بلژيك در ايران سفير سعادت،
  بلژيك؛ايسنا|پيمان ها تنش اين كه است بعيد اما يانجامد. گفتاري ايران مناسبات در تغيير احتمال بيشتر تجارت دنبال به ايران در ها رو «ميانه شده: كشور اين يي منطقه نفوذ است بهبود به رو رو پيش سال در ايران انتخاباتي اجتماعي يك مدت طي گفت: شمالي خراسان استاندار با
  ديدار يا استراتژيك ژئوپوليتيك، سطح در پيامدهايي امريكا كنند مي سعي ها تندرو اما دولتند سطح در احتماال ايران نظامي سخت قدرت عالوه به كنند.
  ارائه سفير عنوان به خدمت دوران از شده سپري ماه دو
  سال ايران منافع به باشد داشته اقتصادي حتي يي هسته «توافق شده گفته اساس همين بر سياسي هاي سيستم بر را يشان مونوپول يشود.» تشديد دولت دهد مي نشان آن محتواي كه هايي
  تحليل در ام ده كوشي همواره اروپايي، اتحاديه سياسي پايتخت
  در كند. وارد آسيبي باوجود حتي ماند مي باقي خود جاي سر احتماال كنند. حفظ كشور اقتصادي نوشت: «نشنال» مجله از نقل به ايلنا يي منطقه نقش بازآفريني با توانسته يازدهم تجاري گذاري سرمايه هاي قابليت شناساندن
  راستاي زودي به ايران جمهوري رياست انتخابات داشته مشكل آن با امريكا جديد دولت اينكه در ايران «رتبه كه: شده ادعا اساس، همين بر استراتژيك ژئوپليتيك، اقتصادي، «آينده اقتصادي رشد براي نسبي ثبات ايران، المللي بين آب گردشگري، صنعت از همچنين وي بردارم. گام
  ايران انتقادهاي اينكه باوجود شود مي برگزار اين به توافق امضاكننده كشورهاي ديگر باشد. است اسفناك بسيار المللي بين فساد شاخص سياستمداران براي 71۰2 سال در ايران نظامي اين در كند. ايجاد مردم معيشتي وضعيت بهبود كاري هاي وزه عنوان به تجديدپذير هاي رژي ان
  فاضالب از مردم هنوز اما است باقي خود قوت به ها تندرو كشورهاي يمانند. پايبند يي هسته قرارداد آمده دست به هاي ثروت از متوسط طبقه دست كه زماني تا وضعيت اما است، درخشان ايراني اقتصاد «دومين عنوان تحت ايران اقتصاد
  گزارش ايران در هگذاري سرماي براي بلژيكي هاي رف عالقه يكنند.»
  مورد حمايت روحاني با تجارت افزايش آماده مشتاقانه اروپايي متعدد نارضايتي كه معناست آن به اين است، كوتاه مشخص چندان پابرجاست، يي منطقه هاي تنش اقتصاد «هجدهمين آفريقا» شمال خاورميانه برد.
  نام روابط گسترش به هشها پژو نتايج شتم ضرب پيگيري تهران-بيروت
  شود بدل گفتمان ايراني پناهجوي
  دو امنيت كميسيون رييس ارشاد فرهنگ وزير سفير وهاجي
  عبدالحسين خارجي سياست ملي نتايج اينكه بيان با مي اسال به اشاره با استراليا در
  ايران بعد اسالمي شوراي مجلس گفتمان يك به بايد ها پژوهش هاي همكار تفاهم
  يادداشت عون» «ميشل ژنرال با ديدار از هاي مه برنا نداشتن گفت: شود، بدل استراليا ايران بين شده امضا
  هوايي تهران اراده كه كرد تاكيد لبنان جمهوري ييس هدف يشود سبب كرده روزمرگي دچار را ما راهبردي حاضر حال در الزماالجراست تفاهم يادداشت اين
  گفت: مينهها همه در ها ري همكا روابط گسترش بيروت كنيم. گم را غايي پروازهايش براي ايران آسمان از يواند مت استراليا
  هواپيمايي گزارش به است. امنيتي تجاري اقتصادي، ويژه به بازديد در ديروز اميري صالحي سيدرضا ايرنا، گزارش به امضا هم هوايي موافقتنامه بنابراين كند، استفاده اروپا
  به به پارلماني همراه هيات بروجردي عالءالدين ايسنا، ارشاد فرهنگ وزارت ارتباطات هنر فرهنگ، پژوهشگاه از شوراي مجلس است الزم آن اجرايي ضمانت براي كه
  شده در ايران اسالمي جمهوري سفير فتحعلي محمد اتفاق پرداختن را كشور مشكالت رفع راهكارهاي از يكي اسالمي، هم ايران براي حق اين افزود: وي كند. تصويب المي
  اس لبنان جمهوري رياس كاخ «بعبدا» در گذشته روز لبنان، است اين انتظار افزود: كرد عنوان مختلف شهاي پژوه به ندارد كشور اين به پروازي ايران چون ولي است
  محفوظ دو روابط گسترش هاي راه درباره ديدار عون ژنرال با ۰1 پنج براي را خود راهبردي برنامه پژوهشگاه اين كه وهاجي ايسنا، گزارش به ماند. خواهد باقي استفاده بال
  عمال كردند. گفتگو سوريه بهويژه منطقه تحوالت كشور شناسي آسيب به نياز ينرو از كند، تدوين آينده ساله پروازهاي برقراري هوايي خدمات دريافت كرد:
  خاطرنشان از گزارشي كرد: خاطرنشان ديدار اين از بعد بروجردي دارد. خود كاري وزههاي در تسنجي وضعي بين پرواز جمله از استراليا ايران شهرهاي بين
  مستقيم با ايران پارلماني هيات ديدارهاي سوريه تحوالت آخرين دچار را ما راهبردي ههاي برنام نداشتن اينكه بيان با وي تهران، شهرهاي پرث ملبورن بريزبن، سيدني،
  شهرهاي براي سوريه پرونده اهميت بر ارائه را سوري ارشد مقامات چكتر كو بر يشود، گم غايي هدف كند روزمرگي هاي شرك بين جداگانه توافق از بعد اصفهان شيراز
  مشهد، تاكيد امنيتي لحاظ به لبنان ايران مي اسال جمهوري راه كرد تاكيد ارتباطات هنر فرهنگ، پژوهشگاه شدن فراهم آنها پروازي تهاي اولوي كشور دو به متعلق
  هوايي خارجي سياست ملي امنيت كميسيون رييس كرديم. دانست. انساني نيروي نكردن اضافه را آن پويايي بر مبني شده منتشر اخبار به اشاره با همچنين وي شود. مي در جديد مرحله شروع به باتوجه كرد: تصريح مجلس پژوهشگاه داد: ادامه اميد تدبير دولت كابينه عضو در ما گفت: ايراني، مهاجر دو به نو گينه مهاجرت پليس
  حمله جمهوري، ريي عنوان عون ژنرال انتخاب از بعد لبنان نرو اي از است، كارمندي حوزه نه پژوهشي ستاد يك دادهايم توضيح درخواست خارجه امور وزارت به
  يادداشتي جديد هاي ام برداشتن براي بيروت تهران آمادگي بر آن بر ويتر نظارت تا گردد، سپاري رون آن كارهاي بايد يوانيم نم نشود، دريافت استراليايي طرف روشن پاسخ تا
  و بهويژه مينهها همه در ها ري همكا روابط گسترش براي باالي ظرفيت از توان راستا اين در چند هر شود، انجام بيان هها رسان در نظر دو تاكنون اما كنيم. نظر اعالم
  صريحا گفت: بروجردي شد. تاكيد امنيتي تجاري اقتصادي اينكه بيان با وي برد. بهره ها دانشگا علمي هاي نجمن قصد مستي حال در پناهجويان اين اينكه يكي است؛
  شده خواست ايران اسالمي جمهوري از لبنان جمهوري ريي را كار بهترين ها حداق با كه هستند قانع افرادي پژوهشگران نو سال عيد شب مراسم در شركت براي كمپ از
  خروج آنها از زيادي تعداد كه سوري آوارگان مشكل حل براي مكان اين در تها سياس است نياز كرد: اضافه يدهند، انجام قرار گارد روهاي ني شتم ضرب مورد كه داشتند را
  ميالدي كرديم تاكيد هم ما كند كمك برند، مي سر به لبنان در شود، واگذار آن از بيرون به پژوهش عمليات شده تعريف مست پناهجويان كه است اين تفسير دومين اند
  گرفته ترديد بدون شود برقرار سوريه در امنيت ميزان هر به كه وظايف حسب بر تخصصي محيطي پژوهشگاه اين بنابراين صورت هر در هاند، گرفت قرار شتم ضرب مورد
  نبودند گشت. خواهند باز كشورشان به آوارگان كند. مداخله چيزي هر در نبايد است محوله است. پيگيري دست در
  موضوع تعادل سپهوند عكس:حجت
5 نكته براي جبران اشتباهات 60 ساله امريكا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/19
5 نكته براي جبران اشتباهات 60 ساله امريكا
سيدحسين موسويان تحليل كرد


سيدحسين موسويان، ديپلمات ارشد پيشين و معاون اسبق سياست خارجي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص مواجهه دولت آتي امريكا با ايران، طي مقاله‌يي در روزنامه هافينتگتون پست نوشت: نكته جالب اين است كه رهبر عالي ايران در مورد مناظرات انتخابي امريكا، پيروزي ترامپ را پيش‌بيني كرد چون معتقد بود او واقعيات امريكا را صادقانه با مردم امريكا در ميان گذاشت.

آيت‌الله خامنه‌اي معتقد است كه سيستم حاكميتي امريكا فاسد است، خالق گروه‌هاي تروريستي همچون داعش و القاعده است، حملات نظامي‌اش به كشورهاي منطقه موجب بي‌ثباتي‌هاي جاري منطقه شده و از اين رو مذاكره با چنين كشوري بي‌خاصيت و رابطه ديپلماتيك نيز مضر است. برخي از سياستمداراني كه به زودي در واشنگتن قدرت را به دست خواهند گرفت، مشابه اين موضع را در مورد ايران دارند.

در عين حال رهبري و رياست‌جمهوري ايران با نتيجه انتخابات امريكا خونسرد برخورد كردند. روحاني گفته است كه نتيجه اين انتخابات تاثيري بر سياست ايران نداشته و ايران به برجام پايبند خواهد ماند. آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري هم فرمودند كه ايران در مورد انتخابات امريكا قضاوت نخواهد كرد اما براي هر حادثه‌يي آمادگي دارد.

مواضع ترامپ و بسياري از كانديداها در دوره مناظرات انتخاباتي در مورد سياست‌هاي امريكا، درحقيقت بخش مهمي از ديدگاه‌هاي آيت‌الله خامنه‌اي را تاييد كرد. اما آيا اين اشتراك ديدگاه موجب خواهد شد كه ترامپ با اصلاح سياست‌هاي گذشته، بن‌بست روابط 38 ساله امريكا را شكسته و ميراثي فراموش ناشدني در تاريخ ديپلماسي قرن معاصر به جاي گذارد؟ از طرف ديگر ترامپ ممكن است خصومت‌هاي گذشته را افزايش و با معكوس كردن روند سياست‌هاي تعاملي اوباما - كري، واشنگتن و تهران را به سمت تقابل تمام‌عيار بكشاند. مخالفان برجام در امريكا به دنبال اعمال تحريم‌هاي جديد غير هسته‌يي هستند تا ايران را به مسير نقض برجام هدايت كنند. يكصد و پانزدهمين كنگره امريكا كار خود را با معرفي چند تحريم جديد ازجمله تحريم موشكي ايران آغاز كرده است. اينكه روابط ايران و امريكا كداميك از دو مسير را طي خواهد كرد، بايد منتظر ماند اما چند نكته مهمي كه ترامپ بايد در مورد ايران بداند عبارتند از:

1- نقش امريكا در تخريب روند دموكراسي در ايران. امريكا قاتل دموكراسي در ايران بوده است. امريكا و انگليس با كودتاي 1953 عليه دكتر محمد مصدق، نخست‌وزير منتخب و محبوب مردم ايران، جنبش دموكراسي در ايران را خفه و ديكتاتوري احيا كردند. انقلاب اسلامي ايران، واكنش ملت ايران به 25 سال ديكتاتوري شاه و سلطه امريكا بود.

2- سياست تغيير رژيم امريكا در ايران نتيجه معكوس داد. بعد از انقلاب اسلامي، امريكا همه اقدامات خصمانه ممكن براي تغيير رژيم در ايران را آزموده است؛ از تجاوز صدام به خاك ايران، حمايت از صدام در به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي، حمله نظامي به تاسيسات نفتي ايران، جنگ سايبري عليه تاسيسات هسته‌يي ايران، تا تحميل كشنده‌ترين تحريم‌هاي يك‌جانبه، چندجانبه و بين‌المللي عليه ايران. ايران نيز متقابلا همه ظرفيت و نفوذ خود براي مقابله با امريكا را به كار گرفت. نهايتا ايران امروز با ثبات و مقتدرتر از گذشته و متحدان امريكا با وجود 6دهه حمايت تمام‌عيار واشنگتن، يا سقوط كرده‌اند يا آسيب‌پذيرتر از هميشه

هستند.

3- برجام بزرگ‌ترين پيروزي براي عدم اشاعه سلاح هسته‌يي در جهان است. ترامپ تاكيد كرده كه سياست‌هاي گذشته امريكا براي تغيير رژيم در كشورها اشتباه بوده و او اين سياست را كنار خواهد گذاشت. اما او مخالف برجام است و در توييت خود، آن را يك معامله بسيار ناگوار خوانده است. درحالي‌كه برجام ميراث برجسته ديپلماسي جهان در چند دهه گذشته و جامع‌ترين سند عدم اشاعه هسته‌يي در جهان است كه همه مكانيسم‌هاي شفافيت حداكثري و عدم ساخت بمب هسته‌يي را تضمين مي‌كند. آيا ترامپ برجام را نابود خواهد كرد يا تلاش خواهد كرد ضمن حفظ ميراث اوباما، ميراثي بزرگ‌تر به‌جاي بگذارد. اگر او تلاش كند اصول برجام به كل كشورهاي منطقه سرايت يابد، آرزوي 50ساله جامعه جهاني در مورد عاري‌سازي خاورميانه محقق خواهد

شد.

4- جنگ‌هاي امريكا منبع اصلي بي‌ثباتي در خاورميانه است. جنگ‌ها در 4دهه گذشته شامل حمله نظامي صدام به ايران (1980) و كويت (1990)، حملات نظامي امريكا به افغانستان (2011) و عراق (2003)، حمله ناتو و متحدان عربش به ليبي (2012)، حمله نظامي عربستان به يمن (2015) و هجوم سيل تروريست‌ها از اقصا نقاط عالم به سوريه با حمايت متحدان منطقه‌يي غرب، خاورميانه را در آستانه سقوط قرار داده و با گسترش تروريسم داعشي و القاعده‌يي، نه‌تنها امنيت منطقه، امريكا و اروپا بلكه امنيت جهان نيز به خطر افتاده است. ترامپ و اوباما هم در يك نكته اتفاق‌نظر داشته‌اند و آن اينكه كشورهاي متحد امريكا، منبع اصلي حمايت از اين گروه‌ها هستند و اشتباهات گذشته امريكا موجب پيدايش داعش و القاعده شد.

ترامپ تاكيد كرده كه هدف اصلي او نابودي داعش است؛ نه اسد. اين موضع ترامپ، شانس همكاري واشنگتن - مسكو در تحولات منطقه را افزايش داده است. ضمن اينكه امريكا به عنوان قدرت جهاني و ايران به عنوان قدرت منطقه‌يي نيز 2عنصر مهم در منطقه خاورميانه هستند كه نوع روابط آنها در نابودي داعش و حل بحران‌هاي منطقه تاثيرگذار خواهد بود.

5- همكاري نتيجه‌بخش خواهد بود؛ نه تقابل. جمهوري‌خواهان در واشنگتن، كنگره و دولت را در اختيار گرفته‌اند. با وجود اينكه چنين شرايطي منفي به نظر مي‌رسد، در عين حال چون قدرت يكدست شده، مي‌تواند يك فرصت تاريخي براي تغيير وضعيت اسفبار منطقه و جبران خطاهاي 60 ساله گذشته باشد. ترامپ اين گزينه را دارد كه با ايران تعامل كرده و به سمت ثبات در منطقه حركت كند. با وجودي كه بعد از برجام، ديوار بي‌اعتمادي متقابل همچنان ضخيم است، كليد همكاري‌هاي گسترده‌تر، كنار گذاشتن سياست «تغيير رژيم»، استفاده از ديپلماسي براساس اصول احترام متقابل، عدم مداخله و منافع مشترك خواهد بود.نویسنده:
مردم ايران همچنان از روحاني حمايت مي‌كنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/19
مردم ايران همچنان از روحاني حمايت مي‌كنند
تحليل مجله نشنال از چشم‌انداز اقتصادي و سياسي ايران در سال ۲۰۱۷


گروه ايران

«وضعيت اقتصادي ايران در سال 2017 نيز روند رو به رشد خود را حفظ مي‌كند.» اين عباراتي است كه مجله امريكايي «نشنال» گزارش تحليلي خود درباره چشم‌انداز اقتصادي، سياسي، اجتماعي و انتخاباتي ايران را با آنها آغاز كرده است. چشم‌اندازي كه از منظر نويسنده اين مجله در سال 2017 با «گسترش دامنه نفوذ منطقه‌يي ايران» همراه خواهد شد تا ايرانيان هم در حوزه مباحث «اقتصادي» هم در حوزه موضوعات «استراتژيك» و «ژئوپليتيك» سالي توام با «رشد» را درپيش داشته باشند.

 با آغاز سال 2017ميلادي و در روزهايي كه برخي گروه‌هاي «دلواپس» داخلي در حال زيرسوال بردن دستاوردهاي دولت در بخش‌هاي مختلف هستند، رسانه‌هاي غربي تلاش مي‌كنند در قالب گزارش‌هاي تحليلي، تصويري واقعي از فعل و انفعالات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و انتخاباتي ايران در سال پيش رو

ارائه كنند.

تحليل‌هايي كه محتواي آن نشان مي‌دهد دولت يازدهم توانسته با بازآفريني نقش منطقه‌يي و بين‌المللي ايران، ثبات نسبي براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم ايجاد كند. در اين گزارش اقتصاد ايران تحت عنوان «دومين اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا» و «هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا» با 35.5تريليون دلار فروش تقريبي، ياد شده كه نشان‌دهنده توفيق دولت در نزديك كردن شاخصه‌هاي كلان اقتصادي در راستاي افق ترسيم شده در سند چشم‌انداز 20سال كشور است.

اما در ميان اين ارزيابي‌هاي اميدبخش، شاخص «فساد» در كشورمان موضوعي است كه در اين گزارش از آن به‌عنوان «وضعيت اسفناك» نام برده شده كه طبقه متوسط ايران را از اجراي نقش خود در توليد و به‌كار‌گيري «ثروت» بازداشته است. در پايان اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه باوجود انتقادات گروه‌هاي تندرو مردم ايران همچنان از روحاني حمايت مي‌كنند. ورود ايران به مختصات اقتصاد جهاني

مجله «نشنال» در اين گزارش درباره آينده اقتصادي، ژئوپليتيك، استراتژيك و نظامي ايران در سال ۲۰۱۷ نوشت: «وضعيت اقتصادي ايران رو به بهبود است و نفوذ منطقه‌يي اين كشور به علاوه قدرت سخت و نظامي ايران احتمالا تشديد مي‌شود.»

ايلنا به نقل از مجله «نشنال» نوشت: «آينده اقتصادي، ژئوپليتيك، استراتژيك و نظامي ايران در سال ۲۰۱۷ براي سياستمداران ايراني درخشان است، اما وضعيت تا زماني كه تنش‌هاي منطقه‌يي پابرجاست، چندان مشخص نيست. وضعيت اقتصادي ايران بهبود خواهد يافت و نفوذ منطقه‌يي اين كشور به علاوه قدرت سخت و نظامي ايران احتمالا تشديد خواهد شد. نيروهاي نظامي ايران هم در سال جاري در عمليات‌هايي با ابعاد وسيع‌تر حضور پيدا مي‌كنند.»

به گزارش اين رسانه امريكايي: «بعد از توافق هسته‌يي ورود ايران به اقتصاد جهاني شدت يافته است. ايران دومين اقتصاد بزرگ در خاورميانه و شمال آفريقاست.

 اين كشور با فروش تقريبي 1.35تريليون، هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا را دارد. اين كشور با ۸۲ميليون جمعيت دومين كشور منطقه بعد از مصر از لحاظ جمعيت و شانزدهمين كشور پرجمعيت جهان است.» رتبه نامناسب ايران در شاخص فساد

همچنين در اين گزارش به اين نكته اشاره شده: «ميانه‌رو‌ها در ايران به‌دنبال تجارت بيشتر در سطح دولتند اما تندرو‌ها سعي مي‌كنند مونوپولي‌شان را بر سيستم‌هاي سياسي و اقتصادي كشور حفظ كنند.

بر همين اساس، ادعا شده كه: «رتبه ايران در شاخص فساد بين‌المللي بسيار اسفناك است و دست طبقه متوسط از ثروت‌هاي به دست آمده كوتاه است، اين به آن معناست كه نارضايتي و اعتراض مردم به وضعيت دولت رو به افزايش است.» احتمال تغيير در مناسبات ايران و امريكا

بر همين اساس گفته شده «توافق هسته‌يي احتمالا سر جاي خود باقي مي‌ماند حتي باوجود اينكه دولت جديد امريكا با آن مشكل داشته باشد. ديگر كشورهاي امضاكننده توافق به اين قرارداد هسته‌يي پايبند مي‌مانند. كشورهاي متعدد اروپايي مشتاقانه آماده افزايش تجارت با ايران به‌ويژه در حوزه نفت و گاز هستند.

تغيير در مناسبات ايران و امريكا محتمل است. اين روابط احتمالا به افزايش تنش‌هاي گفتاري مي‌انجامد. اما بعيد است كه اين تنش‌ها پيامدهايي در سطح ژئوپوليتيك، استراتژيك يا حتي اقتصادي داشته باشد و به منافع ايران آسيبي وارد كند.

انتخابات رياست‌جمهوري ايران به‌زودي برگزار مي‌شود و باوجود اينكه انتقادهاي تندرو‌ها به قوت خود باقي است اما هنوز مردم از روحاني حمايت مي‌كنند.»نویسنده:
پيگيري ضرب و شتم دو پناهجوي ايراني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/19
پيگيري ضرب و شتم دو پناهجوي ايراني


عبدالحسين وهاجي سفير ايران در استراليا با اشاره به يادداشت تفاهم همكاري‌هاي هوايي امضا شده بين ايران و استراليا گفت: اين يادداشت تفاهم لازم‌الاجراست و در حال حاضر هواپيمايي استراليا مي‌تواند از آسمان ايران براي پروازهايش به اروپا استفاده كند، بنابراين موافقتنامه هوايي هم امضا شده كه براي ضمانت اجرايي آن لازم است مجلس شوراي اسلامي تصويب كند. وي افزود: اين حق براي ايران هم محفوظ است ولي چون ايران پروازي به اين كشور ندارد عملا بلا استفاده باقي خواهد ماند. به گزارش ايسنا، وهاجي خاطرنشان كرد: دريافت خدمات هوايي و برقراري پروازهاي مستقيم بين شهرهاي ايران و استراليا از جمله پرواز بين شهرهاي سيدني، بريزبن، ملبورن و پرث و شهرهاي تهران، مشهد، شيراز و اصفهان بعد از توافق جداگانه بين شركت‌هاي هوايي متعلق به دو كشور و اولويت‌هاي پروازي آنها فراهم مي‌شود. وي همچنين با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر حمله پليس مهاجرت گينه‌نو به دو مهاجر ايراني، گفت: ما در يادداشتي به وزارت امور خارجه درخواست توضيح داده‌ايم و تا پاسخ روشن طرف استراليايي دريافت نشود، نمي‌توانيم صريحا اعلام نظر كنيم. اما تاكنون دو نظر در رسانه‌ها بيان شده است؛ يكي اينكه اين پناهجويان در حال مستي قصد خروج از كمپ براي شركت در مراسم شب عيد سال نو ميلادي را داشتند كه مورد ضرب و شتم نيرو‌هاي گارد قرار گرفته‌اند و دومين تفسير اين است كه پناهجويان مست نبودند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، در هر صورت موضوع در دست پيگيري است.نویسنده:
نتايج پژوهش‌ها به گفتمان بدل شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/19
نتايج پژوهش‌ها به گفتمان بدل شود


وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه نتايج پژوهش‌ها بايد به يك گفتمان بدل شود، گفت: نداشتن برنامه‌هاي راهبردي ما را دچار روزمرگي كرده و سبب مي‌شود هدف غايي را گم كنيم.

به گزارش ايرنا، سيدرضا صالحي اميري ديروز در بازديد از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، يكي از راهكارهاي رفع مشكلات كشور را پرداختن به پژوهش‌هاي مختلف عنوان كرد و افزود: انتظار اين است كه اين پژوهشگاه برنامه راهبردي خود را براي پنج و 10 ساله آينده تدوين كند، از اين‌رو نياز به آسيب‌شناسي و وضعيت‌سنجي در حوزه‌هاي كاري خود دارد.

وي با بيان اينكه نداشتن برنامه‌هاي راهبردي ما را دچار روزمرگي مي‌كند و هدف غايي گم مي‌شود، بر كوچك‌تر شدن پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تاكيد كرد و راه پويايي آن را اضافه نكردن نيروي انساني دانست.

عضو كابينه دولت تدبير و اميد ادامه داد: پژوهشگاه يك ستاد پژوهشي و نه حوزه كارمندي است، از اين‌رو بايد كارهاي آن برون‌سپاري گردد، تا نظارت قوي‌تر بر آن انجام شود، هر چند در اين راستا مي‌توان از ظرفيت بالاي انجمن‌هاي علمي و دانشگاه‌ها بهره برد. وي با بيان اينكه پژوهشگران افرادي قانع هستند كه با حداقل‌ها بهترين كار را انجام مي‌دهند، اضافه كرد: نياز است سياست‌ها در اين مكان تعريف شده و عمليات پژوهش به بيرون از آن واگذار شود، بنابراين اين پژوهشگاه محيطي تخصصي بر حسب وظايف محوله است و نبايد در هر چيزي مداخله كند.نویسنده:
گسترش روابط تهران-بيروت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/19
گسترش روابط تهران-بيروت


رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بعد از ديدار با ژنرال «ميشل عون» رييس‌جمهوري لبنان تاكيد كرد كه اراده تهران و بيروت گسترش روابط و همكاري‌ها در همه زمينه‌ها به ويژه اقتصادي، تجاري و امنيتي است. به گزارش ايسنا، علاءالدين بروجردي و هيات همراه پارلماني به اتفاق محمد فتحعلي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان، روز گذشته در «بعبدا» كاخ رياست‌جمهوري لبنان با ژنرال عون ديدار و درباره راه‌هاي گسترش روابط دو كشور و تحولات منطقه به‌ويژه سوريه گفت‌وگو كردند. بروجردي بعد از اين ديدار خاطرنشان كرد: گزارشي از آخرين تحولات سوريه و ديدارهاي هيات پارلماني ايران با مقامات ارشد سوري را ارائه و بر اهميت پرونده سوريه براي جمهوري اسلامي ايران و لبنان به لحاظ امنيتي تاكيد كرديم. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: باتوجه به شروع مرحله جديد در لبنان بعد از انتخاب ژنرال عون به‌عنوان رييس‌جمهوري، بر آمادگي تهران و بيروت براي برداشتن گام‌هاي جديد براي گسترش روابط و همكاري‌ها در همه زمينه‌ها به‌ويژه اقتصادي و تجاري و امنيتي تاكيد شد. بروجردي گفت: رييس‌جمهوري لبنان از جمهوري اسلامي ايران خواست براي حل مشكل آوارگان سوري كه تعداد زيادي از آنها در لبنان به‌سر مي‌برند، كمك كند و ما هم تاكيد كرديم كه به هر ميزان امنيت در سوريه برقرار شود بدون ترديد آوارگان به كشورشان باز خواهند گشت.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/19
روي موج خبر


 اختلاف بين دولت و قوه قضاييه، خانوادگي است و حل مي‌شود؛ايسنا| دادستان كل كشور گفت: مسائلي كه اكنون مطرح مي‌شود از جنس اختلاف خانوادگي است؛ بالاخره دو برادر و دو عضو يك خانواده اختلافي پيدا كردند كه حل مي‌شود. محمدجعفر منتظري در حاشيه مراسم رونمايي از كارت ضابطين عام دادگستري درخصوص اختلاف بين مسوولان دولت و قوه قضاييه گفت: بالاخره دو برادر و دو عضو يك خانواده اختلافي پيدا كردند كه حل مي‌شود و اميدواريم مسوولان مانع شوند كه دشمن از اين مساله سوءاستفاده كند. وي درخصوص بازداشت 2نفر از بدهكاران بانكي گفت: بدهكاران بانكي به‌شدت تحت تعقيب هستند و دادستاني تهران با جديت آن را دنبال مي‌كند.

 درخواست يك نماينده از لاريجاني براي موضع‌گيري در مقابل اظهارات اخير كري؛ايسنا| حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در جلسه علني ديروز خطاب به رييس مجلس گفت: با توجه به اظهارات كري، وزير امور خارجه امريكا عليه ايران به نظر مي‌رسد شايسته بود كه حضرتعالي درخصوص اين مسائل كه عليه منافع ملت بزرگوار ايران مطرح مي‌شود صحبت كنيد. وي افزود: با توجه به اينكه در آستانه تشكيل كميسيون 1+۵ هستيم، خوب است موضع مجلس را بيان مي‌كرديد يا بيان كنيد كه حقي از ملت بزرگوار ايران ضايع نشود.

 خيال‌تان راحت، نمي‌آيم؛ايسنا| پرويز فتاح كه بارها در ميان رسانه‌هاي مختلف با لحن‌هاي متفاوت جدي، شوخي، طنز و استفهام حضور خود را در انتخابات تكذيب كرده بود، اين‌بار خطاب به تمام آناني كه درخصوص حضورش در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري سوالاتي را دارند، گفت: خيال‌تان راحت، نمي‌آيم. رييس كميته امداد امام خميني(ره) پيرو گمانه‌زني‌هاي مطرح شده درباره اقدامات وي، همچون سفرهاي استاني به مناطق محروم و مرتبط كردن آن به جريان‌سازي‌هاي انتخاباتي گفت: معتقدم مدير بايد عملياتي و ميداني عمل كند و همواره به مديران استاني‌ام متذكر مي‌شوم كه نبايد پشت ميز بنشينند و لازمه حضور آنها در كميته امداد، سفر رفتن و لمس درد مردم از نزديك است.

 بررسي 5 بند از قانون برنامه ششم در مجمع تشخيص مصلحت؛روابط عمومي مجمع|  جلسه كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني برگزار شد. در اين جلسه 5 بند از قانون برنامه ششم توسعه كشور، مصوب مجلس شوراي اسلامي از حيث انطباق با سياست‌هاي كلي نظام، مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مقرر شد، مغايرت آنها با سياست‌هاي كلي در دستور كار شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد.

 استقبال پاكستان از پيشنهاد ظريف؛ايرنا| مسعود خان، نماينده سابق پاكستان در سازمان ملل كه چند ماه پيش به رياست‌جمهوري منطقه جامو و كشمير پاكستان منصوب شد، در واكنش به سخنان محمدجواد ظريف كه در سفر ماه گذشته خود به هند اعلام كرده بود اگر كمكي از ايران براي حل اختلافات ميان هند و پاكستان ساخته باشد، ما آماده‌ايم، اظهار داشت: وزير امور خارجه ايران، به عنوان كشور دوست پاكستان، براي ميانجي‌گري بين هند و پاكستان اعلام آمادگي كرده است كه ما از آن استقبال مي‌كنيم.

 تهيه ۱۰ سرفصل پيشنهادي درباره سفر و قوانين ايران براي خارجي‌ها؛ايسنا| مرتضي رحماني‌موحد، معاون گردشگري كشور از تهيه سرفصل‌هايي با عنوان توصيه‌هاي سفر به گردشگران خارجي و آگاهي‌بخشي آنها نسبت به قوانين ايران در مبدأ خبر داد. وي گفت: بر اين اساس ۱۰ سرفصل مهم توصيه‌هاي سفر به گردشگران ورودي كشور تهيه شده است تا با انتشار در درگاه‌هاي اينترنتي وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها، مرزهاي ورودي، شركت‌هاي هواپيمايي، آگاهي‌سازي گردشگران نسبت به مقررات كشور از مبدأ سفر محقق شود.

 فرستاده ويژه نخست‌وزير ژاپن در راه تهران؛آنا|ماساهيكو كومورا، وزير امور خارجه سابق و معاون رييس حزب حاكم ليبرال دموكرات ژاپن، قرار است روز سه‌شنبه هفته جاري به ايران سفر كند. اين سفر به درخواست شينزو آبه، نخست‌وزير ژاپن انجام مي‌شود و فرستاده آبه، در تهران با مقام‌هاي كشورمان ديدار مي‌كند و قرار است درباره توافق هسته‌يي رايزني كند. خبرگزاري كيودو ژاپن به‌نقل از بيانيه وزارت امور خارجه اين كشور اعلام كرد، كومورا قرار است در خلال سفر 3 روزه‌اش به ايران، درباره تحولات بين‌المللي ازجمله توافق هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5 گفت‌وگو كند.

 تلاش‌هاي مستمر براي همكاري اقتصادي با بلژيك؛ايسنا|پيمان سعادت، سفير ايران در بلژيك در ديدار با استاندار خراسان شمالي گفت: طي مدت يك سال و دو ماه سپري شده از دوران خدمت به عنوان سفير در پايتخت سياسي اتحاديه اروپايي، همواره كوشيده‌ام در راستاي شناساندن قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري ايران گام بردارم. وي همچنين از صنعت گردشگري، آب و فاضلاب و انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان حوزه‌هاي كاري مورد علاقه طرف‌هاي بلژيكي براي سرمايه‌گذاري در ايران نام برد.نویسنده:
  كالن
  اخبار Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 حوزه به اقتصاد وزير آزاد
  ورود مناطق تگذاري ميكند
  سياس بررسي را ۵9 اول ۶ماهه اقتصادي رشد جزئيات
  «تعادل» انتقال به اشاره با مجلس اقتصادي كميسيون
  رييس شوراي دبير تشكيالت ساختار اختيارات، وظايف،
  تمامي گفت: دارايي اقتصادي امور وزارت به آزاد مناطق
  عالي شده حفظ آزاد مناطق ساختار تمامي مصوبه اين 5سال
  براساس از بعد نفت بدون اقتصادي رشد
  ركورد اتخاذ دارايي اقتصادي امور وزارت ذيل در تصميمات
  و معاونان مديران از يكي آزاد منطقه رييس واقع در ود
  ش يشود. دارايي اقتصادي امور متوالي
  وزارت فصل 13 در ساختمان بخش منفي
  رشد بيان با ملت خانه با گفتوگو در پورابراهيمي
  محمدرضا مناطق مشكالت از زيادي بخش مجلس مصوبه اين با
  اينكه داشته 9.3درصدي رشد توانسته امسال كالن|
  ابتدايي اقتصاد
  گروه بخش حوزه كه ارتباطي دليل به افزود: شود، رفع 0.001
  آزاد افزوده ارزش داخلي ناخالص محصول رشد
  باشد ۶ماهه اقتصادي رشد جزئيات ايران، آمار
  مركز دارد، اقتصاد وزارت با بانكي ذاري تعرف نظام ماليات،
  گمرك، است. ۱.7درصد بخش اين تابستان
  فصل ۱.9درصد صنعت بخش رشد كه كرد منتشر را
  امسال طبيعي(درصد) گاز خام نفت استخراج رشد
  روند پاسخگويي كرد رفع را مشكالت از عظيمي بخش توان
  مي قيمت به داخلي ناخالص محصول (ارزش) است. 0.08
  شده وي يشود. آزاد مناطق متولي اقتصاد وزير داده افزايش ۰9تاكنون
  را از صنعت تابستاني رشد بيشترين رقم به جاري سال نخست ماهه در ۱37۶ سال 9.47
  ثابت ساختار اختيارات، وظايف، تمامي انتقال با اينكه به اشاره
  با گواه به امسال، ابتدايي نيمه در صنعت
  بخش هزار ۱3 نفت با تومان ميليارد ۶۸۱ هزار 33
  امور وزارت به آزاد مناطق عالي شوراي دبير تشكيالت
  و اين است؛ گذاشته سر پشت را خوبي روزهاي 0.06
  آمار است، رسيده نفت احتساب بدون تومان ميليارد ۶33
  دفگذاري توسعه در متوازن هاي سياس دارايي
  اقتصادي بهطور گذاشته سال ابتدايي فصل يكه درحال
  بخش قبل سال مشابه مدت در مذكور رقم كه حالي
  در رصد هم با را جهات تمام واند وزير يك داد: ادامه يود،
  م بهار در بود، رسانده ثبت به را منفي رشدهاي متوالي نفت بدون تومان ميليارد ۵۵۱ هزار ۱3 نفت
  با به آزاد مناطق سمت به گيري جهت راستا همين در كند 40.0 به برسد ۱.9درصدي رشد به توانست امسال تابستان رشد از نشان كه بوده تومان ۸۶۲يليارد هزار
  ۰3 را ابعاد تمامي همزمان وزير بلكه نيست منطقه يك
  معناي توليد چرخ بلكه شده، خارج ركود از تنها نه ديگر
  تعبير رشد نفت با داخلي ناخالص محصول درصدي
  ۵.۶ انتقال شد: يادآور پورابراهيمي كند. مي گيري تصميم
  بررسي بهار در صنعت بخش رشد است. درآمده حركت به
  آن ۱39۵ سال اول ماهه در نفت بدون درصدي 0.02
  ۵.4 شوراي دبير تشكيالت ساختار اختيارات، وظايف،
  تمامي است. بوده ۱۱درصد امسال تابستان در درصد
  ۲.7 ۶ماهه اقتصادي رشد اعالم از بعد اينكه وجود با
  دارد. پاسخگويي دارايي اقتصادي امور وزارت به آزاد مناطق
  عالي در صنعت بخش شده كسب رشد بيشترين عدد اين اين يها خيل شد، وارد دولت به زيادي انتقادات 8.4
  امسال
  3.6 وظايف اختيارات دايره همچنين كرده بيشتر را آزاد مناطق 2.2
  1.5 است. تاكنون ۰9 سال از مشابه هاي مدت 0.0 معتقد خواندند، مي غيرملموس مردم براي را 5.0-
  رشد وزارت وظايف دايره اينكه بيان با وي يكند. ردهتر گست را آنها -5.0 ۶ماهه در ۵درصدي رشد از نيز خدمات گروه -7.0 نفت بخش بر متكي تماما درصدي ۵.۶ رشد 6831
  بودند 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 ماهه 1.9-
  شش دامنه آزاد مناطق انتقال با است وسيع حاضر درحال
  اقتصاد فصل در بخش اين است. بوده برخوردار امسال
  ابتدايي آمار اما كند، متحول را اقتصاد نمايند تو
  است 1395
  -20.0 بايد اقتصاد وزير افزود: ود، عتش وسي وزارتخانه
  اختيارات درصدي 4.۶ رشد تابستان در ۶.3درصدي رشد
  بهار نفت بدون اقتصادي رشد دهد، نشان آمار
  مركز پيدا كاهش تصديگري حوزه كند اتخاذ ساختاري
  تصميمات اين در است توانسته درحالي بخش اين است. داشته فصل ۱۲ در كه رسيده درصد به امسال تابستان
  در حوزه در اقتصاد وزارت تشكيل كوچك ستادهاي بايد
  كند. ۱9 سال ابتداي از كه برسد رشدهايي چنين به فصل (بيشترين است بوده يسابقه اخير سال) 0.04-
  (معادل ستادهاي به را عملياتي هاي پهن شود وارد تذاري
  سياسگ بود نتوانسته فصلي هيچ در 94 سال زمستان پايان
  تا سال بهار به مربوط نفت بدون فصلي اقتصادي 2.74-
  رشد مجلس اقتصادي كميسيون رييس كند. واگذار
  زيرمجموعه كه همچنان اما كند. تجربه را درصد از بيشتر
  رشدي مشابه فصل در است) درصدي 3.7 رشد 9با
  ۰ شاهد آزاد منطقه در تاكنون آنچه كرد: تصريح اسالمي
  شوراي نيز بودجه برنامه سازمان رييس نوبخت، محمدباقر -60.0 بدون اقتصادي رشد 7۸3۱تاكنون سال از
  (تابستان) با كه است پررنگ وارداتي نقش متاسفانه كه است اين
  بوديم، هاي فعاليت رشته در رشد بدترين بود، داده خبر قبال امسال تابستان براي شده ثبت ميزان از بيشتر
  نفت صادراتي نقش تواند اقتصاد وزارت به مناطق مديريت
  انتقال ۶ماهه در كه است ساختمان بخش به مربوط اقتصادي معادل ميزان، اين از كه كند توليد جاري قيمت خام نفت استخراج هاي زيربخش شامل صنعت گروه فعاليت رشته اين كه بوده 9.47درصد امسال ابتدايي شتهايم.
  ندا كند. نگتر پرر
  را است. داشته درصدي 7.9 منفي رشد امسال
  ابتدايي گروه به مربوط آن تومان ميليارد ۶۵4 هزار ۸۸ آب، تامين صنعت، معادن، ساير استخراج طبيعي، گاز سال مشابه مدت به نسبت امسال بهار در
  اقتصادي كه است متوالي فصل ۱3 ساختمان بخش
  درواقع به مربوط آن تومان ميليارد ۵4۶۲ كشاورزي خدمات گروه است ساختمان طبيعي گاز برق با امسال تابستان در 3.7۵درصدي رشد با گذشته خام نفت استخراج رشد گيري اوج محصول رشد است. رسانده ثبت به را منفي رشدهاي رشد اتكاي بيشترين است. بوده ماهيگيري گروه هتل فروشي، خرده عمدهفروشي هاي بخش زير شامل رشد ميزان اين است. بوده همراه ۸.49درصدي
  رشد است آن از حاكي مذكور نتايج «تعادل»، گزارش افزايش
  به سمت به حركت از ساختمان بخش ارزشافزوده داخلي ناخالص ابتدايي ۶ماهه در كشاورزي بخش درصدي 9.۵ هاي گري واسطه ارتباطات، نقل حمل رستوران، سال ۱9 در سال هاي فصل از يك هيچ در بخش اين را هاي فعاليت رشته جاري سال تابستان بهار در اقتصاد
  كه كارآيي
  درجه بهطور ۵9 تابستان فصل پايان تا ۲9 سال تابستان كشاورزي بخش دارد. اختصاص تابستان به امسال بهداشت، آموزش، عمومي، امور مستغالت، مالي، بود. نكرده تجربه اخير گروه ۱.9 صنعت گروه 9.۵ كشاورزي
  گروه البته است. بوده منفي كانال در فصل، جز
  متوالي 9۵هزار ارزش به تابستان فصل در حالي در است. خدمات ساير مددكاري ۵۱ قالب در ايران آمار مركز در فصلي محاسبات قبل سال مشابه دوره به نسبت درصد ۰.۵
  خدمات افزايش حوزه در مالياتي امور سازمان كل رييس گفته
  به مردم براي ها سال اين در قدري به مسكن بخش
  ركود كه داشته داخلي ناخالص توليد تومان ميليارد ۰۶7 كشاورزي بخش آمار، مركز هاي داده براساس يشود انجام فعاليت رشته ۲4 از متشكل اصلي بخش از ناشي عمدتا صنعت گروه رشد است. داشته
  رشد سمت به بايد رو اين از هستيم مواجه يتهايي محدود با
  منابع وضعيت به كمي نگاه تنها آمارها اين بوده ملموس تومان ميليارد ۶7۰۰3 معادل رقم اين امسال بهار در هزار ۱9 امسال ابتدايي ۶ماهه در توانسته هاي بخش زير شامل كشاورزي گروه اساس اين بر
  كه است. بوده طبيعي گاز خام نفت صادرات
  افزايش كنيم. حركت اقتصادي كارايي درجه
  افزايش يكند. تقويت را مسكن بخش بغرنج فصل در كشاورزي بخش ترتيب اين به است. بوده به داخلي ناخالص محصول تومان ۲۰۱ميليارد ماهيگيري، داري جنگل دامداري، باغداري، زراعت ۶ماهه در طبيعي گاز نفت استخراج رشد طوريكه
  به كاركنان با ديدار در ژاد وي تن سيدكامل ايسنا، گزارش
  به متعددي آثار تحريم كرد: اظهار كرمان استان مالياتي
  امور هزار (اعداد نهايي مصرف هزينه نهايي مصرف هزينه ثابت سرمايه تشكيل در سرمايه تشكيل در سرمايه تشكيل كاالها صادرات خالص كاالها صادرات انبار موجودي تغييرات داخلي ناخالص
  محصول بود اين آن پيامدهاي از يكي ولي داشت كشور اقتصاد براي خدمات كاالها ميلياردتومان)
  واردات خصوصي دولت ناخالص آالت ماشين ساختمان خدمات خدمات آماري اشتباهات بازار) قيمت
  (به در داد نشان ما به كرد مهم اصل يك متوجه را ما ۵93۱
  كه ۶ماهه ۲77.۰۵3 79.947 ۲3۸.797 ۱94.۸۲۶ 43.97۱ ۱۵9.۵۵ ۱4۰.۶۰۱ ۸4.۶۵۰ -74.۲۵۸
  ۰۱۲.۱۵۶ هايي محدودي با منابع افزايش حوزه در اقتصادي
  مصاف اين از بيش را كشور مالي منابع توانيم نمي هستيم ۱_۵93۱
  مواجه ۶7۰.9۶۱ 39.973 ۸3۲.۸9 77.۵۰۶ ۲37.۰۲ 477.۱3 ۶43.۱7 39.۵7۱ -4۱.339 ۲97.7۲3
  كشور هاي هزين كاهش به قادر ديگر طرف از دهيم ۲_۵93۱
  افزايش ۵9۶.۱۸۱ 39.973 ۱4۰.۵۵9 ۰۲3.7۱۱ ۲3.۲39 ۲4.۱7۶ ۶9.۲۵۵ ۸7۰.۵4 -3۲.9۱9
  ۶۸4.3۵3 اقتصادي كارآيي درجه افزايش سمت به بايد رو اين از
  نيستيم از كارآيي درجه افزايش اينكه به اشاره با وي كنيم. جاري(درصد)
  حركت هاي قيمت به كشور داخلي ناخالص محصول از نهايي هزينه اجزاي
  سهم همچنين اقتصادي مفاسد با مبارزه شفافيت ايجاد
  طريق امور سازمان به نگاه افزود: ود، محقش زا درون منابع تامين نهايي مصرف هزينه نهايي مصرف هزينه ثابت سرمايه تشكيل سرمايه تشكيل سرمايه تشكيل كاالها صادرات خالص انبار موجودي فصل
  تغييرات سال/ خدمات كاالها صادرات خدمات كاالها خصوصي
  واردات دولت ناخالص آالت ماشين در ساختمان در خدمات آماري
  اشتباهات با حاكميتي دستگاه يك عنوان به آن ويژه نقش
  مالياتي نخست يشود، برخوردار بيشتري اهميت از ويژه كاركرد 493۱
  دو 4.۶۵ ۰.۲۱ ۲3.۵ ۶.۵۱ 9.7 ۵.4 ۰.۸۱ ۱3.۶
  ۶.3 در موفقيت از نشان خوشبختانه كه دولت مالي منابع ۱_493۱
  تامين 9.۵۵ ۶.۲۱ ۱.۰۲ 9.۱۱ ۲.۸ 4.7 ۱.۱۲ ۱3.7
  ۰.4 به منجر كه است مالياتي هاي حسابرس سپس دارد حوزه ۲_493۱
  اين 9.۱۵ ۱.۱۱ 7.۲۲ ۱4.۶ ۱.۸ ۰.۵ ۱7.۵ ۶.۲۱
  3.9 يشود. خصوصي دولتي بخش در اقتصادي شفافيت
  ايجاد كه كارهايي بر عالوه ديگر ار يب بايد كرد: بيان ويژاد 3_493۱
  تق ۰.۵۵ ۶.۱۱ ۲4.۲ 7.۶۱ ۵.7 ۱.3 ۵.۵۱ 4.۲۱
  ۱.۶ هاي صندو اليحه رصد مانند شد مي انجام گذشته 4_493۱
  در ۶3.۶ 9.۲۱ ۲7.3 ۱9.3 ۰.۸ 3.۲ 3.۸۱ 9.۵۱
  -۲.۶ نيروي ساختار سازمان، سازماني ساختار مجلس، در ۵93۱
  فروش ماهه شش ۵3.9 3.۲۱ 7.۶3 ۲9.9 ۸.۶ ۶.۸ ۶.۱۲ ۱3.۰
  -4.۱۱ صدا به نزديك از و... مالياتي جامع طرح اجراي ۱_۵93۱
  انساني، ۸.۶۵ ۱3.4 33.۰ ۰.۶۲ ۰.7 7.۰۱ ۲4.۰ ۱3.3 ۱3.9-
  موديان گروه يكي شود بررسي مخاطبان از گروه دو
  نظرات رييس آنها. انتقادات همكاران صداي آن از متر مه ۲_۵93۱
  مالياتي 4.۱۵ 3.۱۱ 39.۸ 33.۲ ۶.۶ ۸.۶ ۱9.۶ ۸.۲۱
  -3.9 خوب، قانون اگر كرد: تصريح كشور مالياتي امور سازمان
  كل اما باشد مناسب سازماني ساختار جامع طرح (درصد)
  ساختمان، ثابت هاي قيمت به اقتصادي هاي فعاليت رشته افزوده ارزش كشور داخلي ناخالص محصول
  رشد نداشته كار به تعصب با دلسوز هد، القن قوي، انساني
  نيروي خام نفت استخراج گاز برق آب، تامين داخلي ناخالص محصول داخلي ناخالص
  محصول يرسد. نم سرانجام به ها مه برنا از يك هيچ فصل
  باشيم سال/ كشاورزي گروه صنعت گروه معدن معادن ساير صنعت ساختمان خدمات طبيعي
  گروه گاز طبيعي بازار قيمت به نفت) 493۱
  (بدون 3.۵ ۵.۱- ۶.۱ ۶.3 -3.3 3.۰- ۲.3 ۵.3۱- ۲.۰ 7.۰
  ۶.۰ كار جوياي زن هزار ۰۵۶ ثبتنام ۱_493۱
  ۵.9 ۲.۱- ۶.۲ 7.3 4.۰- ۱.۰- ۸.۱ 3.3۱- ۰.۱- ۰.۰ كاريابي
  ۱.۰- مراكز ۲_493۱
  در ۰.۵ ۰.۱- 7.۱ 4.3 ۲.۲- 4.۰- ۸.۵ ۸.۰۱- ۲.۰- ۸.۰
  7.۰ حدود تام ثبن به اشاره با بانوان امور در كار وزير اور 3_493۱
  مش ۸.۲ -4.۲ -7.3 -9.۰ 9.۲- ۲.۱- ۸.۱- ۰.۸۱- 7.۰ ۱.۰
  4.۰ مشاوره مراكز در كشور سراسر از كار جوياي زن زار ۰۵۶ 4_493۱
  ۱.۶ ۵.۰ 7.9 ۵.۶۱ -7.۸ ۲.۰ ۱.7 ۰.۲۱- 3.۱ ۰.۲
  ۶.۱ كار به تعداد اين از نفر زار ۰۰۱ حدود گفت: كاريابي ۵93۱
  شغلي ۶ماهه 9.۵ ۱.9 ۵3.۸ 74.9 -4.7 7.3 ۲.7 -9.7 ۰.۵ ۵.۶
  ۵.4 اند. ده ۱_۵93۱
  گمارده 9.3 ۲.7 ۲.۱4 ۵7.3 7.۵- 4.۲ ۱.۰۱ -9.۱ ۶.3 ۶.4
  ۸.۲ قابل اقدامات اينكه بيان با مهر با گفتگو در نگين
  وحيده زنان ميان در كارآفريني اشتغال توسعه راستاي در ۲_۵93۱
  توجهي ۱.7 ۰.۱۱ ۶7.۵ 94.۸ -3.۶ ۰.۵ ۸.4 3.۰۱- 4.۶ 3.۸
  ۰.۶ كارورزي طرح اجراي از است گرفته انجام گذشته
  در3سال نام اقدامات اين از يكي عنوان به دانشگاهي شآموختگان
  دان بانوان جانب از خوبي بسيار استقبال خوشبختانه افزود: وي يدهد
  برد. گزارش توسعه ششم برنامه اليحه بررسي روز پانزدهمين از
  «تعادل» طرح اين گرفت. صورت طرح اين از دانشگاهي آموخته
  دان سيستان هاي استا شامل باال بيكاري نرخ با استان در مددجويان
  ابتدا سوي به يارانه مسير
  تغيير خراسان بويراحمد، كهگيلويه ايالم، كردستان، بلوچستان،
  و هايي موفقيت با شد اجرايي لرستان گلستان قزوين،
  شمالي، كند.» پرداخت مذكور انهاي سازم طريق از تامين شوراي مصوب دستمزد حداقل ۰۲درصد ايمني
  محروميت، ضريب افزايش براي احمر الل وظايف نور راهيان برنامه كردن فراگير
  اقتصادكالن| زنان بيكاري نرخ كاهش راستاي در طرح اين پايلوت اجراي
  كه ششم برنامه هيي ۱ماد ۵4 مصوبات در كه ماده اين حذف ها ياران هدفمندسازي منابع محل از كار
  عالي خانه در مردم نمايندگان گذشته روز اين، بر عالوه ششم برنامه ۱۰۱اليحه ۵ماده بند اساس بر توسعه ششم برنامه اليحه بررسي روز
  پانزدهمين سراسري شكل به آن اجراي داشت، دانشگاهي آموخته
  دان ضريب افزايش براي احمر هالل جمعيت وظايف ملت، تزريق به مكلف دولت ملت، خانه در مردم نمايندگان به تلفيق كميسيون در دولت يي 3ماده (اليحه از سنواتي خاص بودجه رديف در پردرآمد وادههاي خان ۰۰۱ ،9۲ ،94 مواد با شد برگزار ملت خانه در
  ديروز حمايت ساماندهي طرح اجراي وي گرفت. قرار كار دستور
  در را حوادث از ناشي خطرات كاهش پيشگيري ايمني، كردن فراگير شهادت ايثار فرهنگ ترويج جهت اعتبار شد 49اضافه ماده ذيل يافت) افزايش ماده ۱4۵ كند. پرداخت مذكور انهاي سازم طريق ۸9 ماده (م) بند ۱۰۱ ماده از ۵، ،4 بندهاي
  و رفاه كار تعاون، وزارت اقدامات ديگر از را خانگي مشاغل
  از تصويب تغييراتي با علني صحن در هم گذشته روز اليحه ۲۱ ماده در دولت آنچه با ماده اين
  تفاوت كه شده 9گنجانده ماده در وظايف اين كردند. تعيين است. نور راهيان برنامه كميسيون مصوبات 94 ماده اساس بر شد. موافقت
  آن كرد عنوان بانوان ميان در اشتغال توسعه راستاي در
  اجتماعي اليحه ۲۱ ماده با ادغام از ظاهرا تغييرات اين شد. نهها يارا هدفمندي قانون درباره توسعه ششم
  برنامه اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت شده گفته آن در مذكور؛ ۱۰۱اليحه ۶ماده بند براساس همچنين شمول از ثروتمند هاي دهك كه شد قرار مجلس
  تلفيق زنان جانب از مناسبي بسيار استقبال با نيز طرح اين گفت:
  و شده نتيجه نهايت در كه است گرفته صورت دولت منابع پرداخت موضوع تصريح در تنها بود
  آورده جامعه، ابآوري ت ايمني ضريب افزايش براي ايران جهاد ايثار، فرهنگ ترويج حفظ براي شد مكلف دولت نمايندگان ترتيب اين به شوند. حذف يارانه دريافت
  افراد ماه مهر پايان تا آمده دست به اطالعات براساس شد.
  مواجه سوانح، حوادث از ناشي خطرات كاهش پيشگيري به ماندگار فرهنگ اين الگوهاي از تكريم شهادت مددجويان به پرداخت براي هدفمندي منابع از دولت امداد كميته بهزيستي مددجويان به هدفمندي از پردرآمد وادههاي خان حذف با اسالمي شوراي
  مجلس خانگي مشاغل سامانه در بانو هزار ۰۰۲ حدود جاري
  سال قالب در اعتبار تامين به منوط بشردوستانه خدمات ارائه شهيد دو يا شهيد سه حداقل داراي كه شهيدي والدين كند. استفاده ششم برنامه هيي 3ماد اليحه ۲۱ ماده در است. توانمندسازي به را شده آزاد منابع هر، اراني بگ افراد
  شمول مجوز زن هزار ۰۸ حدود براي تعداد اين از كه رده ان تام
  ثبن كه بود شده گفته ها يارانه هدفمندي موضوع
  درباره دهد: انجام را ذيل اقدامات سنواتي بودجه قوانين باالي جانباز دو شهيد يك يا درصد ۰۵ جانباز يك كميته حمايت تحت مددجويان مستمري پرداخت
  و است. شده صادر خانگي
  مشاغل شهادت ترويج براي منابع درصد ۰2 هاي حام آب قيمت شود داده اجازه دولت
  به اجتماعي سرمايه ارتقاي حفظ به كمك الف: آنان كرده اعطا ايثار ملي نشان هستند، باال به درصد ۰۵ اختصاص بهزيستي سازمان (ره) خميني امام
  امداد خانگي مشاغل از حمايت ساماندهي طرح افزود:
  وي بندهاي ملت خانه در مردم نمايندگان همچنين رعايت با را هيي ياران خدمات كاالها ساير
  انرژي افزايش مردمي هاي ظرفي توان از استفاده با كند. معرفي جامعه به كشور ماندگار چهره عنوان به را ۱۰۱ ماده در مجلس نمايندگان اين بر عالوه
  دادند. اجراي جديد دور در اما بود شده اجرايي نيز اين از پيش
  اگرچه مردم. اجتماعي هاي مشاركت به مكلف را پرورش آموزش وزارت نيز ماده اين بند ايثار فرهنگ ترويج كه ۱۰۱ 4ماده ۶، ،7 نسبي مزيت حفظ اقتصادي، اجتماعي، مالحظات فرهنگي بودجه از درصد ۰۲ كه كردند موظف را
  دولت سازي توانمند بر مبتني خانگي مشاغل الگوي«توسعه
  آن، با كشور نجات امداد شبكه تقويت توسعه ب: قهرمانان الگوها معرفي شهادت ايثار فرهنگ ترويج ترتيب بدي گذراندند. تصويب از را دارد، شهادت سال پايان تا تدريج به توليدات، صنايع براي رقابتي اختصاص ايثارگري شهادت فرهنگ ترويج به را
  خود نيز تحقيقات نتايج گرفت قرار كار دستور در
  متقاضيان» اجرايي هاي اه دستگ ماده اين بند اساس بر مجلس هدفمندي قانون ۱، مواد مفاد رعايت با 399
  پاسخگويي براي آمادگي پيشگيرانه اقدامات هدف كرد. تحصيلي هاي پايه كليه درسي متون در حوزه اين ماده اين بندهاي از ديگر يكي مطابق همچنين
  دهد. موفق نيز نظر مورد اهداف تحقق راستاي در كه يهد
  نشان فرهنگي اعتبارات از ۰۲درصد اختصاص به موظف را هدفمند صورت به حاصل منابع از اصالح هها
  ياران كشور. سوانح حوادث به موقع به سريع ماده اين بند تصويب با مجلس نمايندگان نهايت در ايثار فرهنگ ترويج جهت اعتبار تزريق به مكلف
  دولت امور در اجتماعي رفاه كار تعاون، وزير مشاور است. شده
  اجرا يي هزينه اعتبارات ششم اول فصول استثناي به خود صادرات از حمايت اشتغال، توليد، افزايش
  براي هاي وزش آم ويژه به عمومي هاي آگاه افزايش ج: هاي برنام از درصد ۰۱ اختصاص به موظف را سيما صدا شد. نور راهيان برنامه كردن فراگير
  شهادت از استفاده با زنان اشتغال توسعه «بسترسازي خانواده
  بانوان آوري اب افزايش خطرپذيري كاهش جهت همگاني كردند. شهادت فرهنگ ترويج موضوع به خود برنامه سازمان با شده مبادله موافقتنامه براساس را كاهش انرژي، شدت كاهش وري، ره به
  غيرنفتي، در وزارتخانه اين اقدام ديگر را كارجو» زنان اطالعاتي
  بانك سوانح. حوادث مقابل در جامعه ذخيره صندوق اعضاي ملت خانه در مردم نمايندگان شوراي ابالغي مصوب هاي سياس چارچوب در بودجه اجتماعي عدالت هاي شاخ ارتقاي هوا آلودگي مددجويان به پردرآمدها يارانه اختصاص سعي زمينه اين در افزود: كرد عنوان زنان اشتغالزايي
  راستاي كرد. امور اين صرف شهادت ايثار فرهنگ ترويج عالي تامين نيازمند خانوارهاي از اجتماعي هاي
  حمايت با مقابله زمينه در پايدار منابع تامين راستاي در د: مزاياي حقوق از درصد واريز به موظف را فرهنگيان برنامه اليحه تقديم به توجه با «تعادل» گزارش
  به تهيه راستاي در كاريابي شغلي مشاوره مراكز همكاري با
  شد نمايندگان ۱۰۱ 4ماده بند اساس بر همچنين ذيربط هاي شرك گذاري سرماي جاري هاي
  هزين قانون (3۶۱) ماده در مندرج درصد ۵/۰ سوانح، حوادث اليحه ۰۰۱ ماده اساس بر كردند. صندوق اين به خود دهم مجلس به ۱39۵ مردادماه در توسعه
  ششم كه هايي زي ري برنام با شود. اقدام كارجو زنان اطالعاتي
  بانك ساماندهي به موظف را دولت ملت خانه در مردم عمل به را الزم اقدام ساالنه ههاي بودج چارچوب
  در منابع كرده پيدا افزايش درصد به گمركي امور صندوق عضويت كه پرورش آموزش وزارت كاركنان جلسات برگزاري برنامه تلفيق كميسيون
  تشكيل سراسر از كار جوياي زن ۰۵۶هزار حدود تاكنون گرفت
  صورت در سنواتي بودجه قالب در خزانه به واريز از پس حاصله بايد پذيرفت، خواهند ند فته پذير را فرهنگيان ذخيره فرهنگ ترويج جهت كشور سراسر شهداي گلزارهاي در مجلس ششم برنامه تلفيق كميسيون اما آورد. آن مصوبه نهايتا ها، كميسيو در كارشناسي
  متعدد پس ردهاند. تام ثبن كاريابي شغلي مشاوره مراكز در
  كشور يگيرد. قرار لاحمر هال جمعيت اختيار حساب به ۵درصد تا را مزايا حقوق از درصدي ماهانه اين در كرد. شهيد والدين رضايت با مقاومت جهاد اليحه به ذيل دستور با هيي ماد خود يهاي بررس شده گذاشته راي به مجلس علني صحن در
  كميسيون براي ريزي برنام مربوطه، سامانه در كارجو زنان ام از
  ن راه نفت، نيرو، ههاي وزارتخان كه شده تصريح بند هرسال برنامه طول در است موظف «دولت
  گنجاند: در ششم برنامه شده تصويب مواد از ديگر يكي ساله همه است موظف نيز دولت كنند واريز صندوق طول در شد موظف دولت ماده، اين براساس
  است. مراكز اطالعاتي بانك مبناي بر حوزه اين در اشتغال
  توسعه خدماتي هاي ينه هز كليه موظفند كشور شهرسازي كميته حمايت تحت مددجويان مستمري
  حداقل اين ۸9 ماده (م) بند اساس بر است. سالمت حوزه فرهنگيان ذخيره صندوق به اعضا واريزي سهم معادل مددجويان مستمري حداقل سال هر برنامه قانون
  اجراي اقداماتي با گرفت قرار كار دستور در كاريابي شغلي
  مشاوره جاده گازرساني رساني، رق آبرساني، به مربوط مبناي بر را بهزيستي سازمان (ره) خميني امام
  امداد پدافند سازمان با بهداشت وزارت شد، مقرر اليحه سال بودجه در خاص اعتباري رديف در كامل طور را سازمان خميني(ره) امام امداد كميته حمايت
  تحت اين از نفر هزار صد حدود تاكنون است گرفته صورت
  كه كند. همكاري غيرعامل كند. پرداخت منظور كنند. تامين را مواصالتي كار عالي شوراي مصوب دستمزد حداقل ۰۲درصد سطح متناسب موجود يارانه بر ال عو را اند.
  بهزيستي ده گمارده كار به تعداد
ركورد رشد اقتصادي بدون نفت بعد از 5سال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/19
ركورد رشد اقتصادي بدون نفت بعد از 5سال
«تعادل» جزئيات رشد اقتصادي 6ماهه اول 95 را بررسي مي‌كند


رشد منفي بخش ساختمان در 13فصل متواليگروه اقتصاد كلان|

مركز آمار ايران، جزئيات رشد اقتصادي 6ماهه امسال را منتشر كرد كه رشد بخش صنعت 9.1درصد شده است. (ارزش) محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1376 در 6ماهه نخست سال جاري به رقم 33 هزار و 186 ميليارد تومان با نفت و 31 هزار و 633 ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 31 هزار و 155 ميليارد تومان و بدون نفت 30 هزار و 268 ميليارد تومان بوده كه نشان از رشد 6.5 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و رشد 4.5درصدي بدون نفت در 6ماهه اول سال 1395 دارد. با وجود اينكه بعد از اعلام رشد اقتصادي 6ماهه امسال انتقادات زيادي به دولت وارد شد، خيلي‌ها اين رشد را براي مردم غيرملموس مي‌خواندند، معتقد بودند رشد 6.5درصدي تماما متكي بر بخش نفت است و نمي‌تواند اقتصاد را متحول كند، اما آمار مركز آمار نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي بدون نفت در تابستان امسال به 6درصد رسيده كه در 21فصل (معادل 5 سال) اخير بي‌سابقه بوده است (بيشترين رشد اقتصادي فصلي بدون نفت مربوط به بهار سال 90 با رشد 7.3درصدي است) و در فصل مشابه (تابستان) از سال 1387تاكنون رشد اقتصادي بدون نفت بيشتر از ميزان ثبت‌شده براي تابستان امسال نداشته‌ايم. اوج گيري رشد استخراج نفت خام

به گزارش «تعادل»، نتايج مذكور حاكي از آن است كه در بهار و تابستان سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 5.9، گروه صنعت 9.1 و گروه خدمات 5.0 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتا ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است. به‌طوري‌كه رشد استخراج نفت و گاز طبيعي در 6ماهه ابتدايي امسال 74.9درصد بوده كه اين رشته فعاليت اقتصادي در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 57.3درصدي و در تابستان امسال با رشد 94.8درصدي همراه بوده است. اين ميزان رشد را اين بخش در هيچ‌يك از فصل‌هاي سال در 19سال اخير تجربه نكرده بود.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 15 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زيربخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زيربخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زيربخش‌هاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گري‌هاي مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت، مددكاري و ساير خدمات است.

براساس داده‌هاي مركز آمار، بخش كشاورزي توانسته در 6ماهه ابتدايي امسال 91 هزار و 102ميليارد تومان محصول ناخالص داخلي به قيمت جاري توليد كند كه از اين ميزان، معادل 88 هزار و 456ميليارد تومان آن مربوط به گروه كشاورزي و 2645ميليارد تومان آن مربوط به گروه ماهيگيري بوده است. بيشترين اتكاي رشد 5.9درصدي بخش كشاورزي در 6ماهه ابتدايي امسال به تابستان اختصاص دارد. بخش كشاورزي در حالي در فصل تابستان به ارزش 59هزار و 760ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي داشته كه در بهار امسال اين رقم معادل 30076ميليارد تومان بوده است. به اين ‌ترتيب بخش كشاورزي در فصل ابتدايي امسال توانسته رشد 3.9درصدي داشته باشد و رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش‌افزوده فصل تابستان اين بخش 7.1درصد است. بيشترين رشد تابستاني صنعت از 90تاكنون

بخش صنعت در نيمه ابتدايي امسال، به گواه آمار روزهاي خوبي را پشت سر گذاشته است؛ اين بخش درحالي‌كه 3فصل ابتدايي سال گذاشته به‌طور متوالي رشدهاي منفي را به ثبت رسانده بود، در بهار و تابستان امسال توانست به رشد 9.1درصدي برسد و به تعبير ديگر نه‌تنها از ركود خارج شده، بلكه چرخ توليد آن به حركت درآمده است. رشد بخش صنعت در بهار 7.2درصد و در تابستان امسال 11درصد بوده است. اين 2عدد بيشترين رشد كسب‌شده بخش صنعت در مدت‌هاي مشابه از سال 90 تاكنون است.

گروه خدمات نيز از رشد 5درصدي در 6ماهه ابتدايي امسال برخوردار بوده است. اين بخش در فصل بهار رشد 3.6درصدي و در تابستان رشد 6.4درصدي داشته است. اين بخش درحالي توانسته است در اين 2فصل به چنين رشدهايي برسد كه از ابتداي سال 91 تا پايان زمستان سال 94 در هيچ فصلي نتوانسته بود رشدي بيشتر از 2درصد را تجربه كند. اما همچنان كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز قبلا خبر داده بود، بدترين رشد در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به بخش ساختمان است كه در 6ماهه ابتدايي امسال رشد منفي 9.7درصدي داشته است. درواقع بخش ساختمان 13فصل متوالي است كه رشدهاي منفي را به ثبت رسانده است. رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش‌افزوده بخش ساختمان از تابستان سال 92 تا پايان فصل تابستان 95 به‌طور متوالي جز 2 فصل، در كانال منفي بوده است. البته ركود بخش مسكن به‌قدري در اين سال‌ها براي مردم ملموس بوده و اين آمارها تنها نگاه كمي به وضعيت بغرنج بخش مسكن را تقويت مي‌كند.نویسنده:
تغيير مسير يارانه به‌سوي مددجويان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/19
تغيير مسير يارانه به‌سوي مددجويان
«تعادل» از پانزدهمين روز بررسي لايحه برنامه ششم توسعه گزارش مي‌دهد


اقتصادكلان|

پانزدهمين روز بررسي لايحه برنامه ششم توسعه ديروز در خانه ملت برگزار شد و با مواد 94، 92، 100 و بندهاي 4، 5، 6 و 7 از ماده 101 و بند (م) ماده 89 آن موافقت شد. بر اساس ماده 94 مصوبات كميسيون تلفيق مجلس قرار شد كه دهك‌هاي ثروتمند از شمول افراد دريافت يارانه حذف شوند. به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف خانواده‌هاي پردرآمد از شمول افراد يارانه‌بگير، منابع آزاد شده را به توانمندسازي و پرداخت مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص دادند. علاوه بر اين نمايندگان مجلس در ماده 101 دولت را موظف كردند كه 20درصد از بودجه فرهنگي خود را به ترويج فرهنگ شهادت و ايثارگري اختصاص دهد. همچنين مطابق يكي ديگر از بندهاي اين ماده دولت مكلف به تزريق اعتبار جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و فراگير كردن برنامه راهيان نور شد. اختصاص يارانه پردرآمدها به مددجويان

به گزارش «تعادل» با توجه به تقديم لايحه برنامه ششم توسعه در مردادماه 1395 به مجلس دهم و تشكيل كميسيون تلفيق برنامه و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي در كميسيون‌ها، نهايتا مصوبه آن كميسيون در صحن علني مجلس به راي گذاشته شده است. براساس اين ماده، دولت موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب سطح محروميت، 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كند.

تفاوت اين ماده با آنچه دولت در ماده 12 لايحه برنامه ششم توسعه درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها آورده بود تنها در تصريح موضوع پرداخت منابع هدفمندي به مددجويان بهزيستي و كميته امداد است. در ماده 12 لايحه 35 ماده‌يي برنامه ششم درباره موضوع هدفمندي يارانه‌ها گفته شده بود كه به دولت اجازه داده مي‌شود قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌يي را با رعايت ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ۱۳۹۹ با رعايت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. اما كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس در بررسي‌هاي خود ماده‌يي با دستور ذيل به لايحه گنجاند: «دولت موظف است در طول برنامه هرسال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را بر مبناي 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار تامين و از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كند.» اين ماده كه در مصوبات 145 ماده‌يي برنامه ششم (لايحه 35 ماده‌يي دولت در كميسيون تلفيق به 145 ماده افزايش يافت) ذيل ماده 94 اضافه شد و روز گذشته هم در صحن علني با تغييراتي تصويب شد. اين تغييرات ظاهرا از ادغام با ماده 12 لايحه دولت صورت گرفته است كه در نهايت نتيجه شده دولت از منابع هدفمندي براي پرداخت به مددجويان استفاده كند. 20درصد منابع براي ترويج شهادت

همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت بندهاي 7، 6، 5 و 4 ماده 101 كه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دارد، را از تصويب گذراندند. بدين‌ترتيب مجلس بر اساس بند 7 اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به اختصاص ۲۰درصد از اعتبارات فرهنگي خود به‌استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه‌يي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه در چارچوب سياست‌هاي مصوب ابلاغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور كرد.

همچنين بر اساس بند 4 ماده 101 نمايندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور جهت ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت با رضايت والدين شهيد كرد. در اين بند تصريح شده كه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه‌هاي خدماتي مربوط به آب‌رساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي را تامين كنند.

 فراگير كردن برنامه راهيان نور

بر اساس بند 5 ماده 101 لايحه برنامه ششم نمايندگان مردم در خانه ملت، دولت مكلف به تزريق اعتبار جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و فراگير كردن برنامه راهيان نور است.

همچنين براساس بند 6 ماده 101 لايحه مذكور؛ دولت مكلف شد براي حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تكريم از الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يك جانباز 50درصد يا يك شهيد و دو جانباز بالاي 50درصد به بالا هستند، نشان ملي ايثار اعطا كرده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي كند.

بند 1 اين ماده نيز وزارت آموزش و پرورش را مكلف به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و معرفي الگوها و قهرمانان اين حوزه در متون درسي كليه پايه‌هاي تحصيلي كرد. و در نهايت نمايندگان مجلس با تصويب بند 3 اين ماده صدا و سيما را موظف به اختصاص ۱۰درصد از برنامه‌هاي خود به موضوع ترويج فرهنگ شهادت كردند.

نمايندگان مردم در خانه ملت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان را موظف به واريز ۵درصد از حقوق و مزاياي خود به اين صندوق كردند. بر اساس ماده 100 لايحه كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و خواهند پذيرفت، بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزايا را تا 5درصد به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضا به صندوق ذخيره فرهنگيان را به‌طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال منظور و پرداخت كند.

 وظايف هلال‌احمر براي افزايش ضريب ايمني

علاوه بر اين، روز گذشته نمايندگان مردم در خانه ملت، وظايف جمعيت هلال‌احمر براي افزايش ضريب ايمني، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث را تعيين كردند. اين وظايف در ماده 92 گنجانده شده كه در آن گفته شده جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران براي افزايش ضريب ايمني و تاب‌آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه و منوط به تامين اعتبار در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف: كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت‌هاي مردمي و افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي مردم.

ب: توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح كشور.

ج: افزايش آگاهي‌هاي عمومي به ويژه آموزش‌هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و افزايش تاب‌آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح.

د: در راستاي تامين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، 5/0درصد مندرج در ماده (163) قانون امور گمركي به يك‌درصد افزايش پيدا كرده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال‌احمر قرار مي‌گيرد.

يكي ديگر از مواد تصويب شده برنامه ششم در حوزه سلامت است. بر اساس بند (م) ماده 89 اين لايحه مقرر شد، وزارت بهداشت با سازمان پدافند غيرعامل همكاري كند.

 نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/19
اخبار كلان


ورود وزير اقتصاد به حوزه سياست‌گذاري مناطق آزاد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به انتقال تمامي وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبير شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس اين مصوبه تمامي ساختار مناطق آزاد حفظ شده و تصميمات در ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي اتخاذ مي‌شود و در واقع رييس منطقه آزاد يكي از مديران و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌شود.

محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با خانه ملت با بيان اينكه با اين مصوبه مجلس بخش زيادي از مشكلات مناطق آزاد رفع مي‌شود، افزود: به دليل ارتباطي كه حوزه بخش گمرك، ماليات، نظام تعرفه‌گذاري و بانكي با وزارت اقتصاد دارد، مي‌توان بخش عظيمي از مشكلات را رفع كرد و پاسخگويي را افزايش داده و وزير اقتصاد متولي مناطق آزاد مي‌شود. وي با اشاره به اينكه با انتقال تمامي وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبير شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي سياست‌هاي متوازن در توسعه هدف‌گذاري مي‌شود، ادامه داد: يك وزير مي‌تواند تمام جهات را با هم رصد كند و در همين راستا جهت‌گيري به سمت مناطق آزاد به معناي يك منطقه نيست بلكه وزير همزمان تمامي ابعاد را بررسي و تصميم‌گيري مي‌كند. پورابراهيمي يادآور شد: انتقال تمامي وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبير شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخگويي مناطق آزاد را بيشتر كرده و همچنين دايره اختيارات و وظايف آنها را گسترده‌تر مي‌كند. وي با بيان اينكه دايره وظايف وزارت اقتصاد درحال حاضر وسيع است و با انتقال مناطق آزاد دامنه اختيارات وزارتخانه وسيع‌تر مي‌شود، افزود: وزير اقتصاد بايد تصميمات ساختاري اتخاذ كند و حوزه تصديگري كاهش پيدا كند. بايد ستادهاي كوچك تشكيل و وزارت اقتصاد در حوزه سياست‌گذاري وارد شود و پهنه‌هاي عملياتي را به ستادهاي زيرمجموعه واگذار كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آنچه تاكنون در منطقه آزاد شاهد بوديم، اين است كه متاسفانه نقش وارداتي پررنگ است كه با انتقال مديريت مناطق به وزارت اقتصاد مي‌تواند نقش صادراتي را پررنگ‌تر كند.حركت به سمت افزايش درجه كارآيي اقتصاد

به گفته رييس كل سازمان امور مالياتي در حوزه افزايش منابع با محدوديت‌هايي مواجه هستيم از اين رو بايد به سمت افزايش درجه كارايي اقتصادي حركت كنيم.

به گزارش ايسنا، سيدكامل تقوي‌نژاد در ديدار با كاركنان امور مالياتي استان كرمان اظهار كرد: تحريم آثار متعددي براي اقتصاد كشور داشت ولي يكي از پيامدهاي آن اين بود كه ما را متوجه يك اصل مهم كرد و به ما نشان داد در مصاف اقتصادي در حوزه افزايش منابع با محدوديت‌هايي مواجه هستيم و نمي‌توانيم منابع مالي كشور را بيش از اين افزايش دهيم از طرف ديگر قادر به كاهش هزينه‌هاي كشور نيستيم از اين رو بايد به سمت افزايش درجه كارآيي اقتصادي حركت كنيم. وي با اشاره به اينكه افزايش درجه كارآيي از طريق ايجاد شفافيت و مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين تامين منابع درون‌زا محقق مي‌شود، افزود: نگاه به سازمان امور مالياتي و نقش ويژه آن به عنوان يك دستگاه حاكميتي با دو كاركرد ويژه از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود، نخست تامين منابع مالي دولت كه خوشبختانه نشان از موفقيت در اين حوزه دارد سپس حسابرسي‌هاي مالياتي است كه منجر به ايجاد شفافيت اقتصادي در بخش دولتي و خصوصي مي‌شود. تقوي‌نژاد بيان كرد: بايد يك ‌بار ديگر علاوه بر كارهايي كه در گذشته انجام مي‌شد مانند رصد لايحه صندوق‌هاي فروش در مجلس، ساختار سازماني سازمان، ساختار نيروي انساني، اجراي طرح جامع مالياتي و... از نزديك به صدا و نظرات دو گروه از مخاطبان بررسي شود يكي گروه موديان مالياتي و مهم‌تر از آن صداي همكاران و انتقادات آنها. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: اگر قانون خوب، ساختمان، طرح جامع و ساختار سازماني مناسب باشد اما نيروي انساني قوي، علاقه‌مند، دلسوز و با تعصب به كار نداشته باشيم هيچ يك از برنامه‌ها به سرانجام نمي‌رسد.ثبت‌نام ۶۵۰ هزار زن جوياي كار در مراكز كاريابي

 مشاور وزير كار در امور بانوان با اشاره به ثبت‌نام حدود ۶۵۰ هزار زن جوياي كار از سراسر كشور در مراكز مشاوره شغلي و كاريابي گفت: حدود۱۰۰هزار نفر از اين تعداد به كار گمارده شده‌اند.

وحيده نگين در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه اقدامات قابل توجهي در راستاي توسعه اشتغال و كارآفريني در ميان زنان در3سال گذشته انجام گرفته است از اجراي طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي به عنوان يكي از اين اقدامات نام برد. وي افزود: خوشبختانه استقبال بسيار خوبي از جانب بانوان دانش‌آموخته دانشگاهي از اين طرح صورت گرفت. اين طرح ابتدا در ۸ استان با نرخ بيكاري بالا شامل استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كردستان، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي، قزوين، گلستان و لرستان اجرايي شد و با موفقيت‌هايي كه اجراي پايلوت اين طرح در راستاي كاهش نرخ بيكاري زنان دانش‌آموخته دانشگاهي داشت، اجراي آن به شكل سراسري در دستور كار قرار گرفت. وي اجراي طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را از ديگر اقدامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي توسعه اشتغال در ميان بانوان عنوان كرد و گفت: اين طرح نيز با استقبال بسيار مناسبي از جانب زنان مواجه شد. براساس اطلاعات به دست آمده تا پايان مهر ماه سال جاري حدود ۲۰۰هزار بانو در سامانه مشاغل خانگي ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد براي حدود ۸۰ هزار زن مجوز مشاغل خانگي صادر شده است.

وي افزود: طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اگرچه پيش از اين نيز اجرايي شده بود اما در دور جديد اجراي آن، الگوي«توسعه مشاغل خانگي مبتني بر توانمند‌سازي متقاضيان» در دستور كار قرار گرفت و نتايج تحقيقات نيز نشان مي‌دهد كه در راستاي تحقق اهداف مورد نظر نيز موفق اجرا شده است. مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بانوان و خانواده «بسترسازي توسعه اشتغال زنان با استفاده از بانك اطلاعاتي زنان كارجو» را ديگر اقدام اين وزارتخانه در راستاي اشتغالزايي زنان عنوان كرد و افزود: در اين زمينه سعي شد با همكاري مراكز مشاوره شغلي و كاريابي در راستاي تهيه بانك اطلاعاتي زنان كارجو اقدام شود. با برنامه‌‌ريزي‌هايي كه صورت گرفت تاكنون حدود ۶۵۰ هزار زن جوياي كار از سراسر كشور در مراكز مشاوره شغلي و كاريابي ثبت‌نام كرده‌اند. پس از ثبت‌نام زنان كارجو در سامانه مربوطه، برنامه‌ريزي براي توسعه اشتغال در اين حوزه بر مبناي بانك اطلاعاتي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي در دستور كار قرار گرفت و با اقداماتي كه صورت گرفته است تاكنون حدود يك‌‌صد هزار نفر از اين تعداد به كار گمارده شده‌اند.نویسنده:

  اخبار Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 هاي كارت نخستين ۶۹
  ورود تابستان از بينالمللي كرد
  انتقاد خارجي سرمايه جذب در پولي ذار سياس عملكرد از سجمهور ريي اول
  معاون ورود از مركزي بانك نوين هاي اوري فن
  معاون از ايران به بانكي بينالمللي هاي كار
  نخستين ۶۹خبرداد. سال
  تابستان بانك افزود: ايبنا با گفتگو در كرمانشاه مركزي
  علي بانك به فاينانس جذب
  اولتيماتوم موضوع اين روي كه است سال حدود
  مركزي كرده، ارائه مشاور كه طرحي مبناي بر يند مك
  كار است. شده برداشته امهايي
  گ از صيانت سازي اوم مق براي كرد: تصريح مقاومتي، بيمه| بانك گروه اظهار مركزي بانك نوين هاي فناور
  معاون بودجه پايداري «حفظ محور اقتصاد، پايداري ثبات اول معاون جهانگيري اسحاق گذشته
  روز شده منتشر اطالعات هم حاضر حال در
  داشت: اقتصاد» خارجي بخش پايداري «تامين دولت»، اقتصاد فرماندهي ستاد فرمانده جمهور ييس
  ر خود پيشنهادهاي تعطيالت يافتن پايان با ها كت
  شر گرفت. قرار كار دستور در مالي»، ثبات «حفظ با يي جلسه در مركزي بانك در حضور با
  مقاومتي خواهند ارسال مركزي بانك براي زمينه اين در
  را ارزي نظارتي، اعتباري، پولي، هاي سياس اقدامات مقاومتي اقتصاد روژههاي مديران عامل هيات
  اعضاي
  كرد. ابالغي بندهاي با مركزي بانك پرداخت هاي ام نظ معاون قرباني پيمان كل، رييس سيف اهلل ولي جمله
  از بيان با مركزي بانك در مسوول مقام
  اين اقتصاد گانه پنج رويكردهاي كلي هاي سياست نوين هاي اوري فن معاون كرمانشاه علي مانند
  اقتصادي، بينالمللي بانك چند با حاضر حال در اينكه مردمي رونگرايي، درونزايي، شامل مقاومتي اقدامات بررسي به نظارتي معاون حيدري
  فرشاد )UPI( اي ي. يو.پ شبكه ژاپن )JCB( سي.ب
  جي. تنگاتنگي ارتباط محوري، عدالت بنياني دانش بودن، پرداختند مقاومتي اقتصاد مركزي بانك
  عملكرد تصريح است، شده انجام باره اين در مذاكراتي
  چين دارند. بازار بهبود مركزي بانك استقالل بر تاكيد
  ضمن ويزا مستر بينلمللي هاي كار ورود اما
  كرد: اقدامات مركزي بانك راستا اين در افزود: وي جمله از مركزي بانك هاي برنام دستاوردها به
  ارز دارد. قرار آتي سال چند برنامه در
  كارت كوچك هاي بنگاه مالي تامين همچون را بسياري با جدي برخورد خارجي، منابع دالر ۰۱يليارد
  جذب بانك آيا كه سوال اين به پاسخ در
  كرمانشاه بين بازار تعميق مسكن، بخش رونق متوسط، نظارت كنترل مركز راهاندازي غيرمجاز،
  موسسات كه است قرار نرخي تك ارز اجراي براي
  مركزي به بخشي انتظام بازار، اين به ها نك با هدايت بانكي رشد تحقق براي مركزي بانك دولت تدابير
  اعتباري، عنوان كند، رونمايي طراحي را ارزي جديد
  سامانه نسيم، سامانه اندازي راه طريق از دولتي هاي اب حس شد. اشاره درصدي 4.7
  اقتصادي نرخي تك ارز طرح اجراي براي گيري تصمي
  كرد: پرداخت هاي نظام هاي سامانه ميسازي بو
  بازنويسي اما شود انجام ارزي بخش در آن با مرتبط
  موارد طراحي چكاوك، )RTGS( ساتنا سامانه مانند نيست ارز جديد نرخ دنبال دولت راستا دراين هيي سامان اندازي راه براي تصميمي
  اگر موقع به تامين (سنا)، ارز نظارت سامانه دازي راه ان در سجمهوري ريي اول معاون «تعادل» گزارش
  به هنوز اما كرد خواهيم طراحي را آن كنند، اعالم ما
  به به بخشي انتظام واردكنندگان، نياز مورد ارز مناسب ايجاد دنبال وجه هيچ به دولت اينكه بيان با جلسه
  اين است. نشده اعالم ما به
  دستوري براي بانكي پولي آمارهاي پوشش افزايش پول بازار ۰۰۶۳ برخي گفت: نيست، بازار در ارز جديد
  نرخ بانك مسووالن گذشته سال ايبنا گزارش
  به است. كرده عملياتي مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق صورتي در يكنند، مطرح دالر جديد نرخ را
  تومان در المللي بين هاي كارت نخستين ورود از
  مركزي تورم به دستيابي مركزي بانك اقتصادي معاون نيست. درست رقم اين
  كه بودند، داده خبر ۵۹ سال طي كشور بانكي
  نظام اقتصاد بيروني اصلي نمودهاي از را تكرقمي رويكردي، چنين اتخاذ سايه در امروزه بوده همراه كند اعالم مركزي بانك كه ميشود آغاز يي لحظه از غيرنفتي صادرات دالر ۰4ميليارد افزود: جهانگيري امكان تها محدودي برخي رفع با برجام از پس
  حال رقمي، تك تورم به دستيابي گفت: دانست مقاومتي موضوع يك به پايين سطوح در تورم نرخ كنترل كرد. خواهد عملياتي را آن رسيده مطلوب نقطه به دالر ميليارد ۰۵ به رقم اين شود بيني پي
  داريم يعتر سر هرچه موانع بايد
  جهانگيري: كشورمان بازار در المللي بي هاي ارت از گيري ره
  به كنترل ۵۹۳۱ سال اول ماهه درصدي 4.7 رشد هاي ورم شده تبديل دنيا اقتصادهاي در شده حل از استفاده كرد: اضافه سمهوري رييج اول معاون افزايش رشد درصد ۳۳ امسال ۹ماهه در برسد،
  هم انتظار كه طور ان هم شود
  برطرف در ايراني نكهاي با كارت از استفاده همچنين
  و بازار در سود نرخ كاهش ارز نرخ نوسانات كاهش مشاهده قابل دنيا كشورهاي معدود در جز رقمي بايد كه است موضوعاتي ديگر از نيز خارجي منابع پاياني هاي اه در اميدواريم كه داشتيم نفتي
  صادرات ميليارد چند حداقل 95 سال در داشتيم يشود. فراهم كشور از
  خارج جامعه در مركزي بانك اقدامات نمودهاي از نبانكي بي نهاد استقالل ديگر، سوي از كرد: تصريح وي نيست. گفته گزارش در امروز اينكه گيرد قرار توجه ورد صادراتم از حاصل دالر يابد. افزايش رقم اين
  سال تعداي با جلساتي تاكنون حال عين
  در كنيم استفاده خارجي فاينانس از
  دالر است. حوزه در موفق رويكرد يك عنوان به پولي گذار سياس شود، جذب خارجي منابع دالر ميليارد ۰۱ بايد شد بازگردد كشور سيستم به بايد غيرنفتي
  كاالهاي برگزار چين ژاپن كشور دو كهاي بان
  از نشده حاصل توجهي قابل منابع هنوز
  ولي يي مالحظه قابل مثبت نتايج با پولي گذاري سياست ارتباط ايجاد در كشور هاي مه برنا ترين مهم از يكي با ادركنندگان دورهيي در اگر كه نيست قبول هاي
  قابل ارت كه است حالي در اين است. شده اعتباري نظارت كنترل مركز راهاندازي چنين اتخاذ سايه در امروزه بوده همراه تورم مهار در بزرگ هاي رح براي خارجي منابع از استفاده دنيا با ارز شد گفته اينكه ردند پرداخت سپاري
  پيمان در خصوصي هاي بان برخي
  است. دارد پذيرندگي دنيا شور ۰۳۱ در
  جي.سي.ب معاون كرمانشاه، علي جلسه اين در همچنين يك به پايين سطوح در تورم نرخ كنترل رويكردي، است. صنعت نقل حمل گاز، نفت زمينه در كشور ارز داريم تاكيد همچنان بفروشند، آزاد نرخ به را
  خود همكاري مركزي بانك هاي برنامه
  برخي زيرپوشش دنيا در فروشگاه ميليون ۰۳ اينكه
  ضمن دسترسي در عدالت مركزي، بانك نوين هاي اوري فن شده تبديل دنيا اقتصادهاي در شده حل موضوع برطرف عتر سري هرچه موانع بايد افزود: جهانگيري بفروشند. مركزي بانك به را
  خود قبول قابل دولت براي اين كه اند
  نداشت جي.سي.ب هاي ارت دارندگان دارند. قرار
  آن را نكها با بهينه ريسك مديريت بانكي خدمات به قابل دنيا، كشورهاي معدود در جز ۲رقمي هاي ورم حداقل ۵۹ سال در داشتيم انتظار كه انور همط شود عرضه به نسبت تعللي كرد: اميدواري اظهار
  نيست
  وي اروپا آسيا شرقي جنوب كشورهاي در يتوانند
  م اعتباري نظارت كنترل مركز پروژه كاركردهاي از نيست. مشاهده كنيم استفاده خارجي فاينانس از دالر ميليارد چند مركزي بانك به صادركنندگان توسط آن فروش يا
  ارز كنند. استفاده آن
  از موجود اطالعاتي هاي پايگاه گفت: برشمرد (مكنا) از بسياري اخير دهه چند طول در دليل همين به است. نشده حاصل توجهي قابل منابع هنوز ولي كنيم مكلف را آنان كه نباشد نياز نگيرد
  صورت مركزي بانك هاي برنام راستاي در اقدامات
  اين تسهيالت جامع سامانه ازقبيل مركزي بانك نهاد به بيشتر استقالل اعطاي جهت در دنيا كشورهاي نقش جهانگيري كنم. قدرداني بانك اين مديران ايرباس هواپيماي خريد قرارداد البته داد: ادامه وي بانك به آزاد قيمت به را ارز وانند تم حاضر حال
  در بانكي مشتريان از حمايت براي بانكي نظام
  و چكاوك، ازدواج الحسنه رض سامانه تعهدات، آن با متناسب اند كرده حركت پولي گذار سياست بسيار را كشور اقتصاد در مركزي بانك محوريت وارد منابعي كه است تمليك شرط به اجاره صورت به بخشنامه هستند، موظف قوا همه بفروشند.
  مركزي كه افرادي پسابرجام دوران در آنها انتظارات
  و اطالعات مانند كشور در موجود اطالعاتي اههاي پايگ بازبيني دستخوش نيز كشورها بانكي پولي قوانين از بايد مركزي بانك افزود: كرد ارزيابي پراهميت خواهد گذاري سرمايه به تبديل بعد شود مي كشور اصلي كار به بايد ها صراف كنند رعايت را
  دولت انجام مسافرت براي المللي بين هاي كار به
  نياز وسيع، زيرساخت وجود احوال ثبت جمعيتي اين از حاكي مختلف مطالعات نتيجه اند. شده اصالح بررسي براي باشد برخوردار مطلوب استقالل شد. ارز ها صراف از يخواهد كه كسي بازگردند،
  خود يگيرد. صورت دارند، غيره تجاري هاي ارت
  ك امكانات ازجمله كشور در كارت پراقبال كاربردي نهاد استقالل درجه ميان معكوس رابطه يك كه است از بتواند مركزي بانك تا بگذاريم وقت موضوع اين انتظار اينكه بيان با جمهوري ييس اول معاون بانك را آن رقم كه باشد مبنايي بر بايد كند
  خريداري صورت به دارد تالش مركزي بانك
  همچنين است. پروژه اين اجراي براي موجود شرايط كشورهاي دارد وجود تورم نرخ پولي ذار اس سيگ برخوردار كشور اقتصادي شرايط با متناسب استقاللي اضافه فاينانس صورت به منابعي سال پايان تا داريم يكند. اعالم هفته اين در
  مركزي متصل پرداخت المللي بين هاي شبكه به
  رسمي مركز پروژه در مركزي بانك راهبرد افزود: وي ستگذار سيا نهاد به بيشتر استقالل اعطاي با مختلف، شود. كمك مركزي بانك خوب اقدامات از يكي گفت: شود، ارز صرافي از خواهد كسي اگر كرد: اضافه
  وي هاي ارت برخي از استفاده امكان فعال اما
  شود، براي واحد زيرساخت ايجاد اعتباري، نظارت كنترل اند. رده تجربه را نري پاييت تورم خود، پولي 7هزار كردن فعال براي دولت گذاري دف جهت در شده خريداري دالر آن ريالي معادل كند،
  خريداري نپذير امكا كارت ويزا مستركارت مانند المللي
  بين مركزي، بانك توسط بندي رتبه موسسات نكها با يازدهم دولت خوشبختانه اينكه بر تاكيد ضمن وي مركزي بانك استقالل دستاورد تورم، هار برخي هرچند بود، جاري سال در صنعتي واحد و۰۰۵ استفاده مورد مسيري چه در كه شود مشخص است.
  بايد
  نشده ايجاد بينالمللي هاي روش الگوها از استفاده وجود به را فضايي تورم، مهار كنترل لزوم به اعتقاد با تورم مهار مركزي بانك كل رييس جلسه، اين در هدر را منابع است ممكن كار اين ميكردند فكر شد: يادآور سجمهوري ريي اول معاون گيرد.
  قرار ارتباط تجميع، است. مشاع مشترك زيرساخت بهبود مالي پولي استقالل آن در كه است آورده پولي تگذار سياس نهاد استقالل دستاوردهاي از را در امروز نكند. همراهي كشور بانكي سيستم يا بدهد مشخص اما كرد خريداري دالر بااليي ميزان فردي
  اگر مشتريان، اعتباري اطالعات گذاري راك اشت به ارزش تقويت تورم مهار صورت به آن نمود يافته هدف پيگيري در عمل آزادي گفت: كرد عنوان ۹۱هزار از بيش كه شد اعالم مركزي بانك گزارش براي يي ره نف سه هيات است، كاري چه براي كه
  نباشد نگاه از ريال
  نوسانات به امتيازدهي اعتبارسنجي روش استانداردسازي اقتصاد كرد: خاطرنشان است، بوده اقتصاد در ملي پول با مالي ثبات باثبات) پايين (تورم ها قيمت ثبات منابع از تومان ميليارد زار ۳۱ از بيش صنعتي واحد تا است شده مشخص آن رصد موضوع اين
  المانيتور
  بررسي در شده دنبال اهداف از مشتريان اعتباري مختصات هاي شوك مقابل در مناسبي نحو به توانسته كشور استقالل مهم ابزارهاي از پولي، ابزارهاي از استفاده اند. رده دريافت بانكي نگيرد. صورت بازار در
  اخاللي است. طرح اين 4.7 رشد به دستيابي شاهد كرده مقاومت وارده هدف با داشت: اظهار سيف رود. شمار به نهاد اين نظام دوش بر سنگيني بار كرد: تصريح
  جهانگيري ايران ريال ارز آزاد بازار نرخ در اخير وسانات
  ن اتخاذ تداوم با رود اميد هستيم. نيز درصدي پايداري ثبات از صيانت جهت اقتصاد سازي اوم مق خصوصي هاي بانك برخي همكاري عدم دانند، را آن مسووالن همه است كشور
  بانكي احتمال به نسبت بازرگاني جامعه در را يهايي غيرمجاز
  نگران موسسات با جدي رخورد استقالل افزايش هماهنگ سازگار هاي سياست دولت»، بودجه پايداري «حفظ ۳محور اقتصادي دارايي اقتصادي امور وزير گزارش به جهانگيري بين در كند. حل را مشكالت است مصمم
  دولت است. برانگيخته ريال ارزش بيشتر
  كاهش در مركزي بانك نظارتي معاون حيدري، فرشاد غيرنفتي هاي حوزه در رشد پولي، گذار ست سيا نهاد «حفظ اقتصاد» خارجي بخش پايداري «تامين است آمده گزارش اين در داشت: اظهار كرد اشاره نقش مركزي بانك كشور اقتصادي هاي
  دستگاه اين با المانيتور اينترنتي پايگاه ايسنا، گزارش
  به مركزي بانك هاي موفقيت به اشاره با جلسه اين بيشتر هرچه اقتصادي رونق شاهد شده ينه نهاد نيز است. گرفته قرار نظر در مالي» ثبات همكاري زمينه اين در خصوصي هاي بانك برخي كه قرار كار دستور در كه را موضوعي هر دارد
  كليدي ۳دهه در ايران اقتصاد نوشت: گزارشي در
  مقدمه گفت: غيرمجاز پولي نهادهاي شناسايي درخصوص باشيم. تورمي غير اخير هاي ال در متاسفانه كرد: خاطرنشان وي برخي نيست. قبول قابل دولت براي اين كه اند نداشت اقتصاد تا برود پيش مطلوب نحو به بايد هد مي فعاليت نرخي چند ارزي مبادالت سيستم با
  گذشته نيروي با الزم مكاتبات انجام طريق از مركزي بانك مقوله به بعضا پولي گذار ست سيا نهاد استقالل بحث طرفدار هستند، مدعي كه خصوصي هاي بانك مالكان استقالل آيد. در حركت به ها بخش همه در
  كشور رسمي مبادله نرخ دو حاضر درحال است.
  كرده امنيت شوراي مصوبات شدن اجرايي براي انتظامي خارجي منابع دالر ميليارد 10 جذب يافته تنزل نهاد اين كل رييس نصب عزل چگونگي مشاركت ملي موضوع اين در هستند مقاومتي اقتصاد ترين مهم جزو كشور بانكي پولي ستگذاري سيا
  نهاد كه است بانكي بين رسمي نرخ يكي كه دارد
  وجود هاي فعالي از جلوگيري براي الزم مكاتبات انجام ملي، مركزي بانك ارزي معاون كامياب، جلسه اين در بحث اساس محور كه است حالي در اين است. شتهند. ندا مجلس به دولت جديد اليحه در كه است
  موضوعاتي مورد خارجي ارزي مبادالت براي ها بان سوي
  از مرتبط هاي دستگاه با مجوز فاقد هاي نها تبليغاتي زمينه در مركزي بانك ارزي هاي روژه به اشاره با استقالل چگونگي به پولي گذار سياست نهاد استقالل مركزي بانك رييس از جمهوري ريي اول معاون مواردي در مركزي بانك داريم نياز شد. خواهد
  ارائه است آزاد بازار نرخ ديگري ييرد قرار
  استفاده فناوري ارتباطات وزارت سيما صدا سازمان مانند منابع دالر ميليارد ۰۱ جذب گفت: مقاومتي، اقتصاد خود اهداف تحقق قانوني وظايف انجام براي عمل به چراكه كند تهيه خصوص اين در گزارشي خواست، پولي نظام شبكه اصالح باشد. داشته ژهي وي
  تمركز مبادالت همه براي مجاز هاي صراف سوي از
  كه تعاون، وزارت با رايزني مكاتبه همچنين اطالعات، براي شده تعريف هاي روژه از يكي (فاينانس) خارجي آزادي است. دولت يي بودج مالي تسلط از خارج كمكي زمينه اين در بانكي نيست قبول قابل وجه هيچ زمينه اين در كه است موارد آن از يكي كشور
  بانكي يشود. استفاده حواله سيستم از استفاده با
  ارزي هاي تعاون فهرست اخذ براي اجتماعي رفاه كار عملكرد است. اقتصادمقاومتي حوزه در مركزي بانك با پايين (تورم ها قيمت ثبات هدف پيگيري در عمل نكند. هطور بايد مركزي بانك شد برگزار زيادي
  جلسات وضعيت از معتبري شاخص آزاد بازار نرخ
  همواره به موفق وزارتخانه، آن توسط شناسايي مورد اعتبار گسترده مذاكرات شامل خصوص اين در بانك اين ابعاد از پولي ابزارهاي از استفاده با مالي ثبات ثبات) انتظام افزود: وي دهد. قرار كار دستور در را آن
  جدي ارزش بزرگ ريزش آخرين است. بوده ايران
  اقتصاد پولي نهادهاي از زيادي بخش با برخورد شناسايي چين، بانك اگزيم نظير خارجي هاي بانك برخي با است. پولي گذار سياست استقالل مهم 4.7درصدي اقتصادي رشد موضوعاتي ديگر از غيرمجاز موسسات به
  بخشي تشديد كه داد ۲۱۰۲روي سال دوم نيمه در
  ريال است. شده كشور در فعال غيرمجاز كه است دانمارك بانك دنسكه ايتاليا مديوبانكاي استقالل شيوه اين در است بديهي كرد: تاكيد وي بانك جلسه اين در ييسجمهور اول معاون با بايد دارند نظر اتفاق آن در قوا سران كه
  است از ارزي درآمدهاي بازگرداندن از مانع ما
  تحريه از جلوگيري اهميت به توجه با افزود: وي پيشرفت به پروژه اين مركزي، بانك اقدامات براساس مسووليت پذيرش مفهوم به پولي تگذار سياس نهاد اقتصادي هاي دستگاه يترين كليد از يكي را مركزي بايد موسسات اين شود برخورد غيرمجاز
  موسسات آزاد بازار نرخ زمان آن در شد. مركزي بانك
  سوي همكاري غيرمجاز، نهادهاي مخرب هاي فعاليت انجام قراردادهاي از بسياري است. رسيده درصدي ۲7 نتايج مقابل در پاسخگويي اهداف، به دستيابي در كار دستور در كه موضوعي هر گفت: برشمرد كشور كنند. كار كشور پولي بانكي نظام چارچوب
  در واكنش كرد سقوط دالر برابر در ريال زار ۰۳
  به برخورد در انتظامي نيروي قضايي مراجع مناسب خواهند اجرا مرحله به ميالدي جاري سال در شده اهداف ها سياست در شفافيت افزايش عملكرد انجام مطلوب نحو به اگر گيرد مي قرار مركزي
  بانك در اقتصادي منفي رشد به كه كرد ايجاد را
  شديدي در تسريع موجب تواند مجوز فاقد موسسات با مالي تامين حوزه در شود مي بيني پيش رسيد ديگر نهادهاي با نداشتن تعامل سونگري، يك بوده كرده وادار حركت به را كشور اقتصاد وان ود، ارز نرخ سازي ان يكس بر تاكيد شد. منتهي ۳۱۰۲
  سال محاكم بر مان فرآيند همچنين شود. امور انجام دالر ۰۱ميليارد يعني شده تعيين سطح از خارجي در نداشتن مشاركت نبودن پاسخگو حاكميتي، ايجاد تحرك كشور اقتصادي مختلف هاي بخش در كرد اشاره ارز نرخ انازي يكس به
  وي كنوني دولت آمدن كار روي زمان از همه اين
  با در موجود نقايص مقتضي احكام صدور در قضايي رود. فراتر نيز يي، بودج همكاري كشور مصالح اقتضائات پذيرش رشد رقمي تك تورم به توانسته كشور اينكه كند. كه است مهمي هاي رح از مساله اين
  اظهارداشت: ثبات از نسبتا آزاد بازار رخ ۳۱۰۲ سال ژوئن
  در ازجمله نيز مالي نهادهاي ورشكستگي تجارت قانون است. مفهوم اين از اشتباه تهاي برداش يا ايران آمار مركز آمار براساس درصد 4.۶ اقتصادي از كند ايجاد رانت فساد چراكه بيفتد، اتفاق
  بايد برابر در ريال ۰۳زار از تدريج به بوده
  برخوردار غيرمجاز موسسات با مناسب برخورد پيشروي موانع مركزي بانك اقدامات بودن راستا هم پولي تگذار سياس نهاد استقالل داد: ادامه سيف كند پيدا دست مركزي بانك آمار اساس بر 4.7 رشد هگذار سرماي شود سبب ارز نرخ نبودن شفاف
  سويي ريال ۵۳هزار به ۳۱۰۲ سال تابستان در امريكا
  دالر اين رفع در الزم تدابير است الزم كه آيند هشمار با جلسه، اين در مركزي بانك اقتصادي معاون تگذاري سياس حوزه در موفق رويكرد يك هعنوان دولت كه است يي عالمانه هاي سياست دهنده نشان به بايد بنابراين كند، گيري تصميم درستي به
  نتواند يافت. افزايش ۶۱۰۲ سال تابستان گيرد.
  در صورت موانع اقتصاد اهداف تحقق در مركزي بانك اقدامات تشريح تورم مهار در يي حظه مال قابل مثبت نتايج با پولي تك از دارد جا گرفته پيش در مركزي بانك آن زمان برويم پيش ارز كردن نرخي تك
  سمت در ايران ريال گذشته ماه چند در همه اين
  با تا سپتامبر ۵۱ از كرد پيدا نوسان امريكا دالر
  برابر در خود ارزش از درصد ۳۱ حدود ريال ژانويه شد
  چهارم آغاز رسما كا بانه در آزاد ارز معامله كرد مطرح افخمي اشرف
  علي آزاد بازار نرخ كاهش داد. دست از را امريكا دالر
  برابر انتخابات زمان از امريكا دالر برابر در ريال آزاد
  مبادالت بازار در سكه دالر افزايشي حركت ادامه المللي بين هاي موفقيت به دستيابي عامل معدن، صنعت بانك
  كاركنان است. بوده 7درصد حدود
  امريكا رشد دالر، برابر در ريال ارزش كاهش دليل
  يك ۶۱تحليلگر است. داشته افزايش درصد حدود گذشت كه يي هفته ي| شمشير احسان بيمه| بانك گروه ما بانك گفت: افخمي كند. تسهيل المللي بين موسسات ها بانك با بيمه| بانك
  گروه است. بوده ارزها ساير برابر در امريكا ارز ارزش
  كلي اين از كه اند رده شركت هفته اين نظرسنجي در اقتصادي ارشد در آزاد ارز معامله فروش خبر با را شنبه روز طال ارز بازار است يافته دست BB-هبتر به اعتبارسنجي زمينه در گذشته سال در ستاد در معدن صنعت بانك همكاران همه گروهي كار مافزايي
  ه گذاري قيم ارزها از سبدي برابر در ايران
  ريال روزهاي در طال قيمت كه كردند اعالم درصد ۵7 معادل ۲۱نفر تعداد بازار در دالر گسترده عرضه وجود با ولي كرد كروع نش هبا شعب انتظارمان در نيز بهتري نتايج همكاران فعاليت به باتوجه يشك المللي بين داخلي هاي موفقيت به بانك اين دستيابي عامل شعب، حقيقت در نيست. امريكا دالر شامل كه شود
  مي كردند پيشبيني ۹۱درصد معادل نفر يافت. خواهد افزايش آينده يشود. مشاهده همچنان تاثيرگذار مهم ارز اين در افزايش ميل ستاد شعب محيطي ظاهري شرايط بهبود زمينه در وي بود. خواهد بود. خواهد آينده در موفقهي تداوم موجب امر همين بوده به اروپايي ارزهاي نوسانات تاثير تحت بيشتر
  ريال تاكيد نفر يك تنها بود خواهد تغيير بدون مدت اين در طال قيمت رسيد 44۹۳تومان به افزايش ۹تومان با امريكا دالر هر كه طوري ليتها، فعا سطح ارتقاي با همگام كار اين گفت: معدن صنعت بانك اشرف علي معدن، صنعت بانك رساني اطالع پايگاه گزارش به ارزش گذشته ماه چند در كه دارد قرار يورو
  ويژه نيز آنالين نظرسنجي در يشود. رو روبه كاهش با طال قيمت كه كرد ۰۱ تا بين شنبه روز معامالت طي بازار در نيز سكه انواع قيمت همكاران شأن المللي بين داخلي فضاي در بانك جايگاه با متناسب سومين در معدن صنعت بانك مديرعامل مديره هيات رييس
  افخمي است. داده دست از امريكا دالر برابر در را
  خود 4۵درصد معادل ۲4۵نفر نيز تعداد اين از كه كردند شركت فر ۰۰۱ يورو هر ارزها بازار در «تعادل» گزارش به داشت. افزايش تومان هزار است. گرفته صورت ما مشتريان اينكه براي ما افزود: مطلب اين بيان با بانك اين كاركنان
  گردهمايي فاصله در بدانيم است كافي موضوع اين اثبات
  براي ۳7۸ يابد. افزايش آينده روزهاي در طال قيمت كردندكه بيني پي تغيير بدون نيز انگليس پوند هر تومان ۶۵۲4 كاهش تومان با نيز در اسنادي اعتبارات گشايش معدن، صنعت بانك مديرعامل اهداف بايد يابيم دست هستيم آنچه از باالتر مراتب به جايگاهي به جاري، سال ژانويه چهارم تا ۶۱۰۲ سال
  ۵۱سپتامبر هرو روب كاهش با طال قيمت كه كردند اعالم نيز درصد ۸۳ معادل نفر طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر قيمت همچنين بود ۰۸۸4تومان بانك اگزيم با مالي تامين قرارداد نخستين انعقاد برجام، روز نخستين تدوين ميالدي) (۵۲۰۲ شمسي ۱4۰4 سال براي را خود هاي برنام يورو برابر در درصد تنه ريال آزاد بازار
  ارزش تغيير با طال قيمت هاند، كرد تاكيد نيز رصد د۹ معادل 7۸نفر شود شد فروخته ۰۰۵تومان ۸7۱هزار ميليون يك تهران بازار در جديد جهان ۶۲كشور از خارجي بانك ۰7 با كارگزاري روابط برقراري هند فاصله در معدن صنعت بانك هاي موفقيت تشريح در افخمي كنيم. دالر ارزش صعود تاثير ديگر دليل داشت.
  كاهش در اقتصادي كارشناسان تاكنون اواسط از يود. نم هرو روب چنداني گذشته هفته پنجشنبه روز در معامالتي قيمت آخرين به نسبت كه كرد. ذكر پسابرجام دوران در معدن صنعت بانك تهاي موفقي از را ميليارد هزار ۹۱ از بانك دارايي مدت اين در گفت: ۵۹ تا ۳۹ هاي ال
  س رسمي بانكي بين نرخ كه است حقيقت اين
  امريكا ۱۱بار كردند پيشبيني درست را طال قيمت روند نظرسنجي ۱۲ تمام سكه قطعه هر قيمت دهد. مي نشان رشد تومان ۰۰۳ ۰۱هزار شده برقرار بينلمللي فضاي در ما هاي فعاليت شبكه گفت: افخمي ميليارد هزار حدود از بانك سرمايه تومان ميليارد زار ه۵۳ به تومان از درصد ۳.۳ حدود مذكور مدت فاصله در
  ريال درصدي ۶۶ موفقيت نشانگر كه بوده نادرست پيشبيني اين نيز نسبت كه بود تومان ۰4۱هزار ميليون يك نيز قديم طرح آزادي بهار داريم. دراختيار را شبكه اين مالي، خدمات ارائه براي ما حاضر حال در است. يافته افزايش تومان ميليارد 4زار به تومان است. داده دست از امريكا دالر برابر در را خود
  ارزش يهگذاران سرما براي موفقيت درصد اين است. بوده يها بين پيش ۲هزار با ديروز معامالت در سكه نيم ماند. تغيير بدون جبه شن پن روز به مدت در معدن صنعت بانك گروه هاي شرك وي، گفته به بنا ميليارد ۰۰7 هزار مبلغ تاكنون معدن صنعت بانك گفت: وي دارند وجود روشني رواني جنبههاي
  همچنين تحليلگران برخي است. بوده ۶۵درصد آنالين نظرسنجي در المللي بين افت، تومان ۳هزار با هم عسكه رب تومان هزار ۵۰۶ كاهش تومان كتها شر اين سرمايه تهاند برداش جلو به بزرگي مهاي گا يادشده كوچك صنايع به مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در تسهيالت تومان ترامپ دونالد پيروزي شوند. گرفته نظر در بايد
  كه ژانويه پايان تا طال فصلي تقاضاي افزايش كه باورند اين بر اقتصادي نسبت تغيير بدون ديروز گرمي شد.سكه فروخته تومان هزار ۰۲۳ دهند. ارائه متمايزي خدمات ودهند قادر داشته مناسبي افزايش معدن صنعت بانك مديرعامل است. كرده پرداخت كشورمان
  متوسط بيني پيش امريكا جديد جمهور ييس عنوان
  به اين قيمت بيشتر رشد بر زيادي تاثير مساله اين يافت خواهد ادامه نيز ۸۱عيار طالي گرم هر است تومان هزار ۵۰۲ پنجشنبه روز به از همواره بايد ما افزود: ادامه در معدن، صنعت بانك مديرعامل داشت: بيان جهاني استانداردهاي به دستيابي لزوم بر تاكيد ضمن تمديد يمها، وتحر ايراني ضد هاي سياست
  تجديد ارزش كاهش به نسبت ها نگران يرسد، نظر به داشت. خواهد زرد فلز گذشته هفته پايان به نسبت كه شد فروخته ۹7۲تومان 4۱۱هزار مشتريان آيا شتهايم؟ دا مشتريان با هيي سازند تعامل آيا كه بپرسيم خود سيستم از كشورمان در كه بود بانكي نخستين معدن صنعت بانك امريكا، كنگره سوي از ايران يمهاي تحر
  قانون زيادي تاثير سرمايه، خروج كنترل براي پكن هاي سياس چين يوآن داشت. افزايش تومان ۸۰۵ آيا ايم؟ وده اميني مشاور آنها براي ما آيا هستند؟ راضي ما عملكرد از باني امروز كرده استفاده خود مالي محاسبات .بIراي .F .R تحوالت نفت جهاني قيمت پيرامون
  ابهامات داشت. خواهد كشور اين در طال تقاضاي افزايش بر م؟ ردهاي بازار وارد طراحي جديدي محصوالت صنعت بانك اينكه به اشاره با وي هاست. بان ساير به مهم اين آموزش آن در كه جوي ارز بازار در همگي داخلي
  سياسي تواند، مي امريكا دالر ارزش كاهش كه معتقدند نيز تحليلگران برخي طال اونس قيمت افزايش بيني پيش جذب براي جديد راهكارهاي يافتن ضرورت بر تاكيد با افخمي مركزي بانك نزد برداشتي اضافه چونه هيگ اخير هاي ال در معدن به خارجي ارز خريد به اقتصادي فعاالن از
  بسياري شدن نزديك با شود. آينده روزهاي در طال قيمت بيشتر افزايش موجب تاكنون ميالدي 7۱۰۲ سال ابتداي از طال قيمت كه حالي در در بانك توان افزايش موجب كه مطالبات وصول شرايط بهبود منابع بوده همكاران شما تالش حاصل موفقيت اين كرد: تاكيد است، نداشته تاثير شوند، مي متوسل دفاعي مكانيسم يك
  عنوان نوسانات روند نيز امريكا جمهور ييس ترامپ دونالد تحليف زمان به هگذاران سرماي اقتصادي تحليلگران شده، رو روب نسبي افزايش با بازاريابي امر در خواست بانك شعب كاركنان از شود منابع تامين عملكرد وي شود. حفظ كماكان موفقيت اين كه كنيد تالش بايد در ارز نرخ سازي ان يكس كه حقيقت اين اند.
  داشت موثر طال قيمت بر يواند مت مساله اين شد خواهد بيشتر دالر ارزش در طال قيمت كه كردند پيشبيني نظرسنجي ترين تازه در بينلمللي معدن صنعت بانك در آنها هاي حساب تمركز براي مشتريان با تعامل از يكي را فرآيندها داخلي كنترل زمينه در معدن صنعت بانك ديگري نشانه افتاده، تاخير به سال يك از بيش
  ايران باشد. در طال جهاني قيمت داشت. خواهد بيشتري افزايش نيز آينده هفته باشند. داشته يي ژه وي توجه بانك اين طريق از السي گشايش را بانك اين تعامل يتواند كه كرد توصيف بانك مهم دستاوردهاي است. ايران اقتصاد پيچيدگي
  از
اولتيماتوم جذب فاينانس به بانك مركزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/19
اولتيماتوم جذب فاينانس به بانك مركزي
معاون اول رييس‌جمهور از عملكرد سياست‌گذار پولي در جذب سرمايه خارجي انتقاد كرد


 گروه بانك و بيمه|

روز گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و فرمانده ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور در بانك مركزي و در جلسه‌يي با اعضاي هيات عامل و مديران پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي از جمله ولي‌الله سيف رييس كل، پيمان قرباني معاون اقتصادي، علي كرمانشاه معاون فناوري‌هاي نوين و فرشاد حيدري معاون نظارتي به بررسي اقدامات و عملكرد بانك مركزي اقتصاد مقاومتي پرداختند و ضمن تاكيد بر استقلال بانك مركزي و بهبود بازار ارز به دستاوردها و برنامه‌هاي بانك مركزي از جمله جذب 10ميليارد دلار منابع خارجي، برخورد جدي با موسسات غيرمجاز، راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري، تدابير دولت و بانك مركزي براي تحقق رشد اقتصادي 7.4درصدي اشاره شد. دولت دنبال نرخ جديد ارز نيست

به گزارش «تعادل» معاون اول رييس‌جمهوري در اين جلسه با بيان اينكه دولت به هيچ‌وجه دنبال ايجاد نرخ جديد ارز در بازار نيست، گفت: برخي 3600 تومان را نرخ جديد دلار مطرح مي‌كنند، در صورتي كه اين رقم درست نيست.

 جهانگيري افزود: 40ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 50ميليارد دلار هم برسد، در 9ماهه امسال 33درصد رشد افزايش صادرات نفتي داشتيم كه اميدواريم در ماه‌هاي پاياني سال اين رقم افزايش يابد. دلار حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي بايد به سيستم كشور بازگردد و قابل قبول نيست كه اگر در دوره‌يي صادر‌كنندگان با پيمان سپاري پرداخت مي‌كردند و اينكه گفته شد ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، همچنان تاكيد داريم ارز خود را به بانك مركزي بفروشند.

وي اظهار اميدواري كرد: تعللي نسبت به عرضه ارز يا فروش آن توسط صادركنندگان به بانك مركزي صورت نگيرد و نياز نباشد كه آنان را مكلف كنيم و در حال حاضر مي‌توانند ارز را به قيمت آزاد به بانك مركزي بفروشند. همه قوا موظف هستند، بخشنامه دولت را رعايت كنند و صرافي‌ها بايد به كار اصلي خود بازگردند، كسي كه مي‌خواهد از صرافي‌ها ارز خريداري كند بايد بر مبنايي باشد كه رقم آن را بانك مركزي در اين هفته اعلام مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر كسي مي‌خواهد از صرافي ارز خريداري كند، معادل ريالي آن و دلار خريداري شده بايد مشخص شود كه در چه مسيري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معاون اول رييس‌جمهوري يادآور شد: اگر فردي ميزان بالايي دلار خريداري كرد اما مشخص نباشد كه براي چه كاري است، هيات سه نفره‌يي براي بررسي اين موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالي در بازار صورت نگيرد.

جهانگيري تصريح كرد: بار سنگيني بر دوش نظام بانكي كشور است و همه مسوولان آن را مي‌دانند، دولت مصمم است مشكلات را حل كند. در بين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور بانك مركزي نقش كليدي دارد و هر موضوعي را كه در دستور كار قرار مي‌دهد بايد به نحو مطلوب پيش برود تا اقتصاد كشور در همه بخش‌ها به حركت در آيد. استقلال نهاد سياست‌گذاري پولي و بانكي كشور جزو مهم‌ترين موضوعاتي است كه در لايحه جديد دولت  به مجلس ارائه خواهد شد. نياز داريم بانك مركزي در مواردي تمركز ويژه‌يي داشته باشد. اصلاح شبكه نظام پولي و بانكي كشور يكي از آن موارد است كه در اين زمينه جلسات زيادي برگزار شد و بانك مركزي بايد به‌طور جدي آن را در دستور كار قرار دهد. وي افزود: انتظام بخشي به موسسات غيرمجاز از ديگر موضوعاتي است كه سران قوا در آن اتفاق نظر دارند و بايد با موسسات غيرمجاز برخورد شود و اين موسسات بايد در چارچوب نظام بانكي و پولي كشور كار كنند. تاكيد بر يكسان‌سازي نرخ ارز

وي به يكسان‌سازي نرخ ارز اشاره كرد و اظهارداشت: اين مساله از طرح‌هاي مهمي است كه بايد اتفاق بيفتد، چراكه فساد و رانت ايجاد مي‌كند و از سويي شفاف نبودن نرخ ارز سبب مي‌شود سرمايه‌گذار نتواند به درستي تصميم‌گيري كند، بنابراين بايد به سمت تك نرخي كردن ارز پيش برويم و زمان آن از لحظه‌يي آغاز مي‌شود كه بانك مركزي اعلام كند به نقطه مطلوب رسيده و آن را عملياتي خواهد كرد.

معاون اول رييس‌جمهوري اضافه كرد: استفاده از منابع خارجي نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و اينكه امروز در گزارش گفته شد بايد 10ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود، يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كشور در ايجاد ارتباط با دنيا استفاده از منابع خارجي براي طرح‌هاي بزرگ كشور در زمينه نفت و گاز، حمل و نقل و صنعت است.

جهانگيري افزود: بايد موانع هرچه سريع‌تر برطرف شود و همان‌طور كه انتظار داشتيم در سال 95 حداقل چند ميليارد دلار از فاينانس خارجي استفاده كنيم ولي هنوز منابع قابل توجهي حاصل نشده است.

وي ادامه داد: البته قرارداد خريد هواپيماي ايرباس به صورت اجاره به شرط تمليك است كه منابعي وارد كشور مي‌شود و بعد تبديل به سرمايه‌گذاري خواهد شد.

معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه انتظار داريم تا پايان سال منابعي به صورت فاينانس اضافه شود، گفت: يكي از اقدامات خوب بانك مركزي كمك در جهت هدف‌گذاري دولت براي فعال كردن 7هزار و500 واحد صنعتي در سال جاري بود، هرچند برخي فكر مي‌كردند اين كار ممكن است منابع را هدر بدهد يا سيستم بانكي كشور همراهي نكند. امروز در گزارش بانك مركزي اعلام شد كه بيش از 19هزار واحد صنعتي بيش از 13هزار ميليارد تومان از منابع بانكي دريافت كرده‌اند. عدم همكاري برخي بانك‌هاي خصوصي

جهانگيري به گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي اشاره كرد و اظهار داشت: در اين گزارش آمده است كه برخي بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه همكاري نداشته‌اند كه اين براي دولت قابل قبول نيست. برخي مالكان بانك‌هاي خصوصي كه مدعي هستند، طرفدار اقتصاد مقاومتي هستند در اين موضوع ملي مشاركت نداشته‌اند.

معاون اول رييس‌جمهوري از رييس بانك مركزي خواست، گزارشي در اين خصوص تهيه كند چراكه به هيچ‌وجه قابل قبول نيست بانكي در اين زمينه كمكي نكند. رشد اقتصادي 7.4درصدي

معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه بانك مركزي را يكي از كليدي‌ترين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي‌گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود، مي‌تواند اقتصاد كشور را به حركت وادار كرده و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور تحرك ايجاد كند. اينكه كشور توانسته به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 6.4درصد براساس آمار مركز آمار ايران يا رشد 7.4 بر اساس آمار بانك مركزي دست پيدا كند نشان‌دهنده سياست‌هاي عالمانه‌يي است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك‌تك مديران اين بانك قدرداني كنم. جهانگيري نقش و محوريت بانك مركزي در اقتصاد كشور را بسيار پراهميت ارزيابي كرد و افزود: بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود. مهار تورم، دستاورد استقلال بانك مركزي

در اين جلسه، رييس كل بانك مركزي مهار تورم را از دستاوردهاي استقلال نهاد سياست‌گذار پولي عنوان كرد و گفت: آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمت‌ها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي، از ابزارهاي مهم استقلال اين نهاد به شمار مي‌رود. سيف اظهار داشت: با هدف مقاوم‌سازي اقتصاد جهت صيانت از ثبات و پايداري اقتصادي 3محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي» در نظر قرار گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي بعضا به مقوله چگونگي عزل و نصب رييس كل اين نهاد تنزل يافته است. اين در حالي است كه محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به چگونگي استقلال عمل براي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌يي دولت است. آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمت‌ها (تورم پايين و با ثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياست‌گذار پولي است.

وي تاكيد كرد: بديهي است در اين شيوه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به مفهوم پذيرش مسووليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملكرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يك‌سونگري، تعامل نداشتن با نهادهاي ديگر حاكميتي، پاسخگو نبودن و مشاركت نداشتن در پذيرش اقتضائات و مصالح كشور و همكاري بودجه‌يي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.

سيف ادامه داد: استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به‌عنوان يك رويكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌يي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه اتخاذ چنين رويكردي، كنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يك موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي 2رقمي جز در معدود كشورهاي دنيا قابل مشاهده نيست. وي تصريح كرد: از سوي ديگر، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به عنوان يك رويكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌يي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه اتخاذ چنين رويكردي، كنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يك موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي 2رقمي به‌جز در معدود كشورهاي دنيا، قابل مشاهده نيست.

به همين دليل در طول چند دهه اخير بسياري از كشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي حركت كرده‌اند و متناسب با آن قوانين پولي و بانكي كشورها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده‌اند. نتيجه مطالعات مختلف حاكي از اين است كه يك رابطه معكوس ميان درجه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و كشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه كرده‌اند.

وي ضمن تاكيد بر اينكه خوشبختانه دولت يازدهم با اعتقاد به لزوم كنترل و مهار تورم، فضايي را به وجود آورده است كه در آن استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است، خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور توانسته به نحو مناسبي در مقابل شوك‌هاي وارده مقاومت كرده و شاهد دستيابي به رشد 7.4 درصدي نيز هستيم. اميد مي‌رود با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياست‌گذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه ‌شده و شاهد رونق اقتصادي هرچه بيشتر غير تورمي باشيم. جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي

در اين جلسه كامياب، معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به پروژه‌هاي ارزي بانك مركزي در زمينه اقتصاد مقاومتي، گفت: جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي (فاينانس) يكي از پروژه‌هاي تعريف شده براي بانك مركزي در حوزه اقتصادمقاومتي است. عملكرد اين بانك در اين خصوص شامل مذاكرات گسترده با برخي بانك‌هاي خارجي نظير اگزيم بانك چين، مديوبانكاي ايتاليا و دنسكه بانك دانمارك است كه براساس اقدامات بانك مركزي، اين پروژه به پيشرفت 72درصدي رسيده است. بسياري از قراردادهاي انجام شده در سال جاري ميلادي به مرحله اجرا خواهند رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در حوزه تامين مالي خارجي از سطح تعيين شده يعني 10 ميليارد دلار نيز فراتر رود. هم راستا بودن اقدامات بانك مركزي

معاون اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه، با تشريح اقدامات بانك مركزي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: براي مقاوم‌سازي و صيانت از ثبات و پايداري اقتصاد، 3محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي»، در دستور كار قرار گرفت. اقدامات و سياست‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي، ارزي و نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با بندهاي ابلاغي سياست‌هاي كلي و رويكردهاي پنج‌گانه اقتصاد مقاومتي شامل درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت‌محوري، ارتباط تنگاتنگي

دارند.

وي افزود: در اين راستا بانك مركزي اقدامات بسياري را همچون تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، رونق بخش مسكن، تعميق بازار بين بانكي و هدايت بانك‌ها به اين بازار، انتظام بخشي به حساب‌هاي دولتي از طريق راه‌اندازي سامانه نسيم، بازنويسي و بومي‌سازي سامانه‌هاي نظام‌هاي پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چكاوك، طراحي و راه‌اندازي سامانه نظارت ارز (سنا)، تامين به موقع و مناسب ارز مورد نياز واردكنندگان، انتظام بخشي به بازار پول و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي عملياتي كرده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي دستيابي به تورم تك‌رقمي را از نمودهاي اصلي و بيروني اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دستيابي به تورم تك‌رقمي، رشد 7.4 درصدي 6ماهه اول سال 1395، كنترل و كاهش نوسانات نرخ ارز و كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي از نمودهاي اقدامات بانك مركزي در جامعه است. راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري

همچنين در اين جلسه علي كرمانشاه، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي، عدالت در دسترسي به خدمات بانكي و مديريت ريسك بهينه بانك‌ها را از كاركردهاي پروژه مركز كنترل و نظارت اعتباري (مكنا) برشمرد و گفت: پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود بانك مركزي ازقبيل سامانه جامع تسهيلات و تعهدات، سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و چكاوك، پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور مانند اطلاعات جمعيتي ثبت احوال و وجود زيرساخت وسيع، كاربردي و پراقبال كارت در كشور ازجمله امكانات و شرايط موجود براي اجراي اين پروژه است.

وي افزود: راهبرد بانك مركزي در پروژه مركز كنترل و نظارت اعتباري، ايجاد زيرساخت واحد براي بانك‌ها و موسسات رتبه‌بندي توسط بانك مركزي، استفاده از الگوها و ‌روش‌هاي بين‌المللي و ايجاد زيرساخت مشترك و مشاع است. تجميع، ارتباط و به اشتراك‌گذاري اطلاعات اعتباري مشتريان، استانداردسازي روش اعتبارسنجي و امتيازدهي به مختصات اعتباري مشتريان از اهداف دنبال شده در اين طرح است. برخورد جدي با موسسات غيرمجاز

فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در اين جلسه با اشاره به موفقيت‌هاي بانك مركزي درخصوص شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز گفت: بانك مركزي از طريق انجام مكاتبات لازم با نيروي انتظامي براي اجرايي شدن مصوبات شوراي امنيت ملي، انجام مكاتبات لازم براي جلوگيري از فعاليت‌هاي تبليغاتي نهاد‌هاي فاقد مجوز با دستگاه‌هاي مرتبط مانند سازمان صدا و سيما و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، همچنين مكاتبه و رايزني با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اخذ فهرست تعاوني‌هاي اعتبار مورد شناسايي توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسايي و برخورد با بخش زيادي از نهادهاي پولي غيرمجاز فعال در كشور شده است.

وي افزود: با توجه به اهميت جلوگيري از فعاليت‌هاي مخرب نهادهاي غيرمجاز، همكاري مناسب مراجع قضايي و نيروي انتظامي در برخورد با موسسات فاقد مجوز مي‌تواند موجب تسريع در انجام امور شود. همچنين فرآيند زمان‌بر محاكم قضايي در صدور احكام مقتضي و نقايص موجود در قانون تجارت و ورشكستگي نهادهاي مالي نيز ازجمله موانع پيش‌روي برخورد مناسب با موسسات غيرمجاز به‌شمار مي‌آيند كه لازم است تدابير لازم در رفع اين موانع صورت گيرد.نویسنده:
كاركنان بانك صنعت و معدن، عامل دستيابي به موفقيت‌هاي بين‌المللي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/19
كاركنان بانك صنعت و معدن، عامل دستيابي به موفقيت‌هاي بين‌المللي
علي‌اشرف افخمي مطرح كرد


گروه بانك و بيمه|

هم‌افزايي و كار گروهي همه همكاران بانك صنعت و معدن در ستاد و شعب، عامل دستيابي اين بانك به موفقيت‌هاي داخلي و بين‌المللي بوده و همين امر موجب تداوم موفقيت‌ها در آينده خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، علي‌اشرف افخمي رييس هيات‌مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن در سومين گردهمايي كاركنان اين بانك با بيان اين مطلب افزود: ما براي اينكه به جايگاهي به مراتب بالاتر از آنچه هستيم دست يابيم بايد اهداف و برنامه‌هاي خود را براي سال 1404 شمسي (2025 ميلادي) تدوين كنيم. افخمي در تشريح موفقيت‌هاي بانك صنعت و معدن در فاصله سال‌هاي 93 تا 95 گفت: در اين مدت دارايي بانك از 19هزار ميليارد تومان به 35هزار ميليارد تومان و سرمايه بانك از حدود 2هزار ميليارد تومان به 4هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

وي گفت: بانك صنعت و معدن تاكنون مبلغ يك‌هزار و 700ميليارد تومان تسهيلات در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به صنايع كوچك و متوسط كشورمان پرداخت كرده است. مديرعامل بانك صنعت و معدن ضمن تاكيد بر لزوم دستيابي به استانداردهاي جهاني بيان داشت: بانك صنعت و معدن نخستين بانكي بود كه در كشورمان از سيستم

I. F. R. S  براي محاسبات مالي خود استفاده كرده و امروز باني آموزش اين مهم به ساير بانك‌هاست. وي با اشاره به اينكه بانك صنعت و معدن در سال‌هاي اخير هيچ‌گونه اضافه برداشتي نزد بانك مركزي نداشته است، تاكيد كرد: اين موفقيت حاصل تلاش شما همكاران بوده و بايد تلاش كنيد كه اين موفقيت كماكان حفظ شود. وي عملكرد بانك صنعت و معدن در زمينه كنترل داخلي فرآيندها را يكي از دستاوردهاي مهم بانك توصيف كرد كه مي‌تواند تعامل اين بانك را با بانك‌ها و موسسات بين‌المللي تسهيل كند. افخمي گفت: بانك ما در سال گذشته در زمينه اعتبارسنجي به رتبه-BB دست يافته است و بي‌شك باتوجه به فعاليت همكاران نتايج بهتري نيز در انتظارمان خواهد بود. وي در زمينه بهبود شرايط ظاهري و محيطي شعب و ستاد بانك صنعت و معدن گفت: اين كار همگام با ارتقاي سطح فعاليت‌ها، متناسب با جايگاه بانك در فضاي داخلي و بين‌المللي و شأن همكاران و مشتريان ما صورت گرفته است.

مديرعامل بانك صنعت و معدن، گشايش اعتبارات اسنادي در نخستين روز برجام، انعقاد نخستين قرارداد تامين مالي با اگزيم بانك هند و برقراري روابط كارگزاري با 70 بانك خارجي از 26كشور جهان را از موفقيت‌هاي بانك صنعت و معدن در دوران پسابرجام ذكر كرد.

افخمي گفت: شبكه فعاليت‌هاي ما در فضاي بين‌المللي برقرار شده و در حال حاضر ما براي ارائه خدمات مالي، اين شبكه را دراختيار داريم.

بنا به گفته وي، شركت‌هاي گروه بانك صنعت و معدن در مدت يادشده گام‌هاي بزرگي به جلو برداشته‌اند و سرمايه اين شركت‌ها افزايش مناسبي داشته و قادر بوده‌اند خدمات متمايزي ارائه دهند.

مديرعامل بانك صنعت و معدن، در ادامه افزود: ما بايد همواره از خود بپرسيم كه آيا تعامل سازنده‌يي با مشتريان داشته‌ايم؟ آيا مشتريان از عملكرد ما راضي هستند؟ آيا ما براي آنها مشاور اميني بوده‌ايم؟ آيا محصولات جديدي طراحي و وارد بازار كرده‌ايم؟‌

افخمي با تاكيد بر ضرورت يافتن راهكارهاي جديد براي جذب منابع و بهبود شرايط وصول مطالبات كه موجب افزايش توان بانك در تامين منابع مي‌شود از كاركنان شعب بانك خواست در امر بازاريابي و تعامل با مشتريان براي تمركز حساب‌هاي آنها در بانك صنعت و معدن و گشايش ال‌سي از طريق اين بانك توجه ويژه‌يي داشته باشند.نویسنده:
ادامه حركت افزايشي دلار و سكه در بازار آزاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/19
ادامه حركت افزايشي دلار و سكه در بازار آزاد
معامله ارز آزاد در بانك‌ها رسما آغاز شد


گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

بازار ارز و طلا روز شنبه را با خبر فروش و معامله ارز آزاد در شعب بانك‌ها شروع كرد ولي با وجود عرضه گسترده دلار در بازار ميل افزايش در اين ارز مهم و تاثيرگذار همچنان مشاهده مي‌شود. به‌طوري كه هر دلار امريكا با ۹تومان افزايش به ۳۹۴۴تومان رسيد و قيمت انواع سكه نيز در بازار طي معاملات روز شنبه بين ۲ تا ۱۰ هزار تومان افزايش داشت. به گزارش «تعادل» در بازار ارزها هر يورو نيز با ۲ تومان كاهش ۴۲۵۶تومان و هر پوند انگليس نيز بدون تغيير ۴۸۸۰تومان بود همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران يك ميليون و ۱۷۸هزار و ۵۰۰تومان فروخته شد كه نسبت به آخرين قيمت معاملاتي در روز پنج‌شنبه هفته گذشته ۱۰هزار و ۳۰۰تومان رشد نشان مي‌دهد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز يك ميليون و ۱۴۰هزار تومان بود كه نسبت به روز پنج‌شنبه بدون تغيير ماند. نيم سكه در معاملات ديروز با ۲هزار تومان كاهش ۶۰۵هزار تومان و ربع‌سكه هم با ۳هزار تومان افت، ۳۲۰هزار تومان فروخته شد.سكه گرمي ديروز بدون تغيير نسبت به روز پنج‌شنبه ۲۰۵هزار تومان است و هر گرم طلاي ۱۸عيار نيز ۱۱۴هزار و ۲۷۹تومان فروخته شد كه نسبت به پايان هفته گذشته ۵۰۸تومان افزايش داشت. پيش‌بيني افزايش قيمت اونس طلا

در حالي كه قيمت طلا از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي تاكنون با افزايش نسبي روبه‌رو شده، تحليلگران اقتصادي و سرمايه‌گذاران بين‌المللي در تازه‌ترين نظرسنجي پيش‌بيني كردند كه قيمت طلا در هفته آينده نيز افزايش بيشتري خواهد داشت. قيمت جهاني طلا در هفته‌يي كه گذشت حدود 2 درصد افزايش داشته است. 16تحليلگر ارشد اقتصادي در نظرسنجي اين هفته شركت كرده‌اند كه از اين تعداد 12نفر معادل 75درصد اعلام كردند كه قيمت طلا در روزهاي آينده افزايش خواهد يافت. 3 نفر معادل 19درصد پيش‌بيني كردند قيمت طلا در اين مدت بدون تغيير خواهد بود و تنها يك نفر تاكيد كرد كه قيمت طلا با كاهش روبه‌رو مي‌شود. در نظرسنجي آنلاين نيز 1007 نفر شركت كردند كه از اين تعداد نيز 542نفر معادل 54درصد پيش‌بيني كردندكه قيمت طلا در روزهاي آينده افزايش مي‌يابد. 378 نفر معادل 38درصد نيز اعلام كردند كه قيمت طلا با كاهش روبه‌رو مي‌شود و 87نفر معادل 9درصد نيز تاكيد كرده‌اند، قيمت طلا با تغيير چنداني روبه‌رو نمي‌شود. از اواسط مه ‌تاكنون كارشناسان اقتصادي در 21 نظرسنجي روند قيمت طلا را درست پيش‌بيني كردند و 11بار نيز اين پيش‌بيني نادرست بوده كه نشانگر موفقيت 66درصدي پيش‌بيني‌ها بوده است. اين درصد موفقيت براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي در نظرسنجي آنلاين 56درصد بوده است. برخي تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه افزايش تقاضاي فصلي طلا تا پايان ژانويه ادامه خواهد يافت و اين مساله تاثير زيادي بر رشد بيشتر قيمت اين فلز زرد خواهد داشت. به نظر مي‌رسد، نگراني‌ها نسبت به كاهش ارزش يوآن چين و سياست‌هاي پكن براي كنترل خروج سرمايه، تاثير زيادي بر افزايش تقاضاي طلا در اين كشور خواهد داشت.

برخي تحليلگران نيز معتقدند كه كاهش ارزش دلار امريكا مي‌تواند، موجب افزايش بيشتر قيمت طلا در روزهاي آينده شود. با نزديك شدن به زمان تحليف دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا نيز روند نوسانات ارزش دلار بيشتر خواهد شد و اين مساله مي‌تواند بر قيمت طلا موثر باشد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/19
اخبار


ورود نخستين كارت‌هاي بين‌المللي از تابستان ۹۶

معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي از ورود نخستين كارت‌هاي بين‌المللي بانكي به ايران از تابستان سال ۹۶ خبرداد.

علي كرمانشاه در گفت‌وگو با ايبنا افزود: بانك مركزي حدود يك‌سال است كه روي اين موضوع كار مي‌كند و بر مبناي طرحي كه مشاور ارائه كرده، گام‌هايي برداشته شده است.

معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي اظهار داشت: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شركت‌ها با پايان يافتن تعطيلات پيشنهادهاي خود را در اين زمينه براي بانك مركزي ارسال خواهند كرد.

اين مقام مسوول در بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر با چند بانك بين‌المللي مانند

جي.‌سي.بي‌ (JCB) ژاپن و شبكه يو.پي.‌اي (UPI) چين مذاكراتي در اين باره انجام شده است، تصريح كرد: اما ورود كارت‌هاي بين‌المللي مستر و ويزا كارت در برنامه چند سال آتي قرار دارد.

كرمانشاه در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي براي اجراي ارز تك نرخي قرار است كه سامانه جديد ارزي را طراحي و رونمايي كند، عنوان كرد: تصميم‌گيري براي اجراي طرح ارز تك نرخي و موارد مرتبط با آن در بخش ارزي انجام مي‌شود اما اگر تصميمي براي راه‌اندازي سامانه‌يي دراين راستا به ما اعلام كنند، آن را طراحي خواهيم كرد اما هنوز دستوري به ما اعلام نشده است.

به گزارش ايبنا سال گذشته مسوولان بانك مركزي از ورود نخستين كارت‌هاي بين‌المللي در نظام بانكي كشور طي سال ۹۵ خبر داده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخي محدوديت‌ها امكان بهره‌گيري از كارت‌هاي بين‌المللي در بازار كشورمان و همچنين استفاده از كارت‌ بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور فراهم مي‌شود.

در عين حال تاكنون جلساتي با تعداي از بانك‌هاي دو كشور ژاپن و چين برگزار شده است. اين در حالي است كه كارت‌هاي

جي.سي.بي‌ در ۱۳۰كشور دنيا پذيرندگي دارد ضمن اينكه ۳۰ميليون فروشگاه در دنيا زيرپوشش آن قرار دارند. دارندگان كارت‌هاي جي.سي.بي‌ مي‌توانند در كشورهاي جنوب شرقي آسيا و اروپا از آن استفاده كنند.

اين اقدامات در راستاي برنامه‌هاي بانك مركزي و نظام بانكي براي حمايت از مشتريان بانكي و انتظارات آنها در دوران پسابرجام و افرادي كه نياز به كارت‌هاي بين‌المللي براي مسافرت و انجام كارت‌هاي تجاري و غيره دارند، صورت مي‌گيرد.

همچنين بانك مركزي تلاش دارد به صورت رسمي به شبكه‌هاي بين‌المللي پرداخت متصل شود، اما فعلا امكان استفاده از برخي كارت‌هاي بين‌المللي مانند مستركارت و ويزا كارت امكان‌پذير نشده است.نوسانات ريال از نگاه المانيتور

 نوسانات اخير در نرخ بازار آزاد ارز و ريال ايران نگراني‌هايي را در جامعه بازرگاني نسبت به احتمال كاهش بيشتر ارزش ريال برانگيخته است.

به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتي المانيتور با اين مقدمه در گزارشي نوشت: اقتصاد ايران در 3دهه گذشته با سيستم مبادلات ارزي چند نرخي فعاليت كرده است. درحال حاضر دو نرخ مبادله رسمي وجود دارد كه يكي نرخ رسمي بين بانكي است كه از سوي بانك‌ها براي مبادلات ارزي خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ديگري نرخ بازار آزاد است كه از سوي صرافي‌هاي مجاز براي همه مبادلات ارزي با استفاده از سيستم حواله استفاده مي‌شود.

همواره نرخ بازار آزاد شاخص معتبري از وضعيت اقتصاد ايران بوده است. آخرين ريزش بزرگ ارزش ريال در نيمه دوم سال ۲۰۱۲ روي داد كه تشديد تحريم‌ها مانع از بازگرداندن درآمدهاي ارزي از سوي بانك مركزي شد. در آن زمان نرخ بازار آزاد به ۳۰هزار ريال در برابر دلار سقوط كرد و واكنش شديدي را ايجاد كرد كه به رشد منفي اقتصادي در سال ۲۰۱۳ منتهي شد.

با اين همه از زمان روي كار آمدن دولت كنوني در ژوئن سال ۲۰۱۳ نرخ بازار آزاد نسبتا از ثبات برخوردار بوده و به تدريج از ۳۰هزار ريال در برابر دلار امريكا در تابستان سال ۲۰۱۳ به ۳۵هزار ريال در تابستان سال ۲۰۱۶ افزايش يافت.

با اين همه در چند ماه گذشته ريال ايران در برابر دلار امريكا نوسان پيدا كرد و از ۱۵سپتامبر تا چهارم ژانويه ريال حدود ۱۳درصد از ارزش خود در برابر دلار امريكا را از دست داد. كاهش نرخ بازار آزاد مبادلات ريال در برابر دلار امريكا از زمان انتخابات امريكا حدود 7درصد بوده است.

يك دليل كاهش ارزش ريال در برابر دلار، رشد كلي ارزش ارز امريكا در برابر ساير ارزها بوده است. ريال ايران در برابر سبدي از ارزها قيمت‌گذاري مي‌شود كه شامل دلار امريكا نيست. در حقيقت ريال بيشتر تحت تاثير نوسانات ارزهاي اروپايي به ويژه يورو قرار دارد كه در چند ماه گذشته ارزش خود را در برابر دلار امريكا از دست داده است. براي اثبات اين موضوع كافي است بدانيم در فاصله ۱۵سپتامبر سال ۲۰۱۶ تا چهارم ژانويه سال جاري، ارزش بازار آزاد ريال تنها 5 درصد در برابر يورو كاهش داشت. دليل ديگر تاثير صعود ارزش دلار امريكا اين حقيقت است كه نرخ بين بانكي رسمي ريال در فاصله مدت مذكور حدود 3.3درصد از ارزش خود را در برابر دلار امريكا از دست داده است.

همچنين جنبه‌هاي رواني روشني وجود دارند كه بايد در نظر گرفته شوند. پيروزي دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور جديد امريكا و پيش‌بيني تجديد سياست‌هاي ضد ايراني وتحريم‌ها، تمديد قانون تحريم‌هاي ايران از سوي كنگره امريكا، ابهامات پيرامون قيمت جهاني نفت و تحولات سياسي داخلي همگي در بازار ارز و جوي كه در آن بسياري از فعالان اقتصادي به خريد ارز خارجي به عنوان يك مكانيسم دفاعي متوسل مي‌شوند، تاثير داشته‌اند. اين حقيقت كه يكسان‌سازي نرخ ارز در ايران بيش از يك سال به تاخير افتاده، نشانه ديگري از پيچيدگي اقتصاد ايران است.نویسنده:
  بورس
  اخبار Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 بنيان دانش هاي شركت EMS
  آموزش بازار در حضور
  براي سهامداران گذشته روز اعتراض پي
  در كشور هيي رايان صنفي نظام سازمان ايران،
  فرابورس هاي شرك آموزش بخشي آگاه براي ايران مالي
  مركز كوچك هاي شرك بازار به ورود براي اطالعات
  فناوري در كردند. امضا همكاري تفاهمنامه فرابورس، شد
  متوسط بسته اي شيش تاالر هاي در دهه يك از
  پس اطالعات، فناوري مديريت راهبري همايش
  پنجمين هاي شرك بازار در اينكه بيان با فرابورس
  مديرعامل پذيرش امكان شفافيت رعايت شرط به متوسط كوچك براساس 59۳۱ اسفند ۳0 به منتهي مالي سال از يكي افزود: ادامه در سرمايه بازار فعال اين رمضانيان علي بورس
  گروه راهاندازي ابتداي از گفت: ردهايم، تسهيل را تها شرك آبانماه يكم تاريخ در 6ماهه» واقعي عملكرد شاخص چرا كه بود اين آنها اعتراضي موضوعات سازمان رييس نشست از پس روز دو
  تنها به را خود پذيرش درخواست شركت 500 حدود
  فرابورس درآمدهاي افزايش به عنايت با شد. منتشر 59۳۱ سهامداران حق از چرا اينكه شود مي دستكاري مشكالت رفع براي سهامداران برخي با
  بورس تاكنون آنها ميان از كه اند رده ارائه سرمايه بازار ركن
  اين درآمد جمع حاصل شده بيني پيش غيرعملياتي را سهم يك نماد چرا همچنين نميشود؟ صيانت عمده، خرد سهامداران بورس مسووالن
  بين اصلي تابلوهاي در پذيرش به موفق شركت 80 حدود (هزينه) درآمد خالص ها گذاري سرمايه از حاصل بازگشايي از پس تا كرده متوقف قبلي اطالع بدون اختالفات حل راهكار يافتن براي تالش
  همچنين شفافيت شركت، سايز مانند عواملي هاموني امير شدند. به تومان 2.292ميليارد مبلغ از متفرقه، هاي كند؟ افت درصد ها ده شدن بسته به منجر سهامداران اعتراضات
  طرفين، ذكر يتمهايي ترين مهم عنوان به را شركتي حاكميت سود بيني پيش در تومان ميليارد 887.2 مبلغ گذشته هفته جلسه به اشاره با معترض اين حالي در اين شد. تهران بورس ساختمان اصلي
  در پذيرش متقاضي هاي كت شر تمام ورود مانع كه
  كرد توسط شركت معامالتي نماد الذكر، فوق سهم هر رييس گفت: سرمايه بازار فعاالن با سازمان رييس بورس ساختمان درهاي كه باري آخرين كه
  است مطالعات اساس اين بر كه دهاند فرابورس به ورود
  براي با سايپا شود، مي يادآوري شد. متوقف سيستم كه افرادي از شده دستچين صورت به سازمان به كه گردد مي بر نهم دولت ابتداي به شد
  بسته كوچك هاي شركت نيازسنجي با تا گرفته صورت جامعي هر سود توماني ميليارد 926 ۳هزار سرمايه تا كرده دعوت نيستند، خوشنام سرمايه بازار در براي وقت مسووالن سهام، قيمت شديد افت
  دليل وي، گفته به شود. راهاندازي آنها به مختص بازاري سايز، بيني پيش تومان ۱0.2 را جاري مالي سال سهم افراد اين آنكه حال كنند دفاع بازار فعاالن از بتوانند نوسانات دامنه طراحي به اقدام موجود مشكل
  حل دنيا ورسهاي ديگر در مشابه بازارهاي بررسي از پس سال اول نيمه شده حسابرسي گزارش در كرده، گاليهمند آنها از بازار كه هستند كساني از خود كردند. نمادها همه براي
  قيمتي كه متوسط كوچك هاي شرك بازار ايران، فرابورس
  در را سود ۱تومان ۳. معادل درصد ۳۱ جاري، شدهاند. متضرر بسياري آنها عملكرد از بوده توقف اخير هاي ماه در «تعادل»، گزارش
  به است، بنيان دانش رشد هاي نا با مجزا 2بلو تا داراي است. داده پوشش تحمل قابل غير سهامداران، براي نماد ها ده از
  بيش از بيشتري هاي بخ مالي تامين هدف تا شد اندازي راه سايپا نماد درصدي افت چراكه است؛ داشته پي در را هايي واكنش
  بوده شود. تر محقق طريق اين از اقتصاد كرديم رعايت را امنيتي ماموران توصيه نماد موضوع ديروز، اعتراضات داليل از يكي شد. سهامداران پول حبس به منجر ها توقف
  اين گفتوگو در آگاه منبع يك رابطه، همين در سال آبان مورخه در كه بود سايپا شركت معامالتي نمادهاي بازگشايي توقف نحوه
  درواقع ساعت در بازار فعاالن كرد: اظهار «تعادل» با قبلي الع اط بدون دهي گزارش دليل به جاري اعتراض نقد مورد ديرباز از بهادار اوراق بورس
  در تومان ميليارد هزار
  ۸ اقدام اخير اتفاقات به اعتراض براي ۱۱دقيقه 0۳. مديره هيات تعيين از بعد گذشته روز شد متوقف زخمي عنوان به حاضر حال در بوده
  سهامداران اين ريختند. هم به را بازار جو كرده سروصدا به سهم قيمت كه است حالي در اين شد. بازگشايي از گزارش، اين اساس بر است. كرده باز سر بورس
  كهنه مالي ابزارهاي از
  استفاده داشتند اعتراض ركتها ش برخي توقف به افرادكه گذشته روز بوده تومان 40 حدود توقف روز در مدت طوالني توقف پي در تاكنون امسال
  تيرماه خصوصي بخش دولت تاكنون 89 اسفند
  از بورس ساختمان از بيرون به بيشتر تشنج براي رسيد تومان ۱09 رقم به بازگشايي از بعد در ديگر نماد ها ده بانكي گروه معامالتي
  نماد شده پذيرفته عام سهامي هاي شركت از بسياري
  و كردند فرياد به اقدام حافظ خيابان در رفته تهران دليل به 2ماه طي درصد ۳2 از بيش سهامداران شده نمايان شركتها سازي شفاف مشكالت
  بورس، توسط تومان ميليارد هزار ۳8 حدود رقمي بورس
  در تهران بورس در انتظامي، ماموران توصيه به كه كردند. زيان سازمان هاي سختگيري صورت بازار در اعتراضات شد آغاز بازار نزولي رخ حالي در اتفاق اين شود. شنيده كمتر سرمايه تا شد موجب سرانجام مشكالت اين نشدن حل
  و سعيدي علي كردند. مالي تامين سرمايه بازار
  ابزارهاي سازمان در شدن بسته شد. بسته دقيقه چند براي چندين در سايپا شركت كه است حالي در اين ها اعتراضكننده به مسووالن همواره گرفت مي نرسيده پايان معامالت رسمي ساعت هنوز كه داد رمايهگذاران س از تعدادي نارضايتي ديروز،
  ظهر چند در مالي متعدد ابزارهاي گفت: مطلب اين بيان
  با اينكه از بعد بوده بيشتر امنيت حفظ براي است. بوده سودده شركت اين كرد، اعالم مورد به را آنها مواقع برخي در حتي دادند. مي پاسخ سبب تهران بورس ساختمان در شدن بسته بود يابد افزايش سهام بازار متوليان عملكرد به
  بورسي خيلي البته شده طراحي بورس بازار براي اخير
  سال در دادند، را در بازگشايي اجازه انتظامي ماموران دوم از سايپا شركت نماد توقف پي در همچنين به مسووالن تا كردند هدايت هايي سالن سمت شد. معترضان بيشتر واكنش مقابل آنها تجمع به منجر اعتراض اين كه طوري
  به اقتصادي كالن متغيرهاي چقدر هر كه است
  طبيعي شد. بازگشايي مجددا ساختمان اصلي ضمن شركت اين مديران جاري، سال ماه آبان اقدام مسووالن بار اين اما دهند، گوش آنها سخنان رفت پيش جايي تا اعتراضات اين شد. حافظ
  تاالر اين از استفاده براي هم مردم استقبال كند، پيدا
  بهبود خيابان اصلي در البته كرد: عنوان ادامه در وي داليل گذشته، هفته طي فروش توليد آمار ارائه شديدتر اعتراضات اينكه از بعد نكرده كار اين به خاص افراد با جلسه به اعتراض تاالر درهاي ديروز، الت معام پاياني دقايق در
  كه مالي نهادهاي بر نظارت معاون يشود. بيشتر
  ابزارها هاتف خيابان در كه فرعي در بوده بسته حافظ آمده توضيحات اين در كردند. اعالم را نماد توقف ها اعتراضكننده روي به تهران بورس در شد، گفتوگو در معترضان از يكي رابطه، همين در شايد تا شد بسته گذاران سرمايه روي يي
  شيشه هاي دوق صن مديران امروز كرد: تصريح بورس
  سازمان گرفت. مي صورت آن در تردد بوده باز دارد قرار سهم هر سود بيني «پيش اطالعات كه است شد. بسته روند 29كه سال از كرد: اظهار «تعادل» با بازار مديران تفاوتي بي به آنها اعتراض
  صداي تومان ميليارد هزار 2۱۱ مجموع در هگذاري
  سرماي بتوانند اينكه براي اما كنند مي مديريت را
  نقدينگي پيشنيازها برخي انجام كنند، عمل اين از تر يدهد
  موفق گزارش اي شيش تاالر دادوستدهاي از
  «تعادل» در بورس سازمان اتديره هي عضو است.
  ضروري تصميمات كنار در تصميمات اين كرد: اظهار
  ادامه كتها شر وضعيت در تواند مي كه اقتصادي خودرويي
  كالن ليدرهاي سقوط شيب شدن
  تندتر نوسانات نداشتن بودن معلوم حيث از بگذارد
  اثر اشاره با سعيدي كند. اعتماد ايجاد ميند توا يد
  شد اوليه مواد از توجهي قابل بخش قيمتگذاري
  به به باتوجه رو اين از بود. شده بسته مديره هيات طوريكه به زد دامن محصوالت اين مثبت معامالت بورس
  گروه نهادهاي برخي طريق از بورسي هاي شرك
  محصوالت نامطلوب وضعيت سهام بازار كنوني شرايط داشت افزايش ۳درصد معادل ۳.4۱دالر ها قيمت را خود نزولي مسير گذشته روز سهام
  بازار راستاي در يواند مت ها قيم تعيين اين افزود:
  دولت روزهاي در خساپا بازگشايي ميتوان ها خودرويي قيمت درصدي ۳4.۳ تقويت عامل موضوع اين كه روزهاي الف برخ ديروز بخشيد. شدت
  دوباره باشد. آنها ضرر راستاي در يا بورس ذاران سرماي
  منافع بررسي كرد. بيني پيش تغييري هيچ بدون را آتي شد. نيز داليان بورس در آهن سنگ در ابتدايي ساعات در بازار دادوستدهاي
  گذشته، منافع بر مستقيم اثر سود، نرخ تعيين مثال عنوان
  به نمادها اين كه ميدهد نشان خودرويي گروه ادامه در اما كرد، آغاز را خود كار مثبت
  دامنه انده زي بانك يك وقتي نمونه عنوان به دارد
  سهامداران حتي شده ساقط نيز فروش قدرت از حتي شيميها پترو بازار بررسي متعدد حواشي بروز سايپا نماد بازگشايي از
  پس پايبند خود گذاران سپرد هاي مشاركت عقد به
  بخواهد شكست حال در نيز نمادها اين قيمتي هاي كف هاي دامنه با نيز پتروشيمي نمادهاي ديروز، فرو ۱واحد ۳6 تا كل شاخص تهران، بورس
  در كه شود پرداخت سهامداران جيب از زيان اين
  بماند چندان نيز نمادها اين بنيادي وضعيت است. «جم» نمادهاي اما شدند، رو ه روب منفي ها، معدني جز ميدهد نشان موجود شواهد
  ريخت. معامالتي وضعيت تضعيف به منجر رسما موضوع
  اين از بسياري چراكه دهد نمي خريداران به اميدي نمادهايي معدود جزو گروه اين در «خراسان» قرار خارجي عوامل تحت كه ها پااليشي ها
  فوالدي يشود. بورس در گروه
  اين مالي هاي گزارش به استناد با مالي بازار كارشناسان خود شركت از سهم هر ارزش رشد كه بودند از درخشاني چندان عملكرد صنايع ديگر
  دارند، خودرويي هاي شركت كه باورند اين بر خودروسازها رينگ در كه است درحالي اين كردند. تجربه را شدند. كل شاخص ريزش سبب نداده نشان
  خود تعيين سود بوده ورشكستگي حال در ايران در معامالت حجم كاال، بورس پتروشيمي محصوالت تاثيرگذار نمادهاي اغلب «تعادل»، گزارش
  به زرگترين اجرايي فرآيند آغاز نيست. سهام فريز خريد براي اتكا قابل آنها شده يافته كاهش تن هزار 40 از كمتر به گذشته هفته مسير در بيشتري شيب با اخير روزهاي طي خاورميانه
  بازار مالي رويداد تومان ميليارد از كمتر ارزش به سهم 0۳ميليون معامالتي نماد در سهام معامالت ديروز گزارش، داد، روي خودرويي نمادهاي در كه ديگري اتفاق به تن 95هزار از بيش عرضه بازار، اين در است. ليدر نمادهاي اساس، اين بر گرفتند. قرار
  نزولي شد. منتقل عمده سهامدار گروهي درون كدهاي به با خودرو ايران ۳4واحد، با سايپا گروه ۳شركت منفي 02درصد با كه بود خكاوه نماد بازگشايي كاالهايي عرضه است. مطلوبي رقم كه رسيده ثبت قيمتي كف در تكنيكالي الگوهاي براساس
  بازار هاي كت شر مشاركت جلب مانند هايي
  برنامه با فارس خليج پتروشيمي هلدينگ واحد 28 تعديل اين اما بازگشت بورس معامالتي تاالر به افزايش، باوجود ها تايرن اس پلي يا PVC همچون اين چنانچه گرفته قرار اخير ماههاي در
  خود رويداد آنها، توسط آموزشي اههاي كارگ برپايي كاال
  خارجي بورس هاي عرض محاسبه بر را منفي تاثير بيشترين كاهش 42واحد فروش صف تشكيل از جلوگيري موجب قيمتي كرده آغاز خود بازار در را قيمتي ثبات روند شاخص بيشتر كاهش شاهد كند پيدا ادامه
  مسير آموزش جديد سامانه چند از رونمايي ا، آپ ارت
  است ايران كاالي بورس كشاورزي محصوالت تاالر گذاشتند. جاي بر بورس كل شاخص از بيش نماد اين رمايهگذاران س نشد نماد اين پتروشيمي محصوالت كنوني بازار هرچند است. بود. خواهيم
  كل سرمايه، بازار پيشكسوتان از تجليل تخصصي،
  عمومي براي گندم تن 7هزار معامله ماه 8۱دي شنبه روز معامالتي نماد در سهام معامالت مقابل، در از رساندند. فروش به را نماد اين از سهم ميليون 48 شركت اما خورده پيوند بسياري اگرهاي اما با فوالديها ديروز، گزارش، اين
  براساس كودك غرفه سازي، فرهن آموزش هاي اه كارگ
  برپايي را داخلي مصارف براي گندم تن هزار يك صادرات پتروشيمي 0۳واحد، با خوزستان فوالد ۳شركت افزايش از وساپا ديروز، كدال سامانه در ديگر سوي سهام، بازار ديروز معامالت روند در جم پتروشيمي نمادهاي بودند. سهام بازار سبزپوشان ها كاموديتي كاپ، بورس جذاب مسابقه اجراي تقويت نوجوان،
  و هاي روش به صادرات براي گندم عرضه كرد. تجربه افزايش، ۱2واحد با ايران مخابرات واحد 26 با جم هاي آورده محل از توماني ميليارد 266 سرمايه است درحالي اين كرد، تجربه را محسوسي رشد كه بودند نمادهايي جزو «فوالد»
  «فخور» تجسمي آثار بخش شفاف، فعال مالي نهادهاي از
  تقدير در پذيرد. مي صورت كاال بورس طريق از متنوعي دوش به نماگر اين برآورد در را مثبت تاثير باالترين اين رسد مي نظر به داد. خبر مطالبات نقدي پتروشيمي شركت مالي هاي صورت بررسي كه كردند. ايفا كل شاخص بر را مثبت تاثير
  بيشترين نيكوكاري، هاي دوق صن از حمايت سرمايه، بازار با
  مرتبط رينگ در دوروم- -خوراكي گندم روش يك كشيدند. بر مثبت اثرگذاري فاقد سرمايه افزايش مقدار در شركت اين توماني 58۳ميليارد فروش از «جم» ها حقوقي باالي مشاركت با «فخور» نماد روز اين
  در اهم از افزوده واقعيت محصوالت ارائه
  افكارسنجي تحويل صادرات تضمين ضمانتنامه اخذ با داخلي به تهران بورس ديروز معامالت كل ارزش ديروز ديگر سوي از باشد. نماد اين سهام قيمت خبر جاري سال آذر پايان به منتهي يكماهه دوره بر را مثبت تاثير بيشترين سهم 5ميليون خريد
  و برگزاري دوره دهمين است. 20۱7 فاينكس هاي مه
  برنا ميشود. تحويل فروشنده انبار محل در بالغ تومان 005ميليون ميليارد ۳۳۱ از بيش اين در كه هايي ريزش به توسل با خودرو، ايران اين يي مياندوره صورتمالي بررسي البته دهد. مي هاي بررسي كه است درحالي اين داشت.
  شاخص استقبال با بيمه بانك بورس، المللي بين
  نمايشگاه براي خوراكي- -دوروم گندم ديگر، روش در ارزش بورس اين نقدي بازار در كه درحالي شد، از را خود توماني 270 حمايتي كف كرد تجربه روز دوره به نسبت جاري سال نخست ماهه در شركت ميدهد نشان ها فوالدي گذشته هفته
  معامالت كليد بيمه صنعت پول بازار سرمايه، بازار فعاالن
  خوب بورس صادراتي رينگ در گندم مستقيم صادرات كه نرفت فراتر تومان ميليارد ۱27 از الت معام 052تومان حمايتي كف به اكنون هم داد دست شركت اين فروش كاهش از نشان قبل سال مشابه ترين مهم فوالد، محصوالت هاي قيمت
  ثبات رشد روند نمايشگاه از دوره اين يدر رود انتظار
  خورد به عرضه نوع اين در تحويل ميشود. عرضه كاال سهم 689ميليون شدن دست به دست از ناشي ها خودرويي ميرود انتظار رو اين از است. رسيده اين 95 سال نخست ماهه در كه طوري به دارد بازار اندركاران دست بود. دادوستدها روند
  مشخصه رييس فالح، ياسر يابد. ادامه نمايشگاه اين ساله
  هر در كه گيرد مي انجام ExWork FOB روش دو داد 99نوبت 95هزار طي معامله قابل مالي اوراق را موقتي صعودي روند خود آينده معامالت در داشته فروش تومان ميليارد ۳62 2هزار شركت ثبات بازار ركود تقاضا، كمبود معتقدند
  فوالد به مطلب اين بيان با سرمايه بازار رساني الع اط
  شوراي كشور از گندم خروج جهت نيز ExWork روش معامالتي نماد ديروز، معامالت طي بود. ستد بگيرند. پيش 4ميليارد ۳4 2هزار گذشته سال در مقدار اين كه نسبي ثبات اصلي عامل كاال بورس در ها
  قيمت المللي بين نمايشگاه دوره دهمين اجرايي فرآيند
  آغاز خريدار از بانكي ضمانتنامه ماه، يك مدت ظرف صنايع گسترش پياذر، صنعت كشت هاي شركت توليد ميزان ديگر سوي از بود. شده گزارش تومان گذشته هفته در فوالدي محصوالت اغلب
  قيمت به كرد XENIFاشاره 20۱7( بيمه بانك
  بورس، اخذ به نيازي FOB تحويل در ولي شود مي اخذ ايران، روي معادن توسعه كشاورزي، خدمات تهران بورس واحدي ۳۶1 عقبگرد از بيشتر جاري سال نخست نيمه در شركت اين گمان دالر، نرخ گرد عقب با كه طوري به وده،
  ب دوره دهمين گفت: سرمايه(سنا) بازار رساني الع اط
  پايگاه نيست. ضمانتنامه اين پتروشيمي صنايع شمال، سيمان سايپا، گروه تهران بورس نقدي بازده قيمت كل شاخص اين از است، شده گزارش گذشته، سال مشابه مدت به عامل اين اما يابد كاهش فوالد قيمت رفت
  مي آينده سال 92فروردين 62تا تاريخ در بورس
  نمايشگاه در يي دانه ذرت تن 479 ۳هزار اين، بر عالوه لوتوس سرمايه تامين اجاره اوراق جمشيد، تخت كاهش با 95 دي ۱8 شنبه ديروز معامالت پايان در از حكايت شركت اين مالي هاي صورت بررسي رو اين در است. زده دامن فوالد بازار در ها نرخ
  ثبات برگزاري تا اينكه به توجه با افزود: وي ود. م
  برگزار فيزيكي صورت به تضميني قيمت طرح قالب سوي از گردشگري عام سپرده گواهي پارسيان، ايستاد. واحد 826 87هزار رقم روي واحدي ۱6۳ سهامداران تاييد مورد چندان نماد اين كه دارد آن 08هزار عرضه ميزبان نيز ايران كاالي بورس
  ميان يي جلسه است، مانده باقي فرصت حدود۳ماه
  نمايشگاه گواهي قالب در يي دانه ذرت تن 56۱ 6هزار معامالتي نماد بازگشايي سهام بازار ناظر واحدي 55 كاهش با اما وزن هم كل شاخص ديروز معامالت در نماد اين رشد نيست حقيقي 2۳۱هزار معامله حجم كه بود فوالد انواع تن ۳56
  و بانك الملل بي امور عمومي روابط كل مديران حضور
  با داد كشاورزي محصوالت تاالر در كااليي سپرده گروه سهام خريد تقدم حق آسيا، بيمه هاي شركت ديروز شد. متوقف واحد ۳65 5۱هزار رقم روي درصدي 99 مشاركت از گرفته نشأت سهام بازار اين كنندگان عرضه رسانيد. ثبت به را 56تني
  و بانكي هاي بخ تا شده برگزار مركزي بيمه
  مركزي باتوم، وكيوم تن هزار ۱6 روز اين در شد. ستد هگمتان، قند دارو، سينا البراتوارهاي بارز، صنعتي كاهش با شناور آزاد سهام شاخص همچنين است. شركت اين سهام خريد در ها حقوقي آهن ذوب آذربايجان، فوالد هاي شركت شامل
  هفته داشته حضور رويداد اين در فعاالنه صورت به نيز
  بيي پليمري مواد 857تن گرانوله، گوگرد تن 400 شدند. متوقف «صاميا» اجاره صكوك سرام پارس رضايت 294واحد 68هزار عدد به 9۱2واحدي در ورق ميلگرد سبد كه بودند مباركه فوالد
  و ارزيابي كرد: تصريح بورس سازمان رييس مشاور
  باشند. نفتي هاي فرآورده تاالر در قير تن 857 7هزار كشت سهم ميليون ۳4 از بيش اندكي ديروز كاهش با درحالي اما اول بازار شاخص داد. نزول مدار بر همچنان يها خودروي نيز جهاني بازارهاي در كردند. عرضه فوالد
  رينگ ريزي برنام آن براساس انجام نمايشگاه قبلي هاي دوره گزارش اين براساس شد. ستد داد پتروشيمي از كمتر ارزش به خراسان ناب شهداب صنعت رسيد واحد 956 55هزار عدد به 27واحدي نزولي مسير به سايپا غياب در خودرويي گروه دومين براي شنبه پنج روز آهن سنگ فوالد
  قيمت بيان با وي است. شده انجام آتي سال نمايشگاه
  برگزاري ايران كاالي بورس صادراتي تاالر در قير تن 2هزار كد عمده سهامداران سوي از تومان ميليارد 5.4 عدد كاهش 595واحد با دوم بازار شاخص كه برگزاري براي سايپا ديروز دادند. ادامه خود رشد ترتيب اين به كرد. مطلوبي رشد پياپي
  روز مالي صنعت نمايشگاه ترين بزرگ نمايشگاه اين
  اينكه گرفت. قرار معامله مورد از كمتر اما ايران دريايي صنعتي در شد. كد به اين براساس كرد. تجربه را واحد ۳۳7 76۱هزار اعضاي تعيين براي خود العاده فوق عمومي مجمع دامنه به شانگهاي بورس در ميلگرد قيمت
  مطلوب كرد: عنوان است، منطقه سطح در هگذاري سرماي
  و چهارم دوره از بيمه بانك بورس، نمللي بيال نشست
  نمايشگاه كدال
  روي يشود برگزار تهران المللي بين هاي نمايشگا محل
  در حوزه اين هاي شرك بازاريابي تقويم در زمان آن از
  و فارس شيميايي صنايع شركت كرد. منتشر نشده ۱07 معادل شده، ياد ساله دوره در ساختمان شركت اين درآمد از داشت. عملياتي درآمد تومان ذخاير توماني ميليارد زار ه۳ كسري درنهايت گردد
  اخالقي مي بر اي شيشه تاالر به ملت بانك است. داشته
  قرار ۳اسفندماه به منتهي مالي سال ماهه دوره در عملياتي درآمدهاي تومان ميليون 754 ميليارد سود شد كسر عملياتي درآمدهاي شده ام تم بهاي وي شد. تعديل گرفت قرار بازنگري مورد ملت
  بانك بانك مشابه وضعيتي 44 اصل موضوع هاي
  بان كرد كسب خالص سود تومان ميليارد مبلغ 95 شده ام تم بهاي شركت اين درآمد از كرد. كسب ميليون 0۳7 4ميليارد مبلغ به دوره ناخالص كسري در گرفته صورت تغيير از پس كرد:
  تصريح اعمال درحال نيز آنها جديد هاي تعدي دارند
  ملت هر ازاي به سود ريال 46 مبلغ اساس اين بر به دوره ناخالص سود شد كسر عملياتي درآمدهاي هاي هزين نيز دوره ناخالص سود از رسيد. تومان تمام كرد درخواست مركزي بانك لها، تعدي ذخاير براي ديگري مانع بنابراين است مالي هاي ورت
  در سكه آتي قرارداد اندازي راه در مشابه دوره به نسبت كه گذاشت كنار سهم سود از رسيد. تومان 267ميليون 4ميليارد مبلغ عملياتي درآمدهاي كسر عمومي اداري فروش، مالي هاي صورت در طرفين مابين شده مطرح موارد جديد شرايط با ندارد وجود هك بان نماد فردا
  بازگشايي از ۶۹ آبان تحويل
  طال ميدهد. نشان را افزايش درصد 9۱۱ گذشته سال عمومي اداري فروش، هاي هزين نيز دوره ناخالص 04ميليارد مبلغ به دوره عملياتي سود شد اضافه ذخاير كسري در تغيير به توجه با بنابراين شود
  اعمال مجوز با هفته اين در توانند مي 44 اصل هاي
  بانك شده، ياد دوره در فارس شيميايي صنايع شركت ۳ميليارد مبلغ به دوره عملياتي سود شد كسر رسيد. تومان ميليون 44 اعمال ها تعدي برخي كه شد داده اجازه لا، تعدي
  و مالي هاي ورت امروز شوند. باز بورس
  سازمان از 96 آبان تحويل طال سكه آتي قرارداد
  معامالت درآمدهاي تومان ميليون 0۱8 06ميليارد معادل نيز دوره عملياتي سود از رسيد. تومان 5يليون ۳6 كسر مالي هاي هزينه نيز دوره عملياتي سود از هاي صورت اكنون هم اينكه بيان با اخالقي
  نشود. با گرفته صورت توافق آخرين براساس ملت
  بانك معامله قابل شده اندازي راه هفته اين دوشنبه
  روز بهاي شركت اين درآمد از كرد. كسب عملياتي افزوده از پس شد كسر ماليات مالي ههاي هزين ۳ميليارد معادل شد اضافه متفرقه درآمدهاي آماده امروز پايان تا است تهيه حال در جديد مالي هادي يشود. اعالم بورس سازمان به مركزي
  بانك تحويل طال سكه آتي قرارداد معامالت بود.
  خواهد سود شد كسر عملياتي درآمدهاي شده تمام برابر دوره خالص سود آن به متفرقه درآمدهاي شدن اين بر شد كسب خالص سود تومان ميليون 652 با كرد: خاطرنشان شود، اعالم بورس سازمان به اين بيان با ملت بانك مديرعامل آثار فيض،
  اخالقي راهاندازي جاري ماه 02دي دوشنبه 69روز
  آبان ميليون 275 ۳۱ميليارد مبلغ به دوره ناخالص بر آمد دست به تومان ميليون ۱65 22ميليارد محقق سهم هر ازاي به سود تومان ۱08 مبلغ اساس مالي هاي ورت در گرفته صورت جديد هاي ال
  اعم انجام از سرمايه(سنا) بازار العاني رس اط پايگاه به
  خبر گزارش، اين براساس بود. خواهد انجام قابل رسيد.
  شده تومان محقق سهم هر ازاي سود ريال 74 مبلغ اساس اين معادل گذشته سال در مشابه دوره به نسبت كه شد يشد، اصرار آن انجام به كه امر بدو از آنچه با
  وضعيت ملت بانك مالي هاي صورت در جديد هاي
  تعديل حد بدون معامالتي روز نخستين در آتي
  قراردادهاي فروش، هاي هزين نيز دوره ناخالص سود از معادل گذشته سال در مشابه دوره به نسبت كه شد دوره خالص سود به يهد. مد نشان را افزايش درصد مالي هاي ورت آينده روز چند طي كرده
  تغيير قرار ماجرا بدو در گفت: داد كخبر انا به ساير
  و در دقيقه ۳0 مدت به گشايش دوره با قيمتي
  نوسان كسر عملياتي هاي هزينه عمومي اداري، دوره خالص سود به يهد. مد نشان را كاهش درصد درنهايت شد اضافه سال ابتداي انباشته سود نيز ميشود. منتشر كدال سامانه در جديد جاري سال در را خود مالي هاي ورت ها بان
  بود، معامالتي عادي دوره با آغاز معامالتي جلسه
  ابتداي 7ميليارد مبلغ به دوره عملياتي سود د ش مبلغ درنهايت شد اضافه سال ابتداي انباشته سود نيز دوره پايان انباشته سود ومان 850 4ميليارد مبلغ بانك اساس اين بر كه كنند اعمال IFRS رعايت
  با قيمت يابد. مي ادامه روزانه قيمت نوسان حد اعمال
  و نيز دوره عملياتي سود از رسيد. تومان 297يليون پايان انباشته سود تومان ميليون 28۱ ۱ميليارد 04 شد. منظور «ثپرديس» ابهاي حس در «ثپرديس» سهم هر به سود تومان 100 اختصاص ذخايري كسري ها بان از بسيار ما براي
  مركزي حراج در شده كشف قيمت همان آتي قرارداد
  پايه افزوده از پس شد كسر ماليات مالي ههاي هزين شد. منظور شركت اين هاي اب حس در دوره ۱2 دوره در پرديس مسكن هگذاري سرماي
  شركت بود قلم چند شامل ذخاير كسري اين كه كرد
  اعالم قيمت نوسان حد مبناي كه بود خواهد قيمتي
  تك برابر دوره خالص سود آن، به متفرقه درآمدهاي شدن «ثاخت» ساله مالي هاي ورت ۳ميليارد معادل 95 ۱۳شهريورماه به منتهي
  ماهه مديرعامل بود. ابهام با همراه اقالم اين از بعضي
  كه قرار پيوسته حراج در معامالت ادامه براي
  روزانه مبلغ اساس اين بر آمد دست به تومان 2ميليارد فارس شيميايي صنايع ماهه عملكرد ۱2 دوره در ساختمان توسعه بينلمللي شركت اساس اين بر كرد كسب درآمد تومان ميليون 652 زمان يك ابهامات اين رفع داد: ادامه ملت
  بانك انجام عدم صورت در است بديهي گرفت.
  خواهد نسبت كه شد محقق سهم هر ازاي به سود ريال 46 مالي هاي صورت فارس شيميايي صنايع شركت ۱ميليارد 04 مبلغ 95 ۱۳شهريورماه به منتهي ماهه شد. محقق سهم هر هازاي سود ۱تومان 08 مبلغ داد قرار مركزي بانك دولت اختيار در را
  مناسبي متوقف آتي قرارداد قيمتي، تك حراج در
  معامله را افزايش ۱۱درصد گذشته سال در مشابه دوره به 62 سرمايه با را 95 ۳آذرماه به منتهي 9ماهه در دوره پايان انباشته سود تومان 82يليون دوره در پرديس مسكن هگذاري سرماي شركت بايد كه اقداماتي مستندات ارائه با مساله اين
  تا شد. خواهد تكرار بعد كاري روز فرآيند همين
  دوباره يدهد. نشان حسابرسي صورت به تومان ميليون 960 ميليارد توسعه المللي بين شركت كرد. منظور خود هاي حسا ميليون 7۱8 9ميليارد مبلغ شده ياد ساله يك گفته به شود. رفع شد، ارائه ذيربط مبادي توسط
پس از يك دهه در‌هاي تالار شيشه‌اي بسته شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/19
پس از يك دهه در‌هاي تالار شيشه‌اي بسته شد
در پي اعتراض روز گذشته سهامداران


گروه بورس  علي رمضانيان   

تنها دو روز پس از نشست رييس سازمان بورس با برخي سهامداران براي رفع مشكلات بين مسوولان بورس و سهامداران خرد و عمده، همچنين تلاش براي يافتن راهكار حل اختلافات طرفين، اعتراضات سهامداران منجر به بسته شدن در‌ اصلي ساختمان بورس تهران شد. اين در حالي است كه آخرين باري كه درهاي ساختمان بورس بسته شد به ابتداي دولت نهم بر مي‌گردد كه به دليل افت شديد قيمت سهام، مسوولان وقت براي حل مشكل موجود اقدام به طراحي دامنه نوسانات قيمتي براي همه نمادها كردند.

به گزارش «تعادل»، در ماه‌هاي اخير توقف بيش از ده‌ها نماد براي سهامداران، غير قابل تحمل بوده و واكنش‌هايي را در پي داشته است؛ چراكه اين توقف‌ها منجر به حبس پول سهامداران شد. درواقع نحوه توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي در بورس اوراق بهادار از ديرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده و در حال حاضر به عنوان زخمي كهنه سر باز كرده است.   بر اساس اين گزارش، از تيرماه امسال تاكنون و در پي توقف طولاني‌مدت نماد معاملاتي گروه بانكي و ده‌ها نماد ديگر در بورس، مشكلات شفاف‌سازي شركت‌ها نمايان شده و حل نشدن اين مشكلات سرانجام موجب شد تا ظهر ديروز، نارضايتي تعدادي از سرمايه‌گذاران بورسي به عملكرد متوليان بازار سهام افزايش يابد به‌طوري‌كه اين اعتراض منجر به تجمع آنها مقابل تالار حافظ شد. اين اعتراضات تا جايي پيش رفت كه در دقايق پاياني معاملات ديروز، درهاي تالار شيشه‌يي روي سرمايه‌گذاران بسته شد تا شايد صداي اعتراض آنها به بي‌تفاوتي مديران بازار سرمايه كمتر شنيده شود. اين اتفاق در حالي رخ داد كه هنوز ساعت رسمي معاملات پايان نرسيده بود و بسته شدن در ساختمان بورس تهران سبب واكنش بيشتر معترضان شد. اعتراض به جلسه با افراد خاص

در همين رابطه، يكي از معترضان در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: از سال 92 كه روند نزولي بازار آغاز شد اعتراضات در بازار صورت مي‌گرفت و همواره مسوولان به اعتراض‌كننده‌ها پاسخ مي‌دادند. حتي در برخي مواقع آنها را به سمت سالن‌هايي هدايت مي‌كردند تا مسوولان به سخنان آنها گوش دهند، اما اين‌بار مسوولان اقدام به اين كار نكرده و بعد از اينكه اعتراضات شديدتر شد، در بورس تهران به روي اعتراض‌كننده‌ها بسته شد.

اين فعال بازار سرمايه در ادامه افزود: يكي از موضوعات اعتراضي آنها اين بود كه چرا شاخص دستكاري مي‌شود و اينكه چرا از حق سهامداران صيانت نمي‌شود؟ همچنين چرا نماد يك سهم را بدون اطلاع قبلي متوقف كرده تا پس از بازگشايي ده‌ها درصد افت كند؟

اين معترض با اشاره به جلسه هفته گذشته رييس سازمان با فعالان بازار سرمايه گفت: رييس سازمان به‌صورت دست‌چين شده از افرادي كه در بازار سرمايه خوشنام نيستند، دعوت كرده تا بتوانند از فعالان بازار دفاع كنند حال آنكه اين افراد خود از كساني هستند كه بازار از آنها گلايه‌مند بوده و از عملكرد آنها بسياري متضرر شده‌اند. افت 32 درصدي نماد سايپا

يكي از دلايل اعتراضات ديروز، موضوع نماد شركت سايپا بود كه در  مورخه 2 آبان سال جاري به دليل گزارش‌دهي بدون اطلاع قبلي متوقف شد و روز گذشته بعد از تعيين هيات‌مديره بازگشايي شد. اين در حالي است كه قيمت سهم در روز توقف حدود 140 تومان بوده و روز گذشته بعد از بازگشايي به رقم 109 تومان رسيد و سهامداران بيش از 32 درصد طي 2ماه به دليل سختگيري‌هاي سازمان زيان كردند.

اين در حالي است كه شركت سايپا در چندين مورد اعلام كرد، اين شركت سودده بوده است. همچنين در پي توقف نماد شركت سايپا از دوم آبان‌ماه سال جاري، مديران اين شركت ضمن ارائه آمار توليد و فروش طي هفته گذشته، دلايل توقف نماد را اعلام كردند. در اين توضيحات آمده است كه اطلاعات «پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 براساس عملكرد واقعي 6 ماهه» در تاريخ يكم آبان‌ماه 1395 منتشر شد. با عنايت به افزايش درآمدهاي غيرعملياتي پيش‌بيني شده حاصل جمع درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و خالص درآمد (هزينه)هاي متفرقه، از مبلغ 292.2 ميليارد تومان به مبلغ 887.2 ميليارد تومان در پيش‌بيني سود هر سهم فوق الذكر، نماد معاملاتي شركت توسط سيستم متوقف شد. يادآوري مي‌شود، سايپا با سرمايه 3هزار و 926 ميليارد توماني سود هر سهم سال مالي جاري را 10.2 تومان پيش‌بيني كرده، در گزارش حسابرسي شده نيمه اول سال جاري، 13 درصد معادل 1.3 تومان سود را پوشش داده است. توصيه ماموران امنيتي را رعايت كرديم

در همين رابطه، يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: فعالان بازار در ساعت 11.30 دقيقه براي اعتراض به اتفاقات اخير اقدام به سروصدا كرده و جو بازار را به هم ريختند. اين افرادكه به توقف برخي شركت‌ها اعتراض داشتند براي تشنج بيشتر به بيرون از ساختمان بورس تهران رفته و در خيابان حافظ اقدام به فرياد كردند كه به توصيه ماموران انتظامي، در بورس تهران براي چند دقيقه بسته شد. بسته شدن در سازمان براي حفظ امنيت بيشتر بوده و بعد از اينكه ماموران انتظامي اجازه بازگشايي در را دادند، در اصلي ساختمان مجددا بازگشايي شد.

وي در ادامه عنوان كرد: البته در اصلي خيابان حافظ بسته بوده و در فرعي كه در خيابان هاتف قرار دارد باز بوده و تردد در آن صورت مي‌گرفت.نویسنده:
تندتر شدن شيب سقوط ليدرهاي خودرويي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/19
تندتر شدن شيب سقوط ليدرهاي خودرويي
«تعادل» از دادوستدهاي تالار شيشه‌اي گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

بازار سهام روز گذشته مسير نزولي خود را دوباره شدت بخشيد. ديروز برخلاف روزهاي گذشته، دادوستدهاي بازار در ساعات ابتدايي در دامنه مثبت كار خود را آغاز كرد، اما در ادامه و پس از بازگشايي نماد سايپا و بروز حواشي متعدد در بورس تهران، شاخص كل تا 163 واحد فرو ريخت. شواهد موجود نشان مي‌دهد جز معدني‌ها، فولادي‌ها و پالايشي‌ها كه تحت عوامل خارجي قرار دارند، ديگر صنايع عملكرد چندان درخشاني از خود نشان نداده و سبب ريزش شاخص كل شدند.

به گزارش «تعادل»، اغلب نمادهاي تاثيرگذار بازار طي روزهاي اخير با شيب بيشتري در مسير نزولي قرار گرفتند. بر اين اساس، نمادهاي ليدر بازار براساس الگوهاي تكنيكالي در كف قيمتي خود در ماه‌هاي اخير قرار گرفته و چنانچه اين مسير ادامه پيدا كند شاهد كاهش بيشتر شاخص كل خواهيم بود.

براساس اين گزارش، ديروز، فولادي‌ها و كاموديتي‌ها سبزپوشان بازار سهام بودند. نمادهاي «فخور» و «فولاد» جزو نمادهايي بودند كه بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل ايفا كردند. در اين روز نماد «فخور» با مشاركت بالاي حقوقي‌ها و خريد 5ميليون سهم بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشت. اين درحالي است كه بررسي‌هاي معاملات هفته‌ گذشته فولادي‌ها نشان مي‌دهد ثبات قيمت‌هاي محصولات فولاد، مهم‌ترين مشخصه روند دادوستدها بود. دست‌اندركاران بازار فولاد معتقدند كمبود تقاضا، ركود بازار و ثبات قيمت‌ها در بورس كالا عامل اصلي ثبات نسبي قيمت اغلب محصولات فولادي در هفته گذشته بوده،‌ به‌طوري‌كه با عقب‌گرد نرخ دلار، گمان مي‌رفت قيمت فولاد كاهش يابد اما اين عامل به ثبات نرخ‌ها در بازار فولاد دامن زده است. در اين ميان بورس كالاي ايران نيز ميزبان عرضه 80هزار و 356تن انواع فولاد بود كه حجم معامله‌ 132هزار و 65تني را به ثبت رسانيد. عرضه‌كنندگان اين هفته شامل شركت‌هاي فولاد آذربايجان، ذوب‌آهن و فولاد مباركه بودند كه سبد ميلگرد و ورق در رينگ فولاد عرضه كردند. در بازارهاي جهاني نيز قيمت فولاد و سنگ‌آهن روز پنج‌شنبه براي دومين روز پياپي رشد مطلوبي كرد. به اين ترتيب رشد مطلوب قيمت ميلگرد در بورس شانگهاي به دامنه معاملات مثبت اين محصولات دامن زد به‌طوري‌كه قيمت‌ها 14.3دلار معادل 3درصد افزايش داشت كه اين موضوع عامل تقويت 3.43درصدي قيمت سنگ‌آهن در بورس داليان نيز شد. بررسي بازار پتروشيمي‌ها

ديروز، نمادهاي پتروشيمي نيز با دامنه‌هاي منفي روبه‌رو شدند، اما نمادهاي «جم» و «خراسان» در اين گروه جزو معدود نمادهايي بودند كه رشد ارزش هر سهم از شركت خود را تجربه كردند. اين درحالي است كه در رينگ محصولات پتروشيمي بورس كالا، حجم معاملات هفته گذشته به كمتر از 40هزار تن كاهش يافته است. در اين بازار، عرضه بيش از 59هزار تن به ثبت رسيده كه رقم مطلوبي است. عرضه كالاهايي همچون PVC يا پلي استايرن‌ها باوجود افزايش، روند ثبات قيمتي را در بازار خود آغاز كرده است. هرچند بازار كنوني محصولات پتروشيمي با اما و اگرهاي بسياري پيوند خورده اما شركت پتروشيمي جم در روند معاملات ديروز بازار سهام، رشد محسوسي را تجربه كرد، اين درحالي است كه بررسي صورت‌هاي مالي شركت پتروشيمي «جم» از فروش 385ميليارد توماني اين شركت در دوره يك‌ماهه منتهي به پايان آذر‌ سال جاري خبر مي‌دهد. البته بررسي صورت‌ مالي مياندوره‌يي اين شركت در 6ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان از كاهش فروش اين شركت دارد به‌طوري كه در 6ماهه نخست سال 95، اين شركت 2هزار و 362ميليارد تومان فروش داشته كه اين مقدار در سال گذشته 2هزار و 434 ميليارد تومان گزارش شده بود. از سوي ديگر ميزان توليد اين شركت در نيمه نخست سال جاري بيشتر از مدت مشابه سال گذشته، گزارش شده است، از اين رو بررسي صورت‌هاي مالي اين شركت حكايت از آن دارد كه اين نماد چندان مورد تاييد سهامداران حقيقي نيست و رشد اين نماد در معاملات ديروز بازار سهام نشأت گرفته از مشاركت 99درصدي حقوقي‌ها در خريد سهام اين شركت است. خودرويي‌ها همچنان بر مدار نزول

گروه خودرويي در غياب سايپا به مسير نزولي خود ادامه دادند. ديروز سايپا براي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده خود براي تعيين اعضاي هيات‌مديره بسته شده بود. از اين رو باتوجه به شرايط كنوني بازار سهام و وضعيت نامطلوب خودرويي‌ها مي‌توان بازگشايي خساپا در روزهاي آتي را بدون هيچ تغييري پيش‌بيني كرد. بررسي گروه خودرويي نشان مي‌دهد كه اين نمادها حتي از قدرت فروش نيز ساقط شده و حتي كف‌هاي قيمتي اين نمادها نيز در حال شكست است. وضعيت بنيادي اين نمادها نيز چندان اميدي به خريداران نمي‌دهد چراكه بسياري از كارشناسان بازار مالي با استناد به گزارش‌هاي مالي خودروسازها بر اين باورند كه شركت‌هاي خودرويي در ايران در حال ورشكستگي بوده و سود تعيين شده آنها قابل اتكا براي خريد و فريز سهام نيست. اتفاق ديگري كه در نمادهاي خودرويي روي ‌داد، بازگشايي نماد خكاوه بود كه با 20درصد منفي به تالار معاملاتي بورس بازگشت اما اين تعديل قيمتي موجب جلوگيري از تشكيل صف فروش اين نماد نشد و سرمايه‌گذاران اين نماد بيش از 48ميليون سهم از اين نماد را به فروش رساندند. از سوي ديگر در سامانه كدال ديروز، وساپا از افزايش سرمايه 266ميليارد توماني از محل آورده‌هاي نقدي و مطالبات خبر داد. به نظر مي‌رسد اين مقدار افزايش سرمايه فاقد اثرگذاري مثبت بر قيمت سهام اين نماد باشد. از سوي ديگر ديروز ايران خودرو، با توسل به ريزش‌هايي كه در اين روز تجربه كرد كف حمايتي 270توماني خود را از دست داد و هم‌اكنون به كف حمايتي 250تومان رسيده است. از اين رو انتظار مي‌رود خودرويي‌ها در معاملات آينده خود روند صعودي موقتي را پيش بگيرند. عقب‌گرد 163 واحدي بورس تهران

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز شنبه 18 دي‌ 95 با كاهش 163واحدي روي رقم 78هزار و 826واحد ايستاد.

شاخص كل هم‌وزن اما با كاهش 55واحدي روي رقم 15هزار و 365واحد متوقف شد. ديروز همچنين شاخص سهام آزاد شناور با كاهش 219واحدي به عدد 86هزار و 492واحد رضايت داد. شاخص بازار اول اما درحالي با كاهش 72واحدي به عدد 55هزار و 956واحد رسيد كه شاخص بازار دوم با 595واحد كاهش عدد 167هزار و 733واحد را تجربه كرد. براساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت گروه سايپا با 43واحد، ايران‌خودرو با 28واحد و هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس با 24واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت فولاد خوزستان با 30واحد، پتروشيمي جم با 26واحد و مخابرات ايران با 21واحد افزايش، بالاترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.

ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 133ميليارد و 500ميليون تومان بالغ شد، درحالي كه در بازار نقدي اين بورس ارزش معاملات از 127ميليارد تومان فراتر نرفت كه ناشي از دست به دست شدن 986ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 59هزار و 99نوبت داد و ستد بود.   طي معاملات ديروز، نماد معاملاتي شركت‌هاي كشت و صنعت پياذر، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، توسعه معادن روي ايران، گروه سايپا، سيمان شمال، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد، اوراق اجاره تامين سرمايه لوتوس پارسيان، گواهي سپرده عام گردشگري از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و نماد معاملاتي شركت‌هاي بيمه آسيا، حق‌تقدم خريد سهام گروه صنعتي بارز، لابراتوارهاي سينا دارو، قند هگمتان، پارس سرام و صكوك اجاره «صاميا» متوقف شدند.

ديروز اندكي بيش از 34ميليون سهم كشت و صنعت شهداب ناب خراسان به ارزش كمتر از 4.5ميليارد تومان از سوي سهامداران عمده كد به كد شد. در صنعتي دريايي ايران اما كمتر از 30ميليون سهم به ارزش كمتر از 8ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي سهامدار عمده منتقل شد. عرضه‌هاي بورس كالا

تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران روز شنبه 18دي ماه معامله 7هزار تن گندم براي صادرات و يك‌هزار تن گندم براي مصارف داخلي را تجربه كرد. عرضه گندم براي صادرات به روش‌هاي متنوعي از طريق بورس كالا صورت مي‌پذيرد. در يك روش گندم -خوراكي و دوروم- در رينگ داخلي با اخذ ضمانتنامه تضمين صادرات و تحويل در محل انبار فروشنده تحويل مي‌شود.

 در روش ديگر، گندم -دوروم و خوراكي- براي صادرات مستقيم گندم در رينگ صادراتي بورس كالا عرضه مي‌شود. تحويل در اين نوع عرضه به دو روش FOB و ExWork انجام مي‌گيرد كه در روش ExWork نيز جهت خروج گندم از كشور ظرف مدت يك ماه، ضمانتنامه بانكي از خريدار اخذ مي‌شود ولي در تحويل FOB نيازي به اخذ اين ضمانتنامه نيست.

علاوه بر اين، 3هزار و 479تن ذرت دانه‌يي در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي و 6هزار و 561تن ذرت دانه‌يي در قالب گواهي سپرده كالايي در تالار محصولات كشاورزي داد و ستد شد.   در اين روز 16هزار تن وكيوم باتوم، 400تن گوگرد گرانوله، 758تن مواد پليمري و 7هزار و 857تن قير در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي داد و ستد شد. براساس اين گزارش 2هزار تن قير در تالار صادراتي بورس كالاي ايران مورد معامله قرار گرفت.نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/19
روي كدال نشست


 بانك ملت به تالار شيشه‌اي برمي‌گردد

بانك‌هاي موضوع اصل 44 وضعيتي مشابه بانك ملت دارند و تعديل‌هاي جديد آنها نيز درحال اعمال در صورت‌هاي مالي است بنابراين مانع ديگري براي بازگشايي نماد بانكي‌ها وجود ندارد و با شرايط جديد بانك‌هاي اصل 44 مي‌توانند در اين هفته با مجوز سازمان بورس باز شوند.  امروز صورت‌هاي مالي بانك ملت براساس آخرين توافق صورت گرفته با بانك مركزي به سازمان بورس اعلام مي‌شود. هادي اخلاقي‌فيض، آثار مديرعامل بانك ملت با بيان اين خبر به پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه(سنا) از انجام تعديل‌هاي جديد در صورت‌هاي مالي بانك ملت و ساير بانك‌ها خبر داد و گفت: در بدو ماجرا قرار بود، بانك‌ها صورت‌هاي مالي خود را در سال جاري با رعايت IFRS اعمال كنند كه بر اين اساس بانك مركزي براي ما و بسيار از بانك‌ها كسري ذخايري اعلام كرد كه اين كسري ذخاير شامل چند قلم بود كه بعضي از اين اقلام همراه با ابهام بود.  مديرعامل بانك ملت ادامه داد: رفع اين ابهامات يك زمان مناسبي را در اختيار دولت و بانك مركزي قرار داد تا اين مساله با ارائه مستندات و اقداماتي كه بايد توسط مبادي ذي‌ربط ارائه مي‌شد، رفع شود.  به گفته اخلاقي درنهايت كسري 3هزار ميليارد توماني ذخاير بانك ملت مورد بازنگري قرار گرفت و تعديل شد. وي تصريح كرد: پس از تغيير صورت گرفته در كسري ذخاير و تعديل‌ها، بانك مركزي درخواست كرد تمام موارد مطرح شده ‌مابين طرفين در صورت‌هاي مالي اعمال شود بنابراين با توجه به تغيير در كسري ذخاير و تعديل‌ها، اجازه داده شد كه برخي تعديل‌ها اعمال نشود.  اخلاقي با بيان اينكه هم‌اكنون صورت‌هاي مالي جديد در حال تهيه است و تا پايان امروز آماده و به سازمان بورس اعلام مي‌شود، خاطرنشان كرد: با اعمال‌هاي جديد صورت گرفته در صورت‌هاي مالي وضعيت با آنچه از بدو امر كه به انجام آن اصرار مي‌شد، تغيير كرده و طي چند روز آينده صورت‌هاي مالي جديد در سامانه كدال منتشر مي‌شود.

 

  اختصاص 100تومان سود  به هر سهم «ثپرديس»

شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس در دوره 12 ماهه منتهي به 31 شهريورماه 95 معادل 36 ميليارد و 652 ميليون تومان درآمد كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 108 تومان سود به‌ازاي هر سهم محقق شد.

 شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس در دوره يك‌ساله ياد شده مبلغ 93 ميليارد و 817 ميليون تومان درآمد عملياتي داشت. از درآمد اين شركت بهاي تمام ‌شده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 41 ميليارد و 730 ميليون تومان رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي كسر و درآمدهاي عملياتي اضافه شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 40 ميليارد و 44 ميليون تومان رسيد.

از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي كسر و درآمدهاي متفرقه اضافه شد و معادل 32 ميليارد و 652 ميليون تومان سود خالص كسب شد و بر اين اساس مبلغ 108 تومان سود به ازاي هر سهم محقق شد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 4 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 41 ميليارد و 850 تومان سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي «ثپرديس» منظور شد. صورت‌هاي مالي يك‌ساله «ثاخت»

شركت بين‌المللي توسعه ساختمان در دوره 12 ماهه منتهي به 31 شهريورماه 95 مبلغ 104 ميليارد و 281 ميليون تومان سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي خود منظور كرد. شركت بين‌المللي توسعه ساختمان در دوره يك‌ساله ياد شده، معادل 107 ميليارد و 754 ميليون تومان درآمدهاي عملياتي كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمام ‌شده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 43 ميليارد و 762 ميليون تومان رسيد.  از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 36 ميليارد و 536 ميليون تومان رسيد. از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي و ماليات كسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهاي متفرقه به آن سود خالص دوره برابر 22 ميليارد و 165 ميليون تومان به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 74 ريال سود به‌ازاي هر سهم محقق شد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 3 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 104 ميليارد و 281 ميليون تومان سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي اين شركت منظور شد. عملكرد 9ماهه صنايع شيميايي فارس

شركت صنايع شيميايي فارس صورت‌هاي مالي 9ماهه منتهي به 30 آذرماه 95 را با سرمايه 62 ميليارد و 960ميليون تومان به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.   شركت صنايع شيميايي فارس در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 مبلغ 2 ميليارد تومان سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 46 ريال سود به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 119 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.  شركت صنايع شيميايي فارس در دوره ياد شده، معادل 60 ميليارد و 810 ميليون تومان درآمدهاي عملياتي كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمام ‌شده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 13 ميليارد و 275 ميليون تومان رسيد.

 از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي فروش، اداري، عمومي و هزينه‌هاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 7 ميليارد و

792 ميليون تومان رسيد.  از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي و ماليات كسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهاي متفرقه به آن، سود خالص دوره برابر 2 ميليارد تومان به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 46 ريال سود به‌ازاي هر سهم محقق شد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 119 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/19
اخبار بورس


آموزش شركت‌هاي دانش‌بنيان براي حضور در بازار SME

فرابورس ايران، سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور و مركز مالي ايران براي آگاهي‌بخشي و آموزش شركت‌هاي فناوري اطلاعات براي ورود به بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط فرابورس، تفاهمنامه همكاري امضا كردند.  در پنجمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات، مديرعامل فرابورس با بيان اينكه در بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط به شرط رعايت شفافيت امكان پذيرش شركت‌ها را تسهيل كرده‌ايم، گفت: از ابتداي راه‌اندازي فرابورس حدود 500 شركت درخواست پذيرش خود را به اين ركن بازار سرمايه ارائه كرده‌اند كه از ميان آنها تاكنون حدود 80 شركت موفق به پذيرش در تابلوهاي اصلي شدند.  امير هاموني عواملي مانند سايز شركت، شفافيت و حاكميت شركتي را به‌عنوان مهم‌ترين آيتم‌هايي ذكر كرد كه مانع ورود تمام شركت‌هاي متقاضي پذيرش براي ورود به فرابورس شده‌اند كه بر اين اساس مطالعات جامعي صورت گرفته تا با نيازسنجي شركت‌هاي كوچك سايز، بازاري مختص به آنها راه‌اندازي شود.  به گفته وي، پس از بررسي بازارهاي مشابه در ديگر بورس‌هاي دنيا در فرابورس ايران، بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط كه داراي 2 تابلو مجزا با نام‌هاي رشد و دانش‌بنيان است، راه‌اندازي شد تا هدف تامين مالي بخش‌هاي بيشتري از اقتصاد از اين طريق محقق‌تر شود.۳۸ هزار ميليارد تومان استفاده از ابزارهاي مالي بورس

از اسفند 89 تاكنون دولت و بخش خصوصي و بسياري از شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس رقمي حدود ۳۸هزار ميليارد تومان توسط ابزارهاي بازار سرمايه تامين مالي كردند.  علي سعيدي با بيان اين مطلب گفت: ابزارهاي متعدد مالي در چند سال اخير براي بازار بورس طراحي شده البته خيلي طبيعي است كه هر چقدر متغيرهاي كلان اقتصادي بهبود پيدا كند، استقبال مردم هم براي استفاده از اين ابزارها بيشتر مي‌شود.  معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس تصريح كرد: امروز مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مجموع ۱۱۲هزار ميليارد تومان نقدينگي را مديريت مي‌كنند اما براي اينكه بتوانند موفق‌تر از اين عمل كنند، انجام برخي پيش‌نيازها ضروري است.  عضو هيات‌مديره سازمان بورس در ادامه اظهار كرد: اين تصميمات در كنار تصميمات كلان اقتصادي كه مي‌تواند در وضعيت شركت‌ها اثر بگذارد از حيث معلوم بودن و نداشتن نوسانات شديد مي‌تواند ايجاد اعتماد كند.  سعيدي با اشاره به قيمت‌گذاري بخش قابل توجهي از مواد اوليه و محصولات شركت‌هاي بورسي از طريق برخي نهادهاي دولت افزود: اين تعيين قيمت‌ها مي‌تواند در راستاي منافع سرمايه‌گذاران بورس يا در راستاي ضرر آنها باشد. به عنوان مثال تعيين نرخ سود، اثر مستقيم بر منافع سهامداران دارد به عنوان نمونه وقتي يك بانك زيان‌ده بخواهد به عقد مشاركت‌هاي سپرده‌گذاران خود پايبند بماند اين زيان از جيب سهامداران پرداخت مي‌شود كه اين موضوع رسما منجر به تضعيف وضعيت معاملاتي اين گروه در بورس مي‌شود. آغاز فرآيند اجرايي بزرگ‌ترين رويداد مالي خاورميانه

برنامه‌هايي مانند جلب مشاركت شركت‌هاي خارجي و برپايي كارگاه‌هاي آموزشي توسط آنها، رويداد استارت‌آپ‌ها، رونمايي از چند سامانه جديد آموزش عمومي و تخصصي، تجليل از پيشكسوتان بازار سرمايه، برپايي كارگاه‌هاي آموزش و فرهنگ‌سازي، غرفه كودك و نوجوان، تقويت اجراي مسابقه جذاب بورس كاپ، تقدير از نهادهاي مالي فعال و شفاف، بخش آثار تجسمي مرتبط با بازار سرمايه، حمايت از صندوق‌هاي نيكوكاري، افكارسنجي و ارائه محصولات واقعيت افزوده از اهم برنامه‌هاي فاينكس 2017 است.  دهمين دوره برگزاري نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه با استقبال خوب فعالان بازار سرمايه، بازار پول و صنعت بيمه كليد خورد و انتظار مي‌رود در اين دوره از نمايشگاه روند رشد هر ساله اين نمايشگاه ادامه يابد.  ياسر فلاح، رييس شوراي اطلاع‌رساني بازار سرمايه با بيان اين مطلب به آغاز فرآيند اجرايي دهمين دوره نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه (FINEX2017) اشاره كرد و به پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه(سنا) گفت: دهمين دوره نمايشگاه بورس در تاريخ 26تا 29فروردين سال آينده برگزار مي‌شود.  وي افزود: با توجه به اينكه تا برگزاري نمايشگاه حدود3ماه فرصت باقي مانده است، جلسه‌يي با حضور مديران كل روابط عمومي و امور بين‌الملل بانك مركزي و بيمه مركزي برگزار شده تا بخش‌هاي بانكي و بيمه‌يي نيز به صورت فعالانه در اين رويداد حضور داشته باشند.  مشاور رييس سازمان بورس تصريح كرد: ارزيابي دوره‌هاي قبلي نمايشگاه انجام و براساس آن برنامه‌ريزي برگزاري نمايشگاه سال آتي انجام شده است. وي با بيان اينكه اين نمايشگاه بزرگ‌ترين نمايشگاه صنعت مالي و سرمايه‌گذاري در سطح منطقه است، عنوان كرد: نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه از دوره چهارم در محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي‌شود و از آن زمان در تقويم بازاريابي شركت‌هاي اين حوزه قرار داشته است.راه‌اندازي قرارداد آتي سكه طلا تحويل آبان ۹۶ از فردا

معاملات قرارداد آتي سكه طلا تحويل آبان ۹۶ از روز دوشنبه اين هفته راه‌اندازي شده و قابل معامله خواهد بود.  معاملات قرارداد آتي سكه طلا تحويل آبان 96 روز دوشنبه 20دي ماه جاري راه‌اندازي شده و قابل انجام خواهد بود. براساس اين گزارش، قراردادهاي آتي در نخستين روز معاملاتي بدون حد نوسان قيمتي با دوره گشايش به مدت 30دقيقه در ابتداي جلسه معاملاتي آغاز و با دوره عادي معاملاتي و اعمال حد نوسان قيمت روزانه ادامه مي‌يابد. قيمت پايه قرارداد آتي همان قيمت كشف شده در حراج تك قيمتي خواهد بود كه مبناي حد نوسان قيمت روزانه براي ادامه معاملات در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت. بديهي است در صورت عدم انجام معامله در حراج تك قيمتي، قرارداد آتي متوقف و دوباره همين فرآيند روز كاري بعد تكرار خواهد شد.نویسنده:

  يادداشت Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 غيرنفتي
  صادرات رشد بازارصادراتي
  در كاالها حفظ كرد
  با مطرح خانگي لوازم توليدكنندگان كارفرمايي صنفي هاي نجمن كانون مديره هيا
  رييس صادرات در رشد به
  حصول توجه مورد منظر دو از
  غيرنفتي موجود كاالهاي صادرات
  است؛ يا جديد كاالهاي صادرات است
  و مشخص هم صنعت وزارت براي LG
  تخلفات بازارهاي به كاالها
  صادرات متضمن اول، منظر
  جديد. افزايش يا محصول مقدار كند
  افزايش GLورود دامپينگ بحث به رقابت شوراي است؛ كرده را تخلف اين هم امريكا در LG
  ثاقب
  حسن كاالهاي واحد) (ارزش
  قيمت موسسه علمي هيات
  عضو فعلي صادرات سبد در بازرگاني
  موجود
  مطالعات نهاد دو ميان خصوص اين در حال هر به تشكلها
  گروه است؛ زمان گذر در است…
  كشور، نظر اختالف متولي اصلي بررسي امكان گمركي جامع سامانه ايجاد از
  پس هاي مزي از استفاده حال در كشور يك كه معني
  بدين ورود مساله به هنوز متولي اصلي نهاد اتفاقا پيش از بيش وارداتي برندهاي از بعضي
  عملكرد توليد به مشغول كشور آن هاي اه بنگ بوده خود
  نسبي نادرست ديدگاه همين از ناشي كه است نكرده واردات به مربوط تخلفات اين از يكي است.
  ممكن مقياس هاي صرفه از همندي بهر خاص صنايع در
  كاال LG با بايد كه متولي نهاد است. مساله به مدتي از پس كه بود معروف يي كره شركت
  يك دوم، منظر از رشد حصول هستند. خود كارايي افزايش
  و گمرك تنها كنند مي تخلفي چنين كه هايي شركت مسووالن است LG شركت اين كه شد
  مشخص باالتر كيفيت با يا جديد متنوع محصوالت توليد
  نتيجه رقابت شوراي است. رقابت شوراي بلكه نيست كه بود اين ماجرا بردند. نام آن از صراحت
  به جديد صادراتي مقاصد به صادرات گسترش همچنين
  و چون كند ورود پرونده اين به خوبي به تواند مي كاالهاي ترخيص، حين مشهور برند اين
  صاحبان اقتصادي رشد رهوري به افزايش به نهايت در كه
  است افزايش باعث شركت يك سوي از سياستي چنين حقوق اظهار گمركات به صحيح شكل به را
  خود رشد نرخ توسعه ششم برنامه اليحه براساس جامد. انمي ميشود هايي شركت خروج كشور در انحصار كردند، مي پرداخت كامل بطور را متعلقه عوارض
  و ميعانات (بدون خدمات كاال غيرنفتي صادرات
  ساالنه شوراي اگر اتفاقا كند. مي كار سالم صورت به كه گونه هيچ گمركي تشريفات انجام زمان در
  بنابراين ششم برنامه لهاي سا طي درصد 21/8 معادل
  گازي) توانست مي بود كرده ورود مساله به زودتر رقابت اين تخلف موضوع است. نگرفته صورت
  تخلفي يكي است. شده گذاري دف 1395-99( كشور
  توسعه برندها خوب نام كنار در كند. كنترل را مساله انجام روند در المللي بين اصل يك به مشهور،
  برند صادرات افزايش مذكور، هدف به رسيدن مسيرهاي
  از نگاه هم ديگر كشورهاي در آنها سوابق به بايد سازمان سوي از كه ميگردد بر گمركي
  تشريفات جهت در تالش آنها رقابتي توان ارتقاي موجود،
  كاالهاي تركيه در تخلفات شاهد ما امريكا در جز به كرد. المللي بين سيستم قواعد اصول در گمرك
  جهاني است. صادراتي بازارهاي در كاالها اين حضور
  تداوم بودهايم. هم ديگري توسعه حال در كشورهاي الف قاعده به شده گنجانده كااليي بندي طبقه صادرات توسعه هاي سياس اگرچه اخير، دهه
  طي تركيه به ارزان را خود كاالهاي ايران وقتي مگر كاال صاحب الف قاعده درخصوص است.
  معروف صادرات در مطلوبي نسبتا افزايش به منجر
  غيرنفتي دامپينگ آنتي قوانين مشمول را ما ميفرستد جزو هر تفكيك به را خود كاالي قطعات
  اجزا حدود 3831به سال در دالر ميليارد 8/6 از
  غيرنفتي بايد هم ما پس نميكنند؟ اختصاصي هاي تعرفه ميكند اظهار درست گمرك هر در هرقطعه
  و صادرات اما است شده 1394 سال در دالر 63ميليارد اقتصاد ثبات چون كنيم قبول را سياستي چنين ميكند پرداخت را متعلقه گمركي عوارض
  حقوق جهاني بازار در مستمري حضور كاالها، از
  تعدادي صنعت وزارت اتفاقا است. وابسته موضوع اين به ما اكنون هم كه اطالعات رصد با ميتواند گمرك
  اما حضور سال نخستين از پس را خود بازارهاي اند
  نداشت ميگويد بلكه است نكرده خالف LG نميگويد هم را موضوع است شده هوشمند
  الكترونيكي توليد صنايع به مربوط اقالم، اين بيشتر د. داده ان
  ازدست برخورد وصدي صفر صورت به شركت اين با نبايد همان در را توليد عمليات كه صورتي در
  پيگيري بر كه است بوده معدني صنعتي يي واسطه
  كاالهاي تنها است محرز كامال تخلف حقيقت در كرد. انجام كشور داخل در منفصله قطعات روي
  زمان صادرات توليد به كشور نسبي هاي مزيت
  اساس ميگويم من است بحث آن با برخورد نحوه است. روشن مساله طبيعتا دارد روشني تعريفات ها تشكل اگر طبيعتا پس شوند مي ايجاد اقتصادي كنند ورود خود اعضاي تخلفات به كه ميشد داده وارداتي قطعات اجزا مونتاژ به اقدام صرفا
  ندهد باالتر افزوده ارزش داراي مصرفي هي واسطي
  كاالهاي يي پديده چنين با يافته توسعه كشورهاي ببينيم كارشناس يك عنوان به شما نظر از يعني صورت به ميتوانند كنند ورود مساله اين به در داد. نمي رخ هيچگاه مشكالت اين از بسياري مشمول را كاالهايش تمامي تواند مي گمرك
  كند، پايين، پذيري رقابت دليل به كاالها اين اما يپرداختند،
  م ميكنند. برخورد چگونه است؟ كرده تخلف LG بخش اين دهند. قرار بررسي مورد را موضوع كارشناسي دياني محمدرضا هاي صحبت پاي رابطه همين كاالي گمركي عوارض حقوق الف
  قاعده ميزان افزايش نتيجه در بازارها در حضور تداوم دانيد؟
  توان مي چه را مساله چنين جانبي آثار روشن مساله نيست. من نظر موضوع ببينيد ورود عدم علت درباره شما سوال اما صنفي هاي انجمن كانون هياتمديره رييس قطعات برخي پرونده اين در كند. دريافت را
  كامل نداشتند. را زمان طي خود
  صادرات اين جانبي آثار كه است همين من بحث دقيقا به هم تجارت معدن صنعت، وزارت خود است. بايد نقش اين كه است اين واقعيت هاست. تشكل تا نشستيم خانگي لوازم توليدكنندگان كارفرمايي اظهار گمركات در شركت داخلي نمايندگي نام
  به 500 تا 400 حدود شده، انجام محاسبات
  براساس به تومان ميليارد هزار از بيشتر بسيار تخلفات تخلف اصل سر بر مساله ميداند. را مساله خوبي نهادهاي حاضر حال در شود. سپرده كلها تش به با مقابله براي ها كل تش نقش درباره وي ديدگاه از هاي كارت صاحبان نام به ديگر قطعات متاسفانه
  و ارزش مجموع با رقمي) شش تعرفه هاي (ردي كاال
  قلم اگر اشكاالت نوع اين اوال ميزند. لطمه اقتصاد وزارت گمرك ميان جريمه نحوه در بلكه نيست است الزم نهادها اين دارد وجود زيادي نظارتي شويم. آگاه تخلفات اين شده اظهار گمركات به مصرف يكبار
  بازرگاني حدود كه دالر 008ميليون تا 100 بين ساالنه
  صادراتي داليل به مساله اين روي يي عده شود سياسي دارد. وجود نظر الف اخت تجارت معدن صنعت، ها تشكل به بپذيرند را تشكلي نظارت بحث كه دارد وجود مردم بين در كلي ديدگاه يك الكترونيكي هاي سامانه در موضوع اين كه
  است تشكيل را كشور صادراتي كاالهاي 02درصد تا 18
  در زيادي مشكالت شاهد كنند ورود سياسي وزارت كند مي اجرا دقيق را قانون به گمرك هم تواند مي بحث اين به ها تشكل ورود بسپارند. را خصوصي بخش فعاالن آن اساس بر كه احراز با اطالعات تجميع با شده رصد
  گمرك سهم حفظ جهاني بازار در حضور تداوم امكان دادند
  م است ممكن مختلفي مسائل بود. خواهيم اقتصاد دادن فرصت به قائل تجارت معدن صنعت، هم اقتصاد فعاالن نفع به هم باشد دولت نفع به ديدگاه اين شايد دانند. مي خوار رانت گروهي كارت با ديگر قطعات شركت نام به يي قطعه
  اينكه صادراتي سبد بررسي اند. نداشت را بازار در بقاي
  خود نشود. ديده ملي اقتصاد منافع آن در كه بيايد پيش LG مساله اما است. جرم قبال در تخفيف دادن از تشكل يك اگر برد. سود سالمتر فضاي از جامعه هاي شركت سوي از گاهي كه تخلفاتي به شمول اثبات صورت در اند شده وارد مصرف بار يك يدهد نشان نيز 1390-94( اخير سال طي
  كشور جانبي آثار بخواهيم اگر اما موضوع اين كنار در تري جدي بسيار هاي چالش به كه است يي بهانه اعضا ساير طبيعتا كند جلوگيري عضو يك تخلف باشد. مربوط گيرد مي شكل خصوصي بخش تخصصي فني يي مساله خود –كه الف
  قاعده صنعتي كاالهاي صادرات از دالر 5/1ميليارد حدود
  كه بايد كنيم بررسي اقتصادي جنبه از را موضوع اين تا باشد تر عميق بايد LG تخلفات به نگاه بپردازيم. اوليه الزام شوند. مي تقويت اند كرده كار سالم كه خصوصي بخش هاي تشكل چرا حساب اين با بوده پيگيري قابل تخلف عنوان به موضوع
  است برخوردار اشتغالزايي افزايي ارزش ويژگي از كه
  معدني چنين از كار كسب فضاي كه بشويم متوجه شود برداشته ايران اقتصاد از مشكلي چنين ريشه تشكل از انتظاري چنين كه است اين نيز كار اين در خصوصي بخش از اتهام اين زدودن براي شركت، وسيله به كامل كاالي ورودي حقوق بايد
  و بنابراين است. شده خارج كشور صادراتي سبد از د، وده ان
  ب ميبيند. آسيب تخلفاتي خواهيم روبهرو زيادي هاي چالش با آينده در وگرنه شود. تعريف نميكنند؟ ورود اعضا تخلفات خصوص مجموع در شود. پرداخت آن نمايندگي يا
  برند بازارهاي در كاالها صادرات ماندگاري حفظ موضوع
  بايد كه هايي شركت نباشد عادالنه رقابت وقتي برندهاي LG كه نيست بار نخستين اين بود. كه يي پرونده به صريح صورت به بياييد اتفاقا تشكلي فعال يك عنوان به من نظر از عمليات جزو مونتاژ گمرك نظر از فني لحاظ
  به مهم بسيار هاي مولفه از يكي عنوان به كه كشور
  هدف هستند، روزي شبانه صورت به الش ت حال در ايران در فقط نه كاري چنين به دست يي كره كرد پا به زيادي حثهاي اخير هاي هفته اصوال كنند ورود مساله اين به ها كل تش بايد جريمه نهايت در نميشود. محسوب زياد
  كاري شده شناخته كشورها صادرات ماندگار رشد بر
  تاثيرگذار اساس بر تنها كه بينند مي ميشوند بيانگيزه همين متحده اياالت در ميزنند. جهان در بلكه صنعت، وزارت هستيم شاهد ما بپردازيم. شايد است. مساله همين تشكل وظايف از يكي LG براي گمرك سوي از توماني ميليارد
  3هزار مورد نيز توسعه ششم برنامه اهداف به رسيدن براي
  است، بازار از بهتري سهم وانند نمي خالقيت الش ت آن قبال در داد انجام را تخلفاتي چنين شركت تخلفات خاطر به گمرك تجارت معدن رسيدگي خود اعضاي تخلف مساله به ها تشكل اگر تجارت معدن صنعت، وزارت ولي گرفت
  صورت كشورهاي تجربيات از استفاده با گيرد قرار خاص
  توجه به زيادي هاي شركت همچنين باشند. داشته براي اختصاصي هاي تعرفه دمپينگ آنتي قوانين آيا اند. گرفته قرار همديگر روي در GLرو تبديل شود حل داخل در تخلفات از خيلي كنند كرد. حمايت يي كره برند اين از قد تمام صورت
  به هاي ژي استرات در صادرات ماندگاري حوزه، اين در
  موفق واردات به دست قانون چارچوب در قانوني صورت تمام در كلي صورت به شد. گذاشته شركت اين ورود موضوع به مربوطه هاي تشكل نبود بهتر كلي صورت به نشود. اقتصادي بزرگ معضل يك به در زيادي هاي بحث اختالفات باعث موضوع
  اين شود. دفگيري آتي هاي ال
  تجاري ميبينند. آسيب شرايط اين از هم آنها كه زنند مي ميشود برخورد شدت به دامپينگ مساله با جهان طرفانه بي صورت به تخلف مساله كنند است روند يك افتد نمي اتفاق شبه يك تخلف اوال ابعاد حدي تا مساله حتي شد اخير هاي
  هفته به عمدتا كه است يي مقوله صادرات
  ماندگاري اين با منطقي برخورد بايد شرايطي چنين در LG مساله است. سخت سفت بسيار آن قوانين شود؟ روشن ورود تخلفات بحث به بتوانند كلها تش اگر پس ميان اين در كه يي نكته اما كرد. پيدا
  سياسي توانمند كتهاي شر هاي فعاليت استمرار حضور
  چگونگي شركت يك به آنكه جاي به گيرد صورت مساله بااليي رقم كه گمركي ساده تخلف يك نبايد را دارد. كارشناسي كار به GLنياز پرونده مساله مساله جلو اوليه مراحل در توانند مي طبيعتا كنند نهادي چه اصوال كه است اين شد واقع
  مغفول صادرات، توسعه هاي برنام در است ضروري يردد
  برمگ رقابت بازگشت كار كسب فضاي به كنيم فكر نظام در مشكل ايجاد مساله بلكه ديد دارد جريمه تجارت معدن صنعت، وزارت پرونده سوي يك در پيشگيري جرم از مواقعي در حتي بگيرند را هايي پرونده چنين كارشناسي صورت به ميتواند در فعال هاي شرك ميان همكاري رقابت نحوه مورد
  در كنيم. فكر بازار به عادالنه است. كشور اقتصادي گمرك مقابل در ولي كند مي مطرح را دفاعياتي بخش هر بزرگان از ها تشكل ديگر سوي از كنند. اجازه اين تشكلها به اگر شايد كند. رسيدگي
  را تجارت توسعه سازمان ميان توافقاتي كليدي
  بازارهاي گيرد. صورت مرتبط هاي تشكل خصوصي كرد
  بخش مطرح ايران بازرگاني هاي اق ات روساي شوراي عضو كند مشخص را موضعش فرهنگي ميراث ‌المللي
  سازمان ‌هاي‌بين صنعت
  تشكل سر بر هنوز مزاحم قوانين سنگين سايه خير؟ يا داريد قبول را
  تعاون داوري مدرن هاي
  روش نرخ گفت توان مي ديگر بيان به برند. رنج تشكلها گروه فضاي در والينحل ابتدايي نكات از استاني تشكلها
  گروه ترين مهم از ديگر يكي بانكي تسهيالت باالي انداز م چش هاي چالش ترين اساسي از يكي از درخواست تكرار به توجه با كه است موجود معاونت فرهنگي ميراث سازمان شد
  ضعف ابالغ ICC
  توسط توليدكنندگان مشكالت ترين اساسي در كه است شدن جهاني پديده ايران اقتصاد اثري ترتيب هيچ حق ذي هاي مجموعه طرف بخش از پشتيباني روند در دستي
  صنايع ديدن آسيب بر عالوه است صادركنندگان رقابتپذير صنعت از برخورداري آن راستاي موقعيت تغيير حال در نيز دايما نشده داده تعاون بخش هاي دغدغه ترين مهم از توليد به مربوط اصالحات )ICC(يللملا بين بازرگاني
  اتاق توليد فضاي شدن غيررقابتي نيز صنعتگران نظر به است. ناپذير اجتناب اقتصاد براي است. ربط ذي مديران هاي سليقه دستخوش در كنوني شرايط در است. دستي صنايع در تصويب را ICC داوري در اجرا قابل ههاي هزين
  مقياس از برخي تعطيلي موجب كشور، داخل در در كشور اساسي مهم اقدامات از رسد مي فعال توليدكنندگان سردرگمي به اشاره با وي فرهنگي ميراث سازمان كه هستيم بزنگاهي اخير هاي مقياس از پس سال ابتكار اين است.
  كرده است. شده نيز توليدي واحدهاي فضاي بهبود انداز، چشم سند اهداف به دستيابي حاضر حال در داشت: بيان تهران استان در اينكه باشد، مربوط بخشهاي پاسخگوي
  بايد از هها هزين جديد مقياس است. شده انجام شده،
  اصالح خاطرنشان سود نرخ كاهش آثار مورد در وي است. كشور در آن نمودن رقابتي كار كسب تهران استان سطح در فعال كنندگان توليد قبول را تعاون بخش فرهنگي ميراث سازمان آيا هاي بخش تمام به است اجرا قابل 201۷ ژانويه
  يك نيز هزينهها يشود باعث سياست اين كرد: كشور در بيكاري باالي نرخ وجود ديگر طرف از معضالت با بوده سردرگمي دچار بهشدت توابع براي كاري راه تعاون باالخره اينكه خير؟ يا دارد شد. خواهد ابالغ آن از پس يا تاريخ اين در
  داوري جامعه شود مي صرفه به توليد بنابراين كنند، پيدا كاهش كه است اقتصاد عرضه طرف تقويت مستلزم آن، از رهايي واجرايي، نظارتي مجوزهاي صدور جهت از زيادي بسيار خير؟ يا هست اقتصادي سخت شرايط از رفت برون داوران به مربوط ههاي هزين ICCيرادا هاي
  هزين اين به كند. رقابت دنيا با تواند مي رقابتي فضاي نظر از اجازه سختي گير، پا دست مقررات قوانين به توجه با كيفي سازماندهي طراحي اوليه، مواد تامين مكان، تامين صنايع هاي تعاوني اتحاديه رييس استادرضايي خاطره براساس ينهها هز اجراي قابل هاي مقياس
  براساس نرخ افزايش با روش اين به كه كساني براي عرصه ترتيب از حمايت تسهيالت سرمايه ايران، در كار كسب ايجاد نحوه توليد، شناسنامه ايجاد بندي بسته نحوه توليد، خط ميراث سازمان مسووالن با نشستي دنبال به تهران
  استان براي سيستم اين دهاند. ش تعيين دعوي پولي
  ارزش يشود. تنگ كنند، مي امن نا را شرايط رباخواري سود گرفته قرار استفاده مورد غيرتوليدي هاي فعاليت در توليد، جمله از حمايتي مباحث فروش، نظارتي شرايط بازار، ارائه مورد محور چند را دستي صنايع هاي دغدغه فرهنگي، شناخت از پس را ينهها هز از وسيعي طيف كه
  احزابي قيمت افزايش موجب كه عواملي از يكي وي گفته به شده قيمتها عمومي سطح افزايش تقاضا رشد سبب ارزش ماليات شهرداري، كارگاهي شغلي عوارض بيمه، صنايع هاي تعاوني اتحاديه رييس گفته به داد. قرار بررسي صورت در يشود. ارائه زنند، تخمين دعوي
  ارزش تسهيالت سود نرخ است شده داخلي توليدات شده تمام از بيش توسعه حال در كشورهاي در سرمايه اهميت است. ها، نمايشگاه در شركت نحوه اعتباري، مباحث افزوده، توليد بخش از پشتيباني روند در تهران، استان دستي در ينهها هز تثبيت درباره ICC داوري ديوان
  لزوم، تسهيالت نرخ كاهش سياست اين بايد حقيقتا است، بانكي توسعه حال در كشورهاي زيرا است يافته توسعه كشورهاي مرتبط هاي سهميه قانوني هاي حمايت از مندي بهره قالب با كنندگان صادر از محدود عده همچنين توليدكنندگان ميدهد. نظر يينتر پا يا باالتر
  مقدار كنيم. رقابت بتوانيم تا شود اجرا بانكي محرك كه اشتغال ايجاد كار كسب فضاي بهبود براي تنها نه عمال متاسفانه هستندكه مواجه خارجي داخلي سازمان طرف از شديد ضعف دچار همچنان تعاون،
  حقوقي افزايش جديد مقياس ديگر تغييرات ميان
  در بروكراسي موجب مزاحم قوانين اينكه به اشاره با احتشام هستند. سرمايه كمبود دچار است، اقتصادي رشد قانوني پوشش براي كافي موجود، هاي سيستم از يك هيچ هستيم. دستي صنايع معاونت فرهنگي ميراث محترم دالر 5000 به 3000 از استرداد غيرقابل بايگاني
  هزينه وضعيت از عبور گفت: است، شده كار كسب حوزه در باال ايران بازرگاني اتاق روساي شوراي عضو احتشام محسن مكاتبات حضوري مذاكرات كليه كنار در نيستند، كامل تلويحي تاييد عدم ضمن همچنان كرد: تصريح وي از قبول قابل اداري هاي هزين حداكثر افزايش
  امريكا كسب فضاي به مسووالن نگري واقعيت گرو در موجود نقش باره اين در جنوبي خراسان بازرگاني اتاق رييس اتحاد ايجاد مشكالت حل جاي به شده، انجام موجود يشود، ديده مديران عملكرد نحوه در كه تعاون بخش مقدار كه مواردي در امريكا دالر 000,150
  512,311به جنوبي خراسان بازرگاني اتاق رييس گفته به است. كار گزيمنيوز با گفتگو در ايران اقتصاد در مزاحم قوانين اقتصاد در تعاون همدلي مبحث به تشويق ترغيب هاي اتحاديه مديران توسط شده انجام هاي تالش تمام با يدهد. ارائه را است دالر ميليون 500 از بيش
  اختالف كنند گيري كناره گويي كلي از بايد مسووالن دولتمردان هايي صحبت ها زمزمه وجود با مزاحم قوانين سايه گويد: مي شاهد مقاومتي، اقتصاد آموزش ترويج راستاي در مردمي استان خاص طور به استاني، فعال هاي تعاوني يا
  استاني ينهها هز جداگانه مقياس اتخاذ همچنين ICC بذيرند. را كار كسب فضاي هاي واقعيت بتوانند تا دست مقررات حذف وكار كسب فضاي تسهيل از كه هستيم. رقيب قاعدتا موازي هاي گروه ايجاد انجام باشد ودفاع طرح قابل كه يي ويژه اتفاق هنوز تهران، ICC تسريع هاي روي شده، معرفي تازه مقررات
  براي بودن رقابتي قيمتها، شفافيت بودن آزاد افزود: وي گفته به دارد. وجود هم هنوز رسيد مي گوش به زائد پاگير در اقتصادي وضعيت وجود با كرد: اعالم وي ادامه در است. نشده يك تاريخ در جداگانه مقياس اين است. كرده تصويب
  را رقابتي فضاي در اقتصادي مطلوب امنيت وجود بازار، قوانين حجم كه بوده مطرح پيش مدتها از ادعا اين وي قانوني نظارت با البته چاره راه تنها دستي صنايع بخش رياست مثبت نگاه به توجه با داشت: ابراز استادرضايي پيشروي محاسبه براي يشود اجرايي 201۷
  مارس سوي از است. اقتصاد در الزامي مسائل جمله از عادالنه اما شود، مي توسعه اقتصادي هاي فعاليت مانع است زياد اين است. تعاون حقوقي قالب از حمايت تشويق موجه كشور، وگردشگري دستي صنايع فرهنگي ميراث سازمان رود. كار داوري در ها
  هزين فراهم وكار كسب فضاي بهبود در دولتها نقش ديگر در شده انجام جزيي اقدامات وجود با كه است حالي در اين جهاني استانداردهاي داراي المللي بين سطح در بررسي عملكرد نحوه به نسبت نظر تجديد به اميدوار
  همچنان داوري قواعد از سوم ضميمه در اس مقيه
  اين حائز بسيار بخشها فعاليت جهت مطلوب شرايط كردن تا بسياري فاصله وپاگير، ت دس زائد قوانين حذف با رابطه بلكه نيست. خاصي گروه يا بخشي يا شخصي نظر بوده هاي واتحاديه ها تعاوني تضعيف از خودداري مديران سبهگر محا اين بر عالوه است. شده منعكس ICC
  فضاي بررسي شفافيت جهت همين به است. اهميت دارد. وجود مطلوب جايگاه به بگيرد قرار مدنظر بايد جهاني موفق الگوهاي قانونا دستي صنايع حوزه به مرتبط وخدمات كاال عرضه توليد روزرساني 102به ژانويه يك از ICC هزينه
  آنالين موجود موانع رفع زيرساخت اصالح جهت كار كسب صنعت بخش قانوني هاي چالش به رابطه اين در وي اقتصادي معضالت، حل به ها بندي دسته تعصبات از دور هستيم. بيني پيش امكان مختلف هاي بخش به شد
  خواهد است. ضروري امري وجود مزاحم قوانين حوزه اين در اگر گفت: كرد اشاره شود. پرداخته موجود تهران استان دستي صنايع هاي تعاوني اتحاديه رييس طبق داوري ICCيرواد احتمالي هاي هزين
  برآورد سيستم كرد مطرح دولت پيش سال سه احتشام گفته به يرسيديم مناسبي صنعتي اقتصادي رشد به نداشت تهران استان دستي صنايع هاي تعاوني اتحاديه رييس اقتصاد تحقق رهبري معظم مقام فرمايشات تاييد
  با درحال دهد. مي را ICC تسريع هاي رويه
  مقررات چك كه متوسط كوچك هاي بنگاه به پس اين از بانكي از يكي توان مي است نشده محقق امر اين تاكنون ولي اينكه داشت: ابراز صنايعدستي به توجهي بي از گاليه با ورزي غرض كه كنيم باور بايد داشت: اظهار مقاومتي «ح» بند اجراي در ايران اتاق داوري مركز
  حاضر در اما دهد، نمي تسهيالت دارند معوق اقساط يا برگشتي پاگير دست مقررات وجود را آن اصلي مهم عوامل سندهاي در تاكيدات تمامي وجود با اخير هاي ال س در نه موجود مردمي اقتصاد واحدهاي به منصفانه غير نگاه اتاق اصالح قانون از موادي اصالح قانون »5«هدام
  وضعيت اينكه جز شد؟ چه سياست اين نتيجه نهايت كرد. عنوان زائد واژه قانوني موقعيت نام حذف شاهد موجود، باالدستي مضاعف تالش بلكه شود، نمي مشكالت حل باعث تنها مصوب ايران، معادن صنايع ايران بازرگاني بدتر مسووالن نادرست تصميم دليل به واحدها از بسياري تا افزود: ايران بازرگاني اتاق نمايندگان هيات عضو حتي يا هستيم قوانين اسناد از خيلي از دستي صناي وي شد. خواهد محسوب ملي توليد بخش با مقابله براي بازرگاني اختالفات فصل حل براي 13۷3/9/15
  نداشت. ديگري نتيجه شد ها، تحريم وجود دليل به برجام شدن اجرايي از پيش نقص دچار استاني هاي معاونت اداري هاي موقعيت جايگاه به سازمان سطح در موازي كلهاي تش وفور به
  افزود: مركز اساسنامه «قانون مبناي بر خارجي،
  داخلي فضاي شناخت عدم دليل به واقع در كرد: تصريح وي انتقال نقل براي بسياري مشكالت با كشور بانكي نظام مدعاست. برهمين مصداقي نيز شده حذف تلويحا يا روش همان اين كه شده اندازي راه ها استان در آن تبع تاسيس 1380 /11 /14 مصوب ايران» اتاق
  داوري ها بنگاه از بسياري نادرست تصميمات اتخاذ وكار كسب صادركنندگان مشكالت از يكي همچنين بود مواجه ارزي جامعه هاي گروه از يكي عنوان به كرد: خاطرنشان وي بهطور كه هست كشور تعاون بخش سركوب تلويحي اداري مالي استقالل داراي مركز همچنين
  گرديد سال، سه گذشت از پس اكنون شدند تعطيل يا ورشكسته كرد اعتراف بايد اما بود، پولي انتقاالت نقل مبحث همين رياست حضور از كشور دستي صنايع توليدكننده تعاونگران سنگ تنها نه نيز تاكنون كرده طي را مسيرش مشخص اتاق محل در تهران شهر در داوري مركز
  است. همين به تسهيالت ارائه كمك فكر به مسووالن مجدد كشور بانكي شبكه شده بهتر كمي شرايط برجام از بعد گردشگري دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان جديد بلكه نكرده طي را بازرگاني توليد فضاي در اتحاد بناي داراي است مستقر ايران معادن صنايع
  بازرگاني افتادهاند. ديده آسيب هاي بنگاه است. بوده بسياري تحوالت شاهد برنامه اين اجراي از پس نظام دولت اهداف برابر ويژه تدبيري كنيم، مي تقاضا حذف مبناي بر را خود الش ت تمام فاحش بسيار تقابل
  با اسلوب است. داوران دبيركل مديره، هيات ركن
  3 توليدكنندگان، مشكالت از مسووالن زمان همان اگر براي سي ال گشايش حاضر حال در احتشام گفته به معظم مقام فرمايشات تاييد در اسالمي جمهوري مقدس داشت: اذعان رضايي استاد است. گرفته كار به تعاون بخش به لكن داشته وجود ايران حقوق در همواره
  داوري داشتند اختيار در درستي اطالعات صنايع صادركنندگان نوعي به شده فراهم صادركنندگان توليدكنندگان تمام از انديشيده مقاومتي، اقتصاد تحقق رهبري بخش با مشاركت تعامل نحوه اعتبارات، تخصيص نحوه از يا طرفين تراضي با كه بوده موردي داوري
  صورت بودند كرده درك را كار كسب فضاي هاي واقعيت است. شده هموارتر تعاون مخصوصا خصوصي بخش در موجود هاي پتانسيل بخش قوانين مطابق قانوني هاي مسووليت تفويض، تعاون، داوري مركز تشكيل با است. شده انجام دادگاه
  طريق هاي چالش داشتند تري مطلوب وضع ما صنايع حقيقتا توليدكنندگان صادركنندگان همچنان وجود اين با موجود معضالت رفع تسهيل جهت عمومي بسيج با كشور استانها در نظارتي مباحث تفويض كشور، تجاري هاي اتاق نظام وارد سازماني داوري مفهوم بار تين نخس
  براي يبود. كمتر رو پيش بانكي تسهيالت سود باالي نرخ چون ديگري مشكل از كنند. استفاده مديران واحدها با وتعارض تقابل جاي به تعامل چگونگي
  و است. شده ايران حقوقي
تخلفات LG براي وزارت صنعت هم مشخص است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/19
تخلفات LG براي وزارت صنعت هم مشخص است
رييس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازم خانگي مطرح كرد


LG در امريكا هم اين تخلف را كرده است؛ شوراي رقابت به بحث دامپينگ LG ورود كندگروه تشكل‌ها  

پس از ايجاد سامانه جامع گمركي امكان بررسي عملكرد بعضي از برندهاي وارداتي بيش از پيش ممكن است. يكي از اين تخلفات مربوط به واردات يك شركت كره‌يي معروف بود كه پس از مدتي مشخص شد كه اين شركت LG است و مسوولان به صراحت از آن نام بردند. ماجرا اين بود كه صاحبان اين برند مشهور حين ترخيص، كالاهاي خود را به شكل صحيح به گمركات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را بطور كامل پرداخت مي‌كردند، بنابراين در زمان انجام تشريفات گمركي هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است. موضوع تخلف اين برند مشهور، به يك اصل بين‌المللي در روند انجام تشريفات گمركي بر مي‌گردد كه از سوي سازمان جهاني گمرك در اصول و قواعد سيستم بين‌المللي طبقه‌بندي كالايي گنجانده شده و به قاعده ۲الف معروف است. درخصوص قاعده ۲ الف صاحب كالا اجزا و قطعات كالاي خود را به تفكيك هر جزو و هرقطعه در هر گمرك درست اظهار مي‌كند و حقوق و عوارض گمركي متعلقه را پرداخت مي‌كند اما گمرك مي‌تواند با رصد اطلاعات كه هم‌اكنون الكترونيكي و هوشمند شده است موضوع را پيگيري و در صورتي كه عمليات توليد را در همان زمان روي قطعات منفصله در داخل كشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتي كند، گمرك مي‌تواند تمامي كالاهايش را مشمول قاعده ۲ الف و حقوق و عوارض گمركي كالاي كامل را دريافت كند. در اين پرونده برخي قطعات به نام نمايندگي داخلي شركت در گمركات اظهار و متاسفانه قطعات ديگر به نام صاحبان كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف به گمركات اظهار شده است كه اين موضوع در سامانه‌هاي الكترونيكي گمرك رصد شده و با تجميع اطلاعات و با احراز اينكه قطعه‌يي به نام شركت و قطعات ديگر با كارت يك‌بار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف – كه خود مساله‌يي فني و تخصصي است – موضوع به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايد حقوق ورودي كالاي كامل به وسيله شركت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود. در مجموع و به لحاظ فني از نظر گمرك مونتاژ جزو عمليات كاري زياد محسوب نمي‌شود. در نهايت جريمه 3هزار ميليارد توماني از سوي گمرك براي LG صورت گرفت ولي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت تمام قد از اين برند كره‌يي حمايت كرد. اين موضوع باعث اختلافات و بحث‌هاي زيادي در هفته‌هاي اخير شد و حتي مساله تا حدي ابعاد سياسي پيدا كرد. اما نكته‌يي كه در اين ميان مغفول واقع شد اين است كه اصولا چه نهادي مي‌تواند به صورت كارشناسي چنين پرونده‌هايي را رسيدگي كند. شايد اگر به تشكل‌ها اين اجازه داده مي‌شد كه به تخلفات اعضاي خود ورود كنند بسياري از اين مشكلات هيچگاه رخ نمي‌داد. در همين رابطه پاي صحبت‌هاي محمدرضا دياني رييس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازم خانگي نشستيم تا از ديدگاه وي درباره نقش تشكل‌ها براي مقابله با اين تخلفات آگاه شويم.

يك ديدگاه كلي در بين مردم وجود دارد كه بر اساس آن فعالان بخش خصوصي را گروهي رانت‌خوار مي‌دانند. شايد اين ديدگاه به تخلفاتي كه گاهي از سوي شركت‌هاي بخش خصوصي شكل مي‌گيرد مربوط باشد. با اين حساب چرا تشكل‌هاي بخش خصوصي براي زدودن اين اتهام از بخش خصوصي در خصوص تخلفات اعضا ورود نمي‌كنند؟

از نظر من به عنوان يك فعال تشكلي اتفاقا بايد تشكل‌ها به اين مساله ورود كنند و اصولا يكي از وظايف تشكل همين مساله است. شايد اگر تشكل‌ها به مساله تخلف اعضاي خود رسيدگي كنند خيلي از تخلفات در داخل حل شود و تبديل به يك معضل بزرگ اقتصادي نشود. به صورت كلي اولا تخلف يك شبه اتفاق نمي‌افتد و يك روند است پس اگر تشكل‌ها بتوانند به بحث تخلفات ورود كنند طبيعتا مي‌توانند در مراحل اوليه جلو مساله را بگيرند و حتي در مواقعي از جرم پيشگيري كنند. از سوي ديگر تشكل‌ها از بزرگان هر بخش اقتصادي ايجاد مي‌شوند پس طبيعتا اگر تشكل‌ها به اين مساله ورود كنند مي‌توانند به صورت كارشناسي موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

اما سوال شما درباره علت عدم ورود تشكل‌هاست. واقعيت اين است كه اين نقش بايد به تشكل‌ها سپرده شود. در حال حاضر نهادهاي نظارتي زيادي وجود دارد و اين نهادها لازم است كه بحث نظارت تشكلي را بپذيرند و به تشكل‌ها بسپارند. ورود تشكل‌ها به اين بحث مي‌تواند هم به نفع دولت باشد هم به نفع فعالان اقتصاد و هم جامعه از فضاي سالم‌تر سود برد. اگر يك تشكل از تخلف يك عضو جلوگيري كند طبيعتا ساير اعضا كه سالم كار كرده‌اند تقويت مي‌شوند. الزام اوليه اين كار نيز اين است كه چنين انتظاري از تشكل تعريف شود.

بياييد به صورت صريح به پرونده‌يي كه هفته‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي به پا كرد بپردازيم. ما شاهد هستيم وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك به خاطر تخلفات LG رو در روي همديگر قرار گرفته‌اند. آيا بهتر نبود تشكل‌هاي مربوطه به موضوع ورود كنند و مساله تخلف به صورت بي‌طرفانه روشن شود؟

مساله پرونده LG نياز به كار كارشناسي دارد. در يك سوي پرونده وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاعياتي را مطرح مي‌كند ولي در مقابل گمرك تعريفات روشني دارد و طبيعتا مساله روشن است.

يعني از نظر شما به عنوان يك كارشناس اين بخش LG تخلف كرده است؟

ببينيد موضوع نظر من نيست. مساله روشن است. خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به خوبي مساله را مي‌داند. مساله بر سر اصل تخلف نيست بلكه در نحوه جريمه ميان گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف نظر وجود دارد. گمرك به قانون را دقيق اجرا مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت قائل به فرصت دادن و دادن تخفيف در قبال جرم است. اما مساله LG بهانه‌يي است كه به چالش‌هاي بسيار جدي‌تري بپردازيم. نگاه به تخلفات LG بايد عميق‌تر باشد تا ريشه چنين مشكلي از اقتصاد ايران برداشته شود وگرنه در آينده با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهيم بود. اين نخستين بار نيست كه LG و برندهاي كره‌يي دست به چنين كاري نه فقط در ايران بلكه در جهان مي‌زنند. در ايالات متحده همين شركت چنين تخلفاتي را انجام داد و در قبال آن قوانين آنتي دمپينگ و تعرفه‌هاي اختصاصي براي اين شركت گذاشته شد. به صورت كلي در تمام جهان با مساله دامپينگ به‌شدت برخورد مي‌شود و قوانين آن بسيار سفت و سخت است. مساله LG را نبايد يك تخلف ساده گمركي كه رقم بالايي جريمه دارد ديد بلكه مساله ايجاد مشكل در نظام اقتصادي كشور است.

به هر حال در اين خصوص ميان دو نهاد اصلي متولي اختلاف نظر است…

اتفاقا نهاد اصلي متولي هنوز به مساله ورود نكرده است كه ناشي از همين ديدگاه نادرست به مساله است. نهاد متولي كه بايد با LG و شركت‌هايي كه چنين تخلفي مي‌كنند تنها گمرك نيست بلكه شوراي رقابت است. شوراي رقابت مي‌تواند به خوبي به اين پرونده ورود كند چون چنين سياستي از سوي يك شركت باعث افزايش انحصار در كشور و خروج شركت‌هايي مي‌شود كه به صورت سالم كار مي‌كند. اتفاقا اگر شوراي رقابت زودتر به مساله ورود كرده بود مي‌توانست مساله را كنترل كند. در كنار نام خوب برندها بايد به سوابق آنها در كشورهاي ديگر هم نگاه كرد. به جز در امريكا ما شاهد تخلفات در تركيه و كشورهاي در حال توسعه ديگري هم بوده‌ايم. مگر وقتي ايران كالاهاي خود را ارزان به تركيه مي‌فرستد ما را مشمول قوانين آنتي دامپينگ و تعرفه‌هاي اختصاصي نمي‌كنند؟ پس ما هم بايد چنين سياستي را قبول كنيم چون ثبات اقتصاد ما به اين موضوع وابسته است. اتفاقا وزارت صنعت هم نمي‌گويد LG خلاف نكرده است بلكه مي‌گويد نبايد با اين شركت به‌صورت صفر وصدي برخورد كرد. در حقيقت تخلف كاملا محرز است و تنها نحوه برخورد با آن بحث است و من مي‌گويم ببينيم كشورهاي توسعه يافته با چنين پديده‌يي چگونه برخورد مي‌كنند.

آثار جانبي چنين مساله را چه مي‌دانيد؟

دقيقا بحث من همين است كه آثار جانبي اين تخلفات بسيار بيشتر از 3هزار ميليارد تومان به اقتصاد لطمه مي‌زند. اولا اين نوع اشكالات اگر سياسي شود و عده‌يي روي اين مساله به دلايل سياسي ورود كنند شاهد مشكلات زيادي در اقتصاد خواهيم بود. مسائل مختلفي ممكن است پيش بيايد كه در آن منافع اقتصاد ملي ديده نشود. در كنار اين موضوع اما اگر بخواهيم آثار جانبي اين موضوع را از جنبه اقتصادي بررسي كنيم بايد متوجه بشويم كه فضاي كسب و كار از چنين تخلفاتي آسيب مي‌بيند.

وقتي رقابت عادلانه نباشد شركت‌هايي كه در حال تلاش به صورت شبانه‌روزي هستند، بي‌انگيزه مي‌شوند و مي‌بينند كه تنها بر اساس تلاش و خلاقيت نمي‌توانند سهم بهتري از بازار داشته باشند. همچنين شركت‌هاي زيادي به صورت قانوني و در چارچوب قانون دست به واردات مي‌زنند كه آنها هم از اين شرايط آسيب مي‌بينند. در چنين شرايطي بايد برخورد منطقي با اين مساله صورت گيرد و به جاي آنكه به يك شركت فكر كنيم به فضاي كسب و كار و بازگشت رقابت عادلانه به بازار فكر كنيم.

 نویسنده:
تعاون را قبول داريد يا خير؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/19
تعاون را قبول داريد يا خير؟
سازمان ميراث فرهنگي موضعش را مشخص كند


گروه تشكل‌ها   

ضعف سازمان ميراث فرهنگي و معاونت صنايع دستي در روند پشتيباني از بخش توليد از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بخش تعاون در صنايع دستي است. در شرايط كنوني در بزنگاهي هستيم كه سازمان ميراث فرهنگي بايد پاسخگوي بخش‌هاي مربوط باشد، اينكه آيا سازمان ميراث فرهنگي بخش تعاون را قبول دارد يا خير؟ اينكه بالاخره تعاون راه كاري براي برون رفت از شرايط سخت اقتصادي هست يا خير؟

خاطره استادرضايي رييس اتحاديه تعاوني‌هاي صنايع استان تهران به دنبال نشستي با مسوولان سازمان ميراث فرهنگي، دغدغه‌هاي صنايع‌دستي را چند محور مورد بررسي قرار داد. به گفته رييس اتحاديه تعاوني‌هاي صنايع دستي استان تهران، در روند پشتيباني از بخش توليد و توليد‌كنندگان همچنين عده محدود از صادر‌كنندگان با قالب حقوقي تعاون، همچنان دچار ضعف شديد از طرف سازمان محترم ميراث فرهنگي و معاونت صنايع دستي هستيم.

وي تصريح كرد: همچنان ضمن عدم تاييد تلويحي بخش تعاون كه در نحوه عملكرد مديران ديده مي‌شود، با تمام تلاش‌هاي انجام شده توسط مديران اتحاديه‌هاي استاني يا تعاوني‌هاي فعال استاني، به‌طور خاص استان تهران، هنوز اتفاق ويژه‌يي كه قابل طرح ودفاع باشد انجام نشده است.

استادرضايي ابراز داشت: با توجه به نگاه مثبت رياست سازمان ميراث فرهنگي صنايع‌دستي وگردشگري كشور، همچنان اميدوار به تجديد نظر نسبت به نحوه عملكرد مديران و خودداري از تضعيف تعاوني‌ها واتحاديه‌هاي توليد و عرضه كالا وخدمات مرتبط به حوزه صنايع دستي هستيم.

 رييس اتحاديه تعاوني‌هاي صنايع دستي استان تهران با تاييد فرمايشات مقام معظم رهبري و تحقق اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: بايد باور كنيم كه غرض‌ورزي و نگاه غير منصفانه به واحدهاي اقتصاد مردمي موجود نه تنها باعث حل مشكلات نمي‌شود، بلكه تلاش مضاعف براي مقابله با بخش توليد ملي محسوب خواهد شد.  وي افزود: به وفور تشكل‌هاي موازي در سطح سازمان و به تبع آن در استان‌ها راه‌اندازي شده كه اين همان روش تلويحي سركوب بخش تعاون كشور هست كه به‌طور مشخص مسيرش را طي كرده و تاكنون نيز نه تنها سنگ بناي اتحاد در فضاي توليد و بازرگاني را طي نكرده بلكه با تقابل بسيار فاحش تمام تلاش خود را بر مبناي حذف بخش تعاون به‌كار گرفته است.  استاد رضايي اذعان داشت: نحوه تخصيص اعتبارات، نحوه تعامل و مشاركت با بخش تعاون، تفويض، مسووليت‌هاي قانوني مطابق قوانين بخش و اتاق‌هاي تجاري كشور، تفويض مباحث نظارتي در استان‌ها و چگونگي تعامل به‌جاي تقابل وتعارض با واحدها مديران استاني از نكات ابتدايي ولاينحل در فضاي موجود است كه با توجه به تكرار درخواست از طرف مجموعه‌هاي ذي‌حق هيچ ترتيب اثري داده نشده و دايما نيز در حال تغيير موقعيت و دستخوش سليقه‌هاي مديران ذي‌ربط است.  وي با اشاره به سردرگمي توليدكنندگان فعال در استان تهران بيان داشت: در حال حاضر توليد‌كنندگان فعال در سطح استان تهران و توابع به‌شدت دچار سردرگمي بوده و با معضلات بسيار زيادي از جهت صدور مجوزهاي نظارتي واجرايي، تامين مكان، تامين مواد اوليه، طراحي و سازماندهي كيفي خط توليد، نحوه بسته‌بندي و ايجاد شناسنامه توليد، نحوه ارائه بازار، شرايط نظارتي فروش، مباحث حمايتي از جمله بيمه، عوارض شغلي و كارگاهي شهرداري، ماليات و ارزش افزوده، مباحث اعتباري، نحوه شركت در نمايشگاه‌ها، و بهره‌مندي از حمايت‌هاي قانوني و سهميه‌هاي مرتبط داخلي و خارجي مواجه هستندكه متاسفانه عملا نه تنها هيچ يك از سيستم‌هاي موجود، كافي براي پوشش قانوني كامل نيستند، در كنار كليه مذاكرات حضوري و مكاتبات موجود انجام شده، به جاي حل مشكلات و ايجاد اتحاد و ترغيب و تشويق به مبحث همدلي و تعاون در اقتصاد مردمي در راستاي ترويج و آموزش اقتصاد مقاومتي، شاهد ايجاد گروه‌هاي موازي و قاعدتا رقيب هستيم.

در ادامه وي اعلام كرد: با وجود وضعيت اقتصادي در بخش صنايع‌دستي تنها راه چاره البته با نظارت قانوني موجه تشويق و حمايت از قالب حقوقي تعاون است. اين بررسي در سطح بين‌المللي داراي استانداردهاي جهاني بوده و نظر شخصي يا بخشي يا گروه خاصي نيست. بلكه قانونا الگوهاي موفق جهاني بايد مدنظر قرار بگيرد و به دور از تعصبات و دسته‌بندي‌ها به حل معضلات، اقتصادي موجود پرداخته شود.

رييس اتحاديه تعاوني‌هاي صنايع‌دستي استان تهران با گلايه از بي‌توجهي به صنايع‌دستي ابراز داشت: اينكه در سال‌هاي اخير با وجود تمامي تاكيدات در سندهاي بالادستي موجود، شاهد حذف نام و موقعيت قانوني واژه صناي‌دستي از خيلي از اسناد و قوانين هستيم يا حتي جايگاه و موقعيت‌هاي اداري معاونت‌هاي استاني دچار نقص يا تلويحا حذف شده نيز مصداقي برهمين مدعاست.

وي خاطرنشان كرد: به عنوان يكي از گروه‌هاي جامعه تعاونگران توليدكننده صنايع دستي كشور از حضور رياست جديد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تقاضا مي‌كنيم، تدبيري ويژه و برابر اهداف دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي و در تاييد فرمايشات مقام معظم رهبري و تحقق اقتصاد مقاومتي، انديشيده و از تمام پتانسيل‌هاي موجود در بخش خصوصي مخصوصا تعاون كشور با بسيج عمومي جهت تسهيل و رفع معضلات موجود استفاده كنند.

 نویسنده:
سايه سنگين قوانين مزاحم هنوز بر سر صنعت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/19
سايه سنگين قوانين مزاحم هنوز بر سر صنعت
عضو شوراي روساي اتاق‌هاي بازرگاني ايران مطرح كرد


گروه تشكل‌ها   

يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي چشم‌انداز اقتصاد ايران پديده جهاني شدن است كه در راستاي آن برخورداري از صنعت رقابت‌پذير براي اقتصاد اجتناب ناپذير است. به نظر مي‌رسد از اقدامات مهم و اساسي كشور در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضاي كسب و كار و رقابتي نمودن آن در كشور است. از طرف ديگر وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور و رهايي از آن، مستلزم تقويت طرف عرضه اقتصاد است كه با توجه به قوانين و مقررات دست و پا گير، سختي اجازه و ايجاد كسب و كار در ايران، سرمايه و تسهيلات حمايت از توليد، در فعاليت‌هاي غيرتوليدي مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است. اهميت سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از كشورهاي توسعه يافته است زيرا كشورهاي در حال توسعه براي بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد اشتغال كه محرك رشد اقتصادي است، دچار كمبود سرمايه هستند.

محسن احتشام عضو شوراي روساي اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق بازرگاني خراسان جنوبي در اين باره و نقش قوانين مزاحم در اقتصاد ايران در گفت‌وگو با اگزيم‌نيوز مي‌گويد: سايه قوانين مزاحم با وجود زمزمه‌ها و صحبت‌هايي كه از تسهيل فضاي كسب وكار و حذف مقررات دست و پاگير و زائد به گوش مي‌رسيد هنوز هم وجود دارد. به گفته وي اين ادعا از مدت‌ها پيش مطرح بوده كه حجم قوانين زياد است و مانع فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه مي‌شود، اما اين در حالي است كه با وجود اقدامات جزيي انجام شده در رابطه با حذف قوانين زائد و دست‌و‌پاگير، فاصله بسياري تا جايگاه مطلوب وجود دارد.

وي در اين رابطه به چالش‌هاي قانوني بخش صنعت اشاره كرد و گفت: اگر در اين حوزه قوانين مزاحم وجود نداشت به رشد اقتصادي و صنعتي مناسبي مي‌رسيديم ولي تاكنون اين امر محقق نشده است و مي‌توان يكي از عوامل مهم و اصلي آن را وجود مقررات دست و پاگير و زائد عنوان كرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: تا پيش از اجرايي شدن برجام و به دليل وجود تحريم‌ها، نظام بانكي كشور با مشكلات بسياري براي نقل و انتقال ارزي مواجه بود و همچنين يكي از مشكلات صادركنندگان همين مبحث نقل و انتقالات پولي بود، اما بايد اعتراف كرد بعد از برجام شرايط كمي بهتر شده و شبكه بانكي كشور پس از اجراي اين برنامه شاهد تحولات بسياري بوده است.

به گفته احتشام در حال حاضر گشايش ال سي براي توليدكنندگان و صادركنندگان فراهم شده و به نوعي هموارتر شده است.

با اين وجود همچنان صادركنندگان و توليدكنندگان از مشكل ديگري چون نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي رنج مي‌برند. به بيان ديگر مي‌توان گفت نرخ بالاي تسهيلات بانكي يكي ديگر از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشكلات توليدكنندگان و صادركنندگان است و علاوه بر آسيب ديدن صنعتگران و نيز غيررقابتي شدن فضاي توليد در داخل كشور، موجب تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي نيز شده است.

وي در مورد آثار كاهش نرخ سود خاطرنشان كرد: اين سياست باعث مي‌شود هزينه‌ها نيز كاهش پيدا كنند، بنابراين توليد به صرفه مي‌شود و جامعه از نظر فضاي رقابتي مي‌تواند با دنيا رقابت كند. به اين ترتيب عرصه براي كساني كه به اين روش با افزايش نرخ سود و رباخواري شرايط را نا امن مي‌كنند، تنگ مي‌شود.

به گفته وي يكي از عواملي كه موجب افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي شده است نرخ سود تسهيلات بانكي است، حقيقتا بايد اين سياست كاهش نرخ تسهيلات بانكي اجرا شود تا بتوانيم رقابت كنيم.

احتشام با اشاره به اينكه قوانين مزاحم موجب بروكراسي بالا در حوزه كسب و كار شده است، گفت: عبور از وضعيت موجود در گرو واقعيت نگري مسوولان به فضاي كسب و كار است. به گفته رييس اتاق بازرگاني خراسان‌جنوبي دولتمردان و مسوولان بايد از كلي گويي كناره‌گيري كنند تا بتوانند واقعيت‌هاي فضاي كسب و كار را بذيرند.

وي افزود: آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار، وجود امنيت مطلوب اقتصادي در فضاي رقابتي و عادلانه از جمله مسائل الزامي در اقتصاد است. از سوي ديگر نقش دولت‌ها در بهبود فضاي كسب وكار و فراهم كردن شرايط مطلوب جهت فعاليت بخش‌ها بسيار حائز اهميت است. به همين جهت شفافيت و بررسي فضاي كسب و كار جهت اصلاح زيرساخت‌ها و رفع موانع موجود امري ضروري است.

به گفته احتشام سه سال پيش دولت مطرح كرد سيستم بانكي از اين پس به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه چك برگشتي يا اقساط معوق دارند تسهيلات نمي‌دهد، اما در نهايت نتيجه اين سياست چه شد؟ جز اينكه وضعيت بسياري از واحدها به دليل تصميم نادرست مسوولان بدتر شد نتيجه ديگري نداشت.

وي تصريح كرد: در واقع به دليل عدم شناخت فضاي كسب وكار و اتخاذ تصميمات نادرست بسياري از بنگاه‌ها ورشكسته يا تعطيل شدند و اكنون پس از گذشت سه سال، مجدد مسوولان به فكر كمك و ارائه تسهيلات به همين بنگاه‌هاي آسيب ديده افتاده‌اند.

اگر همان زمان مسوولان از مشكلات توليدكنندگان، صادركنندگان و صنايع اطلاعات درستي در اختيار داشتند و واقعيت‌هاي فضاي كسب و كار را درك كرده بودند حقيقتا صنايع ما وضع مطلوب‌تري داشتند و چالش‌هاي پيش رو كمتر مي‌بود.

 نویسنده:
رشد صادرات غيرنفتي با حفظ كالاها در بازارصادراتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/19
رشد صادرات غيرنفتي با حفظ كالاها در بازارصادراتي
حصول به رشد در صادرات غيرنفتي از دو منظر مورد توجه است؛ صادرات كالاهاي موجود و صادرات كالاهاي جديد يا صادرات كالاها به بازارهاي جديد. منظر اول، متضمن افزايش مقدار محصول يا افزايش قيمت (ارزش واحد) كالاهاي موجود در سبد صادرات فعلي كشور، در گذر زمان است؛ بدين معني كه يك كشور در حال استفاده از مزيت‌هاي نسبي خود بوده و بنگاه‌هاي آن كشور مشغول به توليد كالا در صنايع خاص و بهره‌مندي از صرفه‌هاي مقياس و افزايش كارايي خود هستند. حصول رشد از منظر دوم، نتيجه توليد محصولات متنوع جديد يا با كيفيت بالاتر و همچنين گسترش صادرات به مقاصد صادراتي جديد است كه در نهايت به افزايش بهره‌وري و رشد اقتصادي مي‌انجامد.  براساس لايحه برنامه ششم توسعه نرخ رشد سالانه صادرات غيرنفتي كالا و خدمات (بدون ميعانات گازي) معادل 8/21درصد طي سال‌هاي برنامه ششم توسعه كشور (99-1395) هدف‌گذاري شده است. يكي از مسيرهاي رسيدن به هدف مذكور، افزايش صادرات كالاهاي موجود، ارتقاي توان رقابتي آنها و تلاش در جهت تداوم حضور اين كالاها در بازارهاي صادراتي است.

طي دهه اخير، اگرچه سياست‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي منجر به افزايش نسبتا مطلوبي در صادرات غيرنفتي از 8/6ميليارد دلار در سال1383 به حدود 36 ميليارد دلار در سال 1394 شده است اما صادرات تعدادي از كالاها، حضور مستمري در بازار جهاني نداشته‌اند و بازارهاي خود را پس از نخستين سال حضور ازدست داده‌اند. بيشتر اين اقلام، مربوط به صنايع توليد كالاهاي واسطه‌يي صنعتي و معدني بوده است كه بر اساس مزيت‌هاي نسبي كشور به توليد و صادرات كالاهاي واسطه‌يي و مصرفي داراي ارزش افزوده بالاتر مي‌پرداختند، اما اين كالاها به دليل رقابت‌پذيري پايين، توان تداوم حضور در بازارها و در نتيجه افزايش ميزان صادرات خود طي زمان را نداشتند.

براساس محاسبات انجام شده، حدود 400 تا 500 قلم كالا (رديف‌هاي تعرفه شش رقمي) با مجموع ارزش صادراتي سالانه بين 100 تا 800 ميليون دلار كه حدود 18 تا 20درصد كالاهاي صادراتي كشور را تشكيل مي‌دادند امكان تداوم حضور در بازار جهاني و حفظ سهم خود و بقاي در بازار را نداشته‌اند. بررسي سبد صادراتي كشور طي 5 سال اخير (94-1390) نيز نشان مي‌دهد كه حدود 5/1ميليارد دلار از صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كه از ويژگي ارزش افزايي و اشتغالزايي برخوردار بوده‌اند، از سبد صادراتي كشور خارج شده است. بنابراين بايد موضوع حفظ و ماندگاري صادرات كالاها در بازارهاي هدف كشور كه به عنوان يكي از مولفه‌هاي بسيار مهم و تاثيرگذار بر رشد ماندگار صادرات كشورها شناخته شده است، براي رسيدن به اهداف برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه خاص قرار گيرد و با استفاده از تجربيات كشورهاي موفق در اين حوزه، ماندگاري صادرات در استراتژي‌هاي تجاري سال‌هاي آتي هدف‌گيري شود.

ماندگاري صادرات مقوله‌يي است كه عمدتا به چگونگي حضور و استمرار فعاليت‌هاي شركت‌هاي توانمند برمي‌گردد و ضروري است در برنامه‌هاي توسعه صادرات، در مورد نحوه رقابت و همكاري ميان شركت‌هاي فعال در بازارهاي كليدي توافقاتي ميان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي و تشكل‌هاي مرتبط صورت گيرد.نویسنده: حسن ثاقب عضو هيات علمي موسسه مطالعات بازرگاني
روش‌هاي مدرن داوري توسط ICC ابلاغ شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/19
روش‌هاي مدرن داوري توسط ICC ابلاغ شد
اتاق بازرگاني بين‌المللي(ICC) اصلاحات مربوط به مقياس هزينه‌هاي قابل اجرا در داوري ICC را تصويب كرده است. اين ابتكار 6 سال پس از مقياس‌هاي اخير اصلاح شده، انجام شده است. مقياس جديد هزينه‌ها از يك ژانويه ۲۰۱۷ قابل اجرا است و به تمام بخش‌هاي داوري در اين تاريخ يا پس از آن ابلاغ خواهد شد.

هزينه‌هاي اداري‌ICC و هزينه‌هاي مربوط به داوران براساس مقياس‌هاي قابل اجراي هزينه‌ها براساس ارزش پولي دعوي تعيين شده‌اند. اين سيستم براي احزابي كه طيف وسيعي از هزينه‌ها را ‌پس از شناخت ارزش دعوي تخمين مي‌زنند، ارائه مي‌شود. در صورت لزوم، ديوان داوري ICC درباره تثبيت هزينه‌ها در مقدار بالاتر يا پايين‌تر نظر مي‌دهد.

در ميان تغييرات ديگر مقياس جديد‌، افزايش هزينه بايگاني غيرقابل استرداد از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ دلار امريكا و افزايش حداكثر هزينه‌هاي اداري قابل قبول از ۱۱۳,۲۱۵به ۰۰۰,۱۵۰دلار امريكا در مواردي كه مقدار اختلاف بيش از ۵۰۰ ميليون دلار است را ارائه مي‌دهد.

 ICC  همچنين اتخاذ مقياس جداگانه هزينه‌ها براي مقررات تازه معرفي شده، رويه‌هاي تسريع ICC را تصويب كرده است. اين مقياس جداگانه در تاريخ يك مارس ۲۰۱۷ اجرايي مي‌شود و براي محاسبه پيشروي هزينه‌ها در داوري به ‌كار مي‌رود.

اين مقياس‌ها در ضميمه سوم از قواعد داوري ICC منعكس شده است. علاوه بر اين محاسبه‌گر آنلاين هزينه ICC از يك ژانويه ۲۰۱۷ به روزرساني خواهد شد و به بخش‌هاي مختلف امكان پيش‌بيني برآورد هزينه‌هاي احتمالي داوريICC و داوري طبق مقررات رويه‌هاي تسريع ICC را مي‌دهد. درحال حاضر مركز داوري اتاق ايران در اجراي بند «ح» ماده«5» قانون اصلاح موادي از قانون اصلاح اتاق بازرگاني ايران و صنايع و معادن ايران، مصوب

15/9/1373 براي حل و فصل اختلافات بازرگاني داخلي و خارجي، بر مبناي «قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران» مصوب 14/ 11/ 1380 تاسيس گرديد همچنين مركز داراي استقلال مالي و اداري است. مركز داوري در شهر تهران در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مستقر است و داراي 3 ركن هيات‌مديره، دبيركل و داوران است. اسلوب داوري همواره در حقوق ايران وجود داشته لكن به صورت داوري موردي بوده كه با تراضي طرفين يا از طريق دادگاه انجام شده است. با تشكيل مركز داوري براي نخستين ‌بار مفهوم داوري سازماني وارد نظام حقوقي ايران شده است.نویسنده:
  يچه
  در Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 سوم
  جهاني جنگ آيا است؟
  راه كردند
  در رويگردان لندن از را پكن مي» «ترزا
  برگزيت مردم از جديد نظرسنجي نتايج طبق جهان
  گروه جنگ وقوع كه معتقدند افراد بيشتر غربي
  كشورهاي ميكنند بيني پيش است تر محتمل صلح از
  جهاني بيشتري تروريستي حمالت 201۷ سال در اروپا
  كه طاليي عصر پايان باشد. شاهد گذشته به نسبت
  را از نظرسنجي نتايج اينديپندنت، نوشته
  به بسياري كه دهد مي نشان غربي كشورهاي
  مردم آستانه در سوم جهاني جنگ كنند، مي بيني بريتانيا
  پيش
  چين «تمام درگيري قدمي يك در جهان است
  وقوع نظرسنجي، اين نتايج طبق همچنين دارد. قرار
  عيار» بورس از تا كرده ترغيب را ها چين پيش از بيش آنچه جهان
  گروه هستند نااميد آينده مورد در زيادي اندازه تا
  مردم جديد دولت نهتر سختگيرا رويكرد بگيرند، فاصله لندن مالي هاي پروژه برخي از عقبنشيني با
  چين در اين دارند. هراس جهاني هاي گيري در وقوع از
  و پيشين دولت به نسبت بريتانيا وزير نخست مي، ترزا عصر پايان از تلويحا بريتانيا در خود اقتصادي
  و سوريه در كنوني خونبار درگيري در كه است
  حالي هستند طرف يك حامي ها ابرقدرت از يك هر كه چيني مقام يك است. چين برابر در كامرون ديويد نشريه است. داده خبر لندن پكن روابط
  طاليي گفته تايمز فايننشال به شود فاش نامش نخواست، فروش دوم دور از چين نوشته، تايمز
  فايننشال ادامه خاورميانه در هايش شرارت به هم
  داعش چيني طرف همكاري مورد هاي بخ برخي «در است: نشيني عقب لندن بورس در دولتي قرضه
  اوراق سراسر در تروريستي اقدامات از موجي يهد مد گرفته پيش در را انتظار صبر برگزيت به راي دنبال به هشتم پيشتر، چين دارايي وزارت است.
  كرده توسط كه نظرسنجي اين است. افتاده راه به
  جهان جديد دولت كه است رسيده نتيجه اين به پكن اكنون اوراق چين بانك طريق از بار نخستين براي
  ژوئن در نفر 9هزار مشاركت با «يوگاو»
  موسسه اكثر كه دهد نشان گرفت، صورت جهان كشور اشتياق آزبورن جورج كامرون سابق تيم مانند بريتانيا بورس در يوآن ۳ميليارد ارزش به را دولتي
  قرضه ندارد.» را چين با اريا همك توسعه به بود. فروخته
  لندن نزديك آينده در جهاني صلح از اندازي م چش
  مردم در مي ترزا ناگهاني تصميم كه معتقدند ها چيني پكن كه كردهاند الم اع چيني هاي مقام
  اكنون يك زياد احتمال به كه معتقدند امريكا مردم
  ندارند. يي هست نيروگاه احداث طرح بازبيني براي جوالي ماه اوراق دوم دور فروش براي يي برنامه هيچ ال
  فع يها آلمان ها، فرانسوي يدهد رخ جهاني
  جنگ كه داد نشان فرانسه رهبري به پوينت» «هينكلي مقام يك ندارد. لندن بورس بازار در دولتي
  قرضه «بدبين» جنگ وقوع احتمال به هم ها
  بريتانياي يكنند گمان ها امريكايي درصد 64 حدود هستند. هاي دغدغ طرح اين اجراي براي توزير نخس خانم حال «در است: گفته تايمز فايننشال به
  چيني است. داشته ملي امنيت جدي كشور از خارج در اوراق فروش براي برنامهيي
  حاضر تنها است بزرگي جنگ آستانه در جهان
  كه موتور عنوان به بريتانيا شمال در گذاري رمايه س نيستند پيشبيني قابل آنها شركاي كه برسند افق هيچ كه است اين واقعيت شود. اجرا بريتانيا در سرانجام ترديد دت مه از پس ترزا دولت كنيم، اجرا را برنامه اين كه باشد قرار اگر
  نداريم محتمل را جهاني صلح كنندگان شركت از
  51درصد بود. بريتانيا دارايي اعتبار حفظ شمال اقتصادي مقابل طرف گيري نتيجه قائله اين پايان در بنابراين ندارد.» وجود زمينه اين در روشني را خود موافقت پيششرط چندين با سپتامبر 15 لندن) بورس بازار از (غير را ديگري محلي
  احتماال اميدوارند آينده به اندكي ا ه بريتانياي دانند. مي بازارهاي با رسمي ارتباط كه بود قرار شرايط اين در است.» متفاوتي گونه به به كامرون ديويد دولت از بارها منتقدان نيروگاه ساخت پوندي ۸1ميليارد طرح اجراي با كرد.» خواهيم
  انتخاب محتمل صلح وقوع كه معتقدند آنها درصد 19
  جنگ وقوع احتمال از هم درصد 61 اما است، ستدها داد به بخشيدن رونق بر عالوه لندن، مالي را چيني طرف پاي كه داليلي از ديگر يكي اما در چيني طرف رضايت كسب براي تالش دليل در سامرست منطقه در واقع پوينت هينكلي يي هسته گفتهاند هم چين مالي بازارهاي اندركاران
  دست سهام به چينيها دسترسي چين، مالي بازار در سست بريتانيا با تجاري هاي همكاري توسعه در مارك حال اين با كردند. انتقاد تجاري قراردادهاي ويها فرانس سوي از كه بريتانيا غربي جنوب سواحل شانگهاي لندن بورس معامالت ارتباط طرح
  كه كشورهاي از كنندگان شركت گويند. مي
  سخن دهد. افزايش را كشورشان داخل در اروپا بريتانيا شركاي يافتن براي مي ترزا دولت تالش كرده، معتقد لندن در مستقر اقتصادي كارشناس بولت، كرد. اعالم شود، مي مالي تامين ها چيني است. داده دست از زيادي حد تا را خود
  اهميت اعتقاد نروژ فنالند وئد، س جمله از
  اسكانديناوي به آزبورن كامرون تيم رفتن كنار با كه طرحي است. برگزيت به بريتانيا مردم راي از پس جديد نيروگاه احداث طرح درباره مي ترزا ترديد كه است از درصد ۳۳ )CGN( چين دولتي انرژي گروه بريتانيا پيشين خرانهداري وزير آزبورن،
  جورج در ندارند. جهاني جنگ وقوع احتمال به
  چنداني ماند. خواهد عقيم رسد، مي نظر ميگويد: باره اين در بريتانيا دولت سابق مقام يك روابط به جدي آسيب پوينت هينكلي يي هسته گرچه ترزا دولت دارد. اختيار در را طرح اين سهام بازه آزبورن بود. طرح اين سرسخت حاميان از
  يكي به مردم ترين» بين «خوش دانمارك مردم ميان
  اين صلح يها دانمارك درصد ۳9 هستند صلح برقراري اقتصادي امور وزيرسابق مندلسون، پيتر لرد بابت اين از اصال من بودند شده نگران ها «چيني كه روابطي است، كرده وارد بريتانيا چين تجاري كرد اعالم طرح اين شدن اجرايي با را خود موافقت نزديكي طرح اين اجراي براي يي 6ساله
  زماني با «روابط گويد: مي اره ب اين در بريتانيا بازرگاني وجود بريتانيا دولت در كسي هيچ نيستم. متعجب نشده پايهگذاري صحيح چندان هم قبل دولت در خارجي گذاري سرماي مورد در كه كرد تاكيد اما بريتانيا بورس بازارهاي مالي تعامالت بيشتر
  هرچه نظري هم 54درصد كنند مي بيني پيش را
  جهاني نخواهد حفظ خود خودي به اما است مهم چين كند.» فكر چين به روزها اين كه ندارد چين لندن، در دولت تغيير «با گويد: مي بولت بود. چارچوب دولت هيات آينده، زيربنايي هاي رح در بود. گرفته نظر در چين
  و تحقيقات موسسه مدير ولز، آنتوني دارند.
  مخالف تحوالتي دليل به پكن در امروز روابط اين شد. طاليي» «عصر نويسد: مي تايمز فايننشال با معامله حال در كه برسد نتيجه اين به توانست مي مقام يك گذاشت. خواهد اجرا به را جديدي حقوقي راي از پس هاي قطعيت عدم چيني
  ناظران «ترس گفت: باره اين در يوگاو اجتماعي
  سياسي است. برخوردار كمتري اهميت از برگزيت نظير اجرا دنبال سخت آزبورن جورج كه بود طرحي رفتار كه ندارد يي چاره بنابراين است جدي فردي نيروگاه احداث «طرح است: گفته باره اين در چيني اروپا اتحاديه از كشورشان خروج به يا اي ه
  بريتاني است. زياد خيلي فرانسه امريكا مردم بين
  در دوره از آنها ترديد بيانگر شايد امريكايي ها ترس روابط اين حفظ براي بايد بريتانيا دليل همين به ماليات كاهش شامل كه طرحي بود. كردنش زياد ترديدهاي عوض در اما كند درست را خود نگران عميقا ما اما بود خوب پوينت هينكلي يي هسته عوامل جمله از را چين داخلي هاي دغدغ كند.»
  (برگزيت) تالش گذشته از بيشتر تقويت چين، سرمايه بيشتر جذب شركت، بر نتيجه اين به چينيها شد، باعث مي ترزا دولت پس اين از است قرار كه هستيم ديگري هايي رح حال اين با ردهاند. برشم كشور دو مالي تعامالت باشد.»
  دوري ترامپ جمهوري
  رياست نشان مشابهي نظرسنجي نتايج حال اين
  در چشم به روسيه به امريكا اروپا مردم كه دهد مي نگرند.
  مي مهم نظامي تهديد يك را شرقي اروپاي به نيرو اعزام در ناتو كشورهاي جهان
  گروه ناتو با روابط بازنويسي براي روسيه
  تالش روسيه سوي از بريتانياييها از درصد ۷1
  حدود بسياري همانند حال، اين با كرد. خواهد تالفي نيرو اعزام بيشترين نظامي اقدام شديدترين
  در هم ها امريكايي درصد 59 ميكنند تهديد
  احساس متفاوت واكنش روزها، اين ديگر هاي داستان از شوروي سقوط زمان از اروپا به امريكايي تجهيزات
  و در ميزان كمترين آمارها اين كه دارند مشابهي
  حس جمهوري رياست به ميتواند هم ناتو به روسيه چارچوب در واشنگتن سرد، جنگ پايان ميشوند
  سابق مستقر روسيه مرز در امريكا هاي نك
  تا هاست. نظرسنجي در شركتكننده كشورهاي
  ميان باشد. مربوط ترامپ دونالد آتالنتيك پيمان سازمان آتالنتيك» «راهكار
  برنامه هم ها امريكايي آلمانيها ها، بريتانيايي
  اكثريت در روسيه مداخله روسيه، به كريمه الحاق نظامي تجهيزات ديگر تانك ۸۷ (ناتو)،
  شمالي حال اين با اند. كرده پيشبيني را حمله يك
  وقوع با بالستيك هاي موشك استقرار اوكراين، امور تجهيزات نيروها اعزام امريكا مساله، اين به واكنش در بندر به را خدمت به آماده ۳رباز 500
  همچنين حمله يك وقوع مردم 62درصد تنها فنالند
  در نزديكي در يي هسته هاي كالهك حمل قابليت در ابتدا امريكايي جديد نيروهاي كرد. آغاز منطقه به را شرقي مرزهاي در تا كرد اعزام آلمان
  برمرهافن ۳6درصد ميكنند بيني پيش را
  تروريستي عليه ها تحريم اعمال مداوم موج مشترك مرز مانند كشورهايي به سپس شد خواهند مستقر لهستان تقويت مرحله نخستين شوند. مستقر روسيه با
  ناتو است. بعيد اتفاقي چنين كه
  معتقدند ناتو كلي بهطور امريكا ميان روابط همگي روسيه امريكا، از غير اما يد. رون روماني بلغارستان استوني، ژانويه هفتم روز امريكا توسط اروپا در ناتو
  نيروهاي جنگ پايان زمان از سطح ترين پايين به را روسيه با در را خود نظامي نيروهاي حضور هم ناتو كشورهاي ساير عمليات اين كه رود انتظار شد آغاز بندر اين
  در احتمال شدن مطرح باوجود ترامپ اما كشاند. سرد خود هاي جنگند بريتانيا كنند. تقويت شرقي اروپاي بكشد. طول روز 12
  هقطنم
  از امريكا، رياستجمهوري انتخابات در روسيه مداخله در است قرار فرستاده سياه درياي اطراف مناطق به را آلمان، مختلف مناطق در ها تانك اين است
  قرار داد. خبر مسكو با روابط روند تغيير به تمايل از نيروهاي كند. مستقر نيرو تانك استوني در امسال بهار به تا شوند مستقر بالتيك يهاي جمهور
  لهستان از ائتالفي را ناتو انتخاباتي كمپينهاي در ترامپ مستقر كشور اين در هزودي هم دانماركي فرانسوي احتمالي خصمانه اقدام هرگونه مورد در ا ني ه نگرا شرايط تعيين احتمال از كرد توصيف خارج رده تجهيزات نيرو كه كرده اعالم هم آلمان شد. خواهند در هم تجهيزات اين از بخشي دهند. پايان تركيه
  روسيه وزير نخست ديگر 2كشور به امريكا كمكهاي براي جديد يفرستد. ليتواني به نظامي روماني لهستان، كشورهاي به بندر اين از فوريه
  ماه در همچنين ترامپ گفت. سخن سازمان اين عضو يشود. ارسال رفت
  بلغارستان بغداد
  به روسيه، جمهور ييس پوتين والديمير از سپتامبر ماه ناتو با روابط در روسيه بازنگري از بخشي عنوان به آتالنتيك راهكار
  برنامه تصميم از توييتي در هم اخيرا كرد تمجيد تعريف گرامر رابي قلم به گزارشي در پاليسي فارين نشريه در ناتو عضو كشورهاي امريكا دفاعي
  عمليات شنبه ظهر از پيش تركيه وزير نخست يلدريم
  بينالي امريكايي سياستمداران اخراج از خودداري در پوتين چندان روابط اخير الهاي در روسيه ناتو نوشت، 2014 سال در روسيه خاك به كريمه الحاق
  پي وي شد. بغداد وارد اقتصادي سياسي هياتي راس
  در خود همتاي عراقي مسووالن با روزه دو سفر اين در سياستمداران اخراج در اوباما باراك اقدام به واكنش در روسيه خارجه امور وزير اما نداشتند. خوشايندي انجام براي امريكا است. شده تنظيم مسكو،
  توسط است قرار سفر اين جريان در داشت. خواهد ديدارهايي كرد. تقدير روسي، تهها گذش ميخواهد كشورش كه كرد اعالم اخيرا اروپا» از مجدد پشتيباني «برنامه كه عمليات
  اين از حرفي ديگر انتخاباتي نهاي كمپي زمان از ترامپ دوران دشمن با جديد روابطي بگذارد تر پس را ۳ميليارد يي 102بودجه سال در دارد،
  نام رياست به كشور دو عالي هاي همكاري
  كميسيون بيان ناتو اتحاد به نياز مورد در خود ترديدهاي شك «الزم گفت: كلين آندري كند. آغاز خود سرد جنگ ناتو قد تمام واكنش واكنشي دارد دفاعي جنبه صرفا عمليات اين كه چهار رقم اين كه گرفته درنظر يورويي
  ميليون سفر نخستين اين شود. برگزار كشور دو وزيران
  نخس حامي خواهان وري جمه ماجرا، ديگر طرف در نكرده آنچه كنيم ايجاد ناتو با عادي روابطي كه است بالتيك جمهوري سه استوني، لتوني ليتواني، در روسيه نيروي هزار 0۳۳ از بيش استقرار برابر در بخش همين در كشور اين 2016 سال بودجه
  برابر است. عراق به گذشته سال دو در تركيه عالي مقام
  يك نيروهاي حضور سر بر كشور دو روابط ايرنا، گزارش به امريكايي متحدان ميان در اطمينان ايجاد براي ناتو مرتبه اين كلين بسازيم.» نو از را داشتيم پيش تر از پس اما بودند، سابق شوروي عضو تر پيش كه هستند در ناتو عضو كشورهاي با كشور اين مرزهاي نزديكي ميشود. محسوب نيم سال يك از موصل، شمال در بعشيقه در تركيه ترامپ رسمي ورود تا هفته دو از كمتر د. رده ان تالش ناتو تجاوزهاي مورد در را روسيه هميشگي ادعاهاي اروپا اتحاديه عضويت به دريج ،1991 سال در استقالل اين كه است كرده اعالم هم امريكا اروپاست. شرق در امريكا، هارتش فرماند كوير مك تي
  سرلشكر هاي نگران باوجود است مانده باقي سفيد كا به استفاده دليل به را ناتو در عضويت بلكه نكرد، اعالم كالينينگراد به ليتواني نزديكي آمدند. در ناتو پيمان اوكراين در روسيه دامهاي اق به پاسخ در را عمليات نشانه «اين گفت: آتالنتيك راهكار برنامه آغاز
  مورد در كشور دو روابط در تنش بود. نهاده تيرگي به
  پيش آتي دولت به روسيه يرسد نظر به امريكا، متحدان انداز اتحاد اين در عضويت سياسي مزاياي از احتمالي هاي دخال نگران كشور اين مقامات شده باعث يدهد. انجام شرقي اروپاي كشورهاي نگراني صلح تا اروپاست از حمايت براي امريكا تالش
  ادام تاحدودي العبادي يلدريم اخير تلفني تماس
  پي مركز در ناتو امور زوارشناس ري راشل است. اميدوار عضو چكتر كو كشورهاي در نظامي هاي هزينه روسيه خاك از جدا يي منطقه كالينينگراد باشند. روسيه اعزام از آلمان سياستمداران برخي حال، اين با تعهد كاري چنين بماند. ارهپايدار اين در رفاه
  و عمليات پايان در كه كرده وعده آنكارا كرد
  فروكش كند. خارج عراق اراضي از را نيروهايش موصل يكنم «فكر گفت: باره اين در جديد امريكايي امنيت خواند. «منطقي» كامال اقدامي را سازمان ميان در بالتيك درياي ساحل در يشود محسوب كه گفتند كردند انتقاد تجهيزات نيروها اين شركاي كنار در امريكا يهد. نشان را ناتو به
  امريكا كامال اظهاراتي چنين براي روس مقام بندي ان زم توجه با روسيه خارجه امور وزير اظهارات اين منطقه اين در روسيه است. واقع ليتواني لهستان منجر روسيه با ها تنش افزايش به كاري چنين دارد قصد امريكا است.» ايستاده ناتو پيمان در
  خود كه دهد نشان يخواهد روسيه است. بوده استراتژيك ناتو، به نسبت كشور اين هميشگي رويكرد به حمل قابليت با «اسكندر-ام» بالستيك هاي ك موش همچنين آتالنتيك راهكار برنامه اجراي شد. خواهد در اروپا، از مجدد پشتيباني برنامه چارچوب عمليات
  در هاي اتاق تنها هستند آماده ناتو با عادي روابط ايجاد براي آنها روسيه دفاع وزير نمونه، براي بود. غيرمنتظره انتقادها با مساله اين كه كرده مستقر هسته يي كالهك مستقل هاي انجمن نهادها از شماري اعتراض با براي نظامي هاي اه پايگ ها اه فرودگ قاره اين بردارد.»
  كشورهاي قدمي زمينه اين در هم غرب تا منتظرند اقدام بود كرده اعم ال گذشته نوامبر ماه اوايل در شد. همراه ناتو عضو كشورهاي شديد يهاي نگران بود. همراه آلمان ميكنند تاكيد ناتو مقامات بسازد. جنگي هاي
  تمرين پاكستان در
  امريكا امريكا خارجه وزير از نقل به پاكستان هاي
  رسان نوشتند پست اين در وي حضور روزهاي واپسين امريكا
  در انتخابات هك ديگر دولتي كارمند هزار حمله در زخمي كشته 14
  امريكا كه است كليدي كشورهاي جمله از
  پاكستان عمليات هاي اتاق امنيتي مراكز گذشته هاي سال شد
  در انجام پوتين دستور به شدند اخراج تركيه در فلوريدا در امريكايي سرباز
  كهنه داون، گزارش به است. كرده ايجاد آن در
  تاكتيكي به اشاره با يي، صفحه 21 گزارش يك در كري
  جان جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه اعالم پاكستان، افغانستان عراق، چون كشورهايي
  نام پوتين، والديمير كه كردند اعالم گزارشي انتشار با امريكا اطالعاتي اي آژانه اقدام ازهترين در تركيه دولت دارد. ادامه همچنان تركيه در اري ها بركن موج الدرديل فورت المللي بي فرودگاه به حمله كردند اعالم امريكا امنيتي
  منابع ويژه مراكز عمليات اقهاي ات اوباما دولت كه
  كرده در جانبه چند مخفي كمپين يك تا بود داده دستور شخصا روسيه، جمهور ييس گفته است. كرده صادر را نفر زار ه6 از بيش اخراج دستور راستا اين در خود كه حمله اين عامل گذاشت. جا بر زخمي كشته فلوريدا ايالت
  در يي 12صفحه گزارش در است. كرده ايجاد آن در
  امنيتي كند. عمل ترامپ دونالد نفع به امريكا ستجمهوري ريا انتخابات بر نفوذ اعمال زمينه هستند. تركيه پليس ماموران از بركنارشدگان از ر2500 نف از بيش كه يشود زده تيراندازي اين به دست داعش تاثير تحت بوده عراق جنگ هسرباز
  كهن كدام در عمليات هاي اق ات اين كه نشده اشاره كري
  جان كلينتون هيالري كردن بدنام امريكا، در دموكراسي به اعتماد تضعيف روسيه هدف دارد. ادامه همچنان تركيه دولتي هاي اه دستگ در پاكسازي اشپيگل، نوشته به روحي مشكالت او كه است اين از حاكي ها زارش برخي حال اين با
  است. كساني چه ازسوي يا گرفته قرار كشورها اين
  نقطه آسوشيتدپرس از نقل به ايسن است. بوده انتخابات در او احتمالي پيروزي از جلوگيري بركنار را كارمند زار از بيش قانوني احكام صدور پي در دولت مورد ازهرين در پخش او از تصوير چندين كه متهمي نام نوشته، عربي نيوز اسكا است.
  داشته كه هايي عمليات از يكي در شوند. مي مديريت
  چگونه محرمانه گزارش از غيرمحرمانه نسخه يك شده منتشر اطالعاتي گزارش نوشت: مامور 26۸۷ احكام اين صدور راستاي در كرد. اعالم ممنوع را نهاد سازمان ده ها طبق است. سانتياگو استبان يخورد، چشم به هم ويديوها از يكي در
  شده در اوباما دولت زمان در امريكايي نيروهاي
  توسط داده تحويل كنگره رهبران سفيد كاخ ترامپ، دونالد شبه پتير كه است تري دقي بهداشت وزارت ۸۳۸كارمند همچنين دادگستري وزارت كارمند 1699 پليس، 2010 سال در امريكا ارتش عمليات در متهم اين امنيتي، نيروهاي
  تحقيقات امريكايي نيروهاي شد، انجام پاكستان 1102در
  سال پوتين ملي، امنيت سازمان آي اف سيا توسط شده تهيه گزارش طبق است. شده هها دانشگا كارمند 1۳6 هها، وزارتخان ديگر كارمندان از نفر دهصدها شد. ان اخراج ظاهرا است. كرده دريافت نظامي تقديرنامه خدمت عراق در ماه 10 مدت
  به شهر اطراف در الدن بن اسامه مخفيگاه به حمله
  با عمليات يك دستور ترامپ، دونالد پيروزي به كمك كلينتون به زدن ضربه براي اند. داده دست از را خود هاي پس دولت شوراي اعضاي از نفر عالي دانشسراهاي جريان در بوده داعش شده ضبط ويديوهاي تماشاي به مجبور زماني
  مدت تا ديگر هفته دو تنها كشتند. را او پاكستان، بيتد اآبا گزارش نخستين گزارش اين است. كرده صادر را امريكا انتخابات عليه چندجانبه اين خارجه وزارت ديگر كارمند ۸5 05۳ديپلمات اخراج از نيز تركيه خارجه وزير او ويديوها اين تماشاي به او كردن وادار با داعش كه است گفته يا
  بازپرسه است. باقي زمان سفيد اخ از اوباما
  خداحافظي صورت هاي هك به را پوتين والديمير شخص مستقيم طور به كه است اطالعاتي سال جوالي 15 نافرجام كودتاي به متهم گولن گروه پرونده با ارتباط در كشور مشخصي خواسته هدف هيچ بدون وي است. كرده مغزي وشوي شس
  را اين طبق است. داده ارتباط امريكا تجمهوري رياس انتخابات تبليغات زمان در گرفته پساكودتا فضاي در كه گفته اوغلو چاووش مولود است. داده خبر 6102يالدي مشخص هنوز حمله اين از او انگيزه كرد تيراندازي مسافران به فرودگاه
  در دالري ميليارد يك
  وام است داده قرار يليكس ويك اختيار در را شده هك هاي ايمي روسيه دولت گزارش، قانون حكم در ههاي بخشنام اساس بر تركيه خارجه وزارت ارمند 40 مجموع در چگونه كه نيست معلوم اما داشته اسلحه حمل مجوز مهاجم اين ظاهرا
  نيست. ويژه به جهان سطح در امريكا در آتي اتفاقات بر تاثيرگذاري براي خود اي الش به اند. وده عادي 5كارمند ديپلمات آنها از ۳فر ن50 كه اند ده اخراج آنكارا دولت كه يشود ديده شده، منتشر تصاوير در است. كرده فرودگاه وارد عراق
  فشنگ به جهان مالي
  بازارهاي جمله از پنهاني جوانب روسيه عمليات داد. خواهد ادامه امريكا ممان هي كشورهاي در كودتا با ارتباط در زارنفر 41 از بيش تاكنون تركيه در نافرجام كودتاي زمان از مناطق به را فرودگاه در حاضر افراد تيراندازي از پس بالفاصله امنيتي
  ماموران موجب به كه كردند امضا مهيي توافقنا عراق
  امريكا اجتماعي هاي رسان كاربران نيز روسيه دولتي هاي رسان الشهاي سايبري، عمليات تركيه دولت سختگيرانه اقدامات دهد. ان بركنار 001زارنفر از بيش دستگير اعزام حادثه محل به هم آمبوالنس پليس خودروهاي يكنند. هدايت
  امن مالي بازارهاي از واشنگتن ضمانت با يواند بغداد
  آن را رايگيري هاي وزه در آرا شمارش اما يود؛ شامل را يكردند دريافت پول كه به كه گيرد مي صورت كشور اين در قالعاده فو وضعيت بودن حاكم بر تكيه با همچنين شتافتند. حمله محل به هم آي) بي (اف فدرال پليس نيروهاي
  شدند دريافت پايين بهره با وام دالر ميليارد يك حدود
  جهان گزارش اين از يي نسخ نيويورك در يآي اف رييس كالپر، جيمز است. شده نم شامل يدهد را آن امكان كشور اين دولت تركيه سجمهور ريي اردوغان، طيب رجب الدرديل فورت فرودگاه در خروجي ورودي پروازهاي همه حمله اين پي
  در اقدام اين هدف امريكا، «سوا» راديو گزارش به
  كند. خواند سازنده را ديدارش بياني صدور با نشست اين از پس ترامپ رساند. ترامپ به را عليه بزند شهروندي وقهاي حق كردن محدود به دست پارلمان، موافقت بدون شد باز مسافران براي اههايي پناهگ تعطيل موقت طور به فرودگاه
  متوقف با مبارزه اقتصادي اصالحات در عراق از
  حمايت افزود: وي است. قائل احترام كشورش اطالعاتي نهادهاي خدمات براي كه گفت به تركيه پارلمان كند. اقدام هاران امگ روزن جمله از دگرانديش مخالف نيروهاي فورت فرودگاه حال، همين در گرفتند. قرار تفتيش مورد ديگر بار مسافر
  صدها شتر پي عراق دارايي وزارت معاون است.
  بنيادگرايي امريكا هاي زيرساخت به تا يكنند تالش همواره چين روسيه مانند كشورهايي موافقت ديگر ماه سه مدت به كشور اين در وقاده فالع وضعيت تمديد با تازگي از پروازها برخي لغو احتمال مورد در هشدار ضمن هي بيانيي انتشار با
  الدرديل از وام اين بهره دهد تضمين بايد امريكا كه بود
  گفته است. نداشته انتخابات نتيجه بر تاثيري هيچ روسيه اخير اقدامات كنند سايبري رخنه بشري حقوق هاي سازمان همچنين تركيه پيمان هم غربي كشورهاي بود. كرده تيراندازي پي در فرودگاه اين فعاليت كه كرد اعالم محلي وقت به
  ساعت در جهاني بانك يابد. كاهش 2درصد به درصد 11
  حدود نيز خواه وري جمه حزب مركزي كميته كه كند روشن گزارش «اين گفت: ترامپ تركيه در ها بازداش ازيها پاكس موج كنوني روند از را خود نگراني بارها تاكنون كه گفت باره اين در نلسون بيل سناتور است. شده گرفته سر از گذشته
  شب يك وامي اعطاي با بود كرده اعالم گذشته دسامبر
  ماه هكرها است، داشته تري وي سايبري دفاع چون اما گرفته، قرار هكرها حمالت هدف روحاني گولن، حاهلل فت جنبش تركيه دولت اردوغان طيب رجب اند. داشت ابراز مشخص هنوز حمله اين در او انگيزه داشت نظامي شناسايي كارت مسلح
  فرد فشار كاهش براي عراق به دالري ميليون 400
  ميليارد هيات تحليف، از پس روز 90 ظرف داد؛ وعده ترامپ كنند. نفوذ آن به نتوانستند كشور اين در نافرجام كودتاي باني رد، سر به امريكا تبعيد در كه را ترك وادار را ميامي المللي بي فرودگاه حادثه، اين پي در شده ايجاد نگراني
  نيست. كشور آن اقتصاد بر نفت قيمت آمدن پايين از
  ناشي كند. سايبري حمالت با مقابله هاي راه بررسي مامور را ژهي وي است. كرده رد بارها تاكنون را اردوغان اتهامات گولن دانند. بگذارد. اجرا به شديدتري امنيتي اقدامات كه
  كرد است. كرده موافقت
پايان عصر طلايي چين و بريتانيا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
پايان عصر طلايي چين و بريتانيا
برگزيت و «ترزا مي» پكن را از لندن رويگردان كردند


گروه جهان  

چين با عقب‌نشيني از برخي پروژه‌هاي مالي و اقتصادي خود در بريتانيا تلويحا از پايان عصر طلايي روابط پكن ـ لندن خبر داده است. نشريه فايننشال تايمز نوشته، چين از دور دوم فروش اوراق قرضه دولتي در بورس لندن عقب‌نشيني كرده است. وزارت دارايي چين پيش‌تر، هشتم ژوئن براي نخستين‌بار از طريق بانك چين اوراق قرضه دولتي را به ارزش 3ميليارد يوآن در بورس لندن فروخته بود.

اكنون مقام‌هاي چيني اعلام كرده‌اند كه پكن فعلا هيچ برنامه‌يي براي فروش دور دوم اوراق قرضه دولتي در بازار بورس لندن ندارد. يك مقام چيني به فايننشال تايمز گفته است: «در حال حاضر برنامه‌يي براي فروش اوراق در خارج از كشور نداريم و اگر قرار باشد كه اين برنامه را اجرا كنيم، احتمالا محلي ديگري را (غير از بازار بورس لندن) انتخاب خواهيم كرد.»

دست‌اندركاران بازارهاي مالي چين هم گفته‎‌اند كه طرح ارتباط معاملات بورس لندن و شانگهاي اهميت خود را تا حد زيادي از دست داده است. جورج آزبورن، وزير خرانه‌داري پيشين بريتانيا يكي از حاميان سرسخت اين طرح بود. آزبورن بازه زماني 6ساله‌يي براي اجراي اين طرح و نزديكي هرچه بيشتر تعاملات مالي بازارهاي بورس بريتانيا و چين در نظر گرفته بود.

ناظران چيني عدم قطعيت‌هاي پس از راي بريتانيايي‌ها به خروج كشورشان از اتحاديه اروپا (برگزيت) و دغدغه‌هاي داخلي چين را از جمله عوامل دوري تعاملات مالي دو كشور برشمرده‌اند. با اين حال آنچه بيش از پيش چيني‌ها را ترغيب كرده تا از بورس لندن فاصله بگيرند، رويكرد سختگيرانه‌تر دولت جديد ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا نسبت به دولت پيشين ديويد كامرون در برابر چين است. يك مقام چيني كه نخواست، نامش فاش شود به فايننشال تايمز گفته است: «در برخي بخش‌هاي مورد همكاري طرف چيني به دنبال راي به برگزيت صبر و انتظار را در پيش گرفته و اكنون پكن به اين نتيجه رسيده است كه دولت جديد بريتانيا مانند تيم سابق كامرون ـ جورج آزبورن اشتياق به توسعه همكاري‌ها با چين را ندارد.»

چيني‌ها معتقدند كه تصميم ناگهاني ترزا مي ‌در ماه جولاي براي بازبيني طرح احداث نيروگاه هسته‌يي «هينكلي پوينت» به رهبري فرانسه نشان داد كه خانم نخست‌وزير براي اجراي اين طرح دغدغه‌هاي جدي امنيت ملي داشته است.

دولت ترزا مي ‌پس از مدت‌ها ترديد سرانجام 15سپتامبر با چندين پيش‌شرط موافقت خود را با اجراي طرح 18ميليارد پوندي ساخت نيروگاه هسته‌يي هينكلي پوينت واقع در منطقه سامرست در سواحل جنوب غربي بريتانيا كه از سوي فرانسوي‌ها و چيني‌ها تامين مالي مي‌شود، اعلام كرد.

گروه انرژي دولتي چين (CGN)  33درصد از سهام اين طرح را در اختيار دارد. دولت ترزا مي‌ گرچه موافقت خود را با اجرايي شدن اين طرح اعلام كرد اما تاكيد كرد كه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي زيربنايي آينده، هيات دولت چارچوب حقوقي جديدي را به اجرا خواهد گذاشت. يك مقام چيني در اين باره گفته است: «طرح احداث نيروگاه هسته‌يي هينكلي پوينت خوب بود اما ما عميقا نگران طرح‌هايي ديگري هستيم كه قرار است از اين پس در بريتانيا اجرا شود. واقعيت اين است كه هيچ افق روشني در اين زمينه وجود ندارد.»

منتقدان بارها از دولت ديويد كامرون به دليل تلاش براي كسب رضايت طرف چيني در قراردادهاي تجاري انتقاد كردند. با اين حال مارك بولت، كارشناس اقتصادي مستقر در لندن معتقد است كه ترديد ترزا مي‌ درباره طرح احداث نيروگاه هسته‌يي هينكلي پوينت آسيب جدي به روابط تجاري چين و بريتانيا وارد كرده است، ‌روابطي كه در دولت قبل هم چندان صحيح پايه‌گذاري نشده بود. بولت مي‌گويد: «با تغيير دولت در لندن، چين مي‌توانست به اين نتيجه برسد كه در حال معامله با فردي جدي است و بنابراين چاره‌يي ندارد كه رفتار خود را درست كند اما در عوض ترديدهاي زياد دولت ترزا مي ‌باعث شد، چيني‌ها به اين نتيجه برسند كه شركاي آنها قابل پيش‌بيني نيستند و بنابراين در پايان اين قائله نتيجه‌گيري طرف مقابل به گونه متفاوتي است.»

اما يكي ديگر از دلايلي كه پاي طرف چيني را در توسعه همكاري‌هاي تجاري با بريتانيا سست كرده، تلاش دولت ترزا مي ‌براي يافتن شركاي جديد پس از راي مردم بريتانيا به برگزيت است. يك مقام سابق دولت بريتانيا در اين باره مي‌گويد: «چيني‌ها نگران شده بودند و من اصلا از اين بابت متعجب نيستم. هيچ كسي در دولت بريتانيا وجود ندارد كه اين روزها به چين فكر كند.»

فايننشال تايمز مي‌نويسد: «عصر طلايي» طرحي بود كه جورج آزبورن سخت دنبال اجرا كردنش بود. طرحي كه شامل كاهش ماليات بر شركت، جذب بيشتر سرمايه چين، تقويت سرمايه‌گذاري در شمال بريتانيا به عنوان موتور اقتصادي شمال و حفظ اعتبار دارايي بريتانيا بود. در اين شرايط قرار بود كه ارتباط رسمي با بازارهاي مالي لندن، علاوه بر رونق بخشيدن به داد و ستدها در بازار مالي چين، دسترسي چيني‌ها به سهام بريتانيا و اروپا در داخل كشورشان را افزايش دهد. طرحي كه با كنار رفتن تيم كامرون ـ آزبورن به نظر مي‌رسد، عقيم خواهد ماند.

لرد پيتر مندلسون، وزيرسابق امور اقتصادي و بازرگاني بريتانيا در اين باره مي‌گويد: «روابط با چين مهم است اما به خودي خود حفظ نخواهد شد. اين روابط امروز در پكن به دليل تحولاتي نظير برگزيت از اهميت كمتري برخوردار است. به همين دليل بريتانيا بايد براي حفظ اين روابط بيشتر از گذشته تلاش كند.»

 نویسنده:
تانك‌هاي امريكا در مرز روسيه مستقر مي‌‌شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
تانك‌هاي امريكا در مرز روسيه مستقر مي‌‌شوند
تلاش روسيه براي بازنويسي روابط با ناتو


گروه جهان   

در شديدترين اقدام نظامي و بيشترين اعزام نيرو و تجهيزات امريكايي به اروپا از زمان سقوط شوروي سابق و پايان جنگ سرد، واشنگتن در چارچوب برنامه «راهكار آتلانتيك» سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، 78 تانك و ديگر تجهيزات نظامي و همچنين 3500 سرباز آماده به خدمت را به بندر برمرهافن آلمان اعزام كرد تا در مرزهاي شرقي ناتو با روسيه مستقر شوند. نخستين مرحله‌ تقويت نيروهاي ناتو در اروپا توسط امريكا روز هفتم ژانويه در اين بندر آغاز شد و انتظار مي‌رود كه اين عمليات 12 روز طول بكشد.

قرار است اين تانك‌ها در مناطق مختلف آلمان، لهستان و جمهوري‌هاي بالتيك مستقر شوند تا به نگراني‌ها در مورد هرگونه اقدام خصمانه احتمالي روسيه پايان دهند. بخشي از اين تجهيزات هم در ماه فوريه از اين بندر به كشورهاي لهستان، روماني و بلغارستان ارسال مي‌شود.

برنامه‌ راهكار آتلانتيك به عنوان بخشي از عمليات دفاعي امريكا و كشورهاي عضو ناتو در پي الحاق كريمه به خاك روسيه در سال ۲۰۱۴ توسط مسكو، تنظيم شده است. امريكا براي انجام اين عمليات كه «برنامه پشتيباني مجدد از اروپا» نام دارد، در سال 2017 بودجه‌يي ۳ ميليارد و ۲ ميليون يورويي درنظر گرفته كه اين رقم چهار برابر بودجه‌ سال ۲۰۱۶ اين كشور در همين بخش محسوب مي‌شود.

سرلشكر تي مك‌كوير فرمانده‌ ارتش امريكا، در مورد آغاز برنامه راهكار آتلانتيك گفت: «اين نشانه‌ ادامه‌ تلاش امريكا براي حمايت از اروپاست تا صلح و رفاه در اين قاره‌ پايدار بماند. چنين كاري تعهد امريكا به ناتو را نشان مي‌دهد. امريكا در كنار شركاي خود در پيمان ناتو ايستاده است.» امريكا قصد دارد در چارچوب برنامه پشتيباني مجدد از اروپا، در كشورهاي اين قاره فرودگاه‌ها و پايگاه‌هاي نظامي براي تمرين‌هاي جنگي بسازد. مقامات ناتو تاكيد مي‌كنند كه اين عمليات صرفا جنبه دفاعي دارد و واكنشي در برابر استقرار بيش از ۳۳۰هزار نيروي روسيه در نزديكي مرزهاي اين كشور با كشورهاي عضو ناتو در شرق اروپاست. امريكا هم اعلام كرده است كه اين عمليات را در پاسخ به اقدام‌هاي روسيه در اوكراين و نگراني كشورهاي اروپاي شرقي انجام مي‌دهد.

با اين حال، برخي سياستمداران آلمان از اعزام اين نيروها و تجهيزات انتقاد كردند و گفتند كه چنين كاري به افزايش تنش‌ها با روسيه منجر خواهد شد. اجراي برنامه راهكار آتلانتيك همچنين با اعتراض شماري از نهادها و انجمن‌هاي مستقل آلمان همراه بود.

 واكنش تمام قد ناتو

ليتواني، لتوني و استوني، سه جمهوري بالتيك هستند كه پيش‌تر عضو شوروي سابق بودند، اما پس از استقلال در سال ۱۹۹۱، به‌تدريج به عضويت اتحاديه اروپا و پيمان ناتو در آمدند. نزديكي ليتواني به كالينينگراد باعث شده مقامات اين كشور نگران دخالت‌هاي احتمالي روسيه باشند. كالينينگراد منطقه‌يي جدا از خاك روسيه محسوب مي‌شود و در ساحل درياي بالتيك و در ميان لهستان و ليتواني واقع است. روسيه در اين منطقه موشك‌هاي بالستيك «اسكندر-ام» با قابليت حمل كلاهك‌ هسته‌يي مستقر كرده كه اين مساله با انتقادها و نگراني‌هاي شديد كشورهاي عضو ناتو همراه شد.

در واكنش به اين مساله، امريكا اعزام نيروها و تجهيزات را به منطقه آغاز كرد. نيروهاي جديد امريكايي ابتدا در لهستان مستقر خواهند شد و سپس به كشورهايي مانند استوني، بلغارستان و روماني مي‌روند. اما غير از امريكا، ساير كشورهاي ناتو هم حضور نيروهاي نظامي خود را در اروپاي‌شرقي تقويت مي‌كنند. بريتانيا جنگنده‌هاي خود را به مناطق اطراف درياي سياه فرستاده و قرار است در بهار امسال در استوني تانك و نيرو مستقر كند. نيروهاي فرانسوي و دانماركي هم به‌زودي در اين كشور مستقر خواهند شد. آلمان هم اعلام كرده كه نيرو و تجهيزات نظامي به ليتواني مي‌فرستد. بازنگري روسيه در روابط با ناتو

نشريه فارين پاليسي در گزارشي به قلم رابي گرامر نوشت، ناتو و روسيه در سال‌هاي اخير روابط چندان خوشايندي نداشتند. اما وزير امور خارجه روسيه اخيرا اعلام كرد كه كشورش مي‌خواهد گذشته‌ها را پشت‌سر بگذارد و روابطي جديد با دشمن دوران جنگ سرد خود آغاز كند. آندري كلين گفت: «لازم است كه روابطي عادي با ناتو ايجاد كنيم و آنچه پيش‌تر داشتيم را از نو بسازيم.» كلين اين مرتبه ادعاهاي هميشگي روسيه را در مورد تجاوزهاي ناتو اعلام نكرد، بلكه عضويت در ناتو را به دليل استفاده از مزاياي سياسي عضويت در اين اتحاد و پس‌انداز هزينه‌هاي نظامي در كشورهاي كوچك‌تر عضو سازمان را اقدامي كاملا «منطقي» خواند.

اين اظهارات وزير امور خارجه روسيه با توجه به رويكرد هميشگي اين كشور نسبت به ناتو، غيرمنتظره بود. براي نمونه، وزير دفاع روسيه در اوايل ماه نوامبر گذشته اعلام كرده بود اقدام كشورهاي ناتو در اعزام نيرو به اروپاي شرقي را تلافي خواهد كرد. با اين حال، همانند بسياري از داستان‌هاي ديگر اين روزها، واكنش متفاوت روسيه به ناتو هم مي‌تواند به رياست‌جمهوري دونالد ترامپ مربوط باشد.

الحاق كريمه به روسيه، مداخله روسيه در امور اوكراين، استقرار موشك‌هاي بالستيك با قابليت حمل كلاهك‌هاي هسته‌يي در نزديكي مرز مشترك و موج مداوم اعمال تحريم‌ها عليه روسيه همگي روابط ميان امريكا و به‌طور كلي ناتو با روسيه را به پايين‌ترين سطح از زمان پايان جنگ سرد كشاند. اما ترامپ باوجود مطرح شدن احتمال مداخله روسيه در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، از تمايل به تغيير روند روابط با مسكو خبر داد.

ترامپ در كمپين‌هاي انتخاباتي ناتو را ائتلافي از رده خارج توصيف كرد و از احتمال تعيين شرايط جديد براي كمك‌هاي امريكا به 27 كشور ديگر عضو اين سازمان سخن گفت. ترامپ همچنين در ماه سپتامبر از ولاديمير پوتين‌ رييس‌جمهور روسيه، تعريف و تمجيد كرد و اخيرا هم در توييتي از تصميم پوتين در خودداري از اخراج سياستمداران امريكايي در واكنش به اقدام باراك اوباما در اخراج سياستمداران روسي، تقدير كرد.

ترامپ از زمان كمپين‌هاي انتخاباتي ديگر حرفي از شك و ترديدهاي خود در مورد نياز به اتحاد ناتو بيان نكرده و در طرف ديگر ماجرا، جمهوري‌خواهان حامي ناتو براي ايجاد اطمينان در ميان متحدان امريكايي تلاش كرده‌اند. كمتر از دو هفته تا ورود رسمي ترامپ به كاخ‌سفيد باقي مانده است و باوجود نگراني‌هاي متحدان امريكا، به نظر مي‌رسد روسيه به دولت آتي اميدوار است. راشل ريزو‌ كارشناس امور ناتو در مركز امنيت امريكايي جديد در اين باره گفت: «فكر مي‌كنم زمان‌بندي مقام روس براي چنين اظهاراتي كاملا استراتژيك بوده است. روسيه مي‌خواهد نشان دهد كه آنها براي ايجاد روابط عادي با ناتو آماده هستند و تنها منتظرند تا غرب هم در اين زمينه قدمي بردارد.»نویسنده:
14 كشته و زخمي در حمله كهنه‌‌سرباز امريكايي در فلوريدا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
14 كشته و زخمي در حمله كهنه‌‌سرباز امريكايي در فلوريدا


گروه جهان  

منابع امنيتي امريكا اعلام كردند حمله به فرودگاه بين‌المللي فورت لادرديل در ايالت فلوريدا 5 كشته و 9 زخمي بر جا گذاشت. عامل اين حمله كه كهنه‌سرباز جنگ عراق بوده تحت تاثير داعش دست به اين تيراندازي زده است. با اين حال برخي گزارش‌ها حاكي از اين است كه او مشكلات روحي داشته است.  اسكاي‌نيوز عربي نوشته، نام متهمي كه چندين تصوير از او پخش شده و در يكي از ويديوها هم به چشم مي‌خورد، استبان سانتياگو است. طبق تحقيقات نيروهاي امنيتي، اين متهم در عمليات ارتش امريكا در سال 2010 به مدت 10ماه در عراق خدمت و تقديرنامه نظامي دريافت كرده است. ظاهرا مدت زماني مجبور به تماشاي ويديوهاي ضبط شده داعش بوده و در جريان بازپرسي‌ها گفته است كه داعش با وادار كردن او به تماشاي اين ويديوها او را شست‌وشوي مغزي كرده است. وي بدون هيچ هدف و خواسته مشخصي در فرودگاه به مسافران تيراندازي كرد و انگيزه او از اين حمله هنوز مشخص نيست. ظاهرا اين مهاجم مجوز حمل اسلحه داشته اما معلوم نيست كه چگونه فشنگ وارد فرودگاه كرده است. در تصاوير منتشر شده، ديده مي‌شود كه ماموران امنيتي بلافاصله پس از تيراندازي افراد حاضر در فرودگاه را به مناطق امن هدايت مي‌كنند. خودروهاي پليس و آمبولانس هم به محل حادثه اعزام شدند و نيروهاي پليس فدرال (اف‌بي‌آي) هم به محل حمله شتافتند. همچنين در پي اين حمله همه پروازهاي ورودي و خروجي در فرودگاه فورت لادرديل متوقف و فرودگاه به طور موقت تعطيل و پناهگاه‌هايي براي مسافران باز شد و صدها مسافر بار ديگر مورد تفتيش قرار گرفتند. در همين حال، فرودگاه فورت لادرديل با انتشار بيانيه‌يي ضمن هشدار در مورد احتمال لغو برخي پروازها از ساعت 5 به وقت محلي اعلام كرد كه فعاليت اين فرودگاه در پي تيراندازي شب گذشته از سر گرفته شده است. سناتور بيل نلسون در اين باره گفت كه‌ فرد مسلح كارت شناسايي نظامي داشت و انگيزه‌ او در اين حمله هنوز مشخص نيست. نگراني ايجاد شده در پي اين حادثه، فرودگاه بين‌المللي ميامي را وادار كرد كه اقدامات امنيتي شديدتري به اجرا بگذارد.نویسنده:
۶ هزار كارمند دولتي ديگر در تركيه اخراج شدند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
۶ هزار كارمند دولتي ديگر در تركيه اخراج شدند


گروه جهان  

موج بركناري‌ها در تركيه همچنان ادامه دارد. دولت تركيه در تازه‌ترين اقدام خود در اين راستا دستور اخراج بيش از 6هزار نفر را صادر كرده است. گفته مي‌شود كه بيش از ۲۵۰۰نفر از بركنارشدگان از ماموران پليس تركيه هستند.

به نوشته اشپيگل، پاكسازي در دستگاه‌هاي دولتي تركيه همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترين مورد دولت در پي صدور احكام قانوني بيش از 6هزار كارمند را بركنار و ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام كرد. در راستاي صدور اين احكام ۲۶۸۷مامور پليس، ۱۶۹۹ كارمند وزارت دادگستري و همچنين ۸۳۸كارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها نفر از كارمندان ديگر وزارتخانه‌ها، ۶۳۱كارمند دانشگاه‌ها و دانشسراهاي عالي و 8نفر از اعضاي شوراي دولت پست‌هاي خود را از دست داده‌اند. وزير خارجه تركيه نيز از اخراج 350ديپلمات و 58كارمند ديگر وزارت خارجه اين كشور در ارتباط با پرونده گروه گولن متهم به كودتاي نافرجام 15جولاي سال 2016 ميلادي خبر داده است. مولود چاووش اوغلو گفته كه در فضاي پساكودتا در مجموع 408كارمند وزارت خارجه تركيه بر اساس بخشنامه‌هاي در حكم قانون دولت آنكارا اخراج شده‌اند كه 350نفر از آنها ديپلمات و 58 كارمند عادي بوده‌اند.

از زمان كودتاي نافرجام در تركيه تاكنون بيش از ۴۱ هزارنفر در ارتباط با كودتا دستگير و بيش از ۱۰۰ هزارنفر بركنار شده‌اند. اقدامات سختگيرانه دولت تركيه با تكيه بر حاكم بودن وضعيت فوق‌العاده در اين كشور صورت مي‌گيرد كه به رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه و دولت اين كشور امكان آن را مي‌دهد بدون موافقت پارلمان، دست به محدود كردن حقوق‌هاي شهروندي بزند و عليه نيروهاي مخالف و دگرانديش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام كند. پارلمان تركيه به تازگي با تمديد وضعيت فوق‌العاده در اين كشور به مدت سه ماه ديگر موافقت كرده بود. كشورهاي غربي هم‌پيمان تركيه و همچنين سازمان‌هاي حقوق ‌بشري تاكنون بارها نگراني خود را از روند كنوني و موج پاكسازي‌ها و بازداشت‌ها در تركيه ابراز داشته‌اند. رجب طيب اردوغان و دولت تركيه جنبش فتح‌الله گولن، روحاني ترك را كه در تبعيد امريكا به سر مي‌برد، باني كودتاي نافرجام در اين كشور مي‌دانند. گولن اتهامات اردوغان را تاكنون بارها رد كرده است.

 نویسنده:
هك انتخابات امريكا به دستور پوتين انجام شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
هك انتخابات امريكا به دستور پوتين انجام شد


گروه جهان   

آژانس‌هاي اطلاعاتي امريكا با انتشار گزارشي اعلام كردند كه ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، شخصا دستور داده بود تا يك كمپين مخفي چند جانبه در زمينه اعمال نفوذ بر انتخابات رياست‌جمهوري امريكا به نفع دونالد ترامپ عمل كند. هدف روسيه تضعيف اعتماد به دموكراسي در امريكا، بدنام كردن هيلاري كلينتون و جلوگيري از پيروزي احتمالي او در انتخابات بوده است. ايسنا‌ به نقل از آسوشيتدپرس نوشت: گزارش اطلاعاتي منتشر شده يك نسخه غيرمحرمانه از گزارش محرمانه دقيق‌تري است كه پيش‌تر به دونالد ترامپ، كاخ سفيد و رهبران كنگره تحويل داده شده است. طبق گزارش تهيه شده توسط سيا و اف‌بي‌‌آي و سازمان امنيت ملي، پوتين براي ضربه زدن به كلينتون و كمك به پيروزي دونالد ترامپ، دستور يك عمليات چندجانبه عليه انتخابات امريكا را صادر كرده است.  اين گزارش نخستين گزارش اطلاعاتي است كه به‌طور مستقيم شخص ولاديمير پوتين را به هك‌هاي صورت گرفته در زمان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري امريكا ارتباط داده است. طبق اين گزارش، دولت روسيه ايميل‌هاي هك شده را در اختيار ويكي‌ليكس قرار داده است و به تلاش‌هاي خود براي تاثيرگذاري بر اتفاقات آتي در امريكا و در سطح جهان به ويژه در كشورهاي هم‌پيمان امريكا ادامه خواهد داد. عمليات روسيه جوانب پنهاني از جمله عمليات سايبري، تلاش‌هاي رسانه‌هاي دولتي روسيه و نيز كاربران رسانه‌هاي اجتماعي كه پول دريافت مي‌كردند را شامل مي‌شود؛ اما شمارش آرا در حوزه‌هاي راي‌گيري را شامل نمي‌شده است. جيمز كلاپر، رييس اف‌بي‌آي در نيويورك نسخه‌يي از اين گزارش را به ترامپ رساند. ترامپ پس از اين نشست با صدور بيانيه‌يي ديدارش را سازنده خواند و گفت كه براي خدمات نهادهاي اطلاعاتي كشورش احترام قائل است. وي افزود: كشورهايي مانند روسيه و چين همواره تلاش مي‌كنند تا به زيرساخت‌هاي امريكا رخنه سايبري كنند و اقدامات اخير روسيه هيچ تاثيري بر نتيجه انتخابات نداشته است. ترامپ گفت: «اين گزارش روشن مي‌كند كه كميته مركزي حزب جمهوري‌خواه نيز هدف حملات هكرها قرار گرفته، اما چون دفاع سايبري قوي‌تري داشته است، هكرها نتوانستند به آن نفوذ كنند. » ترامپ وعده داد؛ ظرف ۹۰روز پس از تحليف، هيات ويژه‌يي را مامور بررسي راه‌هاي مقابله با حملات سايبري كند.

 نویسنده:
آيا جنگ جهاني سوم در راه است؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
آيا جنگ جهاني سوم در راه است؟
گروه جهان  طبق نتايج نظرسنجي جديد از مردم كشورهاي غربي بيشتر افراد معتقدند كه وقوع جنگ جهاني از صلح محتمل‌تر است و پيش‌بيني مي‌كنند كه اروپا در سال 2017 حملات تروريستي بيشتري را نسبت به گذشته شاهد باشد.

به نوشته اينديپندنت، نتايج نظرسنجي از مردم كشورهاي غربي نشان مي‌دهد كه بسياري پيش‌بيني مي‌كنند، جنگ جهاني سوم در آستانه وقوع است و جهان در يك قدمي درگيري «تمام عيار» قرار دارد. همچنين طبق نتايج اين نظرسنجي، مردم تا اندازه زيادي در مورد آينده نااميد هستند و از وقوع درگيري‌هاي جهاني هراس دارند. اين در حالي است كه در درگيري خونبار كنوني در سوريه هر يك از ابرقدرت‌ها حامي يك طرف هستند و داعش هم به شرارت‌هايش در خاورميانه ادامه مي‌دهد و موجي از اقدامات تروريستي در سراسر جهان به راه افتاده است. اين نظرسنجي كه توسط موسسه «يوگاو» و با مشاركت 9 هزار نفر در ۹ كشور جهان صورت گرفت، نشان مي‌دهد كه اكثر مردم چشم‌اندازي از صلح جهاني در آينده نزديك ندارند. مردم امريكا معتقدند كه به احتمال زياد يك جنگ جهاني رخ مي‌دهد و فرانسوي‌ها، آلماني‌ها و بريتانيايي‌ها هم به احتمال وقوع جنگ «بدبين» هستند. حدود ۶۴درصد امريكايي‌ها گمان مي‌كنند كه جهان در آستانه جنگ بزرگي است و تنها ۱۵درصد از شركت‌كنندگان صلح جهاني را محتمل مي‌دانند. بريتانيايي‌ها اندكي به آينده اميدوارند و ۱۹درصد آنها معتقدند كه وقوع صلح محتمل است، اما ۶۱درصد هم از احتمال وقوع جنگ سخن مي‌گويند. شركت‌كنندگان از كشورهاي اسكانديناوي از جمله سوئد، ‌فنلاند و نروژ اعتقاد چنداني به احتمال وقوع جنگ جهاني ندارند. در اين ميان مردم دانمارك «خوش‌بين‌ترين» مردم به برقراري صلح هستند و ۳۹درصد دانماركي‌ها صلح جهاني را پيش‌بيني مي‌كنند و ۴۵درصد هم نظري مخالف دارند. آنتوني ولز، مدير موسسه تحقيقات سياسي و اجتماعي يوگاو در اين باره گفت: «ترس در بين مردم امريكا و فرانسه خيلي زياد است. ترس امريكايي‌ها شايد بيانگر ترديد آنها از دوره رياست‌جمهوري ترامپ باشد.»

در اين حال نتايج نظرسنجي مشابهي نشان مي‌دهد كه مردم اروپا و امريكا به روسيه به چشم يك تهديد نظامي مهم مي‌نگرند.

حدود ۷۱درصد از بريتانيايي‌ها از سوي روسيه احساس تهديد مي‌كنند و ۵۹درصد امريكايي‌ها هم حس مشابهي دارند كه اين آمارها كمترين ميزان در ميان كشورهاي شركت‌كننده در نظرسنجي‌هاست. اكثريت بريتانيايي‌ها، آلماني‌ها و امريكايي‌ها هم وقوع يك حمله را پيش‌بيني كرده‌اند. با اين حال در فنلاند تنها ۲۶درصد مردم وقوع يك حمله تروريستي را پيش‌بيني مي‌كنند و ۶۳درصد معتقدند كه چنين اتفاقي بعيد است.

 نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/19
از منطقه


نخست‌وزير تركيه به بغداد رفت

بينالي يلدريم نخست‌وزير تركيه پيش از ظهر شنبه در راس هياتي سياسي و اقتصادي وارد بغداد شد. وي در اين سفر دو روزه با مسوولان عراقي و همتاي خود ديدارهايي خواهد داشت. در جريان اين سفر قرار است كميسيون همكاري‌هاي عالي دو كشور به رياست نخست‌وزيران دو كشور برگزار شود. اين نخستين سفر يك مقام عالي تركيه در دو سال گذشته به عراق است. به گزارش ايرنا، روابط دو كشور بر سر حضور نيروهاي تركيه در بعشيقه در شمال موصل، از يك سال و نيم پيش به تيرگي نهاده بود. تنش در روابط دو كشور در پي تماس تلفني اخير يلدريم و العبادي تاحدودي فروكش كرد و آنكارا وعده كرده كه در پايان عمليات موصل نيروهايش را از اراضي عراق خارج كند.اتاق‌هاي عمليات امريكا در پاكستان

رسانه‌هاي پاكستان به نقل از وزير خارجه امريكا در واپسين روزهاي حضور وي در اين پست نوشتند پاكستان از جمله كشورهاي كليدي است كه امريكا در سال‌هاي گذشته مراكز امنيتي و اتاق‌هاي عمليات تاكتيكي در آن ايجاد كرده است. به گزارش داون، جان كري در يك گزارش 21 صفحه‌يي، با اشاره به نام كشورهايي چون عراق، افغانستان و پاكستان، اعلام كرده كه دولت اوباما اتاق‌هاي عمليات و مراكز ويژه امنيتي در آن ايجاد كرده است. در گزارش 21صفحه‌يي جان كري اشاره نشده كه اين اتاق‌هاي عمليات در كدام نقطه اين كشورها قرار گرفته يا ازسوي چه كساني و چگونه مديريت مي‌شوند. در يكي از عمليات‌هايي كه توسط نيروهاي امريكايي در زمان دولت اوباما و در سال 2011 در پاكستان انجام شد، نيروهاي امريكايي با حمله به مخفيگاه اسامه بن‌لادن در اطراف شهر ابيت‌آباد پاكستان، او را كشتند. تنها دو هفته ديگر تا خداحافظي اوباما از كاخ‌سفيد زمان باقي است.وام يك ميليارد دلاري بازارهاي مالي جهان به عراق

امريكا و عراق توافقنامه‌يي امضا كردند كه به موجب آن بغداد مي‌تواند با ضمانت واشنگتن از بازارهاي مالي جهان حدود يك ميليارد دلار وام با بهره پايين دريافت كند. به گزارش راديو «سوا» امريكا، هدف اين اقدام حمايت از عراق در اصلاحات اقتصادي و مبارزه با بنيادگرايي است. معاون وزارت دارايي عراق پيش‌‌تر گفته بود كه امريكا بايد تضمين دهد بهره اين وام از حدود 11درصد به 2درصد كاهش يابد. بانك جهاني در ماه دسامبر گذشته اعلام كرده بود با اعطاي وامي يك ميليارد و 400ميليون دلاري به عراق براي كاهش فشار ناشي از پايين آمدن قيمت نفت بر اقتصاد آن كشور موافقت كرده است.نویسنده:

  خبر Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  8
  شرازگ
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 به ارتباطات وزير «تاپسي»
  پاسخ «اسنپ»
  منتقدان ايران در بانكي سيستم شعب توزيع از مجلس هاي پژوه مركز
  گزارش فعاليت از كه انتقاداتي درباره ارتباطات وزير گفت: گيرد، صورت نقل حمل افزارهاي
  نرم تكنولوژي جلو توانند نم سنتي كارهاي
  كسب ايجاد جديد كارهاي كسب براي گرفته هستند
  را مستقر بزر شهرهاي در اعتباري موسسات درصد 95
  كنند.
  مشكل فعاليت از سال دو حدود ايسنا، گزارش
  به سال در 3۱كارمند از متوسط بطور شعبه هر در ابزارهاي از استفاده جديد فناوري ورود با گذرد مي نقل حمل حوزه موبايلي افزارهاي
  نرم ميالدي 4۰۰۲ در كارمند ۲۱ حدود ۹۱به 88 بانكداري بر عالوه بانكي، هاي فعاليت در
  ارتباطي اين مشتريان افزايش به توجه با تازگي به
  اما با بانكي شعب تعداد افزايش اين است. رسيده مطرح نيز مجازي بانكداري موضوع فيزيكي، در شده مطرح متعددي انتقادات
  شيوه، شعبه تعداد لحاظ به ها بانك توزيع در تغيير بانكداري ورود با كه بود اين غالب تصور شد غيرقانوني افزارها نرم اين فعاليت حتي
  مواردي با هاي بانك سمت به ها بانك واقع در بود. همراه ايجاد فيزيكي بانكداري به نيازي ديگر مجازي، است. شده
  خوانده براي كردند. حركت تر بزرگ بيشتر شعب تعداد حجم داشت وجودنخواهد بانكي شعب شبكه گيري موضع به تازگي به نيز ارتباطات
  وزير ۰۰۱عدد، از بيشتر شعب تعداد با هاي بانك مثال ابزارهاي طريق از بانكي هاي فعاليت از
  وسيعي در كه دارد تاكيد پرداخته خصوص اين
  در ۱5 به 4۹۹۱ سال در شعب كل از درصد 46 از هاي دستگاه بانك تلفن اينترنت، ازجمله مجازي كه باوريم اين بر جديد كارهاي كسب
  حوزه گزارش در رسيد. 3۰۰۲ميالدي سال در درصد گذشت با اما بود؛ خواهد انجام قابل خودپرداز كه كند ايجاد فضايي كه است آن دولت
  وظيفه 6۰۰۲ سال در امريكا جمهور رييس اقتصادي فيزيكي بانكداري همواره كه شد مالحظه زمان فعاليت به سنتي كارهاي كسب آنكه بر
  عالوه افزايش همچنين جمعيت درصدي ۱۲ افزايش استفاده مورد اعتماد مورد بانكي شعب هاي شبكه جديد كارهاي كسب براي شرايط يپردازند
  م طي افراد تصرف قابل شخصي درآمد درصدي 66 بانكداري- شدن قطبي بادو است. اقتصادي
  فعاالن باشد. مهيا
  نيز بر موثر مهم عوامل ۰۰۲از تا 88۹۱ هاي سال كشورهاي اقتصاد مجازي-در فيزيكي بانكداري افزارهاي نرم فعاليت خصوص در واعظي
  محمود شده مطرح امريكا در بانكي شعب تعداد افزايش بهينه حد كه آمد وجود به مهم سوال اين مختلف گذشته در كرد: اظهار نيز نقل حمل به
  مربوط افزايش رشد نرخ كه دهد مي نشان آمارها است. است چقدر بانكي شعب شبكه فيزيكي بانكداري بزرگ خريد مراكز اندازي راه بر قرار كه زماني م ه تعداد رشد نرخ از تصرف قابل درآمد جمعيت دارد نياز بانكي شعب تعداد چه به بانكي نظام نگران كوچك واحدهاي از بسياري بود، دنيا
  در بوده بيشتر درصد) ۲۱ امريكا(حدود در شعب در شبكه اين متوزان توزيع موجب توان مي
  چگونه فكر كه چرا پرداختند، مي اعتراض به
  بوده افزايش به منجر افزايش اين كه است منطقي ين اين طرح با مجلس هاي هش پژو مركز شد؟ كشور آنها كار كسب ها مجموعه اين ايجاد كردند مي قطعا عامل اين كه شود بانكي خدمات براي تقاضا يرود. موضوع اين سراغ به پرسش كرد ثابت تجربه بعدها اما كرد خواهد متضرر
  را بود. خواهد موثر بانكي شعب تعداد بر ها بانك مجلس، هاي پژوهش مركز گزارش بر بنا دارند را خود خاص مشتريان آنها از يك هر
  كه يكي متحده، اياالت در كه كرد اظهار يتوان منشأ عنوان به همواره اقتصادي هاي نظام در مردم شده ايجاد رقابت فضا در ترتيب اين
  به هاي بانك شعب تعداد در افزايش اصلي داليل از موسساتي دهاند. ش شناخته پولي هاي
  سياست بردند.
  استفاده جايگزين انداز پس موسسات كاهش تجاري، هم مردمي مازاد وجوه گري واسطه قالب در
  كه طريق به تجاري- هاي بانك وسيله به آنها شدن كالن بعد در هم كرده مبادرت خدمات ارائه به كنيم زندگي پيش سال ۰۲ سبك به نميتوانيم هاي صورت به يا انداز پس موسسات تملك سپرده خلق در توجهي قابل آثار اقتصادي افزارها نرم زمينه در حال داد: ادامه
  وي تعداد افزايش سير اينكه با است. بوده ديگر- دارند. ملي توليد سمت به بانكي اعتبارات هدايت است. داده رخ اتفاق همين نيز مدرن
  ابزارهاي ديده مشابه امريكا شهرهاي روستاها در شعب بانكي كارشناسان از نيز حقشناس هادي كشور داخل در اما است؛ آمده دست به مطالعات كشور يك در مختلف مناطق در بانكي شعب توزيع در وجوه گرداننده عنوان به كشور بانكي
  نظام داشته اختيار در را مدرن ابزارهاي ينيم توا نم
  ما تا روستايي مناطق در شعب رشد ولي است؛ شده بر اسالمي شوراي مجلس هفتم دوره نماينده شعب روي شده انجام پژوهشي مطالعات بيشتر به بستگي مهم اين كه شود بدتر يا شده بهتر كه كرده بازي را بدن هاي رگ نقش ملي اقتصاد بر كنيم. زندگي پيش سال ۰۲ سبك به
  باشيم شعب درصدي 43 (رشد است بوده كمتر حدودي در رقمي دو تورم نرخ تداوم كه است عقيده اين بانكي، شعب بهينه يابي مكان موضوعات در بانكي بانكي هاي فعاليت نحوه اقتصادي هاي ساخت زير عمال يآورند در گردش به بدن تمام در را خون ها تكنولوژي اين از كه است الزم اساس
  همين درصدي ۲7 شهري مناطق در تجاري هاي بانك گاهي پيوسته نوسانات نيز گذشته ۰4سال عملكرد ارزيابي سيستم بانكي شعب بندي درجه در رقابت هاي زمينه اگر دارد. اعتباري موسسات عنوان به بانكي شعب شبكه توسط نقش همين صنعت كشاورزي از مختلف هاي بخش
  در شعب رشد كه درحالي روستايي مناطق در ها بانك كه شده باعث كشور در اقتصادي شديد اندازه توزيع تعدد، به چندان بوده بانكي شعب رقابت قاعدتا باشد فراهم كشور يك بانكداري نظام با مرتبط بخش بانكي نظام رسمي نمايندگان بگيريم. بهره و... سالمت تا
  گرفته مجموع در انداز پس موسسات تجاري هاي بانك گذاري سرمايه طهگري واس نقش ايفاي جاي به است. نشده پرداخته بانكي شعب شبكه شعب متوازن توزيع به بانكي موسسات بيشتر چه هر قدرتمندي يشود. ايفا اقتصادي فعاالن
  مردم الزم اينكه بر تاكيد با ادامه در
  واعظي روستايي مناطق در 3۱درصد شهري مناطق در طال مانند بازارهايي در توليدي، فعاليتهاي در در گزارش اين اصلي موضوع درخصوص البته خود بانكي، خدمات ارائه به مناطق نياز بر مبتني آن اصلي اجزاي ارتباط انسجام به بانكي نظام فضاي از گيري بهره به ها بخش تمام در
  است است). شده گزارش ۰۱درصد اين كه كنند گذاري سرمايه ساختمان زمين ارز بانكي، كارشناسي مطالب خبري هاي ايت س هاي زمينه چه هر گرفت خواهد صورت خود به بانكي شعب شبكه باشد مي بانكي شعب يعني كسب اكنون گفت: شود، فكر
  الكترونيك زمين ارز، طال، بازارهاي در بانكها گذاري سرمايه عامل مديران بانكي حوزه صاحبنظران از نظراتي اقتصادي معيوب هاي زيرساخت حتي يا غيررقابتي تمامتر چه هر راحتي به كه است يي شبكه مطلوب كارهاي كسب براي توانند نمي سنتي
  كارهاي بندي جمع افزايش ملي اقتصاد بيشتر تالطم باعث ساختمان، موضوعات خود، جاي در كه دارد وجود ها بانك شعب توزيع است ممكن باشد، مهيا كشور يك در نظام خدمات به اقتصادي فعاالن دسترسي كار رقيب اينها كه چرا كنند، ايجاد مزاحمتي
  جديد توزيع خصوص در مجلس هاي پژوهش مركز بازارها ساير بالطبع بازارها اين قيمتدر ها بيشتر اينكه به توجه با اما اند؛ كرده مطرح را تاملي قابل مناطق بر تمركز با نامتوازن بطور كشور در بانكي تعدد بحث كه روست اين از كند؛ فراهم را
  بانكي يكديگر با تنها نبوده سنتي كارهاي
  كسب اينكه اول نكته يكند: بندي جمع اينگونه شعب در قيمتها افزايش از اي فزاينده باطل دور شده به ايشان تجربيات از برآمده نظرات، اين عموما بيفتد. اتفاق غيرمحروم ثروتمندتر از يكند. پيدا بااليي اهميت بانكي شعب توزيع دارند.
  همكاري كشور، بانكي نظارتي نظام در كه شود توجه بايد بيشتر هاي گذاري سرمايه است مختلف بازارهاي يباشد، بانكي بازار در فعاليت هاي سال سبب ادبيات در كه نكته اين به اشاره با مركز اين عرصه در تكنولوژيكي هاي نوآوري با ديگر سوي تلويزيوني برنامه يك در كه ارتباطات
  وزير هاي فعاليت بر نظارت براي خوبي امكانات عمال ميافتد. اتفاق بازار اين در بانكي ادعاي درستي عمق صحت ميزان درخصوص درخصوص فراواني مطالب علمي، گذاري سياست كه نقشي مجازي بانكداري پيدايش بانكداري كه قانوني خألهاي به پاسخ در كرد
  صحبت شده گرفته نظر در مقررات قوانين در بانكي بانك سابق مديرعامل همتي، عبدالناصر تحقيقات بايد كارشناسي، نظرات اين از يك هر بانكداري حوزه در بانكي شعب توزيع تعدد خدمات تقاضاي به پاسخگويي در بانكداري نوع اين مساله كرد: اظهار نيز دارد وجود حوزه اين
  در قانون موجب به يتوانند نظارتي نهادهاي است بر بايد ها بانك شعب تعداد است، معتقد ملي مطالعه اين حيطه در كه بگيرد صورت جامعي تحقيقات يافزايد: دارد، وجود جهان سطح در بانكي شعب توزيع تعدد بحث كند، مي ايفا
  بانكي حوزه به تنها قانوني خألهاي مجازي
  فضاي دخالت بانكي هاي فعاليت جزييات در باز دست با محدود مشخص يي محله جمعيت حسب نظرات اين تبيين به اين وجود با اما يگنجد؛ نم انجام بانكي شعب توزيع تعدد درخصوص فراواني يي ويژه اهميت بانكي شعب شبكه بهينه حد به شدت به ما شود. نمي محدود كار
  كسب جهت در كشور اقتصادي شرايط مطابق كرده تهيه به موظف نيز اعتبار پول شوراي شود شد. خواهد پرداخته نيز كارشناسي به ۰۹۹۱ دهه به آنها اغلب زماني بازه كه است شده وجود عواملي ملي اقتصاد در همواره كند. پيدا كنيم اصالح را موارد اين كه هستيم آن
  دنبال قوي اصالحات المللي، بين بانكداري با تعامل بانكها حضور بايد شود. آن دستورالعمل ابالغ بيشتر نهها رسا در بانكي كارشناسان نظرات ساختاري تغييرات كه زماني يعني گردد؛ بر بعد اثرگذارند بانكي شعب توزيع تعدد بر كه دارند يي نمونه چنين به بار هر نيز اخير سال چند كنند.
  در ايجاد كشور بانكداري نظام در را خوبي مناطق در محدود شهري مناطق شهرها در روند از نكهاست با متعدد شعب ايجاد بر متمركز شد ايجاد بينالملل بانكداري عرصه در قانوني تاثير تحت طريق اين از را بانكي سيستم عملكرد هاي سازمان كمك با كرديم تالش
  برخورديم، تجربه نظري مباني به توجه با همچنين آزاد جمعيت نفر 5۱هزار زير شهرهاي روستايي موسسات توسط كشور در بانكي جديد شعب ايجاد خود بانكداري فعاليتهاي توسعه براي كشورها وجود نيز عوامل برخي ديگر ازسوي يدهند.
  قرار اطالعات فناوري راديويي مقررات
  تنظيم مطلوب بانكي نظام بانكداري، صنعت در كشورها شعب افزايش كنترل براي ديگر ازسوي شود اعالم جامعه سوي از جدي انتقادات مختلف اعتباري جهان، در بانكداري صنعت قافله از نماندن عقب بانكي مطلوب شعب شبكه طراحي در كه دارند كرده تدوين را زمينه اين در الزم هاي طرح در پايدار باثبات پويا، اقتصادي بستر در كه يي سرمايه براساس بايد ها بانك بانكي، جديد سال دو در انتقادات اين است. شده وارد كارشناسي دادند. انجام را قانوني ساختاري تغييرات اين اينرو از اثرگذارند. مهم بسيار ملي اقتصاد در ببريم. دولت
  به نتيجه در گيرد مي شكل آزادانه رقابت شرايط براي كنند؛ اقدام شعب ايجاد به نسبت دارند شدت بانكي جديد شعب افزايش روند كه گذشته صنعت حركت مركز، اين گزارش بر بنا تعدد بر موثر عوامل تبيين دنبال به تحقيق اين ديد مجموع در نيز دولت اينكه بيان با
  وي متوازن عادالنه توزيع سالم پويا بانكي نظام دارد سرمايه تومان ميليارد ۰۰4 كه بانكي مثال هاي سيت حسا از يكي البته است. شده بيشتر گرفته بيشتر كارايي بيشتر، سودآوري سمت به بانكداري بانكي تجربي نظري مباني در بانكي شعب توزيع دولت كرد: اظهار دارد، مجازي فضاي به
  مثبتي ايران در آمد. خواهد وجود به بانكي شعب شبكه بانك كند ايجاد شعبه ۰۰۲ تواند مي حداكثر به خصوص اين در كشور در بانكي كارشناسي بدنه داخلي بانكي رقباي قبال در باالتر رقابتي قدرت خصوص اين در است. كشور از خارج داخل
  در به مجازي فضاي تقويت كه داند مي را نكته
  ً
  اين داراي ناپايدار يثبات، عموما اقتصادي شرايط دارد توماني ميليارد ۰۰ سرمايه كه ديگري مركزي بانك متناقض گاه متفاوت رفتارهاي دليل تحوالت اين عمده ثمرات نتايج از خارجي بعد كه دارد وجود مشترك نظري مباني يكسري به است جديد هاي فرصت شغل ايجاد
  معناي نامتوازن توزيع است كننده تخريب نوسانات شعب مكاني بررسي براي ديگر ازسوي شعبه. ۲5۰ يي نامه يين زماني در كه يباشد مساله اين قبال در كه ديگري موضوع كه است ذكر شايان البته بود. بود متصور توان نمي آن براي مكاني تجربي كرده حمايت فضا اين از همواره دليل
  همين نامطلوب هاي فعاليت بنگاهداري بانكي شعب عوامل قبيل از فاكتورهايي به است الزم بانكي آيين آن ديگر زمان در صادر شعب كاهش براي توجه مورد همواره شعب، توزيع تعدد كنار در كشوري هر در اما است. مشترك كشورها همه بين دولت مجلس كه اميدواريم هم اكنون
  و است. اقتصادي شرايط چنين نتايج از ها بانك منطقه، جمعيت نظير محيطي هاي زيرساخت در كارشناسي مباحث اين نمايد. مي لغو را نامه بانكداري عرصه پژوهشگران تگذاران سياس فرهنگي هاي زيرساخت اقتصادي شرايط به بنا اين در قانونگذاري براي را الزم همكاريهاي بانكي بازار در آزادانه رقابت شرايطي چنين در منطقه، تجاري وضعيت منطقه، درآمد سطح نشده مطرح كشور در بانكي شعب توزيع حيطه بانكي شعبه اندازه از است عبارت آن بوده وجود خصوص اين در نيز تجربياتي قانونگذاري
  و دهند. انجام
  ً
  بخش ضوابط با است الزم دارد دنبال به منفي آثار در موجود رقباي بانك، با تعامل در مردم فرهنگ دارد اختصاص بانكي شعب تعداد به اانتقادات تمام در اعتباري؛ موسسات بانكي شعب شبكه وسعت موثر عوامل از كاملي تبيين ارائه براي بايد كه
  دارد مطلوب حركت مسير دقيق، صحيح مقررات شود. توجه و... منطقه سطح شعب ارقام آمار به نگاهي با كه است درحالي اين نيز بانكي شعب شبكه شعب اندازه مطالعه اين توجه نيز آنها به بانكي، شعب توزيع تعدد بر قضاييه قوه در شكايت طرح است درحالي اين كرد مشخص را بانكي نظام در جمعيت نيز شهري روستايي مناطق در بانكي به تحقيق اين در بتوان اينكه براي رو اين از نمود. ساماندهي مدير رضوي سيدعلي ديگر سوي
  از مشخصي قوانين كشور، بانكي فعلي قوانين در كه شعب نامتوازن توزيع حدودي تا توان مناطق اين شعب توزيع تعدد بر موثر عوامل به جامع طور بخشي در هم ري شميرانات تهران، هاي آژانس تعدد درخصوص فراواني تحقيقات رسانهها در بانكي كارشناسان نظرات توزيع مطلوب بانكي هاي فعاليت درخصوص 5۹درصد حدود كرد. استنباط را كشور در بانكي جهاني تجربيات به هم پرداخت، كشور در
  بانكي ماده طبق كرد: بيان تلويزيوني برنامه اين
  از كه است شده انجام بانكي شعب توزيع متعدد شعب ايجاد بر متمركز
  بيشتر ندارد وجود اعتباري موسسات شعب متوزان در كشور در اعتباري موسسات شعب كليه از توجه حوزه اين نظري مباني به هم داخلي حمل هرگونه عمومي، نقل حمل توسعه
  قانون به 1990 دهه به آنها اغلب زماني بازه شعب ايجاد روند از هاست
  بانك مناسبي قوانين مقررات زمينه اين در است الزام روستايي مناطق در درصد تنها شهري مناطق بانكي- شعب الگوي آثار به نهايت در شود مي شهرداري نظر تحت بايد شهرها سطح در نقل شود.
  و وضع تغييرات كه زماني يعني گردد؛ برمي بعد ۲۹3۱، سال در كه است درحالي اين متمركزاند توسط كشور در بانكي جديد ارزيابي هاي شاخص بر شعب توزيع تعدد
  باشد. قانوني مواد نبود درخصوص ديگر سوي از 8.43درصد شهري كشور جمعيت از درصد 65.۲ سوي از شد. خواهد پرداخته نيز بانكي عملكرد يك گذشته هاي سال طي داد: ادامه
  وي بانكداري عرصه در قانوني ساختاري انتقادات مختلف اعتباري
  موسسات به الزم بانكي، شعب متوازن توزيع براي صريح هستند. روستايي تعدد درخصوص اثرگذار مهم مسائل از
  ديگر در فعاليت مجوز داشتن بهانه به شركت دو
  تا براي كشورها شد ايجاد الملل بين كارشناسي جامعه سوي از
  جدي هاي بانك كشور، بانكي قوانين مطابق كه است ذكر جامعه در مطرح مسائل همين به توجه با حال بانكداري وجود با فيزيكي بانكداري در شعب توزيع اين كه شدهاند حقيقي حيطه وارد مجازي
  فضاي خود بانكداري هاي فعاليت توسعه دو در انتقادات اين است. شده
  وارد ميزان بايد بانكي نظام به ورود براي خارجي كارشناسان انتقادات نظرات كشور، كارشناسي بانكي مقررات قوانين دهي جهت مجازي، توسط اكنون كرده ايجاد را مشكالتي
  موضوع در بانكداري صنعت قافله از نماندن عقب شعب افزايش روند كه گذشته
  سال تعداد شعبه به خارجي بانك اعطايي سرمايه يشود: ارائه ذيل شرح به بانكداري حوزه كه است مركزي بانك همچون نظارتي نهادهاي قضاييه قوه به زمينه اين در شكاياتي
  اتحاديه را قانوني ساختاري تغييرات اين جهان، شده بيشتر گرفته شدت بانكي
  جديد به را خود دفاتر شعب جغرافيايي توزيع چگونگي كارشناسي جامعه كه جدي انتقادت از يكي وجود به را بانكي شعب شبكه الگوي از خاصي فرم است. شده داده
  ارجاع به بانكداري صنعت حركت دادند. انجام بدنه هاي حساسيت از يكي البته
  است. نشاندهنده امر اين كه برساند مركزي بانك اطالع تعدد شديد افزايش درخصوص كشور در بانكي مورد نيز موضوع اين تحقيق اين در كه آورد ي
  م ها آژانس اين كرد: عنوان همچنين
  رضوي بيشتر كارايي بيشتر، سودآوري سمت اين در كشور در بانكي
  كارشناسي شعب توزيع تعدد بر مركزي بانك دقيق نظارت مطرح اخير سال دو در جديد بانكي شعب گرفت. خواهد قرار ارزيابي جذب به نسبت قيمت درصدي ۰۱ كاهش
  با بانكي رقباي قبال در باالتر رقابتي قدرت متفاوت رفتارهاي دليل به
  خصوص درحالي اين يباشد كشور در خارجي هاي بانك بخش در ها بانك گذاري سرمايه به ناظر كنند، فعاليت به مجوز بدون كرده اقدام
  مشتريان داخلي هاي بانك براي موضوعي چنين كه است ثمرات نتايج از خارجي، داخلي كارشناسان، اين نظر به است. ساختمان زمين اين قبال در مركزي بانك متناقض گاه اثرگذار مهم لفههاي مو براي زماني اگر كه است حالي در اين يپردازند
  م كند وضع قانوني مركزي بانك بايد ندارد. وجود زمينداري بهانه به ها بانك جديد شعب ايجاد ادبيات در است: آمده مركز اين تحقيق در فيزيكي مكان حتي شود ايجاد مشكلي بود
  مردم تحوالت اين عمده ميباشد مساله باشند موظف تاسيس تازه هاي بانك آن طي كه به حركت اين گيرد مي صورت امالك توسعه درخصوص فراواني مطالب علمي، گذاري
  سياست مشخص موضوع پيگيري براي ها شركت
  اين الگوي اعطايي سرمايه ميزان مجوز، أخذ براي كشور از خارج تجربي مطالعات 1-1-۲ ها بانك بانكداري هاي فعاليت از انحراف نحوي گرفته قرار توجه مورد جهاني بانكداري ادبيات در بانكداري حوزه در بانكي شعب توزيع تعدد
  نيست. بر مبتني را خود شعب شبكه توزيع تعدد اين ادامه در مجلس هاي پژوهش مركز كارشناسان از سليماني علي نظر به يشود. تلقي صنعت تحوالت اخير هاي دهه در آنچه اغلب است. فراواني تحقيقات دارد. وجود جهان سطح در از برخي با كه جلساتي طبق ما داد: ادامه
  وي ارائه به منطقهيي نيازهاي كشور، اقتصادي شرايط كشور از خارج در پژوهشي مطالعات به گزارش عالوه بايد ها بانك جهاني، تعاريف مطابق بانكي بانكداري اصيل قانون از كرده هدايت را بانكداري شده انجام بانكي شعب توزيع تعدد درخصوص خود كه ايم خواسته آنها از داشتيم ها شركت
  اين سرانه درآمد منطقهي، جمعيت بانكي، خدمات توزيع، تعداد، بر موثر مرتبط موضوعات در به بانكي مطلوب وكيفي كم خدمات ارائه بر نبوده جدا سود حداكثرسازي يعني رمايهداري س به ۰۹۹۱ دهه به آنها اغلب زماني بازه كه است كنند. منطبق ما با
  ّ
  را توجه با نيز منطقهيي مبادالت حجم يي، منطقه وسيعتر بسيار بانكي شعب شبكه شعب اندازه صنعت، توسعه در را خود سرمايه خود، مشتريان در دستي باال سند يك عنوان به را قانون اين ساختاري تغييرات كه زماني يعني گردد؛ برمي
  بعد جديد هاي تكنولوژي ورود از نيز نهايت
  در توزيع جهت در بانك سودآوري سرمايه ميزان به پردازد مي شده، انجام كشور داخل از تر متنوع اما كنند؛ هزينه شغل ايجاد كشاورزي خدمات داده قرار توجه مورد همواره بانكداري صنعت شد ايجاد بينالملل بانكداري عرصه در قانوني داريم تاكيد نكته اين بر اما كنيم
  استقبال كنند؛ اعالم مركزي بانك به بانكي شعب متوازن كارهاي به نسبت خارجي هاي هش پژو نويسد: مي بانكداري هاي فعاليت شده باعث ايران بيمار اقتصاد كه قانوني ساختاري تغييرات تمام واقع در است؛ بانكداري هاي فعاليت توسعه براي كشورها را اتحاديهها كرد كار مجوز بدون توان نمي
  كه ادامه براي موظفند نيز شده تاسيس هاي بانك كيفيتتر، با تر، متقن بسيار داخل در مطالعاتي داللي سوي به شده منحرف آن اصلي تعريف از اصل همين راستاي نيزدر شد اشاره آنها به فوق در در بانكداري صنعت قافله از نماندن عقب خود زد.
  دور را خود شعب شبكه مطلوب الگوي خود، فعاليت اين همانگونه البته است. تر كاربردي جامعتر زياد بسيار افزايش كند. پيدا گرايش بازي سفته هاي فعاليت است. بوده مدرن بانكداري اساسي انجام را قانوني ساختاري تغييرات اين جهان، شميرانات تهران، هاي آژانس ساماندهي
  مدير ارائه مركزي بانك به فوق، معيارهاي به توجه با سطح در بانكداري صنعت نياز سبب به مطالعات خصوص به بزرگ شهرهاي در بانكي شعب چگالي سودآوري محوريت با بانكداري صنعت در بانكي سودآوري سمت به بانكداري صنعت حركت
  دادند. در كارها كسب مدل اين كرد: اظهار ري
  و اجرايي را آن منطقي مشخص تاريخي تا نموده ساختاري تغييرات سبب به جهان كشورهاي ساختمان زمين قيمت كه شهري شمال مناطق بيشتر مشتريان جلب دنبال به عمدتا حداكثري قبال در باالتر رقابتي قدرت بيشتر كارايي بيشتر، حال هر به اما بوده موفق نيز ديگر
  كشورهاي موسسات از يك هر قانون اين طبق درواقع كنند. ۰8۹۱ دهه در بانكداري عرصه در قانوني بر مويدي يكند پيدا افزايش نقاط ساير از بيشتر بانكي شعب توزيع رهگذر اين از شايد كه است ثمرات نتايج از خارجي، داخلي بانكي رقباي ايران در فعاليت براي ها كت شر اين كه است
  الزم بانكداري جامع الگوي طراحي به موظف اعتباري تعداد توجه قابل رشد آمده وجود ۰۹۹۱ه ب ها بانك بانكي، كارشناس اين نظر به ادعاست. اين يا شده بهتر كشور يك در مختلف مناطق در است ذكر شايان البته بود. تحوالت اين عمده در اكنون اما كنند دريافت را مربوطه
  مجوزهاي يشوند. شبكه شعب اندازه توزيع تغيير بانكي شعب يي واسطه هاي شركت طريق از را خود هاي سرمايه هاي زيرساخت به بستگي مهم اين كه شود بدتر شعب توزيع تعدد كنار در كه ديگري موضوع دلچسبي تبليغات با كه شاهديم متعدد
  موارد به موظف بايد قانون طبق نيز مركزي بانك بين از اينجا در است. كرده تاييد را بانكي شعب برند مي ساختمان زمين بخش به خود، تابع موسسات بانكي هاي فعاليت نحوه اقتصادي پژوهشگران تگذاران سياس توجه مورد
  همواره ها آژانس رانندگان گرفته صورت آنها توسط
  كه بانكداري(كه بر نظارت جامع الگوي طراحي مطالعات ترين مهم به شده، انجام فراوان مطالعات دولتي نهادهاي شده باعث ها بانك عمل اين نظام در رقابت هاي زمينه اگر دارد. اعتباري اندازه از است عبارت آن بوده بانكداري عرصه اين با يدهند ترجيح گرفتهاند قرار تاثير ِ
  تحت شرايط به توجه با بانكي هاي گيري جهت حاوي از كاملي طيف بتوان كه نحوي به شود مي اشاره ها، سازمان غيردولتي(مانند بهدولتي ش رقابت قاعدتا باشد، فراهم كشور يك بانكداري موسسات بانكي شعب شبكه وسعت بانكي شعبه مساله اين كه كنند دنبال را خود كار كت
  شر خدمات ارائه در يي منطقه نيازهاي اقتصادي، شعب اندازه توزيع تعداد بر اثرگذار عوامل غيردولتي، دولتي موسسات ها، شهرداري متوازن توزيع به بانكي موسسات بيشتر چه هر شعب شبكه شعب اندازه مطالعه اين در اعتباري؛ ايجاد را مشكالتي نيز سنتي هاي آژانس
  براي بانكي، شعب خدمات عادالنه توزيع بانكي، اندازه متوسط درخصوص نمود. تبيين را بانكي ستادهاي بنيادها، انتظامي، نظامي هاي سازمان خود بانكي، خدمات ارائه به مناطق نياز بر مبتني توجه مورد جهاني بانكداري ادبيات در نيز بانكي است.
  كرده مجازي بانكداري مانند بانكي كالن هاي سياست استخدامي نيروي تعداد كمك به كه بانكي شعب هاي سازمان به وابسته كتهاي شر اجرايي، هاي زمينه چه هر گرفت خواهد صورت خود به اخير هاي دهه در آنچه اغلب است. گرفته
  قرار الكترونيك دولت معاون اصل باقري
  رضا جديدالتاسيس هاي بانك درخواست شده و...) آمار طبق يشود، گيري اندازه شعبه هر در فعال قابل سود اين كسب براي نيز و...) بازنشستگي اقتصادي معيوب هاي زيرساخت حتي يا غيررقابتي قانون از كرده، هدايت را بانكداري صنعت تحوالت از بخشي در نيز اطالعات فناوري
  سازمان براي التاسيس قديم هاي بانك مجوز اخذ براي هاي بانك از شعبه هر كارمندان تعداد ارقام، رغبت بانكي شعب توسعه بانك ايجاد به توجه، شعب توزيع است ممكن باشد، مهيا كشور يك در حداكثرسازي يعني داري سرمايه بانكداري اصيل انواع بين تقابل عمومي نفع به برنامه
  اين بررسي مذكور الگوي بر مبتني را فعاليت ادامه از متوسط طور به شهري مناطق در تجاري شعب احداث روند كه است درحالي اين كنند. پيدا مناطق بر تمركز با نامتوازن بطور كشور در بانكي سند يك عنوان به را قانون اين نبوده جدا سود اين تمام گفت: كرده اشاره مشاغل
  جديد كند. گيري تصميم آنها رد يا تاييد در نهايت در سال در 6۱كارمند به 88۹۱ سال در ۰۲كارمند داشته كاهشي سير پيشرفته كشورهاي در بانكي بيافتد. اتفاق غيرمحروم ثروتمندتر توجه مورد همواره بانكداري صنعت در دستي باال است كاربر مردم نفع به نهايت در ها تقابل مستمر نظارت براي مركزي بانك است، الزم رسيده 4۰۰۲ميالدي در كارمند ۱3 به 4۹۹۱ براي سرمايه كردن هزينه جاي به كشورها اين خود گزارش ادامه در مركز اين پژوهشگران ساختاري تغييرات تمام واقع در است؛ داده
  قرار به فناوري اصلي هاي مزيت از يكي خود اين
  و به احتمالي تخلفات رصد ها بانك فعاليت بر تعداد روستايي، مناطق در كه درحالي است؛ حقوق پرداخت آنها نگهداري شعب، احداث از خارج در نويسد: مي پردازد يي تاريخچه به نيزدر شد اشاره آنها به فوق در كه قانوني موجود چالشهاي همچنين وي رود. مي
  شمار موسسات جامع الكترونيكي اطالعاتي بانك تهيه شعبه هر در تجاري هاي بانك كارمندان متوسط هاي سرمايه دهند، مي ترجيح كارمندان به بيشتر درخصوص توجهي قابل جامع مطالعات كشور بوده مدرن بانكداري اساسي اصل همين راستاي تهها رس تمام در افزود: خوانده طبيعي
  را اطالعات تمام موسسات تا كند اقدام اعتباري در كارمند ۱4 حدود ۹۱به 88 در كارمند ۲۲ از كنند هزينه بانكداري هاي فعاليت در را خود شعب شبكه اندازه شعب اندازه توزيع، تعدد، با بانكداري صنعت در بانكي هاي فعاليت است. است طبيعي دارد جريان اتفاق اين
  مشاغل امكان داده قرار مركزي بانك اختيار در را خود موسسات درخصوص است. رسيده ميالدي 4۰۰۲ بانكداري به را بانكي شعب جاري كارهاي كشورهاي خصوص به مختلف كشورهاي در بانكي دنبال به عمدتا حداكثري سودآوري محوريت باثبات شرايط بوده گذرا چالش يك اين
  كه كنند. فراهم را نظارتي نهاد اين مداوم نظارت كارمندان تعداد نيز شهري مناطق در انداز پس دهند. ارجاع الكترونيك اين از خوبي نتايج شده انجام امريكا اروپايي رهگذر اين از شايد كه است بيشتر مشتريان
  جلب شد.
  خواهد
95 درصد موسسات اعتباري در شهرهاي بزرگ مستقر هستند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/19
95 درصد موسسات اعتباري در شهرهاي بزرگ مستقر هستند
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از توزيع شعب سيستم بانكي در ايران


با ورود فناوري جديد و استفاده از ابزارهاي ارتباطي در فعاليت‌هاي بانكي، علاوه بر بانكداري فيزيكي، موضوع بانكداري مجازي نيز مطرح شد و تصور غالب اين بود كه با ورود بانكداري مجازي، ديگر نيازي به بانكداري فيزيكي و ايجاد شبكه شعب بانكي وجودنخواهد داشت و حجم وسيعي از فعاليت‌هاي بانكي از طريق ابزارهاي مجازي ازجمله اينترنت، تلفن بانك و دستگاه‌هاي خودپرداز قابل انجام خواهد بود؛ اما با گذشت زمان ملاحظه شد كه همواره بانكداري فيزيكي و شبكه‌هاي شعب بانكي مورد اعتماد و مورد استفاده فعالان اقتصادي است. بادو قطبي شدن بانكداري- بانكداري فيزيكي و مجازي-در اقتصاد كشورهاي مختلف اين سوال مهم به وجود آمد كه حد بهينه بانكداري فيزيكي و شبكه شعب بانكي چقدر است و نظام بانكي به چه تعداد شعب بانكي نياز دارد و چگونه مي‌توان موجب توزيع متوزان اين شبكه در كشور شد؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس با طرح اين پرسش به سراغ اين موضوع مي‌رود.

بنا بر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ‌بانك‌ها در نظام‌هاي اقتصادي همواره به عنوان منشأ سياست‌هاي پولي شناخته شده‌اند. موسساتي كه در قالب واسطه‌گري وجوه مازاد مردمي هم به ارائه خدمات مبادرت كرده و هم در بعد كلان اقتصادي آثار قابل توجهي در خلق سپرده و هدايت اعتبارات بانكي به سمت توليد ملي دارند. نظام بانكي كشور به عنوان گرداننده وجوه در اقتصاد ملي نقش رگ‌هاي بدن را بازي كرده كه خون را در تمام بدن به گردش در مي‌آورند و عملا همين نقش توسط شبكه شعب بانكي به عنوان نمايندگان رسمي نظام بانكي و بخش مرتبط با مردم و فعالان اقتصادي ايفا مي‌شود. قدرتمندي نظام بانكي به انسجام و ارتباط اجزاي اصلي آن يعني شعب بانكي مي‌باشد و شبكه شعب بانكي مطلوب شبكه‌يي است كه به راحتي هر چه تمامتر كار دسترسي فعالان اقتصادي به خدمات نظام بانكي را فراهم كند؛ از اين روست كه بحث تعدد و توزيع شعب بانكي اهميت بالايي پيدا مي‌كند. از سوي ديگر با نوآوري‌هاي تكنولوژيكي در عرصه بانكداري و پيدايش بانكداري مجازي و نقشي كه اين نوع بانكداري در پاسخگويي به تقاضاي خدمات بانكي ايفا مي‌كند، بحث تعدد و توزيع شعب بانكي و حد بهينه شبكه شعب بانكي اهميت ويژه‌يي پيدا مي‌كند. همواره در اقتصاد ملي عواملي وجود دارند كه بر تعدد و توزيع شعب بانكي اثرگذارند و عملكرد سيستم بانكي را از اين طريق تحت تاثير قرار مي‌دهند. ازسوي ديگر برخي عوامل نيز وجود دارند كه در طراحي شبكه شعب مطلوب بانكي در اقتصاد ملي بسيار مهم و اثرگذارند. از اين‌رو اين تحقيق به دنبال تبيين عوامل موثر بر تعدد و توزيع شعب بانكي در مباني نظري و تجربي بانكي در داخل و خارج از كشور است. در اين خصوص يكسري مباني نظري مشترك وجود دارد كه بعد تجربي و مكاني براي آن نمي‌توان متصور بود و بين همه كشورها مشترك است. اما در هر كشوري بنا به شرايط اقتصادي و زيرساخت‌هاي فرهنگي و قانونگذاري تجربياتي نيز در اين خصوص وجود دارد كه بايد براي ارائه تبيين كاملي از عوامل موثر بر تعدد و توزيع شعب بانكي، به آنها نيز توجه نمود. از اين رو براي اينكه بتوان در اين تحقيق به طور جامع به عوامل موثر بر تعدد و توزيع شعب بانكي در كشور پرداخت، هم به تجربيات جهاني و داخلي و هم به مباني نظري اين حوزه توجه مي‌شود و در نهايت به آثار الگوي شعب بانكي- تعدد و توزيع شعب - بر شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد بانكي نيز پرداخته خواهد شد. از سوي ديگر از مسائل مهم و اثرگذار درخصوص تعدد و توزيع شعب در بانكداري فيزيكي با وجود بانكداري مجازي، جهت دهي قوانين و مقررات بانكي و نهادهاي نظارتي همچون بانك مركزي است كه فرم خاصي از الگوي شبكه شعب بانكي را به وجود مي‌آورد كه در اين تحقيق اين موضوع نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. مولفه‌هاي مهم و اثرگذار

در تحقيق اين مركز آمده است: در ادبيات سياست‌گذاري و علمي، مطالب فراواني درخصوص تعدد و توزيع شعب بانكي در حوزه بانكداري در سطح جهان وجود دارد. تحقيقات فراواني درخصوص تعدد و توزيع شعب بانكي انجام شده است كه بازه زماني اغلب آنها به دهه 1990 به بعد برمي‌گردد؛ يعني زماني كه تغييرات ساختاري و قانوني در عرصه بانكداري بين‌الملل ايجاد شد و كشورها براي توسعه فعاليت‌هاي بانكداري خود و عقب نماندن از قافله صنعت بانكداري در جهان، اين تغييرات ساختاري و قانوني را انجام دادند. حركت صنعت بانكداري به سمت سودآوري بيشتر، كارايي بيشتر و قدرت رقابتي بالاتر در قبال رقباي بانكي داخلي و خارجي، از نتايج و ثمرات عمده اين تحولات بود. البته شايان ذكر است موضوع ديگري كه در كنار تعدد و توزيع شعب همواره مورد توجه سياست‌گذاران و پژوهشگران عرصه بانكداري بوده و آن عبارت است از اندازه شعبه بانكي و وسعت شبكه شعب بانكي موسسات اعتباري؛ در اين مطالعه اندازه شعب و شبكه شعب بانكي نيز در ادبيات بانكداري جهاني مورد توجه قرار گرفته است. اغلب آنچه در دهه‌هاي اخير تحولات صنعت بانكداري را هدايت كرده، از قانون اصيل بانكداري سرمايه داري يعني حداكثرسازي سود جدا نبوده و اين قانون را به عنوان يك سند بالا دستي در صنعت بانكداري همواره مورد توجه قرار داده است؛ در واقع تمام تغييرات ساختاري و قانوني كه در فوق به آنها اشاره شد نيزدر راستاي همين اصل اساسي بانكداري مدرن بوده است. فعاليت‌هاي بانكي در صنعت بانكداري با محوريت سودآوري حداكثري عمدتا به دنبال جلب مشتريان بيشتر است كه شايد از اين رهگذر توزيع شعب بانكي در مناطق مختلف در يك كشور بهتر شده يا بدتر شود كه اين مهم بستگي به

زير‌ساخت‌هاي اقتصادي و نحوه فعاليت‌هاي بانكي موسسات اعتباري دارد. اگر زمينه‌هاي رقابت در نظام بانكداري يك كشور فراهم باشد قاعدتا رقابت هر چه بيشتر موسسات بانكي به توزيع متوازن و مبتني بر نياز مناطق به ارائه خدمات بانكي، خود به خود صورت خواهد گرفت و هر چه زمينه‌هاي غيررقابتي يا حتي زيرساخت‌هاي معيوب اقتصادي در يك كشور مهيا باشد، ممكن است توزيع شعب بانكي در كشور بطور نامتوازن و با تمركز بر مناطق ثروتمندتر و غيرمحروم اتفاق بيفتد.

اين مركز با اشاره به اين نكته كه در ادبيات سياست‌گذاري و علمي، مطالب فراواني درخصوص تعدد و توزيع شعب بانكي در حوزه بانكداري در سطح جهان وجود دارد، مي‌افزايد: تحقيقات فراواني درخصوص تعدد و توزيع شعب بانكي انجام شده است كه بازه زماني اغلب آنها به دهه 1990 به بعد بر مي‌گردد؛ يعني زماني كه تغييرات ساختاري و قانوني در عرصه بانكداري بين‌الملل ايجاد شد و كشورها براي توسعه فعاليت‌هاي بانكداري خود و عقب نماندن از قافله صنعت بانكداري در جهان، اين تغييرات ساختاري و قانوني را انجام دادند.

بنا بر گزارش اين مركز، حركت صنعت بانكداري به سمت سودآوري بيشتر، كارايي بيشتر و قدرت رقابتي بالاتر در قبال رقباي بانكي داخلي و خارجي از نتايج و ثمرات عمده اين تحولات بود. البته شايان ذكر است كه موضوع ديگري كه در كنار تعدد و توزيع شعب، همواره مورد توجه سياست‌گذاران و پژوهشگران عرصه بانكداري بوده و آن عبارت است از اندازه شعبه بانكي و وسعت شبكه شعب بانكي موسسات اعتباري؛ در اين مطالعه اندازه شعب و شبكه شعب بانكي نيز در ادبيات بانكداري جهاني مورد توجه قرار گرفته است. اغلب آنچه در دهه‌هاي اخير تحولات صنعت بانكداري را هدايت كرده از قانون اصيل بانكداري سرمايه‌داري يعني حداكثرسازي سود جدا نبوده و اين قانون را به عنوان يك سند بالا دستي در صنعت بانكداري همواره مورد توجه قرار داده است؛ در واقع تمام تغييرات ساختاري و قانوني كه در فوق به آنها اشاره شد نيزدر راستاي همين اصل اساسي بانكداري مدرن بوده است. فعاليت‌هاي بانكي در صنعت بانكداري با محوريت سودآوري حداكثري عمدتا به دنبال جلب مشتريان بيشتر است كه شايد از اين رهگذر توزيع شعب بانكي در مناطق مختلف در يك كشور بهتر شده يا بدتر شود كه اين مهم بستگي به زيرساخت‌هاي اقتصادي و نحوه فعاليت‌هاي بانكي موسسات اعتباري دارد. اگر زمينه‌هاي رقابت در نظام بانكداري يك كشور فراهم باشد، قاعدتا رقابت هر چه بيشتر موسسات بانكي به توزيع متوازن و مبتني بر نياز مناطق به ارائه خدمات بانكي، خود به خود صورت خواهد گرفت و هر چه زمينه‌هاي غيررقابتي يا حتي زيرساخت‌هاي معيوب اقتصادي در يك كشور مهيا باشد، ممكن است توزيع شعب بانكي در كشور بطور نامتوازن و با تمركز بر مناطق ثروتمندتر و غيرمحروم اتفاق بيافتد.

پژوهشگران اين مركز در ادامه گزارش خود به تاريخچه‌يي مي‌پردازد و مي‌نويسد: در خارج از كشور مطالعات جامع و قابل توجهي درخصوص تعدد، توزيع، اندازه شعب و اندازه شبكه شعب بانكي در كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي اروپايي و امريكا انجام شده و نتايج خوبي از اين مطالعات به دست آمده است؛ اما در داخل كشور بيشتر مطالعات پژوهشي انجام شده روي شعب بانكي در موضوعات مكان يابي بهينه شعب بانكي، درجه‌بندي شعب بانكي و سيستم ارزيابي عملكرد شعب بانكي بوده و چندان به تعدد، توزيع و اندازه شعب و شبكه شعب بانكي پرداخته نشده است. البته درخصوص موضوع اصلي اين گزارش در سايت‌هاي خبري و مطالب كارشناسي بانكي، نظراتي از صاحبنظران حوزه بانكي و مديران عامل بانك‌ها وجود دارد كه در جاي خود، موضوعات قابل تاملي را مطرح كرده‌اند؛ اما با توجه به اينكه عموما اين نظرات، برآمده از تجربيات ايشان به سبب سال‌هاي فعاليت در بازار بانكي مي‌باشد، درخصوص ميزان صحت و عمق درستي ادعاي هر يك از اين نظرات كارشناسي، بايد تحقيقات جامعي صورت بگيرد كه در حيطه اين مطالعه نمي‌گنجد؛ اما با وجود اين به تبيين اين نظرات كارشناسي نيز پرداخته خواهد شد.

نظرات كارشناسان بانكي در رسانه‌ها بيشتر متمركز بر ايجاد شعب متعدد بانك‌هاست و از روند ايجاد شعب جديد بانكي در كشور توسط موسسات اعتباري مختلف انتقادات جدي از سوي جامعه كارشناسي وارد شده است. اين انتقادات در دو سال گذشته كه روند افزايش شعب جديد بانكي شدت گرفته بيشتر شده است. البته يكي از حساسيت‌هاي بدنه كارشناسي بانكي در كشور در اين خصوص به دليل رفتارهاي متفاوت و گاه متناقض بانك مركزي در قبال اين مساله مي‌باشد كه در زماني آيين‌نامه‌يي براي كاهش شعب صادر و در زمان ديگر آن آيين نامه را لغو مي‌نمايد. اين مباحث كارشناسي در حيطه توزيع شعب بانكي در كشور مطرح نشده و تماماً انتقادات به تعداد شعب بانكي اختصاص دارد و اين درحالي است كه با نگاهي به آمار و ارقام شعب بانكي در مناطق روستايي و شهري و نيز جمعيت در اين مناطق مي‌توان تا حدودي توزيع نامتوازن شعب بانكي در كشور را استنباط كرد. حدود 95درصد از كليه شعب موسسات اعتباري در كشور در مناطق شهري و تنها 5 درصد در مناطق روستايي متمركزاند و اين درحالي است كه در سال 1392، 65,2 درصد از جمعيت كشور شهري و 34.8درصد روستايي هستند.

حال با توجه به همين مسائل مطرح در جامعه كارشناسي كشور، نظرات و انتقادات كارشناسان حوزه بانكداري به شرح ذيل ارائه مي‌شود:

1- يكي از انتقادت جدي كه جامعه كارشناسي بانكي در كشور درخصوص افزايش شديد تعدد شعب بانكي جديد در دو سال اخير مطرح مي‌كنند، ناظر به سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش زمين و ساختمان است. به نظر اين كارشناسان، ايجاد شعب جديد بانك‌ها به بهانه زمينداري و توسعه املاك صورت مي‌گيرد و اين حركت به نحوي انحراف از فعاليت‌هاي بانكداري بانك‌ها تلقي مي‌شود. به نظر علي سليماني از كارشناسان بانكي مطابق تعاريف جهاني، بانك‌ها بايد علاوه بر ارائه خدمات كمّي وكيفي مطلوب بانكي به مشتريان خود، سرمايه خود را در توسعه صنعت، خدمات و كشاورزي و ايجاد شغل هزينه كنند؛ اما اقتصاد بيمار ايران باعث شده فعاليت‌هاي بانكداري از تعريف اصلي آن منحرف شده و به سوي دلالي و سفته بازي گرايش پيدا كند. افزايش بسيار زياد چگالي شعب بانكي در شهرهاي بزرگ به خصوص مناطق شمال شهري كه قيمت زمين و ساختمان بيشتر از ساير نقاط افزايش پيدا مي‌كند مويدي بر اين ادعاست. به نظر اين كارشناس بانكي، بانك‌ها سرمايه‌هاي خود را از طريق شركت‌هاي واسطه‌يي تابع خود، به بخش زمين و ساختمان مي‌برند و اين عملِ بانك‌ها باعث شده نهادهاي دولتي و

شبه‌دولتي و غيردولتي(مانند سازمان‌ها، شهرداري‌ها، موسسات دولتي و غيردولتي، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بنيادها، ستادهاي اجرايي، شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي بازنشستگي و...) نيز براي كسب اين سود قابل توجه، به ايجاد بانك و توسعه شعب بانكي رغبت پيدا كنند. اين درحالي است كه روند احداث شعب بانكي در كشورهاي پيشرفته سير كاهشي داشته و اين كشورها به جاي هزينه كردن سرمايه براي احداث شعب، نگهداري آنها و پرداخت حقوق بيشتر به كارمندان ترجيح مي‌دهند، سرمايه‌هاي خود را در فعاليت‌هاي بانكداري هزينه كنند و كارهاي جاري شعب بانكي را به بانكداري الكترونيك ارجاع دهند.

2- هادي حق‌شناس نيز از كارشناسان بانكي و نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بر اين عقيده است كه تداوم نرخ تورم دو رقمي در 40سال گذشته و نيز نوسانات پيوسته و گاهي شديد اقتصادي در كشور باعث شده كه بانك‌ها به جاي ايفاي نقش واسطه‌گري و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي، در بازارهايي مانند طلا و ارز و زمين و ساختمان سرمايه‌گذاري كنند كه اين سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بازارهاي طلا، ارز، زمين و ساختمان، باعث تلاطم بيشتر اقتصاد ملي و افزايش بيشتر قيمت‌ها در اين بازارها و بالطبع ساير بازارها شده و دور باطل و فزاينده‌اي از افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف است و سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر بانكي در اين بازار اتفاق مي‌افتد.

3- عبدالناصر همتي، مديرعامل سابق بانك ملي معتقد است، تعداد شعب بانك‌ها بايد بر حسب جمعيت محله‌يي مشخص و محدود شود و شوراي پول و اعتبار نيز موظف به تهيه و ابلاغ دستورالعمل آن شود. بايد حضور بانك‌ها در شهرها و مناطق شهري محدود و در مناطق روستايي و شهرهاي زير 15هزار نفر جمعيت آزاد اعلام شود ازسوي ديگر براي كنترل افزايش شعب جديد بانكي، بانك‌ها بايد براساس سرمايه‌يي كه دارند نسبت به ايجاد شعب اقدام كنند؛ براي مثال بانكي كه 400ميليارد تومان سرمايه دارد حداكثر مي‌تواند 200شعبه ايجاد كند و بانك ديگري كه سرمايه 800 ميليارد توماني دارد 250شعبه. ازسوي ديگر براي بررسي مكاني شعب بانكي الزم است به فاكتورهايي از قبيل عوامل و زيرساخت‌هاي محيطي نظير جمعيت منطقه، سطح درآمد منطقه، وضعيت تجاري منطقه، فرهنگ مردم در تعامل با بانك، رقباي موجود در سطح منطقه و... توجه شود.

   1-1-2- مطالعات تجربي خارج از كشور

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اين گزارش به مطالعات پژوهشي در خارج از كشور در موضوعات مرتبط و موثر بر تعداد، توزيع، اندازه شعب و شبكه شعب بانكي بسيار وسيع‌تر و متنوع‌تر از داخل كشور انجام شده، مي‌پردازد و مي‌نويسد: پژوهش‌هاي خارجي نسبت به كارهاي مطالعاتي در داخل بسيار متقن‌تر، با كيفيت‌تر، جامع‌تر و كاربردي‌تر است. البته همان‌گونه اين مطالعات به سبب نياز صنعت بانكداري در سطح كشورهاي جهان به سبب تغييرات ساختاري و قانوني در عرصه بانكداري در دهه 1980 و 1990 به وجود آمده و رشد قابل توجه تعداد شعب بانكي و تغيير توزيع و اندازه شعب و شبكه شعب بانكي را تاييد كرده است. در اينجا از بين مطالعات فراوان انجام شده، به مهم‌ترين مطالعات اشاره مي‌شود به نحوي كه بتوان طيف كاملي از عوامل اثرگذار بر تعداد و توزيع و اندازه شعب بانكي را تبيين نمود. درخصوص متوسط اندازه شعب بانكي كه به كمك تعداد نيروي استخدامي فعال در هر شعبه اندازه‌گيري مي‌شود، طبق آمار و ارقام، تعداد كارمندان هر شعبه از بانك‌هاي تجاري در مناطق شهري به‌طور متوسط از 20كارمند در سال 1988 به 16كارمند در سال 1994 و به 13كارمند در 2004ميلادي رسيده است؛ درحالي كه در مناطق روستايي، تعداد متوسط كارمندان بانك‌هاي تجاري در هر شعبه از 22كارمند در 1988 به حدود 14كارمند در 2004ميلادي رسيده است. درخصوص موسسات پس‌انداز در مناطق شهري نيز تعداد كارمندان در هر شعبه بطور متوسط از 13كارمند در سال 1988 به حدود 12كارمند در 2004ميلادي رسيده است. اين افزايش تعداد شعب بانكي با تغيير در توزيع بانك‌ها به لحاظ تعداد شعبه همراه بود. در واقع بانك‌ها به سمت بانك‌هاي با تعداد شعب بيشتر و بزرگ‌تر حركت كردند. براي مثال بانك‌هاي با تعداد شعب بيشتر از 100عدد، از 46درصد از كل شعب در سال 1994 به 51 درصد در سال 2003ميلادي رسيد. در گزارش اقتصادي رييس‌جمهور امريكا در سال 2006 افزايش 21درصدي جمعيت همچنين افزايش 66 درصدي درآمد شخصي قابل تصرف افراد طي سال‌هاي 1988 تا 2006 از عوامل مهم موثر بر افزايش تعداد شعب بانكي در امريكا مطرح شده است. آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد افزايش جمعيت و درآمد قابل تصرف از نرخ رشد تعداد شعب در امريكا(حدود 12درصد) بيشتر بوده و ين منطقي است كه اين افزايش منجر به افزايش تقاضا براي خدمات بانكي شود كه اين عامل قطعا بر تعداد شعب بانكي موثر خواهد بود.

مي‌توان اظهار كرد كه در ايالات متحده، يكي از دلايل اصلي افزايش در تعداد شعب بانك‌هاي تجاري، كاهش موسسات پس انداز و جايگزين شدن آنها به وسيله بانك‌هاي تجاري- به طريق تملك موسسات پس انداز يا به صورت‌هاي ديگر- بوده است. با اينكه سير افزايش تعداد شعب در روستاها و شهرهاي امريكا مشابه ديده شده است؛ ولي رشد شعب در مناطق روستايي تا حدودي كمتر بوده است (رشد 43درصدي شعب بانك‌هاي تجاري در مناطق شهري و 27درصدي در مناطق روستايي درحالي كه رشد شعب بانك‌هاي تجاري و موسسات پس‌انداز در مجموع در مناطق شهري 13درصد و در مناطق روستايي 10درصد گزارش شده است). جمع‌بندي

مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص توزيع شعب اينگونه جمع‌بندي مي‌كند: نكته اول اينكه بايد توجه شود كه در نظام نظارتي بانكي كشور، عملا امكانات خوبي براي نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در قوانين و مقررات در نظر گرفته شده است و نهادهاي نظارتي مي‌توانند به موجب قانون با دست باز در جزييات فعاليت‌هاي بانكي دخالت كرده و مطابق شرايط اقتصادي كشور و در جهت تعامل با بانكداري بين‌المللي، اصلاحات قوي و خوبي را در نظام بانكداري كشور ايجاد كنند.

همچنين با توجه به مباني نظري و تجربه كشورها در صنعت بانكداري، نظام بانكي مطلوب در بستر اقتصادي پويا، باثبات و پايدار و در شرايط رقابت آزادانه شكل مي‌گيرد و در نتيجه نظام بانكي پويا و سالم و توزيع عادلانه و متوازن شبكه شعب بانكي به وجود خواهد آمد. در ايران شرايط اقتصادي عموماً بي‌ثبات، ناپايدار و داراي نوسانات تخريب ‌كننده است و توزيع نامتوازن شعب بانكي و بنگاهداري و فعاليت‌هاي نامطلوب بانك‌ها از نتايج چنين شرايط اقتصادي است. در چنين شرايطي رقابت آزادانه در بازار بانكي آثار منفي به دنبال دارد و لازم است با ضوابط و مقررات صحيح و دقيق، مسير حركت مطلوب نظام بانكي را مشخص كرد و اين درحالي است كه در قوانين فعلي بانكي كشور، قوانين مشخصي درخصوص فعاليت‌هاي بانكي مطلوب و توزيع متوزان شعب موسسات اعتباري وجود ندارد و الزام است در اين زمينه مقررات و قوانين مناسبي وضع شود.

از سوي ديگر درخصوص نبود مواد قانوني صريح براي توزيع متوازن شعب بانكي، لازم به ذكر است كه مطابق قوانين بانكي كشور، بانك‌هاي خارجي براي ورود به نظام بانكي بايد ميزان سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه و تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي شعب و دفاتر خود را به اطلاع بانك مركزي برساند كه اين امر نشان‌دهنده نظارت دقيق بانك مركزي بر تعدد و توزيع شعب بانك‌هاي خارجي در كشور مي‌باشد و اين درحالي است كه چنين موضوعي براي بانك‌هاي داخلي وجود ندارد. بايد بانك مركزي قانوني وضع كند كه طي آن بانك‌هاي تازه تاسيس موظف باشند براي أخذ مجوز، ميزان سرمايه اعطايي و الگوي تعدد و توزيع شبكه شعب خود را مبتني بر شرايط اقتصادي كشور، نيازهاي منطقه‌يي به ارائه خدمات بانكي، جمعيت منطقه‌يي، درآمد سرانه منطقه‌يي، حجم مبادلات منطقه‌يي و نيز با توجه به ميزان سرمايه و سودآوري بانك در جهت توزيع متوازن شعب بانكي به بانك مركزي اعلام كنند؛ بانك‌هاي تاسيس شده نيز موظفند براي ادامه فعاليت خود، الگوي مطلوب شبكه شعب خود را با توجه به معيارهاي فوق، به بانك مركزي ارائه نموده و تا تاريخي مشخص و منطقي آن را اجرايي كنند. درواقع طبق اين قانون هر يك از موسسات اعتباري موظف به طراحي الگوي جامع بانكداري مي‌شوند.

بانك مركزي نيز طبق قانون بايد موظف به طراحي الگوي جامع نظارت بر بانكداري(كه حاوي جهت‌گيري‌هاي بانكي با توجه به شرايط اقتصادي، نيازهاي منطقه‌يي در ارائه خدمات بانكي، توزيع عادلانه خدمات و شعب بانكي، سياست‌هاي كلان بانكي مانند بانكداري مجازي و...) شده و درخواست بانك‌هاي جديدالتاسيس براي اخذ مجوز و بانك‌هاي قديم‌التاسيس براي ادامه فعاليت را مبتني بر الگوي مذكور بررسي و در نهايت در تاييد يا رد آنها تصميم‌گيري كند. لازم است، بانك مركزي براي نظارت مستمر بر فعاليت بانك‌ها و رصد تخلفات احتمالي به تهيه بانك اطلاعاتي الكترونيكي جامع موسسات اعتباري اقدام كند تا موسسات تمام اطلاعات خود را در اختيار بانك مركزي قرار داده و امكان نظارت مداوم اين نهاد نظارتي را فراهم كنند.نویسنده:
پاسخ وزير ارتباطات به منتقدان «اسنپ» و «تاپسي»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/19
پاسخ وزير ارتباطات به منتقدان «اسنپ» و «تاپسي»


 وزير ارتباطات درباره انتقاداتي كه از فعاليت نرم‌افزارهاي حمل و نقل صورت مي‌گيرد، گفت: كسب و كارهاي سنتي نمي‌توانند جلو تكنولوژي را گرفته و براي كسب و كارهاي جديد ايجاد مشكل كنند.

به گزارش ايسنا، حدود دو سال از فعاليت نرم‌افزارهاي موبايلي حوزه حمل و نقل مي‌گذرد اما به تازگي با توجه به افزايش مشتريان اين شيوه، انتقادات متعددي مطرح شده و در مواردي حتي فعاليت اين نرم‌افزارها غيرقانوني خوانده شده است.

وزير ارتباطات نيز به تازگي به موضع‌گيري در اين خصوص پرداخته و تاكيد دارد كه در حوزه كسب و كارهاي جديد بر اين باوريم كه وظيفه دولت آن است كه فضايي ايجاد كند كه علاوه بر آنكه كسب و كارهاي سنتي به فعاليت مي‌پردازند شرايط براي كسب و كارهاي جديد نيز مهيا باشد.

محمود واعظي در خصوص فعاليت نرم‌افزارهاي مربوط به حمل و نقل نيز اظهار كرد: در گذشته هم‌ زماني كه قرار بر راه‌اندازي مراكز خريد بزرگ در دنيا بود، بسياري از واحدهاي كوچك نگران بوده و به اعتراض مي‌پرداختند، چرا كه فكر مي‌كردند ايجاد اين مجموعه‌ها كسب و كار آنها را متضرر خواهد كرد اما بعدها تجربه ثابت كرد كه هر يك از آنها مشتريان خاص خود را دارند به اين ترتيب در فضا رقابت ايجاد شده و مردم استفاده بردند. نمي‌توانيم به سبك ۲۰سال پيش زندگي كنيم

وي ادامه داد: حال در زمينه نرم‌افزارها و ابزارهاي مدرن نيز همين اتفاق رخ داده است. ما نمي‌توانيم ابزارهاي مدرن را در اختيار داشته باشيم و به سبك ۲۰سال پيش زندگي كنيم. بر همين اساس لازم است كه از اين تكنولوژي‌ها در بخش‌هاي مختلف از كشاورزي و صنعت گرفته تا سلامت و... بهره بگيريم.

واعظي در ادامه با تاكيد بر اينكه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گيري از فضاي الكترونيك فكر شود، گفت: اكنون كسب و كارهاي سنتي نمي‌توانند براي كسب و كارهاي جديد مزاحمتي ايجاد كنند، چرا كه اينها رقيب كسب و كارهاي سنتي نبوده و تنها با يكديگر همكاري دارند.

وزير ارتباطات كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي‌كرد در پاسخ به خلأهاي قانوني كه در اين حوزه وجود دارد نيز اظهار كرد: مساله فضاي مجازي و خلأهاي قانوني تنها به حوزه كسب و كار محدود نمي‌شود. ما به‌شدت به دنبال آن هستيم كه اين موارد را اصلاح كنيم و در چند سال اخير نيز هر بار به چنين نمونه‌يي برخورديم، تلاش كرديم با كمك سازمان‌هاي تنظيم مقررات راديويي و فناوري اطلاعات طرح‌هاي لازم در اين زمينه را تدوين كرده و به دولت ببريم.

وي با بيان اينكه دولت نيز در مجموع ديد مثبتي به فضاي مجازي دارد، اظهار كرد: دولت اين نكته را مي‌داند كه تقويت فضاي مجازي به معناي ايجاد شغل و فرصت‌هاي جديد است به همين دليل همواره از اين فضا حمايت كرده و اكنون هم اميدواريم كه مجلس و دولت همكاري‌هاي لازم را براي قانونگذاري در اين بخش انجام دهند. طرح شكايت در قوه قضاييه

از سوي ديگر سيدعلي رضوي مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران، شميرانات و ري هم در بخشي از اين برنامه تلويزيوني بيان كرد: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومي، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها بايد تحت نظر شهرداري باشد.

وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته يك تا دو شركت به بهانه داشتن مجوز فعاليت در فضاي مجازي وارد حيطه حقيقي شده‌اند كه اين موضوع مشكلاتي را ايجاد كرده و اكنون توسط اتحاديه شكاياتي در اين زمينه به قوه قضاييه ارجاع داده شده است.

رضوي همچنين عنوان كرد: اين آژانس‌ها با كاهش ۱۰درصدي قيمت نسبت به جذب مشتريان اقدام كرده و بدون مجوز به فعاليت مي‌پردازند اين در حالي است كه اگر زماني براي مردم مشكلي ايجاد شود حتي مكان فيزيكي اين شركت‌ها براي پيگيري موضوع مشخص نيست.

وي ادامه داد: ما طبق جلساتي كه با برخي از اين شركت‌ها داشتيم از آنها خواسته‌ايم كه خود را با ما منطبق كنند.

در نهايت نيز از ورود تكنولوژي‌هاي جديد استقبال مي‌كنيم اما بر اين نكته تاكيد داريم كه نمي‌توان بدون مجوز كار كرد و اتحاديه‌ها را دور زد.

مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران، شميرانات و ري اظهار كرد: اين مدل كسب و كارها در كشورهاي ديگر نيز موفق بوده اما به هر حال لازم است كه اين شركت‌ها براي فعاليت در ايران مجوزهاي مربوطه را دريافت كنند اما اكنون در موارد متعدد شاهديم كه با تبليغات دلچسبي كه توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثير قرار گرفته‌اند و ترجيح مي‌دهند با اين شركت‌ها كار خود را دنبال كنند كه اين مساله براي آژانس‌هاي سنتي نيز مشكلاتي را ايجاد كرده است.

رضا باقري‌اصل معاون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات نيز در بخشي از اين برنامه به نفع عمومي تقابل بين انواع جديد مشاغل اشاره كرده و گفت: تمام اين تقابل‌ها در نهايت به نفع مردم و كاربر است و اين خود يكي از مزيت‌هاي اصلي فناوري به شمار مي‌رود.  وي همچنين چالش‌هاي موجود را طبيعي خوانده و افزود: در تمام رسته‌ها و مشاغل اين اتفاق جريان دارد و طبيعي است كه اين يك چالش گذرا بوده و شرايط باثبات خواهد شد.

 نویسنده:

  گزارش Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  9
  يصوصخ ri.repapswenlodaat@erutaef
  خبش 66420769 جامعه‌بدهكاريم
  |
  چقدر‌به‌ يكنند
  جيمز‌بويس‌و‌پيتر‌بارنز ارائه‌ گردشگري‌ و‌ فرهنگي‌ ميراث‌ سازمان‌ به‌ قتصادي‌ |
  فعاالن‌ اميرحسين‌ميرابوطالبي
  ترجمه: گرفته قوت دوباره همگاني درآمد درباره بحث اواخر
  اين نژاد، به توجه بدون افراد همه به نقدي پرداخت
  است: از يتوان گذشته در ايده اين حاميان از نيازشان. يا گردشگري
  جنسيت صنعت براي ها صي خصو
  مدل مدني حقوق رهبر پين؛ توماس معروف انقالبي برد: نام
  اينها فريدمن ميلتون آزاد بازار اقتصاددان لوتركينگ؛
  مارتين اين به امروزي توجه نيكسون. ريچارد امريكا مهور
  ريي كه است اين من پيشنهاد ببريم. پيش به همزمان
  گروه‌تجارت فقير كارگران متوسط طبقه درآمدي ركود از ناشي
  موضوع نيروي تربيت اهميت نظير مشخص موضوع چند بيست تهران، اتاق گردشگري كميسيون
  اعضاي است. كشور اين در اقتصاد رشد مدام كندي
  امريكا مقاومتي اقتصاد با راهكارها برخي ارتباط انساني پيشنهاداتي بررسي به را خود نشست هفتمين
  و مواجه استقبال با ايدئولوژيك فهاي طي تمام در ايده
  اين شود. تبيين گزارش اين در نيز صنايع فرهنگي، ميراث سازمان به است قرار
  كه چيز هيچ سر بر تقريبا كه عصري در هم آن است،
  شده هما هاي هتل گروه از كرماني حبيبي مجيد اين دادند. اختصاص كنند، ارائه وگردشگري
  دستي آنها از برخي حداقل يا ها رال ليب نظر ندارد. وجود
  اجماع اين در كارشناس مهمان عنوان به كه نيز زهرا ميزبان خود، پيشين نشست در
  كميسيون را متوسط قشر زندگي كفاف مشاغل درآمد كه شرايطي
  در كميسيون كه كرد پيشنهاد داشت، حضور نشست فعاالن از جمعي سازمان اين رييس پور،
  احمدي طبقه اين از محافظت براي راهي يتواند اقدام اين يدهد
  نم همزمان طور به را بلندمدت مدت كوتاه هاي برنامه نظرات نقطه جلسه اين در بود. گردشگري
  صنعت راهي را اقدام اين آنها، از برخي حداقل يا هاران محافظك
  باشد. كند. دنبال گردشگري حوزه دولتي متوليان خصوصي
  بخش هاي رح پيچ در پي هزارتوي به وابستگي كاهش
  براي اتاق گردشگري كميسيون رييس پايان در ميان تعامل شد، مقرر گرفت قرار اشاره
  مورد يبينند.
  رفاهي اين در شده مطرح مباحث بندي جمع با تهران خوانده گردشگري صنعت توسعه آنچه براي
  طرفين با سرعت به است بر هزينه همگاني درآمد حال اين
  با چنين ارائه اهميت نفس اصل در گفت: نشست، گردشگري كميسيون كند. پيدا افزايش ميشود، مواجه هايش هزينه تامين براي مناسب منبعي يافتن
  مانع سازمان نظير گذار ت سياس نهادي به گزارشي جلسه در را شده ارائه نظرات بندي جمع
  نيز اين تامين منبع عنوان به توان نمي ماليات از شود.
  مي عين در نيست. وارد يي خدشه فرهنگي ميراث داد. قرار كار دستور در خود، وهفتم بيست مطلوب همگاني درآمد قدر هر چراكه كرد استفاده ينه ها
  هز با مشتركي جلسات در ميتواند، كميسيون حال رييس مهرعليزاده، محسن نشست اين ابتداي
  در درآمد) بازتوزيع هدف با خصوص (ب ماليات افزايش
  است، گردشگران با كه نهادهايي اجرايي هاي دستگاه با مشترك جلسه تهران، اتاق گردشگري
  كميسيون جود مالي تامين براي ديگر راهي خوشبختانه است.
  منفور مشكالت كرده گوشزد را نواقص دارند، كار سر كرد ارزيابي مثبت را گردشگري سازمان
  رييس همان يا همگاني هاي داراي از واند همگاني درآمد
  دارد: با رايزني مذاكره در را گردشگري صنعت فعاالن مشكالت همه بيان براي جلسه، يك برگزاري
  گفت: شود. تامين مشترك
  ثروت كند. حل آنها مطرح نكات گرفتيم تصميم رو، اين از نبود.
  كافي ايجادش يكديگر با هستيم وارثش ما كه
  ثروتي بايد مشكالت اين داد: ادامه مهرعليزاده محسن آن طرح براي مجالي كه مواردي از دسته آن
  شده تقريبا الحاضر در اما دارد ارزش دالر ون تريليه ردهايم،
  ك هاي پيگيري براي شود احصا ها تشكل سوي از مكتوب صورت به ها حل راه همراه به را نشد
  ايجاد ما مشترك ميراث يشود. نم ما نصيب آن از درآمدي
  هيچ پيدا انعكاس اتاق گردشگري كميسيون به بعدي دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس
  براي اتمسفر، مانند طبيعت بهاي گران بسيار هاي يه هد
  شامل كند. كنيم. ارسال
  وگردشگري اجتماعي هاي دارايي همچنين شيرين آب معدني،
  مواد كارشناسان از تن دو به سپس مهرعليزاده رييس نايب جهانگيري، آقاي افزود:
  مهرعليزاده آنها بدون كه است مالي حقوقي هاي خت زيرسا
  مانند نظرات كردن اضافه با تا داد ماموريت كميسيون گردشگري كميسيون كه كرد توصيه نيز تهران
  اتاق چه باشند داشته وجود تواينستند نم خصوصي هاي
  شركت به است قرار كه گزارشي خصوص در شده ارائه مشكالت نيز سفرها نامناسب توزيع بودن فصلي به يا شوند نمي اجرا يا تورالعملها دس ضوابط سال در جهان ناخالص توليد 8درصد دقيق ميزان اين در كه پيشنهاداتي از دسته آن تهران
  اتاق بهتر مديريت با امريكا همين در شوند. شكوفا اينكه به
  برسد كنند. نهايي را آن شود، ارائه گردشگري سازمان ايجاد ايران هتلداري مديريت نظام براي را زيادي مديريت جامع نظام شوند. مي اجرا ضعيف صورت جهان در صنعت اين رشد سرعت نشانگر ۵۱۰۲ مطرح گردشگري سازمان رييس حضور در
  جلسه هها بچ ازجمله امريكايي هر به يد مشترك هاي
  داراي مبني تهران اتاق دبيركل درخواست همچنين او است. كرده ندارد وجود ايران گردشگري اطالعات آمار مانند ۵۱۰۲نيز سال در گردشگري صنعت است. دارد، اجرايي جنبه نيز كوتاهمدت در است
  شده كرد. پرداخت ماه در دالر صد
  چند براي ها كميسيون اولويتدار موضوعات تعيين بر كميسيون ميهمانان اعضا جلسه، اين ادامه در متفاوت بسيار مختلف مراجع موجود آمارهاي در موجود شغل ۱۱ هر از شغل يك 4۱۰۲ سال طراحي اجرايي مدل آن براي كرده بندي
  دسته دهها آالين جذب براي اتمسفر محدود ظرفيت مثال،
  براي قرائت نيز را تهران اتاق آينده سال برنامه تدوين كردند. اعالم گزارش اين به راجع را خود نظرات ندارند معيني مشترك مبناي بوده هم از سهم وجود اين با است. داده پوشش را جهان كند. ارائه سازمان به را ها مدل اين سپس
  كند. است. شده اقليمي تغييرات به منجر كه بگيريد نظر در
  را اين بر شد. جويا را كميسيون حاضران نظر كرد مسافرتي هاي آژانس انجمن از غمخوار اكبر استفاده قابل خصوصي بخش براي چندان لذا ميزان به جهاني صادرات از گردشگري صنعت طرف دو كه پيشنهاداتي براي است، قرار
  بنابراين اين از استفاده خاطر دهها ودهكنن آل از هزينه دريافت
  با برنامه اولويتهاي جمع، پيشنهاد بنابر اساس نوع اين ارائه كه بود عقيده اين بر تهران، استان نيست. مگير چش خود نوع در كه يافته افزايش درصد يك دهيم. پيشنهاد عملياتي راهكارهاي كردند،
  ارائه هم يكنيم محافظت اقليممان از هم كمياب،
  ثروت ترتيب به ۱396 سال براي كميسيون كاري او اساس، همين بر بود. نخواهد كارساز ها گزارش ادامه در گردشگري كميسيون كارشناس اين المللي، بين هاي ارزيابي براساس آنكه حال است. اشكال ديگر داشت. خواهيم افراد همه به پرداختي
  مقداري شد: تبيين زير موضوعات كه مشخص اجرايي راهكار چند كه كرد پيشنهاد قيمت ترين نازل با يا رايگان صورت به زمين افزود: داخلي ناخالص توليد در گردشگري مستقيم سهم ‌شغل‌مربوط‌به‌ 11
  ‌يك‌شغل‌از‌هر‌ كرد. قيمتگذاري توان مي شكل همين به نيز را
  آلودگي فعاالن عضويت افزايش براي ريزي برنامه سازمان به بايد دهد مي تكان را گردشگري صنعت عوارض هرگونه از معاف گردشگري كاربري با است. دالر ۰۱ميليارد معادل ايران،
  گردشگري مواد استخراج براي بازاري قيمتهاي توانيم مي تهران؛
  همچنين اتاق در گردشگري حوزه شود. ارائه گردشگري مناطق در هرداريها ش سوي از ساختوساز ايران گردشگري صنعت هاي چالش بيان در او كارشناس امينزاده، يعقوب جلسه، اين ادامه
  در حال در كه كنيم برقرار عمومي منابع از چوب
  معدني گردشگري صنعت عملياتي هاي چالش رفع كميسيون اين عضو ديگر خائف، محمدرضا گراني نميشود. داده تخصيص كشور شهري مراكز كه داد توضيح كرد اشاره مختلفي موارد به قرار كه گزارشي ارائه به گردشگري،
  كميسيون بخش اختيار در مهربانانه قراردادهايي نازل قيمتي با
  حاضر با تعامل ايجاد براي پيگيري تهران استان عنوان به ما گفت: بود عقيده هم غمخوار با نيز تصور غيرقابل سود ايران در پول غيرمتعارف در تاثيرگذار گير تصميم نهادهاي بين اجماع ارسال گردشگري سازمان رييس براي
  است ودهكنندگان آل كردن مجبور است. گرفته قرار مزبور؛
  خصوصي مشكل رفع ذيربط هاي دستگاه اقدام چند يا يك بايد خصوصي بخش نمايندگان گردشگري تاسيسات احداث براي بانكي تسهيالت نگرفته شكل گردشگري تقويت توسعه خصوص چالشها عنوان تحت گزارشي پرداخت؛
  شود، تواند مي نظارت حفظ با همراه پرداخت به كنندگان
  استخراج از هفته پايان تعطيالت ساماندهي پيگيري دهيم. قرار پيگيري مورد را مشخص ناكارآمد را گردشگري پروژه طرح هر عم ال سازمان نقش همچنين زاده، امين گفته به است. ايران. گردشگري صنعت توسعه
  راهكارهاي كند. ايجاد طبيعت به احترام براي بازارمحور ايي زه تهران؛
  انگيه اتاق رييسه هيات طريق تهران اتاق آموزش مركز رييس عندليب، ناصر ميكند. غيراقتصادي به گردشگري دستي صنايع فرهنگي، ميراث تراتژيها اس اهداف، تشريح ضمن امينزاده عالوه عمومي هاي دارايي نيست. ما هاي گزينه همه
  اين اقامتي هاي هزينه كاهش جهت در فعاليت برخي اينكه بيان با گردشگري، حوزه كارشناس سرمايهگذار براي هتلي خدمات گذاري نرخ نظام گردشگري صنعت توسعه اصلي متولي عنوان صنعت جايگاه به گردشگري كميسيون
  اقدامات اين مثال هست. نيز جامعه استعدادهاي شامل طبيعت بر گردشگران؛
  زيرساختي اقدامات برخي مدت كوتاه اقدامات تشويقي. تا است تنبيهي كشور در خارجي داخلي پذيرش مورد تگاهها دس ديگر سوي از ايران، اشاره ايران جهان ناخالص توليد در
  گردشگري آنها بدون كه است اي حقوق مالي هاي زيرساخ گردشگري.
  مورد صنعت هاي تشكل ساماندهي را بخش دو هر بايد ما داد: ادامه ميندند، پس را كشور رسمي تعطيالت نابساماني تقويمي دو قوانين، گفت: او است. نگرفته قرار عمل مبناي به گردشگري صنعت سهم افزايش گفت:
  كرد نداشت. وجود هيچگاه ميلياردرها خصوصي
  اموال گفت: اوباما به بار يك مشهور، هذار سرماي بافت،
  وارن مكاني زمان در كه بودم شانس وش كافي اندازه
  «من هايي وزش آم بداند، را استعدادم قدر جامعه كه بيايم دنيا نيست
  به قابتي‌ ايران‌ در‌ خانگي‌ وازم‌ توليدات تهران:‌ معدن‌اتاق‌ و‌ صنعت‌ كميسيون‌
  رييس‌ دهم، پرورش را استعداد اين بتوانم كه دهد قرار اختيارم
  در كاري دهد، اجازه من به كه كند تدوين مالي نظامي
  قوانين زيادي پول آن، انجام با هستم عاشقش كه دهم انجام ني
  را ير ها ند بر گي كند پر ليد تو صلي
  مشكل را او ثروت از مقدار چه پرسيدند او از وقتي دربياورم.»
  هم لتوجهي قاب بسيار داد:«درصد پاسخ است، آورده پديد
  جامعه ديگري واحدهاي آن كنار در ولي رفت بين از كمبود يا نبودن پذير رقابت روي خانگي لوازم گا كنند ليد تو كال مش سي بر كه واحد ۲8۰ گاز اجاق توليد در است شركت
  گروه‌صنعت مورد اين در نوبل برنده اقتصاددان سيمون، هربرت را.» آن
  از مديريت بهروز تكنولوژي با اند شده راهاندازي واحدهاست؛ صنعت دراين پذيري رقابت اتاق معدن صنعت كميسيون رييس دنيا جاي هيچ در است بااليي آمارهاي واقعا لوازم توليدكنندگان مهم خواستههاي از
  يكي بين خو خيلي اگر من نظر «به است: گفته سخن تر
  دقيق تري رقابتي محصوالت هستند كار حال در بهتر اين كيفيت لحاظ از چه قيمت لحاظ از چه اين كه ميزند را ها حرف اين درشرايطي تهران نميبينيم ها برنده در را پراكندگي همه اين جلوگيري قاچاق با برخورد كشور در
  خانگي به را درآمدمان پنجم يك كه كنيم ادعا يتوانيم
  باشيم، پاسخ در همچنين پورقاضي كنند.» مي توليد را هم دليل همين به نيستند پذير رقابت صنايع بررسي به را خود قبلي جلسه دو اتاق كميسيون نيسيتم.» شاهد غيررقابتي بازار مشكل ولي است. موضوع اين
  از يك در عضويت با كه است ميراثي اش بقي ايم، آورده
  دست خانگي لوازم حوزه ايراني ركتهاي ش اينكه به است.» ناراضي كننده مصرف آنها هاي چالش خانگي لوازم صنعت وضعيت مثل كشورهايي به اشاره با ادامه در وي با برخورد شيوه به صرفا ايران در خانگي گذاريم.»
  لوازم جاي بر مولد بسيار اجتماعي
  نظام اعتقاد «به گويد: مي هستند، واردات نگران چقدر كه دوراني در هم آن است داده اختصاص جاي به كشورها «اين گويد: مي و... ايتاليا آلمان، تعداد مشكالت اين از يكي شود. نمي حل
  قاچاق بهره اجتماع ساخته يهاي داراي از كه آنها حاضر، ال
  در واردات نگران اينكه از بيش ركتها ش اين من واردات‌ نه‌ است‌ قاچاق‌ از‌ اصلي‌ نگراني‌ همچون مهمي هاي كارخانه شدن بسته شاهد هركدام خانگي لوازم حوزه در برند شركت ها ده حوزه اين در شده صادر مجوزهاي برندها
  زياد توان مي اما پردازند. نمي چيز هيچ ازايش به تقريبا برند مي اين به قاچاق هستند، قاچاق نگران بيشتر باشند تهران اتاق معدن صنعت كميسيون رييس پورقاضي هستيم. فعاليت دهه از بيش با ارج از كه دارند معتبر بسيار جهاني برند چند يا يك صنعت كميسيون رييس زمينه همين در
  است. اجزاي از استفاده هزينه يوان مت داد. تغيير را شرايط
  اين ولي شود مي وارد خانگي لوازم كاالي كه معنا به اشاره با هايش صحبت از ديگري بخش در كميسيون جلسات درباره هايش صحبت درادامه كار مشترك هاي همكاري سپاري، برون طريق زياد مجوزهاي تعداد از تهران اتاق معدن
  و براي كرد، دريافت را حقوقي مالي هاي زيرساخ
  كليدي وقتي پردازند نمي را مصوب عوارض حقوق سخت بسيار خانگي لوازم توليد در رقابت اينكه «دراين گفت: خانگي لوازم صنعت با ارتباط در حرفي برسند جايگاه اين به اند توانسته پژوهش خانگي لوازم حوزه توليدي واحدهاي كارخانهها به مربوط هاي تراكنش براي ناچيز يي هزينه تعيين
  مثال استانداردهاي ديگر آيد مي قاچاق كااليي كه وجود كشور در بااليي يلهاي پتانس ولي است خانگي لوازم توليدكنندگان انجمن اعضا جلسات از توجهي قابل سهم باشند داشته گفتن براي جاي هيچ در است معتقد گويد مي كشور
  در حدود ساالنه مشتقه اوراق قرضه اوراق سهام،
  معامالت گذراند نمي هم را استاندارد اداره شده تعريف بسياري مهم هاي نگراني دل از «يكي گفت: دارد، مطرح را مشكالتشان كاالها اين توليدكنندگان مالي گردش مثال بياورند، دست به هم را بازار نيستيم. برندها پراكندگي شاهد اندازه اين تا
  دنيا درآمد تنها مبالغي چنين دارد. عايدي دالر ميليارد
  ۰۰3 اندازد مي خطر به را مردم دارايي سالمت اين تعطيلي به راجع حوزه اين فعاالن واحدها از صنعت اين هاي چالش از مهمي بخش كردن؛ است دالر ۱۲ميليارد تنها شركتها اين از يكي «تعداد گويد: مي ادامه در پورقاضي
  مهدي به تضعيف را بازي بورس بلكه يكند تامين را
  همگاني از يكي كند، مي وارد آسيب كشور اقتصاد به اعتقاد به ولي واحدهاست ها بنگاه از برخي و... قاچاق گذاري، قيمت به است بيروني ميكند فروش دارد نمايندگي كشور ۱7۰رد زياد خيلي كشور در خانگي لوازم
  مجوزهاي از يتوان را مبالغ اينگونه كنند. مي كمك مالي نظام
  تثبيت چراكه كرد دريافت نيز رداري ره به يا اختراع حق درآمدهاي خانگي لوازم توليدكنندگان مهم هاي خواسته زيرا بود ناراحت نبايد است طبيعي اين من به ممكن جاي تا دارد قصد اتاق گردد بازمي ما كه چيزي آن با نيست مقايسه قابل اين خب تاكنون فريزر يخچال توليد بخش در مثال
  است اين از جلوگيري قاچاق با برخورد كشور در افتاد مي اتفاق هايي رويش ها ريزش مقابل در گفت: ادامه در وي بپردازد.» مشكالت اين حل ايراني هاي شركت شرايط اين با داريم كشور در است شركت ۱4۰ شده صادر مجوزهاي
  تعداد اجراي تدوين حاصل افراد، نوآوري بر الوه درآمدها است.»
  اين موضوع ارج چه اگر آورند، مي بر سر جديدي هاي بنگاه توليد واحدهاي مشكالت از توجهي قابل «بخش ندارند.» را رقابت توانايي اصال 3۲۱ لباسشويي ماشين توليد در عدد اين
  كه هست. نيز جامعه توسط انحصاري
  حقوق هاي دارايي از سبدي توان مي راحتي به اينكه
  نتيجه هر به آن از گيري بهره با بتوان كه كرد مشخص
  همگاني ۰۰۲دالر ماهانه اجتماعي تامين پوشش تحت شد
  امريكايي مطرح‌ ايران‌ كشاورزي‌اتاق‌ كميسيون‌ نشست‌
  در‌ هر با شدن درگير بدون توان را حقوق اين داد.
  حقوق بانكي هاي كارت يا ها حساب به مستقيما بوروكراسي
  نوع صاحبان عنوان به افراد همه به پول اين كرد. واريز كشاورزي
  افراد آب‌ ان‌ بحر حل‌ اي‌ في‌بر كا ي‌ قتصا ه‌ا انگيز
  نبود‌ ميزان نسبت شود داده همگاني هاي داراي
  مشترك از خواهند كه يشود پرداخت كساني توسط
  استفاده براي را هايي ريس اقليم، تغيير غذا آب، كمبود اقتصادي، داليل به ايران در نداشته وجود كافي صنعت
  گر مالياتي يها پرداخت اين ببرند. بهره مشترك يهاي داراي
  اين آب، شامل بحران، عامل يآورد. وجود به بشر ندارد. وجود زها انگي اصالح براي مناسب هاي زم مكاني هر بروز زمان در كه باورند اين بر صاددانان
  اقت بلكه كند هزينه را آن دولت بدهند دولت به كه
  نيست غذا بحران هوا، آب بارش در تغيير اقليم، تغيير دسترس در شيرين آب سرانه اينكه به اشاره با وي را بشر شده فعال اقتصادي هاي انگيزه
  بحراني، هاي داراي از حاصل ارزش ازاي در ما همه به
  پرداختي از منظم درآمدي همه اگر حال بود. خواهد مشتركمان غذا آب به كه اجتماعي هاي ورش ش نابرابري به مترمكعب ۵,۲۱هزار از جهان جمعيت ازاي به راستا، همين در ميكنند كمك مسائل حل
  در براي يي انگيزه كسي ديگر كنند، كسب مشترك هاي دارايي مساله با كه هستند بشر آينده مشكالت دارد، بستگي بر عالوه كرد: بيان رسيده، مترمكعب ۰۰۵ 6هزار آب مساله حل براي ها زه انگي اين نبود از
  كارشناسان كاهش جمعيت رشد قدوسي دارند. ارتباط آب هستيم، هرو روب جهان در شيرين آب كاهش با اينكه در دهند. خبر جهان سراسر كشاورزي بخش
  در درآمد وقتي تا كه است اين پاسخ داشت؟ خواهد
  كاركردن كه كرد معرفي عواملي را جهان سطح در شها بار هستيم. نيز جهان در آب منابع نابرابر توزيع شاهد امريكا، استيونس فناوري انستيتو استاديار باره،
  اين اصوال (كه نباشد باال غيرطبيعي شكلي به دارايي بر
  مبتني است. كرده فراهم را جهان در آب سرانه كاهش زمينه آب توزيع شده كم دسترس در آب ميزان يعني زوايه از نگاه جهان؛ ايران در آب «بحران نشست
  در بهتر زندگي به رسيدن براي افراد اكثر باشد) يد وان تنم
  هم برخي البته داشت. خواهند تمايل كردن كار به همچنان اقتصادي رشد كارشناس، اين اظهارات براساس بدتر يافته، كاهش آنها سرانه كه كشورهايي در در اقتصادي مباحث نقش كار»، كسب
  اقتصاد شد خواهند راحت متنفرند، آن از كه كارهايي انجام از افراد زرگترين يدهد كاهش را جهان آب سرانه نيز به اشاره با قدوسي است. يافته افزايش رآبا در هها حوز ساير از تر نگ كمر را آب با مرتبط
  مسائل دارد؛ وجود قسمت اين در جهان سطح در نگراني آب اينكه براي گفت: نفت آب كميابي هاي اوت تف انستيتو استاديار قدوسي، حامد گفته به
  دانست. توانند مي هم ديگر برخي است. مثبتي نكته اين خب
  كه چين نظير كشورهايي در اقتصادي رشد اثر زيرا در كار نيروي زمين آب، بايد شود توليد به منجر چند مساله يك آب بحران امريكا، استيونس
  فناوري اگر حتي دارند دوست واقعا كه شوند مشغول كارهايي
  به مثبتي نكته هم اين كه نباشد زياد چندان اش پرداختي در را جهان از نفر ۲يليارد تا ۵,۱ جمعيت كه هند سرانه ظاهر به اگرچه بنابراين گيرند. قرار هم كنار نگاه آن به يتوان مختلف زواياي از كه است
  وجهي است. به يتوان آب بحران حل در كه هستند راهكارهايي دستمزد افزايش براي عاملي را كشورها اقتصادي اين غذاي رژيم يشود سبب دهند، جاي خود با اما است ۰۰۵مترمكعب 6هزار جهان مردم آب خود اندازه به بتواند نيز اقتصادي نگاه شايد اما
  كرد، خانه از گذشتن با كس هر (روپولي) لي مونوپ بازي در حدود ايران در نا، تخميه اساس بر كرد. كمك آن نقاط اين در كشاورزي هاي فعالي توقف كارگران تغيير خواري گوشت سمت به خواري گياه از كشورها مقدار زيرا كنيم؛ توليد غذا وان نت آب اين تمام شود. واقع موثر آب با مرتبط مفاهيم بردن پيش
  ُ
  در ضايعات اثر بر آب رفت هدر مكعب متر ميليارد ۰۱ ساير وري بهره افزايش وي گفته به كرد. معرفي گفت: امريكا استيونس فناوري انستيتو استاديار كند. تبديل كه دارد قرار مناطقي در آب اين از لتوجهي قاب ايران اتاق كشاورزي كميسيون نشست در كه
  وي را بازي ولها اين دريافت كند. دريافت دالر ۰۰۲
  شروع رژيم تغيير با فتد. مي اتفاق كشاورزي محصوالت در كشاورزي ميشود سبب اقتصادي هاي بخش خواري اه گي ساده حالت از جوامع غذايي رژيم هرچه وضعيت قدوسي، گفته به شود. نمي مجازي آب به ايران در آب بحران وضعيت بررسي با بود، شده
  حاضر بازي بازيكنان تمام كه يكند كمك بلكه ريزد نمي هم
  به اتفاق همين كند دريافت دالر ۰۰۲ ماه در كس هر اگر كنند. كاهش را روند اين يتوان ضايعات كاهش غذايي هاي نگراني با عامل اين تركيب شود. كوچك عمل كند، حركت گوشت كاكائو قهوه، مصرف سمت به هاي اره ساير در اروپا جز كشاورزي آب مصرف بين شكاف آب بخش در بحران بروز گفت: جهان،
  و اضافي پول اين دهد. روي نيز ما واقعي اقتصاد در واند داد. ايجاد كشورها براي را جديدي شرايط طزيستي محي هم جهان غذاي تامين براي نياز مورد آب ميزان بخش سه در مصرف توزيع بوده ايران مشابه جهان يدهد. افزايش را حياتي ماده اين تقاضاي
  عرضه به مشغول هاي واده خان دوش از را مشكالت بار از مقداري كشورها آب از زيادي بخش داد: ادامه قدوسي ژاپن نظير كشورهايي حاضر حال در ميكند. كمبود نظر از تري زرگ بحران با را ما شده بيشتر ايران مشابه وضعيتي كشاورزي صنعت شرب، اصالح قابل وري ره به افزايش با تاحدودي شكاف
  اين نيز كشورها برخي شود. مي انرژي توليد صرف توليدكننده توانستند مي سنتي لحاظ به كه سويس اقليم تغيير اثر درباره قدوسي يد. من روبرو آب منابع بخش صرف مصرفي آب حجم بيشترين يعني دارد. يك از وضعيتي وقتي ها اقتصاددان نظر از
  است. موفقيت به رسيدن براي را آنها شانس دارد برم
  كار ناشي هاي سوخت جايگزيني با دارند. زيستي سوخت تبديل غذا واردكننده به باشند، غذايي محصوالت توزيع اينكه بر عالوه اقليم تغيير گفت: آب منابع بر يشود. كشاورزي يشود، بحران وارد شده خارج عادي
  شرايط بر الوه ماهيانه درآمد اين يهد. افزايش خاطر
  رضايت بيشتر بدهي ايجاد بدون كشور اقتصاد كه شود مي باعث اين زيستي سوخت يا پاك هاي رژي ان با فسيلي انرژي از آب بحران حل براي اينكه به اشاره با وي دهاند. ش است، كرده بدتر داده تغيير كشورها در را ارش بها گذشته در كه كند مي فعاليت به شروع هايي
  انگيزه بگيرد. رونق اين با يابد. مي كاهش آب مصرف فسيلي سوخت با اين تشريح به دارد، وجود راه از هيي مجموع ايران نظير كشوري در نيز را تعرق تبخير ميزان مد بلند ‌ها يسك شرايطي ها انگيزه اين شدن فعال نداشت.
  وجود ما به را جامعه طبيعت استعدادهاي يمان سياس رهبران را منابع كمبود از درصد ۰۲ تا ۰۱ حدود هها شيو پرداخت. اقتصادي نگاه از راهكارها را آب بحران اقليم تغيير نتيجه در كند. مي بيشتر اشاره با امريكا استيونس فناوري انستيتو استاديار حدس قابل آن نتايج كه كند مي ايجاد را
  جديدي آب عرضه افزايش كرد: عنوان وي كنيم. جبران امريكا استيونس فناوري انستيتو استاديار گفته به ميكند. تشديد بحران مدت كوتاه در يهد مد نشان ها بررسي اينكه به امريكا استيونس فناوري انستيتو استاديار
  نيست. كه است اين آنها از رهمندي به راه يگانه كرد؛ نخواهند
  تقديم اينجاست جالب شويم. حق اين خواستار هم دست در دست راهگشا آب بحران مساله حل در يتواند هم شيرين رفت هدر كشاورزي، محصوالت ضايعات كاهش مجمع گزارش بررسي به نيست، جدي يي مساله آب بحران حل در ما به شده، فعال هاي زه انگي اين
  افزود: كنيم استفاده ديگر دارايي يك از كار اين براي وانيم تم كه يتوان مناسب تكنولوژي از منظور اين براي باشد. بهبود آن، مصرف كاهش انرژي شكل تغيير آب، كشاورزي رقيب‌ صنعت‌ بلندمدت در آب هاي ريس درباره اقتصاد جهاني كه است اين بر عمومي باور البته ميكند
  كمك يمان. دموكراس ايم: آورده دست به طريق همين به كه گرفت. بهره آب عرضه افزايش كشاورزي بخش در آب وري ره به رشد امريكا استيونس فناوري انستيتو استاديار اثر از تلفيقي بلندمدت در كرد: تشريح وي پرداخت. اندازه به زها انگي اين آبياري كشاورزي بخش در
مدل خصوصي‌ها براي صنعت گردشگري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/19
مدل خصوصي‌ها براي صنعت گردشگري
فعالان اقتصادي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه مي‌كنند


گروه تجارت|

اعضاي كميسيون گردشگري اتاق تهران، بيست و هفتمين نشست خود را به بررسي پيشنهاداتي كه قرار است به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري ارائه كنند، اختصاص دادند. اين كميسيون در نشست پيشين خود، ميزبان زهرا احمدي‌پور، رييس اين سازمان و جمعي از فعالان صنعت گردشگري بود. در اين جلسه نقطه نظرات بخش خصوصي و متوليان دولتي حوزه گردشگري مورد اشاره قرار گرفت و مقرر شد، تعامل ميان طرفين براي آنچه توسعه صنعت گردشگري خوانده مي‌شود، افزايش پيدا كند. كميسيون گردشگري نيز جمع‌بندي نظرات ارائه شده را در جلسه بيست‌وهفتم خود، در دستور كار قرار داد.

در ابتداي اين نشست محسن مهرعليزاده، رييس كميسيون گردشگري اتاق تهران، جلسه مشترك با رييس سازمان گردشگري را مثبت ارزيابي كرد و گفت: برگزاري يك جلسه، براي بيان همه مشكلات كافي نبود. از اين رو، تصميم گرفتيم نكات مطرح شده و آن دسته از مواردي كه مجالي براي طرح آن ايجاد نشد را به همراه راه‌حل‌ها به صورت مكتوب براي رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري ارسال كنيم.

مهرعليزاده افزود: آقاي جهانگيري، نايب‌رييس اتاق تهران نيز توصيه كرد كه كميسيون گردشگري اتاق تهران آن دسته از پيشنهاداتي كه در اين جلسه و در حضور رييس سازمان گردشگري مطرح شده است و در كوتاه‌مدت نيز جنبه اجرايي دارد، دسته‌بندي كرده و براي آن مدل اجرايي طراحي كند. سپس اين مدل‌ها را به سازمان ارائه كند. بنابراين قرار است، براي پيشنهاداتي كه دو طرف ارائه كردند، راهكارهاي عملياتي پيشنهاد دهيم.

 

 يك شغل از هر 11 شغل مربوط به گردشگري

در ادامه اين جلسه، يعقوب امين‌زاده، كارشناس كميسيون گردشگري، به ارائه گزارشي كه قرار است براي رييس سازمان گردشگري ارسال شود، پرداخت؛ گزارشي تحت عنوان چالش‌ها و راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري ايران.

امين‌زاده ضمن تشريح اهداف، استراتژي‌ها و اقدامات كميسيون گردشگري به جايگاه صنعت گردشگري در توليد ناخالص جهان و ايران اشاره كرد و گفت: افزايش سهم صنعت گردشگري به ميزان دقيق 8درصد توليد ناخالص جهان در سال 2015 نشانگر سرعت رشد اين صنعت در جهان است. صنعت گردشگري در سال 2015 نيز مانند سال 2014 يك شغل از هر 11 شغل موجود در جهان را پوشش داده است. با اين وجود سهم صنعت گردشگري از صادرات جهاني به ميزان يك درصد افزايش يافته كه در نوع خود چشم‌گير است. حال آنكه براساس ارزيابي‌هاي بين‌المللي، سهم مستقيم گردشگري در توليد ناخالص داخلي ايران، معادل 10ميليارد دلار است.

او در بيان چالش‌هاي صنعت گردشگري ايران به موارد مختلفي اشاره كرد و توضيح داد كه اجماع بين نهادهاي تصميم‌گير و تاثيرگذار در خصوص توسعه و تقويت گردشگري شكل نگرفته است. به گفته امين‌زاده، همچنين نقش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي اصلي توسعه صنعت گردشگري ايران، از سوي ديگر دستگاه‌ها مورد پذيرش و مبناي عمل قرار نگرفته است. او گفت: قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌ها يا اجرا نمي‌شوند يا به صورت ضعيف اجرا مي‌شوند. نظام جامع مديريت آمار و اطلاعات گردشگري ايران وجود ندارد و آمارهاي موجود مراجع مختلف بسيار متفاوت از هم بوده و مبناي مشترك و معيني ندارند و لذا چندان براي بخش خصوصي قابل استفاده

 نيست.

 اين كارشناس كميسيون گردشگري در ادامه افزود: زمين به صورت رايگان يا با نازل‌ترين قيمت با كاربري گردشگري و معاف از هرگونه عوارض ساخت‌وساز از سوي شهرداري‌ها در مناطق و مراكز شهري كشور تخصيص داده نمي‌شود. گراني غيرمتعارف پول در ايران و سود غيرقابل تصور تسهيلات بانكي براي احداث تاسيسات گردشگري عملا هر طرح و پروژه گردشگري را ناكارآمد و غيراقتصادي مي‌كند.

 نظام نرخ‌گذاري خدمات هتلي براي سرمايه‌گذار داخلي و خارجي در كشور تنبيهي است تا تشويقي. دو تقويمي و نابساماني تعطيلات رسمي كشور و فصلي بودن و توزيع نامناسب سفرها نيز مشكلات زيادي را براي نظام مديريت هتلداري ايران ايجاد كرده است.

 در ادامه اين جلسه، اعضا و ميهمانان كميسيون نظرات خود را راجع به اين گزارش اعلام كردند. اكبر غمخوار از انجمن آژانس‌هاي مسافرتي استان تهران، بر اين عقيده بود كه ارائه اين نوع گزارش‌ها كارساز نخواهد بود. بر همين اساس، او پيشنهاد كرد كه چند راهكار اجرايي مشخص كه صنعت گردشگري را تكان مي‌دهد بايد به سازمان گردشگري ارائه شود.

 محمدرضا خائف، ديگر عضو اين كميسيون نيز با غمخوار هم عقيده بود و گفت: ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي بايد يك يا چند اقدام مشخص را مورد پيگيري قرار دهيم.

ناصر عندليب، رييس مركز آموزش اتاق تهران و كارشناس حوزه گردشگري، با بيان اينكه برخي اقدامات كوتاه‌مدت و برخي اقدامات زيرساختي را مي‌پسندند، ادامه داد: ما بايد هر دو بخش را همزمان به پيش ببريم. پيشنهاد من اين است كه چند موضوع مشخص نظير اهميت تربيت نيروي انساني و ارتباط برخي راهكارها با اقتصاد مقاومتي نيز در اين گزارش تبيين شود.

مجيد حبيبي كرماني از گروه هتل‌هاي هما نيز كه به عنوان مهمان و كارشناس در اين نشست حضور داشت، پيشنهاد كرد كه كميسيون برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت را به‌طور همزمان دنبال كند.

در پايان رييس كميسيون گردشگري اتاق تهران با جمع‌بندي مباحث مطرح شده در اين نشست، گفت: در اصل و نفس اهميت ارائه چنين گزارشي به نهادي سياست‌گذار نظير سازمان ميراث فرهنگي خدشه‌يي وارد نيست. در عين حال كميسيون مي‌تواند، در جلسات مشتركي با دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهايي كه با گردشگران سر و كار دارند، نواقص را گوشزد كرده و مشكلات فعالان صنعت گردشگري را در مذاكره و رايزني با آنها حل كند.

محسن مهرعليزاده ادامه داد: اين مشكلات بايد از سوي تشكل‌ها احصا شود و براي پيگيري‌هاي بعدي به كميسيون گردشگري اتاق انعكاس پيدا كند.

مهرعليزاده سپس به دو تن از كارشناسان كميسيون ماموريت داد تا با اضافه كردن نظرات ارائه شده در خصوص گزارشي كه قرار است به سازمان گردشگري ارائه شود، آن را نهايي كنند. او همچنين درخواست دبيركل اتاق تهران مبني بر تعيين موضوعات اولويت‌دار كميسيون‌ها براي تدوين برنامه سال آينده اتاق تهران را نيز قرائت كرد و نظر حاضران كميسيون را جويا شد. بر اين اساس و بنابر پيشنهاد جمع، اولويت‌هاي برنامه كاري كميسيون براي سال 1396 به ترتيب موضوعات زير تبيين شد:

1. برنامه‌ريزي براي افزايش عضويت فعالان حوزه گردشگري در اتاق تهران؛

2. رفع چالش‌هاي عملياتي صنعت گردشگري استان تهران و پيگيري براي ايجاد تعامل با دستگاه‌هاي ذي‌ربط و رفع مشكل مزبور؛

3. پيگيري ساماندهي تعطيلات پايان هفته از طريق هيات رييسه اتاق تهران؛

4. فعاليت در جهت كاهش هزينه‌هاي اقامتي گردشگران؛

5. ساماندهي تشكل‌هاي صنعت گردشگري.نویسنده:
مشكل اصلي توليد؛ پراكندگي برندهاي ايراني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/19
مشكل اصلي توليد؛ پراكندگي برندهاي ايراني
رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران: توليدات لوازم خانگي در ايران رقابتي نيست


گروه صنعت|

يكي از خواسته‌هاي مهم توليدكنندگان لوازم خانگي در كشور برخورد با قاچاق و جلوگيري از اين موضوع است. ولي مشكل بازار غيررقابتي لوازم خانگي در ايران صرفا به شيوه برخورد با قاچاق حل نمي‌شود. يكي از اين مشكلات تعداد زياد برندها و مجوزهاي صادر شده در اين حوزه است. در همين زمينه رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران از تعداد مجوزهاي زياد كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي حوزه لوازم خانگي در كشور مي‌گويد و معتقد است در هيچ جاي دنيا تا اين اندازه شاهد پراكندگي برندها نيستيم. مهدي پورقاضي در ادامه مي‌گويد: «تعداد مجوزهاي لوازم خانگي در كشور خيلي زياد است مثلا در بخش توليد يخچال و فريزر تاكنون تعداد مجوزهاي صادر شده 140 شركت است كه و اين عدد در توليد ماشين لباسشويي 123 شركت است و در توليد اجاق گاز 280 واحد كه واقعا آمارهاي بالايي است و در هيچ جاي دنيا اين همه پراكندگي را در برنده‌ها نمي‌بينيم و شاهد نيسيتم.»

وي در ادامه با اشاره به كشورهايي مثل آلمان، ايتاليا و... مي‌گويد: «اين كشورها به جاي ده‌ها شركت و برند در حوزه لوازم خانگي هركدام يك يا چند برند جهاني و بسيار معتبر دارند كه از طريق برون‌سپاري، همكاري‌هاي مشترك و كار پژوهش توانسته‌اند به اين جايگاه برسند و حرفي براي گفتن داشته باشند و سهم قابل توجهي از بازار را هم به دست بياورند، مثلا گردش مالي يكي از اين شركت‌ها تنها 21ميليارد دلار است و در170 كشور نمايندگي دارد و فروش مي‌كند و خب اين قابل مقايسه نيست با آن چيزي كه ما در كشور داريم و با اين شرايط شركت‌هاي ايراني اصلا توانايي رقابت را ندارند.»

 بررسي مشكلات توليدكنندگان

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران درشرايطي اين حرف‌ها را مي‌زند كه اين كميسيون اتاق دو جلسه قبلي خود را به بررسي وضعيت صنعت لوازم خانگي و چالش‌هاي آنها اختصاص داده است و آن هم در دوراني كه شاهد بسته شدن كارخانه‌هاي مهمي همچون ارج با بيش از 7 دهه فعاليت هستيم. پورقاضي درادامه صحبت‌هايش درباره جلسات كميسيون در ارتباط با صنعت لوازم خانگي گفت: «دراين جلسات اعضا انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي و توليدكنندگان اين كالاها مشكلاتشان را مطرح كردن؛ بخش مهمي از چالش‌هاي اين صنعت بيروني است و به قيمت‌گذاري، قاچاق و... بازمي‌گردد و اتاق قصد دارد تا جاي ممكن به حل اين مشكلات بپردازد.» وي در ادامه گفت: «بخش قابل توجهي از مشكلات واحدهاي توليد لوازم خانگي روي رقابت پذير نبودن يا كمبود رقابت‌پذيري دراين صنعت و واحدهاست؛ چه از لحاظ قيمت و چه از لحاظ كيفيت اين صنايع رقابت پذير نيستند و به همين دليل هم مصرف‌كننده ناراضي است.» نگراني اصلي از قاچاق است نه واردات

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به اينكه رقابت در توليد لوازم خانگي بسيار سخت است ولي پتانسيل‌هاي بالايي در كشور وجود دارد، گفت: «يكي از دل نگراني‌هاي مهم بسياري از واحدها و فعالان اين حوزه راجع به تعطيلي برخي از بنگاه‌ها و واحدهاست ولي به اعتقاد من اين طبيعي است و نبايد ناراحت بود زيرا در مقابل ريزش‌ها رويش‌هايي اتفاق مي‌افتاد و بنگاه‌هاي جديدي سر بر مي‌آورند، اگر چه ارج از بين رفت ولي در كنار آن واحدهاي ديگري راه‌اندازي شده‌اند و با تكنولوژي به‌روز و مديريت بهتر در حال كار هستند و محصولات رقابتي‌تري را توليد مي‌كنند.» پورقاضي همچنين در پاسخ به اينكه شركت‌هاي ايراني حوزه لوازم خانگي چقدر نگران واردات هستند، مي‌گويد: «به اعتقاد من اين شركت‌ها بيش از اينكه نگران واردات باشند بيشتر نگران قاچاق هستند، قاچاق به اين معنا كه كالاي لوازم خانگي وارد مي‌شود ولي حقوق و عوارض مصوب را نمي‌پردازند و وقتي كه كالايي قاچاق مي‌آيد ديگر استانداردهاي تعريف شده اداره استاندارد را هم نمي‌گذراند و اين سلامت و دارايي مردم را به خطر مي‌اندازد و به اقتصاد كشور آسيب وارد مي‌كند، يكي از خواسته‌هاي مهم توليدكنندگان لوازم خانگي در كشور برخورد با قاچاق و جلوگيري از اين موضوع است.»نویسنده:
نبود انگيزه اقتصادي كافي براي حل بحران آب كشاورزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/19
نبود انگيزه اقتصادي كافي براي حل بحران آب كشاورزي
در نشست كميسيون كشاورزي اتاق ايران مطرح شد


گروه صنعت|

 اقتصاددانان بر اين باورند كه در زمان بروز هر بحراني، انگيزه‌هاي اقتصادي فعال شده و بشر را در حل مسائل كمك مي‌كنند و در همين راستا، كارشناسان از نبود اين انگيزه‌ها براي حل مساله آب در بخش كشاورزي سراسر جهان خبر مي‌دهند. در اين باره، استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا، در نشست «بحران آب در ايران و جهان؛ نگاه از زوايه اقتصاد و كسب و كار»، نقش مباحث اقتصادي در مسائل مرتبط با آب را كمرنگ‌تر از ساير حوزه‌ها دانست. به گفته حامد قدوسي، استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا، بحران آب يك مساله چند وجهي است كه از زواياي مختلف مي‌توان به آن نگاه كرد، اما شايد نگاه اقتصادي نيز بتواند به اندازه خود در پيش بردن مفاهيم مرتبط با آب موثر واقع شود.

وي كه در نشست كميسيون كشاورزي اتاق ايران حاضر شده بود، با بررسي وضعيت بحران آب در ايران و جهان، گفت: بروز بحران در بخش آب شكاف بين عرضه و تقاضاي اين ماده حياتي را افزايش مي‌دهد. اين شكاف تاحدودي با افزايش بهره‌وري قابل اصلاح است. از نظر اقتصاددان‌ها وقتي وضعيتي از يك شرايط عادي خارج شده و وارد بحران مي‌شود، انگيزه‌هايي شروع به فعاليت مي‌كند كه در گذشته وجود نداشت. فعال شدن اين انگيزه‌ها شرايطي جديدي را ايجاد مي‌كند كه نتايج آن قابل حدس نيست. استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا افزود: اين انگيزه‌هاي فعال شده، به ما در حل بحران كمك مي‌كند البته باور عمومي بر اين است كه در بخش كشاورزي و آبياري اين انگيزه‌ها به اندازه كافي وجود نداشته و در ايران به دلايل اقتصادي، مكانيزم‌هاي مناسب براي اصلاح انگيزه‌ها وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه سرانه آب شيرين در دسترس به ازاي جمعيت جهان از ۱۲,۵هزار مترمكعب به 6‌هزار و ۵۰۰مترمكعب رسيده، بيان كرد: علاوه بر اينكه با كاهش آب شيرين در جهان روبه‌رو هستيم، شاهد توزيع نابرابر منابع آب در جهان نيز هستيم. يعني ميزان آب در دسترس كم شده و توزيع آب در كشورهايي كه سرانه آنها كاهش يافته، بدتر و در پرآب‌ها افزايش يافته است. قدوسي با اشاره به تفاوت‌هاي كميابي آب و نفت گفت: براي اينكه آب منجر به توليد شود بايد آب، زمين و نيروي كار در كنار هم قرار گيرند. بنابراين اگرچه به ظاهر سرانه آب مردم جهان ۶هزار و ۵۰۰مترمكعب است اما با تمام اين آب نمي‌توان غذا توليد كنيم؛ زيرا مقدار قابل‌توجهي از اين آب در مناطقي قرار دارد كه تبديل به آب مجازي نمي‌شود. به گفته قدوسي، وضعيت مصرف آب كشاورزي جز اروپا در ساير قاره‌هاي جهان مشابه ايران بوده و توزيع مصرف در سه بخش شرب، صنعت و كشاورزي وضعيتي مشابه ايران دارد. يعني بيشترين حجم آب مصرفي صرف بخش كشاورزي مي‌شود. ريسك‌هاي بلندمدت آب

استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا با اشاره به اينكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت بحران آب مساله‌يي جدي نيست، به بررسي گزارش مجمع جهاني اقتصاد درباره ريسك‌هاي آب در بلندمدت پرداخت. وي تشريح كرد: در بلندمدت تلفيقي از اثر كمبود آب، غذا و تغيير اقليم، ريسك‌هايي را براي بشر به وجود مي‌آورد. 6 عامل بحران، شامل آب، تغيير اقليم، تغيير در بارش و آب و هوا، بحران غذا و نابرابري و شورش‌هاي اجتماعي كه به آب و غذا بستگي دارد، مشكلات آينده بشر هستند كه با مساله آب ارتباط دارند. قدوسي رشد جمعيت و كاهش بارش‌ها در سطح جهان را عواملي معرفي كرد كه زمينه كاهش سرانه آب در جهان را فراهم كرده است.

براساس اظهارات اين كارشناس، رشد اقتصادي نيز سرانه آب جهان را كاهش مي‌دهد و بزرگ‌ترين نگراني در سطح جهان در اين قسمت وجود دارد؛ زيرا اثر رشد اقتصادي در كشورهايي نظير چين و هند كه جمعيت ۱,۵ تا 2 ميليارد نفر از جهان را در خود جاي مي‌دهند، سبب مي‌شود رژيم غذاي اين كشورها از گياه‌خواري به سمت گوشت‌خواري تغيير كند. استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا گفت: هرچه رژيم غذايي جوامع از حالت ساده گياه‌خواري به سمت مصرف قهوه، كاكائو و گوشت حركت كند، ميزان آب مورد نياز براي تامين غذاي جهان هم بيشتر شده و ما را با بحران بزرگ‌تري از نظر كمبود منابع آب روبرو مي‌كند. قدوسي درباره اثر تغيير اقليم بر منابع آب گفت: تغيير اقليم علاوه بر اينكه توزيع بارش‌ها را در كشورها تغيير داده و بدتر كرده است، ميزان تبخير و تعرق را نيز در كشوري نظير ايران بيشتر مي‌كند. در نتيجه تغيير اقليم بحران آب را تشديد مي‌كند. صنعت رقيب كشاورزي

استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا رشد اقتصادي كشورها را عاملي براي افزايش دستمزد كارگران و توقف فعاليت‌هاي كشاورزي در اين نقاط معرفي كرد. به گفته وي افزايش بهره‌وري ساير بخش‌هاي اقتصادي سبب مي‌شود كشاورزي در عمل كوچك شود. تركيب اين عامل با نگراني‌هاي محيط‌زيستي شرايط جديدي را براي كشورها ايجاد مي‌كند. در حال حاضر كشورهايي نظير ژاپن و سويس كه به لحاظ سنتي مي‌توانستند توليدكننده محصولات غذايي باشند، به واردكننده غذا تبديل شده‌اند. وي با اشاره به اينكه براي حل بحران آب مجموعه‌يي از راه‌حل‌ها وجود دارد، به تشريح اين راهكارها از نگاه اقتصادي پرداخت.

به گفته استاديار انستيتو فناوري استيونس امريكا كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، هدر رفت آب، تغيير شكل انرژي و كاهش مصرف آن، بهبود بهره‌وري آب در بخش كشاورزي و افزايش عرضه آب راهكارهايي هستند كه در حل بحران آب مي‌توان به آن كمك كرد. بر اساس تخمين‌ها، در ايران حدود ۱۰ميليارد متر مكعب هدر رفت آب بر اثر ضايعات محصولات كشاورزي اتفاق مي‌افتد. با تغيير رژيم غذايي و كاهش ضايعات مي‌توان اين روند را كاهش داد.

قدوسي ادامه داد: بخش زيادي از آب كشورها صرف توليد انرژي مي‌شود. برخي كشورها نيز سوخت زيستي دارند. با جايگزيني سوخت‌هاي ناشي از انرژي فسيلي با انرژي‌هاي پاك يا سوخت زيستي با سوخت فسيلي مصرف آب كاهش مي‌يابد. با اين شيوه‌ها حدود ۱۰ تا ۲۰درصد از كمبود منابع را جبران مي‌كنيم. وي عنوان كرد: افزايش عرضه آب شيرين هم مي‌تواند در حل مساله بحران آب راهگشا باشد. براي اين منظور از تكنولوژي مناسب مي‌توان بهره گرفت.نویسنده:
چقدر به جامعه بدهكاريم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/19
چقدر به جامعه بدهكاريم


جيمز بويس و پيتر بارنز|

ترجمه: اميرحسين ميرابوطالبي|

اين اواخر بحث درباره درآمد همگاني دوباره قوت گرفته است: پرداخت نقدي به همه افراد بدون توجه به نژاد، جنسيت يا نيازشان. از حاميان اين ايده در گذشته مي‌توان از اينها نام برد: انقلابي معروف توماس پين؛ رهبر حقوق مدني مارتين لوتركينگ؛ اقتصاددان بازار آزاد ميلتون فريدمن و رييس‌جمهور امريكا ريچارد نيكسون. توجه امروزي به اين موضوع ناشي از ركود درآمدي طبقه متوسط و كارگران فقير امريكا و كندي مدام رشد اقتصاد در اين كشور است.

اين ايده در تمام طيف‌هاي ايدئولوژيك با استقبال مواجه شده است، آن هم در عصري كه تقريبا بر سر هيچ چيز اجماع وجود ندارد. به ‌نظر ليبرال‌ها يا حداقل برخي از آنها در شرايطي كه درآمد مشاغل كفاف زندگي قشر متوسط را نمي‌دهد اين اقدام مي‌تواند راهي براي محافظت از اين طبقه باشد. محافظه‌كاران يا حداقل برخي از آنها، اين اقدام را راهي براي كاهش وابستگي به هزارتوي پيچ ‌در پيچ طرح‌هاي رفاهي مي‌بينند.

با اين ‌حال درآمد همگاني هزينه‌بر است و به سرعت با مانع يافتن منبعي مناسب براي تامين هزينه‌هايش مواجه مي‌شود. از ماليات نمي‌توان به عنوان منبع تامين اين هزينه‌ها استفاده كرد چراكه هر قدر درآمد همگاني مطلوب است، افزايش ماليات (به ‌خصوص با هدف بازتوزيع درآمد) منفور است. خوشبختانه راهي ديگر براي تامين مالي جود دارد: درآمد همگاني مي‌تواند از دارايي‌هاي همگاني يا همان ثروت مشترك تامين شود.

ثروتي كه ما وارثش هستيم و با يكديگر ايجادش كرده‌ايم، تريليون‌‌ها دلار ارزش دارد اما در حال‌ حاضر تقريبا هيچ درآمدي از آن نصيب ما نمي‌شود. ميراث مشترك ما شامل هديه‌هاي بسيار گران‌بهاي طبيعت مانند اتمسفر، مواد معدني، آب شيرين همچنين دارايي‌هاي اجتماعي مانند زيرساخت‌هاي حقوقي و مالي است كه بدون آنها شركت‌هاي خصوصي نمي‌توانستند وجود داشته باشند چه برسد به اينكه شكوفا شوند. در همين امريكا با مديريت بهتر دارايي‌هاي مشترك مي‌شد به هر امريكايي ازجمله بچه‌ها چند صد دلار در ماه پرداخت كرد.

براي مثال، ظرفيت محدود اتمسفر براي جذب آلاينده‌ها را در نظر بگيريد كه منجر به تغييرات اقليمي شده است. با دريافت هزينه از آلوده‌كننده‌ها به‌ خاطر استفاده از اين ثروت كمياب، هم از اقليممان محافظت مي‌كنيم و هم مقداري پرداختي به همه افراد خواهيم داشت. ديگر اشكال آلودگي را نيز به همين شكل مي‌توان قيمت‌گذاري كرد. همچنين‌ مي‌توانيم قيمت‌هاي بازاري براي استخراج مواد معدني و چوب از منابع عمومي برقرار كنيم كه در حال‌ حاضر با قيمتي نازل و قراردادهايي مهربانانه در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. مجبور كردن آلوده‌كنندگان و استخراج‌‌كنندگان به پرداخت همراه با حفظ نظارت مي‌تواند انگيزه‌هايي بازارمحور براي احترام به طبيعت ايجاد كند.

اين همه گزينه‌هاي ما نيست. دارايي‌هاي عمومي علاوه ‌بر طبيعت شامل استعدادهاي جامعه نيز هست. مثال اين مورد زيرساخت‌هاي مالي و حقوقي‌اي است كه بدون آنها اموال خصوصي ميلياردرها هيچگاه وجود نداشت.

وارن بافت، سرمايه‌گذار مشهور، يك بار به اوباما گفت: «من به ‌اندازه كافي خوش‌شانس بودم كه در زمان و مكاني به دنيا بيايم كه جامعه قدر استعدادم را بداند، آموزش‌هايي در اختيارم قرار دهد كه بتوانم اين استعداد را پرورش دهم، قوانين و نظامي مالي تدوين كند كه به من اجازه دهد، كاري را انجام دهم كه عاشقش هستم و با انجام آن، پول زيادي هم دربياورم.» وقتي از او پرسيدند چه مقدار از ثروت او را جامعه پديد آورده است، پاسخ داد:«درصد بسيار قابل‌توجهي از آن را.» هربرت سيمون، اقتصاددان برنده نوبل در اين مورد دقيق‌تر سخن گفته است: «به ‌نظر من اگر خيلي خوش‌بين باشيم، مي‌توانيم ادعا كنيم كه يك‌پنجم درآمدمان را به دست آورده‌ايم، بقيه‌اش ميراثي است كه با عضويت در يك نظام اجتماعي بسيار مولد بر جاي مي‌گذاريم.»

در حال‌ حاضر، آنها كه از دارايي‌هاي ساخته اجتماع بهره مي‌برند تقريبا به‌ازايش هيچ‌ چيز نمي‌پردازند. اما مي‌توان اين شرايط را تغيير داد. مي‌توان هزينه استفاده از اجزاي كليدي زيرساخت‌هاي مالي و حقوقي را دريافت كرد، براي مثال تعيين هزينه‌يي ناچيز براي تراكنش‌هاي مربوط به معاملات سهام، اوراق قرضه و اوراق مشتقه سالانه حدود 300ميليارد دلار عايدي دارد. چنين مبالغي نه‌ تنها درآمد همگاني را تامين مي‌كند بلكه بورس‌بازي را تضعيف و به تثبيت نظام مالي كمك مي‌كنند. اينگونه مبالغ را مي‌توان از درآمدهاي حق اختراع يا بهره‌برداري نيز دريافت كرد چراكه اين درآمدها علاوه‌ بر نوآوري افراد، حاصل تدوين و اجراي حقوق انحصاري توسط جامعه نيز هست.

نتيجه اينكه به‌ راحتي مي‌توان سبدي از دارايي‌هاي همگاني مشخص كرد كه بتوان با بهره‌گيري از آن به هر امريكايي تحت ‌پوشش تامين اجتماعي ماهانه 200دلار حقوق داد. اين حقوق را مي‌توان بدون درگير شدن با هر نوع بوروكراسي مستقيما به حساب‌ها يا كارت‌هاي بانكي افراد واريز كرد. اين پول به همه افراد به عنوان صاحبان مشترك دارايي‌هاي همگاني داده مي‌شود و به ‌نسبت ميزان استفاده توسط كساني پرداخت مي‌شود كه مي‌خواهند از اين دارايي‌هاي مشترك بهره ببرند. اين پرداختي‌ها مالياتي نيست كه به دولت بدهند و دولت آن را هزينه كند بلكه پرداختي به همه ما در ازاي ارزش حاصل از دارايي‌هاي مشتركمان خواهد بود. حال اگر همه درآمدي منظم از دارايي‌هاي مشترك كسب كنند، ديگر كسي انگيزه‌يي براي كاركردن خواهد داشت؟ پاسخ اين است كه تا وقتي درآمد مبتني بر دارايي به ‌شكلي غيرطبيعي بالا نباشد (كه اصولا هم نمي‌تواند باشد) اكثر افراد براي رسيدن به زندگي بهتر همچنان به كار كردن تمايل خواهند داشت. البته برخي افراد از انجام كارهايي كه از آن متنفرند، راحت خواهند شد كه خب اين نكته مثبتي است. برخي ديگر هم مي‌توانند به كارهايي مشغول شوند كه واقعا دوست دارند حتي اگر پرداختي‌اش چندان زياد نباشد كه اين هم نكته مثبتي است.

در بازي مونوپُلي (روپولي) هر كس با گذشتن از خانه شروع 200دلار دريافت مي‌كند. دريافت اين پول‌ها بازي را به هم نمي‌ريزد بلكه كمك مي‌كند كه تمام بازيكنان بازي كنند. اگر هر كس در ماه 200دلار دريافت كند همين اتفاق مي‌تواند در اقتصاد واقعي ما نيز روي دهد. اين پول اضافي مقداري از بار مشكلات را از دوش خانواده‌هاي مشغول به كار برمي‌دارد و شانس آنها را براي رسيدن به موفقيت و رضايت خاطر افزايش مي‌دهد. اين درآمد ماهيانه علاوه ‌بر اين باعث مي‌شود كه اقتصاد كشور بدون ايجاد بدهي بيشتر رونق بگيرد.

رهبران سياسي‌مان استعدادهاي طبيعت و جامعه را به ما تقديم نخواهند كرد؛ يگانه راه بهره‌مندي از آنها اين است كه دست در دست هم خواستار اين حق شويم. جالب اينجاست كه مي‌توانيم براي اين كار از يك دارايي ديگر استفاده كنيم كه به همين طريق به دست آورده‌ايم: دموكراسي‌مان.نویسنده:

  اخبار Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 لمسي براي مغناطيسي
  نوار بوك» «مك صفحه موبايل
  شدن اپراتورهاي تقلب اينترنت فروشي بردند
  ك پناه حمايت سازمان به همراه تلفن
  كاربران دارد سوال جاي قطعا موضوع اين البته كه فن دانشو
  گرو سازمان مردم كه است اينگونه شرايط چرا كه داستان همچنين اينترنت فروشي كم
  بحث مقررات تنظيم سازمان بر را انهها رس يا حمايت اپراتورهاي اينترنت هاي بسته موعد از پيش
  پايان كه ساخته مغناطيسي نوار امريكايي شركت يك ورج| مشكالت به رسيدگي به موظف كه ارتباطات ها مدت از نبوده تازهيي موضوع همراه
  تلفن لمسي تاپ لپ نمايش صفحه بوك، مك به آن اتصال
  با نستهاند. دا ارجح است مردم ارتباطي قرار مجازي فضاي كاربران انتقاد مورد
  پيش الكترونيكي هاي دستگاه نمايشگاه آخرين در شود. مي هاي دولت در اين از پيش آنكه ديگر نكته هاي گيري موضع نيز مسووالن سوي از
  داشته به جديدي فناوري از نئونود شركت )CES( امريكا
  مصرفي در كه شد دنبال يي رويه چنين مختلف است. گرفته صورت آن با ارتباط در
  متفاوتي حقيقت در AirBar است. كرده رونمايي aIR Bar
  نام گرفتن نظر در از حتي مختلف زماني مقاطع كنندگان مصرف حمايت سازمان رييس
  اخيرا به بي اس يو پورت وسيله به كه است مغناطيسي نوار
  يك خاطي ارتباطي هاي شركت براي هايي جريمه گفته سخن موضوع اين درباره
  توليدكنندگان با حركاتي انجام با توياند كاربر شود متصل بوك
  مك يازدهم دولت در كه يي رويه يشد، داده خبر
  است. مجبور كاربر حالت اين در كند. برقرار ارتباط خود اپ
  تل مربوطه مسووالن سوي از طالعرساني آن درباره در مردم مشكالت به اخيرا نوابي
  محمود روي aIR Bar از استفاده براي را اضافي زار رم ناف
  نيست است. نشده انجام شكاياتي است: گفته كرده اشاره اينترنت
  حوزه فناوري از گجت اين ساخت براي كند. نصب
  كامپيوتر مكرر طور به وزارتخانه اين ديگر سوي از رسيده سازمان به اينترنت كمفروشي زمينه
  در با يتوان آن از استفاده با كه شده استفاده zForce AIR مشتركان از شده مطرح انتقادات به پاسخ در هستيم. آنها بررسي حال
  در را نمايش صفحه نقاشي موي قلم حتي دستكش
  انگشت، سامانه طريق از را موضوع كه كند مي درخواست نيز همراه تلفن اپراتورهاي از حال عين در
  وي توان مي مغناطيسي نوار اين كمك با همچنين كرد.
  لمس پيگيري رساني اطالع ارتباطات وزارت ١95 تماس براي كه كرده عنوان اينگونه كرده
  ياد هاي ليت فعا نمايش صفحه لمس دست دادن تكان
  با خود خدمات ارائهدهنده اپراتور نهايت در يا كنند گزارشاتي نيز همراه تلفن هاي گوشي با
  تلفني باز كردن زوم بردن، پايين باال مانند داد انجام
  مختلفي رييس اخير هاي صحبت با حال دهند تغيير را تخلف يا تقلب احتمال آنها اساس بر كه
  رسيده نمايش. صفحه كردن بسته
  و اين كه آيد مي پيش سوال اين حمايت سازمان كه يي بهگونه دارد وجود همراه تلفن
  اپراتورهاي اينبار مشكالت اين حل پيگيري در وزارتخانه تلفن با بايد دوبار تماس يك براي
  مشتريان قلب ضربان
  سنجش كرد. خواهد عمل چگونه كنند، برقرار را ارتباطي تا كنند سعي خود
  همراه مورد در نيز پيش چندي آنكه ديگر نكته طرفه يك صورت به صدا نخست مرحله در هوشمند
  اما كمربند با
  تنفس ميان متفاوت رويكردي پستي هاي تعرفه با آن از بعد ثانيه چند دقيقا شود مي نيده
  ش ديده حمايت سازمان ارتباطات وزارت اين يشود. حل صدا تبادل مشكل دوم
  تماس درماني، تجهيزات ليدكننده تو شركت يك ورج| عنوان به پست شركت كه شرايطي در شد اين در مشكل يا دهي آنتن دهنده نشان
  مساله شركت است. ساخته قلب ضربان كنترل براي
  كمربندي ارتباطات وزارت هاي زيرمجموعه از يكي درصدي رايتل يا ارتباطي سوم اپراتور اما اين است، ديگري اپراتور از تر گران اپراتور يك سوي از فروشي كم هيچگونه كه است اين جديد تقلبي يرسد نظر به نيست
  زمينه بيماران سينه زير كه كرده اختراع eroCoidraQمربندي سازمان بود داده تغيير را خود هاي تعرفه قيتآميز موف مكالمات ميزان در 99.9١ معادل دارند حق اپراتورها نبوده مصوبه خالف موضوع وجود اين با اما گيرد نمي ورت ص اپراتورها دوبار مشتركان شيوه اين با گرفته
  صورت حياتي عضو اين وضعيت خودكار طور به شود مي بسته
  قلبي بدون ها تعرفه اين بودن غيرقانوني از حمايت اختصاص خود به )HOSR( جايي جابه حين كه يي تعرفه سقف تا را خود سرويس نرخ كه اين كه كند مي احساس مشتركي چنانچه يكنند. پرداخت را مكالمه
  هزينه داروي غذا سازمان كه دستگاه اين يند. مك كنترل را
  بدن كرده تاكيد داده خبر سازمان اين تصويب مكالمه آميز موفقي برقراري ميزان متوسط داده بخواهند كه طور هر ايم، كرده تعيين برايشان ما اش اينترنتي بسته يا گرفته صورت فروشي كم سازمان رييس همچنين ايسنا، گزارش
  به است مختلفي حسگرهاي به مجهز كرده، تاييد را آن نيز
  امريكا پيش جديد هاي تعرفه اعمال صورت در بود 95.59درصد اپراتور اين شبكه در CSSR( كنند. تعريف اين ما رسيده، اتمام به مقرر موعد از زودتر برخي اينترنتي هاي تعرفه با ارتباط در
  حمايت پوست، دماي ها، ضربان فاصله قلب، ضربان دقيق طور به خواهد
  تا برخورد آن با سازمان اين تصويب از قطع مكالمات درصد همچنين است. شده اعالم طرح طريق از كه گذاشتهايم آنها براي را راهحل گزارشاتي ارسال از كرده اظهارنظر نيز
  اپراتورها را بيمار جسمي فعاليت به مربوط اطالعات بيمار
  تنفس شد. پايان تا اپراتور اين CDR( سيار شبكه در شده موبايلي موفق هاي تماس آمار دهند. تغيير را خود اپراتور ترابردپذيري، خبر مربوطه هاي پرونده پيگيري زمينه اين
  در يا شود ارسال بيمار پزشك براي اطالعات اين كند.
  كنترل جديد هاي تعرفه اينكه از هنوز حال هر به است. شده ارزيابي 5٤.۰درصد شهريورماه موبايل دهي آنتن با ارتباط در ها گاليه اما كرد: تاكيد حال عين در واعظي محمود بود.
  داده حفظ آيپد يا آيفون در اپل» «سالمت برنامه در را آن توان
  م خير يا گرفته قرار حمايت سازمان تاييد مورد آمارهاي جديدترين كه يشود مطرح درحالي شكايت سامانه در گزارشي چنانچه شك بدون اينترنت فروشي كم بحث ميان اين
  در يشود. شارژ باتري وسيله به دستگاه اين
  كرد. است مشخص آنچه اما نشده منتشر خبري رويكرد دو تفاوت موفقيت از ارتباطات وزارت سوي از شده منتشر بهطور شود، اعالم ما 59١به ارتباطات وزارت هاي بسته موعد از پيش پايان داستان
  همچنين يعني آن زيرمجموعه ارتباطات وزارت آنكه مطرح موضوعات خصوص در ميان اين در همراه تلفن اپراتور سه هر ۰9درصدي بر بالغ با اثبات، صورت در كرده بررسي را آن جدي يي تازه موضوع همراه تلفن اپراتورهاي
  اينترنت شدن هوشمند براي
  بندي طبق مبالغي است ماه دو حدود پست شركت ساير يا حمايت سازمان رييس سوي از شده يدهد. خبر كرد. خواهيم برخورد آن كاربران انتقاد مورد پيش ها مدت از
  نبوده كرده دريافت مردم از خود جديد تعرفه اينترنت مختلف اپراتورهاي مشتركان موارد، جاري سال شهريورماه پايان تا اساس براين كه شده طراحي نرمافزاري ديگر سوي از نيز مسووالن سوي از داشته قرار مجازي
  فضاي قديمي هاي
  ساعت سازمان سخنگوي اظهارات به چنداني توجه با متعددي مشكالت ها گاليه همراه تلفن اول همراه شركت همان يا ارتباطي اول اپراتور چه بدانند تا دهد مي را امكان اين كاربران به صورت آن با ارتباط در متفاوتي هاي گيري ها
  موضع تعرفه اين بودن غيرقانوني بر مبني حمايت از داشته خود خدمات كننده ارائه ركتهاي ش ١٤.۰5درصد خود )ASR( مكالمات برقراري در سامانه اين ما اند، كرده استفاده باند پهناي ميزان است.
  گرفته نداشتهاند. پيگيري دقيق نظارت مسوول دولتي هاي بخش ميزان متوسط همچنين است. داشته موفقيت تا دادهايم قرار كاربران تمامي دسترس در
  را هاي گاليه حداقل يرود انتظار پايان در دارند. انتظار را خود مشكالت شبكه در )CSSR( مكالمه آميز موفقيت برقراري چك روز به طريق اين از را خود مصرف ميزان نبود موثر 195 سامانه طريق از حمايت سازمان سوي از شده مطرح دولتي بخش عنوان به نيز ارتباطات وزارت است. بوده ٦7.89درصد اپراتور اين كنند. وزير امسال مطبوعات نمايشگاه در
  اما مقررات تنظيم سازمان ويژه به ارتباطات وزارت حقوق تامين بر موظف حوزه اين مسوول اين طي نيز ايرانسل يا ارتباطي دوم اپراتور نيز اينترنتي هاي بسته گران نرخ مورد در وي خصوص اين در توضيحاتي ارائه به
  ارتباطات قانونگذار بازوي عنوان به راديويي ارتباطات هنگام به وجود اين با رود. مي شمار به مشتركان )ASR( مكالمات موفقيت ميزان بحث در مدت خدمات، اين دهنده ارائه اپراتورهاي كرد: تاكيد فروشي كم از كاربران گاليه مورد در
  پرداخته گرفته قرار بررسي مورد وزارتخانه اين ناظر مقررات تنظيم سازمان سوي از موضوع پيگيري متوسط خصوص در ٦١.8٤درصد ميزان به كميسيون مصوب كه يي تعرفه سقف با مطابق زودهنگام اتمام موبايل اپراتورهاي
  اينترنت رسانده نيز مردم اطالع بع مربوطه توضيحات چنين كه شد عنوان اينگونه راديويي ارتباطات )CSSRهملاكم آميز موفقيت برقراري ميزان را تعرفهها اين است، ارتباطات مقررات تنظيم ما به مربوط آنچه كرد: تاكيد ديتا، تهي ها
  بس شود. است نشده اعالم رگوالتوري به حال به تا چيزي است. داشته موفقيت ۳7.89درصد اينترنتي بسته كه صورتي در كنند محاسبه داريم، تمركز آن بر نظارت طريق از شود مي مختلف هاي قابليت با ساعتي بند محققان نت| سي ديگر يكي يكند. هوشمند را ساعتي هر كه هاند كرد دريچه
  خلق فراسو يد
  ر مصرفي الكترونيكي محصوالت نمايشگاه در كه محصوالتي
  از محصول اين است. هوشمند ساعت بند شده، عرضه
  امريكا كه است گرانقيمت سنگين دستبندي CT Band العاده
  كه ارق شارژ قابليت با الكتريكي خودرو ميكند كنترل را خانه كه اي جعبه مو سالمت براي هوشمند برس
  طراحي اضافه معمولي مكانيكي هاي ساعت به را هوشمند هاي
  ويژگ LED كوچك نمايش صفحه يك شامل بند اين كند.
  م تيفيكيشنها نو كه است مختلف حسگرهاي از فهرستي
  و محصول اين طرح يكند. اعالم كاربر به را روزانه تاي
  فعاليه تجاري نمونه در كه داشت توجه بايد اما است جالب
  بسيار است. سنگين بسيار آن بند كوچك نمايش صحفه كرد.
  شده، شارژ را بند بايد روز هر هوا
  همچنين آلودگي سنجش پوشيدني
  فناوري
  با ميزان گيري دازه ان براي شخصي دستگاه نت| سي محصوالت نمايشگاه در كه شده ساخته هوا
  آلودگي Plum شركت شد. رونمايي امريكا مصرفي
  الكترونيكي الكترونيكي محصوالت نمايشگاه در الكتريكي خودروهاي جديدترين از يكي رويترز| بيسيم امنيت خدمات ارائه زمينه در كه هلندي شركت يك ترندز| ديجيتال شما به كه شده عرضه طراحي هوشمند برس يك نخستينبار براي مگ| سي
  پي آن موبايل برنامه همراه كوچكي پوشيدني فناوري Labs
  كند. طي را كيلومتر 8۰٦ شارژ بار يك با تواند مي خودرو اين شد. رونمايي 7١۰۲ نمايشگاه در منازل كنترل براي يي تازه هوشمند ابزار است فعال خانهها هوشمندسازي كنيد. مرتب دقت راحتي به را موهايتان كند مي
  كمك كيفيت تواند مي كه است كرده عرضه CES نمايشگاه
  در خودروهاي اوليه هاي طرح ۰۲امريكا ١7 مصرفي الكترونيكي محصوالت نمايشگاه در است. كرده عرضه 7١۰۲ اس آي سي هاي روغن دهنده، حالت مواد شامپو، انواع خريد با جهان سراسر در نفر ا ميليون ه نام Flow كه دستگاه اين بسنجد. را كاربر تنفسي
  هواي به متعلق 91FF خودروها اين از يكي شدند. عرضه جالب هاي قابليت با متفاوتي هم كه است اينچي دي سي ال لمسي نمايشگر با كوچك جعبه يك ابزار اين اما كنند، مرتب دارند دوست كه حالتي همان به را موهايشان تا يكنند تالش و...
  مختلف چراغ ۲١ جلو قسمت در لمسي دكه يك داري
  دارد بود. فيوچر» «فارادي شركت از داده آوري جمع هم كند مي ممكن را منزل در موجود امنيتي هاي دوربين تماشاي Kerastase laerO’L شركت دو حاال يكنند. نم كسب موفقيتي زمينه اين در
  لزوما اطالعات زدن بهم چشم يك در كه است دي اي ال
  رنگارنگ در بازار در عرضه هنگام 91 FF الكتريكي، خودرو اين طراح كيم ريچارد گفته به ميكند. تسهيل را منزل در موجود مختلف حسگرهاي تحليل براي هايي الگوريتم متعدد حسگرهاي به مجهز كه اند كرده طراحي را
  برسي فراهم شما براي را آن تاريخچه هوا وضعيت به
  مربوط اين ارشد مديران گفته به بود. خواهد بازار نوين خودروي ترين پيشرفته ميالدي، 8١۰۲ آن از استفاده با دارد سازگاري -Wave فاي واي سيم بي فناوري دو با ابزار اين همچنين شود مطلع فرد هر موهاي سالمت ميزان از بتواند تا است افراد موهاي
  وضعيت دريافت را هوا دستگاه اين درجه ۰٦ حسگرهاي كند.
  مي 91FF ميشود سبب آن باتري پذيري انعطاف همچنين خودرو اين ساختار شركت هاي بخش مشاهده كرد. بسته باز دور راه از را منزل مختلف هاي فل توان مي راحتي به كند. بررسي را گيرد مي صورت موها از مراقبت براي كه هايي فعاليت
  تاثير نيتروژن، اكسيدهاي مانند آن در موجود ذرات كنند،
  م شود. بازار وارد ديگر هاي مدل از تر سريع ديگر جمله از و... در زنگهاي ها، قفل برق، هاي چراغ ترموستات، مديريت منزل، مختلف براي حسگر تعدادي ژيروسكوپ سنج، شتاب ميكروفون، يك به مجهز يادشده
  برس را آن رطوبت ميزان دما معمول، طبيعي تركيبات
  اوزن، موتورهاي قدرت كند. طي شارژ بار يك از پس را كيلومتر 8۰٦ تواند مي خودرو اين است. محصول اين امكانات موها سالمت وضعيت يادشده حسگرهاي است. افراد موهاي با برس تماس نحوه
  بررسي يشود متصل موبايل برنامه يك به دستگاه اين سنجد.
  مي آن برقي خودرو شتاب همچنين بود. خواهد بخار اسب ۰5۰١ حدود نيز آن الكتريكي دارد. وجود دستگاه اين روي هم چهارم يا سوم نسل كارتهاي سيم نصب امكان ميدهند، هشدار فرد به مورد اين در كنند مي مشخص را آنها بودن شكسته يا سالم يكند.
  و فراهم كاربر براي را لر مفصت گزارشي
  و هاي مدل تمام از شتاب اين است. ثانيه 9۳.۲ حدود ساعت در كيلومتر ۰۰١ تا ازصفر يا كلود سرورهاي روي را شده ضبط هاي داده توانند مي حافظه كارت نصب با كاربران هشدار وي به باشند موهايش كردن شانه حال در الزم حد از بيش شدتي با فرد
  اگر است. بيشتر تسال توليدي ترموستات اكو، آمازون هوشمند بلندگوي با دستگاه اين كنند. ذخيره دستگاه خود روي مطلع موضوع از را شما نيز باشند خيس يا خشك حد از بيش شما موهاي اگر ميدهند گيمينگ
  مادربردهاي درها ندارد وجود يي ته دس هيچ آن در كه دارد جالبي داخلي فضاي SUV اين دارد. سازگاري evaW-Z هوشمند در هاي قفل هوشمند فاي واي طريق از كه شده طراحي همراه تلفن برنامه يك هم برس اين براي كنند.
  مي در «هولوگرام» فناوري از همچنين شوند. مي بسته باز كاربر، دست شدن نزديك با اندرويد با البته كه است Smanos به موسوم عاملي سيستم به مجهز دستگاه اين برس كه هايي داده توانيد مي طريق اين از است ارتباط در وسيله اين خود با بلوتوث آئورس
  يا نام با
  گيگابايت ميدهد. قرار راننده اختيار در را نياز مورد اطالعات كه شده استفاده خودرو هاي شيشه از را خانه بتوان تا كرد اضافه آن به را اندرويدي هاي برنامه توان مي لذا است سازگار رطوبت ميزان از را شما برنامه اين كنيد. بررسي كرده آوري جمع شما سر مورد
  در به است ليدر رادار دوربين، حسگر جمله از مختلفي حسگرهاي به مجهز 91 FF كرد. كنترل نيز دور راه وضعيت اصالح براي كرده مطلع و... باد وزش عدم يا وزش محيط، دماي
  موهايتان، معماري رسمي عرضه با همزمان گيگابايت
  زوميت| است. شده فراهم نيز خودرو در خودران قابليتهاي ترتيب اين ميدهد هشدار سوت صداي با باتري اتمام زمان شدن نزديك صورت در دستگاه اين ميكند. ارائه كاربران به را هايي توصيه موها زدن شانه مادربردهاي جديد سري از اينتل، سوي از kabylake
  داده انجام خود جديد خودرو اوليه طرح درباره زيادي تبليغات شركت اين هرچند كاربران به نيز زمينه اين در تا هست نيز رطوبت سطح دما حسگرهاي داراي البته 7١۰۲ سال اواسط از گرفته esatsareKنام Hair Coach كه هوشمند برس
  اين شركت كرد. رونمايي ايران در Aorus نام با خود دارد.
  گيمينگ وجود ابهاماتي شركت اين توليد آينده درباره هم هنوز اما است كند. اطالعرساني بود. خواهد دالر ۰۰۲ از كمتر آن قيمت شود مي عرضه فروش
  براي از kabylake معماري رسمي ارائه با همزمان
  گيگابايت را خود گيمينگ مادربردهاي جديد سري اينتل،
  كاربر
  سوي يشود، ارائه (آئورس) Aorus نام با بعد به اين از
  كه سري مادربردهاي ٤١۰۲ سال در كرد. رونمايي ايران
  در فارسي سازي معادل تصوير ٤١ميليون طرح، همين در دادند. نام suroAغيير به ١G نام با ملي
  گمينگ وجوي جست موتور در تصوير ميليون سازي
  فارس ميليون چندين تا سوم مرحله در شد
  خواهد نام با نيز را خود مادربردهاي گرفت تصميم گيگابايت
  مسير كرد. خواهيم اضافه تصاوير اين به بومي تصوير دهد. ارائه
  آئورس سازي فارسي اكنون هم اينكه بيان با ياري هم به عكس كلمه زيادي تعداد دنيا موفق گيرد. صورت مهر| پايه بر آئورس جديد مادربردهاي حاضر حال
  در پردازش مبناي بر توجو جس موتور تصاوير وسيعي مجموعه كرد: خاطرنشان هستند مرتبط موتور در تصاوير نگاشت داد: ادامه وي از بومي جويشگر طرح راهبري شوراي دبير مادربردها اين يوند. عرضه توليد ۰7۲Z
  چيپست خاطرنشان يگيرد صورت انگليسي تصاوير اين عميق يادگيري ايجاد باعث ها الگوريتم از است طرح اين هاي الزمه ديگر از وجوگر جست تصوير شبكه براي تصوير ٦ميليون سازي فارسي همچون فردي منحصربه جديد بليتهاي قا از استفاده
  با توجه با بومي تصاوير طرح، اين سوم فاز در كرد: كاربر به تواند مي نهايت در كه شود مي موتورها درك تصاوير شبكه بين ارتباط امكان تا يكهزار افزودن بومي وجوي جست
  موتور هاي الك واترب از استفاده SmartFan ،RGBFusion
  محلي هاي جنبه نيز ما مذهب فرهنگ به يكند وجو جست كه يي كلمه جمله با مطابق فراهم توجو جس موتور در تصوير اجزاي بهتر داد. خبر پلتفرم اين به بومي تصوير صوتي، بهفرد منحصر هاي KEپردازنده كمپاني
  ساخت انگليسي نسخه در كه ايران گردشگري تاريخي دهد. پاسخ شود. مفهومي شبكه راهاندازي از ياري عليرضا نويد ديگر، امكانات از انبوهي UP-DAC USB
  خواهد اضافه وجو ت جس موتور به ندارد وجود شبكه ابزارها اين از يكي اينكه بيان با وي روي مفاهيم ميان ارتباط برقراري ياري براي نت) (تصوير تصويري شبكه نت) (فارسي هاي ازي دوستداران براي يي اده الع وق
  مادربردهاي شد. پروژه اين گفت: است (تصويرنت) تصوير پردازش شبكه دو اين راهاندازي داليل جمله از را تصاوير موتور در كلمات تصويري مفهومي ارتباط عرضه مادربرد مختلف مدل در آئورس دهند. يي
  رايان پردازش ميان از مرحله اين در گفت: وي است انجام حال در مخابرات تحقيقات مركز در ادامه كرد عنوان بومي جستوجوي موتور روي داشت: اظهار داد خبر بومي توجوي X۰7۲Z-
  جس آنها ملترين وكا ترين يي حرفه كه شد
  خواهد اين به بومي تصوير هزار يك تصوير، ميليون ٦ميليون نخست، فاز در دهايم ش موفق تاكنون تصوير پردازش شبكه دو اين اندازي راه با داد: هاي شبكه در كلمات بين ارتباط برقراري براي -Z۲7۰X ،Gaming5-Z۲7۰X است. Gaming9
  تصاوير مفاهيم نگاشت است. شده اضافه بستر كنيم. سازي فارسي را تصوير گيرد. مي انجام مفاهيم عميق يادگيري موتور توسط فارسي زبان بهتر درك كامپيوتري -Z۲7۰X ،k7 Gaming-Z۲7۰X ،Gaming7
  داده نقص بدون استفاده باعث فارسي صورت به مركز اطالعات فناوري پژوهشكده رييس با بومي جويشگر طرح راهبري شوراي دبير راهاندازي را ينت فارس مفهومي شبكه وجو، جست مختلف هاي مدل Gaming9-Z۲7۰X Gaming8
  شد. خواهد بومي وجوي جست موتور در محتوا اين دوم فاز در داد: ادامه مخابرات تحقيقات وجوي جست موتورهاي تمامي در اينكه به اشاره ابهام بدون جمالت كلمات بين ارتباط تا كرديم هستند. ۰7۲Z چيست پايه بر آئورس جديد مادربردهاي
كاربران تلفن همراه به سازمان حمايت پناه بردند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/19
كاربران تلفن همراه به سازمان حمايت پناه بردند
كم‌فروشي اينترنت و تقلب اپراتورهاي موبايل


گروه دانش‌و‌فن

بحث كم‌فروشي اينترنت و همچنين داستان پايان پيش از موعد بسته‌هاي اينترنت اپراتورهاي تلفن همراه موضوع تازه‌يي نبوده و از مدت‌ها پيش مورد انتقاد كاربران فضاي مجازي قرار داشته و از سوي مسوولان نيز موضع‌گيري‌هاي متفاوتي در ارتباط با آن صورت گرفته است. اخيرا رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان درباره اين موضوع سخن گفته است.

محمود نوابي اخيرا به مشكلات مردم در حوزه اينترنت اشاره كرده و گفته است: شكاياتي در زمينه كم‌فروشي اينترنت به سازمان رسيده و در حال بررسي آنها هستيم.

وي در عين حال از اپراتورهاي تلفن همراه نيز ياد كرده و اينگونه عنوان كرده كه براي تماس تلفني با گوشي‌هاي تلفن همراه نيز گزارشاتي رسيده كه بر اساس آنها احتمال تقلب يا تخلف اپراتورهاي تلفن همراه وجود دارد به‌گونه‌يي كه مشتريان براي يك تماس دوبار بايد با تلفن همراه خود سعي كنند تا ارتباطي را برقرار كنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت يك طرفه شنيده مي‌شود و دقيقا چند ثانيه بعد از آن با تماس دوم مشكل تبادل صدا حل مي‌شود. اين مساله نشان‌دهنده آنتن‌دهي يا مشكل در اين زمينه نيست و به نظر مي‌رسد تقلبي جديد صورت گرفته و با اين شيوه مشتركان دوبار هزينه مكالمه را پرداخت مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، همچنين رييس سازمان حمايت در ارتباط با تعرفه‌هاي اينترنتي برخي اپراتورها نيز اظهارنظر كرده و از ارسال گزارشاتي در اين زمينه و پيگيري پرونده‌هاي مربوطه خبر داده بود.

در اين ميان بحث كم‌فروشي اينترنت و همچنين داستان پايان پيش از موعد بسته‌هاي اينترنت اپراتورهاي تلفن همراه موضوع تازه‌يي نبوده و از مدت‌ها پيش مورد انتقاد كاربران فضاي مجازي قرار داشته و از سوي مسوولان نيز موضع‌گيري‌هاي متفاوتي در ارتباط با آن صورت گرفته است. سامانه 195 موثر نبود

اما در نمايشگاه مطبوعات امسال وزير ارتباطات به ارائه توضيحاتي در اين خصوص پرداخته و در مورد گلايه كاربران از كم‌فروشي اينترنت اپراتورهاي موبايل و اتمام زودهنگام بسته‌هاي ديتا، تاكيد كرد: آنچه مربوط به ما مي‌شود و از طريق نظارت بر آن تمركز داريم، اين است كه هيچ‌گونه كم‌فروشي از سوي اپراتورها صورت نمي‌گيرد اما با اين وجود چنانچه مشتركي احساس مي‌كند كه اين كم‌فروشي صورت گرفته يا بسته اينترنتي‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسيده، ما اين راه‌حل را براي آنها گذاشته‌ايم كه از طريق طرح ترابردپذيري، اپراتور خود را تغيير دهند.

محمود واعظي در عين حال تاكيد كرد: بدون‌شك چنانچه گزارشي در سامانه شكايت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به‌طور جدي آن را بررسي كرده و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهيم كرد.

از سوي ديگر نرم‌افزاري طراحي شده كه به كاربران اين امكان را مي‌دهد تا بدانند چه ميزان پهناي باند استفاده كرده‌اند، ما اين سامانه را در دسترس تمامي كاربران قرار داده‌ايم تا ميزان مصرف خود را از اين طريق به‌روز چك

 كنند.

وي در مورد نرخ گران بسته‌هاي اينترنتي نيز تاكيد كرد: اپراتورهاي ارائه‌دهنده اين خدمات، مطابق با سقف تعرفه‌يي كه مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است، اين تعرفه‌ها را محاسبه مي‌كنند و در صورتي كه بسته‌ اينترنتي يك اپراتور گران‌تر از اپراتور ديگري است، اين موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند كه نرخ سرويس خود را تا سقف تعرفه‌يي كه ما برايشان تعيين كرده‌ايم، هر طور كه بخواهند تعريف كنند. آمار تماس‌هاي موفق موبايلي

اما گلايه‌ها در ارتباط با آنتن‌دهي موبايل درحالي مطرح مي‌شود كه جديدترين آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات از موفقيت بالغ بر ۹۰درصدي هر سه اپراتور تلفن همراه خبر مي‌دهد.

براين اساس تا پايان شهريورماه سال جاري اپراتور اول ارتباطي يا همان شركت همراه اول در برقراري مكالمات (ASR) خود 50.41درصد موفقيت داشته است. همچنين متوسط ميزان برقراري موفقيت‌آميز مكالمه (CSSR) در شبكه اين اپراتور 98.76درصد بوده است.

اپراتور دوم ارتباطي يا ايرانسل نيز طي اين مدت در بحث ميزان موفقيت مكالمات (ASR) به ميزان 48.16درصد و در خصوص متوسط ميزان برقراري موفقيت‌آميز مكالمهCSSR) 98.73درصد موفقيت داشته است.

اما اپراتور سوم ارتباطي يا رايتل درصدي معادل 99.91 در ميزان مكالمات موفقيت‌آميز حين جابه‌جايي _ (HOSR) به خود اختصاص داده و متوسط ميزان برقراري موفقيت‌آميز مكالمه (CSSR) در شبكه اين اپراتور 95.59درصد اعلام شده است. همچنين درصد مكالمات قطع شده در شبكه سيار (CDR) اين اپراتور تا پايان شهريورماه 0.45درصد ارزيابي شده است. تفاوت دو رويكرد

در اين ميان در خصوص موضوعات مطرح شده از سوي رييس سازمان حمايت يا ساير موارد، مشتركان اپراتورهاي مختلف اينترنت و تلفن همراه گلايه‌ها و مشكلات متعددي با شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات خود داشته و از بخش‌هاي دولتي مسوول نظارت دقيق و پيگيري مشكلات خود را انتظار دارند.

وزارت ارتباطات نيز به عنوان بخش دولتي مسوول اين حوزه موظف بر تامين حقوق مشتركان به شمار مي‌رود. با اين وجود به هنگام پيگيري موضوع از سوي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي اينگونه عنوان شد كه چنين چيزي تا به‌حال به رگولاتوري اعلام نشده است كه البته اين موضوع قطعا جاي سوال دارد كه چرا شرايط اينگونه است كه مردم سازمان حمايت يا رسانه‌ها را بر سازمان تنظيم مقررات ارتباطات كه موظف به رسيدگي به مشكلات ارتباطي مردم است ارجح دانسته‌اند.

نكته ديگر آنكه پيش از اين و در دولت‌هاي مختلف چنين رويه‌يي دنبال مي‌شد كه در مقاطع زماني مختلف حتي از در نظر گرفتن جريمه‌هايي براي شركت‌هاي ارتباطي خاطي خبر داده مي‌شد، رويه‌يي كه در دولت يازدهم درباره آن اطلاع‌رساني از سوي مسوولان مربوطه انجام نشده است.

از سوي ديگر اين وزارتخانه به‌طور مكرر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از مشتركان درخواست مي‌كند كه موضوع را از طريق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع‌رساني و پيگيري كنند يا در نهايت اپراتور ارائه‌دهنده خدمات خود را تغيير دهند حال با صحبت‌هاي اخير رييس سازمان حمايت اين سوال پيش مي‌آيد كه اين وزارتخانه در پيگيري و حل اين مشكلات اين‌بار چگونه عمل خواهد كرد.

نكته ديگر آنكه چندي پيش نيز در مورد تعرفه‌هاي پستي رويكردي متفاوت ميان وزارت ارتباطات و سازمان حمايت ديده شد و در شرايطي كه شركت پست به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات تعرفه‌هاي خود را تغيير داده بود سازمان حمايت از غيرقانوني بودن اين تعرفه‌ها بدون تصويب اين سازمان خبر داده و تاكيد كرده بود در صورت اعمال تعرفه‌هاي جديد پيش از تصويب اين سازمان با آن برخورد خواهد

 شد.

به هر حال هنوز از اينكه تعرفه‌هاي جديد مورد تاييد سازمان حمايت قرار گرفته يا خير خبري منتشر نشده اما آنچه مشخص است آنكه وزارت ارتباطات و زيرمجموعه آن يعني شركت پست حدود دو ماه است مبالغي طبق تعرفه جديد خود از مردم دريافت كرده و توجه چنداني به اظهارات سخنگوي سازمان حمايت مبني بر غيرقانوني بودن اين تعرفه‌ها

 نداشته‌اند.

در پايان انتظار مي‌رود حداقل گلايه‌هاي مطرح شده از سوي سازمان حمايت از طريق وزارت ارتباطات و به ويژه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي به عنوان بازوي قانونگذار و ناظر اين وزارتخانه مورد بررسي قرار گرفته و توضيحات مربوطه بع اطلاع مردم نيز رسانده شود.نویسنده:
طراحي برس هوشمند براي سلامت مو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/19
طراحي برس هوشمند براي سلامت مو


پي‌سي‌مگ| براي نخستين‌بار يك برس هوشمند طراحي و عرضه شده كه به شما كمك مي‌كند موهايتان را به راحتي و دقت مرتب كنيد.

ميليون‌ها نفر در سراسر جهان با خريد انواع شامپو، مواد حالت‌دهنده، روغن‌هاي مختلف و... تلاش مي‌كنند تا موهايشان را به همان حالتي كه دوست دارند مرتب كنند، اما لزوما در اين زمينه موفقيتي كسب نمي‌كنند. حالا دو شركت L’Oreal و Kerastase برسي را طراحي كرده‌اند كه مجهز به حسگرهاي متعدد و الگوريتم‌هايي براي تحليل وضعيت موهاي افراد است تا بتواند از ميزان سلامت موهاي هر فرد مطلع شود و همچنين تاثير فعاليت‌هايي كه براي مراقبت از موها صورت مي‌گيرد را بررسي كند.

برس يادشده مجهز به يك ميكروفون، شتاب‌سنج، ژيروسكوپ و تعدادي حسگر براي بررسي نحوه تماس برس با موهاي افراد است. حسگرهاي يادشده وضعيت سلامت موها و سالم يا شكسته بودن آنها را مشخص مي‌كنند و در اين مورد به فرد هشدار مي‌دهند، اگر فرد با شدتي بيش از حد لازم در حال شانه كردن موهايش باشند به وي هشدار مي‌دهند و اگر موهاي شما بيش از حد خشك يا خيس باشند نيز شما را از موضوع مطلع مي‌كنند. براي اين برس هم يك برنامه تلفن همراه طراحي شده كه از طريق واي‌فاي يا بلوتوث با خود اين وسيله در ارتباط است و از اين طريق مي‌توانيد داده‌هايي كه برس در مورد سر شما جمع‌آوري كرده بررسي كنيد. اين برنامه شما را از ميزان رطوبت موهايتان، دماي محيط، وزش يا عدم وزش باد و... مطلع كرده و براي اصلاح وضعيت شانه زدن موها توصيه‌هايي را به كاربران ارائه مي‌كند.

اين برس هوشمند كه Kerastase Hair Coach نام گرفته از اواسط سال ۲۰۱۷ براي فروش عرضه مي‌شود و قيمت آن كمتر از ۲۰۰ دلار خواهد بود.نویسنده:
جعبه اي كه خانه را كنترل مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/19
جعبه اي كه خانه را كنترل مي‌كند


ديجيتال‌ترندز| يك شركت هلندي كه در زمينه ارائه خدمات امنيت بي‌سيم و هوشمندسازي خانه‌ها فعال است ابزار هوشمند تازه‌يي براي كنترل منازل در نمايشگاه سي‌آي‌اس ۲۰۱۷ عرضه كرده است.

اين ابزار يك جعبه كوچك با نمايشگر لمسي ال‌سي‌دي ۷ اينچي است كه هم تماشاي دوربين‌هاي امنيتي موجود در منزل را ممكن مي‌كند و هم جمع‌آوري داده از حسگرهاي مختلف موجود در منزل را تسهيل مي‌كند.

اين ابزار با دو فناوري بي‌سيم واي‌فاي و Z-Wave سازگاري دارد و با استفاده از آن به راحتي مي‌توان قفل‌هاي مختلف منزل را از راه دور باز و بسته كرد. مشاهده بخش‌هاي مختلف منزل، مديريت ترموستات، چراغ‌هاي برق، قفل‌ها، زنگ‌هاي در و... از جمله ديگر امكانات اين محصول است.

 امكان نصب سيم‌كارت‌هاي نسل سوم يا چهارم هم روي اين دستگاه وجود دارد. كاربران با نصب كارت حافظه مي‌توانند داده‌هاي ضبط شده را روي سرورهاي كلود يا روي خود دستگاه ذخيره كنند. اين دستگاه با بلندگوي هوشمند آمازون اكو، ترموستات هوشمند و قفل‌هاي در هوشمند Z-Wave سازگاري دارد.

اين دستگاه مجهز به سيستم عاملي موسوم به Smanos است كه البته با اندرويد سازگار است و لذا مي‌توان برنامه‌هاي اندرويدي را به آن اضافه كرد تا بتوان خانه را از راه دور نيز كنترل كرد.

اين دستگاه در صورت نزديك شدن زمان اتمام باتري با صداي سوت هشدار مي‌دهد و البته داراي حسگرهاي دما و سطح رطوبت نيز هست تا در اين زمينه نيز به كاربران اطلاع‌رساني كند.نویسنده:
خودرو الكتريكي با قابليت شارژ خارق‌العاده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/19
خودرو الكتريكي با قابليت شارژ خارق‌العاده


 رويترز| يكي از جديدترين خودروهاي الكتريكي در نمايشگاه محصولات الكترونيكي ۲۰۱۷ رونمايي شد. اين خودرو مي‌تواند با يك بار شارژ ۶۰۸ كيلومتر را طي كند.

 در نمايشگاه محصولات الكترونيكي مصرفي ۲۰۱۷ امريكا طرح‌هاي اوليه خودروهاي متفاوتي با قابليت‌هاي جالب عرضه شدند. يكي از اين خودروها FF19 و متعلق به شركت «فارادي فيوچر» بود.

به گفته ريچارد كيم طراح اين خودرو الكتريكي، FF19 هنگام عرضه در بازار در ۲۰۱۸ ميلادي، پيشرفته‌ترين خودروي نوين بازار خواهد بود. به گفته مديران ارشد اين شركت ساختار اين خودرو و همچنين انعطاف‌پذيري باتري آن سبب مي‌شود FF19 سريع‌تر از مدل‌هاي ديگر وارد بازار شود.

اين خودرو مي‌تواند ۶۰۸ كيلومتر را پس از يك بار شارژ طي كند. قدرت موتورهاي الكتريكي آن نيز حدود ۱۰۵۰ اسب بخار خواهد بود. همچنين شتاب خودرو برقي آن ازصفر تا ۱۰۰ كيلومتر در ساعت حدود ۲.۳۹ ثانيه است. اين شتاب از تمام مدل‌هاي توليدي تسلا بيشتر است.

 اين SUV فضاي داخلي جالبي دارد كه در آن هيچ دسته‌يي وجود ندارد و درها با نزديك شدن دست كاربر، باز و بسته مي‌شوند. همچنين از فناوري «هولوگرام» در شيشه‌هاي خودرو استفاده شده كه اطلاعات مورد نياز را در اختيار راننده قرار مي‌دهد.

FF19  مجهز به حسگرهاي مختلفي از جمله حسگر دوربين، رادار و ليدر است و به اين ترتيب قابليت‌هاي خودران در خودرو نيز فراهم شده است.

هرچند اين شركت تبليغات زيادي درباره طرح اوليه خودرو جديد خود انجام داده است اما هنوز هم درباره آينده توليد اين شركت ابهاماتي وجود دارد.نویسنده:
فارسي‌سازي ٦ ميليون تصوير در موتور جست‌وجوي ملي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/19
فارسي‌سازي ٦ ميليون تصوير در موتور جست‌وجوي ملي


مهر|

دبير شوراي راهبري طرح جويشگر بومي از فارسي‌سازي ٦ميليون تصوير براي شبكه تصوير موتور جست‌وجوي بومي و افزودن يك‌هزار تصوير بومي به اين پلتفرم خبر داد.

عليرضا ياري از راه‌اندازي شبكه مفهومي (فارسي نت) و شبكه تصويري (تصوير نت) براي ارتباط مفهومي و تصويري كلمات در موتور جست‌وجوي بومي خبر داد و اظهار داشت: براي برقراري ارتباط بين كلمات در شبكه‌هاي كامپيوتري و درك بهتر زبان فارسي توسط موتور جست‌وجو، شبكه مفهومي فارسي‌نت را راه‌اندازي كرديم تا ارتباط بين كلمات و جملات بدون ابهام صورت گيرد.

وي ادامه داد: نگاشت تصاوير در موتور جست‌وجوگر از ديگر لازمه‌هاي اين طرح است تا امكان ارتباط بين شبكه تصاوير و درك بهتر اجزاي تصوير در موتور جست‌وجو فراهم

شود.

ياري برقراري ارتباط ميان مفاهيم روي تصاوير را از جمله دلايل راه‌اندازي اين دو شبكه روي موتور جست‌وجوي بومي عنوان كرد و ادامه داد: با راه‌اندازي اين دو شبكه پردازش تصوير و يادگيري عميق مفاهيم انجام مي‌گيرد.

دبير شوراي راهبري طرح جويشگر بومي با اشاره به اينكه در تمامي موتورهاي جست‌وجوي موفق دنيا تعداد زيادي كلمه و عكس به هم مرتبط هستند خاطرنشان كرد: مجموعه وسيعي از الگوريتم‌ها باعث ايجاد يادگيري عميق اين موتورها مي‌شود كه در نهايت مي‌تواند به كاربر مطابق با جمله و كلمه‌يي كه جست‌وجو مي‌كند پاسخ دهد.

وي با بيان اينكه يكي از اين ابزارها شبكه پردازش تصوير (تصويرنت) است گفت: اين پروژه در مركز تحقيقات مخابرات در حال انجام است و تاكنون موفق شده‌ايم در فاز نخست، ٦ميليون تصوير را فارسي‌سازي كنيم.

رييس پژوهشكده فناوري اطلاعات مركز تحقيقات مخابرات ادامه داد: در فاز دوم اين طرح، ١٤ميليون تصوير معادل‌سازي فارسي خواهد شد و در مرحله سوم تا چندين ميليون تصوير بومي به اين تصاوير اضافه خواهيم كرد.

ياري با بيان اينكه هم‌اكنون فارسي‌سازي تصاوير موتور جست‌وجو بر مبناي پردازش تصاوير انگليسي صورت مي‌گيرد خاطرنشان كرد: در فاز سوم اين طرح، تصاوير بومي با توجه به فرهنگ و مذهب ما و نيز جنبه‌هاي محلي و تاريخي و گردشگري ايران كه در نسخه انگليسي وجود ندارد به موتور جست‌وجو اضافه خواهد شد.

وي گفت: در اين مرحله از ميان پردازش ٦ ميليون تصوير، يك‌هزار تصوير بومي به اين بستر اضافه شده است. نگاشت مفاهيم و تصاوير به صورت فارسي باعث استفاده بدون نقص داده و محتوا در موتور جست‌وجوي بومي خواهد شد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/19
اخبار


نوار مغناطيسي براي لمسي شدن صفحه «مك‌بوك»

 ورج| يك شركت امريكايي نوار مغناطيسي ساخته كه با اتصال آن به مك‌بوك، صفحه نمايش لپ تاپ لمسي مي‌شود. در آخرين نمايشگاه دستگاه‌هاي الكترونيكي مصرفي امريكا (CES) شركت نئونود از فناوري جديدي به نام aIR Bar رونمايي كرده است. AirBar  در حقيقت يك نوار مغناطيسي است كه به وسيله پورت يو‌اس‌بي ‌به مك‌بوك متصل مي‌شود و كاربر مي‌تواند با انجام حركاتي با لپ‌تاپ خود ارتباط برقرار كند. در اين حالت كاربر مجبور نيست نرم‌افزار اضافي را براي استفاده از aIR Bar روي كامپيوتر نصب كند. براي ساخت اين گجت از فناوري zForce AIR استفاده شده كه با استفاده از آن مي‌توان با انگشت، دستكش و حتي قلم موي نقاشي صفحه نمايش را لمس كرد. همچنين با كمك اين نوار مغناطيسي مي‌توان با تكان دادن دست و لمس صفحه نمايش فعاليت‌هاي مختلفي انجام داد مانند بالا و پايين بردن، زوم كردن و باز و بسته كردن صفحه نمايش.سنجش ضربان قلب و تنفس با كمربند هوشمند

 ورج| يك شركت توليد‌كننده تجهيزات درماني، كمربندي براي كنترل ضربان قلب ساخته است. شركت QardioCore كمربندي اختراع كرده كه زير سينه بيماران قلبي بسته مي‌شود و به‌طور خودكار وضعيت اين عضو حياتي بدن را كنترل مي‌كند. اين دستگاه كه سازمان غذا و داروي امريكا نيز آن را تاييد كرده، مجهز به حسگرهاي مختلفي است تا به‌طور دقيق ضربان قلب، فاصله ضربان‌ها، دماي پوست، تنفس بيمار و اطلاعات مربوط به فعاليت جسمي بيمار را كنترل كند. اين اطلاعات براي پزشك بيمار ارسال مي‌شود يا مي‌توان آن را در برنامه «سلامت اپل» در آيفون يا آي‌پد حفظ كرد. اين دستگاه به وسيله باتري شارژ مي‌شود.بندي براي هوشمند شدن ساعت‌هاي قديمي

 سي‌نت| محققان بند ساعتي با قابليت‌هاي مختلف خلق كرده‌اند كه هر ساعتي را هوشمند مي‌كند. يكي ديگر از محصولاتي كه در نمايشگاه محصولات الكترونيكي مصرفي امريكا عرضه شده، بند ساعت هوشمند است. اين محصول كه CT Band، دستبندي سنگين و گرانقيمت است كه ويژگي‌هاي هوشمند را به ساعت‌هاي مكانيكي معمولي اضافه مي‌كند.  اين بند شامل يك صفحه نمايش كوچك LED و فهرستي از حسگرهاي مختلف است كه نوتيفيكيشن‌ها و فعاليت‌هاي روزانه را به كاربر اعلام مي‌كند.  طرح اين محصول بسيار جالب است اما بايد توجه داشت كه در نمونه تجاري شده، صحفه نمايش كوچك و بند آن بسيار سنگين است. همچنين هر روز بايد بند را شارژ كرد.سنجش آلودگي هوا

با فناوري پوشيدني

 سي‌نت| دستگاه شخصي براي اندازه‌گيري ميزان آلودگي هوا ساخته شده كه در نمايشگاه محصولات الكترونيكي مصرفي امريكا رونمايي شد. شركت Plum Labs فناوري پوشيدني كوچكي همراه برنامه موبايل آن در نمايشگاه CES عرضه كرده است كه مي‌تواند كيفيت هواي تنفسي كاربر را بسنجد. اين دستگاه كه Flow نام دارد داري يك دكه لمسي در قسمت جلو و ۱۲ چراغ رنگارنگ ال‌اي‌دي است كه در يك چشم بهم زدن اطلاعات مربوط به وضعيت هوا و تاريخچه آن را براي شما فراهم مي‌كند. حسگرهاي ۳۶۰ درجه اين دستگاه هوا را دريافت مي‌كنند، ذرات موجود در آن مانند اكسيدهاي نيتروژن، اوزن، تركيبات طبيعي معمول، دما و ميزان رطوبت آن را مي‌سنجد. اين دستگاه به يك برنامه موبايل متصل مي‌شود و گزارشي مفصل‌تر را براي كاربر فراهم مي‌كند.مادربردهاي‌ گيمينگ گيگابايت با نام آئورس

زوميت| گيگابايت همزمان با عرضه رسمي معماري kabylake از سوي اينتل، از سري جديد مادربردهاي گيمينگ خود با نام Aorus در ايران رونمايي كرد. شركت گيگابايت همزمان با ارائه رسمي معماري kabylake از سوي اينتل، سري جديد مادربردهاي گيمينگ خود را كه از اين به بعد با نام Aorus (آئورس) ارائه مي‌شود، در ايران رونمايي كرد. در سال ۲۰۱۴ مادربردهاي سري گمينگ با نام G1 به Aorus تغيير نام دادند. در همين مسير گيگابايت تصميم گرفت مادربردهاي خود را نيز با نام آئورس ارائه دهد.

در حال حاضر مادربردهاي جديد آئورس بر پايه چيپست Z270 توليد و عرضه مي‌شوند. اين مادربردها با استفاده از قابليت‌هاي جديد و منحصربه‌فردي همچون RGBFusion، SmartFan 5، استفاده از واتربلاك‌هاي ساخت كمپاني EK، پردازنده‌هاي منحصربه‌فرد صوتي، USB DAC-UP 2 و انبوهي از امكانات ديگر، نويد مادربردهاي فوق‌العاده‌يي براي دوستداران بازي‌هاي رايانه‌يي مي‌دهند. آئورس در 5 مدل مختلف مادربرد عرضه خواهد شد كه حرفه‌يي‌ترين وكامل‌ترين آنها Z270X-Gaming9 است. Z270X-Gaming5، Z270X-Gaming7، Z270X-Gaming k7، Z270X-Gaming8 و Z270X-Gaming9  مدل‌هاي مختلف مادربردهاي جديد آئورس بر پايه چيست Z270 هستند.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Sun. January 201 731 شماره 1438 الثاني ربيع 1395 دي 19 كشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 ماه طي صنعتي واحد 151 از رداري ره به مازندران
  در گيرند
  گذشته نمي جدي خيلي را نها استا در دولت اقتصادي نكمديريت ها با تجارت معدن صنعت، سازمان رييس
  ساري اميد تدبير دولت هريزي برنام با كه گفت
  مازندران بيشتري تسهيالت نسبت به خودشان صالحديد اساس بر ترديدي توليد صنعت مشكالت حل در استان مديريت جدي را دولت حركت اين ها بان يكنم تصور كردم، نسبت به توليد رونق تسهيالت از چرا اينكه مورد
  در صنعتي 151واحد آذر پايان تا جاري سال ابتداي
  از اين اقتصادي هاي وري تئ ديد از است ممكن هاند. پرداخت دولت كه توجهي قابل اختيارات از چرا يدانم نم ولي ندارم زير كنند مقاومت روزي چند ميكنند فكر نميگيرند ترديد بدون شده، پرداخت كمتر بوشهر به ان استه
  ساير به مازندران در ريال يليارد 400 2هزار سرمايه
  با نتيجه ولي باشد تر يك نزد بانك شده تعريف عملكرد به جالب نكته شود. نمي استفاده كرده تفويض نها استا به يافتد آسياب از ها آب نروند، توليدي تسهيالت دردسر بار عقبافتادگي اين اصلي دليل ها بانك ناهمراهي
  سختگيري افزود: ديروز محمدپورعمران محمد رسيد. رداري ره
  بب خودشان منافع راستاي در فقط كها بان كه است اين آن بانك مستقيم مبلغ ستون البته صنايع، وزارت جدول در من است جالب رسد. پايان به هم دولت مانور مكم اين درصدد ممكن شكل هر به ها بانك متاسفانه
  است. هزار يك براي صنعتي واحدهاي اين كار به آغاز
  یادداشت
  با نكته اين ندارند. استان نيازهاي به كاري كنند حركت مستقيما نكها با كه است تسهيالتي مستقيم، مبلغ است. شده مقرر رسمي شرايط در مثال كه شدم متوجه امروز بگذارند سر پشت را دولت فشار موج اين كه
  هستند در تنها اينكه بيان با وي شد. ايجاد شغل 006نفر خليلي
  خضر محدودش منابع مديريت به شديدا كه ما مثل استاني براي در اند. پرداخت ها شرك به ها روه كارگ مصوبات از خارج ناديده را برگشتي چكهاي معوق تسهيالت ها بانك كه يخواهم نم نميروند، رونق تسهيل ستاد مصوبات بار
  زير گفت: يافت، گشايش صنعتي واحد 22 امسال ماه
  آذر مديران انجمن دبير اينكه كالم جان است. ارتبار خس مضر دارد، احتياج كم بازهم استان در ها پرداخ مطلق اينكه با مورد اين محرمانه هيي نام مركزي بانك از هم طرف آن از ولي بگيرند جمع تسهيالت پرداخت شرايط ولي شوم جزييات
  وارد ريال ميليون 180 ميليارد 389 سرمايه با واحدها اين بوشهر استان
  صنايع استان در دولت اقتصادي مديريت ها بانك عمومي طور به يعني اين است. خوبي رتبه استان، رتبه ولي است ناچيز به نحوي به نيست هم طوري اين كه آمده ها بانك به بسيار نها استا ساير در تسهيالتي پرونده كردن جور
  و سازمان رييس شد. رهبرداري به 852فر اشتغالزايي با
  و نميگيرند. جدي خيلي را استان اداري مديريت چارچوب از خارج كها بان اينكه اهتمام نيت حسن در من كنند. عمل قبل شرايط همان تاكيد هم قبال كه نطور هما است. تر عملياتي تر
  سهل 22واحد اين افزود: مازندران تجارت معدن
  صنعت، فلزي محصوالت پالستيكي، مواد ساخت زمينه
  در محصوالت توليدات كمپرسور پمپ انواع
  ساختمان كرد ام اع بوشهر خرد واحدهاي احياي از ميداني بازديد در
  نوبخت ميكنند. فعاليت مقوا كاغذ شكر، قند از
  چوبي، بيش كشور در گلخانه كشت زير سطح است
  مترمكعب ميليون 10 ميلياردي
  هزار ۴۳۷ گذاري سرماي
  دورخيز گياه گل كارگشاي شركت مديرعامل اصفهان در گلخانه كشت زير سطح گفت: اصفهان رود
  زنده استان در مترمكعب ميليون 10 از بيش ميگو
  كشور پرورش واحدهاي توسعه براي بوشهر استانداري ام زي رن ري
  ب با برابر مكعب متر يليون دو حدود
  اصفهان نشست در ديروز اميني محمدعلي است. درصد 20
  گل المللي بين بازار دوم فاز افتتاح مناسبت به خبري صندوق مديرعامل يكند.» حمايت روستاها ويژه به ها بنگاه
  گروه 07درصد اينكه بيان با بوشهر استان اميد كارآفريني است هايي چهره جمله از نوبخت محمدباقر در اينكه بيان با خبرنگاران جمع در سپاهان گياه
  و گفت: شده، پرداخت صندوق اين اعتباري تسهيالت در هم دولت سخنگويي شمايل در هم
  كه يي گلخانه واحد 250 از بيش اصفهان استان
  سطح توسعه براي اعتباري تسهيالت ريال ميليارد 240« معموال بودجه، برنامه سازمان بر رياست
  لباس اين در موجود هاي گل بيشترين كرد: اظهار
  داريم، تخصيص بوشهر استان در كوچك كارهاي كسب ميشود حاضر خبرنگاران ميان در پر دست
  با شاخه هاي گل آپارتماني فصلي، هاي گل
  واحدها گل گلدان ميليون 10 اينكه بيان با وي است. بريده وي است.» شده پرداخت آن درصد 70 تاكنون كه يافته كه روزهايي در گويد. مي سخن ارقام آمار زبان
  با اشتغالزايي اعتبارات جذب در بوشهر استان كرد: بيان دولت مخالف هاي رسانه انتقادات از وسيعي
  دامنه ميشود، توليد شهر خميني شهرستان در بو
  شب است. برتر هاي رتب جزو كشور سطح در به نوبخت شده، كشور اجرايي دستاوردهاي
  متوجه مراكز بزرگترين از شهر خميني شهرستان
  گفت: در اشتغالزايي رحهاي از حمايت بر تاكيد با وي در نزديك از تا كند مي سفر مختلف هاي
  استان يي گونه به است. كشور سطح در بو شب گل
  توليد هاي رح اجراي با كرد: تصريح خرد كار كسب حوزه عمراني اقتصادي هاي ريزي برنامه نتايج
  جريان خميني بوي شب گل نيز كشور از خارج به حتي
  كه شهرستان اين بوي شب گل زيرا شود مي صادر شهر اشتغال زمينه خرد مشاغل خرد كار كسب جريان در كه هايي برنامه از يكي بگيرد. قرار
  كشور بوشهر استان اقتصادي رونق زمينه فراهم روستاييان پايش شود، مي دنبال بوشهر استان به نوبخت
  سفر است. برخوردار خاصي بوي
  از ميشود. فراهم پيش از بيش رونق براي كه است هايي تالش مجموعه رصد
  و در متوسط كوچك كار كسب پويايي
  توليد فني وزشهاي آم زنداني زار 100 ساالنه استان روستاي 25 در سبز كار كسب دولت سخنگوي است. شده انجام استان گيرند
  اين مي فرا
  مهارتي گفت: كشور هاي زندان تعاون بنياد مديرعامل يزد شود اندازي راه بوشهر موانع رفع راستاي در كه جمهوري رييس
  معاون اميد، كارآفريني صندوق توليد رونق طرح كنار در صنعتي واحدهاي توليد ظرفيت سازي فعال
  توليد فرا را مهارتي فني وزشهاي آم زنداني 001هزار
  ساالنه كار كسب توسعه براي كه هايي بخش از ديگر يكي در مستقر توليدي واحدهاي از متوسط
  كوچك راهاندازي مراسم در ديروز مطهرنژاد رحيم د.
  گيرن استفاده است، شده اجرا ريزي برنام بوشهر استان در در است كرده سفر بوشهر به اقتصادي ويژه
  منطقه اظهار يزد استان زندانيان تعاون بنياد خياطي
  كارگاه در است. استان اين در سبز صنايع هاي ظرفي از دولت كه كرد اشاره نكته اين به خبرنگاران
  جمع از جلوگيري در يواند مت كه مواردي از يكي
  كرد: كند، جلوگيري جرم تكرار زندان به زندانيان بازگشت استان زيست محيط حفاظت مديركل خصوص همين ميليارد هزار 734 گذاري سرمايه تحقق دنبال
  به استان روستاي 25 در سبز كار كسب گفت: بوشهر است مختلف هاي استان در خصوصي بخش
  توماني از كرد: عنوان وي است. مناسب درآمد شغل
  داشتن عمومي روابط گزارش به شود. راهاندازي بوشهر تثبيت كشور نقاط اقصا در استاني متوازن توسعه
  تا مشكل با زندان از خروج از بعد زندانيان اغلب كه
  آنجا حسين بوشهر، استان زيست محيط حفاظت كل اداره بازديد بوشهر استان به نوبخت سفر بهانه به
  شود. فني هاي آموزش شده تالش هستند، مواجه توليد
  اشتغال رونق طرح از بوشهر سهم ميگو پرورش واحدهاي توسعه براي زي ري برنام فاز طبيعي منطقي تداوم «در داشت: اظهار دلشب مشكالت اين كه هايي شركت بنابراين هستند، بانكي استان در توليد رونق با مرتبط طرحهاي از
  ميداني مستقل طور به بتوانند تا شود ارائه آنها به مهارتي
  و تعاون بنياد مديرعامل شوند. فعاليت به مشغول زيست، محي حفاظت حوزه در اجتماعي اميد طرح اول براي مستقيم صورت به توانند مي باشند، نداشته را به رونق بازگرداندن براي دولت طرح مترين مه ارتقاي براي بوشهر استاندار الشهاي به باتوجه هاي ريزي برنامه ترين مهم گزارش اين جريان
  در را سبز توسعه انديشي هاي اه كارگ طرح كل اداره اين همين در كنند. مراجعه نكها با به تسهيالت دريافت است توليد رونق طرح متوسط، كوچك هاي بنگاه حاكي اخبار آخرين عمومي، بودجه در استان اين سهم بوشهر اقتصادي توسعه براي يازدهم دولت
  اجرايي تعاون بنياد رسالت اينكه بر تاكيد با كشور هاي ان
  زند به 52روستا در محيطي زيست انجمن 25 همكاري با به مستقيم صورت به توليدي 921واحد تعداد راستا، را خود مراحل آخرين سال، پاياني هاي اه در كه رشد 69از بودجه در بوشهر اعتبارات كه است آن از تا ميدهيم قرار صفحه هاي ارزيابي ميز روي
  را بازگشت براي زندانيان توانمندسازي كشور،
  زندانيان اضافه وي كرد.» خواهد اجرا نا انجمه همين انتخاب تسهيالت ريال ميليارد 595 كرده مراجعه كا بانه استان اقتصادي فعاالن از بسياري كند. مي طي يتوان كه رشدي شد. خواهد برخوردار درصدي 5,9 در كار كسب فضاي آينده از تصويري پايان
  در ابتدا امر اين تحقق براي كرد: عنوان است، جامعه
  به ماه پنج طي متناوب جلسه پنج در اهها كارگ «اين كرد: كه سوال اين به پاسخ در وي اند.» رده دريافت پرداخت تسهيالت ميزان كه هستند معتقد بوشهر صنعتي توسعه براي مناسب بسترسازي براي آن از توليد موانع رفع ها بنگاه شود. فراهم استان
  اين يي حرفه ي فن آموزش سازمان كمك با
  زندانيان يگيرند. فرا را الزم وزشهاي آم دانها زن سازمان آن در كه شد خواهد برگزار منتخب روستاي 25 اين در چه كوچك صنايع گذاري سرمايه ضمانت صندوق براساس بايد بوشهري اقتصادي هاي بنگاه به شده اين به اشاره با بوشهر استاندار كرد. استفاده اقتصادي جمهوري رييس معاون توليد ظرفيت سازي
  فعال اقتصاد سبز كار كسب حوزه گران تسهيل مدرسين «اين افزود: كند، ايفا زمينه اين در را نقشي افزايش استان اين توليدي اقتصادي هاي ظرفي اليحه در بوشهر استان اعتبارات مجموع گفت: افزايش اين دنبال «ب گفت: بودجه برنامه سازمان
  رييس خواهند تالش حوزه، اين مباحث مفاهيم ارائه با سبز عامل هاي بانك برخي با توانسته تاكنون صندوق صنعت، سازمان رييس راستا همين در كند. پيدا گزارش به دارد. رشد درصد 5,9 آينده سال بودجه كمك با تومان ميليارد 437هزار سال هر كه
  هستيم دوران در جهادي اقدام ماكو فرودگاه احداث يك از طرحي بتوانند ماهه پنج دوره اين پايان در تا كرد قرارداد عقد دنبال حاضر حال در كند امضا قرارداد در دهي تسهيالت وضعيت بوشهر تجارت معدن ساالري مصطفي بوشهر، استانداري عمومي روابط انجام مولد گذاري يه سرما كشور در خصوصي است
  بخش
  پساتحريم با روستاها اين در را زيستي محي رويكرد با اشتغالزايي براي بيشتري پوشش بتواند تا هاست بانك بقيه با بوشهر استان «در افزود: كرد عنوان مطلوب را بوشهر به بوشهر استان نمونه كشاورزان از تجليل آيين در ويژه آزاد مناطق خبري پايگاه گزارش به
  شود.» بيان با ماكو تجاري آزاد منطقه مديرعامل
  ارومي ريال 002ميليارد هزار از بيش با ماكو فرودگاه اينكه كند.» تدوين روستاها آن زنان جوانان همكاري بدهد.» توليدكنندگان تسهيالت ضمانت سامانه، در شده ثبت تسهيالت هاي درخواس ميان از پرورش صنعت حاضر زمان «در كرد: اشاره نكته اين حاشيه در نوبخت محمدباقر (فرينا)، كشور
  اقتصادي اول فاز باالي بسيار موفقيت از ادامه در دلشب تعداد كه گرفتند قرار پذيرش مورد د373 واح تعداد تنها دارد بوشهر استان در را زنجيره ام كري ميگو ويژه منطقه در مستقر توليدي واحدهاي از
  بازديد گفت: رسد، رهبرداري به به جاري سال پايان تا
  هزينه اميد طرح زيرمجموعه كه سبز شهروند هاي كارگا كسب توسعه براي ريال ميليارد 240صيصخت سازمان كارگروه سوي از ها درخواس اين از مورد 250 اين توان وري ره به افزايش مناسب ساماندهي با اقتصاد هاي طرح تحقق اينكه بيان با بوشهر
  اقتصادي شد 3931آغاز سال خرداد در فرودگاه اين
  احداث برگزار استان 73شهر در گذشته سال در اجتماعي بوشهر استان در كوچك كارهاي معرفي عامل هاي بانك به تاييد استان صنعت بوشهر استاندار داد.» توسعه كشور استان در را صنعت است، بوشهر استان به سفر اهداف از يكي
  مقاومتي دوران در منطقه اين اقتصادي توسعه براي جهادي
  اقدام هاي اه كارگ اول فاز «در كرد: بيان داد خبر بود، شده كسب توسعه زمينه در كه نهادهايي از ديگر يكي اينكه بيان با ينيمحمدي حس سيدحسين شدند.» اين جدي هاي اولوي از يكي شرايط اين «در گفت: استفاده با مقاومتي اقتصاد هاي طر «پيگيري
  گفت: احداث ديروز فروزان حسين رود. شمار به
  پساتحريم دانست برجام توافق مديون را ماكو فرودگاه زودهنگام پيش سال در اجتماعي اميد طرح محيطي زيست صندوق است، آفرين نقش متوسط كوچك كار شعب به تاييد كها بان ازسوي ها ده پرون از ورد 159 پرورش ظرفيت از استفاده روستايي اشتغال در استان بررسي مورد سفر اين در استان اين ظرفيت توان
  از اهداف در كارايي رهوري به حداكثر به توانستيم كه است مختلف هاي استا در اميد كارآفريني اين «از داد: ادامه د، ده شان داده ارجاع بانه اين ظرفيت قفس در ماهي پروژه زمينه در است. ميگو اين تحقق درمورد الزم راهكارهاي گيرد
  قرار با كامل امنيت در فرودگاه اين تجهيزات تمامي
  افزود: مرهون بايد را اين يابيم دست طرح اندازهاي چش عمل زمينه اين در دولت تسهيالتي بازوي عنوان به قرارداد انعقاد به منجر ورد 113 تعداد پرونده، تعداد كارآفرينان دارد وجود بوشهر استان در نامحدودي يشود.» ارائه تها
  ظرفي شده خريداري اروپا از ريال يليارد 200 بر بالغ يي
  هزينه غيردولتي هاي نجمن مجموعه به كه دانست اعتمادي صندوق كه است آن از حاكي آماري هاي نشان كند. تعداد كه شده عامل هاي بانك توليدكننده بين با وي كنند.» استفاده ظرفيت اين از يوانند مت خالق سند در دولت هاي برنام از «يكي افزود:
  وي داراي فرودگاه اين تجهيزات اينكه بيان با وي
  است. اعتماد اين شتهيم دا استان سطح در يستمحيطي از بيش سال نخست نيمه در تنها اميد كارآفريني اند.» رده دريافت را خود تسهيالت آن، 101فقره از تنگستان دشتستان در نخيالت مشكالت به اشاره كشور، توسعه ششم برنامه يي جه بود نداز م چشا موجب برجام توافق گفت: است، المللي بي
  استانداردهاي شده ايران به جهان مختلف كشورهاي اعتماد افزايش اين نقش ها مسووليت دوم فاز در شد باعث متقابل كار كسب نوع اين توسعه براي تومان 42ميليارد به پرداختي تسهيالت مبلغ درخصوص وي از «بعد گفت: محصول بازارپسندي كيفيت آب نظر معاون است.» رقمي تك تورم نرخ به
  رسيدن در آنها بيشتر موفقيت شاهد تا كنيم بيشتر را نجمن ها كارآفريني صندوق مديرعامل است. داده تخصيص تسهيالت «مبلغ گفت: بوشهر در متقاضي هاي بنگاه نخيالت بخش در آبياري شيوه تغيير به بايد كشت الگوي مقاومتي، اقتصاد هاي برنامه درراستاي ييسجمهوري
  ر نصب از پس ماكو فرودگاه تجهيزات تمامي هزينه
  و هايي فرص قوت نقاط «از گفت: وي باشيم.» دوم فاز تسهيالت ريال ميليارد 240 گفت: بوشهر استان اميد توليدكنندگان كها بان مابين كه قراردادي فقره 113 با خود سخنان از ديگري بخش در وي شود.» توجه واحدهاي توليد ظرفيت سازي ال فع توليد موانع
  رفع است. شده پرداخت اسپانيايي شركت به اندازي راه نكته اين دهايم دي سبز توسعه اههاي كارگ دوم فاز در كه استان در كوچك كارهاي كسب توسعه براي اعتباري مبلغ كه است ريال ميليارد 804 شده، منعقد اين «اعتبارات گفت: بوشهر استان اعتبارات به اشاره مستقر توليدي واحدهاي از متوسط كوچك
  صنعتي ريزي برنام الهي قوه حول به داريم قصد كه است پرداخت آن 07درصد تاكنون كه يافته تخصيص بوشهر به قرارداد 101ره فق قالب در آن ريال ميليارد 662 اساس برهمين است، برخوردار خوبي رشد از استان است. كرده سفر بوشهر به اقتصادي ويژه منطقه
  در پرورش آموزش توماني ليارد بده رضوي
  خراسان محيطي زيست غيردولتي هاي نجمن خالقانه مسووالن با نشست در شهبازي مرتضي است. شده است.» شده پرداخت متقاضيان آينده سال بودجه اليحه در استان اعتبارات مجموع جمهوري ريي معاون بازديد، اين در است
  گفتني كل اداره مجموعه در طرح اين هوشمندانه مديريت اميد كارآفريني صندوق اينكه بيان با دشتي شهرستان مستقيم مراجعه از همچنين محمدي حسيني با همچنين وي دهد.» نشان را رشد درصد 5,9 استانداري، مديران معاونان استاندار، همراهي
  با رضوي خراسان پرورش آموزش مديركل مشهد حداقل آينده سال در كه دهيم شكل را هايي راه بتوانيم حمايت مبهره تسهيالت پرداخت با خرد مشاغل از داد خبر عامل هاي بان به توليدي واحدهاي برخي عوارض «اين كرد: بيان افزوده ارزش عوارض به اشاره مردم نمايندگان ربط ذي هاي اه دستگ كل
  مديران بدهي تومان ميليارد استان پرورش آموزش
  گفت: جوانان توسط محيطي زيست كوچك كار كسب 25 از اميد كارآفريني «صندوق كرد: تصريح يد، من براي دولت مصوبه تسهيالت پرداخت «طرح افزود: سال سه در شود وصول آالينده هاي شرك از گروه توليدي كارخانه چندين از بوشهر
  استان آموزش كرد: اظهار كاظمي عليرضا دارد. گاز برق شود.»
  آب، ايجاد بوشهر استان روستاهاي زنان بوشهر استان سطح در خرد كارهاي كسب هاي رح بدهي مانند خاص شرايط داراي كه است واحدهايي اند.» ده رابر سب نيز اعتبارات اين گذشته كرد. بازديد
  صنعتي گاز برق آب، بدهي تومان ميليارد استان پرورش
  و ما به خود خدمات قطع براي روز هر ها اداره اين استاني
  دارد هاي
  چهره متوسل و... فرماندار استاندار، به هم ما يتند، رس
  نامف دارد وجود پولي كه صورتي در داد: ادامه وي ويم.
  شم رجايي شهيد نيروگاه سوخت واحدهاي موانع كت مش »201۸ «تبريز معكوس شمارش يههاي سرما عمان مقيم
  ايرانيان را ما وانند ها اداره اين كنيم نم پرداخت را بدهي
  ما رضوي خراسان پرورش آموزش مديركل كنند. است
  محكوم طبيعي گاز قزوين، شود برطرف بايد ايم توليدي است شده آغاز هستند 2كشور
  مشترك عوارض از پرورش آموزش درصدي سهم
  درخصوص موضوع اين اينكه وجود با كرد: خاطرنشان رداري شه شهيد نيروگاه مديرعامل قزوين معدن صنعت، سازمان رييس ايام بيان با تبريز شهردار شرقي آذربايجان استاندار بلوچستان سيستان آن بر هم استاندار بوده پرورش آموزش شوراي مصوبه 210 كاهش با گفت: قزوين رجايي اهميت به اشاره با ايالم استان تجارت »2018 «تبريز معكوس شمارش اينكه ايرانيان گفت: بلوچستان
  سيستان كه دارد هيي مصوب مشهد شهر شوراي است، كرده تاكيد در مازوت، سوخت مصرف درصدي گفت: استان توليد روي پيش موانع رفع خدماتي هاي بخ گفت: است، شده آغاز اين مشترك هاي سرمايه عمان،
  مقيم پرداخت پرورش آموزش به را نوسازي عوارض درصد نيروگاه سوخت درصد 88 حاضر حال بايد ايالم توليدي واحدهاي موانع مشكالت از زيباسازي، سبز فضاي تنظيف، ازقبيل در تواند مي مساله اين كه هستند
  كشور سها كال تراكم كه هنگامي موضوع اين وجود با نكند حداقل به آلودگي شده تامين طبيعي گاز از رجايي شهيد در امروز نصيري ياراله ايالم، از تسنيم گزارش به شود. برطرف هستند. 2018 برنامه تا ريزي مه برنا ههاي حوز سترين حسا مهمي بسيار نقش آنان ميان تجاري مبادالت افزايش
  زمينه پرداخت مدارس گاز برق آب، قبض يابد افزايش در ديروز فرهور علي مهر، گزارش به است. رسيده ممكن معاون حضور با ايالم استان توليد موانع تسهيل كارگروه نشست مديران با ديدار در نجفي صادق ايسنا، گزارش به نشست در ديروز هاشمي اوسط علي ايرنا، گزارش به كند.
  ايفا يكنند. وارد فشار ما به شود نمي نيروگاه محل در استان گروهي هاي رسان خبرنگاران جمع رحها داشت: اظهار ايالم استاني مسووالن سينا بانك اعتبارات خاطرنشان مطلب اين بيان با مناطق، اجرايي شهري ات خدم زاهدان در بلوچستان سيستان خارجي روابط
  كميسيون گفت: شده، انجام هاي فعاليت ترين مهم تشريح با رجايي شهيد 051ميليارد دريافت براي سينا بانك به صنعتي واحدهاي انزد زب موضوع يك ديرباز، از تبريز آراستگي زيبايي كرد: ايرانيان توسط عمان، امنيت تامين درصد 70 داشت: استان
  اظهار 13 ساكنان سفره سر گلستان گندم سال در حرارتي مگاواتي 250 واحد با رجايي شهيد نيروگاه طرح 13 پرونده افزود: وي دهد. شان معرفي تسهيالت ريال مهم جايگاه اين است؛ بوده مسافران گردشگران ميان در حسن دهنده نشان خود اين كه ميشود انجام كشور اين
  مقيم غله شركت مديرعامل تمديره هيا عضو گرگان به هركدام واحد نيز آن تركيبي سيكل در شد افتتاح 71 ريال ميليارد 150 مبلغ دريافت براي ايالم استان صنعتي واحد از مراقبت خورده رقم خدماتي عوامل همت با ارزشمند، تصريح وي است. سرزمين اين مردم به عماني مسووالن
  نيت امسال ابتداي از گفت: گلستان بازرگاني خدمات است. فعال مگاوات 740 ميزان به جمعا مگاوات ظرفيت321,4 30 از بيش تاكنون كه اجراست دست در سينا بانك در تسهيالت از تقدير با وي يابد. ادامه تمام هرچه حساسيت با بايد نيز آن سيستان در هوايي آب تنوع بكر سواحل وجود
  كرد: مصرف نياز بر مازاد گندم ن147 هزار 565 تاكنون نيروگاهي منصوبه قدرت مگاوات هزار 75 كشور در افزود: وي است. شده پرداخت متقاضيان به نظر مورد تسهيالت از درصد اخير روزهاي رفروبي عمليات اجراي در خدماتي هاي الش فراهم عماني گردشگران براي خوبي بسيار ظرفيت
  بلوچستان 13 مقصد به مركزي سازمان مجوز طبق استان اين هزار 12 حرارتي، هاي اه نيروگ مگاوات 36هزار شامل كه داريم كرد: عنوان ايالم استان تجارت معدن صنعت، سازمان رييس با بوديم، متوالي ارشهاي شاهد گذشته، روزهاي در گفت: از دور به خوبي بسيار هي توسعي نگاه افزود: وي است.
  كرده بارگيري آنها ساكنان نياز تامين براي كشور استان 50و اتمي نيروگاه مگاوات 1000 آبي، سدهاي ظرفيت مگاوات شده معرفي سينا بانك به تفاهمنامه قالب در مذكور حهاي طر عمليات اجرايي، عوامل ناپذير خستگي تال با حال اين وي است. آمده وجود به عمان ايران ميان تعصب
  هرگونه اظهار ديروز محمدي علي حميدرضا است. شده حمل در كرد: تصريح فرهور است. بادي تجديدپذير نيروگاه مگاوات قرار تصويب مورد بانك اين سوي از آنها اكثر خوشبختانه كه بودند جريان شهر سطح در شب از پاسي تا گاه زمستاني، شبانه عمان ايران ميان مثبت هاي اه نگ وجود كرد:
  خاطرنشان از گلستان استان نياز بر مازاد گندم مقدار اين كرد: در فقط كه داريم نيروگاهي واحد 400 حدود كشور سراسر استان صنعتي واحدهاي مشكل ترين مهم گفت: وي اند. گرفته توجه وقفه، تالش اين مقابل در داد: ادامه نجفي داشت. كند فراهم 2كشور تجار ارتباط در را پايداري شرايط واند
  تم نها استا ساير مقصد به ريلي زميني خطوط طريق تركيبي سيكل گازي بخاري واحد 13 رجايي شهيد نيروگاه وثايق تامين يافته اختصاص تسهيالت از مندي بهره براي ايالم بايد مزايا حقوق موقع به پرداخت قراردادي وضعيت به ميان نزديكي به توجه با گفت: بلوچستان سيستان
  استاندار از تن هزار 80 امسال وي گفته به است. شده حمل ميكند. فعاليت با كرد: خاطرنشان نصيري است. عامل بانك سوي از تقاضا مورد اين در خوشبختانه باشد؛ مديران مالي ههاي برنام اولويت در است كشور شايسته كه آنگونه تاكنون متاسفانه عمان
  ايران به ريلي خط از استفاده با گلستان نياز بر مازاد گندم 2040 رجايي شهيد نيروگاه اسمي ظرفيت كرد: اضافه وي شد قرار سينا، بانك اعتبارات معاون الهي، نعمت حضور به توجه اليحه همچنين تبريز، شهرداري ساختاري چارت خصوص ايران داشت: اظهار هاشمي است. نشده برقرار تجاري
  ارتباط رضوي خراسان تهران، البرز، اصفهان، شامل استان ساعت مترمكعب ميليارد 12 ساالنه آن توليد كه است مگاوات بررسي نيز سبتر منا هاي شيو تر ان آس هاي را مربوطه، بانك توجه در مهم اقدام راردادي، وضعيت سازي ان يكس مصوب يكديگر بنادر در را خود نيازهاي از بسياري نند وا ان عم
  و شد. حمل مركزي است. تركيبي سيكل بخار نيروگاه در انرژي آيد. عم به الزم مساعدت صنايع صاحبان به شده است. كارگران شغلي امنيت معيشتي وضعيت به كنند. جستوجو
بانك‌ها مديريت اقتصادي دولت در استان‌ها را خيلي جدي نمي‌گيرند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
بانك‌ها مديريت اقتصادي دولت در استان‌ها را خيلي جدي نمي‌گيرند


در مورد اينكه چرا از تسهيلات رونق توليد به نسبت ساير استان‌ها به بوشهر كمتر پرداخت شده، بدون ترديد سختگيري و ناهمراهي بانك‌ها دليل اصلي اين عقب‌افتادگي است.  متاسفانه بانك‌ها به هر شكل ممكن درصدد اين هستند كه اين موج فشار دولت را پشت سر بگذارند و زير بار مصوبات ستاد تسهيل و رونق نمي‌روند، نمي‌خواهم وارد جزييات شوم ولي شرايط پرداخت تسهيلات و جمع و جور كردن پرونده تسهيلاتي در ساير استان‌ها بسيار سهل‌تر و عملياتي‌تر است. همان‌طور كه قبلا هم تاكيد كردم، تصور مي‌كنم بانك‌ها اين حركت دولت را جدي نمي‌گيرند و فكر مي‌كنند چند روزي مقاومت كنند و زير بار دردسر تسهيلات توليدي نروند، آب‌ها از آسياب مي‌افتد و كم‌كم مانور دولت هم به پايان مي‌رسد. جالب است من امروز متوجه شدم كه مثلا در شرايط رسمي مقرر شده كه بانك‌ها تسهيلات معوق و چك‌هاي برگشتي را ناديده بگيرند ولي از آن طرف هم از بانك مركزي نامه‌يي محرمانه به بانك‌ها آمده كه اين طوري هم نيست و به نحوي به همان شرايط قبل عمل كنند.  من در حسن نيت و اهتمام مديريت استان در حل مشكلات صنعت و توليد ترديدي ندارم ولي نمي‌دانم چرا از اختيارات قابل توجهي كه دولت به استان‌ها تفويض كرده استفاده نمي‌شود.  نكته جالب در جدول وزارت صنايع، البته ستون مبلغ مستقيم بانك است. مبلغ مستقيم، تسهيلاتي است كه بانك‌ها مستقيما و خارج از مصوبات كارگروه‌ها به شركت‌ها پرداخته‌اند. در اين مورد با اينكه مطلق پرداخت‌ها در استان بازهم كم و ناچيز است ولي رتبه استان، رتبه خوبي است. اين يعني اينكه بانك‌ها خارج از چارچوب مديريت اداري استان و بر اساس صلاحديد خودشان به نسبت تسهيلات بيشتري پرداخته‌اند. ممكن است از ديد تئوري‌هاي اقتصادي اين به عملكرد تعريف شده بانك نزديك‌تر باشد ولي نتيجه آن اين است كه بانك‌ها فقط در راستاي منافع خودشان حركت مي‌كنند و كاري به نيازهاي استان ندارند. اين نكته براي استاني مثل ما كه شديدا به مديريت منابع محدودش احتياج دارد، مضر و خسارت‌بار است. جان كلام اينكه به‌طور عمومي بانك‌ها مديريت اقتصادي دولت در استان را خيلي جدي نمي‌گيرند.نویسنده: خضر خليلي دبير انجمن مديران صنايع استان بوشهر
دورخيز سرمايه‌گذاري ۷۳۴ هزار ميلياردي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
دورخيز سرمايه‌گذاري ۷۳۴ هزار ميلياردي
نوبخت در بازديد ميداني از احياي واحدهاي خرد بوشهر اعلام كرد


برنامه‌ريزي استانداري بوشهر براي توسعه واحدهاي پرورش ميگوگروه  بنگاه‌ها  

 محمدباقر نوبخت از جمله چهره‌هايي است كه هم در شمايل سخنگويي دولت و هم در لباس رياست بر سازمان برنامه و بودجه، معمولا با دست پر در ميان خبرنگاران حاضر مي‌شود و با زبان آمار و ارقام سخن مي‌گويد. در روزهايي كه دامنه وسيعي از انتقادات رسانه‌هاي مخالف دولت متوجه دستاوردهاي اجرايي كشور شده، نوبخت به استان‌هاي مختلف سفر مي‌كند تا از نزديك در جريان نتايج برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و عمراني كشور قرار بگيرد. يكي از برنامه‌هايي كه در جريان سفر نوبخت به استان بوشهر دنبال مي‌شود، پايش و رصد مجموعه تلاش‌هايي است كه براي رونق توليد و پويايي كسب و كار كوچك و متوسط در اين استان انجام شده است. سخنگوي دولت و معاون رييس‌جمهوري كه در راستاي رفع موانع توليد و فعال‌سازي ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از واحدهاي توليدي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي به بوشهر سفر كرده است در جمع خبرنگاران به اين نكته اشاره كرد كه دولت به دنبال تحقق سرمايه‌گذاري 734هزار ميليارد توماني بخش خصوصي در استان‌هاي مختلف است تا توسعه متوازن استاني در اقصا نقاط كشور تثبيت شود. به بهانه سفر نوبخت به استان بوشهر و بازديد ميداني از طرح‌هاي مرتبط با رونق توليد در استان در جريان اين گزارش مهم‌ترين برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت يازدهم براي توسعه اقتصادي بوشهر را روي ميز ارزيابي‌هاي صفحه قرار مي‌دهيم تا در پايان تصويري از آينده فضاي كسب و كار در اين استان فراهم شود.  بنگاه‌ها رفع موانع توليد و فعال‌سازي ظرفيت توليد معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: «به‌دنبال اين هستيم كه هر سال ۷۳۴هزار ميليارد تومان با كمك بخش خصوصي در كشور سرمايه‌‌گذاري مولد انجام شود.» به گزارش پايگاه خبري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور (فرينا)، محمدباقر نوبخت در حاشيه بازديد از واحدهاي توليدي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر با بيان اينكه تحقق طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي يكي از اهداف سفر به استان بوشهر است، گفت: «پيگيري طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي با استفاده از توان و ظرفيت اين استان در اين سفر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و راهكارهاي لازم درمورد تحقق اين ظرفيت‌ها ارائه مي‌شود.»

وي افزود: «يكي از برنامه‌هاي دولت در سند چشم‌انداز بودجه‌يي برنامه ششم توسعه كشور، رسيدن به نرخ تورم تك‌رقمي است.» معاون رييس‌جمهوري درراستاي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، رفع موانع توليد و فعال‌سازي ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از واحدهاي توليدي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي به بوشهر سفر كرده است.

گفتني است در اين بازديد، معاون رييس‌جمهوري با همراهي استاندار، معاونان و مديران استانداري، مديران كل دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نمايندگان مردم استان بوشهر از چندين كارخانه توليدي و گروه صنعتي بازديد كرد.

  برنامه‌ريزي براي توسعه واحدهاي پرورش ميگو

باتوجه به تلاش‌هاي استاندار بوشهر براي ارتقاي سهم اين استان در بودجه عمومي، آخرين اخبار حاكي از آن است كه اعتبارات بوشهر در بودجه 96 از رشد 9.5درصدي برخوردار خواهد شد. رشدي كه مي‌توان از آن براي بسترسازي مناسب براي توسعه صنعتي و اقتصادي استفاده كرد. استاندار بوشهر با اشاره به اين افزايش گفت: مجموع اعتبارات استان بوشهر در لايحه بودجه سال آينده 9.5درصد رشد دارد.  به گزارش روابط عمومي استانداري بوشهر، مصطفي سالاري در آيين تجليل از كشاورزان نمونه استان بوشهر به اين نكته اشاره كرد: «در زمان حاضر صنعت پرورش ميگو كامل‌ترين زنجيره را در استان بوشهر دارد و تنها با ساماندهي مناسب و افزايش بهره‌وري مي‌توان اين صنعت را در استان و كشور توسعه داد.» استاندار بوشهر گفت: «در اين شرايط يكي از اولويت‌هاي جدي اين استان در اشتغال روستايي استفاده از ظرفيت پرورش ميگو است. در زمينه پروژه ماهي در قفس ظرفيت نامحدودي در استان بوشهر وجود دارد و كارآفرينان خلاق مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند.» وي با اشاره به مشكلات نخيلات در دشتستان و تنگستان از نظر آب و كيفيت بازارپسندي محصول گفت: «بعد از الگوي كشت بايد به تغيير شيوه آبياري در بخش نخيلات توجه شود.» وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعتبارات استان بوشهر گفت: «اعتبارات اين استان از رشد خوبي برخوردار است، برهمين اساس مجموع اعتبارات استان در لايحه بودجه سال آينده 9.5درصد رشد را نشان مي‌دهد.» وي همچنين با اشاره به عوارض ارزش افزوده بيان كرد: «اين عوارض از شركت‌هاي آلاينده وصول مي‌شود و در سه سال گذشته اين اعتبارات نيز سه‌برابر شده‌اند.»

  سهم بوشهر از طرح رونق توليد

مهم‌ترين طرح دولت براي بازگرداندن رونق به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، طرح رونق توليد است كه در ماه‌هاي پاياني سال، آخرين مراحل خود را طي مي‌كند. بسياري از فعالان اقتصادي استان بوشهر معتقد هستند كه ميزان تسهيلات پرداخت شده به بنگاه‌هاي اقتصادي بوشهري بايد براساس ظرفيت‌هاي اقتصادي و توليدي اين استان افزايش پيدا كند. در همين راستا رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر وضعيت تسهيلات‌دهي در بوشهر را مطلوب عنوان كرد و افزود: «در استان بوشهر از ميان درخواست‌هاي تسهيلات ثبت شده در سامانه، تعداد 373واحد مورد پذيرش قرار گرفتند كه تعداد 250مورد از اين درخواست‌ها از سوي كارگروه سازمان صنعت استان تاييد و به بانك‌هاي عامل معرفي شدند.» سيدحسين حسيني‌محمدي با بيان اينكه 159مورد از پرونده‌ها ازسوي بانك‌ها تاييد و به شعب اين بانك‌ها ارجاع داده شده‌اند، ادامه داد: «از اين تعداد پرونده، تعداد 113مورد منجر به انعقاد قرارداد بين توليدكننده و بانك‌هاي عامل شده كه تعداد 101فقره آن، تسهيلات خود را دريافت كرده‌اند.»

وي درخصوص مبلغ تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي متقاضي در بوشهر گفت: «مبلغ تسهيلات 113فقره قراردادي كه مابين بانك‌ها و توليدكنندگان منعقد شده، 804ميليارد ريال است كه مبلغ 662ميليارد ريال آن در قالب 101فقره قرارداد به متقاضيان پرداخت شده است.»

حسيني‌محمدي همچنين از مراجعه مستقيم برخي واحدهاي توليدي به بانك‌هاي عامل خبر داد و افزود: «طرح پرداخت تسهيلات مصوبه دولت براي واحدهايي است كه داراي شرايط خاص مانند بدهي بانكي هستند، بنابراين شركت‌هايي كه اين مشكلات را نداشته باشند، مي‌توانند به‌صورت مستقيم براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها مراجعه كنند. در همين راستا، تعداد 129واحد توليدي به‌صورت مستقيم به بانك‌ها مراجعه كرده و 595ميليارد ريال تسهيلات دريافت كرده‌اند.» وي در پاسخ به اين سوال كه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع‌ كوچك چه نقشي را در اين زمينه ايفا مي‌كند، افزود: «اين صندوق تاكنون توانسته با برخي بانك‌هاي عامل قرارداد امضا كند و در حال حاضر به‌دنبال عقد قرارداد با بقيه بانك‌هاست تا بتواند پوشش بيشتري براي ضمانت تسهيلات توليدكنندگان بدهد.» تخصيص240ميليارد ريال براي توسعه كسب و كارهاي كوچك در استان بوشهر

يكي ديگر از نهادهايي كه در زمينه توسعه كسب و كار كوچك و متوسط نقش‌آفرين است، صندوق كارآفريني اميد در استان‌هاي مختلف است كه به‌عنوان بازوي تسهيلاتي دولت در اين زمينه عمل مي‌كند. نشانه‌هاي آماري حاكي از آن است كه صندوق كارآفريني اميد تنها در نيمه نخست سال بيش از 24ميليارد تومان براي توسعه اين نوع كسب و كار تخصيص داده است. مديرعامل صندوق كارآفريني و اميد استان بوشهر گفت: ۲۴۰ميليارد ريال تسهيلات اعتباري براي توسعه كسب و كارهاي كوچك در استان بوشهر تخصيص يافته كه تاكنون ۷۰درصد آن پرداخت شده است.  مرتضي شهبازي در نشست با مسوولان شهرستان دشتي با بيان اينكه صندوق كارآفريني اميد از مشاغل خرد با پرداخت تسهيلات كم‌بهره حمايت مي‌كند، تصريح كرد: «صندوق كارآفريني و اميد از طرح‌هاي كسب و كارهاي خرد در سطح استان بوشهر به ويژه روستاها حمايت مي‌كند.» مديرعامل صندوق كارآفريني و اميد استان بوشهر با بيان اينكه 70درصد تسهيلات اعتباري اين صندوق پرداخت شده، گفت: «240ميليارد ريال تسهيلات اعتباري براي توسعه كسب و كارهاي كوچك در استان بوشهر تخصيص يافته كه تاكنون 70درصد آن پرداخت شده است.» وي بيان كرد: استان بوشهر در جذب اعتبارات اشتغالزايي در سطح كشور جزو رتبه‌هاي برتر است.

وي با تاكيد بر حمايت از طرح‌هاي اشتغالزايي در حوزه كسب و كار خرد تصريح كرد: با اجراي طرح‌هاي كسب و كار خرد و مشاغل خرد زمينه اشتغال روستاييان فراهم و زمينه رونق اقتصادي استان بوشهر بيش از پيش فراهم مي‌شود. كسب و كار سبز در ۲۵ روستاي استان بوشهر راه‌اندازي مي‌شود

در كنار طرح رونق توليد و صندوق كارآفريني اميد، يكي ديگر از بخش‌هايي كه براي توسعه كسب و كار در استان بوشهر برنامه‌ريزي و اجرا شده است، استفاده از ظرفيت‌هاي صنايع سبز در اين استان است. در همين خصوص مديركل حفاظت محيط‌زيست استان بوشهر گفت: كسب و كار سبز در ۲۵روستاي استان بوشهر راه‌اندازي مي‌شود.  به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان بوشهر، حسين دلشب اظهار داشت: «در تداوم منطقي و طبيعي فاز اول طرح اميد اجتماعي در حوزه حفاظت محيط‌زيست، اين اداره كل طرح كارگاه‌هاي هم‌انديشي توسعه سبز را با همكاري ۲۵ انجمن زيست‌محيطي در ۲۵ روستا به انتخاب همين انجمن‌ها اجرا خواهد كرد.» وي اضافه كرد: «اين كارگاه‌ها در پنج جلسه متناوب طي پنج ماه در اين ۲۵ روستاي منتخب برگزار خواهد شد كه در آن مدرسين و تسهيل‌گران حوزه كسب و كار سبز و اقتصاد سبز با ارائه مفاهيم و مباحث اين حوزه، تلاش خواهند كرد تا در پايان اين دوره پنج ماهه بتوانند طرحي از يك اشتغالزايي با رويكرد محيط‌زيستي را در اين روستاها با همكاري جوانان و زنان آن روستاها تدوين كند.»

دلشب در ادامه از موفقيت بسيار بالاي فاز اول كارگاه‌هاي شهروند سبز كه زيرمجموعه طرح اميد اجتماعي در سال گذشته در ۳۷ شهر استان برگزار شده بود، خبر داد و بيان كرد: «در فاز اول كارگاه‌هاي زيست‌محيطي طرح اميد اجتماعي در سال پيش توانستيم به حداكثر بهره‌وري و كارايي در اهداف و چشم‌اندازهاي طرح دست يابيم و اين را بايد مرهون اعتمادي دانست كه به مجموعه انجمن‌هاي غيردولتي زيست‌محيطي در سطح استان داشته‌ايم و اين اعتماد متقابل باعث شد در فاز دوم مسووليت‌ها و نقش اين انجمن‌ها را بيشتر كنيم تا شاهد موفقيت بيشتر آنها در فاز دوم باشيم.» وي گفت: «از نقاط قوت و فرصت‌هايي كه در فاز دوم كارگاه‌هاي توسعه سبز ديده‌ايم اين نكته است كه قصد داريم به حول قوه الهي و برنامه‌ريزي خلاقانه انجمن‌هاي غيردولتي زيست‌محيطي و مديريت هوشمندانه اين طرح در مجموعه اداره كل بتوانيم راه‌هايي را شكل دهيم كه در سال آينده حداقل ۲۵كسب و كار كوچك زيست‌محيطي توسط جوانان و زنان روستاهاي استان بوشهر ايجاد شود.»نویسنده:
ايرانيان مقيم عمان سرمايه‌هاي مشترك 2 كشور هستند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
ايرانيان مقيم عمان سرمايه‌هاي مشترك 2 كشور هستند


 سيستان و بلوچستان  استاندار سيستان و بلوچستان گفت: ايرانيان مقيم عمان، سرمايه‌هاي مشترك اين 2 كشور هستند كه اين مساله مي‌تواند در زمينه افزايش مبادلات تجاري ميان آنان نقش بسيار مهمي ايفا كند.  به گزارش ايرنا، علي اوسط هاشمي ديروز در نشست كميسيون روابط خارجي سيستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: 70 درصد تامين امنيت عمان، توسط ايرانيان مقيم اين كشور انجام مي‌شود كه اين خود نشان‌دهنده حسن نيت مسوولان عماني به مردم اين سرزمين است.  وي تصريح كرد: وجود سواحل بكر و تنوع آب و هوايي در سيستان و بلوچستان ظرفيت بسيار خوبي براي گردشگران عماني فراهم كرده است.  وي افزود: نگاه توسعه‌يي بسيار خوبي به دور از هرگونه تعصب ميان ايران و عمان به وجود آمده است.  وي خاطرنشان كرد: وجود نگاه‌هاي مثبت ميان ايران و عمان مي‌تواند شرايط پايداري را در ارتباط تجار 2 كشور فراهم كند.  استاندار سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به نزديكي ميان ايران و عمان متاسفانه تاكنون آنگونه كه شايسته 2 كشور است ارتباط تجاري برقرار نشده است.  هاشمي اظهار داشت: ايران و عمان مي‌توانند بسياري از نيازهاي خود را در بنادر يكديگر جست‌وجو كنند.نویسنده:
شمارش معكوس «تبريز ۲۰۱۸» آغاز شده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
شمارش معكوس «تبريز ۲۰۱۸» آغاز شده است


 آذربايجان شرقي  شهردار تبريز با بيان اينكه شمارش معكوس «تبريز ۲۰۱۸» آغاز شده است، گفت: بخش‌هاي خدماتي ازقبيل تنظيف، فضاي سبز و زيباسازي، از حساس‌ترين حوزه‌هاي برنامه‌ريزي تا برنامه ۲۰۱۸ هستند.

به گزارش ايسنا، صادق نجفي در ديدار با مديران خدمات‌شهري و اجرايي مناطق، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: زيبايي و آراستگي تبريز از ديرباز، يك موضوع زبان‌زد در ميان گردشگران و مسافران بوده است؛ اين جايگاه مهم و ارزشمند، با همت عوامل خدماتي رقم خورده و مراقبت از آن نيز بايد با حساسيت هرچه تمام ادامه يابد.  وي با تقدير از تلاش‌هاي خدماتي در اجراي عمليات برف‌روبي روزهاي اخير گفت: در روزهاي گذشته، شاهد بارش‌هاي متوالي بوديم، با اين حال با تلاش خستگي‌ناپذير عوامل اجرايي، عمليات شبانه زمستاني، گاه تا پاسي از شب در سطح شهر جريان داشت.  نجفي ادامه داد: در مقابل اين تلاش بي‌وقفه، توجه به وضعيت قراردادي و پرداخت به موقع حقوق و مزايا بايد در اولويت برنامه‌هاي مالي مديران باشد؛ خوشبختانه در اين خصوص چارت ساختاري شهرداري تبريز، همچنين لايحه مصوب يكسان‌سازي وضعيت قراردادي، 2 اقدام مهم در توجه به وضعيت معيشتي و امنيت شغلي كارگران است.نویسنده:
مشكلات و موانع واحدهاي توليدي ايلام بايد برطرف شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
مشكلات و موانع واحدهاي توليدي ايلام بايد برطرف شود


 ايلام  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ايلام با اشاره به اهميت رفع موانع پيش‌روي توليد استان گفت: مشكلات و موانع واحدهاي توليدي ايلام بايد برطرف شود.  به گزارش تسنيم از ايلام، ياراله نصيري امروز در نشست كارگروه تسهيل موانع توليد استان ايلام با حضور معاون اعتبارات بانك سينا و مسوولان استاني ايلام اظهار داشت: طرح‌ها و واحدهاي صنعتي به بانك سينا براي دريافت 150 ميليارد ريال تسهيلات معرفي شده‌اند.  وي افزود: پرونده 13 طرح و واحد صنعتي استان ايلام براي دريافت مبلغ 150 ميليارد ريال تسهيلات در بانك سينا در دست اجراست كه تاكنون بيش از 30 درصد از تسهيلات مورد نظر به متقاضيان پرداخت شده است.   رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ايلام عنوان كرد: طرح‌هاي مذكور در قالب تفاهمنامه به بانك سينا معرفي شده بودند كه خوشبختانه اكثر آنها از سوي اين بانك مورد تصويب قرار گرفته‌اند.  وي گفت: مهم‌ترين مشكل واحدهاي صنعتي استان ايلام براي بهره‌مندي از تسهيلات اختصاص يافته تامين وثايق مورد تقاضا از سوي بانك عامل است.  نصيري خاطرنشان كرد: با توجه به حضور نعمت‌الهي، معاون اعتبارات بانك سينا، قرار شد بانك مربوطه، راه‌هاي آسان‌تر و شيوه‌هاي مناسب‌تر نيز بررسي شده و به صاحبان صنايع مساعدت لازم به عمل ‌آيد.نویسنده:
سوخت نيروگاه شهيد رجايي قزوين، گاز طبيعي است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
سوخت نيروگاه شهيد رجايي قزوين، گاز طبيعي است


 قزوين  مديرعامل نيروگاه شهيد رجايي قزوين گفت: با كاهش ۲۱۰ درصدي مصرف سوخت مازوت، در حال حاضر ۸۸ درصد سوخت نيروگاه شهيد رجايي از گاز طبيعي تامين شده و آلودگي به حداقل ممكن رسيده است.  به گزارش مهر، علي فرهور ديروز در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي استان در محل نيروگاه شهيد رجايي با تشريح مهم‌ترين فعاليت‌هاي انجام شده، گفت: نيروگاه شهيد رجايي با ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتي حرارتي در سال ۷۱ افتتاح شد و در سيكل تركيبي آن نيز 6 واحد هركدام به ظرفيت4,123 مگاوات جمعا به ميزان ۷۴۰ مگاوات فعال است.  وي افزود: در كشور ۷۵ هزار مگاوات قدرت منصوبه نيروگاهي داريم كه شامل ۶۳ هزار مگاوات نيروگاه‌هاي حرارتي، ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت سدهاي آبي، ۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه اتمي و۵۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير بادي است.  فرهور تصريح كرد: در سراسر كشور حدود ۴۰۰ واحد نيروگاهي داريم كه فقط در نيروگاه شهيد رجايي ۱۳ واحد بخاري گازي و سيكل تركيبي فعاليت مي‌كند.

وي اضافه كرد: ظرفيت اسمي نيروگاه شهيد رجايي ۲۰۴۰ مگاوات است كه توليد آن سالانه ۱۲ ميليارد مترمكعب ساعت انرژي در 2 نيروگاه بخار و سيكل تركيبي است.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/19
اخبار شهرستان‌ها


  بهره‌برداري از 151 واحد صنعتي طي 9 ماه گذشته در مازندران

ساري  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت كه با برنامه‌ريزي دولت تدبير و اميد از ابتداي سال جاري تا پايان آذر 151واحد صنعتي با سرمايه 2هزار و 400ميليارد ريال در مازندران به بهره‌برداري رسيد.  محمد محمدپورعمران ديروز افزود: با آغاز به كار اين واحدهاي صنعتي براي يك هزار و 600 نفر شغل ايجاد شد.  وي با بيان اينكه تنها در آذر ماه امسال 22واحد صنعتي گشايش يافت، گفت: اين واحدها با سرمايه 389ميليارد و 180ميليون ريال و با اشتغالزايي 258نفر بهره‌برداري شد.  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: اين 22واحد در زمينه ساخت مواد پلاستيكي، محصولات فلزي ساختمان و انواع پمپ و كمپرسور و توليدات محصولات چوبي، قند و شكر، كاغذ و مقوا فعاليت مي‌كنند.  سطح زير كشت گلخانه در كشور بيش از

 10 ميليون مترمكعب  است

 اصفهان   مديرعامل شركت كارگشاي گل و گياه زنده‌رود اصفهان گفت: سطح زير كشت گلخانه در كشور بيش از 10ميليون مترمكعب و در استان اصفهان حدود دو ميليون‌متر مكعب و برابر با 20درصد است.  محمدعلي اميني ديروز در نشست خبري به مناسبت افتتاح فاز دوم بازار بين‌المللي گل و گياه سپاهان در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در سطح استان اصفهان بيش از 250واحد گلخانه‌يي داريم، اظهار كرد: بيشترين گل‌هاي موجود در اين واحدها گل‌هاي فصلي، آپارتماني و گل‌هاي شاخه بريده است.  وي با بيان اينكه 10ميليون گلدان گل شب بو در شهرستان خميني شهر توليد مي‌شود، گفت: شهرستان خميني شهر از بزرگ‌ترين مراكز توليد گل شب بو در سطح كشور است. به گونه‌يي كه حتي به خارج از كشور نيز گل شب بوي خميني شهر صادر مي‌شود زيرا گل شب بوي اين شهرستان از بوي خاصي برخوردار است.

 

  سالانه ۱۰۰ هزار زنداني آموزش‌هاي فني و مهارتي فرا  مي‌گيرند

يزد  مديرعامل بنياد تعاون زندان‌هاي كشور گفت: سالانه ۱۰۰هزار زنداني آموزش‌هاي فني و مهارتي را فرا مي‌گيرند.  رحيم مطهرنژاد ديروز در مراسم راه‌اندازي كارگاه خياطي بنياد تعاون زندانيان استان يزد اظهار كرد: يكي از مواردي كه مي‌تواند در جلوگيري از بازگشت زندانيان به زندان و تكرار جرم جلوگيري كند، داشتن شغل و درآمد مناسب است.  وي عنوان كرد: از آنجا كه اغلب زندانيان بعد از خروج از زندان با مشكل اشتغال مواجه هستند، تلاش شده آموزش‌هاي فني و مهارتي به آنها ارائه شود تا بتوانند به طور مستقل مشغول به فعاليت شوند.  مديرعامل بنياد تعاون زندان‌هاي كشور با تاكيد بر اينكه رسالت بنياد تعاون زندانيان كشور، توانمندسازي زندانيان براي بازگشت به جامعه است، عنوان كرد: براي تحقق اين امر ابتدا زندانيان با كمك سازمان آموزش فني‌ و حرفه‌يي و سازمان زندان‌ها آموزش‌هاي لازم را فرا مي‌گيرند.  احداث فرودگاه ماكو اقدام جهادي در دوران پساتحريم  است

اروميه  مديرعامل منطقه آزاد تجاري ماكو با بيان اينكه فرودگاه ماكو با بيش از يك‌هزار و 200ميليارد ريال هزينه تا پايان سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسد، گفت: احداث اين فرودگاه در خرداد سال 1393 آغاز شد و اقدام جهادي براي توسعه اقتصادي اين منطقه در دوران پساتحريم به شمار مي‌رود.  حسين فروزان ديروز احداث زودهنگام فرودگاه ماكو را مديون توافق برجام دانست و افزود: تمامي تجهيزات اين فرودگاه در امنيت كامل با هزينه‌يي بالغ بر 200ميليارد ريال از اروپا خريداري شده است.  وي با بيان اينكه تجهيزات اين فرودگاه داراي استانداردهاي بين‌المللي است، گفت: توافق برجام موجب افزايش اعتماد كشورهاي مختلف جهان به ايران شده و هزينه تمامي تجهيزات فرودگاه ماكو پس از نصب و راه‌اندازي به شركت اسپانيايي پرداخت شده است.  بدهي 6 ميليارد توماني آموزش و پرورش خراسان رضوي

 مشهد  مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: آموزش و پرورش استان 6 ميليارد تومان بدهي آب، برق و گاز دارد.  عليرضا كاظمي اظهار كرد: آموزش و پرورش استان 6 ميليارد تومان بدهي آب، برق و گاز دارد و اين اداره‌ها هر روز براي قطع خدمات خود به ما نامه مي‌فرستند، ما هم به استاندار، فرماندار و... متوسل مي‌شويم.  وي ادامه داد: در صورتي كه پولي وجود دارد و ما بدهي را پرداخت نمي‌كنيم اين اداره‌ها مي‌توانند ما را محكوم كنند.  مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي درخصوص سهم 5 درصدي آموزش و پرورش از عوارض شهرداري‌ها خاطرنشان كرد: با و