دوشنبه 20 دی 1395 - 732 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 732

  Vol.3 No 732 Mon. January .9 20 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 732 شماره سوم سال 1438 الثاني ربيع 10 1395 دي 20 وشنبه باد
  تسليت معصومه(س) حضرت اسالمي
  RI.REPAPSWENLODAAT.WWW
  وفات انقالب معظم رهبر تسليت
  پيام همگام همسنگر دیرین، رفيق ناگهاني درگذشت خبر تاسف دریغ
  با عهد در متمادي هاي سال نزدیك همكار اسالمي نهضت مبارزات
  دوران اكبر شيخ حاج آقاي والمسلمين االسلالم حجت جناب اسالمي ايـران
  جمهوري اقتـصاد
  نيـاز سلابقه كه همگامي همرزم فقدان كردم. دریافت را رفسلنجاني هاشمي ميرسد، تمام سال نه پنجاه به وي با همكاري همدلي آغاز است...
  همكاري جانكاه حلت
  سخت گي
  ر دارسازند رفسـنجاني
  سر هاشمي اهلل آيـت پيكـر نظام مصلحت تشخيص مجمع رييس تهران در اه مـ دي ۱۲ شـنبه سه شود.
  صبح مي
  تشييع به مشترك» «خانه يك در آمدند تهران به بعدها د، شم همچنين يرفسنجاني هاشم يتهلل آا بود. كرده اهدا ايشان به سيدمحمد گلپايگاني، محمدرضا د، محقق اما محمد سيد پيكره بر ناگهان بود، تاثيرگذار عميق اما كوتاه،
  تسليت
  خبر خيابان در طبقه دو نزل اين دادند. ادامه مبارزات گي ييس رزند مشكيني يتاهلل رحلت دنبال به 1386 شهريورماه در الدين شهاب يزدي، حائري عبدالكريم شريعتمداري، كاظم رفسنجاني هاشم اهلل «آي آمد؛ فرو ايرانيان روان
  ِ
  روح اسالمی انقالب معظم رهبر تسليت پيام بود. واقع پژو تعميرگاه نزديكي نيا، رز چه كو لسلطنه، يب نا ساالنه اجا دومين در رهبري، خبرگان مجلس فقيد منتظري حسينعلي طباطبايي محمدحسين مرعشي، نجفي در قلبي عارضه علت به گذشته) (روز يكشنبه عصر از رفسنجانی
  كه هاشمی اهلل آیت ارتحال پی در آقاي نيز همكف داشت، سكونت اي خامنه آقاي باال طبقه مهم مجلس اين رياست به خبرگان، مجلس چهارم دوره به خميني(ره) امام تعليمات ثير تحت تا نجا در ايشان ند. بود سن در بود، شده بستري تهران تجريش شهداي نشست).
  بيمارستان مي هاشمي مجلس رياست 1389 سال اسفند وي شد. برگزيده اثيرگذار اه محمدرضا حكومت با مخالفت به آورد روي ياست چشيده گرم سرد مرد گفت.» وداع را اني دار سال 82
  ميحرلا الرحمن اهلل بسم مبارزه به هم كنار در دهه دو از بيش مدت به دو اين سپرد. دويكني مه اهلل آي به را رهبري خبرگان نقش امام(ره)، تبعيد با پرداخت. او قفيد ان پهلوي كه دي 19 حادثه سالروز عصر در ايران ردم اسم امي راجعون
  انقاب اليه انّ هلل
  انّ به خانواده با ديگري يآن زندانش يكي وقتي پرداختند. كشور داخل در امام نمايندگي شاه با مبارزه در ردمي اش اه انق يك براي ايران مردم جدي حركت
  نخستين مبارزات دوران همگام همسنگر ديرين، رفيق ناگهاني درگذشت خبر تاسف دريغ
  با منهاي خا 1531قاي ارديبهشت در ار ت. رف ماقاتش رهبري معظم مقام با رینه دی ارتباط سفرهاي او ابيون، انق ضدغربي نگرش باوجود شد. ررن را ايرانيان نقا بي نهضت سرما فصل در شد مي
  محسوب جناب اسامي جمهوري عهد در متمادي هاي ال س نزديك همكار اسامي،
  نهضت چون رفت. رتآباد عش زندان در هاشمي اقات به همسر با امي اس انقاب هتاريخ دار ريش اطهاي ارتب از يكي غرب در االتمتحده اي از الت 20يا شرق در ژاپن از زيادي با همزمان كشيد. خاك نقاب در روي بخشيد، دوباره
  گرمايي فقدان كردم. دريافت را رفسنجاني هاشمي اكبر شيخ حاج آقاي والمسلمين ام حجت االس اچار د، دادن اقات اجازه يك درجه خويشاوندان به هلل فق يت آا با رهبري معظم مقام نزديك مراودات به نمود. از يكي در فسنجاني شمي ها يتهلل آا شدن بستري خبر
  انتشار تمام سال نه پنجاه به وي با همكاري همدلي آغاز همكاري سابقه كه همگامي
  همرزم «توريه» اين با كرد معرفي اشمي هه وا را همسرش ايشان به دو هر كه زماني آن چه گردد؛ بازم فسنجاني ري شم ها كشورمان جمهور ريي روحاني حسن تهران، نهاي
  بيمارستا گذشت ما بر سال ها ده اين در كه تنگناها دشواري ها چه است. جانكاه سخت رسد، مي ص421و754). (همان، شد ديرينش دوست زيارت به موفق وارد پهلوي رژيم با مبارزه مسير در ساده طلبه يك عنوان انقالب پيروزي نظام مصلحت تشخيص مجمع رييس شدن بستري محل
  در تاش به مشترك راهي در يكديگر با را ما زيادي برهه هاي در كه ها همدلي همفكريها
  چه ساله جنگ اب انق بحبوحه در كه زماني چه شدند مجلس دوره نخستين در اسامي انقاب پيروزي از بعد سازندگي سردار پيكر با ديدار آخرين از پس كه يافت
  حضور گاه تكيه ها، ال س آن در او نظير كم صميميت وافر هوش كشانيد. خطرپذيري تحمل اهلل
  و آی اقتصادي اههاي دگ دی يههاي پا تحكيم به مقننه مجريه روساي شمايل در مجلس رياست به رفسنجاني شمي ها يتهلل آا مي، اسا شوراي شد. خارج تجريش شهداي بيمارستان از اشكبار چشماني
  با ميآيد. شمار به اينجانب براي ويژه به بودند همكار وي با كه كساني همه براي
  مطمئني اهلل آي جمهوري رياس دوره دو به سازندگي دوران امام(ره) رحلت با كه دوراني در چه بودند شغول انق اب سال مجلس سوم دور نيمه تا رياست اين كه شد انتخاب ن، بيمارستا در يت هلل شدن بستري خبر انتشار با
  همزمان پيوند نتوانست هرگز طوالني دوران اين برههاز هايي در متفاوت اجتهادهاي نظرها
  اختاف لتهاي دو بر مشتمل كه شود مي اطا فسنجاني شمي ها جديدش دوران هاي دروازه به را انق يكديگر دوشادوش يافت. امه د، شا انتخاب جمهوري ت رياس به كه 1368 مورد اين در كه مطالبي از شدند پر بكهجتماعي هاي
  ّ
  ش آن فعاليت آغاز است؛ ايران مي اس جمهوري ششم پنجم خاطرات اباي كت در اقه ارتباط اين شدند. رهنمون جانشيني شمريفسنجاني، ها 0631براي دهه اتفاق ترين مهم مت سا آرزوي با همگي كه منتهايي كا شدند، مي بازتوليد خناساني وسوسه بگسلد كلي به معلبود كرباي الحرمين بين در آن سرآغاز كه را
  رفاقتي اجراي است. 1376 رداد 12 فعاليت پايان 1368 رداد 12 متقابل ارادت قعه اط، ارتب است: شده نقل ونه اي اهلل آي خميني امام حضرت بود. او به (ره) امام سوي از قوا كل ده شد؛ رمان منتشر نهايي خبر سرانجام اما مي ند منتشر شد اهلل يت بودند، نظري تفاوتهاي اين از برداري بهره پي در جديت شدت با اخير هاي ال س در
  كه در اب انق از بعد اقتصادي جوسعه پن امال برن نخستين اوايل به فسنجاني شمي ها يتهلل آا با رهبري، معظم مقام مقام درخواست به بنا 1367 سال ماه 21رداد خ در (ره) پيوست.» اعلي ملكوت به (ره) امام ديرين
  «يار آورد. وارد خلل حقير اين به نسبت او عميق شخصي محبت در
  نتوانست قوانين وضع اقتصادي باز سياست گرفت. انجام دولت دو اي اين پيش) (06سال 30 دهه گردد. برم طلبگي دوران رفسنجاني شمي ها بودند وقت جمهور ييس كه رهبري
  معظم خطر پر راه اين ديدگان رنج از شاهي ستم ضد مبارزان اول نسل از نظيري كم نمونه
  او است. بوده وي موثر اقدامات ازجمله دانحصار رحوم درس در را همديگر ار ستي نخب پرشور، جوان طلبه كردند. منصوب قوا كل فرمانده جانشيني به را خانواده شخصي
  زندگي بود. افتخار پر
  و بازسازي دولت اين روي پيش هاي دغدغ مترين مه از منتهي ديدار اين يافتند. عليه) حمت اهلل (ر اماد محقق اهلل يت سوي از هيي خامن اهلل آي انتخاب (ره) امام رحلت از بعد ماه شهريور سوم در فسنجاني شمي هار يكبر عل اهلل يت
  آ هاي مسووليت آنگاه همه اين برابر در مقاومت ساواك شكنجه هاي تحمل زندان ها سال نههاي ويرا كه بود دشوار ساله هشت جنگ از بعد كشور گذشت زمان آن از هرچه شد. ديرينه مستمر دوستي به قانون اح اص اب، انق رهبري به رهبري خبرگان مجلس روستاي در 1934 آگوست با ه.(برابر 1313
  سال هاي برگ غيره، خبرگان مجلس اسامي شوراي مجلس رياست مقدس دفاع در
  خطير بازسازي وقت رع اس در بود نياز بود گذاشته جاي بر را ادي ورتر زي شعل وجودشان در يكديگر به عه با اندازه همان مي اسا جمهوري ست ريا به ريفسنجاني شم ها يتهلل آا اساسي دنيا به مذهبي يي خانواد در رفسنجان شهرستان
  بهرمان است. قديمي مبارز اين نشيب پرفراز زندگي
  درخشان اقتصادي هاي نه وزارتخا در ت ي هلل منظور همين به شوند. عتبات زيارت به هم 0431مراه -41 الهاي س گرديد. دو كه شد ايران سهور يم ري چهارمين او شد. انتخاب ايران بي بي ماه بهرماني هاشمي ميرزاعلي ند از فرز يكي او
  آمد. مشترك يي تجربه كه شناسم نمي را ديگري شخصيت هيچ اينجانب هاشمي فقدان
  با همچنين جست. بهره تكنوكراتي گرايش با وزيران از دولت نجف حوزه مراجع درساي در هم با شدند مشرف عاليات شد معروف سازندگي دولت به كه را ششم پنجم دولت دوره تاجران باغداران از وزوي صي اح با پدرش است.
  صفريان باشم. داشته ياد به ساز تاريخ دوران اين فرازهاي نشيب در او با را مدت دراز چنين را عمراني روژهاي ه جهپ بود سهم گرفتند تصميم ايشان ارتباط اين عمق به علوي حرم كنار در كردند پيدا ور ود بح شيرين هم رفسنجاني هاشم براي دوران اين كرد. اداره خانوادگي نام بود. رفسنجان نوق بخش توابع از بهرمان
  پسته فعاليت تاش از مشحون اي پرونده با الهي محاسبه محضر در كهنسال مبارز اين
  اكنون بيشتر دولت ليتهاي فعا ساير به نسبت چشمگيري بهطور دو اين گويا 222 ). ج1 مبارزه، دوران (هاشمي، زودند اف داشت بازسازي به نياز تحميلي جنگ از پس ايران تلخ. هم دلي اين به نيستند، سيد آنكه با ايشان، خانواده براي
  هاشمي است. اسامي جمهوري مسووالن ما همه سرنوشت اين دارد، قرار
  گوناگون فضاي تثبيت براي ها وزارتخانه ساير درخصوص بگيرند. درنظر هم با الس عليهم معصوم امامان حرم جوار در جوان طلبه از بعد سازد. برآورده را نياز اين كه او از بهتر ي در كه وده اشم اج وي پدري جد نام كه شده
  انتخاب گرامي همسر به كنم مي تمنا قلب صميم از وي براي را الهي عفو رحمت
  غفران روههاي بين را تعادل كردند سعي كشور داخل سياسي كوشا تشيع اسم معارف نشر در كه بستند پيمان عهد سوي از رفسنجاني هاشم آن، دوره پايان تمهوري رياس هاشمي است. داشته زيادي امكانات ام ه، منطقا
  سراسر كنم. مي عرض تسليت ايشان بازماندگان ديگر برادران
  فرزندان ديگر اقتصادي اي دغ دغ از كند. برقرار دوره آن سياسي از هي لحظ مردم انقاب اسم حريم از دفاع در اشند نظام مصلحت تشخيص مجمع رياست به رهبري معظم مقام كرد. آغاز نوق در يي نه خا مكتب در 5سالگي از را، له
  تحصيل لنا
  غفراهلل دولت زمان در دولت 05درصدي بودجه كسري به يوان مت هر شد. آغاز نيز خانوادگي ارتباط تاريخ اين از ينند. مي اننش اي اس انقاب از پس فسنجاني شمي ها يتهلل آا شد. منصوب پرداخت ديني علوم تحصيل به رفت قم به 41سالگي اي
  در خامنه علي
  سيد اهلل آي شخص كابينه درايت با كه كرد اشاره هاشمي اول گشت مشرف مقدس مشهد به هاشمي آقاي كه سفري كرده كسب دنيا علمي مجامع از را متعددي افتخاري اوين عقنم علميه حوزه در وي اساتيد گرديد. نائل اجتهاد درجه به 5931
  و یماه 19 شد. گذاشته سر پشت وارد سيدمحمد) (آقا هرادرش امن اي آقاي منزل به اغلب را سياسي علوم افتخاري دكتراي عنوان نيز تهران شگاه ي(ره)، دان امخمين ام بروجردي، طباطبايي سيدحسين عظام
  آيات تعادل سپهوند عكس:حجت
رحلت سردارسازندگي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/20
رحلت سردارسازندگي
پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح سه‌شنبه ۲۱ دي ماه در تهران تشييع مي‌شود.


خبر كوتاه، اما عميق و تاثيرگذار بود، ناگهان بر پيكره روح و روان ايرانيان فرو آمد؛ «آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه از عصر يكشنبه (روز گذشته) به علت عارضه قلبي در بيمارستان شهداي تجريش تهران بستري شده بود، در سن 82 سالگي‌دار فاني را وداع گفت.» مرد سرد و گرم چشيده انقلاب اسلامي مردم ايران در عصر سالروز حادثه 19دي كه نخستين حركت جدي مردم ايران براي يك انقلاب مردمي محسوب مي‌شد و در فصل سرما نهضت انقلابي ايرانيان را گرمايي دوباره بخشيد، روي در نقاب خاك كشيد. همزمان با انتشار خبر بستري شدن آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در يكي از بيمارستان‌هاي تهران، حسن روحاني رييس‌جمهور كشورمان در محل بستري شدن رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور يافت كه پس از آخرين ديدار با پيكر سردار سازندگي با چشماني اشكبار از بيمارستان شهداي تجريش خارج شد. همزمان با انتشار خبر بستري شدن آيت‌الله در بيمارستان‌، شبكه‌هاي اجتماعي پر شدند از مطالبي كه در اين مورد بازتوليد مي‌شدند، كامنت‌هايي كه همگي با آرزوي سلامت آيت‌الله منتشر مي‌شدند، اما سرانجام خبر نهايي منتشر شد؛ «يار ديرين امام (ره) به ملكوت اعلي پيوست.»زندگي شخصي و خانواده

آيت‌الله علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سوم شهريور ماه سال 1313ه.‌ش (برابر با 4 آگوست 1934) در روستاي بهرمان شهرستان رفسنجان و در خانواده‌يي مذهبي به دنيا آمد. او يكي از 9 فرزند ميرزاعلي هاشمي بهرماني و ماه‌ بي‌بي صفريان است. پدرش با تحصيلات حوزوي از باغداران و تاجران پسته بهرمان از توابع بخش نوق رفسنجان بود. نام خانوادگي هاشمي براي خانواده ايشان، با آنكه سيد نيستند، به اين دليل انتخاب شده كه نام جد پدري وي حاج‌هاشم بوده كه در سراسر منطقه، املاك و امكانات زيادي داشته است. هاشمي تحصيل را، از 5سالگي در مكتب‌خانه‌يي در نوق آغاز كرد. در 14سالگي به قم رفت و به تحصيل علوم ديني پرداخت و به درجه اجتهاد نائل گرديد. اساتيد وي در حوزه علميه قم آيات عظام سيدحسين طباطبايي بروجردي، امام‌خميني(ره)، سيدمحمد محقق‌داماد، محمدرضا گلپايگاني، سيدمحمد كاظم شريعتمداري، عبدالكريم حائري‌يزدي، شهاب‌‌الدين نجفي‌مرعشي، محمدحسين طباطبايي و حسينعلي منتظري بوده‌‌اند.  ايشان در آنجا تحت‌تاثير تعليمات امام‌خميني(ره) به سياست روي آورد و به مخالفت با حكومت محمدرضا شاه پهلوي و انقلاب سفيد او پرداخت. با تبعيد امام(ره)، نقش هاشمي در مبارزه با شاه و نمايندگي امام در داخل كشور پررنگ‌تر شد. باوجود نگرش ضدغربي انقلابيون، او سفرهاي زيادي از ژاپن در شرق تا 20 ايالت از ايالات‌متحده در غرب نمود.پيروزي انقلاب

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به رياست مجلس انتخاب شد كه اين رياست تا نيمه دور سوم مجلس – سال 1368 – كه به رياست‌جمهوري انتخاب شد، ‌ادامه يافت. مهم‌ترين اتفاق دهه 1360 براي هاشمي‌رفسنجاني، جانشيني فرمانده كل قوا از سوي امام (ره) به او بود. حضرت امام خميني (ره) در 12 خرداد ماه سال 1367 بنا به درخواست مقام معظم رهبري كه رييس‌جمهور وقت بودند هاشمي‌رفسنجاني را به جانشيني فرمانده كل قوا منصوب كردند.

بعد از رحلت امام (ره) و انتخاب آيت‌الله خامنه‌يي از سوي مجلس خبرگان رهبري به رهبري انقلاب، ‌و اصلاح قانون اساسي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به رياست‌جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. او چهارمين رييس‌جمهور ايران شد كه دو دوره دولت پنجم و ششم را كه به دولت سازندگي معروف شد اداره كرد. اين دوران براي هاشمي‌رفسنجاني هم شيرين بود و هم تلخ. ايران پس از جنگ تحميلي نياز به بازسازي داشت و چه كسي بهتر از او كه اين نياز را برآورده سازد. بعد از رياست‌جمهوري و پايان دوره آن، هاشمي‌رفسنجاني از سوي مقام معظم رهبري به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پس از انقلاب اسلامي عناوين افتخاري متعددي را از مجامع علمي دنيا كسب كرده و دانشگاه تهران نيز عنوان دكتراي افتخاري علوم سياسي را به ايشان اهدا كرده بود. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني همچنين در شهريورماه 1386 به‌دنبال رحلت آيت‌الله مشكيني رييس فقيد مجلس خبرگان رهبري، در دومين اجلاس سالانه دوره چهارم مجلس خبرگان، به رياست اين مجلس مهم و تاثيرگذار برگزيده شد. وي اسفند سال 1389 رياست مجلس خبرگان رهبري را به آيت‌الله مهدوي‌كني سپرد.ارتباط ديرينه با مقام معظم رهبري

يكي از ارتباط‌هاي ريشه‌دار تاريخ انقلاب اسلامي به مراودات نزديك مقام معظم رهبري با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بازمي‌گردد؛ چه آن زماني كه هر دو به عنوان يك طلبه ساده در مسير مبارزه با رژيم پهلوي وارد شدند و چه زماني كه در بحبوحه انقلاب و جنگ 8ساله در شمايل روساي مجريه و مقننه به تحكيم پايه‌هاي انقلاب مشغول بودند و چه در دوراني كه با رحلت امام(ره) دوشادوش يكديگر انقلاب را به دروازه‌هاي دوران جديدش رهنمون شدند. اين ارتباط و علاقه در كتاب‌هاي خاطرات آيت‌الله اين‌گونه نقل شده است: ارتباط، علاقه و ارادت متقابل مقام معظم رهبري، با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به اوايل دوران طلبگي برمي‌گردد. دهه 30 (60سال پيش) اين دو طلبه جوان و پرشور، نخستين‌بار همديگر را در درس مرحوم آيت‌الله محقق‌داماد (رحمت‌الله عليه) يافتند. اين ديدار منتهي به دوستي مستمر و ديرينه شد. هرچه از آن زمان گذشت به همان اندازه بر علاقه به يكديگر در وجودشان شعله‌ورتر گرديد.  سال‌هاي 41-1340 همراه هم به زيارت عتبات عاليات مشرف شدند و با هم در درس‌هاي مراجع حوزه نجف حضور پيدا كردند و در كنار حرم علوي به عمق اين ارتباط افزودند (هاشمي، دوران مبارزه، ج1، ص222). گويا اين دو طلبه جوان در جوار حرم امامان معصوم ‌عليهم‌السلام‌ با هم عهد و پيمان بستند كه در نشر معارف اسلام و تشيع كوشا باشند و در دفاع از حريم اسلام و انقلاب و مردم لحظه‌يي از پاي ننشينند. از اين تاريخ ارتباط خانوادگي نيز آغاز شد. هر سفري كه آقاي هاشمي به مشهد مقدس مشرف مي‌گشت اغلب به منزل آقاي خامنه‌اي و برادرش (آقا سيدمحمد) وارد مي‌شد، بعدها به تهران آمدند و در يك «خانه مشترك» به زندگي و مبارزات ادامه دادند. اين منزلِ دو طبقه در خيابان نايب‌السلطنه، كوچه رزاق‌نيا، نزديكي تعميرگاه پژو واقع بود. طبقه بالا آقاي خامنه‌اي سكونت داشت، همكف نيز آقاي هاشمي مي‌نشست).

اين دو به مدت بيش از دو دهه در كنار هم به مبارزه پرداختند. وقتي يكي زنداني مي‌شد آن ديگري با خانواده به ملاقاتش مي‌رفت. يك‌بار در ارديبهشت 1351 آقاي خامنه‌اي با همسر به ملاقات هاشمي در زندان عشرت‌آباد رفت. چون فقط به خويشاوندان درجه يك اجازه ملاقات مي‌دادند، به‌ناچار ايشان همسرش را خواهرِ هاشمي معرفي كرد و با اين «توريه» موفق به زيارت دوست ديرينش شد (همان، ص124و457).ديدگاه‌هاي اقتصادي آيت‌الله

دوران سازندگي به دو دوره رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اطلاق مي‌شود كه مشتمل بر دولت‌هاي پنجم و ششم جمهوري اسلامي ايران است؛ آغاز فعاليت آن ۱۲مرداد ۱۳۶۸ و پايان فعاليت ۱۲مرداد ۱۳۷۶ است. اجراي نخستين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي بعد از انقلاب در اين دولت انجام گرفت. سياست باز اقتصادي و وضع قوانين ضدانحصار ازجمله اقدامات موثر وي بوده است.

از مهم‌ترين دغدغه‌هاي پيش روي اين دولت بازسازي كشور بعد از جنگ هشت ساله دشوار بود كه ويرانه‌هاي زيادي را بر جاي گذاشته بود و نياز بود در اسرع‌وقت بازسازي شوند. به‌همين منظور آيت‌الله در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت از وزيران با گرايش تكنوكراتي بهره جست. همچنين ايشان تصميم گرفتند سهم بودجه‌ پروژه‌هاي عمراني را به‌طور چشمگيري نسبت به ساير فعاليت‌هاي دولت بيشتر درنظر بگيرند. درخصوص ساير وزارتخانه‌ها براي تثبيت فضاي سياسي داخل كشور سعي كردند تعادل را بين گروه‌هاي سياسي آن دوره برقرار كند. از دغدغه‌هاي اقتصادي ديگر مي‌توان به كسري بودجه ۵۰درصدي دولت در زمان دولت اول هاشمي اشاره كرد كه با درايت كابينه و شخص آيت‌الله پشت‌سر گذاشته شد.نویسنده:
پيام تسليت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/20
پيام تسليت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
بسم‌الله الرحمن الرحيم

انّا لله و انّا اليه راجعون

با دريغ و تاسف خبر درگذشت ناگهاني رفيق ديرين، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامي، و همكار نزديك سال‌هاي متمادي در عهد جمهوري اسلامي جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ اكبر هاشمي‌رفسنجاني را دريافت كردم. فقدان همرزم و همگامي كه سابقه همكاري و آغاز همدلي و همكاري با وي به پنجاه و نه سال تمام مي‌رسد، سخت و جانكاه است. چه دشواري‌ها و تنگناها كه در اين ده‌ها سال بر ما گذشت و چه همفكري‌ها و همدلي‌ها كه در برهه‌هاي زيادي ما را با يكديگر در راهي مشترك به تلاش و تحمل و خطرپذيري كشانيد. هوش وافر و صميميت كم‌نظير او در آن سال‌ها، تكيه‌گاه مطمئني براي همه كساني كه با وي همكار بودند به ويژه براي اينجانب به شمار مي‌آيد. اختلاف نظرها و اجتهادهاي متفاوت در برهه‌هايي از اين دوران طولاني هرگز نتوانست پيوند رفاقتي را كه سرآغاز آن در بين‌الحرمين كربلاي معلّي بود به كلي بگسلد و وسوسه خناساني كه در سال‌هاي اخير با شدت و جديت در پي بهره‌برداري از اين تفاوت‌هاي نظري بودند، نتوانست در محبت شخصي عميق او نسبت به اين حقير خلل وارد آورد.

او نمونه كم‌نظيري از نسل اول مبارزان ضد ستم‌شاهي و از رنج‌ديدگان اين راه پر خطر و پر افتخار بود.

سال‌ها زندان و تحمل شكنجه‌هاي ساواك و مقاومت در برابر اين همه و آنگاه مسووليت‌هاي خطير در دفاع مقدس و رياست مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان و غيره، برگ‌هاي درخشان زندگي پرفراز و نشيب اين مبارز قديمي است.

با فقدان هاشمي اينجانب هيچ شخصيت ديگري را نمي‌شناسم كه تجربه‌يي مشترك و چنين دراز مدت را با او در نشيب و فرازهاي اين دوران تاريخ‌ساز به ياد داشته باشم.

اكنون اين مبارز كهنسال در محضر محاسبه الهي با پرونده‌اي مشحون از تلاش و فعاليت گوناگون قرار دارد، و اين سرنوشت همه ما مسوولان جمهوري اسلامي است.

غفران و رحمت و عفو الهي را براي وي از صميم قلب تمنا مي‌كنم و به همسر گرامي و فرزندان و برادران و ديگر بازماندگان ايشان تسليت عرض مي‌كنم.

غفرالله لنا و له

سيد علي خامنه‌اي

 ۱۹ ديماه 1395

 نویسنده:
  خبر موج
  روي Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 قانون از موادي اح اص قانون سمهوري رييج روحاني حسن ايرنا| رد؛ اباغ را مجلس داخلي ام آي
  ن داخلي ننامه آيي قانون از موادي اصالح قانون جمهوري، قم:
  ريي مردم از نفر هزاران ديدار در اس ام انقا معظم
  رهبر اسالمي شوراي مجلس به اجرا براي را اسالمي شوراي
  مجلس مورخ شنبه روز علني جلسه در قانون اين كرد.
  ابالغ شوراي مجلس پنج نود سيصد كزار يه آذرماه
  شانزدهم شوراي تاييد 5931به ماه دي اول تاريخ در تصويب است
  اسالمي كشور اقتدار عوامل از يكي مقاوم» است.
  «اقتصاد رسيده
  نگهبان حسينيان ميرمسعود ا؛يسنا| كرب در ايراني وت زائ ساعت حدود شنبه روز داشت: اظهار كربال در ايران
  سركنسول دهيم. قرار هدف را خودي جبهه دوست جمله همان تعبيري به كشور اداره اقتصاد سياست، انقالب معظم رهبر اي خامنه تهلل آي
  حضرت زائران از تعدادي اقامت محل هتل برق اتصالي اثر در عصر 17
  بردن بين از براي دشمن تالش به اشاره با ايشان سياست عين ما «ديانت گفت كه مدرس مرحوم معروف مردم از نفر هزاران ديدار در كه نب روز صبح
  اسالمي هموطنان از 5نفر حادثه اين اثر در كه سوختند آتش در
  ايراني حيا «ايمان، بردن بين از گفتند: ملي اقتدار عوامل ماست». «اقتصاد علمي»، «قدرت ديني»، معرفت «ايمان از
  قم، نيز نفر چند گفت: وي شدند. فوت مرد يك زن
  كشورمان، متوقف دين، حاكميت ديني مباني به پايبندي عفاف، هريزي برنام به اشاره هبا اي خامن اهلل آي حضرت چهارگانه عناصر عنوان به ملي» عزت «حفظ
  مقاوم» جز مجروحان حال االن تا كه شدند مجروح شسوزي آت اثر
  در ملي» عزت كردن مخدوش علمي، حركت كردن براي انگليسي امريكايي يشهورز اند تهاي هيا طراحي وظيفه بر تاكيد با بردند نام ايران ملت كشور
  اقتدار است. خوب نفر
  يك كشور اقتدار مظهر كه نهادهايي ها دستگا «تضعيف سياست» از دين «جدايي سياسي» «دين با مقابله دانشگاهيان، كشور، ارشد مديران مسووالن
  مهم آگاه منبع يك ران؛نا| اي راه در فرانسه ارجه
  وزير مقابل در بايد كه است دشمن هاي مه برنا از هستند» مسجد گوشه «دين دنبال به آنها كردند: خاطرنشان براي فرهنگي سياسي فعاالن روشنفكران
  حوزويان، براي فرانسه خارجه امور وزير ايرو، مارك ژان كرد: اع
  ال سپاه، به «حمله اسالمي انقالب معظم رهبر ايستاد. آنها «دين نه هستند افراد» درون در فقط خانه داخل 19 قيام درس ترين مهم گفتند: اقتدار عناصر اين
  تقويت به فرانسه ايران اقتصادي مشترك كميسيون در
  شركت دشمن طراحي چارچوب در را نگهبان» شوراي بسيج دشمن بار زير سياست اقتصاد در عمل با همراه سوي سمت شيوه، دشمن، شناخت قم، مردم
  دي امور وزير سفر دقيق «زمان گفت: وي يكند. سفر
  تهران كشور اقتدار مظهر نهادهاي ها دستگا تضعيف براي نرفتن». است. او مقابل در دقت، با بهنگام اقدام
  دشمني اما است.» نشده مشخص هنوز تهران به فرانسه
  خارجه روساي اخير بگومگوهاي به كاري من افزودند: خواندند كه ترسد ديني آن از دشمن كردند: تاكيد ايشان معظم مقام دفتر عساني طالر پايگاه گزارش
  به ايران مشترك كميسيون برگزاري تاريخ نهها رسا
  برخي قوه حول به نيست مهمي موضوع زيرا ندارم قوه دو مالي سيستم ارتش سياست، قدرت، اقتصاد، دولت، كه ديدار اين در المي اس انقالب معظم رهبر
  رهبري، است، گفتني اند. رده اعالم ماه) (بهمن ژانويه اواخر را
  فرانسه نمايي بزرگ دنبال به دشمن اگرچه يشود، تمام الهي نشدن منفك صحيح، ديني معرفت بنابراين دارد اداري مردم تاريخي قيام سالگرد نهمين سي با
  همزمان سال 17 حدود فرانسه ايران اقتصادي مشترك
  كميسيون مستقل، قضاييه قوه يك وجود بايد همه اما آنهاست است. سياست زندگي از دين «نياز شناخت شد، 531برگزار سال دي 19 در
  قم است. نشده برگزار كه
  است بدانند. قدر را قاطع شجاع را علمي» «قدرت مي اسال انقالب معظم رهبر ويژگي ترين مه را قم» مردم بهنگام «اقدام
  لحظه» ههاي گر گشودن براي لبنان زير ت نخس دستور همواره من كردند: تاكيد اي خامن اهلل آي حضرت وجود با گفتند: خواندند كشور اقتدار عامل دومين قيام دليل، همين به افزودند: برشمردند حركت
  اين در لبنان نخستوزير حريري سعد ايرنا| ران؛ اي با
  اقتصادي قضاييه قوه از اسالمي شوراي مجلس از ها، دول از در سعي كه خودفروخته عناصر برخي هاي ثت خبا هاي حرك ساز زمين گذاشت را خود تاثير قم
  مردم ملي امنيت كميسيون رييس بروجردي عالءالدين با
  ديدار دنبال به دشمن ديد بايد اما كنم مي كرده حمايت اما دارند كشور از آنها كوچاندن جوانان كردن نااميد شد. اسالمي انقالب پيروزي درنهايت،
  بعدي به پارلماني هيات يك همراه به كه مجلس خارجي
  سياست گذاشت. ناكام اهدافش به رسيدن در را او چيست علمي حركت به اند ايستاده مومن انقالبي جوانان مخصوص وقت به اشاره با هاي خامن اهلل آي
  حضرت لبنان ايران «روابط اينكه بر تاكيد با است، كرده سفر
  لبنان كشور، اهداف مترين مه امروز كردند: تاكيد ايشان چند ديدار در آن نمونه يك كه دهند ادامه خود وقت» «اول را آن انجام زمان بهترين فريضه،
  هر وزير نخس عنوان به گفت: رود»، فراتر كنوني سطح از
  بايد مقتدر نظامي «دستگاه قوي»، امنيتي داشتن«دستگاه صنعتي دانشگاه اآلور مد بسيجي نخبگان پيش روز يا فريضه تاخير با انجام كردند: خاطرنشان
  دانستند در اريها همك دوستانه روابط تقويت توسعه براي
  لبنان بسيج»، نام به مردمي عظيم «حركت مردمي»، تاكيد اي خامنه يتهلل حضرت شد. مشاهده شريف قيام از بعد توابين اقدام همانند وقت، از بعد آن
  انجام از يكنم تالش تجاري اقتصادي ويژه به ها زمينه
  همه «قوه صحنه»، در حاضر زمان به آگاه «روحانيت حركت ادامه كشور، اومسازي مق راههاي از يكي كردند: از اعم مردم آحاد همه اينكه بر تاكيد با ايشان بعدي دولت به خود، خداحافظي نامه در امريكا اخالق» بود. تاثير بدون ديرهنگام كه بود خواهد
  عاشورا گشودن براي خواست خواهم لبنان دولت اقتصادي
  وزيران شجاع» دقيق هريز برنام «دولت كامل» مقتدر قضاييه شود متوقف نبايد علمي حركت بنابراين است علمي دشمن بايد دانشگاهيان كارگران جوانان، مسووالن، بگيريد سخت ايران به توانيد مي «تا كه يكند توصيه ايران» ملت بلند «خيز را اسالمي انقالب
  ايشان كنند. اقدام كشور دو روابط مناسبات در ره ها
  گ موفق ايران ملت حركت اهداف، اين تامين با زيرا است يابد. كاهش آن شتاب نبايد همچنين ملت دشمن، اصلي هدف گفتند: بشناسند، را او اهداف از يتوان گيري سخت با زيرا كنيد، حفظ را يمها تحر خواندند باندگي» «عق «وابستگي» از رهايي
  براي مكه در جرثقيل سقوط پرونده در جديد رافات
  اعت موجود كه عناصر اين از كدام هر بايد شد خواهد عامل سومين عنوان به مقاوم» از«اقتصاد ايشان برخي با نيز اوقات برخي اگر است اسالمي نظام ايران دشمن چرا، نيست؟ دشمن اين آيا گرفت»، امتياز ايران كساني مخالفت ايستادگي با حركت، اين قطعا
  گفتند: مكه جرثقيل پرونده به مربوط تحوالت جديدترين در ارس|
  ف شود. حفظ موجود عناصر تامين نيستند، دچار مردم نبايد افزودند: كردند ياد كشور دار كنندت، اق دشمني نهادها ها دستگاه برخي يا اشخاص خندان دشمن اين رفتار خندان دشمن يك اما است است، ايران ملت ماندگي عق وابستگي در آنها نفع
  كه ايراني شهروندان حجاج از شماري شدن كشته به منجر
  كه يشها رو به اشاره با منهاي خا تهلل آي حضرت ركود بيكاري همانند گوناگون اقتصادي مشكالت ردهند سپر سينه او مقابل در آنها كه است علت اين به هيچ خواند، شرارت محور را ايران كه دشمني آن با اشاره با اسالمي انقالب معظم رهبر بود. خواهد
  مواجه اين متهمان كه دادهاند گزارش آگاه منابع شد، غيرايراني
  و فراگير شمار پر فرهنگي علمي هاي كت حر اصلي هدف زيرا بزنند حرف فقط هم مسووالن باشند خود سرراه از را نهادها يا افراد اين يد مه وا خن دشم اينكه افزودند: اسالمي انقالب معظم رهبر ندارد. تفاوتي انقالب در تراشي «دشمن بر مبني اظهارنظرها برخي
  به جرثقيل اين از استفاده براي كه اند رده اعتراف اخيرا
  پرونده بهترين امروز گفتند: كشور در انقالبي مومن جوانان مردم بر فشار اقتصادي مشكالت ايجاد ا، تحريه از وظيفه ترين مهم اسالمي انقالب معظم رهبر بردارد. تراشي» «دشمن يا شعار يك «دشمن»، شود مي گفته به هيچگاه ايران ملت انقالب كردند: تاكيد
  اسالمي»، رابطه اين در «عكاظ» سعودي روزنامه د. ان نداشت
  مجوزي بسيجي جوانان علمي، مسابقات در كشور دالآوران برداشتن در حتي است نظام از آنان كردن جدا فرهنگي فعاالن حوزويان دانشگاهيان، مسووالن، يبينيم. را دشمن كنيم، باز را چشم اگر نيست زورگويي قلدرهاي آن بلكه نيستند، تراشي دشمن
  دنبال شده اتخاذ سالمت ايمني به مربوط اقدامات كه داده
  گزارش داراي اساتيد همچنين هوش با نخبه، جوانان هستند باقي مشكالت كه كنند مي عمل يي گونه به نيز ها يم تحر كشور قدرت بردن «باال شرايطي، چنين در را سياسي درخصوص همچنين اي خامنه تهلل آي حضرت رانده بيرون كشور اين از بودند، كرده غصب را ايران
  كه اين در تخلفاتي بوده قديمي هم جرثقيل اين خصوص
  در فرهنگي، علمي، هاي عرصه در انقالبي عزم انگيزه فكر، كردند: خاطرنشان اسالمي انقالب معظم رهبر بمانند. دانستند ملي» اقتدار عناصر تقويت طريق از سازي اوم مق انگليس، كردند: خاطرنشان يها» «انگليس دشمني كشور عقبماندگي وابستگي در آنها منافع
  شدند مسوول مهندس خبر اين اساس بر است. شده ثبت
  زمينه وظيفه مسووالن ما هستند فعال سياسي هنري مقاومتي» «اقتصاد همان دشمن طراحي اين پادزهر تحرك اقتدار عناصر مترين مه از يكي افزودند: به ديگر بار اكنون كارافتاده، از پير تعمارگر اس ايران» ملت ناپذير آشتي خوني «دشمن امروز
  است، كه كارگراني از شماري كرده اعتراف جرثقيل اين از
  استفاده كمك انگيزه پر جوانان اين به يوانيم مت چه هر داريم گفتهايم. بارها كه است زيرا است، جوانان» ويژه مردم ديني «ايمان كشور، كشورهاي از استفاده با دارد قصد آمده فارس خليج بين از اصلي شرط اي خامنه يتهلل حضرت
  هستند. اند، رده استفاده جرثقيل از داشته حضور حادثه محل
  در ملت از دشمن نادرست شناخت به اشاره با ايشان كنيم. كشوري اگر كردند: تاكيد اي خامن اهلل آي حضرت نساز جريا حركت هر گذشته، سال 140 طول در دليل همين به آورد دست به را خود منافع منطقه، اين دانستند دشمنان» «نااميدي را دشمني اين
  رفتن با اصال يا نداشته آن از استفاده راهنماي كتابچه به كافي
  تسلط محاسباتي خطاهاي از يي نمونه را ۸۸ «فتنه ايران پيدا ارزش كشور آن پول باشد، داشته قوي اقتصاد اصلي عنصر است، داده روي كشور در كه تاثيرگذاري يكند ادعا است، واقعي» «تهديد يك خود كه حالي در وجود ايران ملت اسالمي نظام با ها دشمن
  افزودند: اند. نداشت آشنايي
  آن سال در دشمن كردند: خاطرنشان برشمردند دشمن شوند. اعتبار داراي نيز آن مردم مسووالن كند اي خامنه يتهلل حضرت است. بوده ديني» «ايمان آن است. تهديد ايران كه دشمن «شناخت وظيفه، ترين مه مقابل در
  دارد انتظامي نيروي خارجه وزارت مشترك ست
  نش نقاط به را كار خود خيال به فتنه داختن راه ان ۸۸با سازي اوم مق اصلي هاي راه از يكي افزودند: ايشان «مشروطيت» تنباكو»، «تحريم همچون قضايايي به حال در انگليسي محافل همچنين گفتند: ايشان است. دشمن» مقابل در ايستادگي او
  اهداف امور وزارت مشترك نشست گذشته د؛يسنا|روز
  برگزار دي عمومي حركت ناگهان اما رساند باريك حساس فروش از حاصل درآمد به وابستگي از «رهايي اقتصاد در كردند: تاكيد اشاره نفت» صنعت شدن «ملي منطقه كشورهاي براي گيري تصميم ريزي برنامه كيست؟» «دشمن كه سوال اين طرح با
  ايشان فرمانده اشتري حسين حضور با انتظامي نيروي
  خارجه كرد. مبهوت را همه 5بود دي 19 حركت جنس از كه ديگران دست در اهرمي نفت، قيمت زيرا است نفت» علما «پيشاهنگي ديني» «ايمان قضايا، اين همه سوريه، عراق، «تجزيه آنها، اهداف از يكي هستند ايران رونده، پيش مستقل ايران اصلي دشمنان
  گفتند: محل در خارجه امور وزير ظريف محمدجواد انتظامي
  نيروي همه وظيفه ديگر بار منهاي خا تهلل آي حضرت كشورهاست. به فشار براي را اول حرف مردم، دينداري مظهر عنوان به روحانيون» نيت همين هم ايران مورد در است ليبي» يمن نيستها» صهيو المللي بين زرساالران انگليس،
  «امريكا، معاونان برخي كه ديدار اين در شد. برگزار خارجه امور
  وزارت اقتدار عوامل تقويت «حفظ را كشور فعال قشرهاي را ملي» عزت المي«حفظ اس انقالب معظم رهبر به قضايا اين در كه شكستي يا انحراف هرگونه زد هراس ايران عمومي افكار از شدت چون اما دارند را كردند: خاطرنشان اسالمي انقالب معظم رهبر
  هستند. خصوص در داشتند، حضور نيز خارجه امور وزارت مسووالن
  و دين به كه كساني حتي كردند: تاكيد خواندند ملي» كردند: تاكيد برشمردند ملي اقتدار عامل چهارمين گذاشته كنار ديني عنصر از دوري دليل به آمد وجود آورند. نم زبان بر را آن دارند، دروني» «دشمن خارجي، دشمنان بر عالوه
  البته همافزايي يها هماهنگ ها، همكار تقويت افزايش هاي
  را دوست را ايران اما ندارند دلبستگي پايبندي شريعت در ملت كشور عزت حفظ معناي به ملي عزت بود. علما شدن يها انگليس افزودند: اسالمي انقالب معظم رهبر نااميدي، انگيزگي، «بي از: است عبارت كه داريم
  هم در مشترك هاي مسوولي حوزه در اطالعات
  امكانات بدانند نيستند، دوست لباس در دشمن خائن دارند زير ديپلماتيك وآمدهاي رفت المللي بين مذاكرات «قيام در ديني» «ايمان يبديل نقش به ايشان تها محدودي براي ريزي برنام حال در خود، زعم رفتارهاي غلط، هاي ست سيا تنبلي، نشاطي، بي حالي،
  بي از ايران اسالمي جمهوري ملي منافع اهداف تحقق
  راستاي ايران به «خيانت جوانان» اسالمي ايمان به «حمله كه است. نرفتن زور بار دفاع «دوران اسالمي»، انقالب «پيروزي خرداد»، پانزده همچنين هستند، برجام از بعد دوران يمهاي تحر نظري». تنگ گوناگون اختالفات
  بد، داخل در ايرانيان آحاد به بهتر چه هر رساني ات خدم
  جمله است. كشور» بخش اين بندي جمع در اي خامنه يتهلل حضرت كردند اشاره اخير الاي سه در ديگر قضاياي مقدس» ايران ازجمله منطقه در بومي افراد تسليح آموزش تنبلي ما اگر كردند: تاكيد منهي خا يتهلل
  حضرت آمد. عمل نظر تبادل تگو گفو كشور از
  خارج درس ديگر بار پايان در اسالمي انقالب معظم رهبر اقتدار عناصر اين اگر كردند: خاطرنشان خود سخنان از بين از يا تضعيف براي يي گسترده تالش امروز گفتند: بيفتند. ملت اسالمي نظام جان به افراد اين تا است بگيريم اشتباه را دشمن نكنيم، عمل وقت به
  كنيم دبيرخانه ارزيابي تلفيق كميسيون رييس هنر
  با دشمني هاي وه شي دشمن «شناخت را دي 19 حادثه اهداف به نسبت كنيم تقويت بشناسيم را ملي جريان در جوانان ويژه به مردم در ديني ايمان بردن هاي نه نمو برشمردن از بعد منهي خا يتهلل حضرت دشمن را ناباب برادر يك واقعي»، اكبر «شيطان جاي
  ب رضايي محسن ايرنا| شد؛ نظام مصلحت تشخيص
  مجمع او» مقابل در همهجانبه بهنگام مقابله ايستادگي در توانيم مي كنيم، پيدا آگاهي نيز دشمن هاي رو كرد. تقويت حفظ را اقتدار عامل اين بايد اما است ايران، ملت ضد بر انگليس خصمانه اقدامات از عيني خورد. خواهيم ضربه
  بگيريم، محمدرضا حكمي در نظام مصلحت تشخيص مجمع
  دبير كنيم، عمل درس اين به اگر كردند: تاكيد دانستند اگر اما كنيم مقاومت ريزي برنام او هاي طراح مقابل ايمان تاثيرگذاري شرط اسالمي، انقالب معظم رهبر دشمن آيا نيست؟ دشمن اين آيا كردند: خاطرنشان يك نه را خارجي اصلي دشمنان وجود
  ايشان دبيرخانه ارزيابي تلفيق كميسيون رييس عنوان به را
  باهنر غلطي هيچ ايران ملت مقابل در جهاني عنود دشمنان ممكن باشيم، نداشته بصيرت نشناسيم را عناصر اين دانستند ديني» «معرفت با آن شدن همراه را ديني دشمن بايد بنابراين يافت؟ توان مي تر خبيث اين از دانستند مستدل مباني بر مبتني واقعيتي بلكه
  شعار به خطاب حكم اين از بخشي در كرد. منصوب مجمع
  اين بكنند. توانند نمي دشمن، جاي به بكنيم هم كمك دشمن، به است جامعه، در دين حضور يعني ديني معرفت افزودند: شناخت. را او دشمني هاي وه شي «خوش اصطالح خارجه امور وزير وقتي گفتند:
  و تجارب شايستگي به نظر است: آمده باهنر
  محمدرضا كميسيون رييس عنوان به حكم اين موجب به
  جنابعالي به نظام مصلحت تشخيص مجمع دبيرخانه ارزيابي تلويزيوني:
  تلفيق مناظره يك در حضرتي
  الياس با كرد اميدواري اظهار وي يويد. منصوب سال
  مدت الهي، تقوي قراردادن العين نص متعال خداوند به
  توكل شرح برابر العالي) (مدظله انقالب معظم رهبر زعامت كنيم
  تحت درست سياسي ابزار اقتصادي مسائل از داريم
  عادت باشد. مويد موفق محوله امور انجام در ابالغي
  وظايف مجلس؛ مقابل التدريسي حق معلمان از جمعي تجمع است
  شفافيت معناي به فساد با مبارزه قانون دستمزد حقوق سامانه
  دهقان: مختلف هاي استا از التدريسي حق معلمان از جمعي
  ايلنا| با افراد اين كردند. تجمع مجلس مقابل ديروز صبح
  كشور مقابله براي الزم دستورات بالفاصله سجمهوري ريي به ارجاع با گزارشي در سيما صدا اول ۲بكه ش1 ايران|
  گروه خواستار پالكاردهايي داشتن دست در مجلس مقابل
  تجمع طلب الح اص نمايندگان كرد؛ صادر را پرداخ اين با اين به ها سايت وب در شده منتشر حقوقي هاي فيش الياس حضور با هفته اين يك نگاه برنامه جريان
  در نمايندگان از شدند تكليفشان تعيين وضعيت
  پيگيري تالش الزم قوانين تصويب با هم مجلس روي ميانه حقوق مركزي بيمه ارشد مدير سه كه شد اشاره نكته محمد دهم مجلس طلب اصالح نماينده شود.
  حضرتي رسيدگي آنان مشكالت مسائل به تا داشتند
  درخواست به قانوني شكل تها، پرداخ اين با مقابله روند تا كردند در آن از بعد بالفاصله ردهد. ان دريافت بااليي مزاياي ابعاد تا شد تالش مجلس اصولگراي نماينده
  دهقان توهين اتهام از مطهري علي براي تعقيب منع صدور مخالف هاي رسان اقدامات، اين باوجود اما بگيرد. خود قضاييه قوه به وابسته ميزان خبرگزاري ارديبهشت 19 از غيرمتعارف هاي حقوق موضوع مختلف زواياي
  و فرهنگ دادسراي دو شعبه بازپرس ژاد؛يلنا| دي احم
  به پيدا دولت از انتقاد براي مناسبي دستاويز كه دولت 10 چند حقوقي هاي فيش از تصاويري انتشار با هم، موسوم ماجراي گيرد. قرار بررسي مورد تحليلي
  منظر علي براي سابق جمهور رييس به توهين پرونده در رسانه
  و خدمت در را خود هيي رسان امكانات تمام بودند، كرده سه داد خبر مركزي بيمه معاونان توماني ميليون يي مصوبه به آن ريشه كه غيرمتعارف» هاي «حقوق
  به همداني ترك مصطفي كرد. صادر تعقيب منع قرار گرفتند.
  مطهري كار به ماجرا تنور داشتن نگه گرم از پس كرد. استعفا مركزي بيمه رييس آن از بعد روز رحيمي محمدرضا امضاي با دهم» «دولت اواخر
  در مورد در رسانه فرهنگ دادسراي ۲ازپرسي شعبه
  گفت: نكها با بهويژه كشور اداري هاي سيستم هها دستگا غيرمتعارف ختهاي پردا ريشه در يي رسانه هاي نشيب فراز اين از عبور با مالي مدارك ساير حقوقي هاي في انتشار موج آن ،95تشهبيدرا در شدن مطرح ابتداي از يردد،
  بازم توهين بر مبني مطهري علي عليه تهران دادستان جرم
  اعالم مصوب ها» پرداخ هماهنگ نظام از مالي) موسسات صدا هاي تحليل در ميرسد نظر به كه يي نكته نمايندگان از نفر دو شنبه يك بامداد ساعات نخستين ايران در مختلف هاي ان سازم ارشد مديران با مرتبط در را متضاد موارد برخي در متفاوت اي اه
  ديدگه سابق ييسجمهور ينژاد احمد محمود به نسبت اكاذيب
  نشر فراهم شرايطي هفتم، مجلس مصوبه اين براساس شد. واقعي يابي ريشه است، خالي شدت به آن جاي سيما نظرات بيان به يك نگاه برنامه در حضور با دهم مجلس به زدن دامن با سياسي جريانات برخي شد شروع كرده ايجاد اجتماعي هاي شبكه يي رسانه
  فضاي «موضوع بود گفته كه مجلس در تهران نماينده نطق
  درباره قانون گرفتن درنظر بدون مديران برخي به كه شد آن واقعيت است. غيرمتعارف هاي في نوع از حوادثي لزوم مديران حقوق شفافيت طرح پيرامون خود جلوه مقصر را يازدهم دولت كردند، تالش ماجرا ن اي ارديبهشت ۶1 دارد. ادامه نيز همچنان كه
  است پيدا بهاي ترغي تشويق اثر در كه اسالمي حجاب
  عفاف حقوق سليقه براساس پرداخت هماهنگ نظام غيرمتعارف حقوقي هاي فيش مساله ريشه كه است با كه هايي ديدگاه پرداختند. كشور در آن شفافيت دهند. سايت وب تلگرامي شبكه چند در كه بود 1395
  به اكنون حجابي بي حجابي بد به ييسجمهور آقاي شود.
  پنهان پرداخته غيرمتعارف مزاياي مجلس در قانوني كه زماني گردد، بازم ۸7 سال به پنهان واقعيات از تصويري توان آنها دقيق بررسي ازيها، فضاس اين به اما يازدهم دولت واكنش مركزي بيمه مديران از يكي حقوقي فيش
  سياسي، است. كرده صادر تعقيب منع قرار است» رسيده اسفباري 11
  وضع صفحه در ادامه برخي كردن «استثنا عنوان تحت هفتم اصولگراي كرد. رصد را ماجرا مختلف ابعاد در بود؛ غيرمتعارف هاي دريافت با اصولي برخورد ساعت اخبار در ارديبهشت 17 در بعد روز شد.
  منتشر «پرونده درباره را ات ان دام اق قبل، دولت سووالن مسووالن از سجمهور ريي مشاور د؛يلنا| دهن توضيح
  ب.ز» را ز» ب. «پرونده درباره خود اقدامات خواست قبل ركن
  دولت چهار بر توجه زوم مربوط زنجاني بانك رونده براي مشكوك اقدامات ابد تا ند نمي توا يه سور
  جنگ در خود شخصي حساب در آشنا الدين حسام دهند.
  توضيح هدف قضاييه قوه دولت ب.ز» «پرونده در نوشت: ب
  توييتر انقا معظم رهبر تاكيد مورد است قبل دولت به صلح مذاكرات شكست باشد داشته
  ادامه توضيح را خود اقدامات فعلي دولت مسووالن دارند.
  مشتركي ايمان، اسالمي شوراي مجلس رييس درخصوص قضا دستگاه سخنگوي ملي امنيت شوراي دبير شمخاني علي وزارت سخنگوي قاسمي بهرام است. قبلي دولت مسووالن توضيحات نوبت حاال
  دادند؛ جمهوري، رياست انتخابات اجرايي هيا هاي تشكيل فناورانه علمي هاي پيشرفت ديني، معرفت به پرونده اين گفت: زنجاني بابك پرونده هيات ترك از پس بالفاصله كه كشورمان برنامه در كنبه روز كشورمان
  خارجه تشكيل از كشور انتخابات ستاد دبير ن؛فارس
  ۲۲فروردي رهبر تاكيد مورد ركن چهار را پويا اقتصاد پرونده اين است. رسيده 051جلد از بيش شده دمشق وارد سوريه از ايران پارلماني اينكه بيان با العالم، شبكه طهران»
  «من جمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين اجرايي اتهاي
  هي دولت گفت: برشمرد المي اس انقالب معظم رسيدگي شروع افتاد اتفاق سابق دولت در جمهوري ريي اسد بشار با خود ديدار در است، روشن همواره سوريه مورد در ايران
  «مواضع روند از سياسي انهاي جري گاهي يگردد. برم 91 سال اواخر به هم داشت: اظهار يمطلق پورعل علي داد. خبر ۶9 فروردين ۲۲
  در ايرنا، گزارش به باشند. داشته خاصي توجه موضوعات اين به بايد مجلس امنيتي سياسي هاي پيچيدگي افزايش به اشاره ضمن كشور، اين داشت نخواهد نظامي حل راه سوريه مساله كرد: اظهار است»،
  بوده بيانات به باتوجه مجلس ديروز علني جلسه ابتداي در الريجاني علي اين كه يكنند سياسي گيري بهر پرونده يك در قضايي رسيدگي عرصه اين در مختلف بازيگران تاثيرگذار نقش سوريه بحران در ابد تا ياند تو نم جنگ رسيد سياسي حل راه يك به بايد نهايتا وزارت در تجمهوري رياس انتخابات اجرايي مركزي
  هيات اقداماتي كرد اميدواري اظهار اسالمي انقالب معظم رهبر ماه- دي 19- اي يژه محسن غالمحسين مهر، گزارش به ندارد. قضاييه قوه به ربطي نقض براي جويي بهانه بهدنبال كه مشكوك اقدامات برخي به نسبت باشد. داشته ادامه اجرايي هاي هيا شود مي تشكيل 95 اسفند 11
  كشور اجرايي هاي ات هي ۶9 فروردين ۲۲ در انتخابات
  همين هاي كميسيو ازجمله مجلس مختلف هاي كميسيون در نمايندگان كه قضا دستگاه سياست به اشاره با خود خبري نشست صدوششمين در هشدار هستند، سياسي روندهاي كشاندن شكست به بس آتش يي منطقه يي فرامنطقه هاي قدرت دخالت به اشاره با
  قاسمي 95 اسفند ۲5 نيز روستا شهر اسالمي شوراهاي
  انتخابات داشته قرار مسير همين در د، داده ان انجام تلفيق اقتصادي فرهنگي بهويژه فساد گونه هر با برخورد به مصمم قضاييه قوه داشت: اظهار فرآيندهاي به كمك براي اسالمي جمهوري تصميم بر شمخاني داد. سخت دشوار كاري زيادي حد تا بس آت كرد: تاكيد سوريه
  در اتهام برخورد مبارزه اين در نن فرقي است. اقتصادي فساد پيشرو انتخابات براي اينكه بيان با وي يشوند.
  تشكيل خواهيم كمك باشد، بيشتري تاكيدات به نياز هم راستا اين در اگر باشد كرد تاكيد سوريه در خونريزي جنگ يافتن پايان براي سياسي سوريه نجات براي آن جز يي اره هيچ ولي يرسد، نظر
  به يماه 19 در قم مردم قيام سالروز داشتن گرامي با همچنين وي كرد. مربوط ميلياردي هزار پرونده يردد. برم دولتي يا مسوول چه به براي مهمي شاخص سياسي، فرآيندهاي با مسلحان همراهي افزود: ندارد. وجود آنها درد آالم كاهش به كمك كشور اين مردم افزود: كنيم، چاپ تعرفه برگه 00۲ميليون از بيش
  بايد ايران اسالمي انقالب در جهشي حركت دي 19 قيام كرد: اظهار 135 وي گرفتند. قرار تحقيق مورد نفر 500 از بيش بود قبل دولت به مذاكره وگو گف از آنها پشتيبان كشورهاي اعتقاد ميزان ارزيابي با شبس آت بحث در ما افزود: خارجه امور وزارت سخنگوي تهيه مقرر زمان در انتخابات اين از يك هر نياز مورد
  امكانات الريجاني داريم. گرامي را قيام اين شهداي خاطره ياد ما كه بود شركت يشود متوجه سال آن در اقتصاد وزارت پولشويي واحد افزود: ميان بايد سياسي مذاكرات داشت: اظهار همچنين شمخاني است. كه دقيقي صحيح شعارهاي مواضع تمام به باتوجه توان تمام شد. خواهد ارسال انها است به نيز مشخص زمان در شود
  م ارزش به گوشي ۰۰۰۷ كشف از اطاعات وزارت موجب كردند آغاز قم انقالبي سلحشور مردم كه حركتي افزود: از سابق دولت در دارد. مشكوكي اقتصادي معامالت بنكرز استيكي موثر كشورهاي ملل سازمان شود انجام آنها مديريت با وري ادهايم ايست خود قبلي مواضع بر هم، اي داشت ابتدا از سوريه
  درمورد بازگرداندن از نااميدي از بعد نيكو نفت شركت اوايل 91 اواخر وزارت تسنيم| داد؛ خبر تومان ميليارد
  تقريبي داد: ادامه مقننه قوه رييس شد. ايران اسالمي انقالب در جهشي حركت تاكيد وي باشند. داشته كننده تسهيل نقش بايد صرفا عرصه اين در كنند. تعديل را خود مواضع مجبورند كه هستند ديگران اين
  و حركت اين پيرو شد انجام ديگر شهرهاي آذربايجان در كه هايي حرك تا مذاكره اين ينند. مك زنجاني بابك با مذاكره به شروع شان، وال ام را سوريه در خود اهاي اشتب به اعتراف شهامت كه كشورهايي كرد: درباره سوالي به پاسخ در قاسمي ايسنا، گزارش به سربازان تالش با كرد: اعالم هيي اطالعي در ايران
  اطالعات رييس يداريم. گرامي را قيام اين شهداي خاطره ياد ما كه بود انقالبي ميليارد دو چك يك مرداد در يند پيدا ادامه سال همان مرداد با قطع طور ورزند اصرار خود غلط رفتارهاي تداوم بر نداشته مذاكرات بحث گفت: سوريه مذاكرات آستانه وگوهاي گف كرمان هاي ان است كل ادارات در (عج) زمان امام
  گمنام جلسه صبح نوبت در داشتم قصد كرد: اضافه المي اس شوراي مجلس يشود. داده نفت به زنجاني سوي از بدهي بابت ملكي اسناد يورويي دبير شد. خواهند مواجه جبراني غيرقابل تهاي خسار مشكالت اينكه بود مطرح ما جانب از ابتدا از همواره وري–وري س مورد شناسايي، همراه تلفن گوشي قاچاق باند دو
  اصفهان قبل هاي صحبت جهت به شايد اما كنم اشاره نكته اين به مجلس علني گفت: زنجاني پرونده در اطالعات وزارت عملكرد از تقدير با اي اژه المللي بين هاي ظرفيت سازي فعا ضرورت ملي امنيت عالي شوراي نهايتا كرد: تاكيد وي ندارند. كشور اين امور در دخالت حق ديگران ميليارد تقريبي ارزش به گوشي 7000 از بيش
  برخورد در هم مركزي بانك دارد. ادامه همچنان اطالعات وزارت فعاليت اسناد از اطالعيه اين اساس بر شد. ضبط كشف
  تومان مقدر اتفاق اين هم شايد كردم، فراموش را موضوع اين علني، جلسه بازسازي براي مشاركت سوريه مردم به امدادرساني روند توسعه براي كامل نيت حسن با كه يي مجموعه كشور گروه، سازمان، هر با
  ما بسيار بيانات دي 19 قيام زمينه در انقالب معظم رهبر امروز زيرا بود، به اشاره با قضاييه قوه سخنگوي داشت. هايي اري همك خودش حد داشت: اظهار داد قرار تاكيد مورد را كشور اين حياتي اي اخ زيرس شبس آت برقراري سوريه بحث در بتواند صادقانه صورت گروه اين كه شد مشخص باند اين از آمده دست به
  مدارك نمايندگان ويژه ايران ملت همه است ضروري كه داشتند ارزشمندي زنجاني گفت زنگنه آقاي بارها داشت: اظهار نفت، وزير از لقولي نق همهجانبه تالشي نيازمند سوريه مظلوم مردم بالهاي رنج كاهش آينده در توانيم مي كند، كمك سوريه در امنيت صلح به كمك وارد كشور به قاچاق كاالي تومان ۲يليارد م00 حدود
  تاكنون كنند. استماع را ايشان صحبت مشروح اسالمي شوراي مجلس است. پول نداشتن ما نگراني دارد. پول كشورهايي چه در بگويد بيايد است. جهاني عزمي كنيم. فكر آنها همكاري مورد در اند. رده
«اقتصاد مقاوم» يكي از عوامل اقتدار كشور است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
«اقتصاد مقاوم» يكي از عوامل اقتدار كشور است
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار هزاران نفر از مردم قم:


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح روز يك‌شنبه در ديدار هزاران نفر از مردم قم، از «ايمان و معرفت ديني»، «قدرت علمي»، «اقتصاد مقاوم» و «حفظ عزت ملي» به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار كشور و ملت ايران نام بردند و با تاكيد بر وظيفه مهم مسوولان و مديران ارشد كشور، دانشگاهيان، حوزويان، روشنفكران و فعالان سياسي و فرهنگي براي تقويت اين عناصر اقتدار گفتند: مهم‌ترين درس قيام ۱۹ دي مردم قم، شناخت دشمن، شيوه، سمت و سوي دشمني و اقدام بهنگام و با دقت، در مقابل او است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار كه همزمان با سي و نهمين سالگرد قيام تاريخي مردم قم در ۱۹ دي سال ۱۳۵۶ برگزار شد، شناخت «نياز لحظه» و «اقدام بهنگام مردم قم» را مهم‌ترين ويژگي اين حركت برشمردند و افزودند: به همين دليل، قيام مردم قم تاثير خود را گذاشت و زمينه‌ساز حركت‌هاي بعدي و درنهايت، پيروزي انقلاب اسلامي شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به وقت مخصوص هر فريضه، بهترين زمان انجام آن را «اول وقت» دانستند و خاطرنشان كردند: انجام با تاخير فريضه يا انجام آن بعد از وقت، همانند اقدام توابين بعد از قيام عاشورا خواهد بود كه ديرهنگام و بدون تاثير بود.

ايشان انقلاب اسلامي را «خيز بلند ملت ايران» براي رهايي از «وابستگي» و «عقب‌ماندگي» خواندند و گفتند: قطعا اين حركت، با ايستادگي و مخالفت كساني كه نفع آنها در وابستگي و عقب‌ماندگي ملت ايران است، مواجه خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به برخي اظهارنظرها مبني بر «دشمن‌تراشي در انقلاب اسلامي»، تاكيد كردند: انقلاب و ملت ايران هيچگاه به دنبال دشمن‌تراشي نيستند، بلكه آن قلدرهاي زورگويي كه ايران را غصب كرده بودند، از اين كشور بيرون رانده شدند و منافع آنها در وابستگي و عقب‌ماندگي كشور است، امروز «دشمن خوني و آشتي ناپذير ملت ايران» هستند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شرط اصلي از بين رفتن اين دشمني را «نااميدي دشمنان» دانستند و افزودند: دشمني‌ها با نظام اسلامي و ملت ايران وجود دارد و در مقابل مهم‌ترين وظيفه، «شناخت دشمن و اهداف او و ايستادگي در مقابل دشمن» است.

ايشان با طرح اين سوال كه «دشمن كيست؟» گفتند: دشمنان اصلي ايران مستقل و پيش رونده، «امريكا، انگليس، زرسالاران بين‌المللي و صهيونيست‌ها» هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: البته علاوه بر دشمنان خارجي، «دشمن دروني» هم داريم كه عبارت است از: «بي انگيزگي، نااميدي، بي‌حالي، بي‌نشاطي، تنبلي، سياست‌هاي غلط، رفتارهاي بد، اختلافات گوناگون و تنگ نظري».

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند: اگر ما تنبلي كنيم و به‌وقت عمل نكنيم، دشمن را اشتباه بگيريم و به‌جاي «شيطان اكبر واقعي»، يك برادر ناباب را دشمن بگيريم، ضربه خواهيم خورد.

ايشان وجود دشمنان اصلي خارجي را نه يك شعار بلكه واقعيتي مبتني بر مباني مستدل دانستند و گفتند: وقتي وزير امور خارجه به‌اصطلاح «خوش اخلاق» امريكا در نامه خداحافظي خود، به دولت بعدي توصيه مي‌كند كه «تا مي‌توانيد به ايران سخت بگيريد و تحريم‌ها را حفظ كنيد، زيرا با سخت‌گيري مي‌توان از ايران امتياز گرفت»، آيا اين دشمن نيست؟ چرا، دشمن است اما يك دشمن خندان و رفتار اين دشمن خندان با آن دشمني كه ايران را محور شرارت مي‌خواند، هيچ تفاوتي ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: اينكه گفته مي‌شود «دشمن»، يك شعار يا «دشمن‌تراشي» نيست و اگر چشم را باز كنيم، دشمن را مي‌بينيم.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين درخصوص دشمني «انگليسي‌ها» خاطرنشان كردند: انگليس، استعمارگر پير از كارافتاده، اكنون بار ديگر به

خليج فارس آمده و قصد دارد با استفاده از كشورهاي اين منطقه، منافع خود را به دست آورد و به همين دليل در حالي كه خود يك «تهديد واقعي» است، ادعا مي‌كند كه ايران تهديد است.

ايشان گفتند: همچنين محافل انگليسي در حال برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي كشورهاي منطقه و ايران هستند و يكي از اهداف آنها، «تجزيه عراق، سوريه، يمن و ليبي» است و در مورد ايران هم همين نيت را دارند اما چون به‌شدت از افكار عمومي ايران هراس دارند، آن را بر زبان نمي‌آورند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: انگليسي‌ها به‌زعم خود، در حال برنامه‌ريزي براي محدوديت‌ها و تحريم‌هاي دوران بعد از برجام هستند، همچنين آموزش و تسليح افراد بومي در منطقه ازجمله ايران است تا اين افراد به جان نظام اسلامي و ملت بيفتند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بعد از برشمردن نمونه‌هاي عيني از اقدامات خصمانه انگليس بر ضد ملت ايران، خاطرنشان كردند: آيا اين دشمن نيست؟ آيا دشمن از اين خبيث‌تر مي‌توان يافت؟ بنابراين بايد دشمن و شيوه‌هاي دشمني او را شناخت.

ايشان با تاكيد بر اينكه همه آحاد مردم اعم از مسوولان، جوانان، كارگران و دانشگاهيان بايد دشمن و اهداف او را بشناسند، گفتند: هدف اصلي دشمن، ملت ايران و نظام اسلامي است و اگر برخي اوقات نيز با برخي اشخاص يا برخي دستگاه‌ها و نهادها دشمني مي‌كنند، به اين علت است كه آنها در مقابل او سينه سپر كرده‌اند و دشمن مي‌خواهد اين افراد يا نهادها را از سرراه خود بردارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي مهم‌ترين وظيفه مسوولان، دانشگاهيان، حوزويان و فعالان فرهنگي و سياسي را در چنين شرايطي، «بالا بردن قدرت كشور و مقاوم‌سازي از طريق تقويت عناصر اقتدار ملي» دانستند و افزودند: يكي از مهم‌ترين عناصر اقتدار و تحرك كشور، «ايمان ديني مردم به‌ويژه جوانان» است، زيرا در طول ۱۴۰ سال گذشته، هر حركت جريان‌ساز و تاثيرگذاري كه در كشور روي داده است، عنصر اصلي آن «ايمان ديني» بوده است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به قضايايي همچون «تحريم تنباكو»، «مشروطيت» و «ملي شدن صنعت نفت» اشاره و تاكيد كردند: در همه اين قضايا، «ايمان ديني» و «پيشاهنگي علما و روحانيون» به عنوان مظهر دينداري مردم، حرف اول را مي‌زد و هرگونه انحراف يا شكستي كه در اين قضايا به وجود آمد به دليل دوري از عنصر ديني و كنار گذاشته شدن علما بود.

ايشان به نقش بي‌بديل «ايمان ديني» در «قيام پانزده خرداد»، «پيروزي انقلاب اسلامي»، «دوران دفاع مقدس» و قضاياي ديگر در سال‌هاي اخير اشاره كردند و گفتند: امروز تلاش گسترده‌يي براي تضعيف يا از بين بردن ايمان ديني در مردم به ويژه جوانان در جريان است اما بايد اين عامل اقتدار را حفظ و تقويت كرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، شرط تاثيرگذاري ايمان ديني را همراه شدن آن با «معرفت ديني» دانستند و افزودند: معرفت ديني يعني حضور دين در جامعه، سياست، اقتصاد و اداره كشور و به تعبيري همان جمله معروف مرحوم مدرس كه گفت «ديانت ما عين سياست ماست».

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به برنامه‌ريزي و طراحي هيات‌هاي انديشه‌ورز امريكايي و انگليسي براي مقابله با «دين سياسي» و «جدايي دين از سياست» خاطرنشان كردند: آنها به دنبال «دين گوشه مسجد و داخل خانه و فقط در درون افراد» هستند و نه «دين همراه با عمل در اقتصاد و سياست و زير بار دشمن نرفتن».

ايشان تاكيد كردند: دشمن از آن ديني مي‌ترسد كه دولت، اقتصاد، قدرت، سياست، ارتش و سيستم مالي و اداري دارد بنابراين معرفت ديني صحيح، منفك نشدن دين از زندگي و سياست است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي «قدرت علمي» را دومين عامل اقتدار كشور خواندند و گفتند: با وجود خباثت‌هاي برخي عناصر خودفروخته كه سعي در نااميد كردن جوانان و كوچاندن آنها از كشور دارند اما جوانان انقلابي و مومن ايستاده‌اند و به حركت علمي خود ادامه مي‌دهند كه يك نمونه آن در ديدار چند روز پيش نخبگان بسيجي و مدال‌آور دانشگاه صنعتي شريف مشاهده شد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند: يكي از راه‌هاي مقاوم‌سازي كشور، ادامه حركت علمي است بنابراين حركت علمي نبايد متوقف شود همچنين نبايد شتاب آن كاهش يابد.

ايشان از«اقتصاد مقاوم» به عنوان سومين عامل اقتدار كشور ياد كردند و افزودند: نبايد مردم دچار مشكلات اقتصادي گوناگون همانند بيكاري و ركود باشند و مسوولان هم فقط حرف بزنند زيرا هدف اصلي از تحريم‌ها، ايجاد مشكلات اقتصادي و فشار بر مردم و جدا كردن آنان از نظام است و حتي در برداشتن تحريم‌ها نيز به گونه‌يي عمل مي‌كنند كه مشكلات باقي بمانند. رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: پادزهر اين طراحي دشمن همان «اقتصاد مقاومتي» است كه بارها گفته‌ايم.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند: اگر كشوري اقتصاد قوي داشته باشد، پول آن كشور ارزش پيدا مي‌كند و مسوولان و مردم آن نيز داراي اعتبار مي‌شوند.

ايشان افزودند: يكي از راه‌هاي اصلي مقاوم‌سازي اقتصاد «رهايي از وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت» است زيرا قيمت نفت، اهرمي در دست ديگران براي فشار به كشورهاست.

رهبر معظم انقلاب اسلامي«حفظ عزت ملي» را چهارمين عامل اقتدار ملي برشمردند و تاكيد كردند: عزت ملي به معناي حفظ عزت كشور و ملت در مذاكرات بين‌المللي و رفت‌وآمدهاي ديپلماتيك و زير بار زور نرفتن است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود خاطرنشان كردند: اگر اين عناصر اقتدار ملي را بشناسيم و تقويت كنيم و نسبت به اهداف و روش‌هاي دشمن نيز آگاهي پيدا كنيم، مي‌توانيم در مقابل طراحي‌هاي او برنامه‌ريزي و مقاومت كنيم اما اگر اين عناصر را نشناسيم و بصيرت نداشته باشيم، ممكن است به دشمن، كمك هم بكنيم و به جاي دشمن، دوست و جبهه خودي را هدف قرار دهيم.

ايشان با اشاره به تلاش دشمن براي از بين بردن عوامل اقتدار ملي گفتند: از بين بردن «ايمان، حيا و عفاف، پايبندي به مباني ديني و حاكميت دين، متوقف كردن حركت علمي، مخدوش كردن عزت ملي» و «تضعيف دستگاه‌ها و نهادهايي كه مظهر اقتدار كشور هستند» از برنامه‌هاي دشمن است كه بايد در مقابل آنها ايستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامي «حمله به سپاه، بسيج و شوراي نگهبان» را در چارچوب طراحي دشمن براي تضعيف دستگاه‌ها و نهادهاي مظهر اقتدار كشور خواندند و افزودند: من كاري به بگومگوهاي اخير روساي دو قوه ندارم زيرا موضوع مهمي نيست و به حول و قوه الهي تمام مي‌شود، اگرچه دشمن به دنبال بزرگ‌نمايي آنهاست اما همه بايد وجود يك قوه قضاييه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند: من همواره از دولت‌ها، از مجلس شوراي اسلامي و از قوه قضاييه حمايت كرده و مي‌كنم اما بايد ديد دشمن به دنبال چيست و او را در رسيدن به اهدافش ناكام گذاشت.

ايشان تاكيد كردند: امروز مهم‌ترين اهداف كشور، داشتن«دستگاه امنيتي قوي»، «دستگاه نظامي مقتدر و مردمي»، «حركت عظيم مردمي به نام بسيج»، «روحانيت آگاه به زمان و حاضر در صحنه»، «قوه قضاييه مقتدر كامل» و «دولت برنامه‌ريز دقيق و شجاع» است زيرا با تامين اين اهداف، حركت ملت ايران موفق خواهد شد و بايد هر كدام از اين عناصر كه موجود نيستند، تامين و عناصر موجود حفظ شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به رويش‌ها و حركت‌هاي علمي و فرهنگي پر شمار و فراگير جوانان مومن و انقلابي در كشور گفتند: امروز بهترين مدال‌آوران كشور در مسابقات علمي، جوانان بسيجي هستند و جوانان نخبه، با هوش همچنين اساتيد داراي فكر، انگيزه و عزم انقلابي در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و سياسي فعال هستند و ما مسوولان وظيفه داريم هر چه مي‌توانيم به اين جوانان پر انگيزه كمك كنيم. ايشان با اشاره به شناخت نادرست دشمن از ملت ايران «فتنه ۸۸» را نمونه‌يي از خطاهاي محاسباتي دشمن برشمردند و خاطرنشان كردند: دشمن در سال ۸۸ با به ‌راه ‌انداختن فتنه به خيال خود كار را به نقاط حساس و باريك رساند اما ناگهان حركت عمومي ۹دي كه از جنس حركت ۱۹دي ۵۶ بود همه را مبهوت كرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بار ديگر وظيفه همه قشرهاي فعال كشور را «حفظ و تقويت عوامل اقتدار ملي» خواندند و تاكيد كردند: حتي كساني كه به دين و شريعت پايبندي و دلبستگي ندارند اما ايران را دوست دارند و خائن و دشمن در لباس دوست نيستند، بدانند كه «حمله به ايمان اسلامي جوانان» «خيانت به ايران و كشور» است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پايان بار ديگر درس حادثه ۱۹دي را «شناخت دشمن و شيوه‌هاي دشمني و ايستادگي و مقابله بهنگام و همه‌ جانبه در مقابل او» دانستند و تاكيد كردند: اگر به اين درس عمل كنيم، دشمنان عنود و جهاني در مقابل ملت ايران هيچ غلطي نمي‌توانند بكنند.نویسنده:
عادت داريم از مسائل اقتصادي ابزار سياسي درست كنيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
عادت داريم از مسائل اقتصادي ابزار سياسي درست كنيم
الياس حضرتي در يك مناظره تلويزيوني:


دهقان: سامانه حقوق و دستمزد و قانون مبارزه با فساد به معناي شفافيت است

 گروه ايران|

در جريان برنامه نگاه يك اين هفته با حضور الياس حضرتي نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم و محمد دهقان نماينده اصولگراي مجلس تلاش شد تا ابعاد و زواياي مختلف موضوع حقوق‌هاي غيرمتعارف از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. ماجراي موسوم به «حقوق‌هاي غيرمتعارف» كه ريشه آن به مصوبه‌يي در اواخر «دولت دهم» با امضاي محمدرضا رحيمي بازمي‌گردد، از ابتداي مطرح شدن در ارديبهشت95، ديدگاه‌هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد را در فضاي رسانه‌يي و شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد كرده است كه همچنان نيز ادامه دارد. 16 ارديبهشت ۱۳۹۵ بود كه در چند شبكه تلگرامي و وب‌سايت سياسي، فيش حقوقي يكي از مديران بيمه مركزي منتشر شد. روز بعد در ۱۷ ارديبهشت در اخبار ساعت ۲۱ شبكه اول صدا و سيما در گزارشي با ارجاع به فيش‌هاي حقوقي منتشر شده در وب‌سايت‌ها به اين نكته اشاره شد كه سه مدير ارشد بيمه مركزي حقوق و مزاياي بالايي دريافت كرده‌اند. بلافاصله بعد از آن در

۱۹ ارديبهشت خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه هم، با انتشار تصاويري از فيش‌هاي حقوقي چند 10 ميليون توماني معاونان بيمه مركزي خبر داد و سه روز بعد از آن رييس بيمه مركزي استعفا كرد. پس از آن موج انتشار فيش‌هاي حقوقي و ساير مدارك مالي مرتبط با مديران ارشد سازمان‌هاي مختلف در ايران شروع شد و برخي جريانات سياسي با دامن زدن به اين ماجرا تلاش كردند، دولت يازدهم را مقصر جلوه

 دهند.

واكنش دولت يازدهم اما به اين فضاسازي‌ها، برخورد اصولي با دريافت‌هاي غيرمتعارف بود؛ رييس‌جمهوري بلافاصله دستورات لازم براي مقابله با اين پرداخت‌ها را صادر كرد؛ نمايندگان اصلاح‌طلب و ميانه‌روي مجلس هم با تصويب قوانين لازم تلاش كردند تا روند مقابله با اين پرداخت‌ها، شكل قانوني به خود بگيرد. اما باوجود اين اقدامات، رسانه‌هاي مخالف دولت كه دستاويز مناسبي براي انتقاد از دولت پيدا كرده بودند، تمام امكانات رسانه‌يي خود را در خدمت گرم نگه داشتن تنور ماجرا به كار گرفتند.

 با عبور از اين فراز و نشيب‌هاي رسانه‌يي در نخستين ساعات بامداد يك‌شنبه دو نفر از نمايندگان مجلس دهم با حضور در برنامه نگاه يك به بيان نظرات خود پيرامون طرح شفافيت حقوق مديران و لزوم شفافيت آن در كشور پرداختند. ديدگاه‌هايي كه با بررسي دقيق آنها مي‌توان تصويري از واقعيات پنهان در ابعاد مختلف ماجرا را رصد كرد.

 ريشه پرداخت‌هاي غيرمتعارف

نكته‌يي كه به نظر مي‌رسد در تحليل‌هاي صدا و سيما جاي آن به‌شدت خالي است، ريشه‌يابي واقعي حوادثي از نوع فيش‌هاي غيرمتعارف است. واقعيت آن است كه ريشه مساله فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف به سال ۸۷ بازمي‌گردد، زماني كه قانوني در مجلس اصولگراي هفتم تحت عنوان «استثنا كردن برخي دستگاه‌ها و سيستم‌هاي اداري كشور (به‌ويژه بانك‌ها و موسسات مالي) از نظام هماهنگ پرداخت‌ها» مصوب شد. براساس اين مصوبه مجلس هفتم، شرايطي فراهم شد كه به برخي مديران بدون درنظر گرفتن قانون نظام هماهنگ پرداخت و براساس سليقه حقوق و مزاياي غيرمتعارف پرداخته شود.

ادامه در صفحه 11نویسنده:
جنگ سوريه نمي‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
جنگ سوريه نمي‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد


بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه كشورمان روز يك‌شنبه در برنامه «من طهران» شبكه العالم، با بيان اينكه «مواضع ايران در مورد سوريه همواره روشن بوده است»، اظهار كرد: مساله سوريه راه‌حل نظامي نخواهد داشت و نهايتا بايد به يك راه‌حل سياسي رسيد و جنگ نمي‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

قاسمي با اشاره به دخالت قدرت‌هاي فرامنطقه‌يي و منطقه‌يي در سوريه تاكيد كرد: آتش‌بس تا حد زيادي كاري دشوار و سخت به نظر مي‌رسد، ولي هيچ چاره‌يي جز آن براي نجات سوريه و مردم اين كشور و كمك به كاهش آلام و درد آنها وجود ندارد.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: ما در بحث آتش‌بس با تمام توان و باتوجه به تمام مواضع و شعارهاي صحيح و دقيقي كه درمورد سوريه از ابتدا داشته‌ايم، بر مواضع قبلي خود ايستاده‌ايم و اين ديگران هستند كه مجبورند مواضع خود را تعديل كنند.

به گزارش ايسنا، قاسمي در پاسخ به سوالي درباره گفت‌وگوهاي آستانه و مذاكرات سوريه گفت: بحث مذاكرات سوري–سوري همواره از ابتدا از جانب ما مطرح بود و اينكه ديگران حق دخالت در امور اين كشور ندارند. وي تاكيد كرد: نهايتا ما با هر سازمان، گروه، كشور و مجموعه‌يي كه با حسن‌نيت كامل و به‌صورت صادقانه بتواند در بحث سوريه و برقراري آتش‌بس و كمك به صلح و امنيت در سوريه كمك كند، مي‌توانيم در آينده در مورد همكاري آنها فكر كنيم.نویسنده:
اقدامات مشكوك براي شكست مذاكرات صلح
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
اقدامات مشكوك براي شكست مذاكرات صلح


علي شمخاني دبير شوراي امنيت ملي كشورمان كه بلافاصله پس از ترك هيات پارلماني ايران از سوريه وارد دمشق شده است، در ديدار خود با بشار اسد رييس‌جمهوري اين كشور، ضمن اشاره به افزايش پيچيدگي‌هاي سياسي و امنيتي در بحران سوريه و نقش تاثيرگذار بازيگران مختلف در اين عرصه نسبت به برخي اقدامات مشكوك كه به‌دنبال بهانه‌جويي براي نقض آتش‌بس و به شكست كشاندن روندهاي سياسي هستند، هشدار داد. شمخاني بر تصميم جمهوري اسلامي براي كمك به فرآيندهاي سياسي براي پايان يافتن جنگ و خونريزي در سوريه تاكيد كرد و افزود: همراهي مسلحان با فرآيندهاي سياسي، شاخص مهمي براي ارزيابي ميزان اعتقاد كشورهاي پشتيبان آنها از گفت‌وگو و مذاكره است. شمخاني همچنين اظهار داشت: مذاكرات سياسي بايد ميان سوري‌ها و با مديريت آنها انجام شود و سازمان ملل و كشورهاي موثر در اين عرصه صرفا بايد نقش تسهيل‌كننده داشته باشند. وي تاكيد كرد: كشورهايي كه شهامت اعتراف به اشتباه‌هاي خود در سوريه را نداشته و بر تداوم رفتارهاي غلط خود اصرار مي‌ورزند به‌طور قطع با مشكلات و خسارت‌هاي غيرقابل جبراني مواجه خواهند شد. دبير شوراي عالي امنيت ملي ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي توسعه روند امدادرساني به مردم سوريه و مشاركت براي بازسازي زيرساخت‌هاي حياتي اين كشور را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: كاهش رنج و بلاهاي مردم مظلوم سوريه نيازمند تلاشي همه‌جانبه و عزمي جهاني است.نویسنده:
پرونده بانك زنجاني مربوط به دولت قبل است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
پرونده بانك زنجاني مربوط به دولت قبل است


سخنگوي دستگاه قضا درخصوص پرونده بابك زنجاني گفت: اين پرونده به بيش از ۱۵۰ جلد رسيده است. اين پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسيدگي هم به اواخر سال ۹۱ برمي‌گردد. گاهي جريان‌هاي سياسي از روند رسيدگي قضايي در يك پرونده بهره‌گيري سياسي مي‌كنند كه اين ربطي به قوه قضاييه ندارد. به گزارش مهر، غلامحسين محسني‌اژه‌اي در صدوششمين نشست خبري خود با اشاره به سياست دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضاييه مصمم به برخورد با هر گونه فساد به‌ويژه فساد اقتصادي است. فرقي نمي‌كند در اين مبارزه و برخورد اتهام به چه مسوول يا دولتي برمي‌گردد. پرونده 3هزار ميلياردي مربوط به دولت قبل بود و بيش از ۵۰۰نفر مورد تحقيق قرار گرفتند. وي افزود: واحد پولشويي وزارت اقتصاد در آن سال متوجه مي‌شود شركت استيكي بنكرز معاملات اقتصادي مشكوكي دارد. در دولت سابق و از اواخر ۹۱ و اوايل ۹۲ شركت نفت و نيكو بعد از نااميدي از بازگرداندن اموال‌شان، شروع به مذاكره با بابك زنجاني مي‌كنند. اين مذاكره تا مرداد همان سال ادامه پيدا مي‌كند و در مرداد يك چك دو ميليارد يورويي و اسناد ملكي بابت بدهي از سوي زنجاني به نفت داده مي‌شود. اژه‌اي با تقدير از عملكرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجاني گفت: فعاليت وزارت اطلاعات همچنان ادامه دارد. بانك مركزي هم در حد خودش همكاري‌هايي داشت. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به نقل‌قولي از وزير نفت، اظهار داشت: بارها آقاي زنگنه مي‌گفت زنجاني بيايد و بگويد در چه كشورهايي پول دارد. نگراني ما نداشتن پول است.نویسنده:
لزوم توجه بر چهار ركن مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
لزوم توجه بر چهار ركن مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب


رييس مجلس شوراي اسلامي ايمان، معرفت ديني، پيشرفت‌هاي علمي و فناورانه و اقتصاد پويا را چهار ركن مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: دولت و مجلس بايد به اين موضوعات توجه خاصي داشته باشند. به گزارش ايرنا، علي لاريجاني در ابتداي جلسه علني ديروز مجلس باتوجه به بيانات -19دي‌ماه- رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار اميدواري كرد اقداماتي كه نمايندگان در كميسيون‌هاي مختلف مجلس ازجمله كميسيون‌هاي فرهنگي و اقتصادي و تلفيق انجام داده‌اند، در همين مسير قرار داشته باشد و اگر در اين راستا هم نياز به تاكيدات بيشتري باشد، كمك خواهيم كرد. وي همچنين با گرامي داشتن سالروز قيام مردم قم در 19 دي‌ماه 1356 اظهار كرد: قيام 19 دي حركت جهشي در انقلاب اسلامي ايران بود كه ما ياد و خاطره شهداي اين قيام را گرامي مي‌داريم. لاريجاني افزود: حركتي كه مردم سلحشور و انقلابي قم آغاز كردند موجب حركت جهشي در انقلاب اسلامي ايران شد. رييس قوه مقننه ادامه داد: حركت‌هايي كه در آذربايجان و شهرهاي ديگر انجام شد پيرو اين حركت انقلابي بود كه ما ياد و خاطره شهداي اين قيام را گرامي مي‌داريم. رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: قصد داشتم در نوبت صبح جلسه علني مجلس به اين نكته اشاره كنم اما شايد به جهت صحبت‌هاي قبل جلسه علني، اين موضوع را فراموش كردم، شايد هم اين اتفاق مقدر بود، زيرا امروز رهبر معظم انقلاب در زمينه قيام 19دي بيانات بسيار ارزشمندي داشتند كه ضروري است همه ملت ايران به‌ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشروح صحبت ايشان را استماع كنند.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/20
روي موج خبر


 رييس‌جمهوري قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس را ابلاغ كرد؛ ايرنا|حسن روحاني رييس‌جمهوري، قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را براي اجرا به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ كرد. اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم آذرماه يك‌هزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ اول دي ماه 1395 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 فوت 5زائر ايراني در كربلا؛ ايسنا| ميرمسعود حسينيان سركنسول ايران در كربلا اظهار داشت: روز شنبه حدود ساعت 17عصر در اثر اتصالي برق هتل محل اقامت تعدادي از زائران ايراني در آتش سوختند كه در اثر اين حادثه 5نفر از هموطنان كشورمان، 4زن و يك مرد فوت شدند. وي گفت: چند نفر نيز در اثر آتش‌سوزي مجروح شدند كه تا الان حال مجروحان جز يك نفر خوب است.

 وزير خارجه فرانسه در راه ايران؛ آنا| يك منبع آگاه اعلام كرد: ژان مارك ايرو، وزير امور خارجه فرانسه براي شركت در كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فرانسه به تهران سفر مي‌كند. وي گفت: «زمان دقيق سفر وزير امور خارجه فرانسه به تهران هنوز مشخص نشده است.» اما برخي رسانه‌ها تاريخ برگزاري كميسيون مشترك ايران و فرانسه را اواخر ژانويه (بهمن ماه) اعلام كرده‌اند. گفتني است، كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فرانسه حدود 17سال است كه برگزار نشده است.

 دستور نخست‌وزير لبنان براي گشودن گره‌هاي اقتصادي با ايران؛ ايرنا| سعد حريري نخست‌وزير لبنان در ديدار با علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه به همراه يك هيات پارلماني به لبنان سفر كرده است، با تاكيد بر اينكه «روابط ايران و لبنان بايد از سطح كنوني فراتر رود»، گفت: به عنوان نخست‌وزير لبنان براي توسعه و تقويت روابط دوستانه و همكاري‌ها در همه زمينه‌ها به ويژه اقتصادي و تجاري تلاش مي‌كنم و از وزيران اقتصادي دولت لبنان خواهم خواست براي گشودن گره‌ها در مناسبات و روابط دو كشور اقدام كنند.

 اعترافات جديد در پرونده سقوط جرثقيل در مكه ؛ فارس| در جديدترين تحولات مربوط به پرونده جرثقيل مكه كه منجر به كشته شدن شماري از حجاج و شهروندان ايراني و غيرايراني شد، منابع آگاه گزارش داده‌اند كه متهمان اين پرونده اخيرا اعتراف كرده‌اند كه براي استفاده از اين جرثقيل مجوزي نداشته‌اند. روزنامه سعودي «عكاظ» در اين رابطه گزارش داده كه اقدامات مربوط به ايمني و سلامت اتخاذ شده در خصوص اين جرثقيل هم قديمي بوده و تخلفاتي در اين زمينه ثبت شده است. بر اساس اين خبر مهندس مسوول استفاده از اين جرثقيل اعتراف كرده شماري از كارگراني كه در محل حادثه حضور داشته و از جرثقيل استفاده مي‌كرده‌اند، تسلط كافي به كتابچه راهنماي استفاده از آن نداشته يا اصلا با آن آشنايي نداشته‌اند.

 نشست مشترك وزارت خارجه و نيروي انتظامي برگزار شد؛ ايسنا|روز گذشته نشست مشترك وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي با حضور حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. در اين ديدار كه برخي معاونان و مسوولان وزارت امور خارجه نيز حضور داشتند، در خصوص راه‌هاي افزايش و تقويت همكاري‌ها، هماهنگي‌ها و هم‌افزايي امكانات و اطلاعات در حوزه مسووليت‌هاي مشترك و در راستاي تحقق اهداف و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران از جمله خدمات‌رساني هر چه بهتر به آحاد ايرانيان در داخل و خارج از كشور گفت‌وگو و تبادل نظر به‌عمل آمد.

 باهنر رييس كميسيون تلفيق و ارزيابي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام شد؛ ايرنا| محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در حكمي محمدرضا باهنر را به عنوان رييس كميسيون تلفيق و ارزيابي دبيرخانه اين مجمع منصوب كرد. در بخشي از اين حكم خطاب به محمدرضا باهنر آمده است: نظر به شايستگي و تجارب جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان رييس كميسيون تلفيق و ارزيابي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به مدت يك‌سال منصوب مي‌شويد. وي اظهار اميدواري كرد با توكل به خداوند متعال و نصب‌العين قراردادن تقوي الهي، تحت زعامت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) برابر شرح وظايف ابلاغي در انجام امور محوله موفق و مويد باشد.

 تجمع جمعي از معلمان حق‌التدريسي مقابل مجلس؛ ايلنا| جمعي از معلمان حق التدريسي از استان‌هاي مختلف كشور صبح ديروز مقابل مجلس تجمع كردند. اين افراد با تجمع مقابل مجلس و در دست داشتن پلاكاردهايي خواستار پيگيري وضعيت و تعيين تكليفشان شدند و از نمايندگان درخواست داشتند تا به مسائل و مشكلات آنان رسيدگي شود.

 صدور منع تعقيب براي علي مطهري از اتهام توهين به احمدي‌نژاد؛ ايلنا| بازپرس شعبه دو دادسراي فرهنگ و رسانه در پرونده توهين به رييس‌جمهور سابق براي علي مطهري قرار منع تعقيب صادر كرد. مصطفي ترك‌همداني گفت: شعبه ۲ بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه در مورد اعلام جرم دادستان تهران عليه علي مطهري مبني بر توهين و نشر اكاذيب نسبت به محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق درباره نطق نماينده تهران در مجلس كه گفته بود «موضوع عفاف حجاب اسلامي كه در اثر تشويق و ترغيب‌هاي پيدا و پنهان آقاي رييس‌جمهور به بد حجابي و بي‌حجابي اكنون به وضع اسفباري رسيده است» قرار منع تعقيب صادر كرده است.

  مسوولان دولت قبل، اقدامات‌شان را درباره «پرونده ب.ز» توضيح دهند؛ ايلنا| مشاور رييس‌جمهور از مسوولان دولت قبل خواست اقدامات خود درباره «پرونده ب. ز» را توضيح دهند. حسام‌الدين آشنا در حساب شخصي خود در توييتر نوشت: در «پرونده ب.ز» دولت و قوه قضاييه هدف مشتركي دارند. مسوولان دولت فعلي اقدامات خود را توضيح دادند؛ حالا نوبت توضيحات مسوولان دولت قبلي است.

 تشكيل هيات‌هاي اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري، ۲۲فروردين؛ فارس| دبير ستاد انتخابات كشور از تشكيل هيات‌هاي اجرايي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ۲۲ فروردين ۹۶ خبر داد. علي پورعلي‌مطلق اظهار داشت: هيات مركزي اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري در وزارت كشور 11 اسفند 95 تشكيل مي‌شود و هيات‌هاي اجرايي همين انتخابات در 22 فروردين 96 و هيات‌هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز 25 اسفند 95 تشكيل مي‌شوند. وي با بيان اينكه براي 3 انتخابات پيش‌رو بايد بيش از 200ميليون برگه تعرفه چاپ كنيم، افزود: امكانات مورد نياز هر يك از اين انتخابات در زمان مقرر تهيه مي‌شود و در زمان مشخص نيز به استان‌ها ارسال خواهد شد.

 وزارت اطلاعات از كشف ۷۰۰۰گوشي به ارزش تقريبي ۷ميليارد تومان خبر داد؛ تسنيم|  وزارت اطلاعات ايران در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات كل استان‌هاي كرمان و اصفهان دو باند قاچاق گوشي تلفن همراه شناسايي، مورد برخورد و بيش از 7000 گوشي به ارزش تقريبي 7ميليارد تومان كشف و ضبط شد. بر اساس اين اطلاعيه از اسناد و مدارك به دست آمده از اين باند مشخص شد كه اين گروه تاكنون حدود 200ميليارد تومان كالاي قاچاق به كشور وارد كرده‌اند.نویسنده:

  ماليات Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 درصدي 22.6 69
  افزايش سال در مالياتي
  درآمدهاي ميكند بررسي را اخير سال 56 در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل روند آمار مركز اطالعات آخرين براساس
  «تعادل» مصوبه ز96 بودجه اليحه تلفيق كميسيون يبرييس
  نا درآمدهاي درصدي 22.6 رشد براي كميسيون اين
  امروز داد. خبر
  مالياتي كميسيون كرد: اظهار تايسنا، بگف در وگو قوامي ناخالص
  هادي ثابت سرمايه تشكيل بحران دوره
  2 بررسي وارد امروز صبح جلسه در 96 بودجه اليحه
  تلفيق شهايي بخ شد درآمدي بخش در بودجه اليحه
  جزئيات رساند. تصويب به را مالياتي درآمدهاي كرد
  از ثبت را وضعيت بدترين اخير سال 25 طي ۱9 در درصدي 26.7 منفي رشد با ناخالص ثابت سرمايه
  تشكيل اين تلفيق كميسيون امروز(ديروز) جلسه در افزود:
  وي مالياتي درآمدهاي درصدي 22.6 رشد كه شد مطرح
  سوال سال از ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد آبايي|
  ميانگين الهام كالن| اقتصاد
  گروه بوده يهيي پا چه بر 95 سال عملكرد به نسبت 96 بودجه
  در در كه بوده درصد 1.6 ،1386 سال پايان 1384 اقتصادي رشد جزييات از ايران آمار مركز
  گزارش برنامه ميانگين اساس بر رشد اين كه كرد دفاع هم دولت
  و مدت اين براي شده پيشبيني هدف با مقايسه از حاكي گرچه جاري سال نخست نيمه در
  ايران اقتصادي رشد مالياتي، پوشش به توجه پنجم، ساله است. كمتر مراتب به درصد) 11.۷(
  مدت در داخلي ناخالص توليد درصدي 5.6
  رشد رشد كه كرديم مطرح سوالي دوباره ما البته است. بوده
  تورم كه شده حاصل حالي در رشد اين اما است
  يادشده عملكرد به نسبت 95 سال در مالياتي درآمدهاي سقوط
  عملكرد سراشيبي در سرمايه تشكيل منفي سير در همچنان ناخالص ثابت سرمايه
  تشكيل رشد شده وصول پنجم برنامه طول در آنچه 94 ال
  س رشد نرخ ايران، آمار مركز روايت ۷8 ال س، در سرمايه تشكيل رشد ايران آمار يركز رد. سر
  به به مربوط بلكه نبوده، مالياتي پوشش به مربوط كرده
  پيدا اعام درصد ۷.۷ ناخالص ثابت سرمايه تشكيل درصد 3.9 منفي جاري سال نخست نيمه براي
  را رشد 51درصد هم ماليات تورم با متناسب بوده
  تورم افزايش آن از پيش سال به نسبت كه است
  شده گذشته سال به نسبت گرچه كه ميكند
  گزارش ههاي پاي كه معنا اين به مالياتي پوشش درواقع است.
  داشته تشكيل رشد نرخ 88ما سال در دهد.
  نشان كانال در همچنان اما داشته افزايش اندكي رشد
  نرخ را ديهند نم ماليات كه كساني دهند گسترش را
  مالياتي 6.3 به توجه قابل افتي با ناخالص يه مابت ثا ر
  س ثابت سرمايه تشكيل روند است. مانده باقي
  منفي در اسفراين نماينده است. نبوده دهند قرار مالياتي طول
  در رشد نرخ اين هم 89 سال در است. رسيده درصد چند 95 نخست نيمه 93تا هاي سال طي
  ناخالص موظف را دولت كه داريم پيشنهادي ما داد: ادامه
  مجلس اين در است. شده گزارش درصد 5.1 بوده كاهشي مستمرترين اما هد مي نشا را منفي رشد
  دوره كميسيون به گزارشي بار يك 3ماه هر 96 سال در كند
  م رشد ناخالص ثابت رمايه 90 ال در هرچند
  ميان لهاي سا طي سرمايه تشكيل در منفي رشد
  دوره افزايش از چقدر كندي مشخص كه دهد مجلس
  اقتصادي 91 سال در آن از پس اما تجربك را درصدي
  5 مشابه كه اتفاقي است؛ شده اهده 95 مش تا 91
  است. مالياتي پوشش به مربوط مالياتي
  درآمدهاي 26.۷ منفي رشد ميكند تجربه را شديدي
  افت رشد كرديم. تجربه نيز 4۷-1 الهاي س در را
  آن رشد هم، 92 سال در رساند. ثبت به را درصدي پياپي فصل در حالي در سرمايه تشكيل ماند
  منفي ثابت ماليات نرخ باقي منفي كانال در همچنان ناخالص يه مابت ثا سر اقتصاد در 95 تابستان 93 تا زمستان از يعني
  اخير يدهد. نشان را 9.01درصدي منفي عدد
  مانده پيشين هاي دوره بررسي كه شود مي مشاهده يافت
  كشور توسعه مالياتي
  پايه ثابت سرمايه تشكيل ديگر ر93 با ال س در
  گرچه تشكيل رشد كه يي دوره هر در است، آن از
  حاكي شوراي مجلس بودجه تلفيق كميسيون
  سخنگوي رسيده 9.5درصد به شده مثبت دوباره
  ناخالص در منفي رشد اين شده، منفي ناخالص
  سرمايه بودجه اليحه مالياتي درآمدهاي بخش بررسي از اس
  ام به 94 سال در نداشته دوامي هم رشد اين اما است تشكيل شده جبران سرعت به آن از پس
  سال اساس، اين بر گفت: داد خبر كميسيون اين جلسه 96 در نخست نيمه در يابد. مي كاهش درصد 14.4 منفي اما است. گرفته قرار مثبت مدار در دوباره
  سرمايه يافت. توسعه مالياتي پايه تشكيل ايران، آمار مركز روايت به هم جاري
  سال سرمايه تشكيل در ينر با نيست قرار گويا اتفاق
  اين ايرنا با گفت گو در شنبه يك روز مفتح مهدي محمد است. بوده درصد 3.9 منفي ناخالص ثابت
  سرمايه نگاه ايران اقتصاد در دولتي ذاري اي هگ سرمايه ها تحري رفع برجام اجراي حتي چراكه دهد
  رخ مصمم مجلس بودجه تلفيق كميسيون اعضاي افزود: 139 تا 138 هاي سال طي ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد روند لهاي سا طي ناخالص ثابت سرمايه تشكيل روند بعيد پولي، هاي سياست به روحاني دولت
  محتاطانه را سرمايه تشكيل مثبت رشد است نتوانسته
  هم بررسي توسعه، ششم برنامه بررسي موازات در كه
  هستند را منفي رشد دوره 59ند نخست نيمه 93تا شود. جبران سرعت به منفي رشد ميرسد نظر به براي دوره بدترين البته بازگرداند. ايران اقتصاد 7/71
  به تلفيق كميسيون در را كشور كل 96 سال بودجه
  اليحه در منفي رشد دوره مستمرترين اما مي هد نشان پولي تهاي سياس تداوم احتمال كردن مطرح 91 سال توان مي را ناخالص ثابت سرمايه
  تشكيل مجلس بودجه تلفيق كميسيون سخنگوي ببرند. پيش مشاهده 95 تا 91 لهاي سا طي سرمايه
  تشكيل بعدي دور در پيروزي صورت در فعلي دولت مالي ناخالص ذاري سرماي رشد سال، اين در كه 8/8
  دانست وارد كميسيون، اين امروز صبح جلسه در ما داشت: اظهار الهاي در را آن مشابه كه اتفاقي است؛
  شده ثابت سرمايه تشكيل رشد پشتي ال روند انتخابات، در حتي كرده ثبت را ۷.62درصدي منفي 9/5
  رقم 9/5
  5
  3/6 شديم درآمدي بخش در بودجه اليحه جزئيات
  بررسي يادشده دوره طول در كرديم. تجربه ۷ز 1 ني ۷4 شد. خواهد هم تقويت
  ناخالص است. رسيده درصد 33.1 منفي به سال پاياني 5/1
  فصل وي كرديم. بررسي را مالياتي درآمدهاي به مربوط
  بخش تشكيل رشد نرخ ۷1-۷4 ۷6 ،41 لهاي سا طي سرمايه تشكيل سقوط روند تند شيب اكنون ۴۸۳۱
  گرچه ۶۸۳۱ ۸۸۳۱ ۰۹۳۱ ۲۹۳۱ ۴۹۳۱ ۶۹۳۱ دارايي، اداره از دولت نمايندگان جلسه اين در داد:
  ادامه اين اما است بوده مواجه منفي رشد با ثابت سرمايه سرمايه تشكيل رشد روند تشكيل رشد نرخ هم باز اما است مهارشده -
  تاحدي 3/9 -
  10/9 توضيحاتي داشته حضور بودجه برنامه سازمان گمرك شده جبران بعدي الهاي در سرعت به منفي
  رشد در دهد مي نشان پيشين هاي آمار به نگاهي رشد استمرار وان امر اين كه است منفي -
  سرمايه 14/ در كرد: تاكيد مفتح كردند. ارائه كدها درآم ورد ام در را ديگر بار ناخالص ثابت سرمايه تشكيل كه به طور سرمايه تشكيل رشد 9331نرخ -1356 هاي سال كه ارقامي تا آن افزايش آتي اي فص در
  اقتصادي درآمدهاي براي دولت كه رقمي شد مشخص جلسه
  اين تشكيل رشد روند اما است. گرفته قرار مثبت مدار در سال استثناي به بود درصد 16 ناخالص
  ثابت ترسيم توسعه ششم برنامه همچنين آينده سال
  در سال به نسبت 23.2 اينكه وجود با كرده پيش بين
  مالياتي با توام ناپايدار عمدتا روندي ناخالص ثابت سرمايه قيمت به ناخالص ثابت سرمايه تشكيل كه 1341 ببرد. سوال زير را -
  شده 26 /7 پايه بلكه نكرده تغيير مالياتي نري ها ما دارد، افت
  قبل طوري به ميدهد. نشان را منفي يا ضعيف رشدهاي در شد، مواجه منفي رشد 31نرخ با سال
  ثابت قدري راستا اين در افزود: وي است. يافته توسعه مالياتي جبران بعدي لهاي سا در يا منفي رشدهاي
  كه صعودي روند مثبت رشد نرخ الداراي سا بقيه توسعه موتور كپشتي ال حركت يههاي پا توسعه با اينكه يو شو شد رونق بيني پيش در دوباره نداشته پايداري جبران صورت در يا خالده نش نا ثابت سرمايه تشكيل رشد نرخ كشور، با شد، حاصل خارجي اعتبارات به اتكا با
  كشور است. بوده فزاينده ايران در ذاري اي سرم بحران به بردن پي
  براي داريم. بيشتري درآمد قبل سال نرخ همان با
  مالياتي، در توجه جالب نكته است. كرده سقوط منفي مدار ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد نرخ شد، منفي شوك يها، بده بازپرداخت زمان به شدن نزديك شرايط با كشور 136 531تا هاي سال
  طي تشكيل رشد ارقام اعداد به ساده اهي نگم
  توان سرمايه تشكيل ۷.62درصدي منفي رشد ميان اين توسعه دوم برنامه ديگر اي ال در ثابت قيمت به كاهش ريال اسمي ارزش كاهش از ناشي عرضه دگرگوني اسامي انقاب از پس اي ال سه ويژه دتتر طوالني يي دوره در ناخالص ثابت
  سرمايه رقم ترين منفي كه است 91 سال در ناخالص ثابت شده حاصل نرخ متوسط اينكه ضمن بود. مثبت ال در كه وري بط نهاد، زوال كندي به رو واردات وقوع آن متعاقب اقتصادي سياسي اركان در واند راحتي به آمار به اجمالي نگاهي
  كالن
  انداخت. بوده اخير قرن ربع طي سرمايه تشكيل رشد در برنامه بيني پيش متوسط از ها سا اين طول در سرمايه تشكيل رشد نرخ 13 ۷1-13۷3 هاي
  سال نرخ متوسط بود. مواجه ساله هشت تحميلي جنگ 88نشان سال از پس را توسعه موتور شدن
  كند 93تا الهاي بازه در منفي رشد بيشترين است. ناخالص ثابت سرمايه تشكيل عملكرد بود. التر با كاه 2.41درصد و10.3 ،3.5 با ناخالص
  ثابت دوره اين براي ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد اين است. رسيده خود 19اوج به ال س در كه
  دهد شده گزارش تحميلي جنگ پاياني سال در هم 91 13۷9 -1383 لهاي سا طي كشور اقتصاد در اقتصادي رشد نرخ ميانگين حال اين با شد، واجه مد رش نرخ با مقايسه در كه بود 5.6 درص ادل
  مع كه حال عين در ناخالص ثابت ذاري اي سرم
  افت مستمري برابري افزايش ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد سال اين در كه 13883 ،12416 ،11086 ،9526۷ ترتيب به بود، توسعه اول برنامه با مقارن كه زماني دوره 1339 اين -1356 دوره در آن درصدي 16 متوسط يشود، قلمداد اقتصادي رشد تداوم براي
  هشداري توان راحتي به است. بوده درصد 19.۷ منفي درصد 3.9 رشد ميانگين با تومان ميليارد 14243 سرمايه تشكيل رشد نرخ متوسط د۷رصد .5 به وضعيت اين دهد. مي نشان را توجهي بل قا كاهش ميكند؛ تشديد هم را توسعه روند توقف ششم
  بيم برنامه در ضعيف
  اقشار اخير الاي س طي در كه اقتصادي بحران دريافت شده شبيني پي اهداف با مقايسه در كه بود سال در در كه رسيد 2.9 مرز به دوره اين در ناخالص
  ثابت شرايط از ناشي دت والن نسبتا ركود سايه در آتي هاي برنامه ذاري گف هد تواند مي كه
  موضوعي از تر عميق حتي اثري شد، تحميل كشور اقتصاد بر در ۷درصد .1 رشد نرخ يعني توسعه سوم برنامه جنگ دوره در متغير اين منفي رشد نرخ با
  مقايسه حقوق گفت: ششم برنامه تلفيق كميسيون عضو تخريب هشتساله، تحميلي جنگ ب، انقا بحراني شرايط اين كند. مواجه ترديد با عههم سا يي تو سرمايه رشد داخلي ناخالص توليد رشد بر جنگ بود. بيشتر بسيار سال، يهگذاري سرما شده بيني پيش نرخ نيز ساله هشت تهاي ظرفي جنگ ال در اقتصادي
  زيربناهاي تومان زار 100 از ششم برنامه در ضعيف اقشار دستمزد رخ حالي در ايران در ذاري سرمگاي هامان اب
  نس دولت گرچه حال است. كرده وارد ناخالص ابت يه سرما تشكيل ميزان چهارم، برنامه قانون مطابق بهبود از حاكي درصد، 11.6 يعني توسعه برنامه در در يكه طور به شد، حاصل كشور صنايع ستفاده با هگذاري سرماي افت گرچه هم مسووالن كه يد
  دم يافته افزايش تومان زار 200 به 5نفره خانوار يك
  براي اساس بر افزود: مصري عبدالرضا تسنيم، گزارش به است. سريع بازگرداندن برجام به توسل با است سته وان 1384 -1386 الهاي س طول در ناخالص ثابت بود. كشور اقتصاد در يهري ماا گذ سر متغير وضعيت با ناخالص ثابت سرمايه تشكيل جنگ، پاياني سال هگذاري سرماي رشد رفتن باالتر به اما را
  پذيرن مدار در بار ديگر را اقتصادي رشد نفتي، دهاي درآم ميليار 41.588 532.۷3 ،33.544 ترتيب، به در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
  عملكرد مستمري يارانه، مبلغ ابر وعه تلفيق كميسيون تصميم شد. مواجه درصدي 19. منفي رشد از فارغ كنند مي بسنده پيش سال با مقايسه
  در در پيشين بحران اثرات هنوز اما دهد قرار دب مث درص 11.۷ 11 ،11.3هنلااس رشد نرخ با ومان -، ت4.5 رشد نرخ از رتيب بت 13۷4-13۷8 الهاي
  س است. شده رابر ضعيف اقشار تشكيل رشد نرخ 1368-13۷0 الهاي طي اما باالتر به كل ذاري اي سرم رشد آيا اينكه به
  پرداختن دولت آيا ديد بايد پابرجاست. سرمايه تشكيل تيب تررون به شده محقق ارقام اما بود. شده يش بيني درصد ميانگين با درصدي 8.5 ،3.2 ،12.5 ،25 13.8 ،8.4 رشد با ترتيب به ناخالص ثابت
  سرمايه خانواده مختلف ابعاد است تده داد: اش ادامه وي گرچه بين اين در خير. يا است رسيده صفر خط
  از در را خود سياست اقتصادي رشد تداوم راستاي در نر با تومان ميليارد 18.102 16.983 ،16.495 هجز اساس، اين بر بود. برخوردار دوره طول در از عمدتا كه رشد اين شد. مواجه 46.4 درص آتي هاي ال طي هگذاري سرماي رشد رود
  انتظار شود. گرفته نظر در مستمري تعيين براي
  محرومين پوشش تحت مددجويان همه كرد: تصريح مصري خير. يا داد خواهد تغيير سرمايه تشكيل مينه همچنين، است. بوده 6.6درصد ،8.۷ رشد اقتصادي نامساعد شرايط تبع به كه نخست سال صنايع ستفاده ابا فيتهاي ظر رساندن فعليت به مهم نقش به توجه با اما بازگردد مثبت مدار
  به خانوار ميليون 2/5 حدود كه بهزيستي امداد
  كميته مجلس نماينده اين گيرند. قرار پوشش تحت يشود
  م هم نوبتي پشت خانوارهاي براي ششم برنامه در كرد: يدهد
  تاكيد گزارش مجلس در ششم برنامه اليحه تصويب از
  «تعادل» زمان اين تا گفت: مصري است. شده گرفته نظر در
  اعتبار به بايد كه است نشده هدفمندي شده نقدي تنها نه ها
  يارا شده مكلف دولت ششم برنامه در شود. حركت سمت انرژي
  اين هزينه پرداخت از معاف نهادهاي
  اعالم خانوارهاي گفت: وي شود. ايجاد شغل 001نفر زار راي
  ب از هم برخي شوند مي مشخص تقاضاها اساس بر
  نيازمند بخش طريق از مذكور هاي نه نمازخا مساجد جايگاه تثبيت مذهبي اماكن از بهينه ري گيه بهر
  اقتصادكالن|
  و امداد كميته بر نمايندگان جمعه ئمه افي معر مه يق نا طر آورند. عمل به غيردولتي تربيتي، عبادي، پايگاه صليين تر بهعنوان
  مسجد مي اسا شوراي مجلس نمايندگان گذشته
  روز قرار كرد: تصريح تلفيق كميسيون عضو شوند. مي
  مشخص است مكلف امي اس ارشاد فرهنگ وزارت انجام زير اقدامات فرهنگي اجتماعي سي، سيا مواد برخي به ششم برنامه اليحه تصويب ريان
  در براي درصد ات تسهي با مسكوني واحد زار 200
  اس برقراري مساجد، هنري فرهنگي كاركرد ارتقاي براي يشود: انرژي، هزينه پرداخت از معاف اماكن خصوص
  در شود. گرفته نظر در شهري درآمد كم
  خانوارهاي جذب امي اس فرهنگ ترويج فرهنگي عدالت اب انق مسكن بنياد شهرسازي، راه وزارت
  الف- 003روستاي بهسازي گردشگري توسعه سند
  ارائه امي اس موازين رعايت با مساجد، به نوجوانان ان راي وان اج طراحي در موظفند رداري ها شه
  اسامي بر دادند. راي ورزش توسعه گردشگري
  تاريخي روستاهاي شهري مساجد كليه تا كند اتخاذ تيبي تر روستايي هادي شهري تفصيلي جامع هاي
  طر اماكن مصلي، ها مساجد، كه شد مقرر ها ارش گز
  اساس توماني ميليارد هزار ۰۱ بيني
  پيش هنري فرهنگي هاي كانون از جمعيت نفر هزار باالي مناسب اراضي جديداالحداث، شهرهاي رك هش اساسي قانون در مصرح ديني قليتي ها
  مذهبي هداري خزان تهاي پرداخ
  براي شوند. برخوردار سنواتي بودجه راساس بهت مساجد جوار در عالم وخانه مسجد احداث راي عاب انشب حق هاي ينه هز پرداخت از علميه هاي حوزه كنند بيني پيش مسجد همان جماعت امام
  استفاده شوند. معاف ساز ساخت عوارض گاز برق،
  آب، عمومي مالي يهاي داراي ها بده مديريت مركز
  رييس گردشگري توسعه راهبردي سند ارائه حفظ با هزينه دريافت بدون ادهازي س آم از پس
  و شد مكلف دولت مجلس راي اساس بر اين بر وه
  اع انتشار تومان 01يليارد زار نكه ايه به اشاره با اقتصاد
  وزارت در اسامي شوراي مجلس همچنين گذشته روز مساجد احداث متقاضيان اختيار در عمومي
  مالكيت توسعه جهت را افزوده ارزش بر ماليات از 2.0
  درص۷ جريان استمرار براي امسال بودجه قانون در خزانه
  اسناد گري تصدي امور از بخشي ميند توا گري گردش هگذاري، سرماي در خصوصي بخش ظرفيت از استفاده كشور كل توسعه ششم برنامه اليحه بررسي جريان دهند. قرار دهند. اختصاص
  ورزش گفت است، شده بيني پيش نها استا اري نه اد خز هاي خت
  پردا كه تخصصي يي حرفه تشكلهاي به را خود اجرايي اقدامات ساير ارزانت قيم ات تسهي واگذاري مخالف 4راي موافق، راي 169 با 115 ماده اصل با ها، مصلي مساجد، است: آمده بند اين تبصره در امي اس شوراي مجلس «تعادل» گزارش
  به اين تسويه شده منتشر اوراق اين از تومان 4500 ارد كلي مي حاضر نماينده 218 مجموع از ممتنع راي يك قانون در مصرح ديني هاي قليت مذهبي
  اماكن كند. واگذار د، ده ان تشكيل قانون طبق سنواتي. بودجه قالب در حمايتي ششم برنامه اليحه جزييات به رسيدگي جريان
  در است. داري خزان تاي پرداخ تمام بر مقدم سررسيد در
  اسناد ايجاد بر ناظر ماده اين كردند. موافقت سه ي، جل وزش آمدر مراكز شامل علميه اي وزه
  اساسي قانوني هاي تعرفه شده: آورده بند اين تبصره در دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان ب- ماليات درصد كل از درصد ۷2.0 كرد مكلف را
  دولت اسناد اينكه به اشاره با ا، گنف در اي ان گبن دي
  مه با مذكور، سازمان تاييد با خدمات ن ينه اي هز هاي تا است موظف سازمان همكاري با گردشگري گردشگري، توسعه براي نياز مورد اي اخ زيرس انشعاب حق هاي هزين پرداخت از اداري
  پژوهشي ورزش مدارس، ورزش توسعه براي را افزوده
  ارزش منتشر اقتصاد وزارت داري خزان ضمانت با ي ام اس
  خزانه شده تعيين هاي تشكل توسط وزيران هيات تصويب ساماندهي طرح برنامه قانون اجراي اول سال ان رمت اي تاريخي اماكن از حاصل درآمد تصاص اخ فقط ساز ساخت عوارض اب فاض گاز، برق، آب، بانوان ورزش عشايري، روستايي ورزش
  همگاني، با دولت است سال چندين اينكه به توجه با گفت: ود، مي ش است. هزينه دريافت قابل كشور غرب شمال شمال هاي نگل گردشگري ها جنگل گردشگري ساماندهي طرح ها، مكان اين هستند. معاف اصلي فضاي براي معلوالن حوزه در ويژه به ورزش اي اخ زيرس
  و واند اقدام اين است، مواجه نقدي منابع كسري
  كمبود است. گردشگري هدف مورد روستاهاي به گازرساني خدماتي اداري تجاري، اي مجهتم مالكان
  ب- ماده (الف) بند منابع محل از است مكلف دولت ح- سواحل اولويت با جنوبي شمالي سواحل زاگرس فهاي ردي در مبلغ اين دهد. اختصاص جانبازان
  و بسيار اجرايي ها دستگا به كمك مشكل اين رفع زمينه
  در ششم برنامه 511يحه ال ماده در گزارش اين بر بنا اماكن در را مناسبي نمازخانه موظفند
  جديداالحداث مقررات برخي تنظيم به مواد برخي الحاق ون 65 ان ق( تصويب جهت تهيه مربوطه قوانين طبق را مكران آموزش وزارت جوانان ورزش وزارت به
  مربوط ميليارد 5ار هز ارات اعتب به اشاره با وي باشد. تاثيرگذار
  مهم گازرساني 1393 /12/4 مصوب (2 دولت مالي كند. ارائه وزيران هيات است: آمده تعداد شامل بند اين دستورالعمل كنند. احداث
  مذكور مبادله از پس شني پيبي سنواتي بودجه در
  پرورش ميزان اين به توجه با داد: ادامه كشور امسال عمراني
  توماني دهد. قرار اولويت در نيز را گردشگري هدف روستاهاي اجراي اول سال پايان تا است مكلف دولت ج- دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان الف- چارچوب در احداث مكان جتم اين واحدهاي گيرد قرار وزارتخان اين اختيار در
  موافقتنامه پرداخت امكان بودجه، برنامه سازمان بخشنامه بر بنا
  اعتبار را الزم قانوني اقدامات تمهيدات برنامه، ون راي ان اج اول سال پايان تا است مكلف ردشگري شهرسازگ عالي شوراي بهتصويب مصوب هاي نقشه اجرايي رن6امه اده م درصد ۷2.0 اين كسر از ظرفيت
  پس يك آن كنار در نقدي تومان ميليارد 06زار در را گردشگري توسعه راهبردي سند برنامه، قانون ميرسد. معماري
  و گردشگري تاريخي روستاي ۰۰3 بهسازي فرهنگي، ميراث جامع يكپارچه مديريت جهت يشود.
  م دارد. وجود امي اس صكوك اوراق توماني ميليارد زار 15 ه حداكثري استفاده رويكرد با مرتبط قوانين ارچوب چور كش آبخيزداري لمراتع ا، جنگ سازمان
  ج مسكن بنياد ديگر يي ماد در مجلس نمايندگان آورد. عمل به گردشگري دستي صنايع بيني پيش اعتبار ماده اين بصري ها اساس
  بر عمومي مالي يهاي داراي ا ههي بد مديريت مركز
  رييس سازمان همكاري با كردند موظف را اس ام انقاب دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان د– به وزيران هيات تصويب جهت خصوصي بخش از اختصاص يا احداث به نسبت موظفند ري ها شهرد
  و عاوه شود. هزين انا است در فقط است قرار
  شده اسناد سررسيد همچنين كرد: تصريح اقتصاد
  وزارت 300 حداقل احياي بهسازي طرح فرهنگي، ميراث اختصاصي درآمد كل است مكلف گردشگري را زير تمهيدات است موظف دولت كند. ارائه دولت در نمازخانه يا مسجد براي مناسب كافي فضاي محل از وجهي گونه هر پرداخت كه شده گفته اين
  بر استفاده براي توماني 005رد ميليا زار امي اس
  خزانه فرهنگي تاريخي ارزش با بافت داراي روستاي تاريخي هاي طه محو اماكن از مردمي اي كمك ه آورد: عمل كنند. اقدام شهري هاي ستان بو ملي نهاي بوستا ورزش به نحو هر به شكل هر به كشور كل
  بودجه است امسال اه بمهم 19 ها ان است اجرايي اي اه
  دستگ فرهنگي، ميراث تخصصي پيوست الحاق تهيه -1 آموزشي، مراكز اجرايي، اي اه دستگ كليه
  د- كند. اجرا تهيه را گردشگري هدف روستاهاي سازمان تشكيل قانون ماده اجراي در وزهكه را ها دارد. قانوني پيگرد است همنوع رفم
  حيي اسناد از ياستفاده با ها نند تا توا س اجرايي ها
  دستگا حهاي طر كليه براي گردشگري يعدستي صنا ورزشي، ههاي مجموع درماني، مراكز ان هت
  بيمارس مسكن بنياد است: آمده اليحه ين 114 ماده در 1382/10/3 مصوب گردشگري فرهنگي
  ميراث مربوطه هاي رح اجراي براي الزم نقدينگي امي اس
  خزانه فرهنگي، ميراث سازمان همكاري با امي اس انقاب ميشوند اداره تشكيل امنايي هيات بهرت صو توليدي زيربنايي، هاي وزه در مهم بزرگ هيي توسع تجاري مجتمعهاي تفريحي رفاهي، مجتمعهاي انشعاب
  حق پرداخت از معاف اماكن ها ان است اجرايي اي اه دستگ داد: ادامه بناني كنند. تامين
  را اجراي تهيه است موظف گردشگري دستي صناي كند. واريز شود، مي افتتاح نه خز نزد كه حسابي به تشكيل قانون )3( ماده موضوع اي اه دستگ خدمات احداث به نسبت موظفند غيردولتي يا دولتي از اعم مقرر ملت خانه در همچنين مردم
  نمايندگان معضا ت، مشكا رفع زمينه در انند مي تو اقدا اين
  با داراي روستاي 300 حداقل احياي بهسازي طرح سهم همچنين حاصله وجوه 100( صددرصد اههاي دستگ گردشگري فرهنگي ميراث سازمان براي مناسب كافي فضاي نگهداري اختصاص هاي قليت مذهبي اماكن ها، مصلي مساجد،
  كردند در را اوراق اين ردارند ده ام گت رداخ
  اعتباري فرهنگي ميراث سازمان تشكيل قانون اده موضوع كنند. اقدام نمازخانه يا
  مسجد هدف روستاهاي فرهنگي تاريخي ارزش با بافت در اماكن اين به شده داده اختصاص كتي دول كم هاي علميه هاي حوزه اساسي قانون در مصرح
  ديني اههاي دستگ كرد: خاطرنشان وي دهند. قرار پيمانكاران
  اختيار سازمان وظايف اهداف با تطبيق جهت گردشگري، موظفند نفت شهرسازي راه اي ان هوزارتخ
  يهاي داراي تملك اعتبارات محل از را ردشگري گع صناي فرهنگي، ميراث اختيار در سنواتي بودجه قالب گاز برق، آب، انشعاب حق هاي هزينه پرداخت
  از اطاعات بايد آنهاست، مختص كه سهميه يي اساس بر
  اجرايي انجام به سنواتي بودجه در برنامه ان اي رماي ست يي توسعه اداره، براي يا مت رد رار قگي گردشگري دستي شهري. استاني منطقهيي، ملي، سطوح در مسجد احداث جهت را الزم اقدام
  تمهيدات شوند. معاف ساز ساخت
  عوارض اتي معام كد همراه به خود ان ذي فع اران پيمانك به
  مربوط نگهداري حفظ، ماده اين مفاد چارچوب در تا رسانده يابد. اختصاص اماكن اين مرمت طق منا نياز مورد ختي اها زيرس ايجاد عرضه ههاي جايگا مسافربري نه هاي يا پا در نمازخانه در كه است آمده اليحه ن110 اي ماده در امر
  اين پس تا كنند ارسال مربوطه استان دارايي ادارات به را افراد
  اين گيرد. قرار رداري ره بب مورد دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان ه سكونتي، رفاهي خدمات راه قبيل از گردشگري مديريت نگهداري همچنين شهري بين سوخت فرهنگي مذهبي، فضاهاي توسعه براي شده: گفته
  آن شود. ارسال فرابورس به آنها مشخصات الزم بررسي
  از تعادل سپهوند عكس:حجت
2دوره بحران تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/20
2دوره بحران تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
«تعادل» براساس آخرين اطلاعات مركز آمار روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 56 سال اخير را بررسي مي‌كند


تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با رشد منفي 26.7 درصدي در 91، طي 25سال اخير بدترين وضعيت را ثبت كردگروه اقتصاد كلان| الهام آبايي|

گزارش مركز آمار ايران از جزييات رشد اقتصادي ايران در نيمه نخست سال جاري گرچه حاكي از رشد 6.5 درصدي توليد ناخالص داخلي در مدت يادشده است اما اين رشد در حالي حاصل شده كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص همچنان در سير منفي به سر مي‌برد. مركز آمار ايران رشد تشكيل سرمايه را براي نيمه نخست سال جاري منفي 9.3 درصد گزارش مي‌كند كه گرچه نسبت به سال گذشته نرخ رشد اندكي افزايش داشته اما همچنان در كانال منفي باقي مانده است. روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي 39 تا نيمه نخست 95 چند دوره رشد منفي را نشان مي‌دهد اما مستمرترين دوره رشد منفي در تشكيل سرمايه طي سال‌هاي 91 تا 95 مشاهده شده است؛ اتفاقي كه مشابه آن را در سال‌هاي 74-71 نيز تجربه كرديم. رشد منفي تشكيل سرمايه در حالي در 7 فصل پياپي اخير يعني از زمستان 93 تا تابستان 95 در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود كه بررسي دوره‌هاي پيشين حاكي از آن است، در هر دوره‌يي كه رشد تشكيل سرمايه ناخالص منفي شده، اين رشد منفي در سال پس از آن به سرعت جبران شده و تشكيل سرمايه دوباره در مدار مثبت قرار گرفته است. اما اين اتفاق گويا قرار نيست اين‌بار در تشكيل سرمايه رخ دهد چراكه حتي اجراي برجام و رفع تحريم‌ها هم نتوانسته است رشد مثبت تشكيل سرمايه را به اقتصاد ايران بازگرداند. البته بدترين دوره براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص را مي‌توان سال 91 دانست كه در اين سال، رشد سرمايه‌گذاري ناخالص رقم منفي 26.7درصدي را ثبت كرده و حتي در فصل پاياني سال به منفي 33.1درصد رسيده است. گرچه اكنون شيب تند روند سقوط تشكيل سرمايه تاحدي مهارشده است اما باز هم نرخ رشد تشكيل سرمايه منفي است كه اين امر مي‌تواند استمرار رشد اقتصادي در فصل‌هاي آتي و افزايش آن تا ارقامي كه در سال آينده و همچنين برنامه ششم توسعه ترسيم شده را زير سوال ببرد. حركت لاك‌پشتي موتور توسعه

براي پي بردن به بحران سرمايه‌گذاري در ايران مي‌توان نگاهي ساده به اعداد و ارقام رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دوره‌يي طولاني مدت‌تر انداخت. نگاهي اجمالي به آمار به راحتي مي‌تواند كند شدن موتور توسعه را پس از سال 88 نشان دهد كه در سال 91 به اوج خود رسيده است. اين افت سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص در عين حال كه هشداري براي تداوم رشد اقتصادي قلمداد مي‌شود، بيم توقف روند توسعه را هم تشديد مي‌كند؛ موضوعي كه مي‌تواند هدف‌گذاري برنامه‌هاي آتي توسعه‌يي را هم با ترديد مواجه كند. اين شرايط نابه‌سامان سرمايه‌گذاري در ايران در حالي رخ مي‌دهد كه مسوولان هم گرچه افت سرمايه‌گذاري را مي‌پذيرند اما به بالاتر رفتن رشد سرمايه‌گذاري در مقايسه با سال پيش بسنده مي‌كنند فارغ از پرداختن به اينكه آيا رشد سرمايه‌گذاري كل به بالاتر از خط صفر رسيده است يا خير. در اين بين گرچه انتظار مي‌رود رشد سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي آتي به مدار مثبت بازگردد اما با توجه به نقش مهم سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در اقتصاد ايران و نگاه محتاطانه دولت روحاني به سياست‌هاي پولي، بعيد به نظر مي‌رسد رشد منفي به سرعت جبران شود. با مطرح كردن احتمال تداوم سياست‌هاي پولي و مالي دولت فعلي در صورت پيروزي در دور بعدي انتخابات، روند لاك‌پشتي رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص تقويت هم خواهد شد. روند رشد تشكيل سرمايه

نگاهي به آمار‌هاي پيشين نشان مي‌دهد در سال‌هاي 1356-1339، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 16 درصد بود و به استثناي سال 1341 كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 1376 با نرخ رشد منفي مواجه شد، در بقيه سال‌ها داراي نرخ رشد مثبت و روند صعودي و فزاينده بوده است.

طي سال‌هاي 1357 تا 1367 كشور با شرايط ويژه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و دگرگوني در اركان سياسي و اقتصادي و متعاقب آن وقوع جنگ تحميلي هشت ساله مواجه بود. متوسط نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص براي اين دوره معادل 6.5 درصد بود كه در مقايسه با نرخ رشد متوسط 16 درصدي آن در دوره 1356- 1339 كاهش قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد. اين وضعيت در سايه ركود نسبتا طولاني‌مدت ناشي از شرايط بحراني انقلاب، جنگ تحميلي هشت‌ساله، تخريب زيربناهاي اقتصادي در خلال جنگ و ظرفيت‌هاي بلااستفاده صنايع كشور حاصل شد، به‌طوري‌كه در سال پاياني جنگ، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با رشد منفي 19.7 درصدي مواجه شد.

اما طي سال‌هاي 1370-1368 نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب با رشد 8.4، 13.8 و 46.4 درصد مواجه شد. اين رشد كه عمدتا از به فعليت رساندن ظرفيت‌هاي بلااستفاده صنايع كشور با اتكا به اعتبارات خارجي حاصل شد، با نزديك شدن به زمان بازپرداخت بدهي‌ها، شوك عرضه ناشي از كاهش ارزش اسمي ريال و كاهش واردات رو به كندي و زوال نهاد، بطوري‌كه در خلال سال‌هاي 1373-1371 نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با 3.5، 10.3و 14.2درصد كاهش مواجه شد، با اين حال ميانگين نرخ رشد اقتصادي اين دوره زماني كه مقارن با برنامه اول توسعه بود، به 7.5 درصد و متوسط نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره به مرز 9.2رسيد كه در مقايسه با نرخ رشد منفي اين متغير در دوره جنگ هشت ساله و نيز نرخ پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري در برنامه توسعه يعني 11.6درصد، حاكي از بهبود وضعيت متغير سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور بود.

عملكرد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال‌هاي 1378-1374 به‌ترتيب از نرخ رشد 4.5-، 25، 12.5، 3.2، 5.8 درصدي و با ميانگين 8 درصد در طول دوره برخوردار بود. بر اين اساس، به‌جز سال نخست كه به تبع شرايط نامساعد اقتصادي كشور، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي شد، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت در سال‌هاي ديگر برنامه دوم توسعه مثبت بود. ضمن اينكه متوسط نرخ حاصل شده در طول اين سال‌ها از متوسط پيش‌بيني برنامه بالاتر بود. عملكرد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اقتصاد كشور طي سال‌هاي 1383- 1379 به ترتيب 95267، 11086، 12416، 13883 و 14243 ميليارد تومان با ميانگين رشد 9.3 درصد در سال بود كه در مقايسه با اهداف پيش‌بيني شده برنامه سوم توسعه يعني نرخ رشد 7.1 درصد در سال، بسيار بيشتر بود.

مطابق قانون برنامه چهارم، ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طول سال‌هاي 1386- 1384 به‌ترتيب، 33.544، 37.235 و 41.588 ميليارد تومان با نرخ رشد سالانه11.3، 11 و 11.7 درصد پيش‌بيني شده بود. اما ارقام محقق شده به ترتيب 16.495، 16.983 و 18.102 ميليارد تومان با نرخ رشد 8.7، 3 و 6.6 درصد بوده است. همچنين، ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از سال 1384 تا پايان سال 1386، 6.1 درصد بوده كه در مقايسه با هدف پيش‌بيني شده براي اين مدت (11.7درصد) به مراتب كمتر است. تشكيل سرمايه در سراشيبي سقوط

در سال 87، به روايت مركز آمار ايران، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 17.7 درصد اعلام شده است كه نسبت به سال پيش از آن افزايش نشان مي‌دهد. در سال 88 اما نرخ رشد تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص با افتي قابل توجه به 3.6 درصد رسيده است. در سال 89 هم اين نرخ رشد كاهشي بوده و 1.5 درصد گزارش شده است. در اين ميان هرچند در سال 90، سرمايه ثابت ناخالص رشد 5درصدي را تجربه مي‌كند اما پس از آن در سال 91 افت شديدي را تجربه مي‌كند و رشد منفي 26.7 درصدي را به ثبت مي‌رساند. در سال 92 هم، رشد سرمايه‌ثابت ناخالص همچنان در كانال منفي باقي مانده و عدد منفي 10.9 درصدي را نشان مي‌دهد. گرچه در سال 93 بار ديگر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دوباره مثبت شده و به 5.9 درصد رسيده است اما اين رشد هم دوامي نداشته و در سال 94 به منفي 14.4 درصد كاهش مي‌يابد. در نيمه نخست سال جاري هم به روايت مركز آمار ايران، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 9.3درصد بوده است.

روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي 39 تا نيمه نخست 95 چند دوره رشد منفي را نشان مي‌دهد اما مستمرترين دوره رشد منفي در تشكيل سرمايه طي سال‌هاي 91 تا 95 مشاهده شده است؛ اتفاقي كه مشابه آن را در سال‌هاي 74-71 نيز تجربه كرديم. در طول دوره يادشده طي سال‌هاي 41، 67 و 74-71 نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت با رشد منفي مواجه بوده است اما اين رشد منفي به سرعت در سال‌هاي بعدي جبران شده به‌طوري كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بار ديگر در مدار مثبت قرار گرفته است. اما روند رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص روندي عمدتا ناپايدار و توام با رشدهاي ضعيف يا منفي را نشان مي‌دهد. به‌طوري كه رشدهاي منفي يا در سال‌هاي بعدي جبران نشده يا در صورت جبران پايداري نداشته و دوباره در مدار منفي سقوط كرده است. نكته جالب توجه در اين ميان رشد منفي 26.7درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 91 است كه منفي‌ترين رقم در رشد تشكيل سرمايه طي ربع قرن اخير بوده است. بيشترين رشد منفي در بازه سال‌هاي 39 تا 91 هم در سال پاياني جنگ تحميلي گزارش شده كه در اين سال رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 19.7درصد بوده است. به راحتي مي‌توان دريافت بحران اقتصادي كه در طي سال‌هاي اخير بر اقتصاد كشور تحميل شد، اثري حتي عميق‌تر از جنگ بر رشد توليد ناخالص داخلي و رشد سرمايه ثابت ناخالص وارد كرده است. حال گرچه دولت توانسته است با توسل به برجام و بازگرداندن سريع درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي را ديگر بار در مدار مثبت قرار دهد اما هنوز اثرات بحران پيشين در روند تشكيل سرمايه پابرجاست. بايد ديد آيا دولت در راستاي تداوم رشد اقتصادي سياست خود را در زمينه تشكيل سرمايه تغيير خواهد داد يا خير.نویسنده:
اعلام نهادهاي معاف از پرداخت هزينه انرژي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/20
اعلام نهادهاي معاف از پرداخت هزينه انرژي
«تعادل» از تصويب لايحه برنامه ششم در مجلس گزارش مي‌دهد


اقتصادكلان|

روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب لايحه برنامه ششم به برخي مواد

در خصوص اماكن معاف از پرداخت هزينه انرژي، ارائه سند توسعه گردشگري و بهسازي 300روستاي تاريخي و گردشگري و توسعه ورزش راي دادند. بر اساس گزارش‌ها مقرر شد كه مساجد، مصلي‌ها، اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض ساخت و ساز معاف شوند. علاوه بر اين بر اساس راي مجلس دولت مكلف شد 0.27درصد از ماليات بر ارزش افزوده را جهت توسعه ورزش اختصاص دهند.

به گزارش «تعادل» مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات لايحه برنامه ششم دولت را مكلف كرد 0.27درصد از كل ۹درصد ماليات ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديف‌هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرد و پس از كسر اين 0.27درصد ماده ۶ برنامه اجرايي مي‌شود.

بر اساس تبصره‌هاي اين ماده اعتبار پيش‌بيني شده قرار است فقط در استان‌ها هزينه ‌شود. علاوه بر اين گفته شده كه پرداخت هر گونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه‌يي ممنوع است و پيگرد قانوني دارد. اماكن معاف از پرداخت حق انشعاب

نمايندگان مردم همچنين در خانه ملت مقرر كردند مساجد، مصلي‌ها، اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض ساخت و ساز معاف شوند.

اين امر در ماده 110 اين لايحه آمده است كه در آن گفته شده: براي توسعه فضاهاي مذهبي، فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌ عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك‌ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

در تبصره اين بند آمده است: مساجد، مصلي‌ها، اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه‌هاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف هستند.

ب- مالكان مجتمع‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث كنند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مكان احداث در چارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌ تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.

ج - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام كنند.

د- كليه دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

هـ - وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدام لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.

و - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است براي ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ كند تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري براساس بودجه سنواتي برخوردار شوند.  ارائه سند راهبردي توسعه گردشگري

 روز گذشته همچنين مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه كل كشور با اصل ماده 115 با 169 راي موافق، 4 راي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. اين ماده ناظر بر ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه گردشگري، اختصاص درآمد حاصل از اماكن تاريخي به مرمت اين مكان‌ها، طرح ساماندهي گردشگري جنگل‌ها و گازرساني به روستاهاي مورد هدف گردشگري است.

بنا بر اين گزارش در ماده 115 لايحه برنامه ششم آمده است:

الف- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را در چارچوب قوانين مرتبط با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيات وزيران به دولت ارائه كند. دولت موظف است تمهيدات زير را به‌ عمل آورد:

1- تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري براي كليه طرح‌هاي توسعه‌يي بزرگ و مهم در حوزه‌هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاه‌هاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان در سطوح ملي، منطقه‌يي، استاني و شهري.

2- ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه‌، خدمات رفاهي و سكونتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي.

ب- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگل‌هاي شمال و شمال‌غرب كشور و زاگرس و سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران را طبق قوانين مربوطه تهيه و جهت تصويب هيات وزيران ارائه كند.

ج- دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني لازم را جهت مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به‌عمل آورد.

د– سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمك‌هاي مردمي از اماكن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را كه در اجراي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3/10/1382 به‌صورت هيات امنايي تشكيل و اداره مي‌شوند به‌حسابي كه نزد خزانه‌ افتتاح مي‌شود، واريز كند. صددرصد (100%) وجوه حاصله و همچنين سهم كمك‌هاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي‌گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

هـ- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مي‌تواند بخشي از امور تصدي‌گري و اجرايي خود را به تشكل‌هاي حرفه‌يي و تخصصي كه طبق قانون تشكيل شده‌اند، واگذار كند.

در تبصره اين بند آورده شده: تعرفه‌هاي قانوني هزينه‌هاي اين خدمات با تاييد سازمان مذكور، با تصويب هيات وزيران توسط تشكل‌هاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه است.

ح- دولت مكلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به تنظيم برخي  مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد. بهسازي 300 روستاي تاريخي و گردشگري

نمايندگان مجلس در ماده‌يي ديگر بنياد مسكن انقلاب اسلامي را موظف كردند با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، طرح بهسازي و احياي حداقل ۳۰۰ روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري را تهيه و اجرا كند.

در ماده 114 اين لايحه آمده است: بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري موظف است تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل 300 روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي تا پايان برنامه در بودجه سنواتي به انجام رسانده تا در چارچوب مفاد اين ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره‌برداري قرار گيرد.نویسنده:
ماليات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/20
ماليات


افزايش 22.6 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 96

نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه 96 از مصوبه امروز اين كميسيون براي رشد 22.6 درصدي درآمدهاي مالياتي خبر داد.

هادي قوامي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: كميسيون تلفيق لايحه بودجه 96 در جلسه صبح امروز وارد بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش درآمدي شد و بخش‌هايي از درآمدهاي مالياتي را به تصويب رساند.

وي افزود: در جلسه امروز(ديروز) كميسيون تلفيق اين سوال مطرح شد كه رشد 22.6 درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه 96 نسبت به عملكرد سال 95 بر چه پايه‌يي بوده و دولت هم دفاع كرد كه اين رشد بر اساس ميانگين برنامه 5‌ساله پنجم، توجه به پوشش مالياتي، رشد اقتصادي و تورم بوده است. البته ما دوباره سوالي مطرح كرديم كه رشد عملكرد درآمدهاي مالياتي در سال 95 نسبت به عملكرد سال 94 و آنچه در طول برنامه پنجم وصول شده و رشد پيدا كرده مربوط به پوشش مالياتي نبوده، بلكه مربوط به تورم بوده و متناسب با تورم ماليات هم 15 درصد رشد داشته است. درواقع پوشش مالياتي به اين معنا كه پايه‌هاي مالياتي را گسترش دهند و كساني كه ماليات نمي‌دهند را در طول مالياتي قرار دهند نبوده است. نماينده اسفراين در مجلس ادامه داد: ما پيشنهادي داريم كه دولت را موظف مي‌كند در سال 96 هر 3ماه يك‌بار گزارشي به كميسيون اقتصادي مجلس دهد كه مشخص مي‌كند چقدر از افزايش درآمدهاي مالياتي مربوط به پوشش مالياتي است.نرخ ماليات ثابت ماند پايه مالياتي توسعه يافت

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي از بررسي بخش درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه 96 در جلسه اين كميسيون خبر داد و گفت: بر اين اساس، پايه مالياتي توسعه يافت.

محمد مهدي مفتح روز يك‌شنبه در گفت‌وگو با ايرنا افزود: اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس مصمم هستند كه در موازات بررسي برنامه ششم توسعه، بررسي لايحه بودجه سال 96 كل كشور را در كميسيون تلفيق پيش ببرند. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس اظهار داشت: ما در جلسه صبح امروز اين كميسيون، وارد بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش درآمدي شديم و بخش مربوط به درآمدهاي مالياتي را بررسي كرديم. وي ادامه داد: در اين جلسه نمايندگان دولت از اداره دارايي، گمرك و سازمان برنامه و بودجه حضور داشته و توضيحاتي را در مورد كلان درآمدها ارائه كردند. مفتح تاكيد كرد: در اين جلسه مشخص شد رقمي كه دولت براي درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني كرده با وجود اينكه 23.2 نسبت به سال قبل افت دارد، اما نرخ‌هاي مالياتي تغيير نكرده بلكه پايه مالياتي توسعه يافته است. وي افزود: در اين راستا قدري پيش‌بيني رونق و رشد مي‌شود و اينكه با توسعه پايه‌هاي مالياتي، با همان نرخ سال قبل درآمد بيشتري داريم.نویسنده:
كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/20
كلان


افزايش ۲ برابري مستمري اقشار ضعيف در برنامه ششم

عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم گفت: حقوق و دستمزد اقشار ضعيف در برنامه ششم از 100هزار تومان براي يك خانوار ۵ نفره به 200هزار تومان افزايش يافته است. به گزارش تسنيم، عبدالرضا مصري افزود: بر اساس تصميم كميسيون تلفيق علاوه بر مبلغ يارانه، مستمري اقشار ضعيف 2برابر شده است.

وي ادامه داد: تلاش شده است ابعاد مختلف خانواده محرومين براي تعيين مستمري در نظر گرفته شود.

مصري تصريح كرد: همه مددجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي كه حدود 2/5 ميليون خانوار مي‌شود تحت پوشش قرار مي‌گيرند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در برنامه ششم براي خانوارهاي پشت نوبتي هم اعتبار در نظر گرفته شده است. مصري گفت: تا اين زمان يارانه‌ها تنها نقدي شده و هدفمندي نشده است كه بايد به اين سمت حركت شود. در برنامه ششم دولت مكلف شده براي 100هزار نفر شغل ايجاد شود. وي گفت: خانوارهاي نيازمند بر اساس تقاضاها مشخص مي‌شوند و برخي هم از طريق معرفي‌نامه ائمه جمعه و نمايندگان بر كميته امداد مشخص مي‌شوند. عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: قرار است 200 هزار واحد مسكوني با تسهيلات 5 درصد براي خانوارهاي كم درآمد شهري در نظر گرفته شود.پيش‌بيني۱۰ هزار ميليارد توماني براي پرداخت‌هاي خزانه‌داري

رييس مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه ۱۰ هزار ميليارد تومان انتشار اسناد خزانه در قانون بودجه امسال براي استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري استان‌ها پيش‌بيني شده است، گفت كه ۴۵۰۰ ميليارد تومان از اين اوراق منتشر شده و تسويه اين اسناد در سررسيد مقدم بر تمام پرداخت‌هاي خزانه‌داري است.

مهدي بناني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه اسناد خزانه اسلامي با ضمانت خزانه‌داري و وزارت اقتصاد منتشر مي‌شود، گفت: با توجه به اينكه چندين سال است دولت با كمبود و كسري منابع نقدي مواجه است، اين اقدام مي‌تواند در زمينه رفع اين مشكل و كمك به دستگاه‌هاي اجرايي بسيار مهم و تاثيرگذار باشد. وي با اشاره به اعتبارات ۵۷ هزار ميليارد توماني عمراني امسال كشور ادامه داد: با توجه به اين ميزان اعتبار بنا بر بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، امكان پرداخت ۶۰ هزار ميليارد تومان نقدي و در كنار آن يك ظرفيت

۱۵ هزار ميليارد توماني اوراق صكوك اسلامي وجود دارد. رييس مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد تصريح كرد: همچنين سررسيد اسناد خزانه اسلامي 2 هزار و 500 ميليارد توماني براي استفاده دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها ۱۹ بهمن‌ماه امسال است و دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها مي‌توانند با استفاده از اسناد خزانه اسلامي نقدينگي لازم براي اجراي طرح‌هاي مربوطه را تامين كنند. بناني ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها با اين اقدام مي‌توانند در زمينه رفع مشكلات، معضلات اعتباري و پرداخت بدهي‌ها گام بردارند و اين اوراق را در اختيار پيمانكاران قرار دهند. وي خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس سهميه‌يي كه مختص آنهاست، بايد اطلاعات مربوط به پيمانكاران و ذي‌نفعان خود به همراه كد معاملاتي اين افراد را به ادارات دارايي استان مربوطه ارسال كنند تا پس از بررسي لازم مشخصات آنها به فرابورس ارسال شود.نویسنده:

  اخبار Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 ميليون 10 از باالتر هاي وام شد
  ماليات مشمول يدهد
  تومان نشان مختلف هاي شاخ براساس ايران در بيمه نياز مورد اي شرك تعداد
  بررسي مالياتي، امور سازمان جديد دستور
  براساس نظير تعهدات ايجاد يا تسهيالت هرگونه
  اعطاي صدور يا سي) (ال اسنادي اعتبارات
  گشايش ها بانك توسط ريالي ارزي از اعم بانكي كت
  ضمانتنامه شر 61 تا 50 حضور به بيمه بازار حداقلي نياز حقيقي اشخاص كليه براي اعتباري، موسسات
  و تعيين جهت مشخص سقف يك شامل حقوقي
  و است. آن مالياتي
  مباحث ها شركت تعداد حداقل توان مي كارايي ارتقاي با شمشيري احسان بيمه بانك
  گروه در بسزايي نقش كه كشورمان مهم قوانين از
  يكي با همچنين داد. افزايش يي بيمه شركت 61 به را اين اقتصادي، فعاليت هاي حوزه اغلب
  در دارد، حقوقي حقيقي اشخاص اقتصادي هاي
  فعاليت براي بيمه هاي شركت بهينه تعداد روش از استفاده ها، شركت تعداد بهينه حد كه دارد وجود
  پرسش است 1366 سال مصوب مستقيم هاي ماليات
  قانون را شركت 61 تا 50 بين توان مي بيمه، حق توليد روستا شهر، در فعاليت گستره اقتصادي،
  فعاالن مصوبه براساس آن از مختلفي هاي بخش البته
  كه توليد بهينه ظرفيت شاخص تركيب با كرد. ايجاد تعداد فاصله صنفي، حدود باشد بايد چقدر
  و... همچنان اما است كرده تغيير مجلس، 1394
  سال درمجموع نيز بيمه ركتهاي ش كارايي ارتقاي كه باشد چگونه بايد يكديگر از اقتصادي
  واحدهاي دارد. اجرايي ساختار موضوعيت آن از
  بندهايي شركت 50 حداقل به بيمه هاي شركت تعداد بايد كسب رونق ايجاد نيازها كامل پوشش
  ضمن بانكي تسهيالت اعطاي قانون، اين از بخشي
  براساس قابل نيز شركت 61 تا تعداد اين يابد افزايش كشور اقتصاد پايدار توسعه به اشتغالزايي،
  كار از مشاغل صاحبان همچنين حقوقي اشخاص
  به است. افزايش كند. كمك
  نيز اخذ به منوط اعتباري موسسات ساير بانكها
  طرف تعداد بررسي راستا اين در «تعادل»، گزارش
  به پرداخت گواهي بود: خواهد ذيل اي ه
  گواهي شركت 550 تا 19 وسيع دامنه تامين براي نيز بيمه شعب ها شركت تعداد
  بهينه شده قطعي مالياتي بدهي پرداخت ترتيب
  يا بررسي مبناي كه دهد مي نشان جهاني تجربه ريسك پوشش ها، خانواده اقتصادي فعاالن
  نياز وصول بر مبني مربوط مالياتي امور اداره
  گواهي براساس تواند مي بيمه هاي شركت بهينه تعداد خدماتي، توليدي واحدهاي از حمايت خطر
  و بانكها به شده ارائه مالي صورتهاي از يي
  نسخه متوسط بر تقسيم توليدي بيمه حق شاخص پايدار توسعه رونق ايجاد كشور اقتصاد
  تقويت تاكيد همچنين قانون اين در اعتباري موسسات
  ساير پيشرفته، كشورهاي در بيمه هاي شركت پرتفوي هاي شاخص براساس بايد است ضرورت
  يك سازمان توسط تبصره اين اجرايي ضوابط كه
  شده بر تقسيم داخلي ناخالص توليد اقتصادي شاخص به گيرد. قرار توجه مورد المللي بين
  استاندارد اسالمي جمهوري مركزي بانك كشور مالياتي
  امور هاي شركت تعداد به ناخالص توليد نسبت متوسط مورد تعداد موضوع روي بيمه پژوهشكده
  تازگي شد. خواهد ابالغ تعيين
  ايران اجتماعي شاخص پيشرفته، كشورهاي در بيمه داده انجام تحقيقي كشور در بيمه هاي شركت
  نياز جمعيت متوسط بر تقسيم كشور جمعيت يعني ها شاخص تعداد تئوري نظر از دهد مي نشان
  كه مطالعه مورد كشورهاي بيمه هاي شركت تعداد به از بيش تواند مي ها شركت تعداد جهاني، تجربه
  و جذب جديد هاي ظرفيت
  اعالم حق شاخص در شاخص اين به توجه با باشد. اين تركيب كيفيت تعداد، تا باشد كنوني بيمه
  ميزان هاي شركت
  نمايندگي بايد ۲014 سال شرايط به توجه با توليدي بيمه نفوذ ضريب عملكرد، بهبود به بتواند ها ركت
  ش شركت 19 حدود ايران در بيمه ركتهاي ش تعداد كند. كمك بيمه صنعت
  كيفيت يي حرفه هاي صالحيت بر نظارت كل 4102
  اداره در بيمه شركت مناسب تعداد شده شناخته شاخصهاي اس براس شركت تعداد تعيين
  مبناي بهينه تعداد نيز اقتصادي شاخص براساس باشد. شناسايي با شده سعي گزارش اين
  در هاي كت شر نمايندگي جذب جديد هاي
  ظرفيت براساس است شركت 80 بيمه هاي شركت كشور، در بيمهيي هاي شركت بهينه تعداد
  برآورد 19 پيشرفته كشورهاي در بيمه شركتهاي پرتفوي متوسط بر تقسيم توليدي بيمه حق بيمه: شاخص جذب جديد سهميه كرد اعالم را كشور
  بيمه بايد بيمه شركتهاي تعداد نيز اجتماعي شاخص بيمه هاي شركت هاي محدوديت شرايط
  بررسي هاي كت شر به 1396 سال تا بيمه 08
  نمايندگي پيشرفته كشورهاي در بيمه شركتهاي تعداد به ناخالص توليد نسبت متوسط بر تقسيم داخلي ناخالص توليد اقتصادي:
  شاخص هاي مدل در ديگر سوي از باشد. شركت 550 استانداردهاي از استفاده ايران بيمه صنعت
  در عمومي روابط كل اداره گزارش به شد. ابالغ
  بيمه بهينه ظرفيت بر تقسيم بالفعل توليدي بيمه حق صنعت در موجود ابزارهاي تئوريها المللي، 055
  بين مطالعه مورد كشورهاي بيمه هاي شركت تعداد به جمعيت متوسط بر تقسيم كشور جمعيت يعني اجتماعي
  شاخص ظرفيت به مربوط محاسبات براساس مركزي
  بيمه تعداد كه شده توصيه كشور در بيمه شركت تا شود ارائه كيفي كمي نتايج يهاي بررس
  بيمه، سرزمين از (اعم بيمه موسسات نمايندگان 05
  پذيرش كشور در بيمه شركت بهينه ظرفيت بر تقسيم بالفعل توليدي بيمه
  حق يابد. افزايش شركت 50 به بيمه هاي شركت تري روشن بينش با گذاران سرمايه گذاران سياست بر نظارت كل اداره سوي از آزاد) مناطق
  اصلي توليد بيمه هاي شركت كارايي ارتقاي روش در 61 كارايي افزايش از ناشي بيمه حق بالقوه توليد كارايي ارتقاي جديد هاي شركت ثبت مورد در گيري تصميم
  به جمهوري مركزي بيمه يي حرفه هاي
  صالحيت تعداد بايد كارايي افزايش از ناشي بيمه حق بالقوه تعداد براي قبول قابل محدوده تا كنند اقدام
  بيمه هاي شاخص مالي، توانگري لحاظ با ايران، المي
  اس يابد. افزايش شركت 61 به شركتها كتها شر بهينه تعداد افزود موجود بيمه تاي شركه تعداد به ديگر شركت بيمه شركت حفظ اول، سناريوي است. شده ارائه اقتصادي، هاي شاخص با متناسب بيمه هاي
  شركت شبكه بر ناظر شعب وضعيت عملكردي،
  كليدي كارايي ارتقاي روش براساس گزارش اين داد. كاهش را ايران بيمه سهم تدريج به تعداد بايد صورت آن در كه است فعلي سهم با ايران شود. ارائه شركتي صنعتي
  اجتماعي، رعايت كشور سراسر در يآنها كندگ پرا
  فروش بالقوه توليد اساس بر ارزيابي حق توليد بهينه ظرفيت ايجاد بيمه هاي شركت داشته فعاليت بهينه صورت به يي بيمه شركت 31 سهم كاهش كه گرفته نتيجه گزارش اين توسط بيمه نمايندگي امور تنظيم مقررات
  قوانين كارايي محاسبه بيمه، حق بالقوه توليد بررسي با كارايي، ارتقاي روش در كه گرفته نتيجه بيمه مناسب رقابتي شرايط كه رسيده نتيجه اين به نيز دوم سناريوي باشند. تعداد به دستيابي بيمه بازار از ايران بيمه
  شركت تعيين 1396 سال پايان تا مذكور بيمه هاي
  شركت تقسيم توليد، بهينه مقياس ارائه مقياس به نسبت تالش ريزي برنامه نيازمند بيمه هاي ركت ش براي توان مي مناسب ريزي برنامه صورت در ميليون 150 به ايران بيمه پرتفوي كاهش صورت در براي مطلوب سناريوي شركت، 61 تا 45
  بهينه هاي شركت تمامي به عامل هيات تصويب از پس
  و ها، شركت بهينه مقياس بر بيمه حق بالقوه توليد توليد، بهينه ظرفيت روش در هستند بيشتر براي كشور در يي بيمه شركت 61 تا 50 ايجاد شركت 61 به را بيمه تهاي شرك تعداد يتوان دالر، 150 پرتفوي با شركت هر تا است كشور بيمه
  بازار بيمه شركت گزارش اين بر بنا شد. ابالغ
  بيمه بايد بيمه شركتهاي بهينه تعداد كه گرفته نتيجه شود تبديل بالفعل به بيمه حق بالقوه توليد بايد نظر در دالري ميليون 150 پرتفوي شركت هر سهم به توجه با كه زايد اف گزارش اين داد. افزايش رقابتي بازار ايجاد به كند فعاليت دالري
  ميليون جذب سهميه 96 سال پايان تا تعاون ميهن
  ايران، كارايي تا باشد كشور در بيمه 16شركت تا 50 بين توليد به بيمه حق نسبت بيمه نفوذ ضريب همه بين رقابتي بازار گيري شكل موجبات تا گرفت بيمه بازار از ايران بيمه شركت درصدي 50 از كمتر شود. منجر بيمه صنعت
  در ندارند.
  نماينده شود. حاصل انتظار مورد يابد. افزايش داخلي ناخالص كند. فراهم را بيمه شركتهاي يتوان حداقل كشور، در موجود شركت 30 وجود ۲سناريو بهينه، هاي شركت تعداد بررسي در تسهيالت 6.11درصد كرد
  اعطاي اعالم را معوق تسهيالت مديريت براي اصالحي اقدامات مركزي بانك كل كشاورزي
  رييس بخش به نكها
  با ساالنه ملي ناخالص توليد رسمي آمار
  آخرين 11درصد به غيرجاري مطالبات نسبت
  كاهش اقتصاد در كشاورزي بخش سهم يدهد،
  نشان ها بانك اساس اين بر است. درصد 11.6
  كشور خود تسهيالت از مقدار اين معادل حداقل
  مكلفند بحران به كند مواجه ورشكستگي خطر با را است. شده سبب را بانكي شبكه شمشيري محسن بيمه بانك
  گروه ابالغ زمان تا كنند اعطا كشاورزي بخش به
  را بينجامد. كالن سطح در اقتصادي كميته اين سال از بيش تجربه درخصوص وي به غيرجاري تسهيالت نسبت كاهش
  باوجود بود. خواهد عمل مبناي يادشده سهم جديد،
  رقم اهميت بر تاكيد با اعتبار پول شوراي رييس مطالبات نسبت گفت: حاصله دستاوردهاي ۲9 سال در درصد 14.1 از بانكها تسهيالت
  كل «بر كرد: اعالم مركزي بانك «تعادل» گزارش
  به كشور بانكي شبكه غيرجاري مطالبات موضوع به آغاز زمان در درصد 13.6 نرخ از غيرجاري به آن افزايش سپس 94 سال در درصد 10.۲
  به قانون 47 ماده اجرايي 5«دستورالعمل ماده
  اساس را كشور اقتصاد ناحيه اين از كه هايي آسيب 11 نرخ 3931به شهريورماه پايان در كميته كار تحليل در مركزي بانك 95 شهريور در درصد 11 مالي نظام ارتقاي رقابتپذير توليد موانع
  رفع تاكيدات حسب كرد: خاطرنشان كند، مي تهديد كرده پيدا كاهش جاري سال شهريورماه در درصد فرادستگاهي كميته عملكرد به اشاره با
  خود دوازدهمين دويست يكهزار مصوب
  كشور» جدي رسيدگي بر مبني رهبري معظم مقام گسيخته لجام افزايش معضل نسبي مهار است. نتيجه غيرجاري معوق مطالبات به
  رسيدگي اعتبار پول شوراي 94 دي يك مورخ
  جلسه دولت كار به شروع از پس مهم، اين به همهجانبه مانده افزايش وجود با ها، بانك غيرجاري مطالبات از غيرجاري مطالبات نسبت كاهش كه
  گرفته عامل بانك 94 7مرداد مورخ بخشنامه
  موضوع به رسيدگي فرادستگاهي كميته اميد، تدبير مطالبات متفرعات از ناشي غيرجاري مطالبات در 1393 شهريورماه پايان در درصد 13.6
  نرخ كشاورزي بخش سهم معادل حداقل است،
  مكلف بانك محوريت با ها بانك غيرجاري مطالبات كار، كسب فضاي در فراگير ركود آن بر عالوه به رسيدگي فرادستگاهي كميته كار به آغاز
  زمان از جاري هاي قيمت به داخلي ناخالص توليد
  از ذيل گانه، سه قواي نمايندگان عضويت با مركزي همكاري سايه در كه توجه قابل است توفيقي در 11درصد نرخ به ها بانك غيرجاري
  مطالبات به را سال هر در خود اعطايي تسهيالت
  مجموع براي اقتصادي مفاسد با مبارزه هماهنگي ستاد ويژه به اندركاران دست تمام كمنظير تعامل معضل نسبي مهار موجب جاري سال كند.»
  شهريورماه پرداخت كشاورزي
  بخش حل راستاي در فراگير نوين رويكردي اتخاذ گمان بي است. شده حاصل بانكي ارشد مديران است. شده مطالبات اين گسيخته لجام
  افزايش «بانك ماده، اين ذيل تبصره براساس همچنين است. شده تشكيل گفته پيش معضل محترم دولت اهداف كامل تحقق روند اين ادامه كارشناسان عقيده به اما «تعادل»، گزارش
  به توليد آمار آخرين اساس بر سال هر در
  مركزي اصالحي اقدامات انجام بر نامه اين در سيف دستيابي مشكل اين تمام تام رفع بر مبني تسهيالت شديد رشد شرايط در كه است
  الزم بخش تسهيالت به مربوط سهم ملي، اخير
  ناخالص سال 10 در غيرجاري تسهيالت نسبت است: كرده تاكيد كشور بانكي شبكه توسط غيرجاري، مطالبات نسبت در درصدي نرخ به سال، در تومان ميليارد 64هزار به ها
  بانك ابالغ عامل بانك به را جاري هاي قيمت به
  كشاورزي هاي كارگروه تشكيل درخصوص الزم تمهيدات اصالح دقيق ريزي برنامه شائبه، بي تالش نيازمند جلوگيري براي تري جدي برنامه بانكي،
  شبكه در كشاورزي بخش اهميت به توجه با كند.»
  مي ريالي غيرجاري تسهيالت نسبت تسهيالت نسبت تسهيالت نسبت
  سال هاي گروه فعاليت تشديد يا مطالبات وصول است. بانكي شبكه اعتباري ساختارهاي پيگيري غيرجاري تسهيالت نسبت افزايش
  از نكها با تسهيالت كل به ارزي ارزي غيرجاري ريالي
  غيرجاري تمام به تسريع قيد به را مراتب ها بانك كشور،
  اقتصاد طي اقدامات نتيجه اتخاذ بانك آن در موجود تصريح نامه اين در مركزي بانك كل رييس اخير سال يك در كه است اين واقعيت زيرا
  كند، اجراي حسن بر ابالغ بانك هر ربط ذي 4.11
  واحدهاي 14.9 11.1 1386
  تجديدنظر شود. الم اع يي دوره گزارشهاي هاي ال س طي كه داليلي ترين مهم از يكي كرد: تسهيالت نسبت به واحد 8.0 ميزان به
  حداقل اتخاذ ترتيبي است، مقتضي كنند. مي نظارت
  آن اصالح تدقيق براي اعتباري نظام بازمهندسي بانكي نظام مشكالت صدر در را معضل اين گذشته در تواند مي موضوع اين شده افزوده 2.81
  غيرجاري 17.9 18.3 1388
  واحدهاي به ابالغي بخشنامه از يي نسخه كه
  شود موازين اصول رعايت سنجي اعتبار هاي روش اقتصاد ساختاري مشكالت رفع به اصرار داده، قرار ها بانك بزرگ دستاوردهاي آن، رشد تداوم
  صورت بانكها بر نظارت كل مديريت حوزه به ذيربط
  15.1 15.5 15.1 1390
  گزارش گيرد قرار اولويت در تسهيالت، پرداخت بانكها محدود منابع از استفاده طريق از تنها كشور را غيرجاري معوق مطالبات نسبت كاهش
  در شود. ارسال اعتباري موسسات نظارتي سازوكارهاي شود. منعكس اقدامات سرمايه بازار اندك سهم ساختاري ضعف دليل به دهد. 7.41
  كاهش 19 14.2 1391
  صحت از اطمينان حصول براي الزم كنترلي به اخير دهه در كه است حالي در اين بوده مركزي، بانك عمومي روابط گزارش به
  14.1 19 13.2 1392
  از بيش مركزي بانك
  شيباني: دقيق رعايت اعتبارسنجي فرآيند عملكرد بخش سياسي، اجتماعي اقتصادي، عوامل دليل بانكها عامل مديران به يي نامه در سيف اهلل ولي اعم سطوح، تمام در اعتبار اعطاي استانداردهاي حقوقي حقيقي از اعم اشخاص از توجهي قابل نسبت حجم افزايش بر اعتباري موسسات 1.21
  و 17.7 11.2 1393
  دنك ايستادگي نتوانست
  اين اعتبارات، مديريت ها سرپرستي مناطق، شعب، از ديون پرداخت به قادر تسهيالت، دريافت از پس مشكالت از يكي عنوان به غيرجاري 2.01
  مطالبات 13.1 7.9 1394
  شود. تمهيد طراحي بازپرداخت به تمايل عللي به اينكه يا نبوده خود اخير 01سال طي كشور، بانكي شبكه
  معضالت بانك عامل هيات در ها سال كه شيباني ابراهيم
  11 12.7 10.7 95
  شهريور وضعيت به مربوط فصلي گزارش ارائه همچنين ميزان چشمگير افزايش درنتيجه اند؛ ته نداش آن اندهنده نش موضوع اين گفت: كرد
  اشاره پولي تگذار سياس عنوان به بانك اين رياست
  مركزي كار دستور در غيرجاري جاري از اعم مطالبات است. شده موجب را ها بانك غيرجاري مطالبات در اعتباري موسسات ها بانك ضعيف عملكرد تسويه براي دولت راهكار كه دارد تاكيد داشت، 8.0
  حضور -0.4 به 95 شهريور ماهه
  تغيير به مربوط اطالعات تكميل به نسبت گيرد قرار يي گونه به معضل اين ناگوار پيامدهاي آثار شكاف شدن تر عميق با كه بوده اعتباري
  نظام هاي داراي ارزيابي تجديد محل از خود يهاي
  بده 94
  اسفند اسرع در مركزي بانك تعهدات تسهيالت سامانه سياستگذاران كافي توجه عدم صورت در كه است ريسك افزايش غيرجاري، جاري
  تسهيالت شده پذيرفته عنوان هيچ به مركزي بانك 8.7
  خارجي -3.1 10.3 95 اول نيمه 6ماهه رشد
  درصد شود. اقدام وقت اعتباري موسسات ها بانك يتواند كشور، پولي هاي داراي كيفيت كاهش آن، تبع به
  اعتباري از معناي به اين كه دارد اعتقاد وي نيست. توجيه
  قابل نداشته وجود جديدي منابع چون است خوردن
  كيسه است. شده خرج قبال ملت
  و بانك حمايت با اطالعات فناوري راهبري همايش برگزاري كشور بانكي نظام اپذير اب اجتنن ضرورت الكترونيك؛ بانكداري نظام به دولت هاي بدهي انباشت ايسنا، گزارش
  به نسبت انتقادات گرفتن اوج ها، بخش ساير
  بانكي برخوردار يي ويژه اهميت از ITهزوح گستردگي دليل به ريسك با اطالعات فناوري مديريت راهبري همايش پنجمين بردارند رو پيش از را مشكالت چگونه ها بانك كه موضوع اين ششمين مناسبت به قوامين بانك مديرعامل نتاج، دكتر به دولت اذعان بدهي اين رشد به رو روند به هاي فرصت دادن دست از باعث غفلتي ترين كوچك است يي رايانه صنفي نظام سازمان سوي از ملت بانك حمايت شود اتخاذ دهند، مطلوبارائه تر جهت اين در را خود خدمات با رابطه در پرداخت امهاي نظ الكترونيك بانكداري همايش مكرر درخواست ديگر سويي از بودن حساب
  بد هزار صد چند طلب برگشت براي بانكي
  نظام كسب صنايع در سودآوري كشور پيشرفت شود مي زيادي برگزار ايران ملي كتابخانه همايشهاي سالن در تهران استان توجه مورد مستمرا عرصه اين جهاني هاي پيشرفت اينكه ضمن الكترونيك تجارت گسترش تحقيق براي ضروري
  ابزارهاي براي راهكار دو به را دولت نهايت در
  ميلياردي است. اطالعات فناوري ريسك حوزه به توجه گرو در كار از دوره اين در ملت، بانك عمومي روابط گزارش به شد. الكترونيك بانكداري شتابان روند اينكه به اشاره با وي باشد. ابزارها ترين مهم از يكي الكترونيكي بانكداري سيستم وجود
  گفت: مطرح امسال بودجه اليحه در را آن رساند
  تسويه اشتهاي از بخشي كه نكته اين بر تاكيد با فرد ياري دكتر ريسك» مديريت داخلي هاي كنترل مبحث همايش است، خصوص اين در الزم هاي ابزار ها اخت زيرس مستلزم با همگام كه است الكترونيك تجارت گسترش تحقق
  براي سازمان در كرد: اظهار است، اطالعات فناوري به مربوط ريسك داخلي هاي كنترل مفاهيم اصول همچون محورهايي با هاي تالش ايجاد اوليه هاي زيرساخت اينكه با كرد: خاطرنشان به مربوط تهاي فعالي عمل پولي، مالي جهاني هاي سيست بازار در اوراق انتشار طريق از بدهي تسويه
  كرد؛ بخش در سازمان ريسك تحمل سطح ريسك اشتهاي بايد اطالعات، فناوري ريسك ارزيابي پايش ريسك، مديريت گيرد؛ مي گرفته صورت كشور بانكي مسووالن سوي از فراواني كه پذيرفت بايد رو اين از كند تسهيل را الكترونيك تجارت حاصل مازاد حساب از استفاده ديگر سوي از
  بدهي مركزي. بانك خارجي هاي دارايي خالص ارزيابي
  از آن به نسبت بايد افراد همه شود ديده اطالعات فناوري استقرار زمينه در فرآيندي ساختاري رهنمودهاي ها چالش كه داريم بسيار فاصله مطلوب نقطه به رسيدن تا هنوز اما اباپذير اجتن ضرورت يك كشور در الكترونيك بانكداري
  امروز اليحه در شده مطرح پيشنهادات كه چند هر كه شود طراحي يي گونه به سازمان اركان باشند متعهد شد. گذاشته بررسي بحث به و... داخلي هاي كنترل نظام فرامرزي تجارت شدن عملي به توان مي الزامات اين ازجمله قوامين بانك مديرعامل يشود. محسوب كشور بانكي نظام
  براي گذشته روال به هم نهم مجلس در 1395 سال
  بودجه كند. حركت امن مسير يك در سازمان ملت بانك ريسك مديريت واحد مدير فرد، ياري رضا دكتر تخصص بردن باال المللي، بين هاي پرداخت سريع امكان همزمان اعتباري مالي مديريت حساسيت نقش كرد:
  تصريح خدشه مالي، خسارت مساله سه ITهزوح در وي، گفته به مديريت متدولوژي عنوان با كنفرانس اين در خود سخنراني در سازي بومي توسعه، تحقيق مراكز گسترش بانكداران اهداف از جامعه اقشار مختلف نيازهاي با مناسب خدمات ارائه آن با راي بود، شده مطرح قبل دولت در موضوع اين
  كه اشتهاي تعيين براي كار كسب در وقفه سازمان شهرت به فناوري ريسك مديريت عمل، در اطالعات فناوري ريسك زمينه در كاربردي تحقيقات ايجاد الكترونيكي، تمهاي سيس در الكترونيك تجارت توسعه براي كه است بديهي البته كالن در ديگر اصالحيه در مجلس تغيير از بعد دولت
  نياورد حرف مطرح را درخواست ديگر بار 36( )35(هرصبت
  اطالعات فناوري بخش در ريسك سطوح تبيين ريسك خواند ارزشمندي العاده فوق استثنايي حوزه را اطالعات اقتصادي شرايط بررسي خدمات، به جامعه نيازهاي ميزان كارآمد نظام داشتن رو اين از است جهاني بازارهاي به ورود
  كشور مثبت راي بار اين مجلس نشاند كرسي به را
  خود است. تاثيرگذار حوزه بدون امروز دنياي در كار كسب هاي پيچيدگي با افزود: هاي شبكه گسترش خدمات پذيرش در جامعه اجتماعي بايد كه رود شمار به خصوص اين در اساسي الزامات از
  بانكي قبلي هاي مخالف در مجلس كه است درحالي اين
  داد. ريسك شناسايي فرآيند در موثر هاي سيستم ياريفرد، دكتر آينده اگر كرد مديريت را سازمان توان نمي ريسك مديريت هاي اخت زيرس اطالعات، تبادل امنيت مخابراتي، ارتباطي همين در نيز شها هماي اينگونه برگزاري گيرد قرار توجه
  مورد مناسب، بسيار هايي تم سيس را ملت بانك در اطالعات فناوري روبهرو مشكل با كار كسب فرآيند تداوم نشود، بيني پيش اقتصادي هاي بنگاه جامعه فرهنگي آمادگي قانوني، حقوقي يگيرد. صورت راستا خارجي هاي داراي ارزش افزايش كه داشت تاكيد
  خود فرآيندهاي حوزه داد: ادامه خواند پيچيده گسترده ميشود. شيوه از استفاده كه كرد فراموش نبايد البته كرد؛ اشاره الكترونيك بانكداري شد: يادآور ادامه در نتاج دكتر يافته تحقق سود ارز، نرخ تغيير از ناشي مركزي
  بانك يافته تحقق تسويه براي را آن توان نمي نميشود
  تلقي مديريت هاي بخش در ملت بانك در اطالعات فناوري مديريت مديريت ريسك بر سازمان در ريسك انواع به اشاره با وي توسعه به نوين هاي تكنولوژي از استفاده با دوگانه بانكداري باعث راستا همين در تر مطلوب خدمات ارائه در بانكها
  رقابت بدهي يا مركزي بانك به دولتي هاي بانك
  قبلي(بدهي بخش مالي حوزه ريسك، حاكميت اطالعات، فناوري ريسك ريسك ترين بزرگ عنوان به ITهزوح ريسك اطالعات فناوري سنتي بانكداري در غفلت عدم الكترونيكي بانكداري كاربردي انتظار لذا گيرد قرار آنان روي پيش تهديدات فرصتها
  شد، داد. قرار استفاده مورد دولتي) اي بان به
  دولت است. شده گرفته نظر در نظارت اين بر تمركز نيز ما كشور در گفت: كرد تاكيد كشورها در گيرد. قرار توجه مورد بايد درباره آگاهانه مستند شفاف استراتژيك، تصميم يك رود مي تعادل سپهوند عكس:حجت
نياز حداقلي بازار بيمه به حضور 50 تا 61 شركت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/20
نياز حداقلي بازار بيمه به حضور 50 تا 61 شركت
بررسي تعداد شركت‌هاي مورد نياز بيمه در ايران براساس شاخص‌هاي مختلف نشان مي‌دهد


گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري   

در اغلب حوزه‌هاي فعاليت اقتصادي، اين پرسش وجود دارد كه حد بهينه تعداد شركت‌ها، فعالان اقتصادي، گستره فعاليت در شهر، روستا و... چقدر بايد باشد و حدود صنفي، فاصله تعداد واحدهاي اقتصادي از يكديگر بايد چگونه باشد كه ضمن پوشش كامل نيازها و ايجاد رونق كسب و كار و اشتغالزايي، به توسعه پايدار اقتصاد كشور نيز كمك كند.

به گزارش «تعادل»، در اين راستا بررسي تعداد بهينه تعداد شركت‌ها و شعب بيمه نيز براي تامين نياز فعالان اقتصادي و خانواده‌ها، پوشش ريسك و خطر و حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي،  تقويت اقتصاد كشور و ايجاد رونق و توسعه پايدار يك ضرورت است و بايد براساس شاخص‌هاي استاندارد بين‌المللي مورد توجه قرار گيرد.   به تازگي پژوهشكده بيمه روي موضوع تعداد مورد نياز شركت‌هاي بيمه در كشور تحقيقي انجام داده كه نشان مي‌دهد از نظر تئوري و تعداد شاخص‌ها و تجربه جهاني، تعداد شركت‌ها مي‌تواند بيش از ميزان كنوني باشد تا تعداد، كيفيت و تركيب اين شركت‌ها بتواند به بهبود عملكرد، ضريب نفوذ و كيفيت صنعت بيمه كمك كند.  

در اين گزارش سعي شده با شناسايي و برآورد تعداد بهينه شركت‌هاي بيمه‌يي در كشور، بررسي شرايط و محدوديت‌هاي شركت‌هاي بيمه در صنعت بيمه ايران و استفاده از استانداردهاي بين‌المللي، تئوري‌ها و ابزارهاي موجود در صنعت بيمه، بررسي‌هاي نتايج كمي و كيفي ارائه شود تا سياست‌گذاران و سرمايه‌گذاران با بينش روشن‌تري به تصميم‌گيري در مورد ثبت شركت‌هاي جديد بيمه اقدام كنند تا محدوده قابل قبول براي تعداد شركت‌هاي بيمه متناسب با شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و شركتي ارائه شود.

 اين گزارش نتيجه گرفته كه كاهش سهم شركت بيمه ايران از بازار بيمه و دستيابي به تعداد بهينه 45 تا 61 شركت، سناريوي مطلوب براي بازار بيمه كشور است تا هر شركت با پرتفوي 150 ميليون دلاري فعاليت كند و به ايجاد بازار رقابتي در صنعت بيمه منجر شود.

  در بررسي تعداد شركت‌هاي بهينه، 2سناريو ارائه شده است. سناريوي اول، حفظ شركت بيمه ايران با سهم فعلي است كه در آن صورت بايد تعداد 31 شركت بيمه‌يي به صورت بهينه فعاليت داشته باشند.  سناريوي دوم نيز به اين نتيجه رسيده كه در صورت كاهش پرتفوي بيمه ايران به 150 ميليون دلار، مي‌توان تعداد شركت‌هاي بيمه را به 61 شركت افزايش داد.  اين گزارش مي‌افزايد كه با توجه به سهم كمتر از 50 درصدي شركت بيمه ايران از بازار بيمه و وجود 30 شركت موجود در كشور، حداقل مي‌توان 5 شركت ديگر به تعداد شركت‌هاي بيمه موجود افزود و به تدريج سهم بيمه ايران را كاهش داد.

 

  شرايط رقابتي مناسب

در صورت برنامه‌ريزي مناسب مي‌توان براي ايجاد 50 تا 61 شركت بيمه‌يي در كشور براي هر شركت پرتفوي 150 ميليون دلاري در نظر گرفت تا موجبات شكل‌گيري بازار رقابتي بين همه شركت‌هاي بيمه را فراهم كند.

   تعداد بهينه شركت‌ها

اين گزارش براساس روش ارتقاي كارايي شركت‌هاي بيمه و ايجاد ظرفيت بهينه توليد حق بيمه نتيجه گرفته كه در روش ارتقاي كارايي، شركت‌هاي بيمه نيازمند برنامه‌ريزي و تلاش بيشتر هستند و در روش ظرفيت بهينه توليد، بايد توليد بالقوه حق بيمه به بالفعل تبديل شود و ضريب نفوذ بيمه و نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.

با ارتقاي كارايي مي‌توان حداقل تعداد شركت‌ها را به 61 شركت بيمه‌يي افزايش داد. همچنين با استفاده از روش تعداد بهينه شركت‌هاي بيمه براي توليد حق بيمه، مي‌توان بين 50 تا 61 شركت را ايجاد كرد.  با تركيب 2شاخص ظرفيت بهينه توليد و ارتقاي كارايي شركت‌هاي بيمه نيز درمجموع بايد تعداد شركت‌هاي بيمه به حداقل 50 شركت افزايش يابد و اين تعداد تا 61 شركت نيز قابل افزايش است. دامنه وسيع 19 تا 550 شركت

تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه مبناي بررسي تعداد بهينه شركت‌هاي بيمه مي‌تواند براساس شاخص حق بيمه توليدي تقسيم بر متوسط پرتفوي شركت‌هاي بيمه در كشورهاي پيشرفته، شاخص اقتصادي توليد ناخالص داخلي تقسيم بر متوسط نسبت توليد ناخالص به تعداد شركت‌هاي بيمه در كشورهاي پيشرفته، شاخص اجتماعي يعني جمعيت كشور تقسيم بر متوسط جمعيت به تعداد شركت‌هاي بيمه كشورهاي مورد مطالعه باشد.  با توجه به اين 3شاخص در شاخص حق بيمه توليدي با توجه به شرايط سال 2014 بايد تعداد شركت‌هاي بيمه در ايران حدود 19 شركت باشد. براساس شاخص اقتصادي نيز تعداد بهينه شركت‌هاي بيمه 80 شركت است و براساس شاخص اجتماعي نيز تعداد شركت‌هاي بيمه بايد 550 شركت باشد.  از سوي ديگر در مدل‌هاي حق بيمه توليدي بالفعل تقسيم بر ظرفيت بهينه شركت بيمه در كشور توصيه شده كه تعداد شركت‌هاي بيمه به 50 شركت افزايش يابد.

در روش ارتقاي كارايي شركت‌هاي بيمه توليد بالقوه حق بيمه ناشي از افزايش كارايي بايد تعداد شركت‌ها به 61 شركت افزايش يابد. ارزيابي بر اساس توليد بالقوه

با بررسي توليد بالقوه حق بيمه، محاسبه كارايي نسبت به مقياس و ارائه مقياس بهينه توليد، تقسيم توليد بالقوه حق‌بيمه بر مقياس بهينه شركت‌ها، نتيجه گرفته كه تعداد بهينه شركت‌هاي بيمه بايد بين 50 تا 61 شركت بيمه در كشور باشد تا كارايي مورد انتظار حاصل شود.

 نویسنده:
كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به 11 درصد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/20
كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به 11 درصد
رييس كل بانك مركزي اقدامات اصلاحي براي مديريت تسهيلات معوق را اعلام كرد


گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري  

باوجود كاهش نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات بانك‌ها از 14.1 درصد در سال 92 به 10.2 درصد در سال 94، سپس افزايش آن به 11 درصد در شهريور 95، بانك مركزي در تحليل خود با اشاره به عملكرد كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق و غيرجاري نتيجه گرفته كه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در پايان شهريورماه 1393 در زمان آغاز به كار كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها به نرخ 11 درصد در شهريورماه سال جاري موجب مهار نسبي معضل افزايش لجام گسيخته اين مطالبات شده است.

به گزارش «تعادل»، اما به عقيده كارشناسان لازم است كه در شرايط رشد شديد تسهيلات بانك‌ها به 460 هزار ميليارد تومان در سال، شبكه بانكي، برنامه جدي‌تري براي جلوگيري از افزايش نسبت تسهيلات غيرجاري پيگيري كند، زيرا واقعيت اين است كه در يك‌سال اخير حداقل به ميزان 0.8 واحد به نسبت تسهيلات غيرجاري افزوده شده و اين موضوع مي‌تواند در صورت تداوم رشد آن، دستاوردهاي بزرگ بانك‌ها در كاهش نسبت مطالبات معوق و غيرجاري را كاهش دهد.

 به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي‌الله سيف در نامه‌يي به مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري بر افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري به عنوان يكي از مشكلات و معضلات شبكه بانكي كشور، طي 10سال اخير اشاره كرد و گفت: اين موضوع نشان‌دهنده عملكرد ضعيف بانك‌ها و موسسات اعتباري در نظام اعتباري بوده كه با عميق‌تر شدن شكاف تسهيلات جاري و غيرجاري، افزايش ريسك اعتباري و به‌تبع آن، كاهش كيفيت دارايي‌هاي شبكه بانكي را سبب شده است.

وي درخصوص تجربه بيش از 2سال اين كميته و دستاوردهاي حاصله گفت: نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به كار كميته در پايان شهريورماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهريورماه سال جاري كاهش پيدا كرده است. مهار نسبي معضل افزايش لجام‌گسيخته مطالبات غيرجاري بانك‌ها، با وجود افزايش مانده مطالبات غيرجاري ناشي از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن ركود فراگير در فضاي كسب و كار، توفيقي است قابل توجه كه در سايه همكاري و تعامل كم‌نظير تمام دست‌اندركاران به ويژه مديران ارشد بانكي حاصل شده است. بي‌گمان ادامه اين روند و تحقق كامل اهداف دولت محترم مبني بر رفع تام و تمام اين مشكل و دستيابي به نرخ 5 درصدي در نسبت مطالبات غيرجاري، نيازمند تلاش بي‌شائبه، برنامه‌ريزي دقيق و اصلاح ساختارهاي اعتباري شبكه بانكي است.

رييس كل بانك مركزي در اين نامه تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين دلايلي كه طي سال‌هاي گذشته اين معضل را در صدر مشكلات نظام بانكي قرار داده، اصرار به رفع مشكلات ساختاري اقتصاد كشور تنها از طريق استفاده از منابع محدود بانك‌ها به دليل ضعف ساختاري و سهم اندك بازار سرمايه بوده و اين در حالي است كه در دهه اخير به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بخش قابل توجهي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پس از دريافت تسهيلات، قادر به پرداخت ديون خود نبوده يا اينكه به عللي تمايل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ درنتيجه افزايش چشمگير ميزان مطالبات غيرجاري بانك‌ها را موجب شده است.

 آثار و پيامدهاي ناگوار اين معضل به گونه‌يي است كه در صورت عدم توجه كافي سياست‌گذاران پولي كشور، مي‌تواند بانك‌ها و موسسات اعتباري را با خطر ورشكستگي مواجه كند و به بحران اقتصادي در سطح كلان بينجامد.

رييس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اهميت موضوع مطالبات غيرجاري شبكه بانكي كشور و آسيب‌هايي كه از اين ناحيه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، خاطرنشان كرد: حسب تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر رسيدگي جدي و همه‌جانبه به اين مهم، پس از شروع به كار دولت تدبير و اميد، كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها با محوريت بانك مركزي و با عضويت نمايندگان قواي سه‌گانه، ذيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي براي اتخاذ رويكردي نوين و فراگير در راستاي حل معضل پيش‌گفته تشكيل شده است.

سيف در اين نامه بر انجام اقدامات اصلاحي توسط شبكه بانكي كشور تاكيد كرده است:

تمهيدات لازم درخصوص تشكيل كارگروه‌هاي وصول مطالبات يا تشديد فعاليت گروه‌هاي موجود در آن بانك اتخاذ و نتيجه‌ اقدامات طي گزارش‌هاي دوره‌يي اعلام شود. تجديدنظر و بازمهندسي نظام اعتباري براي تدقيق و اصلاح روش‌هاي اعتبار‌سنجي و رعايت اصول و موازين پرداخت تسهيلات، در اولويت قرار گيرد و گزارش اقدامات منعكس شود. سازوكارهاي نظارتي و كنترلي لازم براي حصول اطمينان از صحت عملكرد فرآيند اعتبارسنجي و رعايت دقيق استانداردهاي اعطاي اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستي‌ها و مديريت اعتبارات، طراحي و تمهيد شود.

همچنين ارائه گزارش فصلي مربوط به وضعيت مطالبات اعم از جاري و غيرجاري در دستور كار قرار گيرد و نسبت به تكميل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهيلات و تعهدات بانك مركزي در اسرع وقت اقدام شود.نویسنده:
بانكداري الكترونيك؛ ضرورت اجتناب‌ناپذير نظام بانكي كشور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/20
بانكداري الكترونيك؛ ضرورت اجتناب‌ناپذير نظام بانكي كشور


دكتر نتاج، مديرعامل بانك قوامين به مناسبت ششمين همايش بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت در رابطه با ابزارهاي ضروري براي تحقيق و گسترش تجارت الكترونيك گفت: وجود سيستم بانكداري الكترونيكي يكي از مهم‌ترين ابزارها براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك است كه همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي، عمل و فعاليت‌هاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل مي‌كند از اين رو بايد پذيرفت كه امروز بانكداري الكترونيك در كشور يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي نظام بانكي كشور محسوب مي‌شود. مديرعامل بانك قوامين تصريح كرد: نقش و حساسيت مديريت مالي و اعتباري و همزمان با آن ارائه خدمات مناسب با نيازهاي مختلف اقشار جامعه از اهداف كلان و البته بديهي است كه براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور و ورود به بازارهاي جهاني است از اين رو داشتن نظام كارآمد بانكي از الزامات اساسي در اين خصوص به شمار مي‌رود كه بايد مورد توجه قرار گيرد و برگزاري اينگونه همايش‌ها نيز در همين راستا صورت مي‌گيرد.

 دكتر نتاج در ادامه يادآور شد: بانكداري الكترونيك و رقابت بانك‌ها در ارائه خدمات مطلوب‌تر در همين راستا باعث شد، فرصت‌ها و تهديدات پيش روي آنان قرار گيرد لذا انتظار مي‌رود يك تصميم استراتژيك، شفاف مستند و آگاهانه درباره اين موضوع كه بانك‌ها چگونه مشكلات را از پيش رو بردارند و خدمات خود را در اين جهت مطلوب‌تر ارائه دهند، اتخاذ شود ضمن اينكه پيشرفت‌هاي جهاني اين عرصه مستمرا مورد توجه باشد.   وي با اشاره به اينكه روند شتابان بانكداري الكترونيك مستلزم زيرساخت‌ها و ابزار‌هاي لازم در اين خصوص است، خاطرنشان كرد: با اينكه زيرساخت‌هاي اوليه ايجاد و تلاش‌هاي فراواني از سوي مسوولان بانكي كشور صورت گرفته و مي‌گيرد؛ اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسيار داريم كه ازجمله اين الزامات مي‌توان به عملي شدن تجارت فرامرزي و امكان سريع پرداخت‌هاي بين‌المللي، بالا بردن تخصص بانكداران و گسترش مراكز تحقيق و توسعه، بومي‌سازي سيستم‌هاي الكترونيكي، ايجاد تحقيقات كاربردي در زمينه ميزان نيازهاي جامعه به خدمات، بررسي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه در پذيرش خدمات و گسترش شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي، امنيت تبادل اطلاعات، زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني، آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد؛ البته نبايد فراموش كرد كه استفاده از شيوه بانكداري دوگانه با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين به توسعه كاربردي بانكداري الكترونيكي و عدم غفلت در بانكداري سنتي بايد مورد توجه قرار گيرد.نویسنده:
برگزاري همايش راهبري فناوري اطلاعات با حمايت بانك ملت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/20
برگزاري همايش راهبري فناوري اطلاعات با حمايت بانك ملت


 پنجمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات با حمايت بانك ملت و از سوي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران در سالن همايش‌هاي كتابخانه ملي ايران برگزار شد.  به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در اين دوره از همايش مبحث «كنترل‏هاي داخلي و مديريت ريسك» با محورهايي همچون اصول و مفاهيم كنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسك، پايش و ارزيابي ريسك فناوري اطلاعات، چالش‌‏ها و رهنمودهاي ساختاري و فرآيندي در زمينه استقرار نظام كنترل‏‌هاي داخلي و... به بحث و بررسي گذاشته شد.

دكتر رضا ياري‌فرد، مدير واحد مديريت ريسك بانك ملت در سخنراني خود در اين كنفرانس با عنوان متدولوژي مديريت ريسك فناوري اطلاعات در عمل، مديريت ريسك فناوري اطلاعات را حوزه استثنايي و فوق‌العاده ارزشمندي خواند و افزود: با پيچيدگي‌هاي كسب و كار در دنياي امروز بدون حوزه مديريت ريسك نمي‌توان سازمان را مديريت كرد و اگر آينده پيش‌بيني نشود، تداوم فرآيند كسب و كار با مشكل روبه‌رو مي‌شود.

وي با اشاره به انواع ريسك در سازمان بر ريسك مديريت فناوري اطلاعات و ريسك حوزهIT به عنوان بزرگ‌ترين ريسك در كشورها تاكيد كرد و گفت: در كشور ما نيز تمركز بر اين ريسك به دليل گستردگي حوزهIT از اهميت ويژه‌يي برخوردار است و كوچك‌ترين غفلتي باعث از دست دادن فرصت‌هاي زيادي مي‌شود و پيشرفت كشور و سودآوري در صنايع و كسب و كار در گرو توجه به حوزه ريسك فناوري اطلاعات است.

دكتر ياري‌فرد با تاكيد بر اين نكته كه بخشي از اشتهاي ريسك مربوط به فناوري اطلاعات است، اظهار كرد: در سازمان بايد اشتهاي ريسك و سطح تحمل ريسك سازمان در بخش فناوري اطلاعات ديده شود و همه افراد بايد نسبت به آن متعهد باشند و اركان سازمان به گونه‌يي طراحي شود كه سازمان در يك مسير امن حركت كند.

به گفته وي، در حوزهIT سه مساله خسارت مالي، خدشه به شهرت سازمان و وقفه در كسب و كار براي تعيين اشتهاي ريسك و تبيين سطوح ريسك در بخش فناوري اطلاعات تاثيرگذار است.

دكتر ياري‌فرد، سيستم‌هاي موثر در فرآيند شناسايي ريسك فناوري اطلاعات در بانك ملت را سيستم‌هايي بسيار مناسب، گسترده و پيچيده‌يي خواند و ادامه داد: حوزه فرآيندهاي مديريت فناوري اطلاعات در بانك ملت در بخش‌هاي مديريت ريسك فناوري اطلاعات، حاكميت ريسك، حوزه مالي و بخش نظارت در نظر گرفته شده است.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/20
اخبار


وام‌هاي بالاتر از 10 ميليون تومان مشمول ماليات شد

براساس دستور جديد سازمان امور مالياتي، اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي (ال‌سي) يا صدور ضمانتنامه بانكي اعم از ارزي و ريالي توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شامل يك سقف مشخص جهت تعيين مباحث مالياتي آن است.  

يكي از قوانين مهم كشورمان كه نقش بسزايي در فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 است كه البته بخش‌هاي مختلفي از آن براساس مصوبه سال 1394 مجلس، تغيير كرده است اما همچنان بندهايي از آن موضوعيت و ساختار اجرايي دارد.  براساس بخشي از اين قانون، اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي‌‌هاي ‌ذيل خواهد بود: ۱ – گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده ۲ – گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌يي از صورت‌‌هاي مالي ارائه شده به بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري در اين قانون همچنين تاكيد شده كه ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.  اعلام ظرفيت‌هاي جديد جذب نمايندگي شركت‌هاي بيمه

اداره كل نظارت بر صلاحيت‌هاي حرفه‌يي ظرفيت‌هاي جديد جذب نمايندگي شركت‌هاي بيمه كشور را اعلام كرد و سهميه جديد جذب نمايندگي بيمه تا سال ۱۳۹۶ به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد.  به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي براساس محاسبات مربوط به ظرفيت پذيرش نمايندگان موسسات بيمه (اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد) از سوي اداره كل نظارت بر صلاحيت‌هاي حرفه‌يي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ توانگري مالي، شاخص‌هاي كليدي عملكردي، وضعيت شعب ناظر بر شبكه فروش و پراكندگي‌ آنها در سراسر كشور و رعايت قوانين و مقررات تنظيم امور نمايندگي بيمه توسط شركت‌هاي بيمه مذكور تا پايان سال ۱۳۹۶ تعيين و پس از تصويب هيات عامل به تمامي شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد.  بنا بر اين گزارش 3 شركت بيمه ايران، ميهن و تعاون تا پايان سال ۹۶ سهميه جذب نماينده ندارند.

 

اعطاي 11.6درصد تسهيلات بانك‌ها به بخش كشاورزي

آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه نشان مي‌دهد، سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور 11.6 درصد است. بر اين اساس بانك‌ها مكلفند حداقل معادل اين مقدار از تسهيلات خود را به بخش كشاورزي اعطا كنند و تا زمان ابلاغ رقم جديد، سهم يادشده مبناي عمل خواهد بود.  به گزارش «تعادل» بانك مركزي اعلام كرد: «بر اساس ماده 5 «دستورالعمل اجرايي ماده 47 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب يك‌هزار و دويست و دوازدهمين جلسه مورخ يك دي 94 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه مورخ 7 مرداد 94 بانك عامل مكلف است، حداقل معادل سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري از مجموع تسهيلات اعطايي خود در هر سال را به بخش كشاورزي پرداخت كند.»

 همچنين براساس تبصره ذيل اين ماده، «بانك مركزي در هر سال بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي، سهم مربوط به تسهيلات بخش كشاورزي به قيمت‌هاي جاري را به بانك عامل ابلاغ مي‌كند.» با توجه به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بانك‌ها مراتب را به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط هر بانك ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مي‌كنند. مقتضي است، ترتيبي اتخاذ شود كه نسخه‌يي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط به حوزه مديريت‌ كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري ارسال شود. ‏‏

 

شيباني: بانك مركزي بيش از اين نتوانست ايستادگي كند

 ابراهيم شيباني كه سال‌ها در هيات عامل بانك مركزي و رياست اين بانك به عنوان سياست‌گذار پولي حضور داشت، تاكيد دارد كه راهكار دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به هيچ عنوان پذيرفته شده و قابل توجيه نيست. وي اعتقاد دارد كه اين به معناي از كيسه خوردن است چون منابع جديدي وجود نداشته و قبلا خرج شده است.

به گزارش ايسنا، انباشت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و ساير بخش‌ها، اوج گرفتن انتقادات نسبت به روند رو به رشد اين بدهي و اذعان دولت به

بد حساب بودن و از سويي ديگر درخواست مكرر نظام بانكي براي برگشت طلب چند صد هزار ميلياردي در نهايت دولت را به دو راهكار براي تسويه رساند و آن را در لايحه بودجه امسال مطرح كرد؛ تسويه بدهي از طريق انتشار اوراق در بازار بدهي و از سوي ديگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي.

 هر چند كه پيشنهادات مطرح شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس نهم هم به روال گذشته كه اين موضوع در دولت قبل مطرح شده بود، راي نياورد دولت بعد از تغيير مجلس در اصلاحيه ديگر در تبصره(۳۵) و (۳۶) بار ديگر درخواست را مطرح و حرف خود را به كرسي نشاند و مجلس اين‌ بار راي مثبت داد. اين درحالي است كه مجلس در مخالفت‌هاي قبلي خود تاكيد داشت كه افزايش ارزش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ناشي از تغيير نرخ ارز، سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود و نمي‌توان آن را براي تسويه تحقق يافته قبلي(بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي يا بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي) مورد استفاده قرار داد.نویسنده:
  بورس
  اخبار Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 آهن
  سنگ عرضه آغاز كاال
  بورس داخلي رينگ بورس
  در در سفارش ثبت روش به اوليه عرضه نخستين از «تعادل»
  گزارش همايش چهارمين در ايران كاالي بورس شركت
  مديرعامل قانون ۷۳ ماده اجراي مزاياي به ايران آهن سنگ المللي
  بي آهن سنگ معامالت سابقه پذير، رقابت توليد موانع
  رفع مترين مه دنيا كااليي ورسهاي ايران كاالي بورس شد
  در تحليلمحور اوليه هاي عرضه
  خريد ارتقاي توسعه راستاي در را كاال بورس آتي هاي
  برنام نقل به «تعادل» گزارش به كرد. اعالم آهن سنگ سفارشي
  صنعت ثبت شركت نخستين پاكديس بورس
  گروه انجمن المللي بين همايش چهارمين ايران، كاالي بورس
  از پاكديس شركت سهام از ٠۱درصد گذشته روز سرمايه، بازار در ار نخسبتي براي گذشته
  روز گذشته، روز ايران آهن سنگ صادركنندگان
  توليدكنندگان نخستينبار براي شركت اين سهم ميليون ۲8 شامل انجام سفارش ثبت روش به شركت يك اوليه
  عرضه ايران آهن سنگ بازار مسووالن دولتي ارشد مقامات حضور
  با شد. اوليه عرضه سفارش ثبت روش به سرمايه بازار در پس اين از اوليه عرضه خريدهاي اساس اين بر
  شد حامد شد. برگزار سيما صدا لمللي بين هاي همايش مركز
  در سفارش روش اين در گزارش، اين اساس بر طي «تعادل» گزارش به بود. خواهد محور
  تحليل همايش اين در ايران كاالي بورس مديرعامل نژاد،
  سلطان در حقوقي يا حقيقي سهامداران از اعم متقاضيان اوليه عرضه كه بودند معتقد تحليلگران اخير هاي
  سا قانون ۷۳ ماده اجرايي امه آيي تبصره سازي پياده
  گفت: شد اعالم بازار ناظر توسط كه سفارش ثبت دوره نبودن دارا دليل به AUCTION( حراج اساس
  بر تسهيل كشور، مالي نظام ارتقاي بتپذير رقا توليد موانع
  رفع در كه بود ثبت قابل شده اعالم دامنه در صرفا بايد بوده نوپا بازارهاي مختص الزم لاي
  تحليه صادراتي رينگ در داخلي تاالر مازاد عرضه فروش
  شرايط تا ٠۲۲ مبلغ از دامنه اين پاكديس شركت خصوص در )BOOK BUILDING( سفارش ثبت
  روش سهم افزايش آهن سنگ صادراتي بازارهاي توسعه با
  همراه است. تومان ۱۳۲ شود. راهاندازي سرمايه
  بازار به زمينه اين در كاال بورس ههاي برنام جمله از خصوصي
  بخش خريداري قابل سهام تعداد حداكثر همچنين الزماالجرا بازار براي دليل دو به جديد
  روش محصوالت كليه معامالت اندازي راه داد: ادامه وي رود.
  شمار اوليه عرضه در را حقوقي يا حقيقي شخص هر توسط سامانه هاي ضعف دليل به اينكه نخست
  بود. كارگيري امكان كشور فوالد صنعت ارزش زنجيره در
  موجود ثبت دوره طي بود شده اعالم ٠٠٠۲سهم پاكديس يك در كه خريد تقاضاي ثبت زمان
  معامالتي، راهاندازي همراه به آهن سنگ معادن براي مالي تامين
  ابزارهاي امكان اعالمي دامنه در صرفا سهامداران سفارش، روش كشش موجود افزارهاي نرم شد، مي انجام
  آن آينده هاي برنام ترين مه از ريسك پوشش ابزارهاي
  معامالت بودند موظف نيز كارگزاران كه كردند سفارش ثبت ريخت. مي هم به معامالتي هسته نداشته
  حراجي به يژاد سلطانن است. راستا اين در ايران كاالي بورس
  شركت اولويت اساس بر را خريداران دريافتي ارشهاي سف قديمي روش در است. قيمت كشف ديگر
  موضوع ارتقاي تپذير رقاب توليد موانع رفع ۷۳قانون ماده
  اجراي كنند. معامالتي سامانه وارد سفارش ثبت زماني عرضه متعهد مدير سوي از قيمت اينكه دليل
  به اجازه دولت به ماده اين گفت: كرد اشاره كشور مالي
  نظام اين عرضه نوع اين در توجه جالب نكات از يكي كشف تعيين در خريداران شد، مي گذاري
  قيمت ارزش با كاالهاي تبديل خام مواد فرآوري براي تا است
  داده مشتري معامالتي كد با خريد هاي سفار كه بود دامنه روش اين در اما نبودند، اثرگذار سهم
  قيمت از باال افزوده ارزش با كاالهاي به وارداتي داخلي پايين
  افزوده نبود مجاز گروهي كد با سفارش ثبت شده ثبت قيمت تعيين در خريداران شده تعيين
  قيمت ايران كاالي بورس هاي ظرفي همچون الزم هاي وق مش
  انواع حقوقي حقيقي كدهاي اساس بر تنها يعني داشت. خواهند نقش
  نهايي اجرايي نامه آيين تبصره طبق داد: ادامه وي كند.
  استفاده كارگزاري هاي اه ايستگ گرفته صورت خريداري بازار نظارت عمليات معاون رابطه همين
  در از انتفاع جهت داخل بازار در عرضه مازاد ۷۳تشخيص
  ماده نبودند. خريد به مجاز يكي اينكه بيان با «تعادل» با گفتوگو در
  فرابورس كاالي بورس در شده پذيرفته كاالهاي براي صادراتي
  معافيت عرضه مدير خريد متعهد عرضه، اين در همچنين روش به اوليه عرضه كه داشتيم اصرار كه داليلي
  از به متوالي عرضه نوبت سه به منوط آهن سنگ جمله از
  ايران خاص) (سهامي بهگزين بورس كارگزاري شركت جمله از سفارش ثبت در ناكامي خريداران همه معاون كنند. اقدام ها سفارش ثبت به نسبت شده، فرابورس بازار نظارت عمليات معاون همچنين در كه بود انتقاداتي شود، انجام سفارش است.
  ثبت متناسب
  قيمت بود. سهم تعداد٤۱ميليون آنها خريد تعهد سقف است. بوده اوليه عرضه قبلي روش ايرادات روش در گفت: فرابورس بازار نظارت عمليات شكل اين به بيلدينگ بوك فرآيند كه شد يادآور قيمت كشف معامالتي سامانه ضعف
  خصوص پاكديس شركت اوليه عرضه يافزايد: گزارش اين گفت: قيمت كشف نحوه درباره فرابورس معاون وجود سفارش ورود زماني اولويت سفارش، ثبت مدير يك سهام اوليه عرضه در كه شود مي اجرا به )IPO( يا اوليه عرضه كرد: اظهار داشت،
  وجود سامانه اندازي راه جزئيات روش به شركت نخستين عنوان به ديروز حالي در در سفارشها اگر ميبيند را ها سفارش عرضه مدير ميشود، تعيين قيمت براساس ها اولويت ندارد ميشود تعيين است، مالي نهاد يك كه عرضه همه در استاندارد روش يك سفارش، ثبت
  روش محور كه گرفت صورت فرابورس در سفارش ثبت باشد، نظر مورد عرضه از بيش قيمتي دامنه سقف زماني اولويت براساس حراج، يا كنوني روش در اما طريق از عرضه ميرسد. ثبت به بورس سازمان نزد هاي قيمت نزديكي سبب رفته شمار به ها عدالت
  بورس سهام
  جديد توليد، تهيه، توماني، ميليارد ۲8 شركت اين فعاليت هاي سفارش اگر شد. خواهد اجرا تسهيم روش بيان با وي شود. مي انجام خريد قيمتي اولويت بازرسي گزارش همچنين بود، خواهد عرضه مدير ميشود. سهام واقعي هاي قيمت به اوليه
  عرضه جزييات تشريح با سازي خصوصي سازمان
  مشاور هاي كارخان تاسيس غذايي، صنايع اوليه مواد كشت اساس بر عرضه بود قيمتي دامنه در پراكنده فراهم سفارش، ثبت روش مزيت ترين بزرگ اينكه از خريد متعهد سفارش ثبت براي قيمت دامنه اشاره جديد روش جزييات به محسني
  بهنام كه اميدواريم گفت: عدالت سهام جديد سامانه راهدازي
  ان توزيع انگور استحصال خصوص به غذايي مواد كشف درصد ٠۱ دامنه در خريدار به بازار قيمت هاي مزيت از افزود: است، سهام ارزيابي امكان شدن از روش اين در ميشود. اعالم عرضه مدير طريق براي سهام سفارش ثبت دوره در داد: ادامه
  كرد اين اما شود؛ آغاز ناه بهم اواخر از مرور به اطالعات
  ثبت غيرالكلي هاي به نوشا كنسروها ها، آبميو فروش قيمت كشف در اينكه بر تاكيد با وي شد. خواهد نمايش متقاضيان سفارش كه است اين روش اين است شده داده بازنگري بار يك امكان اوليه، عرضه هر براي دامنه كف يا سفارش كف يك تعهد،
  اعمال مشاور گفته به است. مردم براي اعتماد مورد مرجع
  تنها سال ماه آبان يازدهم پاكديس شركت همچنين است. شود، معامله سهم تمام بايد بيلدينگ بوك روش به تا ميكند كمك موضوع اين كه شود نمي داده كرد. اصالح را شده تعيين قيمت دامنه توان مي باشد، درصد از بيش نبايد كه دارد وجود
  متعهد اين به يوانند مت امروز از مردم سازي، خصوص
  سازمان قند جز آشاميدني غذايي محصوالت گروه ۳۹در ابطال معامله نشود عرضه هم سهم يك اگر گفت: هاي دوره در بروند. سهام ارزيابي سمت به افراد انجام اوليه عرضه چنانچه داد: ادامه محسني قبيل از مواردي سفارش ثبت دوره در
  همچنين داريم تالش نيز ماه بهم اواخر از كنند مراجعه
  سامانه ماه بهمن «غديس» عنوان با آن نماد پذيرش شكر بايد عرضه روش اين در دليل همين به شود. مي را جدي انتقادات سهامداران اوليه، عرضه پيشين كرد موكول ديگري زمان به را آن بايد نشود خريد متقاضيان اسامي سفارش قيمت
  حجم، انجام را مشموالن حساب اخذ براي الزم اقدامات بتوانيم
  كه شد. درج دوم بازار در گذشته سال باشد. داشته وجود خريد متعهد به سهام اختصاص عدم كه چرا كردند مي مطرح تعيين زماني دوره در هستند موظف كارگزاران نيست. دسترسي قابل كس هيچ
  براي العرساني اط براي سامانه اين كه است حالي در اين
  دهيم؛ است. سازي خصوصي سازمان تصميمات از مشموالن
  به جديد سامانه راهدازي ان از مهر با تو گوفگ در سبحاني يدهد
  جعفر گزارش سرمايه بازار در مسكن به وابسته صنايع مالي هاي ورت از
  «تعادل» عدالت سهام دريافت تنام ثب چگونگي از مردم اطالع
  براي سازمان گذشته در كه دهيي وع به توجه با گفت: داد
  خبر اكنون بود، كرده اعالم عدالت سهام براي يسازي توليد
  خصوص كاهش بر تكيه با سازي
  حسا مردم براي اعتماد قابل مرجع تنها كه شده طراحي يي
  سامان عدالت سهام اعطاي پروژه با مرتبط اطالعات دريافت
  در سهام ارائه با مرتبط موارد همه طبيعتا كرد: تصريح وي است. سعدي كارخانجات شركت است. يافته كاهش قبل سال تداوم نزولي، روند خط كلگيري ش عامل ترين مهم بورس
  گروه سامانه اين در ورتحساب اعالم تنام ثب نحوه عدالت، سال نخست ماهه در توليد كاهش .8درصد با نيز اخير چندساله در ساختمان مسكن بخش ركود محجم معامالت ادامه در تهران بهادر اوراق
  بورس مردم است رسمي سامانه اين شد خواهد رساني الع اط است. بوده هرو روب جاري هاي هزينه بار مسكن، بازار ركود كه يي گونه به است واحدي رشد ديروز خود، گذشته روزهاي رونق
  و داده افزايش را سازي نبوه هاي شركت ثابت مالي طي سهام بازار كل شاخص رشد رساند. ثبت به
  را ميرعلي كنند. توجه غيرموثق هاي رسان اطالع ساير به
  نبايد سازي خصوص سازمان رييس حسيني، وري عبداهلل اشرف صادرات اميد به فروش شده ده زيان مالي هاي صورت انتشار به منجر نمادهاي حمايتي سطوح از متاثر ديروز،
  دادوستدهاي بايد نفر ميليون ۷٤ براي كه بود كرده اعالم پيش چندي نيز تكيه با توانسته كه بوده هيي ها گر از سيمان صنعت ٥ميليارد ٥. با «ثمسكن» نماد مثال بهطور است. نماگرهاي بررسي بود. كاالمحور صنايع رشد
  خودرويي سهم تومان ٠٥٥هزار فرد هر به كه شود توزيع عدالت سهام داخلي بازار ركود از ناشي هاي ان زي از ادراتمحوري بر ٥8 محدود به آن سهم هر قيمت اكنون هم سهم، رشد با همگام هموزن شاخص كه دهد مي نشان
  بازار بايد باشند، گرفته پولي قبال كه افرادي ولي رسيد. خواهد خط نيز سيماني نمادهاي بيشتر هرچند كند. جلوگيري سهم هر قيمت نسبت به رقم اين كه رسيده تومان واحدي افزايش مقابل در نبوده كل
  شاخص اما دهند، نشان نزولي صورت به را خود كساله روند ٠٤تومان از بيش جاري، سال معامالت نخستين در موضوع اين كرد. افت واحد ٠٤ شاخص اين
  «تيپكس»، داديها، ام كميته به ولي كنند كم تومان هزار ٠٥٥ عدد
  از سهام رقم اين برابر دو شغل فاقد روستاييان ها تي بهزيس ساختماني هاي گروه حد در نمادها اين سهام قيمت افت حالي در اين است. داشته درصد) ٥۳ (معادل كاهش ركود ورطه در همچنان سهام، بازار كه است آن
  گوياي فراهم را بستري ما گفت: مسوول مقام اين گيرد. تعلق تن ميليون ٠۲ از بيش اكنون هم گفتهها، بنابر نيست. كمترين سهم، هر براي تومان ٥8 قيمت كه است معامالت بركت به تنها كل شاخص زند مي پا
  دست كرد خواهيم اعالم كنيم رساني الع اط موقع به تا ايم رده هاي گروه هاي ويژگي از يكي است. شده كلينگر سيمان چندساله حضور مدت در نماد اين كه است قيمتي در بيشتر ريزش از توانسته كه كدهاست به كد
  بلوكي اينترنتي امكانات شناسنامه داشتن دست در با افراد كه ٤ميليارد .6 ارزش به ورقه 6هزار از بيش انتقال خدمات صنايع گسترش پياذر، صنعت كشت غرب، صادراتي موهبت از استفاده سهام، بازار در سيماني ديگر طرف از يكند. تجربه سهام بازار در خود سهام بازار در نقدينگي كمبود هنوز البته بماند،
  امان است اين بر قرار اساس اين بر دهند؛ انجام را الزم اقدامات حجم لحاظ به ٥۹ آذرماه تسه كه كرد تجربه را تومان رشد بيشترين امروز، معامالت در دارو جام كشاورزي عراق نظير همسايه كشورهاي به آرامش بازگشت را توماني ٠۷۲ حمايتي سطح نيز «وساخت» نماد يي گونه به نيز معامالت حجم شود مي
  احساس شود. انجام اقدام اين سال پايان تا كه كرد. كسب بازار اين در را نخست رتبه معامالتي ارزش تقدم حق به نيز قيمت كاهش بيشترين داشتند. را قيمت ايران سيمان صادرات روند رود انتظار كه است سوريه ٠۳۲ قيمت تا ديروز الت معام در داده دست از هاي نارساي تاثير بازارها برخي ركود بتواند كه
  نيست تومان هزار ۷6.۷ تا ٥.۲۷ قيمتي بازه در نيز تسه ورقه هر حق كردستان، سيمان تقدم حق قندقزوين، كارخانجات اين فروش توليد آمار حال اين با بخشند. شدت را ساختمان گذاري سرمايه شركت يافت. نزول تومان ستدهاي دادو حجم هرچند كند؛ جبران را كالن
  اقتصاد شد. دادوستد تقدم حق شيشه سايپا تقدم حق سعدي، كاشي تقدم جاري سال نخست ماهه مالي هاي ورت در تها شرك تومان ٠٥۳ قمت با ٥۹ سال در را خود معامالت ايران تشديد خريداران انگيزه كاهش از گرفته نشأت
  پايين، تومان ميليارد 41.5 پرداخت گرفت. تعلق غدير گذاري سرمايه شركت كه وري بوده مدت اين در توليد افت از حاكي ٠۲۱ حدود هماكنون اما كرد، آغاز سهم هر براي است. بازار تحميلي هاي
  ريسك دوروم گندم تن 1هزار ۶0 عرضه سدور درصد 6۳.۳ سپاها ٤درصد، ۷. با شمال سيمان است. يافته تنزل سهم هر (معادل٥۳ قيمت تومان خودرويي، هاي شرك نماد ديروز «تعادل»، گزارش سهامداران
  به به
  سود كشنبه روز خوزستان دوروم گندم تن هزار ۱6٠ توماني 002ميليارد معامالت ارزش اند. داده كاهش را خود محصوالت توليد درصد ۱۲ 6٥. با سامانه در نيز شركت اين مياندوره مالي صورتهاي كل شاخص رشد كمك به پتروشيمي پااليشي
  معدني پرداخت سود بورسي سهامدار ۳۱۹۱ به گذشته هفته
  در تاالر تابلو روي ماه دي ۲6 تحويل براي ماه دي ۹۱ از بيش انتقال نقل شاهد سهامداران ديروز بنابر كه طوري به ندارد بهبود از نشان چندان كدال در خود سهام قيمت ريزش با كه ها خودروي آمدند.
  بازار مشتريان با ارتباط امور مديريت «تعادل» گزارش به
  شد. محصوالت تاالر رفت. ايران كاالي بورس صادراتي نوبت ۷٤۷ هزار ۱۷ در بهادار ورقه ميليون ۳۲۲ واحدي هزار 78 كانال كل شاخص پايداري سال نخست ماهه در شركت اين عملكرد هاي داده رسيدند، حمايتي سطوح يينترين پا به گذشته
  روزهاي در كرد: اعالم گذاري رده سپ شركت الكترونيك خدمات
  و ۱۲ عرضه ميزبان ديروز، ايران كاالي بورس كشاورزي بودند ايران فرابورس بازارهاي درمجموع معامالتي سهم ميليون 86۲ از بيش ديروز، معامالت در اين از يدهد. خبر سهم هر ريالي ۱8 زيان از جاري، فشار هنوز اما بودند همراه سهام ارزش افزايش با
  ديروز به سهام سود تومان ميليارد ٥.۱٤ از بيش گذشته
  هفته هزار دوروم، گندم تن ۲هزار خوراكي، گندم تن هزار ۷۲۹ صد يك بر افزون معامالت اين ارزش كه در تومان ميليارد ۷۳۱ ۲. از بيش ارزش به تقدم حق در فروش فشار با نمادها، اين سهامداران از بسياري رو به موضوع اين خورد. چشم نمادها اين در
  فروش در همچنين است. شده پرداخت بورسي
  ۳۱۹۱سهامدار ٠٥ سويا خام روغن تن ٠٠۱ سفيد، شكر تن ٠٠٥ بود. تومان ميليارد با كل شاخص شد. فروش خريد نوبت ٠۹۲ هزار ٥٥ هستند. خود هاي دارايي نقدكردن حال يكند. داللت كنوني سهام بازار ضرردهي بر
  خوبي پتروشيمي صنايع شركت تقدم حق برگ ٥۱۹ مدت،
  اين دوروم گندم عرضه حجم درواقع بود. وارداتي برنج تن ميزبان ماه، دي از روز نوزدهمين در سهام بازار رسيد. 8واحد ۳۳ هزار ۷8 ارتفاع به افزايش واحد ٤۹.6 ترين مهم از يكي بر ركود سيطره نيز، ديگر سوي
  از امور به را افرانت شركت تقدم حق ۲٠۱برگ
  دهدشت يكه طور به داشت؛ اختصاص محموله به خوزستان ۳6.8 ارزش به سهم ميليون ۷۳۱ به نزديك معامله مبلغ به گذشته روز سرمايه بازار ارزش اساس اين بر وابسته صنايع بر مسكن بازار ركود تبعات از بيش ساختمان، صنعت يعني كشور صنايع ترين
  اثرگذار اصالح ۷۷مورد تعداد ارسال ها شرك اين
  ناشران يك تني هزار ٠۳ عرضه يك تني، هزار ٠6 عرضه هزار ۷6 در معامالت از حجم اين كه بود تومان ميليارد معامالت حجم رسيد. تومان ميليارد ٥۲۷ ۱۳۳هزار است هايي گروه ازجمله سراميك كاشي گروه است. كرده مختل را سهام بازار معامالت ديگري زمان
  هر اساس بر كرد. تاييد را وكالتنامه ۷٤ تعداد
  مشخصات نگاهي بست. نقش معامالت تابلو بر تني هزار ٠۱ عرضه حجم باالترين گرفت. صورت معامالتي نوبت 8۷۳ رسيد. سهم ۳۱۱هزار ميليون 6۲8 به ديروز شواهد دارد. مسكن بازار از زيادي تاثيرپذيري كه بعضا خود، ههاي هزين دادن نشان پايين براي صنعت
  اين تعداد ايران فرابورس گذشته هفته معامالت در گزارش،
  اين نشان ايران كاالي بورس سايت در عرضه اطالعيه به شركت به متعلق «غديس» نماد به نيز معامالت ارزش يدهد نشان سرمايه بازار اصلي صهاي شاخ بررسي نشان گروه اين هاي شرك مالي هاي ورت بررسي كاهش با كرده منتشر كارانه فظه محا مالي هاي
  صورت مسكن تسهيالت تقدم حق اوراق از استفاده با نيز نفر
  ٠٠6 دوروم گندم تني ٠6هزار نخست عرضه كه دهد مي ۲8 دادوستد با اوليه عرضه روز نخستين در پاكديس اول بازار شاخص واحد، ارزشي) (وزني- قيمت شاخص از سراميك كاشي گروه تا شده سبب آنچه دهد كه دارند ها هزينه اف دادن نشان در سعي توليد،
  سطح حجم كه شدند مسكن بانك از تسهيالت دريافت فرآيند
  وارد نيز تحويل محل بوده دالر ٥۳۲ پايه قيمت با خوزستان تومان .6ميليارد به نزديك ارزش به سهم ميليون يافت. افزايش واحد برتر شركت ٠۳ شاخص واحد ۷٥ خارجي بازارهاي بر تكيه كند، عبور مسكن بازار ركود است. اثرگذار تها شرك سود ميزان بر موضوع
  اين است؛ گفتني بود. برگه از٤٤۲هزار بيش اوراق اين
  معامالت پايه قيمت با تني هزار ٠6 محموله دومين بود. خوزستان سهم ميليون ۲8 تعداد ديروز درواقع گرفت. تعلق شاخص واحد، ۹۳ وزن) (هم كل شاخص مقابل، در با گروه اين تهاي شرك هرچند بود؛ صادرات افزايش
  و شركت در ۹8 سال از مسكن تسهيالت تقدم حق
  معامالت به است. (ره) خميني امام بندر فوب تحويل دالر ۲٤۲ دوم بازار در پذيرش از پس پاكديس شركت سهام از يك شناور آزاد شاخص واحد، ۱۳ وزن) (هم قيمت كمتر دادن نشان با كوشند خود، توليد سطح كاهش سرمايه بازار در ساختماني صنايع نزولي
  رون نماد ٠۲ از بيش ماكنون كه است شده آغاز ايران
  فرابورس قيمت با دوروم گندم تني هزار ٠۳ عرضه ترتيب همين سفارش ثبت روش به بار نخستي براي ايران فرابورس نمادهاي كرد. افت واحد ۲8۲ دوم بازار شاخص واحد از اصالح را خود مالي ورتهاي توليد، هاي هزين گروه نمادهاي كنوني وضعيت
  بررسي يشود. معامله شركت اين در مسكن تسهيالت تقدم
  حق دالر ٤٤۲ قيمت با تني هزار ٠۱ عرضه ۲دالر ۳٤ پايه معامالت جريان در شد. عرضه )Book Building( خودرو چادرملو)، معدني (صنعتي كچاد (سايپا)، خساپا مثال هطور كنند. خودداري ده ان زي هاي زارش ارائه نيست. اميدبخش چندان كشور در سازي مان
  ساخت بود. خميني امام بندر فوب نيز محموله دو هر تحويل كه شاهد «زنگان» «غشداب» «خفناور»، نمادهاي ديروز، رشد در پارسيان) گاز (نفت پارسان خودرو) (ايران 6ماهه در كساوه شده حسابرسي مالي گزارش بررسي ساختماني هاي گروه سهام ارزش اخير هاي دوره
  در يي دان ذرت تن ۱6 دامي جو تن ٠۱ اين بر عالوه بودند ٤درصدي .8 سقف تا قيمت افزايش بيشترين فملي مقابل، در داشتند، را سهم بيشترين شاخص امروز اين كه دهد مي نشان شركت اين جاري سال نخست طوريكه به بود. افت حال در پيوسته آهسته بهطور گذاري سرماي به دوقا صن الزام فيزيكي صورت به تضميني قيمت طرح قالب در نمادهاي نام به نيز قيمت كاهش بيشترين عنوان وغدير ترانسفو) (ايران بترانس مس)، صنايع (ملي مشابه دوره به نسبت توليد كاهش با مدت اين در شركت اخير يكساله دروه در آنها سهام قيمت روند درصدي
  بررسي
  حداقل سپرده گواهي قالب در يي دان ذرت تن ۲8٠ هزار ٤۳ ۹.٤ سقف تا «ساينا» «غمينو» «كيميا»، معامالتي شاخص بر را منفي تاثير بيشترين غدير) گذاري (سرمايه پايان در شركت اين توليد ميزان وريكه شده رو روب نزولي آنها يكساله روند خط كه دهد شد.
  نشان عرضه كشاورزي محصوالت تاالر در نيز كااليي نقل ديروز نيز مسكن تسهيالت بازار شد. ثبت درصدي سيمان سينا، شيميايي صنايع گذاشتند. جاي بر مشابه مدت به نسبت درصد 8.۷ جاري سال شهريورماه سهام، بازار كارشناسان از بسياري اعتقاد به
  است. سقف افزايش يا تمديد تاسيس، مجوز مصوبه پس اين
  از ثابت» درآمد با بهادار اوراق در ساختار«تنها با صندوق
  براي موجود هگذاري سرماي دوقهاي صن تبديل شد نخواهد
  صادر چه هر آنها نماد تا كنند منتشر را الزمه اطالعات جلسه اين طي داشت جلسه شركت اين با كرد
  گذشته عنوان بهادار اوراق بورس سازمان ناشران بر نظارت
  مدير انپذير امك ثابت» درآمد با بهادار اوراق در ساختار«تنها
  به توان مي نمادها اين جمله از شوند. بازگشايي زودتر نماد شد مقرر حل آن از بخشي بررسي
  مشكالت اوراق بورس سازمان مالي نهادهاي بر نظارت معاون
  نيست. هاي گيري پي با كه كرد اشاره «مرقام» «غشان» به اطالعات انتشار بندي جمع از پس «فايرا»
  معامالتي اساسنامه نمونه اصالح با گفت: سنا با تو وف در
  بهادار شدند. بازگشايي باالخره داشت وجود كه مستمري رود. پيش بازگشايي سمت به شركت سوي نمادها
  از توقف اصلي عامل
  شفافيت درآمد با بهادار اوراق «در ذاري اي سرمگ دوقهاي صن
  اميدنامه «وبشهر» معامالتي نماد با رابطه در عليزاده اين مسووالن گفت: «فاراك» نماد درباره
  عليزاده هاي دوق صن پس اين از مالي نهادهاي امور اداره توسط
  ثابت» دريافت گرو در نيز نماد اين گشايش كه كرد اعالم سازمان براي را مربوطه اطالعات از بخشي شركت تورالعملها دس براساس زمينه اين در بورس كند، تكميل را خود اطالعات هرگاه بورس در حاضر شفافيت عدم دليل به صرفا طوالني هاي توقف حداقل گذاري سرماي به ملزم مزبور ذاري اي
  سرمگ درباره وي است. شده حسابرسي بيني پيش اطالعات بوده سوالهايي بازهم اما است، كرده ارسال بورس ها شركت كه يرود پيش اطالعات افشاي مقررات معامالتي نماد بعد روز يك ظرف حداكثر بورس سازمان در حاضر شركت هر چراكه هاست، شركت از
  برخي در صندوق هاي داراي كل ارزش از درصدي ٠۲
  حداكثر تراكتورسازي آهنگري شركت شد: متذكر «خاهن» هستيم شركت اين مسووالن از پاسخ منتظر كه اين كه كنند افشا بايد را اطالعاتي چه زماني چه در يكند. بازگشايي را آن سازمان كند، تكميل را خود اطالعات هرگاه
  بورس پذيرفته سهام معامله اختيار قرارداد سهام تقدم حق
  «سهام، سوي از شده مطرح هاي سوال به بايد نيز ايران اسرع در معامالتي نماد اين پاسخ، صورت در كه موجب امر اين دارد. قرار نيز سايت روي مقررات بهادار اوراق بورس سازمان ناشران بر نظارت مدير را آن معامالتي نماد روز يك ظرف حداكثر
  بورس گواهي ايران فرابورس دوم اول بازار يا تهران بورس در
  شده شركت هاي بين پيش خصوص در كه سازمان «كاذر» بازگشايي اعالم با وي شود. مي باز وقت شود. طوالني نمادها برخي گشايش روند شود متوقف داليل موارد برخي در كه موضوع اين درباره يكند.
  بازگشايي سعيدي علي شدند. بورس» در شده پذيرفته كااليي
  سپرده الزم شود. بازگشايي آنها نماد تا بدهد پاسخ است، روزهاي طي داشت: اظهار نزديك بسيار آينده در بهادار اوراق بورس سازمان ناشران بر نظارت مدير يشود، نم اعالم ها شركت برخي معامالتي نماد ماندن العرساني اط پايگاه از نقل به «تعادل» گزارش
  به ساختار«تنها با گذاري سرماي دوقهاي صن فعاليت ادامه
  افزود: زودي به شركت اين معامالتي نماد است؛ ذكر به حدود در تهران بورس در شده متوقف نمادهاي اخير «فايرا» نماد توقف زمان شدن طوالني مورد در درج در محدوديتي اگر اول مرحله در كرد: تصريح اوراق بورس سازمان ناشران بر نظارت مدير سرمايه،
  بازار فعاليت مدت اتمام از پس ثابت» درآمد با بهادار اوراق
  در سازمان ناشران بر نظارت مدير شود. مي بازگشايي برگزاري علت به آنها از تعدادي كه است 6۳نماد در ايران آلومينيوم شركت معامالتي نماد داد: توضيح را ماندن متوقف دليل اطالعات باشيم، نداشته داليل هرگاه بورس در حاضر شركت هر كرد: اعالم
  بهادار صندو به مذكور صندوق نوع تغيير به منوط آنها
  فعلي «وپست» نمادهاي مورد در بهادار اوراق بورس خاصي مكانيسم طبق مشخص رويدادهاي مجامع، مشكلي به مربوط توقف اين است. متوقف حاضر حال يكنيم. منتشر سايت روي كرده ذكر دقيق حداكثر بورس سازمان كند، تكميل را خود
  اطالعات هاي دوق صن يا ثابت» درآمد با بهادار اوراق «در ذاري اي
  سرمگ تاكنون تنها نه ۲ماد اين داد: توضيح «ونوين» با روز چند از پس اند ده ش متوقف دارد، وجود كه گرفت صورت داشت، وجود ٤۹ تير ۹۲ مجمع در كه «رمپنا» معامالتي نماد ماندن متوقف درباره عليزاده بازگشايي را شركت آن معامالتي نماد بعد روز يك
  ظرف اين تاريخ از اساس همين بر بود. خواهد «سهام» يا
  «مختلط» اند نكرده منتشر را خود شده حسابرسي اطالعات يشوند. بازگشايي اطالعات افشاي مديره هيات داشتند، كه يي جلسه آخرين به توجه با كرده، منتشر را خود مجمع اطالعات شركت اين افزود: طوالني هاي توقف درباره عليزاده، سعيدمحمد كند. مي با صندوق براي سقف افزايش يا تمديد تاسيس، مجوز
  مصوبه دريافت آنها سوي از بازگشايي براي درخواستي بلكه بر نظارت اداره داد: ادامه مسوول مقام اين مجمع رييسه هيات بخش در را اقداماتي بايد شركت ارائه هنوز را شده حسابرسي بيني پي اطالعات اما خبرنگار به پاسخ در معامالتي نمادهاي برخي
  مدت شد نخواهد صادر ثابت» درآمد با بهادار اوراق در «تنها
  ساختار توانند اطالعات اين ارائه از پس است. نشده ۲هفته در بهادار اوراق بورس سازمان ناشران كنند. منتشر را آن اطالعات سپس دهند انجام خود معامالتي نماد اطالعيه اين ارائه محض به است. نكرده دليل به صرفا طوالني هاي قف تو گفت:
  پاسارگادتحليل «تنها ساختار به موجود گذاري يه سرما هاي صندوق تبديل
  و بدهند. بازگشايي درخواست مشكالت تا كرده وارد فشار ها ركت ش به اخير هفته در بهادار اوراق بورس سازمان افزود: وي سازمان داد: ادامه وي شود. بازگشايي شركت اين شركت هر چراكه هاست، شركت برخي شفافيت
  عدم نيست. انپذير امك ثابت» درآمد با بهادار اوراق
  در تعادل سپهوند عكس:حجت
خريد عرضه‌هاي اوليه تحليل‌محور شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/20
خريد عرضه‌هاي اوليه تحليل‌محور شد
گزارش «تعادل» از نخستين عرضه اوليه به روش ثبت سفارش در بورس


گروه بورس

روز گذشته براي نخستين‌بار در بازار سرمايه، عرضه اوليه يك شركت به روش ثبت سفارش انجام شد و بر اين اساس خريدهاي عرضه اوليه از اين پس تحليل محور خواهد بود. به گزارش «تعادل» طي سال‌هاي اخير تحليلگران معتقد بودند كه عرضه اوليه بر اساس حراج (AUCTION) به دليل دارا نبودن تحليل‌هاي لازم مختص بازارهاي نوپا بوده و بايد روش ثبت و سفارش (BOOK BUILDING) در بازار سرمايه راه‌اندازي شود.

روش جديد به دو دليل براي بازار لازم‌الاجرا بود. نخست اينكه به دليل ضعف‌هاي سامانه معاملاتي، زمان ثبت تقاضاي خريد كه در يك آن انجام مي‌شد، نرم‌افزارهاي موجود كشش روش حراجي نداشته و هسته معاملاتي به هم مي‌ريخت. موضوع ديگر كشف قيمت است. در روش قديمي به دليل اينكه قيمت از سوي مدير و متعهد عرضه قيمت‌گذاري مي‌شد، خريداران در تعيين و كشف قيمت سهم اثرگذار نبودند، اما در اين روش دامنه قيمت تعيين شده و خريداران در تعيين قيمت نهايي نقش خواهند داشت.

در همين رابطه معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه يكي از دلايلي كه اصرار داشتيم كه عرضه اوليه به روش ثبت و سفارش انجام شود، انتقاداتي بود كه در خصوص ضعف سامانه معاملاتي و كشف قيمت وجود داشت، اظهار كرد: عرضه اوليه يا (IPO) به روش ثبت و سفارش، يك روش استاندارد در همه بورس‌ها به شمار رفته و سبب نزديكي قيمت‌هاي عرضه اوليه به قيمت‌هاي واقعي سهام مي‌شود.

بهنام محسني به جزييات روش جديد اشاره كرد و ادامه داد: در دوره ثبت سفارش سهام براي اعمال تعهد، يك كف سفارش يا كف دامنه براي هر متعهد وجود دارد كه نبايد بيش از 5درصد باشد، همچنين در دوره ثبت سفارش مواردي از قبيل حجم، قيمت سفارش و اسامي متقاضيان خريد براي هيچ‌كس قابل دسترسي نيست.

همچنين معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس يادآور شد كه فرآيند بوك بيلدينگ به اين شكل اجرا مي‌شود كه در عرضه اوليه سهام يك مدير عرضه كه يك نهاد مالي است، تعيين مي‌شود و نزد سازمان بورس به ثبت مي‌رسد. عرضه از طريق مدير عرضه خواهد بود، همچنين گزارش بازرسي و دامنه قيمت براي ثبت سفارش و متعهد خريد از طريق مدير عرضه اعلام مي‌شود. در اين روش از عرضه‌ اوليه، امكان يك بار بازنگري داده شده ‌است و مي‌توان دامنه قيمت تعيين‌شده را اصلاح كرد.

محسني ادامه داد: چنانچه عرضه اوليه انجام نشود بايد آن را به زمان ديگري موكول كرد و كارگزاران موظف هستند در دوره زماني تعيين شده، نسبت به ثبت سفارش‌‌ها اقدام كنند.  معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس گفت: در روش ثبت سفارش، اولويت زماني ورود سفارش وجود ندارد و اولويت‌ها براساس قيمت تعيين مي‌شود، اما در روش كنوني يا حراج، براساس اولويت زماني و اولويت قيمتي خريد انجام مي‌شود.  وي با بيان اينكه بزرگ‌ترين مزيت روش ثبت سفارش، فراهم شدن امكان ارزيابي سهام است، افزود: از مزيت‌هاي اين روش اين است كه سفارش متقاضيان نمايش داده نمي‌شود كه اين موضوع كمك مي‌كند تا افراد به سمت ارزيابي سهام بروند. در دوره‌هاي پيشين عرضه اوليه، سهامداران انتقادات جدي را مطرح مي‌كردند چرا كه عدم اختصاص سهام به همه خريداران و ناكامي در ثبت سفارش از جمله ايرادات روش قبلي عرضه اوليه بوده است.

معاون فرابورس درباره نحوه كشف قيمت گفت: مدير عرضه سفارش‌ها را مي‌بيند اگر سفارش‌ها در سقف دامنه قيمتي بيش از عرضه مورد نظر باشد، روش تسهيم اجرا خواهد شد. اگر سفارش‌هاي پراكنده در دامنه قيمتي بود عرضه بر اساس قيمت بازار به خريدار در دامنه 10درصد كشف خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه در كشف قيمت به روش بوك‌بيلدينگ بايد تمام سهم معامله شود، گفت: اگر يك سهم هم عرضه نشود معامله ابطال مي‌شود. به همين دليل در اين روش عرضه بايد متعهد خريد وجود داشته باشد.

 پاكديس نخستين شركت ثبت و سفارشي

روز گذشته 10درصد از سهام شركت پاكديس شامل 28ميليون سهم اين شركت براي نخستين‌بار در بازار سرمايه به روش ثبت سفارش عرضه اوليه شد.

بر اساس اين گزارش، در اين روش سفارش متقاضيان اعم از سهامداران حقيقي يا حقوقي در دوره ثبت سفارش كه توسط ناظر بازار اعلام شد صرفا در دامنه اعلام شده قابل ثبت بود كه در خصوص شركت پاكديس اين دامنه از مبلغ 220 تا 231 تومان است.

همچنين حداكثر تعداد سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي را در عرضه اوليه پاكديس 2000سهم اعلام شده بود و طي دوره ثبت سفارش، سهامداران صرفا در دامنه اعلامي امكان ثبت سفارش كردند كه كارگزاران نيز موظف بودند سفارش‌هاي دريافتي خريداران را بر اساس اولويت زماني ثبت سفارش وارد سامانه معاملاتي كنند.

يكي از نكات جالب توجه در اين نوع عرضه اين بود كه سفارش‌هاي خريد با كد معاملاتي مشتري ثبت شده و ثبت سفارش با كد گروهي مجاز نبود يعني تنها بر اساس كدهاي حقيقي و حقوقي خريداري صورت گرفته و ايستگاه‌هاي كارگزاري مجاز به خريد نبودند.

همچنين در اين عرضه، متعهد خريد و مدير عرضه شركت كارگزاري بورس بهگزين (سهامي خاص) و سقف تعهد خريد آنها تعداد14ميليون سهم بود.

اين گزارش مي‌افزايد: عرضه اوليه شركت پاكديس در حالي ديروز به عنوان نخستين شركت به روش ثبت سفارش در فرابورس صورت گرفت كه محور فعاليت اين شركت 28ميليارد توماني، تهيه، توليد، كشت مواد اوليه صنايع غذايي، تاسيس كارخانه‌هاي مواد غذايي به خصوص استحصال انگور و توزيع و فروش آبميوه‌ها، كنسروها و نوشابه‌هاي غيرالكلي است. همچنين شركت پاكديس يازدهم آبان ماه سال 93 در گروه محصولات غذايي و آشاميدني جز قند و شكر پذيرش و نماد آن با عنوان «غديس» بهمن ماه سال گذشته در بازار دوم درج شد.

 نویسنده:
حساب‌سازي با تكيه بر كاهش توليد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/20
حساب‌سازي با تكيه بر كاهش توليد
«تعادل» از صورت‌هاي مالي صنايع وابسته به مسكن در بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

بورس اوراق بهادر تهران در ادامه معاملات كم‌حجم و بي‌رونق روزهاي گذشته خود، ديروز رشد 7واحدي را به ثبت رساند. رشد شاخص كل بازار سهام طي دادوستدهاي ديروز، متاثر از سطوح حمايتي نمادهاي خودرويي و رشد صنايع كالامحور بود. بررسي نماگرهاي بازار نشان مي‌دهد كه شاخص هم‌وزن همگام با رشد شاخص كل نبوده و در مقابل افزايش 7 واحدي «تيپكس»، اين شاخص 40 واحد افت كرد. اين موضوع گوياي آن است كه بازار سهام، همچنان در ورطه ركود دست و پا مي‌زند و شاخص كل تنها به بركت معاملات بلوكي و كد‌به‌كدهاست كه توانسته از ريزش بيشتر در امان بماند، البته هنوز كمبود نقدينگي در بازار سهام احساس مي‌شود و حجم معاملات نيز به گونه‌يي نيست كه بتواند ركود برخي بازارها و تاثير نارسايي‌هاي اقتصاد كلان را جبران كند؛ هرچند حجم دادو‌ستدهاي پايين، نشأت گرفته از كاهش انگيزه خريداران و تشديد ريسك‌هاي تحميلي بازار است.

به گزارش «تعادل»، ديروز نماد شركت‌هاي خودرويي، معدني‌، پالايشي و پتروشيمي‌ به كمك رشد شاخص كل بازار آمدند. خودرويي‌ها كه با ريزش قيمت سهام خود در روزهاي گذشته به پايين‌ترين سطوح حمايتي رسيدند، ديروز با افزايش ارزش سهام همراه بودند اما هنوز فشار فروش در اين نمادها به‌چشم مي‌خورد. اين موضوع به خوبي بر ضرردهي بازار سهام كنوني دلالت مي‌كند. از سوي ديگر نيز، سيطره ركود بر يكي از مهم‌ترين و اثرگذار‌ترين صنايع كشور يعني صنعت ساختمان، بيش از هر زمان ديگري معاملات بازار سهام را مختل كرده است. اين صنعت براي پايين نشان دادن هزينه‌هاي خود، بعضا صورت‌هاي مالي محافظه‌كارانه منتشر كرده و با كاهش سطح توليد، سعي در نشان دادن افت‌ هزينه‌‌ها دارند كه اين موضوع بر ميزان سود شركت‌ها اثرگذار است. روند نزولي صنايع ساختماني در بازار سرمايه

بررسي وضعيت كنوني نمادهاي گروه ساختمان‌سازي در كشور چندان اميدبخش نيست. در دوره‌هاي اخير ارزش سهام گروه‌هاي ساختماني به‌طور آهسته و پيوسته در حال افت بود. به‌طوري‌كه بررسي روند قيمت سهام آنها در دروه‌ يك‌ساله اخير نشان مي‌دهد كه خط روند‌ يك‌ساله آنها نزولي است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان بازار سهام، مهم‌ترين عامل شكل‌گيري خط روند نزولي، تداوم ركود بخش مسكن و ساختمان در چندساله اخير است به گونه‌يي كه ركود بازار مسكن، بار هزينه‌هاي مالي و ثابت شركت‌هاي انبوه‌سازي را افزايش داده و منجر به انتشار صورت‌هاي مالي زيان‌ده شده است. به‌طور مثال نماد «ثمسكن» با 5.5 ميليارد سهم، هم‌اكنون قيمت هر سهم آن به محدود 85 تومان رسيده كه اين رقم به نسبت قيمت هر سهم در نخستين معاملات سال جاري، بيش از 40تومان كاهش (معادل 35 درصد) داشته است. اين در حالي است كه قيمت 85 تومان براي هر سهم، كمترين قيمتي است كه اين نماد در مدت حضور چندساله خود در بازار سهام تجربه مي‌كند. از طرف ديگر نماد «وساخت» نيز سطح حمايتي 270 توماني را از دست داده و در معاملات ديروز تا قيمت 230 تومان نزول يافت. شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران معاملات خود را در سال 95 با قمت 350 تومان براي هر سهم آغاز كرد، اما هم‌اكنون حدود 120 تومان قيمت (معادل35) هر سهم تنزل يافته است. صورت‌هاي مالي مياندوره اين شركت نيز در سامانه كدال چندان نشان از بهبود ندارد به‌طوري‌كه بنابر داده‌هاي عملكرد اين شركت در 6ماهه نخست سال جاري، از زيان 81 ريالي هر سهم خبر مي‌دهد. از اين رو بسياري از سهامداران اين نمادها، با فشار فروش در حال نقدكردن دارايي‌هاي خود هستند. تبعات ركود بازار مسكن بر صنايع وابسته

گروه كاشي و سراميك ازجمله گروه‌هايي است كه تاثيرپذيري زيادي از بازار مسكن دارد. شواهد و بررسي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي اين گروه نشان مي‌دهد آنچه سبب شده تا گروه كاشي و سراميك از ركود بازار مسكن عبور كند، تكيه بر بازارهاي خارجي و افزايش صادرات بود؛ هرچند شركت‌هاي اين گروه با كاهش سطح توليد خود، مي‌كوشند با نشان دادن كمتر هزينه‌هاي توليد، صورت‌هاي مالي خود را اصلاح و از ارائه گزارش‌هاي زيان‌ده خودداري كنند. به‌طور مثال بررسي گزارش مالي حسابرسي شده كساوه در 6ماهه نخست سال جاري اين شركت نشان مي‌دهد كه اين شركت در اين مدت با كاهش توليد نسبت به دوره مشابه روبه‌رو شده به‌طوري‌كه ميزان توليد اين شركت در پايان شهريورماه سال جاري 7.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. شركت كارخانجات سعدي نيز با 8.3 درصد كاهش توليد در 6ماهه نخست سال جاري روبه‌رو بوده است. فروش به اميد صادرات

صنعت سيمان از گروه‌هايي بوده كه توانسته با تكيه بر صادرات‌محوري از زيان‌هاي ناشي از ركود بازار داخلي جلوگيري كند. هرچند بيشتر نمادهاي سيماني نيز خط روند يك‌ساله خود را به صورت نزولي نشان مي‌دهند، اما افت قيمت سهام اين نمادها در حد گروه‌هاي ساختماني نيست. بنابر گفته‌ها، هم‌اكنون بيش از 20 ميليون تن سيمان كلينگر شده است. يكي از ويژگي‌هاي گروه‌هاي سيماني در بازار سهام، استفاده از موهبت صادراتي و بازگشت آرامش به كشورهاي همسايه نظير عراق و سوريه است كه انتظار مي‌رود روند صادرات سيمان ايران را شدت بخشند. با اين حال آمار توليد و فروش اين شركت‌ها در صورت‌هاي مالي 6ماهه نخست سال جاري حاكي از افت توليد در اين مدت بوده به‌طوري‌كه شركت سيمان شمال با 4.7 درصد، سپاها 3.36درصد و سدور با 21.56 درصد توليد محصولات خود را كاهش داده‌اند. پايداري شاخص كل كانال 78 هزار واحدي

در معاملات ديروز، بيش از 862 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش بيش از 137.2 ميليارد تومان در 55 هزار و 290 نوبت خريد و فروش شد. شاخص كل با 6.94واحد افزايش به ارتفاع 78 هزار 833 واحد رسيد. بر اين اساس ارزش بازار سرمايه روز گذشته به مبلغ 331هزار و 725 ميليارد تومان رسيد. حجم معاملات ديروز به 826 ميليون 113 هزار سهم رسيد.

بررسي شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه نشان مي‌دهد شاخص قيمت (وزني- ارزشي) 2 واحد، شاخص بازار اول 57 واحد و شاخص 30 شركت برتر 4 واحد افزايش يافت.  در مقابل، شاخص كل (هم وزن) 39 واحد، شاخص قيمت (هم وزن) 31 واحد، شاخص آزاد شناور يك واحد و شاخص بازار دوم 282 واحد افت كرد. نمادهاي خساپا (سايپا)، كچاد (صنعتي و معدني چادرملو)، خودرو (ايران خودرو) و پارسان (نفت و گاز پارسيان) در رشد امروز شاخص بيشترين سهم را داشتند، در مقابل، فملي (ملي صنايع مس)، بترانس (ايران ترانسفو) و وغدير (سرمايه‌گذاري غدير) بيشترين تاثير منفي را بر شاخص بر جاي گذاشتند.  صنايع شيميايي سينا، سيمان غرب، كشت و صنعت پياذر، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي و جام دارو در معاملات امروز، بيشترين رشد قيمت را داشتند. بيشترين كاهش قيمت نيز به حق تقدم كارخانجات قندقزوين، حق تقدم سيمان كردستان، حق تقدم كاشي سعدي، حق تقدم سايپا شيشه و حق تقدم سرمايه‌گذاري غدير تعلق گرفت. ارزش معاملات 200 ميليارد توماني

ديروز سهامداران شاهد نقل و انتقال بيش از 223 ميليون ورقه بهادار در 71 هزار و 747 نوبت معاملاتي درمجموع بازارهاي فرابورس ايران بودند كه ارزش اين معاملات افزون بر يك صد و 927 ميليارد تومان بود.

بازار سهام در نوزدهمين روز از دي‌‌ماه، ميزبان معامله نزديك به 137 ميليون سهم به ارزش 36.8 ميليارد تومان بود كه اين حجم از معاملات در 67 هزار و 378 نوبت معاملاتي صورت گرفت. بالاترين حجم و ارزش معاملات نيز به نماد «غديس» متعلق به شركت پاكديس در نخستين روز عرضه اوليه با دادوستد 28 ميليون سهم به ارزش نزديك به 6.5 ميليارد تومان تعلق گرفت. درواقع ديروز تعداد 28 ميليون سهم از سهام شركت پاكديس پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران براي نخستين‌بار به روش ثبت سفارش

(Book Building) عرضه شد. در جريان معاملات ديروز، نمادهاي «خفناور»، «غشداب» و «زنگان» شاهد بيشترين افزايش قيمت تا سقف 4.8 درصدي بودند و عنوان بيشترين كاهش قيمت نيز به نام نمادهاي معاملاتي «كيميا»، «غمينو» و «ساينا» تا سقف 4.9 درصدي ثبت شد.  بازار تسهيلات مسكن نيز ديروز نقل و انتقال بيش از 60 هزار ورقه به ارزش 4.6 ميليارد تومان را تجربه كرد كه تسه آذرماه 95 به لحاظ حجم و ارزش معاملاتي رتبه نخست را در اين بازار كسب كرد. هر ورقه تسه نيز در بازه قيمتي 72.5 تا 76.7 هزار تومان دادوستد شد. عرضه ۱۶۰ هزار تن گندم دوروم

۱۶۰ هزار تن گندم دوروم خوزستان روز يك‌شنبه ۱۹ دي ماه براي تحويل ۲۶ دي ماه روي تابلو تالار صادراتي بورس كالاي ايران رفت. تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران ديروز، ميزبان عرضه 21 هزار تن گندم خوراكي، 2 هزار تن گندم دوروم، 2 هزار و 500 تن شكر سفيد، 100 تن روغن خام سويا و 50 تن برنج وارداتي بود. درواقع حجم عرضه گندم دوروم خوزستان به ۴ محموله اختصاص داشت؛ به‌طوري‌كه ۲ عرضه ۶۰ هزار تني، يك عرضه ۳۰ هزار تني و يك عرضه ۱۰ هزار تني بر تابلو معاملات نقش بست. نگاهي به اطلاعيه عرضه در سايت بورس كالاي ايران نشان مي‌دهد كه عرضه نخست ۶۰ هزار تني گندم دوروم خوزستان با قيمت پايه ۲۳۵دلار بوده و محل تحويل نيز خوزستان بود. دومين محموله ۶۰ هزار تني با قيمت پايه ۲۴۲ دلار و تحويل فوب بندر امام خميني (ره) است. به همين ترتيب عرضه ۳۰ هزار تني گندم دوروم با قيمت پايه ۲۴۳ دلار و عرضه ۱۰ هزار تني با قيمت ۲۴۴ دلار كه تحويل هر دو محموله نيز فوب بندر امام خميني بود. علاوه بر اين 10 تن جو دامي و 16 تن ذرت دانه‌يي در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي و 34 هزار و 280 تن ذرت دانه‌يي در قالب گواهي سپرده كالايي نيز در تالار محصولات كشاورزي عرضه شد.نویسنده:
شفافيت عامل اصلي توقف نمادها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/20
شفافيت عامل اصلي توقف نمادها
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد


توقف‏‌هاي طولاني صرفا به دليل عدم شفافيت برخي از شركت‏هاست، چراكه هر شركت حاضر در بورس هرگاه اطلاعات خود را تكميل كند، سازمان بورس حداكثر ظرف يك روز نماد معاملاتي آن را بازگشايي مي‌كند.

به گزارش «تعادل» و به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد: هر شركت حاضر در بورس هرگاه اطلاعات خود را تكميل كند، سازمان بورس حداكثر ظرف يك روز بعد نماد معاملاتي آن شركت را بازگشايي مي‌كند. سعيدمحمد عليزاده، درباره توقف‌هاي طولاني مدت برخي نمادهاي معاملاتي در پاسخ به خبرنگار پاسارگادتحليل گفت: توقف‌هاي طولاني صرفا به دليل عدم شفافيت برخي شركت‏هاست، چراكه هر شركت حاضر در بورس هرگاه اطلاعات خود را تكميل كند، سازمان بورس حداكثر ظرف يك روز بعد نماد معاملاتي آن را بازگشايي مي‌كند.

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اين موضوع كه در برخي موارد دلايل متوقف ماندن نماد معاملاتي برخي شركت‏ها اعلام نمي‎شود، تصريح كرد: در مرحله اول اگر محدوديتي در درج دلايل نداشته باشيم، اطلاعات دليل متوقف ماندن را دقيق ذكر كرده و روي سايت منتشر مي‎كنيم.

عليزاده درباره متوقف ماندن نماد معاملاتي «رمپنا» افزود: اين شركت اطلاعات مجمع خود را منتشر كرده، اما اطلاعات پيش‎بيني حسابرسي شده را هنوز ارائه نكرده است. به محض ارائه اين اطلاعيه نماد معاملاتي اين شركت بازگشايي مي‎شود. وي ادامه داد: سازمان بورس در اين زمينه براساس دستورالعمل‎ها و مقررات افشاي اطلاعات پيش مي‎رود كه شركت‏ها در چه زماني چه اطلاعاتي را بايد افشا كنند كه اين مقررات روي سايت نيز قرار دارد. اين امر موجب مي‎شود روند گشايش برخي  نمادها طولاني شود. مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد طولاني شدن زمان توقف نماد «فايرا» توضيح داد: نماد معاملاتي شركت آلومينيوم ايران در حال حاضر متوقف است. اين توقف مربوط به مشكلي كه در مجمع 29 تير 94 وجود داشت، صورت گرفت و با توجه به آخرين جلسه‎يي كه داشتند، هيات‌مديره شركت بايد اقداماتي را در بخش هيات رييسه مجمع خود انجام دهند سپس اطلاعات آن را منتشر كنند.

وي افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته با اين شركت جلسه داشت و طي اين جلسه مشكلات بررسي و بخشي از آن حل و مقرر شد نماد معاملاتي «فايرا» پس از جمع‎بندي و انتشار اطلاعات از سوي شركت به سمت بازگشايي پيش رود. عليزاده درباره نماد «فاراك» گفت: مسوولان اين شركت بخشي از اطلاعات مربوطه را براي سازمان بورس ارسال كرده است، اما بازهم سوال‎هايي بوده كه منتظر پاسخ از مسوولان اين شركت هستيم كه در صورت پاسخ، اين نماد معاملاتي در اسرع وقت باز مي‎شود. وي با اعلام بازگشايي «كاذر» در آينده بسيار نزديك اظهار داشت: طي روزهاي اخير نمادهاي متوقف شده در بورس تهران در حدود 36نماد است كه تعدادي از آنها به علت برگزاري مجامع، رويدادهاي مشخص و طبق مكانيسم خاصي كه وجود دارد، متوقف شده‎اند و پس از چند روز با افشاي اطلاعات بازگشايي مي‎شوند.

اين مقام مسوول ادامه داد: اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در 2هفته اخير به شركت‏ها فشار وارد كرده تا مشكلات و اطلاعات لازمه را منتشر كنند تا نماد آنها هر چه زودتر بازگشايي شوند. از جمله اين نمادها مي‎توان به «غشان» و «مرقام» اشاره كرد كه با پي‎گيري‎هاي مستمري كه وجود داشت بالاخره بازگشايي شدند.

عليزاده در رابطه با نماد معاملاتي «وبشهر» اعلام كرد كه گشايش اين نماد نيز در گرو دريافت اطلاعات پيش‎بيني حسابرسي شده است. وي درباره «خاهن» متذكر شد: شركت آهنگري تراكتورسازي ايران نيز بايد به سوال‎هاي مطرح شده از سوي سازمان كه در خصوص پيش‎بيني‎هاي شركت است، پاسخ بدهد تا نماد آنها بازگشايي شود. لازم به ذكر است؛ نماد معاملاتي اين شركت به‎زودي بازگشايي مي‌شود. مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نمادهاي «وپست» و «ونوين» توضيح داد: اين 2نماد نه تنها تاكنون اطلاعات حسابرسي شده خود را منتشر نكرده‎اند بلكه درخواستي براي بازگشايي از سوي آنها دريافت نشده است. پس از ارائه اين اطلاعات مي‎توانند درخواست بازگشايي بدهند.

 نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/20
اخبار بورس


 آغاز عرضه سنگ آهن در رينگ داخلي بورس كالا

مديرعامل شركت بورس كالاي ايران در چهارمين همايش بين‌المللي سنگ آهن ايران به مزاياي اجراي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، سابقه معاملات سنگ آهن در بورس كالاي ايران و بورس‌هاي كالايي دنيا و مهم‌ترين برنامه‌هاي آتي بورس كالا را در راستاي توسعه و ارتقاي صنعت سنگ آهن اعلام كرد. به گزارش «تعادل» به نقل از بورس كالاي ايران، چهارمين همايش بين‌المللي انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران روز گذشته، با حضور مقامات ارشد دولتي و مسوولان بازار سنگ آهن ايران در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد. حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالاي ايران در اين همايش گفت: پياده‌سازي تبصره ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، تسهيل شرايط فروش عرضه مازاد تالار داخلي در رينگ صادراتي همراه با توسعه بازارهاي صادراتي سنگ آهن و افزايش سهم بخش خصوصي از جمله برنامه‌هاي بورس كالا در اين زمينه به شمار مي‌رود. وي ادامه داد: راه‌اندازي معاملات كليه محصولات موجود در زنجيره ارزش صنعت فولاد كشور و امكان به‌كارگيري ابزارهاي تامين مالي براي معادن سنگ آهن به همراه راه‌اندازي معاملات ابزارهاي پوشش ريسك از مهم‌ترين برنامه‌هاي آينده شركت بورس كالاي ايران در اين راستا است.  سلطاني‌نژاد به اجراي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اشاره كرد و گفت: اين ماده به دولت اجازه داده است تا براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌هاي لازم همچون ظرفيت‌هاي بورس كالاي ايران استفاده كند. وي ادامه داد: طبق تبصره ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۳۷، تشخيص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع از معافيت صادراتي براي كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالاي ايران از جمله سنگ آهن منوط به سه نوبت عرضه متوالي به قيمت متناسب است. جزئيات راه‌اندازي سامانه جديد سهام عدالت

مشاور سازمان خصوصي‌سازي با تشريح جزييات راه‌اندازي سامانه جديد سهام عدالت گفت: اميدواريم كه ثبت اطلاعات به مرور از اواخر بهمن‌ماه آغاز شود؛ اما اين تنها مرجع مورد اعتماد براي مردم است. به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي، مردم از امروز مي‌توانند به اين سامانه مراجعه كنند و از اواخر بهمن‌ماه نيز تلاش داريم كه بتوانيم اقدامات لازم براي اخذ حساب مشمولان را انجام دهيم؛ اين در حالي است كه اين سامانه براي اطلاع‌رساني به مشمولان از تصميمات سازمان خصوصي‌سازي است. جعفر سبحاني در گفت‌وگو با مهر از راه‌اندازي سامانه جديد براي اطلاع مردم از چگونگي ثبت‌نام و دريافت سهام عدالت خبر داد و گفت: با توجه به وعده‌يي كه در گذشته سازمان خصوصي‌سازي براي سهام عدالت اعلام كرده بود، اكنون سامانه‌يي طراحي شده كه تنها مرجع قابل اعتماد براي مردم در دريافت اطلاعات مرتبط با پروژه اعطاي سهام عدالت است. وي تصريح كرد: طبيعتا همه موارد مرتبط با ارائه سهام عدالت، نحوه ثبت‌نام و اعلام صورت‌حساب در اين سامانه اطلاع‌رساني خواهد شد و اين سامانه رسمي است و مردم نبايد به ساير اطلاع‌رساني‌هاي غيرموثق توجه كنند. ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز چندي پيش اعلام كرده بود كه براي ٤٧ميليون نفر بايد سهام عدالت توزيع شود كه به هر فرد ٥٥٠هزار تومان سهم خواهد رسيد. ولي افرادي كه قبلا پولي گرفته باشند، بايد از عدد ٥٥٠هزار تومان كم كنند ولي به كميته امدادي‌ها، بهزيستي‌ها و روستاييان فاقد شغل دو برابر اين رقم سهام تعلق مي‌گيرد. اين مقام مسوول گفت: ما بستري را فراهم كرده‌ايم تا به موقع اطلاع‌رساني كنيم و اعلام خواهيم كرد كه افراد با در دست داشتن شناسنامه و امكانات اينترنتي اقدامات لازم را انجام دهند؛ بر اين اساس قرار بر اين است كه تا پايان سال اين اقدام انجام شود. پرداخت 41.5 ميليارد تومان سود به سهامداران

در هفته گذشته به ۱۹۱۳سهامدار بورسي سود پرداخت شد. به گزارش «تعادل» مديريت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الكترونيك شركت سپرده‌گذاري اعلام كرد: در هفته گذشته بيش از 41.5ميليارد تومان سود سهام به 1913سهامدار بورسي پرداخت شده است.  همچنين در اين مدت، 915 برگ حق تقدم شركت صنايع پتروشيمي دهدشت و 102برگ حق تقدم شركت افرانت را به امور ناشران اين شركت‌ها ارسال و تعداد 77 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 47 وكالتنامه را تاييد كرد.  بر اساس اين گزارش، در معاملات هفته گذشته فرابورس ايران تعداد 4600 نفر نيز با استفاده از اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن وارد فرآيند دريافت تسهيلات از بانك مسكن شدند كه حجم معاملات اين اوراق بيش از244هزار برگه بود. گفتني است؛ معاملات حق تقدم تسهيلات مسكن از سال 89 در شركت فرابورس ايران آغاز شده است كه هم‌اكنون بيش از 20 نماد حق تقدم تسهيلات مسكن در اين شركت معامله مي‌شود. الزام صندوق‌ها به سرمايه‌گذاري حداقل 5 درصدي

از اين پس مصوبه مجوز تاسيس، تمديد يا افزايش سقف براي صندوق با ساختار«تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» صادر نخواهد شد و تبديل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موجود به ساختار«تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» امكان‌پذير نيست.  معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با سنا گفت: با اصلاح نمونه اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» توسط اداره امور نهادهاي مالي از اين پس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مزبور ملزم به سرمايه‌گذاري حداقل 5 و حداكثر 20درصدي از ارزش كل دارايي‌هاي صندوق در «سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده در بورس» شدند.  علي سعيدي افزود: ادامه فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با ساختار«تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» پس از اتمام مدت فعاليت فعلي آنها منوط به تغيير نوع صندوق مذكور به صندوق‌ سرمايه‌گذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» يا صندوق‌هاي «مختلط» يا «سهام» خواهد بود. بر همين اساس از تاريخ اين مصوبه مجوز تاسيس، تمديد يا افزايش سقف براي صندوق با ساختار «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» صادر نخواهد شد و تبديل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موجود به ساختار «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» امكان‌پذير نيست.نویسنده:

  يادداشت Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 فروشي؟
  خام
  چرا افزايش دليل به روزها گفت:
  اين ارز نرخ افزايش پيامدهاي از «تعادل» با وگو گف در ايران صنعت كنفدراسيون اتمديره هي
  عضو كاالهاي شده تمام
  قيمت توليدكنندگان برخي
  مصرفي، كاالهاي فروش به
  دست جزو امفروشي اند. زده كوچك
  خام هاي اه بنگ در صادراتي انگيزه بردن
  باال است موضوعاتي از دسته
  آن توسط كشور در ها سا
  كه
  سيدعبدالوهاب از يكي شده؛ باب آبادي
  صنعتگران
  سهل برداريم. گا صنعت سايش| سميه تشكلها|
  گروه اين شدن باب اصلي هاي
  علت صنعت، خانه
  رييس چه مقاومتي اقتصاد تحقق براي عدم ارز نرخ افزايش ماجراي روزها
  اين هاي بخش در ها موضوع ايران
  نوع تجارت كرد؟
  معدن فراهم بايد را ازيايي بست تشكلي كارشناسان تا شده يي بهانه آن
  ثبات قيمت رفتن باال كشور
  اقتصادي كشور اقتصاد مهم، اين تحقق براي بسترسازي به پيشروي دهند. نشان واكنش آن به
  نسبت شرايط خوردن هم بر يعني است. محصوالت شده
  تمام كسب مساعد فضاي مقررات، قوانين نظر از بايد موضوعاتي ازجمله ارز نرخ شدن واقعي
  سمت هاي ال س طي ارز نرخ بودن نامتوازن كشور
  اقتصادي هاي صحن در را تپذيري رقاب كه شرايطي ساير كار اخير هاي سال طي تشكلي نمايندگان كه
  است توانايي ديگر توليدكنندگان تا شد آن به منجر
  گذشته مقابله همچنين كند مي مهيا المللي بين جهاني مديره هيا عضو داشتند. تاكيد آن به
  نسبت به رو اين از باشند نداشته را نهايي محصوالت
  ساخت تمركز باشد. تامين اقتصادي هاي شوك برابر در هاي سياس درباره ايران صنعت
  كنفدراسيون بروند. پيش خام يا ساخته نيم كاالهاي صادرات
  سمت درينه آفاتي باليا از يكي نفت، روي ما اقتصاد اميد تدبير دولت شده گرفته پيش
  در كشور اقتصادي هاي بخ احوال اوضاع اين با در
  حاال را ما گريبان رودكه شمار به كشور اقتصاد در از «يكي گفت: «تعادل» به ارز) نرخ
  (افزايش را امفروشي تشكلي، كارشناس يك عنوان به بنده
  هنوز تبديل ما اقتصاد ناكارآمدي داليل از يكي به گرفته قيمت بردن باال در اميد تدبير دولت
  اهداف خانه در هم دوستان ديگر نظر نماينم. مملكت صالح
  به راهكارهاي كه يرسد نظر به بنابراين است. شده است. صادراتي بازارهاي در تقاضا تحريك
  ارز سنگ فروشي خام از توليدكنندگان كه است اين
  صنعت حمايت واردات، كاهش متمركز، مديريت همچون اين به دولت كنوني زماني بازه در واقع كنند.
  ب جلوگيري االمكان حتي معدني مواد ديگر
  آهن از استفاده داخلي، كاالهاي مصرف داخلي، توليد از هاي شرك ارز نرخ افزايش با كه رسيده
  نتيجه انجام براي كه كرد اشاره موضوع اين به بايد
  البته اقتصادي ديپلماسي تقويت نفتي، مازاد درآمدهاي صادرات سمت به پنهاني طور به را
  كوچك در مطلوب نقطه به رسيدن براي يا كاري هر
  نشدن داخلي اقتصادي فضاي كنترل رصد تجاري، ايجاد آنها در را صادراتي انگيزه دهد
  سوق سوال اين رفت هايي مولف سراغ به بايد اقتصاد
  بخش در اساسي قانون 44 اصل صحيح اجراي المللي، بين اين دولت هدف تمام ديگر عبارت به
  كند. نيمه كاالهاي فروش به دست صنعتگران چرا كه پرسيد
  را گيرد. قرار دولتمردان اولويت داراي ههاي برنام صدر افزايش توسط را اقتصاد بخش رشد كه
  است اعالم بارها صنعتگران را سوال اين جواب يزنند؟
  ساخته كه باورند براين تشكلي كارشناسان برخي كوچك نوپا هاي شرك كند ايجاد
  صادرات عدم اقتصادي، نظام آشفتگي آن داليل از يكي اند. رده
  ك اگر شود نم ديده اقتصاد بخش در ركود انگيزه همچنين بكشاند صادرات سمت به
  را اقتصادي هاي بخش راه سد كه معضالتي 44 اصل
  اجراي بازار در رونقي كه باورند براين صنفي فعاالن تشويق كوچك خرد هاي اه بنگ در را
  صادرات يشود. اعالم
  است، همچنين رويه در ثبات دليل به نيست موجود اين با را ما وگوي گف ماحصل زير در
  كند.» اقتصاد بخش گرفته قرار رو پيش در شهاي چال بايد
  ما درباره شما نظر است. روز نياز براساس خريد خوانيد: مي تشكلي
  فعال آن براي بچينيم هم كنار اصلي مساله يك همانند
  را چيست؟ برآوردها نوع
  اين مشكالت بخشي هر حال هر به كنيم. پيدا اساسي
  راهكار يكي نيست. بازار در ركود كه گفت توان نمي نجات حل راه تنها مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست برجام دوران در بايد ما دارد، را خود خاص اي ال چه
  يا قيمت بردن باال در اميد تدبير دولت اهداف از هاي سال اين طي متاسفانه اما است اقتصاد بخش شاهد اخير هاي هفته طي زاهدي
  آقاي بنيادي راهكارهاي آن براي باشيم مسائل رفع
  درصدد تاثير كاالها شده تمام قيمت صنعت بر ارز نرخ
  افزايش از است. صادراتي بازارهاي در تقاضا تحريك ارز مگير چش اقدام هيچ بندها اين اجراي براي اخير فعاالن از برخي بوديم. ارز نرخ
  نوسانات بايد ما صادرات بخش رشد براي شك دهيم.
  ترتيب نوسانات اين ديگر سوي از گذاشت. خواهد
  مستقيم است چالش دچار داخل در هم ما اقتصاد طرفي است. نشده انجام قبولي قابل گله ارز ثبات عدم به نسبت
  تشكلي نهايي سمت به كنيم جلوگيري فروشي خام گونه هر
  از بود خواهد تاثيرگذار صادرات بخش در ارز نرخ
  افزايش بسته صادراتي هاي شرك روي ها راه خارج از هم براي پيشنهادي چه ركود مهار براي ارز نرخ افزايش تاثير حال دارند. تايي
  شكاي رويم. پيش صنعتي معدني محصوالت
  شدن هاي سياست با تدبير دولت خوشبختانه است. شده داريد؟ دولتمردان خود به افزايشي روند ارز نرخ چه هر كه گفت بايد نوعي به چيست؟ صنعت بخش
  در انداز چش كه يشود مطرح سوال اين گاهي از
  هر ارمغان به مردم براي را آرامش يك لب به لبخند تقاضا كاهش شاهد ما زماني بازه اين در شده تمام قيمت صنعت بر ارز نرخ
  افزايش صادركننده چراكه شد؛ خواهد تمام صادركننده نفع به
  بگيرد است؟ چگونه 1404 افق در صادرات بخش در معدني
  مواد قيمتها در ثبات شود، مي گفته اينكه است. آورده فروش عدم براي عاملي خود هم ركود هستيم ديگر سوي از گذاشت. خواهد مستقيم تاثير
  كاالها موضوع همين رساند مي فروش به يورو دالر به را كاالها ساخته نيمه كاالهاي صادرات افزايش با چقدر اينكه
  يا است. درستي برآورد است، حاكم اقتصاد بخش شرايط در يود. م شمار به محصوالت بيشتر صادرات بخش در ارز نرخ افزايش نوسانات
  اين از يكي كه كرد اشاره موضوع اين به بايد هستيم؟
  موافق در ارز نرخ افزايش همين اما است اثرگذار صادرات بر
  نيز كارآمدن روي با اخير 3سال طي خوشبختانه كه هند رسيد نتيجه اين به توليدكنندگان فعلي هر كه گفت بايد نوعي به بود خواهد
  تاثيرگذار مشتقات كاالها درصدي 4.7 رشد در اثرگذار هاي
  مولفه به ميشود. هايي گري سوءاستفاده به منجر هم موارد
  برخي خود كاالهاي نياز براساس مردم اميد تدبير دولت چراكه دهند؛ كاهش را خود توليدي هاي ظرفيت نفع به بگيرد خود به افزايشي روند ارز نرخ
  چه به توجه شود، مي گفته كه همانطور است. بوده
  نفتي قيمت شدن گران براي يي بهانه ارز نرخ افزايش اخير هاي هفته طي مثال
  عنوان شده حاكم رويه ثبات واقع، به ينند مك خريد را توليدي كاالهاي خريد براي داخل در تقاضايي صادركننده چراكه شد؛ خواهد تمام
  صادركننده تواند مي آن راه سر بر معضالت كاهش معدن شد
  بخش خانگي لوازم
  كاالهاي تدبير دولت كارآمدن روي طي ديگر عبارت به است. هاي تحري دليل به ديگر سوي از ندارد وجود رساند فروش به يورو دالر به را
  كاالها جاي بر كشورمان اقتصاد بخش در را توجهي قابل
  رشد است. شده ايجاد رواني انگيزه اميد بازارهاي رفتن دست از شاهد ما ايران عليه نابرابر اما است اثرگذار صادرات بر نيز موضوع
  همين درصدي ۲0 كاهش موضوع كه مدتي در واقع به
  گذارد. انبار به مردم ژاد دي احم دولت در گذشته در برخي رو اين از هستيم غيرنفتي كاالهاي صادراتي توانند مي صنعتگران انقباضي، هاي سياست كردند مي اعطا متقاضيان به را تومان 0۲ميليون به منجر هم موارد برخي در ارز نرخ افزايش
  همين جلسات بود، مطرح ۹4 سال در معدني مواد
  صادرات هراسان. نيز آينده از بودند مشغول كاالها كردن انساني نيروي كه باورند براين صنعتي فعاالن از گام داخل توليد كيفيت ارتقاي راستاي در سطح در دكر ان ميزان به حتي پول همان امروز طي مثال عنوان به شود. مي هايي گري
  سوءاستفاده شده تشكيل تهران خصوص به كشور در زيادي
  بسيار در نيز دولت دارند امنيت احساس مردم امروز اما به را هشان سرماي كنند تعديل را خود ههاي كارخان بردارند؟ مردم كه شود نم مشاهده ندارد وجود كشور گران براي يي بهان ارز نرخ افزايش اخير هاي
  هفته مورد معدني) مواد صادرات كاهش مواردي(چرايي
  چنين بازه در واقع ب كند. مهار را ركود تا است تالش كنند. هدايت غيرمولد هاي بخش سمت براي كيفيتي نه توان نمي شك بي روند اين با انجام خود اقدامات توسعه براي را خريدي بتوانند شد. خانگي لوازم كاالهاي قيمت
  شدن به امفروشي دارم عقيده شخصا بنده گرفت. قرار
  بحث با كه است رسيده نتيجه اين به دولت كنوني زماني از خروج براي راهكارها تمام بنده عقيده به تواني ديگر نه كرد ايجاد اعمال توليد بخش مردم خشم منجربه هم موضوع همين دهند. كاالهاي شده تمام قيمت ارز نرخ افزايش
  با كه است اين صنعت خانه در ما نظر نيست. كشور
  صالح كوچك هاي شرك پنهاني طور به ارز نرخ افزايش اقتصاد سياست بندهاي در اقتصادي هاي بحران واقع به دارد. وجود كاالها فروش در رقابتي براي بازه اين در صنعتگران مردم راكه د؛ صنعتگران توليدكنندگان چراكه يابد؛ مي افزايش نيز
  داخلي كنيم جلوگيري االمكان حتي نيز آهن سنگ فروشي خام
  از را صادراتي انگيزه دهد سوق صادرات سمت به را اقتصاددانان از بسياري است. شده خالصه مقاومتي به عدم همچنين جامعه سطح در نقدينگي نبود با درآوردن حركت به براي مالي منابع دنبال به زماني تامين واردات واسطه به اوليه مواد از عظيمي
  بخش را توليدات زنجيره كه توليدي واحدهاي آن زودي
  تا اين دولت هدف تمام واقع، به كند. ايجاد آنها در اي ده پدي واقعي، مقاومتي اقتصاد كه باورند اين بر در رقابت به نيازي ديگر توليد خطوط روزرساني كشور در منابع اين امروز اما هستند توليد چرخ ارز نرخ ثبات عدم هم كاالها واردات براي يكنند
  م اين ها برخ شوند. خود فعاليت وارد كنند،
  تكميل صادرات افزايش توسط را اقتصاد رشدبخش كه است موانع دفع براي مقاومت آن در كه پوياست فعال فرصتي پسابرجام دوران ندارد. وجود تقاضا عرصه هاي بروكراس آنقدر باشد اگرهم نيست موجود مصرفي كاالهاي شده تمام قيمت بر مستقيمي
  تاثير به خصوصي بخش چرا كه كنند مي مطرح را
  سوال سمت به را كوچك نوپا هاي شركت كند ايجاد ملحوظ ترقي حركت مسير در كوشش پيشرفت متاسفانه اما است صادراتي بازارهاي احياي براي كه دارد وجود منابع اين دريافت راه سد اداري قدرت ها، قيم افزايش با واقع در گذاشت.
  خواهد دارد؟ اصرار معدن بخش در گذاري تشويق
  سرماي را صادراتي انگيزه همچنين بكشاند صادرات باشد. كه است زياد آنقدر كشور در زيرساختاري مشكالت با دولت يكنند. نظر صرف منابع اين اخذ از افراد باعث نيز موضوع همين شود مي كمتر مردم
  خريد جهت معدن بخش جذابيت استمرار
  درخصوص كند. يك از كه ما كنوني جامعه در ديد بايد حال كرد. توجه صادراتي بازارهاي احيا به وان نم ديگر گرفته پيش ها بانك براي كه انقباضي هاي سياست يشود. كشور در ركود عمق
  گسترش بايد نفت از بعد نگاهمان كه معتقديم ما هذاري
  سرمايگ بخش در را يازدهم دولت عملكرد حال صرف تكيه ديگر سوي از پسابرجام، فضاي سو شاهد ما شود مي مشاهده اخبار در كه همانطور كرده. عآوري جم را كشور در نقدينگي كل است ركود مهار يازدهم دولت هاي ول از
  يكي معدني ذخاير لحاظ از خوشبختانه چراكه باشد؛ معدن
  به ميكنيد؟ ارزيابي چطور اقتصاد كشور موقعيت نفت، فروش از ناشي درآمدهاي بر خصوصي بخش نمايندگان سوي از راهكار چندين صنعتگر يك عنوان به من كه زماني بنابراين شاهد ما گذشته ههاي ما طي بود. تورم
  و هاي ريزي برنامه با تويانيم هستيم غني بسيار كشور
  در بهتر باشد كه هم هرچه عملكردها حال هر به يتوان چگونه داده، قرار خاص شرايطي در را احياي صادرات افزايش براي دولتي بخش واحدهاي دستگاه روزساني به خريد براي پولي درباره ارزيابيتان حال بوديم. رقمي تك
  تورم مورد كه مثبتي نتايج به خصوصي بخش با همراه
  صحيح نهم دولت در است. دهم نهم دولت عملكرد از فضاي در ما كرد. اجرايي را اقتصادي الگوي اين اين در هيچگاه اما هستيم منطقهيي بازارهاي تجهيز براي پولي هم ديگري باشم نداشته صنعتي مولفه دو اين در اميد تدبير دولت
  دستاورد بخش در ما مثال عنوان به كنيم. پيدا دست است،
  انتظار بوديم ها قيم روزانه افزايش شاهد ما دهم هستيم رو به رو شتهيي نانو هاي تحريم با پسابرجام خبري ها راه راهكارها پيشرفت درباره خبرها يتوان چطور باشد نداشته صنعتي واحدهاي كردن
  چيست؟ شتهايم. دا خوبي هاي موفقيت تاكنون تزييني هاي
  سنگ ايران عليه روز به روز ما تحريه نيز ديگر سوي از چند هر است كرده متاثر كماكان را كشور اقتصاد كه در منابعي چراكه است نكرده پيدا درز بيرون به داشت. را توليدي كاالهاي كيفيت افزايش انتظار باشد آب اگر ميگويند كه است المثلي ضرب
  يك ساختمان صنعت رونق دليل به ها قيت موف اينگونه
  اخذ امتيازها گذشته دولت در واقع به يافت. گسترش يواند مت شود، مديريت درستي به اگر تاثير اين كه تامين براي خصوصي بخش نمايندگان دسترس باور براين دهيي پسابرجام دوران در ارهانديشي باره اين در بايد كنند شنا نتوانند افراد
  و كه همسايه كشورهاي برخي در بعضا كشورمان
  در نداشت وجود اقتصاد بخش در امروز هاي وق مش با رو اين از شود. تبديل عظيم تهاي فرص ايجاد به خصوصي بخش نمايندگان ندارد. وجود تها زيرساخ لغو در آمده پيش فرصت از هستندكه استفاده كردن شنا براي فرصت از افراد چرا كه
  كرد امروزه اما است بوده يانند، رس مصرف به را ما
  توليدات نميشد. ديده صادراتي هاي مشوق هم نوعي به هاي تحري شدن برداشته پسابرجام فضاي وجود به بارها بازارها احياي ملي منافع پيشبرد درباره كرد استفاده بايد لمللي بين هاي تحريم دولت عملكرد مصداق المثل ضرب اين كنند.
  نمي نظير كشورهايي با بتوانيم تا يباشد تر كل ما نگاه
  بايد عرصه در مشكالت ها سنگريزه كه كنيم باور بايد جهت تالش مقاومتي اقتصاد سايه در المللي بين كردند اشاره راستا اين در منابع تزريق قانون اجراي توليدي محصوالت كيفيت ارتقاي سراغ به هاي سياس اخذ با يازدهم دولت است. اميد
  تدبير مالكانه بهره به راجع كنيم. رقابت تركيه چين
  ايتاليا، برطرف حل براي است فراوان سياست اقتصاد رسيدن جهت توانيم مي نفت به ها وابستگي كاهش اين شدن شنيده براي شنوايي گوش متاسفانه اما يي منطقه بازارهاي به آنها صادرات كرد. جمع را جامعه سطح در نقدينگي تمام
  انقباضي دو اين كه بگويم بايد هم معدن بخش دولتي حقوق
  و است. نياز زياد زمان مدت به نيز آنها كردن بخش در يافتگي توسعه انتظار مورد اهداف به اجراي كه شده اعالم بارها ندارد. وجود مسائل نوع اينچنيني روند با آيا برداشت. قدم جهاني ميزان به خودرو وام كا بانه گذشته در اگر
  يعني معدنكاران راه سر بر اساسي هاي چال از يكي را
  موضوع اعتراضمان شها چال نوع اين درباره بارها هم ما است آن موضوع اين به نسبت ما اعتراض دليل كرديم. اعالم يشود، منعقد دنداران مع با كه قراردادهايي طي داد
  است پيشنهاد كرمان اتاق رييس داد خبر عمان ايران مشترك اتاق
  رييس ركود درحال كشور كه شرايطي در دارد وجود ثابتي
  رقم است تعطيل كلي طور به ساختمان صنعت برد، مي سر شود
  به تدوين تشكيل گردشگري صنعت خوشه كنيم باز را عمان به ايراني كاالهاي ورود
  دروازه صادر كشور از خارج به چندان نيز ما توليدي گاي سنه
  و اضافي(حقوق بار اين دولت كه است شايسته شود،
  نمي تشكلها| گروه تشكلها|
  گروه بتوانند معدنكاران تا برداشته معدن دوش از را
  دولتي) دوران در كه است صنايعي جمله از گردشگري صنعت سيستان استانداري خارجي روابط كميسيون پيش
  چندي كنند.
  استقامت نهفته هاي يل پتانس ها مزيت به نسبت كارشناسان برجام در دادند. تشكيل عمان ايران مشترك اتاق با را هيي جلس
  بلوچستان ريزي برنامه خواستار آن براي اند كرده تاكيد آن در شده بخش در كشور جنوبي هاي ان است هاي دي توانمن درباره نشست
  اصناف
  اين با اينرو از شدند. دولتمردان متولي هاي تشكل سوي از دقيق هاي اق ات صاحبان گرفت قرار بررسي مورد غذايي مواد
  صادرات سرمايهگذاران از عدهيي ايران به تجاري هاي هيات آمد رفت ميزان برجام دوران در كه بودند باور براين عمان ايران
  مشترك به شدند. جويا حوزه اين در را گذاري سرمايه وضعيت خارجي عمان در خصوص به فارس خلي حاشيه كشورهاي به ايران
  صادرات آن در مزيتها تمام كه است كوچكي جهان ايران آنها؛ اعتقاد صادراتي هاي بخ در بايد كشور اين يابد گسترش افزايش
  بايد بايد آن روي به المللي بين درهاي شدن باز با حاال شده نهفته گفته به باشد. خليجفارس حاشيه حوزه كشورهاي ديگر
  جايگزين با برخورد طرح دوم
  دور سرمايهگذاران برد. را استفاده كمال آن موجود هاي مزيت از برخي به توجه عمان ايران روابط نوع به توجه با تشكلي، قاچاق
  فعاالن كاالي
  عرضه بخش در صنعتي خوشه گيري شكل كه باورند براين داخلي عنوان به تواند مي كشور اين فارس خليج حاشيه حوزه
  كشورهاي نيست، بر هزينه زيرا باشد، استان توسعه محور تواند مي كه كار انجام شهرت افزايش اشتغال، ايجاد موجب گردشگري مشترك، اتاق نامه معرفي داراي بازرگانان براي ويزا صدور تسهيل بازرگانان ديگر سوي شود.از ياد دنيا به ايراني كاالهاي ورود
  دروازه با اصناف بازرسي هماهنگي مدير كلها| تش
  گروه ساير شود فعال گردشگري اگر دارد بااليي زايي تغال اش توان مي ها يوه ش نوع اين سازي پياده با شود مي يي حرفه صحار، آزاد مناطق در ايران اقتصادي فعاالن شركت ثبت تسهيل براين گويند كشور اين با مراوده عدم تحريه تشديد به
  ايراني طرح اجراي مشمول صنفي اتحاديه ۸۵ اينكه به
  اشاره يشوند. فعال نيز ها رشته كرد. ايجاد گردشگري در دخيل هاي بخش همه براي الگويي پول وانتقال نقل سي آل گشايش مشكل حل مسقط، دوقوم تسهيل صحار، بندر بندرعباس بين مستقيم خط برقراري كه
  باورند از گزارشي ارائه به يوند قاچاق كاالي با
  برخورد داراي شهرهاي در است: معتقد كرمان اتاق رييس اينرو از همكاري با مشترك اتاق اقدامات عنوان به دست اين از اموري ثبت تسهيل مشترك، اتاق معرفينامه داراي بازرگانان براي ويزا
  صدور برخورد طرح اجراي راستاي در اصناف بازرسي
  وضعيت نشده درك هنوز ايران كار كسب فضاي در تغيير سيد بود. گردشگري خوشه تدوين درصدد بايد ايران مزيت كرد. ياد تجارت توسعه سازمان عمان سفارت ايران، سفارت مشكل حل صحار، آزاد مناطق در ايران اقتصادي فعاالن
  شركت طرح دوم دور آغاز از همچنين پرداخت قاچاق كاالي است
  با معاون با نشست در كرمان اتاق رييس زاده، طبيب مهدي ليتها فعا صدر در بايد مالي پول وانتقال نقل سي ال
  گشايش دروديان حسين داد. خبر قاچاق كاالي عرضه با
  برخورد سازمان كوچك صنايع معاون نشست اين ادامه در صنعتي هاي شهرك كوچك صنايع سازمان كوچك صنايع عمان به ايران غذايي مواد صادرات افزايش نهايي لغو با برجام دوران در تا گيرد قرار مشترك اتاق اقدامات
  و با برخورد طرح اجراي از اول مرحله داد: توضيح ادامه
  در اينكه بيان با ايران صنعتي هاي شهرك كوچك صنايع به را صنايعدستي گردشگري صنعت خوشه تشكيل ايران، براي مناسبي محل را عمان وعمان، ايران مشترك اتاق رييس اين در دهيم. افزايش كشور اين به را صادرات ميزان بتوانيم
  تحري اما شد عملياتي تذكري ارشادي قالب در قاچاق
  كاالي در هنوز تغيير اين اما كرده تغيير دنيا در كار كسب فضاي صنعتي هاي شهرك شركت بين مشترك اقدام يك عنوان داليل به متاسفانه گفت: دانست كشورهايي به كاال صادرات پيشنهاد شدن مطرح از عمان ايران مشترك اتاق رييس
  جلسه قاچاق، كاالي با برخورد طرح اجراي از دوم مرحله
  در گردشگري بايد گفت: است، نشده درك خوبي به ما كشور گردشگري خوشه تشكيل گفت: داد پيشنهاد استاني هاي اتاق تاكيد با وي نداريم. را عمان به صادرات امكان اكنون سياسي خبر منطقه غذايي مواد هاب به چابهار بندر صحار بندر
  تبديل پيگيري شديدتري برخورد جديت با اصناف از
  بازرسي برگزاري زمينه اين در كه داد توسعه امروز رويكردهاي با را از شود منجر بخش اين در اشتغال ايجاد به تواند مي كرمان انعقاد به نگاه با بنادر بخش در عمان فراوان اي ذاري هگ سرماي بر بلوچستان سيستان استان هگذاران سرماي حضور خواستار
  داد از كاالها اجناس مرحله اين در يود رسيدگي
  و اشاره با سليماني غالمرضا است. تاثيرگذار بسيار ها آپ استارت اشتغالزايي سطح ميزان يتوان اقداماتي چنين با ديگر سوي كرد: تصريح جهان، نقاط ساير با كشور اين مختلف هاي مه تفاهمنا نشست در عمان ايران مشترك اتاق رييس شد. پروژه اين در به تخلف تقلب صورت در شد خواهد آوري جم
  مغازه پرداختن كشور اولويت گفت: كشور در صنايع اولويت به عنوان ادامه در زاده طبيب داد افزايش ها تان اس سطح در را ساير مناسب جايگزين عنوان به ايران با ارتباط در واند تم عمان به اشاره با وبلوچستان سيستان استانداري خارجي روابط يشوند.
  كميسيون معرفي تعزيرات
  سازمان كمك با بايد حوزه اين در كه است گردشگري صنعت به افزايش اشتغال، ايجاد موجب خوشه اين گيري شكل كرد: به توجه با همچنين شود، گرفته نظر در فارس خليج حوزه كشورهاي صحار بندر آزاد آبهاي به آن دسترسي استان اين ديهاي
  توانمن تاريخ از 3اه طي صنوف از ها بازرس كل تعداد وي معرفي دنيا در را ها جاذبه بينالمللي، هاي مشاوره از گرفتن الگويي تواند يشود يي حرفه كار انجام كرمان شهرت فاصله كمترين بلوچستان سيستان هرمزگان در ايران بنادر اينكه به كشور اين از يوان مت عمان، ايران روابط نوع به توجه با
  گفت: 1۲۶ 0۲هزار را قاچاق كاالي با برخورد طرح اجراي كرد.
  آغاز جذب ايران به را گردشگران اشاره با وي باشد. گردشگري در دخيل هاي بخش همه براي استان دو اين در صادراتي ههاي پايان تاسيس دارند، عمان بنادر با را ضرابي محمدرضا كرد. ياد دنيا به ايراني كاالهاي ورود دروازه عنوان كماكان اصناف از بازرسي گفت: كرد ذكر بازرسي
  فقره مبناي بر توسعه دنيا در كه همانطور كرد: تصريح وي گردشگري حوزه در كرده تحصيل مند عالقه افراد حضور به اينكه ضمن باشد. تاثيرگذار كشور بازرگاني رونق در بسيار توان نسبت كشور اين متفاوت رفتار عمان كشور هاي مزي به اشاره با 1۲3 0۲هزار دارد ادامه ادواري موردي صورت
  به ايجاد نيز توسعه ششم برنامه در دولت است خصوصي بخش صورت به بخش اين در متخصص انساني نيروي داد: ادامه آبهاي به ميانه آسياي كشورهاي دستيابي براي آباد عشق تفاهنامه يي هسته هاي ه مناقش در ويژه به ايران مقابل در همسايگانش
  به كاالي با برخورد طرح اجراي راستاي در فقط بازرسي
  فقره سليماني است. كرده لحاظ را خصوصي بخش براي خدمت نتيجه باشند پيوسته منسجم اگر كه كنند مي كار انفرادي پيش سال چند ايران عمان تركمنستان ازبكستان بين آزاد نزديكي دارد، طوالني هيي سابق عمان ايران تجاري روابط
  گفت: هماهنگي مدير است. گرفته صورت بازرسي از
  قاچاق مناسب برخورد براي را افرادي بايد نيز ها گاه دانش در گفت: شد. خواهد ايجاد مدرن گردشگري زمينه در خوبي خطوط به پيوستن با چابهار بندر راستا اين در كه رسيده امضا صت فر اند، گرفته نظر در ايراني تجار براي ها عمان كه تسهيالتي قاچاق كاالي فقره 4۹1 كشف از همچنين اصناف
  بازرسي آموزشها كردن روز به با تا داد آموزش گردشگر پذيرش جهاني شده ثبت آثار ها مزيت برشمردن به اشاره با وي را كليدي نقش تفاهنامه اين محوريت عنوان به تواند مي كشور ريلي ببريم. را بهره بهترين آن از بايد كه است مغتنمي با برخورد طرح اجراي اصناف از بازرسي فرآيند
  در معاون كرد. استفاده گردشگران ظرفيت از بتوان كار شيوه اگر دارد جهاني ثبت اثر پنج كرمان كرد: تصريح كرمان در وبلوچستان سيستان استان اقتصاد تحول براي را زمينه كند بازي عمان ايران مشترك اتاق اقدامات برشمردن به اشاره با ضرابي كاالي فروش براي بازار گفت: داد خبر قاچاق
  كاالي صنعتي هاي شهرك كوچك صنايع سازمان كوچك صنايع از يكي كرمان گيرد قرار گردشگري معرض در ايران باشد قرار چابهار بندر صحار بندر تبديل پيشنهاد از ضرابي سازد. مهيا كشور اتاق راهاندازي از كه كوتاه مدت همين در گفت: روابط توسعه
  جهت با هماهنگي همكاري واقع است. شده ناامن
  قاچاق اشتغال افزايش درباره دولت استقبال به اشاره با ايران ها بخش همه دليل همين به بود خواهد گردشگران مقاصد با آن اساس بر است قرار كه داد خبر منطقه غذايي مواد هاب به كه شده انجام خوبي بسيار اقدامات ذرد، گم وعمان ايران مشترك موجب اصناف از بازرسي جريان در صنفي هاي
  اتحادي توسعه به منجر كه مشتركي اقدام هر از كرد: خاطرنشان گردشگري داد: ادامه وي باشند. هماهنگ يكديگر با بايد بندر دو اين در ايران غذايي مواد خصوصي، بخش هگذاري سرماي كرده انر آس ايراني بازرگانان براي عمان با تجارت براي را شرايط آرامش خوشبختانه برود بين از موجود شاي تنه تا
  شد كنيم. مي استقبال شود اشتغال ايجاد است خوبي بسيار هاي پتانسيل داراي وسيع بسيار حوزه شود. صادر منطقه كشورهاي ساير به شده فرآوري صحار، بندر بندرعباس بين مستقيم خط برقراري از ضرابي است. باشد. برقرار بازار
  در تعادل سپهوند
  عكس:حجت
بالا بردن انگيزه صادراتي در بنگاه‌هاي كوچك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/20
بالا بردن انگيزه صادراتي در بنگاه‌هاي كوچك
عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» از پيامدهاي افزايش نرخ ارز گفت:


گروه تشكل‌ها| سميه سايش|

اين روزها ماجراي افزايش نرخ ارز و عدم ثبات آن بهانه‌يي شده تا كارشناسان تشكلي نسبت به آن واكنش نشان دهند. پيشروي به سمت واقعي شدن نرخ ارز ازجمله موضوعاتي است كه نمايندگان تشكلي طي سال‌هاي اخير نسبت به آن تاكيد داشتند. عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران درباره سياست‌هاي در پيش گرفته شده دولت تدبير و اميد (افزايش نرخ ارز) به «تعادل» گفت: «يكي از اهداف دولت تدبير و اميد در بالا بردن قيمت ارز تحريك تقاضا در بازارهاي صادراتي است. به‌ واقع در بازه زماني كنوني دولت به اين نتيجه رسيده كه با افزايش نرخ ارز شركت‌هاي كوچك را به طور پنهاني به سمت صادرات سوق دهد و انگيزه صادراتي را در آنها ايجاد كند. به عبارت ديگر تمام هدف دولت اين است كه رشد بخش اقتصاد را توسط افزايش صادرات ايجاد كند و شركت‌هاي نوپا و كوچك را به سمت صادرات بكشاند همچنين انگيزه صادرات را در بنگاه‌هاي خرد و كوچك تشويق كند.» در زير ماحصل گفت‌وگوي ما را با اين فعال تشكلي مي‌خوانيد:

 

آقاي زاهدي طي هفته‌هاي اخير شاهد نوسانات نرخ ارز بوديم. برخي از فعالان تشكلي نسبت به عدم ثبات ارز گله و شكايت‌هايي دارند. حال تاثير افزايش نرخ ارز در بخش صنعت چيست؟

افزايش نرخ ارز بر صنعت و قيمت تمام شده كالاها تاثير مستقيم خواهد گذاشت. از سوي ديگر اين نوسانات و افزايش نرخ ارز در بخش صادرات تاثيرگذار خواهد بود و به نوعي بايد گفت كه هر چه نرخ ارز روند افزايشي به خود بگيرد به نفع صادركننده تمام خواهد شد؛ چراكه صادركننده كالاها را به دلار و يورو به فروش مي‌رساند و همين موضوع نيز بر صادرات اثرگذار است اما همين افزايش نرخ ارز در برخي موارد هم منجر به سوءاستفاده‌گري‌هايي مي‌شود. به عنوان مثال طي هفته‌هاي اخير افزايش نرخ ارز بهانه‌يي براي گران شدن قيمت كالاهاي لوازم خانگي شد.

با افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده كالاهاي داخلي نيز افزايش مي‌يابد؛ چراكه توليدكنندگان بخش عظيمي از مواد اوليه به واسطه واردات تامين مي‌كنند و براي واردات كالاها هم عدم ثبات نرخ ارز تاثير مستقيمي بر قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي خواهد گذاشت. در واقع با افزايش قيمت‌ها، قدرت خريد مردم كمتر مي‌شود و همين موضوع نيز باعث گسترش عمق ركود در كشور مي‌شود.

يكي از قول‌هاي دولت يازدهم مهار ركود و تورم بود. طي ماه‌هاي گذشته ما شاهد تورم تك رقمي بوديم. حال ارزيابيتان درباره دستاورد دولت تدبير و اميد در اين دو مولفه چيست؟

يك ضرب‌المثلي است كه مي‌گويند اگر آب باشد و افراد نتوانند شنا كنند بايد در اين باره چاره‌انديشي كرد كه چرا افراد از فرصت براي شنا كردن استفاده نمي‌كنند. اين ضرب المثل مصداق عملكرد دولت تدبير و اميد است. دولت يازدهم با اخذ سياست‌هاي انقباضي تمام نقدينگي در سطح جامعه را جمع كرد. يعني اگر در گذشته بانك‌ها وام خودرو به ميزان 20ميليون تومان را به متقاضيان اعطا مي‌كردند امروز همان پول حتي به ميزان اندك‌تر در سطح كشور وجود ندارد و مشاهده نمي‌شود كه مردم بتوانند خريدي را براي توسعه اقدامات خود انجام دهند. همين موضوع هم منجربه خشم مردم و صنعتگران شد؛ ‌چراكه مردم و صنعتگران در اين بازه زماني به دنبال منابع مالي براي به حركت درآوردن چرخ توليد هستند اما امروز اين منابع در كشور موجود نيست و اگرهم باشد آنقدر بروكراسي‌هاي اداري سد راه دريافت اين منابع وجود دارد كه افراد از اخذ اين منابع صرف نظر مي‌كنند. دولت با سياست‌هاي انقباضي كه براي بانك‌ها پيش گرفته است كل نقدينگي در كشور را جمع‌آوري كرده.

 بنابراين زماني كه من به عنوان يك صنعتگر پولي براي خريد و به روزساني دستگاه واحدهاي صنعتي نداشته باشم و ديگري هم پولي براي تجهيز كردن واحدهاي صنعتي نداشته باشد چطور مي‌توان انتظار افزايش كيفيت كالاهاي توليدي را داشت.

در دوران پسابرجام عده‌يي براين باور هستندكه از فرصت پيش آمده در لغو تحريم‌هاي بين‌المللي بايد استفاده كرد و به سراغ ارتقاي كيفيت محصولات توليدي و صادرات آنها به بازارهاي منطقه‌يي و جهاني قدم برداشت. آيا با روند اينچنيني سياست‌هاي انقباضي، صنعتگران مي‌توانند در راستاي ارتقاي كيفيت توليد داخل گام بردارند؟

با اين روند بي‌شك نمي‌توان نه كيفيتي براي بخش توليد اعمال و ايجاد كرد و نه ديگر تواني براي رقابتي در فروش كالاها وجود دارد. به واقع با نبود نقدينگي در سطح جامعه همچنين عدم به روزرساني خطوط توليد ديگر نيازي به رقابت در عرصه تقاضا وجود ندارد. دوران پسابرجام فرصتي براي احياي بازارهاي صادراتي است اما متاسفانه مشكلات زيرساختاري در كشور آنقدر زياد است كه ديگر نمي‌توان به احيا بازارهاي صادراتي توجه كرد.

 همانطور كه در اخبار مشاهده مي‌شود ما شاهد چندين راهكار از سوي نمايندگان بخش خصوصي و بخش دولتي براي افزايش صادرات و احياي بازارهاي منطقه‌يي هستيم اما هيچگاه در اين خبرها درباره پيشرفت راهكارها و راه‌حل‌ها خبري به بيرون درز پيدا نكرده است چراكه منابعي در دسترس نمايندگان بخش خصوصي براي تامين زيرساخت‌ها وجود ندارد. نمايندگان بخش خصوصي درباره پيشبرد منافع ملي و احياي بازارها بارها به اجراي قانون و تزريق منابع در اين راستا اشاره كردند اما متاسفانه گوش شنوايي براي شنيده شدن اين نوع مسائل وجود ندارد. بارها اعلام شده كه اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تنها راه‌حل نجات بخش اقتصاد است اما متاسفانه طي اين سال‌هاي اخير براي اجراي اين بندها هيچ اقدام چشم‌گير و قابل قبولي انجام نشده است.

براي مهار ركود چه پيشنهادي براي دولتمردان داريد؟

 در اين بازه زماني ما شاهد كاهش تقاضا هستيم و ركود هم خود عاملي براي عدم فروش بيشتر محصولات به شمار مي‌رود. در شرايط فعلي توليدكنندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه ظرفيت‌هاي توليدي خود را كاهش دهند؛ چراكه تقاضايي در داخل براي خريد كالاهاي توليدي وجود ندارد و از سوي ديگر به دليل تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران ما شاهد از دست رفتن بازارهاي صادراتي كالاهاي غيرنفتي هستيم و از اين رو برخي از فعالان صنعتي براين باورند كه نيروي انساني كارخانه‌هاي خود را تعديل كنند و سرمايه‌شان را به سمت بخش‌هاي غيرمولد هدايت كنند.

به عقيده بنده تمام راهكارها براي خروج از بحران‌هاي اقتصادي در بندهاي سياست اقتصاد مقاومتي خلاصه شده است. بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه اقتصاد مقاومتي واقعي، پديده‌اي فعال و پوياست كه در آن مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت و ترقي ملحوظ

 باشد.

حال بايد ديد در جامعه كنوني ما كه از يك سو فضاي پسابرجام، و از سوي ديگر تكيه صرف بر درآمدهاي ناشي از فروش نفت، موقعيت كشور را در شرايطي خاص قرار داده، چگونه مي‌توان اين الگوي اقتصادي را اجرايي كرد. ما در فضاي پسابرجام با تحريم‌هاي نانوشته‌يي رو به رو هستيم كه اقتصاد كشور را كماكان متاثر كرده است هر چند كه اين تاثير اگر به درستي مديريت شود، مي‌تواند به ايجاد فرصت‌هاي عظيم تبديل شود. از اين رو با وجود فضاي پسابرجام و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي در سايه اقتصاد مقاومتي و تلاش جهت كاهش وابستگي‌ها به نفت مي‌توانيم جهت رسيدن به اهداف مورد انتظار و توسعه يافتگي در بخش صنعت گام‌برداريم.

براي تحقق اقتصاد مقاومتي چه بستر‌سازي‌هايي را بايد فراهم كرد؟

بسترسازي براي تحقق اين مهم، اقتصاد كشور بايد از نظر قوانين و مقررات، فضاي مساعد كسب و كار و ساير شرايطي كه رقابت‌پذيري را در صحنه‌هاي جهاني و بين‌المللي مهيا مي‌كند همچنين مقابله در برابر شوك‌هاي اقتصادي تامين باشد. تمركز اقتصاد ما روي نفت، يكي از بلايا و آفاتي درينه در اقتصاد كشور به شمار مي‌رودكه گريبان ما را گرفته و به يكي از دلايل ناكارآمدي اقتصاد ما تبديل شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه راهكارهاي همچون مديريت متمركز، كاهش واردات، حمايت از توليد داخلي، مصرف كالاهاي داخلي، استفاده از درآمدهاي مازاد نفتي، تقويت ديپلماسي اقتصادي و تجاري، رصد و كنترل فضاي اقتصادي داخلي و بين‌المللي، اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي در صدر برنامه‌هاي داراي اولويت دولتمردان قرار گيرد.

برخي كارشناسان تشكلي براين باورند كه ركود در بخش اقتصاد ديده نمي‌شود و اگر فعالان صنفي براين باورند كه رونقي در بازار موجود نيست به دليل ثبات در رويه همچنين خريد براساس نياز روز است. نظر شما درباره اين نوع برآوردها چيست؟

نمي توان گفت كه ركود در بازار نيست. يكي از اهداف دولت تدبير و اميد در بالا بردن قيمت ارز تحريك تقاضا در بازارهاي صادراتي است. از طرفي اقتصاد ما هم در داخل دچار چالش است و هم از خارج راه‌ها روي شركت‌هاي صادراتي بسته شده است. خوشبختانه دولت تدبير با سياست‌هاي لبخند به لب يك آرامش را براي مردم به ارمغان آورده است. اينكه گفته مي‌شود، ثبات در قيمت‌ها و بخش اقتصاد حاكم است، برآورد درستي است. خوشبختانه طي 3سال اخير و با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد مردم براساس نياز كالاهاي خود را خريد مي‌كنند و به واقع، ثبات رويه حاكم شده است. به عبارت ديگر طي روي كارآمدن دولت تدبير و اميد انگيزه رواني ايجاد شده است.

در گذشته و در دولت احمدي‌نژاد مردم به انبار كردن كالاها مشغول بودند و از آينده نيز هراسان. اما امروز مردم احساس امنيت دارند و دولت نيز در تلاش است تا ركود را مهار كند. به ‌واقع در بازه زماني كنوني دولت به اين نتيجه رسيده است كه با افزايش نرخ ارز به طور پنهاني شركت‌هاي كوچك را به سمت صادرات سوق دهد و انگيزه صادراتي را در آنها ايجاد كند. به واقع، تمام هدف دولت اين است كه رشدبخش اقتصاد را توسط افزايش صادرات ايجاد كند و شركت‌هاي نوپا و كوچك را به سمت صادرات بكشاند همچنين انگيزه صادراتي را تشويق

 كند.

 حال عملكرد دولت يازدهم را در بخش اقتصاد چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

به هر حال عملكردها هرچه هم كه باشد بهتر از عملكرد دولت نهم و دهم است. در دولت نهم و دهم ما شاهد افزايش روزانه قيمت‌ها بوديم و از سوي ديگر نيز تحريم‌ها روز به روز عليه ايران گسترش مي‌يافت. به واقع در دولت گذشته امتيازها و مشوق‌هاي امروز در بخش اقتصاد وجود نداشت و به نوعي هم مشوق‌هاي صادراتي ديده نمي‌شد. بايد باور كنيم كه سنگ‌ريزه‌ها و مشكلات در عرصه اقتصاد و سياست فراوان است و براي حل و برطرف كردن آنها نيز به مدت زمان زياد نياز است.نویسنده:
دروازه ورود كالاهاي ايراني به عمان را باز كنيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/20
دروازه ورود كالاهاي ايراني به عمان را باز كنيم
رييس اتاق مشترك ايران و عمان خبر داد


گروه تشكل‌ها|

چندي پيش كميسيون روابط خارجي استانداري سيستان و بلوچستان جلسه‌يي را با اتاق مشترك ايران و عمان تشكيل دادند. در اين نشست درباره توانمندي‌هاي استان‌هاي جنوبي كشور در بخش صادرات مواد غذايي مورد بررسي قرار گرفت و صاحبان اتاق‌هاي مشترك ايران و عمان براين باور بودند كه در دوران برجام ميزان صادرات ايران به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به خصوص در عمان بايد افزايش و گسترش يابد و اين كشور بايد در بخش‌هاي صادراتي جايگزين ديگر كشورهاي حوزه حاشيه خليج‌فارس باشد. به گفته فعالان تشكلي، با توجه به نوع روابط ايران و عمان و توجه به برخي كشورهاي حوزه حاشيه خليج‌فارس اين كشور مي‌تواند به عنوان دروازه ورود كالاهاي ايراني به دنيا ياد شود.از سوي ديگر بازرگانان ايراني به تشديد تحريم‌ها و عدم مراوده با اين كشور مي‌گويند و براين باورند كه برقراري خط مستقيم بين بندرعباس و بندر صحار، تسهيل صدور ويزا براي بازرگانان داراي معرفينامه اتاق مشترك، تسهيل ثبت شركت فعالان اقتصادي ايران در مناطق آزاد صحار، حل مشكل گشايش ال‌سي و نقل وانتقال پول و مالي بايد در صدر فعاليت‌ها و اقدامات اتاق مشترك قرار گيرد تا در دوران برجام و با لغو نهايي تحريم‌ها بتوانيم ميزان صادرات را به اين كشور افزايش دهيم. در اين جلسه رييس اتاق مشترك ايران و عمان از مطرح شدن پيشنهاد تبديل بندر صحار و بندر چابهار به هاب مواد غذايي منطقه خبر داد و خواستار حضور سرمايه‌گذاران استان سيستان و بلوچستان در اين پروژه شد. رييس اتاق مشترك ايران و عمان در نشست كميسيون روابط خارجي استانداري سيستان وبلوچستان با اشاره به توانمندي‌هاي اين استان و دسترسي آن به آبهاي آزاد و بندر صحار گفت: با توجه به نوع روابط ايران و عمان، مي‌توان از اين كشور به عنوان دروازه ورود كالاهاي ايراني به دنيا ياد كرد. محمدرضا ضرابي با اشاره به مزيت‌هاي كشور عمان و رفتار متفاوت اين كشور نسبت به همسايگانش در مقابل ايران به ويژه در مناقشه‌هاي هسته‌يي گفت: روابط تجاري ايران و عمان سابقه‌يي طولاني دارد، نزديكي و تسهيلاتي كه عماني‌ها براي تجار ايراني در نظر گرفته‌اند، فرصت مغتنمي است كه بايد از آن بهترين بهره را ببريم.

ضرابي با اشاره به برشمردن اقدامات اتاق مشترك ايران و عمان جهت توسعه روابط گفت: در همين مدت كوتاه كه از راه‌اندازي اتاق مشترك ايران وعمان مي‌گذرد، اقدامات بسيار خوبي انجام شده كه شرايط را براي تجارت با عمان براي بازرگانان ايراني آسان‌تر كرده است. ضرابي از برقراري خط مستقيم بين بندرعباس و بندر صحار، تسهيل صدور ويزا براي بازرگانان داراي معرفي نامه اتاق مشترك، تسهيل ثبت شركت فعالان اقتصادي ايران در مناطق آزاد صحار، دوقوم و مسقط، حل مشكل گشايش آل سي و نقل وانتقال پول و اموري از اين دست به عنوان اقدامات اتاق مشترك با همكاري سفارت ايران، سفارت عمان و سازمان توسعه تجارت ياد كرد. افزايش صادرات مواد غذايي ايران به عمان

رييس اتاق مشترك ايران وعمان، عمان را محل مناسبي براي صادرات كالا به كشورهايي دانست و گفت: متاسفانه به دلايل سياسي هم‌اكنون امكان صادرات به عماني‌ها را نداريم. وي با تاكيد بر سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان عمان در بخش بنادر و با نگاه به انعقاد تفاهمنامه‌هاي مختلف اين كشور با ساير نقاط جهان، تصريح كرد: عمان مي‌تواند در ارتباط با ايران به عنوان جايگزين مناسب ساير كشورهاي حوزه خليج فارس در نظر گرفته شود، همچنين با توجه به اينكه بنادر ايران در هرمزگان و سيستان و بلوچستان كمترين فاصله را با بنادر عمان دارند، تاسيس پايانه‌هاي صادراتي در اين دو استان مي‌تواند بسيار در رونق بازرگاني كشور تاثيرگذار باشد. ضمن اينكه تفاهنامه عشق آباد براي دستيابي كشورهاي آسياي ميانه به آبهاي آزاد بين ازبكستان - تركمنستان - عمان - ايران چند سال پيش به امضا رسيده كه در اين راستا بندر چابهار با پيوستن به خطوط ريلي كشور مي‌تواند به عنوان محوريت اين تفاهنامه نقش كليدي را بازي كند و زمينه را براي تحول اقتصاد استان سيستان وبلوچستان وكشور مهيا سازد. ضرابي از پيشنهاد تبديل بندر صحار و بندر چابهار به هاب مواد غذايي منطقه خبر داد كه قرار است بر اساس آن با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مواد غذايي ايران در اين دو بندر فرآوري شده و به ساير كشورهاي منطقه صادر شود.نویسنده:
خوشه صنعت گردشگري تشكيل و تدوين شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/20
خوشه صنعت گردشگري تشكيل و تدوين شود
رييس اتاق كرمان پيشنهاد داد


گروه تشكل‌ها|

 صنعت گردشگري از جمله صنايعي است كه در دوران برجام كارشناسان نسبت به مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي نهفته شده در آن تاكيد كرده‌اند و براي آن خواستار برنامه‌ريزي دقيق از سوي تشكل‌هاي متولي و دولتمردان شدند. از اينرو با رفت و آمد هيات‌هاي تجاري به ايران عده‌يي از سرمايه‌گذاران خارجي وضعيت سرمايه‌گذاري را در اين حوزه جويا شدند. به اعتقاد آنها؛ ايران جهان كوچكي است كه تمام مزيت‌ها در آن نهفته شده و حالا با باز شدن درهاي بين‌المللي به روي آن بايد از مزيت‌هاي موجود آن كمال استفاده را برد. سرمايه‌گذاران داخلي براين باورند كه شكل‌گيري خوشه صنعتي در بخش گردشگري موجب ايجاد اشتغال، افزايش شهرت و انجام كار حرفه‌يي مي‌شود و با پياده‌سازي اين نوع شيوه‌ها مي‌توان الگويي براي همه بخش‌هاي دخيل در گردشگري ايجاد كرد.

از اينرو رييس اتاق كرمان معتقد است: در شهرهاي داراي مزيت ايران بايد درصدد تدوين خوشه گردشگري بود. سيد مهدي طبيب زاده، رييس اتاق كرمان در نشست با معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، تشكيل خوشه صنعت گردشگري و صنايع‌دستي را به عنوان يك اقدام مشترك بين شركت شهرك‌هاي صنعتي و اتاق‌هاي استاني پيشنهاد داد و گفت: تشكيل خوشه گردشگري كرمان مي‌تواند به ايجاد اشتغال در اين بخش منجر شود و از سوي ديگر با چنين اقداماتي مي‌توان ميزان سطح اشتغالزايي را در سطح استان‌ها افزايش داد طبيب‌زاده در ادامه عنوان كرد: شكل‌گيري اين خوشه موجب ايجاد اشتغال، افزايش شهرت كرمان و انجام كار حرفه‌يي مي‌شود و مي‌تواند الگويي براي همه بخش‌هاي دخيل در گردشگري باشد. وي با اشاره به حضور افراد علاقه‌مند و تحصيل‌كرده در حوزه گردشگري ادامه داد: نيروي انساني متخصص در اين بخش به‌صورت انفرادي كار مي‌كنند كه اگر منسجم و پيوسته باشند نتيجه خوبي در زمينه گردشگري مدرن ايجاد خواهد شد.

 وي با اشاره به برشمردن مزيت‌ها و آثار ثبت شده جهاني در كرمان تصريح كرد: كرمان پنج اثر ثبت جهاني دارد و اگر قرار باشد ايران در معرض گردشگري قرار گيرد كرمان يكي از مقاصد گردشگران خواهد بود و به همين دليل همه بخش‌ها بايد با يكديگر هماهنگ باشند. وي ادامه داد: گردشگري حوزه بسيار وسيع و داراي پتانسيل‌هاي بسيار خوبي است كه مي‌تواند محور توسعه استان باشد، زيرا هزينه‌بر نيست، اشتغال‌زايي بالايي دارد و اگر گردشگري فعال شود ساير رشته‌ها نيز فعال مي‌شوند. تغيير در فضاي كسب و كار ايران هنوز درك نشده است

در ادامه اين نشست معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با بيان اينكه فضاي كسب‌وكار در دنيا تغيير كرده اما اين تغيير هنوز در كشور ما به‌خوبي درك نشده است، گفت: بايد گردشگري را با رويكردهاي امروز توسعه داد كه در اين زمينه برگزاري استارت آپ‌ها بسيار تاثيرگذار است. غلامرضا سليماني با اشاره به اولويت صنايع در كشور گفت: اولويت كشور پرداختن به صنعت گردشگري است كه در اين حوزه بايد با كمك گرفتن از مشاوره‌هاي بين‌المللي، جاذبه‌ها را در دنيا معرفي و گردشگران را به ايران جذب كرد.

 وي تصريح كرد: همانطور كه در دنيا توسعه بر مبناي بخش خصوصي است دولت در برنامه ششم توسعه نيز ايجاد خدمت براي بخش خصوصي را لحاظ كرده است. سليماني گفت: در دانشگاه‌ها نيز بايد افرادي را براي برخورد مناسب و پذيرش گردشگر آموزش داد تا با به‌روز كردن آموزش‌ها و شيوه كار بتوان از ظرفيت گردشگران استفاده كرد. معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با اشاره به استقبال دولت درباره افزايش اشتغال خاطرنشان كرد: از هر اقدام مشتركي كه منجر به توسعه و ايجاد اشتغال شود استقبال مي‌كنيم.

 نویسنده:
چرا خام فروشي؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/20
چرا خام فروشي؟


اين روزها به دليل افزايش قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي، برخي توليدكنندگان دست به فروش كالاهاي خام زده‌اند. خام‌فروشي جزو آن دسته از موضوعاتي است كه سال‌ها در كشور توسط صنعتگران باب شده؛ يكي از علت‌هاي اصلي باب شدن اين نوع موضوع‌ها در بخش‌هاي اقتصادي كشور بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات است. يعني بر هم خوردن شرايط اقتصادي كشور و نامتوازن بودن نرخ ارز طي سال‌هاي گذشته منجر به آن شد تا توليدكنندگان ديگر توانايي ساخت محصولات نهايي را نداشته باشند از اين رو به سمت صادرات كالاهاي نيمه ‌ساخته يا خام پيش بروند. حالا در با اين اوضاع و احوال بخش‌هاي اقتصادي كشور هنوز بنده به عنوان يك كارشناس تشكلي، خام‌فروشي را به صلاح مملكت نمي‌دانم. نظر ديگر دوستان هم در خانه صنعت اين است كه توليدكنندگان از خام‌فروشي سنگ آهن و ديگر مواد معدني حتي‌الامكان جلوگيري كنند.

البته بايد به اين موضوع اشاره كرد كه براي انجام نشدن هر كاري يا براي رسيدن به نقطه مطلوب در بخش اقتصاد بايد به سراغ مولفه‌هايي رفت و اين سوال را پرسيد كه چرا صنعتگران دست به فروش كالاهاي نيمه ساخته مي‌زنند؟ جواب اين سوال را صنعتگران بارها اعلام كرده‌اند. يكي از دلايل آن آشفتگي نظام اقتصادي، عدم اجراي اصل 44 و معضلاتي كه سد راه بخش‌هاي اقتصادي است، اعلام مي‌شود.

ما بايد چالش‌هاي در پيش رو قرار گرفته بخش اقتصاد را همانند يك مساله اصلي كنار هم بچينيم و براي آن راهكار اساسي پيدا كنيم. به هر حال هر بخشي مشكلات يا چالش‌هاي خاص خود را دارد، ما بايد در دوران برجام درصدد رفع مسائل باشيم و براي آن راهكارهاي بنيادي ترتيب دهيم. بي‌شك براي رشد بخش صادرات ما بايد از هر گونه خام‌فروشي جلوگيري كنيم و به سمت نهايي شدن محصولات معدني و صنعتي پيش رويم.

هر از گاهي اين سوال مطرح مي‌شود كه چشم‌انداز مواد معدني در بخش صادرات در افق 1404 چگونه است؟ يا اينكه چقدر با افزايش صادرات كالاهاي نيمه ساخته موافق هستيم؟ بايد به اين موضوع اشاره كرد كه يكي از مولفه‌هاي اثرگذار در رشد 7.4درصدي كالاها و مشتقات نفتي بوده است. همانطور كه گفته مي‌شود، توجه به بخش معدن و كاهش معضلات بر سر راه آن مي‌تواند رشد قابل توجهي را در بخش اقتصاد كشورمان بر جاي گذارد. به واقع در مدتي كه موضوع كاهش ۲۰درصدي صادرات مواد معدني در سال ۹۴ مطرح بود، جلسات بسيار زيادي در كشور به‌خصوص تهران تشكيل شده و چنين مواردي(چرايي كاهش صادرات مواد معدني) مورد بحث قرار گرفت. بنده شخصا عقيده دارم خام‌فروشي به صلاح كشور نيست. نظر ما در خانه صنعت اين است كه از خام‌فروشي سنگ آهن نيز حتي‌الامكان جلوگيري كنيم تا به‌ زودي آن واحدهاي توليدي كه زنجيره توليدات را تكميل مي‌كنند، وارد فعاليت خود شوند. برخي‌ها اين سوال را مطرح مي‌كنند كه چرا بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش معدن اصرار دارد؟

درخصوص استمرار جذابيت بخش معدن جهت سرمايه‌گذاري ما معتقديم كه نگاهمان بعد از نفت بايد به معدن باشد؛ چراكه خوشبختانه از لحاظ ذخاير معدني در كشور بسيار غني هستيم و مي‌توانيم با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح همراه با بخش ‌خصوصي به نتايج مثبتي كه مورد انتظار است، دست پيدا كنيم. به عنوان مثال ما در بخش سنگ‌هاي تزييني تاكنون موفقيت‌هاي خوبي داشته‌ايم. اخذ اينگونه موفقيت‌ها به دليل رونق صنعت ساختمان در كشورمان و بعضا در برخي كشورهاي همسايه كه توليدات ما را به مصرف مي‌رسانند، بوده است اما امروزه بايد نگاه ما كلي‌تر باشد تا بتوانيم با كشورهايي نظير ايتاليا، چين و تركيه رقابت كنيم. راجع به بهره مالكانه و حقوق دولتي بخش معدن هم بايد بگويم كه اين دو موضوع يكي از چالش‌هاي اساسي بر سر راه معدنكاران است و ما هم بارها درباره اين نوع چالش‌ها اعتراضمان را

 اعلام كرديم. دليل اعتراض ما نسبت به اين موضوع آن است طي قراردادهايي كه با معدن‌داران منعقد مي‌شود، رقم ثابتي وجود دارد و در شرايطي كه كشور درحال ركود به سر مي‌برد، صنعت ساختمان به طور كلي تعطيل است و سنگ‌هاي توليدي ما نيز چندان به خارج از كشور صادر نمي‌شود، شايسته است كه دولت اين‌ بار اضافي(حقوق دولتي) را از دوش معدن برداشته تا معدنكاران بتوانند استقامت كنند.نویسنده: سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران
دور دوم طرح برخورد با عرضه كالاي قاچاق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/20
دور دوم طرح برخورد با عرضه كالاي قاچاق
گروه تشكل‌ها| مدير هماهنگي بازرسي اصناف با اشاره به اينكه ۵۸ اتحاديه صنفي مشمول اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق مي‌شوند به ارائه گزارشي از وضعيت بازرسي اصناف در راستاي اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق پرداخت همچنين از آغاز دور دوم طرح برخورد با عرضه كالاي قاچاق خبر داد. حسين دروديان در ادامه توضيح داد: مرحله اول از اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق در قالب ارشادي و تذكري عملياتي شد اما در مرحله دوم از اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق، بازرسي از اصناف با جديت و برخورد شديدتري پيگيري و رسيدگي مي‌شود و در اين مرحله اجناس و كالاها از مغازه جمع‌آوري خواهد شد و در صورت تقلب و تخلف به سازمان تعزيرات معرفي مي‌شوند.

 وي تعداد كل بازرسي‌ها از صنوف طي 3ماه از تاريخ آغاز اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق را ۲۰هزار و ۶۲۱ فقره بازرسي ذكر كرد و گفت: بازرسي از اصناف كماكان به صورت موردي و ادواري ادامه دارد و ۲۰هزار و ۳۲۱ فقره بازرسي فقط در راستاي اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق از بازرسي صورت گرفته است. مدير هماهنگي بازرسي اصناف همچنين از كشف ۱۹۴فقره كالاي قاچاق در فرآيند بازرسي از اصناف و اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق خبر داد و گفت: بازار براي فروش كالاي قاچاق ناامن شده است. به ‌واقع همكاري و هماهنگي با اتحاديه‌هاي صنفي در جريان بازرسي از اصناف موجب شد تا تنش‌هاي موجود از بين برود و خوشبختانه آرامش در بازار برقرار باشد.نویسنده:

  دريچه Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 مخالفان از مودي تند دولت
  انتقاد پولي هاي شد
  سياست تحليل عمومي افكار بر مجازي فضاي در امريكا منتخب جمهور رييس گسترده حضور
  تاثير را افرادي از دسته آن هند وزير نخس جهان|
  گروه يكنند، انتقاد دولت پولي جنجالي هاي سياست از
  كه گزارش به است. خوانده سياه» پول شكنندگان
  «پرست هاي هند برخي جمع در كه مودي نارندرا سي، بي ترامپ
  بي توييتري زمامداري
  كابوس فساد كه افزود يگفت، سخن كشور، از خارج
  ساكن شود. توخالي هند اقتصاد شده
  باعث در دولت، گذاري سياست انيستيتوي رييس كانت شد
  آميتا خفه نطفه در كه يحهي ال تسليمي| طال جهان|
  گروه 2020 سال تا است اميدوار دولت كه گفت نشست
  اين در ژانويه ماه سوم روز داد 10 ام ساع ترامپ از امريكا منتخب جمهور ييس ترامپ
  دونالد را اعتباري هاي ارت خودپرداز نهاي ماشي از
  استفاده كنگره كه كارهايي همه «باوجود نوشت: توييتي نيويورك شهر در منهتن محله در خود مجلل
  برج كند. استفاده آنها جاي به بيومتريك نظام از كرده
  متوقف تضعيف بايد واقعا آنها كند، رسيدگي آنها به بايد ۸1ميليون براي يرسد فكرش به كه را چيزي
  هر هاي اس اسكن برخي كه كرد اعالم هند دولت نوامبر ماه
  در دادند؟» قرار اولويت در را اخالقي مستقل ناظر نويسد، مي توييتر در خود كننده نبال 00۹هزار
  و شد. خواهند خارج دور از كشور
  اين اصالح «بر افزود: ديگر توييتي در بعد اندكي يا مالي بازارهاي در ها نوشت اين عواقب به اينكه
  بدون هندي مقامات سابقه اقدامي در ماه اين اوايل
  در ديگري مسائل درماني خدمات مالياتي، قوانين هاي توييت باشد. داشته توجهي عمومي سياسي
  فضاي كردند خارج دور از را روپيي 1000 500 هاي
  اسكنا تمركز هستند، برخوردار باالتري اهميت از كه شده شناخته هويت از بخشي فريبنده، اغلب بيرويه اسها اسكن اين تبديل براي خواستند آنها دارندگان از
  و كنيد.» گذشته هاي ال س در مردم عموم مقابل در را
  ترامپ شده ممنوع هاي اسكناس كنند. مراجعه مالي مراكز
  به نمايندگان كه داد رخ درحالي اتفاقات اين همه عنوان به تصميمبگيرد وي اينكه از پيش ها مدت
  و كه يدهند تشكيل را هند گردش در نقد پول
  5۸درصد جلوگيري براي زياد مشغله با را روز آن وريواه جمه دادند. مي تشكيل كند، نقش ايفاي امريكا جمهور
  رييس دولت اقدام اين است. نقد پول بر مبتني شدت
  اقتصادش داشتند سعي كردند تالش فاجعه يك وقوع از بهسخره براي توييتر از ترامپ انتخاباتي كمپينهاي
  در بهرو رو سياستمداران همچنين مردم برخي انتقاد با
  هند اقدام اما دارند. نگه دور ان رسا از ممكن حد تا را اخبار شرايطي در حاال اما يرد، استفاده رقبايش
  گرفتن سها اسكنا تبديل نحوه ناگهاني تصميم اين به مردم
  شد. در نمايندگان اقدام اين از عمومي ناخشنودي به ترامپ عنوان به وي تحليف مراسم تا هفته تنها
  كه اين براي كافي زيرساختار فقدان يا كمبود ها بان
  در ساعت زد دامن جديد كنگره فعاليت روز نخستين محاباي بي اظهارنظرهاي مانده، باقي ييسجمهور
  ر وقتي هند در نقد پول بحران موضوع كردند. شكايت
  اقدام رهبران با نمايندگان، مجلس رييس ان راي پل بامداد 11 را آنها يوان نمت ديگر دارد وجه اب عواقبي
  ترامپ ازسوي جديد شده چاپ هاي اسكناس كه شد هتر
  پيچيد آن از پس كرد ديدار خصوصي هطور خواه وري جمه را سفيد اخ است قرار وي گرفت. ناديده ياعتنايي
  با هاي دستگاه بنابراين بودند. هاي يم قد از چكتر كو
  دولت خبر مربوطه اليحه معرفي در نشيني عقب از نمايندگان اقدامات مورد در درآورد حركت به را بازارها كند،
  اداره در دستگاه 002زار از بيش آنها تعداد كه
  خودپرداز در توييتر در ترامپ نوشته ساعت، چند طول در دادند. اين در گزارشي در نپست واشنگت بگيرد. تصميم
  دولت متناسب جديد هاي اسكناس با بايد است، كشور
  اين ظهر تا شد داده بازنشر ديگر مرتبه ميليون 21 مجموع از استفاده در ژه وي ترامپ ارتباطي رويكرد نوشت،
  باره بگيرند. پول هها دستگا اين از بتوانند مردم تا دند مي ش اخالقي نظارت دفتر مورد در وجو جس ميزان روز، آن هاي شخصيت ها، شركت مديرعامل شده سبب
  توييتر سابق نخستوزير سينگ مانموهان نيز رابطه همين
  در براي بود. يافته افزايش برابر چهار به گوگل در كنگره حتي خارجي هاي ديپلمات سياستمداران،
  مشهور، هاي اس اسكن تعويض نحوه درخصوص مودي، از
  هند، است افتخار يك مجازي فضاي بر تسلط اين ترامپ، كه باشند اين نگران لحظه هر ملي امنيت
  نيروهاي در كه سينگ كرد. انتقاد شديدا پيهي رو 100 500
  داند. مي توييتر همينگوي» «ارنست را خود حتي چه خود شخصي صفحه در منتخب جمهور
  رييس گفت، مي سخن پارلماني نظر تبادل بحث جلسه
  يك مشاورانش كه توييتر از ترامپ استفاده حال، اين در ديگري توييت در كرد شرمسار نمايندگان، اخالق تصحيح خود آبروي از محافظت براي شدند كار نوشت. خواهد
  چيزي كه بوده مديريتي بزرگ شكست يك اقدام اين كه نماند
  افزود بينصيب هم هنر فرهنگ خواهد ادامه هم وي تجمهوري رياس دوران در هند گفتا در كوروال خودروهاي ساخت دليل تويوتا شركت هم 01:۹ ساعت تا بود شده گفته اشتباه به كه يي له
  مسا اقتصاددان سينگ است. بوده قانوني چپاول آن
  نتيجه المللي بين هاي تحريك به فقط ترامپ هاي توييت است. كرده خشمگين هم را خارجي هاي دول يافت، گرفت. قرار انتقاد مورد مكزيك «همه كردند: اعالم صادر هي بيانيي روز همان بامداد سهام بازار در لزل است. كرده خدمت دارايي وزير هعنوان نيز قبال
  است نميشود. محدود يتها شكا گله يا ها خواسته را ترامپ اقدام اخيرا دولتي رسانه چين، در نمونه براي در شده فروخته شورولت كروز سدان خودروهاي نوشت: ژانويه روز 03:7امداد ساعت
  ترامپ باعث وي اقتصادي اصالحات ناظران، از بسياري گفته
  ب يگيرد دربر را گوناگوني ژانرهاي او ديجيتال كتابخانه كودكانه اقدامي خارجي، تهاي سياس كردن توييت در نيست مستثنا خارجي سياست اوهايو ايالت در لوردزتاون در واقع كارخانه در امريكا مكزيك ساخت كروز شورولت نمونه موتورز
  «جنرال ميالدي ۹0 دهه در مالي مشكالت از هند رهايي به
  كمك امريكايي فرهنگ درمورد را خود نظرات اغلب او است. كرده توصيف از ديگر بار شنبه روز منتخب جمهور ييس خودروسازي بزرگ شركت اين اند.» ده ش ساخته در خودرو داللهاي براي ماليات از معاف صورت به
  را براي دولت مخالف احزاب نيز نوامبر ماه اواخر در
  شد. در ترامپ توييت نمونه، براي ميكند. بيان توييتر در مامور يك اخيرا هم رهجنوبي خارجه امور وزير نهادهاي شدن هك مورد در كردن بحث براي توييتر در خودرو اين هاچبك مدل كه كرد اعالم همچنين در را خودرو ند. ارسال امريكا در مرز سوي
  اين دادند. فراخوان كشور سطح در سراسري تظاهرات
  يك تحليف مراسم در است قرار كه نوجواني خواننده مورد مشاهده مامور را ايمالي امريك در خود دفتر در اين كه كرد اعالم استفاده روسا توسط امريكايي «بازار در فروش براي اما يود، اسمبل مكزيك پرداخت وارداتي سنگين هاي ات مالي يا بسازيد
  امريكا هاي بخش در چشمگير ركود از خبر رسمي آمار
  آخرين آلبوم شد سبب يكباره باشد، داشته اجرا جمهور ييس ترامپ مشاوران حتي است. كرده ترامپ توييتر صفحه درحالي اين نداشته او پيروزي بر تاثيري هيچ اتفاقات خودروها اين از 005دد ۴هزار فقط است جهاني» مجددا مرتبه زار ه1 حدود ترامپ درخواست
  كنيد!» ركود دهد. هند در معدن استخراج توليد واز،
  ساخ نداشت امريكا در چنداني شهرت كه خواننده رم اي آخ نوشت، خواهد چه توييتر در ييسشان اينكه از هم بودند داده گزارش امريكا اطالعاتي ساي آژانه كه بود است. شده فروخته امريكا خاك در تدريج آن عواقب كه بود آن از پس شد
  توييت خواهد كننده ران نگ مودي براي اشتغالزا هاي بخ اين
  در 51دسامبر به منتهي هفته يك در بگذارد. فلك به سر چك كارشان نخستين صبح، روز هر ندارند اطالعي هاي ژي استرات ازجمله امريكايي نهادهاي كردن هك گذشته سهشنبه بامداد به مربوط اتفاقات اين همه در موتورز جنرال براي وجو جس ميزان شدند؛
  آشكار هفتمين در اقتصادي ركود كه داده گزارش اسپوتنيك
  بود. فروش خواننده اين آلبوم از سخه 206 7هزار تنها از بسياري است. آينده سجمهور ريي هاي تويي كردن در ترامپ پيروزي احتمال افزايش براي روسيه در خود امهاي پي با بارها هفته پايان تا ترامپ بودند. ارزش افزايش 002درصد گوگل وجوي جس
  موتور مودي نارندرا محبوبيت كاهش موجب جهان بزرگ
  اقتصاد ۸۸7 ۸1هزار به بعدي هفته در آمار اين كه بود رفته سازي اده آم براي مشاوران كميته يك از سياستمداران وي است. بوده امريكا تجمهوري رياس انتخابات توييت لرزاند. را اخبار چرخه اجتماعي هاي شبكه ۴3دالر به كاهش ۴2درصد با موتورز جنرال
  سهام 2022 سال پايان تا بود داده وعده مودي است.
  شده دسامبر ۹2 به منتهي هفته در يافت افزايش نسخه مساله اين اما كنند، مي استفاده توييتر در خود هاي پيا اتفاقي روسيه با خوب «روابط كرد: توييت همچنين را نمايندگان مجلس خواهان جمهوري ترامپ ديگر مديران درنهايت يافت. كاهش سهم هر براي سنت 60
  حاضر، حال در اما كند؛ ايجاد شغل 001ميليون
  ميالدي، رسيد. فروش به او آلبوم از سخه ۹6 11هزار هم يكند. نم صدق ترامپ مورد در منفي.» نه است مثبت بر نظارت مستقل دفتر تضعيف براي شان تالش در به دست ديترويت در مركزي دفتر در شركت
  اين شغل ميليون 5.0 تنها وي، دوره آغاز از سال دو گذشت
  با اقتصادي رشد هند دولت است. شده ايجاد كشور اين
  در است. كرده بيني پي آتي مالي سال براي را
  كندتري دو روساي نيز جهت اين در كه كند جلوگيري شوند
  تركيه مي خارج بعشيقه پايگاه از كيه تر
  نيروهاي اند.» ده رسي توافق به
  دولت در عراق دولت تركيه، جمعي هاي رسان گزارش منطقه
  به
  از داده ضمانت تركيه نخستزير ييلدريم سفر آنكارا
  جريان بغداد روابط خوش صل
  ف حمالت جهت براي پايگاهي به عراق كه
  است شد. نخواهد تبديل تركيه به
  آن به اشاره با هفته چند نيز تايمز نيويورك است
  روزنامه عراق در ايران نفوذ كاهش دنبال
  اردوغان آنكارا تالش عراق به نسبت تركيه هاي ست سيا چاپ
  تغيير به مجددا عمان تغيير اين از هدف كه نوشته بغداد با روابط بهبود براي تضمين با برخورد درباره اش عراق همتاي كه جهان| آورد
  گروه روي قرضه
  اوراق اين در ايران نفوذ از كاهش عراق به نزديكي تاكتيكي، ما براي تضمين است:«اين گفته ييلدريم است. داده به عراق شمال در تركيه نظامي حضور
  «مشكل است:«تغيير آمده مطلب اين از بخشي در است. كشور نشان براي راه بهترين تضمين اين است. مهم بسيار حيدر سخنان از بخشي اين يشود.» رفع
  زودي مالي منابع كمبود بهدنبال كرد اعالم عمان
  دولت بازي يك تكرار ايران تركيه امروز رقابت تاكتيك مقابله تروريسم با وانيم تم كه است مساله اين دادن با خبري كنفرانس در عراق توزير نخس
  العبادي، بازارهاي در نفت قيمت نوسان از ناشي بودجه كسري
  و ميان اجدادي آبا رقابت است؛ منطقه در قديمي كنيم». از كه سخناني است؛ خود يي تركيه همتاي
  حضور داده قرار خود كار دستور در را قرضه اوراق چاپ
  جهاني عمدتا سوريه عراق در تركيه مداخله پارس... بيزانس را اش نظامي نيروي از بخشي كه هاست مدت تركيه دارد. حكايت كشور دو نشيب فراز پر روابط
  بهبود همين در عمان دولت الجريده، نشريه گزارش به
  است. حوزه فزاينده طور به ايران كه است درك اين به پاسخي حفظ موصل شمال در بعشيقه نزديكي در پايگاهي در يك سفر نخستين عراق به ييلدريم بينالي روزه دو
  سفر اين در را ايشان پيشنهاده خواسته مالي موسسات از
  راستا نزديك مهم مناطق در ويژه را خود تاريخي نفوذ اختالفات به 2015 سال در نيروها اين تقويت كرده است. گذشته سال در بغداد به يي كيه تر بلندپايه
  مقام اوراق دالر ميليارد چاپ به نسبت تا كنند ارائه
  زمينه است... داده گسترش موصل) (حلب تركيه مرزهاي در مدتي پايگاه اين است. زده دامن كشور دو بين در تركيه نظامي حضور خاطر بغداد آنكارا
  روابط اقدامي طي نيز 2016 سال در عمان دولت كند. اقدام يكند
  قرضه فلج را تركيه ارتش اردوغان اوضاع شدن بدتر از جلوگيري براي ايران تركيه اما تركيه 2016 نوامبر اما بود داعش نيروهاي دست بود. شده تيره مساله عراق
  شمال هاي داده جديدترين بود. رسانده چاپ به قرضه اوراق
  مشابه فها شكا كنند، غلبه خود ميان اعتمادي بي جو بر بايد همسايه عراق زمينه اين در گرفت. پس را آن كنترل عراق توزيران نخس فرانسه، خبرگزاري گزارش
  به كسري است حاكي عمان اقتصادي وضعيت از
  آماري حزب ترين بزرگ عنوان به خلق خواه جمهوري حزب استناد با كه هيي تاز بخشنامه صدور با تركيه
  دولت درك را يكديگر امنيتي هاي نگران دهند كاهش را كرده متهم ضياش ار تماميت نقض به را خود شمالي اختالفات كه كردند تاكيد بغداد در ديدار از پس
  تركيه نوسان از ناشي مالي منابع كاهش دليل كشور اين
  بودجه شده، گفته است. شده رو روب تركيه مجلس در مخالف حكم در تركيه در اجرا درحال اده وق الع حالت قانون
  به نشوند.» محاسباتي اشتباهات دچار كنند دهد. ادامه كك با برخورد به كه دارد اصرار آنكارا اما عراق شمال در تركيه نظامي نيروهاي حضور سر
  بر است. يافته افزايش ديگر بار جهاني، بازارهاي در نفت
  قيمت پيشنهاد به تر پيش گانه نيروهاي فرماندهان انتصاب ستاد رييس اختيارات از مهمي بخش است،
  قانون شرايطي در عراق به تركيه وزير نخس روزه دو سفر گفته العبادي حيدر شد. خواهد رفع نزديك آينده
  در نظامي عالي شوراي در تركيه فرماندهي ستاد رييس هفته آنكارا كرد. منتقل دفاع وزير به را ارتش
  فرماندهي دادهند گزارش خبري هاي رسان كه شده انجام چيست؟ دنبال تركيه كه هند كرد تاييد او همراه هيات كيهيي تر
  همتاي بخشنامه در ولي شد تصويب وزير نخست رياست به جزييات كه كرد صادر قانون حكم در خشنامه
  گذشته نزديكي به عراق ارتش نيروهاي پيشروي با همزمان عراق به ييلدريم سفر به اشاره با يچهه ول دو عراق شمال در تركيه نظامي حضور موضوع زودي
  به منطقه ۰۱ جزو
  تركيه لحاظ زمينه اين در ستاد رييس نظر پس اين از اخير اين موجب به يشود. نتر روش روز هر مصوبات
  اين كشته هها يكشنبه بامداد در بمبي انفجار دجله، طيب رجب دولت تركيه واقعي «هدف نويسد: نخستوزير شد. خواهد حل بخش رضايت يي شيوه
  به دنياست
  خطرناك با دفاع وزير پيشنهاد به نيروها فرماندهان نشده در دولت كارمندان از ديگر نفر زار حدود مهها
  بخشنا داده گزارش رويترز است. گذاشته جاي بر زخمي با مبارزه ائتالف در شركت با كه است اين اردوغان اين به كردستان اقليم رهبران با كه كرده تاكيد
  عراق منصوب جمهوري رييس تاييد وزير ت نخس امضاي هاي گروه با ارتباط اتهام به حكومتي مختلف بخشهاي هاي روي پيش موازات به عراق ارتش ويژه نيروهاي كه عراق حكومت تا باشد داشته عراق در پايي جاي داعش سنجار منطقه كنترل عراقي نيروهاي كه رسيده
  توافق خطرناك منطقه 10 يي مقاله در پاليسي فارين
  نشريه در نيز فرماندهان عزل صورت همين به شد. خواهند شدند پاكسازي گولن(فتو) گروه به ژه بوي
  تروريستي از اند. ده رسي دجله نزديكي به دولت متحد نيروهاي همين به نگيرد. قرار تهران نفوذ تحت يكپارچه طور به كه كرده تاكيد زمينه اين در او بگيرند. دست در
  را منطقه دومين را تركيه كرد معرفي را 2017 سال در
  دنيا سوي از اقدامات اين بود. خواهد سياست نهاد اختيار تعطيل تركيه مختلف شهر 20 در انجمن ۹0 به
  نزديك تسلط تحت مناطق از نيمي از بيش داعش كه آنجا داند، عراق هاي سن حامي را خود كه تركيه دليل باشد عراقي نيروهاي كامل كنترل در بايد
  سنجار هاي ري درگي نوشت، پاليسي فارين دانست. جهان
  خطرناك زدن دور براي زدهيي اب شت فرآيند عنوان به مخالفان تركيه هاي رسانه در كه ها مه بخشنا اين موجب به
  شد. در دهشده ران غربي مناطق به دادهو دست از را خود نقش اين بر موصل رهايي نبرد در شركت با است مايل دست در را ناحيه اين كنترل نبايد خارجي نيروي
  هيچ را نفر 053زار حدود 2016 جوالي 15 از آمده وجود
  به توسط دموكراسي تعليق با كشور مديريت قانون ارتش اختيارات از مهمي بخش دارد، گسترده بازتاب
  نيز در دولتي نيروهاي توسط دجله كامل كنترل صورت است آن تركيه ديگر هدف همچنين كند. تاكيد خود باشد.
  داشته حكومتي نيروهاي كه درحالي است. داده قرار تاثير است.
  تحت شده ارزيابي قانون حكم در ههايي بخشنام واكنش با امر اين است. شده منتقل سياست نهاد گرفت.
  به خواهد قرار دشواري بسيار موقعيت كردهاي براي پايگاهي تكوين از عراق شمال در كه كرده اعالم هم ييلدريم خبري، كنفرانس اين
  در كودتاي بودند، درگير يكديگر با پيش از
  نيروهاي نفر 001هزار اخراج به افزود اوضاع وخامت به هم
  نافرجام مورد در الا جنجه كه است حالي در اين شد؛ منجر كار
  از موجود هاي تنش به هم تركيه در جمهوري رياست به
  نظام البرادعي محمد را امريكايي هاي شركت چين حزب مالي حامي
  هشدار عبارتند ترتيب به جهان خطرناك مناطق ديگر است.
  افزوده حوزه آفريقا بزرگ صحراي منطقه يمن، عراق، سوريه، گردد
  از: مي باز سياست دنياي ميگيرد هدف برگزيت درباره بريتانيا كار
  محافظه جنوبي، سودان كنگو، دموكراتيك جمهوري چاد،
  رود تحليل اين در مكزيك. اوكراين ميانمار،
  افغانستان، جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه تمام به سوريه داخلي جنگ ابعاد گسترش به
  همچنين است كرده اعالم يي هسته انرژي المللي بين آژانس پيشين رييس البرادعي، محمد هاي سياست با مقابله براي را خود پكن شده، منتشر هاي گزارش جديدترين طبق فظهكار، محا حاكم حزب به مالي مهم كنندگان كمك از يكي كوك اندرو است. شده اشاره
  جهان به گرفت. خواهد سر از وقفه سال سه از بعد مصر در را خود سياسي اي فعالهي كه است كرده آماده امريكا منتخب سمهور رييج ترامپ، دونالد دولت چيني ضد تجاري فاجعه يك همثابه كه اروپايي واحد بازار از بريتانيا خروج صورت در كرده
  تهديد با مصاحبه در مصري سرشناس سياستمدار ديپلمات البرادعي، محمد نيوز ارم گزارش زمينه اين در چين احتمالي تدابير از يكي امريكايي مشهور تهاي شرك دادن قرار هدف كرد. خواهد متوقف حزب اين از را خود مالي حمايت بود، خواهد كشور اين
  براي هاي اسكناس تغيير
  بحران سال 12 از بعد است:«من گفته شده، منتشر آن اول بخش كه العربي يي واره ماه شبكه را ضدچيني تجاري راهبرد نوع هر دارد نظر در چين بلومبرگ، گزارش به بود. خواهد از كار فظه محا حزب «اگر نوشته: 76ساله، وك اندرو لندن، تايمز گزارش
  به سال براي مصر داخل در فعاليت سال يي هسته انرژي المللي بين آژانس در فعاليت كه است حاكي ها زارش دهد. پاسخ تجاري حمله ضد يك با يكند اتخاذ ترامپ كه اين به وي مالي كمك استمرار كند، حمايت اروپايي واحد بازار از انگليس عربستان
  خروج در
  قديم دايما كردم سپري كه سختي سال 16 آن طول گفت:«در گذاشتم.»وي كنار را كار افزايش 5۴درصد تا را چين از وارداتي كاالهاي روي تعرفه بخواهد، ترامپ دولت اگر شد.» خواهد غيرممكن
  حزب هايي اس اسكن از استفاده به دادن پايان هدف با عربستان باشيد.» داشته ميز لمت مسا همزيستي هم با نكشيد را يكديگر بگويم تا كردم تالش هاي تعرف سرسختانه تدابير خود خاك در امريكايي اي شرك براي چين آنگاه دهد، از بيش تاكنون كه كوك ويليام فوالد مهندسي گروه رييس وك
  اندرو بود، شده چاپ وي عكس با قبلي پادشاه دوره در
  كه در بود مصر موقت جمهور ييس منصور، عدلي معاون 2013 سال در كه البرادعي كتها شر براي گمركي باالي تعرفه گرفتن نظر در گرفت. خواهد نظر در سنگين تجاري كرده، مالي حمايت مي ترزا رهبري به فظهكار محا حاكم حزب به پوند
  5.1ميليون كشور اين هاي عابربانك هنوز اما داد تغيير را ها اسكنا دور درباره او كرد. ارهري گي كن سمتش از ارتش توسط وانالمسلمين اخ كشتار جريان امريكايي اقالم شديد يهاي بازرس امريكا از كاال خريد كاهش امريكايي، كاالهاي اروپا اتحاديه در بريتانيا ماندن از الدي 2016 مي ژوئن 23 پرسي همه جريان
  در مشتريان به يكنند نم قبول را جديد هاي اسكناس به تا گزيدم دوري تايم فعاليه از گفت:«من اخير هاي ال طي سياسي فعاليت از شدن بازرگاني وزارت شود. محسوب امريكا تجاري نبرد براي ايچين برنام ديگر از يگويد گرفته، بريتانيا دربار از شواليه لقب اين از پي كه وي كرد.
  حمايت پولي مقامات گلفنيوز، گزارش به دهند. نمي خدمات با بود.»البرادعي درست هايم رف چراكه بودم ناراحت بسيار من دهم. فرصت ديگران تجاري جنگ براي كه است داده هشدار اما نكرده، اعالم رسما را كشور اين تدابير چين يك سمت به خواب در رفتن راه مثابه اروپايي واحد بازار از بريتانيا
  خروج را جديدي هاي اس اسكن 2016 دسامبر چهاردهم سعودي سياسي فضاي شدن بسته مصر سجمهور ريي عنوان به السيسي ژنرال آمدن كار روي مورد در شده منتشر زارشاي برخي چين حال اين با است. آماده امريكا با ناخواسته حضور ادامه طرفدار اقتصاددانان اق اتبف «قريب يگويد: كوك اندرو است.
  فاجعه كشور اين مالي بازار به كشور اين جديد پادشاه عكس
  با درباره وي گزيد. دوري سياست از وانالمسلمين اخ سركوب دوران در ويژه به كشور اين تالفي به را امريكايي هاي شرك از شماري هاي ذاري هگ سرماي براي محدوديت ايجاد توجهي قاب استدالل چگونه هي تاكنون من هستند اروپايي واحد بازار در
  بريتانيا 62دسامبر رسمي طور به سها اسكنا اين كردند. عرضه با كسي هر بايد گفت:«اكنون سياسي هاي فعاليت به بازگشت ها رسانه در حضورش عليه ترامپ تهديدهاي به معترض كشور تنها چين اما است. كرده تكذيب ي، روياروي اين بيش اتحاديه اين از خروج بحث كه رسد نظر به ام ده ندي بازار اين ترك
  براي جايي جاب طرح گرفت قرار كشور اين مردم دراختيار تفاهم توافق با تنها عرب جهان مصر اوضاع كند. صحبت كمك دارد، كه مهارتي ترامپ، دونالد اخير سخنان به آشكاري اشاره در هم مكزيك نيست. ها ذاري هگ سرماي به بريتانيا مردم تاريخي راي است.» سياسي ريشه داراي باشد، اقتصادي آنكه
  از بانك توسط جديد هاي اسكناس با قبلي هاي اسكناس در نيز را 2005 نوبل صلح جايزه دريافت كه البرادعي شود، يشود.»گفته حل محكوم هشدت را مكزيك در هگذاري سرماي از تا شركه بازداشتن براي تهديد هرگونه در شديد تفرقه اختالف موجب هپرسي هم در اروپا اتحاديه از كشور اين
  خروج پايان اقدام اين از هدف خورد. كليد كشور اين مركزي صحت صورت در كند. آماده مصر انتخاباتي تهاي رقاب براي را خود دارد، كارنامه جنرال خودروسازي شركت محصوالت بر كه كرد تهديد گذشته هفته ترامپ كرد. تداوم براي كه دارند بيم اين از بريتانيايي اي شرك از بسياري شده كشور
  اين پادشاه دوره در كه بود اسي اسكنهاي از استفاده به
  دادن مصاحبه نخستين اين بود. خواهد السيسي عبدالفتاح ژنرال رقيب ترين اصلي او امر، اين مكزيك در شركت اين هاي كارخان در كه خودروهايي واردات براي امريكا موتورز يي غيرتعرف هيي تعرف موانع با برگزيت، از پس اروپايي كشورهاي با
  مبادالت حال در بود. شده چاپ وي عكس با كشور اين قبلي اين ديگر بخش در وي است. تاكنون پيش سال از عربي رسانه يك با البرادعي خاك در يي ازه كارخانه ساخت طراحي براي ژاپن تويوتاي شركت بر يشود توليد كشور اين تجاري جامعه به سنتي طور به بريتانيا، كار فظه محا حزب شوند.
  مواجه جديد هاي اسكناس معرفي از هفته سه از بيش حاضر سوريه ازجمله عرب جهان هاي ران بح مصر آينده براي ديدگاهش درباره مصاحبه در فورد خودروسازي شركت گرفت. خواهد نظر در وارداتي عوارض ها تعرفه مكزيك، دريافت منفرد ككنندگان كم از را خود مالي هاي كم از بسياري بوده
  نزديك گازت، سعودي گزارش به اما گذشته عربستان بازار به مصر جمهوري رياست از مرسي محمد بركناري از پس كرد. خواهد صحبت فلسطين لوئيس سن ايالت در را خود جديد كارخانه ساخت طرح ترامپ، انتقاد تهديدها اين پي اروپاست، سطح در حتي شده شناخته فرد يك كه كوك اندرو هشدار يند
  مك جديد هاي اسكناس به كشور اين هاي عابربانك اكثر هنوز وضعيت كشور، اين در نظامي كودتاي طريق از السيسي عبدالفتاح آمدن كار روي كرد. لغو دالري 006ميليون ميليارد يك هگذاري سرماي با مكزيك شمال در پوتوسي اعالم بريتانيا وزير نخس مي ترزا يشود. شمرده حزب اين براي خطر زنگ
  يك را سها اسكنا اين يتوانند نم كنند نمي رساني
  خدمت بود، توانسته گذشته سال كه كشور اين است. شده بدتر روز به روز مصر اقتصادي «هرگونه كرد: اعالم ترامپ سخنان به اشاره بدون هي بيانيي در مكزيك اقتصاد وزارت فعال 2017 مارس پايان از پيش تا را ليسبون پيمان 50 ماده دارد قصد
  كرده مشكل با سعودي مردم جهت اين از دهند تشخيص يها، سعود مواضع با مغاير سياسي مواضع دليل به كند جلب را عربستان مالي حمايت نگراني اساس بر را ها شرك گذاري سرماي به مربوط تصميم بر نفوذ اعمال براي تالش اتحاديه اين از انگليس خروج درباره مذاكرات روند آغازگر مساله اين كه
  كند هستند. مواجه يكند. نرم پنجه دست يي ده عم هاي چال با داده دست از هم را عربستان حمايت يكنيم.» محكوم قاطعانه تهديد، يا هراس بود. خواهد
انتقاد تند مودي از مخالفان سياست‌هاي پولي دولت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
انتقاد تند مودي از مخالفان سياست‌هاي پولي دولت
گروه جهان|نخست‌وزير هند آن دسته از افرادي را كه از سياست‌هاي جنجالي و پولي دولت انتقاد مي‌كنند، «پرستش‌كنندگان پول سياه» خوانده است. به گزارش بي‌بي‌سي، نارندرا مودي كه در جمع برخي هندي‌هاي ساكن خارج از كشور، سخن مي‌گفت، افزود كه فساد باعث شده اقتصاد هند توخالي شود.

آميتا كانت رييس انيستيتوي سياست‌گذاري دولت، در اين نشست گفت كه دولت اميدوار است تا سال ۲۰۲۰ استفاده از ماشين‌هاي خودپرداز و كارت‌هاي اعتباري را متوقف كرده و از نظام بيومتريك به جاي آنها استفاده كند. در ماه نوامبر دولت هند اعلام كرد كه برخي اسكناس‌هاي اين كشور از دور خارج خواهند شد.

در اوايل اين ماه و در اقدامي بي‌سابقه مقامات هندي اسكناس‌هاي ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپيه‌يي را از دور خارج كردند و از دارندگان آنها خواستند براي تبديل اين اسكناس‌ها به مراكز مالي مراجعه كنند. اسكناس‌هاي ممنوع شده ۸۵درصد پول نقد در گردش هند را تشكيل مي‌دهند كه اقتصادش به‌شدت مبتني بر پول نقد است. اين اقدام دولت هند با انتقاد برخي مردم و همچنين سياستمداران روبه‌رو شد. مردم به اين تصميم ناگهاني و نحوه تبديل اسكناس‌ها در بانك‌ها و كمبود يا فقدان زيرساختار كافي براي اين اقدام شكايت كردند. موضوع بحران پول نقد در هند وقتي پيچيده‌تر شد كه اسكناس‌هاي چاپ شده جديد ازسوي دولت كوچك‌تر از قديمي‌ها بودند. بنابراين دستگاه‌هاي خودپرداز كه تعداد آنها بيش از 200 هزار دستگاه در اين كشور است، بايد با اسكناس‌هاي جديد متناسب مي‌شدند تا مردم بتوانند از اين دستگاه‌ها پول بگيرند. در همين رابطه نيز مانموهان سينگ‌ نخست‌وزير سابق هند، از مودي، درخصوص نحوه تعويض اسكناس‌هاي ۵۰۰ و ۱۰۰ روپيه‌يي شديدا انتقاد كرد. سينگ كه در يك جلسه بحث و تبادل‌نظر پارلماني سخن مي‌گفت، افزود كه اين اقدام يك شكست بزرگ مديريتي بوده كه نتيجه آن چپاول قانوني بوده است. سينگ اقتصاددان است و قبلا نيز به‌عنوان وزير دارايي خدمت كرده است. به‌ گفته بسياري از ناظران، اصلاحات اقتصادي وي باعث كمك به رهايي هند از مشكلات مالي در دهه ۹۰ ميلادي شد. در اواخر ماه نوامبر نيز احزاب مخالف دولت براي يك تظاهرات سراسري در سطح كشور فراخوان دادند. آخرين آمار رسمي خبر از ركود چشمگير در بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز، توليد و استخراج معدن در هند مي‌دهد. ركود در اين بخش‌هاي اشتغالزا براي مودي نگران‌كننده خواهد بود. اسپوتنيك گزارش داده كه ركود اقتصادي در هفتمين اقتصاد بزرگ جهان موجب كاهش محبوبيت نارندرا مودي شده است. مودي وعده داده بود تا پايان سال 2022 ميلادي، 100ميليون شغل ايجاد كند؛ اما در حال حاضر، با گذشت دو سال از آغاز دوره وي، تنها 0.5ميليون شغل در اين كشور ايجاد شده است. دولت هند رشد اقتصادي كندتري را براي سال مالي آتي پيش‌بيني كرده است.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
از منطقه


عمان مجددا به چاپ اوراق قرضه روي آورد

دولت عمان اعلام كرد به‌دنبال كمبود منابع مالي و كسري بودجه ناشي از نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني چاپ اوراق قرضه را در دستور كار خود قرار داده است. به گزارش نشريه الجريده، دولت عمان در همين راستا از موسسات مالي خواسته پيشنهادهاي‌شان را در اين زمينه ارائه كنند تا نسبت به چاپ 2 ميليارد دلار اوراق قرضه اقدام كند. دولت عمان در سال 2016 نيز طي اقدامي مشابه اوراق قرضه به چاپ رسانده بود. جديدترين داده‌هاي آماري از وضعيت اقتصادي عمان حاكي است كسري بودجه اين كشور به‌دليل كاهش منابع مالي ناشي از نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني، بار ديگر افزايش يافته است.تركيه جزو ۱۰ منطقه خطرناك دنياست

نشريه فارين پاليسي در مقاله‌يي ۱۰ منطقه خطرناك دنيا در سال ۲۰۱۷ را معرفي كرد و تركيه را دومين منطقه خطرناك جهان دانست. فارين پاليسي نوشت، درگيري‌هاي به وجود آمده از ۱۵جولاي ۲۰۱۶ حدود ۳۵۰هزار نفر را تحت‌تاثير قرار داده است. درحالي كه نيروهاي حكومتي و نيروهاي پ‌ك‌ك از پيش با يكديگر درگير بودند، كودتاي نافرجام هم به وخامت اوضاع افزود و به اخراج ۱۰۰ هزار نفر از كار منجر شد؛ اين در حالي است كه جنجال‌ها در مورد نظام رياست‌جمهوري در تركيه هم به تنش‌هاي موجود افزوده است. ديگر مناطق خطرناك جهان به ترتيب عبارتند از: سوريه، عراق، يمن، منطقه صحراي بزرگ آفريقا و حوزه رود چاد، جمهوري دموكراتيك كنگو، سودان جنوبي، افغانستان، ميانمار، اوكراين و مكزيك. در اين تحليل همچنين به گسترش ابعاد جنگ داخلي سوريه به تمام جهان اشاره شده است.بحران تغيير اسكناس‌هاي قديم در عربستان

عربستان با هدف پايان دادن به استفاده از اسكناس‌هايي كه در دوره پادشاه قبلي با عكس وي چاپ شده بود، اسكناس‌ها را تغيير داد اما هنوز عابربانك‌هاي اين كشور اسكناس‌هاي جديد را قبول نمي‌كنند و به مشتريان خدمات نمي‌دهند. به گزارش گلف‌نيوز، مقامات پولي سعودي چهاردهم دسامبر 2016 اسكناس‌هاي جديدي را با عكس پادشاه جديد اين كشور به بازار مالي اين كشور عرضه كردند. اين اسكناس‌ها به‌طور رسمي 26 دسامبر دراختيار مردم اين كشور قرار گرفت و طرح جابه‌جايي اسكناس‌هاي قبلي با اسكناس‌هاي جديد توسط بانك مركزي اين كشور كليد خورد. هدف از اين اقدام پايان دادن به استفاده از اسكناس‌هايي بود كه در دوره پادشاه قبلي اين كشور و با عكس وي چاپ شده بود. در حال حاضر بيش از سه هفته از معرفي اسكناس‌هاي جديد به بازار عربستان گذشته اما به گزارش سعودي گازت، هنوز اكثر عابربانك‌هاي اين كشور به اسكناس‌هاي جديد خدمت‌رساني نمي‌كنند و نمي‌توانند اين اسكناس‌ها را تشخيص دهند و از اين جهت مردم سعودي با مشكل مواجه هستند.نویسنده:
كابوس زمامداري توييتري ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
كابوس زمامداري توييتري ترامپ
تاثير حضور گسترده رييس‌جمهور منتخب امريكا در فضاي مجازي بر افكار عمومي تحليل شد


گروه جهان|طلا تسليمي|

دونالد ترامپ رييس‌جمهور منتخب امريكا از برج مجلل خود در محله منهتن در شهر نيويورك هر چيزي را كه به فكرش مي‌رسد براي 18ميليون و 900هزار دنبال‌كننده خود در توييتر مي‌نويسد، بدون اينكه به عواقب اين نوشته‌ها در بازارهاي مالي يا فضاي سياسي عمومي توجهي داشته باشد. توييت‌هاي بي‌رويه و اغلب فريبنده، بخشي از هويت شناخته شده ترامپ را در مقابل عموم مردم در سال‌هاي گذشته و مدت‌ها پيش از اينكه وي تصميم‌ بگيرد به‌عنوان رييس‌جمهور امريكا ايفاي نقش كند، تشكيل مي‌دادند. در كمپين‌هاي انتخاباتي ترامپ از توييتر براي به‌سخره گرفتن رقبايش استفاده مي‌كرد، اما حالا در شرايطي كه تنها 2 هفته تا مراسم تحليف وي به‌عنوان رييس‌جمهور باقي مانده، اظهارنظرهاي بي‌محاباي ترامپ عواقبي قابل‌توجه دارد و ديگر نمي‌توان آنها را با بي‌اعتنايي ناديده گرفت. وي قرار است كاخ‌سفيد را اداره كند، بازارها را به حركت درآورد و در مورد اقدامات دولت تصميم بگيرد. واشنگتن‌پست در گزارشي در اين باره نوشت، رويكرد ارتباطي ترامپ به‌ويژه در استفاده از توييتر سبب شده مديرعامل شركت‌ها، شخصيت‌هاي مشهور، سياستمداران، ديپلمات‌هاي خارجي و حتي نيروهاي امنيت ملي هر لحظه نگران اين باشند كه رييس‌جمهور منتخب در صفحه شخصي خود چه چيزي خواهد نوشت. ز‌لزله ‌در بازار سهام

ترامپ ساعت 7:30 بامداد روز 3 ژانويه نوشت: «جنرال موتورز نمونه شورولت كروز ساخت مكزيك را به صورت معاف از ماليات براي دلال‌هاي خودرو در اين سوي مرز در امريكا ارسال مي‌كند. خودرو را در امريكا بسازيد يا ماليات‌هاي سنگين وارداتي پرداخت كنيد!» درخواست ترامپ حدود 18هزار مرتبه مجددا توييت شد و پس از آن بود كه عواقب آن به‌تدريج آشكار شدند؛ ميزان جست‌وجو براي جنرال موتورز در موتور جست‌وجوي گوگل 200درصد افزايش و ارزش سهام جنرال موتورز با 24درصد كاهش به 34دلار و 60سنت براي هر سهم كاهش يافت. درنهايت مديران اين شركت در دفتر مركزي در ديترويت دست به كار شدند و براي محافظت از آبروي خود و تصحيح مساله‌يي كه به اشتباه گفته شده بود تا ساعت 9:10 بامداد همان روز بيانيه‌يي صادر و اعلام كردند: «همه خودروهاي سدان كروز شورولت فروخته شده در امريكا در كارخانه واقع در لوردزتاون در ايالت اوهايو ساخته شده‌اند.» اين شركت بزرگ خودروسازي همچنين اعلام كرد كه مدل هاچبك اين خودرو در مكزيك اسمبل مي‌شود، اما براي فروش در «بازار جهاني» است و فقط 4هزار و 500عدد از اين خودروها در خاك امريكا فروخته شده است.

همه اين اتفاقات مربوط به بامداد سه‌شنبه گذشته بودند. ترامپ تا پايان هفته بارها با پيام‌هاي خود در شبكه‌هاي اجتماعي چرخه اخبار را لرزاند. توييت ديگر ترامپ جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان را در تلاش‌شان براي تضعيف دفتر مستقل نظارت بر اخلاق نمايندگان، شرمسار كرد و در توييت ديگري هم شركت تويوتا به‌دليل ساخت خودروهاي كورولا در مكزيك مورد انتقاد قرار گرفت. سياست خارجي مستثنا نيست

رييس‌جمهور منتخب روز شنبه بار ديگر از توييتر براي بحث كردن در مورد هك شدن نهادهاي امريكايي توسط روس‌ها استفاده و اعلام كرد كه اين اتفاقات هيچ تاثيري بر پيروزي او نداشته و اين درحالي بود كه آژانس‌هاي اطلاعاتي امريكا گزارش داده بودند هك كردن نهادهاي امريكايي ازجمله استراتژي‌هاي روسيه براي افزايش احتمال پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا بوده است. وي همچنين توييت كرد: «روابط خوب با روسيه اتفاقي مثبت است و نه منفي.»

در اين حال، استفاده ترامپ از توييتر كه مشاورانش گفته‌اند در دوران رياست‌جمهوري وي هم ادامه خواهد يافت، دولت‌هاي خارجي را هم خشمگين كرده است. براي نمونه در چين، رسانه دولتي اخيرا اقدام ترامپ را در توييت كردن سياست‌هاي خارجي، اقدامي كودكانه توصيف كرده است.

وزير امور خارجه كره‌جنوبي هم اخيرا يك مامور در دفتر خود در امريكاي‌شمالي را مامور مشاهده صفحه توييتر ترامپ كرده است. حتي مشاوران ترامپ هم از اينكه رييس‌شان در توييتر چه خواهد نوشت، اطلاعي ندارند و هر روز صبح، نخستين كارشان چك كردن توييت‌هاي رييس‌جمهور آينده است. بسياري از سياستمداران از يك كميته مشاوران براي آماده‌سازي پيام‌هاي خود در توييتر استفاده مي‌كنند، اما اين مساله در مورد ترامپ صدق نمي‌كند.

 لايحه‌اي كه در نطفه خفه شد

ترامپ ساعت 10 بامداد روز سوم ماه ژانويه در توييتي نوشت: «باوجود همه كارهايي كه كنگره بايد به آنها رسيدگي كند، آنها واقعا ‌بايد تضعيف ناظر مستقل اخلاقي را در اولويت قرار مي‌دادند؟» اندكي بعد در توييتي ديگر افزود: «بر اصلاح قوانين مالياتي، خدمات درماني و مسائل ديگري كه از اهميت بالاتري برخوردار هستند، تمركز

كنيد.»

همه اين اتفاقات درحالي رخ داد كه نمايندگان جمهوري‌خواه آن روز را با مشغله زياد براي جلوگيري از وقوع يك فاجعه تلاش مي‌كردند و سعي داشتند اخبار را تا حد ممكن از رسانه‌ها دور نگه دارند. اما اقدام ترامپ به ناخشنودي عمومي از اين اقدام نمايندگان در نخستين روز فعاليت كنگره جديد دامن زد و ساعت 11 بامداد پل رايان‌ رييس مجلس نمايندگان، با رهبران جمهوري‌خواه به‌طور خصوصي ديدار كرد و پس از آن نمايندگان از عقب‌نشيني در معرفي لايحه مربوطه خبر دادند. در طول چند ساعت، نوشته ترامپ در توييتر در مجموع 21 ميليون مرتبه ديگر بازنشر داده شد و تا ظهر آن روز، ميزان جست‌وجو در مورد دفتر نظارت اخلاقي كنگره در گوگل به چهار برابر افزايش يافته بود. براي ترامپ، اين تسلط بر فضاي مجازي يك افتخار است و حتي خود را «ارنست همينگوي» توييتر مي‌داند. فرهنگ و هنر هم بي‌نصيب نماند

توييت‌هاي ترامپ فقط به تحريك‌هاي بين‌المللي و خواسته‌ها يا گله و شكايت‌ها محدود نمي‌شود. كتابخانه ديجيتال او ژانرهاي گوناگوني را دربر مي‌گيرد و او اغلب نظرات خود را درمورد فرهنگ امريكايي در توييتر بيان مي‌كند. براي نمونه، توييت ترامپ در مورد خواننده نوجواني كه قرار است در مراسم تحليف رييس‌جمهور اجرا داشته باشد، يك‌باره سبب شد آلبوم آخر‌‌ايم خواننده كه شهرت چنداني در امريكا نداشت سر به فلك بگذارد. در يك هفته منتهي به 15 دسامبر تنها 7هزار و 206نسخه از آلبوم اين خواننده فروش رفته بود كه اين آمار در هفته بعدي به 18هزار و 788 نسخه افزايش يافت و در هفته منتهي به 29دسامبر هم 11هزار و 96نسخه از آلبوم او به فروش رسيد.نویسنده:
فصل خوش روابط بغداد ـ آنكارا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
فصل خوش روابط بغداد ـ آنكارا
نيروهاي تركيه‌ از پايگاه بعشيقه خارج مي‌شوند


اردوغان دنبال كاهش نفوذ ايران در عراق استگروه جهان|

«مشكل حضور نظامي تركيه در شمال عراق به زودي رفع مي‌شود.» اين بخشي از سخنان حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق در كنفرانس خبري با حضور همتاي تركيه‌يي خود است؛ سخناني كه از بهبود روابط پر فراز و نشيب دو كشور حكايت دارد. سفر دو روزه بينالي ييلدريم به عراق نخستين سفر يك مقام بلندپايه تركيه‌يي به بغداد در ۲سال گذشته است. روابط آنكارا و بغداد به‌ خاطر حضور نظامي تركيه در شمال عراق و مساله پ‌ك‌ك تيره شده بود.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخست‌وزيران عراق و تركيه پس از ديدار در بغداد تاكيد كردند كه اختلافات بر سر حضور نيروهاي نظامي تركيه در شمال عراق در آينده نزديك رفع خواهد شد. حيدر العبادي گفته همتاي تركيه‌يي و هيات همراه او تاييد كرده‌اند كه به زودي موضوع حضور نظامي تركيه در شمال عراق به شيوه‌يي رضايت‌بخش حل خواهد شد. نخست‌وزير عراق تاكيد كرده كه با رهبران اقليم كردستان به اين توافق رسيده كه نيروهاي عراقي كنترل منطقه سنجار را در دست بگيرند. او در اين زمينه تاكيد كرده كه سنجار بايد در كنترل كامل نيروهاي عراقي باشد و هيچ نيروي خارجي نبايد كنترل اين ناحيه را در دست داشته باشد.

در اين كنفرانس خبري، ييلدريم هم اعلام كرده كه همتاي عراقي‌اش درباره برخورد با پ‌ك‌ك تضمين داده است. ييلدريم گفته است:«اين تضمين براي ما بسيار مهم است. اين تضمين بهترين راه براي نشان دادن اين مساله است كه مي‌توانيم با تروريسم مقابله كنيم».

تركيه مدت‌هاست كه بخشي از نيروي نظامي‌اش را در پايگاهي در نزديكي بعشيقه در شمال موصل حفظ كرده و تقويت اين نيروها در سال ۲۰۱۵ به اختلافات بين دو كشور دامن زده است. اين پايگاه مدتي در دست نيروهاي داعش بود اما نوامبر ۲۰۱۶ تركيه كنترل آن را پس گرفت. در اين زمينه عراق همسايه شمالي خود را به نقض تماميت ارضي‌اش متهم كرده اما آنكارا اصرار دارد كه به برخورد با پ‌ك‌ك ادامه دهد. تركيه دنبال چيست؟

دويچه‌وله با اشاره به سفر ييلدريم به عراق مي‌نويسد: «هدف واقعي تركيه و دولت رجب طيب اردوغان اين است كه با شركت در ائتلاف مبارزه با داعش جاي پايي در عراق داشته باشد تا حكومت عراق به طور يكپارچه تحت نفوذ تهران قرار نگيرد. به همين دليل تركيه كه خود را حامي سني‌هاي عراق مي‌داند، مايل است با شركت در نبرد رهايي موصل بر اين نقش خود تاكيد كند. همچنين هدف ديگر تركيه آن است كه در شمال عراق از تكوين پايگاهي براي كردهاي تركيه جلوگيري كند كه در اين جهت نيز روساي دو دولت به توافق رسيده‌اند.»

به گزارش رسانه‌هاي جمعي تركيه، دولت عراق در جريان سفر ييلدريم نخست‌وزير تركيه ضمانت داده است كه عراق به پايگاهي براي پ‌ك‌ك جهت حملات آن به تركيه تبديل نخواهد شد.

روزنامه نيويورك تايمز نيز چند هفته با اشاره به تغيير سياست‌هاي تركيه نسبت به عراق و تلاش آنكارا براي بهبود روابط با بغداد نوشته كه هدف از اين تغيير تاكتيكي، نزديكي به عراق و كاهش از نفوذ ايران در اين كشور است. در بخشي از اين مطلب آمده است:«تغيير تاكتيك رقابت امروز تركيه و ايران تكرار يك بازي قديمي در منطقه است؛ رقابت آبا و اجدادي ميان بيزانس و پارس... مداخله تركيه در عراق و سوريه عمدتا پاسخي به اين درك است كه ايران به طور فزاينده حوزه نفوذ تاريخي خود را به ‌ويژه در مناطق مهم و نزديك مرزهاي تركيه (حلب و موصل) گسترش داده است... اما تركيه و ايران براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع بايد بر جو بي‌اعتمادي ميان خود غلبه كنند، شكاف‌ها را كاهش دهند و نگراني‌هاي امنيتي يكديگر را درك كنند و دچار اشتباهات محاسباتي نشوند.»

سفر دو روزه نخست‌وزير تركيه به عراق در شرايطي انجام شده كه رسانه‌هاي خبري گزارش داده‌اند همزمان با پيشروي نيروهاي ارتش عراق به نزديكي دجله، انفجار بمبي در بامداد يك‌شنبه ده‌ها كشته و  زخمي بر جاي گذاشته است. رويترز گزارش داده كه نيروهاي ويژه ارتش عراق به موازات پيشروي‌هاي نيروهاي متحد دولت به نزديكي دجله رسيده‌اند. از آنجا كه داعش بيش از نيمي از مناطق تحت تسلط خود را از دست داده‌ و به مناطق غربي رانده‌ شده در صورت كنترل كامل دجله توسط نيروهاي دولتي در موقعيت بسيار دشواري قرار خواهد گرفت.نویسنده:
اردوغان ارتش تركيه را فلج مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
اردوغان ارتش تركيه را فلج مي‌كند


دولت تركيه با صدور بخشنامه تازه‌يي كه با استناد به قانون حالت فوق‌العاده درحال اجرا در تركيه در حكم قانون است، بخش مهمي از اختيارات رييس ستاد فرماندهي ارتش را به وزير دفاع منتقل كرد. آنكارا هفته گذشته 3 بخشنامه در حكم قانون صادر كرد كه جزييات اين مصوبات هر روز روشن‌تر مي‌شود. به موجب اين بخشنامه‌ها حدود 9هزار نفر ديگر از كارمندان دولت در بخش‌هاي مختلف حكومتي به اتهام ارتباط با گروه‌هاي تروريستي به ‌ويژه به گروه گولن(فتو) پاكسازي شدند و نزديك به 90 انجمن در 20شهر مختلف تركيه تعطيل شد. به موجب اين بخشنامه‌ها كه در رسانه‌هاي تركيه نيز بازتاب گسترده دارد، بخش مهمي از اختيارات ارتش به نهاد سياست منتقل شده است. اين امر با واكنش حزب جمهوري‌خواه خلق به عنوان بزرگ‌ترين حزب مخالف در مجلس تركيه روبه‌رو شده است. گفته شده، انتصاب فرماندهان نيروهاي 3 گانه پيش‌تر به پيشنهاد رييس ستاد فرماندهي تركيه و در شوراي عالي نظامي به رياست نخست‌وزير تصويب مي‌شد ولي در بخشنامه اخير از اين پس نظر رييس ستاد در اين زمينه لحاظ نشده و فرماندهان نيروها به پيشنهاد وزير دفاع با امضاي نخست‌وزير و تاييد رييس‌جمهوري منصوب خواهند شد. به همين صورت عزل فرماندهان نيز در اختيار نهاد سياست خواهد بود. اين اقدامات از سوي مخالفان به عنوان فرآيند شتاب‌زده‌يي براي دور زدن قانون و مديريت كشور با تعليق دموكراسي و توسط بخشنامه‌هايي در حكم قانون ارزيابي شده است.نویسنده:
هشدار حامي مالي حزب محافظه‌كار بريتانيا درباره برگزيت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
هشدار حامي مالي حزب محافظه‌كار بريتانيا درباره برگزيت


گروه جهان

 اندرو كوك يكي از كمك‌كنندگان مهم مالي به حزب حاكم محافظه‌كار، تهديد كرده در صورت خروج بريتانيا از بازار واحد اروپايي كه به‌مثابه يك فاجعه براي اين كشور خواهد بود، حمايت مالي خود را از اين حزب متوقف خواهد كرد. به گزارش تايمز لندن، اندرو كوك‌ 67 ساله، نوشته: «اگر حزب محافظه‌كار از خروج انگليس از بازار واحد اروپايي حمايت كند، استمرار كمك مالي وي به اين حزب غيرممكن خواهد شد.»

اندرو كوك‌ رييس گروه مهندسي و فولاد ويليام كوك كه تاكنون بيش از 1.5ميليون پوند به حزب حاكم محافظه‌كار به رهبري ترزا مي ‌حمايت مالي كرده، در جريان همه‌پرسي 23 ژوئن 2016 ميلادي از ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا حمايت مي‌كرد. وي كه پيش ‌از اين لقب شواليه از دربار بريتانيا گرفته، مي‌گويد خروج بريتانيا از بازار واحد اروپايي به‌مثابه راه رفتن در خواب به سمت يك فاجعه است. اندرو كوك مي‌گويد: «قريب به ‌اتفاق اقتصاددانان طرفدار ادامه حضور بريتانيا در بازار واحد اروپايي هستند و من تاكنون هيچ‌گونه استدلال قابل‌‌توجهي براي ترك اين بازار نديده‌ام و به نظر مي‌رسد كه بحث خروج از اين اتحاديه بيش از آنكه اقتصادي باشد، داراي ريشه سياسي است.»راي تاريخي مردم بريتانيا به خروج اين كشور از اتحاديه اروپا در همه‌پرسي موجب اختلاف و تفرقه شديد در اين كشور شده و بسياري از شركت‌هاي بريتانيايي از اين بيم دارند كه براي تداوم مبادلات با كشورهاي اروپايي پس از برگزيت، با موانع تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي مواجه شوند. حزب محافظه‌كار بريتانيا، به‌طور سنتي به جامعه تجاري اين كشور نزديك بوده و بسياري از كمك‌هاي مالي خود را از كمك‌كنندگان منفرد دريافت مي‌كند و هشدار اندرو كوك كه يك فرد شناخته شده حتي در سطح اروپاست، يك زنگ خطر براي اين حزب شمرده مي‌شود. ترزا مي نخست‌وزير بريتانيا اعلام كرده قصد دارد ماده 50 پيمان ليسبون را تا پيش از پايان مارس 2017 فعال كند كه اين مساله آغازگر روند مذاكرات درباره خروج انگليس از اين اتحاديه خواهد بود.نویسنده:
چين شركت‌هاي امريكايي را هدف مي‌گيرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
چين شركت‌هاي امريكايي را هدف مي‌گيرد


گروه جهان

طبق جديدترين گزارش‌هاي منتشر شده، پكن خود را براي مقابله با سياست‌هاي تجاري ضد چيني دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا آماده كرده است و هدف قرار دادن شركت‌هاي مشهور امريكايي يكي از تدابير احتمالي چين در اين زمينه خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، چين در نظر دارد هر نوع راهبرد تجاري ضدچيني را كه ترامپ اتخاذ مي‌كند با يك ضد حمله تجاري پاسخ دهد. گزارش‌ها حاكي است كه اگر دولت ترامپ بخواهد، تعرفه روي كالاهاي وارداتي از چين را تا ۴۵درصد افزايش دهد، آنگاه چين براي شركت‌هاي امريكايي در خاك خود تدابير سرسختانه و تعرفه‌هاي تجاري سنگين در نظر خواهد گرفت. در نظر گرفتن تعرفه بالاي گمركي براي شركت‌ها و كالاهاي امريكايي، كاهش خريد كالا از امريكا و بازرسي‌هاي شديد اقلام امريكايي از ديگر برنامه‌هاي‌چين براي نبرد تجاري با‌ امريكا محسوب مي‌شود. وزارت بازرگاني چين تدابير اين كشور را رسما اعلام نكرده، اما هشدار داده است كه براي جنگ تجاري ناخواسته با امريكا آماده است. با اين حال چين برخي گزارش‌هاي منتشر شده در مورد ايجاد محدوديت براي سرمايه‌گذاري‌هاي شماري از شركت‌هاي امريكايي را به تلافي اين رويارويي، ‌تكذيب كرده است. اما چين تنها كشور معترض به تهديدهاي ترامپ عليه سرمايه‌گذاري‌ها نيست. مكزيك هم در اشاره آشكاري به سخنان اخير دونالد ترامپ، هرگونه تهديد براي بازداشتن شركت‌ها از سرمايه‌گذاري در مكزيك را به‌شدت محكوم كرد. ترامپ هفته گذشته تهديد كرد كه بر محصولات شركت خودروسازي جنرال موتورز امريكا براي واردات خودروهايي كه در كارخانه‌هاي اين شركت در مكزيك توليد مي‌شود و بر شركت تويوتاي ژاپن براي طراحي ساخت كارخانه تازه‌يي در خاك مكزيك، تعرفه‌ها و عوارض وارداتي در نظر خواهد گرفت. شركت خودروسازي فورد در پي اين تهديدها و انتقاد ترامپ، طرح ساخت كارخانه جديد خود را در ايالت سن لوئيس پوتوسي در شمال مكزيك با سرمايه‌گذاري يك ميليارد و 600ميليون دلاري لغو كرد. وزارت اقتصاد مكزيك در بيانيه‌يي بدون اشاره به سخنان ترامپ اعلام كرد: «هرگونه تلاش براي اعمال نفوذ بر تصميم مربوط به سرمايه‌گذاري شركت‌ها را بر اساس نگراني و هراس يا تهديد، قاطعانه محكوم مي‌كنيم.»

 نویسنده:
محمد البرادعي به دنياي سياست باز مي‌گردد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/20
محمد البرادعي به دنياي سياست باز مي‌گردد


گروه جهان

محمد البرادعي، رييس پيشين آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي اعلام كرده است كه فعاليت‌هاي سياسي خود را در مصر بعد از سه سال وقفه از سر خواهد گرفت. به گزارش ارم نيوز محمد البرادعي، ديپلمات و سياستمدار سرشناس مصري در مصاحبه با شبكه ماهواره‌يي العربي كه بخش اول آن منتشر شده، گفته است:«من بعد از 12سال فعاليت در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي و 4سال فعاليت در داخل مصر براي 3سال كار را كنار گذاشتم.»وي گفت:«در طول آن 16سال سختي كه سپري كردم دايما تلاش كردم تا بگويم يكديگر را نكشيد و با هم همزيستي مسالمت‌آميز داشته باشيد.» البرادعي كه در سال 2013 معاون عدلي منصور، رييس‌جمهور موقت مصر بود در جريان كشتار اخوان‌المسلمين توسط ارتش از سمتش كناره‌گيري كرد. او درباره دور شدن از فعاليت سياسي طي سال‌هاي اخير گفت:«من از فعاليت‌هايم دوري گزيدم تا به ديگران فرصت دهم. من بسيار ناراحت بودم چراكه حرف‌هايم درست بود.»البرادعي با روي كار آمدن ژنرال السيسي به عنوان رييس‌جمهور مصر و بسته شدن فضاي سياسي اين كشور به ويژه در دوران سركوب اخوان‌المسلمين از سياست دوري گزيد. وي درباره حضورش در رسانه‌ها و بازگشت به فعاليت‌هاي سياسي گفت:«اكنون بايد هر كسي با مهارتي كه دارد، كمك و صحبت كند. اوضاع مصر و جهان عرب تنها با توافق و تفاهم حل مي‌شود.»گفته مي‌شود، البرادعي كه دريافت جايزه صلح نوبل 2005 را نيز در كارنامه دارد، خود را براي رقابت‌هاي انتخاباتي مصر آماده مي‌كند. در صورت صحت اين امر، او اصلي‌ترين رقيب ژنرال عبدالفتاح السيسي خواهد بود. اين نخستين مصاحبه البرادعي با يك رسانه عربي از 3سال پيش تاكنون است. وي در 4 بخش ديگر اين مصاحبه درباره ديدگاهش براي آينده مصر و بحران‌هاي جهان عرب ازجمله سوريه و فلسطين صحبت خواهد كرد. پس از بركناري محمد مرسي از رياست‌جمهوري مصر و روي كار آمدن عبدالفتاح السيسي از طريق كودتاي نظامي در اين كشور، وضعيت اقتصادي مصر روز به روز بدتر شده است. اين كشور كه سال گذشته توانسته بود، حمايت مالي عربستان را جلب كند به دليل مواضع سياسي مغاير با مواضع سعودي‌ها، حمايت عربستان را هم از دست داده و با چالش‌هاي عمده‌يي دست و پنجه نرم مي‌كند.نویسنده:
  Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  8
  وگو‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  گفت 66420769 كرد
  مطرح «تعادل» با وگو گف در يفراهاني ايران
  صفاي اقتصادي دانش مفقوده حلقه سي» «ج هاي هستند
  شرك ايران سي جي هاي شركت تنها «فراب»
  «مپنا» ييسجمهور دستور اجبار به كه دانست تحميل نوعي را احمدي|
  ً
  هدي نفت وزارت بودند. نپذيرفته را قضيه روح ال عم بودند.
  پذيرفته اعتقاد ششم مجلس بودجه برنامه كميسيون
  عضو وجود به پتروپارس كه هم زماني حتي پذيرفت، نم موقع
  همان هاي شرك راهاندازي زمينه در الزم دانش اگر كه
  دارد وزارت در آن از بعد پذيرفتند. تحميلي بصورت را آن باز
  آمد االن شايد داشت وجود عمومي) (پيمانكاران سي»
  «ج كل طور شد باعث تغييرات آن كه داد روي تغييراتي نيز نيرو نبوديم. كشور اقتصادي زمينه در اينچنيني ركود
  شاهد شود. عوض شركتها آن مسير اي سياسي فعاالن جمله از ييفراهاني صفا
  محسن يشد توجه پتروشيمي نفت، هاي پااليشگا ايجاد واقعا
  اگر ورزشي اقتصادي هاي زمينه در كه ميود
  محسوب مهندسي پتانسيل يگيرند، مجوز برنامه سازمان از كه هايي كت
  شر دوران اصالحات دوران در او است. نظر صاحب
  ً
  هم در صرفا تهايي شرك وجود شاهد امروز داشتند، را الزم
  طراحي در ئممقامي قا از شميرفسنجاني ها جمهوري
  رياست نداشت وجود استانداردي چنين عمال چون اما نبوديم. اسم حد در مشاوره تا گرفته اقتصاد صنايع اي وزارتخان يك يتوانند كه گفتند كردند توانايي ادعاي كتها شر از خيلي سابقه همچنين فراهاني كرد. تجربه را نيرو
  وزارت زمان در حال دادند، هم انجام دهند. انجام كامل صورت به را
  پروژه نيز تهران معادن صنايع بازرگاني اتاق در
  عضويت كار نوع اين دليل تر. پايين كيفيت باالتر قيمت با تر،
  طوالني برجسته افراد زمره در را او وان حيت اين از
  دارد دانش به توجه عدم يعني اصلي عامل نگرفتن نظر در هم
  كردن موضوعات به اما او سوابق تمام برشمرد. كشور
  اقتصادي تربيت آن جذب براي ريزي برنام مناسب كمك اخذ طراحي بين در ييفراهاني صفا نميشود. محدود
  اقتصادي بنابراين دنياست، روز استانداردهاي سطح در طراح مهندسين عضو ايران فوتبال فدراسيون رييس ۱۸ تا ۶۷ هاي ال
  س عمال ماند باقي مفقوده حلقه عنوان به موضوع اين
  كماكان بود. نيز آسيا فوتبال كنفدراسيون اجرايي
  ً
  كميته يكرد، ينياز كامال را كشور شد مي انجام بايد آنچه
  نتوانستيم هاي شركت بنيانگذاران از اقتصادي سياسي فعال
  اين نشود، توجه جدي بهطور مساله اين به كه مادامي نيفتاد،
  اتفاق رود، مي شمار به سي جي هاي شركت جزو كه فراب
  مپنا معدني صنايع مثل شود گذاري سرمايه بايد كه هايي بخش در كشور شود مي گفته هايي شركت به سي جي هاي شركت
  است. گذاري سرماي به نياز دارويي غذايي صنايع يا نفت پتروشيمي را آن گيرند برعهده را پروژه يك انتهاي تا ابتدا از
  كه از بتواند تا دارد طراحي مهندسي هاي يل پتانس اين تشكيل
  براي ييفراهاني صفا ميرسانند. سرانجام به كيفيت باالترين
  با سازي زات تجهي بخش در شده انجام هاي ذاري سرماي
  امكانات اگر كه است اين در كتها شر اين گويد«خاصيت
  مي كنند. استفاده مطلوب نحو به
  كشور كرد، جمع يي مجموعه در بتوان را مهندسي نداشتند؟
  پتانسيل آنها خوردن زمين در نقشي هيچ ها جي خار يعني ذوب يا سيمان كارخانه يك طراحي بر تصميم اگر وقت آن ايران در كتها شر اين نگذاشتند ها خارج معتقدند بعضي تواند، مي خوبي به مهندسي پتانسيل همان باشد،
  آهن دليل به سيستم درون از را واقعي ضربه كه بدانيم بايد كنند
  رشد طراحي جوري توان بنابراين كند مديريت را هها
  برنام شرط به وردهايم، كار از روش اين با مسووالني اطالعي
  كم ايجاد مربوطه موسسه براي كيفيتي با شرايط هم كه
  كرد اين بود فراهم كشور در كردن كار امكان كافي دانايي
  داشتن اين كه بيايد وجود به پاييني شده تمام قيمت هم
  شود اگر ببرد، باال واقعي معني به را داخلي ناخالص توليد توانست مي تيمي تواناست. باسواد مهندسي تيم مستلزم تنها
  امر كامل صورت به مختلف هاي زمينه در را ها كت شر اين توانستيم مي كرده جستجو دنيا در را مهم اطالعات بتواند خوبي به
  كه آنها پاي مسووالن كنيم ايجاد شده شناخته مهاي مكانيس با
  و باشد. داشته شناخت مربوطه هاي ليت فعا نيازهاي از
  و يزد. را اول حرف منطقه در ايران صنعت امروز يايستادند
  م «مپنا»و«فراب» شركت دو در تا كردم تالش كه بود؟
  كاري كشور در سي خوردن زمين پشت هايي سياس
  چه كامل واقعي معناي به است آورده دست به كامل طور را مناقصاتي ارزي، مشكالت به باتوجه كردم. ارائه بود نيرو وقت ايران پارلمان، ادوار نماينده اين نظر به ببندم.» كار
  به اين بازدهي حال كرد. گذاري سرماي دالر 003ميليون از
  بيش اين از مسووالن شناخت عدم از كشور را ضربه بيشترين نام كه دارد اختيار در ايي رك ش تنها حاضر حال
  در تن 03هزار اگر كه است صورتي در سال در دالر 003ميليون كند. ايجاد ديگر هرجاي ايران در را آن واند شروطي شد برگزار اراك نيروگاه كارون سد اجراي براي
  كه تركيب كنند فكر مسووالن اكثر است. خورده ها شركت نوع نيست. خبري آن ماهيت از كشند مي يدك را سي
  جي نه گرفت آن از كيفيت با محصول بايد دارد، ساالنه ظرفيت ايران در واقعي معناي به سي شركت باشد قرار اگر قبول مورد دادند اعتبار گشايش براي مناقصه برندگان
  كه صنعتي مجتمع يك سازنده يتواند پيمانكار مشاور
  مهندسين اين از بيشتر تا نشستيم گفتگو به او با راستا همين
  در سرمايه يعني شود گرفته قيمت ارزان محصول اگر قيمت. ارزان كرد؟ چه بايد شود ايجاد شد. متوقف تقريبا هها پروژ بنابراين يگرفت نم قرار مركزي
  ً
  بانك شركت ده از بيش از من نيست، اينطور مطلقا كه حالي در
  باشد معناي به سي جي هاي كت شر بخواهد برنامه سازمان اگر موافقت مورد وزير آقاي به شده ارائه پيشنهاد شرايط اين در بدانيم. ها كت شر
  مجموعه كشور صنعتي هاي گذار يه سرما مجموعه از يم. يخته دور
  را بازديد برزيل كانادا غربي، اروپاي امريكا، در CGيا دن
  بزرگ مهندسي توانايي ايجاد براي بايد دهد شكل را كشور در واقعي «مپنا» هاي كت شر زنگنه مهندس آقاي حمايت با گرفت قرار يها، پتروشيم هها، پااليشگا تجهيزات عمده بخش توان
  مي همه گذاشتم، وقت شركت هر در روز چندين براي ام. رده ك تمام در جيسي هاي شركت ميدانيم كه نطور
  هما اين نيست نيازي ساخت را ها نيروگاه معدني تاسيسات، هايي توانايي چنين داشتن زيرا كند يهگذاري سرما آنها طراحي در دخالتي هيچ زنگنه مهندس آقاي شدند. تشكيل «فراب»
  و كه نبود اينطور كردم. پيدا شناخت بررسي را آنها روشاي اين نيز ايران در دارند. چشمگيري قابل تهاي فعالي
  دنيا آنچه متاسفانه كنند. وارد جنوبي كره يا چين از را تجهيزات بهره حداكثر داخلي هاي ظرفيت از كه يكند كمك كشور به از را كاملي پشتيباني حمايت ولي نكردند كتها شر
  مديريت جي يتوانم حاال كه كنم فكر بخوانم كاغذ صفحه يك روي
  از از يكي عنوان به شما ميكنند. فعاليت نوعي به ها
  شركت پرداختن موضوع اصل به توجهي بي است، نگراني باعث افزوده ارزش با محصوالت كشور زاتسازي تجهي صنايع ببرد را شد ايجاد فراب مپنا شركت دو نتيجتا كردند. ها كت شر
  آن ياد تا كردم گوش را هايشان رف ها ساع كنم. اندازي راه
  سي توليدكند. را باالتري براي را خود وقت تمام داشتم مسووليت آنها در سال كه تها شرك اين فعاليت اصل ايران، در سي
  بنيانگذاران شده باعث عمال كه است گذشته ساله 20 طول در آن به
  مشكل به تا داهند كر طي را هايي رو چه مسيرها چه آنها كه بگيرم
  ً مسلما دآيد، وجو به مختلف هاي بخش در توانايي اين اگر گذاشتم. آنها ميكنيد؟ تعريف چطور را آنها تاريخچه
  و هاي ابزا يا ساخت عدم مهر از شده، شناخته هاي رو جاي
  به آنها، هاي تواناي تشكيالت، نوع از شناخت بدون رسيدند، اينجا كه يشود اطالق هايي كت شر به GC هاي كت شر كنند!
  معناي استفاده حكومتي بهينه مناسب تجهيزات از يشوند ايجاد كه صنعتي واحدهاي سي جي هاي شركت نخستين واقع در ها شركت
  اين به يتوان نم آنها با تنگاتنگ همكاري نيرو تربيت آموزش شكل راهاندازي اجرا اجرا، ابزار تجهيزات از شناخت طراحي،
  دانش كه كرديد احساس را مسووليتي چه شخصا خودتان يشود نم ارائه آنها به يكيفيت تجهيزات از يكنند استفاده شدند موفق اندازه چه تا بودند. انقالب از
  پس رسيد. نتيجه به
  راحتي را پروژه يك انتهاي تا ابتدا از يعني دارند را رهرداري بهب كرديد؟
  و يسي اندازي راه به شروع پايين را راندمان كند مشكل ايجاد رهرداري به زمان در تا سيكل گازي نيروگاهي هاي پروژه مسوول مپنا
  شركت بودند مجبور آنها معاونين مديرعامل شد ايجاد مپنا
  وقتي يكند پيدا ارزش كه است توانايي شناخت چنين بياورد. شد. آبي هاي اه نيروگ درگير فراب شركت حرارتي تركيبي اين هستند. مطلوب نحو به آن انجام به قادر گيرند
  برعهده هايي شرك وجود به انقالب اول چرا كه بودم ناراحت
  من هاي روش يابند حضور اگرا شركت آموزشي هاي الس در
  كه مسير همان هم اگر افزايد. ملي هاي تواناي بر روز روز در «اگرا» شركت مثل همكاري انتخاب مپنا، بزرگ موفقيت امريكايي كشورهاي در ميالدي 70 دهه حدود از تا
  شركه آنها نكرديم توجه تكنيكان ايوا فيدكو پاديكو
  ً
  مانند چطور ببيند كنند درك كامال را سيستم آن تا بگيرند ياد را آنها امريكاست «بكدل» شركت آن ترين زرگ شد متداول
  اروپايي شعور هيچگاه نيز ها كت شر آن رفتن بين از بعد شدند. منحل ادامه صنعتي وابستگي دهيم، ادامه شكسته پا دست را گذشته سال سه داشت زمينه اين در مفيدي تجربه كه بود
  كانادا يافتند، حضور كالسها اين در مهندسين همه كنند، عمل بايد جي هاي شركت ترين معروف از يكي عنوان به هم هنوز
  كه مسووالن حوزه در نكرديم. پيدا را آنها دوباره دازي راه ان دانش نوع اين كارآمد باال دانش با تنها دنيا در امروزه يافت، خواهد براي مهندس ها آموزش به مپنا با شركت اين
  ً
  همكاري دو در ديدند آموزش قا دقي را و... هريزي برنام طراحي روشهاي يشود. شده شمرده
  دنيا كردند گذاري ست سيا كشور براي كه گذاراني سياست ملي، درصد 35 تا 45 بين آنها افزوده ارزش هستند. دارا را شره ماندگار سرمايه يك خريد، مهندسي طراحي مهريزي،
  برنا آمد!ا وجود به مپنا تا كردند كار تنگاتنگ كانادايي همكاران با
  پروژه آنهاست. دانش فقط آن عامل است پروژه
  قيمت كردند توجه بايد آوردند. دست به را الزم شناخت
  بايد كساني چه توسط كي سي جي شركت
  نخستين كشورهاي كدام در سي جي هاي شركت ترين
  موفق كه «توتال» يا «اني» پروجتي» «اسنم مثل هايي شرك ميبينيم؟
  كه آن از آثاري هنوز آيا شد راهاندازي پااليشگاه يك قرارداد چطور نيستند تجهيزاتي نوع هيچ سازنده دارند؟ فعاليت
  جهان انحالل به را آنها ،GC هاي شركت از انقالب اوايل در گسترش سازمان وقت مسووالن شناخت
  عدم شركت با ايران صنايع نوسازي گسترش سازمان 56
  سال كيفيت با يگيرند عهده به را صنعتي مجتمع يا نيروگاه يا در برزيل هند چين، كره، ژاپن، اروپا، كانادا، امريكا،
  امروزه، داد.) ادامه ديگري مسووليت شرح با هم آن كه تكنيكان از (غير شدند. جمع كامل طور به
  كشاند سازمان در را ها شرك آن كه بندد قرارداد امريكا يدهند؟
  آستين تحويل را آن شده توافق زمان مطلوب توجه بايد هم ما هستند، توانايي اين صاحب مختلف هاي شته
  ر حضور ايران صنايع نوسازي گسترش سازمان در شخصا كه بود 1358 سال يعني زمان
  همان اتفاق كانادا از اگرا با مپنا در كه كاري همان كند ايجاد ً
  گسترش پروژه، كردن جمع توان طراحي دانش داشتن بدون
  كنيم اين با كامال بودم مسوول سنگين صنايع وزارت در يكه
  زمان واقعي معناي به سي جي هاي شركت بخواهد برنامه سازمان اگر بودم. تغييرات اين شاهد
  داشتم بر مبني ها تهمت همه وجود با كردم ايجاد كه را مپنا هم من
  افتاد. اجراي عهده از يوانيم نمت نيست ممكن توانايي اين به
  رسيدن شركت كه بودم مصر هم دليل همين به بودم، شده واقف
  مساله داشتن زيرا كند گذاري سرمايه آنها طراحي مهندسي توانايي ايجاد براي بايد دهد شكل كشور
  در اگراي با است زده غرب آدم اين است امريكايي روش اين
  اينكه اما كنم. تجهيز كار ين براي را ايران صنعتي هاي طرح مديريت اين به بخواهند اگر ولي برآييم. رقابت در بزرگ روژههاي
  پ چارچوب مپنا در بيايد سال سه خواستم بستم. قرارداد كانادا صنايع ببرد را بهره حداكثر داخلي هاي ظرفيت از كه كند مي كمك كشور به هايي توانايي
  چنين كار اين عمال بودند مخالف وقت گسترش سازمان رييس وزير مجموعه است. درست راه از مسير طي اش الزم برسند
  توانايي دهد. ياد شركت كاركنان به را سي جي يك
  درست وزير شخص حمايت با نيرو وزارت در بعد نداد. نتيجه زمان آن در دنيا روز افزارهاي نرم با كامل هور بتوانند واقعا كه مهندساني توليدكند را باالتري افزوده ارزش با محصوالت كشور سازي
  تجهيزات كاري پس بكند، را كار همين 56 سال بود قرار هم
  آستين به را كار زمان اهترين كوت در دهند ارائه را طراحي
  بهترين ارز وضعيت واقعا اگر شايد گرفتند. شكل فراب مپنا تهاي
  شرك 17 با اگرا شركت دهد، 65انجام سال در خواست آستين
  كه هاي مجتم آن قوت نقطه اين كنند. اجرايي رسانده سرانجام تامين مهندسي، بخش سه تشكيل كرد ايجاد مپنا براي صنايع نوسازي گسترش سازمان اسالمي، انقالب از
  قبل هاي شركت كه ميدادند اجازه نميشد مواجه بحران با
  كشور هاي بخ در اگر كرد، مپنا 47براي 73 سال در تاخير سال صنايع ايجاد براي گذشته رژيم در كه مسووليتي دليل به
  ايران رفت. نمي من حرف دنبال كسي هم باز بيايند خارجي است. توانا براي منسجمي قوي ساختار عمال ريزي برنامه
  تجهيزات يكرد، پيدا ادامه تر مل كا صورت به كار ين هم صنعتي ديگر صنايع بزرگ هاي گر ريخته يها، ساز ماشين مانند
  سنگيني كردند الگوبرداري بعدا فراب مپنا تهاي شرك روي از بود؟ چه كشور در شرك اين وجود فلسفه اشاره كه طور ان هم آورند. وجود به محموله ماموريت
  ايجاد يك هركاري داشتيم، كشور صنعت در ديگري شرايط
  امروز پااليشگاه مثل هايي روژه شروع با داشت، هسازي
  كارخان براي ماه حدود نيز من شد. اندازي راه پتروپارس شركت استفاده ملي توانايي بودن باال تا شركه اين وجود فلسفه يها كاناداي گذاشتند. مناقصه به را اراك نيروگاه مناقصه
  كردم قبول را معلمي حاضريم هركاري براي امروز چطور دارد.
  معلم كشور در است. كشور در شده ايجاد هاي يل پتانس از بهينه پيشنهاد دالر 065ميليون روسها دالر 026ميليون قيمت وجود زمينه اين در كه ودهيي مفق حلقه به كشور، در اه
  نيروگه چون اما دهم سامان را آنجا تا گذاشتم وقت پتروپارس
  شركت كه يرسد نم فكرمان به مهمي اين به كارهاي اين براي ولي
  كنيم گذاري سرماي مختلف تجهيزات ساخت براي زيادي كارخانجات خورد، نبست به عمال آنها شرايط ارزي مشكل با كه دادند كمك (امريكا) آستين مشاور مهندس از لذا كرد توجه
  داشت، خواستار خيلي آنجا در عهيي مجمو چنين دادن شكل
  ديدم اكثر كند! رشد ديم گندم مثل خواهيم مي بياوريم. را معلمش اساس بر دهد ارايه راهحل بررسي را كمبود اين تا
  خواست نشدم. پيگير ديگر نشد، آن از نيز زيادي خيلي استقبال ندارد آذرآب سديد، اراك، سازي ماشي مانند صنايعي بود شده نيروگاه داد پيشنهاد دالر 053ليون مي مپنا شركت شرايط آن
  در ولي كردند بازديد را پروژه صدها رفتند خارج ار ده ووالن مس «پاديكو»، چون هايي كت شر تا گرفتند تصميم آنها
  بررسي شد بزرگ نمادين شكلي صورت به پتروپارس شركت هرچند بودند كتهايي شر ديگر، صنعتي مجتمع ها اسفراين بنياد به نزديك االن شد. انجام قيمت همان با قرارداد زمانبندي
  در پروژه شركت يك ببينند تا كنند كنكاش نخواستند
  اكثرشان كنند. ايجاد را «تكنيكان» «فيدكو»
  «ايوا» براي واقعي طرح يك ماهيتي نظر از نتوانست وقت هيچ ولي در آنها اكثر دارند داشته اجرايي باالي لاي پتانسه كه خوبي راندمان از كند فعاليت نيروگاه اين است سال
  بيست است. رسيده نتيجه به چگونه
  موفق استفاده آنها ظرفيت نصف از وقت هيچ ولي نهاند نمو آسيا غرب ايجاد مهندسي پتانسيل كه داد نشان تجربه اين است. برخوردار بود؟ چه ها كت شر اين
  مسووليت گردد. نفت
  صنعت ايراد نيرو نفت از بودند صنعت در كه مسووالني است. نشده قيمت باال كيفيت با دنيا روز استاندارد طبق است قادر شده ساخت طراحي آمدن وجود به ها شرك اين
  مسووليت صنايع و...) نباتي، روغن قند، (مثل غذايي مواد
  كارخانجات هم آنها يدهند. كار يها خارج به فقط چرا كه يگرفتند در كند. ايجاد مگاواتي 1200 نيروگاه يك پايين شده
  تمام صنايع و...) ماشيني آجر آهك، سيمان، (مثل
  معدني يك مناقصه در داريد ظرفيت اگر شما بود اين پاسخشان سجمهور ريي به را اقدامات از گزارشي نيرو وزير مقطع
  همان نرفت. پيش شدن سي جي سمت به است متداول دنيا در كه طور آن شركتي هيچ «فراب» «مپنا» از
  غير درستي به كتها شر اين هنوز بود. نيروگاهي
  پااليشگاهي توانستيد اگر كنيد شركت نيروگاه يا پتروشيمي يا پااليشگاه دادند. ارائه رفسنجاني هاشم آقاي
  وقت داراي آنها از يك هيچ زيرا كشيدند. يدك را سي جي نام تنها عمال آمدند وجود به كه بعدي هاي شركت سازنده ها كت شر اين كه بود اينجا اشكال ولي كنيد! رقابت خود دفتر در را باره اين در جلسه يك تشكيل دستور ايشان پيوست. وقوع به 1357 سال انقالب كه بودند نگرفته نيروگاه!
  شكل يك مثال هطور طراح نه بودند تجهيزات صنايع وزير برنامه سازمان وقت رييس جلسه آن در كه داد ايران در سي جي هاي شرك كه افتاد اتفاقي چه درحالي رفتند پيش مشاور مهندسان سبك به آنها نيستند. نبودند واقعي عيني طراحي مهندسي برداشتند؟
  پتانسيل گام نابودي سمت به شد راهدازي ان تمام
  نيمه داريد اجرايي مختلف هاي قسمت در كه تجربياتي با ييسجمهور بودند. حاضر نيرو وزير نفت وزير
  سنگين بگيرند كمك ها خارجي از هم باز كه رفتند سمتي به نتيجه در هستند. متفاوت كامال مفهوم دو اينها
  كه اوايل در گسترش سازمان وقت مسووالن شناخت دانستيد؟
  عدم مي كجا در را كار مشكل چنين درخصوص كامل جامع توضيحات تا خواست ما
  از به هنوز امروزه كه است دليل همين به رفت. باال استانداردها نه آمد پايين شده تمام قيمت نه كه شد
  همين كامل هطور كشاند انحالل به را آنها تا، شرك اين از
  انقالب فعاليت نيرو وزارت صنعت بخش دو هر در اينكه دليل به عمال هاشمي آقاي توضيحات، از پس دهيم. ارائه را هايي
  شرك واحد ساخت براي ولي است شده ساخته ايران در پتروشيمي واحد ها ده حال تابه هستيم. وابسته خارجيها يكجاي جايش مفقوده حلقه اين كه دانستم مي بودم، كرده كه بود جا همان در برد پي يسي هاي كت شر توانايي به مسووليت شرح با نهم كه تكنيكان از (غير شدند.
  جمع طراحي توان ايران كه صورتي در رساند! اتمام به را پروژه توان نمي خارجي كمك بدون هم باز
  بعدي بدهند كار نخواهند آنها كه نبود اين موضوع است. ديگر تا خواست برنامه سازمان وقت رييس زنجاني روغني آقاي از شخصا كه 8531بود سال يعني زمان همان داد.) ادامه
  ديگري واقعي معناي به است آورده دست به كامل طور به را بخاري تركيبي سيكل گازي، هاي نيروگاه
  اجراي داشتم حضور ايران صنايع نوسازي گسترش سازمان
  در اين بخواهد كه تسبيح نخ آن بلكه كنند كار نخواهند هم اينها را شركت نوع اين تشكيل به مربوطه ييننامه من كمك كند
  با ايجاد ديگر هرجاي ايران در را آن تواند مي
  كامل بودم. تغييرات اين
  شاهد بايستي نداشت وجود بچيند هم كنار را داخلي هاي سازنده تصويب به تهيه ييننامه بنابراين شود. ارائه دولت به
  تهيه معاون عنوان به تحميلي جنگ خاتمه با 1368 سال
  در يآمد. وجود به شكل ننامه آيي كه است اين تامل قابل نكته اما رسيد.
  وزيران هاي س جي ترين زرگ از بازديد از را
  تجربياتتان تجهيزات ترين زرگ ايران تاكنون، پيش سال 50 حدود از شود. شناخته بايد كه است قضيه روح يهد سامان را قضيه بازسازي به مبرم نياز به توجه با سنگين، صنايع وزارت مقام خوردند؟
  قايم CGزمين هاي شركت كه گفت شود مي
  آيا برايمان باشند الگويي ما براي توانستند مي كه
  دنيا سنگين حجيم سازي تجهيزات همه اين است. آسيا غرب ساز نيامد. وجود به وقت هي آن روح از شناخت متاسفانه هاي گذار يه سرما كارخانجات ها پااليشگا ها
  نيروگا به ورودم ا78 سال در خوردند. زمين آنها گفت يشود كنيد؟
  نم تعريف گسترش سازمان در كه آنجايي از يشد انجام بايد
  جديدي آن گرفتم. فاصله اجرايي كارهاي از عمال ششم دوره مجلس شده انجام نفت درآمدهاي از كه است بزرگي گذاري سرماي را ايراني تهاي شرك از يك كدام حاضر حال
  در بازديد پاراگوئه برزيل مرز در «ايتايپو.» سد 70 از ال س من مديريت شركت كردم تال بودم، نيز عامل هيات
  عضو اش اداره گرفت قرار ديگري كسان اختيار در هم ها شرك نيست اين بازدهي باشد. داشته بازدهي كشور براي بايد است دانيد؟ مي سي
  جي طول كيلومتر دنياست. بزرگ سد دومين امروزه سد اين
  كردم. شده تعطيل هاي كت شر جايگزين را ايران صنعتي هاي
  طر سياستشان شدند عوض وزرا شد. محول ديگر افرادي به نيز ارزش دالر سه كيلويي كه بسازيم سنگيني هاي سكلت فقط كه دنيا در كه آنور شركتي هيچ «فراب» «مپنا» از
  غير صورت سد كند. توليد برق مگاوات هزار 12 است آن
  تاج ارزش كه صنعتي پيچيده تجهيزات بايد بلكه دارند. افزوده هاي كت شر نرفت. پيش شدن سي جي سمت به است متداول عضو عنوان به آنجا در منظور همين به 8531كنم، سال
  در حمايت قبلي اهداف با ها شركت اين از عمال كرد. تغيير
  هم برزيل مرز در غولي چنين يك است، شده ساخته بتني
  وزني با شود. ساخته آنها در باشد دالر 20 كيلويي باالي آن افزوده يدك را سي جي نام تنها عمال آمدند وجود به كه بعدي محقق امر اين كه كردم تال سمت حفظ با تمديره
  هيا كرد رشد ظاهرشان آنها اكثر شدند، وي قت روز روزبه تا
  نشد پروژه شد. ساخته برزيلي مهندسان تجهيزات تمام با پاراگوئه وزير گسترش سازمان وقت رييس اينكه دليل به اما
  شود بود جانبه هم شناخت تكنولوژي دانش كه درونشان ولي راكتور هم فلزي اسكلت توان مي هم 52 دي اس ورق يك طراحي مهندسي پتانسيل داراي آنها از يك هيچ زيرا
  كشيدند. شد. تمام برزيل در شده تعيين زمان در شده بيني پيش قيمت با هيچ نداشت آشنايي مساله اين به نسبت سنگين صنايع شد!
  وقت خالي كيلويي شود ساخته راكتور ورق همان با اگر حال ساخت. مشاور مهندسان سبك به آنها نيستند. نبودند واقعي
  عيني چين در را گرجس» «تري سد شد؟ حاصل چطور توانايي
  اين بسيار مقطع، آن در توانست مي كه حركتي اين نكرد
  حمايتي نخستين نكردن عمل درست از ناشي هاي خسارت شود ساخته فلزي اسكلت اگر داشت خواهد ارزش 02دالر هستند. متفاوت كامال مفهوم دو اينها كه درحالي رفتند
  پيش توليد برق مگاوات هزار 18 دنياست سد ترين بزرگ
  ساختند، است كشور نفع به بنابراين يكند. پيدا قيمت دالر كيلويي بگيرند كمك يها خارج از هم باز كه رفتند سمتي به نتيجه در داد. مسير ادامه كندي به كند بازسازي در
  كمك ارزيابي چگونه تاكنون را ايران در اينچنيني
  شركت در آنهم است، چيني هم آن تجهيزات سد سازنده كند،
  م ارزش با تجهيزات ساختن سمت به ها گذار يه سرما اين كه استانداردها نه آمد پايين شده تمام قيمت نه كه شد همين رفتم نيرو وزارت به سنگين صنايع وزارت از 69 سال
  اواخر موفق بودند حاضر حال در تا شركه اين اگر يكنيد
  ً
  م «سد شد باعث عمال آنچه رسيد، اتمام به شده تعيين زمانبندي هاي روژه ها اه نيروگ گرفتم. برعهده را توانير شركت ميفتاد؟
  مسووليت اتفاقي چه ميكردند عمل بروند. باال افزوده يها خارج به هنوز امروزه كه است دليل همين به رفت.
  باال چين در گرجس» «تري سد ها برزيل توسط برزيل در ايتايپو» يعتر سر بايد جنگ خاتمه به توجه با حرارتي آبي هاي
  نيروگا ايجابي شرايط ماهيت به توجه عدم از ناشي هاي ارت خس مجبور ساز تجهيزات نشود درست مفقوده حلقه اين اگر هستيم.
  وابسته توانايي كه بود كتهايي شر ايجاد شود، ساخته يها چين وسيله
  به با كه شد گذاري سرماي جديدي هاي روژه
  بازسازي آن عيني مثال كرد بيان رقم عدد صورت به توان نم را آنها كه است درحالي اين كند توليد پايين ارزشي با كار است است شده ساخته ايران در پتروشيمي واحد دهها حال
  تابه اين براي هم كنار در مختلف شركت صدها گرفتن خدمت
  به مهمتر كارهاي براي باال هاي قيمت با آنها صنعتي آالت ماشين خارجي كمك بدون هم باز بعدي واحد ساخت براي ولي كه افتادم فكر اين به كرد. رخورد 70 دهه اول نيمه
  مشكالت رفسنجاني هاشمي آقاي جمهوري رياست زمان در مپنا
  فراب برزيل چين اگر داشتند، را سنگين بزرگ بسيار هاي روژه
  پ دهاند. خريداري توان ايران كه صورتي در رساند! اتمام به را پروژه يوان م ت نيرو وزارت در كنم، اجرا يواستم قبال كه كاري است
  بهتر چوجه ههي بودجه برنامه سازمان ولي كردند فعاليت به نتوانيم؟!
  شروع ما چرا توانستند، وزير كه زنگنه مهندس آقاي براي را خود پيشنهاد كنم
  پياده تها شرك نوع اين شود خارج گذشته هاي روش از خواست نم بايد شود ايجاد بخواهد آذرآب مثل هيي كارخان امروز اگر بخاري تركيبي سيكل گازي، هاي اه نيروگ اجراي
  طراحي تعادل سپهوند
  عكس:حجت
شركت‌هاي «جي‌سي» حلقه مفقوده دانش اقتصادي ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/20
شركت‌هاي «جي‌سي» حلقه مفقوده دانش اقتصادي ايران
صفايي‌فراهاني در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


«مپنا» و «فراب» تنها شركت‌هاي جي‌سي ايران هستندهدي احمدي|

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم اعتقاد دارد كه اگر دانش لازم در زمينه راه‌اندازي شركت‌هاي «جي‌سي» (پيمانكاران عمومي) وجود داشت شايد الان شاهد ركود اينچنيني در زمينه اقتصادي كشور نبوديم. محسن صفايي‌فراهاني از جمله فعالان سياسي‌اي محسوب مي‌شود كه در زمينه‌هاي اقتصادي و ورزشي هم صاحب نظر است. او در دوران اصلاحات و دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني از قائم‌مقامي در وزارت‌خانه‌هاي صنايع و اقتصاد گرفته تا مشاوره در وزارت نيرو را تجربه كرد. فراهاني همچنين سابقه عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز دارد و از اين حيث مي‌توان او را در زمره افراد برجسته اقتصادي كشور برشمرد. تمام سوابق او اما به موضوعات اقتصادي محدود نمي‌شود. صفايي‌فراهاني در بين سال‌هاي ۷۶ تا ۸۱ رييس فدراسيون فوتبال ايران و عضو كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز بود.

اين فعال سياسي اقتصادي از بنيانگذاران شركت‌هاي مپنا و فراب كه جزو شركت‌هاي جي‌سي به شمار مي‌رود، است. شركت‌هاي جي‌سي به شركت‌هايي گفته مي‌شود كه از ابتدا تا انتهاي يك پروژه را برعهده مي‌گيرند و آن را با بالاترين كيفيت به سرانجام مي‌رسانند. صفايي‌فراهاني مي‌گويد«خاصيت اين شركت‌ها در اين است كه اگر پتانسيل مهندسي را بتوان در مجموعه‌يي جمع كرد، آن‌وقت اگر تصميم بر طراحي يك كارخانه سيمان يا ذوب آهن باشد، همان پتانسيل مهندسي به خوبي مي‌تواند، برنامه‌ها را مديريت كند بنابراين مي‌توان جوري طراحي كرد كه هم شرايط با كيفيتي براي موسسه مربوطه ايجاد شود و هم قيمت تمام شده پاييني به وجود بيايد كه اين امر تنها مستلزم تيم مهندسي باسواد و تواناست. تيمي كه به خوبي بتواند اطلاعات مهم را در دنيا جستجو كرده و از نيازهاي فعاليت‌هاي مربوطه شناخت داشته باشد. كاري كه تلاش كردم تا در دو شركت «مپنا»و«فراب» به كار ببندم.» به نظر اين نماينده ادوار پارلمان، ايران در حال حاضر تنها شركت‌هايي در اختيار دارد كه نام جي‌سي را يدك مي‌كشند و از ماهيت آن خبري نيست. در همين راستا با او به گفت‌وگو نشستيم تا بيشتر از اين مجموعه شركت‌ها بدانيم.

 

همان‌طور كه مي‌دانيم شركت‌هاي جي‌سي در تمام دنيا فعاليت‌هاي قابل چشمگيري دارند. در ايران نيز اين شركت‌ها به نوعي فعاليت مي‌كنند. شما به عنوان يكي از بنيانگذاران جي‌سي در ايران، اصل فعاليت اين شركت‌ها و تاريخچه آنها را چطور تعريف مي‌كنيد؟

معناي شركت‌هاي GC به شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه دانش طراحي، شناخت از تجهيزات و ابزار اجرا، اجرا و راه‌اندازي و بهره‌برداري را دارند يعني از ابتدا تا انتهاي يك پروژه را برعهده مي‌گيرند و قادر به انجام آن به نحو مطلوب هستند. اين شركت‌ها از حدود دهه 70ميلادي در كشورهاي امريكايي و اروپايي متداول شد و بزرگ‌ترين آن شركت «بكدل» امريكاست كه هنوز هم به عنوان يكي از معروف‌ترين شركت‌هاي جي‌سي‌ دنيا شمرده شده و مي‌شود.

قبل از انقلاب اسلامي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به دليل مسووليتي كه در رژيم گذشته براي ايجاد صنايع سنگيني مانند ماشين‌سازي‌ها، ريخته‌گري‌هاي بزرگ و صنايع كارخانه‌سازي داشت، با شروع پروژه‌هايي مثل پالايشگاه و نيروگاه‌‌ها در كشور، به حلقه مفقوده‌يي كه در اين زمينه وجود داشت، توجه كرد لذا از مهندس مشاور آستين (امريكا) كمك خواست تا اين كمبود را بررسي و راه‌حل ارايه دهد بر اساس بررسي آنها تصميم گرفتند تا شركت‌هايي چون «پاديكو»، «ايوا» و «فيدكو» و «تكنيكان» را ايجاد كنند.

مسووليت اين شركت‌ها چه بود؟

مسووليت اين شركت‌ها به وجود آمدن طراحي و ساخت كارخانجات مواد غذايي (مثل قند، روغن نباتي، و...) صنايع معدني (مثل سيمان، آهك، آجر ماشيني و...) صنايع پالايشگاهي و نيروگاهي بود. هنوز اين شركت‌ها به درستي شكل نگرفته بودند كه انقلاب سال 1357 به وقوع پيوست.

چه اتفاقي افتاد كه شركت‌هاي جي سي در ايران

نيمه تمام راه‌اندازي شد و به سمت نابودي گام برداشتند؟

عدم شناخت مسوولان وقت سازمان گسترش در اوايل انقلاب از اين شركت‌ها، آنها را به انحلال كشاند و به‌طور كامل جمع شدند. (غير از تكنيكان كه آن‌هم با شرح مسووليت ديگري ادامه داد.) همان زمان يعني سال 1358 بود كه شخصا در سازمان گسترش و نوسازي و صنايع ايران حضور داشتم و شاهد اين تغييرات بودم.

در سال 1368با خاتمه جنگ تحميلي به عنوان معاون و قايم مقام وزارت صنايع سنگين، با توجه به نياز مبرم به بازسازي نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها و كارخانجات و سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي بايد انجام مي‌شد از آنجايي كه در سازمان گسترش عضو هيات عامل نيز بودم، تلاش كردم شركت مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران را جايگزين شركت‌هاي تعطيل شده در سال 1358 كنم، به همين منظور در آنجا به عنوان عضو هيات‌مديره با حفظ سمت تلاش كردم كه اين امر محقق شود اما به دليل اينكه رييس وقت سازمان گسترش و وزير وقت صنايع سنگين نسبت به اين مساله آشنايي نداشت هيچ حمايتي نكرد و اين حركتي كه مي‌توانست در آن مقطع، بسيار كمك در بازسازي كند به كندي ادامه مسير داد.

اواخر سال 69 از وزارت صنايع سنگين به وزارت نيرو رفتم و مسووليت شركت توانير را برعهده گرفتم. نيروگاه‌ها و پروژه‌هاي نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي با توجه به خاتمه جنگ بايد سريع‌تر بازسازي و پروژه‌هاي جديدي سرمايه‌گذاري مي‌شد كه با مشكلات نيمه اول دهه 70 برخورد كرد. به اين فكر افتادم كه بهتر است كاري كه قبلا مي‌خواستم اجرا كنم، در وزارت نيرو پياده كنم پيشنهاد خود را براي آقاي مهندس زنگنه كه وزير وقت نيرو بود ارائه كردم. باتوجه به مشكلات ارزي، مناقصاتي كه براي اجراي سد كارون 3 و نيروگاه اراك برگزار شد شروطي كه برندگان مناقصه براي گشايش اعتبار مي‌دادند مورد قبول بانك مركزي قرار نمي‌گرفت بنابراين پروژه‌ها تقريبا متوقف شد. در اين شرايط پيشنهاد ارائه شده به آقاي وزير مورد موافقت قرار گرفت و با حمايت آقاي مهندس زنگنه شركت‌هاي «مپنا» و «فراب» تشكيل شدند. آقاي مهندس زنگنه هيچ دخالتي در مديريت شركت‌ها نكردند ولي حمايت و پشتيباني كاملي را از آن شركت‌ها كردند. نتيجتا دو شركت مپنا و فراب ايجاد شد كه 6 سال در آنها مسووليت داشتم و تمام وقت خود را براي آنها گذاشتم.

اين شركت‌ها در واقع نخستين شركت‌هاي جي‌سي پس از انقلاب بودند. تا چه اندازه موفق شدند ؟

شركت مپنا مسوول پروژه‌هاي نيروگاهي گازي و سيكل تركيبي و حرارتي و شركت فراب درگير نيروگاه‌هاي آبي شد. موفقيت بزرگ مپنا، انتخاب همكاري مثل شركت «اگرا» در كانادا بود كه تجربه مفيدي در اين زمينه داشت و سه سال همكاري اين شركت با مپنا به آموزش ده‌ها مهندس براي برنامه‌ريزي، طراحي و مهندسي خريد، يك سرمايه ماندگار براي مپنا ايجاد كرد و تشكيل سه بخش مهندسي، تامين تجهيزات و برنامه‌ريزي عملا ساختار قوي و منسجمي براي ايجاد ماموريت محموله به وجود آورند. همان‌طور كه اشاره كردم مناقصه نيروگاه اراك را به مناقصه گذاشتند. كانادايي‌ها قيمت 620ميليون دلار و روس‌ها 560ميليون دلار پيشنهاد دادند كه با مشكل ارزي و شرايط آنها عملا به بن‌بست خورد، در آن شرايط شركت مپنا 350ميليون دلار پيشنهاد داد نيروگاه در زمانبندي قرارداد و با همان قيمت انجام شد. الان نزديك به بيست سال است اين نيروگاه فعاليت مي‌كند و از راندمان خوبي برخوردار است. اين تجربه نشان داد كه پتانسيل مهندسي ايجاد شده قادر است طبق استاندارد روز دنيا با كيفيت بالا و قيمت تمام شده پايين يك نيروگاه 1200 مگاواتي ايجاد كند. در همان مقطع وزير نيرو گزارشي از اقدامات را به رييس‌جمهور وقت آقاي هاشمي‌رفسنجاني ارائه دادند.

ايشان دستور تشكيل يك جلسه در اين باره را در دفتر خود داد كه در آن جلسه رييس وقت سازمان برنامه و وزير صنايع سنگين و وزير نفت و وزير نيرو حاضر بودند. رييس‌جمهور از ما خواست تا توضيحات جامع و كامل درخصوص چنين شركت‌هايي را ارائه دهيم. پس از توضيحات، آقاي هاشمي عملا به توانايي شركت‌هاي جي‌سي پي برد و در همان جا بود كه از آقاي روغني زنجاني رييس وقت سازمان برنامه خواست تا با كمك من آيين‌نامه مربوطه به تشكيل اين نوع شركت را تهيه و به دولت ارائه شود. بنابراين آيين‌نامه تهيه و به تصويب وزيران رسيد. اما نكته قابل تامل اين است كه آيين‌نامه شكل قضيه را سامان مي‌دهد و روح قضيه است كه بايد شناخته شود. متاسفانه شناخت از روح آن هيچ‌وقت به وجود نيامد.

در حال حاضر كدام يك از شركت‌هاي ايراني را جي‌سي مي‌دانيد؟

غير از «مپنا» و «فراب» هيچ شركتي آن‌طور كه در دنيا متداول است به سمت جي‌سي شدن پيش نرفت. شركت‌هاي بعدي كه به وجود آمدند عملا تنها نام جي سي را يدك كشيدند. زيرا هيچ‌يك از آنها داراي پتانسيل مهندسي طراحي عيني واقعي نبودند و نيستند. آنها به سبك مهندسان مشاور پيش رفتند درحالي كه اينها دو مفهوم كاملا متفاوت هستند. در نتيجه به سمتي رفتند كه باز هم از خارجي‌ها كمك بگيرند و همين شد كه نه قيمت تمام شده پايين آمد و نه استانداردها بالا رفت. به همين دليل است كه امروزه هنوز به خارجي‌ها وابسته هستيم.

تابه حال ده‌ها واحد پتروشيمي در ايران ساخته شده است ولي براي ساخت واحد بعدي باز هم بدون كمك خارجي نمي‌توان پروژه را به اتمام رساند! در صورتي كه ايران توان طراحي و اجراي نيروگاه‌هاي گازي، سيكل تركيبي و بخاري را به‌طور كامل به دست آورده است و به معناي واقعي و كامل مي‌تواند آن را در ايران و هرجاي ديگر ايجاد كند.

اگر قرار باشد شركت جي‌سي به معناي واقعي در ايران ايجاد شود بايد چه كرد؟

اگر سازمان برنامه بخواهد شركت‌هاي جي‌سي به معناي واقعي در كشور را شكل دهد بايد براي ايجاد توانايي مهندسي طراحي آنها سرمايه‌گذاري كند زيرا داشتن چنين توانايي‌هايي به كشور كمك مي‌كند كه از ظرفيت‌هاي داخلي حداكثر بهره را ببرد و صنايع تجهيزات‌سازي كشور محصولات با ارزش افزوده بالاتري را توليدكند.

اگر اين توانايي در بخش‌هاي مختلف به وجود‌آيد، مسلماً واحدهاي صنعتي كه ايجاد مي‌شوند از تجهيزات مناسب و بهينه استفاده مي‌كنند و از تجهيزات بي‌كيفيت به آنها ارائه نمي‌شود تا در زمان بهره‌برداري ايجاد مشكل كند و راندمان را پايين بياورد. چنين شناخت و توانايي است كه ارزش پيدا مي‌كند و روز به‌روز بر توانايي‌هاي ملي مي‌افزايد. اگر هم همان مسير گذشته را دست و پا شكسته ادامه دهيم، وابستگي صنعتي ادامه خواهد يافت، امروزه در دنيا تنها با دانش بالا و كارآمد اين نوع شركت‌ها را دارا هستند. ارزش افزوده آنها بين 45 تا 35 درصد قيمت پروژه است و عامل آن فقط دانش آنهاست.

موفق‌ترين شركت‌هاي جي سي در كدام كشورهاي جهان فعاليت دارند؟

امروزه، امريكا، كانادا، اروپا، ژاپن، كره، چين، هند و برزيل در رشته‌هاي مختلف صاحب اين توانايي هستند، ما هم بايد توجه كنيم بدون داشتن دانش طراحي و توان جمع كردن پروژه، رسيدن به اين توانايي ممكن نيست و نمي‌توانيم از عهده اجراي پروژه‌هاي بزرگ در رقابت برآييم. ولي اگر بخواهند به اين توانايي برسند لازمه‌اش طي مسير از راه درست است. مجموعه مهندساني كه واقعا بتوانند به‌طور كامل با نرم افزارهاي روز دنيا بهترين طراحي را ارائه دهند و در كوتاه‌ترين زمان كار را به سرانجام رسانده و اجرايي كنند. اين نقطه قوت آن مجتمع‌هاي توانا است.

فلسفه وجود اين شركت‌ها در كشور چه بود؟

فلسفه وجود اين شركت‌ها بالا بودن توانايي ملي و استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي ايجاد شده در كشور است. در كشور كارخانجات زيادي براي ساخت تجهيزات مختلف سرمايه‌گذاري شده بود صنايعي مانند ماشين‌سازي اراك، سديد، آذرآب و بنياد اسفراين و ده‌ها مجتمع صنعتي ديگر، شركت‌هايي بودند كه پتانسيل‌هاي بالاي اجرايي داشته و دارند و اكثر آنها در غرب آسيا نمونه‌اند ولي هيچ‌وقت از نصف ظرفيت آنها استفاده نشده است. مسوولاني كه در صنعت بودند از نفت و نيرو ايراد مي‌گرفتند كه چرا فقط به خارجي‌ها كار مي‌دهند. آنها هم پاسخشان اين بود شما اگر ظرفيت داريد در مناقصه يك پالايشگاه يا پتروشيمي يا نيروگاه شركت كنيد و اگر توانستيد رقابت كنيد! ولي اشكال اينجا بود كه اين شركت‌ها سازنده تجهيزات بودند و نه طراح به‌طور مثال يك نيروگاه!

با تجربياتي كه در قسمت‌هاي مختلف اجرايي داريد مشكل كار را در كجا مي‌دانستيد؟

به دليل اينكه در هر دو بخش صنعت و وزارت نيرو فعاليت كرده بودم، مي‌دانستم كه اين حلقه مفقوده جايش يكجاي ديگر است. موضوع اين نبود كه آنها نخواهند كار بدهند و اينها هم نخواهند كار كنند بلكه آن نخ تسبيح كه بخواهد اين سازنده‌هاي داخلي را كنار هم بچيند وجود نداشت و بايستي به وجود مي‌آمد.

از حدود 50 سال پيش تاكنون، ايران بزرگ‌ترين تجهيزات ساز غرب آسيا است. اين همه تجهيزات‌سازي حجيم و سنگين سرمايه‌گذاري بزرگي است كه از درآمدهاي نفت انجام شده است بايد براي كشور بازدهي داشته باشد. بازدهي اين نيست كه فقط اسكلت‌هاي سنگيني بسازيم كه كيلويي سه دلار ارزش افزوده دارند. بلكه بايد تجهيزات پيچيده صنعتي كه ارزش افزوده آن بالاي كيلويي 20 دلار باشد در آنها ساخته شود. با يك ورق اس دي 52 هم مي‌توان اسكلت فلزي و هم راكتور ساخت. حال اگر با همان ورق راكتور ساخته شود كيلويي 20دلار ارزش خواهد داشت و اگر اسكلت فلزي ساخته شود كيلويي 5 دلار قيمت پيدا مي‌كند. بنابراين به نفع كشور است كه اين سرمايه‌گذاري‌ها به سمت ساختن تجهيزات با ارزش افزوده بالا بروند.

اگر اين حلقه مفقوده درست نشود تجهيزات ساز مجبور است كار با ارزشي پايين توليد كند اين درحالي است كه ماشين‌آلات صنعتي آنها با قيمت‌هاي بالا براي كارهاي مهم‌تر خريداري شده‌اند.

اگر امروز كارخانه‌يي مثل آذرآب بخواهد ايجاد شود بايد بيش از 300 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرد. حال بازدهي اين 300ميليون دلار در سال در صورتي است كه اگر 30هزار تن ظرفيت سالانه دارد، بايد محصول با كيفيت از آن گرفت نه ارزان قيمت. اگر محصول ارزان قيمت گرفته شود يعني سرمايه را دور ريخته‌ايم. از مجموعه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي كشور مي‌توان بخش عمده تجهيزات پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، تاسيسات، معدني و نيروگاه‌ها را ساخت و نيازي نيست اين تجهيزات را از چين يا كره جنوبي وارد كنند. متاسفانه آنچه باعث نگراني است، بي‌توجهي به اصل موضوع و پرداختن مشكل به آن در طول 20ساله گذشته است كه عملا باعث شده به‌جاي روش‌هاي شناخته شده، از مهر عدم ساخت يا ابزار‌هاي حكومتي استفاده كنند!

خودتان شخصا چه مسووليتي را احساس كرديد كه شروع به راه‌اندازي جي‌سي كرديد؟

من ناراحت بودم كه چرا اول انقلاب به وجود شركت‌هايي مانند پاديكو و فيدكو و ايوا و تكنيكان توجه نكرديم و آنها منحل شدند. بعد از بين رفتن آن شركت‌ها نيز هيچگاه شعور و دانش راه‌اندازي دوباره آنها را پيدا نكرديم. در حوزه مسوولان ملي، سياست‌گذاراني كه براي كشور سياست‌گذاري مي‌كردند بايد شناخت لازم را به دست مي‌آوردند. بايد توجه مي‌كردند كه شركت‌هايي مثل «اسنم پروجتي» «اني» يا «توتال» كه سازنده هيچ نوع تجهيزاتي نيستند چطور قرارداد يك پالايشگاه يا نيروگاه يا مجتمع صنعتي را به‌عهده مي‌گيرند و با كيفيت مطلوب و زمان توافق شده آن را تحويل مي‌دهند؟

زماني‌كه در وزارت صنايع سنگين مسوول بودم كاملاً با اين مساله واقف شده بودم، به همين دليل هم مصر بودم كه شركت مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران را براي اين‌كار تجهيز كنم. اما وزير و رييس سازمان گسترش وقت مخالف بودند و عملا اين كار در آن زمان نتيجه نداد. بعد در وزارت نيرو با حمايت شخص وزير شركت‌هاي مپنا و فراب شكل گرفتند. شايد اگر واقعا وضعيت ارز كشور با بحران مواجه نمي‌شد و اجازه مي‌دادند كه شركت‌هاي خارجي بيايند باز هم كسي دنبال حرف من نمي‌رفت.

از روي شركت‌هاي مپنا و فراب بعداً الگوبرداري كردند و شركت پتروپارس راه‌اندازي شد. من نيز حدود 6 ماه براي شركت پتروپارس وقت گذاشتم تا آنجا را سامان دهم اما چون ديدم شكل دادن چنين مجموعه‌يي در آنجا خيلي خواستار ندارد و استقبال خيلي زيادي نيز از آن نشد، ديگر پيگير نشدم. هرچند شركت پتروپارس به صورت شكلي و نمادين بزرگ شد ولي هيچ‌وقت نتوانست از نظر ماهيتي يك طرح واقعي براي صنعت نفت گردد.

آيا مي‌شود گفت كه شركت‌هاي GC زمين خوردند؟

نمي‌شود گفت آنها زمين خوردند. در سال 78 با ورودم به مجلس دوره ششم عملا از كارهاي اجرايي فاصله گرفتم. آن شركت‌ها هم در اختيار كسان ديگري قرار گرفت و اداره‌اش نيز به افرادي ديگر محول شد. وزرا عوض شدند و سياستشان هم تغيير كرد. عملا از اين شركت‌ها با اهداف قبلي حمايت نشد تا روزبه روز قوي‌تر شدند، اكثر آنها ظاهرشان رشد كرد ولي درونشان كه دانش و تكنولوژي و شناخت همه‌جانبه بود خالي شد!

خسارت‌هاي ناشي از درست عمل نكردن نخستين شركت اينچنيني در ايران را تاكنون چگونه ارزيابي مي‌كنيد و اگر اين شركت‌ها در حال حاضر بودند و موفق عمل مي‌كردند چه اتفاقي مي‌افتاد؟

خسارت‌هاي ناشي از عدم توجه به ماهيت و شرايط ايجابي آنها را نمي‌توان به صورت عدد و رقم بيان كرد و مثال عيني آن فراب و مپنا در زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني شروع به فعاليت كردند ولي سازمان برنامه و بودجه به‌هيچ‌وجه نمي‌خواست از روش‌هاي گذشته خارج شود و اين نوع شركت‌ها را نوعي تحميل مي‌دانست كه به اجبار و دستور رييس‌جمهور پذيرفته بودند. عملاً روح قضيه را نپذيرفته بودند. وزارت نفت همان موقع نمي‌پذيرفت، حتي زماني هم كه پتروپارس به وجود آمد باز آن را بصورت تحميلي پذيرفتند. بعد از آن در وزارت نيرو نيز تغييراتي روي داد كه آن تغييرات باعث شد به‌طور كل مسير آن شركتها عوض شود.

اگر واقعا ايجاد پالايشگاه‌هاي نفت، پتروشيمي توجه مي‌شد و شركت‌هايي كه از سازمان برنامه مجوز مي‌گيرند، پتانسيل مهندسي طراحي لازم را مي‌داشتند، امروز شاهد وجود شركت‌هايي صرفاً در حد اسم نبوديم. اما چون عملا چنين استانداردي وجود نداشت خيلي از شركت‌ها ادعاي توانايي كردند و گفتند كه مي‌توانند يك پروژه را به صورت كامل انجام دهند. انجام هم دادند، حال در زمان طولاني‌تر، با قيمت بالاتر و كيفيت پايين‌تر. دليل اين نوع كار كردن هم در نظر نگرفتن عامل اصلي يعني عدم توجه به دانش طراحي و اخذ كمك مناسب و برنامه‌ريزي براي جذب آن و تربيت مهندسين طراح در سطح استانداردهاي روز دنياست، بنابراين كماكان اين موضوع به عنوان حلقه مفقوده باقي ماند و عملا نتوانستيم آنچه بايد انجام مي‌شد و كشور را كاملاً بي‌نياز مي‌كرد، اتفاق نيفتاد، مادامي كه به اين مساله به‌طور جدي توجه نشود، كشور در بخش‌هايي كه بايد سرمايه‌گذاري شود مثل صنايع معدني و پتروشيمي و نفت يا صنايع غذايي و دارويي نياز به سرمايه‌گذاري براي تشكيل اين پتانسيل‌هاي مهندسي طراحي دارد تا بتواند از امكانات و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش تجهيزات‌سازي كشور به‌نحو مطلوب استفاده كنند.

يعني خارجي‌ها هيچ نقشي در زمين خوردن آنها نداشتند؟

بعضي معتقدند خارجي‌ها نگذاشتند اين شر كت‌ها در ايران رشد كنند بايد بدانيم كه ضربه واقعي را از درون سيستم به دليل كم اطلاعي مسوولاني با اين روش از كار خورده‌ايم، به شرط داشتن دانايي كافي امكان كار كردن در كشور فراهم بود و اين مي‌توانست توليد ناخالص داخلي را به معني واقعي بالا ببرد، اگر مي‌توانستيم اين شركت‌ها را در زمينه‌هاي مختلف به‌صورت كامل و با مكانيسم‌هاي شناخته شده ايجاد كنيم و مسوولان پاي آنها مي‌ايستادند امروز صنعت ايران در منطقه حرف اول را مي‌زد.

چه سياست‌هايي پشت زمين خوردن جي‌سي در كشور بود؟

بيشترين ضربه را كشور از عدم شناخت مسوولان از اين نوع شركت‌ها خورده است. اكثر مسوولان فكر مي‌كنند تركيب مهندسين مشاور و پيمانكار مي‌تواند سازنده يك مجتمع صنعتي باشد در حالي كه مطلقاً اينطور نيست، من از بيش از ده شركت بزرگ GC دنيا در امريكا، اروپاي غربي، كانادا و برزيل بازديد كرده‌ام. براي چندين روز در هر شركت وقت گذاشتم، و همه روش‌هاي آنها را بررسي و شناخت پيدا كردم. اينطور نبود كه از روي يك صفحه كاغذ بخوانم و فكر كنم كه حالا مي‌توانم جي سي راه‌اندازي كنم. ساعت‌ها حرف‌هايشان را گوش كردم تا ياد بگيرم كه آنها چه مسيرها و چه روش‌هايي را طي كرده‌اند تا به اينجا رسيدند، بدون شناخت از نوع تشكيلات، توانايي‌هاي آنها، شكل آموزش و تربيت نيرو و همكاري تنگاتنگ با آنها نمي‌توان به راحتي به نتيجه رسيد.

وقتي مپنا ايجاد شد مديرعامل و معاونين آنها مجبور بودند كه در كلاس‌هاي آموزشي شركت اگرا حضور يابند و روش‌هاي آنها را ياد بگيرند تا آن سيستم را كاملاً درك كنند و ببيند چطور بايد عمل كنند، و همه مهندسين در اين كلاسها حضور يافتند، روش‌هاي طراحي و برنامه‌ريزي و... را دقيقاً آموزش ديدند در دو پروژه با همكاران كانادايي تنگاتنگ كار كردند تا مپنا به وجود آمد!ا

نخستين شركت جي سي كي و توسط چه كساني راه‌اندازي شد و آيا هنوز آثاري از آن ميبينيم؟

سال 56 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با شركت آستين امريكا قرارداد مي‌بندد كه آن شركت‌ها را در سازمان گسترش ايجاد كند همان كاري كه در مپنا با اگرا از كانادا اتفاق افتاد. من هم مپنا را كه ايجاد كردم با وجود همه تهمت‌ها مبني بر اينكه اين روش امريكايي است و اين آدم غرب زده است با اگراي كانادا قرارداد بستم. خواستم سه سال بيايد در مپنا و چارچوب درست يك جي سي را به كاركنان شركت ياد دهد.

آستين هم قرار بود سال 56 همين كار را بكند، پس كاري كه آستين مي‌خواست در سال 56 انجام دهد، شركت اگرا با 17 سال تاخير در سال 73 و 74 براي مپنا كرد، اگر در بخش‌هاي ديگر صنعتي هم اين‌كار به صورت كامل‌تر ادامه پيدا مي‌كرد، امروز شرايط ديگري در صنعت كشور مي‌داشتيم، هركاري يك معلم دارد. چطور امروز براي هركاري حاضريم معلمي را قبول كنيم ولي براي اين كارهاي به اين مهمي به فكرمان نمي‌رسد كه معلمش را بياوريم. و مي‌خواهيم مثل گندم ديم رشد كند! اكثر مسوولان ده‌ها بار خارج رفتند صدها پروژه را بازديد كردند ولي اكثرشان نخواستند كنكاش كنند تا ببينند يك شركت و پروژه موفق چگونه به نتيجه رسيده است.

تجربياتتان را از بازديد از بزرگ‌ترين جي سي‌هاي دنيا كه مي‌توانستند براي ما الگويي باشند برايمان تعريف كنيد؟

من سال 70 از سد «ايتايپو.» در مرز برزيل و پاراگوئه بازديد كردم. اين سد امروزه دومين سد بزرگ دنياست. 8 كيلومتر طول تاج آن است و 12 هزار مگاوات برق توليد مي‌كند. سد به‌صورت وزني و بتني ساخته شده است، يك چنين غولي در مرز برزيل و پاراگوئه با تمام تجهيزات و مهندسان برزيلي ساخته شد. پروژه با قيمت پيش‌بيني شده در زمان تعيين شده در برزيل تمام شد. اين توانايي چطور حاصل شد؟ سد «تري گرجس» را در چين ساختند، بزرگ‌ترين سد دنياست 18 هزار مگاوات برق توليد مي‌كند، سازنده سد و تجهيزات آن هم چيني است، آنهم در زمانبندي تعيين شده به اتمام رسيد، آنچه عملاً باعث شد «سد ايتايپو» در برزيل توسط برزيلي‌ها و سد «تري گرجس» در چين به‌وسيله چيني‌ها ساخته شود، ايجاد شركت‌هايي بود كه توانايي به خدمت گرفتن صدها شركت مختلف در كنار هم براي اين پروژه‌هاي بسيار بزرگ و سنگين را داشتند، اگر چين و برزيل توانستند، چرا ما نتوانيم؟!

 نویسنده:
  كالن
  اخبار Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  9
  ن ri.repapswenlodaat@erutaef
  كال 66420769 ‌درصدي‌اقتصاد
  4.7 شد‌ هد
  در‌سايه‌توليد‌نفت
  ‌ ‌د مي نشا ‌13 92 ‌تا‌ 13 88 الهاي‌ چندوجهي‌ فقر‌ درباره‌ پژوهشي‌
  نتايج‌ كه داد مردم به آرامشي برجام يد: وي اددان اقتص
  يك بر مثبت اثر ذهني آرامش همين كنند كار راحت خيال
  با ايرنا با گو گف در هشي» «عباس گذارد. كارها
  كسب (برجام) مشترك اقدام جامع برنامه شدن اجرايي نتايج درباره دهم دولت پايان در چندبعدي فقر افزايش هايي نگران التهاب برجام، از پيش تا گفت: كشور اقتصاد
  بر اين ماجرا، طرف دو اظهارنظرهاي داشت وجود بازار
  در استفاده يكسان دهي وزن روش از چندبعدي كالن قتصاد‌
  گروه كه است روشن روز مثل امروز اما كرد تشديد را يها
  نگران نيست، مناسب چندان روش اين اما است، شده راغفر، حسين وسيله به كه پژوهش يك
  نتايج است. داده آرامش مردم به
  برجام از خانوارها افراد براي اساسي نيازهاي زيرا ارپور، اسفندي مهديه الزهرا اقتصاد دانشكده
  دانشيار ملل سازمان امنيت شوراي هاي تحري لغو كرد: تاكيد
  وي روش در نيستند. برخوردار يكساني اهميت چند فقر دازهگيري ان هدف با اقتصاد ارشد
  كارشناس بسياري تا شد سبب گرفت، صورت برجام توافق از پس
  كه تانهها آس وزنها نماگرها، ابعاد، آلكاير-فوستر 1392 تا 1388 از 5ساله دوره يك طول در
  بعدي به شود. برداشته كشور اقتصاد عليه ظالمانه يم تحرها
  از FAاجازه رويكرد نتيجه در هستند، پذير انعطاف ميانگين طور به كه دهد مي نشان است، شده
  انجام برجام از پس نفتي هاي تحريم لغو دانشگاه، استاد اين
  عقيده اينكه بهشرط يدهد، را دهي وزن ساختار نوع هر جغرافيايي هاي روه زيرگ در هم كشور كل در
  هم رشد دنبال به كه بگذارد افزايش به رو نفت توليد تا شد
  سبب تعديل شده آزمون پايداري، لحاظ به وزنها دوره طول در فقر صهاي شاخ خانوار، هاي ويژگ
  و در كشور اقتصادي رشد شاهد بخش، اين صادرات
  توليد ديدگاه براساس تواند مي دهي وزن باشند. شده اند داشت كاهشي روندي 1391 سال تا بررسي
  مورد كرد: تاكيد حال عين در هشي هستيم. امسال نخست
  نيمه هاي برنامه مثال (براي عمومي توافق كارشناسان، نتايج همچنين هاند. شد 2931زياد سال در آن از
  پس برخي عربستان قبول مورد ايران، اقتصادي گشايش
  اين يا نظرسنجي هاي داده هدف، هاي گروه ملي)، نماگرهايي تعداد كه است اين از حاكي تحقيق
  اين گذشته سال يك در دليل همين به نبود غربي
  كشورهاي باشد. انساني حقوق ابتداي به نسبت دهاند ش محروم آن در فقير افراد
  كه هاي تحري اعمال امريكا سوي از دازيهايي گان سن
  شاهد تحليل فرآيند پژوهش، اين در دهي وزن روش براي دليلي يتواند امر اين است شده بيشتر
  دوره ودهايم. برجام اجراي مسير در كشور اين دولت
  خاص روش يك كه است AHP( مراتبي سلسله از يكي باشد. دوره پايان در بعدي چند فقر
  افزايش قبول ها اروپايي امروز هرچند داد: ادامه اقتصاددان
  اين است. كارشناسان عقيده بر مبتني دهي وزن اين هاي يافت كه است درآمد شاخص نماگرها،
  اين كنند وارد نفتي هاي فرآورده نفت ايران از كه اند كرده در ساتي ال توماس توسط بار نخستين روش، اين پايان در فقر از نماگر اين سهم افزايش از
  پژوهش دهه هاي تحريم به مانده برجاي همچنان كه مشكلي
  اما فرض پيش فرآيند، اين در شد. ابداع 1970 دهه دليل كه معتقدند كارشناسان دهد. خبر دوره
  اين دالر پولي جريان ايران عليه امريكا ميالدي 1990
  پايه بر خدهندگان پاس كه است اين پژوهشگر هدفمندي سياست اجراي دليل به تواند مي امر
  اين بانك سوي از كه يگردد باز المللي بين مراودات
  در بهكار كه دفاعي قابل هاي فن نيز تجربه دانش، سال در باشد. مستقيم هاي يارانه اعطاي نهها
  يارا بهانه به امريكا گفت: هشي يشود. كنترل امريكا
  مركزي كنند. مي پرسشنامه تكميل به اقدام گيرند، مي مشمول نفر هر درآمد اجرا به سياست 9831اين نقل يتواند تنها نه ايران عليه خود داخلي هاي تحريم گاهها ديد برآيند محاسبه براي فرآيندي روش اين شد. ماهانه صورت به تومان 54زار
  مبلغ انتقال مسير در بلكه كند، مهار دنيا در را دالر انتقال
  و پژوهشگراني بهويژه متخصصان كارشناسان نابرابري كه جيني ضريب محاسبات
  براساس برخي در كه تحريم دوران دالري نفتي درآمدهاي
  منابع دانشگاه سطح در كردهاند كار فقر زمينه در كه اين در يسنجد كشور هاي ده ميان در را
  درآمدي اين كند. مي اندازي سنگ است، شده نگهداري
  كشورها شده استفاده اجتماعي امور كار وزارت همين مجددا بعد كاهش درآمدي ريهاي نابراب ابتدا الا
  سه غيردالري درآمدهاي انتقال براي داد: ادامه دانشگاه
  استاد هاي «مقايسه در شده خواسته آنان از است سياست قدرت كه دهد نشان امر اين يافت.
  افزايش با مرتبط كشورهاي مسووالن نيز كشور داخل به
  ايران چندبعدي فقر تعيين معيارهاي بين زوجي» در درآمدي نابرابري كاهش بر هها ياران مستقيم
  اعطاي سياسي اغراض با امريكا هاي تحريم از ابزاري
  استفاده بندي رتبه براي شوند. قائل اهميت اولويت رفت. دست از تورمي ماليات دليل به سال، چند
  طول يشوند. غيردالري هاي انتقال نقل از افزار
  مانع نرم از كارشناسان، نظر براساس نيز نماگرها پذيرش عامل سه گيرد مي نظر در اجتماعي روزانه؛ نياز مورد كالري براساس فقر خط محاسبه در جهان سراسر در نفر ها ميليون هنوز منابع وفور 1392 و1391 هاي ال در تورم افزايش ديگر بيان
  به است، الزم مشكالت اين نهايي رفع براي كرد: تاكيد
  وي از دادهها پردازش براي Expert Choice شغلي، اعتبار مالي، منابع به (دسترسي اقتصادي براساس يبپذير آس خانوارهاي برآورد برند. مي سر به مطلق فقر شد. سياست اين تاثير شدن خنثي
  باعث گزارشگري شيوه جمله از بانكداري المللي بي
  استانداردهاي است. شده استفاده Stata افزار نرم (شركت سياسي پذيرش و...)، استخدام شرايط رفاه. نماگرهاي هندي، اقتصاددان اين نظريات گسترش از بعد هاي كنوانسيون ديگر بال كميته مقررات (SRFI)،
  مالي اصلي واحد عنوان به خانوار پژوهش اين در و...) غيررسمي سياسي هاي فعاليت انتخابات، در صورت به را فقر سند تاون، كلي طور به قرار توجه IPMمورد بعدي( چند فقر شاخص فقر به‌ بعدي‌ چند‌ رويكردي‌
  ‌ تروريسم مالي تامين پولشويي، با مبارزه همچون المللي
  بين مورد دادههاي شده گرفته درنظر بررسي مورد هاي فعاليت در (شركت /مدني فرهنگي پذيرش نداشتن تغذيه بودن نامناسب يا فقدان شاخص اين شد. ارائه فوستر الكاير توسط كه گرفت هاي سياست اساسي هدف همواره فقر
  كاهش نظام با مشترك زبان به تا شود اجرايي كشور در فساد
  و از آمارگيري طرح خام هاي ريزداده استفاده، موثر فقر در را و...) سازماني عضويت اجتماعي، تسهيالتي زندگي مطلوب شرايط تسهيالت كه يدهد نشان را فقر گيري دازه ان از رويكردي نخستين بوده بينالمللي هاي موافقتنامه
  عمومي برسيم. دنيا
  بانكي كه است خانوار اجتماعي اقتصادي هاي ويژگ داند. مي است، مرسوم بررسي مورد افراد جامعه در كه شاخص اين است. شده طراحي ها» براساس«قابلي اگرچه است. )MDGs(هرازه توسعه اهداف از
  هدف 4.7 رشد ميانگين اينكه بيان با دانشگاه استاد
  اين 1388-1392 هاي سال طول در ايران آمار مركز سنجش ضرورت خالصه بهطور پژوهش اين كند. مي تعريف سطح المت س آموزش، قابليتي– بعد مبناي3 بر سطح تعيين هاي ويژگي ترين اساسي از يكي
  درآمد افزايش مرهون امسال نخست نيمه در كشور اقتصاد
  درصدي اين در نمونهها حجم است. كرده آوري جمع فقر مقابل در مستقيم) (روش چندبعدي فقر با فقر به نوعي ه ب كه اروپا اتحاديه ديدگاه از فرد ناتواني انهنده نشد واقع در شده –نا زندگي است بعدي چند موجودي انسان اما است بشر
  زندگي وابسته ما اقتصاد اينكه در گفت: است، نفت صادرات
  توليد مقاله، اين آماري جامعه نيست. يكسان ها سال بيان اينگونه را غيرمستقيم) (روش درآمدي افراد، شامل فقرا است، پرداخته بعدي چند رويكرد المللي بين معيارهاي حداقل به همزمان پاسخگويي از جنبه تنها (نه مختلف هاي جنبه از تواند مي
  بنابراين ندارد. وجود هي شبهي است، نفت
  به پوشش را كشور روستايي شهري خانوارهاي كل ميكند: آنها دسترس در منابع كه هستند طبقاتي گروهها نخستين مثابه به نيز است هزاره توسعه اهداف گيري دازه ان به پژوهش اين كند. فقر احساس
  درآمدي) همواره گذشته دهه سه در هرچند كرد: اظهار
  هشي دهد. مي است ممكن افراد مصرفي رفتار الگوي است محدود آنچنان اجتماعي) طبيعي، (فيزيكي، روش مقابل در بعدي) چند مستقيم(فقر روش اجراي در فوستر آلكاير- رويكرد از استفاده با بعدي چند
  فقر نفتي درآمدهاي به دولت وابستگي كاهش بر ها لت
  دو غذايي فقر گيري اندازه براي مرسوم روش درآمدي فقر خط نتيجه در نباشد، يكسان شده پذيرفته سطوح به يافتن دست از را آنها كه است. فقر گيري دازه ان براي درآمدي) (فقر غيرمستقيم يردازد. مپ 1388-1392 از ساله دوره يك
  طول نشد چنين عمل در اما شتهاند، دا تاكيد اقتصاد شدن
  مردمي بدني توده شاخص محاسبه سوءتغذيه، بهعبارتي حداقل شدن برآورده تضمينكننده نميتواند دارد. مي باز خود جامعه در زندگي با يي جامعه هر در ها بليت قا ابعاد اينكه دليل به عدالت به رسيدن عوامل ترين مهم از
  يكي درآمد مرهون كشور بودجه از توجهي قابل بخش امروز
  و محدوديت دليل به پژوهش اين در است. BMI( باشد؛ افراد نيازهاي شبكه را فقر كه محققاني از ديگر يكي موجود دادههاي جامعه همان شرايط به توجه كاهش است. فقر كاهش هاي برنامه
  اجتماعي، كه است دولتي هاي شرك سود يا نفت صادرات از
  حاصل آمار، مركز سرشماري از مورداستفاده هاي داده هاي قيمت با است ممكن گوناگون افراد است. «نارايان» ميداند، مختلف ابعاد از يي پيچيده ديدگاه به استناد هستند؛ مرتبط موضوع با كه عمومي هاي سياست اساسي هدف همواره
  فقر يردازند. مپ دولت به ماليات قالب
  در سبد در خوراكي هاي هزينه از شاخص اين جاي به درآمد فقر خط دقت بنابراين شوند، مواجه مختلفي انجام توانايي «عدم عنوان به را فقر انديشمند اين اجماع )4 تجربي؛ شواهد )3 يهها؛ نظر كارشناسان از هدف نخستين بوده المللي بين هاي
  موافقتنامه غيرنفتي صادرات از توجهي قابل بخش حتي گفت:
  وي براساس غذايي فقر خط است. شده خانوار هزينه مييابد؛ كاهش مسكن، كمبود آموزش، به نداشتن دسترسي كارها، در كه هزاره توسعه اهداف عمومي(مانند توافق موضوع اين است. MDGs(هرازه توسعه
  اهداف كه است نفتي هاي رآورده گاز پتروشيمي، به مربوط
  كشور سن برحسب خانوار كل موردنياز كالري ميزان از مشخصي مقدار كردن تبديل توانايي -3 دادن دست از معالجه، در ناتواني شدن بيمار است)؛ آمده دست به عمومي توافق آنها اهميت مورد دستور گفتوگوي بحث در محوري عنصر
  يك يشود تلقي غيرنفتي صادرات عنوان به ها بندي تقسيم
  در است. شده محاسبه جنس جنسيت، سن، برحسب خاص كاركردهاي به درآمد آشاميدني آب به نداشتن دسترسي دليل به فرزندان ارزيابي نظرسنجي طريق از مستقيم صورت به )5 كشورها از بسياري 5102وده پسا توسعه
  كار داشت: اظهار هشي است. نفت صنعت به وابسته عمل در
  اما مثل خاصي شرايط وهوا آب موقعيت، المت، س ميكند. تعريف آزادي» نداشتن سالم توجه با نيز كيفي هاي پژوهش در ويژه به مشاركتي فقر كاهش محور بر را خود اجتماعي هاي
  سياست اقتصاد شهاي بخ همه از برآيندي اقتصادي رشد كه آنجا 29
  از ‌تا‌ 88 الهاي‌ در‌ چندوجهي‌ فقر‌ عوامل تبديل در افراد توانايي بهطوركلي معلوليت آمده نيز جهاني بانك جهاني توسعه گزارش در اين ابعاد شوند، مي انتخاب ها داده محدوديت به گيري دازه ان موضوع راستا اين در دادهد. ان
  قرار مثبت را صها شاخ نفت، فروش توليد رشد است،
  كشور چندبعدي فقر گيري اندازه مقاله اين هدف است؛ متفاوت ها قابليت به يا درآمد نداشتن از فراتر چيزي فقر كه است كند. تغيير تواند مي شاخص محلي هاي دول براي زمان طول در فقر
  تغييرات نفت، صادرات افزايش به توجه با كه گفت توان
  كرده دوره براي آلكاير-فوستر رويكرد از استفاده با برخي كيفي خدمات براي نياز مورد بازار -4 پذيري، آسيب همان فقر است. پايين انساني توسعه يابد. مي اهميت جهاني هاي
  سازمان در ريشه امسال نخست نيمه در اقتصاد 4.7درصدي
  رشد از پژوهش اين در است. 1388-1392 پنجساله المت، س آب، قبيل از افراد زندگي رفاهي ابعاد است. عقيده ابراز در ناتواني قدرت فقدان بعد چند فقر نظر ني مبا كومارسن آمارتيا هندي، شهير اقتصاددان زمان
  از دارد. نفتي
  درآمدهاي است: شده استفاده بعد پنج قالب در 11نماگر ندارد؛ وجود امنيت آزادي حتي آموزش سرپناه نداشتن بودن، گرسنه يعني بودن فقير هاي ويژگي ترين اساسي از يكي درآمد اگرچه رويكرد- اين براساس فقر دازهگيري ان قابليتي
  رويكرد در ركودي شرايط حاكميت يادآوري با اقتصاددان
  اين هزينه تغذيه نماگر دو شامل سالمت، درآمد؛ توزيع درآمدي، غيرمستقيم روش كاربرد سواد بي نشدن، درمان بودن بيمار پوشاك، هاي ويژگي ساير است بشر زندگي سطح تعيين اقتصاددانان توجه مورد بعدي- چند فقر عبارتي ه
  ب بخش سهام معامالت داشت: اظهار همچنان مسكن
  بخش ميزان نماگرهاي دربرگيرنده آموزش، سالمت؛ نميدهد؛ نشان را خانوار درون درآمد از هراس شغل، نداشتن نرفتن، مدرسه بودن آموزش بهداشت مسكن، پوشاك، غذا، ازجمله به اقتصادداناني ازجمله كومارسن آمارتيا گرفت.
  قرار اغلب معدن بخش در كه است آن بيانگر نيز بورس در
  معدن از محروميت خانوار سرپرست الت تحصي شرايط كه ميدهد نشان مشاركتي مطالعات فقير افراد پاكيزه. آب به دسترسي عدم آينده گرفته نظر در بشر اساسي نيازهاي مجموعه جزو اقتصاد علم به انساني نگاه داشتن به كه يد آمي
  حساب اين در چنداني افزوده ارزش است امفروشي از
  درآمدها شامل مسكن، سال؛ 18 تا كودكان تحصيل هاي محروميت با پايين درآمد بر عالوه فقير افراد خود، اراده از بيرون ناسازگار رويدادهاي برابر در مانند بشر اجتماعي نيازهاي وجود اين با شود مي كه اقتصادي هاي يه نظر ها تئور است. شده
  مشهور گفت توان مي بنابراين افزود: وي يشود. نم حاصل
  بخش اعضا از هريك براي دراختيار فضاي نماگر دو ميشود؛ توصيف گوناگون مهري بي مورد موارد، اغلب در پذيرند يب آس ابعاد پيرامون، جهان با موثر ارتباط برقراري توانايي خشك قوانين محاسبات پايه بر موارد از بسياري
  در توسعه از ناشي كشور غيرنفتي صادرات درآمدهاي عمده
  كه بعد مسكن سرمايشي گرمايشي انرژي تامين يك درآمد مفهومي، ديدگاه از 7سرانجام ميگيرند. قرار جامعه حكومتي نهادهاي ميدهند. نشان را انسان بهزيستي كيفيت از ديگري بيني پيش جامعه شرايط تحليل به مكانيكي
  و نفتي هاي رآورده گاز يا، پتروشيم بخش در
  صادرات منزل مالكيت قبيل از متغيرهايي كه زندگي سطح است ديگر مهم اهداف به نسبت كلي هدف را فرد يك فقر متحد ملل سازمان همچنين تواند مي بنابراين است بعدي چند موجودي انسان ظهور با ار ايب يپرداختند اقتصادي
  رويدادهاي هاست. تحري لغو مرهون آن رشد كه
  است امكانات داشتن اينترنت، به دسترسي مسكوني، ارزشمند اهداف نبايد فقر گيريهاي اندازه امنيت ها، قابليت منابع، به دسترسي عدم صورت به نه اقتصادي-اجتماعي حيات ديگر هاي جنبه از انسان با دوباره پيوندي شرق از متفكري اههاي
  ديدگ در دهي وزن براي گيرد. دربرمي را دارايي سفر بگيرد. ناديده را غيردرآمدي مناسب شرايط از برخورداري براي الزم توانايي كند. فقر احساس درآمدي لحاظ به تنها كه متفكري يكنند. برقرار وي رفتاري هاي قعيت وا وارث
  و يازدهم دولت
  ‌ كه مراتبي له سلس تحليل فرآيند از پژوهش، اين فرهنگي، مدني، حقوق همچون زندگي سطوح كه باشد داشته علمي به انساني نگاهي تا كند
  تالش كارشناسان عقيده بر مبتني دهي وزن روش يك ميكند. تعريف اجتماعي سياسي اقتصادي، است. انسان هاي اب انتخ رفتار آن گيري شك بود
  مبناي اگوار‌ بسيار
  شرايط است. شده استفاده است، درباره شده بيان هاي ديدگاه تعاريف اساس بر هاي نظري در مشاركت با هندي اقتصاددان
  اين بهطور دهد مي نشا نتايج ترين اساس از يكي درآمد
  اگرچه ابتدا كه نيژاد حمد دولت گفت: چهره خوش محمد هم ميانگين طور به كه ميدهد نشان نتايج مفهوم سه قالب در را چندبعدي ميتوان فقر، در كه هايي كوشش نيز رفاه اقتصاد انساني
  توسعه هم كشور كل در هم ميانگين بشر زندگي سطح تعيين هاي
  ويژگي جغرافيايي هاي زيرگروه در هم كشور كل در كرد: بندي جمع قحطي نابرابري فقر، مباحث تر روشن چه هر
  تبيين عنوان پاره كاغذ را تحريم دانست ياثر را همهچيز جغرافيايي هاي زيرگروه در غذا، ازجمله هاي ويژگ ساير
  است طول در فقر هاي شاخص خانوار، هاي ويژگي نداشتن با مرتبط را فقر برخي اقتصادي: رفاه آن از را 1998 سال اقتصادي نوبل جايزه داد،
  انجام بيروني عوامل به مربوط را چيز همه رفتن زمان يكرد
  م فقر هاي شاخص خانوار، هاي ويژگي آموزش بهداشت مسكن،
  پوشاك، مجلس رييس 91 سال در زمان همان اما دانست. تحريم كاهشي روندي 1391 سال تا بررسي مورد دوره بر فقر گيري اندازه براي دانند مي اقتصادي رفاه كرد.
  خود سال تا بررسي مورد دوره طول در بشر اساسي نيازهاي مجموعه
  جزو تحريم به مربوط درصد 20 از كمتر مشكالت علت گفت شدهاند. 2931زياد سال در آن از پس اند داشته براي كنند. مي تاكيد رفاه گيري اندازه روشهاي يكي هاروارد دانشگاه اقتصاد فلسفه استاد
  اين پس اند داشته كاهشي روندي 1391 اين وجود با شود مي گرفته نظر
  در وقتي بنابراين است كشور داخل محيط به مربوط درصد 80 پايان در موزون هاي محروميت ميانگين افزايش گوناگوني هاي روش اقتصادي رفاه گيري اندازه هاي زمينه در گذشته دهه در پيشرو اقتصاددانان
  از افراد كه نماگرهاي تعداد كه دهد مي نشان دوره شدهاند. زياد 1392 سال در آن از اقتصادي» «محوريت بر آنها بيشتر كه دارد وجود توانايي مانند بشر اجتماعي نيازهاي اقتصادي رشد اجتماعي، انتخاب نظريه رفاه،
  اقتصاد يپيچند، كه يي نسخه به دارند نظر ختالف حد اين تا قوه
  دو دوره ابتداي به نسبت اند، ده ش محروم آن در فقير در ميخاييل سيترو مثال بهطور ميكنند. تاكيد علمي هاي فعاليت دامنه است. بوده اقتصادي
  توسعه اصولگرا اقتصاددان چهره، خوش محمد يكنيم. شك هاي محروميت ميانگين افزايش پيرامون، جهان با موثر ارتباط
  برقراري وضعيت تشريح در ايلنا با گفتگو در مجلس سابق نماينده افزايش براي دليلي ميتواند امر اين شده بيشتر لوالن مادي فيزيكي هاي جنبه بر فقر تعريف شناسي روش اقتصاد، اخالق ميان رابطه از
  آمارتياسن ميدهد نشان دوره پايا در موزون انسان بهزيستي كيفيت از ديگري
  ابعاد كشور اقتصاد دولت كه بگوييم فقط اگر گفت: كشور اقتصادي باشد. دوره پايان در چندبعدي فقر تاكيد زندگي كيفيت سطح هاي جنبه بر ويالن رشد، سرمايه نظريه تا رفاه ماهيت اقتصاد
  علم در فقير افراد كه نماگرهاي تعداد كه موجودي انسان دهند. نشان
  را با هيي رسان سخني يواند مت مالحظه اين كرده، تثبيت را نشان فقر از نماگرها از يك هر سهم مقايسه داند مي مورد دو هر از ناشي را فقر رينگن كنند. مي شامل را تبعيض گرسنگي تكنولوژي،
  انتخاب ابتداي به نسبت اند، شده محروم آن ميتواند بنابراين است بعدي
  چند در فقر توزيع دوره طول در همواره كه دهد مي پايين زندگي سطح از ناشي فقر كه كند مي بيان يشود.
  م نگاه تر عميق بخواهيم، اگر اما باشد سياسي چاشني
  كمي ميتواند امر اين شده بيشتر دوره اقتصادي- حيات ديگر هاي جنب
  از بوده بيشتر نماگرها ساير به نسبت درآمد نماگر است. منابع به دسترسي در نابرابري نتيجه در شهرت اقتصاددان يك عنوان به «سن»
  اگرچه بايد كنيم دنبال را بحث علمي هاي رو مبناي بر
  كرده در چندبعدي فقر افزايش براي دليلي درآمدي لحاظ به تنها نه
  اجتماعي داليل تا كنيم هيابي ريش را مسائل كرده شناسي آسي دوره پايان در چندبعدي فقر از درآمد نماگر سهم فقر گيري اندازه در قابليتي رويكرد 2قابليت: مباحث مهم هپردازان نظري از يكي او ولي است باشد
  يافته دوره پايان كند فقر
  احساس بيابيم. را شده ايجاد مشكالت در همچنين است. شده زياد آن ابتداي به نسبت بر است شده بيان سن آمارتيا ديدگاه براساس انتخاب نظريه مثال براي ميرود. شمار به نيز
  اجتماعي منصفانه اگر كه بوده شرايطي وارث دولت افزود: وي تعداد شده سانسور سرشمار نسبت دوره پايان واقع در كاركردها يند. تاكيد تها قابلي كاركردها شمرده سياسي فيلسوفان براي مبنايي سن،
  اجتماعي افزايش درآمد نماگر در محروم چندبعدي فقراي فقر ههاي‌ و‌آستان وزنها‌ نماگرها،‌ ابعاد،‌ توانايي «قابليت» هستند. ها قابليت يافته تحقق صورت تاون نسبي، فقر محققان ترين معروف از يكي اقتصادي، هاي انديشه بر عالوه همچنين شود مي نرخ مثل عوارضي از سرشار ناگوار، شرايط اين كنيم
  نگاه افزايش كه گرفت نتيجه چنين توان مي يافتهاند. كار ه ب فقر گيري اندازه در كه ابعادي «كاركرد» اجتماعي يا فردي موقعيت به دستيابي در افراد نقش به او است. Townsend( سند فلسفه هاي حوزه در بسزايي تاثير وي هاي
  ديدگاه حجم متراكم، بيكاري باال، تورم پايين، اقتصادي
  رشد بسياري كه بوده ناگوار طبقاتي شكاف پايين هگذاري سرماي 1392 سال در چندبعدي فقر تركيبي شاخص قبيل از مواردي شامل گسترده بايد روند مي فردي موقعيت به يافتن دست يا يافته تحقق مورد اهميت سايرين آنها بين ارتباط به اجتماع درون است. گذاشته جاي بر سياسي فلسفه
  اخالق هر اما دهند تشخيص را آنها هم اول نگاه با است ممكن بوده درآمده بعد در محروميت افزايش از ناشي مسكن، (درآمد، زندگي سطح آموزش، سالمت، گردد: برم موضوع دو به فرد كاركرد است. اجتماعي شمرده فقير صورتي در افراد او، گفته به داد. مي اهميت بر تاكيد سن، هاي ديدگاه مهمترين از
  يكي دارد. متفاوتي عمق نوع هيي عارض است. توانمندي، كار، ها)، دارايي خدمات زيرساختها، چه اينكه دارد قرار وضعيتي موقعيت چه در اينكه يي جامعه مشترك زندگي در نتوانند كه شوند مي در او دليل، همين به است. توسعه انساني
  ظرفيت در الجستيك رگرسيون از حاصل نتايج روابط خشونت، از مصونيت زندگي، محيط دهد. انجام واند، كاري با باشند. داشته مشاركت كنند، مي زندگي آن در كه بيشتر توليد براي تالش به اينكه جاي به توسعه
  بحث كه ديژاد احم دولت داد: ادامه مجلس سابق
  نماينده مناطق در زندگي كه ميدهد نشان 1392 سال باشند. فرهنگ اجتماعي معناي به تنها فقر كه كند مي بيان سن آمارتيا معيارهاي گرفتن نظر در با جامعه هر در تعريف اين بر كند تاكيد مطلوبيت كردن حداكثر جهت
  در عنوان پاره كاغذ را تحريم دانست ياثر را هچيز هم
  ابتدا بيروني عوامل به مربوط را چيز همه رفتن زمان كرد، مي شدن اضافه بودن خانوار سرپرست زن روستايي، در (متغير) 11نماگر از پژوهش اين در محروميت بهمثابه فقر بلكه نيست، درآمد نداشتن بودن پايين كرد تعريف را فقر توان مي متفاوت دارد. تاكيد آنها نمود نحوه افراد تذاتي اي ابلي
  قه مجلس رييس 91 سال در زمان همان اما دانست. تحريم افزايش را شدن فقير احتمال خانوار، به جديد عضو درآمد؛ بعد است: شده استفاده بعد پنج قالب از شود. مي تعريف اجتماعي فردي هاي قابليت از سطح با مقايسه در را مردم زندگي سطح نسبي زبانزد را او نام جهاني را آمارتياسن شهرت
  آنچه تحريم به مربوط درصد 20 از كمتر مشكالت علت گفت هاي سال در افزايش سال يك همچنين دهند. مي هزينه تغذيه نماگر دو شامل سالمت بعد محروميت سبب به فرد يك قابليت، رويكرد ديدگاه در كرد. محاسبه برآورد جامعه متعارف زندگي كتاب كرده، اقتصادي اجتماعي علوم پژوهان
  دان شدن فقير احتمال از خانوار سرپرست تحصيل نماگرهاي دربرگيرنده آموزش، بعد سالمت؛ دليل اين به بلكه نميشود، محسوب فقير درآمدي مطرح جامعه نسبي محروميت درجه حالت، اين Development as(»يدازآ مثابه به
  «توسعه وقتي بنابراين است كشور داخل محيط به مربوط درصد 80
  ميكاهد. از محروميت خانوار سرپرست تحصيالت ميزان را فقر وضعيت از خروج توانايي كه است فقير فقراي توان مي كه است طريق اين از شود مي محافل توجه مورد بسيار كتاب اين است. freedom كه يي نسخه به بايد دارند نظر اختالف حد اين تا قوه
  دو مورد در اينكه بيان با چهره خوش كنيم. شك پيچند، مي گستردگي گيري اندازه از آمده دست به نتايج شامل مسكن، بعد سال؛ 18 تا كودكان تحصيل توانا يا انتخاب امكان يعني قابليت، بنابراين ندارد. چيست؟ فقر خط كرد. شناسايي را جامعه هر كه طوري به گرفته قرار بينالمللي مجامع
  علمي دولت سخت شرايط يك در كه كنيم قبول بايد يازدهم دولت داراي بيكار، (شاغل، شغلي هاي گروه در فقر اعضا از يك هر براي دراختيار فضاي نماگر دو يا شخصي موقعيت يك به دستيابي براي بودن دارد. نسبي نابرابري فقر بين ارتباطي فقر خط رشته در نوبل جايزه سابق برنده آرو» مثال«كنت
  براي شدت از توانسته روحاني آقاي دولت افزود: گرفت، تحويل را ها گروه تمام در كه دهد مي نشان كار) بدون درآمد در مسكن سرمايشي گرمايشي انرژي تامين انتخاب فرد توسط موقعيت اين اگر حتي اجتماعي حفظ براي الزم درآمد حد پايينترين خط اين زيبا طور به كتاب اين در آمارتياسن گويد:
  اقتصاد است. يافته افزايش موزون هاي محروميت ميانگين قبيل از متغيرهايي كه زندگي سطح بعد آخر، اندهنده نش ها توانايي اين ديگر، عبارت به نشود. در يدهد. نشان را معيشت حداقل در زندگي ماهيتا اقتصادي توسعه فرآيند كه را ايده اين جامعي
  و سرعت جلو بكاهد است، سقوط حال در كه ماشيني
  سقوط مشاهده پژوهش فرآيند در كه گونه همان اينترنت، به دسترسي مسكوني، منزل مالكيت يي شيوه انتخاب عدم يا انتخاب براي فرد آزادي فردي هاي قضاوت به زندگي» تعريف«حفظ اين است. داده بسط دارد، مستقيم نسبت آزادي افزايش
  با روي هنوز ملي اقتصاد جريان ولي بگيرد را ماشين اين
  سقوط كه هايي ويژگ از يكي گفت: اصولگرا فعال اين است. شيب قابليت آلكاير-فوستر رويكرد مزاياي از يكي شد، يگيرد. دربر را دارايي سفر امكانات داشتن يك محصول كه يي شيوه است؛ زندگي از خاص اينكه به توجه با دارد. بستگي اجتماعي معيارهاي قوي تحليل تجربي شواهد تاريخي، هاي ال مث با
  او پديده اين كه بوده تورمي ركود بود، آن وارث يازدهم دولت ابعاد به شكستن ها گروه به تجزيهپذيري اهداف به توجه با پژوهش اين در نماگرها ابعاد اختيار از خارج اجباري صورت به است انتخاب دهيم، قرار نظر مورد را نسبي فقر يا مطلق فقر جامع وسيع درك چگونه كه ميدهد نشان
  محكم عمل متضاد يعني است، لرز تب مانند اقتصاد در غيرمتعارف روش اين از استفاده با درنتيجه نماگرهاست؛ تجربي هاي هش پژو )، MDGs( هزاره توسعه گرسنگي مثال براي است. نگرفته صورت فرد تعاريف با داشت. خواهيم متفاوتي فقر خطوط به مشخصا بلكه نيست آزادي مخالف تنها نه توسعه
  از در فقر كاهش افزايش كه داد نشان يتوان دادهها محدوديت كارشناسان، ديدگاه پيشين، غذا اعتصاب يا داري روزه اجبار يك تغذيه وء س مختلفي برآوردهاي دارد، وجود فقر از كه متفاوتي ميكند. كمك آن
  افزايش كرد. درمان موردي را آن يتوان نم يعني كند
  م كدام در محروميت تغييرات از ناشي گروه هر بررسي، مورد جامعه فرهنگي-اجتماعي بافت نيز است. انتخاب يك از تعدادي داد. انجام توان مي فقر خط از نيز فقر كني ريشه آمارتياسن، اصلي هاي دغدغه از
  يكي تالش يازدهم، دولت فعاليت ابتدايي سال دو در افزود:
  وي كه كرد اعالم شجاعانه بود تورم حل روي دولت تمركز را سهم بيشترين نماگري چه است نماگر شدهاند. انتخا هاي ديدگاه كه حالي در اجتماعي: پذيرش -3 از: عبارتند برآوردها اين از موجود هاي روش او تنها نه هند فقير جامعه در زندگي است. جامعه
  در پرداخته يك هر به جداگانه طور اما است شده شديد ركود راستاي در تواند مي امر اين كه داشته فقر در چندبعدي، شاخص يك تهيه براي تالش كيفيت از ناشي را فقر قابليت، اقتصادي رفاه معيشت حداقل براساس فقر خط محاسبه تا يداشت وام را القمداري اخ انديشمند هر شايد
  بلكه ركود درمان به همزمان طور بايد كه چرا خطاست اين شد. رفاهي هاي گذاري سياست سازماندهي هدايت آنهاست. از هريك هاي مولفه وزن تعيين مستلزم رويكرد دانند، مي فردي زندگي مادي ابعاد زندگي غذايي مواد تامين براساس فقر خط محاسبه ميكند تبيين وي بكوشد. عدالتي بي فقر محو
  براي باشد. مفيد فقر درباره كاربردي هشهاي پژو از بسياري در تردهتر گس مفهومي فقر براي اجتماعي پذيرش نرمال؛ درحد اقتصادي رونق يسابقه فزاينده روند وجود با چرا
  كه يشد. پرداخته بود، رسيده ارث دولت به كه تورمي
  و تعادل ند سپهو حجت ‌
  عكس
افزايش فقر چندبعدي در پايان دولت دهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/20
افزايش فقر چندبعدي در پايان دولت دهم
نتايج پژوهشي درباره فقر چندوجهي سال‌هاي 1388 تا 1392 نشان مي‌دهد


گروه اقتصاد كلان  

نتايج يك پژوهش كه به وسيله حسين راغفر، دانشيار دانشكده اقتصاد الزهرا و مهديه اسفنديار‌پور، كارشناس ارشد اقتصاد و با هدف اندازه‌گيري فقر چند بعدي در طول يك دوره 5 ساله از 1388 تا 1392 انجام شده است، نشان مي‌دهد كه به طور ميانگين هم در كل كشور و هم در زيرگروه‌هاي جغرافيايي و ويژگي‌هاي خانوار، شاخص‌هاي فقر در طول دوره مورد بررسي تا سال 1391 روندي كاهشي داشته‌اند و پس از آن در سال 1392 زياد شده‌اند. همچنين نتايج اين تحقيق حاكي از اين است كه تعداد نماگرهايي كه افراد فقير در آن محروم شده‌اند نسبت به ابتداي دوره بيشتر شده است و اين امر مي‌تواند دليلي براي افزايش فقر چند بعدي در پايان دوره باشد. يكي از اين نماگرها، شاخص درآمد است كه يافته‌هاي اين پژوهش از افزايش سهم اين نماگر از فقر در پايان اين دوره خبر مي‌دهد. كارشناسان معتقدند كه دليل اين امر مي‌تواند به دليل اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها و اعطاي يارانه‌هاي مستقيم باشد. در سال 1389 اين سياست به اجرا درآمد و هر نفر مشمول مبلغ 45هزار تومان به صورت ماهانه شد.

براساس محاسبات ضريب جيني كه نابرابري درآمدي را در ميان دهك‌هاي كشور مي‌سنجد در اين سال‌ها ابتدا نابرابري‌هاي درآمدي كاهش و بعد مجددا افزايش يافت. اين امر نشان مي‌دهد كه قدرت سياست اعطاي مستقيم يارانه‌ها بر كاهش نابرابري درآمدي در طول چند سال، به دليل ماليات تورمي از دست رفت. به بيان ديگر افزايش تورم در سال‌هاي 1391و 1392 باعث خنثي شدن تاثير اين سياست شد.

 

 رويكردي چند بعدي به فقر

كاهش فقر همواره هدف اساسي سياست‌هاي عمومي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بوده و نخستين هدف از اهداف توسعه هزاره(MDGs) است. اگرچه درآمد يكي از اساسي‌ترين ويژگي‌هاي تعيين سطح زندگي بشر است اما انسان موجودي چند بعدي است بنابراين مي‌تواند از جنبه‌هاي مختلف (نه ‌تنها جنبه درآمدي) احساس فقر كند. اين پژوهش به اندازه‌گيري فقر چند بعدي با استفاده از رويكرد آلكاير- فوستر در طول يك دوره 5 ‌ساله از 1392-1388 مي‌پردازد.

يكي از مهم‌ترين عوامل رسيدن به عدالت اجتماعي، برنامه‌هاي كاهش فقر است. كاهش فقر همواره هدف اساسي سياست‌هاي عمومي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بوده و نخستين هدف از اهداف توسعه هزاره(MDGs) است. اين موضوع يك عنصر محوري در بحث و گفت‌وگوي دستور كار توسعه پسا 2015 بوده و بسياري از كشورها سياست‌هاي اجتماعي خود را بر محور كاهش فقر قرار داده‌اند. در اين راستا موضوع اندازه‌گيري و تغييرات فقر در طول زمان براي دولت‌هاي محلي و سازمان‌هاي جهاني اهميت مي‌يابد.

از زمان اقتصاددان شهير هندي، آمارتيا كومارسن رويكرد قابليتي و اندازه‌گيري فقر براساس اين رويكرد-به‌ عبارتي فقر چند بعدي- مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. آمارتيا كومارسن ازجمله اقتصادداناني به حساب مي‌آيد كه به داشتن نگاه انساني به علم اقتصاد مشهور شده است. تئوري‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي كه در بسياري از موارد بر پايه محاسبات و قوانين خشك و مكانيكي به تحليل شرايط جامعه و پيش‌بيني رويدادهاي اقتصادي مي‌پرداختند اين ‌بار با ظهور ديدگاه‌هاي متفكري از شرق پيوندي دوباره با انسان و واقعيت‌هاي رفتاري وي برقرار مي‌كنند. متفكري كه تلاش مي‌كند تا نگاهي انساني به علمي داشته باشد كه مبناي شكل‌گيري آن رفتار و انتخاب‌هاي انسان است.

اين اقتصاددان هندي با مشاركت در نظريه‌هاي توسعه انساني و اقتصاد رفاه نيز كوشش‌هايي كه در تبيين هر چه روشن‌تر مباحث فقر، نابرابري و قحطي انجام داد، جايزه نوبل اقتصادي سال 1998 را از آن خود كرد.

اين استاد فلسفه و اقتصاد دانشگاه هاروارد يكي از اقتصاددانان پيشرو در 3دهه گذشته در زمينه‌هاي اقتصاد رفاه، نظريه انتخاب اجتماعي، رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي بوده است. دامنه فعاليت‌هاي علمي آمارتياسن از رابطه ميان اخلاق و اقتصاد، روش‌شناسي علم اقتصاد و ماهيت رفاه تا نظريه سرمايه و رشد، انتخاب تكنولوژي، گرسنگي و تبعيض را شامل مي‌شود.

اگرچه «سن» به عنوان يك اقتصاددان شهرت يافته است ولي او يكي از نظريه‌پردازان مهم مباحث اجتماعي نيز به شمار مي‌رود. براي مثال نظريه انتخاب اجتماعي سن، مبنايي براي فيلسوفان سياسي شمرده مي‌شود همچنين علاوه بر انديشه‌هاي اقتصادي، ديدگاه‌هاي وي تاثير بسزايي در حوزه‌هاي فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي بر جاي گذاشته است.

يكي از مهم‌ترين ديدگاه‌هاي سن، تاكيد بر اهميت ظرفيت انساني توسعه است. به‌ همين دليل، او در بحث توسعه به ‌جاي اينكه به تلاش براي توليد بيشتر در جهت حداكثر كردن مطلوبيت تاكيد كند بر قابليت‌هاي ذاتي افراد و نحوه نمود آنها تاكيد دارد.

آنچه شهرت آمارتياسن را جهاني و نام او را زبانزد دانش‌پژوهان علوم اجتماعي و اقتصادي كرده، كتاب «توسعه به مثابه آزادي»(‏Development as freedom‏) است. اين كتاب بسيار مورد توجه محافل علمي و مجامع بين‌المللي قرار گرفته به طوري كه براي مثال«كنت آرو» برنده سابق جايزه نوبل در رشته اقتصاد مي‌گويد: آمارتياسن در اين كتاب به طور زيبا و جامعي اين ايده را كه فرآيند توسعه اقتصادي ماهيتا با افزايش آزادي نسبت مستقيم دارد، بسط داده است. او با مثال‌هاي تاريخي، شواهد تجربي و تحليل قوي و محكم نشان مي‌دهد كه چگونه درك وسيع و جامع از توسعه نه تنها مخالف آزادي نيست بلكه مشخصا به افزايش آن كمك مي‌كند.

يكي از دغدغه‌هاي اصلي آمارتياسن، ريشه‌كني فقر در جامعه است. زندگي در جامعه فقير هند نه تنها او بلكه شايد هر انديشمند اخلاق‌مداري را وامي‌داشت تا براي محو فقر و بي‌عدالتي بكوشد. وي تبيين مي‌كند كه چرا با وجود روند فزاينده و بي‌سابقه رونق اقتصادي و وفور منابع هنوز ميليون‌ها نفر در سراسر جهان در فقر مطلق به سر مي‌برند.

بعد از گسترش نظريات اين اقتصاددان هندي، شاخص فقر چند بعدي(MPI) مورد توجه قرار گرفت كه توسط الكاير و فوستر ارائه شد. اين شاخص رويكردي از اندازه‌گيري فقر را نشان مي‌دهد كه براساس«قابليت‌ها» طراحي شده است. اين شاخص بر مبناي3 بعد قابليتي– آموزش، سلامت و سطح زندگي– بنا شده و در واقع نشان‌دهنده ناتواني فرد از پاسخگويي همزمان به حداقل معيارهاي بين‌المللي و اهداف توسعه هزاره است و نيز به‌ مثابه نخستين اجراي روش مستقيم(فقر چند بعدي) در مقابل روش غيرمستقيم (فقر درآمدي) براي اندازه‌گيري فقر است. به‌ دليل اينكه ابعاد و قابليت‌ها در هر جامعه‌يي با توجه به 1) شرايط همان جامعه و داده‌هاي موجود كه با موضوع مرتبط هستند؛ 2) استناد به ديدگاه كارشناسان و نظريه‌ها؛ 3) شواهد تجربي؛ 4) اجماع و توافق عمومي(مانند اهداف توسعه هزاره كه در مورد اهميت آنها توافق عمومي به دست آمده است)؛ 5) به ‌صورت مستقيم از طريق نظرسنجي و ارزيابي مشاركتي به ‌ويژه در پژوهش‌هاي كيفي و نيز با توجه به محدوديت داده‌ها انتخاب مي‌شوند، ابعاد اين شاخص مي‌تواند تغيير كند. مباني نظري فقر چند بعدي

اگرچه درآمد يكي از اساسي‌ترين ويژگي‌هاي تعيين سطح زندگي بشر است و ساير ويژگي‌هاي ازجمله غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش جزو مجموعه نيازهاي اساسي بشر در نظر گرفته مي‌شود با ‌اين ‌وجود نيازهاي اجتماعي بشر مانند توانايي برقراري ارتباط موثر با جهان پيرامون، ابعاد ديگري از كيفيت بهزيستي انسان را نشان مي‌دهند. انسان موجودي چند بعدي است بنابراين مي‌تواند از جنبه‌هاي ديگر حيات اقتصادي-اجتماعي و نه‌ تنها به ‌لحاظ درآمدي احساس فقر كند.

يكي از معروف‌ترين محققان فقر نسبي، تاون سند (Townsend) است. او به نقش افراد در درون اجتماع و به ارتباط بين آنها و سايرين اهميت مي‌داد. به گفته او، افراد در صورتي فقير شمرده مي‌شوند كه نتوانند در زندگي مشترك جامعه‌يي كه در آن زندگي مي‌كنند، مشاركت داشته باشند. با اين تعريف در هر جامعه با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت مي‌توان فقر را تعريف كرد و پايين بودن نسبي سطح زندگي مردم را در مقايسه با سطح زندگي متعارف جامعه برآورد و محاسبه كرد. در اين حالت، درجه محروميت نسبي جامعه مطرح مي‌شود و از اين طريق است كه مي‌توان فقراي هر جامعه را شناسايي كرد. خط فقر چيست؟ خط فقر ارتباطي بين فقر و نابرابري نسبي دارد. اين خط پايين‌ترين حد درآمد لازم براي حفظ زندگي در حداقل معيشت را نشان مي‌دهد. در اين تعريف«حفظ زندگي» به قضاوت‌هاي فردي و معيارهاي اجتماعي بستگي دارد. با توجه به اينكه فقر مطلق يا فقر نسبي را مورد نظر قرار دهيم، خطوط فقر متفاوتي خواهيم داشت. با تعاريف متفاوتي كه از فقر وجود دارد، برآوردهاي مختلفي نيز از خط فقر مي‌توان انجام داد. تعدادي از روش‌هاي موجود از اين برآوردها عبارتند از:

- محاسبه خط فقر براساس حداقل معيشت

- محاسبه خط فقر براساس تامين مواد غذايي درحد نرمال؛

 - محاسبه خط فقر براساس كالري مورد نياز روزانه؛

 - برآورد خانوارهاي آسيب‌پذير براساس نماگرهاي رفاه.

به طور كلي تاون، سند فقر را به‌ صورت فقدان يا نامناسب بودن تغذيه و نداشتن تسهيلات و شرايط مطلوب زندگي و تسهيلاتي كه در جامعه افراد مورد بررسي مرسوم است، تعريف مي‌كند.

از ديدگاه اتحاديه اروپا كه به ‌نوعي به فقر با رويكرد چند بعدي پرداخته است، فقرا شامل افراد، گروه‌ها و طبقاتي هستند كه منابع در دسترس آنها (فيزيكي، طبيعي، اجتماعي) آنچنان محدود است كه آنها را از دست يافتن به سطوح پذيرفته ‌شده زندگي در جامعه خود باز مي‌دارد.

 يكي ديگر از محققاني كه فقر را شبكه پيچيده‌يي از ابعاد مختلف مي‌داند، «نارايان» است. اين انديشمند فقر را به عنوان «عدم توانايي انجام كارها، دسترسي نداشتن به آموزش، كمبود مسكن، بيمار شدن و ناتواني در معالجه، از دست دادن فرزندان به‌دليل دسترسي نداشتن به آب آشاميدني سالم و نداشتن آزادي» تعريف مي‌كند.

در گزارش توسعه جهاني بانك جهاني نيز آمده است كه فقر چيزي فراتر از نداشتن درآمد يا توسعه انساني پايين است. فقر همان آسيب‌پذيري، فقدان قدرت و ناتواني در ابراز عقيده است. فقير بودن يعني گرسنه بودن، نداشتن سرپناه و پوشاك، بيمار بودن و درمان نشدن، بي‌سواد بودن و مدرسه نرفتن، نداشتن شغل، هراس از آينده و عدم دسترسي به آب پاكيزه. افراد فقير در برابر رويدادهاي ناسازگار بيرون از اراده خود، آسيب‌پذيرند و در اغلب موارد، مورد بي‌مهري نهادهاي حكومتي و جامعه قرار مي‌گيرند.

همچنين سازمان ملل متحد فقر يك فرد را به‌صورت عدم دسترسي به منابع، قابليت‌ها، امنيت و توانايي لازم براي برخورداري از شرايط مناسب و سطوح زندگي همچون حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي تعريف مي‌كند.

بر اساس تعاريف و ديدگاه‌هاي بيان‌ شده درباره فقر، مي‌توان چندبعدي را در قالب سه مفهوم جمع‌بندي كرد:

1- رفاه اقتصادي: برخي فقر را مرتبط با نداشتن رفاه اقتصادي مي‌دانند و براي اندازه‌گيري فقر بر روش‌هاي اندازه‌گيري رفاه تاكيد مي‌كنند. براي اندازه‌گيري رفاه اقتصادي روش‌هاي گوناگوني وجود دارد كه بيشتر آنها بر «محوريت اقتصادي» تاكيد مي‌كنند. به‌طور مثال سيترو و ميخاييل در تعريف فقر بر جنبه‌هاي فيزيكي و مادي و لولان و ويلان بر جنبه‌هاي سطح و كيفيت زندگي تاكيد مي‌كنند. رينگن فقر را ناشي از هر دو مورد مي‌داند و بيان مي‌كند كه فقر ناشي از سطح زندگي پايين در نتيجه نابرابري در دسترسي به منابع است.

2- قابليت: رويكرد قابليتي در اندازه‌گيري فقر براساس ديدگاه آمارتيا سن بيان شده است و بر كاركردها و قابليت‌ها تاكيد مي‌كند. كاركردها در واقع صورت تحقق‌يافته قابليت‌ها هستند. «قابليت» توانايي دستيابي به موقعيت فردي يا اجتماعي و «كاركرد» مورد تحقق‌يافته يا دست يافتن به موقعيت فردي و اجتماعي است. كاركرد فرد به دو موضوع برمي‌گردد: اينكه در چه موقعيت و وضعيتي قرار دارد و اينكه چه كاري مي‌تواند، انجام دهد.

آمارتيا سن بيان مي‌كند كه فقر تنها به‌معناي نداشتن درآمد نيست، بلكه فقر به‌مثابه محروميت از قابليت‌هاي فردي و اجتماعي تعريف مي‌شود. از ديدگاه رويكرد قابليت، يك فرد به‌سبب محروميت درآمدي فقير محسوب نمي‌شود، بلكه به اين دليل فقير است كه توانايي خروج از وضعيت فقر را ندارد. بنابراين قابليت، يعني امكان انتخاب يا توانا بودن براي دستيابي به يك موقعيت شخصي يا اجتماعي حتي اگر اين موقعيت توسط فرد انتخاب نشود. به‌عبارت ديگر، اين توانايي‌ها نشان‌دهنده آزادي فرد براي انتخاب يا عدم انتخاب شيوه‌يي خاص از زندگي است؛ شيوه‌يي كه محصول يك انتخاب است و به صورت اجباري و خارج از اختيار فرد صورت نگرفته است. براي مثال گرسنگي و سوء‌تغذيه يك اجبار و روزه‌داري يا اعتصاب غذا يك انتخاب است.

3- پذيرش اجتماعي: در حالي كه ديدگاه‌هاي رفاه اقتصادي و قابليت، فقر را ناشي از كيفيت زندگي و ابعاد مادي زندگي فردي مي‌دانند، رويكرد پذيرش اجتماعي براي فقر مفهومي گسترده‌تر و اجتماعي در نظر مي‌گيرد و سه عامل پذيرش اقتصادي (دسترسي به منابع مالي، اعتبار شغلي، شرايط استخدام و...)، پذيرش سياسي (شركت در انتخابات، فعاليت‌هاي سياسي غيررسمي و...) و پذيرش فرهنگي /مدني (شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، عضويت سازماني و...) را در فقر موثر مي‌داند.

اين پژوهش به‌طور خلاصه 7 ضرورت سنجش فقر چندبعدي (روش مستقيم) در مقابل فقر درآمدي (روش غيرمستقيم) را اين‌گونه بيان مي‌كند:

1- الگوي رفتار مصرفي افراد ممكن است يكسان نباشد، در نتيجه خط فقر درآمدي نمي‌تواند تضمين‌كننده برآورده شدن حداقل نيازهاي افراد باشد؛

2- افراد گوناگون ممكن است با قيمت‌هاي مختلفي مواجه شوند، بنابراين دقت خط فقر درآمد كاهش مي‌يابد؛

3- توانايي تبديل كردن مقدار مشخصي از درآمد به كاركردهاي خاص برحسب سن، جنسيت، سلامت، موقعيت، آب‌وهوا و شرايط خاصي مثل معلوليت و به‌طوركلي توانايي افراد در تبديل عوامل به قابليت‌ها متفاوت است؛

4- بازار مورد نياز براي خدمات كيفي و برخي ابعاد رفاهي زندگي افراد از قبيل آب، سلامت، آموزش و حتي آزادي و امنيت وجود ندارد؛

5- كاربرد روش غيرمستقيم درآمدي، توزيع درآمد درون خانوار را نشان نمي‌دهد؛

6- مطالعات مشاركتي نشان مي‌دهد كه شرايط افراد فقير علاوه ‌بر درآمد پايين با محروميت‌هاي گوناگون توصيف مي‌شود؛

7- سرانجام از ديدگاه مفهومي، درآمد يك هدف كلي نسبت به اهداف مهم ديگر است و اندازه‌گيري‌هاي فقر نبايد اهداف ارزشمند غيردرآمدي را ناديده بگيرد.

 ابعاد، نماگرها، وزن‌ها و آستانه‌هاي فقر

ابعادي كه در اندازه‌گيري فقر به ‌كار مي‌روند بايد گسترده و شامل مواردي از قبيل سلامت، آموزش، سطح زندگي (درآمد، مسكن، زيرساخت‌ها، خدمات و دارايي‌ها)، كار، توانمندي، محيط زندگي، مصونيت از خشونت، روابط اجتماعي و فرهنگ باشند.

در اين پژوهش از 11 نماگر (متغير) در قالب پنج بعد استفاده شده است: بعد درآمد؛ بعد سلامت شامل دو نماگر تغذيه و هزينه سلامت؛ بعد آموزش، دربرگيرنده نماگرهاي ميزان تحصيلات سرپرست خانوار و محروميت از تحصيل كودكان 6 تا 18 سال؛ بعد مسكن، شامل دو نماگر فضاي دراختيار براي هر يك از اعضا و تامين انرژي گرمايشي و سرمايشي مسكن و در آخر، بعد سطح زندگي كه متغيرهايي از قبيل مالكيت منزل مسكوني، دسترسي به اينترنت، داشتن امكانات سفر و دارايي را دربر مي‌گيرد. ابعاد و نماگرها در اين پژوهش با توجه به اهداف توسعه هزاره (MDGs)، پژوهش‌هاي تجربي پيشين، ديدگاه كارشناسان، محدوديت داده‌ها و نيز بافت فرهنگي-اجتماعي جامعه مورد بررسي، انتخاب شده‌اند.

تلاش براي تهيه يك شاخص چندبعدي، مستلزم تعيين وزن مولفه‌هاي هريك از آنهاست. در بسياري از پژوهش‌هاي كاربردي درباره فقر چندبعدي از روش وزن‌دهي يكسان استفاده شده است، اما اين روش چندان مناسب نيست، زيرا نيازهاي اساسي براي افراد و خانوارها از اهميت يكساني برخوردار نيستند. در روش آلكاير-فوستر ابعاد، نماگرها، وزن‌ها و آستانه‌ها انعطاف‌پذير هستند، در نتيجه رويكرد AF اجازه هر نوع ساختار وزن‌دهي را مي‌دهد، به‌شرط اينكه وزن‌ها به ‌لحاظ پايداري، آزمون شده و تعديل شده باشند. وزن‌دهي مي‌تواند براساس ديدگاه كارشناسان، توافق عمومي (براي مثال برنامه‌هاي ملي)، گروه‌هاي هدف، داده‌هاي نظرسنجي يا حقوق انساني باشد.

روش وزن‌دهي در اين پژوهش، فرآيند تحليل سلسله ‌مراتبي (AHP) است كه يك روش وزن‌دهي مبتني  ‌بر عقيده كارشناسان است. اين روش، نخستين‌بار توسط توماس ال‌ساتي در دهه 1970 ابداع شد. در اين فرآيند، پيش‌فرض پژوهشگر اين است كه پاسخ‌دهندگان بر پايه دانش، تجربه و نيز فن‌هاي قابل‌ دفاعي كه به‌كار مي‌گيرند، اقدام به تكميل پرسشنامه مي‌كنند. اين روش فرآيندي براي محاسبه برآيند ديدگاه‌ها كارشناسان و متخصصان –به‌ويژه پژوهشگراني كه در زمينه فقر كار كرده‌اند– در سطح دانشگاه و همين وزارت كار و امور اجتماعي استفاده شده است و از آنان خواسته شده در «مقايسه‌هاي زوجي» بين معيارهاي تعيين فقر چندبعدي اولويت و اهميت قائل شوند. براي رتبه‌بندي نماگرها نيز براساس نظر كارشناسان، از نرم‌افزار

 Expert Choice و براي پردازش داده‌ها از نرم‌افزار Stata استفاده شده است.

در اين پژوهش خانوار به‌عنوان واحد اصلي مورد بررسي درنظر گرفته شده و داده‌هاي مورد استفاده، ريزداده‌هاي خام طرح آمارگيري از ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار است كه مركز آمار ايران در طول سال‌هاي 1392-1388 جمع‌آوري كرده است. حجم نمونه‌ها در اين سال‌ها يكسان نيست. جامعه آماري اين مقاله، كل خانوارهاي شهري و روستايي كشور را پوشش مي‌دهد.

روش مرسوم براي اندازه‌گيري فقر غذايي و به‌عبارتي سوءتغذيه، محاسبه شاخص توده بدني (BMI) است. در اين پژوهش به‌دليل محدوديت داده‌هاي مورداستفاده از سرشماري مركز آمار، به‌جاي اين شاخص از هزينه‌هاي خوراكي در سبد هزينه خانوار شده است. خط فقر غذايي براساس ميزان كالري موردنياز كل خانوار برحسب سن و جنس محاسبه شده است. فقر چندوجهي در سال‌هاي 88 تا 92

هدف اين مقاله اندازه‌گيري فقر چندبعدي با استفاده از رويكرد آلكاير-فوستر براي دوره پنج‌ساله 1392-1388 است. در اين پژوهش از 11 نماگر در قالب پنج بعد استفاده شده است: درآمد؛ سلامت، شامل دو نماگر تغذيه و هزينه سلامت؛ آموزش، دربرگيرنده نماگرهاي ميزان تحصيلات سرپرست خانوار و محروميت از تحصيل كودكان 6 تا 18 سال؛ مسكن، شامل دو نماگر فضاي دراختيار براي هريك از اعضا و تامين انرژي گرمايشي و سرمايشي مسكن و بعد سطح زندگي كه متغيرهايي از قبيل مالكيت منزل مسكوني، دسترسي به اينترنت، داشتن امكانات سفر و دارايي را دربرمي‌گيرد. براي وزن‌دهي در اين پژوهش، از فرآيند تحليل سلسله ‌مراتبي كه يك روش وزن‌دهي مبتني ‌بر عقيده كارشناسان است، استفاده شده است.

نتايج نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين هم در كل كشور و هم در زيرگروه‌هاي جغرافيايي و ويژگي‌هاي خانوار، شاخص‌هاي فقر در طول دوره مورد بررسي تا سال 1391 روندي كاهشي داشته‌اند و پس از آن در سال 1392 زياد شده‌اند. افزايش ميانگين محروميت‌هاي موزون در پايان دوره نشان مي‌دهد كه تعداد نماگرهاي كه افراد فقير در آن محروم شده‌اند، نسبت به ابتداي دوره بيشتر شده و اين امر مي‌تواند دليلي براي افزايش فقر چندبعدي در پايان دوره باشد.

مقايسه سهم هر يك از نماگرها از فقر نشان مي‌دهد كه همواره در طول دوره توزيع فقر در نماگر درآمد نسبت به ساير نماگرها بيشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدي در پايان دوره نسبت به ابتداي آن زياد شده است. همچنين در پايان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و تعداد فقراي چندبعدي محروم در نماگر درآمد افزايش يافته‌اند. مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه افزايش شاخص تركيبي فقر چندبعدي در سال 1392 ناشي از افزايش محروميت در بعد درآمده بوده است.

نتايج حاصل از رگرسيون لاجستيك در سال 1392 نشان مي‌دهد كه زندگي در مناطق روستايي، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جديد به خانوار، احتمال فقير شدن را افزايش مي‌دهند. همچنين يك سال افزايش در سال‌هاي تحصيل سرپرست خانوار از احتمال فقير شدن مي‌كاهد.

نتايج به دست ‌آمده از اندازه‌گيري گستردگي فقر در گروه‌هاي شغلي (شاغل، بيكار، داراي درآمد بدون كار) نشان مي‌دهد كه در تمام گروه‌ها ميانگين محروميت‌هاي موزون افزايش يافته است.

همان‌گونه كه در فرآيند پژوهش مشاهده شد، يكي از مزاياي رويكرد آلكاير-فوستر قابليت تجزيه‌پذيري به گروه‌ها و شكستن به ابعاد و نماگرهاست؛ درنتيجه با استفاده از اين روش مي‌توان نشان داد كه افزايش و كاهش فقر در هر گروه ناشي از تغييرات محروميت در كدام نماگر است و چه نماگري بيشترين سهم را در فقر داشته كه اين امر مي‌تواند در راستاي هدايت و سازماندهي سياست‌گذاري‌هاي رفاهي مفيد باشد.نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/20
اخبار كلان


 رشد 7.4 درصدي اقتصاد در سايه توليد نفت

يك اقتصاددان مي‌گويد: برجام آرامشي به مردم داد كه با خيال راحت كار كنند و همين آرامش ذهني اثر مثبت بر كسب و كارها مي‌گذارد. «عباس هشي» در گفت‌وگو با ايرنا درباره نتايج اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بر اقتصاد كشور گفت: تا پيش از برجام، التهاب و نگراني‌هايي در بازار وجود داشت و اظهارنظرهاي دو طرف ماجرا، اين نگراني‌ها را تشديد مي‌كرد اما امروز مثل روز روشن است كه برجام به مردم آرامش داده است.

وي تاكيد كرد: لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل كه پس از توافق برجام صورت گرفت، سبب شد تا بسياري از تحريم‌هاي ظالمانه عليه اقتصاد كشور برداشته شود. به عقيده اين استاد دانشگاه، لغو تحريم‌هاي نفتي پس از برجام سبب شد تا توليد نفت رو به افزايش بگذارد كه به دنبال رشد توليد و صادرات اين بخش، شاهد رشد اقتصادي كشور در نيمه نخست امسال هستيم. هشي در عين حال تاكيد كرد: اين گشايش اقتصادي ايران، مورد قبول عربستان و برخي كشورهاي غربي نبود و به همين دليل در يك‌سال گذشته شاهد سنگ‌اندازي‌هايي از سوي امريكا و اعمال تحريم‌هاي خاص دولت اين كشور در مسير اجراي برجام بوده‌ايم.

اين اقتصاددان ادامه داد: هرچند امروز اروپايي‌ها قبول كرده‌اند كه از ايران نفت و فرآورده‌هاي نفتي وارد كنند اما مشكلي كه همچنان برجاي مانده به تحريم‌هاي دهه 1990 ميلادي امريكا عليه ايران و جريان پولي دلار در مراودات بين‌المللي باز مي‌گردد كه از سوي بانك مركزي امريكا كنترل مي‌شود. هشي گفت: امريكا به بهانه تحريم‌هاي داخلي خود عليه ايران نه تنها مي‌تواند نقل و انتقال دلار را در دنيا مهار كند، بلكه در مسير انتقال منابع درآمدهاي نفتي دلاري دوران تحريم كه در برخي كشورها نگهداري شده است، سنگ‌اندازي مي‌كند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: براي انتقال درآمدهاي غيردلاري ايران به داخل كشور نيز مسوولان كشورهاي مرتبط با استفاده ابزاري از تحريم‌هاي امريكا و با اغراض سياسي مانع از نقل و انتقال‌هاي غيردلاري مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: براي رفع نهايي اين مشكلات لازم است، استانداردهاي بين‌المللي بانكداري از جمله شيوه گزارشگري مالي (IFRS)، مقررات كميته بال و ديگر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي همچون مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و فساد در كشور اجرايي شود تا به زبان مشترك با نظام بانكي دنيا برسيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ميانگين رشد 7.4 درصدي اقتصاد كشور در نيمه نخست امسال مرهون افزايش توليد و صادرات نفت است، گفت: در اينكه اقتصاد ما وابسته به نفت است، شبهه‌يي وجود ندارد.

هشي اظهار كرد: هرچند در سه دهه گذشته همواره دولت‌ها بر كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و مردمي شدن اقتصاد تاكيد داشته‌اند، اما در عمل چنين نشد و امروز بخش قابل توجهي از بودجه كشور مرهون درآمد حاصل از صادرات نفت يا سود شركت‌هاي دولتي است كه در قالب ماليات به دولت مي‌پردازند.

وي گفت: حتي بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي كشور مربوط به پتروشيمي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي است كه در تقسيم‌بندي‌ها به عنوان صادرات غيرنفتي تلقي مي‌شود اما در عمل وابسته به صنعت نفت است. هشي اظهار داشت: از آنجا كه رشد اقتصادي برآيندي از همه بخش‌هاي اقتصاد كشور است، رشد توليد و فروش نفت، شاخص‌ها را مثبت كرده و مي‌توان گفت كه با توجه به افزايش صادرات نفت، رشد 7.4 درصدي اقتصاد در نيمه نخست امسال ريشه در درآمدهاي نفتي دارد.

اين اقتصاددان با يادآوري حاكميت شرايط ركودي در بخش مسكن همچنان اظهار داشت: معاملات سهام بخش معدن در بورس نيز بيانگر آن است كه در بخش معدن اغلب درآمدها از خام‌فروشي است و ارزش افزوده چنداني در اين بخش حاصل نمي‌شود.  وي افزود: بنابراين مي‌توان گفت كه عمده درآمدهاي صادرات غيرنفتي كشور ناشي از توسعه صادرات در بخش پتروشيمي‌ها، گاز و فرآورده‌هاي نفتي است كه رشد آن مرهون لغو تحريم‌هاست. دولت يازدهم وارث شرايط بسيار ناگوار بود

محمد خوش‌چهره گفت: دولت احمدي‌نژاد كه ابتدا همه‌چيز را بي‌اثر مي‌دانست و تحريم را كاغذ پاره عنوان مي‌كرد زمان رفتن همه‌چيز را مربوط به عوامل بيروني و تحريم مي‌دانست. اما همان زمان در سال 91 رييس مجلس مي‌گفت علت مشكلات كمتر از 20درصد مربوط به تحريم و 80درصد مربوط به محيط داخل كشور است بنابراين وقتي دو قوه تا اين حد اختلاف‌نظر دارند به نسخه‌يي كه مي‌پيچند، شك مي‌كنيم.  محمد خوش‌چهره، اقتصاددان اصولگرا و نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با ايلنا در تشريح وضعيت اقتصادي كشور گفت: اگر فقط بگوييم كه دولت اقتصاد كشور را تثبيت كرده، اين ملاحظه مي‌تواند سخني رسانه‌يي با كمي چاشني سياسي باشد اما اگر بخواهيم، عميق‌تر نگاه كرده و بر مبناي روش‌هاي علمي بحث را دنبال كنيم بايد آسيب‌شناسي كرده و مسائل را ريشه‌يابي كنيم تا دلايل مشكلات ايجاد شده را بيابيم.

وي افزود: دولت وارث شرايطي بوده كه اگر منصفانه نگاه كنيم اين شرايط ناگوار، سرشار از عوارضي مثل نرخ رشد اقتصادي پايين، تورم بالا، بيكاري متراكم، حجم سرمايه‌گذاري پايين و شكاف طبقاتي ناگوار بوده كه بسياري ممكن است با نگاه اول هم آنها را تشخيص دهند اما هر عارضه‌يي نوع و عمق متفاوتي دارد.

نماينده سابق مجلس ادامه داد: دولت احمدي‌نژاد كه ابتدا همه‌چيز را بي‌اثر مي‌دانست و تحريم را كاغذ پاره عنوان مي‌كرد، زمان رفتن همه‌چيز را مربوط به عوامل بيروني و تحريم مي‌دانست. اما همان زمان در سال 91 رييس مجلس مي‌گفت علت مشكلات كمتر از 20درصد مربوط به تحريم و 80درصد مربوط به محيط داخل كشور است بنابراين وقتي دو قوه تا اين حد اختلاف نظر دارند بايد به نسخه‌يي كه مي‌پيچند، شك كنيم.  خوش‌چهره با بيان اينكه در مورد دولت يازدهم بايد قبول كنيم كه در يك شرايط سخت دولت را تحويل گرفت، افزود: دولت آقاي روحاني توانسته از شدت سقوط ماشيني كه در حال سقوط است، بكاهد و جلو سرعت سقوط اين ماشين را بگيرد ولي جريان اقتصاد ملي هنوز روي شيب است.  اين فعال اصولگرا گفت: يكي از ويژگي‌هايي كه دولت يازدهم وارث آن بود، ركود تورمي بوده كه اين پديده غيرمتعارف در اقتصاد مانند تب و لرز است، يعني متضاد عمل مي‌كند و يعني نمي‌توان آن را موردي درمان كرد.

وي افزود: در دو سال ابتدايي فعاليت دولت يازدهم، تلاش و تمركز دولت روي حل تورم بود و شجاعانه اعلام كرد كه ركود شديد شده است اما به‌طور جداگانه به هر يك پرداخته شد. اين خطاست چرا كه بايد به‌طور همزمان به درمان ركود و تورمي كه به دولت ارث رسيده بود، پرداخته مي‌شد.

 نویسنده:

  اخبار Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 جديد قابليت راه
  3 در
  «اينستاگرام» مجازي فضاي عالي شوراي به
  پيشنهاد است، شده منتشر كه خبري در آرنا|
  فون خود اپليكيشن در را جديد قابليت
  اينستاگرام جديدترين از تا باشيد همراه ما با كرد. خواهد
  اضافه شويد. آشنا اينستاگرام قابليتهاي برسند
  ثبت به بايد ايران در فعاليت براي خارجي هاي
  شبكه زودي به است كرده اعالم اينستاگرام بنيانگذار استوري به Gif هاي انيميشن ارسال قابليت
  3 صورتي در گفت: مجازي فضاي عالي شوراي دبير وفن دان
  گروه به اپل در live ويديوهاي تبديل
  اينستاگرام، آنها فعاليت ندهند انجام را اقدام اين ها شبكه اين كه الزامات از مجازي فضاي عالي شوراي دبير در تر ترده گس هاي رنگ ونمايش كوتاه هاي
  فيلم ميشود. تلقي غيرقانوني در خارجي اجتماعي هاي شبكه فعاليت براي
  جديدي د. ش خواهد اضافه پالس ايفون
  آيفون استقبال شاهد زمينه اين در اينكه به اشاره با وي پيشنهاد صورت به الزامات اين گفت: داد خبر
  ايران هم را اپل هاي قابليت يكسري اينستاگرام
  همچنين مهر به پاسخ در هستيم، ها نه رسا شبه فعاالن از خوبي است. شده ارائه مجازي فضاي عالي شوراي
  به تصميم اينستاگرام كرد. خواهد اضافه نسخه اين
  در بالغ طرح اين براي شده اعالم نخست روز دو تا گفت: شوراي جديد مصوبه درباره فيروزآبادي
  ابوالحسن بزرگنمايي آيفون، در ويژه رنگي فيلترهاي كه
  دارد هزار از بيش داراي اجتماعي صفحه كانال ٠٠7 بر رسان پيام هاي شبكه فعاليت مجازي فضاي
  عالي D3 ميانبر يك پالس آيفون روي انگشت يك
  با است. رسيده ثبت به ارشاد وزارت سامانه در مخاطب كليات داشت: اظهار اجتماعي هاي شبكه
  موبايل خود بعدي نسخه در هم را استوري قسمت
  براي يخواهند كه هايي رسان براي افزود: فيروزآبادي مورد در مجازي فضاي ملي مركز سوي از
  پيشنهادي هاي انيميشن آپلود قبلي هاي نسخه در كند.
  اضافه موضوع اين كنند، فعاليت كشور در قانوني صورت به هاي شبكه خارجي اجتماعي هاي شبكه
  فعاليت ديگري هاي اپليكيشن توسط اينستاگرام fiGدر بكهها ش با برخورد مورد در ميد كن ت كفاي فضاي عالي شوراي تصويب به داخلي
  اجتماعي هاي انيميشن آپلود جديد نسخه در اما شد مي انجام خواهند فعاليت غيرقانوني صورت به كه هايي كانال رسيد.
  مجازي هاي قابليت تمام بود. خواهد تر راحت بسيار Gif
  يگيريم. تصميم موقع به داشت، نظر اخذ حاصل پيشنهاد اين اينكه بيان با
  وي اضافه اينستاگرام اپليكيشن در زودي به شده
  گفته وضعيت از انتقاد با مجازي فضاي عالي شوراي دبير ذينفعان مجازي فضاي حوزه فعاالن تمام
  از شد.
  خواهد هاي ساي ايران در الكترونيك دولت نامناسب پيشنهاد اين اساس بر افزود: است،
  دانشگاهيان ادارات به مربوط تهاي ساي گفت: دولتي نهادهاي خارجي اجتماعي هاي شبكه فعاليت براي را
  الزاماتي در جديد ستارهاي تولد دارند نامناسبي وضعيت الكترونيك دولت دولتي در تصويب صورت در كه ردهايم تعيين ايران
  در سه الكترونيك دولت حوزه در ايران جهاني رتبه بود. خواهد اجرا قابل مجازي فضاي عالي ۲۲۰۲
  شوراي
  سال ششم برنامه در داريم قصد ما رو اين از است. رقمي هاي شبكه تصميم اين مبناي بر گفت:
  فيروزآبادي حوزه در ايران جايگاه تا باشيم داشته الزامي توسعه بايد داشت خواهند فعاليت ايران در كه
  خارجي ارتقا ٠3رتبه حداقل يابد بهبود الكترونيك دولت در برسند. ثبت به باشند داشته حقوقي
  نماينده باشيم. داشته منتقل ايران داخل به را خود ديتاي بايد حال
  همين دولتي هاي ساي از مهمي بخش داد: ادامه وي
  كنند. آر» «داتاي هاي دامن تعداد ود نم هروزرساني به اشاره با مجازي فضاي عالي شوراي
  دبير مطالعه حال در بنابراين است. كم دولتي هاي ساي نسبت مخابراتي اپراتورهاي تمام كه است شده توصيه يك عنوان به است شده گرفته نظر در يورو ميليون از چنانچه داد. خواهيم تبليغات اجازه آنها به باشند، الزامات اين چين مانند كشورها برخي امروزه
  اينكه يي مصوبه تا هستيم مجازي فضاي ملي مركز در كنند. اقدام فضا اين از كنندگان استفاد هويت ثبت به اين كرد: تاكيد فيروزآبادي كنند. فعاليت اپراتور هاي سازمان باشند داشته مشترك ميليون سه تا يك نظر در خارجي اجتماعي هاي شبكه فعاليت براي
  را كه كنيم آماده مجازي فضاي عالي شوراي براي را صورت خوبي استقبال زمينه اين در داد: ادامه وي شده ارائه مجازي فضاي عالي شوراي به پيشنهادات ميدهند انجام شبكهها اين روي را تبليغاتشان دولتي الزام اين چين مانند كشوري در حتي گفت: اند،
  گرفت استفاده آر» «داتاي دامنه از دولتي اناي سازمه همكاري شاهد شده تعيين تاريخ در است گرفته است. رسيده تصويب به آن كليات ميليون پنج تا سه از ها بكه ش اين كه صورتي در ندارند حق نيز اقتصادي تهاي شرك كه دارد
  وجود ميكنند بيني پيش دانشمندان ميل| ديلي آوردهايم، دست به را آمارهايي زمينه اين در كنند. در اميدواريم همچنين بوديم. طرح اين اجراي با مردم بانكي خدمات عرضه اجازه باشند، داشته مشترك نيز ما رابطه اين در كنند. خارج كشور از را
  اطالعات متولد آسمان در ديگري ستاره ميالدي ٢٢٠٢
  در توليد از دقيقي آمار كه يهد نشان برآوردها اما معلوم مشخص هاي هويت با باقيمانده زماني مدت انتخابات آستانه در مجازي فضاي افسازي شف همين در يشود. صادر آنها روي الكترونيكي دولت اجتماعي هاي شبكه فعاليت خصوص در
  پيشنهادمان شد.
  خواهد از اما ندارد، وجود مجازي فضاي در فارسي محتواي شويم. مواجه شبكه كل در خصوص در مجازي فضاي عالي شوراي دبير بنيان دانش هاي شركت عنوان به ها شبكه اين حال بود. خواهد منوال اين بر خارجي امرسان پي
  و ايالت در كالوين كالج از مولنار لري
  پروفسور هاي ساي را مجازي فضاي رفتار عمده كه آنجايي انتخابات آستانه در مجازي فضاي هاي چالش هاي شرك از حمايت قانون مزاياي از يشود تلقي موضوع ديگري پيشنهاد در گفت:
  فيروزآبادي است. داده انجام را بيني پيش اين ميشگان تا ٠3 كه ميشود برآورد ميكنند، تعيين پرترافيك پرمخاطب اجتماعي صفحه كانال ۰۰7 ثبت تصميم ما گفت: فضا اين مديريت جمهوري رياست برد. مي بهره بنيان دانش داخلي اجتماعي هاي شبكه تشويقي هاي
  سياست سيستم يك كه است پروفسورهايي از يكي
  او هستند. فارسي زبان به تها ساي اين درصد ۵3 تصميم نيز طور همين كرد: تصريح فيروزآبادي صورت سازي اف شف فضا اين فعاليت مورد در گرفتيم همچنين گفت: مجازي فضاي عالي شوراي دبير ايراني هاي شبكه كه ترتيب اين به گرفت قرار
  مدنظر يكديگر دور كه ستاره (دو ستارگان
  دوگانه الزامي نيز ماكنون كرد: خاطرنشان فيروزآبادي هاي شبكه در كه نههايي رسا شبه فعاليت شد، گرفته استفاده براي مناسبي بسترهاي كه آنجا از بگيرد، ۵ميليون از باالتر كه داخلي اجتماعي ههاي شبك براي مديريت داخلي رمافزار ايراني، مالكيت با
  داخلي ستاره دو اين كند مي ادعا مطالعه را چرخند) مي هاي اه دستگ دولتي انهاي سازم كه دارد وجود اين بر شود. ساماندهي كنند، مي فعاليت اجتماعي اينترنت سرعت شده فراهم مجازي فضاي از مردم فراهم شبكه به اتصال اجازه باشند، داشته مشترك در نيز آنها اطالعاتي بانك كه بگيرند شكل
  ايراني ستاره اين شد. خواهند ادغام يكديگر با زودي
  به منتقل كشور داخل به را خود سرورهاي اجرايي ۵هزار از بيش داراي كه هايي شبك شد مقرر اساس است، مناسب تعرفه باال نفوذ ضريب قبول قابل اين به شوند تلقي اپراتور عنوان به شد خواهد بود. خواهد ايران
  داخل است Cygnus( سايگنوس فلكي صورت از
  بخشي ايراني دامنه از حتي شوند ميزباني داخل در كنند صورت به را خود هويتي اطالعات هستند، مخاطب كه كساني براي الزم شفافيت عدم براي هايي نگران هزينه پرداخت بدون ميتوانند ها شركت اين ترتيب تشويقي هاي سياس اين اساس بر افزود:
  وي Northern Cross ستاره الگوي به را ستارهيي
  كه گيرد. قرار كنترل تحت بايد الزام اين كنند. استفاده برسانند. ثبت به ارشاد وزارت سامانه در داوطلبانه اساس اين بر دارد. وجود ينند، فعاليت فضا اين در ٠٠3 ارتباطي اپراتورهاي براي ماكنون كه اپراتوري داشته مشترك ميليون يك تا ها شبكه اين
  چنانچه اش بيني پيش درباره مولنار پروفسور كند. مي د
  اضافه يد دريچه
  فراسو را انفجاري چنين توان مي ندرت به گويد:
  مي نشده پيشبيني چنين اين از پيش كرد. بيني
  پيش به كه شوند مي منفجر عمر پايان در تارهها س ميآيد
  بود. كننده خيره صفحه با آيفون مصنوعي هوش براي گوگل با ويديا ان همكاري ميكنند بحث هم با عشق مورد در ها
  روبات ميشود سبب امر اين گويند. مي ابرنواختر پديده
  اين يكي حقيقت در شوند تر درخشان برابر هزار ٠١ آسمان در مشاهده قابل هاي ستاره درخشانترين
  از بسازند.
  را مخصوص خواب رسيد
  لباس راه از
  ورزشكاران نمايشگاه در كه جديدي هاي گجت از يكي
  مهر| رونمايي )CES( وگاس الس الكترونيكي
  محصوالت بهتري خواب ورزشكاران براي كه است لباسي
  شده، ميكند. فراهم هاي لباس كه Under Armour
  شركت لباس از نمايشگاه اين در كند، مي توليد
  ورزشي باشد تر بزر كنيد، تصور است ممكن آنچه از آيفون دارند انتظار تكت|حليلگران ياهو به موسوم خود خانگي هوشمند دستيار دو طراحي ارتقاي به موفق گوگل ودو| گيزم گسترده هاي همكاري از انويديا افزاري سخت شركت مديرعامل تودي| اي يواس كمك ورزشكاران به كه كرد رونمايي
  خوابي سال در اپل بزرگ، نمايش صفحه با اپل عرضه عدم بر مبني بسيار انتقادهاي با رويارويي از پس اين مورد در متمادي هاي ساعت براي بتوانند آنها كه شد يي گونه elgooGبه Home كنسول شركت اين است. داده خبر خدمات از يي گسترده طيف ارائه براي گوگل
  با بيشتري انرژي با ها صبح بخوابند بهتر كند مي در ديگر آيفون هر از زرگ آنها نمايش صفحه كه كرد عرضه جديد مدل دو نهايت ١٠٢در هوش دهد مي نشان شود مي محسوب ها روبات طراحي زمينه در سابقه بي پيشرفتي
  تحول كه كرده عرضه است، وي تي اندرويد بر مبتني كه را شيلد ويديا ان به موسوم
  جديدي اول نگاه در كه پيژامه اين شوند. بيدار خواب
  از خريداران از بسياري شد اپل براي بزرگ چرخش يك به تبديل آيفون عرضه بودند. گذشته كند. مي دگرگون مصنوعي هوش فناوري طريق از را تلويزيون روي محتوا به دسترسي توانستند كاربران از بسياري است. يافته افزايش حد چه تا آنها خودآموزي توان
  مصنوعي شركت گفته به اما ميرسد، نظر به معمولي
  بسيار سودش فروش ركورد شكستن در اپل به بگيرند آيفون كرد، متقاعد را هوشمند ياي گوشه آنها بين شده بدل رد جزييات از كرده مشاهده يكديگر با را ات روب اين جدل
  بحث هايي شركت يي چندرسانه محتواي به دهد مي امكان كاربران به دالري ١99 كنسول
  اين متفاوت بسيار آن مواد بافت شيوه توليدكننده يشود بيني پيش كه زماني شود، تكرار امسال دوباره پديده همين ريسد، نظر به كنند. كمك جنسيت، سن، مانند مسائلي بيان خود معرفي به ابتدا شده ياد تهاي روبا كنند.
  حيرت را محتوا اين باشند داشته دسترسي ها تلويزيون روي نيز نتفليكس آمازون
  مانند ميشود ناميده TB١٢ بافت الگوي اين
  است. عامل سيستم با فعلي آيفون كند. متقاعد آيفون برند گرفتن براي را بيشتري افراد جديد آيفون هاي رس از اعم مختلفي موضوعات مورد در سپس پرداختند خود عالئق ظاهري
  قيافه اين از مخاطب ذائقه سليقه شناسايي بر عالوه كنند. دريافت ۴K HDR كيفيت
  با كند. ايجاد بيوسرامايك مواد ميان توازني تواند مي را چرخشي تحليلگران است. ۴١٠٢ سال در خود اندازه از زرگ درصد ٠۵ تا ۵۴ SOiحدودا تبادل و... عالقه مورد موسيقي فيلمها كتب، اينترنتي، مختلف هاي سايت امكانات
  قطبي، اين البته است. ممكن ها كنسول اين از استفاده با هم صوتي فرامين صدور
  طريق، ورزشي هاي تمرين از بعد بدن احياي به فرآيند
  اين دارند انتظار آنها م. ده دياي تاكنون كه است چيزي هر خالف كه دارند انتظار جاري سال در اپل براي ياد هاي كنسول است، قرار شوند. صادر ۶متري فاصله از حداكثر توانند مي فرامين مختص تنها ميرسد نظر به كه عشق مانند موضوعاتي مورد در حتي تها روبا اين كردند.
  نظر شركت اين رييس نايب سيلبرت گلن كند. مي
  كمك جاري سال در جديد آيفون مدل سه اپل رود، انتظار ۶باشد. آيفون از زرگتر بسيار آيفون ميان شده وبدل رد مباحث محتواي كامل مطالعه براي پرداختند. بحث به هم باشد انها
  انس هاي برنامه پخش دستور صدور براي تنها آنها از تا شوند روز به آينده هاي هفته در
  شده خارج كه گرمايي خواب لباس ساده، طور به گويد: مي آيفون دارندگان .7S Plus 7S آيفون مانند شده طراحي دوباره ه8 آيفون جمله از كند، عرضه مراجعه https: .www// twitch. tv/seebotschat آدرس به يوانيد مت روبات دو
  اين درست اوبر، ياب تاكسي برنامه طريق از گرفتن تاكسي براي نشود استفاده
  ويديويي حالت به دوباره را آن كرده دريافت را شود مي ممكن هاند، نكرد بهوزرساني آيفون 6S جمله از اخير دلهاي به را خود يهاي گوش كه كرده قطع را يكديگر تهاي صحب حتي كه مجازي فضاي در ها ات روب اين جدل بحث
  كنيد. هوا آب وضعيت مورد در پرسش يا موسيقي پخش سيستم كردن روشن قهوه،
  كردن گرداند. مي بر بدن به قرمز مادون ضعيف طيف احتماال آيفون8 باشند. 8داشته آيفون به خود هاي گوشي به تغيير براي بيشتري تمايل است از برخي گرفته قرار اينترنت كاربران گسترده توجه مورد رن هپم هاي رف وسط به
  و دارد سازگاري هم سامسونگ SmartThings با كنسول اين باشند. استفاده قابل
  هم زير در شده عبيه خانه دكمه با قد مام نمايش صفحه طراحي OLEDشيامن صفحه يك داراي قهوهسازها، مانند خانه هوشمند محصوالت كردن روشن براي آن به اتصال صورت در كه نستهند دا نهايي پيرز پيرمردها بيپايان مكالمات يادآور را بحثها اين شوخي به
  آنها هوشمند آشغال
  سطل بود. خواهد كند، فراهم را سيم بي شارژ امكان كه يي شيشه غالفي نمايش صفحه يردازند. مپ يكديگر با كردن صحبت به اركها در متمادي هاي ساع
  براي است. استفاده قابل و... ها دوربين ترموستات، ها، قفل شد
  درگاراژ، يبر
  رونمايي سا روس
  كاربر هكرهاي از انتقام درپي امريكا دولت موبايل رجيستري اجراي با گرانفروشي مشكل
  حل با كرد: تصريح وي شوند. وارد
  قانوني متحده اياالت دولت گويد: مي امريكا دولت ملي اطالعات مدير ورلد| نتورك حمايت سازمان رييس
  ايسنا از آنها زيرا باشد، ها روس عليه ها گيري انتقام از تردهيي گس طيف دنبال بايد رجيستري يا كردن هدار شناس طرح اجراي كرد اعالم توليدكنندگان فكنندگان
  مصر كردهاند. دخال كشور اين جمهوري رياست انتخابات در خود هكرهاي طريق حق به دولت هم همراه تلفن هاي گوشي واردات سفارش ثبت به مجاز شركت ٢٢
  كه كنندگان مصرف هم رسد مي
  خودش دولت دخالت فرضيه اخير روزهاي در شده افشا اطالعات كه شرايطي در هاي گوش فروش از پس خدمات ارائه
  و برخوردار خود حق به حقوق از وانند
  تم اين دموكرات حزب به وابسته دموكراتيك ملي كميته هاي رايانه هك در روسيه كه هستند ايران در آيفون همراه
  تلفن قيمتها ها هزينه ديگري سوي از
  باشند كشور اين امنيتي اطالعاتي مقامات كرده، مواجه جدي ترديدهاي با را كشور سوي از همراه تلفن رجيستري طرح
  اجراي در كه جالبي محصوالت از يكي گجت| اند يكنند. دراز كشور اين سمت به را اتهام انگشت كماكان است. كنترل قابل يواند مت اطالعات فناوري ارتباطات
  وزارت 7١٠٢ مصرفي الكترونيكي محصوالت
  نمايشگاه سند گونه هر فاقد امريكا داخلي امنيت وزارت آي بي اف مشترك گزارش حمايت سازمان رييس گفته به كنندگان مصرف دولت حقوق تامين
  ضمن سطل كردن هوشمند براي دستگاهي شد،
  رونمايي گرچه توليدكنندگان، فكنندگان
  مصر شده مشخص تازگي به است اتهام اين كننده ثابت فني اطالعات قطعي آيفون بازار در سودجويي گراني
  مشكل مواد واند كاربر دستگاه اين كمك به بود.
  آشغال ثابت همراه تلفن هاي گوشي بازار در
  قيمت بررسي مستقيم بهطور را شده هك ظاهرا هاي رايانه نتوانسته هرگز آي بي اف اظهار نوابي سيدمحمود كند. حل
  را كه هوشمند دستگاه اين بخرد. را خود نياز مورد
  غذايي ميشود، تعيين رقابتي صورت به
  نيست كرده بسنده گوگل حمايت مورد شركت يك دوم دست اطالعات به تنها كند ماكنون آيفون هاي گوش درباره
  كرد: ميچسبد آشغال سطل بدنه به دارد، نام GeniCan
  را روسيه با خود رواني جنگ دهند مي ترجيح امريكايي دولتمردان اما است. معناي به وزهها اين در آزادسازي اما واردات سفارش ثبت به مجاز شركت
  ٢٢ صوت شناسايي فناوري باركد اسكنر از استفاده با
  و دهند. ادامه دراين تواند نمي كسي نيست رهاسازي گوشي اين فروش از پس خدمات ارائ
  و ريزد، دور آنچه به توجه با تا كند مي كمك كاربر
  به ارتباطات وزارت برعهده طرح اين فني اطالعات فناوري ارتباطات وزارت
  افزود: كنندگان مصرف حقوق سودجويي با
  زمينه ضرورتا سايبري حمالت اين به ما پاسخ است: گفته مورد اين در كالپر جيمز سايت در آنها اسامي كه هستند همراه
  تلفن اين كند. تهيه خود نياز مورد غذايي مواد از
  فهرستي هرچه است بهتر است اطالعات فناوري كردن سهدار شنا طرح تر يع سر هرچه
  بايد رجيستري طرح اجراي با اما كند، تضييع
  را در منظور بدين را خود ملي قدرت اعمال ابزار تمام ما بود نخواهد سايبري حمايت سازمان تجارت توسعه
  سازمان ريخته آشغال سطل در يي ماده آنكه از قبل
  دستگاه بيشتر در كه چرا كند عملي را آن يعتر سر رجيستري همان يا همراه تلفن هاي
  گوشي منطقي سود حداكثر حداقل همراه
  تلفن يگيريم. نظر موجود توليدكنندگان فكنندگان
  مصر در را آن كند اسكن را آن خودكار هطور
  شود، است. شده اجرايي نيز دنيا كشورهاي حمايت سازمان نظر از كه چرا كند، اجرا
  را هاي تحريم اعمال پيشنهاد نيز امريكايي سناتورهاي برخي اين از پيش پيدا بيشتري كنترل قابليت بازار در بد بدتر، بد بين زمينه اين در اما
  است، يي ماده اگر كند. مي ثبت موبايل در خود
  اپليكيشن دليل چه به اينكه كرد: اعالم نوابي ستاد توليدكنندگان فكنندگان
  مصر استفاده مورد در آنها تعداد حتي بودند كرده مطرح را روسيه ضد بر اقتصادي غيرمنطقي هاي قيمت مشكل كند مي پيش كاال كه يي بهگونه كرديم؛ انتخاب
  را غير يا باشد نداشته باركد ود مي ش يخته دور
  كه قيمت قاچاق همراه تلفن هاي گوشي اين اجراي ارز، كاال قاچاق با
  مبارزه يشود. حل نيز بازار اين در
  گرانفروشي بودند. كرده صحبت نظامي گزينه از كسي هي اما شد، وارد كشور به اين
  از اسكنر جلو را آن كاربر است كافي باشد، خوانش
  قابل قاچاق اساسا دارند بازار در نري ي اي رساندن حداقل به ضمن ميتواند
  طرح هاي شركت با كرد: اظهار
  نوابي نيروهاي كميته به امريكا ملي امنيت آژانس مدير راجرز، مايكل كالپر اپل شركت نبود پاسخگو زمينه اين
  در كاربر از GeniCan كه هنگامي بماند. منتظر
  بگيرد كه است اين دارد، اقتصادي صرفه چه آنها قيمت همراه، تلفن هاي گوشي
  قاچاق عهد آيفون هاي گوش واردات به
  مجاز كميته هاي رايانه هك روسيه دولت هستند، مطمئن كه اند گفته امريكا مسلح داد. نم ايران به نمايندگي نيز )APPLE(
  است ريزيد؟»كافي دور چيزي چه «شما يپرسد:
  م پرداخت از گوشي مانند كااليي هر قاچاق سازمان رييس كند. كنترل نيز را
  آنها قرار است. كرده هدايت را كلينتون هيالري انتخاباتي ستاد دموكراتيك ملي حمايت سازمان اگر تهايم نبس اخوتي هكننده ارائ تهاي شرك برخي موقع آن
  در نظر مورد ماده سادگي همين به بگويد را ماده نام
  او دولتي گمركي حقوق عوارض ماليات، توليدكنندگان كنندگان مصرف
  حمايت دولت اطالعاتي نهادهاي توسط زمينه اين در يي تازه گزارش آينده هفته است اين به توليدكنندگان كنندگان مصرف را آيفون هاي گوش فروش از پس
  خدمات آنكه لبتر جا آن از شود. مي اضافه موبايل برنامه
  به تعهدي هيچ آن واردكننده است معاف تجارت معدن صنعت، وزير اينكه بيان
  با از كتها شر اين برخي كه برسد
  نتيجه شود. منتشر امريكا شرايط داشتن صورت در تا كرديم
  شناسايي خانه از نياز مورد خوراكي مواد خريد براي نيست
  نيازي طرح اگر بنابراين ندارد، نده رف كن مص به تواند مي طرح اين اجراي كه است
  معتقد عدول شده متعهد استانداردهاي
  شرايط هم ترامپ كرده انكار را هكري حمالت اين در خود دخالت بارها روسيه پس خدمات ارائه نظر از صالحيت احراز
  و مواردي به باتوجه واند تم GeniCan برويد.
  بيرون نشود، اجرايي همراه تلفن رجيستري كنندگان، مصرف منافع تامين
  ضمن سلب آنها از را واردات صالحيت ردهاند،
  ك ويكي افشاگر سايت مدير آسانژ جوليان است. برده سوال زير را يافتهها اين بارها واردات مجوز آنها به مناسب، فروش
  از را خوراكي مواد تحويل دارد، قرار شما فهرست در
  كه تنظيم نظارت هاي طرح ديگر در توان نمي كند، احصا نيز را دولت حقوق
  منافع ها روس از را آنها گويد مي كرده منتشر را اسناد اين از برخي كه هم ليكس هاي گوش واردات تداوم بنابراين كنيم، بدهيم.
  عرضه سطل كه هنگامي همچنين كند. هماهنگ منزل در
  به هاي گوش كه چرا كرد، عمل موفق بازار در تجارت معدن صنعت، وزارت داد:
  ادامه از بعد موضوع اين مورد در جدل بحث رسد نظر به است. نكرده دريافت به بستگي مجاز هاي شركت براي آيفون عرضه قيمت تفاوت خصوص در
  وي خالي كاربر به پيامكي ارسال با شود، مي پر
  آشغال رسمي هاي گوش از ارزانتر قاچاق اجراي ندارد هيي وظيف زمينه اين
  در دارد. آنها صحيح مناسب
  عملكرد يافت. خواهد ادامه نيز ترامپ رياستجمهوري دوران آغاز بازار در آيفون همراه تلفن هاي
  گوشي يكند. يادآوري او به را آشغال سطل كردن
شبكه‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران بايد به ثبت برسند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
شبكه‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران بايد به ثبت برسند
پيشنهاد به شوراي عالي فضاي مجازي


گروه  دانش‌و‌فن

 دبير شوراي عالي فضاي مجازي از الزامات جديدي براي فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي خارجي در ايران خبر داد و گفت: اين الزامات به صورت پيشنهاد به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شده است.

ابوالحسن فيروزآبادي درباره مصوبه جديد شوراي عالي فضاي مجازي و فعاليت شبكه‌هاي پيام‌رسان موبايل و شبكه‌هاي اجتماعي اظهار داشت: كليات پيشنهادي از سوي مركز ملي فضاي مجازي در مورد فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي خارجي و شبكه‌هاي اجتماعي داخلي به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد.

وي با بيان اينكه اين پيشنهاد حاصل اخذ نظر از تمام فعالان حوزه فضاي مجازي و ذي‌نفعان و دانشگاهيان است، افزود: بر اساس اين پيشنهاد الزاماتي را براي فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي خارجي در ايران تعيين كرده‌ايم كه در صورت تصويب در شوراي عالي فضاي مجازي قابل اجرا خواهد بود.

فيروزآبادي گفت: بر مبناي اين تصميم شبكه‌هاي خارجي كه در ايران فعاليت خواهند داشت بايد نماينده حقوقي داشته باشند و به ثبت برسند. در همين حال بايد ديتاي خود را به داخل ايران منتقل كنند.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به اينكه امروزه برخي كشورها مانند چين اين الزامات را براي فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي خارجي در نظر گرفته‌اند، گفت: حتي در كشوري مانند چين اين الزام وجود دارد كه شركت‌هاي اقتصادي نيز حق ندارند اطلاعات را از كشور خارج كنند. در اين رابطه ما نيز پيشنهادمان در خصوص فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان خارجي بر اين منوال خواهد بود.

فيروزآبادي گفت: در پيشنهاد ديگري موضوع سياست‌هاي تشويقي شبكه‌هاي اجتماعي داخلي مدنظر قرار گرفت به اين ترتيب كه شبكه‌هاي ايراني داخلي با مالكيت ايراني، نرم‌افزار داخلي و مديريت ايراني شكل بگيرند كه بانك اطلاعاتي آنها نيز در داخل ايران خواهد بود.

وي افزود: بر اساس اين سياست‌هاي تشويقي چنانچه اين شبكه‌ها تا يك ميليون مشترك داشته باشند، به آنها اجازه تبليغات خواهيم داد. چنانچه از يك تا سه ميليون مشترك داشته باشند سازمان‌هاي دولتي تبليغاتشان را روي اين شبكه‌ها انجام مي‌دهند و در صورتي كه اين شبكه‌ها از سه تا پنج ميليون مشترك داشته باشند، اجازه عرضه خدمات بانكي و دولت الكترونيكي روي آنها صادر مي‌شود. در همين حال اين شبكه‌ها به عنوان شركت‌هاي دانش‌بنيان تلقي مي‌شود و از مزاياي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان بهره مي‌برد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: همچنين براي شبكه‌هاي اجتماعي داخلي كه بالاتر از ۵ميليون مشترك داشته باشند، اجازه اتصال به شبكه فراهم خواهد شد و به عنوان اپراتور تلقي مي‌شوند به اين ترتيب اين شركت‌ها مي‌توانند بدون پرداخت هزينه اپراتوري كه هم‌اكنون براي اپراتورهاي ارتباطي ۳۰۰ ميليون يورو در نظر گرفته شده است به عنوان يك اپراتور فعاليت كنند.  فيروزآبادي تاكيد كرد: اين پيشنهادات به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شده و كليات آن به تصويب رسيده است. شفاف‌سازي فضاي مجازي در آستانه انتخابات

دبير شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص چالش‌هاي فضاي مجازي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و مديريت اين فضا گفت: ما تصميم گرفتيم در مورد فعاليت اين فضا شفاف‌سازي صورت بگيرد، از آنجا كه بسترهاي مناسبي براي استفاده مردم از فضاي مجازي فراهم شده و سرعت اينترنت قابل قبول و ضريب نفوذ بالا و تعرفه مناسب است، نگراني‌هايي براي عدم شفافيت لازم براي كساني كه در اين فضا فعاليت مي‌كنند، وجود دارد. بر اين اساس توصيه شده است كه تمام اپراتورهاي مخابراتي نسبت به ثبت هويت استفاده‌كنندگان از اين فضا اقدام كنند.

وي ادامه داد: در اين زمينه استقبال خوبي صورت گرفته است و در تاريخ تعيين شده شاهد همكاري مردم با اجراي اين طرح بوديم. همچنين اميدواريم در مدت زماني باقيمانده با هويت‌هاي مشخص و معلوم در كل شبكه مواجه شويم. ثبت 700 كانال و صفحه اجتماعي پرمخاطب

فيروزآبادي تصريح كرد: همين‌طور نيز تصميم گرفته شد، فعاليت شبه‌رسانه‌هايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌كنند، ساماندهي شود. بر اين اساس مقرر شد شبكه‌هايي كه داراي بيش از ۵هزار مخاطب هستند، اطلاعات هويتي خود را به صورت داوطلبانه در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: در صورتي كه اين شبكه‌ها اين اقدام را انجام ندهند فعاليت آنها غيرقانوني تلقي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در اين زمينه شاهد استقبال خوبي از فعالان شبه‌رسانه‌ها هستيم، در پاسخ به مهر گفت: تا دو روز نخست اعلام شده براي اين طرح بالغ بر ۷۰۰ كانال و صفحه اجتماعي داراي بيش از ۵ هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسيده است.

فيروزآبادي افزود: براي رسانه‌هايي كه مي‌خواهند به صورت قانوني در كشور فعاليت كنند، اين موضوع كفايت مي‌كند و در مورد برخورد با شبكه‌ها و كانال‌هايي كه به صورت غيرقانوني فعاليت خواهند داشت، به موقع تصميم مي‌گيريم.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي با انتقاد از وضعيت نامناسب دولت الكترونيك در ايران و سايت‌هاي نهادهاي دولتي گفت: سايت‌هاي مربوط به ادارات دولتي و دولت الكترونيك وضعيت نامناسبي دارند و رتبه جهاني ايران در حوزه دولت الكترونيك سه رقمي است. از اين رو ما قصد داريم در برنامه ششم توسعه الزامي داشته باشيم تا جايگاه ايران در حوزه دولت الكترونيك بهبود يابد و حداقل ۳۰ رتبه ارتقا داشته باشيم.

وي ادامه داد: بخش مهمي از سايت‌هاي دولتي به‌روزرساني نمي‌شود و تعداد دامنه‌هاي «داتاي آر» سايت‌هاي دولتي كم است. بنابراين در حال مطالعه در مركز ملي فضاي مجازي هستيم تا مصوبه‌يي را براي شوراي عالي فضاي مجازي آماده كنيم كه سازمان‌هاي دولتي از دامنه «داتاي آر» استفاده كنند. در اين زمينه آمارهايي را به دست آورده‌ايم، اما برآوردها نشان مي‌دهد كه آمار دقيقي از توليد محتواي فارسي در فضاي مجازي وجود ندارد، اما از آنجايي كه عمده رفتار فضاي مجازي را سايت‌هاي پرترافيك تعيين مي‌كنند، برآورد مي‌شود كه ۳۰ تا ۳۵ درصد اين سايت‌ها به زبان فارسي هستند.

فيروزآبادي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون نيز الزامي وجود دارد كه سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي سرورهاي خود را به داخل كشور منتقل كنند و در داخل ميزباني شوند و حتي از دامنه ايراني استفاده كنند. اين الزام بايد تحت كنترل قرار گيرد.نویسنده:
روبات‌ها در مورد عشق با هم بحث مي‌كنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
روبات‌ها در مورد عشق با هم بحث مي‌كنند


  گيزمودو| گوگل موفق به ارتقاي طراحي دو دستيار هوشمند خانگي خود موسوم به Google Home به گونه‌يي شد كه آنها بتوانند براي ساعت‌هاي متمادي در مورد  اين تحول پيشرفتي بي‌سابقه در زمينه طراحي روبات‌ها محسوب مي‌شود و نشان مي‌دهد هوش مصنوعي و توان خودآموزي آنها تا چه حد افزايش يافته است.  بسياري از كاربران توانستند بحث و جدل اين روبات‌ها را با يكديگر مشاهده كرده و از جزييات رد و بدل شده بين آنها حيرت كنند.  روبات‌هاي ياد شده ابتدا به معرفي خود و بيان مسائلي مانند سن، جنسيت، قيافه ظاهري و علائق خود پرداختند و سپس در مورد موضوعات مختلفي اعم از خرس‌هاي قطبي، امكانات سايت‌هاي مختلف اينترنتي، كتب، فيلم‌ها و موسيقي مورد علاقه و... تبادل نظر كردند. اين روبات‌ها حتي در مورد موضوعاتي مانند عشق كه به نظر مي‌رسد تنها مختص انسان‌ها باشد هم به بحث پرداختند.   براي مطالعه كامل محتواي مباحث رد وبدل شده ميان اين دو روبات مي‌توانيد به آدرس https: //www. twitch. tv/seebotschat مراجعه كنيد.  بحث و جدل اين روبات‌ها در فضاي مجازي كه حتي صحبت‌هاي يكديگر را قطع كرده و به وسط حرف‌هاي هم مي‌پرند مورد توجه گسترده كاربران اينترنت قرار گرفته و برخي از آنها به شوخي اين بحث‌ها را يادآور مكالمات بي‌پايان پيرمردها و پيرزن‌هايي دانسته‌اند كه براي ساعت‌هاي متمادي در پارك‌ها به صحبت كردن با يكديگر مي‌پردازند.

 نویسنده:
همكاري ان‌ويديا با گوگل براي هوش مصنوعي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
همكاري ان‌ويديا با گوگل براي هوش مصنوعي


 يواس‌اي تودي| مديرعامل شركت سخت‌افزاري ان‌ويديا از همكاري‌هاي گسترده با گوگل براي ارائه طيف گسترده‌يي از خدمات خبر داده است.   اين شركت كنسول جديدي موسوم به ان‌ويديا شيلد را كه مبتني بر اندرويد تي وي است، عرضه كرده كه دسترسي به محتوا روي تلويزيون را از طريق فناوري هوش مصنوعي دگرگون مي‌كند.  اين كنسول 199 دلاري به كاربران امكان مي‌دهد به محتواي چندرسانه‌يي شركت‌هايي مانند آمازون و نتفليكس نيز روي تلويزيون‌ها دسترسي داشته باشند و اين محتوا را با كيفيت 4K HDR دريافت كنند.  علاوه بر شناسايي سليقه و ذائقه مخاطب از اين طريق، صدور فرامين صوتي هم با استفاده از اين كنسول‌ها ممكن است. البته اين فرامين مي‌توانند حداكثر از فاصله 6متري صادر شوند.  قرار است، كنسول‌هاي ياد شده در هفته‌هاي آينده به‌روز شوند تا از آنها تنها براي صدور دستور پخش برنامه‌هاي ويديويي استفاده نشود و براي تاكسي گرفتن از طريق برنامه تاكسي ياب اوبر، درست كردن قهوه، روشن كردن سيستم پخش موسيقي يا پرسش در مورد وضعيت آب و هوا هم قابل استفاده باشند.  اين كنسول با SmartThings سامسونگ هم سازگاري دارد و در صورت اتصال به آن براي روشن كردن محصولات هوشمند خانه مانند قهوه‌سازها، درگاراژ، قفل‌ها، ترموستات، دوربين‌ها و... قابل استفاده است.

 نویسنده:
آيفون ۸ با صفحه خيره‌كننده مي‌آيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
آيفون ۸ با صفحه خيره‌كننده مي‌آيد


 ياهوتك| تحليلگران انتظار دارند آيفون 8 از آنچه ممكن است تصور كنيد، بزرگ‌تر باشد.  پس از رويارويي با انتقادهاي بسيار مبني بر عدم عرضه اپل با صفحه نمايش بزرگ، اپل در سال ۲۰۱۴ در نهايت دو مدل جديد عرضه كرد كه صفحه نمايش آنها بزرگ‌تر از هر آيفون ديگر در گذشته بودند.  عرضه آيفون ۶ تبديل به يك چرخش بزرگ براي اپل شد و بسياري از خريداران گوشي‌هاي هوشمند را متقاعد كرد، آيفون بگيرند و به اپل در شكستن ركورد فروش و سودش كمك كنند.   به نظر مي‌رسد، همين پديده دوباره امسال تكرار شود، زماني كه پيش‌بيني مي‌شود آيفون ۸ جديد افراد بيشتري را براي گرفتن برند آيفون متقاعد كند. آيفون فعلي با سيستم عامل iOS حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد بزرگ‌تر از اندازه خود در سال ۲۰۱۴ است.  تحليلگران چرخشي را براي اپل در سال جاري انتظار دارند كه خلاف هر چيزي است كه تاكنون ديده‌ايم. آنها انتظار دارند آيفون 8 بسيار بزرگ‌تر از آيفون ۶ باشد.  انتظار مي‌رود، اپل سه مدل آيفون جديد در سال جاري عرضه كند، از جمله آيفون 8 كه دوباره طراحي شده مانند آيفون 7s و 7s Plus. دارندگان آيفون ۶ كه گوشي‌هاي خود را به مدل‌هاي اخير از جمله 6s و آيفون 7 به‌روزرساني نكرده‌اند، ممكن است تمايل بيشتري براي تغيير به گوشي‌هاي خود به آيفون 8 داشته باشند.  آيفون8 احتمالا داراي يك صفحه نمايشOLED، طراحي صفحه نمايش تمام‌قد با دكمه خانه تعبيه‌شده در زير صفحه نمايش و غلافي شيشه‌يي كه امكان شارژ بي‌سيم را فراهم كند، خواهد بود.

 نویسنده:
حل مشكل گرانفروشي با اجراي رجيستري موبايل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
حل مشكل گرانفروشي با اجراي رجيستري موبايل


ايسنا | رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه ۲۲شركت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشي‌هاي تلفن همراه آيفون در ايران هستند كه اجراي طرح رجيستري تلفن همراه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند ضمن تامين حقوق دولت و مصرف‌كنندگان مشكل گراني و سودجويي در بازار آيفون را حل كند.  سيدمحمود نوابي اظهار كرد: درباره گوشي‌هاي آيفون هم‌اكنون ۲۲ شركت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه‌ خدمات پس از فروش اين گوشي تلفن همراه هستند كه اسامي آنها در سايت سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موجود است، اما در اين زمينه بين بد و بدتر، بد را انتخاب كرديم؛ به‌گونه‌يي كه كالا پيش از اين به كشور وارد مي‌شد، اما هيچ‌ كسي در اين زمينه پاسخگو نبود و شركت اپل (APPLE) نيز نمايندگي به ايران نمي‌داد. در آن موقع برخي شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات پس از فروش گوشي‌هاي آيفون را شناسايي كرديم تا در صورت داشتن شرايط و احراز صلاحيت از نظر ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به آنها مجوز واردات و عرضه بدهيم.

وي در خصوص تفاوت قيمت و عرضه گوشي‌هاي تلفن همراه آيفون در بازار افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد هرچه سريع‌تر طرح شناسه‌دار كردن گوشي‌هاي تلفن همراه يا همان رجيستري را اجرا كند، چرا كه از نظر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اجراي اين طرح مي‌تواند ضمن به حداقل رساندن قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه، قيمت آنها را نيز كنترل كند.  رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه اجراي اين طرح مي‌تواند ضمن تامين منافع مصرف‌كنندگان، منافع و حقوق دولت را نيز احصا كند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه وظيفه‌يي ندارد و اجراي فني اين طرح برعهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و بهتر است هرچه سريع‌تر آن را عملي كند چرا كه در بيشتر كشورهاي دنيا نيز اجرايي شده است.

نوابي اعلام كرد: اينكه به چه دليل گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق قيمت پايين‌تري در بازار دارند و اساسا قاچاق آنها چه صرفه اقتصادي دارد، اين است كه قاچاق هر كالايي مانند گوشي از پرداخت ماليات، عوارض و حقوق گمركي دولتي معاف است و واردكننده آن هيچ تعهدي به مصرف‌كننده ندارد، بنابراين اگر طرح رجيستري تلفن همراه اجرايي نشود، نمي‌توان در ديگر طرح‌هاي نظارت و تنظيم در بازار موفق عمل كرد، چرا كه گوشي‌هاي قاچاق ارزان‌تر از گوشي‌هاي رسمي و قانوني وارد مي‌شوند.  وي تصريح كرد: با اجراي طرح شناسه‌دار كردن يا رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه هم دولت به حق خودش مي‌رسد و هم مصرف‌كنندگان مي‌توانند از حقوق به حق خود برخوردار باشند و از سوي ديگري هزينه‌ها و قيمت‌ها قابل كنترل است.

به گفته رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، گرچه قيمت در بازار گوشي‌هاي تلفن همراه ثابت نيست و به صورت رقابتي تعيين مي‌شود، اما آزادسازي در اين حوزه‌ها به معناي رهاسازي نيست و كسي نمي‌تواند دراين زمينه با سودجويي حقوق مصرف‌كنندگان را تضييع كند، اما با اجراي طرح رجيستري تلفن همراه حداقل و حداكثر سود منطقي در بازار قابليت كنترل بيشتري پيدا مي‌كند و مشكل قيمت‌هاي غيرمنطقي و گرانفروشي در اين بازار نيز حل مي‌شود.

نوابي اظهار كرد: با شركت‌هاي مجاز به واردات گوشي‌هاي آيفون عهد اخوتي نبسته‌ايم و اگر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به اين نتيجه برسد كه برخي اين شركت‌ها از شرايط استانداردهاي متعهد شده عدول كرده‌اند، صلاحيت واردات را از آنها سلب مي‌كنيم، بنابراين تداوم واردات گوشي‌هاي آيفون براي شركت‌هاي مجاز بستگي به عملكرد مناسب و صحيح آنها دارد.

 نویسنده:
دولت امريكا درپي انتقام از هكرهاي روس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
دولت امريكا درپي انتقام از هكرهاي روس


 نتورك ورلد| مدير اطلاعات ملي دولت امريكا مي‌گويد: دولت ايالات متحده بايد دنبال طيف گسترده‌يي از انتقام‌گيري‌ها عليه روس‌ها باشد، زيرا آنها از طريق هكرهاي خود در انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور دخالت كرده‌اند.

در شرايطي كه اطلاعات افشا شده در روزهاي اخير فرضيه دخالت دولت روسيه در هك رايانه‌هاي كميته ملي دموكراتيك وابسته به حزب دموكرات اين كشور را با ترديدهاي جدي مواجه كرده، مقامات اطلاعاتي و امنيتي اين كشور كماكان انگشت اتهام را به سمت اين كشور دراز مي‌كنند.

گزارش مشترك اف‌بي‌آي و وزارت امنيت داخلي امريكا فاقد هر گونه سند قطعي و اطلاعات فني ثابت‌كننده اين اتهام است و به تازگي مشخص شده اف‌بي‌آي هرگز نتوانسته رايانه‌هاي ظاهرا هك شده را به‌طور مستقيم بررسي كند و تنها به اطلاعات دست دوم يك شركت مورد حمايت گوگل بسنده كرده است. اما دولتمردان امريكايي ترجيح مي‌دهند جنگ رواني خود با روسيه را ادامه دهند.

جيمز كلاپر در اين مورد گفته است: پاسخ ما به اين حملات سايبري ضرورتا سايبري نخواهد بود و ما تمام ابزار اعمال قدرت ملي خود را بدين منظور در نظر مي‌گيريم.

پيش از اين برخي سناتورهاي امريكايي نيز پيشنهاد اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر ضد روسيه را مطرح كرده بودند و حتي تعداد آنها در مورد استفاده از گزينه نظامي صحبت كرده بودند.

كلاپر و مايكل راجرز، مدير آژانس امنيت ملي امريكا به كميته نيروهاي مسلح امريكا گفته‌اند كه مطمئن هستند، دولت روسيه هك رايانه‌هاي كميته ملي دموكراتيك و ستاد انتخاباتي هيلاري كلينتون را هدايت كرده است. قرار است هفته آينده گزارش تازه‌يي در اين زمينه توسط نهادهاي اطلاعاتي دولت امريكا منتشر شود.

روسيه بارها دخالت خود در اين حملات هكري را انكار كرده و ترامپ هم بارها اين يافته‌ها را زير سوال برده است. جوليان آسانژ مدير سايت افشاگر ويكي ليكس هم كه برخي از اين اسناد را منتشر كرده مي‌گويد آنها را از روس‌ها دريافت نكرده است. به نظر مي‌رسد بحث و جدل در مورد اين موضوع بعد از آغاز دوران رياست‌جمهوري ترامپ نيز ادامه خواهد يافت.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/20
اخبار


3 قابليت جديد «اينستاگرام» در راه

فون آرنا| در خبري كه منتشر شده است، اينستاگرام 3 قابليت جديد را در اپليكيشن خود اضافه خواهد كرد. با ما همراه باشيد تا از جديدترين قابليت‌هاي اينستاگرام آشنا شويد.

 بنيانگذار اينستاگرام اعلام كرده است به زودي 3 قابليت ارسال انيميشن‌هاي Gif به استوري اينستاگرام، تبديل ويديوهاي live در اپل به فيلم‌هاي كوتاه ونمايش رنگ‌هاي گسترده‌تر در آيفون 7 و ايفون 7 پلاس اضافه خواهد شد.  همچنين اينستاگرام يكسري قابليت‌هاي اپل را هم در اين نسخه اضافه خواهد كرد. اينستاگرام تصميم دارد كه فيلترهاي رنگي ويژه در آيفون، بزرگنمايي با يك انگشت روي آيفون 7 پلاس و يك ميانبر D3 براي قسمت استوري را هم در نسخه بعدي خود اضافه كند.  در نسخه‌هاي قبلي آپلود انيميشن‌هاي Gif در اينستاگرام توسط اپليكيشن‌هاي ديگري انجام مي‌شد اما در نسخه جديد آپلود انيميشن‌هاي Gif بسيار راحت‌تر خواهد بود. تمام قابليت‌هاي گفته شده به زودي در اپليكيشن اينستاگرام اضافه خواهد شد.تولد ستاره‌اي جديد در سال ۲۰۲۲

 ديلي ميل| دانشمندان پيش‌بيني مي‌كنند در ٢٠٢٢ ميلادي ستاره ديگري در آسمان متولد خواهد شد.

پروفسور لري مولنار از كالج كالوين در ايالت ميشگان اين پيش‌بيني را انجام داده است.

او يكي از پروفسورهايي است كه يك سيستم دوگانه ستارگان (دو ستاره كه دور يكديگر مي‌چرخند) را مطالعه و ادعا مي‌كند اين دو ستاره به زودي با يكديگر ادغام خواهند شد.  اين ستاره بخشي از صورت فلكي سايگنوس (Cygnus) است كه ستاره‌يي را به الگوي ستاره Northern Cross اضافه مي‌كند.  پروفسور مولنار درباره پيش‌بيني‌اش مي‌گويد: به ندرت مي‌توان چنين انفجاري را پيش‌بيني كرد. پيش از اين چنين پيش‌بيني نشده بود.  ستاره‌ها در پايان عمر منفجر مي‌شوند كه به اين پديده ابرنواختر مي‌گويند. اين امر سبب مي‌شود ١٠ هزار برابر درخشان‌تر شوند و در حقيقت يكي از درخشان‌ترين ستاره‌هاي قابل مشاهده در آسمان را بسازند.لباس خواب مخصوص ورزشكاران از راه رسيد

مهر| يكي از گجت‌هاي جديدي كه در نمايشگاه محصولات الكترونيكي لاس وگاس (CES) رونمايي شده، لباسي است كه براي ورزشكاران خواب بهتري فراهم مي‌كند.

شركت Under Armour كه لباس‌هاي ورزشي توليد مي‌كند، در اين نمايشگاه از لباس خوابي رونمايي كرد كه به ورزشكاران كمك مي‌كند بهتر بخوابند و صبح‌ها با انرژي بيشتري از خواب بيدار شوند.  اين پيژامه كه در نگاه اول بسيار معمولي به نظر مي‌رسد، اما به گفته شركت توليد‌كننده شيوه بافت مواد آن بسيار متفاوت است. اين الگوي بافت TB۱۲ ناميده مي‌شود و مي‌تواند توازني ميان مواد بيوسرامايك ايجاد كند. اين فرآيند به احياي بدن بعد از تمرين‌هاي ورزشي كمك مي‌كند.  گلن سيلبرت نايب‌رييس اين شركت مي‌گويد: به‌طور ساده، لباس خواب گرمايي كه خارج مي‌شود را دريافت كرده و آن را دوباره به حالت طيف ضعيف مادون قرمز به بدن بر مي‌گرداند.

 

سطل آشغال هوشمند رونمايي شد

‌اند گجت| يكي از محصولات جالبي كه در نمايشگاه محصولات الكترونيكي مصرفي ۲۰۱۷ رونمايي شد، دستگاهي براي هوشمند كردن سطل آشغال بود. به كمك اين دستگاه كاربر مي‌تواند مواد غذايي مورد نياز خود را بخرد.  اين دستگاه هوشمند كه GeniCan نام دارد، به بدنه سطل آشغال مي‌چسبد و با استفاده از اسكنر باركد و فناوري شناسايي صوت به كاربر كمك مي‌كند تا با توجه به آنچه دور مي‌ريزد، فهرستي از مواد غذايي مورد نياز خود تهيه كند.  اين دستگاه قبل از آنكه ماده‌يي در سطل آشغال ريخته شود، به‌طور خودكار آن را اسكن مي‌كند و آن را در اپليكيشن خود در موبايل ثبت مي‌كند.  اگر ماده‌يي كه دور ريخته مي‌شود باركد نداشته باشد يا غير قابل خوانش باشد، كافي است كاربر آن را جلو اسكنر بگيرد و منتظر بماند. هنگامي كه GeniCan از كاربر مي‌پرسد: «شما چه چيزي دور مي‌ريزيد؟»كافي است او نام ماده را بگويد و به همين سادگي ماده مورد نظر به برنامه موبايل اضافه مي‌شود.  از آن جالب‌تر آنكه نيازي نيست براي خريد مواد خوراكي مورد نياز از خانه بيرون برويد. GeniCan  مي‌تواند باتوجه به مواردي كه در فهرست شما قرار دارد، تحويل مواد خوراكي را به در منزل هماهنگ كند. همچنين هنگامي كه سطل آشغال پر مي‌شود، با ارسال پيامكي به كاربر خالي كردن سطل آشغال را به او يادآوري مي‌كند.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 گاز
  مصرف پيرامون همكاري افزايش بر تاكيد گفت: رضوي خراسان گاز شركت مديرعامل
  مشهد سازي بهين مورد در شهروندان همكاري ميزان تلويزيوني:
  افزايش مناظره يك در حضرتي
  الياس متوازن توزيع پايداري در بسزايي نقش طبيعي گاز
  مصرف با فاني سيدحميد «تعادل»، گزارش به دارد. الهي نعمت
  اين منازل اكثر دماي حاضر حال در متاسفانه كه مطلب اين
  بيان با تنها شهروندان كرد: اظهار است، درجه ۷۲ تا ۵۲ كنيم
  حدود درست سياسي ابزار اقتصادي مسائل از داريم
  عادت كاهش موجبات توانند مي منزل دماي يي درجه يك
  كاهش افزود: وي آورند. فراهم را درصد دود ح در گاز
  مصرف توليد معادل خانگي بخش در گاز مصرف درصدي
  كاهش براي اظهارات اين كه درحالي نكنيد سياسي را مساله اكثر البته هستند. بيكار مان نان جوا دزد ما مديران :2 صفحه از
  ادامه پايداري زمينه هجويي، صرف حجم اين كه است پااليشگاه
  يك رييسه هيات است.»عضو فساد با مبارزه از جلوگيري به اشاره با وي هستند.» اكدستي هاي ان انس مديران هاي ريشه به بايد بحثي هر از قبل
  بنابراين ادهترين دورافت براي سال سرد روزهاي در را طبيعي
  گاز هاي فيش بحث در دولت اينكه بيان با دهم مجلس انجام را الزم اقدامات سازي اف شف مسير در بايد اينكه، اين كرد. توجه ها پرداخت در ناهنجاري
  اين استان گاز شركت مديرعامل كند. فراهم كشور
  روستاهاي هاي «فيش گفت: است، نكرده عمل خوب نجومي مورد را فساد با مبارزه اي ريه «بايد كرد: بيان دهيم، تهران مردم طلب اصالح نماينده كه بود
  موضوعي از طبيعي گاز بهينه مصرف در مردم مشاركت كرد: برد.»
  تاكيد را كشور آبروي اعتماد نجومي ضمانت اينكه، به اشاره با حضرتي دهيم.» قرار بررسي زواياي يكرد تالش مناظره اين جريان
  در داشته حساسيت آن به نسبت همه بايد كه است
  ضرورياتي بايد «مجلس داشت: اظهار است، مجلس قوانين اجراي در حضرتي الياس كند. روشن را آن
  مختلف در مسووالن مردم مشاركت لزوم به اشاره با فاني است
  باشند. مخدوش محاسبات ديوان گزارش بيان با حضرتي الياس باشد.» اجرا قابل قوانين دقيق نظام پااليش براي موضوع اين اهميت
  زمينه همكاري خدا اميد به كرد: خاطرنشان كشور اهداف
  پيشبرد عمل خوب بحث اين در دولت اگر اينكه بيان با وي مجلس فساد هاي ريشه از يكي مواقع برخي در اينكه، همانند اسالمي جمهوري «نظام داشت:
  اظهار گذاشت. سرخواهيم پشت را دلنشيني گرم زمستان
  مردم، عنوان يداد، مردم به شفافي گزارش بايد يرد كند تصويب را چيزي نبايد «مجلس كرد: عنوان است، اعتماد اعتبار راي، با بينالمللي هاي نظام
  بقيه گاز شركت كاركنان تالش تمام شد: يادآور پايان در
  وي است آماري از متفاوت رابطه اين در ما «آمار كرد: ندارد.» اقتصادي مبناي كه الزمه كه كرده پيدا تداوم گرفته شكل
  مردم مختلف هاي بخ در گاز جريان پايداري رضوي،
  خراسان نيز كشور محاسبات ديوان گزارش شود ارائه كه اعتماد كه اجتماعي سرمايه مهمترين اين
  حفظ اين از همگان مندي بهره جهت صنعتي تجاري
  خانگي، مخدوشي آمار گرفته صورت كه تخلفي دهها درمورد اغما در مسووالن اموال به رسيدگي قانون است. شفافيت راستگويي صداقت، دارد؛
  نام است. الهي دارد.»
  نعمت پااليش به نياز است در موضوع درباره حضرتي تهاي صحب از بعد جامعه سالمت خانواده ها، انسان بقاي
  كليدواژه كرد اشاره هم زنجاني بابك پرونده به دهقان دهم مجلس نماينده ديگر دهقان بحث اين ادامه اين در است اعتماد حفظ براساس ها حكومت خوزستان
  و از سرمايه ريال ميليارد زار 16 خروج نهم مجلس در وي پرونده پيگير «بنده داشت: اظهار نظام، نشود؛ مبارزه فساد با اگر اينكه بر تاكيد با نيز حكومت آن در بالندگي نشاط كه است
  صورت بودجه برنامه سازمان بودجه زي ري برنام معاون
  اهواز كه زديم نامه بودند، ساكت خيل كه زماني بودم شهيد آن به رسيدن براي كه كشوري انقالب شد.» خواهد پايدارتر روز به روز جامعه
  و پرداخت با خوزستان استان در بزرگ صنايع گفت:
  خوزستان در خواستيم قضاييه قوه از نكند فرار كشور از وي گرفت، خواهد قرار جدي تهديد مورد ايم داده ميليارد 61هزار تهران، در فعال هاي بيمه به خود بيمه
  حق اين درنهايت كه شود برخورد جديت با پرونده اين طرح هفتم، مجلس با همزمان 84 سال «در گفت: كنيم درست اي شيش ديوارهاي ايرنا، گزارش به ينند. مك خارج استان اين از را سرمايه
  ريال باشد زندان در همكنون وي كه شد سبب ها پيگيري شوراي مجلس در را مسووالن اموال به رسيدگي تاكيد دهم مجلس در تهران طلب اصالح
  نماينده در خوزستان هريزي برنام شوراي در شنبه نيكو است.»
  مهرداد شده صادر نيز او اعدام حكم قانون اين شدن اجرايي اما كرديم تصويب اسالمي ترين بزرگ عنوان به را اعتماد بخواهيم «اگر
  كرد: انجام كه تحقيقاتي اساس بر كرد: بيان استانداري
  سرسراي كه است اين كشور «مشكل كرد: خاطرنشان وي كشيد طول سال 10 يها، برخ مقاومت دليل به درست يي شيشه ديوارهاي بايد كنيم حفظ
  سرمايه اين دارد را ملي ناخالص توليد درصد 10.۵ خوزستان نميكنيم.»
  گرفته عمل آنها به اما كنيم مي استفاده كلمات از تشخيص مجمع تصويب به 94 سال در سرانجام برنامهها اقدامات، شود، مي انجام چه هر تا
  كنيم در 9.3درصد بيمهها به پرداختي ميزان كه است حالي
  در كسي آن اينكه، به اشاره با برنامه ادامه در دهقان رسيد.» نظام مصلحت اينكه بيان با حضرتي شود.» عيان تصميمات
  حتي بيمه حق اين شدن پرداخت صورت در گفت: وي است.
  استان دنبال به نشود مبارزه اقتصادي فساد با يد مي گو كه كشور مسووالن برخي سوي از اينكه بيان با وي به مردم باشد، تر يافته صيقل شفافيت اين
  هرچه استان به زيادي كمك يتواند كالن رقم اين خوزستان،
  در تحتالشعاع را مسائل نبايد گفت: است، خود منافع وجود مقاومت قانون اين شدن اجرايي به نسبت كرد: تصريح بود، خواهند تر راحت ميزان
  همان نفت، هاي شرك افزود: وي كند. پرداخت ها رداري شه
  ازجمله فالني فرزند ميگوييم تا داد. قرار ديگري مساله نميآمد، شان خوش شفافيت از ها خيلي چراكه داشت متاسفانه ولي اند كرده مطرح را شعارها اين
  «همه پرداخت خوزستان در را خود بيمه حق اگر پتروشيمي نكن.»
  گاز صحبت سياسي گويند مي است طور آن در را قانوني قانون، اين از غير «بنده داشت: اظهار كه سيستمي ساختار يك تنظيم در توفيقي
  ما داشت. خواهند استان اين توسعه در زيادي تاثير
  كنند از عده يك اينكه، بيان با مجلس نماينده اين سال 10 آن، شدن مصوب كه ندارم سراغ كشور اين نداشتهايم.» باشد، شفافيت اين پشتوانه
  بتواند به اند ده آم دولت راي با چون ها دول تمام در دوستان مجلس واليت فراكسيون عضو اين بكشد.» طول افزود: اعتماد تعادل روزنامههاي بختياري
  مديرمسوول چهارمحال آبي نجات راه آبخيزداري، آبروي «بايد كرد: خاطرنشان زنند، حرف دولت نفع بسيار طرح مسووالن اموال به رسيدگي «طرح افزود: اما ميكنيم كمك كشور اين دولت به عراق
  «در چهارمحال آبخيزداري طبيعي منابع مديركل كرد.»
  شهركرد حفظ را مجلس مصلحت تشخيص مجمع در آنچه با بود جامعي در برد، مي تركيه را كشور اين اقتصاد از
  بخشي اقدامات را آبي كم بحران از استان نجات راه تنها بختياري،
  و مصوبه اصل در بود متفاوت بسيار شد تصويب نظام است درحالي اين دهيم مي شهيد روز هر
  سوريه گذشته روز مقدم محمدي علي دانست. داري وان آبخ
  آبخيز شود تشكيل فساد با مبارزه براي مركزي باي طرح دكننده نابو بيخاصيت ضعيف، بسيار مجمع داخل در ميكند؛ تشكر تركيه روسيه از دنيا
  كه شها بار محسوس تغيير خشكسالي، ساله تداوم كرد:
  اظهار كميسيون جلسه چهلمين «در گفت: دهقان بود.» جلو به رو گام يك نيز اين باوجود باز اما بود ما پنج برنامه كه معنا اين به است شكل همين به
  هم از بيش هاي برداش جوي نزوالت كاهش باران، به برف
  از به مربوط اطالعات به دسترسي تا شد تصويب تلفيق انسجام هيچ كنيم، مي تنظيم را توسعه ششم
  ساله بختياري چهارمحال در آب وضعيت زيرزميني، منابع از
  حد باشد.» آزاد مردم عموم براي روسا مديران حقوق مفسدان محاكمه جلسه برگزاري قانون است.» نشده ديده آن در
  سيستماتيك در روند، اين ادامه صورت در كه كرده بحراني ون به
  را نجومي هاي وق حق طراح بنده اينكه، به اشاره با وي اموال به رسيدگي قانون بر «عالوه داد: ادامه
  وي كشاورزي امنيت افتادن خطر به شاهد نزديك يي ده
  آين باقي سازي اف شف موضوع دو در «هنوز كرد: بيان بودم، را اقتصادي مفسدين اسامي اعالم طرح مسووالن، فساد با مبارزه تجربيات از استفاده وجود با گذشته در كرد: بيان وي بود. خواهيم مردم
  تغذيه دومي نجومي تسهيالت بحث آنها از يكي است مانده كه كرديم مصوب المي، اس شوراي مجلس در هم تشريح به اظهاراتش از ديگري بخش در
  حضرتي مسووالن برخي زيرزميني، هاي آب حجم ها ارش است.»
  كاهش فرهنگيان صندوق بحث به مربوط است شده تثبيت كيفري دادرسي آيين در اكنون گفت: پرداخت فساد با مبارزه در موفقيت عدم
  داليل هها، رودخان چشمه آب از برداشت مجوز صدور جاي
  به «مردم داشت: اظهار مجلس رييسه ات هي عضو اين علني طرح مصوبه، اين تكميل درراستاي اكنون هم ضمانت فرهنگ، چون ولي شوند مي تبديل اليحه اينكه بيان با وي شد.» نخواهيم موفق آن با مقابله فساد با دارد قصد كه نيستيم كشوري نخستين
  «ما اند. رده زيرزميني منابع از آب برداشت مجوز صدور به
  اقدام دخترمان ازدواج وام 01يليون براي ما ميگويند كه ميكنيم دنبال را اقتصادي مفاسد محاكم شدن وي كند.» نمي پيدا فعليت ندارد وجود اجرا در يي اراده نجومي هاي فيش موضوع رهبري، تاكيد باوجود كشورها ديگر تجربيات از بايد بنابراين كند
  مبارزه تسهيالت ميليارد هزار برخي اما داريم، مشكل در ولي نياورد راي مجلس در آن فوريت متاسفانه به هم ربطي است نارس ما سيستم «مجموعه افزود: داشت: اظهار شد، سياسي ابزار يك به تبديل خود معضالت حل براي انسان چراكه شويم مند توليد
  بهره در اعتياد كاهش براي كاج طرح از001هزار بيش اينكه، به اشاره با وي يرند.» شوراي مجلس قضايي حقوقي كميسيون دستور اين در ندارد، ما عاليق بحث جناحي سياسي، بحث كرد عمل خوب نجومي هاي فيش بحث در «دولت ندارد.» ديگران تجربيات از استفاده جز يي چاره رفاه كار تعاون، كل اداره اجتماعي دير
  اردبيل از «قبل گفت: داريم، معوق تسهيالت ميليارد دارد.» قرار اسالمي وقتي كه بودند هايي دولت شد؛ يادآور يتوان رابطه خاطيان با سپس اعالم را موضوع او خود چراكه ديگر «مشكل افزود: تهران طلب اصالح
  نماينده طرح امسال ماهه در گفت: اردبيل استان
  اجتماعي در را افسازي شف مساله مسووالن، اموال به رسيدگي قوانين ديگر از «همچنين شد: يادآور دهقان كه كردند عنوان كرد مي تصويب را قانوني مجلس كرد.» برخورد درحالي هستيم جزيينگر قضايا در كه است اين
  ما عنوان با توليد كار جامعه در اعتياد شناسي شيوع داديم.»
  كاربست قرار بررسي مطالعه مورد 04ور كش سالمت ارتقاي قانون به توان حوزه اين در ماندگار يكنند.» نم اجرا را آن است قرار اگر كنيم؛ نگاه را سيستم كل بايد
  كه كارگري هاي محي در درصدي ۵۲ كاهش هدف با
  كاج علم تجربه از بايد اينكه، به اشاره با دهقان 81 سال در كه كرد اشاره فساد با مقابله اداري نظام تومان 32ميليارد براي سازي حاشي همه در بايد باشد داشته وجود شفافيت كشور
  در در ديروز يزداني علي شد. اجرا اردبيل توليدي
  واحدهاي «بايد افزود: رديم، استفاده ديگر كشورهاي سال تا آن شدن اجرايي رسيد مجلس تصويب به كه كند تصويب را چيزي نبايد مجلس به نجومي هاي فيش «مجموعه داد: ادامه حضرتي اقتصادي فرهنگي اجتماعي، سياسي، ها؛
  زمينه تعاون، كل اداره اجتماعي مديريت اقدامات تشريح
  جلسه شفافيت تا شود تشكيل فساد با مبارزه براي مركزي انجاميد.» طول 09به ندارد اقتصادي مبناي است تومان ميليارد ۲3 ديگري روايت به ۲0 روايتي باشد.» داشته
  وجود فراهم داشت: اظهار اردبيل استان اجتماعي رفاه
  كار اينكه، بر تاكيد با وي باشد.» كارساز بدهد جواب چناران نماينده دهقان اظهارات، اين ادامه در چه به اينكه، به اشاره با برنامه ادامه در حضرتي صحبت زنجاني بابك پرونده در كه ست درحالي اين
  و هاي مجموع بر نظارت هريزي برنام رفاهي، امكانات
  كردن مبارزه بال «دو داد: ادامه بسازيم، موجود فساد با ايد ما نب مشكل اينكه بر تاكيد با دهم مجلس در طرقبه زندان به كرد پخش را نجومي امالك كه فردي دليلي يك كدام است؛ ميليارد هزار ۲1 يا ميليارد هزار از مسائل شكل تغيير عادت رحها اجراي تنظيم كارگران فرهنگي تفريحي است.»
  ورزشي، آن با مبارزه براي مركزي شفافيت فساد با به كه كساني يا فاسد افراد از تعدادي كه است اين توسعه پنجم برنامه ماده «در گفت: است، رفته معضالت تمام بنابراين است؛ تر سنگين ها پرونده اين از اسالمشهر شميرانات، ري، تهران،
  نماينده مديريت وظايف از مي اسال فرهنگ با مرتبط هاي برنامه
  و شفافيت را اطالعات به آزاد دسترسي دهقان، گفت: هستند، حكومت درون در دارند عادت فساد تمام كه شود طراحي يي سامانه تا شده تصويب حقوقي هاي فيش بلكه نيست نجومي هاي فيش ما فساد اغلب كه است اين ديگر «بحث داد: ادامه
  پرديس رفاه كار تعاون، كل اداره اجتماعي مدير است.
  اجتماعي دستمزد حقوق «سامانه كرد: عنوان دانست فساد با خواهند مي مختلف هاي بهانه به تعدادي «يك شود ضبط ثبت آنجا در روسا مديران وقهاي حق است.» كشور در اقتصادي فساد تجلي از يي نمونه هم از كنيم سياسي را موضوعات هستيم عالقهمند يك توزيع امسال ماهه در افزود: اردبيل استان
  اجتماعي در وي است.» شفافيت معناي به فساد با مبارزه قانون كرده سياسي را مساله اين خواهند يا نشود مبارزه نماينده اين برسد.» مردم نظارتي نهادهاي اطالع به تا همه اينكه بيان با حضرتي برنامه، اين ديگر بخش در اين كنيم درست مقابل جناح عليه چماقي
  آن پوشش تحت افراد نفر هزار 16۵ بين در غذايي سبد
  دوره مبارزه شفافيت قوانين از ديگر يكي «بايد افزود: پايان تا شوند فساد با مبارزه از مانع آن كردن سياسي با يا برد، را مملكت آبروي نبايد اينكه، به اشاره با مجلس باشد نداشته وجود فسادي كه هستيم مند عالقه ما اختالس فساد، با مبارزه زمان هر كه است
  درحالي تقريبي ارزش به بهزيستي (ره) خميني امداد باشد.»
  كميته نجومي تسهيالت با ميگويند كند، مبارزه فاسدي با خواهد مي قضاييه قوه بگويد سعودي نامرد يك تا داد اجازه «نبايد داد: ادامه طرح به گاهي ها عالقه «اين گفت: ماست، عالقه اين عرصه در شد جناحي سياسي خواري رانت است.
  و شده انجام استان در ريال 3يليارد
  ۵م امسال
  فجر دهه در پتروشيمي 4طرح افتتاح تاريخي مشكل تقاطع دو اين افتتاح با كرد: تصريح هستيم، پروژه دو اين
  در صنايع ملي شركت مديرعامل نفت وزير معاون
  بوشهر راهسازي شاهكار سنگي
  كاروانسراي روحيه از مجلس نماينده اين شد. برطرف خان حسن قلعه قدس محله
  ترافيك منطقه در پتروشيمي 4طرح اكنون هم گفت:
  پتروشيمي كرد قدرداني قاليباف محمدباقر انقالبي دستي پاك پذيري، ريسك شجاعت، شوراي مجلس در قدس شهر مالرد شهريار، نماينده محمودي، محمد
  ديروز وارد بوشهر استان عسلويه در پارس انرژي اقتصادي
  ويژه مردم براي ايشان خدمت دوران از بزرگ يادگاري عنوان به تقاطعات اين گفت: اقدامات اين از 1و۲ سنگي كاروانسراي هاي پروژه افتتاح مراسم در المي
  اس مورد رسمي طور امسال فجر دهه در دهد شان توليد ماند.
  مدار خواهد باقي بخش پروژه دو اين افتتاح با گفت: برد نام راهسازي شاهكار عنوان به
  عمراني اين افزود: ديروز شاهدايي مرضيه يرند. مي قرار رهبرداري
  به شهرك ورودي پل است سال بگويم كه يكشم خجالت من گفت: محمودي شهرداري از دليل همين به شد. خواهد كاسته تهران غرب ترافيك از
  مهمي ميليون يك ظرفيت با كاويان پتروشيمي فاز۲ شامل ها
  طرح كساني است. مانده معطل هستند، آن ساخت متولي ديگر هاي دستگاه كه قدس مسائل از فارغ معتقدم كنم مي تقدير خاتماالنبيا رجايي شهيد قرارگاه
  تهران، اتيلن مونو توليد تن هزار با0۵۵ مرواريد ۲تروشيمي فاز
  تن، توانمندي از است خوب ببينند را تهران در شده انجام خدمات ندارند، چشم كه باشد. الگو كشور شهرهاي مديران ساير براي تواند مي واقعا تهران شهردار
  سياسي پلي واحد ترين بزرگ عنوان به انتخاب پتروشيمي
  گليكول، برسانند. نتيجه به را پل اين بگيرند درس تهران شهري مديريت روز تكنولوژي نو ايده كارگيري به خالقيت، انديشه، شاهد اينكه بيان با
  وي تخت پتروشيمي تن هزار 0۵۲ ظرفيت با كشور
  استايرن خاص نوع از استايرن پلي تن هزار ۵0 ظرفيت با استاني
  جمشيد هاي
  چهره كرد: اضافه وي است. گرفته قرار توليد مدار در منون اك
  ه تن ميليون يك توليد ظرفيت با نيز پرديس پتروشيمي
  فاز هاي خانه در كه هايي تال توسط شاخص پروژه اجراي خراسان نور پيا ميزباني جشنواره پنجمين
  پايان يرسد. رهبرداري به به جاري سال پايان تا شود
  اوره احساس مردم مركزي شهرسازي راه اداره دوستي صلح جام در رضوي طبري انجنوبي
  تحقيقاتي خراس در استاندارد نقاشي ناي برتري منطقه مدير ژاد داودي مازندران راه مديركل شارقي، مجيد مركزي داوريار، محمدعلي رضوي ان خراس برگزيدگان از تجليل آيين استاندارد
  مازندران هفته نقاشي مسابقه گزيدگان بر بيرجند عملياتي جلسه در گاز انتقال عمليات حاشيه در مركزي استان شهرسازي رضوي خراسان نور پيام دانشگاه رييس با طبري تحقيقاتي جشنواره
  پنجمين سطح در استاندارد فرهنگ ترويج هدف با هرماه) م۲ الي ۲3(
  هبرداري بهر مركز در كه رييسه هيات احداث دست در هاي روژه از بازديد عنوان به همواره كه مشهد كرد: اظهار پژوهشگران محققان از جمعي
  حضور مسابقه امسال مهرماه در شد. اعالم استان ابتدايي
  مدارس از تشكر ضمن شد برگزار نور لوله خطوط اداره اين كرد: اظهار زرنديه شهرستان عنوان به بوده مطرح ايران معنوي پايتخت در كشور يك قطب پزشكي علوم هاي اه
  دانشگ استاندارد فرهنگ ترويج هدف با استاندارد موضوع با
  نقاشي دانست. باال بسيار 99را منطقه كار اهميت منطقه، همكاران همه ديگر شاخص 6پروژه مامونيه، تختخوابي ۲3 بيمارستان بر عالوه مسابقات راستا اين در شد معرفي اسالم جهان فرهنگي پايتخت شد. برگزار ساري (ص) اعظم پيامبر دانشگاه مصباح همايش
  سالن از پس درمجموع كه شد برگزار استان سطح ابتدايي مقطع
  در صنعتي، هاي بخش گاز حفظ با كه است اين ما هنر اينكه بيان با وي در عمومي دولتي هاي ان ساختم توسعه ساخت حوزه در رويداد نخستين عنوان به دوستي صلح جام بهكاپ، المللي بين در مازندران پزشكي علوم دانشگاه رييس بابايي، جان
  قاسم اعالم برگزيده اثر تعداد مسابقه، دبيرخانه 68در اثر
  درياف است اين ما كار حالوت افزود: داريم، نگه گرم را مردم هاي خانه يكي كرد: تصريح شارقي دارد. اجرا دست در زرنديه شهرستان مدت به ماه ۷1بهمن و16 روزهاي در ۲01۷ سال ورزشي فرهنگي طبري تحقيقاتي جشنواره پنجمين برگزيدگان از تجليل
  آيين زنگويي، مهيار خدابخشي، حسنعلي ابراهيمي، احمد
  شد. احساس مردم هاي خان در گاز نعمت شكل به ما تالش حاصل كه احداث كل، اداره اين راهبردي مهم هاي برنام تكاليف از ورزشي سالن در رضوي خراسان نور ام پي دانشگاه ميزباني به روز دو وزارت اصلي وظايف از مردم المت س ارتقاي حفظ كرد:
  اظهار برگزيدگان آيرم مريم ژاد دي چهكنن آيدا غالمرضانژاد،
  مليكا پرداخته گزارش ارائه ESHه واحد بعدي بخش در يشود. در راستا اين در كه است عمومي دولتي هاي ان ساختم توسعه در تعادل خبرنگار گزارش به يود. برگزار دانشگاه اين رضا(ع) امام هاي هماهنگ با كه است پزشكي آموزش درمان
  بهداشت، هستند. مسابقه
  اين بر تاكيد با نيز ژاد داودي كرد. تشريح را آنومالي گزارشات اهميت متوازن پايدار توسعه موضوع اهميت دليل به ساوه شهرستان بتوانيم ورزشي فرهنگي رويداد اين در كه اميدواريم افزود: وي مشهد، در افزود: وي است. حصول قابل مهم اين بخشي برون
  درون ارتقاي حفظ لزوم واحدها، رييس توسط قسمت هر آنومالي ارائه به استان مهاجرپذير يافته توسعه كمتر محروم، منطقه اين گسترش توسعه كنيم تبيين جهانيان به را رضا(ع) امام سيره خدمات ارائه آموزش، در علمي هيات اعضاي نقش زمينه مازندران
  اين اراضي در تغييركاربري از جلوگيري منطقه كارهاي همه شد. خواستار حوزه اين در را منطقه جايگاه اتصال كريدور نيز –همدان ساوه انهاي اتوب اتصال نقطه عنوان فرهنگي رويداد اين باشيم. شاهد دنيا سطح در را رضوي فرهنگ از است محوري بسيار المت س با مرتبط هاي پژوهش انجام
  نيز كشاورزي جهاد سازمان اراضي امور دير
  ساري واحد يك ملزومات از ايمني حفظ است استوار ايمني پايه بر حاضر درحال جنوبي مناطق به كشور شمالي مناطق پايتخت برگزار اسالمي كشورهاي از 01تيم ايران ملي تيم حضور با ورزشي به همهساله فناوري جديد علم يافتن در پژوهش نقش رو اين تغيير تخلف مورد 1۷۲ هزار با امسال گفت:
  مازندران در شده انجام كارهاي از تقدير منطقهب مدير است. عملياتي اجتماعي، فرهنگي، چون متنوعي كاركردهاي با را شاخص پروژه ۵4هزار دانشگاهي واحد 30 استان در كرد: اظهار داوريار يود. شم مديريت پيشگيري براي علمي بديع هاي روش توسعه منظور سطح در ساز ساخت هرگونه از قبل 09هكتار در
  كاربري را سال پاياني 3ماهه در امور سري چه هر پيشبرد گذشته، ماهه داريم. تكميل اجرا دست در و... هواشناسي درماني، عمومي، ورزشي فرهنگي حوزه در دانشگاه اين اقدامات از يكي داريم دانشجو معاون عنايتي، احمدعلي است. بااليي اهميت حايز ها بيماري ايراني دوست رضا شد. قانوني برخورد شناسايي
  استان دولت افزود: كرد اشاره تركمنستان گاز قطعي به وي شد. خواستار آماده روژههاي درخصوص مركزي استان شهرسازي راه مديركل به مسابقات افزود: وي است. بهكاپ مسابقات آن نمونه يك كه بوده گفت: نيز مازندران پزشكي علوم دانشگاه فناوري
  تحقيقات حفظ قانون 10 ۲ماده تبصره به توجه با داشت: اظهار
  ديروز بيشتر تالش با بايد ما نشده تركمنستان يهاي خواه زياده تسليم محيط پايش ايستگاه مامونيه هواشناسي ايستگاه برداري بهر دو مجموع در 06بازيكن شود برگزار انفرادي تيمي شكل رشد دانشگاه، محوري دانش علمي بعد نماد پژوهش
  هفته كشاورزي جهاد ماموران ها، اغ زراعي اراضي
  كاربري عنوان به رامسر عمليات از داوديژاد كنيم. جبران را گاز كمبود اين زميني در مامونيه هواشناسي ايستگاه احداث گفت: زرنديه زيست ايران دارد عضو دو تيم هر هستند حاضر انفرادي تيمي قسمت مسيري ها خالقيت بروز براي ميداني استعدادها،
  شكوفايي دادسرا كه نقاطي در دادسرا نماينده حضور با
  موظفند واحدها همه ناپذير خستگي هاي تالش با كه كرد ياد بزرگ عملياتي مختلف هاي بخش شامل طبقه يك در مربع متر 0۵1 زيربناي به مسابقات هاي دال در دارد. مسابقات اين در تيم دو ميزبان عنوان به كه است علمي خودكفايي توسعه به دستيابي براي
  مطمئن مجلس صورت ضمن محل دادگاه نماينده حضور با
  نباشد تغيير با آنكه بيان با ادامه در ژاد داودي رسيد. فرجام به موفقيت با فيزيكي پيشرفت درصد 98 با گرفته صورت فناوري اين تخصصي اين پايان در بسته نقش رضا(ع) امام مطهر حرم گنبد زيباي تصوير كاهش المت س ارتقاي حفظ سبب ها فعاليت اين
  مجموعه وضعيت اقدام مستحدثات بنا قمع قلع به نسبت است.
  رأسا يافته افزايش محسوسي طور به گاز انتقال حجم سيتينگ است. برداري ره به آماده اسالمي انقالب فجر دهه در يشود. رضوي قدس آستان موزه تقديم ها دال از يكي رويداد يشود. ها بيماري
  بار برگردانند. اوليه حالت به را زمين
عادت داريم از مسائل اقتصادي ابزار سياسي درست كنيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
عادت داريم از مسائل اقتصادي ابزار سياسي درست كنيم
الياس حضرتي در يك مناظره تلويزيوني:


ادامه از صفحه 2:

بنابراين قبل از هر بحثي بايد به ريشه‌هاي اين ناهنجاري در پرداخت‌ها توجه كرد. اين موضوعي بود كه نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در جريان اين مناظره تلاش مي‌كرد زواياي مختلف آن را روشن كند.  الياس حضرتي در زمينه اهميت اين موضوع براي پالايش نظام اظهار داشت: «نظام جمهوري اسلامي همانند بقيه نظام‌هاي بين‌المللي با راي، اعتبار و اعتماد مردم شكل گرفته و تداوم پيدا كرده كه لازمه حفظ اين مهم‌ترين سرمايه اجتماعي كه اعتماد نام دارد؛ صداقت، راستگويي و شفافيت است. كليدواژه بقاي انسان‌ها، خانواده و سلامت جامعه و حكومت‌ها براساس حفظ اعتماد است و در اين صورت است كه نشاط و بالندگي در آن حكومت و جامعه روز به روز پايدارتر خواهد شد.» ديوارهاي شيشه‌اي درست كنيم

نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم تاكيد كرد: «اگر بخواهيم اعتماد را به‌عنوان بزرگ‌ترين سرمايه حفظ كنيم بايد ديوارهاي شيشه‌يي درست كنيم تا هر چه انجام مي‌شود، اقدامات، برنامه‌ها و حتي تصميمات عيان شود.» حضرتي با بيان اينكه هرچه اين شفافيت صيقل يافته‌تر باشد، مردم به همان ميزان راحت‌تر خواهند بود، تصريح كرد: «همه اين شعارها را مطرح كرده‌اند ولي متاسفانه ما توفيقي در تنظيم يك ساختار و سيستمي كه بتواند پشتوانه اين شفافيت باشد، نداشته‌ايم.» مديرمسوول روزنامه‌هاي تعادل و اعتماد افزود: «در عراق به دولت اين كشور كمك مي‌كنيم اما بخشي از اقتصاد اين كشور را تركيه مي‌برد، در سوريه هر روز شهيد مي‌دهيم و اين درحالي است كه دنيا از روسيه و تركيه تشكر مي‌كند؛ در داخل هم به همين شكل است به اين معنا كه برنامه پنج ساله ششم توسعه را تنظيم مي‌كنيم، هيچ انسجام سيستماتيك در آن ديده نشده است.» استفاده از تجربيات مبارزه با فساد

حضرتي در بخش ديگري از اظهاراتش به تشريح دلايل عدم موفقيت در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: «ما نخستين كشوري نيستيم كه قصد دارد با فساد مبارزه كند بنابراين بايد از تجربيات ديگر كشورها بهره‌مند شويم چراكه انسان براي حل معضلات خود چاره‌يي جز استفاده از تجربيات ديگران ندارد.»

نماينده اصلاح‌طلب تهران افزود: «مشكل ديگر ما اين است كه در قضايا جزيي‌نگر هستيم درحالي كه بايد كل سيستم را نگاه كنيم؛ اگر قرار است در كشور شفافيت وجود داشته باشد بايد در همه زمينه‌ها؛ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وجود داشته باشد.» عادت تغيير شكل مسائل

نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس ادامه داد: «بحث ديگر اين است كه اغلب علاقه‌مند هستيم موضوعات را سياسي كنيم و از آن چماقي عليه جناح مقابل درست كنيم و اين درحالي است كه هر زمان مبارزه با فساد، اختلاس و رانت‌خواري سياسي و جناحي شد در عرصه مقابله با آن موفق نخواهيم شد.» وي با بيان اينكه باوجود تاكيد رهبري، موضوع فيش‌هاي نجومي تبديل به يك ابزار سياسي شد، اظهار داشت: «دولت در بحث فيش‌هاي نجومي خوب عمل كرد چراكه خود او موضوع را اعلام و سپس با خاطيان برخورد كرد.» حاشيه‌سازي براي 23 ميليارد تومان

حضرتي ادامه داد: «مجموعه فيش‌هاي نجومي به روايتي 20 و به روايت ديگري 23 ميليارد تومان است و اين درحالي ست كه در پرونده بابك زنجاني صحبت از 9 هزار ميليارد يا 12 هزار ميليارد است؛ كدام يك از اين پرونده‌ها سنگين‌تر است؛ بنابراين تمام معضلات فساد ما فيش‌هاي نجومي نيست بلكه فيش‌هاي حقوقي هم نمونه‌يي از تجلي فساد اقتصادي در كشور است.» در بخش ديگر اين برنامه، حضرتي با بيان اينكه همه ما علاقه‌مند هستيم كه فسادي وجود نداشته باشد و اين علاقه ماست، گفت: «اين علاقه‌ها گاهي به طرح و لايحه تبديل مي‌شوند ولي چون فرهنگ، ضمانت و اراده‌يي در اجرا وجود ندارد فعليت پيدا نمي‌كند.» وي افزود: «مجموعه سيستم ما نارس است و ربطي هم به بحث سياسي، جناحي و بحث علايق ما ندارد، در اين رابطه مي‌توان يادآور شد؛ دولت‌هايي بودند كه وقتي مجلس قانوني را تصويب مي‌كرد عنوان مي‌كردند كه آن را اجرا نمي‌كنند.» مجلس نبايد چيزي را تصويب كند كه

مبناي اقتصادي ندارد

حضرتي در ادامه برنامه با اشاره به اينكه، به چه دليلي فردي كه املاك نجومي را پخش كرد به زندان رفته است، گفت: «در ماده 35 برنامه پنجم توسعه تصويب شده تا سامانه‌يي طراحي شود كه تمام حقوق‌هاي مديران و روسا در آنجا ثبت و ضبط شود تا به اطلاع نهادهاي نظارتي و مردم برسد.» اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه، نبايد آبروي مملكت را برد، ادامه داد: «نبايد اجازه داد تا يك نامرد سعودي بگويد مديران ما دزد و جوانان‌مان بيكار هستند. البته اكثر مديران انسان‌هاي پاك‌دستي هستند.» وي با اشاره به اينكه، بايد در مسير شفاف‌سازي اقدامات لازم را انجام دهيم، بيان كرد: «بايد ريشه‌هاي مبارزه با فساد را مورد بررسي قرار دهيم.» حضرتي با اشاره به اينكه، ضمانت اجراي قوانين مجلس است، اظهار داشت: «مجلس بايد دقيق و قوانين قابل اجرا باشد.» الياس حضرتي با بيان اينكه، در برخي مواقع يكي از ريشه‌هاي فساد مجلس است، عنوان كرد: «مجلس نبايد چيزي را تصويب كند كه مبناي اقتصادي ندارد.» قانون رسيدگي به اموال مسوولان در اغما

بعد از صحبت‌هاي حضرتي درباره موضوع در ادامه اين بحث دهقان ديگر نماينده مجلس دهم نيز با تاكيد بر اينكه اگر با فساد مبارزه نشود؛ نظام، انقلاب و كشوري كه براي رسيدن به آن شهيد داده‌ايم مورد تهديد جدي قرار خواهد گرفت، گفت: «در سال 84، همزمان با مجلس هفتم، طرح رسيدگي به اموال مسوولان را در مجلس شوراي اسلامي تصويب كرديم اما اجرايي شدن اين قانون به دليل مقاومت برخي‌ها، 10سال طول كشيد و سرانجام در سال 94 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.»

وي با بيان اينكه از سوي برخي مسوولان كشور نسبت به اجرايي شدن اين قانون مقاومت وجود داشت چراكه خيلي‌ها از شفافيت خوش‌شان نمي‌آمد، اظهار داشت: «بنده غير از اين قانون، قانوني را در اين كشور سراغ ندارم كه مصوب شدن آن، 10 سال طول بكشد.» اين عضو فراكسيون ولايت مجلس افزود: «طرح رسيدگي به اموال مسوولان طرح بسيار جامعي بود و با آنچه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد بسيار متفاوت بود و در اصل مصوبه مجمع بسيار ضعيف، بي‌خاصيت و نابود‌كننده طرح ما بود اما باز باوجود اين نيز يك گام رو به جلو بود.» قانون برگزاري جلسه محاكمه مفسدان

وي ادامه داد: «علاوه بر قانون رسيدگي به اموال مسوولان، طرح اعلام اسامي مفسدين اقتصادي را هم در مجلس شوراي اسلامي، مصوب كرديم كه هم‌اكنون در آيين دادرسي كيفري تثبيت شده است و هم‌اكنون و درراستاي تكميل اين مصوبه، طرح علني شدن محاكم مفاسد اقتصادي را دنبال مي‌كنيم كه متاسفانه فوريت آن در مجلس راي نياورد ولي در دستور كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.»

دهقان يادآور شد: «همچنين از ديگر قوانين ماندگار در اين حوزه مي‌توان به قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اشاره كرد كه در سال 81 به تصويب مجلس رسيد و اجرايي شدن آن تا سال 90 به طول انجاميد.»

در ادامه اين اظهارات، دهقان نماينده چناران و طرقبه در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه مشكل ما اين است كه تعدادي از افراد فاسد يا كساني كه به فساد عادت دارند در درون حكومت هستند، گفت: «يك تعدادي به بهانه‌هاي مختلف مي‌خواهند با فساد مبارزه نشود يا مي‌خواهند اين مساله را سياسي كرده يا با سياسي كردن آن مانع از مبارزه با فساد شوند تا قوه قضاييه مي‌خواهد با فاسدي مبارزه كند، مي‌گويند مساله را سياسي نكنيد درحالي كه اين اظهارات براي جلوگيري از مبارزه با فساد است.»عضو هيات رييسه مجلس دهم با بيان اينكه دولت در بحث فيش‌هاي نجومي خوب عمل نكرده است، گفت: «فيش‌هاي نجومي اعتماد و آبروي كشور را برد.» گزارش ديوان محاسبات مخدوش است

وي با بيان اينكه اگر دولت در اين بحث خوب عمل مي‌كرد بايد گزارش شفافي به مردم مي‌داد، عنوان كرد: «آمار ما در اين رابطه متفاوت از آماري است كه ارائه مي‌شود و گزارش ديوان محاسبات كشور نيز درمورد ده‌ها تخلفي كه صورت گرفته آمار مخدوشي است و نياز به پالايش دارد.»

دهقان به پرونده بابك زنجاني هم اشاره كرد و اظهار داشت: «بنده پيگير پرونده وي در مجلس نهم بودم و زماني كه خيلي‌ها ساكت بودند، نامه زديم كه وي از كشور فرار نكند و از قوه قضاييه خواستيم در اين پرونده با جديت برخورد شود كه درنهايت اين پيگيري‌ها سبب شد كه وي هم‌اكنون در زندان باشد و حكم اعدام او نيز صادر شده است.»

وي خاطرنشان كرد: «مشكل كشور اين است كه از كلمات استفاده مي‌كنيم اما به آنها عمل نمي‌كنيم.»

دهقان در ادامه برنامه با اشاره به اينكه، آن كسي كه مي‌گويد با فساد اقتصادي مبارزه نشود به‌دنبال منافع خود است، گفت: نبايد مسائل را تحت‌الشعاع مساله ديگري قرار داد. تا مي‌گوييم فرزند فلاني آن‌طور است مي‌گويند سياسي صحبت نكن.»

اين نماينده مجلس با بيان اينكه، يك عده از دوستان در تمام دولت‌ها چون با راي دولت آمده‌اند به نفع دولت حرف مي‌زنند، خاطرنشان كرد: «بايد آبروي مجلس را حفظ كرد.» بايد مركزي براي مبارزه با فساد تشكيل شود

دهقان گفت: «در چهلمين جلسه كميسيون تلفيق تصويب شد تا دسترسي به اطلاعات مربوط به حقوق مديران و روسا براي عموم مردم آزاد باشد.» وي با اشاره به اينكه، بنده طراح حقوق‌هاي نجومي بودم، بيان كرد: «هنوز در دو موضوع شفاف‌سازي باقي مانده است يكي از آنها بحث تسهيلات نجومي و دومي مربوط به بحث صندوق فرهنگيان است.»

اين عضو هيات‌رييسه مجلس اظهار داشت: «مردم مي‌گويند ما براي 10ميليون وام ازدواج دخترمان مشكل داريم، اما برخي هزار ميليارد تسهيلات مي‌گيرند.» وي با اشاره به اينكه، بيش از100هزار ميليارد تسهيلات معوق داريم، گفت: «قبل از رسيدگي به اموال مسوولان، مساله شفاف‌سازي را در 40 كشور مورد مطالعه و بررسي قرار داديم.»

دهقان با اشاره به اينكه، بايد از تجربه و علم كشورهاي ديگر استفاده مي‌كرديم، افزود: «بايد مركزي براي مبارزه با فساد تشكيل شود تا شفافيت جواب بدهد و كارساز باشد.» وي با تاكيد بر اينكه، نبايد با فساد موجود بسازيم، ادامه داد: «دو بال مبارزه با فساد شفافيت و مركزي براي مبارزه با آن است.»

دهقان، دسترسي آزاد به اطلاعات را شفافيت دانست و عنوان كرد: «سامانه حقوق و دستمزد و قانون مبارزه با فساد به معناي شفافيت است.» وي در پايان افزود: «بايد يكي ديگر از قوانين شفافيت مبارزه با تسهيلات نجومي باشد.»نویسنده:
كاروانسراي سنگي شاهكار راهسازي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
كاروانسراي سنگي شاهكار راهسازي


ديروز محمد محمودي، نماينده شهريار، ملارد و شهر قدس در مجلس شوراي اسلامي در مراسم افتتاح پروژه‌هاي كاروانسراي سنگي 1و2 از اين اقدامات عمراني به عنوان شاهكار راهسازي نام برد و گفت: با افتتاح اين دو پروژه بخش مهمي از ترافيك غرب تهران كاسته خواهد شد. به همين دليل از شهرداري تهران، قرارگاه شهيد رجايي و خاتم‌الانبيا تقدير مي‌كنم و معتقدم فارغ از مسائل سياسي شهردار تهران واقعا مي‌تواند براي ساير مديران شهرهاي كشور الگو باشد. وي با بيان اينكه شاهد انديشه، خلاقيت، به‌كارگيري ايده نو و تكنولوژي روز در اين دو پروژه هستيم، تصريح كرد: با افتتاح اين دو تقاطع مشكل تاريخي ترافيك محله قدس و قلعه‌حسن‌خان برطرف شد. اين نماينده مجلس از روحيه شجاعت، ريسك‌پذيري، پاك‌دستي و انقلابي محمدباقر قاليباف قدرداني كرد و گفت: اين تقاطعات به عنوان يادگاري بزرگ از دوران خدمت ايشان براي مردم باقي خواهد ماند.

محمودي گفت: من خجالت مي‌كشم كه بگويم 7سال است پل ورودي شهرك قدس كه دستگاه‌هاي ديگر متولي ساخت آن هستند، معطل مانده است. كساني كه چشم ندارند، خدمات انجام شده در تهران را ببينند خوب است از توانمندي مديريت شهري تهران درس بگيرند و اين پل را به نتيجه برسانند.

 نویسنده:
پايان پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
پايان پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري


مازندران  آيين تجليل از برگزيدگان پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري با حضور جمعي از محققان و پژوهشگران دانشگاه‎هاي علوم پزشكي قطب يك كشور در سالن همايش مصباح دانشگاه پيامبر اعظم (ص) ساري برگزار شد.

قاسم جان‎بابايي، رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آيين تجليل از برگزيدگان پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري اظهار كرد: حفظ و ارتقاي سلامت مردم از وظايف اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه با هماهنگي‎هاي درون و برون‎بخشي اين مهم قابل حصول است. وي افزود: در اين زمينه نقش اعضاي هيات علمي در آموزش، ارائه خدمات و نيز انجام پژوهش‎هاي مرتبط با سلامت بسيار محوري است و از اين ‎رو نقش پژوهش در يافتن علم جديد و فناوري همه‌ساله به ‎منظور توسعه روش‎هاي بديع علمي براي پيشگيري و مديريت بيماري‎ها حايز اهميت بالايي است. احمدعلي عنايتي، معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز گفت: هفته پژوهش نماد بعد علمي و دانش‎محوري دانشگاه، رشد و شكوفايي استعدادها، ميداني براي بروز خلاقيت‌ها و مسيري مطمئن براي دستيابي به توسعه و خودكفايي علمي است كه مجموعه اين فعاليت‎ها سبب حفظ و ارتقاي سلامت و كاهش بار بيماري‎ها مي‎شود.نویسنده:
ميزباني پيام ‌نور خراسان‌ رضوي در جام صلح و دوستي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
ميزباني پيام ‌نور خراسان‌ رضوي در جام صلح و دوستي


خراسان‌رضوي  محمدعلي داوريار، رييس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي اظهار كرد: مشهد كه همواره به عنوان پايتخت معنوي ايران مطرح بوده به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي شد و در اين راستا مسابقات بين‌المللي بهكاپ، جام صلح و دوستي به عنوان نخستين رويداد فرهنگي ورزشي سال 2017 در روزهاي 16و 17بهمن ماه به مدت دو روز به ميزباني دانشگاه پيام‌ نور خراسان رضوي در سالن ورزشي امام رضا(ع) اين دانشگاه برگزار مي‌شود.  به گزارش خبرنگار تعادل در مشهد، وي افزود: اميدواريم كه در اين رويداد فرهنگي و ورزشي بتوانيم سيره امام رضا(ع) را به جهانيان تبيين كنيم و توسعه و گسترش فرهنگ رضوي را در سطح دنيا شاهد باشيم. اين رويداد فرهنگي ورزشي با حضور تيم ملي ايران و 10تيم از كشورهاي اسلامي برگزار مي‌شود.  داوريار اظهار كرد: در استان 30واحد دانشگاهي و 45هزار دانشجو داريم و يكي از اقدامات اين دانشگاه در حوزه فرهنگي ورزشي بوده كه يك نمونه آن مسابقات بهكاپ است.  وي افزود: مسابقات به شكل تيمي و انفرادي برگزار مي‌شود و 60 بازيكن در مجموع دو قسمت تيمي و انفرادي حاضر هستند و هر تيم دو عضو دارد و ايران به عنوان ميزبان دو تيم در اين مسابقات دارد. در مدال‌هاي مسابقات تصوير زيباي گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) نقش بسته و در پايان اين رويداد يكي از مدال‌ها تقديم موزه آستان قدس رضوي مي‌شود.نویسنده:
اجراي 7 پروژه شاخص توسط اداره راه و شهرسازي مركزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
اجراي 7 پروژه شاخص توسط اداره راه و شهرسازي مركزي


مركزي  مجيد شارقي، مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در حاشيه بازديد از پروژه‌هاي در دست احداث شهرستان زرنديه اظهار كرد: اين اداره علاوه بر بيمارستان 32تختخوابي مامونيه، 6 پروژه شاخص ديگر در حوزه ساخت و توسعه ساختمان‌هاي دولتي و عمومي در شهرستان زرنديه در دست اجرا دارد.  شارقي تصريح كرد: يكي از تكاليف و برنامه‌هاي مهم و راهبردي اين اداره كل، احداث و توسعه ساختمان‌هاي دولتي و عمومي است كه در اين راستا در شهرستان ساوه به دليل اهميت موضوع توسعه پايدار و متوازن اين منطقه محروم، كمتر توسعه يافته و مهاجرپذير استان به عنوان نقطه اتصال اتوبان‌هاي ساوه– همدان و نيز كريدور اتصال پايتخت و مناطق شمالي كشور به مناطق جنوبي درحال حاضر 7پروژه شاخص را با كاركردهاي متنوعي چون فرهنگي، اجتماعي، عمومي، درماني، هواشناسي و... در دست اجرا و تكميل داريم.  مديركل راه و شهرسازي استان مركزي درخصوص پروژه‌هاي آماده بهره‌برداري ايستگاه هواشناسي مامونيه و ايستگاه پايش محيط زيست زرنديه گفت: احداث ايستگاه هواشناسي مامونيه در زميني به زيربناي 150متر مربع در يك طبقه شامل بخش‌هاي مختلف و تخصصي اين فناوري صورت گرفته و با 98درصد پيشرفت فيزيكي در دهه فجر انقلاب اسلامي آماده بهره‌برداري است.نویسنده:
تلاش‌هايي كه در خانه‌هاي مردم احساس مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
تلاش‌هايي كه در خانه‌هاي مردم احساس مي‌شود


مازندران  داودي‌نژاد مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز در جلسه عملياتي هيات رييسه كه در مركز بهره‌برداري خطوط لوله نور برگزار شد ضمن تشكر از همه همكاران منطقه، اهميت كار منطقه 99 را بسيار بالا دانست. وي با بيان اينكه هنر ما اين است كه با حفظ گاز بخش‌هاي صنعتي، خانه‌هاي مردم را گرم نگه داريم، افزود: حلاوت كار ما اين است كه حاصل تلاش ما به شكل نعمت گاز در خانه‌هاي مردم احساس مي‌شود.  در بخش بعدي واحد HSE به ارائه گزارش پرداخته و اهميت گزارشات آنومالي را تشريح كرد. داودي‌نژاد نيز با تاكيد بر ارائه آنومالي هر قسمت توسط رييس واحدها، لزوم حفظ و ارتقاي جايگاه منطقه را در اين حوزه خواستار شد. همه كارهاي منطقه بر پايه ايمني استوار است و حفظ ايمني از ملزومات يك واحد عملياتي است.  مدير منطقه 9 با تقدير از كارهاي انجام شده در 9ماهه گذشته، پيشبرد هر چه سريع‌تر امور در 3ماهه پاياني سال را خواستار شد.  وي به قطعي گاز تركمنستان اشاره كرد و افزود: دولت تسليم زياده‌خواهي‌هاي تركمنستان نشده و ما بايد با تلاش بيشتر اين كمبود گاز را جبران كنيم. داودي‌نژاد از عمليات رامسر به عنوان عملياتي بزرگ ياد كرد كه با تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير همه واحدها با موفقيت به فرجام رسيد. داودي‌نژاد در ادامه با بيان آنكه با تغيير سيتينگ حجم انتقال گاز به طور محسوسي افزايش يافته است.نویسنده:
اخبار شهرستان‌‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/20
اخبار شهرستان‌‌ها


 تاكيد بر افزايش همكاري پيرامون مصرف گاز

مشهد    مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي گفت: افزايش ميزان همكاري شهروندان در مورد بهينه‌سازي مصرف گاز طبيعي نقش بسزايي در پايداري و توزيع متوازن اين نعمت الهي دارد.  به گزارش «تعادل»، سيدحميد فاني با بيان اين مطلب كه متاسفانه در حال حاضر دماي اكثر منازل حدود ۲۵ تا ۲۷ درجه است، اظهار كرد: شهروندان تنها با كاهش يك درجه‌يي دماي منزل مي‌توانند موجبات كاهش مصرف گاز در حدود 6 درصد را فراهم آورند.  وي افزود: كاهش 6 درصدي مصرف گاز در بخش خانگي معادل توليد يك پالايشگاه است كه اين حجم صرفه‌جويي، زمينه پايداري گاز طبيعي را در روزهاي سرد سال براي دورافتاده‌ترين روستاهاي كشور فراهم مي‌كند. مديرعامل شركت گاز استان تاكيد كرد: مشاركت مردم در مصرف بهينه گاز طبيعي از ضرورياتي است كه بايد همه نسبت به آن حساسيت داشته باشند. فاني با اشاره به لزوم مشاركت مردم و مسوولان در پيشبرد اهداف كشور خاطرنشان كرد: به اميد خدا و همكاري مردم، زمستان گرم و دلنشيني را پشت سرخواهيم گذاشت. وي در پايان يادآور شد: تمام تلاش كاركنان شركت گاز خراسان رضوي، پايداري جريان گاز در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري و صنعتي جهت بهره‌مندي همگان از اين نعمت الهي است. خروج 16هزار ميليارد ريال سرمايه از خوزستان

اهواز    معاون برنامه‌ريزي و بودجه سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت: صنايع بزرگ در استان خوزستان با پرداخت حق بيمه خود به بيمه‌هاي فعال در تهران، 16 هزار ميليارد ريال سرمايه را از اين استان خارج مي‌كنند.  به گزارش ايرنا، مهرداد نيكو يك‌شنبه در شوراي برنامه‌ريزي خوزستان در سرسراي استانداري بيان كرد: بر اساس تحقيقاتي كه انجام گرفته خوزستان 10.5درصد توليد ناخالص ملي را دارد اين در حالي است كه ميزان پرداختي به بيمه‌ها 3.9 درصد در استان است.  وي گفت: در صورت پرداخت شدن اين حق بيمه در خوزستان، اين رقم كلان مي‌تواند كمك زيادي به استان ازجمله شهرداري‌ها پرداخت كند. وي افزود: شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي اگر حق بيمه خود را در خوزستان پرداخت كنند تاثير زيادي در توسعه اين استان خواهند داشت. آبخيزداري، راه نجات كم‌آبي چهارمحال و بختياري

شهركرد    مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري، تنها راه نجات استان از بحران كم آبي را اقدامات آبخيز و آبخوان‌داري دانست.  علي محمدي مقدم روز گذشته اظهار كرد: تداوم 9 ساله خشكسالي، تغيير محسوس بارش‌ها از برف به باران، كاهش نزولات جوي و برداشت‌هاي بيش از حد از منابع زيرزميني، وضعيت آب در چهارمحال و بختياري را به گونه‌يي بحراني كرده كه در صورت ادامه اين روند، در آينده‌يي نزديك شاهد به خطر افتادن امنيت كشاورزي و تغذيه مردم خواهيم بود. وي بيان كرد: در گذشته با وجود كاهش بارش‌ها و حجم آب‌هاي زيرزميني، برخي مسوولان به جاي صدور مجوز برداشت از آب چشمه و رودخانه‌ها، اقدام به صدور مجوز برداشت آب از منابع زيرزميني كرده‌اند. طرح كاج براي كاهش اعتياد در توليد

اردبيل   مدير اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل گفت: در ۹ ماهه امسال طرح كاربست شيوع‌شناسي اعتياد در جامعه كار و توليد با عنوان كاج با هدف كاهش ۲۵ درصدي در محيط‌هاي كارگري و واحدهاي توليدي اردبيل اجرا شد.  علي يزداني ديروز در جلسه تشريح اقدامات مديريت اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل اظهار داشت: فراهم كردن امكانات رفاهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر مجموعه‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران و تنظيم اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با فرهنگ اسلامي از وظايف مديريت اجتماعي است. مدير اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل افزود: در 9 ماهه امسال توزيع يك دوره سبد غذايي در بين 165 هزار نفر افراد تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و بهزيستي به ارزش تقريبي 35ميليارد ريال در استان انجام شده است.

 

 افتتاح 4طرح پتروشيمي در دهه فجر امسال

بوشهر   معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: هم‌اكنون 4طرح پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه استان بوشهر وارد مدار توليد شده‌اند و در دهه فجر امسال به‌طور رسمي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.  مرضيه شاهدايي ديروز افزود: اين طرح‌ها شامل فاز2 پتروشيمي كاويان با ظرفيت يك ميليون تن، فاز2 پتروشيمي مرواريد با550 هزار تن توليد مونو اتيلن گليكول، پتروشيمي انتخاب به عنوان بزرگ‌ترين واحد پلي استايرن كشور با ظرفيت 250 هزار تن و پتروشيمي تخت جمشيد با ظرفيت 50 هزار تن پلي استايرن از نوع خاص هم‌اكنون در مدار توليد قرار گرفته است.  وي اضافه كرد: فاز 3 پتروشيمي پرديس نيز با ظرفيت توليد يك ميليون تن اوره تا پايان سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسد. برترين‌هاي نقاشي استاندارد در خراسان‌جنوبي

بيرجند   برگزيدگان مسابقه نقاشي هفته استاندارد

(۲۳ الي۲۹ مهرماه) با هدف ترويج فرهنگ استاندارد در سطح مدارس ابتدايي استان اعلام شد.  در مهرماه امسال مسابقه نقاشي با موضوع استاندارد و با هدف ترويج فرهنگ استاندارد در مقطع ابتدايي سطح استان برگزار شد كه درمجموع پس از دريافت 86 اثر در دبيرخانه مسابقه، تعداد 6 اثر برگزيده اعلام شد.  احمد ابراهيمي، حسنعلي خدابخشي، مهيار زنگويي، مليكا غلامرضانژاد، آيدا چهكندي‌نژاد و مريم آيرم برگزيدگان اين مسابقه هستند. جلوگيري از تغييركاربري در  اراضي مازندران

ساري  مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت: امسال با يك‌هزار و 271 مورد تخلف تغيير كاربري در 90 هكتار قبل از هرگونه ساخت و ساز در سطح استان شناسايي و برخورد قانوني شد.   رضا دوستي‌ ايراني ديروز اظهار داشت: با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن صورت مجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه برگردانند.نویسنده:

  جامعه Mon. January 201 732 شماره 1438 الثاني بيع 10 1395 دي 20 وشنبه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 توانمندسازي دوم فاز خانوار
  اجراي سرپرست ورزش
  زنان بهداشت هاي وزارتخان ميان همكاري تفاهمنامه
  امضاي امور معاونت راهبردي اي ه بررس |معاون
  ايسنا توانمندسازي طرح جزييات تشريح به خانواده
  زنان دوم مرحله اجراي از پرداخت خانوار سرپرست
  زنان سطح از باالتر ميانگيني داراي ان اي اس در طرح يشود
  اين د‌ ار ش‌ ورز اقتصاد‌ به خصوصي
  بخش خانوار سرپرست زنان تعداد شاخص در كشوري
  ميانگين نيمه در گفت: باستاني سوسن داد. خبر ۵۶ال س زند
  زي خسارت ايران سالمت بخش به دالر ميليون 600 ساليانه تحركي
  كم هدف با خانواده زنان امور ۳۹ اون ال مع س
  نخست جامع طرح اجراي به دستگاهي، بين هماهنگي
  ايجاد وي كرد. اقدام خانوار سرپرست زنان ازي من وان س 52درصد
  ت بهداشت، وزارت سهم اجتماعي| اقتصاد
  گروه مترين مه از يكي طرح اين پايلوت مرحله اتمام با
  افزود: نشست در نيز بهداشت وزارت اجتماعي امور معاون هاشمي، سيدمناف كه بود امسال ماه
  شهريور سرپرست زنان توانمندسازي زمينه در كه
  موضوعاتي افزايش به اشاره با انه خن ميا وزارت مه تفاهمنا امضاي ورزش وزارت پشتيباني منابع توسعه
  معاون جوان سني ههاي گرو به توجه شد احصا
  خانوار ههايي برنام تدوين لزوم بر ايران، در زندگي به اميد سن چهار از ها ان است عالي شوراي اجالس در
  جوانان، آموزي حرف اقتصادي توانمندسازي لزوم
  ميانسال كرد تاكيد كشور سالمندان جمعيت مت سا جهت در كه داد خبر وزارتخانه اين ام تم ني پروژه
  هزار درصدد خانواده زنان امور معاونت بنابراين بود،
  آنان سالمندان ورزشي اي فعالي تحرك «بايد گفت: دارد. نياز بودجه تومان ميليارد زار به آنها
  تكميل با ستان ۵۱ در را طرح اين دوم مرحله تا
  است داد.» افزايش را كمتر داد مي نشان قبل سال مطالعات كه گفت
  او سطح از باالتر ميانگيني داراي ان تك اي اس
  اولويت محمدهادي سيد وبدا، از نقل به «تعادل» گزارش به كنند همگاني ورزش ايران مردم درصد 10
  از خانوار سرپرست زنان تعداد شاخص در كشوري
  ميانگين را جامعه سمت تامين در بهداشت وزارت سهم ايازي باالي جهان در ورزشي اماكن سرانه كه حالي
  در مرتبط ههاي دستگا همكاري با هستند ال ۵۶ س
  زي ساير اختيار در را ديگر درص رد بيان درصد ۵۲ متر يك زير ايران در رقم اين است، مربع
  2متر كشور كل در گفت: ادامه در باستاني برساند. انجام
  به با بهداشت وزارت اجتماعي معاون كرد. وان اه تعگن دس ميزان ورزشي فضاهاي از آماري او است.
  مربع كمتر سني بازه در خانوار سرپرست زنان درص۳۶
  ۳۳. گفت: امت، امت كلي هاي سياس اباغ به اشاره ارائه ها استا يا جنسيت تفكيك به همگاني
  ورزش زنان آمار كه ايي ان استه جمله از دارند رار ۵۶ از سال يهاي بيمار كنترل گيري پيش ملي سند «تدوين وجود با جوانان ورزش وزارتخانه گفت اما
  نكرد، ميانگين از باالتر سني محدوده اين در خانوار
  مسوول تهاي سياس از بند اين اجراي راستاي در غيرواگير تومان 8ميليارد ،13۹4 سال در مالي،
  تنگناهاي هستند. گلستان بلوچستان سيستان است،
  كشوري وزارتخانه ان مي تفاهمنامه راستاي در ساست. امت كرده كمك پرسپوليس استقالل هاي تيم
  به ۲۴ ميليون يك بر بالغ طرح مشمول زنان
  جمعيت تشكيل جوانان ورزش وزارت در سمت دبيرخانه بايد بركشيدن براي تنهايي به هم سخنان همين
  است. جمعيت اين درصد ۱0 براي طرح اين كه است نفر
  هزار درماني بهداشتي مراكز در ورزشي مشاوره واحد شود سرانه كمبود است. كافي ذهن در شهايي
  پرس ميشود. نفر هزار به قريب كه يشود
  اجرا ميان در تحرك كاهش به اشاره با شود.»او ايجاد نيز از رنگ كه تمامي نيمه پروژه 4زار ورزشي
  فضاي عدم موارد برخي در يا تحرك «كاهش افزود: زنان، در جسماني سالمت آن پس از همگاني ورزش
  رخ امت حوزه هاي چال از يكي زنان ميان در تحرك تومان ميليارد چند كهاي كم كنار در پرانده،
  ايران كشور 20 جزو
  ايران زنان براي ورزشي فضاهاي گسترش با وان ته است فوتبال در جز ليتشان فعا غالب كه هايي باشگاه
  به دارو كرد.»
  پرمصرف مرتفع را مشكل اين مشكل آيا كه آورد پي از را پرسش اين
  نيست، بيان با همچنين بهداشت وزارت اجتماعي امور معاون پرسشي آن؟ غيربهينه توزيع يا است منابع
  كمبود علوم دانشگاه دارو غذا معاونت اس ادل| ارشن تع در آلزايمر تبه اب بيمار زار 700 حاضر حال در اينكه ريزي برنامه ديگر هاي حت سا به ميتواند البته
  كه دارو مصرف ميزان لحاظ به ايران گفت: تهران
  پزشكي به ابتا گيري پي هاي راه از «يكي گفت: داريم، كشور ات مشك كنند، ورزش كمتر شود باعث كه مردم اجتماعي نشاط اميدواري توسعه در آفرين صي نق خصو بخش كه كنيم فراهم كاري ساز بايد كند. در پاسخ، اما يابد، تعميم نيز كشور در
  اقتصادي سرانه مصرف باالترين دنياست نخست كشور ۲0 زو است.»
  ج ورزشي فعاليت تحرك سالمندان، در آلزايمر امكانات كمبود حال عين در است. اقتصادي عيشتي مانند گذشته در موارد از بسياري «در گفت: ست دان به همين براي شوند، ورزش اقتصاد وارد هم خيرين حل راه براي محكي يواند مت ورزش، ساحت
  همين سازمان عمومي روابط گزارش به دارد. را جهان در
  دارو مهم خيلي كه دارد وجود نيز ورزشي اي اخ زيرس خطير ههاي صحن در كه بودند جوانان اين مقدس، اع ين ادف در كه هستيم جديدي قانوني هاي فيت ظر دنبال روز مراسم در جوانان ورزش وزير
  پيشنهادي سرانه مصرف ايران، در افزود: عطايي پريا دارو، دالري
  غذا ميليون 600 خسارت سراسر در شهرداران شكه اي تاي همه وجود با است. مصون حوادث با آسي از را كشور كردند كشي صف حوزه در را وري ره به ضريب بتوانيم تا شود ايجاد رصه عد باش بهداشت وزارت با نامه تفاهم امضاي
  گذشته جهاني ميانگين برابر چهار سال، در تزريقي
  داروهاي وزير آموزشي معاون مراسم اين در همچنين كشور وزارت مسووالن اقدامات يز داده اند انجام شور از بيشتر زنان در عمر طول حاضر حال در داشتند. نگه ببريم.» باال ورزش توسعه الزام را خصوصي بخش سهم افزايش
  كه جدا تنهايي به تزريقات كه است حالي در اين
  است، غير يهاي بيمار كنترل ملي سند مسوول بهداشت مواجه كشور در ورزشي امكانات فضاها شديد ود ه، كتم اف بيا افزايش ال ۹7 دود به مردان در 08ال س بين در ورزش تحرك «اگر گفت: فر سلطاني بهداشت، وزير هرچند دانست. همگاني هاي ورزش آبسه، است. خطرآفرين فرآيندي خود، دارو، عوارض
  از تحركند كم كشور جمعيت درصد «۱۳ گفت: واگير ورزش وزارت مسووالن دل درد پاي اگر هستيم. با همراه عمر اين از ال ۱0 دود است ممكن اما زندگي به اميد كند، پيدا افزايش جامعه كل ان ردنن جوا بر را تقصير مراسم، همين در سخنانش
  در از وميكروبي ويروسي هاي ري بيما به بتا
  عفونت مردم درصد امت س ديابت، كنند، نم ورزش حد چه تا كه شود مي مشخص بنشينيم مردم جوانان حاضر حال در اينكه بيان با باشد.»هاشمي معلوليت همگاني ورزش چراكه رود؛ باال كشور در نيز سالم به كه اقتصادي معيشتي مشكالت ديد
  مديران است. تزريق
  عوارض آسم به ايران جمعيت درصد يكند تهديد را است.» جدي كشور در ورزشي امكانات كمبود افزود: دارند، وزن اضافه جامعه راد ۵0فا درصدود تبديل مردم جوانان جدي مطالبات از يكي به بايد است. آمده پديد آنان هاي تصمي
  دنبال داروي كنند تصور افراد برخي كرد: خاطرنشان
  او افزود: الريجاني باقر ايرنا، گزارش د.»به منبت ست اين از مهمي شاي «چاله افزود: او ايرنا، گزارش ه بنابب است مردان از بيشتر زنان در وزن اضافه زان هيهاي «م دستگا همه همكاري با بتوانيم اميدواريم
  شود اثر ري س چون است، خوراكي نوع از بهتر
  تزريقي ديابت سرطان، ازجمله واگير غير يي ا بيمار ه مشكا همه تقصير نبايد دارد، وجود كشور در نظر نشويم، معلوليت دچار سالمندي در بخواهيم اگر ين اشتغال، به توجه كنار در بتوانيم دولتي غير
  دولتي شود؛ طي زودتر درمان روند يود شم باعث يكند
  م بين در سرعت به آسم مانند تنفسي يهاي بيمار مسووالن ما كار در اشكال بيندازيم، مردم گردن به را كنيم.» ورزش داشته بدني تاي فعالي بايد جوانان ورزش براي الزم امكانات تحصيل، سكن ن بيم همكاري تفاهمنامه يك گذشته
  روز نياز درمان، براي بيماري هر نيست چنين واقعيت
  اما يهاي بيمار است افزايش به رو ايران جمعيت براي را الزم اهتمام مختلف دول اي در كه است در سالمندي جمعيت افزايش بهداشت وزير به اشاره با جوانان ورزش كنيم.»وزير فراهم ني را پزش آموزش درمان بهداشت، هاي
  وزارتخانه دارو خوراكي يا تزريقي نوع كه دارد خاصي داروهاي
  به امت س تهديدهاي مهمترين از يكي ريه انسدادي فراهم مردم ورزش براي مناسب اي اخ زيرس تامين ها، واده خان اكت مش از را كشور در آينده ال اي س افزايش براي بهداشت وزارت ورزش وزارت مكاري يك است قرار آن اساس بر كه شد امضا جوانان
  ورزش متاسفانه داد: ادامه ايي د. خي ده تش پزشك
  را زنان بين ومير رگ خطر عوامل نظر از است. رانيان بع منااي اعتبارات نيز مختلف مجلس هاي ايم نكرد هزار 700 «حدود گفت: كرد بيان دولت جامعه مردم بيشتر «تحرك كرد: خاطرنشان جامعه در حرك كهت شود تشكيل جوانان ورزش وزارت در مت
  دفتر اثير خوراكي داروي كه باورند اين بر افراد از
  بسياري را خطر عوامل بايد دارد، وجود تفاوت جامعه، ردان ات م امكان ردهاگر د. ك ان تامين كار اين براي را افي به سال هر كه هستند آلزايمر مبتبه كشور در نفر اقتصاد مسير در جامعه آحاد بيشتر سا مت معنا به را پيشنهادهايي بهداشت، وزارت كارشناسان همكاري
  با ابد. بهبود آنان بيماري آمپول، تزريق با فقط
  است نبود ناسالم، تغذيه اينكه ضمن كنيم؛ كنترل شناسايي آقايان از اعم مردم، ورزش براي ناسب اخ اي رس زي دوران ارياي بيم ساير يود م افزوده تعداد اين از يكي همگاني ورزش گسترش پس است؛ مقاومتي جسمي امت ارتقاي همگاني ورزش توسعه
  براي پزشك به مراجعه با كه دارند وجود هم بيماراني
  حتي الكل مثل اعتيادآور مواد مصرف كافي، بدني عاليت ال استقب ورزش از حتما مردم باشد، راه خان ها فرد خود براي مشكات ايجاد بر كهنساليو به جامعه وري ره به اقتصادي توسعه ابزارهاي تريم جمهوري ريي كه امت عالي شوراي به مردم
  رواني كند تجويز تزريقي داروي آنها براي كه يند مه وا او
  از مت سا اصلي خطر عامل باال، خون فشار دخانيات نظر از مردم «اكثريت افزود: بهداشت د.»وزير كنن يشود. هم فرد خانواده شدن درگير موجب سالمند، تحرك ورزش همكاري، اين در ما شعار د. ار آي شم را الزم تصميمات شورا اين كرده ارائه است، آن
  رييس بدن بر خوراكي داروي كه است اين هم آنان استدالل يآيد.»
  و شمار به روي پياده ولي هستند سختي در اقتصادي معيشتي از پيشگيري در واند جس ذهن تحرك ورزش كمتر ينههاي هز كمتر بيماري بيشتر، سامت بيشتر، كند. اتخاذ زمينه اين
  در اشتباه تصوراتي چنين كه حالي در ندارد تاثيري
  آنها دچار كشور مردان درصد ۳۲ «حدود گفت: او جسم امت س به هم واند تم خانوادگي زدن قدم باشد.» موثر بسيار سالمندي دوران اري اي هم بي به ابت ريزي برنام مشغول مسير اين در است جامعه راي اد «اقتص گفت: مراسم اين در جوانان ورزش
  وزير
  است. خيلي زنان بين در ميزان اين هستند تحركي كم خانواده گرمي روان ست با هم كند كمك مردم تحركي كم تفاهمنامه، اين با تا كرد اميدواري ابراز او هستيم.» دنيا كشورهاي بيشتر به نسبت ايران در
  ورزش يك حدود اخير مطالعات نتايج طبق شد: يادآور
  او شامل را قشر اين از ۱۳د درص حدو است بيشتر كنيم توانمند را مردم بايد داد: ادامه يي هاشمم د. زايش افزاي اف راستاي در مردم يابد سامان جامعه افراد سهم بخش اين توسعه براي است الزم است وچ
  كت داروهاي مصرف از ناشي كشور، در دارويي عوارض
  سوم حدود ساالنه شوي عث با بدني كم فعاليت يشود. اريبپردازند، بيمها از پيشگيري به ورزش با بتوانند رگ درصد ۵۲ بتوانيم شوند توانمند بدني فعاليت سالمندي دوران براي ساندازي يابد.» افزايش ورزش اقتصاد در خصوصي
  بخش مترين مه از يكي دارو، يه روي مصرف است
  تزريقي متاسفانه شود وارد آسيب كشور به دالر ون ۶00 ميلي پرداختي هزينه درنهايت كه يود ش باعث كار اين دهيم. كاهش را غيرواگير اي اري بيمه از ناشي مير ايرانيان عمر طول افزايش به اشاره با بهداشت «اراده وزي يزود: اف ان سلفط مسعود ايرنا، گزارش
  به رود شمار به كشور در درماني كبهداشتي
  م ايران در است. افزايش به رو جامعه در تحركي كم زان ند، كي پيدا كاهش درمان براي دولت مردم جيب از سالمندي در بخواهيم «اگر گفت: گذشته، به نسبت گودرزي دكتر دوره در هم جوانان ورزش
  وزارت شده جاني مالي مختلف هاي ينه هز افزايش موجب
  كه با كه هستند چاق مردان درصد ۱7 زنان درصد از چه درماني سنگين هاي ينه هز اكنون كه لي درحا نيست مردم تقصير ورزش داشته بدني فعاليت بايد نشويم، معلوليت دچار ورزش توان، تمام با كه است اين بر دوره اين در
  هم
  است. چاقي دچار زنان، درصد ۵0 از بيش وزن اضافه احتساب كشور به مردم جيب از چه نفت ازدرآمد چه اليات مراسم حاشيه در همچنين هاشمي، ديه قا سيدحسن وبدا، از نقل به «تعادل» گزارش نيم.»به گستر كشور در ها دستگا ساير همكاري با را هستند.»
  همگاني وزن اضافه يا يشود.» تحميل مردم مهم مشكا از «يكي گفت: خبرنگاران جمع در ههاي وزارتخان از يكي را جوانان ورزش وزارت مي دا هياش ارتقاء جامعه ردم، ام تحرك افزايش با تا
  دهد مقابل در فرهنگيان تهران
  تجمع
  شهرداري كلسترول افزايش ديابتي بيماران در د. رابنر دو را 0۱درصد از كمتر كمي حدود كه هد نشان
  آمار كلسترول افزايش صورت در دارد بيشتري شيوع شوند. ديابت دچار زمين كره در ساكن
  مردم حدود در كه كه معلماني ۱از ر00 نف از |بيش جهان
  ايلنا در ديابت ساليانه هزينه دالر ميليارد 600
  البته شود؛ مي بيشتر بسيار قلبي بيماري خطر خون نفر ۵ميليون حدود سال هر اينكه بيان با
  قاسمي پروش آموزش تعاون اداره از ني ي زم اي ال س ۳0
  در مفيد بسيار اثرات موجب ورزش وزن كاهش درمان مخارج داشت: بيان د، وت فكن ديابت اثر
  در آنچه به اعتراض در امروز رده د، انك خريداري ايي
  زمي خون، فشار قند كاهش همچون ديابت به مبت فرد ميليارد ۶00 از بيشتر سال هر در ديابت از پيشگيري بگيرند. جدي بيماري واقع در كه قند بيماري يا ديابت اظهارداشت:
  تعادل| ها زمي تملك خريداران از ده عي خواهي زياده
  كه سكته خطر كاهش قلبي، آنفاركتوس خطر كاهش ۵۶سالگي باالي ديابتي بيماران همچنين است. دالر يا ديابت يا قند بيماري دليل افزود: قاسمي بدن كار ساز عملكرد يا ابوليسم تت اخ از ناشي اينكه به اشاره با آترواسكلروز نجمن
  رييس تهران شهر شوراي مقابل وانند رداري شه سوي
  از يشود. مغزي كه طوري به دارند بيشتري بسيار قلبي حوادث احتمال است لوزالمعده از انسولين ترشح شدن كم طه واسب بشر يهاي بيمار زمينه در جهاني معضل يك به است كليه مزمن نارسايي مغزي سكته قلبي، هاي
  بيمار كردند.
  تجمع مقابله جهت مفيد هاي ورز با ارتباط در قاسمي است. قلبي وتشان دليل بيماران اين درصد 70 مرز تا انسولين از استفاده براي دن ول لب اي هي تواناي عدم يا است. شده تبديل امروزي ديابت درمان پيشگيري گفت: است، ديابت عوارض
  از سال ۳0 حدود در كه معلماني از ۱00 نف از
  بيش تكم دس براي روز در دقيقه ۳0 حداقل گفت: ديابت با داد: ادامه ايران آترواسكلروز انجمن س دو ري هر ه