یکشنبه 22 اسفند 1395 - 783 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 783

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 783 Sun.March 12. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 783 شماره سوم سال 1438 الثاني جماد 13 1395 اسفند 22 كشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  76315 تومان 1187000 تومان 4085 تومان 3765
  در كدخدايي عباسعلي در جمهور ريي اول معاون خبري: نشست آخرين استاندارد: عالي شوراي
  جلسه از كسي نسبت بايد ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز نگهبان شوراي جامعه سالمت به نميترسد
  بود
  حساس صفحه صفحه همين يكند
  بررسي را خام نفت قيمت روند خارجي داخلي برجسته كارشناس با گو گف در نقل
  «تعادل» له
  حمل مقا
  سر برجامي هواپيماي براي
  سومين ويژه هاد اقتصاد
  ن ارزيابي تهران
  هفته آخر
  تا بيطرف منصور ايرباس از داري خري هواپيماي ومين گذشته روز گفته به نشست. زمين به تهران مهرآباد گاه فرو فرانسه هر از پيش ايران سياسي فضاي سياق نفت
  سبك سقوط سياه جعبه برجامي هواپيماي سومين است، قرار كشور هوايي مسووالن ارزيابي به رقيب گروه دو كه است اين
  انتخاباتي همواره ارزيابيها اين پردازند. مي يكديگر
  عملكرد نيز پيش ماه حدو د. شو تهران وار هفته آخر
  نيز به را همديگر شود مي واقع طرفين چالش
  مورد ناوگان وارد ۱2 ايرباس شده اري خريد هواپيماي
  نخستين اين در ميكنند. متهم نمايي سياه يا
  دروغگويي هاي اد رارد براساس رانر اي اي هواپيمايي شركت
  كشور 15 صفحه ده كر منعقد جهان هواپيماساز غول با كه نهيي جدگا است: تامل قابل نكته چند
  خصوص فروند ۸۰۱ ايرباس از هواپيما ۸۱۱فرون است قرار است، بندي جمع سال، پايان به شدن نزديك با شدت اقتصاد ازجمله كشور مختلف هاي بخش
  از 2فروند براي مذاكره همچنين كند اري خريد بويينگ
  از توجه با كه است آن پي در بخشي هر گيرد.
  مي اصغر رو، همين از است، انجام حال در ATR
  هواپيماي سال ماهه ۱2 از ارزيابي خود ساالنه عملكرد
  به مراسم دروز شهرسازي راه وزير قام قائ هكاشان
  فخري برطرف از كشور به داري خري هواپيماي ومين ورود باشد.
  داشته وي اد خبر كشور به هواپيماها اين ورود براي موانع دن اين كه است اين در ساالنه ارزيابي
  اهميت نقاط تواند مي باشد، غرض بدون اگر ها
  ارزيابي قطعي هواپيما چند فاينانس امروز به تا اينكه دخصوص هر ميان اين در دهد. نشان را قوتها
  ضعف هاي دا قرار دي اقتصا امتياز پنجمين كر اظهار است، شده حوزه كه است آن دنبال به دولتمردي
  مسوول خريد نياز مور منابع يم ته توانس كه است اين ناير
  ايرا تامين خارجي هاي كت شر هاي نس فاينا طريق از را هواپيما نشان قبل دوره از موفقتر را خود
  زيرمجموعه ند ۷۹فرو يد خر فاينانس تهايم توانس امروز چنانكه كنيم. بزرگنمايي بعضا دادن جلوه در سعي
  دهد دارد. خود
  عملكرد كنيم. قطعي را جديد
  31
  هواپيماي صفحه همين آخر

  جهان
  خبر مشهد نژاد شمي ها شهيد فرودگاه جرايم ويژه
  بازپرس قانوني قرار با رضوي ان خراس هاي اه فرودگ مديركل
  گفت: خارجه وزير هلند بابت رضوي ان خراس هاي اه فرودگ مديركل شد.
  بازداشت ماهان، پرواز سه در مسافرين غيرقانوني توقيف در نداد
  معاونت راه را
  تركيه بازپرس است. شده زندان روانه اتهام تفهيم آتا
  معراج داد: ادامه مشهد ژاد اشم شهيد فرودگاه جرايم شد
  ويژه مطرح قضاييه قوه اول معاون با بخشخصوصي فعاالن نشست
  در قانوني قرار با تخصصي فني بازجويي ساعت سه از
  پس است ذكر به الزم شد. زندان روانه فرد صادر
  (كفالت) در امسال ماه بهمن ۰۳ ۹2 در داده رخ اتفاقات پي
  در مشهد سنگين برف دليل به آن طي كه مشهد
  فرودگاه مسافران همچنين شد كنسل متعددي بازرگاني
  پروازهاي اتاق به «قضا»
  ورود امكان بوده محبوس هواپيما در طوالني تهاي
  ساع كرد. پيدا قضايي رويه پرونده نداشتند، را پرواز از
  خروج 14 صفحه
  7
  ربخ خبر له مقا است
  سر كرده حاصل بهبود كمي دنيا
  اقتصاد مشاركت بهبود مالي تسهيل ژاپن، هدف طريق اين از تا شوند مشخص تفاوت يك ايجاد به كمي گيري جهت اخبار، جهاني معتبر نهادهاي اقتصاد
  ارزيابي براي ويژه نهاد دالر هر قيمت ۶۹۳۱ سال ناخالص توليد رشد افزايش به زنان فشارها كاهش رشد كردن فراگيرتر هاي بحران از كه آنهايي براي واقعي هاي سياست تحوالت ها،
  گزارش بيطرف منصور شود
  تومان هزار حداكثر به ۶۱۰2 سال در ۰.۱درصد از داخلي هاي پاسخ ساير گرايي حمايت براي ماندهاند، عقب ديدهاند آسيب مالي را اقتصاد حوزه در جهان بير
  كشورهاي
  سر خواهد كمك ۷۱۰2 سال در 2.۱درصد شود. محقق پوپوليستي، ها دولت قبل، از بيش اكنون دارد. ميفهمند آنها پايه بر كنند مي
  رصد ۶۹۳۱ سال در ايران ارز بازار در شاخص ارز عنوان به امريكا دالر هر
  قيمت است اين انتخاباتي هر از پيش ايران سياسي فضاي سياق
  سبك كشور اين در رشد تحقق ميزان كرد، طريق از اقتصادي رشد تقويت جلب براي اقداماتي انجام نيازمند يا بهتر رشد نظر از دنيا اقتصاد
  حال براي اهميت با بسيار پرسش يك اين كند؟ مي حركت يي محدوده چه
  در ها ارزيابي اين پردازند. مي يكديگر عملكرد ارزيابي به رقيب گروه دو
  كه كار بازار در دوگانگي كاهش به بستگي ولي است، مناسب مالي اصالحات انجام ضمن هستند جامعه مجدد اعتماد توسعه همكاري سازمان ميشود.
  بدتر داليل به ايران مردم است. شغل منصب هر در قشري گروه هر از
  ايرانيان يا دروغگويي به را همديگر شود مي واقع طرفين چالش مورد
  همواره داشت. خواهد دستمزدها افزايش يا سياستي اشتباهات بروز خطر نبايد درون به برگشت برابر در بايد ه اينك ترين تازه در نيز OECD
  اقتصادي افزايش ايران پول به امريكا دالر هر تبديل نرخ وقتي اند، فهميده
  گوناگون است: تامل قابل نكته چند خصوص اين در كنند. مي متهم نمايي
  سياه كشور اقتصادي رشد شود مي بيني پيش هاي پذيري آسيب مالي هاي ريسك از زيادي منافع كه حالي در اقتصاد شد، منتشر پيش 2روز كه خود
  گزارش مدتي از پس كنند مي تجربه را افزايش كشور در كاالها ساير قيمت يابد، مي كشور مختلف هاي بخش از بندي جمع سال، پايان به شدن نزديك با درصد ۵.۶ با برابر ۷۱۰ سال در چين اقدامات گرفت. ناديده را مرتبط كسب المللي بين هاي همكاري توسعه را جهان اقتصاد مدت كوتاه انداز م
  چش ميكنند. تبعيت ريال به دالر تبديل نرخ از تاخير درنگ به توجه با كه است آن پي در بخشي هر گيرد. مي شدت اقتصاد
  ازجمله ۳.۶درصد با برابر ۸۱۰ سال در نيل براي متعهدانه منسجم سياستي كنند.» مقاومت كردهاند، شهروندان اطالع براي را آن
  بررسي را شديد افزايش دالر قيمت ناگهان ۵۹۳۱ پاييز در وقتي مثال طور
  به ارزيابي اهميت باشد. داشته سال ماهه ۱2 از ارزيابي خود ساالنه
  عملكرد اين گذار انتقال با امر اين كه باشد تقويت رشد افزايش همزمان توأم افزايش مهم، هاي ريسك از يكي اين پايه بر است. كرده منتشر
  جهاني دنبال نيز كفش لباس خودرو، مرغ، پنير، ماست، شير، قيمت كرد
  تجربه نقاط يواند مت باشد، غرض بدون اگر يها ارزياب اين كه است اين در
  ساالنه خارجي تقاضاي بر اتكا از اقتصاد است. نياز مورد فراگيري رشد تواند مي كه است گرايي حمايت در كه جهاني اقتصاد رشد
  گزارش خواستار ها رسانه از گروهي شده سپري هاي هفته روزها در افتادند. راه
  آن دنبال به دولتمردي مسوول هر ميان اين در دهد. نشان را وتها
  ضعف داخلي مصرف سمت به سنگين صنايع رشد تقويت امريكا، كشور در بر داده قرار تاثير تحت را جهاني به حاال بود درصد ۳.۳ قبلي بيني
  پيش سال در دالر نرخ تغييرات دامنه از اقتصادي فعاالن اقتصاددانان زني گمانه سعي دهد نشان قبل دوره از قتر موف را خود زيرمجموعه حوزه كه است
  آن افزايش شد. خواهد محقق خدمات، عايدي افزايش به داخلي تقاضاي به وابسته مشاغل از زيادي تعداد است. كرده پيدا ارتقا درصد
  ۶.۳ همه اين با داد. نميتوان پرسش اين به دقيقي پاسخ البته شدند
  ۶۹۳۱ دارد. خود عملكرد بزرگنمايي بعضا دادن جلوه
  در كاهش اساسي كاالهاي قيمت بيشتر حوزه در تدريجي برگشت خانوارها سريع رشد باشد. اثرگذار تجارت ۷۱۰2 سال اقتصادي رشد
  بهبود از مشروح گزارش يك در تهران بهادار اوراق بورس توسعه تحقيق
  مديريت اجرايي هاي دستگاه اختيار در چيز همه كس همه ارزيابي اين در
  2 اصالحات انجام از پشتيباني به تورم انتظار است. كرده كمك نفت، توليد نسبت خصوصي بخش اعتبارات در اقدامات تركيب استمرار از
  عمدتا ارز نرخ تورم نرخ اقتصادي، رشد مثل متغيرها برخي تحوالت ايران
  اقتصاد نقد اگر ميان اين در كنند گسترده را خود تبليغات روند تا گيرد مي قرار كشورهاي در عميق ركود از خروج اين داخلي ناخالص توليد رشد يرود در مهمي ريسك ها، بدهي باالي هاي سياست ساختارها اصالح
  زمينه گزارش اين در است. كرده ارائه ۶۹۳۱ سال در دالر نرخ از را خود بيني پيش شود. اعمال گذشته از تر منصفانه هست هم انتقادي كرد. خواهد كمك روسيه برزيل درصد ۴.2 به ۷۱۰2 سال در كشور بهويژه نوظهور بازارهاي از تعدادي بهويژه كشورها اغلب در
  مالي رسيده نتيجه اين به امروز تا ۱۹۳۱ از ارز نرخ تحوالت برخي بررسي
  ضمن ابزار با هم آنها كه هستند هم هايي جناح يا كساني بين اين در اما
  ۳- سازمان ،2۴ ساعت گزارش به برسد درصد ۸.2 به ۸۱۰2 سال در نوسان ميشود. محسوب چين كشور تا امريكا كانادا چين،
  كشورهاي ۰۰۰۴تومان ۰۰۸۳تا ميان يي اندازه در ۶۹۳۱ سال در امريكا دالر هر نرخ
  كه از استفاده با منتقد جناح اين دارند. دولت ساالنه ارزيابي در سعي
  خود توصيه جهان هاي دولت به OECD بلندمدت هاي نرخ از نظر صرف كه مهم هاي نگراني از يكي نيز مسكن بازار ميگيرد. نشأت اروپا منطقه در
  حدودي گزارش اين در است. تحملي قابل نوسان البته كه بود خواهد نوسان
  در اين بر را خود غم همو تمام دارند كه كارشناساني خود ساالنه
  ّ
  ارزيابي ها، ريسك مديريت طريق از تا كند مي مالي، توسعه اقدام دالر، تقويت بهره است. پيشرفته اقتصادهاي از برخي در به بخشي سرعت براي هايي
  سياست نقل ها تحريم تاثير تحت تشديد اخير سالهاي در ارز نرخ گرچه خوانيم: مي دولت رييس هاي وعده با قياس در را دولت ساالنه عملكرد كه گذارند مي بهبود را اقتصادها پذيري مقاومت در اقتصادي رشد هاي نرخ به دستيابي معنادار رشد عدم به توجه با براي خصوصي بخش تقاضاي
  تقويت بازار تقاضاي به پاسخگويي گستره حدودي تا شد همراه مانع با آن انتقال
  و دهند. نشان غيركاربردي ضعيف او وزيران
  يا رشد تامين براي الزم محيط داده كرد. خواهد پشتيباني را كشور اين به گذاري، سرمايه مصرف هاي بخش كاهش ضمن جهاني اقتصاد
  ارتقاي دنبال به تحريمها لغو با ولي داد قرار الشعاع تحت هايي دوره در را آن عرضه
  و مورد عملكرد نه گيرد قرار قضاوت معيار تواند مي آنچه ما نگاه از
  ۴ وري بهره با توأم –بهبود ادي اقتص ادامه يورو منطقه در ماليم رشد در باال هاي گذاري ارزش ميرسد نظر رفع براي است. نياز مورد نابرابريها حوزه در مركزي بانك ويژه به ها بانك بازتر فعاليت براي شرايطي ايجاد
  آن گرايي واقع بلكه منتقدان، باور قابل غير ارزيابي نه دستگاههاست
  نظر ممكن كنند. فراهم را فراگيري برگشت احتمال اگرچه يافت خواهد ارتباط قطع از حاكي مالي بازارهاي است الزم ها، نابرابري بودن باال
  مساله مسائل ديگر دارد تاكيد آن بر مركزي بانك مقامات كه طور آن الملل
  بين است اين شود مي متبادر ذهن به ميان اين در كه سوالي اما است.
  عملكرد كه هايي سياست بر بيشتر تمركز است اشتغال بيكاري نرخ مانند مسائلي واقعي اقتصاد انداز م چش با حوزه اين كشورها اقتصادي سياستگذاران در مركزي بانك الزم، هاي زمينه ايجاد با داشت نخواهد وجود قبلي
  موانع داد؟ قرار سنجش مورد توان مي چگونه را عملكرد گرايي واقع كه مالي اقدامات در را ساختاري عناصر جوانان مورد در بهخصوص ناقص هاي تنش به مربوط هاي ريسك است. چارچوب در فراگير رشد موضوع
  به مسووالن اعتقاد به شد. خواهد وارد ارز نرخ ازي يكسان به رو آتي سال
  طول يي رشته برخالف 2۰۰2 سال اقتصادي نوبليست كاهنمن، ديويد
  ۵ را پولي سياست دامنه ميكند، ايجاد دارد. وجود نيز بانكي بخش تضعيف هاي نرخ تعديل نظير جهان مالي بازار بپردازند. اقتصادي گستره
  افزايش آرامش ايجاد ارز، نرخي تك سيستم انجام اصلي نياز پيش مركزي
  بانك عواملي به توجه با او است. شناس روان يك برده، را نوبل جايزه آن در
  كه كرده محدود پيشرفته اقتصادهاي در منطقه براي داخلي ناخالص توليد رشد اقتصادهاي بين در آن واگرايي بهره سازمان دبيركل گوريا
  انگل هاي ماه هاي ناپايداري به توجه با حاضر درحال كه است اقتصاد در
  انضباط جايزه دهد مي شكل را او رفتارهاي گذارد مي اثر بشر قضاوت بر
  كه گذاري، سرمايه تجارت، تقويت موجب حدود ۸۱۰2 ۷۱۰2 هاي سال در يورو هزينه بايد دارد. وجود نيز مهم «رشد كه اند كرده عنوان OECD
  نشده تامين نيازها پيش اين حاضر درحال رسد مي نظر به ارز بازار در
  اخير تحت آنكه از بيش ها انسان او هاي بررسي بر بنا كرد. دريافت را
  نوبل شود. دستمزدها بهرهوري كشور در شود. مي بيني پيش ۶.۱درصد نابرابري افزايش بحرانها اجتماعي آن منافع است ضعيف ۰۰۰۴-
  هنوز دامنه در ارز نرخ تثبيت با مركزي ۶۹۳۱بانك سال در ميرود
  انتظار قرار خود احساسات تاثير تحت بيشتر كنند قضاوت خود عقالنيت
  تاثير خود ارز نرخ سازي ان يكس سياست ۶۹۳۱ سال نخست نيمه در ريال
  ۰۰۸۳ بر بنا عقالني. تا است احساسي بيشتر آنها هاي قضاوت لذا ميگيرند. كينزي مك موسسه اخير گزارش در كند. اجرايي آينده سال دوم نيمه در
  را تعصب اين حال است. «تعصب» عوامل اين از يكي كاهنمن، بود
  تحقيق حساس جامعه سالمت به نسبت
  بايد توجه با است. شده بيني پيش ۱.۱درصد حدود واقعي ارز نرخ رشد
  متوسط كه بداند بايد متعصبي فرد هر منتقدانه. يا باشد طرفدارانه خواهد مي شاخص تورم داخلي تورم تغييرات براساس كه واقعي ارز نرخ تعريف
  به او خود كه گذاشت خواهد را اثري همان قضاوتش بر او متعصبانه
  نگاه هاي دستگاه به استاندارد ملي سازمان رييس جمهور، رييس فناوري علمي تصدي دوران در پيروزبخت دكتر عصر استاندارد عالي شوراي جلسه اين نگاه از آزاد بازار در ارز نرخ رشد كرد، ميبيان توان شود، مي تعديل
  دالر ميخواهد. قرار بررسي بحث مورد اجرايي كل دادستان استاندارد، ملي سازمان حكم افزود: استاندارد ملي سازمان معاون رياست به گذشته(شنبه)
  روز بود. خواهد بيشتر تورم نرخ از درصد ۱.۱ تنها آتي سال در
  موسسه صورت جناح سوي از كه دولت ساالنه عملكرد ارزيابي بنابراين
  ۶- متشكل يي كميته شد، مقرر گرفت نيز ايران بازرگاني اتاق رييس كشور دكتر انتصاب براي رييسجمهور شد. برگزار جمهور رييس اول توان مي لذا دارد را تعصب «منفي» «مثبت» صورت دو هر در گيرد
  مي شوراي عضو هاي دستگاه معاونان از مجوز صدور موضوع داشتند، حضور اكنون هم بود ساله پيروزبخت دولت، رساني اطالع پايگاه گزارش
  به باشد. «منصفانه» تواند نمي ها ارزيابي اين
  گفت بررسي را موضوع اين استاندارد عالي تاييد نامه آيين نظر تجديد بازنگري دكتر رسيده پايان به دوران اين بر تاكيد با جمهور رييس اول
  معاون يك كه كند مي ايجاب دولت هاي ارزيابي در منصف داور يك نبود
  ۷- دهند. ارائه عالي شوراي به را نتيجه كاال بازرسي هاي شركت صالحيت خانم براي را جديدي حكم روحاني استاندارد ملي سازمان كار
  اهميت مورد را دولت عملكرد تا شود تشكيل كشور در دايمي طرف بي
  نهاد ۹قلم براي استاندارد اجباري اجراي مقرر گرفت قرار بررسي بحث مورد كه است كرده ابالغ پيروزبخت دكتر به نسبت بايد سازمان اين
  گفت: ها دستگاه خود كنار در يي پيشرفته دولت هر اينكه كما دهد. قرار
  ارزيابي تخصصي كميسيون سوي از كه كاال پيشنهاد به بنا نظر مورد اصالحات شد، هاي فعاليت ادامه در ايشان اميدوارم ايمني جامعه سالمت با كه
  مسائلي يا پيشرفت به نسبت كه دارد وجود طرف بي نهاد يك دولتي نهادهاي
  و موضوعات ديگر از بود شده پيشنهاد اعضاي تصويب به شورا دبيرخانه باشند. موفق گذشته از بيش سازمان يي ويژه حساسيت دارد، ارتباط
  مردم وادار را دولتي نهادهاي كند مي نظارت اقتصادي هاي فعاليت
  پسرفت كه بود جلسه اين در شده مطرح برسد. عالي شوراي از انتقاد با همچنين جهانگيري باشد.
  داشته بپردازند. خود آمار امور تصحيح به تا كند مي اجباري اجراي بررسي، بحث از پس موضوع همچنين جلسه اين در اعطاي ها همايش متعدد برگزاري اشاره با جمهور رييس اول
  معاون حاكميت قبول مورد ميتواند آن ارزيابي كه است آن نهاد اين
  حسن بندي بسته زعفران براي استاندارد انطباق گواهي محصول گواهي صدور بر مختلف افراد به نشان جايزه دانشگاه در آسانسور سقوط حادثه
  به هاي دولت در هم كه آمارها بودن مخدوش ازقبيل هايي برچسب
  باشد شده، بندي بسته معطر چاي شده، پروانه بنيان دانش كاالهاي ويژه الزم استانداردهاي چارچوب تعيين به پيش چندي كه شريف
  صنعتي شد. خواهد ساقط ديگر فعلي، دولت در هم بود
  قبل انسولين، سرنگ زيرجلدي، سرنگ بنيان دانش محصوالت نشان كاربرد تاكيد ملي جايزه نشان اعطاي در برخي ديدن آسيب از پيوست
  وقوع مقواي سرخود، باالست LED المپ تبادل بحث مورد آن اعطاي نحوه براي يي برنامه است الزم كرد: اظهار هاي سرمايه از كه دانشجويان
  اساتيد تعادل روزنامه پيامكي سامانه مواد بستهبندي در مصرف مورد جعبه نشان شد، مقرر گرفت قرار نظر چارچوب شود تدوين رويه اين اصالح ابراز حادثه اين در هستند كشور
  علمي شماست دسترس در 30005320 شماره
  به آب مصرف معيار تعيين خوراكي، رياست تاييد مورد شده طراحي تنديس اعطاي نحوه براي مشخصي است اين انتظار گفت: كرد
  تاسف سردوش، آب برچسب دستورالعمل همكاري با مذكور فرآيند سازمان شود. تعيين نشان پر نقش استاندارد ملي سازمان
  كه آبشويه مخازن بهداشتي شيرآالت شود. تهيه ربط ذي هاي دستگاه صنعت، نيرو، وزراي كه جلسه اين در ايمني با كه موارد اينگونه در تري رنگ درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز
  مخاطبان به تانك) بهداشتي(فالش هاي سرويس فرآيند نشست اين ادامه در تحقيقات علوم، تجارت، معدن كند. ايفا است، مرتبط مردم سالمت
  و نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب رسيد. تصويب اجرايي اختيارات تفويض چگونگي معاون نفت، شهرسازي، راه فناوري، اقدامات تالشها از قدرداني با وي
جعبه سياه سقوط نفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/22
جعبه سياه سقوط نفت
«تعادل» در گفت ‌و گو با 6 كارشناس برجسته داخلي و خارجي روند قيمت نفت خام را بررسي مي‌كند


گروه انرژي  ناد‌ي صبوري- حميد‌ مظفر   

«زمان مساله اصلي است. د‌ر صورتي كه شما د‌رك د‌رستي از شرايط آتي بازار ند‌اشته ‌باشيد‌ و نتوانيد‌ كشتي خود‌ را د‌ر مسير صحيح برانيد‌، اين امر منجر به يك فاجعه مي‌شود‌. اين نكته‌يي است كه ما د‌ر سال‌هاي اخير آموخته‌ايم. ناتواني اوپك د‌ر د‌رك شرايط آتي بازار و سرعت پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي منجر به بروز مشكلات اقتصاد‌ي شد‌ه است.» اين عباراتي است كه سلمان سيف غوري، تحليلگر اويل پرايس براي توصيف اين روزهاي بازار نفت استفاد‌ه كرد‌ه است. روزهايي كه با كاهش شد‌يد‌ قيمت و رسيد‌ن بهاي WTI به زير 50 د‌لار د‌ر هر بشكه، بار د‌يگر علامت سوالي را پيش روي كارآمد‌ي اوپك د‌ر شناسايي و كنترل بازار نفت قرار د‌اد‌ند‌. اكنون به نظر مي‌رسد‌، اوپك كه 30 نوامبر پس از 3سال د‌وباره از خود‌ علائم حياتي نشان د‌اد‌، تصور نمي‌كرد‌ كه توليد‌‌كنند‌گان نفت شيل به عنوان رقيبش د‌ر اين مد‌ت به چنين سطحي از ورزيد‌گي د‌ست پيد‌ا كرد‌ه باشد‌.

 با تمام اين تفاسير آيا مي‌توان با قطعيت گفت اوپك زمان طراحي پروژه كاهش توليد‌ نفت خام‌ د‌ر شناخت خود‌ از قواي رقيب د‌چار اشتباه بود‌ه است؟ اين پرسشي است كه «تعاد‌ل» براي يافتن پاسخي صحيح، چند‌ وجهي و متقن به آن به سراغ 6 چهره برجسته د‌ر اقتصاد‌ انرژي رفته است. مد‌ير موسسه امريكايي مشاوره انرژي اس وي بي، مد‌ير اسبق بورس لند‌ن، مد‌ير سابق امور اوپك و مجامع انرژي وزارت نفت، 2كارشناس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي و يك تحليلگر ارشد انرژي با اظهارات موشكافانه و د‌قيق خود‌ هر يك از زاويه‌يي متفاوت اين مساله را مورد‌ تحليل قرار د‌اد‌ند‌. زوايايي كه د‌ر كنار يكد‌يگر براي باز كرد‌ن جعبه سياه سقوط نفت خام به شما كمك

مي‌كنند‌.  فصل مشترك اظهارات اين چهره‌ها عد‌م تاثير افزايش ذخاير نفت خام امريكا به تنهايي بر بازار و تاثير بر هم‌ كنش عوامل مختلف تضعيف‌كنند‌ه قيمت نفت بر مسيري است كه طلاي سياه د‌ر 3روز منتهي به روز جمعه 10مارس طي كرد‌، روزي كه د‌ر آن نفت خام برنت با كاهش 8.1د‌رصد‌ي نسبت به هفته قبل به 51.37 د‌لار رسيد‌ و عقربه د‌بليوتي‌اي نيز با 9.1د‌رصد‌ كاهش روي 48.49د‌لار د‌ر هر بشكه ايستاد‌.

د‌ر ابتد‌اي اين گزارش نيز مشروح تحليل خواند‌ني و جذاب سلمان سيف غوري كه در پايگاه خبري اويل پرايس منتشر شده براي خوانند‌گان ترجمه شد‌ه است. شما را به سفري به د‌ور د‌نياي بازار نفت د‌ر اين گزارش د‌عوت مي‌كنيم.

 نویسنده:
ورود «قضا» به اتاق بازرگاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/22
ورود «قضا» به اتاق بازرگاني
در نشست فعالان بخش‌خصوصي با معاون اول قوه قضاييه مطرح شد


گروه تجارت  

بخش خصوصي مي‌تواند يكي از اضلاع مبارزه با فساد باشد. در همين رابطه تعامل قواي مقننه و مجريه با پارلمان بخش خصوصي پررنگ است اما به نظر مي‌رسد در رابطه بخش خصوصي با قوه قضاييه فاصله‌يي وجود دارد كه مسوولان دو طرف در تلاش هستند آن را پر كنند. بر همين اساس، روزگذشته غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه مهمان پارلمان بخش خصوصي كشور بود و در نشست با فعالان بخش‌خصوصي، ضمن تاكيد بر تاثير اقتصاد بر مسائل مختلف كشور، از تشكيل كميته‌يي مشترك ميان اتاق ايران و قوه قضاييه خبر داد. اژه‌اي در پايان سال 95 به اتاق بازرگاني ايران آمده بود تا به فعالان بخش خصوصي يادآوري كند كه آنها وظيفه مشاوره دادن به قواي سه‌گانه را دارند. البته به گفته اژه‌اي، بايد مشاهده كرد كه در شرايط كنوني قوه قضاييه چه كمكي به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور مي‌كند و فعالان اقتصادي چه كمكي مي‌توانند در جريان رسيدگي به پرونده‌ها داشته باشند. در همين رابطه در كميته‌هاي حمايت اقتصادي در قوه قضاييه 600 مورد از سال 86 حمايت‌هاي اقتصادي انجام و براي بيش از 500 مورد آن تصميم گرفته شد اما معتقديم كه ظرفيت‌هاي بيشتري بين بخش خصوصي و قوه قضاييه وجود دارد. هرچند او بر اين مساله اذعان دارد كه آنقدر نقش‌آفريني در رابطه با فعالان بخش اقتصادي نداريم. اژه‌اي در واقع بر اين باور است كه اقتصاد در همه زمان‌ها مهم است؛ زيرا دولت‌هاي متخاصم قصد ضربه زدن به كشور در زمينه‌هاي اقتصادي دارند زيرا دشمن مي‌خواهد با ابزار اقتصادي مردم و مسوولان را جدا كند، مي‌داند كه جنگ نظامي پرهزينه است و باعث اتحاد مردم مي‌شود. بنابراين براي رسيدن به اهداف خود از اين طريق وارد شده است. اتاق به مشورت دادن بسنده نكند

با اين حال، معاون اول قوه قضاييه با طرح اين سوال كه انتشار 40 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه، آيا اين كار خوبي است يا بد و چه گره‌يي از دولت و اقتصاد باز مي‌كند؟ گفت: مي‌گوييم نقدينگي بيش از دو برابر افزايش يافته و بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها به بانك مركزي بيشتر شده است و در اين ميان نقش اتاق بازرگاني در مشورت دادن به چه صورت بوده و نبايد به مشورت دادن صرف بسنده كرد. سخنگوي دستگاه قضا با درخواست از فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني براي كمك به پرونده‌هاي اقتصادي گفت: هرگاه براي فعالان اقتصادي مشكلي ايجاد مي‌شود، با بروز اين مشكل نه‌تنها مردم، بلكه نظام و قوه قضاييه هم متضرر مي‌شوند. وي با اشاره به نام چند فعال اقتصادي داراي پرونده‌هاي بزرگ در محاكم قضايي كشور گفت: زماني كه مديرعاملي دستوري و با سفارش نصب مي‌شود در اين شرايط فردا روزي است كه از نصب‌كننده خود حرف‌شنوي دارد و امتيازاتي را به يك عده مي‌دهد و از يك عده محروم مي‌كند. محسني اژه‌اي تاكيد كرد: با سازوكاري كه در دادستاني وجود دارد از آيت‌الله آملي لاريجاني خواستم موضوع را به دادستان كل بسپارد تا تقويت شود اما ايشان قبول نكردند و خواستند اين مسووليت همچنان برعهده من باشد. من مي‌خواهم اين حوزه فعال‌تر باشد، كاستي‌ها برطرف و نقاط مثبت تقويت شود. وي با تاكيد بر لزوم وجود مشاور اقتصاددان در دادستاني و قوه قضاييه اظهار داشت: از معاون دادستان پرسيدم چند كلاس اقتصاد خوانده و چقدر سواد اقتصادي دارد؛ آقاي تورك از معاونان دادستاني تهران به تنهايي چند پرونده مهم را در دست دارد كه در واقع كار وي دشوار است. سخنگوي دستگاه قضا افزود: مثلا كارشناسي ارزش يك كارخانه را 2هزار ميليارد برآورد كرد و كارشناسي ديگر، آن را 600 ميليارد زيان‌‌ده خواند. اين كارخانه بيش از 2 هزار كارگر دارد، وضعيت اين كارگران چه مي‌شود؟

 سوال اژه‌اي از فعالان بخش خصوصي

معاون اول قوه قضاييه با بيان اين ديدگاه گفت: نگاه كشور و اسلام در بخش مالكيت خصوصي و فعاليت‌هاي اقتصادي كاملا مشخص است. در اسلام براي فعاليت اقتصادي شرايطي وجود دارد اما براي مالكيت خصوصي سقفي نداريم. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام و اصل 44 قانون اساسي چه كار كرده‌ايم؟ اگر خداوند از ما سوال كند چه كرده‌ايد ما در جواب اگر بگوييم نگذاشتند يا مشكلات مربوط به گذشتگان ما بود يا اينكه دولت جديد بگويد مشكلات مربوط به دولت قبل بود‌، درست و راضي‌كننده است؟محسني اژه‌اي گفت: زماني كه مي‌گوييم اقتصاد دولتي خوب نيست و بايد اختيارات به بخش خصوصي محول شود، حرف درستي است اما در ابتدا بايد مشاهده كرد كه بخش خصوصي متولي خاصي دارد و اگر اتاق بازرگاني را متولي آن در نظر بگيريم باز هم بايد ببينيم آيا اين اتاق توانسته به تمام وظايف خود به درستي عمل كند و 3 قوه را در راستاي خصوصي‌شدن رهنمون كند؟ اژه‌اي همچنين در پاسخ به پرسش‌هاي بازرگانان اظهار كرد: آيا براي بازدارندگي از وقوع تخلف بايد بالاترين مجازات اعمال شود و آيا اين امر بازدارنده است يا اقدامات ديگر بايد در اين باره انجام شود؟ معاون اول قوه قضاييه با اشاره به درخواست ثبت سريع شركت‌ها توسط فعالان اقتصادي گفت: ثبت سريع شركت‌ها در اين جلسه مطرح شد اما بايد در نظر داشت كه مشكلات جدي براي شركت‌هاي صوري و كاغذي در جامعه داريم. وي افزود: با اين شركت‌هاي صوري چه كارهايي كه بعدها نمي‌كنند. بنابراين معايب و محاسني براي تسهيل در ثبت شركت‌ها مطرح است كه بايد به دقت سنجيده شود. محسني اژه‌اي ادامه داد: در برنامه پنجم به ما اجازه داده شد كه 4 هزار قاضي بگيريم، اما در وضعيت داديار و مبتدي هستند و در كنار آن بايد تعدادي كارمند بگيريم؛ اما اين اجازه به ما داده نشده است. در برنامه ششم توسعه اين اجازه دوباره به ما داده شد تا بتوانيم كارمند استخدام كنيم و به سمت دادسراهاي تخصصي حركت كنيم، البته هنور محدوديت‌هايي نيز داريم. وي در ادامه با اشاره به مشكلات زمين‌هاي اوقافي در كشور گفت: اگر طرح كاداستر به‌طور كامل اجرا شود قدم بزرگي در اين ارتباط برداشته خواهد شد هرچند چند سالي است كه اين طرح معطل مانده است. وي افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌هاي اوقافي بسيار طولاني است به‌طوري‌كه اكنون پرونده‌يي داريم كه 10 سال به آن رسيدگي شده است. وي يادآور شد: به دنبال ايجاد كميته مشتركي با اتاق بازرگاني هستيم تا از اين طريق بتوانيم مشكلات فعالان اقتصادي را برطرف كنيم.

 خصوصي‌ها افسران ميدان اقتصاد

معاون اول قوه قضاييه گفت: فعالان اقتصادي افسران ميدان اقتصاد كشور هستند. با اين ميزان تعهد و مسووليتي كه نسبت به ‌نظام داريم، نبايد بنشينيم كه قوا سراغ اتاق بيايند و از آنها مشورت بگيرند بلكه براي محقق كردن توسعه اقتصادي بايد از آبرو و وقت مايه گذاشت تا بالاخره كارها به نتيجه برسند.

حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: بايد با كمك اتاق مكانيسمي را براي پيشگيري از جرايم تعريف كنيم. سخنگوي قوه قضاييه در مورد كميته‌هاي حمايت قضايي هم گفت: بايد در نشست‌ كميته‌هاي مشترك با اتاق ببينيم چه استاني در اين زمينه قوي‌تر عمل كرده و چه استاني خيلي موفق نبوده تا دلايل آن شناسايي شود و در نهايت به تقويت اين كميته‌ها در همه استان‌ها كمك كنيم. معاون قوه قضاييه همچنين با اشاره به صحبت‌هاي يكي از حاضران در مورد مبارزه با قاچاق گفت: مقام رهبري هم فرموده‌اند كه با قاچاق مبارزه جدي شود. ما هم بايد براي مبارزه با قاچاق همه موارد و راه‌ها را بررسي كنيم و ببينيم اگر اجناس قاچاق كشف‌شده را امحا نكنيم چه كنيم؟ آيا كالاي قاچاق بايد امحا شود يا خير؟

حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌ايي همچنين در مورد بازدارندگي جرايم اقتصادي و محاكمه علني مجرمان اقتصادي هم گفت: براي رعايت بازدارندگي هم بايد ببينيم چه اقدامي انجام دهيم؟ قانون در اين مورد مي‌گويد تا زماني كه جرمي قطعي نشده است، اعلام نشود. بايد ببينيم اين مورد خوب است يا نه؟ آيا مجازات بازدارنده حتما با اعدام محقق مي‌شود يا با حبس‌هاي طولاني 40-30 سال هم ممكن است؟ فساد سيستمي كاملا شايع شده است

بر اساس آمار منتشر شده سال 2014 بيش از 60 درصد افرادي كه براي جرايم غيرعمد با مشكل مواجه‌ يا بازداشت شده‌اند، مربوط به چك‌هاي برگشتي يا جرايم غيرعمد مشابه آن است. رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در نشست صبحانه كاري با غلامحسين محسني‌اژه‌اي با بيان اين مطلب گفت: ما در شرايط اقتصادي غيرعادي زندگي مي‌كنيم اما همه توسل ما در تصميم‌گيري‌ها مربوط به زمان عادي است. با اين شرايط نمي‌توان تغييرات عمده‌يي در زمان اضطرار براي اقتصاد كشور داشته باشيم.

رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: هر موقع كه به اين موضوع نقد مي‌شود، پاسخ مي‌شنويم كه اقدامات بر اساس قوانين مصوب موجود در حال انجام است. شافعي تصريح كرد: در شرايط فعلي به راحتي به حقوق مالكيت تعرض شده و فساد سيستمي هم كاملا شايع است. مشكلات اساسي‌تر در اين خصوص تورم مقررات و تعارض در قوانين است كه مشكلات پيچيده‌يي براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است.

وي افزود: بانك مركزي به عنوان بالاترين مقام مسوول متقاعد شد كه فعالان اقتصادي در صورت داشتن وثيقه ممنوع‌الخروج نشوند، همچنين مقرر شد فعالان اقتصادي كه از هيات‌مديره شركت‌هاي بدهكار جدا شده‌اند، ممنوع‌الخروج نشوند اما حتي يك مورد از آن اجرا نشده است. رييس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: زماني كه در اين مورد به بانك‌ها مراجعه مي‌شود، پاسخ داده مي‌شود كه بر اساس ثبت ما راه ديگري داريم و مي‌توانيم كه ممنوع‌الخروج كنيم. قوه قضاييه مقطعي مشورت گرفت

در همين حال، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست گفت: اتاق بازرگاني تقاضا دارد تا با تشخيص قوه قضاييه شرايطي فراهم شود تا افرادي از اتاق بازرگاني در پرونده‌هاي قضايي مرتبط به فعالان اقتصادي به قضات مشورت دهند. علاءالدين ميرمحمدصادقي اظهار كرد: خلأيي بين مسائل اقتصادي كه در قوه قضاييه وجود دارد و گاهي بعضي آرايي كه توسط قضات صادر مي‌شود، پيداست كه دقت كافي در مورد مسائل اقتصادي آن نشده است.

وي افزود: اين موضوع در گذشته نيز از سوي اتاق بازرگاني با برخي روساي قوه قضاييه مطرح و تصميم بر آن گرفته شد در صدور برخي راي‌ها از مشورت اتاق بازرگاني نيز استفاده شود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: قواي مجريه و مقننه از اتاق بازرگاني مشورت مي‌گيرند اما در مورد قوه قضاييه اگر چه در مقطعي اين اتفاق مشورتي افتاد اما ديگر ادامه‌دار نبود. وي تصريح كرد: ما تقاضا داريم كه در اين زمينه با تشخيص قوه قضاييه شرايطي فراهم شود تا افرادي از اتاق بازرگاني در پرونده‌هاي قضايي مرتبط با فعالان اقتصادي به قضات مشورت دهند.

حسين سلاح‌ورزي نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين جلسه اظهار كرد: رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري ايجاد خواهد شد كه لزوم جذب سرمايه‌گذاري نيازمند به فضايي است كه سهولت كسب و كار داشته باشيم. وي افزود: اگر به شرايط لازم براي بهبود فضاي كسب و كار توجه شود امكان جذب سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر خواهد شد.

 بيان دغدغه‌هاي بخش خصوصي

در ادامه اين نشست ناصر رياحي، رييس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران بر لزوم نظارت و بازرسي بيشتر بر روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد كرد. رياحي همچنين به مركز داوري اتاق ايران اشاره كرد و گفت: اين مركز مي‌تواند در موارد بسياري به قوه قضاييه مشورت ارائه دهد. محمدصادق حميديان‌جهرمي، نايب‌رييس اتاق شيراز بر ضرورت استقلال شوراهاي حل اختلاف در مراجع كار و تامين اجتماعي تاكيد كرد. علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان بر جداسازي سياست از اقتصاد تاكيد كرد. جمعه‌اي همچنين لزوم برخورد با دو طرف ايجادكننده جرم اقتصادي اعم از بانك و... بيشتر كردن اختيارات كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري را مورد توجه قرار داد.

حبيب‌الله انصاري، دبير انجمن واردكنندگان لوازم‌خانگي ايران با اشاره به دلايل بسيار قاچاق در كشور گفت: بايد ببينيم قوه قضاييه چه راهكاري براي مبارزه با قاچاقچيان دانه‌درشت و انهدام كالاهاي قاچاق در پيش مي‌گيرد؟ محمود تولايي، رييس اتاق كاشان نيز بر لزوم تعريف طبقات مختلف جرم مالياتي تاكيد كرد. محمدرضا جعفري، رييس اتاق اراك با اشاره به لزوم حضور شخص مديرعامل در دعاوي كارگري گفت: تاكنون نتوانسته‌ايم اين موضوع را به نتيجه برسانيم كه فردي از هيات‌مديره با وكيل شركت بتواند به جاي مديرعامل در اين دعاوي شركت كند كه اين امر بايد عملي شود. جعفري همچنين گفت: اجراي ناقص سياست‌هاي كلي اصل 44 در استان مركزي مشكلات زيادي را براي فعالان اقتصادي به وجود آورده است و بايد بر اين امر نظارت بيشتري شود. سيد كمال حسيني، رييس اتاق كردستان گفت: بازار عراق و به‌ويژه كردستان عراق براي ما بازاري استراتژيك و مهم است كه گاهي مسائل قضايي، مشكلاتي براي تاجران به وجود مي‌آورند كه بايد سازوكاري براي حل اين موضوع در نظر گرفته شود. حسيني همچنين ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي را مورد اشاره قرار داد.

محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با بيان اينكه رتبه كسب‌وكار كشور در ميان 190 كشور 120 است، گفت: نبايد فكر كنيم كه ارتقاي رتبه ما تا رتبه زير 50، بسيار مشكل است. پنج مورد از متغيرهاي سنجش فضاي كسب‌وكار به قوه قضاييه برمي‌گردد كه شامل شروع كسب‌وكار و ثبت شركت‌ها، مالكيت از حمايت سهامداران خرد، سهولت اجراي قراردادها، ورشكستگي و پرداخت ديون مي‌شود و قوه قضاييه مي‌تواند در اين زمينه‌ها اقدامات مثبتي انجام دهد تا منجر به بهبود رتبه كسب و كار كشور شود. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق تبريز در مورد انتشار 40 هزار ميليارد اوراق مشاركت گفت: در اقتصاد همه كشورهاي دنيا اوراق مشاركت تنها براي پروژه‌هاي بزرگ ملي هزينه مي‌شوند؛ اما در كشور ما اين اوراق براي حقوق كارمندان دولت و پرداخت يارانه‌ها هزينه مي‌شوند كه اين موضوع معضل بزرگي است و خسارت زيادي به كشور وارد مي‌كند. عليرضا كشاورزي‌قاسمي، رييس اتاق قزوين به موضوع زمين‌هاي وقفي اشاره كرد و گفت: موضوع ثبت نشدن زمين‌هاي وقفي مشكلات بسياري براي فعالان اقتصادي به وجود آورده است. محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني اتاق ايران گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 با هدف افزايش سهم بخش خصوصي تصويب شد اما دولت روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و هيچ اتفاقي براي عملي كردن اين سياست‌ها رخ نداده است. رمضاني در مورد قانون تجارت هم گفت: با توجه به اينكه يك قرن از تصويب اين قانون مي‌گذرد، اين قانون همچنان ابتر مانده و اجرايي نشده است.نویسنده:
نهاد ويژه براي ارزيابي اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/22
نهاد ويژه براي ارزيابي اقتصاد
سبك و سياق فضاي سياسي ايران پيش از هر انتخاباتي اين است كه دو گروه رقيب به ارزيابي عملكرد يكديگر مي‌پردازند. اين ارزيابي‌ها همواره مورد چالش طرفين واقع مي‌شود و همديگر را به دروغگويي يا سياه‌نمايي متهم مي‌كنند. در اين خصوص چند نكته قابل تامل است:

 1- با نزديك شدن به پايان سال، جمع‌بندي از بخش‌هاي مختلف كشور ازجمله اقتصاد شدت مي‌گيرد. هر بخشي در پي آن است كه با توجه به عملكرد سالانه خود ارزيابي از 12 ماهه سال داشته باشد. اهميت ارزيابي سالانه در اين است كه اين ارزيابي‌ها اگر بدون غرض باشد، مي‌تواند نقاط ضعف و قوت‌ها را نشان دهد. در اين ميان هر مسوول و دولتمردي به دنبال آن است كه حوزه زيرمجموعه خود را موفق‌تر از دوره قبل نشان دهد و سعي در جلوه دادن و بعضا بزرگنمايي عملكرد خود دارد.

2- در اين ارزيابي همه كس و همه‌چيز در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد تا روند تبليغات خود را گسترده كنند و در اين ميان اگر نقد و انتقادي هم هست منصفانه‌تر از گذشته اعمال شود.

3- اما در اين بين كساني يا جناح‌هايي هم هستند كه آنها هم با ابزار خود سعي در ارزيابي سالانه دولت دارند. اين جناح منتقد با استفاده از ارزيابي سالانه خود و كارشناساني كه دارند تمام همّ و غم خود را بر اين مي‌گذارند كه عملكرد سالانه دولت را در قياس با وعده‌هاي رييس دولت يا وزيران او ضعيف و غيركاربردي نشان دهند.

4- از نگاه ما آنچه مي‌تواند معيار قضاوت قرار گيرد نه عملكرد مورد نظر دستگاه‌هاست و نه ارزيابي غير قابل باور منتقدان، ‌بلكه واقع‌گرايي عملكرد است. اما سوالي كه در اين ميان به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه واقع‌گرايي عملكرد را چگونه مي‌توان مورد سنجش قرار داد؟

5- ديويد كاهنمن، نوبليست اقتصادي سال 2002، برخلاف رشته‌يي كه در آن جايزه نوبل را برده، يك روان‌شناس است. او با توجه به عواملي كه بر قضاوت بشر اثر مي‌گذارد و رفتارهاي او را شكل مي‌دهد جايزه نوبل را دريافت كرد. بنا بر بررسي‌هاي او انسان‌ها بيش از آنكه تحت تاثير عقلانيت خود قضاوت كنند بيشتر تحت تاثير احساسات خود قرار مي‌گيرند. لذا قضاوت‌هاي آنها بيشتر احساسي است تا عقلاني. بنا بر تحقيق كاهنمن، يكي از اين عوامل «تعصب» است. حال اين تعصب مي‌خواهد طرفدارانه باشد يا منتقدانه. هر فرد متعصبي بايد بداند كه نگاه متعصبانه او بر قضاوتش همان اثري را خواهد گذاشت كه خود او مي‌خواهد.

6- بنابراين ارزيابي عملكرد سالانه دولت كه از سوي 2جناح صورت مي‌گيرد در هر دو صورت «مثبت» و «منفي» تعصب را دارد و لذا مي‌توان گفت اين ارزيابي‌ها نمي‌تواند «منصفانه» باشد.

7- نبود يك داور منصف در ارزيابي‌هاي دولت ايجاب مي‌كند كه يك نهاد بي‌طرف و دايمي در كشور تشكيل شود تا عملكرد دولت را مورد ارزيابي قرار دهد. كما اينكه هر دولت پيشرفته‌يي در كنار خود دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي يك نهاد بي‌طرف وجود دارد كه نسبت به پيشرفت يا پسرفت فعاليت‌هاي اقتصادي نظارت مي‌كند و نهادهاي دولتي را وادار مي‌كند تا به تصحيح امور و آمار خود بپردازند.

حسن اين نهاد آن است كه ارزيابي آن مي‌تواند مورد قبول حاكميت باشد و برچسب‌هايي ازقبيل مخدوش بودن آمارها كه هم در دولت‌هاي قبل بود و هم در دولت فعلي، ديگر ساقط خواهد شد.

 نویسنده: منصور بيطرف سردبير
اقتصاد دنيا كمي بهبود حاصل كرده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/22
اقتصاد دنيا كمي بهبود حاصل كرده است


 نهادهاي معتبر جهاني اخبار، گزارش‌ها، تحولات و سياست‌هاي كشورهاي جهان در حوزه اقتصاد را رصد مي‌كنند و بر پايه آنها مي‌فهمند حال اقتصاد دنيا از نظر رشد بهتر يا بدتر مي‌شود. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي OECD نيز در تازه‌ترين گزارش خود كه 2روز پيش منتشر شد، چشم‌انداز كوتاه‌مدت اقتصاد جهان را بررسي و آن را براي اطلاع شهروندان جهاني منتشر كرده است.  بر پايه اين گزارش رشد اقتصاد جهاني كه در پيش‌بيني قبلي 3.3درصد بود حالا به 3.6درصد ارتقا پيدا كرده است.

بهبود رشد اقتصادي سال ۲۰۱۷ عمدتا از استمرار تركيب اقدامات در زمينه اصلاح ساختارها و سياست‌هاي مالي در اغلب كشورها به‌ويژه كشورهاي چين، كانادا و امريكا و تا حدودي در منطقه اروپا نشأت مي‌گيرد. سياست‌هايي براي سرعت‌بخشي به تقويت تقاضاي بخش خصوصي براي ارتقاي اقتصاد جهاني ضمن كاهش نابرابري‌ها مورد نياز است. براي رفع مساله بالا بودن نابرابري‌ها، لازم است سياست‌گذاران اقتصادي كشورها به موضوع رشد فراگير در چارچوب افزايش گستره اقتصادي بپردازند.

انگل گوريا دبيركل سازمان OECD عنوان كرده‌اند كه «رشد هنوز ضعيف است و منافع آن جهت‌گيري كمي به ايجاد يك تفاوت واقعي براي آنهايي كه از بحران‌هاي مالي آسيب ديده‌اند و عقب مانده‌اند، دارد. اكنون بيش از قبل، دولت‌ها نيازمند انجام اقداماتي براي جلب اعتماد مجدد جامعه هستند ضمن اينكه ‌بايد در برابر برگشت به درون اقتصاد در حالي كه منافع زيادي از توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي كسب كرده‌اند، مقاومت كنند.»

يكي از ريسك‌هاي مهم، افزايش حمايت‌گرايي است كه مي‌تواند رشد جهاني را تحت تاثير قرار داده و بر تعداد زيادي از مشاغل وابسته به تجارت اثرگذار باشد. رشد سريع اعتبارات بخش خصوصي و نسبت بالاي بدهي‌ها، ريسك مهمي در تعدادي از بازارهاي نوظهور به‌ويژه كشور چين محسوب مي‌شود. نوسان بازار مسكن نيز يكي از نگراني‌هاي مهم در برخي از اقتصادهاي پيشرفته است.

با توجه به عدم رشد معنادار بخش‌هاي مصرف و سرمايه‌گذاري، به نظر مي‌رسد ارزش‌گذاري‌هاي بالا در بازارهاي مالي حاكي از قطع ارتباط اين حوزه با چشم‌انداز اقتصاد واقعي است. ريسك‌هاي مربوط به تنش‌هاي بازار مالي جهان نظير تعديل نرخ‌هاي بهره و واگرايي آن در بين اقتصادهاي مهم نيز وجود دارد. ‌بايد هزينه اجتماعي بحران‌ها و افزايش نابرابري مشخص شوند تا از اين طريق هدف فراگيرتر كردن رشد و كاهش فشارها براي حمايت‌گرايي و ساير پاسخ‌هاي پوپوليستي، محقق شود.

تقويت رشد اقتصادي از طريق انجام اصلاحات مالي مناسب است، ولي نبايد خطر بروز اشتباهات سياستي يا ريسك‌هاي مالي و آسيب‌پذيري‌هاي مرتبط را ناديده گرفت. اقدامات سياستي منسجم و متعهدانه براي نيل توأم و همزمان افزايش رشد و تقويت فراگيري مورد نياز است.

در كشور امريكا، تقويت رشد تقاضاي داخلي به افزايش عايدي خانوارها و برگشت تدريجي در حوزه توليد نفت، كمك كرده است. انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۱۷ به 2.4درصد و در سال ۲۰۱۸ به 2.8درصد برسد كه صرف‌نظر از نرخ‌هاي بلندمدت بهره و تقويت دلار، اقدام توسعه مالي، دستيابي به نرخ‌هاي رشد اقتصادي در اين كشور را پشتيباني خواهد كرد.

رشد ملايم در منطقه يورو ادامه خواهد يافت اگرچه احتمال برگشت مسائلي مانند نرخ بيكاري و اشتغال ناقص به‌خصوص در مورد جوانان و تضعيف بخش بانكي نيز وجود دارد. رشد توليد ناخالص داخلي براي منطقه يورو در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود 1.6درصد پيش‌بيني مي‌شود. در كشور ژاپن، تسهيل مالي و بهبود مشاركت زنان به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي از 1.0درصد در سال ۲۰۱۶ به 1.2درصد در سال ۲۰۱۷ كمك خواهد كرد، ميزان تحقق رشد در اين كشور بستگي به كاهش دوگانگي در بازار كار و افزايش دستمزدها خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور چين در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با 6.3درصد باشد كه اين امر با انتقال و گذار اين اقتصاد از اتكا بر تقاضاي خارجي و صنايع سنگين به سمت مصرف داخلي و خدمات، محقق خواهد شد. افزايش بيشتر قيمت كالاهاي اساسي و كاهش تورم به پشتيباني از انجام اصلاحات و خروج از ركود عميق در كشورهاي برزيل و روسيه كمك خواهد كرد.

به گزارش ساعت ۲۴، سازمان OECD به دولت‌هاي جهان توصيه مي‌كند تا از طريق مديريت ريسك‌ها، مقاومت‌پذيري اقتصادها را بهبود داده و محيط لازم براي تامين رشد اقتصادي – بهبود توأم با بهره‌وري و فراگيري – را فراهم كنند. ممكن است تمركز بيشتر بر سياست‌هايي كه عناصر ساختاري را در اقدامات مالي ايجاد مي‌كند، دامنه سياست پولي را در اقتصادهاي پيشرفته محدود كرده و موجب تقويت تجارت، سرمايه‌گذاري، بهره‌وري و دستمزدها شود.

 نویسنده:
بايد نسبت به سلامت جامعه حساس بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/22
بايد نسبت به سلامت جامعه حساس بود


 جلسه شوراي عالي استاندارد عصر روز گذشته(شنبه) به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اهميت كار سازمان ملي استاندارد گفت: اين سازمان بايد نسبت به مسائلي كه با سلامت جامعه و ايمني مردم ارتباط دارد، حساسيت ويژه‌يي داشته باشد.

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به حادثه سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتي شريف كه چندي پيش به وقوع پيوست از آسيب ديدن برخي اساتيد و دانشجويان كه از سرمايه‌هاي علمي كشور هستند در اين حادثه ابراز تاسف كرد و گفت: انتظار اين است كه سازمان ملي استاندارد نقش پر رنگ‌تري در اينگونه موارد كه با ايمني و سلامت مردم مرتبط است، ايفا كند.

وي با قدرداني از تلاش‌ها و اقدامات دكتر پيروزبخت در دوران تصدي سازمان ملي استاندارد افزود: حكم رييس‌جمهور براي انتصاب دكتر پيروزبخت 3ساله بود و هم‌اكنون اين دوران به پايان رسيده و دكتر روحاني حكم جديدي را براي خانم دكتر پيروزبخت ابلاغ كرده است كه اميدوارم ايشان در ادامه فعاليت‌هاي سازمان بيش از گذشته موفق باشند.

جهانگيري همچنين با انتقاد از برگزاري متعدد همايش‌ها و اعطاي جايزه و نشان به افراد مختلف بر تعيين چارچوب و استانداردهاي لازم در اعطاي نشان و جايزه ملي تاكيد و اظهار كرد: لازم است برنامه‌يي براي اصلاح اين رويه تدوين شود و چارچوب مشخصي براي نحوه اعطاي تنديس و نشان تعيين شود.

در اين جلسه كه وزراي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي، نفت، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور، رييس سازمان ملي استاندارد، دادستان كل كشور و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، موضوع صدور مجوز بازنگري و تجديد نظر آيين‌نامه تاييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي كالا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد، اصلاحات مورد نظر بنا به پيشنهاد دبيرخانه شورا به تصويب اعضاي شوراي عالي برسد.

در اين جلسه همچنين موضوع صدور گواهي محصول و گواهي انطباق ويژه كالاهاي دانش‌بنيان و پروانه كاربرد نشان محصولات دانش‌بنيان و نحوه اعطاي آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد، نشان طراحي شده مورد تاييد رياست سازمان و فرآيند مذكور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه شود.

در ادامه اين نشست فرآيند چگونگي تفويض اختيارات اجرايي سازمان ملي استاندارد به دستگاه‌هاي اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد، كميته‌يي متشكل از معاونان دستگاه‌هاي عضو شوراي عالي استاندارد اين موضوع را بررسي و نتيجه را به شوراي عالي ارائه دهند.

اجراي اجباري استاندارد براي ۹قلم كالا كه از سوي كميسيون تخصصي پيشنهاد شده بود از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه پس از بحث و بررسي، اجراي اجباري استاندارد براي زعفران بسته‌بندي شده، چاي معطر بسته‌بندي شده، سرنگ زيرجلدي، سرنگ انسولين، لامپ LED بالاست سرخود، مقواي جعبه مورد مصرف در بسته‌بندي مواد خوراكي، تعيين معيار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب سردوش، شيرآلات بهداشتي و مخازن آبشويه سرويس‌هاي بهداشتي(فلاش تانك) به تصويب رسيد.

 نویسنده:
سال ۱۳۹۶ قيمت هر دلار حداكثر ۴ هزار تومان مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/22
سال ۱۳۹۶ قيمت هر دلار حداكثر ۴ هزار تومان مي‌شود
قيمت هر دلار امريكا به عنوان ارز شاخص در بازار ارز ايران در سال ۱۳۹۶ در چه محدوده‌يي حركت مي‌كند؟ اين يك پرسش بسيار با اهميت براي ايرانيان از هر گروه و قشري در هر منصب و شغل است. مردم ايران به دلايل گوناگون فهميده‌اند، وقتي نرخ تبديل هر دلار امريكا به پول ايران افزايش مي‌يابد، قيمت ساير كالاها در كشور افزايش را تجربه مي‌كنند و پس از مدتي درنگ و تاخير از نرخ تبديل دلار به ريال تبعيت مي‌كنند.

به طور مثال وقتي در پاييز ۱۳۹۵ ناگهان قيمت دلار افزايش شديد را تجربه كرد قيمت شير، ماست، پنير، ‌مرغ، خودرو، لباس و كفش نيز دنبال آن راه افتادند. در روزها و هفته‌هاي سپري شده گروهي از رسانه‌ها خواستار گمانه‌زني اقتصاددانان و فعالان اقتصادي از دامنه تغييرات نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ شدند و البته پاسخ دقيقي به اين پرسش نمي‌توان داد. با اين همه مديريت تحقيق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در يك گزارش مشروح از اقتصاد ايران و تحولات برخي متغيرها مثل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ ارز پيش‌بيني خود را از نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ ارائه كرده است.  در اين گزارش ضمن بررسي برخي تحولات نرخ ارز از ۱۳۹۱ تا امروز به اين نتيجه رسيده كه نرخ هر دلار امريكا در سال ۱۳۹۶ در اندازه‌يي ميان ۳۸۰۰تا ۴۰۰۰تومان در نوسان خواهد بود كه البته نوسان قابل تحملي است.  در اين گزارش مي‌خوانيم: گرچه نرخ ارز در سال‌هاي اخير تشديد و تحت تاثير تحريم‌ها نقل و انتقال آن با مانع همراه شد و تا حدودي گستره پاسخگويي به تقاضاي بازار و عرضه آن را در دوره‌هايي تحت‌الشعاع قرار داد ولي با لغو تحريم‌ها و به دنبال آن ايجاد شرايطي براي فعاليت بازتر بانك‌ها به ويژه بانك مركزي در حوزه بين‌الملل آن طور كه مقامات بانك مركزي بر آن تاكيد دارد ديگر مسائل و موانع قبلي وجود نخواهد داشت و با ايجاد زمينه‌هاي لازم، بانك مركزي در طول سال آتي رو به يكسان‌سازي نرخ ارز وارد خواهد شد. به اعتقاد مسوولان بانك مركزي پيش‌نياز اصلي انجام سيستم تك‌نرخي ارز، ايجاد آرامش و انضباط در اقتصاد است كه درحال حاضر با توجه به ناپايداري‌هاي ماه‌هاي اخير در بازار ارز به نظر مي‌رسد درحال حاضر اين پيش‌نيازها تامين نشده و انتظار مي‌رود در سال ۱۳۹۶ بانك مركزي با تثبيت نرخ ارز در دامنه ۴۰۰۰-۳۸۰۰ريال در نيمه نخست سال ۱۳۹۶ سياست يكسان‌سازي نرخ ارز خود را در نيمه دوم سال آينده اجرايي كند.  در گزارش اخير موسسه مك‌كينزي متوسط رشد نرخ ارز واقعي حدود 1.1درصد پيش‌بيني شده است. با توجه به تعريف نرخ ارز واقعي كه براساس تغييرات تورم داخلي و تورم شاخص دلار تعديل مي‌شود، مي‌توان بيان كرد، رشد نرخ ارز در بازار آزاد از نگاه اين موسسه در سال آتي تنها 1.1درصد از نرخ تورم بيشتر خواهد بود.نویسنده:
  خبر موج
  روي Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 خسارت براي تومان ميليارد ۰۲ اختصاص عرساني اطال پرندگان-پايگاه حاد فوق
  آنفلوآنزاي براي ريال ۰۰۲ميليارد مبلغ وزيران هيات تصويب با
  دولت| آنفلوآنزاي وقوع عملياتي هاي هزين خسارت داد
  پرداخت رخ جمهور ريي اول معاون ابالغ
  با قرار كشور دامپزشكي سازمان اختيار در پرندگان حاد
  فوق است: آمده وزيران هيات مصوبه متن از بخشي در يگيرد.
  م ريال ۰۰۲ ۰۰۰. ۰۰۰. (۰۰۰. ميليارد دويست مبلغ
  «۱- تشكيل قانون (۲۱ ماده منابع محل از ينهيي هز صورت دولت
  به كار دستور در مالي
  تسهيالت خسارت پرداخت براي كشور، بحران مديريت
  سازمان در پرندگان حاد فوق آنفلوآنزاي وقوع عملياتي هاي
  هزين هاي پروژه مديريت شركت مطالبات ايران|
  تهاتر
  گروه رعايت با تا يگيرد قرار كشور دامپزشكي سازمان
  اختيار مديريت شركت از (مپنا) ايران نيروگاهي رييسجمهور اول معاون جهانگيري شود.»
  اسحاق هزينه مربوط مقررات
  قوانين با ايران برق نيروي توزيع انتقال توليد، گذاشت؛ سر پشت را پرخبري روز گذشته
  روز در مجازي فضاي امكانات از استفاده بر اكيد
  ت سازي خصوصي سازمان به شركت آن
  بدهي اوراق انتشار «مجوز ابالغيه با آن ابتداي كه
  روزي گفت: اطالعات فناوري ارتباطات وزير ايرنا|
  انتخابات- اقتصادي امور هاي وزارتخانه به اجرا جهت
  را شد آغاز كشور» بانكي نظام طريق از دولتي
  اجاره به يواند مت شده ايجاد مجازي فضاي عرصه در كه
  امكاناتي كشور وبودجه برنامه سازمان نيرو دارايي،
  و مطالبات «تهاتر درباره دولت مصوبه با ادامه در
  و گيرد. قرار نامزدها انتخاباتي تبليغات خدمت در برابر
  صورت كرد. ابالغ پيدا ادامه آنها» بدهي با دولت از ها شركت
  برخي استان به خود روزه سفر پايان ديروزدر واعظي
  محمود متن دولت، رساني اطالع پايگاه گزارش به «تهاتر درباره دولت مصوبه ابالغ با نهايتا
  كرد هاي هزين كشورها امروز دنياي در افزود: رضوي
  خراسان است: زير شرح به وزيران هيات
  مصوبه استفاده با تا شد تكميل مپنا» شركت
  مطالبات بروشور، بنر، چاپ قالب در تبليغات براي گذشته
  گزاف هاي پروژه مديريت شركت مطالبات
  ۱ هاي فعاليت اصالحي فرآيند چرخ ها ابالغيه اين
  از در كرد: اظهار وي ردازند. نپ را قبيل اين از
  روزنامه ملي شناسه (مپنا- ايران
  نيروگاهي قبل از تر روان كشورمان در بنگاهداري
  بانكداري مجازي فضاي عرصه در شده ايجاد امكانات بايد هم ما
  كشور توليد، مديريت شركت از 95۲۱34۱۰۱۰۱ مانند ازمانهايي نهادها آيد. در گردش
  به براي ارزان برابر فرصت تا گيرد قرار انتخابات خدمت
  در نامه (موضوع ايران برق نيروي توزيع انتقال برنامه سازمان دارايي، اقتصادي امور
  وزارت شود. فراهم
  همه بدهي با شده) ياد شركت ۱395/3/۲9
  مورخ هاي ابالغيه مخاطب عنوان به مركزي بانك كرد-
  بودجه تاكيد قناس ال پاسداشت بر كشور وزير (موضوع سازي خصوصي سازمان به شركت
  آن ساختارهاي ايجاد براي تالش جهانگيري
  جديد خود يادداشت آخرين در كشور وزير فضلي، رحمان
  ايسنا| ۱395/۱/۲3 مورخ 539/۰5 شماره
  نامه در را مصوبات اين اجراي براي مناسب
  قانوني دارند حق ما گردن به مردم نوشت: اينستاگرامش صفحه
  در پانصد هزار سه مبلغ به يادشده) سازمان هاي فعاليت اصالح روند تا ميدهند قرار كار
  دستور براي را خود به خدمت توفيق اينكه از باالتر حقي چه
  و ميليون شصتونه هفتصد ميليارد شصتوسه تري مناسب ريتم با ها دستگاه در مالي
  اعتباري يادداشت اين از بخشي در اند. رده فراهم ما آخرت
  توشه يشود. تهاتر ريال ۰۰۰.۰۰۰.967.365.3
  ( شود.
  دنبال بايد كه است حقي مسووالن از مردم انتظارات است:
  آمده توزيع انتقال توليد، مديريت شركت
  ۲ آن تحقق در روزي شبان مجاهدت درايت شهامت
  با شده، انجام تهاتر سقف تا (توانير) ايران برق كها
  نيروي بان توسط دولتي اجاره اوراق انتشار تالش داد، انجام خاضعانه داشت توان در آنچه هر
  كوشيد نيروگاهي هاي پروژه مديريت شركت جايگزين مجوزي به مربوط شده منتشر ابالغيه
  نخستين متوازن توسعه ايجاد براي مقاومتي اقتصاد اجراي
  براي اصالح ضمن است مكلف گردد مي (مپنا) ايران ها بانك به دولتي اجاره اوراق انتشار براي كه
  است كاهش مردم رضايتمندي عامل ترين مهم متعادل
  و مقررات ضوابط براساس مورد حسب
  حساب، جمهوري رييس اول معاون است. شده
  صادر پناه در كه است ملي تهديدهاي اجتماعي هاي سيب
  آ سازي خصوصي سازمان هماهنگي با مربوط براي را سازي خصوصي مالياتي امور سازمان به آنها مكلف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك
  ندارد. هماهنگي با حساب اعمال اصالح به
  نسبت اوراق انتشار مجوز درباره وزيران هيات بود.»
  تصويبنامه خواهد ذير تحق مردم صادقانه همراهي
  حمايت نمايد. اقدام كشور مالياتي امور سازمان نيرو دارايي، اقتصادي امور هاي وزارتخانه به اجرا تمهيدات يادشده كارگروه مصوبه ابالغ از پس
  است نمايد. اقدام سازي خصوصي سازمان اجرا براي را كشور بانكي نظام طريق از دولتي خورد-
  اجاره كليد مجلس در كار وزير تيضاح
  اس امور سازمان يسازي خصوص سازمان كرد. ابالغ كشور بودجه برنامه سازمان نمايد. فراهم مذكور اوراق انتشار براي را
  الزم مبلغ است، مكلف سازي خصوصي سازمان برنامه سازمان دارايي، اقتصادي امور وزارت
  به كار تعاون، وزير ربيعي علي استيضاح طرح
  فارس| عنوان به را موردنظر ارقام مكلفند، كشور مالياتي است: زير شرح به وزيران هيات مصوبه متن بند موضوع مشاركت اوراق شرايط ۱-
  تبصره حساب در بدهي پرداخت عنوان به را الذكر فوق ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك كشور
  بودجه در نمايندگان از 3فر از بيش امضاي با اجتماعي
  رفاه ايران نيروگاهي هاي پروژه مديريت شركت منظور بدهكار اشخاص حساب در بدهي پرداخت امام(ره) حضرت فرمان اجرايي ستاد مطالبات معامالت براي تضمين نامه آيين (4 ماده
  (ج) كرد.
  ابالغ طرح اين است قرار خورد. كليد اسالمي شوراي
  مجلس اين الغ اب از پس كاري روز يك ظرف نموده برق توليد مپنا، عسلويه برق توليد كتهاي شر به ۱394/9/۲۲ مورخ تصويبنامه موضوع
  دولتي پس كاري روز يك ظرف نموده منظور
  (مپنا) دولت، رساني اطالع پايگاه گزارش
  براساس شود. مجلس رييسه هيات تقديم آتي روزهاي
  طي بابت اجرايي عمليات توقف به نسبت تصويبنامه سيرجان، گهرانرژي فوالد، پرشيان مپنا، سنندج مييابد. تسري تصويبنامه اين اجاره اوراق عمليات توقف به نسبت تصويبنامه اين ابالغ
  از است: زير شرح به وزيران ات هي مصوبه
  متن كارگران وضعيت به وزير توجه عدم حكنندگان
  استيضا نمايند. اقدام تهاترشده مبلغ سقف تا بدهي نيروي توليد صبا شرق جنوب نيروي توليد تصويبنامه اين موضوع اجاره اوراق
  تبصره شده تهاتر مبلغ سقف تا بدهي بابت اجرايي مورخ تصويبنامه 3به () بند عنوان به ذيل اند.
  متن رده عنوان استيضاح اين اصلي علت را آنها
  مشكالت تبصره (و) بند اجرايي نامه آيين براساس همان بدهي با دولتي هاي كت شر از دماوند برق گيرد. قرار مورداستفاده نيز وثيقه عنوان به تواند مي نمايند. اقدام تصويبنامه به (5 بند عنوان به ۱395/5/۱6
  تجارت وزير با ايران پارلماني هيات ديدار تبصره (و) بند اجرايي نامه آيين براساس موضوع كشور كل ۱395 سال بودجه قانون )5( سازمان كشور مالياتي امور سازمان به ا ه شركت )8( بند مفاد از بند اين منتشره 3اوراق
  تبصره يشود: 3۲/9/593۱اضافه
  مورخ هرزگوين-ايسنا| بوسني اقتصادي روابط
  خارجي مورخ ه533۱6ت/ 53944 شماره تصويبنامه بيست نهصد هزار چهار مبلغ به يسازي خصوص مورخ ه ۰49۲5 /ت ۱64۲4۱ شماره
  تصويبنامه موضوع كشور كل ۱395 سال بودجه قانون )5(
  با تصويبنامه اين موضوع اجاره اوراق
  انتشار هرزگوين بوسني به سفر ادامه در ايران پارلماني
  هيات اشخاص از دولت قطعي مطالبات ۱359/ ۰۱/ ميليون سه شصت چهارصد ميليارد چهار ميباشد. مستثنا ۱394/۱۲/۱3
  مورخ ه 533۱6 /ت 53944 شماره
  تصويبنامه اجرايي آييننامه (7 ماده اجرايي كارگروه
  تاييد روابط خارجي تجارت وزير شاروويچ ميركو با
  امروز اجراي در كه خصوصي تعاوني حقوقي حقيقي شش هفتاد پانصد هزار سه هفتاد
  چهارصد اشخاص از دولت قطعي مطالبات ۱395/5/۱۰ رقابتپذير توليد موانع رفع قانون (۲) ماده (ب)
  بند در كردند. وگو گف ديدار هرزگوين بوسني
  اقتصادي شده منتقل دولتي هاي كت شر به تصويبنامه اين يشود. تهاتر ريال 675.374.364.4۲9.4 دولت با كتها شر برخي مطالبات تهاتر اجراي در كه خصوصي تعاوني حقوقي حقيقي موضوع 493۱- -مصوب كشور مالي نظام ارتقاي
  و بوسني اقتصادي روابط خارجي تجارت وزير ديدار،
  اين است شده منتقل دولتي شركت به تصويبنامه اين بابت مذكور هاي كت شر به دولت بدهي با است مديريت تهران، يي منطقه برق هاي شركت گذشته هاي سال طي كه مشكالتي از ديگر
  يكي بعدي اصالح ۱394/4/4 مورخ شماره
  تصويبنامه خصوص به كشور دو مناسبات رضايتمندي ابراز با
  هرزگوين تاييد (با تكليفي هاي قيمت يارانه چون مواردي توزيع انتقال توليد، مديريت ايران برق شبكه يي عديده مشكالت با را كشور عمراني هاي
  فعاليت مواردي بابت مذكور شركت به دولت بدهي
  با در ۱394/۱۲/۱3 مورخ تصويبنامه موضوع
  آن انجام قرارداد تقويت لزوم بر تجاري اقتصادي هاي زمينه
  در تسويه اوراق صدور طريق از حسابرسي) سازمان انجام تهاتر سقف تا (توانير) ايران برق نيروي است هايي بدهي مطالبات بحث بود، كرده رو
  روبه سازمان تاييد (با تكليفي هاي قيمت يارانه
  چون عامل هاي بانك يا بانك است. مجاز بانكي
  نظام افزايش خواستار كرد تاكيد كشور دو بين تجاري است.
  معامالت تسويه قابل خزانه جدول در مندرج بدهكار اشخاص جايگزين شده، براي كه داشتند دولت از ها شركت پيمانكاران
  كه خزانه تسويه اوراق صدور طريق از حسابرسي) مركزي بانك تاييد باني پيشنهاد با مذكور
  اوراق الءالدين رياست به ايران پارلماني هيات شد. مناسبات
  اين حساب، اصالح ضمن مكلفند شوند مي فوقالذكر تهاتر براي را مصوبهيي يازدهم دولت هم منظور
  اين است. تسويه قابل تحويل شود. مي تعيين ايران اسالمي
  جمهوري اعضاي از علوي پيشه فالحت همراهي با
  بروجردي )4( بند عنوان به تصويبنامه اين (4 بند -5 مپنا شركت مطالبات تهاتر موردنظر مبلغ پرداخت به نسبت مورد حسب ابالغ كتها شر دولتي هاي بدهي با مطالبات
  اين در آن وانتقال نقل طلبكاران به منتشره
  اوراق در كرده سفر صربستان به ابتدا در ملي امنيت
  كميسيون اول معاون شده، ذكر هاي ابالغيه كنار در كل داري خزانه نزد كشور عمومي درآمد حساب به وزيران هيات مصوبه جمهوري رييس اول معاون
  كرد. مورخ 5۱/4/593۱، مورخ هاي تصويبنامه
  به هيچگونه بانك است. مجاز عامل هاي بانك يا
  بانك داشتند تگو گفو ديدار كشور اين مقامات برخي با
  آنجا درباره وزيران هيات تصويبنامه رييسجمهوري مقررات ضوابط براساس مقرر سررسيد در كشور بدهي با دولت از شركت چند مطالبات تهاتر
  درباره يشود. اضافه ۱395/4/۱5 مورخ ۱395/4/۱۲
  سررسيد از قبل سررسيد در پرداخت در
  تعهدي اند. رده سفر هرزگوين بوسني به گذشته روز از ادامه
  در خيرخواهي روي از حتي گريزي ون قان علي ايرنا| نيست- درست باشد، كه هم
  مصلحت خبري نشست آخرين در
  كدخدايي دومين در اسالمي شوراي مجلس رييس نايب
  مطهري كشور مشكالت آموزي، دانش مجلس هشتمين
  نشست گفت: دانست گريزي ون قان را گذشته سال چند ترسد
  در نمي نگهبان شوراي از
  كسي هم مصلحت خيرخواهي روي از حتي گريزي
  قانو را مالك ما اگر كرد: اظهار وي نيست. درست باشد،
  كه هعنوان شوراها انتخابات از خبرگان سراسري اجالس در باقي خود قوت به كماكان نيامده، عمل به اصالحي اينكه 95 سال در نگهبان شوراي خبري نشست آخرين قرار مالك شخصي استفسارهاي ندهيم قرار
  قانون زياد تعداد هم آن دليل اند رده ياد بزرگ مصيبت در دارد اصرار موارد اين به هم مجلس البته كه است شوراي سخنگوي شد. برگزار هها رسان حضور با گذشته
  روز نقصان آسيب دچار يرود بين از كشور انضباط
  گيرد، شوراي روند اين بهبود براي آيا است، امكنندگان تن ثب نظام مصلحت تشخيص مجمع در بايد موضوع اين آخر عملكرد از اجمالي گزارشي ابتدا نشست، اين در
  نگهبان انجام نقدي خواهد كسي اگر داد: ادامه وي شود.
  م داد: پاسخ يند؟ نمك دخالتي شوراها انتخابات در نگهبان گيرد. قرار بررسي مورد فروردين يكم تاريخ از گفت: داد ارائه نگهبان
  شوراي مقابل طرف در منصفانه نقد باشد، منصفانه نقد بايد
  دهد قانون ندارد، ورود شهر شوراهاي بحث در نگهبان شوراي بيان با جلسه ادامه در نگهبان شوراي سخنگوي مجلس سوي از مصوبه 93 ۱۲اسفندماه، تا 95
  سال اين كند احساس نقدشونده وقتي گذاشت، خواهد
  تاثير است. نداده نگهبان شوراي به را اختياري چنين اساسي كرد: عنوان ندارد، ترس نگهبان شوراي از كسي اينكه است. بوده طرح 3ورد ۲م اليحه 6مورد كه شده
  واصل روي بيند، مي را مثبت نقاط هم منفي نقاط هم
  شخص نگهبان شوراي دبير جايگاه عنوان به ايشان فرمايشات همچنين او بگويد. يخواهد تنگش دل چه هر كسي هر در 84ورد مصوبه 39ورد از افزود: كدخدايي
  عباسعلي گذاشت. خواهد تاثير
  او به نسبت كه بوده خبرگان رييس عنوان به بلكه نبوده جريان در اينكه بر مبني خبرنگاري سوال به پاسخ در اعالم آن اساسي قانون شرع با مغايرت عدم اول
  مرحله نكنيد- سفر تركيه به نداريد ضروري كار
  اگر نگهبان شوراي ردهاند. ابراز را خود نگراني موضوعي سقف موضوع ششم برنامه 38 ماده يك تبصره بررسي رفت مرحله چند با كه داشته ايراداتي ورد ۲4 د.
  ش استانبول در ايران سركنسول اسدزاده ختيار ب|
  ميزان امكانات نه فرصت نه ادعا، نه شوراها انتخابات به نسبت گفته قبلي مصوبه منتقدان درباره مجلس رييس حقوق، اعالم آن به نسبت نگهبان شوراي مجلس ميان
  برگشت كرده تغيير نيست، سابق تركيه تركيه، كرد: اعالم
  تركيه تاييد به تصويب كلي هاي ست سيا بر نظارت نامه آيين شده، تكرار هم گذشته از موضوع اين م، رده اي
  اعالم است گفته اينكه درخصوص او دارد. را نظارت براي الزم نگهبان شوراي به صالحيت رد ترس از ندارند جرات بود نگهبان شوراي مجلس بين هنوز هم مورد ۰۲ شد.
  نظر سفر تركيه به نداريد ضروري كار اگر است، شده ناامن
  و ايرادات نگهبان شوراي كه رسيد رهبري معظم مقام قانوني مراجع به دارد نظري آن به نسبت هم كسي هر جلسه در ژاد دي احم دولت اطالعات وزير كاش اي شما نظر گويند، مي مجلس به را ناسزا بگويند چيزي داريم تالش كرد: خاطرنشان وي است. بررسي دست
  در ايراني هاي تريل زدن آتش به اشاره ضمن وي
  نكنيد. نگهبان شوراي سخنگوي كند. اعالم مجلس به را مجمع با قانون اجراي روند دهد. تغيير را قانون تا كند
  مراجعه گفت: نداشت، حضور هاشمي آقاي صالحيت بررسي ترس كه نگهبان شوراي داد: پاسخ چيست؟ باره اين در كنيم. اعالم را نتيجه هفته اين در بودجه اليحه
  درمورد تركيه شرق جنوب در آنها هاي ده رانن رساندن قتل
  به قوت با يي ده اينكه بر مبني سوال آخرين به پاسخ در به داريم قانون كه آنجايي در كند. نمي تغيير نفر يك
  بيان كه نمايفتاد اتفاق اين كاش اي كه بود اين من منظور افراد نهمه اي يترسد. نم نگهبان شوراي از كسي ندارد، عدم مورد داشتيم. نيز دولت سوي از اساسنامه ورد
  م6 غرامتي ما هاي ري پيگي وجود با تركيه دولت كرد:
  اضافه شوراي آيا اند، پرداخت مجازي هاي شبك در تبليغات به دهيم. تذكر ندارند، توجه مورد را قانون كه
  افرادي سوال آن به نسبت بار هر بپردازند آن به ندر ايق هها رسان همين مثال براي كنند. صحبت نگهبان شوراي درباره است. داشته ايراد هم مورد شده اعالم آنها
  مغايرت اسدزاده است. نكرده پرداخت رانندگان وادههاي خان
  به تا داد: پاسخ خير؟ يا يد من رصد را مباحث اين نگهبان گفت توسعه ششم برنامه به اشاره با ديگري
  خبرنگار آنها نظر كنيم مي استعالم مراجع از ما قانون طبق كنند. شوراي از كسي پس مجلس، محترم رييس سخنان در كه شده واصل اداري عدالت ديوان نامه مورد 58 كودتاي از بعد تركيه وضعيت اينكه بيان با
  همچنين يدهد، انجام را خود وظيفه باشد امكانات كه دازه ان ايراد كلي هاي سياست به نسبت بار نخستين براي كه يشود. انجام موارد تمام در موضوع اين يويم من را ندارد. ترس نگهبان ۲مورد شده المظر اع فقها توسط 6مورد
  مجموع هر داعش از افرادي شده ناامن هشدت آن
  نافرجام موضوع به نسبت مخصوصا جامع قانوني نيازمند ولي همين را موضوع اين گفت: كدخدايي كه شده
  گرفته درباره خواست كدخدايي از خبرنگاري ادامه در نگهبان شوراي فقهاي سوي از شرعي استفساريه
  هم برخي گفت: كنند، گذاري بمب به اقدام
  ازگاهي موضوع اين زودتر مجلس اميدواريم هستيم تبليغات 78 سال از نبوده، نار نخستيب براي دادم. توضيح
  االن تشخيص مجمع ايرادات درباره مطهري آقاي با مجادله نداشتيم مجادله مطهري آقاي با ما پنج برنامه اليحه درباره كدخدايي است. شده نظر
  اعالم تركيه به ابتدا اروپا به مهاجرت اميد به كه
  ايرانياني مبتني نظارتي نهادهاي اختيارات كه كند رسيدگي را بود گرفته ايراداتي شورا شد، تصويب اس سي
  وقتي نبوده، مجادله داد: پاسخ او دهيد. توضيح نظام مصلحت خود خبري نشست آخرين در كدخدايي عباسعلي ايرادات داشت: اذعان گفت سخن توسعه ششم
  ساله طعمه بروند، اروپايي كشورهاي به سپس تا يآيند
  م باشد. زمان تبليغاتي امكانات بر هم بعد به ۲9 سال يكرد اصال هم مجلس
  و قانوني نظر ايم. نداشت مجادله ما كنيد. اصالح را ان وال ست جنتي اهلل آيت اخيرا اينكه بر مبني سوالي به پاسخ در به عنايت با نگهبان شوراي سابق ۲، ۱،
  بندهاي يگيرند. قرار
  كالهبرداران از دولت شكايت پيگير پوتين است بعيد پاي ايران در هستيم
  اختالفات نمايندگان برخي كند اعتماد ترامپ به شود تمام راي
  صندوق يسجمهور ري پارلماني معاون معاون حيمپور، ابراهيم وزير ظريف،
  محمدجواد شكايت مورد در مواردي گفت: خارجه وزارت اقيانوسيه آسيا در گذشته روز كشورمان
  خارجه كه دارد وجود نمايندگان از دولت با گفتوگويي در گذشته روز جديد درگاه از رونمايي
  مراسم دولت است. آن پيگير حقوقي معاونت ميان اختالفات درخصوص ايسنا حضور اينكه بيان با خارجه
  وزارت مورد چقدر اينكه اما يد من استفاده خود قانوني ابزارهاي از ميان تنش كاهش در ايران نقش افغانستان پاكستان با مذاكره ميز پاي را غرب ۲9 سال انتخابات در
  مردم نيست. دولت صالحيت در گيرد قرار رسيدگي توجه بين مشكالت كه نيست مند عالقه گفت: همسايه دو اين با مردم اميدواريم جديد سال آستانه در گفت: نشاند،
  ايران سوال اين به پاسخ در ايلنا با گفتگو در اميري حسينعلي اين چراكه رود فراتر معمول حد از افغانستان پاكستان ساالري ردم ديگر بار يك راي دوقهاي صن پاي در
  حضور پرورش، آموزش وزير استيضاح بحث مورد در دولت نظر كه در بتوانيم اميدواريم نيست. كس هيچ نفع به موضوع در وي ايسنا گزارش به بكشند. جهانيان رخ به را
  ديني از ناشي تها درخواس اين گفت: چيست؟ كار وزير علوم وزير آمادگي كنيم ايفا يي سازنده نقش تنشها اين كاهش منطقه، كشورهاي اكثر خالف بر كرد: خاطرنشان
  ادامه شده حل تقريبا كه بود منطقهيي محلي هاي بحث سري يك در همچنين وي ايم. رده اعالم ارتباط اين در را خود شود تمام راي هاي دوق صن پاي ايران در
  اختالفات سجمهور ريي با اميد فراكسيون ديدار جزييات مورد در او است. ايران ميان تماس بر مبني شده منتشر اخبار برخي مورد سوي از كه است ديدگاهي كننده مشخ راي
  صندوق هر سجمهور ريي آقاي گفت: شود، برگزار زودي به است قرار كه امنيتي مسائل مورد در كرد: اظهار نيز طالبان گروه يشود. پذيرفته دارد مقبوليت
  ملت در را مجلس نمايندگان ها ون فراكسي با مالقات بتواند كه زمان امنيتي نيروهاي بين كه است طبيعي امر يك اين مرزي، سخنان از ديگري بخش در كشورمان خارجه
  وزير ونها كميسي از برخي هم االن تا يدهد قرار خود كار دستور ارتباطاتي هستند، مرز طرف آن كه نيروهايي كشور به ديپلماسي حوزه امروزه اينكه به اشاره با
  خود مالقات جمهور رييس با مجلس رييسه هيات ها فراكسيو من است. بوده قديم از ارتباطات اين باشد داشته وجود هرو روب ژهيي وي شرايط با بوده تحول درحال شدت ييسجمهور با نها فراكسيو مالقات كه است اين بر بنا اند. كرده ما اولويت كه كنم تاكيد نكته اين بر بايد نمويرم اسمي شده خارج انحصار از رساني الع اط امروز گفت:
  است، اتها مالق اين براي ريزي برنام درحال هم ما كند پيدا ادامه در مور رحيپ است. بوده كابل دولت تقويت حمايت همواره كرد. صحبت يي رسان امپراتوري از يود نم ديگر
  و آقاي بارها گفت: جمهور رييس پارلماني معاون هستيم. كه اختالفاتي درخصوص خود هاي صحب از ديگري بخش كسي زدن حرف از مانع توان نمي امروز
  همچنين هم من كردند تاكيد جلسات در اول معاون جمهور ريي تركيه گفت: است، كرده بروز تركيه ايران ميان هتازگي عرصه در قبلي انحصاري حوزه غرب دنياي در
  شد. وجود دولت مجلس بين خوبي تعامل كه ام رده مطرح بارها اين ما نيست برخوردار مناسبي شرايط از كودتا از پس ديگران داشتيم را پايين دست معموال
  تبليغات مجلس هاي ون فراكسي با دولت تعامل شامل تعامل اين دارد. كه است اين واقعيت ولي كنيم درك كامال را موضوع ما شوند، ما پيام رسيدن از مانع ردند الش
  ت تالش معتقديم ها تعامل اين ارتقاي به همواره ما شود. نيز وي كنيم. نم درك را تركيه دولت هاي سياس از برخي كار كه صورتي در وانيم نداريم را مانع اين
  امروز در او كند. پيدا ارتقا باالتري سطح به مل تعاها اين كنيم مي جديد دولت با روسيه آينده تعامل نوع مورد در همچنين شكل به بندي بسته هم محتوا هم دهيم انجام
  خوب دولت شده گفته اينكه دولت عليه قدوسي كريمي نطق مورد ترامپ مثل فردي به پوتين كه است بعيد گفت: نيز امريكا پايان در وي كنيم. ارائه را خود پيام باشد
  مناسبي كرد: تاكيد يند، مك عمل منفعالنه ها هجم اين با رابطه در دولت به نسبت ترامپ دولت به ها روس گرچه كند، اعتماد جهاني چيز همه شده جهاني دنياي در كرد:
  تصريح دارد كه ابزاري يند. استفاده خود قانوني ابزارهاي از دولت توگوهايمان گف از ولي دارند بيشتري هاي دواري امي اوباما يي ژه وي مخاطب بتوانيم كه است دشوار بسيار
  شده را موارد اين نمايندگان رفتار بر نظارت هيات به كه است اين اميد نها كهآ يكنيم استنباط طور اين روسي مقامات با همكاران مسووليت اين كنيد انتخاب پيامي
  براي يدهد. انجام را كار اين دولت حقوقي معاونت كه كند اعالم نبستهند. ترامپ به قطعي يكند. سنگين را عمومي ديپلماسي
تسهيلات مالي در دستور كار دولت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/22
تسهيلات مالي در دستور كار دولت
با ابلاغ معاون اول رييس‌جمهور رخ داد


گروه ايران|

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته روز پرخبري را پشت‌سر گذاشت؛ روزي كه ابتداي آن با ابلاغيه «مجوز انتشار اوراق اجاره دولتي از طريق نظام بانكي كشور» آغاز شد و در ادامه با مصوبه دولت درباره «تهاتر مطالبات برخي شركت‌ها از دولت با بدهي آنها» ادامه پيدا كرد و نهايتا با ابلاغ مصوبه دولت درباره «تهاتر مطالبات شركت مپنا» تكميل شد تا با استفاده از اين ابلاغيه‌ها چرخ فرآيند اصلاحي فعاليت‌هاي بانكداري و بنگاهداري در كشورمان روان‌تر از قبل به گردش در آيد. نهادها و سازمان‌هايي مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به‌عنوان مخاطب ابلاغيه‌هاي جديد جهانگيري تلاش براي ايجاد ساختارهاي قانوني مناسب براي اجراي اين مصوبات را در دستور كار قرار مي‌دهند تا روند اصلاح فعاليت‌هاي اعتباري و مالي در دستگاه‌ها با ريتم مناسب‌تري دنبال شود. انتشار اوراق اجاره دولتي توسط بانك‌ها

نخستين ابلاغيه منتشر شده مربوط به مجوزي است كه براي انتشار اوراق اجاره دولتي به بانك‌ها صادر شده است. معاون اول رييس‌جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره مجوز انتشار اوراق اجاره دولتي از طريق نظام بانكي كشور را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.

براساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن مصوبه هيات‌ وزيران به شرح زير است: متن ذيل به عنوان بند (3) به تصويبنامه مورخ 16/5/1395 و به عنوان بند (5) به تصويبنامه مورخ 23/9/1395اضافه مي‌شود:

انتشار اوراق اجاره موضوع اين تصويبنامه با تاييد كارگروه اجرايي ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور -مصوب 1394- موضوع تصويبنامه شماره مورخ 4/4/1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويبنامه مورخ 13/12/1394 در نظام بانكي مجاز است. بانك يا بانك‌هاي عامل اوراق مذكور با پيشنهاد باني و تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. تحويل اوراق منتشره به طلبكاران و نقل‌وانتقال آن در بانك يا بانك‌هاي عامل مجاز است. بانك هيچ‌گونه تعهدي در پرداخت در سررسيد و قبل از سررسيد ندارد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از ابلاغ مصوبه كارگروه يادشده تمهيدات لازم را براي انتشار اوراق مذكور فراهم نمايد.

تبصره 1- شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده (4) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويبنامه مورخ 22‌/9/1394 به اوراق اجاره اين تصويبنامه تسري مي‌يابد.

تبصره 2- اوراق اجاره موضوع اين تصويبنامه مي‌تواند به عنوان وثيقه نيز مورداستفاده قرار گيرد.

تبصره 3- اوراق منتشره اين بند از مفاد بند (8) تصويبنامه شماره 164241/ت 52940 هـ مورخ 13/12/1394 مستثنا مي‏باشد. تهاتر مطالبات برخي شركت‌ها با دولت

يكي ديگر از مشكلاتي كه طي سال‌هاي گذشته فعاليت‌هاي عمراني كشور را با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو كرده بود، بحث مطالبات و بدهي‌هايي است كه پيمانكاران و شركت‌ها از دولت داشتند كه براي اين منظور هم دولت يازدهم مصوبه‌يي را براي تهاتر اين مطالبات با بدهي‌هاي دولتي شركت‌ها ابلاغ كرد. معاون اول رييس‌جمهوري مصوبه هيات وزيران درباره تهاتر مطالبات چند شركت از دولت با بدهي آنها به سازمان امور مالياتي و خصوصي‌سازي را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور ابلاغ كرد.

متن مصوبه هيات ‌وزيران به شرح زير است:

1- مطالبات ستاد اجرايي فرمان حضرت‌امام‌(ره) و شركت‌هاي توليد برق عسلويه مپنا، توليد برق سنندج مپنا، پرشيان فولاد، گهرانرژي سيرجان، توليد نيروي جنوب شرق صبا و توليد نيروي برق دماوند از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها‌ به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي به مبلغ چهار هزار‌ و نهصد‌ و بيست‌ و چهار ميليارد و چهارصد‌ و شصت‌ و سه ‌ميليون ‌و چهارصد و هفتاد و سه ‌هزار و پانصد و هفتاد و شش (4.924.463.473.576) ريال تهاتر مي‌شود.

2- شركت‌هاي برق منطقه‌يي تهران، مديريت شبكه برق ايران و مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تا سقف تهاتر انجام‌ شده، جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول فوق‌الذكر مي‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

3- سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند، ارقام موردنظر را به‌‌عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به توقف عمليات اجرايي بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمايند.

4- براساس آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 53944/ت53316ﻫ مورخ 10/‌5/‌1359، مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويبنامه به شركت‌هاي دولتي منتقل ‌شده است با بدهي دولت به شركت‌هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت‌هاي تكليفي (با تاييد سازمان‌حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. تهاتر مطالبات شركت مپنا

در كنار ابلاغيه‌هاي ذكر شده، معاون اول رييس‌جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره تهاتر مطالبات شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا) از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران با بدهي آن شركت به سازمان خصوصي‌سازي را جهت اجرا به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو و سازمان برنامه‌وبودجه كشور ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن مصوبه هيات ‌وزيران به شرح زير است:

1- مطالبات شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا- شناسه ملي 10101431259) از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (موضوع نامه مورخ 29/3/1395 شركت ياد شده) با بدهي آن شركت به سازمان خصوصي‌سازي (موضوع نامه شماره 935/50 مورخ 23/1/1395 سازمان يادشده) به مبلغ سه هزار و پانصد و شصت‌وسه ميليارد و هفتصد و شصت‌ونه ميليون (3.563.769.000.000) ريال تهاتر مي‌شود.

2- شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تا سقف تهاتر انجام‌ شده، جايگزين شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا) مي‌گردد و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد براساس ضوابط و مقررات نسبت به اصلاح و اعمال حساب با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايد.

3- سازمان خصوصي‌سازي مكلف است، مبلغ فوق‌الذكر را به عنوان پرداخت بدهي در حساب شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا) منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به توقف عمليات اجرايي بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند.

4- براساس آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 53944/ت 53316 هـ مورخ 10/5/1395 مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويبنامه به شركت دولتي منتقل ‌شده است با بدهي دولت به شركت مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت‌هاي تكليفي (با تاييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.

5- بند (4) اين تصويبنامه به عنوان بند (4) به تصويبنامه‌هاي مورخ 15/4/1395، مورخ 12/4/1395 و مورخ 15/4/1395 اضافه مي‌شود.نویسنده:
كسي از شوراي نگهبان نمي‌ترسد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/22
كسي از شوراي نگهبان نمي‌ترسد
كدخدايي در آخرين نشست خبري :


آخرين نشست خبري شوراي نگهبان در سال 95

روز گذشته با حضور رسانه‌ها برگزار شد. سخنگوي شوراي نگهبان در اين نشست،  ابتدا گزارشي اجمالي از عملكرد شوراي نگهبان ارائه داد و گفت: از تاريخ يكم فروردين سال 95 تا 21 اسفندماه، 93 مصوبه از سوي مجلس واصل شده كه 61 مورد لايحه و 32مورد طرح بوده است. عباسعلي كدخدايي افزود: از 93مورد مصوبه 48مورد در مرحله اول عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي آن اعلام شد. ‌24مورد ايراداتي داشته كه با چند مرحله رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان نسبت به آن اعلام نظر شد. 20مورد هم هنوز بين مجلس و شوراي نگهبان در دست بررسي است. وي خاطرنشان كرد: تلاش داريم درمورد لايحه بودجه در اين هفته نتيجه را اعلام كنيم. 6مورد اساسنامه از سوي دولت نيز داشتيم. 3مورد عدم مغايرت آنها اعلام شده و 3 مورد هم ايراد داشته است. 58 مورد نامه ديوان عدالت اداري واصل شده كه در مجموع 62 مورد توسط فقها اعلام‌نظر شده و 2 مورد هم استفساريه شرعي از سوي فقهاي شوراي نگهبان اعلام نظر شده است. كدخدايي درباره لايحه برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه سخن گفت و اذعان داشت: ايرادات بندهاي 1، 2، 4 و 7 سابق شوراي نگهبان با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده، كماكان به قوت خود باقي است كه البته مجلس هم به اين موارد اصرار دارد و در آخر اين موضوع بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گيرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه جلسه با بيان اينكه كسي از شوراي نگهبان ترس ندارد، عنوان كرد: هر كسي هر چه دل تنگش مي‌خواهد بگويد. او همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در جريان بررسي تبصره يك ماده 38 برنامه ششم موضوع سقف حقوق، رييس مجلس درباره منتقدان مصوبه قبلي گفته بود جرات ندارند از ترس رد صلاحيت به شوراي نگهبان چيزي بگويند و ناسزا را به مجلس مي‌گويند، نظر شما در اين باره چيست؟ پاسخ داد: شوراي نگهبان كه ترس ندارد، كسي از شوراي نگهبان نمي‌ترسد. اين‌ همه افراد درباره شوراي نگهبان صحبت مي‌كنند. براي مثال همين سخنان رييس محترم مجلس، پس كسي از شوراي نگهبان ترس ندارد. ما با آقاي مطهري مجادله نداشتيم

عباسعلي كدخدايي در آخرين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيرا آيت‌الله جنتي در اجلاس سراسري خبرگان از انتخابات شوراها به‌عنوان مصيبت بزرگ ياد كرده‌اند و دليل آن هم تعداد زياد ثبت‌نام‌كنندگان است، آيا براي بهبود اين روند شوراي نگهبان در انتخابات شوراها دخالتي نمي‌كند؟ پاسخ داد: شوراي نگهبان در بحث شوراهاي شهر ورود ندارد، قانون اساسي چنين اختياري را به شوراي نگهبان نداده است. فرمايشات ايشان به عنوان جايگاه دبير شوراي نگهبان نبوده بلكه به عنوان رييس خبرگان بوده كه نسبت به موضوعي نگراني خود را ابراز كرده‌اند. شوراي نگهبان نسبت به انتخابات شوراها نه ادعا، نه فرصت و نه امكانات لازم براي نظارت را دارد. او درخصوص اينكه گفته است اي كاش وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد در جلسه بررسي صلاحيت آقاي هاشمي حضور نداشت، گفت: منظور من اين بود كه‌ اي كاش اين اتفاق نمي‌افتاد كه رسانه‌ها اين‌قدر به آن بپردازند و هر بار نسبت به آن سوال كنند. طبق قانون ما از مراجع استعلام مي‌كنيم و نظر آنها را مي‌شنويم و اين موضوع در تمام موارد انجام مي‌شود.

در ادامه خبرنگاري از كدخدايي خواست درباره مجادله با آقاي مطهري درباره ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح دهيد. او پاسخ داد: مجادله نبوده، سوال‌تان را اصلاح كنيد. ما مجادله نداشته‌ايم. نظر قانوني اعلام كرده‌ايم، اين موضوع از گذشته هم تكرار شده، هر كسي هم نسبت به آن نظري دارد به مراجع قانوني مراجعه كند تا قانون را تغيير دهد. روند اجراي قانون با بيان يك نفر تغيير نمي‌كند. در آنجايي كه قانون داريم به افرادي كه قانون را مورد توجه ندارند، تذكر دهيم.

خبرنگار ديگري با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت كه براي نخستين‌بار نسبت به سياست‌هاي كلي ايراد گرفته شده كه كدخدايي گفت: اين موضوع را همين الان توضيح دادم. براي نخستين‌بار نبوده، از سال 78 وقتي سياست‌ها تصويب شد، شورا ايراداتي گرفته بود و مجلس هم اصلاح مي‌كرد و سال 92 به بعد هم آيين‌نامه نظارت بر سياست‌هاي كلي تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد كه شوراي نگهبان ايرادات مجمع را به مجلس اعلام كند. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به آخرين سوال مبني بر اينكه عده‌يي با قوت به تبليغات در شبكه‌هاي مجازي پرداخته‌اند، آيا شوراي نگهبان اين مباحث را رصد مي‌كند يا خير؟ پاسخ داد: تا اندازه‌يي كه امكانات باشد وظيفه خود را انجام مي‌دهد، ولي نيازمند قانوني جامع مخصوصا نسبت به موضوع تبليغات هستيم و اميدواريم مجلس زودتر اين موضوع را رسيدگي كند كه اختيارات نهادهاي نظارتي مبتني بر امكانات تبليغاتي زمان باشد.نویسنده:
اختلافات در ايران پاي صندوق راي تمام مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/22
اختلافات در ايران پاي صندوق راي تمام مي‌شود


محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان روز گذشته در مراسم رونمايي از درگاه جديد وزارت خارجه با بيان اينكه حضور مردم در انتخابات سال 92 غربي‌ها را پاي ميز مذاكره با ايران نشاند، گفت: در آستانه سال جديد اميدواريم مردم با حضور در پاي صندوق‌هاي راي يك بار ديگر مردم‌سالاري ديني را به رخ جهانيان بكشند. به گزارش ايسنا وي در ادامه خاطرنشان كرد: بر خلاف اكثر كشورهاي منطقه، اختلافات در ايران پاي صندوق‌هاي راي تمام مي‌شود و صندوق راي مشخص‌كننده ديدگاهي است كه از سوي ملت مقبوليت دارد و پذيرفته مي‌شود.

وزير خارجه كشورمان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه امروزه حوزه ديپلماسي به ‌شدت درحال تحول بوده و با شرايط ويژه‌يي روبه‌رو است، گفت: امروز اطلاع‌رساني از انحصار خارج شده و ديگر نمي‌شود از امپراتوري رسانه‌يي صحبت كرد. همچنين امروز نمي‌توان مانع از حرف زدن كسي شد. در دنياي غرب و حوزه انحصاري قبلي در عرصه تبليغات معمولا دست پايين را داشتيم و ديگران تلاش مي‌كردند مانع از رسيدن پيام ما شوند، ما امروز اين مانع را نداريم و مي‌توانيم در صورتي كه كار خوب انجام دهيم هم محتوا و هم بسته‌بندي به شكل مناسبي باشد و پيام خود را ارائه كنيم. وي در پايان تصريح كرد: در دنياي جهاني شده همه ‌چيز جهاني شده و بسيار دشوار است كه بتوانيم مخاطب ويژه‌يي براي پيامي انتخاب كنيد و اين مسووليت همكاران ديپلماسي عمومي را سنگين مي‌كند.نویسنده:
بعيد است پوتين به ترامپ اعتماد كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/22
بعيد است پوتين به ترامپ اعتماد كند


ابراهيم رحيم‌پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه روز گذشته در گفت‌وگويي با ايسنا درخصوص اختلافات ميان پاكستان و افغانستان و نقش ايران در كاهش تنش ميان اين دو همسايه گفت: علاقه‌مند نيست كه مشكلات بين پاكستان و افغانستان از حد معمول فراتر رود چراكه اين موضوع به نفع هيچ كس نيست. اميدواريم بتوانيم در كاهش اين تنش‌ها نقش سازنده‌يي ايفا كنيم و آمادگي خود را در اين ارتباط اعلام كرده‌ايم. وي همچنين در مورد برخي اخبار منتشر شده مبني بر تماس ميان ايران و گروه طالبان نيز اظهار كرد: در مورد مسائل امنيتي و مرزي، اين يك امر طبيعي است كه بين نيروهاي امنيتي كشور و نيروهايي كه آن طرف مرز هستند، ارتباطاتي وجود داشته باشد و اين ارتباطات از قديم بوده است. من اسمي نمي‌آورم و بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه اولويت ما همواره حمايت و تقويت دولت كابل بوده است. رحيم‌پور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درخصوص اختلافاتي كه

به‌تازگي ميان ايران و تركيه بروز كرده است، گفت: تركيه پس از كودتا از شرايط مناسبي برخوردار نيست و ما اين موضوع را كاملا درك مي‌كنيم ولي واقعيت اين است كه برخي از سياست‌هاي دولت تركيه را درك نمي‌كنيم. وي همچنين در مورد نوع تعامل آينده روسيه با دولت جديد امريكا نيز گفت: بعيد است كه پوتين به فردي مثل ترامپ اعتماد كند، گرچه روس‌ها به دولت ترامپ نسبت به دولت اوباما اميدواري‌هاي بيشتري دارند ولي از گفت‌وگوهايمان با مقامات روسي اين طور استنباط مي‌كنيم كه ‌آنها اميد قطعي به ترامپ نبسته‌اند.نویسنده:
پيگير شكايت دولت از برخي نمايندگان هستيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/22
پيگير شكايت دولت از برخي نمايندگان هستيم


معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: مواردي در مورد شكايت دولت از نمايندگان وجود دارد كه معاونت حقوقي پيگير آن است. دولت از ابزارهاي قانوني خود استفاده مي‌كند اما اينكه چقدر مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد در صلاحيت دولت نيست.

حسينعلي‌اميري در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه نظر دولت در مورد بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش، وزير علوم و وزير كار چيست؟ گفت: اين درخواست‌ها ناشي از يك‌سري بحث‌هاي محلي و منطقه‌يي بود كه تقريبا حل شده است. او در مورد جزييات ديدار فراكسيون اميد با رييس‌جمهور كه قرار است به زودي برگزار شود، گفت: آقاي رييس‌جمهور هر زمان كه بتواند ملاقات با فراكسيون‌ها و نمايندگان مجلس را در دستور كار خود قرار مي‌دهد تا الان هم برخي از كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها و هيات رييسه مجلس با رييس‌جمهور ملاقات كرده‌اند. بنا بر اين است كه ملاقات فراكسيون‌ها با رييس‌جمهور ادامه پيدا كند ما هم درحال برنامه‌ريزي براي اين ملاقات‌ها هستيم. معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: بارها آقاي رييس‌جمهور و معاون اول در جلسات تاكيد كردند و من هم بارها مطرح كرده‌ام كه تعامل خوبي بين مجلس و دولت وجود دارد. اين تعامل شامل تعامل دولت با فراكسيون‌هاي مجلس نيز مي‌شود. ما همواره به ارتقاي اين تعامل‌ها معتقديم و تلاش مي‌كنيم اين تعامل‌ها به سطح بالاتري ارتقا پيدا كند. او در مورد نطق كريمي‌قدوسي عليه دولت و اينكه گفته شده دولت در رابطه با اين هجمه‌ها منفعلانه عمل مي‌كند، تاكيد كرد: دولت از ابزارهاي قانوني خود استفاده مي‌كند. ابزاري كه دارد اين است كه به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اين موارد را اعلام كند كه معاونت حقوقي دولت اين كار را انجام مي‌دهد.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/22
روي موج خبر


 اختصاص ۲۰ميليارد تومان براي خسارت آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان-پايگاه اطلاع‌رساني دولت|با تصويب هيات وزيران مبلغ ۲۰۰ميليارد ريال براي پرداخت خسارت و هزينه‌هاي عملياتي وقوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي‌گيرد. در بخشي از متن مصوبه هيات وزيران آمده است: «۱- مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰۰) ريال به‌صورت هزينه‌يي از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، براي پرداخت خسارت و هزينه‌هاي عملياتي وقوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي‌گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.»

 تاكيد بر استفاده از امكانات فضاي مجازي در انتخابات-ايرنا| وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: امكاناتي كه در عرصه فضاي مجازي ايجاد شده مي‌تواند به صورت برابر در خدمت تبليغات انتخاباتي نامزدها قرار گيرد. محمود واعظي ديروزدر پايان سفر 2 روزه خود به استان خراسان رضوي افزود: در دنياي امروز كشورها هزينه‌هاي گزاف گذشته براي تبليغات در قالب چاپ بنر، بروشور، روزنامه و از اين قبيل را نمي‌پردازند. وي اظهار كرد: در كشور ما هم بايد امكانات ايجاد شده در عرصه فضاي مجازي در خدمت انتخابات قرار گيرد تا فرصت برابر و ارزان براي همه فراهم شود.

 وزير كشور بر پاسداشت حق‌الناس تاكيد كرد-ايسنا| رحماني‌فضلي، وزير كشور در آخرين يادداشت خود در صفحه اينستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقي بالاتر از اينكه توفيق خدمت به خود را براي توشه آخرت ما فراهم كرده‌اند. در بخشي از اين يادداشت آمده است: « انتظارات مردم از مسوولان حقي است كه بايد با شهامت و درايت و مجاهدت شبانه‌روزي در تحقق آن كوشيد و هر آنچه در توان داشت خاضعانه انجام داد، تلاش براي اجراي اقتصاد مقاومتي براي ايجاد توسعه متوازن و متعادل مهم‌ترين عامل رضايتمندي مردم و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و تهديدهاي ملي است كه در پناه حمايت و همراهي صادقانه مردم تحقق‌پذير خواهد بود.»

 استيضاح وزير كار در مجلس كليد خورد-فارس| طرح استيضاح علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با امضاي بيش از 30 نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي كليد خورد. قرار است اين طرح طي روزهاي آتي تقديم هيات رييسه مجلس شود. استيضاح‌كنندگان عدم توجه وزير به وضعيت كارگران و مشكلات آنها را علت اصلي اين استيضاح عنوان كرده‌اند.

 ديدار هيات پارلماني ايران با وزير تجارت خارجي و روابط اقتصادي بوسني و هرزگوين-ايسنا| هيات پارلماني ايران در ادامه سفر به بوسني و هرزگوين امروز با ميركو شاروويچ وزير تجارت خارجي و روابط اقتصادي بوسني و هرزگوين ديدار و گفت‌وگو كردند. در اين ديدار، وزير تجارت خارجي و روابط اقتصادي بوسني و هرزگوين با ابراز رضايتمندي مناسبات دو كشور به خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري بر لزوم تقويت قرارداد انجام معاملات تجاري بين دو كشور تاكيد كرد و خواستار افزايش اين مناسبات شد. هيات پارلماني ايران به رياست علاء‌الدين بروجردي و با همراهي فلاحت‌پيشه و علوي از اعضاي كميسيون امنيت ملي در ابتدا به صربستان سفر كرده و در آنجا با برخي مقامات اين كشور ديدار و گفت‌وگو داشتند و در ادامه از روز گذشته به بوسني و هرزگوين سفر كرده‌اند.

 قانون‌گريزي حتي از روي خيرخواهي و مصلحت هم كه باشد، درست نيست- ايرنا| علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در دومين نشست هشتمين مجلس دانش‌آموزي، مشكلات كشور در چند سال گذشته را قانون‌گريزي دانست و گفت: قانون‌گريزي حتي از روي خيرخواهي و مصلحت هم كه باشد، درست نيست. وي اظهار كرد: اگر ما ملاك را قانون قرار ندهيم و استفسارهاي شخصي ملاك قرار گيرد، انضباط كشور از بين مي‌رود و دچار آسيب و نقصان مي‌شود. وي ادامه داد: اگر كسي مي‌خواهد نقدي انجام دهد بايد نقد منصفانه باشد، نقد منصفانه در طرف مقابل تاثير خواهد گذاشت، وقتي نقدشونده احساس كند اين شخص هم نقاط منفي و هم نقاط مثبت را مي‌بيند، روي او تاثير خواهد گذاشت.

 اگر كار ضروري نداريد به تركيه سفر نكنيد- ميزان| بختيار اسدزاده سركنسول ايران در استانبول تركيه اعلام كرد: تركيه، تركيه سابق نيست، تغيير كرده و ناامن شده است، اگر كار ضروري نداريد به تركيه سفر نكنيد. وي ضمن اشاره به آتش زدن تريلي‌هاي ايراني و به قتل رساندن راننده‌هاي آنها در جنوب شرق تركيه اضافه كرد: دولت تركيه با وجود پيگيري‌هاي ما غرامتي به خانواده‌هاي رانندگان پرداخت نكرده است. اسدزاده همچنين با بيان اينكه وضعيت تركيه بعد از كودتاي نافرجام آن به‌شدت ناامن شده و افرادي از داعش هر ازگاهي اقدام به بمب‌گذاري مي‌كنند، گفت: برخي ايرانياني كه به اميد مهاجرت به اروپا ابتدا به تركيه مي‌آيند تا سپس به كشورهاي اروپايي بروند، طعمه كلاهبرداران قرار مي‌گيرند.نویسنده:

  ماليات Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 هزار
  300 شناسايي مالياتي
  جديد دولت
  مودي طلبكاران مالي منابع ركود از
  جلوگيري شناسايي اعالم با مالياتي امور سازمان كل
  رييس مالياتي درآمدهاي گفت: مالياتي جديد مودي هزار
  ۰۰۳ اين در سود نرخ هستند عضو روه ار كگ اين در نمايندگاني مركزي، بخش اما نداشت. وجود ارهيي شدند گذاري رخ بازار نرخ هايي بده تسويه كه است اين اوراق اين نقش كند. استفاده دولت| هاي بدهي دفتر بناني|مدير
  مهدي يابد. افزايش آينده سال
  در نظر در با گرفتيم نظر در را درصد ۱5 عدد ما شود. تعيين كارگروه طلبكار به تحويل اوراق آنها اصلي كاركرد االن كه اوراق از ديگري دار ان زم است، نداشته مشخصي بندي ان زم برنامه اين از پيش كه پيش تا است المي اس مالي ابزارهاي از يكي صكوك
  اوراق به اشاره با ژاد وي تن سيدكامل ايبنا، گزارش
  به او به را نقدي منابع اگر هستيم بدهكار فردي به وقتي اينكه گرفتن پاييني نرخ است، جاري هاي بده به قبلي هاي بدهي تبديل ثانويه بازار در را آنها وان اوراق اين دارنده ضمن در كند. توسط محدود صورت به كند، ورود مورد اين در دولت اينكه
  از درآمدهاي ميزان 95 سال در گفت: اصناف
  ماليات دادن قرار با يوانست مت فرد كه را سودي يوانيم مت حداقل دهيم نم منتشر بانكي سيستم در دولت كه مشاركت- اوراق نرخ مثال دارند. به ما قبال اگر كند. آزاد را خود نياز مورد نقدي منابع روشد ببهف دولت ورود اما شد. انجام سرمايه بازار در خصوصي
  بخش در گرفته پيشي گذشته هاي سال به نسبت
  مالياتي به توجه با كنيم. تامين او براي آورد دست به بانكي سيستم در منابع تحويل براي كه صكوكي اوراق مورد در است. 5۱درصد است- كرده صرفا بدهي اين بوديم بدهكار مبلغي پيمانكاران، يا بانكي سيستم رفع قانون اساس بر 49۳۱ سال در بار نخستين براي اوراق
  انتشار بود. خواهد شكل همين به روند اين 9نيز
  سال ۳5 هاي ره تبص اصالح با تورم فعلي نرخ حفظ ما داز چان اينكه سود نرخ معادل شناور، درصد ۱5 نرخ هيم كرد تعيين طلبكارها به قبال در افراد اين االن داشت، وجود ادعا صورتحساب قالب در تومان 5ميليارد ۰۰ ارزش به دولت گرفت صورت توليد
  موانع اين بيان با كشور مالياتي امور سازمان كل
  رييس نرخ كاهش بانكي سيستم مشكل حل بودجه قانون اصالحيه ۶۳ زمان هر يعني است؛ اعتبار پول شوراي مصوب بانكي هاي رده سپ آن فروش با يتواند كه يكنند دريافت بهاداري ورقه خود، بدهي اساس بر 95 سال در اتفاق، اين از بعد كرد. منتشر اوراق اين
  از درآمدهاي كرد: اظهار ملت خانه خبرگزاري به
  مطلب از بازارها بقيه در سود كاهش آن تبع به بانكي بين فضاي در سود كم هم نرخ اين كند پيدا كاهش بانكي هاي سپرد سود نرخ كه غيرپوياي هاي بده درواقع كند. تامين را نياز مورد نقدي منابع انتشار بودجه، قانون اصالحيه بودجه قانون در موجود
  احكام يابد. مي افزايش 95 سال به نسبت ۶9 سال در
  مالياتي اين كارگروه بندي جمع است، بانكي هاي سپرده سود كاهش جمله جنبه كرد. توجه رخگذاري موضوع به بايد جنبه دو از يود. م ش كه ميشود يي معامله قابل پويا هاي بدهي به تبديل افراد، به بازار در كه اجاره صكوك از غير به سال اين در شد آغاز صكوك
  اوراق آينده سال بودجه قانون در عوارض مالياتي
  درآمدهاي با آينده سال براي يعني شود داده قرار شناور سود نرخ كه شد است. دولت نفع به سود نرخ بودن پايين مسلما كه است اين اول يكند. جلوگيري افراد اين مالي منابع ركود از كرد. استفاده نيز مرابحه صكوك از دولت شد، 49ملياتي
  سال اميدواريم كه شده بيني يش تومان ميليارد
  5۱۱هزار در است ممكن بسا چه نكنيم، تعهد ايجاد دولت براي درصد ۱5 نرخ تمام بهاي معادل حداقل، بايد دولت كه است اين دوم جنبه اما سود مساله كنيم، مي منتشر ما كه خزانه اسناد مورد در صكوك اوراق خزانه اوراق انتشار با دولت يود، گفته
  اينكه كند. پيدا
  تحقق هاي ال طي وقتي لذا باشد. درصد ۰۱ سود نرخ آينده سال چند اوراق، انتشار براي كند. حفظ را او خريد قدرت طلبكار، پول شده سودي دارنده به اوراق اين بابت ال اص چراكه نيست؛ مطرح از بيندازد، بعدي تهاي دول گردن به را خود تعهدات دارد
  قصد عدم جامعه فضاي مديريت درباره ژاد وي
  تقن پيدا كاهش ازارها در نرخ شود اس منت ما اقتصادي شرايط آينده يك هر از كه دارد وجود اجاره اوراق انتشار كارگروه نام به ارگروهي الزم كه آن از قسمتي صكوك اوراق مورد در شود. نم پرداخت چه اوراق انتشار با چه دولت تعهدات چراكه است؛ شده رد
  اساس مالياتي درآمدهاي افزايش از افكارعمومي
  تاثيرپذيري كرد. خواهد پيدا كاهش نيز دولت اوراق نرخ كند، بانك بورس سازمان برنامه سازمان اقتصاد وزارت نهادهاي از به بايد بگيرد، قرار استفاده مورد نقدي صورت به آن منابع وده اوراقب از تعهدات پرداخت براي دولت دارد. وجود آنها انتشار
  بدون 95 سال در ردهايم اعالم همواره ما كرد:
  تاكيد درآمدهاي افزايش كه كرديم اجرايي را شعار اين
  نيز موديان بر فشار بر مبنايي شرايطي هيچ تحت داد
  مالياتي نشان بودجه خرج دخل از مركزي بانك
  گزارش نيست.
  موجود طريق چند از ايم رده سعي كرد: خاطرنشان
  وي از يكي كه كنيم تامين را مالياتي درآمدهاي
  افزايش از دهيي عم بخش كه است مطالبات وصول ها راه ماه
  اين 10 در بودجه كف از عملياتي تراز
  عبور ۳۱هزار نيز آينده سال در شده وصول امسال
  آنها روي بايد كه است توجهي قابل رقم كه تومان
  ميليارد شويم. متمركز
  آن از كه بوده تومان 52يليارد ۳هزار ميزان به آبايي| الهام اقتصادكالن|
  گروه افزايش ديگر روش اينكه بيان با اقتصاد وزير
  معاون دي تا تومان ميليارد ۰۶5 ۳هزار مصوب ميزان قانون براساس رفت انتظار كه حالي
  در دستي صورت به كه است واحديابي مالياتي
  درآمدهاي نخست ماهه ۰۱ طي همچنين است. عقب امسال، 131هزار ماه دي پايان تا دولت 95
  بودجه مبارزه افزود: ود، دنبال سازمان در مكانيزه
  و تومان ميليارد ۰۳۶ مستغالت ماليات بخش از سال اما باشد داشته درآمد تومان ميليارد 900
  و هاي برنام جزو نيز مالياتي فرار با دايمي جدي
  قاطع، جمع گزارش، اين پايه بر است. شده ستاني ات مالي مدت در دولت داد، نشان مركزي بانك
  گزارش زمينه اين در هايي موفقيت نيز امسال كه ماست
  اصلي ۸۳ رقم امسال دي تا شده اخذ مستقيم اتهاي مالي يعني رقم اين از 87درصد توانسته
  يادشده 4هزار گفت توان كه وري به آوردهايم؛ دست
  به مصوب به نسبت كه بوده تومان ميليارد ۰۰5 هزار محقق را تومان ميليارد 230 هزار 103
  معادل مبارزه طريق از جاري سال درآمدهاي از تومان
  ميليارد عقبافتادگي ماهه، ۰۱ تومان ميليارد ۰4 24هزار سال پاياني روزهاي به شدن نزديك با
  كند. تكميل جديد موديان شناسايي مالياتي، فرار
  با غيرمستقيم هاي ماليات عملكرد كل جمع دارد. ،95 بودجه قانون برمبناي كه شرايطي در
  و است. اطالعاتي هاي
  بان هزار ۶۳ رقم جاري سال نخست ماهه ۰۱ در 380 هزار 157 جاري سال پايان در بايد
  دولت افزايش به اشاره با مالياتي امور سازمان كل
  رييس هزار 45 دوره اين در مصوب رقم تومان ۰۸۱يليارد 01ماهه آمار كند، كسب درآمد تومان
  ميليارد كرد: خاطرنشان آينده سال در مالياتي درآمدهاي
  ميزان در دولت اتستاني مالي كل جمع است. تومان ميليارد درآمد رقم شكاف شدن بيشتر از مركزي
  بانك اوليه آثار شده آغاز 95 سال از كه جامعي طرح
  در تومان ۶ميليارد ۰9 هزار 74 جاري سال اول ماهه ۰۱ است، شده مصوب بودجه قانون در آنچه با
  دولت جديد مودي ۰۰۳هزار ميكنيم مالحظه را هبرداري
  بهر درآمد كسري شده، بيني پيش رقم نسبت به كه بوده نتوانسته دولت گرچه بين، اين در دهد.
  خبر است. شده شناسايي
  مالياتي ميدهد. نشان را مالياتي نخست ماهه 10 براي شده شبيني پي
  درآمدهاي درآمدهايش ميزان اما كند محقق را جاري تحليلي
  اخبار
  سال هاي نسبت 94 سال مشابه مدت با مقايسه در مدت اين
  در بودجه وضعيت از مركزي بانك اخير گزارش 01ماهه در دهد. نشان را درصدي 29.2
  افزايش نشان جاري سال نخست ماهه ۰۱ در دولت عمومي افزايش مالياتي درآمدهاي جاري، سال
  نخست هاي پرداخ به درآمدها نسبت مدت اين در يدهد مشابه مدت عملكرد به نسبت را
  4.82درصدي است حالي در اين است. بوده ۶درصد 4.5 يي هزينه ساير براي رقم اين اند رده 49جربه پررونقترين
  سال ايران بودجه، قانون در زماني بازه اين براي مصوب رقم كه است. بوده 4.13درصدي افزايش هم منطقه
  درآمدها در
  كشور به تها ماليا نسبت همچنين است. بوده درصد
  ۶.۳7 كه حالي در است .74درصد يي هزينه هاي پرداخت دولت خرج دخل جزئيات امور اداري سازمان رييس جمهور ريي
  معاون شده بيني پيش درصد ۶.۸4 نسبت اين بودجه قانون در مالياتي درآمد تومان ميليارد زار 75 جاري سال نخست ماهه ۰۱ براي 95 بودجه قانون است. بوده تومان 2ميليارد ۰۱ 97۱هزار بودجه قانون عمومي بودجه وضعيت از مركزي بانك
  گزارش نفت گرفتن نظر در بدون كرد: اظهار كشور
  استخدامي هاي داراي واگذاري درآمدها مجموع نسبت است. درآمدهاي از مركزي بانك گزارش جزئيات گزارش اين است. بوده تومان ميليارد 27۰ ۶۶هزار امسال ابتداي از دولت جاري هاي هزين حال، اين با آن از حاكي جاري سال ابتدايي ماهه ۰۱ در
  دولت كشور در اقتصاد 5درصدي رشد شاهد مدت اين
  طي تملك يي هزينه هاي پرداخت مجموع به يي سرمايه هزار ۸7 از دولت كه است آن از حاكي دولت مالياتي نفت از حاصل منابع كه است آن از حاكي همچنين با مقايسه در را درصدي ۶.۰2 افزايش ماه دي پايان تا ماليات دريافت محل از دولت مدت اين در كه
  است است. نظير بي خود نوع در كه
  هستيم سال نخست ماهه ۰۱ در هم هيي سرماي يهاي داراي ۰۱ماهه براي كه مالياتي درآمد تومان 4يليارد ۰م جاري سال نخست ماهه ۰۱ در نفتي هاي رآورده يدهد. نشان 94 سال مشابه مدت درآمدها، ساير محل از تومان ۶ليارد مي ۰9
  47هزار هجدهمين در انصاري جمشيد ايسنا، گزارش
  به است حالي در اين است. بوده درصد ۸7.۶ جاري تومان ۶ميليارد ۰9 47هزار جاري، سال نخست دولت براي درآمد تومان 2ميليارد ۰۱ 94هزار است. كرده كسب درآمد تومان ۰45ميليارد
  ۸2هزار اينكه بيان با غربي آذربايجان مقاومتي اقتصاد
  جلسه بوده درصد 2.7 نسبت اين بودجه قانون در كه ماهه ۰۱ گزارش بررسي است. كرده محقق را آن مدت با مقايسه در رقم اين كه است داشته همراه به ماهه 12 مصوب از ماهه 10 عملياتي تراز عبور ماليات اخذ محل از مدت اين در بايد دولت حال، اين
  با ترين رونق پر ايران المللي، بين هاي بانك گزارش
  طبق يي سرمايه هاي دارايي تملك نسبت همچنين است. دولت مالياتي درآمدهاي وضعيت از مركزي بانك يدهد. نشان را درصدي افزايش گذشته سال مشابه ۰۱ماهه در مركزي، بانك اعالم جديدترين براساس دست به درآمد تومان ميليارد 7۸هزارو ميزان
  به شاهد جاري سال ماه در گفت: است، منطقه در
  كشور جاري سال نخست ماهه ۰۱ در خام نفت فروش به تومان 75ميليارد هزار ۳۳ از كه دهد نشان 95هزار منفي به عملياتي تراز جاري سال نخست از درصد ۶۸ تقريبا توانسته اساس، اين بر كه آورد
  م درصدي 4.5 كشاورزي، حوزه در درصدي 7.5
  رشد بودجه قانون براساس كه حالي در بوده درصد 47.4 در شده پيشبيني حقوقي اشخاص ماليات درآمد عمراني بودجه ناكامي ديگر بار در رقم اين كه حالي در رسيده تومان يليارد ۰۶۱ امسال نخست ماهه ۰۱ براي خود مالياتي دفگذاري
  ه نشانگر كه بوديم درصدي 5.۰۱ خدمات حوزه
  در نسبت همچنين بود. مي درصد 9.۸7 بايد رقم اين هزار 24 امسال نخست ماهه ۰۱ طي جاري، سال خرج دخل از مركزي بانك اخير گزارش اما 74هزار منفي جاري سال نخست ماهه ۰۱ براي بودجه ساير محل از دولت منابع حال، عين در كند. محقق
  را كشور خروج براي اميد تدبير دولت مثبت هاي
  فعاليت يي هزينه هاي پرداخت به يي سرمايه هاي دارايي تملك طي بخش اين در شده محقق تومان ميليارد 54۰ نشان را تحقق از عمراني بودجه ناكامي ديگر بار بودجه، منفي 95 سال كل براي تومان ميليارد 27۰ سال نخست ماهه ۰۱ براي 95 بودجه در
  درآمدها است. اقتصادي ركود
  از اعالم درصد 5.۰۱ جاري سال نخست ماهه ۰۱ در است. شده محقق رشد ۳.۳2درصد امسال نخست ماهه ۰۱ در يرفت انتظار كه حالي در دهد. تراز ترتيب، بدي است. تومان ميليارد ۰۸۳ ۶5هزار شده بيني پيش تومان ميليارد ۰۰9 44هزار
  جاري بسزايي نقش ماكو آزاد منطقه اينكه بر تاكيد با
  وي بودجه قانون در نسبت اين كه حالي در است. شده بر ماليات تومان ميليارد ۰7 هزار ۱4 همچنين ۱9۰ ۱4هزار رقم به عمراني تهاي پرداخ جاري سال كه رقمي از جاري، سال نخست ماهه ۰۱ در عملياتي تنها يادشده محل از مدت اين در كه حالي در
  است، به دروازهيي منطقه اين گفت: دارد، منطقه توسعه
  در است. شده گرفته درنظر درصد 9.۶ بيني پيش رشد 2.۶2درصد با جاري سال در درآمد ۳درصد تنها شده ياد مدت در اما برسد تومان ميليارد بار شد تر منفي هم بود شده بيني پيش سال كل براي با كرده كسب درآمد تومان 45يليارد
  ۸2هزار به بايد آن هاي ظرفي از جهت اين به اروپاست
  سوي نزديك سال پاياني روزهاي به كه حالي در ميليارد ۸5۰ هزار ۱۱ ميزان به ماه دي تا كه شده تحقق تومان ۰5۶ميليارد ۶۱هزار معادل رقم اين از بودجه در آنچه با دولت خرج دخل كه داد نشان ديگر 95 بودجه قانون ذاريهاي دف از درصدي، ۳۶
  تحقق كرد. استفاده
  خوبي در كه است مواجه تي عمليا تراز با دولت ميشويم، حقوق از ستاني ماليات است. شده محقق تومان ماهه ۰۱ در دولت عمراني هاي پرداخ است. يافته ندارد. همخواني شده مصوب است. گرفته
  فاصله بودجه برنامه سازمان رييس جلسه اين ادامه
  در سال كل براي شده بيني پيش رقم از هم ۰۱ماهه 4هزار امسال اول ماهه ۰۱ در عمومي بخش كاركنان را 5.۸۱درصدي كاهش حالي در جاري سال نخست نشان بودجه خرج دخل از مركزي بانك گزارش نخست ماهه ۰۱ در دولت خرج دخل
  جزئيات هاي اه دستگ ۱۱روژه اينكه به اشاره با غربي
  آذربايجان مانند هم، امسال بنابراين است شده تر منفي كاركنان بخش اين در بوده تومان 2يليارد ۰۱م كرده تجربه گذشته سال مشابه مدت با مقايسه در هاي داراي واگذاري محل از دولت درآمد دهد دولت جاري هزينه دهد مي نشان همچنين جاري
  سال شده بررسي نظر مورد هاي شاخ با استان
  اجرايي كه رسيد خواهد پايان به حالي در ديگر هاي ال س ماليات تومان ميليارد 75۰ هزار خصوصي بخش 75هزار سال پايان تا بايد بودجه قانون براساس كه 94هزار جاري سال نخست ماهه ۰۱ در يي سرمايه بوده تومان ۸يليارد ۰5 75۱هزار يادشده مدت
  در گرفته انجام جلسات اين در كه مهمي اقدام گفت:
  است، ندارد. همخواني هم با بودجه خرج دخل هم ار اي امسال اول ماهه ۰۱ در مشاغل ماليات هاند. پرداخت يابد. اختصاص بخش اين به تومان ۰۸4ميليارد در مصوب رقم حال اين با است. تومان ۰۶5ميليارد در مدت اين براي مصوب رقم كه است درحالي
  اين مقاومتي اقتصاد پايلوت عنوان به تكاب معرفي
  است، بود.
  استان شده جذب خزانه اسناد همه داد: ادامه حضرتي
  ناصر ودهايم. كشور برتر استان جزو راستا اين در يدهد
  است گزارش آينده سال در ايران اقتصاد داز ان چش 95 اقتصاد وضعيت از
  «تعادل» ماكو آزاد منطقه مديرعامل جلسه اين ادامه
  در احداث گفت: منطقه اين هاي پتانسيل بازشماري
  ضمن مورد استراتژيك كالهاي سازي ره ذخي صادراتي، پايانه 96 رشد درباره 2دگاه دي ماكو بزرگراه ماكو فرودگاه از اوليه رداري ره به از،
  ني است. شده انجام مدت اين طي
  بازرگان در شيفت يك آينده سال در ايران اقتصاد آنكه با ديدگاه اين مطابق حدود ميعانات خام نفت صادرات از ناشي منابع تومان ۰۰۳۳ معادل اقتصادكالن|
  گروه تجارت معدن صنعت، سازمان رييس ادامه
  در داشت خواهد غيرنفتى بخش به نفتى بخش از اقتصادى رشد نرخ موتور اليحه در كه ارقامي شده فرض روز در بشكه زار ۰۰5 2ميليون سر پشت رشدي جهش با را جاري سال ايران
  اقتصاد جلسه يك روز دو هر ازاي به گفت: غربي
  آذربايجان پركردن جهت در تالش از ناشي ايران اقتصادى رشد نرخ كماكان اما در اقتصاد وزارت ثا، بح اين از بعد حال است. شده تعيين ۶9 بودجه هاي ظرفي از استفاده آن اصلي محركه موتور كه
  گذاشت كشوري سوم رتبه جلسات تعداد نظر از كرديم
  برگزار همين به است گذشته هاى ال در شده ايجاد خالى تاى ظرفيه ۶5 تا ۰5 حدود در را 7۱۰ سال براي نفت بشكه هر قيمت گزارشي يمها تحر سد پشت سال طي كه هايي ظرفي بود؛
  نفتي هستيم. دارا
  را نرخ يتوان خالى، تهاى ظرفي اين شدن پر با مرور به كه است دليل است. كرده بيني پي دالر اتفاق كارشناسان آينده سال براي اما بود. مانده
  مسكوت فقره ۰۸۸ اينكه بيان با اسكندري
  جعفرصادق پيشبينى كاهشي را 79۳۱ ۶9۳۱ الهاى در را ايران اقتصاد رشد اقتصادي امور معاونت اقتصادي اطالعات مديريت سازي دل دفتر لذا شد، خواهد پر زيادي حدود تا ظرفيت اين كه دارند
  نظر است، شده انجام جاري سال در جرايم
  بخشودگي سرمايه تشكيل رشد نرخ نيز ادعا اين براى اقتصادى قوى شاهد كرد. جهاني بازار وضعيت به نگاهي عنوان با گزارش اين ارائه با وزارتخانه اين از بايد داخلي ناخالص توليد افزايشي حركت نگهداشت
  براي پرداختي تسهيالت تعداد نظر از غربي آذربايجان
  گفت: 7درصد .2 كشور كه حالى در كه است امسال ماه طى ناخالص ثابت بشكه هر قيمت ۶۱۰2 دسامبر در كرد: اعالم ۳۱ 95 ماه دي در نفت گرفت. كمك مولدترند، هم حكما كه اقتصاد ديگر خشهاي
  ب داراست. را كشوري
  رتبه كشور در ثابت سرمايه تشكيل رشد نرخ است، كرده تجربه را رشد نرخ رسيد بشكه هر در دالر 52.2 به افزايش درصد 9.۳۱ با WTI نفت نوع دو سال در ايران اقتصادي رشد خصوص در كل طور
  ب رشد نرخ حالى در ايران اقتصاد ساده بيان به است. بوده د4 درص منفى 75.۳5 رشد، درصد 7.۸۱ با نيز شمال درياي برنت نفت بشكه هر قيمت رشد اول، ديدگاه به نزديك كارشناسان دارد. وجود
  ديدگاه اسالمي خزانه اسناد
  تسويه هگذارى سرماي رشد نرخ كه كرده 59۳۱ربه تج سال در را درصد باالى 55.9۱دالر با ۶۱۰2 دسامبر در اوپك نفت بشكه هر همچنين بود. دالر باعث كه آورند نظر در شوكي منزله به را جاري سال
  نفتي اين بيانگر پراهميت نكته اين است بوده 4درصد منفى كشور در رشد درصد 2.۱ با نيز ايران نفت بشكه هر بود دالر 7۶.۱5 رشد شد، خواهد آينده هاي ال در شها بخ ديگر در اقتصاد خزانه
  تحرك اول
  اولويت صورت در ايران اقتصاد خالى هاى ظرفي شدن پر با كه است نكته سال براي خام نفت قيمت بيني پيش آخرين شد. فروخته دالر ۱4.۱5 رشد از خود برآوردهاي براي را درصد تا ارقام ديدگاه
  اين تاكيد با كشور كل دار خزان مالي نظارت معاون طى خارجى عمدتا داخلى گذارى مايه سر گسترده موج نگرفتن شكل در WTI نفت بشكه هر قيمت كه است آن از حاكي ميالدي 7۱۰2 صنعتي توليد نتيجه بيشتر را آن كنند مي ذكر 96
  سال اول اولويت گفت: المي اس خزانه اسناد تسويه بر شدن ميرا رشد نرخ تدريجى كاهش شاهد دوباره آينده، اى ال سه بود. خواهد بشكه هر در دالر 55. تا ۶۶.۰5 بين سال اين رشد ديدگاه اين با موافقت در اقتصاد وزارت ند. دان
  خدمات انتشار از ناشي يهاي بده تسويه كشور، كل داري خزان بود. خواهيم ايران اقتصاد سال در نيز شمال درياي برنت نفت بشكه هر قيمت حال، عين در بيني پيش درصد ميزان به 7102را سال در ايران
  اقتصادي است. بدهي اوراق در گسترده ذارىاى هگ سرماي موانع مرين مهت درباره افراد اين اوپك غير نفت عرضه بود. خواهد دالر 57.9 تا ۶۶.۱5 ميالدي جاري اعتقاد دوم، ديدگاه مشمول كارشناسان مقابل در است.
  كرده اين اعالم با اكرمي اهلل سيدرحم شادا، گزارش به سياست اقتصاد بر حاكم نظم شما شود نم باشد. ديگرى گونه به ايجاد كشور در 4طريق از ذارىها هگ سرماي اصوال كه ىويند مگ كشور ميزان اين كه بود بشكه 4۱.75ميليون روزانه ميالدي ۶۱۰2 سال در ،1395 سال باالى اقتصادى رشد وجود با آينده سال كه
  دارند اوراق فرع اصل بازپرداخت تسويه كرد: اظهار خبر باشيد تنش در خود منطقه جهان با باشيد نداشته قبول را جهان در ايران در اقتصادى كالن هذارى سرمايگ طريق هر كه يشود يرسد. روز در بشكه ۶2.75ميليون به 7۱۰2 سال در اقتصاد دارد قرار شدن ميرا كاهشى مسير در ايران
  اقتصاد برخوردار بسزايي اهميت از دولت توسط منتشره بدهي شعارى نه واقعى قبول قابل هذارى سرمايگ جذب به اميد همزمان هستند: بهرو رو جدى موانع با فعلى شرايط ۸۰.۳۳ميليون ميزان به ۶۱۰2 نوامبر براي اوپك خام نفت توليد آينده هاى ال طى پايدار اقتصادى رشد به رسيدن براى
  ايران بيش مزبور مبالغ پرداخت در دولت حساسيت است باشيد. داشته خارجى تورم حقيقى درآمد كه هد نشان آمارها خانوار: هذارى سرمايگ ۰۱.۶ميليون اوپك طبيعي گاز مايعات توليد سال همين در بود، بشكه تغيير شيفت پارادايم تحول يك به نياز حكمرانى سطح
  در هاست. پرداخ ساير از نارسايي در ريشه كه بانكى شبكه بحران نك: ها با يهگذارى سرما يافته كاهش مرتبا بعد ۶۸۳۱به سال از ايرانى -خانوارهاى رفته در ميليون 42.۶ ميالدي 7۱۰2 براي ميزان اين كه بود روز هر در بشكه دارد. اقتصاد جهان به بنيادين
  نگاه اسناد تسويه براي الزم تمهيدات كليه كرد: تصريح وي ايجاد براى توانى ديگر دارد، كشور اقتصادى حكمرانى ارادايم پران اي خانوار دازهاى پان كاهش به منجر بعد مرتبه در امر اين است است. شده بيني پيش
  بشكه قانون تبصره (ط) بند محل از منتشره اسالمي خزانه نزديك كه اقتصادى در ندارد اقتصاد در تازه ذارى رماي سگ موج انداز انباشت امكان خانوار، اندازهاى مرتب كاهش است. شده 44.49ميليون ميالدي گذشته سال در نفت جهاني تقاضاي ميزان نفت هاي قيمت روند معامالتي«اخزا» نماد با كشور ۳۱كل 94 سال بودجه تامين بانكى شبكه طريق از آن ههاى بنگا مالى تامين ۰9رصد به است. كرده سلب را طريق اين از ها ذارى هگ سرماي افزايش كل ميالدي جاري سال در تقاضا ميزان اين كه بود روز هر در بشكه روند از آمارهايي گزارشي در اقتصاد وزارت «تعادل» گزارش
  به اتخاذ است، 52/2۱/59۳۱ آن سررسيد تاريخ كه (۶ تازه، گذارى يه سرما موج ايجاد جاى به بيمار بانكى شبكه ويد، شم نفت جهانى قيمت شديد كاهش دولتى: هاى يهگذار سرما شد. خواهد بشكه ۰۶.59ميليون مطابق حدودي تا كه است داده جهاني نفت آينده كنوني هاي
  قيم بدون مقرر موعد در يسابق ال كم اسناد اين شده بكشد. زير به خود با را اقتصاد لههمه هچا سيا همانند تواند مي تنها نويسي بودجه بيمار ساختار كشور جارى ينه ها هز شدن بزرگ ميالدي گذشته سال در ايران اقتصاد، وزارت گزارش اساس بر خام نفت بشكه هر قيمت دولت است. ۶9 سال بودجه برآوردهاي
  با دارندگان آخرين حساب به آن وجه تسويه تاخير، حكمرانى پارادايم تغيير عدم صورت در افراد اين نظر از اوصاف اين با چندين گسترده، جههاى بود كسرى گذشته هاى سا در ها دولت داشت. خواهد اقتصادي رشد درصد نيز 7۱۰2 سال براي درصد 2.4 اين است. گرفته نظر در 55دالر ميزان به را آينده سال بودجه
  در شد. خواهد پرداخت هر انتخاب وجود با آينده، الاى سه طى كشور اقتصادى سياسي كاسته را هذارى سرمايگ تازه موج ايجاد در دولت توان كه است سال به 7۱۰2 سال در جهاني اقتصادي رشد كه شده برآورد همچنين عدم دولت خوشبيني بر مبني زيادي هاي واكن اليحه در
  رقم اسناد كليه نيز اين از پيش تا كرد: خاطرنشان وي وجود با آينده سال جمهورى رياست انتخابات در سمهورى رييج به دولت سنگين بدهى دولت نفتى درآمدهاى شديد كاهش است. هند درصد، 9.۰ روسيه درصد، 2.۶ چين براي باشد. ۳درصد .2 ميزان روند به توجه با كه كريدند استدال منتقدان برانگيخت. آن
  تحقق (5)) «اخزا» تا (۱ («اخزا» شده منتشر اسالمي خزانه ميرا كاهشى مسير در ايران 59۳۱تصاد اق سال باالى اقتصادى رشد دولت عمال دولت، باالى هاى هزين ايران اقتصاد مختلف شهاى بخ است. شده بيني پيش اقتصادي رشد درصد 4.۰ نيز برزيل درصد ۱.7 اكنون آنچه از نفت براي تقاضا كه يرسد نم نظر به جهاني
  اقتصاد اسناد است، گفتني اند. شده تسويه مقرر سررسيد در ههاى برنام تغيير ديگر كه است تلخى واقعيت اين دارد قرار شدن كشور در هذارى سرمايگ تازه موج ايجاد براى ممكن اى هن گزي از را كسري با را دولت دالري 55 نفت تحقق عدم لذا بگيرد، پيشي
  هست، عنوان به اخير سال چند طول در المي اس خزانه كند جلوگيري ايران اقتصاد شدن ميرا از واند نمت اقتصادى اصالح پارادايم كه است اين واقعيت خارجى: گذارى سرماي است. كرده خارج آتي رشد كاهش عامل گذاري سرماي ضعف هاي پژوه مركز كه گزارشي اساس بر كرد. خواهد مواجه
  بزرگي مورد پيمانكاران به دولت بدهي پرداخت مالي ابزار آينده الهاى طى پايدار اقتصادى رشد به رسيدن براى ايران اقتصاد در خارجى هذارى سرمايگ با بنيادين هصورت كشور بر حاكم سياسي رشد نرخ كه دارند اعتقاد كارشناسان برخي ديدگاه، اين مقابل در رقم به نسبت نفت قيمت از دالر هر كاهش با بود، كرده منتشر
  مجلس بازار در اسناد اين ثانويه معامالت گرفته قرار استفاده نگاه تغيير شيفت پارادايم تحول يك به نياز حكمرانى سطح در به خارجى هذارى سرمايگ جذب دنبال كشورى اگر اصوال است. تضاد واكنشي سياسي رونزا رشدى 59۳۱نرخ سال در ايران اقتصادى عمومي بودجه منابع از تومان ميليارد زار دود مفروض، دالري 55
  .تسا انجام درحال ايران) سرمايه(فرابورس دارد. اقتصاد جهان به بنيادين بايد جهان با تعاملش مدل باشد، خارجى مستقيم گذارى يه سرما ويژه است. بوده يمها تحر ويژه به ته هس يمهاى تحر شدن برداشته به دالر برابري نرخ شا، پژوه مركز گزاره اين در شد. خواهد كاسته دولت
جلوگيري از ركود منابع مالي طلبكاران دولت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/22
جلوگيري از ركود منابع مالي طلبكاران دولت


مهدي بناني|مدير دفتر بدهي‌هاي دولت|

اوراق صكوك يكي از ابزارهاي مالي اسلامي است و تا پيش از اينكه دولت در اين مورد ورود كند، به صورت محدود توسط بخش خصوصي در بازار سرمايه انجام مي‌شد. اما ورود دولت به انتشار اوراق براي نخستين بار در سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون رفع موانع توليد صورت گرفت و دولت به ارزش ۵۰۰ ميليارد تومان از اين اوراق منتشر كرد. بعد از اين اتفاق، در سال ۹۵ بر اساس احكام موجود در قانون بودجه و اصلاحيه قانون بودجه، انتشار اوراق صكوك آغاز شد و در اين سال به غير از صكوك اجاره كه در سال ۹۴ عملياتي شد، دولت از صكوك مرابحه نيز استفاده كرد.

اينكه گفته مي‌شود، دولت با انتشار اوراق خزانه و اوراق صكوك قصد دارد تعهدات خود را به گردن دولت‌هاي بعدي بيندازد، از اساس رد شده است؛ چراكه تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آنها وجود دارد. دولت براي پرداخت تعهدات از اوراق استفاده مي‌كند. نقش اين اوراق اين است كه تسويه بدهي‌هايي كه پيش از اين برنامه و زمان‌بندي مشخصي نداشته است، زمان‌دار مي‌كند. در ضمن دارنده اين اوراق مي‌تواند آنها را در بازار ثانويه بفروشد و منابع نقدي مورد نياز خود را آزاد كند. اگر قبلا ما به سيستم بانكي يا پيمانكاران، مبلغي بدهكار بوديم و اين بدهي صرفا در قالب صورتحساب و ادعا وجود داشت، الان اين افراد در قبال بدهي خود، ورقه بهاداري دريافت مي‌كنند كه مي‌تواند با فروش آن‌ منابع نقدي مورد نياز را تامين كند. درواقع بدهي‌هاي غيرپوياي بازار به افراد، تبديل به بدهي‌هاي پويا و قابل معامله‌يي مي‌شود كه از ركود منابع مالي اين افراد جلوگيري مي‌كند.

 در مورد اسناد خزانه كه ما منتشر مي‌كنيم، مساله سود مطرح نيست؛ چراكه اصلا بابت اين اوراق به دارنده سودي پرداخت نمي‌شود. در مورد اوراق صكوك قسمتي از آن كه لازم بوده منابع آن به صورت نقدي مورد استفاده قرار بگيرد، بايد به نرخ بازار نرخ‌گذاري مي‌شدند و چاره‌يي وجود نداشت. اما بخش ديگري از اوراق كه الان كاركرد اصلي آنها اوراق تحويل به طلبكار و تبديل بدهي‌هاي قبلي به بدهي‌هاي جاري است، نرخ پاييني دارند. مثلا نرخ اوراق مشاركت- كه دولت در سيستم بانكي منتشر كرده است- ۱۵درصد است. در مورد اوراق صكوكي كه براي تحويل به طلبكارها تعيين كرده‌ايم نرخ ۱۵درصد شناور، معادل نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار است؛ يعني هر زمان كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند اين نرخ هم كم مي‌شود. از دو جنبه بايد به موضوع نرخ‌گذاري توجه كرد. جنبه اول اين است كه مسلما پايين بودن نرخ سود به نفع دولت است. اما جنبه دوم اين است كه دولت بايد حداقل، معادل بهاي تمام شده پول طلبكار، قدرت خريد او را حفظ كند. براي انتشار اوراق، كارگروهي به نام كارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد كه از هر يك از نهادهاي وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانك مركزي، نمايندگاني در اين كار‌گروه عضو هستند و نرخ سود در اين كارگروه تعيين مي‌شود. ما عدد ۱۵درصد را در نظر گرفتيم با در نظر گرفتن اينكه وقتي به فردي بدهكار هستيم اگر منابع نقدي را به او نمي‌دهيم حداقل مي‌توانيم سودي را كه فرد مي‌توانست با قرار دادن منابع در سيستم بانكي به دست آورد براي او تامين كنيم. با توجه به اينكه چشم‌انداز ما حفظ نرخ فعلي تورم و با اصلاح تبصره‌هاي ۳۵ و ۳۶ اصلاحيه قانون بودجه حل مشكل سيستم بانكي و كاهش نرخ سود در فضاي بين بانكي و به تبع آن كاهش سود در بقيه بازارها از جمله كاهش سود سپرده‌هاي بانكي است، جمع‌بندي كارگروه اين شد كه نرخ سود شناور قرار داده شود يعني براي ۴ سال آينده با نرخ ۱۵درصد براي دولت ايجاد تعهد نكنيم، چه بسا ممكن است در چند سال آينده نرخ سود ۱۰ درصد باشد. لذا وقتي طي سال‌هاي آينده شرايط اقتصادي ما مناسب‌تر شود و نرخ در بازار‌‌ها كاهش پيدا كند، نرخ اوراق دولت نيز كاهش پيدا خواهد كرد.نویسنده:
عبور تراز عملياتي از كف بودجه در 10 ماه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/22
عبور تراز عملياتي از كف بودجه در 10 ماه
گزارش بانك مركزي از دخل و خرج بودجه نشان داد


گروه اقتصادكلان| الهام آبايي|

در حالي كه انتظار مي‌رفت براساس قانون بودجه 95، دولت تا پايان دي ماه 131هزار و 900 ميليارد تومان درآمد داشته باشد اما گزارش بانك مركزي نشان داد، دولت در مدت يادشده توانسته 78‌درصد از اين رقم يعني معادل 103هزار و 230 ميليارد تومان را محقق كند. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و در شرايطي كه برمبناي قانون بودجه 95، دولت بايد در پايان سال جاري 157هزار و 380 ميليارد تومان درآمد كسب كند، آمار 10ماهه بانك مركزي از بيشتر شدن شكاف رقم درآمد دولت با آنچه در قانون بودجه مصوب شده است، خبر مي‌دهد. در اين بين، گرچه دولت نتوانسته درآمدهاي پيش‌بيني شده براي 10ماهه نخست سال جاري را محقق كند اما ميزان درآمدهايش در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال 94 افزايش 29.2درصدي را نشان مي‌دهد. در 10ماهه نخست سال جاري، درآمدهاي مالياتي افزايش 28.4درصدي را نسبت به عملكرد مدت مشابه سال 94 تجربه كرده‌اند و اين رقم براي ساير درآمدها هم افزايش 31.4درصدي بوده است. جزئيات دخل و خرج دولت

گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در 10ماهه ابتدايي سال جاري حاكي از آن است كه در اين مدت دولت از محل دريافت ماليات 74هزار و 690ميليارد تومان و از محل ساير درآمدها، 28هزار و 540ميليارد تومان درآمد كسب كرده است. با اين حال، دولت بايد در اين مدت از محل اخذ ماليات به ميزان 87هزارو 40 ميليارد تومان درآمد به دست مي‌آورد كه بر اين اساس، توانسته تقريبا 86درصد از هدف‌گذاري مالياتي خود براي 10ماهه نخست امسال را محقق كند. در عين حال، منابع دولت از محل ساير درآمدها در بودجه 95 براي 10ماهه نخست سال جاري 44هزار و 900 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، در حالي كه در اين مدت از محل يادشده تنها 28هزار و 540 ميليارد تومان درآمد كسب كرده و با تحقق 63درصدي، از هدف‌گذاري‌هاي قانون بودجه 95 فاصله گرفته است.

جزئيات دخل و خرج دولت در 10ماهه نخست سال جاري همچنين نشان مي‌دهد هزينه جاري دولت در مدت يادشده 157هزار و 850 ميليارد تومان بوده اين درحالي است كه رقم مصوب براي اين مدت در قانون بودجه 179هزار و 210 ميليارد تومان بوده است. با اين حال، هزينه‌هاي جاري دولت از ابتداي امسال تا پايان دي ماه افزايش 20.6درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال 94 نشان مي‌دهد. عبور تراز عملياتي 10 ماهه از مصوب 12 ماهه

براساس جديدترين اعلام بانك مركزي، در 10ماهه نخست سال جاري تراز عملياتي به منفي 59هزار و 160ميليارد تومان رسيده در حالي كه اين رقم در بودجه براي 10ماهه نخست سال جاري منفي 47هزار و 270 ميليارد تومان و براي كل سال 95، منفي 56هزار و 380 ميليارد تومان است. بدين‌ ترتيب، تراز عملياتي در 10 ماهه نخست سال جاري، از رقمي كه براي كل سال پيش‌بيني ‌شده بود هم منفي‌تر شد و بار ديگر نشان داد كه دخل و خرج دولت با آنچه در بودجه مصوب شده همخواني ندارد.

گزارش بانك مركزي از دخل و خرج بودجه نشان مي‌دهد درآمد دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي در 10 ماهه نخست سال جاري 49هزار و 560ميليارد تومان است. با اين حال رقم مصوب در قانون بودجه 95 براي 10 ماهه نخست سال جاري 66هزار و 270 ميليارد تومان بوده است. اين گزارش همچنين حاكي از آن است كه منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي در 10 ماهه نخست سال جاري 49هزار و 210 ميليارد تومان درآمد براي دولت به‌همراه داشته است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 4درصدي را نشان مي‌دهد. بار ديگر ناكامي بودجه عمراني

اما گزارش اخير بانك مركزي از دخل و خرج بودجه، بار ديگر ناكامي بودجه عمراني از تحقق را نشان مي‌دهد. در حالي كه انتظار مي‌رفت در 10ماهه نخست سال جاري پرداخت‌هاي عمراني به رقم 41هزار و 190 ميليارد تومان برسد اما در مدت ياد شده تنها 34‌درصد از اين رقم معادل 16هزار و 650ميليارد تومان تحقق يافته است. پرداخت‌هاي عمراني دولت در 10 ماهه نخست سال جاري در حالي كاهش 18.5درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده كه براساس قانون بودجه بايد تا پايان سال 57هزار و 480ميليارد تومان به اين بخش اختصاص يابد.

 75هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي

جزئيات گزارش بانك مركزي از درآمدهاي مالياتي دولت حاكي از آن است كه دولت از 87 هزار و 40ميليارد تومان درآمد مالياتي كه براي 10ماهه نخست سال جاري، 74هزار و 690 ميليارد تومان آن را محقق كرده است. بررسي گزارش ۱۰ ماهه بانك مركزي از وضعيت درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه از ۳۳ هزار و 570 ميليارد تومان درآمد ماليات اشخاص حقوقي پيش‌بيني شده در سال جاري، طي ۱۰ ماهه نخست امسال ۲۴ هزار و 540ميليارد تومان محقق شده و در اين بخش طي امسال 23.3درصد رشد محقق شده است.

همچنين ۱۴ هزار و 70 ميليارد تومان ماليات بر درآمد در سال جاري با 26.2درصد رشد پيش‌بيني شده كه تا دي ماه به ميزان ۱۱ هزار و 850ميليارد تومان محقق شده است. ماليات‌ستاني از حقوق كاركنان بخش عمومي در ۱۰ ماهه اول امسال ۴هزار و 210ميليارد تومان بوده و در اين بخش كاركنان بخش خصوصي ۳ هزار و 750 ميليارد تومان ماليات پرداخته‌اند. ماليات مشاغل در ۱۰ ماهه اول امسال به ميزان ۳هزار و 250 ميليارد تومان بوده كه از ميزان مصوب ۳هزار و 560 ميليارد تومان تا دي امسال، عقب است. همچنين طي ۱۰ ماهه نخست سال از بخش ماليات مستغلات 630ميليارد تومان ماليات‌ستاني شده است. بر پايه اين گزارش، جمع ماليات‌هاي مستقيم اخذ شده تا دي امسال رقم ۳۸ هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مصوب 42هزار و 40ميليارد تومان ۱۰ماهه، عقب‌افتادگي دارد. جمع كل عملكرد ماليات‌هاي غيرمستقيم در ۱۰ماهه نخست سال جاري رقم 36 هزار و 180ميليارد تومان و رقم مصوب در اين دوره ۴۵ هزار ميليارد تومان است. جمع كل ماليات‌ستاني دولت در ۱۰ماهه اول سال جاري ۷۴ هزار و 690 ميليارد تومان بوده كه به نسبت رقم پيش‌بيني شده، كسري درآمد مالياتي را نشان مي‌دهد. نسبت‌هاي تحليلي

گزارش اخير بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در 10 ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد در اين مدت نسبت درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي 65.4‌درصد بوده است. اين در حالي است كه رقم مصوب براي اين بازه زماني در قانون بودجه، 73.6‌درصد بوده است. همچنين نسبت ماليات‌ها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي 47.3‌درصد است در حالي كه در قانون بودجه اين نسبت 48.6‌درصد پيش‌بيني شده است. نسبت مجموع درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌يي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي هم در 10ماهه نخست سال جاري 87.6‌درصد بوده است. اين در حالي است كه در قانون بودجه اين نسبت 87.2‌درصد بوده است. همچنين نسبت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به فروش نفت خام در 10ماهه نخست سال جاري 47.4‌درصد بوده در حالي كه براساس قانون بودجه اين رقم بايد 78.9‌درصد مي‌بود. همچنين نسبت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به پرداخت‌هاي هزينه‌يي در 10ماهه نخست سال جاري 10.5‌درصد اعلام شده است. در حالي كه اين نسبت در قانون بودجه 26.9‌درصد درنظر گرفته شده است.

در حالي كه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم، دولت با تراز عملياتي‌ مواجه است كه در 10ماهه هم از رقم پيش‌بيني شده براي كل سال منفي‌تر شده است و بنابراين امسال هم، مانند سال‌هاي ديگر در حالي به پايان خواهد رسيد كه اين‌بار هم دخل و خرج بودجه با هم همخواني ندارد.نویسنده:
2 ديدگاه درباره رشد 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/22
2 ديدگاه درباره رشد 96
«تعادل» از وضعيت اقتصاد 95 و چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال آينده گزارش مي‌دهد


گروه اقتصادكلان|

اقتصاد ايران سال جاري را با جهش رشدي پشت سر گذاشت كه موتور محركه اصلي آن استفاده از ظرفيت‌هاي نفتي بود؛ ظرفيت‌هايي كه طي 6سال پشت سد تحريم‌ها مسكوت مانده بود. اما براي سال آينده كارشناسان اتفاق نظر دارند كه اين ظرفيت تا حدود زيادي پر خواهد شد، لذا براي نگهداشت حركت افزايشي توليد ناخالص داخلي بايد از بخش‌هاي ديگر اقتصاد كه حكما هم مولدترند، كمك گرفت. به‌طور كل در خصوص رشد اقتصادي ايران در سال دو نوع ديدگاه وجود دارد. كارشناسان نزديك به ديدگاه اول، رشد نفتي سال جاري را به منزله شوكي در نظر مي‌آورند كه باعث تحرك اقتصاد در ديگر بخش‌ها در سال‌هاي آينده خواهد شد، اين ديدگاه ارقام 4 تا 5‌درصد را براي برآوردهاي خود از رشد سال 96 ذكر مي‌كنند و آن را بيشتر نتيجه توليد صنعتي و خدمات مي‌دانند. وزارت اقتصاد در موافقت با اين ديدگاه رشد اقتصادي ايران در سال 2017 را به ميزان 4‌درصد پيش‌بيني كرده است. در مقابل كارشناسان مشمول ديدگاه دوم، اعتقاد دارند كه سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار طى سال‌هاى آينده در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد. روند قيمت‌هاي نفت

به گزارش «تعادل» وزارت اقتصاد در گزارشي آمارهايي از روند قيمت‌هاي كنوني و آينده نفت جهاني داده است كه تا حدودي مطابق با برآوردهاي بودجه سال 96 است. دولت قيمت هر بشكه نفت خام در بودجه سال آينده را به ميزان 55دلار در نظر گرفته است. اين رقم در لايحه واكنش‌هاي زيادي مبني بر خوشبيني دولت و عدم تحقق آن برانگيخت. منتقدان استدلال مي‌كردند كه با توجه به روند اقتصاد جهاني به نظر نمي‌رسد كه تقاضا براي نفت از آنچه اكنون هست، پيشي بگيرد، لذا عدم تحقق نفت 55دلاري دولت را با كسري بزرگي مواجه خواهد كرد. بر اساس گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده بود، با كاهش هر دلار از قيمت نفت نسبت به رقم 55دلاري مفروض، حدود 2هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي دولت كاسته خواهد شد. در اين گزاره مركز پژوهش‌ها، نرخ برابري دلار معادل 3300تومان و منابع ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات حدود 2ميليون و 500هزار بشكه در روز فرض شده ارقامي كه در لايحه بودجه 96 تعيين شده است. حال بعد از اين بحث‌ها، وزارت اقتصاد در گزارشي قيمت هر بشكه نفت براي سال 2017 را در حدود 50 تا 56 دلار پيش‌بيني كرده است.

دفتر مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه با ارائه اين گزارش با عنوان نگاهي به وضعيت بازار جهاني نفت در دي ماه 1395 اعلام كرد: در دسامبر 2016، قيمت هر بشكه نفت WTI با 13.9‌درصد افزايش به 52.2 دلار در هر بشكه رسيد و قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز با 18.7‌درصد رشد، 53.57 دلار بود. همچنين هر بشكه نفت اوپك در دسامبر 2016 با 19.55دلار رشد 51.67دلار بود و هر بشكه نفت ايران نيز با 21.2‌درصد رشد 51.41 دلار فروخته شد. آخرين پيش‌بيني قيمت نفت خام براي سال 2017 ميلادي حاكي از آن است كه قيمت هر بشكه نفت WTI در اين سال بين 50.66 تا 55.6 دلار در هر بشكه خواهد بود.

در عين حال، قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز در سال جاري ميلادي 51.66 تا 57.9 دلار خواهد بود. عرضه نفت غير اوپك در سال ۲۰۱۶ ميلادي روزانه 57.14ميليون بشكه بود كه اين ميزان در سال ۲۰۱۷ به 57.26ميليون بشكه در روز مي‌رسد.

توليد نفت خام اوپك براي نوامبر 2016 به ميزان 33.08ميليون بشكه بود، در همين سال توليد مايعات گاز طبيعي اوپك ۶.۱۰ميليون بشكه در هر روز بود كه اين ميزان براي 2017 ميلادي 6.24 ميليون بشكه پيش‌بيني شده است.

ميزان تقاضاي جهاني نفت در سال گذشته ميلادي 94.44ميليون بشكه در هر روز بود كه اين ميزان تقاضا در سال جاري ميلادي 95.60ميليون بشكه خواهد شد.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، ايران در سال گذشته ميلادي 4.2‌درصد و براي سال 2017 نيز 4‌درصد رشد اقتصادي خواهد داشت. همچنين برآورد شده كه رشد اقتصادي جهاني در سال ۲۰۱۷ به ميزان 3.2‌درصد باشد. براي چين 6.2درصد، روسيه 0.9 درصد، هند 7.1‌درصد و برزيل نيز 0.4‌درصد رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است. ضعف سرمايه‌گذاري عامل كاهش رشد آتي

در مقابل اين ديدگاه، برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون‌زا و سياسي و واكنشي به برداشته شدن تحريم‌هاى هسته‌يى به ويژه تحريم‌ها بوده است. مطابق اين ديدگاه با آنكه اقتصاد ايران در سال آينده يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت‌هاى خالى ايجاد شده در سال‌هاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پر شدن اين ظرفيت‌هاى خالى، مي‌توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال‌هاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش‌بينى كرد. شاهد قوى اقتصادى براى اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طى 9ماه امسال است كه در حالى كه كشور ٧.٢‌درصد نرخ رشد را تجربه كرده است، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤‌درصد بوده است. به بيان ساده اقتصاد ايران در حالى نرخ رشد بالاى ٧‌درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرده كه نرخ رشد سرمايه‌گذارى در كشور منفى ٤‌درصد بوده است و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شدن ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه‌گذارى داخلى و عمدتا خارجى طى سال‌هاى آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجى نرخ رشد و ميرا شدن اقتصاد ايران خواهيم بود.

اين افراد درباره مهم‌ترين موانع سرمايه‌گذارى‌هاى گسترده در كشور مى‌گويند كه اصولا سرمايه‌گذارى‌ها از ٤ طريق در كشور ايجاد مي‌شود كه هر ٤ طريق سرمايه‌گذارى كلان اقتصادى در ايران در شرايط فعلى با موانع جدى روبه‌رو هستند:

سرمايه‌گذارى خانوار: آمارها نشان مي‌دهد كه درآمد حقيقى - تورم در رفته -خانوارهاى ايرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا كاهش يافته است و اين امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس‌اندازهاى خانوار ايران شده است. كاهش مرتب پس‌اندازهاى خانوار، امكان انباشت پس‌انداز كل و افزايش سرمايه‌گذارى‌ها از اين طريق را سلب كرده است.

سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى: كاهش شديد قيمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزينه‌هاى جارى كشور و ساختار بيمار بودجه‌نويسي دولت‌ها در سال‌هاى گذشته و كسرى بودجه‌هاى گسترده، چندين سال است كه توان دولت در ايجاد موج تازه سرمايه‌گذارى را كاسته است. كاهش شديد درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگين دولت به بخش‌هاى مختلف اقتصاد ايران و هزينه‌هاى بالاى دولت، عملا دولت را از گزينه‌هاى ممكن براى ايجاد موج تازه سرمايه‌گذارى در كشور خارج كرده است. سرمايه‌گذارى خارجى: واقعيت اين است كه پارادايم سياسي حاكم بر كشور به‌صورت بنيادين با سرمايه‌گذارى خارجى در تضاد است. اصولا اگر كشورى دنبال جذب سرمايه‌گذارى خارجى و به ويژه سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان بايد به گونه ديگرى باشد. نمى‌شود شما نظم حاكم بر اقتصاد و سياست جهان را قبول نداشته باشيد و با جهان و منطقه خود در تنش باشيد و همزمان اميد به جذب سرمايه‌گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشيد.

سرمايه‌گذارى بانك‌ها: بحران شبكه بانكى كه ريشه در نارسايي پارادايم حكمرانى اقتصادى كشور دارد، ديگر توانى براى ايجاد موج سرمايه‌گذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى كه نزديك به ٩٠‌درصد تامين مالى بنگاه‌هاى آن از طريق شبكه بانكى تامين مي‌شود، شبكه بانكى بيمار به جاى ايجاد موج سرمايه‌گذارى تازه، تنها مي‌تواند همانند سياهچاله‌يى همه اقتصاد را با خود به زير بكشد.

با اين اوصاف از نظر اين افراد در صورت عدم تغيير پارادايم حكمرانى سياسي و اقتصادى كشور طى سال‌هاى آينده، با وجود انتخاب هر رييس‌جمهورى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه‌هاى اصلاح اقتصادى نمى‌تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار طى سال‌هاى آينده در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.

 نویسنده:
شناسايي 300 هزار مودي جديد مالياتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/22
شناسايي 300 هزار مودي جديد مالياتي
رييس كل سازمان امور مالياتي با اعلام شناسايي ۳۰۰هزار مودي جديد مالياتي گفت: درآمدهاي مالياتي در سال آينده افزايش مي‌يابد.

به گزارش ايبنا، سيدكامل تقوي‌نژاد با اشاره به ماليات اصناف گفت: در سال 95 ميزان درآمدهاي مالياتي نسبت به سال‌هاي گذشته پيشي گرفته و در سال ۹۶ نيز اين روند به همين شكل خواهد بود.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين مطلب به خبرگزاري خانه ملت اظهار كرد: درآمدهاي مالياتي در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزايش مي‌يابد. درآمدهاي مالياتي و عوارض در قانون بودجه سال آينده ۱۱۵هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه اميدواريم تحقق پيدا كند.

تقوي‌نژاد درباره مديريت فضاي جامعه و عدم تاثيرپذيري افكارعمومي از افزايش درآمدهاي مالياتي تاكيد كرد: ما همواره اعلام كرده‌ايم و در سال ۹۵ نيز اين شعار را اجرايي كرديم كه افزايش درآمدهاي مالياتي تحت هيچ شرايطي مبنايي بر فشار بر موديان موجود نيست.

وي خاطرنشان كرد: سعي كرده‌ايم از چند طريق افزايش درآمدهاي مالياتي را تامين كنيم كه يكي از اين راه‌ها وصول مطالبات است كه بخش عمده‌يي از آنها امسال وصول شده و در سال آينده نيز ۱۳هزار ميليارد تومان كه رقم قابل توجهي است كه بايد روي آن متمركز شويم.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه روش ديگر افزايش درآمدهاي مالياتي واحديابي است كه به صورت دستي و مكانيزه در سازمان دنبال مي‌شود، افزود: مبارزه قاطع، جدي و دايمي با فرار مالياتي نيز جزو برنامه‌هاي اصلي ماست كه امسال نيز موفقيت‌هايي در اين زمينه به دست آورده‌ايم؛ به طوري‌ كه مي‌توان گفت 4هزار ميليارد تومان از درآمدهاي سال جاري از طريق مبارزه با فرار مالياتي، شناسايي موديان جديد و تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي است.

رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي در سال آينده خاطرنشان كرد: در طرح جامعي كه از سال 95 آغاز شده و آثار اوليه بهره‌برداري را ملاحظه مي‌كنيم 300هزار مودي جديد مالياتي شناسايي شده است.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/22
اخبار


ايران پررونق‌ترين

كشور در منطقه

معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و امور استخدامي كشور اظهار كرد: بدون در نظر گرفتن نفت طي اين مدت شاهد رشد 5 درصدي اقتصاد در كشور هستيم كه در نوع خود بي‌نظير است.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري در هجدهمين جلسه اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي با بيان اينكه طبق گزارش بانك‌هاي بين‌المللي، ايران پر رونق‌ترين كشور در منطقه است، گفت: در ۹ماه سال جاري شاهد رشد 5.7 درصدي در حوزه كشاورزي، 5.4 درصدي در حوزه خدمات و 10.5درصدي بوديم كه نشانگر فعاليت‌هاي مثبت دولت تدبير و اميد براي خروج كشور از ركود اقتصادي است.

وي با تاكيد بر اينكه منطقه آزاد ماكو نقش بسزايي در توسعه منطقه دارد، گفت: اين منطقه دروازه‌يي به سوي اروپاست و به اين جهت از ظرفيت‌هاي آن بايد به خوبي استفاده كرد.

در ادامه اين جلسه رييس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان غربي با اشاره به اينكه ۱۱۵پروژه دستگاه‌هاي اجرايي استان با شاخص‌هاي مورد نظر بررسي شده است، گفت: اقدام مهمي كه در اين جلسات انجام گرفته است، معرفي تكاب به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي استان بود.

ناصر حضرتي ادامه داد: همه اسناد خزانه جذب شده است و در اين راستا جزو 4 استان برتر كشور بوده‌ايم.

در ادامه اين جلسه مديرعامل منطقه آزاد ماكو ضمن بازشماري پتانسيل‌هاي اين منطقه گفت: احداث پايانه صادراتي، ذخيره‌سازي كلاهاي استراتژيك مورد نياز، بهره‌برداري اوليه از فرودگاه ماكو و بزرگراه ماكو بازرگان طي اين مدت انجام شده است.

در ادامه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي گفت: به ازاي هر دو روز يك جلسه برگزار كرديم و از نظر تعداد جلسات رتبه سوم كشوري را دارا هستيم.

جعفرصادق اسكندري با بيان اينكه ۸۸۰ فقره بخشودگي جرايم در سال جاري انجام شده است، گفت: آذربايجان غربي از نظر تعداد تسهيلات پرداختي رتبه كشوري را داراست.تسويه اسناد خزانه اسلامي اولويت اول خزانه

معاون نظارت مالي و خزانه‌دار كل كشور با تاكيد بر تسويه اسناد خزانه اسلامي گفت: اولويت اول خزانه‌داري كل كشور، تسويه بدهي‌هاي ناشي از انتشار اوراق بدهي است.

به گزارش شادا، سيدرحمت‌الله اكرمي با اعلام اين خبر اظهار كرد: تسويه و بازپرداخت اصل و فرع اوراق بدهي منتشره توسط دولت از اهميت بسزايي برخوردار است و حساسيت دولت در پرداخت مبالغ مزبور بيش از ساير پرداخت‌هاست.

وي تصريح كرد: كليه تمهيدات لازم براي تسويه اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 كل كشور با نماد معاملاتي«اخزا» (6) كه تاريخ سررسيد آن 25/12/1395 است، اتخاذ شده و اين اسناد كما‌في‌السابق در موعد مقرر و بدون تاخير، تسويه و وجه آن به حساب آخرين دارندگان پرداخت خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: تا پيش از اين نيز كليه اسناد خزانه اسلامي منتشر شده («اخزا» (1) تا «اخزا» (5)) در سررسيد مقرر تسويه شده‌اند. گفتني است، اسناد خزانه اسلامي در طول چند سال اخير به عنوان ابزار مالي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران مورد استفاده قرار گرفته و معاملات ثانويه اين اسناد در بازار سرمايه(فرابورس ايران) درحال انجام است.نویسنده:

  اخبار Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 سكه
  بازار آرام داد
  روز رخ الكترونيك بانكداري رشد از پس اخير اي ال در بار نخستين ي
  براي ‌گذ سپر سبد معنا غيير رسيد
  ت ردهگذاري سپ سبد از درصدي ۰۵ /2 سهم به بلندمدت هاي سپرده از گرفتن پيشي با مدت كوتاه ههاي
  سپرد اقتصادي رشد نسبي، رونق تحرك، از متاثر موضوع شمشيري| محسن بيمه| بانك
  گروه بدون را سكه انواع نرخ ديروز سكه ارز بازار
  صرافان نقدينگي به ها بنگا نياز بانكي سود نرخ كاهش
  و پس اخير سال چند در بار نخستين
  براي همچنين كردند قيمتگذاري اندك نوساني با يا
  تغيير است. بوده دسترس
  در از استفاده الكترونيك بانكداري گسترش
  از قيمت با توماني 14 افزايش با امريكا دالر هر
  قيمت سپرده مانده سهم الكترونيكي، اي هرت كا شد. معامله مان 3759
  تو نقدينگي از كمتر بلندمدت رشد بلندمدت سپرده مانده سهم از باالتر اه دت كوت
  م هر شنبه روز يا صراف «تعادل»، گزارش
  به تحرك دهنده نشان كه موضوع اين كنار در 984زار رقم با مدت اه كوت سپرده است
  رسيده كاهش با را جديد طرح آزادي بهار تمام سكه
  قطعه از پول گردش براي ذاران رده سپ
  بيشتر سپرده از درصدي 50.2 سهم تومان
  ميليارد گذشته هفته پنجشنبه به نسبت توماني 600
  رشد است، مختلف معاما به جاري
  حساب تومان ميليارد زار 485 رقم با اله يك س
  بلندمد كردند. ستد داد وم9ان 00 91زار ميليون
  يك اول 01اهه در اهمدت كوت سپرده درصدي 32.2 است. گرفته پيشي درصدي 49.8 سهم
  و قديم طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر
  همچنين گذاران ده سپر تمايل كه يهد مد نشان نيز سال اقتصادي آمارهاي گزيده «تعادل» گزارش
  به ميليون يك مذكور روز به نسبت قيمت تغيير
  بدون باال، دسترسي قابل صورت به پول حفظ به سپرده كه دهد مي نشان 95 دي بانكي
  پولي شد. فروخته تومان زار 183
  ه بيشتر گردش آني، گيري تصميم
  جهت كسال در درصدي 17.9 رشد
  بلندمدت هزار يك كاهش با هم آزادي بهار سكه نيم
  هر ارزي، مختلف معاما براي سريع گيري تصميم 95 سال اول 01اهه طول در درصدي 2.8 شد. معامله مان 500 تو 886زار ديروز
  توماني، ات معام ساير در ذاري رده سپگ
  خريدوفروش، سهم اخير سال چند در بار نخستين براي
  داشته ثبات با آزادي بهار سكه ربع قطعه هر آزاد بازار
  در ديگر عبارت به است. مختلف يهاي يهگذار سرما 05درصد از كمتر به درازمدت سپرده از
  بلندمدت هر تومان زار 379 پنجشنبه روز به نسبت
  قيمت در ها ري يهگذا سرما مقصد اخير ال يك س است رسيده همدت كوتا سپرده از كمتر
  يعني تومان زار 246 قيمت تغيير بدون نيز گرمي
  سكه بهاي حسا سمت به بلندمدت از بانكي
  سيستم در 9.33درصدي رشد با نيز اهدت كوت ردهاي
  سپ شد.
  دادوستد باالي رشد كرده تغيير دت اه كوت
  جاري سهم ،95 اول ماهه 10 در درصد 32.2 يكسال كاهش تومان 254 با نيز عيار 18 اي ط گرم
  هر درصدي 34.3 جاري حساب يا ديداري
  سپرده است. داشته درازمدت اي رده سپ از درصدي 50.2
  تومان 101 311زار پنجشنبه روز به
  نسبت از باالتر كه درصدي 33.9 مدت اه كوت سپرده رشد نرخ كاهش تاثير تحت كه ميهد نشان نكته
  اين با امريكا دالر هر نيز ارز بازار در د. ارزش ش
  گذاري درصدي 25.8 رشد 62درصدي نقدينگي رشد اتفاقات بازارها، برخي در نسبي رونق بانكي،
  سود 3زار پنجشنبه روز به نسبت افزايش مان 14
  تو از رده سپ خروج انهنده نش بوده، پول
  شبه نقدينگي، به اقتصادي واحدهاي نياز برجام، از
  پس شد. فروخته 957ومان
  ت ههاي سپرد سمت به آن حركت
  بلندمدت از بانكي اي رده سپ و... سكه ارز بازار
  نوسانات به افزايش ومان با انگليس پوند هر نرخ
  همچنين براي 95 دي آذر در بوده مدت اه كوت
  ديداري شده منتقل جاري مدت كوتاه سمت به
  بلندمدت رشد 35ومان با يورو هر رسيد 417ان توم 4زار
  ه يكساله رشد اخير، ال س4 طول در بار تين نخس از بيش اهمدت كوت حساب جاري حساب رشد شد.
  و معامله مان 80 تو 4زار
  ه رشد از كمتر درصدي 17.9 بلندمدت سپرده است. بوده بلندمدت
  نقدينگي رشد غيردولتي، سپرده درصدي 18.8 رشد با مقايسه در سال اول 01ماهه طي ها بانك ديداري سپرده درصدي 19.1 باالي
  رشد حساب درصدي 34.3 رشد نقدينگي درصدي 26
  ديداري هاي سپرد باالي رشد
  همچنين تسهيالت پرداخت
  شروط درصدي 2.8 رشد پول، درصدي 10.4 رشد پول، شبه درصدي 18.7 رشد اسكناس، درصدي -12.9 رشد نقدينگي، درصدي 17.6
  است. بوده
  جاري سپرده كمتر رشد نقدينگي، به نسبت مدت
  كوتاه بود كمتر 95 سال اول ماهه 10 در مدت كوتاه سپرده 2.23درصدي رشد از تنها بوده باالتر همه از بلندمدت
  سپرده تومان ميليارد ر1045 هزا مبلغ از
  همچنين سهم كاهش نقدينگي، رشد به نسبت پالسكو
  بلندمدت ديدگان سيب
  بانكي 39درصد معادل تومان ميليارد زار 974ه پول، شبه مانده سهم الكترونيكي، هاي كارت از استفاده الكترونيك بانكداري گسترش از پس اخير سال چند در بار نخستين براي ها، بان سپرده كل درصد از كمتر به لحسنه اض قر لزوم بر تاكيد با خصوصي نكي ها با كانون
  رييس طول در درصدي 25 رشد كه بوده درازمدت سپرده بانكي سيستم به دولتي بخش بدهي
  افزايش سهم تومان ميليارد هزار 489 رقم با مدت كوتاه سپرده است رسيده بلندمدت سپرده مانده سهم از باالتر به مدت كوتاه
  سپرده ساختمان هدگان دي حادث سوي از الزم مستندات
  تكميل امسال اول اهه 10م در 91درصدي اخير كال
  يس به ها نك با بدهي افزايش نك، ها با به دولت
  بدهي است گرفته پيشي درصدي 49.8 سهم تومان ميليارد هزار 485 رقم با يكساله بلندمدت سپرده از درصدي 50.2
  ها نك با گفت: بانكي تسهيا دريافت براي سكو
  پا است.
  داشته سال در تدهي تسهي باالي رشد مركزي
  بانك ندارند. پرداخت براي
  مشكلي اها در كه است درحالي اين است. وده رشب كه رسيده تومان ميليارد زار 109.2 رقم به 48زار معادل سال طي رسيده 95 اه دي در در كشور بانكي پولي تحوالت ترين مهم 95
  آخرين درباره اي با وگ در پرويزيان نقدينگي
  كوروش از باالتر تدهي تسهيال رشد درازمدت ردهاي سپ رشد همواره قبل اي ال س طول در 6.03درصد كسال طول در درصد 30.5 است. كرده رشد درصد 138 معادل يا تومان يليارد آمارهاي گزيده گزارش در كه بوده اخير 10
  ماه به بانكي تسهيات ارائه براي گرفته صورت
  اقدامات ها نك با تسهيا يا غيردولتي بخش بدهي اسكناس پول نقدينگي از باالتر پول شبه بانك ارزي ياي بدهه است. داشته اول اهه 10 كه دارد وجود اساسي پرسش اين اساس اين ط سر تو تازگي به 5931كه اه دي بانكي
  پولي پاسكو ساختمان حادثه در يب يد س
  واحدهاي تومان ميليارد 878ار هز رقم به 95 دي در
  نيز ار نخستي براي اين است بوده جاري حساب اعام تومان ميليارد زار 147 ادل مع نيز مركزي ها نك با به دولت بدهي رشد عواملي چه تاثير تحت ميكند خودنمايي شده، منتشر مركزي
  بانك عنوان به تجارت بانك شده، اتخاذ تصميمات با
  گفت: كسال طول در درصدي 26.53 رشد كه
  رسيده رشد شاهد كه است اخير اي ال س اها در كسال طول در درصدي 6.6 كاهش كه شده تكليفي تسهيا است افزايش به رو همچنان نيز بانكي پولي هاي خص شا كه ميدهد
  نشان رييس است. شده انتخاب زمينه اين در عامل
  بانك جاري سال اول اهه 10 در 3.91درصدي
  و اسكناس پول، نقدينگي، به نسبت پول شبه كمتر 95 سال اول اهه 10 در -درصدي 6.6 اخير و... صنعتي هاي طرح مهر، مسكن ها، نك با به دولت پس اقتصاد فضاي بهبود اقتصادي رشد از
  متاثر همكاري با داشت: اظهار خصوصي اي نك ه با
  كانون رشد كه دهد نشان موضوع اين است. داشته درصدي 27.8 افزايش هستيم. جاري حساب مركزي بانك نزد دولتي بخش سپرده است. داشته ها نك با به را دولت هاي مه برنا مالي بار حد چه ا عملكرت هند. كر طي را متفاوتي مسير برجام
  از انجام نور مجتمع در گان سيب ديد اسكان بانكي
  نظام 95 سال اول اهه 10 در ها نك با دهي تسهيا دنبال به كه يدهد نشان جاري حساب پول افزايش درصد 6.0 با ماه دي به منتهي سال يك در درخواست بيشترين هايي بخش چه كرده تحميل ميدهد نشان 95 اه دي در بانكي پولي
  بخش را خود اجاره قراردادهاي بايد اصناف اين، از پس
  شد. رشد درصد 17.6 با نقدينگي رشد به
  نسبت رشد درصد 15 به بانكي سود نرخ كاهش در البته كه رسيده تومان ارد 580 ميلي 63زار به كارائه ان به به دولت سوي از را بانكي ايت تسه بانكي سيستم به دولتي بخش بدهي 7.96درصد
  كه كرد: خاطرنشان پرويزيان كنند. ارائه بانك به
  تهيه بوده باالتر درصد 18.8 با غيردولتي هاي ده
  سپر نفت بخش با كه 95 سال برجام از پس اقتصادي يدهد. نشان رشد درصد 2.8 امسال اول 01هه ما است. كرده وضعيت دهد. مي تشكيل ها بانك به دولت بدهي
  را اجاره قراردادهاي بايد كي هي ان س دريافا
  براي سال در كا بانه تدهي تسهي رشد براساس
  است. حجم به تاحدودي شده، برآورد درصد حدود پايان در مركزي بانك خارجي ياي داراي مجموع 65.541زار رقم به كه ها نك با به دولت
  بدهي در شود ارائه بانكي هيا تست دريافت
  متقاضيان ميليارد ار 460 هز معادل شود مي بيني پيش كه 95 ات معام به مربوط جاري يا ردهديداري سهپاي تومان ميليارد 760 533زار رقم به امسال دي دولت بدهي درصدي 32 رشد ها نك با بدهي وضعيت رسيده تومان
  ميليارد استقرار تنظيم حال در 160 واح حدود حاضر
  حال دهي تسهيا رشد شود، پرداخت تسهيات تومان سال اول اهه 10 طي شده افزوده چك نقد -0.4 قبل سال مشابه ماه به نسبت كه رسيده در بانكي سيستم به دولتي بخش بدهي كل تومان ميليارد 2.901ار هز به كه مركزي بانك
  به نظام افزود: وي هستند. جديد محل در خود
  دكورهاي الهاي در را رقم باالترين جاري سال در ان
  ه رشد به نسبت كه داشته درصدي 10.4 رشد -4.5 گذشته سال اسفند با مقايسه در صد ال سد اول اهه 10 در درصد 24 اخير سال يك منابع بودجه كسري تاثير از حكايت نيز
  رسيده با ندارد بانكي تسهيا پرداخت براي مشكلي
  بانكي نيز غيردولتي سپرده دهد. اختصاص خود به
  اخير نشان است باالتر پيش اي ال سه اها اندك بانك يهاي داراي ساير است. داشته كاهش درصد همچنين است. كرده رشد درصد 20 59معادل به دولت بدهي افزايش به منجر كه دارد
  دولت ديدگان حادث ازسوي الزم مستندات مدارك
  تكميل درصدي 26.6 رشد تومان ميليارد زار 1164 رقم
  با 95 سال اقتصادي رشد ثير تحت تا كه دهد مي به كرده رشد درصد 38.4 سال در مركزي اول 01اهه طول در بانكي سيستم به دولت بدهي تامين براي نيز ا نك باه مقابل، در شده نك ها با شد. خواهد پرداخت تسهي پاسكو،
  ساختمان سال اول اهه 10 در 8.81درصدي كسال در پول رشد نرخ بانكي، سود نرخ كاهش همچنين مجموع است. رسيده تومان يارد 240 ميل 01زار پايان به منتهي كال يس در كرده رشد درصد 24.8 بدهكار مركزي بانك به بيشتري مبالغ خود
  منابع از درصد 97.3 ديگر عبارت به است. داشته 95 است. داشته لوجهي قابت افزايش جاري حساب ميليار 850 025زار مركزي بانك يهاي داراي رقم به كرده رشد درصد 29.7 59معادل اه دي به رو بدهي دو هر همزمان صورت به دهد
  شان جذب نكها با در سپرده صورت به كشور
  نقدينگي به وام تومان ارد 16500 ميلي تزريق كارشناسان اين است. شده محاسبه اه دي ان پاي در تومان است. رسيده تومان ميليارد زار 179.18 ها بان دولت، ديگر عبارت به است. گذاشته
  افزايش خودپردازها برداشت
  سقف است.
  شده 064زار تزريق كشور، متوسط كوچك هاي اه بنگ دي به منتهي سال يك در درصدي 2.7 رشد رقم اند ده بدهي باطل چرخه يك وارد مركزي بانك شد
  و تومان هزار
  ۰۰۵ رشد اقتصادي، واحدهاي به هي تس تومان ميليارد امسال اول اهه 10 در 7.5درصدي افزايش اه مركزي بانك به دولت بدهي هم از چرخه اين يي نقطه چه در نيست مشخص تسهيالت
  كه سپرده از ها غيردولت باالي سهم 95 پاييز به منتهي سال يك در ها بنگاه درصدي 14 است. داشته 72درصد نيز مركزي بانك به دولت بدهي رشد ميشود.
  گسيخته از برداشت سقف ماه سفند 21ا ها نك با
  برخي 338زار رقم با غيردولتي هاي نك با سهم نسبت جاري حساب پول حجم باالي رشد دليل را ماهه 10 طول در 7.73درصد كسال طول
  در تغيير اين دادند. افزايش ومان 500 زار هتا را
  خودپردازها هاي سپرده كل 17درصد به سپرده تومان
  ميليارد حجم اند. ده كر ارزيابي نقدينگي پول شبه به نقدينگي درصدي 26 رشد كه است درحالي اين است. وده 95 ب سال اول دولتي بخش توماني ميليارد هزار 8۰2 بدهي شد. خواهد انجام نوروز ايام به توجه با محدود مدتي
  براي سهم همچنين است. رسيده ها نك با
  غيردولتي بوده تومان ميليارد زار 49.49 معادل اسكناس ماهه 12 رشد با نقدينگي 95 اه دي پايان در طول در 3.03درصد ها نك با به دولت بدهي رشد مركزي بانك ها نك با به دولت بدهي
  وضعيت ميزان مركزي، بانك ضوابط براساس حاضر حال
  در 905زار رقم با خصوصي يا غيردولتي هاي نك
  با داشته كال طول در درصدي 11.5 رشد كه رسيد تومان ميليارد 600و 6911زار به درصد 26 سال اول اهه 10 طول در 2.22درصد يكسال بخش بدهي 59مانده ماه دي در كه يدهد
  نشان بوده تومان زار 200 ه تا خودپردازها از روزانه
  برداشت كل ميزان از درصد 64 ميزان به تومان ميليارد 98.01زار اشخاص، دست در ميليارد زار 32.41 6.71درصد گذشته سال ماه اسفند با مقايسه در كه است. بوده جاري ميليارد ار 200 هز مرز از بانكي سيستم به
  دولتي سال از اما ندارد. وجود رقم اين از بيش برداشت
  امكان يا ها بانك تسهيا كل تومان ميليارد زار 868 ه ميليارد زار 91.6 ه ها نك با نزد تومان ميليارد درصدي 26 رشد اين البته است. داشته زايش ه باف دولتي بخش بدهي ميزان همچنين تومان ميليارد ر208.67 هزا به گذشته
  تومان نوروز ايام از بعد تا اسفندماه پاياني روزهاي از
  گذشته ميدهد. تشكيل را غيردولتي بخش
  بدهي اسكناس حجم است. بوده مركزي بانك نزد ومان به كمتر بوده فزاينده ضريب رشد حاصل بيشتر تومان ميليارد زار 59.46 ه رقم با مركزي بانك بانكي سيستم به دولت بدهي شامل كه
  رسيده تومان زار 500 ا400 بين را برداشت سقف بان
  برخي در درصد 8.8 رشد اشخاص دست در مسكوك فزاينده ضريب است. بوده مرتبط پولي پايه رشد ماهه 10 در يافته رشد ال در 7.01درصد بدهي تومان ميليارد 81.971ار هز ميزان
  به مركزي بانك كه مجوزي با البته جريان اين دادند. تسهيالت
  افزايش از ها تخصصي سهم ماهه 10 در البته است. داشته ال سي زمان بازه كه است اين دهنده ان نش رسيده 8.6 عدد به نيز نشان افزايش درصد 14.3 متغير اين امسال اول ميزان به بانكي سيستم به دولتي هاي ركت
  ش افتاد. اتفاق بود، كرده صادر آنها
  براي تسهيا مانده از تجاري نك هاي با سهم اشخاص دست در مسكوك اسكناس ميزان ال امس موجود، پولي پايه تومان ميليارد زار 170 مبله از 33زار هي بد اين از دولت سهم دهد. مي است. بوده تومان ميليارد زار 29.49
  ه تخصصي هاي بانك سهم درصد 15.4 ها نك با است. داشته افت -درصد 12.9 داشته توجهي بل قا نقدينگي مالي گردش ها نك با موسسات ها كت شر سهم تومان ميليارد 620 بانكي، سيستم به دولتي بخش بدهي تركيب
  در ها نك با به غيردولتي بخش بدهي كل درصد 20.4
  است. شده پول خلق يا تكاثر ضريب افزايش باعث رشد است. تومان ميليارد 840 52زار دولتي بخش ترين مهم ها نك با به دولت بدهي مستمر رشد رود مي جلس به امروز
  سيف سهم نيز سپرده جذب بخش در است. مدت
  بوده اه كوت ديداري سپرده رشد منتهي سال يك در مركزي بانك به دولت بدهي ميليارد ار 145.56 هز به اكنون كه ميهد تشكيل
  را برگزاري از مجلس اقتصادي كميسيون ييس ناريب به ها نك با سپرده جذب كل از تجاري هاي نك
  با ها بان ديداري سپرده رقم ديگر سوي از پول نقدينگي از كمتر پول شبه رشد موسسات ها كت شر بدهي درصد 27 ماه دي به دولتي بخش بدهي كل درصد 69.7 رسيده
  تومان مركزي بانك كل رييس با كميسيون اين
  نشست تخصصي هاي بانك سهم درصد 18.58 ميزان ساله يك رشد با تومان ميليارد 118 هزا معادل يا جاري حساب شامل پول حجم همچنين به دولت بدهي رشد است. بوده درصد 2.5 دولتي كه يي گونه به دهد مي تشكيل را بانكي سيستم
  به در كاسپين موسسه به مربوط ات مشك حل است.
  درباره بوده درصد 8.9 نيز گزارش درصدي 19.1 ماهه 10 رشد 3.43درصدي ميليارد 970و 051زار با سكه اسكناس ديداري درصد 37.7 امسال اول اهه 10م در مركزي بانك دولتي بخش توماني ميليارد ار 149.21 هز بدهي
  از داد. خبر كنبه
  روز غيردولتي هاي بانك كه درحالي ديگر عبارت به است. شده ماه به منتهي 21ماهه در 95 دي در تومان طي مركزي بانك به دولتي هاي شرك بدهي رشد 65.541زار ها نك با به دولت بدهي ها، نك با
  به رييس ماموريت از رگاني وي ال س مو
  سيدناصر پرداخت در خود سهم از بيش درصد خصوصي
  يا ديداري سپرده درصدي 19.1 باالي رشد اين معادل جاري سال اول 01هه ما در درصد 27.8 است. بوده درصد 4.6 59معادل سال اول اهه 10 ها نك با به دولتي كتهاي شر بدهي تومان
  ميليارد مشكا بررسي براي اقتصادي كميسيون به
  مجلس اند، وده موفق بانكي ردهاي سپ جذب در ات
  تسهي رشد با مقايسه در سال اول 10 اه طي نكها با شامل پول شب حجم است. داشته رشد درصد 10.4 است. تومان ميليارد زار 56.3
  ه منظور همين به گفت: داد خبر كاسپين
  موسسه درصدي 10 سهم وجود با تخصصي هاي نك با اما درصدي 17.6 رشد غيردولتي، سپرده 8.81درصدي 5401زار نيز الحسنه رض درازمدت سپرده شد تومان ميليارد 1زار 49۰ه نكها با بدهي بانك به دولت بدهي افزايش در طبيعي
  روند با نشستي شنبه يك روز مجلس اقتصادي
  كميسيون پرداخت را ات تسهي درصد 20 سپرده، جذب در رشد اسكناس، درصدي 12.9 رشد نقدينگي، طول در درصدي 25.8 رشد كه بوده تومان ميليارد سپرده مركزي، بانك هاي هي بد بخش در هر اول نيمه در بودجه تنخواه از استفاده
  مركزي، مشكا تا كند مي برگزار مركزي بانك كل
  رييس بيش تخصصي هاي نك با ديگر عبارت به ند، ده كر پول، درصدي 10.4 رشد هپول، شب 7.81درصدي سال اول اهه 10 در 7.81درصدي اخير سال مركزي بانك نزد اعتباري موسسات ا هنك با دوم نيمه در دولت سوي از آن بازپرداخت شود.
  سال بررسي موسسه اين
  سهامداران اند توانست سپرده جذب در خود سهم دوبرابر
  از باالتر همه از بلندمدت سپرده درصدي 2.8 رشد است. داشته سپرده سهم كه شده برآورد تومان ميليارد 129 هزار بانك به دولت بدهي امسال اه دي در شده
  باعث با كه مجلس اقتصادي كميسيون يبييس نا در توجهي قابل سهم كنند پرداخت
  تسهيات مدت اه كوت سپرده درصدي 32.2 رشد از تنها وده ديب آذر اههاي در كه دهي پدي مهم كته رشد كه بوده تومان 076ارد ميلي 221زار قانوني كمتر كه برسد تومان ميليارد 33.62 هزار به
  مركزي اينكه بيان با گفتكرده گو ملت خانه
  خبرگزاري نقدينگي وام به اقتصادي واحدهاي نياز ين هد دام ميت نشان بوده كمتر 95 سال اول اهه 10 در داده، رخ اخير ال 4 ر بار تين نخس براي 95 درصدي 20.3 كسال طول در درصدي 26.7 بدهي كل درصد 16.16 معادل بوده قبل هاي اه
  از ملت گريبان غيرمجاز اعتباري مالي
  موسسات 96.35زار رقم با هم لحسنه اض قر اند. ته داش اند داشت تمايل جاري سال در ذاران رده گپ س كه درازمدت ردهاي سپ يا پول شبه رشد كاهش سپرده است. اشته 95 اول 01اهه طول در دولت بدهي اما است. بانكي سيستم به دولتي
  بخش موسسات اين از برخي افزود: است، گرفته را
  ايران ماهه 10 در 3.41درصدي رشد تومان
  ميليارد در يا دسترس در نقد صورت به را خود پول شرايطي در است پول نقدينگي به نسبت ميليارد 260 هزار مركزي بانك نزد ديداري تومان ميليارد 541ار هز باالي رقم به ان
  به اين در دارند شهر سطح در تبليغاتي
  تابلوهاي كل 6.4درصد اندك رقم به آن سهم داشته
  اول مدت اه كوت حساب در يا نگهداري جاري حساب رشد پول 62درصد باالي رشد نقدينگي كه كاهش سال در -درصد 34.9 كه بوده تومان ميليارد ار 61 هز از نيز اخير 3ال طس
  رسيده دارند مجوز مركزي بانك از كه شده تصريح است.
  تبليغات رسيده كا بانه غيردولتي
  سپرده اين گيرند كار ابه معامت براي تا كنند حفظ 8.52درصد پول شب رشد اما داشته 27.8 درص نيز مركزي بانك به ها نك با بدهي است. داشته تومان ميليارد ر145 هزا به 92 ماه خرداد در يكنند.
  تومان اعطا ان سودهاي كرد
  و مطرح تجارت معدن صنعت، وزير مركزي بيمه درخواست سازمان افزار نرم اندازي راه بيمه مزيت با متي
  تاكسيراني مقا قتصا تحقق صنعت نك با ثر مو نقش ند شو مطمئن سفر قبل خو بيمه
  مر تهران شهر تاكسيراني سازمان
  مديرعامل ساير با رقابت در تاكسيراني مومبايلي نر گفت: افزا ريال ميليارد 60 حدود كه شرق پوياي اسرار شركت كرد. اسرار كتي شرها معدن صنعت بانك تسهيا با اجباري فروش به اقدام جريمه شمول يا ثالث شخص سفر از قبل بايد شهروندان اينكه بر تاكيد با مركزي
  بيمه نام بازار وارد نوروز ايام در وبايلي رم نم
  افزارهاي است كرده دريافت تسهيات معدن صنعت بانك از محمدرضا حضور با طاها داروسازي شرق پوياي كارت امت، س كارت امدادخودرو، كارت مانند صوالتي راد مح اف مراقب هموطنان كرد: اع د، شون مطمئن خود بيمه
  از يشود. ام اع رسمي صورت به آن
  تجاري اشتغال نفر 65 براي كند توليد پنجره در آالت راق رهرداري به به تجارت معدن صنعت، وزير زاده نعم يكنند. و... تكميلي بيمه هوشمند كارت دندانپزشكي، ندارد. فروش براي محصولي مركزي بيمه باشند،
  سودجو مزيت به اشاره با مظفر ميثم ايسنا گزارش است.
  به كرده ايجاد مستقيم رسيدند. اغلب خدمات كاالها اين اينكه دليل به همچنين خواسته هموطنان از عيهي ي اطا در مركزي بيمه با پايتخت تاكسيراني توسط شده ارائه نرم افزار يورو 377زار حدود با نيز طه داروسازي شركت معدن، صنعت بانك عرساني اطا پايگاه گزارش به شهروندان اعتراض موجب هستند كيفيت اصالت فاقد از سودجويانه اقدامي طي تكه ايك هر افراد
  مراقب تحت هاي تاكس مسافران گفت: مشابه رهاي ام نر افز 51 داخلي، ات تسهي ريال 54يليارد ارزي، ات تسهي در توليدي دهاي واح افتتاح مراسم، اين در م زاده نع يشوند. مانند اجباري محصوالت فروش براي مركزي بيمه سرنشين
  عنوان بيمه پوشش تحت تاكسيراني پوشش ميليارد 40 درگردش سرمايه ات تسهي ريال ميليارد راستاي در دولت عزم هنده ان نش را كشور مختلف نقاط تعداد است مدتي متعدد، هاي رسان اطا وجود با و... دندانپزشكي كارت امت، س كارت خودرو، امداد
  كارت بود.
  خواهند مراحل معدن صنعت بانك تكميلي تسهيا ريال صنعت بانك كه كرد توصيف مقاومتي اقتصاد تحقق محصوالت اين اصالت اع است براي هموطنان اي اس تم باشند. كنند، مي
  سوءاستفاده تهران شهر هاي تاكس تنها اينكه بر تاكيد با وي توليد دارو موثر ماده سرگذاشته پشت را خود اجرايي يكند. ايفا زمينه اين در فعالي موثر نقش معدن افشاي به نسبت اعتراض اع يا مركزي بيمه با آن ارتباط سودجو اشخاصي اخير اي ال س در گزارش،
  بنابراين بود، خواهند موبايلي زار رم اف اي در فعاليت به
  مجاز 500 6زار حدود ساالنه شركت اين ظرفيت ند. افزايش كشور در صنعتي متوازن توسعه ايجاد وي يافته افزايش ايشان فردي مشخصات بيمه مه نا عات اطا مشخصات اطاعات بانك به دسترسي با هويت فاقد
  و مجاز مجموعه نخستين ار، فزم انر ين كرد:
  تصريح فراهم مستقيم اشتغال نفر 107 براي بوده گرم كيلو اميد تدبير دولت اهداف از را بيكاري رفع اشتغال ميزان اين خريد در شود مي توصيه گرامي هموطنان به است. اعام هموطنان با تلفني تماس طريق از بيمهران
  گذا مراجع از مسافر هي اي جاب الزم استانداردهاي
  داراي استان متوسط كوچك صنايع است گفتني است. كرده صنعت بانك ويژه به كشور هاي نك با همكاري برشمرد افراد، اين سوي از تماس صورت در كنند دقت محصوالت افراد فردي مشخصات يا نقليه وسيله بيمه نامه خصات
  مش يههاي تاييد مجاز رانندگان تمام همچنين است
  قانوني قالب در تسهيا ميليارد 797 حدود رضوي خراسان ات مشك رفع براي توليد رونق طرح قالب در را معدن مركزي بيمه اختيار در قانوني پيگيري براي را آنها اط عات جمهورا مركزي بيمه نماينده عنوان به خود معرفي
  و شهرداري سالم شهر شركت از را رواني اند.
  جسمي رده دريافت معدن صنعت بانك از توليد رونق طرح توصيف ارزنده موجود اشتغال حفظ توليدي واحدهاي دهند. قرار نامه بيمه ابطال به هموطنان تهديد با بعضا يران س
  امي يكنند. دريافت
  تهران تعادل سپهوند
  عكس:حجت
تغيير معنادار سبد سپرده‌گذاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/22
تغيير معنادار سبد سپرده‌گذاري
براي نخستين بار در سال‌هاي اخير و پس از رشد بانكداري الكترونيك رخ داد


سپرده‌هاي كوتاه‌مدت با پيشي‌گرفتن از سپرده‌هاي بلندمدت به سهم 2/50 درصدي از سبد سپرده‌گذاري رسيدگروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

براي نخستين بار در چند سال اخير و پس از گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي، سهم و مانده سپرده كوتاه‌مدت به بالاتر از سهم و مانده سپرده بلندمدت رسيده است و سپرده كوتاه‌مدت با رقم 489هزار ميليارد تومان و سهم 50.2‌درصدي از سپرده بلندمدت يك‌ساله با رقم 485هزار ميليارد تومان و سهم 49.8‌درصدي پيشي گرفته است.

به گزارش «تعادل» گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و بانكي دي 95 نشان مي‌دهد كه سپرده بلندمدت رشد 17.9‌درصدي در يك‌سال و 8.2‌درصدي در طول 10 ماهه اول سال 95 داشته و براي نخستين بار در چند سال اخير سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به كمتر از 50درصد يعني كمتر از سپرده كوتاه‌مدت رسيده است و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز با رشد 33.9‌درصدي در يك‌سال و 32.2درصد در 10 ماهه اول 95، سهم 50.2‌درصدي از سپرده‌هاي درازمدت داشته است.

اين نكته نشان مي‌دهد كه تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي، رونق نسبي در برخي بازارها، اتفاقات پس از برجام، نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، نوسانات بازار ارز و سكه و... سپرده‌هاي بانكي از بلندمدت به سمت كوتاه‌مدت و جاري منتقل شده و رشد حساب جاري و حساب كوتاه‌مدت بيش از نقدينگي و بلندمدت بوده است.

همچنين رشد بالاي سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت نسبت به نقدينگي، رشد كمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدينگي، كاهش سهم قرض‌الحسنه به كمتر از 5درصد كل سپرده بانك‌ها، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد بالاي تسهيلات‌دهي در سال 95 مهم‌ترين تحولات پولي و بانكي كشور در 10ماهه اخير بوده كه در گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي دي ‌ماه 1395 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، خودنمايي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي پولي و بانكي نيز متاثر از رشد اقتصادي و بهبود فضاي اقتصاد پس از برجام مسير متفاوتي را طي كرده‌اند. عملكرد بخش پولي و بانكي در دي ‌ماه 95 نشان مي‌دهد كه 69.7درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 145.56هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 109.2هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود.  بدهي 208هزار ميليارد توماني بخش دولتي

وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در دي‌ ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 200هزار ميليارد تومان گذشته و به 208.67هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 179.18هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 29.49هزار ميليارد تومان بوده است.

در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 145.56هزار ميليارد تومان رسيده و 69.7درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌يي كه از بدهي 149.21هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 145.56هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.65هزار ميليارد تومان است.

روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در دي‌ ماه امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 33.62هزار ميليارد تومان برسد كه كمتر از ماه‌هاي قبل بوده و معادل 16.16‌درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 145هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 61هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 92 به 145هزار ميليارد تومان در دي ‌ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 84هزار ميليارد تومان يا معادل 138درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است.  رشد 32‌درصدي بدهي دولت

كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌ سال اخير 24‌درصد و در 10ماهه اول سال 95 معادل 20درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 10ماهه اول 24.8درصد رشد كرده و در يك‌‌سال منتهي به پايان دي ‌ماه 95 معادل 29.7درصد رشد كرده و به رقم 179.18هزار ميليارد تومان رسيده است. بدهي دولت به بانك مركزي

رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 27‌درصد در طول يك‌‌سال و 37.7درصد در طول 10ماهه اول سال 95 بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 30.3درصد در طول يك‌‌سال و 22.2‌درصد در طول 10ماهه اول سال جاري بوده است.

همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با رقم 59.46 هزار ميليارد تومان 10.7درصد در يك ‌سال رشد يافته و در 10ماهه اول امسال اين متغير 14.3درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي‌ 33هزار و 620ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 25هزار و 840ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به دي‌ ماه 27درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 5.2- درصد بوده است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در 10ماهه اول امسال 37.7درصد و رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي طي 10ماهه اول سال 95 معادل 6.4-‌ درصد بوده است.  بدهي بانك‌ها 1094هزار ميليارد تومان شد

در بخش بدهي‌هاي بانك مركزي، سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي 129هزار ميليارد تومان برآورد شده كه سهم سپرده قانوني 122هزار و 670ميليارد تومان بوده كه رشد 26.7درصدي در طول يك‌‌سال و 20.3درصدي در طول 10ماهه اول 95داشته است. سپرده ديداري نزد بانك مركزي 6 هزار و 260ميليارد تومان بوده كه 34.9-‌درصد در يك ‌سال كاهش داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز به رقم 109.2هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 30.5درصد در طول يك‌‌سال و 30.6درصد در طول 10ماهه اول داشته است. بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي نيز معادل 147هزار ميليارد تومان اعلام شده كه كاهش 6.6-‌درصدي در طول يك‌‌سال اخير و 6.6-‌درصدي در 10ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به دي‌ ماه با 0.6درصد افزايش به 36هزار و 580 ميليارد تومان رسيده كه البته در 10ماهه اول امسال 8.2درصد رشد نشان مي‌دهد. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان دي امسال به رقم 335هزار و 760ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.4-درصد و در مقايسه با اسفند سال گذشته 4.5-درصد كاهش داشته است. ساير دارايي‌هاي بانك مركزي در يك ‌سال 38.4‌درصد رشد كرده و به 10هزار و 240ميليارد تومان رسيده است. مجموع دارايي‌هاي بانك مركزي 520هزار و 850ميليارد تومان در پايان دي‌ ماه محاسبه شده است. اين رقم رشد 7.2‌درصدي در يك سال منتهي به دي ‌ماه و افزايش 5.7‌‌درصدي در 10 ماهه اول امسال داشته است.  رشد 26درصدي نقدينگي

در پايان دي ‌ماه 95 نقدينگي با رشد 12ماهه 26درصد به 1196هزار و600ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته 17.6‌درصد افزايش داشته است. البته اين رشد 26‌درصدي بيشتر حاصل رشد ضريب فزاينده بوده و كمتر به رشد پايه پولي مرتبط بوده است. ضريب فزاينده نيز به عدد 6.8 رسيده و نشان‌دهنده اين است كه از مبلغ 170هزار ميليارد تومان پايه پولي موجود، بانك‌ها گردش مالي و نقدينگي قابل‌توجهي داشته و باعث افزايش ضريب تكاثر يا خلق پول شده است.  رشد شبه پول كمتر از نقدينگي و پول

همچنين حجم پول شامل حساب جاري يا ديداري و اسكناس و سكه با 150هزار و970ميليارد تومان در دي 95 در 12ماهه منتهي به دي‌ ماه 27.8‌درصد و در 10ماهه اول سال جاري معادل 10.4درصد رشد داشته است. حجم شبه‌ پول شامل سپرده درازمدت و قرض‌الحسنه نيز 1045هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 25.8‌درصدي در طول يك‌ سال اخير و 18.7‌درصدي در 10ماهه اول سال داشته است.

 نكته مهم و پديده‌يي كه در ماه‌هاي آذر و دي 95 و براي نخستين‌بار در 4سال اخير رخ داده، كاهش رشد شبه پول يا سپرده‌هاي درازمدت نسبت به نقدينگي و پول است و در شرايطي كه نقدينگي رشد بالاي 26‌درصد و پول رشد 27.8درصد داشته اما رشد شبه‌پول 25.8‌درصد بوده است. اين درحالي است كه در ماه‌ها و سال‌هاي قبل همواره رشد سپرده‌هاي درازمدت و شبه پول بالاتر از نقدينگي و پول و اسكناس و حساب جاري بوده است و اين براي نخستين‌بار در ماه‌ها و سال‌هاي اخير است كه شاهد رشد كمتر شبه پول نسبت به نقدينگي، پول، اسكناس و حساب جاري هستيم.  افزايش 27.8‌درصدي پول و حساب جاري نشان مي‌دهد كه به‌دنبال كاهش نرخ سود بانكي به 15‌درصد و رشد اقتصادي پس از برجام و سال 95 كه با بخش نفت حدود 7‌درصد برآورد شده، تاحدودي به حجم سپرده‌هاي ديداري يا جاري مربوط به معاملات نقد و چك افزوده شده و طي 10ماهه اول سال رشد 10.4‌درصدي داشته كه نسبت به رشد اندك ماه‌ها و سال‌هاي پيش بالاتر است و نشان مي‌دهد كه تحت‌تاثير رشد اقتصادي سال 95 همچنين كاهش نرخ سود بانكي، نرخ رشد پول يا حساب جاري افزايش قابل‌توجهي داشته است. كارشناسان تزريق 16500ميليارد تومان وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور، تزريق 460هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي، رشد 14‌درصدي بنگاه‌ها در يك سال منتهي به پاييز 95 را دليل رشد بالاي حجم پول و حساب جاري نسبت به شبه پول و نقدينگي ارزيابي كرده‌اند. حجم اسكناس معادل 49.49هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 11.5‌درصدي در طول يك‌سال داشته و 32.41هزار ميليارد در دست اشخاص، 10.89هزار ميليارد تومان نزد بانك‌ها و 6.19هزار ميليارد تومان نزد بانك مركزي بوده است. حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص رشد 8.8‌درصد در بازه زماني يك‌ساله داشته است. البته در 10ماهه امسال ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص

 12.9-درصد افت داشته است. رشد سپرده ديداري و كوتاه‌مدت

 از سوي ديگر رقم سپرده ديداري بانك‌ها معادل 118هزار ميليارد تومان با رشد يك‌ساله 34.3درصدي و رشد 10ماهه 19.1‌درصدي گزارش شده است.

 اين رشد بالاي 19.1‌درصدي سپرده ديداري بانك‌ها طي 10 ماهه اول سال در مقايسه با رشد 18.8درصدي سپرده غيردولتي، رشد 17.6‌درصدي نقدينگي، رشد 12.9-‌درصدي اسكناس، رشد 18.7درصدي شبه‌پول، رشد 10.4‌درصدي پول، رشد 8.2‌درصدي سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 32.2‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در 10ماهه اول سال 95 كمتر بوده و نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاران در سال جاري تمايل داشته‌اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس يا در حساب جاري نگهداري يا در حساب كوتاه‌مدت حفظ كنند تا براي معاملات به كار گيرند و اين موضوع متاثر از تحرك، رونق نسبي، رشد اقتصادي و كاهش نرخ سود بانكي و نياز بنگاه‌ها به نقدينگي در دسترس بوده است. رشد بلندمدت كمتر از نقدينگي

در كنار اين موضوع كه نشان‌دهنده تحرك بيشتر سپرده‌گذاران براي گردش پول از حساب جاري به معاملات مختلف است، رشد 32.2‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در 10ماهه اول سال نيز نشان مي‌دهد كه تمايل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسي بالا، جهت تصميم‌گيري آني، گردش بيشتر و تصميم‌گيري سريع براي معاملات مختلف ارزي، خريدوفروش، سپرده‌گذاري در ساير معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف است. به عبارت ديگر در يك‌سال اخير مقصد سرمايه‌گذاري‌ها در سيستم بانكي از بلندمدت به سمت حساب‌هاي جاري و كوتاه‌مدت تغيير كرده و رشد بالاي سپرده ديداري يا حساب جاري 34.3‌درصدي و رشد سپرده كوتاه‌مدت 33.9درصدي كه بالاتر از رشد نقدينگي 26درصدي و رشد 25.8‌درصدي شبه پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حركت آن به سمت سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت بوده و در آذر و دي 95 براي نخستين‌بار در طول 4سال اخير، رشد يكساله سپرده بلندمدت 17.9‌درصدي كمتر از رشد 26‌درصدي نقدينگي و رشد 34.3‌درصدي حساب جاري بوده است.

همچنين از مبلغ 1045هزار ميليارد تومان شبه‌پول، 974هزار ميليارد تومان معادل 93‌درصد سپرده درازمدت بوده كه رشد 25‌درصدي در طول يك‌سال اخير و 19‌درصدي در 10ماهه اول امسال داشته است.  رشد تسهيلات‌دهي بالاتر از نقدينگي

 بدهي بخش غيردولتي يا تسهيلات بانك‌ها نيز در دي 95 به رقم 878هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 26.53‌درصدي در طول يك‌سال و 19.3‌درصدي در 10ماهه اول سال جاري داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 10ماهه اول سال 95 نسبت به رشد نقدينگي با 17.6‌درصد و رشد سپرده‌هاي غيردولتي با 18.8‌درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال 95 كه پيش‌بيني مي‌شود معادل 460هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال جاري بالاترين رقم را در سال‌هاي اخير به خود اختصاص دهد. سپرده غيردولتي نيز با رقم 1164هزار ميليارد تومان رشد 26.6‌درصدي در يك‌سال و 18.8درصدي در 10ماهه اول سال 95 داشته است. به عبارت ديگر 97.3‌درصد از نقدينگي كشور به صورت سپرده در بانك‌ها جذب شده است.  سهم بالاي غيردولتي‌ها از سپرده و تسهيلات

سهم بانك‌هاي غيردولتي با رقم 833هزار ميليارد تومان سپرده به 71‌درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي بانك‌ها رسيده است. همچنين سهم بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 509هزار ميليارد تومان به ميزان 64‌درصد از ميزان كل 868هزار ميليارد تومان كل تسهيلات بانك‌ها يا بدهي بخش غيردولتي را تشكيل مي‌دهد.  سهم تخصصي‌ها از تسهيلات

سهم بانك‌هاي تجاري از مانده تسهيلات بانك‌ها 15.4درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي 20.4‌درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك‌هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك‌ها به ميزان 18.58‌درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي نيز 9.8‌درصد بوده است.

به‌عبارت ديگر درحالي كه بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي 7‌درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات در جذب سپرده‌هاي بانكي موفق بوده‌اند، اما بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10‌درصدي در جذب سپرده، 20‌درصد تسهيلات را پرداخت كرده‌اند، به عبارت ديگر بانك‌هاي تخصصي بيش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل‌توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته‌اند. قرض‌الحسنه هم با رقم 53.69هزار ميليارد تومان رشد 14.3‌درصدي در 10ماهه اول داشته و سهم آن به رقم اندك 4.6درصد كل سپرده غيردولتي بانك‌ها رسيده است.نویسنده:
مردم از بيمه خود قبل از سفر مطمئن شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/22
مردم از بيمه خود قبل از سفر مطمئن شوند
درخواست بيمه مركزي


بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه شهروندان بايد قبل از سفر از بيمه خود مطمئن شوند، اعلام كرد: هموطنان مراقب افراد سودجو باشند، بيمه مركزي محصولي براي فروش ندارد.

 بيمه مركزي در اطلاعيه‌يي از هموطنان خواسته مراقب افراد و شركت‌هايي كه طي اقدامي سودجويانه از عنوان بيمه مركزي براي فروش محصولات اجباري مانند كارت امداد خودرو، كارت سلامت، كارت دندانپزشكي و... سوءاستفاده مي‌كنند، باشند.

بنابراين گزارش، در سال‌هاي اخير اشخاصي سودجو و فاقد هويت با دسترسي به بانك اطلاعات و مشخصات بيمه‌گذاران از طريق تماس تلفني با هموطنان و اعلام مشخصات بيمه‌نامه وسيله نقليه يا مشخصات فردي افراد و معرفي خود به عنوان نماينده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بعضا با تهديد هموطنان به ابطال بيمه‌نامه شخص ثالث يا شمول جريمه اقدام به فروش اجباري محصولاتي مانند كارت امدادخودرو، كارت سلامت، كارت دندانپزشكي، كارت هوشمند بيمه تكميلي و... مي‌كنند.

همچنين به دليل اينكه اين كالاها و خدمات اغلب فاقد اصالت و كيفيت هستند موجب اعتراض شهروندان مي‌شوند.

با وجود اطلاع‌رساني‌هاي متعدد، مدتي است تعداد تماس‌هاي هموطنان براي استعلام اصالت اين محصولات و ارتباط آن با بيمه مركزي يا اعلام اعتراض نسبت به افشاي اطلاعات بيمه‌نامه و مشخصات فردي ايشان افزايش يافته است. به هموطنان گرامي توصيه مي‌شود در خريد اين محصولات دقت كنند و در صورت تماس از سوي اين افراد، اطلاعات آنها را براي پيگيري قانوني در اختيار بيمه مركزي قرار دهند.نویسنده:
نقش موثر بانك صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/22
نقش موثر بانك صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي
وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد


با تسهيلات بانك صنعت و معدن شركت‌هاي اسرار پوياي شرق و داروسازي طاها با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداري رسيدند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، نعمت‌زاده در اين مراسم، افتتاح واحد‌هاي توليدي در نقاط مختلف كشور را نشان‌دهنده عزم دولت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي توصيف كرد كه بانك صنعت و معدن نقش موثر و فعالي در اين زمينه ايفا مي‌كند.

وي ايجاد توسعه متوازن صنعتي در كشور و افزايش ميزان اشتغال و رفع بيكاري را از اهداف دولت تدبير و اميد برشمرد و همكاري بانك‌هاي كشور و به ويژه بانك صنعت و معدن را در قالب طرح رونق توليد براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال موجود ارزنده توصيف كرد. شركت اسرار پوياي شرق كه حدود ٦٠ ميليارد ريال از بانك صنعت و معدن تسهيلات دريافت كرده است يراق‌آلات در و پنجره توليد مي‌كند و براي ٦٥ نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده است.

شركت داروسازي طه نيز با حدود ٧٧٣ هزار يورو تسهيلات ارزي، ٤٥ ميليارد ريال تسهيلات داخلي، ٥١ ميليارد ريال تسهيلات سرمايه درگردش و ٤٠ ميليارد ريال تسهيلات تكميلي بانك صنعت و معدن مراحل اجرايي خود را پشت سرگذاشته و ماده موثر دارو توليد مي‌كند. ظرفيت اين شركت سالانه حدود ٦هزار و ٥٠٠ كيلو گرم بوده و براي ١٠٧ نفر اشتغال مستقيم فراهم كرده است. گفتني است صنايع كوچك و متوسط استان خراسان رضوي حدود ٧٩٧ ميليارد تسهيلات در قالب طرح رونق توليد از بانك صنعت و معدن دريافت كرده‌اند.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/22
اخبار


روز آرام بازار سكه

صرافان بازار ارز و سكه ديروز نرخ انواع سكه را بدون تغيير يا با نوساني اندك قيمت‌گذاري كردند همچنين قيمت هر دلار امريكا با افزايش 14 توماني با قيمت 3759تومان معامله شد.

به گزارش «تعادل»، صرافي‌ها روز شنبه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد را با كاهش 600توماني نسبت به پنج‌شنبه هفته گذشته يك‌ميليون و ۱۹1هزار و 9۰۰تومان داد و ستد كردند. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير قيمت نسبت به روز مذكور يك‌ميليون و 183هزار تومان فروخته شد.

هر نيم سكه بهار آزادي هم با كاهش يك‌هزار توماني، ديروز 688هزار و 500تومان معامله شد.

در بازار آزاد هر قطعه ربع سكه بهار آزادي با ثبات قيمت نسبت به روز پنج‌شنبه 379هزار تومان و هر سكه گرمي نيز بدون تغيير قيمت 246هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلاي ۱۸عيار نيز با 254تومان كاهش نسبت به روز پنج‌شنبه ۱۱۳هزار و 101تومان ارزش‌گذاري شد. در بازار ارز نيز هر دلار امريكا با ۱۴تومان افزايش نسبت به روز پنج‌شنبه ۳هزار و 759تومان فروخته شد.

همچنين نرخ هر پوند انگليس با 9تومان افزايش به ۴هزار و 714تومان رسيد و هر يورو با 53تومان رشد ۴هزار و ۸۰تومان معامله شد.شروط پرداخت تسهيلات بانكي آسيب‌ديدگان پلاسكو

رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با تاكيد بر لزوم تكميل مستندات لازم از سوي حادثه‌ديدگان ساختمان پلاسكو براي دريافت تسهيلات بانكي گفت: بانك‌ها مشكلي براي پرداخت ندارند.

كوروش پرويزيان در گفت‌وگو با ايبِنا درباره آخرين اقدامات صورت گرفته براي ارائه تسهيلات بانكي به واحدهاي آسيب‌ديده در حادثه ساختمان پلاسكو گفت: با تصميمات اتخاذ شده، بانك تجارت به عنوان بانك عامل در اين زمينه انتخاب شده است. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اظهار داشت: با همكاري نظام بانكي اسكان آسيب‌ديدگان در مجتمع نور انجام شد. پس از اين، اصناف بايد قراردادهاي اجاره خود را تهيه و به بانك ارائه كنند. پرويزيان خاطرنشان كرد: براي دريافت تسهيلات بانكي بايد قراردادهاي اجاره متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي ارائه شود و در حال حاضر حدود 160واحد در حال تنظيم و استقرار دكورهاي خود در محل جديد هستند. وي افزود: نظام بانكي مشكلي براي پرداخت تسهيلات بانكي ندارد و با تكميل مدارك و مستندات لازم ازسوي حادثه‌ديدگان ساختمان پلاسكو، تسهيلات پرداخت خواهد شد.سقف برداشت خودپردازها ۵۰۰هزار تومان شد

برخي بانك‌ها از ۲۱ اسفند ماه سقف برداشت از خودپردازها را تا ۵۰۰هزار تومان افزايش دادند. اين تغيير براي مدتي محدود و با توجه به ايام نوروز انجام خواهد شد.

در حال حاضر و براساس ضوابط بانك مركزي، ميزان برداشت روزانه از خودپردازها تا ۲۰۰هزار تومان بوده و امكان برداشت بيش از اين رقم وجود ندارد. اما از سال گذشته و از روزهاي پاياني اسفندماه تا بعد از ايام نوروز برخي بانك‌ها سقف برداشت را بين ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان افزايش دادند. اين جريان البته با مجوزي كه بانك مركزي براي آنها صادر كرده بود، اتفاق افتاد.سيف امروز به مجلس مي‌رود

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس از برگزاري نشست اين كميسيون با رييس كل بانك مركزي درباره حل مشكلات مربوط به موسسه كاسپين در روز يك‌شنبه خبر داد.

سيدناصر موسوي‌لارگاني از ماموريت رييس مجلس به كميسيون اقتصادي براي بررسي مشكلات موسسه كاسپين خبر داد و گفت: به همين منظور كميسيون اقتصادي مجلس روز يك‌شنبه نشستي با رييس كل بانك مركزي برگزار مي‌كند تا مشكلات سهامداران اين موسسه بررسي شود.

 نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه با خبرگزاري خانه ملت گفت‌وگو كرده با بيان اينكه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گريبان ملت ايران را گرفته است، افزود: برخي از اين موسسات تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر دارند و در اين تبليغات تصريح شده كه از بانك مركزي مجوز دارند و سودهاي كلان اعطا مي‌كنند.راه‌اندازي نرم افزار سازمان تاكسيراني با مزيت بيمه

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران گفت: نرم‌افزار موبايلي تاكسيراني در رقابت با ساير نرم‌افزارهاي موبايلي در ايام نوروز وارد بازار  و نام تجاري آن به صورت رسمي اعلام مي‌شود.

به گزارش ايسنا ميثم مظفر با اشاره به مزيت نرم‌افزار ارائه شده توسط تاكسيراني پايتخت با نرم‌افزارهاي مشابه گفت: مسافران تاكسي‌هاي تحت پوشش تاكسيراني تحت پوشش بيمه سرنشين

خواهند بود.

 وي با تاكيد بر اينكه تنها تاكسي‌هاي شهر تهران مجاز به فعاليت در اين نرم‌افزار موبايلي خواهند بود، تصريح كرد: اين نرم‌افزار، نخستين مجموعه مجاز و داراي استانداردهاي لازم جابه‌جايي مسافر از مراجع قانوني است همچنين تمام رانندگان مجاز تاييديه‌هاي جسمي و رواني را از شركت شهر سالم شهرداري تهران دريافت مي‌كنند.نویسنده:
  بورس
  اخبار Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 خرد سهامداران راي حق شد
  يكند
  فروختني بررسي را بورسي نمادهاي توقف زمان كاهش طرح
  «تعادل» خرد هگذاران سرماي سهام، سپرده گواهي از گيري ره به
  با به علم با ند داه بو شركت سهام تملك به قهمند عال
  كه شركت مديريتي حقوق به توجهي چندان شان، اند ساعت
  سهم يك تا نمادها توقف كاهش به سبز
  چراغ سو ديگر از يوند. سهام سپرده گواهي مالك
  نداشتند، صورت در سهم فروش به حاضر كه نيز عمده يابد.
  سهامدار دست مالي منابع به بوده شركت كنترلي توان
  حفظ صادقي حسن بورس بازار
  گروه نقدشوندگي بهبود براي اقدامي اوراق بورس توسعه تحقيق مدير «تعادل» هگزارش
  ب سازمان جديد سياست ثابت، عظيم هرچند طي بهادار اوراق بورس سازمان
  مقامات سپرده گواهي تصويب از فوق مطلب بيان با تهران
  بهادار يك تا نمادها توقف زمان كاهش بر مبني بورس توقف جديد الگوي طراحي از اخير،
  روزهاي كميته سوي از سهم تك گذاري سرمايه صندوق
  سهام ابزاري عنوان به سهام سپرده گواه افزود: داده خبر فقهي سنجيده سهام بازار كنوني عيارهاي با را ساعت سازمان مقامات دادند. خبر نمادها
  بازگشايي راهكاري همچنين عمده سهامداران مالي تامين براي مقابل در داند؛ مي ناممكن تقريبا را آن اجراي زمان كه دادهاند قول خصوص اين در
  بورس چندان سرمايه بازار كارشناس كديور، عليرضا برسد. ساعت يك به بورسي نمادهاي
  توقف مورد پيش مدتي از تها شرك آزاد شناور سهام افزايش
  براي نخست كديور نيست. موافق ها گفته اين با خورده زخم سهامداران براي هرچند كه
  اتفاقي سازوكار اين در است. بوده تهران بهادار اوراق بورس
  توجه دستورالعمل اين اجراي مثبت تاثيرات درخصوص فرخنده رويدادي نمادها، مدت طوالني توقف
  از سهام از بخشي خود مديريتي توان حفظ با عمده
  سهامدار كياني رضا يفروشد. گذاران سرمايه به را تملكش تحت به يدهد: توضيح سهام بازار معامالتي روند در ساختارها ضعف دليل به اما يآيد شمار
  به هگذاران سرماي ابزار، اين از رهيري به با كرد: عنوان ادامه در جهت در بيفتد، اتفاق كار اين اگر يرسد نظر از طرح اين بورس، سازمان كنوني افزارهاي
  سخت خواهد برداشته بزرگي گام سهام نقدشوندگي است. شده رو روبه ترديدهايي با تحليلگران
  سوي به علم با ند داه بو شركت سهام تملك به قهمند عال كه
  خرد كه است اين بازار كنوني مشكالت از يكي شد. سرمايه بازار كارشناسان از برخي
  اگرچه شركت مديريتي حقوق به توجهي چندان شان، اند
  سهم ماه چندين شود، متوقف شركت يك نماد اگر دستورالعملي، چنين اجراي كه هستند نظر
  هم يشوند. سهام سپرده گواهي مالك
  نداشتند، در سهم فروش به حاضر كه نيز عمده سهامدار سو ديگر از است ممكن شود مي قفل گذاران سرمايه دارايي خواهد بازار نقدشوندگي افزايش در مهمي
  نقش دست مالي منابع به بوده شركت كنترلي توان حفظ صورت شركت در تاثيرگذاري اتفاقات چندماه اين طي به توجه با آن شدن اجرايي سر بر اما
  داشت دهد. رخ اختالفنظر سرمايه، بازار كنوني
  ساختارهاي سهم مالكانه حقوق ابزار، اين اينكه به اشاره با وي د.
  ياب افزاري سخت وضعيت ارزيابي با ادامه در كديور
  دارند. سهامدار توسط سهام فروش وجود با كند مي تفكيك
  را بورس؛ كاركردهاي از يكي يافزايد: سهام، بازار حسن پيش چندي «تعادل»، گزارش
  به مديران عزل انتخاب همچون راي حق از بخشي
  عمده افزود: يذارد، باقي وي اختيار در همچنان را شركت هايي محدوديت اما است نقدشوندگي افزايش بورس سازمان بازارهاي بر نظارت معاون
  اميري، به هگذاران سرماي حقوق حفظ راستاي در كه شده ياد طرح يرود. نشانه را هدف اين نماد، توقف نظير توقف كاهش براي سازمان اين هاي بررسي
  از يك طرح كرد: عنوان ادامه در كارشناس اين در داده خبر كت شر نماد مدت
  طوالني اوراق بورس همكاري با است داشته جدي توجه
  جزئيات افزاري سخت لحاظ به نماد، توقف كردن ساعته نمادهاي بازگشايي روند كه گفت خصوص
  اين تاييد به شده عرضه بورس سازمان به تدوين تهران
  بهادار معامالت سيستم اكنون هم است. پذير امكان دنبال بورس سازمان در ساعتي طور به
  معامالتي مسوول مقام اين است. رسيده سازمان اين فقهي
  كميته هگذاري سرماي صندوق الگوي سه با طرح اين در كرد: تصريح به بورس سازمان كه است يي گونه به بورس يشود.
  م نزد سهام شدن مسدود واسط نهاد از رهري بهگي سهم، وظايف سرعت به تواند مي ناظر نهاد عنوان بورس سازمان رويكرد درباره همچنين
  اميري دهد. انجام را خود نظارتي هاي صورت در ها ابهام برخي بروز
  درخصوص يكديگر از سهم مالكيت مديريت مركزي، گذاري
  سپرده نماد صورت اين در كه كرد بيان كتها، شر
  مالي با كه سهام از جديدي طبقه عرضه براي راهي شده نمادها
  منفك بازگشايي توقف جديد الگوي مالي
  طراحي هاي صورت سقم صحت بررسي آخرين سازي شفاف ناشر از متوقف
  معامالتي برخوردار محدودي راي حق از مالكانه حقوق از
  برخورداري يشود. گشوده است، درخصوص سرمايه بازار كارشناسان از بسياري پيگيري جديد اطالعات ارائه سودآوري
  وضعيت فعاالن حضور با يا كنند شفافسازي مطبوعاتي سال براي EPS يك اينكه به كردهاند عادت بورس سازمان هاي بورس بر نظارت
  مدير اين در شد: يادآور تهران بورس توسعه تحقيق مدير مصوبه اين اجراي در بورس سازمان ناتواني يشود.
  م ها قيمت رشد يا افت دليل كه كنند اعالم بازار خصوص در نقدهايي همواره اما كنند اعالم بعد اين در جديدي الگوي طراحي از بهادار
  اوراق تواند نمي ساعت يك در بازار ناظر نهاد كه
  معتقدند كنترل كه يي عمده سهامدار ميان منافع تضاد
  سازوكار ترتيب اين به داد: ادامه وي است. بوده چه ما داشته، وجود ها يني پيش اين تحقق عدم توقف زمان آن، اساس بر كه داد خبر
  سازمان كند. يآزمايي راست را كتها شر مالي هاي صورت كنوني بازار براي غيرعملي وعده اما مالكيت از كه هگذاري سرماي دارد اختيار در را
  شركت ناشر از اول وهله در بنديم، را نمادي ما اگر خواهيم تقويت را بازار تحليلگري بخش قاعدتا به بود. خواهد گذشته از تر كوتاه بسيار
  نمادها بر گواهي اخير هاي دوره در «آكنتور» تلخ تجربه اطالعات بورس سازمان مديران
  هرچند اين در است. تامل درخور چالشي شده، رهمند به كنترل
  بدون اين اگر كنيم. مي اطالعات ارائه درخواست روي نامتعارف تغييرات اينكه بيان با وي كرد. گفتوگو در خدابخش محسن «تعادل»
  گزارش اعضاي توجه مورد دقت با كه شده انديشيده تمهيداتي راستا خصوص اين در كديور حال اين با مدعاست. اين بازگشايي توقف جديد الگوي از تري
  دقيق غير در شد؛ خواهد باز نماد شد اعالم اطالعات وجود دنيا كل در پايين چه باال چه ها قيمت خواهد اين بر سعي جديد مدل در گفت: سنا
  با سهامدار اينكه جمله از داشت. قرار نيز فقهي كميته محترم يك بورس در «آكنتور» تلخ تجربه است: معتقد بسياري رسد مي نظر به اما اند، نداده
  نمادها اطالعات كه كرد خواهيم اعالم ما صورت اين مثال كه مواقعي چنين در كرد: تصريح دارد، ناشر از اطالعاتي بستيم را نمادي اگر كه
  بود نماد 600 كه فرابورس بورس در است. تخلف موافق الگو اين با چندان سهام، بازار فعاالن
  از مديره ات هي عزل انتخاب براي راي حق از صورتي در
  عمده تصميم وقت آن كرد، امتناع ناشر خواستيم را 02درصد ها قيمت كاري هفته يك عرض در كند سازي شفاف وقت اسرع در ناشر
  خواستيم، طوالني زمان طي است ممكن شود، مي معامله كارشناس ثابت، عظيم راستا همين در
  نيستند. مالك همچنان كه بود خواهد برخوردار آنها پاداش تعيين
  و را سهمي كه بود خواهد سهامدار خود با روند مي بنيادي عامل يك سراغ دارد، نوسان اگر اما شود؛ منتشر كدال روي آن اطالعات
  تا دليل به نبايد اما بيفتد اتفاق شركت يك از تخلفي حاضر حال در كه است معتقد سرمايه
  بازار ديگر بيان به باشد. شركت سهام از اعتنايي درخور
  بخش اينكه بر تاكيد با خدابخش دارد. نگه يا بفروشد خواهد بسته نمادها خودكار صورت به هم بعد افشاي به اقدام ما نيفتد اتفاق سازي شفاف
  اين خود مديريتي توان حفظ به قهمند عال اگر عمده سهامدار را سرمايهگذاران همه ها كت شر همه تخلف، يك بعيد ساعت، يك به نمادها توقف زمان
  كاهش از جلوگيري جهت سازمان در راهكارها تمام آن دنبال به اينجا در هم ما بنابراين شد؛ گفته به كرد. خواهيم ناشر پاسخگويي
  عدم با وي باشد. ينفع شركت منافع در همچنان بايد باشد كنيم. جريمه يرسد. نظر
  به گفت: بود، خواهد نمادها مدت طوالني توقف صورت به بازگشايي يا توقف اين كه هستيم بورس سازمان هاي بورس بر نظارت
  مدير همه در افزايد: مي سرمايه بازار كارشناس اين افزود: «تعادل» با گفتگو در كارشناس
  اين نخواهد عمده سهامدار اختيار در راي حق تمام اينكه
  بيان ها قيمت در دستكاري كه هم مواردي در سازي شفاف به موظف شركت انجام خودكار نهايي هنوز البته پيشنهاد اين بهادار،
  اوراق خود كلي هاي برنامه ها كت شر جهان، هاي بورس با ساعت، يك به نمادها بودن بسته زمان
  كاهش مالي، هاي ورت تصويب بازرس، تعيين همچون مواردي
  بود بر مبتني معامالتي جايي در يا بگيرد صورت سخن دومي مدل از همچنين خدابخش شود. تصويب به نياز شدن عملياتي براي
  نيست شده منتشر اطالعات تحليل كنند اعالم را هاي محدوديت بازار كنوني ابزارهاي به
  توجه هگذاران سرماي اختيار در ديگر مواردي تقسيمي سود
  تعيين صرفا است ممكن شود، انجام نهاني اطالعات 51روز ظرف اگر مثال براي كه آورد ميان به دنيا در آنچه االن افزود: وي دارد. مديره هيات سويي از كرد: خاطرنشان داشت، خواهد قرار آنها نماينده يا راستا اين در بود. خواهد بازار نهادهاي عهده بر ديد بايد رسد. مي نظر به غيرممكن
  موجود، هايي محدوديت با دخيل افراد معامالتي كدهاي اين كند، رشد يا افت سهم يك درصد 50 كاري به مديريتي هاي گزارش ارائه است،
  مرسوم صندوق، مدير كسهم، گذاري سرماي صندوق الگوي در ديگر گروه دو توسط بازار در اطالعات اين تحليل چراكه است؛ چگونه اقدام اين
  مكانيسم به كه بود نخواهيم آن دنبال به شود مواجه در شايد باشد سازي شفاف نيازمند حتما هم از بعد يعني است. EPS هاي بين پيش
  جاي كه متخصص هاي شركت نخست گيرد؛ انجام با ندارند عادت سهام بازار در فعال هاي
  شركت مسدود الگوي در نهاد اين واسط نهاد از استفاده الگوي
  در كنيم. متوقف را نماد كل قضيه اين علت كنفرانس برگزاري به نياز حتي دوم، فرض اين ارائه را خود مالي گزارشهاي ركتها ش
  اينكه هاي كت شر مانند دارند، فعاليت سهام بازار در گزارش را خود مالي هاي صورت سرعت،
  اين وظايف شرح با امين يك گذاري رده سپ شركت نزد سهام
  شدن بورس سازمان هاي بورس بر نظارت مدير باشد. ناشران مديره هيات سوي از مطبوعاتي توجه با كه هستند بازار تحليلگران اين
  دادند، اين نيز ايران سرمايه بازار در كه مشاوره اين اجرايي ضمانت كه ديد بايد لذا
  دهند. پرداخت خواهند هگذاران سرماي حقوق از حفاظت به
  مشخص به مرور به اگر كرد: خاطرنشان بهادار اوراق هاي شركت ناشران بيشتر پويايي خدابخش، يكنند بيني پيش به اقدام مفروضات اين
  به نمايندگي به وابسته اشخاص با معامله همچون مواردي در اينكه گذاران. سرمايه خود دوم فعالند ها شركت در شركتي اگر اينكه يا چيست؟
  دستورالعمل مديريتي هاي گزارش كه برويم سمت اين مدل هاي ويژگي ديگر از را فرابورس بورس فقط شركت ديگر عبارت به شركت. خود
  نه در كياني داشت. خواهند مجمع در راي حق هگذاران سرماي از يشود منتشر كه اطالعاتي از رمايهگذار س هر چه آن نماد كرد، كوتاهي خود اطالعات
  ارائه خود اين شود، EPS هاي بيني پيش جايگزين بود خواهد اين بر سعي گفت: برشمرد جديد در است ممكن كه را مفروضاتي
  اطالعات اگر اوست توانايي حد در كند، برداشتي چه داشت. خواهد
  روندي هاي گواه گفت: سهام سپرده گواهي عمر مدت
  خصوص خاطر به ديگر اصال كه بود خواهد كننده كمك توسط اطالعات ارائه عدم دليل به نمادها كه ميكند الم اع شود، مواجه آن با
  آينده خدمات از تواند است، توانايي اين فاقد هم طبيعي طور به اينكه بيان با ادامه در
  ثابت سپرده يهاي گواه عمر شده ياد الگوي سه هر سهام
  سپرده EPS 02درصد باالي تعديل همچون مسائلي يا بورس عنوان به ما بلكه نماند. بسته ناشر است. تحليلگران عهده بر نهايي بيني
  پيش كند استفاده سبدگردان يا مشاوره كتاي شر پااليش مدام بهطور ها شركت مالي
  گزارش شده باطل يها گواه دوره پايان در است محدود
  سهام به اينها همه نهايت در نشود بسته نمادها خواستيم سازي شفاف اطالعات اگر سازمان، زمانبر قطعا قضيه اين اينكه بيان با
  خدابخش اين يشود. ارائه شركت سهام ي، گواه دارنده به آن ازاي در را رمايهگذاري س هاي صندوق هاي يونيت يا آزمايي راستي آنها مالي هاي صورت شود
  مي كرد. خواهد كمك بازار نقدشوندگي كنفرانسي در بايد يا كرد، امتناع شركتي سهامداران كه آنجا از داشت: اظهار بود،
  خواهد يهگذار سرما براي فروش اختيار حق شامل يتواند ها گواه فعالند سرمايه بازار در متعددي نهادهاي بخرد. اين بورس سازمان آيا كرد: تصريح شود، مي سرمايه بازار فعاالن از قشر همه به توانند مي كه ساعت، يك طول در كه دارد را
  مكانيسم صورت اين در باشد. عمده سهامدار براي خريد اختيار حق
  و شده منتشر اطالعات تحليل در دهند اطالعات به شده برآورد سود آن، جديد مالي صورت در توقف روز دو يكي، با بازار چراكه شد؛ مي واقع ادعا بورس سازمان مقامات اگر داد: توضيح در را شده متوقف نماد كند بررسي را گزارش
  ه گيري پس باز براي قيمت حداكثر يهگذار سرما سود
  حداقل راهنمايي را سهام خريداران ها، شركت سوي از گفتن در سازمان لذا شود. تبديل هنگفت زياني كه آنجاست اصلي مشكل اما ندارد مشكلي نماد دو يا يك به را نمادها توقف زمان كه كردند مي اشاره با كارشناس اين كند. بازگشايي زمان
  اين بود. خواهد مشخص عمده سهامدار توسط كنند.
  سهم دهد. خرج به بيشتري دقت بايد مطالب اينگونه شود بازگشايي دوباره توقف ماه از پس نمادي بازار پذيرش مورد تر راحت دهند، مي كاهش روز كنوني، وهله در نمادها مدت طوالني توقف
  به اصلي كانون كاال؛ بورس آهن
  سنگ واقعي قيمت يدهد
  كشف گزارش كوچك بزرگ سهامداران معامالت روند از
  «تعادل» كانون كاال بورس كه خبر اين اعالم با كاال بورس
  مديرعامل موفقيت گفت: شود، مي آهن سنگ واقعي قيمت كشف ليدرها
  اصلي سهامداري از ستهجمعي عقبنشيني ورود به منوط گآهن سن گذاري قيم روند در كاال
  بورس است. بازار اين در آهني سنگ بزرگ هاي
  شرك با وگو گفت در ينژاد سلطان حامد «تعادل» گزارش به گروهي درون معامالت نماد در سهام معامالت ديروز گزارش اين براساس بورس
  گروه قيمت سازي شفاف در كاال بورس نقش خصوص در تسنيم مديريتي سهام عمده عرضه آگهي همچنين ديروز 56 با ايران مس صنايع ملي شركت معامالتي فروش فشار با سال پاياني روزهاي در سرمايه
  بازار تحقق براي عملي اقدامات گرفتن پيش در گفت: آهن سنگ سهام از درصد 40 معادل كوثر، سير ريل كنترلي غير نفت پااليش واحد 26 با خارك پتروشيمي واحد، هر بازگشايي شده رو روب عمده خرد
  سهامداران آهني سنگ هاي كت شر پذيرش حضور به منوط مساله اين 84 از بيش پايه قيمت به را آينده روز در عرضه براي منفي تاثير بيشترين كاهش، واحد 22 با اصفهان كه است شده سهامداراني تسويه براي مجالي
  نمادي، افزود: ايران كاالي بورس شركت مديرعامل كاالست. بورس
  در 19.98 بلوك حال عين در شد. منتشر تومان ميليارد ثبت خود نام به بورس كل شاخص محاسبه بر را نماد توقف قرمز چراغ پشت اعتباري، خريدهاي
  با بورس در آهن سنگ گذاري قيم پروسه تقويت به توجه با 24ميليارد از بيش پايه قيمت به سرمد بيمه درصدي معامالتي نماد در سهام معامالت مقابل در كردند. نماگرهاي اغلب روي همين به بودند. مانده
  باقي موانع رفع قانون 37 ماده موجب به گذشته ماه سه دو، طي كاال براي صادرات بانك تابعه هاي شرك مجموعه از تومان پتروشيمي واحد، 37 با ايران مخابرات شركت جاري سال هفته آخرين از روز نخستين در
  بورس براي آهني سنگ هاي شرك سوي از هايي درخواس توليد، شد. آگهي هفته اين چهارشنبه روز در عرضه پارسيان گاز نفت گسترش واحد 33 با پرديس بودند.
  قرمزپوش وي است. شده ارائه ايران كاالي بورس در محصوالت پذيرش عرضه از كشوري بازنشستگي صندوق ديروز همچنين در را مثبت تاثير بيشترين افزايش 92واحد با معامالت طي سهام بازار «تعادل»، گزارش
  به از آهني سنگ كوچك متوسط هاي كت شر سهم
  همچنين در ديروز است. داده خبر جم پتروشيمي مديريت بلوك كل ارزش كشيدند. دوش به نماگر اين برآورد اكثر در كه وري بود حجم وتآور رخ
  ديروز، كاال بورس موفقيت گفت: كرد عنوان درصد تنها را بازار اين سهامداران گروهي درون معامالت كه تهران بورس بازار 325 از بيش به تهران بورس ديروز الت معام در داشت. غلبه تقاضا بر عرضه معامالتي
  نمادهاي هاي شرك ورود به منوط آهن سنگ گذاري قيم روند در سهم ميليون 200 از بيش اندكي دارد، اختصاص عمده دست به دست از ناشي كه شد بالغ تومان ميليارد به كد گروهي درون معامالت رخوتي، اين
  كنار است. بازار اين در آهني سنگ بزرگ سوي از تومان 54ميليارد از بيش ارزش به ايران مخابرات مالي اوراق سهم ميليون 258 ميليارد يك شدن شناسايي براي بزرگ هاي دولتي شبه قيها حقو
  كد مساله، اين اهميت به توجه با داد: ادامه نژاد لطاني س معامالتي ارزش حجم بيشترين توانست نيز پارسيان 4.24ميليارد از بيش ارزش به سهم ميليون 153 بر 108 خوزستان فوالد در شد. كد به كد عمده سهامدار بود. دادوستد نوبت 964 25هزار طي معامله قابل اخير، روزهاي طي ديگر طرف از داشت. ادامه
  سود بزرگ كنندگان توليد كتها شر با مذاكره در كاال
  بورس به معامله قابل هگذاري سرماي دوقهاي صن ميان در را بيمه شركت تقدم حق نماد ميان اين در بود. تومان به كد تومان ميليارد 37 از بيش ارزش به سهم ميليون قرمز سراسر نمادها تمام در ديروز نيز خودرويي ها مالي هاي داراي واگذاري براي دولت تكليفي
  دستور محصوالت پذيرش براي را شرايط تا دارد تالش آهن سنگ نزديك FTEها تابلو در ديروز دهد. اختصاص خود متعلق «چكاپا» نماد حجم بيشترين امين، اتكايي ايران اتكايي بيمه سهم ميليون 24.5 همچنين شد. كد رشد گروه، اين در نمادهايي اندك هرچند اند شده بدهي اوراق با آن از حاصل وجوه كردن جايگزين
  و در آهن سنگ گذاري قيمت تمركز براي ها شركت اين تومان 02ميليارد بر افزون ارزش به ورقه 61زار به مبادالت پايان در كه پارس كاغذ صنايع گروه به عمده سهامداران ميان تومان 4يليارد از كمتر ارزش به چند كه خودرو پارس نماد كردند. تجربه را اندكي شده سهام بازار ركود شدن عمتي سبب
  دولتي، كند. تسهيل ايران كاالي بورس شد. دست به دست بين در را معامالتي ارزش بيشترين شد، متوقف ديروز 16 از بيش نيز آذراب صنايع در يافت. انتقال سهم اين ديروز شود، مي معامله اسمي قيمت زير است روزي دادوستد حقيقي حقوقي كدهاي چراكه
  است؛ آهني سنگ هاي شرك بودن دولتي شد: يادآور وي آوردند. دست بSME پايه دوم، اول، بازارهاي كدهاي به تومان ميليارد از بيش ارزش به سهم ميليون 82 قيمت به خورد منفي 2درصد از بيش نيز يدهند. صورت
  كمتري خصوص در تها شرك اين تا بود شده سبب گذشته در نفتي
  فوالدي هاي رآورده انواع تن زار 93 عرضه 21 ديروز «مارون» نماد گزارش، اين اساس بر يافت. انتقال گروهي درون نفتي هاي فرآورده گروه در رسيد. ريال تومان بازار عمقي كم دنبال به گزارش، اين اساس
  بر با اكنون اما باشند؛ نداشته مشكلي آهن سنگ گذاري قيمت كاالي بورس پتروشيمي نفتي هاي رآورده تاالر جا بر كل شاخص بر منفي اثر واحد 10 اسفندماه مسكن گذاري سرمايه سهم ميليون 15 از كمتر نمادها اكثريت نبود متفاوت چندان وضع نيز سهام با كوچك هاي شركت پاياني، روزهاي
  طي گذاري قيمت روش تغيير به نياز كتها شر اين شدن خصوصي 39هزار عرضه ميزبان 12اسفندماه شنبه روز ايران را ديروز مبادالت آيفكس ترتيب اين به گذاشت كدهاي به تومان ميليارد يك از بيش ارزش به نيز كه طوري به شدند. مواجه افت با نيز گروه اين در گرفته قرار بازار فعاالن توجه مورد پايين
  شناور بر را آهن سنگ قيمت توان كه مكاني تنها شده ضروري گوگرد، كات، لوب باتوم، وكيوم قير، انواع 13تن يكه درحال رساند، پايان به واحدي 851 ارتفاع در 10 از كمتر يافت. انتقال عمده سهامدار درونگروهي نوساناتش در محدوديتي ديروز كه نفت پااليش اين نماد قيمت يرويه رشد براي عاملي موضوع،
  اين معامله واقعي قيمت كشف تقاضا عرضه مكانيسم مبناي اتيلن، پلي آمونياك، سودكاستيك، واكس، سالپس صدر در كه حالي در شد. مواجه افت واحد 14 با ارزش به عبيدي دكتر داروسازي البراتوار سهم ميليون درصد از بيش معامله آخرين قيمت در نداشت، كوچكي هاي شركت كه جايي تا است. شده ها
  شركت است. ايران كاالي بورس
  كرد، بود. رابر بوتادين پلي رزين اپوكسي كربنات، پل فرابورسي، نمادهاي قيمت افزايش بيشترين جدول همچنين شد. كد به كد تومان ميليارد 14 از بيش ميدهد نشان افت درصد از بيش پاياني قيمت در داروي شيمي ايران، سازي ور تراكت موتورسازان
  مانند به آهن سنگ گذاري قيمت اينكه بيان با مسوول مقام اين صادراتي تاالر 0706در قير تن 2هزار شنبه، ديروز گرفتند، قرار «ثعمرا» «كوثر» «كمرجان»، نمادهاي 3ميليارد از بيش ارزش به مپنا گروه سهم ميليون در درصد به نزديك تا نيز تبريز نفت پااليشگاه افزايش بيشترين با سويچ پارس سالمين
  داروپخش، آنها معامالت تعدد آهني سنگ هاي رآورده تنوع دليل نفتي هاي رآورده تاالر شد. عرضه ايران كاالي بورس «بپاس» «قچار» «شاوان»، نمادهاي مقابل در در شد. كد به كد تابلو صفر محدوده در ديروز تومان كرد. افت پاياني معامله آخرين قيمت شدند. رو به رو خريد صف بعضا
  قيمت قرار دقيق بررسي مورد بايد محصول تحويل محل همچنين 12اسفندماه شنبه روز ايران كاالي بورس پتروشيمي ديروز معامالت جريان در را قيمت كاهش بيشترين ميليون 5.2 از بيش اندكي نيز ايران سيار
  ارتباطات آهن سنگ صنعت بزرگان با كه جلساتي در كرد: تاكيد بگيرد، باتوم، وكيوم قير، انواع ن31 هزار 93 عرضه ميزبان مسكن تسهيالت امتياز حال همين در كردند. تجربه هاي صندوق ميان تومان ميليارد ارزش به سهم بورسي نمادهاي آمد رفت تدپيكس واحدي 30 افزايش محصوالت اقسام انواع خصوص در است برگزاري حال
  در سودكاستيك، واكس، الپس س گوگرد، كات، لوب در را ارزش حجم بيشترين همچنان 95 بهمنماه يك ديروز همچنين شد. كد به كد گذاري سرمايه معامالت طي بورس، ناظر نهاد گزارش اساس بر 12اسفندماه (شنبه ديروز معامالت پايان در پردازيم مي وگو گفت به آنها قيمت كشف مختلف هاي رو رزين اپوكسي كربنات، پلي اتيلن، پلي آمونياك، در مجموع در است گرفته اختيار در اوراق اين ميان شد. منتقل حقوقي كدهاي به )2لااك( سهم ميليون زاگرس، داروسازي هاي شرك معامالتي نماد ديروز، بورس نقدي بازده قيمت كل شاخص )، 95
  بيرون جلسات اين از مناسبي خروجي كه اميدواريم تن هزار 132 گزارش اين براساس بود. رابر بوتادين پلي ارزش به ورقه 24زار از بيش مسكن تسهيالت تابلو فوالد مگسال، دامپروري كشاورزي پارس، فارمد 67هزار رقم به واحدي 30 افزايش با
  تهران هاي هزين محاسبه در تفاوت از كاال بورس مديرعامل بيايد. روي كشاورزي، محصوالت تاالر در نيز خوراكي گندم شد. دادوستد تومان 2.3يليارد به نزديك آيفكس واحدي 14 افت پارس، كاغذ صنايع گروه آذين، سايپا ايران، آلياژي وزن هم كل شاخص مقابل در رسيد. واحد 315
  هاي ره از يكي عنوان به فوالدي آهني سنگ هاي شرك منجمد مرغ تن 670 اين، بر عالوه رفت. عرضه تابلو از حاكي نيز ثابت درآمد با اوراق بازار رصد اسفندماه سوم هفته معامالتي روز نخستين در بازار ناظر سوي از شهاب پارس المپ مرغاب دشت واحد 334 51هزار عدد واحدي، 95 كاهش
  با هزينه حاضر حال در گفت: برد نام كشور اقتصاد در
  موجود 200 شكر، تن 2هزار دوروم، گندم تن 4زار دو، رنج ارزش به ورقه ميليون يك از بيش وانتقال نقل 983 هزار 198 در ورقه 171ميليون از بيش هاي شركت معامالتي نماد مقابل در متوقف سهام آزاد سهام شاخص همچنين ديروز كرد. تجربه
  را اما مواجهند، هم ريال تورم با است ريالي يا آهنه سنگ كشاورزي محصوالت تاالر در پسته تن 10 روغن تن اين در تومان 2.64ميليارد هزار بر افزون افزون ارزشي كه شد هدست تب دس دادوستدي نوبت خاورميانه، معدني صنايع معادن توسعه هلدينگ 38هزار عدد به واحدي 48 كاهش با
  شناور اساس بر همواره است، فوالد كه زنجيره اين نهايي محصول روز اين در نيز ايران كاالي بورس فرعي بازار شد. عرضه بيش معامله با نهم مرحله خزانه اسناد است. بازار حدود همچنين زد. رقم را تومان 112يليارد بر نفت پااليش صايتل، اجاره اوراق تبريز، مشاركت اوراق حالي در اول بازار شاخص يافت. دست واحد 482
  كه نوساناتي اساس اين بر رسد. فروش به واقعي هاي قيم دام، خوراك تن 870 طيور، خوراك تن 365 عرضه 2.83ميليارد بر افزون ارزش به ورقه زار 429 از شگانه ش بازارهاي معامال حجم از 09رصد پاسارگاد، نفت هور، تابان اميد انرژي مديريت الوان، واحد 749 35هزار رقم به واحدي افزايش
  با سنگ سود حاشيه كه است شده سبب همواره يشود، ايجاد فلزي ضايعات تن هزار يك پخته، آهك تن هزار يك اين در را معامالتي ارزش حجم بيشترين تومان، اختصاص سهام بازار به گذشته روز در ايران فرابورس معدن صنعت گذاري سرمايه بهمن يهگذاري سرما 168 افزايش با دوم بازار شاخص كه يافت
  دست باشد. نزولي يها كرد.
  آهن تجربه را استر پلي نخ تن 66 اعتمادآفرين هگذاري سرماي صندوق زد. رقم ميان بالغ لوانتقال نق ميزبان بازار اين ترتيب اي به يافت؛ شدند. بازگشايي يافت. دست واحد 768 461هزار عدد به
  واحدي تعادل سپهوند حجت عكس:
چراغ سبز به كاهش توقف نمادها تا يك ساعت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/22
چراغ سبز به كاهش توقف نمادها تا يك ساعت
«تعادل» طرح كاهش زمان توقف نمادهاي بورسي را بررسي مي‌كند


گروه بورس  حسن صادقي

مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار طي روزهاي اخير، از طراحي الگوي جديد توقف و بازگشايي نمادها خبر دادند. مقامات سازمان بورس در اين خصوص قول داده‌اند كه زمان توقف نمادهاي بورسي به يك ساعت برسد. اتفاقي كه هرچند براي سهامداران زخم‌خورده از توقف طولاني مدت نمادها، رويدادي فرخنده به‌شمار مي‌آيد اما به دليل ضعف ساختارها و سخت‌افزارهاي كنوني سازمان بورس، اين طرح از سوي تحليلگران با ترديدهايي روبه‌رو شده است.

اگرچه برخي از كارشناسان بازار سرمايه هم‌نظر هستند كه اجراي چنين دستورالعملي، نقش مهمي در افزايش نقدشوندگي بازار خواهد داشت اما بر سر اجرايي شدن آن با توجه به ساختارهاي كنوني بازار سرمايه، اختلاف‌نظر دارند.

به گزارش «تعادل»، چندي پيش حسن اميري، معاون نظارت بر بازارهاي سازمان بورس از بررسي‌هاي اين سازمان براي كاهش توقف طولاني‌مدت نماد شركت‌ها خبر داده و در اين خصوص گفت كه روند بازگشايي نمادهاي معاملاتي به‌طور ساعتي در سازمان بورس دنبال مي‌شود.

اميري همچنين درباره  رويكرد سازمان بورس درخصوص بروز برخي ابهام‌‌ها در صورت‌‌هاي مالي شركت‌ها، بيان كرد كه در اين صورت نماد معاملاتي متوقف و از ناشر شفاف‌سازي آخرين وضعيت سودآوري و ارائه اطلاعات جديد پيگيري مي‌شود. وعده ‌غيرعملي براي بازار كنوني

هرچند مديران سازمان بورس اطلاعات دقيق‌تري از الگوي جديد توقف و بازگشايي نمادها نداده‌اند، اما به نظر مي‌رسد بسياري از فعالان بازار سهام، چندان با اين الگو موافق نيستند. در همين راستا عظيم ثابت، كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه در حال حاضر كاهش زمان توقف نمادها به يك ساعت، بعيد به نظر مي‌رسد.

اين كارشناس در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: كاهش زمان بسته بودن نمادها به يك ساعت، با توجه به ابزارهاي كنوني بازار و محدوديت‌هاي موجود، غيرممكن به نظر مي‌رسد. بايد ديد مكانيسم اين اقدام چگونه است؛ چراكه شركت‌هاي فعال در بازار سهام عادت ندارند با اين سرعت، صورت‌هاي مالي خود را گزارش دهند. لذا بايد ديد كه ضمانت اجرايي اين دستورالعمل چيست؟ يا اينكه اگر شركتي در ارائه اطلاعات خود كوتاهي كرد، نماد آن چه روندي خواهد داشت.

ثابت در ادامه با بيان اينكه به‌طور طبيعي گزارش مالي شركت‌ها به‌طور مدام پالايش مي‌شود و صورت‌هاي مالي آنها راستي‌آزمايي مي‌شود، تصريح كرد: آيا سازمان بورس اين مكانيسم را دارد كه در طول يك ساعت، گزارش‌ها را بررسي كند و نماد متوقف شده را در اين زمان بازگشايي كند. اين كارشناس با اشاره به توقف طولاني مدت نمادها در وهله كنوني، توضيح داد: اگر مقامات سازمان بورس ادعا مي‌كردند كه زمان توقف نمادها را به يك يا دو روز كاهش مي‌دهند، راحت‌تر مورد پذيرش بازار واقع مي‌شد؛ چراكه بازار با يكي، دو روز توقف نماد مشكلي ندارد اما مشكل اصلي آنجاست كه نمادي پس از 8 ماه توقف دوباره بازگشايي شود و در صورت مالي جديد آن، سود برآورد شده به زياني هنگفت تبديل شود. لذا سازمان در گفتن اينگونه مطالب بايد دقت بيشتري به خرج دهد.

  اقدامي براي بهبود نقدشوندگي بازار

هرچند عظيم ثابت، سياست جديد سازمان بورس مبني بر كاهش زمان توقف نمادها تا يك ساعت را با عيارهاي كنوني بازار سهام سنجيده و اجراي آن را تقريبا ناممكن مي‌داند؛ در مقابل عليرضا كديور، كارشناس بازار سرمايه چندان با اين گفته‌ها موافق نيست. كديور نخست درخصوص تاثيرات مثبت اجراي اين دستورالعمل در روند معاملاتي بازار سهام توضيح مي‌دهد: به نظر مي‌رسد اگر اين كار اتفاق بيفتد، در جهت نقدشوندگي سهام گام بزرگي برداشته خواهد شد. يكي از مشكلات كنوني بازار اين است كه اگر نماد يك شركت متوقف ‌شود، چندين ماه دارايي سرمايه‌گذاران قفل مي‌شود و ممكن است طي اين چندماه اتفاقات تاثيرگذاري در شركت رخ دهد.

كديور در ادامه با ارزيابي وضعيت سخت‌افزاري بازار سهام، مي‌افزايد: يكي از كاركردهاي بورس؛ افزايش نقدشوندگي است اما محدوديت‌هايي نظير توقف نماد، اين هدف را نشانه مي‌رود.

اين كارشناس در ادامه عنوان كرد: طرح يك ساعته كردن توقف نماد، به لحاظ سخت‌افزاري امكان‌پذير است. هم‌اكنون سيستم معاملات بورس به گونه‌يي است كه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر مي‌تواند به سرعت وظايف نظارتي خود را انجام دهد. بررسي صحت و سقم صورت‌هاي مالي

بسياري از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص ناتواني سازمان بورس در اجراي اين مصوبه معتقدند كه نهاد ناظر بازار در يك ساعت نمي‌تواند صورت‌هاي مالي شركت‌ها را راستي‌آزمايي كند. تجربه تلخ «آكنتور» در دوره‌هاي اخير گواهي بر اين مدعاست. با اين حال كديور در اين خصوص معتقد است: تجربه تلخ «آكنتور» در بورس يك تخلف است. در بورس و فرابورس كه 600 نماد معامله مي‌شود، ممكن است طي زمان طولاني تخلفي از يك شركت اتفاق بيفتد اما نبايد به دليل يك تخلف، همه شركت‌ها و همه سرمايه‌گذاران را جريمه كنيم.

اين كارشناس بازار سرمايه مي‌افزايد: در همه بورس‌هاي جهان، شركت‌ها برنامه‌هاي كلي خود را اعلام مي‌كنند و تحليل اطلاعات منتشر شده بر عهده نهادهاي بازار خواهد بود. در اين راستا تحليل اين اطلاعات در بازار توسط دو گروه انجام مي‌گيرد؛ نخست شركت‌هاي متخصص كه در بازار سهام فعاليت دارند، مانند شركت‌هاي مشاوره كه در بازار سرمايه ايران نيز اين شركت‌ها فعالند و دوم خود سرمايه‌گذاران. اينكه هر سرمايه‌گذار از اطلاعاتي كه منتشر مي‌شود چه برداشتي مي‌كند، در حد توانايي اوست و اگر هم فاقد اين توانايي است، مي‌تواند از خدمات شركت‌هاي مشاوره يا سبدگردان استفاده كند يا يونيت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را بخرد. نهادهاي متعددي در بازار سرمايه فعالند كه مي‌توانند به همه قشر از فعالان بازار سرمايه اطلاعات دهند و در تحليل اطلاعات منتشر شده از سوي شركت‌ها، خريداران سهام را راهنمايي كنند.نویسنده:
طراحي الگوي جديد توقف و بازگشايي نمادها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/22
طراحي الگوي جديد توقف و بازگشايي نمادها


مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از طراحي الگوي جديدي در اين سازمان خبر داد كه بر اساس آن، زمان توقف نمادها بسيار كوتاه‌تر از گذشته خواهد بود.  به گزارش «تعادل» محسن خدابخش در گفت‌وگو با سنا گفت: در مدل جديد سعي بر اين خواهد بود كه اگر نمادي را بستيم و اطلاعاتي از ناشر خواستيم، ناشر در اسرع وقت شفاف‌سازي كند تا اطلاعات آن روي كدال منتشر شود؛ اما اگر اين شفاف‌سازي اتفاق نيفتد ما اقدام به افشاي عدم پاسخگويي ناشر خواهيم كرد.  به گفته مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، اين پيشنهاد البته هنوز نهايي نيست و براي عملياتي شدن نياز به تصويب هيات‌مديره دارد. وي افزود: الان آنچه در دنيا مرسوم است، ارائه گزارش‌هاي مديريتي به جاي پيش‌بيني‌هاي EPS است. يعني بعد از اينكه شركت‌ها گزارش‌هاي مالي خود را ارائه دادند، اين تحليلگران بازار هستند كه با توجه به اين مفروضات اقدام به پيش‌بيني مي‌كنند نه خود شركت. به عبارت ديگر شركت فقط اطلاعات و مفروضاتي را كه ممكن است در آينده با آن مواجه شود، اعلام مي‌كند و پيش‌بيني نهايي بر عهده تحليلگران است.  خدابخش با بيان اينكه اين قضيه قطعا زمانبر خواهد بود، اظهار داشت: از آنجا كه سهامداران عادت كرده‌اند به اينكه يك EPS براي سال بعد اعلام كنند اما همواره نقدهايي در خصوص عدم تحقق اين پيش‌بيني‌ها وجود داشته، ما قاعدتا بخش تحليلگري بازار را تقويت خواهيم كرد. وي با بيان اينكه تغييرات نامتعارف روي قيمت‌ها چه بالا و چه پايين در كل دنيا وجود دارد، تصريح كرد: در چنين مواقعي كه مثلا در عرض يك هفته كاري قيمت‌ها 20درصد نوسان دارد، سراغ يك عامل بنيادي مي‌روند و بعد هم به صورت خودكار نمادها بسته خواهد شد؛ بنابراين ما هم در اينجا به دنبال آن هستيم كه اين توقف يا بازگشايي به صورت خودكار انجام و شركت موظف به شفاف‌سازي شود. خدابخش همچنين از مدل دومي سخن به ميان آورد كه براي مثال اگر ظرف 15روز كاري 50درصد يك سهم افت يا رشد كند، اين هم حتما نيازمند شفاف‌سازي باشد و شايد در اين فرض دوم، حتي نياز به برگزاري كنفرانس مطبوعاتي از سوي هيات‌مديره ناشران باشد. خدابخش، پويايي بيشتر ناشران شركت‌هاي بورس و فرابورس را از ديگر ويژگي‌هاي مدل جديد برشمرد و گفت: سعي بر اين خواهد بود كه نمادها به دليل عدم ارائه اطلاعات توسط ناشر بسته نماند. بلكه ما به عنوان بورس يا سازمان، اگر اطلاعات شفاف‌سازي خواستيم و شركتي امتناع كرد، يا بايد در كنفرانسي مطبوعاتي شفاف‌سازي كنند يا با حضور فعالان بازار اعلام كنند كه دليل افت يا رشد قيمت‌ها چه بوده است.  وي ادامه داد: به اين ترتيب اگر ما نمادي را مي‌بنديم، در وهله اول از ناشر درخواست ارائه اطلاعات مي‌كنيم. اگر اين اطلاعات اعلام شد نماد باز خواهد شد؛ در غير اين صورت ما اعلام خواهيم كرد كه اطلاعات را خواستيم و ناشر امتناع كرد، آن وقت تصميم با خود سهامدار خواهد بود كه سهمي را بفروشد يا نگه دارد. خدابخش با تاكيد بر اينكه تمام راهكارها در سازمان جهت جلوگيري از توقف طولاني مدت نمادها خواهد بود، گفت: در مواردي هم كه دستكاري در قيمت‌ها صورت بگيرد يا در جايي معاملاتي مبتني بر اطلاعات نهاني انجام شود، ممكن است صرفا كدهاي معاملاتي افراد دخيل با محدوديت‌هايي مواجه شود و به دنبال آن نخواهيم بود كه به علت اين قضيه كل نماد را متوقف كنيم. مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: اگر به مرور به اين سمت برويم كه گزارش‌هاي مديريتي جايگزين پيش‌بيني‌هاي EPS شود، اين خود كمك‌كننده خواهد بود كه اصلا ديگر به خاطر مسائلي همچون تعديل بالاي 20درصد EPS نمادها بسته نشود و در نهايت همه اينها به نقدشوندگي بازار كمك خواهد كرد.

 نویسنده:
عقب‌نشيني دسته‌جمعي از سهامداري ليدرها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/22
عقب‌نشيني دسته‌جمعي از سهامداري ليدرها
«تعادل» از روند معاملات سهامداران بزرگ و كوچك گزارش مي‌دهد


گروه بورس

بازار سرمايه در روزهاي پاياني سال با فشار فروش سهامداران خرد و عمده روبه‌رو شده و بازگشايي هر نمادي، مجالي براي تسويه سهامداراني شده است كه با خريدهاي اعتباري، پشت چراغ قرمز توقف نماد باقي مانده بودند. به همين روي اغلب نماگرهاي بورس در نخستين روز از آخرين هفته سال جاري قرمزپوش بودند.

به گزارش «تعادل»، بازار سهام طي معاملات ديروز، رخوت‌آور و بي‌حجم بود به‌طوري‌كه در اكثر نمادهاي معاملاتي عرضه بر تقاضا غلبه داشت. در كنار اين بي‌رخوتي، معاملات درون گروهي و كد به كد حقوقي‌ها و شبه‌دولتي‌هاي بزرگ براي شناسايي سود ادامه داشت. از طرف ديگر طي روزهاي اخير، دستور تكليفي دولت براي واگذاري دارايي‌هاي مالي و جايگزين كردن وجوه حاصل از آن با اوراق بدهي دولتي، سبب عميق‌تر شدن ركود بازار سهام شده است؛ چراكه كدهاي حقوقي و حقيقي دادوستد كمتري صورت مي‌دهند.

بر اساس اين گزارش، به دنبال كم عمقي بازار طي روزهاي پاياني، شركت‌هاي كوچك با سهام شناور پايين مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته و اين موضوع، عاملي براي رشد بي‌رويه قيمت نماد اين شركت‌ها شده است. تا جايي كه شركت‌هاي كوچكي مانند موتورسازان تراكتور‌سازي ايران، شيمي داروي داروپخش، سالمين و پارس سويچ با بيشترين افزايش قيمت و بعضا صف خريد روبه‌رو شدند. افزايش 30 واحدي تدپيكس

 در پايان معاملات ديروز (شنبه 21 اسفندماه 95)، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران با افزايش 30 واحدي به رقم 76‌هزار و 315 واحد رسيد. در مقابل شاخص كل هم‌وزن با كاهش 95 واحدي، عدد 15‌هزار و 334 واحد را تجربه كرد. ديروز همچنين شاخص سهام آزاد شناور با كاهش 48 واحدي به عدد 83‌هزار و 482 واحد دست يافت. شاخص بازار اول در حالي با افزايش 2 واحدي به رقم 53‌هزار و 749 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 168 واحدي به عدد 164‌هزار و 768 واحد دست يافت. براساس اين گزارش ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3 شركت ملي صنايع مس ايران با 56 واحد، پتروشيمي خارك با 26 واحد و پالايش نفت اصفهان با 22 واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي 3 شركت مخابرات ايران با 37 واحد، پتروشيمي پرديس با 33 واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با 29 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.   ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 325 ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن يك ميليارد و 258 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 52‌هزار و 964 نوبت دادوستد بود. خودرويي‌ها نيز ديروز در تمام نمادها سراسر قرمز شده‌اند هرچند اندك نمادهايي در اين گروه، رشد اندكي را تجربه كردند. نماد پارس‌خودرو كه چند روزي است زير قيمت اسمي معامله مي‌شود، ديروز نيز بيش از 2‌درصد منفي خورد و به قيمت ۸۲ تومان و ۸ ريال رسيد. در گروه فرآورده‌هاي نفتي نيز وضع چندان متفاوت نبود و اكثريت نمادها در اين گروه نيز با افت مواجه شدند. به‌طوري كه پالايش نفت كه ديروز محدوديتي در نوساناتش نداشت، در قيمت آخرين معامله بيش از ۸‌درصد و در قيمت پاياني بيش از ۶‌درصد افت نشان مي‌دهد و پالايشگاه نفت تبريز نيز تا نزديك به ۵‌درصد در قيمت آخرين معامله و پاياني افت كرد. رفت و آمد نمادهاي بورسي

بر اساس گزارش نهاد ناظر بورس، طي معاملات ديروز، نماد معاملاتي شركت‌هاي داروسازي زاگرس، فارمد پارس، كشاورزي و دامپروري مگسال، فولاد آلياژي ايران، سايپا آذين، گروه صنايع كاغذ پارس، دشت مرغاب و لامپ پارس شهاب از سوي ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، اوراق مشاركت تبريز، اوراق اجاره صايتل، پالايش نفت لاوان، مديريت انرژي اميد تابان هور، نفت پاسارگاد، سرمايه‌گذاري بهمن و سرمايه‌گذاري صنعت و معدن بازگشايي شدند.

 معاملات درون‌گروهي

ديروز همچنين آگهي عرضه عمده سهام مديريتي غير كنترلي ريل سير كوثر، معادل 40‌درصد از سهام براي عرضه در روز آينده را به قيمت پايه بيش از 84 ميليارد تومان منتشر شد. در عين حال بلوك 19.98 درصدي بيمه سرمد به قيمت پايه بيش از 42 ميليارد تومان از مجموعه شركت‌هاي تابعه بانك صادرات براي عرضه در روز چهارشنبه اين هفته آگهي شد.

همچنين ديروز صندوق بازنشستگي كشوري از عرضه بلوك مديريت پتروشيمي جم خبر داده است. ديروز در بازار 2 بورس تهران كه معاملات درون گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد، اندكي بيش از 200 ميليون سهم مخابرات ايران به ارزش بيش از 45 ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده كد به كد شد. در فولاد خوزستان 108 ميليون سهم به ارزش بيش از 37 ميليارد تومان كد به كد شد. همچنين 24.5 ميليون سهم بيمه اتكايي ايران به ارزش كمتر از 4 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده اين سهم انتقال يافت. در صنايع آذراب نيز بيش از 16 ميليون سهم به ارزش بيش از 5 ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي انتقال يافت.

كمتر از 15 ميليون سهم سرمايه‌گذاري مسكن نيز به ارزش بيش از يك ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. كمتر از 10 ميليون سهم لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي به ارزش بيش از 14 ميليارد تومان كد به كد شد. همچنين 4 ميليون سهم گروه مپنا به ارزش بيش از 3 ميليارد تومان ديروز در محدوده صفر تابلو كد به كد شد. در ارتباطات سيار ايران نيز اندكي بيش از 2.5 ميليون سهم به ارزش 9 ميليارد تومان ميان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كد به كد شد. همچنين ديروز يك ميليون سهم (كالا2) به كدهاي 2 حقوقي منتقل شد. افت 14واحدي آيفكس

در نخستين روز معاملاتي هفته سوم اسفندماه‌ بيش از 171 ميليون ورقه در 198‌هزار و 983 نوبت دادوستدي دست‌به‌دست شد كه ارزشي افزون بر 211ميليارد تومان را رقم زد. همچنين حدود 90‌درصد از حجم معاملات بازارهاي شش‌‌گانه فرابورس ايران در روز گذشته به بازار سهام اختصاص يافت؛ به اين ‌ترتيب اين بازار ميزبان نقل‌وانتقال بالغ بر 153 ميليون سهم به ارزش بيش از 42.4 ميليارد تومان بود. در اين ميان نماد حق تقدم شركت بيمه اتكايي امين، بيشترين حجم و نماد «چكاپا» متعلق به گروه صنايع كاغذ پارس كه در پايان مبادلات ديروز متوقف شد، بيشترين ارزش معاملاتي را در بين بازارهاي اول، دوم، پايه و SME به دست آوردند.

بر اساس اين گزارش، نماد «مارون» ديروز 21 اسفندماه 10 واحد اثر منفي بر شاخص كل بر جا گذاشت و به اين ترتيب آيفكس مبادلات ديروز را در ارتفاع 851 واحدي به پايان رساند، درحالي‌كه با 14 واحد افت مواجه شد. در حالي كه در صدر جدول بيشترين افزايش قيمت نمادهاي فرابورسي، نمادهاي «كمرجان»، «كوثر» و «ثعمرا» قرار گرفتند، در مقابل نمادهاي «شاوان»، «قچار» و «بپاس» بيشترين كاهش قيمت را در جريان معاملات ديروز تجربه كردند. در همين حال امتياز تسهيلات مسكن بهمن‌ماه 95 همچنان بيشترين حجم و ارزش را در ميان اين اوراق در اختيار گرفته است و در مجموع در تابلو تسهيلات مسكن بيش از 42‌هزار ورقه به ارزش نزديك به 3.2 ميليارد تومان دادوستد شد.

رصد بازار اوراق با درآمد ثابت نيز حاكي از نقل‌وانتقال بيش از يك ميليون ورقه به ارزش افزون بر يك‌هزار و 46.2 ميليارد تومان در اين بازار است. اسناد خزانه مرحله نهم با معامله بيش از 429‌هزار ورقه به ارزش افزون بر 38.2 ميليارد تومان، بيشترين حجم و ارزش معاملاتي را در اين ميان رقم زد. صندوق سرمايه‌گذاري اعتمادآفرين پارسيان نيز توانست بيشترين حجم و ارزش معاملاتي را در ميان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله به خود اختصاص دهد. ديروز در تابلو ETFها نزديك به 16‌هزار ورقه به ارزش افزون بر 20 ميليارد تومان دست‌به دست شد. عرضه 93‌هزار تن انواع فرآورده‌هاي نفتي

تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران روز شنبه 21 اسفندماه ميزبان عرضه 93‌هزار و 31 تن انواع قير، وكيوم باتوم، لوب كات، گوگرد، سلاپس واكس، سودكاستيك، آمونياك، پلي اتيلن، پلي‌كربنات، اپوكسي رزين و پلي بوتادين رابر بود. ديروز شنبه، 2‌هزار تن قير 6070 در تالار صادراتي بورس كالاي ايران عرضه شد.   تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران روز شنبه 21 اسفندماه ميزبان عرضه 93‌هزار و 31 تن انواع قير، وكيوم باتوم، لوب كات، گوگرد، سلاپس واكس، سودكاستيك، آمونياك، پلي اتيلن، پلي كربنات، اپوكسي رزين و پلي بوتادين رابر بود. براساس اين گزارش 132‌هزار تن گندم خوراكي نيز در تالار محصولات كشاورزي، روي تابلو عرضه رفت.  علاوه بر اين، 670 تن مرغ منجمد رنج دو، 4‌هزار تن گندم دوروم، 2‌هزار تن شكر، 200 تن روغن و 10 تن پسته در تالار محصولات كشاورزي عرضه شد. بازار فرعي بورس كالاي ايران نيز در اين روز عرضه 365 تن خوراك طيور، 870 تن خوراك دام، يك‌هزار تن آهك پخته، يك‌هزار تن ضايعات فلزي و 66 تن نخ پلي استر را تجربه كرد.

 نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/22
اخبار بورس


 حق راي سهامداران خرد فروختني شد

با بهره‌گيري از گواهي سپرده سهام، سرمايه‌گذاران خرد كه علاقه‌مند به تملك سهام شركت بوده‌اند و با علم به سهم اندك‌شان، چندان توجهي به حقوق مديريتي شركت نداشتند، مالك گواهي سپرده سهام مي‌شوند. از ديگر سو سهامدار عمده نيز كه حاضر به فروش سهم در صورت حفظ توان كنترلي شركت بوده به منابع مالي دست مي‌يابد.به‌گزارش «تعادل» مدير تحقيق و توسعه بورس و اوراق بهادار تهران با بيان مطلب فوق از تصويب گواهي سپرده سهام و صندوق سرمايه‌گذاري تك سهم از سوي كميته فقهي خبر داده و افزود: گواهي‌ سپرده سهام به عنوان ابزاري براي تامين مالي سهامداران عمده و همچنين راهكاري براي افزايش سهام شناور آزاد شركت‌ها از مدتي پيش مورد توجه بورس و اوراق بهادار تهران بوده است. در اين سازوكار سهامدار عمده با حفظ توان مديريتي خود بخشي از سهام تحت تملكش را به سرمايه‌گذاران مي‌فروشد.  رضا كياني در ادامه عنوان كرد: با بهره‌گيري از اين ابزار، سرمايه‌گذاران خرد كه علاقه‌مند به تملك سهام شركت بوده‌اند و با علم به سهم اندك‌شان، چندان توجهي به حقوق مديريتي شركت نداشتند، مالك گواهي سپرده سهام مي‌شوند.

از ديگر سو سهامدار عمده نيز كه حاضر به فروش سهم در صورت حفظ توان كنترلي شركت بوده به منابع مالي دست مي‌يابد.  وي با اشاره به اينكه اين ابزار، حقوق مالكانه سهم را تفكيك مي‌كند و با وجود فروش سهام توسط سهامدار عمده بخشي از حق راي همچون انتخاب و عزل مديران شركت را همچنان در اختيار وي باقي مي‌گذارد، افزود: طرح ياد شده كه در راستاي حفظ حقوق سرمايه‌گذاران به جزئيات توجه جدي داشته است با همكاري بورس و اوراق بهادار تهران تدوين و به سازمان بورس عرضه شده و به تاييد كميته فقهي اين سازمان رسيده است.  اين مقام مسوول تصريح كرد: در اين طرح با سه الگوي صندوق سرمايه‌گذاري تك‌سهم، بهره‌گيري از نهاد واسط و مسدود شدن سهام نزد سپرده‌گذاري مركزي، مديريت و مالكيت سهم از يكديگر منفك شده و راهي براي عرضه طبقه جديدي از سهام كه با برخورداري از حقوق مالكانه از حق راي محدودي برخوردار است، گشوده مي‌شود.

مدير تحقيق و توسعه بورس تهران يادآور شد: در اين سازوكار تضاد منافع ميان سهامدار عمده‌يي كه كنترل شركت را در اختيار دارد و سرمايه‌گذاري كه از مالكيت اما بدون كنترل بهره‌مند شده، چالشي درخور تامل است. در اين راستا تمهيداتي انديشيده شده كه با دقت مورد توجه اعضاي محترم كميته فقهي نيز قرار داشت. از جمله اينكه سهامدار عمده در صورتي از حق راي براي انتخاب و عزل هيات‌مديره و تعيين پاداش آنها برخوردار خواهد بود كه همچنان مالك بخش درخور اعتنايي از سهام شركت باشد. به بيان ديگر سهامدار عمده اگر علاقه‌مند به حفظ توان مديريتي خود باشد بايد همچنان در منافع شركت ذي‌نفع باشد.  وي با بيان اينكه تمام حق راي در اختيار سهامدار عمده نخواهد بود و مواردي همچون تعيين بازرس، تصويب صورت‌هاي مالي، تعيين سود تقسيمي و مواردي ديگر در اختيار سرمايه‌گذاران يا نماينده آنها قرار خواهد داشت، خاطرنشان كرد: از سويي ديگر در الگوي صندوق سرمايه‌گذاري تك‌سهم، مدير صندوق، در الگوي استفاده از نهاد واسط اين نهاد و در الگوي مسدود شدن سهام نزد شركت سپرده‌گذاري يك امين با شرح وظايف مشخص به حفاظت از حقوق سرمايه‌گذاران خواهند پرداخت و در مواردي همچون معامله با اشخاص وابسته به نمايندگي از سرمايه‌گذاران حق راي در مجمع خواهند داشت. كياني در خصوص مدت عمر گواهي سپرده سهام گفت: گواهي‌هاي سپرده سهام هر سه الگوي ياد شده عمر گواهي‌هاي سپرده سهام محدود است و در پايان دوره گواهي‌ها باطل شده و در ازاي آن به دارنده گواهي‌، سهام شركت ارائه مي‌شود. اين گواهي‌ها مي‌تواند شامل حق اختيار فروش براي سرمايه‌گذار و حق اختيار خريد براي سهامدار عمده باشد. در اين صورت حداقل سود سرمايه‌گذار و حداكثر قيمت براي بازپس‌گيري سهم توسط سهامدار عمده مشخص خواهد بود. بورس كالا؛ كانون اصلي كشف قيمت واقعي سنگ‌آهن

مديرعامل بورس كالا با اعلام اين خبر كه بورس كالا كانون اصلي كشف قيمت واقعي سنگ‌آهن مي‌شود، گفت: موفقيت بورس كالا در روند قيمت‌گذاري سنگ‌آهن منوط به ورود شركت‌هاي بزرگ سنگ آهني در اين بازار است.

به گزارش «تعادل» حامد سلطاني‌نژاد در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص نقش بورس كالا در شفاف‌سازي قيمت سنگ آهن گفت: در پيش گرفتن اقدامات عملي براي تحقق اين مساله منوط به حضور و پذيرش شركت‌هاي سنگ آهني در بورس كالاست.  مديرعامل شركت بورس كالاي ايران افزود: با توجه به تقويت پروسه قيمت‌گذاري سنگ آهن در بورس كالا طي دو، سه ماه گذشته به موجب ماده 37 قانون رفع موانع توليد، درخواست‌هايي از سوي شركت‌هاي سنگ آهني براي پذيرش محصولات در بورس كالاي ايران ارائه شده است. وي همچنين سهم شركت‌هاي متوسط و كوچك سنگ آهني از اين بازار را تنها 5درصد عنوان كرد و گفت: موفقيت بورس كالا در روند قيمت‌گذاري سنگ آهن منوط به ورود شركت‌هاي بزرگ سنگ آهني در اين بازار است.

سلطاني‌نژاد ادامه داد: با توجه به اهميت اين مساله، بورس كالا در مذاكره با شركت‌ها و توليد‌كنندگان بزرگ سنگ آهن تلاش دارد تا شرايط را براي پذيرش محصولات اين شركت‌ها براي تمركز قيمت‌گذاري سنگ آهن در بورس كالاي ايران تسهيل كند.

وي يادآور شد: دولتي بودن شركت‌هاي سنگ آهني و فولادي در گذشته سبب شده بود تا اين شركت‌ها در خصوص قيمت‌گذاري سنگ آهن مشكلي نداشته باشند؛ اما اكنون با خصوصي شدن اين شركت‌ها نياز به تغيير روش قيمت‌گذاري ضروري شده و تنها مكاني كه مي‌توان قيمت سنگ آهن را بر مبناي مكانيسم عرضه و تقاضا كشف قيمت واقعي و معامله كرد، بورس كالاي ايران است.

اين مقام مسوول با بيان اينكه قيمت‌گذاري سنگ آهن به دليل تنوع فرآورده‌هاي سنگ آهني و تعدد معاملات آنها و همچنين محل تحويل محصول بايد مورد بررسي دقيق قرار بگيرد، تاكيد كرد: در جلساتي كه با بزرگان صنعت سنگ آهن در حال برگزاري است در خصوص انواع و اقسام محصولات و روش‌هاي مختلف كشف قيمت آنها به گفت‌وگو مي‌پردازيم و اميدواريم كه خروجي مناسبي از اين جلسات بيرون بيايد.  مديرعامل بورس كالا از تفاوت در محاسبه هزينه‌هاي شركت‌هاي سنگ آهني و فولادي به عنوان يكي از گره‌هاي موجود در اقتصاد كشور نام برد و گفت: در حال حاضر هزينه سنگ آهني‌ها ريالي است و با تورم ريال هم مواجهند، اما محصول نهايي اين زنجيره كه فولاد است، همواره بر اساس قيمت‌هاي واقعي به فروش مي‌رسد. بر اين اساس نوساناتي كه ايجاد مي‌شود، همواره سبب شده است كه حاشيه سود سنگ آهني‌ها نزولي باشد.

 نویسنده:
  خصوصي
  بخش Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جماد 13 1395 سفند 22 شنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 ثبت فتر كار به تهران
  آغاز اتاق شركتها اد
  خبر ادل» «تع با گو گف ايران اصناف اتاق رييسه هيات
  عضو اتاق محل ها شركت ثبت مات خد دفتر از يكي تهران اتاق دركل بي د. ش اندازي راه
  تهران كاهش تهران اتاق را طرح اين اجراي
  مزاياي هاي هزينه كاهش همچنين اري اد كراسهياي فتند
  برو قم به ‌ا شبكه با يا با ليت فعا نحو بر ‌ها في صنا .
  ا اند يد ها شركت براي
  جاري همكاري توافق امضاي به اشاره با عشقي بهمن افزاري خت س افزاري نرم توان از آنكه شرط به تشكلها
  گروه با گفت: ها كت شر ثبت اره اد تهران اتاق
  ميان رشد كنندبه تفاده اس كشور اخل هاي نيرو تغييرات سرعت فناوري دنياي رفتهاي
  پيش اره اد تهران اتاق ميان همكاري توافق
  امضاي ورود اگربا ا كرد ام خواهد كمك كشور گي بالند نتيجه در است. رساند خود حد باالترين به را نيا در ها شركت ثبت مات خد دفتر ها، كت شر
  ثبت باشيم كنند مصرف تنها ما خارجي، گذار سرمايه گان كنند مصرف هاي گرايش نيازها تغييرات،
  اين است شده ايجاد تهران اتاق يك شماره
  ساختمان خواهد ما زيان به بلكه نيست، ود س به تنها نه بازي تغييرات اين است. تغيير رحال ام مد
  هم تهران اتاق حقوقي حقيقي اعضاي پس، اين از
  و اقتصادمقاومتي اف اهد تحقق براي بنابراين ود ب رقابتي بازارهاي كه كارهايي كسب براي
  را خدمات كليه از توانند مي فتر اين به مراجعه
  با امري فني دانش انتقال اخل توان از تفاد اس ديگر از كرداست. قبل از شوارتر كنند مي
  فعاليت شوند مند بهره ثبتي است. ضروري گرايشهاي آمد ود وج به تغييرات، اين
  نتايج عشقي تهران، اتاق عمومي روابط گزارش
  به به گان كنند مصرف مشتريان بين در د جدي گان ارند زود اف عضويت كارت گان ارند اره رب در خارجي گذاري سرمايه اهميت است. يد جد كارهاي كسب گيري كل ش آن
  تبع امور انجام براي تهران اتاق بازرگاني عضويت پها
  كارت تآ استار رباره گير تصميم زماني بازه اين ال
  ح صورتجلسات تغيير كت شر تاسيس به
  مربوط عضو عزيزي، الرضا عبد ديگر سوي از قم علماي پاي يي شبكه بازاريابان فعاليت
  نحوه ثبت اداره به حضوري مراجعه به دنيازي يگر ثبتي عصر امروزه گفت: مجلس اجتماعي كميسيون اتاق رييسه هيات عضو است. يد كش ميان به
  را ثبت امور فتر در حضور با ارند ند ها كت
  شر فناوريهاي فراگيرشد شاهد است تكنولوژي معايب مزايا رباره خبر اين بيان با ايران
  اصناف خدمات تمام از توانند مي تهران، داتاق ها كت
  شر ليل همين به هستيم؛ گي زند امور تمام بر روز براي گفت: ل» به«تعاد نوپا وكارهاي كسب
  فعاليت اتاق اعضاي اينكه ضمن شوند ار برخورد بخش
  اين زايي اشتغال ها، آپ استارت گذاري سرمايه سوي از هايي موافقت ها مخالفت هركاري
  شروع اتاق كنند اخت پرد را ثبتي هاي هزينه
  صرفا است. كرده ايجاد مرد براي مناسبي فرصت اين واقع ودبه يش مطرح صنفي گان
  نمايند اعضا هزينهاز يي هيچ مت خد اين ارائه بابت
  از در خارجي گذاري سرمايه تاثير به اشاره با او وكارهاي كسب سري يك فعاليت با زماني
  بازه يكند نم ريافت
  د جذب قطعا گفت: آپها استارت توسعه رشد نمايندگان سوي از هايي مخالفت اهد ش ما
  نوپا به كه تهران اتاق ها كت شر ثبت امور دفتر براي تهيي رش هر در خارجي رمايههاي س اشاره آن به بايد كه موضوعي اما هستيم
  صنفي با همزمان كرداست، آغاز را خود فعاليت
  تازگي كه است نياز است آور ود س ميزبان كشور متفاوتي نظرات يي زمينه هر در كه است اين كرد تهران، اتاق اي حوزه ساير روزانه كار به
  شروع به ها خارج اد اعتم جهت الزم هاي زيرساخت سوي از بايد اظهارنظرها نوع اين شود يو
  ارائه شركت، تاسيس شامل ثبتي مات خد ارائه آماد طريق اين از تا ود ش فراهم ايمن گذاري رمايه س منجر بررسي گي رسيد مرحله به
  كارشناسان تجاري، فاتر پلمب تغييرات، جلسه
  صورت زايي رآمد افزايش هم فني انش انتقال به هم بحث اينكه به اشاره با صد يقي علي محمد ود.
  ش ثبت جلسه، صورت تنظيم يي مشاوره مات خد اجتماعي كميسيون عضو كنيم. كمك كشور براي نيز تقليد مراجع به نوپا وكارهاي كسب
  فعاليت ها شركت ثبت سامانه جلسه صورت
  انواع نوع اين از حمايت جهت افزود امه اد مجلس فعاليت نحوه زمينه كرد اظهار است، رسيد فيزيكي دارك م ارسال نيز پيگيري كد
  اخذ فناوري علم هاي پارك كه است نياز كارها وكسب اقتصاد فعاالن از هياتي شبكه يي وكارها
  كسب هاست شركت ثبت اره اد مربوطه هاي
  پيگيري در بيشتري مشاركت مردم كنندو پيد افزايش گفت: پسابرجام اقتصاد يد جد بكارهاي كسو بخش را مسير اين نيز آنها بايد بمانند عقب در ارد ال نب به را جاري هاي هزينه يل تعد هم را آنها اظهارنظر رفتند تا تقليد مراجع ار ديد
  به كليه انجام از پس فتر اين به گان د مراجعهكنن
  و بنيان انش مشاغل زيرا ند باش اشته زمينه اين با ايران اقتصاد رسد نظر به پسابرجام رفضاي حقيقت كنند. هسازي پياد خود وكار كسب شود مي كشور توزيع شبكه تقويت به منجر نهايت يي شبكه وكارهاي كسب فعاليت نحوه راستاي طي از پس را مربوط ارك مد د توانن مي
  امور، ناخالص توليد رآمد افزايش علم گسترش به تواند مي كشور مناسب هاي زيرساخت به توجه فعاليتهاي ربخش را مسير اين كسي اگر كسب هاي فعاليت اين اينكه به اشاره با صد يقي به نسبت علما از برخي هم قم وند ش
  جويا كنند. دريافت تهران اتاق از مجدد ثبتي مراحل شيروان نمايند ارد زياد تاثير كشورها اخلي الزمه كه بپيوند نيا اقتصاد جريان به زود فناوري نياي از يشك نكند سازي پياد خود گذاشته تاثير صنوف از برخي ا نوپ وكارهاي اعام را خود هاي مخالفت يي شبكه هاي
  فعاليت هيات تصميمات طي اخيرا گفت: مجلس در نوپا كارهاي كسب گذاري سرمايه امر اين حذف نيز ور ان د چن نه آينده در مانده عقب يي شبكه بازاريابيهاي نوع اين فعاليت گفت: است، نحوه صنفي فعاالن اينكه بيان ندبا وي بود رد
  ك مشاغل يد جد علوم از دكه شه مقرر ولت اقتصاد بزرگ رتاي ه قد به آنها د ش يل تبد بايد اصنافي دمتوليان يگر عبارت به وند يش و... پوشاك اماك، همچون صنوف از برخي در ارزيابي مثبت را شبكه وكارهاي كسب گفت
  فعاليت گپو به حتي شود بيشتري حمايتهاي بنيان انش بخش رشد نيز، توسعه پنجم ربرنامه ت؛ اس وضعيت كنند د پي وفق ها فعاليت نوع اين با ما كرج تهران ن همچني داشته، زياد تاثير صنفي فعال يك عنوان به بند گفت: يكنند
  م اتحاديه ايجاد كندا ب پيد راه نيز بورس بازار گرفته نظر رقابتي فضاي اد ايج خصوصي هيات عضو هند تغيير اصناف نفع به را موجود حمل صنعت فناوريهايي تفاداز اس اهد ش را يي بكه ش بازاريابي االن رويكرد فع
  فعاليت كرده پيگيري ودرا خ مطالبات بتوانند مستقل مجلس معاد صنايع كميسيون عضو است. شد از يكي كرد خاطرنشان ايران اصناف اتاق رييس خاصي، گذاري سرمايه هيچ ون بد كه هستيم نقل مسيري اين هرحال به يكنم، ارزيابي
  مثبت رميان مسووالن با مشكات بروز رصورت به نوپا كارهاي كسب يلشد تبد براي افزود در روزرساني OTWبه به پيوستن براي ها الزام هد. ميد كاهش درصد ۰۵ طور به را ا هزينه ه تمام واقع به گزيد بر را آن دا ني تمام كه
  است گري معامله ضعف ها
  تشكل اشاره با مجلس اجتماعي كميسيون عضو بگذارند ميزان به كه است اقتصادالزم بزرگ هاي غول است صنفي جامعه ارتقا وكارها كسب فعاليت را پيشنهادي پيش سال ۰۱ ود حد اينكه بيان با وي ام اقد اين يافته توسعه توسعه رحال هاي
  كشور هاي جناح توسط كارآفرينان اد قرارد هد به شود افزوده آنها فني يريتي مد انش رمايه س مسير بتوانيم قوانين گرفتن نظر با واريم اميد سنتي هاي فعاليت كنار اپ سايبرش راستاي است. پذيرفته
  را كنند برطرف را خود چه گفت: جناحي هاي رقابت بهانه به سياسي باشند اشته را رقيب هاي شركت با رقابت توان تا آوريم. ست به الحاق اين براي را الزم فعاليت نحوه حقيقت گفت: يم، بود اد اصناف فعاليت زمينه كرد: عنوان امه اد ي يق صد خصوصي بخش فعاالن روزها اين ها تشكل
  گروه نفوذي عامل انشبنيان هاي شركت گفته كسي عرصه به خارجي گذاران رمايه س ورود گر فوالد واحد هر كه ود ب شكل اين به ها اپ سايبرش اين فعاليت نحوه به حواسمان بايد يي بكه ش
  بازاريابي گله اقتصاد هاي عرصه در ان رد دولتم ورود
  از ذهني از برگرفته پوچ عاي اد تنداين هس غرب ورود با گفت: كردو ارزيابي مثبت را آپ ها تارت اس خارجي سرمايه جذب با مقاومتي اقتصاد به عمل فروش خريد سنتي هاي ام اقد كنار ي صنف نيز گذشته دچراكه باش كارآفرينان نوع
  اين ولتمردان از نيز تشكلي فعاالن ارند كايت
  ش رست حرف اين است؛ غيركارشناسي عاميانه ها آپ استارت عرصه ي خارج گذاران رمايه س كميسيون رييس گر، فوالد رضا حميد همچنين در داشت ست در هم را سايبري ام اقد يك انجام رحال ور كش سطح اماتي اقد
  چنين ها انتقاد اين تند هس 44 اصل اجراي
  خواستار استفاده هواپيما بگوييم كه است اد اين عا مانند انتقال فني انش ثروت، توليد كسب بر عاوه به باتوجه گفت: اساسي قانون 44 ل اص ويژه خدمات روزرساني به محض به صنفي فعال واقع زيان منجربه فعاليتا ه نوع اين رنهايت ه ك بود خصوصي بخش گان نمايند سوي از رحالي ديگر افزود: امه راد او است. غربي چون نكنيم مثبت هاي سرمايه از ا روز ني هاي تكنولوژي اطاعات فناوري حوزه زايي تغال اش افزايش در را اجناس كور د باي ايبري س بخش خود نوع بايداين يگر عبارت به شد. مردم از
  بسياري گان نمايند اين كه شود مطرح كشورمان
  تشكلي حرف اين تنها نه د ش تمام ها حرف اين دوران د؛ ش خواهيم مند بهره نيز كشورها يگر فرهنگي از مرد استفاد ليل به يگر طرف از ارتباطات متاسفانه اما ميكرد روزرساني به سنتي فعاليت پيگيري رصد ورد م بازار را ها انفعال
  فعل بازارهاي به محصوالت فروش آموزش راستاي بنيان دانش كتهاي شر اتفاقا بلكه ارد ند صحت هاي توانايي رد عموميك رجهت بايد همچنين گسترش شاهد گي، زند امور تمام مجاز فضاي تا اريم نظر دحاال نش اجرايي ها ام اقد اين ها فعاليت اين گذشته هاي سال همانند تا هيم قرار اعضاي نفعان ذي داختيار را آموزشي
  جهاني يشوند تاسيس تحقيقاتي علمي پشتوانه با كه به اريم. برد قد داخل نيازهاي با متناسب فني انشبنيان نوپاي كارهاي وب كس روزافزون اين دهيم قرار بازنگري مورد را صنفي نظام قانون نشود كوئيست گلد هرمي هاي شركت به يل
  تبد در ها (ضعف موضوع همين هند يد نم ارائه ود
  خ تاثير روند پيش دنيا روز تكنولوژي روند با جامعه، فرهنگ با نياز تناسب با يگر ارت عب وكار كسب حوزه زود: اف گر فوالد هستيم. نظام قانون دبخش قانوني طور به را ام ها اقد نوع جلو توان مي آيا كه پرسش اين به پاسخ وي عدم خصوصي، بخش فعاالن فعاليت
  راستاي ارند مرد روزمره زند مثبتي ببريم پيش خود كشور اف اهد درجهت را تكنولوژي رخ بزرگي تحول اطاعات فناوري بر مبتني نيز صنفي فعاالن واسطه اين به تا كنيم صنفي رج همانطور گفت: خير، يا گرفت را ها فعاليت نوع
  اين ها كل تش زيرمجموعه اعضاي به الزم
  آموزش رقابت نياي امروز ياي گفت: پايان عزيزي فمند هد منسجم ريزي برنامه با جز امر اين ه شغلي ك هاي فرصت با همراه كه بطوري است؛ اده شوند روزرساني به سايبري امور پاي به پا ها فعاليت نوع اين كرد اشاره هايم صحبت كه تا د ش آن به منجر نيز خصوصي) بخش هاي نهاد از كند مي انتخاب كه است ار خريد اين است نيست. پذير امكان خدمات سرعت كيفيت جوان، نسل براي جديد فعاليتهاي از نبايد اصناف اينكه بيان با وي فعاليت جلو توان نمي بنابراين است ناپذير اجتناب ديگر سوي از ودو ش بيشتر كشور ركود
  عمق نهاد جريان كندهيچ تفاده اس كااليي چه براي خارجي هاي سرمايه جذب وي مشكات از بسياري امر همين كه يافته افزايش براساس گفت: بمانند عقب فناور اراي بروز مزاياي به بايد ما مسووالن واقع گرفت. افرادرا غيرنفتي كاالهاي فروش راستاي نيز ان ولتمرد مثبت حركت مانع قانون قالب جز تواند نمي اقتصاد تحقق راستاي را نوپا كارهاي كسب نماينده كرداست. برطرف را شهري بوم زيست هاي بخش ورودفناوري ها فعاليت نوع اين فعال اين باشند اشته تامل نيز ها فعاليت نوع
  اين درحال كشورهاي خصوصي بخش گان د نماين
  با شود ها شركت اين اقتصاد خارجي گذاران رمايه افزودس خواند مقاومتي تاثيرگذاري خصوص مجلس رداصفهان م ها انفعال فعل اين از نبايد نيز اصناف كار كسب يي شبكه بازاريابان فعاليت گفت: اد امه صنفي .
  شوند مذاكره فاز وارد يافته توسعه توسعه گويد: اقتصاد فعال يك باره اين حال زماني كشورها، ساير با ايران اقتصاد هاي فعاليت د
  گفتن فصلي هاي نمايشگاه برگزاري دم يا برگزاري از اصناف اتاق
  مسووالن بخش كه يكند پيدا توسعه دولتي روابط از
  خارج خود گري معامله ضعف بتواند ها تشكل
  خصوصي ل» «تعاد با گو گفت راكبي امير كند برطرف قاچاق
  را كاالهاي فروش براي محلي فصلي هاي
  نمايشگاه بخش كاري كم ليل به ولت حاضر رحال گفت: فعاليتهاي بار المللي، بين سطح
  خصوصي هاي اه نمايشگ خارجي كاالهاي فروش اين برگزاري يگر سو از است. اشته نبال به تشكلها
  گروه د يكش وش به مرزها از خارج را شد
  اقتصاد ممنوع بهاره قاچاق، كاالهاي عرضه براي محلي گاه نمايشها هاي ستگاه نوروز ايام تانه آس ال سر هر نبود آشنا معامله ضعف ليل به امر اين
  كه برگزاري از ايران اصناف اتاق ن بيركل همچني به است، توليد واحدهاي افتاد مد از بنجل هرداري ش ايران، اصناف اتاق همچون مختلفي مليتي چند فروش هاي تكنيك با خصوصي
  بخش در كاال مستقيم عرضه نمايشگاه ۸۰۲ از بيش كاالهايشان توليدوقتي هاي واحد يگر عبارت سطح در فصلي هاي نمايشگاه برگزاري متولي و... برجام وران خورد رقم به اشاره با وي
  است. گفت: پور عوض علي اد ر خب كشور سراسر دپو انبارها كشور راقتصاد حاك ركود ليل به امسال گان كنند مصرف گفته به اما شوند
  شهر با المللي بين هاي تفاهمنامه امضاي همچنين
  و تنظيم تادبرگزاري س كه هايي سياست اساس بر ها نمايشگاه را كاالهايشان فعاالن شود اين از تر متفاوت كمي فصلي هاي گاه نمايش
  برگزاري كرد اظهار يافته توسعه توسعه رحال كشورهاي برگزاري اشت، سال پايان بازار براي بازار رسانند مي توزيع عرضه مرحله به از وضعيت اره اد كه چرا بود ه؛ گذشته هاي ال س با اد قرارد تفاهمنامه صد ها ولت، سال طول
  د حسب بر بود كاال مستقيم عرضه هاي نمايشگاه همين يشد انجام كند به بازرسان سوي برخي حتي رساند مي امضا به كشورها
  ساير نمايشگاه برگزاري بازار تنظيم ستاد تشخيص هها نمايشگا مدفتا از كاالهاي حضور زمينه در متولي هاي ستگاه يهاي نارساي اقتصاد فعاالن از گروهي جمهور رييس
  سفرها تصريح وي گرفت. صورت كاال مستقيم عرضه ركودحاكم ليل به گفت: امه اد راشد ها نمايشگاه شتد آن منجربه وضعيت
  چگونگي راهي يپلماسي گروه همراه نيز خصوصي
  بخش نمايشگاه برگزاري متولي عنوان به اصناف كرد هزينههاي افزايش همچنين كشور اقتصاد فروش عرضه براي محلي كشور دسراسر در گروه اين ضعف خاطر به ودولي يش
  كشورها ارد را خود طبيعي حالت بازار كه بودند معتقد رقابت توان صنعتي د تولي واحدهاي توليد سالهاي طي البته ود ش قاچاق بنجل كاالهاي بازي نيز را مجري نقش مدتي از پس دولت
  فروش، انباشت اريم ند كلي مش هيچ عرضه سطح در اينرو از ارند ند را خارجي واردي ات محصوالت با برگزاري ناظر عنوان به ايران اصناف اتاق گذشته ارا ليل به ايران كشور اد امه اد راكبي د كن. غذايي، واد م كشاورزي، هاي بخش توجهي شده ام اقد كاال عرضه به نسبت فصلي هاي حراج به نياز است وفور بازار رف مص پر كاالهاي كيفيت بي افتاد مد از كاالهاي فروش راه تنها راستاي را شان مخالفت گاهبارها ها نمايش كشاورزي هاي بخش پتانسيل غني، معاد بود ترين مهم كرد: تصريح ارد صنعتي نيمه صنعتي ند كرد استفاده ظرفيت ها اين از ها استان برخي ضرورت برحسب نيست نمايشگاه برگزاري رباره وي انند يد فصلي هاي گاه نمايش را واقع به ود. ب كرد اعام ها نمايشگاه
  برگزاري فرد به منحصر دستي صنايع بودن، فصل چهار
  و آن مشتقات مانندخرما استان اين محصوالت كرد تاكيد پور عوض ند نكرد برگزار را نمايشگاه اير ها گاه نمايش بازار تنظيم ستاد تشخيص نحوه از اصناف اتاق حمايت سازمان بازرسي معتقد نمايشگاه برگزاري متولي عنوان به
  اصناف اراي ت، اس مختلف اقوام حضور از برگرفته
  كه ها حوزه اين توان مي كه ارد ي رات صاد جنبه كاال مستقيم عرضه هاي ظرفيت يگر كنار بر كرد: اظهار ايران اصناف اتاق بيركل ند د ش معموال گفت: ها گاه نمايش اين ا كااله فروش در ارد را خود طبيعي حالت بازار كه ند بود ازه اند به البته كه است ي بد يل هاي
  ظرفيت اينكه بيان با رضايي بگيرد صورت رمايهگذاري س به توجه با ايم اشته را مجازي فروشگاهاي بحث از بيش اشتيم ور كش سطح از كه آماري اساس فروش ها، شهرستان نمايشگاه گزاري رويكرد بر انباشت ارد ند وجود مشكلي هيچ عرضه سطح را توجهي قابل سهم نتوانسته خود تههاي اش اشته را عملكرد بهترين اصناف ونظارت بازرسي ايجاد است گذر حال سنتي حالت از بازار اينكه زماني وره كاال مستقيم عرضه نمايشگاه ۸۰۲ كاالهاي توزيع واقع به است، قاچاق كاالهاي به نياز است وفور بازار مصرف پر كاالهاي هاي چالش اين دو كن خود آن از جهاني بازار
  از كار كيفيت برد باال براي كرد خاطرنشان است، بوده موثر نيز كاال عرضه براي فروشگاهمجازي هاي برگزاري حال ۵۲/۲۱/۵۹ لغايت ۵۲/۱۱/۵۹ است اماتي اقد جمله از بنجل قاچاق مصرفي تشخيص به بنا اما نيست، نمايشگاه
  برگزاري چالش چار فروش حوزه در كه كند
  مشخص هاي اتاق اختيار تري بيش امكانات بايد بازرسي كشور سطح در نظارت بازرسي افزود وي است. پايتخت نشهر كا عنوان به هم تهران است ود يش ديد فور به ها گاه نمايش اين ه ك ها گاه نمايش حكومتي ولتي تگاهها س
  هستيم.
  شيفت در حاضر دحال بگيرد قرار اصناف در خصوص به است، فعال روزي شبانه صورت به است. برگزاري حال مجوز اراي گاه نمايش فعاليت نحوه از بازرسي براي ر يگد وي س از زمينه اين ند. د ش اير ور كش سطح باز كشورها برخي اكنون هم اينكه به اشاره با وي رباره وي ميشود انجام ها بازرسي عصر صبح در گرفته صورت يي ويژه نظارت سال پاياني ايام بهاره نمايشگاه برگزاري اينكه بيان عوض با پور را الزم هاي ام اقد د توانن نمي بازرسان اران غرفهد معايب مزايا رباره تان لرس اصناف اتاق رييس بهره ايران خصوصي بخش فروش ضعف
  از هزار چهار اد د تع افزود: صنفي هاي واحد فعاليت سه در كشيك صورت به نيز نوروز تعطيات ايام كاال مستقيم عرضه پارامترهاي از يكي عنوان ه خريد ب كيفيت لحاظ از بنابراين آورند عمل به گفت: ل» «تعاد به فصلي هاي گاه نمايش برگزاري ها وي فرانس اكنون هم نمونه طور به افزود: برند
  م هستند كسب پروانه اراي ايذه شهرستان واحد بود خواهد فعال ها بازرسي شيفت بازار تنظيم ستاد افزود است، سال پايان ايام برا صرفهيي هيچ ها فروشگاه كننداين مصرف همچون فصلي هاي نمايشگاه برگزاري
  متاسفانه صورت به را پسته زعفران نظير
  محصوالتي براي ام اقد دست در نيز واحد هزار يك به يك نزد به را ها نمايشگاه برگزاري مصوبهمسووليت يي يك نحوه از كسي اگر رحقيقت د. ارن ند ردم م هاي تشكل براي را مزايايي هيچ پاييزه
  بهاره تجار برخي حتي خرند اسپانيا از طه يي واس هستند. كسب پروانه اصناف جامعه امروز نياز متخصص انساني يروي ند كرد تنفيذ كشور سراسر اف اصن هاي اتاق ها شكايت از بازرسي د باش ناراضي غرفهد ار فعال آرش است. اشته ند نبال به رد م صنفي صورت به را ايراني مرغوب محصوالت
  خارجي در ايران اصناف اتاق نمايند يگر وي س از برگزاري به نياز كه صورتي ز ني ها تان داس اين واقع به نيست پذير امكان بايد كه طور آن مسووالن متاسفانه كرد عنوان امه اد د راش كشور نام اينكه از پس كنند مي خريد يي» اصناف
  «فله اده الع وق هاي روش اندازي راه ضرورت راستاي گفت: ايذه شهرستان خوزستان، استان هاي اتاق اري فرماند هماهنگي با باشد نمايشگاه در بردراشد نخواهد جايي به راه شكايت ها نوع برگزاري سوء اثرات به بايد كه طور آن ولتي ديگر به را دآن زدن ها بند بسته روي را ود
  خ در ايران اصناف اتاق نمايند حال عين ايذه دشهرستان بهاره نمايشگاه بازار تنظيم تصريح وي است. ده ش برگزاري به ام اقد اصناف مواضع بر ها اصنافي چرا كه پرسش اين به پاسخ عبارت به د ارن ند توجه فصلي گاههاي
  نمايش يفروشند
  كشورها عرضه نمايشگاه برگزاري از غربي، آذربايجان استان گفتوگو رضايي سهراب است. د ش برگزار نمايشگاه برگزاري هاي اولويت از يكي امسال كرد ماه بهمن اواسط تا گفت: كنند نم خودپافشاري بطور بايد كه طور آن فصلي گاههاي نمايش يگر بهره جز چيزي كارآفريني اينكه بيان با
  وي سجاد اد خبر سلماس شهرستان كاال مسقيم برگزاري زود: اف ايران اصناف اتاق سايت بوده با ايراني كاالهاي دو اخلي توليدات عرضه بهاره عدم به نسبت اصناف اتاق رييس فاضلي، علي هيچ در المللي بين هاي الزام رعايت با اصولي رونق افزود نيست، ارزش ايجاد فرصتو ها از
  برد امسال بهاره هاي گاه نمايش وضعيت رباره اكر ش محصوالت عرضه از تا د ش سعي نمايشگاه صورت اخلي د تولي از حمايت راستاي كه را الزم هاي پافشاري فصلي هاي نمايشگاه برگزاري رباره ها اصنافي بارها ود ش نم برگزار استاني توليدات كيفيت به تنها كشور كار
  كسب صد ۵۱ر تخفيف با بهاره نمايشگاه امسال گفت: به نسبت نيز ها قيمت شود جلوگيري كيفيت بي است. ممنوع خارجي كاالهاي فروش است گرفته برگزاري عد به راضي ان ولتمرد اما اد ام انج به ها نمايشگاه اين برگزاري معايب سوء اثرات بايد هم محصول بهترين چراكه نيست؛ مات خد حال در غرفه ۰۳ از بيش با ماه فند اس ۸۲ ۷۱تا از شد خواهد تعيين تر پايين درصد شهر قيمت هاي نمايشگاه گفت: ايران اصناف اتاق بيركل همان در نرو اي از ند د. نش فصلي گاههاي نمايش اند كرده بازگو را هايشان انتقاد رتبه عالي
  مسووالن وگرنه شود فروخته حرفهيي نده فروش يك
  توسط بهاره نمايشگاه كرد: تصريح وي است. برگزاري ۵۲ الي ۵۱ از بهاره نمايشگاه ايذه تان شهرس كه نياز مورد كاالهاي امسال كاال مستقيم عرضه جمهوري رياست معاونت دولت هيات ماه بهمن براي شنوايي گوش كسي امروز به تا متاسفانه
  اما مصادره را آن گذاشته عرصه به پد يي يگر عده خوراكي، اقام همچون ضروري كاالهاي امسال هاي واحد ظرفيت خصوص وي بود خواهد اير آجيل پوشاك، مانند تند اش تري بيش تقاضاي اشتند كشور تمام اران تاند اس براي را غيه يي اب اشاره با وي است. اشته ند ها انتقاد نوع اين شنيد كنند.
  مي وينده ش مواد كفش، پوشاك، آجيل، شيريني، توليد ظرفيت برد باال براي كرد تصريح توليد ۵۱ با شكات، شيريني كفش، كيف خشكبار، شود. برگزار كشور سراسر ها گاه نمايش اين كه افتاده مد از قاچاق كاالهاي فروش عرضه به اقتصاد از نگرش تغيير كرد ان خاطرنش راكبي صد ۵۱ر ۰۱تا با ماهي مرغ، قرمز، گوشت اختيار را الزم تسهيات امكانات بايد كشور بازار تنظيم كاالهاي ساير تخفيف درصد ۰۲ الي ده، ش واقع مغفول ميان داين كه موضوعي اما بارها صنفي مسووالن كه همانطور رد ك اظهار نقش تغيير مي، مرد اد اقتص سمت به ولتي كردنمايشگاه اظهار شاكر شود مي. عرضه تخفيف براي كرد: اظهار رضايي اد قرار د تولي بخش ۰۳ با ومرغ گوشت كره، روغن، شكر، برنج، جمله از ها غيه ابا نوع اين هميشه ان ولتمرد كه است اين به هم ها نمايشگاه اين گزاري برد ان كرد
  اعام آموزش گر، تسهيل نقش به ولت اخلهگر مد بازار تنظيم طرح هد با كاال مستقيم عرضه امكانات، سرمايه، مكان، تامين توليد هاي واحد كرد اظهار وي داست. شه عرضه تخفيف درصد تاكيد اصناف همكاري به د ن كرد صاد را اراي صنفي هاي واحد ضرر به هم مردو
  ضرر بينالملل فروش هاي تكنيك با
  كارآفرينان يك ايجاد هروندو ان ش ضروري كاالهاي تامين جمله از متخصص انساني نيروي نوين تكنولوژي كشور دسراسر صنفي واحد ۳ميليون از بيش را اصناف هميشه هماهنگي دبحث اما تند اش نوع اين برگزاري با ساله هر واقع به است. پروانه در كارآفرينان اول تجربهي ها حاكميت
  تضمين هاي فروش آن كنار در ده ش برگزار نسبي ثبات وي شود توجه دهزينه باي كه است موارد فعاليت مربوطه هاي يه اتحاد پوشش تحت كه اريم كه است رحالي موضوع اين گرفتند نم درنظر فرو عميق ركود به صنفي واحدهاي ها گاه نمايش در ضروري امات اقد جمله از خارجي اي معامله
  ه ايم. اشته نيز را العاد فوق قابل ات توليد خوزستان استان اينكه به اشاره با العاد فوق هاي فروش بازار نياز اساس بر ارند كه اشتند توقع ها اصنافي از نظارت زمينه را فراواني آسيب ها نيز موضوع همين روند است. حوزه اين
اصنافي‌ها براي نحوه فعاليت بازاريابان شبكه‌اي به قم رفتند‌‌‌
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/22
اصنافي‌ها براي نحوه فعاليت بازاريابان شبكه‌اي به قم رفتند‌‌‌
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران د‌‌‌ر گفت ‌و گو با «تعاد‌‌‌ل» خبر د‌‌‌اد


گروه تشكل‌ها  

پيشرفت‌هاي د‌‌‌نياي فناوري سرعت تغييرات د‌‌‌نيا را به بالاترين حد‌‌‌ خود‌‌‌ رساند‌‌‌ه ‌است. د‌‌‌ر نتيجه اين تغييرات، نيازها و گرايش‌هاي مصرف‌كنند‌‌‌گان هم مد‌‌‌ام د‌‌‌رحال تغيير است. اين تغييرات بازي را براي كسب و كارهايي كه د‌‌‌ر بازارهاي رقابتي فعاليت مي‌كنند‌‌‌ د‌‌‌شوارتر از قبل كرد‌‌‌ه است. از د‌‌‌يگر نتايج اين تغييرات، به وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ن گرايش‌هاي جد‌‌‌يد‌‌‌ د‌‌‌ر بين مشتريان و مصرف‌كنند‌‌‌گان و به تبع آن شكل‌گيري كسب و كارهاي جد‌‌‌يد‌‌‌ است. حال د‌‌‌ر اين بازه زماني تصميم‌گيري د‌‌‌رباره نحوه فعاليت بازاريابان شبكه‌يي پاي علماي قم را به ميان كشيد‌‌‌ه است. عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران با بيان اين خبر د‌‌‌رباره مزايا و معايب فعاليت كسب وكارهاي نوپا به«تعاد‌‌‌ل» گفت: براي شروع هركاري مخالفت‌ها و موافقت‌هايي از سوي نمايند‌‌‌گان صنفي مطرح مي‌شود‌‌‌. به واقع د‌‌‌ر اين بازه زماني با فعاليت يك سري كسب وكارهاي نوپا ما شاهد‌‌‌ مخالفت‌هايي از سوي نمايند‌‌‌گان صنفي هستيم اما موضوعي كه بايد‌‌‌ به آن اشاره كرد‌‌‌، اين است كه د‌‌‌ر هر زمينه‌يي نظرات متفاوتي ارائه مي‌شود‌‌‌ و اين نوع اظهارنظرها بايد‌‌‌ از سوي كارشناسان به مرحله رسيد‌‌‌گي و بررسي منجر شود‌‌‌. محمد‌‌‌علي صد‌‌‌يقي با اشاره به اينكه بحث فعاليت كسب وكارهاي نوپا به مراجع تقليد‌‌‌ نيز رسيد‌‌‌ه است، اظهار كرد‌‌‌: د‌‌‌ر زمينه نحوه فعاليت كسب وكارهاي شبكه‌يي هياتي از فعالان اقتصاد‌‌‌ي به د‌‌‌يد‌‌‌ار مراجع تقليد‌‌‌ رفتند‌‌‌ تا اظهارنظر آنها را هم د‌‌‌ر راستاي نحوه فعاليت كسب وكارهاي شبكه‌يي جويا شوند‌‌‌، د‌‌‌ر قم هم برخي از علما نسبت به فعاليت‌هاي شبكه‌يي مخالفت‌هاي خود‌‌‌ را اعلام كرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌. وي با بيان اينكه فعالان صنفي نحوه فعاليت كسب وكارهاي شبكه‌يي را مثبت ارزيابي مي‌كنند‌‌‌، گفت: بند‌‌‌ه به عنوان يك فعال صنفي فعاليت و رويكرد‌‌‌ فعالان بازاريابي شبكه‌يي را مثبت ارزيابي مي‌كنم، به هرحال اين مسيري است كه تمام د‌‌‌نيا آن را برگزيد‌‌‌ه و به واقع تمام كشورهاي د‌‌‌رحال توسعه و توسعه يافته اين اقد‌‌‌ام را پذيرفته است.

 صد‌‌‌يقي د‌‌‌ر اد‌‌‌امه عنوان كرد‌‌‌: د‌‌‌ر زمينه فعاليت بازاريابي شبكه‌يي بايد‌‌‌ حواسمان به نحوه فعاليت اين نوع كارآفرينان باشد‌‌‌؛ چراكه د‌‌‌ر گذشته نيز چنين اقد‌‌‌اماتي د‌‌‌ر سطح كشور د‌‌‌رحال انجام بود‌‌‌ كه د‌‌‌رنهايت اين نوع فعاليت‌ها منجربه زيان بسياري از مرد‌‌‌م شد‌‌‌. به عبارت د‌‌‌يگر بايد‌‌‌ اين نوع فعل و انفعال‌ها را د‌‌‌ر بازار مورد‌‌‌ رصد‌‌‌ و پيگيري قرار د‌‌‌هيم تا همانند‌‌‌ سال‌هاي گذشته اين فعاليت‌ها تبد‌‌‌يل به شركت‌هاي هرمي و گلد‌‌‌كوئيست نشود‌‌‌. وي د‌‌‌ر پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان جلو اين نوع فعاليت‌ها را گرفت يا خير، گفت: همانطور كه د‌‌‌ر صحبت هايم اشاره كرد‌‌‌م اين نوع فعاليت‌ها اجتناب‌ناپذير است و بنابراين نمي‌توان جلو فعاليت افراد‌‌‌ را گرفت. د‌‌‌ر واقع مسوولان ما بايد‌‌‌ به مزاياي اين نوع فعاليت‌ها نيز تامل د‌‌‌اشته باشند‌‌‌. اين فعال صنفي د‌‌‌ر اد‌‌‌امه گفت: فعاليت بازاريابان شبكه‌يي تعد‌‌‌يل هزينه‌هاي جاري را به د‌‌‌نبال د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر نهايت منجر به تقويت شبكه توزيع كشور مي‌شود‌‌‌. صد‌‌‌يقي با اشاره به اينكه اين فعاليت‌هاي كسب وكارهاي نوپا د‌‌‌ر برخي از صنوف تاثير گذاشته است، گفت: فعاليت اين نوع بازاريابي‌هاي شبكه‌يي د‌‌‌ر برخي از صنوف همچون املاك، پوشاك و... تاثير زياد‌‌‌ي د‌‌‌اشته، همچنين د‌‌‌ر تهران و كرج ما شاهد‌‌‌ استفاد‌‌‌ه از فناوري‌هايي د‌‌‌ر صنعت حمل و نقل هستيم كه بد‌‌‌ون هيچ سرمايه‌گذاري خاصي، هزينه‌ها را به طور 50 د‌‌‌رصد‌‌‌ي كاهش مي‌د‌‌هد‌‌. وي با بيان اينكه حد‌‌‌ود‌‌‌ 10سال پيش پيشنهاد‌‌‌ي را د‌‌‌ر راستاي سايبرشاپ د‌‌‌ر كنار فعاليت‌هاي سنتي اصناف د‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌يم، گفت: د‌‌‌ر حقيقت نحوه فعاليت اين سايبرشاپ‌ها به اين شكل بود‌‌‌ كه هر واحد‌‌‌ صنفي د‌‌‌ر كنار اقد‌‌‌ام‌هاي سنتي خريد‌‌‌ و فروش يك اقد‌‌‌ام سايبري را هم د‌‌‌ر د‌‌‌ست د‌‌‌اشت د‌‌‌ر واقع فعال صنفي به محض به روزرساني خد‌‌‌مات خود‌‌‌ د‌‌‌ر بخش سايبري ‌بايد‌‌‌ د‌‌‌كور و اجناس را د‌‌‌ر فعاليت سنتي به روزرساني مي‌كرد‌‌‌ اما متاسفانه اين اقد‌‌‌ام‌ها اجرايي نشد‌‌‌ و حالا د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اريم تا قانون نظام صنفي را مورد‌‌‌ بازنگري قرار د‌‌‌هيم و اين نوع اقد‌‌‌ام‌ها را به طور قانوني د‌‌‌ر بخش قانون نظام صنفي د‌‌‌رج كنيم تا به اين واسطه فعالان صنفي نيز پا به پاي امور سايبري به روزرساني شوند‌‌‌.

 وي با بيان اينكه اصناف نبايد‌‌‌ از فعاليت‌هاي بروز و د‌‌‌اراي فناوري عقب بمانند‌‌‌ گفت: براساس اين نوع فعاليت‌ها و ورود‌‌‌ فناوري د‌‌‌ر بخش‌هاي كسب و كار اصناف نيز نبايد‌‌‌ از اين فعل و انفعال‌ها عقب بمانند‌‌‌ و بايد‌‌‌ آنها نيز اين مسير را د‌‌‌ر بخش كسب وكار خود‌‌‌ پياد‌‌‌ه‌سازي كنند‌‌‌. د‌‌‌ر حقيقت اگر كسي اين مسير را د‌‌‌ربخش فعاليت‌هاي خود‌‌‌ پياد‌‌‌ه‌سازي نكند‌‌‌ بي‌شك از د‌‌‌نياي فناوري عقب ماند‌‌‌ه و د‌‌‌ر آيند‌‌‌ه نه چند‌‌‌ان د‌‌‌ور نيز حذف مي‌شوند‌‌‌. به عبارت د‌‌‌يگر متوليان اصنافي بايد‌‌‌ با اين نوع فعاليت‌ها وفق پيد‌‌‌ا كنند‌‌‌ و وضعيت موجود‌‌‌ را به نفع اصناف تغيير د‌‌‌هند‌‌‌. عضو هيات رييس اتاق اصناف ايران خاطرنشان كرد‌‌‌: يكي از الزام‌ها براي پيوستن به WTO به روزرساني د‌‌‌ر فعاليت كسب وكارها و ارتقا جامعه صنفي است و اميد‌‌‌واريم با د‌‌‌ر نظر گرفتن قوانين بتوانيم مسير لازم را براي اين الحاق به د‌‌‌ست آوريم. عمل به اقتصاد‌‌‌ مقاومتي با جذب سرمايه خارجي

همچنين حميد‌‌‌رضا فولاد‌‌‌گر، رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: باتوجه به افزايش اشتغال‌زايي د‌‌‌ر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و از طرف د‌‌‌يگر به د‌‌‌ليل استفاد‌‌‌ه مرد‌‌‌م از فضاي مجازي د‌‌‌ر تمام امور زند‌‌‌گي، شاهد‌‌‌ گسترش روزافزون كسب‌وكارهاي نوپاي د‌‌‌انش‌بنيان هستيم. فولاد‌‌‌گر افزود‌‌‌: د‌‌‌ر حوزه كسب‌وكار مبتني بر فناوري اطلاعات تحول بزرگي رخ د‌‌‌اد‌‌‌ه است؛ بطوري‌كه همراه با فرصت‌هاي شغلي جد‌‌‌يد‌‌‌ براي نسل جوان، كيفيت و سرعت خد‌‌‌مات افزايش يافته كه همين امر بسياري از مشكلات زيست‌بوم شهري را برطرف كرد‌‌‌ه است. نمايند‌‌‌ه مرد‌‌‌م اصفهان د‌‌‌ر مجلس د‌‌‌ر خصوص تاثير‌گذاري كسب‌وكارهاي جد‌‌‌يد‌‌‌ د‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌ پسابرجام گفت: د‌‌‌رفضاي پسابرجام به نظر مي‌رسد‌‌‌، اقتصاد‌‌‌ ايران با توجه به زيرساخت‌هاي مناسب كشور مي‌تواند‌‌‌ به زود‌‌‌ي به جريان اقتصاد‌‌‌ي د‌‌‌نيا بپيوند‌‌‌د‌‌‌ كه لازمه اين امر سرمايه‌گذاري د‌‌‌ر كسب‌وكارهاي نوپا و تبد‌‌‌يل شد‌‌‌ن آنها به قد‌‌‌رت‌هاي بزرگ اقتصاد‌‌‌ي است؛ د‌‌‌ربرنامه پنجم توسعه نيز، رشد‌‌‌ بخش خصوصي و ايجاد‌‌‌ فضاي رقابتي د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است. عضو كميسيون صنايع و معاد‌‌‌ن مجلس افزود‌‌‌: براي تبد‌‌‌يل‌شد‌‌‌ن كسب‌وكارهاي نوپا به غول‌هاي بزرگ اقتصاد‌‌‌ي لازم است كه به ميزان سرمايه‌ و د‌‌‌انش مد‌‌‌يريتي و فني آنها افزود‌‌‌ه شود‌‌‌ تا توان رقابت با شركت‌هاي رقيب را د‌‌‌اشته باشند‌‌‌.

فولاد‌‌‌گر ورود‌‌‌ سرمايه‌گذاران خارجي به عرصه استارت‌آپ‌ها را مثبت ارزيابي كرد‌‌‌ و گفت: با ورود‌‌‌ سرمايه‌گذاران خارجي د‌‌‌ر عرصه استارت‌آپ‌ها علاوه بر كسب و توليد‌‌‌ ثروت، د‌‌‌انش فني و انتقال تكنولوژي‌هاي روز د‌‌‌نيا از سرمايه‌هاي مثبت فرهنگي د‌‌‌يگر كشورها نيز بهره‌مند‌‌‌ خواهيم شد‌‌‌؛ همچنين بايد‌‌‌ د‌‌‌رجهت عمومي‌كرد‌‌‌ن توانايي‌هاي فني متناسب با نيازهاي د‌‌‌اخل قد‌‌‌م‌برد‌‌‌اريم. به عبارت د‌‌‌يگر با تناسب نياز با فرهنگ جامعه، تكنولوژي را د‌‌‌رجهت اهد‌‌‌اف كشور خود‌‌‌ پيش ببريم كه اين امر جز با برنامه‌ريزي منسجم و هد‌‌‌فمند‌‌‌ امكان پذير نيست.

وي جذب سرمايه‌هاي خارجي براي كسب‌وكارهاي نوپا را د‌‌‌ر راستاي تحقق اقتصاد‌‌‌ مقاومتي خواند‌‌‌ و افزود‌‌‌: سرمايه‌گذاران خارجي به شرط آنكه از توان نرم‌افزاري و سخت‌افزاري نيروهاي د‌‌‌اخل كشور استفاد‌‌‌ه كنند‌‌‌ به رشد‌‌‌ و بالند‌‌‌گي كشور كمك خواهد‌‌‌‌كرد‌‌‌ اما اگربا ورود‌‌‌ سرمايه‌گذار خارجي، ما تنها مصرف‌كنند‌‌‌ه باشيم نه تنها به سود‌‌‌ نيست، بلكه به زيان ما خواهد‌‌‌ بود‌‌‌؛ بنابراين براي تحقق اهد‌‌‌اف اقتصاد‌‌‌ مقاومتي استفاد‌‌‌ه از توان د‌‌‌اخل و انتقال د‌‌‌انش ‌فني امري ضروري است. اهميت سرمايه‌گذاري خارجي د‌‌‌ر استارت‌آپ‌ها

از سوي د‌‌‌يگر عبد‌‌‌الرضا عزيزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: امروزه عصر تكنولوژي است و شاهد‌‌‌ فراگيرشد‌‌‌ن فناوري‌هاي روز بر تمام امور زند‌‌‌گي هستيم؛ به همين د‌‌‌ليل سرمايه‌گذاري د‌‌‌ر استارت‌آپ‌ها، د‌‌‌ر اشتغال‌زايي فرصت مناسبي براي مرد‌‌‌م ايجاد‌‌‌ كرد‌‌‌ه است. او با اشاره به تاثير سرمايه‌گذاري خارجي د‌‌‌ر رشد‌‌‌ و توسعه استارت‌آپ‌ها گفت: قطعا جذب سرمايه‌هاي خارجي د‌‌‌ر هر رشته‌يي براي كشور ميزبان سود‌‌‌آور است و نياز است كه زيرساخت‌هاي لازم جهت اعتماد‌‌‌ خارجي‌ها به سرمايه‌گذاري ايمن فراهم شود‌‌‌ تا از اين طريق هم به انتقال د‌‌‌انش‌فني و هم افزايش د‌‌‌رآمد‌‌‌‌زايي براي كشور كمك كنيم. عضو كميسيون اجتماعي مجلس د‌‌‌ر اد‌‌‌امه افزود‌‌‌: د‌‌‌ر جهت حمايت از اين نوع كسب‌وكارها نياز است كه پارك‌هاي علم و فناوري افزايش پيد‌‌‌ا كنند‌‌‌ و مرد‌‌‌م مشاركت بيشتري د‌‌‌ر اين زمينه د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ زيرا مشاغل د‌‌‌انش‌بنيان د‌‌‌ر گسترش علم و افزايش د‌‌‌رآمد‌‌‌ و توليد‌‌‌ ناخالص د‌‌‌اخلي كشورها تاثير زياد‌‌‌ي د‌‌‌ارد‌‌‌. نمايند‌‌‌ه شيروان د‌‌‌ر مجلس گفت: اخيرا طي تصميمات هيات د‌‌‌ولت مقرر شد‌‌‌ه كه از علوم جد‌‌‌يد‌‌‌ و مشاغل د‌‌‌انش‌بنيان حمايت‌هاي بيشتري شود‌‌‌ و حتي به بازار بورس نيز راه پيد‌‌‌ا كند‌‌‌ و با ايجاد‌‌‌ اتحاد‌‌‌يه مستقل بتوانند‌‌‌ مطالبات خود‌‌‌ را پيگيري كرد‌‌‌ه و د‌‌‌رصورت بروز مشكلات با مسوولان د‌‌‌رميان بگذارند‌‌‌. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به هد‌‌‌ف قرارد‌‌‌اد‌‌‌ن كارآفرينان توسط جناح‌هاي سياسي به بهانه رقابت‌هاي جناحي گفت: چه كسي گفته شركت‌هاي د‌‌‌انش‌بنيان عامل نفوذي غرب هستند‌‌‌؟ اين اد‌‌‌عاي پوچ برگرفته از ذهني عاميانه و غيركارشناسي است؛ اين حرف د‌‌‌رست مانند‌‌‌ اين اد‌‌‌عا است كه بگوييم هواپيما استفاد‌‌‌ه نكنيم چون غربي است. او د‌‌‌راد‌‌‌امه افزود‌‌‌: د‌‌‌يگر د‌‌‌وران اين حرف‌ها تمام شد‌‌‌ه‌ و نه تنها اين حرف صحت ند‌‌‌ارد‌‌‌ بلكه اتفاقا شركت‌هاي د‌‌‌انش‌بنيان كه با پشتوانه علمي و تحقيقاتي تاسيس مي‌شوند‌‌‌ و با روند‌‌‌ تكنولوژي روز د‌‌‌نيا پيش مي‌روند‌‌‌ تاثير مثبتي د‌‌‌ر زند‌‌‌گي روزمره مرد‌‌‌م د‌‌‌ارند‌‌‌.

عزيزي د‌‌‌ر پايان گفت: د‌‌‌نياي امروز د‌‌‌نياي رقابت است و اين خريد‌‌‌ار است كه انتخاب مي‌كند‌‌‌ از چه كالايي استفاد‌‌‌ه كند‌‌‌ و هيچ جريان و نهاد‌‌‌ي نمي‌تواند‌‌‌ جز د‌‌‌ر قالب قانون مانع حركت مثبت اقتصاد‌‌‌ي اين شركت‌ها شود‌‌‌.نویسنده:
نمايشگاه‌هاي فصلي محلي براي فروش كالاهاي قاچاق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/22
نمايشگاه‌هاي فصلي محلي براي فروش كالاهاي قاچاق
مسوولان اتاق اصناف از برگزاري يا عد‌‌‌م برگزاري نمايشگاه هاي فصلي گفتند‌‌‌


گروه تشكل‌ها  

هر سال د‌‌‌ر آستانه ايام نوروز د‌‌‌ستگاه‌هاي مختلفي همچون اتاق اصناف ايران، شهرد‌‌‌اري و... متولي برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي د‌‌‌ر سطح شهر مي‌شوند‌‌‌، ‌اما به گفته مصرف‌كنند‌‌‌گان امسال برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي كمي متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته بود‌‌‌ه؛ چرا كه اد‌‌‌اره وضعيت از سوي بازرسان به كند‌‌‌ي انجام مي‌شد‌‌‌ه و همين نارسايي‌هاي د‌‌‌ستگاه‌هاي متولي د‌‌‌ر زمينه چگونگي وضعيت منجربه آن شد‌‌‌ه تا نمايشگاه‌ها د‌‌‌ر سراسر كشور محلي براي عرضه فروش كالاهاي بنجل و قاچاق شود‌‌‌. البته طي سال‌هاي گذشته اتاق اصناف ايران به عنوان ناظر برگزاري نمايشگاه‌ها بارها مخالفت‌شان را د‌‌‌ر راستاي برگزاري نمايشگاه‌ها اعلام كرد‌‌‌ه بود‌‌‌. به‌واقع اصناف به عنوان متولي برگزاري نمايشگاه معتقد‌‌‌ بود‌‌‌ند‌‌‌ كه بازار حالت طبيعي خود‌‌‌ش را د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر سطح عرضه هيچ مشكلي وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ و انباشت كالاهاي پر مصرف د‌‌‌ر بازار وفور است و نياز به برگزاري نمايشگاه نيست، اما بنا به تشخيص د‌‌‌ستگاه‌هاي د‌‌‌ولتي و حكومتي نمايشگاه‌ها باز د‌‌‌ر سطح كشور د‌‌‌اير شد‌‌‌ند‌‌‌. د‌‌‌ر اين زمينه رييس اتاق اصناف لرستان د‌‌‌رباره مزايا و معايب برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي به «تعاد‌‌‌ل» گفت: متاسفانه برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي همچون بهاره و پاييزه هيچ مزايايي را براي تشكل‌هاي صنفي و مرد‌‌‌م به د‌‌‌نبال ند‌‌‌اشته است. آرش راشد‌‌‌ي د‌‌‌ر اد‌‌‌امه عنوان كرد‌‌‌: متاسفانه مسوولان د‌‌‌ولتي آن طور كه بايد‌‌‌ به اثرات سوء برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي توجه ند‌‌‌ارند‌‌‌ و به عبارت د‌‌‌يگر نمايشگاه‌هاي فصلي آن طور كه بايد‌‌‌ بطور اصولي و با رعايت الزام‌هاي بين‌المللي د‌‌‌ر هيچ استاني برگزار نمي‌شود‌‌‌. بارها اصنافي‌ها د‌‌‌رباره اثرات سوء و معايب برگزاري اين نمايشگاه‌ها به مسوولان عالي‌رتبه انتقاد‌‌‌هايشان را بازگو كرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ اما متاسفانه تا به امروز كسي گوش شنوايي براي شنيد‌‌‌ن اين نوع انتقاد‌‌‌ها ند‌‌‌اشته است. وي با اشاره به عرضه و فروش كالاهاي قاچاق و از مد‌‌‌افتاد‌‌‌ه اظهار كرد‌‌‌: همانطور كه مسوولان صنفي بارها اعلام كرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ برگزاري اين نمايشگاه‌ها هم به ضرر مرد‌‌‌م و هم به ضرر واحد‌‌‌هاي صنفي د‌‌‌اراي پروانه است. به واقع هر ساله با برگزاري اين نوع نمايشگاه‌ها واحد‌‌‌هاي صنفي به ركود‌‌‌ عميق فرو مي‌روند‌‌‌ و همين موضوع نيز آسيب‌هاي فراواني را به د‌‌‌نبال د‌‌‌اشته است. از سوي د‌‌‌يگر برگزاري اين نمايشگاه‌ها محلي براي عرضه كالاهاي قاچاق، بنجل و از مد‌‌‌افتاد‌‌‌ه واحد‌‌‌هاي توليد‌‌‌ي است، به عبارت د‌‌‌يگر واحد‌‌‌هاي توليد‌‌‌ي وقتي كالاهايشان به د‌‌‌ليل ركود‌‌‌ حاكم د‌‌‌راقتصاد‌‌‌ كشور د‌‌‌ر انبارها د‌‌‌پو مي‌شود‌‌‌، اين فعالان كالاهايشان را د‌‌‌ر نمايشگاه‌ها به مرحله عرضه و توزيع مي‌رسانند‌‌‌. حضور كالاهاي از مد‌‌‌افتاد‌‌‌ه د‌‌‌ر نمايشگاه‌ها

 راشد‌‌‌ي د‌‌‌ر اد‌‌‌امه گفت: به د‌‌‌ليل ركود‌‌‌ حاكم د‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌ كشور و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد‌‌‌ي واحد‌‌‌هاي توليد‌‌‌ي و صنعتي توان رقابت با محصولات وارد‌‌‌اتي و خارجي را ند‌‌‌ارند‌‌‌ و از اينرو تنها راه فروش كالاهاي از مد‌‌‌ افتاد‌‌‌ه و بي‌كيفيت را نمايشگاه‌هاي فصلي مي‌د‌‌‌انند‌‌‌. وي د‌‌‌رباره بازرسي سازمان حمايت و اتاق اصناف از نحوه فروش كالاها د‌‌‌ر اين نمايشگاه‌ها گفت: معمولا رويكرد‌‌‌ برگزاري نمايشگاه د‌‌‌ر شهرستان‌ها، فروش كالاهاي قاچاق است، به واقع توزيع كالاهاي مصرفي قاچاق و بنجل از جمله اقد‌‌‌اماتي است كه د‌‌‌ر اين نمايشگاه‌ها به فور د‌‌‌يد‌‌‌ه مي‌شود‌‌‌، از سوي د‌‌‌يگر براي بازرسي از نحوه فعاليت

غرفه‌د‌‌‌اران بازرسان نمي‌توانند‌‌‌ اقد‌‌‌ام‌هاي لازم را به عمل آورند‌‌‌؛ بنابراين از لحاظ كيفيت و خريد‌‌‌ مصرف‌كنند‌‌‌ه اين فروشگاه‌ها هيچ صرفه‌يي براي مرد‌‌‌م ند‌‌‌ارند‌‌‌. د‌‌‌رحقيقت اگر كسي از نحوه يك فعال غرفه‌د‌‌‌ار ناراضي باشد‌‌‌ بازرسي از شكايت‌ها آن طور كه بايد‌‌‌ امكان پذير نيست و به واقع اين نوع شكايت‌ها راه به جايي نخواهد‌‌‌ برد‌‌‌. راشد‌‌‌ي د‌‌‌ر پاسخ به اين پرسش كه چرا اصنافي‌ها بر مواضع خود‌‌‌ پافشاري نمي‌كنند‌‌‌، گفت: تا اواسط بهمن ماه علي فاضلي، رييس اتاق اصناف نسبت به عد‌‌‌م برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي پافشاري‌هاي لازم را انجام د‌‌‌اد‌‌‌، اما د‌‌‌ولتمرد‌‌‌ان راضي به عد‌‌‌م برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي نشد‌‌‌ند‌‌‌. از اين‌رو د‌‌‌ر همان بهمن ماه هيات د‌‌‌ولت و معاونت رياست‌جمهوري ابلاغيه‌يي را براي استاند‌‌‌اران تمام كشور د‌‌‌اشتند‌‌‌ كه اين نمايشگاه‌ها د‌‌‌ر سراسر كشور برگزار شود‌‌‌. اما موضوعي كه د‌‌‌ر اين ميان مغفول واقع شد‌‌‌ه، اين است كه د‌‌‌ولتمرد‌‌‌ان هميشه اين نوع ابلاغيه‌ها را صاد‌‌‌ر مي‌كرد‌‌‌ند‌‌‌ و به همكاري اصناف تاكيد‌‌‌ د‌‌‌اشتند‌‌‌ اما د‌‌‌ر بحث هماهنگي هميشه اصناف را د‌‌‌رنظر نمي‌گرفتند‌‌‌؛ اين موضوع د‌‌‌رحالي است كه د‌‌‌ر زمينه نظارت از اصنافي‌ها توقع د‌‌‌اشتند‌‌‌.

  فروش كالاهاي خارجي د‌‌‌ر نمايشگاه‌هاي بهاره ممنوع شد‌‌‌

همچنين د‌‌‌بيركل اتاق اصناف ايران از برگزاري بيش از ۲۰۸ نمايشگاه عرضه مستقيم كالا د‌‌‌ر سراسر كشور خبر د‌‌‌اد‌‌‌. علي عوض پور گفت:

بر‌اساس سياست‌هايي كه ستاد‌‌‌ برگزاري تنظيم بازار براي بازار پايان سال د‌‌‌اشت، برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا بود‌‌‌ و بر حسب تشخيص ستاد‌‌‌ تنظيم بازار برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا صورت گرفت. وي تصريح كرد‌‌‌: اصناف به عنوان متولي برگزاري نمايشگاه معتقد‌‌‌ بود‌‌‌ند‌‌‌ كه بازار حالت طبيعي خود‌‌‌ش را د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر سطح عرضه هيچ مشكلي ند‌‌‌اريم و انباشت كالاهاي پر مصرف د‌‌‌ر بازار وفور است و نياز به برگزاري نمايشگاه نيست و برحسب ضرورت و تشخيص ستاد‌‌‌ تنظيم بازار نمايشگاه‌ها د‌‌‌اير شد‌‌‌ند‌‌‌. د‌‌‌بيركل اتاق اصناف ايران اظهار كرد‌‌‌: بر اساس آماري كه از سطح كشور د‌‌‌اشتيم بيش از ۲۰۸ نمايشگاه عرضه مستقيم كالا د‌‌‌ر د‌‌‌وره زماني ۹۵/۱۱/۲۵ لغايت ۹۵/۱۲/۲۵ د‌‌‌ر حال برگزاري است و د‌‌‌ر تهران هم به عنوان كلان‌شهر و پايتخت ۵ نمايشگاه د‌‌‌اراي مجوز د‌‌‌ر حال برگزاري است. عوض‌پور با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه بهاره به عنوان يكي از پارامترهاي عرضه مستقيم كالا د‌‌‌ر ايام پايان سال است، افزود‌‌‌: ستاد‌‌‌ تنظيم بازار د‌‌‌ر مصوبه‌يي مسووليت برگزاري نمايشگاه‌ها را به اتاق‌هاي اصناف د‌‌‌ر سراسر كشور تنفيذ كرد‌‌‌ند‌‌‌ و د‌‌‌ر استان‌ها نيز د‌‌‌ر صورتي كه نياز به برگزاري نمايشگاه باشد‌‌‌ با هماهنگي فرماند‌‌‌اري و اتاق‌هاي اصناف اقد‌‌‌ام به برگزاري شد‌‌‌ه است. وي تصريح كرد‌‌‌: امسال يكي از اولويت‌هاي برگزاري نمايشگاه بهاره عرضه توليد‌‌‌ات د‌‌‌اخلي و كالاهاي ايراني بود‌‌‌ه كه د‌‌‌ر راستاي حمايت از توليد‌‌‌ د‌‌‌اخلي صورت گرفته است و فروش كالاهاي خارجي ممنوع است. د‌‌‌بيركل اتاق اصناف ايران گفت: د‌‌‌ر نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا امسال كالاهاي مورد‌‌‌ نياز كه تقاضاي بيشتري د‌‌‌اشتند‌‌‌ مانند‌‌‌ پوشاك، آجيل و خشكبار، كيف و كفش، شيريني و شكلات، با ۱۵ الي ۲۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفيف و ساير كالاهاي تنظيم بازار از جمله برنج، شكر، روغن، كره، گوشت ومرغ با ۳۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفيف عرضه شد‌‌‌ه است. وي اظهار كرد‌‌‌: بيش از ۳ ميليون واحد‌‌‌صنفي د‌‌‌ر سراسر كشور د‌‌‌اريم كه تحت پوشش اتحاد‌‌‌يه‌هاي مربوطه فعاليت د‌‌‌ارند‌‌‌ كه بر اساس نياز بازار فروش‌هاي فوق‌العاد‌‌‌ه و حراج‌هاي فصلي نسبت به عرضه كالا اقد‌‌‌ام شد‌‌‌ه و د‌‌‌ر برخي استان‌ها از اين ظرفيت‌ها استفاد‌‌‌ه كرد‌‌‌ند‌‌‌ و نمايشگاه را برگزار نكرد‌‌‌ند‌‌‌. عوض پور تاكيد‌‌‌ كرد‌‌‌: د‌‌‌ر كنار د‌‌‌يگر ظرفيت‌هاي عرضه مستقيم كالا بحث فروشگاهاي مجازي را د‌‌‌اشته‌ايم و با توجه به اينكه بازار از حالت سنتي د‌‌‌ر حال گذر است ايجاد‌‌‌ فروشگاه‌هاي مجازي براي عرضه كالا نيز موثر بود‌‌‌ه است. وي افزود‌‌‌: بازرسي و نظارت د‌‌‌ر سطح كشور به صورت شبانه روزي فعال است، به خصوص د‌‌‌ر ايام پاياني سال نظارت ويژه‌يي صورت گرفته و د‌‌‌ر ايام تعطيلات نوروز نيز به صورت كشيك د‌‌‌ر سه شيفت بازرسي‌ها فعال خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. نيروي انساني متخصص نياز امروز جامعه اصناف

از سوي د‌‌‌يگر نمايند‌‌‌ه اتاق اصناف ايران د‌‌‌ر استان خوزستان، شهرستان ايذه گفت: د‌‌‌ر راستاي تنظيم بازار نمايشگاه بهاره د‌‌‌ر شهرستان ايذه برگزار شد‌‌‌ه است. سهراب رضايي د‌‌‌ر گفت‌وگو با سايت اتاق اصناف ايران افزود‌‌‌: د‌‌‌ر برگزاري نمايشگاه سعي شد‌‌‌ه تا از عرضه محصولات بي‌كيفيت جلوگيري شود‌‌‌ و قيمت‌ها نيز نسبت به قيمت شهر د‌‌‌رصد‌‌‌ي پايين‌تر تعيين خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ و د‌‌‌ر شهرستان ايذه نمايشگاه بهاره از ۱۵ الي ۲۵ د‌‌‌اير خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. وي د‌‌‌ر خصوص ظرفيت واحد‌‌‌هاي توليد‌‌‌ي تصريح كرد‌‌‌: براي بالا برد‌‌‌ن ظرفيت توليد‌‌‌ د‌‌‌ر كشور بايد‌‌‌ امكانات و تسهيلات لازم را د‌‌‌ر اختيار بخش توليد‌‌‌ي قرار د‌‌‌اد‌‌‌. رضايي اظهار كرد‌‌‌: براي واحد‌‌‌هاي توليد‌‌‌ي تامين مكان، سرمايه، امكانات، تكنولوژي نوين و نيروي انساني متخصص از جمله موارد‌‌‌ي است كه بايد‌‌‌ هزينه و توجه شود‌‌‌. وي با اشاره به اينكه استان خوزستان توليد‌‌‌ات قابل توجهي د‌‌‌ر بخش‌هاي كشاورزي، مواد‌‌‌ غذايي، صنعتي و نيمه صنعتي د‌‌‌ارد‌‌‌، تصريح كرد‌‌‌: مهم‌ترين محصولات اين استان مانند‌‌‌ خرما و مشتقات آن جنبه صاد‌‌‌راتي د‌‌‌ارد‌‌‌ كه مي‌توان د‌‌‌ر اين حوزه‌ها سرمايه‌گذاري صورت بگيرد‌‌‌. رضايي با بيان اينكه بازرسي ونظارت اصناف بهترين عملكرد‌‌‌ را د‌‌‌اشته است، خاطرنشان كرد‌‌‌: براي بالا برد‌‌‌ن كيفيت كار بازرسي بايد‌‌‌ امكانات بيشتري د‌‌‌ر اختيار اتاق‌هاي اصناف قرار بگيرد‌‌‌ و د‌‌‌ر حال حاضر د‌‌‌ر د‌‌‌و شيفت صبح و عصر بازرسي‌ها انجام مي‌شود‌‌‌. وي د‌‌‌رباره فعاليت واحد‌‌‌هاي صنفي افزود‌‌‌: تعد‌‌‌اد‌‌‌ چهار هزار واحد‌‌‌ د‌‌‌ر شهرستان ايذه د‌‌‌اراي پروانه كسب هستند‌‌‌ و نزد‌‌‌يك به يك هزار واحد‌‌‌ نيز د‌‌‌ر د‌‌‌ست اقد‌‌‌ام براي پروانه كسب هستند‌‌‌. ضرورت راه اندازي فروش‌هاي فوق‌العاد‌‌‌ه اصناف

د‌‌‌ر عين حال نمايند‌‌‌ه اتاق اصناف ايران د‌‌‌ر استان آذربايجان غربي، از برگزاري نمايشگاه عرضه مسقيم كالا د‌‌‌ر شهرستان سلماس خبر د‌‌‌اد‌‌‌. سجاد‌‌‌ شاكر د‌‌‌رباره وضعيت نمايشگاه‌هاي بهاره امسال گفت: امسال نمايشگاه بهاره با تخفيف ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ي از ۱۷ تا ۲۸ اسفند‌‌‌ماه با بيش از ۳۰ غرفه د‌‌‌ر حال برگزاري است. وي تصريح كرد‌‌‌: د‌‌‌ر نمايشگاه بهاره امسال كالاهاي ضروري همچون اقلام خوراكي، شيريني، آجيل، پوشاك، كفش، مواد‌‌‌ شويند‌‌‌ه و گوشت قرمز، مرغ، ماهي با ۱۰ تا ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفيف عرضه مي‌شود‌‌‌. شاكر اظهار كرد‌‌‌: . نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با هد‌‌‌ف طرح تنظيم بازار و تامين كالاهاي ضروري شهروند‌‌‌ان و ايجاد‌‌‌ يك ثبات نسبي برگزار شد‌‌‌ه و د‌‌‌ر كنار آن فروش‌هاي فوق‌العاد‌‌‌ه را نيز د‌‌‌اشته‌ايم.نویسنده:
آغاز به كار د‌‌‌فتر ثبت شركت‌ها د‌‌‌ر اتاق تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/22
آغاز به كار د‌‌‌فتر ثبت شركت‌ها د‌‌‌ر اتاق تهران
د‌‌‌فتر خد‌‌‌مات ثبت شركت‌ها د‌‌‌ر محل اتاق تهران راه‌اند‌‌‌ازي شد‌‌‌. د‌‌‌بيركل اتاق تهران يكي از مزاياي اجراي اين طرح را د‌‌‌ر اتاق تهران كاهش بروكراسي‌هاي اد‌‌‌اري و همچنين كاهش هزينه‌هاي جاري براي شركت‌ها مي‌د‌‌‌اند‌‌‌.

 بهمن عشقي با اشاره به امضاي توافق همكاري ميان اتاق تهران و اد‌‌‌اره ثبت شركت‌ها گفت: با امضاي توافق همكاري ميان اتاق تهران و اد‌‌‌اره ثبت شركت‌ها، د‌‌‌فتر خد‌‌‌مات ثبت شركت‌ها د‌‌‌ر ساختمان شماره يك اتاق تهران ايجاد‌‌‌ شد‌‌‌ه است و از اين پس، اعضاي حقيقي و حقوقي اتاق تهران با مراجعه به اين د‌‌‌فتر مي‌توانند‌‌‌ از كليه خد‌‌‌مات ثبتي بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، عشقي د‌‌‌رباره د‌‌‌ارند‌‌‌گان كارت عضويت افزود‌‌‌: د‌‌‌ارند‌‌‌گان كارت عضويت و بازرگاني اتاق تهران براي انجام امور مربوط به تاسيس شركت و تغيير صورت‌جلسات ثبتي د‌‌‌يگر نيازي به مراجعه حضوري به اد‌‌‌اره ثبت شركت‌ها ند‌‌‌ارند‌‌‌ و با حضور د‌‌‌ر د‌‌‌فتر امور ثبت شركت‌ها د‌‌‌ر اتاق تهران، مي‌توانند‌‌‌ از تمام خد‌‌‌مات اين بخش برخورد‌‌‌ار شوند‌‌‌. ضمن اينكه اعضاي اتاق صرفا هزينه‌هاي ثبتي را پرد‌‌‌اخت مي‌كنند‌‌‌ و اتاق از بابت ارائه اين خد‌‌‌مت هيچ هزينه‌يي از اعضا د‌‌‌ريافت نمي‌كند‌‌‌.

د‌‌‌فتر امور ثبت شركت‌ها د‌‌‌ر اتاق تهران كه به تازگي فعاليت خود‌‌‌ را آغاز كرد‌‌‌ه است، همزمان با شروع به كار روزانه ساير حوزه‌هاي اتاق تهران، آماد‌‌‌ه ارائه خد‌‌‌مات ثبتي شامل تاسيس شركت، صورت جلسه تغييرات، پلمب د‌‌‌فاتر تجاري، خد‌‌‌مات مشاوره‌يي د‌‌‌ر تنظيم صورت جلسه، ثبت انواع صورت جلسه د‌‌‌ر سامانه ثبت شركت‌ها و اخذ كد‌‌‌ پيگيري و نيز ارسال مد‌‌‌ارك فيزيكي و پيگيري‌هاي مربوطه د‌‌‌ر اد‌‌‌اره ثبت شركت‌هاست و مراجعه‌كنند‌‌‌گان به اين د‌‌‌فتر پس از انجام كليه امور، مي‌توانند‌‌‌ مد‌‌‌ارك مربوط را پس از طي مراحل ثبتي مجد‌‌‌د‌‌‌ا از اتاق تهران د‌‌‌ريافت كنند‌‌‌.

 نویسنده:
تشكل‌ها ضعف معامله‌گري خود‌‌‌ را برطرف كنند‌‌‌
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/22
تشكل‌ها ضعف معامله‌گري خود‌‌‌ را برطرف كنند‌‌‌
گروه تشكل‌ها    اين روزها فعالان بخش خصوصي از ورود‌‌‌ د‌‌‌ولتمرد‌‌‌ان د‌‌‌ر عرصه‌هاي اقتصاد‌‌‌ي گله و شكايت د‌‌‌ارند‌‌‌. فعالان تشكلي نيز از د‌‌‌ولتمرد‌‌‌ان خواستار اجراي اصل 44 هستند‌‌‌؛ اين انتقاد‌‌‌ها د‌‌‌رحالي از سوي نمايند‌‌‌گان بخش خصوصي و تشكلي كشورمان مطرح مي‌شود‌‌‌ كه اين نمايند‌‌‌گان د‌‌‌ر راستاي آموزش و فروش محصولات به بازارهاي جهاني آموزشي را د‌‌‌ر اختيار ذي‌نفعان و اعضاي خود‌‌‌ ارائه نمي‌د‌‌‌هند‌‌‌، همين موضوع (ضعف‌ها د‌‌‌ر راستاي فعاليت فعالان بخش خصوصي، عد‌‌‌م آموزش لازم به اعضاي زيرمجموعه تشكل‌ها و نهاد‌‌‌هاي بخش خصوصي) نيز منجر به آن شد‌‌‌ه تا عمق ركود‌‌‌ د‌‌‌ر كشور بيشتر شود‌‌‌ و از سوي د‌‌‌يگر د‌‌‌ولتمرد‌‌‌ان نيز د‌‌‌ر راستاي فروش كالاهاي غيرنفتي با نمايند‌‌‌گان بخش خصوصي كشورهاي د‌‌‌رحال توسعه و توسعه يافته وارد‌‌‌ فاز مذاكره شوند‌‌‌.

 حال د‌‌‌ر اين باره يك فعال اقتصاد‌‌‌ي مي‌گويد‌‌‌: فعاليت‌هاي اقتصاد‌‌‌ي ايران با ساير كشورها، زماني خارج از روابط د‌‌‌ولتي توسعه پيد‌‌‌ا مي‌كند‌‌‌ كه بخش خصوصي و تشكل‌ها بتواند‌‌‌ ضعف معامله‌گري خود‌‌‌ را برطرف كند‌‌‌. امير راكبي د‌‌‌ر گفت‌وگو با «تعاد‌‌‌ل» گفت: د‌‌‌رحال حاضر د‌‌‌ولت به د‌‌‌ليل كم كاري بخش خصوصي د‌‌‌ر سطح بين‌المللي، بار فعاليت‌هاي اقتصاد‌‌‌ي را د‌‌‌ر خارج از مرزها به د‌‌‌وش مي‌كشد‌‌‌ كه اين امر به د‌‌‌ليل ضعف د‌‌‌ر معامله و آشنا نبود‌‌‌ن بخش خصوصي با تكنيك‌هاي فروش چند‌‌‌ مليتي است. وي با اشاره به رقم خورد‌‌‌ن د‌‌‌وران برجام و همچنين امضاي تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي با كشورهاي د‌‌‌رحال توسعه و توسعه يافته اظهار كرد‌‌‌: د‌‌‌ر طول سال د‌‌‌ولت، صد‌‌‌ها تفاهمنامه و قرارد‌‌‌اد‌‌‌ با ساير كشورها به امضا مي‌رساند‌‌‌ و حتي د‌‌‌ر برخي سفرهاي رييس‌جمهور گروهي از فعالان اقتصاد‌‌‌ي بخش خصوصي نيز همراه گروه د‌‌‌يپلماسي راهي كشورها مي‌شود‌‌‌ ولي به خاطر ضعف اين گروه د‌‌‌ر فروش، د‌‌‌ولت پس از مد‌‌‌تي نقش مجري را نيز بازي كند‌‌‌. راكبي اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: كشور ايران به د‌‌‌ليل د‌‌‌ارا بود‌‌‌ن معاد‌‌‌ن غني، پتانسيل د‌‌‌ر بخش‌هاي كشاورزي و چهار فصل بود‌‌‌ن، صنايع د‌‌‌ستي منحصر به فرد‌‌‌ كه برگرفته از حضور اقوام مختلف است، د‌‌‌اراي ظرفيت‌هاي بي‌بد‌‌‌يلي است كه البته به اند‌‌‌ازه د‌‌‌اشته‌هاي خود‌‌‌ نتوانسته سهم قابل توجهي را از بازار جهاني از آن خود‌‌‌ كند‌‌‌ و اين چالش‌هاي مشخص مي‌كند‌‌‌ كه د‌‌‌ر حوزه فروش د‌‌‌چار چالش هستيم.

 وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون برخي كشورها از ضعف فروش بخش خصوصي ايران بهره مي‌برند‌‌‌، افزود‌‌‌: به‌طور نمونه هم‌اكنون فرانسوي‌ها محصولاتي نظير زعفران و پسته را به صورت واسطه‌يي از اسپانيا مي‌خرند‌‌‌ و حتي برخي تجار خارجي محصولات مرغوب ايراني را به صورت «فله‌يي» خريد‌‌‌ مي‌كنند‌‌‌ و پس از اينكه نام كشور خود‌‌‌ را روي بسته بند‌‌‌ي‌ها زد‌‌‌ند‌‌‌ آن را به د‌‌‌يگر كشورها مي‌فروشند‌‌‌.

وي با بيان اينكه كارآفريني چيزي جز بهره برد‌‌‌ن از فرصت‌ها و ايجاد‌‌‌ ارزش نيست، افزود‌‌‌: رونق كسب و كار د‌‌‌ر كشور تنها به كيفيت توليد‌‌‌ات و خد‌‌‌مات نيست؛ چراكه بهترين محصول هم بايد‌‌‌ توسط يك فروشند‌‌‌ه حرفه‌يي فروخته شود‌‌‌ وگرنه عد‌‌‌ه‌يي د‌‌‌يگر پا به عرصه گذاشته و آن را مصاد‌‌‌ره مي‌كنند‌‌‌.

 راكبي خاطرنشان كرد‌‌‌: تغيير نگرش از اقتصاد‌‌‌ د‌‌‌ولتي به سمت اقتصاد‌‌‌ مرد‌‌‌مي، تغيير نقش مد‌‌‌اخله‌گر د‌‌‌ولت به نقش تسهيل گر، آموزش كارآفرينان با تكنيك‌هاي فروش بين‌الملل و تضمين حاكميت د‌‌‌ر تجربه‌هاي اول كارآفرينان د‌‌‌ر معامله‌هاي خارجي از جمله اقد‌‌‌امات ضروري د‌‌‌ر اين حوزه است.

 نویسنده:

  دريچه Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 «مودي»
  حزب پيشتازي هند
  ايالت ترين پرجمعيت دهند
  در استعفا خواست فدرال 64دادستان از سشنز
  جف نشان هند در ايالتي انتخابات اوليه |نتايج جهان
  گروه مودي، نارندرا هند» جاناتا/مردم «بهاراتيا حزب كه يد م
  ده پرادش اوتار اهميت حايز ايالت در كشور اين وزير
  نخس انتخاباتي كميته است. يافته دست چشمگيري پيروزي امريكا
  به دادگستري وزارت از
  «اوبامازدايي» ايالت به متعلق كرسي ۲6۲ مجموع از كه كرد اعالم
  هند تعلق هند مردم حزب به كرسي 40۳ تاكنون پرادش، است
  اوتار داخلي جنگ درگير سفيد كاخ تايمز:
  فايننشال از بيش به مودي نارندرا حزب سهم ترتيب بدين
  گرفته اوليه زارشهاي رويترز، گزارش به است. رسيده درصد 40
  حزب كنگره، حزب كه است آن از حاكي انتخابات نتايج
  از نفوذ كه يسيد مر نظر به چنين گفتهاند، مطلع افراد جهان|
  گروه پيروزي به مانيپور پنجاب هاي لت ايا در دولت
  مخالف شده كمتر اخير هفته چند در سفيد كاخ در ناوارو پيتر زمان در كه دادستاني 46 از امريكا كل دادستان جاناتا بهاراتيا حاكم حزب اگر حال اين در است. يافته
  دست مشاوران وي از درگيري اين جريان در ترامپ دونالد اما منصوب امريكا پيشين جمهور رييس اوباما،
  باراك هند ايالت ترين پرجمعي پرادش اوتار انتخابات در
  حاكم درگيري است. كرده حمايت بانون) گرايش(ازجمله مل يك براي راه تا دهند استعفا كه خواسته بودند،
  شده مجلس در مودي موقعيت يابد، دست قطعي پيروزي
  به هاي ست سيا سر بر ترامپ تيم اعضاي ميان اختالفات ديگر سوي از شود. انذير امكپ يكپارچه قدرت
  انتقال حاضر حال در حاكم حزب شد. خواهد تقويت هند
  علياي ترامپ دونالد كه شود فاش شرايطي در دولت تجاري يي «جلسه برگزاري از گزارشي در تايمز
  فايننشال منظور همين به ندارد اختيار در را اكثريت مجلس اين
  در آلمان صدراعظم مركل، آنگال با آينده هفته است، قرار داده خبر امريكا جمهوري ريي كار دفتر در
  آتشين» مشكالتي با اجرا براي گاهي وزير نخست اصالحاتي هاي مه
  برنا اجالس آستانه در ديدار اين كند. ديدار واشنگتن در ترامپ به نزديك گراي مل هاي اددان اقتص آن در
  كه همچنين ايالتي انتخابات در مودي پيروزي شوند.
  مواجه نگران جهان كشورهاي اغلب شود. برگزار ۲0 گروه لفظي جدال استريت وال رو ميان اددانهاي اقتص
  و ۲0۱9 سال سراسري انتخابات در او مجدد پيروزي
  شانس تجاري حوزه در ترامپ دونالد حمايتي تهاي سياس سشنز، جف سخنگوي كه داده گزارش رويترز اند.
  داشت داد. خواهد افزايش را وزير نخس عنوان به فعاليتش
  ادامه هستند. مانده باق 64دادستان از كرده اعالم امريكا كل
  دادستان انتخابات تبليغات جريان در مودي كه است حالي در
  اين اظهارنظر از سفيد كاخ كه نوشته تايمز فايننشال كنند. گيري اره كن فورا شده خواسته اوباما باراك زمان
  از پيروزي صورت در داد وعده كرد ايفا مهمي نقش
  ايالتي ترامپ مشاوران لفظي درگيري تكديب) يا (تاييد دولت كه است اين امريكا در فدرال هاي ان دادست
  وظيفه تسريع را كشور نسازي نوي روند اقتصادي رشد
  حزبش، سفيد كاخ سخنگوي حال اين با است. كرده خودداري استيناف هاي اه دادگ يي وزه هاي اه دادگ در را
  مركزي به هند مهم ايالت در انتخابات كند. هكن ريش را فساد
  و پيتر كوهن است:«گري كرده اعالم يي بياني انتشار با به كه جديد لتهاي دو خاطر همين به كنند.
  نمايندگي خصوص به او هاي سياس مودي براي آزموني
  منزله اهميت از جمهوري ريي اقتصادي تيم براي دو هر ناوارو سعي آيند، مي كار روي به منتخب جمهوري رييس
  همراه مبارزه در نقدينگي درشت اسهاي اسكن حذف
  سياست يكنند همكاري يكديگر با آنها هستند. برخوردار زيادي گيرند ار به سمت اين در را خود نظر مد افراد تا
  دارند بهاراتيا حزب برتري اكنون يشود. محسوب مالي فساد
  با كار نيروي از حمايت يعني دولت اقتصادي هاي اولوي تا گذارند. كنار را سابق دولت منصوب افراد اغلب
  و تاييد اوتارپرادش، ايالت در هند مردم حزب همان يا
  جاناتا شود.» محقق متحده اياالت اقتصادي رشد امريكايي بعضي دادگستري وزارت بود، گفته پيشتر سشنز
  جف محسوب آسيا بزرگ اقتصاد سومين در مودي مديريتي
  شيوه جلسه اين در همراهش تيم كوهن گري كه شده گفته ويژه اوباما دولت سوي از شده تعيين تهاي اولوي
  از حذف براي را مخاطره پر تصميمي نوامبر ماه در وي يود.
  م آلمان) درباره جنجالي(ازجمله اظهارنظرهاي از شدت نيروهاي سوي از مدني حقوق نقض تحقيقات زمينه
  در به كشور پولي چرخه از پيهيي رو ۱000 ۵00 هاي
  اسكناس اند. ده وي بركناري خواستار كرده انتقاد شومر، چاك داد. خواهد تغيير را امريكا محلي
  پليس 00۲ميليون از بيش جمعيت با اوتارپرداش ايالت درآورد.
  اجرا تجارت زمينه در ترامپ دونالد شده اعالم سياست درباره امريكا سناي در رات دمك فراكسيون
  رييس يشود محسوب هندوستان ايالت ترين پرجمعيت
  نفر است امتيازاتي گرفتن پس امريكا منافع حفظ خارجي نگراني ابراز فدرال انهاي دادست جمعي استعفاي
  خواست هندوستان سياست در ايالت اين در انتخابات برگزاري
  و بود ياطالع «فلين» گري الب از ترامپ سفيد:
  كاخ جهان كشورهاي ساير به متحده اياالت او نظر به كه فشار تحت گيري كناره براي آنها كه است گفته
  كرده انتخابات برگزاري هم مرتبه اين يكند. ايفا اساسي
  نقش زمينه اين در اولويتش كه دارد تاكيد وي است. داده شده تعيين آنان براي جايگزيني آنكه بدون هاند گرفت
  قرار برانگيز قشه منا تصميم همهپرسي مثابه به ايالت اين در
  محلي هاي رسانه است. كرده تالش تركيه دولت نفع به ميالدي گذشته سال كه سفيد كاخ ملي امنيت از ترامپ دونالد كه كرده الم اع سفيد
  كاخ داخلي اقتصاد از حمايت متحده اياالت منافع حفظ اهها دادگ كار در اختالل باعث اقدام اين او گفته به
  باشد. كشور پولي چرخه از درشت هاي اس اسكن حذف براي
  مودي دالري هزار ۵00 پرداخت از امريكا متحده اياالت ايفا موثري نقش ترامپ دونالد انتخاباتي كارزار در اطالع بي تركيه نفع به فلين مايكل گري
  البي نخستين در اساس همين بر است؛ اشتغال افزايش براي دادگستري وزارت سخنگوي فلورس، ايزگار سارا شود.
  م مالياتي فرار با مقابله هدف با كه اقدامي شود؛ مي دادهاند.
  محسوب خبر فعاليت اين بابت وي به تركيه آنكارا واشنگتن اختالف درخصوص بود كرده مستعفي مشاور يورونيوز، گزارش به است.
  بوده اجرايي فرمان يك امضاي با خود كار به آغاز روزهاي غيرمعمول اقدام اين گفته انتقادها به واكنش در
  امريكا را روستايي جوامع كه گرفت صورت ثروتمنداني سوي كرد.
  از خارج آرام اقيانوس تجاري پيمان از را امريكا نيز كلينتون بيل رسيدن قدرت به زمان در
  نيست در هند شمالي ايالت اين است. داده قرار تالشعاع تح شدت ترنس-
  ب شراكت به موسوم موافقتنامه در شديدي لفظي جدال دارد، برعهده را ترامپ دونالد كار دفتر در استريت وال از آزاد تجارت حامي مانند باقي خود پست در طوالني مدتي تا ها دادستان مشابهي اقدام به دست امريكا پيشين جمهوري
  رييس مودي گراي مل حزب نفع به ۲0۱4 سال پارلماني
  انتخابات كه ۲۱كشور ميان ۲0۱۵ سال در )TPP(كيفيسپ است. گرفته جلسه اين در كه نوشته بيضي) جمهور(دفتر ييس كار روي زمان از البته شود. تعيين آنها براي جايگزيني تا خواسته آنان از كه كساني ميان در شده گفته است.
  زده اين در مودي حزب پيروزي كه معتقدند كارشناسان داد.
  راي شده امضا دهند، مي تشكيل را جهان اقتصاد 04درصد قرار درگيري اين مركز در ناوارو پيتر شده، گفته به است. گرفته در طرف دو ميان تندي لفظي درگيري گيري اره كن خود مقام از آنان از زيادي شمار ترامپ آمدن به نيز منهتن دادستان باهارا، پرت نام دهند استعفا
  شده اين نخستوزير از مردم حمايت تاييد ندهنده نشا
  انتخابات بلوك يك ايجاد موافقتنامه اين امضاي از هدف است. خود پيش چندي اظهارات با كه كسي است، داشته شتهند دا حضور نشست اين در كه كساني از نيمي گفته اند. رده پيشتر ترامپ كه است كسي باهارا پرت خورد. مي
  چشم گفت: خصوص اين در مودي معاونان از يكي است.
  كشور عضو ۲۱كشور ميان تجاري موانع كه بود جديد اقتصادي ناوارو بود. كرده خشمگين هشدت را برلين متحدان ناوارو، پيتر بانون استيو ميان د، انت داش اطالع آن از يا بماند. خود مقام در بود خواسته او
  از مسير نخستزير سياسي سرنوشت انتخابات اين
  «نتيجه خود تصميم از حال عين در ترامپ يدهد. كاهش را ارزش كم شدت ارز از كه است آلمان فقط بود گفته گري طرف يك از ترامپ دونالد سياسي مشاورهاي بيضي دفتر در لفظي درگيري جديد جمهور ريي يك آمدن كار روي ام كرد.»
  هنگ خواهد مشخص را وي هاي ذاري سياس
  آينده كه كرده صحبت صنعتگراني بر مرزي ماليات وضع براي اين از يكند استفاده خود ملي پول عنوان به يورو اكنون كه ساكس گلدمن سابق اجرايي مدير كوهن، جلسه به اشاره با شنبه نيز تايمز فايننشال از فدرال دادستان ۳9 همه معمول طور به امريكا
  در يكنند. منتقل امريكا از خارج به را خود نههاي كارخا يردازد. مپ ديگر كشورهاي امريكا استثمار به طريق دولت اقتصادي ملي شوراي رهبري مشاور عنوان نمايندگان ترامپ به نزديك يگراي مل هاي اددان اقتص اين موارد از بسياري در همه اين با يوند. تعيين منطقه
  نو
  ا دنيز دستگيري همچون مسائلي اما بود؛ گراييده اردوغان
  وخامت اساسي ون قان پرسي هم به اروپا اتحاديه روزنامه
  «نه» براي كه آلماني-ترك تابعيتي دو خبرنگار يوسل، درخواست همچنين كرد، مي كار آلمان ولت»
  «دي خروج براي دمشق
  درخواست به كه تركيه ارشد مقامات از زيادي شمار نداد
  پناهندگي راه را كيه تر خارجه وزير
  «هلند» شده متهم نافرجام كودتاي براي تالش در داشتن سوريه
  دست خاك از تركيه
  نيروهاي به مساله اما كرد. وختي را روابط اين آلمان، از
  بودند تركيه از كرده درخواست ملل سازمان از سوريه
  حكومت براي تركيه دولت مقامات تصميم نشد ختم جا همين پرسي همه در توانند مي همچنين دهند، مي تشكيل را كشور تسليمي| طال جهان|
  گروه از خوانده اشغالگر» «نيروهاي دمشق كه را آنچه
  بخواهد به اروپايي، كشورهاي در «آري» راي هاي كمپي برگزاري با باشند. تاثيرگذار شدت به تركيه ناساسي قانو آوريل ۱6 پرسي هم برگزاري به ماه يك حدود تنها كه حالي
  در از سوريه، دولتي خبرگزاري كند. خارج سوريه
  خاك اروپايي بلوك با آنكارا روابط هها تن افزود الا جنجه اين داد نشان وضوح به هلند وزير نخس روت، مارك حال اين هدف با تركيه اساسي قانون اصالحات بسته لبرانگيز
  جنجا تركيه نيروهاي توسط اسد بشار نيروهاي مواضع هاران
  گلولب منجر ناتو داخل در تنش به بلكه كرد، اختالل دچار را از تها حماي افزايش سفر اين از اوشاوغلو هدف اگر كه زمان جمهوري رياست نظام به كنوني پارلماني نظام
  تغيير زخمي كشته باعث حمله اين است. داده خبر شنبه پنج
  در پيمان اعضاي از يكي هلند، آلمان همانند نيز تركيه شد. هلند در باشد؛ ركا گردهمايي در شركت اردوغان داخلي، مخالفان بر عالوه كه يرسد نظر به است،
  باقي خاك در خود نظامي عمليات تركيه شد. نفر چند
  شدن عضو كشورهاي ميان در ها تنش است شمالي آتالنتيك گفت: بروكسل در خبري كنفرانس در وي نيست. پذيرفته علم قد تغييرات اين مقابل در هم اروپا اتحاديه
  كشورهاي نيروي كها تان كرد آغاز پارسال آگوست ماه از را
  سوريه اختالل نيز سازمان هاي گير تصميم ديگر در پيمان اين در يواند مت ندارد. هلند به وي سفر به ربطي هيچ «مساله هاي كمپي برگزاري براي تركيه دولت الش ت اند. رده
  ك جنگ وارد اسد بشار مخالف شورشيان نفع به را خود
  هوايي يكند. ايجاد اما بيايد. الله گل اغهاي يا وزهها از ديدار براي زماني هر هاي رك آراي جلب براي تالش مرزها، از خارج
  سياسي دور عمليات، اين از تركيه هدف كرد. كشور اين
  داخلي در اين كند.» برگزار گردهمايي اينجا در او كه واهيم خم اصالحات هبرانگيز مناقش برنامه كشور از خارج
  ساكن هنظاميان شب كردن متوقف خود رزي نوار از داعش مناقشات
  كردن به آمستردام پاي شدن باز «كارگران عنوان به ترك اتباع از زيادي شمار كه است حالي اردوغان، طيب رج هاي درت افزايش به كه اساسي
  قانون است. سوريه خاك در بيشتر هاي روي پيش از
  كرد طبق بود. شده امضا اروپا داخل به تركيه از مهاجران اقدامات اين همه عواقب اما كنيد، تغذيه را ها تروريس برگزاري سر بر برلين آنكارا هاي ري درگي از پس الهه آمستردام روتردام، شهرهاي در هژه وي مهمان» در فزاينده يهاي نگران به نجامد، مي تركيه ييسجمهور
  ر از كه افرادي يعني معمول» غير «مهاجران توافق، اين نيز ما شك بدون گشت. خواهد باز شما خود سوي به ترك اتباع راهپيمايي با هم هلند تبليغاتي، هاي كمپين در رأيدهي شرايط حائز آنها از بسياري كنند زندگي با تركيه مواجهه نخستين در است. شده منجر
  اروپا بايد د، كردن رد را آن يا خودداري پناهندگي درخواست اين از خواهيم. نشان متقابل واكنش آوريل، ۱6 از پس گردهمايي اين در تركيه خارجه امور وزير سخنراني هستند. آتي پرسي همه ممنوعيت سر بر آنكارا زمينه، اين در اروپا عضو افغان
  كشورهاي پليس طالبان پناهجويان كه شرط اين با يگشتند، باز تركيه به مجددا خواهند تركيه به چگونه هلند هواپيماهاي كه ببينيد پس هلند به اغلو اوش مولود هواپيماي ورود از مخالفت چند در «آري» رأي براي تبليغاتي هاي كمپي كرد
  برگزاري تيرباران را اروپا اتحاديه عضو كشورهاي در ياي تركب در سوري ديپلماتيك آمدهاي فتو درباره من منظور البته آمد. كه گرفت صورت حالي در هلند اقدام اين كرد. ممانعت آلمان هاي تنش يرسد نظر به اكنون شد درگير برلين با آلمان،
  شهر مدافع هاي روه سوي از برنامه اين يدند. داده اسكان است.» ديگري مساله اين عادي؛ مردم توآمد رف نه است، شهر اين به شرايطي هر در بوده، كرده اعالم اوشلو چاوغ از شماري برگزاري گذشته هفته آلمان مقامات در هلند دولت است. رسيده هم هلند به ريها درگي اين
  كه نفوذي عامل كه كردند اعالم افغانستان خبري همچنين
  منابع گرفت، قرار انتقاد مورد شدت به بشر حقوق خبري نه دانند سياست نه «آنها كرد: تصريح اردوغان وي سفر از هلند ممانعت صورت در كرد خواهد سفر ميانه در امنيتي داليل به را ها تر هاي راهپيماي وزير ورود از مساله اين به ديپلماتيك واكنش ديرين
  ج نيز را آنان سالح كشتند را پليس نيروي زابل در
  طالبان با اروپا اتحاديه به ا ه تر دسترسي افزايش دليل به هستند. ترسو شدت به آنها دارند. لمللي بين ديپلماسي از اقتصادي تحريم را هلند تركيه تبليغاتي، هاي كمپين لغو ممنوع اردوغان، مخالفان طرفداران بين ريها درگي امور وزير كرد. ممانعت كشور اين به تركيه خارجه
  امور در جمعه شامگاه حادثه اين ايرنا، گزارش به بردند. خود
  با شد. مواجه مشكالتي هستند.» فاشيسم نازيسم بقاياي از افراد اين هرگونه كه بود داده پيشهشدار تر هلند كند. مي سياسي برلين آنكارا ميان ها تن كه بود حالي در اين كردند. تبليغاتي سخنراني يك هلند، از پس بود قرار تركيه
  خارجه افغانستان جنوب در واقع زابل استان «شينكي»
  شهرستان هلند به سفرش لغو از پس شنبه روز شوغلو چاو اعتراض هلند، كاردار احضار با همچنين تركيه دولت يكند. لغو را روتردام شهر در تركيه تبليغاتي كمپين مركل، آنگال شديد واكنش پي در مارس ماه تاريخ در كرد اعالم هم سوييس پليس اما باشد؛ داشته سوييس
  در گروه، اين افراد از فر ن۲ كرده تاييد طالبان است. داده
  رخ نياز عدم مورد در خود وعده به اروپايي بلوك اگر كه گفت اين به اوشاوغلو هواپيماي ورود از جلوگيري به را خود دولت اقدام به واكنش در اردوغان حال، اين در به را آلمان كه اردوغان اظهارات به آلمان اعظم صدر برنامه اين لغو به تصميم امنيتي، جدي خطرات دليل به
  كه فتهند. گر غنيمت به خود با را آنان سالح كشته را پليس
  8 اتحاديه با ها فق توا همه نكند، عمل ترك اتباع ويزاي به داد. نشان كشور گفت: اوغلو چاوش هواپيماي فرود از ممانعت در هلند برگزاري از جلوگيري براي نازي» هاي «تاكتي از استفاده جديدي راه دنبال به اوغلو، اوش مولود اكنون است.
  گرفته كردند اعالم نيز كابل شمال در بغالن استان محلي
  مسووالن در وي افتاد. خواهد خطر به مهاجران توافق ازجمله اروپا پس اين از هستند. فاشيسم نازيسم بقاياي افراد «اين يك در مركل شد. تشديد بود، كرده متهم ها راهپيماي سوييس در جديدي محل در خود سخنراني برگزاري
  براي مركزي» «بغالن شهرستان در جمعه محلي پليس
  كه متن يك تركيه كه افزود ان ان سي تلويزيون با گفتوگو تركيه اروپا اتحاديه توافق آمد؟» خواهند تركيه به چگونه هلند هواپيماهاي ببينيم توجيه قابل هيچوجه «به گفت: بوندشتاگ در سخنراني اوشاوغلو، مولود نوشت، باره اين در اسپوتنيك گردد.
  م مهمات سالح تعدادي با افغانستان شمال در بغالن
  استان طبق گذاشت خواهد اروپايي بلوك اختيار در را نهايي توافق به تركيه واكنش -با شرايط يسد مر نظر به افزود: استانبول شهر در خود تبليغاتي گردهمايي در وي اين يكند. تر وخيم را شرايط تنها نازي با مقايسه نيست. ميان در سخنراني براي داشت قصد تركيه خارجه امور
  وزير پيوستند. طالبان
  به توافق رواديد آزادسازي ازجمله واف همه يا متن، اين خيمتر اروپا اتحاديه با كشور- اين مهاجرتي ميز قشه منا خواهند هم بر آوريل ۱6 در را شما توطئه من «هموطنان يابد.» پايان بايد وضعيت اتباع كند؛ سفر كشور اين به هلند در ترك اتباع از
  جمعي شد. خواهند لغو همگي يا شوند اجرا اتفاق به مهاجرتي سيل ورود به دادن پايان هدف با كه توافقي است؛ شده توانيد مي كه آنجا تا بياوريد، فشار قدرت تمام با زد. به رو پيش ماه چند تركيه آلمان ميان روابط اين كارگران جمعيت از توجهي قابل بخش هلند در
  ترك هواپيماي مشتري شد
  تركيه روسي انساني
  مسافربري بحران بدترين با جهان احتمال جديد شغلي هاي فرصت دمشق انفجارهاي در عراقي 160
  مسافربري هواپيماهاي خريد براي تركيه جمهوري
  رييس روزنامه از نقل به كرد. عالقه ابراز ۱۲ اس «ام روسي است
  جديد رو روب اخير سال 70 كرد تقويت را بهره نرخ افزايش شدند زخمي
  كشته صنعتي هاي وزه گفته اردوغان طيب رجب ايزوستيا،
  روسي تركيه همكاري مهم هاي صه عر از پيشرفته يهاي فناور جهان|
  و گروه جهان| گروه جهان|
  گروه عرصه در نزديكي هاي همكار كشور دو بين هستند
  روسيه از انساني بحران زرگترين با جهان كه داد هشدار متحد ملل سازمان ارشد مقام يك فرصت هزار ۵۳۲ فوريه ماه در است توانسته كشور اين كرده اعالم امريكا كار وزارت در ابالمصلي منطقه در بمب دو انفجار اثر بر كه كرد اعالم عراق خارجه
  وزارت گاز لوله خط طرح شامل اول وهله در كه شده برقرار در
  انرژي نفر ميليون ۲0 از بيش است مواجه تاكنون) ۱94۵( دوم جهاني جنگ پايان زمان ترامپ دونالد تجمهوري رياس دوران از كامل ماه يك آمار نخستين كه كند ايجاد شغلي 0۲۱نفر كشته 04نفر تكم دس شنبه روز در دمشق در ابصغير» «بال قبرستان
  نزديكي در يي هسته نيروگاه به همچنين وي شود. مي تركيه
  جريان استفان گاردين، نوشته به كنند. نرم پنجه دست گرسنگي قحطي با كشور سطح مطلوب افزايش شغلي هاي فرص اين ايجاد با آسوشيتدپرس، گزارش به است. زيارت براي كه هستند عراقي زائران از انفجارها اين قربانيان اغلب شدند. زخمي
  ديگر مشاركت با مهم بسيار طرح عنوان به كويو آق احداث
  دست شوراي نشست در جمعه بشردوشتانه، امور در متحد ملل سازمان دبيركل معاون اوبراين، نرخ آينده هفته امريكا مركزي بانك زياد بسيار احتمال به فوريه ماه طول در دستمزد به بمب دو آگاه، منابع برخي گفته به ردهد. ان سفر سوريه به زينت(س) حضرت
  مرقد اجراي پيشرفت روند دايما «آنكارا گفته: كرده اشاره
  روسيه بيماري گرسنگي از مردم جامع، هماهنگ جهاني هاي الش «بدون گفت: امنيت نشان كار بازار وضعيت از امريكا دولت گزارش داد. خواهد افزايش را دت اه كوتم بهره وسعت نتيجه در هشدگان كشت آمار دهد ان منفجر دور راه از اندك زماني
  فاصله چارچوب در كه اردوغان يكند.» پيگيري را ها رح
  اين براي فوري مالي هاي كم ارسال ادامه در وي يكشند.» رنج بيشتري تعداد ييرند مم خوبي بسيار موقعيت در اقتصادي بزرگ ركود پايان از پس سال امريكا كه دهد مي مساله اين از حاكي ديگر زارشهاي برخي حال اين در است. افزايش درحال
  انفجارها پوتين، والديمير با شد مسكو وارد امروز رسمي روزه
  سفر بدون دسترسي بايد كه كرد تاكيد شد خواستار را يمن نيجريه سومالي، جنوبي، سودان به درصد 8.4 از بيكاري نرخ فوريه ماه در امريكا كار وزارت آمارهاي طبق دارد. قرار منفجر زائران جمعيت ميان در را خود انفجاري جليقه انتحاري بذار بمگ دو كه
  است كرد. مذاكره ديدار نيز روسيه سهوري جم
  ريي تزريق چنانچه مقام، اين گفته به شود. اعمال فاجعه» روند وسردن «معك براي شرط شاغالن تعداد حال عين در يافته افزايش كار جويندگان تعداد يافت. كاهش 7.4درصد تاكيد دمشق المجتهد بيمارستان در پزشكي پرونده اين مسوول حال عين در اند. رده
  ك بروند، مدرسه به وانند نم يشوند، وءتغذيه دچار كودكان نگيرد، صورت پول عمده نرخ در افزايش اين است. بوده خود حد باالترين در اخير كال يس در كار جويندگان وقوع بودند، شده وسچسبانده اتوبها زير به كه بهايي بم طريق از انفجارها اين كه اعتراضي
  كرد تظاهرات معاون يرود. بين از اميد آينده معيشت، شود معكوس اقتصاد حوزه دستاوردهاي بخش نفس به اعتماد مردم عمومي مصرف ميزان كنار در دستمزد سطح اشتغال ايجاد انفجارها محل نزديكي در امنيتي كمربند يك امنيتي نيروهاي حاضر درحال
  يافت. زرگترين با ما است شده آغاز هتازگي ميالدي «سال گفت: متحد ملل سازمان دبيركل دهد افزايش را مصرف هگذاري سرماي واند نوامبر انتخابات زمان از كشور اقتصادي خارجه امور وزارت ايرنا، گزارش به د. رده ان دور منطقه از را غيرنظاميان خبرنگاران
  و عراق در صدر
  حاميان از بيش اكنون هستيم. هرو روب ۱94۵ در متحد ملل سازمان تشكيل زمان از انساني بحران حال در ثبات با رشد نرخ با امريكا مردم دهد. بيشتري شتاب اقتصادي رشد به نتيجه در انفجار اين در عراقي شهروند 40 اوليه آمارهاي طبق كه گفت يي بيانيه انتشار با
  عراق تظاهرات برگزاري با ديگر بار عراق صدر جريان حاميان مقام، اين گفته به هستند.» مواجه قحطي گرسنگي با جهان 4كشور از نفر ميليون ۲0 اقتصاد بهبود خاطر به حدي تا نيز توليدي هاي بخش فعاليت هستند مستغالت خريد خارجه امور وزارت بيانيه، اين طبق همچنين اند. ده زخمي ديگر ۲۱فر
  كشته انتخابات كميسيون تغيير خواستار عراق مختلف مناطق در 9۱ميليون حدود يعني جمعيت، دوسوم است بشردوستانه بحران زرگترين شاهد يمن براي الزم اعتماد واند آمارها اين مجموعه است. افزايش حال در خارجي كشورهاي همچنين قربانيان هويت شناسايي براي مشترك تيم يك سوريه دولت همكاري با
  عراق حاميان آناتولي، گزارش به شدند. اداري مالي فساد با مبارزه از بيش يبرند. رنج گرسنگي از نفر 7ميليون از بيش هستند كمك دريافت نيازمند نفر ديگر افزايش يك دهد. قرار امريكا مركزي بانك اختيار در را بهره نرخ افزايش روند ادامه به را انفجارها اين عراق خارجه وزارت است. داده تشكيل عراق به قربانيان اجساد
  انتقال ميدان در تجمع با عراق صدر جريان رهبر صدر، مقتدي كرد: تاكيد اوبراين د. ده شان يخانمان ها ري درگي پي در گذشته ۲ماه در هم نفر 84زار اخير ۵۱ماهه طي بهره نرخ افزايش از مورد سومين آينده هفته ميري تصميگ جلسه در زائران اخص به كه را دمشق انفجار خواست هم جهاني جامعه از كرد محكوم دت
  ش انتخابات كميسيون تغيير شعارهايي دادن سر با بغداد التحرير رفتارشان ندهند را بشردوستانه اي كمه ارسال اجازه يمن در درگير طرفين «چنانچه منعكس را اقتصادي ركود پايان دوره از امريكا اقتصادي وضعيت خوبي كه بود خواهد هاي ري درگي از ناشي بحراني شرايط وجود با كند. محكوم است، داده قرار هدف را
  عراقي در رشافته گست اداري مالي فساد با مبارزه آن، قوانين آتي تبعات غيرضروري ومير مرگ اجتناب، غيرقابل قحطي مسووليت بايد نكند، تغيير جمهوري رياس دوران از كامل ماه يك كه است موردي نخستين اخير گزارش كند. براي خود سفرهاي به گذشته هاي ال در همچنان عراقي شهروندان سوريه، در
  داخلي خواستار را قضايي دستگاه به مفسدان ارجاع نيز كشور الشباب؛ هاي تروريس حضور بالقوع قري قحطي خشكسالي، سومالي، در بپذيرند.» را آن در دولت آمارهاي صحت انتخاباتي كارزار دوره در ترامپ ييرد. مگ بر در را ترامپ دونالد گروه رسيده، اخبار آخرين طبق يردند. سفر كشور اين به مقدسه عتبات
  زيارت اصل در كميسيون شوراي است، معتقد صدر مقتدي شدند. است وخيم بسيار سومالي در اوضاع است. داده قرار دهي دكنن ناامي وضعيت در را مردم هاي سخنران از يكي در او دانست. جعلي را بيكاري نرخ برد سوال زير را اشتغال مورد خوانده الجنوبية» «الجبهة آنچه به وابسته الشام» سيف «ألوية به موسوم
  تروريستي كردند، كانديد را آنها احزاب كه است رهايي چه از متشكل اعالم همچنين ملل سازمان هستند. آشاميدني آب فاقد ميرند مي گرسنگي از مردم دقايقي تنها اما يسد. مر هم درصد ۲4 تا حتي امريكا در بيكاري نرخ كه بود گفته خود در كه گروه اين است. گرفته عهده بر را شنبه روز هولناك حمالت مسووليت يشود،
  م كشور در را پاك شفاف انتخاباتي تواند نمي دليل همين به قطحي خطر با نفر هزار 700 ۲ميليون از بيش كنيا، سومالي، همسايه كشور در كه كرد صفحه در آمار اين ستايش در توييتي او جمعه روز صبح در گزارش اين انتشار از پس در فعال تروريستي هاي روه زرگترين از بود كرده شركت هم آستانه اخير
  كنفرانس پذيرد. نم را آن انتخابات كميسيون كه يي مساله كند؛ اجرا يابد. افزايش نفر ميليون به آينده ماه تا احتماال آمار اين هستند مواجه كرد. منتشر خود توييتر رود. شمار به سوريه جنوب
«اوبامازدايي» از وزارت دادگستري امريكا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
«اوبامازدايي» از وزارت دادگستري امريكا
جف سشنز از 46 دادستان فدرال خواست استعفا دهند


فايننشال تايمز: كاخ سفيد درگير جنگ داخلي استگروه جهان|

 دادستان كل امريكا از ۴۶دادستاني كه در زمان باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين امريكا منصوب شده بودند، خواسته كه استعفا دهند تا راه براي يك انتقال قدرت يكپارچه امكان‌پذير شود. از سوي ديگر فايننشال تايمز در گزارشي از برگزاري «جلسه‌يي آتشين» در دفتر كار رييس‌جمهوري امريكا خبر داده كه در آن اقتصاددان‌هاي ملي‌گراي نزديك به ترامپ و اقتصاددان‌هاي ميانه‌رو وال استريت جدال لفظي داشته‌اند. رويترز گزارش داده كه سخنگوي جف سشنز، دادستان كل امريكا اعلام كرده از ۴۶دادستان باقي‌مانده از زمان باراك اوباما خواسته شده فورا كناره‌گيري كنند. وظيفه دادستان‌هاي فدرال در امريكا اين است كه دولت مركزي را در دادگاه‌هاي حوزه‌يي و دادگاه‌هاي استيناف نمايندگي كنند. به همين خاطر دولت‌هاي جديد كه به همراه رييس‌جمهوري منتخب به روي كار مي‌آيند، سعي دارند تا افراد مد نظر خود را در اين سمت به كار ‌گيرند و اغلب افراد منصوب دولت سابق را كنار مي‌گذارند. جف سشنز پيش‌تر گفته بود، وزارت دادگستري بعضي از اولويت‌هاي تعيين شده از سوي دولت اوباما به ‌ويژه در زمينه تحقيقات نقض حقوق مدني از سوي نيروهاي پليس محلي امريكا را تغيير خواهد داد. چاك شومر، رييس فراكسيون دمكرات‌ها در سناي امريكا درباره خواست استعفاي جمعي دادستان‌‌هاي فدرال ابراز نگراني كرده و گفته است كه آنها براي كناره‌گيري تحت فشار قرار گرفته‌اند بدون آنكه جايگزيني براي آنان تعيين شده باشد. به گفته او اين اقدام باعث اختلال در كار دادگاه‌ها مي‌شود. سارا ايزگار فلورس، سخنگوي وزارت دادگستري امريكا در واكنش به انتقادها گفته اين اقدام غيرمعمول نيست و در زمان به قدرت رسيدن بيل كلينتون نيز رييس‌جمهوري پيشين امريكا دست به اقدام مشابهي زده است. گفته شده در ميان كساني كه از آنان خواسته شده استعفا دهند نام پرت باهارا، دادستان منهتن نيز به چشم مي‌خورد. پرت باهارا كسي است كه ترامپ پيش‌تر از او خواسته بود در مقام خود بماند.

هنگام روي ‌كار آمدن يك رييس‌جمهور جديد در امريكا به طور معمول همه ۹۳ دادستان فدرال از نو تعيين مي‌شوند. با اين همه در بسياري از موارد اين دادستان‌ها تا مدتي طولاني در پست خود باقي مي‌مانند تا جايگزيني براي آنها تعيين شود. البته از زمان روي كار آمدن ترامپ شمار زيادي از آنان از مقام خود كناره‌گيري كرده‌اند. درگيري لفظي در دفتر بيضي

فايننشال تايمز نيز شنبه با اشاره به جلسه اقتصاددان‌هاي ملي‌گراي نزديك به ترامپ و نمايندگان حامي تجارت آزاد از وال استريت در دفتر كار رييس‌جمهور(دفتر بيضي) نوشته كه در اين جلسه درگيري لفظي تندي ميان دو طرف در گرفته است. به ‌گفته نيمي از كساني كه در اين نشست حضور داشته‌اند يا از آن اطلاع داشته‌اند، ميان استيو بانون و پيتر ناوارو، مشاورهاي سياسي دونالد ترامپ از يك طرف و‌ گري كوهن، مدير اجرايي سابق گلدمن ساكس كه اكنون

به‌عنوان مشاور رهبري شوراي ملي اقتصادي دولت دونالد ترامپ را برعهده دارد، جدال لفظي شديدي در گرفته است.

گفته شده، پيتر ناوارو در مركز اين درگيري قرار داشته است، كسي كه با اظهارات چندي پيش خود متحدان برلين را به‌ شدت خشمگين كرده بود. ناوارو گفته بود فقط آلمان است كه از ارز به‌ شدت كم ارزش يورو به عنوان پول ملي خود استفاده مي‌كند و از اين طريق به استثمار امريكا و كشورهاي ديگر مي‌پردازد.

افراد مطلع گفته‌اند، چنين به نظر مي‌رسيد كه نفوذ پيتر ناوارو در كاخ سفيد در چند هفته اخير كمتر شده اما دونالد ترامپ در جريان اين درگيري از وي و مشاوران ملي‌گرايش(ازجمله بانون) حمايت كرده است. درگيري و اختلافات ميان اعضاي تيم ترامپ بر سر سياست‌هاي تجاري دولت در شرايطي فاش مي‌شود كه دونالد ترامپ قرار است، هفته آينده با آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در واشنگتن ديدار كند. اين ديدار در آستانه اجلاس گروه 20 برگزار مي‌شود. اغلب كشورهاي جهان نگران سياست‌هاي حمايتي دونالد ترامپ در حوزه تجاري هستند.

فايننشال تايمز نوشته كه كاخ سفيد از اظهارنظر (تاييد يا تكديب) درگيري لفظي مشاوران ترامپ خودداري كرده است. با اين حال سخنگوي كاخ سفيد با انتشار بيانيه‌يي اعلام كرده است:«گري كوهن و پيتر ناوارو هر دو براي تيم اقتصادي رييس‌جمهوري از اهميت زيادي برخوردار هستند. آنها با يكديگر همكاري مي‌كنند تا اولويت‌هاي اقتصادي دولت يعني حمايت از نيروي كار امريكايي و رشد اقتصادي ايالات متحده محقق شود.» گفته شده كه‌ گري كوهن و تيم همراهش در اين جلسه به‌ شدت از اظهارنظرهاي جنجالي(ازجمله درباره آلمان) انتقاد كرده و خواستار بركناري وي شده‌اند.

سياست اعلام شده دونالد ترامپ در زمينه تجارت خارجي حفظ منافع امريكا و پس گرفتن امتيازاتي است كه به نظر او ايالات متحده به ساير كشورهاي جهان داده است. وي تاكيد دارد كه اولويتش در اين زمينه حفظ منافع ايالات متحده و حمايت از اقتصاد داخلي براي افزايش اشتغال است؛ بر همين اساس در نخستين روزهاي آغاز به كار خود با امضاي يك فرمان اجرايي امريكا را از پيمان تجاري اقيانوس آرام خارج كرد.

 موافقتنامه موسوم به شراكت ترنس-پسيفيك(TPP) در سال ۲۰۱۵ ميان ۱۲كشور كه ۴۰درصد اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهند، امضا شده است. هدف از امضاي اين موافقتنامه ايجاد يك بلوك اقتصادي جديد بود كه موانع تجاري ميان ۱۲كشور عضو را كاهش مي‌دهد. ترامپ در عين حال از تصميم خود براي وضع ماليات مرزي بر صنعتگراني صحبت كرده كه كارخانه‌هاي خود را به خارج از امريكا منتقل مي‌كنند.نویسنده:
كاخ سفيد: ترامپ از لابي‌گري «فلين» بي‌اطلاع بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
كاخ سفيد: ترامپ از لابي‌گري «فلين» بي‌اطلاع بود


كاخ سفيد اعلام كرده كه دونالد ترامپ از لابي‌گري مايكل فلين به نفع تركيه بي‌اطلاع بوده است. به گزارش يورونيوز، مشاور مستعفي امنيت ملي كاخ سفيد كه سال گذشته ميلادي در كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ نقش موثري ايفا كرده بود درخصوص اختلاف واشنگتن و آنكارا به نفع دولت تركيه تلاش كرده است. رسانه‌هاي ايالات متحده امريكا از پرداخت ۵۰۰ هزار دلاري تركيه به وي بابت اين فعاليت خبر داده‌اند.نویسنده:
«هلند» وزير خارجه تركيه را راه نداد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
«هلند» وزير خارجه تركيه را راه نداد
«نه» اتحاديه اروپا به همه‌پرسي قانون ‌اساسي اردوغان


گروه جهان|طلا تسليمي|

در حالي كه تنها حدود يك ماه به برگزاري همه‌پرسي جنجال‌برانگيز بسته اصلاحات قانون‌اساسي تركيه با هدف تغيير نظام پارلماني كنوني به نظام رياست‌جمهوري زمان باقي است، به نظر مي‌رسد كه علاوه بر مخالفان داخلي، كشورهاي اتحاديه اروپا هم در مقابل اين تغييرات قد علم كرده‌اند. تلاش دولت تركيه براي برگزاري كمپين‌هاي سياسي خارج از مرزها، تلاش براي جلب آراي ترك‌هاي ساكن خارج از كشور و برنامه مناقشه‌برانگيز اصلاحات قانون اساسي كه به افزايش قدرت‌هاي رجب‌ طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه مي‌انجامد، به نگراني‌هاي فزاينده در اروپا منجر شده است. در نخستين مواجهه تركيه با كشورهاي عضو اروپا در اين زمينه، آنكارا بر سر ممنوعيت برگزاري كمپين‌هاي تبليغاتي براي رأي «آري» در چند شهر آلمان، با برلين درگير شد و اكنون به نظر مي‌رسد كه اين درگيري‌ها به هلند هم رسيده است. دولت هلند در جدي‌ترين واكنش ديپلماتيك به اين مساله از ورود وزير امور خارجه تركيه به اين كشور ممانعت كرد. وزير امور خارجه تركيه قرار بود پس از هلند، يك سخنراني تبليغاتي در سوييس داشته باشد؛ اما پليس سوييس هم اعلام كرد كه به دليل خطرات جدي امنيتي، تصميم به لغو اين برنامه گرفته است. اكنون مولود چاوش‌اوغلو، به دنبال راه جديدي براي برگزاري سخنراني خود در محل جديدي در سوييس مي‌گردد. اسپوتنيك در اين باره نوشت، مولود چاوش‌اوغلو، وزير امور خارجه تركيه قصد داشت براي سخنراني در ميان جمعي از اتباع ترك در هلند به اين كشور سفر كند؛ اتباع ترك در هلند بخش قابل‌توجهي از جمعيت كارگران اين كشور را تشكيل مي‌دهند، همچنين مي‌توانند در همه‌پرسي 16 آوريل قانون‌اساسي تركيه به‌شدت تاثيرگذار باشند. با اين حال مارك روت، نخست‌وزير هلند به وضوح نشان داد كه اگر هدف چاوش‌اوغلو از اين سفر افزايش حمايت‌ها از اردوغان و شركت در گردهمايي ترك‌ها باشد؛ در هلند پذيرفته نيست. وي در كنفرانس خبري در بروكسل گفت: «مساله هيچ ربطي به سفر وي به هلند ندارد. مي‌تواند در هر زماني براي ديدار از موزه‌ها يا باغ‌هاي گل لاله بيايد. اما نمي‌خواهيم كه او در اينجا گردهمايي برگزار كند.» اين در حالي است كه شمار زيادي از اتباع ترك به عنوان «كارگران مهمان» به‌ويژه در شهرهاي روتردام، آمستردام و لاهه زندگي مي‌كنند و بسياري از آنها حائز شرايط رأي‌دهي در همه‌پرسي آتي هستند. تنش‌هاي آلمان

مقامات آلمان هفته گذشته برگزاري شماري از راهپيمايي‌هاي ترك‌ها را به دلايل امنيتي و در ميانه درگيري‌ها بين طرفداران و مخالفان اردوغان، ممنوع كردند. اين در حالي بود كه تنش‌ها ميان آنكارا و برلين در تاريخ 9 ماه مارس و در پي واكنش شديد آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان به اظهارات اردوغان كه آلمان را به استفاده از «تاكتيك‌هاي نازي» براي جلوگيري از برگزاري راهپيمايي‌ها متهم كرده بود، تشديد شد. مركل در يك سخنراني در بوندشتاگ گفت: «به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست. مقايسه با نازي تنها شرايط را وخيم‌تر مي‌كند. اين وضعيت بايد پايان يابد.»

روابط ميان آلمان و تركيه چند ماه پيش، ‌رو به وخامت گراييده بود؛ اما مسائلي همچون دستگيري دنيز يوسل، خبرنگار دو تابعيتي آلماني-ترك كه براي روزنامه

«دي‌ولت» آلمان كار مي‌كرد، همچنين درخواست پناهندگي شمار زيادي از مقامات ارشد تركيه كه به دست داشتن در تلاش براي كودتاي نافرجام متهم شده بودند از آلمان، اين روابط را وخيم‌تر كرد. اما مساله به همين جا ختم نشد و تصميم مقامات دولت تركيه براي برگزاري كمپين‌هاي راي «آري» در كشورهاي اروپايي، به اين جنجال‌ها افزود و نه‌تنها روابط آنكارا با بلوك اروپايي را دچار اختلال كرد، بلكه به تنش در داخل ناتو منجر شد. تركيه نيز همانند آلمان و هلند، يكي از اعضاي پيمان آتلانتيك شمالي است و تنش‌ها در ميان كشورهاي عضو اين پيمان در ديگر تصميم‌گيري‌هاي سازمان نيز اختلال ايجاد مي‌كند. باز شدن پاي آمستردام به مناقشات

پس از درگيري‌هاي آنكارا و برلين بر سر برگزاري كمپين‌هاي تبليغاتي، هلند هم با راهپيمايي اتباع ترك و سخنراني وزير امور خارجه تركيه در اين گردهمايي مخالفت و از ورود هواپيماي مولود چاوش‌اغلو به هلند ممانعت كرد. اين اقدام هلند در حالي صورت گرفت كه چاوش‌اوغلو اعلام كرده بوده، در هر شرايطي به اين شهر سفر خواهد كرد و در صورت ممانعت هلند از سفر وي و لغو كمپين‌هاي تبليغاتي، تركيه هلند را تحريم اقتصادي و سياسي مي‌كند. هلند پيش‌تر هشدار داده بود كه هرگونه كمپين تبليغاتي تركيه در شهر روتردام را لغو مي‌كند.

در اين حال، اردوغان در واكنش به اقدام دولت هلند در ممانعت از فرود هواپيماي چاوش‌اوغلو گفت: «اين افراد بقاياي نازيسم و فاشيسم هستند. از اين پس ببينيم هواپيماهاي هلند چگونه به تركيه خواهند آمد؟» وي در گردهمايي تبليغاتي خود در شهر استانبول افزود: «هموطنان من توطئه شما را در 16 آوريل بر هم خواهند زد. با تمام قدرت فشار بياوريد، تا آنجا كه مي‌توانيد تروريست‌ها را تغذيه كنيد، اما عواقب همه اين اقدامات به سوي خود شما باز خواهد گشت. بدون شك ما نيز پس از 16 آوريل، واكنش متقابل نشان خواهيم. از اين پس ببينيد كه هواپيماهاي هلند چگونه به تركيه خواهند آمد. البته منظور من درباره رفت‌و‌آمدهاي ديپلماتيك است، نه رفت‌وآمد مردم عادي؛ اين مساله ديگري است.» اردوغان تصريح كرد: «آنها نه سياست مي‌دانند و نه خبري از ديپلماسي بين‌المللي دارند. آنها به‌شدت ترسو هستند. اين افراد از بقاياي نازيسم و فاشيسم هستند.»

دولت تركيه همچنين با احضار كاردار هلند، اعتراض خود را به جلوگيري از ورود هواپيماي چاوش‌اوغلو به اين كشور نشان داد. توافق اتحاديه اروپا و تركيه

به نظر مي‌رسد شرايط -با واكنش تركيه به توافق مناقشه‌آميز مهاجرتي اين كشور- با اتحاديه اروپا وخيم‌تر شده است؛ توافقي كه با هدف پايان دادن به ورود سيل مهاجران از تركيه به داخل اروپا امضا شده بود. طبق اين توافق، «مهاجران غير معمول» يعني افرادي كه از درخواست پناهندگي خودداري يا آن را رد مي‌كردند، ‌بايد مجددا به تركيه باز مي‌گشتند، با اين شرط كه پناهجويان سوري در تركيه ‌بايد در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اسكان داده مي‌شدند. اين برنامه از سوي گروه‌هاي مدافع حقوق بشر به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت، همچنين

به‌دليل افزايش دسترسي ترك‌ها به اتحاديه اروپا با مشكلاتي مواجه شد.

چاوش‌اوغلو روز شنبه و پس از لغو سفرش به هلند گفت كه اگر بلوك اروپايي به وعده خود در مورد عدم نياز به ويزاي اتباع ترك عمل نكند، همه توافق‌ها با اتحاديه اروپا ازجمله توافق مهاجران به خطر خواهد افتاد. وي در گفت‌وگو با تلويزيون سي‌ان‌ان افزود كه تركيه يك متن نهايي را در اختيار بلوك اروپايي خواهد گذاشت و طبق اين متن، يا همه توافق‌ها ازجمله آزادسازي رواديد و توافق مهاجرتي به اتفاق اجرا مي‌شوند يا همگي لغو خواهند شد.نویسنده:
160عراقي در انفجارهاي دمشق كشته و زخمي شدند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
160عراقي در انفجارهاي دمشق كشته و زخمي شدند


گروه جهان|

وزارت خارجه عراق اعلام كرد كه بر اثر انفجار دو بمب در منطقه باب‌المصلي در نزديكي قبرستان «باب‌الصغير» در دمشق در روز شنبه دست‌كم 40نفر كشته و 120نفر ديگر زخمي شدند. اغلب قربانيان اين انفجارها از زائران عراقي هستند كه براي زيارت مرقد حضرت زينت(س) به سوريه سفر كرده‌اند. به گفته برخي منابع آگاه، دو بمب به فاصله زماني اندك و از راه دور منفجر شده‌اند و آمار كشته‌شدگان در نتيجه وسعت انفجارها درحال افزايش است. در اين حال برخي گزارش‌هاي ديگر حاكي از اين مساله است كه دو بمب‌گذار انتحاري جليقه انفجاري خود را در ميان جمعيت زائران منفجر كرده‌اند. در عين حال مسوول اين پرونده پزشكي در بيمارستان المجتهد دمشق تاكيد كرد كه اين انفجارها از طريق بمب‌هايي كه به زير اتوبوس‌ها چسبانده شده بودند، وقوع يافت. درحال حاضر نيروهاي امنيتي يك كمربند امنيتي در نزديكي محل انفجارها ايجاد و خبرنگاران و غيرنظاميان را از منطقه دور كرده‌اند. به گزارش ايرنا، وزارت امور خارجه عراق با انتشار بيانيه‌يي گفت كه طبق آمارهاي اوليه 40شهروند عراقي در اين انفجار كشته و 120نفر ديگر زخمي شده‌اند. همچنين طبق اين بيانيه، وزارت امور خارجه عراق با همكاري دولت سوريه يك تيم مشترك براي شناسايي هويت قربانيان همچنين انتقال اجساد قربانيان به عراق تشكيل داده است. وزارت خارجه عراق اين انفجارها را به ‌شدت محكوم كرد و از جامعه جهاني هم خواست انفجار دمشق را كه به اخص زائران عراقي را هدف قرار داده است، محكوم كند. با وجود شرايط بحراني ناشي از درگيري‌هاي داخلي در سوريه، شهروندان عراقي همچنان در سال‌هاي گذشته به سفرهاي خود براي زيارت عتبات مقدسه به اين كشور سفر مي‌كردند. طبق آخرين اخبار رسيده، گروه تروريستي موسوم به «ألوية سيف الشام» وابسته به آنچه «الجبهة الجنوبية» خوانده مي‌شود، مسووليت حملات هولناك روز شنبه را بر عهده گرفته است. اين گروه كه در كنفرانس اخير آستانه هم شركت كرده بود از بزرگ‌ترين گروه‌هاي تروريستي فعال در جنوب سوريه به شمار مي‌رود.نویسنده:
فرصت‌هاي شغلي جديد احتمال افزايش نرخ بهره را تقويت كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
فرصت‌هاي شغلي جديد احتمال افزايش نرخ بهره را تقويت كرد


گروه جهان|

وزارت كار امريكا اعلام كرده اين كشور توانسته است در ماه فوريه ۲۳۵هزار فرصت شغلي ايجاد كند كه نخستين آمار يك ماه كامل از دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ است. به گزارش آسوشيتدپرس، با ايجاد اين فرصت‌هاي شغلي و افزايش مطلوب سطح دستمزد در طول ماه فوريه به احتمال بسيار زياد بانك مركزي امريكا هفته آينده نرخ بهره كوتاه‌مدت را افزايش خواهد داد. گزارش دولت امريكا از وضعيت بازار كار نشان مي‌دهد كه امريكا 8 سال پس از پايان ركود بزرگ اقتصادي در موقعيت بسيار خوبي قرار دارد. طبق آمارهاي وزارت كار امريكا در ماه فوريه نرخ بيكاري از 4.8درصد به 4.7درصد كاهش يافت. تعداد جويندگان كار افزايش يافته و در عين حال تعداد شاغلان و جويندگان كار در يك‌سال اخير در بالاترين حد خود بوده است. اين افزايش در نرخ اشتغال و سطح دستمزد در كنار ميزان مصرف عمومي مردم و اعتماد به نفس بخش اقتصادي كشور از زمان انتخابات نوامبر مي‌تواند سرمايه‌گذاري و مصرف را افزايش دهد و در نتيجه به رشد اقتصادي شتاب بيشتري دهد. مردم امريكا با نرخ رشد با ثبات در حال خريد مستغلات هستند و فعاليت بخش‌هاي توليدي نيز تا حدي به‌خاطر بهبود اقتصاد كشورهاي خارجي در حال افزايش است. مجموعه اين آمارها مي‌تواند اعتماد لازم براي ادامه روند افزايش نرخ بهره را در اختيار بانك مركزي امريكا قرار دهد. يك افزايش ديگر در جلسه تصميم‌گيري هفته آينده سومين مورد از افزايش نرخ بهره طي ۱۵ماهه اخير خواهد بود كه به‌خوبي وضعيت اقتصادي امريكا از دوره پايان ركود اقتصادي را منعكس مي‌كند. گزارش اخير نخستين موردي است كه يك ماه كامل از دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ را در بر مي‌گيرد. ترامپ در دوره كارزار انتخاباتي صحت آمارهاي دولت در مورد اشتغال را زير سوال برد و نرخ بيكاري را جعلي دانست. او در يكي از سخنراني‌هاي خود گفته بود كه نرخ بيكاري در امريكا حتي تا ۴۲ درصد هم مي‌رسد. اما تنها دقايقي پس از انتشار اين گزارش در صبح روز جمعه او توييتي در ستايش اين آمار در صفحه توييتر خود منتشر كرد.نویسنده:
جهان با بدترين بحران انساني 70 سال اخير روبه‌رو است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
جهان با بدترين بحران انساني 70 سال اخير روبه‌رو است


گروه جهان|

يك مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داد كه جهان با بزرگ‌ترين بحران انساني از زمان پايان جنگ جهاني دوم (1945 تاكنون) مواجه است و بيش از ۲۰ ميليون نفر در

4 كشور با قحطي و گرسنگي دست و پنجه نرم مي‌كنند. به نوشته گاردين، استفان اوبراين، معاون دبيركل سازمان ملل متحد در امور بشردوشتانه، جمعه در نشست شوراي امنيت گفت: «بدون تلاش‌هاي جهاني هماهنگ و جامع، مردم از گرسنگي و بيماري مي‌ميرند و تعداد بيشتري رنج مي‌كشند.» وي در ادامه ارسال كمك‌هاي مالي فوري براي سودان جنوبي، سومالي، نيجريه و يمن را خواستار شد و تاكيد كرد كه بايد دسترسي بدون شرط براي «معكوس‌كردن روند فاجعه» اعمال شود. به گفته اين مقام، چنانچه تزريق عمده پول صورت نگيرد، كودكان دچار سوء‌تغذيه مي‌شوند، نمي‌توانند به مدرسه بروند، دستاوردهاي حوزه اقتصاد معكوس مي‌شود و معيشت، آينده و اميد از بين مي‌رود. معاون دبيركل سازمان ملل متحد گفت: «سال ميلادي به‌تازگي آغاز شده است و ما با بزرگ‌ترين بحران انساني از زمان تشكيل سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵ روبه‌رو هستيم. اكنون بيش از ۲۰ ميليون نفر از 4كشور جهان با گرسنگي و قحطي مواجه هستند.» به گفته اين مقام، يمن شاهد بزرگ‌ترين بحران بشردوستانه است و دوسوم جمعيت، يعني حدود ۱۹ميليون نفر نيازمند دريافت كمك هستند و بيش از 7ميليون نفر از گرسنگي رنج مي‌برند. بيش از ۴۸هزار نفر هم در 2ماه گذشته در پي درگيري‌ها بي‌خانمان شده‌اند. اوبراين تاكيد كرد: «چنانچه طرفين درگير در يمن اجازه ارسال كمك‌هاي بشردوستانه را ندهند و رفتارشان تغيير نكند، بايد مسووليت قحطي غيرقابل اجتناب، مرگ‌ومير غيرضروري و تبعات آتي آن را بپذيرند.» در سومالي، خشكسالي، قحطي قريب‌القوع و حضور تروريست‌هاي الشباب؛ مردم را در وضعيت نااميد‌كننده‌يي قرار داده است. اوضاع در سومالي بسيار وخيم است و مردم از گرسنگي مي‌ميرند و فاقد آب آشاميدني هستند. سازمان ملل همچنين اعلام كرد كه در كشور همسايه سومالي، كنيا، بيش از 2ميليون و 700 هزار نفر با خطر قطحي مواجه هستند و اين آمار احتمالا تا ماه آينده به 4 ميليون نفر افزايش مي‌يابد.نویسنده:
پيشتازي حزب «مودي» در پرجمعيت‌ترين ايالت هند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
پيشتازي حزب «مودي» در پرجمعيت‌ترين ايالت هند
گروه جهان| نتايج اوليه انتخابات ايالتي در هند نشان مي‌دهد كه حزب «بهاراتيا جاناتا/مردم هند» نارندرا مودي، نخست‌وزير اين كشور در ايالت حايز اهميت اوتار پرادش به پيروزي چشمگيري دست يافته است. كميته انتخاباتي هند اعلام كرد كه از مجموع 262 كرسي متعلق به ايالت اوتار پرادش، تاكنون 403 كرسي به حزب مردم هند تعلق گرفته و بدين‌ترتيب سهم حزب نارندرا مودي به بيش از 40درصد رسيده است. به گزارش رويترز، گزارش‌هاي اوليه از نتايج انتخابات حاكي از آن است كه حزب كنگره، حزب مخالف دولت در ايالت‌هاي پنجاب و مانيپور به پيروزي دست يافته است. در اين حال اگر حزب حاكم بهاراتيا جاناتا حاكم در انتخابات اوتار پرادش پرجمعيت‌ترين ايالت هند به پيروزي قطعي دست يابد، موقعيت مودي در مجلس علياي هند تقويت خواهد شد. حزب حاكم در حال حاضر در اين مجلس اكثريت را در اختيار ندارد و به همين منظور برنامه‌هاي اصلاحاتي نخست‌وزير گاهي براي اجرا با مشكلاتي مواجه مي‌شوند. پيروزي مودي در انتخابات ايالتي همچنين شانس پيروزي مجدد او در انتخابات سراسري سال ۲۰۱۹ و ادامه فعاليتش به عنوان نخست‌وزير را افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه مودي در جريان تبليغات انتخابات ايالتي نقش مهمي ايفا كرد و وعده داد در صورت پيروزي حزبش، رشد اقتصادي و روند نوين‌سازي كشور را تسريع و فساد را ريشه‌كن كند. انتخابات در ۵ ايالت مهم هند به منزله آزموني براي مودي و سياست‌هاي او به خصوص سياست حذف اسكناس‌هاي درشت و نقدينگي در مبارزه با فساد مالي محسوب مي‌شود. اكنون برتري حزب بهاراتيا جاناتا يا همان حزب مردم هند در ايالت اوتارپرادش، تاييد شيوه مديريتي مودي در سومين اقتصاد بزرگ آسيا محسوب مي‌شود. وي در ماه نوامبر تصميمي پر مخاطره را براي حذف اسكناس‌هاي 500 و 1000 روپيه‌يي از چرخه پولي كشور به اجرا درآورد. ايالت اوتارپرداش با جمعيت بيش از 200ميليون نفر پرجمعيت‌ترين ايالت هندوستان محسوب مي‌شود و برگزاري انتخابات در اين ايالت در سياست هندوستان نقش اساسي ايفا مي‌كند. اين مرتبه هم برگزاري انتخابات محلي در اين ايالت به مثابه همه‌پرسي تصميم مناقشه‌برانگيز مودي براي حذف اسكناس‌هاي درشت از چرخه پولي كشور محسوب مي‌شود؛ اقدامي كه با هدف مقابله با فرار مالياتي از سوي ثروتمنداني صورت گرفت كه جوامع روستايي را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. اين ايالت شمالي هند در انتخابات پارلماني سال 2014 به نفع حزب ملي‌گراي مودي راي داد. كارشناسان معتقدند كه پيروزي حزب مودي در اين انتخابات نشان‌دهنده تاييد و حمايت مردم از نخست‌وزير اين كشور است. يكي از معاونان مودي در اين خصوص گفت: «نتيجه اين انتخابات سرنوشت سياسي نخست‌وزير و مسير آينده سياست‌گذاري‌هاي وي را مشخص خواهد كرد.»

 نویسنده:
ا ز منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/22
ا ز منطقه


درخواست دمشق براي خروج نيروهاي تركيه از خاك سوريه

حكومت سوريه از سازمان ملل درخواست كرده از تركيه بخواهد آنچه را كه دمشق «نيروهاي اشغالگر» خوانده از خاك سوريه خارج كند. خبرگزاري دولتي سوريه، از گلوله‌باران مواضع نيروهاي بشار اسد توسط نيروهاي تركيه در پنج‌شنبه خبر داده است. اين حمله باعث كشته و زخمي شدن چند نفر شد. تركيه عمليات نظامي‌ خود در خاك سوريه را از ماه آگوست پارسال آغاز كرد و تانك‌ها و نيروي هوايي خود را به نفع شورشيان مخالف بشار اسد وارد جنگ داخلي اين كشور كرد. هدف تركيه از اين عمليات، دور كردن داعش از نوار مرزي‌ خود و متوقف كردن شبه‌نظاميان كرد از پيشروي‌هاي بيشتر در خاك سوريه است.طالبان 8 پليس افغان

را تيرباران كرد

منابع خبري افغانستان اعلام كردند كه 2 عامل نفوذي طالبان در زابل 8 نيروي پليس را كشتند و سلاح آنان را نيز با خود بردند. به گزارش ايرنا، اين حادثه شامگاه جمعه در شهرستان «شينكي» استان زابل واقع در جنوب افغانستان رخ داده است. طالبان تاييد كرده كه 2 نفر از افراد اين گروه، 8 پليس را كشته و سلاح آنان را با خود به غنيمت گرفته‌اند. مسوولان محلي استان بغلان در شمال كابل نيز اعلام كردند كه 6 پليس محلي جمعه در شهرستان «بغلان مركزي» استان بغلان در شمال افغانستان با تعدادي سلاح و مهمات به طالبان پيوستند.تركيه مشتري هواپيماي مسافربري روسي شد

رييس‌جمهوري تركيه براي خريد هواپيماهاي مسافربري جديد روسي «ام اس 21» ابراز علاقه كرد. به نقل از روزنامه روسي ايزوستيا، رجب طيب اردوغان گفته حوزه‌هاي صنعتي و فناوري‌هاي پيشرفته از عرصه‌هاي مهم همكاري تركيه و روسيه هستند و بين دو كشور همكاري‌هاي نزديكي در عرصه انرژي برقرار شده كه در وهله اول شامل طرح خط لوله گاز جريان تركيه مي‌شود. وي همچنين به نيروگاه هسته‌يي در دست احداث آق كويو به عنوان طرح بسيار مهم با مشاركت روسيه اشاره كرده و گفته: «آنكارا دايما روند پيشرفت و اجراي اين طرح‌ها را پيگيري مي‌كند.» اردوغان كه در چارچوب سفر 2روزه رسمي امروز وارد مسكو شد با ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه نيز ديدار و مذاكره كرد.تظاهرات اعتراضي

حاميان صدر در عراق

حاميان جريان صدر عراق بار ديگر با برگزاري تظاهرات در مناطق مختلف عراق خواستار تغيير كميسيون انتخابات و مبارزه با فساد مالي و اداري شدند. به گزارش آناتولي، حاميان مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق با تجمع در ميدان التحرير بغداد با سر دادن شعارهايي تغيير كميسيون انتخابات و قوانين آن، مبارزه با فساد مالي و اداري گسترش‌يافته در كشور و نيز ارجاع مفسدان به دستگاه قضايي را خواستار شدند. مقتدي صدر معتقد است، شوراي كميسيون در اصل متشكل از چهره‌هايي است كه احزاب آنها را كانديد كردند، به همين دليل نمي‌تواند انتخاباتي شفاف و پاك را در كشور اجرا كند؛ مساله‌يي كه كميسيون انتخابات آن را نمي‌پذيرد.نویسنده:

  گزارش Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  8
  شرازگ
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 هزار 23 از بيش توليد
  بازگشت چرخه به راكد پوپوليست
  بنگاه نه است ناسيوناليست قامت در نه سرد
  ترامپ فردايي فراز بر
  كابوسي خصوص (به پوتين سياسي رفتار نظرگرفتن در
  با سابق فرمانده كوچكي| سجاد دريادار
  امير رويكرد عربي) بهار كريمه كيف بحران از ايران|
  پس اسالمي جمهوري ارتش دريايي
  نيروي يي دست در را دو اين ترامپ، تهاجمي پراگماتيستي مديريت دكتراي دانشجوي كريمي|
  حسام پاياني روزهاي در صنعت وزارت صنعت|
  گروه پايان از پس كه يدهند قرار سياسي كنشگران از تهران| دانشگاه
  استراتژيك بر رهبري معظم مقام تاكيدات به اشاره با
  سال ديگر شوروي، جماهير اتحاد فروپاشي سرد
  جنگ دنيا سياسي تحليلگران قدرتمندترين
  شايد از بخشي مقاومتي، اقتصاد اجراي مسير در
  بازنگري يكرد. نم بيني پيش را مجددشان ظهور
  كسي ترين لمپن كه كنند بيني پيش يتوانستند نم
  هم تحقق راستاي در متبوع وزارت در شده انجام
  اقدامات تاريخي، لحاظ از كه عگرايان واق همان يا تها
  رئاليس نه محافطهكار، راستگرايان نامزد ترين راديكال
  و توسعه معاون زمينه، اين در كرد. منتشر را برنامه
  اين مرتبط هابز ماكياولي يههاي نظر به را شان ريشه روبيو كروز چون سرسخت رقبايي پس از
  فقط معدن صنعت، وزير هاي ان است امور منابع
  مديريت، بودن آنارشيك بشريت شر سرشت بر يدانند، پسندي سيستم نامزد سر فراز از كه بيايد
  بر صنعتي واحد هزار 23 از بيش بازگشت از تجارت
  و را لتها دو آنان داشتند. تاكيد الملل بين
  شرايط آمده بيرون قدرت اليت دل از كه كلينتون
  چون محمدرضا داد. خبر كشور سطح در توليد چرخه
  به پنداشتند الملل بين روابط عرصه اصلي
  بازيگران جمهوري رياست كرسي تصاحب به كمر
  بود يازدهم دولت در توليد رونق طرح به اشاره با
  فياض امنيت را وضعيت اين در ها دول اين اصلي دغدغه
  و شود. نائل سفيد كاخ كليدداري به بود،
  بسته تسهيالت از واحدها از توجهي قابل تعداد داشت:
  بيان كردند. عنوان روي به جهان چشم كه نخست روز همان
  از شرايط روند اين ادامه با كردند استفاده توليد
  رونق مركزي، اقتدار فاقد جهاني در كه امنيتي در هم آن سياست عرصه در نوين هاي
  پديده داشت. خواهيم
  بهتري مادي هاي جنبه تقويت راه از تنها آن به
  حصول تمامي شد باز ها واشنگتن لينكلنها
  سرزمين متوقف را تورم بايد يا داشت: اظهار
  فياض امكانپذير نظامي) (اقتصادي ملي قدرت
  مقوله تا شدند آن بر سياسي علوم پهنه پردازان نظريه اين بر دولت سياست كه يداديم ادامه يا يرديم
  مك پي در ها دولت تمامي شرايطي، چنين در
  است. پاسخ كه سوالي دريابند. را مهمي سوال
  پاسخ برساند. حداقل به را تورم سال طول در تا گرفت
  قرار زميني در خود قدرت بيشينه آوردن دست به دوره به ورود از جهان نجات قيمت به شايد
  آن وزارت هاي ان است امور منابع مديريت، توسعه
  معاون كم كم مرسوم هنجارهاي ارزشها كه هستند چيست؟!» «ترامپ شود: تمام ديگري
  تاريكي صبوري با اميدواريم افزود: تجارت معدن
  صنعت، مسووليت اهم ترين بزرگ گويي يبازند.
  رنگ كوتاه، پرسش اين برسد، نظر به شايد ظاهر
  در چرخه رونق همچون بهتري اتفاقات وقوع شاهد
  مردم بقاست. تنها دولت،
  هر داشته ساده اجمالي ميزان همين به
  جوابي زمينه در دولت هاي رح به وي باشيم. آينده در
  كار در پوتين رفتاري رويكردهاي به توجه
  با اين معلومات ها داده به كه زماني اما
  باشد. چرخه به تعطيل تعطيل نيمه واحدهاي
  بازگرداني تحوالت از پس (بخصوص جهان منطقه با كنيم مي رجوع سياسي مجهول
  معادله 7هزار تا بود شده اين بر تصميم گفت: پرداخت
  توليد با ترامپ، تهاجمي گفتمان سوريه) عراق از بيش آن سختي گرديم، مي باز خالي
  دست كنيم: كوتاه يي اشاره است، شده كمرنگ ظاهرا عرصه در خصوص به ترامپ سرشار هوش از توانايي اين آوردن دست به در هم آتي روزهاي به را تعطيلي حال در مختلف واحد شركت 500
  و گرايان واقع از كه مختصاتي به گذرا
  نگاهي پاسخگويي فهم يشود. آشكار برايمان
  پيش نوين ورزي سياست مدل از را سود بيشترين كه شخصيتي شك بدون شويم. غافل اقتصادي از استفاده او، قابليت نهايت بود. خواهد عاجز به واحد 32زار از بيش تاكنون كه برگردانيم
  رونق هاي سياست (پيگيري تهاجمي هاي
  نئورئاليست كامل وقوف دسترسي مستلزم پرسش، اين
  به كسي چه دنيا، كنوني سياسي سپهر در ترامپ ليبرال كه موانعي تمامي سد از است توانسته هاي سخنران در فريبانه عوام لمپني گفتماني خاطرنشان پايان در فياض تهاند. برگش توليد
  چرخه ارائه استعمارگونه)، تجاوزگرايانه
  خصمانه فكري ساختار معرفتي وجوه شخصيتي ابعاد
  بر سياستمداران ادمانترين ش از يكي برد؟! خواهد ايجاد او براي امريكايي نهادگراي دموكراسي در اش ناآگاهي جهل پوشش براي اش روزانه را تسهيالت كه واحدهايي 59درصد از بيش
  كرد: تبلور مجدد ظهور از خبر بايد ود، شي اجتماعي هويت اول وهله در بايد است.
  ترامپ تواند مي كسي چه ترامپ پسا جهان در امروز جمهوري رياست مسند بر كند گذر بود، كرده بود. خواهد خردمندانه ورزي سياست عرصه در دارد بنا دولت كردند خرج را آن كردند،
  دريافت در داد المللي، بين منازعات در گرايان واقع مشخص طور به را او اقتصادي سياسي
  خاستگاه والديمير والديميرمخوف، كبير، پوتين باشد؟ چند هر استانداردهايي زند، تكيه متحده اياالت ترامپ دونالد براي كه ههايي كليش ديگر از دهد. ادامه را كار اين 96
  سال نظامي سياسي، كارزارهاي شدن پيچيده
  انتظار حداقلي پاسخي بتوان تا كرد واكاوي
  موشكافانه نام هر يا قاتل جوان، استالينيست نئو اول، خود عملكردي فكري ماهيت در متفاوت به اما است؛ او بودن ناسيوناليست اند، اخته
  برس در محتمل هاي جايي جابه حتي جهان
  اقتصادي آورد. دست به فوق پرسش براي
  را اكنون او شك بي بگذاريم، او بر كه ديگري لقب داشته شخصيتش در توجه خور در پتانسيلي زمره در را او يوان ت نم راحتي همين به راستي بزرگ طرح ۶3 از صنعتي طرح ۵2 راهاندازي نشست. المللي بين گير تصميم هاي قدرت
  جايگاه الگوي كشف كه است دليل همين به
  احتماال دنيا سياسي رهبران مندترين قدرت از يكي به خوانش در كه ديگري مهم نكته دارد. است از او كه رو آن از داد. قرار ناسيوناليست رهبران راهاندازي از صنعت وزير معاون ديگر، سوي از نگاه با پنجره اين از ترامپ رفتاري تحليل شايد صورت (در الگو اين آنكه فهم ترامپ
  رفتاري گرايان غرب كه روز آن شايد است. شده بدل مختصات ها مولفه كرد، توجه آن به بايد ترامپ نظري ميداني هاي تجربه كوچكترين داشتن اقتصاد بزرگ 63طرح مجموع از صنعتي
  52طرح درك به شاياني كمك بتواند ديد، زاويه اين از قرار سياسي علوم پارادايم كدام در
  وجود) يانوكويچ، پسندانه پوتين سياستهاي به معترض ظهور پيروزي فرصت كه است اجتماعي ميدان ارتباطي كانال فقط است، بوده تهي سياسي با صنعتي هاي طرح ميان از گفت: داد خبر
  مقاومتي حياتي سوال بكند. او آينده هاي كنش بيني
  پيش هاي دغدغه ترين بزرگ از يكي به امروز گيرد،
  مي ميدان در را دموكراتيك بازي يك اوليه قواعد شرايط به توجه از غفلت كرد. فراهم او براي را ناراضي خواهان جمهوري راي سازمان با را خود امسال00۴5 پايان تا 06درصد باالي فيزيكي
  پيشرفت ونظام سيستم صبر آستانه ميزان ماند مي باقي
  كه به توجه با حال است. شده تبديل
  كارشناسان بدترين در حتي زدند، هم بر كيف، آزادي كرده آماده را ترامپ پيروزي بستر كه يي جامعه سري يك بر تاكيد سيستمي، كاران محافظه از مهريزي ابويي حسين رسد. مي برداري بهره به
  طرح هزينه پر هاي ماجراجوي برابر در امريكا
  سياسي براي اعتنا قابل پاسخي به رسيدن
  دشواري اول تكه كه ديدند نم هم شان شبانه هاي كابوس ازآفاتي يكي گرايي، تقليل در شدن گرفتار بود تدوين براي رفدار مص تاريخ اما داغ شعارهاي اقتصاد فرماندهي ستاد به كه يي مه برنا در
  گفت: متحده اياالت سياسي جديد نظم آيا است. ترامپ به رسيدن براي توان مي شده، مطرح
  پرسش هاي زمينه كه اند درآورده حركت به را دومينويي روابط دقيق تحليل در است ممكن كه است رهبر يك دوباره ظهور از خوشايند تصويري با صنعتي ها طرح ميان از كرديم ارائه بود؟
  مقاومتي خواهد ديگري نيكسون يا كندي شاهد ترامپ، جمهور رييس از فافتر ش ذهني
  تصوير روابط عرصه احتمالي تغييرات امريكا در قدرت هاي ارزش احياي براي خواه مليت گراي مل ۸هزار حدود كه درصد 60 باالي فيزيكي
  پيشرفت هستيم، او چيستي درك دنبال به كه قدر
  همان آن شويم، دچارش ترامپ پسا عصر در الملل بين دانست. مي امريكايي شده فراموش 5هزار امسال پايان تا بوده كشور سراسر در رح 500 باشد!
  ط تواند نمي چه او كه باشيم آن پي
  در رف آناليز بر مطلق حد از بيش تمركز با هم 52طرح رسيد خواهد رهرداري به به آن 00۴طرح
  و تقويت راه از تنها آن به حصول مركزي، اقتدار فاقد جهاني در كه
  امنيتي ترامپ. خود شخصيتي رفتاري است. شده افتتاح نيز ملي 63طرح
  از چنين در است. پذير امكان نظامي) (اقتصادي ملي قدرت مقوله مادي هاي
  جنبه نظام عملكرد به معترض نامزد دو ظهور
  با بسزايي تاثير ترامپ، از ما نهايي توصيف تحليل در شايد كه است اشتباهي
  اين زميني در خود قدرت بيشينه آوردن دست به پي در ها دولت تمامي
  شرايطي، حزبي درون هاي رقابت طي امريكا بر حاكم طرح 0۵4 از ماهانه متوسط رداري ره به سياسي كننده گيج پديده اين به بيشتر تمركزي با تر دقيق كمي اگر
  بگذارد. ترين بزرگ گويي بازند. مي رنگ كم كم مرسوم هنجارهاي ها ارزش كه هستند گفتمان با هم آن جمهوري، رياست انتخابات هطور افزود: صنعت وزارت برنامه طرح
  معاون به پوپوليست رهبر يك راستي به تواند نمي او كه يابيم درمي بنگريم، كرده
  تمركز انقالبي، بعضا حتي راديكال ظاهر به شعارهايي را طرح 500 هزارو از طرح ۴50 ماه هر
  متوسط در پوتين رفتاري رويكردهاي به توجه با بقاست. تنها دولت، هر مسووليت اهم
  و مصاحبه چند ها سخنراني در او مكرر ات تاكيد صرف به باشد. كلمه اخص
  معناي اجتماعي متعدد هاي جنبش ظهور بروز موج ميزان مجموع افزود: وي اند. ده رسي برداري ره به
  به تهاجمي گفتمان سوريه) عراق تحوالت از پس (بخصوص جهان
  منطقه ابزاري تماما استفاده اش) انتزاعي شكل در فقط هم (آن مردم واژه بر
  مطبوعاتي، مهد كه يي جامعه در خواص، محورهاي حول بر بالغ صنعتي 00۴طرح 5هزار هگذاري
  سرماي هاي نئورئاليست گرايان واقع از كه مختصاتي به گذرا نگاهي با
  ترامپ، گويي شود، مي پنداشته دموكراسي ليبرال نفر هزار 90 براي زايي ال اشتغ تومان ميليارد هزار 22
  را محور توده راهبردي كه دانست رهبري را او شود نمي حساس، كليدواژه اين بر
  او ارائه استعمارگونه)، تجاوزگرايانه خصمانه هاي سياست (پيگيري تهاجمي به كه هايي جنبش بود. يافته يي دوباره جان ميشود. است.
  محقق كرده ريزي پي اهدافش پيشبرد
  براي المللي، بين منازعات در گرايان واقع تبلور مجدد ظهور از خبر بايد ميشود، شان، حكومت نماشده نخ سنتي راهبردهاي ۴هزار امسال ۱۱ماهه در گفت: مهريزي
  ابويي حتي جهان اقتصادي نظامي سياسي، كارزارهاي شدن پيچيده انتظار در
  داد فراموش هاي بخش الي البه از بودند بدبين درون مبارزه در هم االنصاف الحق كه ما عملكرد كه ميسيد برداري بهره به بايد طرح 950
  براي كه ها شاخص ترين بزرگ نشست
  نخستين المللي بين گير تصميم هاي قدرت جايگاه در محتمل هاي جايي دهي
  جابه شكل حال در بودند برخاسته جامعه شده بيرون حزب ساختار دل از كه رقبايي با حزبي نفر 67زار از بيش اشتغال با 779طرح هزار
  ۴ پوپوليست كردهاند، ترسيم روزها اين در
  ترامپ خارج اجتماعي، قدرتمند هاي هسته تشكيل نهايت حربه اين از توانست خوبي به بودند، آمده با كه بود تومان ميليارد زار 22 حدود هگذاري
  سرماي در شايد كه است اشتباهي اين است. او
  بودن يآورد. فراهم را شرقي هژموني دوباره احياي دولت بروكراتيك مدون قدرت كانون از دوران گويش همان ادامه ببرد. را استفاده گرفتيم. پيشي ۱۱ماهه برنامه از تا روند مردمپسند
  اين نگرش با ترامپ تيم گرچه، وجود اين با بسزايي تاثير ترامپ، از ما نهايي توصيف
  تحليل دردسرهاي ها دلمشغولي از استفاده با پوتين حال، عين در ها جنبش اين هستند. حاكميت، آن از هم، ترامپ طرف از انتخاباتي مبارزات ابالغ ملي ۱2۱پروژه ميان از شد: يادآور
  وي سياسي صحنه از را خود رقيب توانست پسند
  وعام بيشتر تمركزي با تر دقيق كمي اگر
  بگذارد. حاكميت براي اش يانكي رفيق كه يي پرهزينه يخواهند آنچه از مشخص، صورت هيچ تصويرسازي با همزمان بتواند كه است جهت شد ابالغ وزارتخانه اين به 7ره دول سوي از
  شده ميليون ۴0يگنسرگ تيم اين هدف اما كند، خارج كرده تمركز سياسي كننده گيج پديده اين
  به است، ديده تدارك متحده اياالت مند نظام شكلي بي اين كنند تصوير توانند نمي را به ملي يي اسطوره عنوان به خود از هدفمند 005واحد 7هزارو در رونق ايجاد احياي
  همچنين را تيم اين آينده اگرعملكرد نيست. امريكا مردم راستي به تواند نمي او كه ييابيم درم بنگريم،
  و در چه اش افسارگسيخته هاي تازي ترك به گنگ را آنها كه است تكثر تعدد عين در خود يگرايي، مل شيپور در دميدن با آن موازات زنجيره در توازن ايجاد متوسط، كوچك
  صنعتي خطاي يك كنيم تحليل تعريف محدود مولفه
  باچند كلمه اخص معناي به پوپوليست رهبر
  يك سرعتي با آن، يي فرامنطقه فاز در چه منطقه مشي خط ترامپ پيروزي است. كرده هولناك خواهي مليت ملت از عيني تجسمي را دولتش كوچك واحدهاي پذيري رقاب ارتقاي مس،
  فوالد پيچيده، تيم اين شناخت از تر مهم است.
  استراتژيك ها سخنراني در او مكرر تاكيدات صرف به
  باشد. بتواند شايد، تا داد خواهد ادامه باورنكردني هرم راس در كه كوتاهي مدت در او عملگرايانه اين گذرگاه از تا است آن بر او بگرداند. امريكايي به صادرات افزايش واردات، هذفمند مديريت
  متوسط، استراتژيك پارامتريك وعقالنيت استراتژيك
  «منطق (آن مردم واژه بر مطبوعاتي، مصاحبه چند
  و قبل وااليش جايگاه شكوه به را تزارها قلمرو است، كرده كار به شروع متحده اياالت اجرايي هويت زدگي گره با سازياش همان اين پروسه خواسته اقدامات دهترين عم از دالر 0م۱يليارد
  ميزان پديده اين به استرتژيك منطق بدون است». گروه اين تماما استفاده اش) انتزاعي شكل در فقط
  هم دونالد بازي برگرداند. برلين، ديوار فروپاشي از كامل سنتز روند در كاتاليزوري همچون هم در خود كنوني شرايط از خسته شهروندان فردي است. بوده تجارت معدن صنعت، وزارت از دولت است».
  شده راهبردي فريب «يك پرداختن نوپديده را او شود نمي حساس، كليدواژه اين بر او
  ابزاري والديميراز هوشمندانه سيستماتيك پازل در از يكي بر كدام هر كه ها جنبش اين تر منسجم پندارند)، مي حاكميت برساخته را آن (كه جامعه تسهيالت هرگونه دريافت اينكه بيان با مهريزي
  ابويي رسيد قدرت به عامپسند رويكرد با ترامپ
  تيم براي را محور توده راهبردي كه دانست
  رهبري با بايد فقط كه دلهرهآوريست وقايع ت دس آن عمل اند، شده بنا فرهنگي، اجتماعي هاي گسل پيشين هاي سياست به معترض دولت هويت با سامانه به ورود طريق از فقط رونق طرح براي انكي
  ب اين از كرد؛ استفاده خوب مردمي توده از جا اين
  تا طرفي از است. كرده ريزي پي اهدافش
  پيشبرد ايجاد بينالملل روابط عقالني جلوه از استفاده رييسجمهور كه روندي ادامه با است. كرده اهداف پيشبرد با گام به گام امريكا، سياسي نظام در سامانه اين افزود: ذيرد، ورت وزارتخانه ياب
  بهي نگري جزئي گزينشي چيست؟ ما وظيفه بعد
  به خود خاص شخصيت كيش ايجاد توانايي نه
  او به هم هنوز كه آنان ميان متقابل تعامل يك آنكه احتمال است، گرفته پيش در ترامپ نهايي غايت به اش، هوشمندانه شده حساب ديگر سوي از است فعال كامل بطور كشور استان 32
  شموليت به نداشتن توجه خرد هاي مولفه به توجه يك آوردن دست به هاي مولفه راستي به نه
  و از گزيني دوري جهاني آرامش حفظ فكر دهن اكنون كه فروخفته، اجتماعي تضادهاي پذيرش براي را فضا شود نزديك مطلوبش اين تحقق براي ها داري استان كها بان مرتبط،
  نهادهاي است راهبردي غفلت يك فقط نه قدرت هاي مولفه اين دارد. چنته در را اصيل حقيقي
  كاريزماي در هستند، ديگري جهاني برانداز خانمان تنش منجر حكومتي هاي شكاف ايجاد به اند، كرده باز كند. فراهم جامعه سطح در متزلزلش اقتدار يكنند. كمك متقاضي صنعتگران به
  موضوع نگارندگان، اعتقاد به است. راهبردي فريبي خود
  كه كه است او مشكالت ترين اساسي از يكي
  دقيقا تيلرسون، آمدن كار روي كرد. ايستادگي مقابلش شده منبعث پردامنه تبعات دارد. وجود هم شوند، توجه با آيا كه ديد نشست انتظار به بايد
  اما منطق چارچوب در فقط ترامپ تيم معادله به
  دستيابي دردسرهايي رو، پيش ملتهب روزهاي در
  يقينا روسيه هاي تحريم كاهش بنن هاي گيري موضع شكنانه ساختار هنجارشكنانه تصميمات از چندپارگي چندگانه فرهنگي هاي روايت به بزرگ معدني صنعتي شركت 33 هاي طرح تكميل است؛ پذير امكان راهبردي عقالنيت
  استراتژيك مضافا آورد. خواهد همراه به او براي را
  مهيب جانبدارانه هاي مصاحبه ترامپ دولت توسط بسيج يك با تا دارند را آن پتانسيل كامال ترامپ ترامپ امريكا، در شهروندي فرهنگ هويتي صنعتي هاي روژه تكميل خصوص در ادامه در
  وي هاي مولفه همه نديدن جامع خرد برمولفه تمركز هم منسجم راي شبكه بسيج در حتي او
  اينكه رييسجمهور از امريكا جمهور رييس شخص يك به ترامپ جنجالي دولت عليه عمومي تجهيز را امريكا متكثر جامعه كه دارد را آن توانايي موضوع اين ابال دنبال به گفت: مقاومتي
  اقتصاد استراتژيك منطق است. باطل دور يك يقينا قدرت، بود. شده مشكل دچار عامه تصورات
  خالف كه ديگر متعدد رفتاري هاي اِلمان روسيه البته شوند. بدل اجتماعي سياسي عميق بحران رهنمون خود مطبوع مقصود سرمنزل سوي به تكميل مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد سوي
  از نظامي سياسي كنش رفتار تا كند مي كمك ما
  به آرا، كمي مقياس در واقع در ديديم كه
  همانطور از يكند، خودنمايي ترامپ كابينه درون از دقيق برآوردي بتوان تا نشست انتظار به بايد تحق هاي فرض پيش ترين بديهي از البته كه كند؟ برخي كه بزرگ معدني صنعتي شركت 33 هاي رح
  ط كنيم؛ مديريت» مهندسي «معماري، را تيم
  اين از تقريبا خسته مستاصل رقيبي مقابل در
  او پيوند از خبر كه است آوري رعب هاي انه نش ميان شده ايجاد احتمالي هاي كاف ش ميزان از تمايزات بتواند او كه است آن امر، اين يافتن دنبال معاونت اين توسط داشتند طرح يك از
  بيش در ترامپ پوتين تاكتيكي راهبردي رابطه
  حتي واگذار را بازي هم كلينتون چون يي بازنده
  پيش غيرقابل سياسي رهبر دو اين تاكتيكي عميق نيست بد آورد. دست به قدرت اليت نخبگان به كه صفر، به نه را ملت دولت ميان متعدد تومان ميليارد ۱زار ه3 آنها كامل راهاندازي با
  شد آنچه است؛ تفاهم فهم قابل منطق همين چارچوب است نتوانسته امروز نه ديروز نه او بود.
  كرده يدهند. بيني پيش هاي جنجال ذيل نظر به كه نيز موضوع به گفتني دهد. كاهش معقول مطمئن حداقلي 003نفر هزار ۱3 براي شده محقق هگذاري
  سرماي است. استراتژيك منطق تنها ماست، دهنده نجات پوپوليست رهبر يك هاي مشخصه ترين
  حداقلي الملل، بين روابط عرصه صاحبنظران از برخي ترامپ، سياسي هاي بازيگوشي برساخته رسانهيي كه شود باعث نبايد شده ياد عوامل همه است، است. شده ايجاد ايراني
  اشتغال ديپلماسي
  منبع: در حتم بهطور بگذارد نمايش به را
  واقعي عمده افزود: مطلب اين توضيح در مهريزي
  ابويي فعاليت صنعتي شركت 33 در طرحي دو هاي روژه
  پ گهر گل چادرملو، شامل: كه است معدني نوع از
  آنها به خود سهم به كه است بوده ايرانيان سيرجان است
  فوالد آن بودن سنتي ايران كشاورزي چالش ترين زرگ
  ب 9۱ميليون ميزان به فوالد زنجيره در ظرفيت
  افزايش به كشور سيمان در ظرفيت افزايش تن 002هزار ايران
  و در كشاورزي بزرگ يهاي تعاون تجميع
  طرح افزايش به تن يك تن هزار 500 ۴ميليون
  حجم است. شده موجب طال توليد
  ظرفيت خرد مالكي خرده بحث يگردد، باز ۱3۴2 بايد آن براساس هست آن به نياز دارد كشت صنعت|
  گروه كشاورزي به بسياري هاي آسيب ها زمين شدن قدم دهيم انجام را توسعه هاي ريزي
  برنامه آينده سال در كشاورزي هاي اولويت طرح هر ازاي در هگذاري سرماي تومان ميليارد 400 ميانگين االن است، زده گذشته هاي دهه در ايران
  برداريم. بحران به باتوجه چگونه مسووالن چيست؟ به پتروشيمي صنعت در ظرفيت افزايش
  همچنين ۴هكتار حدود ايران در زراعي كشاورزي اراضي تهران بازرگاني اتاق نمايندگان هيات عضو
  اين در دولت كنند؟ مديريت را كشاورزي بايد آب به سلولزي صنايع در تن 006هزار 2ميليون
  ميزان وري بهره كه است پايين آنقدر مقدار اين است آب بحران از عبور هاي شرط پيش به پاسخ در عملكرده موفق حوزه اين در هايش ريزي
  برنامه تن 50۱هزار غذايي صنايع در تن 56۱هزار
  ميزان درحال است؛ كرده دشوار را آن مديريت مناسب بحث در ما كه مشكالتي به باتوجه كرد: تصريح يازدهم دولت هاي گذاري هدف از يكي
  است؟ تجارت معدن صنعت، وزير معاون شد. خواهد
  محقق 0002هكتار باالي اراضي قطعه ۴6 تنها حاضر كنيم حركت راستايي در بايد داريم آب
  بحران اين در آيا بود، ايران در كشاورزي كردن مكانيزه معاونت حوزه شده انجام اقدامات از ديگري بخش
  در كشورهايي دنيا در كه درحالي داريم كشور در ارزش هم باشيم داشته باال بهرهوري هم
  كه و... بودهايم؟ شاهد را گيري چشم دستاورد حوزه زايي اشتغال ميزان متوسط طور به گفت: خود
  متبوع با ما دارند گفتن براي حرفي كشاورزي در كه را آب مصرف بياوريم دست به مناسب
  افزوده سال پاياني روزهاي به شدن نزديك با سال هر تومان ميليارد ۴00 طرح هر ازاي در ملي پروژه 36
  00۱هزار حتي هكتاري هزار 20 هاي زمين محصول توليد به شما مثال براي كنيم. مديريت براي ريزي برنامه جاري سال عملكرد
  بررسي همراه به لزايي اشتغا 00۴نفر معادل هگذاري
  سرماي هاي اورزي كش با ما هستيم، رو به رو هكتاري كنيم؛ توجه جاري سال در گندم مثل استراتژيكي تواند مي كه است مهم هاي اولويت از آينده
  سال از طرح 25 اينكه بيان با ادامه در وي است.
  داشته كنيم رفتار سنتي هاي روش به بايد سنتي شديم رو به رو تني ۴ميليون ،3 مازاد با
  ما كند. مشخص را مسير ادامه راه نقشه به مختلف هاي مناسبت در تاكنون ملي مهم طرح 36
  نداريم. را الگو تغيير امكان خيلي كنيم صادر بايد حاال كه كاشتيم گندم
  آنقدر كميسيون رييس صادقيان احمد راستا، اين در هاي روژه درصدي تحقق افزود: دهد، ان رسي برداري ره
  به خرد آب، كمبود ها، زمين خاك فرسايش شاهد به ولي ديد؛ بايد شود موفق چقدر اينكه اما
  است راهكارهاي درباره سوالي به پاسخ در وي است. سوءمديريت
  اين نمايندگان هيات عضو ايران اتاق كشاورزي تصريح مهريزي ابويي است. بوده درصد ۸3 شده
  افتتاح خانه به آنها شدن تبديل مزارع بيشتر شدن يي چاره ايران در كشاورزي توسعه براي من
  اعتقاد دنبال به بايد كه كرد اعالم بحران اين از عبور جاري سال اقتصادي عملكرد بررسي به
  تهران صنعت بخش در تنها مقاومتي اقتصاد هاي پروژه
  كرد: اراضي حاصلخيزترين از بخشي هستيم، شهر هاي كت شر ها تعاوني بايد نداريم؛ كار اين
  جز باشيم كشور در اراضي تجميع براي راهكاري سنتي كشاورزي موانع از عبور راهكارهاي به است. پرداخته آينده سال هاي اولويت
  و گاز، نفت نظير: بخشها ساير در بلكه نبوده
  منحصر شهر به كه بينيم حاال را ايران كشاورزي ميزان به نسبت افراد شود تشكيل بزرگ
  زراعي جهاد وزارت هايي برنامه داد: توضيح ادامه در ايران در ما اساسي مشكالت از يكي افزود:
  وي كشاورزي خصوصا ها بخش تمام در وي، گفته در كه اند ده تعريف شهرسازي راه كشاورزي،
  نيرو، يآورد نم ياد به كس هيچ است شده تبديل قدم راه اين اگر كنند. برداشت سهم زمينهايشان وزير اند كرده تهيه موضوع اين براي كشاورزي اشاره آن به بارها من كه است سنتي
  كشاورزي شناسايي را خودمان اقتصادي هاي مزيت بايد ما يكديگر با شده ياد شاي بخ افزايي هم با آن
  اجراي محصوالت كشت زير آنجا پيش سال چند كه از شاهد بيشتري سرعت با روز به روز
  برنداريم آن كردن اجرايي دنبال به هم كشاورزي جهاد سال در ارضي اصالحات به آن ريشه ام
  كرده مزيت يي نقطه چه در محصولي چه اينكه كنيم؛ است. بوده موثر آن تحقق گرفتن سرعت
  در بود. مختلف االن ما بود، خواهيم كشاورزي اراضي رفتن
  بين
كابوسي بر فراز فردايي سرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/22
كابوسي بر فراز فردايي سرد
ترامپ نه در قامت ناسيوناليست است نه پوپوليست


امير دريادار سجاد كوچكي| فرمانده سابق نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران|

حسام كريمي| دانشجوي دكتراي مديريت استراتژيك دانشگاه تهران|

شايد قدرتمندترين تحليلگران سياسي دنيا هم نمي‌توانستند پيش‌بيني كنند كه لمپن‌ترين و راديكال‌ترين نامزد راستگرايان محافطه‌كار، نه فقط از پس رقبايي سرسخت چون كروز و روبيو بر بيايد كه از فراز سر نامزد سيستم پسندي چون كلينتون كه از دل اليت قدرت بيرون آمده بود و كمر به تصاحب كرسي رياست‌جمهوري بسته بود، به كليدداري كاخ سفيد نائل شود.

از همان روز نخست كه چشم جهان به روي پديده‌هاي نوين در عرصه سياست آن هم در سرزمين لينكلن‌ها و واشنگتن‌ها باز شد تمامي نظريه‌پردازان پهنه علوم سياسي بر آن شدند تا پاسخ سوال مهمي را دريابند. سوالي كه پاسخ آن شايد به قيمت نجات جهان از ورود به دوره تاريكي ديگري تمام شود: «ترامپ چيست؟!» در ظاهر شايد به نظر برسد، اين پرسش كوتاه، جوابي به همين ميزان اجمالي و ساده داشته باشد. اما زماني كه به داده‌ها و معلومات اين معادله مجهول سياسي رجوع مي‌كنيم و با دست خالي باز مي‌گرديم، سختي آن بيش از پيش برايمان آشكار مي‌شود. فهم و پاسخگويي به اين پرسش، مستلزم دسترسي و وقوف كامل بر ابعاد شخصيتي و وجوه معرفتي ساختار فكري ترامپ است. بايد در وهله اول هويت اجتماعي و خاستگاه سياسي اقتصادي او را به‌طور مشخص و موشكافانه واكاوي كرد تا بتوان پاسخي حداقلي را براي پرسش فوق به دست آورد.

احتمالا به همين دليل است كه كشف الگوي رفتاري ترامپ و فهم آنكه اين الگو (در صورت وجود) در كدام پارادايم علوم سياسي قرار مي‌گيرد، امروز به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي كارشناسان تبديل شده است. حال با توجه به دشواري رسيدن به پاسخي قابل اعتنا براي پرسش مطرح شده، مي‌توان براي رسيدن به تصوير ذهني شفاف‌تر از رييس‌جمهور ترامپ، همان قدر كه به دنبال درك چيستي او هستيم، در پي آن باشيم كه او چه نمي‌تواند باشد!

نخستين و بزرگ‌ترين شاخص‌ها كه براي ترامپ در اين روزها ترسيم كرده‌اند، پوپوليست بودن او است. اين اشتباهي است كه شايد در تحليل و توصيف نهايي ما از ترامپ، تاثير بسزايي بگذارد. اگر كمي دقيق‌تر و با تمركزي بيشتر به اين پديده گيج‌كننده سياسي تمركز كرده و بنگريم، درمي‌يابيم كه او نمي‌تواند به راستي يك رهبر پوپوليست به معناي اخص كلمه باشد. به صرف تاكيدات مكرر او در سخنراني‌ها و چند مصاحبه مطبوعاتي، بر واژه مردم (آن هم فقط در شكل انتزاعي‌اش) و استفاده تماما ابزاري او بر اين كليدواژه حساس، نمي‌شود او را رهبري دانست كه راهبردي توده محور را براي پيشبرد اهدافش پي‌ريزي كرده است. از طرفي او نه توانايي ايجاد كيش شخصيت خاص خود و نه به راستي مولفه‌هاي به دست آوردن يك كاريزماي حقيقي و اصيل را در چنته دارد. اين دقيقا يكي از اساسي‌ترين مشكلات او است كه يقينا در روزهاي ملتهب پيش رو، دردسرهايي مهيب را براي او به همراه خواهد آورد. مضافا اينكه او حتي در بسيج شبكه راي منسجم هم خلاف تصورات عامه دچار مشكل شده بود. همانطور كه ديديم در واقع در مقياس كمي آرا، او در مقابل رقيبي مستاصل و خسته و تقريبا از پيش بازنده‌يي چون كلينتون هم بازي را واگذار كرده بود. او نه ديروز و نه امروز نتوانسته است حداقلي‌ترين مشخصه‌هاي يك رهبر پوپوليست واقعي را به نمايش بگذارد و به‌طور حتم در روزهاي آتي هم در به دست آوردن اين توانايي عاجز خواهد بود. نهايت قابليت او، استفاده از گفتماني لمپني و عوام‌فريبانه در سخنراني‌هاي روزانه‌اش براي پوشش جهل و ناآگاهي‌اش در عرصه سياست‌ورزي خردمندانه خواهد بود.

از ديگر كليشه‌هايي كه براي دونالد ترامپ برساخته‌اند، ناسيوناليست بودن او است؛ اما به راستي به همين راحتي نمي‌توان او را در زمره رهبران ناسيوناليست قرار داد. از آن رو كه او از داشتن كوچك‌ترين تجربه‌هاي ميداني و نظري سياسي تهي بوده است، فقط كانال ارتباطي خود را با سازمان راي جمهوري‌خواهان ناراضي از محافظه‌كاران سيستمي، تاكيد بر يك سري شعارهاي داغ اما تاريخ مصرف‌دار براي تدوين تصويري خوشايند از ظهور دوباره يك رهبر ملي‌گراي مليت خواه براي احياي ارزش‌هاي فراموش شده امريكايي مي‌دانست.

 كه الحق و الانصاف هم در مبارزه درون حزبي با رقبايي كه از دل ساختار حزب بيرون آمده بودند، به خوبي توانست از اين حربه نهايت استفاده را ببرد. ادامه همان گويش دوران مبارزات انتخاباتي از طرف ترامپ هم، از آن جهت است كه بتواند همزمان با تصويرسازي هدفمند از خود به عنوان اسطوره‌يي ملي و به موازات آن با دميدن در شيپور ملي‌گرايي، خود و دولتش را تجسمي عيني از ملت و مليت خواهي امريكايي بگرداند. او بر آن است تا از گذرگاه اين پروسه و اين همان‌سازي‌اش با گره‌زدگي هويت فردي شهروندان خسته از شرايط كنوني خود در جامعه (كه آن را برساخته حاكميت مي‌پندارند)، با هويت دولت معترض به سياست‌هاي پيشين نظام سياسي امريكا، گام به گام با پيشبرد اهداف حساب شده و هوشمندانه‌اش، به غايت نهايي مطلوبش نزديك شود و فضا را براي پذيرش اقتدار متزلزلش در سطح جامعه فراهم كند.

اما بايد به انتظار نشست و ديد كه آيا با توجه به روايت‌هاي فرهنگي چندگانه و چندپارگي هويتي فرهنگ شهروندي در امريكا، ترامپ توانايي آن را دارد كه جامعه متكثر امريكا را به سوي سرمنزل مقصود مطبوع خود رهنمون كند؟ كه البته از بديهي‌ترين پيش‌فرض‌هاي تحق يافتن اين امر، آن است كه او بتواند تمايزات متعدد ميان دولت و ملت را نه به صفر، كه به حداقلي مطمئن و معقول كاهش دهد. گفتني است، همه عوامل ياد شده نبايد باعث شود كه از هوش سرشار ترامپ به خصوص در عرصه اقتصادي غافل شويم. بدون شك شخصيتي كه توانسته است از سد تمامي موانعي كه ليبرال دموكراسي نهادگراي امريكايي براي او ايجاد كرده بود، گذر كند و بر مسند رياست‌جمهوري ايالات‌متحده تكيه زند، استانداردهايي هر چند متفاوت در ماهيت فكري و عملكردي خود و پتانسيلي در خور توجه در شخصيتش داشته است و دارد. نكته مهم ديگري كه در خوانش ترامپ بايد به آن توجه كرد، مولفه‌ها و مختصات ميدان اجتماعي است كه فرصت پيروزي و ظهور را براي او فراهم كرد. غفلت از توجه به شرايط جامعه‌يي كه بستر پيروزي ترامپ را آماده كرده بود و گرفتار شدن در تقليل‌گرايي، يكي ازآفاتي است كه ممكن است در تحليل دقيق روابط قدرت در امريكا و تغييرات احتمالي عرصه روابط بين‌الملل در عصر پسا ترامپ دچارش شويم، آن هم با تمركز بيش از حد و مطلق بر آناليز صِرف رفتاري و شخصيتي خود ترامپ.

با ظهور دو نامزد معترض به عملكرد نظام حاكم بر امريكا طي رقابت‌هاي درون حزبي انتخابات رياست‌جمهوري، آن هم با گفتمان و شعارهايي به ظاهر راديكال و حتي بعضا انقلابي، موج بروز و ظهور جنبش‌هاي متعدد اجتماعي حول محورهاي خواص، در جامعه‌يي كه مهد ليبرال دموكراسي پنداشته مي‌شود، گويي جان دوباره‌يي يافته بود. جنبش‌هايي كه به راهبردهاي سنتي و نخ نماشده حكومت شان، بدبين بودند و از لابه‌لاي بخش‌هاي فراموش شده جامعه برخاسته بودند و در حال شكل‌دهي

و تشكيل هسته‌هاي قدرتمند اجتماعي، خارج از كانون قدرت مدون و بروكراتيك دولت و حاكميت، هستند. اين جنبش‌ها در عين حال، هيچ صورت مشخص، از آنچه مي‌خواهند را نمي‌توانند تصوير كنند و اين بي‌شكلي در عين تعدد و تكثر است كه آنها را گنگ و هولناك كرده است. پيروزي ترامپ و خط‌مشي عملگرايانه او در مدت كوتاهي كه در راس هرم اجرايي ايالات‌متحده شروع به كار كرده است، هم همچون كاتاليزوري در روند سنتز كامل و منسجم‌تر اين جنبش‌ها كه هر كدام بر يكي از گسل‌هاي اجتماعي فرهنگي، بنا شده‌اند، عمل كرده است. با ادامه روندي كه رييس‌جمهور ترامپ در پيش گرفته است، احتمال آنكه تضادهاي اجتماعي فروخفته، كه اكنون دهن باز كرده‌اند، به ايجاد شكاف‌هاي حكومتي منجر شوند، هم وجود دارد. تبعات پردامنه منبعث شده از تصميمات هنجارشكنانه و ساختار شكنانه ترامپ كاملا پتانسيل آن را دارند تا با يك بسيج و تجهيز عمومي عليه دولت جنجالي ترامپ به يك بحران عميق سياسي اجتماعي بدل شوند. البته بايد به انتظار نشست تا بتوان برآوردي دقيق از ميزان شكاف‌هاي احتمالي ايجاد شده ميان نخبگان و اليت قدرت به دست آورد. بد نيست به 2 موضوع نيز كه به نظر ذيل جنجال‌هاي رسانه‌يي برساخته بازيگوشي‌هاي سياسي ترامپ، ظاهرا كمرنگ شده است، اشاره‌يي كوتاه كنيم:

بيشترين سود را از مدل سياست‌ورزي نوين ترامپ در سپهر سياسي كنوني دنيا، چه كسي خواهد برد؟! يكي از شادمان‌ترين سياستمداران امروز در جهان پسا ترامپ چه كسي مي‌تواند باشد؟ پوتين كبير، ولاديميرمخوف، ولاديمير اول، نئو استالينيست جوان، قاتل يا هر نام و لقب ديگري كه بر او بگذاريم، بي‌شك او اكنون به يكي از قدرت‌مندترين رهبران سياسي دنيا بدل شده است. شايد آن روز كه غرب‌گرايان معترض به سياست‌هاي پوتين پسندانه يانوكويچ، قواعد اوليه يك بازي دموكراتيك را در ميدان آزادي كيف، بر هم زدند، حتي در بدترين كابوس‌هاي شبانه‌شان هم نمي‌ديدند كه تكه اول دومينويي را به حركت درآورده‌اند كه زمينه‌هاي احياي دوباره هژموني شرقي را فراهم مي‌آورد. پوتين با استفاده از دلمشغولي‌ها و دردسرهاي پرهزينه‌يي كه رفيق يانكي‌اش براي حاكميت نظام‌مند ايالات متحده تدارك ديده است، به ترك تازي‌هاي افسارگسيخته‌اش چه در منطقه و چه در فاز فرامنطقه‌يي آن، با سرعتي باورنكردني ادامه خواهد داد تا شايد، بتواند قلمرو تزارها را به شكوه و جايگاه والايش قبل از فروپاشي ديوار برلين، برگرداند. بازي دونالد در پازل سيستماتيك و هوشمندانه ولاديميراز آن دست وقايع دلهره‌آوريست كه فقط بايد با استفاده از جلوه عقلاني روابط بين‌الملل و ايجاد يك تعامل متقابل ميان آنان كه هنوز هم به فكر حفظ آرامش جهاني و دوري‌گزيني از تنش خانمان‌برانداز جهاني ديگري هستند، در مقابلش ايستادگي كرد. روي كار آمدن تيلرسون، موضع‌گيري‌هاي بنن و كاهش تحريم‌هاي روسيه توسط دولت ترامپ و مصاحبه‌هاي جانبدارانه شخص رييس‌جمهور امريكا از رييس‌جمهور روسيه و اِلمان‌هاي رفتاري متعدد ديگر كه از درون كابينه ترامپ خودنمايي مي‌كند، از نشانه‌هاي رعب‌آوري است كه خبر از پيوند عميق و تاكتيكي اين دو رهبر سياسي غيرقابل پيش‌بيني مي‌دهند.

 برخي از صاحبنظران عرصه روابط بين‌الملل، با در نظرگرفتن رفتار سياسي پوتين (به خصوص پس از بحران كيف و كريمه و بهار عربي) و رويكرد پراگماتيستي تهاجمي ترامپ، اين دو را در دسته‌يي از كنشگران سياسي قرار مي‌دهند كه پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ديگر كسي ظهور مجددشان را پيش‌بيني نمي‌كرد. رئاليست‌ها يا همان واقع‌گرايان كه از لحاظ تاريخي، ريشه شان را به نظريه‌هاي ماكياولي و هابز مرتبط مي‌دانند، بر سرشت شر بشريت و آنارشيك بودن شرايط بين‌الملل تاكيد داشتند. آنان دولت‌ها را بازيگران اصلي عرصه روابط بين‌الملل مي‌پنداشتند و دغدغه اصلي اين دولت‌ها در اين وضعيت را امنيت عنوان مي‌كردند.

امنيتي كه در جهاني فاقد اقتدار مركزي، حصول به آن تنها از راه تقويت جنبه‌هاي مادي مقوله قدرت ملي (اقتصادي نظامي) امكان‌پذير است. در چنين شرايطي، تمامي دولت‌ها در پي به دست آوردن بيشينه قدرت خود در زميني هستند كه ارزش‌ها و هنجارهاي مرسوم كم‌كم رنگ مي‌بازند. گويي بزرگ‌ترين و اهم مسووليت هر دولت، تنها بقاست.

با توجه به رويكردهاي رفتاري پوتين در منطقه و جهان (بخصوص پس از تحولات عراق و سوريه) و گفتمان تهاجمي ترامپ، و با نگاهي گذرا به مختصاتي كه از واقع‌گرايان و نئورئاليست‌هاي تهاجمي (پيگيري سياست‌هاي خصمانه و تجاوزگرايانه و استعمارگونه)، ارائه مي‌شود، بايد خبر از ظهور مجدد و تبلور

واقع‌گرايان در منازعات بين‌المللي، داد و در انتظار پيچيده شدن كارزارهاي سياسي، نظامي اقتصادي جهان و حتي جابه‌جايي‌هاي محتمل در جايگاه قدرت‌هاي تصميم‌گير بين‌المللي نشست. شايد تحليل رفتاري ترامپ از اين پنجره و با نگاه از اين زاويه ديد، بتواند كمك شاياني به درك و پيش‌بيني كنش‌هاي آينده او بكند. سوال حياتي كه باقي مي‌ماند ميزان آستانه صبر سيستم ونظام سياسي امريكا در برابر ماجراجويي‌هاي پر هزينه ترامپ است. آيا نظم جديد سياسي ايالات متحده شاهد كندي يا نيكسون ديگري خواهد بود؟

با اين وجود گرچه، تيم ترامپ با نگرش مردم‌پسند

وعام پسند توانست رقيب خود را از صحنه سياسي خارج كند، اما هدف اين تيم گرسنگي40 ميليون مردم امريكا نيست. اگرعملكرد آينده اين تيم را باچند مولفه محدود تعريف و تحليل كنيم يك خطاي استراتژيك است. مهم‌تر از شناخت اين تيم پيچيده، «منطق استراتژيك وعقلانيت پارامتريك و استراتژيك اين گروه است». بدون منطق استرتژيك به اين پديده نوپديده پرداختن «يك فريب راهبردي است».

تيم ترامپ با رويكرد عام‌پسند به قدرت رسيد تا اين جا از توده مردمي خوب استفاده كرد؛ از اين به بعد وظيفه ما چيست؟ گزينشي و جزئي نگري توجه به مولفه‌هاي خرد و توجه نداشتن به شموليت مولفه‌هاي قدرت نه فقط يك غفلت راهبردي است كه خود فريبي راهبردي است. به اعتقاد نگارندگان، دستيابي به معادله تيم ترامپ فقط در چارچوب منطق استراتژيك و عقلانيت راهبردي امكان پذير است؛ تمركز برمولفه خرد و جامع نديدن همه مولفه‌هاي قدرت، يقينا يك دور باطل است. منطق استراتژيك به ما كمك مي‌كند تا رفتار و كنش سياسي و نظامي اين تيم را «معماري، مهندسي و مديريت» كنيم؛ حتي رابطه راهبردي و تاكتيكي پوتين و ترامپ در چارچوب همين منطق قابل فهم و تفاهم است؛ آنچه نجات‌دهنده ماست، تنها منطق استراتژيك است.

منبع: ديپلماسي ايراني

 نویسنده:
طرح تجميع تعاوني‌هاي بزرگ كشاورزي در ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/22
طرح تجميع تعاوني‌هاي بزرگ كشاورزي در ايران
بزرگ‌ترين چالش كشاورزي ايران سنتي بودن آن است


گروه صنعت|

 اولويت‌هاي كشاورزي در سال آينده چيست؟ مسوولان چگونه باتوجه به بحران آب بايد كشاورزي را مديريت كنند؟ دولت در برنامه‌ريزي‌هايش در اين حوزه موفق عمل‌كرده است؟ يكي از هدف‌گذاري‌هاي دولت يازدهم مكانيزه كردن كشاورزي در ايران بود، آيا در اين حوزه دستاورد چشم‌گيري را شاهد بوده‌ايم؟ و... هر سال با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال بررسي عملكرد سال جاري و برنامه‌ريزي براي سال آينده از اولويت‌هاي مهم است كه مي‌تواند نقشه راه و ادامه مسير را مشخص كند.

در اين راستا، احمد صادقيان رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران و عضو هيات نمايندگان تهران به بررسي عملكرد اقتصادي سال جاري و اولويت‌هاي سال آينده پرداخته است. به گفته وي، در تمام بخش‌ها خصوصا كشاورزي ما بايد مزيت‌هاي اقتصادي خودمان را شناسايي كنيم؛ اينكه چه محصولي در چه نقطه‌يي مزيت كشت دارد و نياز به آن هست و براساس آن بايد برنامه‌ريزي‌هاي توسعه را انجام دهيم و قدم‌ برداريم.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به پيش شرط‌هاي عبور از بحران آب تصريح كرد: باتوجه به مشكلاتي كه ما در بحث بحران آب داريم بايد در راستايي حركت كنيم كه هم بهره‌وري بالا داشته باشيم و هم ارزش افزوده مناسب به دست بياوريم و مصرف آب را مديريت كنيم. براي مثال شما به توليد محصول استراتژيكي مثل گندم در سال جاري توجه كنيم؛ ما با مازاد 3، 4ميليون تني رو به رو شديم و آنقدر گندم كاشتيم كه حالا بايد صادر كنيم و اين سوءمديريت است. راهكارهاي عبور از موانع كشاورزي سنتي

وي افزود: يكي از مشكلات اساسي ما در ايران كشاورزي سنتي است كه من بارها به آن اشاره كرده‌ام و ريشه آن به اصلاحات ارضي در سال 1342 باز مي‌گردد، بحث خرده مالكي و خرد شدن زمين‌ها آسيب‌هاي بسياري به كشاورزي ايران در دهه‌هاي گذشته زده است، الان ميانگين اراضي كشاورزي و زراعي در ايران حدود 4هكتار است و اين مقدار آنقدر پايين است كه بهره‌وري مناسب و مديريت آن را دشوار كرده است؛ درحال حاضر تنها 64 قطعه اراضي بالاي 2000هكتار در كشور داريم درحالي كه در دنيا و كشورهايي كه در كشاورزي حرفي براي گفتن دارند ما با زمين‌هاي 20هزار هكتاري و حتي 100هزار هكتاري رو به رو هستيم، ما با كشاورزي‌هاي سنتي بايد به روش‌هاي سنتي رفتار كنيم و خيلي امكان تغيير الگو را نداريم.

وي در پاسخ به سوالي درباره راهكارهاي عبور از اين بحران اعلام كرد كه بايد به دنبال راهكاري براي تجميع اراضي در كشور باشيم و در ادامه توضيح داد: برنامه‌هايي وزارت جهاد و كشاورزي براي اين موضوع تهيه كرده‌اند و وزير جهاد و كشاورزي هم به دنبال اجرايي كردن آن است اما اينكه چقدر موفق شود بايد ديد؛ ولي به اعتقاد من براي توسعه كشاورزي در ايران چاره‌يي جز اين كار نداريم؛ بايد تعاوني‌ها و شركت‌هاي زراعي بزرگ تشكيل شود و افراد نسبت به ميزان زمين‌هايشان سهم برداشت كنند. اگر اين راه قدم برنداريم روز به روز با سرعت بيشتري شاهد از بين رفتن اراضي كشاورزي خواهيم بود، ما الان شاهد فرسايش خاك زمين‌ها، كمبود آب، خرد شدن بيشتر مزارع و تبديل شدن آنها به خانه و شهر هستيم، بخشي از حاصلخيزترين اراضي كشاورزي ايران را حالا مي‌بينيم كه به شهر تبديل شده است و هيچ كس به ياد نمي‌آورد كه چند سال پيش آنجا زير كشت محصولات مختلف بود.نویسنده:
بازگشت بيش از 23 هزار بنگاه راكد به چرخه توليد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/22
بازگشت بيش از 23 هزار بنگاه راكد به چرخه توليد
گروه صنعت|  وزارت صنعت در روزهاي پاياني سال و با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر بازنگري در مسير اجراي اقتصاد مقاومتي، بخشي از اقدامات انجام شده در وزارت متبوع در راستاي تحقق اين برنامه را منتشر كرد. در اين زمينه، معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت از بازگشت بيش از 23 هزار واحد صنعتي به چرخه توليد در سطح كشور خبر داد. محمدرضا فياض با اشاره به طرح رونق توليد در دولت يازدهم بيان داشت: تعداد قابل توجهي از واحدها از تسهيلات رونق توليد استفاده كردند و با ادامه اين روند شرايط بهتري خواهيم داشت.

فياض اظهار داشت: يا بايد تورم را متوقف مي‌كرديم يا ادامه مي‌داديم كه سياست دولت بر اين قرار گرفت تا در طول 2 سال تورم را به حداقل برساند. معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اميدواريم با صبوري مردم شاهد وقوع اتفاقات بهتري همچون رونق چرخه كار در آينده باشيم. وي به طرح‌هاي دولت در زمينه بازگرداني واحدهاي نيمه تعطيل و تعطيل به چرخه توليد پرداخت و گفت: تصميم بر اين شده بود تا 7هزار و 500 شركت و واحد ‌مختلف در حال تعطيلي را به رونق برگردانيم كه تاكنون بيش از 23هزار واحد به چرخه توليد برگشته‌اند. فياض در پايان خاطرنشان كرد: بيش از 95درصد واحدهايي كه تسهيلات را دريافت كردند، آن را خرج كردند و دولت بنا دارد در سال 96 اين كار را ادامه دهد. راه‌اندازي ۲۵ طرح صنعتي از ۳۶ طرح بزرگ

 از سوي ديگر، معاون وزير صنعت از راه‌اندازي ۲۵طرح صنعتي از مجموع ۳۶طرح بزرگ اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: از ميان طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰درصد تا پايان امسال۵۴۰۰ طرح به بهره‌برداري مي‌رسد. حسين ابويي مهريزي گفت: در برنامه‌يي كه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه كرديم از ميان طرح‌ها ي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰درصد كه حدود ۸هزار و ۵۰۰طرح در سراسر كشور بوده تا پايان امسال ۵هزار و ۴۰۰طرح آن به بهره‌برداري خواهد رسيد و ۲۵طرح از ۳۶طرح ملي نيز افتتاح شده است. بهره‌برداري متوسط ماهانه از 450 طرح

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود: به‌طور متوسط هر ماه ۴۵۰طرح از ۸ هزارو ۵۰۰طرح را به بهره‌برداري رسيده‌اند. وي افزود: مجموع ميزان سرمايه‌گذاري ۵هزار و ۴۰۰طرح صنعتي بالغ بر ۲۲هزار ميليارد تومان و اشتغال‌زايي براي ۹۰هزار نفر محقق مي‌شود.

ابويي مهريزي گفت: در ۱۱ماهه امسال ۴هزار و ۹۵۰طرح بايد به بهره‌برداري مي‌رسيد كه عملكرد ما ۴ هزار و ۹۷۷طرح با اشتغال بيش از ۷۶هزار نفر و سرمايه‌گذاري حدود ۲۲هزار ميليارد تومان بود كه با اين روند تا از برنامه ۱۱ماهه پيشي گرفتيم.

وي يادآور شد: از ميان ۱۲۱پروژه ملي ابلاغ شده از سوي دولت ۷فقره به اين وزارتخانه ابلاغ شد همچنين احياي و ايجاد رونق در ۷هزارو ۵۰۰واحد صنعتي كوچك و متوسط، ايجاد توازن در زنجيره فولاد و مس، ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي كوچك و متوسط، مديريت هذفمند واردات، افزايش صادرات به ميزان ۱۰ميليارد دلار از عمده‌ترين اقدامات خواسته شده دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. ابويي مهريزي با بيان اينكه دريافت هرگونه تسهيلات بانكي براي طرح رونق فقط از طريق ورود به سامانه

بهين‌ياب وزارتخانه صورت مي‌پذيرد، افزود: اين سامانه در ۳۲ استان كشور بطور كامل فعال است و از سوي ديگر نهادهاي مرتبط، بانك‌ها و استانداري‌ها براي تحقق اين موضوع به صنعتگران متقاضي كمك مي‌كنند. تكميل طرح‌هاي ۳۳شركت صنعتي و معدني بزرگ

وي در ادامه در خصوص تكميل پروژه‌هاي صنعتي اقتصاد مقاومتي گفت: به دنبال ابلاغ اين موضوع از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تكميل طرح‌هاي ۳۳شركت صنعتي و معدني بزرگ كه برخي بيش از يك طرح داشتند توسط اين معاونت دنبال شد و با راه‌اندازي كامل آنها ۱۳هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري محقق شده و براي ۱۳ هزار و ۳۰۰نفر اشتغال ايجاد شده است.

ابويي مهريزي در توضيح اين مطلب افزود: عمده پروژه‌هاي دو طرحي در ۳۳شركت صنعتي فعاليت آنها از نوع معدني است كه شامل: چادرملو، گل گهر و فولاد سيرجان ايرانيان بوده است كه به سهم خود به افزايش ظرفيت در زنجيره فولاد به ميزان ۱۹ميليون و ۲۰۰هزار تن و افزايش ظرفيت در سيمان كشور به حجم ۴ميليون و ۵۰۰هزار تن و يك تن به افزايش ظرفيت توليد طلا موجب شده است. ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در ازاي هر طرح

همچنين افزايش ظرفيت در صنعت پتروشيمي به ميزان ۲ميليون و ۶۰۰هزار تن در صنايع سلولزي به ميزان ۱۶۵هزار تن و در صنايع غذايي ۱۰۵هزار تن محقق خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از اقدامات انجام شده حوزه معاونت متبوع خود گفت: به‌طور متوسط ميزان اشتغال‌زايي ۳۶پروژه ملي در ازاي هر طرح ۴۰۰ميليارد تومان سرمايه‌گذاري و معادل ۴۰۰نفر اشتغال‌زايي به همراه داشته است. وي در ادامه با بيان اينكه ۲۵طرح از ۳۶طرح مهم و ملي تاكنون در مناسبت‌هاي مختلف به بهره‌برداري رسيده‌اند، افزود: تحقق درصدي پروژه‌هاي افتتاح شده ۸۳درصد بوده است. ابويي مهريزي تصريح كرد: پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي تنها در بخش صنعت منحصر نبوده بلكه در ساير بخش‌ها نظير: نفت و گاز، نيرو، كشاورزي، راه و شهرسازي تعريف شده‌اند كه در اجراي آن با هم افزايي بخش‌هاي ياد شده با يكديگر در سرعت گرفتن تحقق آن موثر بوده است.نویسنده:

  نگاه Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  9
  هعس ri.repapswenlodaat@erutaef
  تو 66420769 درون از را ما گرايي مادي خورد
  مي جهان
  در اي توسعه هاي مونبيو|
  برنامه دادگر|
  جورج افسانه
  برگردان: دارهاي پول بچه سايت وب در كه هايي عكس
  در مادي، هاي ارز سلطه شده گذاشته ژاپن
  اينستاگرام اي توسعه مههاي برنا به
  نگاهي ضمنا آنها در اما هويداست، خاصي ابتذال شرمي،
  ب را ثروت عريان نمايش از بيزاري از بيش كه هست
  چيزي جواني مرد از عكسهايي عكسها اين در كند.
  القا داراي صنايع وضعيت ارتقاي شدن صنعتي هاي سنت ترين قديمي از يكي داراي
  ايران بسته، دست به را خود رولكس ساعِت عدد چهار هر
  كه ثروت درآمدها برابرتر توزيع سو يك از اولويت حال در كشورهاي ميان در توسعه نويسي
  برنامه هاي عكس گرفته، ژست خود بالگرد جلوي كه
  جواني همزماني نوعي تا شد باعث ديگر، ازسوي جامعه در كه حالي در است. شده صنعتي تازه
  توسعه كفشها، تفريحي، هاي يق قا خودروها، از
  زيادي استانداردهاي ارتقاي ژاپن اقتصادي جهش در 1327 سال در كشور توسعه برنامه
  نخستين نُنر هاي پسربچه شنا، استخرهاي اعياني، هاي آيد.
  ُ
  عمار وجود به مردم زندگي ملي توسعه برنامه نخستين شد، نوشته 1948(
  ژست شخصي جت هواپيماهاي در كه
  سفيدپوستي ژاپن اقتصادي نظام هرچه اينكه ديگر نكته ژاپن ،1953 سال در چين 1951 سال در
  هند بدتر: چيزي از است يي سايه يگيرند را
  تبهكارها توانمندتر كشور اين خصوصي بخش قويتر تدوين 1962 سال در جنوبي كره 1956 سال
  در گيجكننده عكس، ده چند مشاهده از بعد كه،
  چيزي ابزارهاي تاثير دولت هاي دخالت سطح شد، مي بودند.
  شده است. نگراني باعث
  حتي اينرو از يافت. مي كاهش نيز اقتصاد بر دولتي سال 14 ژاپن، از زودتر سال ايران اينكه با يكنم. القا را خود داوريهاي پي دارم من
  شايد دستيابي ژاپن اقتصادي توسعه سطح در دگرگوني سال چين از زودتر 5سال جنوبي، كره از
  زودتر شناختي روان تحقيقات از توجهي قابل مجموعه
  اما هاي برنامه تا شد باعث عهيي توس اوليه اهداف به ملي توسعه براي برنامه قانون تدوين هند از
  زودتر اين يكنند. تاييد را باره اين در من احساسات
  ظاهرا ماهيت 1980 دهه ميانه از نيز كشور اين توسعه ملي توسعه اهداف ترين مهم برخي بود، كرده آغاز
  را كه اي ويژگ گرايي، ادي كه است اين بيانگر شها
  پژوه بعدي هاي برنامه كند. پيدا يي اندازگونه م چش صنعتي، كاالهاي صادرات پايدار، صنعتي
  (رشد چيزي بگذارد اثر هردو يول بپ ولدار بر يواند
  م مسيري عمدتا ،1990 دهه ميانه تا ژاپن توسعه محقق هم هنوز اجتماعي) عدالت عمومي
  رفاه ارزشي» «نظام يك عنوان به را آن پژوهشگران
  كه هاي حوزه در ژاپن دولت كه كردند مي مشخص را نويسي برنامه تر طوالني سنت درواقع، اند.
  نشده تصويري افراد دارايي اش «دغدغ كه يكنند
  تعريف المللي بين يي منطقه داخلي، اجتماعي اقتصادي تازه كشورهاي اغلب با مقايسه در ايران در
  توسعه اجتماعي نظر از يذارد»، مگ نمايش به كه است
  اجتماعي اين درواقع، بود. خواهد مواجه ها چالش آن با نسبت به توسعه حال در كشورهاي يا شده
  صنعتي بال فراغ شادي خودويرانگر. هم است مخرب
  هم براي اصلي هاي گيري جهت كننده تعيين ها برنامه نيافتگي توسعه چالش حل به است نتوانسته
  موفق، اضطراب، يشود. نابود شوند، مي آن تسليم كه
  كساني بودند. ملي توسعه تقويت رو پيش مشكالت حل كند. چنداني كمك
  كشور است. قرين آن با گسسته هم از روابط
  نوميدي آسيا، شرق اقتصادي بحران با 1990 دهه ميانه از سواي مجلس، هاي پژوهش مركز گزارش
  به همدردي فقدان گرايي، ادي بين كه است
  ديري متوقف دهه يك از بيش براي توسعه برنامه تدوين هاي طرح قالب در بايد كه اجرايي
  مشكالت ربطي زندگي از ناخشنودي داشتن را ديگران
  پرواي شد. سو يك از گيرند قرار بررسي مورد
  اجراپژوهي سال چند در كه پژوهشي رسيد مي نظر به اما ند. فته
  يا ريزي برنامه 0002تاكنون، دهه ميانه از قالب در بايد (كه توسعه برنامهنويسي نظام
  ضعف يدهد. نشان را آن علت است شده انجام
  گذشته حل براي چارچوبي عنوان به ژاپن در يي توسعه گيرند قرار بررسي مورد سيستمي تحليل هاي
  طرح در جوالي ماه در كه مطالعات از هيي رشت مثال، هطور
  ب نظر در كشور براي مهم، اما موردي، مشكالت دوبرابر وجود با كه بودند باور اين بر منتقدان -1960( توسعه ساله پنج برنامه نخستين ادغام صنعتي، صادرات پايه سازي متنوع رقابتي، اين داليل از يكي رسد مي نظر به ديگر
  (ازسوي است داده نشان شد منتشر احساس يهيانگيزش
  نشر مورد در كه ژاپن در ها دولت است. شده گرفته ميزان همين به ثروت توزيع ملي، درآمدهاي شدن 1955 سال در هاتوياما كابينه توسط ژاپن 1956 مواردي پذير رقابت بزرگ هاي بنگاه گيري شكل هاي برنامه محتواي در جدي هاي ضعف وجود
  امر، بيشتر ماديات به كسي توجه كه اندازه همان به
  كه ميان مدت، كوتاه هاي برنامه كشور، مهم موضوعات برنامه اين اجراي اگرچه است. نكرده پيدا بهبود خوداتكايي برنامه عنوان با برنامه اين شد. تدوين شناسي آسيب براي است. پرداخته دست اين از است. بوده
  توسعه احساس استقالل حسنه، (روابط اش شادكام يشود،
  م تالش كنند، مي اجرا طراحي را بلندمدتي مدت متوقف ساتو ايساكو كابينه در 1965 سال در ايجاد اقتصادي استقالل هدف با اقتصادي در مشابه موارد با قانوني ماده اين د، نظام من توسعه هاي برنامه محتواي بررسي در يي درج به ييرد. كاستي آسودگي)
  هدفمندي، شده ايجاد حقوقي چارچوب از استفاده با تا دارند به 1967- 1968 سال در برنامه اهداف اما شد، به 3درصد /5 رشد به رسيدن شغلي هاي فرصت مانند موفق كشورهاي برخي توسعه هاي برنامه شكل دو به را توسعه هاي برنامه توان مي
  نيز شادكامي آن يشود، كاسته ماديات به او توجه از
  كه را مختلف هاي بخش مشكالت ها، برنامه اين توسط كشورهاي از يكي عنوان به ژاپن رسيد نتيجه سال تا بايد برنامه اين اينكه با درآمد. اجرا مرحله ميشود. مقايسه هند چين جنوبي، كره ژاپن، موردي محتواپژوهي برنامه كل
  محتواپژوهي يگيرد.
  فزوني همكاري با عموما ها برنامه اين كنند. وفصل حل از يكي به ثروت، درآمد شكاف كمترين داراي اجراي اول سال دو طي كرد، مي پيدا 0691ادامه ارائه كاربردي پيشنهادهاي برخي نيز پايان در تالش ها برنامه كل محتواپژوهي اگر كرد.
  تحليل گروهي مورد در تحقيقي پژوهشگران مطالعه، يك
  در داراي شده نوشته حوزه هر در فعال كلهاي تش پايان از پس سال 23 تنها جهان بزرگ اقتصادهاي در دولت رو، ازاين شد. محقق آن اهداف برنامه، ميشود. شيوه مشخص را برنامهنويسي اصول تا
  دارد دوباره بعد 21سال سپس دادند، انجام ساله 18 افراد
  از گفت خواهيم بعد بخش (در هستند كم اهداف شد. تبديل دوم جهاني جنگ هدف كرد. تدوين را جديدي برنامه 1958 سال موردي محتواپژوهي كند، برجسته را برنامهنويسي
  ّ
  خواسته آنها از دادند. انجام آنها مورد در را تحقيق
  همان توسعه اهداف تحقق از پس نيز جنوبي كره كه هاي گيري هدف حاوي توسعه برنامه ژاپن، در دستيابي )1958-1962( پنجساله برنامه دومين منعطف توسعه هاي برنامه ژاپن، با توسعه برنامه از ماده چند يا يك واكاوي
  به پول شغل، گوناگون هاي دف اهميت كه بود كرد).
  شده عمل شيوه همين به ملي، چنان از ژاپن اقتصاد اند. بوده اقتصادي مشخص استانداردهاي ارتقاي كامل اشتغال حداكثر به تحوالت به بسته ژاپن در توسعه هاي برنامه نويسي برنامه كلي اصول از مصاديقي يافتن
  هدف احساس خود، از رضايت طرف از منزلت
  مقام سونامي وقوع از پس سال چهار مثال، عنوان به تدوين با كه بود برخوردار اقتصادي پتانسيل بود. درصد 5/6 ساالنه اقتصادي رشد با زندگي چارچوب ايجاد به نياز كشور اين اقتصادي به ابتدا تا دارد تالش حاضر پژوهش ردازد. مي پ بندي درج را ديگ سوي از خاطر تعلق
  همدردي 2011 سال در فوكوشيما اتمي نيروگاه بحران توسعه، هاي برنامه در مناسب هاي گيري جهت سال از زودتر سال دو نيز برنامه اين اهداف است. بوده متغير دولت، اقدام براي مناسب حقوقي هاي برنامه كل محتواپژوهي به مختصر،
  شكلي عمل به استانداردي تشخيص آزمون آنها از سپس
  كنند. مشكالت حل براي ژاپن دولت ناموفق هاي تالش محقق سرعت به ها برنامه در مشخص اهداف توسعه برنامه نتيجه، در شدند. محقق پاياني، كم اهداف با پنجساله هاي برنامه به نياز زماني چين جنوبي، كره ژاپن، كشور چهار در
  ّ
  توسعه را آنها روان ذهن سالمت به مربوط مشكالت تا
  آمد برنامه دولت رويداد، دو اين از آمده وجود به اول دهه دو در ويژه به ژاپن، دولت شدند مي هدف كه شد تدوين 1960 سال اواخر در جديدي شده، تعيين موعد از پيش اهداف تحقق با بود؛ اصلي رويكرد كه دهد نشان تا بپردازد هند
  و افراد سالگي، 30 18 سن هردو در كند.
  شناسايي هاي ويراني بازسازي در تسريع براي هاي سال پنج موعد، از زودتر را بعدي برنامههاي 1956-1976( بود. 01سال طي در ملي درآمد كردن دوبرابر آن، ديگر زماني شد؛ مي اجرا تدوين جديدي برنامه اين در توسعه هاي برنامه محوري هاي
  ويژگي آنهايي اما بودند. ذهني اختالل مستعد بيشتر گرا دي
  ما اقتصادي مشكالت حل سونامي از ناشي صنايع ،1970 دهه اوايل تا كرد. مي اجرا تصويب درآمد كردن دوبرابر برنامه عنوان با برنامه اين تغيير از پس ميشد اجرا نوشته دهساله برنامه نشان با تحليل، از سطح اين است. بوده چه
  كشورها شده كمتر ماديات به هشان توج دوره اين طول در
  كه فوكوشيما اتمي نيروگاه انفجار از ناشي اجتماعي اولويتدار صنايع جزو شيميايي صنايع سنگين رشد نرخ 1970 تا 1961 هاي سال طي ملي شدن صنعتي هدف تحقق ژاپن اقتصاد شرايط براي موفق نويسي برنامه اصلي محورهاي
  دادن بودند. شده ام شادكت
  بود، 5102آغاز سال تابستان در را آن اجراي تدوين بودند. كشور اين توسعه برنامههاي در برابر دو كه چرا بود؛ كرده بيني پيش را درصدي 2/7 شد. تدوين متفاوتي بسيار توسعه هاي برنامه كشور، محتواپژوهي يعني تحليل دوم گام فهم به
  توسعه، هايي ايسلند به شناسان روان ديگري، مطالعه
  در ايجاد با بايد دولت برنامه، اين طبق است. كرده سوم، تا اول هاي برنامه در ويژه به ژاپن دولت اقتصادي رشد نرخ اين با تنها ملي درآمدهاي شدن تحوالت با ژاپن توسعه هاي برنامه شدن همگام ميكند. كمك موردي از را كشور اقتصادي فروپاشي تجربه كه
  پرداختند نيروهاي كه ميزاني به مشخص شغلي هاي فرصت مختلف هاي يارانه اعطاي با تا كرد مي الش ت مرز از اقتصادي رشد عمل، در اما بود، پذير امكان هاي درس ترين مهم از يكي كشور، اين اقتصاد پنجم برنامه قانون 150( ماده دوم، گام
  در پايگاه بازيابي اميد به آنها از بعضي بودند. گذرانده
  سر كامل اشتغال سطح به يبپذير آس مناطق در كار محركي موتور صنايع، اين در سرمايه شكلگيري باعث سريع رشد اين رفت. فراتر نيز 8/01درصد هاي برنامه است. ژاپن در توسعه برنامهريزي تجربه معدن) صنعت بخش پنجم، فصل (ذيل
  توسعه بر بيشتر را شان هم خود رفته دست از
  اقتصادي ديده يب آس مناطق در مسكن احداث برسند ميانه از ها برنامه اين كند. ايجاد صنايع ساير براي در كه شد مردم زندگي هزينه تورم افزايش صنعتي اول دهه سه به نزديك در ژاپن در توسعه قرار شناسانه آسيب بررسي تحليل
  مورد كردند اعتنا كمتر پول به بقيه گذاشتند. مادي
  مسائل به مناطق اين مردم نيازهاي تمام كه ميزاني به هاي گيري جهت گذشته از بيش 1960 دهه عنوان تحت برنامه، از زيادي انتقادهاي آن، نتيجه با كمي هاي برنامه عموما 1955-1985( شدن مواد مهمترين از يكي )150( ماده گيرد. مي معطوف اجتماعي زندگي خانواده به بيشتر را خود
  توجه حداكثر مدت به را الزم اقدامات شود، رفع مسكن توسعه برنامه وجهي دو ماهيت كردند. پيدا توزيعي مطرح رشد» پاي در اجتماعي رفاه كردن «قرباني در ثروت برابر توزيع با همراه اقتصادي رشد هدف موضوعات به كه است توسعه پنجم برنامه
  قانون شادكامي احساس نخست گروه ها، زارش به بنا
  كردند. دهد. انجام سال پنج اقتصادي، رشد بر همزمان تاكيد يعني ژاپن، در شد. بودند. جامعه هاي مزيت خلق فناوري، هاي قابليت مانند
  كليدي بودند. امر شادك مراتب به اما دوم گروه داشتند،
  كمتري اما كنند، روشن را نكاتي گرچه تحقيقات
  اين يدهند. نشان را عوامل اين بين همبستگي وجود عمومي
  صرفا مشاركت بسترسازي اجتماعي سرمايه ايجاد در «نوكاركردگرايي» نظريه
  كاربست تعدادي پژوهشگران تحقيقات اين ادامه در حال، اين
  با براي كردند، تقسيم گروه دو به را را ادي مگ نوجوانان
  از براي كه دادند، ترتيب كليسايي برنامه يك نخست ايران
  گروه در آب فزاينده هاي چالش با صحيح مواجهه
  براي خود پول تا كند هدايت را آنان كه بود شده طراحي
  اين انداز شوند شريك ديگران با كردن خرج جاي به
  را ماديات به قبال كه گروه اين ههاي بچ خودباوري
  كنند. مشاركت همكاري زمينه كه است باور اين شركت سفارش (به دانشگاهي جهاد توسط رسولي|
  محمدبهنام رفت، باال محسوسي طرز به مزبور برنامه با داشتند
  توجه اجتماعي مختلف كنشگران بازيگران ميان «مطالعه عنوان با ايران) آب منابع مديريت آبانگاه| آبكاوان مشاور مهندسين فني بخش
  مدير گروه در اديرا هاي بچ خودباوري كه حالي
  در تعريف مدت ميان خرد سطح در بايد ابتدا را خصوص در بهرهبرداران مردم آگاهي سنجش سميعي|
  محمدجواد كساني كرد. افت نداشتند) شركت برنامه در (كه
  ديگر متقابل، اعتماد همدلي ايجاد از پس تا نمود منابع كيفي) (كمي كيفيت مديريت مسائل آبانگاه| آبكاوان مشاور مهندسين
  مديرعامل ماديات به جزئي گرايش برنامه اين تجربه از پيش
  كه باالتر سطوح در گرفته، صورت تعامل سرريز با 8.02درصد تنها ،1393 سال در منتشرشده آب» را )Social Capital( اجتماعي
  سرمايه نشد. پيدا آنها خودباوري در تغييري هيچ داشتند، اساسي تفاهمات مدت طوالني همكاري امكان مصرف كه آبي المت س كيفيت معتقدند مردم رفتار كننده كنترل جمعي روحيه تقويت
  عامل روانشناسي علم نشريه در كه ديگري
  پژوهش براي الزم اعتماد بستر بدينترتيب فراهمايد. است. مطلوبي ميزان به كنند فردي منافع سر بر اجتماعي هاي دوراهي در
  افراد در كه افرادي كه رسيد نتيجه اين به شد،
  چاپ بروز زمينه آمده فراهم بلندمدت سازوكار توجه «با كه سوال اين به پاسخ در همچنين اجتماعي هاي دوراه كردهاند، تعريف جمعي
  و تصويرهايي معرض در كرات به شده كنترل
  آزموني ييابد. كاهش شدت به جديد تعارضات تصفيه انتقال، براي دولت كه هايي هزينه به منابع از استحصال بهرهبرداري در ويژه به
  كه نه مشتري نقش كه هايي آگهي لوكس كاالهاي
  از تجربه آمدن پديد اشاره، مورد نظريه اساس بر ميزان شما پردازد مي شهروندان به آب ارائه Common-pool( مشترك مالكيت
  با داده قرار كلماتي ذارد، م آنها هعهده را شهروند در مردم حاكميت موفق همكاري مشاركت عادالنه حد چه تا را خود پرداختي بهاي آب (باألخص آب منابع همچون Resources
  خريد، (مثل يدهد گرايي ادي بوي رنگ كه
  شدند كاستن زمينه آب، منابع مديريت از خرد سطحي ميزان پاسخگويان 6.71درصد تنها دانيد؟»، مي براي يي تعيينكننده عنصر زيرزميني)، هاي آب كه دريافتند تجربه به قيمت)، ان گر سرمايه،
  مقام، سرمايه (فقدان موجود اعتمادي ديوار ارتفاع از عادالنه بااليي ميزان به را خود پرداختي بهاي آب كشور ملت يك عمومي سرنوشت آينده
  ً
  حال، اضطراب، مادي، تمايالت زودگذر نحوي به اما
  فورا ازآن، پس تنها آورد خواهد فراهم را اجتماعي) آن كم متوسط ميزان به مابقي دانند
  هستند. فكر به بيشتر ضمنا آنها است. شده بيشتر شان گي
  افسرد همكاريها كالن تر گسترده هاي گام تعريف تفكيك به اينكه جالبتر يدانند عادالنه را مديران، بر امروزه كه است حالي در
  اين مسووليت احساس شدند، خودپسندتر افتادند رقابت داشت. انتظار يتوان را مابين في مشاركت با نخبگان گروه مخاطب، مختلف هاي گروه پوشيده كشور تصميمگيران تگذاران
  سياس پيوستن به مايل كمتر گرفت كاستي شان اجتماعي در صداقت شفافيت وجود شك، بدون عادالنه پرسش به «زياد» پاسخ ارائه در %16 .2 اجتماعي سرمايه عمومي وضعيت كه
  نيست پژوهشگران بودند. اجتماعي دشوار هاي فعالي جرگه
  به مردم شأن جايگاه پذيرش دولت رفتار نسبت را آماره كمترين پرداختي، بهاي آب بودن است فزاينده ضعف دچار نامطلوب ايران،
  در به تصويرهايي چنين با ما وقتي كه، كنند مي
  خاطرنشان تعريف كشور آبي منابع مديريت در بهرهبرداران (صنعت شده گرفته نظر در هاي گروه ساير به ميزان مختلف، هاي پژوهش براساس كه نحوي به يشويم، بمباران ات كر به تبليغاتي هاي آگه
  وسيله منظور، اين براي (قانوني-حقوقي) مناسب فضاي خود به عادي) شهروندان كشاورزان، گران، روبه پايين ايران، در اجتماعي سرمايه
  ً
  ّ
  كل اين كنند، مي محسوب مشتري را ما دايما نهها رسا در مردم مشترك ضرر يا نفع پذيرش كنار در دادهاند. اختصاص با ايران عمالدر است شده گيري اندازه
  متوسط شوند. ايجاد ما در بيش كم مرتبا بسا چه موقت تاثيرات بخش در بهويژه كشور آبي منابع از برداشت نحوه هستيم. روبرو اجتماعي سرمايه
  فرسايش مجله در نما) قض متنا نحوي (به كه سومي تحقيق مسير اين در كليدي اصلي زيرزميني، هاي آب ميزان با رابطه در مردم نظر نمودار: موسسه شاخص مبناي بر رابطه، اين
  در به نفر 2500 بررسي به شد، چاپ مصرف در
  تحقيقات تالشي هر آن، به كافي باور توجه بدون كه است پرداختي بهاي آب بودن عادالنه اجتماعي سرمايه رتبه ايران (1102)،
  لگاتوم يي رابط وجود به بررسي اين پرداخت. سال 66
  مدت شد. نخواهد نائل موفقيت به زمينه اين در موجود ضعف نقصان پذيرش با همه اين با خود به را بررسي مورد كشور 110 از 107
  به توجه يافت: دست تنهايي گرايي ادي ميان دوطرفه تفكرات رواج با اخير هاي سال در خوشبختانه پذيرفت بايد مردم، ميان در اجتماعي سرمايه در شاخص، همين اساس بر است. داده
  اختصاص جدايي يكند؛ تقويت را اجتماع از شدن جدا ماديات بخش بدنه ستاد در افزاري نرم ازهيي غيرس تكرار به منجر فعلي، روند شرايط تداوم كه ديگران به نفر يك تنها ايران، در 01نفر هر خرد
  از نهادي) (اعتماد مياني كالن، سطوح در اجتماعي سرمايه ميزان توزيع
  جدول: كه كساني يكند. تشديد را ماديات به توجه اجتماع از نسبت مردم به اعتماد ارتباط فضاي كشور، آب از شد خواهد گذشته دستاوردهاي نتايج خيريه امور در افراد از درصد 36 دارد. نهادي)
  اعتماد
  (اعتماد يها داراي به را خود ينند قطع ديگران با را خود
  رابطه است، شده تر اميدوارانه تر روشن گذشته به پايدار مديريت براي آنكه جز نيست يي چاره اين است، جهاني ميانگين از باالتر كه دارند
  مشاركت
  فراواني خود نوبه به چسباندن اين چسبانند. مي شان اموال
  و گذشته، تاريخي غفلت الف برخ كه نحوي به هاي آبخوان به تعادل بازگرداندن آب منابع دارند غريبه افراد به كمك به تمايل درصد 39 درصدي
  فراواني ميزان ميزان درصدي فراواني
  درصدي
  ميزان زند. پس را اجتماعي روابط احيا «طرح همچون ملي كالن هاي طرح در سرمايه بسترسازي ترميم كشور، خشكيده همكاري به تمايل درصد 12 از كمتر 87
  (رتبه دارند را تاثير اين كه ماديات به توجه مختلف شيوه دو كنار در زيرزميني» آب منابع بخشي تعادل كشور آب بخش در كارا مناسب اجتماعي 18). (رتبه دارند داوطلبانه امور 2.1
  در كم خيلي 2.1 كم خيلي 8.5 كم
  خيلي شادكامي نگريستن، موفقيت معيار چون را يها داراي رساني، اطالع موضوع فني، يا سلبي اقدامات قرار كار دستور در يي حرفه اصولي صورت به سرمايه سنجش ملي طرح نتايج هاي 6.92
  آماره كم 18.6 كم 42.4
  كم به كه هستند ههايي شيو جستن تملك طريق از را فراهم زيرساخت (بهمثابه سازي فرهنگ آموزش گيرد. اجتماعي رصد ملي (مركز كشور
  اجتماعي به اينستاگرام» پولدارهاي «بچه صفحه در يد رس
  نظر ملي سطوح در عمومي) سرمايه ايجاد آمدن اجتماعي سرمايه كه است آن اساسي نكته همين مويد نيز 4931)، كشور، اجتماعي 2.16
  شوراي متوسط 67.8 متوسط 43.6
  متوسط تحقيق خواندن از پس فقط شود. مي گذاشته نمايش مستقل دستورالعملي پروژه قالب در استاني پايين، به باال از نامهيي بخش دستوري، صورت به ميزان توزيع آمار، اين اساس بر است. 8.7
  مساله زياد 11.8 زياد 9.7
  زياد وجود تصويرها اين در چيزي چه دريافتم كه بود اخير توسط تدوين طرح) شماره (دستورالعمل اين تحقق درواقع نيست. تقويت ايجاد قابل (اعتماد مياني كالن، سطوح در اجتماعي
  سرمايه دارد جامعه كه است آن مثل يريزد: هم به مرا كه دارد است. گرديده ابالغ نيرو محترم وزير راهبردهاي به دستيابي شناسايي نيازمند امر است: زير جداول قرار از خرد 1.0
  نهادي) زياد خيلي 6.0 زياد خيلي 3.0 زياد
  خيلي يكند. پار لت را خودش دوراز به نيز منطقهيي هاي نگاه در همچنين بيش تجربه به توجه با كه است كارا مناسب كالن سطح در اجتماعي سرمايه ميزان 001
  توزيع جمع 100 جمع 100
  جمع مقايسه به را ما كار كه است ماديات به توجه اين
  ً دولت كه گذشته حاكميتي صرفا رويكردهاي سازي ظرفيت حوزه در فعاليت سال ده از مياني سطح در اجتماعي سرمايه ميزان
  توزيع سايت وب آن كه رقابتي كشد، ديگران هاي داراي با هاي بخش در آب منابع تام بهرهبردار مالك را بر آب، حوزه در مشاركتي مديريت بسترسازي خردبرآوردهاي اجتماعي سرمايه ميزان
  توزيع با هم كرده توصيف را آن رحمانه هم زهرآگين استمرار ممارست نيازمند كه هستيم مسيري آب سازمان (توسط خوزستان استان در غربي)» در ارزشمندي اقدامات است، يدانسته مختلف كه رويكردهايي از اخذشده بازخوردهاي اساس آب منابع مديريت همچون هايي عرصه در
  موجود نمايش اين است. درآورده جنبش به را آن دستي ام در گام است اعتقاد باورمندي آن از تر مهم استوار قوي مباني كه است خوزستان) برق جايگاه نقش تعريف سازي ظرفيت راستاي نوكاركردگرايي نظريه است؛ بوده فعاليت مبناي كه نحوي به است شرايط همين وجود بر گواه
  نيز ساعت عدد چهار شما اگر نيست. پاياني را توخالي بدنه دولت توسط بايست مي مسير اين در اول تا است توانسته دارد نوكاركردگرايي نظريه بر هاي ازه س تاسيسات از بهرهبرداري در مردم ها موثرترين ازجمله Neofunctionalism( موضوع اين به نسبت گذشته هاي دولت
  غفلت دارد، عدد پنج ديگري كه درحالي باشيد داشته رولكس برداشته اصولي، حرفهيي صورت به آب، بخش مشاركتي مديريت راه سر از را هايي گره جا، بدين الگويي پروژه آن ازجمله كه است جريان در آبي سازي ظرفيت براي ها روش ترين منطبق تها سياس توفيق عدم بر دليلي خود
  مهم، ماديات رف به شويد. شادكام تا داريد كم يكي باز شود. بگشايد. منطقه، زهكشي آبياري شبكه استقرار گيري شكل هدايت ريزي «برنامه حال اجتماعي شرايط در اجتماعي-فرهنگي وجود كشور آب بخش در گذشته هاي
  برنامه نفس عزت از بودن خودباوري نفس عزت طلب در استراتژيك هاي بررسي مركز منبع: تمام وجود با كه پذيرفت بايد همه، بااين شبكه از بهرهبرداري در پايدار مشاركتي مديريت يرسد. نظر به ايران در جامعه حاضر است. بخش اين در عديده مشكالت ها
  چالش يكاهد. ما خودباوري جمهوري رياست راه آغاز در كماكان گرفته، صورت هاي تالش شرقي (خرمشهر-حفار كشاورزي آب انتقال بر نوكاركردگرايي نظريه خالصه، صورت به گرفته صورت نظرسنجي اساس بر نمونه بطور
نگاهي به برنامه‌هاي توسعه‌اي ژاپن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/22
نگاهي به برنامه‌هاي توسعه‌اي ژاپن
برنامه‌هاي توسعه‌اي در جهان


ايران داراي يكي از قديمي‌ترين سنت‌هاي برنامه‌نويسي توسعه در ميان كشورهاي در حال توسعه و تازه صنعتي شده است. در حالي كه نخستين برنامه توسعه كشور در سال 1327 (1948) نوشته شد، نخستين برنامه توسعه ملي هند در سال 1951، چين در سال 1953، ژاپن در سال 1956 و كره جنوبي در سال 1962 تدوين شده بودند.

 با اينكه ايران 8 سال زودتر از ژاپن، 14سال زودتر از كره جنوبي، 5سال زودتر از چين و 3سال زودتر از هند تدوين قانون برنامه براي توسعه ملي را آغاز كرده بود، برخي مهم‌ترين اهداف توسعه ملي (رشد صنعتي پايدار، صادرات كالاهاي صنعتي، رفاه عمومي و عدالت اجتماعي) هنوز هم محقق نشده‌اند. درواقع، سنت طولاني‌تر برنامه‌نويسي توسعه در ايران در مقايسه با اغلب كشورهاي تازه صنعتي شده يا كشورهاي در حال توسعه به نسبت موفق، نتوانسته است به حل چالش توسعه نيافتگي كشور كمك چنداني كند.

به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ‌سواي مشكلات اجرايي كه بايد در قالب طرح‌هاي اجراپژوهي مورد بررسي قرار گيرند از يك سو و ضعف نظام برنامه‌نويسي توسعه (كه بايد در قالب طرح‌هاي تحليل سيستمي مورد بررسي قرار گيرند (ازسوي ديگر به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اين امر، وجود ضعف‌هاي جدي در محتواي برنامه‌هاي توسعه بوده است.

 در بررسي محتواي برنامه‌هاي توسعه نيز مي‌توان برنامه‌هاي توسعه را به دو شكل محتواپژوهي كل برنامه و محتواپژوهي موردي تحليل كرد. اگر محتواپژوهي كل برنامه‌ها تلاش دارد تا اصول برنامه‌نويسي را مشخص و شيوه برنامه‌نويسي را برجسته كند، محتواپژوهي موردي به واكاوي يك يا چند ماده از برنامه توسعه با هدف يافتن مصاديقي از اصول كلي برنامه‌نويسي مي‌پردازد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابتدا به شكلي مختصر، به محتواپژوهي كل برنامه‌هاي توسعه در چهار كشور ژاپن، كره جنوبي، چين و هند بپردازد تا نشان دهد كه رويكرد اصلي و ويژگي‌هاي محوري برنامه‌هاي توسعه در اين كشورها چه بوده است. اين سطح از تحليل، با نشان دادن محورهاي اصلي برنامه‌نويسي موفق براي توسعه، به فهم گام دوم تحليل يعني محتواپژوهي موردي كمك مي‌كند.

در گام دوم، ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه (ذيل فصل پنجم، بخش صنعت و معدن) مورد تحليل و بررسي آسيب‌شناسانه قرار مي‌گيرد. ماده (150) يكي از مهم‌ترين مواد قانون برنامه پنجم توسعه است كه به موضوعات كليدي مانند قابليت‌هاي فناوري، خلق مزيت‌هاي رقابتي، متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي، ادغام و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت پذير و مواردي از اين دست پرداخته است. براي آسيب‌شناسي نظام‌مند، اين ماده قانوني با موارد مشابه در برنامه‌هاي توسعه برخي كشورهاي موفق مانند ژاپن، كره جنوبي، چين و هند مقايسه مي‌شود. در پايان نيز برخي پيشنهادهاي كاربردي ارائه مي‌شود. ژاپن، برنامه‌هاي توسعه منعطف

برنامه‌هاي توسعه در ژاپن بسته به تحولات اقتصادي اين كشور و نياز به ايجاد چارچوب حقوقي مناسب براي اقدام دولت، متغير بوده است. زماني نياز به برنامه‌هاي پنج‌ساله با اهداف كمّي بود؛ با تحقق اهداف پيش از موعد تعيين شده، برنامه جديدي تدوين و اجرا مي‌شد؛ و زماني ديگر برنامه دهساله نوشته و اجرا مي‌شد و پس از تغيير شرايط اقتصاد ژاپن و تحقق هدف صنعتي شدن كشور، برنامه‌هاي توسعه بسيار متفاوتي تدوين شد.

همگام شدن برنامه‌هاي توسعه ژاپن با تحولات اقتصاد اين كشور، يكي از مهم‌ترين درس‌هاي تجربه برنامه‌ريزي توسعه در ژاپن است. برنامه‌هاي توسعه در ژاپن در نزديك به سه دهه اول صنعتي شدن (1985-1955) عموما برنامه‌هاي كمي با هدف رشد اقتصادي همراه با توزيع برابر ثروت در جامعه بودند.

  نخستين برنامه پنج‌ساله توسعه (1960-1956) ژاپن توسط كابينه هاتوياما در سال 1955 تدوين شد. اين برنامه با عنوان برنامه خوداتكايي اقتصادي و با هدف استقلال اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و رسيدن به رشد 5/3 درصد به مرحله اجرا درآمد. با اينكه اين برنامه بايد تا سال 1960 ادامه پيدا مي‌كرد، طي دو سال اول اجراي برنامه، اهداف آن محقق شد. ازاين رو، دولت در سال 1958 برنامه جديدي را تدوين كرد. هدف دومين برنامه پنج‌ساله (1962-1958) دستيابي به حداكثر اشتغال كامل و ارتقاي استانداردهاي زندگي با رشد اقتصادي سالانه 5/6 درصد بود.

 اهداف اين برنامه نيز دو سال زودتر از سال پاياني، محقق شدند. در نتيجه، برنامه توسعه جديدي در اواخر سال 1960 تدوين شد كه هدف آن، دوبرابر كردن درآمد ملي در طي 10سال بود. اين برنامه با عنوان برنامه دوبرابر كردن درآمد ملي طي سال‌هاي 1961 تا 1970، نرخ رشد 2/7درصدي را پيش‌بيني كرده بود؛ چرا كه دو برابر شدن درآمدهاي ملي تنها با اين نرخ رشد اقتصادي امكان‌پذير بود، اما در عمل، رشد اقتصادي از مرز 8/10درصد نيز فراتر رفت. اين رشد سريع باعث افزايش تورم و هزينه زندگي مردم شد كه در نتيجه آن، انتقادهاي زيادي از برنامه، تحت عنوان «قرباني كردن رفاه اجتماعي در پاي رشد»  مطرح

شد.

 منتقدان بر اين باور بودند كه با وجود دوبرابر شدن درآمدهاي ملي، توزيع ثروت به همين ميزان بهبود پيدا نكرده است. اگرچه اجراي اين برنامه در سال 1965 در كابينه ايساكو ساتو متوقف شد، اما اهداف برنامه در سال 1968 -1967 به نتيجه رسيد و ژاپن به عنوان يكي از كشورهاي داراي كمترين شكاف درآمد و ثروت، به يكي از اقتصادهاي بزرگ جهان تنها 23 سال پس از پايان جنگ جهاني دوم تبديل شد.

 در ژاپن، برنامه توسعه حاوي هدف‌گيري‌هاي مشخص اقتصادي بوده‌اند. اقتصاد ژاپن از چنان پتانسيل اقتصادي برخوردار بود كه با تدوين جهت‌گيري‌هاي مناسب در برنامه‌هاي توسعه، اهداف مشخص در برنامه‌ها به سرعت محقق مي‌شدند و دولت ژاپن، به ويژه در دو دهه اول (1976-1956) برنامه‌هاي بعدي را زودتر از موعد، تصويب و اجرا مي‌كرد. تا اوايل دهه 1970، صنايع سنگين و صنايع شيميايي جزو صنايع اولويت‌دار در برنامه‌هاي توسعه اين كشور بودند.

 دولت ژاپن به ويژه در برنامه‌هاي اول تا سوم، تلاش مي‌كرد تا با اعطاي يارانه‌هاي مختلف و شكل‌گيري سرمايه در اين صنايع، موتور محركي براي ساير صنايع ايجاد كند. اين برنامه‌ها از ميانه دهه 1960، بيش از گذشته جهت‌گيري‌هاي توزيعي پيدا كردند. ماهيت دو وجهي برنامه توسعه در ژاپن، يعني تاكيد همزمان بر رشد اقتصادي، صنعتي شدن و ارتقاي وضعيت صنايع داراي اولويت از يك‌سو و توزيع برابرتر درآمدها و ثروت در جامعه ازسوي ديگر، باعث شد تا نوعي همزماني در جهش اقتصادي ژاپن و ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم به وجود آيد.

 نكته ديگر اينكه هرچه نظام اقتصادي ژاپن قوي‌تر و بخش خصوصي اين كشور توانمندتر مي‌شد، سطح دخالت‌هاي دولت و تاثير ابزارهاي دولتي بر اقتصاد نيز كاهش مي‌يافت. از اين‌رو دگرگوني در سطح توسعه اقتصادي ژاپن و دستيابي به اهداف اوليه توسعه‌يي باعث شد تا برنامه‌هاي توسعه اين كشور نيز از ميانه دهه 1980، ماهيت چشم‌اندازگونه‌يي پيدا كند. برنامه‌هاي بعدي توسعه ژاپن تا ميانه دهه 1990، عمدتا مسيري را مشخص مي‌كردند كه دولت ژاپن در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي داخلي، منطقه‌يي و بين‌المللي با آن چالش‌ها مواجه خواهد بود. درواقع، اين برنامه‌ها تعيين‌كننده جهت‌گيري‌هاي اصلي براي حل مشكلات پيش رو و تقويت توسعه ملي بودند. از ميانه دهه 1990 و با بحران اقتصادي شرق آسيا، تدوين برنامه توسعه براي بيش از يك دهه متوقف شد.

از ميانه دهه 2000 تاكنون، برنامه‌ريزي توسعه‌يي در ژاپن به عنوان چارچوبي براي حل مشكلات موردي، اما مهم، براي كشور در نظر گرفته شده است. دولت‌ها در ژاپن كه در مورد موضوعات مهم كشور، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدتي را طراحي و اجرا مي‌كنند، تلاش دارند تا با استفاده از چارچوب حقوقي ايجاد شده توسط اين برنامه‌ها، مشكلات بخش‌هاي مختلف را حل وفصل كنند. اين برنامه‌ها عموما با همكاري تشكل‌هاي فعال در هر حوزه نوشته شده و داراي اهداف كمّي هستند (در بخش بعد خواهيم گفت كه كره جنوبي نيز پس از تحقق اهداف توسعه ملي، به همين شيوه عمل كرد).

 به عنوان مثال، چهار سال پس از وقوع سونامي و بحران نيروگاه اتمي فوكوشيما در سال 2011 و تلاش‌هاي ناموفق دولت ژاپن براي حل مشكلات به وجود آمده از اين دو رويداد، دولت برنامه پنج‌سال‌هاي براي تسريع در بازسازي ويراني‌هاي ناشي از سونامي و حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از انفجار نيروگاه اتمي فوكوشيما تدوين و اجراي آن را در تابستان سال 2015آغاز كرده است. طبق اين برنامه، دولت بايد با ايجاد فرصت‌هاي شغلي مشخص به ميزاني كه نيروهاي كار در مناطق آسيب‌پذير به سطح اشتغال كامل برسند و احداث مسكن در مناطق آسيب‌ديده به ميزاني كه تمام نيازهاي مردم اين مناطق به مسكن رفع شود، اقدامات لازم را به مدت حداكثر پنج سال انجام دهد.

 نویسنده:
براي مواجهه صحيح با چالش‌هاي فزاينده آب در ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/22
براي مواجهه صحيح با چالش‌هاي فزاينده آب در ايران
كاربست نظريه «نوكاركردگرايي» در ايجاد سرمايه اجتماعي و بسترسازي مشاركت عمومي


محمدبهنام رسولي|

مدير بخش فني مهندسين مشاور آبكاوان آبانگاه|

محمدجواد سميعي|

مديرعامل مهندسين مشاور آبكاوان آبانگاه|

سرمايه اجتماعي (Social Capital) را عامل تقويت روحيه جمعي و كنترل‌كننده رفتار افراد در دوراهي‌هاي اجتماعي بر سر منافع فردي و جمعي تعريف كرده‌اند، دوراهي‌هاي اجتماعي كه به‌ويژه در بهره‌برداري و استحصال از منابع با مالكيت مشترك (Common-pool Resources) همچون منابع آب (بالأخص آب‌هاي زيرزميني)، عنصر تعيين‌كننده‌يي براي حال، آينده و سرنوشت عمومي يك ملت و كشور هستند.

اين در حالي است كه امروزه بر مديران، سياست‌گذاران و تصميم‌گيران كشور پوشيده نيست كه وضعيت عمومي سرمايه اجتماعي در ايران، نامطلوب و دچار ضعف فزاينده است به‌نحوي‌كه براساس پژوهش‌هاي مختلف، ميزان كل سرمايه اجتماعي در ايران، پايين روبه‌ متوسط اندازه‌گيري شده است و عملاً در ايران با فرسايش سرمايه اجتماعي روبرو هستيم.

در اين رابطه، بر مبناي شاخص موسسه لگاتوم (2011)، ايران رتبه سرمايه اجتماعي 107 از 110 كشور مورد بررسي را به خود اختصاص داده است. بر اساس همين شاخص، از هر 10 نفر در ايران، تنها يك نفر به ديگران اعتماد دارد. 36درصد از افراد در امور خيريه مشاركت دارند كه بالاتر از ميانگين جهاني است، 39‌درصد تمايل به كمك به افراد غريبه دارند (رتبه 87) و كمتر از 12‌درصد تمايل به همكاري در امور داوطلبانه دارند (رتبه 81).

آماره‌هاي نتايج طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي كشور (مركز ملي رصد اجتماعي شوراي اجتماعي كشور، 1394)، نيز مويد همين مساله است. بر اساس اين آمار، توزيع ميزان سرمايه اجتماعي در سطوح كلان، مياني (اعتماد نهادي) و خرد از قرار جداول زير است:

توزيع ميزان سرمايه اجتماعي در سطح كلان   توزيع ميزان سرمايه اجتماعي در سطح مياني  توزيع ميزان سرمايه اجتماعي خردبرآوردهاي موجود در عرصه‌هايي همچون مديريت منابع آب نيز گواه بر وجود همين شرايط است به‌نحوي‌كه غفلت دولت‌هاي گذشته نسبت به اين موضوع مهم، خود دليلي بر عدم توفيق سياست‌ها و برنامه‌هاي گذشته در بخش آب كشور و وجود چالش‌ها و مشكلات عديده در اين بخش است.

بطور نمونه بر اساس نظرسنجي صورت گرفته توسط جهاد دانشگاهي (به سفارش شركت مديريت منابع آب ايران) با عنوان «مطالعه و سنجش آگاهي مردم و بهره‌برداران در خصوص مسائل مديريت كيفيت (كمي و كيفي) منابع آب» منتشرشده در سال 1393، تنها 20.8‌درصد مردم معتقدند كيفيت و سلامت آبي كه مصرف مي‌كنند به ميزان مطلوبي است.

همچنين در پاسخ به اين سوال كه «با توجه به هزينه‌هايي كه دولت براي انتقال، تصفيه و ارائه آب به شهروندان مي‌پردازد شما ميزان آب‌بهاي پرداختي خود را تا چه حد عادلانه مي‌دانيد؟»، تنها 17.6‌درصد پاسخگويان ميزان آب‌بهاي پرداختي خود را به ميزان بالايي عادلانه مي‌دانند و مابقي به ميزان متوسط و كم آن را عادلانه مي‌دانند و جالب‌تر اينكه به تفكيك گروه‌هاي مختلف مخاطب، گروه نخبگان با 16.2% در ارائه پاسخ «زياد» به پرسش عادلانه بودن آب‌بهاي پرداختي، كمترين آماره را نسبت به ساير گروه‌هاي در نظر گرفته‌شده (صنعت گران، كشاورزان، شهروندان عادي) به خود اختصاص داده‌اند. نمودار: نظر مردم در رابطه با ميزان عادلانه بودن آب‌بهاي پرداختي

با اين‌همه و با پذيرش نقصان و ضعف موجود در سرمايه اجتماعي در ميان مردم، بايد پذيرفت كه تداوم شرايط و روند فعلي، منجر به تكرار نتايج و دستاوردهاي گذشته خواهد شد و از اين چاره‌يي نيست جز آنكه براي مديريت پايدار منابع آب و بازگرداندن تعادل به آبخوان‌هاي خشكيده كشور، ترميم و بسترسازي سرمايه اجتماعي مناسب و كارا در بخش آب كشور به‌صورت اصولي و حرفه‌يي در دستور كار قرار گيرد.

نكته اساسي آن است كه سرمايه اجتماعي به‌صورت دستوري، بخش‌نامه‌يي و از بالا به پايين، قابل ايجاد و تقويت نيست. درواقع تحقق اين امر نيازمند شناسايي و دستيابي به راهبردهاي مناسب و كارا است كه با توجه به تجربه بيش از ده سال فعاليت در حوزه ظرفيت‌سازي و بسترسازي مديريت مشاركتي در حوزه آب، و بر اساس بازخوردهاي اخذشده از رويكردهايي كه مبناي فعاليت بوده است؛ نظريه نوكاركردگرايي (Neofunctionalism) ازجمله موثرترين‌ها و منطبق‌ترين روش‌ها براي ظرفيت‌سازي اجتماعي-فرهنگي در شرايط اجتماعي حال حاضر جامعه در ايران به نظر مي‌رسد.

به‌صورت خلاصه، نظريه نوكاركردگرايي بر اين باور است كه زمينه همكاري و مشاركت ميان بازيگران و كنشگران مختلف اجتماعي را ابتدا بايد در سطح خرد و ميان‌مدت تعريف نمود تا پس از ايجاد همدلي و اعتماد متقابل، با سرريز تعامل صورت گرفته، در سطوح بالاتر امكان همكاري طولاني‌مدت و تفاهمات اساسي فراهم‌ايد. بدين‌ترتيب بستر اعتماد لازم براي سازوكار بلندمدت فراهم آمده و زمينه بروز تعارضات جديد به‌شدت كاهش مي‌يابد.

بر اساس نظريه مورد اشاره، پديد آمدن تجربه مشاركت و همكاري موفق حاكميت و مردم در سطحي خرد از مديريت منابع آب، زمينه كاستن از ارتفاع ديوار بي‌اعتمادي موجود (فقدان سرمايه اجتماعي) را فراهم خواهد آورد و تنها پس‌ازآن، تعريف گام‌هاي گسترده‌تر و كلان همكاري‌ها و مشاركت في‌مابين را مي‌توان انتظار داشت.

بدون شك، وجود شفافيت و صداقت در رفتار دولت و پذيرش جايگاه و شأن مردم و بهره‌برداران در مديريت منابع آبي كشور و تعريف فضاي مناسب (قانوني-حقوقي) براي اين منظور، در كنار پذيرش نفع يا ضرر مشترك مردم در نحوه برداشت از منابع آبي كشور به‌ويژه در بخش آب‌هاي زيرزميني، اصلي كليدي در اين مسير است كه بدون توجه و باور كافي به آن، هر تلاشي در اين زمينه به موفقيت نائل نخواهد شد.

خوشبختانه در سال‌هاي اخير با رواج تفكرات غيرسازه‌يي و نرم‌افزاري در ستاد و بدنه بخش آب كشور، فضاي ارتباط و اعتماد به مردم نسبت به گذشته روشن‌تر و اميدوارانه‌تر شده است، به‌نحوي‌كه برخلاف غفلت تاريخي گذشته، در طرح‌هاي كلان ملي همچون «طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني» در كنار اقدامات سلبي يا فني، موضوع اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي (به‌مثابه زيرساخت فراهم آمدن ايجاد سرمايه عمومي) در سطوح ملي و استاني در قالب پروژه و دستورالعملي مستقل (دستورالعمل شماره 2 طرح) تدوين و توسط وزير محترم نيرو ابلاغ گرديده است.

همچنين در نگاه‌هاي منطقه‌يي نيز به‌دوراز رويكردهاي صرفاً حاكميتي گذشته كه دولت را مالك و بهره‌بردار تام منابع آب در بخش‌هاي مختلف مي‌دانسته است، اقدامات ارزشمندي در راستاي ظرفيت‌سازي و تعريف نقش و جايگاه مردم در بهره‌برداري از تاسيسات و سازه‌هاي آبي در جريان است كه ازجمله آن پروژه الگويي «برنامه‌ريزي و هدايت شكل‌گيري و استقرار مديريت مشاركتي پايدار در بهره‌برداري از شبكه انتقال آب كشاورزي (خرمشهر-حفار شرقي و غربي)» در استان خوزستان (توسط سازمان آب و برق خوزستان) است كه مباني قوي و استوار بر نظريه نوكاركردگرايي دارد و توانسته است تا بدين جا، گره‌هايي را از سر راه مديريت مشاركتي شبكه آبياري و زهكشي منطقه، بگشايد.

بااين‌همه، بايد پذيرفت كه با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته، كماكان در آغاز راه و مسيري هستيم كه نيازمند ممارست و استمرار و مهم‌تر از آن باورمندي و اعتقاد است و گام در اول در اين مسير مي‌بايست توسط دولت و بدنه بخش آب، به‌صورت حرفه‌يي و اصولي، برداشته شود.

منبع: مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهورينویسنده:
مادي‌گرايي ما را از درون مي‌خورد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/22
مادي‌گرايي ما را از درون مي‌خورد
جورج مونبيو|

برگردان: افسانه دادگر|

در عكس‌هايي كه در وب‌سايت بچه پول‌دارهاي اينستاگرام گذاشته شده سلطه ارزش‌هاي مادي، بي‌شرمي، و ابتذال خاصي هويداست، اما در آنها ضمنا چيزي هست كه بيش از بيزاري از نمايش عريان ثروت را القا مي‌كند. در اين عكس‌ها ــ عكس‌هايي از مرد جواني كه هر چهار عدد ساعتِ رولكس خود را به دست بسته، جواني كه جلوي بالگرد خود ژست گرفته، عكس‌هاي زيادي از خودروها، قايق‌هاي تفريحي، كفش‌ها، عمارت‌هاي اعياني، استخرهاي شنا، و پسربچه‌هاي نُنُر سفيدپوستي كه در هواپيماهاي جت شخصي ژست تبهكارها را مي‌گيرند ــ سايه‌يي است از چيزي بدتر: چيزي كه، بعد از مشاهده چند ده عكس، گيج‌كننده و حتي باعث نگراني است.

شايد من دارم پيش‌داوري‌هاي خود را القا مي‌كنم. اما مجموعه قابل‌توجهي از تحقيقات روان‌شناختي ظاهرا احساسات من در اين باره را تاييد مي‌كنند. اين پژوهش‌ها بيانگر اين است كه مادي‌گرايي، ويژگي‌اي كه مي‌تواند بر پول‌دار و بي‌پول هردو اثر بگذارد و چيزي كه پژوهشگران آن را به عنوان يك «نظام ارزشي» تعريف مي‌كنند كه «دغدغه‌اش دارايي افراد و تصويري اجتماعي است كه به نمايش مي‌گذارد»، از نظر اجتماعي هم مخرب است و هم خودويرانگر. شادي و فراغ بال كساني كه تسليم آن مي‌شوند، نابود مي‌شود. اضطراب، نوميدي و روابط از هم گسسته با آن قرين است.

ديري است كه بين مادي‌گرايي، فقدان همدردي و پرواي ديگران را داشتن و ناخشنودي از زندگي ربطي يافته‌اند. اما به نظر مي‌رسيد پژوهشي كه در چند سال گذشته انجام شده است علت آن را نشان مي‌دهد. به‌طور مثال، رشته‌يي از مطالعات كه در ماه جولاي در نشريه‌يانگيزش و احساس منتشر شد نشان داده است كه به همان اندازه كه توجه كسي به ماديات بيشتر مي‌شود، شادكامي‌اش (روابط حسنه، استقلال و احساس هدفمندي، و آسودگي) كاستي مي‌گيرد. و به درجه‌يي كه از توجه او به ماديات كاسته مي‌شود، آن شادكامي فزوني مي‌گيرد.

در يك مطالعه، پژوهشگران تحقيقي در مورد گروهي از افراد ۱۸ ساله انجام دادند، سپس ۱۲ سال بعد دوباره همان تحقيق را در مورد آنها انجام دادند. از آنها خواسته شده بود كه اهميت هدف‌هاي گوناگون ــ شغل، پول و مقام و منزلت از يك‌طرف و رضايت از خود، احساس همدردي و تعلق خاطر از سوي ديگر ــ را درجه‌بندي كنند. سپس از آنها آزمون تشخيص استانداردي به عمل آمد تا مشكلات مربوط به سلامت ذهن و روان آنها را شناسايي كند. در هردو سن ۱۸ و ۳۰ سالگي، افراد مادي‌گرا بيشتر مستعد اختلال ذهني بودند. اما آنهايي كه در طول اين دوره توجه‌شان به ماديات كمتر شده بود، شادكام‌تر شده بودند.

در مطالعه ديگري، روان‌شناسان به ايسلندي‌هايي پرداختند كه تجربه فروپاشي اقتصادي كشور را از سر گذرانده بودند. بعضي از آنها به اميد بازيابي پايگاه اقتصادي از دست رفته خود هم و غم‌شان را بيشتر بر مسائل مادي گذاشتند. بقيه به پول كمتر اعتنا كردند و توجه خود را بيشتر به خانواده و زندگي اجتماعي معطوف كردند. بنا به گزارش‌ها، گروه نخست احساس شادكامي كمتري داشتند، گروه دوم اما به مراتب شادكام‌تر بودند.

اين تحقيقات گرچه نكاتي را روشن مي‌كنند، اما صرفا وجود همبستگي بين اين عوامل را نشان مي‌دهند. با اين حال، در ادامه اين تحقيقات پژوهشگران تعدادي از نوجوانان مادي‌گرا را به دو گروه تقسيم كردند، براي گروه نخست يك برنامه كليسايي ترتيب دادند، كه براي اين طراحي شده بود كه آنان را هدايت كند تا پول خود را به جاي خرج كردن با ديگران شريك شوند و پس‌انداز كنند. خودباوري بچه‌هاي اين گروه كه قبلا به ماديات توجه داشتند با برنامه مزبور به طرز محسوسي بالا رفت، در حالي كه خودباوري بچه‌هاي مادي‌گرا در گروه ديگر (كه در برنامه شركت نداشتند) افت كرد. كساني كه پيش از تجربه اين برنامه گرايش جزئي به ماديات داشتند، هيچ تغييري در خودباوري آنها پيدا نشد.

پژوهش ديگري كه در نشريه علم روانشناسي چاپ شد، به اين نتيجه رسيد كه افرادي كه در آزموني كنترل‌شده به كرات در معرض تصويرهايي از كالاهاي لوكس‌، آگهي‌هايي كه نقش مشتري و نه شهروند را به‌عهده آنها مي‌گذارد، و كلماتي قرار داده شدند كه رنگ و بوي مادي‌گرايي مي‌دهد (مثل خريد، مقام، سرمايه، و گران‌قيمت)، به تجربه دريافتند كه فوراً اما به نحوي زودگذر تمايلات مادي، اضطراب، و افسردگي‌شان بيشتر شده است. آنها ضمنا بيشتر به فكر رقابت افتادند و خودپسندتر شدند، احساس مسووليت اجتماعي‌شان كاستي گرفت و كمتر مايل به پيوستن به جرگه فعاليت‌هاي دشوار اجتماعي بودند. پژوهشگران خاطرنشان مي‌كنند كه، وقتي ما با چنين تصويرهايي به وسيله آگهي‌هاي تبليغاتي به كرّات بمباران مي‌شويم، و رسانه‌ها دايما ما را مشتري محسوب مي‌كنند، اين تاثيرات موقت چه بسا مرتبا كم‌وبيش در ما ايجاد شوند.

تحقيق سومي كه (به نحوي متناقض‌نما) در مجله تحقيقات در مصرف چاپ شد، به بررسي ۲۵۰۰نفر به مدت ۶۶ سال پرداخت. اين بررسي به وجود رابطه‌يي دوطرفه ميان مادي‌گرايي و تنهايي دست يافت: توجه به ماديات جدا شدن از اجتماع را تقويت مي‌كند؛ جدايي از اجتماع توجه به ماديات را تشديد مي‌كند. كساني كه رابطه خود را با ديگران قطع مي‌كنند خود را به دارايي‌ها و اموال‌شان مي‌چسبانند. اين چسباندن به نوبه خود روابط اجتماعي را پس مي‌زند.

دو شيوه مختلف توجه به ماديات كه اين تاثير را دارند ــ دارايي‌ها را چون معيار موفقيت نگريستن، و شادكامي را از طريق تملك جستن ــ شيوه‌هايي هستند كه به نظر مي‌رسد در صفحه «بچه پولدارهاي اينستاگرام» به نمايش گذاشته مي‌شود. فقط پس از خواندن تحقيق اخير بود كه دريافتم چه چيزي در اين تصويرها وجود دارد كه مرا به هم مي‌ريزد: مثل آن است كه جامعه دارد خودش را لت و پار مي‌كند.

اين توجه به ماديات است كه كار ما را به مقايسه با دارايي‌هاي ديگران مي‌كشد، رقابتي كه آن وب‌سايت زهرآگين هم بي‌رحمانه آن را توصيف كرده و هم با خام‌دستي آن را به جنبش درآورده است. اين نمايش توخالي را پاياني نيست. اگر شما چهار عدد ساعت رولكس داشته باشيد درحالي كه ديگري پنج عدد دارد، باز يكي كم داريد تا شادكام شويد. به صرفِ ماديات در طلب عزت نفس و خودباوري بودن از عزت نفس و خودباوري ما مي‌كاهد.نویسنده:

  اخبار Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جماد 13 1395 سفند 22 شنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 اطالع براي هوشمند انگشتر بحراني وضعيت از دوستان
  به هنويسان برنام براي الزم بسترهاي شدن
  فراهم براي كه كرده توليد گجتي نيمب كمپاني
  انگجت| كار به بحراني تهاي وضعي در نزديكان به دادن
  اطالع دارد كوچك دكمه يك شكل، انگشتري گجت اين رود.
  م يا هستيد خطر در كنيد احساس شما كه زماني هر در بازار
  كه در بومي هاي اپليكيش خالي
  جاي يدهيد فشار را آن است نامساعد شما بدني
  وضعيت مكان همراه به را اضطراري پيام يك شما هوشمند
  گوشي ابزار يك حقيقت در ويز افزار نرم بود: داده توضيح ارسال منتخب مخاطبان از نفر سه براي تان محمدي|
  جغرافيايي مرجان فن| دانش
  گروه دكمه فشردن زمان از بيايند. شما كمك به آنها تا كند مي به كه است صهيونيستي رژيم به متعلق
  جاسوسي حال در موبايل رسان پيام هاي ن اپليكيش ارسال براي يكشد. طول ثانيه فقط3 امها پي ارسال زمان
  تا شخصي اطالعات كليه به گوشي روي نصب محض فردي بين ارتباطات در حياتي عنصري به
  حاضر امدادرساني مراكز به كه نيمب شركت پيام مركز به
  پيام جغرافيايي موقعيت ها مسافرت جمله از كاربر استفاده موازات به است. شده تبديل
  شهروندان ميكند پيدا دسترسي وي خصوصي اطالعات ساير به ماهانه عضويت حق يك بايد بود، خواهد متصل
  پليس يكي نيز زمان وقت مديريت نحوه ها، اپ اين
  از كشور مردم امنيت براي تواند مي امر اين اين عملكرد نحوه جزييات البته كرد. پرداخت 01دالر
  مبلغ است، ها اپليكيشن برخي اصلي كاربردهاي
  از مه ماه در محصول اين عرضه است. نشده مشخص پيام
  مركز كند. ايجاد
  مشكالتي جدي هاي دغدغه از يكي مديريت اين كه
  بطوري 130 قيمت با مشكي سفيد رنگ دو در شد خواهد
  آغاز اطالعات فناوري ارتباطات وزير همچنين اجتماعي هاي شبكه از استفاده است. شده
  كاربران يگيرد. قرار رفكنندگان مص اختيار در
  دالر وجود ويز فيلترينگ مورد در آنچه اينكه بيان با اپليكيشنها ديگر رسان پيام هاي اپليكيشن
  و بود: كرده اظهار بود، دادستاني از حكمي
  داشت است، شده امور برخي تسهيل باعث
  امروزه مجرمانه مصاديق تعيين كارگروه در تصميم
  اين ها اپليكيشن اين با كاربران از بسياري كه طوري
  به وضعيت براساس موسيقي
  توليد اين در قاضي يك بلكه بود نشده گرفته يي
  رايانه سوي از كنند. مي مديريت را خود وقت
  زمان قوه حكم كه زماني بود كرده صادر را حكمي باره جدا جزو نها اپليكيش اين رسد مي نظر به فرد
  ديگر
  احساسي نبايد نيست مهم من موافقت دارد وجود قضاييه حذف با كه است شده كاربران زندگي از
  نشدني يادگيري ماشين نوعي محققان از گروهي ميل|
  ديلي اين اينكه به توجه با ما شود. عمل حكم اين
  خالف نوعي به آنها شدن مسدود يا ها ن اپليكيش
  اين فرد احساسي وضعيت به توجه با تواند مي كه ختهاند
  سا را دستور اين داشته متعدد هاي جايگزين نرمافزار مساله اين يشود، مواجه مشكل با كاربران
  زندگي كند. توليد جديدي
  موسيقي كارها كسب به نرمافزار اين زماني اگر كرديم.
  اجرا افراد برخي كه كند پيدا بيشتري نمود
  زماني دانشگاه نوآوري مركز پشتيباني تحت محققان از
  گروهي نداشت وجود آن براي جايگزيني يا شد مي مربوط كنند مي معاش امرار به اقدام ها اپليكيشن اين
  با كه ختهند سا مصنوعي هوش به مجهز دستگاهي ژاپن
  اوكازا داشته خصوص اين در مذاكراتي ما بود ممكن زندگي در اختالل باعث آن شدن مسدود يا
  حذف به يكند سعي كند رديابي را كاربر ذهني
  وضعيت جايگزين داراي نرمافزار اين كه زماني اما
  باشيم سخت زياد آن حل راه كه هرچند شود، مي
  آنها كند. فعال را وضعيت اين خاص موسيقي نوعي توليد
  وسيله كنيم. استفاده آن از حتما بخواهيم چرا
  است ها اپليكيشن اين از استفادهكننده كابران
  نيست را موسيقي خصوص در كاربر مغزي اطالعات سيستم
  اين راهكار بهترين شرايط اين در رسد، مي نظر
  به اقدام فيلترشكن از استفاده قانون زدن دور
  با هاي هنگ با كاربر العمل عكس ميان رابطه آوري
  جمع است. مشابه بومي افزارهاي نرم از استفاده پيشنهادي كنند. مي اپليكيشن اين از مجدد استفاده
  به يكند. شناسايي را فرد مغزي امواج شده آوري
  جم است يي برنامه چه «ويز» جايگزين بومي برنامه اينكه است هايي اپليكيشن جمله از «ويز»
  اپليكيشن به را هنگهايي فقط موسيقي پيشنهاد معمول هاي
  سيستم باشد، دارا مطلوب كيفيت با را قابليتها همان كه در دستوري مجرمانه، محتواي مصاديق تعيين هوشمند صورت به ترافيك به توجه با تواند مي در است، هوشمند هاي گوشي براي لحظه به
  لحظه در است. شده مسدود است صباحي چند
  كه كه دارند شباهت هايي آهنگ به كه كنند مي پيشنهاد
  كاربران نكرده صادر ويز زار نرم اف فيلترينگ خصوص دهد. نشان راننده به را مسير ترين نزديك بهترين نهايت در شده حذف كافهبازار از گذشته
  روزهاي دهندگان توسعه اين نهايت در نيست. مشخص
  هنوز توانند مي نويسان برنامه رسد، مي نظر به بين
  اين تحقيق اين در حال درهر است. داده گوش آنها به قبال
  كاربر فيلتر قضايي مقامات از يكي دستور با افزار نرم اين از سال يك از بيش اينكه وجود با نهايت در اپليكيشن اين شد. فيلتر قضايي مقامات دستور
  به بسته با شده كار به دست بايد كه هستند
  ايراني خالي جاي ويز هاي قابليت با يي برنامه نوشتن
  با وايرلس هايي ون هدف موسيقي، به دادن گوش هنگام
  كاربران قضايي مقامات كه دستوراتي كليه است. شده شرايطي در گذرد، مي ايران در محصول اين معرفي تعيين براي معمولي كاربران توسط اينكه از
  جدا يي برنامه رقيب، خارجي هاي اپليكيشن ورود راه شدن ويز كنند. پر يشمارش كاربران براي را
  آن اين بود. مغزي امواج كنترل حسگرهاي به مجهز كه
  داشتند فيلترينگ اعمال به راجع كشور سراسر دادسراهاي يي برنامه عنوان به آن از اينترنتي هاي تاكسي كه توجه مورد ميگرفت، قرار استفاده مورد
  مسير كند. اقناع را مخاطبان نياز كه دهند ارائه مناسب حاال شده فيلتر مسيرياب برنامه )، Waze(
  آنسفالوگرافي» «الكترو اطالعات خوانش به قادر
  حسگرها نويسان برنامه براي فضا كه شرايطي در حال كشور كل دادستان بخشنامه طبق كنند، مي صادر اين ميكردند، استفاده ترافيك نمايش قابليت با بود. نيز اينترنتي تاكسيهاي توانند مي بومي هاي اپليكيشن
  توليدكنندگان موسيقي توليد براي اطالعات اين از ها ات روب در
  هستند. ميشود ارسال مجازي فضاي امور معاونت به متعلق جاسوسي ابزار يك كه توضيح اين با برنامه عامل سيستم براي كه رايگان برنامه
  اين فراهم را الزم بسترهاي ميتوان است، شده
  فراهم از گيري بهره با خارجي، قدرتمند رقيب نبود
  در موسيقي MIDI فناوري وسيله به سپس يشود.
  استفاده لذا است؛ معاونت اين با آن اجراي حسن بر نظارت شد. فيلتر است، صهيونيستي رژيم به سال در بود، دسترس در iOS ويندوز
  اندرويد، خود هاي ظرفيت از بتوانند برنامهنويسان هم تا
  كرد داده قرار آنها اختيار در فيلترينگ با كه
  فرصتي يشود. پخش كاربر براي
  تنظيم دادستاني طريق از نيز افزار نرم اين فيلتر موضوع عبدالصمد شد، منتشر ها انه رس در آنچه طبق حاضر حال در شد، خريداري گوگل توسط 2013
  براي شرايط هم كنند استفاده نويسي برنامه براي كنند. عرضه كاربران به ايراني «ويز»هاي
  شده، است. درآمده اجرا مرحله به پيگيري كشور كل توضيحاتي كشور كل دادستان معاون آبادي خرم جهاني، كاربران از بسياري اعتقاد به اپليكيشن
  اين ميكنند استفاده اپليكيشن اين از كه كاربراني برنامه يك كه )Waze( ويز اپليكيشن نشوند. دردسر دچار ديگر افزار نرم اين فيلترينگ دليل درباره همچنين وي كارگروه گفت: كرده ارائه ويز فيلترينگ درباره را كه ميشود محسوب مناسبي مسيرياب
  برنامه راهنمايي قابليت با GPS مبناي بر جديد
  مسيرياب اپليكيشني دريچه
  علمي
  كاربر شهري سفرهاي
  براي نقل حمل توسعه حوزه در روزها |اين اي
  تسنيم رايان سازي شبي با ايدز داروي تاثير بيني پي زمان ترين كوتاه در بيماري تشخيص برنامه ميآيد ۶۹ ارديبهشت تا جديد
  اندرويد اپليكيشن قالب در هايي حل راه شهري، درون هاي
  مسافر به نيازي ديگر آنها از استفاده با شهروندان كه ده د ان
  ارائه مدت طوالني انتظار يا ماندن خط پشت پياپي هاي
  تما يك از استفاده با تنها نداشته تاكسي از استفاده
  براي نظر مورد مقصد به وقت اسرع در ينند توا موبايلي
  اپليكيشن رسان خدمت هاي زارك اب اين پيدايش بتوان شايد برسند.
  خود اما دانست. مدرنيته به سنت از كوچ شروع در عطفي نقطه
  را هاي وژي تكنول روي پيش هاي چال روي چشم راحتي به نبايد در توانند مي ها ن اپليكيش اين اينكه در بست.
  نوظهوري حل براي يي چاره خود رساني خدمت شبكه توسعه با ينده
  آ ناشي هواي آلودگي ترافيك يعني شهرها كالن بزرگ
  معضل سنتي هاي تم سيس حذف اما نيست، ترديدي باشند آن
  از بين از همچون آن مخاطرات گرفتن نظر در بدون
  تاكسيراني ناپذير ان جبر چالشي نقل، حمل صنعت در كار چرخه
  بردن سفرهاي رساني خدمت حوزه جديد اپليكيشن تازگي به
  است. با شدند موفق نهيي رايا شبيهسازي از استفاده با شمالي كاليفرنياي دانشگاه محققان فيز| 2دقيقه طي كه كرده طراحي موبايلي اپليكيشن ايراني كارآفرين يك ميل| ديلي هاي ويژگ گوگل رسد نظر به شد خواهد معرفي ديگر ماه چند تا جديد درويد يسنا| ان كه است كرده آغاز را خود فعاليت كارپينو نام با شهري
  درون هاي اري بيم درمان براي كه دارويي به نسب را بدن هاي واكن اي، رايان هسازي شبي از استفاده خير. يا است اورژانسي درماني خدمات نيازمند بيمار هد تشخيص است. گرفته نظر در كاربران كردن تر راحت براي را ميانبري باشد. سرويس ارائه نوع اين براي مناسب حلي راه واند
  م كنند. سازي شبيه يشود، تجويز ايدز نظير بدن ايمني سيستم چنين است معتقد Babylon Health شركت در اپليكيشن اين گذار بنيان پارسا علي گوگل اختصاصي كنفرانس برگزاري از قبل گذشته سال اسفندماه اندرويد عامل سيستم از قانوني مجوزهاي اخذ با تاكسي، درخواست اپليكيشن
  اين نام آباكاوير يود معرفي ايدز ضد داروي عنوان به براي دنيا سطح در كه داروهايي از يكي نيست نيازي ديگر كنند تمركز يها بيمار درمان روي تا كند كمك پزشكان به يي برنامه رويداد به شدن نزديك با بنابراين شد. عرضه كاربران به نوقا اندرويد نام با ماه تير شد رونمايي را سنت مدرنيته تلفيق تاكسيراني سازمان تهران
  شهرداري يكند. ايجاد افراد بدن در را زيادي آلرژيك شهاي واكن دارو اين دارد. دهند. اختصاص عالئم مطالعه آن شناسايي به را زيادي زمان مدت رود انتظار شود، برگزار آينده سال ماه ارديبهشت 7102كه سال در گوگل او» «آي است. كرده محقق تاكسيراني ناوگان از استفاده
  با واكنش اين دليل كه دهد نشان شده انجام دارو اين با رابطه در اين از پيش كه تحقيقاتي براي تلفني (خطوط NHS111 خطوط در را بات» «چت- اوليه ايده است اميدوار پارسا شود. معرفي زمان آن تا اندرويد بعدي عامل
  سيستم است. HLA-B*57: 01 علمي شناسه با لكوسيت ژن آنتي يك وجود كند. راهاندازي انگليس در اسكاتلند) انگليس در اورژانسي كاي كمه درخواست ناميده «نوقا» ديگر اسم چند «نوتال» با تنگاتنگ رقابتي در درويد خان نس كه حالي
  در ابزارهاي افزاري نرم كد
  انتشار بين كه واكنشي دقيق بررسي براي شمالي كاليفرنياي دانشگاه شيمي استاد فورشس دنيس يكند سوال افراد از را بيماري عاليم اپليكيشن اين است؛ ساده بسيار نيز آن كار شيوه رسمي حساب در پلي، گوگل كروم اندرويد، پلتفرم ارشد معاون الكهايمر، هيروشي
  شد، كردند. استفاده هي راياني هسازي شبي از دهد رخ آباكاوير داروي يژن آنت اين كند. ارزيابي را بيمار وضعيت تا رسد آنها از بيشتري سواالت كاربر پاسخ از پس كرد. منتشر Oreo« مشهور كرمدار يتهاي بيسكو از گيفي ليكس»
  توييترش «ويكي توسط «سيا»
  هك تعدادي فرد هر كه دارد وجود ژن آنت اين از نوع هزار 15 حدود حاضر حال در گفت: فورشس پيشي پزشكان از زودي به فناوري كه است آن معناي به موبايلي برنامه چنين ساخت همچنين اسم اين البته كه برداشت پرده بعدي اندرويد نام از غيرمستقيم بطور او
  ظاهرا نرم كد كرده، اعالم ليكس ويكي پست|
  واشنگتن خارجي داخلي عوامل شناسايي وظيفه ژن آنت اين دارد. بدنش در خود نژاد براساس را آنها از شد. خواهد انجام بيشتري سرعت با بهبود درمان فرايند نتيجه در رد گيم است. نشده رسمي گوگل مقامات طرف از هنوز شده، مطرح جديد اندرويد براي كه يهايي
  ويژگ يكند. منتشر را سيا سازمان هك ابزارهاي
  افزاري با آن برخورد نحوه توانستيم هدي بع سازي شبي از استفاده با ما دارد عهده ول لب هس در را اختالالت شناسايي در توانسته است توسعه حال در اكنون هم كه مذكور اپليكيشن كپي عمليات انجام به نياز كه است Less Copy نام به فناوري نوعي توسعه حال در
  گوگل كنفرانس در ليكس ويكي سايت وب موسس آسانژ
  جوليان خارجي عامل عنوان به دارو اين مواردي در كه شويم متوجه كنيم سازي شبي را آباكاوير داروي تا است بيشتري هاي آزمايش تحت اپليكيشن ديگر سوي از بگيرد. پيشي پزشكان از شكمي هاي ويژگ از يكي يتواند دهد مي كاهش را مختلف هاي اپليكيشن بين محتوا جايگذاري
  و كه هكي ابزارهاي افزاري نرم كد آينده در كرد اعالم
  خبري كه زماني افزود: وي كند. شديد حساسيت ايجاد دليل همين به شده داده تشخيص مخرب دهد. تشخيص را بدن هاي قسمت بقيه در اختالالت بتواند پلتفرم به نيز را هوشمندي بليتهاي قا خواهد مي گوگل باشد. جديد اندرويد به شده فه
  اضا هوشمند هاي دستگا ها تلفن در جاسوسي براي سيا
  سازمان را داروهايي وانيم كنيم شناسايي خوبي به را بدن در آن رفتار دارو اين خواص بتوانيم ما اطالعات دانش موضوع، ميليون 300 از بيش درباره ما ويد: پارسا راستا درهمين دهند. تشخيص هوشمند صورت به را خاص محتواي توانند مي كه كند اضافه خود مرساني
  پيا ما گفت: باره اين در او كرد. خواهد منتشر را كارگرفته
  به داشته پي در را هيي عارض بدو درمان بتوانند نداده واكنش بدن اي ژن يه آنت با كه كنيم توليد ميزان بيشترين اين دهد. انجام را كار اين واند نت انساني هيچ مغز كرديم. عآوري جم براي ميانبر صورت به كه شود اضافه اندرويد به جديدي حركتي اشارات است قرار
  همچنين براي را اضافي فني جزييات به دسترسي داريم
  تصميم از استفاده با كه است اين ما نهايي هدف كرد: خاطرنشان امريكايي دانشگاه استاد اين باشند. است. شده جمع رايانه يك در كه است كلينيكي درماني خدمات درباره اطالعات خود رسمي منابع طريق از هيچوجه به خبر اين البته كنند. نقش ايفاي خاص عمليات
  برخي اين براي حلي راه يتوان ترتيب اين به كنيم. فراهم ها كت
  شر شناسايي انساني تست از قبل انسان بدن در را مختلف داروهاي رفتار بتوانيم هيي رايان هسازي شبي در نفر ميليون 2.1 از بيش به ماهه شش آزمايشي دوره طي اپليكيشن اين حاضر حال در 31برگزار ۹6 سال ارديبهشت 30 تا 27 تاريخ در گوگل O/I كنفرانس است. نشده تاييد
  گوگل داشته بيشتري اطالعات امنيت مردم تا كرد ايجاد ها
  حفر كنيم. توليد دارو وي بدن ژنتيكي خواص به توجه با بيماري هر براي كنيم است. كرده ارائه خدمات ايسلينگتون هارينگي انفيلد، كامدن، بارنت، لندن، بود. خواهيم اندرويد بعدي نسخه از رسمي رونمايي شاهد آن ابتدايي روز در يقينا شد
  خواهد آماده امنيتي هاي صله كه هنگامي آسانژ گفته به
  باشند. يكند. منتشر عمومي بطور را بيشتري جزييات وي
  فضا
  شوند، داخل ساعت چهار مدت به محققان اوليه هاي تس آلزايمر
  در تشخيص روي بر فضا شرايط سازي شبيه با رفتند فضايي
  كپسول هاي توريست جان حفظ سامانه
  تست مختلفي هاي آزمايش سامانه اين مختلف هاي بليت
  قا هوشمند هاي پوشيدني
  با بوسيله فضايي توريستي سفر اين فضاپيماي باشد. فعال هوا سامانه اين است. دراگون كپسول سرنشينان
  جان بيش ارتفاع 6متر كپسول اين اصلي نمونه دادند. انجام (ناسا) امريكا فضانوردي سازمان ميل|
  ديلي از استفاده باالي ميزان داشتن نظر در ا رد|
  واي فضا به را سرنشين يواند مت دارد عرض متر 5.3 از شده ساخته مشترك صورت به ايكس اسپيس بوئينگ فراهم را سرنشينان ماندن زنده براي ضروري موارد
  ديگر حفظ از اطمينان براي ايكس اسپيس خصوصي
  شركت از كه دارند تالش پژوهشگران روزمره، زندگي تدر جا
  گه تا است شده تعبيه پنجره چهار كپسول اين بدنه در ببرد. آن امنيت قدرت بررسي حال در ناسا مهندسان است سامانه اين گفت: پروژه اين مسوول دنيل برايان يكند.
  م هم با بروند، ماه به است قرار كه ايي توريس
  جان استفاده افراد سالمت سطح ارتقاي جهت در اهها دستگ
  اين شوند. مطلع كپسول خارج وضعيت از بتوانند سرنشينان روسي سايوز هاي موشك جايگزين فضاپيما اين هستند. سرنشينان جان حفظ براي مهم موارد تمام هوشمند يكنند.
  همكاري بوستون دانشگاه محققان از جمعي راستا همين در
  نمايند. كيفيت باالترين با كربن فيبر از كپسول اين هاي صندلي قابليت فضاپيما اين فرد به منحصر قابليت شد. خواهند را كابين فشار دايكسيد كربن اكسيژن ميزان نظير اسپيس با خود همكاري خبرهاي ناسا
  سازمان با هوشمند پوشيدني محصوالت ساخت روي كه است
  مدتي سايوز كهاي موش كه حالي در است زمين روي بر فرود نشان واكنش آنها تغييرات با متناسب كند مي
  كنترل قصد ايكس اسپيس است شده ساخته آلكانتارا پارچه شركت اين با كه است كرده اعالم كرده تاييد را
  ايكس كار ابتدايي مراحل در آلزايمر جنون عالئم تشخيص
  قابليت كند. استفاده آن از نيز مريخ ماموريت براي دارد اوليه ههاي نمون حاضر حال در آيند. فرود اقيانوس در هاي قابليت از هوشمند حريق اطفاء همچنين دهد.
  مي كه دراگون كپسول حيات حفظ سامانه روي كار
  براي آشكارسازي ساله سه تحقيقاتي پروژه اين از هدف يكنند.
  م تا دارد قصد كه است كرده اعالم ايكس اسپي هاي تست حال در متخصصان شده ساخته سامانه اين خطا بدون بايد تنها نه سامانه اين افزود: وي است.
  اكلس برد، فضايي سفر به را ايكس اسپيس هاي
  توريست به نهايت در توانند مي كه است يي اوليه فيزيكي
  تغييرات ببرد. ماه مدار دور به سفر به را 2ست وري ده آينت 2سال كنند پيدا اطمينان آن امنيت از بتوانند تا هستند اوليه لحظات نخستين از بايد بلكه دهد انجام را خود كار نقص بوده «اكلس» سامانه اين نام كند. مي
  همكاري است گفتني شوند. منتهي بيماري دو اين گيري كل
  ش يكنند. پرداخت را سفر اين هزينه مسافران اين يشود. آغاز اصلي نمونه ساخت ها تست اين از پس كامل هطور زمين روي فرود ثانيه آخرين تا سفر آغاز حفظ براي هايي محفظه لهها لو حسگرها، از شبكهيي به پا خاطر به آلزايمر خصوصا بيماري دو اين به ابتال
  آمار است افزايش حال در مرتبا امريكا جمعيت گذاشتن ر
  سن با
  فراسو ميليون .5 رود انتظار گرفته صورت برآوردهاي
  طبق اينجا در باشند. مبتال خفيف آلزايمر به كشور اين
  شهروند سرويس به اوت هنگ اپليكيشن تقسيم رود مي سرطان جنگ به مصنوعي هوش با
  گوگل آلزايمر به ابتال خطر محققان گفته طبق كه كنيم اشاره
  بايد يتوان نم را بيماري اين كه هرچند يرود باال سن افزايش
  با كمك به خودكار صورت به كاربران بنابراين شده، يكپارچه گوگل شركت كه بود ميالدي جاري سال اوايل آرنا| فون به نسبت بيشتري دقت با تواند مي گوگل مصنوعي هوش واقع در چشمگير سرعتي با مصنوعي هوش اخير سال چند در
  گوگل| درماني اگر حال هر در گرفت. نظر در سالخوردگي از
  بخشي قرارهاي از هركدام خصوص در الزم اطالعات تقويم سرويس بپردازد. مبتال افراد يا مشكوك موارد تشخيص به انساني پزشك
  يك هاي پليكيشن بيشتر ارديبهشت) (5 آوريل 25 تاريخ در كرد اعالم كنار در هوشمندتر ههاي نمون روز هر است بوده پيشرفت حال
  در 2050 سال تا كه يرود انتظار نشود پيدا آلزايمر
  براي كرد. خواهند دريافت را كنفرانسي ويديو بسيار تعداد بررسي دليل به زمان طي در پاتولوژيست پزشكان
  برخي تعطيل كنند مي استفاده اوت هنگ سرويس از كه شخصي سوم تحقيقات اگر يشوند. معرفي فناوري اين براي جديدتر
  كاربردهاي برابر سه امريكا در بيماري اين به مبتال افراد شمار
  ميالدي طرف از شده معرفي تازه اپليكيشن ديگر Hangouts Chat دست از حدودي تا را خود دقت ميكروسكوپي، هاي عك از
  زيادي رسان پيام اين عمر به كه ندارد قصد گوگل البته شد. خواهند شاهد دور چندان نه هيي آيند در برسد، نتيجه به گوگل كمپاني
  جديد دانشگاه محققان پژوهش، اين در اما شود. اش فعل
  ميزان با شده. طراحي تيمي كارهاي براي اختصاصي بطور كه است گوگل Meet مجزاي اپليكيشن دو به را آن است قرار بلكه دهد، خاتمه است، متفاوت باهم نيز ها انسا بينايي توانايي اينكه ضمن دهند، مي خواهيم سرطان انواع عر سريت تشخيص در مصنوعي هوش از
  استفاده بيش اختيار در را ديجيتالي پوشيدني هاي دستگا
  بوستون متعددي اختصاصي وگوي گف هاي اق ات يتوان اپ اين از استفاده كند. تبديل Chat ودهتر كارآزم حرف زمان گذشت با مصنوعي هوش كه حالي در «ديپ خود مصنوعي هوش از دارد قصد گوگل اول قدم در
  بود. دوره يك طي دارند بنا دادند قرار 0022سالخورده فرد
  ار دار ادام مدت طوالني وگوهاي گف به مختلف هاي روه با ايجاد پزشك يك از بهتر يتواند گوگل مايند ديپ مثال عنوان به شود.
  مي ويديو ايجاد به دام Meet اق اپ از استفاده با وانند كاربران انها، سرط ترين شاي از يكي درمان براي )Deep Mind(
  مايند» خواب، هاي ادت قلب، ضربان تعادل، نظير عالئمي ساله
  3 عميقي طور به نيز چت اپليكيشن Meet سرويس همانند پرداخت. 100 در 100 ابعاد به تصوير يك در را سينه سرطان به ابتال هاي
  نشانه نياز اينكه بدون كنند، نفر 30 حداكثر ظرفيت تا هايي نس كنفرا تواند مي گوگل مايند ديپ ببرد. بهره زنان در پستان سرطان
  يعني اين خوردن زمين خطر شناختي يادگيري
  كاركردهاي حين در يتوانند كاربران بنابراين شده، يكپارچه Suite با دهد. تشخيص
  پيكسل در مدعوين باشد. اضافه محتوايي دانلود مجزا اكانت ثبت به پاتولوژيست يك همانند را ها سلول از شده گرفته ميكروسكپي
  تصاوير تالش دانشمندان اما نهايت در نمايند. دازهگيري ان را
  افراد گوگل هاي سروي از را محتواهايي فيلم، عكس بر عالوه وگو گف لينك يك ارسال با راحتي به توان را كنفرانس ويديو اين دست به شده كنترل شرايط در بوده اوليه نتايج اين تمام البته شناسايي را مشكوك مورد يا اشكال هرگونه وجود بررسي هي
  حرفي هاي دستگا به را سابق پوشيدني يهاي تكنولوژ كه
  دارند بگذارند. اشتراك به نيز داكس گوگل يا درايو ورود براي ديگري هاي راه كرد. وارد تو وگ گف تاالر به عضويت واقعي موارد در روش اين موفقيت ميزان از يتوان نم هنوز آمده نكننده درما نتواند دقيق سريع تشخيصي عمليات يك شايد
  كند. نقاط در تدريج به شده آغاز امروز Meet از اپليكيشن عرضه نيست؛ انكار قابل واقعيت يك اما همه اين با كرد. حاصل اطمينان بياورند گوگل نست آمازون اكوي جمله از منزل
  درون قراري جمله از داشت، خواهد وجود نيز كنفرانس ويديو يك به افراد تر يع سر هرچه شناسايي در قطع بهطور اما باشد، ها سرطا
  قطعي اما گيرد، قرار Suite عضو كاربران دسترس در دنيا محتلف شاخه يك به زودي به اريها بيم درمان در هوش از استفاده اينكه زندگي هاي جنبه كدام فهمند مي بهتر صورت اين در
  چراكه دريافت همچنين باشد، شده ثبت گوگل تقويم اپليكيشن در كه موقع به اگر سرطاني تومورهاي از بسياري بود. خواهد موثر بسيار است.
  مبتال نشده اعالم چت سرويس براي يي عرض تاريخ هنوز شد. خواهد بدل پزشكي علم در مستقل يشود. آلزايمر به وي ابتالي به منجر
  فرد گوگل Suite« با خوبي به سرويس اين دعوتنامه. ايميل هستند. درمان قابل كامال شوند شناسايي
جاي خالي اپليكيشن‌هاي بومي در بازار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
جاي خالي اپليكيشن‌هاي بومي در بازار
فراهم شدن بسترهاي لازم براي برنامه‌نويسان


گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 اپليكيشن‌هاي پيام‌رسان موبايل در حال حاضر به عنصري حياتي در ارتباطات بين فردي شهروندان تبديل شده است. به موازات استفاده از اين اپ‌ها، نحوه مديريت وقت و زمان نيز يكي از كاربردهاي اصلي برخي اپليكيشن‌ها است، بطوري‌كه اين مديريت يكي از دغدغه‌هاي جدي كاربران شده است. استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و اپليكيشن‌هاي پيام‌رسان و ديگر اپليكيشن‌ها امروزه باعث تسهيل برخي امور شده است، به‌طوري كه بسياري از كاربران با اين اپليكيشن‌ها زمان و وقت خود را مديريت مي‌كنند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اين اپليكيشن‌ها جزو جدا نشدني از زندگي كاربران شده است كه با حذف اين اپليكيشن‌ها يا مسدود شدن آنها به نوعي زندگي كاربران با مشكل مواجه مي‌شود، اين مساله زماني نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه برخي افراد با اين اپليكيشن‌ها اقدام به امرار معاش مي‌كنند و حذف يا مسدود شدن آن باعث اختلال در زندگي آنها مي‌شود، هرچند كه راه‌حل آن زياد سخت نيست و كابران استفاده‌كننده از اين اپليكيشن‌ها با دور زدن قانون و استفاده از فيلترشكن اقدام به استفاده مجدد از اين اپليكيشن مي‌كنند. اپليكيشن «ويز» از جمله اپليكيشن‌هايي است كه چند صباحي است مسدود شده است. در اين بين به نظر مي‌رسد، برنامه‌نويسان مي‌توانند با نوشتن برنامه‌يي با قابليت‌هاي ويز جاي خالي آن را براي كاربران بي‌شمارش پر كنند. ويز (Waze)، برنامه مسيرياب فيلتر شده و حالا توليدكنندگان اپليكيشن‌هاي بومي مي‌توانند در نبود رقيب قدرتمند خارجي، با بهره‌گيري از فرصتي كه با فيلترينگ در اختيار آنها قرار داده شده، «ويز»هاي ايراني به كاربران عرضه كنند.

 اپليكيشن ويز (Waze) كه يك برنامه مسيرياب بر مبناي GPS با قابليت راهنمايي لحظه به لحظه براي گوشي‌هاي هوشمند است، در روزهاي گذشته از كافه‌بازار حذف شده و در نهايت به دستور مقامات قضايي فيلتر شد. اين اپليكيشن جدا از اينكه توسط كاربران معمولي براي تعيين مسير مورد استفاده قرار مي‌گرفت، مورد توجه تاكسي‌هاي اينترنتي نيز بود.

اين برنامه رايگان كه براي سيستم عامل اندرويد، ويندوز و iOS در دسترس بود، در سال ۲۰۱۳ توسط گوگل خريداري شد، در حال حاضر اين اپليكيشن به اعتقاد بسياري از كاربران جهاني، برنامه مسيرياب مناسبي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند با توجه به ترافيك و به صورت هوشمند بهترين و نزديك‌ترين مسير را به راننده نشان دهد.

در نهايت با وجود اينكه بيش از يك‌سال از معرفي اين محصول در ايران مي‌گذرد، در شرايطي كه تاكسي‌هاي اينترنتي از آن به عنوان برنامه‌يي با قابليت نمايش ترافيك استفاده مي‌كردند، اين برنامه با اين توضيح كه يك ابزار جاسوسي متعلق به رژيم صهيونيستي است، فيلتر شد.

طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، عبدالصمد خرم‌آبادي معاون دادستان كل كشور توضيحاتي را درباره فيلترينگ ويز ارائه كرده و گفت: كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، دستوري در خصوص فيلترينگ نرم‌افزار ويز صادر نكرده و اين نرم‌افزار با دستور يكي از مقامات قضايي فيلتر شده است. كليه دستوراتي كه مقامات قضايي دادسراهاي سراسر كشور راجع به اعمال فيلترينگ صادر مي‌كنند، طبق بخشنامه دادستان كل كشور به معاونت امور فضاي مجازي ارسال مي‌شود و نظارت بر حسن اجراي آن با اين معاونت است؛ لذا موضوع فيلتر اين نرم‌افزار نيز از طريق دادستاني كل كشور پيگيري و به مرحله اجرا درآمده است.

وي همچنين درباره دليل فيلترينگ اين نرم‌افزار توضيح داده بود: نرم‌افزار ويز در حقيقت يك ابزار جاسوسي متعلق به رژيم‌صهيونيستي است كه به محض نصب روي گوشي به كليه اطلاعات شخصي كاربر از جمله مسافرت‌ها و موقعيت جغرافيايي و ساير اطلاعات خصوصي وي دسترسي پيدا مي‌كند و اين امر مي‌تواند براي امنيت مردم و كشور مشكلاتي ايجاد كند.

همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه آنچه در مورد فيلترينگ ويز وجود داشت حكمي از دادستاني بود، اظهار كرده بود: اين تصميم در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانه‌يي گرفته نشده بود بلكه يك قاضي در اين باره حكمي را صادر كرده بود و زماني كه حكم قوه قضاييه وجود دارد موافقت من مهم نيست و نبايد خلاف اين حكم عمل شود. ما با توجه به اينكه اين نرم‌افزار جايگزين‌هاي متعدد داشته اين دستور را اجرا كرديم. اگر زماني اين نرم‌افزار به كسب و كارها مربوط مي‌شد يا جايگزيني براي آن وجود نداشت ممكن بود ما مذاكراتي در اين خصوص داشته باشيم اما زماني كه اين نرم‌افزار داراي جايگزين است چرا بخواهيم حتما از آن استفاده كنيم.

به نظر مي‌رسد، در اين شرايط بهترين راهكار پيشنهادي استفاده از نرم‌افزارهاي بومي مشابه است. اينكه برنامه بومي جايگزين «ويز» چه برنامه‌يي است كه همان قابليت‌ها را با كيفيت مطلوب دارا باشد، هنوز مشخص نيست. در نهايت اين توسعه‌دهندگان ايراني هستند كه بايد دست به كار شده و با بسته شدن راه ورود اپليكيشن‌هاي خارجي رقيب، برنامه‌يي مناسب ارائه دهند كه نياز مخاطبان را اقناع كند.

حال در شرايطي كه فضا براي برنامه‌نويسان فراهم شده است، مي‌توان بسترهاي لازم را فراهم كرد تا هم برنامه‌نويسان بتوانند از ظرفيت‌هاي خود براي برنامه‌نويسي استفاده كنند و هم شرايط براي كاربراني كه از اين اپليكيشن استفاده مي‌كنند ديگر دچار دردسر نشوند.

 نویسنده:
اندرويد جديد تا ارديبهشت ۹۶ مي‌آيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
اندرويد جديد تا ارديبهشت ۹۶ مي‌آيد


ايسنا| اندرويد جديد تا چند ماه ديگر معرفي خواهد شد و به نظر مي‌رسد گوگل ويژگي‌هاي ميانبري را براي راحت‌تر كردن كاربران در نظر گرفته است.

سيستم عامل N اندرويد اسفندماه سال گذشته قبل از برگزاري كنفرانس اختصاصي گوگل رونمايي شد و تير ماه با نام اندرويد نوقا به كاربران عرضه شد. بنابراين با نزديك شدن به رويداد «آي‌او» ي گوگل در سال ۲۰۱۷ كه ارديبهشت ماه سال آينده برگزار مي‌شود، انتظار مي‌رود سيستم عامل بعدي اندرويد تا آن زمان معرفي شود.

در حالي كه نسخه N اندرويد در رقابتي تنگاتنگ با «نوتلا» و چند اسم ديگر «نوقا» ناميده شد، هيروشي لاكهايمر، معاون ارشد پلتفرم اندرويد، كروم و گوگل پلي، در حساب رسمي توييترش گيفي از بيسكويت‌هاي كرمدار مشهور «Oreo» منتشر كرد.

ظاهرا او بطور غيرمستقيم از نام اندرويد بعدي پرده برداشت كه البته اين اسم و همچنين ويژگي‌هايي كه براي اندرويد جديد مطرح شده، هنوز از طرف مقامات گوگل رسمي نشده است.

گوگل در حال توسعه نوعي فناوري به نام Copy Less است كه نياز به انجام عمليات كپي و جايگذاري محتوا بين اپليكيشن‌هاي مختلف را كاهش مي‌دهد و مي‌تواند يكي از ويژگي‌هاي اضافه‌شده به اندرويد جديد باشد. گوگل مي‌خواهد قابليت‌هاي هوشمندي را نيز به پلتفرم پيام‌رساني خود اضافه كند كه مي‌توانند محتواي خاص را به صورت هوشمند تشخيص دهند. همچنين قرار است اشارات حركتي جديدي به اندرويد اضافه مي‌شود كه به صورت ميانبر براي برخي عمليات خاص ايفاي نقش كنند. البته اين خبر به هيچ‌وجه از طريق منابع رسمي و خود گوگل تاييد نشده است. كنفرانس o/I گوگل در تاريخ ۲۷ تا ۳۰ ارديبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و يقينا در روز ابتدايي آن شاهد رونمايي رسمي از نسخه بعدي اندرويد خواهيم بود.نویسنده:
برنامه تشخيص بيماري در كوتاه‌ترين زمان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
برنامه تشخيص بيماري در كوتاه‌ترين زمان


ديلي ميل| يك كارآفرين ايراني اپليكيشن موبايلي طراحي كرده كه طي 2دقيقه تشخيص مي‌دهد بيمار نيازمند خدمات درماني اورژانسي است يا خير.

علي پارسا بنيان گذار اين اپليكيشن در شركت Babylon Health معتقد است چنين برنامه‌يي به پزشكان كمك مي‌كند تا روي درمان بيماري‌ها تمركز كنند و ديگر نيازي نيست مدت زمان زيادي را به شناسايي آن و مطالعه علائم اختصاص دهند.

پارسا اميدوار است ايده اوليه «چت- بات» را در خطوط NHS۱۱۱ (خطوط تلفني براي درخواست كمك‌هاي اورژانسي در انگليس و اسكاتلند) در انگليس راه‌اندازي كند.

شيوه كار آن نيز بسيار ساده است؛ اين اپليكيشن علايم بيماري را از افراد سوال مي‌كند و پس از پاسخ كاربر سوالات بيشتري از آنها مي‌پرسد تا وضعيت بيمار را ارزيابي كند.

ساخت چنين برنامه موبايلي به معناي آن است كه فناوري به زودي از پزشكان پيشي مي‌گيرد و در نتيجه فرايند درمان و بهبود با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

اپليكيشن مذكور كه هم‌اكنون در حال توسعه است توانسته در شناسايي اختلالات شكمي از پزشكان پيشي بگيرد. از سوي ديگر اپليكيشن تحت آزمايش‌هاي بيشتري است تا بتواند اختلالات در بقيه قسمت‌هاي بدن را تشخيص دهد.

 درهمين راستا پارسا مي‌گويد: ما درباره بيش از ۳۰۰ ميليون موضوع، دانش و اطلاعات جمع‌آوري كرديم. مغز هيچ انساني نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. اين بيشترين ميزان اطلاعات درباره خدمات درماني كلينيكي است كه در يك رايانه جمع شده است.

در حال حاضر اين اپليكيشن طي دوره آزمايشي شش ماهه به بيش از 1.2 ميليون نفر در لندن، بارنت، كامدن، انفيلد، هارينگي و ايسلينگتون خدمات ارائه كرده است.نویسنده:
پيش‌بيني تاثير داروي ايدز با شبيه‌سازي رايانه‌اي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
پيش‌بيني تاثير داروي ايدز با شبيه‌سازي رايانه‌اي


فيز| محققان دانشگاه كاليفرنياي شمالي با استفاده از شبيه‌سازي رايانه‌يي موفق شدند با استفاده از شبيه‌سازي رايانه‌اي، واكنش‌هاي بدن را نسبت‌ به دارويي كه براي درمان بيماري‌هاي سيستم ايمني بدن نظير ايدز تجويز مي‌شود، شبيه‌سازي كنند.

يكي از داروهايي كه در سطح دنيا براي به عنوان داروي ضد ايدز معرفي مي‌شود آباكاوير نام دارد. اين دارو واكنش‌هاي آلرژيك زيادي را در بدن افراد ايجاد مي‌كند.

تحقيقاتي كه پيش از اين در رابطه با اين دارو انجام شده نشان مي‌دهد كه دليل اين واكنش وجود يك آنتي‌ژن لكوسيت با شناسه علمي HLA-B*57: 01 است.

دنيس فورشس استاد شيمي دانشگاه كاليفرنياي شمالي براي بررسي دقيق واكنشي كه بين اين آنتي‌ژن و داروي آباكاوير رخ مي‌دهد از شبيه‌سازي رايانه‌يي استفاده كردند.

فورشس گفت: در حال حاضر حدود 15 هزار نوع از اين آنتي‌ژن وجود دارد كه هر فرد تعدادي از آنها را براساس نژاد خود در بدنش دارد. اين آنتي‌ژن وظيفه شناسايي عوامل داخلي و خارجي را در سلول‌ها به عهده دارد و ما با استفاده از شبيه‌سازي سه‌بعدي توانستيم نحوه برخورد آن با داروي آباكاوير را شبيه‌سازي كنيم و متوجه شويم كه در مواردي اين دارو به عنوان عامل خارجي مخرب تشخيص داده شده و به همين دليل ايجاد حساسيت شديد مي‌كند. وي افزود: زماني كه ما بتوانيم خواص اين دارو و رفتار آن در بدن را به خوبي شناسايي كنيم مي‌توانيم داروهايي را توليد كنيم كه با آنتي‌ژن‌هاي بدن واكنش نداده و بتوانند درمان بدو عارضه‌يي را در پي داشته باشند. اين استاد دانشگاه امريكايي خاطرنشان كرد: هدف نهايي ما اين است كه با استفاده از شبيه‌سازي رايانه‌يي بتوانيم رفتار داروهاي مختلف را در بدن انسان قبل از تست انساني شناسايي كنيم و براي هر بيماري با توجه به خواص ژنتيكي بدن وي دارو توليد كنيم.نویسنده:
تست سامانه حفظ جان توريست‌هاي فضايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
تست سامانه حفظ جان توريست‌هاي فضايي


ديلي‌ميل| سازمان فضانوردي امريكا (ناسا) و شركت خصوصي اسپيس ايكس براي اطمينان از حفظ جان توريست‌هايي كه قرار است به ماه بروند، با هم همكاري مي‌كنند.

سازمان ناسا خبرهاي همكاري خود با اسپيس‌ ايكس را تاييد كرده و اعلام كرده است كه با اين شركت براي كار روي سامانه حفظ حيات كپسول دراگون كه توريست‌هاي اسپيس‌ ايكس را به سفر فضايي مي‌برد، همكاري مي‌كند. نام اين سامانه «اكلس» بوده و شبكه‌يي از حسگرها، لوله‌ها و محفظه‌هايي براي حفظ جان سرنشينان كپسول دراگون است. اين سامانه هوا و ديگر موارد ضروري براي زنده ماندن سرنشينان را فراهم مي‌كند. برايان دنيل مسوول اين پروژه گفت: اين سامانه هوشمند تمام موارد مهم براي حفظ جان سرنشينان نظير ميزان اكسيژن و كربن‌دي‌اكسيد و فشار كابين را كنترل مي‌كند و متناسب با تغييرات آنها واكنش نشان مي‌دهد. همچنين اطفاء حريق هوشمند از قابليت‌هاي اكلس است. وي افزود: اين سامانه نه تنها بايد بدون خطا و نقص كار خود را انجام دهد بلكه بايد از نخستين لحظات آغاز سفر تا آخرين ثانيه فرود روي زمين به‌طور كامل فعال باشد. فضاپيماي اين سفر توريستي فضايي بوسيله بوئينگ و اسپيس‌ ايكس به صورت مشترك ساخته شده است و مهندسان ناسا در حال بررسي قدرت و امنيت آن هستند. اين فضاپيما جايگزين موشك‌هاي سايوز روسي خواهند شد. قابليت منحصر به‌ فرد اين فضاپيما قابليت فرود بر روي زمين است در حالي كه موشك‌هاي سايوز در اقيانوس فرود مي‌آيند. در حال حاضر نمونه‌هاي اوليه اين سامانه ساخته شده و متخصصان در حال تست‌هاي اوليه هستند تا بتوانند از امنيت آن اطمينان پيدا كنند و پس از اين تست‌ها ساخت نمونه اصلي آغاز مي‌شود. در تست‌هاي اوليه محققان به مدت چهار ساعت داخل كپسول رفتند و با شبيه‌سازي شرايط فضا بر روي قابليت‌هاي مختلف اين سامانه آزمايش‌هاي مختلفي انجام دادند. نمونه اصلي اين كپسول 6متر ارتفاع و بيش از 3.5 متر عرض دارد و مي‌تواند 7سرنشين را به فضا ببرد. در بدنه اين كپسول چهار پنجره تعبيه شده است تا سرنشينان بتوانند از وضعيت خارج كپسول مطلع شوند. صندلي‌هاي اين كپسول از فيبر كربن با بالاترين كيفيت و پارچه آلكانتارا ساخته شده است و اسپيس‌ايكس قصد دارد براي ماموريت مريخ نيز از آن استفاده كند.

اسپيس‌ ايكس اعلام كرده است كه قصد دارد تا 2سال آينده 2توريست را به سفر به دور مدار ماه ببرد. اين مسافران هزينه اين سفر را پرداخت مي‌كنند.نویسنده:
گوگل با هوش مصنوعي به جنگ سرطان مي‌رود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
گوگل با هوش مصنوعي به جنگ سرطان مي‌رود


گوگل| در چند سال اخير هوش مصنوعي با سرعتي چشم‌گير در حال پيشرفت بوده است و هر روز نمونه‌هاي هوشمندتر در كنار كاربردهاي جديدتر براي اين فناوري معرفي مي‌شوند. اگر تحقيقات جديد كمپاني گوگل به نتيجه برسد، در آينده‌يي نه چندان دور شاهد استفاده از هوش مصنوعي در تشخيص سريع‌تر انواع سرطان خواهيم بود. در قدم اول گوگل قصد دارد از هوش مصنوعي خود - «ديپ مايند» (Deep Mind) - براي درمان يكي از شايع‌ترين سرطان‌ها، يعني سرطان پستان در زنان بهره ببرد. ديپ مايند گوگل مي‌تواند تصاوير ميكروسكپي گرفته شده از سلول‌ها را همانند يك پاتولوژيست حرفه‌يي بررسي و وجود هرگونه اشكال يا مورد مشكوك را شناسايي كند. شايد يك عمليات تشخيصي سريع و دقيق نتواند درمان‌كننده قطعي سرطان‌ها باشد، اما به‌طور قطع در شناسايي هرچه سريع‌تر افراد مبتلا بسيار موثر خواهد بود. بسياري از تومورهاي سرطاني اگر به موقع شناسايي شوند كاملاً قابل درمان هستند.

در واقع هوش مصنوعي گوگل مي‌تواند با دقت بيشتري نسبت به يك پزشك انساني به تشخيص موارد مشكوك يا افراد مبتلا بپردازد. برخي پزشكان پاتولوژيست در طي زمان و به دليل بررسي تعداد بسيار زيادي از عكس‌هاي ميكروسكوپي، دقت خود را تا حدودي از دست مي‌دهند، ضمن اينكه توانايي بينايي انسان‌ها نيز باهم متفاوت است، در حالي كه هوش مصنوعي با گذشت زمان حرفه‌يي‌تر و كارآزموده‌تر مي‌شود. به عنوان مثال ديپ مايند گوگل مي‌تواند بهتر از يك پزشك نشانه‌هاي ابتلا به سرطان سينه را در يك تصوير به ابعاد ۱۰۰ در ۱۰۰ پيكسل تشخيص دهد.

البته تمام اين نتايج اوليه بوده و در شرايط كنترل شده به دست آمده و هنوز نمي‌توان از ميزان موفقيت اين روش در موارد واقعي اطمينان حاصل كرد. با اين همه اما يك واقعيت قابل انكار نيست؛ اينكه استفاده از هوش در درمان بيماري‌ها به زودي به يك شاخه مستقل در علم پزشكي بدل خواهد شد.

 نویسنده:
تقسيم اپليكيشن هنگ اوت به 2سرويس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
تقسيم اپليكيشن هنگ اوت به 2سرويس


فون آرنا| اوايل سال جاري ميلادي بود كه شركت گوگل اعلام كرد در تاريخ ۲۵ آوريل (۵ ارديبهشت) بيشتر اپليكيشن‌هاي سوم شخصي كه از سرويس هنگ اوت استفاده مي‌كنند تعطيل خواهند شد. البته گوگل قصد ندارد كه به عمر اين پيام رسان خاتمه دهد، بلكه قرار است آن را به دو اپليكيشن مجزاي Meet و Chat تبديل كند.

كاربران مي‌توانند با استفاده از اپ Meet اقدام به ايجاد ويديو كنفرانس‌هايي تا ظرفيت حداكثر ۳۰ نفر كنند، بدون اينكه نياز به ثبت اكانت مجزا و دانلود محتوايي اضافه باشد. مدعوين در اين ويديو كنفرانس را مي‌توان به راحتي و با ارسال يك لينك عضويت به تالار گفت‌وگو وارد كرد. راه‌هاي ديگري براي ورود به يك ويديو كنفرانس نيز وجود خواهد داشت، از جمله قراري كه در اپليكيشن تقويم گوگل ثبت شده باشد، همچنين دريافت ايميل دعوتنامه. اين سرويس به خوبي با «G Suite» گوگل يكپارچه شده، بنابراين كاربران به صورت خودكار و به كمك سرويس تقويم اطلاعات لازم در خصوص هركدام از قرارهاي ويديو كنفرانسي را دريافت خواهند كرد.

Hangouts Chat ديگر اپليكيشن تازه معرفي شده از طرف گوگل است كه بطور اختصاصي براي كارهاي تيمي طراحي شده. با استفاده از اين اپ مي‌توان اتاق‌هاي گفت‌وگوي اختصاصي متعددي ايجاد و با گروه‌هاي مختلف به گفت‌وگوهاي طولاني مدت و ادامه‌دار پرداخت. همانند سرويس Meet، اپليكيشن چت نيز به‌طور عميقي با G Suite يكپارچه شده، بنابراين كاربران مي‌توانند در حين گفت‌وگو علاوه بر عكس و فيلم، محتواهايي را از سرويس‌هاي گوگل درايو يا گوگل داكس نيز به اشتراك بگذارند.

عرضه اپليكيشن Meet از امروز آغاز شده و به تدريج در نقاط محتلف دنيا در دسترس كاربران عضو G Suite قرار مي‌گيرد، اما هنوز تاريخ عرضه‌يي براي سرويس چت اعلام نشده است.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/22
اخبار


انگشتر هوشمند براي اطلاع به دوستان از وضعيت بحراني

انگجت| كمپاني نيمب گجتي توليد كرده كه براي اطلاع دادن به نزديكان در وضعيت‌هاي بحراني به كار مي‌رود. اين گجت انگشتري شكل، يك دكمه كوچك دارد كه در هر زماني كه شما احساس كنيد در خطر هستيد يا وضعيت بدني شما نامساعد است آن را فشار مي‌دهيد و گوشي هوشمند شما يك پيام اضطراري را به همراه مكان جغرافيايي‌تان براي سه نفر از مخاطبان منتخب ارسال مي‌كند تا آنها به كمك شما بيايند. از زمان فشردن دكمه تا زمان ارسال پيام‌ها فقط3 ثانيه طول مي‌كشد. براي ارسال پيام به مركز پيام شركت نيمب كه به مراكز امدادرساني و پليس متصل خواهد بود، بايد يك حق عضويت ماهانه به مبلغ 10 دلار پرداخت كرد. البته جزييات نحوه عملكرد اين مركز پيام مشخص نشده است. عرضه اين محصول در ماه مه آغاز خواهد شد و در دو رنگ سفيد و مشكي با قيمت 130 دلار در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد.توليد موسيقي براساس وضعيت احساسي فرد

ديلي ميل| گروهي از محققان نوعي ماشين يادگيري ساخته‌اند كه مي‌تواند با توجه به وضعيت احساسي فرد موسيقي جديدي توليد كند.

گروهي از محققان تحت پشتيباني مركز نوآوري دانشگاه اوكازا ژاپن دستگاهي مجهز به هوش مصنوعي ساخته‌اند كه وضعيت ذهني كاربر را رديابي مي‌كند و سعي مي‌كند به وسيله توليد نوعي موسيقي خاص اين وضعيت را فعال كند.  اين سيستم اطلاعات مغزي كاربر در خصوص موسيقي را جمع‌آوري و رابطه ميان عكس العمل كاربر با آهنگ‌هاي جمع‌آوري شده و امواج مغزي فرد را شناسايي مي‌كند.  سيستم‌هاي معمول پيشنهاد موسيقي فقط آهنگ‌هايي را به كاربران پيشنهاد مي‌كنند كه به آهنگ‌هايي شباهت دارند كه كاربر قبلا به آنها گوش داده است. درهر حال در اين تحقيق كاربران هنگام گوش دادن به موسيقي، هدفون‌هايي وايرلس داشتند كه مجهز به حسگرهاي كنترل امواج مغزي بود. اين حسگرها قادر به خوانش اطلاعات «الكترو آنسفالوگرافي» هستند. در روبات‌ها از اين اطلاعات براي توليد موسيقي استفاده مي‌شود. سپس به وسيله فناوري MIDI موسيقي تنظيم و براي كاربر پخش مي‌شود.اپليكيشني جديد

براي سفرهاي شهري

تسنيم| اين روزها در حوزه توسعه حمل و نقل و مسافرت‌هاي درون شهري، راه‌حل‌هايي در قالب اپليكيشن ارائه شده‌اند كه شهروندان با استفاده از آنها ديگر نيازي به تماس‌هاي پياپي و پشت خط ماندن يا انتظار طولاني مدت براي استفاده از تاكسي نداشته و تنها با استفاده از يك اپليكيشن موبايلي مي‌توانند در اسرع وقت به مقصد مورد نظر خود برسند.  شايد بتوان پيدايش اين ابزارك‌هاي خدمت رسان را نقطه عطفي در شروع كوچ از سنت به مدرنيته دانست. اما نبايد به راحتي چشم روي چالش‌هاي پيش روي تكنولوژي‌هاي

نوظهوري بست. در اينكه اين اپليكيشن‌ها مي‌توانند در آينده با توسعه شبكه خدمت رساني خود چاره‌يي براي حل

معضل بزرگ كلان‌شهرها يعني ترافيك و آلودگي هواي ناشي از آن باشند ترديدي نيست، اما حذف سيستم‌هاي سنتي تاكسيراني بدون در نظر گرفتن مخاطرات آن همچون از بين بردن چرخه كار در صنعت حمل و نقل، چالشي جبران‌ناپذير است. به تازگي اپليكيشن جديد حوزه خدمت رساني سفرهاي درون شهري با نام كارپينو فعاليت خود را آغاز كرده است كه مي‌تواند راه‌حلي مناسب براي اين نوع ارائه سرويس باشد. اين اپليكيشن درخواست تاكسي، با اخذ مجوزهاي قانوني از شهرداري تهران و سازمان تاكسيراني تلفيق مدرنيته و سنت را با استفاده از ناوگان تاكسيراني محقق كرده است.انتشار كد نرم افزاري ابزارهاي هك «سيا» توسط «ويكي ليكس»

واشنگتن پست| ويكي ليكس اعلام كرده، كد نرم افزاري ابزارهاي هك سازمان سيا را منتشر مي‌كند.

جوليان آسانژ موسس وب‌سايت ويكي ليكس در كنفرانس خبري اعلام كرد در آينده كد نرم افزاري ابزارهاي هكي كه سازمان سيا براي جاسوسي در تلفن‌ها و دستگاه‌هاي هوشمند به كارگرفته را منتشر خواهد كرد. او در اين باره گفت: ما تصميم داريم دسترسي به جزييات فني اضافي را براي شركت‌ها فراهم كنيم. به اين ترتيب مي‌توان راه‌حلي براي اين حفره‌ها ايجاد كرد تا مردم امنيت اطلاعات بيشتري داشته باشند. به گفته آسانژ هنگامي كه وصله‌هاي امنيتي آماده شوند، وي جزييات بيشتري را بطور عمومي منتشر مي‌كند.تشخيص آلزايمر با پوشيدني‌هاي هوشمند

وايرد| با در نظر داشتن ميزان بالاي استفاده از گجت‌ها در زندگي روزمره، پژوهشگران تلاش دارند كه از اين دستگاه‌ها در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد استفاده نمايند. در همين راستا جمعي از محققان دانشگاه بوستون مدتي است كه روي ساخت محصولات پوشيدني هوشمند با قابليت تشخيص علائم جنون و آلزايمر در مراحل ابتدايي كار مي‌كنند. هدف از اين پروژه تحقيقاتي سه ساله آشكارسازي تغييرات فيزيكي اوليه‌يي است كه مي‌توانند در نهايت به شكل‌گيري اين دو بيماري منتهي شوند.  گفتني است آمار ابتلا به اين دو بيماري خصوصا آلزايمر به خاطر پا به سن گذاشتن جمعيت امريكا مرتبا در حال افزايش است و طبق برآوردهاي صورت گرفته انتظار مي‌رود 5. 4 ميليون شهروند اين كشور به آلزايمر خفيف مبتلا باشند.  در اينجا بايد اشاره كنيم كه طبق گفته محققان خطر ابتلا به آلزايمر با افزايش سن بالا مي‌رود هرچند كه اين بيماري را نمي‌توان بخشي از سالخوردگي در نظر گرفت. در هر حال اگر درماني براي آلزايمر پيدا نشود انتظار مي‌رود كه تا سال 2050 ميلادي شمار افراد مبتلا به اين بيماري در امريكا سه برابر ميزان فعلي‌اش شود. اما در اين پژوهش، محققان دانشگاه بوستون دستگاه‌هاي پوشيدني ديجيتالي را در اختيار بيش ار 2200 فرد سالخورده قرار دادند و بنا دارند طي يك دوره 3ساله علائمي نظير تعادل، ضربان قلب، عادت‌هاي خواب، كاركردهاي يادگيري و شناختي و خطر زمين خوردن اين افراد را اندازه‌گيري نمايند. در نهايت اما دانشمندان تلاش دارند كه تكنولوژي‌هاي پوشيدني سابق را به دستگاه‌هاي درون منزل از جمله اكوي آمازون و نست گوگل بياورند چراكه در اين صورت بهتر مي‌فهمند كدام جنبه‌هاي زندگي فرد منجر به ابتلاي وي به آلزايمر مي‌شود.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Sun. March 12. 2017 783 شمار 1438 الثاني جمادي 13 1395 اسفند 22 شنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 فاضالب آب شركت مديرعامل از تقدير ايالم
  استان
  روستايي زاده در حي بهروز ايالم استاندار رواريد الم لم گويد
  اي مي ايران در توليد كار كسب مشكالت از نساجي صنعت توليدكننده
  يك تقدير لوح اهداي با استان جوانان ورزش
  مديركل اقدامات دليل به آبفارايالم شركت مديرعامل تيموري
  از تقدير استان ورزش شكوفايي رشد در شركت
  شايسته شك است: آمده تقديرنامه اين از بخشي در ايراني
  كرد. باكيفيت كاالي توليد
  مصايب شكوفايي رشد در بسزايي تاثير جنابعالي شهاي
  تال زحمات از نوسيله بدي لذا است. داشته استان
  ورزش تقدير صميمانه همكاران مجموعه حضرتعالي
  مجدانه 30 هاي دهه در اصفهان نساجي «صنعت كوچك واحد يك كه است سال چند بيست مقدم هزاره سرين هها بنگا
  گروه مراحل تمام در همواره است، اميد ماييم. تشكر
  و مديران ما كه است سال 10 اما بود عالي 40 صنعتي شهرك در من واحد دارم. نساجي كارآفرينان توليدي فعاالن كه هايي باشيد.
  روايت سربلند موفق
  زندگي در زدن پا دست با نساجي، صنعت مستاصل چند يخواهم دارد قرار دهق شهر در دهق كسب روي پيش مشكالت مصائب
  درباره به عقب، به بازگشت راه كنيم. مي زندگي باتالق مان.» مشكالت از بگويم؛ مشكالتم از يي دقيقه كه است نكاتي حاوي كنند، مي ارائه ايراني رانندگي
  كار تلفات كاهش در ايالم اول رتبه به رو هم راهي نداريم، را گذشته اوج روزهاي يگويد كه است مردي با صحبت سرآغاز اينها نقشه تصميمسازان مسووالن براي يتواند
  م اول رتبه ايالم گفت: الم اي انتظامي رمانده الم
  اي تعطيل يا ها كارخانه نيست. مان پاي پيش جلو نساجي صنعت به بخشي رونق راه در را محاسنم هاي بنگاه صاحبان اينكه كند. مشخص را
  راه گزارش به كرد. كسب را رانندگي تلفات كاهش
  در هستند لق» «تق الح اصط به يا اند شده او ام. كرده سفيد ترها جوان به آموزش اصفهان هستند گريبان به دست مسائلي چه با
  اقتصادي پليس، رساني الع اط پايگاه از نقل به ايالم از
  «تعادل» توليدكننده عنوان به ما شوند. مي بيكار كارگران در نساجي، كوچك واحد مديريت بر عالوه كه ضرورتي گذرانند، را خود فتق رتق چگونه
  و در اول رتبه ايالم داشت: اظهار ياري نورعلي
  سردار مواد عنوان به اكريل پلي محصوالت از پارچه آموزش خياطي سرپرست زنان به حصه محله گوناگون زواياي ابعاد به بايد ها رسانه كه
  است فرمانده است. كرده كسب را رانندگي تلفات
  كاهش كه است اين سوالم كرديم، مي استفاده اوليه اين است ناراضي بدجور شرايط از يدهد، باشند. داشته تحليلي نگاه
  آن ماموران مردم همكاري با گفت: ايالم استان
  انتظامي كارگر هزار تعطيل كارخانه اين بايد چرا سرراست عيان كند. نمي پنهان هم را نارضايتي نساجي هاي كارگاه از يكي به شماره اين
  در چشمگيري كاهش استان در يي جاده تلفات راه
  پليس هر تخصص، سرمايه شوند؟ بيكار متخصص مطلب: اصل سراغ رود مي يزند حرف تا 84 هاي سال حدفاصل مشكالت كه
  رفتيم نخستين عنوان به ايالم داد: ادامه وي است.
  داشته همه اين شود. مي تلف اكريل، پلي تعطيلي با دو است بحث يك رويه، بي واردات «بحث واحد اين حيات براي را فراواني مشكالت
  ۲۹ كاهش اول رتبه كشور كل هاي ان است سطح در
  استان بالاستفاده تخصص، نيرو همه اين دستگاه مسووالن كه نظام كالن هاي سياست بحث دولت تشكيل از بعد بود كرده ايجاد
  اقتصادي تصريح ياري است. رده ك كسب را يي اده
  تصادفات محصوالت جاي به توليدكننده نساج من بماند يخواهم من ديگر. بحث يك كنند، نم رعايت ريزي برنامه مديريت قطار بازگشت
  يازدهم هفته اين در نيز عباس دشت پاسگاه همچنين
  كرد: كنم؛ استفاده وارداتي اوليه مواد از وطني، خوب مقاومتي اقتصاد كه دهند پاسخ مسووالن معقوالنه هاي سازي تصميم مسير به
  كشور نوسازي كار نيز آن دركنار شده راهدازي ان
  افتتاح مديريت شيوه اين، آيا است؟ انصاف اين آيا ما كجاست، داخلي توليد از حمايت كجاست، دهد. قرار احيا مسير در را خود
  توانسته است. گرفته قرار كار دستور در انتظامي هاي اه است؟»
  پاسگ مقاومتي رسيديم؟» اينجا به چرا هستيم كار كجاي «ديدگاه كه: است معتقد بنگاه اين
  صاحب از است، نگران هايش حرف سانسورشدن از او پس از توليدكننده من شود؛ عوض بايد گلستان
  دولت در مهرباني» تهاي «دس طرح اجراي هاي سياست هاي قرباني بقيه او صداي اينكه حيات ادامه براي كارگر تعديل كه است عشق فقط آيم، برنمي يوميه هاي هزينه گلستان استان خيريه امور اوقاف مديركل
  گرگان نشده شنيده داللي» «واردات اقتصادي ادامه مهربان البته خشدار صدايي با او داشته.» نگه سرپا را كارگاه
  من هاي «دس عنوان با نيازمندان از حمايت طرح
  گفت: «خداييش گويد: مي است. ناراحت شود، نمي سالها كردم، كار به شروع ۹7 «سال دهد:
  مي سيفهلل شود. مي اجرا گلستان استان در
  مهرباني» مسووالن بنويس بنويس، را من هاي حرف فقط حاال ولي داشتم 07كارگر از بيش قبل باراني روز يك حصه، محله اصفهان، هاي رح درباره خبرنگاران جمع در ديروز
  سهرابي صنعت مشكالت پاسخگوي كه هاست سال هم همينها دستمزد در كه اند مانده ۵۲نفر درآمدها كم كه جايي هاست، پايين آن
  محله مناسبت به داشت: اظهار نوروز آستانه در
  حمايتي به داخلي توليد بنويس نيستند. اند نبوده را ها زنجاني بابك است. بسيار درد درماندهام. پايين عايدي سطح كه جايي كنند؛
  زندگي قالب در غذايي حمايت بسته 300 از بيش نوروز نكرد.»
  ايام كاري برايش كسي افتاد سياهچال به را ها خواري رانت انداختند، مملكت جان به باال. اعتياد آمار
  است گلستان استان سطح در نيازمندان بين يي
  مجموعه چيني ترك هاي لباس انداختند، مملكت جان كارگاه سري يك از گزارش تهيه
  براي 01ميليون از بيش ارزش با هها بست اين يشود.
  توزيع 07كارگر از بيش قبل ها سال كردم، كار به شروع 79 توليد
  سال موانع رفع نامه يين سرنوشت پوشاك تهران، بازار در روزها اين گرفته، را بازار دليل به بوديم؛ رفته محله اين به
  خيريه توزيع علميه هاي وزه نيازمند افراد بين در
  تومان دستمزد در كه اند مانده نفر 25 فقط حاال ولي
  داشتم راه تسهيالت ستاد دولت اين پرسم مي او از خب است؛ ناياب دارد را كيميا حكم ايراني هاي جاده گرفته، آب را جا همه باران، ساعتها گلستان استان خيريه امور اوقاف مديركل شد.
  خواهد را زنجانيها بابك است. بسيار درد ام. درمانده هم ها همين مثبتي كار آيا شود، كمك صنايع به كه انداخت كارگران سادگي همين به كه شود مي همين فلزي، هاي قوطي را، پرچاله معبرهاي
  خاكي مردم ضروري مايحتاج ها بست اين در كرد:
  تصريح زنده، نمونه يك «من يدهد: پاسخ كردند؟ تعطيل.» ها كارخانه شوند مي بيكار روان زباله سيل خالصه نوشابه هاي
  شيشه مملكت جان به را ها خواري رانت انداختند، مملكت جان
  به غيره پوشاك قند روغن، برنج، مانند غذايي
  وسايل يگويم ام ايستاده شما مقابل حاضر حي تعديل را كارگرهايت چرا پرسم مي كاظمي از باران. آب همراه به زباله سيل
  شده، روزها اين گرفته، را بازار چيني ترك هاي لباس
  انداختند، سال چهارمين براي طرح اين است. شده داده
  قرار البته نشد، اجرايي توليد موانع رفع نامه آيين كه نداشتند. تخصص سابقه آنها مگر كردي، بگيريم گزارش كه محله اين به بوديم
  رفته ناياب دارد را كيميا حكم ايراني پوشاك تهران، بازار
  در اين اما شود اجرا ايام اين در گلستان استان در
  پياپي تسهيالت وام رانت، با ها بعضي به بگويم بايد خون خيلي كرد، نمي «صرف دهد: مي جواب زنان آنها در كه گاههايي كار كارگاه؛ چند
  از كارگران سادگي همين به كه شود مي همين خب
  است؛ يشود. اجرا استان در سال كل در
  طرح عمال كنند، مي توليد واقعا كه كساني ولي دادند كنم. تعديل شدم مجبور سر آخر اما خوردم دل اين در عمومي فقر مشغولند، خانوار تعطيل
  سرپرست ها كارخانه شوند مي بيكار است.»
  بسته شان پاي دست انرژي هاي هزينه دارم. برگشتي هاي چك كلي كه است معلوم يخورد چشم به دور از ۹۱
  محله فاز پااليشگاه سازي شيري رديف راهاندازي از يكي كه كند مي تاكيد هم باز كاظمي بايد دولت ديدگاه باالست. افزوده ارزش بر ماليات يكند. بيداد بيكاري
  اينجا تالش با گفت: جنوبي پار ۹1 فاز مجري
  عسلويه او دوزند. مي مردانه شلوار كت گاهها، كار در مسووالن همه است. زياد مان مشكالت نشده. مسووالن توخالي هاي وعده مشكالت، ترين مهم هاي هزينه پس از توليدكننده من شود. عوض يخواهد كه خوريم برمي مردي به اتفاقي
  اما پااليشگاه ينسازي شير رديف داخلي
  متخصصان بگيرند ياد تخصص هنر خواهم «مي گويد: مي قوانين همين دهند مي توخالي هاي وعده وعده تلويزيون جادويي جعبه از فقط است. كارگاه من كه است عشق فقط آيم، برنمي يوميه از او ها. ساعت ها ساعت هم آن بزند،
  حرف سازي شيري رديف آخرين كه جنوبي پارس ۹1
  فاز گرچه است؛ توليد در كارگر ارزش كه بفهمند اجرا هم توليد از حمايت شكسته پا دست مثال يشود. نم خبري بعد دهند مي وعيد داشته.» نگه سرپا را كه صنعتي از يزند، حرف برد مي كه
  رنجي شد. توليد مدار وارد دازي راه ان است، فاز اين
  پااليشگاه اين است. مفت حرف ها، حرف اين روزها اين كه روزهايي همسرش همراه كاظمي شود. نمي جرايم كرده اعالم مركزي بانك كل رييس آهنگ نگاه در كه حسرتي با كاظمي نساجي صنعت است؛ ورشكستگي آستانه
  در خبرنگاران جمع در ديروز مسعودي
  حميدرضا جايش به يخرند، نم را ما محصوالت روزها آموزش خانوار، سرپرست هاي زن به است بيكار بخشيده شرايطي با ها توليدكننده بانكي رونق هاي سال از هويداست، خوبي به كالمش
  اصفهان. مختلف واحدهاي اجراي روند به اشاره با عسلويه يخرند.»
  در خارجي بنجل ديدن آموزش از بعد زنها اين دهد؛ مي خياطي ابالغ بانكها به آييننامه اين اما يشود، يكند: تعريف جهان نصف نساجي صنعت حدود هستم. كاظمي مرتضي خدا. نام
  «به ۹1 فاز داشت: اظهار ارسجنوبي ۹1 فاز
  پااليشگاهي كشور نفت صنعت متخصصان توان با جنوبي
  پارس هاي رديف كه يي بهگونه دارد مطلوبي اجرايي اقتصاد
  روند در دولت بزرگ كارهاي اينكه بيان با وي شد. راهاندازي فاز اين يازدهم
  پااليشگاهي دولت
  در ديدار در فقيه ولي نماينده كرمان جمعه
  امام جنوبي پارس ۹1 فاز پااليشگاه نسازي شيري دوم
  رديف مديركل تجارت معدن صنعت، وزير
  معاونان شد، راهاندازي فاز اين فراساحل حوزه ترش گاز ورود
  با با كرمان استان تجارت معدن صنعت، بازگشت
  سازمان توليد چرخه به كشور در توليدي واحد زار 23 از
  بيش سازي شيرين رديف داخلي متخصصان تالش با
  گفت: در دولت اين مديران يازدهم دولت گفت:
  وي، رديف آخرين كه جنوبي پارس ۹1 فاز
  پااليشگاه انجام بزرگي كارهاي كرمان در خصوص به
  كشور وارد اندازي راه است، فاز اين پااليشگاه نسازي
  شيري كه است زياد قدري به كشور مشكالت اما دادهاند استان تجارت معدن صنعت، مديركل افتتاح ۲طرح از بيش تاكنون تعداد اين از كه نماينده جعفري سيديحيي تاهلل آي با
  ديدار شد. توليد
  مدار است. نكرده پيدا نمود اقدامات اين در توانستيم گفت: ديدار اين در نيز كرمان در بيشتري سرعت با آينده سال مابقي شده افزود: كرمان جمعه امام استان در فقيه ولي موثري اقدامات افزود: جعفري سيديحيي اهلل آيت ميليارد هزار يك از بيش اميد تدبير دولت اين از طرح گرفت خواهد قرار كار دستور اميد تدبير دولت هاي سياست به موبايل
  باتوجه طريق از اينترنت به دسترسي درصد 52 اميدواريم نشده انجام ركود مهار با رابطه در به كرمان استان در را صنعتي پروژه تومان است. شده افتتاح كرمان استان در طرح 33 بود قرار توليدي واحدهاي در رونق ايجاد
  و فناوري ارتباطات وزارت مجلس امور معاون
  كرج كنند. اتخاذ را الزم تدابير زمينه اين در دولتمردان افزود: نژاد حسيني مهدي برسانيم. برداري بهره استان در صنعت وضعيت اينكه بيان با وي متوسط كوچك توليدي واحد ۵00
  7هزار نيم ۲۵ كشور در بار تين نخس براي گفت:
  اطالعات جمعه امام دفتر به مردمي مراجعات به اشاره با وي كرمان، استاندار خوب هاي سياست به باتوجه واحدهاي كرد: عنوان است، قبول قابل كرمان توليد چرخه به كشور در تعطيل نيمه يا
  تعطيل انجام موبايل طريق از اينترنت به دسترسي
  درصد خود زندگي هاي سختي از مردم كرد: اظهار كرمان حال در مختلف هاي بخش در مطلوبي رونق توسعه استان اين در تعطيل نيمه تعطيل 3۲هزار از بيش توانستيم اما شوند داده
  برگشت مركز در حضور با ديروز براري مرتضي است.
  شده منتقل مسووالن به را مشكالت هم ما گويند مي ايجاد موجب اقدامات اين است گيري شكل واحدها اين از قابلتوجهي تعداد داشته خوبي بازگردانيم. توليد چرخه به را واحد 100
  و كرد: اظهار كرج نوپاي وكارهاي كس
  توانمندسازي ميكنيم. مديران سرمايهگذاران بين مضاعف يي انگيزه برگشتهاند. توليد چرخه به ميليارد هزار 14 بود قرار اينكه بيان با
  وي 3هزار جاري سال طي كشور در گذاري سرماي
  ميزان براي انتخابات در اينكه بيان با جعفري تاهلل آي اقتصاد پروژههاي بحث در گفت: وي است. شده بخشها برخي در كه ركودي به اشاره با فياض پرداخت توليدي واحدهاي به تسهيالت
  تومان درصد ۲0 از كمتر ميزان اين از كه بوده تومان
  ميليارد نميكنم، نكرده تبليغ جناحي شخص هيچ هستيم جلوتر شده پيشبيني برنامه از مقاومتي شديدي بسيار تورم بهدليل گفت: دارد، وجود عبور رقم اين از حاضر حال در گفت:
  شود، به ادامه در وي است. شده جذب مجازي فضاي
  در انتخابات نامزد كساني چه ببينيم بايد كرد: عنوان را گذاري سرمايه تومان ميليارد 33 از بيش بود. ناپذير اجتناب ركود مقدار اين داشتيم، كه بود، شده تعيين آنچه از بيش ايم كرده نيم ۲۵ كشور در بار تين نخس براي اينكه بر
  تاكيد به اقدام دقيق بررسي با شوند مي جمهوري رياست اقدام دست در توليد زنجيره تكميل زمينه در موجود، هاي سياست به باتوجه گفت: وي است. شده پرداخت تسهيالت امور منابع مديريت، توسعه
  معاون شده انجام موبايل طريق از اينترنت به دسترسي
  درصد كنيم. موردنظر فرد انتخاب امور منابع مديريت، توسعه معاون داريم. به را تورم بگيرد ساله روزه بود قرار دولت رونق ۹6 سال در انشاءاهلل كرد: بيان وي گفت: تجارت معدن صنعت، وزير هاي استان است. اهميت حايز بسيار مهم اين گفت:
  است، بايد دولتي هر دارم عقيده اينكه بيان با وي براي تجارت معدن صنعت، وزير هاي استان تورم است ماه چند بينيم كه برساند حداقل تكميل با داشت خواهد ادامه صنعتي واحدهاي توليدي 001واحد 3۲هزار از بيش
  امسال داشته كرده، آغاز كه را كارهايي تكميل فرصت استان تجارت معدن صنعت، مديركل معارفه بعد به مرحله اين از رسيده درصد 10 زير به خورد. خواهد رقم مباركي اتفاقات پروژهها چرخه به يازدهم دولت در متوسط قاچاق
  كوچك هاي اس لب تسخير در پوشاك بازار سختي كار داري مملكت كرد: خاطرنشان باشد، كرمان به صنعتي پروژه چند از بازديد كرمان چرخه چراكه باشند صبور هم مردم است نياز افزود: تجارت معدن صنعت، وزير معاون بازگشت.
  توليد پوشاك همگن صنايع انجمن رييس واز
  اه ميبينيم. را كار هاي خم پيچ ما است است. كرده سفر افتاد. خواهد اتفاق كشور در رونق داشتيم كار دستور در را ملي بزرگ طرح 33 در ديروز فياض محمدرضا ايرنا، گزارش
  به توليدكنندگان وضعيت به اشاره با
  خوزستان تغيير گفت: عيد به نزديك روزهاي در استاني
  پوشاك هاي
  چهره پوشاك توليدكنندگان وضعيت شرايط در
  خاصي مشكالت نشده ايجاد عيد ايام نزديكي وجود
  با درصدي ۰۱ خودكفايي غيرمتعارف سودهاي بررسي 323۱ اصالح پاكسازي براي فنالندي ايراني-
  كارگروه فرامرز پابرجاست. همچنان پوشاك
  توليدكنندگان شرايط در بايد كه تغييراتي كرد: اظهار ژاد دي ن احم مركزي
  امداد كميته مددجويان لرستان در بانكي تسهيالت اهواز برق شبكه از كيلومتر بانكي مشكل
  رفع نيامده وجود به شد، مي ايجاد پوشاك
  توليدكنندگان براي عملي نتيجه هيچ است شعار حد در فقط استان امداد كميته سرپرست مركزي گفت: لرستان استاندار معاون لرستان توزيع شركت مديرعامل تان خوزس ايران در فنالند سفير لدران
  مازن در كرد: تصريح وي است. نداشته توليد بخش تحت خانوار 0۲8 44هزار گفت: مركزي تسهيالت سود غيرمتعارف ارقام آمار ريزي برنام با گفت: اهواز برق نيروي مديران از متشكل كارگروهي كه
  گفت متفاوتتر وضع مقداري خوزستان در زمينه اين 18هزار به دارند قرار نهاد اين پوشش قرار بررسي مورد لرستان استان در بانكي پاكسازي ضربتي طرح در شده انجام اسالمي جمهوري بانكي كارشناسان
  و به بازار براي استان در كه توليدكنندهيي است ساالنه گيرد مي تعلق مستمري نفر 116 يگيرد. متاثر سيبيده تجهيزات تعويض اصالح دو بانكي مشكل رفع براي فنالند
  ايران يشوند خودكفا امداد كميته پوشش تحت جمعيت از درصد 10 جلسه حاشيه در ديروز غضنفري مهرداد تسنيم، گزارش به 13۲3كيلومتر پاكسازي كار ماه، بهمن خاك گرد توفان از اين افزود: ساري در ديروز كراينن هري است. شده تشكيل
  جانبه اختيار در عمدتا بازار ندارد وجود بپردازد،
  توليد ميشوند. استان وارد كه است قاچاقي هاي لباس در مركزي استان امداد كميته ادارهكل سرپرست بهرامي، عدالت اظهار خبرنگاران جمع در لرستان توليد موانع رفع تسهيل ستاد سراسر از اكيپ ۲14 حضور با اهواز برق متوسط فشار شبكه از براي رو پيش مشكالت از زيادي بخش تا شده موفق
  كارگروه گفت: شد، برگزار كل اداره اين جلسات سالن در كه خبري نشست كشاورزي بهداشتي، واحد مشكالت به جلسه اين در كرد: بودن مناسب از حضرتي يداهلل ايسنا، گزارش به شد. انجام كشور كه پيشرفتي گفت: وي كند. حل را بانكي بين ارزي مبادالت كولبران
  انجام مرزنشينان معيشت وضع بررسي واقع در است امام(ره) فرمان به امداد كميته تاسيس سالروز 41ند اسف شده مطر دار مشكل واحدهاي از برخي كه شد رسيدگي صنعتي گل نشست كرد: اظهار داد خبر ضربتي طرح در كار پيشرفت ايران هاي بان بين بانكي مشكالت برداشتن براي كارگروه
  اين هفته در دهم مجلس نمايندگان از هياتي مهاباد نيازمندان به كمك داد: ادامه وي دارد. همراه به تجربه ال ۹3 نهاد اين شركت برق توزيع شركت همانند رسان خدمات هاي شركت با ماه بهمن در باران با همراه خاك گرد توفان از متاثر الي خيلي آينده در يرسد نظر به است ركننده اميدوا داشتند،
  فنالند توسط زيرزميني صورت به ما كشور 0431در سال از محرومان دادن بر عالوه شد مصوب جلسه اين در كه داشتند مشكل گاز ملي زمينه عمال شده تجهيزات در زمين به اتصال يا آرك بروز باعث در فنالند سفير شود. برقرار طرفين بين بانكي مبادالت
  نزديك وضع پيرانشهر سردشت، مرزي مناطق از
  جاري زندگي وضع سلماس منطقه كولبران معيشت پيروزي از پس كه يشد انجام سياسي زندانيان به انقالبي نيروهاي مرتب طور به را خود جاري هاي هزين واحدها ماهه، فرجه يك ازجمله تجهيزات اغلب به كرده فراهم را تجهيزات نمودن رسانا ايران بين ارتباط براي خوبي گشايش پسابرجام در كه گفت
  ايران مهاباد، تهران، نمايندگان كردند. بازديد مرزنشينان اجازه امام(ره) كه نهادي تنها پذيرفت را مسووليت نهاد اين انقالب واحدهاي مشكالت از برخي اينكه به تاكيد با وي كنند. پرداخت جمپرها رهها، مق ترانسفورماتورها، فيوزهاي اوت كات بريكرها، تعداد خارجه وزير جمهوري، ريي سفر شده حاصل فنالند
  و پيرانشهر نقده سلماس، پيرانشهر، سردشت تصريح بهرامي بود. امداد كميته شود، گذاشته آن روي ايشان نام داد هاي بررس نيازمند امروز تسهيل ستاد جلسه در شده مطرح شد. وارد جدي آسيب ترانسفورماتورها برخي خارجه امور وزير سفر ايران به فنالند وزراي از
  ديگري كه شوند مي شامل را كننده بررسي هيات اين اعضاي باالدستي اسناد براساس تجربه دهه از رهگيري به با امداد كميته كرد: نيازمند توليدي واحدهاي از يكي افزود: است، بيشتر كارشناسي تاكنون گذشته هاي هفت در امشده انج عمليات طي افزود: وي در سياسي رخدادهاي ترين مه ازجمله فنالند به ايراني وزراي
  از در امداد كميته اساسنامه آن مهماز تر ششم توسعه برنامه همچون جلسه شد، مصوب كه بود كود توليدي واحد يك بيشتر بررسي از متاثر برق مكرر قطع اثر در آمده وجود به حساسيت به توجه با هاي شرك از زيادي تعداد همچنين افزود: وي بود.
  پسابرجام اين از حاصل تصميمات نتايج اهداف، خصوص
  در شوراي مجلس در مهاباد نماينده با يي حبه مصا بازديد هاي مشارك توسعه پوشش، تحت هاي واده خان توانمندسازي 3وزه تجارت معدن صنعت، سازمان رييس مسووليت با آن كارشناسي حركت يك با گسترده حد در تجهيزات سطح به رطوبت رسيدن مواد تامين زمينه در كه هايي كت شر خصوص به فنالندي
  بزرگ گفت: خصوص اين در مهاباد نماينده شد. انجام اسالمي به گفت: وي كند. مي عمل سازماني ساختار سازي چابك مردمي از بعد برگزار لرستان استانداري اقتصادي امور مديركل استان از شد داده تدارك نيرو وزير هماهنگي با كه كشوري جهادي ديگر بار پسابرجام در نيز داشتند همكاري ايران با فناوري
  اوليه از اجمالي گزارش تهيه پيگيري هدف با هيات اين از درصد 10 ساله هر گيرد تعلق مستمري نفر 116 هزار 81 تسهيل ستاد آينده جلسه در نهايي نتيجه مجدد، يهاي بررس از بيش يسابقه اعزام شاهد داوطلبانه صورت به ها كت شر كليه فنالند ايران كشور داد: ادامه او گرفتند. سر از را خود
  فعاليت كولبران مشكالت همچنين مرزنشينان معيشت وضع ورودي متاسفانه شوند، مي خودكفا امداد كميته پوشش تحت جمعيت كرد: عنوان لرستان استاندار معاون شود. ارائه توليد موانع رفع سطح در اقدام اين كه بوديم اهواز النر شه به عمليات اكيپ ۲14 دارند خوبي تجاري سياسي ارتباطات يكديگر با زيادي زمان
  از اين به جمعيت ورودي بيشتر نيست متناسب نهاد اين خروجي با دار مشك توليدي واحدهاي از مورد چند بدهي امروز جلسه در رهبري معظم مقام فرمايشات تحقق راستاي در يسابقه جهان پسابرجام در ارتباطات اين كه يهد مد اجازه جانبه دو تهاي
  ظرفي شهرستان سه به ملي امنيت كميسيون به آن ارائه
  و كرد. سفر سلماس پيرانشهر سردشت، مرزي يكند. تر سخت را كار تناسب عدم همين كه خروجي تا داريم كميته شد. تقسيط پرداخت جهت عامل بانك توليدكننده توافق بود. عمل اقدام مقاومتي، اقتصاد يابد. افزايش
  بيشتر
مصايب توليد كالاي باكيفيت ايراني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/22
مصايب توليد كالاي باكيفيت ايراني
يك توليدكننده صنعت نساجي از مشكلات كسب و كار و توليد در ايران مي‌گويد


گروه بنگاه‌ها   نسرين هزاره مقدم

روايت‌هايي كه فعالان توليدي و كارآفرينان درباره مصائب و مشكلات پيش‌روي كسب و كار ايراني ارائه مي‌كنند، حاوي نكاتي است كه مي‌تواند براي مسوولان و تصميم‌سازان نقشه راه را مشخص كند. اينكه صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي با چه مسائلي دست به گريبان هستند و چگونه رتق و فتق خود را مي‌گذرانند، ضرورتي است كه رسانه‌ها بايد به ابعاد و زواياي گوناگون آن نگاه تحليلي داشته باشند.

در اين شماره به يكي از كارگاه‌هاي نساجي رفتيم كه مشكلات حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92 مشكلات فراواني را براي حيات اين واحد اقتصادي ايجاد كرده بود و بعد از تشكيل دولت يازدهم و بازگشت قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مسير تصميم‌سازي‌هاي معقولانه توانسته خود را در مسير احيا قرار دهد.

صاحب اين بنگاه معتقد است كه: «ديدگاه دولت بايد عوض شود؛ من توليدكننده از پس هزينه‌هاي يوميه برنمي‌آيم، فقط عشق است كه من و كارگاه را سرپا نگه داشته.» اصفهان، محله حصه، يك روز باراني

محله آن پايين‌هاست، جايي كه كم‌درآمدها زندگي مي‌كنند؛ جايي كه سطح عايدي پايين است و آمار اعتياد بالا.

براي تهيه گزارش از يك سري كارگاه خيريه به اين محله رفته بوديم؛ به دليل ساعت‌ها باران، همه جا را آب گرفته، جاده‌هاي خاكي و معبرهاي پرچاله را، قوطي‌هاي فلزي، شيشه‌هاي نوشابه و خلاصه سيل زباله روان شده، سيل زباله به همراه آب باران.

رفته بوديم به اين محله كه گزارش بگيريم از چند كارگاه؛ كارگاه‌هايي كه در آنها زنان سرپرست خانوار مشغولند، فقر عمومي در اين محله از دور به چشم مي‌خورد و معلوم است كه اينجا بيكاري بيداد مي‌كند.

اما اتفاقي به مردي برمي‌خوريم كه مي‌خواهد حرف بزند، آن‌هم ساعت‌ها و ساعت‌ها. او از رنجي كه مي‌برد حرف مي‌زند، از صنعتي كه در آستانه ورشكستگي است؛ صنعت نساجي اصفهان.

«به نام خدا. مرتضي كاظمي هستم. حدود بيست و چند سال است كه يك واحد كوچك نساجي دارم. واحد من در شهرك صنعتي دهق در شهر دهق قرار دارد و مي‌خواهم چند دقيقه‌يي از مشكلاتم بگويم؛ از مشكلات‌مان.»

اينها سرآغاز صحبت با مردي است كه مي‌گويد محاسنم را در راه رونق‌بخشي به صنعت نساجي اصفهان و آموزش به جوان‌ترها سفيد كرده‌ام. او كه علاوه بر مديريت واحد كوچك نساجي، در محله حصه به زنان سرپرست خياطي آموزش مي‌دهد، از شرايط بدجور ناراضي است و اين نارضايتي را هم پنهان نمي‌كند. عيان و سرراست حرف مي‌زند و مي‌رود سراغ اصل مطلب:

 «بحث واردات بي‌رويه، يك بحث است و بحث سياست‌هاي كلان نظام كه مسوولان رعايت نمي‌كنند، يك بحث ديگر. من مي‌خواهم مسوولان پاسخ دهند كه اقتصاد مقاومتي كجاست، حمايت از توليد داخلي كجاست، ما كجاي كار هستيم و چرا به اينجا رسيديم؟» تعديل كارگر براي ادامه حيات

او با صدايي خشدار و البته مهربان ادامه مي‌دهد: «سال 79 شروع به كار كردم، سال‌ها قبل بيش از 70كارگر داشتم ولي حالا فقط 25 نفر مانده‌اند كه در دستمزد همين‌ها هم درمانده‌ام. درد بسيار است. بابك زنجاني‌ها را به جان مملكت انداختند، رانت‌خواري‌ها را به جان مملكت انداختند، لباس‌هاي ترك و چيني بازار را گرفته، اين روزها در بازار تهران، پوشاك ايراني حكم كيميا را دارد و ناياب است؛ خب همين مي‌شود كه به همين سادگي كارگران بيكار مي‌شوند و كارخانه‌ها تعطيل.»

از كاظمي مي‌پرسم چرا كارگرهايت را تعديل كردي، مگر آنها سابقه و تخصص نداشتند. جواب مي‌دهد: «صرف نمي‌كرد، خيلي خون دل خوردم اما آخر سر مجبور شدم تعديل كنم. كلي چك‌هاي برگشتي دارم. هزينه‌هاي انرژي و ماليات بر ارزش افزوده بالاست. ديدگاه دولت بايد عوض شود. من توليدكننده از پس هزينه‌هاي يوميه برنمي‌آيم، فقط عشق است كه من و كارگاه را سرپا نگه داشته.»

كاظمي با حسرتي كه در نگاه و آهنگ كلامش به خوبي هويداست، از سال‌هاي رونق صنعت نساجي نصف جهان تعريف مي‌كند: «صنعت نساجي اصفهان در دهه‌هاي 30 و 40 عالي بود اما 10سال است كه ما مديران مستاصل صنعت نساجي، با دست و پا زدن در باتلاق زندگي مي‌كنيم. راه بازگشت به عقب، به روزهاي اوج گذشته را نداريم، راهي هم رو به جلو پيش پاي‌مان نيست. كارخانه‌ها يا تعطيل شده‌اند يا به اصطلاح «تق و لق» هستند و كارگران بيكار مي‌شوند. ما به عنوان توليد‌كننده پارچه از محصولات پلي اكريل به عنوان مواد اوليه استفاده مي‌كرديم، سوالم اين است كه چرا بايد اين كارخانه تعطيل و 2هزار كارگر متخصص بيكار شوند؟ سرمايه و تخصص، هر دو با تعطيلي پلي اكريل، تلف مي‌شود. اين همه دستگاه و اين همه نيرو و تخصص، بلااستفاده بماند و من نساج توليدكننده به جاي محصولات خوب وطني، از مواد اوليه وارداتي استفاده كنم؛ آيا اين انصاف است؟ آيا اين، شيوه مديريت مقاومتي است؟»

او از سانسورشدن حرف‌هايش نگران است، از اينكه صداي او و بقيه قرباني‌هاي سياست‌هاي اقتصادي «واردات و دلالي» شنيده نشده و نمي‌شود، ناراحت است. مي‌گويد: «خداييش حرف‌هاي من را بنويس، بنويس مسوولان سال‌هاست كه پاسخگوي مشكلات صنعت نبوده‌اند و نيستند. بنويس توليد داخلي به سياهچال افتاد و كسي برايش كاري نكرد.» سرنوشت آيين‌نامه رفع موانع توليد

از او مي‌پرسم اين دولت ستاد تسهيلات راه انداخت كه به صنايع كمك شود، آيا كار مثبتي كردند؟ پاسخ مي‌دهد: «من يك نمونه زنده، حي و حاضر مقابل شما ايستاده‌ام و مي‌گويم كه آيين‌نامه رفع موانع توليد اجرايي نشد، البته بايد بگويم به بعضي‌ها با رانت، وام و تسهيلات دادند ولي كساني كه واقعا توليد مي‌كنند، عملا دست و پاي‌شان بسته است.»

كاظمي باز هم تاكيد مي‌كند كه يكي از مهم‌ترين مشكلات، وعده‌هاي توخالي مسوولان است. فقط از جعبه جادويي تلويزيون وعده و وعيد مي‌دهند و بعد خبري نمي‌شود. مثلا رييس كل بانك مركزي اعلام كرده جرايم بانكي توليدكننده‌ها با شرايطي بخشيده مي‌شود، اما اين آيين‌نامه به بانك‌ها ابلاغ نشده. مشكلات‌مان زياد است. همه مسوولان وعده‌هاي توخالي مي‌دهند و همين قوانين دست و پا شكسته حمايت از توليد هم اجرا نمي‌شود.  كاظمي همراه همسرش روزهايي كه بيكار است به زن‌هاي سرپرست خانوار، آموزش خياطي مي‌دهد؛ اين زن‌ها بعد از آموزش ديدن در كارگاه‌ها، كت و شلوار مردانه مي‌دوزند. او مي‌گويد: «مي‌خواهم هنر  و تخصص ياد بگيرند و بفهمند كه ارزش كارگر در توليد است؛ گرچه اين روزها اين حرف‌ها، حرف مفت است. اين روزها محصولات ما را نمي‌خرند، به جايش بنجل خارجي مي‌خرند.»نویسنده:
بيش از 23 هزار واحد توليدي در كشور به چرخه توليد بازگشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/22
بيش از 23 هزار واحد توليدي در كشور به چرخه توليد بازگشت
در دولت يازدهم


معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بيش از 23هزار و 100واحد توليدي كوچك و متوسط در دولت يازدهم به چرخه توليد بازگشت.

به گزارش ايرنا، محمدرضا فياض ديروز در ديدار با آيت‌الله سيديحيي جعفري نماينده ولي‌فقيه در استان و امام جمعه كرمان افزود: باتوجه به سياست‌هاي دولت تدبير و اميد و ايجاد رونق در واحدهاي توليدي قرار بود 7هزار و 500 واحد توليدي كوچك و متوسط تعطيل يا نيمه‌تعطيل در كشور به چرخه توليد برگشت داده شوند اما توانستيم بيش از 23هزار و 100واحد را به چرخه توليد بازگردانيم.

وي با بيان اينكه قرار بود 14هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت شود، گفت: در حال حاضر از اين رقم عبور كرده‌ايم و بيش از آنچه تعيين شده بود، تسهيلات پرداخت شده است.

وي بيان كرد: ان‌شاءالله در سال 96 رونق واحدهاي صنعتي ادامه خواهد داشت و با تكميل پروژه‌ها اتفاقات مباركي رقم خواهد خورد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: 33طرح بزرگ ملي را در دستور كار داشتيم كه از اين تعداد تاكنون بيش از 26 طرح افتتاح شده و مابقي سال آينده با سرعت بيشتري در دستور كار قرار خواهد گرفت و 2 طرح از اين 33 طرح در استان كرمان افتتاح شده است.

وي با بيان اينكه وضعيت صنعت در استان كرمان قابل‌قبول است، عنوان كرد: واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل در اين استان توسعه خوبي داشته و تعداد قابل‌توجهي از اين واحدها به چرخه توليد برگشته‌اند.

فياض با اشاره به ركودي كه در برخي بخش‌ها وجود دارد، گفت: به‌دليل تورم بسيار شديدي كه داشتيم، اين مقدار ركود اجتناب‌ناپذير بود.

وي گفت: باتوجه به سياست‌هاي موجود، دولت قرار بود روزه 2 ساله بگيرد و تورم را به حداقل برساند كه مي‌بينيم چند ماه است تورم به زير 10درصد رسيده و از اين مرحله به بعد نياز است مردم هم صبور باشند چراكه چرخه رونق در كشور اتفاق خواهد افتاد.

مديركل صنعت، معدن و تجارت استان كرمان نيز در اين ديدار گفت: توانستيم در دولت تدبير و اميد بيش از يك‌هزار ميليارد تومان پروژه صنعتي را در استان كرمان به بهره‌برداري برسانيم.  مهدي حسيني‌نژاد افزود: باتوجه به سياست‌هاي خوب استاندار كرمان، رونق مطلوبي در بخش‌هاي مختلف در حال شكل‌گيري است و اين اقدامات موجب ايجاد انگيزه‌يي مضاعف بين سرمايه‌گذاران و مديران شده است.  وي گفت: در بحث پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي از برنامه پيش‌بيني شده جلوتر هستيم و بيش از 33ميليارد تومان سرمايه‌گذاري را در زمينه تكميل زنجيره توليد در دست اقدام داريم.  معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت براي معارفه مديركل صنعت، معدن و تجارت استان كرمان و بازديد از چند پروژه صنعتي به كرمان سفر كرده است.

 كارهاي بزرگ دولت در اقتصاد

امام جمعه كرمان و نماينده ولي‌فقيه در ديدار معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت و مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان با وي، گفت: دولت يازدهم و مديران اين دولت در كشور و به‌خصوص در كرمان كارهاي بزرگي انجام داده‌اند اما مشكلات كشور به قدري زياد است كه اين اقدامات نمود پيدا نكرده است.

آيت‌الله سيديحيي جعفري افزود: اقدامات موثري در رابطه با مهار ركود انجام نشده و اميدواريم دولتمردان در اين زمينه تدابير لازم را اتخاذ كنند. وي با اشاره به مراجعات مردمي به دفتر امام جمعه كرمان اظهار كرد: مردم از سختي‌هاي زندگي خود مي‌گويند و ما هم مشكلات را به مسوولان منتقل مي‌كنيم.

آيت‌الله جعفري با بيان اينكه در انتخابات براي هيچ شخص و جناحي تبليغ نكرده و نمي‌كنم، عنوان كرد: بايد ببينيم چه كساني نامزد انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شوند و با بررسي دقيق اقدام به انتخاب فرد موردنظر كنيم.

وي با بيان اينكه عقيده دارم هر دولتي بايد فرصت تكميل كارهايي را كه آغاز كرده، داشته باشد، خاطرنشان كرد: مملكت‌داري كار سختي است و ما پيچ و خم‌هاي كار را مي‌بينيم.نویسنده:
كارگروه ايراني- فنلاندي براي رفع مشكل بانكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/22
كارگروه ايراني- فنلاندي براي رفع مشكل بانكي


مازندران  سفير فنلاند در ايران گفت كه كارگروهي متشكل از مديران و كارشناسان بانكي جمهوري اسلامي ايران و فنلاند براي رفع مشكل بانكي دو جانبه تشكيل شده است. هري كراينن ديروز در ساري افزود: اين كارگروه موفق شده تا بخش زيادي از مشكلات پيش رو براي انجام مبادلات ارزي بين بانكي را حل كند. وي گفت: پيشرفتي كه اين كارگروه براي برداشتن مشكلات بانكي بين بانك‌هاي ايران و فنلاند داشتند، اميدوار‌كننده است و به‌نظر مي‌رسد در آينده خيلي نزديك مبادلات بانكي بين طرفين برقرار شود. سفير فنلاند در ايران گفت كه در پسابرجام گشايش خوبي براي ارتباط بين ايران و فنلاند حاصل شده و سفر رييس‌جمهوري، وزير خارجه و تعداد ديگري از وزراي فنلاند به ايران و سفر وزير امور خارجه و برخي از وزراي ايراني به فنلاند ازجمله مهم‌ترين رخدادهاي سياسي در پسابرجام بود. وي افزود: همچنين تعداد زيادي از شركت‌هاي بزرگ فنلاندي به خصوص شركت‌هايي كه در زمينه تامين مواد اوليه و فناوري با ايران همكاري داشتند نيز در پسابرجام بار ديگر فعاليت خود را از سر گرفتند.  او ادامه داد: 2كشور ايران و فنلاند از زمان زيادي با يكديگر ارتباطات سياسي و تجاري خوبي دارند و ظرفيت‌هاي دو جانبه اجازه مي‌دهد كه اين ارتباطات در پسابرجام بيشتر افزايش يابد.