چهارشنبه 22 دی 1395 - 733 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 733

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 733 Wed. January .1 20 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 733 شماره سوم سال 1438 الثاني ربيع 12 1395 دي 22 رشنبه چها
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78609 تومان 1140000 تومان 4285 تومان 3970
  از۰۳۹۱ هداري سرماي ظام خبرنگار به منوچهري غالمرضا داد
  پاسخ كيش در «تعادل» شد
  نقد امروز
  تا نقدهاي بازخواني عرضه تا هفته ايـران
  4 اقتـصاد
  نيـاز مكتب شده فراموش نفتي مناقصه اوراق فرانكفورت
  آزادگان ميدان صفحه 15 صفحه له
  تيترها
  مقا
  سر در تكاني خانه انقالبيون از هاشمي ساخت
  اقتصادي
  تكنوكرات ذهن رستمي هوشيار صفحه همين تاهلل
  ميليوني
  آي
  گزارش
  بدرقه صفحه جهش از نگراني در مسكن قيمت آينده

  سال 13 صفحه 6000 ساالنه منفي
  بازرگاني تراز ميشوند
  خاك كليه دالري ميليارد
  3 صفحه
  درصنعت
  14 صفحه عوامل بررسي كاهش گانه سه اهداف با ساله 55 فاصله بورس
  هاي انداز
  نماگر چشم سند ريلي صفحه 10 صفحه نعمت وفور آخر

  خبر دو كه كردند الم اع افغانستان دولت
  مقامات متحدان براي در داراالمان اداري منطقه در درپي پي پوتين
  انفجار
  ميلياردر نفر 70 كشته 31 افغانستان پارلمان
  نزديكي صفحه است. گذاشته جا به 2
  زخمي صفحه ار
  خبر اخب له
  خبر مقا
  سر تكيهگاه ترين مهم هنوز كه دادند نشان مجال آنها مجرد تحليل كه نمود ثبت
  را شايد هستند. اقتصاد در ترزي سياس دوران در كه بس همين طلبد. ساخت
  ديگري تكنوكرات انقالبيون، از هاشمي مقاومتي اقتصاد از ها نك با پشتيباني تهران در خرد وكار كس موانع اقتصاد به ياد نژ حمد آسيب ترين بزرگ نرخ باالترين هم ايران اقتصاد او
  رياست رستمي هوشيار كرد حذف را نيروهايي بود؛ همين هم نرخ باالترين به هم كرد ثبت را تورم نظام انقالب كشور، بقاي حفظ هاست
  وقت، بانك دروني استحكام مستلزم كوچك توليدكننده واحدهاي براي هم آن كار كسب فضاي صنعت| سردبير
  گروه
  معاون براي ملت كشور همين جيب از كه بعضا اشتباهات گرچه يافت. دست رشد هوشمندانه تصميمي در اينكه تا بود
  نوپا اگر كه اند بوده باور اين بر حتي آنها رفته مي شمار به اهميت حايز همواره
  متوسط همايش ششمين تخصصي نشست در انصار، بانك مديرعامل ابراهيمي ديگر بار بود شده هزينه ان ري يادگيش است حياتي آنچه اما داد، رخ هم فاحشي عصر يافت خاتمه جنگ بينانه واقع
  و از يكي رفسنجاني هاشمي اكبر شايد ندارند هم ها دولتي حمايت به نياز باشد، فراهم آنها كاسبي براي محيط
  اين پيرامون كه سخناني طي پرداخت هاي نظام الكترونيك بانكداري
  ساالنه با كه كساني همه شد. نمايان
  جديدي به وفاداران تا كند خطا آزمون خواست مديراني دست به كاروان يك حركت قرن سياستمداران ترين شده
  شناخته زمينه اين محيط چراكه برسد، حداقل به وام دريافت براي ها بانك به هم
  مراجعاتشان به اشاره ضمن شد، ايراد مقاومتي» اقتصاد تحقق در بانكي نظام
  «نقش آورده تاب را جنگ سال انقالبي،
  شور دهد قرار حكمراني صدر در را خودش انقالب اگر كه مرداني بود. نوظهور انقالب هاي ره چه نفوذترين با از
  اخير از جهاني بانك آمار اساس بر كند. مي فراهم آنها براي بيشتر درآمد كسب براي
  را گيرسودآوري چشم كاهش ها بانك فعاليت تداوم از مراقبت ضرورت
  موضوع او براي شكست جز يي نتيجه هم نهايتا در كه جايگاهي به هرگز نبود، هاشمي آزمون يك پيشگاه در اكنون
  بودند مرگ يك با زندگي سال 82 از پس ،57
  مربوط كشورمان رتبه باالترين وكار، ب كس انجام گزارش در ايران رتبه تغييرات
  روند ها بانك دروني استحكام با مرتبط حوزه ترين مهم عنوان به بانكي
  شبكه آنكه با يازدهم دولت نداشت. پي در ايران دست دارند اكنون يا داشتند گذشته ديگر كه آزموني داشتند؛ قرار
  جدي خاك نقاب در چهره شنبه روز
  آرام، انجام سهولت نظر از 251را رتبه 981كشور، ميان در ايران كه است 2014 سال
  به عنوان به كارمزدي نظام برقراري مستلزم ها بانك دروني استحكام
  گفت: هاشمي هاي دولت به دولت ترين شبيه هاشمي يتاهلل كه فرصتي يافتند. نمي جويي صرف كوپن رياضت، بوي
  رنگ 57 سال كه بود مرداني نسل از او
  كشيد. 118 به 2016 سال در ،130 به 2015 سال در رتبه اين كرده كسب وكار
  كسب مركزي، بانك نزد قانوني سپرده نرخ ها سپرده سود كاهش درآمدي،
  پايه اساسي، پارادايمي تغيير با بلكه
  نداشت تا كرد باز را راه دوباره د، ده خوان از جديدي نسل تربيت يادگيري براي به خود كردند ساقط را وقت
  حكومت است. يافته تغيير 120 به 2017لاس
  در مديريت راستاي در قانوني نهادهاي يي حرفه نظارت اعمال ريسك
  مديريت سازندگي هريزي برنام توسعه،
  سوداي گيرد. بهره اهلل آي انساني هاي سرماي از كه زماني توانست آورد، وجود به نخبگان ايران انقالب شدند. مشغول
  حكومتداري اساس بر كه داده انجام را يي مطالعه اسالمي شوراي مجلس پژوهشي بازوي
  حال احصاي خود، سخنان از ديگري بخش در انصار بانك مديرعامل هاست.
  دارايي دامان در يارانش ژاد دي احمن كه بحراني مديراني بود، رسيده بلوغ 57 انقالب هاشمي مانند مردي يروراند. مپ سر
  در نظر از اما داشت، متمايز محتوايي
  گرچه در اين است. آمده دست به متعددي نتايج تهران در خرد كار كسب 40 با
  مصاحبه اقتصاد از پشتيباني راستاي در ها بانك اقدامات مصاديق تعيين
  مضامين قابل كساني دست به تنها انداختند كشور سياسي نظام تحويل توانا كارآزموده تضمين نظام انقالب در جايگاهش
  كه نبود بهفردي منحصر اتفاق فرم
  شكل ادبيات در كه مطلب اين اعالم با مركز اين اقتصادي مطالعات دفتر كه است
  حالي هاي حوزه در بانكي شبكه فعاليت هدايت براي كليدي حركت يك را
  مقاومتي سال 20 را اتشان اشتباه كه بود مديريت بود هاشمي هنر اين اوصاف اين با دهد. راي معرض در را خود ديگر بار بود،
  شده پس جهان، همه مانند ميدانستند
  همه خرد، كارهاي كسب نقش روي زيادي تمركز اخير هاي سال در كارآفريني
  علمي بانكي شبكه همكاري با گفت: كرد قلمداد المللي بين داخلي
  بانكداري پنجم، دولت قالب در داد قرار
  مردم بودند. داده انجام قبل با هايي تكنوكرات پرشور، انقالبيوني از كه از بيش انقالبيون، توسط دولت تعيين
  از باال خالقيت طريق از كشورها اقتصادي رشد تحريك دليل به متوسط
  كوچك متضمن آنها اجراي كه كرديم تعيين داخلي استحكام حوزه در را اخصهايي
  ش ننگيز هيجا اما دشوار آزموني
  پيشاهنگ جهانگيري، اسحاق مانند كساني بسازد. شعور ندارد. قرار مديريتي نظام روي پي راه
  2 محيطي موانع به پرداختن را گزارش اين هدف است، شده آنها درون سازماني
  نوآوري 22دنب براساس افزود: وي هاست. بانك سودآوري كيفيت دروني
  استحكام نيلي مسعود طيبنيا، علي زنگنه، بيژن ايجاد كه داشت دور نظر از نبايد فقط ابتدا در كه هاشمي يتهلل
  شد. رنگي تغيير با را وقت مديران بايد
  يا يكند. اعالم تهران در خرد كارهاي كسب رشد
  تاسيس مخاطرات كند، مي مشخص را دولت وظايف كه مقاومتي اقتصاد هاي
  سياست وامدار همه همه نجفي محمدعلي گزافي هاي هزينه تكنوكرات، يي طبقه سال از پس بود مبارز انقالبي
  يك يا ميگماشتند كار به دوباره
  تاكتيكي به مبتال مسائل از يي نمونه تواند مي پايتخت در خرد توليدكنندگان مسائل كه آنجا
  از سريع فعال، هوشمند، هاي واكنش با بايد اقتصاد خارجي داخلي
  اختالالت داد فضا آنها به هم كه هستند مردي آن براي پايان بهترين اما داشت پي در جنگ، بالي با كردن نرم پنجه
  دست قبل كه يكردند وارد عرصه به را
  كساني در يواند مت گزارش اين نتايج به توجه باشد، كشور نقاط ديگر در خرد توليدكنندگان
  ساير احتمالي، هاي بحران كنترل ضمن تا شود مديريت حاكميتي نهادهاي
  بهنگام آموخت خوبي به را مديريتي هاي
  شيوه تا نكرد خالي هرگز را پشتشان هم قها مصدا بود. تاكتيكي فني اشتباه همه كشورداري از هيي اندوخت تجربه آن
  از بر باشد. موثر كشور شهرهاي الن در حداقل خرد» هاي اه بنگ رشد «تولد راهبرد
  تحقق بخشيم. بهبود را بانكي نظام عملكرد كرده مقابله كنوني تهديدهاي
  با را ايران برجسته دولتمرد يك قامت در
  و بياموزند، بيشتر بيشتر او پشتوانه به بس همان اما فراوانند ادعا اين اثبات براي گزيدند برم را اول راه اگر
  نداشتند. ساير در خرد كارهاي كسب رشد تاسيس با رابطه در تطبيقي مطالعات اساس،
  همين غالمحسين مانند كساني مقابل در البته نرخ سازي يكسان خوردگان شكست كه باهوش مردي كه او كرد. توسعه مدار
  وارد باخت مي را خود معناي انقال
  كه به دستيابي در توانايي عدم بازار، در تقاضا كاهش چون مواردي يد، ده نشان است
  كشورها رشد به رو الكترونيك بانكداري فرآيند هم فراهاني صفايي محسن كرباسچي را هدف همان توانستند 70 دهه در ارز دانست مي خوبي به بود نكتهسنج
  و هم اگر ميشد، خفه نطفه در نها
  آرما توليد موانع اقتصادي، ناپايدار شرايط پيچيده مالياتي سيستمي ها نياز، مورد
  نقدينگي صحنه از يي گونه به كه شوند مي يافت كنند. محقق 80 دهه در زمين از توسعه مديريت با جنگ
  مديريت هزينه بايد شدند مي متوسل دوم راه
  به بيش مصاحبه با ميداني مطالعه انجام اساس بر هستند. خرد كارهاي كسب توسعه
  و همايش ششمين در البرز، فراديس ورزي داده شركت
  مديرعامل هاي دول رييس دارد. فرق آسمان
  تا بازگشت براي راهي ديگر كه رفتند بيرون سازي ظرفيت براي هاشمي عزم پرداختند. مي خطاهارا آزمون
  سنگين ارهها، اج ميزان بودن باال شوندگان مصاحبه درصد 60 تهران، در خرد كار كسب 40
  از همت با امروزه گفت: پرداخت، هاي نظام الكترونيك بانكداري
  نمايشگاه جعبه اندازه حد به مسلط ششم
  پنجم اگر نيست گزاف بنابراين نكردند. پيدا آماده نيروهايي اقتصادي، مديريت در راه در گام انقالب شوراي جهت هر
  به در مهم مانعي عنوان به را اتا ماليه بودن ناعادالنه 83درصد بازار ركود درصد 50 رشد الكترونيك بانكداري صنعت در مسووالن پشتوانه داخلي
  متخصصان از بيش ايراني هاي تكنوكرات بگوييم در نيز تاكنون كه كرد گذاري ت سياس درايت با را توسعه اينكه با بود
  ابزارش تاندازي پوس يك درگير كشور نهاد
  دوم واحدهاي اجاره ساماندهي اند. رده عنوان خرد كارهاي كسب رشد تاسيس
  برابر داده شركت مديرعامل زنوزي، مجيد ميرمسعود ايم. بوده شاهد را خوبي
  خيلي هستند رفسنجاني هاشمي مديون همه زرگترين نيروها اين دارند. حضور عرصه بايد كه ميدانست اما ميكرد،
  دنبال نگذشته چندي شد. شكلي
  محتوايي دولت توسط كم هزينه با ايراني توليدات عرضه براي انهايي مك كردن فراهم يا
  اقتصادي الكترونيك بانكداري صنعت كه موضوع اين به اشاره با البرز، فراديس
  ورزى هاشمي قدر دانستن اينكه، مختصر هفتم هاي دولت متمايز عملكرد عامل مردانش اختيار در خطا آزمون
  فرصت دامان جنگ، منحوس آتش كه
  بود بر ماليات قانون صحيح اجراي با ويژه به اتا ماليه بودن عادالنه جهت در تالش
  شهرداري، استفاده بحث امروزه كرد: اظهار است، رشد به رو كشور جوانان پشتوانه
  با هدفمند خطاهاي آزمون اين
  بگذارد. گرانبهايي ميراث از استفاده به اكنون بودند خاتمي محمد رياست به هشتم به بحراني سال گرفت را الب
  انق ايجاد هدف با گردشگري صنعت صادرات گسترش اقتصادي رونق ايجاد افزوده
  ارزش روند اين داشته چشمگيري رشد كارت جاي به هوشمند هاي موبايل
  از بهجا جا را اقتصادي متعدد خصهاي
  شا ساليان طول در شجاعانه كه است وابسته سكو ديژاد احم هاي دول در آنكه با اين در شد. تحميل انقالبيون
  ملت است. مذكور موانع رفع براي شونده مصاحبه خرد واحدهاي پيشنهادي موارد از
  تقاضا فكر، خوش متخصصان كمك با مركزي بانك هاي هدايت با ما كشور داد.
  در پرورش نظام براي روحاني دولت در اما بودند، شده نشين متعددي منفي مثبت ركوردهاي
  كرد مديران حاكمان تمركز تمام سال
  8 اطالعات، فناوري ارتباطات حوزه فعال اين است. داشته روزافزوني است
  پيشرفت شده تبديل مهم دغدغه يك به رتبه
  اصالح بانكداري ساالنه همايش ششمين در امسال كه موضوع اين بر تاكيد
  با نيز كشور كل اشتغال مراكز سراسري انجمن كانون رييس نايب دانشمندي، ليلي نحو به بانكي پولي پژوهشكده درايت با كه پرداخت هاي نظام وين
  الكترونيك در ۱+5 به ايران محكم پيام
  انتقال رغبتي خصوصي بخش نكند، برطرف را موانع دولت كه زماني تا كه بود عقيده اين
  بر هاي سياست تحقق انگيزه با توانستيم شد، برگزار تهران ميالد برج در
  مطلوبي نشد حل هم كاري كميته در موضوع اگر كارشناسي دوجانبه نشست درخصوص اجراي مشترك كميسيون اورانيوم
  ششمين ۰۳۱تن واردات فعاليت شفاف طور كه اقتصادي فعال هر چراكه داشت؛ نخواهد دولت با همكاري
  براي كرده پيدا حضور ملي رويداد اين در ملي توليد به نگاه مقاومتي
  اقتصاد كنند. مي مراجعه مشترك كميسيون به هايي هيا با امريكايي هيات بر عالوه كه 1+5 گروه ايران نمايندگان حضور با
  برجام نشست برگزاري با همزمان ديگر سوي از لوازم صنايع انجمن دبيركل انصاري، اله حبي است. گرفته قرار بيشتري فشار تحت
  كرده، ترين كامل نخستين خود متخصصين دانش بر تكيه با شديم موفق
  و وزارت 1+5 ايران مشترك كميسيون نيز اين از پيش همچنين عراقچي كرد: اعالم شد، برگزار نيز چين روسيه از داد. پايان خود كار به وين در گذشته
  روز بازنگري اصالح نيازمند او نگاه از كه كرد اشاره ماليات بخش در رويكردهايي به
  خانگي هاي كيوسك انواع تهايم توانس همچنين كنيم توليد ايران در MTVرا خبر اين به واكنش در امريكا خارجه كرد، نخواهيم تحمل كه بود گفته كشوري اگر برجام داخل سازوكارهاي در محمدجواد درخواست به بنا كه نشست
  اين توليدكنندگان، به مالياتي امور سازمان اعتماد عدم ماليات، به انتفاعي نگاه جمله از
  است؛ به بانكي تجهيزات توليد در كه الهيي س چندين تجربيات به اتكا با را
  بانكي تعهدات مختلف هاي بهانه به كشوري باشد داشته شكايت برجام نقض به نسبت بررسي براي كشورمان خارجه وزير
  ظريف، كردن صادر ازاي در است قرار ايران
  كه خصولتي بخش در مالياتي تخلفات خصوصي، بخش از حداكثري ماليات اخذ بر
  تمركز طرف از كنيم عرضه بازار به توليد يي حرفه بسيار نحو به آوردهايم
  دست بگذارد. پا زير برجام درخصوص را خود بگيرد صورت دوجانبه ورتهاي مش بايد اول ايسا قانون تمديد در امريكا هاي عهد
  بد رآكتورهاي كننده خنك مواد از تن
  چندين شهابي، محمدرضا كرد. اشاره آن به انصاري كه است نكاتي برخي ماليات، از واردات
  فرار آن تعداد كه ATM هاي دستگاه پشتيبانى در را بازار سهم ترين باال ديگر چنين به را متناسب واكنش ايران بين كارشناسي سطح در تها مشور اين كه مسوول موگريني، فدريكا به يي نامه
  طي يك روسيه از سنگين) (آب يي هسته تلفيق كميسيون كه كرد اعالم خبري طي نيز اميركبير صنعتي دانشگاه علمي هيات
  عضو كارشناسان ينها تكنيس همت به شده بالغ دستگاه هزار 18 از بيش
  به دريافت طبيعي اورانيوم بزرگ محموله ايرنا، گزارش به دهد. مي نشان رفتارهايي پس شد. انجام امريكايي تيم ما كارشناسان صورت اروپا اتحاديه خارجي
  سياست شاخص در ايران رتبه آينده، سال پنج ظرف دولت كه است كرده مقرر ششم،
  برنامه حاضر حال در فراديس شركت آوريم. دست به شركت پرانگيزه
  تالشگر يا ممنوعيت داراي را موضوع اين كند، هيات تصميمات براساس كرد: اظهار وي يمها تحر رفع به مربوط كاري كميته آن از عراقچي سيدعباس مذاكرات با
  گرفت دفتر معاونت نماينده عنوان به كه نجفي ادامه در رساند. 70ب به 120 از را بكار خودپرداز
  كسو تگاههاي دس پشتيباني شبكه بزرگترين داشتن اختيار در با سازوكار رييسجمهوري دستور نظارت كه بگذارد جلسه كارشناسي سطح در بايد خارجه وزارت معاونان تروانچي، تخ
  مجيد ندانست. برجام
  مخالف رتبه اصالح گفت: بود، يافته حضور نشست اين در اقتصاد وزارت بكار كس فضاي
  بهبود رتبه ،VSAT/VNB زميني يي ماهواره تجهيزات Wincor/Nixdorf
  فعال را برجام در شده بيني پيش سياسي كار اين امريكا با كارشناسي مذاكرات از بعد فدريكا معاون اشميت، هلگا
  كشورمان امريكا خارجه وزارت سخنگوي كربي،
  جان آبرومندي ويترين كه دليل اين به است. شده تبديل حاكميت از بخشي دغدغه به
  ايران است. كرده اخذ انفورماتيك عالي شوراي از مختلف هاي زمينه در را
  اول مشترك كميسيون نشست كرديم به كارشناسان هاي بررس نتيجه انجام شد. برگزار نوبت دو در
  موگريني نيست، ممنوع جايي جابه چنين اينكه بيان با براي خوبي حربه موضوع اين البته شود. گذاشته نمايش به كشور بار وك كس فضاي
  از وارد كه طبيعي اورانيوم گونه هر كرد: اظهار در شود. مي برگزار راستا اين در برجام شد. ارائه مشترك كميسيون جلسه نشست انجام از پيش است،
  گفتني است ممكن يعني كند. دلخوش شاخص بهبود به صرفا نبايد اتاق اما است
  فشارآوردن تعادل روزنامه پيامكي سامانه به توافقنامه(برجام) شروط براساس شود ايران مامور اتمي انرژي سازمان خصوص اين نشست برگزاري درخصوص وي كارگروه نشست نيز دوشنبه روز
  معاونان ملموس بوكار كس فضاي در بهبود اين آثار اما كند پيدا صعود شاخص فشارها، دليل
  به شد رانها پيش طراحي اقدامات انجام طبق كرد: اظهار ها امريكايي با دوجانبه هيات حضور با ها تحريم لغو كردن
  اجرايي پيشرفته يآزمايي راست مشمول سال 25
  مدت ديگر مهم مسائل تا شود استفاده شاخص حربه از كه است شايسته داد: ادامه او
  نباشد. شماست دسترس در 30005320 شماره
  به برخوردار يي العاده فوق اهميت از كه شود انجام دوجانبه نشست بايد اول برجام بقايي، اسماعيل رياست به ايران
  كارشناسي درحالي اين بود. خواهد افسازي شف تدابير
  و العرساني اط پايگاه اندازي راه از ادامه در نجفي شود. اصالح اقتصادي اي فعالي حوزه
  در دستور هم خارجه امور وزارت به است نقض برجام است مدعي كه كشوري وزارت برجام اجراي پيگيري ستاد
  دبير سفيد كاخ سخنگوي ارنست، جاش كه است مجوزهاي معرفي مرجع پايگاه، اين اينكه گفت سخن اقتصاد وزارت توسط
  مجوزها درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز مخاطبان محموله انتقال امر اين تاييد ضمن نيز برجام داخل سياسي سازوكار شد، داده كرده نقض را برجام كه كشوري با شده بود. شده برگزار امريكايي هيات
  خارجه نشده درج سايت اين روي مجوزي چنانچه بدانند اقتصادي فعاالن گفت: او است.
  كشور ايران به روسيه از طبيعي اورانيوم ني 130 جمهوري محكم پيام كند فعال را اگر باشند. داشته دوجانبه گوي گفت ظريف معاون عراقچي، رابطه همين
  در فعاالن همچنين نيست. مجوز آن اخذ به نيازي فرآيندها، در كه است اين معناي به
  بود، نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب كند. منتقل را ايران اسالمي روند كاري كميته به نشد حل موضوع برجام اجراي پيگيري ستاد رييس ندانست.
  و برجام مخالف
  را برسانند. ياري سايت اين اطالعات ارتقاي در را ما توانند ها تشك ايرنا
  اقتصادي عكس:
بدرقه ميليوني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/22
بدرقه ميليوني


گروه ايران|

سردار سازندگي و يار ديرين امام (ره) براي هميشه كنار بنيانگذار انقلاب اسلامي آرام گرفت. مردم ايران ديروز بيعت دوباره خود را با حضور گسترده در مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با او محكم‌تر كردند. هزاران نفر از پير و جوان درحالي‌كه هنوز بهت و اشك در چهره‌شان براي از دست دادن يكي از ستون‌هاي كشور نمايان بود، آمده بودند تا براي هميشه با وي وداع كنند. هر لحظه بر تعداد افرادي كه شركت داشتند، افزوده مي‌شد. قرار بر اين بود تا همگي راس ساعت 8:30 صبح سه‌شنبه مقابل دانشگاه تهران تجمع كنند اما انگار كه ساعت‌ها قبل از وقت مقرر براي بدرقه هاشمي آمده بودند. «يكصدا فرياد مي‌زنند، عزا عزاست امروز، هاشمي قهرمان پيش خدا است، امروز» همگان پلاكاردي از چهره رفسنجاني در كنار رهبري و امام (ره) داشتند و با شعارها و حركات‌شان مي‌خواستند تا نشان دهند كه گوهر گرانبهاي انقلاب در ناباوري از دست رفت. حضور پرشور مردم، خيلي از قديمي‌ترها را به روزهاي تلخ رحلت امام خميني فرستاد،  جاي سوزن انداختن نبود. دانشگاه تهران، جايي كه قرار بود رهبري بر بالين رفيق قديمي‌اش نماز بخواند هم مملو از جمعيت بود. تمام مقامات لشكري و كشوري آنجا بودند. در همان زماني كه پيكر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از جماران به دانشگاه نزديك مي‌شد، مردم زيادي نيز در حرم امام (ره) حاضر شدند، همانجايي كه قرار بر تدفين هاشمي بود. گاهي ديگر نمي‌شود آرام ماند. اين شور و ماتم، اشك بر چشم هر بيننده‌يي مي‌آورد. خانواده هاشمي با اتوبوس وارد دانشگاه تهران شدند. دختر كوچك‌ترش از پنجره بيرون را نگاه مي‌كرد. محسن هاشمي، پسر ارشد آيت‌الله هاشمي با ديدن مردم در مقابل دانشگاه تهران حاضر شد و از حضور پرشور مردم تشكر كرد. پس از مدتي رهبر معظم انقلاب اسلامي وارد دانشگاه تهران و بر بالين يار ديرين انقلاب حاضر شدند. مقام معظم رهبري درحالي‌كه براي اقامه نماز آماده مي‌شدند، خطاب به جمعيت فرمودند: همه بايد نماز بخوانند.

حسن روحاني، آملي لاريجاني، علي لاريجاني، علي عسگري، محسن رضايي، سيدمحمود علوي، محسن هاشمي، امامي كاشاني، احمد جنتي و محمدي گلپايگاني ازجمله مسوولان كشوري بودند كه در صف بعدي به امامت مقام معظم رهبري، اقامه نماز را آغاز كردند. در آن لحظه باري ديگر غمي سنگين فضاي حاكم را در برگرفت و اين جملات به گوش رسيد: الهي عفوك عفوك عفوك/ عفوك عفوك عفوك/ عفوك عفوك عفوك. وداع اشكبار رهبري با يار ديرينش

مقام معظم رهبري پس از اقامه نماز، وداعي اشكبار با يار ديرينش داشت. وداعي پر از احساس و خاطره. سران قوا نيز همراه با رهبر معظم انقلاب، در كنار تابوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني زانو زدند و با رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام وداع كردند. دقايقي بعد پيكر اكبر هاشمي‌رفسنجاني به سمت مرقد امام (ره) حركت كرد. در اين هنگام ازدحام جمعيت به حدي رسيد كه چند نفر بر اثر فشار جمعيت از هوش رفته و فورا به حاشيه خيابان‌ها منتقل شدند. سرانجام پيكر اين عزيز از دست رفته ملت ايران با اتومبيلي به تقاطع خيابان حافظ رسيد تا از آنجا به سمت حرم امام خميني (ره) برود. اما مردم همچنان پيكر يار صديق امام (ره) را تا حرم همراهي مي‌كردند و اجازه جدا شدن اتومبيل از جمعيت را نمي‌دادند. اين ازدحام تا حدي بود كه داربستي كه در نزديكي ضريح مرقد بسته شده بود، به دليل ازدحام جمعيت شكسته شد. اما نكته قابل توجه، ناراحتي عزاداران از صدا و سيماي ملي بود. آنها به محض ديدن علي عسگري، رييس صدا و سيما شعارهايي مبني بر گزارش‌هاي سليقه‌يي تلويزيون سر دادند.  

پس از شكايات متعدد مردم از رسانه ملي، رييس سازمان صداوسيما در واكنش به اين انتقادها نسبت به نحوه بازتاب رسانه‌يي مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: انتقادها را روي چشم مي‌گذاريم و سعي مي‌كنيم نسبت به انتقادها، عملكردمان را اصلاح كنيم. هاشمي داخل ضريح در ميان خاك آرام ‌گرفت

سرانجام در ميان سيل جمعيت و بر بالاي دست‌هايي كه تا لحظاتي قبل تصاوير آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را بر سر نگه داشته بودند، پيكر اين بزرگمرد مبارز در كنار مراد ديرينش به خاك سپرده شد. در لحظاتي كه پيكر هاشمي در داخل ضريح در ميان خاك آرام مي‌گرفت، مردم از بيرون و از گوشه گوشه حرم نظاره‌گر آخرين حضور سياستمدار بزرگ ايران بودند كه آرام‌آرام از نظر‌ها محو مي‌شد. برخي چشم‌ها گريان بودند و برخي مبهوت، فقط در ميان جمعيت پرسه مي‌زدند. نفس‌ها در سينه حبس شده و آنها كه به‌هوش‌تر بودند، زيارت امام حسين (ع) را زمزمه مي‌كردند.

در مراسم تدفين آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني و درست دقايقي پس از خاكسپاري او، خبرهايي از وخامت حال آيت‌الله امامي كاشاني، آيت‌الله صديقي و نيز فاطمه هاشمي دختر وي به گوش رسيد. در ميان شخصيت‌هاي ديني و علما نيز از قرار معلوم آيت‌الله موسوي بجنوردي به‌شدت از فقدان هاشمي‌رفسنجاني متاثر شده بود.

حضور پرشور مردم در خاكسپاري رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بازتاب‌هاي فراواني داشت. در همين راستا معاون رييس‌جمهوري گفت: طبق آمار اعلامي از سوي استانداري تهران، حداقل 2 و نيم ميليون نفر براي مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي در دانشگاه تهران و اطراف آن حضور داشتند.

حسينعلي اميري عنوان كرد: طبق آمار اعلامي از سوي استانداري تهران، حداقل 2 و نيم ميليون نفر براي مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي در دانشگاه تهران و اطراف آن حضور داشتند. او افزود: مراسم باشكوه تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي نشان داد، باز هم آيت‌الله هاشمي مي‌تواند محور انسجام ملي باشد. اميري با بيان اينكه شاهد مانور اتحاد بوديم، گفت: حتي اقليت‌هاي مذهبي هم در اين مراسم حضور باشكوهي داشتند. روزهاي بدون هاشمي

حال ديگر جمهوري اسلامي ايران بايد روزهاي بدون هاشمي را تجربه كند. اتفاقي كه هنوز شايد هيچ‌كس آن را باور نكرده است. آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني را مي‌توان پدر معنوي اعتداليون ايران ناميد. مردي كه در خرداد 58 و پس از ترور نافرجامش در بيمارستان شهداي تجريش بستري شد، امروز درست در همان بيمارستان دعوت حق را لبيك گفت. هاشمي كه همواره در صحبت‌هايش از اميركبير به‌عنوان يك قهرمان نام مي‌برد و حتي كتابي تحت عنوان «اميركبير يا قهرمان مبارزه با استكبار» نوشته بود، درست يك روز پيش از تاريخ درگذشت اميركبير از دنيا رفت تا جمهوري اسلامي يكي از استوانه‌هاي اصلي خود را از دست بدهد.

روز گذشته و درجريان خاكسپاري او، همه يكدست بودند و تفاوتي ديده نمي‌شد. همگان براي يك هدف و آن‌هم بيعتي دوباره با هاشمي آمده بودند. در ميان جمعيت، شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي نيز ديده مي‌شدند، ديگر تفاوتي نداشت كه چه كسي هستي و چه پستي داري؛ همه با يك هدف آمده بودند تا بگويند كه روح آن بزرگمرد حتي اگر نباشد، هميشه در قلب مردم باقي است. البته مردم ايران در اين مراسم ميزبان شخصيت‌هاي خارجي نيز بودند كه ارادت ويژه‌يي به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني داشتند، شخصيت‌هايي كه همواره بزرگان ايران را سرمشق خود قرار داده‌اند و از آنها حمايت كرده‌اند. در پايان مراسم همچنين حسين مرعشي از 4 برنامه ترحيم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در تهران، كرمان و رفسنجان خبر داد. او درخصوص مراسم ترحيم آيت‌الله هاشمي گفت: چهارشنبه 22دي مراسمي در حسينيه امام خميني(ره) از ساعت ٣٠: ٩ تا ٣٠: ١١ با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد. همچنين جمعه عصر(24 دي) مراسمي در رفسنجان و روز شنبه عصر (25 دي) نيز در كرمان مراسم ترحيم آيت‌الله هاشمي برپا مي‌شود. يك‌شنبه (26 دي) نيز مراسم شب هفتم آيت‌الله هاشمي در حرم امام راحل برگزار خواهد شد.نویسنده:
موانع كسب‌وكار خرد در تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/22
موانع كسب‌وكار خرد در تهران


 گروه صنعت| فضاي كسب و كار آن هم براي واحدهاي توليدكننده كوچك و متوسط همواره حايز اهميت به شمار مي‌رفته و آنها حتي بر اين باور بوده‌اند كه اگر اين محيط براي كاسبي آنها فراهم باشد، نياز به حمايت دولتي‌ها هم ندارند و شايد مراجعاتشان هم به بانك‌ها براي دريافت وام به حداقل برسد، چراكه محيط اين زمينه را براي كسب درآمد بيشتر براي آنها فراهم مي‌كند. بر اساس آمار بانك جهاني از روند تغييرات رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار، بالاترين رتبه كشورمان مربوط به سال 2014 است كه ايران در ميان 189 كشور، رتبه 152 را از نظر سهولت انجام كسب‌وكار كسب كرده و اين رتبه در سال 2015 به 130، در سال 2016 به 118 و در سال2017 به 120 تغيير يافته است.

حال بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي مطالعه‌يي را انجام داده كه بر اساس مصاحبه با ۴۰ كسب و كار خرد در تهران نتايج متعددي به دست آمده است. اين در حالي است كه دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه در ادبيات علمي كارآفريني در سال‌هاي اخير تمركز زيادي روي نقش كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط به دليل تحريك رشد اقتصادي كشورها از طريق خلاقيت بالا و نوآوري سازماني درون آنها شده است، هدف اين گزارش را پرداختن به موانع محيطي تاسيس و رشد كسب و كارهاي خرد در تهران اعلام مي‌كند.

از آنجا كه مسائل توليدكنندگان خرد در پايتخت مي‌تواند نمونه‌يي از مسائل مبتلا به ساير توليدكنندگان خرد در ديگر نقاط كشور باشد، توجه به نتايج اين گزارش مي‌تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه‌هاي خرد» حداقل در كلان‌شهرهاي كشور موثر باشد. بر همين اساس، مطالعات تطبيقي در رابطه با تاسيس و رشد كسب و كارهاي خرد در ساير كشورها نشان مي‌دهد، مواردي چون كاهش تقاضا در بازار، عدم توانايي در دستيابي به نقدينگي مورد نياز، سيستم‌هاي مالياتي پيچيده و شرايط ناپايدار اقتصادي، موانع توليد و توسعه كسب و كارهاي خرد هستند. بر اساس انجام مطالعه ميداني با مصاحبه بيش از ۴۰ كسب و كار خرد در تهران، ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان بالا بودن ميزان اجاره‌ها، ۵۰ درصد ركود بازار و ۳۸ درصد ناعادلانه بودن ماليات‌ها را به عنوان مانعي مهم در برابر تاسيس و رشد كسب و كارهاي خرد عنوان كرده‌اند. ساماندهي اجاره واحدهاي اقتصادي يا فراهم كردن مكان‌هايي براي عرضه توليدات ايراني با هزينه كم توسط دولت و شهرداري، تلاش در جهت عادلانه بودن ماليات‌ها به ويژه با اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و ايجاد رونق اقتصادي و گسترش صادرات و صنعت گردشگري با هدف ايجاد تقاضا از موارد پيشنهادي واحدهاي خرد مصاحبه شونده براي رفع موانع مذكور است.

 

اصلاح رتبه به يك دغدغه مهم تبديل شده است

 ليلي دانشمندي، نايب‌رييس كانون انجمن سراسري مراكز اشتغال كل كشور نيز بر اين عقيده بود كه تا زماني كه دولت موانع را برطرف نكند، بخش خصوصي رغبتي براي همكاري با دولت نخواهد داشت؛ چراكه هر فعال اقتصادي كه به‌طور شفاف فعاليت كرده، تحت فشار بيشتري قرار گرفته است. حبيب‌اله انصاري، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي به رويكردهايي در بخش ماليات اشاره كرد كه از نگاه او نيازمند اصلاح و بازنگري است؛ از جمله نگاه انتفاعي به ماليات، عدم اعتماد سازمان امور مالياتي به توليدكنندگان، تمركز بر اخذ ماليات حداكثري از بخش خصوصي، تخلفات مالياتي در بخش خصولتي و فرار واردات از ماليات، برخي نكاتي است كه انصاري به آن اشاره كرد. محمدرضا شهابي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير نيز طي خبري اعلام كرد كه كميسيون تلفيق برنامه ششم، مقرر كرده است كه دولت ظرف پنج سال آينده، رتبه ايران در شاخص كسب‌وكار را از 120 به 70 برساند.   در ادامه نجفي كه به عنوان نماينده معاونت دفتر بهبود فضاي كسب‌وكار وزارت اقتصاد در اين نشست حضور يافته بود، گفت: اصلاح رتبه ايران به دغدغه بخشي از حاكميت تبديل شده است. به اين دليل كه ويترين آبرومندي از فضاي كسب‌وكار كشور به نمايش گذاشته شود. البته اين موضوع حربه خوبي براي فشارآوردن است اما اتاق نبايد صرفا به بهبود شاخص دلخوش كند. يعني ممكن است به دليل فشارها، شاخص صعود پيدا كند اما آثار اين بهبود در فضاي كسب‌وكار ملموس نباشد. او ادامه داد: شايسته است كه از حربه شاخص استفاده شود تا مسائل مهم ديگر در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي اصلاح شود. نجفي در ادامه از راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني مجوزها توسط وزارت اقتصاد سخن گفت و اينكه اين پايگاه، مرجع معرفي مجوزهاي كشور است. او گفت: فعالان اقتصادي بدانند چنانچه مجوزي روي اين سايت درج نشده بود، به معناي اين است كه در فرآيندها، نيازي به اخذ آن مجوز نيست. همچنين فعالان اقتصادي و تشكل‌ها مي‌توانند ما را در ارتقاي اطلاعات اين سايت ياري برسانند.

 نویسنده:
هاشمي از انقلابيون، تكنوكرات ساخت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/22
هاشمي از انقلابيون، تكنوكرات ساخت


 ‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني يكي از شناخته شده‌ترين سياستمداران قرن اخير و از با نفوذترين چهره‌هاي انقلاب 57، پس از 82 سال زندگي با يك مرگ آرام، روز يك‌شنبه چهره در نقاب خاك كشيد. او از نسل مرداني بود كه سال 57 حكومت وقت را ساقط كردند و خود به حكومتداري مشغول شدند. انقلاب ايران گرچه محتوايي متمايز داشت، اما از نظر شكل و فرم اتفاق منحصربه‌فردي نبود و همه مي‌دانستند مانند همه جهان، پس از تعيين دولت توسط انقلابيون، بيش از 2 راه پيش‌روي نظام مديريتي قرار ندارد. يا بايد مديران وقت را با تغيير رنگي تاكتيكي دوباره به كار مي‌گماشتند يا كساني را به عرصه وارد مي‌كردند كه قبل از آن تجربه و اندوخته‌يي از كشورداري نداشتند. اگر راه اول را برمي‌گزيدند كه انقلاب معناي خود را مي‌باخت و آرمان‌ها در نطفه خفه مي‌شد، اگر هم به راه دوم متوسل مي‌شدند بايد هزينه سنگين آزمون و خطاهارا مي‌پرداختند. به هر جهت شوراي انقلاب گام در راه دوم نهاد و كشور درگير يك پوست‌اندازي محتوايي و شكلي شد. چندي نگذشته بود كه آتش منحوس جنگ، دامان انقلاب را گرفت و 8 سال بحراني به ملت و انقلابيون تحميل شد. در اين 8 سال تمام تمركز حاكمان و مديران وقت، حفظ بقاي كشور، انقلاب و نظام نوپا بود تا اينكه در تصميمي هوشمندانه و واقع‌بينانه جنگ خاتمه يافت و عصر جديدي نمايان شد. همه كساني كه با شور انقلابي، 8 سال جنگ را تاب آورده بودند اكنون در پيشگاه يك آزمون جدي قرار داشتند؛ آزموني كه ديگر رنگ و بوي رياضت، كوپن و صرفه‌جويي نداشت بلكه با تغيير پارادايمي اساسي، سوداي توسعه، برنامه‌ريزي و سازندگي در سر مي‌پروراند. مردي مانند هاشمي كه جايگاهش در انقلاب و نظام تضمين شده بود، بار ديگر خود را در معرض راي مردم قرار داد و در قالب دولت پنجم، پيشاهنگ آزموني دشوار اما هيجان‌انگيز شد. آيت‌الله هاشمي كه در ابتدا فقط يك انقلابي و مبارز بود پس از 8 سال دست و پنجه نرم كردن با بلاي جنگ، شيوه‌هاي مديريتي را به خوبي آموخت و در قامت يك دولتمرد برجسته ايران را وارد مدار توسعه كرد. او كه مردي باهوش و نكته‌سنج بود به خوبي مي‌دانست مديريت جنگ با مديريت توسعه از زمين تا آسمان فرق دارد. رييس دولت‌هاي پنجم و ششم مسلط به حد و اندازه جعبه ابزارش بود و با اينكه توسعه را با درايت دنبال مي‌كرد، اما مي‌دانست كه بايد فرصت آزمون و خطا در اختيار مردانش بگذارد. اين آزمون و خطاهاي هدفمند شاخص‌هاي متعدد اقتصادي را جابه‌جا كرد و ركوردهاي مثبت و منفي متعددي را ثبت نمود كه تحليل مجرد آنها مجال ديگري مي‌طلبد. همين بس كه در دوران رياست او اقتصاد ايران هم بالاترين نرخ تورم را ثبت كرد و هم به بالاترين نرخ رشد دست يافت. گرچه اشتباهات بعضا فاحشي هم رخ داد، اما آنچه حياتي است حركت يك كاروان به دست مديراني نوظهور بود. مرداني كه اگر انقلاب و هاشمي نبود، هرگز به جايگاهي كه در گذشته داشتند يا اكنون دارند دست نمي‌يافتند. فرصتي كه آيت‌الله هاشمي براي يادگيري و تربيت نسل جديدي از نخبگان به وجود آورد، توانست زماني كه انقلاب 57 به بلوغ رسيده بود، مديراني كارآزموده و توانا تحويل نظام سياسي دهد. با اين اوصاف اين هنر هاشمي بود كه از انقلابيوني پرشور، تكنوكرات‌هايي با شعور بسازد.

نبايد از نظر دور داشت كه ايجاد طبقه‌يي تكنوكرات، هزينه‌هاي گزافي در پي داشت اما بهترين پايان براي آن همه اشتباه فني و تاكتيكي بود. مصداق‌ها براي اثبات اين ادعا فراوانند اما همان بس كه شكست خوردگان يكسان‌سازي نرخ ارز در دهه 70 توانستند همان هدف را در دهه 80 محقق كنند.

عزم هاشمي براي ظرفيت‌سازي در مديريت اقتصادي، نيروهايي آماده سياست‌گذاري كرد كه تاكنون نيز در عرصه حضور دارند. اين نيروها بزرگ‌ترين عامل عملكرد متمايز دولت‌هاي هفتم و هشتم به رياست محمد خاتمي بودند و با آنكه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد سكو نشين شده بودند، اما در دولت روحاني نشان دادند كه هنوز مهم‌ترين تكيه‌گاه سياست‌ورزي در اقتصاد هستند. شايد بزرگ‌ترين آسيب احمدي‌نژاد به اقتصاد هم همين بود؛ نيروهايي را حذف كرد كه از جيب همين كشور و ملت براي يادگيري‌شان هزينه شده بود و بار ديگر خواست آزمون و خطا كند تا وفاداران به خودش را در صدر حكمراني قرار دهد و نهايتا هم نتيجه‌يي جز شكست براي او و ايران در پي نداشت. دولت يازدهم با آنكه شبيه‌ترين دولت به دولت‌هاي هاشمي خوانده مي‌شد، دوباره راه را باز كرد تا از سرمايه‌هاي انساني آيت‌الله بهره گيرد. بحراني كه احمدي‌نژاد و يارانش در دامان كشور انداختند تنها به دست كساني قابل مديريت بود كه اشتباهات‌شان را 20 سال قبل انجام داده بودند.

كساني مانند اسحاق جهانگيري، بيژن زنگنه، علي طيب‌نيا، مسعود نيلي و محمدعلي نجفي همه و همه وامدار مردي هستند كه هم به آنها فضا داد و هم پشت‌شان را هرگز خالي نكرد تا به پشتوانه او بيشتر و بيشتر بياموزند، البته در مقابل كساني مانند غلامحسين كرباسچي و محسن صفايي فراهاني هم يافت مي‌شوند كه به گونه‌يي از صحنه بيرون رفتند كه ديگر راهي براي بازگشت پيدا نكردند. بنابراين گزاف نيست اگر بگوييم تكنوكرات‌هاي ايراني بيش از همه مديون هاشمي‌رفسنجاني هستند و مختصر اينكه، دانستن قدر هاشمي اكنون به استفاده از ميراث گرانبهايي وابسته است كه شجاعانه در طول ساليان براي نظام پرورش داد.نویسنده: هوشيار رستمي معاون سردبير
انتقال پيام محكم ايران به 1+5 در وين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/22
انتقال پيام محكم ايران به 1+5 در وين


ششمين كميسيون مشترك اجراي برجام با حضور نمايندگان ايران و گروه 1+5 روز گذشته در وين به كار خود پايان داد. اين نشست كه بنا به درخواست محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان براي بررسي بد عهدي‌هاي امريكا در تمديد قانون ايسا طي نامه‌يي به فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا صورت گرفت با مذاكرات سيدعباس عراقچي و مجيد تخت‌روانچي، معاونان وزارت خارجه كشورمان و هلگا اشميت، معاون فدريكا موگريني در دو نوبت برگزار شد.

گفتني است، پيش از انجام نشست معاونان روز دوشنبه نيز نشست كارگروه اجرايي كردن لغو تحريم‌ها با حضور هيات كارشناسي ايران به رياست اسماعيل بقايي، دبير ستاد پيگيري اجراي برجام وزارت خارجه و هيات امريكايي برگزار شده بود.

در همين رابطه عراقچي، معاون ظريف و رييس ستاد پيگيري اجراي برجام درخصوص نشست دوجانبه و كارشناسي كه علاوه بر هيات امريكايي با هيات‌هايي از روسيه و چين نيز برگزار شد، اعلام كرد: در سازوكارهاي داخل برجام اگر كشوري نسبت به نقض برجام شكايت داشته باشد اول بايد مشورت‌هاي دوجانبه صورت بگيرد كه اين مشورت‌ها در سطح كارشناسي بين كارشناسان ما و تيم امريكايي انجام شد. پس از آن كميته كاري مربوط به رفع تحريم‌ها بايد در سطح كارشناسي جلسه بگذارد كه بعد از مذاكرات كارشناسي با امريكا اين كار انجام و نتيجه بررسي‌هاي كارشناسان به جلسه كميسيون مشترك ارائه شد.

وي درخصوص برگزاري نشست دوجانبه با امريكايي‌ها اظهار كرد: طبق برجام اول بايد نشست دوجانبه انجام شود و كشوري كه مدعي است برجام نقض شده با كشوري كه برجام را نقض كرده گفت‌وگوي دوجانبه داشته باشند. اگر موضوع حل نشد به كميته كاري مي‌روند و اگر موضوع در كميته كاري هم حل نشد به كميسيون مشترك مراجعه مي‌كنند.

عراقچي همچنين پيش از اين نيز گفته بود كه تحمل نخواهيم كرد، كشوري به بهانه‌هاي مختلف تعهدات خود را درخصوص برجام زير پا بگذارد. ايران واكنش متناسب را به چنين رفتارهايي نشان مي‌دهد. به گزارش ايرنا، وي اظهار كرد: براساس تصميمات هيات نظارت و دستور رييس‌جمهوري سازوكار سياسي پيش‌بيني شده در برجام را فعال كرديم و نشست كميسيون مشترك برجام در اين راستا برگزار مي‌شود. در اين خصوص سازمان انرژي اتمي مامور انجام اقدامات و طراحي پيشران‌ها شد كه از اهميت فوق‌العاده‌يي برخوردار است و به وزارت امور خارجه هم دستور داده شد، سازوكار سياسي داخل برجام را فعال كند و پيام محكم جمهوري اسلامي ايران را منتقل كند.

 واردات 130 تن اورانيوم

 از سوي ديگر همزمان با برگزاري نشست كميسيون مشترك ايران و 1+5 وزارت خارجه امريكا در واكنش به اين خبر كه ايران قرار است در ازاي صادر كردن چندين تن از مواد خنك‌كننده رآكتورهاي هسته‌يي (آب سنگين) از روسيه يك محموله بزرگ اورانيوم طبيعي دريافت كند، اين موضوع را داراي ممنوعيت يا مخالف برجام ندانست.

جان كربي، سخنگوي وزارت خارجه امريكا با بيان اينكه چنين جابه‌جايي ممنوع نيست، اظهار كرد: هر گونه اورانيوم طبيعي كه وارد ايران شود براساس شروط توافقنامه(برجام) به مدت 25سال مشمول راستي‌آزمايي پيشرفته و تدابير شفاف‌سازي خواهد بود. اين درحالي است كه جاش ارنست، سخنگوي كاخ سفيد نيز ضمن تاييد اين امر انتقال محموله 130تني اورانيوم طبيعي از روسيه به ايران را مخالف برجام ندانست.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/22
اخبار


   پشتيباني بانك‌ها از اقتصاد مقاومتي مستلزم استحكام دروني بانك‌هاست

 ابراهيمي مديرعامل بانك انصار، در نشست تخصصي ششمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت طي سخناني كه پيرامون «نقش نظام بانكي در تحقق اقتصاد مقاومتي» ايراد شد، ضمن اشاره به موضوع ضرورت مراقبت از تداوم فعاليت بانك‌ها و كاهش چشم‌گيرسودآوري شبكه بانكي به عنوان مهم‌ترين حوزه مرتبط با استحكام دروني بانك‌ها گفت: استحكام دروني بانك‌ها مستلزم برقراري نظام كارمزدي به عنوان پايه درآمدي، كاهش سود سپرده‌ها و نرخ سپرده قانوني نزد بانك مركزي، مديريت ريسك و اعمال نظارت حرفه‌يي نهادهاي قانوني در راستاي مديريت دارايي‌هاست.  مديرعامل بانك انصار در بخش ديگري از سخنان خود، احصاي مضامين و تعيين مصاديق اقدامات بانك‌ها در راستاي پشتيباني از اقتصاد مقاومتي را يك حركت كليدي براي هدايت فعاليت شبكه بانكي در حوزه‌هاي بانكداري داخلي و بين‌المللي قلمداد كرد و گفت: با همكاري شبكه بانكي شاخص‌هايي را در حوزه استحكام داخلي تعيين كرديم كه اجراي آنها متضمن استحكام دروني و كيفيت سودآوري بانك‌هاست. وي افزود: براساس بند22 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه وظايف دولت را مشخص مي‌كند، مخاطرات و اختلالات داخلي و خارجي اقتصاد بايد با واكنش‌هاي هوشمند، فعال، سريع و بهنگام نهادهاي حاكميتي مديريت شود تا ضمن كنترل بحران‌هاي احتمالي، با تهديدهاي كنوني مقابله كرده و عملكرد نظام بانكي را بهبود بخشيم.   فرآيند بانكداري الكترونيك رو به رشد است

مديرعامل شركت داده ورزي فراديس البرز، در ششمين همايش و نمايشگاه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت، گفت: امروزه با همت متخصصان داخلي و پشتوانه مسوولان در صنعت بانكداري الكترونيك رشد خيلي خوبي را شاهد بوده‌ايم.  ميرمسعود مجيد زنوزي، مديرعامل شركت داده ورزى فراديس البرز، با اشاره به اين موضوع كه صنعت بانكداري الكترونيك با پشتوانه جوانان كشور رو به رشد است، اظهار كرد: امروزه بحث استفاده از موبايل‌هاي هوشمند به جاي كارت رشد چشم‌گيري داشته و اين روند در كشور ما با هدايت‌هاي بانك مركزي و با كمك متخصصان خوش فكر، پيشرفت روزافزوني داشته است. اين فعال حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، با تاكيد بر اين موضوع كه امسال در ششمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت كه با درايت پژوهشكده پولي و بانكي به نحو مطلوبي در برج ميلاد تهران برگزار شد، توانستيم با انگيزه تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نگاه به توليد ملي در اين رويداد ملي حضور پيدا كرده و موفق شديم با تكيه بر دانش متخصصين خود نخستين و كامل‌ترين VTM را در ايران توليد كنيم همچنين توانسته‌ايم انواع كيوسك‌هاي بانكي را با اتكا به تجربيات چندين ساله‌يي كه در توليد تجهيزات بانكي به دست آورده‌ايم به‌نحو بسيار حرفه‌يي توليد و به بازار عرضه كنيم و از طرف ديگر بالا‌ترين سهم بازار را در پشتيبانى دستگاه‌هاي ATM كه تعداد آن به بيش از 18 هزار دستگاه بالغ شده به همت تكنيسين‌ها و كارشناسان تلاشگر و پرانگيزه شركت به دست آوريم. شركت فراديس در حال حـاضر با در اختيــار داشتن بزرگ‌ترين شبكه پشتيبـاني دستگاه‌هاي خودپرداز

Wincor/Nixdorf و تجهيزات ماهواره‌يي و زميني VSAT/VNB، رتبه اول را در زمينه‌هاي مختلف از شوراي عالي انفورماتيك اخذ كرده است.نویسنده:
  خبر موج
  روي Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 رييس الريجاني، علي يلنا| ود- سخت روزهاي
  مرد تبار از يكي عنوان به فسنجاني شمي هار يتهلل آا از
  مجلس دوران تمام در گفت: كرد ياد املي اس انقاب بقون الل
  س انهاي رآرم پيگي للتودني للتواري اس با ايران ملت گرفت
  مبارزه آرام (ره) امام كنار در سازندگي
  سردار اره لل اش با وي بود. خميني(ره) امام حضرت قو ان
  بزرگ در شمريفسنجاني ها يتهلل آا هاي مجاهد از بخشلل
  به ها دان زن او كرد: خاطرنشان ان از پيش مبارزات
  دوران شاخ مبارز روحانيت جريان تا كرد هحمل جت را كن خساز
  ه تاري مرد تاريخي
  بدرقه نماينده كند. پيدا را ودهملت هاي راهنمايي براي الزم
  برگ ۶۵ الهاي در شد: يادآور مي اس شوراي مجلس در كردند
  قم پيدا حضور هاشمي يت هلل تشييع مراسم در نفر ميليون
  5,2 باهنر شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد همراه ۷۵ به
  و خروشان جوشش اي اعت اركان از هكي ني اي خام اهلل آي
  و تدبير، با اب انق شوراي در حضور با بوده اس مي
  نهضا دادند. عبور پيروزي از قبل كت مشا از بسياري از را
  ايران درگذشت مناسبت به ظريف توييتري
  پيام محمدجللواد نا| رفسنجاني شمي ها هلل يت
  آ توييتي ار لل انتش با ورمللان كش خارجه امور وزير
  ظريف، يتهلل آا درگذشللت ديگر بللار خود توييتر صفحلله
  در ظريف محمدجواد گفت. تسليت را شميفسنجاني
  ها ملت زرگ، لل للتوني اب «انق للت: نوش خود پيام
  در از را اقنيت اساسي نداي جهان باخته، پاك آسايش.»
  قهرماني قرين روحش داد.
  دست از را مديريتي امور اب نق از بعد
  نسل فرهنگ وزير تسنيم| آموخت- شميرفسنجاني»
  «ها كارهاي انقاب از بعد نسل مديران گفت: مي اس ارشاد
  و سلليدرضا آموختند. فسللنجاني شمي ها از للرا يت
  مدير مرحوم پيكر تشللييع مراسللم حاشلليه در ميري لحي صاا رفسنجاني شمي ها آقاي گفت: يرفسنجاني هاشم يتهلل آا عمدتا انقاب از بعد نسل مديران ما ود انق وانا لل اس
  ت ايم. آموخت ايشان از را مديريتي
  كارهاي قانون اصول كامل اجراي بر تاشمي آي
  اهلل رييس نايب مطهري، علي ت-رنا| اي داش تاكيد
  اساسي تشييع مراسم حاشلليه در لالمي اس شللوراي
  مجلس گفت: رفسللنجاني هاشمي اتهلل يلل پيكر
  خاكسللپاري قانون اصول كامل اجراي بر يجاني من اش هرف اهلل
  آي سياسي جريانات آينده درباره وي داشت. تاكيد
  اساسي داراي سياسي جريان گفت: نيز هاشمي اهلل آي از
  پس در هاشمي هلل يت آا پيكر تشللييع مراسللم براي نفر برخي للد. يش محو ها نظ از آرام آرام كه بودند ايران ازدحام دليل به بود، شده بسته مرقد ضريح زديكي د: للين رس گوش به ات جم اين برگرفت در للرا حاك ايران|
  گروه ادامه خود راه به انياسي اي جري قطعا است
  اصولي افزود: او داشتند. حضور آن اطراف تهران اه مياگ دانش در فقط مبهوت، برخي بودند گريان ها چشللم ناراحتي توجه، قابل نكته اما شد. شكسللته جمعيت عفوك/ عفوك عفللوك عفوك/ عفوك عفللوك
  الهي براي (ره) ام لل ام ديرين يار ازنلدگي ردار لل
  س داد.
  خواهند نشان هاشمي هلل يت پيكر تشللييع باشكوه مراسم شده حبس سينه در ها نفس ميزدند. پرسه جمعيت محض به آنها بود. لل مل لليماي صدا از عزاداران عفوك. عفوك
  عفوك آرام لامي اسل انقللاب بنيانگللذار كنللار
  هميشلله دنبال را هلل يت مشي سياسي هاي
  گروه انسجام محور وان تمي لل هاش اهلل آي هم باز داد، را (ع) للين حس امام زيارت ودند، وش هت كه آنها شعارهايي سيما صدا رييس عسللگري، علي
  ديدن با را لخود اره دوب بيعت ديروز ران لل اي مردم ت. لل
  گرف همه گفت: جمهور رييس پارلماني معاون مهر|
  كنند- اتحاد مانور شللاهد اينكه بيان با اميري باشللد. ملي كردند. مي زمزمه دادند. سر تلويزيون سليقه يي شهاي گزار بر مبني ديرينش يار با رهبري اشكبار وداع هلل يت پيكر تشللييع مراسللم در گسللترده
  حضور كرده دنبال را هاشمي لل مش لل سياس روهاي
  افراد اين در هم مذهبي هللاي اقليت حتي گفت: بوديللم، رفسنجاني شمي ها اكبر هلل اآيت فين تد مراسللم در ملي، انه لل رس از ردم لل متعدد ايات كلل از للس وداعي از، لل نم اقامه از للپس ري رهب معظم ام لل مق هزاران كردنللد. محكم تر او بللا فسللنجاني شمي
  ها از پشتيباني (ره) امام ان اي آرم ور لل كش مصالح به
  و داشتند. باشكوهي حضور مراسم از خبرهايي او، اري لل خاكپس از پس لدقايقي درس انتقادها اين به واكنش در داوسيما لل ان ريي ازم احساس از پر وداعي لل ت. داش ديرينش يار با
  اشكبار اشللك بهت هنوز كه درحالي جوان پيللر از
  نفللر مراسم حاشيه در اميري حسينعلي دهند. اولويت
  رهبري صديقي اهلل آي كاشاني، تامامي اهلل آي حال وخامت پيكر تشييع مراسم يي نه رسا بازتاب نحوه به نسللبت اب، انق معظم رهبر با همراه نيز وا لل قس ره. ران خاط
  و ونهاي ست از يكي دادن دست از براي ان ره چه
  در امام(ره) حرم در يجاني من اش رف اهلل آي پاري لل هاشمي
  خاكس بدون روزهاي ميان در رسيد. گوش به وي دختر هاشمي فاطمه نيز روي را انتقادهللا گفت: فسللنجاني شمي ها اتهلل يلل زدند زانو ينجاني رفم هاش اهلل آي تابوت كنار
  در وي با هميشه براي تا بودند آمده بود، نمايان
  كشور بود. مهم ار يلل بس مي لل هاش اهلل آي براي وحدت زود: لل
  اف روزهاي بايد ايران املي اس جمهوري ديگر حال يتهلل آا معلوم قرار از نيز علما ديني خصيت هاي شلل انتقادها، به نسبت كنيم مي سعي ميگذاريم چشم وداع نظام مصلحت تشخيص مجمع فقيد رييس با ركت لل كه افرادي تعداد بر لحظه هلل د. كن
  وداع كنند. دنبال را وحدت مسير همه ااهلل ان
  ش شايد هنوز كه اتفاقي كند. تجربه را هاشللمي بدون رفسنجاني شمي ها فقدان از شدت به بجنوردي موسوي كنيم. اصاح را عملكردمان به شمريفسنجاني ها اكبر پيكر بعد دقايقي كردند. همگي تا بود اين بر قلرار د. يش افزوده
  داشتللند، دست از را كشور اي اي سرم يرين اصلت از يكي اكبر اهلل لل آي ت. لل اس نكرده اور لل را آن للس چك هي بود. شده متاثر هنگام اين در رد. لل حركت (ره) امام مرقد
  سمللت دانشگاه مقابل نبه سه شلل صبح 03:8 للاعت
  راس درگذشت با گفت: اصاحات دولت علوم وزير يلنا| م-
  داديا اعتداليون معنوي پدر ميان تو را فسنجاني شمي ها مجمع رييس خاكسپاري در مردم ور لل پرش حضور گرفت آرام خاك ميان در ضريح داخل هاشمي اثر بر نفر چند كه رسلليد حدي به جمعيت
  ازدحام از قبل ها عت سللا كه انگار اما كننللد تجمع
  تهللران را كشور هاي يه سرما ترين صلي از يكي هاشللمي هلل يت ترور از پس خرداد للدر مردي ناميد. ران لل اي در داشت. فراواني اي اب بازت نظام، مصلحت تشخيص باالي بللر جمعيت سلليل ميللان در سللرانجام ها خيابا حاشيه به فورا رفته هوش از جمعيت
  فشار «يكصدا بودند. آمده هاشمي بدرقه براي مقرر
  وقت مراسم حاشيه در ديروز معين مصطفي م. داده اي لل دس
  از بستري تجريش شهداي بيمارسللتان در نافرجامش آمار طبق گفت: جمهوري رييس معاون راسللتا همين يتهلل آا تصاويللر قبللل لحظاتي تللا كه هايي دسلل رفته دست از عزيز اين پيكر سرانجام شدند. منتقل قهرمان هاشمي لامروز، عزاس عزا يد، من زن
  فرياد در اما كرد: اظهار فسنجاني هاشمي يتهلل آا پيكر
  تشللييع حق دعوت بيمارستان همان در للت درس امروز شد، نيم حداقل تهران، انداري لل اس للوي از امي اع اين پيكر بودند، داشته نگه سر بر را فسنجاني هاشمي تا رسيد حافظ خيابان تقاطع به اتومبيلي با يران ره ملت از كاردي اپ همگان امروز» ت، لل اس خدا
  پيش هسللتند، زنده افرادي چنين كه وقتي تا بايللد حال
  عين صحبتهايش در همواره كه هاشمي گفت. لبيك را هاشمي يتهلل آا پيكر تشييع مراسم براي نفر ميليون سپرده خاك به ديرينش مراد كنار در مبارز مرد ردم مبزر اما برود. (ره) خميني امام حرم سمت به آنجا
  از با داشتند (ره) امام رهبري كنار در لل ني رف شود.
  نجا انجام آنها مورد در بيشتري
  قدرشناسي حتي ميبرد نام قهرمان يك عنوان به اميركبيللر از داشتند. حضور آن اطراف تهران دانشگاه در در ضريح داخل در هاشمي پيكر كه لحظاتي در لل د. همراهي حرم تا را (ره) امام صديق يار پيكر
  همچنان دهند نشان تا استند مي خو شللا حركات
  شعارها را خود عمر كه خادمي از مردم
  قدرشناسي با مبارزه قهرمان يللا «اميركبير عنوان تحت كتابللي مي اعا آمار طبق كرد: عنوان اميري حسللينعلي لله گوش از بيرون از مردم يت، رف آرام خاك ميان را جمعيت از اتومبيل دن لل جدا اجازه
  كردن لل دس از ناباوري در اب انقل هگللرانبهاي گو
  كه شمخاني، علي يسنا| رد- صادقانه خدمت
  وقف تاريخ از پيش روز يك درست بود، نوشته ار» اسبلل تك ميليون نيم حداقل تهران، انداري لل اس سوي از بزرگ سياستمدار حضور آخرين اره نظ حرم گوشه در كه داربستي كه بود حدي تا ازدحام اين د. دادن را رها قديتم از للي خيل مردم، ور لل پرش حضور
  رفت. اهلل آي تشييع مراسم در ملي امنيت عالي شوراي
  دبير امي اس جمهوري تا رفت دنيا از اميركبير درگذشت جاي فرستللاد، خميني امام رحلت تلخ روزهاي
  به سوگوارانه شللكوه با حضور گفت: شمليلنجاني رفس ها بدهد. دست از را خود اصلي اي وان است از
  يكي قرار كه جايي تهران، دانشگاه نبود. داختن لل ان
  وزن از قدرشناسي نظير، كم مراسللم اين در مختلف مردم
  اقشللار سوي از پدر باشكوه بدرقه از جاني اشن رفس خانواده
  قدرداني همه او، خاكسپللاري ان لل درجري لتله گذش
  روز بخواند يمينماز اش قد رفيللق بالين بر رهبري
  بللود خدمت وقف را للود بركت للا عمر كه لل اس
  خادمي براي همگان شد. نم ديده تفاوتي بودند
  يكدست لشللكري مقامات تمام بللود. جمعيت از مملو
  هللم داشت. شان دوس قانه لل عاش كه كرد مردمي به
  صادقانه همه بوديم، شاهد امروز ست دان هم با همه بودن حداكثري وحدتي در را ظام رفسنجاني،ن هاشم اهلل آي بدرقه تشييع مراسم در مردم وه لل اش حضور پي
  در بودند. آمده هاشمي با دوباره آنعتي دف يك پيكر كه لل زمان همان لدر د. بودن آنجا وري لل كش
  و شخصيتي عنوان به رفسللنجاني هاشم يتهلل آا از
  وي ها ون ميلي كه ايم ننشست پدر فراغ در ما تنها كرديم احساس امروز آمدند. او براي هم ت: اسب آمده تقدير پيام اين در كردند. تشكر تقدير اشمي آي واده
  خاناهلل مذهبي سياسي يتهاي شللخص جمعيت، ميان در به جماران از نظام مصلحت تشخيص مجمع
  رييس كرد ياد خطر خون روزهاي مرد جهاد در لل ام پي
  گ را هاشمي انيم تومي نه چگو اما ته. اللند نشس سللوگ به بديل بي پدري رحلت براي نفر تعالي
  بسمه كسي چه كه نداشت تفاوتي ديگر شدند، مي ديده
  نيز حرم در نيز زيادي مردم د، لل يش نزديك للگاه
  دانش دفاع در حضور توفيق كه كوچك سربازي عنوان به
  افزود: مار لل يش انبوه خيل غمگين للمان چش در را او تفكر امتداد كه حالي در دانيم ين ده زنرزم لل اين تاريخ در پدر مردمي وهللمند كش بدرقه در امروز ظه حح
  ل آمده هدف يك با همه داري؛ للتي پس چه تي لل
  هس تدفين بر قرار كه همانجايي شدند، حاضر (ره)
  امام بزرگاني به واحد نگاهي وان گز هرت ام داشت را
  مقدس با ايران سرافرازي دغدغه او يمانند يشند ندشللمي ها نند ما كه بينيم مي مردماني كرد مجاهدت مردم براي ت، لل زيس مردم براي كه مردي با مردم وداع لل د؛
  ثبت نباشد، اگر حتي بزرگمرد آن روح كه بگويند تا
  بودند اين ماند. آرام لل ود يش نم ديگر گاهي بود. للمي
  هاش كه رفسنجاني شمي ها يتهلل آا رهبري معظم مقام
  چون دارند. را آرامش تدال اع تهران كردند. سرافرازش مردم همين زيبا چه يت واس را مردم رافلرازي
  و ايران مردم البته است. باقي مردم للقلب در يش هم ميآورد. يي بيننده هر چشللم بر اشك ماتم،
  شور اما داشتند جهاد در حضور عدم براي اطعي ان رقه اي
  ه بود خود زمان از جلوتر كه داد دست از را نستوه بزرگمردي هرچند سرزمين، اي قرن بزرگمرد بدرقه به كه بود ايي ان انسه شمار از يخارج ور ضير نظ اهد لل
  ش نيز خارجي هاي صيت شللخ ميزبان مراسللم اين در تهران اه دانشگلل وارد وس لل اتوب با ملل هاش
  خانواده كه افرادي با يند رف سبقگ ديگران از عرصه اين
  در راه در پاي كه است لشده صاحب مقابل، در اما لل ديش ان آينده به همواره بهشتي، مظلوميت با مردم نبود؛ هاشمي با وداع تنها امروز بودند. ران آمده اي
  زمين رفسنجاني هاشم اهلل آي به يي ژه وي ارادت كه
  بودند نگاه را لبيرون ره پنج از كرش كوچت دختر للدند.
  ش جهاد بر را آرام امللن شيلل ها گو مختلف هاي نه بها
  با هند. دا نها بهتر ايراني ساختن وداع كبير(ره) خميني صابت شجاعت طالقاني لل آزادانديش مطهري،
  تفكر را ايران بزرگان همواره ته يك ايص لله
  داشتند، هاشمي يتهلل آا ارشد پسر هاشمي، محسن كرد. مي نيز گري بي انقا مدعي امروز دادند جيح سبيل تر هلل اي دلسوزترين اب انق معظم رهبر ده آيننگ پدري مردم بزرگ، فرزندي ايران امروز صالحش بندگان به خداوند كه ده يي وع بود، الهي وعده به وفاي تجلي امروز
  كردند. هند. دا كر حمايت آنها از ده ند اا قرار خود
  سرمشق شد حاضر تهران دانشگاه مقابل در مردم ديدن
  با باشم. داشته
  هستند، هاشمي حيات لحظه لحظه كه گونه هما اما هسللت؛ دسللت از را خويش رفيق هاشمي براي را آن كل، لل بهترين به امروز داد مجاهدت پايمردي صبر
  در برنامه از مرعشي حسين همچنين مراسم پايان در رهبر مدتي از پس كرد. تشكر مردم پرشور حضور
  از مردم به را خود تجارب فسنجاني شمي
  ها براي بزرگ هيي سرماي واند نيت مردم يظير بن بدرقه وداع بود، كشور اي لل راهگش تر چشم ها ميليون اما بود بسته امروز اگرچه هاشمي ظاهر چشمان كرد.
  محقق كرمان تهران، در فسنجاني شمي ها يتهلل آا ترحيم بالين بر تهران دانشگاه وارد اس ام انقا
  معظم عارف، محمدرضللا ارس| ف كرد- منتقل جوانان
  و باشد. وحدت اعتدال مسير به جامعه بازگشت مبدأ ران زايي اي تهمت، تخريب زهرآگين تيرهاي برابر در او صبر به خدا ونه گلل دن ديچ
  د ترحيم للم مراس درخصوص او داد. خبر ان لل جس رف
  و رهبري معظم مقام دند. لل حاضر انقاب ديرين
  يار شوراي مجلس اميد ليلون فراكس رييس تهران
  نماينده قدرشناس مردم الطاف سيل از را خود سپاس آنكه از است ان اص زب ان ان اي پم در بخشيد. آبرو نستوه مجاهد اين به داد
  نيكو مراسمي ۲۲دي چهارشنبه گفت: هاشللمي يتهلل آا به خطاب شدند، آماده نماز اقامه راي درحبال
  كه مجمع رييس پيكر تشللييع مراسم حاشيه در لامي
  اسل نخبگان، علما تقليد، عظام قمراجع ب، ان معظم رهبر ژه وي نظام مسووالن ايران، داد وعده الهي نصر از خود، عمر از فصل آخرين در بود قرآن رزند لل درم
  پان ٩تا :30 للاعت از خميني(ره) ام لل ام حسيللنيه
  در بخوانند. نماز بايد همه فرمودند:
  جمعيت كرد: اظهار خبرنگاران جمع در نظام مصلحت
  تشللخيص همراهي همدردي با كه كشورهايي مسووالن مردم مذاهب، اديان ساير ران چه ره آمدند مردم سرانجام لل دان پيروزي اين مظهر للأ منش را مردم حضور
  و خواهد برگزار انقب معظم رهبر حضور 11 بلل 30 علي الريجاني، علي الريجاني، آملي روحاني،
  حسن بيان با وي كرد. منتقل را خود تجارب لل اش اهلل
  آي نماييم. اعم هد، ان ساخت ان آس ما براي را بزرگ ضايعه اين حمل عصارهت افواجا. دي اهلل في يدخلون الناس رأيت والفتح نصراهلل جاء اذا آمدند؛
  باشكوه در مي لل مراس ۲دي) عصر(4 جمعه همچنين شللد. محسن علوي، سيدمحمود رضايي، محسن
  عسگري، مبارز فللردي شمريفسللنجاني ها يتهلل آا مرحوم
  اينكه رسيد ابدي آرامشي به كبير خميني او مراد كنار در نستوه مجاهد اين خسته پيكر حقانيت اثبات از نظير بي هي نمايشگا رحلتش بود وحدت اعتدال هاشللمي،
  عمر كرمان در نيز ۵۲دي) عصر شنبه روز
  رفسللنجان محمدي جنتللي احمد كاشللاني، امامي
  هاشللمي، به را خود تجارب هاشمللي اهلل آي افزود: بود، لل انقاب
  و تا است زنده هاشمي ت. لل اس ساخته ناممكن را او مرگ مردم، لل اش هي للق عش اما رحلتش بود، ردمدار حياتش در كه ونه ان همگ آورد. پديد وحدت ضرورت
  اعتدال يكشنبه شود. مي برپا هاشمي هلل ايت حيم تر
  مراسم صف در كه بودند كشوري مسووالن ازجمله
  گلپايگاني يون لل فراكس رييس كرد. منتقل مديران جوانان ردم، لل
  م ماند. خواهد پاينده هاشمي راه ده زن انلد تا است زنده هاشمي است، زنده انق شد. دار ردم
  نيز در هاشمي اهلل آي هفتم شب لل مراس نيز دي) ۶۲
  ( آغاز را نماز اقامه رهبري، معظم مقام امامت به
  بعدي صبر، كرد: تصريح همچنين مي اسا شوراي مجلس ما»
  اميد دوام عالم جريده بر است ثبت عشق/ به شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز قوام بود، جامعه حيات در انسدادها ودن دغ دغش مظلوميم مدافع
  هاشمي شد. خواهد برگزار راحل امام حرم فضاي سللنگين غمي ديگر باري لحظه آن در
  كردند. اهلل آي مرحوم بارز هاي وجهه از لل دورانديش بود.
  مقاومت ريفسنجاني شم
  ها وحدت نميكرد تحمل صبر هاشمي اگر مسللعود يسنا| ماند نمي باقي جامعه در داد
  آرامش نشان واكنش هاشمي اهلل آي درگذشت به غرب تا شرق از
  جهان تحمل گفت: مي اسا شوراي مجلس رييس نايب
  پزشكيان، يهاي ويژگ از يللا اينصاف يها نامراد هملله مقابللل
  در گذاشت. جا روحانيت تشيع ايران، به دان اق من اكبر علي اهلل آيلل درگذشللت ايران، جمهللور رييس خبر بازتاب از پللس صله فا شللب يكشنبه
  از اين توياند نم كسللي هر بود، رفسللنجاني هاشمي يتهلل آا كرد اعام قاهره در ران لل اي منافع حفاظت دفتر را نظام مصلحت تشخيص رييس شميفسنجاني ها نههاي رسا اكثر تقريبا فسنجاني، هاشمي يتهلل آا
  فوت ايشان ات مشك اين همه وجود با اشد لل داش ته را
  روحيه يتهلل آا پيكر تشييع مراسم با همزمان سهلنبه شل روز گفت. تسليت در لرا خب اين ان، لل جه للر سراس در اثرگذار لل
  م بودند. انقاب پشتيبان انقب مسير در محكم
  همچنان ايشان بزرگداشت براي مراسمي شمينجاني، رفسلل ها دولت رييس معاون مكتوم راشللد بن محمد در موضوع اين دادند. لل رار خود اخبار خروجي
  صدر وجود كه كرد خواهد مشخص آينده كرد: خاطرنشان
  وي يشود. برگزار قاهره در نهيان آل زايد محم نيز دوبي لل حاك امارات مختلف كشورهاي سوي از تسللليت هاي پيام
  كنار او داشللت اهميت چقللدر فسللنجاني ري شم ها اتهلل يلل
  آ آذربايجان، جمهوري جمهور ييس ياف عل الهام مسلح نيروهاي عالي فرمانده معاون ابوظبي لي عهد يدهد نشان ورها، لل كش اين سياستمداران لل ران
  س در كه بودند كساني اينها داشللت. نخواهد جايگزيني
  قطعا معظم رهبر به را فسنجاني شمي ها يتهلل آا درگذشت درگذشت روحاني به مشابه اي راف تلگ ارسال با يز ني شميرفسللنجا ها يتهلل آا اثرگذار چهره فقدان
  كه كه داشتند خاصي هاي ويژگ بودند آمده بار خت للها
  س گفت. تسليت كشورمان جمهور رييس مي اسا انقاب گفتند. تسليت را هاشمي هلل يت نه مهم بسيار اساسي ال مسيلل ايران، سياست
  در مبارزه ۵ال س0 اين طول در ها سخت اين مسللير در
  فقط جنوبي، آفريقاي جمهور ييس زوما جيكوب را تسليتي پيام اردن، لل اه پادش دوم، عبداهلل ملك نيز ايران پيرامون لجهان راي بلكه ايران، براي كرد.
  تنها كسب را ويژگ اين يشد
  م اهلل آي لل درگذش پيامي صدور با لل دوش نب روز مصلحت تشخيص مجمع رييس درگذشت مناسبت به كشورهاي سران سوي از تسليت هاي ام پي است.
  بوده بود- نظير كم اهلل آي تشييع در مردم
  حضور ايران ملللت دولت بلله را فسللنجاني شمي ها اهلل آي درگذشت اردن پادشاه كرد. ارسال ايران ام فوت خبن انتشار اوليه ات لل اع همان از نزديك
  دور آيين در مردم حضور اسامي، آزاد دانشگاه رنا ريي
  اي گفت. تسليت ييسجمهور روحاني حسن به را فسنجاني شمي ها رسمي هاي كانال اجتماعي بكهي ها شلل در
  ايشللان كم را فسنجاني شمي ها يتهلل آا پيكر تدفين
  تشييع پيام دو ارسال با سوريه، ور ييس مه اسد بشار گفت. تسليت ايران نيز امريكا خارجلله امور وزارت حتي شللد
  منتشللر دوم اميركبير هيچگاه مردم گفت: كرد توصيف
  نظير ايران، مهور ريي اب انق معظم رهبر به داگانه امريكا، خارجه امور وزارت سخنگوي كربي جان واكنش اتفاق اين خبر اين به نيهرسللمي يي بيا
  در در ديروز ميرزاده» «حميد كرد. خواهند رامنلل فوش
  را گفت. تسليت را شميرفسنجاني ها تهلل آي درگذشت شخصيتهاي از يكي را ريفسللنجاني شم ها يتهلل آا بود: آمده امريكا لل ارج وزارت بيانيه در داد. لل نش
  ان رفسنجاني شمي ها يتهلل آا سپاري خاك آيين
  حاشيه پيام ارسال با لبنان ييسر جمهو عون -ميشللل خواند ايللران مي سل لا جمهوري تاريللخ برجسللته در برجسته» «شخصيتي يفسنجاني، شمر ها يتهلل آا روح قلب از هيچگاه ملي هاش اهلل آي خاطره
  افزود: ايران، جمهللور ييس روحاني حسللن به تسللليتي گفت. تسليت را وي درگذشت ايشان عزيزان خانواده به «ما است؛ بوده ايران
  تاريخ اميركبير را وي مردم لل نخواهد پاك ايران
  ملت ييسجمهور شميرفسللنجاني ها اكبر درگذشللت واكنش در سفيد، كاخ سخنگوي ارنست جاش نشان تسليت هاي پيام اين بررسي گوييم.» مي
  تسليت دانند.
  دوم را نظام مصلحت تشللخيص مجمع رييس اسللبق را وي شميفسنجاني ها يتهلل آا درگذشللت خبر به براي شميفسنجاني» ها يتهلل آا كاراكتر كه هد دي ميكنم. ابراز ايران ملت به فسنجاني هاشمي پيامي در نيكاراگوئه، جمهور رييس اورتگا دانيل
  - اجراست– حال در موثر بسيار شكلي به
  برجام مهايي پيا در كويت للوتزير نخس وليعهد -امير، درگذشللت لامي، اسل انقاب معظم رهبر به خطاب گفت. تسليت كرد توصيف ايران» برجسته هاي شخصيت از «يكي فردي نمايانگر رسانه اهالي سياستمداران از
  بسياري در لليه روس دايم نماينده ورونكوف، لل مي والدير نا|
  ايس مصلحت تشخيص مجمع رييس درگذشت جداگانه مجمع رييللس شميرفسللنجاني ها اكبللر هلل اللت آي با الجزاير، ييسللور جمه بوتفليقه عبدالعزيللز وي خانواده به را ايشان درگذشت سفيد كاخ فت: تندروي برابر در محكمللي سللد عملگرا نه رو، ميا اقدام درباره سوالي به پاسخ در بي اي ملل اله ان ازم لل
  س گفتند. تسليت روحاني حسن به را ايران نظام گفت. تسليت را نظام مصلحت تشخيص خود، ايراني همتاي روحاني لل حس به پيامي ارسال ميگويد. تسليت است. گري
  افراط دوره يك براي ايران اي ري تح تمديد براي نگتن لل
  واش مجمع رييس شميرفسنجاني ها يتهلل آا درگذشللت پيامي در عاج، ساحل ييسجمهور واتارا الحسن ارسال با ه، لل روس جمهور ريي پوتين والديمير
  - نيز ايللران در متحد ملللل سللازمان -نماينده پيامي در تركيه، خارجه ور وزي اوغل اووش مولود
  - درباره همچنان واشنگتن تهران كه گفت ديگر 10
  سال گفت. تسليت وي به را نظام مصلحت تشخيص مراتب كشللورمان جمهور ييس روحاني حسللن به يتهلل آا درگذشللت ايران، ييسجمهللور بلله
  پيامي طرف از را جلاني يرف هاشم اهلل آي درگذشت گفت. تسليت را شميرفسنجاني ها يتهلل آا
  درگذشت يي هسته توافق روسيه كرد. خواهند رايزني مسللاله
  اين گفت. تسليت سازمان اين كاركنان تمام نيز بحرين اميللر خليفه» آل عيسللي بن -«حمد ارسللال بللا عمللان، پادشللاه قابللوس لطان سلل يتهلل آا درگذشت مناسبت به را ملتش خود تسليت از كه پيام اين در گفت. تسليت را فسنجاني شمي هار داند ياش جهان ابعاد در ثبات حفظ براي دي لل نس
  را عراق، جمهور ييس معصللوم فواد -همچنيللن ايران، وري لل سجمه ريي روحاني لل حس به پيامي در يتهلل آا درگذشللت ايران، ييسجمهللور بلله پيامي كرد. ابراز فسنجاني هارشمي اهلل آي نقش از شده، ارسال ديپلماتيك مجاري
  طريق بر تاثيري ها يم تحر ايللن تمديد كه اسللت باور اين بر
  و يار فسللنجاني، ري شم ها اكبر هلل ايت درگذشلل گفت. تسليت را هاشمي اهلل يت درگذشت گفت. تسليت را شميرفسنجاني ها اعام تسللليتي پيام در انگليس لامي اسل مركز شده تجليل گذشته هاي سال طي شميرفسنجاني
  ها اين ما ارزيابي افزود: وي لل داش ت. نخواهد برجام
  اجراي چين، خارجلله وزارت سللخنگوي كانللگ لللو همسنگر امخميني(ره) ام ديرين يار درگذشت كرد:
  است. تشخيص مجمع رييس رهبري امام(ره) ديرين كرد اعام توييتي در هند زير نخست
  -همچنين را توافق اجراي دقيق طور به امريكايي للطرف اس
  ت مجمع رييس رفسنجاني شمي ها يتهلل آا درگذشللت موجي امي، اس انقاب معظم رهبر همگام ارزات اراتب ام دولت لل ريي نهيان، آل زايد لل خليف
  - روحاني حسن ياش ايران همتاي به را نظام مصلحت هموطنانم از نفر ميليون 0۵۲ ارد لل كميلي طرف
  از به برجام كه لل اس اين ما ديدگاه كرد. واهد لل ررس
  ب گفت. تسليت يتهلل آا درگذشللت براي را ها ليت تسلل تريللن عميق گفت. تسليت را نظام مصلحت تشخيص همه اسامي انقاب فلتگان شيل دل در تاثر تالم از روحاني حسللن به تلگرافي ارسللال با بيللده، متح عر اجراست. درحال موثر بسيار شكلي
بدرقه تاريخي مرد تاريخ‌ساز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/22
بدرقه تاريخي مرد تاريخ‌ساز
سردار سازندگي در كنار امام (ره) آرام گرفت


2,5 ميليون نفر در مراسم تشييع آيت‌الله هاشمي حضور پيدا كردندگروه ايران|

سردار سازندگي و يار ديرين امام (ره) براي هميشه كنار بنيانگذار انقلاب اسلامي آرام گرفت. مردم ايران ديروز بيعت دوباره خود را با حضور گسترده در مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با او محكم‌تر كردند. هزاران نفر از پير و جوان درحالي‌كه هنوز بهت و اشك در چهره‌شان براي از دست دادن يكي از ستون‌هاي كشور نمايان بود، آمده بودند تا براي هميشه با وي وداع كنند. هر لحظه بر تعداد افرادي كه شركت داشتند، افزوده مي‌شد. قرار بر اين بود تا همگي راس ساعت 8:30 صبح سه‌شنبه مقابل دانشگاه تهران تجمع كنند اما انگار كه ساعت‌ها قبل از وقت مقرر براي بدرقه هاشمي آمده بودند. «يكصدا فرياد مي‌زنند، عزا عزاست امروز، هاشمي قهرمان پيش خدا است، امروز» همگان پلاكاردي از چهره رفسنجاني در كنار رهبري و امام (ره) داشتند و با شعارها و حركات‌شان مي‌خواستند تا نشان دهند كه گوهر گرانبهاي انقلاب در ناباوري از دست رفت. حضور پرشور مردم، خيلي از قديمي‌ترها را به روزهاي تلخ رحلت امام خميني فرستاد،  جاي سوزن انداختن نبود. دانشگاه تهران، جايي كه قرار بود رهبري بر بالين رفيق قديمي‌اش نماز بخواند هم مملو از جمعيت بود. تمام مقامات لشكري و كشوري آنجا بودند. در همان زماني كه پيكر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از جماران به دانشگاه نزديك مي‌شد، مردم زيادي نيز در حرم امام (ره) حاضر شدند، همانجايي كه قرار بر تدفين هاشمي بود. گاهي ديگر نمي‌شود آرام ماند. اين شور و ماتم، اشك بر چشم هر بيننده‌يي مي‌آورد. خانواده هاشمي با اتوبوس وارد دانشگاه تهران شدند. دختر كوچك‌ترش از پنجره بيرون را نگاه مي‌كرد. محسن هاشمي، پسر ارشد آيت‌الله هاشمي با ديدن مردم در مقابل دانشگاه تهران حاضر شد و از حضور پرشور مردم تشكر كرد. پس از مدتي رهبر معظم انقلاب اسلامي وارد دانشگاه تهران و بر بالين يار ديرين انقلاب حاضر شدند. مقام معظم رهبري درحالي‌كه براي اقامه نماز آماده مي‌شدند، خطاب به جمعيت فرمودند: همه بايد نماز بخوانند.

حسن روحاني، آملي لاريجاني، علي لاريجاني، علي عسگري، محسن رضايي، سيدمحمود علوي، محسن هاشمي، امامي كاشاني، احمد جنتي و محمدي گلپايگاني ازجمله مسوولان كشوري بودند كه در صف بعدي به امامت مقام معظم رهبري، اقامه نماز را آغاز كردند. در آن لحظه باري ديگر غمي سنگين فضاي حاكم را در برگرفت و اين جملات به گوش رسيد: الهي عفوك عفوك عفوك/ عفوك عفوك عفوك/ عفوك عفوك عفوك. وداع اشكبار رهبري با يار ديرينش

مقام معظم رهبري پس از اقامه نماز، وداعي اشكبار با يار ديرينش داشت. وداعي پر از احساس و خاطره. سران قوا نيز همراه با رهبر معظم انقلاب، در كنار تابوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني زانو زدند و با رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام وداع كردند. دقايقي بعد پيكر اكبر هاشمي‌رفسنجاني به سمت مرقد امام (ره) حركت كرد. در اين هنگام ازدحام جمعيت به حدي رسيد كه چند نفر بر اثر فشار جمعيت از هوش رفته و فورا به حاشيه خيابان‌ها منتقل شدند. سرانجام پيكر اين عزيز از دست رفته ملت ايران با اتومبيلي به تقاطع خيابان حافظ رسيد تا از آنجا به سمت حرم امام خميني (ره) برود. اما مردم همچنان پيكر يار صديق امام (ره) را تا حرم همراهي مي‌كردند و اجازه جدا شدن اتومبيل از جمعيت را نمي‌دادند. اين ازدحام تا حدي بود كه داربستي كه در نزديكي ضريح مرقد بسته شده بود، به دليل ازدحام جمعيت شكسته شد. اما نكته قابل توجه، ناراحتي عزاداران از صدا و سيماي ملي بود. آنها به محض ديدن علي عسگري، رييس صدا و سيما شعارهايي مبني بر گزارش‌هاي سليقه‌يي تلويزيون سر دادند.  

پس از شكايات متعدد مردم از رسانه ملي، رييس سازمان صداوسيما در واكنش به اين انتقادها نسبت به نحوه بازتاب رسانه‌يي مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: انتقادها را روي چشم مي‌گذاريم و سعي مي‌كنيم نسبت به انتقادها، عملكردمان را اصلاح كنيم. هاشمي داخل ضريح در ميان خاك آرام ‌گرفت

سرانجام در ميان سيل جمعيت و بر بالاي دست‌هايي كه تا لحظاتي قبل تصاوير آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را بر سر نگه داشته بودند، پيكر اين بزرگمرد مبارز در كنار مراد ديرينش به خاك سپرده شد. در لحظاتي كه پيكر هاشمي در داخل ضريح در ميان خاك آرام مي‌گرفت، مردم از بيرون و از گوشه گوشه حرم نظاره‌گر آخرين حضور سياستمدار بزرگ ايران بودند كه آرام‌آرام از نظر‌ها محو مي‌شد. برخي چشم‌ها گريان بودند و برخي مبهوت، فقط در ميان جمعيت پرسه مي‌زدند. نفس‌ها در سينه حبس شده و آنها كه به‌هوش‌تر بودند، زيارت امام حسين (ع) را زمزمه مي‌كردند.

در مراسم تدفين آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني و درست دقايقي پس از خاكسپاري او، خبرهايي از وخامت حال آيت‌الله امامي كاشاني، آيت‌الله صديقي و نيز فاطمه هاشمي دختر وي به گوش رسيد. در ميان شخصيت‌هاي ديني و علما نيز از قرار معلوم آيت‌الله موسوي بجنوردي به‌شدت از فقدان هاشمي‌رفسنجاني متاثر شده بود.

حضور پرشور مردم در خاكسپاري رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بازتاب‌هاي فراواني داشت. در همين راستا معاون رييس‌جمهوري گفت: طبق آمار اعلامي از سوي استانداري تهران، حداقل 2 و نيم ميليون نفر براي مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي در دانشگاه تهران و اطراف آن حضور داشتند.

حسينعلي اميري عنوان كرد: طبق آمار اعلامي از سوي استانداري تهران، حداقل 2 و نيم ميليون نفر براي مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي در دانشگاه تهران و اطراف آن حضور داشتند. او افزود: مراسم باشكوه تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي نشان داد، باز هم آيت‌الله هاشمي مي‌تواند محور انسجام ملي باشد. اميري با بيان اينكه شاهد مانور اتحاد بوديم، گفت: حتي اقليت‌هاي مذهبي هم در اين مراسم حضور باشكوهي داشتند. روزهاي بدون هاشمي

حال ديگر جمهوري اسلامي ايران بايد روزهاي بدون هاشمي را تجربه كند. اتفاقي كه هنوز شايد هيچ‌كس آن را باور نكرده است. آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني را مي‌توان پدر معنوي اعتداليون ايران ناميد. مردي كه در خرداد 58 و پس از ترور نافرجامش در بيمارستان شهداي تجريش بستري شد، امروز درست در همان بيمارستان دعوت حق را لبيك گفت. هاشمي كه همواره در صحبت‌هايش از اميركبير به‌عنوان يك قهرمان نام مي‌برد و حتي كتابي تحت عنوان «اميركبير يا قهرمان مبارزه با استكبار» نوشته بود، درست يك روز پيش از تاريخ درگذشت اميركبير از دنيا رفت تا جمهوري اسلامي يكي از استوانه‌هاي اصلي خود را از دست بدهد.

روز گذشته و درجريان خاكسپاري او، همه يكدست بودند و تفاوتي ديده نمي‌شد. همگان براي يك هدف و آن‌هم بيعتي دوباره با هاشمي آمده بودند. در ميان جمعيت، شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي نيز ديده مي‌شدند، ديگر تفاوتي نداشت كه چه كسي هستي و چه پستي داري؛ همه با يك هدف آمده بودند تا بگويند كه روح آن بزرگمرد حتي اگر نباشد، هميشه در قلب مردم باقي است. البته مردم ايران در اين مراسم ميزبان شخصيت‌هاي خارجي نيز بودند كه ارادت ويژه‌يي به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني داشتند، شخصيت‌هايي كه همواره بزرگان ايران را سرمشق خود قرار داده‌اند و از آنها حمايت كرده‌اند. در پايان مراسم همچنين حسين مرعشي از 4 برنامه ترحيم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در تهران، كرمان و رفسنجان خبر داد. او درخصوص مراسم ترحيم آيت‌الله هاشمي گفت: چهارشنبه 22دي مراسمي در حسينيه امام خميني(ره) از ساعت ٣٠: ٩ تا ٣٠: ١١ با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد. همچنين جمعه عصر(24 دي) مراسمي در رفسنجان و روز شنبه عصر (25 دي) نيز در كرمان مراسم ترحيم آيت‌الله هاشمي برپا مي‌شود. يك‌شنبه (26 دي) نيز مراسم شب هفتم آيت‌الله هاشمي در حرم امام راحل برگزار خواهد شد.نویسنده:
قدرداني خانواده هاشمي‌رفسنجاني از بدرقه باشكوه پدر از سوي مردم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/22
قدرداني خانواده هاشمي‌رفسنجاني از بدرقه باشكوه پدر از سوي مردم


در پي حضور باشكوه مردم در مراسم تشييع و بدرقه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، خانواده آيت‌الله هاشمي تقدير و تشكر كردند. در اين پيام تقدير آمده است:

بسمه تعالي

لحظه‌لحظه امروز در بدرقه شكوهمند و مردمي پدر در تاريخ اين سرزمين ثبت شد؛ وداع مردم با مردي كه براي مردم زيست، براي مردم مجاهدت كرد و سرافرازي مردم را مي‌خواست و چه زيبا همين مردم سرافرازش كردند. تهران شاهد حضور بي‌نظير و خارج از شمار انسان‌هايي بود كه به بدرقه بزرگمرد قرن ايران ‌زمين آمده بودند. امروز تنها وداع با هاشمي نبود؛ مردم با مظلوميت بهشتي، تفكر مطهري، آزادانديشي طالقاني و شجاعت و صلابت خميني كبير(ره) وداع كردند. امروز تجلي وفاي به وعده الهي بود، وعده‌يي كه خداوند به بندگان صالحش در صبر و پايمردي و مجاهدت داد و امروز به بهترين شكل، آن را براي هاشمي محقق كرد. چشمان ظاهر هاشمي اگرچه امروز بسته بود اما ميليون‌ها چشم‌ تر ديدند چگونه خدا به صبر او در برابر تيرهاي زهرآگين تخريب و تهمت، جزايي نيكو داد و به اين مجاهد نستوه آبرو بخشيد.

پدرمان فرزند قرآن بود و در آخرين فصل از عمر خود، از نصر الهي وعده مي‌داد و حضور مردم را منشأ و مظهر اين پيروزي مي‌دانست و سرانجام مردم آمدند و چه باشكوه آمدند؛ اذا جاء نصرالله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين‌الله افواجا. عصاره عمر هاشمي، اعتدال و وحدت بود و رحلتش نمايشگاهي بي‌نظير از اثبات حقانيت اعتدال و ضرورت وحدت پديد آورد. همان‌گونه كه در حياتش مردم‌مدار بود، رحلتش نيز مردم‌مدار شد.

هاشمي مدافع مظلومين و دغدغه‌مند گشودن انسدادها در حيات جامعه بود، قوام نظام را در وحدتي حداكثري و بودن همه با هم مي‌دانست و امروز شاهد بوديم، همه با هم براي او آمدند. امروز احساس كرديم تنها ما در فراغ پدر ننشسته‌ايم كه ميليون‌ها نفر براي رحلت پدري بي‌بديل به سوگ نشسته‌اند. اما چگونه مي‌توانيم هاشمي را زنده ندانيم در حالي كه امتداد تفكر او را در چشمان غمگين و خيل انبوه بي‌شمار مردماني مي‌بينيم كه مانند هاشمي مي‌انديشند و مانند او دغدغه سرافرازي ايران با اعتدال و آرامش را دارند.

اين سرزمين، هرچند بزرگمردي نستوه را از دست داد كه جلوتر از زمان خود بود و همواره به آينده مي‌انديشيد اما در مقابل، صاحب نسلي شده است كه پاي در راه ساختن ايراني بهتر نهاده‌اند.

امروز ايران فرزندي بزرگ، مردم پدري آينده‌نگر و رهبر معظم انقلاب دلسوزترين رفيق خويش را از دست داده‌ است؛ اما همان‌گونه كه لحظه لحظه حيات هاشمي راهگشاي كشور بود، وداع و بدرقه بي‌نظير مردم نيز مي‌تواند سرمايه‌يي بزرگ براي ايران و مبدأ بازگشت جامعه به مسير اعتدال و وحدت باشد.

در پايان زبان‌‌مان قاصر است از آنكه سپاس خود را از سيل الطاف مردم قدرشناس ايران، مسوولان نظام به‌ويژه رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقليد، علما و نخبگان، رهبران ساير اديان و مذاهب، مردم و مسوولان كشورهايي كه با همدردي و همراهي تحمل اين ضايعه بزرگ را براي ما آسان‌تر ساخته‌اند، اعلام نماييم.

پيكر خسته اين مجاهد نستوه در كنار مراد او خميني كبير به آرامشي ابدي رسيد اما عشق هاشمي به مردم، مرگ او را ناممكن ساخته است. هاشمي زنده است تا انقلاب زنده است، هاشمي زنده است تا ملت زنده‌اند و راه هاشمي پاينده خواهد ماند.

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جريده عالم دوام ما»نویسنده:
جهان از شرق تا غرب به درگذشت آيت‌الله هاشمي واكنش نشان داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/22
جهان از شرق تا غرب به درگذشت آيت‌الله هاشمي واكنش نشان داد


از يك‌شنبه‌شب و بلافاصله پس از بازتاب خبر فوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تقريبا اكثر رسانه‌هاي مهم و اثرگذار در سراسر جهان، اين خبر را در صدر خروجي اخبار خود قرار دادند. اين موضوع در كنار پيام‌هاي تسليت از سوي كشورهاي مختلف و سران و سياستمداران اين كشورها، نشان مي‌دهد كه فقدان چهره اثرگذار آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سياست ايران، مساله‌يي اساسي و بسيار مهم نه تنها براي ايران، بلكه براي جهان پيرامون ايران نيز بوده است. پيام‌هاي تسليت از سوي سران كشورهاي دور و نزديك از همان ساعات اوليه انتشار خبر فوت ايشان در شبكه‌هاي اجتماعي و كانال‌هاي رسمي منتشر شد و حتي وزارت امور خارجه امريكا نيز در بيانيه‌يي رسمي به اين خبر و اين اتفاق واكنش نشان داد. در بيانيه وزارت خارجه امريكا آمده بود: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، «شخصيتي برجسته» در تاريخ ايران بوده است؛ «ما به خانواده و عزيزان ايشان تسليت مي‌گوييم.» بررسي اين پيام‌هاي تسليت نشان مي‌دهد كه كاراكتر «آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني» براي بسياري از سياستمداران و اهالي رسانه نمايانگر فردي ميانه‌رو، عملگرا و سد محكمي در برابر تندروي و افراطي‌گري است.

- ولاديمير پوتين رييس‌جمهور روسيه، با ارسال پيامي به رييس‌جمهور ايران، درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت. در اين پيام كه از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال شده، از نقش آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني طي سال‌هاي گذشته تجليل شده است.

- خليفه بن‌زايد آل نهيان، رييس دولت امارات عربي‌متحده، با ارسال تلگرافي به حسن روحاني رييس‌جمهور ايران، درگذشت آيت‌الله علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني رييس تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.

- محمد‌ بن‌ راشد آل‌ مكتوم معاون رييس دولت امارات و حاكم دوبي و نيز محمد‌ بن‌ زايد آل نهيان ولي‌عهد ابوظبي و معاون فرمانده عالي نيروهاي مسلح نيز با ارسال تلگراف‌هاي مشابه به روحاني درگذشت آيت‌الله هاشمي را تسليت گفتند.

- ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن، پيام تسليتي را به‌مناسبت درگذشت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران ارسال كرد. پادشاه اردن درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را به حسن روحاني رييس‌جمهور ايران تسليت گفت.

- جان كربي سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را يكي از شخصيت‌هاي برجسته تاريخ جمهوري اسلامي ايران خواند و درگذشت وي را تسليت گفت.

- جاش ارنست سخنگوي كاخ سفيد، در واكنش به خبر درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني وي را «يكي از شخصيت‌هاي برجسته ايران» توصيف كرد و گفت: كاخ سفيد درگذشت ايشان را به خانواده وي تسليت مي‌گويد.

- الحسن واتارا‌ رييس‌جمهور ساحل‌عاج، در پيامي به حسن روحاني رييس‌جمهور كشورمان مراتب تسليت خود و ملتش را به‌مناسبت درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ابراز كرد.

- مركز اسلامي انگليس در پيام تسليتي اعلام كرد: درگذشت يار ديرين امام‌خميني(ره) و همسنگر مبارزات و همگام رهبر معظم انقلاب اسلامي، موجي از تالم و تاثر در دل شيفتگان انقلاب اسلامي و همه علاقه‌مندان به ايران، تشيع و روحانيت به‌جا گذاشت.

- دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره اعلام كرد روز سه‌شنبه همزمان با مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، مراسمي براي بزرگداشت ايشان در قاهره برگزار مي‌شود.

- الهام علي‌اف‌ رييس‌جمهور جمهوري آذربايجان، درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را به رهبر معظم انقلاب اسلامي و رييس‌جمهور كشورمان تسليت گفت.

- جيكوب زوما‌ رييس‌جمهور آفريقاي‌جنوبي، روز دوشنبه با صدور پيامي درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را به دولت و ملت ايران تسليت گفت.

- بشار اسد‌ رييس‎جمهور سوريه، با ارسال دو پيام جداگانه به رهبر معظم انقلاب و رييس‌جمهور ايران، درگذشت آيت‎الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت.

-ميشل عون، رييس‌جمهور لبنان با ارسال پيام تسليتي به حسن روحاني‌ رييس‌جمهور ايران، درگذشت اكبر هاشمي‌رفسنجاني‌ رييس‌جمهور اسبق و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.

- عبدالعزيز بوتفليقه‌ رييس‌جمهور الجزاير، با ارسال پيامي به حسن روحاني همتاي ايراني خود، درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به وي تسليت گفت.

- سلطان قابوس پادشاه عمان، با ارسال پيامي به رييس‌جمهور ايران، درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت.

- لو كانگ‌ سخنگوي وزارت خارجه چين، درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني‌ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.

- دانيل اورتگا‌ رييس‌جمهور نيكاراگوئه، در پيامي خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي، درگذشت آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني‌ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.

- مولود چاووش‌اوغلو‌ وزير خارجه تركيه، در پيامي درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت.

-«حمد بن عيسي آل‌خليفه» امير بحرين نيز در پيامي به حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران، درگذشت آيت‌الله هاشمي را تسليت گفت.

-همچنين نخست‌وزير هند در توييتي اعلام كرد از طرف يك‌ميليارد و ۲۵۰‌ميليون نفر از هموطنانم عميق‌‌ترين تسليت‌ها را براي درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به ملت ايران ابراز مي‌كنم.

-امير، وليعهد و نخست‌وزير كويت در پيام‌هايي جداگانه درگذشت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران را به حسن روحاني تسليت گفتند.

-نماينده سازمان ملل متحد در ايران نيز درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را از طرف تمام كاركنان اين سازمان تسليت گفت.

-همچنين فواد معصوم‌ رييس‌جمهور عراق، درگذشت آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، يار ديرين امام(ره) و رهبري و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به همتاي ايراني‌اش حسن روحاني تسليت گفت.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/22
روي موج خبر


مرد روزهاي سخت بود- ايلنا| علي لاريجاني، رييس مجلس از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان يكي از تبار سابقون انقلاب اسلامي ياد كرد و گفت: در تمام دوران مبارزه ملت ايران با استواري ستودني پيگير‌ آرمان‌هاي بزرگ انقلاب و حضرت امام خميني(ره) بود. وي با اشاره به بخشي از مجاهدت‌هاي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در دوران مبارزات پيش از انقلاب خاطرنشان كرد: او زندان‌ها و شكنجه‌ها را تحمل كرد تا جريان روحانيت مبارز شاخ و برگ لازم براي راهنمايي توده‌هاي ملت را پيدا كند. نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در سال‌هاي ۵۶ و ۵۷ به همراه شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر و آيت‌الله خامنه‌اي يكي از اركان اعتلاي جوشش خروشان نهضت اسلامي بوده و با حضور در شوراي انقلاب با تدبير، ايران را از بسياري از مشكلات قبل از پيروزي عبور دادند.

پيام توييتري ظريف به مناسبت درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني- آنا| محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با انتشار توييتي در صفحه توييتر خود بار ديگر درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت. محمدجواد ظريف در پيام خود نوشت: «انقلاب ستوني بزرگ، ملت قهرماني پاك باخته، جهان نداي اساسي عقلانيت را از دست داد. روحش قرين آسايش.»

نسل بعد از انقلاب امور مديريتي را از «هاشمي‌رفسنجاني» آموخت- تسنيم| وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: مديران نسل بعد از انقلاب كارهاي مديريتي را از هاشمي‌رفسنجاني آموختند. سيدرضا صالحي‌اميري در حاشيه مراسم تشييع پيكر مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: آقاي هاشمي‌رفسنجاني استوانه انقلاب بود و ما مديران نسل بعد از انقلاب عمدتا كارهاي مديريتي را از ايشان آموخته‌ايم.

آيت‌الله هاشمي بر اجراي كامل اصول قانون اساسي تاكيد داشت-ايرنا| علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر اجراي كامل اصول قانون اساسي تاكيد داشت. وي درباره آينده جريانات سياسي پس از آيت‌الله هاشمي نيز گفت: جريان سياسي داراي اصولي است و قطعا جريان‌هاي سياسي به راه خود ادامه خواهند داد.

گروه‌هاي سياسي مشي آيت‌الله را دنبال كنند- مهر| معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: همه افراد و گروه‌‌هاي سياسي مشي هاشمي را دنبال كرده و به مصالح كشور و آرمان‌هاي امام (ره) و پشتيباني از رهبري اولويت دهند. حسينعلي اميري در حاشيه مراسم خاكسپاري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در حرم امام(ره) افزود: وحدت براي آيت‌الله هاشمي بسيار مهم بود. ان‌شاالله همه مسير وحدت را دنبال كنند.

 يكي از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي كشور را از دست داديم-ايلنا| وزير علوم دولت اصلاحات گفت: با درگذشت آيت‌الله هاشمي يكي از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي كشور را از دست داده‌ايم. مصطفي معين ديروز در حاشيه مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اظهار كرد: اما در عين حال بايد تا وقتي كه چنين افرادي زنده هستند، قدرشناسي بيشتري در مورد آنها انجام شود.

قدرشناسي مردم از خادمي كه عمر خود را وقف خدمت صادقانه كرد- ايسنا| علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در مراسم تشييع آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: حضور با شكوه و سوگوارانه اقشار مختلف در اين مراسم كم‌نظير، قدرشناسي از خادمي است كه عمر با بركت خود را وقف خدمت صادقانه به مردمي كرد كه عاشقانه دوست‌شان داشت. وي از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان شخصيتي پيشگام در جهاد و مرد روزهاي خون و خطر ياد كرد و افزود: به عنوان سربازي كوچك كه توفيق حضور در دفاع مقدس را داشته‌ام هرگز نمي‌توانم نگاهي واحد به بزرگاني چون مقام معظم رهبري و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه برهان‌هاي قاطعي براي عدم حضور در جهاد داشتند اما در اين عرصه از ديگران سبقت مي‌گرفتند با افرادي كه با بهانه‌هاي مختلف گوشه‌هاي امن و آرام را بر جهاد في‌سبيل‌الله ترجيح دادند و امروز مدعي انقلابي‌گري نيز هستند، داشته باشم.

هاشمي‌رفسنجاني تجارب خود را به مردم و جوانان منتقل كرد- فارس| محمدرضا عارف، نماينده تهران و رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در حاشيه مراسم تشييع پيكر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار كرد: آيت‌الله هاشمي تجارب خود را منتقل كرد. وي با بيان اينكه مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني فردي مبارز و انقلابي بود، افزود: آيت‌الله هاشمي تجارب خود را به مردم، جوانان و مديران منتقل كرد. رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد: صبر، مقاومت و دورانديشي از وجهه‌هاي بارز مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود.

 اگر هاشمي صبر و تحمل نمي‌كرد وحدت و آرامش در جامعه باقي نمي‌ماند-ايسنا| مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: تحمل در مقابل همه نامرادي‌ها و بي‌انصافي‌ها از ويژگي‌هاي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود، هر كسي نمي‌تواند اين روحيه را داشته باشد و با وجود همه اين مشكلات ايشان همچنان محكم در مسير انقلاب و پشتيبان انقلاب بودند. وي خاطرنشان كرد: آينده مشخص خواهد كرد كه وجود آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني چقدر اهميت داشت و او قطعا جايگزيني نخواهد داشت. اينها كساني بودند كه در سختي‌ها بار آمده بودند و ويژگي‌هاي خاصي داشتند كه فقط در مسير اين سختي‌ها در طول اين50 سال مبارزه مي‌شد اين ويژگي‌ها را كسب كرد.

حضور مردم در تشييع آيت‌الله كم نظير بود- ايرنا| رييس دانشگاه آزاد اسلامي، حضور مردم در آيين تشييع و تدفين پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را كم نظير توصيف كرد و گفت: مردم هيچگاه اميركبير دوم را فراموش نخواهند كرد. «حميد ميرزاده» ديروز در حاشيه آيين خاك‌سپاري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني افزود: خاطره آيت‌الله هاشمي هيچگاه از قلب و روح ملت ايران پاك نخواهد شد و مردم وي را اميركبير دوم مي‌دانند.

برجام به شكلي بسيار موثر در حال اجراست– ايسنا| ولاديمير ورونكوف، نماينده دايم روسيه در سازمان‌هاي بين‌المللي در پاسخ به سوالي درباره اقدام واشنگتن براي تمديد تحريم‌هاي ايران براي يك دوره 10ساله ديگر گفت كه تهران و واشنگتن همچنان درباره اين مساله رايزني خواهند كرد. روسيه توافق هسته‌يي را سندي براي حفظ ثبات در ابعاد جهاني‌اش مي‌داند و بر اين باور است كه تمديد اين تحريم‌ها تاثيري بر اجراي برجام نخواهد داشت. وي افزود: ارزيابي ما اين است كه طرف امريكايي به طور دقيق اجراي توافق را بررسي خواهد كرد. ديدگاه ما اين است كه برجام به شكلي بسيار موثر درحال اجراست.

 نویسنده:

  اخبار Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 به 1400 تا بيكاري نرخ رسيد
  خواهد درصد 10
  ميكند بررسي را خصوصي اقتصاد گيري شكل در هاشمي يتاهلل مرحوم نقش
  «تعادل» شماره جدول اسالمي شوراي مجلس
  نمايندگان ازجمله اقتصادي مهم هاي شاخص به مربوط كه
  يك مشخص را است بيكاري نرخ داخلي ناخالص
  توليد اهلل
  كردند. آي اقتصاد ذهن در تكاني
  خانه شوراي مجلس نمايندگان ايرنا، گزارش
  به توسعه ششم برنامه اليحه بررسي ادامه در اسمي
  ال راي 16 مخالف راي 11 موافق، راي 148 با اما است. بوده بودجه كسري مواقع در ها بانك سلگي هادي
  اقتصادكالن يك شماره جدول حاضر، نماينده 210 از ممتنع شد باعث 74 سال همان در درصد 40 باالي تورم بود فرسوده ها كارخانه خالي «انبارها كردند. مصوب
  را شود؛ متوقف عمال اقتصادي تعديل هاي سياست متوقف را توليد هاي خط مواد قطعات
  نبود هاي شاخص درباره كه جدول اين
  براساس آزادسازي را آن اصلي دليل كارشناسان كه تورمي روايت از بخشي جمالت اين بود.»
  كرده است، توسعه ششم برنامه در كالن اقتصاد مهم 76 تا 68 هاي سال طي دالر نرخ يدانند. ارز نرخ از هاشميرفسنجاني اكبر اهلل آيت مرحوم داخلي ناخالص توليد ساالنه كه شده پيشبيني يافت. افزايش برابر ميزان به جنگ از كشور است. 67 از بعد سالهاي عوامل كل وري بهره 7.6درصد، سرانه توليد درصد، در تورمي فشارهاي خصوص در هاشمي شهرها برخي بود شده خارج ساله
  8 ناخالص ثابت سرمايه تشكيل درصد، 8.2
  توليد از «يكي بود: كرده اظهار سازندگي الهاي س نفس تازه اجتماعي اميد مخروبه
  تقريبا درصد، كل مصرفي هاي هزينه
  4.12درصد، بود غيرضروري هاي يارانه تدريجي حذف آن علل به جمهورياسالمي انقالب رخداد از
  بعد ميعانات (بدون خدمات كاال غيرنفتي صادرات تحويل تورم 92درصد با را دولت حال درعين سردار بود. شده تبديل نااميدي
  افسردگي درصد، 16.9 كل واردات درصد، 21.7 گازي) عدالت داديم. تحويل تورم 71درصد با گرفتيم «دولت شعار با جنگ، هاي جبهه از
  بازگشته نرخ 8.8درصد تورم نرخ درصد 17 نقدينگي طبقات منافع به ها يارانه در كه كند مي حكم پساجنگ اقتصاد درمان نسخه
  سازندگي» باشد. 10.2 كنيم.»
  بيكاري بيشتري توجه محروم ساختاري» «تعديل سياست اجراي در
  را بودند كرده مصوب 3نمايندگان ماده اساس
  بر اقتصادي رشد رقم شديد نوسان كلي بهطور دوران در قوا كل فرمانده جانشين ديد. مي ضريب درصد ساالنه متوسط اقتصادي رشد كه دولت دو اين هاي سياست ثباتي بي از حاكي تورم احياي پي در شد سازندگي» «سردار
  جنگ، سال يعني توسعه ششم برنامه پايان تا 43.0 جيني توسعه دوم اول هاي برنامه از مقاطعي در كه بود اقتصادي هاي سياست رفته، تحليل به باشد.
  اقتصاد 1400 هاي دولت گويند مي بعضي گرفت. فاصله خيلي هايي سياست كرد؛ تعريف ديگر يي گونه به
  را پيوسته آهسته حركت جاي به هاشمي آقاي را آن ها خيلي دهه گذشت از بعد حاال
  كه كند، طي شبه يك را صدساله راه داشت سعي ايران اقتصاد كردن ليبراليزه آغازين
  نقطه آالت ماشين كرايه
  جزئيات ساختار كه سرعتي با توسعه برنامه از جلوتر حتي يي ايده دانند. مي خصوصي بخش ورود
  و كند. حركت نداشت، را اش آمادگي ايران اقتصادي را هاشمي پركار باهوش ذهن آغاز در عمراني
  كه هاي رح
  در آيتاهلل كه بود مطرح حالي در انتقادات اين اما بنا كرد، درگير اقتصادي تحول ايجاد
  براي ماشين به مربوط ساعتي كرايه كاهش
  باالترين اين «منتقدان بود: معتقد هاشميرفسنجاني تجهيزات نيروها از استفاده روايات
  بر 9.01درصد با راننده با چهاردر استيشن
  سواري خود انتقادهاي انبوه كنار در وقت هيچ سياست اين از استفاده اما بود سازندگي براي
  جنگ مربوط ساعتي كرايه متوسط در افزايش نكردند.»
  بيشترين ارائه اصالحي پيشنهاد سازي كوچك اجراي در دولت كه بودند معتقد دادند، نرخ افزايش تورم نرخ كاهش مانند كالن اقتصاد بود اين خاطر به آمدم من كه دليلي عمده شايد فرسوده كهنه مهمات بازيابي
  تجهيزات 21.4 با 052آمپر تا 150 ديزلي موتورجوش
  به جمع در 1386 تماه ارديبهش پنجم وي دنبال به موفقيتي نهتنها بروكراسي عظيم دستگاه محورهاي شد. گذاشته اجرا به واقعي توليد رشد آگاهي من افكار از مجلس رهبري امام(ره)، كه دنيا كشورهاي با حسنه روابط ايجاد
  نيازمند است. بوده
  درصد گفته تعديل سياست نتايج از دفاع در دانشجويان افزوده دولت تشكيالت بار بر عمال بلكه نداشته، بانك مانند نهادهايي سوي از كه برنامه اين اصلي بخش نجات افكار اين شايد كردند مي فكر داشتند ساختاري تعديل هاي سياست هم دنيا در
  بود. طرح ايران، آمار مركز از نقل به مهر گزارش
  به اول برنامه آغاز (ره) امام دستور با «سازندگي بود: بخش به صنعتي واحدهاي انتقال زمينه در دولت ميشد، حمايت پول المللي بين صندوق جهاني با سوخت. مي انقالب براي خيلي هم من دل باشد. نهادهايي بود شده گذاشته آزمون
  به در استفاده مورد آالت ين ماش كرايه از
  آمارگيري بود، شده بايگاني مجلس در قبل هاي سال از كه همچنين است. كرده عمل ناموفق نيز خصوصي ارزش كاهش ها، يارانه كاهش چون هايي سياست نداشتيم مصوب برنامه موقع آن تا آمدم. هم برنامه پول المللي بين صندوق جهاني بانك
  مانند 6ماهه صورت به 1365 سال از عمراني هاي طرح شد.»
  ابالغ تصويب اصالح، پايان 74 سال در كه فزاينده تورم پديده وقوع ها، قيمت كنترل عدم ها، ماليات افزايش ملي، پول كرديم.» درست مصوب برنامه آمدن، از قبل ارائه براي را ها سياست اين پذيرفتن
  شرط ايران آمار مركز توسط تهران استان سطح
  در از تاريخي تحليل ارائه با هاشميرفسنجاني موجب را شد نزديك 94درصد به سازندگي دولت بخش كارمندان تعداد كاهش سازي خصوصي اهل كه را مناسبي «نيروهاي گفت: مي هاشمي بنابراين بودند. شده قائل خود هاي كمك مربوط اطالعات آمارگيري، اين در شود. مي
  اجرا اسالمي انقالب از پس هاي دولت نويسي برنامه روند دانستند. مي ها قيمت آزادسازي هاي برنامه شكست ارز نرخ كردن نرخي تك شناورسازي دولتي، عمل شعاري كه كردم انتخاب دانستم، مي كار عوامل عنوان به مثلث يك اينجا در توان
  مي استفاده مورد ينآالت ماش انواع ساعتي كرايه
  به براي هايي برنامه ها دولت «اگرچه بود: شده متذكر آماري هاي شاخص ديدگاه دو اين از خارج بود. كار قراردادهاي در كارفرما اختيارات افزايش دولت در را جناح خط كنند. كار واقعا نكنند تعديل هاي سياست گيري شكل سهگانه هاي نامه پرسش ارسال با عمراني، هاي طرح
  در جنگ 1376 سال تا ولي داشتند، كشور اداره ديگري نكته به كه دارند وجود هايي مصداق هر مانند تعديل برنامه اصلي غرض هدف تشكيل معتدلي دولت نتيجه در ندادم دخالت بعد داخلي وضعيت كرد. عنوان
  ساختاري مجري هاي پيمانكاري به رايانامه طريق از
  مربوط كه داد نمي كشور مسووالن به فرصتي تحميلي دوره دو در اقتصادي شاخص دو كنند. مي اشاره پيشرفت رشد افزايش اقتصادي ديگر نظريه هم تعبيري به راست نه چپ نه درواقع شد؛ هاي سياست كه جهاني وضعيت جنگ،
  از آوري جمع تهران، استان در عمراني هاي طرح در را و... اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، هاي ايده ركوددار رفسنجاني، هاشمي اكبر جمهوري رياست عمل در اينكه اما است. جامعه يك اقتصادي بود.» راست هم چپ خود اقتصادي هاي نظام براي را
  نئوليبرالي يشود. كنند.»
  م ارائه ساله چندين هاي برنامه قالب اقتصادي. رشد تورم است: اخير سال 20 مقاصد به توانند مي چقدر ها برنامه اين از هريك رداي در اخير هاي سال اين در هاشمي چه اگر تكنوكرات شخصيت سوم بودند
  پذيرفته براي 1395 سال مردادماه در طرح
  اين اقتصادي چهره دارند؛ اعتقاد برخي همه اين با هاشمي دولت جهاني، بانك آمارهاي اساس بر يكي كه دارد بستگي زيادي عوامل به برسند خود چيزي اما ميكرد خدمت سياسي چهره يك رشد براي يي بلندپروازانه اهداف كه
  هاشمي همان اول نيمه به مربوط اطالعات آوري
  جمع چند اين در هاشمي كالسيكي) اقتصاد (بخوانيد توليد رشد 1369( اول دوره سال دومين در ميزان بافتاري بومي، شرايط به عومل اين از فرد يك او از وي، سياسي كنش هر از بيش كه بود. گرفته نظر در ايران توسعه
  و اين از حاصل نتايج اساس بر است. شده اجرا
  سال شده تبديل رفاهي اقتصاد يي چهره به اخير سال ولي رساند درصد 14 حدود به را داخلي ناخالص درباره كل بهطور گردد. برمي جامعه آن پذيرش ساختارهاي جديد هاي رويه ايجاد در تاثيرگذار انواع از برخي ساعتي كرايه متوسط
  آمارگيري، اشاره وي هاي مصاحبه سخنراني برخي به بود حتي بعد هاي سال در نداشت ثباتي رشد اين مخالفان موافقان ساختاري تعديل هاي برنامه تصميمات به بود ساخته كشور فرهنگي اقتصادي با گفتوگويي در رفسنجاني هاشمي اهلل
  آيت عمراني هاي طرح در استفاده مورد آالت ين
  ماش انتخابات از بعد هفته چند آنان گفته به كنند. مي دوم دوره سوم سال در تورم رقم شد. هم منفي گروه دو اين وگوي گفت محور دارد. وجود زيادي سكانداري كه 76 تا 68 هاي سال در او اقتصادي دوره آن در كشور داخلي وضعيت كيهان
  روزنامه نسبت آن تغييرات 1395 سال اول نيمه
  در خطيب عنوان به هاشمي آقاي 1384 3تيرماه كه رسيد درصد 49.4 به )1374( رفسنجاني است. منابع تخصيص نحوه روي هرچيزي از بيش بازميگردد. داشت، عهده بر را مجريه قوه كشور ارزي «درآمد بود: كرده توصيف گونه اين
  را اين نشانگر قبل، سال مشابه دوره قبل دوره
  به اقتصادي نيازهاي درباره مفصلي خطبه جمعه، است. ايران تاريخ در شده ثبت رقم باالترين فساد باعث دولت گري تصدي موافقان ديدگاه از ايران، المي اس جمهوري سياسي تاريخ در ميليارد 12 درآمد دالر ميليارد 6يا بود. بد
  بسيار آمارگيري مورد قلم 60 تمام مقايسه در كه
  است اجرايي حل راه چند بيست شامل كه خواند ايران دوران در توسعه ساله پنج برنامه اهداف از يكي باعث نهايت در كه شود مي منابع رانتي تخصيص بعد از رفسنجاني هاشمي جمهوري رياست دوره مصرفي هاي جنس نوعا كه داشتيم ارزي بدهي
  دالر مربوط ساعتي كرايه كاهش بيشترين دوره،
  اين از مملو خطبه اين محتواي بود. ايران اقتصاد براي بود، تورم شدن تكنرخي رفسنجاني هاشمي نرسد. مولد توليدي نقاط به عمال منابع اين شود مي داراي فرهنگي اجتماعي تحوالت عمق سرعت بود. ساله يك نسيه يا نقد اكثرا بوديم خريده
  را با راننده» با چهاردر استيشن سواري «ماشين
  به مهارتافزايي لزوم از اعم اقتصاد در واقعي اصالحات ايران اقتصاد مركزي بانك آمارهاي اساس بر اما اقتصادهاي كه دانند مي همان را روش بهترين اينها چند وقوع همزماني دوران، اين در است. اهميت كه شرايطي جنگ خاطر به هم روحي لحاظ
  از كرايه متوسط در افزايش بيشترين درصد 10.9 شبيه نه هاشمي روز آن افراد اين زعم به بود. تورم نرخ 75 تا 70 هاي (سال پياپي سال در كار به 1970 هاي سال از بعد در اروپا امريكا كشور سياسي ساختار در ساز دوران رويداد داشتند. سرخوردگي نوعي خيليها بود، آمده پيش تا 150 ديزلي جوش «موتور به مربوط
  ساعتي شبيه نه بود رياستجمهوري دوران در اقداماتش كل طور به است. كرده تجربه را درصد 20 باالي را خود تورمي ركود توانستند آن طريق از بردند اقتصادي رويكردهاي با دولتي آمدن كار روي وابسته خارج به نيازها از بسياري كشور داخل
  در قبل دوره به نسبت درصد 21.4 با 052آمپر» بود انهيي نش 48بلكه انتخابات زمان در تبليغاتش كشورها از بسياري در ساختاري تعديل هاي برنامه خودجوش سازوكارهاي اينها نظر از ببرند. بين از شد جامعه در دگرگوني به منجر جديد فرهنگي خرج داخلي مصارف براي را كم پول همان
  بود. است.
  بوده اش؛ اقتصادي ذهن در كامل تكاني خانه جور يك از كه شد رقمي تك سطوح تا تورم كاهش باعث صورت به شكل بهترين به تواند مي بازار ارگانيك اقدامات نيز اقتصادي عمراني هاي حوزه در فرسوده ها كارخانه خالي انبارها كرديم. مي اين در ساعتي كرايه متوسط مقايسه
  همچنين نرسيد اجرايي قدرت به ديگر هاشمي اهلل آيت اما دولت رفاهي مخارج كاهش دليل به هم امر اين كند. توزيع را منابع كارا ساختاري تعديل هاي سياست گرفت. انجام موثري مواد قطعات كردند. نمي توليد كار كه
  بود كه ميدهد نشان قبل سال مشابه دوره با
  دوره تغييراتي چه او اقتصادي ذهن شود، روشن كه متضمن كه مركزي هاي بانك مستقل هاي برنامه كه ساختاري تعديل هاي سياست مخالفان اما اقتصادي حوزه در دوران اين ويژگي ترين برجسته نيست دوام قابل وضع اين كه بود معلوم
  نداشتند. «جرثقيل به مربوط ساعتي كرايه كاهش
  بيشترين است. كرده اين منابع به دولتها درازي دست از جلوگيري شكل آن عليه هايي مقاومت اجرا، ابتداي همان از مهم اهداف به دستيابي براي كه ميشود محسوب بگردانيم. را كشور سياست، آن با توانيم نمي
  و با راننده» با 02تن حدود زنجيري چرخ
  خودرو مربوط ساعتي كرايه افزايش بيشترين 9.21درصد (ساالنه)
  76 تا 68 هاي سال در ايران اقتصاد
  سيماي 24.7 با 052آمپر» تا 150 ديزلي جوش «موتور به رفسنجاني هاشمي جمهوري رياست دوران در ساختاري تعديل هاي سياست درصد
  اجراي 9.3 اقتصادي رشد نرخ است.
  متوسط بوده آن
  درصد شدن كنرخی ديگر عبارت به ارز نرخ درصد
  آزادی 9.5 گذاري سرمايه رشد متها
  متوسط قي كردن رها يا دولت توسط گذاری مت قي 47)
  ممنوعيت سال (3.94درصد تورم خارجی
  اشتغال
  بيشترين كاالهای آزاد ورود يا خارجی تجارت های يت حدود 96)
  رفع سال (9.8درصد تورم دالر
  كمترين ميليارد 15.8 گاز نفت صادرات درآمد خارجی
  متوسط گذاری يه سرما درصد
  آزادی 10.5 بيكاري نرخ اقتصاد
  متوسط سازی خصوصی اشتغالزايي وام پرداخت درصد
  آغاز 18 پولي پايه رشد مصرف
  متوسط صادرات توليد، به مربوط های ارانه درصد
  حذف 27.9 نقدينگي
  رشد فروردين نيمه از روستاييان خارج)
  به با داخل اقتصاد زمنيه در چه شور داخل اقتصاد با ارتباط در (چه اقتصاد عرصه در رقابت اصل رش 5893.0
  پذي جيني ضريب
  متوسط يك تصويب به اشاره با جمهوري رياست زمينه
  معاون اين در هدايتی های ست سيا كليه هبندی سهمي بردن بين از مصرف الگوی نفی تقاضا، عرضه قانون كامل دالر
  حاكميت ميليارد 17.5 كاال واردات
  ميانگين توسعه صندوق منابع از استفاده اليحه
  فوريت گفت: عشاير روستاييان به وام اعطاي براي
  ملي ديماه اوايل تا را اليحه اين مجلس كه صورتي 67
  در تا 68ياه ال طي تورم 67
  نرخ تا 66 هاي ال طي اقتصادي رشد
  نرخ سال فروردين نيمه تا ميدهيم قول كند،
  تصويب شود. پرداخت متقاضيان به 96
  60
  خبرنگار با وگو گفت در رضوي ابوالفضل
  4.94
  سيد موضوع براي كرد: اظهار تسنيم
  05
  كشاورزي مهاجرت انگيزه ايجاد جمعيت، تثبيت
  اشتغالزايي، دوفوريتي اليحه دولت كشور، هاي روستا به
  04
  41
  معكوس محل از دالر ميليارد نيم يك برداشت براي
  2.53
  3.21
  را به الحسنه قرض وام ارائه جهت ملي توسعه
  صندوق با مجلس اما داد، ارائه مجلس به عشاير
  03
  روستاييان كرد. موافقت آن فوريت 9.5
  4.42
  يك
  9.22
  4.5 محروم مناطق روستايي توسعه 02
  معاون 20.7
  17.4
  بررسي از بعد اميدواريم داد: ادامه جمهوري رياست 17.3
  3.1
  2.7
  نيز موضوع اين به مجلس در توسعه ششم برنامه
  01
  2.0
  8.0
  4.1 ايجاد اشتغالزايي بحث بتوانيم تا شود رسيدگي
  9.0-
  9 كنيم. فراهم روستاها در را مناسب وكار كسب 46
  فضاي 66 67 78
  68 64 72 74
  0
  در اشتغال ايجاد به صرفا وام اين كرد: تصريح
  3.5-
  وي ميشود داده اختصاص عشايري روستايي مناطق 67 68 69 71 72 73 74
  75 76 77
  70
  200 حدود شد ياد مناطق به آن اختصاص با
  كه ميشود. ايجاد جديد شغل هزار را اليحه اين مجلس كه صورتي در گفت:
  رضوي در شود مي داده قول كند، تصويب ماه دي اوايل
  در شده داده انجام ريزي برنامه اساس بر مانده باقي دارايي:
  2ماه اقتصادي امور وزير بودجه: برنامه سازمان
  رييس متقاضيان به 96 سال فروردين نيمه تا را وام
  اين دهيم. داد
  اختصاص دست‌ از‌ را‌ خود‌ مفاخر‌ گترين‌ بزر از‌ يكي‌ ايران‌ ست زنده‌ هنوز‌
  هاشمي‌ هاي حرفه براي صرفا وام اين كرد: تاكيد
  وي افتخار پر حيات دوره تمام در كه ديلي خدمات ضايعه تسليت ضمن دارايي اقتصادي امور وزير مهم سنگرهاي در حضور سازندگي دوران فرماندهي برنامه سازمان رييس نوبخت،
  محمدباقر صنايع تمام براي نيست كشاورزي به
  مربوط دستي صنايع بنيان، دانش فرآوري تبديلي جمهوري مي اسال انقالب نهضت ويژه به خويش اعالم نظام مصلحت تشخيص مجمع رييس درگذشت تا رهبري خبرگان اسالمي شوراي مجلس از انقالب اهلل آيت حضرت درگذشت ضايعه پيامي در
  بودجه ميشود. اعطا الحسنه قرض صورت به گردشگري ملت خاطر در خود از نيك نامي داشتند، اسالمي نامي خود، يبديل خدمات با كرده سفر مرد آن كرد: تنها نظام، مصلحت تشخيص مجمع جمهوري رياست سازمان رييس گفت. تسليت را رفسنجاني
  هاشمي سياسي به واكنش در رييسجمهور معاون از يكي المي اس ايران اينك گذاشتند يادگار به پيام در گذاشت. يادگار به ايران ملت خاطر در نيك البته صد بود مرحوم آن درخشان كارنامه از بخشي اينكه بيان با پيام اين در كشور بودجه
  برنامه از را خود صديق خدمتگزاران مفاخر رين زرگ است: آمده دارايي اقتصادي امور وزير با، طنيي علي همواره اسالمي ايران فهميده غيور شريف، مردم كه بزرگمردي هجرت سوگ در المي اس ايران
  امروز در عشاير روستاييان به بهره كم وام اعطاي
  خواندن ابتداي از امام(ره) حضرت با همراهي داد. دست ديرين يار انقالبي، فقيه مجاهد عالم ناگهاني «رحلت هاشمي ايران، ملت باور به بود. خواهند وي قدردان آرمان، وقف را خود بركت پر عمر كه است
  عزادار 96 سال جمهوري رياست انتخابات برگزاري
  آستانه كاري خواهند مي آنكه دليل به مخالفان كرد: تصريح تاسيس مي اسال انقالب پيروزي تا امام نهضت نستوه مبارز رهبري، معظم مقام امام(ره) حضرت ايشان ممتاز تفكر انديشه كه چرا است زنده هنوز اهلل آيت درگذشت نمود، خويش سرزمين
  ملت سياسي بحث شوند طلبكار دولت از تا نشود انجام فرماندهي ويژه به اسالمي جمهوري مقدس نظام مدبر سياستمدار قرآن مفسر پذير، تگي نا خس از روي ميانه اعتدال مشي خط انتخاب در ويژه به اين در گفت. تسليت را رفسنجاني هاشمي
  اكبر كه داشت نظر در بايد اما كنند، مي مطرح را موضوع كسوت در خدمتگزاري سال مقدس دفاع سال همه به را شميرفسنجاني ها اهلل آيت حضرت شجاع، وحدت ايجاد مصلحتانديشي در مرجعيت سو يك انقالب، از قبل دوران است:«مبارزات آمده
  پيام تشخيص مجمع رهبري خبرگان مجلس جمهوري، رياست علميه هاي حوزه رهبري معظم مقام ويژه به ايران ملت براي ارزشمند يي سرمايه ديگر سوي از جامعه در همدلي المي، اس جمهوري مقدس نظام گيري شكل در موثر
  نقش امسال اينكه تا بوديم طرح اين دنبال 49به سال ساخت.»
  از يگانه يي ره چه بزرگمرد آن از نظام مصلحت با كرده سفر بزرگمرد آن يقين به گويم. مي تعزيت تسليت بود.» خواهد بوده انقالب انقالب، بنيانگذار از نيابت به مقدس دفاع سال
  فرماندهي رسيد. نتيجه
  2.32
  به ايرنا عكس:
خانه تكاني در ذهن اقتصادي آيت‌الله
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/22
خانه تكاني در ذهن اقتصادي آيت‌الله
«تعادل» نقش مرحوم آيت‌الله هاشمي در شكل‌گيري اقتصاد خصوصي را بررسي مي‌كند


اقتصادكلان  هادي سلگي   

 «انبارها خالي و كارخانه‌ها فرسوده بود و نبود قطعات و مواد خط‌هاي توليد را متوقف كرده بود.» اين جملات بخشي از روايت مرحوم آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني از سال‌هاي بعد از 67 است. كشور از جنگ 8ساله خارج شده بود و برخي شهرها تقريبا مخروبه و اميد اجتماعي تازه‌نفس بعد از رخداد انقلاب جمهوري‌اسلامي به افسردگي و نااميدي تبديل شده بود. سردار بازگشته از جبهه‌هاي جنگ، با شعار «دولت سازندگي» نسخه درمان اقتصاد پساجنگ را در اجراي سياست «تعديل ساختاري» مي‌ديد. جانشين فرمانده كل قوا در دوران جنگ، «سردار سازندگي» شد و در پي احياي اقتصاد به تحليل‌ رفته، سياست‌هاي اقتصادي را به‌گونه‌يي ديگر تعريف كرد؛ سياست‌هايي كه حالا بعد از گذشت 3دهه خيلي‌ها آن را نقطه آغازين ليبراليزه‌كردن اقتصاد ايران و ورود بخش‌خصوصي مي‌دانند. ايده‌يي كه در آغاز ذهن باهوش و پركار هاشمي را براي ايجاد تحول اقتصادي درگير كرد، بنا بر روايات استفاده از نيروها و تجهيزات جنگ براي سازندگي بود اما استفاده از اين تجهيزات و بازيابي مهمات كهنه و فرسوده نيازمند ايجاد روابط حسنه با كشورهاي دنيا بود. در دنيا هم سياست‌هاي تعديل ساختاري به آزمون گذاشته شده بود و نهادهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول شرط پذيرفتن اين سياست‌ها را براي ارائه كمك‌هاي خود قائل شده بودند. بنابراين مي‌توان در اينجا يك مثلث به عنوان عوامل سه‌گانه شكل‌گيري سياست‌هاي تعديل ساختاري عنوان كرد. وضعيت داخلي بعد از جنگ، وضعيت جهاني كه سياست‌هاي نئوليبرالي را براي نظام‌هاي اقتصادي خود پذيرفته بودند و سوم شخصيت تكنوكرات هاشمي كه اهداف بلندپروازانه‌يي براي رشد و توسعه ايران در نظر گرفته بود.

 

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در گفت‌وگويي با روزنامه كيهان وضعيت داخلي كشور در آن دوره را اين‌گونه توصيف كرده بود: «درآمد ارزي كشور بسيار بد بود. 6يا 7ميليارد دلار درآمد و 12ميليارد دلار بدهي ارزي داشتيم كه نوعا جنس‌هاي مصرفي را خريده بوديم و اكثرا نقد يا نسيه يك‌ساله بود. از لحاظ روحي هم به خاطر جنگ و شرايطي كه پيش ‌آمده بود، خيلي‌ها نوعي سرخوردگي داشتند. در داخل كشور بسياري از نيازها به خارج وابسته بود. همان پول كم را براي مصارف داخلي خرج مي‌كرديم. انبارها خالي و كارخانه‌ها فرسوده بود كه كار و توليد نمي‌كردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود كه اين وضع قابل ‌دوام نيست و نمي‌توانيم با آن سياست، كشور را بگردانيم. شايد عمده دليلي كه من آمدم به خاطر اين بود كه امام(ره)، رهبري و مجلس از افكار من آگاهي داشتند و فكر مي‌كردند شايد اين افكار نجات‌بخش باشد. دل من هم خيلي براي انقلاب مي‌سوخت. با برنامه هم آمدم. تا آن موقع برنامه مصوب نداشتيم و قبل از آمدن، برنامه مصوب درست كرديم.»

هاشمي مي‌گفت: «نيروهاي مناسبي را كه اهل كار مي‌دانستم، انتخاب كردم كه شعاري عمل نكنند و واقعا كار كنند. خط و جناح را در دولت دخالت ندادم و در نتيجه دولت معتدلي تشكيل شد؛ درواقع نه چپ و نه راست و به تعبيري هم چپ و هم راست بود.»

اگر چه هاشمي در اين سال‌هاي اخير در رداي يك چهره سياسي خدمت مي‌كرد اما چيزي كه بيش از هر كنش سياسي وي، از او يك فرد تاثيرگذار در ايجاد رويه‌هاي جديد و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور ساخته بود به تصميمات اقتصادي او در سال‌هاي 68 تا 76 كه سكانداري قوه مجريه را بر عهده داشت، بازمي‌گردد.

در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي ايران، دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني از بعد سرعت و عمق تحولات اجتماعي و فرهنگي داراي اهميت است. در اين دوران، همزماني وقوع چند رويداد دوران‌ساز در ساختار سياسي كشور و روي كار آمدن دولتي با رويكردهاي اقتصادي و فرهنگي جديد منجر به دگرگوني در جامعه شد و در حوزه‌هاي عمراني و اقتصادي نيز اقدامات موثري انجام گرفت. سياست‌هاي تعديل ساختاري برجسته‌ترين ويژگي اين دوران در حوزه اقتصادي محسوب مي‌شود كه براي دستيابي به اهداف مهم اقتصاد كلان مانند كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد توليد واقعي به اجرا گذاشته شد. محورهاي اصلي اين برنامه كه از سوي نهادهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حمايت مي‌شد، سياست‌هايي چون كاهش يارانه‌ها، كاهش ارزش پول ملي، افزايش ماليات‌ها، عدم كنترل قيمت‌ها، خصوصي‌سازي و كاهش تعداد كارمندان بخش دولتي، شناورسازي و تك نرخي كردن نرخ ارز و افزايش اختيارات كارفرما در قراردادهاي كار بود.

هدف و غرض اصلي برنامه تعديل مانند هر نظريه ديگر اقتصادي افزايش رشد و پيشرفت اقتصادي يك جامعه است. اما اينكه در عمل هريك از اين برنامه‌ها چقدر مي‌توانند به مقاصد خود برسند به عوامل زيادي بستگي دارد كه يكي از اين عومل به شرايط بومي، بافتاري و ميزان پذيرش آن جامعه برمي‌گردد. به‌طور كل درباره برنامه‌هاي تعديل ساختاري موافقان و مخالفان زيادي وجود دارد. محور گفت‌وگوي اين دو گروه بيش از هرچيزي روي نحوه تخصيص منابع است. از ديدگاه موافقان تصدي‌گري دولت باعث فساد و تخصيص رانتي منابع مي‌شود كه در نهايت باعث مي‌شود اين منابع عملا به نقاط توليدي مولد نرسد. اينها بهترين روش را همان مي‌دانند كه اقتصادهاي امريكا و اروپا در بعد از سال‌هاي 1970 به كار بردند و از طريق آن توانستند ركود تورمي خود را از بين ببرند. از نظر اينها سازوكارهاي خودجوش و ارگانيك بازار مي‌تواند به بهترين شكل و به صورت كارا منابع را توزيع كند.

اما مخالفان سياست‌هاي تعديل ساختاري كه از همان ابتداي اجرا، مقاومت‌هايي عليه آن شكل دادند، معتقد بودند كه دولت در اجراي كوچك‌‌سازي دستگاه عظيم بروكراسي نه‌تنها موفقيتي به‌دنبال نداشته، بلكه عملا بر بار تشكيلات دولت افزوده و دولت در زمينه انتقال واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي نيز ناموفق عمل كرده است. همچنين وقوع پديده تورم فزاينده كه در سال 74 و پايان دولت سازندگي به 49درصد نزديك شد را موجب شكست برنامه‌هاي آزادسازي قيمت‌ها مي‌دانستند.

خارج از اين دو ديدگاه شاخص‌هاي آماري و مصداق‌هايي وجود دارند كه به نكته ديگري اشاره مي‌كنند. دو شاخص اقتصادي در دو دوره رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني، ركوددار 20 سال اخير است: تورم و رشد اقتصادي.

بر اساس آمارهاي بانك جهاني، دولت هاشمي در دومين سال دوره اول (١٣٦٩) رشد توليد ناخالص داخلي را به حدود ١٤درصد رساند ولي اين رشد ثباتي نداشت و در سال‌هاي بعد حتي منفي هم شد. رقم تورم در سال سوم دوره دوم رفسنجاني (١٣٧٤) به 49.4درصد رسيد كه بالاترين رقم ثبت شده در تاريخ ايران است. يكي از اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه در دوران هاشمي‌رفسنجاني تك‌نرخي شدن تورم بود، اما بر اساس آمارهاي بانك مركزي اقتصاد ايران در 5 سال پياپي (سال‌هاي 70 تا 75) نرخ تورم بالاي 20درصد را تجربه كرده است. به‌طور كل برنامه‌هاي تعديل ساختاري در بسياري از كشورها باعث كاهش تورم تا سطوح تك رقمي شد كه اين امر هم به دليل كاهش مخارج رفاهي دولت و برنامه‌هاي مستقل بانك‌هاي مركزي كه متضمن جلوگيري از دست‌درازي دولت‌ها به منابع اين بانك‌ها در مواقع كسري بودجه بوده است. اما تورم بالاي 40درصد در همان سال ٧٤ باعث شد سياست‌هاي تعديل اقتصادي عملا متوقف شود؛ تورمي كه كارشناسان دليل اصلي آن را آزادسازي نرخ ارز مي‌دانند. نرخ دلار طي سال‌هاي 68 تا 76 به ميزان 5 برابر افزايش يافت.

هاشمي در خصوص فشارهاي تورمي در سال‌هاي سازندگي اظهار كرده بود: «يكي از علل آن حذف تدريجي يارانه‌هاي غيرضروري بود و درعين حال دولت را با 29درصد تورم تحويل گرفتيم و با 17 درصد تورم تحويل داديم. عدالت حكم مي‌كند كه در يارانه‌ها به منافع طبقات محروم توجه بيشتري كنيم.»

به‌طور كلي نوسان شديد رقم رشد اقتصادي و تورم حاكي از بي‌ثباتي سياست‌هاي اين دو دولت بود كه در مقاطعي از برنامه‌هاي اول و دوم توسعه خيلي فاصله گرفت. بعضي مي‌گويند دولت‌هاي آقاي هاشمي به جاي حركت آهسته و پيوسته سعي داشت راه صدساله را يك‌شبه طي كند، حتي جلوتر از برنامه توسعه و با سرعتي كه ساختار اقتصادي ايران آمادگي‌اش را نداشت، حركت كند.

اما اين انتقادات در حالي مطرح بود كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني معتقد بود: «منتقدان اين سياست هيچ‌وقت در كنار انبوه انتقادهاي خود پيشنهاد اصلاحي ارائه نكردند.»

وي پنجم ارديبهشت‌ماه 1386 در جمع دانشجويان در دفاع از نتايج سياست تعديل گفته بود: «سازندگي با دستور امام (ره) آغاز و برنامه اول كه از سال‌هاي قبل در مجلس بايگاني شده بود، اصلاح، تصويب و ابلاغ شد.»

هاشمي‌رفسنجاني با ارائه تحليل تاريخي از روند برنامه‌نويسي دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي متذكر شده بود: «اگرچه دولت‌ها برنامه‌هايي براي اداره كشور داشتند، ولي تا سال 1376 جنگ تحميلي فرصتي به مسوولان كشور نمي‌داد كه ايده‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... را در قالب برنامه‌هاي چندين ساله ارائه كنند.»

با اين همه برخي اعتقاد دارند؛ چهره اقتصادي (بخوانيد اقتصاد كلاسيكي) هاشمي در اين چند سال اخير به چهره‌يي اقتصاد رفاهي تبديل شده بود و به برخي سخنراني و مصاحبه‌هاي وي اشاره مي‌كنند. به گفته آنان چند هفته بعد از انتخابات 3 تيرماه 1384، آقاي هاشمي به عنوان خطيب جمعه، خطبه مفصلي درباره نيازهاي اقتصادي ايران خواند كه شامل بيست و چند راه‌حل اجرايي براي اقتصاد ايران بود. محتواي اين خطبه مملو از اصلاحات واقعي در اقتصاد اعم از لزوم مهارت‌افزايي بود. به زعم اين افراد آن روز هاشمي نه شبيه اقداماتش در دوران رياست‌جمهوري بود و نه شبيه تبليغاتش در زمان انتخابات 84 بلكه نشانه‌يي بود از يك جور خانه‌تكاني كامل در ذهن اقتصادي‌اش؛ اما آيت‌الله هاشمي ديگر به قدرت اجرايي نرسيد كه روشن شود، ذهن اقتصادي او چه تغييراتي كرده است.

 نویسنده:
هاشمي هنوز زنده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/22
هاشمي هنوز زنده است
رييس سازمان برنامه و بودجه:


محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در پيامي ضايعه درگذشت حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين پيام با بيان اينكه امروز ايران اسلامي در سوگ هجرت بزرگمردي عزادار است كه عمر پر بركت خود را وقف آرمان، ملت و سرزمين خويش نمود، درگذشت آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت. در اين پيام آمده است:«مبارزات دوران قبل از انقلاب، نقش موثر در شكل‌گيري نظام مقدس جمهوري اسلامي، فرماندهي 8 سال دفاع مقدس به نيابت از بنيانگذار انقلاب، فرماندهي دوران سازندگي و حضور در سنگرهاي مهم انقلاب از مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري تا رياست‌جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها بخشي از كارنامه درخشان آن مرحوم بود و صد البته كه مردم شريف، غيور و فهميده ايران اسلامي همواره قدردان وي خواهند بود. به باور ملت ايران، هاشمي هنوز زنده است چرا كه انديشه و تفكر ممتاز ايشان به‌ ويژه در انتخاب خط‌مشي اعتدال و ميانه‌روي از يك سو و مرجعيت در مصلحت‌انديشي و ايجاد وحدت و همدلي در جامعه از سوي ديگر سرمايه‌يي ارزشمند براي انقلاب بوده و خواهد بود.»نویسنده:
ايران يكي از بزرگ‌ترين مفاخر خود را از دست داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/22
ايران يكي از بزرگ‌ترين مفاخر خود را از دست داد
وزير امور اقتصادي و دارايي:


وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تسليت ضايعه درگذشت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد: آن مرد سفر كرده با خدمات بي‌بديل خود، نامي نيك در خاطر ملت ايران به يادگار گذاشت. در پيام علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي آمده است: «رحلت ناگهاني عالم مجاهد و فقيه انقلابي، يار ديرين حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري، مبارز نستوه و خستگي‌ناپذير، مفسر قرآن و سياستمدار مدبر و شجاع، حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را به همه ملت ايران و به ويژه مقام معظم رهبري و حوزه‌هاي علميه تسليت و تعزيت مي‌گويم. به يقين آن بزرگمرد سفر كرده با خدمات بي‌بديلي كه در تمام دوره حيات پر افتخار خويش به ويژه نهضت انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي داشتند، نامي نيك از خود در خاطر ملت به يادگار گذاشتند و اينك ايران اسلامي يكي از بزرگ‌ترين مفاخر و خدمتگزاران صديق خود را از دست داد. همراهي با حضرت امام(ره) از ابتداي نهضت امام تا پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي به ويژه فرماندهي

۸ سال دفاع مقدس و ۸ سال خدمتگزاري در كسوت رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن بزرگمرد چهره‌يي يگانه ساخت.»نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/22
اخبار


نرخ بيكاري تا 1400 به

10 درصد خواهد رسيد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جدول شماره يك كه مربوط به شاخص‌هاي مهم اقتصادي ازجمله توليد ناخالص داخلي و نرخ بيكاري است را مشخص كردند.

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با 148 راي موافق، ‌11 راي مخالف و 16 راي ممتنع از 210 نماينده حاضر، جدول شماره يك را مصوب كردند.

براساس اين جدول كه درباره شاخص‌هاي مهم اقتصاد كلان در برنامه ششم توسعه است، پيش‌بيني شده كه سالانه توليد ناخالص داخلي 8 درصد، توليد سرانه 6.7 درصد، بهره‌وري كل عوامل توليد 2.8 درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 21.4درصد، هزينه‌هاي مصرفي كل 5 درصد، صادرات غيرنفتي كالا و خدمات (بدون ميعانات گازي) 21.7 درصد، واردات كل 16.9 درصد، نقدينگي 17 درصد و نرخ تورم 8.8 درصد و نرخ بيكاري 10.2 باشد.

بر اساس ماده 3 نمايندگان مصوب كرده بودند كه رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد و ضريب جيني 0.34 تا پايان برنامه ششم توسعه يعني سال 1400 باشد.جزئيات كرايه ماشين‌آلات در طرح‌هاي عمراني

بالاترين كاهش كرايه ساعتي مربوط به ماشين سواري استيشن چهاردر با راننده با 10.9 درصد و بيشترين افزايش در متوسط كرايه‌ ساعتي مربوط به موتورجوش ديزلي ۱۵۰ تا ۲۵۰ آمپر با 21.4 درصد بوده است.

به گزارش مهر به نقل از مركز آمار ايران، طرح آمارگيري از كرايه ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني از سال ۱۳۶۵ به صورت 6ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود. در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايه ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني، با ارسال پرسشنامه‌هاي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‌هاي مجري طرح‌هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‌شود.

اين طرح در مردادماه سال ۱۳۹۵ براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط به نيمه اول همان سال اجرا شده است. بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط كرايه‌ ساعتي برخي از انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني در نيمه‌ اول سال ۱۳۹۵ و تغييرات آن نسبت به دوره قبل و دوره مشابه سال قبل، نشانگر اين است كه در مقايسه تمام ۶۰ قلم مورد آمارگيري اين دوره، بيشترين كاهش كرايه ساعتي مربوط به «ماشين سواري استيشن چهاردر با راننده» با 10.9 درصد و بيشترين افزايش در متوسط كرايه ساعتي مربوط به «موتور جوش ديزلي ۱۵۰ تا ۲۵۰ آمپر» با 21.4 درصد نسبت به دوره قبل بوده است.

همچنين مقايسه متوسط كرايه ساعتي در اين دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيشترين كاهش كرايه ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ۲۰ تن با راننده» با 12.9 درصد و بيشترين افزايش كرايه ساعتي مربوط به «موتور جوش ديزلي ۱۵۰ تا ۲۵۰ آمپر» با 24.7 درصد بوده است.نویسنده:
آغاز پرداخت وام اشتغالزايي به روستاييان از نيمه فروردين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/22
آغاز پرداخت وام اشتغالزايي به روستاييان از نيمه فروردين


 

معاون رياست‌جمهوري با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي اعطاي وام به روستاييان و عشاير گفت: در صورتي‌كه مجلس اين لايحه را تا اوايل دي‌ماه تصويب كند، قول مي‌دهيم تا نيمه فروردين سال ۹۶ به متقاضيان پرداخت شود.

سيد ابوالفضل رضوي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي تسنيم اظهار كرد: براي موضوع اشتغالزايي، تثبيت جمعيت، ايجاد انگيزه و مهاجرت معكوس به روستا‌هاي كشور، دولت لايحه دوفوريتي را براي برداشت يك و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي جهت ارائه وام قرض‌الحسنه به روستاييان و عشاير به مجلس ارائه داد، اما مجلس با يك فوريت آن موافقت كرد.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري ادامه داد: اميدواريم بعد از بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس به اين موضوع نيز رسيدگي شود تا بتوانيم بحث اشتغالزايي و ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب را در روستاها فراهم كنيم.

وي تصريح كرد: اين وام صرفا به ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري اختصاص داده مي‌شود كه با اختصاص آن به مناطق ياد شد حدود 200 هزار شغل جديد ايجاد مي‌شود.

رضوي گفت: در صورتي‌كه مجلس اين لايحه را در اوايل دي‌ماه تصويب كند، قول داده مي‌شود در  2ماه باقي‌مانده بر اساس برنامه‌ريزي انجام داده‌ شده اين وام را تا نيمه فروردين سال 96 به متقاضيان اختصاص دهيم.

وي تاكيد كرد: اين وام صرفا براي حرفه‌هاي مربوط به كشاورزي نيست و براي تمام صنايع تبديلي و فرآوري دانش‌بنيان، صنايع‌دستي و گردشگري به صورت قرض‌الحسنه اعطا مي‌شود.

معاون رييس‌جمهور در واكنش به سياسي خواندن اعطاي وام كم‌بهره به روستاييان و عشاير در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 تصريح كرد: مخالفان به دليل آنكه مي‌خواهند كاري انجام نشود تا از دولت طلبكار شوند بحث سياسي موضوع را مطرح مي‌كنند، اما بايد در نظر داشت كه از سال 94 به دنبال اين طرح بوديم تا اينكه امسال به نتيجه رسيد.نویسنده:

  اخبار Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 سيف
  اله ولي تسليت
  پيام مداري اخالق بزرگمرد مجاهد، عالم
  رحلت يار اسالمي، الب انق ياور ورزي ت سياس ارز
  و طال فروش مراكز از «تعادل» ميداني
  گزارش همدل رفيق خميني(ره)، امام صديق
  همراه اكبر اهلل ت آي حضرت رهبري، معظم مقام
  همراه مردم به را عليه- اهلل -رحمت رفسنجاني
  هاشمي ميگويم. تسليت ايران شريف عمومي عزاي روز در ارز بازار طبيعي
  روال موثر هاي تالش آفريني نقش بر عالوه
  ايشان انقالب تثبيت گيري كل ش مسير در هدفمند
  و نقش قوا، كل فرماندهي جانشيني نيز المي چين
  اس در نو سال شروع خاطر به بازار در ارز تقاضاي
  كاهش جنگ از پس هاي ويران بازسازي در يبديلي
  ب سازندگي گفتمان ترويج تبيين
  تحميلي بنابراين بوده دالر 6.81ليارد مي صادرات شمشيري|
  دالر احسان بيمه| بانك
  گروه نوآوري، شجاعت با داشتند اقتصادي
  توسعه 4.5ميليارد كشور گمركي بازرگاني تراز كسري يا رسمي نرخ ،95 ماه دي ۲0 دوشنبه
  روز با متناسب مناسب مسير در را كشور
  اقتصاد صادرات افزايش به توجه با رقم اين است. دالر كاهش مركزي بانك سوي از ارز 39 يي
  مبادله اينجانب دادند. قرار المي اس ايران هاي
  ظرفيت به بوده جبران قابل مدت همين در گاز
  نفت ديگر 8ارز داشت قيمت افزايش ارز 10
  يافت، كشور، بانكي نظام در همكارانم خود طرف
  از بازار به هيي عمد فشار ناحيه اين از مريسد
  نظر قيمت تغيير بدون امريكا دالر هر ماند.
  ثابت تشخيص مجمع رييس فقدان جانكاه است.
  مصيبت نشده وارد
  ارز توماني 14 افت با انگليس پوند تومان،
  ۷3۲3 انقالب، فرزانه رهبر محضر به را نظام
  مصلحت قاچاق توجه قابل حجم دليل به حال اين با كاهش تومان 3.1 با يورو هر 3.3693تومان هاشمي محترم خاندان محترم، جمهور رييس مهمي بخش رسد، مي نظر به غيررسمي بازار شد. ارزشگذاري تومان 3408.۲
  خداوند درگاه از گفته، تسليت ايران عزيز
  مردم لذا گيرد صورت ناحيه اين از ارز تقاضاي
  از نيز ارز آزاد بازار در «تعادل»، گزارش
  به سعيد فقيد آن ملكوتي بلند روح براي
  رحمان تنهايي به رسمي آمار مبناي بر تجاري
  كسري پوند 58۲4تومان، يورو 0۷93تومان، خواستارم.
  دالر درجات علو الهي
  رحمت بر خارجي تجارت اثر ضيحدهنده تو تواند نمي درهم 5411تومان تركيه لير
  0884تومان، باشد. ارز بازار است. شده معامله 0111تومان
  امارات طال اونس هر نرخ آنكه باوجود نيز طال بازار بانك»
  در «دانسكه مذاكرات بانكي سود رخ
  ن كاهش خاطر به اما يافته افزايش دالر 1184
  به مركزي بانك
  با به پارسال ارديبهشت از بانكي سود
  نرخ تاحدودي طال نرخ قبل، هفته به نسبت دالر
  نرخ 81درصد به پارسال بهمن در درصد ۲0
  411هزار به طال گرم هر يافت،
  كاهش مذاكره سرگرم بانك دانسكه داد: گزارش
  رويترز به امسال ماه خرداد در يافت كاهش ميليون يك با قديم سكه نرخ رسيد تومان 600
  براي اعتبار كردن فراهم درباره ايران مركزي بانك
  با رسيد. درصد 15 ميليون يك جديد سكه تومان، 041هزار
  و دارند. ايران در تجاري فعاليت كه است
  مشترياني از امريكا پايه بهره نرخ مدت همين
  در ربع تومان، 506هزار سكه نيم تومان، هزار 185
  در بانك دانسكه سخنگوي ايسنا، گزارش
  به كه يافت افزايش 5۷.0درصد به درصد
  5۲.0 01۲هزار گرمي سكه تومان 913هزار
  سكه در محدود ميزان به كرد: اعالم رويترز به
  ايميلي ايران اقتصاد در رايج سود رخاي با
  اگرچه شد. معامله
  تومان صورت به حمايت آماده المللي، بين چارچوب
  يك سود نرخ خالف بر روندي اما نيست قياس قابل طال اتحاديه رييس آراي كشتي
  محمد ايران در كه هستيم مشتريانمان از مالي است.
  تامين ريالي هاي رده سپ طال سكه داخلي بازار كرد: اعالم كشور
  جواهر در بانك اين افزود: ادامه در وي كنند. مي
  فعاليت دالر 51درصدي حدود افزايش به توجه
  با هسر آرامش در ايام اين در تقاضا كاهش هدليل
  ب كرده، وگو گفت ايران مركزي بانك با خصوص
  اين معني بدان اين گذشته، 3ماه در ريال
  مقابل جهاني اونس دالر قيمت نسبي ثبات برد
  مي است. نشده حاصل توافقي هنوز
  اما را دالر نرخ افزايش از نيمي تقريبا كه
  است سكون آرامش اين به گذشته روزهاي در
  طال بانك اين است كرده اظهار مركزي بانك مقام
  يك داد. نسبت آن جهاني ارزش افزايش به توان نم كه است روزي چند ارز قيمت است.
  افزوده خارجي بانك سه از مالي تامين دالر
  ۷.۲ميليارد 5۷.0درصد به درصد 5۲.0 از بهره نرخ افزايش فصل در غيرنفتي ارز از بخشي نشدن عرضه تجاري اطالعات ثبت به مجبور تا كنند خاصي اثر رفسنجاني تاهلل آي فوت خبر كه تجربه را اندكي هاي نوسان مانده ثابت
  تقريبا هاي بانك است. كرده دريافت بانك دانسكه
  شامل باعث كه داشته مهمي نقش ميان اين
  در موثر زمينه اين در واند ميالدي سال پاياني نباشند. خود روزهاي در هم اگر باشد. داشته بازار روند بر روزهاي در نيز طال اونس جهاني قيمت كند.
  م گذشته سال يي هسته توافق وجود با بزرگ
  غربي دالر ارزش افزايش طال جهاني تقاضاي كاهش هر كه ارز بازار تحوالت اصلي هاي ريش باشد. افزايش موجب باشيم، شاهد را تاثيري آينده دليل همين به داشت اندكي تغييرات
  گذشته داشت، دنبال به را بانكي هاي محدوديت تسهيل
  كه است.
  شده دولت سياست دهد، رخ بار سال چند ايستاد دالر 1180 باالي جهاني طالي روزهاي در زيرا شد، خواهد دالر نرخ اندك بين آزادي بهار تمام سكه قيمت تغيير
  نهايت به تمايلي امريكا، هاي مجازات از نگراني دليل
  به اسمي نرخ دادن قرار لنگر بر مبني مركزي بانك يدهد نشان نيز طال جهاني بازار خبرهاي را خود طبيعي روند بازار شنبه، سه دوشنبه است. بوده تومان هزار
  تا اساس بر ندارند. را ايران به مربوط مبادالت امريكا
  انجام انتخابات است. ارز هشنبه روز جهاني بازار در طال اونس هر نرخ كه آنچه درنتيجه است. نداشته واكنشي كرده
  طي بيشتر حضور مانع بانكي حمايت عدم گزارش،
  اين عوامل از يتوان نيز را امريكا در
  انتخابات روند پيرامون ها نگران دالر ضعف تحتتاثير سال شروع شد خواهد بازار بر اثرگذاري باعث بازار روند حفظ از بسياري براي كه شده ايران بازار در ها ركت
  ش در ارز نرخ افزايش سبب كه دانست ارز
  غيراقتصادي نرخ افزايش در بنيادين عوامل براي تقاضا كه اروپا اتحاديه از انگليس خروج كاهش خاطر به ارز تقاضاي كاهش چيني نو ارز آزاد بازار از «تعادل» ميداني
  گزارش شمار به مهم بزرگ بازار يك غربي هاي
  شركت جامعه، هها رسان بر حاكم فضاي زيرا شد
  ايران شوراي مجلس هاي پژوه مركز گزارش به به نزديك كرد، ايجاد مطمئن دارايي خريد است. چين با معامالت كه يدهد نشان نيز دوشنبه روز در
  تهران ميرود. احتمالي منفي آثار ترامپ نشدن انتخاب هاي رخ بلندمدت روند بنيادين عوامل اسالمي، 1184 به ايستاد اخير هفته قيمت باالترين كاهش شاهد چهارشنبه امروز از گفت: وي سياسي اخبار به نسبت خاصي واكنش
  بازار بود. وي انتخاب در اگر كند؛ تعيين را كشورها پول برابري در فوري تحويل براي طال اونس هر رسيد. دالر شروع دليل به ارز خريد تقاضاي از هيي عمد بخش نداشت رفسنجاني هاشمي اهلل آيت
  درگذشت به نسبت وي شديدتر موضع به توجه با براي پرونده
  تشكيل تورم نرخ كاهش اقتصادي رشد نرخ كشوري رشد درصد 3.0 سنگاپور بازار جاري روز معامالت از يي عمده بخش زيرا بود خواهيم چيني نو سال ۲۷93تومان ۷493تومان قيمت بين دالر
  و امريكا آينده موضع به نسبت نااطميناني
  برجام، دليل به كشور آن داخلي پول عرضه يابد، افزايش معامالت بهاي رسيد. دالر 1184.56 به كرد چين بازار از متاثر امارات چين از ايران واردات نرخ كاهش خاطر به نيز سكه بود نوسان «كاسپين»
  در اعتباري
  موسسه موضوع اين يافت افزايش نيز ايران به
  نسبت ييابد. افزايش پولي انبساطي هاي ست سيا صعود دالر 1185.80 به دوشنبه روز بازار اين بوده اخير ههاي هفت در ارز نرخ نوسان باعث است مواجه اندك كاهش با قبل، هفته به نسبت
  دالر ويژه به خارجي ارزهاي براي تقاضا افزايش سبب كسري يا افزايش دولت بودجه كسري اگر بود. دسامبر پنجم از قيمت باالترين كه بود كرده معامالت بازرگانان چيني، نو سال شروع با اما است. باوجود ارز ال بازار كسبه از تعدادي شد. در يي پرونده تشكيل از قضاييه قوه
  سخنگوي شد. دالر آن در يابد افزايش آن در خارجي تجارت تحويل براي طال اونس هر نيويورك، بازار در موكول چيني نو سال تعطيالت از بعد به را خود بازار، از بخشي تعطيلي عمومي عزاي اعالم داد. خبر كاسپين اعتباري موسسه با
  رابطه ساير مقابل در كشور آن پول ارزش صورت ايستاد. 06.4811دالر در بود ثابت فوريه در خريد جهت ارز براي تقاضا فعال لذا كرد خواهند روند بازار بودند مشغول خود فعاليت ه ب اينكه بر مبني سوالي به پاسخ در اژهاي ني ارز
  محس نرخ انسازي يكس پس هاي سال در يافت. خواهد كاهش ها پو دالر 11.50 گذشته روز بازار اين معامالت بهاي يافت. خواهد كاهش چين از كاال داشت. طبيعي مردم اخيرا كه كاسپين اعتباري موسسه براي
  آيا دولت تصميم زمينه در شده منتشر اخبار شدهاند، مواجه مشكل با خود پولهاي دريافت
  براي در خصوص به 1391 و1390 ارزي بحران از دالر 1184.90 در يافت افزايش 4.1درصد
  يا 95 سال پايان تا ارز هاي رخ انسازي يكس براي نقش اقتصادي روندهاي از برخي اخير هاي اه شد. بسته در يي پرونده گفت: است شده تشكيل يي
  پرونده سبب شد، اعالم سال ابتداي از نوبت چندين كه ارزش كاهش هاي مينه گيري شكل در اساسي بانكي گروه تحليلگر هاينس، دانيل گفته به از اعم بانك ما است. شده تشكيل خصوص
  اين متاثر ارز بازار نداشته ارز بازار بر تاثيري رفسنجاني، شمي ها اهلل آيت درگذشت
  خبر افزايش ارز نرخ براي ازانه سفت تقاضاي تا
  شد كارشناسان عقيده به كه تهند داش ملي پول انگليس خروج روند درباره اخير ZNAاظهارات تعاوني شركت اعتباري موسسه دولتي،
  خصوصي ،2017 ميالدي نو سال ابتداي روزهاي گذاشتن سر پشت فصلي تقاضاي كاهش
  از مسافرت دليل به ارز براي تقاضا افزايش
  يابد. اين اخير هاي سال در مجلس هاي هش پژو مركز گذاشته منفي تاثير پوند ارزش بر اروپا اتحاديه از ميشود، مطرح زمينه اين در كه مواردي
  داريم. دولت دستورالعمل همچنين چيني نو سال تعطيالت خاطر به چين از واردات
  كاهش به مركزي بانك سوي از كه بود عواملي از نيز كه هستند اعتباري تعاوني بلكه نيستند
  موسسه كاهش جهت در همگي تورم نرخ جز به متغيرها تقويت را مطمئن هاي داراي خريد براي تقاضا
  و در ويژه به ارز نرخ افزايش مقطعي عوامل عنوان است. بوده ملي پول ارزش است. كرده روز سه در كاهشي روند با ارز بازار در ها بانك فعاليت مركزي بان بخشنامه هاي شركت اين دهد. نمي مركزي بانك را آنها
  مجوز شد. عنوان اخير هاي اه مي ترزا اظهارات از پس شنبه روز پوند تسهيالت دادن سپرده گرفتن حق اعتباري است
  تعاوني رسيده تومان 3970 زير به دالر نرخ شده مواجه هفته
  اول روابط تغيير احتمال كه انگليس توزير نخس است بانكي كارهاي اقدامات اين ندارند. را مردم
  به اين خروج از پس اروپا اتحاديه با تجاري انتظار ما قبل، هاي ال روال طبق افزود: وي زهميدان سب بازار از ما خبرنگار مشاهدات شود. انجام الزم اقدامات بانك نظر تحت
  بايد يي پرونده نيز موسسه اين خصوص در افزود:
  وي كرد. سقوط برانگيخت، را بلوك اين از كشور آذرماه در چون داريم، را دالر قيمت كاهش كه يدهد نشان منوچهري فردوسي
  تقاطع درآمد بانكي، سود نرخ اقتصادي، رشد تورم، نرخ اثر مجلس هاي پژوهش
  مركز ماه در چيني نو سال آستانه در همچنين طال از دهيي عم حجم شاهد ماه دي اول نيمه نكته اما دارد، رواج فردايي معامالت همچنان قوه هم مردم هم پرونده اين است. شده
  تشكيل مالياتي، درآمدهاي بودجه، كسري واردات، صادرات عملياتي تراز كسري
  نفت، مورد چين در قوي فيزيكي خريد از جاري، كاهش روند اين اما ودهايم ارز خريد تقاضاي كه بود بزرگي متحرك چادر مشاهده جديد شركت مجوز دولت كند. مي گرفتار سخت را
  قضاييه تا 15 باالي تقاضاي ايران در كاال قاچاق امريكا، بهره نرخ امريكا،
  انتخابات قيمت دورنماي همه اين با گرفته قرار حمايت است. يافته فعاالن افراد بود شده نصب ميدان زه سب در داشته كامل نظارت بايد ميدهد را اعتباري
  تعاوني مركزي بانك بخشنامه ارز، فروش خريد به ها بانك ورود آن، دالري ميليارد 20
  فلز اين است. مانده ضعيف بلندمدت در طال 0۲۷3 دالر نرخ زمان اين در گذشته سال مشغول چادر اين در طبيعي روال به ارز بازار ادامه ثامن موسسه به اشاره با اي اژه محسني
  باشد. به را و... آن اجراي نحوه آن متعدد اخبار ارز سازي يكسان دولت، دستورالعمل اين كه بگويم بايد ثامن موسسه خصوص در
  داد: براي متعددي موانع با مدت ان مي در ارزشمند 00۷3 زير 49به اسفند تا هدريج بت كه بود تومان منوچهري فرودسي خيابان در بودند
  معامله افزايشي يرود نم انتظار است هرو روب صعود دالر تقاضاي سطح داريم انتظار لذا رسيد، تومان ارز فروش خريد مشغول قبل روال به نيز شركت يك يعني بود، نگرفته را الزم مجوز
  موسسه است برشمرده ارز نرخ بر موثر فصلي بنيادين عوامل
  عنوان صعود به شده، مشاهده اخير هاي هفته در كه واقعيت از دور دالر نرخ كاهش يابد كاهش اين به پاسخ در ارز بازار فعاالن برخي بودند. تعاوني شركت عنوان به بود اعتباري پاييز
  تعاوني فصل در تجاري سيكل نفتي درآمدهاي شود. منتهي توجهي قابل از دالر نرخ نيز جاري هفته در بود نخواهد از متاثر هخصوص اخير روزهاي در كه پرسش ها ميليون داشت شعبه 500 ميشد
  محسوب ديگري داليل به يتواند ارز تقاضاي
  افزايش سپس نفتي هاي يم تحر دليل به 1390 سال از تومان 39۷0 زير به قبل تومان هزار به نزديك آيا يرفسنجاني، هاشم اهلل آيت درگذشت خبر 31هزار الي ۲1 به كه بودند گذاشته سپرده
  نفر به كاال ضهكنندگان عر با ارزي تسويه ازجمله مردم هنوز پرونده اين در البته رسيد، مي ميليارد هاي قيمت جهاني كاهش دليل به 1393 سال از مجلس هاي پژوه مركز گزارش است. يافته كاهش مشاهده خها نر رشد يا تقاضا ميزان در
  تغييري سال آخر (ماه سال سوم 3ماهه در كشور داخل آنجا از داشت؛ نزولي روند نفتي درآمدهاي نفت مجلس هاي هش پژو مركز حال، عين در اهلل آي درگذشت خبر دادند: پاسخ ايد، رده هستند.
  گرفتار توسط ارز عرضه با رود انتظار باشد. ميالدي) ايران اقتصاد در ارز عرضه از مهمي بخش كه بنيادين عوامل برشمردن با اسالمي شوراي كاال قاچاق دالر ميليارد 20 اثر نداشته ارز بازار بر تاثيري يسنجاني، رف
  هاشم قانوني اجبار يك كه زمستان فصل در ها
  پتروشيم اين مجموع در است گاز نفت صادرات از ناشي بر ارز بازار در اخير اي ان نوسه بروز مقطعي ارز عرضه كه پرسش اين به پاسخ در وي تسر پش فصلي تقاضاي كاهش از متاثر ارز
  بازار ربا بدون بانكداري
  تجربه يابد. كاهش ارز عرضه محدوديت هست،
  نيز ايران اقتصاد به ارز عرضه كاهش نشانگر روند با ويژه به بخش اين در معامالت سازي اف شف در دارد بازار بر اثري كچه انا به شعب در ۷10۲، ميالدي نو سال ابتداي روزهاي
  گذاشتن است. ملي پول ارزش كاهش براي زمينه ايجاد است. كرده تاكيد ارز بورس اندازي راه داشت، خواهد تغييري چه گذشته با مقايسه نو سال تعطيالت خاطر چين از واردات شد
  كاهش منتشر ايران
  در نكها با به مجوز داليل از نيز بودجه كسري عملياتي، تراز كسري نرخ اثر مجلس هاي هش پژو مركز گزارش تقاضاي مانند تقاضا از بخشي تنها ها نك با گفت: بخشنامه دولت دستورالعمل همچنين
  چيني قلم به ربا بدون بانكداري تجربه
  كتاب براساس نكها با امسال ماه آذر 14 در است. بوده ارز بازار به فشار ديگر درآمد بانكي، سود نرخ اقتصادي، رشد تورم، اما دهند پوشش را رسمي واردات مسافرتي روند با ارز بازار در بهان فعاليت مركزي
  بانك ميثمي حسين موسويان سيدعباس االسالم
  حجت بازار نرخ با يافتند اجازه مركزي بانك
  بخشنامه واردات، صادرات عملياتي تراز كسري نفت، تامين آزاد بازار در ارز تقاضاي از ده عم بخش نرخ شده مواجه هفته اول روز سه در المي
  كاهشي اس انديشه فرهنگ پژوهشگاه سوي از تبعات از كنند. ارز فروش خريد به اقدام تورم
  آزاد نرخ انتخابات مالياتي، درآمدهاي بودجه، كسري قاچاق براي تقاضا سطح با متناسب زيرا شود طوري به است، رسيده 0۷93تومان زير به
  دالر شد.
  منتشر دولت تالش ميزان به كه است اين سياست
  اين در شدن رقمي تك از پس حتي ايران در تورم ايران در كاال قاچاق امريكا، بهره نرخ امريكا، برخي چون دارد، وجود آزاد بازار در تقاضا كاال، هفته در تومان هزار نزديك از دالر نرخ
  كه اسالمي، انديشه فرهنگ پژوهشگاه گزارش
  به بر كمتري كنترل مشخص، ارز نرخ حفظ براي يشود محسوب باالتر نرخي جهاني مقياس ورود آن، دالري 0۲ميليارد 51تا باالي تقاضاي دالر خريد براي تقاضا خواهند نم كنندگان وارد در تومان 39۷۲ تا 39۲4 حدود به
  گذشته، كه است نوپايي دانش المي» اس مالي
  «بانكداري هساز زمين داشت خواهد وجود پولي متغيرهاي هاي ال در مزمن تورم انباشت كه است طبيعي بانك بخشنامه ارز، فروش خريد به ها نك با كنند. ثبت را است داشته كاهش قبل به نسبت بوده
  نوسان آن گوناگون ابعاد درباره المي اس بانكداري
  متفكران شد خواهد حقيقي ارز نرخ كاهش تورم
  ايجاد پول ارزش كاهش براي فشار نهايت در گذشته سازي يكسان دولت، دستورالعمل مركزي اقتصادي، مسووالن گفته به افزود: وي تومان 3900 مرز سمت به تومان 4هزار مرز از
  و پرداختهاند. كاوش به در خارجي ارز براي را تقاضا تدريجي افزايش
  كه باشد. داشته پي در را ملي به را و... آن اجراي نحوه متعدد اخبار ارز در كاال قاچاق دالر ۲يليارد م0 حدود است. بوده حركت
  در نظري ابعاد بر افزون موضوع، اين توسعه
  امروزه صنايع قيمتي پذيري رقابت اينكه ضمن دارد
  پي ارز نرخ بر موثر فصلي بنيادين عوامل عنوان كها بان طريق از آن تامين كه داريم
  كشور كه داشته فراواني رشد نيز تجربه عمل مقام
  در سال چند نتيجه در يدهد كاهش نيز را داخلي ارز بازار بر قاچاق اثر است. برشمرده اين يشود نم انجام مجاز هاي صرافي چيني جديد سال خاطر به ارز تقاضاي كاهش در آن مسائل ابعاد به بيشتر توجه ضرورت
  خود مركزي بانك كنترل توان از بيش ارز براي تقاضا مهر پايان تا مركزي بانك ۷ماهه آمار براساس امريكا انتخابات دالر، ارزش جهاني افزايش است آزاد بازار متوجه باال تقاضاي سطح به ارز طال بازار فعاالن از اشرفي يشود.
  سهراب ملتهب بازار شده ميكند. آشكار را كشور علمي فضاي ميليارد ۲4 حدود گمركي واردات كل امسال، ماه مسافرتي تجاري ارز تقاضاي فصلي افزايش تهيه باال هاي رخ با آزاد بازار از ده ها واردكنن يرسد نم نظر به گفت: زمينه اين در
  «تعادل» دنبال به ايران» در ربا بدون بانكداري
  «تجربه تجربي فضاي در المي اس بانكداري
  تبيين مسائل آن، در كه است ايران رايج هاي برداشت
  چارچوب اضافه بازپرداخت دليل به التدهي تسهي توقف تهديد تا شوم پديده از بانكي
  معوقات بانكداري انطباق بايسته ضوابط اصول مانند
  مهمي است. شده بيان غيره شرعي نظارت شريعت،
  با دارد. مستقيم ارتباط منابع، ميزان با تسهيالت توقف علل از يكي مركزي بانك آگاه مقام يك زيادي حد تا معوقات نقدي وصول شود، تجديد افزايش دليل به نسبت كاهش اگر كه دهد مي به نسبت هرچند جاري غير مطالبات نسبت المي اس بانكداري نظري مباني ارائه با كتاب
  اين ترين اصلي از يكي مالي انضباط بحث طرفي از هاي بانك برخي در تسهيالت اعطاي فرآيند نميافتد. اتفاق بوده كمتر درمجموع باشد افتاده اتفاق نك ها با دهي تسهيالت مبناي تا اما شده همراه كاهش با اخير لهاي
  سا بانكي نظام در ربا بدون بانكداري اجراي تجربه
  و آن اساس بر كه است مركزي بانك هاي برنامه اين برداشت اضافه بازپرداخت را كشور بزرگ پديده به را آن كه ديگري موضوع از البته وي مطالبات نسبت كاهش به تواند نمي چندان فاصله هنوز بينالمللي استاندارد 5درصدي
  حدود بانكي مباحث برخي به مفيدي هاي اشاره
  كشور، كه كنند اقدام گونهيي به ها بانك است الزم كرد. عنوان مركزي بانك به ها بانك توضيح آورد ميان به سخن نيز كند مي تعبير شوم شود؛ منتهي بانكي معوقات درواقع غيرجاري كه روالي از يواند مت كه تغييري دارد.
  بسياري اين امتيازهاي از دارد. شرعي منظر از اهميت
  با بدهكار مانده ايجاد محل از تسهيالت اعطاي گفتوگو در مركزي بانك در آگاه مقام يك تسهيالت از زيادي بخش اينكه به توجه با كه داد يافته افزايش نكها با دهي تسهيالت اگر چراكه همچنان نداشته معوقات وصول از
  نشاني هاي چالش به معطوف عالمانه هاي تحليل
  اثر، نشود. عملياتي مركزي بانك نزد كاهش داليل از يكي اينكه بيان با فارس، با آن معموال دارد، قرار كا بانه سهامداران اختيار در معوق احتمال كمتر، شايد يا نسبت همان به باشد گيرد. نشأت باشد، اقتصاد كننده يد
  تهد در گذشته دهه سه در المي اس بانكداري
  اجراي كشور هاي بانك برخي اخير هاي هفته در عدم مشتريان، به بانكها تسهيالت اعطاي كه ميكنند تسويه صوري يا ضربدري طور به را دارد. وجود هم تسهيالت شدن به مركزي بانك كل رييس ايسنا، گزارش
  به تجارت، صادرات، ملي، ملت، هاي بانك ازجمله اظهار هاست، بانك مصارف منابع در تعادل معوقات كاهش دهنده نشان تواند مي درمجموع مطالبات نسبت كاهش اينكه بيان با وي آنها به نوشت نكها با مديرعامل به يي نامه تازگي بانك به مشخص سياستي هاي توصيه ارائه
  نتيجه را خود تسهيالت اعطاي فرآيند سپه رفاه اعطاي در محدوديتي مركزي بانك داشت: است. نيفتاده اتفاقي چنين واقعيت در اما باشد واقعي وصول معناي به حتما تواند نمي غيرجاري پايان در غيرجاري مطالبات نسبت كه كرد اعالم اجراي براي مرتبط، نفعان ذي ساير دولت
  مركزي، كردهاند. متوقف است. نكرده ايجاد مشتريان براي تسهيالت توقف به همچنين بانكي امور كارشناس اين تمديد، است ممكن داد: توضيح باشد، معوقات يافته كاهش درصد 11 حدود به امسال اول نيمه سطح ارتقاي ربا بدون بانكي عمليات قانون
  بهتر با آگاه مقام اين گفتوگوي در اگرچه حال در بدهكار هاي بانك افزود: وي شرايط در نكها با برخي در تسهيالت پرداخت باشد افتاده اتفاق نيز تسهيالت تجديد يا استمهال پايان در نسبت اين كه است حالي در اين است. كشور هاي بانك هاي فعاليت در شريعت با
  انطباق تسهيالت، اعطاي توقف در ها بانك اقدام فارس بانك به خود بدهي تسويه براي ريزي برنامه قدرت حالت اين در داد: ادامه كرد اشاره فعلي است؛ بانكي معوقات فزاينده درمجموع خود كه كاهش با كه بوده 13.6 حدود 1393 شهريورماه اختيار در مفيدي اطالعات مجموع در كه
  است هاي بانك هماهنگي اما شده عنوان خودجوش خود اعتباري هاي سياست هستند مركزي درنتيجه پس ميكند پيدا كاهش ها بانك دهي وام باشد گرفته ذخيره آن از بايد حالت اين در چراكه است. شده همراه درصدي
  6.۲ بانكداري تجربه كتاب گذاشت. خواهد
  خوانندگان پاي رد رويه اين در دولتي شبه دولتي تنظيم خود نقدينگي وضعيت به توجه با را بانكي معوقات براي نقدي حوزه در چنداني وصول شد. خواهد نيز سود كاهش موجب كه الدين بهاء سيد كه است حالي در
  اين 51هزار بهاي به صفحه ۲04 در ايران در ربا
  بدون به را روند اين در مركزي بانك نقشآفريني يكنند. حتم بهطور بود اينگونه اگر چراكه است؛ نشده ثبت دوره در كرد: عنوان همچنين هاشمي حسيني صادرات هاي بانك سابق مديرعامل
  هاشمي، فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان سوي از
  تومان يدهد. نشان خوبي پرداخت بنابراين كرد: تصريح آگاه مقام اين ميشد. تقويت حدي تا ها بانك دهي وام قدرت يا تمديد اعتبارات اينكه به توجه با سال پاياني توضيح باره اين در بانكي، حوزه كارشناس
  تات است. شده نشر بازار روانه اسالمي
  انديشه
روال طبيعي بازار ارز در 3 روز عزاي عمومي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/22
روال طبيعي بازار ارز در 3 روز عزاي عمومي
گزارش ميداني «تعادل» از مراكز فروش طلا و ارز


كاهش تقاضاي ارز در بازار به خاطر شروع سال نو در چينگروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

روز دوشنبه 20 دي ماه 95، نرخ رسمي يا مبادله‌يي 39 ارز از سوي بانك مركزي كاهش يافت، 10 ارز افزايش قيمت داشت و 8 ارز ديگر ثابت ماند. هر دلار امريكا بدون تغيير قيمت 3237 تومان، پوند انگليس با افت 14 توماني 3963.3 تومان و هر يورو با 1.3تومان كاهش 3408.2 تومان ارزش‌گذاري شد.

به گزارش «تعادل»، در بازار آزاد ارز نيز دلار 3970تومان، يورو 4285تومان، پوند 4880تومان، لير تركيه 1145تومان و درهم امارات 1110تومان معامله شده است.

در بازار طلا نيز باوجود آنكه نرخ هر اونس طلا به 1184دلار افزايش يافته اما به خاطر كاهش نرخ دلار نسبت به هفته قبل، نرخ طلا تاحدودي كاهش يافت، هر گرم طلا به 114هزار و 600تومان رسيد و نرخ سكه قديم با يك‌ميليون و 140هزار تومان، سكه جديد يك‌ميليون و 185هزار تومان، نيم سكه 605هزار تومان، ربع سكه 319هزار تومان و سكه گرمي 210هزار تومان معامله شد.

محمد كشتي‌آراي رييس اتحاديه طلا و جواهر كشور اعلام كرد: بازار داخلي سكه و طلا به‌دليل كاهش تقاضا در اين ايام در آرامش به‌سر مي‌برد و ثبات نسبي قيمت دلار و اونس جهاني طلا در روزهاي گذشته به اين آرامش و سكون افزوده است. قيمت ارز چند روزي است كه تقريبا ثابت مانده و نوسان‌هاي اندكي را تجربه مي‌كند. قيمت جهاني اونس طلا نيز در روزهاي گذشته تغييرات اندكي داشت و به همين دليل نهايت تغيير قيمت سكه تمام بهار آزادي بين 2 تا 5 هزار تومان بوده است. حفظ روند بازار

گزارش ميداني «تعادل» از بازار آزاد ارز تهران در روز دوشنبه نيز نشان مي‌دهد كه بازار واكنش خاصي نسبت به اخبار سياسي و درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نداشت و دلار بين قيمت 3947تومان و 3972تومان در نوسان بود و سكه نيز به‌خاطر كاهش نرخ دلار نسبت به هفته قبل، با كاهش اندك مواجه شد. تعدادي از كسبه بازار طلا و ارز باوجود اعلام عزاي عمومي و تعطيلي بخشي از بازار، به فعاليت خود مشغول بودند و بازار روند

طبيعي داشت.

مشاهدات خبرنگار ما از بازار سبزه‌ميدان و تقاطع فردوسي و منوچهري نشان مي‌دهد كه همچنان معاملات فردايي رواج دارد، اما نكته جديد مشاهده چادر متحرك بزرگي بود كه در سبزه‌ميدان نصب شده بود و افراد و فعالان بازار ارز به روال طبيعي در اين چادر مشغول معامله بودند و در خيابان فرودسي و منوچهري نيز به روال قبل مشغول خريد و فروش ارز بودند. برخي فعالان بازار ارز در پاسخ به اين پرسش كه در روزهاي اخير به‌خصوص متاثر از خبر درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، آيا تغييري در ميزان تقاضا يا رشد نرخ‌ها مشاهده كرده‌ايد، پاسخ دادند: خبر درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تاثيري بر بازار ارز نداشته و بازار ارز متاثر از كاهش تقاضاي فصلي و پشت‌سر گذاشتن روزهاي ابتداي سال نو ميلادي 2017، كاهش واردات از چين به‌خاطر تعطيلات سال نو چيني و همچنين دستورالعمل دولت و بخشنامه بانك مركزي و فعاليت بانك‌ها در بازار ارز با روند كاهشي در سه روز اول هفته مواجه شده و نرخ دلار به زير 3970تومان رسيده است، به‌طوري كه نرخ دلار از نزديك 4هزار تومان در هفته گذشته، به حدود 3924 تا 3972 تومان در نوسان بوده و نسبت به قبل كاهش داشته است و از مرز 4هزار تومان به سمت مرز 3900 تومان در حركت بوده است. كاهش تقاضاي ارز به خاطر سال جديد چيني

سهراب اشرفي از فعالان بازار طلا و ارز به «تعادل» در اين زمينه گفت: به نظر نمي‌رسد كه خبر فوت آيت‌الله رفسنجاني اثر خاصي بر روند بازار داشته باشد. اگر هم در روزهاي آينده تاثيري را شاهد باشيم، موجب افزايش اندك نرخ دلار خواهد شد، زيرا در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه، بازار روند طبيعي خود را طي كرده و واكنشي نداشته است. درنتيجه آنچه باعث اثرگذاري بر بازار خواهد شد شروع سال نو چيني و كاهش تقاضاي ارز به خاطر كاهش معاملات با چين است.

وي گفت: از امروز چهارشنبه شاهد كاهش بخش عمده‌يي از تقاضاي خريد ارز به‌دليل شروع سال نو چيني خواهيم بود زيرا بخش عمده‌يي از واردات ايران از چين و امارات متاثر از بازار چين است و باعث نوسان نرخ ارز در هفته‌هاي اخير بوده است. اما با شروع سال نو چيني، بازرگانان معاملات خود را به بعد از تعطيلات سال نو چيني موكول خواهند كرد و لذا فعلا تقاضا براي ارز جهت خريد كالا از چين كاهش خواهد يافت.

وي افزود: طبق روال سال‌هاي قبل، ما انتظار كاهش قيمت دلار را داريم، چون در آذرماه و نيمه اول دي ماه شاهد حجم عمده‌يي از تقاضاي خريد ارز بوده‌ايم اما اين روند كاهش يافته است.

سال گذشته در اين زمان نرخ دلار 3720 تومان بود كه به‌تدريج تا اسفند 94 به زير 3700 تومان رسيد، لذا انتظار داريم سطح تقاضاي دلار كاهش يابد و كاهش نرخ دلار دور از واقعيت نخواهد بود و در هفته جاري نيز نرخ دلار از نزديك به 4 هزار تومان قبل به زير 3970 تومان كاهش يافته است. اثر 20 ميليارد دلار قاچاق كالا

وي در پاسخ به اين پرسش كه عرضه ارز در شعب بانك‌ها چه اثري بر بازار دارد و در مقايسه با گذشته چه تغييري خواهد داشت، گفت: بانك‌ها تنها بخشي از تقاضا مانند تقاضاي مسافرتي و واردات رسمي را پوشش مي‌دهند اما بخش عمده‌يي از تقاضاي ارز در بازار آزاد تامين مي‌شود زيرا متناسب با سطح تقاضا براي قاچاق كالا، تقاضا در بازار آزاد وجود دارد، چون برخي وارد‌كنندگان نمي‌خواهند تقاضا براي خريد دلار را ثبت كنند.

وي افزود: به گفته مسوولان اقتصادي، حدود 20ميليارد دلار قاچاق كالا در كشور داريم كه تامين آن از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام نمي‌شود و اين سطح تقاضاي بالا متوجه بازار آزاد است و وارد‌كننده‌ها از بازار آزاد و با نرخ‌هاي بالا تهيه مي‌كنند تا مجبور به ثبت اطلاعات تجاري خود نباشند. طلاي جهاني بالاي 1180 دلار ايستاد

 خبرهاي بازار جهاني طلا نيز نشان مي‌دهد كه نرخ هر اونس طلا در بازار جهاني روز سه‌شنبه تحت‌تاثير ضعف دلار و نگراني‌ها پيرامون روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا كه تقاضا براي خريد دارايي مطمئن ايجاد كرد، نزديك به بالاترين قيمت 5 هفته اخير ايستاد و به 1184 دلار رسيد. هر اونس طلا براي تحويل فوري در معاملات روز جاري بازار سنگاپور 0.3درصد رشد كرد و به 1184.56 دلار رسيد. بهاي معاملات اين بازار روز دوشنبه به 1185.80دلار صعود كرده بود كه بالاترين قيمت از پنجم دسامبر بود.

در بازار نيويورك، هر اونس طلا براي تحويل در فوريه ثابت بود و در 1184.60 دلار ايستاد. بهاي معاملات اين بازار روز گذشته 11.50 دلار يا 1.4درصد افزايش يافت و در 1184.90 دلار بسته شد.

به گفته دانيل هاينس، تحليلگر گروه بانكي ANZ، اظهارات اخير درباره روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا بر ارزش پوند تاثير منفي گذاشته و تقاضا براي خريد دارايي‌هاي مطمئن را تقويت كرده است.

پوند روز سه‌شنبه پس از اظهارات ترزا مي‌ نخست‌وزير انگليس كه احتمال تغيير روابط تجاري با اتحاديه اروپا پس از خروج اين كشور از اين بلوك را برانگيخت، سقوط كرد. طلا همچنين در آستانه سال نو چيني در ماه جاري، از خريد فيزيكي قوي در چين مورد حمايت قرار گرفته با اين همه دورنماي قيمت طلا در بلندمدت ضعيف مانده است. اين فلز ارزشمند در ميان‌مدت با موانع متعددي براي صعود روبه‌رو است و انتظار نمي‌رود افزايشي كه در هفته‌هاي اخير مشاهده شده، به صعود قابل‌توجهي منتهي شود. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس

در عين حال، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با برشمردن عوامل بنيادين و مقطعي بروز نوسان‌هاي اخير در بازار ارز بر شفاف‌سازي معاملات در اين بخش به ويژه با راه‌اندازي بورس ارز تاكيد كرده است.

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اثر نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ سود بانكي، درآمد نفت، كسري تراز عملياتي صادرات و واردات، كسري بودجه، درآمدهاي مالياتي، انتخابات امريكا، نرخ بهره امريكا، قاچاق كالا در ايران و تقاضاي بالاي 15تا 20ميليارد دلاري آن، ورود بانك‌ها به خريد و فروش ارز، بخشنامه بانك مركزي و دستورالعمل دولت، يكسان‌سازي ارز و اخبار متعدد و نحوه اجراي آن و... را به عنوان عوامل بنيادين و فصلي موثر بر نرخ ارز

برشمرده است.

افزايش جهاني ارزش دلار، انتخابات امريكا و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي و عرضه نشدن بخشي از ارز غيرنفتي در فصل پاياني سال ميلادي مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. ريشه‌هاي اصلي تحولات بازار ارز كه هر چند سال يك ‌بار رخ مي‌دهد، سياست دولت و بانك مركزي مبني بر لنگر قرار دادن نرخ اسمي ارز است. عوامل بنيادين در افزايش نرخ ارز

به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، عوامل بنيادين روند بلندمدت نرخ‌هاي برابري پول كشورها را تعيين مي‌كند؛ اگر در كشوري نرخ رشد اقتصادي كاهش و نرخ تورم افزايش يابد، عرضه پول داخلي آن كشور به دليل سياست‌هاي انبساطي پولي افزايش مي‌يابد.

اگر كسري بودجه دولت افزايش يا كسري تجارت خارجي در آن افزايش يابد در آن صورت ارزش پول آن كشور در مقابل ساير پول‌ها كاهش خواهد يافت. در سال‌هاي پس از بحران ارزي 1390و 1391 به خصوص در ماه‌هاي اخير برخي از روندهاي اقتصادي نقش اساسي در شكل‌گيري زمينه‌هاي كاهش ارزش پول ملي داشته‌اند كه به عقيده كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال‌هاي اخير اين متغيرها به جز نرخ تورم همگي در جهت كاهش ارزش پول ملي بوده است. درآمدهاي نفتي

از سال 1390 به دليل تحريم‌هاي نفتي سپس از سال 1393 به دليل كاهش جهاني قيمت‌هاي نفت درآمدهاي نفتي روند نزولي داشت؛ از آنجا كه بخش مهمي از عرضه ارز در اقتصاد ايران ناشي از صادرات نفت و گاز است در مجموع اين روند نشانگر كاهش عرضه ارز به اقتصاد ايران و ايجاد زمينه براي كاهش ارزش پول ملي است. كسري تراز عملياتي، كسري بودجه نيز از دلايل ديگر فشار به بازار ارز بوده است. نرخ تورم

تورم در ايران حتي پس از تك رقمي شدن در مقياس جهاني نرخي بالاتر محسوب مي‌شود و طبيعي است كه انباشت تورم مزمن در سال‌هاي گذشته در نهايت فشار براي كاهش ارزش پول ملي را در پي داشته باشد. اثر قاچاق بر بازار ارز

براساس آمار 7ماهه بانك مركزي تا پايان مهر ماه امسال، كل واردات گمركي حدود 24ميليارد دلار و صادرات 18.6ميليارد دلار بوده بنابراين كسري تراز بازرگاني گمركي كشور 5.4 ميليارد دلار است. اين رقم با توجه به افزايش صادرات نفت و گاز در همين مدت قابل جبران بوده و به نظر مي‌رسد از اين ناحيه فشار عمده‌يي به بازار ارز وارد نشده است.

با اين حال به دليل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غيررسمي به نظر مي‌رسد، بخش مهمي از تقاضاي ارز از اين ناحيه صورت مي‌گيرد لذا كسري تجاري بر مبناي آمار رسمي به تنهايي نمي‌تواند توضيح‌دهنده اثر تجارت خارجي بر بازار ارز باشد. نرخ سود بانكي

نرخ سود بانكي از ارديبهشت پارسال به 20درصد و در بهمن پارسال به 18درصد كاهش يافت و در خرداد ماه امسال به 15درصد رسيد.

در همين مدت نرخ بهره پايه امريكا از 0.25درصد به 0.75درصد افزايش يافت كه اگرچه با نرخ‌هاي سود رايج در اقتصاد ايران قابل قياس نيست اما روندي بر خلاف نرخ سود سپرده‌هاي ريالي است.

با توجه به افزايش حدود 15درصدي دلار مقابل ريال در 3ماه گذشته، اين بدان معني است كه تقريبا نيمي از افزايش نرخ دلار را نمي‌توان به افزايش ارزش جهاني آن نسبت داد. افزايش نرخ بهره از 0.25درصد به 0.75درصد در اين ميان نقش مهمي داشته كه باعث كاهش تقاضاي جهاني طلا و افزايش ارزش دلار

شده است. انتخابات امريكا

انتخابات در امريكا را نيز مي‌توان از عوامل غيراقتصادي دانست كه سبب افزايش نرخ ارز در ايران شد زيرا فضاي حاكم بر رسانه‌ها و جامعه، انتخاب نشدن ترامپ و آثار منفي احتمالي انتخاب وي بود.

با توجه به موضع شديدتر وي نسبت به برجام، نااطميناني نسبت به موضع آينده امريكا نسبت به ايران نيز افزايش يافت و اين موضوع سبب افزايش تقاضا براي ارزهاي خارجي به ويژه دلار شد. يكسان‌ سازي نرخ ارز

اخبار منتشر شده در زمينه تصميم دولت براي يكسان‌سازي نرخ‌هاي ارز تا پايان سال 95 كه چندين نوبت از ابتداي سال اعلام شد، سبب شد تا تقاضاي سفته‌بازانه براي نرخ ارز افزايش يابد. افزايش تقاضا براي ارز به دليل مسافرت نيز از عواملي بود كه از سوي بانك مركزي به عنوان عوامل مقطعي افزايش نرخ ارز به ويژه در ماه‌هاي اخير عنوان شد.

 سيكل تجاري در فصل پاييز

افزايش تقاضاي ارز مي‌تواند به دلايل ديگري ازجمله تسويه ارزي با عرضه‌كنندگان كالا به داخل كشور در 3ماهه سوم سال (ماه آخر سال ميلادي) باشد. انتظار مي‌رود با عرضه ارز توسط پتروشيمي‌ها در فصل زمستان كه يك اجبار قانوني نيز هست، محدوديت عرضه ارز كاهش يابد. مجوز به بانك‌ها

در 14 آذر ماه امسال بانك‌ها براساس بخشنامه بانك مركزي اجازه يافتند با نرخ بازار آزاد اقدام به خريد و فروش ارز كنند. از تبعات اين سياست اين است كه به ميزان تلاش دولت براي حفظ نرخ ارز مشخص، كنترل كمتري بر متغيرهاي پولي وجود خواهد داشت و زمينه‌ساز ايجاد تورم و كاهش نرخ ارز حقيقي خواهد شد كه افزايش تدريجي تقاضا را براي ارز خارجي در پي دارد ضمن اينكه رقابت‌پذيري قيمتي صنايع داخلي را نيز كاهش مي‌دهد در نتيجه چند سال تقاضا براي ارز بيش از توان كنترل بانك مركزي شده و بازار ملتهب مي‌شود.نویسنده:
معوقات بانكي از پديده شوم تا تهديد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/22
معوقات بانكي از پديده شوم تا تهديد


 نسبت مطالبات غير جاري هرچند نسبت به سال‌هاي اخير با كاهش همراه شده اما تا مبناي حدود 5درصدي استاندارد بين‌المللي هنوز فاصله بسياري دارد. تغييري كه مي‌تواند از روالي كه نشاني از وصول معوقات نداشته و همچنان تهديد‌كننده اقتصاد باشد، نشأت گيرد.

به گزارش ايسنا، رييس كل بانك مركزي به تازگي نامه‌يي به مديرعامل بانك‌ها نوشت و به آنها اعلام كرد كه نسبت مطالبات غيرجاري در پايان نيمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه اين نسبت در پايان شهريورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده كه با كاهش ۲.۶ درصدي همراه شده است.

اين در حالي است كه سيد بهاء‌الدين هاشمي، مديرعامل سابق بانك‌هاي صادرات و تات و كارشناس حوزه بانكي، در اين باره توضيح مي‌دهد كه اگر كاهش نسبت به دليل افزايش تسهيلات‌دهي بانك‌ها اتفاق افتاده باشد درمجموع چندان نمي‌تواند به كاهش نسبت مطالبات غيرجاري و درواقع معوقات بانكي منتهي شود؛ چراكه اگر تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش يافته باشد به همان نسبت يا شايد كمتر، احتمال معوق شدن تسهيلات هم وجود دارد.

وي با بيان اينكه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري نمي‌تواند حتما به معناي وصول واقعي معوقات باشد، توضيح داد: ممكن است تمديد، استمهال يا تجديد تسهيلات نيز اتفاق افتاده باشد كه خود درمجموع فزاينده معوقات بانكي است؛ چراكه در اين حالت بايد از آن ذخيره گرفته باشد كه موجب كاهش سود نيز خواهد شد.

حسيني هاشمي همچنين عنوان كرد: در دوره پاياني سال با توجه به اينكه اعتبارات تمديد يا تجديد مي‌شود، وصول نقدي معوقات تا حد زيادي كمتر بوده و اتفاق نمي‌افتد.

وي البته از موضوع ديگري كه آن را به پديده شوم تعبير مي‌كند نيز سخن به ميان آورد و توضيح داد كه با توجه به اينكه بخش زيادي از تسهيلات در اختيار سهامداران بانك‌ها قرار دارد، معمولا آن را به‌طور ضربدري يا صوري تسويه مي‌كنند كه درمجموع مي‌تواند نشان‌دهنده كاهش معوقات باشد اما در واقعيت چنين اتفاقي نيفتاده است.

اين كارشناس امور بانكي همچنين به توقف پرداخت تسهيلات در برخي بانك‌ها در شرايط فعلي اشاره كرد و ادامه داد: در اين حالت قدرت وام‌دهي بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند پس درنتيجه وصول چنداني در حوزه نقدي براي معوقات بانكي ثبت نشده است؛ چراكه اگر اينگونه بود به‌طور حتم قدرت وام‌دهي بانك‌ها تا حدي تقويت مي‌شد.نویسنده:
توقف تسهيلات‌دهي به دليل بازپرداخت اضافه برداشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/22
توقف تسهيلات‌دهي به دليل بازپرداخت اضافه برداشت


يك مقام آگاه بانك مركزي يكي از علل توقف فرآيند اعطاي تسهيلات در برخي بانك‌هاي بزرگ كشور را بازپرداخت اضافه‌برداشت اين بانك‌ها به بانك مركزي عنوان كرد.

يك مقام آگاه در بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه يكي از دلايل كاهش اعطاي تسهيلات بانك‌ها به مشتريان، عدم تعادل در منابع و مصارف بانك‌هاست، اظهار داشت: بانك مركزي محدوديتي در اعطاي تسهيلات براي مشتريان ايجاد نكرده است.

وي افزود: بانك‌هاي بدهكار در حال برنامه‌ريزي براي تسويه بدهي خود به بانك مركزي هستند و سياست‌هاي اعتباري خود را با توجه به وضعيت نقدينگي خود تنظيم مي‌كنند.

اين مقام آگاه تصريح كرد: بنابراين پرداخت تسهيلات با ميزان منابع، ارتباط مستقيم دارد. از طرفي بحث انضباط مالي يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي بانك مركزي است كه بر اساس آن لازم است بانك‌ها به گونه‌يي اقدام كنند كه اعطاي تسهيلات از محل ايجاد مانده بدهكار نزد بانك مركزي عملياتي نشود.

در هفته‌هاي اخير برخي بانك‌هاي كشور ازجمله بانك‌هاي ملت، ملي، صادرات، تجارت، رفاه و سپه فرآيند اعطاي تسهيلات خود را متوقف كرده‌اند.

اگرچه در گفت‌وگوي اين مقام آگاه با فارس اقدام بانك‌ها در توقف اعطاي تسهيلات، خودجوش عنوان شده اما هماهنگي بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در اين رويه رد پاي نقش‌آفريني بانك مركزي در اين روند را به خوبي نشان مي‌دهد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/22
اخبار


پيام تسليت ولي‌اله سيف

رحلت عالم مجاهد، بزرگمرد اخلاق‌مداري و سياست‌ورزي و ياور انقلاب اسلامي، يار و همراه صديق امام خميني(ره)، رفيق همدل و همراه مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني -رحمت‌الله عليه- را به مردم شريف ايران تسليت مي‌گويم.

ايشان علاوه بر نقش‌آفريني و تلاش‌هاي موثر و هدفمند در مسير شكل‌گيري و تثبيت انقلاب اسلامي و نيز جانشيني فرماندهي كل قوا، نقش بي‌بديلي در بازسازي ويراني‌هاي پس از جنگ تحميلي و تبيين و ترويج گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي داشتند و با شجاعت و نوآوري، اقتصاد كشور را در مسير مناسب و متناسب با ظرفيت‌هاي ايران اسلامي قرار دادند. اينجانب از طرف خود و همكارانم در نظام بانكي كشور، مصيبت جانكاه فقدان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، رييس‌جمهور محترم، خاندان محترم هاشمي و مردم عزيز ايران تسليت گفته، از درگاه خداوند رحمان براي روح بلند و ملكوتي آن فقيد سعيد رحمت الهي و علو درجات خواستارم.مذاكرات «دانسكه بانك»

با بانك مركزي

رويترز گزارش داد: دانسكه بانك سرگرم مذاكره با بانك مركزي ايران درباره فراهم كردن اعتبار براي مشترياني است كه فعاليت تجاري در ايران دارند.

به گزارش ايسنا، سخنگوي دانسكه بانك در ايميلي به رويترز اعلام كرد: به ميزان محدود و در يك چارچوب بين‌المللي، آماده حمايت به صورت تامين مالي از مشتريانمان هستيم كه در ايران فعاليت مي‌كنند. وي در ادامه افزود: اين بانك در اين خصوص با بانك مركزي ايران گفت‌وگو كرده، اما هنوز توافقي حاصل نشده است.

يك مقام بانك مركزي اظهار كرده است اين بانك ۲.۷ميليارد دلار تامين مالي از سه بانك خارجي شامل دانسكه بانك دريافت كرده است. بانك‌هاي غربي بزرگ با وجود توافق هسته‌يي سال گذشته كه تسهيل محدوديت‌هاي بانكي را به‌ دنبال داشت، به دليل نگراني از مجازات‌هاي امريكا، تمايلي به انجام مبادلات مربوط به ايران را ندارند. بر اساس اين گزارش، عدم حمايت بانكي مانع حضور بيشتر شركت‌ها در بازار ايران شده كه براي بسياري از شركت‌هاي غربي يك بازار بزرگ مهم به شمار مي‌رود.تشكيل پرونده براي موسسه اعتباري «كاسپين»

سخنگوي قوه قضاييه از تشكيل پرونده‌يي در رابطه با موسسه اعتباري كاسپين خبر داد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا براي موسسه اعتباري كاسپين كه اخيرا مردم براي دريافت پول‌هاي خود با مشكل مواجه شده‌اند، پرونده‌يي تشكيل شده است ؟ گفت: پرونده‌يي در اين خصوص تشكيل شده است. ما بانك اعم از خصوصي و دولتي، موسسه اعتباري و شركت تعاوني داريم. مواردي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، موسسه نيستند بلكه تعاوني اعتباري هستند كه مجوز آنها را بانك مركزي نمي‌دهد. اين شركت‌هاي تعاوني اعتباري حق گرفتن سپرده و دادن تسهيلات به مردم را ندارند. اين اقدامات كارهاي بانكي است و بايد تحت نظر بانك اقدامات لازم انجام شود.

وي افزود: در خصوص اين موسسه نيز پرونده‌يي تشكيل شده است. اين پرونده هم مردم و هم قوه قضاييه را سخت گرفتار مي‌كند. دولت مجوز شركت تعاوني اعتباري را مي‌دهد و بايد نظارت كامل داشته باشد. محسني‌اژه‌اي با اشاره به موسسه ثامن ادامه داد: در خصوص موسسه ثامن بايد بگويم كه اين موسسه مجوز لازم را نگرفته بود، يعني يك شركت تعاوني اعتباري بود و به عنوان شركت تعاوني محسوب مي‌شد و 500 شعبه داشت و ميليون‌ها نفر سپرده گذاشته بودند كه به 12 الي 13هزار ميليارد مي‌رسيد، البته در اين پرونده هنوز مردم گرفتار هستند.تجربه بانكداري بدون ربا در ايران منتشر شد

كتاب تجربه بانكداري بدون ربا به قلم حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان و حسين ميثمي از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

منتشر شد.

به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، «بانكداري و مالي اسلامي» دانش نوپايي است كه متفكران بانكداري اسلامي درباره ابعاد گوناگون آن به كاوش پرداخته‌اند.

امروزه توسعه اين موضوع، افزون بر ابعاد نظري در مقام عمل و تجربه نيز رشد فراواني داشته كه خود ضرورت توجه بيشتر به ابعاد و مسائل آن در فضاي علمي كشور را آشكار مي‌كند.

«تجربه بانكداري بدون ربا در ايران» به دنبال تبيين بانكداري اسلامي در فضاي تجربي و چارچوب‌هاي رايج ايران است كه در آن، مسائل مهمي مانند اصول و ضوابط بايسته انطباق بانكداري با شريعت، نظارت شرعي و غيره بيان شده است.

اين كتاب با ارائه مباني نظري بانكداري اسلامي و تجربه اجراي بانكداري بدون ربا در نظام بانكي كشور، اشاره‌هاي مفيدي به برخي مباحث بانكي با اهميت از منظر شرعي دارد. از امتيازهاي اين اثر، تحليل‌هاي عالمانه و معطوف به چالش‌هاي اجراي بانكداري اسلامـي در سه دهـه گذشته و در نتيجه ارائـه توصيه‌هاي سياستي مشخـص به بانك مركزي، دولت و ساير ذي‌نفعان مرتبـط، براي اجراي بهتر قانون عمليات بانكي بدون ربا و ارتقاي سطح انطباق با شريعت در فعاليت‌هاي بانك‌هاي كشور است كه در مجموع اطلاعات مفيدي در اختيار خوانندگان خواهد گذاشت. كتاب تجربه بانكداري بدون ربا در ايران در 204 صفحه و به بهاي 15هزار تومان از سوي سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي روانه بازار نشر شده است.نویسنده:
  بورس
  اخبار Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 بورس سازمان رييس تسليت سازندگي
  پيام سردار رحلت مناسبت يدهد
  به گزارش جاري هفته مياني روز در كل شاخص واحدي 223 افت از
  «تعادل» مصلحت تشخيص مجمع رياست ارتحال پي
  در روز بهادار اوراق بورس سازمان رياست
  نظام، در محمدي شاپور كرد. صادر تسليتي پيام
  گذشته، رفسنجاني هاشمي اهلل آيت حضرت كارنامه پيام بورس
  اين هاي گر نما كاهش سهگانه
  عوامل هاي پيشرفت كه ميداند هايي تالش از مشحون
  را چه آنهاست مرهون المي اس ايران
  كنوني زحمات حاصل كه آينده هاي پيشرفت بسيار نمادها باقي وانصار كوثر حكمت، ادهاي نم جز بود رمضانيان علي بورس
  گروه خواهد بزرگ مرد اين زندگي طول هاي بيني
  روشن شد. مواجه قيمتي كاهش با سرمايه بازار نمادهاي از درصد 66 دوشنبه روز رييس پيام از بخشي در «تعادل»، گزارش به
  بود. هر بودند، منفي اكثرا كه شيميايي هاي گروه در اساس اين بر شده قرمزپوش مهم عامل سه از
  متاثر «هاشمي است: آمده بهادار اوراق بورس
  سازمان شكلر، شپمچا، مانند گروه اين نمادهاي برخي چند پله در شده كاسته كل شاخص ارزش از واحد 223
  يي استوانه ساواك، هاي شكنجهگاه در
  زجركشيده قيمت حداكثري افزايش با شامال شفارس ساينا، ايستاد. واحد 609
  87هزار انقالب رهبري براي وفادار ياري الب انق
  براي دادند. پايان خود ار دليل اخير روزهاي طي «تعادل»، گزارش
  به همه بر عالوه بود مردم براي صديق
  خدمتگزاري كه دانست گروهي تنها توان را شكر قند گروه در اعتراضات مردم، پول حبس نمادها
  توقف خاطره ويژه، طور به ايران، سرمايه بازار اهالي
  اينها، بهطور شد مواجه قيمتي كاهش با آن هاي نماد كليه رييس اساس همين بر گرفته باال بورس
  تاالرهاي خوشبينانه اميدبخش نگاه ها حمايت از
  خوبي نبوده منفي گروه اين بتاي ديگر گفت توان مي كلي با موجود تنشهاي كاهش براي بورس
  سازمان تاالر در دهاش دلگرمكنن حضور بازار اين به
  او نيز صنعت اين بازار شاخص كاهش با جهت هم هايي ده وع سهامداران به كرده مالقات
  سهامداران اندوه با را او فقدان دارندحاال بورس
  معامالت منفي معامالت شده هرو روب فروش فشار افزايش با هاي ده وع مترين مه از يكي گزارش اين براساس ميكنند.»
  داد. نظاره افسوس، دارد. براي بلوكي معامالت انجام عدم بورس سازمان
  رييس كيميا، هاي نماد اساسي فلزات هاي گروه در انجام از مانع شد متعهد وي بود. شاخص از
  حمايت تشكيل تقاضا افزايش با فوالژ فرآور، فخاس، فسرب، طبيعي روند بازار دهد اجازه شود معامالتي
  چنين ثبت روش به اوليه عرضه فنورد، ادهاي نم كه حالي در شد رو روب خريد صف بدون بازار گذشته روز اساس اين بر كند. طي را سهام
  خود بازار ضرورت
  سفارش، كاهش با فوالي فنوال ميدكو، فپنتا، فروس، زنگان، منفي دامنه در بلوكي، معامالت اين گذاري
  تاثير دادند. پايان خود ار قيمتي شد.
  دادوستد كردن برجسته با اوليه عرضه جديد
  شيوه هها گرو ساير همانند نيز نفتي ههاي فرآورد گروه دوران سجمهور ريي درگذشت ديگر، مهم
  عامل اوليه، عرضه سهام خريد فرآيند در تحليل
  ارزيابي شرانل نماد جز شده رو روب خريداران استقبال بدون دوران در سرمايه بازار احياي به كه بود
  سازندگي به اوليه هاي عرضه جريان در پيشتر كه را
  مشكالتي پايان خود بهكار قيمتي ناچيز افزايش با كه ونفت تاهلل آي بورس، مقامات گفته به كرد. اقدام خود
  تصدي رخ سهام قيمت ارزيابي كارشناسي نگاه عدم
  دليل در شدند بهو رو قيمتي كاهش با ها نماد بقيه دادند با كه بود ييسجمهوري تنها رفسنجاني،
  هاشمي است. كرده مرتفع داد، مي سهم 5ميليون حدود معامله با شپنا نماد گروه اين از بعد را بازار اين واقعي ارزش بورس، در خود
  حضور مديرعامل فرابورس، از نقل به گزارش«تعادل»
  به داد. اختصاص خود به را معامله حجم بيشترين بازگرداند. فراموشي سال
  چندين منظور به افزود: فوق مطلب بيان با ايران
  فرابورس نفت قيمت افت كل، شاخص كاهش سوم
  عامل عرضه مدير سفارش، ثبت روش به اوليه بازار
  عرضه به نقدينگي تزريق احتمال بازار نماگرهاي افت فرابورس دادوستدهاي حتي فروش فشار افزايش با ها نماد بقيه گرفتند تاثير پتروشيمي پااليشي گروه نمادهاي بر كه
  است از پيش روز حداقل سهم هاي ويژگي به
  بسته معامالتي هفته ميانه در ايران فرابورس معامالت به يتوان جمله آن از دادند. فروش صف تشكيل را بازار نزولي حركت دليل كارشناسان برخي به كرده افت 322واحد دوشنبه روز كل شاخص برنت نفت بشكه هر رويترز، گزارش به گذاشت.
  منفي درخصوص كارشناسي گزارش بايد سفارش
  ثبت در ورقه ميليون 325 از بيش انتقال نقل با جاري، سغرب، سكرد، سيالم، سدشت، سخوز، نمادهاي مثبت روند ادامه شروع جهت الزم نقدينگي نبود رسيد. 906واحد هزار 78 رقم فروخته دالر 56.82 كاهش سنت 28 با شمال
  درياي ثبت در آن دامنه قيمت كف سهام، گذاري
  ارزش بر بالغ آن ارزش كه يافت پايان دفعه 669 12هزار كرد. اشاره سرود سصوفي سرمايه بازار كارشناسان ديگر كه درحالي ند؛ دان اول بازار صهاي شاخ گزارش، اين براساس كاهش سنت 31 با نيز امريكا خام نفت بشكه هر
  شد. تعهد سقف بعضا عرضه قابل سهم تعداد
  سفارش، بود. ريال 215ميليارد هزار فشار با بازگشايي از پس مرقام نماد رايانه گروه در سرمايه بازار رشد شاهد صورتي در دارند اعتقاد نماد كردند. افت واحد 629 131 ترتيب به نيز دوم نفت قيمت اساس، اين بر شد. معامله دالر 53.68
  كند. ارسال بورس به را خريد متعهد سوي از
  خريد دادوستد سهامداران پايه دوم اول، بازارهاي در هاي ده فروشن بر روز هر هشده رو روب سنگيني فروش داشته مثبتي رشد به رو روند اقتصاد كه بود خواهيم شاخص بر را مثبت تاثير بيشترين روز اين در چادرملو افزايش ايران صادرات افزايش علت به دوشنبه
  روز بررسي از پس نيز تهران بورس يا ايران
  فرابورس ميليارد 56 ارزش به سهم 028هزار ميليون 247 سهم توقف از قبل طرفي از يشود. افزوده نيز آن باشد. داشت. بورس كل براساس يافت. كاهش امريكا حفاران هاي
  فعاليت از پيش كاري روز دو حداقل اوليه عرضه با
  موافقت ارزش اين كه كردند تجربه را تومان ميليون 71 اين به فروشگاهي هاي دوق صن قرارداد واگذاري خبر با اتخاذ با سرمايه بازار مسووالن طرفي از خودرو، روههاي ،95 ماه دي 20 دوشنبه روز افزايش درنتيجه ها قيمت كاهش رويترز،
  گزارش ميكند. منتشر را عرضه اطالعيه اوليه، عرضه تاريخ گرفت. صورت دفعه 295 هزار 17 در معامالت اين تكذيب از پس ولي شد ايجاد خريد صف شركت، افزايش در سعي امر همين راستاي در تصميماتي حجم بيشترين با يها گذار سرمايه فلزي محصوالت توافق كاهش از ايران زيرا است بوده ايران
  صادرات سهام يكشنبه روز اوليه عرضه به اميرهاموني از پس دوشنبه روز كه ليا ويژه مواد شركت نماد نماد بازگشايي با بود متوقف سهم كه شرايطي در خبر راستاي در دارند. سرمايه بازار در موجود نقدينگي صنعت هاي روه برترين صدر در معامالت ارزش هاي شركت همچنين است. شده مستثنا اوپك
  شده گفت: كرد اشاره فرابورس در پاكديس
  شركت بازگشايي 1396 مالي سال بيني پي اطالعات ارائه هاي اد نم گروه همين در شد. مواجه فروش فشار با «در رمايهگذاري س هاي صندوق تصميمات همين سهامداران روز، اين ستدهاي داد در گرفتند. قرار متوالي هفته دهمين براي گذشته هفته امريكا
  انرژي عرضه حجم تسهيم طريق از اوليه عرضه اين
  در حدود در را معامالتي ارزش باالترين حالي در شد افت با نيز مداران رتاپ، آپ، ركيش، رانفور، افرا، گذاري سرمايه به ملزم ثابت» درآمد با بهادار اوراق ساير تقدم حق سهم، برگه ميليون 857 از بيش رابطه، همين در افزودند. فعال نفتي لهاي دك تعداد
  بر حقيقي 872سهامدار 94هزار خريد متقاضيان
  به كشت شركت نماد كه رساند ثبت به تومان ميليارد به كارشناسان اكثر گفته به ند ده ش مواجه قيمتي سهام، در ها دارايي كل ارزش از درصدي حداقل كردند. دست به دست را مالي هاي داراي تها قيم بعدي افزايش كه كرد اعالم انزد» «اي
  بانك خود نوع در كه شدند سهام خريد به موفق حقوقي
  و 16 فروش خريد با خراسان ناب شهداب صنعت هند. شد نزديك حمايت جهت خود تاريخي هاي قيمت شدند. سهام معامله اختيار قرارداد سهام تقدم حق نمادهاي تهران بورس دوشنبه روز معامالت در ببينند، توليد كاهش از شواهدي بازرگانان كه زماني
  تا موتور دوباره شدن روشن وي است. قبولي قابل
  آمار اختيار در را معامالتي حجم بيشترين سهم ميليون در ماشين نصير مهندسي شركت گروه اين در در ثابت درآمد هاي صندوق منابع حجم طرفي از پتروشيمي صنايع اصفهان، نفت پااليش خودرو، ايران هاي فعالي افزايش ميان، اين در افتاد. نخواهد
  اتفاق ماه دو از پس را فرابورس بورس در اوليه هاي عرضه گرفت. (حسابرسي 95 03آذرماه به منتهي ماهه دوره است تومان ميليارد 021هزار از بيش حاضر حال بندرعباس نفت پااليش خودرو، پارس فارس، خلي قيمتها بيشتر افزايش از مانع امريكا توليد
  حفاري مديريت شركت هاي حمايت همكاري با تنها
  وقفه همچنين فرابورس سهام بازار در معامالت رصد محقق سود ريال 349 سهم هر ازاي به نشده) منابع حجم اعالمي درصد گرفتن نظر در با كه افت باعث شاخص بر منفي تاثير بيشترين با مس ملي شپترو، شفارا، نمادهاي دوشنبه روز اساس اين بر
  شد. بورس سازمان اجرايي معاونت تهران بورس
  فناوري با «غديس» «شليا» نمادهاي دهد، مي نشان قبل سال مشابه مدت به نسبت كه است كرده تومان ميليارد هزار به نزديك بازار به شده تزريق شاخص ترتيب اين به شدند؛ متغير اين واحدي 223 در منفي معامالت با شاراك شتوكا مارون،
  شفن، مديره هيات اعضاي كرد: تاكيد دانست پذير
  امكان مقابل سمت در شدند هرو روب قيمتي رشد باالترين محصوالت گروه در است. داشته رشد درصد 271 مدت كوتاه افق به توجه با شود. مي زده تخمين 87هزار رقم در جاري، هفته دوشنبه روز بورس دادند. پايان خود كار به پايين هاي
  قيمت دستورالعمل تصويب موجب كه نيز بورس
  سازمان را قيمت افت بيشترين «وهور» «باالس» نمادهاي غاذر نماد دو شكر قند جز آشاميدني غذايي اين از تزريقي هاي پول منابع، اين باالي ريسك بازار صدرنشيني داد. پايان خود كار به واحدي 609 بورس در بهادار اوراق اوليه عرضه نويسي پذيره كردند. تجربه خريد هاي صف با گذشته هاي روز طي كه غشهداب مطمئن ريسك، كم سهام عمدتا بازار به محل پياذر، نمادهاي به متعلق قيمت رشد بيشترين با نيز خودرويي نماد خريد متقاضيان صدرنشيني نقش شدند، ايران فرابورس تهران بهادار
  اوراق بسته خريد صف با نيز روز اين شده، رو روبه سنگين البته كه گزيد خواهند بر را شديد نوسانات بدون خدمات صنايع گسترش يزد، جوشكاب صنايع 758ميليون از بيش دوشنبه روز معامالت
  در كردند. ايفا زمينه اين در اوراق
  پررنگي بازار توماني 07ليارد مي معامالت جهت هم نيز گروه اين هاي نماد اكثر طرفي از شد. نقدينگي تزريق روش اين به كارشناسان برخي هگذاري سرماي ايران، پمپ بجنورد، سيمان كشاورزي، شد دست به دست بازار در ققدم حت سهم
  برگه دليل به گذشته در گفت: خصوص اين در
  هاموني 748 معامله دوشنبه روز ثابت درآمد با اوراق بازار جز كه حالي در بودند. كاهش حال در بازار كليت با روز اين در بازار در طرفي از ندارند. چنداني اميد نمادهاي مقابل در بود. ايران آبادگران بيمه صنعت تومان ميليارد 196.6 از بيش مبادالت اين ارزش
  كه اوليه، عرضه روزهاي در خريد ارشهاي سف باالي
  حجم در بود. شاهد را تومان 07ليارد مي ارزش به ورقه هزار قيمتي كاهش با ها نماد بقيه غشاذر فوق نماد دو معامالت ارزش حجم شاهد پاياني لحظات تا غدير، خودرو ليزينگ ساختمان، توسعه المللي بين حقتقدم شد. انجام معامالتي نوبت 64هزار در
  بود اين بر كه ميشد رو روبه مشكالتي با معامالتي
  هسته نقل با هشتم مرحله اسالمي خزانه اسناد بازار اين كه غديس نماد طرفي از دادند. پايان خود كار ه ب كه بوديم تومان ميليارد 50 حدود در پاييني بسيار ايران كارتن پارس، مهركام خزر، پارس الوند، كاشي بيشترين سهم ميليون 295 معامله با خودرو
  پارس سامانه اندازي راه بورس، فناوري مديريت شركت
  اساس در تومان 71يليارد ارزش به ورقه 591زار انتقال عرضه سفارش ثبت روش طريق از شنبه يك روز ميشود. محسوب پايين بسيار سرمايه بازار براي در قيمت كاهش بيشترين با ايندامين فنر كمك با جم پتروشيمي بلوكي معامله معامال
  حجم روز عرضه داد قرار كار دستور در را جديدي
  معامالتي قيمت با اخزا8 ايستاد. معامله قابل اوراق ساير صدر در سنگين خريد صف با را دوشنبه روز شد اوليه بلوكي معامالت استثناي به بورس معامالت حجم نشستند. معامالت جدول انتهاي معامالت ارزش بيشترين تومان ميليارد 91.7
  معامله موفقيت با جديد سامانه همين بستر در نيز
  گذشته 96 32مرداد سررسيد با 495ومان 78هزار معامله گروه اين در همچنين گذاشت. سر پشت گروه اين ميليارد 76 معامالت ارزش سهم، ميليون 689 به صندوق واحدهاي دوشنبه روز معامالت پايان در خودرو گروه در گزارش، اين براساس داشتند.
  را وي، گفته به گرفت. صورت پيشين مشكالت بروز
  بدون خود كارنامه در را درصدي 24 به نزديك ساده بازدهي منتهي 9ماهه دوره در بهشهر صنايع توسعه شركت تومان ميليارد هزار 330 به بازار ارزش تومان پايدار پارند صندوق واحدهاي پياذر، سهام يكم، امين عنوان به را آن بتوان شايد كه قطعات ساخت
  و سهام عادالنه تقسيم موجب اوليه عرضه از شيوه
  اين كرد. ثبت هر ازاي به نشده) (حسابرسي 95 03آذرماه به را بورس شاخص در مثبت تاثير بيشترين رسيد. كشاورزي، خدمات صنايع گسترش سهام سپهر، كرد نامگذاري دوشنبه روز معامالت گروه يرين
  منفت كمك به كه شود مي خريد متقاضيان به اوليه
  عرضه نسبت كه است كرده محقق سود ريال 26 سهم بورس شاخص در منفي تاثير بيشترين كچاد نماد توسعه ساخت صكوك سايپا مرابحه صكوك اوراق بهرو رو قيمتي كاهش با ها نماد كليه ختراك، نماد
  جز قيمتي اولويت براساس گران معامله از وسيعي طيف مسكن
  آن اوراق قيمت كمترين ثبت داشته كاهش 42درصد قبل سال مشابه مدت به شبندر خپارس، فارس، شپنا، خودرو هاي نماد را هاي صف ترين طوالني خريد تقاضاي بيشترين ملي خپارس تقدم حق همچون هايي نماد كه طور به
  شدند همزمان حراج روش در كه خود خريد ارشهاي
  سف روز نيز مسكن تسهيالت اوراق معامالتي تابلوي در است. داشت. فملي سوي در كه بود درحالي اين داشتند. را خريد فروش هاي صف تشكيل حداكثري كاهش با خفناور
  و شد. خواهد بود، قيمتي زماني اولويت با
  مطابق تومان ميليارد حدود ارزش به ورقه 66زار دوشنبه اخباري اعتباري موسسات ها بان گروه در سهام مشهد، شهرداري مشاركت اوراق بازار ديگر بااليي همبستگي گروه اين حركت كلي طور به
  دادند. اين در معامالت ارزش حجم بيشترين شد. دادوستد به صنعت اين متوقف نمادهاي بازگشايي از حاكي بورسي هاي گروه وضعيت پايدار پارند صندوق واحدهاي آذر، نسوز رآوردهاي شروع با يكه طور به دارند صنعت همين شاخص
  با سهامدار كد 209
  صدور تير تسه يافت اختصاص 95 آذرماه تسه به تابلو اين از يكي مسووالن كه طوري به رسد مي گوش خوبي وضعيت روزها اين كه ها سيمان گروه در صكوك اوراق كرانه، بناگستر صكوك اوراق سپهر، شاهد گروه همين هاي نماد برخي در مثبت
  معامالت تسه تومان هزار 77 ميزان به قيمت باالترين 95 نماد زودي به كه كرده اعالم اظهاراتي طي كا بانه ميشوند رو روبه قيمتي كاهش با همواره نداشته كاوه كاغذسازي قائن سيمان سهام سايپا، مرابحه كلي طور به هستيم. آن هاي نماد اكثر در تقاضا 59
  افزايش درسال
  خارجي 27هزار حدود در را قيمت كمترين 94 فروردين همانند طرفي از شد. خواهد بازگشايي مربوطه كه سفانو سبجنو سخزر، همانند نماد چند جز فروش هاي صف ترين سنگين ها عرضه بيشترين با كامل هاي قيم در گروه اين دوشنبه روز
  معامالت كد 033هزار آذرماه، پايان تا امسال ابتداي
  از بود. شاهد تومان پايين شدت معامالت ارزش حجم گذشته هاي روز قرار معامله مورد باال قيمتي آستانه با كمي حجم با بودند. مواجه شد. دنبال
  منفي شده صادر سرمايه بازار در جديد
  سهامداري 9ميليون به سهامداري كد كل تعداد ترتيب
  بدين دفاتر بازرسى ورد 350 تاكنون گفت: است، فرابورس مهم همه نماينده منطقهى، سهاى بور كرد: عنوان گفت خوشامد
  استانى ابتداي از اين، بر عالوه است. رسيده 171هزار سرمايه بازار سفيران اى، منطق
  تاالرهاى صورت يى منطق االرهاى در ما همكاران سوى از استانى كارگزاران آنها فعاليت هستند كشور مختلف مناطق در سرمايه بازار هاى بخش خارجي گذاران سرمايه براي كد 209 تعداد
  امسال، حسينى دكتر همچنين است. داشته همراه به مثبتى نتايج گرفته اين در انصافا ييرد برم در را ستد داد فرآيند تا گازى سن فره
  از بازار در خارجي سهامداران كل تعداد تا شده
  صادر دسته سه به سرمايه بازار وظايف كرد: عنوان انرژى بورس مديرعامل شتهند. دا نيز هيي گسترد تالش مسير آموزش گسازى فرهن استانى، تاالرهاى وظايف ترين مه از يكى منطقهيى» رهاى تاال جايگاه عنوان«تبيين با نشستى دوشنبه
  روز يابد. ارتقا كد 769 رقم به كشورمان
  سرمايه يي توسعه بخشهاى است تقسيم قابل اجرايى نظارتى سعهيى، تو سرمايه بازار معامالت درصد 30 حدود آمارها براساس افزود: وى تعامل افزايش براى را خود تالش همه ما است سرمايه بازار حوزه مديران بهادار، اوراق بورس سازمان رييس محمدى شاپور حضور
  با العرساني اط پايگاه از نقل به «تعادل» گزارش
  به گيرد. صورت يي منطقه رهاى تاال سها بور كمك با بايد نظارت كد ميليون يك همچنين شود مي انجام كشور مناطق نها استا در كار به استانى االراى با اجرايى مختلف هاى اد نه سرمايه بازار اركان شد. برگزار يي منطق تاالرهاى مديران همچنين سرمايه بازار
  ارشد بيان با مركزي گذاري رده سپ شركت رييس سرمايه،
  بازار از يكى سرمايه بازار استانى فعاالن به پاسخگويى داد: ادامه وى مديرعامل است. شده صادر استانى االراى طريق از سهامدارى تقويت ضرورت بر تاكيد با بورس سازمان سخنگوي گرفت. خواهيم رييس نشست اين در بورس سازمان از نقل به گزارش«تعادل»
  به ردهگذاري سپ شركت كرد: عنوان ادامه در فوق
  مطلب جمعى اعتماد حفظ به كه است يي منطقه رهاى تاال وظايف ترين مهم بيان سرمايه بازار در ازى فرهن اهميت بر تاكيد با تهران بورس بازار رصد گفت: كرد اشاره آنها نظارتى نقش به استانى االرهاى تاالرهاىت روى پيش مسائل استماع ضمن بهادار اوراق بورس
  سازمان صادر خارجي سهامدار كد 23 نيز امسال آذر در
  مركزي سازمان مديره ات هي عضو سعيدى دكتر پايان، در شد. خواهد منجر دقيقه 6200 تلويزيونى برنامه قيقه 3000 استانى تاالرهاى كرد: استانى تخلفات از جلوگيرى شفافيت افزايش راستاى در سرمايه با را سرمايه بازار ما كشور مردم پرداخت. سخن ايراد به
  استانى جمهوري سوييس، امريكا، از حقيقي سهامدار كه
  كرد برگزارى لزوم بر همچنين اشاره منطقهي رهاى تاال اهميت به بورس برگزارى اها دانشگ با ارتباط رده ان توليد راديويى برنامه جايگاه نقش برسد حداكثر به منطقهي رهاى تاال كمك با تواند اجرايى بازوى تويانند تاالرها اين يشناسند يى منطقه
  تاالرهاى بودند افغانستان عراق چين، لهستان،
  آذربايجان، بورس سازمان با استانى تاالرهاى هماهنگى براى بيشتر تى ها نشس بيان با وى است. بوده آنها فرهنگى اقدامات مرين مهت از سمينارها باشد. مشخص روشن بايد ها االر اين باشند. كشور سراسر در سرمايه
  بازار كد قانوني، مراحل گذاشتن سر پشت با گذشته ماه
  نفر بتوانند آنها تا كرد كمك منطقهيي رهاى تاال به بايد افزود: كرد تاكيد كرد: تاكيد كنند، مي فعاليت منطقه 22 در استانى تاالرهاى اينكه حفظ كرد: توصيه سرمايه بازار استانى اى االر ته مديران به محمدي مديران همواره كرد: عنوان بورس سازمان رييس ديدار اين
  در 14 همچنين كردند. دريافت را خود فعاليت
  معامالتي موضوعاتى نشست اين در است، گفتنى كنند. ايفا خوبى به را خود نقش داشته همراه به را سرمايه بازار توسعه رشد نم وان االره اين آن براى بايد است سازمان اصل ترين مه سرمايه بازار فعاالن اعتماد اهميت به اسالمى شوراى مجلس نمايندگان نها استا
  اجرايى گرجستان، كشورهاي از خارجي حقوقي گذار
  سرماي هاى چالش يي منطقه رهاى تاال لش چا استانى، رهاى تاال جايگاه مانند داشت. توجه آنها به پيش از بيش بايد باشند توسعه به توان حد تا بورس سازمان افزود: وي كرد. ردهي گست تالش نقش محمدي اند. رده تاكيد سرمايه بازار در االراستانى هتاى
  نقش چين، اندونزي، شركت)، (3 افغانستان
  امارات استانى تاالرهاى اختيار افزايش نظارت، سرمايه، بازار استانى فعاالن اينكه بر تاكيد با فرابورس مديرعامل رونى ام هي ام ادامه، در كرد. خواهد كمك يي منطقه رهاى تاال تاالرهاى گفت: دانست مثبت را سرمايه بازار در استانى اى االر
  ت خود سهامداري كد امسال آذر سوئد آلمان
  عمان، شد. مطرح اقتصادى هاى بنگا مالى تامين در ها الر تا اين نقش ژىهاى استرات از يكى استانى اى االر ته فرابورس ارتباط گسترش االرهاى مديران به تهران بورس مديرعامل قاليباف، حسن سپس هستند كشور مختلف مناطق در سرمايه بازار سفير نماد
  استانى تعداد تا كردند اخذ مركزي ردهذاري سپ شركت از
  را سرمايه بازار در فعال خارجي حقوقي گذاران
  سرماي برسد. 141 عدد به نشست
  ايران كدال
  روي نوزدهمين در افزود: ادامه در محسني
  محمدرضا مركزي گذاري سپرده هاي شركت عمومي مجمع كارون سيمان گزارش انتشار ماند جا بينيهايش پيش از «خمحور» سال در شركت اين بازار سهم افزايش مسافري سيركوثر» يل «ر شركت EPS در مثبت تعديل «انرژي» سهم هر به سود 91ومان اختصاص هزينه اينكه به توجه با گفت: داد خبر
  آينده تايوان در ميالدي گذشته سال كه اقيانوسيه آسيا نخست ماهه دوره طي كارون سيمان شركت 6ماهه دوره در خودرو محور توليد شركت EPS گفت: شركت اين سود درباره مديرمالي 9ماهه دوره در ايران انرژي بورس
  شركت انجمن هند، NSDL شركت پيشنهاد به شد، برگزار هميشه ما ساالنه سود است، كمتر ما براي آهن
  راه سهم هر ازاي به زيان 6.31ريال اختصاص با امسال ازاي به زيان ريال 2.8 اختصاص با امسال نخست در كه شده پيشبيني تومان 15 شركت امسال ميليارد 11 مبلغ 95 03آذرماه به
  منتهي بتوانند اعضا تا شد GCAتاسيس اطالعات امنيت درصد 5.1 سعيدي گفته به است. افزايش به
  رو داد. پوشش را يهايش بين پي از 16درصد معادل ماند. جا بينيهايش پيش از سهم هر است شده داده پوشش آن 56درصد 6ماهه بر كرد كسب خالص سود تومان ميليون 504
  مسائل زمينه در را خود تحقيقات دستاوردها آخرين منتهي دوره در سهم هر زيان كارون سيمان شركت در سهم هر سود خودرو محور توليد شركت است شركت اين اختيار در كشور هاي واگن در دوشنبه روز داريم. هم مثبت تعديل احتمال سهم هر ازاي به سود تومان 19 مبلغ اساس
  اين شركت بگذارند. نظر دل تبا بحث به يكديگر با سايبري برآورد تومان 22 مبلغ را جاري سال اسفندماه 30 به مبلغ را جاري سال اسفندماه 30 به منتهي دوره جابهجا را كشور مسافران درصد 5.2 مجموعه اين فرابورس» عرضه يك ديدار «يك نشست پانزدهمين 3ماهه در ايران انرژي بورس شركت گذاشت.
  كنار آخرين از مجموعه اين هاي واگن همچنين كند.
  مي دوره بيستمين حاشيه در نيز ايران گذاري ده سپر تحقق با مالي سال اين ماهه دوره طي كه كرد اعالم 6ماهه دوره طي كه كرد اعالم برآورد ريال با كوثر سير ريل آهني راه نقلي حمل شركت مبلغ ،95 03اسفندماه به منتهي مالي سال
  سوم به شد برگزار تهران در گذشته ماه كه مجمع اين است. جديد كشور از شده خريداري هاي
  واگن از درصد 61 معادل سهم، هر ازاي به زيان تومان 13 ازاي به زيان ريال 82 تحقق با مالي سال اين اين در شد. معرفي مجموعه اين مديران حضور عملياتي درآمد تومان 499ميليون ميليارد
  2 ساير تجربيات از بتواند تا درآمد انجمن اين عضويت افزود: كوثر سير ريل شركت مالي مدير ادامه
  در زيان «سكارون» است. كرده محقق را هايش بين پي اين است. مانده جا هايش بيني پيش از سهم، هر مديره هيات رييس نايب سعيدي، ابوالقاسم جلسه شده تمام بهاي شركت اين درآمد از كرد.
  كسب اطالعات فناوري مديريت اكنون گيرد. بهره اعضا را 95 13شهريورماه به منتهي 6ماهه دوره خالص 31 به منتهي 6ماهه دوره خالص زيان شركت است تومان هزار 182 ميليارد 47 شركت سرمايه شبكه هاي مزيت تشريح با كوثر گستر ريل شركت دوره ناخالص سود شد كسر عملياتي
  درآمدهاي تعامالت افزايش براي ها دي هن با را هايي رايزن سمات، كرد. اعالم تومان 738ميليون ميليارد مبلغ 354ميليون ميليارد مبلغ را 95 شهريورماه افزايش برنامه است ممكن آينده هاي سال در كه مسافر نفر 52ميليون حاضر حال در گفت: ريلي از رسيد تومان 449ميليون ميليارد مبلغ
  به نيست. مشخص آن رقم اما باشيم داشته
  سرمايه وريكه كرده، آغاز اطالعات امنيت درخصوص تغيير داليل «خمحور» كرد. اعالم تومان با بار 53ميليون 006كيلومتر مسير متوسط با اداري فروش، هاي هزينه نيز دوره ناخالص
  سود هاي دوره در نزديك آينده در شركت اين كارشناسان نيز اوليه عرضه برنامه مورد در همچنين هايش
  وي بيني پيش درصدي 81 پوشش «دالبر» 03اسفندماه به منتهي سال بيني پيش اطالعات حدود كه شوند مي جا جابه كيلومتر 800 مسافت 214ميليون مبلغ عملياتي سود شد كسر
  عمومي كرد. خواهند شركت CISO آموزشي درصدي 20 عرضه تعهد پذيرش جلسه در
  گفت: به منتهي ماهه دوره در دارو البرز شركت پيشين اطالعيه به نسبت شده) (حسابرسي 95 جريان در سوخت جويي صرفه تومان ميليارد 3100 نيز دوره عملياتي سود به شد. محاسبه
  تومان مركزي گذاري سپرده شركت گفت: سمات رييس به سود تومان 129 اختصاص با ،1395 ماه 03آذر عمومي مجمع طبق كرد: اعالم زير شرح به را قرار كه داديم فرابورس شركت به را دومرحله در كوثر سير ريل شركت مديره هيات رييس نايب است. كسر از پس شد افزوده غيرعملياتي
  درآمدهاي قصد تهران در ACG اجالس بيستمين برگزاري با هايش بيني پيش از 18درصد معادل سهم هر ازاي سهم هر نقدي سود مبلغ پارسيان بانك ساالنه اما شود انجام اوليه عرضه روز در آن درصد 10 است 80 هاي سال در گفت: شركت وضعيت خصوص در ميليارد 11 مبلغ به دوره خالص سود آن از
  ماليات دوم درصدي 10 عرضه به تمايلي عمده
  سهامداران اعضاي به را ايران سرمايه بازار هاي ظرفيت داشت در سهم هر سود دارو البرز شركت داد. پوشش را توجه با شد. اصالح بودجه در شناسايي ريال 50 يي ويژه امتيازات آهن راه صوصيسازي آغاز مبلغ اساس اين بر رسيد تومان 405ميليون
  و همكاري جديد هاي حوزه بشناساند گروه اين عدم براي فرابورس در رايزني حال در فعال
  ندارند مبلغ را جاري سال اسفندماه 30 به منتهي دوره بازنگري مورد مالي هاي هزينه 6ماهه گزارش به در كه داد مي خصوصي بخش به تشويق براي را سود به شد. محقق سهم هر ازاي به سود تومان 19
  كند. آغاز اقيانوسيه آسيا در خود همتايان با را شركت اين سود درباره مديرمالي هستيم.
  عرضه ماهه دوره طي كه كرد اعالم برآورد تومان 160 در الزم تعديالت شد. اصالح بيني پيش مبلغ نرخ همچين است. داده كاهش را آنها حاضر حال شد اضافه سال ابتداي انباشته سود نيز دوره
  خالص گذاري سپرده شركت در يي ويژه كارگروه همكنون ازاي به سود 921تومان تحقق با مالي سال اين محقق دليل به عملياتي هاي درآمد ساير خصوص بيني پيش تومان 15 شركت امسال EPS گفت: نيز مزيت است. تر پايين اش اجاره ما براي هم لكوموتيو تومان ميليون 162 ميليارد 18 مبلغ نهايت در
  و ژاپن هاي تفاهمنامه مفاد تا شده تشكيل مركزي را هايش بيني پيش از درصد 81 معادل سهم، هر اصالح شناسايي بازرسي از حاصل درآمد نشدن شده داده پوشش آن 56درصد 6ماهه در كه شده باري حوزه دو در خدماتدهي شركت اين ديگر «انرژي» هاي حساب در دوره پايان انباشته
  سود داريم. هم مثبت تعديل احتمال
  است كنند. عملياتي را تايوان است. داده پوشش شد. جديد ناوگان ورود از همچنين وي است. مسافري شد.
  منظور تعادل سپهوند عكس:حجت
عوامل سه‌گانه كاهش نماگر‌هاي بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/22
عوامل سه‌گانه كاهش نماگر‌هاي بورس
«تعادل» از افت 223 واحدي شاخص كل در روز مياني هفته جاري گزارش مي‌دهد


گروه بورس    علي رمضانيان  

 روز دوشنبه 66درصد از نمادهاي بازار سرمايه متاثر از سه عامل مهم قرمزپوش شده و بر اين اساس 223واحد از ارزش شاخص كل كاسته شده و در پله 78هزار و 609واحد ايستاد.

به گزارش «تعادل»، طي روزهاي اخير به‌دليل توقف نمادها و حبس پول مردم، اعتراضات در تالارهاي بورس بالا گرفته و بر همين اساس رييس سازمان بورس براي كاهش تنش‌هاي موجود با سهامداران ملاقات كرده و به سهامداران وعده‌هايي داد. براساس اين گزارش يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس سازمان بورس عدم انجام معاملات بلوكي براي حمايت از شاخص بود. وي متعهد شد مانع از انجام چنين معاملاتي شود و اجازه دهد بازار روند طبيعي خود را طي كند. بر اين اساس روز گذشته بازار بدون تاثير‌گذاري اين معاملات بلوكي، در دامنه منفي دادوستد شد.

عامل مهم ديگر، درگذشت رييس‌جمهور دوران سازندگي بود كه به احياي بازار سرمايه در دوران تصدي خود اقدام كرد. به گفته مقامات بورس، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تنها رييس‌جمهوري بود كه با حضور خود در بورس، ارزش واقعي اين بازار را بعد از چندين سال فراموشي بازگرداند.

عامل سوم كاهش شاخص كل، افت قيمت نفت است كه بر نمادهاي گروه پالايشي و پتروشيمي تاثير منفي گذاشت. به گزارش رويترز، هر بشكه نفت برنت درياي شمال با 28سنت كاهش 56.82دلار فروخته شد. هر بشكه نفت خام امريكا نيز با 31سنت كاهش 53.68دلار معامله شد. بر اين اساس، قيمت نفت روز دوشنبه به علت افزايش صادرات ايران و افزايش فعاليت‌هاي حفاران امريكا كاهش يافت. براساس گزارش رويترز، كاهش قيمت‌ها درنتيجه افزايش صادرات ايران بوده است زيرا ايران از كاهش توافق شده اوپك مستثنا شده است. همچنين شركت‌هاي انرژي امريكا هفته گذشته براي دهمين هفته متوالي بر تعداد دكل‌هاي نفتي فعال افزودند. در همين رابطه، بانك «اي‌ان‌زد» اعلام كرد كه افزايش بعدي قيمت‌ها تا زماني كه بازرگانان شواهدي از كاهش توليد ببينند، اتفاق نخواهد افتاد. در اين ميان، افزايش فعاليت‌هاي حفاري و توليد امريكا مانع از افزايش بيشتر قيمت‌ها شد. بر اين اساس روز دوشنبه نمادهاي شفارا، شپترو، شفن، مارون، شتوكا و شاراك با معاملات منفي در قيمت‌هاي پايين به‌كار خود پايان دادند. صدرنشيني متقاضيان خريد نماد خودرويي

در معاملات روز دوشنبه بيش از 857ميليون برگه سهم و حق‌تقدم در بازار دست به دست شد كه ارزش اين مبادلات بيش از 196.6ميليارد تومان بود و در 46هزار نوبت معاملاتي انجام شد. حق‌تقدم پارس خودرو با معامله 295ميليون سهم بيشترين حجم معاملات و معامله بلوكي پتروشيمي جم با معامله 91.7ميليارد تومان بيشترين ارزش معاملات را داشتند.  براساس اين گزارش، در گروه خودرو و ساخت قطعات كه شايد بتوان آن را به عنوان منفي‌ترين گروه معاملات روز دوشنبه نامگذاري كرد جز نماد ختراك، كليه نماد‌ها با كاهش قيمتي روبه‌رو شدند به‌طوري‌كه نماد‌هايي همچون حق‌تقدم خپارس و خفناور با كاهش حداكثري تشكيل صف‌هاي فروش دادند. به‌طور كلي حركت اين گروه همبستگي بالايي با شاخص همين صنعت دارند به‌طوري‌كه با شروع معاملات مثبت در برخي نماد‌هاي همين گروه شاهد افزايش تقاضا در اكثر نماد‌هاي آن هستيم. به‌طور كلي معاملات روز دوشنبه اين گروه در قيمت‌هاي كامل منفي دنبال شد.

  افت نماگرهاي بازار

شاخص كل روز دوشنبه 223 واحد افت كرده و به رقم 78 هزار و 609 واحد رسيد.

 براساس اين گزارش، شاخص‌هاي بازار اول و دوم نيز به‌ترتيب 131 و 629 واحد افت كردند. نماد چادرملو در اين روز بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس داشت.

روز دوشنبه 20 دي ماه 95، گروه‌هاي خودرو، محصولات فلزي و سرمايه‌گذاري‌ها با بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعت قرار گرفتند. در داد و ستدهاي اين روز، سهامداران بيش از 857ميليون برگه سهم، حق‌تقدم و ساير دارايي‌هاي مالي را دست به دست كردند.

در معاملات روز دوشنبه بورس تهران نمادهاي ايران خودرو، پالايش نفت اصفهان، صنايع پتروشيمي خليج‌فارس، پارس خودرو، پالايش نفت بندرعباس و ملي مس با بيشترين تاثير منفي بر شاخص باعث افت 223 واحدي اين متغير شدند؛ به اين ترتيب شاخص بورس روز دوشنبه هفته جاري، در رقم 78هزار و 609 واحدي به كار خود پايان داد. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي پياذر، صنايع جوشكاب يزد، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، سيمان بجنورد، پمپ ايران، سرمايه‌گذاري صنعت بيمه و آبادگران ايران بود. در مقابل نمادهاي بين‌المللي توسعه ساختمان، ليزينگ خودرو غدير، كاشي الوند، پارس خزر، مهركام پارس، كارتن ايران و كمك فنر ايندامين با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معاملات نشستند.

در پايان معاملات روز دوشنبه واحدهاي صندوق امين يكم، سهام پياذر، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، سهام گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، اوراق صكوك مرابحه سايپا و صكوك ساخت توسعه ملي بيشترين تقاضاي خريد و طولاني‌ترين صف‌هاي خريد را داشتند. اين درحالي بود كه در سوي ديگر بازار اوراق مشاركت شهرداري مشهد، سهام فرآورده‌هاي نسوز آذر، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق صكوك بناگستر كرانه، اوراق صكوك مرابحه سايپا، سهام سيمان قائن و كاغذسازي كاوه با بيشترين عرضه‌ها و سنگين‌ترين صف‌هاي فروش مواجه بودند.

  احتمال تزريق نقدينگي به بازار

برخي كارشناسان دليل حركت نزولي بازار را نبود نقدينگي لازم جهت شروع و ادامه روند مثبت مي‌دانند؛ درحالي كه ديگر كارشناسان بازار سرمايه اعتقاد دارند در صورتي شاهد رشد بازار سرمايه خواهيم بود كه اقتصاد روند رو به رشد و مثبتي داشته باشد.

 از طرفي مسوولان بازار سرمايه با اتخاذ تصميماتي در راستاي همين امر سعي در افزايش نقدينگي موجود در بازار سرمايه دارند. در راستاي همين تصميمات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» ملزم به سرمايه‌گذاري حداقل 5درصدي از ارزش كل دارايي‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام شدند. از طرفي حجم منابع صندوق‌هاي درآمد ثابت در حال حاضر بيش از 120هزار ميليارد تومان است كه با در نظر گرفتن 5 درصد اعلامي حجم منابع تزريق شده به بازار نزديك به 6هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. با توجه به افق كوتاه‌مدت و ريسك بالاي اين منابع، پول‌هاي تزريقي از اين محل به بازار عمدتا سهام كم ريسك، مطمئن و بدون نوسانات شديد را بر خواهند گزيد كه البته برخي كارشناسان به اين روش تزريق نقدينگي اميد چنداني ندارند. از طرفي در بازار در اين روز تا لحظات پاياني شاهد حجم و ارزش معاملات بسيار پاييني در حدود 50ميليارد تومان بوديم كه براي بازار سرمايه بسيار پايين محسوب مي‌شود. حجم معاملات بورس به استثناي معاملات بلوكي به 689 ميليون سهم، ارزش معاملات 76ميليارد تومان و ارزش بازار به 330هزار ميليارد تومان رسيد. بيشترين تاثير مثبت در شاخص بورس را نماد كچاد و بيشترين تاثير منفي در شاخص بورس را نماد‌هاي خودرو شپنا، فارس، خپارس، شبندر و فملي داشت. وضعيت گروه‌هاي بورسي

در گروه سيماني‌ها كه اين روزها وضعيت خوبي نداشته و همواره با كاهش قيمتي روبه‌رو مي‌شوند و جز چند نماد همانند سخزر، سبجنو و سفانو كه با حجم كمي با آستانه قيمتي بالا مورد معامله قرار گرفتند بقيه نماد‌ها با افزايش فشار فروش حتي تشكيل صف فروش دادند. از آن جمله مي‌توان به نمادهاي سخوز، سدشت، سيلام، سكرد، سغرب، سصوفي و سرود اشاره كرد.

در گروه رايانه نماد مرقام پس از بازگشايي با فشار فروش سنگيني روبه‌رو شده و هر روز بر فروشنده‌هاي آن نيز افزوده مي‌شود. از طرفي قبل از توقف سهم و با خبر واگذاري قرارداد صندوق‌هاي فروشگاهي به اين شركت، صف خريد ايجاد شد ولي پس از تكذيب اين خبر در شرايطي كه سهم متوقف بود با بازگشايي نماد با فشار فروش مواجه شد. در همين گروه نماد‌هاي افرا، رانفور، ركيش، آپ، رتاپ، و مداران نيز با افت قيمتي مواجه شده‌اند و به گفته اكثر كارشناسان به قيمت‌هاي تاريخي خود جهت حمايت نزديك شده‌اند.

در اين گروه شركت مهندسي نصير ماشين در دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذرماه 95 (حسابرسي نشده) به ازاي هر سهم 349ريال سود محقق كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 271درصد رشد داشته است. در گروه محصولات غذايي و آشاميدني جز قند و شكر دو نماد غاذر و غشهداب كه طي روز‌هاي گذشته با صف‌هاي خريد سنگين روبه‌رو شده، اين روز نيز با صف خريد بسته شد. از طرفي اكثر نماد‌هاي اين گروه نيز هم جهت با كليت بازار در حال كاهش بودند. در حالي كه جز دو نماد فوق و غشاذر بقيه نماد‌ها با كاهش قيمتي به‌كار خود پايان دادند. از طرفي نماد غديس كه روز يك‌شنبه از طريق روش ثبت سفارش عرضه اوليه شد روز دوشنبه را با صف خريد سنگين در اين گروه پشت سر گذاشت. همچنين در اين گروه شركت توسعه صنايع بهشهر در دوره 9ماهه منتهي به 30 آذرماه 95 (حسابرسي نشده) به ازاي هر سهم 26ريال سود محقق كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24درصد كاهش داشته است.

در گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري اخباري حاكي از بازگشايي نمادهاي متوقف اين صنعت به گوش مي‌رسد به‌طوري كه مسوولان يكي از اين بانك‌ها طي اظهاراتي اعلام كرده كه به زودي نماد مربوطه بازگشايي خواهد شد. از طرفي همانند روز‌هاي گذشته حجم و ارزش معاملات به‌شدت پايين بود و جز نماد‌هاي حكمت، كوثر و وانصار باقي نمادها با كاهش قيمتي مواجه شد.

در گروه‌هاي شيميايي كه اكثرا منفي بودند، هر چند برخي نمادهاي اين گروه مانند شپمچا، شكلر، ساينا، شفارس و شاملا با افزايش حداكثري قيمت به‌كار خود پايان دادند.

 گروه قند و شكر را مي‌توان تنها گروهي دانست كه كليه نماد‌هاي آن با كاهش قيمتي مواجه شد به‌طور كلي مي‌توان گفت ديگر بتاي اين گروه منفي نبوده و هم جهت با كاهش شاخص بازار اين صنعت نيز با افزايش فشار فروش روبه‌رو شده و معاملات منفي دارد.

در گروه‌هاي فلزات اساسي نماد‌هاي كيميا، فسرب، فخاس، فرآور، فولاژ با افزايش تقاضا و تشكيل صف خريد روبه‌رو شد در حالي كه نماد‌هاي فنورد، زنگان، فروس، فپنتا، ميدكو، فنوال و فولاي با كاهش قيمتي به‌كار خود پايان دادند.

گروه فرآورده‌هاي نفتي نيز همانند ساير گروه‌ها بدون استقبال خريداران روبه‌رو شده و جز نماد شرانل و ونفت كه با افزايش ناچيز قيمتي به‌كار خود پايان دادند بقيه نماد‌ها با كاهش قيمتي روبه‌رو شدند در اين گروه نماد شپنا با معامله حدود 5ميليون سهم بيشترين حجم معامله را به خود اختصاص داد. دادوستدهاي فرابورس

معاملات فرابورس ايران در ميانه هفته معاملاتي جاري، با نقل و انتقال بيش از 325ميليون ورقه در 21هزار و 669 دفعه پايان يافت كه ارزش آن بالغ بر يك‌هزار و 512 ميليارد ريال بود.

در بازارهاي اول، دوم و پايه سهامداران دادوستد 247 ميليون و 820 هزار سهم به ارزش 56ميليارد و 71 ميليون تومان را تجربه كردند كه اين ارزش معاملات در 17 هزار و 295 دفعه صورت گرفت.

نماد شركت مواد ويژه ليا كه روز دوشنبه پس از ارائه اطلاعات پيش‌بيني سال مالي 1396 بازگشايي شد در حالي بالاترين ارزش معاملاتي را در حدود 7 ميليارد تومان به ثبت رساند كه نماد شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان با خريد و فروش 16 ميليون سهم بيشترين حجم معاملاتي را در اختيار گرفت.

رصد معاملات در بازار سهام فرابورس همچنين نشان مي‌دهد، نمادهاي «شليا» و «غديس» با بالاترين رشد قيمتي روبه‌رو شدند و در سمت مقابل نمادهاي «بالاس» و «وهور» بيشترين افت قيمت را تجربه كردند.

 

 معاملات 70ميليارد توماني بازار اوراق

بازار اوراق با درآمد ثابت روز دوشنبه معامله 748 هزار ورقه به ارزش 70ميليارد تومان را شاهد بود. در اين بازار اسناد خزانه اسلامي مرحله هشتم با نقل و انتقال 195هزار ورقه به ارزش 17ميليارد تومان در صدر ساير اوراق قابل معامله ايستاد. اخزا8 با قيمت معامله 87هزار و 594تومان با سررسيد 23 مرداد 96 بازدهي ساده نزديك به 24درصدي را در كارنامه خود ثبت كرد.

 

  ثبت كمترين قيمت اوراق مسكن

در تابلوي معاملاتي اوراق تسهيلات مسكن نيز روز دوشنبه 66هزار ورقه به ارزش حدود 5ميليارد تومان دادوستد شد. بيشترين حجم و ارزش معاملات در اين تابلو به تسه آذرماه 95 اختصاص يافت و تسه تير 95 بالاترين قيمت به ميزان 77هزار تومان و تسه فروردين 94 كمترين قيمت را در حدود 72هزار تومان شاهد بود.نویسنده:
تالارهاى منطقه‌اى، سفيران بازار سرمايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/22
تالارهاى منطقه‌اى، سفيران بازار سرمايه


روز دوشنبه نشستى با عنوان«تبيين جايگاه تالار‌هاى منطقه‌يى» با حضور شاپور محمدى رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، مديران ارشد بازار سرمايه همچنين مديران تالارهاى منطقه‌يي برگزار شد.

به گزارش«تعادل» به نقل از سازمان بورس در اين نشست رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استماع مسائل پيش روى تالارهاى استانى به ايراد سخن پرداخت. مردم كشور ما بازار سرمايه را با تالارهاى منطقه‌يى مي‌شناسند و اين تالارها مي‌توانند بازوى اجرايى بازار سرمايه در سراسر كشور باشند.

در اين ديدار رييس سازمان بورس عنوان كرد: همواره مديران اجرايى استان‌ها و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به اهميت و نقش تالار‌هاى استانى در بازار سرمايه تاكيد كرده‌اند. محمدي نقش تالار‌هاى استانى در بازار سرمايه را مثبت دانست و گفت: تالارهاى استانى نماد و سفير بازار سرمايه در مناطق مختلف كشور هستند و يكى از مهم‌ترين وظايف تالارهاى استانى، فرهنگ‌سازى و آموزش حوزه بازار سرمايه است و ما همه تلاش خود را براى افزايش تعامل اركان بازار سرمايه و نهاد‌هاى مختلف اجرايى با تالار‌هاى استانى به كار خواهيم گرفت.  سخنگوي سازمان بورس با تاكيد بر ضرورت تقويت تالارهاى استانى به نقش نظارتى آنها اشاره كرد و گفت: رصد بازار سرمايه در راستاى افزايش شفافيت و جلوگيرى از تخلفات استانى مي‌تواند با كمك تالار‌هاى منطقه‌يي به حداكثر برسد و نقش و جايگاه اين تالار‌ها بايد روشن و مشخص باشد.

محمدي به مديران تالار‌هاى استانى بازار سرمايه توصيه كرد: حفظ اعتماد فعالان بازار سرمايه مهم‌ترين اصل سازمان است و بايد براى آن تلاش گسترده‌يي كرد. وي افزود: سازمان بورس تا حد توان به توسعه تالار‌هاى منطقه‌يي كمك خواهد كرد.

سپس حسن قاليباف، مديرعامل بورس تهران به مديران تالار‌هاى استانى خوشامد گفت و عنوان كرد: بورس‌هاى منطقه‌يى، نماينده همه بخش‌هاى بازار سرمايه در مناطق مختلف كشور هستند و فعاليت آنها از فرهنگ‌سازى تا فرآيند داد و ستد را در برمي‌گيرد و انصافا در اين مسير تلاش گسترده‌يي نيز داشته‌اند.

وى افزود: براساس آمارها حدود ٣٠درصد معاملات بازار سرمايه در استان‌ها و مناطق كشور انجام مي‌شود همچنين يك ميليون كد سهامدارى از طريق تالار‌هاى استانى صادر شده است. مديرعامل بورس تهران با تاكيد بر اهميت فرهنگ‌سازى در بازار سرمايه بيان كرد: تالارهاى استانى ٣٠٠٠دقيقه برنامه تلويزيونى و ٦٢٠٠ دقيقه برنامه راديويى توليد كرده‌اند و ارتباط با دانشگاه‌ها و برگزارى سمينارها از مهم‌ترين اقدامات فرهنگى آنها بوده است. وى با بيان اينكه تالارهاى استانى در ٢٢منطقه فعاليت مي‌كنند، تاكيد كرد: اين تالارها مي‌توانند رشد و توسعه بازار سرمايه را به همراه داشته باشند و بايد بيش از پيش به آنها توجه داشت.

در ادامه، امير‌هامونى مديرعامل فرابورس با تاكيد بر اينكه گسترش ارتباط فرابورس و تالار‌هاى استانى يكى از استراتژى‌هاى مهم فرابورس است، گفت: تاكنون ٣٥٠ مورد بازرسى دفاتر كارگزاران استانى از سوى همكاران ما در تالار‌هاى منطقه‌يى صورت گرفته و نتايج مثبتى به همراه داشته است. همچنين دكتر حسينى مديرعامل بورس انرژى عنوان كرد: وظايف بازار سرمايه به سه دسته توسعه‌يى، نظارتى و اجرايى قابل تقسيم است و بخش‌هاى توسعه‌يي و نظارت بايد با كمك بورس‌ها و تالار‌هاى منطقه‌يي صورت گيرد.

وى ادامه داد: پاسخگويى به فعالان استانى بازار سرمايه يكى از مهم‌ترين وظايف تالار‌هاى منطقه‌يي است كه به حفظ اعتماد جمعى منجر خواهد شد. در پايان، دكتر سعيدى عضو هيات‌مديره سازمان بورس به اهميت تالار‌هاى منطقه‌يي اشاره همچنين بر لزوم برگزارى نشست‌هاى بيشتر براى هماهنگى تالارهاى استانى با سازمان بورس تاكيد كرد و افزود: بايد به تالار‌هاى منطقه‌يي كمك كرد تا آنها بتوانند نقش خود را به خوبى ايفا كنند. گفتنى است، در اين نشست موضوعاتى مانند جايگاه تالار‌هاى استانى، چالش‌ تالار‌هاى منطقه‌يي و چالش‌هاى فعالان استانى بازار سرمايه، نظارت، افزايش اختيار تالارهاى استانى و نقش اين تالار‌ها در تامين مالى بنگاه‌هاى اقتصادى مطرح شد.

 نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/22
روي كدال نشست


  اختصاص 19تومان سود به هر سهم «انرژي»

شركت بورس انرژي ايران در دوره 9ماهه منتهي به 30 آذرماه 95 مبلغ 11ميليارد و 504ميليون تومان سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 19 تومان سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. شركت بورس انرژي ايران در 3ماهه سوم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95، مبلغ 2ميليارد و 994ميليون تومان درآمد عملياتي كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمام ‌شده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 2ميليارد و 944ميليون تومان رسيد از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي كسر شد و سود عملياتي مبلغ 412ميليون تومان محاسبه شد. به سود عملياتي دوره نيز درآمدهاي غيرعملياتي افزوده شد و پس از كسر ماليات از آن سود خالص دوره به مبلغ 11ميليارد و 504ميليون تومان رسيد و بر اين اساس مبلغ 19تومان سود به ازاي هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 18ميليارد و 162ميليون تومان سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي «انرژي» منظور شد.

   تعديل مثبت در EPS شركت «ريل‌سيركوثر»

مديرمالي درباره سود اين شركت گفت: EPS امسال شركت 15تومان پيش‌بيني شده كه در 6ماهه 65درصد آن پوشش داده شده است و احتمال تعديل مثبت هم داريم. روز دوشنبه در پانزدهمين نشست «يك ديدار يك عرضه فرابورس» شركت حمل و نقلي راه‌آهني ريل سير كوثر با حضور مديران اين مجموعه معرفي شد. در اين جلسه ابوالقاسم سعيدي، نايب‌رييس هيات‌مديره شركت ريل گستر كوثر با تشريح مزيت‌هاي شبكه ريلي گفت: در حال حاضر 25ميليون نفر مسافر با متوسط مسير 600كيلومتر و 35ميليون بار با مسافت 800كيلومتر جابه‌جا مي‌شوند كه حدود 3100ميليارد تومان صرفه‌جويي سوخت در جريان است. نايب‌رييس هيات‌مديره شركت ريل سير كوثر در خصوص وضعيت شركت گفت: در سال‌هاي 80 و آغاز خصوصي‌سازي راه‌آهن امتيازات ويژه‌يي را براي تشويق به بخش خصوصي مي‌داد كه در حال حاضر آنها را كاهش داده است. همچين نرخ لكوموتيو هم براي ما اجاره‌اش پايين‌تر است. مزيت ديگر اين شركت خدمات‌دهي در دو حوزه باري و مسافري است. وي همچنين از ورود ناوگان جديد مسافري و افزايش سهم بازار اين شركت در سال آينده خبر داد و گفت: با توجه به اينكه هزينه راه‌آهن براي ما كمتر است، سود سالانه ما هميشه رو به افزايش است. به گفته سعيدي 1.5 درصد واگن‌هاي كشور در اختيار اين شركت است و اين مجموعه 2.5درصد مسافران كشور را جابه‌جا مي‌كند. همچنين واگن‌هاي اين مجموعه از آخرين واگن‌هاي خريداري شده از كشور و جديد است. در ادامه مدير مالي شركت ريل سير كوثر افزود: سرمايه شركت 47ميليارد و 182هزار تومان است كه در سال‌هاي آينده ممكن است برنامه افزايش سرمايه داشته باشيم اما رقم آن مشخص نيست. وي همچنين در مورد برنامه عرضه اوليه نيز گفت: در جلسه پذيرش تعهد عرضه 20درصدي در دومرحله را به شركت فرابورس داديم كه قرار است 10درصد آن در روز عرضه اوليه انجام شود اما سهامداران عمده تمايلي به عرضه 10 درصدي دوم ندارند و فعلا در حال رايزني در فرابورس براي عدم عرضه هستيم. مديرمالي درباره سود اين شركت نيز گفت: EPS امسال شركت 15 تومان پيش‌بيني شده كه در 6ماهه 65درصد آن پوشش داده شده است و احتمال تعديل مثبت هم داريم.

   «خمحور» از پيش‌بيني‌هايش جا ماند

شركت توليد محور خودرو در دوره 6ماهه نخست امسال با اختصاص 8,2 ريال زيان به ازاي هر سهم از پيش‌بيني‌هايش جا ماند.

 شركت توليد محور خودرو سود هر سهم در دوره منتهي به 30 اسفندماه سال جاري را مبلغ 2ريال برآورد و اعلام كرد كه طي دوره 6ماهه اين سال مالي با تحقق 82ريال زيان به ازاي هر سهم، از پيش‌بيني‌هايش جا مانده است. اين شركت زيان خالص دوره 6ماهه منتهي به 31 شهريورماه 95 را مبلغ 3ميليارد و 453ميليون تومان اعلام كرد. «خمحور» دلايل تغيير اطلاعات پيش‌بيني سال منتهي به 30 اسفندماه 95 (حسابرسي شده) نسبت به اطلاعيه پيشين را به شرح زير اعلام كرد: طبق مجمع عمومي سالانه بانك پارسيان مبلغ سود نقدي هر سهم 50ريال شناسايي و در بودجه اصلاح شد. با توجه به گزارش 6ماهه هزينه‌هاي مالي مورد بازنگري و مبلغ پيش‌بيني اصلاح شد. تعديلات لازم در خصوص ساير درآمد‌هاي عملياتي به دليل محقق نشدن درآمد حاصل از بازرسي شناسايي و اصلاح شد.

   انتشار گزارش سيمان كارون

شركت سيمان كارون طي دوره 6ماهه نخست امسال با اختصاص 13,6ريال زيان به ازاي هر سهم معادل 61درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داد. شركت سيمان كارون زيان هر سهم در دوره منتهي به 30 اسفندماه سال جاري را مبلغ 22 تومان برآورد و اعلام كرد كه طي دوره 6ماهه اين سال مالي با تحقق 13 تومان زيان به ازاي هر سهم، معادل 61درصد از پيش‌بيني‌هايش را محقق كرده است. «سكارون» زيان خالص دوره 6ماهه منتهي به 31 شهريورماه 95 را مبلغ 2ميليارد و 837ميليون تومان اعلام كرد.  «دالبر» و پوشش 81 درصدي پيش‌بيني‌هايش

شركت البرز دارو در دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1395، با اختصاص 129تومان سود به ازاي هر سهم معادل 81درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داد. شركت البرز دارو سود هر سهم در دوره منتهي به 30 اسفندماه سال جاري را مبلغ 160تومان برآورد و اعلام كرد كه طي دوره 9 ماهه اين سال مالي با تحقق 129تومان سود به ازاي هر سهم، معادل 81 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داده است.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/22
اخبار بورس


پيام تسليت رييس سازمان بورس به‌مناسبت رحلت سردار سازندگي

در پي ارتحال رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته، پيام تسليتي صادر كرد. شاپور محمدي در اين پيام كارنامه حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را مشحون از تلاش‌هايي مي‌داند كه پيشرفت‌هاي كنوني ايران اسلامي مرهون آنهاست و چه ‌بسيار پيشرفت‌هاي آينده كه حاصل زحمات و روشن‌بيني‌هاي طول زندگي اين مرد بزرگ خواهد بود.  به گزارش «تعادل»، در بخشي از پيام رييس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: «هاشمي زجركشيده در شكنجه‌‌گاه‌هاي ساواك، استوانه‌يي براي انقلاب و ياري وفادار براي رهبري انقلاب و خدمتگزاري صديق براي مردم بود‌ و علاوه بر همه اينها، اهالي بازار سرمايه ايران، به‌طور ويژه، خاطره خوبي از حمايت‌ها و نگاه اميدبخش و خوشبينانه او به اين بازار و حضور دلگرم‌كننده‌اش در تالار معاملات بورس دارند‌ و حالا فقدان او را با اندوه و افسوس، نظاره مي‌كنند.» عرضه اوليه به روش ثبت سفارش، ضرورت بازار سهام

شيوه جديد عرضه اوليه با برجسته كردن ارزيابي و تحليل در فرآيند خريد سهام عرضه اوليه، مشكلاتي را كه پيش‌تر در جريان عرضه‌هاي اوليه به دليل عدم نگاه كارشناسي و ارزيابي قيمت سهام رخ مي‌داد، مرتفع كرده است.

به گزارش«تعادل» به نقل از فرابورس، مديرعامل فرابورس ايران با بيان مطلب فوق افزود: به ‌منظور عرضه اوليه به روش ثبت سفارش، مدير عرضه بسته به ويژگي‌هاي سهم حداقل 5 روز پيش از ثبت سفارش بايد گزارش كارشناسي درخصوص ارزش‌گذاري سهام، كف قيمت و دامنه آن در ثبت سفارش، تعداد سهم قابل عرضه و بعضا سقف تعهد خريد از سوي متعهد خريد را به بورس ارسال كند. فرابورس ايران يا بورس تهران نيز پس از بررسي و موافقت با عرضه اوليه حداقل دو روز كاري پيش از تاريخ عرضه اوليه، اطلاعيه عرضه را منتشر مي‌كند.

امير‌هاموني به عرضه اوليه روز يك‌شنبه سهام شركت پاكديس در فرابورس اشاره كرد و گفت: در اين عرضه اوليه از طريق تسهيم حجم عرضه به متقاضيان خريد 49هزار و 278سهامدار حقيقي و حقوقي موفق به خريد سهام شدند كه در نوع خود آمار قابل قبولي است.  وي روشن شدن دوباره موتور عرضه‌هاي اوليه در بورس و فرابورس را پس از دو ماه وقفه تنها با همكاري و حمايت‌هاي شركت مديريت فناوري بورس تهران و معاونت اجرايي سازمان بورس امكان‌پذير دانست و تاكيد كرد: اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس نيز كه موجب تصويب دستورالعمل پذيره‌نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران شدند، نقش پررنگي در اين زمينه ايفا كردند.

هاموني در اين خصوص گفت: در گذشته به دليل حجم بالاي سفارش‌هاي خريد در روزهاي عرضه اوليه، هسته معاملاتي با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شد كه بر اين اساس شركت مديريت فناوري بورس، راه‌اندازي سامانه معاملاتي جديدي را در دستور كار قرار داد و عرضه روز گذشته نيز در بستر همين سامانه جديد با موفقيت و بدون بروز مشكلات پيشين صورت گرفت.  به گفته وي، اين شيوه از عرضه اوليه موجب تقسيم عادلانه سهام عرضه اوليه به متقاضيان خريد مي‌شود كه به كمك آن طيف وسيعي از معامله‌گران براساس اولويت قيمتي سفارش‌هاي خريد خود كه در روش حراج همزمان مطابق با اولويت زماني و قيمتي بود، خواهد شد.صدور 209 كد سهامدار خارجي درسال 95

از ابتداي امسال تا پايان آذرماه، 330هزار كد سهامداري جديد در بازار سرمايه صادر شده و بدين‌ترتيب تعداد كل كد سهامداري به 9ميليون و 171هزار رسيده است. علاوه بر اين، از ابتداي امسال، تعداد 209 كد براي سرمايه‌گذاران خارجي صادر شده تا تعداد كل سهامداران خارجي در بازار سرمايه كشورمان به رقم 769 كد ارتقا يابد.

به گزارش «تعادل» و به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، رييس شركت سپرده‌گذاري مركزي با بيان مطلب فوق در ادامه عنوان كرد: شركت سپرده‌گذاري مركزي در آذر‌ امسال نيز 23 كد سهامدار خارجي صادر كرد كه 9 سهامدار حقيقي از امريكا، سوييس، جمهوري آذربايجان، لهستان، چين، عراق و افغانستان بودند و 3 نفر ماه گذشته با پشت‌سر گذاشتن مراحل قانوني، كد معاملاتي فعاليت خود را دريافت كردند. همچنين 14 سرمايه‌گذار حقوقي خارجي از كشورهاي گرجستان، امارات و افغانستان (3 شركت)، اندونزي، چين، عمان، آلمان و سوئد آذر‌ امسال كد سهامداري خود را از شركت سپرده‌گذاري مركزي اخذ كردند تا تعداد سرمايه‌گذاران حقوقي خارجي فعال در بازار سرمايه ايران به عدد 141 برسد.

محمدرضا محسني در ادامه افزود: در نوزدهمين مجمع عمومي شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه كه سال گذشته ميلادي در تايوان برگزار شد، به پيشنهاد شركت NSDL هند، انجمن امنيت اطلاعات ACG تاسيس شد تا اعضا بتوانند آخرين دستاوردها و تحقيقات خود را در زمينه مسائل سايبري با يكديگر به بحث و تبادل‌نظر بگذارند. شركت سپرده‌گذاري ايران نيز در حاشيه بيستمين دوره اين مجمع كه ماه گذشته در تهران برگزار شد به عضويت اين انجمن درآمد تا بتواند از تجربيات ساير اعضا بهره گيرد. هم‌اكنون مديريت فناوري اطلاعات سمات، رايزني‌هايي را با هندي‌ها براي افزايش تعاملات درخصوص امنيت اطلاعات آغاز كرده، به‌طوري‌كه كارشناسان اين شركت در آينده نزديك در دوره‌هاي آموزشي CISO شركت خواهند كرد.

رييس سمات گفت: شركت سپرده‌گذاري مركزي با برگزاري بيستمين اجلاس ACG در تهران قصد داشت ظرفيت‌هاي بازار سرمايه ايران را به اعضاي اين گروه بشناساند و حوزه‌هاي جديد همكاري را با همتايان خود در آسيا و اقيانوسيه آغاز كند. هم‌اكنون كارگروه ويژه‌يي در شركت سپرده‌گذاري مركزي تشكيل شده تا مفاد تفاهمنامه‌هاي ژاپن و تايوان را عملياتي كنند.نویسنده:

  تعاون Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 خاطر به تعاون درصد 76
  تلادع قانون
  سهام ساختار در تغيير نيازمند بازرگاني
  اتاق اقتصادي، توسعه رشد در تعاون بخش
  نقش اشتغال در يها تعاون سهم نقش فرهنگي
  اجتماعي شده اثبات انحصارات، كاهش تمركززدايي در
  همچنين تعاون بخش علمي مباني تقويت با است. انكار غيرقابل دارد؟
  و قانوني جايگاه چه كشاورزي
  بخش استفاده راهكارهاي به دستيابي بخش وضعيت از
  آگاهي پايدار اشتغال ايجاد جهت در تعاون بخش هاي ظرفي
  از بود. اميدوار كشور در اقتصادي اي شاخه
  رشد بحث در كرده درك را تشكل اهميت بيشتر جهان ها| تشكل
  گروه ايران، تعاون اتاق ريزي برنام آمار واحد گزارش
  به بخش اما است كرده عمل تر موفق گرايي تشكل هشتم دوره بازرگاني اتاق عمر از نيمي
  تقريبا كار تعاون، وزارت آماري سامانه در موجود آمار اساس
  بر تشكلي اصوال بود يي پشتوانه چنين فاقد كشاورزي رياست كرسي بر رييس مدت اين در شده
  سپري تعاوني شركت 69هزار از بيش تاكنون اجتماعي، رفاه
  و است. فتر ضعي تجار از كشاورزان كردن عمل دوره اين تفاوت مترين مه اند. زده تكيه بازرگاني
  اتاق دارند. فعاليت كشور در فعال تعاوني اتحاديه 670
  حدود تعداد وجود دوم مساله داشت، تاكيد كالنتري از تعدادي دوره اين در كه است اين قبلي هاي دوره
  با است نفر ميليون 42زا بيش يها تعاون اين اعضاي
  تعداد يكي اصوال بود. كشاورزي بخش در تشكل زيادي اختصاص كشاورزي بخش به بازرگاني اتاق هاي
  كرس دارند عضويت متعارف هاي تعاوني در نفر 01ميليون
  كه همين شد مطرح كشاورزي اتاق بحث كه داليلي از مستمر بهبود قانون براساس موضوع اين است.
  يافته سهام هاي تعاوني به مربوط آنها نفر ميليون 32 حدود
  و ناكارآمد مواردي در كوچك اما فراوان هلاي تشك اصوال كه درحالي گرفت صورت كار كسب
  فضاي از درصد 76 حدود تر قيق عبارت به شوند. مي
  عدالت كه بود داده نشان زياد لاي تشك اين تجربه بودند. نشده تعريف يي مساله چنين بازرگاني اتاق قانون
  در يها تعاون اين است. عدالت سهام به مربوط تعاوني
  اعضاي داراي خود كشاورزي بخش در لگرايي تشك بحث انتظار اتاق اين عمر از نيمي شدن سپري با حال
  است. اشتغال ايجاد نفر هزار ششصد ميليون يك از بيش
  براي بخش اينكه انتظار پس است زيادي مشكالت قانوني جايگاه اتاق، قانون در تغيير با كه بود اين
  بر اند. رده
  ك باشد داشته بازرگاني اتاق مانند اتاقي بتواند كشاورزي وجود اين با شود. مشخص اتاق در كشاورزي
  بخش اقتصادي گرايش 15 در تعاوني هاي اتحادي تا
  شركه نبود. بينانه قع وا چندان كشاورزي بخش است نيفتاده اتفاقي چنين
  هنوز نظارت تعاوني اتحاديه از: عبارتند كه دارند
  فعاليت مشكل دو از حتي سوم مساله داشت، تاكيد وي اين جايگاه بودن مشخص الزم قانوني حمايت
  بدون نياز تامين ليدكنندگان، تو نياز تامين اعتبار،
  هماهنگي، محدود مالي منابع اساسي مشكل بود. تر مهم هم ديگر اتاق در نظارت عالي شوراي نظر براساس صرفا
  بخش هاي تعاوني كنندگان، مصرف نياز تامين خدماتي،
  صنوف نسبت كشاورزان مالي منابع است. كشاورزي اتاق براي بسياري كه باشد رسيده آن زمان شايد دارد.
  حضور صنعتي، خدمات، نقل، حمل منظوره، چند جديد،
  نوع حتي است محدودتر بسيار صنعتگران تجار به بخش براي است قرار نقشي چه اصوال كه
  بپرسند معدني. مسكن كشاورزي، دستباف، فرش
  عمراني، هاي حماي كشاورزي بخش فعاالن از جهاد وزارت از است قرار چگونه شود مطرح اتاق در
  كشاورزي هاي ار آم جامع سامانه از شده اخذ گزارش پايه
  بر هرو روب مشكل با ايران كشاورزي وگرنه يند مك جدي كنند؟ استفاده پتانسيل
  اين كه اتحاديه تعاوني 2900 تاكنون تعاون وزارت
  ثبتي كمك به حاضر كسي كشاورزي اتاق براي شود.
  م هستند) اجرا رهرداري به حال (در فعال شان
  وضعي محكوم مالي منابع داشتن بدون پروژه اين نبود مالي كار كسب محيط مستمر بهبود قانون هاي تعاون رسيده، ثبت به 1395 سال ماهه 10 بود.
  در شكست به محيط مستمر بهبود قانون باالخره 1390 سال
  در 50585 5931حدود سال 01ماهه در رسيده ثبت
  به هايي كمك ما اوال گفتند مي ها دولتي زمان آن در محمد كه قانوني رسيد. تصويب به كار
  كسب تاكنون يها تعاون تعداد هد. داشتان را اشتغالزايي نفر
  هزار براي منابعي ثانيا فتهايم گر نظر در بودجه قالب در پيگير شدت بازرگاني اتاق وقت رييس
  نهاونديان، ،11969 ،60842 ترتيب به هستند راكد منحل،
  غيرفعال، نظر در طرح در كشاورزي اتاق ههاي هزين تامين ابطال موافقان ت. اس شده داده اختصاص كشاورزي كسب محيط مستمر بهبود قانون نشد. تغيير دچار براي اتاق اين پيگيري بر مبن كشاورزي وزارت سوي به بازرگاني اقهاي ات هفتم دوره انتخابات در بود تعاوني
  آن 5931تعداد سال 01ماهه در كه تعاوني 35103 روز از كه تشكلي است، اين مساله اما بودند. گرفته بازرگاني اتاق انتخابات كه آنجا از ويند انتخابات بدون كرد اضافه اتاق به را كشاورزي اسم تنها كار بازرگاني اتاق اعضاي برخي كشاورزي، اتاق تشكيل پيگيري ماه چندين از بعد بود. داده مانور آن روي شدت را 295 ،979 ،1441 ترتيب به راكد منحل، فعال،
  غير محكوم شك بدون بگيرد شكل دولت بودجه با اول بخش به كرسي دادن شد، برگزار 81اسفند در شود. ايجاد اتاق اساسي ساختار در تغييري آنكه هاي صحبت بيت شاه بودند. مخالف موضوع اين با اتاق اختيارات دايره عمال رسيد تصويب به قانون
  اين هستند.
  شامل بگيرد بودجه دولت از اگر تشكل است. شكست به تجارت صنعت سهم كاهش موجب كه كشاورزي قانون بحث اتاق كاركرد براي دستورالعمل ترين مه منتظر بايد كشاورزي اتاق تاسيس با كه بود اين آنها اين از يكي شد. قبل از ردهتر گست شدت
  بازرگاني تعاوني 10409 با تهران استان انها، است بين
  در خصوصي بخش تشكل را آن اسم توان نم ديگر اصوال مساله همين نبوده قانوني شده، اتاق يهاي كرس از شها بخ وضعيت آن براساس كه است بازرگاني اتاق بنابراين باشيم؛ نيز ايران اتاق از ديگر اقاي اته انشعاب اتاق در كشاورزي بخش حضور به مربوط ها
  گستردگ ثبت كمترين تعاوني 629 با قزوين استان
  بيشترين محل تشكل نيست. سازگار آن تعريف با گذاشت وجود انتخابات ابطال احتمال كه ميشود موجب تغيير دستخوش هنوز قانون اين اما شود مي مشخص كار اين اگر كه ببينيم بايد كارشناسي كار انجام با جاي به آب كشاورزي راهبري مطالعات مركز ايجاد
  و داراست. را انها است بين در را دورهها كل در فعال
  تعاوني است مستقل صورت به صنف يك فعاالن شدن جمع به راي اداري عدالت ديوان نهايت در باش داشته است. نشده كنيم. متوقف مرحله همين در را آن نيست، الزم كشاورزان كه بود سالي چند بود. ايران كشاورزي
  اتاق 359 با فارس استان 1395 سال 01ماهه در
  اما باشد. اعضا عهده بر بايد آن چيز همه براي شد قرار داد آن ابطال عدم انتخابات صحت كرد، تغيير كه باالدستي قوانين از بخشي تنها بخش اجتماع چه هر كه بود اين آنها استدالل ظاهر چند هر بودند. ايران كشاورزي اتاق تاسيس دنبال
  به 13 با قم استان ثبت بيشترين 323 با رضوي
  خراسان در بازرگاني اتاق قانون دست اين از ثهايي بح رفع بر مبني نظارت عالي شوراي دستورالعمل مساله حركت تر هماهنگ تر منسجم صورت به خصوصي بود مطرح كشاورزان تشكل عنوان به كشاورز خانه
  كه بين در را فعال تعاوني تعداد كمترين 17 با قزوين قانون
  استان ساختار تغيير نيازمند تغييري چنين هنوز اما كند تغيير فرصت نخستين اتاق قانون ماده«يك» در بود. نمايندگان هيات تركيب بزند تر سي كارشنا محكمتر هاي حرف ميتواند كند، ديگر سوي از نهاد اين بودن سياسي سو يك از
  اما رساندند. ثبت به مدت اين در انها است
  كليه برنامه يك به نياز بازرگاني اتاق در كشاورزي بخش است. نداده رخ آمده اسالمي شوراي مجلس 69 سال مصوب بازرگاني در بخش يك تصميم نگاه صورت اين غير در زيرا به كشاورزان كه بود شده باعث بازرگاني اتاق
  تجلي در آيسيك رده اساس بر گزارش همين پايه
  بر در دارد قصد بخش اين اگر دارد. مشخص قانون 60 تهران بازرگاني اتاق نمايندگان هيات تعداد ت: اس محمد نهايت در ميگيرد. قرار ديگر هاي بخش با تضاد وقت وزير زمان آن در بيفتند. تجربه اين تكرار
  فكر جنگلداري شكار كشاورزي بخش 1395 سال
  01ماهه به آن جايگاه است الزم باشد، داشته حضور اتاق اتاق در كشاورزي تجربه اعضاي از ديگر نفر 40 دولتي 02نفر كه است نفر سمت به را بازي استراتژيك حركت يك با نهاونديان بخش تخصصي اتاق تشكيل بر تاكيد با كشاورزي
  جهاد استخراج بيشترين تعاوني 743 با صنعت 784
  با ساختار حاضر درحال شود. تعيين مشخص صورت بازرگاني اتاق در كشاورزي بخش عملكرد درباره بخش در 02نفر يعني هستند تهران بازرگاني اتاق درون را مساله اين نهاونديان چرخاند. بازرگاني اتاق هر به گفت: ايران بازرگاني اتاق از مستقل
  كشاورزي تعاوني ثبت كمترين تعاوني 37 با آموزش 28 با
  معادن كشاورزي بخش كه زماني به نسبت بازرگاني اتاق وقتي گويد مي كشاورز خانه دبيركل كالنتري، عيسي بخش در نفر صنعت، بخش در نفر 16 بازرگاني، كار كسب محيط مستمر بهبود قانون پيشنهاد دكنندگان تولي توسط را ايران» كشاورزي «اتاق
  طريقي فعاليت گرايش براساس اما يشوند. شامل را
  فعال در است. نكرده تغييري هيچ نداشت حضور آن در يي چاره ميكنيم، صحبت ها تشكل مباحث درباره هيات هاي كرسي بر توانند مي سال براي معدن كه شد تاييد قانون اين يك ماده تبصره در گنجاند. بخش فعاالن دهيم. مي تشكيل كشاورزي
  بخش بيشترين 793 971 با ترتيب به كشاورزي
  خدمات يي نتيجه كه بود خواهد طبيعي شرايطي چنين مثل تشكل بزنيم. حرف بينانه واقع آنكه جز نداريم نند. بز تكيه بازرگاني اتاق نمايندگان تصويب تاريخ از ايران معادن صنايع بازرگاني، اتاق تصميم خودشان براي مستقال بتوانند بايد
  كشاورزي يشها گرا كليه بين در كمترين تعاوني با اعتبار
  تعاوني احساس را اتاق در كشاورزي بخش حضور از متفاوت غلط طرح يك با حتي كه نيست دولتي هاي ان سازم 93 اسفند 15 مورخ نامه آيين در ديگر طرفي از كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، اتاق به قانون اين داشت تاكيد وي كنند. دفاع خودشان حقوق از
  بگيرند يشوند. شامل
  را روش همان به اتاق كه داشت انتظار يتوان نم نكنيم. ادامه خود كار به بتواند دولتي بودجه داشتن دليل به سهميهها تغيير موضوع نظارت عالي شوراي هيات اتاق براي جايگزيني همچنين يابد. مي نام تغيير ايران اتاق پسوند كشاورزي نام كه نيست قبول قابل ما
  براي شدن اضافه اتاق نام تغيير با تنها كند عمل قديم خود اعضاي جانبه همه مشاركت به نياز تشكل دهد، به ماه همان اسفند 27 در نامه آيين اين شد مطرح اتاق جديد قانون براساس شد. مشخص كشاورزي را ازهيي اج چنين هم كشاورزي شان باشد،
  ديگري بخش در تشكل اين اثرگذاري شاهد كشاورزي بخش شما سوال به مقدمه اين با حال دارد. الزم استقالل كرسي تعداد آن براساس كه شد ابالغ بازرگاني اتاق طبيعي منابع آب كشاورزي، حيطه در شد موظف كشاورزي تشكيل«اتاق دنبال به بنابراين دهد
  نمي در تعاون بخش دعوت
  عدم وارد قدم نخستين راستا همين در باشد. كشاورزي بپردازيم. بازرگاني بخش يعني كرد؛ تغيير مختلف هاي بخش مركز دليل همين به كند راهبردي را غذايي صنايع به را اين هستيم خود ليدكنندگان تو توسط ها
  ايران» كميسيون تغيير با بازرگاني اتاق قانون به كشاورزي بخش شدن ماهيت كه بود اين موضوع نخستين وي گفته به 4كرسي معدن كرسي، 14 صنعت كرسي، 16 شد. ايجاد آب كشاورزي راهبردي مطالعات در ببرد زمان چقدر هر كنيم دنبال طريقي
  هر با يتوان آن از بعد است. مجلس مصوب قانون در است. اقتصاد رشديافتگي بر مبتني يي مساله تشكل، بنابراين فت يا اختصاص كشاورزي بخش به كرسي اتاق اين تا كنيم مي تالش هستيم مصر آن
  تشكيل كرد اعالم ايران تعاون اتاق رييس عبداللهي
  بهمن جديدي وضعيت بازرگاني، اتاق ساختار در نظر تجديد بازرگاني تجارت بخش كه است حقيقت يك اين در يي ينده نما كشاورزي بخش فعلي قانون براساس قانوني بي خاطر به شكايت در شديدي هاي مخالف موضوع اين اما شود.
  تشكيل تعاون بخش اصلي مشكل افزوده ارزش بر ماليات
  بحث زد. رقم اتاق در بخش اين براي روز فنون با آشنايي قديمي تجربه دليل به ما بخش به كرسي جديد6 قانون براساس اما ندارد اتاق بازرگاني اتاق قانون الشها اين تمام وجود با از خبرها برخي اعالم وجود با داشت. بازرگاني
  اتاق تعاون هاي اق ات با ايران تعاون اتاق اخير جلسه در
  است. بررسي ها استان تعاون اتاق مشكالت ها چالش
  استاني نها استا امور معاون تيموري محمدمهدي زير
  شد. در «تعادل» با را آنها گفتگوي كه صنفي-توليدي واحدهاي به منابع اين تزريق از خبر ايران اصناف اتاق كه بود پيش كردند
  چندي مطرح «تعادل» با وگف در تشكلي
  كارشناسان اشاره با نشست اين آغاز در ايران تعاون اتاق ههاي خوانيد:
  اتحادي يي منطقه داخلي بازارهاي داراي كه خدماتي مهار براي توماني ميليارد هزار 10 منابع
  تزريق مرزهاي به توجه با داشت: اظهار گيالن استان پتانسيل
  به اين در بايد تشكلي مسووالن اين گفته به دانند. مي ساز چاره را هستند داد. را
  ركود آذربايجان خزر حاشيه كشورهاي با استان اين
  مشترك در كسي حق تا شود انجام الزم يهاي بررس طرح اصناف اتاق منابع تزريق چگونگي درباره تشكلي كارشناسان از يي عده زمينه اين تزريق
  در هاي روشن سايه ادامه وي دارد. وجود استان تعاون اتاق از بااليي بسيار
  توقع همچنين نشود. خدشهدار منابع تزريق راستاي تن دو سراغ به شرايط داراي واحدهاي به از دردي منابع اين كه هستند باور
  براين همكاري تعامل ها استان ساير هاي ظرفيت شناخت با
  داد: حد در موضوع اين كه دارد وجود نگراني اين اظهارنظر رفتيم تشكلي كارشناسان از متوسط كوچك هاي بنگاه ساختاري
  مشكالت ديد. گذشته از ال فعت را اقها ات يتوان ها ان است نكند.
  ميان پيدا عملياتي جنبه بماند باقي حرف شديم جويا منابع شيوه اين درباره را آنها ضرورت از نيز ديگري عده كرد نخواهد دوا ها
  را صناف به دولتي
  منابع مشكالت گيالن، استان تعاون اتاق رييس ادامه
  در محمدي كرد، بيان محور چند در را استان اين در
  تعاون بازرگاني كارت صدور خصوص در مركز تعاون اتاق
  پيگيري آزاد منطقه يهاي تعاون تعاوني غير هاي شركت مدت
  براي كوتاه مسكني دولتي؛ منابع تزريق دولتي منابع هدايت چگونگي براي كارگروه تشكيل
  ضرورت ايجاد استان، تعاون اتاق توسط داوري هيات انتخاب
  انزلي، نها شهرستا تمام در استان تعاون اتاق هاي
  نمايندگ آزاد مناطق هاي روه كارگ در عضويت شركت
  همچنين باقي حرف حد در هم توماني ميليارد هزار 10 منابع تزريق دولت سوي از شده هدايت منابع تزريق ركود از مهار
  براي شد. خواستار
  را پيدا عملياتي جنبه اكنون هم ها موضوع نوع اين ماند خواهد اقدامات ايران اصناف اتاق آنكه شرط به باشد اثرگذار واند
  تم اتاق رييسه هيات اعضاي از يكي حسيني
  همچنين واحدهاي درد به اندك منابع اين حال هر در اما كرد، نخواهد مورد راستا اين در كارگروهي تشكيل با را شده
  كارشناسي اصناف اتاق كه مشكالتي به اشاره با گيالن استان
  تعاون اين تزريق واقع، به خورد؛ نخواهد خدماتي توليدي صنفي توسطي، علي هاي صحبت از بخشي ها ين دهد. قرار
  بررسي پروانه كه صورتي در گفت: يكند، ايجاد تعاون
  براي درصدد بايد تشكلي مسووالن است مدت كوتاه مسكن منابع وگوي گف ادامه در كه است تهران اصناف اتاق كميسيون
  رييس كمتري چالش شود، صادر تعاون هاي اق ات طريق از
  كسب محمد هاي صحبت از بخشي ها باشند.اين يي ريشه يي چاره خوانيد: را
  او مسووالن كه است الزم كه يشود ايجاد اصناف اتاق
  با در است. خانگي لوازم فروشندگان اتحاديه رييس انور طحپ منابع تزريق چگونگي درباره كارگروهي آيا توسطي
  آقاي نظام قانون 27 5ماده تبصره به استناد با ايران تعاون
  اتاق خوانيد مي را وگو گفت ماحصل ادامه است؟ شده تشكيل تهران يا ايران اصناف اتاق در
  دولتي خاص قانون تابع تعاون بخش شود مي گفته كه
  صنفي ميليارد ار 10 هز تزريق بر مبني خبري پيش چندي منابعي تزريق از خبر تشكلي مسووالن كه بود پيش
  چندي عمل به را الزم اقدام مشكل اين رفع به نسبت است
  خود داراي فرد به را مجوز نمينند توا ها اتحاديه نه صنعت حفظ راستاي در اصناف تشكل به دولت سوي از تومان در ما شود. واريز زمان مرور به منابع اين مشكل داراي صنفي صنفي واحدهاي براي نوعي به خبر اين دادند. ركود از خروج
  براي هيات اعضاي از ديگر يكي خوشحال انوش ادامه در
  آورند. اقدامات ركود از مهار زمينه در بايد بنابراين ندهند، شرايط چه دولتي منابع تزريق حال رسيد. گوش به توليد بخش بخش كه داريم خدماتي –توليدي صنفي واحد هزار دهها كشور تزريق چراكه بود؛ كننده شحال خو رسان خدمات يا
  توليدكننده واگذاري خصوص در الن، گي تعاون اتاق دبير
  رييسه داد. انجام را يري يت ريش باشد؟ داشته توليد بخش به ند مي كمكي تو اميدواريم است. روز به فناوري نبود واحدها اين مشكالت عمده صنفي واحدهاي به نوعي به يتواند بهره بدون آسان
  منابع بند موضوع 001درصدي اعمال خواستار يها گر
  تصدي كمك ركود مهار در ميند توا چنيني اين منابع آيا باقي حرف حد در هم منابع تزريق اين كه يرسد نظر به حركت به را صادرات چرخ بتوانيم واحدها اين به منابع تزريق با در حال سازد. برطرف را آنها مشكالت كند كمك
  توليدكننده تقاضاي شده توسعه پنجم برنامه قانون 124 ماده كند؟
  ج نكند، پيدا عملياتي جنبه هماكنون ها موضوع نوع اين بماند درآوريم. تزريق در تشكلي متولي عنوان به ايران اصناف اتاق زماني بازه
  اين شده تعريف مالي منابع با ديگري تص امور كليه
  واگذاري مثال عنوان به شده، اشباع افراد ورود از بازار متاسفانه توليدي صنفي واحدهاي درد به اندك منابع اين حال هر در اما ركود از خروج بسته درباره پيش چندي اينكه به اتوجه بعد مطمئنا است. هايي بررس درصدد صنفي واحدهاي به
  منابع به اشاره با همچنين وي شد گيالن استان تعاون اتاق
  به بخش در دارند قصد كه هستيم افرادي شاهد هفته در ما بازار بدون صنفي واحدهاي چراكه خورد؛ نخواهد خدماتي تهران اصناف اتاق آيا آمد ميان به يي هاحبت اصنا به منابع اين ذيصالح مشكل داراي صنفي واحدهاي بررسي
  از بدوي هاي ون كميسي در تعاون بخش نماينده دعوت
  عدم بازار در افراد اين مگر كنند، كار به شروع خانگي لوازم صنايع مبالغ اين با كه دارند رو پي در را مشكالت چالش آنقدر است؟ كرده شناسايي را نظر مورد توليدي واحدهاي خواهد آنها اطالع به نيز نظر مورد شرايط شد خواهد تزريق
  آنها هاي ات درهي نيز اجتماعي تامين كل اداره نظر تجديد
  و قانوني لحاظ از اما كنند؟ اقدام ري متنوع كار به است قرار به بايد من راستا اين در حال شد. نخواهد دوا آنها از دردي كالن سطح در بايد ابتدا تصميمگيري اين هرحال به اتمام از بعد منابع نوع اين بودن كيفي كميت واقع، به
  رسيد. استان، در مالياتي امور سازمان نظر تجديد گرفت.
  بدوي را آنها جلوي توان نم را پرسش يك باز كنم اكتفا تهام گذش هاي صحبت همان اتاق هاي غيه ابال از بعد گيرد انجام ايران اتاق يعني كل ها تش شد. خواهد رساني الع اط مردم عموم به زيرساختي
  اقدامات شد. مركز تعاون اتاق پيگيري
  خواستار سنتي شكل يك بازارهاي ايجاد افراد حضور بنابراين داراي صنعتي صنفي واحدهاي ديگر چرا كه كنم مطرح شده كارشناسي اقدامات درصدد نيز ان سته شهر هاي اق ات ايران، كارشناسي اقدامات چه منبع تزريق راستاي
  در حصيربافي اتحاديه ادغام به توجه با است اشاره به
  الزم بازار در رونق راستاي در بايد زايد. افم ركود عمق به روز هر هستند؟ بازار درحال نوعي به اداري مراحل سلسله نيز تهران اتاق در باشند. داد؟ انجام ايد ده شب
  يي اين مديرعامل ابراهيمي خانم استان، در عدستي صناي
  و عقيده به داد. انجام را ري هتي ريش اساسي فكر ركود مهار اين كه گفت بايد پرسش اين به پاسخ در مسلم قدر درحال نيز منابع تزريق چگونگي هاي شاكله است سازي پياده اصناف اتاق همچون تشكلي منابع اين تزريق براي هرحال
  به توسط دستي صنايع مجوزهاي صدور خواستار
  اتحاديه بلندمدت در باشد همدت كوتا مسكن تواند مي منابع اين بنده بيشتري كيفيت با بيشتر قدرت با صنفي واحدهاي است. شدن تعريف داراي فعال صنفي واحدهاي راستاي در را نظر مورد اقدامات
  بايد شد. كارآفريني صندوق تسهيالت از گيري ره به
  اتاق داد. خواهد دست از را خود اثر زماني شرايط اين در من عقيده به هستند. فعاليت درصدد منابع اين از نيز صنف ها يگر توليدي صنف بر اوه مشكل داراي ريشه از كه صنفي واحدهاي همچنين
  بازار استماع با ايران، تعاون اتاق رييس عبداللهي
  بهمن سود به دولتي منابع تزريق كه باورند براين برخي به برد باال را توليدي صنفي- واحدهاي در رقابت بايد شد؟ خواهند رخوردار بع منا تزريق راستاي در كسي حق تا كنند بررسي بايد را
  هستند ها حبت اين باره در شما ارزيابي نيست. توليد بخش اندك ظرفيت با كه توليدي واحدهاي تا داد افزايش نوعي به اصناف كردم اشاره هم باال هاي صحب در كه همانطور داراي ما صنفي واحدهاي از بخشي حاضر درحال نشود. دار خدش هيات اعضاي شده مطرح موارد پيشنهادات
  نظرات بر ماليات بحث داشت: اظهار گيالن تعاون اتاق چيست؟
  رييسه افزايش بهبود براي يي برنامه هيچ هستند فعاليت درصدد قرار 4انه بندي تقسيم اين در اما شوند مي بندي تقسيم دسته عليه نابرابر يمهاي تحر دليل به كه هستند يي منطقه
  بازارهاي طي اما است، تعاون بخش اصلي مشكل افزوده
  ارزش در را رانت تنها منابع اين تزريق كه باورم براين هم بنده گذاشته كنار حذف بازار سطح در ندارند خود كرد عمل خدماتي صنفي-توليدي واحدهاي اختيار در دولتي منابع است كنند وارد كشور به را خود اي سرمي كاالهاي هاند نتوانست
  ايران كشور مالياتي امور سازمان كل رييس حضور با كه
  جلساتي بازارهاي در دولتي منابع اخذ با افراد يد ده افزايش كشور شوند. گيرد. قرار استفاده توليد خط كيفيت ارتقاي حفظ راستاي در آنها از
  و گفته به شد كارگروه دو تشكيل بر قرار است شده
  برگزار كرد. خواهند هگذاري سرماي غيرمولد ركود مولفه به توليدي واحدهاي امروز بهانه متاسفانه مهار بحث به ميند تو ان ميز چه تا دولتي منابع تزريق قرار دولتي منابع تزريق اولويت در بايد واحدها اين اكنون
  كنند راستاي در اصناف اتاق همچون تشكلي وظيفه واحدهاي از بسياري شرايط اين در كه درحالي يشود، ختم كند؟ كمك قاچاق صادرات حفظ راستاي در نيز ما كوچك صنفي واحدهاي تا گيرند تدبير را راهكاري بايد روها كارگ اين يكماه طي ويژاد
  تق چيست؟ كشور در صنفي واحدهاي به منابع اين تزريق بازار هم باز معضلي چنين وجود با كه هستند وصنعتي توليدي هرحال به پرداخت؛ شفاف آمار بيان به توان نم راستا اين در نظر مورد اهداف از يكي فعلي شرايط در كه چرا شوند؛ فعال هفته از شد: يادآور عبداللهي شود. مشخص نتايج
  كرده را تكنولوژي علم جلوي كه برسيم باور اين به بايد ما اند. رده حفظ را خود خارجي داخلي شرايط از رونرفت براي لها تشك اختيار در منابعي كه زماني وضعيت بهبود راستاي در كمك است، اقتصاد رشد ارتقاي دولت آينده ماه دو ظرف ردهد ان شروع را كار روها كارگ
  قبل يكنيم. اعالم خصوص اين در خوبي
  خبرهاي اتاق همچون هايي تشكل بنده عقيده به بگيريم. توانيم نمي تشكل از عضوي عنوان به ما اخير هاي ال س طي درواقع، جايگاه توليد بخش ارتقاي هدف شود مي گرفته نظر در بحراني صادرات افزايش به يواند مت نيز صنفي توليدي-
  واحدهاي «نگذاريد كه نكته اين ذكر با ايران تعاون اتاق
  رييس خيره دولتمردان دست در را چشمشان اينكه جاي به اصناف داراي افراد به مجوز اخذ درصدد خانگي لوازم اتحاديه منجربه غيررسمي رويه واردات متاسفانه است. كشور در آن صنفي- واحدهاي البته باشد. اثرگذار اقتصاد بخش رشد
  همچنين افراد يعني برداند. گام اساسي اقداماتي سراغ به بايد كنند معدن صنعت، وزارت هم ديگر سوي از هستيم صالحيت زماني شك است. شده كشور توليد بخش در زيادي صدمات آن به بايد نيز نيستند صادراتي بازار داراي كه خدماتي توليدي بماند»، خالي است، تعاون آن از استان در كه
  كرسي اصولي يي برنامه چينش درصدد دورهمي يك در تشكلي اين با است. صنعتي واحدهاي به مجوز ارائه درصدد تجارت يي منطقه بينالمللي بازارهاي اخذ راستاي در تسهيالت اين كه شود. شاياني كمك ونها كميسي در تعاون بخش دعوت عدم كرد:
  خاطرنشان به كه هستند اين دنبال به يي عده متاسفانه باشند. اساسي ميزان تا ميدهند هم دست در دست ها مولفه همه شرايط شاهد ما شود گرفته نظر در توليد بخش حفظ راستاي در را كشور صنفي واحدهاي كل دولتي منابع تزريق آيا خصوص در جلساتي افزود: وي كنيم. مي پيگيري
  را اهها نگ نوع اين كه درحالي شود. تزريق آنها براي پولي باره يك هر نيز ركود يابد گسترش كشور در هدف بي هاي فعاليت اين به بود خواهيم قاچاقچيان براي اقتصادي ههاي صرف كاهش گيرد؟ برم در اصناف اتاق رييس با تعاون بخش در اصناف هاي
  دخال هاي بخ سازندگي درصدد خودمان بايد ما است اشتباه شود. تر عمي روز شاهد كاالها صادرات راستاي در را صنعت بخش رشد نيز واسطه خدمات خدماتي توزيعي، توليدي، گروه به اصناف بله. هفته تا كه است داده قول اصناف اتاق رييس شده
  برگزار برآييم. اقتصادي وزارت نه كه گفت بايد مجوز اعطاي راستاي در البته بود. خواهيم واحدهاي شناسايي از بعد است قرار يشود. بندي تقسيم فني شود. حل مشكل اين آينده
سايه‌روشن‌هاي تزريق منابع دولتي به اصناف‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/22
سايه‌روشن‌هاي تزريق منابع دولتي به اصناف‌ها
كارشناسان تشكلي در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كردند


چندي پيش بود كه اتاق اصناف ايران خبر از تزريق منابع 10هزار ميليارد توماني براي مهار ركود را داد.

در اين زمينه عده‌يي از كارشناسان تشكلي براين باور هستند كه اين منابع دردي از مشكلات ساختاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را دوا نخواهد كرد و عده ديگري نيز از ضرورت تزريق اين منابع به واحدهاي صنفي-توليدي و خدماتي كه داراي بازارهاي داخلي و منطقه‌يي

 هستند را چاره‌ساز مي‌دانند.

 درباره چگونگي تزريق منابع اتاق اصناف به واحدهاي داراي شرايط به سراغ دو تن از كارشناسان تشكلي رفتيم و اظهارنظر آنها را درباره اين شيوه منابع جويا شديم كه گفت‌وگوي آنها را با «تعادل» در زير

مي‌خوانيد:

به گفته اين مسوولان تشكلي بايد در اين طرح بررسي‌هاي لازم انجام شود تا حق كسي در راستاي تزريق منابع خدشه‌دار نشود. همچنين اين نگراني وجود دارد كه اين موضوع در حد حرف باقي بماند و جنبه عملياتي پيدا نكند.نویسنده:
ضرورت تشكيل كارگروه براي چگونگي هدايت منابع دولتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/22
ضرورت تشكيل كارگروه براي چگونگي هدايت منابع دولتي


براي مهار از ركود تزريق منابع هدايت شده از سوي دولت مي‌تواند اثرگذار باشد به شرط آنكه اتاق اصناف ايران اقدامات كارشناسي شده را با تشكيل كارگروهي در اين راستا مورد بررسي قرار دهد. اين‌ها بخشي از صحبت‌هاي علي توسطي، رييس كميسيون اتاق اصناف تهران است كه در ادامه گفت‌وگوي او را مي‌خوانيد:

آقاي توسطي آيا كارگروهي درباره چگونگي تزريق منابع دولتي در اتاق اصناف ايران يا تهران تشكيل شده است؟

چندي پيش بود كه مسوولان تشكلي خبر از تزريق منابعي براي خروج از ركود دادند. اين خبر به نوعي براي واحدهاي صنفي توليدكننده يا خدمات‌رسان خوشحال‌كننده بود؛ چراكه تزريق منابع آسان و بدون بهره مي‌تواند به نوعي به واحدهاي صنفي توليدكننده كمك كند و مشكلات آنها را برطرف سازد. حال در اين بازه زماني اتاق اصناف ايران به عنوان متولي تشكلي در تزريق منابع به واحدهاي صنفي درصدد بررسي‌هايي است. مطمئنا بعد از بررسي واحدهاي صنفي داراي مشكل و ذي‌صلاح اين منابع به آنها تزريق خواهد شد و شرايط مورد نظر نيز به اطلاع آنها خواهد رسيد. به واقع، كميت و كيفي بودن اين نوع منابع بعد از اتمام اقدامات زيرساختي به عموم مردم اطلاع‌رساني خواهد شد.

در راستاي تزريق منبع چه اقدامات كارشناسي شده‌يي بايد انجام داد؟

به هرحال براي تزريق اين منابع تشكلي همچون اتاق اصناف بايد اقدامات مورد نظر را در راستاي واحدهاي صنفي فعال داراي بازار و همچنين واحدهاي صنفي كه از ريشه داراي مشكل هستند را بايد بررسي كنند تا حق كسي در راستاي تزريق منابع خدشه‌دار نشود. درحال حاضر بخشي از واحدهاي صنفي ما داراي بازارهاي منطقه‌يي هستند كه به دليل تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران نتوانسته‌اند كالاهاي سرمايه‌يي خود را به كشور وارد كنند و از آنها در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت خط توليد استفاده كنند و اكنون اين واحدها بايد در اولويت تزريق منابع دولتي قرار گيرند تا واحدهاي صنفي كوچك ما نيز در راستاي حفظ صادرات فعال شوند؛ چرا كه در شرايط فعلي يكي از اهداف مورد نظر دولت ارتقاي رشد اقتصاد است، كمك در راستاي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي- صنفي نيز مي‌تواند به افزايش صادرات و همچنين رشد بخش اقتصاد اثرگذار باشد. البته واحدهاي صنفي- توليدي و خدماتي كه داراي بازار صادراتي نيستند نيز بايد به آن كمك شاياني شود.

آيا تزريق منابع دولتي كل واحدهاي صنفي كشور را در برمي‌گيرد؟

بله. اصناف به 4 گروه توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني تقسيم‌بندي مي‌شود. و قرار است بعد از شناسايي واحدهاي صنفي داراي مشكل اين منابع به مرور زمان واريز شود. ما در كشور ده‌ها هزار واحد صنفي –توليدي و خدماتي داريم كه بخش عمده مشكلات اين واحدها نبود فناوري به روز است. اميدواريم با تزريق منابع به اين واحدها بتوانيم چرخ صادرات را به حركت درآوريم.

باتوجه به اينكه چندي پيش درباره بسته خروج از ركود اصناف صحبت‌هايي به ميان آمد آيا اتاق اصناف تهران واحدهاي توليدي مورد نظر را شناسايي كرده است؟

به هرحال اين تصميم‌گيري ابتدا بايد در سطح كلان تشكل‌ها يعني اتاق ايران انجام گيرد و بعد از ابلاغيه‌هاي اتاق ايران، اتاق‌هاي شهر ستان‌ها نيز درصدد اقدامات كارشناسي شده باشند. در اتاق تهران نيز سلسله مراحل اداري به نوعي درحال پياده‌سازي است و شاكله‌هاي چگونگي تزريق منابع نيز درحال تعريف شدن است.

علاوه بر صنف توليدي ديگر صنف‌ها نيز از اين منابع برخوردار خواهند شد؟

همانطور كه در صحبت‌هاي بالا هم اشاره كردم اصناف به 4 دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند اما در اين تقسيم‌بندي 4گانه قرار است منابع دولتي در اختيار واحدهاي صنفي-توليدي و خدماتي قرار گيرد.

تزريق منابع دولتي تا چه ميزان مي‌تواند به بحث مهار قاچاق كمك كند؟

در اين راستا نمي‌توان به بيان آمار شفاف پرداخت؛ به هرحال زماني كه منابعي در اختيار تشكل‌ها و براي برون‌رفت از شرايط بحراني در نظر گرفته مي‌شود هدف ارتقاي بخش توليد و جايگاه آن در كشور است. متاسفانه واردات بي‌رويه و غيررسمي منجربه صدمات زيادي در بخش توليد كشور شده است. بي‌شك زماني كه اين تسهيلات در راستاي اخذ بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌يي و در راستاي حفظ بخش توليد در نظر گرفته شود ما شاهد كاهش صرفه‌هاي اقتصادي براي قاچاقچيان خواهيم بود و به اين واسطه نيز رشد بخش صنعت را در راستاي صادرات كالاها شاهد خواهيم بود.

 نویسنده:
تزريق منابع دولتي؛ مسكني كوتاه‌مدت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/22
تزريق منابع دولتي؛ مسكني كوتاه‌مدت


تزريق منابع 10هزار ميليارد توماني هم در حد حرف باقي خواهد ماند و اين نوع موضوع‌ها هم‌اكنون جنبه عملياتي پيدا نخواهد كرد، اما در هر حال اين منابع اندك به درد واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي نخواهد خورد؛ به واقع، تزريق اين منابع مسكن كوتاه‌مدت است و مسوولان تشكلي بايد درصدد چاره‌يي ريشه‌يي باشند.اين‌ها بخشي از صحبت‌هاي محمد طحان‌پور رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي است. در ادامه ماحصل گفت‌و‌گو را مي‌خوانيد :  

چندي پيش خبري مبني بر تزريق 10هزار ميليارد تومان از سوي دولت به تشكل اصناف در راستاي حفظ بخش توليد به گوش رسيد. حال تزريق منابع دولتي چه كمكي مي‌تواند به بخش توليد داشته باشد؟

به نظر مي‌رسد كه اين تزريق منابع هم در حد حرف باقي بماند و اين نوع موضوع‌ها هم‌اكنون جنبه عملياتي پيدا نكند، اما در هر حال اين منابع اندك به درد واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي نخواهد خورد؛ چراكه واحدهاي صنفي بدون بازار آنقدر چالش و مشكلات را در پيش‌رو دارند كه با اين مبالغ دردي از آنها دوا نخواهد شد. حال در اين راستا من بايد به همان صحبت‌هاي گذشته‌ام اكتفا كنم و باز يك پرسش را مطرح كنم كه چرا ديگر واحدهاي صنفي و صنعتي داراي بازار هستند؟

 قدر مسلم در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه اين واحدهاي صنفي با قدرت بيشتر و با كيفيت بيشتري درصدد فعاليت هستند. به عقيده من در اين شرايط زماني بايد رقابت در واحدهاي صنفي- توليدي را بالا برد و به نوعي افزايش داد تا واحدهاي توليدي كه با ظرفيت اندك درصدد فعاليت هستند و هيچ برنامه‌يي براي بهبود و افزايش عملكرد خود ندارند در سطح بازار حذف و كنار گذاشته

شوند.

متاسفانه بهانه امروز واحدهاي توليدي به مولفه ركود ختم مي‌شود، درحالي كه در اين شرايط بسياري از واحدهاي توليدي وصنعتي هستند كه با وجود چنين معضلي باز هم بازار داخلي و خارجي خود را حفظ كرده‌اند.

درواقع، طي سال‌هاي اخير ما به عنوان عضوي از تشكل اتحاديه لوازم خانگي درصدد اخذ مجوز به افراد داراي صلاحيت هستيم و از سوي ديگر هم وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد ارائه مجوز به واحدهاي صنعتي است. با اين شرايط همه مولفه‌ها دست در دست هم مي‌دهند تا ميزان فعاليت‌هاي بي‌هدف در كشور گسترش يابد و ركود نيز هر روز عميق‌تر شود.

 البته در راستاي اعطاي مجوز بايد گفت كه نه وزارت صنعت و نه اتحاديه‌ها نمي‌توانند مجوز را به فرد داراي شرايط ندهند، بنابراين بايد در زمينه مهار از ركود اقدامات ريشه‌يي‌تري را انجام داد.

آيا منابع اين‌چنيني مي‌تواند در مهار ركود كمك كند؟

متاسفانه بازار از ورود افراد اشباع شده، به عنوان مثال ما در هفته شاهد افرادي هستيم كه قصد دارند در بخش صنايع لوازم خانگي شروع به كار كنند، مگر اين افراد در بازار قرار است به كار متنوعي‌تري اقدام كنند؟ اما از لحاظ قانوني نمي‌توان جلوي آنها را گرفت.

 بنابراين حضور افراد و ايجاد بازارهاي يك شكل و سنتي هر روز به عمق ركود مي‌افزايد. بايد در راستاي رونق در بازار و مهار ركود فكر اساسي و ريشه‌يي‌تري را انجام داد. به عقيده بنده اين منابع مي‌تواند مسكن كوتاه‌مدت باشد و در بلندمدت اثر خود را از دست خواهد داد.

 برخي براين باورند كه تزريق منابع دولتي به سود بخش توليد نيست. ارزيابي شما در باره اين صحبت‌ها چيست؟

بنده هم براين باورم كه تزريق اين منابع تنها رانت را در كشور افزايش مي‌دهد و افراد با اخذ منابع دولتي در بازارهاي غيرمولد سرمايه‌گذاري خواهند كرد.

وظيفه تشكلي همچون اتاق اصناف در راستاي تزريق اين منابع به واحدهاي صنفي در كشور چيست؟

ما بايد به اين باور برسيم كه جلوي علم و تكنولوژي را نمي‌توانيم بگيريم. به عقيده بنده تشكل‌هايي همچون اتاق اصناف به جاي اينكه چشمشان را در دست دولتمردان خيره كنند بايد به سراغ اقداماتي اساسي گام برداند. يعني افراد تشكلي در يك دورهمي درصدد چينش برنامه‌يي اصولي و اساسي باشند. متاسفانه عده‌يي به دنبال اين هستند كه به يك باره پولي براي آنها تزريق شود. درحالي كه اين نوع نگاه‌ها اشتباه است و ما بايد خودمان درصدد سازندگي بخش‌هاي اقتصادي برآييم.نویسنده:
بخش كشاورزي چه جايگاه قانوني دارد؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/22
بخش كشاورزي چه جايگاه قانوني دارد؟
اتاق بازرگاني نيازمند تغيير در ساختار و قانون


گروه تشكل‌ها|

تقريبا نيمي از عمر اتاق بازرگاني دوره هشتم سپري شده و در اين مدت 2 رييس بر كرسي رياست اتاق بازرگاني تكيه زده‌اند. مهم‌ترين تفاوت اين دوره با دوره‌هاي قبلي اين است كه در اين دوره تعدادي از كرسي‌هاي اتاق بازرگاني به بخش كشاورزي اختصاص يافته است. اين موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار صورت گرفت درحالي كه اصولا در قانون اتاق بازرگاني چنين مساله‌يي تعريف نشده است. حال با سپري شدن نيمي از عمر اين اتاق انتظار بر اين بود كه با تغيير در قانون اتاق، جايگاه قانوني بخش كشاورزي در اتاق مشخص شود. با اين وجود هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است و بخش كشاورزي بدون حمايت قانوني لازم و مشخص بودن جايگاه اين بخش صرفا براساس نظر شوراي عالي نظارت در اتاق حضور دارد. شايد زمان آن رسيده باشد كه بسياري بپرسند كه اصولا چه نقشي قرار است براي بخش كشاورزي در اتاق مطرح شود و چگونه قرار است از اين پتانسيل استفاده كنند؟ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

در سال 1390 بالاخره قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به تصويب رسيد. قانوني كه محمد نهاونديان، رييس وقت اتاق بازرگاني به‌ شدت پيگير آن بود و در انتخابات دوره هفتم اتاق‌هاي بازرگاني به ‌شدت روي آن مانور داده بود. بعد از چندين ماه پيگيري اين قانون به تصويب رسيد و عملا دايره اختيارات اتاق بازرگاني به ‌شدت گسترده‌تر از قبل شد. يكي از اين گستردگي‌ها مربوط به حضور بخش كشاورزي در اتاق و ايجاد مركز مطالعات راهبري كشاورزي و آب به جاي اتاق كشاورزي ايران بود. چند سالي بود كه كشاورزان به دنبال تاسيس اتاق كشاورزي ايران بودند. هر چند كه خانه كشاورز به عنوان تشكل كشاورزان مطرح بود اما از يك سو سياسي بودن اين نهاد و از سوي ديگر تجلي اتاق بازرگاني باعث شده بود كه كشاورزان به فكر تكرار اين تجربه بيفتند. در آن زمان وزير وقت جهاد كشاورزي با تاكيد بر تشكيل اتاق تخصصي بخش كشاورزي مستقل از اتاق بازرگاني ايران گفت: به هر طريقي «اتاق كشاورزي ايران» را توسط توليد‌كنندگان بخش كشاورزي تشكيل مي‌دهيم. فعالان بخش كشاورزي بايد بتوانند مستقلا براي خودشان تصميم بگيرند و از حقوق خودشان دفاع كنند. وي تاكيد داشت براي ما قابل قبول نيست كه نام كشاورزي پسوند اتاق ديگري باشد، شان كشاورزي هم چنين اجازه‌يي را نمي‌دهد بنابراين به دنبال تشكيل«اتاق كشاورزي ايران» توسط توليد‌كنندگان خود هستيم و اين را به هر طريقي دنبال مي‌كنيم و هر چقدر زمان ببرد در تشكيل آن مصر هستيم و تلاش مي‌كنيم تا اين اتاق تشكيل شود. اما اين موضوع مخالفت‌هاي شديدي در اتاق بازرگاني داشت. با وجود اعلام برخي خبرها از سوي وزارت كشاورزي مبني ‌بر پيگيري اين اتاق براي تشكيل اتاق كشاورزي، برخي اعضاي اتاق بازرگاني با اين موضوع مخالف بودند. شاه‌بيت صحبت‌هاي آنها اين بود كه با تاسيس اتاق كشاورزي بايد منتظر انشعاب اتاق‌هاي ديگر از اتاق ايران نيز باشيم؛ بنابراين با انجام كار كارشناسي بايد ببينيم كه اگر اين كار لازم نيست، آن را در همين مرحله متوقف كنيم. ظاهر استدلال آنها اين بود كه هر چه اجتماع بخش خصوصي به ‌صورت منسجم‌تر و هماهنگ‌تر حركت كند، مي‌تواند حرف‌هاي محكم‌تر و كارشناسي‌تر بزند زيرا در غير اين صورت نگاه و تصميم يك بخش در تضاد با بخش‌هاي ديگر قرار مي‌گيرد. در نهايت محمد نهاونديان با يك حركت استراتژيك بازي را به سمت اتاق بازرگاني چرخاند. نهاونديان اين مساله را درون پيشنهاد قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار گنجاند. در تبصره ماده يك اين قانون تاييد شد كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تغيير نام مي‌يابد. همچنين جايگزيني براي اتاق كشاورزي مشخص شد. براساس قانون جديد اتاق موظف شد در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را راهبردي كند و به همين دليل مركز مطالعات راهبردي كشاورزي و آب ايجاد شد. شكايت به خاطر بي‌قانوني

با وجود تمام اين تلاش‌ها قانون اتاق بازرگاني دچار تغيير نشد. قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تنها اسم كشاورزي را به اتاق اضافه كرد بدون آنكه تغييري در ساختار اساسي اتاق ايجاد شود. مهم‌ترين دستورالعمل براي كاركرد اتاق بحث قانون اتاق بازرگاني است كه براساس آن وضعيت بخش‌ها مشخص مي‌شود اما اين قانون هنوز دستخوش تغيير نشده است.

تنها بخشي از قوانين بالادستي كه تغيير كرد، مساله دستورالعمل شوراي عالي نظارت مبني بر تركيب هيات نمايندگان بود. در ماده«يك» قانون اتاق بازرگاني مصوب سال 69 مجلس شوراي اسلامي آمده است‌: تعداد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ۶۰ نفر است كه ۲۰نفر دولتي و ۴۰نفر ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران هستند يعني ۲۰نفر در بخش بازرگاني، ۱۶نفر در بخش صنعت، 4 نفر در بخش معدن براي 4سال مي‌توانند بر كرسي‌هاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تكيه بزنند‌.

از طرفي ديگر در آيين‌نامه مورخ 15 اسفند 93 هيات شوراي عالي نظارت موضوع تغيير سهميه‌ها مطرح شد و اين آيين‌نامه در 27 اسفند همان ماه به اتاق بازرگاني ابلاغ شد كه براساس آن تعداد كرسي بخش‌هاي مختلف تغيير كرد؛ يعني بخش بازرگاني ۱۶كرسي، صنعت ۱۴كرسي، معدن 4كرسي و 6 كرسي به بخش كشاورزي اختصاص يافت‌. بنابراين براساس قانون فعلي بخش كشاورزي نمايند‌ه‌يي در اتاق ندارد اما براساس قانون جديد6 كرسي به بخش كشاورزي اختصاص داده شده است‌. موافقان ابطال انتخابات مي‌گويند از آنجا كه انتخابات اتاق بازرگاني در ١٨ اسفند برگزار شد، دادن كرسي به بخش كشاورزي كه موجب كاهش سهم صنعت و تجارت از كرسي‌‌هاي اتاق شده، قانوني نبوده و همين مساله موجب مي‌شود كه احتمال ابطال انتخابات وجود داشته باشد‌. در نهايت ديوان عدالت اداري راي به صحت انتخابات و عدم ابطال آن داد و قرار شد براي رفع بحث‌هايي از اين دست قانون اتاق بازرگاني در نخستين فرصت تغيير كند اما هنوز چنين تغييري رخ نداده است. تجربه كشاورزي در اتاق

درباره عملكرد بخش كشاورزي در اتاق بازرگاني عيسي كلانتري، دبيركل خانه كشاورز مي‌گويد وقتي درباره مباحث تشكل‌ها صحبت مي‌كنيم، چاره‌يي نداريم جز آنكه واقع‌بينانه حرف بزنيم. تشكل مثل سازمان‌هاي دولتي نيست كه حتي با يك طرح غلط به دليل داشتن بودجه دولتي بتواند به كار خود ادامه دهد، تشكل نياز به مشاركت همه‌ جانبه اعضاي خود و استقلال لازم دارد. حال با اين مقدمه به سوال شما بپردازيم.

به گفته وي نخستين موضوع اين بود كه ماهيت تشكل، مساله‌يي مبتني بر رشديافتگي اقتصاد است. اين يك حقيقت است كه بخش تجارت و بازرگاني ما به دليل تجربه قديمي و آشنايي با فنون روز جهان بيشتر اهميت تشكل را درك كرده و در بحث تشكل‌گرايي موفق‌تر عمل كرده است اما بخش كشاورزي فاقد چنين پشتوانه‌يي بود و اصولا تشكلي عمل كردن كشاورزان از تجار ضعيف‌تر است.

كلانتري تاكيد داشت، مساله دوم وجود تعداد زيادي تشكل در بخش كشاورزي بود. اصولا يكي از دلايلي كه بحث اتاق كشاورزي مطرح شد همين تشكل‌هاي فراوان اما كوچك و در مواردي ناكارآمد بودند. تجربه اين تشكل‌هاي زياد نشان داده بود كه بحث تشكل‌گرايي در بخش كشاورزي خود داراي مشكلات زيادي است پس انتظار اينكه بخش كشاورزي بتواند اتاقي مانند اتاق بازرگاني داشته باشد چندان واقع‌بينانه نبود.

وي تاكيد داشت، مساله سوم حتي از دو مشكل ديگر هم مهم‌تر بود. مشكل اساسي منابع مالي محدود براي اتاق كشاورزي است. منابع مالي كشاورزان نسبت به تجار و صنعتگران بسيار محدودتر است و حتي وزارت جهاد از فعالان بخش كشاورزي حمايت‌هاي جدي مي‌كند وگرنه كشاورزي ايران با مشكل روبه‌رو مي‌شود. براي اتاق كشاورزي كسي حاضر به كمك مالي نبود و اين پروژه بدون داشتن منابع مالي محكوم به شكست بود.

 در آن زمان دولتي‌ها مي‌گفتند اولا ما كمك‌هايي در قالب بودجه در نظر گرفته‌ايم ثانيا منابعي براي تامين هزينه‌هاي اتاق كشاورزي در طرح در نظر گرفته بودند. اما مساله اين است، تشكلي كه از روز اول با بودجه دولت شكل بگيرد بدون شك محكوم به شكست است. تشكل اگر از دولت بودجه بگيرد اصولا ديگر نمي‌توان اسم آن را تشكل بخش خصوصي گذاشت و با تعريف آن سازگار نيست. تشكل محل جمع شدن فعالان يك صنف به صورت مستقل است و همه ‌چيز آن بايد بر عهده اعضا باشد. نيازمند تغيير ساختار و قانون

بخش كشاورزي در اتاق بازرگاني نياز به يك برنامه و قانون مشخص دارد. اگر اين بخش قصد دارد در اتاق حضور داشته باشد، لازم است جايگاه آن به صورت مشخص تعيين شود. درحال حاضر ساختار اتاق بازرگاني نسبت به زماني كه بخش كشاورزي در آن حضور نداشت هيچ تغييري نكرده است. در چنين شرايطي طبيعي خواهد بود كه نتيجه‌يي متفاوت از حضور بخش كشاورزي در اتاق را احساس نكنيم. نمي‌توان انتظار داشت كه اتاق به همان روش قديم عمل كند و تنها با تغيير نام اتاق و اضافه شدن بخش كشاورزي شاهد اثرگذاري اين تشكل در بخش كشاورزي باشد. در همين راستا نخستين قدم وارد شدن بخش كشاورزي به قانون اتاق بازرگاني با تغيير در قانون مصوب مجلس است. بعد از آن مي‌توان با تجديد نظر در ساختار اتاق بازرگاني، وضعيت جديدي براي اين بخش در اتاق رقم زد.نویسنده:
تعاون
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/22
تعاون


76درصد تعاون به خاطر سهام عدالت

نقش بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نقش و سهم تعاوني‌ها در اشتغال همچنين در تمركززدايي و كاهش انحصارات، اثبات شده و غيرقابل انكار است. با تقويت مباني علمي بخش تعاون و آگاهي از وضعيت بخش و دستيابي به راهكارهاي استفاده از ظرفيت‌هاي بخش تعاون در جهت ايجاد اشتغال پايدار و رشد شاخص‌هاي اقتصادي در كشور اميدوار بود.

به گزارش واحد آمار و برنامه‌ريزي اتاق تعاون ايران، بر اساس آمار موجود در سامانه آماري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تاكنون بيش از 96هزار شركت تعاوني و حدود 670 اتحاديه تعاوني فعال در كشور فعاليت دارند. تعداد اعضاي اين تعاوني‌ها بيش از42 ميليون نفر است كه 10ميليون نفر در تعاوني‌هاي متعارف عضويت دارند و حدود 32ميليون نفر آنها مربوط به تعاوني‌هاي سهام عدالت مي‌شوند. به عبارت دقيق‌تر حدود 76درصد از اعضاي تعاوني مربوط به سهام عدالت است. اين تعاوني‌ها براي بيش از يك ميليون و ششصد هزار نفر ايجاد اشتغال كرده‌اند.

شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني در 15گرايش اقتصادي فعاليت دارند كه عبارتند از: اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي، اعتبار، تامين نياز توليد‌كنندگان، تامين نياز صنوف خدماتي، تامين نياز مصرف‌كنندگان، تعاوني‌هاي نوع جديد، چند منظوره، حمل و نقل، خدمات، صنعتي، عمراني، فرش دستباف، كشاورزي، مسكن و معدني.

بر پايه گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمار‌هاي ثبتي وزارت تعاون تاكنون 2900تعاوني و اتحاديه كه وضعيت‌شان فعال (در حال بهره‌برداري و اجرا هستند) در 10ماهه سال 1395 به ثبت رسيده، تعاوني‌هاي به ثبت رسيده در 10ماهه سال 1395حدود 50585 هزار نفر اشتغالزايي را داشته‌اند. تعداد تعاوني‌ها تاكنون غيرفعال، منحل، راكد هستند به ترتيب 60842، 11969، 35103 تعاوني كه در 10ماهه سال 1395 تعداد تعاوني

غير فعال، منحل، راكد به ترتيب 1441، 979، 295 را شامل هستند.

در بين استان‌ها، استان تهران با 10409 تعاوني بيشترين و استان قزوين با 629 تعاوني كمترين ثبت تعاوني فعال در كل دوره‌ها را در بين استان‌ها را داراست.

اما در 10ماهه سال 1395 استان فارس با 359 و خراسان رضوي با 323 بيشترين ثبت و استان قم با 13 و استان قزوين با 17 كمترين تعداد تعاوني فعال را در بين كليه استان‌ها در اين مدت به ثبت رساندند.

بر پايه همين گزارش و بر اساس رده آيسيك در 10ماهه سال 1395 بخش كشاورزي و شكار و جنگلداري با 784 و صنعت با 743 تعاوني بيشترين و استخراج معادن با 28 و آموزش با 37 تعاوني كمترين ثبت تعاوني فعال را شامل مي‌شوند. اما براساس گرايش فعاليت خدمات و كشاورزي به ترتيب با 971 و 793 بيشترين و تعاوني اعتبار با 5 تعاوني كمترين در بين كليه گرايش‌ها را شامل مي‌شوند.عدم دعوت بخش تعاون در كميسيون‌ها

بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران اعلام كرد بحث ماليات بر ارزش افزوده مشكل اصلي بخش تعاون است. در جلسه اخير اتاق تعاون ايران با اتاق‌هاي تعاون استاني چالش‌ها و مشكلات اتاق تعاون استان‌ها بررسي شد. محمدمهدي تيموري معاون امور استان‌ها و اتحاديه‌هاي اتاق تعاون ايران در آغاز اين نشست با اشاره به پتانسيل استان گيلان اظهار داشت: با توجه به مرزهاي مشترك اين استان با كشورهاي حاشيه خزر و آذربايجان توقع بسيار بالايي از اتاق تعاون استان وجود دارد. وي ادامه داد: با شناخت ظرفيت‌هاي ساير استان‌ها تعامل و همكاري ميان استان‌ها مي‌توان اتاق‌ها را فعال‌تر از گذشته ديد.

در ادامه رييس اتاق تعاون استان گيلان، مشكلات تعاون در اين استان را در چند محور بيان كرد، محمدي پيگيري اتاق تعاون مركز در خصوص صدور كارت بازرگاني براي شركت‌هاي غير تعاوني و تعاوني‌هاي منطقه آزاد انزلي، انتخاب هيات داوري توسط اتاق تعاون استان، ايجاد نمايندگي‌هاي اتاق تعاون استان در تمام شهرستان‌ها همچنين شركت و عضويت در كارگروه‌هاي مناطق آزاد را خواستار شد.

همچنين حسيني يكي از اعضاي هيات رييسه اتاق تعاون استان گيلان با اشاره به مشكلاتي كه اتاق اصناف براي تعاون ايجاد مي‌كند، گفت: در صورتي كه پروانه كسب از طريق اتاق‌هاي تعاون صادر شود، چالش كمتري با اتاق اصناف ايجاد مي‌شود كه لازم است كه مسوولان اتاق تعاون ايران با استناد به تبصره 5 ماده 27 قانون نظام صنفي كه گفته مي‌شود بخش تعاون تابع قانون خاص خود است نسبت به رفع اين مشكل اقدام لازم را به عمل آورند. در ادامه انوش خوشحال يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه و دبير اتاق تعاون گيلان، در خصوص واگذاري تصدي‌گري‌ها خواستار اعمال 100درصدي موضوع بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه شده و تقاضاي واگذاري كليه امور تصدي‌گري با منابع مالي تعريف شده به اتاق تعاون استان گيلان شد وي همچنين با اشاره به عدم دعوت نماينده بخش تعاون در كميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر اداره كل تامين اجتماعي و نيز درهيات‌هاي بدوي و تجديد نظر سازمان امور مالياتي در استان، خواستار پيگيري اتاق تعاون مركز شد.

لازم به اشاره است با توجه به ادغام اتحاديه حصيربافي و صنايع‌دستي در استان، خانم ابراهيمي مديرعامل اين اتحاديه خواستار صدور مجوزهاي صنايع دستي توسط اتاق و بهره‌گيري از تسهيلات صندوق كارآفريني شد.

بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، با استماع نظرات و پيشنهادات و موارد مطرح شده اعضاي هيات رييسه اتاق تعاون گيلان اظهار داشت: بحث ماليات بر ارزش افزوده مشكل اصلي بخش تعاون است، اما طي جلساتي كه با حضور رييس كل سازمان امور مالياتي كشور برگزار شده است قرار بر تشكيل دو كارگروه شد و به گفته تقوي‌نژاد طي يكماه اين كارگروه‌ها بايد راهكاري را تدبير كرده و نتايج مشخص شود. عبداللهي يادآور شد: از هفته قبل كارگروه‌ها كار را شروع كرده‌اند و ظرف دو ماه آينده خبرهاي خوبي در اين خصوص اعلام مي‌كنيم.

رييس اتاق تعاون ايران با ذكر اين نكته كه «نگذاريد كرسي كه در استان از آن تعاون است، خالي بماند»، خاطرنشان كرد: عدم دعوت بخش تعاون در كميسيون‌ها را پيگيري مي‌كنيم. وي افزود: جلساتي در خصوص دخالت‌هاي اصناف در بخش تعاون با رييس اتاق اصناف برگزار شده و رييس اتاق اصناف قول داده است كه تا هفته آينده اين مشكل حل شود.

 نویسنده:

  دريچه Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 به پارلمان راي نپذيرفت
  دادگاه را مادورو رفت
  بركناري روس ثروتمندان جيب به ترامپ جمهوري رياس
  پول به ونزوئال پارلمان اينكه از پس روز جهان
  گروه راي قدرت از جمهوري ريي مادورو نيكالس
  بركناري پشتوانه فاقد را اقدامي چنين كشور اين عالي دادگاه
  داد، رويترز، گزارش به خواند. سياسي حسابي تسويه تين
  قانوني پو ميليا متحد بر نعمت فو
  و كرد اعالم اقدام اين به واكنش در ال زوئ ون عالي
  دادگاه منصب از جمهوري ريي بركناري اختيارات پارلمان
  كه ندارد. را
  خود شخص دستور به موارد برخي در احتماال كه تسليمي طال جهان
  گروه شديدترين از يكي با كشورش كه مادورو
  نيكالس كنگره سفيد، كاخ به بودند گرفته صورت پوتين ثروتمندترين شده، منتشر شهاي گزار طبق كرده اعالم است، هرو روب جهان اقتصادي هاي ران
  بح ترامپ دونالد ند. داه كر ارائه منتخب جمهور ييس جمهوري رياس انتخابات زمان از روسيه
  مردان نرخ برابر در دولت كاركنان خريد قدرت افزايش
  براي حمالت با مقابله براي تها سياس است، داده وعده انتخابات اين در ترامپ دونالد پيروزي
  امريكا تكم دس را آنها ماهانه حقوق كشور، اين در فزاينده
  تورم آغازين ۰9روز در كار دستور اولويت در را سايبري درحالي اين دهاند. ش ثروتمندتر دالر ۲ليارد ي9
  م يك در نبار پنجمي براي اين دهد. افزايش ۰۵درصد عين در اما دهد قرار ورياش جمه رياس دوره ارزش افزايش از كه افرادي فهرست در كه
  است افزايش را دستمزد حداقل دولت كه است گذشته
  سال انتخابات نتايج بر روسا مداخله تاثيرگذاري حال پيروزي پي در روبل روسيه سهام هاي
  شاخ اقتصادي اوضاع روش، اين با تا يكند تالش دهد
  م است. كرده رد را تجمهوري رياس نام اند، رده سود امريكا در وريواه جمهخ
  نامزد سال در فقط بخشد. بهبود دازهيي ان تا را كشور
  نابسامان از كه اند رده الم اع دو هر ترامپ پوتين پوتين، والديمير متحدان ترين نزديك از
  شماري را دولت كاركنان حقوق ونزوئال دولت ميالدي،
  گذشته هستند خواستار را روسيه امريكا روابط سرگيري ميشود. ديده نيز روسيه جمهور ييس
  ر افزايش ۰4درصد اكتبر ماه در درصد ۰3 آوريل ماه
  در مزبور گزارش واكنش در هم كرملين سخنگوي هريت قلم به گزارشي در اينديپندنت
  نشريه در پول واحد شديد كاهش اقتصادي، باالي تورم
  داد. مناقشات از فراتر آينده به مسكو نگاه كه كرد اعالم نفوذ با يهار سرما تيمشنكو، گنادي نوشت:
  آگرهولم اهها از را ونزوئال كشور غذايي، مواد كمبود دالر
  برابر دولت به مثبت ديدي با است سايبري حمالت بر بسيار روابط پي ۱۰۲در سال در كه گازي
  نفتي دولت است. كرده اقتصادي شديد بحران دچار
  قبل مسكو گفت توان مي مينگرد. سفيد كاخ در آتي هاي تحريم هدف روسيه ييسجمهور با
  نزديكش از شديدي انتقادهاي با روزها اين كه مادورو
  نيكوالس اوباما، باراك روزهاي آخرين پايان منتظر صبرانه درصدي ۲3 سهام ارزش افزايش بود، گرفته قرار
  غرب بهبود براي است، هرو روب رقيب سياسي هاي روه
  جانب چراكه است سفيد كاخ در امريكا جمهور ييس ۰۰۸ ميليارد يك حدود تا نووتك شركت در
  خود كه كرده اتخاذ متعددي تصميمهاي اقتصادي
  شرايط سياسي هاي منفعت همراه به بيدغدغه دوراني است. بوده شاهد را دالر
  ميليون چندي اند. نشده واقع ثمربخش آنها از يك هيچ
  تاكنون ميكند. بيني پيش را تجاري روسيه، مرد ثروتمندترين ميخلسون، لئونيد گسيخته، افسار اقتصاد مهار براي ونزوئال دولت نيز
  پيش دفتر شدن هك سر بر مناقشات حال، اين در زمان همين در را خود ثروت در افزايش
  بيشترين اقتصادي چرخه از را بوليواري يكصد سهاي
  اسكنا زارشها وريخواه جمه دموكرات احزاب مركزي در بزرگ سهامداران از يكي كه وي بود. شاهد
  كوتاه شهرهاي هاي ان خياب اخير هاي اه در كرد.
  خارج فشارها امريكا، انتخابات در روسيه مداخله مورد در پيروزي زمان از برآوردها طبق است نووتك
  شركت مخالفان گسترده تظاهرات شاهد ونزوئال
  مختلف در اظهاراتش تلطيف براي را ترامپ دونالد روي حدود تجمهوري رياس انتخابات در ترامپ
  دونالد بركنار براي هپرسي هم برگزاري خواهان كه ودهند
  ب اكنون ترامپ است. داده افزايش روسيه از حمايت شد افزوده ثروتش بر دالر 9يليون ۰۰م ميليارد
  يك پول المللي بين صندوق هستند. جمهوري رييس
  كردن با روابط بهبود براي فردي تمايل ميانه در نوعي به ۰۰۲ميليون ميليارد ۸۱ به اكنون او خالص ثروت
  و با ونزوئال كه يرده بين پي خود گزارش آخرين
  در وريخواه جمه هاي حزب هم سوي از فشار روسيه رسمي دوره آغاز از پس مسكو با واشنگتن روابط دسامبر ماه در امريكا سهور جم ريي اوباما، باراك روس ميلياردرهاي ثروت درصدي ۱.۷ افزايش مقابل يرسد.
  دالر نرخ باالترين ۷۱۰۲ سال در ۰۰۰۲درصد از بيش
  تورمي در كرملين مداخله عليه شديد كنشهاي وا كه توييتي در اخيرا حتي وي است. سفيد كاخ در خود ارتباط در را آنها هاي واده خان روس ۵3ديپلمات يرسد. نم نظر به توجه جالب چندان دوره همين در سيبور پتروشيمي شركت در برده نام ميلياردر
  دو براساس داد. خواهد اختصاص خود به را جهان در
  تورم گير هستند، خواستار را جمهوري رياس انتخابات تنها است خوبي اتفاق مسكو با روابط كه نوشت امريكا خاك از سايبري حمالت پرونده همين با دارند نفوذ نيز سياست در كه روس ثروتمندان از ديگر يكي اند. رده هگذاري سرماي نيز مسكو
  در در تورم كنوني نرخ پول، نالمللي بي صندوق است.
  گزارش افتاده ميكنند. مخالفت اتفاقي چنين با ها احمق كرد. اخراج بازارهاي در كشور اين ارز ارزش افزايش از همچنين شامالو، كريل شركت اين در مشهور هگذاران
  سرماي است جهان) در تورم نرخ (باالترين درصد ۰۲۷
  ونزوئال فشار اعمال كه دارد وجود احتمال اين نهايت در ثروت افزايش به مربوط خبرهاي حال، اين در براي غيرمنتظره اقدامي در پوتين حال، اين با هاي ال در كه روبل ارزش دهاند. مند ره به خارجي فوربز نشريه برآورد طبق است. پوتين والديمير
  داماد براساس بود. خواهد برابر دو از بيش آينده سال در
  كه ييسجمهور ترامپ، بر كنگره در خواهان جمهوري كوتاه زمان اندك همين در روس ميلياردرهاي تالفي در كه كرد اعالم سياسي ناظران از بسياري كاهش درصد ۵۵ امريكا دالر برابر در ۵۱۰۲ 4۱۰۲ ماه يك در روس ميلياردرهاي ثروت كلي طور
  به معادل تورمي با اوكراين پول، المللي بي صندوق
  گزارش به را پوتين خواسته گترين بزر كه كند مجبور را جمهوري رياس انتخابات در ترامپ پيروزي از پس اخراج را امريكايي اتهاي ديپلم اوباما، اقدام اين داشت درصدي ۰۲ افزايشي ۶۱۰۲ سال در بود يافته ميليارد ۲9 با برابر ترامپ پيروزي از پس
  گذشته ترتيب، بدي دارد. قرار دوم رتبه در درصد ۵4 از
  بيش تسهيل خواستار پوتين عبارتي، به اندازد؛ تعويق توطئه هاي وري تئ مورد در ترديدها شك بر امريكا نهايي واكنش مورد در گيري تصميم براي نميكند افزايش به عمده طور به روبل ارزش افزايش اين است. يافته افزايش
  دالر كه گفت توان مي غذايي محصوالت در محاسبه يك
  با سال در روسيه عليه شده اعمال هاي تحريم سريع كمك در روسيه نقش مورد در احتمالي هاي تباني او رويكرد شدن مشخص ترامپ تحليف منتظر بود. مرتبط جهاني بازارهاي در نفت
  بهاي بوليوار ۰۰۵ هزار دو امروز كه ذرت نان يك
  قيمت آن الحاق اوكراين از كريمه جدايي پي در 4۱۰۲ به زدن ضربه خواه وري جمه نامزد پيروزي به ييسجمهور اقدامات كه گفت وي ماند. خواهد از وارده اتهامات پي در واشنگتن مسكو روابط ثروتمندان خوش روزهاي بوليوار ۵۵زار به ۷۱۰۲ سال در است دالر) سنت
  (۵۲ فشار تحت است ممكن ترامپ اما است؛ روسيه به انتخابات در تها دموكرا نامزد كلينتون، هيالري آتي اقدامات مورد در ييرد مگ نظر زير را منتخب نفوذ براي كرملين تالش مورد در سفيد كاخ سوي در ترامپ دونالد غيرمنتظره پيروزي زمان
  از از مادورو داشت. خواهد قيمت ۱۵سنت)
  (۵دالر اين بردارد قدمي زمينه اين در نتواند مشانش كي ميفزايد. جمهوري رياست اين به توجه با امريكا روسيه روابط درخصوص امريكا ستجمهوري ريا انتخابات نتايج بر تاثيرگذاري خالص ثروت امريكا، جمهوري رياست
  انتخابات كه بهانه اين با ميالدي جاري سال روزهاي
  نخستين يي هال در را واشنگتن مسكو روابط آينده مساله روز چند در امريكايي امنيتي هاي آژانس كرد. خواهد گيري تصميم اقدامات نهادهاي اينترنتي هاي پايگاه كردن هك طريق از برابر ميانگين طور به هم امريكايي
  ميلياردرهاي سوي از شده هريزي برنام اقتصادي جنگ با خواهد
  م برد. فرو ابهام از سايبري حمالت مورد در كاملي گزارش گذشته تقويت دنبال به كرده اعالم بارها ترامپ دونالد است. گراييده وخامت به رو كشور اين حزبي در ميزان اين اما است؛ يافته افزايش درصد ۸.۲
  با ونزوئال عليه غربي كشورهاي دولت مخالف
  احزاب در اقتصادي اضطراري وضعيت اعمال به كند،
  مبارزه بر اقتصادي فشارهاي اشتباه، هاي سياست گرفتن منتخب
  پيش جمهور رييس توسط انتصاب پي در فراحزبي هاي
  جنجال است. داده افزايش را شد
  مردم سفيد كاخ ارشد مشاور ترامپ، منطقه
  داماد كرد
  از اداره خانوادگي ار كوك مانند توان نم را اخسفيد
  اوباما: مالحظات تاثير تحت آينده، جمهوري رييس به واگذاري هايش، داراي از بخشي فروش با دارد جهان|
  گروه چاه حلقه 16 حريق خود
  مهار تجاري هاي فعاليت از ناشي منافع به مربوط برادرش به ساز ساخت بنگاه در تهايش مسوولي ورود درباره پيش دتا از كه هايي هزن عراق
  گمان القياره نفتي
  ميدان گيرد. رار هاي مسوولي از مادرش مالي بنگاه از خروج نيز داشت، وجود سفيد كاخ به ترامپ دونالد
  داماد دادستان براي حقوقي امور كميته كه هيي نام در اش سياسي پست به كامل طور به كرده كم خود كوشنر، جرارد گرفت. خود به حقيقت رنگ
  سرانجام منطقه در داعش توسط كه نفت ۶۱چاه
  حريق مثال عنوان به نوشته: داشته، ارسال امريكا كل بپردازد. كاخ ارشد مشاور عنوان به ترامپ ايوانكا
  همسر شده كشيده آتش به عراق موصل جنوب در
  القياره رييس رايان، پل با كوشنر است شده گزارش وريخواهان جمه ها رات دموك شد. برگزيده
  سفيد آناتولي، خبرگزاري گزارش به شد. خاموش مهار
  بود، اصالح سياست مورد در ديدار نمايندگان مجلس فراحزبي نگران ابراز امريكا منتخب جمهوري رييس تصميم به
  نسبت انتشار با عراق نفت وزارت سخنگوي جهاد؛
  عاصم نامه ادامه در است.» كرده تو گوفگ مالياتي ساختار جنجالي هاي انتصاب به نسبت نگراني ابراز ردهاند. نگراني ابراز انتصاب اين
  براي نفت چاه ۵۲ داعش تروريستي گروه كرد: اعالم هيي
  بياني بروز باعث كم دست موضوع «اين كه است آمده داده گزارش آسوشيتدپرس است. فراحزبي ترامپ امريكا آينده سمهور رييج وله، دويچه گزارش
  به كشيده آتش به موصل جنوب در القياره منطقه در
  را توصيه در وي است ممكن كه شود مي نگراني اين به نسبت خواهان جمهوري صفوف در انتقادها كه را او خود ساله ۶3 داماد كوشنر، جرارد معرفي
  در كمك افزود:«با جهاد شد. مهار ۶۱اه حريق كه
  بود لحاظ از كه كند توصيه را تغييراتي مالياتي، سياست كوشنر جرارد انتخاب جمله از ترامپ ابهاي انتص اعتماد قابل مشاور يك نيز وقعاده ال دارايي
  يك نفت شركت به وابسته مهندسان فني كاركنان از يشود.»
  تيم تمام او خانواده كوشنر نفع به مالي ركس سفيد كاخ ملي امنيت مشاور عنوان به گفته كرده معرفي ياش انتخابات مبارزات طول
  در حريق منطقه، مدني دفاع نيروهاي پشتيباني با
  شمال سي بي اي شبكه با گفتوگو در نيز اوباما باراك گرفته باال امريكا خارجه وزير عنوان به تيلرسون در كليدي پست يك در را او كه است
  مفتخر در آتش مهار براي تالش شد خاموش نفت چاه
  ۶۱ است. نيويورك در امالك تاجران ترين بزرگ از يكي ترامپ مانند كوشنر
  پدر يك همچون توان نمي را سفيد «كاخ اينكه اعالم با از است قرار كنگره خارجي روابط كميته است. سفيد كاخ ارشد مشاور پست داشت. خواهد
  دولتش كاركنان از يكي گفته به دارد.» ادامه نيز ديگر اي اه
  چ مجموع در كوشنر جرارد ساز ساخت بنگاه ژورنال، استريت وال گزارش
  به سعي گفته كرد»، اداره خانوادگي كار كسب به تيلرسون صالحيت بررسي (امروز) چهارشنبه دولت در مشاوره تهاي پس تاثيرگذارترين از
  يكي از نفت هاي چاه حريق اطفاي عمليات نشاني، آتش
  تيم با دارد قصد كوشنر نوشته، تايمز نيويورك دارد. دارايي دالر ميليارد ۴۱ بر
  بالغ متوجه را امريكا منتخب جمهور ييس كند مي كند. آغاز را خارجه وزير عنوان يشود. محسوب متحده
  اياالت دارد خاصي تجهيزات به نياز است دشوارتر
  معمول انتخاباتي كارزار يك اداره با داري حكوم كه كند كوشنر نام اعالم با نيز ا رات دموك اردوگاه در با تنگاتنگي همكاري پست اين در كوشنر
  جرارد ساز ساخت بنگاه در هايش مسووليت واگذاري هايش، دارايي از بخشي
  فروش اهها، كشيدن آتش به از پيش داعش اينكه ويژه
  به سراسر مردم تا پايتخ پس اين از دارد تفاوت به جنجالي سفيد كاخ ملي امنيت مشاور عنوان به سفيد كاخ در ترامپ دفتر رييس ريباس،
  راينس مهار جهت بدين كرده نگذاري مي را اطراف مناطق كرده كم خود مسووليتهاي از مادرش مالي بنگاه از خروج نيز برادرش
  به خواهند جدي را او سخنان مالي بازارهاي جهان جنجالي، انتصاب اين اعالم از پس است. شده پا سفيد كاخ ارشد استراتژيست بنون، استيو نيز
  و ميرود. پيش كند سوزي بپردازد
  آتش سياسياش پست به كامل طور
  به اداره مسوول بداند بايد ترامپ كه گفته اوباما گرفت. نمايندگان مجلس حقوقي امور كميته ارشد اعضاي ترامپ، انتخاباتي هاي رقاب زمان در داشت. بود.
  خواهد خواهد زمين روي سازمان زرگترين دادگستري وزارت به يي نام ارسال با كنگره اين پرده پشت رييس عنوان به كوشنر از ها افغانستاني
  رسان هزار 600 نشده منتشر خبري كوشنر جرارد همسر ترامپ، فروش به را خود يهاي داراي منظور، اين به بگيرد خواستار فدرال دولت اخالقي ضوابط حفظ اداره يي ده رهكنن مذاك «خدمتگذار ردند: ام
  مبارزات تجاري هاي فعالي برخي از دارد نظر در نيز او اما خود هاي شركت در كه هايي سمت از ميرساند مزد بي خدمت ضد قوانين چارچوب در ترامپ تصميم به رسيدگي مهمي نقش او آرام.» تصميمگيرنده يك اند
  مصمم شده آواره 2016
  در دموكرات نمايندگان همه، اين با بگيرد. فاصله خود گرفت. خواهد كناره دارد، در خويشاوندساالري با مقابله قانون طبق درخواست به بنا نامه اين دهد. ان خويشاوندساالري بيش كوشنر داشت. عهده بر ترامپ مشاوره تيم
  در افغانستان مختلف مناطق در ها درگيري جريان
  در دريافت خواستار دادگستري وزارت به خود نامه در مورد در كوشنر جرارد وكيل همچنين دولتي مقام هيچ امريكا، فدرال دولت تشكيالت تهيه دموكرات حزب از مجلس نمايندگان از گروهي ديجيتال هاي ژي استرات موضوع روي چيز هر
  از ترك به مجبور ۶۱۰۲ سال در نفر ۰۰۶هزار از
  بيش مورد اين در ترامپ ايوانكا برنامه مورد در جزيياتي انتصاب به خويشاوندساالري ضد قانون اطالق سمت به را خود منسوبان از يكي تواند نمي است. شده ارسال ارتدوكس خانواده يك در كه او يند. مك
  كار آلمان، خبرگزاري گزارش به دهاند. ش ههايشان
  خان دختر به ترامپ دونالد كه است شده گفته دهد. ان ش در كه است گفته كرده ترديد ابراز خود موكل تحت يا انتصاب محل سازمان يا اداره در مقامي است ممكن قوانين اين آنان، گفته به در ترامپ نفوذ صاح مشاور شده بزرگ
  يهودي افغانستان در آماري چنين گويد مي متحد ملل
  سازمان خواهد او از احتماال دارد فراواني وابستگي خود داده اجازه جمهوري ريي به كنگره گاه گذشته، نامه، نويسندگان گفته به كند. منصوب خود اداره مشاور سمت در كوشنر جرارد اختيارات حدود هاي سخنراني ميآيد. حساب به خاورميانه
  امور در اين بر عالوه است. شده ثبت رقم باالترين سابقه
  ب كند. كمك سفيد كاخ امور اداره در كه خواست دولتي مناصب به را خود خويشاوندان تا است شامل منسوبان جمهوري رييس شامل دولتي مقام كوشنر نيست قرار كند. محدود را جمهوري ييس مبارزات زمان در خارجه سياست درباره
  ترامپ ثبتنام پناهجوي ميليون يك به نزديك نيز ۶۱۰۲
  سال فدرال دولت مقامات كه هاند گفت نامه اين در آنان مقام كه اند داده راي نيز قضات برخي بگمارد ترامپ نزديكان مقابل در يشود. هم افراد داماد خاطر به است، ترامپ دونالد دختر ايوانكا، همسر كه بودند. او خط دس به اش
  انتخابات افغانستان به ايران پاكستان از نشده نا ثبت شده است ممكن كه موضوعاتي از را خود هستند ملزم انتخابي، سمت يك عنوان به جمهوري رياست سمت در كوشنر جرارد نيست قرار كه گفتهند گزارش به كند. دريافت حقوقي سمت اين تصدي زرگترين از يكي ترامپ مانند كوشنر
  پدر دولت كار آواره، پناهجو تعداد اين د. ده شان
  بازگردانده نتيجه در كنند؛ رها باشد مالي منافع كسب شامل كوشنر وكيل نميشود. دولتي سمت تعريف مشمول در كند دريافت حقوقي جمهوري رييس مشاور موضوع كه ستهند خوا نامه نويسندگان بيسي، بي گزارش به است. نيويورك در الك ام
  تاجران كرده دشوار را امدادرسان اي ان سازمه
  افغانستان دولتي، انتصابات در تحوالت سرعت به توجه با به جهت هر از دارد نظر در موكلش كرده تاكيد گفته هم كوشنر شود. نمي قانون اين مشمول نتيجه جرارد انتصاب بررسي در نيز منافع تضاد احتمال جرارد ساز ساخت بنگاه ژورنال، والاستريت درحال متحد ملل سازمان از گزارشي براساس
  است. مورد را ما نگراني يواهيم دادگستري وزارت از كند. عمل مربوطه قوانين جمهوري ريي مشاور كه زماني در دارد نظر در آنان، گفته به زيرا، گيرد قرار توجه مورد كوشنر دالر ميليارد ۱4 بر بالغ مجموع در
  كوشنر امدادرساني نيازمند جهان در نفر ميليون
  حاضر بگذارد. اجرا به را مناسب تمهيدات داده قرار توجه ايوانكا به رسمي وظايف ارجاع مورد در ال ع ف فاصله خود تجاري روابط ها سم از است، آينده مشورت ارائه مقام در وي كه دارد وجود امكان اين قصد كوشنر نوشته، وركايمز نيوي دارد.
  دارايي سال نسبت به كه رقمي هستند. اوليه هاي كمك
  و است. كرده رشد درصد ۱3 ميالدي اساسي
  ۵۱۰۲ قانون‌ اصالح‌ پيشبرد‌ ي‌ برا كيه‌ تر پارلمان‌ ي‌ را ‌كند مي كت شر نشست ‌پينگ جين
  شي موفقيتآميز شليك ۶۱3 كشور اين مجلس در توسعه عدالت حاكم حزب جهان گروه بپردازيم. بحث به جهاني مختلف مسائل در گذشته هاي سال از جهان پاكستان
  گروه اي هسته
  موشك خود 93نماينده يگرا مل حركت حزب كه درحال دارد نماينده درباره مناظرات پيشبرد براي شنبه تركيه پارلمان در خود وجهه كردن بهتر براي هايي فرص دنبال به چين پينگ جين شي كرده، اعالم شنبه سه چين خارجه
  وزارت پرتاب كروز موشك نخستين كه گويد مي پاكستان اردوغان اصالحات، اين اساس بر است. كرده مجلس وارد را قدرت گسترش به منجر كه اساسي قانون اصالحات حضور با كند مي بيني پيش چراكه است؛ جهاني تجارت بخش اقتصاد جهاني نشست در كه است چين جمهوري رييس
  نخستين كرده آزمايش موفقيت با را زيردريايي يك از شده عزل يا انتخاب را دولت وزراي يتواند سجمهور ريي عنوان كرد رايگيري به اقدام شود، كشور اين سجمهور ريي چين وي امريكا، جديد جمهوري رييس عنوان به ترامپ دونالد يكند. شركت داووس
  در نام بابر-3 كه موشك اين رويترز، گزارش به است. 9۲۰۲ سال تا برگردانده را حاكم حزب حاكميت كرده، اين در جمهوري رياس نظام استقرار جهت در ديگر گامي در چين جمهوري ريي معاون كند. منزوي گذشته از بيش را سوي از اقدام اين فرانسه، خبرگزاري گزارش
  به در محلي از موشك اين دارد. رد كيلومتر ۰۵4 دارد اليحه درباره رايگيري اين از پيش مناظره در كند. حكومت اردوغان، طيب رجب رويترز، گزارش به برداشت. كشور وزير نخس كچيانگ، لي داشت حضور داووس ۶۱۰۲ نشست دنبال به پكن كه ميگيرد صورت حالي در چين جمهوري
  ُ
  رييس متذكر تركيه تزير نخسو ييلدريم، بنعالي مذكور بندي ۸۱ رهبري به كشور اين گويند مي حاميانش تركيه ييسجمهور داشت. برعهده ۵۱۰۲ نشست در را كشور اين هيات رياست چين سخنگوي است. جهاني امور در بيشتري نقش داشتن
  تقويت شده پرتاب نشده، مشخص آن جاي كه هند
  اقيانوس هاي رسان از برخي است. خورده هدف به دقت با مجريه قوه داشتن در تركيه مشكالت به اصالحات كه شد از جلوگيري براي جمهوري رياس اجرايي قوه قدرتمندتر شركت داووس نشست در شرايطي در چين جمهوري ريي شي كرد، اعالم مطبوعاتي يي بياني در چين خارجه
  وزارت كه اند رده منتشر را پرتاب اين از ويديويي پاكستاني قوه يك وجود داد: توضيح باره اين در ييلدريم يد. دم خاتمه اما دارد، نياز گذشته شكننده ائتالفي هاي ولت به بازگشت رژيم وزير ت نخس نتانياهو، بنيامين پيشتر كه كرد خواهد به ۷۱۰۲ ۸۱ژانويه تا ۵۱ زماني بازه در است قرار نپينگ
  جي به آن برخورد سپس دريا سطح زير از موشكي شليك كه كشتي است. ضروري كشور در مجريه شاخه يك اجرايي كشور اين در اقتدارگرايي به اصالحات اين كه نگرانند مخالفان در شركت براي داووس به را خود سفر كرده اعالم صهيونيستي سياستمداران كنار در داووس ساالنه نشست در برود
  سوييس نواز محمد دهد. نشان را خشكي روي در هدفي ضرورت بر ما بنابراين شد، خواهد غرق باشد داشته كاپيتان اصالحات طرح درباره مناظرات براي اوليه رايگيري بزند. دامن لغو شود- برگزار شهر اين در ژانويه ۸۱ -كه اقتصادي نشست كند. شركت ميالدي جاري سال ژانويه ۷۱ در جهان
  ثروتمندان مردم به را موفقيت اين پاكستان، وزير نخست شريف، ميكنيم. تاكيد كاپيتان يك وجود درواقع شد برگزار پارلمان در نبه كه تركيه اساسي قانون سفر لغو كه كردند اعالم نيز نتانياهو معاونان برخي است. كرده دفتر از است قرار سوييس در حضور حين چين جمهوري
  ريي هاي توانايي نشانگر را آن گفته تبريك كشورش نمايندگان از 4نفر ۰۸ گذشته شب مناظره جريان در راي 33۸ با كه بود اليحه اين حمايت از زودهنگام نشانگري هيچ فساد پرونده در اش علي كنوني تحقيقات با داووس به وي المپيك المللي بين كميته ملل سازمان بهداشت، جهاني
  سازمان تازه آزمايش است. دانسته كشور اتكايي خود فني اين به آنها از نفر 34 كه كردند رايگيري به اقدام مجلس حزب نمايندگان برخي داد نشان اما رسيد، تصويب به موافق كه جهان روساي از برخي يگويند، همچنين آنها ندارد. ارتباطي جمهوري رييس سفر اين در كه ارشد هاي مقام كند. بازديد
  نيز زيردريايي برنامه توسعه مفهوم به سو يك از پاكستان نانوشته يا ممتنع، راي يا آرا ساير دادند. منفي راي اليحه از كه گرا مل حركت اپوزيسيون حزب توسعه عدالت حاكم شركت داووس نشست در كند، ديدار آنها با داشت قصد نتانياهو فروش سايت وب موسس ما»، «جك كنند؛ همراهي را
  چين نصب فناوري توسعه معني به ديگر سوي از كشور اين ماده اين مختلف هاي بخش درباره مناظره بودند. عتبار بي ياا ندادند. راي اليحه اين نفع به يردند، حمايت اصالحات اين ديگر سوي از است. نتانياهو سفر لغو دليل همين كنند نمي «ژانگ واندا داليان گروه رييس جيانلين»، «وانگ بابا،
  علي پرتاب قابليت داراي هاي موش روي يي هست كالهك تا دارد برنامه توسعه عدالت حاكم حزب شده آغاز امروز راي 33۰ به كم دست رسيدن، رفراندوم به براي اليحه اين سوگند اداي مراسم در نتانياهو حضور درباره يي بيني ها پيش چين ارشد نماينده آيكمن، ديويد هستند. Baidu مدير
  ياكين»، يواند مت حال عين در جديد آزمايش است. زيردريايي از پايان به ۲ژانويه تا را اصالحاتي بسته اين درباره مناظره كه رفراندومي دارد؛ نياز تركيه شوراي ضو ۰۵۵ از موافق وجود واشنگتن در امريكا منتخب جمهور ييس ترامپ، دونالد ميالدي، جاري سال گفت: بلومبرگ به اقتصاد جهاني نشست
  در دهد. افزايش را هند كشور اين بين تسليحاتي مسابقه برساند. شود. برگزار بهار فصل در رود انتظار دارد. بيش ميتوانيم ما نشست، در چين هيات اعضاي تعداد دليل
  به
وفور نعمت براي متحدان ميلياردر پوتين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/22
وفور نعمت براي متحدان ميلياردر پوتين
پول رياست‌ جمهوري ترامپ به جيب ثروتمندان روس رفت


گروه جهان | طلا تسليمي |

 طبق گزارش‌هاي منتشر شده، ثروتمندترين مردان روسيه از زمان انتخابات رياست‌جمهوري امريكا و پيروزي دونالد ترامپ در اين انتخابات 29ميليارد دلار ثروتمندتر شده‌اند. اين درحالي است كه در فهرست افرادي كه از افزايش ارزش شاخص‌هاي سهام روسيه و روبل در پي پيروزي نامزد جمهوري‌خواه در امريكا سود برده‌اند، نام شماري از نزديك‌ترين متحدان ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه نيز ديده مي‌شود.

نشريه اينديپندنت در گزارشي به قلم هريت آگرهولم نوشت: گنادي تيمشنكو، سرمايه‌دار با نفوذ نفتي و گازي كه در سال 2014 در پي روابط بسيار نزديكش با رييس‌جمهور روسيه هدف تحريم‌هاي غرب قرار گرفته بود، افزايش ارزش سهام 23درصدي خود در شركت نووتك تا حدود يك ميليارد و 800 ميليون دلار را شاهد بوده است.

 لئونيد ميخلسون، ثروتمندترين مرد روسيه، بيشترين افزايش در ثروت خود را در همين زمان كوتاه شاهد بود. وي كه يكي از سهامداران بزرگ در شركت نووتك است طبق برآوردها از زمان پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري حدود يك ميليارد و 900ميليون دلار بر ثروتش افزوده شد و ثروت خالص او اكنون به 18ميليارد و 200ميليون دلار مي‌رسد.

دو ميلياردر نام برده در شركت پتروشيمي سيبور در مسكو نيز سرمايه‌گذاري كرده‌اند. يكي ديگر از سرمايه‌گذاران مشهور در اين شركت كريل شامالو، داماد ولاديمير پوتين است. طبق برآورد نشريه فوربز به طور كلي ثروت ميلياردرهاي روس در يك ماه گذشته و پس از پيروزي ترامپ برابر با 29ميليارد دلار افزايش يافته است. روزهاي خوش ثروتمندان

از زمان پيروزي غيرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، ثروت خالص ميلياردرهاي امريكايي هم به طور ميانگين برابر با 2.8درصد افزايش يافته است؛ اما اين ميزان در مقابل افزايش 7.1درصدي ثروت ميلياردرهاي روس در همين دوره چندان جالب توجه به نظر نمي‌رسد.

ثروتمندان روس كه در سياست نيز نفوذ دارند همچنين از افزايش ارزش ارز اين كشور در بازارهاي خارجي بهره‌مند شده‌اند. ارزش روبل كه در سال‌هاي 2014 و 2015 در برابر دلار امريكا 55 درصد كاهش يافته بود در سال 2016 افزايشي 20درصدي داشت و اين افزايش ارزش روبل به طور عمده به افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني مرتبط بود.

روابط مسكو و واشنگتن در پي اتهامات وارده از سوي كاخ سفيد در مورد تلاش كرملين براي نفوذ و تاثيرگذاري بر نتايج انتخابات رياست‌جمهوري امريكا از طريق هك كردن پايگاه‌هاي اينترنتي نهادهاي حزبي اين كشور رو به وخامت گراييده است. باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا در ماه دسامبر 35ديپلمات روس و خانواده‌هاي آنها را در ارتباط با همين پرونده حملات سايبري از خاك امريكا اخراج كرد.

 با اين حال، پوتين در اقدامي غيرمنتظره براي بسياري از ناظران سياسي اعلام كرد كه در تلافي اين اقدام اوباما، ديپلمات‌هاي امريكايي را اخراج نمي‌كند و براي تصميم‌گيري در مورد واكنش نهايي منتظر تحليف ترامپ و مشخص شدن رويكرد او خواهد ماند. وي گفت كه اقدامات رييس‌جمهور منتخب را زير نظر مي‌گيرد و در مورد اقدامات آتي درخصوص روابط روسيه و امريكا با توجه به اين اقدامات تصميم‌گيري خواهد كرد.

دونالد ترامپ بارها اعلام كرده به ‌دنبال تقويت روابط واشنگتن با مسكو پس از آغاز دوره رسمي خود در كاخ سفيد است. وي حتي اخيرا در توييتي نوشت كه روابط با مسكو اتفاق خوبي است و تنها احمق‌ها با چنين اتفاقي مخالفت مي‌كنند.

در اين حال، خبرهاي مربوط به افزايش ثروت ميلياردرهاي روس در همين اندك زمان كوتاه پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا بر شك و ترديدها در مورد تئوري‌هاي توطئه تباني‌هاي احتمالي در مورد نقش روسيه در كمك به پيروزي نامزد جمهوري‌خواه و ضربه زدن به هيلاري كلينتون، نامزد دموكرات‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌افزايد.

 آژانس‌هاي امنيتي امريكايي در چند روز گذشته گزارش كاملي در مورد حملات سايبري كه احتمالا در برخي موارد به دستور شخص پوتين صورت گرفته بودند به كاخ سفيد، كنگره و رييس‌جمهور منتخب ارائه كرده‌اند. دونالد ترامپ وعده داده است، سياست‌ها براي مقابله با حملات سايبري را در اولويت دستور كار در 90روز آغازين دوره رياست‌جمهوري‌اش قرار دهد اما در عين حال تاثيرگذاري مداخله روس‌ها بر نتايج انتخابات رياست‌جمهوري را رد كرده است.

پوتين و ترامپ هر دو اعلام كرده‌اند كه از سرگيري روابط امريكا و روسيه را خواستار هستند و سخنگوي كرملين هم در واكنش گزارش مزبور اعلام كرد كه نگاه مسكو به آينده و فراتر از مناقشات بر حملات سايبري است و با ديدي مثبت به دولت آتي در كاخ سفيد مي‌نگرد. مي‌توان گفت مسكو بي‌صبرانه منتظر پايان آخرين روزهاي باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا در كاخ سفيد است چراكه دوراني بي‌دغدغه به همراه منفعت‌هاي سياسي و تجاري را پيش‌بيني مي‌كند.

در اين حال، مناقشات بر سر هك شدن دفتر مركزي احزاب دموكرات و جمهوري‌خواه و گزارش‌ها در مورد مداخله روسيه در انتخابات امريكا، فشارها روي دونالد ترامپ را براي تلطيف اظهاراتش در حمايت از روسيه افزايش داده است. ترامپ اكنون به نوعي در ميانه تمايل فردي براي بهبود روابط با روسيه و فشار از سوي هم حزبي‌هاي جمهوري‌خواه كه واكنش‌هاي شديد عليه مداخله كرملين در انتخابات رياست‌جمهوري را خواستار هستند، گير افتاده است.

 در نهايت اين احتمال وجود دارد كه اعمال فشار جمهوري‌خواهان در كنگره بر ترامپ، رييس‌جمهور را مجبور كند كه بزرگ‌ترين خواسته پوتين را به تعويق اندازد؛ به عبارتي، پوتين خواستار تسهيل سريع تحريم‌هاي اعمال شده عليه روسيه در سال 2014 در پي جدايي كريمه از اوكراين و الحاق آن به روسيه است؛ اما ترامپ ممكن است تحت فشار هم‌كيشانش نتواند در اين زمينه قدمي بردارد و اين مساله آينده روابط مسكو و واشنگتن را در هاله‌يي از ابهام فرو مي‌برد.نویسنده:
داماد ترامپ، مشاور ارشد كاخ سفيد شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/22
داماد ترامپ، مشاور ارشد كاخ سفيد شد
جنجال‌هاي فراحزبي در‌پي انتصاب توسط رييس‌جمهور منتخب


اوباما: كاخ‌سفيد را نمي‌توان مانند كسب‌وكار خانوادگي اداره كرد

گروه جهان|

گمانه‌زني‌هايي كه از مدت‌ها پيش درباره ورود داماد دونالد ترامپ به كاخ سفيد وجود داشت، سرانجام رنگ حقيقت به خود گرفت. جرارد كوشنر، همسر ايوانكا ترامپ به عنوان مشاور ارشد كاخ سفيد برگزيده شد. دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان نسبت به تصميم رييس‌جمهوري منتخب امريكا براي اين انتصاب ابراز نگراني كرده‌اند.

به گزارش دويچه وله، رييس‌جمهور آينده امريكا در معرفي جرارد كوشنر، داماد 36ساله خود او را يك دارايي فوق‌العاده و نيز يك مشاور قابل اعتماد در طول مبارزات انتخاباتي‌اش معرفي كرده و گفته مفتخر است كه او را در يك پست كليدي در دولتش خواهد داشت. پست مشاور ارشد كاخ سفيد يكي از تاثيرگذارترين پست‌هاي مشاوره در دولت ايالات متحده محسوب مي‌شود.

جرارد كوشنر در اين پست همكاري تنگاتنگي با راينس پري‌باس، رييس دفتر ترامپ در كاخ سفيد و نيز استيو بنون، استراتژيست ارشد كاخ سفيد خواهد داشت. در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي ترامپ، رسانه‌ها از كوشنر به عنوان رييس پشت پرده اين مبارزات نام مي‌بردند: «خدمتگذار و مذاكره‌كننده‌يي مصمم و يك تصميم‌گيرنده آرام.» او نقش مهمي در تيم مشاوره ترامپ بر عهده داشت. كوشنر بيش از هر چيز روي موضوع استراتژي‌هاي ديجيتال كار مي‌كند. او كه در يك خانواده ارتدوكس يهودي بزرگ شده مشاور صاحب‌نفوذ ترامپ در امور خاورميانه به حساب مي‌آيد. سخنراني‌هاي ترامپ درباره سياست خارجه در زمان مبارزات انتخاباتي‌اش به دست‌خط او بودند.

پدر كوشنر مانند ترامپ يكي از بزرگ‌ترين تاجران املاك در نيويورك است. به گزارش وال‌استريت ژورنال، بنگاه ساخت و ساز جرارد كوشنر در مجموع بالغ بر ۱۴ميليارد دلار دارايي دارد. نيويورك‌ تايمز نوشته، كوشنر قصد دارد با فروش بخشي از دارايي‌هايش، واگذاري مسووليت‌هايش در بنگاه ساخت و ساز به برادرش و نيز خروج از بنگاه مالي مادرش از مسووليت‌هاي خود كم كرده و به‌طور كامل به پست سياسي‌اش بپردازد. ابراز نگراني‌ فراحزبي

ابراز نگراني نسبت به انتصاب‌هاي جنجالي ترامپ فراحزبي است. آسوشيتدپرس گزارش داده كه انتقادها در صفوف جمهوري‌خواهان نسبت به انتصاب‌هاي ترامپ از جمله انتخاب جرارد كوشنر به عنوان مشاور امنيت ملي كاخ سفيد و ركس تيلرسون به عنوان وزير خارجه امريكا بالا گرفته است. كميته روابط خارجي كنگره قرار است از چهارشنبه (امروز) بررسي صلاحيت تيلرسون به عنوان وزير خارجه را آغاز كند.

در اردوگاه دموكرات‌ها نيز با اعلام نام كوشنر به عنوان مشاور امنيت ملي كاخ سفيد جنجالي به پا شده است. پس از اعلام اين انتصاب جنجالي، اعضاي ارشد كميته امور حقوقي مجلس نمايندگان كنگره با ارسال نامه‌يي به وزارت دادگستري و اداره حفظ ضوابط اخلاقي دولت فدرال خواستار رسيدگي به تصميم ترامپ در چارچوب قوانين ضد خويشاوندسالاري شده‌اند. اين نامه بنا به درخواست گروهي از نمايندگان مجلس از حزب دموكرات تهيه و ارسال شده است.

به گفته آنان، اين قوانين ممكن است حدود اختيارات جرارد كوشنر در سمت مشاور رييس‌جمهوري را محدود كند. قرار نيست كوشنر كه همسر ايوانكا، دختر دونالد ترامپ است، به خاطر تصدي اين سمت حقوقي دريافت كند. به گزارش بي‌بي‌سي، نويسندگان نامه خواسته‌اند كه موضوع احتمال تضاد منافع نيز در بررسي انتصاب جرارد كوشنر مورد توجه قرار گيرد زيرا، به گفته آنان، اين امكان وجود دارد كه وي در مقام ارائه مشورت به رييس‌جمهوري آينده، تحت تاثير ملاحظات مربوط به منافع ناشي از فعاليت‌هاي تجاري خود

رار گيرد.

در نامه‌يي كه كميته امور حقوقي براي دادستان كل امريكا ارسال داشته، نوشته: « به عنوان مثال گزارش شده است كوشنر با پل رايان، رييس مجلس نمايندگان ديدار و در مورد سياست اصلاح ساختار مالياتي گفت‌وگو كرده است.» در ادامه نامه آمده است كه «اين موضوع دست كم باعث بروز اين نگراني مي‌شود كه ممكن است وي در توصيه سياست مالياتي، تغييراتي را توصيه كند كه از لحاظ مالي به نفع كوشنر و خانواده او تمام مي‌شود.»

باراك اوباما نيز در گفت‌وگو با شبكه اي‌بي‌سي با اعلام اينكه «كاخ سفيد را نمي‌توان همچون يك كسب و كار خانوادگي اداره كرد»، گفته سعي مي‌كند رييس‌جمهور منتخب امريكا را متوجه كند كه حكومت‌داري با اداره يك كارزار انتخاباتي تفاوت دارد و از اين پس پايتخت‌ها و مردم سراسر جهان و بازارهاي مالي سخنان او را جدي خواهند گرفت. اوباما گفته كه ترامپ بايد بداند مسوول اداره بزرگ‌ترين سازمان روي زمين خواهد بود. خدمت بي‌مزد

طبق قانون مقابله با خويشاوندسالاري در تشكيلات دولت فدرال امريكا، هيچ مقام دولتي نمي‌تواند يكي از منسوبان خود را به سمت و مقامي در اداره يا سازمان محل انتصاب يا تحت اداره خود منصوب كند. به گفته نويسندگان نامه، مقام دولتي شامل رييس‌جمهوري و منسوبان شامل داماد افراد هم مي‌شود. در مقابل نزديكان ترامپ گفته‌اند كه قرار نيست جرارد كوشنر در سمت مشاور رييس‌جمهوري حقوقي دريافت كند و در نتيجه مشمول اين قانون نمي‌شود. كوشنر هم گفته در نظر دارد در زماني كه مشاور رييس‌جمهوري آينده است، از سمت‌ها و روابط تجاري خود فاصله بگيرد و به اين منظور، دارايي‌هاي خود را به فروش مي‌رساند و از سمت‌هايي كه در شركت‌هاي خود دارد، كناره خواهد گرفت.

همچنين وكيل جرارد كوشنر در مورد اطلاق قانون ضد خويشاوندسالاري به انتصاب موكل خود ابراز ترديد كرده و گفته است كه در گذشته، گاه كنگره به رييس‌جمهوري اجازه داده است تا خويشاوندان خود را به مناصب دولتي بگمارد و برخي قضات نيز راي داده‌اند كه مقام رياست‌جمهوري به عنوان يك سمت انتخابي، مشمول تعريف سمت دولتي نمي‌شود. وكيل كوشنر تاكيد كرده موكلش در نظر دارد از هر جهت به قوانين مربوطه عمل كند.

فعلا در مورد ارجاع وظايف رسمي به ايوانكا ترامپ، همسر جرارد كوشنر خبري منتشر نشده اما او نيز در نظر دارد از برخي فعاليت‌هاي تجاري خود فاصله بگيرد. با اين همه، نمايندگان دموكرات در نامه خود به وزارت دادگستري خواستار دريافت جزيياتي در مورد برنامه ايوانكا ترامپ در اين مورد شده‌اند. گفته شده است كه دونالد ترامپ به دختر خود وابستگي فراواني دارد و احتمالا از او خواهد خواست كه در اداره امور كاخ سفيد كمك كند. آنان در اين نامه گفته‌اند كه مقامات دولت فدرال ملزم هستند خود را از موضوعاتي كه ممكن است شامل كسب منافع مالي باشد رها كنند؛ در نتيجه و با توجه به سرعت تحولات در انتصابات دولتي، از وزارت دادگستري مي‌خواهيم نگراني ما را مورد توجه قرار داده و تمهيدات مناسب را به اجرا بگذارد. نویسنده:
شي جين‌پينگ در نشست داووس شركت مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/22
شي جين‌پينگ در نشست داووس شركت مي‌كند


گروه جهان

وزارت خارجه چين سه‌شنبه اعلام كرده، شي جين‌پينگ نخستين رييس‌جمهوري چين است كه در نشست جهاني اقتصاد در داووس شركت مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين اقدام از سوي رييس‌جمهوري چين در حالي صورت مي‌گيرد كه پكن به دنبال تقويت و داشتن نقش بيشتري در امور جهاني است. سخنگوي وزارت خارجه چين در بيانيه‌يي مطبوعاتي اعلام كرد، شي جين‌پينگ قرار است در بازه زماني ۱۵ تا ۱۸ ژانويه ۲۰۱۷ به سوييس برود و در نشست سالانه داووس در كنار سياستمداران و ثروتمندان جهان در ۱۷ ژانويه سال جاري ميلادي شركت كند. رييس‌جمهوري چين حين حضور در سوييس قرار است از دفتر سازمان جهاني بهداشت، سازمان ملل و كميته بين‌المللي المپيك نيز بازديد كند. مقام‌هاي ارشد كه در اين سفر رييس‌جمهوري چين را همراهي مي‌كنند؛ «جك ما»، موسس وب‌سايت فروش علي بابا، «وانگ جيانلين»، رييس گروه داليان واندا و «ژانگ ياكين»، مدير Baidu هستند. ديويد آيكمن، نماينده ارشد چين در نشست جهاني اقتصاد به بلومبرگ گفت: سال جاري ميلادي، به دليل تعداد اعضاي هيات چين در نشست، ما مي‌توانيم بيش از سال‌هاي گذشته در مسائل مختلف جهاني به بحث بپردازيم.

چين به دنبال فرصت‌هايي براي بهتر كردن وجهه خود در بخش تجارت جهاني است؛ چراكه پيش‌بيني مي‌كند با حضور دونالد ترامپ به‌عنوان رييس‌جمهوري جديد امريكا، وي چين را بيش از گذشته منزوي كند. معاون رييس‌جمهوري چين در نشست ۲۰۱۶ داووس حضور داشت و لي كچيانگ، نخست‌وزير چين رياست هيات اين كشور را در نشست ۲۰۱۵ برعهده داشت.

رييس‌جمهوري چين در شرايطي در نشست داووس شركت خواهد كرد كه پيش‌تر بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي اعلام كرده سفر خود را به داووس براي شركت در نشست اقتصادي -كه 18 ژانويه در اين شهر برگزار مي‌شود- لغو كرده است. برخي معاونان نتانياهو نيز اعلام كردند كه لغو سفر وي به داووس با تحقيقات كنوني عليه‌اش در پرونده فساد هيچ ارتباطي ندارد. آنها همچنين مي‌گويند، برخي از روساي جهان كه نتانياهو قصد داشت با آنها ديدار كند، در نشست داووس شركت نمي‌كنند و همين دليل لغو سفر نتانياهو است. از سوي ديگر پيش‌بيني‌هايي درباره حضور نتانياهو در مراسم اداي سوگند دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا در واشنگتن وجود دارد.نویسنده:
راي پارلمان تركيه براي پيشبرد اصلاح قانون اساسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/22
راي پارلمان تركيه براي پيشبرد اصلاح قانون اساسي


گروه جهان

پارلمان تركيه سه‌شنبه براي پيشبرد مناظرات درباره اصلاحات قانون اساسي كه منجر به گسترش قدرت رييس‌جمهور اين كشور مي‌شود، اقدام به راي‌گيري كرد و گامي ديگر در جهت استقرار نظام رياست‌جمهوري در اين كشور برداشت. به گزارش رويترز، رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه و حاميانش مي‌گويند اين كشور به رهبري قدرتمندتر و قوه اجرايي رياست‌جمهوري براي جلوگيري از بازگشت به دولت‌هاي ائتلافي شكننده گذشته نياز دارد، اما مخالفان نگرانند كه اين اصلاحات به اقتدارگرايي در اين كشور دامن بزند. راي‌گيري اوليه براي مناظرات درباره طرح اصلاحات قانون اساسي تركيه كه سه‌شنبه در پارلمان برگزار شد درواقع نشانگري زودهنگام از حمايت اين لايحه بود كه با 338 راي موافق به تصويب رسيد، اما نشان داد برخي نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه و حزب اپوزيسيون حركت ملي‌گرا كه از اين اصلاحات حمايت مي‌كردند، به نفع اين لايحه راي ندادند. اين لايحه براي به رفراندوم رسيدن، دست كم به 330 راي موافق از 550 عضو شوراي تركيه نياز دارد؛ رفراندومي كه انتظار مي‌رود در فصل بهار برگزار شود.

حزب حاكم عدالت و توسعه در مجلس اين كشور 316 نماينده دارد درحالي‌كه حزب حركت ملي‌گرا 39 نماينده خود را وارد مجلس كرده است. بر اساس اين اصلاحات، اردوغان به‌عنوان رييس‌جمهور مي‌تواند وزراي دولت را انتخاب يا عزل كرده، حاكميت حزب حاكم را برگردانده و تا سال 2029 حكومت كند. در مناظره پيش از اين راي‌گيري درباره لايحه 18‌بندي مذكور بنعالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه متذكر شد كه اصلاحات به مشكلات تركيه در داشتن 2قوه مجريه خاتمه مي‌دهد. ييلدريم در اين باره توضيح داد: وجود يك قوه اجرايي و يك شاخه مجريه در كشور ضروري است. كشتي كه 2 كاپيتان داشته باشد غرق خواهد شد، بنابراين ما بر ضرورت وجود يك كاپيتان تاكيد مي‌كنيم.

در جريان مناظره شب گذشته 480 نفر از نمايندگان مجلس اقدام به راي‌گيري كردند كه 134 نفر از آنها به اين لايحه راي منفي دادند. ساير آرا يا راي ممتنع، يا نانوشته يا بي‌اعتبار بودند. مناظره درباره بخش‌هاي مختلف اين ماده امروز آغاز شده و حزب حاكم عدالت و توسعه برنامه دارد تا مناظره درباره اين بسته اصلاحاتي را تا 24 ژانويه به پايان برساند.نویسنده:
دادگاه راي پارلمان به بركناري مادورو را نپذيرفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/22
دادگاه راي پارلمان به بركناري مادورو را نپذيرفت


گروه جهان | يك روز پس از اينكه پارلمان ونزوئلا به بركناري نيكلاس مادورو رييس‌جمهوري از قدرت راي داد، دادگاه عالي اين كشور چنين اقدامي را فاقد پشتوانه قانوني و تسويه حسابي سياسي خواند. به گزارش رويترز، دادگاه عالي ونزوئلا در واكنش به اين اقدام اعلام كرد كه پارلمان اختيارات بركناري رييس‌جمهوري از منصب خود را ندارد.

نيكلاس مادورو كه كشورش با يكي از شديدترين بحران‌هاي اقتصادي جهان روبه‌رو است، اعلام كرده براي افزايش قدرت خريد كاركنان دولت در برابر نرخ تورم فزاينده در اين كشور، حقوق ماهانه آنها را دست‌كم 50‌درصد افزايش مي‌دهد. اين براي پنجمين‌بار در يك سال گذشته است كه دولت حداقل دستمزد را افزايش مي‌دهد و تلاش مي‌كند تا با اين روش، اوضاع اقتصادي نابسامان كشور را تا اندازه‌يي بهبود بخشد. فقط در سال گذشته ميلادي، دولت ونزوئلا حقوق كاركنان دولت را در ماه آوريل 30درصد و در ماه اكتبر 40درصد افزايش داد. تورم بالاي اقتصادي، كاهش شديد واحد پول در برابر دلار و كمبود مواد غذايي، كشور ونزوئلا را از ماه‌ها قبل دچار بحران شديد اقتصادي كرده است. دولت نيكولاس مادورو كه اين روزها با انتقادهاي شديدي از جانب گروه‌هاي سياسي رقيب روبه‌رو است، براي بهبود شرايط اقتصادي تصميم‌هاي متعددي اتخاذ كرده كه تاكنون هيچ يك از آنها ثمربخش واقع نشده‌اند. چندي پيش نيز دولت ونزوئلا براي مهار اقتصاد افسار گسيخته، اسكناس‌هاي يكصد بوليواري را از چرخه اقتصادي خارج كرد. در ماه‌هاي اخير خيابان‌هاي شهرهاي مختلف ونزوئلا شاهد تظاهرات گسترده مخالفان بوده‌اند كه خواهان برگزاري همه‌پرسي براي بركنار كردن رييس‌جمهوري هستند. صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود پيش‌بيني‌ كرده كه ونزوئلا با تورمي بيش از 2000درصد در سال 2017 بالاترين نرخ تورم در جهان را به خود اختصاص خواهد داد. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ كنوني تورم در ونزوئلا 720درصد (بالاترين نرخ تورم در جهان) است كه در سال آينده بيش از دو برابر خواهد بود. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اوكراين با تورمي معادل بيش از 45درصد در رتبه دوم قرار دارد. بدين ‌ترتيب، با يك محاسبه در محصولات غذايي مي‌توان گفت كه قيمت يك نان ذرت كه امروز دو هزار و 500بوليوار (25سنت دلار) است در سال 2017 به 55هزار بوليوار (5دلار و 51سنت) قيمت خواهد داشت. مادورو از نخستين روزهاي سال جاري ميلادي با اين بهانه كه مي‌خواهد با جنگ اقتصادي برنامه‌ريزي شده از سوي احزاب مخالف دولت و كشورهاي غربي عليه ونزوئلا مبارزه كند، به اعمال وضعيت اضطراري اقتصادي و در پيش گرفتن سياست‌هاي اشتباه، فشارهاي اقتصادي بر مردم را افزايش داده است.

 نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/22
از منطقه


مهار حريق 16 حلقه چاه ميدان نفتي القياره عراق

حريق 16چاه نفت كه توسط داعش در منطقه القياره در جنوب موصل عراق به آتش كشيده شده بود، مهار و خاموش شد. به گزارش خبرگزاري آناتولي، عاصم جهاد؛ سخنگوي وزارت نفت عراق با انتشار بيانيه‌يي اعلام كرد: گروه تروريستي داعش 25چاه نفت را در منطقه القياره در جنوب موصل به آتش كشيده بود كه حريق 16چاه مهار شد. جهاد افزود:«با كمك تيم از كاركنان فني و مهندسان وابسته به شركت نفت شمال با پشتيباني نيروهاي دفاع مدني منطقه، حريق 16چاه نفت خاموش شد و تلاش براي مهار آتش در چاه‌هاي ديگر نيز ادامه دارد.» به گفته يكي از كاركنان تيم آتش‌نشاني، عمليات اطفاي حريق چاه‌هاي نفت از معمول دشوارتر است و نياز به تجهيزات خاصي دارد به ويژه اينكه داعش پيش از به آتش كشيدن چاه‌ها، مناطق اطراف را مين‌گذاري كرده و بدين جهت مهار آتش‌سوزي كند پيش مي‌رود.600 هزار افغانستاني

در 2016 آواره شده‌اند

در جريان درگيري‌ها در مناطق مختلف افغانستان بيش از 600 هزار نفر در سال ۲۰۱۶ مجبور به ترك خانه‌هايشان شده‌اند. به گزارش خبرگزاري آلمان، سازمان ملل متحد مي‌گويد چنين آماري در افغانستان بي‌سابقه و بالاترين رقم ثبت شده است. علاوه بر اين در سال ۲۰۱۶ نيز نزديك به يك ميليون پناهجوي ثبت‌نام ‌شده و ثبت‌نام‌ نشده از پاكستان و ايران به افغانستان بازگردانده شده‌اند. اين تعداد پناهجو و آواره، كار دولت افغانستان و سازمان‌هاي امدادرسان را دشوار كرده است. براساس گزارشي از سازمان ملل متحد درحال حاضر ۹ميليون نفر در جهان نيازمند امدادرساني و كمك‌هاي اوليه هستند. رقمي كه به نسبت سال ۲۰۱۵ميلادي 13درصد رشد كرده است.شليك موفقيت‌آميز موشك هسته‌اي پاكستان

پاكستان مي‌گويد كه نخستين موشك كروز پرتاب شده از يك زيردريايي را با موفقيت آزمايش كرده است. به گزارش رويترز، اين موشك كه بابر-۳ نام دارد ۴۵۰كيلومتر بُرد دارد. اين موشك از محلي در اقيانوس هند كه جاي آن مشخص نشده، پرتاب شده و با دقت به هدف خورده است. برخي از رسانه‌هاي پاكستاني ويديويي از اين پرتاب را منتشر كرده‌اند كه شليك موشكي از زير سطح دريا سپس برخورد آن به هدفي در روي خشكي را نشان مي‌دهد. محمد نواز شريف، نخست‌وزير پاكستان، اين موفقيت را به مردم كشورش تبريك گفته و آن را نشانگر توانايي‌هاي فني و خود اتكايي كشور دانسته است. آزمايش تازه پاكستان از يك سو به مفهوم توسعه برنامه زيردريايي اين كشور و از سوي ديگر به معني توسعه فناوري نصب كلاهك هسته‌يي روي موشك‌هاي داراي قابليت پرتاب از زيردريايي است. آزمايش جديد در عين حال مي‌تواند مسابقه تسليحاتي بين اين كشور و هند را افزايش دهد.نویسنده:

  خبر Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  8
  يداصتقا ri.repapswenlodaat@erutaef
  انديشه 66420769 خرج دخل در
  ناهماهنگي ايران كشاورزي بيمه امروز
  صندوق تا ۳۹۱ از هداري سرماي
  نقد «بيمه درباره مجلس شهاي پژوه مركز كه گزارشي
  در منتشر راهكارها» شا چاله وضعيت، ايران؛ در
  كشاورزي كشاورزي بيمه يعني كشاورزان، اصلي مشكالت به
  كرد از خروج راهكارهاي گزارش اين در است. شده
  اشاره فرانكفورت مكتب شده فراموش نقدهاي
  بازخواني است. شده معرفي
  چالش «بيمه درباره را گزارشي مجلسي شهاي پژوه
  مركز تقريبا پاپ «هژموني نوشت: راس آلكس اند.
  يافت گاردين| روزنامه جفريز استوارت
  مولف| منتشر راهكارها» شا چاله وضعيت، ايران؛ در
  كشاورزي نهها رسا بر سوپراستارهايش است، شده تكميل نثاري| جان سهيل
  مترجم| كشاورزان هاي چال مشكالت به گزارش، اين در
  كرد. اختيار در دارها سرماي اقتصادي توان دارند سلطه فرانزن، جاناتان قلم به تصحيحات رمان در گزارش اين از قسمتي در است. شده اشاره بيمه حوزه
  در «آنها داد: ادامه نيويوركر مجله منتقد اين
  آنهاست.» مجموعه او فروشد. مي را اش كتابخانه لمبرت
  چيپ ايران، در كشاورزي بيمه مشكالت از «بخشي
  آمده: زندگي ابرثروتمندان فانتزي قلمرو در موقت
  تما هاي كتا همچنين فرانكفورتش مكتب هاي
  كتا كشور كشاورزي بخش بر حاكم خاص شرايط
  محصول يشوند: مخفي عاميانه نمايي پشت اما كنند،
  م ساختارگرايش، اش، فرماليستي اش،
  «فمينيستي اصالح به نسبت ابتدا كه دارد ضرورت رو، اين از
  است، هاي صندل از يبلعند پيتزا اسكار مراسم در خارج هاي اب كت اش، دي فروي شود.»
  پساساختارگرايش، انجام مناسب ايجابي سلبي اقدامات شرايط،
  آن يكنند... تشويق را ورزشي هاي تي پي، اي. وي قراردادن تاثير تحت براي تا فروشد مي را عرفش»
  از مخارج هماهنگي عدم گزارش، اين در ديگر
  نكته لقب گرا» «نخب هنوز ادبي رمان شعر رقص،
  اپرا، باشد. داشته پول جديدش دختر
  دوس اين در است. ايران كشاورزي بيمه صندوق هاي
  دريافت واقعي قدرت نزد جايي چندان كه درحالي يگيرند،
  م هاي كتا از جدايي كه شود مي معلوم
  اما باشد داشته تداوم بلندمدت در يد وان تنم بيمه اين
  شرايط پست واال [هنر] قديمي مراتب سلسل ندارند.
  جهان شيرازه «از است. دردناك او براي فرانكفورت
  مكتب كاهش زمينه در كارآمدي اقدامات هم كه دارد ضرورت است.»
  و حاكم حزب كه است پاپ است: شده معنا كه آورد ياد به برگرداند ابرو ا كت
  سرزنشگر هم پذيرد صورت اجرايي) مخارج (غرامت
  مخارج آدورنو فرانكفورت، مكتب برجسته ههاي چهر ’نقد وعده با اي ابفروش كت در هركدامشان
  چگونه نهادهاي سوي از ها دريافت بهنگام كسب افزايش
  به اجتماعي هاي نه رسا در تا نماندند زنده
  هوركهايمر، خوانده فرا را او متاخر، داري سرماي جامعه
  راديكال انجام الزم توجه كشاورزي بيمه مجري ناظر
  قانونگذار، بيشتر بودند زنده اگر اما كنند، باز كاربري ِ
  حساب تئودور نبود، جوليا هبايي زي هابرماس يورگن اما
  بود... بانك مطالبات انباشت بيمه، مشكالت از يكي
  شود. ديدگاه اين بر تاييدي را اينترنت در هده ارائ
  خدمات جيمسون فردريك يداد نم را جوليا بوي
  آدورنو ساالنه پرداخت كشاورزي بيمه صندوق از
  كشاورزي انتخاب «آزادي فرهنگ صنعت كه ديدند خود نداشت.» را جوليا هنرمند
  زبان پيشنهاد قسمت اين در است. كشاورزي بيمه حق
  يارانه راس يدهد. را است» يكسان هميشه كه چيزي هاي يهود همان يعني فرانكفورت، مكتب
  اهالي بيمه حق يارانه عنوان با مشخصي بودجه رديف
  شده به يكپارچه هميشه از بيش «فرهنگ يگويد:
  م سوم رايش وايمار، جمهوري دوران در ي-كه
  آلمان موضوع (اين شود. تعريف ساالنه هاي بودج در
  كشاورزي معدود لآساي غو شركت چند با يرسد؛
  نظر اغلب اكنون نوشتند دادند درس سرد جنگ
  و كشاورزي بيمه صندوق اساسنامه 32( ماده تبصره
  در انحصارهاي آمازون، سبوك في اپل، گوگل،
  مثل در فرانزن قهرمان درد به نيستند- حيات قيد
  در است.) شده ديده نيز
  ايران تنگتر اينترنت گفتمان كند. اداره را بقهيي يسا ماكس بنيامين، والتر نقدهاي يخوردند. نم نو است.»
  هزاره شده اريتر اجب فروم اريك ماركوزه، هربرت آدورنو، چيست؟
  هوركهايمر، پيشنهاد هنر دبير عنوان به من، ۰۹۹1 دهه اواخر
  در سطحي يا ازمدافتاده كاپيتاليستي جامعه بر
  ديگران به كمك راستاي در همچنين ها هش پژو
  مركز بر مبني انتقادي شناسي جامعه نوسازي همچنين تاريخ دوباره آغاز باعث ماللت اين انداز چش شايد
  كه مخاطرات كه دادم سفارش هيي مقال گاردين، كه نظامي در آنارشيسم تحقق براي بود
  تالشي رسيدند. نظر
  به تشويق دولت، بودجه بر كشاورزي بيمه مالي بار
  كاهش بود. فرانكفورت مكتب ميراث دوران اين از مردي لمبرت، فرانزن، قهرمان
  شود. عنوان با (آنچه فرهنگي محصوالت سازي سفارشي كه دهد ترويج را امكان اين طرفي از يخواست
  م اضطراب درباره روزگاري روزي كه لمبرت،
  بنابراين كارآمدسازي توسعه بازرگاني بيمه كتهاي
  شر روزا، هارتموت لسنيخ اشتفان دوره كالوس جهاني در خواست نم «ديگر او است. لآور ال
  م كند. بررسي را شناسيم) شده» سفارشي «فرهنگ نگاه اريشان خودمخت ابراز ديده اعمالشان به افراد تودور سلطنتي خاندان دراماتيك ماجراهاي در
  اختگي كرد: پيشنهاد كشاورزي بخش در يي بيمه
  خدمات را هرجا روزها «اين هد: نوشتان آلماني هشناسان جامع برخوردار فراگير احترام از ان اري خودمختش كنند جهان همين در خواست مي تنها كند؛ زندگي
  متفاوت ذائقه با فرهنگي محصوالت تطبيق كه بود اين ايده ناپذير جتناب امر اين با گفت، مي دانشجويانش
  ِ
  به قانون )17( ماده «5 تبصره قانوني ظرفيت
  *از رايج ماجراي اين كل يعني ببريم، سوال زير را افراد است.» شده مد شدت به كاپيتاليسم نقد كنيد نگاه گرفت. را آن جلو عمال ديگر طرف از اما شود، جستوجو لمبرت كه كرامتي اما باشد».
  باكرامت ۶5 با را زاردالرياش چهاره كتابخانه يد آي
  كنار بر مبني طبيعي منابع كشاورزي بخش وري بهره
  ً
  افزايش مد فقط آنها نقادي كاپيتاليسم، معهشناسي، جا كتاب چنين اگر اصال است. حقير كرامتي كند
  مي هم اين عاشق ايد، داشت دوست را آن «اگر كه را كه دهيم نشان يخواستيم «م گفت: من به
  گريبر هنام مجللي خواربارفروشي در او يد. زن تاخت
  دالر كشاورزي» بخش توسعه از حمايت هاي دوق «صن
  حضور احيا جديد زمانه براي را انتقادي تئوري بلكه نيست، پروپيمان بانكي حساب داشتن معني به
  كرامتي هدف آيا كه يكردم فكر زمان آن بود». خواهيد خدمات همه پايان، بروكراسي بدون يتوانيم،
  ِ خرج را معامله اين از درآمدش مصرف»
  «كابوس كشاورزي بيمه صندوق هماهنگي با گر بيمه عنوان
  به يگيرد. را دهها بازن طرف مالي بحران در كند هاي هم تو قالب در سالمون ماهي مثل
  اسيرشدن درعوض را افراد ههاي ذائق زنجيره كه نيست اين هنر كنيم.» فراهم را اجتماعي هاي سروي دهندگان ارائ قالب با صيدشده نروژي وحشي سالمون
  «ماهي پذيرد. صورت الزم
  استفاده به را آن كه باشد اين ما تحليل فهم راه بهترين «شايد قدر خودسازماندهي در زاكوتي پارك تهاي آنارشيس دارد؟ را ارزشش هم باز باشد متاخر وچيتاليسم پكاپ نخستين ريت، جان كند؟ منفجر كردنش، ضا ار دهه اين يكند. دالر 78.۴۰ قيمت به
  ماهيگيري» نسبت الزم، اجرايي قانوني بسترهاي ايجاد با
  *دولت برنامه كه بود گفته جايي سي، بي بي. مديركل ببينيم خودي تخريب تضعيف، تحقير، نقد عنوان بود كرده دريغ آنها از سيستم كه يافتند را احترامي عمدا رويكردي شبيه لمبرت كرامت رسد مي نظر به
  ً دوران فرانزن، هظر بن ظاهرا، كه دوراني است،
  نود با دولتي خصوصي مشاركتي بيمه مدل كارگيري است.»
  به شده جامعه نصيب كاپيتاليسم تحت كه آدورنو، كه انور همط يا است شده تصوير
  خودفريبانه به دانند نمي هنوز كه يدهد چيزي مردم به خوب رسيدند. همبستگي حس به مسير اين از
  و بهتر آن در كه است پروايي بي گرايي مصر
  چنان بخش در اتكايي گر بيمه عنوان به دولت جايگاه
  حفظ احيا را انتقادي تئوري هركسي ما عصر در در فرانكفورت، مكتب متفكران ترين بزرگ از
  يكي چند رسيد، ما دست به مقاله وقتي دارند. نياز آن ماركسيست فيلسوف جيمسون، فردريك
  ِ هوار كناي گخود، برندين براي مجلل، هاي ازه مغ
  است كند. اقدام
  كشاورزي ميان در است. طنز حس نيازمند شك بدون كند زندگي از برآمده هايي انديش حداقل: اخالق
  كتاب فرهنگ چيز چه افتادند: فكر اين به همكارانم از نفر يگويد ديالكتيك هاي فيت ظر كتاب در امريكايي، شان فروشگاه اسم براي كاپيتاليسم نقد ادبيات
  از باغي زراعي «واحدهاي باالي تمايل به
  *باتوجه در حقوق كم پركار كارگران كاپيتاليسم، بازندگان است خاص نسلي به تعلق حس خاطر به اغلب حتمي، امر با موفق «تطبيق بود، كرده بيان
  ويران سازي سفارشي كجاي است؟ بد خيلي شده سفارشي كنند.
  استفاده صنعتي» مرغداري واحدهاي دامداري واحدهاي
  بزرگ، دريافت آيا دارد؟ ايراد عيب فرهنگي محصوالت زرگترين دست به ظاهرا كه ديد شود را چين آدمها زندگي وارد هرازگاهي، تاريخ، از هراس كه عيني روش تنها كاربردي... پايدار ذهني
  چارچوب مكتب كابوس آن، در كه، است يي دهه
  همچنين حق يارانه پرداخت در دولت سهم بيمه، حق پرداخت
  به براي اما اند، ده ش آزاد تاريخ سوسياليستي انقالب ناسازگاري [شناسايي] سالم، افراد بيماري
  تشخيص داريم، دوست دانيم كه چيزي از بيشتري ميزان يي ويژه جمعي تجربه يشدن... نسل «تجربه يشود:
  م مارگارت كه همانطور پيوست. واقعيت به
  فرانكفورت ممكن ميزان حداقل به مزبور كشاورزي واحدهاي
  بيمه بازي پدهايشان آي با بتوانند غرب ساكنان اينكه خرد كه است مسيري با آنها عقالني وجود
  بين هنر خوب برنامه كه زدم فرياد من اما نيست؟ خوب وجودي حال شدن زرگ تجرب اين است: حال
  از براي جايگزيني نداشت، وجود جايگزيني گفت،
  تاچر هدفمند راستاي در عمال تصميم اين كند. پيدا
  كاهش اند. ده رانده خودكشي مرز به كارگران اين كنند بزند.» رقم شان زندگ براي توانست
  م هداشتن نگ جاي كه، است يي ادآورده نعمت واال نشان را جمعي تاريخي حال به تبديلش من ساحتي» تك «جامعه ماركوزه آنچه
  كاپيتاليسم، بخش به دولت توسط پرداختي بيمه حق يارانه
  كردن كاپيتاليسم ماركس بيني پيش طبق تنها نه پرولتاريا مثمرثمرترين از يكي اينجا در جيمسون يدهد.» يآمد، جاودانه فوكوياما ظر نب كه دوراني
  اما گسترش را هايتان اف ابدي، بازخورد حلقه در شما دموكراسي. ليبرال براي نطور همي
  ناميد بود. خواهد نيز خرد) كشاورزان از (حمايت
  كشاورزي يدهد. است. شده آن حيات ادامه ابزار بلكه نكرد، دفن را والتر كند. قبر نبش را فرانكفورت مكتب افكار منداز چش از تنفر خاطر به نه رسيد، پايان
  به فرانسيس سياسي، علوم امريكايي
  دانشمند بيمه به كشاورزان به وام پرداخت نمودن
  *مشروط فلسفه استاد فرانسوي ماركسيست رانسير، ژاك خوارشده كرامتي از انزجار تيا ار مبالل اي
  جاودانگ امروز كه شده، شي سفار فرهنگ كه فهمم مي حاال داشت؛ سر در را تاريخ تداوم انفجار روياي
  بنيامين در كند، تثبيت را نكته اين بخواهد كه انگار
  فوكوياما، )31( ماده در موضوع (اين خود كشاورزي فعاليت
  كردن جهاني «سلطه گفت: من به هشت، پاريس دانشگاه يشود، ابراز خريد هنگام افراد اباي انتخه با تنها
  كه جهشيافته نسخه هست، جا همه زيادي بسيار حد تا آن تحقق متضمن داد شرح جيمسون كه
  تجاربي در كند. پاك را تسوالي عالم گرفت تصميم نود
  دهه است). شده ديده نيز ايران كشاورزي بيمه صندوق
  اساسنامه كمونيست حزب وجود به وابسته امروز كاپيتاليسم، قديم. سبك به كاپيتاليستي بحراني بهخاطر
  بلكه آدورنو پيش، دهه هفت كه، است چيزي همان رژه به بنيامين كه همگني خالي زمان بود. رويا نوشته تاريخ؟» «پايان عنوان تحت يي مقال 1او ۹8۹
  در اتكايي بيمه جهاني هاي ظرفيت از مندي
  *بهره هاي شرك اختيار در ارزان كارگراني كه است چين يكرد منتسب پوزيتيويسم كاپيتاليسم بهجلو رو سال در فرانسوي، مائوئيست فيلسوف بديو،
  آلن فرانكفورتشان، مكتب كالسيك متن در هوركهايمر مرحله دموكراسي ليبرال از فراتر يگفت كه
  بود داخلي. هاي ظرفيت
  كنار حرف نوشتند. اش درباره روشنگري، ديالكتيك را قيمتها تا دهد مي قرار غيربومي كاپيتاليستي تجربي ايده يك موقتا) (گرچه است شده متوقف «چه پرسيد: تاريخ3 دوباره تولد كتاب در ۰2 12
  باالترين كه است نظامي زيرا ندارد، وجود
  جديدي بيمه) حق (تخفيف فرانشيز ابزارهاي كارگيري
  *به دهي ان سازم حق از را كارگران دهند كاهش انآمده جهاني «تداوم نوشت: است؟»
  خبر پيشرفتة جوامع كه انتخاب، آزادي كه بود اين آنها غيرخطي زمان از تر بخش رستگار يتر
  غن تضمين را فرد شناختن رسميت به براي ممكن
  ِ
  سطح گذاران. بيمه اخالقي مخاطرات كاهش براي كسورات
  و جهاني به يشود خوشبختانه، كنند. محروم خود از رنج در جهان آن در سالمت بحران ههرقيمتي؟
  ب چيزي ينازيدند، آن به خيلي غرب كاپيتاليستي كه بود چيزي اين حداقل است. شده آن
  جايگزين تاريخ پايان كتابش، فوكوياما كه بعد سال سه كند.
  م در يي بيمه خدمات محصوالت به بخشي داشت.»
  *تنوع اميد امروز جهان از كمتر پوچي با عادالنت جهاني ظهور جهان؟ آن پايان اش؟ فاتحان
  گسترش هميشه كه چيزي انتخاب در تنها نه است. خيالي كرد. برداشت زاكوتي پارك از جيمسون وجود تسوالي عالم كرد، منتشر را انسان، آخرين
  و
  كشاورزي. «وقتي يگويد: گليزر اليان است. پوچ ما جهان اش اره درب بديو كه تاريخي دوباره تولد در مالي بحران غيرمنتظره پيامدهاي از بديو
  متفاوت؟» كرد ادعا شود بلكه داريم، آزادي بوده يكسان كارانه نومحافظ كاري دستور فوكوياما شايد
  نداشت. برحسب كشاورزي مختلف هاي ريسك بندي
  *طبقه فاسد كاذب آگاهي با آنقدر انساني شخصيت كه كوچكي روشن وسيله به قطار واگن در هرشخص همينطور بازگشت صحنه به ماركسيسم نوشت، هايي جنبش از بهويژه بعد، به 88۰۰2 از
  جهاني اين اما بود، كرده مخفي پساايدئولوژيكش تز در
  را بيمهگذاران.
  مناطق منظره وضع، اين گفت: شود مي شود، مي خيره نوشت. سيريزا استريت» وال «اشغال
  مثل «شخصيت» نام شايسته چيزي ديگر كه است شده اگر شايد فرانكفورت. مكتب بهشيوه انتقادي
  تئوري شرق بين بزرگ ايدئولوژيك نبردهاي كه او
  نظر هاي نه يارا مصرف هاي محل هدفمند دقيق
  *تعيين كتاب نويسنده است.» رانشهر وي از هيي ورورفت رن كردن دموكراتيزه در امريكا ناكامي وانست
  بدي ندرت، «شخصيت، بودند: نوشته آنها ندارد. وجود بود داشته نگه را نه 2كتابخا ۰1۰ مثال تا
  لمبرت دموكراسي ليبرال اينكه اند ده رسي پايان به
  غرب كشاورزي. بيمه به دولتي
  پرداختي خبرسازي هياهو، پنهان نيمه چگونه باشيد؛ قعبين وا بوليواري سوسياليستي رنسانس عراق
  افغانستان شر از رهايي براق سفيد دندان از بيش چيزي به اشتياق اما بگيرد. عوضش در سالمون دو يوانست مت بودند. لكار ان غيرقاب ظاهرا است، شده فاتح
  غربي براي كشاورزي بيمه بازار در رقابتي فضاي
  *ايجاد يدهد: ادامه ببينيد را مدرن زندگي بهاي فري دارد. ادامه كاپيتاليسم نقد هده ارائن ده ابهاي كت براي طريق از مردم كند. اضافه هم را التين امريكاي
  در نها انسا يكند.» داللت احساسات بدن بوي بود ياي جاودانگ بود انده باق كه چيزي
  تمام خصوصي. بخش كارآمد حضور براي
  تشويق هند شد تعويض هبه آماد مرغوب كاالهاي به بدل سمت به توربوكاپيتاليسم، با همراه فناوري، نظرم «به تيت نگارخانه فروشي سوغاتي در مثال براي كه شدند چيزي خواستار جنبشهايي
  چنين بود: نوشته فوكوياما نمود. مي آو مالل بسيار
  كه رهمندي به با كشاورزي تعاوني ههاي بيم *راهاندازي يشتابد. زيستي محيط فرهنگي آخرالزمان بودند: شده منع آن از نئوليبرال كاپيتاليسم
  تحت او با بداند كه مانده اين فقط فرد انتخاب حق از حاال است، مصرف» «كابوس مصداق كه
  مدرن بود. خواهد انگيزي بسيار زمان تاريخ
  «پايان هاي بيمه اتحاديه تشكيل يا دولتي اتكايي بيمه
  پشتوانه را ما ديجيتال فگرايي مصر بينم، مي طوركه آن «كرامت» لمبرت آنچه يا شدن، شناخته رسميت
  به فرهنگ صنعت در تبليغات «پيروزي شود. مي بازي دارد. وجود انتقادي» «تئوري ام بن عظيمي
  بخش براي تمايل شدن، شناخته رسميت به براي
  مبارزه كشاورزي.
  تعاوني جهان يا كنيم شورش كه كند آن از تر منفعل نامد. مي به مجبور كنند حس هها فكنند مصر كه است اين فرانكفورت مكتب به منحصر فقط ديگر عبارت اين انتزاعي صرفا هدفي براي خود جان هخطرانداختن
  ب بخش در متقابل بيمه هاي صندو اندازي دهيم.»
  *راه نجات را يشود هايي شته همه شامل انتقادي تئوري نيست؛ گريبر، ديويد سوي از شده داع اب شعار
  بنابراين بااينكه هستند، آنها محصوالت از استفاده خريد شهامت، شجاعت، كه جهاني ايدئولوژيك مبارزه
  و
  كشاورزي. حاال فرانكفورت مكتب بينند.» مي را ماجرا واقعيت كه گفت احتماال بود زنده امروز آدورنو اگر از يكي داشت. اش كتابخان در زماني لمبرت كه از شناس، انسان كنيد» «اشغال جنبش
  فعال را خود جاي انگيخت برم را انگرايي آرم
  تخيل وضعيت، ايران؛ در كشاورزي «بيمه گزارش
  در افتاده اتفاق هم حاال همين فرهنگي آخرالزمان همينطور هستيم.» درصد ۹۹ «ما آيد:
  اينجا امروز، جامعه، از نقدي چنين زيرا يد، آي ما كار به كوچك رونقي كاپيتاليستي، جهاني بحران
  پيامدهاي فني، مشكالت پايان بي حل اقتصادي، محاسبه
  به ضرورت به «باتوجه است: آمده راهكارها» شا
  چاله آن متوجه كه هستيم آن از اديتر غيرانتق اما است، كه پسابروكراتيك» يي جامعه در بهيي «تجر
  تعبير نوشته كلمات آن كه است زماني از تر حقيقي حتي (راهنماهاي انتقادي تئوري هاي اب كت شهرت
  در پيچيده نيازهاي ارضاي زيستي محي هاي
  نگران هاي شرك كه است مناسب كشاورزي، بخش از
  حمايت تحقق او هاي تر ترين بينانه قع وا غير باشيم. شده يگويد: استريت وال اشغال جنبش وصف در
  او بودند. شده مهها) نا زندگ لغت هاي فرهنگ تصويري، بود انديشيده فوكوياما داد.» خواهند دگان رف نن
  مك نيز خدمات صنعت هاي بخش در فعال بازرگاني
  بيمه كشاورزي بخش به يي بيمه خدمات برخي ارائه به
  مكلف براي الزم تدابير اتخاذ براي حال همين در شوند.
  كشور تطابق (عدم ايران در كشاورزي بيمه اندهي زي ميدهد
  كاهش رخ ها انقالب كه آنجاست
  علم به آن هدايت ساالنه) هاي پرداخت يها
  دريافت بيمه كه است مناسب جهاني، ميانگين وضعيت
  سمت انگيزه اشتياق من دوستان خير. هم بله هم اين به او اگر شايد شود. رها كمبريج آكسفورد ميرابوطالبي| اميرحسين
  مترجم| يي منطقه يا استاني چارچوب در كشاورزي
  محصوالت كارم كه بودم اين عاشق هم من ديدند را من را اكتشافش براي الزم آزادي آن بود نرفته سفر استاد سمارسي اك دانشگاه در روولي گيرد.»
  كارلو قرار ارزيابي
  مورد بدهم. توضيح ديگران براي را يافت.
  نمي جاذبه پژوهش در پيشروان از يكي او است.
  فيزيك اداري هاي محدودي رفع به گزارش اين
  در سياسي هاي فعاليت به شما حال همان در را آزادي اين ايد رده سعي هم خودتان
  آيا تركيب دنبال علم از حوزه اين است.
  كوانتوم اجتماعي، هاي بيمه پوشش همزمان، اشتغال
  قانوني اين آيا بوديد. هند عالقم نيز ايتاليا در راديكال دهيد؟ جاي تان زندگ
  در كوانتوم مكانيك با اينشتين نسبيت عمومي
  نظريه نرخ با متناسب كشاورزي بيمه كارگزاران كارمزد داشتند؟
  افزايش ارتباطي شما ذهن در چيز دو خيلي ام كرده گشتگذار خيلي من واقعيتش كتاب است. نظريه اين از زمان ايده حذف وسيله
  ب انگيزه توسعه حفظ براي پرداخت در تسريع
  تورم ديگري سوي به يكي از من كه است اين حقيقت بودم. بدي دانشجوي شدم. ارغالتحصيل دير هم فيزيك» از كوتاه درس «هفت نام به روولي
  نازك مركز هاي صيه تو ديگر از نيز آنان در ساني رت ما
  خد سياست طريق از يخواستم هفتاد دهه در رفتم. كلي هم هفتاد دهه در بودم سفر در ْ
  هميشه حتي بود جهان هاي كتا ترين پرفروش از
  يكي اند. وده زمينه اين در شا
  پژوهه ايتاليا در زمان آن در آنچه اما دهم. تغيير را جهان است هنوز كه هم هنوز كردم. سياسي
  فعاليت فروش از ايتاليايي يعني اش اصل زبان به آن
  فروش ياسي به بزرگ اميدي رويا تبديل افتاد اتفاق باز را دورنمايم ماينم تو كه جايي تا كنم مي
  سعي نيز گري» سايه «پنجاه مانند محبوبي بهاي است؟
  كتا كدام مناسب راهبرد انقالب كه كردم فكر خودم با كه بود آنجا بود. عميق دارم. نگه نظر به كه نيست چيزي آن «حقيقت گرفت.
  پيشي مناسب راهبرد مجلس، هاي پژوه مركز گزارش
  در علم. در دهد: روي ديگري جاي در بهدنبال كه است طوالني مدتي شما فيزيك گسترش كه اوست جديد كتاب نام آيد»،
  م معرفي كشاورزي بيمه كارگزاران فراروي مشكالت رفع
  براي سياسي هاي پيچيدگي كه است اين حدسم با آيا هستيد. كوانتوم جاذبه ايده ردن كاب
  ث مصاحبه دهد. توضيح را امروز تا قديم يونان
  از توسط آنها استخدام كانال از صرفا نبايد اينكه است:
  شده نظري فيزيك مطالعه بود شده باعث ايتاليا شويد؟ بلند خواب از هدف
  اين بود، مارسي در هاش خان در او كه زماني رو،
  پي طريق از بايستي را مهم اين بلكه شود، پيگيري
  دولت شود؟ خوردن آب مثل برايتان را موضوع اين تجربي نظر از بتوانيم
  اگر است. شده انجام آدامز تيم توسط تلفني هصورت
  ب هاي يت محدود لشها چا رفع موجود قوانين
  اصالح دانم بميرم، فردا يا امروز ردهاگر كام. سازگار است. داده جواب خيلي ما رابطه يكنم فكر اما مناسب راهي حداقل يا است... طور همي دقيقا چيز هيچ هنوز يشود. عالي خيلي كنيم، تاييد شديدي تمايل كتابتان عظيم موفقيت
  آيا كرد. برطرف كارگزاري هاي شرك فراروي
  كاري اگر ام. داده انجام يده آم برم دستم از كه را كاري اتفاقات دارد. من به نسبت متفاوتي هاي ارت مه او واقعيت. ذات روي تفكر براي گذاشت پايم پيش روي الحاضر درح اما نيامده، دست به مستحكمي را شما دادند نشان نظري فيزيك به مردم
  كه صندوق هاي ليت فعا مجموعه بر صحيح مديريت براي راه هم راديويي ايستگاه يك دوران آن در سعي كنم مي كار نجومي فيزيك هاي
  سيگنا كنم، كار بتوانم بيشتر باشم داشته بيشتري وقت هميشه است؛ دادن روي حال در هم جديدي نكرد؟
  متعجب مخارج هرگونه تحميل از جلوگيري كشاورزي، انداختيد؟
  بيمه كه است طور اين كنم. مرتبط نظريه با را آنها كنم
  م بپذيريم، را مان يري فناپذ حتتر را هرچه بهتر. چه هست. كردن صحب براي جديدي اتفاقات تا كتاب اين نداشتم. را چيزي چنين انتظار
  اصال در دولت از كشاورزي، بانك مطالبات كاهش
  اضافي كرد. خواهيم زندگي بهتر بيني خوش از حدي به هميشه شما بهنظرم ايستگاه اين كه بودم دانشجو بولونيا در موقع آن شصت من شوم. مي بلند خواب از كار اين هيجان ِ
  با در من انتظار است. شده ترجمه ۴زبان به
  امروز از يكي كه يشود پيشنهاد كشاورزي بيمه با هايد؟
  ارتباط داشت ديني اعتقاد حال به تا توجو جس به بتوانيد همچنان تا داريد نياز آليس»، «راديو بود نامش انداختيم. راه را غيرقانوني يي كودكانه هيجان چنين با روز هر اينكه شده. سالم يكنم فكر خودم بود. نسخهيي چندهزار فروش
  حد شود: انتخاب زير
  راهكارهاي اين به خيلي بود سالم بيست حدود وقتي ادامه تان پيچيد هاي سوال به پاسخ براي مركز در عجايب. سرزمين در آليس مثل چيزي نيست. كمي نعمت شوم مي بلند خواب از دورنمايي كتاب كه باشد خاطر اين به استقبال
  اين بيمه صندوق براي مستقل مديرعامل تعيين
  1 بيايد يتوانست خواست مي هركس بود شهر زندگي رويا اين با كه است وقت
  چند را آن گرفتم تصميم درنهايت كردم. فكر موضوع كند؟ نااميدتان شك كه شده هحال تاب دهيد. زيبايي توان مي آن در كه كند مي ترسيم علم
  از (صندوق كشاورزي بيمه طرح مجري تفكيك
  كشاورزي خيلي مدتي تا بگويد. دارد ذهن در كه را چيزي ميكنيد؟ بوديسم فلسفه به شخصا بدانم. طبيعي هي پديد محاسبه كلي كه يگذرد طور اين من روز هر وقت هيچ من نظر به كرد. مشاهده نيز را
  احساس بيمه صندوق مالي حامي همكار ناظر، از كشاورزي
  بيمه ثبات دم ناپايداري با رابطه در آنچه دم. الق عمن من كار از بخشي يريزم. دور را همه آخر كنم بود. وقعاده فال ۶2 حدود رسيدم، كوانتوم جاذبه ايده به
  وقتي كرد. جدا علم از را چيزها اين
  نبايد كشاورزي) (بانك
  كشاورزي دانشمند يك نظر از شود مي گفته فلسفه اين در اثبات صرف را يام زندگ تمام كنم قبول كه است اين يآيد؟ پژوهش براي خوبي مدل نظر به بسيار كنيم كار آن روي كه مقياسي داشتم. سال ميكنيد شروع داستان اين با را كتابتان
  شما به كشاورزي بيمه صندوق مديريت كامل انتقال
  2 واقعا اما ام، رده هم مديتيشن گاهي است. جالب اميدم باشد. اشتباه اساس از شايد كه رده كام چيزي است. استوار هها ايد تبادل بر هميشه علم بله، يمتر. سانت سه يو منفي توان به ۰1 است: كوچك ارائه را هايش يه نظر اينكه از قبل اينشتين،
  كه مديره ات هي اعضاي مديرعامل (تعيين كشاورزي
  بانك چيزهايي يا ملي مرزهاي درمورد وقت هيچ علم يي برگ روز يك بودم، دكتري مقطع در
  وقتي ندارم. وقت برايش خيلي دانست هميشه بايد اما باشد، درست كه است اين اختصاص گردش استراحت به را مدتي
  ً
  كند، چگونگي ميزان بازتعريف كشاورزي) بانك توسط
  صرفا با رفزدن من كار بيشتر است. نبوده اين به شبيه توان «۰1به نوشتم: بزرگ خيلي آن روي يكنيد؟
  برداشتم چه اعصاب تمدد استراحت براي قطعيت دنبال به اگر است. ممكن هم آن عكس كه اي فكري فضاي چنين كنيد مي فكر ميداد. حق دولت، توسط كشاورزي بيمه حق هاي ياران
  پرداخت قايق هستم. دريا كنار يكردن زندگ عاشق من نيست. پيداكردنش براي مناسبي جاي علم هستيد، آنهاست. به وشدادن افراد آن درحقيقت ديوار. به زدم را آن سه» باشد؟
  منفي مناسب دانشمندان
  براي چگونگي گذار، بيمه كشاورزان توسط پرداختي
  بيمه زيباست. واقعا دارد. عمر سال صد كه دارم اي قديم علم يطلبيد، را احتمال اعتماد قابليت اگر اما فرانچسكا با خوبي يهاي همكار شما مقياس آن در بفهمم بتوانم اينكه بود؛ من هدف علم در بزرگ هاي جه كه دارم عقيده
  من اصالح طريق از غيره كشاورزي بيمه كارگزاران
  فعاليت روي يآورم بيرون را آن شوم، اضطراب دچار اگر است. يافتنش براي جا بهترين داشتيد. گذشته، در دانشجويتان ويدوتو، يگذرد. چه گردد، باز عقب به فرد كه يافتد اتفاق
  زماني در يواند مت راهكار اين كشاورزي، بيمه صندوق
  اساسنامه است. يكديگر مكمل هايتان ذهن بهنظر، براي هايي پيام داراي پوستر آن
  حتما وقتي كنم. تمركز نيفتادن درآب راندنش ميكنيد؟ فكر فناپذيري به آيا چيزهاي اكتشاف دنبال به يكند
  فراموش كاهش كشاورزي بيمه اجرايي اداري مخارج
  كاهش هلند در او اما م، شته نو فرانچسكا با كتابي من كه كساني يعني بود؟ هم
  دوستانتان برگشته خودش جاي سر چيز همه يگردم، برم كمي ساليان ما از يك هر نظرم به هميشه. دور شد كشتي سوار داروين رود.
  مختلف از كشاورزي بانك امآور سرس ستادي نظارت
  مطالبات دهام. آرام موضوع اين با را خودم كامال من ينيم. زندگي دارد، را خودش شرايط يي رابط هر كند. زندگي دربياورند... كارتان از سر واستند
  خم فكروذكر از ذهنش شد باعث همين گشت. را
  دنيا باشد. موثر بسيار دولت
بازخواني نقدهاي فراموش‌شده مكتب فرانكفورت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/22
بازخواني نقدهاي فراموش‌شده مكتب فرانكفورت
نقد سرمايه‌داري از ۱۹۳۰ تا امروز


مولف| استوارت جفريز – روزنامه گاردين|

مترجم| سهيل جان‌نثاري|

 در رمان تصحيحات به ‌قلم جاناتان فرانزن، چيپ لمبرت كتابخانه‌اش را مي‌فروشد. او مجموعه كتاب‌هاي مكتب فرانكفورتش و همچنين كتاب‌هاي «فمينيستي‌اش، فرماليستي‌اش، ساختارگرايش، پساساختارگرايش، فرويدي‌اش، و كتاب‌هاي خارج از عرفش» را مي‌فروشد تا براي تحت‌تاثير قراردادن دوست‌دختر جديدش پول داشته باشد.

اما معلوم مي‌شود كه جدايي از كتاب‌هاي مكتب فرانكفورت براي او دردناك است. «از شيرازه سرزنشگر كتاب‌ها رو برگرداند و به ياد آورد كه چگونه هركدامشان در كتاب‌فروشي‌اي با وعده ’نقد راديكال جامعه سرمايه‌داري متاخر، او را فرا خوانده بود... اما يورگن هابرماس به‌‌زيبايي جوليا نبود، تئودور آدورنو بوي جوليا را نمي‌داد و فردريك جيمسون زبان هنرمند جوليا را نداشت.»

اهالي مكتب فرانكفورت، يعني همان يهودي‌هاي آلماني‌ -كه در دوران جمهوري وايمار، رايش سوم و جنگ سرد درس دادند و نوشتند و اكنون اغلب در قيد حيات نيستند- به درد قهرمان فرانزن در هزاره نو نمي‌خوردند. نقدهاي والتر بنيامين، ماكس هوركهايمر، آدورنو، هربرت ماركوزه، اريك فروم و ديگران بر جامعه كاپيتاليستي ازمدافتاده يا سطحي به نظر مي‌رسيدند.

بنابراين لمبرت، كه روزي‌روزگاري درباره اضطراب اختگي در ماجراهاي دراماتيك خاندان سلطنتي تودور به دانشجويانش مي‌گفت، با اين امرِ اجتناب‌ناپذير كنار مي‌آيد و كتابخانه چهارهزاردلاري‌اش را با ۶۵ دلار تاخت مي‌زند. او در خواربارفروشي مجللي به‌نام «كابوس مصرف» درآمدش از اين معامله را خرج «ماهي سالمون وحشي نروژي و صيدشده با قلاب ماهيگيري» به‌قيمت 78.40 دلار مي‌كند. اين دهه نود است، دوراني كه ظاهراً، به‌نظر فرانزن، دوران چنان مصرف‌گرايي بي‌پروايي است كه در آن بهتر است مغازه‌هاي مجلل، براي برندينگِ خود، كنايه‌وار از ادبيات نقد كاپيتاليسم براي اسم فروشگاه‌شان استفاده كنند.

همچنين دهه‌يي است كه، در آن، كابوس مكتب فرانكفورت به واقعيت پيوست. همانطور كه مارگارت تاچر گفت، جايگزيني وجود نداشت، جايگزيني براي كاپيتاليسم، آنچه ماركوزه «جامعه تك‌ساحتي» ناميد و همين‌‌طور براي ليبرال دموكراسي.

دانشمند امريكايي علوم‌سياسي، فرانسيس فوكوياما، انگار كه بخواهد اين نكته را تثبيت كند، در دهه نود تصميم گرفت علامت‌سوالي را پاك كند. در ۱۹۸۹ او مقاله‌يي تحت عنوان «پايان تاريخ؟» نوشته بود كه مي‌گفت فراتر از ليبرال دموكراسي مرحله جديدي وجود ندارد، زيرا نظامي است كه بالاترين سطح ممكن براي به‌رسميت‌شناختنِ فرد را تضمين مي‌كند. سه سال بعد كه فوكوياما كتابش، پايان تاريخ و آخرين انسان، را منتشر كرد، علامت‌سوالي وجود نداشت. شايد فوكوياما دستور كاري نومحافظه‌كارانه را در تز پساايدئولوژيكش مخفي كرده بود، اما اين نظر او كه نبردهاي ايدئولوژيك بزرگ بين شرق و غرب به پايان رسيده‌اند و اينكه ليبرال دموكراسي غربي فاتح شده است، ظاهرا غيرقابل‌انكار بودند.

تمام چيزي كه باقي‌مانده بود جاودانگي‌اي بود كه بسيار ملال‌آور مي‌نمود. فوكوياما نوشته بود: «پايان تاريخ زمان بسيار غم‌انگيزي خواهد بود. مبارزه براي به‌رسميت شناخته‌شدن، تمايل براي به‌خطرانداختن جان خود براي هدفي صرفا انتزاعي و مبارزه ايدئولوژيك جهاني كه شجاعت، شهامت، تخيل و آرمان‌گرايي را برمي‌انگيخت جاي خود را به محاسبه اقتصادي، حل بي‌پايان مشكلات فني، نگراني‌هاي محيط‌زيستي و ارضاي نيازهاي پيچيده مصرف‌كنندگان خواهند داد.» فوكوياما انديشيده بود كه شايد چشم‌انداز اين ملالت باعث آغاز دوباره تاريخ شود. قهرمان فرانزن، لمبرت، مردي از اين دوران ملال‌آور است. او «ديگر نمي‌خواست در جهاني متفاوت زندگي كند؛ تنها مي‌خواست در همين جهان باكرامت باشد». اما كرامتي كه لمبرت جست‌وجو مي‌كند كرامتي حقير است. اصلاً اگر چنين كرامتي به معني داشتنِ حساب بانكي پروپيمان و اسيرشدن مثل ماهي سالمون در قلاب توهم‌هاي پوچِ كاپيتاليسم متاخر باشد باز هم ارزشش را دارد؟ به نظر مي‌رسد كرامت لمبرت شبيه رويكردي عمدا خودفريبانه تصوير شده است يا همان‌طور كه آدورنو، يكي از بزرگ‌ترين متفكران مكتب فرانكفورت، در كتاب اخلاق حداقل: انديشه‌هايي برآمده از زندگي ويران بيان كرده بود، «تطبيق موفق با امر حتمي، چارچوب ذهني پايدار و كاربردي... تنها روش عيني تشخيص بيماري افراد سالم، [شناسايي] ناسازگاري بين وجود عقلاني آنها با مسيري است كه خرد مي‌توانست براي زندگي‌شان رقم بزند.»

اما دوراني كه به‌نظر فوكوياما جاودانه مي‌آمد، به پايان رسيد، نه به‌خاطر تنفر از چشم‌انداز جاودانگي‌اي ملالت‌بار يا انزجار از كرامتي خوارشده كه تنها با انتخاب‌هاي افراد هنگام خريد ابراز مي‌شود، بلكه به‌خاطر بحراني كاپيتاليستي به‌سبك قديم.

آلن بديو، فيلسوف مائوئيست فرانسوي، در سال ۲۰۱۲ در كتاب تولد دوباره تاريخ۳ پرسيد: «چه خبر است؟» و نوشت: «تداوم جهاني به‌جان‌آمده به‌هرقيمتي؟ بحران سلامت در آن جهان در رنج از گسترش فاتحانه‌اش؟ پايان آن جهان؟ ظهور جهاني متفاوت؟» بديو از پيامدهاي غيرمنتظره بحران مالي جهاني از ۲۰۰۸۸ به‌بعد، به‌ويژه از جنبش‌هايي مثل «اشغال وال استريت» و سيريزا مي‌نوشت. بديو مي‌توانست ناكامي امريكا در دموكراتيزه كردن افغانستان و عراق و رنسانس سوسياليستي بوليواري در امريكاي لاتين را هم اضافه كند. مردم از طريق چنين جنبش‌هايي خواستار چيزي شدند كه تحت كاپيتاليسم نئوليبرال از آن منع شده بودند: به‌رسميت شناخته‌شدن، يا آنچه لمبرت «كرامت» مي‌نامد.

بنابراين شعار ابداع‌شده از سوي ديويد گريبر، فعال جنبش «اشغال كنيد» و انسان‌شناس، از اينجا مي‌آيد: «ما ۹۹درصد هستيم.» و همين‌طور تعبير «تجربه‌يي در جامعه‌يي پسابروكراتيك» كه او در وصف جنبش اشغال وال‌استريت مي‌گويد: تلاشي بود براي تحقق آنارشيسم در نظامي كه مي‌خواست از طرفي اين امكان را ترويج دهد كه افراد به اعمالشان به‌ديده ابراز خودمختاري‌شان نگاه كنند و خودمختاري‌شان از احترام فراگير برخوردار شود، اما از طرف ديگر عملا جلو آن را مي‌گرفت. گريبر به من گفت: «مي‌خواستيم نشان دهيم كه مي‌توانيم، بدون بروكراسي بي‌پايان، همه خدمات ارائه‌دهندگان سرويس‌هاي اجتماعي را فراهم كنيم.» آنارشيست‌هاي پارك زاكوتي در خودسازماندهي قدر و احترامي را يافتند كه سيستم از آنها دريغ كرده بود و از اين مسير به حس همبستگي رسيدند.

فردريك جيمسون، فيلسوف ماركسيست امريكايي، در كتاب ظرفيت‌هاي ديالكتيك مي‌گويد اغلب به خاطر حس تعلق به نسلي خاص است كه هراس از تاريخ، هرازگاهي، وارد زندگي آدم‌ها مي‌شود: «تجربه نسلي‌شدن... تجربه جمعي ويژه‌يي از حال است: اين تجربهْ بزرگ‌شدن حال وجودي من و تبديلش به حال تاريخي و جمعي را نشان مي‌دهد.» جيمسون در اينجا يكي از مثمرثمرترين افكار مكتب فرانكفورت را نبش قبر مي‌كند. والتر بنيامين روياي انفجار تداوم تاريخ را در سر داشت؛ تجاربي كه جيمسون شرح داد متضمن تحقق آن رويا بود. زمان خالي و همگني كه بنيامين به رژه روبه‌جلو كاپيتاليسم و پوزيتيويسم منتسب مي‌كرد متوقف شده است (گرچه موقتا) و يك ايده تجربي غني‌تر و رستگاري‌بخش‌تر از زمان غيرخطي جايگزين آن شده است. حداقل اين چيزي بود كه جيمسون از پارك زاكوتي برداشت كرد.

در تولد دوباره تاريخي كه بديو درباره‌اش نوشت، ماركسيسم به صحنه بازگشت و همين‌طور تئوري انتقادي به‌شيوه مكتب فرانكفورت. شايد اگر لمبرت تا مثلا ۲۰۱۰ كتابخانه‌اش را نگه داشته بود مي‌توانست دو سالمون در عوضش بگيرد. اما اشتياق براي كتاب‌هاي ارائه‌دهنده نقد كاپيتاليسم ادامه دارد.

براي مثال در سوغاتي‌فروشي نگارخانه تيت مدرن كه مصداق «كابوس مصرف» است، حالا بخش عظيمي به‌نام «تئوري انتقادي» وجود دارد. اين عبارت ديگر فقط منحصر به مكتب فرانكفورت نيست؛ تئوري انتقادي شامل همه رشته‌هايي مي‌شود كه لمبرت زماني در كتابخانه‌اش داشت. يكي از پيامدهاي بحران جهاني كاپيتاليستي، رونقي كوچك در شهرت كتاب‌هاي تئوري انتقادي (راهنماهاي تصويري، فرهنگ‌هاي لغت و زندگي‌نامه‌ها) و همچنين نوسازي جامعه‌شناسي انتقادي مبني بر ميراث مكتب فرانكفورت بود.

كلاوس دوره و اشتفان لسنيخ و هارتموت روزا، جامعه‌شناسان آلماني نوشته‌اند: «اين روزها هرجا را نگاه كنيد نقد كاپيتاليسم به‌شدت مد شده است.» كتاب جامعه‌شناسي، كاپيتاليسم، نقادي آنها فقط مد نيست، بلكه تئوري انتقادي را براي زمانه جديد احيا مي‌كند و در بحران مالي طرف بازنده‌ها را مي‌گيرد. «شايد بهترين راه فهم تحليل ما اين باشد كه آن را به عنوان نقد تحقير، تضعيف، و تخريب خودي ببينيم كه تحت كاپيتاليسم نصيب جامعه شده است.»

در عصر ما هركسي تئوري انتقادي را احيا كند بدون شك نيازمند حس طنز است. در ميان بازندگان كاپيتاليسم، كارگران پركار و كم‌حقوق در چين را مي‌شود ديد كه ظاهرا به دست بزرگ‌ترين انقلاب سوسياليستي تاريخ آزاد شده‌اند، اما براي اينكه ساكنان غرب بتوانند با آي‌پدهايشان بازي كنند اين كارگران به مرز خودكشي رانده شده‌اند. پرولتاريا نه‌تنها طبق پيش‌بيني ماركس كاپيتاليسم را دفن نكرد، بلكه ابزار ادامه حيات آن شده است. ژاك رانسير، ماركسيست فرانسوي و استاد فلسفه دانشگاه پاريس هشت، به من گفت: «سلطه جهاني كاپيتاليسم، امروز وابسته به وجود حزب كمونيست چين است كه كارگراني ارزان در اختيار شركت‌هاي كاپيتاليستي غيربومي قرار مي‌دهد تا قيمت‌ها را كاهش دهند و كارگران را از حق سازمان‌دهي خود محروم كنند. خوشبختانه، مي‌شود به جهاني عادلانه‌تر با پوچي كمتر از جهان امروز اميد داشت.»

و جهان ما پوچ است. اليان گليزر مي‌گويد: «وقتي هرشخص در واگن قطار به وسيله روشن كوچكي خيره مي‌شود، مي‌شود گفت: اين وضع، منظره رنگ‌ورورفته‌يي از ويران‌شهر است.» نويسنده كتاب واقع‌بين باشيد؛ چگونه نيمه پنهان هياهو، خبرسازي و فريب‌هاي زندگي مدرن را ببينيد ادامه مي‌دهد: «به‌نظرم فناوري، همراه با توربوكاپيتاليسم، به‌سمت آخرالزمانِ فرهنگي و محيط‌زيستي مي‌شتابد. آن‌طوركه مي‌بينم، مصرف‌گرايي ديجيتال ما را منفعل‌تر از آن مي‌كند كه شورش كنيم يا جهان را نجات دهيم.»

اگر آدورنو امروز زنده بود احتمالا مي‌گفت كه آخرالزمان فرهنگي همين حالا هم اتفاق افتاده است، اما غيرانتقادي‌تر از آن هستيم كه متوجه آن شده باشيم. غير واقع‌بينانه‌ترين ترس‌هاي او تحقق يافته‌اند. آلكس راس نوشت: «هژموني پاپ تقريبا تكميل شده است، سوپراستارهايش بر رسانه‌ها سلطه دارند و توان اقتصادي سرمايه‌دارها در اختيار آنهاست.» اين منتقد مجله نيويوركر ادامه داد: «آنها تمام‌وقت در قلمرو فانتزي ابرثروتمندان زندگي مي‌كنند، اما پشت نمايي عاميانه مخفي مي‌شوند: در مراسم اسكار پيتزا مي‌بلعند و از صندلي‌هاي وي‌.‌اي. پي، تيم‌هاي ورزشي را تشويق مي‌كنند... اپرا، رقص، شعر و رمان ادبي هنوز «نخبه‌گرا» لقب مي‌گيرند، درحالي كه چندان جايي نزد قدرت واقعي جهان ندارند. سلسله‌مراتب قديمي [هنر] والا و پست بي‌معنا شده است: پاپ است كه حزب حاكم است.»

چهره‌هاي برجسته مكتب فرانكفورت، آدورنو و هوركهايمر، زنده نماندند تا در رسانه‌هاي اجتماعي حساب كاربري باز كنند، اما اگر زنده بودند بيشترِ خدمات ارائه‌شده در اينترنت را تاييدي بر اين ديدگاه خود مي‌ديدند كه صنعت فرهنگ «آزادي انتخاب چيزي كه هميشه يكسان است» را مي‌دهد. راس مي‌گويد: «فرهنگ بيش از هميشه يكپارچه به نظر مي‌رسد؛ با چند شركت‌ غول‌آساي معدود مثل گوگل، اپل، فيس‌بوك و آمازون، انحصارهاي بي‌سابقه‌يي را اداره مي‌كند. گفتمان اينترنت تنگ‌تر و اجباري‌تر شده است.»

در اواخر دهه ۱۹۹۰ من، به عنوان دبير هنر گاردين، مقاله‌يي سفارش دادم كه مخاطرات سفارشي‌سازي محصولات فرهنگي (آنچه با عنوان «فرهنگ سفارشي‌شده» مي‌شناسيم) را بررسي كند. ايده اين بود كه تطبيق محصولات فرهنگي با ذائقه افراد را زير سوال ببريم، يعني كل اين ماجراي رايج را كه «اگر آن را دوست داشته‌ايد، عاشق اين هم خواهيد بود». آن زمان فكر مي‌كردم كه آيا هدف هنر اين نيست كه زنجيره ذائقه‌هاي افراد را درعوض ارضا‌كردنش، منفجر كند؟ جان ريت، نخستين مديركل بي. ‌بي. ‌سي، جايي گفته بود كه برنامه خوب به مردم چيزي مي‌دهد كه هنوز نمي‌دانند به آن نياز دارند. وقتي مقاله به دست ما رسيد، چند نفر از همكارانم به اين فكر افتادند: چه چيز فرهنگ سفارشي‌شده خيلي بد است؟ كجاي سفارشي‌سازي محصولات فرهنگي عيب و ايراد دارد؟ آيا دريافت ميزان بيشتري از چيزي كه مي‌دانيم دوست داريم، خوب نيست؟ اما من فرياد زدم كه برنامه خوب و هنر والا نعمت بادآورده‌يي است كه، به‌جاي نگه‌داشتن شما در حلقه بازخورد ابدي، افق‌هايتان را گسترش مي‌دهد.

حالا مي‌فهمم كه فرهنگ سفارشي‌شده، كه امروز تا حد بسيار زيادي همه جا هست، نسخه جهش‌يافته همان چيزي است كه، هفت دهه پيش، آدورنو و هوركهايمر در متن كلاسيك مكتب فرانكفورتشان، ديالكتيك روشنگري، درباره‌اش نوشتند. حرف آنها اين بود كه آزادي انتخاب، كه جوامع پيشرفتة كاپيتاليستي غرب خيلي به آن مي‌نازيدند، چيزي خيالي است. نه‌تنها در انتخاب چيزي كه هميشه يكسان بوده آزادي داريم، بلكه مي‌شود ادعا كرد كه شخصيت انساني آنقدر با آگاهي كاذب فاسد شده است كه ديگر چيزي شايسته نام «شخصيت» وجود ندارد. آنها نوشته بودند: «شخصيت، به‌ندرت، به چيزي بيش از دندان سفيد براق و رهايي از شر بوي بدن و احساسات دلالت مي‌كند.» انسان‌ها بدل به كالاهاي مرغوب و آماده‌به‌تعويض شده‌اند و از حق انتخاب فرد فقط اين مانده كه بداند با او بازي مي‌شود. «پيروزي تبليغات در صنعت فرهنگ اين است كه مصرف‌كننده‌ها حس كنند مجبور به خريد و استفاده از محصولات آنها هستند، بااينكه واقعيت ماجرا را مي‌بينند.» مكتب فرانكفورت حالا به كار ما مي‌آيد، زيرا چنين نقدي از جامعه، امروز، حتي حقيقي‌تر از زماني است كه آن كلمات نوشته شده بودند.

 نویسنده:
علم آنجاست كه انقلاب‌ها رخ مي‌دهد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/22
علم آنجاست كه انقلاب‌ها رخ مي‌دهد


مترجم| اميرحسين ميرابوطالبي|

كارلو روولي در دانشگاه اكس‌مارسي استاد فيزيك است. او يكي از پيشروان در پژوهش جاذبه كوانتوم است. اين حوزه از علم به‌دنبال تركيب نظريه عمومي نسبيت اينشتين با مكانيك كوانتوم به‌وسيله حذف ايده زمان از اين نظريه است. كتاب نازك روولي به نام «هفت درس كوتاه از فيزيك» يكي از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي جهان بود و حتي فروش آن به زبان اصلي‌اش يعني ايتاليايي از فروش كتاب‌هاي محبوبي مانند «پنجاه سايه گري» نيز پيشي گرفت. «حقيقت آن چيزي نيست كه به نظر مي‌آيد»، نام كتاب جديد اوست كه گسترش فيزيك از يونان قديم تا امروز را توضيح مي‌دهد. مصاحبه پيش‌رو، زماني كه او در خانه‌اش در مارسي بود، به‌صورت تلفني توسط تيم آدامز انجام شده است.

آيا موفقيت عظيم كتابتان و تمايل شديدي كه مردم به فيزيك نظري نشان دادند شما را متعجب نكرد؟

اصلا انتظار چنين چيزي را نداشتم. اين كتاب تا امروز به ۴۱ زبان ترجمه شده است. انتظار من در حد فروش چندهزارنسخه‌يي بود. خودم فكر مي‌كنم اين استقبال به اين خاطر باشد كه كتاب دورنمايي از علم ترسيم مي‌كند كه در آن مي‌توان زيبايي و احساس را نيز مشاهده كرد. به‌نظر من هيچ‌وقت نبايد اين چيزها را از علم جدا كرد.

شما كتابتان را با اين داستان شروع مي‌كنيد كه اينشتين، قبل از اينكه نظريه‌هايش را ارائه كند، مدتي را به استراحت و گردش اختصاص مي‌داد. فكر مي‌كنيد چنين فضاي فكري‌اي براي دانشمندان مناسب باشد؟

من عقيده دارم كه جهش‌هاي بزرگ در علم زماني اتفاق مي‌افتد كه فرد به عقب باز مي‌گردد، فراموش مي‌كند و به‌دنبال اكتشاف چيزهاي مختلف مي‌رود. داروين سوار كشتي شد و دور دنيا را گشت. همين باعث شد ذهنش از فكروذكر آكسفورد و كمبريج رها شود. شايد اگر او به اين سفر نرفته بود آن آزادي لازم براي اكتشافش را نمي‌يافت.

آيا خودتان هم سعي كرده‌ايد اين آزادي را در زندگي‌تان جاي دهيد؟

واقعيتش من خيلي گشت‌وگذار كرده‌ام و خيلي هم دير فارغ‌التحصيل شدم. دانشجوي بدي بودم. هميشه در سفر بودم و در دهه هفتاد هم كلي فعاليت سياسي كردم. هنوز هم كه هنوز است سعي مي‌كنم تا جايي كه مي‌توانم دورنمايم را باز نگه دارم.

شما مدتي طولاني است كه به‌دنبال ثابت‌كردن ايده جاذبه كوانتوم هستيد. آيا با اين هدف از خواب بلند مي‌شويد؟

اگر بتوانيم از نظر تجربي اين موضوع را تاييد كنيم، خيلي عالي مي‌شود. هنوز هيچ‌چيزِ مستحكمي به دست نيامده، اما درحال‌حاضر روي سيگنال‌هاي فيزيك نجومي كار مي‌كنم و سعي مي‌كنم آنها را با نظريه مرتبط كنم. اين‌طور است كه با هيجانِ اين كار از خواب بلند مي‌شوم. من شصت سالم شده. اينكه هر روز با چنين هيجان كودكانه‌يي از خواب بلند مي‌شوم نعمت كمي نيست.

چند وقت است كه با اين رويا زندگي مي‌كنيد؟

وقتي به ايده جاذبه كوانتوم رسيدم، حدود ۲۶ سال داشتم. مقياسي كه روي آن كار مي‌كنيم بسيار كوچك است: ۱۰به توان منفي سي‌و‌سه سانتي‌متر. وقتي در مقطع دكتري بودم، يك روز برگه‌يي برداشتم و روي آن خيلي بزرگ نوشتم: «۱۰به توان منفي سي‌و‌سه» و آن را زدم به ديوار. درحقيقت آن هدف من بود؛ اينكه بتوانم بفهمم در آن مقياس چه مي‌گذرد.

حتما آن پوستر داراي پيام‌هايي براي دوستانتان هم بود؟ يعني كساني كه مي‌خواستند سر از كارتان دربياورند...

هم بله هم خير. دوستان من اشتياق و انگيزه من را مي‌ديدند و من هم عاشق اين بودم كه كارم را براي ديگران توضيح بدهم.

در همان حال شما به فعاليت‌هاي سياسي راديكال در ايتاليا نيز علاقه‌مند بوديد. آيا اين دو چيز در ذهن شما ارتباطي داشتند؟

حقيقت اين است كه من از يكي به سوي ديگري رفتم. در دهه هفتاد مي‌خواستم از طريق سياستْ جهان را تغيير دهم. اما آنچه در آن زمان در ايتاليا اتفاق افتاد تبديل رويا و اميدي بزرگ به ياسي عميق بود. آنجا بود كه با خودم فكر كردم كه انقلاب در جاي ديگري روي مي‌دهد: در علم.

حدسم اين است كه پيچيدگي‌هاي سياسي ايتاليا باعث شده بود مطالعه فيزيك نظري برايتان مثل آب‌خوردن شود؟

دقيقا همين‌طور است... يا حداقل راهي مناسب پيش پايم گذاشت براي تفكر روي ذات واقعيت.

در آن دوران يك ايستگاه راديويي هم راه‌ انداختيد؟

آن موقع در بولونيا دانشجو بودم كه اين ايستگاه غيرقانوني را راه انداختيم. نامش بود «راديو آليس»، چيزي مثل آليس در سرزمين عجايب. در مركز شهر بود و هركس مي‌خواست مي‌توانست بيايد و چيزي را كه در ذهن دارد بگويد. تا مدتي خيلي فوق‌العاده بود.

به نظر مدل خوبي براي پژوهش مي‌آيد؟

بله، علم هميشه بر تبادل ايده‌ها استوار است. علم هيچ‌وقت درمورد مرزهاي ملي يا چيزهايي شبيه به اين نبوده است. بيشتر كار من حرف‌زدن با افراد و گوش‌دادن به آنهاست.

شما همكاري‌هاي خوبي با فرانچسكا ويدوتو، دانشجويتان در گذشته، داشتيد. به‌نظر، ذهن‌هايتان مكمل يكديگر است.

من كتابي با فرانچسكا نوشته‌ام، اما او در هلند زندگي مي‌كند. هر رابطه‌يي شرايط خودش را دارد، اما فكر مي‌كنم رابطه ما خيلي جواب داده است. او مهارت‌هاي متفاوتي نسبت به من دارد. اتفاقات جديدي هم در حال روي‌دادن است؛ هميشه اتفاقات جديدي براي صحبت‌كردن هست.

به‌نظرم شما هميشه به حدي از خوش‌بيني نياز داريد تا همچنان بتوانيد به جست‌وجو براي پاسخ به سوال‌هاي پيچيده‌تان ادامه دهيد. تابه‌حال شده كه شك نااميدتان كند؟

هر روز من اين‌طور مي‌گذرد كه كلي محاسبه مي‌كنم و آخر همه را دور مي‌ريزم. بخشي از كار من اين است كه قبول كنم تمام زندگي‌ام را صرف اثبات چيزي كرده‌ام كه شايد از اساس اشتباه باشد. اميدم اين است كه درست باشد، اما بايد هميشه دانست كه عكس آن هم ممكن است. اگر به‌دنبال قطعيت هستيد، علم جاي مناسبي براي پيداكردنش نيست. اما اگر قابليت اعتماد و احتمال را مي‌طلبيد، علم بهترين جا براي يافتنش است.

آيا به فناپذيري فكر مي‌كنيد؟

هميشه. به‌نظرم هر يك از ما ساليان كمي زندگي مي‌كنيم. من كاملا خودم را با اين موضوع سازگار كرده‌ام. اگر امروز يا فردا بميرم، مي‌دانم كاري را كه از دستم برمي‌آمده انجام داده‌ام. اگر وقت بيشتري داشته باشم و بيشتر بتوانم كار كنم، چه بهتر. هرچه راحت‌تر فناپذيري‌مان را بپذيريم، بهتر زندگي خواهيم كرد.

تا به حال اعتقاد ديني داشته‌ايد؟

وقتي حدود بيست سالم بود خيلي به اين موضوع فكر كردم. درنهايت تصميم گرفتم آن را پديده‌يي طبيعي بدانم. شخصا به فلسفه بوديسم علاقه‌مندم. آنچه در رابطه با ناپايداري و عدم‌ثبات در اين فلسفه گفته مي‌شود از نظر يك دانشمند جالب است. گاهي مديتيشن هم كرده‌ام، اما واقعا خيلي برايش وقت ندارم.

براي استراحت و تمدد اعصاب چه مي‌كنيد؟

من عاشق زندگي‌كردن كنار دريا هستم. قايق قديمي‌اي دارم كه صد سال عمر دارد. واقعا زيباست. اگر دچار اضطراب شوم، آن را بيرون مي‌آورم و روي راندنش و درآب‌نيفتادن تمركز مي‌كنم. وقتي برمي‌گردم، همه‌چيز سر جاي خودش برگشته و آرام شده‌ام.

 نویسنده:
ناهماهنگي در دخل و خرج صندوق بيمه كشاورزي ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/22
ناهماهنگي در دخل و خرج صندوق بيمه كشاورزي ايران
در گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره «بيمه كشاورزي در ايران؛ وضعيت، چالش‌ها و راهكارها» منتشر كرد به مشكلات اصلي كشاورزان، يعني بيمه كشاورزي اشاره شده است. در اين گزارش راهكارهاي خروج از چالش معرفي شده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلسي گزارشي را درباره «بيمه كشاورزي در ايران؛ وضعيت، چالش‌ها و راهكارها» منتشر كرد. در اين گزارش، به مشكلات و چالش‌هاي كشاورزان در حوزه بيمه اشاره شده است. در قسمتي از اين گزارش آمده: «بخشي از مشكلات بيمه كشاورزي در ايران، محصول شرايط خاص حاكم بر بخش كشاورزي كشور است، از اين رو، ضرورت دارد كه ابتدا نسبت به اصلاح آن شرايط، اقدامات سلبي و ايجابي مناسب انجام شود.»

نكته ديگر در اين گزارش، عدم هماهنگي مخارج و دريافتي‌هاي صندوق بيمه كشاورزي ايران است. در اين شرايط اين بيمه نمي‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و ضرورت دارد كه هم اقدامات كارآمدي در زمينه كاهش مخارج (غرامت و مخارج اجرايي) صورت پذيرد و هم به افزايش و كسب بهنگام دريافتي‌ها از سوي نهادهاي قانونگذار، ناظر و مجري بيمه كشاورزي توجه لازم انجام شود. يكي از مشكلات بيمه، انباشت مطالبات بانك كشاورزي از صندوق بيمه كشاورزي و پرداخت سالانه يارانه حق بيمه كشاورزي است. در اين قسمت پيشنهاد شده رديف بودجه مشخصي با عنوان يارانه حق بيمه كشاورزي در بودجه‌هاي سالانه تعريف شود. (اين موضوع در تبصره ماده (32) اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي ايران نيز ديده شده است.) پيشنهاد چيست؟

مركز پژوهش‌ها همچنين در راستاي كمك به كاهش بار مالي بيمه كشاورزي بر بودجه دولت، تشويق شركت‌هاي بيمه بازرگاني و توسعه و كارآمدسازي خدمات بيمه‌يي در بخش كشاورزي پيشنهاد كرد:

*از ظرفيت قانوني تبصره «5» ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر حضور «صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي» به‌عنوان بيمه‌گر با هماهنگي صندوق بيمه كشاورزي استفاده لازم صورت پذيرد.

*دولت با ايجاد بسترهاي قانوني و اجرايي لازم، نسبت به كارگيري مدل بيمه مشاركتي خصوصي – دولتي با حفظ جايگاه دولت به‌عنوان بيمه‌گر اتكايي در بخش كشاورزي اقدام كند.

*باتوجه به تمايل بالاي «واحدهاي زراعي و باغي بزرگ، واحدهاي دامداري و واحدهاي مرغداري صنعتي» به پرداخت حق بيمه، سهم دولت در پرداخت يارانه حق بيمه واحدهاي كشاورزي مزبور به حداقل ميزان ممكن كاهش پيدا كند. اين تصميم عملا در راستاي هدفمند كردن يارانه حق بيمه پرداختي توسط دولت به بخش كشاورزي (حمايت از كشاورزان خرد) نيز خواهد بود.

*مشروط نمودن پرداخت وام به كشاورزان به بيمه كردن فعاليت كشاورزي خود (اين موضوع در ماده (31) اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي ايران نيز ديده شده است).

*بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي جهاني بيمه اتكايي در كنار ظرفيت‌هاي داخلي.

*به كارگيري ابزارهاي فرانشيز (تخفيف حق بيمه) و كسورات براي كاهش مخاطرات اخلاقي بيمه گذاران.

*تنوع بخشي به محصولات و خدمات بيمه‌يي در كشاورزي.

*طبقه‌بندي ريسك‌هاي مختلف كشاورزي برحسب مناطق و بيمه‌گذاران.

*تعيين دقيق و هدفمند محل‌هاي مصرف يارانه‌هاي پرداختي دولتي به بيمه كشاورزي.

*ايجاد فضاي رقابتي در بازار بيمه كشاورزي براي تشويق براي حضور كارآمد بخش خصوصي.

*راه‌اندازي بيمه‌هاي تعاوني كشاورزي با بهره‌مندي و پشتوانه بيمه اتكايي دولتي يا تشكيل اتحاديه بيمه‌هاي تعاوني كشاورزي.

*راه‌اندازي صندوق‌هاي بيمه متقابل در بخش كشاورزي.

در گزارش «بيمه كشاورزي در ايران؛ وضعيت، چالش‌ها و راهكارها» آمده است: «باتوجه به ضرورت حمايت از بخش كشاورزي، مناسب است كه شركت‌هاي بيمه بازرگاني فعال در بخش‌هاي صنعت و خدمات نيز مكلف به ارائه برخي خدمات بيمه‌يي به بخش كشاورزي كشور شوند. در همين حال براي اتخاذ تدابير لازم براي كاهش زيان‌‌دهي بيمه كشاورزي در ايران (عدم تطابق دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي سالانه) و هدايت آن به سمت وضعيت ميانگين جهاني، مناسب است كه بيمه محصولات كشاورزي در چارچوب استاني يا منطقه‌يي مورد ارزيابي قرار گيرد.»

در اين گزارش به رفع محدوديت‌هاي اداري و قانوني اشتغال همزمان، پوشش بيمه‌هاي اجتماعي، افزايش كارمزد كارگزاران بيمه كشاورزي متناسب با نرخ تورم و تسريع در پرداخت براي حفظ و توسعه انگيزه خدمات‌رساني در آنان نيز از ديگر توصيه‌هاي مركز پژوهش‌ها در اين زمينه بوده‌اند. راهبرد مناسب كدام است؟

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، راهبرد مناسب براي رفع مشكلات فراروي كارگزاران بيمه كشاورزي معرفي شده است: اينكه نبايد صرفا از كانال استخدام آنها توسط دولت پيگيري شود، بلكه اين مهم را بايستي از طريق اصلاح قوانين موجود و رفع چالش‌ها و محدوديت‌هاي كاري فراروي شركت‌هاي كارگزاري برطرف كرد.

 براي مديريت صحيح بر مجموعه فعاليت‌هاي صندوق بيمه كشاورزي، جلوگيري از تحميل هرگونه مخارج اضافي و كاهش مطالبات بانك كشاورزي، از دولت در ارتباط با بيمه كشاورزي پيشنهاد مي‌شود كه يكي از راهكارهاي زير انتخاب شود:

1- تعيين مديرعامل مستقل براي صندوق بيمه كشاورزي و تفكيك مجري طرح بيمه كشاورزي (صندوق بيمه كشاورزي از ناظر، همكار و حامي مالي صندوق بيمه كشاورزي (بانك كشاورزي)

2- انتقال كامل مديريت صندوق بيمه كشاورزي به بانك كشاورزي (تعيين مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره صرفاً توسط بانك كشاورزي) و بازتعريف ميزان و چگونگي پرداخت يارانه‌هاي حق بيمه كشاورزي توسط دولت، حق بيمه پرداختي توسط كشاورزان بيمه گذار، چگونگي فعاليت كارگزاران بيمه كشاورزي و غيره از طريق اصلاح اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي، اين راهكار مي‌تواند در كاهش مخارج اداري و اجرايي بيمه كشاورزي و كاهش مطالبات نظارت و ستادي سرسام‌آور بانك كشاورزي از دولت بسيار موثر باشد.نویسنده:

  يادداشت Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  9
  يعامتجا ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 ‌ميليوني‌
  50 يكند
  هر‌بيمار‌كليوي
  هزينه‌ساليانه‌ بررسي‌ ايران‌ در‌ را‌ اهداي‌عضو‌ شهاي‌ چال ايرانيان،‌ اهداي‌عضو‌ ممقام‌انجمن‌ قائ با‌ توگو‌ گف در‌ تعادل»‌
  « قابل اتفاقات
  بعضي منجر توانند مي گيري
  پيش مثل شوند؛ كليه نارسايي
  به ديابت. مثل ند
  فشارخون ‌شو مي خا كليه ‌6000 نه ليا
  سا سالي حداقل ما
  آيا را مان ارخون فش بار
  يك حاال تا يا گيريم! مي دازه ان يدانند نم را‌ قلبي‌ مرگ‌ و‌ مغزي‌ مرگ‌ فرق‌ مردم‌ كه‌ است‌ اين‌ جامعه‌ مشكل‌ زرگترين‌ ه‌
  ب ‌ز نجفي يو
  كتا گرفتيم اندازه را قندخون مان اهداي‌
  انجمن‌
  مديرعامل‌ آيا است؟ چقدر ببينيم ايرانيان
  تا عضو‌ از هستند نفر چهار مغزي مرگ تاييدكنندگان ايران‌ در‌ اعضا‌ پيوند‌ وضعيت‌ دكتر‌ قاي‌
  آ كليه سنگ فهميم مي
  وقتي بايد را وزير اعتماد حكم كه مختلف گروه چهار ارزيابي‌ ور‌ چط را‌ ان‌ جه با‌ آن‌ نسبت‌
  و‌ ميكنيم پيگيري حتما
  داريم باشند. داشته ‌كنيد؟
  مي مجاري در شايد باشد؟ شده دفع سن اين در
  كه اين ها خانواده مشكات ترين مهم از يكي تا هزار پنج ساالنه ايران در تاسف كمال بشود.
  با نارسايي باعث باشد مانده
  ادرار گفت پزشك اين كه گويند مي بعضا كه است با كنند. مي فوت مغزي مرگ با نفر هزار
  هشت حتما گيرد مي ادراري عفونت مان بچه اگر يا برگشته حاال ولي است مغزي مرگ بيمارمان تشكيل را ها مرگ درصد يك مغزي مرگ
  اينكه درمان آخر تا را عفونتش كه كنيم مي ري
  پيگي گفت، شما به كسي چه گويي مي بعد است. نزديك يعني افراد اين از نيمي د دهي بايد ما هستند. مهمي خيلي مسائل اينها
  بكنيم؟ كه گويي مي بعدي معالج. پزشك يگويند 3هزار ميانگين يعني نفر؛ هزار 005تا
  هزار يعني كنيم؛ جلوگيري كليوي هاي نارسايي بروز
  از ندارد. تاييد صاحيت كه معالجش پزشك باال دليل به مابقي دارند. عضو اهدا قابليت
  نفر درمان. تا كنيم گيري پيش كه گويد مي
  منطق دارند. گروه چهار آن فقط را تاييد صاحيت اين دارند، كه يي زمينه هاي بيماري يا سن
  بودن گيري پيش با بيفتد اتفاق كليه نارسايي
  اگر مشكوك فرد بالين بر كرديناتور وقتي يعني درصدشان 50 ترتيب هر به ولي ندارند. را
  امكان افزايش را كليه نارسايي بروز از 50 درصد تا شود مي را اوليه تشخيص رسد مغزي مرگ به دارند. اهدا قابليت بيني الملل هاي معيار
  طبق انجام را كار اين بياييم كه مي منطق گويد ه ك
  داد يدهد. سال در اهدا قابليت فرد نفر، هزار حدود
  يعني راه چند افتاد، اتفاق كليه نارسايي كه حاال
  دهيم. پزشك چهار آن با گيرد مي تماس حاال داريم. ايران
  در تحت فرد آن كه است اين يكي شود؛ درمان كه
  دارد تاييد بيايند آنها كه بهداشت، وزارت معتمد آمار بيشترين 49كه سال در متاسفانه شود.
  منتها پيوند اينكه يا بگيرد قرار خوني
  دياليز پزشك يك كردند تاييد آنها آنكه از بعد كنند. يعني كردند. اهدا نفر 808 داشتيم، عضو
  اهدا دريافت فاميل طريق از را پيوند اين د مي توان كند تاييد را آنها تاييد كه مي رسد قضاييه قوه از اهدا توانستند مي كه افرادي سوم يك از
  كمتر كند دريافت زنده يا غيرفاميل فرد از د توانمي كند، بعد شود مي گرفته رضايت فرد خانواده از هزار 25 طرف آن از دادند. اهدا به رضايت
  كنند، ديگري راه يك كند. دريافت مغزي مرگ از نهايتا
  يا آنجا تا ود شي منتقل اهدا مركز به فرد اين داريم انتظار ليست در عضو به نيازمند بيمار
  نفر دريافت قلبي مرگ از كه دارد وجود هم دنيا
  در برداشته كه ها گان ار شوند. برداشته هايش گان ار يكنند. فوت آنها از نفر 10 7تا روزانه
  كه موارد بقيه به نسبت كليه كيفيت منتها كند مي وزارت كه شود مي ارسال مناطقي به شد، فوت آنها از نفر يك حدود ساعت هر يعني است. پايينتر وجود نيازمند هاي آدم داده تشخيص بهداشت ميكند. ايجاد اگر اما است. بهتر همه از پيشگيري
  قطعا دارند. آنها به پيوندي مناسب ارگان اينكه دليل به وقتي نظر از هم دياليز شود انجام اقدامي بايد ‌
  شد هايي‌هستند؟ طيف اهداكنندگان‌از‌چه‌ به كنند. فوت نبايد قاعدتا عده اين د. نمي
  رس بار هر بار ه هفت ميگيرد_در بيمار براي
  كه رايگان كاما ايران در عضو اهداي كه اوال ايران در اعضا پيوند مقوله هاي همه اينكه
  دليل رفت حاال ميشود_ تلف بيمار وقت روز در
  ساعت شده مغزي مرگ كه فردي خانواده به نه است. خاطر اين به نبايد كسي پس شود. مي انجام
  دارد خيلي بيمار براي كا هيچ، هم خانوادگي آمدهاي
  و او به ارگان كه فردي به نه ود، شمي داده پولي به كنند مي فوت بيماران اينكه علت كند. است.
  فوت اذيتكننده اسمش يعني يشود؛ گرفته پولي شده پيوند علت رسد نمي آنها به ارگان كه است دليل فراوان‌
  اين زحمات‌ و‌ مطالعات‌ برپايه‌ ان‌ جه شويم‌ نيازمند‌ پيوندي‌ عضو‌ به‌ روزي‌ حمدي آسو‌م
  گروه‌اقتصاد‌اجتماعي شما بحث عضو. فروش نه است عضو اهداي است اين براي رسد نم آنها به ارگان پيوند‌بهتر‌از‌دياليز‌
  اينكه در‌
  ‌ است.‌ ه‌ شد جام‌ ان تحقيقاتي‌ ‌هاي‌ تيم را‌ ديگران‌ كه‌ يد‌ كوش خواهيم‌ همواره‌ پيوندي‌ عضو‌ ود‌ كمب علت‌ ن‌ ‌تري
  بزرگ آدم يك يعني است. زنده به زنده از كليه اهداي تعداد يعني است. كم ا خانواده ه رضايت
  كه ميكند ايجاد دولت براي دياليز كه ي هزينه ي از‌
  كليه‌ 47 سال‌ در‌ اول‌ بار‌ براي‌ ايران‌ ترغيب‌ و‌ تشويق‌ ‌شان‌ اعضاي اهداي‌ به‌ وجود‌ آن،‌ به‌ دسترسي‌ نبودن‌ ان‌ آس
  و‌ بدهد ديگري آدم به را اش كليه خواهد مي زنده هم ترينش مهم كه تاسف كمال با مغزي مرگ ميليون 50 04تا سال در است. زياد خيلي شد.‌
  هم منتقل‌ ديگر‌ بيمار‌ به‌ بيمار‌ ك‌ خويش‌ واده‌ خان يا‌ خود‌ اگر‌ تا‌ كنيم‌ ست‌ نادر اي‌ ‌ه نگرش ور‌ ظه و‌
  باورها‌ يگيرد او از را پولي دولت مصوبه طبق كه است زياد ايران در است رانندگي تصادف
  هاي پيوند كه درحالي است. دياليزي بيمار يك ساله‌
  هزينه 24 جوان‌ يك‌ كليه‌ سال‌ آن‌ در‌ پيوند‌ با‌ آساني‌ به‌ آمديم‌ گرفتار‌ هم‌
  عمومي‌در‌رابطه‌با‌اهداي‌عضو‌است.‌ كسي آن به كوچكي پاداش استادنداري طرف از متاسفانه اينكه دليل به گانخوب ارها كيفيت
  و باشد هرقدر يعني دارد. كمتري بسيار به‌
  هزينه شد.‌ زده‌ پيوند‌ ساله‌ 27 زن‌ ‌يك‌ به‌ هنگامي‌ تا‌ يابيم.‌ دوباره‌ حيات‌ و‌ عض يا‌ نتوانستند‌ قت‌ ‌و هيچ ها‌ انسان
  برخي‌ بحث شود. مي داده هم يهد، مد انجام را آن كه سال 40 02تا ايران در مغزي مرگ رايج
  سن بعد الهاي س در رسد نمي دياليز هزينه پاي كليه‌
  به پيوند‌ عمل‌ خستين‌ ‌ترتيب‌ اين‌ مردم‌ عمومي‌ اور‌ به‌ و‌ عض اهداي‌ كه‌ بيمار‌ ك‌ جاي‌ به‌ را‌ ود‌ خواستند‌
  ن مرگ است. مغزي مرگ فقط اينجا االن ما خوبي كيفيت هم اهدايي گانهاي ار پس
  است. كه ميشود ماهانه اي داروه صرف هزينه و‌
  فقط ه‌ ‌زاد سنادي دكتر‌ توسط‌ ايران‌ در‌ آن‌ ضرورت‌ و‌ د‌ نرس بازار‌ و‌ كوچه‌ عادي‌ دردها‌ و‌ دهند‌ قرار‌ پيوندي‌ عضو‌
  نيازمند‌ آلوده پول ريال به حتي عنوان هيچ به مغزي نهايت در دهند نمي رضايت منتها
  دارند، پيوند پس دارد. نمي بر دولت براي يي جام‌
  هزينه ان 47 سال‌ در‌ سميعي‌ مهربان‌ دكتر‌ نگردد‌ احساس‌ هموطنان‌ همه‌ وي‌ از‌ و‌ كنند‌ حس‌ را‌ آنان‌ ه‌ جانكا هاي‌ رنج
  و‌ است. رايگان وسط اين چيز همه يعني نيست. توجهي قابل بخش يشوند. سپاري صرفهتر
  خاك به دولت بيمار براي هم نظر هر از‌
  از سال‌ آن‌ از‌ كليه‌ پيوند‌ كه‌ شد‌ باعث‌ و‌ ‌آور‌ درد ‌هاي‌ كاستي و‌ كم‌ ن‌ ‌چني اين صدا‌ هم‌ دردمندان‌ اين‌ با‌ قتي‌
  فقط‌ آنها از زيادي تعداد كنند اهدا كه آنهايي بله دارد. سازي فرهنگ به نياز كه است است.
  رضايت ‌هاي‌رايج‌در‌ايران‌باشد.
  عمل همچنان‌باقي‌خواهد‌بود.‌ خود‌ و‌ ته‌ گذش كار‌ از‌ كار‌ كه‌ وند‌ ‌ش
  مي عضو اهداي كارت ولي دارند. عضو اهداي كارت پيوند‌ ع‌ مان ‌ترين‌ بزرگ رضايت‌ ي‌
  يعن شدت به را زندگي كيفيت كه است درحالي اين پيوند‌
  موضوع‌ با‌ اط‌ ارتب در‌ ادل»‌ «تع اعضا‌ د‌ پيون مركز‌ 80 از‌ بيش‌ ون‌ اكن اورژانسي‌ بيماري‌ بصورت‌ ناكرده‌
  خداي‌ ايران در يعني نيست قانوني سند عنوان هيچ به
  اعضا‌در‌ايران‌است؟ دهيم انجام پيوند بخواهيم ما اگر حاال مي اال برد. ب انجمن‌
  ام‌ ‌مق قائم ادي‌ قب اميد‌ با‌ اعضا‌ و‌ غز‌ كبد،‌ ه،‌ كلي ب،‌ قل ون‌ همچ در‌ هستند‌ هايي‌ درمان چنين‌
  نيازمند‌ هم دم اولياي بايد باشد داشته كارت كسي اگر بخشهاي نيست. رضايت فقط بحث
  خير، بهتري كيفيت چون است، زنده دهنده با يي‌
  ترجيح ‌وگو گفت ايرانيان،‌ و‌ عض اهداي‌ ايران‌ در‌ ر‌ ديگ موارد‌ و‌ ريه‌ خوان،‌ ت اس هر‌ كه‌ دريابيم‌ ما‌ چنانچه‌ كه‌
  صورتي‌ بدهند. رضايت عرض شما خدمت من كه دارد هم
  ديگري نظر از قبا يا باشد فاميل زنده ر دهنده اگ دارد. مطالعه‌
  را‌ آن‌ مشروح‌ ادامه‌ در‌ كه‌ داشته‌ فرآيند‌ اعضا‌ پيوند‌ اما‌ هستند.‌ فعال‌ از‌ را‌ خود‌ ‌توانيم‌ نمي قت‌ ‌و هيچ ما‌ از‌ و‌
  يك‌ ‌كنيد‌ مي صادر‌ ما‌ كه‌ كارتي‌ اين‌ پس‌ كنم.
  مي آن كيفيت باشند، شده هماهنگ همديگر با خواهيد‌كرد.
  ژنتيكي و‌ ايران‌ سطح‌ در‌ بلكه‌ ود‌ نب ‌يي‌ اده خود‌ بسا‌ چه‌ و‌ يم‌ بشناس جدا‌ ايرين‌ آيد؟
  س مي ‌كنيد‌به‌چه‌كار‌ برايش‌هزينه‌مي است. مثلث يك امت س نظام دنيا تمام
  در پايين العاده فوق ع دف احتمال باالست العاده فوق عدم براي ها خانواده دليل ترين بزرگ ببينيد مورد امكانات تجهيزات بيمار پزشك،
  است.
  يعني؛ كه بحراني دوران آن در عضو اهداي به رضايت استخوان شكستگي دچار فردي اگر يعني
  نياز. العاده فوق نشود دفع كه پيوند داروهاي به نياز اين است، شده مغزي مرگ دچار شان مريض اين كه است محال نكنند، درست را چهارم كه نيست كسي مرگ از باورشان مردم درنهايت دوست نوع قدر اين كه ايراني اين به ود شمي برود مجهز بيمارستاني به كه است كافي
  شود، همه عوارض هم ها هزينه هم درنتيجه است.
  پايين عزيزممان االن اگر يم داني نم گويند مي كه است باشد. داشته بيماران براي سودي بزند. قلبش بخورد تكان اش سينه قفسه هستيم، سال ايراني همان نكرده فرقي است، مشكلش باشد، آنجا هم يي حرفه ارتوپد
  كه بيشتر خيلي هم كليه عمر طول آيد مي تر
  پايين كارت اين ما وقتي بعد بود، چه نظرش بود زنده تشريح‌ ما‌ براي‌ را‌ اهدا‌ مراحل‌ دكتر‌ آقاي‌ 19درصد عضو اهداي رضايت اسپانيا در است. همان هم مان احساسات هنرمندان ورود به نياز نه ود. شمي رف
  برط ميشود. كارت خودش ايشان كه يهيم شان نشان را ‌كنيد؟ مي هم قلبي مرگ هم مردم اينكه براي است. هشت تا يك بين يتواند مغزي مرگ هر ساز هنگ فر هاي ارگان ورود به نيازي نه
  است رضايت زنند انگشت بافاصله داشته، مغزي مرگ افراد اول كه است صورت اين به كرده تبليغ خوب رسانه قدر به را مغزي مرگ قلب، كليه، دو ريه، دو (يعني كند، اهدا ارگان يعني است. فقيه ولي تاييد به نيازي نه آشنا‌باشد
  است بهتر‌است‌
  ‌ اين شان ناراحت ترين مهم چون دهند. مي يشوند. شناسايي كشور هاي بيمارستان در اهداي در است پزشكي سامت مقوله
  يك هيچ بدون غيرفاميل زنده دهنده از بيمار
  اگر چه بود زنده اگر دانيم نم يگويند كه است سري يك شدند، شناسايي كه مغزي مرگ افراد عضو اهداي در اما نيست. چيزي چنين
  عضو عمر طول است ممكن بگيرد كليه ژنتيكي
  تشابه قانوني وجه اينكه با عضو اهدا يكارت ت. گف عضو اهداي مركز از «كرديناتور» اسم به افراد پزشك يعني باشند، مهيا عوامل تمامي
  اگر قرابت با فاميل يك كليه از سال 10 هتا كلي
  آن بيايند خيرين اينكه يعني است. ساختار هم درصد 30
  تاثيرگذار قدرتمند بسيار اهرم يك ولي ندارد هستند دنيا عضو اهدا چرخه قلب واقعا اينها كه باشد، عضو پيوند به مجهز بيمارستان
  باشد، فاميل زنده دهنده با اولويت پس باشد. كمتر
  ژنتيكي خوب داروهاي خوب تجهيزات بسازند، مجهز هاي
  بيمارستان از ندارند اهدا كارت كه هم بعضي ا ت. اسه گفته آنها به هم عضو اهداي كننده هماهنگ يا آن ندهند، رضايت خانواده اگر باشد، هم
  بيمار ژنتيكي قرابت بدون غيرفاميل زنده دهنده است. ساختار اگر يعني است. سازي فرهنگ درصد 50 اما كنند.
  فراهم گيريم. مي رضايت هايشان خانواده شوند ظاهر بيمار فرد آن بالين -بر شود مي وجود ارگاني اينكه براي ود شنمي درمان
  بيمار كليه آن عمر چراكه است؛ محض اشتباه يك هيچ‌
  درواقع از‌ زي‌ مغ مرگ‌ بيماران‌ ز‌ س‌ بيمار بيمارستاني، در وقتي كنند. مي پيدا حضور تازه باشد داشته وجود كشوري يك در خوب علم خوب دليل همين به شود. درمان بيمار اين كه ميدهد.
  ندارد رخ اتفاق اين حال اين با بود. نخواهد زياد تفاده‌
  اس ارگان‌ پيوند‌ براي‌ ديگري‌ طيف‌ يك شود. مي شناسايي مغزي مرگ به مشكوك رأس يك كه است مربع يك دنيا در عضو
  اهداي است. سازي فرهنگ آن درصد 50 است رفته را راه
  05درصد راه در را اش كليه اهداكننده نفر يك اگر حال ‌كنيد؟
  نمي تواند مي كه كرديناتور- نام به متخصص آدم ارتقاي يعني است. جامعه ازي» هنگ «فرس
  آن خوب خيلي كند اهدا دوستانه انسان اهداف با يا خدا بكنيم. پيوند ارگان كه است اين دهيم انجام بلديم ما كه
  كاري يعني قلبي؛ مرگ افراد از دنيا در ببينيد چرا؛ به اهدا مركز از باشد- پرستار يا پزشك است. جامعه
  فرهنگ باشد، داشته مالي داشت چشم باشد قرار اگر اما
  است بدهند انجام بايد ديگران كه كاري نيستيم. بلد ديگري كار
  هيچ يك با ميرند، مي معمولي مرگ به كه آنهايي ما مثا شود. مي فرستاده نظر مورد بيمارستان اهداي دنيا در كنيم نگاه آن به ديگر ديد
  از خوبي جنبه كه كند مي ايجاد ديگري جانبي
  مسائل بايد كه سازهاست فرهنگ كار شود] نمي مربوط ما به
  [كه بردارند. را هايش ارگان توانند مي هايي تكنيك هركدام داريم. امام بيمارستان در اهدا مركز يك تشبيه ]Tripod[اي پايه سه يك به را
  عضو كار اين هم ديگر كشورهاي در ندارد. جامعه
  در نظام ملي معضل يك پيوند به نيازمند بيماران مشكل اين يعني كنند. سازي
  فرهنگ است. پايين خيلي ها گان ار اين كيفيت منتها پوشش را ها تان بيمارس از تا چند اهدا مراكز از پايه يك است، علم آن پايه يك كه اند است.
  كرده نيست
  مذموم ديگران يا خيريان دانم نمي يا بهداشت وزارت بحث است.
  سالمت مغزي مرگ كه كنند مي را كار اين كشورهايي تحت 06بيمارستان 02تا معموال يهند. مد است. فرهنگ آن پايه يك است
  ساختار كه داريم مغزي مرگ هزار 5تا ديگر طرف از از هستند مجبور نتيجه در ندارند دارند يك كم وقتي هستند. عضو اهداي مركز يك پوشش نقش 02درصد علم پايه سه اين در گويند
  مي مرگ نفر 3هزار كنند اهدا توانند مي آنها از
  نيمي نيازمندان بيماران قلب برا رگ م افراد ارگان به كرديناتور فرد اين افتد مي اتفاق مغزي مرگ شناسند. كه تاندون، استخوان، اگر لوزالمعده). روده كبد، نحو بهترين به كا پزشه ما يعني كند. مي
  ايفا كليه؛ هزار يعني كنند اهدا توانند مي ه ك
  مغزي كه همانطور ايران در ولي كنند استفاده ارگان يدهد. انجام كار چند رود بيمارستان كارت 1000 005تا ما كه كنيد حساب شما يك تواند مي كه كند اهدا و... قرنيه پوست، تكنيك نظر از دهيم انجام را پيوندها
  همه هزار ساالنه حداكثر دارند. كليه كدام هر
  چون اهداي قابليت سال در نفر هزار حداقل گفتم مرگ كند معاينه را بيمار اينكه اول سهشنبه از كرديم. صادر روز در عضو اهداي تا يك دهد نجات معلوليت از را ر 53 نف تا اين درصد 20 باشيم، نداشته مشكلي هيچ
  هم هزار شش اگر بنابراين زنيم. مي كليه پيوند 700
  و دارند. عضو نكته اين تاييد؛ نه هد، دمي تشخي را مغزي برنامه در جوان رامبد آقاي كه گذشته هفته شب چطور دهد. نجات حتمي مرگ از را نفر هشت كنيم. مي پر را خانه
  ه دفن را آن از نيمي چرا دارد، وجود پيوند قابل
  كليه اهدا قابليت هم نفر هزار حتي اگر ها اين دارويي دستورات اينكه دوم است. مهم خيلي حمايت چرا آقا «كه گفت: برگشت خندوانه شما آقا كه بگوييم ايراني آن به است ممكن اينكه يعني است. ساختار هم درصد 30
  استفاده پيوند براي ها كليه اين از توان مي كنيم؟
  مي كند. نمي فوت ما بيمار يك حتي باشند، داشته تيم اينكه سوم گذارد. گانها ار حفظ براي كارت هزار 40 به نزديك روزي يكنيد؟» نم جان نجات يا عضو تا پاري س خاك بين بسازند، مجهز هاي بيمارستان بيايند
  خيرين از 65درصدش تقريبا 007ا ت هزار اين از
  كرد. مرگ هاي گان ار سراغ اينكه جاي به ما يعني پزشك گروه چهار از [متشكل تاييدكننده اينكه جاي به است. شده صادر عضو اهداي ايراني آن وقت آن كن، انتخاب را يكي انسان اما كنند. فراهم خوب داروهاي خوب
  تجهيزات زنده اهداكننده بقيه مغزي مرگ
  اهداكننده پايين خيلي اعضا كيفيت كه برويم_ قلبي داخلي اعصاب، داخلي اعصاب، متخصص حدود داشتيم، تا 1000 حداكثر مث روزي من نه! بگويد: جان براي بوده رفته ال س كه ساختار اگر يعني است. سازي فرهنگ درصد 50
  استفاده قابل كه داريم كليه هزار اما است.
  بوده را مملكت بودجه اين كه است بهتر است_ مرگ بيمار بايد كند خبر بيهوشي]را كرديم. صادر عضو اهداي كارت آمار 80 برابر كنم مي انتخاب را ارگان هشت سپاري خاك به داشته وجود كشوري يك در خوب علم
  خوب مغزي، مرگ افراد از گويد مي منطق بنابراين
  است، است سال 15 من كنيم. هنگسازي فر صرف خانواده از اينكه چهارم كنند تاييد را تو زي رسانه، مغ خب ملي. رسانه از برنامه يك با فقط مگر ندارد. ربطي من به بميرند، هم نفر آن 05درصد است رفته را راه درصد 50 تازه
  باشد اولويت اين بگيريم. را ميم كني اك خ كه هايي
  كليه حركتي گويم مي هستم عضو اهداي كار در كه تواند نمي انسان چيزي؟! همچنين يشود است. هنگسازي فر
  آن بعد دارد مغزي مرگ تعداد اين كه است
  كشوري باوركردني برايم شد، انجام روز چند اين در كه كه ايراني به برسد چه بكند فكري همچنين كه است اين دهيم انجام بلديم ما كه كاري ژنتيكي. قرابت با فاميل زنده دهنده از كنم. هم را تصورش توانستم نمي حتي نبود، است. احساساتي قدر اين نيستيم. بلد ديگري كار هيچ بكنيم. پيوند
  ارگان مردم بيفتد جا مغزي مرگ فرهنگ ايران در
  اگر يك با ميرند، مي معمولي مرگ به كه آنهايي يعني قلبي؛ مرگ افراد از دنيا
  در كارهاي ها سال كردم، برگزار نفس جشن ها سال چرا‌ ‌كنند؟‌ مي را‌ كار‌ ن‌ اي چرا‌ س‌ ما به [كه بدهند انجام بايد ديگران كه
  كاري را خودشان اعضاي باشند داشته كافي اطاعات
  ما باورم ولي كردم عضو اهداي براي فرهنگي پايين خيلي ها ارگان اين كيفيت منتها بردارند. را هايش ارگان ميتوانند هايي تكنيك ‌دهند؟ ‌ها‌رضايت‌نمي خانواده بايد كه سازهاست فرهنگ كار شود] نم
  مربوط انتظار ليست در بيماري هيچ نبرند، خاك زير خود
  با اينجور وقتي بخواهند مردم كه وقتي شد نمي پزشكي در مرگ نوع دو ما اينكه دليل به بيماران مشكل اين يعني كنند. سازي هنگ
  فر نتيجه در ندارند دارند كم مغزي مرگ كه كنند مي را كار اين كشورهايي است. در 01نفر 7تا روزي كند. نمي فوت عضو
  پيوند كارت نفر هزار 100 001ساعت در شوند، توجيه قلبي مرگ مغزي. مرگ قلبي مرگ داريم؛ امت س نظام ملي معضل يك پيوند به
  نيازمند 3-2ساعت هر يعني كنند. مي فوت انتظار
  ليست كنند استفاده ارگان نيازمندان بيماران براي قلبي مرگ افراد ارگان از هستند
  مجبور كنند. پر عضو اهداي ما كه است چيزي همان هاست. مرگ 99درصد خيريان دانم نمي يا بهداشت وزارت بحث
  است. نميرسد. او به عضو اينكه خاطر به ميرد مي نفر
  يك عضو اهداي قابليت سال در نفر هزار حداقل گفتم كه طور همان ايران در توجيه‌
  ولي دولت‌ براي‌ ‌سازي‌ فرهنگ اين‌ آيا‌ رخ جامعه در قلبي مرگ بينيم. مي جامعه در هم دست به دست بايد همه نيست. ديگران
  يا ما بيمار يك حتي باشند، داشته اهدا قابليت هم نفر هزار حتي اگر ها اين اقتصادي‌دارد؟
  دارند. يبينند. مردم يدهد. سهم كسي هر اگر دارد. سهمي هركسي فروش‌آري،قاچاق‌نه
  بدهيم.
  ‌ كيفيت كه برويم_ قلبي مرگ هاي ارگان سراغ اينكه جاي به ما يعني كند. نمي
  فوت تومان ميليون 50 ساالنه دياليزي فرد هر مرگهاست، درصد يك كه مغزي مرگ ولي نيازمند بيماران دهد، انجام بردارد را
  خودش ايران در عضو پيوند مورد در كه ديگر
  مساله سازي فرهنگ صرف را مملكت بودجه اين كه است بهتر است_ پايين خيلي
  اعضا شود دياليز بايد سال چهار حداقل دارد هزينه اينكه يعني دهد. مي رخ ها بيمارستان در فقط بهترين اگر ما صورت اين غير در شويند. پيوند همينطور فروش خريد مساله دارد،
  وجود اين در كه حركتي گويم مي هستم عضو اهداي كار در كه است سال 15 من
  كنيم. در دارد. برم هرينه تومان ميليون 200 كه ضربه هستند ها تصادف علتش ترين مهم هم را پيوند پزشكان بهترين تان
  بيمارس فروش خريد مورد در است. بدن اعضاي كنم
  قاچاق هم را تصورش توانستم نمي حتي نبود، باوركردني برايم شد، انجام روز
  چند هزينه تومان ميليون 20 كليه پيوند كه صورتي ولي شود، مي انجام ها تصادف خيابان در سر. مقوله اين وارد ازان هنگ س فر باشيم
  داشته وزارت كه دستورالعملي طبق گفت بايد
  اعضا است. دياليز دهم يك پيوند هزينه يعني دارد. مرگ بعد ساعاتي بيمارستان به د رس تا باال بيماران پيوند آمار عنوان هيچ به
  نشوند، ها تان بيمارس همه براي 1390 سال
  بهداشت بخريد، دياليز تخت همه اين اينكه جاي به يعني استاني هر در افراد اين رد. مي ت گي رضاي موثر قدر اين شما هنرمندان موثري، قدر اين كه كه كسي يعني مغزي مرگ شود. مي مغزي يكنند. فوت بيماران رفت
  نخواهد انجام ايران در كليه يي يوند هيچ است،
  فرستاده كنيد وارد را خارجي كت ها شر اينكه جاي به انتخاب خاص معيارهاي سري يك اس براس چرا كنيد؟ مي كاري كم اينقدر چرا هستيد، رساني خون توقف اثر بر كامل طور به مغزش ايران در عضو اهدا 4831رضايت آمار ال
  س بيماران از حمايت انجمن نامه اينكه مگر نمي شود اين كنيد، دياليز صرف را مملكت بودجه اين يشوند. هنوز يگويد. نم مردم به بار يك ماهي حداقل واسطه به ما ولي شود. مي منهدم رساني اكسيژن نفر خانواده 100 هر از يعني بود. درصد
  5 گيرنده ر اگ حتي يعني باشد. داشته
  كليوي بايد دهند، انجام پيوندي بخواهند غريبه دهنده مردم كه بكنيد سازي هنگ فر هزينه را بودجه يگيرند. قرار مغزي مرگ آموزش تحت 51نفر نگذشته، جوان آقاي برنامه از روز ج داريپن گذاشتيم دهانش در كه مصنوعي دستگاه پزشكان ما دادند. عضو اهدا به
  رضايت شوند. كليه پيوند كنند، دياليز اينكه جاي به تقاضا بهداشت وزارت از ان مربوطه ش دانشگاه هستند سامانه در مردم پاسخگويي مسوول آدم قفسه پس دهيم. مي اكسيژن دستگاه آن به كبد، داشتيم، را مختلف پيوندهاي ي حرفه انجام
  ي آنجا ان مالي ش راودات م بروند انجمن
  به ديگر نفر هزار اگر دادند، رضايت 800 نفر امسال تعهدنامه د ديده ان آموزش اينها كه كند مي يكنند. صادر كارت ديهند را مردم جواب خورد مي تكان مصنوعي صورت به اش سينه يعني طرف. يك از اين لوزالمعده... روده،
  كليه، شود. پيوندي كليه قابليت نفر هزار دو هند، رضايت بد اباغ آنها براي بهداشت وزير گيرد. آنها از اينقدر است. شده فلج مان اجرايي بدنه از نيمي هم قلب به دهيم مصنوعي اكسيژن چون اندازه به هم امكانات نداشتيم. پزشك
  مشكل چيزي آن طبق آنها مالي مرودات صورت اين
  در است، قبول قابل حدي تا كرده محاسبه انجمن كه چيست؟! براي دياليز ديگر داريم، بهداشت وزير فرستد. مغزي مرگ تاييدكننده افتاد؟ اتفاق اين چطور چرا است. موثر انه رسهم قلب دارد، نياز اكسيژن به فقط تپش براي داشتيم.
  پيوند ايران در الاقل گفت توان مي اق قاچ مورد در اما به مجلس_ مخصوصا دولت_ اگر نتيجه در زند مي اغ اب خودش گروه پنج براي رسما انجمن مديرعامل زاده؛ نجف خانم اينكه براي يكند. تپش هستند. عام خاص زبانزد هم ان م مردم را اش بودجه از بخشي كه افتاد مي ر فك اين تاييدكنندگان ولي زنند مي معاونان را بقيه مرگ فرق سليسي بسيار كام با برنامه آن در دليل به بيشتر. نه روز 14 تا فقط منتها ما 02اله س 51تا جوانان مقدس دفاع ال
  س باشد داشته وجود آن در قاچاق اعضاي كه
  پيوندي خيلي اوضاع كند، سازي) هنگ (فر اين صرف وزير خود كه هستند مهم آنقدر مغزي مرگ در دادند. نشان مردم به را قلبي مرگ مغزي رفته بين از گنديده جمجمه در مغز اينكه ناموس مال جان نجات براي جبهه
  رفتند نامه بدون بيمارستاني هيچ درواقع ود. نمي انجام ش اعضاي قاچاق نميبنابراين كند، د پيون كليه انجمن امكانات گسترش براي هزينه صرف شد. مي بهتر است سال 15 يعني يزند. اباغيه آنها براي دوستان اين اگر كه بگويم خواهم مي نتيجه عرض در سموم اين كند مي توليد سم است يعني بود. «جان» اش اول شان.
  هموطنان ندارد. مفهوم خيلي ايران در بدن است. محض اشتباه شرايطي چنين در دياليز يعني زند. مي حكم آنها براي خودش وزير كه پايه نيايند قضيه اين كمك به ازان هنگ س فر برد. مي بين از را ا گان ه ار تمام روز 14 تا يك چطور حاال هموطنانان. ش جان نجات ‌
  براي ‌
ساليانه 6000 كليه خاك مي‌شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/22
ساليانه 6000 كليه خاك مي‌شوند
«تعادل» در گفت‌وگو با قائم‌مقام انجمن اهداي عضو ايرانيان، چالش‌هاي اهداي عضو را در ايران بررسي مي‌كند


بزرگ‌ترين مشكل جامعه اين است كه مردم فرق مرگ مغزي و مرگ قلبي را نمي‌دانندبزرگ‌ترين علت كمبود عضو پيوندي و آسان نبودن دسترسي به آن، وجود باورها و ظهور نگرش‌هاي نادرست عمومي در رابطه با اهداي عضو است.

برخي انسان‌ها هيچ‌وقت نتوانستند يا نخواستند خود را به جاي يك بيمار نيازمند عضو پيوندي قرار دهند و دردها و رنج‌هاي جانكاه آنان را حس كنند و فقط وقتي با اين دردمندان هم صدا مي‌شوند كه كار از كار گذشته و خود خداي ناكرده بصورت بيماري اورژانسي نيازمند چنين درمان‌هايي هستند در صورتي كه چنانچه ما دريابيم كه هر يك از ما هيچ‌وقت نمي‌توانيم خود را از سايرين جدا بشناسيم و چه بسا خود روزي به عضو پيوندي نيازمند شويم همواره خواهيم كوشيد كه ديگران را به اهداي اعضاي‌شان تشويق و ترغيب كنيم تا اگر خود يا خانواده خويش هم گرفتار آمديم به آساني با پيوند عضو حيات دوباره يابيم. تا هنگامي كه اهداي عضو به باور عمومي مردم عادي كوچه و بازار نرسد و ضرورت آن از سوي همه هموطنان احساس نگردد اين‌چنين كم و كاستي‌هاي درد‌آور همچنان باقي خواهد بود.

اكنون بيش از 80 مركز پيوند اعضا همچون قلب، كليه، كبد، مغز و استخوان، ريه و موارد ديگر در ايران فعال هستند. اما پيوند اعضا فرآيند ساده‌يي نبود بلكه در سطح ايران و جهان برپايه مطالعات و زحمات فراوان تيم‌هاي تحقيقاتي انجام شده است. در ايران براي بار اول در سال 47 كليه از يك بيمار به بيمار ديگر منتقل شد. در آن سال كليه يك جوان 24 ساله به ‌يك زن 27 ساله پيوند زده شد. به اين ‌ترتيب نخستين عمل پيوند كليه در ايران توسط دكتر سنادي‌زاده و دكتر مهربان سميعي در سال 47 انجام و باعث شد كه پيوند كليه از آن سال از عمل‌هاي رايج در ايران باشد.

«تعادل» در ارتباط با موضوع پيوند اعضا با اميد قبادي قائم‌مقام انجمن اهداي عضو ايرانيان، گفت‌وگويي داشته كه در ادامه مشروح آن را مطالعه خواهيد كرد.

 آقاي دكتر وضعيت پيوند اعضا در ايران و نسبت آن با جهان را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

با كمال تاسف در ايران سالانه پنج هزار تا هشت هزار نفر با مرگ مغزي فوت مي‌كنند. با اينكه مرگ‌مغزي يك‌درصد مرگ‌ها را تشكيل مي‌دهد و نيمي از اين افراد يعني نزديك 2 هزار و 500 تا 4هزار نفر؛ يعني ميانگين 3 هزار نفر قابليت اهدا عضو دارند. مابقي به دليل بالا بودن سن يا بيماري‌هاي زمينه‌يي كه دارند، اين امكان را ندارند. ولي به هر ترتيب 50درصدشان طبق معيارهاي بين‌المللي قابليت اهدا دارند. يعني حدود 3هزار نفر، فردِ قابليت اهدا در سال در ايران داريم.

منتها متاسفانه در سال 94 كه بيشترين آمار اهدا عضو داشتيم، 808نفر اهدا كردند. يعني كمتر از يك‌سوم افرادي كه مي‌توانستند اهدا كنند، رضايت به اهدا دادند. از آن طرف 25هزار نفر بيمار نيازمند به عضو در ليست انتظار داريم كه روزانه 7 تا 10نفر از آنها فوت مي‌كنند. يعني هر 3 ساعت حدود يك نفر از آنها فوت

مي‌كند.

 به دليل اينكه ارگان مناسب پيوندي به آنها نمي‌رسد. اين عده قاعدتا نبايد فوت كنند. به دليل اينكه همه مقوله‌هاي پيوند اعضا در ايران دارد انجام مي‌شود. پس كسي نبايد به اين خاطر فوت كند. علت اينكه بيماران فوت مي‌كنند به اين دليل است كه ارگان به آنها نمي‌رسد و علت اينكه ارگان به آنها نمي‌رسد براي اين است كه رضايت خانواده‌ها كم است. يعني تعداد مرگ‌مغزي با كمال تاسف كه مهم‌ترينش هم تصادف‌هاي رانندگي است در ايران زياد است و كيفيت ارگان‌ها خوب به دليل اينكه متاسفانه سن رايج مرگ‌مغزي در ايران 20 تا 40 سال است. پس ارگان‌هاي اهدايي هم كيفيت خوبي دارند، منتها رضايت نمي‌دهند و در نهايت خاك‌سپاري مي‌شوند. بخش قابل‌توجهي رضايت است كه نياز به فرهنگ‌سازي دارد.

يعني رضايت بزرگ‌ترين مانع پيوند اعضا در ايران است؟

خير، بحث فقط رضايت نيست. بخش‌هاي ديگري هم دارد كه من خدمت شما عرض مي‌كنم.

در تمام دنيا نظام سلامت يك مثلث است. يعني؛ پزشك، بيمار و تجهيزات و امكانات مورد نياز. يعني اگر فردي دچار شكستگي استخوان شود، كافي است كه به بيمارستاني مجهز برود كه ارتوپد حرفه‌يي هم آنجا باشد، مشكلش برطرف مي‌شود. نه نياز به ورود هنرمندان است نه نيازي به ورود ارگان‌هاي فرهنگ‌ساز است نه نيازي به تاييد ولي فقيه است. يعني يك مقوله سلامت و پزشكي است و در اهداي عضو چنين چيزي نيست. اما در اهداي عضو اگر تمامي عوامل مهيا باشند، يعني پزشك باشد، بيمارستان مجهز به پيوند عضو باشد، بيمار هم باشد، اگر خانواده رضايت ندهند، آن بيمار درمان نمي‌شود براي اينكه ارگاني وجود ندارد كه اين بيمار درمان شود. به همين دليل اهداي عضو در دنيا يك مربع است كه يك رأس آن «فرهنگ‌سازي» جامعه است. يعني ارتقاي فرهنگ جامعه است.

از ديد ديگر به آن نگاه كنيم در دنيا اهداي عضو را به يك سه پايه يا[Tripod]  تشبيه كرده‌اند كه يك پايه آن علم است، يك پايه ساختار است و يك پايه آن فرهنگ است. مي‌گويند در اين سه پايه علم 20درصد نقش ايفا مي‌كند. يعني ما پزشك‌ها به بهترين نحو همه پيوندها را انجام دهيم و از نظر تكنيك هم هيچ مشكلي نداشته باشيم، 20درصد اين خانه‌ها را پر مي‌كنيم.

30درصد هم ساختار است. يعني اينكه خيرين بيايند بيمارستان‌هاي مجهز بسازند، تجهيزات خوب و داروهاي خوب فراهم كنند. اما 50درصد فرهنگ‌سازي است. يعني اگر ساختار خوب و علم خوب در يك كشوري وجود داشته باشد تازه 50درصد راه را رفته است و 50درصد آن فرهنگ‌سازي است.

 كاري كه ما بلديم انجام دهيم اين است كه ارگان پيوند بكنيم. هيچ كار ديگري بلد نيستيم. كاري كه ديگران بايد انجام بدهند [كه به ما مربوط نمي‌شود] كار فرهنگ‌سازهاست كه بايد فرهنگ‌سازي كنند. يعني اين مشكل بيماران نيازمند به پيوند يك معضل ملي نظام سلامت است. بحث وزارت بهداشت يا نمي‌دانم خيريان يا ديگران نيست. همه بايد دست به دست هم بدهيم. هركسي سهمي دارد. اگر هر كسي سهم خودش را بردارد و انجام دهد، بيماران نيازمند پيوند مي‌شوند. در غير اين صورت ما اگر بهترين بيمارستان‌ها و بهترين پزشكان پيوند را هم داشته باشيم و فرهنگ‌سازان وارد اين مقوله نشوند، به هيچ عنوان آمار پيوند بيماران بالا نخواهد رفت و بيماران فوت مي‌كنند.

سال 1384 آمار رضايت اهدا عضو در ايران 5درصد بود. يعني از هر 100 خانواده 5 نفر رضايت به اهدا عضو مي‌دادند. ما پزشكان حرفه‌يي پيوندهاي مختلف را داشتيم، كبد، كليه، روده، لوزالمعده... اين از يك طرف. يعني مشكل پزشك نداشتيم. امكانات هم به اندازه پيوند داشتيم.

 مردم‌مان هم‌زبانزد خاص و عام هستند. 8سال دفاع مقدس جوانان 15 تا 20ساله ما رفتند جبهه براي نجات جان و مال و ناموس هموطنان‌شان. اولي‌اش «جان» بود. يعني براي نجات جان هموطنان‌شان. حالا چطور مي‌شود به اين ايراني كه اين‌قدر نوع دوست است، فرقي نكرده همان ايراني 8 سال هستيم، احساسات‌مان هم همان است.

هر مرگ مغزي مي‌تواند بين يك تا هشت ارگان اهدا كند، (يعني دو ريه، دو كليه، قلب، كبد، روده و لوزالمعده). اگر استخوان، تاندون، پوست، قرنيه و... اهدا كند كه مي‌تواند يك تا 53نفر را از معلوليت نجات دهد و يك تا هشت نفر را از مرگ حتمي نجات دهد. چطور ممكن است به آن ايراني بگوييم كه آقا شما بين خاك‌سپاري 8 تا عضو يا نجات جان 8 انسان يكي را انتخاب كن، آن وقت آن ايراني كه 8سال رفته بوده براي جان بگويد: نه! من به خاك‌سپاري هشت ارگان را انتخاب مي‌كنم و آن 8نفر هم بميرند، به من ربطي ندارد. مگر مي‌شود همچنين چيزي؟! انسان نمي‌تواند همچنين فكري بكند چه برسد به ايراني كه اين‌قدر احساساتي است.

 پس چرا اين كار را مي‌كنند؟ چرا خانواده‌ها رضايت نمي‌دهند؟

به دليل اينكه ما دو نوع مرگ در پزشكي داريم؛ مرگ قلبي و مرگ مغزي. مرگ قلبي 99درصد مرگ‌هاست. همان چيزي است كه ما در جامعه مي‌بينيم. مرگ قلبي در جامعه رخ مي‌دهد. مردم مي‌بينند.

ولي مرگ مغزي كه يك درصد مرگ‌هاست، فقط در بيمارستان‌ها رخ مي‌دهد. يعني اينكه مهم‌ترين علتش تصادف‌ها هستند و ضربه سر. در خيابان تصادف‌ها انجام مي‌شود، ولي تا مي‌رسد به بيمارستان و ساعاتي بعد مرگ مغزي مي‌شود. مرگ مغزي يعني كسي كه مغزش به‌طور كامل بر اثر توقف خون‌رساني و اكسيژن رساني‌ منهدم ‌مي‌شود. ولي ما به‌واسطه دستگاه مصنوعي كه در دهانش گذاشتيم داريم به آن دستگاه اكسيژن مي‌دهيم. پس قفسه سينه‌اش به صورت مصنوعي تكان مي‌خورد و چون اكسيژن مصنوعي مي‌دهيم به قلب هم براي تپش فقط به اكسيژن نياز دارد، قلب هم تپش مي‌كند.

 منتها فقط تا 14روز و نه بيشتر. به دليل اينكه مغز در جمجمه گنديده و از بين رفته است و سم توليد مي‌كند و اين سموم در عرض يك تا 14روز تمام ارگان‌ها را از بين مي‌برد. درنهايت مردم باورشان از مرگ كسي نيست كه قفسه سينه‌اش تكان بخورد و قلبش بزند.

 در اسپانيا رضايت اهداي عضو 91درصد است. براي اينكه مردم هم مرگ قلبي و هم مرگ مغزي را به قدر رسانه خوب تبليغ كرده كه‌ مي‌شناسند.

شما حساب كنيد كه ما 500 تا 1000 كارت اهداي عضو در روز صادر مي‌كرديم. از سه‌شنبه شب هفته گذشته كه آقاي رامبد جوان در برنامه خندوانه برگشت گفت: «كه آقا چرا حمايت نمي‌كنيد؟» روزي نزديك به 40هزار كارت اهداي عضو صادر شده است. به جاي اينكه روزي مثلا حداكثر 1000 تا داشتيم، حدود 80برابر آمار كارت اهداي عضو صادر كرديم. فقط با يك برنامه از رسانه ملي. خب رسانه، تو كه اين‌قدر موثري، هنرمندان شما اين‌قدر موثر هستيد، چرا اين‌قدر كم‌كاري مي‌كنيد؟ چرا حداقل ماهي يك بار به مردم نمي‌گويد. هنوز پنج روز از برنامه آقاي جوان نگذشته، 15نفر آدم مسوول پاسخگويي مردم در سامانه هستند و جواب مردم را مي‌دهند و كارت صادر مي‌كنند. نيمي از بدنه اجرايي‌مان فلج شده است. اينقدر رسانه موثر است. چرا و چطور اين اتفاق افتاد؟ براي اينكه خانم نجفي‌زاده؛ مديرعامل انجمن در آن برنامه با كلام بسيار سليسي فرق مرگ مغزي و مرگ قلبي را به مردم نشان دادند. در نتيجه مي‌خواهم بگويم كه اگر اين دوستان و فرهنگ‌سازان به كمك اين قضيه نيايند و پايه چهارم را درست نكنند، محال است كه اين سودي براي بيماران داشته باشد.

آقاي دكتر مراحل اهدا را براي ما تشريح مي‌كنيد؟

به اين صورت است كه اول افراد مرگ مغزي در بيمارستان‌هاي كشور شناسايي مي‌شوند. افراد مرگ مغزي كه شناسايي شدند، يك‌سري افراد به اسم «كرديناتور» از مركز اهداي عضو كه اينها واقعا قلب چرخه اهدا عضو دنيا هستند يا هماهنگ‌كننده اهداي عضو هم به آنها گفته مي‌شود -بر بالين آن فرد بيمار ظاهر مي‌شوند و حضور پيدا مي‌كنند. وقتي در بيمارستاني، بيمار مشكوك به مرگ مغزي شناسايي مي‌شود. يك آدم متخصص به نام كرديناتور- كه مي‌تواند پزشك يا پرستار باشد- از مركز اهدا به بيمارستان مورد نظر فرستاده مي‌شود. مثلا ما يك مركز اهدا در بيمارستان امام داريم. هركدام از مراكز اهدا چند تا از بيمارستان‌ها را پوشش مي‌دهند. معمولا 20 تا 60 بيمارستان تحت پوشش يك مركز اهداي عضو هستند. وقتي يك مرگ مغزي اتفاق مي‌افتد اين فرد كرديناتور به بيمارستان مي‌رود و چند كار انجام مي‌دهد.

اول اينكه بيمار را معاينه مي‌كند و مرگ مغزي را تشخيص مي‌دهد، نه تاييد؛ اين نكته خيلي مهم است. دوم اينكه دستورات دارويي براي حفظ ارگان‌ها مي‌گذارد. سوم اينكه تيم تاييدكننده [متشكل از چهار گروه پزشك متخصص اعصاب، داخلي اعصاب، داخلي و بيهوشي]را خبر مي‌كند و بايد بيمار مرگ مغزي را تاييد كنند و چهارم اينكه از خانواده رضايت مي‌گيرد. اين افراد در هر استاني براساس يك‌سري معيارهاي خاص انتخاب

مي‌شوند.

تحت آموزش مرگ مغزي قرار مي‌گيرند. دانشگاه مربوطه‌شان از وزارت بهداشت تقاضا مي‌كند كه اينها آموزش ديده‌اند و تعهدنامه از آنها مي‌گيرد. و وزير بهداشت براي آنها ابلاغ تاييدكننده مرگ مغزي مي‌فرستد. وزير بهداشت رسما براي پنج گروه خودش ابلاغ مي‌زند و بقيه را معاونان مي‌زنند ولي تاييد‌كنندگان مرگ مغزي آنقدر مهم هستند كه خود وزير براي آنها ابلاغيه مي‌زند. يعني 15 سال است كه وزير خودش براي آنها حكم مي‌زند. يعني تاييدكنندگان مرگ مغزي چهار نفر هستند از چهار گروه مختلف كه حكم اعتماد وزير را بايد داشته باشند.

يكي از مهم‌ترين مشكلات خانواده‌ها اين است كه بعضا مي‌گويند كه اين پزشك گفت بيمارمان مرگ مغزي است ولي حالا برگشته است. بعد مي‌گويي چه كسي به شما گفت، مي‌گويند پزشك معالج. بعدي مي‌گويي كه پزشك معالجش كه صلاحيت تاييد ندارد. صلاحيت تاييد را فقط آن چهار گروه دارند. يعني وقتي كرديناتور بر بالين فرد مشكوك به مرگ مغزي مي‌رسد و تشخيص اوليه را

مي‌دهد.

حالا تماس مي‌گيرد با آن چهار پزشك معتمد وزارت بهداشت، كه آنها بيايند تاييد كنند. بعد از آنكه آنها تاييد كردند يك پزشك از قوه قضاييه مي‌رسد كه تاييد آنها را تاييد كند و از خانواده فرد رضايت گرفته مي‌شود و بعد اين فرد به مركز اهدا منتقل مي‌شود تا آنجا ارگان‌هايش برداشته شوند. ارگان‌ها كه برداشته شد، به مناطقي ارسال مي‌شود كه وزارت بهداشت تشخيص داده آدم‌هاي نيازمند وجود دارند.

اهداكنندگان از چه طيف‌هايي هستند؟

اولا كه اهداي عضو در ايران كاملا رايگان است. نه به خانواده فردي كه مرگ مغزي شده پولي داده مي‌شود، نه به فردي كه ارگان به او پيوند شده پولي گرفته مي‌شود؛ يعني اسمش اهداي عضو است نه فروش عضو. بحث شما اهداي كليه از زنده به زنده است. يعني يك آدم زنده مي‌خواهد كليه‌‌اش را به آدم ديگري بدهد كه طبق مصوبه دولت پولي را از او مي‌گيرد و از طرف استادنداري پاداش كوچكي به آن كسي كه آن را انجام مي‌دهد، هم داده مي‌شود. بحث ما الان اينجا فقط مرگ مغزي است. مرگ مغزي به هيچ عنوان حتي به ريال پول آلوده نيست. يعني همه‌چيز اين وسط رايگان است. بله آنهايي كه اهدا مي‌كنند تعداد زيادي‌ از آنها كارت اهداي عضو دارند. ولي كارت اهداي عضو به هيچ عنوان سند قانوني نيست يعني در ايران اگر كسي كارت داشته باشد بايد اولياي دم هم رضايت بدهند.

پس اين كارتي كه شما صادر مي‌كنيد و برايش هزينه مي‌كنيد به چه كار مي‌آيد؟

ببينيد بزرگ‌ترين دليل خانواده‌ها براي عدم رضايت به اهداي عضو در آن دوران بحراني كه مريض‌شان دچار مرگ مغزي شده است، اين است كه مي‌گويند نمي‌دانيم اگر الان عزيزم‌مان زنده بود نظرش چه بود، بعد وقتي ما اين كارت را نشان‌شان مي‌دهيم كه ايشان خودش كارت داشته، بلافاصله انگشت مي‌زنند و رضايت مي‌دهند. چون مهم‌ترين ناراحتي‌شان اين است كه مي‌گويند نمي‌دانيم اگر زنده بود چه مي‌گفت. كارت اهدا عضو با اينكه وجه قانوني ندارد ولي يك اهرم بسيار قدرتمند و تاثيرگذار است. بعضي‌ها هم كه كارت اهدا ندارند از خانواده‌هايشان رضايت مي‌گيريم.

پس جز بيماران مرگ مغزي از هيچ طيف ديگري براي پيوند ارگان استفاده نمي‌كنيد؟

چرا؛ ببينيد در دنيا از افراد مرگ قلبي؛ يعني آنهايي كه به مرگ معمولي مي‌ميرند، با يك تكنيك‌هايي مي‌توانند ارگان‌هايش را بردارند. منتها كيفيت اين ارگان‌ها خيلي پايين است. كشورهايي اين كار را مي‌كنند كه مرگ مغزي كم دارند و ندارند و در نتيجه مجبور هستند از ارگان افراد مرگ قلبي‌ براي بيماران نيازمندان ارگان استفاده ‌كنند ولي در ايران همان‌طور كه گفتم حداقل 3هزار نفر در سال قابليت اهداي عضو دارند.

اين‌ها اگر حتي 2 هزار نفر هم قابليت اهدا داشته باشند، حتي يك بيمار ما فوت نمي‌كند. يعني ما به جاي اينكه سراغ ارگان‌هاي مرگ قلبي برويم_ كه كيفيت اعضا خيلي پايين است_ بهتر است كه اين بودجه مملكت را صرف فرهنگ‌سازي كنيم. من 15 سال است كه در كار اهداي عضو هستم و مي‌گويم حركتي كه در اين چند روز انجام شد، برايم باوركردني نبود، حتي نمي‌توانستم تصورش را هم كنم. سال‌ها جشن نفس برگزار كردم، سال‌ها كارهاي فرهنگي براي اهداي عضو كردم ولي باورم نمي‌شد وقتي كه مردم بخواهند و وقتي اين‌جور توجيه شوند، در 100ساعت 100هزار نفر كارت اهداي عضو پر كنند.

آيا اين فرهنگ‌سازي براي دولت توجيه اقتصادي دارد؟

هر فرد دياليزي سالانه 50 ميليون تومان هزينه دارد و حداقل چهار سال بايد دياليز شود كه 200 ميليون تومان هرينه برمي‌دارد. در صورتي كه پيوند كليه 20ميليون تومان هزينه دارد. يعني هزينه پيوند يك دهم دياليز است. يعني به جاي اينكه اين همه تخت دياليز بخريد، به جاي اينكه شركت‌هاي خارجي را وارد كنيد و اين بودجه مملكت را صرف دياليز مي‌كنيد، اين بودجه را هزينه فرهنگ‌سازي بكنيد كه مردم به جاي اينكه دياليز كنند، پيوند كليه شوند. امسال 800نفر رضايت دادند، اگر هزار نفر ديگر رضايت ‌بدهند، دو هزار نفر قابليت كليه پيوندي داريم، ديگر دياليز براي چيست؟!

در نتيجه اگر دولت_مخصوصا مجلس_ به اين فكر مي‌افتاد كه بخشي از بودجه‌اش را صرف اين (فرهنگ‌سازي) كند، اوضاع خيلي بهتر مي‌شد. صرف هزينه براي گسترش امكانات دياليز در چنين شرايطي اشتباه محض است.نویسنده: گروه اقتصاد اجتماعي| آسو محمدي|
هزينه ساليانه 50 ميليوني هر بيمار كليوي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/22
هزينه ساليانه 50 ميليوني هر بيمار كليوي
بعضي اتفاقات قابل پيش‌گيري مي‌توانند منجر به نارسايي كليه شوند؛ مثل فشارخون و مثل ديابت.

آيا ما حداقل سالي يك بار فشارخون‌مان را اندازه مي‌گيريم! يا تا حالا قندخون‌مان را اندازه گرفتيم تا ببينيم چقدر است؟ آيا وقتي مي‌فهميم سنگ كليه داريم حتما پيگيري مي‌كنيم كه در اين سن دفع شده باشد؟ شايد در مجاري ادرار مانده باشد و باعث نارسايي بشود.

 يا اگر بچه‌مان عفونت ادراري مي‌گيرد حتما پيگيري مي‌كنيم كه عفونتش را تا آخر درمان بكنيم؟ اينها مسائل خيلي مهمي هستند. ما بايد از بروز نارسايي‌هاي كليوي جلوگيري كنيم؛ يعني منطق مي‌گويد كه پيش‌گيري كنيم تا درمان.

اگر نارسايي كليه اتفاق بيفتد با پيش‌گيري مي‌شود تا 50 درصد از بروز نارسايي كليه را افزايش داد كه منطق مي‌گويد كه بياييم اين كار را انجام دهيم. حالا كه  نارسايي كليه اتفاق افتاد، چند راه دارد كه درمان شود؛ يكي اين است كه آن فرد تحت دياليز خوني قرار بگيرد يا اينكه پيوند شود.

 مي‌تواند اين پيوند را از طريق فاميل دريافت كند، مي‌تواند از فرد غيرفاميل يا زنده دريافت كند يا نهايتا  از مرگ مغزي دريافت كند. يك راه ديگري در دنيا هم وجود دارد كه از مرگ قلبي دريافت مي‌كند منتها كيفيت كليه نسبت به بقيه موارد پايين‌تر است.

قطعا پيشگيري از همه بهتر است. اما اگر ايجاد شد بايد اقدامي انجام شود دياليز هم از نظر وقتي كه براي بيمار مي‌گيرد_در هفته 3 بار و هر بار 3 ساعت در روز وقت بيمار تلف مي‌شود_ حالا رفت و آمدهاي خانوادگي هم هيچ، كلا براي بيمار خيلي اذيت‌كننده است. پيوند بهتر از دياليز

هزينه‌يي كه دياليز براي دولت ايجاد مي‌كند هم خيلي زياد است. در سال 40 تا 50 ميليون هزينه يك بيمار دياليزي است. درحالي‌كه پيوند هزينه بسيار كمتري دارد. يعني هرقدر باشد به پاي هزينه دياليز نمي‌رسد و در سال‌هاي بعد فقط هزينه‌ صرف داروهاي ماهانه مي‌شود كه هزينه‌يي براي دولت بر نمي‌دارد. پس پيوند از هر نظر هم براي بيمار و دولت به‌صرفه‌تر

 است.

 اين درحالي است كه كيفيت زندگي را به‌شدت بالا مي‌برد. حالا اگر ما بخواهيم پيوند انجام دهيم ترجيح با ‌دهنده زنده است، چون كيفيت بهتري دارد. اگر ‌دهنده زنده فاميل باشد يا قبلا از نظر ژنتيكي با همديگر هماهنگ شده باشند، كيفيت آن فوق‌العاده بالاست و احتمال دفع فوق‌العاده پايين است.

 نياز به داروهاي پيوند كه دفع نشود فوق‌العاده پايين است. درنتيجه هم هزينه‌ها هم عوارض همه پايين‌تر مي‌آيد و طول عمر كليه هم خيلي بيشتر مي‌شود. بهتر است آشنا باشد

اگر بيمار از‌ دهنده زنده غيرفاميل بدون هيچ تشابه ژنتيكي كليه بگيرد ممكن است طول عمر آن كليه‌ تا 10 سال از كليه‌ يك فاميل با قرابت ژنتيكي كمتر باشد. پس اولويت با‌دهنده زنده فاميل است.‌دهنده زنده غيرفاميل بدون قرابت ژنتيكي درواقع يك اشتباه محض است؛ چراكه عمر آن كليه زياد نخواهد بود. با اين حال اين اتفاق رخ مي‌دهد.

 حال اگر يك نفر اهداكننده كليه‌اش را در راه خدا يا با اهداف انسان‌دوستانه اهدا كند خيلي خوب است اما اگر قرار باشد چشم‌داشت مالي داشته باشد، مسائل جانبي ديگري ايجاد مي‌كند كه جنبه خوبي در جامعه ندارد. در كشورهاي ديگر هم اين كار مذموم است.

 از طرف ديگر 5 تا 8هزار مرگ مغزي داريم كه نيمي از آنها مي‌توانند اهدا كنند 3 هزار نفر مرگ مغزي كه مي‌توانند اهدا كنند يعني 6هزار كليه؛ چون هر كدام 2 كليه دارند. حداكثر سالانه 2هزار و 700 پيوند كليه مي‌زنيم. بنابراين اگر شش هزار كليه قابل پيوند وجود دارد، چرا نيمي از آن را دفن مي‌كنيم؟ مي‌توان از اين كليه‌ها براي پيوند استفاده كرد. از اين 2 هزار 700 تا تقريبا 56 درصدش از اهداكننده مرگ مغزي و بقيه‌ اهداكننده زنده بوده است. اما 6هزار كليه داريم كه قابل استفاده است، بنابراين منطق مي‌گويد از افراد مرگ مغزي، كليه‌هايي كه خاك مي‌كنيم را بگيريم. اين اولويت كشوري است كه اين تعداد مرگ مغزي دارد و بعد از‌ دهنده زنده فاميل با قرابت ژنتيكي.

اگر در ايران فرهنگ مرگ مغزي جا بيفتد و مردم ما اطلاعات كافي داشته باشند و اعضاي خودشان را با خود زير خاك نبرند، هيچ بيماري در ليست انتظار پيوند عضو فوت نمي‌كند. روزي 7 تا 10 نفر در ليست انتظار فوت مي‌كنند. يعني هر 3-2ساعت يك نفر مي‌ميرد به خاطر اينكه عضو به او نمي‌رسد. فروش آري،قاچاق نه

مساله ديگر كه در مورد پيوند عضو در ايران وجود دارد، مساله خريد و فروش و همينطور قاچاق اعضاي بدن است. در مورد خريد و فروش اعضا بايد گفت طبق دستورالعملي كه وزارت بهداشت سال 1390 براي همه بيمارستان‌ها فرستاده است، هيچ پيوند كليه‌يي در ايران انجام نمي‌شود مگر اينكه نامه انجمن حمايت از بيماران كليوي داشته باشد. يعني حتي اگر ‌گيرنده و ‌دهنده غريبه بخواهند پيوندي انجام دهند، بايد به انجمن بروند و مراودات مالي‌شان آنجا انجام

 شود.

در اين صورت مرودات مالي آنها طبق آن چيزي كه انجمن محاسبه كرده تا حدي قابل قبول است، اما در مورد قاچاق مي‌توان گفت لااقل در ايران پيوندي كه اعضاي قاچاق در آن وجود داشته باشد انجام نمي‌شود. درواقع هيچ بيمارستاني بدون نامه انجمن كليه پيوند نمي‌كند، بنابراين قاچاق اعضاي بدن در ايران خيلي مفهوم ندارد.نویسنده: كتايون نجفي‌زاده مديرعامل انجمن اهداي عضو ايرانيان

  يادداشت Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  1 ‌نقل
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  محل 66420769 كشور ريلي هاي شوند
  اولويت يكند
  احصا بررسي را كشور در ريلي تهاي زيرساخ آوري فراه هاي چال
  «تعادل» حمل كه آنجايي
  از حمل به نسبت ريلي
  نقل يي شيوه يي جاده نقل
  و در است، نتر ايم ارزانتر مانداز
  چش سند‌ ريلي‌ اهداف‌ با ساله ‌55 صله
  فا حمل نوع اين توسعه
  نتيجه اهميت از كشور در نقل
  و 13۸۲ پايان شروع جمكران محمديه دوم حامدي|
  *خط شهرسازي|سارا راه
  گروه برخوردار زيادي كيلومتر
  بسيار طول
  به از يكي عنوان به ريلي نقل حمل از استفاده ساساني
  مهدي
  است. به 13۸۲ خاتمه 1379 شروع ساقه
  *محمديه۲ طرفداران نقلي حمل هاي روش سبزترين ترين ارزان ريلي

  كارشناس اهميت ديگر كيلومتر
  دليل 35 طول براي تا يدهند ترجيح مردم از بسياري دارد
  زيادي آن بودن ارزان كشور در ريلي خطوط كيلومتر
  توسعه 5۲۲ طول به 13۸۲ناياپ 1379 شروع بم *كرمان كنند. استفاده قطار از خود سفرهاي
  انجام است. ونقلي حمل هاي روش ساير با مقايسه كيلومتر
  در 17۰سابعردنب بافق- دوم
  *خط نيز باري لكوموتيوهاي قطارها از استفاده ديگر سوي
  از كلي طور آهن راه از استفاده مثال عنوان
  به كيلومتر ۰۰۲ طول به 13۸5 ساخت مشهد بافق-
  *انشعابات مناطق هاي نيازمندي رساندن بار نقل حمل در تنها
  نه ونقل حمل با مقايسه در كشور در ريلي ونقل حمل نيز ترانزيتي نقل حمل بعد از بلكه دارد اهميت
  مختلف همين به داشته كمتري سوخت مصرف يي آهن
  جاده راه از استان 11 محروميت طريق از بار كاال جايي جاب براي اصلي هاي ون ست از
  يكي محيط روي كمتري منفي تاثيرات نيز
  خاطر آهن راه طريق از ايران ۰7شهر از بيش اتصال وجود با از استفاده اهميت است. مختلف كشورهاي سمت به
  ايران اين از تا است بهتر نتيجه در گذارد، مي
  زيست خطوط از كيلومتر هزار 11 برپايي وجود با يكديگر
  به رونق در مفيد اركان از يكي عنوان به ريلي نقل
  حمل شود. استفاده بيشتر كشور در نقل حمل
  مدل از بسياري مناطق همچنان كشور مختلف نقاط در
  ريلي شده مطرح عهيي توس هاي مه برنا تمامي در داخلي
  اقتصاد استراتژيك موقعيت به توجه با ديگر سوي
  از يشان زندگ شهر نزديكي به قطار ورود داز ان چش از
  ايران خصوص به ها دولت توجه مورد نيز ها لت دو تمامي در
  و در خروجي ورودي فواصل فراواني دليل به
  ايران آهن راه سوي از شده منتشر آمار براساس هستند. محروم انداز چش براساس است. بوده ترابري راه وزارت
  مسووالن موقعيت اهميت همچنين كشور جنوب
  شمال سمنان، (تهران، استان ۰۲ تاكنون ايران اسالمي جمهوري كيلومتر هزار ۲5 ،14۰4 افق در بتواند بايد ايران ۰۲اله، به توجه با ترانزيت بخش در ايران
  استراتژيك شرقي، آذربايجان زنجان، قزوين، البرز، رضوي،
  خراسان ساخته برقي قطار تردد براي آن كيلومتر ۲زار كه ريلي
  خط خروجي ورودي فواصل وجود ايران
  موقعيت فارس، گرگان، مازندران، هرمزگان، كرمان، يزد،
  اصفهان، سند اين اهداف تحقق براي واقع در باشد. داشته است،
  شده از همچنين كشور جنوبي شمالي مناطق
  در خوزستان لرستان، بويراحمد، كهگيلويه مركزي،
  قم، ساخته آهن خط كيلومتر ۰۰۰1 تا ۸5۰ بين ساالنه
  بايد اروپاست، آسيا اتصال محل ما كشور كه
  آنجايي كه هند شد متصل ريلي شبكه به بلوچستان) سيستان با معتقدند ريلي كارشناسان اما گيرد. قرار رداري ره بب
  مورد بسيار راهآهن از رهرداري به ميزان افزايش
  توسعه 11 هنوز كشور استان 31 مجموع از دهد نشان آمار اين ساالنه احداث حالت، ترين خوشبينان در موجود
  وضعيت است. اهميت
  با ريلي مسير بوده محروم آهن داشتن از ايران
  استان اهداف به رسيدن براي آهن خط كيلومتر ۰۰3 نهايتا ۰۰۲تا توسعه كه دهد نشان ها بررسي واقع
  در ايالم، اردبيل، غربي، آذربايجان است. نشده احداث آنها
  براي كشيد خواهد طول سال 55 از بيش ۰۲ساله چشمنداز
  سند اقتصاد به هم تواند مي كشور ريلي ونقل
  حمل خراسان ي، جنوب خراسان بختياري، چهارمحال
  بوشهر، سرعت ريلي بخش در ما كه است آن بيانگر موضوع اين
  و ميزان افزايش در هم كند كمك كشور در
  داخلي استاني 11 همدان گيالن كرمانشاه، كردستان، شمالي، نظر در سعهيي تو هاي برنامه از ميزان چه تا آهن خط
  ساخت باشد. تاثيرگذار كشور از كاال
  ترانزيت است. نرسيده آنها به ريلي خطوط هنوز كه هستند هستيم. عقب كشور براي شده
  گرفته دستگاه) لكوموتيو( دستگاه) باري( واگن دستگاه) مسافري( واگن ريلي(كيلومتر) خط زمان شاخص (تاثير شد اشاره آن به تر پيش كه هايي
  موضوع كاال) ترانزيت افزايش كشور ملي اقتصاد ۸77
  بر ۲1۰5 ۰3۲۲۲ 13۰1۲ حاضر حال
  در برقي آهن راه اهميت جهان ريلي خطوط ترين طوالني توجه مورد تئوريك صورت به كه هستند
  مواردي صحبت جهان كشورهاي تمامي در روزها ۰۰۰۲
  اين ۰۰۰۸ ۰۰۰۰6 ۲5۰۰۰ 14۰4 افق جهان، در ريلي مسيرهاي ترين طوالني ليست در كه اصلي مهم گام واقع در اما هد، ان گرفت
  قرار آهن راه از استفاده برقي قطارهاي از استفاده از خط كيلومتر ۰۰4هزار داشتن با امريكا متحده
  اياالت قرار راهآهن راه وزارت مسووالن توجه مورد
  بايد سفر طول زمان كاهش سرعت، افزايش براي برقي تجاري صنعتي مانوري، شامل فرعي اصلي خطوط طول كيلومتر ۲9 طول به امام بندر به مياندشت ۲مسير فرانسه آلمان كشورهاي دارد. قرار نخست رتبه در
  ريلي را آهن راه خطوط كه است اين به پاسخ
  بگيرد، صوتي هاي آلودگ كاهش پاك انرژي از مندي ره
  به يافته 731خاتمه سال در آغاز 136۰ سال در كه ريلي خط كيلومتر هزار 54 ۰6 ترتيب به داشتن با فرعي(كيلومتر)
  نيز خطوط اصلي(كيلومتر)
  خطوط كل جمع آنكه دوم دهيم توسعه محورهايي چه در
  بايد است. ريلي نقل حمل در محيطي زيست نواحي دارد. مسير اين احداث عمليات بودن طوالني از
  حكايت دارند. قرار ريلي مسيرهاي ترين طوالن بعدي هاي رتب
  خطوط
  در صورت هايي اولوي چه اساس بر بايد توسعه مجموع
  اين مانوري تجاري صنعتي جمع دوم خط اصلي
  خط كردن برقي براي بحث هاست دت نيز ايران در 633 طول به كه بندرعباس بافق آهن خط
  3 بندي اولوي خصوص در ديگر سوي از ۸.۸۰6
  بگيرد. ۸.1۸1 3.۰۰1 ۸1.5 7۲4 ۲3 395
  جنوب است. مطرح برقي قطارهاي اندازي راه ريلي خطوط كاال ترانزيت سراسري خط شدن يكپارچه موجب كيلومتر ايران ريلي توسعه كند روند بايد كشور در ريلي حملونقل محورهاي
  توسعه مختلفي كمي كيفي منافع آهن راه كردن برقي 191.4 35.4 4.۸۲ 156 156 لرستان در مسير اين ساختمان شد. كشور شمال جنوب ميان هاي بخش در توسعه برنامه لهاست سا كه است
  درست ترين مهم آنكه دليل به جنوبي شمالي-
  محورهاي منبع در تنوع به يوان آن كيفي منافع از كه
  دارد شد. رهبرداري به آماده 1373 سال در شروع 136۰ سال است شده آغاز كشور در راه نقل حمل به مربوط 714
  مختلف 9۲1 6.۲6 66.4 ۸۸۲ ۸۸۲
  اراك اولويت در هستند كشور در ترانزيتي
  مسيرهاي آلودگي كاهش برق، صنعت به كمك انرژي، توليد سال از كه مشهد گرمسار تهران دوم 4خط
  ) اعالم را ها بخ اين در رشديافتگي آمار روز هر مسووالن ۲4۰1
  و ۲5۲ 191 61 79۰ 313 477 تهران بگيرند. قرار
  توسعه بودن انحصاري عدم كم، وزن باال، قدرت صوتي، كامل برداري بهره 31به ۰۸ سال در شروع 1369
  ريلي نقل حمل كه گفت توان مي جرات به اما يكنند
  م تهران، بندرعباس- مانند ريلي مسيرهاي
  47۰.5 5.۰7 ۲4 5.۸۲ ۰۰4 ۰۰4
  شمال امكان باالتر، مفيد عمر برقي، لكوموتيو توليد ساخت اين از كيلومتر 9۰1 كه است يادآوري به الزم رسيد. توسعه ميزان كندترين از نقل حمل شقوق ساير ميان
  در بسياري اهميت از آستارا به رشت ۲.۰63
  تهران-قزوين 71.۲ ۲.۲۲ 49 9۸۲ 19 ۲7۰
  قم افزايش به يتوان آن كمي منافع از كردن بومي سال در كيلومتر 114 حدود ،1374 سال در مسير اسالمي انقالب پيروزي زمان از كه طوري به است
  برخوردار نيز آنها از رهرداري به توسعه هستند
  برخوردار هوا، آلودگ كاهش سوخت، مصرف كاهش
  ظرفيت، نزديك ،137۸ سال در كيلومتر 14۸ از بيش ،1375 ۲هزار تا شده احداث آهن راه خط ۸14مايل 3هزار ۲۰.5۰۲1
  تنها 134.۰۲ 66.4 67.6۲ 17۰1 535.5 535.5 شرق
  شمال بگيرد. قرار توجه مورد
  بايد هزينه بودن كم اضافي لكوموتيو به نياز كاهش آن ۰93كيلومتر از بيش 1379 سال در كيلومتر 165
  براي رو اين از دهد. توسعه را موجود ريلي خط 697ايل 91.۲99
  و ۲61.19 194.56 66.63 731 ۲74 457
  خراسان آهن خط از برداري ره به احداث
  همچنين قرارداد نخستين كرد. اشاره قطارها نگهداري تعمير است. شده رهبرداري به آماده 13 ۰۸ سال
  در توسعه نداز چشم سند در شده تعيين اهداف به بتوانيم
  آنكه نيز بصره شلمچه- ريلي مسير 7.۸66
  چابهار-سرخس 134.7 7.۲9 ۲4 534 534 غرب
  شما در جلفا تبريز- مسير در ايران در آهن راه كردن برقي كيلومتر ۰۲ طول به كه آپرين تهران دوم خط )5 آهن خط ۰5۸كيلومتر حداقل ساالنه بتوانيم بايد
  برسيم براي ريلي مسيرهاي طول افزايش منظر از تنها ۲47
  نه ۲74 3۸1 91 46۸ 46۸
  آذربايجان 16مورد سال در شد منعقد روسيه ا1354 سال تحرك قدرت شد احداث 1379 تا 1369 هاي ال در سرعت شده منتشر آمارهاي براساس اما كنيم
  احداث مسيرها اين از هبرداري بهر بلكه است مهم ما
  كشور گرفت. قرار رهبرداري
  به گيري م چش ميزان به را منطقه اين در باري قطارهاي 411كيلومتر حاضر درحال كشور در آهن خط 57.659
  ساخت 336.75 6.4۲۲ 11۲.15 ۰۲6 ۲۲ 59۸
  اصفهان بسيار كشور براي نيز اقتصادي لحاظ به ياند تو در مسير اين در راهآهن شدن برقي از پس بخشيد.
  بهبود تا يشويم متوجه عدد اين به ساده نگاهي با كه 6.76۲
  است 6.۰۰1 ۲3 77.6 167 167
  زاگرس يتوان مسيرها اين از زيرا باشد، تاثيرگذار
  مفيد شدن برقي براي نيز ديگري خطوط انقالب، از پيش موجب كه سرخس مرز به فريمان ريلي خط
  6 سند در شده پيشبيني ريلي توسعه برنامه از اندازه
  چه يكي كاال ونقل حمل ترانزيتي مسيرهاي عنوان 7۸۰1
  به 14۰ 137 947 947
  شرق آهن راه كه گرفت قرار كار دستور در انقالب از پس تازه كشورهاي ريلي شبكه به ايران خطوط پيوستن هستيم. عقب كشور ساله ۰۲ انداز
  چش تركيبي ونقل حمل در استفاده مورد مسيرهاي ۲64
  از 55 44 11 7۰4 7۰4 شرق
  جنوب اهواز، تهران- بندرعباس، بافق مشهد، تهران- 17۰ مسير اين كلي طول شد مركزي آسياي
  تاسيس كرد. رهبرداري
  به قرار كار دستور در كرج تهران- 465
  تهران-بندرعباس ۲9 54 ۸3 47۲ 47۲ كرمان است. كيلومتر انقالب پيروزي از بعد شده احداث خطوط در ريلي مسيرهاي ساخت كه است
  درست هيچكدام در برقي آهن خط هنوز البته كه گرفت طول به كه كشور شرقي ترانزيتي سراسري خط )7
  در راهآهن ك اولويتي همه با اخير، سال ۰3 54.965
  در ۸5.45 79.9 55.5 4۸4 4۸4
  فارس گفتم كه انطور هم اما دارند، زيادي اهميت
  كشور گفته به است. نرسيده رهرداري به به مسيرها اين از هاي پروژ مهمترين گترين بزر از يكي كيلومتر
  ۰۰۸ شبكه خطوط طول داشته كشور عمراني هاي مه 61.46۸
  برنا 175.16 61.7۲1 ۸4 9۸6 9۸6 يزد محورهايي چه در كه است اين آنها، ام تم از مر
  مهت در علمي لحاظ از اينكه به توجه با ريلي، كارشناسان شد موجب يرود شمار به كشور اخير دهه سه ريلي نيازهاي حداقل بتواند كه دازهيي ان به راههن
  سراسري دهيم. توسعه را راهآهن
  15۲9.37 73.9۰3 16۲.۸ 146.57 ۰۲۲1 597 3۲6
  هرمزگان كشورهاي با مقايسه در نگهداري تعميرات بخش بسيار رقابتي قابليت ايران ريلي ترانزيتي مسيرهاي كه نيافته توسعه كند، تامين را داخلي مسافري باري
  حمل مهم ريلي مسيرهاي توسعه ساخت بر
  عالوه به برقي آهن راه وجود هستيم، عقب عهيافته توس ۸99۲1 ۸3۸۲ ۲6.53۸1 ۲5.۲۰۰1 ۰61۰1 179۲.5 ۸367.5
  مجموع كشورهاي كه كنند پيدا مسيرهايي ساير با بيشتري بعداز الهاي در شده احداث خطوط وضعيت
  است. موجود ريلي شبكه از درست رهبرداري به كشور،
  در ارزي ذخيره به نگهداري، تعمير زمينه در كشور يدهند پيوند اروپا به را مركزي
  آسياي كرد: خالصه زير موارد در وان تم را
  انقالب است. كشور
  در شروع كيلومتر ۰۲ طول به كال ستم آباد امي *بندر ۲19 طول به ارژنگ اردكان
  *چادرملو گفت توان كرد خواهد بزرگي كمك سرمايه كيلومتر ۲54 طول به ميبد به بادرود ريلي خط
  ۸ كه كيلومتر ۰۸ طول به كرمان زرند خط احداث )1
  پنجم برنامه مثال كه است درست ديگر سوي خاتمه7731
  از 1369 9731
  كيلومترشروع
  4731خاتمه هگذاري سرماي گرچه يند. انتر آس را كار نوعي به 1376 سال در شروع 1374 سال در آن ساختمان كه 1357 سال در شده 3531شروع سال در آن
  ساختمان اي عمران كارهاي سرلوحه الگو عنوان به
  توسعه كيلومتر 19 طول به سالم فريمان سوم *خط كيلومتر ۲۲1 طول به محمديه آپرين دوم
  *خط باعث آن مزاياي اما است زياد برقي آهن راه براي اوليه سرعت در جديدي حدنصاب رسيد برداري ره به به عمده بخش حقيقت در است. رسيده برداري بهره
  به پنجم برنامه حال اين با اما شود مي گرفته نظر خاتمه9731
  در 137۸ شروع 1379همتاخ 137۲
  شروع شود. داده برگشت اوليه سرمايه سرعت، به كه ود
  ش گذاشت. برجاي اجرايي عمليات انقالب از پيش دوره در مسير اين ساختماني
  عمليات كه يكند مشخص را موضوع اين تنها
  توسعه طول به 13۸1 خاتمه 1376 شروع بهرام *آپرين شروع كيلومتر ۸1 طول به كرج ملكي دوم
  *خط حال در امريكا انگليس مثل پيشرفته كشورهاي در دهه سه طول در شده اجرا خطوط از ديگر
  برخي در مسير اين طول خاطر همين به است، گرفته
  انجام نياز آهن خط ريلي مسير كيلومتر چند به كيلومتر
  كشور 31 1379 خاتمه 1369
  .تسا شده برقي آهن راه درصد ۰6 از بيش حاضر است: چنين خالصه طور به نيز
  اخير است. نشده منظور انقالب بعداز هاي سا عملكرد
  مجموع خطوط اين كه كند نمي مشخص را اين اما
  دارد شوند ساخته كشور مناطق مسيرها كدام در
  بايد كاال ترانزيت مدت توان مي حتي تركيبي نقل حمل كشور اقتصاد روي را تاثير بهترين بتوانند ايران
  تا در ريلي شبكه توسعه
  اهميت سوم يك كه روز 16 تا 15 به داد كاهش هم باز را بگذارند. كشور ريلي ونقل حمل
  توسعه رساند. است بار حمل اوليه زمان اين كه كند مي تاكيد ما به برنامه واقع
  در كشور زيربناهاي توسعه ساخت شركت معاون بندر عنوان به اول فاز در سوار بيله منطقه كه شده اقتصادي صرفه كه ريلي مسيرهاي اجرايي عمليات يزدانپناه| ترمه شهرسازي| راه گروه اين ساخت شوند ساخته بايد چگونه
  مسيرها به آن ريلي مسير بعدي فاز در شود شناخته خشك به توانند مي اقتصادي بعد از كه مسيرهايي يا دارند داخلي اقتصاد در تاثيري چه ريلي
  خطوط كريدور در تركيبي نقل حمل از استفاده كرد: تصريح مسووالن راه وقت وزيران اخير دهه سه
  در دليل به كه ارزي درآمدهاي بر عالوه جنوب شمال- شود. فعال آذربايجان سمت نيز كنند كمك عهيافته توس كمتر مناطق توسعه داشت. خواهند ما كشور بينالمللي حمل وضعيت تا بودند آن دنبال به كشور آهن راه نيز را كشور داخل در اقتصادي رونق دارد، بار ترانزيت سوار بيله اتصال صورت در داد: توضيح ذاكري ساخت معاون گيرد. قرار راه وزارت كار دستور در بسياري در حاضر حال در اينكه با
  متاسفانه اين دنبال به داده سامان سر را كشور در ريلي
  نقل اثرات همچنين آن كنار در داشت خواهد دنبال به در بار توجهي قابل حجم آذربايجان كشور به اردبيل كشور زيربناهاي وتوسعه ساخت شركت توسعه حمل شبكه بيشتر ريلي خطوط ساخت با تا بودند وجود ريلي خطوط كشور اهميت با مسيرهاي
  از خواهد روسيه هند كشور تجارت روي بر را مطلوبي يشود. جا جابه كشور اين بين شركت در كه يي برنام با حاضر حال در داد: ادامه دهند. توسعه را كشور ريلي نقل مسيرها اين ظرفيت از هايم نتوانست هنوز اما
  دارد، خط ديگر، مهم پروژه داد: ادامه ذاكري علي جبار 69داريم. سال براي كشور زيربناهاي توسعه ساخت كنيم. استفاده شايد بايد كه طور
  آن است خاطر همين به داد: ادامه ذاكري علي جبار داشت. امروز تا راهآهن مسووالن نيز يازدهم دولت
  در با تا هستند آن دنبال به شدت به سها رو ها هندي كه گيالن استان در آستارا از كه است آستارا-آستارا آهن گيالن همدان، (اروميه)، غربي آذربايجان هاي ان است ريلي نقل حم توسعه برآورد بررسي واقع
  در ريلي خط كيلومتر ۰۸۲ از برداري ره به به
  موفق كاالهاي ما كشور در شمال-جنوب كريدور از استفاده يشود. كشيده آذربايجان كشور در آستارا بندر به ريلي شبكه به اين از پيش تا كه كرمانشاه (رشت)، مشخص پيش از بيش را موضوع اين كشور
  در حركت از كشور در ريلي بخش توسعه تا هاند
  شد گذاري سرمايه پيشنهاد حتي كنند ترانزيت را خود (حدود كوتاهي طول كه است درست افزود: وي ميشوند. متصل شبكه اين به نبودند وصل كشور بازنماند. در شايد بايد كه طور آن ايران در كه يد من
  ك به اشاره با ذاكري د. داده ان هم را كريدور اين روي بر آستارا در ما كشور در ريلي خط اين از 41تر) ۰۰ است اهميت با بسيار ميان اين در كه يي نكته اما كه مسيرهايي در ريلي خطوط ساخت
  احداث بتوانيم مسير اين طريق از اميدواريم اما دارد، قرار ريلي شبكه به استان اتصال توجه بودند، اولويت در مسيرها ساير از
  بيشتر ساخت شركت برنامه در كه ديگري مهم ريلي خطوط نقلي حمل نياز ها ظرفيت به توجه با ريلي
  توسعه گفت: دارد، قرار رهرداري به اندازي راه براي توسعه كشور در آستارا سمت به چابهار بندر از را كاال ار آيندهب سال اوايل واقع در افزود: ذاكري جبارعلي كه هند شد ساخته مناطقي در خطوط اين
  نشده مطالعه با بايد ريلي مسيرهاي ساخت است كشور
  در شد انجام نيز واگذاري اين مقدمات از بسياري
  البته آستارا به رشت آهن خط زاهدان به چابهار آهن خط از كرده منتفل آستارا بندر به آن از پس خودمان دسترسي ريلي شبكه به كه استاني 11 از استان آنها به نسبت بودند برخوردار كمتري اهميت
  از كشور هاي سرمايه تنها نه تا شود نجام يا بررس
  و كردن باطل با اداري عدالت ديوان 93 سال در
  اما كاال ترانزيت امر بر تاثيرگذار مهم خطوط ديگر از نيز كنيم. ترانزيت روسيه سمت به آنجا به باري بخش در هم مسافري بخش در هم ندارند نهايت كشور هاي ظرفيت از بتوانيم بلكه نشود، هدر دارند. كمتري اقتصادي
  تاثير دولت به ديگر بار شركت اين تا شد موجب مصوبه
  اين رونق رشد روي مهمي تاثير كه هستند كشور در كشور زيربناهاي توسعه ساخت شركت معاون يشوند. وصل كشور ريلي شبكه تو ساخ معاون ذاكري جبارعلي ببريم. نيز را استفاده مكان نظر از ما كشور كه است
  درست زيربناهاي توسعه ساخت شركت معاون
  بازگردد. طريق از را وبار كاال وانيم تم واقع در كرد: تصريح مسيرهاي تكميل ادامه در گفت: مسوول مقام اين تا است استراتژيكي موقعيت داراي
  جغرافيايي دارند. كشور در اقتصادي ساخت شركت در ها اه فرودگ بنادر آهن، راه
  توسعه ديگري مالي منبع دولت كه آنجايي از داد: ادامه
  كشور بم ريلي مسير از بعد زاهدان به چابهار از آهن خط مسير ريلي، شبكه به كشور هاي استان اتصال ريلي كشور در ريلي مسير كيلومتر هزار 13 از بيش
  امروز با «تعادل» با وگو گف در كشور زيربناهاي توسعه
  و همان از نداشت، پروژه اين ساخت مالي تامين
  براي مالي تامين ديگر هاي روش وجوي جس در شود. منتقل يزد در بافق به كرمان مسير كردن متصل براي تهران-ساوه-همدان ريلي ونقل حمل هاي ظرفيت ايران اما است، شده
  ساخته گذشته سال چند در كه مطالعاتي طبق اينكه به
  اشاره خارجي داخلي فاينانس دنبال به حال به تا
  زمان توسعه ساخت شركت در مسوول مقام اين آنجايي از همچنين گفت: ذاكري علي جبار حال در نيز سنندج شهر در كردستان استان به ريلي شبكه اتصال است، گرفته صورت ريلي بخش در يواند مت كه دارد ريلي بخش در خصوص به
  فراواني كند. اجرا را پروژه بتواند طريق آن از بتواند تا
  است خط وضعيت خصوص در همچنين كشور زيربناهاي يكي عنوان به ايران در شمال-جنوب كريدور كه رشد ريلي مسير اين تكميل اميدوارم كه است ساخت مسافر، بهجايي جا براي نها استا مراكز به كشور ريلي نفع بيشترين كه كرد هبرداري بهر آنها از يي نه گو
  به در كه سوال اين به پاسخ در ذاكري
  جبارعلي بار انتقال امر در حياتي اصلي مسيرهاي از باشد. داشته توجهي قابل هنوز ما متاسفانه اما برساند كشور به را
  اقتصادي «تعادل» به نيز –گرگان مشهد كيلومتري ۰۰7 ريلي بر گفت: است، گرفته نظر در را بار انتقال
  همچنين كيلومتر ۲هزار به 14۰4 افق تا بتوانيم كه
  صورتي منابع به اتكا با صرفا ريلي توسعه كه آنجايي از گفت: ژاپن مانند كشورهايي است، شده شناخته كاال كشور زيربناهاي توسعه ساخت شركت معاون ببريم. را الزم استفاده ظرفه اين از
  نتوانستيم ساخت نيازها، اين به پاسخ براي اساس
  همين كشور براي آهن خط ميزان اين آيا برسيم، ريلي
  مسير هستند محدود اعتبارات اين آنكه دليل به دولتي اين راهاندازي با تا هستند آن دنبال به هندوستان به اردبيل مانند ديگر شهرهاي اتصال كرد: تصريح وري ره به ميزان كردن مشخص براي دنيا
  در قرار راه وزارت كار دستور در ريلي مسير كيلومتر
  هزار معيار كلي بهطور گفت: «تعادل» به نيز است
  كافي از استفاده با نيست مقدور شايد بايد كه آنچنان شوند. برخوردار آن تهاي مزي از مسير اكنون هم دارد زيادي بسيار اهميت ريلي شبكه در كه كيلومتر هزار رقم اما داد: ادامه ذاكري گرفت. ميانگين سنجش شاخص از كشوري هر در
  ريلي شبكه طول تقسيم از ريلي حوزه در يافتگي
  توسعه مسيرهاي از محدودي طول توان تنها دولتي منابع شده انجام يهاي بررس واقع در داد: توضيح ذاكري ريلي مسير اين اجراي ساخت براي ريزي برنام كشور ريلي نياز اوليه تامين براي گذشته سال چند كل به كشور ريلي شبكه طول تقسيم از كه
  ريلي بخواهيم اگر مييد. دست به كشور مساحت بر
  ريلي زمان مدت توان داده نشان پايلوت مسيرهاي روي منابع تامين صورت در كه اميدواريم شده انجام شاخص اين كه آيد دست به كشور آن
  مساحت دنبال به بايد خاطر همين به داد توسعه را ريلي هاي بررس مطالعات از پس نبود كافي شد،
  مطرح توسعه رقم با را كشور در ريلي يافتگي توسعه
  رقم خط ساخت هاي هزين تامين براي ديگري هاي روش را است روز 45 كه روسيه سمت به بمبئي از بار حمل به آينده سال دو تا ريلي مسير اين نياز مورد مالي استاندارد ميزان به رسيدن تا ما كشور مورد
  در كار دستور در بيشتري ريلي مسيرهاي ساخت
  بيشتر، كنيم مقايسه اروپايي كشورهاي در ريلي
  يافتگي بود. آهن ايران خاك طريق از تركيبي نقل حمل از استفاده با ديگري بخش در ذاكري جبارعلي برسد. برداري ره به شبكه طول شاخص مثال عنوان به دارد.
  فاصله حال در كرد: تصريح مسوول مقام اين گرفت.
  قرار عددي نتيجه در است كم خاك اروپا قاره در
  چون همان از كه آنجايي از داد: ادامه ذاكري علي جبار داد. كاهش روز ۲۲ به بار انتقال بحث اهميت به اشاره با خود تهاي صحب از مسير 5كيلومتر ۰۰ هزار 13 حدود در رقمي حاضر موقعيت با موقعيتش كه قزاقستان كشور در
  ريلي كشورهاي مساحت بر ريلي شبكه طول تقسيم از
  كه استفاده با -گرگان مشه ريلي پروژه تا نبود قرار ابتدا از استفاده با بار حمل زمان گفت: مسوول مقام اين اتصال ادامه در همچنين گفت: ريلي شبكه طريق از ريلي شبكه ميزان اين از كه دارد وجود كشور در ريلي ميزان با نيست مقايسه قابل عنوان هيچ به
  ايران اين اما بود خواهد باال نيز د، آي دست به
  اروپايي روز ۲۲ به 54روز از صورت اين به تركيبي نقل حمل خصوص به ريلي شبكه به كشور مختلف هاي شهر دارد فراواني شباهت ما كشور در ريلي شاخص
  اين از پس خاطر همين به شود، ساخته دولتي اعتبارات از هستند. ساخت حال در شبكه كيلومتر
  4هزار مقايسه ايران در سعهيافتگي تو عدد با توان نمي را
  عدد براي اوليه مذاكرات شد زده اهن خط اين كلنگ انكه به هندوستان، در بمبئي بندر از بار كه بد مي يا كاهش آباد ارس از ريلي مسير ايجاد دنبال به بار انتقال براي تمام از تا دهد ان موفق آنها كه دهد نشان اين
  و ريلي، شبكه توسعه راستاي در كه شد يادآور
  وي قابل ايران مساحت با كشورها اين مساحت زيرا
  كرد. صورت ريلي مسير اين ساخت براي فاينانس جذب طريق از سپس يشود منتقل ايران در بندرعباس اتصال همچنين كشور، جنوبي مناطق به اردبيل در كنند. هبرداري بهر خوبي به يشان ريل هاي فيت
  ظر در 1درصد به فعلي درصد از مسافر بهجايي
  جا نيست.
  مقايسه دولت زمان همان در كرد: تصريح ذاكري گرفت. نقل حمل طريق از سپس قزوين به ريلي مسير دومين عنوان به آذربايجان به اردبيل در كشور راههن اين كه است گرفته قرار كار دستور در ۲۰۲ سال خصوص در آهن راه عملكرد اينكه نهايت
  در كشور زيربناهاي توسعه ساخت شركت
  معاون كسب دولتي هاي شركت فروش با تا داشت تصميم در شود حمل گيالن استان در آستارا به يي اده نيز آهن خط طريق از اروپا به ايران اتصال نقطه نقل حمل براي دولت عزم دهنده ان نش گذاري دف كشورهاي با مقايسه در كشور ريلي شبكه
  توسعه ايران ريلي يافتگي توسع عدد مقايسه اما داد:
  ادامه در آستارا بندر سمت به آهن خط از استفاده با نهايت هستيم. بايد نيست قبول قابل بايد كه آنچنان
  همسايه اين اجراي براي نياز مورد هها هزين طريق اين از درآمد است. برداري ره به ساختي زير توسعه
  ريلي، طول وضعيت كه دهد مي نشان آفريقا روسيه
  با شد. هم تصويب البته كه كند تامين را پروژه خط طريق از هم باز آنجا از شده منتقل آذربايجان ريلي مسير ايجاد كرد: تاكيد مسوول مقام اين ريلي هاي اولويت تعيين براي بيشتري هاي
  تال نظر به اساس همين بر گفت: ذاكري علي
  جبار توسعه بايد است پايين آنها مقابل در ما ريلي
  شبكه از يكي تا بود قرار رابطه، همين در افزود: وي ميشود. جا جابه روسيه سمت به آهن مقامات عالقه مورد آذربايجان، سمت به اردبيل از امر از ايران تا گيرد صورت راهآهن احداث
  براي جساله پن اقتصادي توسعه برنامه در است، الزم رسد
  م دهيم. ادامه بيشتر را بخش اين
  در كه شود واگذار قدس آستان به دولتي تهاي شرك از استفاده با واقع در كرد: تاكيد ذاكري علي جبار بيني پيش ها، بررسي اساس بر هست نيز آذربايجان ريلي، هاي روژه نياز مورد مالي منابع تامين با دوم نماند. باز ريلي توسعه
فاصله 55 ساله با اهداف ريلي سند چشم‌انداز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/22
فاصله 55 ساله با اهداف ريلي سند چشم‌انداز
«تعادل» چالش‌هاي فراهم‌آوري زيرساخت‌هاي ريلي در كشور را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي|سارا حامدي|

 استفاده از حمل و نقل ريلي به عنوان يكي از ارزان‌ترين و سبزترين روش‌هاي حمل و نقلي طرفداران زيادي دارد و بسياري از مردم ترجيح مي‌دهند تا براي انجام سفرهاي خود از قطار استفاده كنند.

از سوي ديگر استفاده از قطارها و لكوموتيوهاي باري نيز نه تنها در حمل و نقل بار و رساندن نيازمندي‌هاي مناطق مختلف اهميت دارد بلكه از بعد حمل و نقل ترانزيتي نيز يكي از ستون‌هاي اصلي براي جابه‌جايي كالا و بار از طريق ايران به سمت كشورهاي مختلف است. اهميت استفاده از حمل و نقل ريلي به عنوان يكي از اركان مفيد در رونق اقتصاد داخلي در تمامي برنامه‌هاي توسعه‌يي مطرح شده و در تمامي دولت‌ها نيز مورد توجه دولتي‌ها به خصوص مسوولان وزارت راه و ترابري بوده است. براساس چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد بتواند در افق 1404، 25هزار كيلومتر خط ريلي كه 2هزار كيلومتر آن براي تردد قطار برقي ساخته شده است، داشته باشد. در واقع براي تحقق اهداف اين سند بايد سالانه بين 850 تا 1000كيلومتر خط آهن ساخته و مورد بهره‌برداري قرار گيرد. اما كارشناسان ريلي معتقدند با وضعيت موجود و در خوشبينانه‌ترين حالت، احداث سالانه 200 تا نهايتا 300كيلومتر خط آهن براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله بيش از 55 سال طول خواهد كشيد و اين موضوع بيانگر آن است كه ما در بخش ريلي و سرعت ساخت خط آهن تا چه ميزان از برنامه‌هاي توسعه‌يي در نظر گرفته شده براي كشور عقب هستيم. طولاني‌ترين خطوط ريلي جهان

 در ليست طولاني‌ترين مسيرهاي ريلي در جهان، ايالات متحده امريكا با داشتن 400هزار كيلومتر خط ريلي در رتبه نخست قرار دارد. كشورهاي آلمان و فرانسه نيز با داشتن به ترتيب 60 و 54 هزار كيلومتر خط ريلي در رتبه‌هاي بعدي طولاني‌ترين مسيرهاي ريلي قرار دارند. روند كند توسعه ريلي ايران

درست است كه سال‌هاست برنامه توسعه در بخش‌هاي مختلف مربوط به حمل و نقل و راه در كشور آغاز شده است و مسوولان هر روز آمار رشديافتگي در اين بخش‌ها را اعلام مي‌كنند اما به جرات مي‌توان گفت كه حمل و نقل ريلي در ميان ساير شقوق حمل و ‌نقل از كندترين ميزان توسعه برخوردار است به طوري كه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تنها 3هزار و 418مايل خط راه آهن احداث شده تا 2هزار و 796مايل خط ريلي موجود را توسعه دهد. از اين رو براي آنكه بتوانيم به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز توسعه برسيم بايد بتوانيم سالانه حداقل 850كيلومتر خط‌آهن احداث كنيم اما براساس آمارهاي منتشر شده سرعت ساخت خط آهن در كشور درحال حاضر 114كيلومتر است كه با نگاهي ساده به اين عدد متوجه مي‌شويم تا چه اندازه از برنامه توسعه ريلي پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز 20‌ساله كشور عقب هستيم. خطوط احداث شده بعد از پيروزي انقلاب

در 30سال اخير، با همه اولويتي كه راه‌آهن در برنامه‌هاي عمراني كشور داشته طول خطوط شبكه سراسري راه‌آهن به اندازه‌يي كه بتواند حداقل نيازهاي حمل باري و مسافري داخلي را تامين كند، توسعه نيافته است. وضعيت خطوط احداث شده در سال‌هاي بعداز انقلاب را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

1) احداث خط زرند - كرمان به طول ۸۰ كيلومتر كه ساختمان آن در سال ۱۳۵۳ شروع شده و در سال ۱۳۵۷ به بهره‌برداري رسيده است. در حقيقت بخش عمده عمليات ساختماني اين مسير در دوره پيش از انقلاب انجام گرفته است، به همين خاطر طول اين مسير در مجموع عملكرد سال‌هاي بعداز انقلاب منظور نشده است.

2) مسير مياندشت به بندر امام به طول ۹۲ كيلومتر كه در سال ۱۳۶۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ خاتمه يافته و حكايت از طولاني بودن عمليات احداث اين مسير دارد.

3) خط آهن بافق - بندرعباس كه به طول ۶۳۳ كيلومتر موجب يكپارچه شدن خط سراسري ترانزيت كالا ميان جنوب و شمال كشور شد. ساختمان اين مسير در سال ۱۳۶۰ شروع و در سال ۱۳۷۳ آماده بهره‌برداري شد.

4) خط دوم تهران - گرمسار - مشهد كه از سال ۱۳۶۹ شروع و در سال ۱۳۸۰ به بهره‌برداري كامل رسيد. لازم به يادآوري است كه ۱۰۹ كيلومتر از اين مسير در سال ۱۳۷۴، حدود ۱۱۴ كيلومتر در سال ۱۳۷۵، بيش از ۱۴۸ كيلومتر در سال ۱۳۷۸، نزديك ۱۶۵ كيلومتر در سال ۱۳۷۹ و بيش از ۳۹۰كيلومتر آن در سال ۱۳۸۰ آماده بهره‌برداري شده است.

5) خط دوم تهران - آپرين كه به طول ۲۰ كيلومتر در سال‌هاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ احداث شد و قدرت تحرك قطارهاي باري در اين منطقه را به ميزان چشم‌گيري بهبود بخشيد.

6) خط ريلي فريمان به مرز سرخس كه موجب پيوستن خطوط ايران به شبكه ريلي كشورهاي تازه تاسيس آسياي مركزي شد طول كلي اين مسير ۱۷۰ كيلومتر است.

7) خط سراسري ترانزيتي شرقي كشور كه به طول ۸۰۰ كيلومتر يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پروژه‌هاي ريلي سه دهه اخير كشور به شمار مي‌رود و موجب شد كه مسيرهاي ترانزيتي ريلي ايران قابليت رقابتي بسيار بيشتري با ساير مسيرهايي پيدا كنند كه كشورهاي آسياي مركزي را به اروپا پيوند مي‌دهند

8) خط ريلي بادرود به ميبد به طول ۲۵۴ كيلومتر كه ساختمان آن در سال ۱۳۷۴ شروع و در سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداري رسيد و حدنصاب جديدي در سرعت عمليات اجرايي برجاي گذاشت.

برخي ديگر از خطوط اجرا شده در طول سه دهه اخير نيز به طور خلاصه چنين است:

*چادرملو - اردكان - ارژنگ به طول ۲۱۹ كيلومترشروع ۱۳۶۹ خاتمه۱۳۷۷

*خط دوم آپرين - محمديه ۲ به طول ۱۲۲ كيلومتر شروع ۱۳۷۲ خاتمه۱۳۷۹

*خط دوم ملكي - كرج به طول ۱۸ كيلومتر شروع ۱۳۶۹ خاتمه ۱۳۷۹

*بندر امير‌آباد – رستم‌كلا به طول ۲۰ كيلومتر شروع ۱۳۷۴خاتمه ۱۳۷۹

*خط سوم فريمان - سلام به طول ۱۹ كيلومتر شروع ۱۳۷۸ خاتمه۱۳۷۹

*آپرين - بهرام شروع ۱۳۷۶ خاتمه ۱۳۸۱ به طول ۳۱ كيلومتر

*خط دوم محمديه - جمكران شروع و پايان ۱۳۸۲ به طول ۸ كيلومتر

*محمديه2 - ساقه شروع ۱۳۷۹ خاتمه ۱۳۸۲ به طول ۳۵ كيلومتر

*كرمان - بم شروع ۱۳۷۹ پايان۱۳۸۲ به طول ۲۲۵ كيلومتر

*خط دوم بافق- بندرعباس۱۷۰ كيلومتر

*انشعابات بافق- مشهد ساخت ۱۳۸۵ به طول ۲۰۰ كيلومتر محروميت 11 استان از راه‌ آهن

با وجود اتصال بيش از 70شهر ايران از طريق راه آهن به يكديگر و با وجود برپايي 11هزار كيلومتر از خطوط ريلي در نقاط مختلف كشور همچنان مناطق بسياري از ايران از چشم‌انداز ورود قطار به نزديكي شهر زندگي‌شان محروم هستند. براساس آمار منتشر شده از سوي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تاكنون 20 استان (تهران، سمنان، خراسان رضوي، البرز، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي، اصفهان، يزد، كرمان، هرمزگان، مازندران، گرگان، فارس، قم، مركزي، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان) به شبكه ريلي متصل شده‌اند كه اين آمار نشان مي‌دهد از مجموع 31 استان كشور هنوز 11 استان ايران از داشتن خط‌آهن محروم بوده و مسير ريلي براي آنها احداث نشده است. آذربايجان غربي، اردبيل، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، ‌خراسان شمالي، كردستان، كرمانشاه، گيلان و همدان 11 استاني هستند كه هنوز خطوط ريلي به آنها نرسيده است. اهميت راه‌آهن برقي

اين ‌روزها در تمامي كشورهاي جهان صحبت از استفاده از قطارهاي برقي و استفاده از راه‌آهن برقي براي افزايش سرعت، كاهش زمان طول سفر و بهره‌مندي از انرژي پاك و كاهش آلودگي‌هاي صوتي و زيست‌محيطي در حمل و نقل ريلي است.

در ايران نيز مدت‌هاست بحث براي برقي كردن خطوط ريلي و راه‌اندازي قطارهاي برقي مطرح است.

برقي كردن راه‌آهن منافع كيفي و كمي مختلفي دارد كه از منافع كيفي آن مي‌توان به تنوع در منبع توليد انرژي، كمك به صنعت برق، كاهش آلودگي صوتي، قدرت بالا، وزن كم، عدم انحصاري بودن ساخت و توليد لكوموتيو برقي، عمر مفيد بالاتر، امكان بومي كردن و از منافع كمي آن مي‌توان به افزايش ظرفيت، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي‌ هوا، كاهش نياز به لكوموتيو اضافي و كم بودن هزينه تعمير و نگهداري قطارها اشاره كرد. نخستين قرارداد برقي كردن راه آهن در ايران در مسير تبريز- جلفا در سال ۱۳۵۴ با روسيه منعقد شد و در سال 61 مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

پس از برقي شدن راه‌آهن در اين مسير در پيش از انقلاب، خطوط ديگري نيز براي برقي شدن پس از انقلاب در دستور كار قرار گرفت كه راه‌آهن تهران- مشهد، بافق – بندرعباس، تهران- اهواز، تهران-بندرعباس و تهران- كرج در دستور كار قرار گرفت كه البته هنوز خط آهن برقي در هيچ‌كدام از اين مسيرها به بهره‌برداري نرسيده است. به گفته كارشناسان ريلي، با توجه به اينكه از لحاظ علمي در بخش تعميرات و نگهداري در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته عقب هستيم، وجود راه‌آهن برقي به كشور در زمينه تعمير و نگهداري، به ذخيره ارزي و سرمايه كمك بزرگي خواهد كرد و مي‌توان گفت به نوعي كار را آسان‌تر مي‌كند. گرچه سرمايه‌گذاري اوليه براي راه آهن برقي زياد است اما مزاياي آن باعث مي‌شود كه به سرعت، سرمايه اوليه برگشت داده شود. در كشورهاي پيشرفته مثل انگليس و امريكا در حال حاضر بيش از 60 درصد راه آهن برقي شده است.نویسنده:
اهميت توسعه شبكه ريلي در ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/22
اهميت توسعه شبكه ريلي در ايران


گروه راه و شهرسازي|ترمه يزدان‌پناه|

در سه دهه اخير وزيران وقت راه و مسوولان راه‌آهن كشور به دنبال آن بودند تا وضعيت حمل و نقل ريلي در كشور را سر و سامان داده و به دنبال اين بودند تا با ساخت خطوط ريلي بيشتر شبكه حمل و نقل ريلي كشور را توسعه دهند.

در دولت يازدهم نيز مسوولان راه‌آهن تا امروز موفق به بهره‌برداري از ۲۸۰ كيلومتر خط ريلي شده‌اند تا توسعه بخش ريلي در كشور از حركت بازنماند.

اما نكته‌يي كه در اين ميان بسيار با اهميت است توسعه ريلي با توجه به ظرفيت‌ها و نياز حمل و نقلي در كشور است و ساخت مسيرهاي ريلي بايد با مطالعه و بررسي‌ انجام‌ شود تا نه تنها سرمايه‌هاي كشور هدر نشود، بلكه بتوانيم از ظرفيت‌هاي كشور نهايت استفاده را نيز ببريم. جبارعلي ذاكري معاون ساخت‌و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه طبق مطالعاتي كه در چند سال گذشته در بخش ريلي صورت گرفته است، اتصال شبكه ريلي كشور به مراكز استان‌ها براي جابه‌جايي مسافر، همچنين انتقال بار را در نظر گرفته است، گفت: بر همين اساس و براي پاسخ به اين نيازها، ساخت 8 هزار كيلومتر مسير ريلي در دستور كار وزارت راه قرار گرفت. ذاكري ادامه داد: اما رقم 8 هزار كيلومتر كه در چند سال گذشته براي تامين اوليه نياز ريلي كشور مطرح شد، كافي نبود و پس از مطالعات و بررسي‌هاي بيشتر، ساخت مسيرهاي ريلي بيشتري در دستور كار قرار گرفت. اين مقام مسوول تصريح كرد: در حال حاضر رقمي در حدود 13 هزار و 500 كيلومتر مسير ريلي در كشور وجود دارد كه از اين ميزان شبكه ريلي 4هزار كيلومتر شبكه در حال ساخت هستند.

وي يادآور شد كه در راستاي توسعه شبكه ريلي، جابه‌جايي مسافر از 4 درصد فعلي به 18 درصد در سال 2025 در دستور كار قرار گرفته است كه اين هدف‌گذاري نشان‌دهنده عزم دولت براي حمل و نقل ريلي، توسعه زير ساختي و بهره‌برداري است.

جبار علي ذاكري گفت: بر همين اساس به نظر مي‌رسد لازم است، در برنامه توسعه اقتصادي پنج‌ساله دوم با تامين منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي ريلي، عمليات اجرايي مسيرهاي ريلي كه صرفه اقتصادي دارند يا مسيرهايي كه از بعد اقتصادي مي‌توانند به توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته كمك كنند نيز در دستور كار وزارت راه قرار گيرد. معاون ساخت ‌و توسعه شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي كشور ادامه داد: در حال حاضر با برنامه‌يي كه در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور براي سال 96 داريم. استان‌هاي آذربايجان غربي (اروميه)، همدان، گيلان (رشت)، و كرمانشاه كه تا پيش از اين به شبكه ريلي كشور وصل نبودند به اين شبكه متصل مي‌شوند. اتصال 4 استان به شبكه ريلي

جبارعلي ذاكري افزود: در واقع اوايل سال آينده 4 استان از 11 استاني كه به شبكه ريلي دسترسي ندارند هم در بخش مسافري و هم در بخش باري به شبكه ريلي كشور وصل مي‌شوند.

اين مقام مسوول گفت: در ادامه تكميل مسيرهاي ريلي و اتصال استان‌هاي كشور به شبكه ريلي، مسير ريلي تهران-ساوه-همدان براي متصل كردن مسير ريلي به استان كردستان در شهر سنندج نيز در حال ساخت است كه اميدوارم تكميل اين مسير ريلي رشد قابل توجهي داشته باشد.

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور تصريح كرد: اتصال شهرهاي ديگر مانند اردبيل به شبكه ريلي اهميت بسيار زيادي دارد و هم‌اكنون برنامه‌ريزي براي ساخت و اجراي اين مسير ريلي انجام شده و اميدواريم كه در صورت تامين منابع مالي مورد نياز اين مسير ريلي تا دو سال آينده به بهره‌برداري برسد. جبارعلي ذاكري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اهميت بحث انتقال بار از طريق شبكه ريلي گفت: همچنين در ادامه اتصال شهر‌هاي مختلف كشور به شبكه ريلي به خصوص براي انتقال بار به دنبال ايجاد مسير ريلي از پارس‌آباد در اردبيل به مناطق جنوبي كشور، همچنين اتصال راه‌آهن كشور در اردبيل به آذربايجان به عنوان دومين نقطه اتصال ايران به اروپا از طريق خط آهن نيز هستيم.

اين مقام مسوول تاكيد كرد: ايجاد مسير ريلي از اردبيل به سمت آذربايجان، مورد علاقه مقامات آذربايجان نيز هست و بر اساس بررسي‌ها، پيش بيني شده كه منطقه بيله سوار در فاز اول به عنوان بندر خشك شناخته شود و در فاز بعدي مسير ريلي آن به سمت آذربايجان فعال شود.

ذاكري توضيح داد: در صورت اتصال بيله سوار اردبيل به كشور آذربايجان حجم قابل توجهي بار در بين اين 2كشور جابه‌جا مي‌شود.

جبار علي ذاكري ادامه داد: پروژه مهم ديگر، خط آهن آستارا-آستارا است كه از آستارا در استان گيلان به بندر آستارا در كشور آذربايجان كشيده مي‌شود.

وي افزود: درست است كه طول كوتاهي (حدود 1400 متر) از اين خط ريلي در كشور ما و در آستارا قرار دارد، اما اميدواريم از طريق اين مسير بتوانيم بار و كالا را از بندر چابهار به سمت آستارا در كشور خودمان و پس از آن به بندر آستارا منتفل كرده و از آنجا به سمت روسيه ترانزيت كنيم.

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور تصريح كرد: در واقع مي‌توانيم كالا و وبار را از طريق خط آهن از چابهار به زاهدان و بعد از مسير ريلي بم كرمان به بافق در يزد منتقل شود.

جبار علي ذاكري گفت: همچنين از آنجايي كه كريدور شمال-جنوب در ايران به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي و حياتي در امر انتقال بار و كالا شناخته شده است، كشورهايي مانند ژاپن و هندوستان به دنبال آن هستند تا با راه‌اندازي اين مسير از مزيت‌هاي آن برخوردار شوند.

ذاكري توضيح داد: در واقع بررسي‌هاي انجام شده روي مسيرهاي پايلوت نشان داده مي‌توان مدت زمان حمل بار از بمبئي به سمت روسيه كه 45 روز است را با استفاده از حمل و نقل تركيبي از طريق خاك ايران به 22 روز كاهش داد.

اين مقام مسوول گفت: زمان حمل بار با استفاده از حمل و نقل تركيبي به اين صورت از 45 روز به 22 روز كاهش مي‌يابد كه بار از بندر بمبئي در هندوستان، به بندرعباس در ايران منتقل مي‌شود و سپس از طريق مسير ريلي به قزوين و سپس از طريق حمل و نقل جاده‌يي به آستارا در استان گيلان حمل مي‌شود و در نهايت با استفاده از خط آهن به سمت بندر آستارا در آذربايجان منتقل شده و از آنجا و باز هم از طريق خط آهن به سمت روسيه جابه‌جا مي‌شود.

جبار علي ذاكري تاكيد كرد: در واقع با استفاده از حمل و نقل تركيبي حتي مي‌توان مدت ترانزيت كالا را باز هم كاهش داد و به 15 تا 16 روز كه يك سوم زمان اوليه حمل بار است رساند.

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور تصريح كرد: استفاده از حمل و نقل تركيبي در كريدور شمال- جنوب علاوه بر درآمدهاي ارزي كه به دليل ترانزيت بار دارد، رونق اقتصادي در داخل كشور را نيز به دنبال خواهد داشت و در كنار آن همچنين اثرات مطلوبي را بر روي تجارت كشور هند و روسيه خواهد داشت. جبار علي ذاكري ادامه داد: به همين خاطر است كه هندي‌ها و روس‌ها به‌شدت به دنبال آن هستند تا با استفاده از كريدور شمال-جنوب در كشور ما كالاهاي خود را ترانزيت كنند و حتي پيشنهاد سرمايه‌گذاري بر روي اين كريدور را هم داده‌اند. ذاكري با اشاره به خطوط ريلي مهم ديگري كه در برنامه شركت ساخت و توسعه براي راه‌اندازي و بهره‌برداري قرار دارد، گفت: خط آهن چابهار به زاهدان و خط آهن رشت به آستارا نيز از ديگر خطوط مهم و تاثيرگذار بر امر ترانزيت كالا در كشور هستند كه تاثير مهمي روي رشد و رونق اقتصادي در كشور دارند. در جست‌وجوي روش‌هاي ديگر تامين مالي

اين مقام مسوول در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور همچنين در خصوص وضعيت خط ريلي 700 كيلومتري مشهد –گرگان نيز به «تعادل» گفت: از آنجايي كه توسعه ريلي صرفا با اتكا به منابع دولتي به دليل آنكه اين اعتبارات محدود هستند آنچنان كه بايد و شايد مقدور نيست و با استفاده از منابع دولتي تنها مي‌توان طول محدودي از مسيرهاي ريلي را توسعه داد به همين خاطر بايد به دنبال روش‌هاي ديگري براي تامين هزينه‌هاي ساخت خط آهن بود.

جبار علي ذاكري ادامه داد: از آنجايي كه از همان ابتدا قرار نبود تا پروژه ريلي مشهد‌-گرگان با استفاده از اعتبارات دولتي ساخته شود، به همين خاطر پس از انكه كلنگ اين خط اهن زده شد مذاكرات اوليه براي جذب فاينانس براي ساخت اين مسير ريلي صورت گرفت. ذاكري تصريح كرد: در همان زمان دولت تصميم داشت تا با فروش شركت‌هاي دولتي و كسب درآمد از اين طريق هزينه‌ها مورد نياز براي اجراي اين پروژه را تامين كند كه البته تصويب هم شد.

وي افزود: در همين رابطه، قرار بود تا يكي از شركت‌هاي دولتي به آستان قدس واگذار شود كه البته بسياري از مقدمات اين واگذاري نيز انجام شد اما در سال 93، ديوان عدالت اداري با باطل كردن اين مصوبه موجب شد تا اين شركت بار ديگر به دولت بازگردد. معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور ادامه داد: از آنجايي كه دولت منبع مالي ديگري براي تامين مالي ساخت اين پروژه نداشت، از همان زمان تا به حال به دنبال فاينانس داخلي و خارجي است تا بتواند از آن طريق بتواند پروژه را اجرا كند.

جبارعلي ذاكري در پاسخ به اين سوال كه در صورتي كه بتوانيم تا افق 1404 به 25 هزار كيلومتر مسير ريلي برسيم، آيا اين ميزان خط آهن براي كشور كافي است نيز به «تعادل» گفت: به‌طور كلي معيار توسعه‌يافتگي در حوزه ريلي از تقسيم طول شبكه ريلي بر مساحت كشور به دست مي‌آيد. اگر بخواهيم رقم توسعه يافتگي ريلي در كشور را با رقم توسعه يافتگي ريلي در كشورهاي اروپايي مقايسه كنيم چون در قاره اروپا خاك كم است در نتيجه عددي كه از تقسيم طول شبكه ريلي بر مساحت كشورهاي اروپايي به دست مي‌آيد، نيز بالا خواهد بود اما اين عدد را نمي‌توان با عدد توسعه‌يافتگي در ايران مقايسه كرد. زيرا مساحت اين كشورها با مساحت ايران قابل مقايسه نيست.

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور ادامه داد: اما مقايسه عدد توسعه‌يافتگي ريلي ايران با روسيه و آفريقا نشان مي‌دهد كه وضعيت و طول شبكه ريلي ما در مقابل آنها پايين است و بايد توسعه در اين بخش را بيشتر ادامه دهيم.نویسنده:
اولويت‌هاي ريلي كشور احصا شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/22
اولويت‌هاي ريلي كشور احصا شوند
از آنجايي كه حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده‌يي شيوه‌يي ارزان‌تر و ايمن‌تر است، در نتيجه توسعه اين نوع حمل و نقل در كشور از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

دليل ديگر اهميت توسعه خطوط ريلي در كشور ارزان بودن آن در مقايسه با ساير روش‌هاي حمل‌ونقلي است. به عنوان مثال استفاده از راه‌آهن و به‌طور كلي حمل‌و‌نقل ريلي در كشور در مقايسه با حمل‌ونقل جاده‌يي مصرف سوخت كمتري داشته و به همين خاطر نيز تاثيرات منفي كمتري روي محيط زيست مي‌گذارد، در نتيجه بهتر است تا از اين مدل حمل‌ونقل در كشور بيشتر استفاده شود.

از سوي ديگر با توجه به موقعيت استراتژيك ايران به دليل فراواني فواصل ورودي و خروجي در شمال و جنوب كشور و همچنين اهميت موقعيت استراتژيك ايران در بخش ترانزيت با توجه به موقعيت ايران و وجود فواصل ورودي و خروجي در مناطق شمالي و جنوبي كشور و همچنين از آنجايي كه كشور ما محل اتصال آسيا و اروپاست، توسعه و افزايش ميزان بهره‌برداري از راه‌آهن بسيار با اهميت است.

در واقع بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه توسعه حمل‌ونقل ريلي كشور مي‌تواند هم به اقتصاد داخلي در كشور كمك كند و هم در افزايش ميزان ترانزيت كالا از كشور تاثيرگذار باشد.

موضوع‌هايي كه پيش‌تر به آن اشاره شد (تاثير بر اقتصاد ملي كشور و افزايش ترانزيت كالا) مواردي هستند كه به صورت تئوريك مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما در واقع گام مهم و اصلي كه بايد مورد توجه مسوولان وزارت راه و راه‌آهن قرار بگيرد، پاسخ به اين است كه خطوط راه‌آهن را بايد در چه محورهايي توسعه دهيم و دوم آنكه اين توسعه بايد بر اساس چه اولويت‌هايي صورت بگيرد. از سوي ديگر در خصوص اولويت‌بندي توسعه محورهاي حمل‌ونقل ريلي در كشور بايد محورهاي شمالي- جنوبي به دليل آنكه مهم‌ترين مسيرهاي ترانزيتي در كشور هستند در اولويت توسعه قرار بگيرند.

 مسيرهاي ريلي مانند بندرعباس- تهران، تهران-قزوين و رشت به آستارا از اهميت بسياري برخوردار هستند و توسعه و بهره‌برداري از آنها نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.

همچنين احداث و بهره‌برداري از خط آهن چابهار-سرخس و مسير ريلي شلمچه- بصره نيز نه تنها از منظر افزايش طول مسيرهاي ريلي براي كشور ما مهم است بلكه بهره‌برداري از اين مسيرها مي‌تواند به لحاظ اقتصادي نيز براي كشور بسيار مفيد و تاثيرگذار باشد، زيرا از اين مسيرها مي‌توان به عنوان مسيرهاي ترانزيتي حمل‌ونقل كالا و يكي از مسيرهاي مورد استفاده در حمل‌ونقل تركيبي بهره‌برداري كرد.

درست است كه ساخت مسيرهاي ريلي در كشور اهميت زيادي دارند، اما همان‌طور كه گفتم مهم‌تر از تمام ‌آنها، اين است كه در چه محورهايي راه‌آهن را توسعه دهيم.

علاوه بر ساخت و توسعه مسيرهاي ريلي مهم در كشور، بهره‌برداري درست از شبكه ريلي موجود در كشور است.

از سوي ديگر درست است كه مثلا برنامه پنجم توسعه به عنوان الگو و سرلوحه كارهاي عمراني‌اي در نظر گرفته مي‌شود اما با اين حال برنامه پنجم توسعه تنها اين موضوع را مشخص مي‌كند كه كشور به چند كيلومتر مسير ريلي و خط آهن نياز دارد اما اين را مشخص نمي‌كند كه اين خطوط بايد در كدام مسيرها و مناطق كشور ساخته شوند تا بتوانند بهترين تاثير را روي اقتصاد كشور و توسعه حمل‌و‌نقل ريلي كشور بگذارند.

در واقع برنامه به ما تاكيد مي‌كند كه اين مسيرها چگونه بايد ساخته شوند و ساخت اين خطوط ريلي چه تاثيري در اقتصاد داخلي و بين‌المللي كشور ما خواهند داشت.

متاسفانه با اينكه در حال حاضر در بسياري از مسيرهاي با اهميت كشور خطوط ريلي وجود دارد، اما هنوز نتوانسته‌ايم از ظرفيت اين مسيرها آن طور كه بايد و شايد استفاده كنيم.

در واقع بررسي برآورد توسعه حمل‌و‌نقل ريلي در كشور اين موضوع را بيش از پيش مشخص مي‌كند كه در ايران آن طور كه بايد و شايد در احداث و ساخت خطوط ريلي در مسيرهايي كه بيشتر از ساير مسيرها در اولويت بودند، توجه نشده و اين خطوط در مناطقي ساخته شده‌اند كه از اهميت كمتري برخوردار بودند و نسبت به آنها تاثير اقتصادي كمتري دارند.

درست است كه كشور ما از نظر مكان جغرافيايي داراي موقعيت استراتژيكي است و تا امروز بيش از 13هزار كيلومتر مسير ريلي در كشور ساخته شده است، اما ايران ظرفيت‌هاي حمل‌ونقل فراواني به خصوص در بخش ريلي دارد كه مي‌تواند به گونه‌يي از آنها بهره‌برداري كرد كه بيشترين نفع اقتصادي را به كشور برساند اما متاسفانه ما هنوز نتوانستيم از اين ظرفيت‌ها استفاده لازم را ببريم.

در دنيا براي مشخص كردن ميزان بهره‌وري ريلي در هر كشوري از شاخص سنجش ميانگين ريلي كه از تقسيم طول شبكه ريلي كشور به كل مساحت آن كشور به دست مي‌آيد كه اين شاخص در مورد كشور ما تا رسيدن به ميزان استاندارد فاصله دارد. به عنوان مثال شاخص طول شبكه ريلي در كشور قزاقستان كه موقعيتش با موقعيت ايران به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست با ميزان اين شاخص ريلي در كشور ما شباهت فراواني دارد و اين نشان مي‌دهد كه آنها موفق شده‌اند تا از تمام ظرفيت‌هاي ريلي‌شان به خوبي بهره‌برداري كنند.

در نهايت اينكه عملكرد راه‌آهن در خصوص توسعه شبكه ريلي كشور در مقايسه با كشورهاي همسايه آنچنان كه بايد قابل قبول نيست و بايد تلاش‌هاي بيشتري براي تعيين اولويت‌هاي ريلي براي احداث راه‌آهن صورت گيرد تا ايران از امر توسعه ريلي باز نماند.

 نویسنده: مهدي ساساني كارشناس ريلي
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 رفسنجاني هاشمي يتاهلل بزرگداشت مراسم شود
  برگزار رضوي حرم
  در نهضت ديرين مجاهد ارتحال مناسبت به مشهد| يكند
  بررسي را توليد رونق طرح در كشاورزي بخش سهم
  «تعادل» انقالب، معظم رهبر راحل امام قديمي يار
  اسالمي، مرحوم نظام مصلحت تشخيص مجمع فقيد
  رييس حرم در بزرگداشتي مراسم رفسنجاني، هاشم تاهلل
  آي روز مراسم اين شود. برگزار (ع) رضا امام كشاورزي
  مطهر تسهيالت در خصوصي هاي بانك درصدي صفر
  سهم در 11 تا 03:9 ساعت 1395 ماه 32دي پنجشنبه اين يشود. برگزار رضوي مطهر حرم خميني امام
  رواق رضوي، خراسان در فقيه ولي نماينده همت به
  مراسم ياب بهين سامانه در كه كشاورزي فعال نيمه توليدي هها| بنگا
  گروه رضوي قدس آستان توليت رضوي، خراسان
  استاندار يشود. پا بر خراسان علميه حوزه عالي شوراي تاييد به بنگاه 215 91هزار تاكنون ردهاند نام ثبت توليدي، فعاليت ترين قديمي عنوان به
  كشاورزي توليدي موانع رفع تسهيل استاني هاي كارگروه در جهان كشورهاي همه اقتصادي فعاليت ترين
  مهم 55 تعداد اين از كه شدند معرفي كا بانه به رسيده يكي را كشاورزي اگر است. بشري تكامل تاريخ
  مسير در رفسنجاني هلل يت ترحيم مراسم دريافت به موفق 274بنگاه 01هزار معادل درصد كنيم فرض يي جامعه هر در توليد اركان ترين هم شود
  از برگزار (ع) هند.»
  شاهچراغ شد تسهيالت سازي تصمي نوع هر كه شود روشن صورت آن
  در استان در فقيه ول نماينده فارس، استاندار
  شيراز 61هزار به نزديك 95 سال داد:«در ادامه خالدي در توسعه مندازهاي چشا ترسيم بدون توليد رونق
  براي صدور با محمدي(ع) احمدي مقدس آستان
  توليت مجلس در شركت براي مردم عموم از مشتركي پيام از حمايت براي بانكي تسهيالت تومان ميليارد كشورهاي در بود. خواهد ثمر بدون كشاورزي
  بخش افزايش براي متوسط كوچك توليدي هاي بنگاه با يافته توسعه اقتصاد به سنتي اقتصاد از گذار
  پيشرفته، در كردند. دعوت يرفسنجاني هاشم يتاهلل
  ترحيم تاكنون مبلغ اين از كه يافته اختصاص اشتغال توليد بخش در وري بهره رفتن باال تكنيكي فني
  پيشرفت ارج پاس است:«به آمده شده، منتشر پيام از
  بخشي شده پرداخت كها بان طريق از تومان ميليارد 31زار متقابلي رابطه كه موضوعي است، شده توام
  كشاورزي تكريم مرحوم آن الشهاي ها دت مجاه به
  نهادن كشاورزي متوسط كوچك هاي اه بنگ سهم است.»وي معكوس مسير در نيافته توسعه كشورهاي در
  كه دي 22 چهارشنبه روز در ترحيم مجلس انقالب، ياور
  از 3هزار معادل 52درصد را پرداختي بانكي تسهيالت از گمان كشورها اين مسازان تصمي اغلب گرفته
  شكل احمدبن منور مضجع جوار در 17 لغايت 15 ساعت از
  ماه سهم كرد:«اگر اظهار عنوان تومان 004ليارد مي مسير«نفي» از شدن صنعتي راهكارهاي كه كنند
  مي شريف مردم عموم از شود. برگزار (ع) شاهچراغ
  موسي صنعت، وزارت طريق از كه تكميلي تبديلي صنايع كشاورزي) سنتي(مانند اقتصادي هاي يآيد.»
  ظرفيت عمل به دعوت مجلس آن در شركت
  جهت اضافه مبلغ اين به را دهد ان ش معرفي تجارت معدن با كه توليد رونق طرح درخصوص مساله اين ذرد.
  گ به كشاورزي بخش به پرداختي تسهيالت ميزان كنيم، كشورمان در خرد اههاي بنگ كار كسب پويايي هاشمي
  هدف تاهلل آي ارتحال بزرگداشت مراسم يرسد.»
  تسهيالت كل از درصد 30 از بيش صدق نيز است شده عملياتي 95لاس ابتداي شود
  از برگزار ايالم
  در يافته توسعه كشاورزي تر، شن رو عبارت به كند.
  مي تبليغات هماهنگي شوراي سرپرست كشاورزي
  ايالم| تسهيالت استاني توازن يشود محسوب اقتصادي توسعه اصلي اركان از
  يكي ارتحال بزرگداشت مراسم گفت: ايالم
  اسالمي كشاورزي جهاد وزارت اقتصادي امور دفتر مديركل كشاورزي توسعه براي مناسب بسترسازي بدون
  و يشود. برگزار ايالم در يفسنجاني شمر ها تاهلل
  آي تسهيالت آيين استاني توزيع درخصوص ادامه در يازدهم دولت رسيد. پايدار رشد هاي دروازه به وان
  نم كرد: اظهار پور غي چرا علي والمسلمين حجتاالسالم جذب براي بااليي ظرفيت ها ان است از گفت:«برخي وضعيتي سمت به را ايران اقتصاد دارد قصد اگر
  هم روز مردم استاني مسووالن حضور با مراسم
  اين به دارند فعال نيمه راكد واحدهاي در تسهيالت هاي ظرفيت از بخشي كند هدايت يافته،
  تثبيت سخنراني با ايالم شهر جامع مسجد در دي 22
  چهارشنبه متوسط كوچك توليدي هاي بنگاه كه طوري اند. رده پرداخت كشاورزي متوسط كوچك توليدي ميل كشاورزي متوسط كوچك هاي بنگاه سمت اصلي محصوالت تعداد از سوم يك توليد در ايران نوين هاي روش از حمايت صرف بايد را خود
  اعتباري نماينده لطفي، محمدنقي والمسلمين حجتاالسالم خراسان كرمان، جنوب هاي ان است در كشاورزي اين ارائه در خصوصي هاي بانك مشاركت سهم جهاد وزارت اقتصادي امور دفتر مديركل است. كرده سهم كه بوده جهان دهم تا اول ههاي رتب داراي دنيا هفته ابتداي روزهاي در كند. كشورمان در
  كشاورزي يشود. برگزار ايالم استان در يقيه
  ولف كردستان ايالم انهاي است درصد 60 باالي شمالي كشاورزي فعال نيمه غيرفعال واحدهاي به تسهيالت رونق طرح از ها اه بنگ اين سهم به اشاره با كشاورزي محصول زراعي محصوالت 15 باغي محصوالت كشاورزي، جهاد وزارت اقتصادي امور دفتر اند.»
  مديركل رده جذب را بانكي تسهيالت درصد 50 از بيش است.» بوده صفر كوچك توليدي بنگاه 472 گفت:«01هزار توليد داراي مهم باغي محصول 15 داشتن با ايران است. كوچك هاي اه بنگ سهم از يي ازه ارقام
  اعداد هاي بخش مشاركت با بايد تعاون قانون اليحه قالب در بانكي تسهيالت دريافت شرايط درباره وي در نام ثبت با شرايط حائز كشاورزي بخش متوسط از بعد باغي محصوالت توليد تنوع نظر از جهاني مقام پيش را توليد رونق تسهيالت از كشاورزي شود
  متوسط تدوين
  مرتبط متوسط كوچك توليدي هاي بنگاه مالي تامين طرح بانك العمل دستور به ها نك با توجهي بي موفق تجارت معدن صنعت، وزارت ياب بهي سامانه دنيا سوم رتبه تركيه با مشتركا امريكا چين، كشورهاي كه گشود اقتصادي فعاالن گروهي هاي رسان
  روي گفت: رضوي خراسان تعاون اتاق رييس
  مشهد| تجارت معدن صنعت، وزارت تمام نيمه هاي رح مركزي بانكي تسهيالت تومان ميليارد 400 3هزار دريافت به است. كرده خود آن از را اين نبايدهاي ها بايد از تحليلي ميتوان آنها استناد
  با هاي بخش تمامي مشاركت با بايد تعاون قانون
  اليحه هاي اه بنگ طرح، اين دستورالعمل كرد:«براساس اذعان امور دفتر مديركل شدند.» در نيز ايران كشاورزي محصوالت صادرات نظر از بيني پيش امكان نهايتا تا كرد ارائه تاثيرگذار
  بخش كرد: اظهار مجتبوي سيدحسين شود. تدوين
  مرتبط پايداري ظرفيت كه فعال نيمه متوسط كوچك جهاد وزارت اقتصادي راستاي در ياب بهين گفت:«سامانه خالدي محمد جهان دهم تا اول هاي رتب داراي 01محصول صادرات نمايان است، رو به رو آن با ايران كشاورزي كه
  شرايطي شده انجام تعاون قانون اليحه براي زيادي حبههاي
  مصا هاي رح همچنين دارند توليدشان براي فروش بازار گفت:«با كشاورزي متوسط كوچك توليدي هاي بنگاه مالي تامين طرح تجارت فائو، منابع براساس كه توضيح اين با است وجود گزارش اين بطن در توجهي جالب نكات
  شود. اعضاي تمام با همكاري براي آمادگي كه شده اعالم
  و توانند مي درصد 60 باالي فيزيكي پيشرفت با توليدي دليل به اينكه به توجه درصد 60 باالي پيشرفت با تمام نيمه هاي طرح صادرات بر متكي دنيا كشاورزي محصوالت جهاني موضوعاتي كرد؛ عبور سادگي به آن از نبايد كه
  دارد ايرادات گرفتن براي كشور تعاون هاي اق ات تعاون كنند.»
  بخش اقدام بانكي تسهيالت اخذ براي متقاضيان، انباشت معدن صنعت، وزارت توسط توليد رونق براي كشورهاي بين از بوده اصلي 53محصول واردات ايران خصوصي هاي بان درصدي» سهم«صفر
  مانند آغاز اينكه بيان با وي است. شده گرفته نظر در
  آن بر تجارت معدن صنعت، گفت:«وزارت خالدي اين مالي تامين امكان جهاد وزارت هاي ري پيگي با كه شده راهاندازي تجارت 55 زراعي محصوالت ادركننده 46كشور جهان ندهنده نشا كشاورزي هاي بنگاه به تدهي تسهيال
  در داد: ادامه است، بوده قبل دولت در اليحه اين
  تدوين هاي بنگاه توسط بانكي تسهيالت مصرف چگونگي از توليدي هاي واح تسهيل ملي كارگروه اعضاي همراهي كشاورزي هستند. باغي محصوالت كننده صادر كشور ايران اقتصاد از هايي بخ در كه است خاصي نگاه
  نوع پر باشند داشته نقش آن تدوين در همه كه يي كرد.»
  اليحه خواهد نظارت توليدي كشاورزي بانك طريق اين توليدي واحدهاي شد، موافقت توليد موانع رفع زعفران، نظير ديگري ارزشمند محصوالت همچنين دارد. وجود كشاورزي كلي ماهيت به
  نسبت ما كرده فراهم را همه رضايت واند تم كه است
  واضح ايجاد بدون اقتصادي ساختارهاي رشد حال، هر در نپذير امكا تنهايي به تسهيالت دريافت براي مذكور سامانه در نيز بخش دليل به كه يشود توليد ايران در نيز زيره
  زرشك وزارت از پشتيباني نهايت بوده راضي رويه اين در
  نيز كشاورزي بخش توسعه براي الزم هاي زيرساخ مركزي بانك نيست، كنند.» نام ثبت بانكي نظر از كشاورزي اصلي محصوالت شمار در نگرفتن قرار ارقام آمار ديد از ايران در كشاورزي وضعيت رييس يآوريم. عمل به را ها ان است در كار ادارات
  و وجود به مستلزم تغييرات اين ايجاد نيست ميسر پذير رقاب توليدي موانع رفع قانون )47(هدام به بنا پرداختي تسهيالت درصد 70 اينكه بيان با وي واقع در ايران نشده لحاظ دي بنه طبق اين در فائو به پرداختي تسهيالت ارقام اعداد اينكه از
  قبل مناسب تعامل به اشاره با رضوي خراسان تعاون
  اتاق در تا است آن وقوع براي مناسب شرايطي آوردن غيرتخصصي هاي بانك تمام كه كشور مالي نظام ارتقاي قالب در كشاورزي فعال نيمه توليدي هاي بنگاه به اين از تعدادي در دنيا كنندگان تولي زرگترين جزو بد دهيم، قرار يا ارزيابه ميز روي را كشاورزي
  بخش تصريح رضوي خراسان در مختلف هاي بخش
  ميان كشاورزان اختيار در مناسب تهاي فرص آن، نتيجه را خود اعطايي تسهيالت از سهمي كرده، موظف را سوي از متوسط كوچك هاي بنگاه مالي تامين طرح است. نيز محصوالت كشورمان كشاورزي كلي هاي ظرفيت به نگاهي
  نيست كل اداره ميان خوبي ارتباط استان در ماكنون
  كرد: هاي اوري فن انتقال الزم، تسهيالتي حمايت گيرد. قرار داخلي ناخالص توليد از كشاورزي بخش سهم معادل كرد:«ساير اظهار است، شده پرداخت كشاورزي بانك نظام آن براساس بايد ه ك هايي ظرفيت
  بيندازيم. كه دارد وجود خصوصي بخش بدنه انا شهرسته
  ادارات سازي زمين نهايتا روز به مهارتي وزشاي آم نوين، مهر در مهيي نا ابالغ با دهند اختصاص بخش اين به با بيشتري همكاري بايد راستا اين در نيز ها نك با توليد» «رونق طرح از كشاورزي سهم برخي چند هر بگيرد. شكل كشور تسهيالتي
  حمايتي خراسان به ارتباط اين بررسي براي انها است از
  بسياري كشاورزي متوسط كوچك هاي بنگاه توسعه براي هاي بنگاه خواسته، غيرتخصصي هاي بانك از امسال ماه كشاورزي، بانك از بعد باشند. داشته كشاورزي بخش ندهنده نشا كه توجهي قابل اندازهاي چشم چنين با دليل به ايران كشاورزي نظام كه معتقدند تحليلگران
  از يآيند.
  رضوي انتقال صادراتي جديد بازارهاي ايجاد راستاي در ضوابط چارچوب در نيز كشاورزي متوسط كوچك هاي بان درصد تا كدام هر ملي ملت هاي بان آخرين است، ايران كشاورزي بالقوه هاي ظرفي نوين هاي اوري فن از استفاده عدم فرسوده
  ساختار شرايط اين ازجمله كشاورزي نياز مورد هاي اوري فن شوند.» بررسي پذيرش مربوط مقررات كاركنان رفاه تجارت تعاون، توسعه صادرات، سپه، كه يدهد نشان توليد رونق تسهيالت ارقام اعداد براساس اما دارد فاصله خود تاي ظرفي حداكثر صادراتي
  با قير حمل محموله ترين بزرگ ميشود. محسوب متوسط كوچك بنگاه 93هزار كرد:«از تصريح وي هاي اه بنگ به را تسهيالت كل از درصد تا كدام هر به تسهيالت اين گيري جهت از 52درصد به نزديك متحد) ملل كشاورزي فائو(سازمان اطالعات شد
  آخرين بارگيري فارس خليج بندر
  در كل اداره ويژه منطقه بندري امور عاون م|
  بندرعباس بار نخستي براي كه گفت هرمزگان دريانوردي
  بنادر كشتي با صادراتي قير محموله گترين بزر استان، شود
  در مي برگزار ماه بهمن محمدعلي شد. بارگيري فارس خليج بندر در تني
  9هزار )VIVEKA( وكا وي كشتي كرد: اظهار ديپور سعي
  ِ
  اص 5/7متر آبخور متر 125 طول تن، هزار حدود تناژ اول
  با همراه مآفريني رويداد دومين
  اختتاميه افزود: وي كرد. بارگيري فارس خليج 75بندر اسكله
  در طي كشتي اين به صادراتي قير محموله بارگيري
  عمليات رويكرد با اول، همراه كارآفريني رويدادهاي پذيرفته اوليه ارزيابي در كه دهايي اي صاحبان رويداد دومين اختتاميه مراسم
  داوري رسيد. انجام به مناسب عملياتي نرم با روز دو
  مدت كسب انتخاب حوزه اين در متداول رويدادهاي رويداد داوري نهايي مرحله در شركت جهت شدند، ثامن، پژوهشكده مشاركت با اول همراه مآفريني
  ه در با رويدادها اين در كه ود برگزار نوپا كارهاي كارگاه اين در شود، مي انجام بهمن در كه اصلي ميشود. برگزار مقدس مشهد در ماه نشستند
  بهمن شكوفه به جنوبي سا خرا هاي بادام كارآفريني اكوسيستم بر حاكم فضاي گرفتن نظر كسب مدل «بوم موضوعات با تا داشتند حضور ارتباطات شركت ارتباطات كل اداره گزارش
  به خراسان هواشناسي بيني پيش كه درحالي
  بيرجند| در موجود ضعف نقاط كردن برطرف كشور مقابل ارائه «نحوه نيز اوليه» «محصول كار» رويداد دومين آموزشي كارگاه ايران،
  سيار استان مناطق برخي در يخبندان سرما ادامه از
  جنوبي اول، همراه نيازهاي نيز فعلي مشابه رويدادهاي شوند. آشنا بيشتر داوري» «معيارهاي داوران» ثامن پژوهشكده مشاركت با اول همراه آفريني
  هم درختان از تعدادي دارد، حكايت قبل روزهاي
  همانند است. پذيرفته صورت الزم هاي ازي بوم از رويداد دومين نهايي مرحله است گفتني كتكننده شر ايده صاحبان حضور با مقدس
  مشهد شكوفه زيركوه مرزي شهرستان روستاي«آبيز» در
  بادام كسب از اول همراه حمايت نگاه با رويدادها اين موضوع با اول همراه مآفريني رويدادهاي مجموعه اساتيد اول، همراه مديران از جمعي رويداد،
  در خصوص همين در زيركوه كشاورزي جهاد مدير
  كردند. فضاي ايجاد همچنين نوآور نوپا كارهاي گردشگري»، حوزه در موبايل بر مبتني «خدمات پژوهشكده مشهد فردوسي دانشگاه
  دانشجويان اين روستاي«آبيز» بادام درختان از تعدادي
  گفت: نامگذاري مآفريني» «ه رويدادهاي نام به كارآفريني برگزار مقدس، مشهد در جاري سال ماه بهمن تا فردوسي دانشگاه مهندسي دانشكده در مشهد،
  ثامن موقع اين در هوايي آب تغييرات دليل به
  شهرستان است. شده ميشود. شد. برگزار
  مشهد بين از موجب سرمازدگي نشست شكوفه به سال
  از باز افزود: بنايسدي عليرضا شد. خواهد فهها شكو استاني
  رفتن هاي
  چهره منطقه اين در زمستان اوايل هها شكوف زودهنگام
  شدن محصول توليد كاهش شكوفه رفتن بين از
  احتمال گذاري سرمايه مناسب ظرفيت تومان 045ميليارد تخصيص مديران تعامل تقويت ضرورت هگذاري سرماي دالر ميليون 261 گفته به داد. خواهد افزايش را جاري زراعي سال در
  بادام گرما فصل تا كه كردند شكوفه درحالي بادام درختان پتروشيمي
  وي در دولت سفر اعتبارات از كها بان با ادارات رضوي خراسان
  در احتمال شرايطي چنين در است باقي زمان ماه
  حدود بود. خواهد زياد درختان شكوفه
  سرمازدگي امور هماهنگي معاون كردستان| استانداري عمراني معاون قزوين| در گفت: بروجرد ف|رماندار لرستا امور مديركل رضوي|
  خراسان استانداري منابع توسعه اقتصادي 045ميليارد اينكه به توجه با گفت: قزوين ترين مهم اشتغال موضوع كنوني شرايط گفت: رضوي خراسان دارايي قزوين
  اقتصادي در متخلف صنفي واحد 680 شناسايي مناسبي ظرفيت كردستان گفت: كردستان استان به دولت سفر اعتبارات از تومان رود. شمار به شهرستان اين در مساله دالر 162ميليون امسال گذشته ماه
  ظرف استان تجارت معدن صنعت، سازمان رييس
  قزوين| صنايع پتروشيمي در گذاري سرمايه براي رقم اين با يتوان بنابراين كرده پيدا تخصيص تخصصي كارگروه در ديروز وران علي شده انجام استان اين در خارجي هگذاري
  سرماي استان سطح در صنفي متخلف 680 داد: خبر
  قزوين مركز جلسه در فيروزي حسين ايسنا، گزارش به دارد. دستي پايين گزارش به برداشت. موثري هاي ام راهها ايمني روژهها تسريع در فضاي بهبود اشتغال، كرد: اظهار شهرستان اين هگذاري سرماي اشتغال يهگذاري سرما خدمات مركز نشست در رمضاني سيدمهدي
  است. تعزيرات كل اداره به قطعي حكم صدور جهت
  شناسايي كرمان عمران سازمان مديرعامل حضور با كه هگذاري سرماي خدمات توديع مراسم در قزوين استانداري عمراني معاون فرخزاد، علي ايسنا شهرستان اين مهم هاي اولوي الزامات جزو توليد كار كسب مشابه مدت به نسبت گذاري سرماي ميزان اين افزود: رضوي
  خراسان ترويج نشست در پرزحمت علي شدند. معرفي حكومتي هگذاري سرماي براي كردستان هاي ظرفي معرفي بررسي براي بايد مديران كرد: اظهار استان شهرسازي راه مديركل معارفه ديگر در چرا كه دارد سوال جاي كرد: عنوان وي يوند. محسوب جذب درخصوص داد: ادامه وي است. داشته افزايش 31درصد
  پارسال كه اصناف حوزه در لباس مد عفاف، حجاب، فرهنگ از حمايت خوشبختانه كرد: اظهار شد، برگزار استان در سازمان اين بتوانند تا بگذارند مردم سته ها خوا به پاسخگويي براي كافي وقت در اما ييرد صورت اشتغالزايي لرستان استان هاي شهرستا 241ميليون مدت همين در نيز دولت تضمين با مستقيم گذاري يه
  سرما معدن صنعت، سازمان بازرگاني امور معاون حضور
  با مجموعه تاكيد مورد كردستان در پتروشيمي زمينه در ذاري اي سرمگ يشود توصيه افزود: وي كنند. كسب را مردم جانبه هم رضايت يشود. نم انجام توجه مورد مطلوب نحو به اين بروجرد شهرستان كه شد مصوب رضوي خراسان در خارجي گذاري سرماي طرح
  دالر پوشاك اتحاديه رييس اصناف، اتاق مسووالن
  تجارت، تجارت معدن صنعت، محترم وزير حمايت مورد ويژه به يازدهم دولت مالقات به را ساعاتي روز هر نيز جديد شهرسازي راه مديركل تا بايد ادارات مديران مسووالن كرد: رشان خاطن بروجرد فرماندار مديركل است. بيشتر پارسال مشابه مدت به نسبت درصد 10
  حدود شد، برگزار قزوين استان اسالمي ارشاد فرهنگ
  اداره با راستا نيز استاني مديران كرد: عنوان همچنين فيروزي است. مردم رضايت بايد ما كارهاي همه خروجي چراكه بپردازد مردم با سهميه تحقق اشتغال سند تحقق براي مداوم رصد پيگيري با 04درصد مجموع در گفت: رضوي خراسان دارايي اقتصادي
  امور متخلف صنفي واحد 680 امسال ماه آذر در كرد: اظهار كه آب وجود جمله از استان هاي ظرفي به توجه با دولت رويكرد هايي آسي اعتبارات كمبود جهت به كرد: خاطرنشان فرخزاد باشد. پيش مانع گونه هر وجود صورت در شهرستان اين به يافته تخصيص استان در هگذاري سرماي مبلغ براساس خارجي هاي سرماي جذب
  از استان حكومتي تعزيرات به حكم صدور جهت شناسايي راهاندازي امكان كه باورند اين بر ود محسوب استان اولويت مزيت اعتبار تخصيص ريزي برنام با كه شده وارد اجرايي اي وزه در يفر كوران كنند. اقدام آن رفع به نسبت وقت اسرع در مهم اين روي 02درصد چين، به مربوط درصد 20 اروپايي، كشورهاي به
  مربوط توسط شده كش تخلفات ده پرون افزود: وي شدند. معرفي هماهنگي معاون دارد. وجود كردستان در ديگر پتروشيمي واحد يا كرد. جبران يتوان استان به جمهور رييس سفر مستمر پيگيري با بايد اجرايي اههاي دستگ ادارات مديران كرد: تاكيد 01درصد عراق با مرتبط درصد 10 پاكستان، افغانستان به
  مربوط مشترك هاي گشت قالب در يا بازرسي نفره دو هاي
  تيم ذيربط مديران افزود: كردستان استانداري منابع توسعه اقتصادي امور اعتبارات از درصد 30 شد: يادآور قزوين استانداري عمراني معاون تسهيالت پرداخت عامل هاي بان با تنگاتنگ ارتباط برقراري مداوم خارجي گذاري سرماي جذب براي افزود: وي كشورهاست. ساير
  از هاي يه اتحاد حكومتي، تعزيرات ازجمله ها دستگا ساير
  با در هگذاري سرماي تسهيل تسريع در كامل همكاري آماده استان در كه است درحالي اين دارد تعلق شهرسازي راه اداره به استاني جايگزيني وامگيرنده انصراف نظير احتمالي مشكالت به اشتغالزايي هايي وق مش ارائه رحها اين از يكي كه شده انجام مختلفي
  اقدامات تشكيل انتظامي نيروي پزشكي علوم دانشگاه صنفي، عمل به گذاري سرماي اين از را الزم هاي حماي هستند زمينه اين با مرتبط نيز استان عمراني هاي فعاليت از درصد 50 حدود چيزي توجه قبيل اين از مواردي المها استع بانكي، هاي نت ضما مشكل آنها، رمضاني است. استان از صادرات ميزان افزايش براي صادركنندگان
  به از گذشته ماه در اينكه به اشاره با پرزحمت است. شده كشور رقابتي نسبي مزيت كرد: خاطرنشان فيروزي آورد. خواهند سرعت راستاي در كرد: اضافه فرخزاد است. شهرسازي راه كل اداره منتظر نبايد مسووالن كرد: بيان وي كنند. اقدام آنها رفع به نسبت ارائه طريق از استان صادرات افزايش طرح راستا اين در داد:
  ادامه همچون هايي اه دستگ گفت: شد، بازديد نانوايي واحدهاي كشور اقتصادي هاي ظرفي ترين مه از گاز نفت فرآوري درخصوص جانبه همه تعامل نيازمند راهي عمراني هاي فعاليت به بخشيدن تشكيل روند جريان در گرفتن قرار با بايد بلكه كبمانند ها بان اقدامات طرح اين در شد اجرا خارجي صادركنندگان به خارجي
  تسهيالت بهداشت نانوايان اتحاديه بازرگاني، خدمات غله شركت توان فروشي خام از جلوگيري ضمن آن به وابسته صنايع توسعه است تحقق راستاي در يتواند تعامل اين هستيم نهادها ها دستگاه دنبال تسهيالت پرداخت تا مراحل بانكي تسهيالت هاي ده رون داشته سال در صادرات دالر 005هزار از بيش كه صادركنندگاني
  به اند. داشت همكاري سازمان اين بخشيد.
  با خواهد ارتقا جهان اقتصاد در را كشور رقابتي باشد. داشته بسزايي سهم اداره اين اهداف كنند. مرتفع نكها با همكاري با را احتمالي مانع مشكل گونه هر يشود. اعطا كار پروانه خراسان در اقامت مجوز باشند،
سهم صفر درصدي بانك‌هاي خصوصي در تسهيلات كشاورزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
سهم صفر درصدي بانك‌هاي خصوصي در تسهيلات كشاورزي
«تعادل» سهم بخش كشاورزي در طرح رونق توليد را بررسي مي‌كند


گروه بنگاه‌ها|

كشاورزي به عنوان قديمي‌ترين فعاليت توليدي، مهم‌ترين فعاليت اقتصادي همه كشورهاي جهان در مسير تاريخ تكامل بشري است. اگر كشاورزي را يكي از مهم‌ترين اركان توليد در هر جامعه‌يي فرض كنيم در آن صورت روشن مي‌شود كه هر نوع تصميم‌سازي براي رونق توليد بدون ترسيم چشم‌اندازهاي توسعه در بخش كشاورزي بدون ثمر خواهد بود. در كشورهاي پيشرفته، گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد توسعه يافته با پيشرفت فني و تكنيكي و بالا رفتن بهره‌‌وري در بخش كشاورزي توام شده است، موضوعي كه رابطه متقابلي كه در كشورهاي توسعه نيافته در مسير معكوس شكل گرفته و اغلب تصميم‌سازان اين كشورها گمان مي‌كنند كه راهكارهاي صنعتي شدن از مسير«نفي» ظرفيت‌هاي اقتصادي سنتي(مانند كشاورزي) مي‌گذرد. اين مساله درخصوص طرح رونق توليد كه با هدف پويايي كسب و كار بنگاه‌هاي خرد در كشورمان از ابتداي سال95 عملياتي شده است نيز صدق مي‌كند. به عبارت روشن‌تر، كشاورزي توسعه يافته يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود و بدون بسترسازي مناسب براي توسعه كشاورزي نمي‌توان به دروازه‌هاي رشد پايدار رسيد. دولت يازدهم هم اگر قصد دارد اقتصاد ايران را به سمت وضعيتي تثبيت يافته، هدايت كند بخشي از ظرفيت‌هاي اعتباري خود را بايد صرف حمايت از روش‌هاي نوين كشاورزي در كشورمان كند. در روزهاي ابتداي هفته مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، اعداد و ارقام تازه‌يي از سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي از تسهيلات رونق توليد را پيش روي رسانه‌هاي گروهي و فعالان اقتصادي گشود كه با استناد آنها مي‌توان تحليلي از بايد‌ها و نبايدهاي اين بخش تاثيرگذار ارائه كرد تا نهايتا امكان پيش‌بيني شرايطي كه كشاورزي ايران با آن رو به رو است، نمايان شود. نكات جالب توجهي در بطن اين گزارش وجود دارد كه نبايد از آن به سادگي عبور كرد؛ موضوعاتي مانند سهم«صفر درصدي» بانك‌هاي خصوصي ايران در تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي كشاورزي نشان‌دهنده نوع نگاه خاصي است كه در بخش‌هايي از اقتصاد ايران نسبت به ماهيت كلي كشاورزي وجود دارد. وضعيت كشاورزي در ايران از ديد آمار و ارقام

قبل از اينكه اعداد و ارقام تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي را روي ميز ارزيابي‌ها قرار دهيم، بد نيست نگاهي به ظرفيت‌هاي كلي كشاورزي كشورمان بيندازيم. ظرفيت‌هايي كه ‌بايد براساس آن نظام حمايتي و تسهيلاتي كشور شكل بگيرد. هر چند برخي از تحليلگران معتقدند كه نظام كشاورزي ايران به دليل ساختار فرسوده و عدم استفاده از فناوري‌هاي نوين با حداكثر ظرفيت‌هاي خود فاصله دارد اما براساس آخرين اطلاعات فائو(سازمان كشاورزي ملل متحد) ايران در توليد يك سوم از تعداد محصولات اصلي دنيا داراي رتبه‌هاي اول تا دهم جهان بوده كه سهم محصولات باغي 15و محصولات زراعي 7 محصول است. ايران با داشتن 15محصول باغي مهم داراي مقام جهاني از نظر تنوع توليد محصولات باغي بعد از كشورهاي چين، امريكا مشتركا با تركيه رتبه سوم دنيا را از آن خود كرده است.

از نظر صادرات محصولات كشاورزي ايران نيز در صادرات 10محصول داراي رتبه‌هاي اول تا دهم جهان است با اين توضيح كه براساس منابع فائو، تجارت جهاني محصولات كشاورزي دنيا متكي بر صادرات و واردات 35محصول اصلي بوده و از بين كشورهاي جهان 64 كشور صادر‌كننده محصولات زراعي و 55 كشور صادر‌كننده محصولات باغي هستند.

همچنين محصولات ارزشمند ديگري نظير زعفران، زرشك و زيره نيز در ايران توليد مي‌شود كه به دليل قرار نگرفتن در شمار محصولات اصلي كشاورزي از نظر فائو در اين طبقه‌بندي‌ها لحاظ نشده و ايران در واقع جزو بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان دنيا در تعدادي از اين محصولات نيز است. سهم كشاورزي از طرح «رونق توليد»

با چنين چشم‌اندازهاي قابل توجهي كه نشان‌دهنده ظرفيت‌هاي بالقوه كشاورزي ايران است، آخرين اعداد و ارقام تسهيلات رونق توليد نشان مي‌دهد كه نزديك به 25درصد از جهت‌گيري اين تسهيلات به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي ميل كرده است. مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به سهم اين بنگاه‌ها از طرح رونق توليد گفت:«10هزار و 472بنگاه توليدي كوچك و متوسط بخش كشاورزي حائز شرايط با ثبت نام در سامانه بهين‌ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به دريافت 3هزار و 400ميليارد تومان تسهيلات بانكي شدند.»

 محمد خالدي گفت:«سامانه بهين‌ياب در راستاي طرح تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط و طرح‌هاي نيمه تمام با پيشرفت بالاي 60 درصد براي رونق توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازي شده كه با پيگيري‌هاي وزارت جهاد كشاورزي و همراهي اعضاي كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد موافقت شد، واحدهاي توليدي اين بخش نيز در سامانه مذكور براي دريافت تسهيلات بانكي ثبت نام كنند.»

وي با بيان اينكه 70درصد تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي توليدي نيمه فعال كشاورزي در قالب طرح تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي بانك كشاورزي پرداخت شده است، اظهار كرد:«ساير بانك‌ها نيز در اين راستا بايد همكاري بيشتري با بخش كشاورزي داشته باشند. بعد از بانك كشاورزي، بانك‌هاي ملت و ملي هر كدام 7 تا 8 درصد و بانك‌هاي سپه، صادرات، توسعه تعاون، تجارت و رفاه كاركنان هر كدام 2 تا 3درصد از كل تسهيلات را به بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كشاورزي پرداخت كرده‌اند. سهم مشاركت بانك‌هاي خصوصي در ارائه اين تسهيلات به واحدهاي غيرفعال و نيمه فعال كشاورزي صفر بوده است.» بي توجهي بانك‌ها به دستور‌العمل بانك مركزي

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت:«با توجه به اينكه به دليل انباشت متقاضيان، امكان تامين مالي اين واحد‌هاي توليدي از طريق بانك كشاورزي به تنهايي امكان‌پذير نيست، بانك مركزي بنا به ماده(47) قانون رفع موانع توليدي رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه تمام بانك‌هاي غيرتخصصي را موظف كرده، سهمي از تسهيلات اعطايي خود را معادل سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به اين بخش اختصاص دهند با ابلاغ نامه‌يي در مهر ماه امسال از بانك‌هاي غيرتخصصي خواسته، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي نيز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط پذيرش و بررسي شوند.»

وي تصريح كرد:«از 39هزار بنگاه كوچك و متوسط توليدي نيمه فعال كشاورزي كه در سامانه بهين‌ياب ثبت نام كرده‌اند تاكنون 19هزار و 215بنگاه به تاييد كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليدي رسيده و به بانك‌ها معرفي شدند كه از اين تعداد 55 درصد معادل 10هزار و 472بنگاه موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند.»

خالدي ادامه داد:«در سال 95 نزديك به 16هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط براي افزايش توليد و اشتغال اختصاص يافته كه از اين مبلغ تاكنون 13هزار ميليارد تومان از طريق بانك‌ها پرداخت شده است.»وي سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي از تسهيلات بانكي پرداختي را 25درصد معادل 3هزار و 400ميليارد تومان عنوان و اظهار كرد:«اگر سهم صنايع تبديلي و تكميلي كه از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شده‌اند را به اين مبلغ اضافه كنيم، ميزان تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي به بيش از 30درصد از كل تسهيلات مي‌رسد.» توازن استاني تسهيلات كشاورزي

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در ادامه درخصوص توزيع استاني آيين تسهيلات گفت:«برخي از استان‌ها ظرفيت بالايي براي جذب تسهيلات در واحدهاي راكد و نيمه فعال دارند به طوري كه بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كشاورزي در استان‌هاي جنوب كرمان، خراسان شمالي بالاي 60 درصد و استان‌هاي ايلام و كردستان بيش از 50 درصد تسهيلات بانكي را جذب كرده‌اند.»

وي درباره شرايط دريافت تسهيلات بانكي در قالب طرح تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط و طرح‌هاي نيمه تمام وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان كرد:«براساس دستورالعمل اين طرح، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيمه فعال كه ظرفيت پايداري و بازار فروش براي توليدشان دارند همچنين طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد مي‌توانند براي اخذ تسهيلات بانكي اقدام كنند.»

 خالدي گفت:«وزارت صنعت، معدن و تجارت بر چگونگي مصرف تسهيلات بانكي توسط بنگاه‌هاي توليدي نظارت خواهد كرد.»

در هر حال، رشد ساختارهاي اقتصادي بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه بخش كشاورزي ميسر نيست و ايجاد اين تغييرات مستلزم به وجود آوردن شرايطي مناسب براي وقوع آن است تا در نتيجه آن، فرصت‌هاي مناسب در اختيار كشاورزان قرار گيرد. حمايت تسهيلاتي لازم، انتقال فناوري‌هاي نوين، آموزش‌هاي مهارتي به روز و نهايتا زمينه‌سازي براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي در راستاي ايجاد بازارهاي جديد صادراتي و انتقال فناوري‌هاي مورد نياز كشاورزي ازجمله اين شرايط محسوب مي‌شود.نویسنده:
اختتاميه دومين رويداد هم‌آفريني همراه اول
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
اختتاميه دومين رويداد هم‌آفريني همراه اول
بهمن‌ماه برگزار مي‌شود


داوري و مراسم اختتاميه دومين رويداد هم‌آفريني همراه اول با مشاركت پژوهشكده ثامن، بهمن ماه در مشهد مقدس برگزار مي‌شود.

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، كارگاه آموزشي دومين رويداد هم‌آفريني همراه اول با مشاركت پژوهشكده ثامن مشهد مقدس با حضور صاحبان ايده شركت‌كننده در رويداد، جمعي از مديران همراه اول، اساتيد و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و پژوهشكده ثامن مشهد، در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

صاحبان ايده‌هايي كه در ارزيابي اوليه پذيرفته شدند، جهت شركت در مرحله نهايي و داوري رويداد اصلي كه در بهمن انجام مي‌شود، در اين كارگاه حضور داشتند تا با موضوعات «بوم مدل كسب و كار» و «محصول اوليه» و نيز «نحوه ارائه مقابل داوران» و «معيارهاي داوري» بيشتر آشنا شوند.

گفتني است مرحله نهايي دومين رويداد از مجموعه رويدادهاي هم‌آفريني همراه اول با موضوع «خدمات مبتني بر موبايل در حوزه گردشگري»، ۳ تا ۵ بهمن ماه سال جاري در مشهد مقدس، برگزار مي‌شود.

رويدادهاي كارآفريني همراه اول، با رويكرد رويدادهاي متداول در اين حوزه و انتخاب كسب و كارهاي نوپا برگزار مي‌شود كه در اين رويدادها با در نظر گرفتن فضاي حاكم بر اكوسيستم كارآفريني كشور و برطرف كردن نقاط ضعف موجود در رويدادهاي مشابه فعلي و نيز نيازهاي همراه اول، بومي‌سازي‌هاي لازم صورت پذيرفته است.

اين رويدادها با نگاه حمايت همراه اول از كسب و كارهاي نوپا و نوآور و همچنين ايجاد فضاي كارآفريني به نام رويدادهاي «هم‌آفريني» نامگذاري شده است.نویسنده:
261 ميليون دلار سرمايه‌گذاري در خراسان رضوي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
261 ميليون دلار سرمايه‌گذاري در خراسان رضوي


خراسان رضوي|  مديركل امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي گفت: ظرف ماه گذشته امسال 261ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اين استان انجام شده است. سيدمهدي رمضاني در نشست مركز خدمات سرمايه‌گذاري خراسان رضوي افزود: اين ميزان سرمايه‌گذاري نسبت به مدت مشابه پارسال 13درصد افزايش داشته است. وي ادامه داد: درخصوص جذب سرمايه‌گذاري مستقيم با تضمين دولت نيز در همين مدت 142ميليون دلار طرح سرمايه‌گذاري خارجي در خراسان رضوي مصوب شد كه حدود 10درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بيشتر است. مديركل امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي گفت: در مجموع 40درصد از جذب سرمايه‌هاي خارجي براساس مبلغ سرمايه‌گذاري در استان مربوط به كشورهاي اروپايي، 20درصد مربوط به چين، 20درصد مربوط به افغانستان و پاكستان، 10درصد مرتبط با عراق و 10درصد از ساير كشورهاست. وي افزود: براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي اقدامات مختلفي انجام شده كه يكي از اين طرح‌ها ارائه مشوق‌هايي به صادركنندگان براي افزايش ميزان صادرات از استان است. رمضاني ادامه داد: در اين راستا طرح افزايش صادرات استان از طريق ارائه تسهيلات خارجي به صادركنندگان خارجي اجرا شد و در اين طرح به صادركنندگاني كه بيش از 500 هزار دلار صادرات در سال داشته باشند، مجوز اقامت در خراسان و پروانه كار اعطا مي‌شود.نویسنده:
ضرورت تقويت تعامل مديران ادارات با بانك‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
ضرورت تقويت تعامل مديران ادارات با بانك‌ها


لرستان| فرماندار بروجرد گفت: در شرايط كنوني موضوع اشتغال مهم‌ترين مساله در اين شهرستان به شمار مي‎رود.

علي كوراني‎فر ديروز در كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه‎گذاري اين شهرستان اظهار كرد: اشتغال، بهبود فضاي كسب و كار و توليد جزو الزامات و اولويت‎هاي مهم اين شهرستان محسوب مي‎شوند. وي عنوان كرد: جاي سوال دارد كه چرا در ديگر شهرستان‎هاي استان لرستان اشتغالزايي صورت مي‎گيرد اما در شهرستان بروجرد اين به نحو مطلوب و مورد توجه انجام نمي‎شود. فرماندار بروجرد خاطر‌نشان كرد: مسوولان و مديران ادارات بايد با پيگيري و رصد مداوم براي تحقق سند اشتغال و تحقق سهميه تخصيص يافته به اين شهرستان در صورت وجود هر گونه مانع پيش‌ روي اين مهم در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام كنند. كوراني‎فر تاكيد كرد: مديران ادارات و دستگاه‎هاي اجرايي بايد با پيگيري مستمر و مداوم و برقراري ارتباط تنگاتنگ با بانك‎هاي عامل پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به مشكلات احتمالي نظير انصراف وام‎گيرنده و جايگزيني آنها، مشكل ضمانت‎هاي بانكي، استعلام‎ها و مواردي از اين قبيل توجه و نسبت به رفع آنها اقدام كنند. وي بيان كرد: مسوولان نبايد منتظر اقدامات بانك‎ها بمانند بلكه بايد با قرار گرفتن در جريان روند تشكيل پرونده‎هاي تسهيلات بانكي مراحل تا پرداخت تسهيلات دنبال و

هر‌گونه مشكل و مانع احتمالي را با همكاري بانك‎ها مرتفع كنند.نویسنده:
تخصيص 540 ميليارد تومان از اعتبارات سفر دولت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
تخصيص 540 ميليارد تومان از اعتبارات سفر دولت


قزوين| معاون عمراني استانداري قزوين گفت: با توجه به اينكه 540 ميليارد تومان از اعتبارات سفر دولت به استان تخصيص پيدا كرده بنابراين مي‌توان با اين رقم در تسريع پروژه‌ها و ايمني راه‌ها گام‌هاي موثري برداشت. به گزارش ايسنا علي فرخزاد، معاون عمراني استانداري قزوين در مراسم توديع و معارفه مديركل راه و شهرسازي استان اظهار كرد: مديران بايد وقت كافي براي پاسخگويي به خواسته‌هاي مردم بگذارند تا بتوانند رضايت همه ‌جانبه مردم را كسب كنند. وي افزود: توصيه مي‌شود تا مديركل راه و شهرسازي جديد نيز هر روز ساعاتي را به ملاقات با مردم بپردازد چراكه خروجي همه كارهاي ما بايد رضايت مردم باشد. فرخزاد خاطرنشان كرد: به جهت كمبود اعتبارات آسيب‌هايي در حوزه‌هاي اجرايي وارد شده كه با برنامه‌ريزي و تخصيص اعتبار سفر رييس‌جمهور به استان مي‌توان جبران كرد.

معاون عمراني استانداري قزوين يادآور شد: 30درصد از اعتبارات استاني به اداره راه و شهرسازي تعلق دارد و اين درحالي است كه چيزي حدود 50 درصد از فعاليت‌هاي عمراني استان نيز مرتبط با اداره كل راه و شهرسازي است. فرخزاد اضافه كرد: در راستاي سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي عمراني و راهي نيازمند تعامل همه ‌جانبه دستگاه‌ها و نهادها هستيم و اين تعامل مي‌تواند در راستاي تحقق اهداف اين اداره سهم بسزايي داشته باشد.نویسنده:
ظرفيت مناسب سرمايه‌گذاري در پتروشيمي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
ظرفيت مناسب سرمايه‌گذاري در پتروشيمي


كردستان| معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كردستان گفت: كردستان ظرفيت مناسبي براي سرمايه‌گذاري در پتروشيمي و صنايع پايين دستي دارد. به گزارش ايسنا، حسين فيروزي در جلسه مركز خدمات سرمايه‌گذاري كه با حضور مديرعامل سازمان عمران كرمان و براي بررسي و معرفي ظرفيت‌هاي كردستان براي سرمايه‌گذاري اين سازمان در استان برگزار شد، اظهار كرد: خوشبختانه حمايت از سرمايه‌گذاري در زمينه پتروشيمي در كردستان مورد تاكيد مجموعه دولت يازدهم به ويژه مورد حمايت وزير محترم صنعت، معدن و تجارت است. فيروزي همچنين عنوان كرد: مديران استاني نيز هم‌راستا با رويكرد دولت و با توجه به ظرفيت‌هاي استان از جمله وجود آب كه مزيت و اولويت استان محسوب مي‌شود بر اين باورند كه امكان راه‌اندازي 2 يا 3 واحد پتروشيمي ديگر در كردستان وجود دارد. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كردستان افزود: مديران ذي‌ربط در استان آماده همكاري كامل در تسريع و تسهيل سرمايه‌گذاري در اين زمينه هستند و حمايت‌هاي لازم را از اين سرمايه‌گذاري به عمل خواهند آورد. فيروزي خاطرنشان كرد: مزيت نسبي و رقابتي كشور درخصوص فرآوري نفت و گاز از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است و توسعه صنايع وابسته به آن ضمن جلوگيري از خام فروشي توان رقابتي كشور را در اقتصاد جهان ارتقا خواهد بخشيد.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/22
اخبار شهرستان‌ها


 مراسم بزرگداشت آيت‌الله هاشمي‌ رفسنجاني در حرم رضوي برگزار مي‌شود

 مشهد| به مناسبت ارتحال مجاهد ديرين نهضت اسلامي، يار قديمي امام راحل و رهبر معظم انقلاب، رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، مراسم بزرگداشتي در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار مي‌شود. اين مراسم روز پنج‌شنبه 23دي ماه 1395 ساعت 9:30 تا 11 در رواق امام خميني حرم مطهر رضوي برگزار مي‌شود. اين مراسم به همت نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي، استاندار خراسان رضوي، توليت آستان قدس رضوي و شوراي عالي حوزه علميه خراسان بر پا مي‌شود. مراسم ترحيم آيت‌الله رفسنجاني در

شاهچراغ (ع) برگزار مي‌شود

شيراز| استاندار فارس، نماينده ولي‌فقيه در استان و توليت آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) با صدور پيام مشتركي از عموم مردم براي شركت در مجلس ترحيم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني دعوت كردند. در بخشي از پيام منتشر شده، آمده است:«به پاس ارج نهادن به مجاهدت‌ها و تلاش‌هاي آن مرحوم و تكريم از ياور انقلاب، مجلس ترحيم در روز چهارشنبه 22دي ماه از ساعت 15 لغايت 17در جوار مضجع منور احمدبن موسي شاهچراغ (ع) برگزار مي‌شود. از عموم مردم شريف جهت شركت در آن مجلس دعوت به عمل مي‌آيد.» مراسم بزرگداشت ارتحال آيت‌الله هاشمي

در ايلام برگزار مي‌شود

ايلام| سرپرست شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ايلام گفت: مراسم بزرگداشت ارتحال آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ايلام برگزار مي‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي چراغي‌پور اظهار كرد: اين مراسم با حضور مسوولان استاني و مردم روز چهارشنبه 22دي در مسجد جامع شهر ايلام با سخنراني حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدنقي لطفي، نماينده ولي‌فقيه در استان ايلام برگزار مي‌شود. لايحه قانون تعاون بايد با مشاركت بخش‌هاي مرتبط تدوين شود

مشهد| رييس اتاق تعاون خراسان رضوي گفت: لايحه قانون تعاون بايد با مشاركت تمامي بخش‌هاي مرتبط تدوين شود. سيدحسين مجتبوي اظهار كرد: مصاحبه‎هاي زيادي براي لايحه قانون تعاون انجام شده و اعلام شده كه آمادگي براي همكاري با تمام اعضاي بخش تعاون و اتاق‌هاي تعاون كشور براي گرفتن ايرادات آن در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينكه آغاز تدوين اين لايحه در دولت قبل بوده است، ادامه داد: لايحه‌يي كه همه در تدوين آن نقش داشته باشند پر واضح است كه مي‌تواند رضايت همه را فراهم كرده و ما نيز در اين رويه راضي بوده و نهايت پشتيباني از وزارت و ادارات كار در استان‌ها را به عمل مي‌آوريم. رييس اتاق تعاون خراسان رضوي با اشاره به تعامل مناسب ميان بخش‌هاي مختلف در خراسان رضوي تصريح كرد: هم‌اكنون در استان ارتباط خوبي ميان اداره كل و ادارات شهرستان‌ها و بدنه بخش خصوصي وجود دارد كه بسياري از استان‌ها براي بررسي اين ارتباط به خراسان رضوي مي‌آيند. بزرگ‌ترين محموله حمل قير صادراتي

در بندر خليج فارس بارگيري شد

بندرعباس| معاون امور بندري و منطقه ويژه اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت كه براي نخستين ‌بار در استان، بزرگ‌ترين محموله قير صادراتي با كشتي 9هزار تني در بندر خليج فارس بارگيري شد. محمدعلي اصل‌سعيدي‌پور اظهار كرد: كشتي وي وِكا (VIVEKA) با تناژ حدود 9هزار تن، طول 125متر و آبخور 5/7متر در اسكله 57 بندر خليج فارس بارگيري كرد. وي افزود: عمليات بارگيري محموله قير صادراتي به اين كشتي طي مدت دو روز با نرم عملياتي مناسب به انجام رسيد. بادام‌هاي خراسان‌ جنوبي به شكوفه نشستند

بيرجند| درحالي كه پيش‌بيني هواشناسي خراسان جنوبي از ادامه سرما و يخبندان در برخي مناطق استان همانند روزهاي قبل حكايت دارد، تعدادي از درختان بادام در روستاي«آبيز» شهرستان مرزي زيركوه شكوفه كردند. مدير جهاد كشاورزي زيركوه در همين خصوص گفت: تعدادي از درختان بادام روستاي«آبيز» اين شهرستان به دليل تغييرات آب و هوايي در اين موقع از سال به شكوفه نشست و سرمازدگي موجب از بين رفتن شكوفه‌ها خواهد شد. عليرضا بني‌اسدي افزود: باز شدن زودهنگام شكوفه‌ها اوايل زمستان در اين منطقه احتمال از بين رفتن شكوفه و كاهش توليد محصول بادام در سال زراعي جاري را افزايش خواهد داد. به گفته وي درختان بادام درحالي شكوفه كردند كه تا فصل گرما حدود 3ماه زمان باقي است در چنين شرايطي احتمال سرمازدگي شكوفه درختان زياد خواهد بود. شناسايي 680 واحد صنفي متخلف در قزوين

قزوين| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين خبر داد: 680 متخلف صنفي در سطح استان شناسايي و جهت صدور حكم قطعي به اداره كل تعزيرات حكومتي معرفي شدند. علي پرزحمت در نشست ترويج فرهنگ حجاب، عفاف، مد و لباس در حوزه اصناف كه با حضور معاون امور بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت، مسوولان اتاق اصناف، رييس اتحاديه پوشاك و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين برگزار شد، اظهار كرد: در آذر ماه امسال 680 واحد صنفي متخلف شناسايي و جهت صدور حكم به تعزيرات حكومتي استان معرفي شدند. وي افزود: پرونده‌ تخلفات كشف ‌شده توسط تيم‌هاي دو نفره بازرسي يا در قالب گشت‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها ازجمله تعزيرات حكومتي، اتحاديه‌هاي صنفي، دانشگاه علوم پزشكي و نيروي انتظامي تشكيل‌ شده است. پرزحمت با اشاره به اينكه در ماه گذشته از واحدهاي نانوايي بازديد شد، گفت: دستگاه‌هايي همچون شركت غله و خدمات بازرگاني، اتحاديه نانوايان و بهداشت با اين سازمان همكاري داشته‌اند.نویسنده:
  خبر
  تازه Wed. January 201 733 شماره 1438 الثاني بيع 12 1395 دي 22 چهارشنبه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 دولت بدهي پرداخت
  تصويب اجتماعي تامين
  به يرفسنجاني: هاشم تاهلل آي هاي دول بهداشت وزارت هاي برنام بر
  مروري سازمان مجلس امور حقوقي معاون
  تعادل ويژه توجه خاص عنايت با گفت: اجتماعي
  تامين پرداخت اسالمي، شوراي مجلس نمايندگان
  رييس توسعه ششم برنامه طول در سازمان اين به دولت سالمت
  بدهي نظام در سازندگي سردار
  يادگار سازمان عمومي روابط گزارش به رسيد. تصويب
  به مجلس نمايندگان افزود: جالدين تا اجتماعي،
  تامين گذشته روز علني جلسه سوم نوبت در اسالمي
  شوراي هاي فعاليت دليل به مادر شير با تغذيه ترويج اجتماعي اقتصاد
  گروه به را توسعه ششم برنامه 31نون قا ماده اول
  بخش بهداشت جهاني سازمان همكار مركز به خود ارزنده رفسنجاني هاشمي آيتاهلل درگذشت
  خبر دولت اساس اين بر داشت: اظهار وي رساندند.
  تصويب مادر شير با تغذيه قانون 1374 سال در شد. تبديل از كوتاه يي فاصله به رسيد؛ راه از
  ناگهاني نسبت سنواتي بودجه قالب در برنامه طول در شد
  مكلف تصويب به شيردهي دوران در مادران از حمايت بيمارستان. در شدنش بستري خبر
  انتشار اصل قانون قالب در خود شده حسابرسي بدهي تاديه
  به رسيد. اسالمي شوراي مجلس حسن سخن احتماال كه كوتاه يي
  فاصله دستگاه نياز بر مازاد امالك آن بعدي اصالحات 44
  هاي بيماري مديريت 1370 سال از قبل تا دولت بهداشت وزير هاشمي، قاضيزاده بهادار اوراق سنواتي بودجه در نقدي تاديه
  اجرايي گروهها نداشت خاصي تشكيالت غيرواگير زاده قاضي كند. پرش ميتواند روحاني،
  حسن كرد: تاكيد او كند. اقدام توافق مورد امتيازات
  قانوني مشاركت ها برنامه اين در تخصصي هاي انجمن پس كند تكذيب را سخنش آنكه از
  پيش 01درصد حداقل ساالنه بايد ماده اين تبصره
  براساس هاي بيماري با مبارزه كل اداره سال اين در داشتند. بود گفته پزشكي تيم نبودن همراه از
  بگيرد، شده تسويه ميناجتماعي تا سازمان به دولت
  بدهي هاي بيماري زمينه در شد تشكيل غيرواگير درحالي سازندگي قلب پزشكان. كوتاهي
  و قانون در بايد سازمان اين براي جديد تعهد
  هرگونه سوانح حوادث روان، بهداشت ديابت، فشارخون، دو ايستاد، تجريش شهداي بيمارستان
  در الدين تاج شود. تدوين پيشبيني سال همان
  بودجه هاي بيماري مديريت اكنون هم داشت. فعاليت و... در قبول قابل عملكردي سردارش
  دولت اجتماعي تامين سازمان هاي دغدغه از يكي اينكه بيان
  با معاونت حوزه در مركز يك قالب در غيرواگير جا به ايران بهداشتي استانداردهاي
  توسعه مختلف ادوار طي كه است دولت بدهي انباشت
  بحث ميگيرد. انجام سالمت است مروري آيد مي پي از آنچه
  گذاشت. داشت: اظهار است، آمده وجود به ساليان طول در
  و جديد موارد بروز از پيشگيري جامع طرح اهلل آيت دولت دو هاي فعاليت ترين مهم
  بر اين كه شد مقرر اسالمي شوراي مجلس مصوبه
  براساس برنامه رسيد تصويب 1731به سال در تاالسمي بهداشت حوزه در رفسنجاني هاشمي قانون 44 اصل براساس سنواتي بودجه قالب در
  بدهي كشور در ماژور تاالسمي بتا از پيشگيري كشوري عملكرد اجمالي «گزارش مجراي از
  سالمت، مورد امتياز نيز واگذاري قابل سهام محل از
  اساسي ساالنه برنامه، اين اجراي با شد. آغاز 137 سال در بهداشت». وزارت
  03ساله سازمان به نقدي تاديه دولت امالك محل از
  توافق غربالگري ازدواج از قبل زوج 007هزار از بيش كه بود اين بر مجلس رياست تاكيد البته شود.
  پرداخت زوج 2500 متوسط بهطور آنها ميان از شوند مي داروسازي صنايع 1372 تا 13۶7 هاي سال
  طي رسيدند، توافق به دولت ناجتماعي تامي سازمان
  اگر ميشوند. ژنتيك مشاوره شناسايي ناقل واگذار خصوصي نيمه خصوصي هاي بخش
  به تسويه براي دولت طرف از هم جاسك منطقه
  امتياز يي منطقه هاي سازمان تمام 1372 سال در براي الزم هاي مشوق نيز بعد هاي سال در
  شد شود. استفاده
  بدهي پزشكي علوم هاي دانشگاه در منحل بهداشت انجام داروسازي صنايع بخش در رمايهگذاري
  س پزشكي علوم هاي دانشگاه آن پي از شدند ادغام در داروسازي كارخانجات تعداد اكنون هم بهداشتي-
  شد. خدمات پزشكي علوم هاي دانشگاه به به را پزشكي ابزار توليد ساخت كه شد تاسيس ارائه مشاوره مركز 100 آن پي از شد تشكيل عبارتي به يا جمعيت كلي باروري ضريب ميزان ميرسد. كارخانه 70 به ماند
  ايران مي مستقل سالمت
  بيمه دادند. نام تغيير درماني در سازندگي دوران جنگ طول در داشت. عهده سال از شدند. تاسيس منزل در پرستاري خدمات در زن يك از متوسط طور به كه فرزنداني تعداد 13۶۸ سال در پزشكي جامعه بازآموزي
  طرح بهداشت وزارت سخنگوي حريرچي ايرج
  ايسنا درمان بهداشت، وزارت مديريتي، سطح در توليد يافتند چشمگيري رشد صنايع تمام كشور، بورسيه دانشجوي 04نفر 0۶- ساالنه 31نيز ۹۶ با مقايسه در آيند، مي دنيا به بارداري دوره طول طي از پس شد ارائه المي اس شوراي مجلس
  به سالمت بيمه وضعيت درباره بهداشت، وزير ئممقام
  قا به 13۸0 1375 هاي ال س در پزشكي آموزش سال از شد. آغاز كشور در نيز پزشكي تجهيزات شدند. اعزام كشور از خارج به بلندمدت هاي دوره ميزان رسيد. ۹/1 به از 13۸5 1357 هاي سال 13۶۹ ماه مهر در الزم اصالحات خاص
  مراحل سازمان گفت: بهداشت، وزارت به انتقالش
  ايرانيان درصد
  درصد سهم از 25/۶ 32/5 ميزان با ترتيب كنترل ايجاد پزشكي، تجهيزات كل اداره 1372 براي خون، پالسماي پااليشگاه احداث در بود، هزار در 35 برنامه شروع در كه خام تولد مجلس تصويب به آزمايشي اجراي سال پنج
  با مستقل است مستقل سازمان يك مت سال
  بيمه خود به را زن مديران تعداد بيشترين مديران، كل را پزشكي تجهيزات توليد گذاري سياست كيفي پالسماي از مشتق بيولوژيك داروهاي استحصال ادعاي به است. هزار در 20 از كمتر حاضر حال پنج دوره يافتن پايان با رسيد. اسالمي
  شوراي استمرار شاهد هم بهداشت وزارت درون ماند
  خواهد توجه هدف با نيز زنان امور دفتر بود. داده اختصاص توسط ماموريت اين هماكنون كه گرفت عهده به ۸0 حجم به پالسما پااليش ظرفيت با انسان خون برنامه، اين پيشرفت در بهداشت، وزارت گزارش اتمام كشور پزشكي جامعه بازآموزي اول
  ساله خواهيم خدمات خريدار خدمات مينكننده تا
  تفكيك هاي فرصت ايجاد جنسيتي رويكرد با ريزي برنامه به انجام بازرگاني» امور هماهنگي مديريت «مركز حدود مساحت به زميني در سال، در ليتر هزار جامعه» بهداشتي فرهنگ سطح ارتقاي «آموزش 1374 ماه آبان در قانون اين شده، ياد قانون
  مدت دستاوردهاي از يكي افزود: بهداشت وزير مقام قائم
  بود. تاكنون زمان آن از تشكيل 1372 سال در برابر ميشود. عالوه مجتمع اين در شد. آغاز 13۶۹ سال در هكتار تمام از زمينه اين در كه است داشته موثري نقش با 1375 ماه ارديبهشت در شد اصالح
  بازنگري بسته تعيين كه بود اين ششم برنامه قانون در
  مهم است. داده انجام را گيري چش هاي فعالي شير با تغذيه ترويج «كميته 1370 سال در حيوانات ساختمان پااليشگاه، اصلي ساختمان بر كنار در است. شده گرفته بهره آموزشي يوههاي ش رسيد. نهايي تصويب به فوريت دو
  قيد گذاشته بهداشت وزارت بهعهده صريح طور به بهداشتي-
  خدمتي هاي شبكه وسيع گسترش با همزمان كشوري مركز آن، پس از شد تشكيل مادر» مورد تاسيسات آب ذخيره منبع الكل، تقطير تمام به رايگان آسان گسترده، دسترسي آموزش، پرتونگاري مركز 2500 از بيش وجود سبب
  به كلي هاي سياست ۶۸ ماده بند براساس كه بود
  شده بطوري يافت. افزايش سازي ايمن پوشش درماني، بسيار فعاليت شد. تاسيس مادر شير با تغذيه ترويج كارخانه، اين اوليه ماده است. شده بيني پيش نياز راستا اين در شد. فراهم پيشگيري هاي روش مركز 200 اي، هسته پزشكي مركز 100
  پزشكي، آن براساس شد تصويب مهمي متن مت، سال
  نظام به پوليو، واكسيناسيون پوشش 1374 سال در كه مادر شير با تغذيه در تحولي مركز اين گسترده اهداءكنندگان از كه است انساني سالم پالسماي شد راهاندازي توبكتومي وازكتومي متعدد مراكز كشور، در درماني پرتو مركز 30 اسكن
  سيتي بيمه صندوق خدمات سطح شمول خدمتي،
  بسته درصد، ۹5 سرخك، درصد، ۹7 ثالث، درصد، ۹7 طريق از عمومي آموزش بر عالوه آورد. وجود به شدن منجمد از پس كه ميشود گرفته داوطلب تقويت گيري پيش وسايل توليدكننده كارخانجات به 13۶۸ سال در اشعه برابر در حفاظت
  قانون شود. ابالغ تعيين بهداشت وزارت نظر با سالمت،
  پايه درصد ۸2 باردار، زنان كزاز درصد، ۹۹ ژ، كشور سراسر در آموزشي كارگاه هزاران ها، انه رس بسته سيستم يك در پالستيكي هاي كيسه در تمام پوشش ميزان گزارش، انتشار سال در شدند. شد. تصويب ارائه اسالمي شوراي
  مجلس هاي سياس از ديگري رويكرد مواقع در موضوع
  درصد
  اين نيز 137۶ سال در رسيد. 1۸درصد ،B هپاتيت تخصصي بورد امتحان در شركت امكان شد. برگزار ميشود. وارد پااليشگاه به استريل ميزان است بوده ۹7 ضدبارداري هاي روش سال از كه توسعه، 5ساله برنامه نخستين اجراي
  با را پايه بيمه خدمات بسته گذشته در است. بوده
  درصد
  كلي با سرخك عليه كودكان سازي ايمن بسيج يك 2رشته، اين دستياران براي زايمان زنان اطفال ساخت راستاي در عمده گذاري سرمايه 13۶۸ سال در 30 از ناخواسته حاملگيهاي رفسنجاني هاشمي اكبر دولت كار به آغاز 13۶۸
  نص طبق اكنون اما كرد، مي تعيين بيمه عالي
  درصد
  شوراي ماه سني گروه در نفر ميليون ۶/5 واكسيناسيون يك آموزشي هاي كارگاه در شركت به منوط انجام جنگ پاياني هاي سال در پزشكي تجهيزات است. 4۸31رسيده سال در ۶/۸1 به 13۶5 سال در 2/3 از جمعيت رشد نرخ شد.
  آغاز وزارت اختيار در وظيفه اين كلي، هاي سياس
  صريح شد. انجام سال 15 تا كشوري مركز شد. مادر» شير با «تغذيه يي هفته پزشكي صنايع توليد شركت 13۶۸ سال در گرفت 13۶۸ سال در پرستاري علوم تحقيقات كميته برنامه اين اجراي با است. رسيده ۶/1 از كمتر
  به است. شده گذاشته
  بهداشت بهداشت: وزير زيست: محيط از حفاظت سازمان
  رييس حاذق پزشكان ريزش دولتي
  خطر بخش بود
  از فعاليتش دوران ترين مه هاشمي، عمر آخر دهه بود مردم همراه هميشه
  هاشمي ضمن پزشكي نظام سازمان كل رييس
  ايسنا شدن دوقطبي از پيشگيري مردم، آرامش آموزش درمان بهداشت، وزير ديدار آخرين به اشاره با همچنين ابتكار سازمان رييس جمهور رييس
  معاون هاي بخش در پزشكان همزمان فعاليت منع به
  اشاره استقالل براي هميشه كه است تنازعاتي آيتاهلل عمر پاياني دهه گفت: پزشكي مربوط كه يرفسنجاني هاشم اهلل آيت با خود درگذشت پي در زيست محيط
  حفاظت به نسبت توسعه، ششم برنامه در خصوصي
  دولتي مهلك سمي چون كشور يك پيشرفت زندگي برهه ترين مهم هاشميرفسنجاني نظام كلي هاي سياست بررسي جلسه به تشريح در رفسنجاني شمي ها يتاهلل
  حضرت هشدار دولتي بخش از حاذق پزشكان ريزش
  خطر كه بود فردي سخنان اينها ميكند. عمل بود. رهبري امام(ره) يارديرين قديم مجلس در زيست محيط حوزه در وي سياسي شخصيتي برجسته هاي
  ويژگي خود يي صفحه دو نامه به اشاره با زالي عليرضا
  داد. داشت يي العاده فوق نمره شناسي دشمن در هاشمي زاده قاضي حسن ايرنا، گزارش به هاي سال در «ايشان اينكه به اشاره با بود، با كيس، سياستمدار يك هاشمي آقاي
  گفت: ماده بند درباره اسالمي شوراي مجلس رييس
  به خناسان كه بود نگران منظر، همان از آيتاهلل پيكر تشييع مراسم در سهشنبه روز زيست محيط به يي ويژه بسيار توجه اخير بود. اخالقي
  درايت موضوع طرح از قبل توسعه ششم برنامه قانون ۹۸ كه را الب انق دستاوردهاي دشمنان، مطهر حرم صحن در هاشميرفسنجاني جلسه آن در ايشان افزود: داشتند»، مورد در ايسنا با گو گفت در ابتكار
  معصومه اجراي بالقوه هاي چالش مجلس علني صحن
  در پرداخت آن براي زيادي بسيار هاي هزينه با وگو گفت در المي اس الب انق بنيانگذار حفظ در قوي محكم بسيار هاي صحبت رفسنجاني هاشمي يتاهلل هاي ويژگي ترين
  مهم موضوع چند گفت: المت، س نظام آينده براي
  آن را راه بهترين بنابراين ببرند. بين از شده، نكرد ريا گاه هيچ مرحوم آن افزود: خبرنگاران بهطور هاشمي آقاي داشتند. زيست محيط هاشمي آقاي مورد در رايج تعبير يك
  گفت: اينكه اول گيرد؛ قرار تاكيد مورد باره اين در
  بايد مقام از تبعيت خدا به توكل وحدت، حفظ همرزمان خدا، با خود پيمان سرعهد بر كردند، مي پشتيباني دولت هاي برنامه از كلي امناي «هيات ايشان كه تعبير اين دارد.
  وجود اجرايي ضمانت بايد ميشود تصويب قانوني
  وقتي دانستند. مي رهبري معظم بود. ايران شريف عزيز مردم ايشان با دولت اعضاي وزرا از بسياري ايشان است. دقيقي بسيار تعبير بود،
  انقالب» پيراموني كار ساز شود طراحي خوبي به هم
  آن جريانات همه بودند معتقد ايشان بهداشت، وزير گفته به آيتاهلل با وداع آيين در مردم حضور خواندن نظير بي با او خاص طور به اما بودند دولت كمكحال بسيار داشتند ارتباط است.» تر مه خودم حتي كسي هر از «انقالب كه بود گفته
  بارها تبيين گيريم؛ نظر در خوبي به را آن تحقق
  اجرا ميكنند، حركت كشور وحدت مسير خالف بر كه را افرادي كه هاشمي آقاي حتي كسي هيچ گفت: رفسنجاني هاشمي داشتند. خاصي ويژه توجه زيست، محيط حوزه در هاشمي آقاي وجود روح «ذهن، اينكه بيان با همچنين
  او اكنون كرد: تاكيد او است. مهم بسيار موضوع
  اين بايد هم مسير اين در خشكاند. را نفاق ريشه شناخت بايد اندازه اين تا مردم كه كردند نمي باور كند، رحمتشان خداوند هاي مقوله بسيار عالقه با هاشمي «آقاي اينكه به اشاره با او آقاي افزود: بود»، خورده گره انقالب آرمانهاي ها ارزش
  با هم عددي نظر از هم دولتي بخش در ها
  پرداخت سمت به را اتهام انگشت كنيم شروع مان اطرافيان خود از باشند كرده، خدمت آنها به كه كساني به مند عالقه قدرشناس حوزه در هاشمي آقاي گفت: كردند»، دنبال را زيست محيط هاي آرمان به كرد حفظ آخر تا را وفاداري پيوند اين
  هاشمي كه است يي گونه به كارانه پرداخت هم
  قدرمطلقي باال، رده مسووالن مورد در كار اين البته نرويم نشانه ديگران حاضر صحنه در گونه اين هوشيارانه حكمت بصيرت با حكايت موضوع اين كه كردند كمك ما به بسيار زيست محيط ماند. وفادار مردم حقيقت انقالب،
  اصيل در پزشكان مستمر حضور براي الزم هاي انگيزه
  فاقد ميكند. صدق بيشتر شوند. است. مختلف هاي دوره در ايشان تجربيات نشانگر بلند نگاه از را هاشمي همچنين زيست محيط حفاظت سازمان
  رييس از بسياري ميشود موجب اين است دولتي
  بخش به بايد برويم، را بزرگان راه بخواهيم اگر اينكه بيان با او مردم اظهارداشت: پزشكي آموزش درمان بهداشت، وزير خواندن اميدبخش با ادامه در زيست محيط سازمان رييس براي گفت: خواند اخالقي درايت با كيس، سياستمدار
  يك خصوصي دولتي بخش بين بتوانند كه
  پزشكاني داد: ادامه كنيم، عبور خودمان از بينديشيم آنها اهداف امير است، مردم خدمت در كه كسي هر بينظيرند ايران عزيز در سختي دوران در گفت: رفسنجاني هاشمي اهلل آيت روحيه با باهوش عين در كه است مهم بسيار كشور ارشد مدير
  يك را خصوصي بخش حتما كنند، انتخاب را
  يكي ايشان پيمود؛ را مسير همين هم رفسنجاني هاشمي اهلل آيت داشتهاند زيادي هاي نشيب فراز رفسنجاني آقاي است. خير به داشتم. مالقات ايشان با بارها شهر شوراي در خدمتم دوران كشور تا داشت تالش ايشان باشد. نيز اخالقمند بودن
  درايت خطر اين بالقوه بطور بنابراين كرد. خواهند
  انتخاب كشور، نظام، به فقط كرد عبور خود از پيش سال چندين دوران استكبارجهاني، با مبارزه در ايشان زندگي مهم بخش كه بودند مردم همراه خيلي ۸۸ايشان انتخابات مسائل از بعد ويژه دهد. حركت سربلندي عزت پيشرفت، اعتال سمت به
  را كارآمد حاذق پزشكان از بسياري كه دارد
  وجود تمام دليل، همين به كرد مي فكر آنان منافع مصالح ملت است. بوده جنگ پايان مقدس دفاع خاطرات ميكردند. كمك بودند راهگشا مسائل اين در داشت. اهميت بسيار ايشان براي موضوع اين كشور
  ارتقاي شغلي امنيت آينده از نگراني دليل به دولتي
  بخش آنها ديد شيرين شد، تحميل ايشان به كه را مصيبتهايي يرفسنجاني هاشم تاهلل آي زندگي برهه ترين مه داد: ادامه وي استقامت به هميشه ايشان دارم. ايشان با جلسات از خوبي رفسنجاني هاشمي اهلل «آيت اينكه بر تاكيد با ادامه در
  ابتكار بخش به شده خارج دولتي بخش از عمال
  خود، خريد. جان به را نمونه كه ايشان عمر آخر دهه انسان شخص يك عنوان به ياس از هرگز كردند. مي توصيه حركت مسير در صبوري بودند»، داخلي سياست عرصه در قوي بسيار دهنده
  پيوند شد. خواهند متضرر مردم هم باز كه روند
  خصوصي واقع به هاشمي آيتاهلل اينكه بر تاكيد با هاشمي زاده قاضي مسير نكردن گم مقاومت صبر شمنشناسي از ينظير جفاها ناماليمات از بود ممكن نبود. خبري ايشان نزد در هاي شكاف كرد مي تالش همواره هاشمي آقاي كرد:
  اظهار ترين بزرگ كرد: تصريح بود، مخلص انقالبي روحانيت نماد اصلي در رهبري امام(ره) يارديرين شد. خالصه بود، اصلي هميشه ولي باشند تحوالت ايران آينده نگران شوند دلگير نظرها تفاوت وجود با ايشان دهد. پيوند نوعي به را
  داخلي نهايي امتحانات
  برگزاري زيادي خدمت كه افرادي مقابل در چه بود «صبر» شان صفت بود. نظير بي كشور انقالب مسائل كردن فرعي پاي جلو را راهي يك هميشه بودند بخش انرژي اميدوار سمت به شرايط نشود زده دامن اختالفات به داشتند
  سعي هم درمقابل چه نبودند قدرشناس بود كرده آنها به گفت: همچنين پزشكي آموزش درمان بهداشت، وزير بيرون دلسرد جلسات مالقات از هرگز ميگذاشتند ما مشهود خوب انعطاف يك نيز آخر هاي سال در نرود. قبلي
  التهاب برنامه
  طبق ديني هاي آموزه مروت اخالق، در كه خودشان هاي لباس تفاوتي هيچ مردم، به خدمت براي رفسنجاني هاشمي اهلل آيت است. ماندگار ذهنم در خاطره ايشان روحيه اين آمديم، نمي ميشد. مشاهده ايشان در داشتند. ايشان با متفاوت ديدگاهي نداشت. وجود عمرشان پاياني آغاز روز بين هاي ال س در اعتدال جريان تداوم مورد در همچنين ابتكار توصيف بسياري» پشتوانه «پناه را هاشمي همچنين
  او آموزش وزارت سنجش مركز رييس
  ايلنا روز آخرين در ويژه هميشه هاشمي تاهلل آي اينكه بيان با او عرض ضمن ايسنا با وگو گفت در هاشمي حسن سيد هايي سختي ابتدا از اعتدال جريان كرد: اظهار كشور در آينده بود. نظير كم سياستمدار يك ايشان جهت اين از گفت:
  كرد تا دانشآموزان نهايي هاي امتحان برگزاري از
  پرورش زيبايي آرزوهاي كردم، صرف شان خدم در را ناهار كه زندگي مردم براي هاشميرفسنجاني اهلل آيت گفت: مجدد تسليت باشد آمده كار روي راحت جريان اين كه نبوده طور اين داشته ايشان داشت. نيز المللي بين پررنگ انعكاس ايشان ارتحال عمادي عبدالرسول داد. خبر جاري سال ماه دي 25
  گردنه از كشور كه بودند مطمئن داشتند كشور آينده براي دليلش شايد بودند؛ شدهيي شناخته چهره ايران، شريف عزيز يها سخت كار، بود. خواهد رو روبه هايي چالش با نيز آينده در داشتند انقالب از قبل از كه مبارزاتي شخصيت عنوان به دي 21 سهشنبه روز شدن تعطيل به باتوجه
  گفت: سرد غروب در كه داد كردادامه خواهد عبور اقتصادي مشكالت مبارزه مردم، به خدمت صرف ايشان، زندگي تمام كه باشد اين اصالحات اعتدالي جريان كه نيستند موضوعاتي كاري موانع به داشتند، بينالمللي سطح در كه تعامالتي خاطر به همچنين نهايي هاي امتحان برگزاري در دولت، هيات سوي
  از از او پركشيد اعلي ملكوت به هاشمي تاهلل آي روح روز، همان هاي آزادي اخالقي، المي اس هاي ارزش احياي براي تالش ها، تهمت است، آزاردهنده كه چيزي بيشترين دهند، مي آزار را بودند. مطرح جهاني چهره يك
  عنوان با وي است. نداده رخ تغييري هيچ آموزان
  دانش درس ايشان رفتن از آييم خود به است الزم اينك رفت؛ ما ميان شد. كشور استقالل مردم معيشت ارتقاي اجتماعي، فردي در يازدهم دولت كه دانند مي همه هاست. دروغ تخريبها اينكه بيان با ادامه در زيست محيط حفاظت سازمان
  رييس دانشآموزان نهايي امتحان كه مطلب اين به
  اشاره اسالم يخواهيم اگر بدانيم بشناسيم را او راه بگيريم. عبرت لحظه آخرين تا رفسنجاني هاشمي اهلل آيت كرد: اضافه وي اجتماعي اقتصادي، هاي حوزه در دوران بدترين ترين خت س گذاشتند سر پشت را بسياري هاي نشيب فراز هاشمي «آقاي طي را خود طبيعي سير تحصيلي هاي دوره همه
  در رفتار، بايد بماند، پابرجا دادند، جان برايش شهدا آنچه انقالب راحل امام آرزوي كه كردند حركت مسيري در عمرشان هاي گام وجود اين با اما گرفت تحويل را دولت زيست محيط يتهلل نويسي خاطره به شدند» خير به قبت عا مردم نگاه از نهايي امتحان برنامه در كرد: خاطرنشان است،
  كرده صادق مهربان بايد كنيم. عوض را يكديگر به مان اه نگ كردار هيچ مردم، به خدمت براي بود اسالمي انقالب شهداي مساله آنچه بنابراين شد، برداشته زمينه اين در موثري خوب آقاي كه خوبي بسيار كارهاي از يكي گفت: كرد اشاره هاشمي برنامه هيچ 12دي، سهشنبه روز براي دانشآموزان كشور الم اس عظمت مجد مانند بزرگي اهداف به باشيم نداشت. وجود عمرشان پاياني آغاز روز بين تفاوتي بود هايي تهمت جفاها يداد، آزار هم را هاشمي آقاي است خاطرات ثبت دادند، انجام اتشان حي هاي ال طول در
  هاشمي كرد: تاكيد عمادي است. نداشته وجود
  امتحاني تنها اين كنيم. الش ت كار فكر مردم رفاه معيشت ارتقاي هاشمي اهلل آيت حيات روز آخرين در كه بهداشت وزير از مجعول تفسير يك با مثال دادند مي اجازه خود به عدهيي كه كردند. نگارش را مستندي دقيق خاطرات ايشان بود. وقايع
  و دي 22 چهارشنبه روز در نهايي امتحان حوزههاي شناسي رآن فداكاري تالش طوالني هاي ال از قدرشناسي راه ايشان با اهلل آيت فوت از قبل ساعت چند گفت: بود، وي همراه جريان آبروي بردن با كنند فكر بدانند جايز را بهتان فتوا، يك تا هستند كمين در يي عده است تاريخ تحريف ها، آسي