پنج شنبه 23 دی 1395 - 734 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 734

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 734 Thu. January .2 20 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 734 شماره سوم سال 1438 الثاني ربيع 13 1395 دي 23 شنبه پنج
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78622 0000511تومان تومان 4310 تومان 3990
  كرتشم كميسيون پاياني بيانيه در اسالمي انقالب معظم رهبر حضور با خميني(ره) امام حسينيه شد
  در تاكيد وين در
  برجام ها طرف كليه تعهد ترحيم مراسم ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز كامل اجراي تداوم به هاشمي اهلل آيت برجام
  موثر شد
  برگزار صفحه صفحه كرد
  تشريح حسابداري استانداردهاي همايش سومين در آذر نهاد
  سرمقاله
  تيترها
  عادل دولت كمبود آخر ضربه اقتصاد
  به
  دانش چرخه در مالي بيطرف منصور صفحه همين بدهي فسادزا
  باطل هچاله سيا
  گزارش
  3 صفحه در نوسان صفحه صدور رزش كنيد
  ا حفظ را دموكراسي امريكا: جمهور ييس خداحافظي ايران
  نطق
  كاالهاي 14 صفحه اوباما هشدار تورم كاهش توانا: نجفي
  علي ها موتورسيكلت سرقت
  كاهش
  يعني طرح آرم بايد صفحه ترامپ
  تهديد بگيرند
  درباره
  ترافيك 13 صفحه آاليندگي رونق ركود دوران در محتمل سناريوي روسيه
  اقتصادي
  امريكا
  ميان 15 صفحه صفحه اختالف محور آخر
  5
  خبر نخستين تحويل آيين در اير ايران
  مديرعامل دوره پايان سر بر اين براي بزرگي روز امروز گفت: ايرباس
  هواپيماي اروپا اتحاديه ايران ارتباط همچنين شاخص
  شركت
  اصالح در ديروز شامگاه پرورش فرهاد رود. هشمار
  ب اين بود، شده برگزار فرانسه تولوز شهر در كه
  آييني صفحه صفحه كرد. بيان را خبر
  سخن خبر نخست
  سرمقاله
  سخن بنا فناوري نوين ابزارهاي از استفاده دچار جهاني هاي بانك با ارتباط
  در دهه دو حدود كارشناسان گفته به در شود. مي زماني ماندگي عقب اقتصاد
  يك به دانش كمبود آخر اعتباري
  ضربه تعاوني 200 فعاليت مجوز صدور اهلل آي از بعد توسعه لگذاري ري كه است همين خاطر به است. عقب با هنوز پولشويي با مبارزه سيستمهاي طرف بي منصور در را اساسي تحول يك آن بطن در
  اما كيفيت ايران صنعتي هاي توليدي جهاني هاي بانك كه هايي روش همان پور جالل محسن سال در ها بانك ارزيابي نظام شدن نهايي از مركزي بانك نظارتي ايران
  سردبير
  معاون اتاق سابق
  رييس ها برخي كرد؟ بايد چه حال ندارند. كار كردند، مي كار پيش سال ۰۲ در حذف آن داد مي نشان ايران
  اقتصاد دريافت فعاليت مجوز جاري سال در اعتبار تعاوني ۰۰۲ گفت: داد خبر
  جاري اين به يابي دست براي كه معتقدند در جهاني هاي بانك آنكه با يكنيم. با ديگر كه است هايي حرفه غلها
  ش روزنامه پيش سال يك حدود شد. خواهد نهايي هم قرضالحسنه صندوق هزار ساماندهي اند كرده استراتژي انقالب از پس هاي سال طي كشور كه آنجا
  از مد از كهنه سياست همان از دانش اسناد از سرمايه كفايت يهاي بررس اين ندارد. همخواني نوين هاي
  فناوري تعطيلي از گزارشي تايمز
  فايننشيال داشتن مقاومتي اقتصاد هاي زيرساخت از اينكه اعالم با حيدري فرشاد بعد آنچه گفت توان مي است، نكرده تدوين را پايداري
  توسعه در ايران كه دوراني در ويژه به
  پديده كرد پيروي بايد خطا» «آزمون افتاده از است قرار ميكنند استفاده بال كشور توليدي واحدهاي از
  برخي ها پروژه مالي تامين براي همچنين گفت: است، مناسب مالي پولي شبكه كشور توسعه زيربناي شد، گذاري پايه سازندگي دولت توسط جنگ دوران
  از بود. عيني بسيار برد مي سر به
  تحريم توزيع به توجه با كه است درحالي اين ارتقا بال به را آن ميالدي جاري سال از يكي گزارش اين در
  داشت. باشيم. داشته مناسبي هاي زيرساخت است الزم نيز كشور اقتصاد گردش بر ايراداتي هم بود جايي به خوب محسنات داراي هم گذاري پايه اين
  شد. سياست اين جهان در دانش بسط بال اسناد ايران مركزي بانك تازه دهند، به نزديك كه تحريم دوران واقع
  در بود، گفته روزنامه اين به
  مطلعان اظهار مركزي بانك نظارتي معاون نا، ايب از نقل به آنالين اقتصاد گزارش به فرسايشي، جنگ طوالني دوره يك اتمام از پس بالفاصله اينكه است. وارد
  آن دارد. را كاربرد ممكن حداقل هاي بانك اختيار در كرده ترجمه را شروع از يعني كشيد– طول سال
  9 از يكي در كه ميشناسد را
  فردي است. الزم پويا سالم مقتدر، بانكي شبكه رشد، به رو اقتصاد براي داشت: هدايت رقابتي بازار اقتصاد سوي به دولتي بسته اقتصاد يك از
  كشور يا توانستند مي يي دوره در اگر ماندگي عقب اين است. داده قرار ايراني 58۳1 سال از كه بانكي هاي
  تحريم زندگي تهران نزديك هاي
  شهرستان بندي رتبه نظارتي بخش در مركزي بانك مقاومتي اقتصاد هاي پروژه از يكي اهلل آيت يعني دولت رييس باالي توانايي سازندگي دولت بارز نكات از
  شد برجام 1كه ۳94 سال تا شد
  شروع كار خطا» «آزمون با توانستيم مي كارآمدي در را خود ترتيب هر به زماني ديگر كه داشت كارگاهي او ميكرد. است. كشور بانكي شبكه فرصتي جنگ دوران در كه آنجا از اما شود. مي محسوب رفسنجاني
  هاشمي مالي موسسات نهادها شد–
  اجرايي اكنون ببريم پيش يا ببرند پيش را داد خواهد نشان كشور بانكي نظام حال عين در كند كار توانست
  نمي از بايد هستند، سالمت بانكها كه بدانيم بخواهيم اگر داد: ادامه حيدري وقت دولت الجرم بود، نشده فراهم خصوصي بخش توسعه گيري شكل
  براي حداقلي كاربرد تنها نه سياست اين از يكي مطلعان گفته بر بنا يدهد. از توليدي هاي بخش نيز اعتباري
  و آنجا در كه كارگري هزينه بود
  مجبور روش چند از استفاده با حاضر حال در كنيم. استفاده ها بانك ارزيابي ابزارهاي غير اصوال نهادي دولتي، نيمه هاي شركت تشكيل به كمبود اين رفع
  براي تواند مي آن از استفاده بلكه ندارد خارجي هاي بانك نكردن ورود داليل خود زيرمجموعه فناوريهاي
  رشد هاي درگيري بدهد. را كردند مي
  كار اين به منجر درنهايت كه ميكنيم بندي رتبه را ها بانك جهاني، استاندارد فضاي شدن كم موجب امر اين ادامه كه آورد روي واقعي خصوصي
  بخش تعويق به را دانش كاربردي دوره سيستم بودن ناكارآمد همين ايران به مثل درست وضعيت اين ماندند.
  عقب به هم شهرداري بيمه
  ماليات باشيم. داشته پايداري مالي نظام كنند كار سالم ها بانك كه شود مي شد. واقعي خصوصي بخش توسعه رشد عدم
  رقابت گزارش در كه است كارفرمايي
  همان عدم دانش توزيع هاي نمونه بيندازد. است. كشور بانكي حتي كارگاه اين درآمد بود. خود
  جاي صورت به كار اشكاالت ها، بانك بندي رتبه قالب در سويي از افزود: وي نگران همه هاشمي اهلل آيت رفتن از بعد امروز كه است دليل همين به
  شايد روز» يعني«به آمده؛ تايمز
  فايننشيال در ميتوان را خطا» «آزمون كاربرد نيست كشور بانكي سيستم تنها بدهد. را آنها هزينههاي توانست
  نمي استانداردهاي براساس روز به بانكها شد خواهند شناسايي زودهنگام يي توسعه ميزان همين آيا كنند مي سوال خود از هستند كشور توسعه
  رشد بشر استفاده مورد ابزار ترين كوچك عقب روز دانش از تحريم دوران در كه افتادن عقب نتيجه در دانش
  نبودن فرصت نخستين در كارگاه
  صاحب نيز توليد به توانند مي راه اين در بانكها سويي از ميشوند. اداره جهاني به پاسخ در خير؟ يا داشت خواهد ادامه افتاده، اتفاق اخير هاي سال در
  كه تلفن هوشمند هاي گوشي همان كه خدمات بورس، هاي بخش است. مانده درآمد. اقتصاد
  از اعتباري موسسه يك به را كارگاه
  زمين كنند. كمك در را پايدار جانبه همه توسعه استراتژي يك تدوين به الزام بايد سوال
  اين با كه فردي كرد. مشاهده است، همراه خود نوبه به هم كشور صنعت خاطر به ايران اقتصاد حاضر
  درحال سپرده به بانك در را پولش
  فروخت بانك در امسال كار اين داشت: بيان مركزي بانك در مسوول مقام اين نداشته وجود كشور در الگويي چنين كه زماني تا مسلما كرد. گوشزد
  كشور با پسابرجام دوران در موضوع
  همين در باشد نداشته آشنايي ها ي گوش اين يابند. دست روز دانش به اند نتوانسته تنها نه پول آن سود اكنون
  گذاشت. هاي مديره هيات به نيز كار اشكاالت بندي، رتبه با سويي از شد دنبال مركزي دولت از بعد هاي دولت در اينكه كما بست. دل پايدار توسعه به نميتوان
  باشد، است. شده رو روبه بزرگي
  معضل را آن بايد خطا آزمون مسير نخستين هم دانش ماندگي عقب رو اين از بلكه ميدهد را كارفرما زندگي
  كفاف اقدام اشكاالت رفع به نسبت مشخص زماني دوره يك در تا شد ابالغ ها بانك در يكنواختي حركت عمال بود متفاوت توسعه به نگاه بيش كم
  سازندگي اندازد. دور به است. محسوس كامال ها بخش اين در در را خود خوبي به معضل
  اين رفته هم فرزندانش كمك به آن
  با پولي غيرمتشكل بازار ساماندهي درباره مركزي بانك نظارتي معاون كنند. نيفتاد. اتفاق زمينه
  اين در را آخر اول حرف آنچه اكنون ابزار از توانسته تازه كشور بورس بازار عيان نشان مختلف هاي
  بخش گزارش موضوع محور چند هر
  است. است شدن عملياتي حال در طرح اين نهايي مراحل جاري سال در گفت: اسناد داراي نيز شود مي محسوب كشور باالدستي سند كه انداز چشم
  سند توزيع زند، مي سياست نيز اقتصاد هاي بورس در هاست سال كه «آپشن» كشور بانكي سيستم است.
  كرده ابتداي در قضا از كه تايمز
  فايننشيال كند فعاليت مجاز قانونمند كامال بهصورت مالي نظام كه هستيم آن دنبال به با دليل همين به نبوده سند اين مسير در حركت چگونگي براي
  ضميمه استانداردهاي با را خود
  نتوانسته سياست نه ديگر آن بدون است؛ دانش ناقص طور به رود ي م كار به جهان بود، شده منتشر برجام شدن
  اجرايي نيز اقتصادي فعاالن حال عين در كنند؛ اطمينان آنها به بتوانند نيز مردم كه اتفاق حركتي شده، تعريف اندازه به تنها نه آن زمان از نيمي از بيش
  گذشت خاطر همين به دهد وفق
  جهاني اقتصاد. نه دارد معني هم صنعت بخش در كند. استفاده بود مالي گري واسطه توليد جابهجايي باشند. داشته مراجعه قانوني مراكز به بتوانند به بايد آنچه با اقتصادي زمينه در زمينهازجمله ها از بسياري در بلكه
  نيفتاده در پولي غيرمتشكل بازار ساماندهي زمينه در اقدامات حيدري، گفته به داريم. زيادي فاصله باشيم، يافته دست
  آن ها، ليزينگ حاضر، حال در دارد. خوبي پيشرفت كارها است نهايي مراحل توسعه، زيربناهاي گذاري پايه در سازندگي دولت هاشمي آيتاهلل
  نقش جنوبي پارس 18 17 فازهاي اجرايي هاي دستگاه حسابهاي تمام مالي موسسات اعتباري هاي تعاوني قرضالحسنه، هاي صندوق ها، صرافي كه گفتماني ترين مهم كرد. فراموش را آن نبايد است انكاري غيرقابل است
  نقش برداري بهره آماده شد خواهد منتقل مركزي بانك
  به ساماندهي شدن نهايي از وي دارند. فعاليت كشور پولي بازار در اعتباري بگير بسته فضاي از اقتصاد كردن آزاد گرفت، پيش كشور توسعه در اهلل آيت از بيش تاكنون افزود: داد خبر جاري سال در الحسنه قرض صندوق هزار بر بنا ايشان دولت، دوم دوره مياني سالهاي در البته كه بود تعزيراتي
  ببندهاي كرد: اعالم (ايدرو) ايران صنايع نوسازي گسترش سازمان عامل هيات رييس هاي دستگاه هاي حساب تمام كه كردند مقرر اسالمي شوراي مجلس
  نمايندگان صورتي در نيز بقيه اند كرده دريافت فعاليت مجوز نيز اعتباري ۰۰۲تعاوني ها محدوديت از برخي پذيرش به مجبور آمده پيش مشكالت از ناشي
  فشارهاي است. رسمي برداري بهره منتظر رسيده پايان به جنوبي پار 18 17 فازهاي نمايندگان ايرنا، گزارش به شود. منتقل مركزي بانك به عامل هاي بان در
  اجرايي مسوول مقام اين كنند. دريافت مجوز بايد دهند ادامه فعاليت به بخواهند كه دليل شود. اجرايي كامل صورت به نتوانست اقتصادي تعديل برنامه عمال
  شد مربع ۰۰7كيلومتر هزار با گازي ميدان ترين زرگ جنوبي ارس ايرنا، گزارش به راي 171 با 91را ماده چهارشنبه روز دوم نوبت علني جلسه در اسالمي شوراي
  مجلس از را موجود اعتباري مالي موسسات ساماندهي همچنين مركزي بانك در بيرون با امر ابتداي در غلط مسير هر اصالح در كه بود اين موضوع اين
  اصلي دارد. قرار ايران در آن مربع يلومتر ۰۰7 هزار كه است مساحت رساندند. تصويب به حاضر نماينده ۰۳۲ از ممتنع راي مخالف راي ۲1
  موافق، برشمرد. مركزي بانك مقاومتي اقتصاد آينده برنامههاي موجب زده بيرون را خود مسير، آن شدن پيموده از ناشي مشكالت
  زدن گاز، ذخيره مترمكعب تريليون 14 از بيش از برخورداري با گازي ميدان اين راستاي در اعتباري موسسات ها بانك به تكليف هرگونه 19 ماده الف بند
  براساس بدانند شده اصالح مسير از ناشي را مشكالت اين اشتباه به يي عده كه شود مي گسترش سازمان گزارش به است. داده جاي خود در را جهان گازي ذخاير درصد كمتر سود نرخ با تسهيالت درخصوص برنامه الهاي طول در آنها منابع از
  استفاده همين به بود. شده پيموده غلط راه برآيند نتيجه افتاده، اتفاق آنچه آنكه
  حال تعيين است جنوبي پارس 18 17 فازهاي پيمانكار ايدرو ايران، صنايع نوسازي شوراي مصوب سود نرخ التفاوت مابه پيشبيني به مشروط قانوني تكاليف ساير نيز
  و آن ادامه از مانع شده، اصالح مسير حساب به مشكالت اين گذاشتن با
  دليل دارد. قرار ايران نفت ملي شركت برعهده آنها از رداري ره به زمان است. ساالنه بودجه در آن درج اعتبار
  پول هرگز هم آن از بعد داد رخ ها ال س آن در كه بود اتفاقي امر اين يشوند.
  م با كرد: اعالم ايران صنايع نوسازي گسترش سازمان عامل هيات رييس هاي اب حس گردش كارايي سرعت افزايش براي كه شد مصوب نيز بند
  در دهه۰8 در نيامد. پيش درست مسير به كشور اقتصاد برگشت براي
  موقعيتي كشور گاز ظرفيت به روز در مترمكعب ميليون ۰5 ،18 17 فازهاي از رهبرداري به كليه بر برخط نظارت امكان ايجاد سازي اف شف دولت، يي هزين
  درآمدي باز شد فراهم اصالح شرايط ابالغ رهبري معظم مقام توسط 44 اصل كه
  هم به اخير الهاي در نفت وزارت خوشبختانه گفت: معظمي منصور شود. افزوده نظام بر دولت مالي عمليات منفي اثرات كاهش اجرايي هاي دستگاه هاي
  حساب از نشد. هدايت درست ريل به كشور اقتصاد اصل، اين ناصحيح اجراي با
  هم نفتي تجهيزات عمده بخش دليل همين به است، كرده توجه داخل ساخت توانمندي موسسات، ها، وزارتخان براي ارزي ريالي از اعم بانكي ابهاي حس كليه
  بانكي، موجبات كه ميزان همان به گذشته مسير ادامه براي امروز نگراني جهت
  اين را اعتماد اين نفت وزارت كرد تاكيد ايدرو عامل هيات رييس يسازيم. كشور در را عمومي نهادهاي دولتي اعتبارات دولتي هاي دانشگاه ها، مان ساز كتها،
  شر تدوين آن راهكار تنها نبوده بيجايي نگراني كرد، فراهم را كشور
  توسعه افزود: است داده را نفتي تجهيزات ساخت سفارش كرده پيدا داخلي تهاي شرك به يشود. افتتاح مركزي بانك نزد كشور كل هداري خزان طريق از صرفا
  غيردولتي، است. حاكميتي مختلف قواي توسط كشور براي پايدار توسعه استراتژي
  يك كوچكي بخش اينها شود، مي ساخته داخل در چيز همه كه نيست معنا بدان اين البته طريق از فقط را خود تهاي پرداخ تها درياف كليه موظفند يادشده اههاي
  دستگ بيشتر توانمندي، داراي داخلي هاي مجموع هعنوان ما به است اين انتظار است مركزي بانك نيز يك تبصره در دهند. انجام مركزي بانك نزد شده افتتاح اباي
  حسه تجهيزات ساخت در را امروز وضعيت بخواهيم اگر داد: ادامه معظمي كنند. توجه موردنياز ابهاي حس نگاهداري متمركز بانكداري براي الزم تمهيدات شد
  موظف تعادل روزنامه پيامكي سامانه هنوز باشد يادمان اما يم ده كر پيشرفت بسيار كنيم، مقايسه پيش سال 15 با داخلي هاي اب حس اطالعات به كشور كل داري خزان خط بر دسترسي ها اه دستگ از يك
  هر شماست دسترس در 30005320 شماره
  به سكوساز وقتي ما كرد: اضافه وي است. وارداتي تجهيزات، 5درصد تا ۰4 به نزديك نمايد. فراهم را مذكور اهاي
  دستگه شد داده سفارش سكوسازها به ايران نفت ملي شركت ازسوي سكو دهها شديم بانك به مذكور هاي دستگاه هاي حساب انتقال نحوه شد مقرر نيز تبصره
  در شد. داده ها كارخانه به سفارش ها ده شديم ساز توربي وقتي كه بود خواهد دستورالعملي مطابق عامل هاي بانك توسط آن كرد هزينه
  مركزي درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز
  مخاطبان وزارت يا نفت ملي شركت كه است اين مطلوب حل راه كرد: پيشنهاد مسوول اين مشترك پيشنهاد به قانون، اين شدن الزماالجرا از پس ماه سه مدت ظرف
  حداكثر تجهيزات آن يي ده سازن هر اگر كنند تضمين اعالم را خود موردنياز تجهيزات نيرو، پول شوراي تصويب به مركزي، بانك سازمان دارايي، اقتصادي امور وزارت نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب بخرند. را آن بسازد نمللي ال بي قيمت الزم استاندارد با را ميرسد. اعتبار
3 سياه‌چاله فسادزا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
3 سياه‌چاله فسادزا
عادل آذر در سومين همايش استانداردهاي حسابداري تشريح كرد


گروه اقتصادكلان|هادي سلگي|

همايش استانداردهاي حسابداري بخش عمومي روز گذشته با سخنراني رييس ديوان محاسبات كشور، معاون نظارت مالي وزارت اقتصاد و خزانه‌دار كل كشور، مدير كل خزانه و برخي ديگر از مجريان و مسوولان حوزه حسابداري و حسابرسي برگزار شد. اين همايش كه سومين برپايي خود را از سر مي‌گذراند به موضوع تجربيات گذشته و مسير پيش روي استانداردهاي حسابداري پرداخته شد. رييس كل ديوان محاسبات كشور ضمن حمايت از وجود دستگاه‌هاي نظارتي عمومي به تشريح دو كاستي اساسي در نظام حسابرسي كشور پرداخت. عادل آذر اين دو ضعف را در بخش«زيربنايي و زيرساختي» و «عدم هم‌راستايي و چفت بودن دستگاه‌هاي مختلف نظارت» دانست و بيان كرد كه در بخش زيربنايي مشكلاتي مانند عدم استقرار كامل نظام‌هاي كنترلي در دستگاه‌هاي اجرايي، روزآمد نبودن اين نظام‌ها و عدم باور مديران به وجود آنها وجود دارد كه مي‌توان با استقرار مكانيسم‌هاي نوين بودجه‌ريزي، سيستم‌هاي هوشمند و انسداد منافذ قانوني يا سياه‌چاله‌ها اين كاستي را ترفيع كرد. به گفته آذر بخش دوم مشكلات دستگاه‌هاي نظارتي به عدم هم‌راستايي دستگاه‌هاي نظارتي برمي‌گردد كه باعث به هم ريختگي و تضاد آرا و تصميم‌گيري‌ها روي يك موضوع شده است. استفاده از كارگروه‌هاي مشترك بين دستگاهي در حسابرسي پيشامدهايي مانند حقوق‌هاي نجومي، نسخه‌يي است كه رييس ديوان محاسبات براي حل اين مشكل تجويز كرد. وي هم‌چنين 3 عامل فساد گسترده را سياه‌چاله‌هاي بودجه ريزي و سيستم‌هاي حسابرسي در كنار منافذ قانوني دانست. در ادامه سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارتي و خزانه‌داري كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرايي شدن حسابداري تعهدي پرداخت و عنوان كرد كه براي نخستين بار در دولت كنوني ميزان بدهي‌ها و دارايي‌هاي عمومي روشن و اعلام شد. اهميت وجود دستگاه‌هاي نظارتي

به گزارش  «تعادل»، عادل آذر، رييس ديوان محاسبات در همايش حسابداري بخش عمومي اظهار كرد: اگر اوضاع عمومي حسابرسي كشور را بررسي كنيم چند دغدغه به وجود مي‌آيد. در حوزه نظارت آسيب‌هايي داريم كه براي برطرف كردن آنها بايد به شيوه‌هاي صحيح اقدام كنيم.

وي با تاكيد بر اهميت وجود دستگاه‌هاي نظارتي توضيح داد: تحقيقات بسيار زيادي شده كه اگر دستگاه‌هاي نظارتي نبودند چه مي‌شد؟ در برخي كشورها گفته شد كه در صورت فقدان دستگاه‌هاي نظارتي تا ٢٠٠برابر تخلفات افزايش مي‌يافت. در كار پژوهشي كه خود من در يك دانشگاه انجام دادم، فهميدم در ايران تا ١٠٠برابر افزايش مي‌يافت. اين يعني وجود همين دستگاه‌ها به شكل كنوني‌اش ضروري است.

آذر ادامه داد: البته اكنون بايد پرسيد كه در ايران با وجود انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اينقدر آمار فساد بالاست؟ اين درحالي است، برخي مديران اعتراض مي‌كنند كه در ازاي يك ساعت كار كردن ٢٣ساعت بازپرسي مي‌شوند. حال سوال اينجاست كه با اين وجود چرا وضعيت چنين است و بايد چه كنيم كه چنين اتفاقاتي نيفتد؟ چه كنيم كه حكمراني خوب اتفاق بيفتد؟ وقتي مردم وكالت امور نظارتي را به ما واگذار كردند چرا نتوانسته‌ايم جلو فسادها را بگيريم؟ البته لازم به ذكر مي‌دانم كه اكنون يك سري مي‌گويند، فساد در ايران سيستمي شده ولي اين درست نيست و گفتن اين قبيل حرف‌ها تبعات دارد.

او توضيح داد: نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اقتضائات نظام مالي در ايران بخشي از فسادها را مي‌طلبد مثلا وقتي تصديگري به دولت سپرده مي‌شود لاجرم چنين فضاهايي به وجود مي‌آيد. من معتقدم واگذاري امور به مردم جلو فساد را تا حد زيادي مي‌گيرد.

وي افزود: براي مقابله با فساد و كارآمدي در دستگاه‌هاي نظارتي دو كاستي وجود دارد كه مي‌توان براي بهبود نظارت ابتدا از اين دو بخش اقدام كرد: ابتدا زيرساخت‌ها و پيش‌نيازهاست كه همچنان نظامات كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌هاي اجرايي يا كاملا مستقر نشده يا باوري به آن نيست و كيفيت استقرار نظام‌هاي حسابرسي و مكانيسم استقرار نظام بودجه‌ريزي نيز جاي بحث است. به عنوان يك معلم باورم اين است كه اگر مكانيسم‌هاي نوين بودجه‌ريزي را به كار ببنديم، مي‌توانيم جلو دوباره‌كاري‌ها و موازي‌كاري‌ها و... را بگيريم و مشكلات بسياري حل مي‌شود. عادل آذر همچنين بيان كرد: بايد در دستگاه‌هاي اجرايي مطالبه شود كه اين مكانيسم نوين به كار گرفته شود.

رييس ديوان محاسبات بيان كرد: سيستم‌هاي هوشمند نكته‌يي است كه بايد برقرار شوند تا به موجب آنها حسابرسي هوشمند برقرار شود. به نظر من هوشمندسازي حسابرسي و حسابداري مي‌تواند جلو بسياري از مشكلات ازجمله فيش‌هاي حقوقي را بگيرد. اگر نظامات هوشمند مستقر بود بايد دو سال پيش به همان مديراني كه بعدها غارتگر خوانديم‌شان هشدار مي‌داديم و به آنها هشدارهاي لازم داده مي‌شد.

وي يكي ديگر از امور زيرساختي را بستن منافذ قانوني يا سياه‌چاله‌ها دانست و توضيح داد: سياه‌چاله‌هايي كه در بودجه‌ريزي و سيستم‌هاي حسابرسي ما وجود دارد همچنين وجود ابهام در قوانين است كه به موجب آن مي‌توان از قانون تفاسير متعددي به دست آورد. رييس ديوان محاسبات در ادامه بخش ديگر كاستي‌ها را مربوط به عدم هم‌راستايي و چفت بودن دستگاه‌هاي نظارتي دانست و براي حل آن پيشنهاد داد: بايد هر دستگاهي نقش خود را ايفا كند و براي رسيدن به اين وضعيت بايد برنامه‌يي جامع براي ديوان محاسبات، خزانه‌داري، سازمان حسابرسي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسي نوشته شود كه هم‌راستا شوند همچنين مي‌توان كارگروه‌هاي مشترك براي موضوعات و چالش‌هاي خاص نوشته شود به نظرم اين امر به ويژه در موضوع فيش‌هاي حقوقي قابل پيگيري بود. روشن شدن ميزان بدهي و اموال دولت

در ادامه اين همايش سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارتي و خزانه‌داري كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرايي شدن حسابداري تعهدي پرداخت. وي گفت: بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در صورتي مستقر مي‌شود كه حسابداري تعهدي جاي حسابداري سنتي نقدي را بگيرد.

وي با بيان اينكه حركت به سمت بهبود سيستم حسابداري بخش عمومي 20سال است كه در كشورهاي ديگر آغاز شده است، تصريح كرد: مباني قانوني اجراي حسابداري تعهدي قوانين جاري و برخي قوانين بالادستي كشور مانند بند 9 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند هـ ماده 214 و ماده 219برنامه پنجم توسعه است.

اكرمي خاطرنشان كرد: تعدادي طرح‌هاي تحقيقاتي درباره به روزرساني سرفصل‌هاي حسابداري دولتي بر مبناي حسابداري نقدي با همكاري معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد صورت گرفته همچنين براي اجرايي شدن نظام حسابداري تعهدي، تفاهمنامه‌يي بين ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد منعقد شده است.

وي درخصوص ديگر اقدامات خزانه‌داري كشور براي پياده‌سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي گفت: براي اين كار همايش‌هاي ملي و استاني برگزار كرديم و براي نمايندگان استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كارگاه آموزشي برگزار كرده و با مراكز پژوهشي و آموزشي تفاهمنامه انعقاد كرديم تا كارهاي ما مورد انتقاد پژوهشگران و دانشگاهيان قرار گرفته و بتوانيم با ايرادات خود آشنا شويم.

اكرمي همچنين با اشاره به اينكه فعاليتي براي تشكيل كميته تخصصي حسابداري تعهدي در استان‌ها آغاز شده، گفت: نتايج اين اقدامات اين بوده كه بنا بر گزارش‌ها اكنون ٨٥ درصد دستگاه‌ها در استان‌هاي كل كشور بر مبناي حسابداري تعهدي عمل مي‌كنند البته حتما ايراداتي وجود دارد كه در جهت رفع آنها اقدام مي‌كنيم و اميدواريم به جايي برسيم كه بتوانيم توضيح دهيم آنچه به عنوان پول نفت در دست داريم و مالياتي كه اخذ مي‌كنيم چگونه خرج مي‌شود؟ به نظرم با حسابداري نقدي كار به خوبي انجام نمي‌شود و با حسابداري تعهدي قابل اجراست.

وي با اشاره به اينكه تا پيش از دولت يازدهم هيچ تصور روشني از بدهي‌ها و اموال دولت وجود نداشت، گفت: اين درحالي است اكنون با اقداماتي كه اين دولت انجام داده است حداقل اعداد و ارقامي از ميزان بدهي‌ها و اموال دولت ارائه شده است هر چند دقيق نيست و ممكن است ايراداتي به ترازنامه‌ها وارد شود. استقرار و توسعه خزانه‌داري الكترونيك

همچنين در پنل تخصصي كه در اين همايش برگزار شد محسن برزوزاده ،مديركل خزانه به ارائه توضيحاتي درخصوص استقرار و توسعه خزانه‌‌داري الكترونيك پرداخت و گفت: در راستاي پياده‌سازي نظام حسابداري و استانداردهاي حسابداري بخش مالي كه قسمتي از گزارشگري مالي را شامل مي‌شود، پروژه هوشمندسازي و شفاف‌سازي عمليات مالي دولت در وزارت اقتصاد طراحي شده است.

برزوزاده افزود: اين پروژه در قالب استقرار و توسعه خزانه‌داري الكترونيك تعريف شده اما وقتي مقوله خزانه‌داري الكترونيك مطرح مي‌شود بسياري تصور مي‌كنند فقط مدرن كردن عمليات مالي خزانه هدف قرار دارد اما اين طور نيست. در راستاي توسعه و استقرار خزانه‌داري الكترونيك، مديريت حسابداري و حسابرسي را براي اجراي كامل نظام حسابداري بخش عمومي در دستور كار قرار داده‌ايم كه اين موضوع به اجماع همه نخبگان و خبرگان رسيده است.

مديركل خزانه با بيان اينكه اجراي كالم نظام حسابداري و گزارشگري مالي را در پيش خواهيم داشت، افزود: در سال جاري بحث مطالبات ماده 32 قانون برنامه و بودجه كه شامل مطالباتي است كه شركت‌هاي دولتي از طرح‌هاي وامي دريافت كرده‌اند را پيگيري كرديم. بدين‌ترتيب همه ذي‌حسابان شركت‌هاي دولتي مطالبات خود را از ماده 32 در صورت‌هاي مالي درج مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه بخشي از گزارشگري مالي دولت به گردش عمليات خزانه برمي‌گردد، اظهار كرد: بدون ارائه عمليات شفاف و عمليات دريافت و پرداخت خزانه قطعا مباحث صورت‌هاي مالي و تلفيقي و صورت حساب عملكرد بودجه كل كشور ناتمام خواهد بود. بنابراين همكاران ما در اداره كل خزانه و اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب‌ها، سيستم حسابداري خزانه را طراحي كرده‌اند كه به تاييد آزمايشي هم رسيده است.

برزوزاده افزود: مديريت مالي خزانه به نوعي مرتبط با مديريت حساب‌هاي بانكي است بنابراين اگر مديريت حساب‌هاي بانكي را جزيي از عمليات بدانيم بايد در اين راستا هم گام‌ برداريم.نویسنده:
هشدار اوباما درباره تهديد ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
هشدار اوباما درباره تهديد ترامپ
نطق خداحافظي رييس‌جمهور امريكا: دموكراسي را حفظ كنيد


گروه جهان  

باراك اوباما سخنراني خداحافظي خود را به‌عنوان چهل‌وچهارمين رييس‌جمهوري ايالات‌متحده در شيكاگو و در برابر بيش از 18هزار نفر ايراد كرد. او سخنراني پيروزي چهار سال پيش مقابل ميت رامني نامزد جمهوري‌خواهان را در همين نقطه ايراد كرده بود.

به گزارش سي‌ان‌ان، نطق خداحافظي باراك اوباما كه ظاهرا درباره تشريح تلاش‌ها و اهداف وي در 8سال حضورش در كاخ‌سفيد بود به هشدار و زنگ خطري درباره تهديدهاي جانشينش براي ارزش‌هاي امريكايي و دموكراسي تبديل شد. آنچه در اين سخنراني 50دقيقه‌يي به‌وضوح محسوس بود، تاكيد غيرمستقيم رييس‌جمهوري فعلي امريكا بر تفاوت آشكار ميان ديدگاه‌ها و سياست‌هاي او با آن چيزي است كه دونالد ترامپ وعده اجراي‌شان را داده است. دوران زمامداري اوباما پس از 8 سال حضور در كاخ‌سفيد، 9روز ديگر به پايان مي‌رسد. اوباما در اين سخنراني ضمن برشمردن دستاوردهاي دولت خود گفت: «اگر 8 سال پيش مي‌گفتم امريكا روند ركورد را معكوس خواهد كرد، فصل جديدي را در روابط با كوبا آغاز خواهد كرد، مناقشه هسته‌يي ايران را بدون شليك حتي يك گلوله حل خواهد كرد، مغز متفكر القاعده را از بين خواهد برد، اگر مي‌گفتم حق بيمه براي ۲۰ ميليون شهروند تامين خواهد شد، شما مي‌گفتيد اينها بلندپروازانه است، اما اين كارها انجام شد؛ ما اين كارها را با هم انجام داديم.»

ناظران معتقدند باوجود انتقادهاي جدي كه به سياست‌هاي اوباما در خاورميانه وارد است، مهم‌ترين پيروزي او در عرصه نبرد با تروريسم كشتن رهبر القاعده بوده است. در ماه مه ۲۰۱۱ در جريان يك حمله برنامه‌ريزي شده، امريكا موفق به كشتن اسامه بن‌لادن شد. اما سازمان القاعده پس از آن نيز به‌عنوان يك جريان تروريستي به حيات خود ادامه داد.

رييس‌جمهوري امريكا با اعلام اينكه نسبت به آينده در مقايسه با زماني كه روي كار آمد، خوش‌بين‌تر است، گفت: «از شما (مردم) مي‌خواهم باور داشته باشيد، نه به توانايي من در ايجاد تغيير بلكه به توانايي خودتان.»

دويچه‌وله مي‌نويسد، زماني كه اوباما به قدرت رسيد بيش از ۱۵درصد امريكايي‌ها بيمه درماني نداشتند. اوباما با اصلاح قانون بيمه اين كشور كوشيد بخش بيشتري از جامعه امريكا را زير پوشش بيمه درماني قرار دهد. در پايان كار او موفق شده بود تعداد كساني كه فاقد بيمه‌ درماني هستند را به ۹درصد كاهش دهد،‌ ولي همين اصلاحات باعث افزايش عوارض بيمه در كشور شد.

رييس‌جمهوري ايالات‌متحده در نطق خود از مردم خواست در مقابل چالش‌هاي پيش‌روي دموكراسي در امريكا متحد باشند و بدانند كه دموكراسي به كسي هديه داده نمي‌شود، بلكه بايد براي آن تلاش و كوشش كرد. وي با اين حال تصريح كرد: بديهي فرض كردن دموكراسي، تهديدي براي دموكراسي است. اوباما گفت: «آنچه آموخته‌ام اين است كه تغيير زماني محقق مي‌شود كه مردم عادي نيز در آن مشاركت داشته باشند و گرد هم آمده و با يكديگر آن را درخواست كنند.» وي همچنين تصريح كرده، يكي ديگر از خطرهاي پيش‌روي دموكراسي مساله ترس است كه باعث مي‌شود تعادل نظام دموكراتيك به‌هم بخورد.

اوباما با اشاره به چالش‌هاي پيش‌روي كشورش گفت: «هوشيار باشيم اما نترسيم. داعش مردم بي‌گناه را مي‌كشد،‌ اما آنها نمي‌توانند امريكا را شكست دهند، مگر اينكه در اين جنگ، ما به قانون اساسي و اصول بنياني خود خيانت كنيم... رقبايي چون چين و روسيه نمي‌توانند مانند ما در جهان موثر باشند مگر اينكه ما آنچه كه برايش مبارزه مي‌كنيم، رها كنيم و كشور خود را تبديل كنيم به كشور بزرگي كه كشور‌هاي كوچك در اطراف خودش را آزار مي‎دهد و اذيت مي‌كند.»

باراك اوباما تاكيد كرد: «دموكراسي مستلزم اين نيست كه همه يكپارچه و يك‌شكل و هم‌عقيده باشند. بنيانگذاران اين كشور با هم اختلاف داشتند، ولي در‌‌نهايت با يكديگر مصالحه كردند. آنها انتظار دارند كه ما نيز چنين كنيم. قانون اساسي ما چيزي جز يك تكه كاغذ نيست. از خودش هيچ قدرتي ندارد. ما، مردم، به آن قدرت مي‌دهيم.» اوباما در ادامه به تهديدهايي مانند نابرابري، تبعيض نژادي و فرصت‌هاي اقتصادي اشاره كرده و گفته است: «دموكراسي ما نتيجه نخواهد داد، مگر اينكه براي همه فرصت اقتصادي مهيا كند.»

رييس‌جمهوري امريكا در آخرين سخنراني خود تصريح كرد: «جهان در 10 روز آينده شاهد يكي از درخشان‌ترين نشانه‌هاي دموكراسي ما خواهد بود. انتقال قدرت از يك رييس‌جمهوري كه به‌طور دموكراتيك و آزاد انتخاب شده است به رييس‌جمهور آينده به صورت مسالمت‌آميز انجام خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اوباما در اين سخنراني تنها يك‌بار با ذكر نام از دونالد ترامپ جانشين آينده خود، ياد كرد. او با اشاره تلويحي به اظهارات نژادپرستانه ترامپ در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي نسبت به روا داشتن تبعيض عليه اقليت‌ها همچون سياهپوستان، مهاجران و مسلمانان هشدار داد و گفت كه سفيدپوستان بايد بپذيرند كه امريكايي‌هاي آفريقايي‌تبار در جريان اعتراض‌هاي خود خواهان آن نبودند كه با آنان برخوردي ويژه شود، بلكه مي‌خواستند با آنها به صورتي برابر برخورد شود. اوباما همچنين از رييس‌جمهوري آينده امريكا خواست به موضوع تغييرات اقليمي به صورتي جدي بپردازد زيرا به گفته او انكار اين مشكل خيانتي به نسل آينده خواهد بود. ترامپ پيش‌تر نسبت به معضل گرمايش زمين ابراز ترديد كرده و گفته بود كه مي‌خواهد محدوديت‌ها براي سوخت‌هاي فسيلي آلوده‌كننده محيط‌زيست را از ميان بردارد.

به اعتقاد كارشناسان، اوباما در عرصه اقتصاد موفقيت‌هاي بسياري داشته است. او با تزريق ۸۰۰ميليارد دلار به شريان‌هاي اقتصاد امريكا موفق به نجات صنايع خودروسازي كشور شد و نرخ بيكاري را از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۰ به 6.4درصد رساند. اما تلاش‌هاي دولت اوباما براي مقابله با بحران اقتصادي كشور و بهبود ناشي از سياست‌هاي پولي و مالي دولت او تاثير تعيين‌كننده‌يي در وضعيت زندگي مردم امريكا به‌دنبال نداشت.

اوباما درحالي به كار خود پايان مي‌دهد كه براساس نظرسنجي‌هاي منتشر شده سطح رضايت از او ۵۷درصد است؛ رقمي كه با محبوبيت بيل كلينتون ‌هنگام ترك كاخ‌سفيد برابري مي‌كند.نویسنده:
ريل‌گذاري توسعه بعد از آيت‌الله
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
ريل‌گذاري توسعه بعد از آيت‌الله
از آنجا كه كشور طي سال‌هاي پس از انقلاب استراتژي توسعه پايداري را تدوين نكرده است، مي‌توان گفت آنچه بعد از دوران جنگ توسط دولت سازندگي پايه‌گذاري شد، زيربناي توسعه كشور شد. اين پايه‌گذاري هم داراي محسنات خوب و به جايي بود و هم ايراداتي بر آن وارد است. اينكه بلافاصله پس از اتمام يك دوره طولاني جنگ فرسايشي، كشور از يك اقتصاد بسته و دولتي به سوي اقتصاد بازار و رقابتي هدايت شد از نكات بارز دولت سازندگي و توانايي بالاي رييس دولت يعني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني محسوب مي‌شود. اما از آنجا كه در دوران جنگ فرصتي براي شكل‌گيري و توسعه بخش خصوصي فراهم نشده بود، لاجرم دولت وقت براي رفع اين كمبود به تشكيل شركت‌هاي نيمه دولتي، نهادي و اصولا غير بخش خصوصي واقعي روي آورد كه ادامه اين امر موجب كم شدن فضاي رقابت و عدم رشد و توسعه بخش خصوصي واقعي شد.

شايد به همين دليل است كه امروز بعد از رفتن آيت‌الله هاشمي همه نگران رشد و توسعه كشور هستند و از خود سوال مي‌كنند آيا همين ميزان توسعه‌يي كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده، ادامه خواهد داشت يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد الزام به تدوين يك استراتژي توسعه همه ‌جانبه و پايدار را در كشور گوشزد كرد. مسلما تا زماني كه چنين الگويي در كشور وجود نداشته باشد، نمي‌توان به توسعه پايدار دل بست. كما اينكه در دولت‌هاي بعد از دولت سازندگي كم و بيش نگاه به توسعه متفاوت بود و عملا حركت يكنواختي در اين زمينه اتفاق نيفتاد.

سند چشم‌انداز كه سند بالادستي كشور محسوب مي‌شود نيز داراي اسناد ضميمه براي چگونگي حركت در مسير اين سند نبوده و به همين دليل با گذشت بيش از نيمي از زمان آن نه تنها به اندازه تعريف شده، حركتي اتفاق نيفتاده بلكه در بسياري از زمينه‌ها ازجمله در زمينه اقتصادي با آنچه بايد به آن دست يافته باشيم، فاصله زيادي داريم.

نقش آيت‌الله هاشمي و دولت سازندگي در پايه‌گذاري زيربناهاي توسعه، نقش غيرقابل انكاري‌ است و نبايد آن را فراموش كرد. مهم‌ترين گفتماني كه آيت‌الله در توسعه كشور پيش گرفت، آزاد كردن اقتصاد از فضاي بسته و بگير و ببندهاي تعزيراتي بود كه البته در سال‌هاي مياني دوره دوم دولت، ايشان بنا بر فشارهاي ناشي از مشكلات پيش آمده مجبور به پذيرش برخي از محدوديت‌ها شد و عملا برنامه تعديل اقتصادي نتوانست به صورت كامل اجرايي شود. دليل اصلي اين موضوع اين بود كه در اصلاح هر مسير غلط در ابتداي امر با بيرون زدن مشكلات ناشي از پيموده شدن آن مسير، خود را بيرون زده و موجب مي‌شود كه عده‌يي به اشتباه اين مشكلات را ناشي از مسير اصلاح شده بدانند حال آنكه آنچه اتفاق افتاده، نتيجه و برآيند راه غلط پيموده شده بود. به همين دليل و با گذاشتن اين مشكلات به حساب مسير اصلاح شده، مانع از ادامه آن مي‌شوند. اين امر اتفاقي بود كه در آن سال‌ها رخ داد و بعد از آن هم هرگز موقعيتي براي برگشت اقتصاد كشور به مسير درست پيش نيامد. در دهه٨٠ هم كه اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و شرايط اصلاح فراهم شد باز هم با اجراي ناصحيح اين اصل، اقتصاد كشور به ريل درست هدايت نشد. از اين جهت نگراني امروز براي ادامه مسير گذشته به همان ميزان كه موجبات توسعه كشور را فراهم كرد، نگراني بي‌جايي نبوده و تنها راهكار آن تدوين يك استراتژي توسعه پايدار براي كشور توسط قواي مختلف حاكميتي است.نویسنده: محسن جلال‌پور رييس سابق اتاق ايران
ضربه آخر كمبود دانش به اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
ضربه آخر كمبود دانش به اقتصاد


 حدود يك سال پيش روزنامه فايننشيال تايمز گزارشي از تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي كشور داشت. در اين گزارش يكي از مطلعان به اين روزنامه گفته بود، فردي را مي‌شناسد كه در يكي از شهرستان‌هاي نزديك تهران زندگي مي‌كرد. او كارگاهي داشت كه ديگر نمي‌توانست كار كند و در عين حال مجبور بود هزينه 3 كارگري كه در آنجا كار مي‌كردند را بدهد. درگيري‌هاي ماليات و بيمه و شهرداري هم به جاي خود بود. درآمد اين كارگاه حتي نمي‌توانست هزينه‌هاي آنها را بدهد. صاحب كارگاه در نخستين فرصت زمين كارگاه را به يك موسسه اعتباري فروخت و پولش را در بانك به سپرده گذاشت. اكنون سود آن پول نه تنها كفاف زندگي كارفرما را مي‌دهد بلكه با آن به كمك فرزندانش هم رفته است. هر چند محور و موضوع گزارش فايننشيال تايمز كه از قضا در ابتداي اجرايي شدن برجام منتشر شده بود، جابه‌جايي توليد و واسطه‌گري مالي بود اما در بطن آن يك تحول اساسي را در اقتصاد ايران نشان مي‌داد و آن حذف شغل‌ها و حرفه‌هايي است كه ديگر با فناوري‌هاي نوين همخواني ندارد. اين پديده به ويژه در دوراني كه ايران در تحريم به سر مي‌برد بسيار عيني بود. در واقع دوران تحريم كه نزديك به 9سال طول كشيد– يعني از شروع تحريم‌هاي بانكي كه از سال 1385 شروع شد و تا سال 1394 كه برجام اجرايي شد– نهادها و موسسات مالي و اعتباري و نيز بخش‌هاي توليدي از رشد فناوري‌هاي زيرمجموعه خود عقب ماندند. اين وضعيت درست مثل همان كارفرمايي است كه در گزارش فايننشيال تايمز آمده؛ يعني«به روز» نبودن دانش و در نتيجه عقب افتادن از اقتصاد و درآمد.

درحال حاضر اقتصاد ايران به خاطر همين موضوع در دوران پسابرجام با معضل بزرگي روبه‌رو شده است.

اين معضل به خوبي خود را در بخش‌هاي مختلف نشان و عيان كرده است. سيستم بانكي كشور نتوانسته خود را با استانداردهاي جهاني وفق دهد به همين خاطر در ارتباط با بانك‌هاي جهاني دچار يك عقب‌ماندگي زماني مي‌شود. در سيستم‌هاي مبارزه با پولشويي هنوز با همان روش‌هايي كه بانك‌هاي جهاني در 20سال پيش كار مي‌كردند، كار مي‌كنيم. با آنكه بانك‌هاي جهاني در بررسي‌هاي كفايت سرمايه از اسناد بال 3 استفاده مي‌كنند و قرار است از سال جاري ميلادي آن را به بال 4 ارتقا دهند، تازه بانك مركزي ايران اسناد بال 2 را ترجمه كرده و در اختيار بانك‌هاي ايراني قرار داده است. اين عقب‌ ماندگي زماني به هر ترتيب خود را در كارآمدي نظام بانكي كشور نشان خواهد داد و مي‌دهد. بنا بر گفته مطلعان يكي از دلايل ورود نكردن بانك‌هاي خارجي به ايران همين ناكارآمد بودن سيستم بانكي كشور است.

تنها سيستم بانكي كشور نيست كه در دوران تحريم از دانش روز عقب مانده است. بخش‌هاي بورس، خدمات و صنعت كشور هم به نوبه خود نتوانسته‌اند به دانش روز دست يابند.

از اين رو عقب ماندگي دانش هم در اين بخش‌ها كاملا محسوس است. بازار بورس كشور تازه توانسته از ابزار «آپشن» كه سال‌هاست در بورس‌هاي جهان به كار مي‌رود به طور ناقص استفاده كند. در بخش صنعت هم استفاده از ابزارهاي نوين فناوري ‌بنا به گفته كارشناسان حدود دو دهه عقب است. به خاطر همين است كه توليدي‌هاي صنعتي ايران كيفيت ندارند. حال چه بايد كرد؟ برخي‌ها معتقدند كه براي دست‌يابي به اين دانش از همان سياست كهنه و از مد افتاده «آزمون و خطا» بايد پيروي كرد اين درحالي است كه با توجه به توزيع و بسط دانش در جهان اين سياست حداقل ممكن كاربرد را دارد.

اگر در دوره‌يي مي‌توانستند يا مي‌توانستيم با «آزمون و خطا» كار را پيش ببرند يا پيش ببريم اكنون اين سياست نه تنها كاربرد حداقلي ندارد بلكه استفاده از آن مي‌تواند دوره كاربردي دانش را به تعويق بيندازد. نمونه‌هاي توزيع دانش و عدم كاربرد «آزمون و خطا» را مي‌توان در كوچك‌ترين ابزار مورد استفاده بشر كه همان گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه است، مشاهده كرد. فردي كه با اين گوشي‌ها آشنايي نداشته باشد در نخستين مسير آزمون و خطا بايد آن را به دور اندازد.

اكنون آنچه حرف اول و آخر را در اقتصاد و نيز سياست مي‌زند، ‌توزيع دانش است؛ ‌بدون آن ديگر نه سياست معني دارد و نه اقتصاد. 


نویسنده: منصور بي‌طرف سردبير
تمام حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به بانك مركزي منتقل خواهد شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
تمام حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به بانك مركزي منتقل خواهد شد


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه تمام حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در بانك‌هاي عامل به بانك مركزي منتقل شود. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت دوم روز چهارشنبه ماده 19 را با 171راي موافق، 12 راي مخالف و 5 راي ممتنع از 230نماينده حاضر به تصويب رساندند.

براساس بند الف ماده 19 هرگونه تكليف به بانك‌ها و موسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سال‌هاي برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود كمتر و نيز ساير تكاليف قانوني مشروط به پيش‌بيني مابه‌‌التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

در بند ب نيز مصوب شد كه براي افزايش سرعت و كارايي گردش حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌يي دولت، شفاف‌سازي و ايجاد امكان نظارت برخط بر كليه حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حساب‌هاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفا از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود.

دستگاه‌هاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. در تبصره يك نيز بانك مركزي موظف شد تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حساب‌هاي موردنياز هر يك از دستگاه‌ها و دسترسي بر خط خزانه‌‌داري كل كشور به اطلاعات حساب‌هاي دستگاه‌هاي مذكور را فراهم نمايد.

در تبصره 2 نيز مقرر شد نحوه انتقال حساب‌هاي دستگاه‌هاي مذكور به بانك مركزي و هزينه‌كرد آن توسط بانك‌هاي عامل مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.نویسنده:
فازهاي 17 و 18 پارس‌جنوبي آماده بهره‌برداري است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
فازهاي 17 و 18 پارس‌جنوبي آماده بهره‌برداري است
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) اعلام كرد: فازهاي 17 و 18 پارس‌جنوبي به پايان رسيده و منتظر بهره‌برداري رسمي است. به گزارش ايرنا، پارس‌جنوبي بزرگ‌ترين ميدان گازي با ٩ هزار و ٧٠٠ كيلومتر مربع مساحت است كه 3 هزار و ٧٠٠ كيلومتر مربع آن در ايران قرار دارد.

اين ميدان گازي با برخورداري از بيش از 14 تريليون مترمكعب ذخيره گاز، 8درصد ذخاير گازي جهان را در خود جاي داده است. به گزارش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ايدرو پيمانكار فازهاي 17 و 18 پارس‌جنوبي است و تعيين زمان بهره‌برداري از آنها برعهده شركت ملي نفت ايران قرار دارد.

رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام كرد: با بهره‌برداري از فازهاي 17 و 18، 50 ميليون مترمكعب در روز به ظرفيت گاز كشور افزوده مي‌شود. منصور معظمي گفت: خوشبختانه وزارت نفت در سال‌هاي اخير به توانمندي ساخت داخل توجه كرده است، به‌همين دليل بخش عمده تجهيزات نفتي را در كشور مي‌سازيم.  رييس هيات عامل ايدرو تاكيد كرد وزارت نفت اين اعتماد را به شركت‌هاي داخلي پيدا كرده و سفارش ساخت تجهيزات نفتي را داده است و افزود: البته اين بدان معنا نيست كه همه‌ چيز در داخل ساخته مي‌شود، اينها بخش كوچكي است و انتظار اين است به ما به‌عنوان مجموعه‌هاي داخلي داراي توانمندي، بيشتر توجه كنند.  معظمي ادامه داد: اگر بخواهيم وضعيت امروز را در ساخت تجهيزات داخلي با 15 سال پيش مقايسه كنيم، بسيار پيشرفت كرده‌ايم اما يادمان باشد هنوز نزديك به 40 تا 50 درصد تجهيزات، وارداتي است. وي اضافه كرد: ما وقتي سكوساز شديم ده‌ها سكو ازسوي شركت ملي نفت ايران به سكوسازها سفارش داده شد و وقتي توربين‌ساز شديم ده‌ها سفارش به كارخانه‌ها داده شد.

اين مسوول پيشنهاد كرد: راه‌حل مطلوب اين است كه شركت ملي نفت يا وزارت نيرو، تجهيزات موردنياز خود را اعلام و تضمين كنند اگر هر سازنده‌يي آن تجهيزات را با استاندارد لازم و قيمت بين‌المللي بسازد آن را بخرند.نویسنده:
صدور مجوز فعاليت 200 تعاوني اعتباري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/10/23
صدور مجوز فعاليت 200 تعاوني اعتباري
معاون نظارتي بانك مركزي از نهايي شدن نظام ارزيابي بانك‌ها در سال جاري خبر داد و گفت: ۲۰۰تعاوني اعتبار در سال جاري مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند و ساماندهي ۳هزار صندوق قرض‌الحسنه هم نهايي خواهد شد.

فرشاد حيدري با اعلام اينكه از زيرساخت‌هاي اقتصاد مقاومتي داشتن شبكه پولي و مالي مناسب است، گفت: همچنين براي تامين مالي پروژه‌ها و گردش اقتصاد كشور نيز لازم است زيرساخت‌هاي مناسبي داشته باشيم.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايبِنا، معاون نظارتي بانك مركزي اظهار داشت: براي اقتصاد رو به رشد، شبكه بانكي مقتدر، سالم و پويا لازم است. يكي از پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي بانك مركزي در بخش نظارتي رتبه‌بندي شبكه بانكي كشور است.

حيدري ادامه داد: اگر بخواهيم بدانيم كه بانك‌ها سلامت هستند، بايد از ابزارهاي ارزيابي بانك‌ها استفاده كنيم. در حال حاضر با استفاده از چند روش استاندارد جهاني، بانك‌ها را رتبه‌بندي مي‌كنيم كه درنهايت منجر به اين مي‌شود كه بانك‌ها سالم كار كنند و نظام مالي پايداري داشته باشيم.

وي افزود: از سويي در قالب رتبه‌بندي بانك‌ها، اشكالات كار به صورت زودهنگام شناسايي خواهند شد و بانك‌ها به‌روز و براساس استانداردهاي جهاني اداره مي‌شوند. از سويي بانك‌ها در اين راه مي‌توانند به توليد نيز كمك كنند.

اين مقام مسوول در بانك مركزي بيان داشت: اين كار امسال در بانك مركزي دنبال شد و از سويي با رتبه‌بندي، اشكالات كار نيز به هيات‌مديره‌هاي بانك‌ها ابلاغ شد تا در يك دوره زماني مشخص نسبت به رفع اشكالات اقدام كنند.  معاون نظارتي بانك مركزي درباره ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي گفت: در سال جاري مراحل نهايي اين طرح در حال عملياتي شدن است و به‌دنبال آن هستيم كه نظام مالي به‌صورت كاملا قانونمند و مجاز فعاليت كند كه مردم نيز بتوانند به آنها اطمينان كنند؛ در عين حال فعالان اقتصادي نيز بتوانند به مراكز قانوني مراجعه داشته باشند.

به گفته حيدري، اقدامات در زمينه ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در مراحل نهايي است و كارها پيشرفت خوبي دارد. در حال حاضر، ليزينگ‌ها، صرافي‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتباري و موسسات مالي اعتباري در بازار پولي كشور فعاليت دارند.  وي از نهايي شدن ساماندهي ۳هزار صندوق قرض‌الحسنه در سال جاري خبر داد و افزود: تاكنون بيش از ۲۰۰تعاوني اعتباري نيز مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند و بقيه نيز در صورتي كه بخواهند به فعاليت ادامه دهند بايد مجوز دريافت كنند.  اين مقام مسوول در بانك مركزي همچنين ساماندهي موسسات مالي و اعتباري موجود را از برنامه‌هاي آينده اقتصاد مقاومتي بانك مركزي برشمرد.نویسنده:
  خبر موج
  روي Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 ظريف- به تسليت براي خارجي سفراي
  حضور گذشت در مناسبت به اي| رسان ديپلماسي كل
  اداره خميني(ره) امام حسينيه در اسالمي انقالب معظم رهبر حضور
  با تشخيص مجمع رييس رفسنجاني»، هاشمي اكبر هلل اآيت شامگاه كه لالمي اس انقاب پيشللگامان از نظام شد
  مصلحت برگزار نظام مصلحت تشخيص مجمع فقيد رييس ترحيم
  مراسم گفت، وداع را فانللي قلبي دا عارضلله دليل به شللنبه
  يك وزارت در حضور با گذشته روز تهران مقيم خارجي
  سفراي تشللخيص مجمع فقيد رييس ويژگي ترين مهم را مختلف قشرهاي لشكري كشوري مسللووالن همسللنگر ديريللن رفيللق ترحيللم
  مراسللم وزير ظريف، محمدجواد به را ايشان درگذشت خارجه،
  امور هرگز ايران ملت گفللت: دانسللت نظام مصلحت اهلل ام از آياتي قاريللان، داشللتند، حضور مردم جمهوري دوران نزديك همكار مبللارزات
  دوران گفتند. تسليت خارجه
  امور برد. نخواهد ياد از را هاشمي اهلل آيت خدمات بيللت اهل ذاكللران كردنللد لاوت تل را مجيللد والمسلللمين االسللام حجت حضللرت لامي
  اسل كشورهاي با ايران روابط در مطلوبي نتايج
  برجام هرگز ايران قدرشللناس ملت كرد: تاكيللد وي پرداختند. مداحي به (عليهمام) الس فقيد رييس عليه) اهلل (رحمت رفسللنجاني
  هاشمي سفير منفرد، بهشتي |محمد ايرنا است- داشته
  جهان مقابل در رهبري امللام ديرين يار آن مبللارزات رهبر سللوي از نظام مصلحللت تشللخيص
  مجمع ديهاي توانمن نمايشگاه برپايي به اشاره با اوكراين در
  ايران جبهه پهلللوي رژيم يعنللي زمان هللاي طاغوت هاشمي تاهلل آي خدمات خميني(ره) امام حسينيه در اسامي انقاب
  معظم برجام از پس گفت: اوكراين، پايتخت در البرز
  استان او هاي ووليت مسلل خدمات همچنين اسللتكبار مراسللم در كرماني موحدي محمدعلي آيتاهلل شد. برگزار اي خامنه اهلل آيت حضرت حضور با برپايي كه شد تحول دچار جهان كشورهاي با ايران
  روابط مجلس مقدس، دفللاع مانند مختلفي مقاطللع در كه رفسنجاني هاشمي اهلل آيت ترحيم بزرگداشللت مقام دفتر رسللاني اع اط پايللگاه گللزارش
  به منفرد بهشتي است. آن دستاوردهاي از يكي نمايشگاه
  اين يار آن حساسلليت ملي جام انسلل حفظ
  مهلل تاكيد همواره نيز ايشان اسللت رهبري معظم مجمللع جمهوري رياسللت لامي، اسل شللوراي معظم رهبر هاي خامنلل اهلل آيللت حضرت ازسللوي اعضاي كلله مراسللم ايللن در رهبللري،
  معظلل در آنچه موجود شرايط به توجه لل داش ت: اظهار
  همچنين نظام، مصالح از حفاظللت بللر انقاب صميملل برد. نخواهند ياد از را نظام مصلحت تشخيص خمينللي(ره) امام حسللينيه در لامي اسل انقللاب والمسلللمين االسللام حجت بسللتگان
  خانواده رهرو بايد همگللي عمل، مقام در كه
  داشللت محسوب فرصت ما براي است، تهديد ديگران براي
  اوكراين مقام الخطاب فصل اسامي، نظام در كرد: اضافه مصلحت به اشللاره با تهران موقت جمعه مام حق راه در ايستادگي خدا به ايمان شللد، رگزار گانه، سلله قللواي روسللاي يرفسللنجاني،
  هاشم باشيم. رهبري
  مطيع كشور دو بين روابط توسعه براي الزم بلسترهاي ود
  م دترين همن عاق كشور اين چراكه است؛ فراهم اوكراين
  ايران است. ايران با روابط توسعه به دنيا غربگراي
  دولت يساكا يسنا| ظريف- با مالي مجلس رييس
  ديدار روز ظهر از بعللد مالي جمهوري مجلس رييس داد
  سلليديبه، توضيح تلويزيوني برنامه در هاشمي
  محسن كشورمان خارجه امور وزير ظريف، ذشمللحمدجواد با
  ته درخصوص ديدار لل اي در طرفين كرد. تو گوفگ للدار
  دي حوزه در ژه لل وي به لدوجانبه رواب تلرش گس للاي هه
  زمين در اسللامي مجالس ال بي آتي اس اج برگزاري ‌
  پارلماني، شمي ها هلل ‌ا يت مه ‌نا صيت ئيا جز ين خر
  آ به ايران اسمي جمهوري للركت اهميت مالي ور لل
  كش مينههاي ها يشه با مبارزه تشللكل، اين بنيانگذار
  عنوان بازداشت علل از يكي كردند. چاپ اري لل بي تعداد در از سال ۰۶ از بيش ايشللان كنم. مي تشكر گذاشللت، ايران|
  گروه فرهنگي هاي ريشلله ويژه بلله تروريسللم گرايللي بود.»
  افرا كتاب همين پدر دوباره گذاشتند. امي اس جمهوري براي اش در را
  عمرشان ايران مردم چشمگير حضور از پس روز يك فاصله
  به دو اقتصادي مشترك كميسيون تشكيل لزوم آن
  اقتصادي وحدت امي اس جمهوري در كه بود اين ان لل
  نگاهش رفسنجاني، شمي ها يتهلل آا پيكر تشللييع مراسم كردند.
  در نظر تبادل گو گفت تفصيل به اهلل
  كشور آي اعتدالي روش باشد.» اوج در هميشه
  اعتدال از تشكر با فسللنجاني شمي ها يتهلل آا مرحوم
  فرزند به ٧٧ گروه اجالس در سكوت دقيقه يك اعالم مخالف شللدت به ايشللان اينكه بر تاكيد بلل وي لل پوش اپذير وص حضور براي ها انه لل رس
  مردم روز در ايسنا| هاشمي- تاهلل آي درگذشت
  مناسبت داشتند، اعتدالي مشي هميشلله بودند زهدفروشي رهبري (ره) امام با ارتباط شدن گشللوده از ايشللان تدفين تشللييع
  مراسللم در توسعه حال در كشللورهاي اجاس نخستين شنبه سه را ام اس واقعي چهره ردند، سعك ان لل «ايش گفت: يي خانه در قم در گفت:«ايشللان هاشمي
  محسن حضور با هاشللمي محسللن داد. خبر وي مه صيت نا
  و تانزانيا به آرژانتين از گروه رياست اي ۷۱۰۲ اعط راي بسال معتقد ايشان دهند. ان لل نش اب انق در و... ريا از دور ند بودب خميني امام همسايگي در كه ند مي كر ندگي
  ز به اشاره با يما سلل بك لليد خورش حاال برنامه
  در در شد. برگزار ژنو در متحد ملل ان لل ازم اروپايي دفتر
  در در كه مسائلي گرفت. سللخت نبايد جوانان به بودند كشور اطاعات شدند مند اقه ايشان به سرعت
  به رفسنجاني شمي ها يتهلل آا نامه صيت شدن
  گشوده كشورهاي ارشد اي ات ديپلمه اير لل را سفلل اس اج
  اين براي كنيم، واجب آنها به نبايد است مستحب مل لا دادند. للام ام به ردند كم آوري لل جم للان ايش را دفتر در فسنجاني ري شم ها يتهلل آا نامه صيت
  گفت: سفير مرو، جاناتان مودست د. لل داش تن شركت گروه
  عضو جلوه لله آتيش دو موجه را خودمان واهيم خلل ايبنك بخر لل رادي يك كه لل يده پول ان لل ايش به ام لل ام نگهداري نظام مصلحت تشخيص مجمع در
  ايشللان ۷۱۰۲ سال در گروه رياست كه ژنو در تانزانيا دايم
  نماينده كنيم. ايجاد جوانان زندگي براي ديگري سبك دهيم زمانب آن للده. انتقال لل به كن وش لل را ار لل
  اخب اهلل آي فرزند گشودند. را آن ايشان خانواده كم
  شد اهلل آي لل درگذش به اره لل اش با گرفت، عهده به را دي گرفت.»
  امي شكل بينيد، مي اينكه كما در هنوز را راديو اين بودند. راديو مخالف حتي
  برخي كه نامه صيت اين زمان به اشاره با فسنجاني هاشمي مي اسا جمهوري پيشين ييسجمهور يرفسنجاني
  هاشم با ارتباط در كه مطالبي مورد اشگللفت:«در همي اجتماعي اقدام نخستين اين داريم. لل ان رفس وزه كه كرد اشاره نكته اين لل اس ۹۷ت للال به
  مربوط كرد. سكوت دقيقه يك ام اع
  ايران درست يشد، مطرح ايشان زياد ثروت ري راف اش هاشمي آقاي به را راديو خريد پول كه بود امام حضرت نيامده دست به ان لل ايش از جديدي ته ام وصي
  هنوز اي دوره ان مي انتخابات برگزاري براي آمادگي
  اعالم ثروت داراي ايشان كه ردند فكك برخي ت؛ لل نيس است.» شده گفته جايي كمتر دادند
  است. گفت: ور لل كش وزارت مقام ائ| يلنا تهران-ا در
  خبرگان نيست آنگونه كه درحالي هستند نهيي افسا آنچناني للود للخنان از ري لل ديگ لل بخ در
  وي داريم. را خبرگان دوره انيي مي للات انتخاب برگزاري است.»
  آمادگي كم بسيار ايشان داراي درباره زيادي مطالعات بود. پدر اسوه است
  افزود:«اميركبير ٧9 سال به مربوط امه وصي يتهلل آا ترحيم مراسللم به اشاره با مقيمي
  محمدحسللين در هم للود پدر منزل درباره ملي هاش للن محس اين شود، آوري جم لنلاد اس وقتي يرد. مك
  ايشان يتهلل آا نامه صيت محتواي به اشللاره با
  هاشللمي ترين مهم از يكي گويم مي اطمينان با كرد: تاكيد
  هاشللمي يك جماران در ام لل ام منزل كنار ت:«در لل گف جماران بماند پنهان اسناد اين مينبايد كه كند ساس اح اول از كه لل اس آمده ان لل ايش امه وصي «در
  گفت: فعلي شرايط در مردم كه بود اين ترحيم تراسم اي
  هقس حضور علت به بود؛ ديگري فرد به متعلق منزل واحد اميركبير كتاب بر زيبايي بسيار مقدمه خودش ديد از يهاي للداراي چيزي هيچ تاكنون اسللامي
  انقاب عظيمي حماسه خود حضور با كردند عمل هوشيارانه
  بسيار آمدها، رفت علت به حسينيه منطقه آن در امام نويسد.» مي استعمار با مبارزه
  قهرمان ههاي هزين است ده لل نش اضافه انبق از قبل
  موجود درگذشت به توجه با اينكه به پاسخ در مقيمي كردند.
  خلق از را منزل اين فرمودند امام بود، ده شك ار دچات طلبگي همان از كرد:«پدر تصريح هاشمي
  محسن قبل اموال فروش عوايد از اول لل درج در لرا
  زندگ در خبرگان راي لل دوهيي ان مي انتخابات ي، لل اش اهلل
  آي خودش براي بتواند كه خوب قيمت به بخريد فرد آن در كه زماني بودنللد. مند اقه بينالمللي مسللائل
  به ام قانون مزاياي حقوق از دوم درجه در قل اب ان از
  ل رهبري خبرگان مجلس كرد: تصريح شود، برگزار
  تهران معظم مقام ايللران، ملت گفت:«از همچنيللن وي به نوشتند صيتمه نا يك شللوند آنژيو بود، قرار
  كه نشود. اذيت آزار اينقدر كه كند تهيه مناسبي زل مين كتاب بودند، ده لل پنهان ساواك لل دس از بهرمان ام.»
  برداشت يي دوره ان مي انتخابات برگزاري اجازه بايد نگهبان شوراي
  يا اين كه كسللاني همه آيات فرهيختللگان، رهبري، خط با امه وصي د. لل كردن وصي را من لل دادن
  من اين با كه خواستند امام از شد خريده منزل اين ردم وقتي اختيار در تا كردند ترجمه را لل يفل اره درب رفسنجاني شمي ها يتهلل آا فرزند ايسنا، گزارش
  به بدهند. كشور وزارت به را
  خبرگان عمرش تمام كه شللخصي با را پذير صف نا همدردي نامه صيت است ممكن اما شده نگاشته ايشللان
  خود بيايند هاشمي آقاي بگيد گفتند كنيم، چه كار منزل مصدق آقاي براي را كتاب للاز يك دهند؛
  قرار نكرديم، پيدا ايشان از تديدي رد:«وص نام
  تصريح انتخابات هاي برگه امنيتي پارامترهاي شدن برابر
  2 لامي اسل جمهوري ايران ملت ردن لل للروز پي در را ايم.» رده نك پيدا هنوز كه باشد هم كنند.»
  جديدي زندگي اينجا را كتاب دادند زيادي پول مصدق آقاي د، ادنلل
  تفرس قبل سال چند است؛ ۹۷ سللال به مربوط نامه صيت
  و چاپ شللركت مديرعامل جمهوري-تسنيم|
  رياست امنيتي لپارامترهاي دن دوبرابر از ايران ملي لل ان بن
  ر گذشللته دوره به نسللبت ۶۹ للال انتخابات اي رگ به
  در اشاره با منصوري رضا داد. خبر وري اسهلل ريجم شد
  انتخابات تاكيد وين در برجام مشترك كميسيون پاياني بيانيه
  در انتخابات دوره دوازدهمين خابات رگت ان اي هاي يه ويژگ
  به اين براي بسياري امنيتي پارامترهاي گفت: توري اسه
  ريجم امنيت از ها گه بر تا شده موجب كه شده گرفته نظر در گه ها بر برجام
  موثر كامل اجراي تداوم به رف طه كليه قاطع
  تعهد است جعل ضد ها برگ اين باشند. برخوردار بااليي دقت
  و شده، استفاده اي رگ به ندارد. وجود اص آنها در تقلب كرد
  امكان موافقت نطنز يسازي غن تاسيسات از رسوبات پاكسازي براي ايران طرح با برجام مشترك
  كميسيون انهاي مك در رگ اين توليد است مارك هواتر اي برگ
  ه يكند. غيرممكن را آن شبيهسازي كه گرفته صورت
  خاصي هم آژانس تاييد به كه برجام تعهدات انجام به اشاره ضمن چي راقيژ بهو برجامع، وفق ها تحريم رفع با مرتبط تعهدات اهميت بر مجدد ميان برجام اجراي مشللترك كميسيون ششللمين پايان از
  پس تيراندازي عامل شناسايي براي پليس
  درخواست كرد تاكيد زمينه اين در آژانس رف يي نقش اهميت بر است رسيده االتمتحده اي توسط شده ارائه اي تهضم آيسا، قانون با ارتباط در ها يي امريكا بدعهدي پيگيري براي شنبه سه روز كه ۱+5 گروه
  ايران در تيراندازي حادثه در ديروز ا| -آن صب اراك در
  مرگبار شد. آژانس مثبت نقش ادامه خواستار تاثير عنوان هيچ به ايران يم ها تحر قانون تمديد اينكه بر مبني مطبوعاتير هيي بياني طي طرفين شد، برگزار وين در برجام اجراي
  در در نفر كه شدند مجروح 3فر كشته نفر اراك
  شهللر اين در نيز اتمي انللرژي لمللي بين آژانس مديركل آمانو يوكيللو همند بهر آنها از برجللام طبق ايران كه يم يي تحر ها رفلل فرآيند بللر كردند: ام
  اع صحنه از صحرايي» «عباس قاتل دستگير پليس
  تحقيقات زمينه در آژانس لل نق تداوم لبر ام برج اهميت به اره لل اش با دار لل دي حيث از تا شركه براي محدوديتي روي هيچ به نداشته ود، لل يش كميسيون نشست برجام، اجراي سللالگرد نخستين آسللتانه
  در محمود سرهنگ خصوص همين در است. شده متواري
  قتل كرد. تاكيد آينده در برجام يي اي راست آزم قرار توجه مورد كرد، نخواهد ايجاد ايران با ازرگاني لل انج راودات ژانويه ۰۱ ام تاريخ در (برجام) رك لل مت اقدام جامع رنامه شبلل رك
  تم فراري قاتل عكس انتشار با مركزي اسللتان پليس
  خلجي، مبني برجام هاي طرف تعهدات همچنين مشللترك كميسيون داد. از متشكل مشترك كميسيون رياسللت شللد. برگزار وين ۷۱۰۲در نيست
  عاقالنه برجام از خروج هرگونه صورت در لل خواس مردم از ي»، لل صحراي نطنز
  «عباس در رسوبات پاكسازي با موافقت را رجام ۱۲ بنللد طبق ويژه به مسللتمر صورت به ها يم تحر رفع بللر نماينده موگريني خانم رف لل از ايران اروپللا ادي اتح +5 للروه
  گ روز امريكا لل ارج امور لل وزي كري جان لله رابط لل همي
  در وي كنند. گزارش پليس به را مراتب وي، مخفيگاه از اط
  اع روزنامه خبر تكذيب ضمللن گفتوگويي در همچنين عراقچللي يي رسان ديپلماسي كل اداره گزارش به داد. قرار تاكيد ورد مي ارج ددا ور اممج رييس اشميت هلگا خانم توسط اروپايي، اتحاديه
  عالي سخنراني يك در وين، نشست برگزاري با همزمان سهللنبه متهم اين شناسايي خصوص در شهروندان از درخواست
  با ذخاير كاهش با ايران موافقت مدعي كه امريكا ژورنلال اس وال تريت از همچنين است: شده تصريح بيانيه اين پايان در خارجه، امور وزارت سياس مديران معاونان سطح در جلسه پذيرفت صورت
  اتحاديه، درباره هشدار ضمن گتن واشنلل در صلح امريكايي لل موس
  در از مراتب قاتل، مخفيگاه از اط هرگون صورت در زود: لل
  اف انده باق اورانيوم كامل 3پاكسازي ۰۰ كيل لل زير به اورانيوم موضوعات برخي بررسي براي كميسيون جلسه اين برگزاري فرصت بود. برجام عضو
  كشورهاي بروز به واند دام اق اين كه گفت هي هستي توافق از ارهيري
  كن شود. ام اع پليس ۰۱۱به تلفن
  طريق ايران طرح با برجام مشترك كميسيون اعرد: ود، شده نطنز در شد. استفاده نيز هستهجام بر يي مطروحه نيهاي نگرا بررسي براي مشللخصا مشترك
  كميسيون باورم اين بر زيرا بزند، آسيب امريكا اعتبار به شود منجر
  مناقشه درباره مجلس مصوبه به نگهبان شوراي
  ايراد كرد. موافقت نطنز يازي غن تاسيسات از رسوبات ازي لل پاكس براي خارجه امور وزير ظريف امبر دس۶۱ مورخ هيي نام طي ايران وي لل
  ازس اجراي به ها انگليس ها لماني فرانسلله، ي، ها چين سها، رو
  كه سخنگوي كدخدايي، عباسعلي ربيع-فارس|
  تعطيلي بيرون ها لول از كه شده غني مواد رسوبات كليه طرح اين لل راس باس وين در آمانو عراقچي ديدار هعنوان اروپا، لل اتحادي للعالي ده نماين موگريني به خطاب ران، لل
  اي قبا كه گرديد بازم جايي به شما سپس داد. خواهند ادامه
  توافق گفت: نگهبان شوراي ديروز جلسه به اشاره با نگهبان
  شوراي خارج ايران شده غني مواد ذخاير ۰۰3 ول كيل شم از شوند آورده للنبه هش امگاه لل وين، در گرفته صورت يهاي رايزن ادامه در درخواست طبق شد. تشكيل مشترك، كميسلليون كننده
  هماهنگ را حرفم بوديم، ار فتش ايران به حمله براي ما كه جايي
  بوديد؛ ماده ۶حاقي ال بن) جلسه اين در نگهبان وراي لل
  اعضاي يسازي غن را بيشتري مواد بود خواهد قادر ايران دي يبب رت ده يوكيو با عراقچي برجام، مشللترك كميسيون نشسللت پايان از پس رفع كاري گروه نشست يك مشترك كميسيون نشست از قبل
  ايران، بوديم. فشار تحت ما كنيد،
  باور را توسعه اي برنام احكام از برخي شدن دايمي ۱4 الي(ح
  ) ها اه محصول كه مشترك لليون كميس مصوبه اين گفت: وي كند. درباره دار لل دي نيز اتمي انرژي لل الملل بي آژانس ركل لل مدي آمانو شد. تشكيل كارشناسي سطح در نيز يم ها تحر خارجه وزير مقام در يخود اي ران سخنه آخرين از يكي در
  كري كه بند اين افزود: وي دانستند. اساسي ون انل اص با
  مغاير كشورمان اتمي انرژي سازمان متخصصان توسط كارشناسي رات اين ذا در ايرنا، گزارش به رد. لل وگ گف آژانس ايران اي اري همك اجراي تداوم به خود قاطع تعهد بر مجددا ام رف رج يبه اي كل
  ه دارم باور من نيست، اقه عان كاري چنين بنابراين كرد: تاكيد
  امريكا، امام شهادت (سالروز ربيع هشتم روز شدن اضافه به
  مربوط شد. خواهد درج خارجه امور وزارت سايت در ترجمه از پس است، داش حضور نيز آژانس در ورملان كش نماينده نجفي رضا كه ديدار تاكيد ضمن مشترك كميسيون كردند. تصريح برجام موثر
  كامل شد. خواهد برنده منطق
  كه ات تعطي به (عج)) زمان امام واليت آغاز سلگري
  ح (داشتن قبلي ايراد بودن پابرجا دليل به است، كشور
  رسمي اساسي) انون ق۷ اصل با آن مغايرت دولت براي مالي ايراني
  بار ساختن براي تالش اجراي براي اميدواري ابراز دعوت به رهبري بعثه مثبت پاسخ سطح افزايش به ايران
  عالقه سخنگوي گرفت. قرار ايراد مورد مجددا شورا اعضاي سوي سازندگي
  از صلح در افغانستان با مشترك هاي پروژه حج مذاكرات براي عربستان مالي با تجاري
  روابط ماده 5حاقي ال بن) همچنين داشت: اظهار نگهبان
  شوراي با مغاير نگهبان شوراي اعضاي لل وي از مذكور اليحه
  يك يي مقاله در موسويان حسين سيد جمهوري رييس روحانللي حسللن كه گفته عربستان عمره حج وزير لامي اسل شللوراي مجلس
  رييللس در همچنين كرد: خاطرنشان كدخدايي شد. لل دانتس
  شرع زندگي ابعاد تشريح انه ان لل در در گذشللته روز كشللورمان للورهاي كش تمام به دعوتنامه لل ال ارس با للور كش از خود اي لل همت با دار لل دي
  در نيز دريا در اشخاص جان ايمني بيني لملل ان نسيو كنوا
  مورد رفسنجاني شمي ها يتهلل آا سياسلل اجرايي رييس عبللداهلل» ديدار«عبداهلل تدارك مشغول ايران، ازجمله املي اس بهعنوان فلسطين، مسللاله گفت:
  مالي دانستند. اساسي ون ان۱ اصقل با مغاير را آن شورا
  اعضاي است: آمده آن از بخشي در كه پرداخت ابراز براي كه افغانستان ملي وحدت دولت است. رو پيش حج مناسك براي هريزي برنام تحتلشعاع لام، اسل جهان اصلي
  مسللاله مجلس مقابل فوالد صنعت بازنشستگان
  تجمع را ايران نجاني، اشم رف اهلل آي ناگهاني للت درگذش «خبر اهلل آيت درگذشت مناسبت به افغانستان ملت دولت تسليت زيارت حج سازمان لل دس به هفته اين كه هي دعوتنامي طبق است. گرفته قرار خاورميانه ران حاي
  به نشسللت در الريجاني علي است-ايلنا| خجالت
  باعث آشنا ايشان با نزديك از لل ال لل از بيش من كرد. وكه لل يافته حضور تهللران در هياتي صللدر در رفسللنجاني هاشمي آينده، حج براي كشور دو مذاكرات انجام تاريخ رسيده، ورمان مجلس كش رييس با نشست در الريجاني علي ايسللنا، گزارش
  به انتقال درباره اس ام شوراي مجلس ديروز عصر نوبت
  علني با ايران روابط لل وس عه در محوري نقش او كه حالي در بودم. در وحدت سياسي ثبات تقويت با كرد اميدواري ابراز است، است. شده تعيين االول ادي 5۲جم با ابر سفند بر پنجم آفريقاسللت مهم كشللورهاي از مالي كشللور اينكه بيان با
  مالي كشوري، بازنشستگي صندوق به فوالد بازنشستگان
  صندوق داشت، هند روسيه چين، همچون رق لل بلوك هاي درت اجرايي تر سريع چه هر را مشترك پروژههاي بتوان افغانستان در ليفقيه نماينده عسكر ضي قا سيدعلي ايسللنا، گزارش به مذاكراتي در كرد: اظهار لل اس ت، بوده ما توجه ورد لل همي
  كه بايد گفت: فوالد بازنشستگان مشكا رفع لزوم بر تاكيد
  با غرب جهان همسايه، كشورهاي با روابط بهبود يراي بب وقفه كنار در لامي اسل جمهوري دولت كرد: تصريح روحاني نمللود. مذاكره، اين انجام براي ايران ادگي اع آم ارت، ام زي حج لل ور ام مالي ور لل كش با اقتصادي روابط رش لل گس درمورد داشتلليم،
  كه فوالد بازنشستگان مشكل تا شود انجام اقداماتي هماهنگي كرد.»
  با اش امريكا با تشنج رفع ماند. خواهد بوده افغانستان دولت مردم شده، تعيين تاريخ در را ان لل تس عرب به ورمان لل كش از هياتي اعزام روابط سطح منديم اقه رو همين به شد، مطرح خوبي بحثهاي صنعت بازنشستگان مشكل بايد داد: ادامه لل وي ود.
  ح «با كرد: اره لل اش نكته اين به ادامه للدر وي ا، اي زارش للگ براي كه مناسبي هاي چارچوب به اشاره با جمهوري رييس هيات تركيب درباره بيشتري جزييات تاكنون است. كرده تاييد مشتركي تحليل كرد: اظهار وي دهيم. افزايش آنها با اري را ان تج
  م شود. حل يكنند، تجمع مجلس مقابل كه كشللور
  فوالد ۹٨۹۱ للال در ايران، به صدام جاوز تلل ري از ام كت حماي ود لل وج توسعه گفت: است، شده ترسيم جانبه دو هاي همكاري توسعه وزارت از نمايندگاني سال، هر املل نش ده، مشخ ايران اعزامي كه داشتيم دارد، وجود اس ام كشورهاي در كه ايي ران بح
  از نهاد رييس يود. خجالت باعث سالخورده افراد اين
  تجمع براي اروپايي ران لل رهب كلا امري سمهور رييج وش لل كه وقتي آهن راه اتصال ازجمله ريلي هاي شبكه تقويت چابهار بندر معظم مقام بعثه لملل بين امور هواپيمايي سازمان خارجه، مور اسا جهان اصلي مساله كه فلسطين موضوع شللده باعث
  اين ات مشك كشوري تگي لل بازنشس صندوق افزود:
  قانونگذاري او للمت به نياز لل دس اروپايي امريكايي ان اي روگ آزادي كابل تهران– هاي همكاري توسللعه به تواند مي هرات به ايران همراهي حج مذاكرات در را زيارت حج سازمان رييس رهبري، ادامه مقننه قوه رييس گيرد. رار ران بح اين شعاع ال
  است صندوق اين كه لل نيس عقاني اين دارد را خود لل اص
  خ كنوني وزير واعظي، محمود به داد مثبت لل پاس او كردند، دراز معضلي را تروريسم ادامه در روحاني ببخشد. بيشتري شللتاب سفر با حج مذاكرات انجام براي گذشته سال بستان مي عر كنند. اسامي لمجالس بين كنفرانس كه هسللتيم خوشللحال
  داد: يشود. كشوري بازنشستگي صندوق
  زيرمجموعه برسانيم. جام رانلل به را مهم اين تا داد ماموريت من اطات بر ارتب برشللمرد جهان كل براي بلكه افغانسللتان براي تنها نلله سرپرست بود. كرده مخالفت رهبري معظم مقام بعثه نمايندگان در بوده موفقي كنفرانس اميدواريم دي وم كيل شلل تشلل
  مالي |بهروز دارد-مهر متقاضي هنوز آخوندي
  استيضاح شدند آزاد كوتاهي مدت در اروپايي انريكايي ام اي هگرو همه كرد. تاكيد آن با مقابله ضرورت بود: گفته عربستان، امسال دعوتنامه دريافت از پس ايراني اج جر شود. اتخاذ مهم اتصميمات مي اس كشورهاي لش چا
  زمينه با مي اسا شوراي مجلس ييسه رت هيا سللخنگوي
  نعمتي، فرصتي تشديد را ايران به ار ها فشلل تشللكر، جاي به امريكا ما ليت تسلل پيام اباغ با ديدار اين در نيز عبللداهلل» «عبداهلل مربوط امور ازجمله ايران اي واس خه مقابل، طرف با مذاكرات در جمهوري ملي مجلس رييس سيديبه ايساكا نشسللت اين
  ادامه راه وزير آخوندي، عباس ضاح لل اس تي درخواست اينكه
  بيان كرد. نابود را تهران واشنگتن- روابط در خصومت رفع راي ايي اهلل آيت حضرت درگذشت مناسبت به كشللورش ملت دولت زمينه اميدواريم شد خواهد مطرح منا مسجدالحرام داي ره بني فسنجا شمي ها يتهلل آا درگذشللت سللخناني، در نيز
  مالي وزير يضاح استلل طرح گفت: دارد، كافي امضاهاي
  همچنان رفسنجاني اين وجود «با سد: ويم نه مقال اين ادامه در موسويان شخصيتي هاشميرفسنجاني اهلل آيت گفت: رفسنجاني هاشمي امنيت آرامش با راه لل هم عزتمند للكوه، باش حج يك انجام براي ماه در لكه يده اطمينان بنده داد: لل ادام گفت للليت
  تس است. شده مجلس ترييسه هيا تقديم 4مضا با نيز
  نيرو نفتي كمپاني با ايران دالري ميليارد يك نفتي قرارداد لل اي امض هرگز ما مردم اسللت افغانستان مردم براي شللده للناخته شتر پي نيز ايران خارجه وزارت خنللگوي للود. فراهم زائران ايران در طلين فلس از حمايت للبراي لل اجاس آينده
  فوريه وزير استيضاح متقاضيان ظاهرا اينكه بيان با همچنين
  وي روابط بهبود لبه شانس كه كرد اش 5۹۹۱ للال در كونوكو فراموش را سللخت دوران در ويللژه بلله ايشللان اي كمك هلل حج براي هستيم ابق لل وضعيت در همچنان بود: كرده اظهار باشد داشته چشللمگيري شركت مالي هيات يللود،
  انجام گفت: هاند، نرسيد جمعبندي به استيضاح پيگيري براي
  علوم قرارداد لغو با نيز او ااي كه بدهد امريكا لل ران اي اقتصادي افغانسللتان ملي وحللدت دولت اجرايللي رييللس نميكننللد. شد. خواهد اتخاذ مقتضي تصميم شرايط به باتوجه آينده للال اندهنده نش شود، انجام كنفرانس اين در كه اي ماي حه
  با 4مضا با نيرو وزير ان، چي آقاي استيضاح طرح
  اخيرا ماند.» ناكام امريكا وقت ييس جمهور كلينتون بيل توسط مذكور مذاكرات روند داخلي وضعيت از گزارشللي ارائه با همچنين دولت نشده حاصل تغييري كشور دو مناسبات در آنكه باوجود تحكيم ادامه در وي بود. خواهد اس ام ورهاي لل كش ميان
  اتحاد به را آن نيز ييسه رت هيا كه شده مجلس ترييسه هيا
  تقديم در همكاري «صلح مرد مي لل «هاش يند: مك تاكيد پايان در وي مردم دولت يار همواره ايران كرد: اظهار كشللورش در صلح اما نداده، نشان سبز چراغ ايران مطالبات به تاكنون نيز ان رد ربست ارزيابع وب لل را مالي ايران لل ور دو مجالس للط
  رواب مدنظر محورهاي درباره نعمتي است. داده ارجاع
  كميسيون اش او بود. ايران توسعه» سازندگي «مرد خارجي» است در سي را خود روابط كه اسللت مصمم ما دولت بوده افغانسللتان وزارت با مذاكره از پيش چندي املي اس اد لل ارش فرهنگ وزير طين لل فلس مردم عليه ملل ازمان لل كه مواردي تمام در
  گفت: مديريت موضوع عمدتا داشت: اظهار اسللتيضاح
  متقاضيان شأن در هم كه بسازد پيشرفته كشوري ملت يك كه كرد زيادي كشور يك عنوان به ايران لامي اسل جمهوري با ها عرصه همه بازگشايي كردن هموار براي ملي امنيت عالي وراي لل خارجه شوراي اخير قطعنامه درمورد ژه ويم بودي مخالف ما داده، است.
  انجام متقاضيان مدنظر كشور سدهاي وضعيت آب همسايگان.»
  منابع با صلح در هم اشد ران اي تاريخ دين دهد. توسعه برادر دوست بود. داده خبر عمره حج مسير هستيم. فلسطين مردم با صدا هم ما كه امنيت
مراسم ترحيم رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
مراسم ترحيم رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد
با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي در حسينيه امام‌خميني‌(ره)


مراسم ترحيم رفيق ديرين و همسنگر دوران مبارزات و همكار نزديك دوران جمهوري اسلامي حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني (رحمت‌الله عليه) رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حسينيه امام‌خميني(ره) با حضور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، در اين مراسم كه اعضاي خانواده و بستگان حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني، روساي قواي سه‌گانه، مسوولان كشوري و لشكري و قشرهاي مختلف مردم حضور داشتند، قاريان، آياتي از كلام‌الله مجيد را تلاوت كردند و ذاكران اهل‌بيت (عليهم‌السلام) به مداحي پرداختند. خدمات آيت‌الله هاشمي

آيت‌الله محمدعلي موحدي‌كرماني در مراسم بزرگداشت ترحيم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه ازسوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حسينيه امام‌خميني(ره) برگزار شد، ايمان به خدا و ايستادگي در راه حق را مهم‌ترين ويژگي رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست و گفت: ملت ايران هرگز خدمات آيت‌الله هاشمي را از ياد نخواهد برد.

وي تاكيد كرد: ملت قدرشناس ايران هرگز مبارزات آن يار ديرين امام و رهبري در مقابل طاغوت‌هاي زمان يعني رژيم پهلوي و جبهه استكبار و همچنين خدمات و مسووليت‌هاي او در مقاطع مختلفي مانند دفاع مقدس، مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام را از ياد نخواهند برد.

امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام ملي و حساسيت آن يار صميمي انقلاب بر حفاظت از مصالح نظام، اضافه كرد: در نظام اسلامي، فصل‌الخطاب مقام معظم رهبري است و ايشان نيز همواره تاكيد داشت كه در مقام عمل، همگي بايد رهرو و مطيع رهبري باشيم.نویسنده:
آخرين جزئيات وصيت‌نامه آيت‌الله هاشمي‌
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
آخرين جزئيات وصيت‌نامه آيت‌الله هاشمي‌
محسن هاشمي در برنامه تلويزيوني توضيح داد


گروه ايران|

به فاصله يك روز پس از حضور چشمگير مردم ايران در مراسم تشييع پيكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، فرزند مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با تشكر از مردم و رسانه‌ها براي حضور وصف‌ناپذير و پوشش مراسم تشييع و تدفين ايشان از گشوده شدن وصيت‌نامه وي خبر داد. محسن هاشمي با حضور در برنامه حالا خورشيد شبكه 3 سيما با اشاره به گشوده شدن وصيت‌نامه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: وصيت‌نامه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در دفتر ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگهداري مي‌شد كه خانواده ايشان آن را گشودند. فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با اشاره به زمان اين وصيت‌نامه كه مربوط به سال79 است به اين نكته اشاره كرد كه هنوز وصيت‌نامه جديدي از ايشان به دست نيامده است. وصيت‌نامه مربوط به سال 79 است

هاشمي با اشاره به محتواي وصيت‌نامه آيت‌الله گفت: «در وصيت‌نامه ايشان آمده است كه از اول انقلاب اسلامي تاكنون هيچ چيزي بر دارايي‌هاي موجود قبل از انقلابم اضافه نشده است و هزينه‌هاي زندگي را در درجه اول از عوايد و فروش اموال قبل از انقلاب و در درجه دوم از حقوق و مزاياي قانوني‌ام برداشته‌ام.»

به گزارش ايسنا، فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تصريح كرد:«وصيت‌نامه جديدي از ايشان پيدا نكرديم، وصيت‌نامه مربوط به سال 79 است؛ چند سال قبل كه قرار بود، آنژيو شوند يك وصيت‌نامه نوشتند و به من دادند و من را وصي كردند. وصيت‌نامه با خط خود ايشان نگاشته شده اما ممكن است وصيت‌نامه جديدي هم باشد كه هنوز پيدا نكرده‌ايم.»

وي همچنين گفت:«از ملت ايران، مقام معظم رهبري، فرهيختگان، آيات و همه كساني كه اين همدردي وصف‌ناپذير را با شخصي كه تمام عمرش را در پيروز كردن ملت ايران و جمهوري اسلامي گذاشت، تشكر مي‌كنم. ايشان بيش از 60 سال از عمرشان را در تلاش براي جمهوري اسلامي گذاشتند. نگاهشان اين بود كه در جمهوري اسلامي وحدت و اعتدال هميشه در اوج باشد.» ارتباط با امام (ره) و رهبري

محسن هاشمي گفت:«ايشان در قم در خانه‌يي زندگي مي‌كردند كه در همسايگي امام خميني بودند. به سرعت به ايشان علاقه‌مند شدند و اطلاعات كشور را ايشان جمع‌آوري مي‌كردند و به امام مي‌دادند. امام به ايشان پول مي‌دهد كه يك راديو بخر و اخبار را گوش كن و به من انتقال بده. آن زمان برخي حتي مخالف راديو بودند. اين راديو را هنوز در موزه رفسنجان داريم. اين نخستين اقدام اجتماعي

حضرت امام بود كه پول خريد راديو را به آقاي هاشمي دادند و كمتر جايي گفته شده است.»

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود:«اميركبير اسوه پدر بود. مطالعات زيادي درباره ايشان مي‌كرد. وقتي اسناد جمع‌آوري مي‌شود، اين احساس را مي‌كند كه نبايد اين اسناد پنهان بماند و از ديد خودش مقدمه بسيار زيبايي بر كتاب اميركبير قهرمان مبارزه با استعمار مي‌نويسد.»

محسن هاشمي تصريح كرد:«پدر از همان طلبگي به مسائل بين‌المللي علاقه‌مند بودند. زماني كه در بهرمان از دست ساواك پنهان شده بودند، كتابي درباره فلسطين را ترجمه كردند تا در اختيار مردم قرار دهند؛ يك نسخه از كتاب را براي آقاي مصدق فرستادند، آقاي مصدق پول زيادي دادند و كتاب را در تعداد بسياري چاپ كردند. يكي از علل بازداشت دوباره پدر همين كتاب بود.» روش اعتدالي آيت‌الله

وي با تاكيد بر اينكه ايشان به ‌شدت مخالف

زهدفروشي بودند و هميشه مشي اعتدالي داشتند، گفت: «ايشان سعي مي‌كردند، چهره واقعي اسلام را به دور از ريا و... در انقلاب نشان دهند. ايشان معتقد بودند به جوانان نبايد سخت گرفت. مسائلي كه در اسلام مستحب است نبايد به آنها واجب كنيم، براي اينكه بخواهيم خودمان را موجه و دو آتيشه جلوه بدهيم سبك ديگري براي زندگي جوانان ايجاد كنيم. كما اينكه مي‌بينيد، شكل گرفت.»

هاشمي گفت:«در مورد مطالبي كه در ارتباط با اشرافي‌گري و ثروت زياد ايشان مطرح مي‌شد، درست نيست؛ برخي فكر مي‌كردند كه ايشان داراي ثروت آنچناني و افسانه‌يي هستند درحالي كه آنگونه نيست و دارايي‌هايشان بسيار كم است.»

محسن هاشمي درباره منزل پدر خود هم در جماران گفت:«در كنار منزل امام در جماران يك واحد منزل متعلق به فرد ديگري بود؛ به علت حضور امام در آن منطقه و حسينيه و به علت رفت و آمدها، دچار مشكلاتي شده بود، امام فرمودند اين منزل را از آن فرد بخريد به قيمت خوب كه بتواند براي خودش منزل مناسبي تهيه كند كه اينقدر آزار و اذيت نشود. وقتي اين منزل خريده شد از امام خواستند كه با اين منزل چه‌كار كنيم، گفتند بگيد آقاي هاشمي بيايند اينجا زندگي كنند.»نویسنده:
تعهد قاطع كليه طرف‌ها به تداوم اجراي كامل و موثر برجام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
تعهد قاطع كليه طرف‌ها به تداوم اجراي كامل و موثر برجام
در بيانيه پاياني كميسيون مشترك برجام در وين تاكيد شد


كميسيون مشترك برجام با طرح ايران براي پاكسازي رسوبات از تاسيسات غني‌سازي نطنز موافقت كردپس از پايان ششمين كميسيون مشترك اجراي برجام ميان ايران و گروه 1+5 كه روز سه‌شنبه براي پيگيري بدعهدي امريكايي‌ها در اجراي برجام در وين برگزار شد، طرفين طي بيانيه‌يي مطبوعاتي اعلام كردند:

در آستانه نخستين سالگرد اجراي برجام، نشست كميسيون مشترك برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در تاريخ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۷ در وين برگزار شد. رياست كميسيون مشترك متشكل از گروه 1+5، اتحاديه اروپا و ايران از طرف خانم موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپايي، توسط خانم هلگا اشميت رييس امور خارجي اتحاديه، صورت پذيرفت و جلسه در سطح معاونان و مديران سياسي كشورهاي عضو برجام بود.

كميسيون مشترك مشخصا براي بررسي نگراني‌هاي مطروحه ازسوي ايران طي نامه‌يي مورخ ۱۶دسامبر ظريف وزير امور خارجه ايران، خطاب به موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا، به‌عنوان هماهنگ‌كننده كميسيون مشترك، تشكيل شد. طبق درخواست ايران، قبل از نشست كميسيون مشترك يك نشست گروه كاري رفع تحريم‌ها نيز در سطح كارشناسي تشكيل شد.

كليه طرف‌هاي برجام مجددا بر تعهد قاطع خود به تداوم اجراي كامل و موثر برجام تصريح كردند. كميسيون مشترك ضمن تاكيد مجدد بر اهميت تعهدات مرتبط با رفع تحريم‌ها وفق برجام، به‌ويژه در ارتباط با قانون آيسا، تضمين‌هاي ارائه شده توسط ايالات‌متحده را مبني بر اينكه تمديد قانون تحريم‌هاي ايران به هيچ عنوان تاثيري بر فرآيند رفع تحريم‌هايي كه ايران طبق برجام از آنها بهره‌مند مي‌شود، نداشته و به هيچ روي محدوديتي براي شركت‌ها از حيث انجام مراودات بازرگاني با ايران ايجاد نخواهد كرد، مورد توجه قرار داد. كميسيون مشترك همچنين تعهدات طرف‌هاي برجام مبني بر رفع تحريم‌ها به صورت مستمر به‌ويژه طبق بند ۲۱ برجام را مجددا مورد تاكيد قرار داد. به گزارش اداره كل ديپلماسي رسانه‌يي وزارت امور خارجه، در پايان اين بيانيه تصريح شده است: همچنين از فرصت برگزاري اين جلسه كميسيون براي بررسي برخي موضوعات هسته‌يي برجام نيز استفاده شد. ديدار عراقچي و آمانو در وين

در ادامه رايزني‌هاي صورت گرفته در وين، شامگاه سه‌شنبه و پس از پايان نشست كميسيون مشترك برجام، عراقچي با يوكيو آمانو مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز ديدار و درباره همكاري‌هاي ايران و آژانس گفت‌وگو كرد. به گزارش ايرنا، در اين ديدار كه رضا نجفي نماينده كشورمان در آژانس نيز حضور داشت، عراقچي ضمن اشاره به انجام تعهدات برجام كه به تاييد آژانس هم رسيده است بر اهميت نقش حرفه‌يي آژانس در اين زمينه تاكيد كرد و خواستار ادامه نقش مثبت آژانس شد.

يوكيو آمانو مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در اين ديدار با اشاره به اهميت برجام بر تداوم نقش آژانس در زمينه راستي‌آزمايي برجام در آينده تاكيد كرد. موافقت با پاكسازي رسوبات در نطنز

عراقچي همچنين در گفت‌وگويي ضمن تكذيب خبر روزنامه وال‌استريت ژورنال امريكا كه مدعي موافقت ايران با كاهش ذخاير اورانيوم به زير سقف ۳۰۰كيلو و پاكسازي كامل اورانيوم باقي‌مانده در نطنز شده بود، اعلام كرد: كميسيون مشترك برجام با طرح ايران براي پاكسازي رسوبات از تاسيسات غني‌سازي نطنز موافقت كرد. براساس اين طرح كليه رسوبات مواد غني شده كه از لوله‌ها بيرون آورده مي‌شوند از شمول ٣٠٠كيلو ذخاير مواد غني شده ايران خارج شده و بدين‌ترتيب ايران قادر خواهد بود مواد بيشتري را غني‌سازي كند. وي گفت: اين مصوبه كميسيون مشترك كه محصول ماه‌ها مذاكرات كارشناسي توسط متخصصان سازمان انرژي اتمي كشورمان است پس از ترجمه در سايت وزارت امور خارجه درج خواهد شد.

 خروج از برجام عاقلانه نيست

در همين رابطه جان كري وزير امور خارجه امريكا روز سه‌شنبه و همزمان با برگزاري نشست وين، در يك سخنراني در موسسه امريكايي صلح در واشنگتن ضمن هشدار درباره‌ كناره‌گيري از توافق هسته‌يي گفت كه اين اقدام مي‌تواند به بروز مناقشه منجر شود و به اعتبار امريكا آسيب بزند، زيرا بر اين باورم كه روس‌ها، چيني‌ها، فرانسه، آلماني‌ها و انگليسي‌ها به اجراي توافق ادامه خواهند داد. سپس شما به جايي بازمي‌گرديد كه قبلا بوديد؛ جايي كه ما براي حمله به ايران تحت‌فشار بوديم، حرفم را باور كنيد، ما تحت‌فشار بوديم.

كري در يكي از آخرين سخنراني‌هاي خود در مقام وزير خارجه امريكا، تاكيد كرد: بنابراين چنين كاري عاقلانه نيست، من باور دارم كه منطق برنده خواهد شد.نویسنده:
علاقه ايران به افزايش سطح روابط تجاري با مالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
علاقه ايران به افزايش سطح روابط تجاري با مالي


رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با همتاي خود از كشور مالي گفت: مساله فلسطين، به‌عنوان مساله اصلي جهان اسلام، تحت‌الشعاع بحران‌هاي خاورميانه قرار گرفته است.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در نشست با رييس مجلس مالي با بيان اينكه كشور مالي از كشورهاي مهم آفريقاست كه هميشه مورد توجه ما بوده است، اظهار كرد: در مذاكراتي كه داشتيم، درمورد گسترش روابط اقتصادي با كشور مالي بحث‌هاي خوبي مطرح شد، به‌همين رو علاقه‌منديم سطح روابط تجاري‌مان را با آنها افزايش دهيم. وي اظهار كرد: تحليل مشتركي از بحران‌هايي كه در كشورهاي اسلامي وجود دارد، داشتيم كه اين باعث شده موضوع فلسطين كه مساله اصلي جهان اسلام است تحت‌الشعاع اين بحران‌ها قرار گيرد. رييس قوه مقننه ادامه داد: خوشحال هستيم كه كنفرانس بين‌المجالس اسلامي در مالي تشكيل مي‌شود و اميدواريم كنفرانس موفقي بوده و در زمينه چالش‌ كشورهاي اسلامي تصميمات مهم اتخاذ شود. در ادامه اين نشست ايساكا سيديبه رييس مجلس ملي جمهوري مالي نيز در سخناني، درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را تسليت گفت و ادامه داد: بنده اطمينان مي‌دهم كه در ماه فوريه آينده اجلاسي كه براي حمايت از فلسطين در ايران انجام مي‌شود، هيات مالي شركت چشمگيري داشته باشد و با حمايت‌هايي كه در اين كنفرانس انجام مي‌شود، نشان‌دهنده اتحاد ميان كشورهاي اسلامي خواهد بود. وي در ادامه تحكيم روابط مجالس دو كشور ايران و مالي را خوب ارزيابي كرد و گفت: در تمام مواردي كه سازمان ملل عليه مردم فلسطين انجام داده، ما مخالف بوديم به‌ويژه درمورد قطعنامه اخير شوراي امنيت كه ما هم‌صدا با مردم فلسطين هستيم.نویسنده:
پاسخ مثبت بعثه ‌رهبري به دعوت‌ عربستان براي مذاكرات حج
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
پاسخ مثبت بعثه ‌رهبري به دعوت‌ عربستان براي مذاكرات حج


وزير حج و عمره عربستان گفته كه با ارسال دعوتنامه به تمام كشورهاي اسلامي ازجمله ايران، مشغول تدارك و برنامه‌ريزي براي مناسك حج پيش رو است. طبق دعوتنامه‌يي كه اين هفته به دست سازمان حج و زيارت كشورمان رسيده، تاريخ انجام مذاكرات دو كشور براي حج آينده، پنجم اسفند‌ برابر با ۲۵جمادي‌الاول تعيين شده است.

به گزارش ايسنا، سيدعلي قاضي‌عسكر نماينده ولي‌فقيه در امور حج و زيارت، با اعلام آمادگي ايران براي انجام اين مذاكره، اعزام هياتي از كشورمان به عربستان را در تاريخ تعيين شده، تاييد كرده است. تاكنون جزييات بيشتري درباره تركيب هيات اعزامي ايران مشخص نشده، اما هر سال، نمايندگاني از وزارت امور خارجه، سازمان هواپيمايي و امور بين‌الملل بعثه مقام معظم رهبري، رييس سازمان حج و زيارت را در مذاكرات حج همراهي مي‌كنند. عربستان سال گذشته براي انجام مذاكرات حج با سفر نمايندگان بعثه مقام معظم رهبري مخالفت كرده بود. سرپرست حجاج ايراني پس از دريافت دعوتنامه امسال عربستان، گفته بود: در مذاكرات با طرف مقابل، خواسته‌هاي ايران ازجمله امور مربوط به شهداي مسجدالحرام و منا مطرح خواهد شد و اميدواريم زمينه براي انجام يك حج باشكوه، عزتمند همراه با آرامش و امنيت زائران فراهم شود. سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز پيش‌تر اظهار كرده بود: همچنان در وضعيت سابق هستيم و براي حج سال آينده باتوجه به شرايط تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. باوجود آنكه در مناسبات دو كشور تغييري حاصل نشده و دولت عربستان نيز تاكنون به مطالبات ايران چراغ سبز نشان نداده، اما وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چندي پيش از مذاكره با وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي براي هموار كردن بازگشايي مسير حج و عمره خبر داده بود.نویسنده:
ابراز اميدواري براي اجراي پروژه‌هاي مشترك با افغانستان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
ابراز اميدواري براي اجراي پروژه‌هاي مشترك با افغانستان


حسن روحاني رييس‌جمهوري كشورمان روز گذشته در ديدار«عبدالله عبدالله» رييس اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان كه براي ابراز تسليت دولت و ملت افغانستان به مناسبت درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در صدر هياتي در تهران حضور يافته است، ابراز اميدواري كرد با تقويت ثبات سياسي و وحدت در افغانستان بتوان پروژه‌هاي مشترك را هر چه سريع‌تر اجرايي نمود. روحاني تصريح كرد: دولت جمهوري اسلامي در كنار مردم و دولت افغانستان بوده و خواهد ماند.

رييس‌جمهوري با اشاره به چارچوب‌هاي مناسبي كه براي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه ترسيم شده است، گفت: توسعه بندر چابهار و تقويت شبكه‌هاي ريلي و ازجمله اتصال راه‌آهن ايران به هرات مي‌تواند به توسعه همكاري‌هاي تهران– كابل شتاب بيشتري ببخشد. روحاني در ادامه تروريسم را معضلي نه تنها براي افغانستان بلكه براي كل جهان برشمرد و بر ضرورت مقابله با آن تاكيد كرد.

«عبدالله عبدالله» نيز در اين ديدار با ابلاغ پيام تسليت دولت و ملت كشورش به مناسبت درگذشت حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفت: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني شخصيتي شناخته شده براي مردم افغانستان است و مردم ما هرگز كمك‌هاي ايشان به ويژه در دوران سخت را فراموش نمي‌كنند. رييس اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان همچنين با ارائه گزارشي از وضعيت داخلي و روند مذاكرات صلح در كشورش اظهار كرد: ايران همواره يار دولت و مردم افغانستان بوده و دولت ما مصمم است كه روابط خود را در همه عرصه‌ها با جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور دوست و برادر توسعه دهد.نویسنده:
تلاش براي ساختن ايراني در صلح و سازندگي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
تلاش براي ساختن ايراني در صلح و سازندگي


سيد حسين موسويان در مقاله‌يي در سي‌ان‌ان به تشريح ابعاد زندگي سياسي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پرداخت كه در بخشي از آن آمده است: «خبر درگذشت ناگهاني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، ايران را شوكه كرد. من بيش از سي سال از نزديك با ايشان آشنا بودم. در حالي كه او نقش محوري در توسعه روابط ايران با قدرت‌هاي بلوك شرق همچون چين،  روسيه و هند داشت، بي‌وقفه براي بهبود روابط با كشورهاي همسايه، جهان غرب و رفع تشنج با امريكا تلاش كرد.»

به گزارش ايسنا، وي در ادامه به اين نكته اشاره كرد: «با وجود حمايت امريكا از تجاوز صدام به ايران، در سال ١٩٨٩ وقتي كه بوش رييس‌جمهور امريكا و رهبران اروپايي براي آزادي گروگان‌هاي امريكايي و اروپايي دست نياز به سمت او دراز كردند، او پاسخ مثبت داد و به محمود واعظي، وزير كنوني ارتباطات و من ماموريت داد تا اين مهم را به سرانجام برسانيم. همه گروگان‌هاي امريكايي و اروپايي در مدت كوتاهي آزاد شدند اما امريكا به جاي تشكر، فشار‌ها به ايران را تشديد و فرصتي طلايي براي رفع خصومت در روابط واشنگتن- تهران را نابود كرد.

موسويان در ادامه اين مقاله مي‌نويسد: «با وجود اين رفسنجاني با امضاي قرارداد نفتي يك ميليارد دلاري ايران با كمپاني نفتي كونوكو در سال 1995 تلاش كرد كه شانسي به بهبود روابط اقتصادي ايران و امريكا بدهد كه اين تلاش او نيز با لغو قرارداد مذكور توسط بيل كلينتون رييس‌جمهور وقت امريكا ناكام ماند.» وي در پايان تاكيد مي‌كند: «هاشمي مرد «صلح و همكاري در سياست خارجي» و «مرد سازندگي و توسعه» ايران بود. او تلاش زيادي كرد كه يك ملت و كشوري پيشرفته بسازد كه هم در شأن دين و تاريخ ايراني‌ها باشد و هم در صلح با همسايگان.»نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/10/23
روي موج خبر


حضور سفراي خارجي براي تسليت به ظريف- اداره كل ديپلماسي رسانه‌اي| به مناسبت در گذشت «آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني»، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و از پيشگامان انقلاب اسلامي كه شامگاه يك‌شنبه به دليل عارضه قلبي ‌دار فاني را وداع گفت، سفراي خارجي مقيم تهران روز گذشته با حضور در وزارت امور خارجه، درگذشت ايشان را به محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه تسليت گفتند.

برجام نتايج مطلوبي در روابط ايران با كشورهاي جهان داشته است- ايرنا| محمد بهشتي منفرد، سفير ايران در اوكراين با اشاره به برپايي نمايشگاه توانمندي‌هاي استان البرز در كي‌يف پايتخت اوكراين، گفت: پس از برجام روابط ايران با كشورهاي جهان دچار تحول شد كه برپايي اين نمايشگاه يكي از دستاوردهاي آن است. بهشتي منفرد همچنين اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود آنچه در اوكراين براي ديگران تهديد است، براي ما فرصت محسوب مي‌شود و بسترهاي لازم براي توسعه روابط بين دو كشور ايران و اوكراين فراهم است؛ چراكه اين كشور علاقه‌مند‌ترين دولت غربگراي دنيا به توسعه روابط با ايران است.

ديدار رييس مجلس مالي با ظريف- ايسنا| ايساكا سيديبه، رييس مجلس جمهوري مالي بعد از ظهر روز گذشته با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان ديدار و گفت‌وگو كرد. طرفين در اين ديدار درخصوص زمينه‌هاي گسترش روابط دوجانبه به ويژه در حوزه پارلماني، برگزاري اجلاس آتي بين‌المجالس اسلامي در كشور مالي و اهميت شركت جمهوري اسلامي ايران به عنوان بنيانگذار اين تشكل، مبارزه با ريشه‌ها و زمينه‌هاي افراط‌گرايي و تروريسم به ويژه ريشه‌هاي فرهنگي و اقتصادي آن و لزوم تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور به تفصيل گفت‌وگو و تبادل نظر كردند.

 اعلام يك دقيقه سكوت در اجلاس گروه ٧٧ به مناسبت درگذشت آيت‌الله هاشمي- ايسنا| در روز سه‌شنبه نخستين اجلاس كشورهاي در حال توسعه در سال ۲۰۱۷ براي اعطاي رياست گروه از آرژانتين به تانزانيا در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. در اين اجلاس سفرا و ساير ديپلمات‌هاي ارشد كشورهاي عضو گروه شركت داشتند. مودست جاناتان مرو، سفير و نماينده دايم تانزانيا در ژنو كه رياست گروه در سال ٢٠١٧ ميلادي را به عهده گرفت، با اشاره به درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس‌جمهور پيشين جمهوري اسلامي ايران اعلام يك دقيقه سكوت كرد.

اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي خبرگان در تهران-ايلنا| قائم مقام وزارت كشور گفت: آمادگي برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌يي خبرگان را داريم. محمدحسين مقيمي با اشاره به مراسم ترحيم آيت‌الله هاشمي تاكيد كرد: با اطمينان مي‌گويم يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي مراسم ترحيم اين بود كه مردم در شرايط فعلي بسيار هوشيارانه عمل كردند و با حضور خود حماسه عظيمي خلق كردند. مقيمي در پاسخ به اينكه با توجه به درگذشت آيت‌الله هاشمي، انتخابات ميان‌دوه‌يي براي خبرگان در تهران برگزار مي‌شود، تصريح كرد: مجلس خبرگان رهبري يا شوراي نگهبان بايد اجازه برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌يي خبرگان را به وزارت كشور بدهند.

2برابر شدن پارامترهاي امنيتي برگه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري-تسنيم|  مديرعامل شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران از دوبرابر شدن پارامترهاي امنيتي در برگه‌هاي انتخابات سال ۹۶ نسبت به دوره گذشته انتخابات رياست‌جمهوري خبر داد. رضا منصوري با اشاره به ويژگي‌هاي برگه‌هاي انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري گفت: پارامترهاي امنيتي بسياري براي اين برگه‌ها در نظر گرفته شده كه موجب شده تا برگه‌ها از امنيت و دقت بالايي برخوردار باشند. اين برگه‌ها ضد جعل است و امكان تقلب در آنها اصلا وجود ندارد. برگه‌هاي استفاده شده، برگه‌هاي واتر مارك است و توليد اين برگه‌ها در مكان‌هاي خاصي صورت گرفته كه شبيه‌سازي آن را غيرممكن مي‌كند.

درخواست پليس براي شناسايي عامل تيراندازي مرگبار در اراك -آنا| صبح ديروز در حادثه تيراندازي در شهر اراك 6 نفر كشته و 3 نفر مجروح شدند كه 2نفر در تحقيقات پليس دستگير و قاتل «عباس صحرايي» از صحنه قتل متواري شده است. در همين خصوص سرهنگ محمود خلجي، پليس استان مركزي با انتشار عكس قاتل فراري «عباس صحرايي»، از مردم خواست در صورت هرگونه اطلاع از مخفيگاه وي، مراتب را به پليس گزارش كنند. وي با درخواست از شهروندان در خصوص شناسايي اين متهم افزود: در صورت هرگونه اطلاع از مخفيگاه قاتل، مراتب از طريق تلفن 110 به پليس اعلام شود.

ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درباره تعطيلي ۸ ربيع-فارس| عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به جلسه ديروز شوراي نگهبان گفت: اعضاي شوراي نگهبان در اين جلسه بند (6) الحاقي ماده (41) لايحه دايمي شدن برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانستند. وي افزود: اين بند كه مربوط به اضافه شدن روز هشتم ربيع (سالروز شهادت امام حسن عسگري و آغاز ولايت امام زمان (عج)) به تعطيلات رسمي كشور است، به دليل پابرجا بودن ايراد قبلي (داشتن بار مالي براي دولت و مغايرت آن با اصل 75 قانون اساسي) از سوي اعضاي شورا مجددا مورد ايراد قرار گرفت. سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: همچنين بند (5) الحاقي ماده يك لايحه مذكور از سوي اعضاي شوراي نگهبان مغاير با شرع دانسته شد. كدخدايي خاطرنشان كرد: همچنين در مورد كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا نيز اعضاي شورا آن را مغاير با اصل 15 قانون اساسي دانستند.  

تجمع بازنشستگان صنعت فولاد مقابل مجلس باعث خجالت است-ايلنا| علي لاريجاني در نشست علني نوبت عصر ديروز مجلس شوراي اسلامي درباره انتقال صندوق بازنشستگان فولاد به صندوق بازنشستگي كشوري، با تاكيد بر لزوم رفع مشكلات بازنشستگان فولاد گفت: بايد با هماهنگي اقداماتي انجام شود تا مشكل بازنشستگان فولاد حل شود. وي ادامه داد: بايد مشكل بازنشستگان صنعت فولاد كشور كه مقابل مجلس تجمع مي‌كنند، حل شود. تجمع اين افراد سالخورده باعث خجالت مي‌شود. رييس نهاد قانونگذاري افزود: صندوق بازنشستگي كشوري مشكلات خاص خود را دارد و اين عقلاني نيست كه اين صندوق زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري مي‌شود.

استيضاح آخوندي هنوز متقاضي دارد-مهر| بهروز نعمتي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درخواست استيضاح عباس آخوندي، وزير راه همچنان امضاهاي كافي دارد، گفت: طرح استيضاح وزير نيرو نيز با ۴۰ امضا تقديم هيات‌رييسه مجلس شده است. وي همچنين با بيان اينكه ظاهرا متقاضيان استيضاح وزير علوم براي پيگيري استيضاح به جمع‌بندي نرسيده‌اند، گفت: اخيرا طرح استيضاح آقاي چيت‌چيان، وزير نيرو با ۴۰ امضا تقديم هيات‌رييسه مجلس شده كه هيات‌رييسه نيز آن را به كميسيون ارجاع داده است. نعمتي درباره محورهاي مدنظر متقاضيان استيضاح اظهار داشت: عمدتا موضوع مديريت منابع آب و وضعيت سدهاي كشور مدنظر متقاضيان است.نویسنده:
  كالن
  اخبار Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 دولت
  هاي بدهي نسبت شد
  قانون GDPهب
  درك مطرح حسابداري استانداردهاي همايش سومين در محاسبات ديوان
  رييس ششم برنامه اليحه از ادهي در اسالمي شوراي
  مجلس مديريت نظام ارتقاي اصالح براي را راهكارهايي
  توسعه تعيين ها بدهي مديريت همچنين دولت، محاسباتي
  مالي ماده با مجلس نمايندگان موافقت براساس كرد. مشخص ايران
  و اداري سيستم در فسادزا اهچاله سي
  3 هاي بدهي نسبت كه شد مقرر توسعه ششم برنامه 8اليحه درصد 40 سطح از بيشتر داخلي ناخالص توليد به شد
  دولت اعالم روشن عمومي هاي داراي ها بده ميزان كنوني دولت در بار نخستين براي
  اكرمي: جريان در اسالمي شوراي مجلس ايسنا، گزارش به
  نباشد. در توسعه ششم برنامعه اليحه از ارجاعي مواد به
  رسيدگي اهداف تحقق براي تا كرد موظف را دولت آن از يي اده
  م هاي استان در هها دستگا ۵8درصد اكنون زارشها سلگي| هادي اقتصادكالن|
  گروه بر مبني مقاومتي، اقتصاد ابالغي كلي هاي سياست ۲۱
  بند ميكنند عمل تعهدي حسابداري مبناي بر كشور كل بخش حسابداري استانداردهاي
  همايش مديريت نظام ارتقاي اصالح ساختارها در اساسي
  تحول آنها رفع جهت در كه دارد وجود ايراداتي حتما البته ديوان رييس سخنراني با گذشته روز
  عمومي يها بده مديريت همچنين دولت، محاسباتي
  مالي بتوانيم كه برسيم جايي به اميدواريم كنيم مي اقدا وزارت مالي نظارت معاون كشور،
  محاسبات همچنين دهد. انجام مربوطه قوانين مطابق را
  اقداماتي داريم دست در نفت پول عنوان به آنچه دهيم توضيح خزانه كل مدير كشور، كل دار خزان
  اقتصاد به نسبت شاخص حفظ روش از دولت هاي بده
  بايد به شود؟ مي خرج چگونه ميكنيم اخذ كه مالياتي حوزه مسووالن مجريان از ديگر برخي
  و داخلي ناخالص توليد به دولتي هاي شرك دولت
  بدهي شود نم انجام خوبي به كار نقدي حسابداري با نظرم همايش اين شد. برگزار حسابرسي
  حسابداري اصل ساماندهي درصد، 40 حداكثر سطح در )GDP(
  اجراست. قابل تعهدي حسابداري با به گذراند مي سر از را خود برپايي سومين
  كه طريق از مربوطه سود تسويه تمديد طريق از ها
  بده هيچ يازدهم دولت از پيش تا اينكه به اشاره با وي روي پيش مسير گذشته تجربيات
  موضوع خزانه تسويه اوراق تدريجي حذف عمومي، بودجه در
  درج نداشت، وجود دولت اموال يها بده از روشني تصور رييس شد. پرداخته حسابداري
  استانداردهاي اسالمي شوراي مجلس تصويب با ها بده اوراق از
  استفاده دولت اين كه اقداماتي با اكنون است درحالي اين گفت: وجود از حمايت ضمن كشور محاسبات ديوان
  كل خصوصي حقوقي حقيقي اشخاص به دولت بدهي تاديه
  و يها بده ميزان از ارقامي اعداد حداقل است داده انجام كاستي دو تشريح به عمومي نظارتي هاي
  دستگاه دولت بدهي تاديه مدت اه كوت بازارهاي طريق از تعاوني
  و نيست دقيق چند هر است شده ارائه دولت اموال پرداخت. كشور حسابرسي نظام در
  اساسي طريق از دولتي غير عمومي نهادهاي بانكي، نظام
  به شود. وارد ها ترازنامه به ايراداتي است ممكن بخش«زيربنايي در را ضعف دو اين آذر
  عادل براساس گيرد. انجام بلندمدت مدت ان مي بدهي
  ابزارهاي بودن چفت راستايي «عدم
  زيرساختي» كه شد مصوب نيز ماده اين ذيل تبصره در گزارش، الكترونيك
  اين هداري خزان توسعه استقرار بيان دانست نظارت» مختلف هاي
  دستگاه وزير تشخيص با 4درصد تا بدهي نسبت شاخص
  افزايش همايش اين در كه تخصصي پنل در همچنين عدم مانند مشكالتي زيربنايي بخش در كه
  كرد انپذير امك وزيران هيات تاييد دارايي اقتصادي
  امور ارائه به خزانه ،مديركل برزوزاده محسن شد برگزار هاي دستگاه در كنترلي مهاي نظا كامل
  استقرار مجلس تصويب با يتواند دولت اضطراري شرايط در
  است. هداري خزان توسعه استقرار درخصوص توضيحاتي باور عدم ها ام نظ اين نبودن روزآمد
  اجرايي، محدود مدت براي را بدهي نسبت شاخص اسالمي
  شوراي سازي اده پي راستاي در گفت: پرداخت الكترونيك يتوان كه دارد وجود آنها وجود به
  مديران در اضطراري شرايط رفع متعاقب دهد. افزايش ۵درصد
  تا مالي بخش حسابداري استانداردهاي حسابداري نظام ريزي، بودجه نوين هاي مكانيسم استقرار
  با شاخص ها، بدهي تسويه طريق از 3ساله حداكثر زماني
  بازه پروژه شود، شامل را مالي گزارشگري از قسمتي كه يا قانوني منافذ انسداد هوشمند هاي سيستم برساند. درصد 40 به را بدهي آذر
  نسبت عادل اكرمي اهلل رحمت سيد در دولت مالي عمليات سازي اف شف هوشمندسازي آذر گفته به كرد. ترفيع را كاستي اين ها له هچا
  سيا است. شده طراحي اقتصاد وزارت عدم به نظارتي هاي دستگاه مشكالت دوم
  بخش توسعه استقرار قالب در پروژه اين افزود: برزوزاده گزارشي ارائه به كشور كل هداري خزان نظارتي آذر عادل ميشود. حل بسياري مشكالت بگيريم اش كنوني شكل به ها دستگاه همين وجود يعني كه گردد مي بر نظارتي هاي دستگاه راستايي هم بازنشستگي صندوق
  انتقال مقوله وقتي اما شده تعريف الكترونيك داري خزانه شدن اجرايي درخصوص اقتصاد وزارت عملكرد از مطالبه اجرايي هاي دستگاه در بايد كرد: بيان همچنين است. ضروري يها گير تصميم آرا تضاد ريختگي هم به
  باعث رفاه وزارت به فوالد
  كاركنان تصور بسياري ميشود مطرح الكترونيك داري خزانه ريزي بودج گفت: وي پرداخت. تعهدي حسابداري شود. گرفته كار به نوين مكانيسم اين كه شود ايران در كه پرسيد بايد اكنون البته داد: ادامه آذر از استفاده است. شده موضوع يك
  روي هدف خزانه مالي عمليات كردن مدرن فقط كنند مي كه ميشود مستقر صورتي در عملكرد بر مبتني هاي سيستم كرد: بيان محاسبات ديوان رييس فساد آمار اينقدر چرا نظارتي اهاي دستگه انواع وجود با در دستگاهي بين مشترك هاي
  كارگروه حمايت صندوق انتقال با ملت، خانه در مردم
  نمايندگان توسعه راستاي در نيست. طور اين اما دارد قرار را نقدي سنتي حسابداري جاي تعهدي حسابداري به تا شوند برقرار بايد كه است يي نكته هوشمند اعتراض مديران برخي است، درحالي اين باالست؟ نجومي، هاي حقوق مانند پيشامدهايي
  حسابرسي به مستقل هويت حفظ با فوالد كاركنان بازنشستگي
  و حسابداري مديريت الكترونيك، هداري خزان استقرار بگيرد. من نظر به شود. برقرار هوشمند حسابرسي آنها موجب ساعت ۲3 كردن كار ساعت يك ازاي در كه كنند براي محاسبات ديوان رييس كه است يي
  نسخه نمايندگان ملت، خانه گزارش به كردند. موافقت رفاه
  وزارت بخش حسابداري نظام كامل اجراي براي را حسابرسي سيستم بهبود سمت به حركت اينكه بيان با وي جلو تواند مي حسابداري حسابرسي هوشمندسازي وجود اين با كه اينجاست سوال حال يشوند. بازپرسي عامل چنين هم وي كرد. تجويز مشكل اين
  حل ماه) دي ۲۲ (چهارشنبه، ديروز عصر نوبت علني نشست
  در به موضوع اين كه ايم داده قرار كار دستور در عمومي در كه است سال ۲0 عمومي بخش حسابداري بگيرد. را حقوقي هاي فيش ازجمله مشكالت از بسياري چنين كه كنيم چه بايد است چنين وضعيت چرا ريزي بودجه هاي هچاله سيا را گسترده
  فساد اليحه ارجاعي مواد بررسي جريان در اسالمي شوراي
  مجلس است. رسيده خبرگان نخبگان همه اجماع مباني كرد: تصريح است، شده آغاز ديگر كشورهاي به پيش سال دو بايد بود مستقر هوشمند نظامات اگر اتفاق خوب حكمراني كه كنيم چه نيفتد؟ اتفاقاتي قانوني منافذ كنار در حسابرسي هاي تم
  سيس ۱6۱ با اليحه اين ۱3 ماده با كشور كل توسعه ششم
  برنامه نظام كالم اجراي اينكه بيان با خزانه مديركل برخي جاري قوانين تعهدي حسابداري اجراي قانوني هشدار شان خوانديم غارتگر بعدها كه مديراني همان واگذار ما به را نظارتي امور وكالت مردم وقتي بيفتد؟ معاون اكرمي، اهلل سيدرحم ادامه در
  دانست. ۲3۲ مجموع از ممتنع راي مخالف راي ۲4 موافق،
  راي خواهيم پيش در را مالي گزارشگري حسابداري كلي هاي سياست بند مانند كشور باالدستي قوانين يشد. داده الزم هشدارهاي آنها به داديم البته بگيريم؟ را فسادها جلو يم ته نتوانس چرا كردند از گزارشي ارائه به كشور كل داري خزان
  نظارتي (ه) بند براساس كردند. موافقت جلسه در حاضر
  نماينده ۲3 ماده مطالبات بحث جاري سال در افزود: داشت، برنامه ۹۱۲ ماده ۱۲و ماده بند مقاومتي اقتصاد بستن را زيرساختي امور از ديگر يكي وي يگويند، سري يك اكنون كه دانم ذكر به الزم شدن اجرايي درخصوص اقتصاد وزارت
  عملكرد كاركنان بازنشستگي حمايت صندوق موسسه اليحه،
  اين كه است مطالباتي شامل كه بودجه برنامه قانون است. توسعه پنجم داد: توضيح دانست ها له هچا سيا يا قانوني منافذ نيست درست اين ولي شده سيستمي ايران در فساد براي كه كرد عنوان پرداخت تعهدي
  حسابداري ازجمله يها- داراي تعهدات اختيارات، وظايف، كليه با
  فوالد ردهند دريافت وامي هاي رح از دولتي هاي شرك هاي طرح تعدادي كرد: خاطرنشان اكرمي هاي سيستم ريزي بودجه در كه لههايي هچا سيا دارد. تبعات فها حر قبيل اين گفتن هيها بد ميزان كنوني دولت در بار
  نخستين اسناد موجودي، امتيازات، سهام، غيرمنقول، منقول
  اموال حسابان ذي همه ترتيب بدين كرديم. پيگيري را حسابداري هاي سرفص روزرساني به درباره تحقيقاتي در ابهام وجود همچنين دارد وجود ما حسابرسي كه كرد فراموش را نكته اين نبايد داد: توضيح او شد. اعالم روشن عمومي هاي
  داراي انتقال رفاه وزارت به مستقل- هويت حفظ با اوراق
  و در ۲3 ماده از را خود مطالبات دولتي هاي شرك معاونت همكاري با نقدي حسابداري مبناي بر دولتي تفاسير قانون از يوان مت آن موجب به كه است قوانين را فسادها از بخشي ايران در مالي نظام
  اقتضائات حال تعهدات تمامي سال، مدت طي حداكثر يابد.
  مي ميكنند. درج مالي هاي صورت براي همچنين گرفته صورت اقتصاد وزارت اقتصادي ادامه در محاسبات ديوان رييس آورد. دست به متعددي ميشود سپرده دولت به تصديگري وقتي مثال طلبد مي نظارتي هاي دستگاه وجود اهميت اكچوئري مطالعات براساس كه ميزاني به صندوق- آتي
  و مالي گزارشگري از بخشي اينكه به اشاره با وي يي تفاهمنامه تعهدي، حسابداري نظام شدن اجرايي همراستايي عدم به مربوط را ها ستي كا ديگر بخش معتقدم من ميآيد. وجود به فضاهايي چنين الجرم ديوان رييس آذر، عادل «تعادل»، گزارش
  به كه آتي) تعهدات فعلي ارزش تعيين براي يي بيمه
  (محاسبه كرد: اظهار ردد، برم خزانه عمليات گردش به دولت است. شده منعقد اقتصاد وزارت محاسبات ديوان بين حل براي دانست نظارتي هاي اه دستگ بودن چفت زيادي حد تا را فساد جلو مردم به امور واگذاري اظهار عمومي بخش حسابداري همايش در
  محاسبات كشور حسابرسي سازمان تاييد به ماه دت ظرف
  حداكثر پرداخت دريافت عمليات شفاف عمليات ارائه بدون كشور هداري خزان اقدامات ديگر درخصوص وي ايفا را خود نقش دستگاهي هر بايد داد: پيشنهاد آن ميگيرد. بررسي را كشور حسابرسي عمومي اوضاع اگر
  كرد: حاصل منابع با يگيرد- قرار سازمان تاييد مورد رسد
  م صورت تلفيقي مالي هاي صورت مباحث قطعا خزانه بخش حسابداري استانداردهاي سازي اده پي براي جامع يي برنامه بايد وضعيت اين به رسيدن براي كند در كارآمدي فساد با مقابله براي افزود: وي نظارت حوزه در آيد. وجود به دغدغه چند
  كنيم امتيازات، تها، شرك اموال مالشركه، سه سهام، واگذاري
  از بود. خواهد ناتمام كشور كل بودجه عملكرد حساب استاني ملي هاي همايش كار اين براي گفت: عمومي حسابرسي، سازمان هداري، خزان محاسبات، ديوان براي يتوان كه دارد وجود كاستي دو نظارتي اههاي دستگ به بايد آنها كردن برطرف براي كه داريم بايي
  آسيه ساير دولت مالي حقوق معادن از رهبرداري به
  حقوق كل اداره خزانه كل اداره در ما همكاران بنابراين هاي اه دستگ ها ان است نمايندگان براي كرديم برگزار شود نوشته بازرسي سازمان بودجه برنامه سازمان ابتدا كرد: اقدام بخش دو اين از ابتدا نظارت بهبود براي كنيم. اقدام صحيح ههاي
  شيو سازي خصوصي سازمان طريق از مورد حسب
  منابع خزانه حسابداري سيستم ها، حسا تلفيق هماهنگي پژوهشي مراكز با كرده برگزار آموزشي كارگاه اجرايي هاي كارگروه توان مي همچنين شوند راستا هم كه نظامات همچنان كه نيازهاست پيش ها زيرساخت نظارتي هاي دستگاه وجود اهميت بر تاكيد با
  وي هر ذاريها واگ ميزان شد. خواهد پرداخت كل داري
  خزان رسيده هم آزمايشي تاييد به كه رده ان طراحي را مورد ما كارهاي تا كرديم انعقاد تفاهمنامه آموزشي نوشته خاص هاي چالش موضوعات براي مشترك مستقر كامال يا اجرايي هاي دستگاه داخلي هاي كنترل اگر كه شده زيادي بسيار تحقيقات داد:
  توضيح شد. خواهد پايدار ساالنه هاي بودجه در
  ساله است. با بتوانيم گرفته قرار دانشگاهيان پژوهشگران نتقاد هايا في موضوع در ويژه به امر اين نظرم به شود هاي نظام استقرار كيفيت نيست آن به باوري يا نشده برخي در ميشد؟ چه نبودند نظارتي هاي
  دستگاه مرتبط نوعي به خزانه مالي مديريت افزود: برزوزاده شويم. آشنا خود ايرادات بود. پيگيري قابل حقوقي نيز ريزي بودجه نظام استقرار مكانيسم حسابرسي هاي دستگاه فقدان صورت در كه شد گفته
  كشورها درصد ،اقتصاد6.4 2016
  سال مديريت اگر بنابراين است بانكي هاي حساب مديريت با براي فعاليتي اينكه به اشاره با همچنين اكرمي كه است اين باورم معلم يك عنوان به است. بحث جاي كار در ييافت. افزايش تخلفات 00۲برابر تا
  نظارتي در بايد بدانيم عمليات از جزيي را بانكي بهاي حسا نها استا در تعهدي حسابداري تخصصي كميته تشكيل دولت اموال بدهي ميزان شدن روشن ببنديم، كار به را جهيزي بود نوين هاي مكانيسم اگر دادم، انجام دانشگاه يك در من خود كه كرد
  پژوهشي
  رشد برداريم. ام هم راستا اين بر بنا كه بوده اين اقدامات اين نتايج گفت: شده، آغاز معاون اكرمي، تاهلل سيدرحم همايش اين ادامه در را و... ها اري وازي اريها اره دوب جلو وانيم اين يافت. افزايش 00۱برابر تا ايران در
  فهميدم اينكه بر عالوه خود گزارش ازهرين در جهاني
  بانك 6.4درصد را ايران ميالدي ۲0۱6 سال اقتصادي
  رشد ايران ۲0۱۷ سال رشد كه است باور اين بر كرده، يكند
  برآورد بررسي را انماه آب پايان تا دولت بودجه عمومي وضعيت عملكرد جزئيات
  «تعادل» در جهاني بانك مهر، گزارش به بود. خواهد درصد .۵
  ۲ سال در ايران اقتصادي رشد نرخ خود، گزارش
  جديدترين اين كه است باور اين بر كرده برآورد درصد 6.4 را ۲0۱6
  يلاخ خزانه با
  كشورداري اساس بر بود. خواهد درصد ۲. نيز ۲0۱۷ سال براي
  رقم سال در ايران ۷۱0۲، جهان اقتصادي مانداز چش روست
  گزارش روب جاري هاي هزين پرداخت در توماني زارميليارد 22 كسري عملياتي تراز درصدي 21 منفي رشد با
  دولت اقتصادي رشد نرخ باالترين جيبوتي كشور از پس ۲0۱۷
  بر داشت؛ خواهد آفريقا شمال خاورميانه منطقه در
  را تمام تام پرداخت پاسخگوي نتواند دولت درآمدهاي براي تومان 6زارميليارد ۹ه از بيش انماه آب پايان تا اميري| اقتصادكالن|مرضيه
  گروه ۲0۱8 هاي ال در ايران اقتصادي رشد نرخ اساس
  اين منفي كانال به عملياتي تراز باشد، جاري هاي هزينه محل اين از درآمد تومان ۱زارميليارد ه03 سال كل درآمدي كسري با انماه آب پايان تا
  دولت جهاني بانك بود. خواهد .4درصد 8.4 ترتيب به ۲0۱۹
  8ماهه طي اينكه گرفتن نظر در با ميكند. سقوط حدود ۵۹ سال از 8ماه طي بنابراين آيد. دست به يي بودج درآمدهاي در توماني زارميليارد ۲8
  ه 3.۲ ميزان به ۲0۱6 سال در را جهان اقتصادي رشد
  نرخ پرداخت توماني ۲۲زارميليارد كسري با دولت امسال شده شبيني پي مالياتي درآمدهاي كل از درصد ۵8 مصوب عملياتي تراز از درصد ۹0 بوده مواجه
  خود 4.0 آن از پيش سال با مقايسه در كه كرد برآورد
  درصد رشد عملياتي تراز بوده همراه خود جاري هاي هزينه بودجه ماهه مصوب طبق است. شده محقق ۵۹ براي شده محقق سال ابتدايي 8ماهه طي سال كل
  براي هاي ال در جهان اقتصادي رشد نرخ دارد؛ كاهش
  درصد گفت توان است، كرده تجربه را درصد ۱۲ منفي محل از دولت كه است شده بيني پيش همچنين ۵۹ وضعيت مركزي بانك گزارش آخرين براساس
  است. درصد ۹.۲ ۹.۲ ۷.۲، ترتيب به ميالدي ۲0۱۹ تا ۲0۱۷
  هاي هزين پرداخت تامين براي اينكه باوجود دولت كند كسب درآمد تومان 63زارميليارد درآمدها ساير مصوب طبق ۵۹ سال براي دولت عمومي
  بودجه جهاني، مرجع اين اعالم براساس است. شده بيني پيش اما است رفته نفتي درآمدهاي سراغ خود جاري شده محقق آن تومان هزارميليارد ۲0 تنها كه حالي در تراز درآمدي كسري با هنها نت دولت نرفته
  پيش ۲0۱8 ۷۱0۲، هاي ال در جهان اقتصادي رشد
  موتور برنيامده ها ينه هز اين تمام پرداخت پس از همچنان ۵۹، بودجه درآمدهاي ساير ديگر تعبير به است جاري هاي هزينه پرداخت در بلكه روست روبه
  عملياتي نرخ اساس، اين بر كه هستند چين هند كشورهاي ۲0۱۹
  آمارهاي براساس است. مواجه پرداختي كسري با درصدي ۵۵ عملكرد با ماهه مصوب با مقايسه در عملكرد يكه طور به ندارد. مساعدي شرايط نيز
  خود به را ۲0۱6 سال در چين هند كشور اقتصادي
  رشد كه عملياتي تراز امسال، ابتدايي ماهه در مركزي بانك عملكرد با سال كل براي مصوب رقم با درمقايسه پرداخت براي دولت دهد، نشان ۵۹ بودجه ماهه
  8 كرد. برآورد درصد .6
  ترتيب بود، تومان هزارميليارد 38 منفي بايد مصوب طبق است. بوده همراه ۷3درصدي هزارميليارد ۲۲ كسري با خود جاري هاي
  هزينه به است. داشته تومان 64زارميليارد منفي عملكرد از ماه اين طي همچنين است. بوده رو روب
  توماني طرح بررسي
  تعويق خود جاري هاي هزين پرداخت براي دولت ديگر تعبير جاري هاي هزين 61درصدي تحقق عدم هاي پرداخت شده بيني پيش تومان
  ۷۵هزارميليارد از بيشتر تومان هزارميليارد امسال انماه آب پايان تا نتوانسته دولت جاري، سال ابتدايي 8ماهه طي تومان ۱زارميليارد ه4 تنها جاري، سال براي دالري
  عمراني 5.1ميليارد
  اشتغالي كرده اعتبار تامين نفتي درآمدهاي از مصوب ميزان شبيني پي طبق جاري هاي هزين پرداخت در است مشابه مدت تحقق ميزان به نسبت كه شده محقق
  آن طرح بررسي تعويق از بودجه برنامه كميسيون
  عضو براي دولت عملكردي چنين باوجود كه است جالب رشد امسال 8ماهه در شرايطي در عملياتي تراز است. حدود مبلغي كه طوري به رود، پيش خود يي بودجه است. كرده تجربه را درصدي منفي رشد گذشته
  سال درصد عملكرد
  كسري يك تعطيالت از پس به دالري ميليارد ۵.۱
  اشتغالي عمراني، اعتبار ركوردزني با خود بودجه اليحه قانون در كه است كرده تجربه را درصدي ۱۲ منفي به خود پيشبيني از كمتر تومان هزارميليارد
  ۲۲ تحقق نسبت ماهه
  8 نيازمند طرح اين اجراي گفت: داد خبر مجلس يي
  هفته هاي هزين پرداخت براي تومان هزارميليارد 60 ميزان ششم برنامه اليحه همچنين توسعه پنجم برنامه است. داده اختصاص خود جاري هاي هزين پرداخت توماني 82زارميليارد درآمدي كسري به نسبت مصوب
  به فعال ملي توسعه صندوق اينكه ضمن است، بيشتر
  بررسي به توجه با اينكه ضمن است. كرده پيشنهاد عمراني بدين تا است شده تاكيد آن شدن صفر بر توسعه درآمد تومان زارميليارد ه۱ 44 بايد ماهه، مصوب طبق از مركزي بانك هاي داده طبق «تعادل» هگزارش
  ب مصوب 59(هزار
  8ماهه خبرنگار با گفتگو در حسيني محمد ندارد. را پول
  اين عمراني هاي رح واگذاري در دولت مركزي، بانك آمار درآمدهاي به وابستگي كاهش سمت به بودجه واسطه در اما شد جاري هاي هزين پرداخت صرف دولت امسال انماه آب پايان تا دولت عمومي بودجه 59
  وضعيت 8ماهه
  ميلياردتومان) دالري ميليارد ۵.۱ برداشت طرح درباره تسنيم،
  اقتصادي نداشته ماه اين در آميزي موفقيت عملكرد نيز خود شده كسب درآمدهاي ديگر سوي از رفته پيش نفتي به است. شده محقق آن تومان ۲۲۱هزارميليارد عمل ساير مالياتي منابع محل از است توانسته
  دولت گفت: روستاييان اشتغال ايجاد براي ملي توسعه صندوق
  از منفي رشد واگذاري، تومان ۲۲زارميليارد با است هاي بودج مسير در مالي يهاي داراي واگذاري نفت از پرداخت 8ماهه مصوب ميزان از 6۱درصد ديگر تعبير كند كسب درآمد تومان ۷زارميليارد ه8 حدود 37
  درآمدها
  درآمدها 28
  در طرح اين بود شده مقرر داشتيم كه زي ري برنام
  طبق گذشته سال مشابه مدت به نسبت را ۹.6۱درصدي معكوس اتفاقي شاهد ما عمل در اما گيرد. قرار عمراني با مقايسه در است نشده محقق جاري هاي هزينه بودجه قانون مصوب ميزان با مقايسه در عدد اين
  كه درگذشت علت به اما شود، بررسي كميسيون در جاري
  هفته است. كرده تجربه هستيم. يي توسعه هاي گذاري هدف با نشان را ۷۵درصدي تحقق سال كل براي مصوب رقم هزارميليارد ۲8 كسري از حاكي مذكور، مدت 48
  براي 11
  درآمدهاي وي افتاد. تعويق به جلسه اين رفسنجاني، هاشمي يتاهلل
  آ 8ماهه اقتصادي تحوالت گزارش از ديگري بخش ميدهد. بودجه مصوب طبق است. دولت درآمدهاي
  مالياتي
  توماني را خود وقت تمام تلفيق كميسيون فردا امروز داد:
  ادامه خارجي بدهي آمار به مركزي بانك امسال ابتدايي 8ماه در عمراني هاي هزين درصد 36 تحقق مركزي بانك آمار از بخش اين در كه جالبي نكته سال ابتدايي 8ماهه طي است، شده بيني پيش
  ۵۹ بعد هفته گذاشت. خواهد توسعه ششم برنامه اتمام
  براي هاي بده ميزان اساس براين دارد. اختصاص دولت ابتدايي 8ماهه در مركزي، بانك گزارش براساس كسري فشار بيشترين كه است اين خورد، مي چشم به شود، واريز خزانه به درآمد تومان زارميليارد ۱06ه
  55 16
  ساير مجلس، تعطيالت از بعد است. تعطيل هفته يك مجلس
  نيز رسيده دالر ميليون 8هزار به دولت خارجي اعتبار تومان 83زارميليارد بايد بودجه طبق امسال يي- هزين هاي پرداخ در جاري هاي هزين پرداخت است. شده محقق آن درصد ۷3 كه
  درآمدها
  درحالي برنامه كميسيون عضو ييرد. مگ قرار بررسي مورد طرح اين ۵هزار آن از بلندمدت هاي بدهي سهم كه است داده اختصاص عمراني هاي هزين پرداخت براي در توماني زارميليارد ه۲ كسري با كه بوده ملي سال انماه آب پايان تا دولت درآمدهاي هرچند حاضر حال در افزود: طرح اين از اش ارزياب درباره بودجه
  و از شده منتشر آمارهاي است. دالر ميليون ۲3۲ درصدي 36 تحقق از نشان آن عملكرد اما يشد يي-استاني هزين پرداخت در بود همراه پرداخت ۹.4۲درصد گذشته، سال مشابه مدت به نسبت 48
  جاري 22
  پرداخت زمينه اين در است. بيكاري موضوع كشور معضالت از
  يكي هاي بده كه دارد اين از حكايت مركزي بانك سوي هزارميليارد ۱4 دولت انماه آب پايان تا دارد. ميزان اين مصوب ميزان دوبرابر بلكه نداشته كسري تنها نه درآمدي كسري فشار بيشترين است. يافته
  افزايش هاي
  هزينه در پايدار شغل يك ايجاد براي دهيم. انجام اقداماتي
  بايد به ماه ان آب پايان در كشور بالفعل) (تعهدات خارجي است كرده عمراني هاي هزين پرداخت صرف تومان تا بايد مصوب طبق كه طوري است؛ شده پرداخت مالياتي درآمدهاي بوده درآمدها ساير ناحيه از
  جاري
  دولت بيكاري فشار اينكه براي كنيم. هزينه بايد بااليي رقم
  صنعت، اساس اين بر كه رسيده دالر ميليون هزار رشد با گذشته سال در آن مشابه دوره به نسبت كه تعلق بخش اين به تومان ۲هزارميليارد ماه ان آب پايان دارد. درآمدي كسري ميزان اين در كمتري
  سهم خانگي مشاغل به روستايي بخش در است نياز يابد كاهش دالر ۹6۷ميليون ۲هزار مدت كوتاه هاي بدهي سهم در ديگر تعبير به است. بوده همراه درصد منفي شده محقق تومان هزارميليارد از بيش اما يگرفت هزارميليارد ۵8 حدود امسال ماه ان آب پايان تا 63
  دولت 24
  پرداخت شده پذيرفته روش اين سياست يك عنوان به شود، پرداخته هاي هزينه ۵هزار نيز بلندمدت مدت ميان هاي بدهي سهم پرداخت مصوب ميزان از 4۲درصد تنها امسال 8ماهه است. اين كه داشته ماليات دريافت محل از درآمد
  تومان دار ده عه روستايي مشاغل در بتوانند كه افرادي اما است. عمراني است. دالر ميليون ۲3۲ است شده محقق سال كل براي عمراني هاي هزينه تراز ترشدن منف درك آمارها اين به باتوجه رشد گذشته سال مشابه مدت به نسبت هرچند
  رقم ستاها رو جوان قشر اينكه به توجه با هستند. كم بشوند
  شغلي در دالر فروش نرخ ماهانه متوسط ميان اين در باقيمانده ۷رصد د6 تا دارد فرصت ماه دولت بانك گزارش آخرين شود. مي تر ملموس عملياتي ميزان با مقايسه در اما يد مه نشان را درصدي
  ۷.۷۲ يك نگراني گيرد. صورت بيشتري بررسي بايد ردهاند،
  كوچ بوده 46ومان ۲.۲ 3هزار آزاد، بازار در ومان ۱86.4 شده اعالم نيز ناه ام آب در آزاد بانكي بين بازارهاي البته كند محقق را تومان) هزارميليارد 43 (معادل گوياي دولت عمومي بودجه وضعيت از مركزي توماني هزارميليارد ۱۱ كسري با دوره، اين براي
  مصوب است. فروش بحث محصول توليد از پس روستايي است. 3هزار بانكي بين بازار نرخ اساس، اين بر كه است است. نشدني اتفاقي چنين كه است واضح خيلي هرگاه است. عملياتي تراز شدن منفي مسير ادامه است شده بيني پيش ۵۹ بودجه قانون در است.
  مواجه تعادل سپهوند عكس:حجت
3 سياه‌چاله فسادزا در سيستم اداري ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/23
3 سياه‌چاله فسادزا در سيستم اداري ايران
رييس ديوان محاسبات در سومين همايش استانداردهاي حسابداري مطرح كرد


اكرمي: براي نخستين بار در دولت كنوني ميزان بدهي‌ها و دارايي‌هاي عمومي روشن و اعلام شدگروه اقتصادكلان|هادي سلگي|

همايش استانداردهاي حسابداري بخش عمومي روز گذشته با سخنراني رييس ديوان محاسبات كشور، معاون نظارت مالي وزارت اقتصاد و خزانه‌دار كل كشور، مدير كل خزانه و برخي ديگر از مجريان و مسوولان حوزه حسابداري و حسابرسي برگزار شد. اين همايش كه سومين برپايي خود را از سر مي‌گذراند به موضوع تجربيات گذشته و مسير پيش روي استانداردهاي حسابداري پرداخته شد. رييس كل ديوان محاسبات كشور ضمن حمايت از وجود دستگاه‌هاي نظارتي عمومي به تشريح دو كاستي اساسي در نظام حسابرسي كشور پرداخت. عادل آذر اين دو ضعف را در بخش«زيربنايي و زيرساختي» و «عدم هم‌راستايي و چفت بودن دستگاه‌هاي مختلف نظارت» دانست و بيان كرد كه در بخش زيربنايي مشكلاتي مانند عدم استقرار كامل نظام‌هاي كنترلي در دستگاه‌هاي اجرايي، روزآمد نبودن اين نظام‌ها و عدم باور مديران به وجود آنها وجود دارد كه مي‌توان با استقرار مكانيسم‌هاي نوين بودجه‌ريزي، سيستم‌هاي هوشمند و انسداد منافذ قانوني يا سياه‌چاله‌ها اين كاستي را ترفيع كرد. به گفته آذر بخش دوم مشكلات دستگاه‌هاي نظارتي به عدم هم‌راستايي دستگاه‌هاي نظارتي برمي‌گردد كه باعث به هم ريختگي و تضاد آرا و تصميم‌گيري‌ها روي يك موضوع شده است. استفاده از كارگروه‌هاي مشترك بين دستگاهي در حسابرسي پيشامدهايي مانند حقوق‌هاي نجومي، نسخه‌يي است كه رييس ديوان محاسبات براي حل اين مشكل تجويز كرد. وي هم‌چنين 3 عامل فساد گسترده را سياه‌چاله‌هاي بودجه ريزي و سيستم‌هاي حسابرسي در كنار منافذ قانوني دانست. در ادامه سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارتي و خزانه‌داري كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرايي شدن حسابداري تعهدي پرداخت و عنوان كرد كه براي نخستين بار در دولت كنوني ميزان بدهي‌ها و دارايي‌هاي عمومي روشن و اعلام شد. اهميت وجود دستگاه‌هاي نظارتي

به گزارش  «تعادل»، عادل آذر، رييس ديوان محاسبات در همايش حسابداري بخش عمومي اظهار كرد: اگر اوضاع عمومي حسابرسي كشور را بررسي كنيم چند دغدغه به وجود مي‌آيد. در حوزه نظارت آسيب‌هايي داريم كه براي برطرف كردن آنها بايد به شيوه‌هاي صحيح اقدام كنيم.

وي با تاكيد بر اهميت وجود دستگاه‌هاي نظارتي توضيح داد: تحقيقات بسيار زيادي شده كه اگر دستگاه‌هاي نظارتي نبودند چه مي‌شد؟ در برخي كشورها گفته شد كه در صورت فقدان دستگاه‌هاي نظارتي تا ٢٠٠برابر تخلفات افزايش مي‌يافت. در كار پژوهشي كه خود من در يك دانشگاه انجام دادم، فهميدم در ايران تا ١٠٠برابر افزايش مي‌يافت. اين يعني وجود همين دستگاه‌ها به شكل كنوني‌اش ضروري است.

آذر ادامه داد: البته اكنون بايد پرسيد كه در ايران با وجود انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اينقدر آمار فساد بالاست؟ اين درحالي است، برخي مديران اعتراض مي‌كنند كه در ازاي يك ساعت كار كردن ٢٣ساعت بازپرسي مي‌شوند. حال سوال اينجاست كه با اين وجود چرا وضعيت چنين است و بايد چه كنيم كه چنين اتفاقاتي نيفتد؟ چه كنيم كه حكمراني خوب اتفاق بيفتد؟ وقتي مردم وكالت امور نظارتي را به ما واگذار كردند چرا نتوانسته‌ايم جلو فسادها را بگيريم؟ البته لازم به ذكر مي‌دانم كه اكنون يك سري مي‌گويند، فساد در ايران سيستمي شده ولي اين درست نيست و گفتن اين قبيل حرف‌ها تبعات دارد.

او توضيح داد: نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اقتضائات نظام مالي در ايران بخشي از فسادها را مي‌طلبد مثلا وقتي تصديگري به دولت سپرده مي‌شود لاجرم چنين فضاهايي به وجود مي‌آيد. من معتقدم واگذاري امور به مردم جلو فساد را تا حد زيادي مي‌گيرد.

وي افزود: براي مقابله با فساد و كارآمدي در دستگاه‌هاي نظارتي دو كاستي وجود دارد كه مي‌توان براي بهبود نظارت ابتدا از اين دو بخش اقدام كرد: ابتدا زيرساخت‌ها و پيش‌نيازهاست كه همچنان نظامات كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌هاي اجرايي يا كاملا مستقر نشده يا باوري به آن نيست و كيفيت استقرار نظام‌هاي حسابرسي و مكانيسم استقرار نظام بودجه‌ريزي نيز جاي بحث است. به عنوان يك معلم باورم اين است كه اگر مكانيسم‌هاي نوين بودجه‌ريزي را به كار ببنديم، مي‌توانيم جلو دوباره‌كاري‌ها و موازي‌كاري‌ها و... را بگيريم و مشكلات بسياري حل مي‌شود. عادل آذر همچنين بيان كرد: بايد در دستگاه‌هاي اجرايي مطالبه شود كه اين مكانيسم نوين به كار گرفته شود.

رييس ديوان محاسبات بيان كرد: سيستم‌هاي هوشمند نكته‌يي است كه بايد برقرار شوند تا به موجب آنها حسابرسي هوشمند برقرار شود. به نظر من هوشمندسازي حسابرسي و حسابداري مي‌تواند جلو بسياري از مشكلات ازجمله فيش‌هاي حقوقي را بگيرد. اگر نظامات هوشمند مستقر بود بايد دو سال پيش به همان مديراني كه بعدها غارتگر خوانديم‌شان هشدار مي‌داديم و به آنها هشدارهاي لازم داده مي‌شد.

وي يكي ديگر از امور زيرساختي را بستن منافذ قانوني يا سياه‌چاله‌ها دانست و توضيح داد: سياه‌چاله‌هايي كه در بودجه‌ريزي و سيستم‌هاي حسابرسي ما وجود دارد همچنين وجود ابهام در قوانين است كه به موجب آن مي‌توان از قانون تفاسير متعددي به دست آورد. رييس ديوان محاسبات در ادامه بخش ديگر كاستي‌ها را مربوط به عدم هم‌راستايي و چفت بودن دستگاه‌هاي نظارتي دانست و براي حل آن پيشنهاد داد: بايد هر دستگاهي نقش خود را ايفا كند و براي رسيدن به اين وضعيت بايد برنامه‌يي جامع براي ديوان محاسبات، خزانه‌داري، سازمان حسابرسي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسي نوشته شود كه هم‌راستا شوند همچنين مي‌توان كارگروه‌هاي مشترك براي موضوعات و چالش‌هاي خاص نوشته شود به نظرم اين امر به ويژه در موضوع فيش‌هاي حقوقي قابل پيگيري بود. روشن شدن ميزان بدهي و اموال دولت

در ادامه اين همايش سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارتي و خزانه‌داري كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرايي شدن حسابداري تعهدي پرداخت. وي گفت: بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در صورتي مستقر مي‌شود كه حسابداري تعهدي جاي حسابداري سنتي نقدي را بگيرد.

وي با بيان اينكه حركت به سمت بهبود سيستم حسابداري بخش عمومي 20سال است كه در كشورهاي ديگر آغاز شده است، تصريح كرد: مباني قانوني اجراي حسابداري تعهدي قوانين جاري و برخي قوانين بالادستي كشور مانند بند 9 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند هـ ماده 214 و ماده 219برنامه پنجم توسعه است.

اكرمي خاطرنشان كرد: تعدادي طرح‌هاي تحقيقاتي درباره به روزرساني سرفصل‌هاي حسابداري دولتي بر مبناي حسابداري نقدي با همكاري معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد صورت گرفته همچنين براي اجرايي شدن نظام حسابداري تعهدي، تفاهمنامه‌يي بين ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد منعقد شده است.

وي درخصوص ديگر اقدامات خزانه‌داري كشور براي پياده‌سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي گفت: براي اين كار همايش‌هاي ملي و استاني برگزار كرديم و براي نمايندگان استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كارگاه آموزشي برگزار كرده و با مراكز پژوهشي و آموزشي تفاهمنامه انعقاد كرديم تا كارهاي ما مورد انتقاد پژوهشگران و دانشگاهيان قرار گرفته و بتوانيم با ايرادات خود آشنا شويم.

اكرمي همچنين با اشاره به اينكه فعاليتي براي تشكيل كميته تخصصي حسابداري تعهدي در استان‌ها آغاز شده، گفت: نتايج اين اقدامات اين بوده كه بنا بر گزارش‌ها اكنون ٨٥ درصد دستگاه‌ها در استان‌هاي كل كشور بر مبناي حسابداري تعهدي عمل مي‌كنند البته حتما ايراداتي وجود دارد كه در جهت رفع آنها اقدام مي‌كنيم و اميدواريم به جايي برسيم كه بتوانيم توضيح دهيم آنچه به عنوان پول نفت در دست داريم و مالياتي كه اخذ مي‌كنيم چگونه خرج مي‌شود؟ به نظرم با حسابداري نقدي كار به خوبي انجام نمي‌شود و با حسابداري تعهدي قابل اجراست.

وي با اشاره به اينكه تا پيش از دولت يازدهم هيچ تصور روشني از بدهي‌ها و اموال دولت وجود نداشت، گفت: اين درحالي است اكنون با اقداماتي كه اين دولت انجام داده است حداقل اعداد و ارقامي از ميزان بدهي‌ها و اموال دولت ارائه شده است هر چند دقيق نيست و ممكن است ايراداتي به ترازنامه‌ها وارد شود. استقرار و توسعه خزانه‌داري الكترونيك

همچنين در پنل تخصصي كه در اين همايش برگزار شد محسن برزوزاده ،مديركل خزانه به ارائه توضيحاتي درخصوص استقرار و توسعه خزانه‌‌داري الكترونيك پرداخت و گفت: در راستاي پياده‌سازي نظام حسابداري و استانداردهاي حسابداري بخش مالي كه قسمتي از گزارشگري مالي را شامل مي‌شود، پروژه هوشمندسازي و شفاف‌سازي عمليات مالي دولت در وزارت اقتصاد طراحي شده است.

برزوزاده افزود: اين پروژه در قالب استقرار و توسعه خزانه‌داري الكترونيك تعريف شده اما وقتي مقوله خزانه‌داري الكترونيك مطرح مي‌شود بسياري تصور مي‌كنند فقط مدرن كردن عمليات مالي خزانه هدف قرار دارد اما اين طور نيست. در راستاي توسعه و استقرار خزانه‌داري الكترونيك، مديريت حسابداري و حسابرسي را براي اجراي كامل نظام حسابداري بخش عمومي در دستور كار قرار داده‌ايم كه اين موضوع به اجماع همه نخبگان و خبرگان رسيده است.

مديركل خزانه با بيان اينكه اجراي كالم نظام حسابداري و گزارشگري مالي را در پيش خواهيم داشت، افزود: در سال جاري بحث مطالبات ماده 32 قانون برنامه و بودجه كه شامل مطالباتي است كه شركت‌هاي دولتي از طرح‌هاي وامي دريافت كرده‌اند را پيگيري كرديم. بدين‌ترتيب همه ذي‌حسابان شركت‌هاي دولتي مطالبات خود را از ماده 32 در صورت‌هاي مالي درج مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه بخشي از گزارشگري مالي دولت به گردش عمليات خزانه برمي‌گردد، اظهار كرد: بدون ارائه عمليات شفاف و عمليات دريافت و پرداخت خزانه قطعا مباحث صورت‌هاي مالي و تلفيقي و صورت حساب عملكرد بودجه كل كشور ناتمام خواهد بود. بنابراين همكاران ما در اداره كل خزانه و اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب‌ها، سيستم حسابداري خزانه را طراحي كرده‌اند كه به تاييد آزمايشي هم رسيده است.

برزوزاده افزود: مديريت مالي خزانه به نوعي مرتبط با مديريت حساب‌هاي بانكي است بنابراين اگر مديريت حساب‌هاي بانكي را جزيي از عمليات بدانيم بايد در اين راستا هم گام‌ برداريم.نویسنده:
كشورداري با خزانه خالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/23
كشورداري با خزانه خالي
«تعادل» جزئيات عملكرد وضعيت عمومي بودجه دولت تا پايان آبان‌ماه را بررسي مي‌كند


دولت با رشد منفي 21درصدي تراز عملياتي و كسري 22هزارميليارد توماني در پرداخت هزينه‌هاي جاري روبه‌روست

 گروه اقتصادكلان|مرضيه اميري|

دولت تا پايان آبان‌ماه با كسري درآمدي 28هزارميليارد توماني در درآمدهاي بودجه‌يي خود مواجه بوده و 90درصد از تراز عملياتي مصوب براي كل سال طي 8ماهه ابتدايي سال محقق شده است. براساس آخرين گزارش بانك مركزي وضعيت بودجه عمومي دولت براي سال 95، طبق مصوب پيش نرفته و دولت نه‌تنها با كسري درآمدي و تراز عملياتي روبه‌روست بلكه در پرداخت هزينه‌هاي جاري خود نيز شرايط مساعدي ندارد. به‌طوري‌كه عملكرد 8ماهه بودجه 95 نشان مي‌دهد، دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با كسري 22هزارميليارد توماني روبه‌رو بوده است. همچنين طي اين 8ماه از 57هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده پرداخت‌هاي عمراني براي سال جاري، تنها 14هزارميليارد تومان آن محقق شده كه نسبت به ميزان تحقق مدت مشابه سال گذشته رشد منفي 7درصدي را تجربه كرده است. كسري درآمدي 28هزارميليارد توماني

به‌گزارش «تعادل» طبق داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت تا پايان آبان‌ماه امسال دولت توانسته است از محل منابع مالياتي و ساير درآمدها حدود 78هزارميليارد تومان درآمد كسب كند كه اين عدد در مقايسه با ميزان مصوب قانون بودجه براي مدت مذكور، حاكي از كسري 28هزارميليارد توماني درآمدهاي دولت است. طبق مصوب بودجه 95 پيش‌بيني شده است، طي 8ماهه ابتدايي سال 106هزارميليارد تومان درآمد به خزانه واريز شود، درحالي كه 73درصد آن محقق شده است.

 هرچند درآمدهاي دولت تا پايان آبان‌ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.9درصد افزايش يافته است. بيشترين فشار كسري درآمدي دولت از ناحيه ساير درآمدها بوده و درآمدهاي مالياتي سهم كمتري در اين ميزان كسري درآمدي دارد. دولت تا پايان آبان‌ماه امسال حدود 58هزارميليارد تومان درآمد از محل دريافت ماليات داشته كه اين رقم هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27.7درصدي را نشان مي‌دهد اما در مقايسه با ميزان مصوب براي اين دوره، با كسري 11هزارميليارد توماني مواجه است. در قانون بودجه 95 پيش‌بيني شده است تا پايان آبان‌ماه بيش از 69هزارميليارد تومان و براي كل سال 103هزارميليارد تومان درآمد از اين محل به دست آيد. بنابراين طي 8ماه از سال 95 حدود 58درصد از كل درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده براي 95 محقق شده است. طبق مصوب 8ماهه بودجه 95 همچنين پيش‌بيني شده است كه دولت از محل ساير درآمدها 36هزارميليارد تومان درآمد كسب كند در حالي كه تنها 20هزارميليارد تومان آن محقق شده است و به‌تعبير ديگر ساير درآمدهاي بودجه 95، در مقايسه با مصوب 8ماهه با عملكرد 55درصدي و درمقايسه با رقم مصوب براي كل سال با عملكرد 37درصدي همراه بوده است. عدم تحقق 16درصدي هزينه‌هاي جاري

طي 8ماهه ابتدايي سال جاري، دولت نتوانسته است در پرداخت هزينه‌هاي جاري طبق پيش‌بيني بودجه‌يي خود پيش رود، به‌طوري كه مبلغي حدود 22هزارميليارد تومان كمتر از پيش‌بيني خود به پرداخت هزينه‌هاي جاري خود اختصاص داده است. طبق مصوب 8ماهه، بايد 144هزارميليارد تومان درآمد دولت صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري مي‌شد اما در عمل 122هزارميليارد تومان آن محقق شده است. به تعبير ديگر 16درصد از ميزان مصوب 8ماهه پرداخت هزينه‌هاي جاري محقق نشده است و در مقايسه با رقم مصوب براي كل سال تحقق 57درصدي را نشان مي‌دهد.

نكته جالبي كه در اين بخش از آمار بانك مركزي به‌چشم مي‌خورد، اين است كه بيشترين فشار كسري پرداخت هزينه‌هاي جاري در پرداخت‌هاي هزينه‌يي- ملي بوده كه با كسري 23هزارميليارد توماني در پرداخت همراه بود و در پرداخت هزينه‌يي-استاني نه‌تنها كسري نداشته بلكه دوبرابر ميزان مصوب پرداخت شده است؛ به‌طوري كه طبق مصوب بايد تا پايان آبان‌ماه 2هزارميليارد تومان به اين بخش تعلق مي‌گرفت اما بيش از 4هزارميليارد تومان محقق شده است.

باتوجه به اين آمارها درك منفي‌ترشدن تراز عملياتي ملموس‌تر مي‌شود. آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت گوياي ادامه مسير منفي‌شدن تراز عملياتي است. هرگاه درآمدهاي دولت نتواند پاسخگوي پرداخت تام و تمام هزينه‌هاي جاري باشد، تراز عملياتي به كانال منفي سقوط مي‌كند. با در نظر گرفتن اينكه طي 8ماهه امسال دولت با كسري 22هزارميليارد توماني پرداخت هزينه‌هاي جاري خود همراه بوده و تراز عملياتي رشد منفي 21درصد را تجربه كرده است، مي‌توان گفت دولت باوجود اينكه براي تامين پرداخت هزينه‌هاي جاري خود سراغ درآمدهاي نفتي رفته است اما همچنان از پس پرداخت تمام اين هزينه‌ها برنيامده و با كسري پرداختي مواجه است. براساس آمارهاي بانك مركزي در 8ماهه ابتدايي امسال، تراز عملياتي كه طبق مصوب بايد منفي 38هزارميليارد تومان مي‌بود، عملكرد منفي 46هزارميليارد تومان داشته است. به ‌تعبير ديگر دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود تا پايان آبان‌ماه امسال 8هزارميليارد تومان بيشتر از ميزان مصوب از درآمدهاي نفتي تامين اعتبار كرده است. تراز عملياتي در شرايطي در 8ماهه امسال رشد منفي 21درصدي را تجربه كرده است كه در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين لايحه برنامه ششم توسعه بر صفر شدن آن تاكيد شده است تا بدين واسطه بودجه به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي پيش رفته و از سوي ديگر درآمدهاي كسب شده از نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي در مسير بودجه‌هاي عمراني قرار گيرد. اما در عمل ما شاهد اتفاقي معكوس با هدف‌گذاري‌هاي توسعه‌يي هستيم. تحقق 36درصد هزينه‌هاي عمراني در 8ماه

براساس گزارش بانك مركزي، در 8ماهه ابتدايي امسال طبق بودجه بايد 38هزارميليارد تومان اعتبار براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني اختصاص داده مي‌شد اما عملكرد آن نشان از تحقق 36درصدي اين ميزان دارد. تا پايان آبان‌ماه دولت 14هزارميليارد تومان صرف پرداخت هزينه‌هاي عمراني كرده است كه نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته با رشد منفي 7درصد همراه بوده است. به تعبير ديگر در 8ماهه امسال تنها 24درصد از ميزان مصوب پرداخت هزينه‌هاي عمراني براي كل سال محقق شده است و دولت 4ماه فرصت دارد تا 76درصد باقيمانده (معادل 43هزارميليارد تومان) را محقق كند و البته خيلي واضح است كه چنين اتفاقي نشدني است. جالب است كه باوجود چنين عملكردي دولت براي لايحه بودجه 96 خود با ركوردزني اعتبار عمراني، ميزان 60هزارميليارد تومان براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني پيشنهاد كرده است. ضمن اينكه با توجه به آمار بانك مركزي، دولت در واگذاري طرح‌هاي عمراني خود نيز عملكرد موفقيت‌آميزي در اين 8ماه نداشته است و با 22هزارميليارد تومان واگذاري، رشد منفي 16.9درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.

 بخش ديگري از گزارش تحولات اقتصادي 8ماهه ابتدايي امسال بانك مركزي به آمار بدهي خارجي دولت اختصاص دارد. براين اساس ميزان بدهي‌هاي خارجي دولت به 8هزار و يك‌ميليون دلار رسيده است كه سهم بدهي‌هاي بلندمدت از آن ۵هزار و ۲۳۲ ميليون دلار است. آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي حكايت از اين دارد كه بدهي‌هاي خارجي (تعهدات بالفعل) كشور در پايان آبان‌ماه به ۸ هزار و يك‌ميليون دلار رسيده كه بر اين اساس سهم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت 2هزار و ۷۶۹ميليون دلار و سهم بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت نيز ۵هزار و ۲۳۲ميليون دلار است.

در اين ميان متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهاي بين بانكي و آزاد در آبا‌ن‌ماه نيز اعلام شده است كه بر اين اساس، نرخ بازار بين بانكي ۳هزار و 186.4تومان و در بازار آزاد، ۳هزار و 642.2تومان بوده است.

 نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/10/23
اخبار كلان


نسبت بدهي‌هاي دولت بهGDP قانون شد

مجلس شوراي اسلامي در ماده‌يي از لايحه برنامه ششم توسعه راهكارهايي را براي اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت، همچنين مديريت بدهي‌ها تعيين و مشخص كرد. براساس موافقت نمايندگان مجلس با ماده 8 لايحه برنامه ششم توسعه مقرر شد كه نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي بيشتر از سطح 40 درصد نباشد. به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به مواد ارجاعي از لايحه برنامعه ششم توسعه در ماده‌يي از آن دولت را موظف كرد تا براي تحقق اهداف بند ۱۲ سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت، همچنين مديريت بدهي‌ها اقداماتي را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد. همچنين بايد بدهي‌هاي دولت از 4 روش حفظ شاخص نسبت به بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) در سطح حداكثر ۴۰ درصد، ساماندهي اصل بدهي‌ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي، حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي‌ها با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه‌مدت و تاديه بدهي دولت به نظام بانكي، نهادهاي عمومي و غير دولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان‌مدت و بلندمدت انجام گيرد. براساس اين گزارش، در تبصره ذيل اين ماده نيز مصوب شد كه افزايش شاخص نسبت بدهي تا ۴۵ درصد با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد هيات وزيران امكان‌پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي‌تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا ۵۰ درصد افزايش دهد. متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر 3ساله از طريق تسويه بدهي‌ها، شاخص نسبت بدهي را به ۴۰ درصد برساند.انتقال صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد به وزارت رفاه

نمايندگان مردم در خانه ملت، با انتقال صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با حفظ هويت مستقل به وزارت رفاه موافقت كردند. به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علني نوبت عصر ديروز (چهارشنبه، 22 دي‌ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه ششم توسعه كل كشور با ماده 13 اين لايحه با 161 راي موافق، 42 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 232 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. براساس بند (هـ) اين لايحه، موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي‌ها- ازجمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل- به وزارت رفاه انتقال مي‌يابد. حداكثر طي مدت 3سال، تمامي تعهدات حال و آتي صندوق- به ميزاني كه براساس مطالعات اكچوئري (محاسبه بيمه‌يي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي) كه حداكثر ظرف مدت 3‌ماه به تاييد سازمان حسابرسي كشور مي‌رسد و مورد تاييد سازمان قرار مي‌گيرد- با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركت‌ها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پايدار خواهد شد.سال 2016،اقتصاد4.6درصد رشد كرد

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود علاوه بر اينكه رشد اقتصادي سال ۲۰۱۶ ميلادي ايران را 4.6درصد برآورد كرده، بر اين باور است كه رشد سال ۲۰۱۷ ايران 5.2 درصد خواهد بود. به گزارش مهر، بانك جهاني در جديدترين گزارش خود، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ را 4.6 درصد برآورد كرده و بر اين باور است كه اين رقم براي سال ۲۰۱۷ نيز 5.2 درصد خواهد بود. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان ۲۰۱۷، ايران در سال ۲۰۱۷ پس از كشور جيبوتي بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا خواهد داشت؛ بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب 4.8 و 4.5 درصد خواهد بود. بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي جهان را در سال ۲۰۱۶ به ميزان 2.3 درصد برآورد كرد كه در مقايسه با سال پيش از آن 0.4 درصد كاهش دارد؛ نرخ رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ميلادي به ترتيب 2.7، 2.9 و 2.9 درصد پيش‌بيني شده است. براساس اعلام اين مرجع جهاني، موتور رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ كشورهاي هند و چين هستند كه بر اين اساس، نرخ رشد اقتصادي 2 كشور هند و چين در سال ۲۰۱۶ را به ترتيب 7 و 6.7 درصد برآورد كرد.تعويق بررسي طرح اشتغالي 1.5ميليارد دلاري

عضو كميسيون برنامه و بودجه از تعويق بررسي طرح اشتغالي 1.5 ميليارد دلاري به پس از تعطيلات يك هفته‌يي مجلس خبر داد و گفت: اجراي اين طرح نيازمند بررسي بيشتر است، ضمن اينكه صندوق توسعه ملي فعلا اين پول را ندارد. محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم، درباره طرح برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال روستاييان گفت: طبق برنامه‌ريزي كه داشتيم مقرر شده بود اين طرح در هفته جاري در كميسيون بررسي شود، اما به علت درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، اين جلسه به تعويق افتاد.  وي ادامه داد: امروز و فردا كميسيون تلفيق تمام وقت خود را براي اتمام برنامه ششم توسعه خواهد گذاشت. هفته بعد نيز مجلس يك هفته تعطيل است. بعد از تعطيلات مجلس، اين طرح مورد بررسي قرار مي‌گيرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره ارزيابي‌اش از اين طرح افزود: در حال حاضر يكي از معضلات كشور موضوع بيكاري است. در اين زمينه بايد اقداماتي انجام دهيم. براي ايجاد يك شغل پايدار در صنعت، رقم بالايي بايد هزينه كنيم. براي اينكه فشار بيكاري كاهش يابد نياز است در بخش روستايي به مشاغل خانگي پرداخته شود، به عنوان يك سياست اين روش پذيرفته شده است. اما افرادي كه بتوانند در مشاغل روستايي عهده‌دار شغلي بشوند كم هستند. با توجه به اينكه قشر جوان روستا‌ها كوچ كرده‌اند، بايد بررسي بيشتري صورت گيرد. نگراني يك روستايي پس از توليد محصول بحث فروش است.

 نویسنده:

  اخبار Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 ديركرد جرايم
  بخشودگي معدن صنعت بانك گذشت
  مشتريان تومان ميليارد هزار 100 از مركزي بانك به ها بان
  بدهي تسويه صورت در معدن صنعت بانك
  بدهكاران از جاري، سال اسفن ٨٢ تاريخ تا حداكثر خود
  بدهي سود نرخ بر مازاد تاديه تاخير جرايم كليه
  بخشودگي شد. خواهند مند بدهي
  بهر باطل چرخه در مالي نهاد
  دولت معدن، صنعت بانك رساني الع اط پايگاه گزارش
  به بانك داخلي منابع محل از كه مشترياني كليه اطالع كها
  به بان به دولت توماني ميليارد هزار 143 بانكي سيستم به دولتي بخش توماني ميليارد هزار 209 بدهي حاضر حال در كرده دريافت تسهيالت معدن
  صنعت در رساند هستند، معوق گذشته سررسيد اقساط
  داراي بخشودگي از جاري سال پايان تا خود بدهي تسويه
  صورت به را خود پول تهند داش تمايل اخير سال
  يك شمشيري| محسن بيمه| بانك
  گروه خاطرنشان گردند. برخوردار مازاد تاديه تاخير جرايم
  كليه براي تا كنند نگهداري دسترس در نقد صورت مدت اه كوت ديداري ردههاي سپ باالي
  رشد سال پايان تا جاري روز از بانك شعب كليه كند
  م از متاثر موضوع اين بگيرند كار به ال معام دولتي بخش بدهي افزايش نقدينگي، به
  نسبت است. بوده اقتصادي رشد نسبي رونق تحرك اين زمينه در گرامي مشتريان احتمالي سواالت
  پاسخگوي ها، بانك به دولت بدهي بانكي سيستم
  به درراستاي شده ياد بخشودگي است گفتني هستند.
  طرح باالي رشد مركزي، بانك به ها بان بدهي
  افزايش قانون اجراي جهت در مقاومتي اقتصاد كلي هاي نقدينگي
  سياس بلندمدت از بيش مدت كوتاه رشد پولي تحوالت ترين مهم ۵۹، سال در دهي الت
  تسهي براي كشور، مالي نظام ارتقاي تذير رقابپ توليد موانع
  رفع پول، شبه تومان ميليارد ٢۱۰۱هزار مبلغ از گزارش در كه بوده اخير ٨اهه در كشور بانكي
  و توليد تداوم به كمك اقتصادي ههاي بنگا به
  مساعدت سپرده ۳۹درصد معادل تومان ميليارد ۹هزار ۱4 به كه ۵۹۳۱ انماه آب بانكي پولي آمارهاي
  گزيده طول در درصدي ٢7.٨ رشد كه بوده درازمدت يگيرد. انجام واحدها اين در موجود اشتغال
  حفظ خودنمايي شده، منتشر مركزي بانك توسط
  تازگي امسال اول ماهه در درصدي ۵۱ اخير سال
  يك پولي هاي شاخص كه دهد مي نشان كند
  مي است.
  داشته فضاي بهبود اقتصادي رشد از متاثر نيز
  بانكي فردا ارتباط فينوتك از
  رونمايي تومان ميليارد 4هزار ۹٨ رقم با بلندمدت سپرده ردهاند. طي را متفاوتي مسير برجام، از پس
  اقتصاد درصدي ٢۵ سهم سال در درصدي ٢٢ رشد با بانكي پولي بخش عملكرد «تعادل» گزارش آينده
  به بانك به
  متعلق همچنين است. داشته درازمدت هاي رده سپ
  از بدهي ۵.٨۶درصد كه ميدهد نشان ۵۹ انماه آب
  در نوين هاي اوري فن معاون كرمانشاه، علي آقايان حضور
  با ميليارد 4هزار ٢۵ رقم با نيز همدت كوتا هاي
  سپرده به دولت بدهي را بانكي سيستم به دولتي
  بخش شركت مديرعامل نجفي، ابوطالب سيد مركزي،
  بانك سهم سال يك در درصدي ۳4.۵ رشد با
  تومان به دولت بدهي وضعيت دهد. مي تشكيل ها
  بانك بانك تمديره هيا عضو فاطمي اهلل ولي انفورماتيك،
  خدمات است. داشته درازمدت هاي رده سپ از 4درصدي رسيده تومان ميليارد ٢.۳4ه۱زار رقم به كه نكها
  با آينده، بانك مديره ات هي اعضاي بانكي ارشد مديران
  ملي سپرده رشد كه يهد مد نشان ٢سپرده اين رشد به كه مركزي بانك به ها بانك بدهي وضعيت
  و در فردا ارتباط شركت محصول فينوتك، رونمايي
  مراسم در بوده بلندمدت سپرده از بيش مدت اه
  كوت از حكايت نيز رسيده تومان ميليارد ۰۰۱زار
  4۹. شد. رونمايي باز بانكداري
  حوزه درصدي ٢٢ رشد با اهمدت كوت نيز امسال اول
  ماه منجر كه دارد دولت منابع بودجه كسري
  تاثير برگزار بانكي ارشد مديران حضور با كه مراسم اين
  در داشته افزايش بلندمدت، درصدي رشد از
  بيش مقابل، در شده ها بان به دولت بدهي افزايش
  به كه «زماني گفت: مركزي بانك اطالعات فناوري معاون
  شد، باالتر اهمدت كوت سپرده رشد اساس اين بر است. به بيشتري مبالغ خود منابع تامين براي نيز نكها
  با كنم، سخنراني نوآور تهاي شرك مورد در خواستم
  من بلندمدت غيرديداري سپرده نقدينگي رشد از همزمان صورت به دهاند بدهكار مركزي
  بانك شدم متوجه حال اما هستم پيشرو بسيار كه بود اين
  تصورم تاثير تحت جاري، سال اول ماهه در است
  بوده افزايش به رو بدهي دو هر جيب آن به جيب اين اند.»
  از رده عمل خوب بسيار بخش اين در كارها كسب
  كه مثبت رشد اقتصادي فعاالن هاي گير تصميم بانك كها بان دولت، ديگر عبارت به است. 59
  گذاشته آبان به منتهی سال يك در تغيي درصد 95 ماهه در تغيي درصد تومان) ميليارد رقم(هزار
  عنوان نوآوري، خاستگاه اين از «پيش افزود: كرمانشاه
  علي را خود پول اند داده ترجيح ردهذاران سپ
  اقتصادي، كه دهند ش بدهي باطل چرخه يك وارد ٢.٢۳
  مركزي ٢.۰٢ ۱4۳ كها بان به دولت
  بدهی است كرده تغيير خاستگاه اين هماكنون اما بود
  صنعت لحظه هر در تا كنند نگهداري همدت كوتا صورت به هم از چرخه اين يي نقطه چه در نيست
  مشخص گردند مي نوآوري دنبال كه هستند كنندگان مصر 7.۰٢
  اين 4.۱٢ ۱۰۱ مركزی بانك به كها بان
  بدهی گذاري يه سرما دادوستد نوع چه بگيرند تصميم ميشود.
  گسيخته عضو مراسم اين در آيند.» شمار به نوآوري
  مشتري دهند. ۱.۵۱
  انجام 7.٨٢ ٨٢۱۱ غيردولتی بخش
  سپرده باز «بانكداري كرد: اعالم فردا ارتباط شركت ديره ات دولتي
  همي بخش تومان ميليارد هزار 209 بدهي 4.۶۱
  ٢7.٢ 7۵٨ اعطايی) تسهيالت (مانده غيردولتی بخش
  بدهی هستند.»احمد برنده همه آن اجراي با كه است
  ضرورتي 95 سال در دهي الت تسهي باالي رشد مركزي بانك ها بانك به دولت بدهي ٢.4۱
  وضعيت ٨٢ ۱۶۱۱ نقدينگي شدن اجرايي ضرورت مورد در روزي «اگر گفت: رآتنيا
  م نيز نكها با تسهيالت يا غيردولتي بخش بدهي بخش بدهي مانده ۵۹ انماه آب در كه يدهد
  نشان يكرديم، صحبت دركشور الكترونيكي بانكداري نشدن
  يا رسيده تومان ميليارد ۵٨زار رقم به ۵۹ آبان در ٢.٢٢ ۳4.۵ ٢۵4 مدت كوتاه سپرده ميليارد هزار ۰۰٢ مرز از بانكي سيستم به
  دولتي در آن سازي اده پي باز بانكداري اجراي ضرورت مورد در
  امروز 4.۶۱ سال طول در درصدي ٢7.٢ رشد
  كه رسيده تومان ميليارد ۹۰٢زار به گذشته ۹.۶۱
  تومان ۶.۳۳ ۶۱۱ ها بانك ديداري
  سپرده «بانكداري داد: ادامه يم.»او كم صحبت ها بان در
  كشور اين است. داشته جاري سال اول ماهه در
  درصدي ميزان به بانكي سيستم به دولت بدهي شامل
  كه است پلتفرم يك فرآيند اين كند. ايجاد نوآوري فرصت
  باز نكها با دهي تسهيالت رشد كه دهد مي نشان
  موضوع هاي شركت بدهي تومان ميليارد
  74.77۱هزار ٢.٢۳درصد كها بان به دولت بدهي رشد كه
  است از يك هر يگيرد صورت مناسبي كار تقسيم آن طبق
  كه با نقدينگي رشد به نسبت ۵۹ سال اول ماهه در ۵۵.۱۳هزار ميزان به بانكي سيستم به
  دولتي ماهه طول در درصد ٢.۰٢ سال طول يرند.»
  در پيش را خود كار بازار، فعاالن بزرگ هاي
  شرك ۱.۵۱ با غيردولتي هاي رده سپ رشد درصد ٢.4 در بانكها، ديداري سپرده باالي درصدي 33.6 8ماهه درصدي 16.9 رشد است. بوده تومان
  ميليارد است. بوده جاري سال
  اول دهي الت تسهي رشد براساس است. بوده باالتر
  درصد بانكي، سيستم به دولتي بخش بدهي تركيب
  در رشد نقدينگي، درصدي 14.2 رشد غيردولتي، سپرده درصدي 15 رشد با مقايسه بانك به دولتي بخش بدهي ميزان
  همچنين معادل يشود بيني پيش كه ۵۹ سال در كها
  بان بخش ترين مهم نكها با به دولت بدهي مستمر
  رشد در يافته رشد سال در ٨.۵۱درصد مركزي زودي به قوامين بانك
  تبلت درصدي رشد پول، شبه درصدي 14.9 رشد اسكناس، درصدي 10.3
  منفي شود، پرداخت تسهيالت تومان ميليارد هزار
  ۰۶4 ميليارد هزار ۱4۳.٢ به اكنون كه ميدهد تشكيل
  را افزايش ۹۱درصد متغير اين امسال اول ماهه
  ٨ سپرده درصدي 22.2 رشد از تنها بوده باالتر همه از بلندمدت شود
  سپرده اندازي راه در نكها با دهي تسهيالت رشد شود مي بيني پيش دولتي بخش بدهي كل درصد ۵.٨۶ رسيده
  تومان ۵۳هزار بده اين از دولت سهم دهد. مي
  نشان نشان مدت كوتاه ديداري هاي سپرده باالي رشد بوده كمتر مدت
  كوتاه خود به اخير الهاي در را رقم باالترين جاري، سال كه يي گونه به دهد، مي تشكيل را بانكي سيستم
  به موسسات ها كت شر سهم تومان ۰٨4ميليارد
  و سامانه اندازي راه از بانك نوين خدمات اداره
  رييس دسترس در نقد صورت به را خود پول دارند تمايل گذاران سپرده كه دهد مي دهد.
  اختصاص به دولتي بخش توماني ميليارد هزار ۱47 بدهي
  از رشد است. تومان ميليارد ۰۱4 ۶٢هزار داد.
  دولتي خبر آينده ٢اه طي قوامين بانك
  تبلت تحرك از متاثر موضوع اين بگيرند كار به معامالت براي تا كنند
  نگهداري ميليارد ٨٢۱۱هزار رقم با نيز غيردولتي
  سپرده ميليارد هزار ۱4۳ ها بانك به دولت بدهي ها،
  بانك به منتهي سال يك در مركزي بانك به دولت
  بدهي تهراني محمدرضا بانك، اين عمومي روابط گزارش است
  به بوده اخير سال يك اقتصادي رشد نسبي
  رونق ۱.۵۱ سال در درصدي 7.٨٢ رشد
  تومان 7۹.۳ ها بانك به دولتي هاي شركت بدهي
  تومان موسسات تها شرك بدهي درصد ۳4.٢ انماه
  آب دومين عنوان به قوامين بانك گفت: خبر اين الم اع
  با است. داشته ۵۹ سال اول ماهه در درصدي افزايش در طبيعي روند است. تومان ميليارد
  هزار سود نرخ كاهش دنبال به كه يدهد
  نشان ميليارد ۰۱۶ ۹هزار به كرده رشد درصد ٨۳ .7 دولت بدهي رشد است. بوده ۱.٢-درصد
  دولتي خود كار دستور در را سامانه اين دازي راه ان كشور،
  بانك تنخواه از استفاده مركزي، بانك به دولت
  بدهي از پس اقتصادي رشد درصد ۵۱ به
  بانكي بانك هاي دارايي مجموع است. رسيده تومان است. بوده درصد 4.۵4 امسال اول ماهه
  در در كند آغاز را خود فعاليت زودي به كه داده تسهيالت
  قرار سپرده از ها غيردولت باالي سهم از آن بازپرداخت سال هر اول نيمه در
  بودجه هاي رده سپ حجم به تاحدودي ۵۹ سال
  برجام پايان در تومان ۵۵۵ميليارد هزار ۵۱۵
  مركزي اينكه بيان با وي يگيرد. قرار عزيز مشتريان
  دسترس هزار ۳۱٨ رقم با غيردولتي هاي بانك
  سهم انماه آب در شده باعث دوم نيمه در دولت
  سوي چك نقد معامالت به مربوط جاري يا ديداري ۶.۵ رشد رقم اين است. شده محاسبه ماه ان آب تومان ميليارد هزار 101 نكها با بدهي كرد: خاطرنشان شود، راهاندازي ٢فاز در سامانه
  اين هاي رده سپ كل درصد ٢7 به سپرده تومان
  ميليارد ۵.۹ رشد سال اول ماهه طي شده افزوده ٨4.۵۳هزار به مركزي بانك به دولت بدهي
  امسال افزايش ماه ان آب به منتهي سال يك در درصدي سپرده مركزي، بانك هاي بده بخش
  در نمايش براي يي ژه وي امكانات سامانه اين نخست فاز
  در سهم همچنين است. رسيده ها بانك غيردولتي بدهي كل درصد ۱7 معادل كه برسد تومان
  ميليارد اهها اندك رشد به نسبت كه داشته
  درصدي است. داشته امسال اول ماهه در درصدي ۶.4 مركزي بانك نزد اعتباري موسسات ها نك مشتريان
  با حساب هاي گردش ها تراكنش نمودار هزار ٨٢۵ رقم با خصوصي يا غيردولتي هاي نك با رقم به كها بان به دولت بدهي اما است. دولتي
  بخش كه يدهد نشان است باالتر پيش هاي ال
  و سهم كه شده برآورد تومان ميليارد ۶٢۱زار
  ه است. شده گرفته نظر
  در تسهيالت كل درصد 7.۱۶ ميزان به تومان،
  ميليارد سال طي رسيده تومان ميليارد ۱زار ه4۳
  باالي همچنين ۵۹ سال اقتصادي رشد تاثير تحت تومان ميليارد ۰۳۵ ۹۱۱هزار قانوني نقدينگي
  سپرده درصدي 28 رشد اطالعات نمودار نمايش سرويس درخصوص تهراني رسيده نكها با به غيردولتي بخش بدهي يا ها
  بانك ٢۹ خردادماه در تومان ميليارد زار ه۱۶ از نيز
  اخير حساب يا پول رشد نرخ بانكي، سود نرخ كاهش ٢۱ رشد با نقدينگي ۵۹ انماه آب پايان در سال طول در درصدي ۱٢ رشد كه
  بوده مشتريان تمامي كرد: تشريح سامانه اين
  حساب
  است. حجم است. داشته توجهي قابل افزايش جاري رسيده ۵۹ انماه آب در تومان ميليارد ۱زار ه4۳
  به ۰٢٨ميليارد هزار ۱۶۱۱ به ٨٢درصد، ماهه سپرده است. داشته ماهه طول در درصدي ۱7
  درخصوص نياز مورد اطالعات جامع نمودار وانند
  تم يا تومان ميليارد هزار ٢٨ معادل سال طي
  و تومان ميليارد 4هزار ۹٨.۹ معادل
  اسكناس سال اسفندماه با مقايسه در كه رسيد تومان 4ميليارد ۰۹ ۶هزار مركزي بانك نزد
  ديداري زماني بازه در را خود حساب ردشهاي شها تسهيالت
  تراكن از ها تخصصي سهم اساس اين بر است. كرده رشد 4۳۱درصد
  معادل سال طول در درصدي ۹.7 رشد كه
  بوده البته است. داشته افزايش ۱درصد ٢.4 گذشته رشد كسال در ۵.7۳درصد كه بوده
  تومان كنند. مشاهده تعيين
  دلخواه نكها با تسهيالت مانده از تجاري هاي بانك
  سهم چه تاثير تحت كه دارد وجود اساسي پرسش
  اين اشخاص، دست در ميليارد هزار ۶۳.۳۳ داشته نيز مركزي بانك به نكها با بدهي است.
  داشته ضريب رشد حاصل بيشتر درصدي ٨٢ رشد
  اين سرويس به اشاره با بانك نوين خدمات اداره رييس درصد ۳٢ تخصصي هاي نك با سهم درصد
  ۳.۵۱ به رو همچنان ها بانك به دولت بدهي رشد
  عواملي ٨7.۶ كها بان نزد تومان ميليارد هزار .7۵ مرتبط پولي پايه رشد به كمتر بوده فزاينده كه رسيده تومان ميليارد ۰۰۱زار 4۹. رقم
  به بي جي صاحبان براي چك، سررسيد از قبل
  هشدار است. بوده نكها با به غيردولتي بخش بدهي
  كل است. بوده مركزي بانك نزد تومان ميليارد هزار ها، بانك به دولت تكليفي تسهيالت است
  افزايش رسيده ٨.۶ عدد به نيز فزاينده ضريب است. بوده رشد است تومان ميليارد هزار ۱۰۱ به
  نزديك سامانه اين متمايز خدمات بهعنوان قوامين هاي چك تجاري هاي نك با سهم نيز سپرده جذب بخش در مالي بار حد چه تا و... صنعتي هاي طرح مهر،
  مسكن اشخاص دست در مسكوك اسكناس
  حجم ۱7۰ پولي پايه مبلغ از كه است اين اندهنده نش در درصد 7.۰٢ سال طول در درصد
  4.۱٢ خصوص در افزود: نكها با ديگر هاي سامانه به
  نسبت ۱درصد ٨.7 ميزان به كها بان سپرده جذب كل از چه كرده تحميل نكها با به را دولت هاي
  برنامه داشته ساله زماني بازه در ۰۱درصد .4
  رشد نكها با موجود، پولي پايه تومان ميليارد هزار است. داشته اول ماهه
  طول روي بسياري امكانات سپرده، خدمات كارت
  خدمات است. بوده درصد ٢.۰۱ نيز تخصصي هاي بانك
  سهم را بانكي تسهيالت درخواست بيشترين هايي
  بخش اسكناس ميزان امسال ماهه در البته است. معادل نيز مركزي بانك ارزي هاي
  بده داشته توجهي قابل نقدينگي مالي
  گردش توان مي آنها ازجمله كه شده گرفته نظر در بانك
  تبلت يا غيردولتي هاي نك با كه درحالي ديگر، عبارت
  به است. كرده ارائه كها بان به دولت سوي
  از درصد ۳.۰۱- اشخاص دست در مسكوك دهاند. پول خلق يا تكاثر ضريب افزايش باعث كاهش كه شده اعالم تومان ميليارد هزار ۱4٨
  افزودن موبايل، شماره يا كارت شماره به وجه انتقال
  به پرداخت در خود سهم از بيش ۰۱درصد
  خصوصي سپرده رقم ديگر سوي از است. داشته
  افت -درصدي اخير كسال طول در -درصدي
  ٢.٨ پايا، وجه انتقال داخلي، وجه انتقال كارت، حذف
  و ودهاند، موفق بانكي ردههاي سپ جذب در تسهيالت، دولت بدهي درصدي 32 رشد ميليارد ۶۱۱هزار معادل كها بان
  ديداري جاري حساب پول درصدي 27 رشد بخش سپرده است. داشته ۵۹ سال اول ماهه
  در كرد. اشاره و... چك دسته وضعيت
  گزارش درصدي ۰۱ سهم وجود با تخصصي هاي نك با اما در بانكي سيستم به دولتي بخش بدهي
  كل رشد درصدي ۶.۳۳ يكساله رشد با
  تومان يا جاري حساب شامل پول حجم همچنين به منتهي سال يك در مركزي بانك نزد
  دولتي پرداخت را تسهيالت درصد ۳٢ سپرده، جذب
  در سال اول ماهه در درصد ٨.۶٢ اخير سال
  يك اين است. شده گزارش درصدي ۹.۶۱ ماهه ۵۳هزار به كاهش ٢.۹۱-درصد با ماه بان
  آ و۰٢7 هزار ۱4۹ با سكه اسكناس
  ديداري داغدار تجارت، بانك
  خانواده بيش تخصصي هاي نك با ديگر عبارت به هاند،
  كرد همچنين است. كرده رشد ٢.۰٢درصد معادل
  ۵۹ درصدي ۶.۳۳ ماهه درصدي ۹.۶۱ رشد منتهي ٢۱ماهه در ۵۹، آبان در تومان ميليارد اول ٨ماهه در البته كه رسيده تومان ۰۹۵ليارد
  مي تهند توانس سپرده، جذب در خود سهم ٢ابر بر
  از با مقايسه در كا، بانه ديداري سپرده باالي اول ٨ماهه طول در بانكي سيستم به دولت
  بدهي سال اول ماهه در ٢درصد ۶.7 نماه آبا به مجموع يدهد. نشان رشد ۳.۵درصد سازندگي»
  امسال «سردار
  رحلت در توجهي قابل سهم كنند پرداخت تسهيالت به منتهي سال در كرده رشد درصد ٢4.۵
  ۱4.٢ رشد غيردولتي، سپرده درصدي ۵۱
  رشد حجم است. داشته رشد ۹درصد ۵. معادل جاري انماه آب پايان در مركزي بانك خارجي هاي
  داراي اندوه «مراتب تجارت بانك كاركنان
  مديران نقدينگي وام به اقتصادي واحدهاي نياز تامين كرده رشد درصد ۶.٢۳ معادل ۵۹ انماه آب
  پايان درصدي ۳.۰۱ منفي رشد نقدينگي،
  درصدي ضالحسنه قر درازمدت سپرده شامل پول شبه تومان ميليارد ۰۳۳ ۶۳۳هزار رقم به
  امسال ميليارد ۳۵هزار .4۳ رقم با ضلحسنه قر اند. داشته رفسنجاني، هاشمي يتاهلل رحلت از را خود
  عميق» است. رسيده تومان ميليارد هزار ۱7٨.۶٨ رقم رشد
  به هپول، شب درصدي ۱4.۹ رشد اسكناس، قبل سال مشابه ماه به نسبت كه است
  رسيده ۱.٨٢ رشد كه بوده تومان ميليارد زار ٢۱۰۱
  نيز داشته اول ماهه در درصدي 7.۳۱ رشد تومان كردند. اعالم نظام مصلحت تشخيص مجمع
  رييس نيز مركزي بانك به دولت بدهي
  رشد بوده باالتر همه از بلندمدت، سپرده درصدي درصدي ۱4.۹ اخير كسال طول در درصدي گذشته سال اسفندماه با مقايسه در درصد .4
  سپرده كل درصد 7٢.۵ اندك رقم به آن سهم بانك عمومي روابط سوي از منتشره اطالعيه در مدت اه كوت سپرده ٢٢درصدي ٢. رشد از تنها در درصد 4.۵4 سال طول در درصد ۳4.٢
  است. داشته سال اول ماهه در است. داشته كاهش درصد
  4.4 ديرين يار يرفسنجاني، هاشم تاهلل آي است: آمده
  تجارت است. رسيده كها بان غيرديداري حالي در اين است. بوده ۵۹ سال اول ماهه
  طول در ردهگذاران سپ كه دهد نشان بوده
  كمتر جاري حساب پول درصدي ٢7 افزايش سال در مركزي بانك هاي داراي
  ساير استوار حاميان از رهبري، معظم مقام امام
  انقالب، براي بود. كشور اقتصادي پيشرفت توسعه
  سازندگي، رفسنجاني»، «هاشمي بلند نام 4دهه، به نزديك شد
  زماني گران تومان 01هزار
  سكه ميهن فرزندان آينده ساختن براي تالش با
  همواره مجاهدت، وامدار همواره المي اس ايران بوده
  همراه پيروزي مبارزه دوران در چه ايشان تالش توماني
  اراده 4300 كانال به يورو
  ورود از دفاع براي جنگ فرماندهي مقام در چه
  نهضت ماند. خواهد كشور استقالل
  آزادي بين نرخ بازار، شرايط به توجه با گفت: تهران رشد ريال ٨۵ با يورو اما يافت كاهش ريال بيمه|
  ٨۵٢ بانك
  گروه تشخيص مجمع رييس رحلت تجارت، بانك
  خانواده دالر براي مناسبي رقم ريال ۰4هزار تا ٨۳هزار اساس اين بر شد. گذاري قيمت تومان ۳4۱4 طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر
  قيمت محترم خانواده رهبري، معظم مقام به را نظام
  مصلحت نرخي تك سمت به بايد آن براساس است با پوند تومان، ۹.۶۳٢۳ كاهش ريال يك با دالر با تهران بازار چهارشنبه روز معامالت در
  جديد يگويد. تسليت اسالمي ايران شريف مردم
  ايشان كنيم. حركت با يورو تومان ۵.7۳۹۳ قيمت افت ريال
  ٨۵٢ ميليون يك به افزايش تومان هزار ۰۱
  حدود افزايش از كردن جلوگيري كرد: اضافه وي شد. گذاري ارزش 4۱4۳تومان افزايش ريال
  ٨۵ رسيد. تومان هزار گردشگري
  ٢۹۱ بانك تسليت صادرات توليد بايد شود مي حاصل توليد با تورم افزايش ارز ۵۱ كاهش ارز ٨۱ رسمي نرخ
  ديروز معامالت در سكه نيم گزارش«تعادل»
  به خود به خود تورم شرايط آن در دهيم افزايش را بود. تغيير بدون هم ارز بهاي يافت ربع تومان هزار ۹۰۶ رشد تومان هزار با
  ديروز اهلل آي درگذشت مناسبت
  به است شناور دنيا همه در ارز نرخ شد؛ خواهد مهار روزهاي در دالر ويژه به عمده ارزهاي قيمت تومان ۳٢۳هزار رشد تومان هزار با هم راجعون
  سكه اليه انا هلل
  ان آورد. نخواهد همراه به خود با تورمي رشد با آزاد بازار در ميالدي ۶۱۰٢ سال ارز
  پاياني سكه انواع قيمت تغييرات جدول سكه قطعه هر قيمت همچنين شود مي
  فروخته رهبري امام ديرين يار يرفسنجاني، هاشم تاهلل
  آي روسيه ايران چين ايران هاي اتاق رييس كانال به دالر قيمت كه يي گونه به شد؛
  همراه يك تغيير بدون نيز قديم طرح آزادي بهار چهارشنبه
  تمام سهشنبه دوشنبه شنبه يك شنبه ارز سكه
  نوع ايران سازندگي اسالم راه در مجاهدت عمري از
  پس ۰4هزار پايه با دالر براي بايد دولت دارد، اعتقاد آن علت مركزي بانك كه شد وارد ريالي هزار
  ۱4 بود. تومان هزار ۵۵۱ ۰۰۰٢۹۱۱
  ميليون --- ۰۰٢٢٨۱۱ ۰۰۵4٨۱۱ ۰۰۵٨7۱۱ جديد طرح آزادی بهار تمام سكه پيوست. اعلي ملكوت
  به ارز كردن نرخي تك براي تومان) هزار (4 ريال نرخ رشد مسافرتي، تجاري تقاضاي افزايش را روز به نسبت تغيير بدون ديروز گرمي ۰۰۰۵۵۱۱
  سكه --- ۰۰۰۵۵۱۱ ۰۰۰۰۵۱۱ ۰۰۰۰4۱۱ قديم طرح آزادی بهار تمام سكه انقالب مبارزات پيشگامان از يكي عنوان به
  وي كند. ريزي برنامه بازار دالالن فعاليت افزايش امارات درهم حواله ٨۱عيار طالي گرم هر تومان هزار ۵۰٢ ۰۰۰۹۰۶
  دوشنبه --- ۰۰۰۵۰۶ ۰۰۰٨۰۶ ۰۰۰۵۰۶ سكه نيم داشت موثر حضور راحل امام كنار در همواره
  اسالمي، تك ارز سمت به بايد دولت كرد: اضافه وي كرد. اعالم كشور
  ارز نسبت كه شد فروخته تومان ۳۶ ۵۱۱هزار ۰۰۰۳٢۳
  نيز --- ۰۰۰۰٢۳ ۰۰۰۱٢۳ ۰۰۰۰٢۳ سكه ربع بود. معظم رهبري امام ديرين يار نيز انقالب از بعد
  و با ارز كردن نرخي تك كند حركت نرخي مديريت براي مركزي بانك تالش دنبال يافت.
  به افزايش تومان ٢۹۱ دوشنبه ۰۰۰۵۰٢
  به --- ۰۰۰۵۰٢ ۰۰۰۵۰٢ ۰۰۰۵۰٢ گرمی سكه از بعد اسالمي ايران سازندگي مسير در وي الشهاي
  ت است مهم اقدام يك ريال هزار ۰4 پايه دالر كاذب تقاضاي ماه دي دوم هفته از ارز،
  بازار ۱۱توماني رشد با تهران بازار در دالر ۳۶۰۵۱۱
  هر --- ۱7۶4۱۱ ۰۰۵4۱۱ ۹7٢4۱۱ عيار ٨۱ طالی گرم هر معاصر تاريخ در درخشاني برگ تحميلي، جنگ
  دوران هايي نرخ بايد دهد. انجام را آن بايد دولت كه افول به رو امريكا دالر براي بازار در شده ايجاد افزايش ۹۱تومان با يورو تومان، ۱۶۹۳
  ۱۶۹۳ --- ۰۵۹۳ 44۹۳ 44۹۳
  دالر مقام به را بزرگ ضايعه اين گردشگري بانك است.
  ايران برداريم دولتي دالر براي را ريال ٢۳هزار مانند كه يي هفته در ارز اين قيمت كه نحوي به نهاد تومان يك با نيز انگليس پوند هر ۵۰۳4
  ۵۰۳4تومان --- ۶٨٢4 ۰7٢4 ۶۵٢4
  يورو عرض تسليت ايران شريف مردم عموم رهبري
  معظم در را شده اعالم ريال هزار ٢۳ نرخ هم مجلس داشت. نوسان تومان ۰۰۹۳ محدوده در بود.
  گذشت ۱۹٨4تومان قيمت ۱۹٨4
  رشد --- ۰۹٨4 ۵۹٨4 ۰٨٨4
  پوند ميكند. دهد. تغيير بودجه اتاق نمايندگان هيات عضو
  عسگراوالدي، پوند ريال يك دالر رسمي نرخ
  ديروز تعادل سپهوند
  عكس:حجت
دولت و 2 نهاد مالي در چرخه باطل بدهي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/23
دولت و 2 نهاد مالي در چرخه باطل بدهي
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از 100هزار ميليارد تومان گذشت


 بدهي 209هزار ميليارد توماني بخش دولتي به سيستم بانكي و 143هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌هارشد بالاي سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت نسبت به نقدينگي، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، رشد بالاي تسهيلات‌دهي در سال 95، مهم‌ترين تحولات پولي و بانكي كشور در 8ماهه اخير بوده كه در گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي آبان‌ماه 1395 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، خودنمايي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي پولي و بانكي نيز متاثر از رشد اقتصادي و بهبود فضاي اقتصاد پس از برجام، مسير متفاوتي را طي كرده‌اند.

به گزارش «تعادل» عملكرد بخش پولي و بانكي در آبان‌ماه 95 نشان مي‌دهد كه 68.5درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 143.2هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 100.94هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان و از اين جيب به آن جيب هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود. بدهي 209هزار ميليارد تومان بخش دولتي

وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در آبان‌ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 200هزار ميليارد تومان گذشته و به 209هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 177.47هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 31.55هزار ميليارد تومان بوده است.

در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 143.2هزار ميليارد تومان رسيده و 68.5درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد، به گونه‌يي كه از بدهي 147هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 143هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.97 هزار ميليارد تومان است. روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در آبان‌ماه امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 35.48هزار ميليارد تومان برسد كه معادل 17درصد كل بدهي بخش دولتي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 143هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 61هزار ميليارد تومان در خردادماه 92 به 143هزار ميليارد تومان در آبان‌ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 82هزار ميليارد تومان يا معادل 134درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است. رشد 32درصدي بدهي دولت

كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌سال اخير 26.8درصد و در 8ماهه اول سال 95 معادل 20.2درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 8ماهه اول 24.5درصد رشد كرده و در يك‌سال منتهي به پايان آبان‌ماه 95 معادل 32.6درصد رشد كرده و به رقم 178.68هزار ميليارد تومان رسيده است.

رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 34.2درصد در طول يك‌سال و 45.4درصد در طول 8 ماهه اول سال 95 بوده است. اين در حالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 32.2درصد در طول يك‌سال و 20.2 درصد در طول 8 ماهه اول سال جاري بوده است.

همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 15.8درصد در يك‌سال رشد يافته و در 8ماهه اول امسال اين متغير 19درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي‌ 35هزار و 480ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 26هزار و 410 ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌سال منتهي به آبان‌ماه 34.2درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 2.1-درصد بوده است. رشد بدهي دولت در 8 ماهه اول امسال 45.4درصد بوده است.  بدهي بانك‌ها 101هزار ميليارد تومان

در بخش بدهي‌هاي بانك مركزي، سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي 126هزار ميليارد تومان برآورد شده كه سهم سپرده قانوني 119هزار و 530ميليارد تومان بوده كه رشد 21درصدي در طول يك‌سال و 17درصدي در طول 8ماهه داشته است. سپرده ديداري نزد بانك مركزي 6هزار و 490 ميليارد تومان بوده كه 37.5درصد در يك‌سال رشد داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز به رقم 100.94 هزار ميليارد تومان رسيده كه نزديك به 101هزار ميليارد تومان است و رشد 21.4درصد در طول يك‌سال و 20.7درصد در طول 8 ماهه اول داشته است.

بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي نيز معادل 148هزار ميليارد تومان اعلام شده كه كاهش 8.2-درصدي در طول يك‌سال اخير و 6-درصدي در 8ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي در يك‌سال منتهي به آبان‌ماه با 19.2-درصد كاهش به 35هزار و 590ميليارد تومان رسيده كه البته در 8ماهه اول امسال 5.3درصد رشد نشان مي‌دهد.  مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان آبان‌ماه امسال به رقم 336هزار و 330ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.4- درصد و در مقايسه با اسفندماه سال گذشته 4.4- درصد كاهش داشته است.

ساير دارايي‌هاي بانك مركزي در يك‌سال 38.7 درصد رشد كرده و به 9هزار و 610ميليارد تومان رسيده است. مجموع دارايي‌هاي بانك مركزي 515 هزار و 555 ميليارد تومان در پايان آبان‌ماه محاسبه شده است. اين رقم رشد 5.6 درصدي در يك سال منتهي به آبان‌ماه و افزايش 4.6 درصدي در 8 ماهه اول امسال داشته است.  رشد 28 درصدي نقدينگي

در پايان آبان‌ماه 95 نقدينگي با رشد 12 ماهه 28 درصد، به 1161 هزار و 820 ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفندماه سال گذشته 14.2 درصد افزايش داشته است. البته اين رشد 28 درصدي بيشتر حاصل رشد ضريب فزاينده بوده و كمتر به رشد پايه پولي مرتبط بوده است. ضريب فزاينده نيز به عدد 6.8 رسيده و نشان‌دهنده اين است كه از مبلغ پايه پولي 170 هزار ميليارد تومان پايه پولي موجود، بانك‌ها گردش مالي و نقدينگي قابل توجهي داشته و باعث افزايش ضريب تكاثر يا خلق پول شده‌اند. رشد 27 درصدي پول و حساب جاري

همچنين حجم پول شامل حساب جاري يا ديداري و اسكناس و سكه با 149 هزار و720 ميليارد تومان در آبان 95، در 12ماهه منتهي به آبان‌ماه 27.6 درصد و در 8 ماهه اول سال جاري معادل 9.5 درصد رشد داشته است. حجم شبه‌پول شامل سپرده درازمدت و قرض‌الحسنه نيز 1012 هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 28.1 درصدي در طول يك‌سال اخير و 14.9 درصدي در 8 ماهه اول سال داشته است.

افزايش 27 درصدي پول و حساب جاري نشان مي‌دهد كه به دنبال كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد و رشد اقتصادي پس از برجام و سال 95، تاحدودي به حجم سپرده‌هاي ديداري يا جاري مربوط به معاملات نقد و چك افزوده شده و طي 8 ماهه اول سال رشد 9.5 درصدي داشته كه نسبت به رشد اندك ماه‌ها و سال‌هاي پيش بالاتر است و نشان مي‌دهد كه تحت تاثير رشد اقتصادي سال 95 همچنين كاهش نرخ سود بانكي، نرخ رشد پول يا حساب جاري افزايش قابل توجهي داشته است. حجم اسكناس معادل 49.89 هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 7.9 درصدي در طول يك‌سال داشته و 33.36 هزار ميليارد در دست اشخاص، 9.75 هزار ميليارد تومان نزد بانك‌ها و 6.78 هزار ميليارد تومان نزد بانك مركزي بوده است. حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص رشد 10.4 درصد در بازه زماني يك‌ساله داشته است. البته در 8ماهه امسال ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 10.3- درصد افت داشته است. از سوي ديگر رقم سپرده ديداري بانك‌ها معادل 116 هزار ميليارد تومان با رشد يك‌ساله 33.6 درصدي و رشد 8 ماهه 16.9 درصدي گزارش شده است. اين رشد 16.9 درصدي 8 ماهه و 33.6 درصدي بالاي سپرده ديداري بانك‌ها، در مقايسه با رشد 15 درصدي سپرده غيردولتي، رشد 14.2 درصدي نقدينگي، رشد منفي 10.3 درصدي اسكناس، رشد 14.9 درصدي شبه‌پول، رشد

9 درصدي سپرده بلندمدت، از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 22.2 درصدي سپرده كوتاه‌مدت كمتر بوده و نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاران در يك‌سال اخير تمايل داشته‌اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس نگهداري كنند تا براي معاملات به كار بگيرند و اين موضوع متاثر از تحرك و رونق نسبي و رشد اقتصادي بوده است. رشد كوتاه‌مدت بيش از بلندمدت و نقدينگي

از مبلغ 1012 هزار ميليارد تومان شبه‌پول، 941 هزار ميليارد تومان معادل 93 درصد سپرده درازمدت بوده كه رشد 27.8 درصدي در طول يك‌سال اخير و 15 درصدي در 8 ماهه اول امسال داشته است.

سپرده بلندمدت با رقم 489 هزار ميليارد تومان با رشد 22 درصدي در يك‌سال سهم 52 درصدي از سپرده‌هاي درازمدت داشته است. همچنين سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز با رقم 452 هزار ميليارد تومان با رشد 34.5 درصدي در يك‌سال سهم 48 درصدي از سپرده‌هاي درازمدت داشته است. رشد اين 2سپرده نشان مي‌دهد كه رشد سپرده كوتاه‌مدت بيش از سپرده بلندمدت بوده و در 8 ماه اول امسال نيز كوتاه‌مدت با رشد 22 درصدي بيش از رشد 9 درصدي بلندمدت، افزايش داشته است. بر اين اساس رشد سپرده كوتاه‌مدت بالاتر از رشد نقدينگي و سپرده غيرديداري و بلندمدت بوده است و در 8ماهه اول سال جاري، تحت تاثير تصميم‌گيري‌هاي فعالان اقتصادي و رشد مثبت اقتصادي، سپرده‌گذاران ترجيح داده‌اند پول خود را به صورت كوتاه‌مدت نگهداري كنند تا در هر لحظه تصميم بگيرند چه نوع دادوستد و سرمايه‌گذاري انجام دهند. رشد بالاي تسهيلات‌دهي در سال 95

 بدهي بخش غيردولتي يا تسهيلات بانك‌ها نيز در آبان 95 به رقم 857 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 27.2 درصدي در طول يك‌سال و 16.4 درصدي در 8 ماهه اول سال جاري داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد تسهيلات دهي بانك‌ها در 8 ماهه اول سال 95 نسبت به رشد نقدينگي با 14.2 درصد و رشد سپرده‌هاي غيردولتي با 15.1 درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال 95 كه پيش بيني مي‌شود معادل 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود، پيش‌بيني مي‌شود رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال جاري، بالاترين رقم را در سال‌هاي اخير به خود اختصاص دهد.

سپرده غيردولتي نيز با رقم 1128 هزار ميليارد تومان رشد 28.7 درصدي در يك‌سال و 15.1 درصدي در 8 ماهه اول سال 95 داشته است.

 

  سهم بالاي غيردولتي‌ها از سپرده و تسهيلات

سهم بانك‌هاي غيردولتي با رقم 813 هزار ميليارد تومان سپرده به 72 درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي بانك‌ها رسيده است. همچنين سهم بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 528 هزار ميليارد تومان، به ميزان 61.7 درصد كل تسهيلات بانك‌ها يا بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها رسيده است. سهم تخصصي‌ها از تسهيلات

سهم بانك‌هاي تجاري از مانده تسهيلات بانك‌ها 15.3 درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي 23 درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده است.

در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك‌هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك‌ها به ميزان 17.8 درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي نيز 10.2 درصد بوده است.

به عبارت ديگر، درحالي‌كه بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي 10 درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات، در جذب سپرده‌هاي بانكي موفق بوده‌اند، اما بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10 درصدي در جذب سپرده، 23 درصد تسهيلات را پرداخت كرده‌اند، به عبارت ديگر بانك‌هاي تخصصي بيش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده، توانسته‌اند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته‌اند. قرض‌الحسنه با رقم 53.43 هزار ميليارد تومان رشد 13.7 درصدي در 8 ماهه اول داشته و سهم آن به رقم اندك 5.27 درصد كل سپرده غيرديداري بانك‌ها رسيده است.نویسنده: گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/23
اخبار


بخشودگي جرايم ديركرد مشتريان بانك صنعت و معدن

بدهكاران بانك صنعت و معدن در صورت تسويه بدهي خود حداكثر تا تاريخ ٢٨ اسفند‌ سال جاري، از بخشودگي كليه جرايم تاخير تاديه مازاد بر نرخ سود بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، به اطلاع كليه مشترياني كه از محل منابع داخلي بانك صنعت و معدن تسهيلات دريافت كرده و در حال حاضر داراي اقساط سررسيد گذشته و معوق هستند، مي‌رساند در صورت تسويه بدهي خود تا پايان سال جاري از بخشودگي كليه جرايم تاخير تاديه مازاد برخوردار مي‏‎گردند. خاطرنشان مي‌كند كليه شعب بانك از روز جاري تا پايان سال پاسخگوي سوالات احتمالي مشتريان گرامي در زمينه اين طرح هستند. گفتني است بخشودگي ياد شده درراستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، براي مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي و كمك به تداوم توليد و حفظ اشتغال موجود در اين واحدها انجام مي‌گيرد.رونمايي از فينوتك ارتباط فردا متعلق به بانك آينده

با حضور آقايان علي كرمانشاه، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي، سيد ابوطالب نجفي، مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك، ولي‌الله فاطمي عضو هيات‌مديره بانك ملي و مديران ارشد بانكي و اعضاي هيات‌مديره بانك آينده، مراسم رونمايي فينوتك، محصول شركت ارتباط فردا در حوزه بانكداري باز رونمايي شد.

در اين مراسم كه با حضور مديران ارشد بانكي برگزار شد، معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي گفت: «زماني كه من مي‌خواستم در مورد شركت‌هاي نوآور سخنراني كنم، تصورم اين بود كه بسيار پيشرو هستم اما حال متوجه شدم كه كسب و كارها در اين بخش بسيار خوب عمل كرده‌اند.»

علي كرمانشاه افزود: «پيش از اين خاستگاه نوآوري، صنعت بود اما هم‌اكنون اين خاستگاه تغيير كرده است و اين مصرف‌كنندگان هستند كه دنبال نوآوري مي‌گردند و مشتري نوآوري به شمار مي‌آيند.» در اين مراسم عضو هيات‌مديره شركت ارتباط فردا اعلام كرد: «بانكداري باز ضرورتي است كه با اجراي آن همه برنده هستند.»احمد مرآت‌نيا گفت: «اگر روزي در مورد ضرورت اجرايي شدن يا نشدن بانكداري الكترونيكي دركشور صحبت مي‌كرديم، امروز در مورد ضرورت اجراي بانكداري باز و پياده‌سازي آن در كشور و در بانك‌ها صحبت مي‌كنيم.»او ادامه داد: «بانكداري باز فرصت نوآوري ايجاد مي‌كند. اين فرآيند يك پلتفرم است كه طبق آن تقسيم كار مناسبي صورت مي‌گيرد و هر يك از شركت‌هاي بزرگ و فعالان بازار، كار خود را پيش مي‌برند.»تبلت بانك قوامين به زودي راه‌اندازي مي‌شود

رييس اداره خدمات نوين بانك از راه‌اندازي سامانه تبلت بانك قوامين طي 2 ماه آينده خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اين بانك، محمدرضا تهراني با اعلام اين خبر گفت: بانك قوامين به عنوان دومين بانك كشور، راه‌اندازي اين سامانه را در دستور كار خود قرار داده كه به زودي فعاليت خود را آغاز مي‌كند و در دسترس مشتريان عزيز قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينكه اين سامانه در 2 فاز راه‌اندازي مي‌شود، خاطرنشان كرد: در فاز نخست اين سامانه امكانات ويژه‌يي براي نمايش نمودار تراكنش‌ها و گردش‌هاي حساب مشتريان

در نظر گرفته شده است.

 تهراني درخصوص سرويس نمايش نمودار اطلاعات حساب اين سامانه تشريح كرد: تمامي مشتريان مي‌توانند نمودار جامع اطلاعات مورد نياز درخصوص تراكنش‌ها و گردش‌هاي حساب خود را در بازه زماني دلخواه تعيين و مشاهده كنند.

 رييس اداره خدمات نوين بانك با اشاره به سرويس هشدار قبل از سررسيد چك، براي صاحبان جي‌بي ‌چك‌هاي قوامين به‌عنوان خدمات متمايز اين سامانه نسبت به سامانه‌هاي ديگر بانك‌ها افزود: در خصوص خدمات كارت و خدمات سپرده، امكانات بسياري روي تبلت بانك در نظر گرفته شده كه ازجمله آنها مي‌توان به انتقال وجه به شماره كارت يا شماره موبايل، افزودن و حذف كارت، انتقال وجه داخلي، انتقال وجه پايا، گزارش وضعيت دسته چك و... اشاره كرد.خانواده بانك تجارت، داغدار رحلت «سردار سازندگي»

مديران و كاركنان بانك تجارت «مراتب اندوه عميق» خود را از رحلت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كردند.

 در اطلاعيه منتشره از سوي روابط عمومي بانك تجارت آمده است: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، يار ديرين انقلاب، امام و مقام معظم رهبري، از حاميان استوار سازندگي، توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور بود. براي زماني نزديك به 4دهه، نام بلند «هاشمي‌رفسنجاني»، همواره با تلاش براي ساختن آينده فرزندان ميهن همراه بوده و ايران اسلامي همواره وامدار مجاهدت، اراده و تلاش ايشان چه در دوران مبارزه و پيروزي نهضت و چه در مقام فرماندهي جنگ براي دفاع از آزادي و استقلال كشور خواهد ماند.

خانواده بانك تجارت، رحلت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مقام معظم رهبري، خانواده محترم ايشان و مردم شريف ايران اسلامي تسليت مي‌گويد.تسليت بانك گردشگري به مناسبت درگذشت آيت‌الله

 انا لله و انا اليه راجعون

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، يار ديرين امام و رهبري پس از عمري مجاهدت در راه اسلام و سازندگي ايران به ملكوت اعلي پيوست.

وي به عنوان يكي از پيشگامان مبارزات انقلاب اسلامي، همواره در كنار امام راحل حضور موثر داشت و بعد از انقلاب نيز يار ديرين امام و رهبري معظم بود. تلاش‌هاي وي در مسير سازندگي ايران اسلامي بعد از دوران جنگ تحميلي، برگ درخشاني در تاريخ معاصر ايران است. بانك گردشگري اين ضايعه بزرگ را به مقام معظم رهبري و عموم مردم شريف ايران تسليت عرض مي‌كند.

 نویسنده:
ورود يورو به كانال ۴۳۰۰ توماني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/10/23
ورود يورو به كانال ۴۳۰۰ توماني
سكه ۱۰ هزار تومان گران شد


گروه بانك و بيمه|

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در معاملات روز چهارشنبه بازار تهران با حدود ۱۰هزار تومان افزايش به يك ميليون و ۱۹۲هزار تومان رسيد.

به گزارش«تعادل» نيم سكه در معاملات ديروز با ۴هزار تومان رشد ۶۰۹ هزار تومان و ربع سكه هم با ۳هزار تومان رشد ۳۲۳هزار تومان فروخته مي‌شود همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز بدون تغيير يك ميليون و ۱۵۵هزار تومان بود.

سكه گرمي ديروز بدون تغيير نسبت به روز دوشنبه ۲۰۵هزار تومان و هر گرم طلاي ۱۸عيار نيز ۱۱۵هزار و ۶۳ تومان فروخته شد كه نسبت به دوشنبه ۱۹۲تومان افزايش يافت.

هر دلار در بازار تهران با رشد ۱۱توماني ۳۹۶۱تومان، يورو با ۱۹تومان افزايش ۴۳۰۵تومان و هر پوند انگليس نيز با يك تومان رشد قيمت ۴۸۹۱تومان بود.

ديروز نرخ رسمي دلار يك ريال و پوند 258ريال كاهش يافت اما يورو با 58 ريال رشد 3414تومان قيمت‌گذاري شد. بر اين اساس دلار با يك ريال كاهش 3236.9تومان، پوند با 258ريال افت قيمت 3937.5تومان و يورو با 58 ريال افزايش 3414تومان ارزش‌گذاري شد. ديروز نرخ رسمي 18 ارز كاهش و 15 ارز افزايش يافت و بهاي 6 ارز هم بدون تغيير بود.

قيمت ارزهاي عمده به ويژه دلار در روزهاي پاياني سال 2016ميلادي در بازار آزاد با رشد همراه شد؛ به گونه‌يي كه قيمت دلار به كانال 41هزار ريالي وارد شد كه بانك مركزي علت آن را افزايش تقاضاي تجاري و مسافرتي، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزايش فعاليت دلالان بازار ارز كشور اعلام كرد.

به دنبال تلاش بانك مركزي براي مديريت بازار ارز، از هفته دوم دي ماه تقاضاي كاذب ايجاد شده در بازار براي دلار امريكا رو به افول نهاد به نحوي كه قيمت اين ارز در هفته‌يي كه گذشت در محدوده 3900 تومان نوسان داشت.

عسگراولادي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: با توجه به شرايط بازار، نرخ بين 38هزار تا 40هزار ريال رقم مناسبي براي دلار است و براساس آن بايد به سمت تك ‌نرخي حركت كنيم.

وي اضافه كرد: جلوگيري كردن از افزايش تورم با توليد حاصل مي‌شود بايد توليد و صادرات را افزايش دهيم و در آن شرايط تورم خود به ‌خود مهار خواهد شد؛ نرخ ارز در همه دنيا شناور است و تورمي با خود به همراه نخواهد آورد.

رييس اتاق‌هاي ايران و چين و ايران و روسيه اعتقاد دارد، دولت بايد براي دلار با پايه 40هزار ريال (4هزار تومان) براي تك‌ نرخي كردن ارز برنامه‌ريزي كند.

وي اضافه كرد: دولت بايد به سمت ارز تك ‌نرخي حركت كند و تك ‌نرخي كردن ارز با دلار پايه 40هزار ريال يك اقدام مهم است كه دولت بايد آن را انجام دهد. بايد نرخ‌هايي مانند 32هزار ريال را براي دلار دولتي ‌برداريم و مجلس هم نرخ 32هزار ريال اعلام شده را در بودجه تغيير دهد.نویسنده:
  بورس
  اخبار Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 راهاندازي آماده كاال بورس ارز آتي يكند
  بازار بررسي را آتي روزهاي طي سرمايه بازار روند
  «تعادل» اينكه بيان با كاال بورس مالي ابزارهاي اداره
  رييس بررسي درحال جو ذرت روي معامله اختيار ات
  معام است. ارز آتي بازار دازي راه اده ان آم كاال بورس گفت:
  است، اينكه بيان با فارس با گفت گو در ناصرپور شاخص
  عليرضا اصالح دوره پايان سر بر اختالف محور
  5 در طا سكه فروش خريد اختيار امت مع راهدازي
  ان بازار پيشرفت براي بزرگ دستاوردي مشتقه ابزارهاي
  بازار نهاي آپش گفت: شود، محسوب آسيا در ايران
  سرمايه بوده اثرگذار سال پاياني ماه هاي در سرمايه بازار رمضانيان| علي بورس|
  گروه دارد وجود شور سرماي بازار در منها ون ني االي اك
  ك بود. خواهيم بازار رشد شاهد در كل شاخص تكنيكالي، الگوهاي لحاظ
  به از پس آسيايي كشورهاي ميان در كه است درحالي اين
  و دوم نيمه از كه دارد قرار اصاحي مسير
  يك داشته را كااليي آپشن ام معا توانسته ايران تنها
  مالزي ديررس اما ممكن شاخص، رشد بيش كاهش به شده آغاز جاري سال
  آذرماه
  باشد. معتقد كه است كساني ازجمله نوري مهدي افت درواقع شد. منجر واحدي 700 هزار
  از خريد اختيار امت مع دازي راه ان بررسي از
  ناصرپور نرسيده پايان به هنوز شاخص اصاح است رقم به 143واحدي هزار 81 از كل
  شاخص صورت در گفت: داد خبر كشاورزي كاالهاي روي
  فروش تزريق بازار به الزم نقدينگي شاخص، رشد براي 78 كانال در پايداري واحدي 622 هزار 78
  كاال بورس كشاورزي رينگ در موجود اي رفي
  تقاضا در سرمايه بازار كارشناس اين است. نشده است كرده تقويت را ذهنيت اين واحدي
  هزار اندازي راه نيز جو ذرت خريد فروش اختيار
  ابزارهاي اصاح هرچند افزايد: مي ادل»، «تع با وگو گفت بازار يافته پايان كل شاخص اصاح شايد
  كه بر مبني پرسشي برابر در مسوول مقام اين شد.
  خواهد اين اما شود، انجام روزه يك مي تواند اخص ش بسياري زعم به كه رشدي براي را خود
  سرمايه سررسيدها برخي در كاال بورس در سكه آتي ابزار آيا
  اينكه درخصوص سازمان رفتار تغيير به منوط موضوع خواهد رخ سال پاياني هاي ماه در كارشناسان
  از حتي نقدي سكه بازار تدر هيم كاذب افزايش
  باعث ادامه با است بازار كنترل ازي اخص س ش تحليلگران بين در تصور اين كند. مي آماده
  داد، دقيقي تحليل كارشناسي نظر از انتقاد اين گفت: شده،
  دالر وجود شاخص جهشي رشد امكان فعلي، رفتار را مخالفان موافق شده روبه رو ترديدهايي
  با سكه نقدي بازار تاثير تحت بورس آتي سكه بازار زيرا
  نيست سبب سرمايه، بازار بر حاكم فضاي زيرا ندارد؛ است. قرارداده هم روي روبه
  است. اصلي مانع مساله اين شده سهامداران هراس نمادهاي توقف محور «تعادل»، گزارش
  به سكه آتي نقدي بازار بين تفاوت اينكه بيان با شده
  وي بزرگ اندازه سطح در نقدينگي تزريق تكنيكالي، الگوهاي نقدينگي، كمبود
  بانكي، قيمت افزود: است، ساالنه بانكي سود نرخ از كمتر
  همواره است. محل سهام، قيمتي كف يي دوره هاي
  گزارش زماني دورهاي طي درحالي آزاد طازار در كه ا س
  نقدي كارشناسان برخي تحليل درخصوص نوري اين اساس بر است. تحليلگران اين
  مناقشه 09زار حدود حباب اكنون هم كه يكند نوسان
  مختلف روزهاي در شاخص رشد احتمال بر مبني رشد وجود با معامات ارزش گذشته روز
  گزارش، يشود. ديده بازار اين در
  توماني به بود خواهد مقطعي رشد اين گفت: آتي بوده تومان ليارد 119 مي شاخص، 21واحدي آتي بازار دازي راه ان براي كاال بورس آمادگي از
  ناصرپور مهمي حمايتي سطح به ها قيمت اينكه دليل است، جاري سال طي ارقام كمترين از يكي
  كه ادهسازي آم با كاال بورس دتل قب از گفت: داد خبر
  ارز تا شاخص رشد شاهد است ممكن اند، رسيده باشد. كافي رشد براي تواند نمي اتفاق اين
  لذا بازار دازي راه ان براي را خود آمادگي موجود،
  بسترهاي پول بافاصله شاخص، اما باشيم محدودي دامنه احتمال بانكي نمادهاي بازگشايي ديگر طرف
  از توجه با كه است درحالي اين اعرده ارزي
  مشتقه كرد. خواهد بك است. قرارداده ابهام هاله از در يي را رشد
  هرگونه مناسب زمينه معامله ختيار اا معا مكانيسم ازي اه ند به در شاخص رشد مخالفان از خادمي، باقر نشان قرائن شواهد گويد: مي ملت بانك ماهه هاي هفته طي است ممكن نداده رخ تاهمدت كو ريزش احتمال كه جايي تا رسيده مهمي نقطه رشد براي را شرايط كه تحليلگراني
  اما گفته به است. يافته افزايش بازار اين شدن عملياتي
  براي در سرمايه بازار گفت: «تعادل» به كنوني مقطع كه ندارند تصميم سرمايه بازار مسووالن مي دهد، گيرد. صورت آتي افزود: كارشناس اين است. يافته كاهش بيشتر هزار 78 كانال معتقدند ينند، بمي مهيا
  شاخص يا آتي بازار دازي راه ان براي عملياتي فني آمادگي
  وي گزارش اين تا است يي دوره گزارشات انتظار بازار سقوط به منجر بانكي نمادهاي بازگشايي است معتقد حسني عمو رضا رابطه اين در ها، خودرويي چون مهمي صنايع اساس، اين بر به بوده مهمي رقم شاخص رشد براي
  واحدي فراهم كاال بورس در ون كهن از درحالي ارز معامله
  اختيار نكند تزريق بازار به را الزم انرژي نشود منتشر خواهند مهندسي را ريزش اين نوعي به شده بازگشايي انتظار در بايد بازار رشد طي برا شديدي كه افت با ها يمي پتروش ها پااليش رشد شاهد توان مي ي، تكنيكال الگوهاي
  دليل مركزي بانك ميان تفاهم نخستين محض به كه
  است بود. خواهد پايين بسيار شاخص رشد احتمال افزايش كرد: عنوان ادامه در كارشناس اين ناس كارشكرد. اين ماند. شده متوقف مادهاي خود حمايتي خط شده رو روبه اخير هاي هفته بود.
  بازار ات معام سرعت به بازار اين دازي راه راي ان بورس
  سازمان اصلي عامل را نمادها توقف نيز كارشناس اين قيمت نوسانات نفت قيمت كاهش دالر، قيمت از بعد سرمايه بازار اگر مي افزايد: سرمايه بازار براي باارزشي نقطه به بنابراين ته اند، شكس
  را يخورد. كليد بازار اين در
  ارزي سرمايه بازار افزايد: مي داند مي بازار زدن درجا ترسيم بازار براي مبهمي آينده كاالها؛ جهان روبهرو كاهش عدم با بانكي نمادهاي بازگشايي براي آنها قيمت لذا اند. رسيده گذاران مايه سر است يافتني دست شاخص رشد به شده خالي بلندمدت هاي ت استراتژيس از يكند. كند، عبور بحران اين از امت س به شود است. شده جذاب بازها فته س گيران ان نوس كارشناسان از يكي سرابي ندا رابطه، اين
  در در جهشي رشد به چنداني اميد روي همين سياسي تحوالت چون موضوعاتي اما آغاز را خود رشد بازار كه بود اميدوار مي وان بازار ت نماگرهاي قيمتي، كف اين به توجه با ذا گفت: ل «تعادل» به خصوص اين در سرمايه
  بازار اختيار قراردادهاي نماد
  ايجاد ندارد. وجود فعلي مقطع فضاي رشد در نيز جمهوري ت رياس انتخابات گزارش به اشاره با حسني عمو كرد. خواهد در بازار رشد آنكه حال داشت، نخواهند ريزش به داشته توجهي قابل ريزش سهام،
  قيمت مشتقه بازار در سهام
  فروش مشتقه بازار در سهام فروش اختيار قراردادهاي
  نماد غيرخودكار صورت به اروپايي اعمال سبك با تهران يدهد
  بورس گزارش سرمايه بازار تاالرهاي از
  «تعادل» ايران، مس صنايع ملي اي شره پايه سهام روي
  ديروز اتخاذ امكان شد. ايجاد خودرو ايران اصفهان مباركه
  فوالد بازار در سهام معامله اختيار قراردادهاي در فروش شمحور
  موقعيت گزار معامالت سوي به جهت
  تغيير فروش معامله اختيار قراردادهاي با تهران بورس
  مشتقه فوالد ايران، مس صنايع ملي اي رك شه پايه سهام
  روي تقاضاي رشد روند كرد: اعام ديروز استراليا مقدار علوم اين كه است حالي در اين شد. اعام تومان بورس|
  گروه كرد. كار به آغاز ديروز خودرو ايران اصفهان
  مباركه است. بعيد آينده هاي ال س در معدني محصوالت كه بود شده ذكر تومان 26.3 قبلي گزارش در سود كل، شاخص 21واحدي رشد با ديروز سهام
  بازار طبق تهران بورس شركت از نقل به گزارش«تعادل»
  به گذشته سال استراليا علوم نوآوري صنعت، وزارت گزارش در درصدي 16 مثبت تعديل از مقدار اين داد. خاتمه را دي ماه 22 نبه، چهارش معاماتي
  روز در سهام اختيار راردادهاي قام دستورالعما اده
  م به آهن سنگ تن هر قيمت بود كرده بيني پيش ميدهد. خبر جديد ماهه مالي معامات داشت. مهم شاخصه سه بورس
  ديروز، يك حداقل ماه، هم زيرگروه هر امتي مع روز
  نخستين تقاضا افزايش اما يافت، خواهد كاهش 44.10 دالر مدت اين در نيز شركت اين فروش توليد آمار گروه منفي دادوستدهاي فلزي، گروه
  مثبت معامله اختيار قرارداد يك سود، در معامله اختيار
  قرارداد باالي به كاال اين قيمت كرد كمك چين سوي از قبل سال مشابه دوره به نسبت جاري) سال ماهه (9 سهام شدن دست به دست نهايت در
  پااليشي يشود درج زيان در معامله قرارداد يك اوت
  تف كند. صعود دالر 80 در افزايش مقدار اين است. يافته افزايش 25 درصد متعادل مثبت دامنه در خودرويي هاي ركت
  ش بر مشتمل معامله اختيار قراردادهاي فارسي نام
  همچنين اخيرا نيز ماركتس» كپيتال ي «آربي س شركت به نسبت فروش درصدي 46.6 رشد موجب توليد ژگي وي سه هر بودند. بازار ديروز اي خصيصه ه
  از ذكر به الزم است. سررسيد تاريخ اعمال قيمت پايه
  سهم از پس آهن سنگ قيمت است كرده بيني پيش مديرعامل ديگر سوي از است. شده 94 سال ماهه بازار كل اخص ش يكسان د رش به منجر
  ديروز، اين بر يود. آغاز «ط» حرف با مذكور نمادهاي كه
  است دچار ميادي جاري سال در 2016 سال در افزايش نيز شاهرود شرق شمال معدني صنعتي شركت «تعادل» گزارش به شدند. وزن هم كل
  شاخص به بوده اروپايي نوع از فوق قراردادهاي اعمال سبك
  اساس از پس ها بانك از بسياري ود. مي ش يني نش عقب خبر «كشرق» سود 52درصدي مثبت تعديل از تحقق از هموزن شاخص كل شاخص رقم
  تساوي داشت. خواهند اعمال قابليت سررسيد در فقط كه معنا
  اين ضعيف 2016 سال در آهن سنگ غيرمنتظره رشد قيمت درصدي 25 افزايش از ناشي تعديل اين داد. بر مبني بهادار اوراق بورس سازمان رييس
  وعده غيرخودكار صورت به قراردادها اعمال نحوه عن اي بر
  اوه شركت اند. كرده يشبيني را كاال اين قيمت شدن است. بوده جاري سال در سنگ زغال حكايت ساز شاخص بلوكي معامات از
  جلوگيري در بازخريد موقعيت دارندگان كه ترتيب اين به
  است. ميدهد. خبر درصدي 83 منفي تعديل هاي ماه در نفت قيمت افزايش واسطه به چراكه فلزي سه ميان در را آهن نگ س استنلي مورگان شمال معدني صنعتي شركت مديرعامل تداوم صورت در رود مي انتظار رو اين از
  داشت. از را خود اعمال درخواست بايد اعمال به تمايل
  صورت هاي شركت مالي هاي صورت رسد، مي نظر به اين خسران از حدودي تا ارز نرخ رشد اخير داشت خواهند را قيمت رشد كمترين كه داده قرار «افزايش گويد: مي خصوص اين در شاهرود شرق بلوكي، معامات انجام از بورس سازمان
  ممانعت مشتري-كارگزار قرارداد با مطابق مربوطه كارگزار
  طريق خاف بر شده گزارش سودهاي مقدار پااليشي كاست. خواهد ها شركت تا سنگآهن قيمت كرده بيني پيش باركليز بانك از بيش تاثيري محصول اين قيمت 52درصدي به استناد با تري دقيق هاي تحليل با
  سهامداران نوع از شده تعريف قراردادهاي نند. اع اي پاياپام اتاق
  به منفي هاي تعديل است. بوده سهامداران بيني پيش نفت پااليش شركت مالي گزارش در حال اين با چين اماك بازار رشد كه جاري سال سوم ماهه خواهد شركت 95 سال جاري سود بر درصد 40 فروش يا خريد براي ها، شركت يي دوره هاي گزارش نسبت توانند مي فقط گذاران يه سرما هستند. فروش
  اختيار معامات در تا شد موجب شده، منتشر هاي زيان منتهي ماه در سهم هر درآمد بيني پيش با اصفهان سقوط تن هر در 05دالر پايين به شود، مي كند پايان تا زودي به آن دقيق اطاعات كه داشت بردارند. گام متعدد هاي گروه سهام كنند اقدام شده، ايجاد نمادهاي در خريد موقعيت اخذ
  به ارزش افت با پااليشي نمادهاي سهام، بازار هزار ديروز سرمايه با جاري سال شهريورماه پايان به كرد. خواهد بازار فعاالن سهامداران اطاع جهت جاري
  هفته خريد قعيتهاي مو بستن براي تنها فروش موقعيت اخذ
  و سوي به گذاران سرمايه شوند رو روبه خود سهام هر براي تومان 26.6 خالص سود تومان، ميليارد با گرفت.» خواهد قرار كدال سامانه روي سرمايه ها معدني بنيادي تكنيكالي رشد تسويه ضمن در بود. خواهد پذنير مكا شده، اخذ
  قبلي كنند. كوچ ها گروه ديگر است. شده پيشبيني سهم نزول مسير در ها پااليشي معدني هاي شركت عملكرد سطح ارتقاي حال اين به سرمايه بازار در معدني نمادهاي
  ديروز صرفا صورت به سهام معامله اختيار قراردادهاي
  در ماهه در نفت قيمت كه است حالي در اين گزارش در سهم هر سود مقدار اين قيمت افت پي در پااليشي نمادهاي ديروز دالر قيمت افزايش عامل دو از اخير ماه هاي در نخست شدند. روبهرو تقاضا افزايش با دليل
  دو نپذير امكا فيزيكي صرفا فيزيكي بعد نقدي اول
  نقدي، خبرهاي اگر داشته بهتري روند جاري سال دوم احتساب با كه بود شده برآورد ان 29.1 توم قبل هاي شركت منفي هاي تعديل نفت جهاني است. گرفته نشات جهاني تقاضاي رشد جهاني، قيمتهاي مثبت نوسانات ديروز
  اينكه ات معام آغاز اول ه3 دوره ما در است ذكر شايان
  است. باشد، داشته تداوم جهاني بازار از شده ر سود منتش است. داشته منفي تعديل درصد جديد، سود محسوسي افت خود مالي هاي صورت در پااليشي در كرد. سهام اين خريد به ترغيب را گذاران سرمايه توسعه به كمك راستاي در معامله اختيار
  قراردادهاي اركان همه كارمزد سهام، معامله اختيار قراردادهاي ازار بتا ها ركت ش اين مالي صورتهاي رود مي گمان پوشش به منجر همچنين سهم هر 6.62توماني هاي صورت پااليشي، گروه حالي در كردند. تجربه آينده در سنگآهن قيمت افت بيني پيش معدني هاي شركت مالي هاي گزارش اين بعدي
  گام البته بخشند. تداوم را خود بهبودي روند سال ايان بوده شده بيني پيش 6ماهه سود 23درصدي ميكند منتشر را جاري سال نخست ماهه مالي بازارهاي در معدني محصوالت تقاضاي بهبود هاي گزارش اين گرفت. قرار توجه مورد كه
  بود ذاران سرماي است. شده گرفته نظر در صفر كارگزار
  جز خوراك قيمت تعيين خصوص در مجلس مصوبات نميرسد. نظر به جذاب چندان رقم اين كه است سهامداران براي چنداني جذابيت گزارش ها، اين كه معدني محصوالت تقاضاي افزايش از جهاني، جهاني، بازارهاي بهبود روند از تبعيت به دوره يي دستورالعمل به بيشتر عات اطا كسب براي انند مي تو به را آرامش حدودي تا توانست يمي ها پتروش سال نخست 6ماهه در نيز شبريز ديگر سوي از بر شده منتشر تاكنون كه مالي هاي گزارش ندارد. موجب موضوع اين كه ميشود ناشي چين در سال به نسبت ها شركت اين بهتر عملكرد از
  نشان 1395 آذر 17 مصوبه سهام معامله اختيار
  قراردادهاي دستي پايين صنايع بازگرداند پتروشيمي بازارهاي خالص سود توماني، ميليارد 388 سرمايه با جاري دارد. حكايت ها ركت ش برخي منفي هاي تعديل معدني محصوالت آينده به هامداران خوشبيني س دارد.
  گذشته كنند. مراجعه بهادار اوراق بورس ازمان ات هي مديره خود آينده سال بودجه تري دقيق نگاه با پتروشيمي در كرد. منتشر كدال سامانه در را 6.9ي تومان عملكرد كه باورند اين بر كارشناسان از ياري موسسات بس گزارشهاي اما شده جهاني بازارهاي نماد در مالي گزارش در گزارش، اين
  براساس بيني پيش را درآمدها ها هزينه مقدار تدوين را مدت اين در سهم هر سود قبلي گزارشهاي حدودي تا جاري سال دوم ماهه در ها ي پااليش تاييد را ا بيني ه پيش قبيل اين اقتصادي معتبر ماهه واقعي عملكرد اساس بر ديروز كه
  «كگل» تامين بر مركزي بانك كند.
  نظارت از شده، گزارش سود مقدار با كه 7.55بود توماني كند جبران را ها ركت ش اين هاي زيان تواند، مي نوآوري صنعت، وزارت راستا همين در كند. نمي 30.6 سهم هر سود شد، منتشر كدال سامانه قانون
  در تغيير يعني ها
  سرمايه وجود تفكيكي سرمايه، پول بازار بين قانون دالري
  براساس ميليون 19.8 ستد داد آيفكس واحدي رشد تيپكس واحدي 12
  رشد بهادار اوراق بورس سازمان تشكيل سبب كه
  دارد تهاي شرك فعاليت روند است. شده كشور در مالي
  نهادهاي در تهران بورس نقدي بازده قيمت كل
  شاخص ازجمله نهادها اين كه هد نشان كشور در مايه سر مين تا تن هزار 161 از بيش ماه دي 22 چهارشنبه، روز نزديك رشد با را ديروز ات معام فرابورس،
  نماگر افزايش با 95 ماه دي 22 چهارشنبه ديروز معامات
  پايان با كه هستند كشور سرمايه بازار مالي نهايدهاي قو ترين بر بالغ ارزشي با رطوبتي عايق قير آهن، سنگ انواع رقم در سبزپوشي با رساند پايان به دي واح4
  به ايستاد. واحد 622 هزار 78 رقم روي
  21واحدي قيتهاي موف به اند ته توانس خود فعاليت كوتاه عمر وجود مورد ايران كاالي بورس صادراتي تاالر در دالر 19.8 ميليون نماد جانب از مثبت تاثير با كه ايستاد دي 830حاو
  عدد به واحدي 12 افزايش با نيز وزن هم كل
  شاخص سرمايه بازار توسعه مسير در يابند دست چشمگيري گرفت. قرار معامله نمادهاي كه درحالي شد مواجه واحد تا ارون»
  «م افزايش با شناور آزاد شاخص همچنين ديروز رسيد. 275 واحد هزار 15
  بردارند. گام كشور اقتصاد رشد يك از بيش ماه 22دي ديروز ايران، كاالي بورس از نقل به گزارش«تعادل» به شدند. آن بيشتر رشد از مانع «شراز»
  «شاوان» حالي در نيز اول بازار شاخص 722رسيد. واحد هزار 86 عدد به واحدي 39
  بند درباره پارسيان لوتوس سرمايه تامين مديرعامل قيمت با تمليكي اموال فروش آوري جمع سازمان در فوالدي ورق تن 600 هزار گرفته صورت معامات ارزش ايران، فرابورس از نقل به گزارش«تعادل»
  به شاخص كه يافت دست واحد 945 هزار 55 رقم به واحدي 63 افزايش
  با نظارت تحت بر مبني توسعه ششم برنامه 51يحه ال ماده يك نرخ با خريداران رقابت در كه شد عرضه كيلو هر در تومان 500 هزار يك پايه حاصل ارزش، از رقم اين كه بود تومان ميليون 104 ايران فرابورس بازارهاي
  در متوقف واحد 540 هزار 166 عدد روي واحدي 279 كاهش با دوم ازار
  ب تامين هاي كت شر گذاري سرمايه هاي وق صند گرفتن قرار جنوبي كره از شده معامله هاي ورق همچنين رسيد فروش به تومان 575 هزار بود. دادوستد نوبت 545 هزار 78 در ورقه هزار 350 242ميليون انتقال نقل
  شد.
  پايگاه به فوق مطلب بيان با مركزي بانك توسط سرمايه شد. رو به رو كاال بورس در تني 800 هزار تقاضاي با شده وارد افزون ارزش به ورقه ميليون 167 به نزديك پايه دوم اول، بازارهاي مجموع
  در شركت معاماتي نماد در سهام معامات ديروز گزارش اين
  براساس سرمايه بازار قانون طبق گفت: سرمايه ازار اطبا رساني كاالي بورس در تمليكي اموال سازمان شده ورقپذيرش هاي ي كل وزن به معامات ارزش حجم باالترين كه شد دست به دست تومان يليارد 44 بر
  م واحد 27 با فلزات معادن توسعه واحد، 34 با گهر گل صنعتي
  معدني اين 48است، سال در اسامي شوراي مجلس مصوب كه كه بوده بلژيك ايتاليا جنوبي، كره كشورهاي از 412 تن هزار 34 ايران ميليارد به نزديك ارزش به ورقه ميليون 47 از بيش معامله با «حسير»
  نماد محاسبه بر را مثبت تاثير بيشترين افزايش، 21 واحد با ايران مس صنايع
  ملي بورس سازمان از را خود مجوز بايد حقوقي افراد موسسات رفت. خواهند ايران كاالي بورس تابلو روي متفاوت اي عرضه ورت ه ص به كوثر ريلسير شركت اوليه عرضه ديروز كه است گفتني گرفت. تعلق
  تومان نماد در سهام معامات مقابل در كردند ثبت خود نام به بورس كل
  شاخص در كنند؛ آغاز را خود فعاليت سازمان اين نظر زير گرفته مجتمع بندي دانه آهن سنگ تن 011هزار صادراتي تاالر در روز اين در تومان 209 آن سهم هر كه شد انجام سفارش ثبت روش به «حسير» نماد
  با بندرعباس نفت پااليش واحد، 62 با اصفهان نفت پااليش 3ركت ش
  معاماتي تاسيس مجوز كه است آمده صراحت به قانون 28 اي اده
  م سوي از دالر ميليون 2.3 از بيش ارزش به ايران مركزي ات ف آهن سنگ سهام خريد به موفق حقوقي حقيقي شخص 781 هزار 59 خورد
  قيمت بر را منفي تاثير باالترين كاهش، واحد 38 با تهران نفت پااليش واحد 39
  با يهگذاري سرما هاي وق صند سرمايه مين تا هاي كت شر قير انواع تن 600 هزار 50 همچنين تاالر اين در شد. خريداري مشتريان شدند. شركت
  اين كشيدند. دوش به نماگر
  محاسبه بر تصريحات اين بوده بهادار اوراق بورس سازمان با معامله مورد دالر ميليون 16.6 از بيش ارزش به رطوبتي عايق تن 700 نام به قيمت افزايش بيشترين عنوان ماه، دي دوم بيست معامات جريان
  در بالغ تومان ميليارد 119 از بيش به تهران بورس ديروز معامات كل
  ارزش شندي وري تيم علي دارد. تاكيد قوي مالي ناظر يك وجود گرفت. قرار ويژه مواد هاي شركت به متعلق ترتيب به «غديس» «شليا» معاماتي
  نمادهاي اوراق سهم هزار 377 387ميليون شدن دست به دست از ناشي كه
  شد بازار فعاليت تداخل به منجر اقدامي چنين اينكه به اشاره
  با معامله شاهد روز اين در ايران كاالي بورس پتروشيمي فتي فرآورده هاي تاالر هاي«شراز» شركت معاماتي نماد مقابل در شد. ثبت درصد 9.4 با پاكديس
  ليا معامات طي بود. ستد داد نوبت 622 هزار 52 طي معامله قابل
  مالي قانون براساس داد: ادامه شد، خواهد پول بازار
  سرمايه هزار 61 شيميايي، مواد تن 132 هزار 19 پليمري، مواد 251تن هزار 21 شرق مينو غذايي صنايع شيراز نفت پااليش هاي ركت ش به متعلق «غمينو»
  و محصوالت المللي بين خودرو، محور توليد هاي كت شر معاماتي نماد
  ديروز سبب كه دارد وجود تفكيكي سرمايه، پول بازار بين باتوم وكيوم تن هزار 40 كات لوب تن هزار آرگون، تن 100 قير، انواع ن 410 ت ديدند. خود به را قيمت كاهش بيشترين واحد 9.4
  با صنايع گروه گذاري رمايه س سهام خريد تقدم حق كالبر، لبنيات
  پارس، در مالي نهادهاي بهادار اوراق بورس سازمان تشكيل روز اين در ايران كاالي بورس معدني صنعتي محصوالت تاالر اين بر عاوه است. ميزبان نيز ثابت درآمد با اوراق بازار هفته، اين معاماتي روز آخرين
  در مشهد شهرداري مشاركت هاي اوراق اجاره«صاميا» صكوك ايران،
  بهشهر سرمايه مين تا هاي كت شر فعاليت روند است. شده كشور آلومينيوم پوندي هزار شمش تن هزار يك Cفوالدي تختال تن هزار 41 معامله كه بود تومان ميليارد 39 به نزديك ارزش به ورقه هزار 436 به نزديك
  دادوستد كتهاي شر معاماتي نماد مقابل در بازگشايي سهام بازار ناظر سوي
  از ترين قوي ازجمله نهادها اين كه هدي دن ا نش كشور
  در معامله شاهد نيز كشاورزي محصوالت تاالر كرد. تجربه را طا شمش يلوگرم نزديك انتقال نقل با بازار اين در نهم مرحله اسامي خزانه اسناد
  صدرنشيني روزدارو، سهام خريد تقدم حق پرديس، مسكن گذاري سرمايه ايتالران،
  تاپيكو، عمر وجود با كه هستند كشور سرمايه بازار مالي
  نهادهاي وارداتي برنج تن هزار يك سفيد 001شكر تن خوراكي، گندم 052تن هزار 24 خورد. رقم تومان ميليارد 13 حدود ارزش به ورقه هزار 152
  به شيشه، سايپا سهام خريد تقدم حق كردستان، سيمان سهام خريد تقدم
  حق چشمگيري هاي موفقيت به اند نسته توا خود فعاليت كوتاه تضميني قيمت طرح قالب در يي دانه ذرت تن 645 هزار اين بر عاوه بود. ورقه هزار 53 از بيش كه دهد مي نشان نيز مسكن تسهيات بازار به متوقف
  نگاهي فجر پتروشيمي گاز شيشه يزد، كاب جوش صنايع نيشابور، قند اقتصاد رشد سرمايه بازار توسعه مسير در يابند دست كااليي سپرده گواهي قالب در يي دانه ذرت 833تن هزار فيزيكي صورت به از حجم اين ارزش كه شده انجام بازار اين در 996اتي معام دفعه هزار شدند.
  در بردارند. گام
  كشور شد. ستد داد است. بوده تومان ميليارد از بيش
  معامات تعادل سپهوند عكس:حجت
5 محور اختلاف بر سر پايان دوره اصلاح شاخص
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/23
5 محور اختلاف بر سر پايان دوره اصلاح شاخص
«تعادل» روند بازار سرمايه طي روزهاي آتي را بررسي مي‌كند


گروه بورس|علي رمضانيان|

به لحاظ الگوهاي تكنيكالي، شاخص كل در يك مسير اصلاحي قرار دارد كه از نيمه دوم آذرماه سال جاري آغاز شده و به كاهش بيش از 2 هزار و 700 واحدي منجر شد. درواقع افت شاخص كل از 81هزار و 341 واحدي به رقم 78هزار و 622 واحدي و پايداري در كانال 78 هزار واحدي اين ذهنيت را تقويت كرده است كه شايد اصلاح شاخص كل پايان يافته و بازار سرمايه خود را براي رشدي كه به زعم بسياري از كارشناسان در ماه‌هاي پاياني سال رخ خواهد داد، آماده مي‌كند. اين تصور در بين تحليلگران با ترديدهايي روبه‌رو شده و موافق و مخالفان را روبه‌روي هم قرارداده است.

به گزارش «تعادل»، 5 محور توقف نمادهاي بانكي، كمبود نقدينگي، الگوهاي تكنيكالي، گزارش‌هاي دوره‌يي و كف قيمتي سهام، محل مناقشه اين تحليلگران است. بر اساس اين گزارش، روز گذشته ارزش معاملات با وجود رشد 12 واحدي شاخص، 119 ميليارد تومان بوده كه يكي از كمترين ارقام طي سال جاري است، لذا اين اتفاق نمي‌تواند براي رشد كافي باشد. از طرف ديگر بازگشايي نمادهاي بانكي احتمال هرگونه رشد را در هاله‌يي از ابهام قرارداده است.

اما تحليلگراني كه شرايط را براي رشد شاخص مهيا مي‌بينند، معتقدند كانال 78هزار واحدي براي رشد شاخص رقم مهمي بوده و به دليل الگوهاي تكنيكالي، مي‌توان شاهد رشد بازار بود. رشد شاخص دست يافتني است

در اين رابطه، ندا سرابي يكي از كارشناسان بازار سرمايه در اين خصوص به «تعادل» گفت: قيمت سهام، ريزش قابل توجهي داشته و به نقطه مهمي رسيده تا جايي كه احتمال ريزش بيشتر كاهش يافته است. اين كارشناس افزود: بر اين اساس، صنايع مهمي چون خودرويي‌ها، پالايشي‌ها و پتروشيمي‌ها با افت شديدي طي هفته‌هاي اخير روبه‌رو شده و خط حمايتي خود را شكسته‌اند، بنابراين به نقطه باارزشي براي سرمايه‌گذاران رسيده‌اند. لذا قيمت آنها براي نوسان‌گيران و سفته‌بازها جذاب شده است. لذا با توجه به اين كف قيمتي، نماگرهاي بازار ريزش نخواهند داشت، حال آنكه رشد بازار در كوتاه‌مدت رخ نداده و ممكن است طي هفته‌هاي آتي صورت گيرد.

در اين رابطه رضا عمو حسني معتقد است كه براي رشد بازار بايد در انتظار بازگشايي نمادهاي متوقف شده ماند. اين كارشناس بازار سرمايه مي‌افزايد: اگر بازار سرمايه بعد از بازگشايي نمادهاي بانكي با عدم كاهش روبه‌رو شود و به سلامت از اين بحران عبور كند، مي‌توان اميدوار بود كه بازار رشد خود را آغاز خواهد كرد. عمو حسني با اشاره به گزارش 6 ماهه بانك ملت مي‌گويد: شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، مسوولان بازار سرمايه تصميم ندارند كه بازگشايي نمادهاي بانكي منجر به سقوط بازار شده و به نوعي اين ريزش را مهندسي خواهند كرد. اين كارشناس در ادامه عنوان كرد: افزايش قيمت دلار، كاهش قيمت نفت و نوسانات قيمت جهاني كالاها؛ آينده مبهمي براي بازار ترسيم

مي‌كند.

اما موضوعاتي چون تحولات سياسي و انتخابات رياست‌جمهوري نيز در رشد فضاي بازار سرمايه در ماه‌هاي پاياني سال اثرگذار بوده و شاهد رشد بازار خواهيم بود. رشد شاخص، ممكن اما ديررس

مهدي نوري ازجمله كساني است كه معتقد است اصلاح شاخص هنوز به پايان نرسيده و براي رشد شاخص، نقدينگي لازم به بازار تزريق نشده است. اين كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل»، مي‌افزايد: هرچند اصلاح شاخص مي‌تواند يك روزه انجام شود، اما اين موضوع منوط به تغيير رفتار سازمان درخصوص شاخص‌ سازي و كنترل بازار است و با ادامه رفتار فعلي، امكان رشد جهشي شاخص وجود ندارد؛ زيرا فضاي حاكم بر بازار سرمايه، سبب هراس سهامداران شده و اين مساله مانع اصلي تزريق نقدينگي در سطح و اندازه بزرگ شده

 است.

نوري درخصوص تحليل برخي كارشناسان مبني بر احتمال رشد شاخص در روزهاي آتي گفت: اين رشد مقطعي خواهد بود و به دليل اينكه قيمت‌ها به سطح حمايتي مهمي رسيده‌اند، ممكن است شاهد رشد شاخص تا دامنه محدودي باشيم اما شاخص، بلافاصله پول بك خواهد كرد.

باقر خادمي، از مخالفان رشد شاخص در مقطع كنوني به «تعادل» گفت: بازار سرمايه در انتظار گزارشات دوره‌يي است و تا اين گزارش منتشر نشود و انرژي لازم را به بازار تزريق نكند احتمال رشد شاخص بسيار پايين خواهد بود. اين كارشناس نيز توقف نمادها را عامل اصلي درجا زدن بازار مي‌داند و مي‌افزايد: بازار سرمايه از استراتژيست‌هاي بلندمدت خالي شده و به همين روي اميد چنداني به رشد جهشي در مقطع فعلي وجود ندارد.نویسنده:
تغيير جهت به‌سوي معاملات گزارش‌محور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/23
تغيير جهت به‌سوي معاملات گزارش‌محور
«تعادل» از تالارهاي بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس|

بازار سهام ديروز با رشد 12واحدي شاخص كل، روز معاملاتي چهارشنبه، 22دي‌ماه را خاتمه داد. ديروز، بورس سه شاخصه مهم داشت. معاملات مثبت گروه فلزي، دادوستدهاي منفي گروه پالايشي و در نهايت دست به دست شدن سهام شركت‌هاي خودرويي در دامنه مثبت و متعادل از خصيصه‌هاي ديروز بازار بودند. هر سه وي‍ژگي ديروز، منجر به رشد ‌يكسان شاخص‌كل بازار و شاخص‌كل هم‌وزن شدند. به گزارش «تعادل» تساوي رقم شاخص‌كل و شاخص هم‌وزن از تحقق وعده رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر جلوگيري از معاملات بلوكي و شاخص‌ساز حكايت داشت. از اين رو انتظار مي‌رود در صورت تداوم ممانعت سازمان بورس از انجام معاملات بلوكي، سهامداران با تحليل‌هاي دقيق‌تري و با استناد به گزارش‌هاي دوره‌يي شركت‌ها، براي خريد يا فروش سهام گروه‌هاي متعدد گام‌ بردارند. رشد تكنيكالي و بنيادي معدني‌ها

ديروز نمادهاي معدني در بازار سرمايه به دو دليل با افزايش تقاضا روبه‌رو شدند. نخست اينكه ديروز نوسانات مثبت قيمت‌هاي جهاني، سرمايه‌گذاران را ترغيب به خريد اين سهام كرد. در گام بعدي اين گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي معدني بود كه مورد توجه قرار گرفت. اين گزارش‌هاي دوره‌يي به تبعيت از روند بهبود بازارهاي جهاني، نشان از عملكرد بهتر اين شركت‌ها نسبت به سال گذشته دارد.

براساس اين گزارش، در گزارش مالي نماد «كگل» كه ديروز بر اساس عملكرد واقعي ۹ماهه در سامانه كدال منتشر شد، سود هر سهم 30.6 تومان اعلام شد. اين در حالي است كه اين مقدار سود در گزارش قبلي 26.3تومان ذكر شده بود كه اين مقدار از تعديل مثبت 16درصدي در گزارش مالي 9ماهه جديد خبر مي‌دهد.

 آمار توليد و فروش اين شركت نيز در اين مدت (9ماهه سال جاري) نسبت به دوره مشابه سال قبل 25درصد افزايش يافته است. اين مقدار افزايش در توليد موجب رشد 46.6درصدي فروش نسبت به 9ماهه سال 94 شده است. از سوي ديگر مديرعامل شركت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود نيز از تعديل مثبت 25درصدي سود «كشرق» خبر داد. اين تعديل ناشي از افزايش ۲۵درصدي قيمت زغال‌سنگ در سال جاري بوده است.

مديرعامل شركت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود در اين خصوص مي‌گويد: «افزايش 25درصدي قيمت اين محصول تاثيري بيش از 40درصد بر سود جاري سال 95 شركت خواهد داشت كه اطلاعات دقيق آن به زودي و تا پايان هفته جاري جهت اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمايه روي سامانه كدال قرار خواهد گرفت.» با اين حال ارتقاي سطح عملكرد شركت‌هاي معدني در ماه‌هاي اخير از دو عامل افزايش قيمت دلار و رشد تقاضاي جهاني نشات گرفته است. پيش‌بيني افت قيمت سنگ‌آهن در آينده

بهبود تقاضاي محصولات معدني در بازارهاي جهاني، از افزايش تقاضاي محصولات معدني در چين ناشي مي‌شود كه اين موضوع موجب خوشبيني‌ سهامداران به آينده محصولات معدني در بازارهاي جهاني شده اما گزارش‌هاي موسسات معتبر اقتصادي اين قبيل پيش‌بيني‌ها را تاييد نمي‌كند. در همين راستا وزارت صنعت، نوآوري و علوم استراليا ديروز اعلام كرد: روند رشد تقاضاي محصولات معدني در سال‌هاي آينده بعيد است. وزارت صنعت، نوآوري و علوم استراليا سال گذشته پيش‌بيني كرده بود قيمت هر تن سنگ‌آهن به 44.10دلار كاهش خواهد يافت، اما افزايش تقاضا از سوي چين كمك كرد قيمت اين كالا به بالاي ۸۰ دلار صعود كند.

شركت «آربي‌سي كپيتال ماركتس» نيز اخيرا پيش‌بيني كرده است قيمت سنگ‌آهن پس از افزايش در سال ۲۰۱۶ در سال جاري ميلادي دچار عقب‌نشيني مي‌شود. بسياري از بانك‌ها پس از رشد غيرمنتظره سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۶، ضعيف شدن قيمت اين كالا را پيش‌بيني كرده‌اند. شركت مورگان استنلي سنگ‌آهن را در ميان سه فلزي قرار داده كه كمترين رشد قيمت را خواهند داشت و بانك باركليز پيش‌بيني كرده قيمت سنگ‌آهن تا 3ماهه سوم سال جاري كه رشد بازار املاك چين كند مي‌شود، به پايين ۵۰ دلار در هر تن سقوط خواهد كرد. پالايشي‌ها در مسير نزول

ديروز نمادهاي پالايشي در پي افت قيمت‌ جهاني نفت و تعديل‌هاي منفي شركت‌هاي پالايشي در صورت‌هاي مالي خود افت محسوسي تجربه كردند. در حالي گروه پالايشي، صورت‌هاي مالي 6ماهه نخست سال جاري را منتشر مي‌كند كه اين گزارش‌ها، جذابيت چنداني براي سهامداران ندارد. گزارش‌هاي مالي كه تاكنون منتشر شده بر تعديل‌هاي منفي برخي شركت‌ها حكايت دارد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه عملكرد پالايشي‌ها در 6ماهه دوم سال جاري تا حدودي مي‌تواند، زيان‌هاي اين شركت‌ها را جبران كند چراكه به واسطه افزايش قيمت نفت در ماه‌هاي اخير و رشد نرخ ارز تا حدودي از خسران اين شركت‌ها خواهد كاست.

با اين حال در گزارش مالي شركت پالايش نفت اصفهان با پيش‌بيني درآمد هر سهم در ماه منتهي به پايان شهريورماه سال جاري و با سرمايه 2هزار ميليارد تومان، سود خالص 26.6تومان براي هر سهم پيش‌بيني شده است.

اين مقدار سود هر سهم در گزارش قبل29.1تومان برآورد شده بود كه با احتساب سود جديد، 9درصد تعديل منفي داشته است. سود 26.6توماني هر سهم همچنين منجر به پوشش 32درصدي سود 6ماهه پيش‌بيني شده بوده است كه اين رقم چندان جذاب به نظر نمي‌رسد. از سوي ديگر شبريز نيز در 6ماهه نخست سال جاري با سرمايه 388ميليارد توماني، سود خالص 9.6 توماني را در سامانه كدال منتشر كرد. در گزارش‌هاي قبلي سود هر سهم در اين مدت 55.7توماني بود كه با مقدار سود گزارش شده، از تعديل منفي 83درصدي خبر مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد، صورت‌هاي مالي شركت‌هاي پالايشي و مقدار سودهاي گزارش شده بر خلاف پيش‌بيني سهامداران بوده است. تعديل‌هاي منفي و زيان‌هاي منتشر شده، موجب شد تا در معاملات ديروز بازار سهام، نمادهاي پالايشي با افت ارزش سهام خود روبه‌رو شوند و سرمايه‌گذاران به سوي ديگر گروه‌ها كوچ كنند.

اين در حالي است كه قيمت نفت در 6ماهه دوم سال جاري روند بهتري داشته و اگر خبرهاي منتشر شده از بازار جهاني تداوم داشته باشد، گمان مي‌رود صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها تا پايان سال روند بهبودي خود را تداوم بخشند. البته مصوبات مجلس در خصوص تعيين قيمت خوراك پتروشيمي‌ها توانست تا حدودي آرامش را به بازارهاي پتروشيمي بازگرداند و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي با نگاه دقيق‌تري بودجه سال آينده خود را تدوين و مقدار هزينه‌ها و درآمدها را پيش‌بيني كند.نویسنده:
رشد 12واحدي تيپكس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/23
رشد 12واحدي تيپكس


شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز چهارشنبه 22 دي‌ماه 95 با افزايش 12واحدي روي رقم 78هزار و 622واحد ايستاد.

شاخص كل هم‌وزن نيز با افزايش 12واحدي به عدد 15هزار و 275واحد رسيد. ديروز همچنين شاخص آزاد شناور با افزايش 39واحدي به عدد 86 هزار و 227واحد رسيد. شاخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 63واحدي به رقم 55هزار و 945واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 279 واحدي روي عدد 166هزار و 540واحد متوقف

شد.

براساس اين گزارش ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت معدني و صنعتي گل‌گهر با 34واحد، توسعه معادن و فلزات با 27واحد و ملي صنايع مس ايران با 21واحد افزايش، بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت پالايش نفت اصفهان با 62 واحد، پالايش نفت بندرعباس با 39واحد و پالايش نفت تهران با 38واحد كاهش، بالاترين تاثير منفي را بر محاسبه نماگر به دوش كشيدند.

ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 119ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن 783ميليون و 377هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 52 هزار و 622 نوبت داد و ستد بود. طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي توليد محور خودرو، بين‌المللي محصولات پارس، لبنيات كالبر، حق تقدم خريد سهام سرمايه‌گذاري گروه صنايع بهشهر ايران، صكوك اجاره«صاميا» و اوراق‌هاي مشاركت شهرداري مشهد از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي تاپيكو، ايتالران، سرمايه‌گذاري مسكن پرديس، حق تقدم خريد سهام روزدارو، حق تقدم خريد سهام سيمان كردستان، حق تقدم خريد سهام سايپا شيشه، قند نيشابور، صنايع جوشكاب‌ يزد، شيشه و گاز و پتروشيمي فجر متوقف

 شدند.نویسنده:
رشد 4 واحدي آيفكس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/23
رشد 4 واحدي آيفكس


نماگر فرابورس، معاملات ديروز را با رشد نزديك به 4واحدي به پايان رساند و با سبزپوشي در رقم 830واحدي ايستاد كه با تاثير مثبت از جانب نماد «مارون» تا 5 واحد مواجه شد درحالي كه نمادهاي «شاوان» و «شراز» مانع از رشد بيشتر آن شدند.

به گزارش«تعادل» به نقل از فرابورس ايران، ارزش معاملات صورت‌ گرفته در بازارهاي فرابورس ايران 104ميليون تومان بود كه اين رقم از ارزش، حاصل نقل ‌و انتقال 242ميليون و 350هزار ورقه در 78هزار و 545 نوبت دادوستد بود. در مجموع بازارهاي اول، دوم و پايه نزديك به 167ميليون ورقه به ارزش افزون بر 44ميليارد تومان دست به دست شد كه بالاترين حجم و ارزش معاملات به نماد «حسير» با معامله بيش از 47ميليون ورقه به ارزش نزديك به 9ميليارد تومان تعلق گرفت. گفتني است كه ديروز عرضه اوليه شركت ريل‌سير كوثر با نماد «حسير» به روش ثبت سفارش انجام شد كه هر سهم آن 209تومان قيمت خورد و ٥٩ هزار و ٧٨١ شخص حقيقي و حقوقي موفق به خريد سهام اين شركت شدند.

در جريان معاملات بيست‌ و دوم دي ‌ماه، عنوان بيشترين افزايش قيمت به نام نمادهاي معاملاتي «شليا» و «غديس» به ترتيب متعلق به شركت‌هاي مواد ويژه ليا و پاكديس با 4.9درصد ثبت شد. در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي«شراز» و «غمينو» متعلق به شركت‌هاي پالايش نفت شيراز و صنايع غذايي مينو شرق با 4.9واحد بيشترين كاهش قيمت را به خود ديدند.

در آخرين روز معاملاتي اين هفته، بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ميزبان دادوستد نزديك به 436هزار ورقه به ارزش نزديك به 39ميليارد تومان بود كه صدرنشيني اسناد خزانه اسلامي مرحله نهم در اين بازار با نقل و انتقال نزديك به 152هزار ورقه به ارزش حدود 13ميليارد تومان رقم خورد.

نگاهي به بازار تسهيلات مسكن نيز نشان مي‌دهد كه بيش از 53 هزار ورقه در 2هزار و 699 دفعه معاملاتي در اين بازار انجام شده كه ارزش اين حجم از معاملات بيش از 4ميليارد تومان بوده است.نویسنده:
داد و ستد 19.8 ميليون دلاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/23
داد و ستد 19.8 ميليون دلاري


روز چهارشنبه، 22دي ماه بيش از 161هزار تن انواع سنگ آهن، قير و عايق رطوبتي با ارزشي بالغ بر 19.8ميليون دلار در تالار صادراتي بورس كالاي ايران مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش«تعادل» به نقل از بورس كالاي ايران، ديروز 22دي ماه بيش از يك هزار و 600 تن ورق فولادي در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با قيمت پايه يك هزار و 500 تومان در هر كيلو عرضه شد كه در رقابت خريداران با نرخ يك هزار و 575 تومان به فروش رسيد همچنين ورق‌هاي معامله شده از كره جنوبي وارد شده و با تقاضاي 4هزار 800 تني در بورس كالا رو به رو شد.

وزن كلي ورق‌هاي پذيرش شده سازمان اموال تمليكي در بورس كالاي ايران 34هزار و 412 تن از كشورهاي كره جنوبي، ايتاليا و بلژيك بوده كه به صورت عرضه‌هاي متفاوت روي تابلو بورس كالاي ايران خواهند رفت. در اين روز و در تالار صادراتي 110هزار تن سنگ آهن دانه‌بندي مجتمع سنگ آهن فلات مركزي ايران به ارزش بيش از 3.2ميليون دلار از سوي مشتريان خريداري شد. در اين تالار همچنين 50 هزار و 600 تن انواع قير و 700تن عايق رطوبتي به ارزش بيش از 16.6ميليون دلار مورد معامله

 قرار گرفت.

تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران در اين روز شاهد معامله 21هزار و 152تن مواد پليمري، 19هزار و 132تن مواد شيميايي، 61 هزار و 410تن انواع قير، 100تن آرگون، 5 هزار تن لوب كات و 40هزار تن وكيوم باتوم است. علاوه بر اين تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران در اين روز معامله 41هزار تن تختال C فولادي و يك هزار تن شمش هزار پوندي آلومينيوم و 5 كيلوگرم شمش طلا را تجربه كرد. تالار محصولات كشاورزي نيز شاهد معامله 24هزار و 250تن گندم خوراكي، 100تن شكر سفيد و يك هزار تن برنج وارداتي بود. علاوه بر اين 4هزار و 645 تن ذرت دانه‌يي در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي و 6 هزار و 338تن ذرت دانه‌يي در قالب گواهي سپرده كالايي داد و ستد شد.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/10/23
اخبار بورس


بورس كالا آماده راه‌اندازي بازار آتي ارز

رييس اداره ابزارهاي مالي بورس كالا با بيان اينكه معاملات اختيار معامله روي ذرت و جو درحال بررسي است، گفت: بورس كالا آماده راه‌اندازي بازار آتي ارز است.

عليرضا ناصرپور در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه راه‌اندازي معاملات اختيار خريد و فروش سكه طلا در بازار ابزارهاي مشتقه دستاوردي بزرگ براي پيشرفت بازار سرمايه ايران در آسيا محسوب مي‌شود، گفت: آپشن‌هاي كالايي هم‌اكنون تنها در بازار سرمايه 8 كشور وجود دارد و اين درحالي است كه در ميان كشورهاي آسيايي پس از مالزي تنها ايران توانسته معاملات آپشن كالايي را داشته باشد.

ناصرپور از بررسي راه‌اندازي معاملات اختيار خريد و فروش روي كالاهاي كشاورزي خبر داد و گفت: در صورت تقاضا و ظرفيت‌هاي موجود در رينگ كشاورزي بورس كالا ابزارهاي اختيار فروش و خريد ذرت و جو نيز راه‌اندازي خواهد شد. اين مقام مسوول در برابر پرسشي مبني بر اينكه آيا ابزار آتي سكه در بورس كالا در برخي سررسيدها باعث افزايش كاذب قيمت‌ها در بازار سكه نقدي و حتي دلار شده، گفت: اين انتقاد از نظر كارشناسي تحليل دقيقي نيست زيرا بازار سكه آتي بورس تحت تاثير بازار نقدي سكه است.

وي با بيان اينكه تفاوت بين بازار نقدي و آتي سكه همواره كمتر از نرخ سود بانكي سالانه است، افزود: قيمت نقدي سكه طلا در بازار آزاد درحالي طي دوره‌هاي زماني مختلف نوسان مي‌كند كه هم‌اكنون حباب حدود 90هزار توماني در اين بازار ديده مي‌شود.

ناصرپور از آمادگي بورس كالا براي راه‌اندازي بازار آتي ارز خبر داد و گفت: از مدت‌ها قبل بورس كالا با آماده‌سازي بسترهاي موجود، آمادگي خود را براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي اعلام كرده و اين درحالي است كه با توجه به راه‌اندازي مكانيسم معاملات اختيار معامله زمينه مناسب براي عملياتي شدن اين بازار افزايش يافته است. به گفته وي آمادگي فني و عملياتي براي راه‌اندازي بازار آتي يا اختيار معامله ارز درحالي از هم‌اكنون در بورس كالا فراهم است كه به محض نخستين تفاهم ميان بانك مركزي و سازمان بورس براي راه‌اندازي اين بازار به سرعت معاملات ارزي در اين بازار كليد مي‌خورد.ايجاد نماد قراردادهاي اختيار فروش سهام در بازار مشتقه

نماد قراردادهاي اختيار فروش سهام در بازار مشتقه بورس تهران با سبك اعمال اروپايي و به صورت غيرخودكار ديروز روي سهام پايه شركت‌هاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه اصفهان و ايران خودرو ايجاد شد. امكان اتخاذ موقعيت فروش در قراردادهاي اختيار معامله سهام در بازار مشتقه بورس تهران با قراردادهاي اختيار معامله فروش روي سهام پايه شركت‌هاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه اصفهان و ايران خودرو ديروز آغاز به كار كرد.

به گزارش«تعادل» به نقل از شركت بورس تهران طبق ماده 7 دستورالعمل معاملات قراردادهاي اختيار سهام در نخستين روز معاملاتي هر زيرگروه هم ماه، حداقل يك قرارداد اختيار معامله در سود، يك قرارداد اختيار معامله بي‌تفاوت و يك قرارداد معامله در زيان درج مي‌شود همچنين نام فارسي قراردادهاي اختيار معامله مشتمل بر سهم پايه قيمت اعمال تاريخ سررسيد است. لازم به ذكر است كه نمادهاي مذكور با حرف «ط» آغاز مي‌شود. بر اين اساس سبك اعمال قراردادهاي فوق از نوع اروپايي بوده به اين معنا كه فقط در سررسيد قابليت اعمال خواهند داشت. علاوه بر اين نحوه اعمال قراردادها به صورت غيرخودكار است. به اين ترتيب كه دارندگان موقعيت بازخريد در صورت تمايل به اعمال بايد درخواست اعمال خود را از طريق كارگزار مربوطه و مطابق با قرارداد مشتري-كارگزار به اتاق پاياپاي اعلام كنند. قراردادهاي تعريف شده از نوع اختيار فروش هستند. سرمايه‌گذاران فقط مي‌توانند نسبت به اخذ موقعيت خريد در نمادهاي ايجاد شده، اقدام كنند و اخذ موقعيت فروش تنها براي بستن موقعيت‌هاي خريد قبلي اخذ شده، امكان‌پذير خواهد بود. در ضمن تسويه در قراردادهاي اختيار معامله سهام به 3 صورت صرفا نقدي، اول نقدي بعد فيزيكي و صرفا فيزيكي امكان‌پذير است. شايان ذكر است در دوره 3ماهه اول آغاز معاملات قراردادهاي اختيار معامله و در راستاي كمك به توسعه بازار قراردادهاي اختيار معامله سهام، كارمزد همه اركان جز كارگزار صفر در نظر گرفته شده است. سرمايه‌گذاران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به دستورالعمل قراردادهاي اختيار معامله سهام مصوبه 17 آذر 1395 هيات‌ مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه كنند.نظارت بانك مركزي بر تامين سرمايه‌ها يعني تغيير قانون

براساس قانون بين بازار پول و سرمايه، تفكيكي وجود دارد كه سبب تشكيل سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهاي مالي در كشور شده است. روند فعاليت شركت‌هاي تامين ‌سرمايه در كشور نشان مي‌دهد كه اين نهادها ازجمله قوي‌ترين نهادهاي مالي بازار سرمايه كشور هستند كه با وجود عمر كوتاه فعاليت خود توانسته‌اند به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يابند و در مسير توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصاد كشور گام بردارند.

مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان درباره بند 4 ماده 15 لايحه برنامه ششم توسعه مبني بر تحت نظارت قرار گرفتن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تامين ‌سرمايه توسط بانك مركزي با بيان مطلب فوق به پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه گفت: طبق قانون بازار سرمايه كه مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۴ است، اين موسسات و افراد حقوقي بايد مجوز خود را از سازمان بورس گرفته و زير نظر اين سازمان فعاليت خود را آغاز كنند؛ در ماده 28 اين قانون به صراحت آمده است كه مجوز تاسيس شركت‌هاي تامين‌ سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اين تصريحات بر وجود يك ناظر مالي قوي تاكيد دارد. علي تيموري‌شندي با اشاره به اينكه چنين اقدامي منجر به تداخل فعاليت بازار سرمايه و بازار پول خواهد شد، ادامه داد: براساس قانون بين بازار پول و سرمايه، تفكيكي وجود دارد كه سبب تشكيل سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهاي مالي در كشور شده است. روند فعاليت شركت‌هاي تامين ‌سرمايه در كشور نشان مي‌دهد كه اين نهادها ازجمله قوي‌ترين نهادهاي مالي بازار سرمايه كشور هستند كه با وجود عمر كوتاه فعاليت خود توانسته‌اند به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يابند و در مسير توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصاد كشور گام بردارند.نویسنده:

  يادداشت Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 لها تشك نوزادي دوران
  در داريم تعاون
  قرار بخش آمارهاي شدن واقعي
  لزوم معادن وضعيت
  چگونگي جزء برجام از پس دوران
  در بحث هاي موضوع دسته
  آن راستا اين در است. چيست؟
  برانگيز ششم برنامه در تعاون به توجه عدم
  علت به كارشناسان از عدهيي (معدن) بخش اين در
  رونق يشود. شامل را 295 ،979 ،1441 ترتيب به تشكلها| گروه ديگري عده داشتند
  اشاره صمدي
  سعيد خوبي به عدالت سهام وضعيت به دقيق نگاهي
  با مورد كم بسيار توسعه ششم برنامه در تعاون بخش تعطيلي رونقي بي تشكلي
  درباره
  فعال غيرواقعي در را اثر بيشترين بخش اين كه يشود
  مشخص جمله از قبلي هاي برنام در كه حالي در گرفت. قرار توجه ميان به سخن
  معادن عدالت سهام است. داشته تعاون بخش كالن آمارهاي شدن برجام اجراي به بايد حال همين در آوردند. مي صورت تعاون بخش از زيادي قانوني حمايت پنجم
  برنامه گرايشات ميان در را تعاوني تعداد كمترين 863تعاوني با مساله به كم بسيار توسعه ششم برنامه در اما بود گرفته كرد. توجه دوران اين در معدن بخش هاي
  ظرفيت دارد. هماهنگي نظارتي- هاي اتحادي از پس تعاون مختلف دستيابي عدم خاطر به موضوع اين شايد شد. ديده تعاون را ماحصلي چه برجام دوران كه ديد بايد
  يعني به مربوط تعاوني اعضاي آراي 77درصد حدود وجود اين
  با كه باشد پنجم برنامه در شده تعريف اهداف به تعاون بخش باتوجه طرفي از آورده وجود به معدنكاران
  براي تعاون بخش منابع كل درصد 10 همچنين است. بخش
  اين ششم برنامه در برنامه اين امتيازات سو يك از شد باعث اين بايد المللي بين هاي توافق برجام اجراي
  به حالي در است يافته اختصاص بخش اين به سرمايه قالب در پتانسيل اين از حد چه تا كه كرد مطرح را
  پرسش كردن محدود براي قوانيني ديگر سوي از نشود
  تكرار آمار اين است. درصد تنها يها تعاون تعداد از آنها سهم كه در هرچند گرفت. قرار دولت كار دستور در تعاون اتاق شده استفاده معدن بخش در بينالمللي) هاي
  (توافق سال در تعاون بخش منابع اكثريت كه است معني اين به ششم برنامه در اصناف تعاون به توجهي كم علت خصوص اين يازدهم دولت در مهم هاي اتفاق از يكي
  است؟ آنكه بدون است شده قفل عدالت سهام بخش در
  گذشته كه است اين اصلي مساله اما دارد وجود زيادي ثهاي بح شد حاصل حدودي تا يي هسته هاي توافق كه
  است منابع ششم برنامه در باشد مشخص طرح اين
  سرنوشت از پيش نوشت توان نمي تعاون بخش درباره يي برنامه هيچ گشايش كشورها ساير با روابط اتفاق اين پس از
  و پنجم برنامه در كه گرفت قرار تعاوني بخش اختيار در كمي شكل نوعي به نيز مبادالت همچنين يافت
  حاصل بخش فعلي وضعيت از ارزيابي درباره اساسي بازنگري
  آنكه بود. برخوردار زيادي تاي فرص از گيرد. صورت تعاون يي هسته هاي توافق شدن نهايي دوران در
  گرفت. به اقتصادي تجاري هاي هيات 1+5 گروه اوضاع
  ميان بهبود براي تعاون اتاق مسووالن هزني چان دولت
  عمد شبه غفلت هايي هيات ديگري سوي از كردند پيدا ورود
  كشور اتاق مسووالن حاضر حال در مباحث اين وجود
  با دستيابي براي فراواني امتيازات توسعه پنجم برنامه در خصوصي بخش نمايندگان دولتمردان از
  متشكل مجلس دولت با گسترده زني چانه حال در تعاون هاي گذاري سرمايه جذب مذاكرات ادامه
  براي گرفته نظر در ملي اقتصاد از تعاون درصدي 25 سهم
  به بهمن هستند. ششم برنامه در تعاون سهم افزايش براي امتيازات اين تمام حذف شاهد ششم برنامه در اما بود شده ترين مهم كردند. سفر اروپايي كشورهاي به
  خارجي موضوع خصوص در ايران تعاون اتاق رييس عبداللهي، اوضاع از ايران تعاون اتاق دبيركل رابطه اين در بوديم. كه است اين برجام اجراي دوران در مساله
  بخش اليحه اين از تعاون بخش سهم ششم برنامه
  اليحه داد خبر اقتصادي ركود تداوم دليل به اون تع نامناسب گذاري سرمايه تكنولوژي، ورود ها، پول جايي
  جابه آمده مجلس به دوبار تاكنون اليحه اين داشت:
  اظهار شبهعمد غفلتي دولت فراوان، مشكالت وجود با گفت: اصل سه اين در نيفتاده اتفاق هنوز و...
  خارجي است مهم كنوني شرايط در آنچه اما است، خورده برگشت است. نشده حاصل نيز روشني مانداز چش نيز
  مهم است. داشته ششم برنامه اليحه در تعاون كردن پررنگ
  از است گرفته قرار عواملي تاثير تحت شديدا اخير هاي سال نيازمند طبعا است دشوار منابع تخصيص عدم اقتصادي بود. نشده ديده پررنگ ور تعاون بخش اليحه، در
  حال ادامه وي است. تعاوني بخش نفع به اليحه در گذاري تاثي توليدي هاي تعاون وضعيت به اشاره با عظيمي، ماشااهلل برخي نيازمند ما خارجي سرمايهگذاري جذب
  براي آمار اساس بر ندارد. بستگي تعاون مساله به چندان كه خود خاص شرايط آن شدن فراهم كه است هايي زيرساخ را يها تعاون گسترش توسعه از هدف مسوول مقام
  اين نظر در تعاون بخش براي سهمي مذكور اليحه در داد: داشت: اظهار هستند، گريبان به دست آن با كه مشكالتي عمل در مسائل نوع اين كه هستيم ها زمينه
  پيش اجتماعي، رفاه كار تعاون، وزارت آماري سامانه در موجود رفاه كار تعاون، وزارت يهاي تعاون امور معاون طلبد. را گفت: كرد اعالم اقتصاد در مردمي مشاركت
  افزايش براي احكامي برنامه قانون در وقتي است. نشده
  گرفته روي سختي به ها تعاون اقتصادي، نامناسب اوضاع دليل به ورود بخش در است. نگرفته خود به عملياتي
  جنبه 670 حدود تعاوني شركت هزار 96 از بيش تاكنون كه است اين برنامه حاضر حال در كرد: خاطرنشان اجتماعي مردم اقتصادي هاي ليت فعا براي سازوكار بهترين ها
  تعاون به هم بودجه قوانين در باشد نشده بيني پيش بخش
  اين تورم، نرخ كنترل قيمت به دولت افزود: وي ادهاند. ايست پا كردن فراهم دنبال بايد ما خارجي گذار رمايه
  س اعضاي تعداد دارند. فعاليت كشور در فعال تعاوني اتحاديه برسد درصد 25 به ساله 10 دوره يك در تعاون بخش سهم شد. خواهد دولت هاي ري دي تص كاهش به منجر
  بوده خاطرنشان عبداللهي شد. نخواهد بيني پيش اولي طريق ورود شرايط ديگر عبارت به باشيم ها اخت
  زيرس شده اقتصادي مختلف هاي اليه در ركود تعميق
  موجب نفر 01ميليون كه است نفر ميليون 42زا بيش يها تعاون اين شمار به تعاون حوزه در كار وزارت جديد استراتژي اين بر مبني خبرهايي نيز اين از پيش كه است حالي در
  اين كه احكامي كه است مهم اين خواستار تعاون بخش كرد: قادر تعاوني تهاي شرك امر، اين تداوم صورت در است كنوني زماني دربازه كنيم. مهيا تعريف قبل از
  را 23ميليون حدود دارند عضويت متعارف يهاي تعاون در محور حول را هدفگذاري اين تا يكنيم تالش لذا رود؛ چندي بود. شده مطرح ششم برنامه در تعاون سهم
  كاهش در نشد، اجرايي بود تعاوني بخش براي پنجم برنامه در سال چهار در گفت: عظيمي بود. نخواهند فعاليت ادامه به فراهم هنوز خارجي رمايهگذار س جذب براي
  زمينه اين يشوند. عدالت سهام هاي تعاوني به مربوط آنها نفر پيشرفت مسير كه تعاون بخش تحول طرح راهبرد هفت بخش سهم درصدي 10 كاهش از تعاون وزير معاون
  پيش به مربوط احكام واقع در شود. تنفيذ ششم برنامه
  اليحه است، برده سر به عميقي ركود در نيز مسكن بخش گذشته در هم روشني انداز چشم كه ميرسد نظر به
  نيست ايجاد نفر 006زار ميليون يك از بيش براي ها تعاون كنيم. عملياتي كرده ترسيم را ها تعاون يها تعاون داشت تاكيد بود داده خبر ششم برنامه در
  تعاون برنامه در عينا بود توسعه پنجم برنامه در كه تعاوني
  بخش مستقيم ارتباطات دليل به مهم بخش اين كه حالي در كه باشد نداشته وجود مسائل نوع اين روي
  پيش تاثير تحت تعاون آمار بيشتر حقيقت در هاند. كرد اشتغال درصدي 25 سهم به 01ساله دوره يك در فعلي شرايط
  با تعاون اتاق رييس گفته به شود. گرفته نظر در هم ششم نهاد يك عنوان به تجارت معدن صنعت،
  وزارت طبق دارد؛ توليد رشد در مستقيمي تاثير مشاغل، ساير
  با ارزيابي هيچ دارد قرار عدالت سهام به مربوط اي رح چيست؟ تعاون به اطمينان كاهش علت پرسش اين به پاسخ در كالنتري، سيدحميد يرسند.
  م دو فقط بودند عضو نفر 55 برنامه اين تدوين ستاد در اختصاص خود به PDGرا از درصد 20 بخش اين آمارها پيش در را حركتي بخواهد امر اين متولي
  دولتي وجود دوره ابتداي در تعاون واقعي وضعيت از صحيحي در تعاون سهم كاهش باعث زيادي عوامل شده ديده چگونه ششم برنامه در تعاون بخش سهم
  كه وجود با داشتند حضور اقتصاد غيردولتي بخش از نفر مذاكرات اينكه بيان با ايران تعاون اتاق دبيركل است. داده كه معضالتي باوجود معدن سرنوشت واقع، به
  بگيرد. است. نداشته منابع كمبود مانند مسائلي ند. ده ش ششم برنامه 44 اصل كلي هاي سياس قالب در كرد: اظهار
  است؟ بخش به چنداني توجه دولتي، بخش از اعضا
  اكثريت گذاشته كشور اقتصاد بر مقطعي آثار نيز برجام به موسوم گواه اين است مبرهن آشكار طور به اقتصاد بخش
  در ثبتي هاي ار آم جامع سامانه از شده اخذ گزارش پايه بر شايد اما است درك قابل همگي موجود هاي محدودي در تعاون بخش تحول جهش براي خوبي
  تمهيدات توجه بدون توسعه ششم برنامه احكام نشد
  غيردولتي برجام اجراي دنبال به محسوسي آثار تاكنون افزود: است، نخواهد حاصل ها زمينه اين در توفيقي كه ميدهد
  را وضعيتشان كه اتحاديه 0092تعاوني تاكنون تعاون وزارت شده واقع مغفول خصوص اين در كه بحثي ترين مهم براي شده ديده موارد تمام اگر شده ين پي
  اقتصاد بخش به اگر كه حالي در شد؛ عآوري جم بخش اين به اشاره سخنانم ابتداي در كه طور همان واقع به
  شد. عظيمي ايم. نديده اقتصاد در دولت بينلمللي مذاكرات
  و سال ماهه 10 در هستند) اجرا رداري ره به حال (در فعال امكانات ارائه 5سال طول در تعاون دستيابي عدم است قابل پويايي تحرك شد، مي محقق تعاون بخش
  توسعه با شد. خواهد بدتر شرايط نشود، توجه اقتصاد غيردولتي بيشتري توجه تعاوني غيردولتي بخش به بايد دولت گفت: تنها معدن بخش در خارجي گذار سرمايه ورود
  كردم در رسيده ثبت به هاي تعاوني رسيده، ثبت به 1395 برنامه دوره ابتداي در تعاون سهم بود. بخش اين به در وي گفته به بوديم. شاهد بخش اين در را
  توجهي نسبت دولت مجلس سوي از زيادي انتقادات وجود اين توسعه ششم برنامه اليحه در كه حالي در باشد، داشته كنفرانس سمينار برگزاري حرف، شعار، حد
  در اشتغالزايي نفر هزار 50585 حدود 1395 سال 01ماهه در شد ارزيابي درصد تا بين توسعه پنجم ديده تعاون براي مشخصي رقم هنوز توسعه ششم
  برنامه گوش به تعاون بخش نظر مورد سهم به دستيابي عدم
  به نبود. تعاون بخش از اثري كشور شكل به خارجي گذاري سرمايه هيچ عمل در
  بوده راكد منحل، غيرفعال، تاكنون ها تعاون تعداد هد. داشتان را تغيير شاهد شده انجام كارهاي تمام وجود با دوره پايان اين سهم كه است اين تعاون وزارت پيشنهاد ولي
  نشده در اساسي بازنگري يك به نياز يرسد نظر به يرسد.
  م جريان در هعمد شب غفلت نوع يك واقع در افزود: وي است، نشده جذب كاري) (معدن بخش اين در
  واقعي در كه تعاوني 35103 ،11969 ،60842 ترتيب به هستند نبوديم. خصوص اين در چشمگيري به رسيدن كه چرا برسد درصد 15 به اقتصاد از
  بخش كردن مشخص حال عين در تعاون امروز واقعي وضعيت واردات بخش در فعلي شرايط در كه گفت بايد
  اما مكاتبات باره اين در شود ديده يها تعاون از
  حمايت راكد منحل، فعال، غير تعاوني تعداد 1395 سال ماهه 10 در تعاون بخش آمار كه باشد اين مساله اين علت شايد رشد عدم ها، محدودي برخي دليل به درصدي 25 باشد.
  سهم ضروري غيردولتي بخش اين بلندمدت اهداف اين با اما است، شده دولتي مسووالن سران با بسياري گذشته در شده حاصل هايي گشايش
  تجهيزات معدنكاران ايران عليه نابرابر هاي تحريم دليل
  به خود يي سرمايه كاالهاي توانستند مي سختي
  به هاي تعاوني اشتغال ظرفيت درصد ۵۷ سيمان صادرات در را ايران جاي چين مشترك هاي اتاق ييننامه راستاي در را استفاده كمال آن از كنند وارد
  را درحالي موضوع اين كارگيرند، به توليد بخش است
  بهبود خالي دستباف فرش گرفت افغانستان به رويه وحدت براي
  دستورالعملي ورود راستاي در كوچكي هاي فعاليت امروز كه
  است بر تاكيد با دستباف فرش توليدكنندگان تعاوني سراسري اتحاديه مديرعامل رقباي از چين تركيه اينكه بيان با افغانستان ايران مشترك اتاق رييس نايب هاي كميته قها اتا بر نظارت تشكيل نامه آيين ايران، اتاق الملل بين
  امور صنعتگران معدنكاران ديگر شده انجام
  تجهيزات سال از دستباف فرش هاي تعاوني زايي اشتغال توليد ظرفيت درصد 75 اينكه چين از سيمان صادرات با گفت: هستند، افغانستان به كاال صادرات در ايران جدي ساماندهي رويه، وحدت ايجاد به كه امه آين اين كرد. منتشر را بازرگاني
  مشترك بهرو رو يي واسطه رمايهيي س كاالهاي فقدان
  با قالب در بايد ملي توسعه صندوق تسهيالت گفت: است، شده خالي بعد به 90 است. يافته كاهش چين به ايران سيمان صادرات افغانستان به فعاليت، سطح ارتقاي توسعه به كمك قانوني اداري، فرآيندهاي سازي اف شف
  و حركت براي عاملي ها مولفه نوع اين البته
  نيستند. هاي فعاليت به توجه لزوم به اشاره با بهرامي عبداهلل شود. داده تخصيص عاوني ها صادر افغانستان به را خود كاالهاي ها چيني اينكه بيان با سليمي حسين اتاق رييسه هيات در دارد، تاكيد بازرگاني، مشترك اقهاي ات تقويت عملكرد
  بهبود عامل بلكه بود نخواهد برجام دوران در معدن
  بخش دولت داشت: اظهار دولت هاي ريزي برنامه در باال زايي تغال اش توان مزيت داراي بنابراين است پايين بسيار چين در كاال شده تمام قيمت كه آنجا از گفت: كنند، مي قرار شد. تصويب بررسي نظارت عالي شوراي ايران اتاق نمايندگان هيات
  ايران، داخلي خارجي گذار سرمايه ورود معدن بخش
  رشد شوراي مجلس تقديم را يي اليحه روستايي محروم مناطق در اشتغال ايجاد براي شدهاند. تبديل افغانستان با تجارت در ها ايراني براي جدي رقيبان به چيني تجار هاي كميته قها اتا بر نظارت تشكيل نامه آيين مشترك، هاي اتاق 6ماه، ظرف
  است بازار، رونق به منوط هم مسائل اين كه
  است توسعه صندوق منابع از دالر ميليارد نيم يك آن براساس كه است كرده اسالمي رسمي آمار براساس اينكه بيان با ايران بازرگاني اتاق نمايندگان هيات عضو اتاق كنند. تصويب بررسي را آن طرح خود عمومي مجمع در را بازرگاني
  مشترك بخش اين به بهره بدون آسان منابع تزريق )2
  داشته وجود قبل از صحيحي ريزي برنامه زمينه اين در بايد اما كند، برداشت ملي است، دالر ميليارد تا 5.1 افغانستان ايران كشور دو بين تجاري مبادالت ارزش مشتركي اتاق نخستين عمان، ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني،
  مشترك معدنكاري بخش به زماني سرمايهگذار واقع، به
  است. باشد. دو بين تجاري مبادالت ارزش غيررسمي آمار براساس كه است حالي در اين گفت: است. كرده تصويب بررسي خود عمومي مجمع در را نامه آيي اين كه
  است روشني چشمانداز حوزه اين در كه كند مي پيدا
  ورود تقدير قابل مسير اين در برداشتن گام اشتغال براي دولت اقدام افزود: وي ميشود. برآورد دالر ميليارد تا بين كشور ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، مشترك اتاق رييس ضرابي،
  محسن به كه است الزم باره اين در باشد. شده
  تعريف بازار براي مدت كوتاه ميانمدت بلندمدت، استراتژي يك تدوين مستلزم اما بوده، بدون كشور دو تجاري بين كاال صادرات از اعظمي بخش كرد: تصريح سليمي يگويد: ننامه آيي اين ضعف قوت از ايران، اتاق خبري پايگاه با وگو گف در
  عمان اشاره اقتصاد بخش رشد بر مبني خبري
  ً
  پيشينه است. ايران كار ميشود. انجام رسمي ثبت خود نامه يين ها اتاق از كدام قبالهر اما باشند؛ داشته مه يين نا بايد قها اتا
  «همه اقتصاد بخش رشد مركزي بانك پيش چندي
  كنم. اشتغال ايجاد با همراه گذشته سالهاي اقتصادي رشد اينكه بيان با بهرامي كشور اين در ايراني گذار سرمايه هيچ افغانستان در ناامني دليل به بيان با وي نداشت. وجود اقها ات اين ميان در يي روي وحدت هيچ همين براي داشتند
  را مالك آمار اين شك بي كرد، اعالم درصد 4.7
  را غيرمولد هاي فعاليت در گذاري سرمايه دليل به مساله اين كرد: تصريح است، نبوده در سرمايهگذاري متقاضي فغانها وجود اين با گفت: است، نكرده گذاري سرمايه نحوه مشترك هاي اتاق تشكيل نحوه يي، نامه يين با گرفت تصميم ايران
  اتاق محسوب اقتصادي كارشناسان از بسياري
  ارزيابي كه چرا است، داده رخ پايين تغالزايي اش توان داراي كه است هايي بخش مسافرخانه هتل ساخت براي ها گذاري سرمايه درخواست اغلب هستند ايران اين درباره ضرابي است.» كار حسن اين كند؛ مشخص را ها اق ات اين تعامل
  كار به كارشناسان از بسياري راستا اين در حال شود. مي است. كمرنگ بسيار ها فعاليت ساير با بخشها اين افقي عمودي ارتباطات است. مشهد اطراف در كه يشود ايجاد كشوري با ايران مشترك اتاق شرايط اين «در يگويد:
  نكته اثرگذار مولفههاي اقتصاد بخش رشد درباره
  تحليل كه است هايي بخش تقويت نيازمند اشتغال ايجاد اينكه بيان با بهرامي كه سوال اين به پاسخ در افغانستان ايران مشترك بازرگاني اتاق رييس نايب غيرفعال مشترك، هاي اق ات از برخي امروزه دارد. ايران براي مناسبي اقتصادي
  مزيت هاي زيرمجموعه بررسي با پرداختند. بخش اين
  در گذشته هاي سال تجربه گفت: دارند، مولد هاي بخش ساير با بسياري پيوندهاي مربوط مباحث دليل به گفت: كرد، بايد چه كشور اين به صادرات افزايش براي همه بين اساسنامه اين است. نشده معي ها اق ات اين شرايط حيات، ادامه براي
  هستند. بوديم. معدن رشد نزولي روند شاهد ما اقتصاد
  بخش ارائه هايي گروه به بايد تسهيالت كه دهد مي نشان زايي اشتغال هاي طرح زمينه در به ورود اجازه افغانستان كشور از باري حمل كاميون هيچ مخدر مواد قاچاق به است.» مشترك ها اق
  ات دارد، معدن بخش منفي رشد از نشان آمارها واقع،
  به دارند. اشتغال ايجاد در نسبي مزيت آنها در كه شود توسط سپس تخليه مرز در را خود بار كاميونبايد ها ندارند را كشورمان هاي اتاق اعضاي همه حضور دخالت را نامه آيين اين مشترك نقطه
  او در معدن توليدات معدني مواد قيمت كه
  درحالي كشور اقتصادي هاي فعاليت ترين قديمي از كه ايران فرش صنعت گفت: وي كند. عبور مرز از بار ايراني كاميون گفته به داند. مي آن تصويب تدوين گيري، شكل در آنها نقش
  مشترك به داد. مي نشان را يي توجه قابل رشد اخير سال
  يك هاي بخش ساير با مختلف پيوندهاي ارتباطات داراي جهاني برند با همراه است به بار حمل ايراني هاي كاميون ورود از آنها هم مقابل در افزود: وي بود مشترك هاي اتاق همه تاييد مورد نامه، آيين اين مفاد اتفاق به قريب
  ضرابي با مس درصدي، 50 رشد با روي قيمت مثال
  عنوان است. اقتصادي دو بين تجارت كندي به منجر موضوع اين كه كنند مي ممانعت كشورشان اين صدور روند در است. قرارگرفته موردتوجه نامه آيين تدوين در آنها پيشنهاد
  و درصدي 200 رشد با سنگ زغال درصدي، 20
  رشد خاطرنشان دستباف فرش توليدكنندگان تعاوني سراسري اتحاديه مديرعامل است. كشورشده ضرابي داشتهاند. نقش مشترك شوراهاي مشترك هاي اتاق همه آييننامه چرخ دنيا در اينكه به باتوجه حال داد. مي ان نش
  را دارد اقتصاد مولد هاي بخش ساير با مختلفي پيوندهاي ايران فرش صنعت كرد: اما دارد مشترك مرز كيلومتر هزار افغانستان با ايران اگرچه كرد: تصريح وي در بايد است؛ كرده طي را خود قانوني اوليه روند نامه آيين «اين گويد:
  مي (معدن) بخش اين است چرخيدن حال در
  معدن است. كرده خود درگير را درآمدي پايين هاي دهك خاكي ها جاده اغلب نداريم كشور اين با مناسبي چندان يي جاده ارتباطات طرح خود عمومي مجمع در را نامه آيين مشترك هاي اتاق تمام دوم
  مرحله شاهد ما كشور داخل در اما آمده بيرون ركود
  از هاي اتحاديه همچنين تعاوني حقوقي هاي قالب در تا داد پيشنهاد وي است. كشور اين با تجارت مشكالت از يكي هم امر اين كه است شوسه مشترك اتاق باشند. داشته را مشترك اتاق عمومي مجمع مصوبه كرده
  بررسي اين در ما واقع به هستيم. مولفه اين منفي
  رشد اشتغالزايي موضوع به اعتبار تخصيص تصويب فرايند در فراگير، سراسري ايراني كاالهاي برخي واردات گفت: كرد اشاره باال تعرفه به ادامه در سليمي اينكه براي است. داده انجام را كار اين كه است اتاقي نخستين جز عمان
  ايران دولت ميبريم سر به عميق ركود در (معدن)
  حوزه بخش اين در موجود تعاوني هاي تشكل فرش صنعت هاي ظرفيت از استفاده پايين در نوعي به هم موضوع اين كه است باال تعرفه داراي بالعكس افغانستان به دخالت آن گيري كل ش روند در اتاق خود هم داريم اعتقاد نامه آيين اين به
  هم مشخص، برنامه فعلي شرايط از رفت برون براي
  هم شود. توجه است. موثر كشور دو بين تجاري روابط حجم داشتن نگه است.» داشته
  مستقيم اتخاذ هاي سياست ندارد. نظر در را شفافي
  جامع را ركود شدن تر عميق گواه هم دولت سوي از
  شده عوارض وضع شاهد ما پيش چندي چراكه دهد؛ شد
  مي بررسي صنايعدستي صادركنندگان انجمن اعضاي با جمهوري رييس معاون جلسه
  در بوديم. شاهد دولتمردان سوي از را خام مواد
  بر ركود عميق خواب در معدن وقتي كه است
  طبيعي اين از را آن تواند نمي يي مولفه هيچ برد مي سر صادركنندگان
  به نظر از دستي يع صنا چالش
  3 از دور تهايي سياس چنين اتخاذ آورد بيرون
  خواب استاني چرا كه كنيد شناسايي بايد «شما گفت: صادركنندگان به صنايع از هها اقامتگا ها هتل استفاده ميزان براي امتيازي يتوانيم كشور، صادركنندگان انجمن اعضاي با جلسه در جمهوري رييس معاون شاهد ما سياستها اين اجراي با واقع به است.
  انتظار يا نهاد كدام كند استفاده دستي صنايع هاي فيت ظر از يتواند نم ديگر يكي وي بگيريم.» درنظر يشان داخل دكوراسيون طراحي در دستي در دستي هنرهاي بيشتر هرچه كارگيري به لزوم بر دستي صنايع خواهيم معدني فعال واحدهاي چندان دو
  تعطيلي بخش اكنون هم آگاه منابع گفته به كمااينكه
  بود، مشكالت بايد همچنين دهند. نمي انجام را الزم يهاي همكار سازماني اجتماعات هاي لن سا را دستي صنايع كارگيري به براي ممكن هاي مكا از صادركنندگان انجمن اعضاي جلسه اين در كرد. تاكيد عمومي
  فضاهاي پيش در را تعطيلي روند كشور در معادن از
  عظيمي آن مبناي بر تا كنيد شناسايي را مصرف تا توليد چرخه هاي ظرفيت نمادهاي از نها سال اين در تواند استاني «هر كرد: تصريح عنوان هوايي، نقل حمل زمينه در ويژه به ضعيف نقل حمل دستي،
  صنايع اين در مشوقها اعمال جاي به دولت حال اند.
  گرفته فرهنگي، ميراث سازمان رييس گيرد.» صورت ريزي برنام حوزه اين براي حس تقويت بر عالوه مساله اين كند. استفاده خود طراحي در دستي صناي عالقه بي مختلف، نهادهاي ها دستگاه سوي از كافي حمايت توجه
  نبود صادرات در ايران اكنون اينكه به اشاره با گردشگري دستي صنايع جمهوري ريي معاون كرد.» خواهد تقويت نيز را فروش چرخه هويت، جمله از را دستي صنايع حوزه در جوان نسل نداشتن مشاركت بودن بخش اين در بيشتر هاي خسارت دنبال به
  راستا حوزه اين در ايران رتبه ارتقاي دنبال به ما دارد 35 را رتبه دستي صنايع در كه هدايايي تمام كه برويم پيش سمتي به بايد «حتي كرد: تاكيد در اقتصادي هاي زن راي از كردند پيشنهاد دانستند حوزه اين مشكالت نا هاي سياست اعمال با شك بي كه گفت بايد
  است. شد خواهند غيراقتصادي معادن از سري يك جا
  به اين به رسيدن براي بايد كه را كارهايي خواست صادركنندگان از هستيم، ايراني دستي صنايع يشود، داده افراد به مختلف انهاي ارگ نهادها همچنين شود. گرفته بهره دستي صنايع ترويج براي مختلف هاي
  كشور حال يافت. خواهد افزايش نيز آنها شده تمام
  قيمت پيشنهادهاي مطالبات تا كنند مشخص شود انجام است، الزم هدف را يعدستي صنا اينكه «براي كرد: خاطرنشان همچنين پور احمدي باشد.» ايجاد روستايي دستي صنايع به ويژه توجه پيشنهاد صادركنندگان
  اين بهبود راستاي در ها كل تش نقش گويند مي ها
  برخي شود. ارائه دولت به شده مطرح داشته مدون مشخص هيي برنام بايد كنيم تبديل دولت در هي دغدغ به كردند. مطرح نيز را يعستي صنا از حمايت ملي
  كميته به اشاره با جمهوري ريي معاون كند. ماندگار ها روست در را جمعيت متن تهيه براي آن از بتوان آنچه هر استخراج مسوول مقام اين باشيم.» پرسش اين به پاسخ در چيست؟ معدن بخش
  شرايط «نگاه گفت: نيز عشاير روستاييان هاي توانمند نمايشگاه برگزاري عدستي صناي مورد در جمهوري ريي اول معاون موضع كارشناسان عهده بر كرد، استفاده دولت در ارائه قابليت داراي ام برن عمومي فضاهاي در دستي صنايع از گيري بهره اول هنوز معدني نهاد مردم هاي تشكل كه گفت
  بايد براي ميبرند سر به نوزادي دوران در هستند
  راه از مراقبت دولت گردشگري دستي صناي فرهنگي، ميراث سازمان گردشگري دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان نقش پور احمدي اعضاي نظرات از بتوانيم «بايد كرد: تصريح گذاشت حوزه اين فعاالن موارد برشمردن ضمن سازمان اين رييس گزارش، اين
  براساس رو پيش در درازي طول راه آنها فعاليت
  پختگي توليدات دستي، صنايع واسطه به فقط كه است عشاير روستايي طيف همراه حاكميتي نگاه با دستي صناي و... صادرات توليد، حمايت، در را در تا كنيم استخراج را هايي مه برنا دستي، صنايع صادركنندگان انجمن ينها، ايرال «همه گفت: مختلف فضاهاي در دستي صنايع كارگيري
  به ما طرفي از كنند. تامين را خود زيست كشاورزي، عشايري محلي معدني هاي تشكل فعاليت تعداد ديگر سوي از
  دارند. استفاده كشور تهاي ظرفي همه از «بايد كرد: خاطرنشان دانست شود.» محقق دستي صنايع عرصه فعاالن مدنظر اهداف هها برنام اين غالب باشند. داشته دستي يع صنا نماد بايد ها كسي تا حتي ها اتوبو
  قطارها، براي را كمكي اقدامات بايد نفر هزار 100 زير شهرهاي روستاها در دولت نگاه خوشبختانه شده فراهم نيز دولت در امكان اين كنيم؛ نماد با لباس هاي فروشگاه كشور ههاي فرودگا همه در بايد همچنين هاي تصميم بر توانند نمي رو اين از است دهيم.»
  اندك انجام جمعيت شدن پايدار اشتغال حتي كابينه، عضو اين گفته به است.» مثبت كامال دستي صنايع به دستي صنايع اي زنجيره ههاي فروشگا اهميت بر تاكيد بخرند لباسي بتوانند خارجي گردشگران تا باشيم داشته ستي يع صناد كه است اين واقعيت باشند. تاثيرگذار
  دولتمردان گذاري تاثير براي را الزم قدرت مردمي نهادهاي
  اين بستر از شغل هزار 70 امسال شده بيني پيش اينكه بيان با او ممكن اكنون كه است كرده تاكيد بارها نيز سجمهوري ريي اول معاون هها ايد پيشنهادها داريم احتياج اكنون كه نكته اين بر تاكيد با او كند.» معرفي را ما هويت
  كه شعارها حرف كه شرايطي در حال هر در
  ندارند. نگاهي دستي صناي به دولت «نگاه شد: يادآور شود، ايجاد دستي صناي اما باشد، نداشته وجود سنگين بزرگ صنايع طراحي توان است غالب در «بايد افزود: كنيم، تبديل اجرايي عملياتي ههاي برنام به را نيروهايي پرواز خدمه تمام كه پيشنهاد اين طرح ضمن پور حمدي
  ا هاي ظرفي از بتوانيم صادركنندگان كمك با اميدوارم است حمايتي تحول حوزه اين كارشناسان عنوان به ما است
  زياد عدستي صناي زيرا كرد، گذاري سرماي دستي صنايع روي يتوان هاي فروشگاه ها تان اس ها شهرستان همه در مقاومتي اقتصاد برنامه بهره يعدستي صنا هاي ظرفيت از يكنند، كار نقل حمل مجموعه در ببريم.»
  كه را الزم بهره حوزه اين صادرات دستي صناي توسعه براي دولت تواند مي يكند ايجاد پايدار اشتغال است، محور زيست محيط خطاب جمهوري رييس معاون باشيم.» داشته دستي صنايع يي زنجيره هاي اقامتگا ها هتل بندي درجه بحث در معتقدم «حتي شد: يادآور گيرند، ديد. نخواهيم نديده را واقعي محسوس
علت عدم توجه به تعاون در برنامه ششم چيست؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/23
علت عدم توجه به تعاون در برنامه ششم چيست؟
لزوم واقعي شدن آمارهاي بخش تعاون


گروه تشكل‌ها|

بخش تعاون در برنامه ششم توسعه بسيار كم مورد توجه قرار گرفت. در حالي كه در برنامه‌هاي قبلي از جمله برنامه پنجم حمايت قانوني زيادي از بخش تعاون صورت گرفته بود اما در برنامه ششم توسعه بسيار كم به مساله تعاون ديده شد. شايد اين موضوع به خاطر عدم دستيابي بخش تعاون به اهداف تعريف شده در برنامه پنجم باشد كه باعث شد از يك سو امتيازات اين برنامه در برنامه ششم تكرار نشود و از سوي ديگر قوانيني براي محدود كردن اتاق تعاون در دستور كار دولت قرار گرفت. هرچند در خصوص علت كم توجهي به تعاون و اصناف در برنامه ششم بحث‌هاي زيادي وجود دارد اما مساله اصلي اين است كه هيچ برنامه‌يي درباره بخش تعاون نمي‌توان نوشت پيش از آنكه بازنگري اساسي درباره ارزيابي از وضعيت فعلي بخش تعاون صورت گيرد. غفلت شبه‌عمد دولت

در برنامه پنجم توسعه امتيازات فراواني براي دستيابي به سهم 25درصدي تعاون از اقتصاد ملي در نظر گرفته شده بود اما در برنامه ششم شاهد حذف تمام اين امتيازات بوديم. در اين رابطه دبيركل اتاق تعاون ايران از اوضاع نامناسب تعاوني‌ها به دليل تداوم ركود اقتصادي خبر داد و گفت: با وجود مشكلات فراوان، دولت غفلتي شبه‌عمد از پررنگ كردن تعاون در لايحه برنامه ششم داشته است. ماشاالله عظيمي، با اشاره به وضعيت تعاوني‌هاي توليدي و مشكلاتي كه با آن دست به گريبان هستند، اظهار داشت: به دليل اوضاع نامناسب اقتصادي، تعاوني‌ها به سختي روي پا ايستاده‌اند. وي افزود: دولت به قيمت كنترل نرخ تورم، موجب تعميق ركود در لايه‌هاي مختلف اقتصادي شده است و در صورت تداوم اين امر، شركت‌هاي تعاوني قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. عظيمي گفت: در چهار سال گذشته بخش مسكن نيز در ركود عميقي به سر برده است، در حالي كه اين بخش مهم به دليل ارتباطات مستقيم با ساير مشاغل، تاثير مستقيمي در رشد توليد دارد؛ طبق آمارها اين بخش 20درصد از GDP را به خود اختصاص داده است. دبيركل اتاق تعاون ايران با بيان اينكه مذاكرات موسوم به برجام نيز آثار مقطعي بر اقتصاد كشور گذاشته است، افزود: تاكنون آثار محسوسي به دنبال اجراي برجام و مذاكرات بين‌المللي دولت در اقتصاد نديده‌ايم. عظيمي گفت: دولت بايد به بخش غيردولتي و تعاوني توجه بيشتري داشته باشد، در حالي كه در لايحه برنامه ششم توسعه كشور اثري از بخش تعاون نبود.

وي افزود: در واقع يك نوع غفلت شبه‌عمد در جريان حمايت از تعاوني‌ها ديده مي‌شود و در اين باره مكاتبات بسياري با سران و مسوولان دولتي شده است، اما با اين حال در لايحه، بخش تعاون به‌طور پررنگ ديده نشده بود. اين مقام مسوول هدف از توسعه و گسترش تعاوني‌ها را افزايش مشاركت مردمي در اقتصاد اعلام كرد و گفت: تعاوني‌ها بهترين سازوكار براي فعاليت‌هاي اقتصادي مردم بوده و منجر به كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت خواهد شد. اين در حالي است كه پيش از اين نيز خبرهايي مبني بر كاهش سهم تعاون در برنامه ششم مطرح شده بود. چندي پيش معاون وزير تعاون از كاهش ۱۰درصدي سهم بخش تعاون در برنامه ششم خبر داده بود و تاكيد داشت تعاوني‌ها با شرايط فعلي در يك دوره ۱۰ساله به سهم ۲۵درصدي مي‌رسند. سيدحميد كلانتري، در پاسخ به اين پرسش كه سهم بخش تعاون در برنامه ششم چگونه ديده شده است؟ اظهار كرد: در قالب سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تمهيدات خوبي براي جهش و تحول بخش تعاون در اقتصاد پيش‌بيني شده و اگر تمام موارد ديده شده براي توسعه بخش تعاون محقق مي‌شد، تحرك و پويايي قابل توجهي را در اين بخش شاهد بوديم. به گفته وي در برنامه ششم توسعه هنوز رقم مشخصي براي تعاون ديده نشده ولي پيشنهاد وزارت تعاون اين است كه سهم اين بخش از اقتصاد به ۱۵درصد برسد چرا كه رسيدن به سهم ۲۵درصدي به دليل برخي محدوديت‌ها، عدم رشد اقتصادي و عدم تخصيص منابع دشوار است و طبعا نيازمند زيرساخت‌هايي است كه فراهم شدن آن شرايط خاص خود را مي‌طلبد. معاون امور تعاوني‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: در حال حاضر برنامه اين است كه سهم بخش تعاون در يك دوره ۱۰ساله به ۲۵درصد برسد و اين استراتژي جديد وزارت كار در حوزه تعاون به شمار مي‌رود؛ ‌لذا تلاش مي‌كنيم تا اين هدفگذاري را حول محور هفت راهبرد طرح تحول بخش تعاون كه مسير پيشرفت تعاوني‌ها را ترسيم كرده عملياتي كنيم. علت كاهش اطمينان به تعاون چيست؟

عوامل زيادي باعث كاهش سهم تعاون در برنامه ششم شده‌اند. مسائلي مانند كمبود منابع و محدوديت‌هاي موجود همگي قابل درك است اما شايد مهم‌ترين بحثي كه در اين خصوص مغفول واقع شده است عدم دستيابي تعاون در طول 5سال ارائه امكانات به اين بخش بود. سهم تعاون در ابتداي دوره برنامه پنجم توسعه بين 5 تا 7 درصد ارزيابي مي‌شد و در پايان دوره با وجود تمام كارهاي انجام شده شاهد تغيير چشمگيري در اين خصوص نبوديم.

شايد علت اين مساله اين باشد كه آمار بخش تعاون در سال‌هاي اخير شديدا تحت تاثير عواملي قرار گرفته است كه چندان به مساله تعاون بستگي ندارد. بر اساس آمار موجود در سامانه آماري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تاكنون بيش از 96 هزار شركت تعاوني و حدود 670 اتحاديه تعاوني فعال در كشور فعاليت دارند. تعداد اعضاي اين تعاوني‌ها بيش از42 ميليون نفر است كه 10ميليون نفر در تعاوني‌هاي متعارف عضويت دارند و حدود 32ميليون نفر آنها مربوط به تعاوني‌هاي سهام عدالت مي‌شوند. اين تعاوني‌ها براي بيش از يك ميليون و 600هزار نفر ايجاد اشتغال كرده‌اند. در حقيقت بيشتر آمار تعاون تحت تاثير طرح‌هاي مربوط به سهام عدالت قرار دارد و هيچ ارزيابي صحيحي از وضعيت واقعي تعاون در ابتداي دوره وجود نداشته است.

بر پايه گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمار‌هاي ثبتي وزارت تعاون تاكنون 2900 تعاوني و اتحاديه كه وضعيتشان فعال (در حال بهره‌برداري و اجرا هستند) در 10ماهه سال 1395 به ثبت رسيده، تعاوني‌هاي به ثبت رسيده در 10ماهه سال 1395 حدود 50585هزار نفر اشتغالزايي را داشته‌اند. تعداد تعاوني‌ها تاكنون غيرفعال، منحل، راكد هستند به ترتيب 60842، 11969، 35103 تعاوني كه در 10 ماهه سال 1395 تعداد تعاوني غير فعال، منحل، راكد به ترتيب 1441، 979، 295 را شامل مي‌شود.

با نگاهي دقيق به وضعيت سهام عدالت به خوبي مشخص مي‌شود كه اين بخش بيشترين اثر را در غيرواقعي شدن آمارهاي كلان بخش تعاون داشته است. سهام عدالت با 368 تعاوني كمترين تعداد تعاوني را در ميان گرايشات مختلف تعاون پس از اتحاديه‌هاي نظارتي- هماهنگي دارد. با اين وجود حدود 77درصد آراي اعضاي تعاوني مربوط به اين بخش است. همچنين 10درصد كل منابع بخش تعاون در قالب سرمايه به اين بخش اختصاص يافته است در حالي كه سهم آنها از تعداد تعاوني‌ها تنها 3 درصد است. اين آمار به اين معني است كه اكثريت منابع بخش تعاون در 5 سال گذشته در بخش سهام عدالت قفل شده است بدون آنكه سرنوشت اين طرح مشخص باشد و در برنامه ششم منابع كمي در اختيار بخش تعاوني قرار گرفت كه در برنامه پنجم از فرصت‌هاي زيادي برخوردار بود. چانه‌زني مسوولان اتاق تعاون براي بهبود اوضاع

با وجود اين مباحث در حال حاضر مسوولان اتاق تعاون در حال چانه‌زني گسترده با دولت و مجلس براي افزايش سهم تعاون در برنامه ششم هستند. بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران در خصوص موضوع لايحه برنامه ششم و سهم بخش تعاون از اين لايحه اظهار داشت: اين لايحه تاكنون دوبار به مجلس آمده و برگشت خورده است، اما آنچه در شرايط كنوني مهم است تاثير‌گذاري در لايحه به نفع بخش تعاوني است. وي ادامه داد: در لايحه مذكور سهمي براي بخش تعاون در نظر گرفته نشده است. وقتي در قانون برنامه احكامي براي اين بخش پيش‌بيني نشده باشد در قوانين بودجه هم به طريق اولي پيش‌بيني نخواهد شد. عبداللهي خاطرنشان كرد: بخش تعاون خواستار اين مهم است كه احكامي كه در برنامه پنجم براي بخش تعاوني بود و اجرايي نشد، در لايحه برنامه ششم تنفيذ شود. در واقع احكام مربوط به بخش تعاوني كه در برنامه پنجم توسعه بود عينا در برنامه ششم هم در نظر گرفته شود. به گفته رييس اتاق تعاون در ستاد تدوين اين برنامه ۵۵ نفر عضو بودند و فقط دو نفر از بخش غيردولتي اقتصاد حضور داشتند و با وجود اكثريت اعضا از بخش دولتي، توجه چنداني به بخش غيردولتي نشد و احكام برنامه ششم توسعه بدون توجه به اين بخش جمع‌آوري شد؛ در حالي كه اگر به بخش غيردولتي اقتصاد توجه نشود، شرايط بدتر خواهد شد. با اين وجود انتقادات زيادي از سوي مجلس و دولت نسبت به عدم دستيابي به سهم مورد نظر بخش تعاون به گوش مي‌رسد. به نظر مي‌رسد نياز به يك بازنگري اساسي در وضعيت واقعي امروز تعاون در عين حال مشخص كردن اهداف بلندمدت اين بخش غيردولتي ضروري باشد.نویسنده:
آيين‌نامه اتاق‌هاي مشترك دستورالعملي براي وحدت رويه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/23
آيين‌نامه اتاق‌هاي مشترك دستورالعملي براي وحدت رويه


امور بين‌الملل اتاق ايران، آيين‌نامه تشكيل و نظارت بر اتاق‌ها و كميته‌هاي مشترك بازرگاني را منتشر كرد. اين آيين‌نامه كه به ايجاد وحدت رويه، ساماندهي و شفاف‌سازي فرآيندهاي اداري، قانوني و كمك به توسعه و ارتقاي سطح فعاليت، بهبود عملكرد و تقويت اتاق‌هاي مشترك بازرگاني، تاكيد دارد، در هيات رييسه اتاق ايران، هيات نمايندگان اتاق ايران و شوراي عالي نظارت بررسي و تصويب شد. قرار است ظرف 6‌ماه، اتاق‌هاي مشترك، آيين‌نامه تشكيل و نظارت بر اتاق‌ها و كميته‌هاي مشترك بازرگاني را در مجمع عمومي خود طرح و آن را بررسي و تصويب كنند. اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و عمان، نخستين اتاق مشتركي است كه اين آيين‌نامه را در مجمع عمومي خود بررسي و تصويب كرده است.

محسن ضرابي، رييس اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و عمان در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران، از قوت و ضعف اين آيين‌نامه مي‌گويد: «همه اتاق‌ها بايد آيين‌نامه داشته باشند؛ اما قبلاً هر كدام از اتاق‌ها آيين‌نامه خود را داشتند و براي همين هيچ وحدت رويه‌يي در ميان اين اتاق‌ها وجود نداشت. اتاق ايران تصميم گرفت با آيين‌نامه‌يي، نحوه تشكيل اتاق‌هاي مشترك و نحوه كار و تعامل اين اتاق‌ها را مشخص كند؛ اين حسن كار است.» ضرابي درباره اين نكته مي‌گويد: «در اين شرايط اتاق مشترك ايران با كشوري ايجاد مي‌شود كه مزيت اقتصادي مناسبي براي ايران دارد. امروزه برخي از اتاق‌هاي مشترك، غيرفعال هستند. براي ادامه حيات، شرايط اين اتاق‌ها معين‌شده است. اين اساسنامه بين همه اتاق‌ها مشترك است.»

او نقطه مشترك اين آيين‌نامه را دخالت و حضور همه اعضاي اتاق‌هاي مشترك و نقش آنها در شكل‌گيري، تدوين و تصويب آن مي‌داند.   به گفته ضرابي قريب به اتفاق مفاد اين آيين‌نامه، مورد تاييد همه اتاق‌هاي مشترك بود و پيشنهاد آنها در تدوين آيين‌نامه موردتوجه قرارگرفته است. در روند صدور اين آيين‌نامه همه اتاق‌هاي مشترك و شوراهاي مشترك نقش داشته‌اند.  ضرابي مي‌گويد: «اين آيين‌نامه روند اوليه و قانوني خود را طي كرده است؛ بايد در مرحله دوم تمام اتاق‌هاي مشترك آيين‌نامه را در مجمع عمومي خود طرح و بررسي كرده و مصوبه مجمع عمومي اتاق مشترك را داشته باشند. اتاق مشترك ايران و عمان جز نخستين اتاقي است كه اين كار را انجام داده است. براي اينكه هم به اين آيين‌نامه اعتقاد داريم و هم خود اتاق در روند شكل‌گيري آن دخالت مستقيم داشته است.»نویسنده:
چين جاي ايران را در صادرات سيمان به افغانستان گرفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/23
چين جاي ايران را در صادرات سيمان به افغانستان گرفت


نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان با بيان اينكه تركيه و چين از رقباي جدي ايران در صادرات كالا به افغانستان هستند، گفت: با صادرات سيمان از چين به افغانستان صادرات سيمان ايران به چين كاهش يافته است.

حسين سليمي با بيان اينكه چيني‌ها كالاهاي خود را به افغانستان صادر مي‌كنند، گفت: از آنجا كه قيمت تمام شده كالا در چين بسيار پايين است بنابراين تجار چيني به رقيبان جدي براي ايراني‌ها در تجارت با افغانستان تبديل شده‌اند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه براساس آمار رسمي ارزش مبادلات تجاري بين دو كشور ايران و افغانستان 1.5 تا 2 ميليارد دلار است، گفت: اين در حالي است كه براساس آمار غيررسمي ارزش مبادلات تجاري بين دو كشور بين 4 تا 5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

سليمي تصريح كرد: بخش اعظمي از صادرات كالا بين تجاري دو كشور بدون ثبت رسمي انجام مي‌شود.

وي با بيان به دليل ناامني در افغانستان هيچ سرمايه‌گذار ايراني در اين كشور سرمايه‌گذاري نكرده است، گفت: با اين وجود افغان‌ها متقاضي سرمايه‌گذاري در ايران هستند و اغلب درخواست سرمايه‌گذاري‌ها براي ساخت هتل و مسافرخانه در اطراف مشهد است.

نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان در پاسخ به اين سوال كه براي افزايش صادرات به اين كشور چه بايد كرد، گفت: به دليل مباحث مربوط به قاچاق مواد مخدر هيچ كاميون حمل باري از كشور افغانستان اجازه ورود به كشورمان را ندارند و كاميون‌ها بايد بار خود را در مرز تخليه و سپس توسط كاميون ايراني بار از مرز عبور كند.

وي افزود: در مقابل هم آنها از ورود كاميون‌هاي ايراني حمل بار به كشورشان ممانعت مي‌كنند كه اين موضوع منجر به كندي تجارت بين دو كشورشده است.

وي تصريح كرد: اگرچه ايران با افغانستان هزار كيلومتر مرز مشترك دارد اما ارتباطات جاده‌يي چندان مناسبي با اين كشور نداريم و اغلب جاده‌ها خاكي و شوسه است كه اين امر هم يكي از مشكلات تجارت با اين كشور است.

سليمي در ادامه به تعرفه بالا اشاره كرد و گفت: واردات برخي كالاهاي ايراني به افغانستان و بالعكس داراي تعرفه بالا است كه اين موضوع هم به نوعي در پايين نگه داشتن حجم روابط تجاري بين دو كشور موثر است.نویسنده:
۷۵‌درصد ظرفيت اشتغال تعاوني‌هاي فرش دستباف خالي است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/23
۷۵‌درصد ظرفيت اشتغال تعاوني‌هاي فرش دستباف خالي است


مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني توليدكنندگان فرش دستباف با تاكيد بر اينكه ۷۵‌درصد ظرفيت توليد و اشتغال‌زايي تعاوني‌هاي فرش دستباف از سال ۹۰ به بعد خالي شده است، گفت: تسهيلات صندوق توسعه ملي بايد در قالب تعاوني‌ها تخصيص داده شود. عبدالله بهرامي با اشاره به لزوم توجه به فعاليت‌هاي داراي مزيت و توان اشتغال‌زايي بالا در برنامه‌ريزي‌هاي دولت اظهار داشت: دولت براي ايجاد اشتغال در مناطق محروم و روستايي لايحه‌يي را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است كه براساس آن يك و نيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كند، اما بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي صحيحي از قبل وجود داشته باشد.

وي افزود: اقدام دولت براي اشتغال و گام برداشتن در اين مسير قابل تقدير بوده، اما مستلزم تدوين يك استراتژي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت براي بازار كار ايران است.

بهرامي با بيان اينكه رشد اقتصادي سال‌هاي گذشته همراه با ايجاد اشتغال نبوده است، تصريح كرد: اين مساله به دليل سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي غيرمولد و بخش‌هايي است كه داراي توان اشتغال‌زايي پايين رخ داده است، چرا كه ارتباطات عمودي و افقي اين بخش‌ها با ساير فعاليت‌ها بسيار كمرنگ است.

بهرامي با بيان اينكه ايجاد اشتغال نيازمند تقويت بخش‌هايي است كه پيوندهاي بسياري با ساير بخش‌هاي مولد دارند، گفت: تجربه سال‌هاي گذشته در زمينه طرح‌هاي اشتغال‌زايي نشان مي‌دهد كه تسهيلات بايد به گروه‌هايي ارائه شود كه در آنها مزيت نسبي در ايجاد اشتغال دارند.

وي گفت: صنعت فرش ايران كه از قديمي‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است همراه با برند جهاني داراي ارتباطات و پيوندهاي مختلف با ساير بخش‌هاي اقتصادي است.

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني توليدكنندگان فرش دستباف خاطرنشان كرد: صنعت فرش ايران پيوندهاي مختلفي با ساير بخش‌هاي مولد اقتصاد دارد و دهك‌هاي پايين درآمدي را درگير خود كرده است.

وي پيشنهاد داد تا در قالب‌هاي حقوقي تعاوني و همچنين اتحاديه‌هاي سراسري فراگير، در فرايند تصويب تخصيص اعتبار به موضوع اشتغالزايي و استفاده از ظرفيت‌هاي صنعت فرش و تشكل‌هاي تعاوني موجود در اين بخش توجه شود.نویسنده:
3چالش صنايع‌دستي از نظر صادركنندگان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/23
3چالش صنايع‌دستي از نظر صادركنندگان
در جلسه معاون رييس‌جمهوري با اعضاي انجمن صادركنندگان صنايع‌دستي بررسي شد


معاون رييس‌جمهوري در جلسه با اعضاي انجمن صادركنندگان صنايع‌دستي بر لزوم به كارگيري هرچه بيشتر هنرهاي دستي در فضاهاي عمومي تاكيد كرد. در اين جلسه اعضاي انجمن صادركنندگان صنايع‌دستي، حمل و نقل ضعيف به ويژه در زمينه حمل و نقل هوايي، نبود توجه و حمايت كافي از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف، بي‌علاقه بودن و مشاركت نداشتن نسل جوان در حوزه صنايع دستي را از جمله مشكلات اين حوزه دانستند و پيشنهاد كردند از رايزن‌هاي اقتصادي در كشور‌هاي مختلف براي ترويج صنايع دستي بهره گرفته شود. همچنين اين صادركنندگان پيشنهاد توجه ويژه به صنايع دستي روستايي و ايجاد كميته ملي حمايت از صنايع‌دستي را نيز مطرح كردند. بهره‌گيري از صنايع‌دستي در فضاهاي عمومي

براساس اين گزارش، رييس اين سازمان ضمن برشمردن موارد به كارگيري صنايع‌دستي در فضاهاي مختلف گفت: «همه ايرلاين‌ها، قطارها، اتوبوس‌ها و حتي تاكسي‌ها بايد نماد صنايع‌دستي داشته باشند. همچنين بايد در همه فرودگاه‌هاي كشور فروشگاه‌هاي لباس با نماد صنايع‌دستي داشته باشيم تا گردشگران خارجي بتوانند لباسي بخرند كه هويت ما را معرفي كند.»

احمدي‌پور ضمن طرح اين پيشنهاد كه تمام خدمه پرواز و نيروهايي كه در مجموعه حمل و نقل كار مي‌كنند، از ظرفيت‌هاي صنايع‌دستي بهره گيرند، يادآور شد: «حتي معتقدم در بحث درجه‌بندي هتل‌ها و اقامتگاه‌هاي كشور، مي‌توانيم امتيازي براي ميزان استفاده هتل‌ها و اقامتگاه‌ها از صنايع دستي در طراحي و دكوراسيون داخلي‌شان درنظر بگيريم.» وي يكي ديگر از مكان‌هاي ممكن براي به كارگيري صنايع‌دستي را سالن‌هاي اجتماعات عنوان و تصريح كرد: «هر استاني مي‌تواند در اين سالن‌ها از نمادهاي صنايع‌دستي در طراحي خود استفاده كند. اين مساله علاوه بر تقويت حس هويت، چرخه فروش را نيز تقويت خواهد كرد.» معاون رييس‌جمهوري تاكيد كرد: «حتي بايد به سمتي پيش برويم كه تمام هدايايي كه در نهادها و ارگان‌هاي مختلف به افراد داده مي‌شود، صنايع دستي ايراني باشد.» احمدي‌پور همچنين خاطرنشان كرد: «براي اينكه صنايع‌دستي را به دغدغه‌يي در دولت تبديل كنيم بايد برنامه‌يي مشخص و مدون داشته باشيم.» اين مقام مسوول استخراج هر آنچه  بتوان از آن براي تهيه متن و برنامه‌يي داراي قابليت ارائه در دولت استفاده كرد، بر عهده كارشناسان و فعالان اين حوزه گذاشت و تصريح كرد: «بايد بتوانيم از نظرات اعضاي انجمن صادركنندگان صنايع دستي، برنامه‌هايي را استخراج كنيم تا در غالب اين برنامه‌ها اهداف مدنظر فعالان عرصه صنايع دستي محقق شود.» تاكيد بر اهميت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي صنايع‌دستي

او با تاكيد بر اين نكته كه اكنون احتياج داريم پيشنهادها و ايده‌ها را به برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي تبديل كنيم، افزود: «بايد در غالب برنامه اقتصاد مقاومتي در همه شهرستان‌ها و استان‌ها فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي صنايع‌دستي داشته باشيم.» معاون رييس‌جمهوري خطاب به صادركنندگان گفت: «شما بايد شناسايي كنيد كه چرا استاني نمي‌تواند از ظرفيت‌هاي صنايع دستي استفاده كند و كدام نهاد يا سازماني همكاري‌هاي لازم را انجام نمي‌دهند. همچنين بايد مشكلات و ظرفيت‌هاي چرخه توليد تا مصرف را شناسايي كنيد تا بر مبناي آن براي اين حوزه برنامه‌ريزي صورت گيرد.» رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينكه اكنون ايران در صادرات صنايع دستي رتبه 35 را دارد و ما به دنبال ارتقاي رتبه ايران در اين حوزه هستيم، از صادركنندگان خواست كارهايي را كه بايد براي رسيدن به اين هدف لازم است، انجام شود مشخص كنند تا مطالبات و پيشنهادهاي مطرح شده به دولت ارائه شود. موضع معاون اول رييس‌جمهوري در مورد صنايع‌دستي

احمدي‌پور نقش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را در حمايت، توليد، صادرات و... صنايع‌دستي با نگاه حاكميتي همراه دانست و خاطرنشان كرد: «بايد از همه ظرفيت‌هاي كشور استفاده كنيم؛ اين امكان در دولت نيز فراهم شده و خوشبختانه نگاه دولت به صنايع دستي كاملا مثبت است.» به گفته اين عضو كابينه، حتي معاون اول رييس‌جمهوري نيز بارها تاكيد كرده است كه اكنون ممكن است توان طراحي صنايع بزرگ و سنگين وجود نداشته باشد، اما مي‌توان روي صنايع دستي سرمايه‌گذاري كرد، زيرا صنايع‌دستي محيط زيست محور است، اشتغال پايدار ايجاد مي‌كند و مي‌تواند جمعيت را در روستا‌ها ماندگار كند. معاون رييس‌جمهوري با اشاره به برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي روستاييان و عشاير نيز گفت: «نگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و دولت مراقبت از طيف روستايي و عشاير است كه فقط به واسطه صنايع‌دستي، توليدات محلي عشايري و كشاورزي، زيست خود را تامين مي‌كنند. از طرفي ما در روستاها و شهرهاي زير 100 هزار نفر بايد اقدامات كمكي را براي اشتغال و پايدار شدن جمعيت انجام دهيم.»

او با بيان اينكه پيش‌بيني شده امسال 70 هزار شغل از بستر صنايع‌دستي ايجاد شود، يادآور شد: «نگاه دولت به صنايع‌دستي نگاهي حمايتي است و اميدوارم با كمك صادركنندگان بتوانيم از ظرفيت‌هاي دولت براي توسعه صنايع‌دستي و صادرات اين حوزه بهره لازم را ببريم.»

 نویسنده:
در دوران نوزادي تشكل‌ها قرار داريم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/10/23
در دوران نوزادي تشكل‌ها قرار داريم


چگونگي وضعيت معادن در دوران پس از برجام جزء آن دسته موضوع‌هاي بحث برانگيز است. در اين راستا عده‌يي از كارشناسان به رونق در اين بخش (معدن) اشاره داشتند و عده ديگري درباره بي‌رونقي و تعطيلي معادن سخن به ميان مي‌آوردند. در همين حال بايد به اجراي برجام و ظرفيت‌هاي بخش معدن در اين دوران توجه كرد. يعني بايد ديد كه دوران برجام چه ماحصلي را براي معدنكاران به وجود آورده و از طرفي باتوجه به اجراي برجام و توافق‌هاي بين‌المللي بايد اين پرسش را مطرح كرد كه تا چه حد از اين پتانسيل (توافق‌هاي بين‌المللي) در بخش معدن استفاده شده است؟ يكي از اتفاق‌هاي مهم در دولت يازدهم اين است كه توافق‌هاي هسته‌يي تا حدودي حاصل شد و از پس اين اتفاق روابط با ساير كشورها گشايش و حاصل يافت و همچنين مبادلات نيز به نوعي شكل گرفت. در دوران نهايي شدن توافق‌هاي هسته‌يي ميان گروه 1+5 هيات‌هاي تجاري و اقتصادي به كشور ورود پيدا كردند و از سوي ديگري هيات‌هايي متشكل از دولتمردان و نمايندگان بخش خصوصي براي ادامه مذاكرات و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به كشورهاي اروپايي سفر كردند. مهم‌ترين بخش مساله در دوران اجراي برجام اين است كه جابه‌جايي پول‌ها، ورود تكنولوژي، سرمايه‌گذاري خارجي و... هنوز اتفاق نيفتاده و در اين سه اصل مهم نيز چشم‌انداز روشني نيز حاصل نشده است. براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ما نيازمند برخي پيش زمينه‌ها هستيم كه اين نوع مسائل در عمل جنبه عملياتي به خود نگرفته است. در بخش ورود سرمايه‌گذار خارجي ما بايد دنبال فراهم كردن زيرساخت‌ها باشيم و به عبارت ديگر شرايط ورود را از قبل تعريف و مهيا كنيم. دربازه زماني كنوني زمينه براي جذب سرمايه‌گذار خارجي هنوز فراهم نيست و به نظر مي‌رسد كه چشم‌انداز روشني هم در پيش و روي اين نوع مسائل وجود نداشته باشد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يك نهاد دولتي و متولي اين امر بخواهد حركتي را در پيش بگيرد. به واقع، سرنوشت معدن باوجود معضلاتي كه در بخش اقتصاد به‌طور آشكار مبرهن است اين گواه را مي‌دهد كه توفيقي در اين زمينه‌ها حاصل نخواهد شد. به واقع همان‌طور كه در ابتداي سخنانم اشاره كردم ورود سرمايه‌گذار خارجي در بخش معدن تنها در حد شعار، حرف، برگزاري سمينار و كنفرانس بوده و در عمل هيچ سرمايه‌گذاري خارجي به شكل واقعي در اين بخش (معدن كاري) جذب نشده است، اما بايد گفت كه در شرايط فعلي در بخش واردات تجهيزات گشايش‌هايي حاصل شده و در گذشته به دليل تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران معدنكاران به سختي مي‌توانستند كالاهاي سرمايه‌يي خود را وارد كنند و از آن كمال استفاده را در راستاي بهبود بخش توليد به‌كارگيرند، ‌اين موضوع درحالي است كه امروز فعاليت‌هاي كوچكي در راستاي ورود تجهيزات انجام شده و ديگر معدنكاران و صنعتگران با فقدان كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي رو‌به‌رو نيستند. البته اين نوع مولفه‌ها عاملي براي حركت بخش معدن در دوران برجام نخواهد بود بلكه عامل رشد بخش معدن ورود سرمايه‌گذار خارجي و داخلي است كه اين مسائل هم منوط به 1) رونق بازار، 2) تزريق منابع آسان و بدون بهره به اين بخش است. به واقع، سرمايه‌گذار زماني به بخش معدنكاري ورود پيدا مي‌كند كه در اين حوزه چشم‌انداز روشني تعريف شده باشد. در اين باره لازم است كه به پيشينه خبري مبني بر رشد بخش اقتصاد اشاره كنم. چندي پيش بانك مركزي رشد بخش اقتصاد را 7.4 درصد اعلام كرد، بي‌شك اين آمار ملاك ارزيابي بسياري از كارشناسان اقتصادي محسوب مي‌شود. حال در اين راستا بسياري از كارشناسان به تحليل درباره رشد بخش اقتصاد و مولفه‌هاي اثرگذار در اين بخش پرداختند. با بررسي زيرمجموعه‌هاي بخش اقتصاد ما شاهد روند نزولي رشد معدن بوديم. به واقع، آمارها نشان از رشد منفي بخش معدن دارد، درحالي كه قيمت مواد معدني و توليدات معدن در يك سال اخير رشد قابل توجه‌يي را نشان مي‌داد. به عنوان مثال قيمت روي با رشد 50درصدي، مس با رشد 20درصدي، زغال سنگ با رشد 200درصدي را نشان مي‌داد. حال باتوجه به اينكه در دنيا چرخ معدن در حال چرخيدن است و اين بخش (معدن) از ركود بيرون آمده اما در داخل كشور ما شاهد رشد منفي اين مولفه هستيم. به واقع ما در اين حوزه (معدن) در ركود عميق به سر مي‌بريم و دولت هم براي برون رفت از شرايط فعلي برنامه مشخص، جامع و شفافي را در نظر ندارد. سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت هم گواه عميق‌تر شدن ركود را مي‌دهد؛ چراكه چندي پيش ما شاهد وضع عوارض بر مواد خام را از سوي دولتمردان شاهد بوديم. طبيعي است كه وقتي معدن در خواب عميق ركود به سر مي‌برد و هيچ مولفه‌يي نمي‌تواند آن را از اين خواب بيرون آورد اتخاذ چنين سياست‌هايي دور از انتظار است. به واقع با اجراي اين سياست‌ها ما شاهد تعطيلي دو چندان واحدهاي فعال معدني خواهيم بود، كمااينكه به گفته منابع آگاه هم‌اكنون بخش عظيمي از معادن در كشور روند تعطيلي را در پيش گرفته‌اند. حال دولت به جاي اعمال مشوق‌ها در اين راستا به دنبال خسارت‌هاي بيشتر در اين بخش است. بايد گفت كه بي‌شك با اعمال سياست‌هاي نا به جا يك سري از معادن غيراقتصادي خواهند شد و قيمت تمام شده آنها نيز افزايش خواهد يافت. حال برخي‌ها مي‌گويند نقش تشكل‌ها در راستاي بهبود شرايط بخش معدن چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه تشكل‌هاي مردم نهاد معدني هنوز اول راه هستند و در دوران نوزادي به سر مي‌برند و براي پختگي فعاليت آنها راه طول و درازي در پيش رو دارند. از سوي ديگر تعداد فعاليت تشكل‌هاي معدني اندك است و از اين‌رو نمي‌توانند بر تصميم‌هاي دولتمردان تاثيرگذار باشند. واقعيت اين است كه اين نهادهاي مردمي قدرت لازم را براي تاثير‌گذاري ندارند. در هر حال در شرايطي كه حرف و شعارها زياد است ما به عنوان كارشناسان اين حوزه تحول محسوس و واقعي را نديده و نخواهيم ديد.

 نویسنده: سعيد صمدي فعال تشكلي

  دريچه Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 نشيني عقب فقط ميخواهيم
  العبادي: را بعشيقه از كيه
  تر پيشرو سال در تركيه اقتصادي ناگوار شرايط به نگاهي نيم است كرده تاكيد عراق توزير نخس جهان
  گروه از تركيه نيروهاي نشيني عقب از كمتر به دولتش
  كه نميشود. راضي موصل شمال در بعشيقه
  پادگان هفته سفر در تركيه تزير نخسو ييلدريم، 7102
  بينالي در «ليره» ناتمام
  دردسرهاي حل دنبال آنكارا كه بود گفته عراق به خود
  گذشته است. باره اين در كشور دو اختالفات آميز
  مسالم خارجي بدهي ميان فاصله هستند. مواجه خود تسليمي طال جهان
  گروه با مشترك خبري كنفرانس در نيز عراق وزير
  نخست ركورد به سپتامبر ماه داراييتا ها شركتي بخش هاي سقوط از پس داشتند انتظار
  بسياري نيروهاي داده وعده آنكارا كه بود كرده تاكيد
  ييلدريم يافت. افزايش دالر 312ميليارد امسال تركيه ارز گذشته، سال در ليره ارزش
  متوالي حال اين با كرد. خواهد خارج بعشيقه پادگان از را
  خود ها شركت يابد، مي كاهش ليره ارزش كه درحالي چندان اوضاع اما باشد. شاهد را بهتري
  روزهاي اين نيروهاي حضور كه گفته اخيرا تركيه دفاع
  وزير پرداخت براي دالر خريد براي خارجي هاي بدهي با خودداري حال، عين در رسد. نمي نظر به
  خوب حضور مساله آنكارا است ضروري بعشيقه در
  كشور شايد انداخت. خواهند راه به غوغا شان هاي بدهي شرايط بهبود براي اقدام از تركيه مركزي
  بانك از داعش كامل پاكسازي از پس را عراق در
  نيروهايش سهشنبه روز مركزي بانك كه داليلي از يكي شد سبب كه تورم نرخ انتظار حد از بيش
  افزايش كه سخناني ميكند؛ حل دوستانه صورت به كشور
  اين ذخاير به ها بانك كمتر نياز كه كرد اعالم مداخله به شود، تبديل 2017 سال ارز ترين ضعيف به
  ليره است. شده هرو روب العبادي حيدر واكنش
  با نشده، منجر ليره ارزش افزايش به خارجي ارز است. زده دامن هم تركيه سياسي
  بحران العبادي حيدر اليوم، راي مستقل روزنامه گزارش
  به اقتصاد وزير زيبكچي نيهات است. بوده همين كنستانتين قلم به گزارشي در
  بلومبرگ بعشيقه «پادگان است: گفته خبرنگاران با گفتوگو
  در كه كرد تصريح بلومبرگ با وگو گفت در تركيه، ليره ارزش نوشت، فينكل ايزابل
  كوركوالس بر ما است عراقي پادگان يك ملي حاكميت
  براساس را شديدتري هاي محدوديت دارد درنظر كشورش جديد سال در تجاري معامالت آغازين روز
  در خاك جزو بعشيقه كنيم. نمي مذاكره تركيه با آن
  سر بگيرد. درنظر ها شركت خارجي گيري وام زمينه در داشت دالر برابر در درصدي 6.8 كاهشي
  ميالدي داشته وجود آن سر بر نبايد نزاعي هيچ است
  عراق درصدي 17 سقوط به ميتوان را ميزان اين
  كه جايز بعشيقه پادگان در تركيه نيروهاي حضور اقتصاد
  باشد. سياست تقابل ارزش كاهش سرعت افزود. گذشته سال در
  ليره دارد قرار كردستان اقليم منطقه در بعشيقه
  نيست.» در مجزا سراسري انتخابات دوره دو از پس سقوط شد سبب كه بود شديد يي بهاندازه
  ليره نظامي پادگان اين در حضورش يگويد؛ آنكارا
  و يك گذشته سال تركيه 2015 2014 هاي سا جلوه اهميت كم آن مقابل در ضعيف ارزهاي
  ديگر بوده عراق نظاميان به كمك براي اقليم اجازه
  با سال در تركيه دولت كرد. تجربه هم را نافرجام كودتاي عملكرد با ارز دومين مكزيك پزو نمونه، براي
  كند؛ كه دادند وعده «تركي است: گفته العبادي
  است. جنوب در طلبان جدايي عليه مبارزاتي كمپين 2015 ميشود محسوب 2017 سال در جهان در
  ضعيف كرد. خواهند خارج بعشيقه پادگان از را
  نيروهايشان را ردهيي گست تروريستي حمالت آغاز را كشور شرقي سقوط ليره ارزش نصف تنها آن ارزش حال، اين
  با تركيه چراكه بگيرند را تصميم اين كه اميدواريم
  ما مسووليت كه كرد تجربه بزرگ شهرهاي از بسياري در ليره ارزش از ناشي هاي آسيب توصيف است.
  كرده به ما رد. رنج تروريستي اقدامات از امروز نيز
  خود داعش هاي تروريس را ديگر برخي كردها را برخي سقوط علل بتوان شايد اما نيست، ساده
  چندان بعشيقه پادگان از تركيه نيروهاي عقبنشيني از
  كمتر سال آغاز به مانده ساعت يك تنها گرفتند. برعهده داد. توضيح كلي موضوع چند به اشاره با را ارز
  اين «عراق است: گفته عراق وزير نخس شويم.» نم
  راضي داعش هاي تروريس از يكي حمله ميالدي، 2017
  همجوار كشورهاي با نها بحرا سطح ميخواهد تنها
  نه كشته 39 استانبول شهر در ساحلي نه شبا كلوپ به كها تر تفاوتي بي بانك سوي از شده تعيين هدف از درصد واحد 5.3 اضافه هم ليره ارزش به تا دهد افزايش را بهره نرخ منفعل مركزي بانك اين با روابط تقويت خواهان بلكه برساند صفر به
  را نشان تا بود خطري زنگ مثابه به كه گذاشت جاي بر تفاوت بي ليره ارزش كاهش به نسبت ها ترك متوالي سال اگرچه بود؛ بيشتر تركيه مركزي در مارس ماه در را دهي وام نرخ باالترين شود، هتدابير چرخ در امريكا مركزي بانك كه
  درحالي نخستوزير ييلدريم، بينالي به ما هست. نيز
  كشورها است. نشده حل هنوز تركيه مشكالت دهد را شهروندان دسامبر ماه دوم روز اردوغان ده د. ان مركزي بانك اهداف با تركيه در تورم نرخ كه است درحالي اين داد كاهش پايه 052واحد مجموع به تركيه مركزي بانك ميبرد، سر به
  سختگيرانه نشيني عقب بدون آنكارا بغداد روابط كه گفتيم
  تركيه اصالحيه به تركيه پارلمان حال، عين در كه «آنهايي گفت: كرد ترغيب ليره از حمايت به شركت هاي استراتژيست دارد! مغايرت كشور اين پايه 52واحد را شبه يك دهي وام نرخ كه بود جديدترين طبق است. كشيده كنار مهلكه از بردارد.»
  كلي جلو به گام يك واند نتم تركيه
  نيروهاي رييسجمهور قدرت افزايش به كه اساسي قانون بيايند بايد كنند، نگهداري ارز خود هاي تخت زير درصدي 12 افزايش كرديت» «يوني مالي خدمات داده افزايش پايه واحد 50 را يي هفته يك بازخريد نخستين براي تركيه اقتصاد شده، منتشر
  آمارهاي اهميت از سخنانش از ديگري بخش در
  العبادي آن موجب به كه داد مثبت راي شود، مي منجر بيايند بايد كنند؛ تبديل طال به را شان هاي پول به پيشبيني را ميالدي جاري سال در تورم نرخ بهره نرخ افزايشهاي تنها شده ياد موارد بود. مواجه شديد ركود با گذشته سال هفت در
  مرتبه فروپاشي احتمال درباره بينالمللي هاي شرسانه
  گزار رييسجمهور دفتر به پارلمان از اجرايي درت ق اين ادامه در كنند!» تبديل ليره به را ايان هش ول قرضه اوراق خريد از اند كرده توصيه گذاران سرمايه در بودند ساله سه يي دوره در مركزي بانك توسط آن رياست كه مركزي بانك حال، همين در
  شده درباره خطر «ميزان است: گفته كاسته موصل
  سد تغييرات بدون البته ميشود. منتقل اردوغان كسي هر كه شد مطرح تهديد اين همچنين درخواست براي كنند. خودداري (ليره) داخلي ارز برمبناي درصدي 15 حدودا كاهشي ليره ارزش مدت، همين رشد از حمايت براي دارد، برعهده ستينكايا مراد
  را تدابير تمام بايد ما اما است اندك بسيار موصل
  سد بخش اخير هاي سال در رييسجمهور هم مزبور بزند، باز سر سمهور رييج درخواست اين به عمل از كنوني بودجه كسري مالي تامين براي كه اقتصادي بانك توسط بهره نرخ افزايش باوجود حتي داشت. اردوغان طيب رجب چون سياستمداراني
  ازسوي ما كه هست ايتاليايي شركت يك كنيم. اتخاذ را
  الزم بود گرفته دست در را كشور در قدرت از اعظمي يافت؛ خواهد كاهش اندازش ارزش از درصد 6.6 مشكل يك است، وابسته خارجي پول به شدت به داد، مي افزايش را ليره بر فشارها كه امريكا مركزي هايي بيانيه آنها است. فشار تحت تركيه، جمهور
  رييس اين هايم بست قرارداد مساله اين بررسي براي آن
  با تدابير نافرجام كودتاي از پس دوران در حتي كه يدهند نشان ارزي سپرده به مربوط آمارهاي اما كه است درحالي اين يشود محسوب بزرگ بسيار نرخ افزايش از همچنان گذشته ماه مركزي بانك بانك تعهد كنندگان، معامله نظر از كه كردند صادر
  را در است. كرده آغاز را خود فعاليت مستقيما
  شركت در العاده فوق وضعيت بهانه به را تري سختگيرانه اند. گرفت ناديده را اردوغان خواسته ركاين ته بيشتر 5درصد به امسال بودجه كسري ها، بيني پيش طبق داشت. نگه ثابت را نرخ اين كرد خودداري بهره يشود منجر بهره نرخ افزايش از خودداري به
  مركزي كنوني زمان در شد اصالح سد پاييني دروازه
  نتيجه بهانه به كه پاكسازي است. گذاشته اجرا به كشور افزايش يافت. خواهد افزايش داخلي ناخالص توليد يابد. نم افزايش ليره ارزش ترتيب بدي
  و اما است پايين بسيار تهديد سطح ندارد. وجود
  خطري سركوب به اكنون شد، آغاز كودتا عوامل با مقابله كتها شر بدهي هگذاري سرماي مقابل در بازدارنده نيروي هوان بن بها امآور سرس تورم عهيافته، توس بازارهاي در منافع افزايش بود.»
  با خواهيم فاجعه شاهد بيفتد، اتفاق اين
  اگر به گسترده حمالت اردوغان، دشمنان همه شديد تركيه مقروض هاي شركت كه است ذكر به الزم نگران يهگذاران سرما چراكه كند، مي عمل خارجي دامن هم تورم نرخ افزايش به ارز شديد ضعف برمبناي ها دارايي نگهداري براي گذاران
  سرمايه فروپاشي شاهد «ما است: گفته عراق توزير
  نخس شمار اخراج مجلس نمايندگان حتي ها رسانه ارزشي نوسان بدون ارزهاي به را سنگيني مبالغ كه ليره، ارزش كاهش تورم نرخ افزايش پي در هستند گذشته ماه كننده مصرف قيمت رشد زند. مي خواستار را بيشتري نسبتا سرمايه بازگشت
  ليره، كردن منفجر هستيم. موصل در داعش نيروهاي
  شديد است. شده منجر دولت كارمندان از زيادي ارزي بدهي سعودي افزايش با اكنون اند، گرفته وام يابد. كاهش نيز آنها يهاي داراي ارزش ميزان اين كه رسيد 35.8درصد به يافت تسريع اينكه جاي به مركزي بانك حال، اين با
  هستند. همچنين ما نيست. شهر آزادي براي ما مانع هرگز ها
  پل آزادي روند هستيم حويجه در داعش فروپاشي
  شاهد يخواهد، داعش شد. خواهد آغاز زودي به شهر
  اين اخير تروريستي انفجارهاي با را موصل در كوبنده كنيد
  ضربه حفظ را دموكراسي امريكا: جمهور ييس خداحافظي كند.»
  نطق ترامپ
  جبران تهديد درباره اوباما منطقه
  هشدار
  از روي پيش خطرهاي از ديگر يكي كرده، تصريح همچنين مترين مه است، وارد خاورميانه در اوباما اي ه سياس جهان
  گروه تعادل يشود باعث كه است ترس مساله دموكراسي رهبر كشتن تروريسم با نبرد عرصه در او پيروزي هعنوان را خود خداحافظي سخنراني اوباما بخورد.
  باراك هم دموكراتيك نظام حمله يك جريان در 2011 مه ماه در است. بوده القاعده در متحده الت ايا جمهوري رييس وچهارمين
  چهل كشورش روي پي هاي چال به اشاره با اوباما الدن بن اسامه كشتن به موفق امريكا شده، مهريزي برنا او كرد. ايراد نفر زار 18 از بيش برابر در
  شيكاگو خطوط سوزي آتش
  مهار يگناه مردم داعش نترسيم. اما باشيم «هوشيار گفت: جريان يك عنوان نيز آن از پس القاعده سازمان اما شد. رامني ميت مقابل پيش سال چهار پيروزي
  سخنراني باكو حومه گازي لوله دهند، شكست را امريكا توانند نمي آنها اما د، يكش را داد. ادامه خود حيات به تروريستي بود. كرده ايراد نقطه همين در را واهان وري جمهخ
  نامزد اصول اساسي قانون به ما جنگ، اين در اينكه مگر آينده به نسبت اينكه اعالم با امريكا جمهوري ييس اوباما باراك خداحافظي نطق انان، س گزارش
  به خط در گذشته هفته انفجار از ناشي تشسوزي
  آ روسيه چين چون رقبايي كنيم... خيانت خود بنياني است، نتر بي وش آمد، كار روي كه زماني با مقايسه در در وي اهداف ها الش تشريح درباره ظاهرا
  كه پايتخت باكو، حومه چال سنگه منطقه گازي
  لوله ما اينكه مگر باشند موثر جهان در ما مانند نند نمي توا نه باشيد، داشته باور واهم (مردم) شما «از گفت: زنگ هشدار به بود سفيد اخ در حضورش سال
  8 غيرمترقبه حوادث وزارت شد. مهار آذربايجان
  جمهوري خود كشور كنيم رها كنيم، مي مبارزه برايش كه آنچه خودتان.» توانايي به بلكه تغيير ايجاد در من توانايي به هاي ارزش براي جانشينش تهديدهاي درباره
  خطري انفجار بروز پي در كه داده گزارش آذربايجان
  جمهوري در كوچك هاي كشور كه بزرگي كشور به كنيم تبديل را رسيد قدرت به اوباما كه زماني ويسد، نم هوله دويچ سخنراني اين در آنچه شد. تبديل دموكراسي
  امريكايي امدادي هاي روه گازي لوله خط اين در شسوزي آت
  و يخواهد كه بود گفته كرده ترديد ابراز زمين گرمايش صورت به آينده سجمهور ريي به است شده انتخاب آزاد يكند.» اذيت دهد آزار را خودش اطراف اوباما نداشتند. درماني بيمه امريكهاي درصد 15 از بيش غيرمستقيم تاكيد بود، محسوس بهضوح يي
  05دقيقه گاز تزريق شده حاضر حادثه محل در
  بالفاصله هكننده آلود فسيلي هاي سوخت براي ها يت محدود شد.» خواهد انجام ميز لمت مسا اين مستلزم «دموكراسي كرد: تاكيد اوباما باراك از بيشتري بخش كوشيد كشور اين بيمه قانون اصالح با ميان آشكار تفاوت بر امريكا فعلي جمهوري
  رييس اقدامات درنتيجه شد. متوقف لوله خط اين به بردارد.
  طبيعي ميان از را زيست محي سخنراني اين در اوباما فرانسه، خبرگزاري گزارش به باشند. عقيده هم شكل يك يكپارچه همه كه نيست در دهد. قرار درماني بيمه پوشش زير را امريكا جامعه دونالد كه است چيزي آن با او هاي سياس ها اه
  ديدگ گاز نقل حمل سازه اين در سوزي آت گرفته،
  انجام اقتصاد عرصه در اوباما كارشناسان، اعتقاد به آينده جانشين ترامپ دونالد از نام ذكر يكبا بار ا تنه ولي داشتند، اختالف هم با كشور اين بنيانگذاران بيم فاقد كه كساني تعداد بود شده موفق او كار پايان زمامداري دوران است. داده را شان راي اج وعده
  ترامپ نداشته بر در جاني تلفات حادثه اين شده مهار
  طبيعي ميليارد 800 تزريق با او است. داشته بسياري هاي موفقي نژادپرستانه اظهارات به تلويحي اشاره با او كرد. ياد ود، كه دارند انتظار آنها كردند. مصالحه يكديگر با يت در نها همين ولي دهد، كاهش 9درصد به را هستند درماني به ديگر روز اخسفيد، در حضور سال از پس
  اوباما باكو حومه چال سنگه منطقه گازي لوله خط در
  است. صنايع نجات به موفق امريكا اقتصاد انهاي شري به دالر روا به نسبت انتخاباتي هاي بت رقا جريان در ترامپ تكه يك جز چيزي ما اساسي قانون كنيم. چنين نيز ما شد. كشور در بيمه عوارض افزايش باعث اصالحات برشمردن ضمن سخنراني اين در اوباما رسد.
  پايان داده روي شسوزي آت انفجار 2ار نيز اين از
  پيش در درصد 10 از را بيكاري نرخ شد كشور خودروسازي سياهپوستان، همچون ها اقليت عليه تبعيض داشتن به مردم، ما، ندارد. قدرتي هيچ خودش از نيست. كاغذ مردم از خود نطق در االتحده ايمت جمهوري ريي پيش سال «اگر گفت: خود دولت
  دستاوردهاي را آن دليل آذربايجان جمهوري نفت دولتي شركت
  كه دولت هاي الش اما رساند. درصد 4.6 به 2010 سال سفيدپوستان كه گفت داد هشدار مسلمانان مهاجران مانند تهديدهايي به ادامه در اوباما م.» هم درت آن در دموكراسي شروي پي هاي چال مقابل در خواست فصل كرد، خواهد معكوس را ركورد روند امريكا يتم
  گم بود. كرده اعالم فني
  نقص ناشي بهبود كشور اقتصادي بحران با مقابله براي اوباما جريان در يتبار آفريقاي هاي امريكاي كه بپذيرند بايد اشاره اقتصادي تهاي فرص نژادي تبعيض نابرابري، كسي به دموكراسي كه بدانند باشند متحد امريكا مناقشه كرد، خواهد آغاز كوبا با روابط در را
  جديدي يي عيينكننده تاثير او دولت مالي پولي هاي سياست از برخوردي آنان با كه نبودند آن خواهان خود راضهاي اعت داد، نخواهد نتيجه ما «دموكراسي است: گفته كرده كوشش تالش آن براي بايد بلكه شود، نم داده هديه حل گلوله يك حتي شليك بدون را ايران يي
  هسته دستمزد كاهش طرح اجراي نداشت. دنبال امريكا مردم زندگي وضعيت در برابر صورتي به آنها با خواستند مي بلكه شود، ويژه كند.» مهيا اقتصادي فرصت همه براي اينكه مگر كردن فرض بديهي كرد: تصريح حال اين با وي كرد. برد، خواهد بين از را القاعده متفكر مغز كرد،
  خواهد براساس كه يدهد پايان خود كار به درحالي اوباما آينده سجمهوري ريي از همچنين اوباما شود. برخورد خود سخنراني آخرين در امريكا ييسجمهوري گفت: اوباما است. دموكراسي براي تهديدي دموكراسي، تامين شهروند ميليون 20 براي بيمه حق گفتم مي كويت
  اگر در
  مديران 75درصد او از رضايت سطح شده منتشر يهاي نظرسنج صورتي به اقليمي تغييرات موضوع به خواست امريكا از يكي شاهد آينده 01روز در «جهان كرد: تصريح يشود محقق زماني تغيير كه است اين ام آموخته «آنچه اين اما است، بلندپروازانه اينها فتيد گي شما شد،
  خواهد ترك هنگام كلينتون بيل محبوبيت با كه رقمي است؛ خيانتي مشكل اين انكار او گفته به زيرا بپردازد جدي انتقال بود. خواهد ما دموكراسي هاي نشان انترين درخش گرد باشند داشته مشاركت آن در نيز عادي مردم كه داديم.» انجام هم با را كارها اين ما شد؛ انجام
  كارها كشور اين تاريخ در ار نخستبي براي كويت يكند.
  دولت برابري سفيد كاخ معضل به نسبت تر پيش ترامپ بود. خواهد آينده نسل به دموكراتيك طور كه سجمهوري ريي يك از قدرت وي كنند.» درخواست را آن يكديگر با آمده هم به كه جدي انتقادهاي باوجود معتقدند
  ناظران كاهش طرح ها، هزين كاهش هدف با اقدامي در
  و باال هاي وق حق كه مديراني مسووالن ماهانه
  دستمزد سوي از تصميم اين ايرنا، گزارش به كرد. آغاز را
  دارند هاي بخ در فعال مديران شده اتخاذ كويت
  دولت اماراتي ديپلمات شدن كشته كماندويي گروه مادورو اروپايي: مقام 17 امه
  ن ثبت شرط به تنها دارند كالني هاي دريافتي كه
  مختلف باال مزاياي حقوق از يوانند مت توجهي قابل افغانستان
  دستاورد در داد تشكيل ضدكودتا نميخواهد را امريكا بزرگي پوتين كويت، در اقتصادي عرف براساس باشند.
  برخوردار بيش ماهانه حقوق كه اجرايي هاي اه دستگ ارشد
  مديران جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه توجهي قابل بخش كنند مي دريافت دالر هزار 10
  از هاي انفجا در كشور اين ديپلمات كه است كرده تاييد عربي متحده امارات مادورو نيكالس بركناري به ونزوئال پارلمان اينكه از پس روز دو شرقي اروپاي كشورهاي از ديگر ديپلمات 16 بلغارستان ييسجمهور
  ر موضوع اين يدهند اختصاص خود به را بودجه
  از در سهشنبه عصر انتحاري حمله پي در هاند. شد كشته قندهار واليت شب شنبه سه كرد، اعالم باطل را راي اين عالي دادگاه داد راي كشور اين جمهوري رييس «منافع از دفاع امريكا، منتخب جمهور ريي ترامپ، دونالد به هيي نام در
  مركزي كاهش هدف با كه است داشته آن بر را كويتي
  مسووالن سليم نمايندگان، مجلس جانبي ساختمان جنوبي ضلع در واقع كابل داراالمان جاده كماندويي گروه يك بوده كودتا براي تالش قرباني اينكه ادعاي با مادورو سفيد كاخ نزديكي پيامدهاي مورد در شدند خواستار را مشترك» اهداف
  و كنند. اتخاذ مورد اين در تدابيري ا،
  هزين هاي زارش «گ گفت: ايرنا به چهارشنبه روز كابل انهاي بيمارست عمومي رييس رسولي، مادورو نيكالس فرانسه، خبرگزاري گزارش به است. داده تشكيل ضدكودتا پست واشنگت روزنامه اينترنتي پايگاه از نقل به ايرنا دادند. هشدار كرملين
  و قرار وي اختيار در شده آوري جم كابل شهر هاي ان بيمارست همه از مربوطه تبعات با آنها كه گفت مخالفان تهديد با تلويزيوني نطق در پيشتر روز يك مركزي اروپاي كشورهاي پيشين فعلي مقامات از نفر 17 داد،
  گزارش كيه تر در كارآفرين 60 بازداشت مجروحان تعداد 63فر به هها كشت شمار زارشها، اين اساس بر است گرفته مواجه ملي مجلس نشست در جمهور رييس بركناري براي خود درخواست «پوتين، نوشتند: ترامپ به خطاب يي نامه در محلي وقت به سهشنبه روز
  شرقي نفر را كشتهها شمار تر پيش افغانستان رسمي مقامات است.» رسيده نفر 76 به متشكل ضدكودتا كماندويي گروه «يك است: گفته مادورو شد. خواهند شما، متحدان عنوان به ما اما خواهد؛ نم را امريكا بزرگي روسيه، جمهور
  ريي به كه تركيه سرشناس كارآفرين 110 از 06نفر استاندار افغانستان، مقامات گفته به بودند. كرده 81اعالم فر را يها زخم تعداد درباره ونزوئال جمهوري رييس ام.» كرده اندازي راه امنيتي ارشد مقامات از پليفنليف روزن امضاي به كه نامه اين در يخواهيم.» را شما صالح
  خير كمك آوري جم گولن حاهلل فت گروه با ارتباط
  اتهام نمايندگان برخي حال، عين در بودند. يها زخم ميان در نيز امارات سفير قندهار سخني بست، خواهند كار به اپوزيسيون عليه كماندويي گروه اين كه اقداماتي توماس روماني، پيشين جمهور رييس باسيسكو ترايان بلغارستان، ييسجمهور
  ر دستگير فتو- به موسوم وي- به متعلق سازمان به
  مالي جان انفجار اين در مجلس ساختمان كاركنان از نفر 30 كه كردند اعالم هم مجلس شكست آنچه دليل به دوشنبه ونزوئال دولت مخالف قانونگذاران است. نگفته ييسجمهور فرايبرگا ويكه وايرا استوني، سابق جمهور ييس ايلوس
  هندريك شدند. زندان روانه بازداشت چهارشنبه بودند،
  شده عربي امارات رسمي خبرگزاري الميادي تلويزيوني شبكه اند. داده دست از را خود مادورو بركناري به راي كردند، توصيف كشور اقتصادي بحران رفع در ديگر مقامات برخي استوني سابق خارجه امور وزير بيلت كارل لتوني،
  پيشين جرايم ترور با مبارزه پليس ان، ان س گزارش
  به در بشردوستانه هاي ان سازم در كشور اين فعاالن از 5فر كه كرد اعالم هم متحده بروز باعث كه دانند مي اقتصادي بحران مسوول را مادورو مخالفان، دادند. با كه دههايي معاه به كه شما متحدان عنوان به «ما است: آمده رسيده،
  اروپايي طي شهر اين دادستاني حكم با استانبول نيافته
  سازما در 5نفر اين بودند. افغانستان قندهار شهر سهنبه روز انفجار شدگان كشته ميان است. شده غذايي مواد دارو كمبود جريان در غارت مهلك هاي شورش يخواهيم امريكا جديد كنگره در دولت در مقامات از متعهديم، داريم
  شما كارآفرينان از 011نفر تركيه، شهر 35 در
  عملياتي فعاليت بشردوستي تحصيالت توسعه، كار در كه دادند دست از را خود جان حالي حمايت تحت هاي كاپيتاليست توطئه نتيجه بحران اين كه يگويد مادورو ما آزادي آتالنتيك قدرت صلح، جمله از مشترك اهداف منافع از دفاع در
  كه اتمام از بعد كه بود كرده دستگير را تريك
  سرشناس احترام در داد دستور امارات سهور جيم ري النهيان، زايد بن خليفه شيخ كردند. هاي گذاري سرمايه از مجموعهيي به اشاره با همچنين وي است. متحده اياالت پيروزي از كه كردند تاكيد نامه اين در همچنين مقامات اين باشند.» قدم
  ثابت از 06نفر چهارشنبه شدند اعزام دادسرا يه ويب ها
  بازج افراشته نيمه حالت به 3روز مدت به را كشور مهاي پرچ نيروها، اين براي عزاداري كرده دفاع خود عملكرد از آموزش مسكن عمومي، سالمت بخش در دولتي مشتاق ميكنند استقبال امريكا جمهوري رياست انتخابات در ترامپ
  دونالد كودتاي پرونده به يننده رسيدگ دادگاه حكم به
  آنها امارات رييس ناي توزير نخس دوبي، حاكم مكتوم، آل راشد بن محمد شيخ درآورند. المللي بين صندوق يابد. مي پايان 2019 مادورو رياستجمهوري دوره است. اطلس اقيانوس سوي دو روابط تقويت براي امريكا جديد دولت با
  همكاري شدند. زندان روانه بازداشت جوالي، 15
  نافرجام مذهبي يا اخالقي انساني، توجيه «هيچ نوشت: خود توييتر صفحه در متحده عربي از بيش تورمي با ونزوئال كه كرده بيني پيش خود گزارش آخرين در پول ترامپ چنانچه كه دادند هشدار نامه اين كنندگان مضا حال عين در
  هستند. با 2016 جوالي 15 نافرجام كودتاي دنبال به
  آنكارا يكنند، تالش ديگران به كمك براي كه افرادي شدن كشته گذاري بم اين براي اختصاص خود به را جهان در تورم نرخ باالترين 2017 در درصد 2000 اقدام اين شود، همدست پوتين با بگيرد پيش در را ديگري مسير
  بخواهد عمليات دولت، عليه كودتا به گولن گروه كردن
  متهم اين بهداشت وزارت از نقل به افغانستان هاي رسان برخي حال اين در ندارد.» وجود در تورم كنوني نرخ پول، بينالمللي صندوق گزارش براساس داد. خواهد هاي زارش طبق داشت. خواهد امريكا اروپا براي بسياري منفي
  پيامدهاي در گروه اين عناصر پاكسازي براي ردهيي گست
  بسيار دادند. خبر 08فر به يها زخم شمار افزايش 54نفر به هها كشت شمار افزايش از كشور بود. خواهد برابر دو از بيش آينده سال در كه است درصد 720 ونزوئال دو بين بزرگ معامالت احتمال پوتين ترامپ روابط مانداز چش شده،
  منتشر بيش تاكنون كرد. شروع حكومتي هاي اه دستگ
  درون اين از ديگر برخي است گرفته عهده بر را انفجارها مسووليت طالبان ويند برخي 500 هزار امروز كه ذرت نان يك قيمت كه گفت توان مي ترتيب بدين در اما است؛ داشته پي در را امريكا سنتي متحدان از بسياري نگراني
  كشور، شده، پاكسازي دولتي هاي اه دستگ از نفر 041زار
  از حمالت اين مسوول عنوان به را خودش محلي رقباي طالبان كه اند داده خب مساله (5دالر بوليوار هزار 55 به 2017 سال در است دالر) سنت 25( بوليوار از بيش شرقي مركزي اروپاي كشورهاي در امريكا طرفدار رهبران ميان
  اين هزاران وقفي 51دانشگاه شده، مصادره شركت
  صدها است. كرده معرفي داشت. خواهد قيمت سنت) 51 ديد. خواهند زيان
  ديگران است. شده تعطيل نيز آموزشي موسسه
دردسرهاي ناتمام «ليره» در 2017
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
دردسرهاي ناتمام «ليره» در 2017
نيم‌نگاهي به شرايط ناگوار اقتصادي تركيه در سال پيش‌رو


گروه جهان  طلا تسليمي   

بسياري انتظار داشتند پس از سقوط‌هاي متوالي ارزش ليره در سال گذشته، ارز تركيه امسال روزهاي بهتري را شاهد باشد. اما اوضاع چندان خوب به نظر نمي‌رسد. در عين حال، خودداري بانك مركزي تركيه از اقدام براي بهبود شرايط و افزايش بيش از حد انتظار نرخ تورم كه سبب شد ليره به ضعيف‌ترين ارز سال 2017 تبديل شود، به بحران سياسي تركيه هم دامن زده است.

بلومبرگ در گزارشي به قلم كنستانتين كوركولاس و ايزابل فينكل نوشت، ارزش ليره در 8 روز آغازين معاملات تجاري در سال جديد ميلادي كاهشي 8.6درصدي در برابر دلار داشت كه اين ميزان را مي‌توان به سقوط 17درصدي ليره در سال گذشته افزود. سرعت كاهش ارزش ليره به‌ اندازه‌يي شديد بود كه سبب شد سقوط ديگر ارزهاي ضعيف در مقابل آن كم‌اهميت جلوه كند؛ براي نمونه، پزو مكزيك دومين ارز با عملكرد ضعيف در جهان در سال 2017 محسوب مي‌شود و با اين حال، ارزش آن تنها نصف ارزش ليره سقوط كرده است. توصيف آسيب‌هاي ناشي از ارزش ليره چندان ساده نيست، اما شايد بتوان علل سقوط اين ارز را با اشاره به چند موضوع كلي توضيح داد. بانك مركزي منفعل

درحالي كه بانك مركزي امريكا در چرخه‌ تدابير سختگيرانه به‌سر مي‌برد، بانك مركزي تركيه به كلي از مهلكه كنار كشيده است. طبق جديدترين آمارهاي منتشر شده، اقتصاد تركيه براي نخستين مرتبه در هفت سال گذشته با ركود شديد مواجه شده و در همين حال، بانك مركزي كه رياست آن را مراد ستينكايا برعهده دارد، براي حمايت از رشد ازسوي سياستمداراني چون رجب طيب اردوغان رييس‌جمهور تركيه، تحت‌فشار است. آنها بيانيه‌هايي را صادر كردند كه از نظر معامله‌كنندگان، تعهد بانك مركزي به خودداري از افزايش نرخ بهره منجر مي‌شود و بدين‌ترتيب ارزش ليره افزايش نمي‌يابد.

با افزايش منافع در بازارهاي توسعه‌يافته، سرمايه‌گذاران براي نگهداري دارايي‌ها برمبناي ليره، بازگشت سرمايه نسبتا بيشتري را خواستار هستند. با اين حال، بانك مركزي به جاي اينكه نرخ بهره را افزايش دهد تا به ارزش ليره هم اضافه شود، بالاترين نرخ وام‌دهي را در ماه مارس در مجموع 250واحد پايه كاهش داد و اين درحالي بود كه نرخ وام‌دهي يك شبه را 25 واحد پايه و بازخريد يك هفته‌يي را 50واحد پايه افزايش داده بود. موارد ياد شده تنها افزايش‌هاي نرخ بهره توسط بانك مركزي در دوره‌يي سه ساله بودند و در همين مدت، ارزش ليره كاهشي حدودا 15درصدي داشت. حتي باوجود افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا كه فشارها بر ليره را افزايش مي‌داد، بانك مركزي ماه گذشته همچنان از افزايش نرخ بهره خودداري كرد و اين نرخ را ثابت نگه داشت. تورم سرسام‌آور

ضعف شديد ارز به افزايش نرخ تورم هم دامن مي‌زند. رشد قيمت مصرف‌كننده ماه گذشته تسريع يافت و به 8.53درصد رسيد كه اين ميزان 3.5 واحد درصد از هدف تعيين شده از سوي بانك مركزي تركيه بيشتر بود؛ اگرچه 6سال متوالي است كه نرخ تورم در تركيه با اهداف بانك مركزي اين كشور مغايرت دارد! استراتژيست‌هاي شركت خدمات مالي «يوني‌كرديت» افزايش 12درصدي نرخ تورم در سال جاري ميلادي را پيش‌بيني و به سرمايه‌گذاران توصيه كرده‌اند از خريد اوراق قرضه برمبناي ارز داخلي (ليره) خودداري كنند.  براي اقتصادي كه براي تامين مالي كسري بودجه كنوني به‌شدت به پول خارجي وابسته است، يك مشكل بسيار بزرگ محسوب مي‌شود و اين درحالي است كه طبق پيش‌بيني‌ها، كسري بودجه امسال به 5درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. افزايش بها به‌عنوان نيروي بازدارنده در مقابل سرمايه‌گذاري خارجي عمل مي‌كند، چراكه سرمايه‌گذاران نگران هستند در پي افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش ليره، ارزش دارايي‌هاي آنها نيز كاهش يابد.

  بي‌تفاوتي ترك‌ها

ترك‌ها نسبت به كاهش ارزش ليره بي‌تفاوت شده‌اند. اردوغان روز دوم ماه دسامبر شهروندان را به حمايت از ليره ترغيب كرد و گفت: «آنهايي كه زير تخت‌هاي خود ارز نگهداري مي‌كنند، بايد بيايند و پول‌هاي‌شان را به طلا تبديل كنند؛ بايد بيايند و پول‌هاي‌شان را به ليره تبديل كنند!» در ادامه اين درخواست همچنين اين تهديد مطرح شد كه هر كسي از عمل به اين درخواست رييس‌جمهور سر باز بزند، 6.6 درصد از ارزش پس‌اندازش كاهش خواهد يافت؛ اما آمارهاي مربوط به سپرده ارزي نشان مي‌دهند كه بيشتر ترك‌ها اين خواسته اردوغان را ناديده گرفته‌اند. بدهي شركت‌ها

لازم به ذكر است كه شركت‌هاي مقروض تركيه كه مبالغ سنگيني را به ارزهاي بدون نوسان ارزشي وام گرفته‌اند، اكنون با افزايش سعودي بدهي ارزي خود مواجه هستند. فاصله ميان بدهي خارجي بخش شركتي و دارايي‌ها تا ماه سپتامبر به ركورد 213ميليارد دلار افزايش يافت.

درحالي كه ارزش ليره كاهش مي‌يابد، شركت‌ها با بدهي‌هاي خارجي براي خريد دلار براي پرداخت بدهي‌هاي‌شان غوغا به راه خواهند انداخت. شايد يكي از دلايلي كه بانك مركزي روز سه‌شنبه مداخله و اعلام كرد كه نياز كمتر بانك‌ها به ذخاير ارز خارجي به افزايش ارزش ليره منجر نشده، همين بوده است. نيهات زيبكچي وزير اقتصاد تركيه، در گفت‌وگو با بلومبرگ تصريح كرد كه كشورش درنظر دارد محدوديت‌هاي شديدتري را در زمينه وام‌گيري خارجي شركت‌ها درنظر بگيرد. تقابل سياست و اقتصاد

پس از دو دوره انتخابات سراسري مجزا در سال‌هاي 2014 و 2015، تركيه سال گذشته يك كودتاي نافرجام را هم تجربه كرد. دولت تركيه در سال 2015 كمپين مبارزاتي عليه جدايي‌طلبان در جنوب شرقي كشور را آغاز و حملات تروريستي گسترده‌يي را در بسياري از شهرهاي بزرگ تجربه كرد كه مسووليت برخي را كردها و برخي ديگر را تروريست‌هاي داعش برعهده گرفتند. تنها يك ساعت مانده به آغاز سال 2017 ميلادي، حمله يكي از تروريست‌هاي داعش به كلوپ شبانه‌ ساحلي در شهر استانبول 39 كشته بر جاي گذاشت كه به مثابه زنگ خطري بود تا نشان دهد مشكلات تركيه هنوز حل نشده‌ است.

در عين حال، پارلمان تركيه به اصلاحيه قانون اساسي كه به افزايش قدرت رييس‌جمهور منجر مي‌شود، راي مثبت داد كه به موجب آن قدرت‌ اجرايي از پارلمان به دفتر رييس‌جمهور اردوغان منتقل مي‌شود. البته بدون تغييرات مزبور هم رييس‌جمهور در سال‌هاي اخير بخش اعظمي از قدرت در كشور را در دست گرفته بود و حتي در دوران پس از كودتاي نافرجام تدابير سختگيرانه‌تري را به بهانه وضعيت فوق‌العاده در كشور به اجرا گذاشته است. پاكسازي كه به بهانه مقابله با عوامل كودتا آغاز شد، اكنون به سركوب شديد همه دشمنان اردوغان، حملات گسترده به رسانه‌ها و حتي نمايندگان مجلس و اخراج شمار زيادي از كارمندان دولت منجر شده است.نویسنده:
هشدار اوباما درباره تهديد ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
هشدار اوباما درباره تهديد ترامپ
نطق خداحافظي رييس‌جمهور امريكا: دموكراسي را حفظ كنيد


گروه جهان  

باراك اوباما سخنراني خداحافظي خود را به‌عنوان چهل‌وچهارمين رييس‌جمهوري ايالات‌متحده در شيكاگو و در برابر بيش از 18هزار نفر ايراد كرد. او سخنراني پيروزي چهار سال پيش مقابل ميت رامني نامزد جمهوري‌خواهان را در همين نقطه ايراد كرده بود.

به گزارش سي‌ان‌ان، نطق خداحافظي باراك اوباما كه ظاهرا درباره تشريح تلاش‌ها و اهداف وي در 8سال حضورش در كاخ‌سفيد بود به هشدار و زنگ خطري درباره تهديدهاي جانشينش براي ارزش‌هاي امريكايي و دموكراسي تبديل شد. آنچه در اين سخنراني 50دقيقه‌يي به‌وضوح محسوس بود، تاكيد غيرمستقيم رييس‌جمهوري فعلي امريكا بر تفاوت آشكار ميان ديدگاه‌ها و سياست‌هاي او با آن چيزي است كه دونالد ترامپ وعده اجراي‌شان را داده است. دوران زمامداري اوباما پس از 8 سال حضور در كاخ‌سفيد، 9روز ديگر به پايان مي‌رسد. اوباما در اين سخنراني ضمن برشمردن دستاوردهاي دولت خود گفت: «اگر 8 سال پيش مي‌گفتم امريكا روند ركورد را معكوس خواهد كرد، فصل جديدي را در روابط با كوبا آغاز خواهد كرد، مناقشه هسته‌يي ايران را بدون شليك حتي يك گلوله حل خواهد كرد، مغز متفكر القاعده را از بين خواهد برد، اگر مي‌گفتم حق بيمه براي ۲۰ ميليون شهروند تامين خواهد شد، شما مي‌گفتيد اينها بلندپروازانه است، اما اين كارها انجام شد؛ ما اين كارها را با هم انجام داديم.»

ناظران معتقدند باوجود انتقادهاي جدي كه به سياست‌هاي اوباما در خاورميانه وارد است، مهم‌ترين پيروزي او در عرصه نبرد با تروريسم كشتن رهبر القاعده بوده است. در ماه مه ۲۰۱۱ در جريان يك حمله برنامه‌ريزي شده، امريكا موفق به كشتن اسامه بن‌لادن شد. اما سازمان القاعده پس از آن نيز به‌عنوان يك جريان تروريستي به حيات خود ادامه داد.

رييس‌جمهوري امريكا با اعلام اينكه نسبت به آينده در مقايسه با زماني كه روي كار آمد، خوش‌بين‌تر است، گفت: «از شما (مردم) مي‌خواهم باور داشته باشيد، نه به توانايي من در ايجاد تغيير بلكه به توانايي خودتان.»

دويچه‌وله مي‌نويسد، زماني كه اوباما به قدرت رسيد بيش از ۱۵درصد امريكايي‌ها بيمه درماني نداشتند. اوباما با اصلاح قانون بيمه اين كشور كوشيد بخش بيشتري از جامعه امريكا را زير پوشش بيمه درماني قرار دهد. در پايان كار او موفق شده بود تعداد كساني كه فاقد بيمه‌ درماني هستند را به ۹درصد كاهش دهد،‌ ولي همين اصلاحات باعث افزايش عوارض بيمه در كشور شد.

رييس‌جمهوري ايالات‌متحده در نطق خود از مردم خواست در مقابل چالش‌هاي پيش‌روي دموكراسي در امريكا متحد باشند و بدانند كه دموكراسي به كسي هديه داده نمي‌شود، بلكه بايد براي آن تلاش و كوشش كرد. وي با اين حال تصريح كرد: بديهي فرض كردن دموكراسي، تهديدي براي دموكراسي است. اوباما گفت: «آنچه آموخته‌ام اين است كه تغيير زماني محقق مي‌شود كه مردم عادي نيز در آن مشاركت داشته باشند و گرد هم آمده و با يكديگر آن را درخواست كنند.» وي همچنين تصريح كرده، يكي ديگر از خطرهاي پيش‌روي دموكراسي مساله ترس است كه باعث مي‌شود تعادل نظام دموكراتيك به‌هم بخورد.

اوباما با اشاره به چالش‌هاي پيش‌روي كشورش گفت: «هوشيار باشيم اما نترسيم. داعش مردم بي‌گناه را مي‌كشد،‌ اما آنها نمي‌توانند امريكا را شكست دهند، مگر اينكه در اين جنگ، ما به قانون اساسي و اصول بنياني خود خيانت كنيم... رقبايي چون چين و روسيه نمي‌توانند مانند ما در جهان موثر باشند مگر اينكه ما آنچه كه برايش مبارزه مي‌كنيم، رها كنيم و كشور خود را تبديل كنيم به كشور بزرگي كه كشور‌هاي كوچك در اطراف خودش را آزار مي‎دهد و اذيت مي‌كند.»

باراك اوباما تاكيد كرد: «دموكراسي مستلزم اين نيست كه همه يكپارچه و يك‌شكل و هم‌عقيده باشند. بنيانگذاران اين كشور با هم اختلاف داشتند، ولي در‌‌نهايت با يكديگر مصالحه كردند. آنها انتظار دارند كه ما نيز چنين كنيم. قانون اساسي ما چيزي جز يك تكه كاغذ نيست. از خودش هيچ قدرتي ندارد. ما، مردم، به آن قدرت مي‌دهيم.» اوباما در ادامه به تهديدهايي مانند نابرابري، تبعيض نژادي و فرصت‌هاي اقتصادي اشاره كرده و گفته است: «دموكراسي ما نتيجه نخواهد داد، مگر اينكه براي همه فرصت اقتصادي مهيا كند.»

رييس‌جمهوري امريكا در آخرين سخنراني خود تصريح كرد: «جهان در 10 روز آينده شاهد يكي از درخشان‌ترين نشانه‌هاي دموكراسي ما خواهد بود. انتقال قدرت از يك رييس‌جمهوري كه به‌طور دموكراتيك و آزاد انتخاب شده است به رييس‌جمهور آينده به صورت مسالمت‌آميز انجام خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اوباما در اين سخنراني تنها يك‌بار با ذكر نام از دونالد ترامپ جانشين آينده خود، ياد كرد. او با اشاره تلويحي به اظهارات نژادپرستانه ترامپ در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي نسبت به روا داشتن تبعيض عليه اقليت‌ها همچون سياهپوستان، مهاجران و مسلمانان هشدار داد و گفت كه سفيدپوستان بايد بپذيرند كه امريكايي‌هاي آفريقايي‌تبار در جريان اعتراض‌هاي خود خواهان آن نبودند كه با آنان برخوردي ويژه شود، بلكه مي‌خواستند با آنها به صورتي برابر برخورد شود. اوباما همچنين از رييس‌جمهوري آينده امريكا خواست به موضوع تغييرات اقليمي به صورتي جدي بپردازد زيرا به گفته او انكار اين مشكل خيانتي به نسل آينده خواهد بود. ترامپ پيش‌تر نسبت به معضل گرمايش زمين ابراز ترديد كرده و گفته بود كه مي‌خواهد محدوديت‌ها براي سوخت‌هاي فسيلي آلوده‌كننده محيط‌زيست را از ميان بردارد.

به اعتقاد كارشناسان، اوباما در عرصه اقتصاد موفقيت‌هاي بسياري داشته است. او با تزريق ۸۰۰ميليارد دلار به شريان‌هاي اقتصاد امريكا موفق به نجات صنايع خودروسازي كشور شد و نرخ بيكاري را از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۰ به 6.4درصد رساند. اما تلاش‌هاي دولت اوباما براي مقابله با بحران اقتصادي كشور و بهبود ناشي از سياست‌هاي پولي و مالي دولت او تاثير تعيين‌كننده‌يي در وضعيت زندگي مردم امريكا به‌دنبال نداشت.

اوباما درحالي به كار خود پايان مي‌دهد كه براساس نظرسنجي‌هاي منتشر شده سطح رضايت از او ۵۷درصد است؛ رقمي كه با محبوبيت بيل كلينتون ‌هنگام ترك كاخ‌سفيد برابري مي‌كند.نویسنده:
نامه 17 مقام اروپايي: پوتين بزرگي امريكا را نمي‌خواهد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
نامه 17 مقام اروپايي: پوتين بزرگي امريكا را نمي‌خواهد


گروه جهان

رييس‌جمهور بلغارستان و 16 ديپلمات ديگر از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي در نامه‌يي به دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا، دفاع از «منافع و اهداف مشترك» را خواستار شدند و در مورد پيامدهاي نزديكي كاخ سفيد و كرملين هشدار دادند.  ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد، 17 نفر از مقامات فعلي و پيشين كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي روز سه‌شنبه به وقت محلي در نامه‌يي خطاب به ترامپ نوشتند: «پوتين، رييس‌جمهور روسيه، بزرگي امريكا را نمي‌خواهد؛ اما ما به عنوان متحدان شما، خير و صلاح شما را مي‌خواهيم.» در اين نامه كه به امضاي روزن پليفنليف رييس‌جمهور بلغارستان، ترايان باسيسكو رييس‌جمهور پيشين روماني، توماس هندريك ايلوس رييس‌جمهور سابق استوني، وايرا ويكه فرايبرگا رييس‌جمهور پيشين لتوني، كارل بيلت وزير امور خارجه سابق استوني و برخي مقامات ديگر اروپايي رسيده، آمده است: «ما به عنوان متحدان شما كه به معاهده‌هايي كه با شما داريم متعهديم، از مقامات در دولت و در كنگره جديد امريكا مي‌خواهيم كه در دفاع از منافع و اهداف مشترك از جمله صلح، قدرت آتلانتيك و آزادي ما ثابت قدم باشند.» اين مقامات همچنين در اين نامه تاكيد كردند كه از پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا استقبال مي‌كنند و مشتاق همكاري با دولت جديد امريكا براي تقويت روابط دو سوي اقيانوس اطلس هستند. در عين حال امضا‌كنندگان اين نامه هشدار دادند كه چنانچه ترامپ بخواهد مسير ديگري را در پيش بگيرد و با پوتين همدست شود، اين اقدام پيامدهاي منفي بسياري براي اروپا و امريكا خواهد داشت.  طبق گزارش‌هاي منتشر شده، چشم‌انداز روابط ترامپ و پوتين و احتمال معاملات بزرگ بين دو كشور، نگراني بسياري از متحدان سنتي امريكا را در پي داشته است؛ اما در اين ميان رهبران طرفدار امريكا در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي بيش از ديگران زيان خواهند ديد.نویسنده:
مادورو گروه كماندويي ضدكودتا تشكيل داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
مادورو گروه كماندويي ضدكودتا تشكيل داد


گروه جهان

 دو روز پس از اينكه پارلمان ونزوئلا به بركناري نيكلاس مادورو رييس‌جمهوري اين كشور راي داد و دادگاه عالي اين راي را باطل اعلام كرد، مادورو با ادعاي اينكه قرباني تلاش براي كودتا بوده يك گروه كماندويي ضدكودتا تشكيل داده است.  به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيكلاس مادورو يك روز پيش‌تر در نطق تلويزيوني با تهديد مخالفان گفت كه آنها با تبعات درخواست خود براي بركناري رييس‌جمهور در نشست مجلس ملي مواجه خواهند شد. مادورو گفته است: «يك گروه كماندويي ضدكودتا متشكل از مقامات ارشد امنيتي راه‌اندازي كرده‌ام.» رييس‌جمهوري ونزوئلا درباره اقداماتي كه اين گروه كماندويي عليه اپوزيسيون به‌كار خواهند بست، سخني نگفته است. قانونگذاران مخالف دولت ونزوئلا دوشنبه به‌دليل آنچه شكست در رفع بحران اقتصادي كشور توصيف كردند، راي به بركناري مادورو دادند. مخالفان، مادورو را مسوول بحران اقتصادي مي‌دانند كه باعث بروز شورش‌هاي مهلك و غارت در جريان كمبود دارو و مواد غذايي شده است. مادورو مي‌گويد كه اين بحران نتيجه توطئه كاپيتاليست‌هاي تحت‌حمايت ايالات‌متحده است. وي همچنين با اشاره به مجموعه‌يي از سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در بخش سلامت عمومي، مسكن و آموزش از عملكرد خود دفاع كرده است. دوره رياست‌جمهوري مادورو 2019 پايان مي‌يابد.  صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود پيش‌بيني‌ كرده كه ونزوئلا با تورمي بيش از 2000درصد در 2017 بالاترين نرخ تورم در جهان را به خود اختصاص خواهد داد. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ كنوني تورم در ونزوئلا 720درصد است كه در سال آينده بيش از دو برابر خواهد بود. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه قيمت يك نان ذرت كه امروز 2 هزار و 500 بوليوار (25سنت دلار) است در سال 2017 به 55 هزار بوليوار (5دلار و 51سنت) قيمت خواهد داشت.نویسنده:
كشته شدن 5 ديپلمات اماراتي در افغانستان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
كشته شدن 5 ديپلمات اماراتي در افغانستان


گروه جهان

امارات متحده عربي تاييد كرده است كه 5 ديپلمات اين كشور در انفجار‌هاي سه‌شنبه شب ولايت قندهار كشته شده‌اند. در پي حمله انتحاري عصر سه‌شنبه در جاده دارالامان كابل واقع در ضلع جنوبي ساختمان جانبي مجلس نمايندگان، سليم رسولي، رييس عمومي بيمارستان‌هاي كابل روز چهارشنبه به ايرنا گفت: «گزارش‌هاي مربوطه از همه بيمارستان‌هاي شهر كابل جمع‌آوري شده و در اختيار وي قرار گرفته است و بر اساس اين گزارش‌ها، شمار كشته‌ها به 36 نفر و تعداد مجروحان به 76نفر رسيده است.» مقامات رسمي افغانستان پيش‌تر شمار كشته‌ها را 7 نفر و تعداد زخمي‌ها را 18 نفر اعلام كرده بودند.  به گفته مقامات افغانستان، استاندار قندهار و سفير امارات نيز در ميان زخمي‌ها بودند. در عين حال، برخي نمايندگان مجلس هم اعلام كردند كه 30 نفر از كاركنان ساختمان مجلس در اين انفجار جان خود را از دست داده‌اند.  شبكه تلويزيوني الميادين‏، خبرگزاري رسمي امارات عربي متحده هم اعلام كرد كه 5نفر از فعالان اين كشور در سازمان‌هاي بشردوستانه در ميان كشته‌شدگان انفجار روز سه‌شنبه شهر قندهار افغانستان بودند. اين 5 نفر در حالي جان خود را از دست دادند كه در كار توسعه، تحصيلات و بشردوستي فعاليت مي‌كردند. شيخ خليفه بن زايد النهيان، رييس‌جمهور امارات دستور داد در احترام و عزاداري براي اين نيروها، پرچم‌هاي كشور را به مدت 3 روز به حالت نيمه افراشته درآورند. شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دوبي، نخست‌وزير و نايب‌رييس امارات عربي متحده در صفحه توييتر خود نوشت: «هيچ توجيه انساني، اخلاقي يا مذهبي براي اين بمب‌گذاري و كشته شدن افرادي كه براي كمك به ديگران تلاش مي‌كنند، وجود ندارد.»  در اين حال برخي رسانه‌هاي افغانستان به نقل از وزارت بهداشت اين كشور از افزايش شمار كشته‌ها به 45نفر و افزايش شمار زخمي‌ها به 80 نفر خبر دادند. برخي مي‌گويند طالبان مسووليت انفجارها را بر عهده گرفته است و برخي ديگر از اين مساله خبر داده‌اند كه طالبان رقباي محلي خودش را به عنوان مسوول اين حملات معرفي كرده است.

 نویسنده:
العبادي: فقط عقب‌نشيني تركيه از بعشيقه را مي‌خواهيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
العبادي: فقط عقب‌نشيني تركيه از بعشيقه را مي‌خواهيم


گروه جهان   نخست‌وزير عراق تاكيد كرده است كه دولتش به كمتر از عقب‌نشيني نيروهاي تركيه از پادگان بعشيقه در شمال موصل راضي نمي‌شود.

بينالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه در سفر هفته گذشته خود به عراق گفته بود كه آنكارا دنبال حل مسالمت‌آميز اختلافات دو كشور در اين باره است. نخست‌وزير عراق نيز در كنفرانس خبري مشترك با ييلدريم تاكيد كرده بود كه آنكارا وعده داده نيروهاي خود را از پادگان بعشيقه خارج خواهد كرد. با اين حال وزير دفاع تركيه اخيرا گفته كه حضور نيروهاي اين كشور در بعشيقه ضروري است و آنكارا مساله حضور نيروهايش در عراق را پس از پاكسازي كامل داعش از اين كشور به صورت دوستانه حل مي‌كند؛ سخناني كه با واكنش حيدر العبادي روبه‌رو شده است.

به گزارش روزنامه مستقل راي اليوم، حيدر العبادي در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته است: «پادگان بعشيقه براساس حاكميت ملي يك پادگان عراقي است و ما بر سر آن با تركيه مذاكره نمي‌كنيم. بعشيقه جزو خاك عراق است و هيچ نزاعي نبايد بر سر آن وجود داشته باشد. حضور نيروهاي تركيه در پادگان بعشيقه جايز نيست.» بعشيقه در منطقه اقليم كردستان قرار دارد و آنكارا مي‌گويد؛ حضورش در اين پادگان نظامي با اجازه اقليم و براي كمك به نظاميان عراق بوده است. العبادي گفته است: «تركيه‌يي‌ها وعده دادند كه نيروهايشان را از پادگان بعشيقه خارج خواهند كرد. ما اميدواريم كه اين تصميم را بگيرند چراكه تركيه خود نيز امروز از اقدامات تروريستي رنج مي‌برد. ما به كمتر از عقب‌نشيني نيروهاي تركيه از پادگان بعشيقه راضي نمي‌شويم.» نخست‌وزير عراق گفته است: «عراق نه تنها مي‌خواهد سطح بحران‌ها با كشورهاي همجوار را به صفر برساند بلكه خواهان تقويت روابط با اين كشورها نيز هست. ما به بينالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه گفتيم كه روابط بغداد و آنكارا بدون عقب‌نشيني نيروهاي تركيه نمي‌تواند يك گام به جلو بردارد.»

العبادي در بخش ديگري از سخنانش از اهميت گزارش‌ رسانه‌هاي بين‌المللي درباره احتمال فروپاشي سد موصل كاسته و گفته است: «ميزان خطر درباره سد موصل بسيار اندك است اما ما بايد تمام تدابير لازم را اتخاذ كنيم. يك شركت ايتاليايي هست كه ما با آن براي بررسي اين مساله قرارداد بسته‌ايم و اين شركت مستقيما فعاليت خود را آغاز كرده است. در نتيجه دروازه پاييني سد اصلاح شد و در زمان كنوني خطري وجود ندارد. سطح تهديد بسيار پايين است اما اگر اين اتفاق بيفتد، شاهد فاجعه خواهيم بود.»

نخست‌وزير عراق گفته است: «ما شاهد فروپاشي شديد نيروهاي داعش در موصل هستيم. منفجر كردن پل‌ها هرگز مانع ما براي آزادي شهر نيست. ما همچنين شاهد فروپاشي داعش در حويجه هستيم و روند آزادي اين شهر به زودي آغاز خواهد شد. داعش مي‌خواهد، ضربه كوبنده در موصل را با انفجارهاي تروريستي اخير جبران كند.»

 نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/10/23
از منطقه


مهار آتش‌سوزي خطوط لوله‌ گازي حومه باكو

آتش‌سوزي ناشي از انفجار هفته گذشته در خط لوله گازي منطقه سنگه چال حومه باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان مهار شد. وزارت حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان گزارش داده كه در پي بروز انفجار و آتش‌سوزي در اين خط لوله گازي گروه‌هاي امدادي بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و تزريق گاز طبيعي به اين خط لوله متوقف شد. درنتيجه اقدامات انجام گرفته، آتش‌سوزي در اين سازه حمل و نقل گاز طبيعي مهار شده و اين حادثه تلفات جاني در بر نداشته است. در خط لوله گازي منطقه سنگه چال حومه باكو پيش از اين نيز 2بار انفجار و آتش‌سوزي روي داده كه شركت دولتي نفت جمهوري آذربايجان دليل آن را نقص فني اعلام كرده بود.اجراي طرح كاهش دستمزد مديران در كويت

دولت كويت براي نخستين‌بار در تاريخ اين كشور و در اقدامي با هدف كاهش هزينه‌ها، طرح كاهش دستمزد ماهانه مسوولان و مديراني كه حقوق‌هاي بالا دارند را آغاز كرد. به گزارش ايرنا، اين تصميم از سوي دولت كويت اتخاذ شده و مديران فعال در بخش‌هاي مختلف كه دريافتي‌هاي كلاني دارند تنها به شرط ثبت دستاورد قابل توجهي مي‌توانند از حقوق و مزاياي بالا برخوردار باشند. براساس عرف اقتصادي در كويت، مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي كه حقوق ماهانه بيش از 10 هزار دلار دريافت مي‌كنند بخش قابل توجهي از بودجه را به خود اختصاص مي‌دهند و اين موضوع مسوولان كويتي را بر آن داشته است كه با هدف كاهش هزينه‌ها، تدابيري در اين مورد اتخاذ كنند.بازداشت 60 كارآفرين در تركيه

60 نفر از 110 كارآفرين سرشناس تركيه كه به اتهام ارتباط با گروه فتح‌الله گولن و جمع‌آوري كمك مالي به سازمان متعلق به وي- موسوم به فتو- دستگير شده بودند، چهارشنبه بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش سي‌ان‌ان، پليس مبارزه با ترور و جرايم سازمان‌يافته استانبول با حكم دادستاني اين شهر طي عملياتي در 35 شهر تركيه، 110 نفر از كارآفرينان سرشناس تركيه‌يي را دستگير كرده بود كه بعد از اتمام بازجويي‌ها به دادسرا اعزام شدند و چهارشنبه 60 نفر از آنها به حكم دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده كودتاي نافرجام 15 جولاي، بازداشت و روانه زندان شدند. آنكارا به دنبال كودتاي نافرجام 15 جولاي 2016 با متهم كردن گروه گولن به كودتا عليه دولت، عمليات بسيار گسترده‌يي براي پاكسازي عناصر اين گروه در درون دستگاه‌هاي حكومتي شروع كرد. تاكنون بيش از 140 هزار نفر از دستگاه‌هاي دولتي پاكسازي شده، صدها شركت مصادره شده، 15 دانشگاه وقفي و هزاران موسسه آموزشي نيز تعطيل شده است.نویسنده:

  يادداشت Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  8
  ثداوح ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 مرج هرج شود. جامعه در حوادث افزايش اساسي هنجاريهاي نا به جنايت دزدي، ميزان كه دهد مي نشان تحقيقات دهد. مي رخ اساسي علل از يكي به دارد نظر در اقتصادي پيشرو روزنامه قانون
  يك به بياحترامي نتيجه حادثه اقتصاد صفحه
  چرا اعتياد نرخ افزايش با توان مي را جرم بروز احتمال اوليه هاي نشانه دارند باالتري بيكاري نرخ كه تانهايي اس در كاذب مشاغل كه است اين بر ما اعتقاد بپردازد. اقتصادي مسائل يعني
  حوادث بسياري يرسد نظر
  به آمار در را خود پديده همين مدتي از پس دانست جامعه در است. بيشتر از يكي عنوان به را اقتصاد پاي رد يتوان صحيح يابي ريشه
  با تصويب مجلس كه قوانيني
  از يدهد. نشان حوادث نيز اقتصادي هاي شاخص از بعضي موضوع اين كنار در يافت. كشوري هر در حوادث ميزان در اثرگذار عوامل ترين مهم بيان براي ابزاري به معموال مطبوعات در حوادث
  صفحه ديرهنگام قدر آن يا كند
  مي رابطه بررسي به اقتصادي نگاهي با دارد نظر در «تعادل» براي دهند. نشان را حوادث افزايش خطر خوبي به يتوانند يك كه دهد مي نشان خصوص اين در دانشگاهي تحقيق يك است شده بدل دادن رخ از پس جامعه بطن حوادث هاي
  واقعيت آن با يا ندارد كارايي كه
  است جرم بر اقتصادي هاي پديده آثار اقتصادي شرايط حوادث خوبي به توسعه اقتصاد شاخص يك عنوان به جيني ضريب مثال ميزان درصدي دهم يك افزايش به منجر تورم افزايش درصد درباره روز هر كه هولناكي حوادث تمام كنار در كه حالي
  در ديده ما كشور در كه قانوني
  تورم كاهش جهت در گامي مساله اين كه است اميد بپردازد. جنايت نشان را طبقاتي شكاف خاطر به حوادث افزايش احتمال تواند مي اقتصاد در بارها تحقيقات اين از شود. مي كشور در جنايت جرم علل هاي ريشه به بايد كه دارد وجود واقعيت اين خوانيم مي آنها شكسته براي بستري شود
  مي با قهري برخورد جاي به باشد ايران در اجتماعي مخاطرات وجود به جامعه در طبقاتي شكاف بيكاري فقر، وقتي دهد. تحقيقات اين اتفاقات به قريب اكثريت اتفاقا است شده انجام همچون حوادثي آمار افزايش مطمئنا پرداخت. هايي پديده
  چنين بنابراين دارد. وجود آن
  شدن ويژه به اثرگذار عوامل پيشگيري طريق از مشكل حل به جرم والدين بد رفتار طالق لحاظ به رفتاري انفجار شاهد ما بيايد، حوادث افزايش اقتصادي هاي اخص ش ميان مستقيم رابطه به مواردي دارد. مختلفي داليل جنحه جنايت دزدي،
  قتل، خرمشاهي
  عبدالصمد شاهد كه مواردي از بسياري
  در روز در آينده هفته از صفحه اين پرداخت. اقتصادي پارامترهاي در يكديگر با افراد هاي پرخاشگري خانواده درون در كودك با اقتصادي رشد ناميمون ميوه عنوان به بيكاري مساله دارند. اذعان آمار ميزان در فرهنگي سياسي اجتماعي، مسائل دادگستري
  همچون
  وكيل هستيم قانوني شدن شد.
  شكسته خواهد منتشر چهارشنبه تبديل يتواند سال چند فاصله در كه هستيم وخيابان كوچه جامعه در كه است تلخي اتفاقات از بسياري مادر نامناسب، عنوان به «تعادل» دارند. اثر اتفاقات همچنين جنايت
  جرم كه برسيم نتيجه اين به توانيم مي است. نبوده جامعه اخالق عرف با سازگار قوانين
  اين خوب قوانين مجري يا نشده حل هضم جامعه در
  يا رمشناسي: جزا حقوق مدرس مركز دادگستري وكالي كانون ديره ات هي عضو توانا، نجفي
  علي بعضي يكنم فكر من است. نداده انجام را خودش
  كار خودشان كارايي ندارند كارايي كه هستند قوانين
  از ماهواره ممنوعيت قانون مثال براي دادهاند. دست از
  را گرچه است. داده پس را خود درس كه الهاست سرقت
  س كاهش يعني تورم
  كاهش قانون اجراي براينكه مبني دارند المثلي رب
  حقوقدانان بايد ما اما است. خوب قوانين اجرانشدن از بهتر
  بد گريزي قانو البته بگيريم. درنظر هم را جامعه
  مقتضيات اجتماعي هاي واقعيت با آمارها اين وقتي اما باشند قنبرپور
  سينا دكه آيد جواني يك كه جايي دارد. ديگري
  عوامل نكاتي ميگيرد قرار ارزيابي مورد شود مي منطبق ريزي برنامه نظام هنوز رسد مي نظر به جايي كند، مي قطع را تلفن سيم كند، مي خراب را
  ً
  تلفن اوال گيرد. قرار تذكر يادآوري مورد بايد چند هاي ريزي برنامه در ويژه به ما كشور
  در مورد را فردي جسماني تماميت يا يكند تخريب
  ً
  را آمار صرفا دهنده نشان كشور در انتظامي آمارهاي از توسعه ساله هاي برنامه نظير مدت ميان روحي مشكالت ها، ده عق او درون دهد قرار
  حمله در كرده شناسايي را آنها پليس كه است جرايمي اجرايي تعيين را اهدافي شناسي جرم
  منظر مشكالت است. شده انباشته اجتماعي هاي آسي
  رواني، وقت هيچ لذا است. كرده ثبت ضبط پليسي آمار وقوع در تغيير شاهديم كه آنجا تا كند نمي تحصيالت آينده، روزانه، معاش امرار از نگراني
  معيشتي، در بزهكاري هاي پديده درست آمار دهنده ان نش بااليي نوسان از كالن خرد هاي
  سرقت فاصله مختلف، تبعيضات ديدن ديگر. مشكالت يك
  هزار نيست. كشور است.
  برخوردار دهها عق اين كه است مسلمي اصل رواني لحاظ از
  طبقات. جرايمي اجتماعي شناسي آسيب نظر از دوم؛ مديره هيا عضو توانا» نجفي «علي
  دكتر خشونتي بروز به منجر ضربه تلنگر يك با ها حتي نارا
  و مالي اقتصادي وضعيت از ناشي سرقت مانند مدرس مركز دادگستري وكالي
  كانون رويدادي چنين چرا يپرسيم وقت آن تازه كه شود
  م افزايش شاهد جامعه اگر است. جامعه در نامتعادل در ما اگر گويد: مي شناسي جرم جزا
  حقوق انباشته بعد شود گرفته سرسري مسائل وقتي خورد.
  رقم به مردم مادي نياز باشد تورم كاهش اشتغال اقدام بشناسي آسي بررسي بدون ريزي
  برنام با را خودش جايي يك ها ري نابراب ها نارضايت آن
  شدن بزهكاري باشد شده برطرف حدي تا جوانان ويژه كه ميكنيم ارائه غلط ناكارآمد مه برنا
  كنيم مسوول يك قول از جايي يك كند. مي نمايان قوانين
  نقض يافت. خواهد كاهش هم داشت. نخواهد اجرا براي مطلوبي
  نتيجه منجر فيزيكي هاي درگيري 61درصد كه خواندم
  انتظامي جوانان اشتغال شده، انجام چيزي چنين اگر زمينه در عموما كه است حالي در
  اين چرا كه ببينيد خواهيد مي اگر پس شود. مي قتل
  به يافته كاهش كار متقاضيان تعداد يافته، افزايش گيرد نمي قرار دسترس در آماري
  جرايم فالن چرا يا يشود يي حادث قرباني پولدار آقازاده
  ً
  يك اين قطعا يافته، بهبود اقتصادي لحاظ از مردم وضع نيز مدت ميان هاي ريزي برنامه در نتيجه
  در سري يك انگاشتن ناديده يفتد؟ شهر در ديگر
  اتفاق است. واقعيت با منطبق معنادار آمار مدت ميان يي برنامه تدوين شاهد
  كمتر فرهنگي علل به توجهي بي اجتماعي هاي يب آس
  از در اظهارنظر براي بايد كه يي مالحظه سومين نمونه هستيم. جرايم كاهش براي
  بلندمدت اينكه شود. مي ختم وقايعي چنين به ناخواه خواه
  اقتصادي اگر كه است اين گيرد قرار توجه مورد خصوص اين كالن خرد هاي سرقت مورد در اظهارنظر
  آن سري يك نيازمند يكنند، نم اجرا را قوانين يي عده
  چرا موثر باكوشش جرايم با مبارزه در انتظامي نيروي ارائه پليس فرماندهان از كه است آمارهايي
  و آموزش عدم از رفظر است. رواشناسي هاي
  ً
  بح ظاهر نظر از مسلماجرايم باشد كرده اقدام كارآمد شود. مي فرد خود در هم مشكالت كسري امكانات، وجود
  عدم بزهكاري مستعد افراد كند مي پيدا تقليل آمار آن از نشان پليس فرماندهان اظهارات هم با ارتباط در دقيقا اينها همه كه است جامعه خانواده
  و نيروي توانمندي مالحظات با بالقوه بزهكاران با كه كالني مشخص ريزي برنامه هنوز كه
  دارد قوانين به كه داشتيم سالمي جامعه يك ما اگر
  هستند. معناي به اين البته ميشويند دست انتظامي جرايمي كاهش به زماني دوره يك در
  بتواند كه داشتيم معهيي جا اگر گذاشتند، مي احترام مقررات
  و جرم وقوع آمار عموما زيرا نيست جرايم شدن كم است. نگرفته صورت شود منجر سرقت
  نظير داشتيم يي جامعه نبود، شكل اين به طبقاتي
  اختالف عنوان به پليس نيروي وقتي شود. مي جا جابه هاي برنامه در توانيم مي چگونه اوصاف اين با جنايي امور به توجهي كمتر داده نشان تا اجتماعي هاي آسيب به رسيدگي بحث نيروي وقت فرمانده ۱۹۳۱ سال در كه حالي
  در انباشت جوانان در سوخته نرسيده خام آرزوهاي
  كه نابهنجار رفتارهاي كننده تهديد تذكردهنده باشيم متصور كشور براي پيشرفتي ميانمدت در نظر مورد توسعه اما است. شده جرايم به كشور اجتماعي شوراي كه رفت پيش آنجا را يارانهها» «هدفمندشدن كشور
  انتظامي تقسيم استعداد اندازه به درستي به امكانات د، شي نم اتفاق دو ميكند برخورد بزهكاران با بزهكاران يابد؟ كاهش نيز كشور در جرم وقوع عدد كه منزله به جرايم وقوع بر اثري نيز ها برنامه اين اما يافت ارتقاي كشور اجتماعي عالي شوراي وقوع دانست خرد هاي سرقت كاهش
  موجب كشورهاي در يبوديم. نم هم اتفاقاتي چنين شاهد شد،
  مي تبديل بالفعل به بالقوه بزهكار اينكه يكي افتد مي بررسي بدون اگر ريزي برنامه در ما براي جامعه امور در گري تسهيل يا آنها كاهش رسيدگي براي چنداني مواد ششم برنامه در سال در شد موجب كالن خشن هاي
  سرقت گذارند، مي احترام همديگر حقوق به مردم كه فته يا سعه
  تو تهديد با كه بزهكاران برخي اينكه ديگر شود نمي غلطي برنامهناكارآمد كنيم اقدام شناسي آسيب چرا است. نداشته جرايم برخي از جلوگيري نميبينيم. مدت ميان برنامه يك در جرايم به نيروي در سرقت با مبارزه قرارگاه ۲۹۳۱ اين گذارند. احترام رانندگي راهنمايي قوانين
  به سراغ به ماندن امان در براي اند ده ش مواجه پليس داشت. نخواهد موثري نتيجه كه ميدهيم دست به وقوع بر است نتوانسته توسعه برنامههاي ميكنيد؟ تحليل چگونه را وضع اين زمستان حال شود. ديده تدارك
  انتظامي خود چون شده؟ ايجاد اساسي چه بر آمده؟ كجا از
  احترام روند. مي ديگري جرم اجراي جهت در را اقداماتي نيز ششم برنامه در بگذارد؟ تاثير جرايم است. شرايط تابع است. رفتار يك جرم از خبر كشور آگاهي پليس فرمانده ۵۹۳۱ شهروندي، حقوق رعايت اند. ده ش خودشان ناظر
  مردم پليس كه جرايمي سوي به بزهكاري نتيجه در اين واقعيت اما ايم. كرده پيشبيني امور برخي پاسخ پرسشها اين به درستي به بخواهيم اگر هاي آموخته زنداني ها آموزه محصول هم انسانها ميدهد خرد هاي سرقت درصدي
  كاهش۵,4 شعار توصيه، فرمايشي، حالت از همديگر حقوق
  رعايت توجه مورد كمتر دارد عمل شدت آن در كمتر هاي ايده چارچوب در مملكت مشكالت كه است درستي به يي برنامه هيچ چرا ببينيم بايد دهيم اجتماعي اقتصادي، وضعيت هستند. خود گذشته چگونه نزولي سير اين نيست مشخص هنوز
  و شده نهادينه افراد وجود در است آمده در خواهش
  و كردن لحاظ با بنابراين يابد. مي سوق است پليس زندگي كشوري در ما نميشود. محقق آرمانگرايانه توان از برنامهريز افراد نميود. ش اجرا ما كشور در افراد خارجي رفتارهاي انعكاس در فرهنگي رو پيش كه وگويي گفت در است. شده
  طي شهروند حقوق به احترام مقررات، به احترام ذيري، ون
  قانپ آمارها قبيل اين به توان نمي گفته پيش موارد همه دارد اقتصادي مالي رشد پتانسيل كه ميكنيم سالمت بايد طور همين برخوردارند عملي علمي فرانسوي انديشمند يك قول به كنندهاند. تعيين ريزي برنامه موضوع تا است شده تالش
  داريد نيست نيازي ديگر است. شده نهادينه افراد ذات در
  ديگر كرد. تكيه برنامهريزي براي هنوز ادعا حرف شعار، دهه سه گذشت از بعد اما ها عينيت با وقتي تا شود. اثبات آنها گذشته رفتاري جامعه يك در نامتعادل رفتار بزهكاري جرم مورد جنايي امور شناسي جرم منظر
  از نگونه اي ما كشور در اما كنند، تبليغ را مقررات رعايت
  مرتبا است اين آمارها قبيل اين از ارزيابي چهارمين نميبينيم. جرايم برخي با مواجهه در موثري اقدام تا را برنامه اجراي نكنيم ريزي برنامه ها واقعيت است نامتعادل صاحب شناس جرم اين گيرد. قرار
  بررسي هشدار همراه تلفن با صحبت مورد در چقدر ببينيد
  نيست. مقطعي امكانات از برخي است ممكن چند هر كه اين ميشود ارائه شهروندي حقوق منشور وقتي بعد توانيم مي چگونه نكنيم پايش علمي صورت به آخر مردم كند تامين را مردم حقوق جامعهيي اگر گويد: مي نوجوانان اطفال بزهكاري
  كتاب هستيم. حوادث آن پي در تخلف شاهد هم باز دهيم
  ً
  م ناشي اين كه داشت توجه بايد ولي باشد اثرگذار نياز مدت اين از بعد چرا كه شود مي مطرح پرسش اميد ريزيها برنامه اين بودن نتيجهبخش به بروز خود از متعادلر ت رفتاري قطعا جامعه آن نظير جرمي وقوع در كاهشي چنين
  اگر اصول چارچوب، بايد يشود نم ايجاد خود به خود
  نظم را مسكن يك حكم فيزيكي ظاهري فشار از داشتهايم. شهروندي حقوق به اجراي ارزيابي بايد ديگر سوي از باشيم. داشته ميدهند. هايي شاخص بايد باشد داده روي
  سرقت مدنظر بايد هم را پرسش اين حال باشد. داشته
  مبنايي داراست. نشان كنوني وضعيت از ها داشته مجموع عموما ما باشند. داشته علمي معيار نيز ها برنامه مسووالن كه هست ما دولت نظام شان در آيا تعداد يافته، افزايش نيز جوانان اشتغال
  نظير قانون چه نوشته قانون چه قانون جايي هر آيا كه دهيم
  قرار پليس كه ايد بوده موضوع اين شاهد وضوح به ساالري، خويشاوند جلوي ابتدا بايد دهد مي مدير رفتار مديري هر كه مواجهيم رفتار اين با ميليون چندين به رساني خدمات از بيايند از مردم وضع يافته كاهش كار
  متقاضيان پاسخ در شود؟ مي خشونت به منجر كنيم نقض را
  نانوشته انجام موثري اقدام موتورسواران رفتار دربرابر كشور مديران چيدمان در آن نظاير گروهساالري ها اقدام تكميل جاي به كند مي نقض را قبلي شاهد جامعه در كه حالي در بگويند سخن مددجو وضعي چنين اگر يافته بهبود اقتصادي
  لحاظ مرج هرج اين شود مرج هرج به منجر گفت
  ً
  بايد خياباني موتورسوار مامور چشم جلوي دهد نمي بتوانند كارآمد مستقل نيروهاي تا شود گرفته براي كه اتفاقي برميشمارد. ناكارآمد را آن گذشته شرايط خود براي تواند مي مديري كه هستيم آن با منطبق معنادار آمار قطعااين افتاده
  اتفاق روابط تنظيم حاصل انضباط نظم است. خشونت
  مقدمه تخلفاتي يا ميكند حركت عبورممنوع را طرفه يك رو پيش وضعيت درمان به مشكلي هر از فارغ بارز نمونه داد روي كشور در توسعه چهارم برنامه با ما جامعه همين در بزند رقم آنچناني مالي است.
  واقعيت ما كه است ضوابطي مقررات قواعد چارچوب در
  افراد صرف توان نمي موارد بسيار در بنابراين دست. اين از اجراي كنم مي تصور هم دليل همين به بپردازند. تحميل جديد ريزي طرح نتيجه است. اتفاق اين مگر شويم. مواجه خوابي كارتن گورخوابي پديده مجلس در ششم برنامه تصويب كه حالي
  در اريها نابهنج از بسياري باوجود ادهم. اي نه گردن آن
  به كرد. اعتماد آن از حاصل آمار به مقطعي هاي برنامه شرايطي در هم آن است. كن مس يك ششم برنامه اقتصادي، نظام آنچه است مردم به جديد هزينه سخن دولت كالن هاي سياست در قبل سال چند اين در جنايي امور است اتمام حال در
  ّ
  ُ
  ششم شدن، تسليم يي جامعه هيچ در موقع هيچ قوانين
  نقض توجه بايد آمارهايي چنين مورد در ديگر نكته را خود همتراز مديران كشور اول تراز مديران كه همين حاصل ماست قضايي سياسي اجتماعي، كه است اين امروز آن نتيجه ولي نبود عدالت از قضايي امور به مربوط كلي مفاد حد در
  برنامه بگوييم بياييم ما اينكه نيست. راهگشا شكست
  نااميدي كه است گزارشاتي از برخاسته آمارها كه داشت فساد اقوامشان كه دهند مي قرار سرزنش مورد است. ريزي برنامه نوع مديريتي چگونه اين داريم. محروم همچنان ما وگويي گفت توانا نجفي با است شده
  ديده مشكالت از خيلي دچار كند نمي رعايت را ضوابط ما
  جامعه بايد كند مي ارائه مافوق مامور به مادون مامور دارند. قرار اتهام مظان در اند داشته مالي اداري حوزه در چه جرايم با موثر مبارزه در بنابراين ما كه شده آن از مانع فساد نظمي بي كه است خوانيد: مي كه ايم
  كرده من نه، كنيم؟ رهايش خدا امان به پس شده، بها آسي
  و پژوهشگران كه باشد فرآيندي حاصل آمارها اين خدشه مورد عمومي اعتماد كه شرايطي چنين در اقتصادي جرايم حوزه در چه جنايي جرايم نشان ها واقعيت اين به توجه باشيم. نداشته محروم داريم سنتي جامعه يك ما حال هر به كه كنم مي
  فكر باشند. رسيده ارقام اعداد اين به نيز متخصصان بيمعنا خرد جرايم با مبارزه از سخن گيرد مي قرار كارشناساني توسط ريزي برنامه يك به نياز ما مالي موفق ريزي برنامه مديريت در ما كه دارد آن از مبارزه كه ايم نبوده آن شاهد وقت هيچ
  ما اين ناخواه خواه رويم مدرنيست مدرنيته طرف
  به مقاطع در كه دانشجوياني همه از مثال براي ميرسد. نظر به دار خنده شود مي از حال عين در كه داريم كارآمد مستقل توانمند، كه است اين هم موفقيت عدم اين دليل ايم. نبوده بلندمدت مدت ميان يي برنامه در جرم يك
  با از تر راب قضيه بگوييم هست. راه اين در هم
  ً
  مشكالت سوالي داشتم دكتري ليسانس فوق ليسانس، پليس فرمانده كشور پليس فرمانده االن آينده براي يي برنامه به فعلي شرايط يبشناسي آس براساس صرفا ايم ته نداش گرا عينيت ريزي برنامه بحث در عموما شود. اجرايي شده
  تدوين اين كرد؛ يشود نم كار هيچ پس كنيد مي فكر كه است
  آن پاسخ اند. ده ش جرم قرباني آيا كه كردم مطرح را جرايمي درصدي ۵,4 كاهش از كشور آگاهي باشند. رسيده است. شده ريزي برنامه ذهنيت گنجانده ضربتي ها اقدام در جرم با
  مبارزه اجتماعي هاي آسيب مسائل به خوبي نگاه زاويه
  اصال همه از قدرداني ضمن لذا بود. بله آنها اكثريت آيا دهند. مي خبر خرد هاي سرقت نظير متخصصان كارشناسان داشتن به شما آنكه سبب به كه بپذيريم را واقعيت اين بايد تغيير با شده موجب هم همين
  شده بگوييم كنيم. نگاه بهتري زاويه يك از بايد بنابراين
  نيست، زحمتكش ماموران پليس نيروهاي كه زحماتي مدت ميان ريزي برنامه براي آمارهايي چنين كاهش براي ريزي برنامه در متخصص كارآمد گرفتيم كار به صالحيت فاقد كارشناسان مديران هاي برنامه اين حدت شدت از
  مسووالن كارهايي يشود كه مواردي از خيلي اصالح با تدريج
  ب تاكيد موضوع براين بايد كشند مي انتظامي نيروي باشند؟ داشته كارايي تواند مي مدت بلند عموما ما كه حال عين در داريد. تاكيد جرايم ناتوان افرادي با شاهديم را مديريت در سوادي بي ششم برنامه نيز االن شود. كاسته
  ضربتي جامعه را اسمش كه بيمار اين ببينيم ما برد. پيش
  را براي معناداري آمارهاي آمارها، اين كه كنم مردم آمارهايي، چنين ارائه از بايد طبيعتا نميكنيم منتشر كشورمان در جرايم از آماري كرد. ريزي برنامه از صحبت نميتوان ناكارآمد وجود با اما است مجلس در تصويب حال
  در نسخه باره يك دارد. احتياج چيزهايي چه به گذاريم مي نيستند. ريزي برنامه خوشحال اجتماعي رفتارهاي متخصصان ويژه به مينگريم. محرمانه شكل به جرايم آمار به يي توسعه مدت ميان برنامه به نگاهي رهبري معظم مقام حضور در امسال
  آنكه نپيچيم.
  خبر
  كلي ۵۹۳۱ سال در سرقت كاهش جرايم كنترل از آمارها
  نويد با خودرو قطعات سرقت زمينه در است نداشته تفاوتي گذشته آمارها است جدي بسيار ازمانيافته س خشن جرايم برابر با ديدار در مقدم، احمدي اسماعيل سردار وقتي قبل سال
  ۴ بوديم. مواجه افزايش با كشفيات در كاهش است. عنف به سرقت مسلحانه هاي سرقت وقوع كاهش از حاكي ميزان ها، يارانه هدفمندي با گفت: قم در عظام مراجع
  عالمان پايان به شدن نزديك به اشاره با كشور آگاهي پليس فرمانده سرقت وقوع درصدي كاهش اعالم با انتظامي نيروي فرمانده شدند تامين معتادان مثال چراكه كرد؛ پيدا كاهش خرد جرايم جرمخيز نقطه هزار فعالتر اقتصادي تجاري مراكز اسفند بهمن، در گفت: سال طي آمده دست به آمارهاي در گفت: امسال نخست ماهه در سرقت جرم نداشتند سرقت به نيازي خود مواد تهيه براي شود
  و مي تصويري پايش بايد را مراكز اين اساس اين بر يابد مي افزايش مردم نقدينگي جرايم وقوع افزايش شاهد موارد برخي در امسال نخست ۹ماهه هاي پرونده نخست رتبه پرونده ۴زار ۹6ه با تعزير
  مستوجب كاهش وقوعات تا كنند استفاده افتخاري پليس از تا كنيم قانع درصدي كاهش كشور در سرقت وقوع ميانگين ولي هستيم زمان همان از سال از پس حال داشت. را كشور قضايي نيروي پيشگيري پليس رييس شرفي محمد
  سردار يابد. كرديم. تجربه را وقوع كاهش نيز خشن هاي سرقت در داشته كاهشي با كه ميآورند ميان به آن از سخن پليس فرماندهان نقطه هزار پنج تصويري پايش طرح اجراي از
  انتظامي مردم گفت: نفت، نرخ افزايش ارزي اختالف به اشاره با وي سردار البته اند. ده ش مواجه خرد رقتهاي س در درصدي
  5.۴ برنامه در حساس مناطق اولويت با كشور خيز
  جر تبديل منازل اساس اين بر كنند مي نگهداري خود منازل در را ارز يافت كاهش درصد ۵،4 سرقت به خرد هاي سرقت اعتياد از ۲۹۳1 مرداد در مقدم
  احمدي اين در افزود: باره اين در او داد. خبر توسعه
  ششم كه ايمني امنيتي اقدامات بدون هم آن شود مي بانك شعبه به انتظامي نيروي آگاهي پليس رييس مقيمي محمدرضا سردار درستي به گفت سخن كشور امنيت اصلي معضل دو عنوان بها آسي رصد براي انتظامي نيروي هاي دوربي
  طرح اساس اين بر كند مي جذابيت ايجاد سارقان براي موضوع اين مهم هاي سرقت تمام گفت: امسال ماهه آمارهاي به اشاره با معتاد هاي خانوار سرپرست حساب به كه يي يارانه نيست مشخص به نصب خيز جرم حساس مناطق در تخلفات
  و است. سخت موارد اين كشف است. داشته كاهش درصد 5،۴ خرد اين با است. گذاشته تاثير خرد هاي سرقت بر چقدر شد واريز هها پاسگا ها نتري كال روساي مانيتورينگ
  صورت معاونين تخصصي هماش حاشيه در مقيمي سردار مشخص است شده سپري زمان آن از سال كه اينك
  حال اينك هم گفت: وي كنند. مي رصد را مناطق است
  اين شده كنترل تاكنون ۳۹ سال از عمومي جرايم انتظامي فرماندهي آگاهي پليس سرقت با مبارزه ادارات روساي كاهش اين است. داده روي كاهش اين فرآيندي چه طي
  نيست صورت به كشور در مختلف مناطق الكترونيك
  رصد گفت: قبل چندي نيز كشور وزير معاون ذوالفقاري، حسين هاي سال در افزود: خبرنگاران جمع در كشور سراسر هاي تان اس ابتداي سال دو ظرف دولت كه دهد مي روي شرايطي در آمار در سامانه اين ندازي راه با كه يود انجام
  محدود دارد. بستگي متعددي عوامل به است قضايي كاركردها مجموعه دارد وجود كشور در كه جمعي اقدام حاصل در شيب اين اكنون كه داشتيم سرقت تند شيب گذشته شدن شكسته با داشت توجه تورم مهار كنترل به خود فعاليت براي را اماكن ادارات صنوف يتوان حساس
  نقاط سال از سال طول در سرقت درصدي ۲۳ رشد داد: ادامه وي وجود با ما نبيند، آسيبي ما داخلي امنيت اينكه به شده منجر موتورسيكلت، خرد، طالفروشي، منزل، از اعم مهم هاي سرقت اين از بازگردد كشور به اقتصادي رونق كرد الش ت تحريمها انتظامي فرماندهان كالنتري روساي كامل
  اشرافيت يك كشور در جرم ۹اينگونه ۴۹ سال از شد متوقف ۳۹ گذشته سال سه در اما اجتماعي اعتراضات درصدي ۹6 افزايش قاپي كيف خرد هاي سرقت خودرو پالك خورو، قطعات مستقيمي رابطه هيچ هنوز اما شود. ايجاد نسبي رفاه يك
  طريق زيرنظر مناطق اين در ها آسي تخلفات بررسي
  براي است. داشته توجه قابل كاهشي روند نشان كه نداشتيم شود، بحران به تبديل كه اجتماعي مورد هيچ بر5/۴ بالغ رقتها س اين تمام در اساس براين داشته كاهش شد توصيف خرد هاي سرقت كاهش يارانه پرداخت آنچه
  بين كردن الكترونيكي بستر اينك هم افزود: شرفي
  داشت. سال 10 طول در قتل روند شد: يادآور كشور وزير معاون است. باال همراهي عقالنيت از بوديم. مواجه كاهش با درصد كنوني اقتصادي شرايط بهبود خرد هاي سرقت كاهش اينك يا شده مهيا انتظامي نيروي در قضايي هاي
  رسيدگي كشور در عمدي انفجارات است. داشته كاهشي روند گذشته حوزه در است: داده توضيح همچنين كشور وزير معاون گفت: سرقت، وقوع به كشف درصدي افزايش به اشاره با وي ارائه آمارهاي بار يك بايد ميرسد نظر به اما كرد، برقرار توان نمي نيروي كار دستور در مردم امور انجام در امر اين
  كه است. داشته كاهش درصد ۲5 حدود جرايم از برخي افزايش ۹ساله روند عمومي، جرايم كنترل نيست. كننده قانع ما براي آمار اين كنيم. مرور را باره اين در پليس فرماندهان شده اشاره با ناجا پيشگيري پليس رييس دارد. قرار
  انتظامي سال اول ماهه در مخدر مواد كشفيات افزود: ذوالفقاري كنترل هم ۹5 ۴۹ ۳۹، سال طول در كشور در سرقت ازجمله با خرد هاي سرقت در كرد: اضافه همچنين مقيمي
  سردار انتظامي امنيتي هاي شاخص مطلوب عملكرد
  به است. كرده پيدا افزايش درصد ۹1 حدود جاري مختلف هاي حوزه در بخشي آمار آخرين براساس امروز هم براين بودهايم موفق كاهش زمينه در شده انجام هايي ريزي برنامه گفت؟ چه سرقت كاهش درباره پليس فرمانده سال ابتداي از استان اين گفت: وبختياري ال
  چهارمح همه ميدهد نشان اين است: داده توضيح همچنين وي داشتيم. كاهش در بوديم كاهش شاهد زمينه اين در درصد بر بالغ اساس اينكه بيان با انتظامي نيروي فرمانده اشتري حسين سردار در عنف به سرقت كاهش درصد ۳6 تاكنون
  جاري داشتند كاركردهايي عمومي امنيت حوزه با مرتبط هاي مجموعه نيست كوچكي كار عمومي جرايم رشد توقف افزود: ذوالفقاري بوديم. مواجه كاهش با نيز وقوعات تمام به نسبت جاري سال در عنف به سرقت مسلحانه هاي سرقت كاهش 0۴درصد جرايم هاي ده پرون انواع تشكيل
  زمينه است. شده اين اش نتيجه كه امنيتي فقط كاركرد بگوييم توانيم نمي صرفا است بزرگي كار سال به نسبت خودرو سرقت گفت: ناجا آگاهي پليس رييس در ما برخورد است: گفته داشته، كاهش درصد گذشته سال است.
  داشته تعادل سپهوند عكس:حجت
چرا صفحه اقتصاد حادثه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/23
چرا صفحه اقتصاد حادثه


صفحه حوادث در مطبوعات معمولا به ابزاري براي بيان واقعيت‌هاي حوادث بطن جامعه پس از رخ دادن بدل شده است در حالي كه در كنار تمام حوادث هولناكي كه هر روز درباره آنها مي‌خوانيم اين واقعيت وجود دارد كه بايد به ريشه‌هاي علل چنين پديده‌هايي پرداخت. مطمئنا افزايش آمار حوادثي همچون قتل، دزدي، جنايت و جنحه دلايل مختلفي دارد. مواردي همچون مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در ميزان آمار جرم و جنايت و همچنين اتفاقات اثر دارند. «تعادل» به عنوان يك روزنامه پيشرو اقتصادي در نظر دارد به يكي از علل اساسي حوادث يعني مسائل اقتصادي بپردازد. اعتقاد ما بر اين است كه با ريشه يابي صحيح مي‌توان رد پاي اقتصاد را به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار در ميزان حوادث در هر كشوري يافت.

يك تحقيق دانشگاهي در اين خصوص نشان مي‌دهد كه يك درصد افزايش تورم منجر به افزايش يك دهم درصدي ميزان جرم و جنايت در كشور مي‌شود. از اين تحقيقات بارها در اقتصاد انجام شده است و اتفاقا اكثريت قريب به اتفاقات اين تحقيقات به رابطه مستقيم ميان شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش حوادث اذعان دارند. مساله بيكاري به عنوان ميوه ناميمون رشد اقتصادي نامناسب، مادر بسياري از اتفاقات تلخي است كه در جامعه رخ مي‌دهد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه ميزان دزدي، جنايت و مشاغل كاذب در استان‌هايي كه نرخ بيكاري بالاتري دارند بيشتر است.

در كنار اين موضوع بعضي از شاخص‌هاي اقتصادي نيز مي‌توانند به خوبي خطر افزايش حوادث را نشان دهند. براي مثال ضريب جيني به عنوان يك شاخص اقتصاد توسعه به خوبي مي‌تواند احتمال افزايش حوادث به خاطر شكاف طبقاتي را نشان دهد. وقتي فقر، بيكاري و شكاف طبقاتي در جامعه به وجود بيايد، ما شاهد انفجار رفتاري به لحاظ طلاق و رفتار بد والدين با كودك در درون خانواده و پرخاشگري‌هاي افراد با يكديگر در كوچه وخيابان هستيم كه در فاصله چند سال مي‌تواند تبديل به ناهنجاري‌هاي اساسي و افزايش حوادث در جامعه شود. نشانه‌هاي اوليه احتمال بروز جرم را مي‌توان با افزايش نرخ اعتياد در جامعه دانست و پس از مدتي همين پديده خود را در آمار حوادث نشان مي‌دهد.

«تعادل» در نظر دارد با نگاهي اقتصادي به بررسي رابطه حوادث و شرايط اقتصادي و آثار پديده‌هاي اقتصادي بر جرم و جنايت بپردازد. اميد است كه اين مساله گامي در جهت كاهش مخاطرات اجتماعي در ايران باشد و به جاي برخورد قهري با جرم به حل مشكل از طريق پيشگيري عوامل اثرگذار به ويژه پارامترهاي اقتصادي پرداخت. اين صفحه از هفته آينده در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

 نویسنده:
كاهش تورم يعني كاهش سرقت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/23
كاهش تورم يعني كاهش سرقت
علي نجفي توانا، عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسي:


سينا قنبرپور    

 به نظر مي‌رسد هنوز نظام برنامه‌ريزي در كشور ما به ويژه در برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت نظير برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه از منظر جرم‌شناسي اهدافي را تعيين و اجرايي نمي‌كند تا آنجا كه شاهديم تغيير در وقوع سرقت‌هاي خرد و كلان از نوسان بالايي برخوردار است.

دكتر «علي نجفي‌توانا» عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسي مي‌گويد: اگر ما در برنامه‌ريزي بدون بررسي و آسيب‌شناسي اقدام كنيم برنامه‌ناكارآمد و غلط ارائه مي‌كنيم كه نتيجه مطلوبي براي اجرا نخواهد داشت.

اين در حالي است كه عموما در زمينه جرايم آماري در دسترس قرار نمي‌گيرد و در نتيجه در برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت نيز كمتر شاهد تدوين برنامه‌يي ميان‌مدت و بلندمدت براي كاهش جرايم هستيم. نمونه آن اظهارنظر در مورد سرقت‌هاي خرد و كلان و آمارهايي است كه از فرماندهان پليس ارائه مي‌شود.

 اظهارات فرماندهان پليس نشان از آن دارد كه هنوز برنامه‌ريزي مشخص و كلاني كه بتواند در يك دوره زماني به كاهش جرايمي نظير سرقت منجر شود صورت نگرفته است. در حالي كه در سال ۱۳۹۱ فرمانده وقت نيروي انتظامي كشور «هدفمندشدن يارانه‌ها» را موجب كاهش سرقت‌هاي خرد دانست وقوع سرقت‌هاي خشن و كلان موجب شد در سال ۱۳۹۲ قرارگاه مبارزه با سرقت در نيروي انتظامي تدارك ديده شود. حال زمستان ۱۳۹۵ فرمانده پليس آگاهي كشور خبر از كاهش4,5 درصدي سرقت‌هاي خرد مي‌دهد و هنوز مشخص نيست اين سير نزولي چگونه طي شده است. در گفت‌وگويي كه پيش رو داريد تلاش شده است تا موضوع برنامه‌ريزي از منظر جرم‌شناسي و امور جنايي مورد بررسي قرار گيرد. اين جرم‌شناس و صاحب كتاب بزهكاري اطفال و نوجوانان مي‌گويد: اگر چنين كاهشي در وقوع جرمي نظير سرقت روي داده باشد بايد شاخص‌هايي نظير اشتغال جوانان نيز افزايش يافته، تعداد متقاضيان كار كاهش يافته و وضع مردم از لحاظ اقتصادي بهبود يافته اگر چنين وضعي اتفاق افتاده قطعاً اين آمار معنادار و منطبق با واقعيت است.

در حالي كه تصويب برنامه ششم در مجلس ششم در حال اتمام است امور جنايي در اين برنامه در حد مفاد كلي مربوط به امور قضايي ديده شده است با نجفي توانا گفت‌وگويي كرده‌ايم كه مي‌خوانيد:

 

ما هيچ‌وقت شاهد آن نبوده‌ايم كه مبارزه با يك جرم در برنامه‌يي ميان‌مدت و بلندمدت تدوين شده و اجرايي شود. عموما در بحث مبارزه با جرم در اقدام‌ها ضربتي گنجانده شده و همين هم موجب شده با تغيير مسوولان از شدت و حدت اين برنامه‌هاي ضربتي كاسته شود. الان نيز برنامه ششم در حال تصويب در مجلس است اما با وجود آنكه امسال در حضور مقام معظم رهبري بحث رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي تا آنجا پيش رفت كه شوراي اجتماعي كشور به شوراي عالي اجتماعي كشور ارتقاي يافت اما در برنامه ششم مواد چنداني براي رسيدگي به جرايم در يك برنامه ميان مدت نمي‌بينيم. اين وضع را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

 جرم يك رفتار است. تابع شرايط است. انسان‌ها هم محصول آموزه‌ها و زنداني آموخته‌هاي گذشته‌ خود هستند. وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در انعكاس رفتارهاي خارجي افراد تعيين‌كننده‌اند. به قول يك انديشمند فرانسوي جرم و بزهكاري رفتار نامتعادل در يك جامعه نامتعادل است

اگر جامعه‌يي حقوق مردم را تامين كند مردم آن جامعه قطعاً رفتاري متعادل‌تر از خود بروز مي‌دهند.

آيا در شان نظام و دولت ما هست كه مسوولان بيايند و از خدمات رساني به چندين ميليون مددجو سخن بگويند در حالي كه در جامعه شاهد آن هستيم كه مديري مي‌تواند براي خود شرايط مالي آنچناني رقم بزند و در همين جامعه ما با پديده گورخوابي و كارتن‌خوابي مواجه شويم. مگر چند سال قبل در سياست‌هاي كلان دولت سخن از عدالت نبود ولي نتيجه آن امروز اين است كه ما همچنان محروم داريم. اين چگونه مديريتي است كه بي‌نظمي و فساد مانع از آن شده كه ما محروم نداشته باشيم. توجه به اين واقعيت‌ها نشان از آن دارد كه ما در مديريت و برنامه‌ريزي موفق نبوده‌ايم. دليل اين عدم موفقيت هم اين است كه برنامه‌ريزي عينيت‌گرا نداشته‌ايم و صرفاً براساس ذهنيت برنامه‌ريزي شده است.

بايد اين واقعيت را بپذيريم كه به سبب آنكه مديران و كارشناسان فاقد صلاحيت به كار گرفتيم بي‌سوادي در مديريت را شاهديم و با افرادي ناتوان و ناكارآمد نمي‌توان صحبت از برنامه‌ريزي كرد.

نگاهي به ۵ برنامه ميان مدت توسعه‌يي نشان داده كمتر توجهي به امور جنايي و جرايم شده است. اما توسعه مورد نظر در اين برنامه‌ها نيز اثري بر وقوع جرايم به منزله كاهش آنها يا تسهيل‌گري در امور جامعه براي جلوگيري از برخي جرايم نداشته است. چرا برنامه‌هاي توسعه نتوانسته است بر وقوع جرايم تاثير بگذارد؟

اگر بخواهيم به درستي به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم بايد ببينيم چرا هيچ برنامه‌يي به درستي در كشور ما اجرا نمي‌شود. افراد برنامه‌ريز از توان علمي و عملي برخوردارند و همين‌طور بايد سلامت رفتاري گذشته آنها اثبات شود. تا وقتي با عينيت‌ها و واقعيت‌ها برنامه‌ريزي نكنيم و اجراي برنامه را تا آخر به صورت علمي پايش نكنيم چگونه مي‌توانيم به نتيجه‌بخش بودن اين برنامه‌ريزي‌ها اميد داشته باشيم. از سوي ديگر بايد ارزيابي اجراي برنامه‌ها نيز معيار علمي داشته باشند. ما عموما با اين رفتار مواجهيم كه هر مديري رفتار مدير قبلي را نقض مي‌كند و به جاي تكميل اقدام‌ها گذشته آن را ناكارآمد برمي‌شمارد. اتفاقي كه براي برنامه چهارم توسعه در كشور روي داد نمونه بارز اين اتفاق است. نتيجه طرح‌ريزي جديد و تحميل هزينه جديد به مردم است و آنچه نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قضايي ماست حاصل همين نوع برنامه‌ريزي است.

بنابراين در مبارزه موثر با جرايم چه در حوزه جرايم جنايي و چه در حوزه جرايم اقتصادي و مالي ما نياز به يك برنامه‌ريزي توسط كارشناساني توانمند، مستقل و كارآمد داريم كه در عين حال از آسيب‌شناسي شرايط فعلي به برنامه‌يي براي آينده رسيده باشند.

شما به داشتن كارشناسان و متخصصان كارآمد و متخصص در برنامه‌ريزي براي كاهش جرايم تاكيد داريد. در عين حال كه ما عموما آماري از جرايم در كشورمان منتشر نمي‌كنيم و به آمار جرايم به شكل محرمانه مي‌نگريم. با اين اوصاف چگونه مي‌توانيم در برنامه‌هاي ميان‌مدت پيشرفتي براي كشور متصور باشيم كه عدد وقوع جرم در كشور نيز كاهش يابد؟

 ما در برنامه‌ريزي اگر بدون بررسي و آسيب‌شناسي اقدام كنيم برنامه‌ناكارآمد و غلطي به دست مي‌دهيم كه نتيجه موثري نخواهد داشت. در برنامه ششم نيز اقداماتي را در جهت اجراي برخي امور پيش‌بيني كرده‌ايم. اما واقعيت اين است كه مشكلات مملكت در چارچوب ايده‌هاي آرمانگرايانه محقق نمي‌شود. ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه پتانسيل رشد مالي و اقتصادي دارد اما بعد از گذشت سه دهه شعار، حرف و ادعا هنوز اقدام موثري در مواجهه با برخي جرايم نمي‌بينيم. بعد وقتي منشور حقوق شهروندي ارائه مي‌شود اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بعد از اين مدت نياز  به حقوق شهروندي داشته‌ايم.

مجموع داشته‌ها از وضعيت كنوني نشان مي‌دهد بايد ابتدا جلوي خويشاوند‌سالاري،

گروه‌سالاري و نظاير آن در چيدمان مديران كشور گرفته شود تا نيروهاي مستقل و كارآمد بتوانند فارغ از هر مشكلي به‌درمان وضعيت پيش رو بپردازند. به همين دليل هم تصور مي‌كنم اجراي برنامه ششم يك مُسّكن است. آن هم در شرايطي كه مديران تراز اول كشور مديران همتراز خود را مورد سرزنش قرار مي‌دهند كه اقوامشان فساد اداري و مالي داشته‌اند و در مظان اتهام قرار دارند. در چنين شرايطي كه اعتماد عمومي مورد خدشه قرار مي‌گيرد سخن از مبارزه با جرايم خرد بي‌معنا مي‌شود و خنده‌دار به نظر مي‌رسد.

الان فرمانده پليس كشور و فرمانده پليس آگاهي كشور از كاهش 4.5درصدي جرايمي نظير سرقت‌هاي خرد خبر مي‌دهند. آيا چنين آمارهايي براي برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلند‌مدت مي‌تواند كارايي داشته باشند؟

  طبيعتا بايد از ارائه چنين آمارهايي،  مردم به ويژه متخصصان رفتارهاي اجتماعي خوشحال باشند اما وقتي اين آمارها با واقعيت‌هاي اجتماعي منطبق مي‌شود و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد نكاتي چند بايد مورد يادآوري و تذكر قرار گيرد. اولاً آمارهاي انتظامي در كشور نشان‌دهنده صرفاً آمار جرايمي است كه پليس آنها را شناسايي كرده و در آمار پليسي ضبط و ثبت كرده است. لذا هيچ‌وقت نشان‌دهنده آمار درست پديده‌هاي بزهكاري در كشور نيست.

دوم؛ از نظر آسيب‌شناسي اجتماعي جرايمي مانند سرقت ناشي از وضعيت اقتصادي و مالي نامتعادل در جامعه است. اگر جامعه شاهد افزايش اشتغال و كاهش تورم باشد و نياز مادي مردم به ويژه جوانان تا حدي برطرف شده باشد بزهكاري هم كاهش خواهد يافت.

 اگر چنين چيزي انجام شده، اشتغال جوانان افزايش يافته، تعداد متقاضيان كار كاهش يافته و وضع مردم از لحاظ اقتصادي بهبود يافته، قطعاً اين آمار معنادار و منطبق با واقعيت است.

سومين ملاحظه‌يي كه بايد براي اظهارنظر در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر نيروي انتظامي در مبارزه با جرايم باكوشش موثر و كارآمد اقدام كرده باشد مسلماً جرايم از نظر ظاهر آمار تقليل پيدا مي‌كند و افراد مستعد بزهكاري با بزهكاران بالقوه با ملاحظات توانمندي‌نيروي انتظامي دست مي‌شويند و البته اين به معناي كم شدن جرايم نيست زيرا عموما آمار وقوع جرم جابه‌جا مي‌شود. وقتي نيروي پليس به عنوان تذكردهنده و تهديد‌كننده رفتارهاي نابهنجار بزهكاران با بزهكاران برخورد مي‌كند دو اتفاق مي‌افتد يكي اينكه بزهكار بالقوه‌ به بالفعل تبديل نمي‌شود و ديگر اينكه برخي بزهكاران كه با تهديد پليس مواجه شده‌اند براي در امان ماندن به سراغ جرم ديگري مي‌روند.

در نتيجه بزهكاري به سوي جرايمي كه پليس كمتر در آن شدت عمل دارد و كمتر مورد توجه پليس است سوق مي‌يابد. بنابراين با لحاظ كردن همه موارد پيش گفته نمي‌توان به اين قبيل آمارها براي برنامه‌ريزي تكيه كرد.

چهارمين ارزيابي از اين قبيل آمارها اين است كه هر چند ممكن است برخي از امكانات مقطعي اثرگذار باشد ولي بايد توجه داشت كه اين ناشي از فشار ظاهري و فيزيكي و حكم يك مسكن را داراست.

به وضوح شاهد اين موضوع بوده‌ايد كه پليس دربرابر رفتار موتورسواران اقدام موثري انجام نمي‌دهد و جلوي چشم مامور موتورسوار خياباني يك‌طرفه را عبورممنوع حركت مي‌كند يا تخلفاتي از اين دست. بنابراين در بسيار موارد نمي‌توان صرف برنامه‌هاي مقطعي به آمار حاصل از آن اعتماد كرد. نكته ديگر در مورد چنين آمارهايي بايد توجه داشت كه آمارها برخاسته از گزارشاتي است كه مامور مادون به مامور مافوق ارائه مي‌كند و بايد اين آمارها حاصل فرآيندي باشد كه پژوهشگران و متخصصان نيز به اين اعداد و ارقام رسيده باشند.

براي مثال از همه دانشجوياني كه در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتري داشتم سوالي را مطرح كردم كه آيا قرباني جرم شده‌اند. پاسخ اكثريت آنها بله بود. لذا ضمن قدرداني از همه زحماتي كه نيروهاي پليس و ماموران زحمتكش نيروي انتظامي مي‌كشند بايد براين موضوع تاكيد كنم كه اين آمارها، آمارهاي معناداري براي برنامه‌ريزي نيستند.نویسنده:
نويد آمارها از كنترل جرايم و كاهش سرقت در سال ۱۳۹۵
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/23
نويد آمارها از كنترل جرايم و كاهش سرقت در سال ۱۳۹۵


۴سال قبل وقتي سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، در ديدار با عالمان و مراجع عظام در قم گفت: با هدفمندي يارانه‌ها، ميزان جرايم خرد كاهش پيدا كرد؛ چراكه مثلا معتادان تامين شدند و براي تهيه مواد خود نيازي به سرقت نداشتند‪ جرم سرقت مستوجب تعزير با ۴۶۹هزار پرونده رتبه نخست پرونده‌هاي قضايي كشور را داشت. حال پس از ۴ سال از همان زمان فرماندهان پليس سخن از آن به ميان مي‌آورند كه با كاهشي 4.5درصدي در سرقت‌هاي خرد مواجه شده‌اند.   البته سردار احمدي مقدم در مرداد ۱۳۹۲ از اعتياد و سرقت‌هاي خرد به عنوان دو معضل اصلي امنيت كشور سخن گفت و به درستي مشخص نيست يارانه‌يي كه به حساب سرپرست‌خانوار‌هاي معتاد واريز شد چقدر بر سرقت‌هاي خرد تاثير گذاشته است. با اين حال اينك كه ۴ سال از آن زمان سپري شده است مشخص نيست طي چه فرآيندي اين كاهش روي داده است. اين كاهش آمار در شرايطي روي مي‌دهد كه دولت ظرف دو سال ابتداي فعاليت خود به كنترل و مهار تورم توجه داشت و با شكسته شدن تحريم‌ها تلاش كرد رونق اقتصادي به كشور بازگردد و از اين طريق يك رفاه نسبي ايجاد شود. اما هنوز هيچ رابطه مستقيمي بين آنچه پرداخت يارانه و كاهش سرقت‌هاي خرد توصيف شد يا اينك كاهش سرقت‌هاي خرد و بهبود شرايط اقتصادي كنوني نمي‌توان برقرار كرد، اما به نظر مي‌رسد بايد يك‌بار آمارهاي ارائه شده فرماندهان پليس در اين باره را مرور كنيم.    فرمانده پليس درباره كاهش سرقت چه گفت؟

سردار حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه سرقت‌هاي مسلحانه و سرقت به عنف در سال جاري نسبت به سال گذشته 5 درصد كاهش داشته، گفته است: برخورد ما در برابر جرايم خشن و سازمان‌يافته بسيار جدي است و آمارها حاكي از كاهش وقوع سرقت‌هاي مسلحانه و سرقت‌ به عنف است.

فرمانده نيروي انتظامي با اعلام كاهش 5 درصدي وقوع سرقت در 9 ماهه نخست امسال گفت: در آمارهاي به دست آمده طي 9 ماهه نخست امسال در برخي موارد شاهد افزايش وقوع جرايم هستيم ولي ميانگين وقوع سرقت در كشور كاهش 5 درصدي داشته و در سرقت‌هاي خشن نيز كاهش وقوع را تجربه كرديم. سرقت 4،5 درصد كاهش يافت

سردار محمدرضا مقيمي رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي با اشاره به آمارهاي 9 ماهه امسال گفت: تمام سرقت‌هاي مهم و خرد 4،5 درصد كاهش داشته است.

 سردار مقيمي در حاشيه هماش تخصصي معاونين و روساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان‌هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران افزود: در سال‌هاي گذشته شيب تند سرقت داشتيم كه اكنون اين شيب در سرقت‌هاي مهم اعم از منزل، طلافروشي، خرد، موتورسيكلت، قطعات خورو، پلاك خودرو و سرقت‌هاي خرد و كيف قاپي كاهش داشته براين اساس در تمام اين سرقت‌ها بالغ بر5/4 درصد با كاهش مواجه بوديم.

وي با اشاره به افزايش  2درصدي كشف به وقوع سرقت، گفت: اين آمار براي ما قانع‌كننده نيست.

سردار مقيمي همچنين اضافه كرد: در سرقت‌هاي خرد با برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده در زمينه كاهش موفق بوده‌ايم براين اساس بالغ بر 4 درصد در اين زمينه شاهد كاهش بوديم و در تمام وقوعات نيز با كاهش مواجه بوديم.

رييس پليس آگاهي ناجا گفت: سرقت خودرو نسبت به سال گذشته تفاوتي نداشته است در زمينه سرقت قطعات خودرو با كاهش و در كشفيات با افزايش مواجه بوديم.

فرمانده پليس آگاهي كشور با اشاره به نزديك شدن به پايان سال گفت: در بهمن، اسفند مراكز تجاري و اقتصادي فعال‌تر و نقدينگي مردم افزايش مي‌يابد بر اين اساس اين مراكز را بايد قانع كنيم تا از پليس افتخاري استفاده كنند تا وقوعات كاهش يابد.

وي با اشاره به اختلاف ارزي و افزايش نرخ نفت، گفت: مردم ارز را در منازل خود نگهداري مي‌كنند بر اين اساس منازل تبديل به شعبه بانك مي‌شود آن هم بدون اقدامات امنيتي و ايمني كه اين موضوع براي سارقان ايجاد جذابيت مي‌كند بر اين اساس كشف اين موارد سخت است. جرايم عمومي از سال 93 تاكنون كنترل شده است

حسين ذوالفقاري، معاون وزير كشور نيز چندي قبل گفت: حاصل اقدام جمعي كه در كشور وجود دارد و مجموعه كاركردها منجر شده به اينكه امنيت داخلي ما آسيبي نبيند، ما با وجود افزايش 69 درصدي اعتراضات اجتماعي اما در سه سال گذشته هيچ مورد اجتماعي كه تبديل به بحران شود، نداشتيم كه نشان از عقلانيت و همراهي بالا است.

معاون وزير كشور همچنين توضيح داده است: در حوزه كنترل جرايم عمومي، روند 9 ساله افزايش برخي از جرايم ازجمله سرقت در كشور در طول سال 93، 94 و 95 هم كنترل و هم امروز براساس آخرين آمار بخشي در حوزه‌هاي مختلف كاهش داشتيم.

ذوالفقاري افزود: توقف رشد جرايم عمومي كار كوچكي نيست و كار بزرگي است و صرفا نمي‌توانيم بگوييم كاركرد فقط امنيتي و قضايي است و به عوامل متعددي بستگي دارد.

وي ادامه داد: رشد 32 درصدي سرقت در طول 9 سال از سال 93 متوقف شد و از سال 94 و 95 اينگونه جرم در كشور يك روند كاهشي قابل توجه داشته است.

معاون وزير كشور يادآور شد: روند قتل در طول 10 سال گذشته روند كاهشي داشته است. انفجارات عمدي در كشور حدود 25 درصد كاهش داشته است.

ذوالفقاري افزود: كشفيات مواد مخدر در 7ماهه اول سال جاري حدود 19 درصد افزايش پيدا كرده است.

وي همچنين توضيح داده است: اين نشان مي‌دهد همه مجموعه‌هاي مرتبط با حوزه امنيت عمومي كاركردهايي داشتند كه نتيجه‌اش اين شده است.نویسنده:
هرج و مرج نتيجه بي‌احترامي به قانون
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/23
هرج و مرج نتيجه بي‌احترامي به قانون
به نظر مي‌رسد بسياري از قوانيني كه مجلس تصويب مي‌كند يا آن‌قدر ديرهنگام است كه كارايي ندارد يا با آن تورم قانوني كه در كشور ما ديده مي‌شود بستري براي شكسته شدن آن وجود دارد. بنابراين در بسياري از مواردي كه شاهد شكسته شدن قانوني هستيم مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه اين قوانين سازگار با عرف و اخلاق جامعه نبوده است. يا در جامعه هضم و حل نشده يا مجري قوانين خوب كار خودش را انجام نداده است. من فكر مي‌كنم بعضي از قوانين هستند كه كارايي ندارند و كارايي خودشان را از دست داده‌اند. براي مثال قانون ممنوعيت ماهواره سال‌هاست كه درس خود را پس داده است.   گرچه حقوقدانان ضرب‌المثلي دارند مبني براينكه اجراي قانون بد بهتر از اجرانشدن قوانين خوب است. اما ما بايد مقتضيات جامعه را هم درنظر بگيريم. البته قانون‌گريزي عوامل ديگري دارد. جايي كه يك جواني مي‌آيد دكه تلفن را خراب مي‌كند، سيم تلفن را قطع مي‌كند، جايي را تخريب مي‌كند يا تماميت جسماني فردي را مورد حمله قرار مي‌دهد درون او عقده‌ها، مشكلات روحي و رواني، آسيب‌هاي اجتماعي انباشته شده است. مشكلات معيشتي، نگراني از امرار معاش روزانه، آينده، تحصيلات و هزار و يك مشكلات ديگر. ديدن تبعيضات مختلف، فاصله طبقات. از لحاظ رواني اصل مسلمي است كه اين عقده‌ها و ناراحتي‌ها با يك تلنگر و ضربه منجر به بروز خشونتي مي‌شود كه تازه آن وقت مي‌پرسيم چرا چنين رويدادي رقم خورد. وقتي مسائل سرسري گرفته شود بعد انباشته شدن آن نارضايتي‌ها و نابرابري‌ها يك جايي خودش را با نقض قوانين نمايان مي‌كند. يك جايي از قول يك مسوول انتظامي خواندم كه 16درصد درگيري‌هاي فيزيكي منجر به قتل مي‌شود. پس اگر مي‌خواهيد ببينيد كه چرا يك آقازاده پولدار قرباني حادثه‌يي مي‌شود يا چرا فلان اتفاق ديگر در شهر مي‌افتد؟ ناديده انگاشتن يك‌سري از آسيب‌هاي اجتماعي و بي‌توجهي به علل فرهنگي و اقتصادي خواه ناخواه به چنين وقايعي ختم مي‌شود.  اينكه چرا عده‌يي قوانين را اجرا نمي‌كنند، نيازمند يك‌سري بحث‌هاي رواشناسي است. صرف‌نظر از عدم آموزش و عدم وجود امكانات، يك‌سري مشكلات هم در خود فرد و خانواده جامعه است كه همه اينها دقيقا در ارتباط با هم هستند. اگر ما يك جامعه سالمي داشتيم كه به قوانين و مقررات احترام مي‌گذاشتند، اگر جامعه‌يي داشتيم كه اختلاف طبقاتي به اين شكل نبود، جامعه‌يي داشتيم كه آرزوهاي خام و نرسيده و سوخته در جوانان انباشت نمي‌شد، امكانات به درستي به اندازه استعداد تقسيم مي‌شد، شاهد چنين اتفاقاتي هم نمي‌بوديم. در كشورهاي توسعه ‌يافته كه مردم به حقوق همديگر احترام مي‌گذارند، به قوانين راهنمايي و رانندگي احترام مي‌گذارند. اين احترام از كجا آمده؟ بر چه اساسي ايجاد شده؟ چون خود مردم ناظر خودشان شده‌اند. رعايت حقوق شهروندي، رعايت حقوق همديگر از حالت فرمايشي، توصيه، شعار و خواهش در آمده است در وجود افراد نهادينه شده و قانون‌پذيري، احترام به مقررات، احترام به حقوق شهروند ديگر در ذات افراد نهادينه شده است. ديگر نيازي نيست مرتبا رعايت مقررات را تبليغ كنند، اما در كشور ما اين‌گونه نيست. ببينيد چقدر در مورد صحبت با تلفن همراه هشدار مي‌دهيم و باز هم شاهد تخلف و در پي آن حوادث هستيم.  نظم خود به خود ايجاد نمي‌شود بايد چارچوب، اصول و مبنايي داشته باشد.  حال اين پرسش را هم بايد مدنظر قرار دهيم كه آيا هر جايي قانون چه قانون نوشته چه قانون نانوشته را نقض كنيم منجر به خشونت مي‌شود؟ در پاسخ بايد گفت منجر به هرج و مرج مي‌شود و اين هرج و مرج مقدمه خشونت است. نظم و انضباط حاصل تنظيم روابط افراد در چارچوب قواعد و مقررات و ضوابطي است كه ما به آن گردن نهاده‌ايم.    باوجود بسياري از نابهنجاري‌ها و نقض قوانين هيچ موقع و در هيچ جامعه‌يي تسليم شدن، نااميدي و شكست راهگشا نيست. اينكه ما بياييم بگوييم جامعه ما ضوابط را رعايت نمي‌كند دچار خيلي از مشكلات و آسيب‌ها شده، پس به امان خدا رهايش كنيم؟ نه، من فكر مي‌كنم كه به هر حال ما يك جامعه سنتي داريم به طرف مدرنيته و مدرنيست مي‌رويم خواه ناخواه اين مشكلات هم در اين راه هست. بگوييم قضيه خراب‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيد پس هيچ كار نمي‌شود كرد؛ اين اصلا زاويه نگاه خوبي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي نيست، بنابراين بايد از يك زاويه بهتري نگاه كنيم. بگوييم به‌تدريج با اصلاح خيلي از مواردي كه مي‌شود كارهايي را پيش برد. ما ببينيم اين بيمار كه اسمش را جامعه مي‌گذاريم به چه چيزهايي احتياج دارد. يك‌باره نسخه كلي نپيچيم.نویسنده: عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري
5 هزار نقطه جرم‌خيز پايش تصويري مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/10/23
5 هزار نقطه جرم‌خيز پايش تصويري مي‌شود
سردار محمد شرفي رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي از اجراي طرح پايش تصويري پنج هزار نقطه جرم‌خيز كشور با اولويت مناطق حساس در برنامه ششم توسعه خبر داد.  او در اين باره افزود: در اين طرح دوربين‌هاي نيروي انتظامي براي رصد آسيب‌ها و تخلفات در مناطق حساس و جرم خيز نصب و به صورت مانيتورينگ روساي كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها اين مناطق را رصد مي‌كنند.  وي گفت: هم‌اينك رصد الكترونيك مناطق مختلف در كشور به صورت محدود انجام مي‌شود كه با راه‌اندازي اين سامانه در نقاط حساس مي‌توان صنوف و ادارات و اماكن را براي اشرافيت كامل روساي كلانتري و فرماندهان انتظامي براي بررسي تخلفات و آسيب‌ها در اين مناطق زيرنظر داشت.  شرفي افزود: هم اينك بستر الكترونيكي كردن رسيدگي‌‌هاي قضايي در نيروي انتظامي مهيا شده كه اين امر در انجام امور مردم در دستور كار نيروي انتظامي قرار دارد.  رييس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به عملكرد مطلوب و شاخص‌هاي امنيتي و انتظامي چهارمحال‌وبختياري گفت: اين استان از ابتداي سال جاري تاكنون 63درصد كاهش سرقت به عنف و در زمينه تشكيل انواع پرونده‌هاي جرايم 40درصد كاهش داشته است.نویسنده:

  تحليل Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  9
  ن ri.repapswenlodaat@erutaef
  جها 66420769 سوريه
  آينده روسيه
  ترامپ امريكا ميان محتمل 3سناريوي ترامپ
  واكاوي دوران در روسيه امريكا روابط داد رون
  ب روشن را كشور اين هاي برنامه امريكا آينده ايران| گروه دهد.
  پاسخ كرده رضاستاري| محمد زريننرگس-
  يحي اصل كه هستيم باور براين كماكان اما نظرات نقطه زير نوشته
  تعادل: سنتي استراتژي ترامپ، دونالد كارآمدن روي
  با ملموس سود ترجيح اقتصادي مزيت نهادينه تاييد معناي به آن چاپ است
  نويسندگان بيشتر كه خاورميانه در امريكا متحده
  اياالت جهان، مناطق كشورها با امريكا آتي روابط در نيست. ها آن
  نظرات نخواهد تغيير است، خود هژموني حفظ بر
  مبتني شخصيت در شرطي وضعيت يك عنوان به
  درآمد تغييراتي با هدف اين به نيل روش راه تنها
  كرد اينكه مگر داد، خواهد نشان را خود ترامپ به امريكا در ترامپ آمدن كار روي بود. خواهد همراه سوريه در خصوص
  به شناختي اختالل دچار امريكا آتي جمهور رييس را زمينه منتخب، رييسجمهور
  عنوان حمله جنگ به تمايلي كه كرده اعالم ترامپ وضعيت در تا شود باعث عامل همين باشد هاي حوزه تحليلگران نظري تكاپوي
  براي خود هاي خواسته به رسيدن دنبال ندارد
  نظامي ترامپ شود. اختالل دچار خود فايده ه هزين سياسي اقتصاد بينالملل، روابط
  مختلف به مبنا همين بر است. آميز مسالمت هاي روش
  با است، اقتصادي محاسبات سرگرم كه ميزان آن مباني درك جهت يي، منطقه مطالعات
  و اقتصادي مشكالت كردن حل براي رسد، مي
  نظر نهايت در حال نيست. ديگر چيزي درگير سياست اصول چرايي چگونگي
  فكري، حمايت كاسته نظامي گزاف هاي هزينه از
  خود در روسيه امريكا روابط پيشدر رو سناريوهاي نيز وي اقتصادي هاي برنامه نيز
  خارجي كاهش اسد بشار با معارضان شورشيان از را
  خود را سوريه مورد در ترامپ جمهوري رياست دوران كالن مسائل به نسبت هايش گيري
  جهت يعني دشمن عليه دشمن جنگ از داد
  خواهد يدهيم. قرار واكاوي مورد كرد، فراهم بحراني مناطق بينالمللي برد. خواهد بهره سوريه عليه
  داعش ترامپ تا «بگذاريد كيسينجر؛ قول به
  اما خارجي سياست تحليلگران، از بسياري نگاه از با استراتژيك ضدعقالنيت سناريوي پردازش را خود فلسفي سياسي
  مباني اين دليل مبهم بسيار سوريه بحران در كنوني
  امريكا وضعيت تداوم باخت؛ باخت بازي فرصت او به دهد. ارائه را آنها كند زمينه در منسجم سياستي نبود در نيز
  موضوع اصلي؛ بازيگر دو از يك هر كنوني سناريوي در دهيد.» است. بوده سوريه كنوني بحران حل
  چگونگي وضعيت ترامپ، دوران در روسيه، امريكا يعني دستگاه آتي نگاه درك خاطر، همين
  به اين در ترامپ اظهارات به توجه با حاضر حال
  در به نيل عدم علت به را سوريه بحراني كنوني متحده اياالت دولت خارجي
  سياست باراك حاكميتي ساختار رويكرد با كه
  خصوص اين بحران حل سر بر استراتژيك توافق يك ترامپ حضور با مختلف مسائل به
  نسبت به را سوريه بحران حل است، متفاوت
  اوباما بحران استمرار براي زمينه داده ادامه كشور سابقه هيچ او كه چرا است، دشوار
  بسيار نستهاند. دا گذشته به نسبت خود وضعيت
  بهترين شود. فراهم در تا شده باعث عامل همين ندارد
  سياسي ترامپ، آمدن كار روي با كه رسد مي نظر به ما
  ا جنگ ساله بحران كه است وضعيت اين در بزرگ سوال عالمت يك آتي امريكاي
  قبال خاورميانه بر سلطه هدف اين به نيل روش
  راه سنگين قفل با ترامپ دوران در سوريه، داخلي عالمت اين شود. روشن همگان اذهان
  در الملل- بين نظام در خود هژمونيك جايگاه حفظ
  و دو از يك هر يافته ادامه توافق به نيل عدم برسند، مشترك نظر نقطه يك به سوريه تاثر احساسات دارد يونگي آنيمايي الگوي هزينه محاسبه اقتصادي مفاهيم نهادينهشدن در كه برنامههايي اس ترامپ خود
  سوال چراكه امريكا، كلي استراتژي نه كرد، خواهد
  تغيير به توجه حدودي هاي مطالبه جاي به بازيگر اگرچه ما منظر از ديگر سوي از دارد. وجود قواعد به زيادي حدود تا است مهم او براي ذهني شخصيتي، هاي اليه ترين پنهان در فايده همهجا در او كه چرا گرفت، خواهد
  پيش با مطابق ندارد نظامي حمله به تمايلي
  ترامپ استراتژيك عقالنيت عليه مقابل، طرف منافع استراتژيك كليدي بسيار روسيه براي سوريه رييسجمهور نسبت به المللي؛ بين قوانين در شكست يك اين است، شده او ناخودآگاه در را ترامپ سياست! جز داشته،
  حضور به رسيدن دنبال خود شخصيتي هاي
  ويژگي فراهم يك هر باخت براي را زمينه كرده قيام مهمتر بسي آن حل كريمه مساله اما است، پايبند پسر، بوش يعني امريكا پيشين جهان او سادهتر زباني به است. عقاليي محاسبه كشتيكج، امريكايي، تلويزيوني هاي
  سريال به آميز المت مس هاي روش با هايش
  خواسته كنند. است. است. كليدي اما ساده اقتصادي اصل اين منظر از را اقتصاد بازار حوزه نيز هاليودي هاي فيلم است. تجاري اقتصادي
  خصوص در كه كشور دو براي سوريه جنگ هاي هزينه خود هاي سخنراني در نيز گاهي ترامپ نوبل برنده اما نباشد، منطقي چندان شايد بيند. مي اما ايم، ديده اوست، خانوادگي تخصص
  كه مورد در وي خواسته نخستين راستا، اين در درگيرشدن يشود، انجام هوايي حمالت قالب مورد در حتي بود كرده تاكيد مساله اين بر كه جهاني بهتركردن راستاي در است، صلح روح هم آن دارد، وجود اساسي نكته يك اما سياسي امر نگره كالن نيز سياست
  عرصه دنبال به آن از پس است داعش نابودي
  سوريه هر كشتار سوريه بحران در كشور دو شديد با مسكو با روابط سرگيري از لزوم اهميت آن دادن نشان سياه در بوش دوران امريكاي چنانكه ترامپ آيا كه است امريكايي اقتدارگراي در خاص حضوري ترامپ است جايي
  دقيقا از منظور اين به رود مي سوريه خود
  موضوع دو حمالت حمالت، اين در سوريه مردم روزه پس بود. كرده تاكيد نيز كريمه اشغال وجود هاي ويژگي اين با است. برداشته گام داشته، نقش بازگرداندن براي آيا زند، مي دم كشورش اقتدار از است. نداشته
  آن عليه داعش يعني دشمن عليه دشمن
  جنگ مقابل طرف حمايت تحت نيروهاي به كشور به را كريمه مساله ترامپ اينكه به عنايت با اقتدارگرايانه انداز چشم در كه است شخصيتي از در مقصر را اوباما كه غربي روح اقتدار اين سنجيها نظر كه ميزان همان به امريكا نظامي هاي هزينه از تا برده بهره
  سوريه دارند، حضور سوريه جنگ ميداني عرصه در كه به حاضر بشناسد رسمت به واقعيت يك عنوان گرفته جدي چندان اوباما چون فردي پوتين، هزينه از است حاضر دانست، مي آن رفتن دست در مختلف كارشناسان هاي تحليل
  و حل را ها امريكايي اقتصادي مشكالت
  كاسته اقتصادي داخلي وضعيت به ترامپ شديد توجه زمينه باشد، منطقه اين در روسيه اقدام پذيرش يشود. نم ميزاني احتساب با كند گذار اقتصادي فايده شكست كلينتون پيروزي بيني
  پيش روساي تغيير با امريكا استراتژي حقيقت در
  كند. بحران به روسيه توجه شدن معطوف امريكا وجود مذاكره ميز به كشور دو بازگشت براي سوريه بحران خود اقتداري منش با پوتين يا كند زنده بارديگر را كشورش اقتدار ضرر، از تحليل هرگونه بود، نادرست
  ترامپ كرد. نخواهد تغيير
  جمهور تواند مي كشور نخست اولويت عنوان به كريمه امريكا روسيه اقتصادي روابط اهميت دارد. بدل اوباما كشيدن چالش به براي فرصتي به را خير؟ مشي شخصيت، از منفي مثبت
  عجوالنه جمهوري رياست زمان در امريكا متحده اياالت هر باخت سوريه بحران تداوم براي را زمينه اقتصادي منش تقويت به تواند مي اروپا روسيه مسكو روابط كه بود تنش اين گرماگرم در نمود اصلي عنوان به ما سوي از نيز اقتدار اين البته تواند، مي نيز هايش سياست ترامپ
  منش قدرت از اسد بشار بركناري به گاهي
  اوباما كند. فراهم طرف دو از يك شود. بدل روسيه با روابط تجديد در ترامپ هاي ماه در 6102خصوصا سال در واشنگتن شعارهاي از چنانكه شود نگريسته اقتصادي باشد.
  نادرست هم را جهادي هاي گروه از يك هيچ اما
  انديشيده در را اسد ماندن كه كرده اعالم بارها ترامپ خود سطح ترين پايين به نوامبر اكتبر سپتامبر، اقتدار منتخب جمهوري رييس آيد، برمي ترامپ هاي سرنخ همواره تحليلگر، براي
  اما مبارزه به گاهي داند. نمي او براي مناسبي
  جانشين بازي با استراتژيك عقالنيت سناريوي كه است حاضر دهد مي ترجيح وضعيت اين شخصيت ظهور با حين، همين در اما رسيد، ملموس منافع در اقتصادي، قدرت در نيز را درك براي كه دارد وجود
  ظريفي اما پرداخته داعش ويژه به تروريستي هاي گروه برد
  با برد سوي از برسد. تفاهم به سوريه سر بر روسيه با از امريكا سياسي صحنه در ترامپ اقتدارگراي داند، مي جهاني اقتصاد گرفتن دست به مادي اين ميآويزد آنها به آينده پيشبيني داعش ضد هاي گروه ضعف خواهان ديگر، طرف
  از اين بحران حل كريمه كه مفروض اين با در آنها جايگاه سوريه كردهاي وضعيت ديگر او نامزدي واقعيت شدن جدي 2016 سال در به اردوكشي كشورها گرفتن لشكركشي نه يك دادن شكل براي را ظريف هاي
  حلقه كردها به گاهي بوده نيز النصره جبهه قبيل
  از روسيه دولت پوتين نخست اولويت در منطقه مشخص امريكا خارجي سياست آتي استراتژي هاي حمايت شاهد خواه، جمهوري حزب سوي از بشري حقوق مشي داشتن يا سوريه عراق در او زند. مي پيوند همديگر به نظري
  درك به ديگر طرف از كمك داعش نابودي
  براي مساله حل براي ترامپ كه امر اين دارد قرار سوريه كردهاي وضعيت نگران كه اوباما نيست. يباشيم. ترامپ از پوتين دوران در كه ملموس منفعت بدون حمايتي پژوهي آينده سناريوپردازي وضعيت،
  اين كردهاست گرايي ملي افزايش با مخالف كه
  تركيه به حاضر دهد نشان سبز چراغ روسيه به كريمه تداوم دموكراتيك سوريه نيروهاي قالب در شدت به كه مفاهيمي به اوباما برعكس ترامپ بوديم. آن شاهد اوباما ناچيز بسيار اطالعات به استناد با
  را يكند. كمك
  نيز كشور اين استراتژيك موقعيت جايگاه پذيرش ضد اقتدارگرايانه، زن، ضد حدودي تا مردانه درك محتوم مسير عنوان به
  شكننده مشخص راهبردي نبود است، مشخص آنچه باشد. سوريه در مقابل نقطه در را خود است تهاجمي اقليتها گزيند. برمي آتي
  وضعيت باراك است. بحران اين حل براي امريكا طرف
  از بر باشد حاضر نيز روسيه حال عين در نزديكتر پوتين به وي منش دهد مي قرار وي همان از را ترامپ ما منظور همين
  به هم آن دارد، وجود اساسي نكته يك به بحراني، سوريه خصوصا
  خاورميانه مورد در سفيد كاخ راهبردهاي شكست به
  اوباما بحران در ديپلماتيك وضعيت به بازگشت واقعيت يا دروغ به كه امريكايي شود. مي مورد شناسايي اقتصادياش
  رويكردهاي كه است امريكايي اقتدارگراي روح نيز مباحثات مناظرات كانون
  عنوان تينبار نخس براي گفت كرده اعتراف
  سوريه به دادن پايان نيز انتقالي روند پذيرش سوريه، از حمايت به مختلف هاي رسانه در زماني پيشه تجارت يك او دهيم، مي قرار
  ارزيابي را روند وضعيت نبوديم قادر كه كنم مي اذعان كشورش اقتدار از چنانكه ترامپ آيا در امريكا انتخاباتي نامزدهاي هاي
  برنام امريكا حمايت تحت نيروهاي به هوايي الت حم خاورميانه خصوصا جهان، كشورهاي هاي اقليت خوانش مورد را او بايد منظر همين از
  است دهيم. تغيير سوريه داخل
  در اين بازگرداندن براي آيا زند، دم بود، گر وه جل انتخابات از پيش
  دوران موارد اين برسد. غرب با مصالحه به سوريه در اقليتها ضد كه ترامپ دوران در پرداخت، مي عامل همين بر آتي بخش در نيز ما داد.
  قرار بر تمركز با اوباما جمهوري رياست دوران مقصر را اوباما كه غربي روح اقتدار بارز نكات از يكي به حتي موضوع
  اين استراتژيك عقالنيت وضعيت براي را زمينه چندان يتواند نم ديگر است، كشورش مسلمانان كرد. خواهيم تكيه وي درك
  براي هاي ارزش نزول نامتجانس مدت كوتاه
  اهداف حاضر دانست، آن رفتن دس از در بر روسيه با روابط به آنها نگاه نوع
  در حل كشور دو كرده فراهم برد برد بازي با باشد. داشته گفتن براي حرفي بر عالوه شود مي تالش نوشتار اين
  در شدن تبديل شاهد منطقه، در امريكا
  بنيادين گذار اقتصادي فايده هزينه از است بود. شده بدل سوريه
  سر يدهند قرار خود مسائل اولويت در را بحران دولت امريكا جمهور روساي زماني اگر چون ترامپ شخصيتي تيپ از
  خوانشي واكنش براي جدي چالش يك به سوريه
  بحران اقتدار ضرر، از ميزاني احتساب با كند چراغ براي را هايي سرن بارها
  ترامپ دو از يك هر منافع شناختن رسميت به باعث كه نيز زنان مسائل از حمايت در كشور اين عنوان به را او حضور پيشه، تجارت
  يك آن متعاقب يي منطقه المللي بين پيامدهاي
  و اين پايان براي الش ت ديگري سوي از بازيگر خير؟ يا كند زنده بارديگر را كشورش داد بشري، جامعه از بخش اين بد وضعيت روسيه با روابط پيگيري اهميت به سبز يعني روسيه رهبري كنار در اقتدارگرا
  يك هاي سياست درباره داوري حال اين با ايم.
  بوده دو مصالحه معناي به اين بود خواهد بحران خود كه ترامپ دوران در دادند، مي سر سخن نهايت در ميدهيم قرار مداقه مورد
  پوتين عنوان به ما سوي از نيز اقتدار اين البته سوريه مورد در كشور اين با مراوده
  نيز نظر به زود هنوز سوريه بحران خصوص در
  ترامپ استراتژيك عقالنيت به نيل سوريه سر بر كشور چندان يتواند نم است، زنان آزارگرجنسي يك روابط در را سوريه وضعيت تا شود مي تالش شود مي نگريسته اقتصادي اصلي شده باعث عامل همين بود داده
  نشان خود نخست اولويت ضمني طور به او اما رسد. مي بود. خواهد كه است ادبيات اين در باشد. داشته سخني مورد وي دوران در واشنگتن مسكو
  ميان قدرت سلب نه داعش با مبارزه سوريه، در را يآيد، برم ترامپ شعارهاي از چنانكه ابتدا همان از نيز روسي مقامات كه
  بود خاورميانه اقتدارگراي رهبران از ترامپ حمايت در منظور، همين به دهيم. قرار
  بررسي كرده عنوان سوريه جمهور رييس اسد بشار
  از در نيز را اقتدار منتخب جمهوري رييس به ترامپ، پيروزي از پس خصوصا
  و عقالنيت تعليق سوم؛ سناريوي حذف عربي بهار پي در يا امريكا سوي از كه براي سناريوپردازي از نوشتار نهايي
  بخش پي در هنوز كه زماني 2013 سال در وي
  است. مادي ملموس منافع در اقتصادي، قدرت در ثقل نقطه يك عنوان به او
  پيروزي خودپيروزپنداري باخت: برد استراتژيك يكند. نمايان را خود شدند، امريكا روسيه روابط آتي وضعيت
  فهم به ديگر بار كه كرده عنوان نبود جمهوري رياست داند
  مي جهاني اقتصاد گرفتن دست به كنند تاكيد امريكا با روابط مدت
  برقراري كوتاه آتي وضعيت درك براي ترامپ، دوران
  در حمله سوريه به گويم مي احمقمان بسيار
  رهبران هر كه است اين ما مفروض سناريو اين در روسيه امريكا روابط داد برون سوريه برد. خواهيم بهره
  سوريه يافتد بدي بسيار اتفاق شود، چنين اگر
  نكنيد اختالل دچار سوريه، بحران بازيگر دو از يك در آنهاست، از ترامپ دوران در امريكا پشتيباني ترامپ دوران در بهعهده را آن رياست ترامپ كه امريكايي نخواهد دست به چيزي نبرد اين از متحده
  اياالت بهواسطه شده پيروزپنداري خود در شناختي اش جمهوري رياست دوران از باقيمانده ماههاي عنوان به بحراني، سوريه خصوصا خاورميانه خواهد سويي به ندهها نويس منظر از گيرد، مي شيفت پيشه: تجارت يك همچون ترامپ
  آورد. نبرد صحنه در عملياتي دستاوردهاي برخي دموكراتيك سوريه نيروهاي تجهيز دستور هاي برنامه نيز مباحثات مناظرات كانون روابط اقتصادي سود منظر همان از كه رفت محاسبه بر مبتني روابط سمت به
  امريكايي سرنگوني براي نظامي حمله ترامپ نظر از داند مي جنگ اين اصلي برنده را خود سوريه، است. كرده صادر را كردها از پيش دوران در امريكا انتخاباتي نامزدهاي قرار بازيابي مورد جهان با را خود مناسبات
  اقتصادي سوريه چراكه نيست مناسب سوريه بازنده.
  دولت را مقابل طرف منظر از ترامپ دوران در عراق كردهاي يكي به حتي موضوع اين بود، گر جلوه انتخابات يدهد. يك چون را ترامپ گفتيم، چنانكه
  بگذاريد عمليات انجام با نيست امريكا دشمن ترين
  بزرگ استراتژيك عقالنيت تعليق به را وضعيت اين داشت خواهند بهتري وضعيت ها نگارنده روسيه با روابط به آنها نگاه نوع در بارز نكات از اش تجارتپيشه منش همين با ترامپ تمام كه يي جارتپيشه كنيم، تصور تجارتپيشه سوريه در را داعش تروريستي گروه توان مي
  نظامي يك در توهمي وضعيت اين كه چرا ايم، نهاده نام مشخص امريكا خارجي سياست در آنها جايگاه بود. شده بدل سوريه سر بر هاي هزينه ناتو آينده مورد در فايده هزينه حاصل خالص سود محاسبه اساس بر او
  زندگي سوريه در اسد بشار نفوذ قدرت از وي برد. بين
  از ناچيز ميداني عرصه كوتاهمدت زماني فضاي تاكيد آنها از حمايت به بارها ترامپ بود خواهد است. رانده خن س امنيتي نهاد اين در امريكا فروش قيمت كاال يك توليد هاي هزينه
  از بشار با جنگيدن از دليل همين به است
  آگاه از سرخوش بازيگر عامل همين نيست بيشتر كردهاي وضعيت اما است، كرده پافشاري با روابط نيز عربستان خاورميانه مورد در احتساب حال در لحظه هر او است آن
  نهايي هاي تروريست را اصلي هدف كرده اجتناب
  اسد احتمال درك از را مدت كوتاه تاكتيكي پيروزي خارجي سياست كور نقطه عنوان به سوريه مشي نيز منطقه اين كشورهاي از بسياري همين در البته است، چيزي هر فايده
  هزينه حاصل كه تروريستي گروه اين از رهايي
  داعش بحران خود اقتداري منش با
  پوتين مناطق به بحران سرريزي بلندمدت، باخت ترامپ كه سخناني با است. باقي همچنان ترامپ سود است گرفته پيش در را اقتصادي منش خدماتي بخش گذاري، سرمايه به توان مي
  بخش داند. مي است، لينتون اوباما
  دولت چالش به براي فرصتي به را
  سوريه نظامي هاي هزينه باالرفتن خود، استراتژيك در روسيه با مراوده نيز تركيه از حمايت در از امريكا سال هاي سال هاي حمايت از حاصل همان هدف كه كرد اشاره هم تجاري امور ديگر
  و كنار در سوريه كه است كرده تاكيد ترامپ گرماگرم در نمود بدل اوباما
  كشيدن براي را فضا كرده غافل بحران، سياسي كردهاي كه مساله اين است، رانده سوريه مساله بسي را عربستان چون منطقه اين كشورهاي است. زيان سود
  محاسبه حمله اسد بشار به امريكا اگر دارد قرار
  روسيه مسكو روابط كه بود تنش
  اين به بازيگر هر آن در كه كند مي فراهم وضعيتي تحكيم را گيرند قرار امريكا غفلت مورد وريه س داند. مي آن ها هزينه از ناچيزتر كشوري رهبر مقام يك سياسي ادبيات
  در جنگ عبارتي به روسيه با جنگ به منجر
  كند است. ديگري باخت خود برد دنبال يكند. خصوصا 2016 سال در واشنگتن منظر اين ترامپ كه كرد ادعا يتوان انجام اقدامي گاهي امريكا، جمهور رييس
  مانند معتقد وي همچنين شد، خواهد سوم
  جهاني سناريو سه اين به توجه با نهايت در زبان ترامپ، دوران در امريكا روسيه پيگيري مورد نيز خود كابينه در را اقتصادي براي آن سود فايده يحتمل كه يشود
  م نوامبر اكتبر سپتامبر، ههاي ما
  در امريكا براي نفعي جديد كشورهاي ايجاد
  است ترامپ از شناختي هيچ كه مهم اين به عنايت حل براي فهميد خواهند بهتر را همديگر به ترامپ نگاه خاورميانه داد. خواهد قرار است يي هزينه از كمتر ناچيز بسيار
  كشورش اما رسيد، خود سطح يينترين پا
  به طوري بلكه باشند؛ ملتساز نبايد آنها
  ندارد المللي بين مسائل با او برخورد تعامل نوع مختلف موضوعات در فيمابين مشكالت تفكر از سير شايد را جهان حتي منطقه اين 2003 جنگ عيني مثال گيرد؛ مي دوش به
  كه شخصيت ظهور با حين، همين
  در جديد دولت كه كنند هدايت را بحران اين
  بايد ها نگارنده ندارد، وجود سوريه بحران خاصتا كرد. خواهند تالش سوريه كريمه خصوصا اقتصادي منش سوي به استراتژيك سياسي اياالت كه كارها اين تمام با حال كه است
  عراق امريكا جهت اين از نيايد سركار بر تروريستي سياسي صحنه در ترامپ
  اقتدارگراي ديدگاهي پيشرو، سناريوهاي بندي دسته از ترجيح چيزي هر بر را اقتصادي عقالنيت آنها رياست تيلرسون، ركس ببرد. ژئواكونوميك عراق در بوش جمهوري رياست دوران در
  متحده روبهرو داعش نام به مشتركي دشمن با روسيه
  و شدن جدي 2016 سال در از
  امريكا درك كه دارند باور گرفته پيش را محتمل بازيابي روسيه، با امريكا روابط داد. خواهند براي ترامپ نظر مورد فرد موبيل اكسون آنها بزرگنمايي تبليغ به بود داده
  انجام هاي سياست گفت؛ توان مي نهايت در
  هستند. حزب سوي از او نامزدي
  واقعيت بحران سياسي پيامدهاي ها هزينه واقعيت سياست مانداز چش در روسيه پيشين جايگاه است تفكر اين از نمادي نمود خارجه، وزارت اوباما باراك كارآمدن روي از پس پرداخت،
  مي اوباما باراك هاي سياست با امريكا جمهور رييس هاي حمايت شاهد خواه،
  جمهوري سياسي، هاي عرصه در كشور دو براي سوريه با روسيه اروپا روابط شدن بهتر امريكا، خارجي اقدامات ترين مهم از يكي عنوان به تواند كه در عراق از تدريج به متحده 8002اياالت
  در حمايت بر مبتني سياست از متفاوت ظاهر ميباشيم
  در ترامپ از
  پوتين يي منطقه مسائل با ارتباط در نيز اقتصادي پوتين اهداف ترين مهم از اقتصادي، توسعه هدف گيرد. قرار ارزيابي مورد وي اقتصادي كرد. متاركه مختلف
  سطوح يافتن براي تالش به اسد، بشار مخالف نيروهاي
  از منش مشي همخواني كنار در المللي بين است. ترامپ عراق در متحده اياالت كه جنگي
  حاصل بردن پيش براي رو ميانه اپوزيسيون هاي
  گروه دو اقتصادي روابط اولويت ترامپ پوتين به سبز چراغ براي را رنخهايي س بارها ترامپ اقتدارگرا دو نزديكي پوتين؛ ترامپ شدن كشته انداخت؛ راه 3002به سال
  به يافته تغيير ترامپ توسط سوريه در داخلي
  جنگ استراتژيك عقالنيت براي را زمينه كشور، روي پيش سناريوهاي سخن فرجام با مراوده نيز روسيه با روابط پيگيري اهميت روابط نيز اوباما رياست دوران به نگاهي با يك زخمي هزار 33 امريكايي، سرباز 4500
  اوباما همچون نيز ترامپ حالت هر در اما فراهم
  است. سوريه بحران ديپلماتيك حل براي تالش سر بر ترامپ دوران در روسيه امريكا همين بود داده نشان سوريه مورد در كشور اين رويكرد كه شاهديم روسيه، امريكا ميان غيرمستقيم مستقيم هزينه دالر
  تريليون ماندن قدرتمند خواهان رييسجمهوران، ساير يكند.
  و سوريه از نيز روسي مقامات كه بود شده باعث عامل تالش اوباما، حدودي بشردوستانه حقوق منش هاي هزينه محاسبه شامل تنها اين كه
  بود بر است. خاورميانه بر كشور اين تسلط
  امريكا فضاي در كه نيست معنا بدان اين اما در كه هايي زني گمانه يها چين مقدمه تمام با به ترامپ، پيروزي از پس خصوصا ابتدا همان قوانين بر مبتني روابط سطح در ماندن براي او از پيش 2011 تا عراق در كشور اين
  سنگين زمان در چه حالت هر در سوريه براي مبنا
  همين عرصه كنوني تحوالت ناپذير بيني پيش مورد در نوشتار اين طول در پيشين سطور برقراري در ثقل نقطه يك عنوان به او پيروزي نظامي حضور به پاياندادن براي تالش المللي، بين منظر از اين است. كشور اين در داعش
  گسترش حاصل چنداني تغيير ترامپ زمان در چه
  اوباما سناريوي دو از يك هر تحقق امكان المللي، بين ترامپ دوران در روسيه امريكا روابط آينده كنند. تاكيد امريكا با روابط براي ديپلماتيك الش ت افغانستان، عراق در كه بوده كامل شكست يعني پيشه تجارت
  يك هدف اين به رسيدن راه تغيير تنها شد؛
  نخواهد به شايد هم سناريوها اين بلكه نيست، ديگر خارجي سياست استراتژي در سوريه جايگاه فضاي در پوتين ترامپ، پيروزي از پس در كردها به نزديكي ايران، هستهيي پرونده حل در سود كسب عدم محاسبه هدف
  نخستين يگرا مل شخصيت به توجه با ترامپ كه
  است بحران مساله در آتي هاي سال واقعيت عنوان كيسينجر سخن همان به نيز ما اما ترامپ، كابينه تبريك را وي انتخاب تلگرام شبكه مجازي همراه به را داعش با مبارزه براي سوريه عراق است. اقدام
  يك شكل امريكا جامعه اقتصادي مشكالت
  كاهش به جنگ اين به روسيه امريكا نگاه سوريه پردازي فلسفه ترامپ تا بگذاريد كه گرديم بازمي دو روابط آينده سوريه مورد در بود. گفته داشت. مردي ترامپ؛ كارآمدن روي با ما منظر از است. داده تغيير را
  رويارويي چيزي عقاليي سناريوي اما شوند، بدل واقعيت به بايد دهد، انجام را خود گذاريي ها سياست كه كرد اشاره توان مي منطقه، اين سر بر كشور روحيه يك داراي كه شخصيت اين تجارت با را خود عمر 70 دهه تا كودكي از
  كه استراتژيك مطالعات پژوهشكده
  منبع: نيست. بحران اين حل جز مورد در كنوني سوال عالمت تا داد فرصت او بحران سر بر روسيه امريكا كه احتمال اين كهن در حدودي منشي است، دموكراتيك باعث نهاده، پشتسر زيان سود محاسبه
  خاورميانه
  و
برون‌داد روابط امريكا و روسيه در دوران ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/23
برون‌داد روابط امريكا و روسيه در دوران ترامپ
واكاوي 3سناريوي محتمل ميان امريكا و روسيه


 گروه ايران|

يحيي زرين‌نرگس- محمد رضاستاري|

تعادل: نوشته زير نقطه نظرات نويسندگان است و چاپ آن به معناي تاييد نظرات آن‌ها نيست.

درآمد

روي‌كار آمدن ترامپ در امريكا به عنوان رييس‌جمهور منتخب، زمينه را براي تكاپوي نظري تحليلگران حوزه‌هاي مختلف روابط بين‌الملل، اقتصاد سياسي و مطالعات منطقه‌يي، جهت درك مباني فكري، چگونگي و چرايي اصول سياست خارجي و نيز برنامه‌هاي اقتصادي وي و نيز جهت‌گيري‌هايش نسبت به مسائل كلان بين‌المللي و مناطق بحراني فراهم كرد، اما به قول كيسينجر؛ «بگذاريد تا ترامپ مباني سياسي و فلسفي خود را پردازش كند و آنها را ارائه دهد. به او فرصت

 دهيد.»

به همين خاطر، درك نگاه آتي دستگاه سياست خارجي و دولت ايالات متحده نسبت به مسائل مختلف با حضور ترامپ بسيار دشوار است، چرا كه او هيچ سابقه سياسي ندارد و همين عامل باعث شده تا در قبال امريكاي آتي يك علامت سوال بزرگ در اذهان همگان روشن شود. اين علامت سوال خود ترامپ است و برنامه‌هايي كه در پيش خواهد گرفت، چرا كه او در همه‌جا حضور داشته، جز سياست! ترامپ را در سريال‌هاي تلويزيوني امريكايي، كشتي‌كج، فيلم‌هاي هاليودي و نيز حوزه بازار و اقتصاد كه تخصص خانوادگي اوست، ديده‌ايم، اما عرصه سياست و نيز كلان‌نگره امر سياسي دقيقا جايي است ترامپ حضوري خاص در آن نداشته است.

 به همان ميزان كه نظرسنجي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسان مختلف در پيش‌بيني پيروزي كلينتون و شكست ترامپ نادرست بود، هرگونه تحليل عجولانه مثبت و منفي از شخصيت، مشي و منش ترامپ و سياست‌هايش نيز مي‌تواند، نادرست باشد.

اما براي تحليلگر، همواره سرنخ‌هاي ظريفي وجود دارد كه براي درك و پيش‌بيني آينده به آنها مي‌آويزد و اين حلقه‌هاي ظريف را براي شكل‌دادن يك درك نظري به همديگر پيوند مي‌زند. او در اين وضعيت، سناريوپردازي و آينده‌پژوهي را با استناد به اطلاعات بسيار ناچيز و شكننده به عنوان مسير محتوم درك وضعيت آتي برمي‌گزيند.

به همين منظور ما ترامپ را از همان رويكردهاي اقتصادي‌اش شناسايي و مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم، او يك تجارت‌پيشه است و از همين منظر بايد او را مورد خوانش قرار داد. ما نيز در بخش آتي بر همين عامل براي درك وي تكيه خواهيم كرد.

در اين نوشتار تلاش مي‌شود علاوه بر خوانشي از تيپ شخصيتي ترامپ چون يك تجارت‌پيشه، حضور او را به عنوان يك اقتدارگرا در كنار رهبري روسيه يعني پوتين مورد مداقه قرار مي‌دهيم و در نهايت تلاش مي‌شود تا وضعيت سوريه را در روابط ميان مسكو و واشنگتن در دوران وي مورد بررسي قرار دهيم. به همين منظور، در بخش نهايي نوشتار از سناريوپردازي براي فهم وضعيت آتي روابط روسيه و امريكا در دوران ترامپ، براي درك وضعيت آتي سوريه بهره خواهيم برد. ترامپ همچون يك تجارت‌پيشه: شيفت امريكايي به سمت روابط مبتني بر محاسبه اقتصادي

بگذاريد چنانكه گفتيم، ترامپ را چون يك تجارت‌پيشه تصور كنيم، تجارت‌پيشه‌يي كه تمام زندگي او بر اساس محاسبه سود خالص حاصل از هزينه‌هاي توليد يك كالا و قيمت فروش نهايي آن است و او هر لحظه در حال احتساب هزينه و فايده هر چيزي است، البته در همين بخش مي‌توان به سرمايه‌گذاري، بخش خدماتي و ديگر امور تجاري هم اشاره كرد كه هدف همان محاسبه سود و زيان است.

در ادبيات سياسي يك مقام و رهبر كشوري مانند رييس‌جمهور امريكا، گاهي اقدامي انجام مي‌شود كه يحتمل فايده و سود آن براي كشورش بسيار ناچيز و كمتر از هزينه‌يي است كه به دوش مي‌گيرد؛ مثال عيني جنگ 2003 عراق است كه حال با تمام اين كارها كه ايالات متحده در دوران رياست‌جمهوري بوش در عراق انجام داده بود و به تبليغ و بزرگنمايي آنها مي‌پرداخت، پس از روي‌كارآمدن باراك اوباما در 2008، ايالات متحده به تدريج از عراق در سطوح مختلف متاركه كرد.

حاصل جنگي كه ايالات متحده در عراق به سال 2003 به راه انداخت؛ كشته‌ شدن 4500سرباز امريكايي، 33هزار زخمي و يك تريليون دلار هزينه مستقيم و غيرمستقيم بود كه اين تنها شامل محاسبه هزينه‌هاي سنگين اين كشور در عراق تا 2011 و پيش از گسترش داعش در اين كشور است. اين از منظر يك تجارت‌پيشه يعني شكست كامل بوده كه نخستين هدف محاسبه و عدم كسب سود در يك اقدام است.

 از منظر ما با روي‌كارآمدن ترامپ؛ مردي كه از كودكي تا دهه 70 عمر خود را با تجارت و محاسبه سود و زيان پشت‌سر نهاده، باعث نهادينه‌شدن مفاهيم اقتصادي و محاسبه هزينه و فايده در پنهان‌ترين لايه‌هاي شخصيتي، ذهني و ناخودآگاه او شده است، اين يك شكست در محاسبه عقلايي است. به زباني ساده‌تر او جهان را از منظر اين اصل اقتصادي ساده اما كليدي مي‌بيند.

اما يك نكته اساسي وجود دارد، آن هم روح اقتدارگراي امريكايي است كه آيا ترامپ چنانكه از اقتدار كشورش دم مي‌زند، آيا براي بازگرداندن اين اقتدار و روح غربي كه اوباما را مقصر در از دست‌رفتن آن مي‌دانست، حاضر است از هزينه و فايده اقتصادي گذار كند و با احتساب ميزاني از ضرر، اقتدار كشورش را بارديگر زنده كند يا خير؟

البته اين اقتدار نيز از سوي ما به عنوان اصلي اقتصادي نگريسته مي‌شود و چنانكه از شعارهاي ترامپ برمي‌آيد، رييس‌جمهوري منتخب اقتدار را نيز در قدرت اقتصادي، در منافع ملموس مادي و به دست‌گرفتن اقتصاد جهاني مي‌داند، نه لشكركشي و گرفتن كشورها و اردوكشي به عراق و سوريه يا داشتن مشي حقوق بشري و حمايتي بدون منفعت ملموس كه در دوران اوباما شاهد آن بوديم.

 امريكايي كه ترامپ رياست آن را به‌عهده مي‌گيرد، از منظر نويسنده‌ها به سويي خواهد رفت كه از همان منظر سود اقتصادي روابط و مناسبات خود را با جهان مورد بازيابي قرار مي‌دهد.

ترامپ با همين منش تجارت‌پيشه‌اش و هزينه و فايده در مورد آينده ناتو و هزينه‌هاي امريكا در اين نهاد امنيتي سخن ‌رانده است. در مورد خاورميانه و عربستان و نيز روابط با بسياري از كشورهاي اين منطقه نيز مشي و منش اقتصادي را در پيش گرفته است و سود حاصل از حمايت‌هاي سال‌هاي سال امريكا از كشورهاي اين منطقه چون عربستان را بسي ناچيزتر از هزينه‌هاي آن مي‌داند.

مي‌توان ادعا كرد كه ترامپ اين منظر اقتصادي را در كابينه خود نيز مورد پيگيري قرار خواهد داد. خاورميانه و نگاه ترامپ به اين منطقه و حتي جهان را شايد سير از تفكر سياسي و استراتژيك به سوي منش اقتصادي و ژئواكونوميك ببرد. ركس تيلرسون، رياست اكسون موبيل و فرد مورد نظر ترامپ براي وزارت خارجه، نمود و نمادي از اين تفكر است كه مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين اقدامات اقتصادي وي مورد ارزيابي قرار گيرد. ترامپ و پوتين؛ نزديكي دو اقتدارگرا

با نگاهي به دوران رياست اوباما و نيز روابط ميان امريكا و روسيه، شاهديم كه رويكرد و منش حقوق‌بشردوستانه حدودي اوباما، تلاش او براي ماندن در سطح روابط مبتني بر قوانين بين‌المللي، تلاش براي پايان‌دادن به حضور نظامي در عراق و افغانستان، تلاش ديپلماتيك براي حل پرونده هسته‌يي ايران، نزديكي به كردها در عراق و سوريه براي مبارزه با داعش را به همراه

داشت.

 اين شخصيت كه داراي يك روحيه دموكراتيك است، منشي حدودي در كهن الگوي آنيمايي يونگي دارد و احساسات و تاثر براي او مهم است تا حدود زيادي به قواعد و قوانين بين‌المللي؛ به نسبت رييس‌جمهور پيشين امريكا يعني بوش پسر، پايبند

است.

 شايد چندان منطقي نباشد، اما برنده نوبل صلح است، در راستاي بهتركردن جهاني كه امريكاي دوران بوش در سياه نشان‌دادن آن نقش‌داشته، گام برداشته است. با اين ويژگي‌هاي شخصيتي است كه در چشم‌انداز اقتدارگرايانه پوتين، فردي چون اوباما چندان جدي گرفته

نمي‌شود.

پوتين با منش اقتداري خود بحران سوريه را به فرصتي براي به چالش كشيدن اوباما بدل نمود و در گرماگرم اين تنش بود كه روابط مسكو و واشنگتن در سال 2016 خصوصا در ماه‌هاي سپتامبر، اكتبر و نوامبر به پايين‌ترين سطح خود رسيد، اما در همين حين، با ظهور شخصيت اقتدارگراي ترامپ در صحنه سياسي امريكا از در سال 2016 و جدي‌شدن واقعيت نامزدي او از سوي حزب جمهوري‌خواه، شاهد حمايت‌هاي پوتين از ترامپ مي‌باشيم.

ترامپ برعكس اوباما به مفاهيمي كه به‌شدت مردانه تا حدودي ضد زن، اقتدارگرايانه، ضد اقليت‌ها و تهاجمي است خود را در نقطه مقابل وي قرار مي‌دهد و منش وي به پوتين نزديك‌تر مي‌شود. امريكايي كه به دروغ يا واقعيت زماني در رسانه‌هاي مختلف به حمايت از اقليت‌هاي كشورهاي جهان، خصوصا خاورميانه مي‌پرداخت، در دوران ترامپ كه ضد اقليت‌ها و مسلمانان كشورش است، ديگر نمي‌تواند چندان حرفي براي گفتن داشته باشد.

اگر زماني روساي جمهور امريكا و دولت اين كشور در حمايت از مسائل زنان و نيز وضعيت بد اين بخش از جامعه بشري، داد سخن سر مي‌دادند، در دوران ترامپ كه خود يك آزارگرجنسي زنان است، نمي‌تواند چندان سخني داشته باشد. در اين ادبيات است كه حمايت ترامپ از رهبران اقتدارگراي خاورميانه كه از سوي امريكا يا در پي بهار عربي حذف شدند، خود را نمايان مي‌كند. سوريه و برون‌داد روابط امريكا و روسيه در دوران ترامپ

خاورميانه و خصوصا سوريه بحراني، به عنوان كانون مناظرات و مباحثات و نيز برنامه‌هاي نامزدهاي انتخاباتي امريكا در دوران پيش از انتخابات جلوه‌گر بود، اين موضوع حتي به يكي از نكات بارز در نوع نگاه آنها به روابط با روسيه بر سر سوريه بدل شده بود.

ترامپ بارها سرنخ‌هايي را براي چراغ سبز به اهميت پيگيري روابط با روسيه و نيز مراوده با اين كشور در مورد سوريه نشان داده بود و همين عامل باعث شده بود كه مقامات روسي نيز از همان ابتدا و خصوصا پس از پيروزي ترامپ، به پيروزي او به عنوان يك نقطه ثقل در برقراري روابط با امريكا تاكيد كنند.

پس از پيروزي ترامپ، پوتين در فضاي مجازي و شبكه تلگرام انتخاب وي را تبريك گفته بود. در مورد سوريه و آينده روابط دو كشور بر سر اين منطقه، مي‌توان اشاره كرد كه اين احتمال كه امريكا و روسيه بر سر بحران سوريه به يك نقطه نظر مشترك برسند، وجود دارد. از سوي ديگر از منظر ما اگرچه سوريه براي روسيه بسيار كليدي و استراتژيك است، اما مساله كريمه و حل آن بسي مهم‌تر

 است.

 ترامپ گاهي نيز در سخنراني‌هاي خود بر اين مساله تاكيد كرده بود و حتي در مورد اهميت و لزوم از سرگيري روابط با مسكو با وجود اشغال كريمه نيز تاكيد كرده بود. پس با عنايت به اينكه ترامپ مساله كريمه را به عنوان يك واقعيت به رسمت بشناسد و حاضر به پذيرش اقدام روسيه در اين منطقه باشد، زمينه براي بازگشت دو كشور به ميز مذاكره وجود دارد. اهميت روابط اقتصادي روسيه و امريكا و روسيه و اروپا مي‌تواند به تقويت منش اقتصادي ترامپ در تجديد روابط با روسيه بدل شود.

ترامپ بارها اعلام كرده كه ماندن اسد را در اين وضعيت ترجيح مي‌دهد و حاضر است كه با روسيه بر سر سوريه به تفاهم برسد. از سوي ديگر وضعيت كردهاي سوريه و جايگاه آنها در استراتژي آتي سياست خارجي امريكا مشخص نيست. اوباما كه نگران وضعيت كردهاي سوريه در قالب نيروهاي سوريه دموكراتيك و تداوم پشتيباني امريكا در دوران ترامپ از آنهاست، در ماه‌هاي باقيمانده از دوران رياست‌جمهوري‌اش دستور تجهيز نيروهاي سوريه دموكراتيك و كردها را صادر كرده است.

كردهاي عراق در دوران ترامپ از منظر نگارنده‌ها وضعيت بهتري خواهند داشت و جايگاه آنها در سياست خارجي امريكا مشخص خواهد بود و ترامپ بارها به حمايت از آنها تاكيد و پافشاري كرده است، اما وضعيت كردهاي سوريه به عنوان نقطه كور سياست خارجي ترامپ همچنان باقي است. با سخناني كه ترامپ در حمايت از تركيه و نيز مراوده با روسيه در مساله سوريه رانده است، اين مساله كه كردهاي سوريه مورد غفلت امريكا قرار گيرند را تحكيم

مي‌كند.

روسيه و امريكا در دوران ترامپ، زبان همديگر را بهتر خواهند فهميد و براي حل مشكلات فيمابين در موضوعات مختلف و خصوصا كريمه و سوريه تلاش خواهند كرد. آنها عقلانيت اقتصادي را بر هر چيزي ترجيح خواهند داد. روابط امريكا با روسيه، بازيابي جايگاه پيشين روسيه در چشم‌انداز سياست خارجي امريكا، بهتر شدن روابط اروپا و روسيه با هدف توسعه اقتصادي، از مهم‌ترين اهداف پوتين و ترامپ است. فرجام سخن و سناريوهاي پيش‌روي امريكا و روسيه در دوران ترامپ بر سر سوريه

با تمام مقدمه‌چيني‌ها و گمانه‌زني‌هايي كه در سطور پيشين و در طول اين نوشتار در مورد آينده روابط امريكا و روسيه در دوران ترامپ و جايگاه سوريه در استراتژي سياست خارجي كابينه ترامپ، اما ما نيز به همان سخن كيسينجر بازمي‌گرديم كه بگذاريد تا ترامپ فلسفه‌پردازي و سياست‌گذاري‌هاي خود را انجام دهد، بايد به او فرصت داد تا علامت سوال كنوني در مورد آينده امريكا و برنامه‌هاي اين كشور را روشن كرده و پاسخ دهد.

 اما كماكان براين باور هستيم كه اصل نهادينه مزيت اقتصادي و ترجيح سود ملموس در روابط آتي امريكا با كشورها و مناطق جهان، به عنوان يك وضعيت شرطي در شخصيت ترامپ خود را نشان خواهد داد، مگر اينكه رييس‌جمهور آتي امريكا دچار اختلال شناختي باشد و همين عامل باعث شود تا در وضعيت هزينه ـ فايده خود دچار اختلال شود. ترامپ آن‌ميزان كه سرگرم محاسبات اقتصادي است، درگير چيزي ديگر نيست. حال در نهايت سناريوهاي پيش‌رو در روابط امريكا و روسيه در دوران رياست‌جمهوري ترامپ در مورد سوريه را مورد واكاوي قرار مي‌دهيم. سناريوي ضدعقلانيت استراتژيك با بازي باخت ـ باخت؛ تداوم وضعيت كنوني

در سناريوي كنوني هر يك از دو بازيگر اصلي؛ يعني امريكا و روسيه، در دوران ترامپ، وضعيت كنوني و بحراني سوريه را به علت عدم نيل به يك توافق استراتژيك بر سر حل بحران اين كشور ادامه داده و زمينه براي استمرار بحران فراهم شود.

در اين وضعيت است كه بحران 6 ساله جنگ داخلي سوريه، در دوران ترامپ با قفل سنگين عدم نيل به توافق ادامه يافته و هر يك از دو بازيگر به جاي مطالبه‌هاي حدودي و توجه به منافع طرف مقابل، عليه عقلانيت استراتژيك قيام كرده و زمينه را براي باخت هر يك فراهم كنند.

هزينه‌هاي جنگ سوريه براي دو كشور كه در قالب حملات هوايي انجام مي‌شود، درگيرشدن شديد دو كشور در بحران سوريه و كشتار هر روزه مردم سوريه در اين حملات، حملات دو كشور به نيروهاي تحت حمايت طرف مقابل كه در عرصه ميداني جنگ سوريه حضور دارند، توجه شديد ترامپ به وضعيت داخلي و اقتصادي امريكا و معطوف شدن توجه روسيه به بحران كريمه به عنوان اولويت نخست كشور مي‌تواند زمينه را براي تداوم بحران سوريه و باخت هر يك از دو طرف فراهم كند. سناريوي عقلانيت استراتژيك با بازي برد ـ برد

با اين مفروض كه كريمه و حل بحران اين منطقه در اولويت نخست پوتين و دولت روسيه قرار دارد و اين امر كه ترامپ براي حل مساله كريمه به روسيه چراغ سبز نشان دهد و حاضر به پذيرش جايگاه و موقعيت استراتژيك اين كشور در سوريه باشد.

در عين حال روسيه نيز حاضر باشد بر بازگشت به وضعيت ديپلماتيك در بحران سوريه، پذيرش روند انتقالي و نيز پايان دادن به حملات هوايي به نيروهاي تحت حمايت امريكا در سوريه به مصالحه با غرب برسد. اين موارد زمينه را براي وضعيت عقلانيت استراتژيك با بازي برد ـ برد فراهم كرده و دو كشور حل بحران را در اولويت مسائل خود قرار مي‌دهند كه باعث به رسميت‌شناختن منافع هر يك از دو بازيگر از سوي ديگري و تلاش براي پايان اين بحران خواهد بود و اين به معناي مصالحه دو كشور بر سر سوريه و نيل به عقلانيت استراتژيك خواهد بود. سناريوي سوم؛ تعليق عقلانيت استراتژيك برد ـ باخت: خودپيروزپنداري كوتاه‌مدت

در اين سناريو مفروض ما اين است كه هر يك از دو بازيگر بحران سوريه، دچار اختلال شناختي در خود پيروزپنداري شده و به‌واسطه برخي دستاوردهاي عملياتي در صحنه نبرد سوريه، خود را برنده اصلي اين جنگ مي‌داند و طرف مقابل را بازنده.

 اين وضعيت را به تعليق عقلانيت استراتژيك نام نهاده‌ايم، چرا كه اين وضعيت توهمي در يك فضاي زماني كوتاه‌مدت و عرصه ميداني ناچيز بيشتر نيست و همين عامل بازيگر سرخوش از پيروزي تاكتيكي كوتاه‌مدت را از درك احتمال باخت بلندمدت، سرريزي بحران به مناطق استراتژيك خود، بالارفتن هزينه‌هاي نظامي و سياسي بحران، غافل كرده و فضا را براي وضعيتي فراهم مي‌كند كه در آن هر بازيگر به دنبال برد خود و باخت ديگري است.

در نهايت و با توجه به اين سه سناريو و عنايت به اين مهم كه هيچ شناختي از ترامپ و نوع تعامل و برخورد او با مسائل بين‌المللي و خاصتا بحران سوريه وجود ندارد، نگارنده‌ها از دسته‌بندي سناريوهاي پيش‌رو، ديدگاهي محتمل را پيش‌گرفته و باور دارند كه درك واقعيت هزينه‌ها و پيامدهاي سياسي بحران سوريه براي دو كشور در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و نيز در ارتباط با مسائل منطقه‌يي و بين‌المللي در كنار همخواني مشي و منش پوتين و ترامپ و اولويت روابط اقتصادي دو كشور، زمينه را براي عقلانيت استراتژيك و تلاش براي حل ديپلماتيك بحران سوريه فراهم

 مي‌كند.

 اما اين بدان معنا نيست كه در فضاي پيش‌بيني‌ناپذير تحولات كنوني عرصه بين‌المللي، امكان تحقق هر يك از دو سناريوي ديگر نيست، بلكه اين سناريوها هم شايد به عنوان واقعيت سال‌هاي آتي در مساله بحران سوريه و نگاه امريكا و روسيه به اين جنگ به واقعيت بدل شوند، اما سناريوي عقلايي چيزي جز حل اين بحران نيست.

 نویسنده:
ترامپ و آينده سوريه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/10/23
ترامپ و آينده سوريه


با روي كارآمدن دونالد ترامپ، استراتژي سنتي ايالات متحده امريكا در خاورميانه كه بيشتر مبتني بر حفظ هژموني خود است، تغيير نخواهد كرد و تنها راه و روش نيل به اين هدف با تغييراتي به خصوص در سوريه همراه خواهد بود.

 ترامپ اعلام كرده كه تمايلي به جنگ و حمله نظامي ندارد و دنبال رسيدن به خواسته‌هاي خود با روش‌هاي مسالمت‌آميز است. بر همين مبنا به نظر مي‌رسد، براي حل كردن مشكلات اقتصادي خود از هزينه‌هاي گزاف نظامي كاسته و حمايت خود را از شورشيان و معارضان با بشار اسد كاهش خواهد داد و از جنگ دشمن عليه دشمن يعني داعش عليه سوريه بهره خواهد برد.

 از نگاه بسياري از تحليلگران، سياست خارجي امريكا در بحران سوريه بسيار مبهم و دليل اين موضوع نيز در نبود سياستي منسجم در زمينه چگونگي حل بحران كنوني سوريه بوده است. در حال حاضر با توجه به اظهارات ترامپ در اين خصوص كه با رويكرد ساختار حاكميتي باراك اوباما متفاوت است، حل بحران سوريه را به بهترين وضعيت خود نسبت به گذشته دانسته‌اند.

 اما به نظر مي‌رسد كه با روي كار آمدن ترامپ، راه و روش نيل به اين هدف - سلطه بر خاورميانه و حفظ جايگاه هژمونيك خود در نظام بين‌الملل- تغيير خواهد كرد، نه استراتژي كلي امريكا، چراكه ترامپ تمايلي به حمله نظامي ندارد و مطابق با ويژگي‌هاي شخصيتي خود دنبال رسيدن به خواسته‌هايش با روش‌هاي مسالمت‌آميز و به خصوص اقتصادي و تجاري است.

 در اين راستا، نخستين خواسته وي در مورد سوريه نابودي داعش است و پس از آن به دنبال موضوع خود سوريه مي‌رود و به اين منظور از جنگ دشمن عليه دشمن يعني داعش عليه سوريه بهره برده تا از هزينه‌هاي نظامي امريكا كاسته و مشكلات اقتصادي امريكايي‌ها را حل كند. در حقيقت استراتژي امريكا با تغيير روساي جمهور تغيير نخواهد كرد.

 ايالات متحده امريكا در زمان رياست‌جمهوري اوباما گاهي به بركناري بشار اسد از قدرت انديشيده اما هيچ يك از گروه‌هاي جهادي را هم جانشين مناسبي براي او نمي‌داند. گاهي به مبارزه با گروه‌هاي تروريستي به ويژه داعش پرداخته اما از طرف ديگر، خواهان ضعف گروه‌هاي ضد داعش از قبيل جبهه النصره نيز بوده و گاهي به كردها براي نابودي داعش كمك و از طرف ديگر به تركيه كه مخالف با افزايش ملي‌گرايي كردهاست نيز كمك مي‌كند.

 آنچه مشخص است، نبود راهبردي مشخص از طرف امريكا براي حل اين بحران است. باراك اوباما به شكست راهبردهاي كاخ سفيد در مورد سوريه اعتراف كرده و گفت براي نخستين‌بار اذعان مي‌كنم كه قادر نبوديم وضعيت و روند را در داخل سوريه تغيير دهيم.

 دوران رياست‌جمهوري اوباما با تمركز بر اهداف كوتاه‌مدت و نامتجانس و نزول ارزش‌هاي بنيادين امريكا در منطقه، شاهد تبديل شدن بحران سوريه به يك چالش جدي براي واكنش و پيامدهاي بين‌المللي و منطقه‌يي متعاقب آن بوده‌ايم. با اين حال داوري درباره سياست‌هاي ترامپ در خصوص بحران سوريه هنوز زود به نظر مي‌رسد. اما او به‌طور ضمني اولويت نخست خود را در سوريه، مبارزه با داعش و نه سلب قدرت از بشار اسد رييس‌جمهور سوريه عنوان كرده است. وي در سال 2013 زماني كه هنوز در پي رياست‌جمهوري نبود عنوان كرده كه بار ديگر به رهبران بسيار احمقمان مي‌گويم به سوريه حمله نكنيد اگر چنين شود، اتفاق بسيار بدي مي‌افتد و ايالات متحده از اين نبرد چيزي به دست نخواهد آورد.

 از نظر ترامپ حمله نظامي براي سرنگوني دولت سوريه مناسب نيست چراكه سوريه بزرگ‌ترين دشمن امريكا نيست و با انجام عمليات نظامي مي‌توان گروه تروريستي داعش را در سوريه از بين برد. وي از قدرت و نفوذ بشار اسد در سوريه آگاه است و به همين دليل از جنگيدن با بشار اسد اجتناب كرده و هدف اصلي را تروريست‌هاي داعش و رهايي از اين گروه تروريستي كه حاصل دولت اوباما و كلينتون است، مي‌داند.

 ترامپ تاكيد كرده است كه سوريه در كنار روسيه قرار دارد و اگر امريكا به بشار اسد حمله كند منجر به جنگ با روسيه و به عبارتي جنگ جهاني سوم خواهد شد، همچنين وي معتقد است ايجاد كشورهاي جديد نفعي براي امريكا ندارد و آنها نبايد ملت‌ساز باشند؛ بلكه طوري بايد اين بحران را هدايت كنند كه دولت جديد و تروريستي بر سركار نيايد و از اين جهت امريكا و روسيه با دشمن مشتركي به نام داعش روبه‌رو هستند.  در نهايت مي‌توان گفت؛ سياست‌هاي رييس‌جمهور امريكا با سياست‌هاي باراك اوباما در ظاهر متفاوت و از سياست مبتني بر حمايت از نيروهاي مخالف بشار اسد، به تلاش براي يافتن گروه‌هاي اپوزيسيون ميانه‌رو براي پيش بردن جنگ داخلي در سوريه توسط ترامپ تغيير يافته است. اما در هر حالت ترامپ نيز همچون اوباما و ساير رييس‌جمهوران، خواهان قدرتمند ماندن امريكا و تسلط اين كشور بر خاورميانه است. بر همين مبنا براي سوريه در هر حالت چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ تغيير چنداني حاصل نخواهد شد؛ تنها تغيير راه رسيدن به اين هدف است كه ترامپ با توجه به شخصيت ملي‌گرا و كاهش مشكلات اقتصادي جامعه امريكا شكل رويارويي را تغيير داده است.

منبع: پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 نویسنده:

  اخبار Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 هد
  ‌د مي نا تغيير هو يا
  « Altaba( آلتابا به را نامش كرد الم اع ياهو زندگي‌
  رويترز در‌ «آيتي»‌ سهم‌ فزايش‌
  ا شركت اين مديرعامل ماير، ماريسا يدهد تغيير )Inc
  مديره ات هي از وريزون شركت با قرارداد كردن نهايي از
  پس كرد. خواهد ارهگيري
  كن اينترنت كار كسب فروش براي وريزون با قراردادي ياهو هد
  ‌د مي تغيير ۷۱۰۲‌ سال‌ در‌ را‌ دنيا‌ كه‌ پرسروصدا‌ ي‌ فناور يي رسانه يهاي داراي ايميل ديجيتالي، تبليغات شامل
  خود سال ياهو اينكه از پس دارد. دالر 38.4ليارد مي مبلغ
  به قرارداد اين شرايط كرد، فاش را اطالعاتي رخنه دو
  گذشته مساله يك باشد. مشكل اين حل براي خوبي |
  گزينه وفن دان
  گروه‌ است، ممكن قرارداد اين حتي يا كند پيدا تغيير است
  ممكن گياهي برگر جديد، سال پايان تا است: روشن
  بسيار جديدي هاي ده پدي ورود شاهد ۷۱۰۲ سال
  در ميليون ۰۰۵ حساب ها رخن اين از يكي جريان در باشد.
  لغو سوپرماركت به آزمايشگاه از را خود مسير احتماال شما همه شايد كه بود خواهيم بازار به فناوري دنياي
  از كاربر ميليارد يك از بيش حساب دومي در شد هك
  كاربر مصنوعي غذاهاي ديگر خوشبختانه است كرده پيدا از ۶۱۰۲ سال سهم هرچند كنند. گفتزده ش
  را تناسب اگرچه كه اند رده اظهار وريزون مديران شد.
  هك هم مساله اين يكنند. باز هها مغاز به را خود راه
  نيز كه جديد هاي فناور ظهور هكننده خير هاي فت
  پيشر رخنه درباره همچنان بينند، مي ياهو با قوي
  استراتژيكي هم بود خواهد دنيا تغذيه بزرگ مشكل
  پاسخگوي ما كردن بازي ما كردن كار ما، كردن زندگي
  نحوه رگوالتوري اظهارنامه يك در ياهو ينند. تحقيق
  اطالعاتي بردن لذت با ما لمتر سا تغذيه باعث تواند
  احتماال مجازي واقعيت فناوري است. محفوظ دادند، تغيير
  را با قرارداد شدن نهايي از پس ياهو مدير پنج كرد: اع
  ال تهيه حيوانات كشتار بدون دانيم مي كه غذاهايي از رشد قطعا داشت ۶۱۰۲ سال در بزرگي
  بازگشت فعاليت آلتابا در مديران ساير كرد. خواهند استعفا
  وريزون شود. اند ده دستيارهاي داشت. خواهد نيز رو پيش سال در
  بزرگي شامل هايي داراي با هولدينگ شركت يك كه كرد
  خواهند قدم شدند خارج ما همراه ناي تلفه انحصار از
  مجازي بابا علي چيني الكترونيكي تجارت شركت در سهم درصد ل
  ۵۱ يجيتا يكي فيز نيا شد تير
  ‌ هوشمند خانه يهاي فناور گذاشتند ما نههاي خا
  به است. ژاپن ياهوي در سهم ۵.۵3درصد
  و در بزرگي موفقيت شك بدون مجازي
  واقعيت رقم تالش ها ال س از پس را بزرگي پيشرفت
  احتماال شما كه است اينجا مشكل اما بود. ۶۱۰۲ سال اند. زده ي‌
  متر ۷۸۴ ‌ها بر كشف
  ‌ كه حالي در بزنيد قدم واقعي دنياي در وانيد
  نت صورت به هيد. كرد متصل خود سر به هدست هوشمند
  يك هاي‌ اب» «ه مرگ‌ «پلوتو»‌
  ‌ سياره‌
  در‌ مشابه سقوط دراماتيك خيزش با
  مشابه، كه دانيم ما است. آشنا حدودي تا موضوع
  اين وجود دهنده نشان پلوتو از جديد عكسهاي
  مادربورد با زدن قدم كه ميانيم ما گلس، گوگل
  شتابناك آرزوها ليست در ها سا براي تقريبا اشيا
  اينترنت است. سياره اين سطح در متر 48۷ طول به يخي هاي رج
  ب نخواهد مناسبي حل راه نيز فضا عصر عينكهاي بيايد، پيش شايد كه پرسشي است. بوده افراد
  اغلب يك شمسي منظومه سياره نهمين عنوان به
  پلوتو به كنيد، درك حتر واض را ما منظور اينكه براي بود. فراگير حال به تا فناوري اين چرا پس كه است
  اين جمعيتي به برج شباهت دليل به دارد. العاده ارق
  ويژگي اپليكيشن بيندازيد. نگاهي مسيريابي هاي
  سرويس نشدن فراگير مورد در اصلي مشكل ظاهرا است؟
  نشده لقب آنها به دانشمندان هستند، توبه حال در زده زانو
  كه دنبال دقيقا كه چيزي يافتن براي را شما
  نقشه، همگامي عدم به مربوط امروز به تا اشيا
  اينترنت يورك دانشگاه از مورس جان اند. داده را ار» توب رجهاي
  «ب ميكند. هدايت مشخص مسير يك به هستيد
  آن تئوري، لحاظ از است. مختلف هاي مت قس
  همكاري هايي عك بررسي با دانشمندان از گروهي همراه تورنتو
  در اجسام كه است جايي افزوده واقعيت اصطالح يكديگر به را ما ههاي دستگا تمام است قرار اشيا
  اينترنت ميالدي ۵۱۰۲ سال در New Horizons فضاپيماي
  كه داده نمايش فيزيكي دنياي در مجازي اطالعات هارموني يك با تعبيري، به كه كند وادار را آنها
  متصل اين ردهاند. عنوان استنباط را آنها گيري شك دليل
  برداشته، همراه هاي تلف به را خود راه آينده در وند، م
  ش اين در اصلي مشكل اما بخوانند. آواز فناورانه
  باشكوه هند. آمد وجود به فرسايش دليل به هستند جوان كه نها
  ستو در اكنون توجو جس موتورهايي گشود. خواهند
  ما كاربردي هطور حداقل يا كامل هطور هنوز ما كه
  است اتمسفر اما است. نياز اتمسفر به بهر توكا هاي برج ايجاد
  براي به هستند. تصويري وجوي جست بهتر توسعه
  حال نداريم. قرار نقطه آن
  در متان گاز از كه يخي با همراه پلوتو ره تيت ازكر
  سردتر، را خود دوربين دهند اجازه شما به كه صورت اين مثال يك عنوان به هوشمند خانه از اينجا در
  ما براي جديد هاي راه هدنبال بايد دنيا شد. خواهد يا سخنگو هاي ربا يشود هوشمندتر الكسا صوتي همچنين دارد. وجود شما هوشمند خانه مديريت براي يخي ساختارهاي اين شود سبب آمده، وجود به
  نيتروژن كه چيزي درباره بگيريد نشانه چيزي هر سوي به هاي ال در الشها از زيادي حجم كنيم.
  استفاده همچنين زمين در البته شوند. مرتفع يي يسابقه اندازه
  به كنيد. كسب اطالعات بينيد مي مساله اين جواب باشد خود غذاي كردن فراهم توانند مي گذشته از بهتر بسيار درواقع كه ها با چت جديد هاي دستگا براي تمايلي اخيرا رسد مي نظر
  به هوشمند هاب يا هاب اسمار ايده محور حول
  گذشته شبيه كه دارد وجود خشك» «آند نام به ايي
  برآمدگ ما به ۶۱۰۲ سال در گو پوكمون كه همانطور است. مصنوعي غذاهاي در احتماال هستند. استفاده حال در نيز كنند كمك ما به حداكثر براي فاي واي انتخاب جهت هوشمند
  خانه يعني ساده زبان به هوشمند هاب است؛ شده
  گذاشته كه است مرتبه نخستين اين جهان در اما است. پلوتو هاي
  بر بر مبتني هاي ازي براي فراواني اشتياق داد، نشان معروف بسيار مثال يك Solyent( سولينت خواهد انجام بيشتري بيشتر مشاغل در خودكارسازي هوشمند هاب از استفاده هجاي دارد. وجود
  سازگاري ارتباطي هاي اوري فن با كه يافته ارتقا سيم بدون روتر
  يك حالي در است مغذي نوشيدني يك خوراكي اين است. هاي دستگا همندي بهر شاهد همچنين ما گرفت. قابليت بر هها دستگا ابزارها توليدكنندگان مركزي، يشود. ديده زمين كره از خارج در رجايي
  چنين توانيم نم ما كه حالي در دارد. وجود مجازي واقعيت صورت در يتوانيد شما اما است. شده ساخته
  پيشرفته سال در يگذرد، آن وجود از سال دو نزديك تنها كه يادگيري بود، خواهيم خودكارسازي افزايش از هوشمند تمركز خودشان بين ها دستگاه همكاري
  سازگاري هايي باز چه رو پيش تابستان در كنيم بيني پيش يك صاحب كه هركسي از سيستم اين به راجع
  امكان عجيب كرد، خواهند بلند كاناپه روي از را ما كودكان تجاري بازار به آن سريع شدن نزديك شاهد ۶۱۰۲ باشد الزم اينكه بدون شما نيازهاي فردي خصوصيات تعداد كاهش موجب احتماال مساله اين كرد.
  خواهند احتمال به كنيد. سوال باشد، هوشمند خانه ي‌
  سيستم ‌ها شي گو مشخصا فتن
  لو گو پوكمون قالب شكل در آنها عمده كه بود نخواهد فرد يك يي تغذيه نيازهاي تمام نوشيدني اين بوديم، هاي صيه تو پيشنهادها دادن بگوييد آنها به چيزي شد خواهد مستقيم سازگاري قابليت با هاي
  دستگا حل راه هوشمند هاب كه بود خواهد اين آنها جواب
  زياد شد. خواهند عرضه در بزرگ مشكل يك تقريبا اما يشود، شامل را بالغ شما. به بهتر تر قيق هاي اوري فن زيرا داشت، نخواهد نگراني جاي
  احتماال بسيار تعداد حاضر، حال در ود. ري نم شمار به نقصي بي گوگل
  تازه‌ است. بدمزه هنوعي نوشيدني اين دارد؛ وجود آن مورد باشيم، آن شاهد توانيم احتماال كه هايي زمينه از يكي هاب جايگزين توانند مي كه دارند وجود
  ديگري براي كه دارند وجود سيم بدون اوريهاي فن از
  زيادي پيكسل پيكسل هاي گوشي موفقيت نپس يل با مو
  ‌ آن روي كار حال در دانشمندان كه است مشكلي اين در زيادي هاي صحب ۶۱۰۲ سال در هستند. فستفودها انجام به بهتري نحو به را آن وظايف شوند ي
  هوشمند بعد سه ينت پر زيگ نيازمند شما هوشمند خانه در رفتن كار
  به سرعت با كه انداخته فكر به را شركت اين گوگل ال
  ايكس فكننده مصر مخصوص بعدي سه چاپگرهاي اكنون Beyond Meat كمپاني حلها راه از يكي هستند. داشت. وجود غذا خدمات از انساني اجزاي حذف زمينه مختلف هاي دستگا تواند مي IFTTT فناوري
  رسانند. ارتباطي پروتكل (نوعي ويو زي هوشمند)، شبكه
  (نوعي كند. بازار روانه را مذكور اي وش جديد
  مدل دارند، حضور ما اطراف در كه است دهه نيم به نزديك آزمايشي هاي نه نمو نمايش به شروع كه شركتي است. خودكار كهاي كيوس ظهور اگر بود خواهد جالب بنابراين متصل دهيد، تشخيص مناسب شما كه صورتي هر به
  را اكنون هستند غيره وايفاي بلوتوث، سيم)،
  بدون پيكسل پيكسل شده ياد هاي گوش شود، مي
  گفته ما پرداختي توان از خارج كامال آنها قيمت محدوده اما عصاره شده، راج استخ مخمر فرنگي، نخود پروتئين از ما آن، از باالتر باشيم. شاهد رو پيش سال در را غذا ارائه هوم گوگل آمازون الكساي هوشمند دستيار
  كند دارد، وجود نيز هوشمند خانه پلتفرم شماري بي
  تعداد دسترس در ۷۱۰۲ سال پايان از قبل دارند ۲نام ال
  ايكس واقعي مواد هصورت نارگيل روغن برگر چغندر ارسال هاي تم سيس گسترده آزمايش آغاز شاهد بايستي كنند، كنترل صوتي دستورات طريق از را آنها توانند
  م دارد. جديد سال در تغيير به نياز مساله اين است. آيريس )، Smart Things( تينگز اسمارت وينك،
  مثل در سي تي اچ شود، مي گفته يگيرند. قرار قهمندان
  عال اين كه كرد هها رسان براي گذشته سال اواخر در توسط مخصوصا سال پايان تا پهبادها بر مبتني خودكار يشود نم احساس هوشمند هاب به نيازي ديگر
  بنابراين حاضر حال در مناسب، نسبتا بعدي سه چاپگر يك از تمهايي سيس حتي Iris by Lowe›s( الوز
  باي كرد خواهد كمك گوگل به شده ياد يهاي گوش
  طراحي نصف است. خريداري قابل دالر ۰۰3 الي ۰۰۲ قيمت با فودز هول هاي سوپرمارك در حاضر حال در مواد پاسخ بود؟ خواهد هم مسيريابي از خبري آيا باشيم. آمازون شود. تلقي خوبي پيشرفت تواند مي امر اين
  و نظر به كه حالي در ADT مثل امنيتي هاي كت
  شر احتمال يگيرد. صورت اكتبر ماه در يها گوش اين از
  رونمايي براي بايست مي پيش سال دو يا يك حدودا كه قيمتي كمپاني هستند. خريداري قابل Whole Foods( وجود عدم مورد در ما كه است زيادي مدت است.
  مثبت آسان را چيزها بايد تئوري در تمركزگرايي ريسد وجود هم باشند گردوغبار ضد ضدآب يا گوش اين
  اينكه بايد همچنان ها قيمت اين كرديد. پرداخت آنها Impossible( فودز ايمپاسيبل نام به ديگري دهايم، شني تهايي شكاي دوره اين در افراد ميان ارتباطات خودكارسازي‌ و‌ «الكسا»‌
  ‌ به است. شده آنها شدن بدتر باعث عمل در اما
  كند، با نمايشگري با را ال ايكس پيكسل گوشي قبال گوگل
  دارد. است مشابهي هدف روي كار حال در Foods از استفاده عدم نتيجه در مشاغل رفتن بين از احتمال در حداقل جديدي چيز خودكارسازي فناوري
  البته مثل جديد، هاي مد معرفي با كنند پيدا كاهش با هوشمند خانه فناوري ابزارهاي برخي زوميت،
  گزارش پيكسل گوشي دو هر ولي بود كرده عرضه ۲K
  دقت در را آنها گياهي برگرهاي توانند مي حتي افراد زمينه اين در كه است ديگري مشكالت از نيز انساني نيروي با ما اوليه بههاي تجر حال هر به نيست. تجاري
  زمينه دي تري ميك پاكت يا دالر ۹۹ قيمت با هيرو۱۰۱ مدل براي ندارد، سازگاري هوشمند خانه مهاي پلتفر
  بعضي يشوند. عرضه نمايشگر نوع همين با ال ايكس
  پيكسل دالر، ۱4۹ قيمت برچسب با Pocket Maker 3D( ۱3 قيمت به نيويورك در نيشي موموفوكو رستوران مورد در بحث جديد سال در كه نيست شكي دارد. وجود خدمات هاي سيست آن از شده، خودكار اوريهاي
  فن با )Philip Hue( هيو فيليپ مدل هاي مپ ال
  مثال در گوگل تا يشوند عرضه دوگانه لنز با شده ياد
  گوشي شد. خواهند شكسته پيش از بيش ها قيمت از افراد برخي شايد كه درحالي دهند. سفارش دالر خودكارسازي داد خواهيم اجازه مقدار چه تا ما كه مساله اين ما كه شود ناشي يي ده آزاردهن خودكار فروش از
  پس اين (احتماال كرد نخواهد كار الوز باي آيريس
  سيستم نماند. عقب آيفون گوشي اپل مانند رقبايي از زمينه
  اين سال فصلي تعطيالت فرارسيدن با اينكه تصور كه است اين واقعيت اما باشند، ناراضي آن كيفيت شد. خواهد ردهر گست كند، اداره را ما اي زندگ آنها با داشتيم نياز كمك به زمان هر كردند مي مجبور
  را دو نام همساني عدم از ناشي تجاري تصميم يك
  مساله نيز عكسها از لرزش حذف براي تصاوير گر تثبيت
  فناوري مثبتي نقدهاي عجيبي طرز به شده ياد برگر دو هر دهد، رخ است قرار امسال كه اتفاقي تنها بگيريم.
  تماس خواستني هديه يك به بعدي سه چاپگرهاي ۷۱۰۲ هاب اگر اين، بر عالوه است). آنها بين رقابت
  شركت نسل با همراه يها گوش اين شود. گرفته نظر در است
  قرار كار حال در ديگري هاي كمپان ردهاند. دريافت مصنوعي غذاهاي‌ رشد‌ است. فناوري اين بيشتر شدن گير
  همه با نيست. ذهن از دور خيلي شوند تبديل همه براي سيستم كل طبيعي طور به بيفتد، كار از شما
  هوشمند شوند عرضه دريم دي مجازي واقعيت هاي هدس
  دوم بعدي، سه چاپگرهاي به افراد همه تقريبي دسترسي گوشت مرغ تخ مثل افزايش به رو غذاهاي روي آن، تبع به يكند پيدا افزايش دنيا جمعيت خدمات كه كرد برداشت چنين توان
  درواقع هوشمند هاي خان مساله در افتاد. خواهد كار از نيز
  شما با نيز را خود جذاب موبايلي ههاي برنام برخي گوگل
  احتماال خواهد تغيير هها پديد جمعآوري شيوه شك بدون كنندگان مصر هستند. آزمايشگاهي هاي محيط در محدوديت سوي به ما هواي آب طبيعي منابع نقايص اما رفت، نخواهد جايي خودكار فروش از
  پس يك فاي واي داريم. را دوباره تمركز يك انتظار كرد.
  امسال خواهد سازگار
  آنها وقتي دارد، چيزي خريد به نياز كسي چه كرد. بدون زيست محي دوستدار غذاهاي فزاينده، بطور به نيز ما تغذيه چگونگي نحو كند، حركت خودكارسازي زمان، همين در شد. خواهد برطرف
  آن پهناي نيز روترها است واقعي شده تس
  تكنولوژي يواند مت اين كنند درخواست را حيوانات كشتار تغييراتي دستخوش آينده هاي ال در زياد احتمال دستيار لطف به نيز، آنالين فروش از پس كند.
  خدمات چاپ را آن يتواند زيادي بسيار فضاي بنابراين اند. آورده فراهم بيشتري شمند
  باند هو ‌ها تلفن ضه عر يه
  ‌ يد هند‌
  دريچه در‌ دالري‌ ۳‌
  ۰ ۰3 هوشمند تلفن دارد، تصميم هند دولت ‌نت سي ل
  ‌ مپو ين يگز جا يي نو نا ‌ها چسب گوگل جديد‌ خودران‌ سيستم‌ رونمايي‌ مجا عيت با نگيز ‌ا هيجا سا
  بد صاحب هند جمعيت از ميليارد يك هنوز بسازد.
  دالري كشور اين دولت راستا همين در نيستند. همراه
  تلفن استراليايي، محققان نانو ستادويژه‌ سيستم جديدترين گوگل گل و ايكاروس كمپاني ل ‌مي لي
  د تلفن تا كرده درخواست محصول اين كنندگان ليد تو
  از را آمپول جاي كه اند ساخته نانوبرچسبي كرايسلر ون ميني در خود خودران يوانند مت افراد كه كرده طراحي
  دستگاهي بسازند. دالر از كمتر قيمت به
  هوشمندي گرفت. خواهد واكسيناسيون فرآيند در خودرو نمايشگاه آستانه در را پاسيفيكا تمرين به آن با مجازي واقعيت از استفاده
  با با دليل همين به هند دولتي مقامات نيز پيش
  چندي دارويي تركيبات درد، بدون برچسب اين كرد. رونمايي ديترويت
  بپردازند. ميكروماكس، مانند كشور اين در همراه تلفن ليدكنندگان
  تو يكند. بدن وارد را واكسن يا وجوي جس در گوگل وايمو واحد هاي بليت قا به توجه با توانند مي
  افراد بيشتر كاهش درباره تا داشتند جلسهي كاربن الوا
  اينتكس، كوئينزلند دانشگاه از كندال مارك فناوري نصب طراحي براي شراكت كنند. انتخاب را بازي يك خود
  فيزيكي قيمت كاهش با كنند. مذاكره هوشمند محصوالت اين
  قيمت يكند كار هايي نانوبرچسب ساخت روي است واقعي خودروهاي در گوگل خودران دستگاه اين از استفاده براي كاربر
  سپس يوانند مت هند در بيشتري افراد دالر ۰3 زير به هوشمند
  تلفن سيستم آن، از استفاده با توان مي كه اتومبيل كرايسلر فيات با تنها تاكنون شكم روي خوابيده حالت در
  بايد در همراه تلفن از استفاده گسترش ديگر سوي از بخرند. را
  آن را سرنگ) (سوزن واكسيناسيون سنتي هوندا با توافق بسته همكاري پيمان در را خود دستان پاها بگيرد
  قرار پرداخت ديگر هاي روش موبايل هاي ول كيف نفوذ به
  هند فعال يون اچ به موسوم روشي از استفاده با نانوبرچسب اين گذاشت. كنار دارد، اله ۰۶۱ قدمتي كه پيش كنفرانس در گوگل وايموي واحد مدير كرافسيك، جان است. شدن نهايي انتظار در موتور بگذارد. خود چشمان روي را مجازي واقعيت هدست سپس دهد قرار شده مشخ هاي
  قسم مدير پيچاي ساندر البته شود. مي منجر كشور اين در
  الكترونيك سطح روي انتخابي صورت به الكتريكي ميدان يك در ها ون آن در كه است شده ساخته عميق از جديدي مجموعه خودران، افزار رم تزار اف سخ جديدترين كرد: اظهار سيستم اين نمايش كاربران است. كرده بازار روانه آر» وي «اكتيو تجاري نام با را محصول اين ايكاروس
  كمپاني براساس است. كرده اشاره موضوع اين به نيز گوگل اجراي
  ارشد بااليي دقت با توان را ونها الكتريكي، ميدان وجود دليل به يدهند. تغيير را آن آمده فرود ليزر يافته بهبود رادار يافته، بهبود ديد سيستم شامل دادهه اند جاي خود در را حسگرها كنند. استفاده بازار در موجود مجازي واقعيت اي هدس از دستگاه اين با كار براي وانند
  م اكنون هم tniopretnuoCهند تحقيقاتي موسسه هاي فته
  يا الكترونيكي مدارهاي صنعت در آن از اين از پيش كه است آن روش اين هاي مزي از كرد. كنترل هزينه وايمو وي، گفته به داهند. ش تعبيه داخلي صورت به آنها همگي كه است ليدار بر مبتني قرار شما اختيار در را ير ين تجرب دستگاه اين گفت: ايكاروس مسووالن از شال
  ژوهانس بزرگ بازار دومين دارد موبايل كاربر ۰۶۲ليون مي از
  بيش برد. كار به انبوه توليد براي را آن وان تم سادگي به بنابراين است شده استفاده خورشيدي هاي پي ولودين هاي شرك است. رسانده ۰۰۵۷دالر حدود به داده كاهش درصد ۰۹ را ليدار واحد يك اين طي شويد تبديل بتمن سوپرمن نظير مختلفي هاي شخصيت به يتوانيد شما دهد.
  مي به هند دولت راستا درهمين يآيد. حساب به هوشمند
  تلفن حال اين با كرد مشاهده نانوبرچسب سطح روي را نها ميكروسوز يتوان نم غيرمسلح چشم با هند كرد اعالم هستند، فناوري اين كنندگان مين تا ترين بزرگ جمله از كه سيستمز كوانرژي ليدار كنيد. وادار تحرك به را خود بدن هاي دام ان تمام دلپذير
  تجربه تا ۰۲ نزديك آينده در تا كند وارد فشار محلي كنندگان
  توليد مرده بخش درون وزنها ميكروس اين كنند. نفوذ پوست درون يوانند مت كه هستند بلند قدري به آنها ناوگان داشت. خواهند هزينه كمتر يا ۰۰۲دالر كه يكنند طراحي تري كوچك ليدار هاي دستگا را ازيهايي مجموعه دست اين از هايي فعالي موتورسواري چتربازي، شيرجه، شنا، افزود:
  وي كنند. عرضه بازار به را هوشمند تلفن دستگاه ميليون ۵۲ يكنند. ايفا بدن در را حفاظتي سد نقش كه هايي سلو كنند. نفوذ پوستي هاي سلو گوگل فايرفالي اوليه هاي نه نمو وRX ۰۵4 لكسوس شامل كه وايمو آزمايشي خودران خودروهاي كنيد. استفاده تمرين براي آنها از تويانيد كه دهند مي
  تشكيل هاي ول سل آن در كه يرسد پوست زنده بخش به ميكروسوزن مرده، اليه اين از عبور از بعد در عمدتا شده طي مسير ند داه پيمو سال هشت از كمتر در مايل ميليون ۵.۲ حدود هستند، هر در است متفاوت كاربر انتخابي بازي نوع به بسته دستگاه اين مختلف اجزاي قرارگيري
  نحوه يكنند. ايفا واكسن عملكرد در مهمي نقش كه دارد قرار بدن ايمني سيستم خودران پاسيفيكاي نخستين است قرار وايمو، واحد مدير گفته به است. بوده شهري انهاي خياب وضعيت كه آنجا تا يشود متفاوت دستگاه اجزاي قرارگيري وضعيت آن مقتضيات به توجه با ن‌
  بازي جا بال شمند هو گو
  بلند پوشش واكسن مواد را ها وزن ميكروس سطح روي يتوان روش اين با كه دادند نشان گروه اين اتوموتيو دلفي تهاي شرك شود. آزمايش آريزونا كاليفرنيا در عمومي ادههاي در جاري ماه دادن حركت با يتوان افقي حالت در است. سازي شبي قابل نيز ره صخ از رفتن باال يا زدن بران‌
  شيرجه
  كار جمعيت از ۰۱درصد حاضر حال در شود. بدن وارد پايين بسيار دوزي با واكسن كار اين با كه داد به آن فروش است ممكن كه كنند همكاري خودران سيستم زمينه در اند رده اعالم لاي موباي اين از استفاده براي كرد: خاطرنشان شال ژوهانس چرخاند. باال يا پايين به رو را دستگاه ان ا
  شه جهان در نفر ۱/3ميليون ساله هر سالمت، جهاني سازمان آمار براساس دارند ترس آمپول از جهان، دارند قصد د، رده ان اعالم ام موتورز جنرال موتور، فورد شود. آغاز ۹۱۰۲ سال در خودروسازان اين قيمت ندارد. شرو پي سختي كار عنوان هيچ به كاربر است الزم تمركز تمرين كمي
  دستگاه بلندگوي از استفاده زمان در بعد به اين از ‌نت ي
  س يدهند. دست از را خود جان ولها آمپ از ناشي هاي آلودگ دليل به كنند. معرفي ۱۲۰۲ سال در را خودران خودروهاي دارد. نيز را آپارتمان در استفاده قابليت است دالر زار اه
  دستگه كنيد، خاموش را خود تلويزيون است بهتر الكسا
  هوشمند صداي با را خبر مجري صداي بلندگو اين است ممكن كاربر
  چون
  فراسو كند. خريد اساس همين بر كند اشتباه خود
  مالك آمازون شركت ساخت كه شده ياد بلندگوي گو، ندي ي‌
  ترابردپذير تهاي‌ درخواس صد‌ در ‌55
  تكميل دستورات افراد، صوتي فرامين به كردن گوش با واند ياس»
  است، «ج به‌ نياز‌ بدون‌ ورزشكاران‌ سرعت‌ و‌ قلب‌ ضربان‌ دازهگيري‌
  ان براي يتوان ابزار اين از البته كند. اجرايي را آنها
  مدنظر اجراي در موجود اشكاالت رفع از راديويي ارتباطات مقررات تنظيم سازمان معاون
  رگوالتوري سرعت داديم، قرار آن در كه سنسورهايي از استفاده با اين مزاياي ديگر از را آن باالي دقت طرح
  مجري نمونه هاي محدوديت حذف با كشور پژوهشگران يسنا هوا، آب وضعيت مورد در پرسش مانند ديگري
  كارهاي ترابردكردن براي مشتركان تهاي درخواس ۵۵درصد گفت: داد خبر موبايل ترابردپذيري
  طرح يشود. محاسبه آنها قلب شتاب ورزشي هاي رشت از بسياري شد: يادآور برد نام دستگاه سرعت قلب، ضربان گيري دازه ان براي را دستگاهي
  خارجي، در اطالع كسب وجو، جست هوشمند، خانگي لوازم
  كنترل شد. تكميل هايشان
  شمار پرداخت دستگاه اين از استفاده نحوه بيان به وي دستگاه اين به نياز ورزشكاران قلب وضعيت بررسي براي كردند. عرضه ورزشكاران جايي جاب
  و دستگاه اين مشكل اما كرد. استفاده و... پروازها وضعيت
  مورد همراه تلفن هاي شماره ترابردپذيري فرآيند مستمر پايش نظارت از جوشقاني فالح حسين نصب بدن مختلف نقاط در ريزي سنسورهاي كرد: اظهار كليه داد: توضيح دستگاه اين اهميت بيان با وي
  دارند. كه مطالعاتي در گفت: طرح مجري حيدري
  محمد آنها تفاوت فرد هر صداي الگوي درك به قادر كه است
  آن برگزاري با كه داشت وجود اشكاالتي ترابردپذيري طرح اجراي ابتدايي هاي اه در گفت: داد
  خبر قلب ضربان ميزان همزمان طور طريق اين از يشود ورزش از خاصي رشته يي حرف صورت به كه
  ورزشكاراني دستگاهي ساخت طراحي به اقدام داريم كار دستور در منبعي هر از كه درخواستي هر به لذا نيست يكديگر
  از بررسي سيستم عملكرد ناظر، پيمانكار اپراتورها، نمايندگان حضور با پروژه كنترل مداوم
  جلسات يشود. گيري دازه ان آن شتاب سرعت را بدني پارامترهاي كليه تا دارند نياز كنند، پيگيري
  را جايي جاب قلب ضربان سرعت، شتاب، گيري دازه ان براي مورد در نگراني امر اين هد. نشان واكنش كند،
  دريافت است. شده رفع پيگيري شناسايي، موجود اشكاالت پروژه، مداوم پايش نظارت اعمال با
  شده اين از آمده دست به اطالعات كرد: اضافه حيدري را خود بدني تحرك ميزان تا كنند محاسبه تمرين حين در كرديم.
  ورزشكاران آن توسط افراد شخصي حريم نقض الكسا امنيتي
  مشكالت فرآيند از سيستمي هاي زارش مقايسه به اشاره با رگوالتوري مقررات اعمال نظارت
  معاون به آنالين صورت به مربي يشود ارسال مربي به دستگاه منظور اين براي تاكنون كرد: اظهار حيدري كنند. محاسبه است، موجود دنيا در كه ههايي نمون داد: ادامه
  وي كودكي صداي شنيدن با قبل چندي الكسا دهد. افزايش
  را است رسيده حاضر حال در ۵۵درصد به درصد ۲4 از شده تكميل ترابرد ميزان افزود: ترابردپذيري قراردادي امضاي به وي دارد. دسترسي نظر مورد اطالعات خروج بر عالوه كه شد استفاده وارداتي ههاي نمون
  از ضمن كند كار GPS اساس بر كه است هايي
  دستگا بود، والدينش توسط عروسكي خانه يك خريد خواستار
  كه قوانين داليل به ترابرد درخواست رد يا مشتركان خود انصراف دليل به نيز ترابرد تكميل عدم د4 درص
  ۵ يادآور كرد اشاره ورزشي علوم دني ترببي پژوهشگاه با آن داخلي نمونه ولي داشت هايي محدودي كشور، از
  ارز است. استفاده قابل باز هاي محل در تنها هها دستگا اين آنكه كه زماني بود كرده صادر اشتباه به را آن خريد
  سفارش مانند هويت نشدن احراز الحجوشقاني اند. رده نك كوتاهي زمينه اين در اپراتورها است ترابردپذيري
  تجاري ما از پژوهشگاه اين همكاري با است قرار اساس اين بر شد: دارد. را دستگاه اين رساني روز
  قابليت اضافه كشور در شده ساخته نمونه به اشاره با حيدري رويداد اين مورد در صحبت زمان در تلويزيوني مجري
  دو مانند نظير به نظير ترابرد نكردن رعايت شماره، دارنده مشخصات با شده اعالم مشخصات نداشتن
  تطابق سازي اري تج توليد به دستگاه اين تا كرد خواهد حمايت تها محدودي حذف از دستگاه اين عملكرد به اشاره با وي با كرديم عرضه مطالعات اين در ما كه دستگاهي
  كرد: برنامه بينندگان از بسياري آوردند زبان بر را مشابهي
  جمله سه از كمتر الودن فعب كارت، سي نبودن فعال بالعكس، اعتباري به دايمي كارت سي ترابرد
  درخواست لحظه در هگيري «انداز دستگاه محقق، اين گفته به برسد. شده ساخته نمونه در گفت: داد خبر داخلي نمونه در سرعت قلب، ضربان لحظه در گيري دازه ان «دستگاه
  عنوان شبكه اين با يشد پخش امريكا گوي يه سند در كه شده
  ياد شده صادر اوليه حساب ورت موقع به نكردن پرداخت ترابرد براي درخواست مورد شماره مارت سيك ماه برند با ورزشكاران» جايي جاب سرعت قلب، ضربان مبتني هاي واره ماه به نياز رده اي بين از را GPS
  قابليت در حتي آن از توان كه است ورزشكاران» جايي جاب
  و موجود اكوي بلندگوي كردند اعالم گرفته تماس
  تلويزيوني كرد. عنوان ترابرد درخواست رد داليل از را دايمي ارتاي سي در مشترك توسط فرستنده اپراتور
  از شد. خواهد اريسازي تج پژوهشگاه مستقيما ورزشكاران قلب شتاب سرعت ندارد GPS
  بر برد. بهره نيز بسته هاي محيط دهد. سفارش عروسكي خانه كرده تالش هم آنها منزل در
5‌فناوري پرسروصدا كه دنيا را در سال ۲۰۱۷ تغيير مي‌دهد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
5‌فناوري پرسروصدا كه دنيا را در سال ۲۰۱۷ تغيير مي‌دهد
افزايش سهم «آي‌تي» در زندگي


گروه دانش‌و‌فن|

در سال ۲۰۱۷ شاهد ورود پديده‌هاي جديدي از دنياي فناوري به بازار خواهيم بود كه شايد همه را شگفت‌زده كنند. هرچند سهم سال ۲۰۱۶ از پيشرفت‌هاي خيره‌كننده و ظهور فناوري‌هاي جديد كه نحوه زندگي كردن ما، كار كردن ما و بازي كردن ما را تغيير دادند، محفوظ است. فناوري واقعيت مجازي بازگشت بزرگي در سال ۲۰۱۶ داشت و قطعا رشد بزرگي در سال پيش رو نيز خواهد داشت. دستيارهاي مجازي از انحصار تلفن‌هاي همراه ما خارج شدند و قدم به خانه‌هاي ما گذاشتند و فناوري‌هاي خانه هوشمند احتمالا پيشرفت بزرگي را پس از سال‌ها تلاش رقم زده‌اند. مرگ «هاب»‌هاي هوشمند

اين موضوع تا حدودي آشنا است. ما مي‌دانيم كه اينترنت اشيا تقريبا براي سال‌ها در ليست‌ آرزوهاي‌ اغلب افراد بوده است. پرسشي كه شايد پيش بيايد، اين است كه پس چرا اين فناوري تا به حال فراگير نشده است؟ ظاهرا مشكل اصلي در مورد فراگير نشدن اينترنت اشيا تا به امروز مربوط به عدم همگامي و همكاري قسمت‌هاي مختلف است. از لحاظ تئوري، اينترنت اشيا قرار است تمام دستگاه‌هاي ما را به يكديگر متصل و آنها را وادار كند كه به تعبيري، با يك هارموني باشكوه و فناورانه آواز بخوانند. اما مشكل اصلي در اين است كه ما هنوز به‌طور كامل يا حداقل به‌طور كاربردي در آن نقطه قرار نداريم.

ما در اينجا از خانه هوشمند به عنوان يك مثال استفاده مي‌كنيم. حجم زيادي از تلاش‌ها در سال‌هاي گذشته حول محور ايده اسمارت‌هاب يا هاب هوشمند گذاشته شده است؛ هاب هوشمند به زبان ساده يعني يك روتر بدون سيم ارتقا يافته كه با فناوري‌هاي ارتباطي پيشرفته ساخته شده است. اما شما مي‌توانيد در صورت امكان راجع به اين سيستم از هركسي كه صاحب يك سيستم خانه هوشمند باشد، سوال كنيد. به ‌احتمال زياد جواب آنها اين خواهد بود كه هاب هوشمند راه‌حل بي‌نقصي به‌شمار نمي‌رود. در حال حاضر، تعداد بسيار زيادي از فناوري‌هاي بدون سيم وجود دارند كه براي به كار رفتن در خانه هوشمند شما نيازمند زيگ بي‌ (نوعي شبكه هوشمند)، زي ويو (نوعي پروتكل ارتباطي بدون سيم)، بلوتوث، واي‌فاي و غيره هستند و اكنون تعداد بي‌شماري پلتفرم‌ خانه هوشمند نيز وجود دارد، مثل وينك، اسمارت تينگز (Smart Things)، آيريس باي لاوز (Iris by Lowe›s) و حتي سيستم‌هايي از شركت‌هاي امنيتي مثل ADT. در حالي كه به نظر مي‌رسد تمركزگرايي در تئوري بايد چيزها را‌ آسان كند، اما در عمل باعث بدتر شدن آنها شده است. به گزارش زوميت، برخي ابزارهاي فناوري خانه هوشمند با بعضي پلتفرم‌هاي خانه هوشمند سازگاري ندارد، براي مثال لامپ‌هاي مدل فيليپ هيو (Philip Hue) با سيستم آيريس باي لاوز كار نخواهد كرد (احتمالا اين مساله يك تصميم تجاري ناشي از عدم همساني نام دو شركت و رقابت بين آنها است). علاوه بر اين، اگر هاب هوشمند شما از كار بيفتد، به‌طور طبيعي كل سيستم شما نيز از كار خواهد افتاد. در مساله خانه‌هاي هوشمند امسال انتظار يك تمركز دوباره را داريم. واي‌ فاي يك تكنولوژي تست ‌شده و واقعي است و روترها نيز پهناي باند بيشتري فراهم آورده‌اند. بنابراين فضاي بسيار زيادي براي مديريت خانه هوشمند شما وجود دارد. همچنين به نظر مي‌رسد اخيرا تمايلي براي دستگاه‌هاي جديد خانه‌ هوشمند جهت انتخاب واي‌فاي براي حداكثر سازگاري وجود دارد. به‌جاي استفاده از هاب هوشمند مركزي، توليدكنندگان ابزارها و دستگاه‌ها بر قابليت سازگاري و همكاري دستگاه‌ها بين خودشان تمركز خواهند كرد. اين مساله احتمالا موجب كاهش تعداد دستگاه‌هاي با قابليت سازگاري مستقيم خواهد شد و احتمالا جاي نگراني نخواهد داشت، زيرا فناوري‌هاي ديگري وجود دارند كه مي‌توانند جايگزين هاب هوشمند شوند و وظايف آن را به نحو بهتري به انجام رسانند. فناوري IFTTT مي‌تواند دستگاه‌هاي مختلف را به هر صورتي كه شما مناسب تشخيص دهيد، متصل كند و دستيار هوشمند الكساي آمازون و گوگل هوم مي‌توانند آنها را از طريق دستورات صوتي كنترل كنند، بنابراين ديگر نيازي به هاب هوشمند احساس نمي‌شود و اين امر مي‌تواند پيشرفت خوبي تلقي شود. «الكسا» و خودكارسازي

البته فناوري خودكارسازي چيز جديدي حداقل در زمينه تجاري نيست. به ‌هر حال تجربه‌هاي اوليه ما با فناوري‌هاي خودكار شده، از آن سيستم‌هاي خدمات پس از فروش خودكار آزاردهنده‌يي ناشي مي‌شود كه ما را مجبور مي‌كردند هر زمان به كمك نياز داشتيم با آنها تماس بگيريم. تنها اتفاقي كه امسال قرار است رخ دهد، همه‌گير شدن بيشتر اين فناوري است.

درواقع مي‌توان چنين برداشت كرد كه خدمات پس از فروش خودكار جايي نخواهد رفت، اما نقايص آن برطرف خواهد شد. در همين زمان، خودكارسازي خدمات پس از فروش آنلاين نيز، به لطف دستيار صوتي الكسا هوشمندتر مي‌شود و ربات‌هاي سخنگو يا چت‌بات‌ها كه درواقع بسيار بهتر از گذشته مي‌توانند به ما كمك كنند نيز در حال استفاده هستند. خودكارسازي در مشاغل بيشتر و بيشتري انجام خواهد گرفت. ما همچنين شاهد بهره‌مندي دستگاه‌هاي هوشمند از افزايش خودكارسازي خواهيم بود، يادگيري خصوصيات فردي و نيازهاي شما بدون اينكه لازم باشد چيزي به آنها بگوييد و دادن پيشنهادها و توصيه‌هاي دقيق‌تر و بهتر به شما.

يكي از زمينه‌هايي كه احتمالا مي‌توانيم شاهد آن باشيم، فست‌فودها هستند. در سال ۲۰۱۶ صحبت‌هاي زيادي در زمينه حذف اجزاي انساني از خدمات غذا وجود داشت. بنابراين جالب خواهد بود اگر ظهور كيوسك‌هاي خودكار ارائه غذا را در سال پيش رو شاهد باشيم. بالاتر از آن، ما بايستي شاهد آغاز آزمايش گسترده سيستم‌‌هاي ارسال خودكار مبتني بر پهبادها تا پايان سال مخصوصا توسط آمازون باشيم. آيا خبري از مسيريابي هم خواهد بود؟ پاسخ مثبت است. مدت زيادي است كه ما در مورد عدم وجود ارتباطات ميان افراد در اين دوره شكايت‌هايي شنيده‌ايم، احتمال از بين رفتن مشاغل و در نتيجه عدم استفاده از نيروي انساني نيز از مشكلات ديگري است كه در اين زمينه وجود دارد. شكي نيست كه در سال جديد بحث در مورد اين مساله كه ما تا چه مقدار اجازه خواهيم داد خودكارسازي زندگي‌هاي ما را اداره كند، گسترده‌تر خواهد شد. رشد غذاهاي مصنوعي

 جمعيت دنيا افزايش پيدا مي‌كند و به تبع آن، منابع طبيعي و آب و هواي ما به سوي محدوديت حركت مي‌كند، نحوه‌ و چگونگي تغذيه ما نيز به‌ احتمال زياد در سال‌هاي آينده دستخوش تغييراتي خواهد شد. دنيا بايد به‌دنبال راه‌هاي جديد براي فراهم كردن غذاي خود باشد و جواب اين مساله احتمالا در غذاهاي مصنوعي است.

سولينت (Solyent) يك مثال بسيار معروف است. اين خوراكي يك نوشيدني مغذي است در حالي كه تنها نزديك دو سال از وجود آن مي‌گذرد، در سال ۲۰۱۶ شاهد نزديك شدن سريع آن به بازار تجاري بوديم، اين نوشيدني تمام نيازهاي تغذيه‌يي يك فرد بالغ را شامل مي‌شود، اما تقريبا يك مشكل بزرگ در مورد آن وجود دارد؛ اين نوشيدني به‌نوعي بدمزه است. اين مشكلي است كه دانشمندان در حال كار روي آن هستند. يكي از راه‌حل‌ها كمپاني Beyond Meat است. شركتي كه شروع به نمايش نمونه‌هاي آزمايشي از پروتئين نخود فرنگي، مخمر استخراج ‌شده، عصاره چغندر و برگر روغن نارگيل به‌صورت مواد واقعي در اواخر سال گذشته براي رسانه‌ها كرد كه اين مواد در حال حاضر در سوپرماركت‌هاي هول فودز

 (Whole Foods) قابل خريداري هستند. كمپاني ديگري به نام ايمپاسيبل فودز (Impossible Foods) در حال كار روي هدف مشابهي است و افراد حتي مي‌توانند برگرهاي گياهي آنها را در رستوران موموفوكو نيشي در نيويورك به قيمت ۱۳ دلار سفارش دهند. درحالي كه شايد برخي افراد از كيفيت آن ناراضي باشند، اما واقعيت اين است كه هر دو برگر ياد شده به طرز عجيبي نقدهاي مثبتي دريافت كرده‌اند. كمپاني‌‌هاي ديگري در حال كار روي غذاهاي رو به افزايش مثل تخم‌مرغ و گوشت در محيط‌هاي آزمايشگاهي هستند. مصرف‌كنندگان بطور فزاينده، غذاهاي دوستدار محيط‌زيست و بدون كشتار حيوانات را درخواست مي‌كنند و اين مي‌تواند گزينه خوبي براي حل اين مشكل باشد. يك مساله بسيار روشن است: تا پايان سال جديد، برگر گياهي شما احتمالا مسير خود را از آزمايشگاه به سوپرماركت پيدا كرده است و خوشبختانه ديگر غذاهاي مصنوعي نيز راه خود را به مغازه‌ها باز مي‌كنند. اين مساله هم پاسخگوي مشكل بزرگ تغذيه دنيا خواهد بود و هم احتمالا مي‌تواند باعث تغذيه سالم‌تر ما با لذت بردن از غذاهايي كه مي‌دانيم بدون كشتار حيوانات تهيه شده‌اند شود. تيره شدن دنياي فيزيكي و ديجيتال

واقعيت مجازي بدون شك موفقيت بزرگي در سال ۲۰۱۶ بود. اما مشكل اينجا است كه شما نمي‌توانيد در دنياي واقعي قدم بزنيد در حالي كه يك هدست به سر خود متصل كرده‌ايد. به‌صورت مشابه، با خيزش دراماتيك و سقوط مشابه و شتابناك گوگل گلس، ما مي‌دانيم كه قدم زدن با عينك‌هاي عصر فضا نيز راه‌حل مناسبي نخواهد بود. براي اينكه منظور ما را واضح‌تر درك كنيد، به سرويس‌هاي مسيريابي نگاهي بيندازيد. اپليكيشن نقشه، شما را براي يافتن چيزي كه دقيقا دنبال آن هستيد به يك مسير مشخص هدايت مي‌كند. اصطلاح واقعيت افزوده جايي است كه اجسام و اطلاعات مجازي در دنياي فيزيكي نمايش داده مي‌شوند، در آينده راه خود را به تلفن‌هاي همراه ما خواهند گشود. موتورهايي جست‌وجو اكنون در حال توسعه بهتر جست‌وجوي تصويري هستند. به اين صورت كه به شما اجازه مي‌دهند دوربين خود را به سوي هر چيزي نشانه بگيريد و درباره چيزي كه مي‌بينيد اطلاعات كسب كنيد.

و همانطور كه پوكمون گو در سال ۲۰۱۶ به ما نشان داد، اشتياق فراواني براي بازي‌هاي مبتني بر واقعيت مجازي وجود دارد. در حالي كه ما نمي‌توانيم پيش‌بيني كنيم در تابستان پيش رو چه بازي‌هايي كودكان ما را از روي كاناپه بلند خواهند كرد، عجيب نخواهد بود كه عمده آنها در شكل و قالب پوكمون گو عرضه خواهند شد. پرينت سه بعدي

اكنون چاپگرهاي سه بعدي مخصوص مصرف‌كننده نزديك به نيم دهه است كه در اطراف ما حضور دارند، اما محدوده قيمت آنها كاملا خارج از توان پرداختي ما است. اين مساله نياز به تغيير در سال جديد دارد.

يك چاپگر سه بعدي نسبتا مناسب، در حال حاضر با قيمت ۲۰۰ الي ۳۰۰ دلار قابل خريداري است. نصف قيمتي كه حدودا يك يا دو سال پيش مي‌بايست براي آنها پرداخت مي‌كرديد. اين قيمت‌ها همچنان بايد كاهش پيدا كنند و با معرفي مدل‌هاي جديد، مثل مدل هيرو101 با قيمت ۹۹ دلار يا پاكت ميكر‌تري دي (Pocket Maker 3D) با برچسب قيمت ۱۴۹ دلار، قيمت‌ها بيش از پيش شكسته خواهند شد.

تصور اينكه با فرارسيدن تعطيلات فصلي سال ۲۰۱۷، چاپگرهاي سه بعدي به يك هديه‌‌ خواستني براي همه تبديل شوند خيلي دور از ذهن نيست. با دسترسي تقريبي همه افراد به چاپگرهاي سه بعدي، بدون شك شيوه جمع‌آوري پديده‌ها تغيير خواهد كرد. چه كسي نياز به خريد چيزي دارد، وقتي مي‌تواند آن را چاپ كند.نویسنده:
بدن سازي هيجان‌انگيز با واقعيت مجازي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
بدن سازي هيجان‌انگيز با واقعيت مجازي


ديلي‌ميل| كمپاني ايكاروس دستگاهي طراحي كرده كه افراد مي‌توانند با استفاده از واقعيت مجازي با آن به تمرين بپردازند.

افراد مي‌توانند با توجه به قابليت‌هاي فيزيكي خود يك بازي را انتخاب كنند. سپس كاربر براي استفاده از اين دستگاه بايد در حالت خوابيده روي شكم قرار بگيرد و پاها و دستان خود را در قسمت‌هاي مشخص ‌شده قرار دهد و سپس هدست واقعيت مجازي را روي چشمان خود بگذارد.

كمپاني ايكاروس اين محصول را با نام تجاري «اكتيو وي آر» روانه بازار كرده است. كاربران مي‌توانند براي كار با اين دستگاه از هدست‌هاي واقعيت مجازي موجود در بازار استفاده كنند.

ژوهانس شال از مسوولان ايكاروس گفت: اين دستگاه تجربه‌يي بي‌نظير را در اختيار شما قرار مي‌دهد. شما مي‌توانيد به شخصيت‌هاي مختلفي نظير سوپرمن و بتمن تبديل شويد و طي اين تجربه دلپذير تمام اندام‌هاي بدن خود را به تحرك وادار كنيد.

وي افزود: شنا، شيرجه، چتربازي، موتورسواري و فعاليت‌هايي از اين دست مجموعه بازي‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه مي‌توانيد از آنها براي تمرين استفاده كنيد.

نحوه قرارگيري اجزاي مختلف اين دستگاه بسته به نوع بازي انتخابي كاربر متفاوت است و در هر بازي با توجه به مقتضيات آن وضعيت قرارگيري اجزاي دستگاه متفاوت مي‌شود تا آنجا كه وضعيت شيرجه زدن يا بالا رفتن از صخره‌ نيز قابل شبيه‌سازي است. در حالت افقي مي‌توان با حركت دادن شانه‌ها دستگاه را رو به پايين يا بالا چرخاند. ژوهانس شال خاطرنشان كرد: براي استفاده از اين دستگاه كمي تمرين و تمركز لازم است و كاربر به هيچ عنوان كار سختي پيش‌رو ندارد. قيمت اين دستگاه 8هزار دلار است و قابليت استفاده در آپارتمان را نيز دارد.نویسنده:
رونمايي سيستم خودران جديد گوگل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
رونمايي سيستم خودران جديد گوگل


گوگل| گوگل جديدترين سيستم خودران خود در ميني ون كرايسلر پاسيفيكا را در آستانه نمايشگاه خودرو ديترويت رونمايي كرد.

واحد وايمو گوگل در جست‌وجوي شراكت براي طراحي و نصب فناوري خودران گوگل در خودروهاي واقعي است و تاكنون تنها با فيات كرايسلر اتومبيل پيمان همكاري بسته و توافق با هوندا موتور در انتظار نهايي شدن است. جان كرافسيك، مدير واحد وايموي گوگل در كنفرانس پيش نمايش اين سيستم اظهار كرد: جديدترين سخت‌افزار و نرم‌افزار خودران، مجموعه جديدي از حسگرها را در خود جاي داده‌اند كه شامل سيستم ديد بهبود يافته، رادار بهبود يافته و ليزر مبتني بر ليدار است كه همگي آنها به صورت داخلي تعبيه شده‌اند. به گفته وي، وايمو هزينه يك واحد ليدار را ۹۰ درصد كاهش داده و به حدود ۷۵۰۰دلار رسانده است. شركت‌هاي ولودين ليدار و كوانرژي سيستمز كه از جمله بزرگ‌ترين تامين‌كنندگان اين فناوري هستند، اعلام كرده‌اند دستگاه‌هاي ليدار كوچك‌تري طراحي مي‌كنند كه ۲۰۰ دلار يا كمتر هزينه خواهند داشت. ناوگان خودروهاي خودران آزمايشي وايمو كه شامل لكسوس RX۴۵۰ و نمونه‌هاي اوليه فايرفلاي گوگل هستند، حدود 2.5ميليون مايل در كمتر از هشت سال پيموده‌اند و مسير طي شده عمدتا در خيابان‌هاي شهري بوده است. به گفته مدير واحد وايمو، قرار است نخستين پاسيفيكاي خودران ماه جاري در جاده‌هاي عمومي در كاليفرنيا و آريزونا آزمايش شود. شركت‌هاي دلفي اتوموتيو و موبايل‌اي اعلام كرده‌اند در زمينه سيستم خودران همكاري مي‌كنند كه ممكن است فروش آن به خودروسازان در سال ۲۰۱۹ آغاز شود.  فورد موتور، جنرال موتورز و ب‌ام‌و اعلام كرده‌اند، قصد دارند خودروهاي خودران را در سال ۲۰۲۱ معرفي كنند.نویسنده:
چسب‌هاي نانويي جايگزين آمپول
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
چسب‌هاي نانويي جايگزين آمپول


ستادويژه نانو| محققان استراليايي، نانوبرچسبي ساخته‌اند كه جاي آمپول را در فرآيند واكسيناسيون خواهد گرفت. اين برچسب بدون درد، تركيبات دارويي يا واكسن را وارد بدن مي‌كند.

مارك كندال از دانشگاه كوئينزلند روي ساخت نانوبرچسب‌هايي كار مي‌كند كه مي‌توان با استفاده از آن، سيستم سنتي واكسيناسيون (سوزن و سرنگ) را كه قدمتي ۱۶۰ ساله دارد، كنار گذاشت. اين نانوبرچسب با استفاده از روشي موسوم به اچ يون فعال عميق ساخته شده است كه در آن يون‌ها در يك ميدان الكتريكي به صورت انتخابي روي سطح فرود آمده و آن را تغيير مي‌دهند. به دليل وجود ميدان الكتريكي، يون‌ها را مي‌توان با دقت بالايي كنترل كرد. از مزيت‌هاي اين روش آن است كه پيش از اين از آن در صنعت مدارهاي الكترونيكي و پيل‌هاي خورشيدي استفاده شده است بنابراين به سادگي مي‌توان آن را براي توليد انبوه به كار برد.

با چشم غيرمسلح نمي‌توان ميكروسوزن‌ها را روي سطح نانوبرچسب مشاهده كرد با اين حال آنها به قدري بلند هستند كه مي‌توانند درون پوست نفوذ كنند. اين ميكروسوزن‌ها درون بخش مرده سلول‌هاي پوستي نفوذ مي‌كنند. سلول‌هايي كه نقش سد حفاظتي را در بدن ايفا مي‌كنند.

بعد از عبور از اين لايه مرده، ميكروسوزن به بخش زنده پوست مي‌رسد كه در آن سلول‌هاي سيستم ايمني بدن قرار دارد كه نقش مهمي در عملكرد واكسن ايفا مي‌كنند.

اين گروه نشان دادند كه با اين روش مي‌توان روي سطح ميكروسوزن‌ها را مواد واكسن پوشش داد كه با اين كار واكسن با دوزي بسيار پايين وارد بدن مي‌شود. در حال حاضر ۱۰درصد از جمعيت جهان، از آمپول ترس دارند و براساس آمار سازمان جهاني سلامت، هر ساله 1/3ميليون نفر در جهان به دليل آلودگي‌هاي ناشي از آمپول‌ها جان خود را از دست مي‌دهند.نویسنده:
اندازه‌گيري ضربان قلب و سرعت ورزشكاران بدون نياز به «جي‌پي‌اس»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
اندازه‌گيري ضربان قلب و سرعت ورزشكاران بدون نياز به «جي‌پي‌اس»


ايسنا| پژوهشگران كشور با حذف محدوديت‌هاي نمونه خارجي، دستگاهي را براي اندازه‌گيري ضربان قلب، سرعت و جابه‌جايي ورزشكاران عرضه كردند.

محمد حيدري مجري طرح گفت: در مطالعاتي كه در دستور كار داريم اقدام به طراحي و ساخت دستگاهي براي اندازه‌گيري شتاب، سرعت، ضربان قلب و جابه‌جايي ورزشكاران كرديم.

وي ادامه داد: نمونه‌هايي كه در دنيا موجود است، دستگاه‌هايي است كه بر اساس GPS كار مي‌كند ضمن آنكه اين دستگاه‌ها تنها در محل‌هاي باز قابل استفاده است.

حيدري با اشاره به نمونه ساخته شده در كشور اضافه كرد: دستگاهي كه ما در اين مطالعات عرضه كرديم با عنوان «دستگاه اندازه‌گيري در لحظه ضربان قلب، سرعت و جابه‌جايي ورزشكاران» است كه مي‌توان از آن حتي در محيط‌هاي بسته نيز بهره برد.

مجري طرح دقت بالاي آن را از ديگر مزاياي اين دستگاه نام برد و يادآور شد: بسياري از رشته‌هاي ورزشي براي بررسي وضعيت قلب ورزشكاران نياز به اين دستگاه دارند. وي با بيان اهميت اين دستگاه توضيح داد: كليه ورزشكاراني كه به صورت حرفه‌يي رشته خاصي از ورزش را پيگيري مي‌كنند، نياز دارند تا كليه پارامترهاي بدني را در حين تمرين محاسبه كنند تا ميزان تحرك بدني خود را محاسبه كنند. حيدري اظهار كرد: تاكنون براي اين منظور از نمونه‌هاي وارداتي استفاده مي‌شد كه علاوه بر خروج ارز از كشور، محدوديت‌هايي داشت ولي نمونه داخلي آن قابليت به‌روز رساني اين دستگاه را دارد.

وي با اشاره به عملكرد اين دستگاه از حذف محدوديت‌ها در نمونه داخلي خبر داد و گفت: در نمونه ساخته شده قابليت GPS را از بين برده‌ايم و نياز به ماهواره‌هاي مبتني بر GPS ندارد و سرعت و شتاب قلب ورزشكاران مستقيما با استفاده از سنسورهايي كه در آن قرار داديم، سرعت و شتاب قلب آنها محاسبه مي‌شود.

وي به بيان نحوه استفاده از اين دستگاه پرداخت و اظهار كرد: سنسورهاي‌ريزي در نقاط مختلف بدن نصب مي‌شود و از اين طريق به‌طور همزمان ميزان ضربان قلب و سرعت و شتاب آن اندازه‌گيري مي‌شود.

حيدري اضافه كرد: اطلاعات به دست آمده از اين دستگاه به مربي ارسال مي‌شود و مربي به صورت آنلاين به اطلاعات مورد نظر دسترسي دارد. وي به امضاي قراردادي با پژوهشگاه تربيت‌بدني و علوم ورزشي اشاره كرد و يادآور شد: بر اين اساس قرار است با همكاري اين پژوهشگاه از ما حمايت خواهد كرد تا اين دستگاه به توليد و تجاري‌سازي برسد. به گفته اين محقق، دستگاه «اندازه‌گيري در لحظه ضربان قلب، سرعت و جابه‌جايي ورزشكاران» با برند پژوهشگاه تجاري‌سازي خواهد شد.

 نویسنده:
تكميل ۵۵ درصد درخواست‌هاي ترابردپذيري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
تكميل ۵۵ درصد درخواست‌هاي ترابردپذيري


رگولاتوري| معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از رفع اشكالات موجود در اجراي طرح ترابردپذيري موبايل خبر داد و گفت: ۵۵درصد درخواست‌هاي مشتركان براي ترابردكردن شماره‌هايشان تكميل شد.

 حسين فلاح‌جوشقاني از نظارت و پايش مستمر فرآيند ترابردپذيري شماره‌هاي تلفن همراه خبر داد و گفت: در ماه‌هاي ابتدايي اجراي طرح ترابردپذيري اشكالاتي وجود داشت كه با برگزاري جلسات مداوم كنترل پروژه با حضور نمايندگان اپراتورها، پيمانكار و ناظر، عملكرد سيستم بررسي شده و با اعمال نظارت و پايش مداوم پروژه، اشكالات موجود شناسايي، پيگيري و رفع شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري با اشاره به مقايسه گزارش‌هاي سيستمي از فرآيند ترابردپذيري افزود: ميزان ترابرد تكميل شده از ۲۴درصد به ۵۵ درصد در حال حاضر رسيده است و ۴۵درصد عدم تكميل ترابرد نيز به دليل انصراف خود مشتركان يا رد درخواست ترابرد به دلايل قوانين تجاري ترابردپذيري است و اپراتورها در اين زمينه كوتاهي نكرده‌اند. فلاح‌جوشقاني احراز نشدن هويت مانند تطابق نداشتن مشخصات اعلام شده با مشخصات دارنده شماره، رعايت نكردن ترابرد نظير به نظير مانند درخواست ترابرد سيم‌كارت دايمي به اعتباري و بالعكس، فعال نبودن سيم‌كارت، فعال‌بودن كمتر از سه ماه سيم‌كارت شماره مورد درخواست براي ترابرد و پرداخت نكردن به موقع صورت‌حساب اوليه صادر شده از اپراتور فرستنده توسط مشترك در سيم‌كارت‌هاي دايمي را از دلايل رد درخواست ترابرد عنوان كرد.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/10/23
اخبار


«ياهو» تغيير نام مي‌دهد

رويترز| ياهو اعلام كرد نامش را به آلتابا (Altaba Inc) تغيير مي‌دهد و ماريسا ماير، مديرعامل اين شركت پس از نهايي كردن قرارداد با شركت وريزون از هيات‌مديره كناره‌گيري خواهد كرد.

 ياهو قراردادي با وريزون براي فروش كسب و كار اينترنت خود شامل تبليغات ديجيتالي، ايميل و دارايي‌هاي رسانه‌يي به مبلغ 4.83ميليارد دلار دارد. پس از اينكه ياهو سال گذشته دو رخنه اطلاعاتي را فاش كرد، شرايط اين قرارداد ممكن است تغيير پيدا كند يا حتي اين قرارداد ممكن است، لغو باشد. در جريان يكي از اين رخنه‌ها حساب ۵۰۰ ميليون كاربر هك شد و در دومي حساب بيش از يك ميليارد كاربر هك شد. مديران وريزون اظهار كرده‌اند كه اگرچه تناسب استراتژيكي قوي با ياهو مي‌بينند، همچنان درباره رخنه اطلاعاتي تحقيق مي‌كنند. ياهو در يك اظهارنامه رگولاتوري اعلام كرد: پنج مدير ياهو پس از نهايي شدن قرارداد با وريزون استعفا خواهند كرد. ساير مديران در آلتابا فعاليت خواهند كرد كه يك شركت هولدينگ با دارايي‌هايي شامل ۱۵درصد سهم در شركت تجارت الكترونيكي چيني علي‌بابا و ۳۵.۵درصد سهم در ياهوي ژاپن است.كشف برج‌هاي ۴۸۷متري

در سياره «پلوتو»

مادربورد| عكس‌هاي جديد از پلوتو نشان‌دهنده وجود برج‌هاي يخي به طول ۴۸۷متر در سطح اين سياره است.

پلوتو به عنوان نهمين سياره منظومه شمسي يك ويژگي خارق‌العاده دارد. به دليل شباهت برج به جمعيتي كه زانو زده و در حال توبه هستند، دانشمندان به آنها لقب «برج‌هاي توبه‌كار» را داده‌اند. جان مورس از دانشگاه يورك در تورنتو همراه گروهي از دانشمندان با بررسي عكس‌هايي كه فضاپيماي New Horizons در سال ۲۰۱۵ ميلادي برداشته، دليل شكل‌گيري آنها را استنباط عنوان كرده‌اند. اين ستون‌ها كه جوان هستند به دليل فرسايش به وجود آمده‌اند. براي ايجاد برج‌هاي توبه‌كار به اتمسفر نياز است. اما اتمسفر سردتر، نازك‌تر و تيره‌تر پلوتو همراه با يخي كه از گاز متان و نيتروژن به وجود آمده، سبب مي‌شود اين ساختارهاي يخي به اندازه بي‌سابقه‌يي مرتفع شوند. البته در زمين همچنين برآمدگي‌هايي به نام «آند خشك» وجود دارد كه شبيه برج‌هاي پلوتو است. اما در جهان اين نخستين مرتبه است كه چنين برج‌هايي در خارج از كره زمين ديده مي‌شود.لو رفتن مشخصات گوشي‌هاي تازه گوگل

 موبايل نپس| موفقيت گوشي‌هاي پيكسل و پيكسل ايكس ال گوگل اين شركت را به فكر انداخته كه با سرعت مدل جديد گوشي‌هاي مذكور را روانه بازار كند.

گفته مي‌شود، گوشي‌هاي ياد شده پيكسل ۲ و پيكسل ايكس ال ۲ نام دارند و قبل از پايان سال ۲۰۱۷ در دسترس علاقه‌مندان قرار مي‌گيرند. گفته مي‌شود، اچ تي سي در طراحي گوشي‌هاي ياد شده به گوگل كمك خواهد كرد و رونمايي از اين گوشي‌ها در ماه اكتبر صورت مي‌گيرد. احتمال اينكه اين گوشي‌ها ضدآب و ضد گردوغبار باشند هم وجود دارد. گوگل قبلا گوشي پيكسل ايكس ال را با نمايشگري با دقت ۲K عرضه كرده بود ولي هر دو گوشي پيكسل ۲ و پيكسل ايكس ال ۲ با همين نوع نمايشگر عرضه مي‌شوند. گوشي ياد شده با لنز دوگانه عرضه مي‌شوند تا گوگل در اين زمينه از رقبايي مانند اپل و گوشي آيفون عقب نماند. فناوري تثبيت‌گر تصاوير براي حذف لرزش از عكس‌ها نيز قرار است در نظر گرفته شود. اين گوشي‌ها همراه با نسل دوم هدست‌هاي واقعيت مجازي دي دريم عرضه مي‌شوند و احتمالا گوگل برخي برنامه‌هاي موبايلي جذاب خود را نيز با آنها سازگار خواهد كرد.عرضه تلفن‌هاي هوشمند

۳۰ دلاري در هند

 سي‌نت| دولت هند تصميم دارد، تلفن هوشمند ۳۰ دلاري بسازد.  هنوز يك ميليارد از جمعيت هند صاحب تلفن همراه نيستند. در همين راستا دولت اين كشور از توليد‌كنندگان اين محصول درخواست كرده تا تلفن هوشمندي به قيمت كمتر از ۳۰ دلار بسازند.

چندي پيش نيز مقامات دولتي هند به همين دليل با توليد‌كنندگان تلفن همراه در اين كشور مانند ميكروماكس، اينتكس، لاوا و كاربن جلسه‌يي داشتند تا درباره كاهش بيشتر قيمت اين محصولات هوشمند مذاكره كنند. با كاهش قيمت تلفن هوشمند به زير ۳۰دلار افراد بيشتري در هند مي‌توانند آن را بخرند. از سوي ديگر گسترش استفاده از تلفن همراه در هند به نفوذ كيف پول‌هاي موبايل و روش‌هاي ديگر پرداخت الكترونيك در اين كشور منجر مي‌شود.  البته ساندر پيچاي مدير ارشد اجراي گوگل نيز به اين موضوع اشاره كرده است. براساس يافته‌هاي موسسه تحقيقاتي Counterpointهند هم‌اكنون بيش از ۲۶۰ميليون كاربر موبايل دارد و دومين بازار بزرگ تلفن هوشمند به حساب مي‌آيد. درهمين راستا دولت هند به توليد‌كنندگان محلي فشار وارد مي‌كند تا در آينده نزديك ۲۰ تا ۲۵ ميليون دستگاه تلفن هوشمند را به بازار عرضه كنند.بلندگوي هوشمند بلاي جان كاربران

سي‌نت| از اين به بعد در زمان استفاده از بلندگوي هوشمند الكسا بهتر است تلويزيون خود را خاموش كنيد، چون ممكن است اين بلندگو صداي مجري خبر را با صداي مالك خود اشتباه كند و بر همين اساس خريد كند.

 سن‌ديه‌گو، بلندگوي ياد شده كه ساخت شركت آمازون است، مي‌تواند با گوش كردن به فرامين صوتي افراد، دستورات مدنظر آنها را اجرايي كند. البته از اين ابزار مي‌توان براي كارهاي ديگري مانند پرسش در مورد وضعيت آب و هوا، كنترل لوازم خانگي هوشمند، جست‌وجو، كسب اطلاع در مورد وضعيت پروازها و... استفاده كرد. اما مشكل اين دستگاه آن است كه قادر به درك الگوي صداي هر فرد و تفاوت آنها از يكديگر نيست و لذا به هر درخواستي كه از هر منبعي دريافت كند، واكنش نشان مي‌دهد. اين امر نگراني در مورد مشكلات امنيتي الكسا و نقض حريم شخصي افراد توسط آن را افزايش مي‌دهد. الكسا چندي قبل با شنيدن صداي كودكي كه خواستار خريد يك خانه عروسكي توسط والدينش بود، سفارش خريد آن را به اشتباه صادر كرده بود و زماني كه دو مجري تلويزيوني در زمان صحبت در مورد اين رويداد جمله مشابهي را بر زبان آوردند بسياري از بينندگان برنامه ياد شده كه در سن‌ديه‌گوي امريكا پخش مي‌شد با اين شبكه تلويزيوني تماس گرفته و اعلام كردند بلندگوي اكوي موجود در منزل آنها هم تلاش كرده خانه عروسكي سفارش دهد.نویسنده:
  ها شهرستان
  اخبار Thu. January 201 734 شماره 1438 الثاني بيع 13 1395 دي 23 پنجشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 استان
  در مقاومتي اقتصاد طرح 500 هزار اجراي پايان تا مقاومتي اقتصاد طرح 500و هزار
  ياسوج فرمانده شود. مي اجرا بويراحمد كهگيلويه در يكند
  امسال بررسي را كارآفريني توسعه در توجه جالب دههاي اي
  «تعادل» با رحها اين افتتاح بازديد حاشيه در استان فتح
  سپاه 8ميليارد از بيش تاكنون جاري سال در اينكه به
  اشاره خانگي هاي فعاليت زمينه در 048طرح به تسهيالت
  تومان اجراي اين شده پرداخت محلي بومي هاي ظرفي نوين
  با كار يك طريق از پايدار
  درآمد را رحها اين استان در مقاومتي اقتصاد 005طرح
  هزار دارويي گياهان مزرعه هلندي، رز گل قارچ، طيور،
  پرورش هاي رح اجراي با افزود: بوعلي سردار برشمرد. شترمرغ
  و زياد قدري به پنير اين قيمت كنند. امتحان را پنير بيك مهدي هها بنگا
  گروه براي شغل ايجاد بر عالوه استان در مقاومتي
  اقتصاد هاي رآورده به هند عالق خاص هاي آدم فقط كه است هفته پاياني روزهاي در مجلس هاي پژوه
  مركز كشور به واردات ورا كش ديگر به وابستگي از
  جوانان، آن طعم امتحان براي بزنند دريا به دل شايد لبني خرد كار كسب مشكالت ترين مهم از گزارشي
  گذشته توجه مردم تالش ميان اين در كه شود
  جلوگيري خاطر به واقع در پول اين كنند. خرج را ولشان يتوان آنها بررسي با كه كرد منتشر را تهران شهر
  در سازندگي بسيج مسوول است. كار اساس الزمه
  مسووالن يشود. تهيه االغ شير از كه است پنيري را شهرها الن در كار كسب مشكالت ازه
  زواياي هاي طرح تعداد سال پايان تا گفت: نيز استان فتح
  سپاه االغ پنير كردن درست كارخانه تنها ديدن يراي مانند موضوعاتي به آن در كه گزارشي كرد.
  استخراج اشتغالزايي با طرح 1500 به استان در مقاومتي
  اقتصاد جايي برويد. بلگراد غرب مايلي 50 به بايد جهان مالياتي مشكالت واحدها، بهاي اجاره باالي
  قيمت پرورش افزود: رنجبر سرهنگ رسد. 005نفر
  2هزار كارخانه صاحبان تا كشد مي طول زيادي مدت كه محصوالت بازار نيازهاي در توازن عدم اها
  بنگ صنايع كمپوست، دارويي، گياهان بلدرچين، بومي،
  مرغ تهيه پنير كيلوگرم يك االغ، شير ليتر 25 از بتوانند كسب نوع اين مشكالت ترين مهم عنوان به شده
  توليد استان هاي طرح ترين مهم از شترمرغ زعفران
  تبديلي، شير از پنير تهيه كارخانه، اين صاحبان گفته به كنند. براي كه واقعيت اين تا شد اشاره پايتخت در كار
  و اجرايي استان در بار نخستين براي آنها از برخي كه
  است پنير قيمت خاطر همين به است، بر زمان بسيار االغ در حضور به نيازي كوچك كار كسب يك
  موفقيت است.
  شده هر براي پوند 1000 از بيشتر باالست اينقدر آنها قبل از بيشتر نيست، شهرها كالن بزرگ
  شهرهاي كارخانه اين نياز مورد اوليه مواد د. در آي كيلوگرم كار كسب يك ايجاد كه شرايطي در شود.
  نمايان اعتبار ريال ميليون 350 ميليارد 69 ابالغ خاص مشتريان يشود تامين جهان نقاط اقصا از دارد، فراوان ذاريهاي سرماي به نياز النهرها كش بلوچستان
  در سيستان قنوات بازسازي
  براي دارند. قرار محصول اين مصرف ليست در ثروتمندي شهرهاي روستاها، در فرآيند اين كرده ثابت
  تجربه مهندسي فني، امور خاك آب مدير
  زاهدان براي االغ شير كه دارند اعتقاد ثروتمندان از برخي بسيار هايي سرمايه با صنعتي هاي شهرك
  كوچك گفت: بلوچستان سيستان كشاورزي جهاد
  سازمان هزينه خاطر همين به است مفيد پوست لطافت متعددي هاي نمون دارد. شدن اجرايي قابليت
  كمتر امسال ابتداي از اعتبار ريال ميليون 350 96ميليارد از كه محصوالتي از تا كنند مي پرداخت را گزافي شهرهاي در متوسط كوچك مشاغل اندازي راه
  از بازسازي براي ملي استاني اعتبارات محل از
  تاكنون كنند. استفاده يد، آي دست به شيراالغ صحيح نيازسنجي با كه دارند وجود روستاها
  كوچك شده ابالغ كشاورزي جهاد سازمان به استان
  قنوات براي پرسود كار كسب يك ايجاد ضمن هاند
  توانست 60 داشت: اظهار ديروز يادگارزايي محمدحسن جهان
  است. در االغ رونق پر بازار نيز اشتغالزايي زمينه در شان، اي واده خان
  خود از اعتبار اين مجموع از ريال ميليون 800
  ميليارد تجارت اخير هاي سال در چين تاجران كسب قهرمانان معرفي مسير در كنند. عمل
  موثر ريال ميليون 550 ميليارد استاني اعتبارات
  محل سراسر از االغ فروش خريد با يي ترده گس كاسبي سراغ شماره اين در متوسط كوچك
  كار وي است. شده گرفته نظر در ملي اعتبارات محل
  از كشورهاي گذشته در انداختهاند. راه به جهان خضرآباد بخش تقويه روستاي از بانويي توجه
  ّ
  جالب اين با بلوچستان سيستان قنات رشته 154
  افزود: خريد براي چيني تاجران اصلي مقصد آفريقايي حيوان اين فضوالت اكنون هم ميشود استفاده نيز خريد براي انجام بختياري چهارمحال استان حيوان اين پوست پنير طريق از كه رويم يزد استان اشكذري
  شهرستان يشود. بازسازي مرمت اعتبار
  ميزان اخير هاي سال در اما بودند، فرآوردههايش االغ يرسد.» فروش به تومان هزار كيلويي شد.» هزينه تومان ميليون يك آن كره االغ هر به توجه با شود، نمي ختم خود معيشت سنگين چرخ توانسته «االغ»
  پرورش براي چيني تجار ليست به نيز آسيايي كشورهاي نيز مزرعه اين مشكالت درباره كارآفرين بانوي اين در االغ شير 03كيلوگرم روزانه توليد از زارع صنعتي دارويي خواص بديع توجه، قابل ايده درآورد. گردش به را توليدي
  اطرافيانش قارچ براي بازاريابي تشكل نبود شدهاند. اضافه االغ تجارت خشكسالي دليل به روستا در علوفه آب «كمبود گفت: به توليدي االغ «شير گفت: داد خبر مزرعه اين قابل هاي فرآورده برخي به منحصر نمونه يك عنوان به توان كه سودآوري
  و كشاورزي جهاد باغباني امور مدير
  شهركرد از چينيها تايمز، نيويورك گزارش اساس بر هزينه اكنون هم شده ساز مشكل كشاورزي بخش براي از تومان هزار 15 كيلويي ساله يك قرارداد صورت پرورش االغ، از استحصال پرورش محصوالت از نمونه يك تنها كرد. ياد آن از
  فرد بازاريابي تشكل نبود به اشاره با بختياري
  چهارمحال استفاده پالتين نوعي توليد براي االغ پوست فقدان وي يشود.» پرداخت آب تامين براي زيادي انجام تومان 03هزار كيلو هر خانگي فروش طريق كشورهاي در حيوان اين در كه است حيوان اين از آمده دست به پنير
  «االغ»، كرد: خاطرنشان استان، توليدي قارچ خصوص
  در درمان براي چيني سنتي طب براساس كه كنند مي نگهداري براي روستا از خارج محدوده در مناسب مكان ها بيماري برخي درمان براي االغ شير شود. مي چين مانند مختلف يك تهيه براي دارد. قيمت 0001پوند اروپايي
  بازارهاي دادن با متقاضيان از را الزم هاي حماي سازمان
  اين بهبود خوابي بي نامنظم، ي گ قاعد سرگيجه، در حيوانات نگهداري به اجبار مزرعه اين االغهاي از براي آلرژي سرماخوردگي، خون، قند آسم، مانند آفريقايي كشورهاي برخي كرد. استفاده االغ شير 52يلو از بايد االغ پنير
  كيلو تشكل ايجاد براي همچنين داد، خواهد انجام
  تسهيالت است. مفيد بسيار خون گردش از را شده مواجه مردم اعتراض با كه روستا محدوده ميشود.» تجويز عفونت از ناشي تب آوردن پايين ديگر گرفته قرار توجه مورد اخير اي ال سه در پالتين نوعي توليد براي االغ پوست از هم ها
  چيني در رهرداران به بايد كه رياست پيگي حال در
  بازاريابي چين، در االغ واردات براي تقاضا افزايش كرد. عنوان مزرعه اين روي مقابل مشكالت االغ، هاي فرآورده ديگر «از كرد: تصريح وي اين پرورش واردات زمينه در نيز كشورها چيني سنتي طب اساس بر كه كنند مي
  استفاده استان در بازاريابي تشكل ايجاد براي خود زمينه،
  اين در چهارپا اين جمعيت شديد سقوط دنبال به 400 كيلويي كه است آن پي پا قلم روغن پوست شير، كردهاند. آغاز را اقداماتي حيوان بيخوابي نامنظم، گي قاعد سرگيجه، درمان
  براي حاضر حال در كرد: اظهار شيراني ابراهيم كنند.
  تالش جهان صنعتي كشورهاي از يكي عنوان به چين گذاري سرمايه براي صحيح نيازسنجي اينكه دليل به ولي رسد، مي فروش به تومان هزار شناخته «عنبرنسارا» نام با كه االغ فضوالت حتي اين مجموعه است. مفيد بسيار خون گردش
  بهبود تن 5000 ساالنه توليد ظرفيت با صنعتي واحد 28
  سال از چين در ها االغ جمعيت است. داده رخ يك اندازي راه در معادله ترين مهم نخستين بسيار االغ مانند حيواناتي در شدگي تلف بيماري مورد سنتي طب در دارد درماني خواص ميشود، صفحه توجه تا شده باعث فرد منحصربه گيهاي
  ويژ ساالنه توليد ظرفيت با قارچ توليد خانگي كارگاه 150 به راس ميليون 11 از تاكنون الدي مي 1990 كارآفرين كه است بازاري از نيازسنجي كار، كسب است.» اندك فرآورده اين توليد است، كم ميگيرد. قرار استفاده مختلف زواياي ابعاد به روزي چنين يك در ها اه
  بنگ تعداد اين از افزود: وي است. فعال استان در تن 1000
  ميزان كاهش اين است. يافته كاهش راس ميليون گزاف دارد. را آن در رمايهگذاري س ورود قصد ابتدايي روزهاي به اشاره با زارع طاهره شود. جلب اشكذري بانوي اين
  بيزينس فراهم 057نفر اشتغال استان، در قارچ توليد فعال
  واحد اين با مرتبط محصوالت قيمت االغ، هاي سرانه عدم يا توفيق اهكليد ش را مرحله اين اگر نيست پرورش مزرعه ايجاد انگيزه با كار «اين گويد: مي اش كارآفريني ايده
  اجراي صنعتي واحدهاي در نفر 600 حدود كه است
  شده است. داده افزايش جهاني بازارهاي در را حيوان كنيم. محسوب گذاري سرمايه يك توفيق «براي گفت: مزرعه اين ايجاد انگيزه درباره زارع شد آغاز تومان ميليون 30 اوليه رمايهگذاري س محصوالت توجه قابل بازار هستند. فعاليت مشغول خانگي هاي كارگاه در نفر 150 «عيسي»، گفته به كه است حالي در اين يتوان كه است هايي ده اي ازجمله االغ پرورش ايده برد، رنج شديد آلرژي بيماري از كه فرزندم بهبودي دارد وجود االغ 051راس مزرعه اين در هماكنون نخستين اشكذري كارآفرين بانوي زارع،
  طاهره قبل سال به نسبت نيز خر يك قيمت متوسط تلقي صحيح نيازسنجي از مناسب نمونه يك را آن براي ابتدا در رو اين از كرد؛ تجويز االغ شير پزشك هستند.» شيرده آن راس 40 تعداد اين از كه بخش يه تقو روستاي در را االغ پرورش جنوب
  ّ
  مزرعه ريلي مسير در روگذر پل از رهرداري به است. يافته افزايش 3برابر حدود فرآورده ترين ران خاويار كه كنيد تصور شايد كرد؛ تعداد بعدا كردم خريداري االغ چند خانگي درمان بدون است. كرده اندازي راه شهرستان اين
  خضرآباد روگذر پل افتتاح از جنوب آهن راه مديركل
  اهواز پرداخته موضوع اين به نيز كنيا ملي روزنامه از شده توليد پنير اما باشد، جهان تمام در حيواني نيز عنبرنسارا يا االغ فضوالت دادم. افزايش را آنها شير كيلوگرم 30 روزانه توليد به خوانندگان از بسياري ذهن در پرسش اين
  ترديد خبر امسال فجر دهه در خرمشهر اهواز- ريلي مسير
  در تاسيس حال در كشور اين «دولت نويسد: آن طالبان كه است محصوالتي ازجمله هم االغ شير سرماخوردگي، درمان براي دارد آنتوبيوتيكي اثر اينكه به اشاره با اشكذري كارآفرين بانوي اين كه دارد ويژگيهايي چه االغ پرورش كه آمده
  وجود شامل ها اين كرد: اظهار زاده دروي عبدالكريم
  داد. 100 روزانه وانند كه است جديد هاي اه كشتارگ هاي آدم كنند. پرداخت آن براي هنگفتي پول بايد پوست خارش برونشيت تنفسي، هاي بيماري كرده، آغاز 92لاس( قبل سال از را خود كار است؟ شده جلب آن سمت به اشكذري بانوي
  اين بوده جفير پل المهدي روگذر پل شلمچه، روگذر كنند».
  پل آماده چين به صادرات براي ذبح را االغ راس اين بتوانند كه نيستند مختلف كشورهاي در زيادي مزارع رمكشي تكشي آف در آن از است، مفيد لردگان شهرستان از االغها «خريد كرد: تصريح به تنها پرورش«االغ» اقتصادي هاي
  ويژگي در روگذر پل ساخت اينكه به اشاره با وي
  است. جنوب آهن راه برنامه در خرمشهر اهواز ريلي
  مسير پل شامل پل گذشته سال در افزود: است،
  بوده نيز امسال شد ساخته حسيني سهراه حسيني
  شاه يدهد ارائه اول
  همراه است. شده احداث ديگر اول»
  پل فاي «واي بستر بر رايگان گلستان
  اينترنت در هگذاري سرماي اطالعاتي بانك تدوين استان دارايي اقتصادي امور مديركل
  گرگان حوزه مشكالت از يكي را اطالعاتي بانك فقدان
  گلستان 95 ماه شهريور در كشور در را آفلودينگ فاي واي همراه تلفن ديتاي شبكه از آنها مصرف مشابه ماهه يك بسته در كشور اپراتور ترين بزرگ راهاندازي با افزود: برشمرد گلستان ذاري يه
  سرماگ اول» فاي تجاري«واي نام با رسمي صورت به داراي كه مشتركي مصرف كه معنا اين به است؛ حجم اول» فاي «واي بستر بر خود پالس
  آلفا در هگذاري سرماي اطالعاتي بانك واحد، پنجره رمزار
  ناف سرويس اول» فاي «واي است. كرده اندازي راه شده انجام بسته همان قالب در باشد نوترينو بسته ميدهد. ارائه اينترنت رايگان در ديروز طبرسا داود يود. شم حاصل گلستان
  استان مشتركين آن طي كه است اول همراه از جديدي عادي مصرف مانند مصرف صورت اين غير در ارتباطات شركت ارتباطات، كل اداره گزارش
  به پنجره الكترونيكي سامانه كردن عملياتي بازنگري
  جلسه مشخص خاص هاي مكان در توانند مي اول اپراتور از فارغ ديگر عبارت به شود. مي محاسبه اينترنت پالس آلفا ماهه يك بسته پس اين از ايران
  سيار متوليان كشور در داخلي هگذاري سرماي داشت: اظهار
  واحد نيازي كار اين براي شده متصل فاي واي به شده متصل اينترنت به طريق چه از مشتركين اينكه «واي هديه ترافيك داراي شبانه هديه بر
  عالوه جايگاه منزلت شده باعث امر اين دارند
  متعددي ندارند. اينترنت از استفاده جهت رمز كردن وارد به چهار چهار سه، دو، نسل يا اول فاي (واي هستند، واي پوشش تحت نقاط در استفاده (قابل اول»
  فاي بگيرد. قرار مسائل از بسياري تشعاع ال تح گذاري يه
  سرما بوده باال اول» فاي سرعت«واي اينكه به توجه با دارند مديريت براي حساب يك تنها نوترينو) نيم هستند. روزانه ترافيك ميزان به اول) همراه
  فاي با را مجوز اخذ مختلف، المهاي استع كرد: تصريح
  وي ميشود، افزوده نيز آنها تعداد به روز هر كه ديگر تعدادي كشور در بسياري نقاط حاضر درحال داده جاي به فاي واي تكنولوژي از كه علت اين به به شود مي پيشنهاد آنهاست. بسته يا نوترينو آن گيگابايت يك بر عالوه 1+1 ماهانه بسته مثال
  براي داشت بنا را ما موضوع اين يرد مك هرو روب تاخير
  كندي كنند. استفاده سرويس اين از توانند مي را خدمت اين كشور، از خارج در زيارتي نقاط از نتيجه در پايداري شود، مي استفاده همراه تلفن حتما مشتركين اول» فاي ويژه«واي سرعت دليل گيگابايت يك داراي شده خريداري
  ترافيك طراحي گلستان استان در واحد پنجره افزار رم يك
  كه اين روز به كامل ليست توانند مي ها اولي همراه همراه مشتركين ميدهند. ارائه اوليها همراه به فاي حجم«واي از استفاده دارد. باالتري كيفيت در مصرف تا باشند داشته فعال نوترينوي بسته واي هديه گيگابايت يك نيز شبانه هديه
  ترافيك گلستان استان دارايي اقتصادي امور مديركل
  كنيم. www. mci. ir/WiFiaval آدرس در را نقاط زيارتي، اماكن ها، فرودگاه مانند هايي مكان در اول اتصال با پوشش تحت نقاط در تنها بسته هر اول» شود. مديريت بستهها قالب است. اول
  فاي هاي اه دستگ براي كه است بار ششمين براي كرد:
  تصريح كنند. مشاهده پرتردد متعدد نقاط تجاري مراكز فرهنگي، مراكز است. پذير امكان WiFiAval بيسيم شبكه به سرويس كه است اپراتوري نخستين اول همراه دقيقا اول» فاي طريق«واي از مشتركين
  مصرف آنها به ورود رمز كرديم ارسال را زار رم افن اين
  اجرايي اين از استفاده براي آموزشي كارگاه همچنين داديم، استاني هاي
  چهره كرديم. برگزار اجرايي هاي اه دستگ براي افزار رم
  ن امريكايي كاالي تن ۱2 كشف براي كشور ارزي منابع اتالف توليد رونق تسهيالت پرداخت ايالم استان آبي اراضي كرمان
  ميزان در زكات تومان 07ميليون ميليارد چابهار
  در غيرمجاز سيگار نخ ميليارد واردات مازندران كشاورزي واحد 627 به شود مي برابر
  2 زكات، تومان ميليون 70 3ميليارد از بيش
  كرمان مديركل است. شده آوري جم كرمان استان در امسال سپاه فرمانده بلوچستان سيستان سازمان صنايع امور معاون زنجان جهاد سازمان رييس مازندران گفت: كشاورزي جهاد وزير
  ايالم جلسه در كرمان استان (ره) خميني امام امداد كميته گفت: بلوچستان سيستان سلمان زنجان استان تجارت معدن صنعت، به تاكنون كه گفت مازندران كشاورزي طرح اجراي با ايالم استان آبي
  اراضي ميليارد پرداخت وجود با گفت: استان زكات شوراي سلمان سپاه اطالعات مركز گمنام سربازان سيگار توليد امكان كشور در وقتي گفت: قالب در استان اين كشاورزي واحد 627 آبياري هاي طرح گرمسيري
  سامانه پرداخت اخير، هاي خشكسال زكات تومان ميليون 70و تن 12 شدند موفق بلوچستان سيستان توليد با است بهتر دارد، وجود دخانيات پرداخت تسهيالت توليد، رونق حمايتي بسته از كرخه سد دست پايين اراضي در
  نوين گفت صادقي است. داشته رشد 51درصد امسال
  زكات سردار كنند. ضبط كشف چابهار در را غيرمجاز امريكايي كاالي جلوگيري دخانيات براي كشور از ارز خروج از محصوالت اين اين به پرداختي تسهيالت ميزان ديروز حيدرپور دالور است. شده تمام يابد مي افزايش هكتار 051هزار به فعلي هكتار
  28هزار پرداخت ظرفيت كه استان روستاي 400 هزار از معظم رهبر داشت: اظهار تسنيم با گفتگو در معروفي حسين مجموع در كرد: اظهار ايسنا با گو گفت در كالنتري علي كنيم. 3هزار اينكه به اشاره با وي كرد. اعالم تومان 061يارد ميل را واحدها ايرنا، گزارش به يهد. مد پوشش را جنوب تا شمال از استان
  نقاط اند. رده پرداخت را خود زكات روستا 983 دارند، زكات كه هند كرد قيد صراحت به جمهور ييس به خطاب يي نامه در انقالب استعمال كشور در وقتي ولي نيست خوبي چيز دخانيات برخورداري براي ياب بهي سامانه در استان كشاورزان از ر421 نف كشاورزي هاي رح از بازديد حاشيه در ديروز حجتي
  محمود جهيزيه، تهيه صرف شده آوري جمع مبالغ گفت، وي است ممنوع كشور داخل به امريكا از مصرفي كاالي هرگونه واردات توليد كشور در اينها كه است بهتر دارد، وجود توليدات نه ون گاي كهزار پرونده افزود: كردند، ام ثب توليد رونق بسته تسهيالت از با كرد: اظهار مهران شهرستان در اد آب صال منطقه
  گدارخوش تجهيز ساخت مددجويان، مسكن تحصيل درمان، نهادهاي به را رهبري الخطاب فص اين جمهور ريي آن از پس هاي راه زيرا نشود، خارج دخانيات خاطر به كشور از ارز تا شود گرفتن به موفق تاكنون واحد 627 كه شد بررسي نفر 515 آبي اراضي به ديگر هكتار 07هزار مجموع در ها رح اين
  اجراي يشود. روستاها در عالم ههاي خان تكايا
  مساجد، هرگونه واردات ممنوعيت موضوع نهايت در كردند منتقل ربط ذي با مسوول اين دارد. وجود كشور از ارز خروج براي ري مت تسهيالت پرداخت با مازندران كه گفت حيدرپور شدند. تسهيالت كشاورزي اراضي وضعيت افزود: وي شود. افزوده ايالم
  استان سلمان سپاه فرمانده درآمد. قانون صورت به امريكا از مصرفي كاالي در وقتي داد: ادامه كشور يا استان در دخانيات توليد به اشاره را اول رتبه كشور استان 31 بين در كشاورزي بخش توليد رونق از يازدهم دولت در زهكشي نوين آبيارهاي بخش در ايالم
  استان بها پسا از حاصل آبه حق بيشترين اختصاص يي عده متاسفانه رسمي ابالغ وجود با افزود: بلوچستان سيستان الزم ضوابط استانداردها ود، توليد دخانيات كشور داخل اين به اشاره با مازندران كشاورزي جهاد سازمان رييس دارد. وزارت سياست اينكه ضمن شده برخوردار هيي مالحظ قابل
  رشد تالش گفت: مركزي استاندار عمراني معاون اراك كاالهاي ابتدا در آزاد، مناطق بر حاكم قوانين به توجه با سودجو يشود؛ رعايت است، شده تعيين كشور در آنچه اساس بر كشاورزي هاي بخش راكد تمام نيمه مهم حهاي طر كه نكته به توجه با كرد: تاكيد حجتي است. روند اين افزايش
  جهاد بها پسا از ناشي هاي حقآبه از سهم بيشترين تا كنيم مي رانت از استفاده با آن از پس كرده دپو مناطق اين در را امريكايي چيزي يدانند شرايط حداقل در دخاني مواد رفكنندگان مص تاكنون گفت: دارند، قرار توليد رونق تسهيالت دريافت اولويت در استان در جوي نزوالت ها ارش وضعيت جغرافيايي
  شرايط اختصاص ميقان تاالب به مربوط هاي ليت فعا انجام به
  را يي ضرب كار اين با كه ينند مك اخذ را الزم مجوزهاي قدرت، در استانداردي مواد شده توليد كشور در نن رف مص كه شيالت، باغباني، زراعت، هاي بخ در 005نفر كهزارو حدود زمينه در استان اين در مطلوبي تحوالت شاهد زودي به
  ايالم مديركل معارفه توديع مراسم در ديروز فيلي عزيز دهيم. در مقاومتي اقتصاد داخلي، توليد اقتصاد به مهلك سنگين مصرف ميزان كشور در كرد: تصريح وي است. شده استفاده آن توليد رونق تسهيالت دريافت با استان طيور دام تبديلي صنايع هاي سيست خاك آب همچون كشاورزي هاي زيربخ
  رشد اجتماعات سالن در كه مركزي استان زيست محيط حفاظت يزنند. كشور مردم جامعه بدنه به پذير جبران نا خسارتي حقيقت داخلي توليد آن از كمي بخش كه است توجه قابل دخانيات بسته در بانكي سود حاضر حال در افزود: وي شدند. كار به مشغول استان كشاورزي جهاد سازمان رييس بود. خواهيم آبياري
  نوين تاالب آبه به اشاره با شد، برگزار استان زيست محي قوا كل فرمانده فرامين تحقق پي در راستا اين در كرد: بيان وي صورت به آن از كمي كه است واردات صورت به عمده بخش 51درصد كشاورزي مكانيزاسيون براي درصد 18 توليد رونق زهكشي آبياري طرح گفت: بازديد اين حاشيه در هم
  ايالم پساب، از تاالب آب سهميه براي داشت: اظهار ها اب پس از در هوشياري به نسبت مردمي اجتماعي جدي مطالبه خواست است قاچاق صورت به توجهي قابل بخش قانوني واردات كه شود توليد مازندران در كشاورزي محصول 27نوع است. پيشرفت 05درصد با 052هكتار 2هزار گستره به خوش
  گدار بيشترين كنيم مي تالش كه شده گرفته خوبي
  تصميمات دادستان همكاري با بلوچستان سيستان سلمان سپاه زمينه اين است بهتر است، شكل اين به كشور در دخانيات مصرف وقتي 2ميليون با مركبات تن، ميليون يك با برنج جمله از 51نوع در سيدمحمدتراب اجراست. حال در آباد صالح منطقه در
  فيزيكي مانند ديگري تصميمات همچنين بدهيم، تاالب به را سهم كاالهاي واردات يافته سازمان هاي شبك با جدي برخورد چابهار داخل مواد بر هم تا باشيم داشته دخانيات توليد داخل در كه رتبه شيالت حوزه در وطيور دام گياه، گل كيوي، تن، 005هزار در طرح رسيدن برداري ره به به از يا بين پي كرد: اظهار
  ميري داريم. برنامه در را تاالب هاي حوضچه اصالح داد. قرار خود كار دستور در را امريكايي اقالم ويژه به خارجي شود. جلوگيري ارز خروج از هم نظارت آن دارد. را كشور سوم تا اول ميدهند. خبر آينده سال ماه شهريور
درآمد پايدار از طريق يك كار نوين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/23
درآمد پايدار از طريق يك كار نوين
«تعادل» ايده‌هاي جالب توجه در توسعه كارآفريني را بررسي مي‌كند


گروه  بنگاه‌ها   مهدي بيك    

مركز پژوهش‌هاي مجلس در روزهاي پاياني هفته گذشته گزارشي از مهم‌ترين مشكلات كسب و كار خرد در شهر تهران را منتشر كرد كه با بررسي آنها مي‌توان زواياي تازه‌ مشكلات كسب و كار در كلان‌شهرها را استخراج كرد. گزارشي كه در آن به موضوعاتي مانند قيمت بالاي اجاره‌بهاي واحدها، مشكلات مالياتي بنگاه‌ها و عدم توازن در نيازهاي بازار و محصولات توليد شده به‌عنوان مهم‌ترين مشكلات اين نوع كسب و كار در پايتخت اشاره شد تا اين واقعيت كه براي موفقيت يك كسب و كار كوچك نيازي به حضور در شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها نيست، بيشتر از قبل نمايان شود. در شرايطي كه ايجاد يك كسب و كار در كلان‌شهرها نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان دارد، تجربه ثابت كرده اين فرآيند در روستاها، شهرهاي كوچك و شهرك‌هاي صنعتي با سرمايه‌هايي بسيار كمتر قابليت اجرايي شدن دارد. نمونه‌هاي متعددي از راه‌اندازي مشاغل كوچك و متوسط در شهرهاي كوچك و روستاها وجود دارند كه با نيازسنجي صحيح توانسته‌اند ضمن ايجاد يك كسب و كار پرسود براي خود و خانواده‌هاي‌شان، در زمينه اشتغالزايي نيز موثر عمل كنند. در مسير معرفي قهرمانان كسب و كار كوچك و متوسط در اين شماره سراغ كاسبي جالب توجه بانويي از روستاي تقوّيه بخش خضرآباد شهرستان اشكذري استان يزد مي‌رويم كه از طريق پرورش «الاغ» توانسته چرخ سنگين معيشت خود و اطرافيانش را به گردش درآورد. ايده قابل توجه، بديع و سودآوري كه مي‌توان به عنوان يك نمونه منحصر به فرد از آن ياد كرد. تنها يك نمونه از محصولات پرورش «الاغ»، پنير به دست آمده از اين حيوان است كه در بازارهاي اروپايي ۱۰۰۰پوند قيمت دارد. براي تهيه يك كيلو پنير الاغ بايد از ۲۵كيلو شير الاغ استفاده كرد. چيني‌ها هم از پوست الاغ براي توليد نوعي پلاتين استفاده مي‌كنند كه بر اساس طب سنتي چيني براي درمان سرگيجه، قاعد‌گي‌ نامنظم، بي‌خوابي و بهبود گردش خون بسيار مفيد است. مجموعه اين ويژگي‌هاي منحصربه فرد باعث شده تا توجه صفحه بنگاه‌ها در يك چنين روزي به ابعاد و زواياي مختلف بيزينس اين بانوي اشكذري جلب شود. بازار قابل توجه محصولات

طاهره زارع، بانوي كارآفرين اشكذري نخستين مزرعه پرورش الاغ را در روستاي تقوّيه بخش خضرآباد اين شهرستان راه‌اندازي كرده است. بدون ترديد اين پرسش در ذهن بسياري از خوانندگان به وجود آمده كه پرورش الاغ چه ويژگي‌هايي دارد كه اين بانوي اشكذري به سمت آن جلب شده است؟

ويژگي‌هاي اقتصادي پرورش«الاغ» تنها به پنير و پوست اين حيوان ختم نمي‌شود، با توجه به خواص دارويي و صنعتي برخي فرآورده‌هاي قابل استحصال از الاغ، پرورش اين حيوان در كشورهاي مختلف مانند چين و برخي كشورهاي آفريقايي در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته و ديگر كشورها نيز در زمينه واردات و پرورش اين حيوان اقداماتي را آغاز كرده‌اند. شير، پوست و حتي فضولات الاغ كه با نام «عنبرنسارا» شناخته مي‌شود، خواص درماني دارد و در طب سنتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

طاهره زارع با اشاره به روزهاي ابتدايي اجراي ايده كارآفريني‌اش مي‌گويد: «اين كار با سرمايه‌گذاري اوليه ۳۰ ميليون تومان آغاز شد و هم‌اكنون در اين مزرعه ۱۵۰ راس الاغ وجود دارد كه از اين تعداد ۴۰ راس آن شيرده هستند.» توليد روزانه 30كيلوگرم شير

اين بانوي كارآفرين اشكذري با اشاره به اينكه كار خود را از 3سال قبل (سال92) آغاز كرده، تصريح كرد: «خريد الاغ‌ها از شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياري انجام و براي خريد هر الاغ و كره آن يك ميليون تومان هزينه شد.»

زارع از توليد روزانه ۳۰ كيلوگرم شير الاغ در اين مزرعه خبر داد و گفت: «شير الاغ توليدي به صورت قرارداد يك‌ساله كيلويي ۱۵هزار تومان و از طريق فروش خانگي هر كيلو ۳۰ هزار تومان انجام مي‌شود. شير الاغ براي درمان برخي بيماري‌ها مانند آسم، قند خون، سرماخوردگي، آلرژي و براي پايين آوردن تب ناشي از عفونت تجويز مي‌شود.»

وي تصريح كرد: «از ديگر فرآورده‌هاي الاغ، روغن قلم پا و پي آن است كه كيلويي ۴۰۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد، ولي به دليل اينكه بيماري و تلف‌شدگي در حيواناتي مانند الاغ بسيار كم است، توليد اين فرآورده اندك است.» انگيزه ايجاد مزرعه پرورش

زارع درباره انگيزه ايجاد اين مزرعه گفت: «براي بهبودي فرزندم كه از بيماري آلرژي شديد رنج مي‌برد، پزشك شير الاغ تجويز كرد؛ از اين رو در ابتدا براي درمان خانگي چند الاغ خريداري كردم و بعدا تعداد آنها را افزايش دادم. فضولات الاغ يا عنبرنسارا نيز اثر آنتوبيوتيكي دارد و براي درمان سرماخوردگي، بيماري‌هاي تنفسي، برونشيت و خارش پوست مفيد است، از آن در آفت‌كشي و كرم‌كشي مزارع نيز استفاده مي‌شود و هم‌اكنون فضولات اين حيوان كيلويي 4 هزار تومان به فروش مي‌رسد.»

اين بانوي كارآفرين درباره مشكلات اين مزرعه نيز گفت: «كمبود آب و علوفه در روستا به دليل خشكسالي براي بخش كشاورزي مشكل‌ساز شده و هم‌اكنون هزينه زيادي براي تامين آب پرداخت مي‌شود.» وي فقدان مكان مناسب در محدوده خارج از روستا براي نگهداري از الاغ‌هاي اين مزرعه و اجبار به نگهداري حيوانات در محدوده روستا كه با اعتراض مردم مواجه شده را از مشكلات مقابل روي اين مزرعه عنوان كرد. نيازسنجي صحيح براي سرمايه‌گذاري

نخستين و مهم‌ترين معادله در راه‌اندازي يك كسب و كار، نيازسنجي از بازاري است كه كارآفرين قصد ورود و سرمايه‌گذاري در آن را دارد. گزاف نيست اگر اين مرحله را شاه‌كليد توفيق يا عدم توفيق يك سرمايه‌گذاري محسوب كنيم.

ايده پرورش الاغ ازجمله ايده‌‌هايي است كه مي‌توان آن را يك نمونه مناسب از نيازسنجي صحيح تلقي كرد؛ شايد تصور كنيد كه خاويار گران‌ترين فرآورده حيواني در تمام جهان باشد، اما پنير توليد شده از شير الاغ هم ازجمله محصولاتي است كه طالبان آن بايد پول هنگفتي براي آن پرداخت كنند. آدم‌هاي زيادي در كشورهاي مختلف نيستند كه بتوانند اين پنير را امتحان كنند. قيمت اين پنير به‌ قدري زياد است كه فقط آدم‌‌هاي خاص علاقه‌مند به فرآورده‌هاي لبني شايد دل به دريا بزنند و براي امتحان طعم آن پول‌‌شان را خرج كنند. اين پول در‌واقع به خاطر پنيري است كه از شير الاغ تهيه مي‌شود.

يراي ديدن تنها كارخانه درست كردن پنير الاغ جهان بايد به ۵۰ مايلي غرب بلگراد برويد. جايي كه مدت زيادي طول مي‌كشد تا صاحبان كارخانه بتوانند از ۲۵ ليتر شير الاغ، يك كيلوگرم پنير تهيه كنند. به گفته صاحبان اين كارخانه، تهيه پنير از شير الاغ بسيار زمان‌بر است، به همين خاطر قيمت پنير آنها اينقدر بالاست و بيشتر از ۱۰۰۰ پوند براي هر كيلوگرم در مي‌آيد. مواد اوليه مورد نياز اين كارخانه از اقصا نقاط جهان تامين مي‌شود و مشتريان خاص و ثروتمندي در ليست مصرف اين محصول قرار دارند. برخي از ثروتمندان اعتقاد دارند كه شير الاغ براي لطافت پوست مفيد است و به همين خاطر هزينه گزافي را پرداخت مي‌كنند تا از محصولاتي كه از شيرالاغ به دست مي‌آيد، استفاده كنند. بازار پر رونق الاغ در جهان

تاجران چين در سال‌هاي اخير تجارت گسترده‌يي با خريد و فروش الاغ از سراسر جهان به راه انداخته‌اند. در گذشته كشورهاي آفريقايي مقصد اصلي تاجران چيني براي خريد الاغ و فرآورده‌هايش بودند، اما در سال‌هاي اخير كشورهاي آسيايي نيز به ليست تجار چيني براي تجارت الاغ اضافه شده‌اند.

بر اساس گزارش نيويورك‌تايمز، چيني‌ها از پوست الاغ براي توليد نوعي پلاتين استفاده مي‌كنند كه براساس طب سنتي چيني براي درمان سرگيجه، قاعد‌گي‌ نامنظم، بي‌خوابي و بهبود گردش خون بسيار مفيد است.

افزايش تقاضا براي واردات الاغ در چين، به دنبال سقوط شديد جمعيت اين چهارپا در چين به‌عنوان يكي از كشورهاي صنعتي جهان رخ داده است. جمعيت الاغ‌ها در چين از سال 1990 ميلادي تاكنون از 11 ميليون راس به 6 ميليون راس كاهش يافته است. اين كاهش ميزان سرانه‌هاي الاغ، قيمت محصولات مرتبط با اين حيوان را در بازارهاي جهاني افزايش داده است.

اين در حالي است كه به گفته «عيسي»، متوسط قيمت يك خر نيز نسبت به سال قبل حدود 3برابر افزايش يافته است.

روزنامه ملي كنيا نيز به اين موضوع پرداخته و مي‌نويسد: «دولت اين كشور در حال تاسيس كشتارگاه‌هاي جديد است كه مي‌توانند روزانه 100 راس الاغ را ذبح و براي صادرات به چين آماده كنند».نویسنده:
اينترنت رايگان بر بستر «واي فاي اول»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/23
اينترنت رايگان بر بستر «واي فاي اول»
همراه اول ارائه مي‌دهد


بزرگ‌ترين اپراتور كشور در 3 بسته يك ماهه آلفا پلاس خود بر بستر «واي فاي اول» حجم رايگان اينترنت ارائه مي‌دهد.

به گزارش اداره كل ارتباطات، شركت ارتباطات سيار ايران از اين پس 3بسته يك ماهه آلفا پلاس علاوه بر هديه شبانه داراي ترافيك هديه «واي فاي اول» (قابل استفاده در نقاط تحت پوشش واي فاي همراه اول) به ميزان ترافيك روزانه هستند. براي مثال بسته ماهانه ۱+۱ علاوه بر يك گيگابايت ترافيك خريداري شده داراي يك گيگابايت ترافيك هديه شبانه و نيز يك گيگابايت هديه واي فاي اول است.

مصرف مشتركين از طريق«واي فاي اول» دقيقا مشابه مصرف آنها از شبكه ديتاي تلفن همراه است؛ به اين معنا كه مصرف مشتركي كه داراي بسته نوترينو باشد در قالب همان بسته انجام شده و در غير اين صورت مصرف مانند مصرف عادي اينترنت محاسبه مي‌شود. به عبارت ديگر فارغ از اينكه مشتركين از چه طريق به اينترنت متصل هستند، (واي فاي اول يا نسل دو، سه، چهار و چهار و نيم نوترينو) تنها يك حساب براي مديريت دارند و آن نوترينو يا بسته آنهاست. پيشنهاد مي‌شود به دليل سرعت ويژه«واي فاي اول» مشتركين حتما بسته نوترينوي فعال داشته باشند تا مصرف در قالب بسته‌ها مديريت شود.

همراه اول نخستين اپراتوري است كه سرويس واي فاي آفلودينگ را در كشور در شهريور ماه ۹۵ به صورت رسمي و با نام تجاري«واي فاي اول» راه‌اندازي كرده است. «واي فاي اول» سرويس جديدي از همراه اول است كه طي آن مشتركين اپراتور اول مي‌توانند در مكان‌هاي خاص و مشخص شده به واي فاي متصل شده و براي اين كار نيازي به وارد كردن رمز جهت استفاده از اينترنت ندارند. با توجه به اينكه سرعت«واي فاي اول» بالا بوده و به اين علت كه از تكنولوژي واي فاي به جاي داده تلفن همراه استفاده مي‌شود، پايداري و در نتيجه كيفيت بالاتري دارد. استفاده از حجم«واي فاي اول» هر بسته تنها در نقاط تحت پوشش و با اتصال به شبكه بي‌سيم WiFiAval امكان‌پذير است.

درحال حاضر نقاط بسياري در كشور و تعدادي از نقاط زيارتي در خارج از كشور، اين خدمت را به همراه اولي‌ها ارائه مي‌دهند. مشتركين همراه اول در مكان‌هايي مانند فرودگاه‌ها، اماكن زيارتي، مراكز فرهنگي، مراكز تجاري و نقاط متعدد پرتردد ديگر كه هر روز به تعداد آنها نيز افزوده مي‌شود، مي‌توانند از اين سرويس استفاده كنند.

همراه اولي‌ها مي‌توانند ليست كامل و به روز اين نقاط را در آدرس www. mci. ir/WiFiaval مشاهده كنند.

 نویسنده:
ميزان اراضي آبي استان ايلام 2 برابر مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/10/23