دوشنبه 23 اسفند 1395 - 784 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 784

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 784 Mun.March 13. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 784 شماره سوم سال 1438 الثاني جماد 14 1395 اسفند 23 وشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  76329 تومان 1195000 تومان 4100 تومان 3741
  با تهران دادستان ديدار در رييسه هيات تصميم با شد
  مطرح ها نك با عامل مديران داد رخ اسالمي شوراي
  مجلس دادسراي ايجاد تحقيق تعويق ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز رسيدگي براي تخصصي شهرداري از تفحص بانكي
  تخلفات به پارلمان
  در صفحه صفحه كرد
  بورس
  رد را مديران حقوق ساماندهي نظام مصلحت تشخيص له
  مجمع مقا
  سر افزايش عامل مركزي اصولگرايان
  بانك سنگين مانور معيشت
  كليدواژه بر خزانه
  اسناد موثر
  نرخ رستمي هوشيار بودن غيرشرعي بر تاكيد با فرابورس
  مديرعامل است دولت تكليف گفت: خزانه اسناد نويسي پذيره نهايي با اصولگرايان انتخاباتي ها
  استراتژي حقوق اصالح
  بايگاني منتشر بدهي تسويه براي بورس در خزانه اسناد كه كه اخباري آنها موردنظر كانديداهاي
  شدن الشمس اظهرمن يشود، مخابره افراد اين
  از با را اوراق اين طلبكاران، بعد مرحله در
  شود كرده فرق كامال 92 سال با شرايط
  است. در است بانكي سودهاي تاثير تحت كه هايي
  نرخ صفحه عصا به دست اصولگرايان نيست، نيازي
  ديگر گزارش«تعادل» به كنند. معامله ثانويه
  بازارهاي با خود خبري نشست در هاموني امير گذشته، روز در شوند مواجه يي ته هس هاي سياست
  با انعكاس خزانه، اسناد اينكه بر تاكيد با خبرنگاران يي هسته پرونده روند از هم مبهم، فضاي
  يك به را آن راي آوري جمع براي هم كنند
  دفاع گفت: است، كشور در پول بازار واقعي
  شفاف يازدهم دولت 96 سال در بگيرند. انتقاد
  باد ريشه ميدهد، رخ خزانه اسناد بازار در اتفاقي
  اگر «تعادل» با توگو گف در خودرو ايران
  مديرعامل نشستن ثمر به با كرده سپري را خود
  سال در اين گردد؛ برمي پول بازار واقعي بخش به
  آن بازار برابر ۰6 بانكي بين بازار كه است شرايطي موضوع ترين حساس ترين ترس دس در
  برجام، شده لحاظ هاي نرخ واقع در كه است خزانه اسناد اقتصادي وضعيت انتخاباتي، برداري بهره
  براي فقط انقالب از پس كه سياسي طيف اين
  است. وي دهد. مي سيگنال خزانه اسناد بازار به آن
  در اقبال تهاند، توانس نژاد احمدي محمود دوران
  در بانكي بين بازار بدهي، بازار زيرساخت كرد:
  تصريح نيز اشتراكي نقطه يك به كنند جلب را
  عمومي كه جاري سال شهريور در اساس همين بر
  است
  خودروساز وقتي اما رسيد، درصد 19 81تا به خزانه اسناد نرخ انتخاباتي راهبرد ماحصل كه اند كرده پيدا
  دست آن از نيز خزانه اسناد نشود، مديريت بانكي بين بازار موجود وضع البته و84 سال در احمدينژاد است...
  اقتصاد پذيري آسيب ميدهد...
  يعني نشان را باال نرخ پذيرفته تاثير
  5
  صفحه همين آخر

  جهان
  خبر جلسه جزييات درباره كار عالي شوراي ميشويم
  عضو
  واقعي دستمزد تعيين پيرامون كار عالي شوراي كرد
  روزگذشته تعليق را تركيه عضويت بودجه از بخشي
  بروكسل پيشنهادهاي بين بسياري تفاوت گفت: كارگران 96
  داشت، وجود كارفرمايان 96 مزد براي كارگري اردوغان
  جامعه برابر در اروپا سد علي نشد. حاصل رقم عدد در توافقي دليل همين
  به دستمزد افزايش براي كارفرمايان نظر داد: ادامه
  خدايي نهايت تورم نرخ پيرامون عددي كارگران آينده
  سال بر صرفا كارگران اما بود، آن از باالتر درصد ا ت
  2 داشتند. تاكيد كارگري جامعه معيشت سبد سهشنبه
  موضوع كار عالي شوراي بعدي جلسه افزود: وي در بود. خواهد اجتماعي شركاي حضور با ماه اسفند 24 شركاي صنعت وزارت از يي نماينده روزگذشته
  جلسه بايد گذشته سنوات طبق قاعدتا داشتند. حضور
  اجتماعي در كه باشد حاضر جلسه در اقتصاد وزارت از يي نماينده 14 صفحه نداشت. حضور هم كار وزير ربيعي علي روزگذشته له
  7
  جلسه مقا
  سر اشتباهي اگر كه است حياتي حاميانش
  روحاني نتيجه رفتن دست از به است ممكن دهد، رخ آن معيشت
  در كليدواژه بر اصولگرايان سنگين
  مانور شود.
  منجر رستمي هوشيار حد چه تا دولت كار جاي همين تا ديد بايد حال آنجايي از يكنند. گري مطالبه نيز اشخاص زبان سردبير
  از
  معاون ادبيات در مفاهيم همين با ايران در چپ راست
  كه هاي حمله دارد، اختيار در كه امكاناتي با
  توانسته راست اصولگرايان است، متفاوت غرب
  سياسي نظر به دهد. پاسخ ضدحمله با را مقابل طرف شدن نهايي با اصولگرايان انتخاباتي
  استراتژي ندارد وجود يي نقشه راه هنوز باره اين در رسد نيز طلبان اصالح هستند اقتصادي چپ
  سياسي افراد اين از كه اخباري آنها موردنظر
  كانديداهاي بازي زمين همان در شده داده كه هايي پاسخ عمده آراي جذب دليل همين به هستند، برعكس
  عمدتا شرايط است. الشمس اظهرمن يشود،
  مخابره است. بوده رقيب نژادي احمدي نگاه ماحصل نوعي كه فرودست
  اقشار نيست، نيازي ديگر كرده فرق كامال 92 سال
  با با رسد مي نظر به شده نهادينه اصولگرايان در
  است نيست، قادر انكار اصرار با دولت است پرواضح يي هسته هاي سياست با عصا به دست
  اصولگرايان شد. خواهند كارزار وارد تفكيك
  همين بسته توزيع با البته دهد پاسخ را معيشتي مطالبه روند از هم مبهم، فضاي يك در شوند
  مواجه جوابي نيز قبيل اين از چيزهايي يا پول غذايي (جبهه جمنا طرف از كه هم يي 41نفره
  ليست راي آوري جمع براي هم كنند دفاع يي هسته
  پرونده كشور به هم هايي هزينه كه بسا چه گرفت نخواهد ديگري دليل شده منتشر انقالبي) نيروهاي
  مردمي بگيرند. انتقاد باد به را
  آن رو پيش كه مجالي تنها بنابراين كرد. خواهد تحميل در مدام كه افرادي حضور مدعاست. اين اثبات
  براي سپري را خود سال يازدهم دولت 96 سال
  در دولت اقتصادي اقدامات به اخير نيم سال
  اين محقق دستاوردهاي اساس بر بازي زمين تغيير دارد، ترين ترس دس در برجام، نشستن ثمر به با
  كرده پرستي بيگانه تا گرفته فساد از متفاوت محورهاي
  با است. عوام زبان به آنها ترجمه شده انتخاباتي، بهرهبرداري براي موضوع استرين حس
  و هاي ماه اين در است الزم روحاني حسن فكر اتاق امداد كميته رييس همچون افرادي تا اند
  تاخته از پس كه سياسي طيف اين است. اقتصادي
  وضعيت هاي وزارتخانه راهكارهاي بر بيشتري نظارت پاياني شد. خواهد تعبير راستا اين در نيز مهر مسكن
  مبدع اند، توانسته نژاد احمدي محمود دوران در فقط
  انقالب حساس بازي گرفتار مبادا كه باشد داشته متبوعش در كه بود خواهيم شاهد را انتخاباتي اين وجود
  با اشتراكي نقطه يك به كنند جلب را عمومي
  اقبال از طلبان اصالح حمايت با اعتداليون طيف طرف
  يك جامعه هم ايران در كرد انكار توان نمي شوند. رقبا انتخاباتي راهبرد ماحصل كه اند كرده پيدا دست
  نيز ميراث كرد خواهند دفاع دولت اقتصادي
  كارنامه هاي ش پوش در امتياز پول توزيع به حاكميت هم يعني موجود وضع البته 84 سال در احمدينژاد راه آخرين عنوان به اغلب اند كرده عادت متفاوت شد خواهند يادآور را دهم نهم هاي دولت
  نابسامان است. اقتصاد پذيري
  آسيب يشوند. متوسل آن به سياسي هزينه از گريز براي اين توان تمام با كه اصولگراياني ديگر سوي در
  و هاي توده آراي جذب براي تالقي، نقطه اين
  در كنوني مقطع در است الزم جمهور رييس لذا داد. خواهند جلوه مخدوش را
  كارنامه سطحي تا احمدينژاد سبك به را اقتصاد بايد
  مردم دست زمين در توپ فعال مبارزه، اين
  براي به شده متذكر بارها دارد اشراف خود كه گونه همان درك آن به نسبت جامعه اكثريت كه آورد
  پايين همين بر نيز آنها سياسي آرايش هاست
  راستي همه نشود. دست اين از هايي ايده تسليم عنوان هيچ از غير چيزي نقطه اين باشند داشته
  مشخصي پيكر به اين از بيشتر نبايد هستند القول متفق ناظران اگر حتي مقابل، در اما گرفت خواهد شكل
  منوال كابينه روحاني به هجمه حمله نيست.
  معيشت تحميل درصدد رقيب چند هر آورد فشار اقتصاد در دارند اقتصادي وضعيت به انتقادي اكنون ها
  چپ صورت به هاست مدت معيشت كليدواژه با
  او براي فضايي ديگر اما است عوامگرايانه تهاي سياس دفاعي موضع بايد انتخاباتي كمپين گيري شكل
  زمان انتخابات ايام به چه هر شده آغاز
  تشكيالتي كنند. عدول خود فعلي مواضع از حدودي تا
  گرفته براي يي بازنده برنده ندارد وجود رفتارهايي چنين راستگرايان شاخص هاي چهره يشويم، تر
  نزديك براي رقيب، هاي هجمه به پاسخگويي نوع
  بنابراين كرد. تصور توان نم آن حاال داده انجام موضوع اين روي بيشتري غيرمولد
  مانور امور
  سودآوري بخواهيد مطبوعاتي هاي دكه از را
  سالنامه اتاق نمايندگان هيات نشست آخرين گذشته روز در ايران اتاق رييس شد. 59برگزار سال در
  ايران مختلف هاي حوز در موجود هاي لش چا نشست
  اين دانست اقتصاد با مرتبط را امنيتي حتي
  اجتماعي هم اقتصادي توسعه گفت، بايد جرات به كرد:
  تشريح تعطيالت تمام وي كرد. خواهد حفظ را كشور امنيت هم
  اقتدار واقعيت يك عنوان به فعلي شرايط در آنچه كرد:
  تصريح سرگرم را
  نوروز براي بنيادي يي ريشه داليل كه است اين بينيم،
  مي از بيش
  با رازها
  خواندن معضالت از اعم كشور در موجود معضالت
  پيدايش وگوي گفت 50
  قرار از ناشي امنيتي معضالت حتي اجتماعي
  اقتصادي، زندگي
  جزييات خواندني
  جذاب رييس باور به است. اقتصادي توسعه مسير در
  نگرفتن سياسي هاي
  چهره منابع سرمايه، وجود عدم كشور خصوصي بخش
  پارلمان اجتماعي گزارش دهها بلكه نيست، اقتصاد اصلي مشكل گذاري، سرمايه
  مالي شده اتخاذ تصميمات در تاخر تقدم شناخت
  عدم مردم روزگار از مفصل
  وروايت به حاضر حال در كه است اقتصاد در كاربردي
  مفاهيم بود خواهيد ايران
  شرايط هنوز آمد وجود به نفع ذي هاي گرو دخالت
  علت كرد: تاكيد شافعي شوند. مي تبليغ آنها توسط
  هم طي آنچه بلكه نيست منابع كمبود تنها اصلي
  مشكل روند به توجه مانده، مغفول امروز گذشته اي ال ه
  س نادرست نامطلوب شكل به كه است منابع
  تخصيص آن نبود آنچه مالي منابع از تر مهم البته شود. مي
  انجام پالسكو بدون هاشمي، بدون دوران آغاز كند روايت را ديروز ايران «اعتماد»
  ِ
  سالنامه توليد نبودن اقتصادي متاسفانه شود، مي حس شدت
  به است. غيرمولد امور مينشيند
  سودآوري تحليل به را فرهنگ اجتماع سياست سنتي نمادهاي ديگر بدون كيارستمي جمشيدي
  بدون مهري عكس:
بايگاني اصلاح حقوق‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/23
بايگاني اصلاح حقوق‌ها
مجمع تشخيص مصلحت نظام ساماندهي حقوق مديران را رد كرد


گروه ايران| هدي احمدي|

ماده 38 برنامه ششم توسعه كه درخصوص پرداختي ماهانه مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي بود، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد و در كل اين ماده از برنامه ششم توسعه حذف شد.

به گزارش «تعادل»، ‌طبق اين مصوبه قرار بود افراد در برخي پست‌هاي مديريتي تا دو برابر دريافتي و كساني كه در مناطق محروم و مرزي، عملياتي و واحدهاي تخصصي فعاليت مي‌كنند نيز تا 60درصد سقف حقوق دريافتي داشته باشند. همچنين نمايندگان مجلس در جريان بررسي تبصره 38 برنامه ششم توسعه تصويب كرده بودند كه مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 35 اين قانون حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري باشد. طبق تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رييس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را برعهده دارند و نيز بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا «30درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر منظور كند. اين مصوبه مجلس دو بار مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد. اين شورا معتقد بود اجرايي شدن مصوبه مذكور موجب اخلال در سيستم اداري كشور مي‌شود و لذا اين مصوبه نيازمند يك ساز و كار است. سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص ايرادات وارده به اين مصوبه گفته بود: «نحوه اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به طرح‌ها و لوايح بر عهده مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس است، اما ايراد از اين جهت بود كه اگر منجر به خروج برخي متخصصان و نخبگان كشور شود، موجب اخلال در نظام اداري كشور مي‌شود به همين دليل مغاير قانون اساسي شناخته شد. عباسعلي كدخدايي تاكيد كرده بود: شوراي نگهبان هيچ‌وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌كند و دخالتي هم نداشته است، اين موضوع حسب نظر كارشناسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعيين خواهد شد. وي همچنين درباره نظر اعضاي شوراي نگهبان در زمينه مصوبه جديد مجلس، گفت: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم تا ببينيم چه وضعيتي دارد و سپس اعلام‌نظر كنيم. ايراد شوراي نگهبان ناظر به آن ساز و كاري است كه پيش‌بيني مي‌شود، اگر ساز و كاري پيش‌بيني شود كه منجر به خروج نخبگان و متخصصان از كشور نشود، سقف حقوق يا اين‌گونه مسائل ديگر براي شوراي نگهبان ملاك نخواهد بود.» اما مجلس دوباره با اصلاحاتي بر نظر خود پافشاري كرد و به همين خاطر اين مصوبه براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد.

اما هنوز چند روز از اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان نگذشته بود كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از رد اين مصوبه مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. محمد خدابخشي در گفت‌وگويي كه با خانه ملت داشت تاكيد كرد: ماده 38 برنامه ششم توسعه كه درخصوص پرداختي ماهانه مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي بود، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد و بنابراين حذف شد. وي همچنين گفت: اما كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس شوراي اسلامي نسبت به رد و حذف ماده 38 و برخي مواد ديگر معترض است. وي با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر خود را درخصوص مصوباتي كه مجلس بر آن اصرار داشته، مطرح كرده است، گفت: بر اين اساس مرخصي 3 روزه مرداني كه صاحب فرزند مي‌شوند و موضوع فاينانس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.

نماينده اليگودرز در مجلس شوراي اسلامي همچنين افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام هدف‌گذاري و رقم كمي مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه مبني بر همسان‌سازي 85درصدي حقوق شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشكري را حذف كرد و به جاي همسان‌سازي واژه متناسب‌سازي جايگزين شد.

وي همچنين ادامه داد: بازنشستگي پيش از موعد رانندگان وسايط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي با 55 سال سن كه حداقل 25سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، مي‌توانند متناسب با دريافت حقوق متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه بازنشسته شوند، تاييد شد و همچنين ساماندهي حقوق كاركنان پست‌هاي فشار قوي و ناظران بيمه كشاورزي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شده است.نویسنده:
خودروساز واقعي مي‌شويم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/23
خودروساز واقعي مي‌شويم
مديرعامل ايران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» :


گروه صنعت  سمانه عابدي    

مذاكرات خودرويي مانند مذاكرات هسته‌يي براي مردم مورد اهميت بود، خستگي از خودروهاي قديمي و كيفيت پايين دليلي براي انتظار ورود خودروهاي جديد است. ايران خودرو، يكي از دو غول خودروساز ايران، مذاكرات با شريك قديمي خود را با موفقيت به سرانجام رساند. اين خودروساز اين مذاكرات را در حالي پيش برد كه با توجه به تجربه تلخ قطع همكاري با شركت فرانسوي پژو، نسبت به همكاري‌هاي جديد ايران خودرو با پژو همواره انتقادات و مخالفت‌هايي وجود داشت. بر همين اساس، هاشم يكه‌زارع، مديرعامل گروه خودروسازي ايران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» به رونمايي از 10 سناريو تيم مذاكره‌كننده ايران خودرو پرداخت و به نوعي با بيان نقاط ضعف قرارداد قبلي ايران خودرو با پژو  اعلام كرد كه از اشتباهات گذشته در قراردادها درس گرفتيم. به هر حال، ايران خودرو در سال 95 زمينه همكاري مشترك با خودروساز فرانسوي را مهيا كرد و تقريبا پرخبر بود، اما به نظر مي‌رسد سال 96 را با خبرهاي خوبي آغاز خواهد كرد. چنانچه مديرعامل اين خودروسازي در اين گفت‌وگو با هيجان از قرارداد سال آينده ايران خودرو با طراحان آلماني و ايتاليايي خبر داد كه نويد خودروساز شدن اين غول خودرويي ايران است.

باتوجه به رسيدن به تيراژ هدف در سال جاري آيا براي سال 96 تركيب تيراژ خودروهاي داخلي و هدف‌گذاري با سبد برنامه‌ريزي شده فعلي خودروها تغيير خواهد كرد؟

اصولا توليد هر سال تعريف خاص خود را دارد. در سال‌هاي 92 و 93 اينگونه بود كه بخش توليد بدون در نظر گرفتن شرايط بازار فقط توليد مي‌كرد و سپس بازاريابي، فروش محصولات را پيگيري مي‌كرد. ما اين تفكر را تغيير داديم و روند در حال حاضر به اين صورت است كه فروش مشخص مي‌كند چه محصولاتي توليد كنيم و خوشبختانه اين موضوع تاكنون ادامه پيدا كرده است. همچنين با توجه به اينكه افزايش توليد و كيفيت داده‌ايم، به سمتي رفته‌ايم كه خودروهاي زيان‌دار، در سبد توليد ما قرار نگيرند. بنابراين ما امسال فرمول (650 هزار + 1395) را گذاشته‌ايم تا توليد سال 95 مشخص شود. البته پيش از اين توليد بيشتر هم در ايران خودرو اتفاق افتاده است. جالب است بدانيد در انتهاي سال كل توليد در كف كارخانه شايد هزار الي دو هزار دستگاه باشد كه توليد يك روز است. ما سعي مي‌كنيم كه توليد متناسب با آن سال را داشته باشيم زيرا صنعت خودرو دقيقا با شرايط سياسي و اقتصادي جامعه گره خورده است.

به نظر شما دليل اينكه ايران خودرو با وجود حاشيه‌هاي فراوان توانست قرارداد جديدي مبني بر ايجاد شركت مشترك با پژو نهايي كند، چيست؟ اين عزم آيا در داخل گروه بود يا به دليل حمايت‌هاي وزارت صنعت به وجود آمد؟

در اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقدامات خوب حمايت مي‌كند، شكي وجود ندارد. به غير از سياست‌گذاري، ذات كاري اين نهاد همين است. منتقدان قرارداد پژو، تيپ‌هاي مختلف حتي افراد دلسوز هم بودند. من نيز شايد به عنوان مديرعامل ايران خودرو منتقد آنچه قبلا در قرارداد ايران خودرو و پژو وجود داشت، باشم ولي اين موضوع دليل نمي‌شود كه چون قراردادي در گذشته اينگونه بوده، اصل مذاكرات فعلي را زير سوال ببريم. شايد كار ضعيفي در گذشته وجود داشته است. من فكر مي‌كنم خيلي از دلسوزاني كه به قرارداد پژو اعتراض داشته‌اند، از اين جنس هستند. اينكه فقط در ايران توليد كنيم و تعداد بسيار خودرو را اينجا بفروشيم. بر اساس يك محاسبه 23 درصد فروش پژو در بازار ايران بوده كه اين بازار خيلي بزرگي است. خودرو‌سازان سر 4 الي 5 درصد به رقابت مي‌پردازند و اين 23درصد عدد زياد است. در يك مقطعي هم تحريم اتفاق افتاد. به عقيده من نبايد به مسائل سياسي نگاه كرد و منافع ملي بايد در اولويت اصلي باشد.

دلايل موفقيت در پيشبرد اين مذاكرات و به سرانجام رساندن آن را چه مي‌دانيد؟

تقريبا يك تيم 50نفره با 16نفر اصلي وجود داشت كه در اين تيم 6نفر مركزيت داشتند كه روي مذاكرات، بسيار تخصصي و حرفه‌يي كار مي‌كردند و مسائل را جلو بردند. حمايت‌ها و راهنمايي‌هاي وزارتخانه هم در كنار آن مهم بود. اتفاق خوب اين قرارداد اين بود كه بستر اين قرارداد با اتفاق برجام، بسته شد. از مسائل ديگر، برخورد مقتدرانه ايران خودرو با پژو بود و اين قضيه خيلي نقش داشت. متاسفانه به هر دليلي ما در گذشته، كمتر با سطوح بالاي پژو سيتروئن مذاكره مي‌كرديم. روز اول كه مي‌خواستم به فرانسه بروم، (اين اتفاق قبل از برجام بود) شرط اول ما اين بود كه با نفر اول مديرعامل PSA صحبت كنيم. شايد 10 الي 12سال بود كه مديران PSA با مديران ايران خودرو مذاكره نكرده بودند، ولي اين موضوع را ما انجام داديم و مذاكرات به نفر اول ختم شد. اينكه لايه‌هاي پايين بخواهند مذاكره كنند و چگونه مفاد گفت‌وگوها را به لايه‌هاي بالاتر برسانند، داستان و فرمول‌هاي خاص خود را دارد. بنابراين يكي از اين مسائل اين بود كه ما با نفر اول مذاكره كرديم.

مطلب دوم اينكه، پژو نقاط قوتي داشت كه ما آنها را تبديل به نقاط قوت خود كرديم. قاعدتا در مذاكرات طرف مقابل سعي مي‌كند بيشترين منافع را داشته باشد. اگر بخواهم از ديدگاه مديريتي عرض كنم، يك مذاكره‌كننده خارجي كه طرف شماست، از هر جنبه سياسي، اقتصادي، يا هر چيز ديگري هنگام مذاكره، 10سناريو دارد و اين موارد نزد او مشخص است. اول اينكه مي‌خواهد بيشترين منفعت را داشته باشد و سناريو دهم آن اين است كه حداقل منافع خودش را ببرد.

اين بستگي به اين دارد كه مذاكره‌كننده روبه‌رو چه ميزان قوي باشد و در يكي از اين سناريو‌ها جا بگيرد. ولي با تمام اين موضوعات قرارداد خوبي بسته شده است. اين طور نيست كه بگوييم چون قراردادهاي خوبي بسته شده است، حتما اتفاق‌هاي خوبي هم خواهد افتاد. يك قرارداد خوب، قرارداد خوب است. ولي اجراي خوب قرارداد در اينجا خيلي مهم است؛ اينكه قرارداد خوب را شما چگونه اجرا كنيد. شايد قرارداد خوبي بوده كه در زمينه‌هايي بد اجرا شده و حاصل آن هم اتفاقات خوبي نبوده است. وقتي يك قراردادي بسته مي‌شود، طرف قرارداد چيزي را امضا مي‌كند، منتها در فكر خود افكاري دارد. در آن سو نيز طرف مقابل افكار خود را دارد. جنگ اين منافع كه به آن برد-برد يا 50-50 مي‌گويند، ممكن است 50 درصد بيشتر باشد و بيشتر به يك سمت برود و اين بستگي به توانمندي يكي از دو طرف دارد.

شما بارها اعلام كرده‌ايد كه پژو تنها شريك ايران‌خودرو نخواهد بود؟ آيا مذاكرات با خودروسازان ديگر سرانجامي داشته است؟

قرارداد با پژو نيز فقط يك قرارداد توليد خودرو مشترك نبود، اين قرارداد به اين صورت است كه شامل يك قرارداد اصلي و تقريبا 17 الي 18قرارداد فرعي است. قرارداد‌هاي فرعي آن هم مربوط به بخش‌هاي صادرات و خدمات پس از فروش است كه هر كدام هم قراردادهاي خاص خودش را دارد. بعد از توليد پژو 2008 در سال آينده ما شاهد توليد پژو 301 خواهيم بود كه متعاقب آن هم 208 به بازار خواهد آمد.

قراردادي با بنز و ساير خودروهاي تجاري امضا خواهد شد، در ارتباط با بنز، قرارداد خودرو سواري هم براي توليد و هم براي واردات بسته شده است. قراردادهاي تجاري ديگر هم به زودي منعقد خواهد شد. چون ما در آنجا يك جوينت ونچر و يك شركت مشترك داريم. يعني 2 تا شركت داريم كه يك شركت براي توليد خودرو و يك شركت هم براي فروش و خدمات پس از فروش است. در بحث حوزه سواري هم قبلا قرارداد ستاره ايران با بنز وجود داشته، اما به صورت انحصاري نبوده است. ولي در حال حاضر اين قرارداد كاملا انحصاري است كه در توليد و وارد كردن خودرو انحصاري است. خودروهايي در حال بررسي براي توليد است كه اسمارت هم جزو يكي از اين توليدات است كه در اين سبد ممكن است قرار بگيرد. بنز شريك قديمي ايران خودرو بوده  و اين شراكت ادامه خواهد يافت.

در خصوص فيات نيز همكاري‌هاي خيلي خوبي با آنها داشتيم. در واقع مناسبات صنعتي و حتي موضوعات سياسي هر كدام در هر كشوري يك تعريفي دارد. در اروپا خودرو فرانسوي يك تعريف دارد. آلمان، ايتاليا هر كدام يك تعريف مخصوص به خود را دارند و كشورهاي اسكانديناوي تعريف خود را دارند. بنابراين در مقايسه بين اين دو، ممكن است در مقايسه با شركت‌هايي كه حضور دارند، پايين‌تر نباشند، ولي شما نتوانيد آن را با بنز مقايسه كنيد و ما كاري كه با فيات در ايران داشتيم، فراتر از اين بود. ولي در حال حاضر اين موضوع مسكوت مانده است.

 پيش بيني شما از قيمت خودروهايي كه قرار است وارد بازار شوند، چيست و اينكه آنها به مشكلي ال 90 و افزايش قيمت از سقف پيش‌بيني شده دچار نشوند.

با همين قيمتي كه اعلام كرده‌ايم، عرضه خواهيم كرد. معمولا اين‌گونه بوده و قيمت اعلامي كمتر هم شده است.

آيا ممكن است كه كمتر شود؟

بستگي به نرخ ارز دارد. پيش‌بيني ما اين است كه از محصول 2008 استقبال زيادي صورت خواهد گرفت و ما بايد آن را مديريت كنيم.

 آيا براي تامين قطعات خودروهاي جديد، قطعه‌سازان توانسته‌اند خطوط توليد را به‌روزرساني كنند؟ و پشتوانه مالي دارند كه بتوانند خود را به‌روز كنند؟ به نظر مي‌رسيد پس از قرارداد ايران خودرو، قطعه‌سازان هم يك‌سري نگراني‌هايي را دارند.

نگراني قطعه‌سازان كاملا به‌حق است و سرمايه‌گذاري زيادي در قطعه‌سازي انجام شده است. سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام شده، مربوط به سال‌هاي گذشته است و با دوره كنوني تفاوت دارد. دولت بايد كمك كند كه قطعه‌سازان بتوانند ماشين‌آلات جديد بياورند و خود را رشد بدهند و همزمان با رشد خودرو جلو بروند. احساس من اين است كه اگر هر قطعه‌سازي نتواند خود را به‌روز كند، محكوم به شكست خواهد بود و از چرخه كار خارج خواهد شد. ضمن اينكه اتفاقات ديگري هم براي صنعت قطعه‌سازي مي‌افتد، اينكه قطعه‌سازان بايد يكديگر را پيدا كنند و با هم ادغام شوند و با يكديگر شركت‌هاي مشتركي را تاسيس كنند. فعاليت انفرادي آنها مقاومت‌شان را در برابر اتفاقات به‌شدت كم مي‌كند و اين بحثي است كه بايد حتما در صنعت قطعه‌سازي اتفاق بيفتد، بايد به يك مجموعه بزرگي تبديل شوند به جاي اينكه ساپكو با قطعه‌سازان قرارداد ببندد، با 10تا قطعه‌ساز قرارداد ببندد و آنها تعاملات و همكاري‌هاي خود را با قطعه‌سازان كوچك داشته باشند.

در خصوص واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه چه اقداماتي انجام شده است؟ گفته بوديد بايد 28 شركت زيرمجموعه ايران خودرو واگذار شود؟

اگر قرار بود كه شركت ايران خودرو را تاسيس كنم، شركتي تاسيس مي‌كردم كه خط رنگ، خط مونتاژ و بدنه داشته باشد و شركت ديگري نداشته باشد. سعي مي‌كردم كه تمام خدمات را از بخش خصوصي دريافت كنم. اين موضوع باعث مي‌شد اشتغال بسيار زيادي به وجود بيايد و نخبگان دانشگاهي ما به دنبال تاسيس شركت باشند. تصميم داريم كه شركت‌ها را بفروشيم ولي بايد مشتري نيز براي آنها پيدا شود. بايد به سمت و سويي برويم و سياست‌ها به گونه‌يي باشد، كسي كه پول دارد، پول خود را صرف توليد كند و نبايد به‌صورت غيرمولد باشد. بنابراين در ايران فعاليت توليد جزو سخت‌ترين كارهاست. از اخذ مجوز تا تهيه زمين و تلاش و كوشش در اين حوزه باعث شده كه سرمايه‌گذاران از توليد فراري شوند. بنابراين در اين فضا سخت است كه شركت‌ها را بخرند ولي ما هم سعي خواهيم كرد كه شركت‌ها را سودده كنيم. يكي از شركت‌هاي بنام فنر‌سازي خاور است كه موافقت شد در بورس فروخته شود. پس بايد شركت‌هاي ايران خودرو فروخته شوند و ايران خودرو هر روز سبك و سبك‌تر شود.

شما جديدا اقدام به فروش سهام پارسيان براي چندمين بار كرده‌ايد آيا اين فروش قطعي است يا مجددا براي تحريك بازار سهام و گزارش عملكرد سال 95 است؟

خيلي‌ها مي‌گويند كه ايران خودرو چرا وارد فعاليت بانكداري شده است. ايران خودرو وارد بانكداري نشده بلكه بانك پارسيان را خود تاسيس كرده است. همچنين مي‌گويند چرا سهام پارسيان را خريداري كرده است. ما سهام پارسيان را نخريده‌ايم، بلكه آن را تاسيس كرده‌ايم. در حال حاضر هم اگر در يك مقطعي مشتري خيلي خوبي پيدا بشود، ايران خودرو حاضر است كه از بانكداري خارج شود. البته در نظر بگيريد كه ممكن است تا10سال آينده و با بزرگ شدن فعاليت‌هاي بين‌المللي ايران خودرو، به قدري فعاليت‌ها زياد شود كه نياز باشد منابع خود را در يك بانك متمركز كند و در آن زمان بخواهد بانكي تاسيس كند و شايد فروش پارسيان در آن شرايط مورد سوال قرار گيرد ولي در شرايط فعلي حاضر هستيم كه پارسيان را واگذار كنيم اما هنوز مشتري خوب نداريم.

پس از توليد رانا مقرر شد كه اين خودرو به چين صادر شود، چرا اين اتفاق نيفتاد و اينكه چيني‌ها به ايران آمدند؟

بحث صادرات رانا به چين مطرح نبود و قرار بوده كه ما به يكي از اين شركت‌ها، سمند را صادر كنيم. چند نمونه هم به آنجا داده‌ايم. ولي اگر در آن مقطع از من هم سوال مي‌كرديد، مي‌گفتم كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد. خودرو رانا مي‌توانست 2سال زودتر وارد بازار شود. خودروهايي كه قبل از ما وارد بازار شده بودند، از نظر كيفي مشكل داشت و همين باعث شد كه مردم نسبت به رانا كمي بدبين باشند. ولي در حال حاضر نگاه به اين محصول فرق كرده است. دنا و رانا جزو كيفي‌ترين خودروهاي توليد داخل است. وقتي از توليد داخل سخن مي‌گويم، منظور سوزوكي نيست. منظور خودروهايي است كه برندهاي آنها متعلق به ايران خودروست. بنابراين مشتريان از اين محصول دنا رضايت دارند و به دنبال گيربكس اتوماتيك آن هستند. به خاطر دارم كه در يك مقطعي در سال‌هاي 91 و92 عيوب خودرو رانا نسبتا زياد بود اما در حال حاضراز هر صد خودرو رانا زير 10هزار كيلومتر 18خودرو به تعميرگاه مراجعه مي‌كنند. براي همين ما گارانتي خودرو رانا را از 40 هزار كيلومتر به 60 هزار كيلومتر و از دو سال به سه سال افزايش داده‌ايم و ممكن است برنامه‌يي داشته باشيم كه آن را تا پنج سال هم افزايش بدهيم.

تسهيلاتي كه در سال 94 براي خريد خودروهاي صفر پرداخت شد، بابت آن چه ميزان دريافت كرديد؟

بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه دولت خيلي كمك كرده است. البته دولت كمك كرد ولي به اندازه فروش 10روز بوده كه حدود 900ميليارد تومان ‌شده است. درحالي كه فروش ايران خودرو هزاران ميليارد تومان است.

برنامه شما مشخصا براي ايران خودرو چه بوده و در آينده چه خواهد بود؟

من از روز اول كه به ايران خودرو آمدم، برنامه‌يي براي تيمي كه در كارخانه كار مي‌كنند، از كارگران خط توليد تا مهندسان و مديران داشتم. ما بايد از توليد‌كننده خودرو، تبديل به خودروساز شويم. از اول پيگير اين امر بودم و مطمئن باشيد كه اين اتفاق حتما خواهد افتاد و ايران در ميان خودرو‌سازان جهان به جايگاه خوبي خواهد رسيد. اگر ما به توانايي و برند خودمان نتوانيم اتكا كنيم، رويه خودرو‌سازان خارجي تغيير خواهد كرد چرا كه آنان به دنبال منافع خود هستند، بنابراين اتكا به برند خود بايد در اولويت باشد. قرارداد كنسرسيوم براي طراحي و توليد پلتفرم ميان ايران خودرو و شركت‌هاي مختلف خارجي از جمله آلماني و ايتاليايي به امضا خواهد رسيد. اين قرارداد در زمينه طراحي، توليد موتور، اكسل و‌ گيربكس خواهد بود. به عنوان مديرعامل احساس مي‌كنم كه يكي از بهترين اتفاقاتي كه در صنعت خودرو مي‌توانست بيفتد، اين قرارداد است كه طي 10سال ايران خودرو مي‌تواند توسط دو پلتفرم حدود 20محصول توليد كند. مطمنا با اين قرارداد ايران خودرو خودروساز خواهد شد و با اين محصولات جهش صادرات خواهيم داشت. اين موضوع موفقيت بسيار خوبي خواهد بود.

 نویسنده:
مانور سنگين اصولگرايان بر كليدواژه معيشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/23
مانور سنگين اصولگرايان بر كليدواژه معيشت


استراتژي انتخاباتي اصولگرايان با نهايي شدن كانديداهاي موردنظر آنها و اخباري كه از اين افراد مخابره مي‌شود، اظهرمن‌الشمس است. شرايط با سال 92 كاملا فرق كرده و ديگر نيازي نيست، اصولگرايان دست به عصا با سياست‌هاي هسته‌يي مواجه شوند و در يك فضاي مبهم، هم از روند پرونده هسته‌يي دفاع كنند هم براي جمع‌آوري راي آن را به باد انتقاد بگيرند.

در سال 96 دولت يازدهم 4 سال خود را سپري كرده و با به ثمر نشستن برجام، در دسترس‌ترين و حساس‌ترين موضوع براي بهره‌برداري انتخاباتي، وضعيت اقتصادي است. اين طيف سياسي كه پس از انقلاب فقط در دوران محمود احمدي‌نژاد توانسته‌اند، اقبال عمومي را جلب كنند به يك نقطه اشتراكي نيز دست پيدا كرده‌اند كه ماحصل راهبرد انتخاباتي احمدي‌نژاد در سال 84 و البته وضع موجود يعني آسيب‌پذيري اقتصاد است.

در اين نقطه تلاقي، براي جذب آراي توده‌هاي مردم بايد اقتصاد را به سبك احمدي‌نژاد تا سطحي پايين آورد كه اكثريت جامعه نسبت به آن درك مشخصي داشته باشند و اين نقطه چيزي غير از معيشت نيست. حمله و هجمه به روحاني و كابينه او با كليدواژه معيشت مدت‌هاست به صورت تشكيلاتي آغاز شده و هر چه به ايام انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، چهره‌هاي شاخص راستگرايان مانور بيشتري روي اين موضوع انجام داده و حالا از زبان اشخاص نيز مطالبه‌گري مي‌كنند. از آنجايي كه راست و چپ در ايران با همين مفاهيم در ادبيات سياسي غرب متفاوت است، اصولگرايان راست سياسي و چپ اقتصادي هستند و اصلاح‌طلبان نيز عمدتا برعكس هستند، به همين دليل جذب آراي اقشار فرودست كه نوعي ماحصل نگاه احمدي‌نژادي است در اصولگرايان نهادينه شده و به نظر مي‌رسد با همين تفكيك وارد كارزار خواهند شد.

ليست 14نفره‌يي هم كه از طرف جمنا (جبهه مردمي نيروهاي انقلابي) منتشر شده دليل ديگري براي اثبات اين مدعاست. حضور افرادي كه مدام در اين 3 سال و نيم اخير به اقدامات اقتصادي دولت با محورهاي متفاوت از فساد گرفته تا بيگانه‌پرستي تاخته‌اند تا افرادي همچون رييس كميته امداد و مبدع مسكن مهر نيز در اين راستا تعبير خواهد شد. با وجود اين انتخاباتي را شاهد خواهيم بود كه در يك طرف طيف اعتداليون با حمايت اصلاح‌طلبان از كارنامه اقتصادي دولت دفاع خواهند كرد و ميراث نابسامان دولت‌هاي نهم و دهم را يادآور خواهند شد و در سوي ديگر اصولگراياني كه با تمام توان اين كارنامه را مخدوش جلوه خواهند داد.

براي اين مبارزه، فعلا توپ در زمين دست راستي‌هاست و آرايش سياسي آنها نيز بر همين منوال شكل خواهد گرفت اما در مقابل، حتي اگر چپ‌ها اكنون انتقادي به وضعيت اقتصادي دارند در زمان شكل‌گيري كمپين انتخاباتي بايد موضع دفاعي گرفته و تا حدودي از مواضع فعلي خود عدول كنند. بنابراين نوع پاسخگويي به هجمه‌هاي رقيب، براي روحاني و حاميانش حياتي است كه اگر اشتباهي در آن رخ دهد، ممكن است به از دست رفتن نتيجه منجر شود.

حال بايد ديد تا همين جاي كار دولت تا چه حد توانسته با امكاناتي كه در اختيار دارد، حمله‌هاي طرف مقابل را با ضدحمله پاسخ دهد. به نظر مي‌رسد در اين باره هنوز راه و نقشه‌يي وجود ندارد و عمده پاسخ‌هايي كه داده شده در همان زمين بازي رقيب بوده است.

پرواضح است دولت با اصرار و انكار قادر نيست، مطالبه معيشتي را پاسخ دهد و البته با توزيع بسته غذايي و پول يا چيزهايي از اين قبيل نيز جوابي نخواهد گرفت چه بسا كه هزينه‌هايي هم به كشور تحميل خواهد كرد. بنابراين تنها مجالي كه پيش رو دارد، تغيير زمين بازي بر اساس دستاوردهاي محقق شده و ترجمه آنها به زبان عوام است.

 اتاق فكر حسن روحاني لازم است در اين ماه‌هاي پاياني نظارت بيشتري بر راهكارهاي وزارتخانه‌هاي متبوعش داشته باشد كه مبادا گرفتار بازي حساس رقبا شوند. نمي‌توان انكار كرد در ايران هم جامعه و هم حاكميت به توزيع پول و امتياز در پوشش‌هاي متفاوت عادت كرده‌اند و اغلب به عنوان آخرين راه براي گريز از هزينه سياسي به آن متوسل مي‌شوند. لذا رييس‌جمهور لازم است در مقطع كنوني همان‌گونه كه خود اشراف دارد و بارها متذكر شده به هيچ عنوان تسليم ايده‌هايي از اين دست نشود. همه ناظران متفق‌القول هستند نبايد بيشتر از اين به پيكر اقتصاد فشار آورد و هر چند رقيب درصدد تحميل سياست‌هاي عوامگرايانه است اما ديگر فضايي براي چنين رفتارهايي وجود ندارد و برنده و بازنده‌يي براي آن نمي‌توان تصور كرد.

 نویسنده: هوشيار رستمي معاون سردبير
سودآوري امور غيرمولد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/23
سودآوري امور غيرمولد


 روز گذشته آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در سال 95 برگزار شد. رييس اتاق ايران در اين نشست چالش‌هاي موجود در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و حتي امنيتي را مرتبط با اقتصاد دانست و تشريح كرد: به‌جرات بايد گفت، توسعه اقتصادي هم اقتدار و هم امنيت كشور را حفظ خواهد كرد. وي تصريح كرد: آنچه در شرايط فعلي به عنوان يك واقعيت مي‌بينيم، اين است كه دلايل ريشه‌يي و بنيادي براي پيدايش معضلات موجود در كشور اعم از معضلات اقتصادي، اجتماعي و حتي معضلات امنيتي ناشي از قرار نگرفتن در مسير توسعه اقتصادي است. به باور رييس پارلمان بخش خصوصي كشور عدم وجود سرمايه، منابع مالي و سرمايه‌گذاري، مشكل اصلي اقتصاد نيست، بلكه عدم شناخت تقدم و تاخر در تصميمات اتخاذ شده و مفاهيم كاربردي در اقتصاد است كه در حال حاضر به علت دخالت گروه‌هاي ذي‌نفع به وجود آمده‌ و هنوز هم توسط آنها تبليغ مي‌شوند. شافعي تاكيد كرد: مشكل اصلي تنها كمبود منابع نيست بلكه آنچه طي سال‌هاي گذشته و امروز مغفول مانده، توجه به روند تخصيص منابع است كه به شكل نامطلوب و نادرست انجام مي‌شود. البته مهم‌تر از منابع مالي آنچه نبود آن به‌شدت حس مي‌شود، متاسفانه اقتصادي نبودن توليد و سودآوري امور غيرمولد است.نویسنده:
  خبر موج
  روي Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 كار دستور در روسيه به روحاني سفر برنامه روي پيش سفر ريزي |برنامه ايرنا واعظي-
  محمود روسيه به كشورمان رييسجمهوري روحاني،
  حسن كار دستور در روس همتاي پوتين والديمير با ديدار داد
  و رخ مجلس رييسه هيات تصميم
  با فناوري ارتباطات وزير واعظي، محمود
  مذاكرات كه ديدار اين است، گفتني دارد. قرار مسكو در
  اطالعات انجام ماه فروردين اوايل شده بيني پيش برنامه
  براساس از كشور دو جمهوري رييسان مالقات نهمين شود، افتاد
  مي تعويق به پارلمان در شهرداري از تفحص
  طرح در بود خواهد ايران در يازدهم دولت كار آغاز
  زمان به روزه دو سفر طي امروز واعظي محمود راستا
  همين به نهايي گيري تصميم براي استفساريه طرح اين ايران| گروه كرد. خواهد سفر
  مسكو سازمان دبيركل به ابتكار ظريف نامه مضمون شد. ارجاع نظام مصلحت تشخيص مجمع با را خود كار گذشته روز پارلمان علني
  صحن خاطرنشان رابطه اين در هم مجلس رييس وزير ظريف، |محمدجواد زيست محيط سازمان
  ملل- شهرداري از تفحص رد داليل بررسي كار
  دستور مصوبه به اين از پيش نگهبان شوراي كرد: زيست محيط سازمان رييس ابتكار، معصومه
  خارجه كار دستور از مهم موضوع اين اما كرد آغاز
  تهران ايراد استفساريه طرح اين درخصوص مجلس اظهار ملل سازمان دبيركل به يي نامه طي
  كشورمان كه الريجاني علي نشست اين ادامه در شد.
  خارج افزايش درحال ايران در شديد هاي توفان بروز
  كردند: اين در خود نظر در مجلس كه بود گرفته ابهام نطق جلسه ابتداي در داشت برعهده را
  رياست داخل در بحراني هاي كانون از درصد 30 حدود
  است نهايي تصويب صورت در كرد اصرار رابطه رهبري معظم مقام اينكه بيان با خود دستور از
  پيش شوراي 02روزه مهلت از پس چنانچه طرح اين آسيا غرب همسايه كشورهاي ساير از آن درصد 70
  و مطالب رهبري خبرگان مجلس اعضاي با ديدار
  در طرح داراي ايران راستا اين در است. گرفته
  سرچشمه يك صالحيت درباره جديدي مدارك
  نگهبان داشتند، بيان كشور اساسي مسائل درباره
  مهمي وجهي چند زيستي محيط چالش اين با مقابله براي
  ملي در مدارك اين برسد، شورا به منتخب يا
  نامزد جهت تالش درخصوص مهمي مطالب ايشان
  گفت: همين در است. باشد، مي بسياري ابعاد داراي كه
  پيچيده مجلس در منتخبان هاي مه اعتبارنا بررسي زمان كشور رشد اصلي پايه كه مقاومتي اقتصاد
  تحقق اقتصادي، زيستي، محيط اثرات وسعت به توجه با
  راستا يگيرد. قرار رسيدگي مورد اسالمي شوراي مجلس لذا كردند بيان بود،
  خواهد اين با مقابله پاسخگويي ضرورت المت س
  اجتماعي داند ملي رستگاري فالح مسير را مسير
  اين كاري» ويژه «گروه فوريت به تا يكنيم پيشنهاد
  پديده، گزارش دو درخصوص دوگانه كرد
  روي در گذشته اههاي در مجلس هاي الش از
  گزارشي منطقه كشورهاي متخصص خبره كارشناسان از
  متشكل مياندوآب نماينده پارلمان نشست ادامه
  در دولت از همچنين او يشود. ارائه امروز قلمرو
  اين شود. تشكيل موضوع اين به رسيدگي
  براي مجلس داخلي نامه آيين اجراي عدم به نسبت تاكيدات زمينه در را خود تالش تا خواست وزرا
  و براي روسيه ايران فشار خواستار فرانسه سوي از گانه دو رويكرد اتخاذ جلسات اداره در كنند. مضاعف مقاومتي اقتصاد اجراي براي
  رهبري مارك ژان ايسنا| شد سوريه در بس آتش داد.
  اجراي تذكر مجلس رييسه
  هيات رژيم رييس اخير سخنان درخصوص
  الريجاني انتشار با شنبه يك روز فرانسه خارجه امور وزير
  آيرو، هيات دوگانه رويكرد از نيا محبي جهانبخش نيز روسيه جمهور ييس با ديدار در
  صهيونيستي سوريه پايتخت دمشق در اخير هاي گذاري بمب يي
  بيانيه مقاومتي اقتصاد گزارش دو مورد در مجلس
  رييسه هاي صحب از نكته دو به است الزم كرد:
  اذعان هر از بيش اكنون كرد: تاكيد محكوم قوي طور به
  را گفت: كرد انتقاد تهران شهرداري تفحص نخست شود؛ اشاره صهيونيستي رژيم
  رييس سراسر در بس آتش اجراي تا است الزم ديگري
  زمان داخلي ننامه آيي براساس مواردي در متاسفانه كرد تحريف را ايرانيان الم اس از قبل تاريخ
  اينكه اين ادامه در شود. تضمين گيرد قرار توجه مورد
  سوريه در گرفت. صورت تخلفاتي نشد عمل
  مجلس ظاهرا داد: ادامه وي داد. جلوه وارونه را حوادث
  و بس آتش اين كنندگان تضمين از فرانسه است، آمده
  بيانيه اقتصاد درباره پژوهه مركز گزارش اول
  مورد خوانده تورات نه آشناست تاريخ با نه
  ايشان آستانه در آينده هفته است قرار كه ايران روسيه ويژه
  به بر دادند. قرار بررسي بحث مورد را نگهبان يها بهارستان گذشته، روز علني نشست ادامه در از قبل ساعت ۴2 بايد حداقل شوند مطرح
  علني كازيوي در شنبه روز ۴عدازظهر ساعت
  مقاومتي اين جز نابكار صهيونيست يك از البته
  است. در بس آتش كامل اجراي براي تا خواهد مي كنند،
  مذاكره كميسيون نظر مجلس نمايندگان اساس اين بيكاران از حمايت بيكاري بيمه فوريتي يك طرح گيرد قرار نمايندگان اختيار در تكثير
  قرائت، ساعت ۴2 كه درحالي شد داده قرار نمايندگان ارائه را ردازيا دروغپ اينگونه كه نيست
  انتظاري دهند. قرار فشار تحت را ها طرف تمام سوريه مجلس پيشين مصوبه بر اصرار بر مبني شوراها شده اعاده نگهبان شوراي سوي از كه كار متقاضي هاشمي، زاده ضي قا اميرحسين نيز اساس همين
  بر قرائت مجلس در بود نگذشته عاش توزي زمان از رييس اينكه به اشاره با مقننه قوه رييس
  كند. تركيه- مسافران براي خارجه وزارت توصيه 52 ۴ماده تبصره استفساريه طرح درخصوص طرح اين نهايت در دادند قرار بررسي مورد را بود كميسيون گزارش كرد اعالم رييسه هيات
  عضو درخصوص مجلس دوم دستور مورد در اما
  شد. پشت كه كرد بيان روشني به صهيونيستي
  رژيم پيش در به توجه با كشورمان خارجه امور وزارت
  ايلنا| از پس آمده آن در كه مجلس انتخابات قانون شده اعاده مجلس به نگهبان شوراي سوي از كه بنابراين نكرده طي را كامل ساعت ۴2 هنوز
  عمران اينكه خاطر به دقيقا تهران شهرداري از
  تفحص است، صهيونيستي منحوس رژيم سوريه در
  جنگ جهت هموطنان از تعدادي برنامه نوروز تعطيالت
  بودن روزه 20 مهلت در نگهبان شوراي قطعي نظر اعالم برگشت مجلس اجتماعي كميسيون به مجددا بود، آن جاي به شد خواهد خارج كار دستور
  از دستور از بود نگذشته اش توزي زمان از ساعت
  ۴2 شرط سوريه در صلح ايجاد براي وي داد:
  ادامه توجه با كرد: اعالم مسافرتي توصيهيي در تركيه به
  سفر شورا اين انتخابات نامزد يك صالحيت درباره طرح اين مالي بار سر بر دولت با تفاهم از پس كه به مجلس هاي پژوهش مركز رييس جاللي،
  كاظم نامه آيي اجراي در دوگانگي اين شد خارج كار جنگ سوريه، در جنگ كه كرد آشكار
  تعيين از تعدادي برنامه نوروز تعطيالت بودن پيش در
  به صالحيت درباره مجددي اظهارنظر تواند نمي نيز آن از پس شود. مطرح مجلس در مجددا عملكرد درخصوص شها پژوه مركز گزارش است.
  قرائت مجلس داخلي برخي اگر لذا است ضدصهيونيستي مقاومت
  عليه نظر كشور از خارج به گردشگري سفر جهت
  هموطنان راي ۱37 با را باشد داشته منتخب يا نامزد آن وصول اعالم از رييسه هيات عضو كاتب، غالمرضا كلي هاي سياس اجراي در اسالمي شوراي
  مجلس رياست ساعاتي براي كه نيز مطهري علي داشتند ترديد تاكنون منطقه كشورهاي
  رهبران براي نگراني گذشته هاي ماه در تركيه امنيتي شرايط
  به مجموع از ممتنع راي مخالف راي 30 موافق، اقتصادي امور وزير از مجلس 5ماينده وال س پرداخت. مقاومتي
  اقتصاد اين به پاسخ در داشت برعهده را علني
  نشست به مسلمانان منافع راستاي در سوريه در جنگ
  كه كليه به كشور اين در ايراني شهروندان سالمت
  امنيت كردند. تاييد حاضر ماينده 22 ۸ن وصول اعالم همچنين نماينده اين داد. خبر دارايي شها پژوه مركز گزارش قرائت از پس
  الريجاني بين قبل ساعت ۴2 بايد ها زارش گفت:
  تذكر رژيم رييس سخنان اين با نيست سنت اهل
  ويژه توصيه دارند، را تركيه به مسافرت قصد كه
  هموطناني بررسي بر همواره دهم مجلس نمايندگان اليحه كشور رداريهاي شه پايدار درآمد طرح مقاومتي، اقتصاد درخصوص مجلس عملكرد
  درباره نيستم مطمئن من كه شود توزيع نمايندگان درآمده ابهام از برايشان موضوع بايد
  صهيونيستي انجام به اجتناب غيرقابل ضرورت صورت در شود مي
  اكيد نماينده شدن صالحيت رد از بعد مواردي چنين اندونزي ايران اسالمي جمهوري بين معاهده قانون تنظيم در اسالمي شوراي مجلس بايد
  گفت: شده تخلفي اگر شده انجام كار ين
  باشد. باشند. داشته را الزم احتياط
  سفر در داشتند. پافشاري گذشته اسفند در اصفهان كرد. اعالم را مجرمان استرداد درخصوص هم ششم برنامه قانون در برنامه دايمي
  مواد شود.
  بررسي فارس| دارد- احتياج ايران گاز به پاكستان نگهبان شوراي دهم، مجلس انتخابات جريان هاي ست سيا مختلف قيود به ۶۹ سال بودجه
  در نماينده جاسمي، قاسم نشست ادامه شهرداري
  در از تفحص تحقيق تعويق در پاكستان وزير ت نخس ويژه دستيار فاطمي،
  طارق نتايج اعال از پس را خالقي مينو صالحيت تشخيص مجمع به استفساريه طرح ارجاع اينكه بيان با او است. داشته توجه مقاومتي
  اقتصاد عدم علت به اميري صالحي به كرمانشاه
  اصولگراي مجلس، علني نشست ابتداي از كه
  درحالي به روحاني حسن اخير سفر كرد: اظهار گفتوگويي اين تهيه به منجر مساله اين كه كرد رد انتخابات پارلمان، ديروز علني جلسه جريان در روشن طور به شها پژوه مركز گزارش جريان
  در نمايندگان با اسالمي ارشاد فرهنگ وزير تعامل رد بر مبني عمران كميسيون گزارش
  قرائت وي داشت. پي در را كشور بين روابط تقويت
  پاكستان، اين شد. مطهري علي سوي از استفساريه طرح ايجاد مصوبه بر اصرار با مجلس نمايندگان شد: يادآور شد، بيان قوانين بندهاي تنظيم
  نحوه به خطاب تذكري در همچنين او داد. تذكر در تهران شهرداري عملكرد از تفحص
  تحقيق براي اكو اجالس در شركت براي روحاني اينكه بيان
  با خود نظر بر مجلس نمايندگان كه است بار سومين نگهبان، شوراي استصوابي نظارت در محدوديت مختلف قواي كه بودند فرموده رهبري معظم
  مقام پررنگ شعارهاي وجود با گفت: نيز جمهور
  رييس يي، نام آيي داليل به نهايت در اما بود كار
  دستور تجديد موضوع اين كه كرد سفر پاكستان به بار
  دومين درحالي اين يكنند اصرار طرح اين با رابطه در مجمع به نهايي تكليف تعيين براي را مصوبه اين مقاومتي اقتصاد اجراي مورد در را خود
  گزارش معيشتي وضعيت در بهبودي هيچ دولت، لعاب
  و كار دستور از مجلس رييسه هيات به گزارش
  ارائه به پاكستان كرد: تاكيد دارد، دنبال به را دوستانه
  روابط مجلس نظر با نگهبان شوراي بار هر كه بود طرح كردند ارسال نظام مصلحت تشخيص گزارشي شد پيشقدم نيز مجلس كنند
  بيان شريف مردم خريد قدرت نشده ايجاد
  مردم دستور از گزارش اين شدن خارج دليل شد.
  خارج اين به وابسته كشور اين صنعت زيرا دارد نياز ايران
  گاز آنكه از پس گذشته روز نهايت در كرد مخالفت انتخابات قانون 52 ۴ماده تبصره استفساريه تهيه قوانين تدوين در خود مختلف اقدامات سختي
  از به عمومي مايحتاج تهيه براي ايران مجلس داخلي نامه آيين ۱0۴ ۴ماده تبصره
  كار پروژه اين اجراي مشكالت حل دنبال به بنابراين است
  گاز كرد، پافشاري خود نظر بر بار سومين براي مجلس شوراي از شده اعاده المي اس شوراي مجلس كرد.
  تنظيم يشود. انجام جلسه كه هايي زارش تمامي دارد، تاكيد كه
  بود
  هستيم. ستاد زنان كميته رييس بروجردي اشرف عضو بروجردي، اشرف ايلنا| شد- روحاني كرد
  انتخاباتي رد را مديران حقوق ساماندهي درباره مجلس مصوبه نظام مصلحت تشخيص
  مجمع انتخابش از نوانديش مسلمان زنان حزب مركزي
  شوراي سال انتخابات براي روحاني زنان ستاد رييس عنوان
  به حداكثري حضور براي سازوكارش مورد در داد خبر ۶۹ شد بايگاني مديران حقوق
  ساماندهي جامعه از نيمي زنان گفت: راي هاي صندوق پاي در
  زنان يك راي از يي عمده قسمت آنان دهند. مي تشكيل
  را كنيم. اعالمنظر سپس دارد وضعيتي چه ببينيم تا عملياتي، واحدهاي تخصصي، مشاغل براي احمدي|
  اجرايي هدي ايران|
  گروه مختلف هاي عرصه در دهند مي پوشش را جمهور
  رييس است كاري ساز آن به ناظر نگهبان شوراي ايراد هاي دريافت «03درصد» تا محروم مرزي
  مناطق درخصوص كه توسعه ششم 3برنامه
  ماده خاطرنشان او دارند. تاثيرگذار حضوري كه هستيم
  شاهد بيني پيش كاري ساز اگر شود، مي بيني پيش كه منظور مقرر سقف بر عالوه ماده اين موضوع هاي دستگاه كاركنان مديران ماهانه
  پرداختي هاي عرصه در خود حضور با كه هستند زنان اين
  كرد: از متخصصان نخبگان خروج به منجر كه شود شوراي ايراد مورد بار دو مجلس مصوبه اين كند. نظام مصلحت تشخيص مجمع توسط بود،
  اجرايي گاهي كنند كمك جمهور رييس به يتوانند
  مختلف ديگر مسائل گونه اين يا حقوق سقف نشود، كشور شدن اجرايي بود معتقد شورا اين شد. واقع
  نگهبان حذف توسعه ششم برنامه از ماده اين كل در
  رد ها صندوق به زنان طرف از راي بيشترين هستيم
  شاهد مجلس اما بود.» نخواهد مالك نگهبان شوراي براي اداري سيستم در اخالل موجب مذكور
  مصوبه يشود.
  شد.
  ريخته كرد پافشاري خود نظر بر اصالحاتي با دوباره ساز يك نيازمند مصوبه اين لذا شود مي
  كشور قرار مصوبه اين طبق ادل»، «تع گزارش
  به به جمهوري رييس دفتر سياسي معاون پاسخ به تكليف تعيين براي مصوبه اين خاطر همين به درخصوص نگهبان شوراي سخنگوي است. كار برابر دو تا مديريتي هاي ت پس برخي در افراد
  بود به واكنش در ابوطالبي حميد نژاد-آنا| احمدي
  ادعاهاي شد. ارسال مصلحت تشخيص مجمع اصالح «نحوه بود: گفته مصوبه اين به وارده ايرادات مرزي، محروم مناطق در كه كساني
  دريافتي نوشت: خود توييتر در نژاد احمدي محمود اخير هاي
  بيانيه شوراي سخنگوي اظهارات از روز چند هنوز اما عهده بر لوايح ها طرح به نگهبان شوراي
  ايرادات نيز ميكنند فعاليت تخصصي واحدهاي
  عملياتي سازي «قطبي به حضور» «دوقطبي يخواهند
  ظاهرا كميسيون سخنگوي كه بود نگذشته نگهبان است، مجلس نمايندگان اسالمي شوراي
  مجلس باشند. داشته دريافتي حقوق سقف 0۶درصد
  تا لذاست شود؛ تبديل جانشيني» مجازي- حضور يي
  بيانيه مصوبه اين رد از توسعه ششم برنامه تلفيق خروج به منجر اگر كه بود جهت اين از ايراد
  اما بررسي جريان در مجلس نمايندگان
  همچنين است. آرامي به آن كنار از گذر درحال سياسي جامعه
  كه نظام مصلحت تشخيص مجمع توسط مجلس موجب شود، كشور نخبگان متخصصان برخي بودند كرده تصويب توسعه ششم برنامه ۸3
  تبصره اين در سخني ترين كوچك يدانند، پايدار
  اصولگرايان شد. جايگزين سازي متناسب اساس اين بر گفت: است، كرده مطرح داشته،
  اصرار با كه گفتوگويي در خدابخشي محمد داد. خبر همين به شود مي كشور اداري نظام در اخالل مديران مقامات ماهانه پرداختي مجموع
  كه براي را قبل دولت اقدامات در شان تاريخي شراكت
  رابطه، از پيش بازنشستگي داد: ادامه همچنين وي ميشوند فرزند صاحب كه مرداني روزه مرخصي ششم 3برنامه ماده كرد: تاكيد داشت ملت خانه عباسعلي شد. شناخته اساسي قانون مغاير
  دليل مديريت قانون ماده موضوع دستگاههاي
  كاركنان است. روش بهترين سكوت لذا خواهدكرد؛ زنده
  مردم شهري، بين سنگين نقليه وسايط رانندگان موعد مصلحت تشخيص مجمع توسط فاينانس موضوع مديران ماهانه پرداختي درخصوص كه توسعه وقت هيچ نگهبان شوراي بود: كرده تاكيد
  كدخدايي دو حداكثر قانون اين 35 ماده كشوري
  خدمات نيروهاي مردمي جبهه كانديداي ۴۱ اسامي حداقل كه سن سال 55 با راهسازي راهداري شد. تصويب
  نظام مجمع توسط بود، اجرايي هاي دستگاه كاركنان نميكند مديران حقوق ميزان تعيين در
  دخالتي پرداخت قابل مستمر مزاياي حقوق حداكثر برابر جبهه برتر نامزد ۴۱ اسامي برنا| شد- منتشر
  انقالب توانند مي دارند، بيمه حق پرداخت سابقه 52سال المي اس شوراي مجلس در اليگودرز
  نماينده شد. حذف بنابراين رد نظام مصلحت تشخيص حسب موضوع اين است، نداشته هم دخالتي مديريت قانون ۶7 ماده تبصره موضوع كاركنان
  به نخستين انتخابات در كه الب انق نيروهاي
  مردمي روزهاي با متناسب حقوق دريافت با متناسب نظام مصلحت تشخيص مجمع افزود:
  همچنين برنامه تلفيق كميسيون اما گفت: همچنين وي اسالمي شوراي مجلس نمايندگان كارشناسي نظر قانون ۶7 ماده تبصره طبق باشد. كشوري
  خدمات اين در شد. منتشر شدند، انتخاب عمومي
  مجمع شد تاييد شوند، بازنشسته بيمه حق پرداخت برنامه در مجلس مصوبه كمي رقم گذاري هدف رد به نسبت اسالمي شوراي مجلس توسعه ششم اعضاي نظر درباره همچنين وي شد. خواهد
  تعيين دستمزد حقوق شوراي كشوري، خدمات
  مديريت جليلي، سعيد بذرپاش، مهرداد چون؛ هايي نام
  ليست هاي پست كاركنان حقوق ساماندهي همچنين درصدي ۸5 سازي همسان بر مبني توسعه ششم است. معترض ديگر مواد برخي ۸3 ماده حذف مجلس، جديد مصوبه زمينه در نگهبان
  شوراي معاونان يا وزرا قوا، روساي پيشنهاد با تواند مي محسن چهره، خوش محمد بابايي، حاجي
  حميدرضا مجمع توسط كشاورزي بيمه ناظران قوي فشار لشكري كشوري بازنشستگان شاغالن
  حقوق نظام مصلحت تشخيص مجمع اينكه بيان با وي شود واصل نگهبان شوراي به بايد مصوبه اين
  گفت: را اجرايي هاي دستگاه رياست كه رييسجمهور مهدي محمد زاكاني، عليرضا رييسي، سيدابراهيم
  رضايي، است. شده رد نظام مصلحت تشخيص واژه همسانسازي جاي به كرد حذف
  را آن بر مجلس كه مصوباتي درخصوص را خود نظر دهيم قرار بررسي بحث مورد را آن شورا در ما هاي دستگاه مقامات باالترين نيز دارند
  برعهده قاسمي، رستم فتاح، پرويز ضرغامي، اهلل عزت سيد
  زاهدي، به نيكزاد علي ميرسليم، مصطفي قاليباف، يخورد.
  محمدباقر هاي
  چشم تالش سيما صدا انتخابات ستاد اندازي راه ايران اهميت به ها سوئدي الگويي عمان؛ ايران
  روابط مخدر مواد حمل براي اعدام حكم حذف حجتاالسالم مجلس-فارس| قضايي كميسيون دهد
  در نشان را دولت اطالعات وزارت در شدند واقف منطقه كشورهاي ساير
  براي شوراي مجلس در كريم رباط نماينده نوروزي،
  حسن گفت: جمهور رييس حقوقي معاون تخريبگران بر اطالعات «وزارت در ايران سفير مهاجر سيدرسول وزير مقام ئم قا سرمدي
  مرتضي مجلس قضايي كميسيون ديروز جلسه به اشاره با
  اسالمي هاي الش دادن نشان با سيما صدا اين دارد.» اطالعاتي اشراف انتخاباتي اهميت به اشاره با توگويي گف در سوئد بدر با ديدار در كشورمان خارجه
  امور در شنبه يك جلسه در قضايي كميسيون اعضاي
  گفت: امر در نظام اين فرزندان دولت اطالعات وزير اظهارات از بخشي عبارات باالي قالعاده فو سياسي-اقتصادي عماني همتاي البوسعيدي حمد
  بن مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح طرح
  جريان هاي حوز در پيشرفت ميتزدايي، محرو به واكنش در كه است يازدهم دولت نتايج جمله از داشت: اظهار اروپا، در سوئد اشاره با رد، سر به تهران در كه
  خود مخدر مواد حمل براي مجازات از اعدام حكم تا
  كردند بكارد. مردم دل در را اميد بذر گازي نفت كشاورزي انتخاباتي سياسي جريانات هها گرو برخي اخير تحركات هاي اري همك افزايش تهران به سوئد توزير نخس سفر مهم اظهار عمان، به كشورمان جمهوري رييس اخير سفر
  به از اعدام حكم مصوبه اين براساس افزود: وي شود.
  حذف شهدا گراميداشت مراسم در انصاري مجيد برنا، گزارش به دستگاه نقش از همچنين علوي محمود سيد است. كرده مطرح سوئدن بيزينس دفتر فعاليت يمن به كشور دو بين اقتصادي چه هر توسعه گسترش براي الزم سياسي اراده
  داشت: مخدر مواد حمل براي شده گرفته نظر در مجازاتهاي دولت دستاوردهاي به اشاره با فرهنگي شهداي هاي واده خان از تجليل يگويد سخن انتخاباتي تخلفات با برخورد در كشور قضايي در تحول ترين مه مهاجر ايسنا، گزارش به است. تهران در در ايران عزم دارد وجود عمان با جانبه دو روابط
  بيشتر سخنگوي شود. مي حذف حجمي هر با نوع هر
  از نفت قيمت كاهش ها، سخت همه با كرد: اظهار گذشته سال در برخورد اطالعات وزارت تالش با كه يكند اميدواري اظهار ديها سوئ بردن پي را استكهلم تهران بين پسابرجام دوران است. جدي كشور اين با تر مستحك روابط
  ايجاد عطف مصوبه اين كرد: اظهار مجلس قضايي
  كميسيون ميانگين است. داده انجام بزرگي كارهاي دولت هها، هزين افزايش كاهش انتخاباتي مخرب هاي ليت فعا دامنه قضاييه، قوه قاطعانه در افزود: دانست ايران اسالمي جمهوري يبديل اهميت به ديدار اين در نيز عمان خارجه وزارت مقام
  قائم خاطر به اين از پيش كه كساني يشود نيز ماسبق
  به تومان هزار 200 كميليون از پرورش آموزش در تها پرداخ وزير بدهد. واقعي رقابتي فضاي به را خود جاي كند پيدا واقف ايران اهميت به ها دي سوئ كه بوديم شاهد گذشته سال روابط افزود: كشور دو خوب بسيار روابط به اشاره
  با شده، صادر اعدام حكم آنها براي مخدر مواد
  حمل كرده پيدا افزايش درصد ۱00 يعني تومان 00۴هزار 2ميليون به كرد اشاره نيز مخرب تحركات اين مصاديق به اطالعات هايش مصاحب در بارها اخير سال يك در لوون آقاي شدند نيز عمان است منطقه در الگو يك عمان
  ايران آنها اعدام حكم كرده استفاده قانون اين از توانند مي داشت وجود كه مشكالتي همه با كرد: خاطرنشان انصاري است. مانند اجتماعي هاي شبكه سايت روزنامه، در ياند تو كه منطقه در ايران كننده تعيين مهم نقش كه كرد اعالم روابط تعميق توسعه براي جدي اهتمام اراده شود.
  تعديل قانون اصالح اليحه همچنين شد. انجام نيز معلمان بندي رتبه طرح وزارت وظيفه وي شود؛ انجام اينستاگرامي يا توييتري صفحات نيست. غفلت اغماض قابل خاورميانه خاطرنشان وي دارد. ايران اسالمي جمهوري با جانبه
  دو در تجمهوري رياس ماخوذه آراي شمارش سال بودجه در شد. خواهد تهيه آينده وقت چند در نيز پرداخت كرد. عنوان مصاديق اين با برخورد را اطالعات هواپيماهاي گيري سوخ مشكل درخصوص ادامه در وي ثبات تحكيم تقويت موجب كشور دو خوب روابط
  كرد: بر نظارت مركزي هيات ايرنا| گرفت- قرار
  اولويت هاي بين پيش ها حقالتدريسي حقوق ماهانه پرداخت براي نيز ۶۹ فضاي در انتخاباتي تخريبگران بر گفت: اطالعات وزير فرودگاه در هواپيماها سوخت ارائه گفت: نيز سوئد در ايراني ساير براي الگويي تواند شد خواهد منطقه امنيت
  و توافق نگهبان شوراي با كشور اسالمي شوراهاي
  انتخابات پرورش آموزش بودجه گفت: راستا همين در وي است. شده خوبي سربازان نگاه از كه باشند داشته يقين داريم اشراف مجازي سوئد دولت است پي» «ي شركت انحصار در استكهلم آرالندا باشد. منطقه
  كشورهاي ۱3۹۶ ماه ارديبهشت ۹2 روز در رايگيري از پس تا
  كردند طي دولت اما است سنگيني بودجه كه است تومان ميليارد هزار ۶3 علوي ايسنا، گزارش به بود. نخواهند دور زمان(عج) امام گمنام تا آورده شركت اين به را فراواني فشار گذشته هاي اه در هاي راه درخصوص طرفين ديدار اين در است گفتني جمهوري رياست انتخابات ماخوذه آراي هاي صندوق
  ابتدا تخصيص وزارتخانه اين به را بودجه اين درصد ۱00 گذشته سال اشراف قطعا انتخاباتي تخريبگران عملكرد بر ما كرد: اظهار در مراحل آخرين در مشكل اين كند، حل را مشكل اين ها زمينه تمام در جانبه دو روابط تعميق
  گسترش در كه نگهبان شوراي با هيات اين جلسه شود.
  شمارش دولت هاي الش به اشاره با سجمهوري ريي حقوقي معاون است. داده كارهاي قبال در بازدارنده بهنگام اقدامات داريم اطالعاتي كامال آينده هفته سه دو، در حداكثر است شدن رفع حال بانكي خصوص به اقتصادي، هاي همكار حوزه در ويژه به مديركل نيلچي عليرضا شد، برگزار هيات اين
  دبيرخانه همه با ترامپ كرد: اظهار برجام توافقنامه حقوقي استقرار جهت در قدرداني با وي گرفت. خواهد صورت آنان منفي تخريبي امضاي كرد: خاطرنشان همچنين مهاجر شد. خواهد برطرف عمان مركزي بانك رييس كردند نظر تباد گفتوگو نشين شاه محمودي محمد نگهبان، شوراي
  انتخابات نقض را برجام نتوانسته حقوقي لحاظ از داده انجام كه يي اي الق بداخه قضايي مرجع برخورد دستور بابت قضاييه قوه رييس از سمينار تشكيل سوئدن بيزينس دفتر افتتاح بلتوجه، قا اسناد گزارشي ارائه ضمن داشت، حضور هيات اين در كه
  نيز اسالمي شوراهاي انتخابات بر نظارت مركزي هيات
  رييس مها تحري رفع آثار ما براي كه يتد اف اتفاق درحالي موضوع اين كند. با قضا دستگاه كرد؛ اميدواري ابراز انتخاباتي باي ري تخه با هيات حضور كشورمان بازرگاني اتاق در طرف دو تجار مهم كشور دو ميان بانكي هاي همكار تحوالت آخرين
  از حضور هيات اين اجرايي دبير بحيرايي حسين
  كشور سال همين در شود. نمايان بيشتر روز به روز مختلف وزههاي در سبب آنچه گفت: علوي كند. پيگيري را مساله اين جديت همه سوئدي، هاي بانك ازجمله وزير ت نخس همراه يرتبه عال دو مركزي هاي بان ميان الزم تفاهمات داشت: اظهار آراي هاي صندوق تا شد توافق جلسه اين در
  داشتند. صنعتي واحد 22هزار مقاومتي اقتصاد تهاي سياس ابالغ از بعد جاري منفي عوارض سمت به را انتخابات شود جامعه در التهاب آينده در كشور دو اقتصادي مراودات خوب رشد دهنده نويد خوبي به برنامه طبق ها ري همكا است برقرار كشور شمارش پايان از بعد كشور اسالمي شوراهاي
  ماخوذه هايم. كرد فعال تسهيالت اعطاي با را فعال نيمه يا شده تعطيل هاست. يب تخر دهد، مي سوق است. نزديك يرود. شود.
  پيش شمارش جمهوري رياست هاي صندوق آراي
طرح تفحص از شهرداري در پارلمان به تعويق افتاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
طرح تفحص از شهرداري در پارلمان به تعويق افتاد
با تصميم هيات رييسه مجلس رخ داد


گروه ايران|

صحن علني پارلمان روز گذشته كار خود را با دستور كار بررسي دلايل رد تفحص از شهرداري تهران آغاز كرد اما اين موضوع مهم از دستور كار خارج شد. در ادامه اين نشست علي لاريجاني كه رياست را برعهده داشت در ابتداي جلسه و نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري مطالب مهمي درباره مسائل اساسي كشور بيان داشتند، گفت: ايشان مطالب مهمي درخصوص تلاش جهت تحقق اقتصاد مقاومتي كه پايه اصلي رشد كشور خواهد بود، بيان كردند لذا مجلس شوراي اسلامي اين مسير را مسير فلاح و رستگاري ملي مي‌داند و گزارشي از تلاش‌هاي مجلس در ماه‌هاي گذشته در اين قلمرو امروز ارائه مي‌شود. او همچنين از دولت و وزرا خواست تا تلاش خود را در زمينه تاكيدات رهبري براي اجراي اقتصاد مقاومتي مضاعف كنند.

لاريجاني درخصوص سخنان اخير رييس رژيم صهيونيستي در ديدار با رييس‌جمهور روسيه نيز اذعان كرد: لازم است به دو نكته از صحبت‌هاي رييس رژيم صهيونيستي اشاره شود؛ نخست اينكه تاريخ قبل از اسلام ايرانيان را تحريف كرد و حوادث را وارونه جلوه داد. وي ادامه داد: ظاهرا ايشان نه با تاريخ آشناست و نه تورات خوانده است. البته از يك صهيونيست نابكار جز اين انتظاري نيست كه اينگونه دروغ‌پردازي‌ها را ارائه كند. رييس قوه مقننه با اشاره به اينكه رييس رژيم صهيونيستي به روشني بيان كرد كه پشت جنگ در سوريه رژيم منحوس صهيونيستي است، ادامه داد: وي براي ايجاد صلح در سوريه شرط تعيين و آشكار كرد كه جنگ در سوريه، جنگ عليه مقاومت ضدصهيونيستي است لذا اگر برخي رهبران كشورهاي منطقه تاكنون ترديد داشتند كه جنگ در سوريه در راستاي منافع مسلمانان به ويژه اهل سنت نيست با اين سخنان رييس رژيم صهيونيستي بايد موضوع برايشان از ابهام درآمده باشد. تعويق تحقيق و تفحص از شهرداري

درحالي كه از ابتداي نشست علني مجلس، قرائت گزارش كميسيون عمران مبني بر رد تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران در دستور كار بود اما در نهايت به دلايل آيين‌نامه‌يي، ارائه گزارش به هيات رييسه مجلس از دستور كار خارج شد. دليل خارج شدن اين گزارش از دستور كار تبصره ۴ ماده ۱۰۴ آيين‌نامه داخلي مجلس بود كه تاكيد دارد، تمامي گزارش‌هايي كه جلسه علني مطرح مي‌شوند حداقل بايد ۲۴ساعت قبل از قرائت، تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد و بر همين اساس نيز اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو هيات رييسه اعلام كرد گزارش كميسيون عمران هنوز 24ساعت كامل را طي نكرده بنابراين از دستور كار خارج خواهد شد و به جاي آن كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به قرائت گزارش مركز پژوهش‌ها درخصوص عملكرد مجلس شوراي اسلامي در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخت.

لاريجاني پس از قرائت گزارش مركز پژوهش‌ها درباره عملكرد مجلس درخصوص اقتصاد مقاومتي، گفت: مجلس شوراي اسلامي در تنظيم قانون مواد دايمي برنامه در قانون برنامه ششم و هم در بودجه سال ۹۶ به قيود مختلف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه داشته است. او با بيان اينكه در جريان گزارش مركز پژوهش‌ها به طور روشن نحوه تنظيم بندهاي قوانين بيان شد، يادآور شد: مقام معظم رهبري فرموده بودند كه قواي مختلف گزارش خود را در مورد اجراي اقتصاد مقاومتي بيان كنند و مجلس نيز پيشقدم شد و گزارشي از اقدامات مختلف خود در تدوين قوانين تهيه و تنظيم كرد.

در ادامه نشست علني روز گذشته، بهارستاني‌ها طرح يك ‌فوريتي بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت اين طرح كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود، مجددا به كميسيون اجتماعي مجلس برگشت كه پس از تفاهم با دولت بر سر بار مالي اين طرح مجددا در مجلس مطرح شود. پس از آن نيز غلامرضا كاتب، عضو هيات رييسه از اعلام وصول سوال 5 نماينده مجلس از وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد. اين نماينده همچنين اعلام وصول طرح درآمد پايدار شهرداري‌هاي كشور و لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و اندونزي درخصوص استرداد مجرمان را اعلام كرد. ارجاع طرح استفساريه به مجمع تشخيص

در جريان جلسه علني ديروز پارلمان، نمايندگان مجلس با اصرار بر مصوبه ايجاد محدوديت در نظارت استصوابي شوراي نگهبان، اين مصوبه را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند و طرح استفساريه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعاده شده از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار دادند. بر اين اساس نمايندگان مجلس نظر كميسيون شوراها مبني بر اصرار بر مصوبه پيشين مجلس درخصوص طرح استفساريه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس كه در آن آمده پس از اعلام‌ نظر قطعي شوراي نگهبان در مهلت ۲۰روزه درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات اين شورا نمي‌تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد را با ۱۳۷راي موافق، ۳۰راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۲۸نماينده حاضر تاييد كردند.

نمايندگان مجلس دهم همواره بر بررسي چنين مواردي بعد از رد صلاحيت شدن نماينده اصفهان در اسفند گذشته پافشاري داشتند. در جريان انتخابات مجلس دهم، شوراي نگهبان صلاحيت مينو خالقي را پس از اعلام نتايج انتخابات رد كرد كه اين مساله منجر به تهيه اين طرح استفساريه از سوي علي مطهري شد. اين سومين بار است كه نمايندگان مجلس بر نظر خود در رابطه با اين طرح اصرار مي‌كنند و اين درحالي بود كه هر بار شوراي نگهبان با نظر مجلس مخالفت كرد و در نهايت روز گذشته پس از آنكه مجلس براي سومين بار بر نظر خود پافشاري كرد، اين طرح استفساريه براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

رييس مجلس هم در اين رابطه خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان پيش از اين به مصوبه مجلس درخصوص اين طرح استفساريه ايراد و ابهام گرفته بود كه مجلس در نظر خود در اين رابطه اصرار كرد و در صورت تصويب نهايي اين طرح چنانچه پس از مهلت ۲۰روزه شوراي نگهبان مدارك جديدي درباره صلاحيت يك نامزد يا منتخب به شورا برسد، اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان در مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. رويكرد دوگانه درخصوص دو گزارش

در ادامه نشست پارلمان نماينده مياندوآب نسبت به عدم اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس در اداره جلسات و اتخاذ رويكرد دو گانه از سوي هيات رييسه مجلس تذكر داد.

 جهانبخش محبي‌نيا از رويكرد دوگانه هيات رييسه مجلس در مورد دو گزارش اقتصاد مقاومتي و تفحص شهرداري تهران انتقاد كرد و گفت: متاسفانه در مواردي براساس آيين‌نامه داخلي مجلس عمل نشد و تخلفاتي صورت گرفت. در مورد اول گزارش مركز پژوهش‌ها درباره اقتصاد مقاومتي ساعت4 بعدازظهر روز شنبه در كازيوي نمايندگان قرار داده شد و درحالي كه ۲۴ساعت از زمان توزيع‌اش نگذشته بود در مجلس قرائت شد. اما در مورد دستور دوم مجلس درخصوص تفحص از شهرداري تهران دقيقا به ‌خاطر اينكه ۲۴ساعت از زمان توزيع‌اش نگذشته بود از دستور كار خارج شد و اين دوگانگي در اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس است.

 علي مطهري نيز كه براي ساعاتي رياست نشست علني را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: گزارش‌ها بايد ۲۴ساعت قبل بين نمايندگان توزيع شود كه من مطمئن نيستم اين كار انجام شده و اگر تخلفي شده بايد

بررسي شود.

در ادامه نشست قاسم جاسمي، نماينده اصولگراي كرمانشاه به صالحي‌اميري به علت عدم تعامل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با نمايندگان تذكر داد. او همچنين در تذكري خطاب به رييس‌جمهور نيز گفت: با وجود شعارهاي پررنگ و لعاب دولت، هيچ بهبودي در وضعيت معيشتي مردم ايجاد نشده و قدرت خريد مردم شريف ايران براي تهيه مايحتاج عمومي به سختي

انجام مي‌شود.

 نویسنده:
ساماندهي حقوق مديران بايگاني شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
ساماندهي حقوق مديران بايگاني شد
مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهي حقوق مديران را رد كرد


گروه ايران| هدي احمدي|

ماده 38 برنامه ششم توسعه كه درخصوص پرداختي ماهانه مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي بود، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد و در كل اين ماده از برنامه ششم توسعه حذف شد.

به گزارش «تعادل»، ‌طبق اين مصوبه قرار بود افراد در برخي پست‌هاي مديريتي تا دو برابر دريافتي و كساني كه در مناطق محروم و مرزي، عملياتي و واحدهاي تخصصي فعاليت مي‌كنند نيز تا 60درصد سقف حقوق دريافتي داشته باشند. همچنين نمايندگان مجلس در جريان بررسي تبصره 38 برنامه ششم توسعه تصويب كرده بودند كه مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 35 اين قانون حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري باشد. طبق تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رييس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را برعهده دارند و نيز بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا «30درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر منظور كند. اين مصوبه مجلس دو بار مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد. اين شورا معتقد بود اجرايي شدن مصوبه مذكور موجب اخلال در سيستم اداري كشور مي‌شود و لذا اين مصوبه نيازمند يك ساز و كار است. سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص ايرادات وارده به اين مصوبه گفته بود: «نحوه اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به طرح‌ها و لوايح بر عهده مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس است، اما ايراد از اين جهت بود كه اگر منجر به خروج برخي متخصصان و نخبگان كشور شود، موجب اخلال در نظام اداري كشور مي‌شود به همين دليل مغاير قانون اساسي شناخته شد. عباسعلي كدخدايي تاكيد كرده بود: شوراي نگهبان هيچ‌وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌كند و دخالتي هم نداشته است، اين موضوع حسب نظر كارشناسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعيين خواهد شد. وي همچنين درباره نظر اعضاي شوراي نگهبان در زمينه مصوبه جديد مجلس، گفت: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم تا ببينيم چه وضعيتي دارد و سپس اعلام‌نظر كنيم. ايراد شوراي نگهبان ناظر به آن ساز و كاري است كه پيش‌بيني مي‌شود، اگر ساز و كاري پيش‌بيني شود كه منجر به خروج نخبگان و متخصصان از كشور نشود، سقف حقوق يا اين‌گونه مسائل ديگر براي شوراي نگهبان ملاك نخواهد بود.» اما مجلس دوباره با اصلاحاتي بر نظر خود پافشاري كرد و به همين خاطر اين مصوبه براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد.

اما هنوز چند روز از اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان نگذشته بود كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از رد اين مصوبه مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. محمد خدابخشي در گفت‌وگويي كه با خانه ملت داشت تاكيد كرد: ماده 38 برنامه ششم توسعه كه درخصوص پرداختي ماهانه مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي بود، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد و بنابراين حذف شد. وي همچنين گفت: اما كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس شوراي اسلامي نسبت به رد و حذف ماده 38 و برخي مواد ديگر معترض است. وي با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر خود را درخصوص مصوباتي كه مجلس بر آن اصرار داشته، مطرح كرده است، گفت: بر اين اساس مرخصي 3 روزه مرداني كه صاحب فرزند مي‌شوند و موضوع فاينانس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.

نماينده اليگودرز در مجلس شوراي اسلامي همچنين افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام هدف‌گذاري و رقم كمي مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه مبني بر همسان‌سازي 85درصدي حقوق شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشكري را حذف كرد و به جاي همسان‌سازي واژه متناسب‌سازي جايگزين شد.

وي همچنين ادامه داد: بازنشستگي پيش از موعد رانندگان وسايط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي با 55 سال سن كه حداقل 25سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، مي‌توانند متناسب با دريافت حقوق متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه بازنشسته شوند، تاييد شد و همچنين ساماندهي حقوق كاركنان پست‌هاي فشار قوي و ناظران بيمه كشاورزي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شده است.نویسنده:
روابط ايران و عمان؛ الگويي براي ساير كشورهاي منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
روابط ايران و عمان؛ الگويي براي ساير كشورهاي منطقه


مرتضي سرمدي قائم‌مقام وزير امور خارجه كشورمان در ديدار با بدر بن حمد البوسعيدي همتاي عماني خود كه در تهران به سر مي‌برد، با اشاره به سفر اخير رييس‌جمهوري كشورمان به عمان، اظهار داشت: اراده سياسي لازم براي گسترش و توسعه هر چه بيشتر روابط دو جانبه با عمان وجود دارد و عزم ايران در ايجاد روابط مستحكم‌تر با اين كشور جدي است.

قائم‌مقام وزارت خارجه عمان نيز در اين ديدار با اشاره به روابط بسيار خوب دو كشور افزود: روابط ايران و عمان يك الگو در منطقه است و عمان نيز اراده و اهتمام جدي براي توسعه و تعميق روابط

دو جانبه با جمهوري اسلامي ايران دارد. وي خاطرنشان كرد: روابط خوب دو كشور موجب تقويت و تحكيم ثبات و امنيت منطقه خواهد شد و مي‌تواند الگويي براي ساير كشورهاي منطقه باشد.

 گفتني است در اين ديدار طرفين درخصوص راه‌هاي گسترش و تعميق روابط دو جانبه در تمام زمينه‌ها به‌ويژه در حوزه همكاري‌هاي اقتصادي، به‌خصوص بانكي گفت‌وگو و تبادل‌نظر كردند و رييس بانك مركزي عمان نيز كه در اين هيات حضور داشت، ضمن ارائه گزارشي از آخرين تحولات همكاري‌هاي بانكي ميان دو كشور اظهار داشت: تفاهمات لازم ميان بانك‌هاي مركزي دو كشور برقرار است و همكاري‌ها طبق برنامه و به‌خوبي

پيش مي‌رود.نویسنده:
سوئدي‌ها به اهميت ايران واقف شدند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
سوئدي‌ها به اهميت ايران واقف شدند


سيدرسول مهاجر سفير ايران در سوئد در گفت‌وگويي با اشاره به اهميت سياسي-اقتصادي فوق‌العاده بالاي سوئد در اروپا، اظهار داشت: از جمله نتايج مهم سفر نخست‌وزير سوئد به تهران افزايش همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور به يمن فعاليت دفتر بيزينس سوئدن در تهران است.  به گزارش ايسنا، مهاجر مهم‌ترين تحول در دوران پسابرجام بين تهران و استكهلم را پي بردن سوئدي‌ها به اهميت بي‌بديل جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: در سال گذشته شاهد بوديم كه سوئدي‌ها به اهميت ايران واقف شدند و آقاي لوون در يك سال اخير بارها در مصاحبه‌هايش اعلام كرد كه نقش مهم و تعيين‌كننده ايران در منطقه خاورميانه قابل اغماض و غفلت نيست.

وي در ادامه درخصوص مشكل سوخت‌گيري هواپيماهاي ايراني در سوئد نيز گفت: ارائه سوخت هواپيماها در فرودگاه آرلاندا استكهلم در انحصار شركت «ي پي» است و دولت سوئد در ماه‌هاي گذشته فشار فراواني را به اين شركت آورده تا اين مشكل را حل كند، اين مشكل در آخرين مراحل و در حال رفع شدن است و حداكثر در دو، سه هفته آينده كاملا برطرف خواهد شد. مهاجر همچنين خاطرنشان كرد: امضاي اسناد قابل‌توجه، افتتاح دفتر بيزينس سوئدن و تشكيل سمينار مهم تجار دو طرف در اتاق بازرگاني كشورمان و حضور هيات عالي‌رتبه همراه نخست‌وزير ازجمله بانكي‌هاي سوئدي، همه نويد‌دهنده رشد خوب مراودات اقتصادي دو كشور در آينده نزديك است.نویسنده:
راه‌اندازي ستاد انتخابات در وزارت اطلاعات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
راه‌اندازي ستاد انتخابات در وزارت اطلاعات


 «وزارت اطلاعات بر تخريبگران انتخاباتي اشراف اطلاعاتي دارد.» اين عبارات بخشي از اظهارات وزير اطلاعات دولت يازدهم است كه در واكنش به تحركات اخير برخي گروه‌ها و جريانات سياسي و انتخاباتي مطرح كرده است. سيد محمود علوي همچنين از نقش دستگاه قضايي كشور در برخورد با تخلفات انتخاباتي سخن مي‌گويد و اظهار اميدواري مي‌كند كه با تلاش وزارت اطلاعات و برخورد قاطعانه قوه قضاييه، دامنه فعاليت‌هاي مخرب انتخاباتي كاهش پيدا كند و جاي خود را به فضاي رقابتي واقعي بدهد. وزير اطلاعات به مصاديق اين تحركات مخرب نيز اشاره كرد كه مي‌تواند در روزنامه، سايت و شبكه‌هاي اجتماعي مانند صفحات توييتري يا اينستاگرامي انجام شود؛ وي وظيفه وزارت اطلاعات را برخورد با اين مصاديق عنوان كرد.

 وزير اطلاعات گفت: بر تخريبگران انتخاباتي در فضاي مجازي اشراف داريم و يقين داشته باشند كه از نگاه سربازان گمنام امام زمان(عج) دور نخواهند بود. به گزارش ايسنا، علوي اظهار كرد: ما بر عملكرد تخريبگران انتخاباتي قطعا اشراف اطلاعاتي داريم و اقدامات بهنگام و بازدارنده در قبال كارهاي تخريبي و منفي آنان صورت خواهد گرفت. وي با قدرداني از رييس قوه قضاييه بابت دستور برخورد مرجع قضايي با تخريب‌هاي انتخاباتي ابراز اميدواري كرد؛ دستگاه قضا با جديت اين مساله را پيگيري كند. علوي گفت: آنچه سبب التهاب در جامعه مي‌شود و انتخابات را به سمت عوارض منفي سوق مي‌دهد، تخريب‌هاست.

 نویسنده:
صدا و سيما تلاش‌هاي دولت را نشان دهد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
صدا و سيما تلاش‌هاي دولت را نشان دهد


معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: صدا و سيما با نشان دادن تلاش‌هاي دولت و فرزندان اين نظام در امر محروميت‌زدايي، پيشرفت در حوزه‌هاي كشاورزي و نفت و گازي بذر اميد را در دل مردم بكارد.

به گزارش برنا، مجيد انصاري در مراسم گراميداشت شهدا و تجليل از خانواده‌هاي شهداي فرهنگي با اشاره به دستاوردهاي دولت در 4 سال گذشته اظهار كرد: با همه سختي‌ها، كاهش قيمت نفت و افزايش هزينه‌ها، دولت كارهاي بزرگي انجام داده است. ميانگين پرداخت‌ها در ‌آموزش و پرورش از يك‌ميليون و 200 هزار تومان به 2ميليون و 400هزار تومان يعني 100درصد افزايش پيدا كرده است. انصاري خاطرنشان كرد: با همه مشكلاتي كه وجود داشت طرح رتبه‌بندي معلمان نيز انجام شد. همچنين لايحه اصلاح قانون پرداخت نيز در چند وقت آينده تهيه خواهد شد. در بودجه سال 96 نيز براي پرداخت ماهانه حقوق حق‌التدريسي‌ها پيش‌بيني‌هاي خوبي شده است. وي در همين راستا گفت: بودجه آموزش و پرورش 36هزار ميليارد تومان است كه بودجه سنگيني است اما دولت طي 4 سال گذشته 100درصد اين بودجه را به اين وزارتخانه تخصيص داده است. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اشاره به تلاش‌هاي دولت در جهت استقرار حقوقي توافقنامه برجام اظهار كرد: ترامپ با همه بداخلاقي‌هايي كه انجام داده از لحاظ حقوقي نتوانسته برجام را نقض كند. اين موضوع درحالي اتفاق مي‌افتد كه براي ما آثار رفع تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف روز به روز بيشتر نمايان مي‌شود. در همين سال جاري بعد از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي 22هزار واحد صنعتي تعطيل شده يا نيمه‌فعال را با اعطاي تسهيلات فعال كرده‌ايم.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/23
روي موج خبر


 برنامه سفر روحاني به روسيه در دستور كار محمود واعظي- ايرنا| برنامه‌ريزي سفر پيش روي حسن روحاني، رييس‌جمهوري كشورمان به روسيه و ديدار با ولاديمير پوتين همتاي روس در دستور كار مذاكرات محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مسكو قرار دارد. گفتني است، اين ديدار كه براساس برنامه پيش‌بيني شده اوايل فروردين ماه انجام مي‌شود، نهمين ملاقات رييسان جمهوري دو كشور از زمان آغاز كار دولت يازدهم در ايران خواهد بود و در همين راستا محمود واعظي امروز طي سفر دو روزه به مسكو سفر خواهد كرد.

 مضمون نامه ظريف و ابتكار به دبيركل سازمان ملل- سازمان محيط زيست| محمدجواد ظريف، وزير خارجه و معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط زيست كشورمان طي نامه‌يي به دبيركل سازمان ملل اظهار كردند: بروز توفان‌هاي شديد در ايران درحال افزايش است و حدود 30درصد از كانون‌هاي بحراني در داخل و 70درصد آن از ساير كشورهاي همسايه غرب آسيا سرچشمه گرفته است. در اين راستا ايران داراي طرح ملي براي مقابله با اين چالش محيط زيستي چند وجهي پيچيده كه داراي ابعاد بسياري مي‌باشد، است. در همين راستا با توجه به وسعت اثرات محيط زيستي، اقتصادي، اجتماعي و سلامت و ضرورت پاسخگويي و مقابله با اين پديده، پيشنهاد مي‌كنيم تا به فوريت «گروه ويژه كاري» متشكل از كارشناسان خبره و متخصص كشورهاي منطقه براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شود.

 فرانسه خواستار فشار ايران و روسيه براي اجراي آتش بس در سوريه شد – ايسنا| ژان مارك آيرو، وزير امور خارجه فرانسه روز يك‌شنبه با انتشار بيانيه‌يي بمب‌گذاري‌هاي اخير در دمشق پايتخت سوريه را به طور قوي محكوم و تاكيد كرد: اكنون بيش از هر زمان ديگري لازم است تا اجراي آتش بس در سراسر سوريه مورد توجه قرار گيرد و تضمين شود. در ادامه اين بيانيه آمده است، فرانسه از تضمين‌كنندگان اين آتش‌بس به ويژه روسيه و ايران كه قرار است هفته آينده در آستانه مذاكره كنند، مي‌خواهد تا براي اجراي كامل آتش‌بس در سوريه تمام طرف‌ها را تحت فشار قرار دهند.

 توصيه وزارت خارجه براي مسافران تركيه- ايلنا|  وزارت امور خارجه كشورمان با توجه به در پيش بودن تعطيلات نوروز و برنامه تعدادي از هموطنان جهت سفر به تركيه در توصيه‌يي مسافرتي اعلام كرد: با توجه به در پيش بودن تعطيلات نوروز و برنامه تعدادي از هموطنان جهت سفر گردشگري به خارج از كشور و نظر به شرايط امنيتي تركيه در ماه‌هاي گذشته و نگراني براي امنيت و سلامت شهروندان ايراني در اين كشور به كليه هموطناني كه قصد مسافرت به تركيه را دارند، توصيه اكيد مي‌شود در صورت ضرورت غيرقابل اجتناب به انجام سفر احتياط لازم را داشته باشند.

 پاكستان به گاز ايران احتياج دارد- فارس| طارق فاطمي، دستيار ويژه نخست‌وزير پاكستان در گفت‌وگويي اظهار كرد: سفر اخير حسن روحاني به پاكستان، تقويت روابط بين 2كشور را در پي داشت. وي با بيان اينكه روحاني براي شركت در اجلاس اكو براي دومين بار به پاكستان سفر كرد كه اين موضوع تجديد روابط دوستانه را به دنبال دارد، تاكيد كرد: پاكستان به گاز ايران نياز دارد زيرا صنعت اين كشور وابسته به اين گاز است بنابراين به دنبال حل مشكلات اجراي اين پروژه هستيم.

 اشرف بروجردي رييس كميته زنان ستاد انتخاباتي روحاني شد- ايلنا| اشرف بروجردي، عضو شوراي مركزي حزب زنان مسلمان نوانديش از انتخابش به عنوان رييس ستاد زنان روحاني براي انتخابات سال ۹۶ خبر داد و در مورد سازوكارش براي حضور حداكثري زنان در پاي صندوق‌هاي راي گفت: زنان نيمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند. آنان قسمت عمده‌يي از راي يك رييس‌جمهور را پوشش مي‌دهند و در عرصه‌هاي مختلف شاهد هستيم كه حضوري تاثيرگذار دارند. او خاطرنشان كرد: اين زنان هستند كه با حضور خود در عرصه‌هاي مختلف مي‌توانند به رييس‌جمهور كمك كنند و گاهي شاهد هستيم بيشترين راي از طرف زنان به صندوق‌ها ريخته مي‌شود.

 پاسخ معاون سياسي دفتر رييس‌جمهوري به ادعاهاي احمدي‌نژاد-آنا| حميد ابوطالبي در واكنش به بيانيه‌هاي اخير محمود احمدي‌نژاد در توييتر خود نوشت: ظاهرا مي‌خواهند «دوقطبي حضور» به «قطبي‌سازي بيانيه‌يي و حضور مجازي- جانشيني» تبديل شود؛ لذاست كه جامعه سياسي درحال گذر از كنار آن به آرامي است. اصولگرايان پايدار مي‌دانند، كوچك‌ترين سخني در اين رابطه، شراكت تاريخي‌شان در اقدامات دولت قبل را براي مردم زنده خواهدكرد؛ لذا سكوت بهترين روش است.

 اسامي ۱۴ كانديداي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب منتشر شد- برنا| اسامي ۱۴نامزد برتر جبهه مردمي نيروهاي انقلاب كه در انتخابات نخستين مجمع عمومي انتخاب شدند، منتشر شد. در اين ليست نام‌هايي چون؛ مهرداد بذرپاش، سعيد جليلي، حميدرضا حاجي‌بابايي، محمد خوش‌چهره، محسن رضايي، سيدابراهيم رييسي، عليرضا زاكاني، محمد مهدي زاهدي، سيد عزت‌الله ضرغامي، پرويز فتاح، رستم قاسمي، محمدباقر قاليباف، مصطفي ميرسليم، علي نيكزاد به چشم مي‌خورد.

  حذف حكم اعدام براي حمل مواد مخدر در كميسيون قضايي مجلس-فارس| حجت‌الاسلام حسن نوروزي، نماينده رباط كريم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه ديروز كميسيون قضايي مجلس گفت: اعضاي كميسيون قضايي در جلسه يك شنبه و در جريان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب كردند تا حكم اعدام از مجازات براي حمل مواد مخدر حذف شود. وي افزود: براساس اين مصوبه حكم اعدام از مجازات‌هاي در نظر گرفته ‌شده براي حمل مواد مخدر از هر نوع و با هر حجمي حذف مي‌شود. سخنگوي كميسيون قضايي مجلس اظهار كرد: اين مصوبه عطف به ماسبق نيز مي‌شود و كساني كه پيش از اين به خاطر حمل مواد مخدر براي آنها حكم اعدام صادر شده، مي‌توانند از اين قانون استفاده كرده و حكم اعدام آنها تعديل شود.

 شمارش آراي ماخوذه رياست‌جمهوري در اولويت قرار گرفت- ايرنا| هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با شوراي نگهبان توافق كردند تا پس از راي‌گيري در روز 29 ارديبهشت ماه 1396 ابتدا صندوق‌هاي آراي ماخوذه انتخابات رياست‌جمهوري شمارش شود. جلسه اين هيات با شوراي نگهبان كه در دبيرخانه اين هيات برگزار شد، عليرضا نيلچي مديركل انتخابات شوراي نگهبان، محمد محمودي شاه‌نشين رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و حسين بحيرايي دبير اجرايي اين هيات حضور داشتند. در اين جلسه توافق شد تا صندوق‌هاي آراي ماخوذه شوراهاي اسلامي كشور بعد از پايان شمارش آراي صندوق‌هاي رياست‌جمهوري شمارش شود.نویسنده:

  عددنوشت Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 هاي بنگاه سهم درصد؛ 85
  يداصتقا رشد در اعالم!
  كوچك در تعجيل ... تصميم، در تاخير تشخيص، در
  تاخير بيكار افراد برخي اينكه اعالم با كار وزير
  معاون رشد پي در لزوما گفت: هستند، ماهانه درآمدهاي
  داراي يكسان نرخ بستر در شده عنوان مطالب است، بديهي انتظارات نظريه به شبيه آثاري مدت كوتاه در گذاران سپرده عالوه دارند. نظر اتفاق دارد، كمتري دروني زماني هاي وقفه اقتصادي| كارشناس جليلي ميثم
  سيد عيسي نا، ايب گزارش به آيد. نم وجود به اشتغال
  ِ
  اقتصادي، تحت اعتباري مالي موسسات ها بانك همه نزد سود توليد، سطح بر تاثيري شده پيشبيني هاي عقاليي(سياست هاي سال در ايران نفتي درآمدهاي به وابسته اقتصاد اين بر دهم نهم دولت ساله خصوص به اخير هاي سال
  در شده اعالم درصد 4.7 اقتصادي رشد نرخ افزود: خواهد
  منصوري معنا تغيير سياست اجراي از بعد مركزي بانك نظارت در سياست اين تكرار يكند. ايجاد ندارد) و... اشتغال تها سياس اتخاذ با يتوانست دهم دولت مياني ابتدايي محترم بانك توسط بانكي هاي سپرده سود نرخ تغيير
  شاهد معاون ندارد. وجود اشتغال اقتصادي، رشد پي در لزوما
  اما داشت. زودهنگام اعالم از هدف اگر كه داده نشان اخير هاي سال اينچنين كه كند طي را خود طاليي دوران مالي انضباط با دارايي اقتصادي امور محترم وزارت بعضا
  مركزي كشور امروز اقتصادي رشد به اشاره با رفاه كار تعاون
  وزير اجراي از قبل زودهنگام اعالم در تعجيل كالم، خالصه نكرده عمل موفقيتآميز چندان بوده بازار تحريك تغييرات، در پولي هاي سياست مدت كوتاه هاي مديريت به كار نشد در مطروحه اهداف به دستيابي هدف با مختلف هاي انگيزه 58درصد گفت: است، نفت انرژي فروش از ناشي
  كه انتظار مورد اثر كاهش) هنگام خصوص (به سود نرخ تغييرات است. رسيد. بعد دولت در آمده وجود به هاي بحران از فرار جهت بوديم. كاهش افزايش
  جهت يافتد. اتفاق كوچك هاي بنگا در اقتصادي
  رشد اندازد مي تاخير به قطعا كرده كمرنگ مدت كوتاه در را هاي سپرده بستن عامل، هاي بانك به گذاران سپرده هجوم سپرده سود نرخ پولي(كاهش سياست اتخاذ كه حال روند در اينكه دليل به مالي سياست كه است واضح
  پر هاي بنگاه در غيررسمي اشتغال اينكه به اشاره با
  منصوري عوايد به توجه بدون چرخه اين در نيز گذار پرده س طرفي از ماه چند حداقل انتفاع هدف با جديد سپرده افتتاح قبلي نيازمند جامعه است مركزي بانك نظر مورد بانكي) شوراي محترم مجلس كانال از اجرا تصميم
  تشخيص، نشده ثبت آنها شغل يا آنها هاي كارگاه كه است
  غيررسمي را گذرا كوتاهمدت نفع تغييرات اين بلندمدت همگاني زيادي انرژي زمان اتالف موجب قبلي سود نرخ از بيشتر به است ركود از خروج انههاي نش ظهور اقتصادي رونق مدت كوتاه شرايط در بوده زمانبر قطعا عبوركند بايد
  اسالمي ودهايم رو روب كفش واردات با دورهيي در كرد: بيان
  است، سياست بيروني تاثيرات زمان ناخواسته واقع در گزيند برم را نرخ تغيير سياست اجراي انتظار مورد آثار ضمن در است نرخ كاهش اعالم بين زياد زماني فاصله رسد، مي نظر نخواهد عقاليي است، نظر مد سياست سريع تاثير به نياز
  كه اما نداشت، چنداني سود كاال اين واردات مدتي از بعد
  كه كند. مي مواجه تاخير با پيش از بيش را پولي اندازد. مي تعويق به ماه چند همان اندازه به حداقل توسط سياست آثار بيني پيش موجب آن اجراي تا سود كه پولي سياست اجراي روي اقتصاددانان عموم رو اين از
  بود كار تعاون، وزير معاون است. شده ثبت اقتصادي
  بنگاه عدد ههاي تل در است بهتر وگوها گف در افزود:
  رفاه شاغل تعريف دنيا استاندارد براساس وقتي نيفتيم، شد
  رقم بررسي كالن متغيرهاي بر ارزي هاي سياس
  آثار به نزديك كه يشود معلوم يشود، مشخص بيكار
  و ادامه منصوري هستند. نمها خا نها جوا آنها 08درصد هاي اه بنگ در اشتغال كه بود اين بر دولت بيني پي
  داد: 600 از بيش اما گرفت، خواهد صورت كوچك
  اقتصادي ارز مديريت كالن آيندهاي
  بر در خصوصي بخش افتاد. نخواهد اتفاق نفر هزار 700
  تا داشته را اشتغال بيشترين 95 تابستان به منتهي سال
  يك
  است. ييابد. افزايش درصد 65 ميزان كالن| اقتصاد
  گروه عنوان به را تورم نرخ توان مي اوصاف اين با اقتصادي پژوهش يك هاي بررسي
  نتايج قضاوت براي باال دهندگي توضيح با دال يك كالن متغيرهاي بر ارز نرخ تاثيرات
  درخصوص تومان ميليارد هزار
  ۷۱ نرخ مديريت در دولت هاي سياست درخصوص حقيقي ارز نرخ كه يدهد نشان
  اقتصادي افزوده ارزش
  ماليات در تورم نرخ آورد. حساب به آن مخارج ارز دارد ها پرداخت تراز بر معناداري مثبت تاثير ها تالش با كه بود درصد 34.7 ميزان به 92 سال متغير، اين در درصدي يك افزايش با كه طوري
  به ميليارد ۱هزار امسال ماهه ۱0 در آمارها،
  براساس آخرين در مركزي بانك انضباطي هاي ت سياس افزايش درصد 53 ميزان به پرداختها
  تراز گزارش به است. شده وصول افزوده ارزش بر ماليات
  تومان است. رسيده درصد 7.8 به 95 بهمن از آمار ميزان تفريق از برآيندي پرداختها تراز يابد. مي به
  دولت مالياتي درآمدهاي امسال ماهه ۱0 در فارس، يك در خدمات كاالها صادرات واردات
  كل كه است درحالي اين رسيد، تومان ميليارد 690 هزار 74
  نلاك هاي شاخص بلندمدت روابط به خود محاسبات در پژوهش اين است.
  كشور است. تومان ميليارد 830 30۱هزار امسال مصوب
  رقم در متغيرها سنجش بر عالوه تحقيق اين در درصدي يك افزايش با كه رسيده نتيجه
  اين اشخاص ماليات مركزي، بانك رسمي گزارش
  براساس را بلندمدت روندهاي مدت، كوتاه يكلهاي س 57درصد ميزان به پرداختها تراز كل،
  واردات معوقه ماليات تومان، 045ميليارد هزار 24
  حقوقي ترتيب اين به است. داده قرار ارزيابي مورد نيز ييابد.
  كاهش تومان 007ميليارد هزار دولتي حقوقي
  اشخاص ارز نرخ كه يهد مد نشان پژوهش بلندمدت
  نتايج ميليارد 260 هزار ۱5 غيردولتي حقوقي اشخاص
  ماليات است. تاثيرگذار تورم نرخ بر بلندمدت در حقيقي شاخصها مدت كوتاه روابط 058ميليارد ۱۱هزار همچنين است، شده وصول
  تومان نيز نقدينگي شاخص كه شده گفته همچنين خود اقتصادي ماهنامه در اقتصاد
  وزارت بخش كاركنان ماليات سهم شد واريز خزانه به خواهد
  تومان افزايش بلندمدت در را متغير(تورم) اين تالش آن نويسندگان كه كرده منتشر را
  پژوهشي 0573ميليارد 4200 ترتيب؛ به خصوصي
  عمومي داد. متغيرهاي برخي بر را ارز نرخ تاثيرات اند، كرده تومان 0523ميليارد مدت اين در است. بوده
  تومان بلندمدت هاي دوره در كه هايي شاخص ديگر از و... تورم ها، پرداخت تراز مانند اقتصادي
  كالن هاي ماليات سرجمع شد. نيز كسب مشاغل
  ماليات سياست دولت مخارج هستند، تاثيرگذار تورم بر هاي شاخص كه مذكور پژوهش نتايج
  بسنجند. بوده تومان 005يليارد هزار 38 شده وصول
  مستقيم تواند مي موضوع اين كه است ارز نرخي تك سنجش مورد ۱93۱را 053۱تا هاي سال
  اقتصادي اختالف تومان ميليارد 3500 ماهه ۱0 مصوب رقم با
  كه در دولت كه باشد داليلي از يكي اندهنده نش را بلندمدت كوتاه سيكل دو است، داده
  قرار 2هزار واردات بر ماليات اطالعات، اين براساس
  دارد. كارانه محافظه زيادي حد تا كردن نرخي تك امر تحقيق مدت كوتاه نتايج براساس يهد. مد
  نشان 4۱هزار آن مصوب رقم البته كه شده وصول تومان
  ميليارد كه كند تالش بايد دولت بنابراين كند. مي عمل تراز بر معكوسي تاثير كل، واردات تحقق
  مذكور عدم كه شده پيشبيني تومان ميليارد ۱90 را ارزي سياست حوزه در شده تنظيم اقدامات هاي ارزياب دقيقتر طور به دارد. ها و
  پرداخت 72هزار همچنين دهد، مي نشان توماني ميليارد هزار
  5 ارز نرخ يكسانسازي نيازهاي پيش با متناسب درآمد. نرخي سه مواقع برخي در حتي كشور ارزي نظام در دوره ارقام اين است. بوده دالر 5۱4ميليون 83هزار در كه دهد نشان پژوهش اين
  نويسندگان شد. اخذ خدمات كاال بر ماليات تومان ميليارد 70
  دهد. صورت پول برابري ارزش معيار عنوان به ارز نرخ توان مي را ايران در ارز نرخ نظام كل طور به است كشور بازرگاني مثبت تراز اندهنده نش واردات در درصدي يك افزايش با مدت
  كوتاه هاي سياست كه گيري نتيجه اين به توجه با ديگر كشورهاي برابر در كشور يك ملي انقالب از قبل به اول دوره كرد: تقسيم دوره به يكي عنوان به آن از اقتصادي كارشناسان كه كاهش درصد 75 ميزان به پرداختها تراز كل، كالن
  از
  كوتاه يشود، كشور در تورم افزايش باعث ارزي در كشور آن اقتصادي وضعيت كننده منعكس در بوده ثابت ايران در ارز نظام كه ردد برم گ كنند. مي ياد دولت هاي موفقيت ترين مهم از مدت كوتاه در كه شده گفته همچنين يابد. مي در تعديل هاي زمينه تا داند مي الزم ه مقال اين اقتصاد يك در كشورهاست. ساير با مقايسه رسمي ارز بين ارزي(شكاف حاشيه دوره اين بعد 73سال در بار نخستين براي آمارها براساس تراز بر معناداري مثبت تاثير ارز حقيقي
  نرخ رشد هاي سياست كارگيري به با ارزي نوسانات ساير با متقابل ارتباط دليل به ارز نرخ باز، است. نداشته وجود سياه) بازار اول ماهه در 94 سال تجاري تراز الب انق از دارد. ها پرداخت نظر در ها پرداخت تراز وضعيت بهبود اقتصادي به كليدي متغيري خارجي، داخلي متغيرهاي يشود انقالب از بعد به مربوط دوم دوره شد. مثبت امسال كليه خالصه از صورتي واقع در ها پرداخت رقابت
  تراز شوراي ورود شود. گرفته داخلي اقتصادي هاي سياست كه رود مي شمار ثابت هم هنوز ارز نرخ نظام اگرچه آن در كه درخصوص پژوهش اين نتايج از ديگر يكي طي جهان كشورهاي ساير با كشور يك
  معامالت پژوهش نويسندگان هاي توصيه از ديگر يكي بر بسياري تاثيرات اقتصادي تحوالت خارجي افزايش دوران اين در ارزي حاشيه ولي است سياست كه است اين مدت كوتاه تاثيرات تراز كه صورتي در است. مشخصي زماني فوالد
  دوره بازار
  به در ماليمي شيب با ارز نرخ كه است اين مذكور كه است متغيري ارز نرخ مقابل در گذارد. آن نفع به اگرچه افزايش اين يافت. چشمگيري داري معني مثبت تاثير ارز نرخ سازي يكسان معناست بدين باشد مثبت كشور يك
  پرداخت شيوه جزييات تشريح با رقابت شوراي
  رييس دالر نرخ آن بر عالوه كند. حركت افزايش جهت را اقتصادي متغيرهاي اقتصاد عملكرد تواند مي بازار در را نفتي دالرهاي كه طوري به بود دولت با ديگر عبارت به دارد. ها پرداخت تراز بر بنابراين بوده آن خروج از بيش سرمايه ورود
  كه ديگر صنعت وزير گفت: 96 سال در خودرو تگذاري
  قيم را صادركننده منافع هم تا باشد يي گونه به بايد دهد. قرار تاثير تحت منبع يك فروخت مي بااليي قيمت به غيررسمي در سياست اين اجراي در درصدي يك افزايش افزايش باعث يتواند عامل اين تئوري لحاظ
  از به تگذاري قيم شمول از خودرو خروج از حرفي
  هيچ خواهد واقعي ارز نرخ صورت اين در بگيرد نظر در هاي اثرگذاري چارچوب در حاضر تحقيق در در آمد مي حساب به دولت براي عمده درآمدي درصد ۱5 ميزان به پرداختها تراز مدت، كوتاه تراز بودن مثبت شود. كشوري هر پول
  ارزش تشريح با مهر با تو گوفگ در شيوا رضا نزد. رقابت
  شوراي سهولت به آن در واردات صادرات هم بود تاثير حقيقي ارز نرخ كه شده گفته مدت كوتاه فروش نام با درآمدها ساير قسمت در بودجه ييابد. افزايش را كشور آن پول ارزش كشور يك هاي
  پرداخت در گفت: آينده سال در خودروها تگذاري قيم
  جزييات كشور، واردات 06درصد از بيش زيرا پذيرد انجام همچنين دارد. تورم نرخ بر معناداري مثبت بازار در مركزي بانك توسط خارجي هاي پول از يكي ارز نرخ يكسانسازي سياست را كشور آن پول ارزش آن بودن منفي
  باالتر بحث دو ،96 سال در خودروها تگذاري قيم با
  رابطه صادرات توليد در كه است يي واسطه كاالهاي در كه دهد نشان نويسندگان ارزيابي يشد. لحاظ سياه تاكنون كه بوده يازدهم دولت اهداف ترين اصلي يآورد. تر
  پايين داخل ساخت خودروهاي آنها از يكي كه است
  مطرح هاي گزاره براساس گيرد. قرار استفاده مورد تاثير ارز شدن نرخي تك سياست مدت كوتاه مشكالت از جلوگيري براي سوم دوره در اين كردن هموار در دولت اما است نشده
  محقق تنظيم دستورالعمل چارچوب در كه است توليداتي
  و بايد ارز ثبات با بازار به دستيابي براي تحقيق اين از ديگر يكي گذاشت. خواهد تورم بر مثبتي ارزي گانه چند نظام بزرگ ارزي حاشيه موجود استفاده مرجع ارز از كه كاالهايي سهم مسير واردات بر صادرات گرفتن پيشي شد خواهند قيمتگذاري رقابت شوراي در
  قيمت، اثرگذار مولفههاي صادرات واردات ساختار تاثيرگذاري كه تحقيق اين تاثيرگذار هاي شاخص انجام ارز نرخ سازي يكسان سياست ۱8 سال در عالوه كند. محدود زيادي حدود تا را كنند گمرك آمارهاي براساس «تعادل» گزارش
  به اساس، اين بر يگيرد. صورت آنها بر عاليه نظارت
  و حاصل مهم اين شده گفته شود. متحول آن بر دولت مخارج است، سنجيده تورم روي را آن ارزي نظام گيري شكل در بزرگي گام كه گرفت از بازار منضبط مديريت با مركزي بانك اين بر بدون صادرات ميزان امسال، ۱۱ماه پايان در
  ايران آن، برمبناي كه هايم گذاشت صنعت وزارت براي
  شروطي پذيري انعطاف پذيري رقابت اينكه مگر شود نم دولت مخارج اگر پژوهش اين نتايج براساس است. دوباره دوره يك از بعد اما بود. ايران در واقعي فاصله رسمي نرخ قيمت تدريجي افزايش با طرفي 294ميليون 83هزار ميزان به كشور كل
  نفت به ،96 سال در خودروها اين توليد كه است اين بر
  قرار شود. حاكم داخلي كاالي توليد بر فناورانه به تورم نرخ يابد، افزايش مدت كوتاه در درصد يك نرخي دو صورت به احمدينژاد دوره در ارز نرخ دهد. پوشش را نرخ دو بين زماني فاصله اين در واردات كل ارزش
  دالر حاشيه خودروها، از يك هيچ گيرد صورت كافي
  حد است شده مشخص داد: ادامه شيوا باشند. نداشته
  بازار هاي دستورالعم براساس هستند، انحصاري كه يدهد
  بازارهايي نشان ايران خارجي تجارت از ايران آمار مركز
  گزارش دهند تطبيق رقابت شوراي با بايد را خود قيمت
  موجود، است. پتروشيمي محصوالت آن نمونه صادراتي
  كه خواهي سهم از صنعت ناتواني
  بيم براي گمركي خارج
  معافيت مقيم
  ايرانيان دالري ارزش معدن، استخراج بخش در ۱3.66 رشد از قبل، سال مشابه فصل به نسبت كالن| اقتصاد
  گروه به نسبت 95 پاييز فصل در محصوالت صادرات آن تغييرات درصد اما شده؛ برخوردار درصدي در سال، پاياني روزهاي به شدن نزديك
  با گمركي مقررات ايران، المي اس جمهوري
  گمرك 23.24 رشد افزايش از قبل سال مشابه فصل بوده درصد 33.6 منفي گذشته فصل به نسبت عملكردي با را 95 اقتصاد پرونده دولت
  حالي كرد. اعالم را كشور از خارج مقيم ايرانيان كاالي
  ورود درصد همچنين است. شده برخوردار درصدي محصوالت واردات دالري ارزش همچنين است. براي اميدها بيم كه بست خواهد قبول
  قابل از خارج مقيم ايرانيان كاالهاي مقررات ايران
  گمرك (فصل گذشته فصل به نسبت آن تغييرات فصل به نسبت ۱395 پاييز فصل در بخش اين از همچنان 96 سال در مثبت روند اين
  ادامه اشياي خانه لوازم اساس، اين بر كرد. اعالم را
  كشور دالري ارزش است. ۱0.74 مثبت )، 95ناتسبات درصدي ۱8.79 رشد افزايش از قبل سال مشابه متوالي هاي فصل از پس امسال
  پابرجاست. با مسافر از اعم خارج مقيم ايرانيان مستعمل
  شخصي 95 پاييز فصل در بخش اين از محصوالت واردات آن تغييرات درصد حال عين در است. برخوردار رسيد يي يسابقه سطح به اقتصادي رشد
  ركود، آنان اقامت مدت كه سياسي يا خدمت عادي،
  گذرنامه رشد افزايش از قبل سال مشابه فصل به نسبت تابستان593۱)، (فصل گذشته فصل به نسبت فروش مديون كارشناسان اغلب را رشد اين
  كه اشياي خانه لوازم بوده بيشتر يا سال يك خارج
  در كه نحوي به است؛ برخوردار درصدي ۱7.34 است. 46.89 مثبت اين با دانند. مي نفتي هاي فرآورده نفت
  بيشتر وارد ايران به اقامت براي كه خارجي اتباع
  مستعمل (فصل گذشته فصل به نسبت آن تغييرات درصد صادرات دالري ارزش گزارش، اين اساس بر مشاهده هم ها بخش ساير در مثبت رشد
  حال، ورودي حقوق پرداخت از مشروط صورت به يشوند،
  م است. 77.36 مثبت )، 95ناتسبات داري جنگل شكار كشاورزي، بخش محصوالت برخي در ركود از خروج دستاورد گرچه
  شد اين در مذكور شخصي لوازم اشيا از منظور است.
  معاف سال مشابه فصل به نسبت 95 پاييز فصل در نيز اما نبود باورپذير چندان صنعت همچون حوزهها صاحب استفاده مورد فقط عرفا كه است اشيايي غيرنفتي
  قانون كاالهاي صادرات ارزش ناچيز رشد برخوردار 2.2درصدي رشد افزايش از قبل در قرارگيري منفي رشد توقف به ارقام
  آمار كه است اشيايي خانه لوازم از منظور گيرد قرار
  آن اسالمي جمهوري گمرك گزارش حال عين در حالي در اين نيست. چنداني رقم كه است شده در داد. مي گواهي مثبت اقتصادي رشد
  كانال اقامت هنگام اشيا آن صاحب خانواده استفاده مورد
  عرفا بخش مسووالن گفته به آينده، سال اقتصادي رشد كاالها ساير وزني سهم جاري، سال ماهه ۱۱ سال ماهه ۱۱ طي خارجي تجارت آمار از ايران از يكي عنوان به هم كشاورزي بخش كه است ركود، از خروج وجود با دولت كه بود سال
  همين وضع با گمرك تشخيص به باشد محل يك پتروشيمي
  در بخش دوش بر غيرنفتي رشد از مهمي درصد 47.04 هم آن ارزشي سهم درصد 53.9 قطعي صادرات ميزان كه است آن از حاكي جاري با شود. قلمداد اقتصادي رشد هاي يل پتانس از كه هايي بيم وجود با كرد رقمي تك را
  تورم تجاري جنبه بوده متناسب آنان اجتماعي
  شؤون بود. خواهد در درصدي 33.42 رشد با وزني لحاظ از كه است 2۱8 ميليون ۱۱۱ بر بالغ غيرنفتي كاالهاي بخش اين در صادرات تغييرات درصد حال، اين اتفاق اين اما داشت، وجود دورقمي تورم بازگشت موتوري قايق موتورسيكلت خودرو، باشد.
  نداشته شكل به آينده سال در يرود انتظار آنچه اما شده، مواجه گذشته سال مشابه مدت با مقايسه ميليون 492 ميليارد 38 ارزش به تن هزار تابستان593۱)، (فصل گذشته فصل به نسبت نيفتاد. نيست.
  الذكر فوق مقررات مشمول
  شخصي ساير صادرات رشد يابد، افزايش چشمگيرتري درصدي 30.0 افت آنها دالري ارزش حال اين با مشابه مدت با مقايسه در كه است بوده دالر بخش اين در مثبت نكته است. مثبت75.4 را خود پاياني روزهاي 95 اقتصاد كه حال تواند مي كه است صنعتي كاالهاي ويژه به كاالها است. كرده تجربه را وزن در درصدي 32.49 افزايشي گذشته سال واردات دالري ارزش درصدي ۱6.۱۱ كاهش چنين كه دارد وجود انتظار اين كند، مي
  سپري شركت ميلياردي 336
  تخلف صنعت بخش وضعيت بهبود كننده منعكس جمهوري گمرك ماهه ۱۱ گزارش همچنين است. داشته دالري ارزش در درصدي ۱2.0 نسبت 95 پاييز فصل در بخش اين محصوالت تا شود حفظ هم آينده سال در مثبتي
  روند باشد. حوزه اين در رونق صادرات وزن درصدي افزايش از ايران اسالمي مدت اين در كشور واردات ميزان همچنين حال اين با است. قبل سال مشابه فصل به توليدي هاي حوزه برخي در مثبت جنوبي
  تغييرات كره خانگي
  لوازم صورت به تاكنون رشد اين حال، اين با مشابه مدت با مقايسه در پتروشيمي محصوالت افزايشي وزن در درصدي 79.3 كاهشي با كشاورزي محصوالت واردات تغييرات درصد از يها بين پيش رابطه همين در باشد. ملموستر تاييد با ايران اسالمي جمهوري گمرك مقام يك نشده مشاهده صنعت بخش صادرات در چشمگير ارزش حال، اين با دهد مي خبر گذشته سال با مقايسه در دالري ارزش در درصدي 74.3 تابستان59)، (فصل گذشته فصل به نسبت سال براي درصدي تا بين اقتصادي
  رشد زمستان در بخش اين در صادرات حتي است همراه درصدي ۱4.78 افت با صادرات اين دالري تن 03هزار ارقام به گذشته، سال ماهه ۱۱ است. 78.8۱درصد هم اقتصادي رشد اين اما يدهند، خبر 96
  لوازم شركت يك ريالي ميليارد 360 3هزار
  تخلف فقط تخلف اين كرد: اعالم ايران، در جنوبي كره خانگي هم را درصدي منفي رشد پاييز با مقايسه در است. بوده است. رسيده دالر ميليون 5۱4 ميليارد 35 صادرات دالري ارزش نيز شيالت بخش در هاي بخش كه شد خواهد حاصل صورتي
  در ايرنا، گزارش به است. شركت اين يخچال كاالي به مربوط است. كرده تجربه اين در گازي ميعانات صادرات همچنين هر سهم ميان اين در توجه جالب نكته البته فصل به نسبت 95 پاييز فصل در محصوالت در برسند. خود واقعي ظرفيت به اقتصاد
  غيرنفتي توگو گف در نشود، فاش نامش خواست كه آگاه مقام اين نظر در آينده سال براي دولت كه حالي در ارزشي رشد درصدي 78.73 وزني رشد با مدت است ماهه ۱۱ صادرات تركيب در ها بخش از يك درصدي 88.48 رشد افزايش از قبل، سال مشابه پتروشيمي، بخش دولتي مسووالن حوزه،
  اين ورود محل گمركي، جامع سامانه اندازي راه با افزود: ايرنا با از را خود اقتصادي رشد از مهمي بخش دارد 94 سال ماهه ۱۱ با مقايسه در 35.55درصدي 863 ميليارد ۱۱ پتروشيمي سهم آن، در كه آن تغييرات درصد همچنين است. برخوردار هاي پتانسيل عنوان به را اساسي فلزات
  خودرو فلزات خودرو پتروشيمي، بهويژه صنعت حوزه هر نيز طبيعي گاز صادرات است. شده مواجه 57۱ ميليارد گازي ميعانات دالر، ميليون مثبت )، 95ناتسبات (فصل گذشته فصل به نسبت اين با كردهاند. عنوان 96 سال در اقتصادي
  رشد مسائلي شده وارد برند نوع واردكننده، فرد كشور، به
  كاال هرگونه است شده ردگيري قابل سادگي دست اين از به رو روند رود مي انتظار كند، حاصل اساسي مدت اين در درصدي 48.۱5 وزني رشد با چند 952 ميليارد يك طبيعي گاز دالر، ميليون از محصوالت واردات دالري ارزش است. 93.6 بخش در صادراتي هاي شاخص از ها گزارش
  حال، اعالم مقام اين شود. پيگيري احتمالي تخلف قاچاق مشاهده بخش اين تجاري هاي شاخص در رشدي درصدي 77.8 افت ارزشي لحاظ از اما شده همراه ۱06 ۱ميليارد كاالها ساير دالر ميليون فصل به نسبت 95 پاييز فصل در بخش اين حوزه اين در چشمگيري رشد از حاكي
  صنعت حقوق پرداخت از گريز براي بزرگ هاي شرك برخي كرد: با است نيامده وجود به تاكنون روند اين شود. است. كرده تجربه را است. دالر ميليون درصدي 85.44 رشد كاهش از قبل سال مشابه
  نيست. بازارهاي كشورهاي مالي هاي سياس از پرهيز يا ورودي بازاريابي براي دولت برنامه ديد بايد حال، اين بيشترين كاالها، ساير از پس تركيب، اين در آن تغييرات درصد همچنين است. برخوردار تجارت وضعيت از ايران آمار مركز
  گزارش دست ورود هنگام قطعات جداسازي تفكيك به هدف، چه يادشده حوزه در محصول صادرات افزايش است. داشته پتروشيمي كاالهاي را ارزشي سهم ۱۱ماه در غيرنفتي صادرات تركيب تابستان59)، (فصل گذشته فصل به نسبت دالري ارزش كه است آن از حاكي ايران
  خارجي يكنند. مونتاژ گمركي قلمرو در را آن دوباره يد من زن داشت. خواهد آينده سال براي يي برنامه در كه است اهميت حائز جهت اين از موضوع اين در غيرنفتي كاالهاي صادرات تركيب در است. 52.54تبثم ۱395 پاييز در صنعتي محصوالت صادرات
تاخير در تشخيص، تاخير در تصميم، ... تعجيل در اعلام!
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/23
تاخير در تشخيص، تاخير در تصميم، ... تعجيل در اعلام!


سيد ميثم جليلي| كارشناس اقتصادي|

در سال‌هاي اخير  به خصوص 8 ساله دولت نهم و دهم شاهد تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط بانك محترم مركزي و بعضا وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي با انگيزه‌هاي مختلف و با هدف دستيابي به اهداف مطروحه در جهت افزايش و كاهش بوديم.

پر واضح است كه سياست مالي به دليل اينكه در روند تشخيص، تصميم و اجرا از كانال مجلس محترم شوراي اسلامي بايد عبوركند قطعا زمانبر بوده و در شرايط كوتاه‌مدت كه نياز به تاثير سريع سياست مد نظر است، عقلايي نخواهد بود از اين رو عموم اقتصاددانان روي اجراي سياست پولي كه وقفه‌هاي زماني دروني كمتري دارد، اتفاق نظر دارند. علاوه بر اين اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي ابتدايي و مياني دولت دهم مي‌توانست با اتخاذ سياست‌ها و انضباط مالي دوران طلايي خود را طي كند كه اينچنين نشد و كار به مديريت‌هاي كوتاه‌مدت و سياست‌هاي پولي در جهت فرار از بحران‌هاي به وجود آمده در دولت بعد رسيد.

حال كه اتخاذ سياست پولي(كاهش نرخ سود سپرده بانكي) مورد نظر بانك مركزي است و جامعه نيازمند رونق اقتصادي و ظهور نشانه‌هاي خروج از ركود است به نظر مي‌رسد، فاصله زماني زياد بين اعلام كاهش نرخ سود تا اجراي آن موجب پيش‌بيني آثار سياست توسط سپرده‌گذاران و در كوتاه‌مدت آثاري شبيه به نظريه انتظارات عقلايي(سياست‌هاي پيش‌بيني شده تاثيري بر سطح توليد، اشتغال و... ندارد) ايجاد مي‌كند. تكرار اين سياست در سال‌هاي اخير نشان داده كه اگر هدف از اعلام زودهنگام تغييرات، تحريك بازار بوده چندان موفقيت‌آميز عمل نكرده است.

هجوم سپرده‌گذاران به بانك‌هاي عامل، بستن سپرده‌هاي قبلي و افتتاح سپرده جديد با هدف انتفاع حداقل چند ماه بيشتر از نرخ سود قبلي موجب اتلاف زمان و انرژي زيادي است و در ضمن آثار مورد انتظار اجراي سياست تغيير نرخ را حداقل به اندازه همان چند ماه به تعويق مي‌اندازد.

بديهي است، مطالب عنوان شده در بستر نرخ يكسان سود نزد همه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي بعد از اجراي سياست تغيير معنا خواهد

 داشت.

خلاصه كلام، تعجيل در اعلام زودهنگام قبل از اجراي تغييرات نرخ سود (به خصوص هنگام كاهش) اثر مورد انتظار را در كوتاه‌مدت كمرنگ كرده و قطعا به تاخير مي‌اندازد و از طرفي سپرده‌گذار نيز در اين چرخه بدون توجه به عوايد همگاني و بلندمدت اين تغييرات نفع كوتاه‌مدت و گذرا را برمي‌گزيند و در واقع ناخواسته زمان تاثيرات بيروني سياست پولي را بيش از پيش با تاخير مواجه مي‌كند.نویسنده:
برآيندهاي كلان مديريت ارز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/23
برآيندهاي كلان مديريت ارز
آثار سياست‌هاي ارزي بر متغيرهاي كلان بررسي شد


گروه اقتصاد كلان|

نتايج بررسي‌هاي يك پژوهش اقتصادي درخصوص تاثيرات نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهد كه نرخ ارز حقيقي تاثير مثبت و معناداري بر تراز پرداخت‌ها دارد

به‌طوري كه با افزايش يك درصدي در اين متغير، تراز پرداخت‌ها به ميزان 53 درصد افزايش مي‌يابد. تراز پرداخت‌ها برآيندي از تفريق ميزان كل واردات و صادرات كالاها و خدمات در يك كشور است. اين پژوهش در محاسبات خود به اين نتيجه رسيده كه با افزايش يك درصدي در واردات كل، تراز پرداخت‌ها به ميزان 75درصد كاهش مي‌يابد. روابط كوتاه‌‌مدت شاخص‌ها

وزارت اقتصاد در ماهنامه اقتصادي خود پژوهشي را منتشر كرده كه نويسندگان آن تلاش كرده‌اند، تاثيرات نرخ ارز را بر برخي متغيرهاي كلان اقتصادي مانند تراز پرداخت‌ها، تورم و... بسنجند. نتايج پژوهش مذكور كه شاخص‌هاي اقتصادي سال‌هاي 1350تا 1391را مورد سنجش قرار داده است، دو سيكل كوتاه و بلندمدت را نشان مي‌دهد. براساس نتايج كوتاه‌مدت تحقيق مذكور واردات كل، تاثير معكوسي بر تراز پرداخت‌ها دارد. به طور دقيق‌تر ارزيابي‌هاي نويسندگان اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت با افزايش يك درصدي در واردات كل، تراز پرداخت‌ها به ميزان 75درصد كاهش

 مي‌يابد. همچنين گفته شده كه در كوتاه‌مدت نرخ حقيقي ارز تاثير مثبت و معناداري بر تراز پرداخت‌ها دارد.

تراز پرداخت‌ها در واقع صورتي از خلاصه كليه معاملات يك كشور با ساير كشورهاي جهان طي دوره زماني مشخصي است. در صورتي كه تراز پرداخت يك كشور مثبت باشد بدين معناست كه ورود سرمايه بيش از خروج آن بوده بنابراين از لحاظ تئوري اين عامل مي‌تواند باعث افزايش ارزش پول هر كشوري شود. مثبت بودن تراز پرداخت‌هاي يك كشور ارزش پول آن كشور را بالاتر و منفي بودن آن ارزش پول آن كشور را پايين‌تر مي‌آورد. پيشي گرفتن صادرات بر واردات

به گزارش «تعادل» و براساس آمارهاي گمرك ايران در پايان 11ماه امسال، ميزان صادرات بدون نفت كل كشور به ميزان 38هزار و 492ميليون دلار و ارزش كل واردات در اين فاصله زماني 38هزار و 415ميليون دلار بوده است. اين ارقام نشان‌دهنده تراز مثبت بازرگاني كشور است كه كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان يكي از مهم‌ترين موفقيت‌هاي دولت ياد مي‌كنند. براساس آمارها براي نخستين بار در ٣٧سال بعد از انقلاب تراز تجاري سال ٩٤ و در ٨ ماهه اول امسال مثبت شد.

يكي ديگر از نتايج اين پژوهش درخصوص تاثيرات كوتاه‌مدت اين است كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز تاثير مثبت و معني‌داري بر تراز پرداخت‌ها دارد. به عبارت ديگر با افزايش يك درصدي در اجراي اين سياست در كوتاه‌مدت، تراز پرداخت‌ها به ميزان 51 درصد افزايش مي‌يابد.

سياست يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از اصلي‌ترين اهداف دولت يازدهم بوده كه تاكنون محقق نشده است اما دولت در هموار كردن اين مسير سهم كالاهايي كه از ارز مرجع استفاده مي‌كنند را تا حدود زيادي محدود كند. علاوه بر اين بانك مركزي با مديريت منضبط بازار و از طرفي با افزايش تدريجي قيمت نرخ رسمي فاصله بين دو نرخ را پوشش دهد.

 3 دوره در نظام ارزي كشور

به طور كل نظام نرخ ارز در ايران را مي‌توان به 3دوره تقسيم كرد: دوره اول به قبل از انقلاب برمي‌گردد كه نظام ارز در ايران ثابت بوده و در اين دوره حاشيه ارزي(شكاف بين ارز رسمي و بازار سياه) وجود نداشته است.

دوره دوم مربوط به بعد از انقلاب مي‌شود كه در آن اگرچه نظام نرخ ارز هنوز هم ثابت است ولي حاشيه ارزي در اين دوران افزايش چشمگيري يافت. اين افزايش اگرچه به نفع دولت بود به طوري كه دلارهاي نفتي را در بازار غيررسمي به قيمت بالايي مي‌فروخت و يك منبع درآمدي عمده براي دولت به حساب مي‌آمد و در بودجه در قسمت ساير درآمدها و با نام فروش پول‌هاي خارجي توسط بانك مركزي در بازار سياه لحاظ مي‌شد.

در دوره سوم براي جلوگيري از مشكلات موجود حاشيه ارزي بزرگ و نظام چند گانه ارزي در سال 81 سياست يكسان‌سازي نرخ ارز انجام گرفت كه گام بزرگي در شكل‌گيري نظام ارزي واقعي در ايران بود. اما بعد از يك دوره دوباره نرخ ارز در دوره احمدي‌نژاد به صورت دو نرخي و حتي در برخي مواقع سه نرخي درآمد.

نرخ ارز به عنوان معيار ارزش برابري پول ملي يك كشور در برابر كشورهاي ديگر و منعكس‌كننده وضعيت اقتصادي آن كشور در مقايسه با ساير كشورهاست. در يك اقتصاد باز، نرخ ارز به دليل ارتباط متقابل با ساير متغيرهاي داخلي و خارجي، متغيري كليدي به شمار مي‌رود كه سياست‌هاي اقتصادي داخلي خارجي و تحولات اقتصادي تاثيرات بسياري بر آن مي‌گذارد. در مقابل نرخ ارز متغيري است كه مي‌تواند عملكرد اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد.

در تحقيق حاضر در چارچوب اثرگذاري‌هاي كوتاه‌مدت گفته شده كه نرخ ارز حقيقي تاثير مثبت و معناداري بر نرخ تورم دارد. همچنين ارزيابي نويسندگان نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت سياست تك نرخي شدن ارز تاثير مثبتي بر تورم خواهد گذاشت. يكي ديگر از شاخص‌هاي تاثيرگذار اين تحقيق كه تاثيرگذاري آن را روي تورم سنجيده است، مخارج دولت است. براساس نتايج اين پژوهش اگر مخارج دولت يك درصد در كوتاه‌مدت افزايش يابد، نرخ تورم به ميزان 65 درصد افزايش مي‌يابد.

با اين اوصاف مي‌توان نرخ تورم را به عنوان يك دال با توضيح‌دهندگي بالا براي قضاوت درخصوص سياست‌هاي دولت در مديريت نرخ ارز و مخارج آن به حساب آورد. نرخ تورم در سال 92 به ميزان 34.7درصد بود كه با تلاش‌ها و سياست‌هاي انضباطي بانك مركزي در آخرين آمار از بهمن 95 به 8.7 درصد رسيده است. روابط بلندمدت شاخص‌هاي كلان

اين تحقيق علاوه بر سنجش متغيرها در سيكل‌هاي كوتاه‌مدت، روندهاي بلندمدت را نيز مورد ارزيابي قرار داده است. به اين ترتيب نتايج بلندمدت پژوهش نشان مي‌دهد كه نرخ ارز حقيقي در بلندمدت بر نرخ تورم تاثيرگذار است. همچنين گفته شده كه شاخص نقدينگي نيز اين متغير(تورم) را در بلندمدت افزايش خواهد

 داد.

از ديگر شاخص‌هايي كه در دوره‌هاي بلندمدت بر تورم تاثيرگذار هستند، مخارج دولت و سياست تك نرخي ارز است كه اين موضوع مي‌تواند نشان‌دهنده يكي از دلايلي باشد كه دولت در امر تك نرخي كردن تا حد زيادي محافظه‌كارانه عمل مي‌كند. بنابراين دولت بايد تلاش كند كه اقدامات تنظيم شده در حوزه سياست ارزي را متناسب با پيش‌نيازهاي يكسان‌سازي نرخ ارز صورت دهد.

با توجه به اين نتيجه‌گيري كه سياست‌هاي ارزي باعث افزايش تورم در كشور مي‌شود، اين مقاله لازم مي‌داند تا زمينه‌هاي تعديل در نوسانات ارزي با به‌ كارگيري سياست‌هاي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت تراز پرداخت‌ها در نظر گرفته شود.

 يكي ديگر از توصيه‌هاي نويسندگان پژوهش مذكور اين است كه نرخ ارز با شيب ملايمي در جهت افزايش حركت كند. علاوه بر آن نرخ دلار بايد به گونه‌يي باشد تا هم منافع صادركننده را در نظر بگيرد در اين صورت نرخ ارز واقعي خواهد بود و هم صادرات و واردات در آن به سهولت انجام پذيرد زيرا بيش از 60 درصد واردات كشور، كالاهاي واسطه‌يي است كه در توليد و صادرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براساس گزاره‌هاي اين تحقيق براي دستيابي به بازار با ثبات ارز ‌بايد ساختار واردات و صادرات و مولفه‌هاي اثرگذار بر آن متحول شود. گفته شده اين مهم حاصل نمي‌شود مگر اينكه رقابت‌پذيري و انعطاف‌پذيري فناورانه بر توليد كالاي داخلي حاكم شود.نویسنده:
بيم ناتواني صنعت از سهم‌خواهي صادراتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/23
بيم ناتواني صنعت از سهم‌خواهي صادراتي
گزارش مركز آمار ايران از تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد


گروه اقتصاد كلان|

با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، در حالي دولت پرونده اقتصاد 95 را با عملكردي قابل قبول خواهد بست كه بيم و اميدها براي ادامه اين روند مثبت در سال 96 همچنان پابرجاست. امسال پس از فصل‌هاي متوالي ركود، رشد اقتصادي به سطح بي‌سابقه‌يي رسيد كه اين رشد را اغلب كارشناسان مديون فروش بيشتر نفت و فرآورده‌هاي نفتي مي‌دانند. با اين حال، رشد مثبت در ساير بخش‌ها هم مشاهده شد و گرچه دستاورد خروج از ركود در برخي حوزه‌ها همچون صنعت چندان باورپذير نبود اما آمار و ارقام به توقف رشد منفي و قرارگيري در كانال رشد اقتصادي مثبت گواهي مي‌داد. در همين سال بود كه دولت با وجود خروج از ركود، تورم را تك‌رقمي كرد و با وجود بيم‌هايي كه از بازگشت تورم دورقمي وجود داشت، اما اين اتفاق

 نيفتاد.

 حال كه اقتصاد 95 روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند، اين انتظار وجود دارد كه چنين روند مثبتي در سال آينده هم حفظ شود تا تغييرات مثبت در برخي حوزه‌هاي توليدي ملموس‌تر باشد. در همين رابطه پيش‌بيني‌ها از رشد اقتصادي بين 3 تا 5 درصدي براي سال 96 خبر مي‌دهند، اما اين رشد اقتصادي هم در صورتي حاصل خواهد شد كه بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد به ظرفيت واقعي خود برسند. در اين حوزه، مسوولان دولتي 3بخش پتروشيمي، خودرو و فلزات اساسي را به عنوان پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي در سال 96 عنوان كرده‌اند. با اين حال، گزارش‌ها از شاخص‌هاي صادراتي در بخش صنعت حاكي از رشد چشمگيري در اين حوزه نيست.

گزارش مركز آمار ايران از وضعيت تجارت خارجي ايران حاكي از آن است كه ارزش دلاري صادرات محصولات صنعتي در پاييز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، از رشد 13.66 درصدي برخوردار شده؛ اما درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته منفي 6.33 درصد بوده است. همچنين ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل پاييز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد ۱۸.۷۹ درصدي برخوردار است. در عين حال درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت 46.89 است.

بر اساس اين گزارش، ارزش دلاري صادرات محصولات بخش كشاورزي، شكار و جنگل‌داري نيز در فصل پاييز ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 2.21 درصدي برخوردار شده است كه رقم چنداني نيست. اين در حالي است كه بخش كشاورزي هم به عنوان يكي از پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي قلمداد مي‌شود. با اين حال، درصد تغييرات صادرات در اين بخش نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۱۳۹۵)، مثبت4.57 است. نكته مثبت در اين بخش كاهش 11.61 درصـدي ارزش دلاري واردات محصولات اين بخش در فصل پاييز ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل اسـت. با اين حال درصـد تغييرات واردات محصولات كشاورزي نسـبت به فصـل گذشـته (فصـل تابسـتان۹۵)، 18.87درصد است.

در بخش شيلات نيز ارزش دلاري صادرات محصولات در فصل پاييز ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، از افزايش رشد 88.48 درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۹۵)، مثبت 93.6 است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل پاييز ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از كاهش رشد 85.44 درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۹۵)، مثبت52.54 است.

 در بخش استخراج معدن، ارزش دلاري صادرات محصولات در فصل پاييز ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 23.24 درصدي برخوردار شده است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۹۵)، مثبت 10.74 است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل پاييز ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 17.34 درصدي برخوردار است؛ به نحوي كه درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل تابستان۹۵)، مثبت 77.36 است. رشد ناچيز ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي

در عين حال گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران از آمار تجارت خارجي طي 11ماهه سال جاري حاكي از آن است كه ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي بالغ بر 111 ميليون و 812 هزار تن و به ارزش 38ميليارد و 492 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي 32.49 درصدي در وزن و

0.21 درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت با كاهشي 3.97 درصدي در وزن و افزايشي

3.47 درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با 11ماهه سال گذشته، به ارقام 30هزار و 5 تن و 35 ميليارد و 415 ميليون دلار رسيده است.

البته نكته جالب توجه در اين ميان سهم هر يك از بخش‌ها در تركيب صادرات 11ماهه است كه در آن، سهم پتروشيمي 11ميليارد و 863 ميليون دلار، ميعانات گازي 6ميليارد و 571 ميليون دلار، گاز طبيعي يك ميليارد و 952 ميليون دلار و ساير كالاها 18 ميليارد و 106 ميليون دلار است. تركيب صادرات غيرنفتي در 11ماه

در تركيب صادرات كالاهاي غيرنفتي در

11 ماهه سال جاري، سهم وزني ساير كالاها 53.9 درصد و سهم ارزشي آن هم 47.04 درصد است كه از لحاظ وزني با رشد 33.42 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شده، با اين حال ارزش دلاري آنها افت 0.03 درصدي را تجربه كرده است.

 همچنين گزارش 11ماهه گمرك جمهوري اسلامي ايران از افزايش 8 درصدي وزن صادرات محصولات پتروشيمي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر مي‌دهد با اين حال، ارزش دلاري اين صادرات با افت 14.78 درصدي همراه بوده است.

 همچنين صادرات ميعانات گازي در اين مدت با رشد وزني 78.73 درصدي و رشد ارزشي 55.53 درصدي در مقايسه با 11 ماهه سال 94 مواجه شده است. صادرات گاز طبيعي نيز هر چند با رشد وزني 51.84 درصدي در اين مدت همراه شده اما از لحاظ ارزشي افت 8.77 درصدي را تجربه كرده است.

در اين تركيب، پس از ساير كالاها، بيشترين سهم ارزشي را كالاهاي پتروشيمي داشته است. اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است كه در رشد اقتصادي سال آينده، به گفته مسوولان بخش مهمي از رشد غيرنفتي بر دوش بخش پتروشيمي

 خواهد بود.

اما آنچه انتظار مي‌رود در سال آينده به شكل چشمگيرتري افزايش يابد، رشد صادرات ساير كالاها به‌ويژه كالاهاي صنعتي است كه مي‌تواند منعكس‌كننده بهبود وضعيت بخش صنعت و رونق در اين حوزه باشد.

با اين حال، اين رشد تاكنون به صورت چشمگير در صادرات بخش صنعت مشاهده نشده است و حتي صادرات در اين بخش در زمستان در مقايسه با پاييز رشد منفي 6 درصدي را هم تجربه كرده است.

در حالي كه دولت براي سال آينده در نظر دارد بخش مهمي از رشد اقتصادي خود را از حوزه صنعت به‌ويژه پتروشيمي، خودرو و فلزات اساسي حاصل كند، انتظار مي‌رود روند رو به رشدي در شاخص‌هاي تجاري اين بخش مشاهده شود. اين روند تاكنون به وجود نيامده است با اين حال، بايد ديد برنامه دولت براي بازاريابي و افزايش صادرات محصول در 3حوزه يادشده چه برنامه‌يي براي سال آينده خواهد داشت.نویسنده:
عددنوشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/23
عددنوشت


85 درصد؛ سهم بنگاه‌هاي كوچك در رشد اقتصادي

معاون وزير كار با اعلام اينكه برخي افراد بيكار داراي درآمدهاي ماهانه هستند، گفت: لزوما در پي رشد اقتصادي، اشتغال به وجود نمي‌آيد. به گزارش ايبِنا، عيسي منصوري افزود: نرخ رشد اقتصادي 7.4‌درصد اعلام شده اما لزوما در پي رشد اقتصادي، اشتغال وجود ندارد. معاون وزير تعاون كار و رفاه با اشاره به رشد اقتصادي امروز كشور كه ناشي از فروش انرژي و نفت است، گفت: 85‌درصد رشد اقتصادي در بنگاه‌هاي كوچك اتفاق مي‌افتد. منصوري با اشاره به اينكه اشتغال غيررسمي در بنگاه‌هاي غيررسمي است كه كارگاه‌هاي آنها يا شغل آنها ثبت نشده است، بيان كرد: در دوره‌يي با واردات كفش روبه‌رو بوده‌ايم كه بعد از مدتي واردات اين كالا سود چنداني نداشت، اما بنگاه اقتصادي ثبت شده است. معاون وزير تعاون، كار و رفاه افزود: در گفت‌وگوها بهتر است در تله‌هاي عدد و رقم نيفتيم، وقتي براساس استاندارد دنيا تعريف شاغل و بيكار مشخص مي‌شود، معلوم مي‌شود كه نزديك به 80‌درصد آنها جوان‌ها و خانم‌ها هستند. منصوري ادامه داد: پيش‌بيني دولت بر اين بود كه اشتغال در بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك صورت خواهد گرفت، اما بيش از 600 تا 700 هزار نفر اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصي در يك سال منتهي به تابستان 95 بيشترين اشتغال را داشته است.۱۷ هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده

براساس آمارها، در ۱۰ ماهه امسال ۱۷ هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده وصول شده است. به گزارش فارس، در 10 ماهه امسال درآمدهاي مالياتي دولت به

74 هزار و 690 ميليارد تومان رسيد، اين درحالي است كه رقم مصوب امسال 103هزار و 830 ميليارد تومان است. براساس گزارش رسمي بانك مركزي، ماليات اشخاص حقوقي 24 هزار و 540 ميليارد تومان، ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي 4 هزار و 700 ميليارد تومان و ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي 15 هزار و 260ميليارد تومان وصول شده است، همچنين 11هزار و 850 ميليارد تومان به خزانه واريز شد و سهم ماليات كاركنان بخش عمومي و خصوصي به‌ترتيب؛ 4200 و 3750 ميليارد تومان بوده است. در اين مدت 3250 ميليارد تومان ماليات مشاغل كسب نيز شد. سرجمع ماليات‌هاي مستقيم و وصول شده 38 هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه با رقم مصوب 10 ماهه 3500 ميليارد تومان اختلاف دارد. براساس اين اطلاعات، ماليات بر واردات 2هزار ميليارد تومان وصول شده كه البته رقم مصوب آن 14هزار و 190 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه عدم تحقق

5 هزار ميليارد توماني نشان مي‌دهد، همچنين 27هزار و 170 ميليارد تومان ماليات بر كالا و خدمات اخذ شد.نویسنده:
كوتاه از كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/23
كوتاه از كلان


ورود شوراي رقابت

به بازار فولاد

رييس شوراي رقابت با تشريح جزييات شيوه قيمت‌گذاري خودرو در سال ۹۶ گفت: وزير صنعت ديگر هيچ حرفي از خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري به شوراي رقابت نزد. رضا شيوا در گفت‌وگو با مهر با تشريح جزييات قيمت‌گذاري خودروها در سال آينده گفت: در رابطه با قيمت‌گذاري خودروها در سال ۹۶، دو بحث مطرح است كه يكي از آنها خودروهاي ساخت داخل و توليداتي است كه در چارچوب دستورالعمل تنظيم قيمت، در شوراي رقابت قيمت‌گذاري خواهند شد و نظارت عاليه بر آنها صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، شروطي براي وزارت صنعت گذاشته‌ايم كه برمبناي آن، قرار بر اين است كه توليد اين خودروها در سال ۹۶، به حد كافي صورت گيرد و هيچ يك از خودروها، حاشيه بازار نداشته باشند. شيوا ادامه داد: مشخص شده است بازارهايي كه انحصاري هستند، براساس دستورالعمل‌هاي موجود، قيمت خود را بايد با شوراي رقابت تطبيق دهند كه نمونه آن محصولات پتروشيمي است.معافيت گمركي براي ايرانيان مقيم خارج

گمرك جمهوري اسلامي ايران، مقررات گمركي ورود كالاي ايرانيان مقيم خارج از كشور را اعلام كرد. گمرك ايران مقررات كالاهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور را اعلام كرد. بر اين اساس، لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و لوازم خانه و اشياي مستعمل اتباع خارجي كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند، به صورت مشروط از پرداخت حقوق ورودي معاف است. منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد و به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. خودرو، موتورسيكلت و قايق موتوري شخصي مشمول مقررات فوق‌الذكر نيست.تخلف 336 ميلياردي شركت لوازم خانگي كره جنوبي

يك مقام گمرك جمهوري اسلامي ايران با تاييد تخلف 3هزار و 360 ميليارد ريالي يك شركت لوازم خانگي كره جنوبي در ايران، اعلام كرد: اين تخلف فقط مربوط به كالاي يخچال اين شركت است. به گزارش ايرنا، اين مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با ايرنا افزود: با راه‌اندازي سامانه جامع گمركي، محل ورود كالا به كشور، فرد واردكننده، نوع برند وارد شده و مسائلي از اين دست به‌سادگي قابل ردگيري شده است و هرگونه قاچاق و تخلف احتمالي پيگيري مي‌شود. اين مقام اعلام كرد: برخي شركت‌هاي بزرگ براي گريز از پرداخت حقوق ورودي يا پرهيز از سياست‌هاي مالي كشورهاي بازارهاي هدف، به تفكيك و جداسازي قطعات هنگام ورود دست مي‌زنند و دوباره آن را در قلمرو گمركي مونتاژ مي‌كنند.نویسنده:

  اخبار Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 براي يها خارج ملت
  آمادگي پرداخت به سهام ميكند
  خريد بررسي را 95 سال ماهه 10 در بانكي عقود
  «تعادل» پرداخت به شركت سهام عرضه از قبل معارفه مراسم از جمعي ملت بانك ارشد مديران حضور با
  ملت بورس سهامداران فعاالن كارگزاران، گذاران،
  سرماي شد.
  برگزار معوق مطالبات فصل سر ميلياردي هزار 31
  رشد در ملت بانك مديرعامل آثار، فيض اخالقي هادي است قرار نخست فاز در كه نكته اين اعالم با مراسم
  اين شد بيشتر لحسنه قر از مرابحه مانده
  سهم عرضه سرمايه بازار در پرداخت به شركت سهام درصد
  ۰۱ در پرداخت وزين هاي شرك از شركت اين گفت:
  شود، به خاورميانه كشور در را نخست جايگاه كه است
  كشور شده مواجه درصدي ٣٢ ٢. رشد با رسيده دي شمشيري| محسن بيمه بانك
  گروه است. داده اختصاص
  خود رتبه است. ۵9 سال در آن باالي رشد دهنده ان نش كه به ۵9 دي در نقدينگي حجم كه شرايطي
  در به نيز نمرزي برو هاي عه مجمو كرد: تاكيد
  اخالقي دارد تعلق درصدي 9.۱ سهم با مضاربه وام به هشتم تسهيالت كل مانده رسيد، تومان ميليارد
  ٦9۱۱هزار سهام عرضه براي ملت بانك تصميم از آگاهي
  محض تومان ۷۱زارميليارد ٢۱. از تسهيالت نوع اين مانده ميليارد هزار 9٦۸ از بيش به اعتباري موسسات كها
  بان آمادگي اعالم سهام اين خريد براي پرداخت به
  شركت دي در تومان ميليارد ٦۱زار .9٣ به ۴9 اسفند در سطح در نقدينگي به آن نسبت كه شده بالغ
  تومان اند. رده
  ك است. بوده همراه -درصدي ۱.۱ رشد با كه رسيده تسهيالت مانده همچنين است. شده ثبت درصد
  ۷.٢۷ بانكداري نظام به فناوري ورود تاريخچه به اشاره با
  وي سهم با مستقيم يهگذاري سرما تسهيالت ديگر سوي از با اسفند۴9 در توماني ميليارد زار ٢۷ ه9 رقم از ها
  بان در الكترونيك بانكداري بحث شروع كرد: اظهار
  كشور ميليارد ۸هزار از تسهيالت مانده از درصدي اندك به ۵9 سال اول ماهه ۰۱ مدت طي رشد
  ٣.9۱درصد انقالب از بعد روند اين كه يردد برم قبل سال ۵۴ به
  كشور در تومان ميليارد ۸٢.ه۷زار عدد 9به اسفند در تومان هزار ۰۴۱ ميزان به رسيده تومان ميليارد زار ٦۸ ه9
  رقم هاي تكنولوژ از استفاده توسعه با ۰۷ دهه اوايل در
  هم در است. داشته -درصدي ۷.۸ رشد كه 9رسيده دي ندهنده نشا موضوع اين است. شده بيشتر تومان
  ميليارد كرد. پيدا ادامه حوزه اين در
  جديد درصدي ٣.۰ سهم با تمليك شرط به اجاره بعدي، رتبه مالي انضباط هاي سياس وجود با كه است واقعيت
  اين ويژه به پرداخت نوين ابزارهاي توسعه
  اخالقي، در تومان ۱زارميليارد ٦۷.ه عدد از آن مانده كه دارد قرار سال در ها بانك تسهيالت نقدينگي، پولي پايه كنترل
  و ۰۸خواند دهه اوايل به مربوط را فروشگاهي ههاي
  پايان رسيده ۵9 دي در تومان هزارميليارد ٦٣9.٢ به ۴9 اسفند تزريق سياست نوعي داشته توجهي قابل افزايش
  ۵9 دوره يك در بانكي نظام جمعي همت به توجه با افزود:
  و بعدي، رتبه در است. شده مواجه درصدي ٦٦ رشد با در تقاضا رونق ايجاد ركود از خروج براي
  نقدينگي از استفاده گسترده صورت به نكتوانستند باها
  ۰۱ساله، 9۵.٢هزار از كه دارد قرار درصدي ٣.۰ سهم با سلف عقود بانك مسووالن گفته براساس گرفته قرار كار
  دستور كشور داخل در را الكترونيك بانكداري نوين
  ابزارهاي تومان ميليارد ٢زار ٦۸.ه عدد 9به اسفند در ميليارد تومان ميليارد هزار ۰٦۴ معادل ،9۵ سال در
  مركزي قرار نيز مردم استقبال مورد موضوع اين كه دهند
  ترويج در است. داشته رشد درصد ۴.۰۱ 9رسيده دي در ميليارد هزار ۷٢۴ كه شد خواهد پرداخت
  تسهيالت كاهش تبادالت مالي هاي هزين از زيادي بخش
  گرفت آمار هيچ هنوز كه دارد قرار استصناع عقود نيز آخر رتبه شده پرداخت جاري سال اول ماهه ۰۱ در آن
  تومان امروز كه نكته اين به اشاره با ملت بانك مديرعامل
  يافت. آن مانده نشده منتشر آن با ارتباط در عملكردي مركزي بانك اعالم براساس «تعادل»، گزارش به
  است. بانكداري نوين ابزارهاي بدون بانكي هاي فعالي
  انجام است. صفر تومان ميليارد ٢۸٣زار ميزان به ۵9 اول ماهه ۰۱
  در همزمان هم ملت بانك شد: يادآور نيست، تصور
  قابل ميليارد هزار ۷٢۴ معادل ۵9 سال اول ماهه ۰۱ طي
  و يك عنوان به تا بوده تالش در همواره تغييرات اين تسهيالت
  با از ها غيردولتي درصدي 62 سهم مانده تغيير براساس كه شده پرداخت تسهيالت
  تومان آخرين از كند مطرح را خود پيشرو تاثيرگذار
  بانك ۷٣۵ رقم با خصوصي يا غيردولتي هاي نك با سهم تومان ميليارد ۰۴۱هزار يماه، تا ها بانك
  تسهيالت مردم به خدمات ارائه براي بانكداري عرصه
  دستاوردهاي تسهيالت كل از درصد ۸.۱٦ ميزان به تومان هزارميليارد كه شده پرداخت جديد تسهيالت ٣٣درصد
  معادل كند. استفاده بهينه نحو
  به كه بوده ها نك با به غيردولتي بخش بدهي يا ها نك با پرداخت قبل مانند يردازند نمپ مرابحه اعتباري كارت 9.٢۱درصد معادل كها بان تسهيالت مانده از آن سهم در بانكي پولي بخش اقالم به نگاهي است. كرده ايجاد سال در ها بانك تسهيالت حجم باالي رشد دهنده
  نشان سهم يدهد. نشان افزايش قبل هاي ماه به نسبت اعتباري هاي كار چنانچه اساس اين بر شود. مي رشد درصد ٣.۰۴ ميزان به ۴9 اسفند به نسبت است نكها با تسهيالت مانده رشد كه يدهد نشان ۵9 دي موضوع ۵9 سال دوم نيمه در همچنين است. بوده
  ۵9 نيز هها سپرد جذب از غيردولتي خصوصي هاي بانك با احتماال شود خرد مهاي وا جايگزين نتواند مرابحه است. داشته مرابحه از بعد را رشد باالترين كه داشته كه درحالي بوده نقدينگي رشد از بيش درصد واحد ۷.۱ سياست يك عنوان به مرابحه عقد يا اعتباري هاي كارت صنعت بانك نخست
  رتبه به نسبت سهم اين نتيجه در بوده ۱۷رصد ٦. معادل خواهد مواجه آينده هاي ال س ها اه در رشد كاهش از ساير رديف ٣۱درصدي به نزديك سهم به باتوجه مالي، انضباط هاي سياست پيگيري دنبال به ۴9 دي در دولت كار دستور در خدمات كاالها براي تقاضا مازندران
  ايجاد به وامدهي
  در درصد واحد ۰۱ ميزان به تسهيالت در ها غيردولت سهم گراني آن باالي نرخ به توجه با كاال خريد وام زيرا شد. توماني ميليارد ٢۱۱زار بزرگ رقم تسهيالت كل نقدينگي رشد يكسوم ها بانك دهي تسهيالت رشد تسهيالت حجم بر يتواند كه است بانكي سيستم
  و است. بوده بيشتر بايد لذا شد. نخواهد مواجه زياد استقبال با ايراني كاالهاي گفت توان مي ۴9 اسفند به نسبت آن درصدي ۰۴ رشد كشور هاي بانك در غيردولتي هاي سپرده رشد كارشناسان، عقيده به اما بيفزايد. بانكي واماي
  مانده پرداخت در را نخست رتبه معدن صنعت بانك نرخ كردن ارزان كاالها كردن ارزان با كه شود تالش سهم معامالت اموال دين خريد معوق مطالبات كه نقدينگي رشد ميزان به باتوجه ها نك با دهي تسهيالت شده خرد تسهيالت جايگزين عمال اعتباري هاي
  كار در مازندران استان متوسط كوچك صنايع به سپرده
  تسهيالت جذب برابر تخصصيها تسهيالت شود كمك مردم خريد تقاضا افزايش به مرابحه عقد زيادي اهميت از دارد بانكي تسهيالت كل در بااليي است. بوده كشور است. نشده مواجه مردم استقبال با كاال خريد بخش
  در آورد. دست به توليد رونق حمايتي بسته تسهيالت
  قالب تومان ۱٣۱زارميليارد رقم با تجاري هاي بان سهم بانكي جديد ابزار اين شود اقتصادي رونق به منجر تا ۱۸هزار از سرفصل اين حال عين در است.
  برخوردار معدن صنعت بانك رساني اطالع پايگاه گزارش
  به هاي بانك سهم 9.۴۱درصد نكها با تسهيالت مانده از اقتصاد توليد رشد به ديگر كشورهاي مانند بتواند در تومان ميليارد ٢۱۱زار به ۴9 مهر در تومان ميليارد مدني مشاركت درصدي 43 سهم نقدينگي رشد از باالتر تسهيالت رشد قالب در تسهيالت ريال ميليارد هزار از بيش بانك
  اين ۱.٣٢درصد تومان ۱۰٢زارميليارد رقم با تخصصي كند. كمك اشتغال است شده بيشتر تومان ميليارد هزار ۱٣ 9رسيده دي به مربوط مركزي بانك گزارش ازهترين براساس ۰۱ماهه در كها بان دهي الت تسهي درصدي ۱9.٣
  رشد متوسط كوچك صنعتي واحد ٦۰۱ به شده ياد
  طرح در است. بوده نكها با به غيردولتي بخش بدهي كل عقد كارايي به توجه با كه معتقدند كارشناسان برخي افزايش معوق مطالبات مدت، اين در كه دهد نشان كه سال۵9 در بانكي پولي بخش ماهه ۰۱ عملكرد هاي رده سپ ۸۱درصدي ۵۸. رشد با مقايسه در سال
  اول مجموع در بانك اين است. كرده پرداخت مازندران
  استان كل از تجاري هاي بانك سهم نيز سپرده جذب بخش مشتريان مردم رفاه افزايش كاال خريد در مرابحه نكها با تسهيالت كل از غيرجاري مطالبات سهم يافته را اعتباري موسسات ها بانك اعطايي تسهيالت وضعيت ماهه ۰۱ در نقدينگي ٦.۷۱درصدي رشد
  غيردولتي اقتصاد تحقق براي را تسهيالت ريال ميليارد ۰٢هزار
  مبلغ سهم درصد ۵.۸۱ ميزان به نكها با سپرده جذب مرابحه آينده لهاي سا در كه يشود بيني پيش ها نك با است. رسيده ۵9 ديماه در ٦.۱۱رصد به ٢۴درصد ۱. به مدني مشاركت عقود سهم داده، توضيح انبساط سياست دهنده نشان بوده 9بيشتر سال
  اول وزارت توسط كه توليد- رونق طرح قالب در
  مقاومتي هاي بانك سهم ۸.9درصد نيز تخصصي هاي نك با شود. تبديل بانكي عقود بازار اصلي رقباي از يكي به مشاركت سهم كه ۴9 دي با مقايسه در يافته افزايش است. نقدينگي ها سپرده رشد به نسبت تسهيالت
  در بانكي نظام همكاري با طراحي تجارت معدن
  صنعت، درحالي ديگر عبارت به است. بوده درصد ٢۷ خصوصي قرار كار دستور در اعتباري هاي ارت نيز ۵9 سال در شد بيشتر لحسنه قر از مرابحه سهم داشته كاهش ۱.۰واحد بود، درصد ٢۴ ٢. معادل مدني هاي بانك كه است واقعيت اين دهنده نشان نكته
  اين ٢٢٣طرح هزار يك اختيار در درآمده- اجرا به
  كشور از بيش ۰۱درصد خصوصي يا غيردولتي هاي بانك كه به اعتباري كارت تومان ميليون سقف۰۵ تا گرفته ماه دي در كه دارد قرار مرابحه عقود چهارم، رتبه در ميليارد هزار ٦٦٣ به اكنون مدني مشاركت مانده است. سال۵9 در را وامدهي ظرفي از استفاده حداكثر
  كشور است. داده قرار كشور سراسر در
  صنعتي هاي رده سپ جذب در تسهيالت پرداخت در خود سهم خريد تقاضا رشد به منجر تا شيود داد متقاضيان سر پش را جعاله وام تسهيالت مانده نظر از 9توانست ۴9 اسفند به نسبت درصد ٢.۴۱ كه شده بالغ تومان هدنبال ركود كاهش رونق ايجاد براي هد ان گرفت كار
  به وجود با تخصصي هاي بانك اما هند بود موفق بانكي شود. كاال از پنجم جايگاه به را خود بگيرد پيشي آن از بگذارد، عقود سهم دليل كارشناسان است داشته رشد سياست، اين براساس هستند دهي تسهيالت نو
  افزايش هاي اسكناس چمدان تسهيالت درصد ٣٢ سپرده جذب در ۰۱درصدي سهم از انتقاد با صاحبنظران از ده حال عين در اما برساند. بانكي عقود بين تسهيالت مانده نظر طريق از بيشتر سود جلب به نكها با تمايل را مشاركتي ميليارد هزار ۰٦۴ حدود كه كرده اعالم مركزي
  بانك تخصصي هاي بان ديگر عبارت به ردهاند. پرداخت را استقبال عدم كاال خريد اعتباري هاي ارت باالي نرخ ماه تير از ار ب تين نخس براي اينكه با مرابحه عقود به نقدينگي نيازمند متقاضيان تمايل مشاركتي عقود شد خواهد پرداخت سال۵9 در تسهيالت
  تومان بازار
  در اند، توانست سپرده جذب در خود سهم رابر از بيش اعتبارات كاال خريد كه گويند مردم از انتظار مورد عقد اين عمر كل پيوسته بانكداري عقود جمع به ۴9 موضوع اين ردهاند. اعالم ها بان از تسهيالت دريافت وام پرداخت كها، بان سنتي معمول تسهيالت بر
  عالوه بازار كا، بان در نو اسكناس توزيع روز
  در تامين در توجهي قابل سهم كنند پرداخت تسهيالت باال خها نر كه زماني تا باشد قيمت گرا نبايد مصرفي جاي بالفاصله اما است ۸۱ماه ماه دي تا بانكي تسهيالت عقود سهم كاهش روند كه است واقعيت اين دهنده ان نش پرداخت جاري، هاي اب حس منابع از استفاده با
  ازدواج وآمدها رفت دارد. متفاوت فضايي هم روشها اس
  اسكن اند. داشت نقدينگي وام به اقتصادي واحدهاي نياز نخواهد رشد اين از بيش مرابحه عقد جايگاه عمال باشد تسهيالت مانده از درصدي سهم با كرده باز را خود دارد ادامه همچنان كمتر تسهيالت سود با يي له مباد كوچك هاي بنگا براي تسهيالت تومان ميليارد
  ۰۰۵٦۱ رنگ البته باالتر يها زن چانه تر، زل نا قيمتها
  بيشتر، 9ماهه در خصوصي هاي بانك دهي تسهيالت رشد عقد اعتباري كارت نوع اين كه شود مي بيني پيش كرد. ٣۴هزار به ۵9 دي در تسهيالت اين مانده ها، بان است. افزايش به رو باالتر سود با مشاركتي عقود سهم هاي بانك سال۵9 در دارد قرار كار دستور در متوسط
  و ميان اين در است. برگشته هم ها چمدان هاي
  اسكناس هاي بان در درصد، ۵۱ تجاري هاي بان در ۵9 سال اول شود مواجه پول بازار در بااليي رشد تقاضا با مرابحه سال اول ماهه ۰۱ مدت در كه رسيده تومان ۰۴۷يليارد داشت. خواهند را خود التدهي تسهي اوج
  كشور چندان توزيع كانال كه هايي اسكناس آكبند هاي
  بسته ۱.٢٢درصد غيردولتي هاي بان در درصد ۵.9 تخصصي مصرفي كاالهاي شدن گران خطر با حال عين در اما داشته رشد درصد ٢٦ ٣. معادل اسفند۴9 به نسبت ۵9 اقساطي فروش رشد براي فشار حداكثر با ها نك با كه حال عين در اما يكند. خودنمايي وضوح به نيز ندارند
  مشخصي از يها غيردولت سهم بر تدريج به كه يهد نشان بوده خانوارهاي توسط اقساط پرداخت مشكل همچنين تسهيالت مانده نظر از بانكي عقود چهارم جايگاه به رقم با اقساطي فروش تسهيالت مانده ديگر سوي از انتقال مانند هايي سياست هستند، مواجه دهي
  تسهيالت چند شعب شنبه) (يك گذشته روز ايسنا، گزارش
  به يشود. افزوده نكها با تسهيالت كل است. مواجه متوسط سر پشت را ضالحسنه قر حتي جعاله وام رسيده نسبت درصدي 9.۷۱ رشد تومان ميليارد زار ٢۱٢ بانك به نكها با از دولتي شركت ۰٦۴ از بيش
  حساب هاي بان ردهاند. آغاز را نو اسكناس توزيع منتخب
  بانك است. گذاشته تسهيالت كل از درصدي ۴.۴٢ سهم ۴9 اسفند به ازدواج وام براي جاري حساب منابع از استفاده
  مركزي، سينا نوين، اقتصاد تبانك، پس سپه، صادرات، ملت، تسهيالت
  ملي، در ها خصوصي سهم افزايش الحسنه قرض درصد از كمتر سهم خريد به بتواند مرابحه عقد اگر يند مي گو سان كارشنا مانده دارد. كقرار انا به دهي الت تسهي دوم رتبه در به نكها با از خزانه دولتي هاي حساب انتقال
  همچنين حدود مجموع در انا شهرسته تهران در پارسيان
  و از غيردولتي هاي نك با اعطايي تسهيالت مانده كه دارد قرار حسنه رض ال تسهيالت پنجم، رتبه در نقطه تواند مي كند، كمك مردم خريد قدرت كاال در تومان ميليارد ۷٦۱زار از اقساطي فروش تسهيالت نكها با منابع ۰۴درصد از بيش شدن قفل مركزي،
  بانك ٦٢اسفندماه تا ٢٢ روزهاي طي را تومان
  ۰۰٦۱ميليارد هزار ٢٣۵ به ۴9 اسفند در تومان زارميليارد ٦٣۴ ترين عمده شود. شامل را يي مبادله عقود ترين بزر اما باشد. اقتصادي رونق رشد تقاضا ايجاد براي اميدي رسيده ۵9 دي در تومان ميليارد ٢۱٢زار به ۴9 دي سود نرخ كاهش معوق، مطالبات دولت بدهي
  توسط ۰۰۰٢ ۰۰۰۵ هاي اسكناس كنند. مي توزيع مردم
  بين رشد درصد ۱.٢٢ با كه 9رسيده دي در تومان ميليارد تشكيل جوانان ازدواج وام را هي مبادلي عقود اين وامهاي ندارد توجهي قابل رقم هنوز آن باالي رشد انتظار وجود با به مهر۴9 در درصد ۷.۵٢ از آن سهم يدهد، نشان كه نبانكي بي بازار سود نرخ رفتن باال درصد، ۵۱ به هها
  سپرد گرفته قرار كا بانه اختيار در مركزي بانك سوي از
  توماني هاي نك با سهم شده همراه ۵9 اول 9ماهه طول در در زيادي همت ها بان اخير هاي ال س در كه يدهد كل با مقايسه در تومان ميليارد زار ٣۴ حد در آن مانده است. يافته كاهش ۵9 دي در ۴٢درصد ۴. تسهيالت، سود نرخ كاهش به ها بان الزام درصد ۱9
  به داشتن همراه نكها با شعب به مراجعه با متقاضيان
  و بوده درصد ۱٦ .9٦ نيز نكها با تسهيالت كل از غيردولتي ماه در ضالحسنه قر مانده تهند. داش زمينه اين يرسد نظر به است. درصد اندك نكها با تسهيالت براي حتي را قيمت ارزان منابع از ها بان استفاده
  امكان برگي ۰۰۱ دسته يك كدام هر از وانند ملي
  كارت داشته 9رشد سال درصدي ۵9 سهم به نسبت كه رشد با كه رسيد تومان ميليارد ٢۴ار ۵۸.هز به ۵9 بانكي عقود بين مرابحه عقد جايگاه سهم تدريج به دين خريد معوق مطالبات درصدي 40 رشد ريال يك هر براي ها بان داده كاهش كوتاه
  مدت يك هر در يتواند ظاهرا مشتري يك البته كنند.
  دريافت است. سهم شده مواجه اسفند به نسبت درصدي ۱.۷۱ بانك كند. رقابت الحسنه قرض جعاله با يابد افزايش اعتباري، موسسات ها بان تسهيالت سوم رتبه در باال سنگين هزينه بايد دارند، كه هي دي سپر
  جذب هشت در يعني بگيرد را نظر مورد اسكناس ها بان اين
  از هزارميليارد ٢۸۱ از نيز تخصصي هاي نك با مانده رشد اين دليل كه بوده درصد 9.۴ تسهيالت كل از آن عقود تسهيالت آمار ۴9 تير از كه داده توضيح مركزي در ساير سرفصل توضيح در دارد. قرار تسهيالت ساير منابع جذب براي يي عمده مشكالت كنند دارد.
  پرداخت وجود وي براي اسكناس دريافت امكان
  بانك سال در تومان ۱زارميليارد ه99 به ۴9 اسفند در تومان است. بوده جاري سال در ازدواج وامهاي افزايش شده اضافه اسالمي عقود تفكيك به استصناع مرابحه بود توضيح بدون قبال كه ها نك با تسهيالت عقود كوچك هاي اه بنگ به وام بايد حال عين در
  دارند ۵.9درصد با ۵9 سال اول ماهه ۰۱ در رسيده تركيب در اكنون كه است اين توجه قابل نكته اما است. برخي هاند داشت آن از مختلفي هاي ارزياب كارشناسان دهي تسهيالت وضعيت لذا كنند، پرداخت و...
  متوسط كل از تخصصي هاي بانك سهم است. شده مواجه رشد جعاله درصدي 7.3 مانده قرار توليد از حمايت ايراني كاالي خريد وام تنها مرابحه بانك باالخره يردند، مك معرفي معوق مطالبات را آن سوي از اما است مواجه لتوجهي قاب رشد با اگرچه ها شد
  بان ارزان سكه
  دالر تسهيالت كل درصد ۷۱.٣٢ به نيز ها نك با تسهيالت سهم با مسكن تعمير جعاله وام ديگر سوي از ديده سرفصل اين در نيز مردم به خرد تسهيالت ندارد خريد شامل ساير كه 9نوشته دي گزارش در مركزي افزايش را كها بان سپرده جذب مالي هاي هزين
  ديگر جديد طرح سكه شنبه روز سكه ارز بازار
  صرافان سال درصدي ۸.۵٢ سهم به نسبت كه رسيده نكها با به نكها با دهي تسهيالت ششم رتبه در درصدي ٦.٣ خرد تسهيالت به آن از بخشي چه اينكه اما يشود گذشته سررسيد معوق، مطالبات معامالت اموال دين، است.
  داده نيز تجاري هاي بانك مانده است. داشته كاهش ۴9 بيانگر رسيده دي در تومان ميليارد ۱٣زار ۷. كاالست خريد به مربوط بخشي چه يافته اختصاص است. الوصول وك مشك ۵۴۱هزار ميزان به كها بان به دولت بدهي افزايش ۰9۱هزار ميليون يك قيمت با توماني ۱9۰۰ كاهش با
  را با امريكا دالر هر قيمت همچنين كردند. معامله
  تومان ۷٢۱هزار به ۴9 اسفند در تومان ميليارد ۱۱۱زار ه از هفتم، رتبه در است. ۵9 اول ۰۱ماهه در رشد درصد ٦. براي اعتباري هاي ارت از استفاده كه شود مشخص بايد تقدير جاي كه مركزي بانك راهگشاي توضيح اين واقعيت اين گوياي خود نيز ۵9 دي در تومان
  ميليارد شد. فروش خريد ٣۵۷٣تومان قيمت با توماني
  كاهش ۵۱درصد با كه يافته 9افزايش دي در تومان ميليارد درصدي ۵.٣ سهم با كه دارد قرار حقوقي مشاركت عقود شود. محاسبه عقود ساير از جدا ايراني كاالي خريد معامالت اموال دين، خريد كه يدهد نشان دارد، شده، قفل بيشتر قبل به نسبت ها بانك منابع كه
  است بهار تمام سكه قطعه هر همچنين «تعادل»، گزارش
  به تسهيالت كل از تجاري هاي بان سهم بوده همراه رشد ميليارد هزار ۵۸.۴٢ از عقود اين مانده تسهيالت، كل از با نكها با به مراجعه در متقاضيان اخير ههاي ما در در كالوصول مشكو گذشته سررسيد معوق، مطالبات فشار شرايط در شده كمتر منابع نكبه باها
  دسترسي به نسبت ۰۰۵توماني ٢هزار كاهش با قديم طرح
  آزادي است. بوده درصد ٦۸.۴۱ نيز در تومان ميليارد ۰٣زار ۱٦. به ۴9 اسفند در تومان صورت به را خرد وامهاي كه شدند مواجه توضيح اين كه رسيده تومان ميليارد ٢۱۱زار رقم 9به ديماه نكها با براي مختلفي مشكالت تسهيالت، پرداخت
  براي شد. فروخته تومان ۰۰۵ ۰۸۱هزار ميليون يك شنبه
  روز توماني، ٦هزار افزايش با هم آزادي بهار سكه نيم كنند
  هر اصالح را خود هاي روي بايد كا بانه تزريق بانكي نظام بيشتر حمايت به بخش اين
  ليكن قطعه هر آزاد بازار در شد. معامله ۰۰۵ان توم شد
  ۴9٦هزار مطرح ها بان عامل مديران با تهران دادستان ديدار
  در عدم به خود سخنان از ديگري بخش در وي نيازمند جوانب تمام كردن لحاظ نظر دقت با
  تسهيالت به نسبت توماني كهزار كاهش با آزادي بهار سكه
  ربع در بدهي» «دارايي– –هزينه» «درآمد ادلهاي تع مسكن بانك خوشبختانه كه شد يادآور بايد البته
  است، تغيير بدون نيز گرمي سكه هر تومان هزار ۰۸٣ شنبه
  روز دليل به بانكي نظام كرد: تصريح اشاره بانكي نظام است. داده انجام را مناسبي اقدامات زمينه اين
  در ۸۱ طالي گرم هر شد. ستد داد تومان ٦۴٢زار بانكي
  قيمت تخلفات به رسيدگي براي تخصصي دادسراي
  ايجاد الزم دارد نامطلوبي وضعيت ها ادل تع عدم اين وجود رضالحسنه تسهيالت زمينه در آماري ارائه با
  وي ٢۱۱هزار شنبه روز به نسبت كاهش تومان ۰۰٣ با نيز
  عيار خود هاي رويه مناسب، هاي ريزي برنامه با ها نك با است اين در اسالمي شوراي مجلس تاكيد به اشاره با
  ازدواج هر نيز ارز بازار در بود. شده ذاري ارزش ۱۰۸تومان
  و شاهد روز هر صورت اين غير در كه چرا كنند اصالح را اعتباري تنگناي وجود با بانكي شبكه گفت: خصوص ما تخصصي، آموزشي هاي وزه در گفت: كشور قضات توافق آنها با توانند مي ها بانك باشند فعال اشتغال توليد بيمه بانك
  گروه ٣هزار شنبه روز به نسبت ٦توماني كاهش با امريكا
  دالر بانكي نظام در بدتري شرايط بيشتر هاي ان زي ضرر تسهيالت پرداخت زمينه در دهي تسهيالت محدود توان كه چرا داريم نياز بانكي نظام مركزي بانك كمك به با شود. محهيي مسا گونه هيچ نبايد دوم، گروه با اما كنند كها، بان عامل مديران جلسه در تهران
  دادستان با انگليس پوند هر نرخ همچنين شد. فروخته تومان
  ٣۵۷ بود. خواهيم آمارها داشته توجهي قابل عملكرد ازدواج، حسنه رض قال ارائه چندان ها اه دانشگ در قضات براي اقتصادي مسائل يشود. تر آسان بسيار نيز قضاييه قوه كار تفكيك، اين شكل ايده اين با بانكي پولي دادسراي اينكه بيان
  با با يورو هر رسيد ومان ۰۷ ۴هزار به كاهش تومان
  ۵ موقع به شفاف، العرساني اط به توجه لزوم وي پرداختي تسهيالت ميزان درصدي ۰۴٢ افزايش از حاكي آموزشي زمينه در هتري گسترد همكاري بايد شود نمي پرداخت صرف كه نكته اين ذكر با تآبادي دول تخصصي بستر در بانكي تخلفات مشكالت كه
  گرفت شد. معامله تومان ۷9 ۴هزار كاهش تومان
  يك خواند مركزي بانك بانكي نظام روز نياز را روشنگر است. ازدواج وام كنندگان درياف تعداد 9.۰۱درصدي براي كه چرا شود ايجاد قضاييه قوه بانكي شبكه بين كرد: تصريح نيست، جرم مقررات چارچوب در تسهيالت است تخصصي بانكي، كار جنس گفت: شود،
  رسيدگي اصالح براي آگاهي، بصيرت با جامعه در يي ده گفت: لزوم غيرجاري مطالبات باالي نسبت از انتقاد با وي متخصص قضات به حتما بانكي پولي تخلفات با برخورد سفارش توصيه با كه داريم وكار سر تسهيالتي با ما بررسي تخصصي دادسراي در بايد نيز قضايي احكام ارز سكه انواع قيمت
  جدول با نيز بانكي شبكه كنند مي انتقاد بانكي شبكه از امور سال پايان در كرد: خاطرنشان بانكي شبكه در آن كنترل داريم. نياز قبال در غيرواقعي وثيقه اعتبارسنجي شده پرداخت نظري صاحب تخصصي مرجع گذشته در متاسفانه
  شود. يكشنبه شنبه ارز سكه
  نوع يهها رو اصالح مسير در توجه انتقادها به نيت حسن رسيده درصد ٢.۰۱ به غيرجاري مطالبات نسبت ۴9٣۱ آن بوده، كار مسند بر شايسته مدير هرجا افزود: وي است. شده دريافت اعطايي تسهيالت ٣هزار تخلف مانند هايي پرونده نبود قضاييه قوه 0000911
  در 1191900 آزادی بهار تمام
  سكه سياسي اغراض با برخي مقابل، در ليكن يدارد برم گام درصد ٦.۱۱ عدد به رقم اين اكنون متاسفانه بود به توجه با نيز ها نك با در است. كرده عمل موفق نهاد به وام اعطاي با ما كرد: تاكيد تهران دادستان بررسي به كه دارد وجود زنجاني بابك توماني جديد
  ميليارد
  طرح مركزي بانك دستاوردهاي غيركارشناسي نظرهاي شناسايي با است الزم كها بان زمينه اين در است. رسيده به حتما آنهاست، دست در مردم اموال وجوه اينكه ما مشكل بلكه نداريم مشكلي هيچ توليدي هاي بنگاه دارد. نياز تخصصي شهاي بخ
  در واحدهاي نقش ميان اين در كنند، مي تخطئه را نكها با آن كاهش راهكارهاي به غيرجاري مطالبات دقيق نيازمنديم. شايسته مديران بازارهاي وارد دريافتي تسهيالت با كه هستند كساني به اشاره با تادي آب دول ري جعف «تعادل»، گزارش 0050811
  به 1183000 آزادی بهار تمام
  سكه واكنش هدف با ها بان عمومي روابط العرساني اط كنند. توجه اين انشاءاهلل كرد: اميدواري ابراز تهران دادستان ندارند. اشتغال توليد با نسبتي هيچ شوند مي ديگر اعطاي كرد: تاكيد هستند، مردم اموال امين ها بان قديم
  اينكه
  طرح كه است اهميت حايز بسيار ها ابهام رفع براي سريع مركزي بانك دستاوردهاي از را ارز بازار ثبات وي اين باشد بيشتر همكاري براي سرآغازي جلسه كه افرادي قضاييه، قوه زعم به كرد: خاطرنشان وي هايي آسي از آن دريافت براي پيگيري عدم 005496
  تسهيالت 688500 سكه
  نيم العرساني اط شوراي اقدامات هماهنگي با خوشبختانه بازار در گفت: برشمرد يازدهم دولت فعاليت دوران در حل بيشتر سرعت با مسائل تا كند مي كمك تعامالت به موفق غيرواقعي هاي نت ضما توصيه سفارش با بوده درگير آن با ما كشور گذشته، سال چند در كه
  است هستيم. مثبتي اقدامات شاهد بانكي، نظام تبليغات شوك از اقتصاد ثبات، ايجاد با است شده تالش ارز حل به ها بانك كمك با يتواند حتما قضاييه قوه شود. هستند مجرم شوند، مي ها بانك از تسهيالت دريافت از ميلياردي تسهيالت كه دادند حق خود به دهيي 000083
  و 379000 سكه
  ربع در مقطعي نوسانات خوشبختانه بماند مصون نوسانات وضع تعامالت، اين بستر در اميدوارم بپردازد مشكالت يكند. شر جرم اين در نيز تسهيالت اعطاكنندگان نكنند. بازپرداخت كنند دريافت نكها 000642
  با 246000 گرمی شوند
  سكه تر فعال بانكي بين بازار در ها نك با ضمن شد، مديريت كنترل خوبي به نيز گذشته هاي ما نكها با تسهيالت اعطاي معوقات روند مردم معيشت خود اينكه بر تاكيد با قضاييه قوه مسوول مقام اين خاطرنشان گروه دو به بانكي بدهكاران تفكيك با
  وي بانك شرايط در بانكي بين بازار مزاياي به اشاره با وي منطبق كه دالر از استفاده بر افراطي تمركز از بايد آنكه شود. بهتر روز به روز را بانكي سالم چرخه شوند عمل وارد بايد ها نك با اشتغال توليد در كه يد ان واقع بدهكاران گروه يك 108211
  كرد: 113101 عيار 18 طالی گرم
  هر هاي محدودي به توجه با گفت: كشور اقتصاد بودن محور چرا شود پرهيز نيست، كشور اقتصادي ساختارهاي با موسسات موضوع در ما هاي حمايت گفت: كنند، مديريت توان اما هستند آن پرداخت درصدد فعال 3573
  كشور 3759
  دالر خود براي ثانويه بازار ايجاد با ايد انب هبا سرمايه، بازار يكنند نم فعاليت دالر با ايران خارجي شركاي عمدتا كه درصد 11.6 معوق مطالبات نسبت اما دارد وجود همواره بانكي تخلفات برخي در غيرمجاز است الزم بانكي شبكه كه ندارند را تسهيالت
  بازپرداخت نيز مركزي بانك كنند ايفا حوزه اين در فعالي نقش اين در است؛ غيرمنطقي دالر به حد از بيش تكيه جمع در شنبه روز نيز مركزي بانك كل رييس بايد موضوعات به قضاييه قوه ورود كه داشت توجه بايد كه هستند بدهكاراني ديگر دسته كند. همكاري آنها 9704
  با 4080
  يورو از زمينه اين در مناسب سامانه راهدازي ان طراحي با را گزارشگري ارز تغيير موضوع نيز مركزي بانك مسير اشاره مسكن بازار رونق موضوع به ان به عامل مديران باشد. اقدام آخرين جديت با بايد نكها با كه فتهاند گر تسهيالت توصيه، 9074
  با 4714
  پوند كرد. خواهد حمايت بانكي بين بازار در ها نك با فعاليت است. داده قرار خود كار دستور در هستيم، معامالت رونق شاهد مسكن بازار در كرد: تصريح به تخصصي هاي وزش آم ارائه درخصوص تآبادي دول حوزه در افراد اگر كنند. پيگيري را آنها وصول
  بيشتري تعادل سپهوند عكس:حجت
رشد 31 هزار ميلياردي سر‌فصل مطالبات معوق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/23
رشد 31 هزار ميلياردي سر‌فصل مطالبات معوق
«تعادل» عقود بانكي در 10 ماهه سال 95 را بررسي مي‌كند


سهم مانده مرابحه از قرض‌الحسنه بيشتر شدگروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در شرايطي كه حجم نقدينگي در دي 95 به 1196هزار ميليارد تومان رسيد، مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به بيش از 869هزار ميليارد تومان بالغ شده كه نسبت آن به نقدينگي در سطح 72.7درصد ثبت شده است. همچنين مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 729هزار ميليارد توماني در اسفند94 با 19.3درصد رشد طي مدت 10 ماهه اول سال 95 به رقم 869هزار ميليارد تومان رسيده و به ميزان 140 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال 95 افزايش قابل‌توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانك مركزي در سال 95، معادل 460هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه 427هزار ميليارد تومان آن در 10 ماهه اول سال جاري پرداخت شده است. به گزارش «تعادل»، براساس اعلام بانك مركزي در 10 ماهه اول 95 به ميزان 382هزار ميليارد تومان و طي 10 ماهه اول سال 95 معادل 427هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه براساس تغيير مانده تسهيلات بانك‌ها تا دي‌ماه، 140 هزار ميليارد تومان معادل 33درصد تسهيلات جديد پرداخت شده كه نشان‌دهنده رشد بالاي حجم تسهيلات بانك‌ها در سال 95 بوده است. همچنين در نيمه دوم سال 95 موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي است كه مي‌تواند بر حجم تسهيلات و مانده وام‌هاي بانكي بيفزايد. اما به عقيده كارشناسان، كارت‌هاي اعتباري عملا جايگزين تسهيلات خرد شده و در بخش خريد كالا با استقبال مردم مواجه نشده است. رشد تسهيلات بالاتر از رشد نقدينگي

رشد 19.3درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 10ماهه اول سال در مقايسه با رشد 18.85‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي و رشد 17.6درصدي نقدينگي در 10 ماهه اول سال 95 بيشتر بوده و نشان‌دهنده سياست انبساط در تسهيلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدينگي است.

اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام‌دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود به‌دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 460هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16500 ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.

 اما در عين حال كه بانك‌ها با حداكثر فشار براي تسهيلات‌دهي مواجه هستند، سياست‌هايي مانند انتقال حساب بيش از 460 شركت دولتي از بانك‌ها به بانك مركزي، استفاده از منابع حساب جاري براي وام ازدواج همچنين انتقال حساب‌هاي دولتي و خزانه از بانك‌ها به بانك مركزي، قفل شدن بيش از 40درصد منابع بانك‌ها توسط بدهي دولت و مطالبات معوق، كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بين‌بانكي به 19درصد و الزام بانك‌ها به كاهش نرخ سود تسهيلات، امكان استفاده بانك‌ها از منابع ارزان‌قيمت را حتي براي مدت كوتاه كاهش داده و بانك‌ها براي هر يك ريال جذب سپرده‌يي كه دارند، بايد هزينه سنگين و بالا پرداخت كنند و مشكلات عمده‌يي براي جذب منابع دارند و در عين حال بايد وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... پرداخت كنند، لذا وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهي مواجه است اما از سوي ديگر هزينه‌هاي مالي و جذب سپرده بانك‌ها را افزايش داده است.

افزايش بدهي دولت به بانك‌ها به ميزان 145هزار ميليارد تومان در دي 95 نيز خود گوياي اين واقعيت است كه منابع بانك‌ها نسبت به قبل بيشتر قفل شده، دسترسي بانك‌ها به منابع كمتر شده و در شرايط فشار براي پرداخت تسهيلات، مشكلات مختلفي براي بانك‌ها ايجاد كرده است.  نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در دي 95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها 1.7واحد درصد بيش از رشد نقدينگي بوده درحالي كه در دي 94 و به‌دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك‌سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور و تسهيلات‌دهي بانك‌ها باتوجه به ميزان رشد نقدينگي كشور بوده است. سهم 43‌درصدي مشاركت مدني

 براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي مربوط به عملكرد 10 ماهه بخش پولي و بانكي در سال95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به 42.1‌درصد افزايش يافته و در مقايسه با دي 94 كه سهم مشاركت مدني معادل 42.2‌درصد بود، 0.1واحد كاهش داشته است. مانده مشاركت مدني اكنون به 366هزار ميليارد تومان بالغ شده كه 14.2 درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است و كارشناسان دليل سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند. اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است. رشد فروش اقساطي

از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 212هزار ميليارد تومان و رشد 17.9درصدي نسبت به اسفند 94 و سهم 24.4درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در دي 94 به 212هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده كه نشان مي‌دهد، سهم آن از 25.7درصد در مهر94 به 24.4‌درصد در دي 95 كاهش يافته است. رشد 40 درصدي مطالبات معوق و خريد دين

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد. در توضيح سرفصل ساير در عقود تسهيلات بانك‌ها كه قبلا بدون توضيح بود و كارشناسان ارزيابي‌هاي مختلفي از آن داشته‌اند و برخي آن را مطالبات معوق معرفي مي‌كردند، بالاخره بانك مركزي در گزارش دي 95 نوشته كه ساير شامل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول است.

اين توضيح راهگشاي بانك مركزي كه جاي تقدير دارد، نشان مي‌دهد كه خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول در دي‌ماه 95 به رقم 112 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم آن از مانده تسهيلات بانك‌ها معادل 12.9درصد است و نسبت به اسفند 94 به ميزان 40.3درصد رشد داشته كه بالاترين رشد را بعد از مرابحه داشته است.

باتوجه به سهم نزديك به 13درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ 112هزار ميليارد توماني و رشد 40درصدي آن نسبت به اسفند 94 مي‌توان گفت كه مطالبات معوق و خريد دين و اموال معاملات سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است. در عين حال اين سرفصل از 81هزار ميليارد تومان در مهر 94 به 112هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده و 31هزار ميليارد تومان بيشتر شده است و نشان مي‌دهد كه در اين مدت، مطالبات معوق افزايش يافته و سهم مطالبات غيرجاري از كل تسهيلات بانك‌ها به 11.6رصد در دي‌ماه 95 رسيده است. سهم مرابحه از قرض‌الحسنه بيشتر شد

در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد كه در دي ‌ماه 95 توانست از نظر مانده تسهيلات وام جعاله را پشت ‌سر بگذارد، از آن پيشي بگيرد و خود را به جايگاه پنجم از نظر مانده تسهيلات بين عقود بانكي برساند.

عقود مرابحه با اينكه براي نخستين ‌بار از تير ماه 94 به جمع عقود بانكداري پيوسته و كل عمر اين عقد تسهيلات بانكي تا دي ماه 18ماه است اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 5‌ درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در دي 95 به 43هزار و 740ميليارد تومان رسيده كه در مدت 10ماهه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 62.3 درصد رشد داشته و به جايگاه چهارم عقود بانكي از نظر مانده تسهيلات رسيده و وام جعاله و حتي قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است.

كارشناسان مي‌گويند اگر عقد مرابحه بتواند به خريد كالا و قدرت خريد مردم كمك كند، مي‌تواند نقطه اميدي براي ايجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادي باشد. اما با وجود انتظار رشد بالاي آن هنوز رقم قابل توجهي ندارد و مانده آن در حد 43هزار ميليارد تومان در مقايسه با كل تسهيلات بانك‌ها اندك و 5 درصد است. به نظر مي‌رسد به تدريج سهم و جايگاه عقد مرابحه بين عقود بانكي افزايش يابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت كند. بانك مركزي توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است. اما نكته قابل توجه اين است كه اكنون در تركيب مرابحه تنها وام خريد كالاي ايراني و حمايت از توليد قرار ندارد و تسهيلات خرد به مردم نيز در اين سرفصل ديده مي‌شود اما اينكه چه بخشي از آن به تسهيلات خرد اختصاص يافته و چه بخشي مربوط به خريد كالاست بايد مشخص شود كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاي ايراني جدا از ساير عقود محاسبه شود.

در ماه‌هاي اخير متقاضيان در مراجعه به بانك‌ها با اين توضيح مواجه مي‌شدند كه وام‌هاي خرد را به صورت كارت اعتباري و مرابحه نمي‌پردازند و مانند قبل پرداخت مي‌شود. بر اين اساس چنانچه كارت‌هاي اعتباري و مرابحه نتواند جايگزين وام‌هاي خرد شود احتمالا با كاهش رشد در ماه‌ها و سال‌هاي آينده مواجه خواهد شد. زيرا وام خريد كالا با توجه به نرخ بالاي آن و گراني كالاهاي ايراني با استقبال زياد مواجه نخواهد شد. لذا بايد تلاش شود كه با ارزان كردن كالاها و ارزان كردن نرخ عقد مرابحه به افزايش تقاضا و خريد مردم كمك شود تا منجر به رونق اقتصادي شود و اين ابزار جديد بانكي بتواند مانند كشورهاي ديگر به رشد توليد و اقتصاد و اشتغال كمك كند.

برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به كارايي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال 95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف50 ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد

 كالا شود.

اما در عين حال عده‌يي از صاحبنظران با انتقاد از نرخ بالاي كارت‌هاي اعتباري خريد كالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم مي‌گويند كه خريد كالا و اعتبارات مصرفي نبايد گران‌قيمت باشد و تا زماني كه نرخ‌ها بالا باشد عملا جايگاه عقد مرابحه بيش از اين رشد نخواهد كرد. پيش‌بيني مي‌شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است. سهم كمتر از 5 درصد قرض الحسنه

در رتبه پنجم، تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در دي‌ ماه 95 به 42.85هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد 17.1درصدي نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات 4.9درصد بوده كه دليل اين رشد افزايش وام‌هاي ازدواج در سال جاري بوده است. مانده 3.7 درصدي جعاله

از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 3.6 درصدي در رتبه ششم تسهيلات‌دهي بانك‌ها به 31.7هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده و بيانگر 3.6‌درصد رشد در 10ماهه اول 95 است. در رتبه هفتم، عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.5درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.61هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده و با رشد 23.2‌درصدي مواجه شده كه نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال 95 است. رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.9‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.12هزارميليارد تومان در اسفند 94 به 16.93هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده كه با رشد 1.1-‌درصدي همراه بوده است. از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك يك‌ درصدي از مانده تسهيلات از 8 هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به عدد 7.28هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده كه رشد 8.7-‌درصدي داشته است. در رتبه بعدي، اجاره به شرط تمليك با سهم 0.3درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزارميليارد تومان در اسفند 94 به 2.936هزارميليارد تومان در دي 95 رسيده و با رشد 66‌ درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي، عقود سلف با سهم 0.3درصدي قرار دارد كه از 2.59هزار ميليارد در اسفند 94 به عدد 2.86هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده و 10.4درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نيز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است. سهم 62‌ درصدي غيردولتي‌ها از تسهيلات

سهم بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 537 هزارميليارد تومان به ميزان 61.8 درصد از كل تسهيلات بانك‌ها يا بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده كه نسبت به ماه‌هاي قبل افزايش نشان مي‌دهد. سهم بانك‌هاي خصوصي و غيردولتي از جذب سپرده‌ها نيز معادل 71.6درصد بوده و در نتيجه اين سهم نسبت به سهم غيردولتي‌ها در تسهيلات به ميزان 10واحد درصد بيشتر بوده است. تسهيلات تخصصي‌ها 2 برابر جذب سپرده

سهم بانك‌هاي تجاري با رقم 131هزارميليارد تومان از مانده تسهيلات بانك‌ها 14.9درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي با رقم 201هزارميليارد تومان 23.1درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك‌هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك‌ها به ميزان 18.5درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي نيز 9.8درصد و سهم بانك‌هاي خصوصي 72درصد بوده است. به عبارت ديگر درحالي كه بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي 10درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات در جذب سپرده‌هاي بانكي موفق بوده‌اند اما بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10درصدي در جذب سپرده 23درصد تسهيلات را پرداخت كرده‌اند. به عبارت ديگر بانك‌هاي تخصصي بيش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته‌اند.

رشد تسهيلات‌دهي بانك‌هاي خصوصي در 9ماهه اول سال 95 در بانك‌هاي تجاري 15درصد، در بانك‌هاي تخصصي 9.5درصد و در بانك‌هاي غيردولتي 22.1درصد بوده و نشان مي‌دهد كه به تدريج بر سهم غيردولتي‌ها از كل تسهيلات بانك‌ها افزوده مي‌شود. افزايش سهم خصوصي‌ها در تسهيلات

مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از 436هزارميليارد تومان در اسفند 94 به 532 هزار ميليارد تومان در دي 95 رسيده كه با 22.1درصد رشد در طول 9ماهه اول 95 همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز 61.96‌ درصد بوده كه نسبت به سهم 59 ‌درصدي سال 94 رشد داشته است.

مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از 182هزارميليارد تومان در اسفند 94 به 199هزارميليارد تومان در سال 95 رسيده و در 10ماهه اول سال 95 با 9.5درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به 23.17‌درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم 25.8درصدي سال 94 كاهش داشته است. مانده بانك‌هاي تجاري نيز از 111هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 127هزار ميليارد تومان در دي 95 افزايش يافته كه با 15درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز 14.86‌درصد بوده است.نویسنده:
ايجاد دادسراي تخصصي براي رسيدگي به تخلفات بانكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/23
ايجاد دادسراي تخصصي براي رسيدگي به تخلفات بانكي
در ديدار دادستان تهران با مديران عامل بانك‌ها مطرح شد


گروه بانك و بيمه |

دادستان تهران در جلسه مديران عامل بانك‌ها، با بيان اينكه دادسراي پولي و بانكي با اين ايده شكل گرفت كه مشكلات و تخلفات بانكي در بستر تخصصي رسيدگي شود، گفت: جنس كار بانكي، تخصصي است و احكام قضايي نيز بايد در دادسراي تخصصي بررسي شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصي صاحب نظري در قوه قضاييه نبود و پرونده‌هايي مانند تخلف 3هزار ميليارد توماني و بابك زنجاني وجود دارد كه به بررسي در بخش‌هاي تخصصي نياز دارد.

به گزارش «تعادل»، جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به اينكه بانك‌ها امين اموال مردم هستند، تاكيد كرد: اعطاي تسهيلات و عدم پيگيري براي دريافت آن از آسيب‌هايي است كه در چند سال گذشته، كشور ما با آن درگير بوده و عده‌يي به خود حق دادند كه تسهيلات ميلياردي از بانك‌ها دريافت كنند و بازپرداخت نكنند.

وي با تفكيك بدهكاران بانكي به دو گروه خاطرنشان كرد: يك گروه بدهكاران واقعي‌اند كه در توليد و اشتغال كشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند اما توان بازپرداخت تسهيلات را ندارند كه شبكه بانكي لازم است با آنها همكاري كند. دسته ديگر بدهكاراني هستند كه با توصيه، تسهيلات گرفته‌اند كه بانك‌ها بايد با جديت بيشتري وصول آنها را پيگيري كنند. اگر افراد در حوزه توليد و اشتغال فعال باشند بانك‌ها مي‌توانند با آنها توافق كنند اما با گروه دوم، نبايد هيچ‌گونه مسامحه‌يي شود. با اين تفكيك، كار قوه قضاييه نيز بسيار آسان‌تر مي‌شود.

دولت‌آبادي با ذكر اين نكته كه صرف پرداخت تسهيلات در چارچوب مقررات جرم نيست، تصريح كرد: ما با تسهيلاتي سر وكار داريم كه با توصيه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجي و وثيقه غيرواقعي در قبال تسهيلات اعطايي دريافت شده است.

دادستان تهران تاكيد كرد: ما با اعطاي وام به بنگاه‌هاي توليدي هيچ مشكلي نداريم بلكه مشكل ما كساني هستند كه با تسهيلات دريافتي وارد بازارهاي ديگر مي‌شوند و هيچ نسبتي با توليد و اشتغال ندارند.

وي خاطرنشان كرد: به زعم قوه قضاييه، افرادي كه با سفارش و توصيه و ضمانت‌هاي غيرواقعي موفق به دريافت تسهيلات از بانك‌ها مي‌شوند، مجرم هستند و اعطاكنندگان تسهيلات نيز در اين جرم شريك‌اند.

اين مقام مسوول قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه خود بانك‌ها بايد وارد عمل شوند و چرخه سالم بانكي را مديريت كنند، گفت: حمايت‌هاي ما در موضوع موسسات غيرمجاز و در برخي تخلفات بانكي همواره وجود دارد اما بايد توجه داشت كه ورود قوه قضاييه به موضوعات بايد آخرين اقدام باشد.

دولت‌آبادي درخصوص ارائه آموزش‌هاي تخصصي به قضات كشور گفت: در حوزه‌هاي آموزشي و تخصصي، ما به كمك بانك مركزي و نظام بانكي نياز داريم چرا كه مسائل اقتصادي براي قضات در دانشگاه‌ها چندان ارائه نمي‌شود و بايد همكاري گسترده‌تري در زمينه آموزشي بين شبكه بانكي و قوه قضاييه ايجاد شود چرا كه براي برخورد با تخلفات پولي و بانكي حتما به قضات متخصص نياز داريم.

وي افزود: هرجا مدير شايسته بر مسند كار بوده، آن نهاد موفق عمل كرده است. در بانك‌ها نيز با توجه به اينكه وجوه و اموال مردم در دست آنهاست، حتما به مديران شايسته نيازمنديم.

دادستان تهران ابراز اميدواري كرد: ان‌شاءالله اين جلسه سرآغازي براي همكاري بيشتر باشد و اين تعاملات كمك مي‌كند تا مسائل با سرعت بيشتر حل شود. قوه قضاييه حتما مي‌تواند با كمك بانك‌ها به حل مشكلات بپردازد و اميدوارم در بستر اين تعاملات، وضع معيشت مردم و روند معوقات و اعطاي تسهيلات بانك‌ها روز به روز بهتر شود. نسبت مطالبات معوق 11.6درصد

 رييس كل بانك مركزي نيز روز شنبه در جمع مديران عامل بانك‌ها به موضوع رونق بازار مسكن اشاره و تصريح كرد: در بازار مسكن شاهد رونق معاملات هستيم، ليكن اين بخش به حمايت بيشتر نظام بانكي و تزريق تسهيلات با دقت نظر و لحاظ كردن تمام جوانب نيازمند است، البته بايد يادآور شد كه خوشبختانه بانك مسكن در اين زمينه اقدامات مناسبي را انجام داده است.

وي با ارائه آماري در زمينه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و با اشاره به تاكيد مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفت: شبكه بانكي با وجود تنگناي اعتباري و توان محدود تسهيلات‌دهي در زمينه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، عملكرد قابل توجهي داشته و آمارها حاكي از افزايش 240 درصدي ميزان تسهيلات پرداختي و 10.9درصدي تعداد دريافت‌كنندگان وام ازدواج است.

وي با انتقاد از نسبت بالاي مطالبات غيرجاري و لزوم كنترل آن در شبكه بانكي خاطرنشان كرد: در پايان سال 1394 نسبت مطالبات غيرجاري به 10.2درصد رسيده بود و متاسفانه اكنون اين رقم به عدد 11.6 درصد رسيده است. در اين زمينه بانك‌ها لازم است با شناسايي دقيق مطالبات غيرجاري به راهكارهاي كاهش آن

توجه كنند.

وي ثبات بازار ارز را از دستاوردهاي بانك مركزي در دوران فعاليت دولت يازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ايجاد ثبات، اقتصاد از شوك و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعي در ماه‌هاي گذشته نيز به خوبي كنترل و مديريت شد، ضمن آنكه بايد از تمركز افراطي بر استفاده از دلار كه منطبق با ساختارهاي اقتصادي كشور نيست، پرهيز شود چرا كه عمدتا شركاي خارجي ايران با دلار فعاليت نمي‌كنند و تكيه بيش از حد به دلار غيرمنطقي است؛ در اين مسير بانك مركزي نيز موضوع تغيير ارز گزارشگري را در دستور كار خود قرار داده است.

  بانك‌ها بايد رويه‌هاي خود را اصلاح كنند

وي در بخش ديگري از سخنان خود به عدم تعادل‌هاي «درآمد – هزينه» و «دارايي– بدهي» در نظام بانكي اشاره و تصريح كرد: نظام بانكي به دليل وجود اين عدم تعادل‌ها وضعيت نامطلوبي دارد و لازم است بانك‌ها با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب، رويه‌هاي خود را اصلاح كنند چرا كه در غير اين صورت هر روز شاهد ضرر و زيان‌هاي بيشتر و شرايط بدتري در نظام بانكي خواهيم بود.

وي لزوم توجه به اطلاع‌رساني شفاف، به موقع و روشنگر را نياز روز نظام بانكي و بانك مركزي خواند و گفت: عده‌يي در جامعه با بصيرت و آگاهي، براي اصلاح امور از شبكه بانكي انتقاد مي‌كنند و شبكه بانكي نيز با حسن نيت به انتقادها توجه و در مسير اصلاح رويه‌ها گام برمي‌دارد ليكن در مقابل، برخي با اغراض سياسي و نظرهاي غيركارشناسي دستاوردهاي بانك مركزي و بانك‌ها را تخطئه مي‌كنند، در اين ميان نقش واحدهاي اطلاع‌رساني و روابط عمومي بانك‌ها با هدف واكنش سريع براي رفع ابهام‌ها بسيار حايز اهميت است كه خوشبختانه با هماهنگي و اقدامات شوراي اطلاع‌رساني و تبليغات نظام بانكي، شاهد اقدامات مثبتي هستيم.

 

 بانك‌ها در بازار بين بانكي فعال‌تر شوند

وي با اشاره به مزاياي بازار بين بانكي در شرايط بانك محور بودن اقتصاد كشور گفت: با توجه به محدوديت‌هاي بازار سرمايه، بانك‌ها بايد با ايجاد بازار ثانويه براي خود نقش فعالي در اين حوزه ايفا كنند و بانك مركزي نيز با طراحي و راه‌اندازي سامانه مناسب در اين زمينه از فعاليت بانك‌ها در بازار بين بانكي حمايت خواهد كرد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/23
اخبار


آمادگي خارجي‌ها براي خريد سهام به پرداخت ملت

 مراسم معارفه قبل از عرضه سهام شركت به پرداخت ملت با حضور مديران ارشد بانك ملت و جمعي از سرمايه‌گذاران، كارگزاران، فعالان و سهامداران بورس برگزار شد.

 هادي اخلاقي‌فيض‌آثار، مديرعامل بانك ملت در اين مراسم با اعلام اين نكته كه در فاز نخست قرار است ۱۰درصد سهام شركت به پرداخت در بازار سرمايه عرضه شود، گفت: اين شركت از شركت‌هاي وزين پرداخت در كشور است كه جايگاه نخست را در كشور و خاورميانه به خود اختصاص داده است.

اخلاقي تاكيد كرد: مجموعه‌هاي برون‌مرزي نيز به محض آگاهي از تصميم بانك ملت براي عرضه سهام شركت به پرداخت براي خريد اين سهام اعلام آمادگي كرده‌اند.

وي با اشاره به تاريخچه ورود فناوري به نظام بانكداري كشور اظهار كرد: شروع بحث بانكداري الكترونيك در كشور به ۴۵سال قبل برمي‌گردد كه اين روند بعد از انقلاب هم در اوايل دهه ۷۰ با توسعه استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در اين حوزه ادامه پيدا كرد.

اخلاقي، توسعه ابزارهاي نوين پرداخت به ويژه پايانه‌هاي فروشگاهي را مربوط به اوايل دهه ۸۰ خواند و افزود: با توجه به همت جمعي نظام بانكي در يك دوره ۱۰ساله، بانك‌ها توانستند به صورت گسترده استفاده از ابزارهاي نوين بانكداري الكترونيك را در داخل كشور ترويج دهند كه اين موضوع مورد استقبال مردم نيز قرار گرفت و بخش زيادي از هزينه‌هاي مالي تبادلات كاهش يافت. مديرعامل بانك ملت با اشاره به اين نكته كه امروز انجام فعاليت‌هاي بانكي بدون ابزارهاي نوين بانكداري قابل تصور نيست، يادآور شد: بانك ملت هم همزمان با اين تغييرات همواره در تلاش بوده تا به عنوان يك بانك تاثيرگذار و پيشرو خود را مطرح كند و از آخرين دستاوردهاي عرصه بانكداري براي ارائه خدمات به مردم به نحو بهينه استفاده كند.رتبه نخست بانك صنعت در وامدهي به مازندران

 بانك صنعت و معدن رتبه نخست را در پرداخت تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط استان مازندران در قالب تسهيلات بسته حمايتي رونق توليد به دست آورد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن اين بانك بيش از يك‌هزار ميليارد ريال تسهيلات در قالب طرح ياد شده به ١٠٦واحد صنعتي كوچك و متوسط استان مازندران پرداخت كرده است. اين بانك در مجموع مبلغ ٢٠هزار ميليارد ريال تسهيلات را براي تحقق اقتصاد مقاومتي و در قالب طرح رونق توليد- كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي و با همكاري نظام بانكي كشور به اجرا درآمده- در اختيار يك هزار و ٣٢٢طرح صنعتي در سراسر كشور قرار داده است.چمدان اسكناس‌هاي نو

در بازار

در روز توزيع اسكناس نو در بانك‌ها، بازار اسكناس‌فروش‌ها هم فضايي متفاوت دارد. رفت وآمدها بيشتر، قيمت‌ها نازل‌تر، چانه‌زني‌ها بالاتر و البته رنگ اسكناس‌هاي چمدان‌ها هم برگشته است. در اين ميان بسته‌هاي آكبند اسكناس‌هايي كه كانال توزيع چندان مشخصي ندارند نيز به وضوح خودنمايي مي‌كند.

به گزارش ايسنا، روز گذشته (يك‌شنبه) شعب چند بانك منتخب توزيع اسكناس نو را آغاز كرده‌اند. بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات، سپه، پست‌بانك، اقتصاد نوين، سينا و پارسيان در تهران و شهرستان‌ها در مجموع حدود ۱۶۰۰ميليارد تومان را طي روزهاي ۲۲ تا ۲۶ اسفندماه بين مردم توزيع مي‌كنند. اسكناس‌هاي ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ توماني از سوي بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته و متقاضيان با مراجعه به شعب‌ بانك‌ها و همراه داشتن كارت ملي مي‌توانند از هر كدام يك دسته ۱۰۰ برگي دريافت كنند. البته يك مشتري ظاهرا مي‌تواند در هر يك از اين بانك‌ها اسكناس مورد نظر را بگيرد يعني در هشت بانك امكان دريافت اسكناس براي وي وجود دارد.دلار و سكه ارزان شد

صرافان بازار ارز و سكه روز يك‌شنبه سكه طرح جديد را با كاهش 1900توماني با قيمت يك ميليون و 190هزار تومان معامله كردند. همچنين قيمت هر دلار امريكا با كاهش 6 توماني با قيمت 3753تومان خريد و فروش شد.

به گزارش «تعادل»، همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با كاهش ۲هزار و 500توماني نسبت به روز شنبه يك‌ميليون و 180هزار و 500تومان فروخته شد.

هر نيم سكه بهار آزادي هم با افزايش 6هزار توماني، 694هزار و 500تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه ربع سكه بهار آزادي با كاهش يك‌هزار توماني نسبت به روز شنبه 380هزار تومان و هر سكه گرمي نيز بدون تغيير قيمت 246هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز با 300تومان كاهش نسبت به روز شنبه ۱۱2هزار و 801تومان ارزش‌گذاري شده بود. در بازار ارز نيز هر دلار امريكا با كاهش 6توماني نسبت به روز شنبه ۳هزار و 753تومان فروخته شد. همچنين نرخ هر پوند انگليس با 5تومان كاهش به ۴هزار و 709تومان رسيد و هر يورو با يك تومان كاهش ۴هزار و 79تومان معامله شد.

 نویسنده:
  بورس
  اخبار Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 عدالت سهام سود ارزشي
  بي ايراني وادههاي خان سبد كرد
  در عنوان فرابورس
  مديرعامل سهام سود به اشاره با مجلس در كرمان
  نماينده تومان ۰۰۰۳ ماه هر در عدالت سهام سود گفت:
  عدالت گزارش«تعادل» به است. سنگك ۲ان خري
  معادل مجلس در كرمان نماينده پورابراهيمي، خزانه
  محمدرضا اسناد موثر نرخ افزايش عامل كزي مر
  بانك علني صحن در اندستور مي نطق در اسامي
  شوراي از 1ال ۰س كرد: اظهار عدالت سهام به اشاره با
  مجلس برگه يك فقط مردم گذرد عدالت سهام موضوع نيز ها بورس كه يشود مطرح تكنولوژي طريق از خود صحبتهاي از ديگري بخش در هاموني بورس
  گروه اين بر خاصيتي هيچ كه دارند اختيار در عدالت سهام آن فرابورس تاش البته نيستند؛ مستثنا آن از به انتشار راستاي در فرابورس اقدام به اره بودن غيرشرعي بر كيد اش با تا با فرابورس
  مديرعامل اينكه بيان با وي نيست. وارد عدالت سهام
  برگه استفاده حوزه اين در تكنولوژي از بتواند كه است ارائه فرابورس، اركان از يكي گفت: اطاعات موقع است دولت تكليف گفت: خزانه اسناد نويسي پذيره نخستين گفت: است، متصور سهام دارنده براي
  حق كند. منتشر كدال طريق از كه است اطاعات موقع به منتشر بدهي تسويه براي بورس در خزانه اسناد
  كه درباره است اين دارد، عدالت سهام دارنده كه حقي نوسانات با گذشته سال در داد: ادامه هاموني ركن اين بنابراين، دارد؛ اتكايي قابليت مي شود با را اوراق اين طلبكاران، بعد مرحله در
  شود كند. اقدام است، سهام آن با مرتبط كه مديريتي تعيين يك اگر داد رخ ايران اقتصاد در كه ارزي ضمن گيرد مي قرار پايش مورد مرتب صورت به در است بانكي سودهاي تاثير تحت كه هايي
  نرخ عدالت سهام براي مدير تعيين تجارت قانون براساس بورس همچنين فرابورس در خارجي گذار رمايه س دو ارتباط گذاران رمايه س روابط شفافيت اينكه كنند. معامله ثانويه
  بازارهاي نماينده است. عدالت سهام دارندگان حق
  نخستين بر بالغ حداقل كرد مي رمايهگذاري س بهادار اوراق ديگر ازجمله نيز ها شركت مديران با آنها طرفه در هاموني امير گذشته، روز گزارش«تعادل»
  به مجموعه يك كشور در اينكه بيان با مجلس در
  كرمان شاهد بازار اين از توانست مي را هي بازد درصد ۰۲ اين در دقت تمام اساس اين بر كه است كان اينكه ار بر تاكيد با خبرنگاران با خود خبري
  نشست بين ارتباطي هيچ افزود: گرفته، شكل اقتصادي مافياي آسيا شرق بورسهاي از يك هيچ كه درحالي باشد پذيرد. صورت حوزه در پول بازار واقعي شفاف انعكاس خزانه،
  اسناد وجود مردم عدالت سهام اي رك شه رييسه هيات نكردند. تجربه را بازدهي چنين اروپا غرب اميدنامه جزئيات تشريح با فرابورس مديرعامل خزانه اسناد بازار در اتفاقي اگر گفت: است،
  كشور كه ندارند خبر اص عدالت سهام دارندگان ندارد جسورانه هاي صندوق مورد در داد: ادامه وي در فرابورس اركان تمام كرد: خاطرنشان فرابورس پول بازار واقعي بخش به آن ريشه دهد، مي رخ اين دارند مديران اين ذا ده آم ان كج از مديران
  اين منابع تجهيز تومان ميليارد ۰۰6 يرود م انتظار قصد چراكه كردند همكاري اميدنامه اين تهيه بين بازار كه است شرايطي در اين گردد؛ برمي با پورابراهيمي يد. م نن اداره را بزرگ اي
  شهرك مورد 14 اوراق، فقره ي7 نويس پذيره كه گيرد صورت ها كت شر ساير از متفاوت اميدنامه يك داشتيم واقع در كه است خزانه اسناد بازار ۰6 نكي برابر با مالكيت حق گفت: عدالت سهام مالكيت حق به اشاره اوراق مورد يك بانكي ۳اوراق مورد دولتي، اوراق اميدنامه تا بخشيم بهبود را روند اين داده خزانه صورت اسناد بازار به آن در شده لحاظ نرخ
  هاي است عدالت سهام برگه دارنده كه شخصي اينكه يعني است؛ گرفته صورت جاري سال در بانكي ديگر باشد. كت شره ساير براي نمونهيي بتواند فرابورس يدهد.
  سيگنال عدالت سهام درباره كند اعمال را خود مالكيت بتواند اوراق پذيرش نويسي پذيره ارزش اينكه ضمن تومان ميليارد ۰7 را فرابورس فعلي سرمايه وي بازار بدهي، بازار زيرساخت كرد: تصريح
  وي درباره وي است. نشده عملياتي موضوع اين
  متاسفانه ارزش مجموع در بوده تومان ميليارد هزار نيز سرمايه 87 سال در فرابورس كرد: تصريح ذكر سال شهريور در كه همانطور است، بانكي بين سود كرده، ام اع دولت كرد: تصريح عدالت سهام
  سود در تومان ميليارد هزار 45 از باالتر نيز معامات آن از پس كرد كار به آغاز توماني ارد ۰1 ميلي 91درصد تا 18 به خزانه اسناد نرخ كه
  جاري حوزه در اما نم پرداخك مردم به را عدالت سهام مشابه مدت به نسبت كه رسيده ثبت به 95 سال تمام نداشتند ديگري آورده هيچ سهامداران بانك هاي نظارت دليل به بانكي بين بازار
  رسيد، ها شرك عملكرد آينده سال در سود پرداخت براي اجرا يدهد. نشان را درصدي 15 رشد قبل سال احتياطي سود محل از فرابورس شدن برابر اين وقتي پس بود؛ شده مديريت آرام بسيار
  مركزي ميزان اينكه درباره مجلس در كرمان نماينده مبناست. ها شركت اينكه بيان با فرابورس مديرعامل داده رشد را شركت كه بوده جايزه سهام از نيز خزانه اسناد نشود، مديريت بين نكي بازار با پرداخت عدالت سهام دارندگان به است قرار كه
  سودي دارند، بازار به ورود براي متفاوتي درخواست هاي بنابراين است؛ شده برابر آن سرمايه اكنون هم يدهد. نشان را باال نرخ پذيرفته تاثير
  آن نصف گفت: است، تومان ميليارد ۳6۰۰ حداكثر
  شود به ورود متقاضي شركت 155 حاضر درحال گفت: البته داشته بااليي بسيار بازدهي فرابورس درصد سهام 5.۲ از كمتر خزانه اسناد هاموني، گفته
  به است دولت به متعلق تومان ميليارد ۰۰6 ۳زار اين شركت ۰۳ تعداد اين از كه هستند سرمايه بازار هاي قيمت مسكن طا، نفت، بانكي، بين بازار شده اصاح نيز فرابورس استراتژي اينكه ضمن از بعد حتي چراكه دارند هم وفاداراني هامداران كه دهد س اختصاص خود به را فرابورس
  معامات است. مردم به متعلق ديگر نصف بنا كه هستند اوليه عرضه آماده شده پذيرفته ها كت شر محصوالت اوليه مواد براي دستوري خواهد تصويب به مديره هيات آينده جلسات در نسل دو تا يك بين سهام شدن دست به دست را خاصي پيشنهادات فرابورس راستا اين در
  البته مناسبي زمان به را آنها عرضه بازار، رايط ارزيابي ش به كه است سيستماتيكي ريسك عنوان به فرابورس هاي ك ريس تشريح در هاموني رسيد. خريد معامله به قادر سهام دارندگان هم هنوز بايد كه داده صورت بدهي بازار زيرساخت حوزه
  در روند با كه داشت توجه بايد اما كرديم موكول است. شده القا فرابورس به بيروني محيط از شده فعاليت محيط از ناشي فرابورس ريسك گفت: سهام اين بايد كه معتقدند نيستند آن فروش ميزان، حوزه در مركزي بانك دولت هماهنگي
  با بازار دستكاري
  مصاديق را ها ركت ش تقاضاي توان نمي كاغذي معمول البته كرد: خاطرنشان فرابورس سخنگوي بازارهاي چراكه است كسيستماتيك ريسي ها دارند. نگه را يي جانبه همه تصميم خزانه، انتشار زمان
  حجم دريافت انتظار فرابورس از آنها چراكه كرد ي گرفت بررس ناديده نبايد هم را حقوقي دعاوي ريسك واقعي بخش اطاعات كننده منعكس مالي انجام قانوني، فني هاي زيرساخت ايجاد وي شود. شد
  اتخاذ
  تدوين رعايت عرضه در آنها نوبت تا دارند رهگيري كد نيز قوانين تغيير از ناشي ريسك اينكه ضمن رو پيش هايي شاخص همزمان هستند اقتصاد از را ناشران اعضا فعاليت بر نظارت اين مميز كرد: خاطرنشان فرابورس
  مديرعامل بورس سازمان حقوقي مشاوران گروه
  مسوول توان داشت، توجه بايد اما بگيرد سرعت ود فرابورس ش سرمايه بازار در را سرمايه گذار تواند مي روند بر را اساسي تاثير واقعي بخش اگرچه دارند، خاطرنشان عنوان مجموعه اين فعاليت ديگر درحال نيز اقتصاد وزارت شده آماده
  پيشنهادات دستكاري مصاديق اوليه شس پنيوي تهيه از بهادار
  اوراق در بار يك هفتهيي تنها بوده محدود پذيره هيات را مالي هاي نوآوري البته دهد؛ قرار تاثير تحت فعاالن انتظارات برآيند ولي ذارد مي فرابورس گ مالي تامين بستر ايجاد فرابورس، رسالت كرد: بدهي بازار هاي زيرساخت بتوان تا است بندي جمع در ميرزايي امعلي گزارش«تعادل»، به داد. خبر
  بازار داده جلسه تشكيل بهادار اوراق بورس سازمان بحث در داشت توجه انگاشت ناديده نبايد هم گرفت. ناديده نبايد هم را اقتصادي در كه است ملي اقتصاد در شايسته نقش ايفاي رابطه اين در الزم اي هنگ هماه داد صورت
  را با گفت: سرمايه بازار عني ا سا اط پايگاه با گفت وگو دارد. هم متفاوتي اعضاي كار كسب فرآيند اختال موضوع همواره نوآوري بانكي، سود تورم، ارز، نرخ كرد: تصريح وي است؛ گرفته صورت اقداماتي مجموعه راستا اين بود. شاهد
  را ايجاد بر وه ازار دستكاري به اقدام اينكه به
  توجه آن كارايي شفافيت به خدشه بازار به ادي
  اعتم يشود، نيز ذاران سرماي به زيان ضرر ورود
  باعث ها شركت اين نبودن شناخته حساب در
  الزم مشاوران گروه كار دستور در آن مصاديق انواع متوسط
  شناسايي كوچك هاي شرك بازار در حضور با توسعه سود
  كسب نام گرفتن قرار با اما كردند نم اعطا وام آنان
  به راستا اين در داد: ادامه وي گرفت. قرار سازمان
  حقوقي هم وام دريافت بر عاوه فرابورس تابلو در
  آنان متعددي جلسات در مصاديق اوليه پيشيس نو تهيه
  با برندسازي هم شوند مي محسوب شده شناخته پيگيري مورد ۲سال بر بالغ پروژه اين كه بازار تابلو شدن باز با كرد: تصريح محمدي كوچك هاي شركت توانمندسازي جهت در گفت: بهادار اوراق بورس سازمان
  رييس سازمان، بازار بر نظارت واحدهاي نمايندگان حضور
  با راحتتر صادرات شامل هايشان فعاليت تمامي آن ايده نيز تر پيش است گرفته قرار مداوم فرابورس در متوسط كوچك هاي ركت ش اقدامات بنيان دانش هاي شركت از اعم متوسط متوسط كوچك هاي شركت جاري سال
  در مصداق ۲4 قالب در اوليه متن فرابورس، ورس
  به درباره وي گرفت. خواهد قرار كار دستور در همه اين با داشت قرار توجه مورد بورس در تك هاي آپ استارت طور به كه هايي ركت ش همچنين گرفت قرار كار دستور در توجهي قابل كه كردند آغاز را سرمايه بازار در خود
  معامات بر مبتني معاما بر مبتني دستكاري حوزه دو
  در هاي شركت دستاوردهاي گذاري ارزش بررسي دقت به آن منفي مثبت نقاط تمامي بازار اين مزاياي از د مي كنند، توانن فعاليت هاي شركت جاري سال در كه كرد اعام بايد گذاران مايه سر براي سود كسب موجب مهم
  اين اين ميرزايي، گفته به شد. تنظيم اشناسايي عات
  اط طور به گفت: نيز آپ استارت بنيان دانش بهادار اوراق بورس سازمان رييس است. ده ما ش همچنين شوند. مند بهره مطلوب نحو به متوسط، كوچك هاي شركت بنيان دانش شد. خواهد ها شركت قبيل اين توسعه بازار قانون اجرايي آيي ام 19ن ماده اجراي در
  متن تابلو در ها ركت ش اين نام گرفتن قرار با حتم حاضر درحال مشخص طور به اينكه به اشاره با ها صندوق گرفتن قرار با كه هستيم معتقد كردند. آغاز را خود معامات در محمدي شاپور گزارش«تعادل»
  به براي سازمان اتره مدي هي تصويب از پس ادار اوراق
  به اين اختراعات دستاوردها فكري، داراي ها يشود، انجام ايران فرابورس در معامات اين بنيان دانش هاي ركت ش مالي تامين جسورانه كوچك هاي شركت مزيت درخصوص وي گذشته سالهاي در كرد: اظهار شادا گفت با
  وگو ارسال ادار اوراق به بورس عالي شوراي به
  تصويب ارزشگذاري ممكن نحو بهترين به ها ركت ش متوسط كوچك هاي شركت تر پيش افزود: باال فناوري تكنولوژي با هاي شركت اين مزيتهاي ازجمله گفت: متوسط بورس در متوسط كوچك هاي شركت
  كه اين نهايي تصويب با كرد: اظهار وي شد.
  خواهد اين توسعه به خود مهم اين كه شد خواهد مواجه مشكاتي با خود مالي منابع تامين براي شود. پذير امكان براي باال سودآوري كسب به توان مي ها ركت ش بودند، گرفته قرار توجه مورد كمتر بهادار
  اوراق تعقيب دستكاري، مجرمانه رفتارهاي شناسايي
  مصوبه، كرد. خواهد شاياني كمك ها ركت اعتبار نبود دليل بانكبه ها كه طوري به بودند باشند داشته توجه بايد همگان گفت: وي كرد. اشاره گذاران سرمايه كه طوري به بود. متفاوت فرابورس در
  وضعيت رسيدگي كيفري انضباطي بعد دو از
  مرتكبان تسهيل قضايي انضباطي مراجع در حكم
  صدور سازمان حقوقي مشاوران گروه مسوول شد. يكند
  خواهد بررسي را اي شيش تاالر دادوستدهاي
  «تعادل» ماده بند موجب به شد: يادآور بهادار اوراق
  بورس وي اقدامات كه شخصي هر بهادار اوراق ازار 46 قانون ات معام روند از ده راه گمكنن ظاهري ايجاد به منجر
  نوعا بازار به بورسي نمادهاي پرهزينه
  بازگشت اشخاص اغواي يا تكاذب اي هقيم ايجاد يا بهادار
  اوراق تعزيري حبس به شود بهادار اوراق ام ات مع انجام
  به بازار طريق از آينده هفته شنبه روز در عرضه راي ذاران سرماي تا شد موجب سهام، ارزش سقوط صادقي حسن بورس
  گروه ۲ا معادل نقدي جزاي به يا سال يك تا اه از
  م توجه جالب نكات از شد. منتشر فرابورس دوم سهام بازار از را ود داراي هاي تدريج به لندنظر ههايب برگ هالي الب تدريج به حالي در 95 ال
  س هر يا نشده متحمل زيان يا آمده دست به سود
  برابر درصدي 9۰.۲5 بلوك واگذاري آگهي ديروز، ازار ها گير ان نوس بازي فته س عوض در كنند خارج رويدادهاي مجموع اگر كه ود شمي ني بايگا
  تقويم كرد: خاطرنشان وي شد. خواهد محكوم مجازات
  دو رفاه يي زنجير هاي فروشگا شركت كنترلي سهام موضوع اين باشند. داشته گذشته ال از فع وري حض چندان شود، ارزيابي جاري سال در سرمايه
  بازار جرم دنيا، مالي بازارهاي تمام در كه اقداماتي از
  يكي سنگيني كيفري مجازات آن مرتكبان براي شناخته مديريتي گروه تجارت، صادرات اي ان كد از وارد سهام ازار ام اع روند بر را بسياري ارات ازار فعاالن سهامداران براي بركتي پرخير
  سال توسعه طرح مديريت شركت اميد، ذاري سرماي است. كرده اميد سوي كور تنها كه نيز اسفندماه نبود.
  سرمايه عنوان به كه است بازار دستكاري جرم شده،
  بينپي هر پايه قيمت به ملي بانك از وكالت به پويا آينده بر رد دست دوباره بود، بازار بهبود براي
  سهامداران در شود. مي شناخته Fraud يا فريب مصاديق از
  يكي يدهد، نشان ها سي برر كه بود تومان 166 سهم معامالت نقدينگي كاهش خود، ات مشك باتاق در زد بازار فعاالن
  سينه عنوان از ادار اوراق به بازار قانون چند هر نيز ما
  كشور در وارداتي تج رن رك شب مالك معروف هذار سرمايگ اعتبارات تسويه براي كارگزاران تمايل افزايش رفت. فرو بيشتر قدري نار
  ايب كه پرداخته مصاديقي ذكر به اما نبرده بهره
  دستكاري نهايي مالك شده امضا اين از پيش مه كه نا يي يعه مبا شد موجب جديد، اعتبارات اعطاي از آنها اب درن اجت سهام بازار حال اين با «تعادل»، گزارش
  به يگيرد. قرار دستكاري جرم مادي رفتارهاي زمره
  در است. رفاه رهي زنجي فروشگاه ات، معام دامنه كاهش با جاري سال فندماه اس درجا تا گذشته، روزهاي روال طبق ديروز، ام
  مع ۰1 مديريتي بلوك نيز اخير هاي هفته طي اخير روزهاي در كند. سپري را خود پاياني هاي تا روز هرچند كرد. بسنده احدي و1 رشد به
  زد تضميني قيمت سياست
  موفقيت فرابورس بازار در ملت بانك سوي از «رفاه» درصدي تعداد مالي، سال پايان به شدن نزديك به توجه بهتربي وضعيت كل شاخص ت، معاما پاياني
  ساعات برند صاحب بازرگاني شركت نهايت در كه شد عرضه بورس، در فعال كارگزاري اي شرهك از زيادي اراك نازي ماشي شركت نماد بازگشايي اما
  داشت اعتباري خط اختصاص
  با كرد. خريداري را مالي دارايي اين وارداتي وي رنس از دهد. ان ش متمايل خود اعتبارات تسويه بب ذاران اي سرم تا شد سبب اه، از پس
  «فاراك» سهام فروش فشار مانده، باقي روزهاي اندك به توجه با رود مي انتظار حال اين
  با در طبيعي منابع آب كشاورزي، كميسيون
  عضو اختيار همچون بهاداري اوراق ام اع ميان در تنها نه اعتبارات، تسويه به ها كارگز تعجيل ديگر فشار نهايتا داده نشان منفي واكنش بازگشايي
  اين روزهاي به موكول اخير، روزهاي در سهام فروش اعتباري تسويه چراكه يابد؛
  كاهش محصوالت تمامي عرضه زمينه در موافقت اع با
  مجلس در خزانه اسناد ازقبيل مالي تامين اوراق شل ام زاريعا مه كارگ اعطايي اعتبارات كاهش وجب مل شاخص بر واحد 64 از بيش نماد اين در
  فروش دست آينده، سال در سهام بازار بازگشايي تا شد خواهد آينده سال
  نخست اختصاص قطع طور به گفت: كاال بورس در
  كشاورزي شدن شرو پي شاهد سهام بورس ديروز سهام ازار برا كنوني سهام بازار نقدينگي زيادي حدود تا بلكه داشت. كاهنده
  تاثير محصوالت خريد اجراي براي مستقل اعتباري خط فروش ديگر عبارت به ماند. خواهد كوتاه خود فروش هاي دريافتي از
  سهامداران بود. روي سرب گروه خودنمايي يبا معهدن گروه ات تماي كه است حالي در اين داشت. همراه به
  نيز وري ره به افزايش انون ق۳۳ اده م قالب در كند
  كشاورزي نمي دوا گذاران سرمايه از دردي چندان كنوني برهه در
  سهام اعتبارات از كه هي ران معگامل طرف از سهام كردن نقد پرهزينه بازگشايي بود. خواهد كشاورزان از حمايت راستاي در
  كشاورزي يشود. بيشتر سال هر پايان در كنند، استفاده تا حالي در بورسي نمادهاي ايي بازگش
  زنجيره اختصاص درباره خل دع كي احم گزارش«تعادل»
  به آتيه ساينا، بهداشتي كتصنايع هاي شر به متعلق نيز بهشهر، صنعتي سپه، يهگذاري سرما آذر، نفتوز س بورس كل شاخص واحدي ۳۱ تقويت افزايش شاهد خوبي به اخير اي ههفت در رو اين از ديروز كه دارد تداوم جاري سال روزهاي
  واپسين كشاورزي محصوالت خريد براي مستقل جهيي
  بود توكا فرهنگي، ميراث ذاري سرماي گروه رداز، داده سيمان خريد تقدم حق اراك، شينازي س ما سفندماه ۲۲ كشنبه (ي ديروز ات معام پايان در يي گون به بوديم بازار در نمادها سهام فروش ار اراك ش ازي ماشي شركت رسيد. فاراك نماد به
  نوبت كشاورزي رهوري به افزايش انون ق۳۳ اده قالب
  در گستران، زنجان كيمياي معدني سپاهان، فوالد رنگ يهگذاري سرما سهام خريد تقدم حق دشتستان، تهران بورس نقدي بازه قيمت كل شاخص )، 95 براي اعتبارات دريافت متقاضيان سو يك از ت بازگك بازار ام معا تاالر به دوباره ديروز حالي
  در جداگانه اعتباري خط گرفتن نظر در گفت: تسنيم
  به پاستوريزه شير كار مرجان توليدي ازرگاني وريزه پاست شير سهام خريد تقدم حق ايران، ار تب واح ۲۳اع هزار 76 رقم به واحدي افزايش با كنند صبر سال پايان تا بودند مجبور سهام يد ود. بخر شده متوقف بازار ناظر نهاد سوي از
  ماه كشاورزي رهوري به ۳۳انون ماده اجراي راستاي
  در امتياز اوراق ديروز، ام اعت طي بود. گلپايگان گاه دي بيمه جنوب هرمزگان فوالد اصفهان، گاه واحديپ ۰۲ افزايش با نيز وزن كل شاخص رسيد. بيشتري احتياط نيز سهام خريداران ديگر طرف از اخير اهاي در نماد اين توقف انجاميدن طول
  به به تضميني قيمت سياست موفق اجراي در اند توي 76زار قيمتي دامنه در «تسه» يا مسكن تسهيت نماد مقابل در بازگشايي سهام ناظر وي روز از دي كرد. تجربه را ۳د واح 54 هزار 15 عدد فشار كنار از يتا ان نشدهن خود از ات معام در آن، بازگشايي محض به سهامداران تا شد
  موجب كند بسزايي كمك كاال بورس در تضميني خريد
  جاي شد. دادوستد تومان زار 76 مسكن، يهگذاري سرما گروه هاي كت شر تي معاما 49 افزايش با شناور آزاد سهام شاخص همچنين كنند. عبور بازار در فروش اعتنايي بي با دهند تشكيل سهام فروش هاي صف بود. خواهد كشاورزان نفع به يقين طور به امر اين
  كه يي اره اج اوراق ايرانيان كوثر ور اي رمن ذاري گس يافت. دست 5واحد ۳1 هزار عدد به واحدي اندك به توجه با وي م انتظار حال اين با منتشر ديروز كه شركت 69اين سود پيشبيني
  به امي اس شوراي مجلس در هيرمند زهك زابل، كاال
  نماينده بورس دادوستدهاي شدند. متوقف «صدنا» واحدي ۰۳ افزايش با حالي در اما اول بازار ابد؛ اخ كاه سهام فروش فشار مانده، باقي اي روزيه بازگشاي روزها اين كنند. اقدام سهام عرضه به
  شد، آن از كه است تايي مزي داراي تضميني قيمت
  افزود: بورس پتروشيمي نفتي هاي رآورده تاالر شاخص كه يافت دست واحد 779 5زار رقم به روزهاي در سهام فروش اعتباري تسويه راكه ازار بر را زيادي اي هري مانده، متوقف
  نمادهاي كه كرد اشاره دولت بودجه حجم كاهش يبه وان تله
  جم ميزبان سفندماه ۲1 كشنب روز ايران كاالي فرابورس معامالت ارزش ميلياردي 58۳ ركورد 678 461زار عدد 98واحدي كاهش با دوم ازار خواهب آينده سال نخست روزهاي به موكول اخير، نمادها مدت طوالني توقف كند. تحميل
  سهام را تضميني خريدهاي در دولت سنگين مالي بار ند اي توم لوب پليمري، مواد انواع 815 ۲زار ه11 عرضه با گذشته روز (آيفكس) فرابورس كل شاخص كرد. تجربه را واحد دست آينده، سال در سهام بازار بازگشايي تا رد بو سازمان كه شده تبديل چركيني زخم
  به پرداخت يمدت طوالن زمان ديگر سوي از هه
  كاد بود. شيميايي مواد گوگرد باتوم، وكيوم قير، ات، كدي واح 846 پله در شد رو روب 4واحدي كاهش سهام معامات ديروز گزارش، اين براساس خواهد كوتاه خود فروش اي افت دري از امداران اه بس سرانجام باشد، داشته آنها قبال در رويكردي
  هر كشاورز به دولت سوي از ده داري ش خري كاالهاي
  پول عايق قير 8انواع ۰۰ن هزار روز اين در فرابورس دوم اول بازار ارزش اساس اين بر اد. با ست ايا ار ازي شين ماس ۳شركت اتي معام نماد در كنوني برهه در سهام فروش ديگر عبارت به اند. عبارتم به بود. هخواهد رو روب نامباركي
  پيامدهاي درگير هاي ان ارگ مسووليت بار از حقيقت در
  حذف محصوالت تاالر شد. عرضه صادراتي تاالر در رطوبتي رسيد. تومان ميليارد زار 8.۲5 رقم به گروه واحد 41 تا غدير ذاري سرماي واحد، 64 يكند. نم دوا ذاران اي سرمگ از دردي چندان نمادها اين چه كنوني برهه در بازار ناظر نهاد
  ديگر را محصوالت اين فروش خريد به مربوط مسائل
  كه خوراكي، گندم تن ۲۳زار عرضه شاهد كشاورزي ركورد ثبت با فرابورس ات معام ارزش ديروز بر را منفي تاثير بيشترين كاهش حد ا۲ تاو مپنا ريسك صورت هر در نكند، باز چه كند باز
  را مترين مه از داد: ادامه وي شد. خواهد دهم د، دارنعه بر درشت، عدس تن ۲7۰ دوروم، گندم تن 4زار دليل رسيد. تومان ميليارد 57 رقم به جديد كردند. ثبت خود نام به بورس كل شاخص محاسبه بازار كدي كدب معامالت شاخص داده افزايش را سهام بازار
  سيستماتيك آزاد بازار در دالالن كاهش تضميني، تيمت زيق اي
  هم تن 5هزار شكر، تن ۰5 هزار روغن، تن ۰۰۳ مانند اوراق امواع ان مع به رقم اين ثبت اصلي شركت اتي معام نماد در سهام ام ات مع مقابل در حق درصد 5۳.1 عرضه آگهي همچنين ديروز سنگيني هاي به ضر ناحيه اين از تاكنون بازار
  كل كشاورزي بازار از شمار پر دالالن رفتن كنار با كه
  است عدد 717زار هيي دان ذرت تن هزار يك دامي، جو ات تسهي مشاركت اوراق خزانه، اسناد اوراق ۰۲ با مخابرات د، واح5 با ايران مس صنايع ملي بيش كل پايه قيمت به «سمگا» سهام خريد تقدم است.
  خورده بيشتري رونق قطعا كاال بورس قيمتدر ها عادالنه
  كشف بود. ار نطفه مرغ تخم معاما حجم اساس اين بر د. گر بر مسكن بيشترين افزايش 81حد وا فجر پتروشيمي واحد مجموعه سوي از شنبه روز در تومان 8ارد لي از مي گذشته روز در فاراك نماد بازگشايي حال اين
  با كميسيون عضو بود. خواهيم شاهد كشاورزي بخش
  در طرح قالب در هيي دان ذرت تن 85 اين، بر اوه ع سهم ميليون 9۰۳ رقم به ديروز، دادوستدهاي در كشيدند. دوش به نماگر اين برآورد در را مثبت تاثير شد. منتشر شهر بانك اين بازار ارزش 71دي درص كاهش جز
  حاصلي بر كرد: تصريح مجلس در طبيعي منابع آب
  كشاورزي، تاالر اين در فيزيكي صورت به تضميني قيمت رسيد. بيش به تهران بورس ديروز معامات كل ارزش سهام مجموع درصدي 17.۲ بلوك همزمان نماد اين بازار ارزش روز وري دي نداشت.
  نماد عرضه مبناي بر كه بورس تذاري قيم نظام اساس،
  اين بورس معدني صنعتي محصوالت تاالر شد. عرضه طي فرابورس ازارهاي تاثيرگذار مادهاي ست از ناشي كه شد بالغ تومان ميليارد 454 از بيش كل پايه قيمت به سمگا سهام خريد تقدم حق كاهش با بورس، اتي معام تاالر به بازگشت از
  پس قيمتگذاري از بهتر كند، عمل بازار مكانيسم
  تقاضا تن 1۰1 هزار عرضه روز اين در نيز ايران االي كي كتها شر به متعلق گذشته، روز ات معام سهم ميليون 787 ميليارد يك شدن دست به هشنبه روز در عرضه براي نيز تومان ارد 7ي۲ از مي از آن بازار ارزش هد روب رو توماني ۲يارد 79يل قيمت است، ممكن زيرا است؛ تضميني خريد براي دولتي شمش تن ۰۲8 هزار تيرآهن ميلگرد سبد شركت دماوند، برق نيوري توليد مارون، پتروشيمي نوبت 714 هزار 49 طي معامله قابل مالي اوراق شد. منتشر هفته اين ميليارد ۰۰۳ هزار به تومان 6ارد ۰۰ي ميل
  هزار باشد داشته بازار قيمت با معناداري فاصله دولت
  تضميني حاكي گزارش اين كرد. تجربه را آلومينيوم بيلت صنايع هلدينگ پاسارگاد، بيه ارفع، فوالد آهي ات معام نماد امديروز معات طي بود. ستد داد مديريتي سهام ۲درصدي بلوك ديگر سوي از بسياري شرايطي چنين در است. رسيده
  تومان توليد كاهش باعث كند كم را كشاورز درآمد سود
  و در طيور دام خوراك ۳۲ هزار يك است، پتروشيمي رداز داده آتيه خاورميانه، عدني شتي بهدا دارويي شيراز، پتروشيمي كتي ها شر قيمت به دماوند برق نيروي توليد شركت غيركنترلي توقف كه باورند اين بر سرمايه بازار كارشناسان
  از شود. بعد هاي ال در كشاورزي
  محصوالت شد. عرضه ايران كاالي بورس فرعي ازار ورس فراب پربيننده نمادهاي همچنين بود. راسان اي رآوردهه ام، اي سيمان لرستان، قند لقمان، تومان ميليون ۰۰5 ميليارد يك از بيش كل پايه با آنها بازگشايي همچنين نمادها، مدت
  طوالني تعادل سپهوند
  عكس:حجت
بانك مركزي عامل افزايش نرخ موثر اسناد خزانه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/23
بانك مركزي عامل افزايش نرخ موثر اسناد خزانه
مديرعامل فرابورس عنوان كرد


گروه بورس  

مديرعامل فرابورس با تاكيد بر غيرشرعي بودن پذيره‌نويسي اسناد خزانه گفت: تكليف دولت است كه اسناد خزانه در بورس براي تسويه بدهي منتشر شود و در مرحله بعد طلبكاران، اين اوراق را با نرخ‌هايي كه تحت تاثير سودهاي بانكي است در بازارهاي ثانويه معامله كنند.

به گزارش«تعادل» روز گذشته، امير هاموني در نشست خبري خود با خبرنگاران با تاكيد بر اينكه اسناد خزانه، انعكاس شفاف و واقعي بازار پول در كشور است، گفت: اگر اتفاقي در بازار اسناد خزانه رخ مي‌دهد، ريشه آن به بخش واقعي بازار پول برمي‌گردد؛ اين در شرايطي است كه بازار بين بانكي ۶۰ برابر بازار اسناد خزانه است كه در واقع نرخ‌هاي لحاظ شده در آن به بازار اسناد خزانه سيگنال مي‌دهد.

وي تصريح كرد: زيرساخت بازار بدهي، بازار بين‌ بانكي است، همانطور كه در شهريور سال جاري كه نرخ اسناد خزانه به ۱۸تا ۱۹درصد رسيد، بازار بين ‌بانكي به دليل نظارت‌هاي بانك مركزي بسيار آرام و مديريت ‌شده بود؛ پس وقتي بازار بين ‌بانكي مديريت نشود، اسناد خزانه نيز از آن تاثير پذيرفته و نرخ بالا را نشان مي‌دهد.

به گفته هاموني، اسناد خزانه كمتر از 2.5درصد معاملات فرابورس را به خود اختصاص مي‌دهد كه البته در اين راستا فرابورس پيشنهادات خاصي را در حوزه زيرساخت بازار بدهي صورت داده كه بايد با هماهنگي دولت و بانك مركزي در حوزه ميزان، حجم و زمان انتشار خزانه، تصميم همه‌ جانبه‌يي اتخاذ شود.

مديرعامل فرابورس خاطرنشان كرد: اين پيشنهادات آماده شده و وزارت اقتصاد نيز درحال جمع‌بندي است تا بتوان زيرساخت‌هاي بازار بدهي را صورت داد و هماهنگي‌هاي لازم در اين رابطه را شاهد بود.

هاموني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اقدام فرابورس در راستاي انتشار به موقع اطلاعات گفت: يكي از اركان فرابورس، ارائه به موقع اطلاعات است كه از طريق كدال منتشر مي‌شود و قابليت اتكايي دارد؛ بنابراين، اين ركن به صورت مرتب مورد پايش قرار مي‌گيرد ضمن اينكه شفافيت روابط سرمايه‌گذاران و ارتباط دو طرفه آنها با مديران شركت‌ها نيز ازجمله ديگر اركان است كه بر اين اساس تمام دقت در اين حوزه صورت مي‌پذيرد.

مديرعامل فرابورس با تشريح جزئيات اميدنامه فرابورس خاطرنشان كرد: تمام اركان فرابورس در تهيه اين اميدنامه همكاري كردند چراكه قصد داشتيم يك اميدنامه متفاوت از ساير شركت‌ها صورت داده و اين روند را بهبود بخشيم تا اميدنامه فرابورس بتواند نمونه‌يي براي ساير شركت‌ها باشد.

وي سرمايه فعلي فرابورس را ۷۰ميليارد تومان ذكر و تصريح كرد: فرابورس در سال ۸۷ با سرمايه ۱۰ميليارد توماني آغاز به كار كرد و پس از آن سهامداران هيچ آورده‌ ديگري نداشتند و تمام اين 7برابر شدن فرابورس از محل سود احتياطي و سهام جايزه بوده كه شركت را رشد داده و هم‌اكنون سرمايه آن 7برابر شده است؛ بنابراين سهام فرابورس بازدهي بسيار بالايي داشته و البته سهامداران وفاداراني هم دارند چراكه حتي بعد از دست به دست شدن سهام بين يك تا دو نسل هنوز هم دارندگان سهام قادر به معامله و خريد و فروش آن نيستند و معتقدند كه بايد اين سهام را نگه دارند.

وي ايجاد زيرساخت‌هاي فني و قانوني، انجام مميزي و نظارت بر فعاليت اعضا و ناشران را از ديگر فعاليت اين مجموعه عنوان و خاطرنشان كرد: رسالت فرابورس، ايجاد بستر تامين مالي و ايفاي نقش شايسته در اقتصاد ملي است كه در اين راستا مجموعه اقداماتي صورت گرفته است؛ ضمن اينكه استراتژي فرابورس نيز اصلاح شده و در جلسات آينده هيات‌ مديره به تصويب خواهد رسيد.  هاموني در تشريح ريسك‌هاي فرابورس گفت: ريسك فرابورس ناشي از محيط فعاليت و ريسك‌هاي سيستماتيك است چراكه بازارهاي مالي منعكس‌كننده اطلاعات بخش واقعي اقتصاد هستند و همزمان شاخص‌هايي پيش ‌رو دارند، اگرچه بخش واقعي تاثير اساسي را بر روند فرابورس مي‌گذارد ولي برآيند انتظارات فعالان اقتصادي را هم نبايد ناديده گرفت.

وي تصريح كرد: نرخ ارز، تورم، سود بانكي، بازار بين ‌بانكي، نفت، طلا، مسكن و قيمت‌هاي دستوري براي مواد اوليه و محصولات شركت‌ها به عنوان ريسك سيستماتيكي است كه ارزيابي شده و از محيط بيروني به فرابورس القا شده است.

سخنگوي فرابورس خاطرنشان كرد: البته ريسك دعاوي حقوقي را هم نبايد ناديده گرفت ضمن اينكه ريسك ناشي از تغيير قوانين نيز مي‌تواند سرمايه‌گذار را در بازار سرمايه و فرابورس تحت تاثير قرار دهد؛ البته نوآوري‌هاي مالي را هم نبايد ناديده انگاشت و توجه داشت در بحث نوآوري همواره موضوع اختلال فرآيند كسب و كار از طريق تكنولوژي مطرح مي‌شود كه بورس‌ها نيز از آن مستثنا نيستند؛ البته تلاش فرابورس آن است كه بتواند از تكنولوژي در اين حوزه استفاده كند.

هاموني ادامه داد: در سال گذشته با نوسانات ارزي كه در اقتصاد ايران رخ داد اگر يك سرمايه‌گذار خارجي در فرابورس همچنين بورس اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كرد حداقل بالغ بر ۲۰درصد بازدهي را مي‌توانست از اين بازار شاهد باشد درحالي كه هيچ يك از بورس‌هاي شرق آسيا و غرب اروپا چنين بازدهي را تجربه نكردند.

وي ادامه داد: در مورد صندوق‌هاي جسورانه انتظار مي‌رود ۶۰۰ ميليارد تومان تجهيز منابع صورت گيرد كه پذيره‌نويسي7 فقره اوراق، ۱۴مورد اوراق دولتي، 3مورد اوراق بانكي و يك مورد اوراق ديگر بانكي در سال جاري صورت گرفته است؛ ضمن اينكه ارزش پذيره‌نويسي و پذيرش اوراق نيز ۲۱هزار ميليارد تومان بوده و در مجموع ارزش معاملات نيز بالاتر از ۴۵هزار ميليارد تومان در سال ۹۵ به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵درصدي را نشان مي‌دهد.

مديرعامل فرابورس با بيان اينكه شركت‌ها درخواست‌هاي متفاوتي براي ورود به بازار دارند، گفت: درحال حاضر ۱۵۵شركت متقاضي ورود به بازار سرمايه هستند كه از اين تعداد ۳۰شركت پذيرفته شده و آماده عرضه اوليه هستند كه بنا به شرايط بازار، عرضه آنها را به زمان مناسبي موكول كرديم اما بايد توجه داشت كه با روند معمول و كاغذي نمي‌توان تقاضاي شركت‌ها را بررسي كرد چراكه آنها از فرابورس انتظار دريافت كد رهگيري دارند تا نوبت آنها در عرضه‌ها رعايت شود و سرعت بگيرد اما بايد توجه داشت، توان هيات پذيره محدود بوده و تنها هفته‌يي يك بار در سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل جلسه داده و اعضاي متفاوتي هم دارد.نویسنده:
كسب سود و توسعه با حضور در بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/23
كسب سود و توسعه با حضور در بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط


رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال جاري شركت‌هاي كوچك و متوسط معاملات خود در بازار سرمايه را آغاز كردند كه اين مهم موجب كسب سود براي سرمايه‌گذاران و توسعه اين قبيل شركت‌ها خواهد شد.

به گزارش«تعادل» شاپور محمدي در گفت‌وگو با شادا اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته كه شركت‌هاي كوچك و متوسط در بورس اوراق بهادار كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، وضعيت در فرابورس متفاوت بود. به طوري كه در جهت توانمندسازي شركت‌هاي كوچك و متوسط اعم از شركت‌هاي دانش‌بنيان اقدامات قابل توجهي در دستور كار قرار گرفت همچنين بايد اعلام كرد كه در سال جاري شركت‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هاي كوچك و متوسط، معاملات خود را آغاز كردند.  

وي درخصوص مزيت شركت‌هاي كوچك و متوسط گفت: ازجمله مزيت‌هاي اين شركت‌ها مي‌توان به كسب سودآوري بالا براي سرمايه‌گذاران اشاره كرد.

محمدي تصريح كرد: با باز شدن تابلو بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط در فرابورس شركت‌هايي كه به طور استارت‌آپ و هاي‌تك فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند از مزاياي اين بازار به نحو مطلوب بهره‌مند شوند. همچنين ما معتقد هستيم كه با قرار گرفتن صندوق‌هاي جسورانه تامين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هاي با تكنولوژي و فناوري بالا امكان‌پذير شود.

وي گفت: همگان بايد توجه داشته باشند كه اين پروژه بالغ بر ۲سال مورد پيگيري مداوم قرار گرفته است و پيش‌تر نيز ايده آن در بورس مورد توجه قرار داشت با اين همه تمامي نقاط مثبت و منفي آن به دقت بررسي شده است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه به طور مشخص درحال حاضر اين معاملات در فرابورس ايران انجام مي‌شود، افزود: پيش‌تر شركت‌هاي كوچك و متوسط براي تامين منابع مالي خود با مشكلاتي مواجه بودند به طوري كه بانك‌ها به دليل نبود اعتبار لازم در حساب و شناخته نبودن اين شركت‌ها به آنان وام اعطا نمي‌كردند اما با قرار گرفتن نام آنان در تابلو فرابورس علاوه بر دريافت وام هم شناخته شده محسوب مي‌شوند و هم برندسازي و تمامي فعاليت‌هايشان شامل صادرات راحت‌تر در دستور كار قرار خواهد گرفت. وي درباره ارزش‌گذاري دستاوردهاي شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ نيز گفت: به طور حتم با قرار گرفتن نام اين شركت‌ها در تابلو دارايي‌هاي فكري، دستاوردها و اختراعات اين شركت‌ها به بهترين نحو ممكن ارزش‌گذاري خواهد شد كه اين مهم خود به توسعه اين شركت‌ها كمك شاياني خواهد كرد.نویسنده:
بازگشت پرهزينه نمادهاي بورسي به بازار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/23
بازگشت پرهزينه نمادهاي بورسي به بازار
«تعادل» دادوستدهاي تالار شيشه‌اي را بررسي مي‌كند


گروه بورس  حسن صادقي  

سال 95 در حالي به تدريج لابه‌لاي برگه‌هاي تقويم بايگاني مي‌شود كه اگر مجموع رويدادهاي بازار سرمايه در سال جاري ارزيابي شود، چندان سال پرخير و بركتي براي سهامداران و فعالان بازار سرمايه نبود. اسفندماه نيز كه تنها كور سوي اميد سهامداران براي بهبود بازار بود، دوباره دست رد بر سينه فعالان بازار زد و در باتلاق مشكلات خود، اين‌بار قدري بيشتر فرو رفت.

به گزارش «تعادل»، با اين حال بازار سهام در معاملات ديروز، طبق روال روزهاي گذشته، درجا زد و به رشد 13 واحدي بسنده كرد. هرچند تا ساعات پاياني معاملات، شاخص كل وضعيت بهتري داشت اما بازگشايي نماد شركت ماشين‌سازي اراك «فاراك» پس از 4ماه، سبب شد تا سرمايه‌گذاران به اين بازگشايي واكنش منفي نشان داده و نهايتا فشار فروش در اين نماد بيش از 64 واحد بر شاخص كل تاثير كاهنده داشت. بازگشايي پرهزينه

زنجيره بازگشايي‌ نمادهاي بورسي در حالي تا واپسين روزهاي سال جاري تداوم دارد كه ديروز نوبت به نماد فاراك رسيد. شركت ماشين‌سازي اراك در حالي ديروز دوباره به تالار معاملات بازار بازگشت كه 4ماه از سوي نهاد ناظر بازار متوقف شده بود. به طول انجاميدن توقف اين نماد در ماه‌هاي اخير موجب شد تا سهامداران به محض بازگشايي آن، صف‌هاي فروش سهام تشكيل دهند و با بي‌اعتنايي به پيش‌بيني سود 96 اين شركت كه ديروز منتشر شد، به عرضه سهام اقدام كنند. اين روزها بازگشايي نمادهاي متوقف مانده، ريسك‌هاي زيادي را بر بازار سهام تحميل مي‌كند. توقف طولاني مدت نمادها به زخم چركيني تبديل شده كه سازمان بورس هر رويكردي در قبال آنها داشته باشد، سرانجام با پيامدهاي نامباركي روبه‌رو خواهد بود. به عبارت ديگر نهاد ناظر بازار در برهه كنوني چه اين نمادها را باز كند و چه باز نكند، در هر صورت ريسك سيستماتيك بازار سهام را افزايش داده و شاخص كل بازار تاكنون از اين ناحيه ضربه‌هاي سنگيني خورده است.

با اين حال بازگشايي نماد فاراك در روز گذشته حاصلي جز كاهش 17درصدي ارزش بازار اين نماد نداشت. به‌طوري‌كه ديروز ارزش بازار اين نماد پس از بازگشت به تالار معاملاتي بورس، با كاهش 297 ميليارد توماني روبه‌رو شد و ارزش بازار آن از هزار و 600 ميليارد تومان به هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است.  در چنين شرايطي بسياري از كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه توقف طولاني مدت نمادها، همچنين بازگشايي آنها با سقوط ارزش سهام، موجب شد تا سرمايه‌گذاران بلندنظر به تدريج دارايي‌هاي خود را از بازار سهام خارج كنند و در عوض سفته‌بازي و نوسان‌گيرها حضوري فعال‌تر از گذشته داشته باشند. اين موضوع خسارات بسياري را بر روند معاملات بازار سهام وارد كرده است. كاهش نقدينگي معاملات

افزايش تمايل كارگزاران براي تسويه اعتبارات و اجتناب آنها از اعطاي اعتبارات جديد، موجب شد تا اسفندماه سال جاري با كاهش دامنه معاملات، روزهاي پاياني خود را سپري كند. در روزهاي اخير و با توجه به نزديك شدن به پايان سال مالي، تعداد زيادي از شركت‌هاي كارگزاري فعال در بورس، به تسويه اعتبارات خود متمايل شده‌اند. از سوي ديگر تعجيل كارگزاري‌ها به تسويه اعتبارات، نه‌تنها موجب كاهش اعتبارات اعطايي كارگزاري‌ها شد بلكه تا حدود زيادي نقدينگي بازار سهام كنوني را نيز به همراه داشت. اين در حالي است كه تمايلات نقد كردن سهام از طرف معامله‌گراني كه از اعتبارات استفاده مي‌كنند، در پايان هر سال بيشتر مي‌شود. از اين رو در هفته‌هاي اخير به خوبي شاهد افزايش فشار فروش سهام نمادها در بازار بوديم به گونه‌يي كه از يك سو متقاضيان دريافت اعتبارات براي خريد سهام مجبور بودند تا پايان سال صبر كنند و از طرف ديگر خريداران سهام نيز احتياط بيشتري در معاملات از خود نشان مي‌دهند تا از كنار فشار فروش در بازار عبور كنند.

با اين حال انتظار مي‌رود با توجه به اندك روزهاي باقي مانده، فشار فروش سهام كاهش يابد؛ چراكه تسويه اعتباري فروش سهام در روزهاي اخير، موكول به روزهاي نخست سال آينده خواهد شد و تا بازگشايي بازار سهام در سال آينده، دست سهامداران از دريافتي‌هاي فروش خود كوتاه خواهد ماند. به عبارت ديگر فروش سهام در برهه كنوني چندان دردي از سرمايه‌گذاران دوا نمي‌كند. معاملات كدبه‌كدي بازار

ديروز همچنين آگهي عرضه 1.35 درصد حق تقدم خريد سهام «سمگا» به قيمت پايه كل بيش از 8ميليارد تومان در روز سه‌شنبه از سوي مجموعه بانك شهر منتشر شد.

همزمان بلوك 2.71 درصدي مجموع سهام و حق تقدم خريد سهام سمگا به قيمت پايه كل بيش از 27 ميليارد تومان نيز براي عرضه در روز سه‌شنبه اين هفته منتشر شد.

از سوي ديگر بلوك 25 درصدي سهام مديريتي غيركنترلي شركت توليد نيروي برق دماوند به قيمت پايه كل بيش از يك ميليارد و 500 ميليون تومان براي عرضه در روز شنبه هفته آينده از طريق بازار دوم فرابورس منتشر شد.  از نكات جالب توجه بازار ديروز، آگهي واگذاري بلوك 52.09 درصدي سهام كنترلي شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي رفاه از كد بانك‌هاي صادرات و تجارت، گروه مديريتي سرمايه‌گذاري اميد، شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا به وكالت از بانك ملي به قيمت پايه هر سهم 1660 تومان بود كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذار معروف مالك 2شركت‌ برنج وارداتي در مبايعه‌نامه‌يي كه پيش از اين امضا شده مالك نهايي فروشگاه زنجيره‌يي رفاه است.

طي هفته‌هاي اخير نيز بلوك مديريتي 10 درصدي «رفاه» از سوي بانك ملت در بازار فرابورس عرضه شد كه در نهايت شركت بازرگاني صاحب برند برنج وارداتي اين دارايي مالي را خريداري كرد.

در ميان معاملات اوراق بهاداري همچون اختيار معامله يا اوراق تامين مالي ازقبيل اسناد خزانه در بازار سهام ديروز بورس سهام شاهد پيش‌رو شدن گروه معدني‌ها با خودنمايي گروه سرب و روي بود.

 تقويت ۱۳ واحدي شاخص كل بورس

در پايان معاملات ديروز (يك‌شنبه 22 اسفندماه 95)، شاخص كل قيمت و بازه نقدي بورس تهران با افزايش 13 واحدي به رقم 76 هزار و 329 واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با افزايش 20 واحدي عدد 15 هزار و 354 واحد را تجربه كرد. ديروز همچنين شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 49 واحدي به عدد 83 هزار و 531 واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 30 واحدي به رقم 53 هزار و 779 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 89 واحدي عدد 164 هزار و 678 واحد را تجربه كرد.

براساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت ماشين‌سازي اراك با 64 واحد، سرمايه‌گذاري غدير تا 41 واحد و گروه مپنا تا 21 واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي 3شركت ملي صنايع مس ايران با 50واحد، مخابرات با 20 واحد و پتروشيمي فجر تا 18 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.

ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 454 ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن يك ميليارد و 787 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 49 هزار و 714 نوبت داد و ستد بود.  طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي پتروشيمي شيراز، دارويي بهداشتي لقمان، قند لرستان، سيمان ايلام، فرآورده‌هاي نفت‌سوز آذر، سرمايه‌گذاري سپه، صنعتي بهشهر، ماشين‌سازي اراك، حق تقدم خريد سيمان دشتستان، حق تقدم خريد سهام سرمايه‌گذاري اعتبار ايران، حق تقدم خريد سهام شير پاستوريزه پگاه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب و بيمه دي از سوي ناظر سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري مسكن، سرمايه‌گذاري نور كوثر ايرانيان و اوراق اجاره‌يي «صدنا» متوقف شدند. ركورد 583 ميلياردي ارزش معاملات فرابورس

شاخص كل فرابورس (آيفكس) روز گذشته با كاهش 4 واحدي روبه‌رو شد و در پله 846 واحدي ايستاد. بر اين اساس ارزش بازار اول و دوم فرابورس به رقم 52.8 هزار ميليارد تومان رسيد.

ديروز ارزش معاملات فرابورس با ثبت ركورد جديد به رقم 573 ميليارد تومان رسيد. دليل اصلي ثبت اين رقم به معاملات انواع اوراق مانند اوراق اسناد خزانه، اوراق مشاركت و تسهيلات مسكن بر مي‌گردد. بر اين اساس حجم معاملات در دادوستدهاي ديروز، به رقم 309 ميليون سهم رسيد.

نمادهاي تاثيرگذار بازار‌هاي فرابورس طي معاملات روز گذشته، متعلق به شركت‌هاي پتروشيمي مارون، توليد نيوري برق دماوند، شركت آهن و فولاد ارفع، بيه پاسارگاد، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، آتيه داده‌پرداز و پتروشيمي خراسان بود. همچنين نمادهاي پربيننده فرابورس نيز متعلق به شركت‌هاي صنايع بهداشتي ساينا، آتيه داده‌پرداز، گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي، توكا رنگ فولاد سپاهان، معدني كيمياي زنجان گستران، بازرگاني و توليدي مرجان كار و شير پاستوريزه پگاه گلپايگان بود. طي معاملات ديروز، اوراق امتياز تسهيلات مسكن يا «تسه» در دامنه قيمتي 67هزار تا 76 هزار تومان دادوستد شد. دادوستدهاي بورس كالا

تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران روز يك‌شنبه 21 اسفندماه ميزبان عرضه 211هزار و 815 تن انواع مواد پليمري، لوب كات، قير، وكيوم باتوم، گوگرد و مواد شيميايي بود. در اين روز 36 هزار و 800 تن انواع قير و عايق رطوبتي در تالار صادراتي عرضه شد. تالار محصولات كشاورزي شاهد عرضه 32 هزار تن گندم خوراكي، 4 هزار تن گندم دوروم، 270 تن عدس درشت، 300 تن روغن، 2 هزار و 50 تن شكر، 5 هزار تن جو دامي، يك هزار تن ذرت دانه‌يي و 717 هزار عدد تخم مرغ نطفه‌دار بود.

علاوه بر اين، 85 تن ذرت دانه‌يي در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي در اين تالار عرضه شد. تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران نيز در اين روز عرضه 2 هزار و 101 تن سبد ميلگرد و تيرآهن و 4 هزار و 820 تن شمش و بيلت آلومينيوم را تجربه كرد. اين گزارش حاكي است، يك هزار و 235 تن خوراك دام و طيور در بازار فرعي بورس كالاي ايران عرضه شد.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/23
اخبار بورس


بي ارزشي سود سهام عدالت در سبد خانواده‌هاي ايراني

نماينده كرمان در مجلس با اشاره به سود سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت در هر ماه ۳۰۰۰تومان معادل خريد ۲ نان سنگك است.  به گزارش«تعادل» محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان در مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان‌دستور در صحن علني مجلس با اشاره به سهام عدالت اظهار كرد: 10سال از موضوع سهام عدالت مي‌گذرد و مردم فقط يك برگه سهام عدالت در اختيار دارند كه هيچ خاصيتي بر اين برگه سهام عدالت وارد نيست.  وي با بيان اينكه 3 حق براي دارنده سهام متصور است، گفت: نخستين حقي كه دارنده سهام عدالت دارد، اين است درباره تعيين مديريتي كه مرتبط با آن سهام است، اقدام كند. براساس قانون تجارت تعيين مدير براي سهام عدالت نخستين حق دارندگان سهام عدالت است. نماينده كرمان در مجلس با بيان اينكه در كشور يك مجموعه مافياي اقتصادي شكل گرفته، افزود: هيچ ارتباطي بين هيات رييسه شركت‌هاي سهام عدالت و مردم وجود ندارد و دارندگان سهام عدالت اصلا خبر ندارند كه اين مديران از كجا آمده‌اند لذا اين مديران دارند اين شركت‌هاي بزرگ را اداره مي‌كنند. پورابراهيمي با اشاره به حق مالكيت سهام عدالت گفت: حق مالكيت يعني اينكه شخصي كه دارنده برگه سهام عدالت است بتواند مالكيت خود را اعمال كند و درباره سهام عدالت متاسفانه اين موضوع عملياتي نشده است.  وي درباره سود سهام عدالت تصريح كرد: دولت اعلام كرده، سود سهام عدالت را به مردم پرداخت مي‌كند اما در حوزه اجرا براي پرداخت سود در سال آينده عملكرد شركت‌ها مبناست. نماينده كرمان در مجلس درباره اينكه ميزان سودي كه قرار است به دارندگان سهام عدالت پرداخت شود حداكثر 3600ميليارد تومان است، گفت: نصف اين 3هزار و 600 ميليارد تومان متعلق به دولت است و نصف ديگر متعلق به مردم است.مصاديق دستكاري بازار تدوين شد

مسوول گروه مشاوران حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار از تهيه پيش‌نويس اوليه مصاديق دستكاري بازار خبر داد. به گزارش«تعادل»، غلامعلي ميرزايي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه گفت: با توجه به اينكه اقدام به دستكاري بازار علاوه بر ايجاد بي‌اعتمادي به بازار و خدشه به شفافيت و كارايي آن باعث ورود ضرر و زيان به سرمايه‌گذاران نيز مي‌شود، شناسايي انواع مصاديق آن در دستور كار گروه مشاوران حقوقي سازمان قرار گرفت.  وي ادامه داد: در اين راستا با تهيه پيش‌نويس اوليه مصاديق در جلسات متعددي با حضور نمايندگان واحدهاي نظارت بر بازار سازمان، بورس‌ها و فرابورس، متن اوليه در قالب 24مصداق در دو حوزه دستكاري مبتني بر معاملات و مبتني بر اطلاعات شناسايي و تنظيم شد. به گفته ميرزايي، اين متن در اجراي ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق‌بهادار پس از تصويب هيات‌مديره سازمان براي تصويب به شوراي عالي بورس و اوراق‌بهادار ارسال خواهد شد.  وي اظهار كرد: با تصويب نهايي اين مصوبه، شناسايي رفتارهاي مجرمانه دستكاري، تعقيب مرتكبان از دو بعد انضباطي و كيفري و رسيدگي و صدور حكم در مراجع انضباطي و قضايي تسهيل خواهد شد.  مسوول گروه مشاوران حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار يادآور شد: به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار هر شخصي كه اقدامات وي نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزيري از 3ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل 2تا 5 برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: يكي از اقداماتي كه در تمام بازارهاي مالي دنيا، جرم شناخته و براي مرتكبان آن مجازات كيفري سنگيني پيش‌بيني شده، جرم دستكاري بازار است كه به عنوان يكي از مصاديق فريب يا Fraud شناخته مي‌شود. در كشور ما نيز هر چند قانون بازار اوراق ‌بهادار از عنوان دستكاري بهره نبرده اما به ذكر مصاديقي پرداخته كه در زمره رفتارهاي مادي جرم دستكاري قرار مي‌گيرد.موفقيت سياست قيمت تضميني با اختصاص خط اعتباري

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مجلس با اعلام موافقت در زمينه عرضه تمامي محصولات كشاورزي در بورس كالا گفت: به طور قطع اختصاص خط اعتباري مستقل براي اجراي خريد محصولات كشاورزي در قالب ماده ۳۳ قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي در راستاي حمايت از كشاورزان خواهد بود.  به گزارش«تعادل» احمدعلي‌كيخا درباره اختصاص بودجه‌يي مستقل براي خريد محصولات كشاورزي در قالب ماده ۳۳ قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي به تسنيم گفت: در نظر گرفتن خط اعتباري جداگانه در راستاي اجراي ماده ۳۳ قانون بهره‌وري كشاورزي مي‌تواند در اجراي موفق سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني در بورس كالا كمك بسزايي كند كه اين امر به طور يقين به نفع كشاورزان خواهد بود.  نماينده زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراي اسلامي افزود: قيمت تضميني داراي مزيت‌هايي است كه از آن جمله مي‌توان به كاهش حجم بودجه دولت اشاره كرد كه مي‌تواند بار مالي سنگين دولت در خريدهاي تضميني را كاهش‌دهد و از سوي ديگر زمان طولاني‌مدت پرداخت پول كالاهاي خريداري ‌شده از سوي دولت به كشاورز حذف و در حقيقت از بار مسووليت ارگان‌هاي درگير كه مسائل مربوط به خريد و فروش اين محصولات را بر عهده‌ دارند، كم خواهد شد. وي ادامه داد: از مهم‌ترين مزيت‌هاي قيمت تضميني، كاهش دلالان در بازار آزاد است كه با كنار رفتن دلالان پر شمار از بازار كشاورزي و كشف عادلانه قيمت‌ها در بورس كالا قطعا رونق بيشتري در بخش كشاورزي شاهد خواهيم بود. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مجلس تصريح كرد: بر اين اساس، نظام قيمت‌گذاري بورس كه بر مبناي عرضه و تقاضا و مكانيسم بازار عمل مي‌كند، بهتر از قيمت‌گذاري دولتي براي خريد تضميني است؛ زيرا ممكن است، قيمت تضميني دولت فاصله معناداري با قيمت بازار داشته باشد و سود و درآمد كشاورز را كم كند و باعث كاهش توليد محصولات كشاورزي در سال‌هاي بعد شود.نویسنده:

  تعاون Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 شغلي هاي فرصت ماه
  ايجاد ۰۱ در ها تعاوني «تعادل»:
  با وگو گف در 96 سال در ايران بازرگاني اتاق لهاي تشك معاونت هاي
  برنام در خود توان افزايش با تعاوني هاي
  شركت شغلي هاي فرصت اند توانسته اخير الهاي
  س شاهد هم حاضر حال در كنند ايجاد را
  جديد ماه ۰۱ در ها تعاوني دالري ميليارد د
  صادرات ‌شو مي ‌مند بطه ضا ‌ها تشكل يت
  حما هستيم.
  گذشته سال در تعاوني بخش قانون كشورمان
  در رسيد. اسالمي شوراي مجلس تصويب به
  ۰۷۳۱ به توجه با شود. مي اجرايي آينده سال در شود جبلي| فراز تشكلها| گروه سيستم تعاوني بخش اهداف قانون، اين اول
  ماده قرار راهبردي هيات شافعي آقاي مثبت نگرش در آموزش بحث ۹5 سال آخر ماهه چند در جمله، آن از كه برشمرد را ايران
  اقتصادي شود تقويت ها تشكل از حمايت بودجه است گرفت خود به تري جدي بوي رنگ ها كل
  تش دولت، شدن مطلق كارفرماي از
  جلوگيري سال به نسبت حمايتي بودجه خوب جهش ها تشكل وضعيت بهبود زمينه در مهمي
  اقدامات اختيار در كار وسائل دادن قرار
  اشتغالزايي، بودجه اين تخصيص داشت. خواهيم ۴۹ ۹5 ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، اتاق
  در ندارند، كار وسايل ولي كارند به قادر كه
  كساني حمايت خواهيم مي ما يخواهد. ريزي برنامه است زيادي كارهاي هنوز وجود اين با داد.
  رخ از پيشگيري ثروت، تداول تمركز از باشد.
  پيشگيري مند ضابطه بلكه نباشد سليقه ساختاري اساسي مشكالت حل براي بايد
  كه بود. غير به اضرار تورم، احتكار،
  انحصار، ها تشكل بندي رتبه بحث دليل همين به هاي فرصت از يكي ۹6 سال گيرد. صورت ها
  تشكل تبيين اجرايي با ۰۹۳۱ اوايل ۰8 دهه
  در يك ايران اتاق به اوال بندي رتبه شود. مطرح تحت عمال ۷۹ سال كارهاست. اين براي
  طاليي سازي خصوصي در اساسي، قانون ۴۴
  اصل قرار كار كجاي در ها تشكل كه دهد مي ديد افق قرار بازرگاني هاي اتاق انتخابات فضاي
  تاثير ترين مهم عنوان به ها تعاوني دولتي، هاي بخش حمايت كه كند مي كمك ما به همچنين دارند كه دارد ضرورت دليل همين به گرفت
  خواهد مورد واگذاري اين در خصوصي بخش ترين
  اليق فعاليت با ها تشكل باشد ارزيابي اين اساس بر آغاز آرام فضايي ۹در سال در كارها از
  بسياري خود به را بسياري مزاياي گرفتند قرار
  توجه منظور البته باشند. داشته بيشتري حمايت بيشتر بازرگاني اتاق در ها تشكل هاي برنامه درباره
  شود. از همچنين تعاوني هاي شركت دادند.
  اختصاص الف درجه هاي تشكل از فقط كه نيست اين هاي كل تش معاون سيف، نادر هاي صحبت
  پاي انواع از برخي در مالياتي معافيتهاي
  مزاياي حمايت بحث است ممكن بلكه شود مي حمايت گفتوگو اين در همچنين وي نشستيم. اتاق برخوردارند.
  اين ها
  تعاون طرف از باشد. مطرح هم تر ضعيف هاي كل تش از كلها تش معاونت از اساسي انتقادهاي برخي
  به هاي كت شر اين افزايد: مي گزارش اين در كلها تش گويد مي ما به بندي رتبه اين ديگر خوانيد: ادامه در كه داد
  پاسخ اخير هاي سال در خود توان افزايش با
  مشاركتي نياز حوزهها كدام هستند قوي ها حوزه كدام از انتقادات
  بعضي ايجاد را جديد شغلي هاي فرصت اند،
  توانسته دارند. كمك به مطرح تشكلها
  معاونت دولت فعاليت سال سه در كه جايي تا
  كنند كلها تش معاونت به شما كه زماني از قبل از البته كه
  است ۷۷۷ 6۱هزار تعداد (5۹-۲۹۳۱
  يازدهم شاهد را آموزشي جلسات بيشترين آمدهايد وجود شما
  مديريت ۳5۹ توانست كه شد تاسيس كشور در
  تعاوني 96 سال در تشكلها آموزش برنامه هستيم. نخستين است.
  داشته جويندگان براي شغلي فرصت نفر هفت است؟
  هزار شكل چه به اعتقاد به است اين
  آنها صادرات شاهد هم حاضر حال در كند ايجاد
  كار كرده تغيير آموزش بحث به دنيا نگاه امروزه تعدادي حضور
  برخي گذشته ۰۱ماه در يها تعاون دالري ميليارد ولي است آموزش دنيا تمام در تحول پايه است تشكل يا شود تمديد ها كارت بايد يا رسيده پايان يك ماه هر ها تشكل از بعضي در كنند. مي تغيير بعضي كرسي. يك عضو ۰۱ با ديگري تشكل هيات در ها تشكل
  هستيم.
  از بود. مانده مغفول آموزش عمال تشكلها بخش در كلها تش از بعضي دهد. تغيير را خود نماينده تشكلها ورود از قبل است. شده معرفي نماينده معيار را اقتصاد در مالي گردش وGDP از سهم اساس بر است. اتاق قانون خالف
  نمايندگان معاون كالنتري، سيدحميد گزارش، بنابراين ما بحث بيشترين ماه چند اين در دليل همين به هم با منافعي الف اخت يكديگر با كه داريم را شود. عضو بايد هم فرآيند اين رييسه هيات به كه رساند نقطه اين به را ما اينها همه دانند. مي دارند حق سنديكاها ها اتحاديه تنها قانون اين در اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت
  تعاون با ها تشكل توسعه مسير من نظر از بود. آموزش حل اختالفات اين كه است ماه چندين دارند باشد كلها تش درون از بايد انتخاب از بخشي تغيير نمايندگان هيات در عضويت سازوكار بايد باشند داشته كرسي نمايندگان هيات
  در صادرات «ميزان است: گفته «ايرنا» به
  زمينه كه مشاوره گروه چند با ما شود. مي هموار آموزش واحد كمك با ها تشكل معاونت بايد است. نشده در عضويت براي را فردي ها تشكل اگر يعني است. جواب بي حاضر حال در زيادي سواالت كند. كانونها ها، يون فدراس حاضر حال در
  ولي ۰۰۷ ميليارد يك گذشته سال در
  تعاوني جلساتي دارند، آموزش بحث در زيادي تجربيات هاي درخواست كند. رسيدگي را مشكالت حقوقي يها ويژگ بعضي كنند مي معرفي نمايندگان هيات كرسي يتوانند قدمتي چه با ها كل تش مثال كرسي نمايندگان هيات در هم ها انجمن
  و صادرات امسال گذاري هدف كه بود دالر
  ميليون گذاشتيم. با داريم ادغام الحاق تاسيس، براي متعددي مانند معيارهايي مثال باشد. داشته را الزامات يك فدراسيون يك چرا اينكه يا باشند داشته چيست؟ انتقاد اين به شما پاسخ قرار
  دارند. دالر ميليارد نيم روي تعاون بخش اما داشت وجود قبل از هايي سرفصل همچنين ۲-۳ در كه است قرار گرفته صورت بندي اولويت صنعت آن در مستمر سابقه سال چند داشتن كرسي يك يك، هر نيز آن اعضاي دارد كرسي نخستين است. نهفته اتاق قانون در دارد.
  مساله زمينه در نيازسنجي يك برگزاري ما كار مهمترين ۹5 سال در تنها شود. رسيدگي ۹6 سال اول ماه فردي اگر باشد. داشته را آن به شبيه مسائلي شود. بررسي بايد مسائل اين دارند. بازنگري بايد اتاق قانون كه است اين
  موضوع گرفته صورت اقتصادي هاي تحرك به توجه با ها تشكل اعضاي سطح دو در آموزش بود. آموزش كه داشتهايم شكل اين به درخواست ۰۷ حدود ماه شد رييسه هيات عضو تشكل طرف از هيات در ها تشكل حضور عدم ديگر انتقاد به نياز ها تشكل بخش در ويژه به شود؛ روز به هدفگذاري يرود اميد گذشته ماه سه مدت
  در كاركنان دبيرخانه دبير يعني ها تشكل اركان همين است. نگرفته صورت آن روي اقدامي هيچ هيات ثبات عمال كرد بركنار را وي تشكل بعد ذكر موضوعي چنين قانون در است. رييسه هياتي نيز اكنون هم دارد وجود قانون
  تغيير محقق اسفند نيمه تا جاري سال براي شده است.
  انجام ها تشكل كه داريم قبل هاي ال س از هم درخواست اندازه برطرف مشكالت اين اگر ريزد. مي هم به رييسه شاهد را مساله چنين عمل در اما است نشده در اتفاقا است. شده تشكيل قانون بازنگري
  براي با ها تعاوني صادرات آمارهاي اعالم براي
  شود. در آموزشي 8دوره حدود خصوص اين در است، نشده اقدامي چرا اينكه مانده بالتكليف اين مخالف هم رييسه هيات كنم مي فكر شود چيست؟ باره اين در نظرتان هستيم. دارند حضور نمايندگاني هم ها تشكل از هيات
  اين عنوان به صادركنندگان نكردن تفكيك به
  توجه شده گرفته نظر در سال براي سطح دو اين دارد. بررسي جاي نيستند. مساله بايد كند انتخاب تواند، مي كه كسي من نظر از اعمال جديد قانون در كلها تش نظر نقطه
  كه گمرك سوي از دولتي خصوصي بخش
  تعاوني مسائل مانند تخصصي موضوعات بعضي است. را درخواستي نبايد كه هستم معتقد من 96 سال در كلها تش معاونت هاي برنامه نيست اين دموكراسي معني شود انتخاب بتواند قانون منظور كه است اين من شخصي نظر
  شود. دارد. وجود هايي
  مشكل فن مالياتي، مباحث اجتماعي، تامين حوزه ثبتي، است قرار اگر حتي بگذاريم جواب بدون چيست؟ انتخاب نتواند ولي كند انتخاب بتواند نفر يك كه كلها تش همه اتحاديه سنديكا عنوان ذكر
  از خصوص در تعاون وزارت سوي از كه
  آماري واردات صادرات تخصصي هاي دوره مذاكره، به دليل ذكر با بايد بگوييم نه تشكلي به بايد كه هاست تشكل حوزه در زيادي كارهاي هم شافعي آقاي ويژه به رييسه هيات شود. را ها تشكل همه داشته قصد قانونگذار
  بود اساس بر يگيرد، صورت ها تعاون
  صادرات براي كه است موضوعاتي تشريفات هاي پروتكل درخواست يك اينكه شود. بيان واضح صورت همچنين داريم. بسيار نرفته راه شود انجام جلسات در هستند موضوع اين اصالح به قائل آن در اما بداند نمايندگان هيات عضو
  قانوني تعداد حقيقت، در است.» ها تعاوني خود هاي
  داده هم دوره ۰5 همچنين بدانند. است الزم ها تشكل كلها تش با يي محترمانه رفتار داريم نگه را حوزه در ما است. مانده ناقص هم كارها از بسياري وجود با هستيم. آن اصالح دنبال به ما راهبردي وجود ايران اتاق در اتحاديه سنديكا تنها زمان ۱۹۳۱برابر سال پايان تا كشور در ها تعاوني
  كل است. شده گرفته نظر در استاني تشكلهاي براي برنامهها از يكي نيست. تكننده درخواس افراد اساس بر كه داريم ها نابساماني بعضي كلها تش يك دارد. وجود مسير اين در مشكالتي هنوز اين داشت. ۲۹۳۱تعداد سال در بود. ۰۴فقره هزار ۲8
  با موضوع اين براي هم مناسبي بودجه خوشبختانه اول ماه چند در كه هاست درخواست ساماندهي تعداد بپردازيم. آنها به ۹6 سال در بايد برنامه نمايندگان هيات به كه كساني كه است اين بحث هيات اعضاي انتخاب بحث وجود اين
  با هزار ۳۹۳۱چهار سال تعاوني، ۷۲۹ هزار
  6 سال در ديگر طرف از است. شده گرفته نظر در تعيين ديگر كارهاي از شود. تكليف تعيين خود قانوني تكاليف كه داريم تشكل توجهي قابل اگر من نظر از خير. يا دارند صالحيت آيند مي تري جدي مسائل مشكالت داراي
  نمايندگان تعاوني ۲5۰ هزار ۴۹چهار سال تعاوني ۴6
  سراسر هاي تشكل سراسري همايش برگزاري ۹6 هم كه هاست تشكل از حمايت دستورالعمل كه است سال از بيش را مجمع برگزاري مثل كانال از كسي اگر نمايندگان هيات به ورود از قبل گرفت. پيش در را جديدي راهكارهاي بايد
  است است. شده تاسيس كشور
  در است. سابقه بي كامال كه داريم نظر در را كشور كردهايم سعي بطهمند ضا هم است مند قائده رسيدگي ساماندهي بايد اينها ند. نداده انجام شد نمايندگان هيات وارد كرد عبور صالحيت با توانيم نمي كه انتقادات سواالت با اكنون
  ما در تشكلها نقش شناخت همايش اين از هدف بدهيم. تشكلها از حمايت به مشخصي چارچوب نمايندگان هيات در ها تشكل از نمايندگاني شود. هم بحث سري يك شود. هم انتخاب بايد حتما تشكل يك مثال بگوييم. پاسخ فعلي
  اصناف
  سازوكار است. كشور اقتصاد تصويب اگر است آماده عمال دستورالعمل اين به است وقت خيلي آنها هاي كارت تاريخ كه داريم سريع معموال كلها تش نمايندگان كه بود مطرح داريم كرسي يك عضو ۰۰۲ با ما چرا گويد مي مدرن
  اقتصاد در ارتآپ»ها «است جوالن
  چارسوي سربار ينههاي هز
  كاهش بنابراين بود. پايتخت ساكنان روزه همه دغدغه ارزان سريع جوالن اقتصاد در خوبي به كنند پيدا دست توجه قابل حتي كند قدرتمند را كارها كسب است نتوانسته تنهايي به يا موفقيت عوامل با رابطه برجام
  در از پس تجاري
  مبادالت بازار، اين به ورود درست زمان شناسايي با ايده اين صاحبان كنند. تثبيت جامعه سطح در را خود جايگاه حتي دهند از انبوهي با شده هم نامساعدتر آنها وضعيت زمان گذر با ايران در كارها كسب
  شكست آالت ماشين فروشندگان اتحاديه
  رييس به توانستند بردند بهره خوبي به ارتباطي هاي اخت زيرس از ذهن در سوال اين موفق، عملكرد«استارتاپ»هاي مشاهده با هم آن دليل اند. داده ورشكستگي به تن نهايت در بدهيها صاحبان سوي از چه متعددي هاي
  بحث يدكي لوازم ساختماني صنعتي،
  كشاورزي، طور به البته كنند. تثبيت را خود موفق كاري كسب عنوان كارها كسب ساير كه شرايطي در چگونه كه شود مي ايجاد هاي بررسي يا بندي اولويت خاص طور به دولت كه است اين مسووالن سوي از چه كارها
  كسب افق ۹5 ۴۹ هاي سال در گفت: تهران
  كشاورزي طرح ايده، تيم، يعني شده ياد عوامل ساير كليدي نقش از قطع هاي ايده با اند ته توانس ها آپ «استارت دادهاند تن شكست به كار كسب صاحبان به حمايتي هاي بسته ارائه براي دقيقي شكست شود. مي عنوان كارشناسان
  و ۰۱ميليارد تا شد موجب ايران مثبت
  اقتصادي اهميت اما شد رد سادگي به نميتوان سرمايه كار كسب نمونه برسند. سودآوري به روز فناوري از گيري بهره خالقانه علل يابي عارضه بدون شرايط بهترين در بنابراين است. نداشته طي ويژه به ايران در كارها
  كسب اين كه شود مصوب خارجي گذاري رمايه س نيست.
  دالر بندي زمان مانند آنها از كدام هيچ آنها از دارد وجود هم ايران در آپ»ها تارت «اس دست اين به است. كرده بسنده تسهيالت ارائه به كارها كسب مشكالت كه اقتصادي ركود با اخير الهاي است.
  یادداشت
  س سابقه بي ايران تاريخ در
  امر از انبوهي شكست بتوان بهتر عامل اين شناخت با شايد بررسي بنابراين شود. مي ياد موفق كارهايي كسب عنوان به نهايت در قوي مديريتي تيم نبود كه شرايطي در نمونه عنوان پذيري آسيب درجه شد، كشور يوسفيان
  دامنگير
  شهرام ايران، اصناف اتاق رساني اطالع پايگاه گزارش به انبوهي مجوزهاي كرد. يابي ريشه ايران در را كارها كسب جالبي هاي حل راه تواند مي موفق آپ»هاي «استار الگوي ارائه با توان مي چگونه است، شده منجر كار كسب شكست به كرد. نمايان بيشتر فعاليترا رده كار
  اين كسب
  كارشناس ملي كنفرانس تخصصي نشست در توسطي
  علي ناتمامي هاي پروژه اند، ده ش اخذ خاصي هاي حوزه در تنها كه دهد. ارائه ايران در كار كسب كور گره كردن باز براي بازار مطالعات كاري كسب وقتي كرد؟ ايمن را آن تسهيالت شكست علل با رابطه در عمده طور
  به در برجام نقش موضوع با برجام مقاومتي
  اقتصاد استقامت كه كارهايي كسب اند مانده ناكام راه ميانه در كه شده ذكر آپ» «استار يك موفقيت براي مختلفي عوامل اشباع بازاري در نداده انجام دقت به فعاليت به آغاز از پيش را همچون عواملي ايران در كار
  كسب هاي هزينه كاهش آالت ماشين تكنولوژي
  انتقال اهميت ابتدا همان از شايد اند نداشته را ها آسيب برابر در كافي زمينه همين در تحقيقات ترين جالب جديدترين از يكي است. گره تواند مي دولت حمايت آيا است، كرده فعاليت به اقدام شده ركود مالي، تامين در ناتواني پاگير، دست قوانين
  موانع سربار هاي هزينه كاهش از المللي بين
  مبادالت نكرده درك درستي به را بازار به ورود براي صحيح بندي زمان شده انجام »Idealab« موسسه بنيانگذار گراس، بيل توسط خير. مسلما كند؟ باز مشكل از حل راه اما رسد مي ذهن به نخست درجه در بازار
  شكست گفت: داد خبر برجام از پس تجاري
  مبادالت ترين مهم عنوان به مالي تامين همواره معمول طور به باشند. از كدام هر اثر گرفته نظر در را كليدي فاكتور گراس است. كارها كسب از دولت حمايت نفي معناي به اين البته ايران در كار كسب هاي پايه كردن دار ه ريش براي
  فراگيري تجاري مبادالت هزينه تحريم زمان در
  متاسفانه در اما شود. مي عنوان ايران در كار كسب صاحبان دغدغه اين است. كرده بررسي »ها آپ «استارت موفقيت ميزان در آنها كه ميكند پيدا معنا صورتي در تنها حمايتها اين اما نيست ارائه دولت، بيشتر حمايت به راهكارها اغلب شود. نمي
  عنوان هزينهها اين كه بود رسيده دالر ميليارد 8.۴
  به نوپاست آفرينان كار از بسياري دغدغه كه سرمايه تامين با رابطه سرمايه تامين كار، كسب طرح تيم، ايده، از عبارتند فاكتور بر عالوه باشد. دولت دست در تنها تنها مشكل حل كليد ميشود. محدود كار كسب قوانين تسهيل يا بانكي
  تسهيالت كه بود خصوصي بخش دوش روي مستقيم
  بطور آپ»ها «استار روي كه دارند وجود هايي شركت حاضر درحال هر تاثير مختلف شركت ۰۰۲ از بيش بررسي با بندي. زمان براي واحدي سازوكار هيچگاه ايران در مختلف هاي دولت اين هم اغلب كه آنها بنيادين مشكالت كارها كسب ماهيت
  اما خود به كاهشي روند هزينهها اين برجام، از پس عهده بر را آنها مالي تامين كنند مي گذاري سرمايه نتايج آپ» «استار موفقيت ميزان در شده ياد موارد از كدام اهداف فراخور به دولت هر اند نداشته كارها كسب از حمايت گريز براي بنابراين گيرد. مي قرار بحث مورد كمتر است
  داخلي
  گرفت. ميگيرند. بندي زمان عامل اين ميان در است. آمده دست به تاملي قابل باال پي در كه دولتي است. پرداخته كار كسب موضوع به خود نخست درجه در را نگاهها است بهتر شكست، از كارها
  كسب ورودي مبادي محدوديت به همچنين
  وي در بااليي اهميت كار كسب طرح چند هر حال عين در از پس دارد. را نخست جايگاه ۲۴درصدي اهميت ضريب با توجه مورد را كالن هاي بنگاه بوده، اقتصادي رشد آمار بردن اين درون در موانعي كنيم معطوف كارها كسب ماهيت
  به بيان ضمن كرد اشاره ها تحريم زمان در
  كشور وجود زيادي هاي شركت اما دارد آپ» «استار يك موفقيت دارد. قرار دوم رده در درصدي ۲۳ اهميت ضريب با تيم آن اشتغال در آماري ثبت دنبال به كه ديگر دولتي اما داده قرار امكان اين حداقل رويكرد اين كنيم. وجو جست را ها
  مجموعه كشور واردات 8درصد اوليه مواد كه نكته
  اين قوي بسيار كار كسب طرح يك داشتن بدون حتي كه دارند كسب طرح سوم رده در 8۲درصدي اهميت ضريب با ايده هم توجه اين كه كرده توجه بيشتر كوچك هاي بنگاه به بوده زمينه اين در دولتها كه اقداماتي از فارغ آورد ي م فراهم
  ِ
  را ورودي محدود مبادي افزود: مديهد، تشكيل
  را موفق و... نقدينگي جريان بازار، محصول، مشتري، با رابطه در ۴۲درصد اهميت ضرايب با ترتيب به سرمايه تامين كار مقطعي صورت به بلكه است نشده منجر اشتغال رشد به الزاما در تر مقاوم ايمن كارهاي كسب بتوانيم دهند، مي
  انجام قيمت افزايش موجب ها تحريم دوران در
  كشور به را آن آپ» «استار مشتريان بازار ادامه در شدهچراكه اند؛ نتايج اين اند. گرفته قرار پنجم چهارم رده در درصد ۴۱ سازوكاري نبود دليل به مسير ادامه در اما جابهشده جا آمار سهم البته كنيم. ايجاد بازار آن تبع به اقتصاد هاي تكان
  برابر برجام زمان در كه شد كشور در توليد شده
  تمام نگاهي از ميدهند! سوق مشخص طرح با كار كسب يك سوي علل با رابطه در مختلف افراد از اگر هستند. تامل قابل بسيار با كوچك كارهاي كسب ها، بنگاه حمايت براي مشخص غيرقابل كار كسب فرآيند تسهيل در گذار سياست
  دولت شد. شكسته هم انحصار
  اين در 8۲درصدي اهميت ضريب با خوب ايده يك داشتن ديگر مواردي قوي احتمال به شود سوال آپ» «استار يك موفقيت سراشيبي در سقوط نخست رديف در پذيري آسيب بيشترين از ايران در كار كسب هاي شكست همه آيا اما است
  انكار حمل نظام تحريم به اشاره با ادامه در
  توسطي اهميت دارد قرار آپ» «استار يك موفقيت عامل سوم رده باالتري هاي اولويت در را خوب ايده يا سرمايه تامين همچون كسب توان نمي شرايطي چنين در بنابراين گرفتهاند. قرار ميآيد؟ پديد قوي حمايتي ساختار نبود ها دولت
  سوءمديريت ۰۰6 تا ۰۰۲ اضافي هزينه كشور دريايي نقل
  و موضوع اين است. كمتر تيم حتي بندي زمان نسبت به آن داد. خواهند قرار در مدون سازوكار با دولتي تا ماند منتظر كرد متوقف را كار ورشكسته هاي فعاليت تمام، نيمه هاي پروژه به ساده
  نگاهي برجام گفت: كاال حمل براي كانتينر هر در
  دالري ايده يك موفقيت شانس كه است مطلب اين تاييدكننده هم كار كسب به ورود درست زمان كه است درحالي اين بهترين كند. ايفا را منجي نقش برسد راه از كار كسب زمينه مهمي بخش كه دهد مي نشان يافته تقليل كارهاي
  كسب دهد خاتمه نيز اضافي هزينه اين به
  توانست عالي ايده يك موفقيت شانس از باالتر درست، زمان در متوسط تامين دارد كار كسب يك موفقيت در را تاثير باالترين كم دست تا باشد كارها كسب دروني سازي ايمن شايد گزينه اين است. خورده رقم ها مجموعه اين درون در مشكالت
  از ۰۲۴ حدود ۴۹توانستيم سال در كه طوري
  به ياد موارد گرفتن نظر در با بنابراين است. نامناسب زمان در ولي نيست بد رابطه اين در دارد. قرار رده ترين پايين در سرمايه است ميسر كار كسب صاحبان توسط آنها حل كه مشكالتي برنامه فقدان قوي، مديريتي تيم وجود نبود از طيفي
  مشكالت داشته محل اين از جويي صرفه دالر
  ميليون آپ» «استار يك اندازي راه شروع نقطه رسد مي نظر به شده حمل زمينه در كه موفق تاپ»هاي «استار از يكي به نگاهي شود. برداشته ميان از ميشود شامل را و... بازار يافتن در ناتواني جامع، كار
  كسب
  باشيم. بازار روندهاي به كردن نگاه دارد، بااليي موفقيت شانس كه آپ» «استار اين بيندازيم. دهد، مي ارائه خدمات عمومي نقل نشيب پرفراز همواره ايران در كار كسب شرايط گرچه ميشود. منجر كار كسب شكست به نهايت در كه كاهش بازار، به ثبات برگشت حال عين در
  وي در بتوان آن نتيجه در تا است مشتريان نيازهاي از شدن آگاه مبتني نقل حملو سرويس يك است، «اوبر» ايراني نسخه كه توان مي متعدد كارهاي كسب ميان در اما بوده سخت راه تواند نمي هم ها دولت حمايت حتي شرايطي چنين
  در لجام افزايش از جلوگيري انتظاري تورم
  ميزان صحيح پاسخ كه كرد اندازي راه را كاري كسب صحيح، زماني درست آپ» «استار اين است. آورده فراهم را اينترنت بر همين در كه يافت هم را تاپ»هايي «استار يا نوپا وكارهاي كسب متمادي هاي سال تجربه باشد. شكست از كارها كسب
  گريز مورد برجام از پس دوران در را تورم
  گسيخته بدهد. مشتريان نيازهاي به آسان، ايمن، نقل حمل به نياز كه شد بازار وارد زماني در سودآوري به كوتاهي مدت در تهاند توانس اقتصادي شرايط تسهيالت ارائه قالب در ها دولت حمايت است، داده نشان
  هم دوران، همين در افزود: ادامه در داد قرار
  تاكيد پله يك OECD حوزه در ايران اعتباري
  رتبه در دهند. مي پوشش را ها كميته اين نفر ۰۰8 از بيش كميته ۲6 مجدد برقراري براي يي مقدمه كرد كرد
  صعود مطرح تجارت معدن صنعت، خانه
  رييس باشد اصفهان مردم همه براي بازرگاني اتاق داديم قول امر ابتداي شد. بهره نرخ كاهش
  فاينانس اصفهاني، همشهريان از توجهي قاب تعداد گذشته سال دو طول در آالت ماشين فروشندگان اتحاديه رييس رييس پيوستند. اتاق در ما جمع به صنعتگران توليد كار اصحاب يدكي لوازم ساختماني صنعتي، شد
  كشاورزي، اندازي اه اقتصادي فعاالن قضايي
  مجمع شهرها ديگر در بازرگاني هاي اق ات عملكرد به اشاره با اصفهان اتاق ۴۹ سال در كرد: تصريح تهران
  كشاورزي شد ايجاد اتاق در بانوان جوانان كميته دو سال همين در گفت: تا شد موجب ايران مثبت اقتصادي افق ۹5
  .دركراك به شروع كشور در بار نخستين براي كميته دو اين اقتصادي فعاالن قضايي مجمع دادگستري، با گرفته صورت مذاكرات در مشكالت گشايش خصوصي بخش فعاالن دغدغه روزها اين مصوب خارجي گذاري سرمايه دالر ميليارد ۰۱ دولت وگوي گف شوراي جلسات برگزاري به اشاره با آبادي سه صرف مجبور اقتصادي، فعال هيچ تا شد اندازي راه مجزا هصورت عالميرمحمدصادقي، پيش چندي است. دادگستري قضايي عرصه است، سابقه بي ايران تاريخ در امر اين كه
  شود گفتوگو شوراي جلسه ۰۱ جاري، سال در گفت: خصوصي بخش موافقت همچنين نشود. قضايي احكام اجرايي روند در زياد وقت درباره ايران معادن صنايع بازرگاني، اتاق رييسه هيات عضو رسالت به برجام كه گفت بايد اساس همين
  بر بابت، اين از كه شد تشكيل وقالعاده صورت جلسه دو برگزار كنندگان مراجعه جرايم درصد ۰۰۱ اصفهان، استان دارايي مديركل گفت. سخن خصوصي بخش نمايندگان با قضاييه قوه اختال اقتصاد اهداف تحقق در فرصت ايجاد براي
  خود واقع، به داد. اختصاص خود به را كشور اول رتبه اصفهان استان صنعت، خانه رييس شد. بخشيده نقدي، بدهي پرداخت با مالياتي پيشرو موانع از يكي رسانه اصحاب با نشست در ميرمحمدصادقي شرايط در است كرده عمل درستي به
  مقاومتي مصوبه 56 استاني ۲مصوبه توگو، گف شوراي جلسات خروجي گفت: اصفهان بازرگاني اتاق فعاليت با رابطه در ايران تجارت معدن نمايندگان با قضاييه قوه مسووالن همراهي عدم را اقتصاد بخش در گيري بهره با نواقص موانع رفع بايد دولت
  كنوني كشور، در مالياتي رشد ميزان كمترين حقيقت در است. بوده كشوري ۱۱ حاضر حال در ايران، اتاق نمايندگان هيات بين انسجام هواسطه لآبادي، سه عبدالوهاب سيد راستا همين در دانست. خصوصي بخش اصناف بهويژه خصوصي بخش هاي توانمندي
  از شد. خواهد ثبت اصفهان در آتي سال در از متشكل كه ميكند وظيفه انجام بازرگاني اتاق در فعال كميسيون اساس بر گفت: اصفهان اتاق ساالنه گردهمايي در اصفهان اتاق رييس كند. تالش
حمايت از تشكل‌ها ضابطه‌مند مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/23
حمايت از تشكل‌ها ضابطه‌مند مي‌شود
برنامه‌هاي معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني ايران در سال 96 در گفت‌وگو با «تعادل»:


گروه تشكل‌ها| فراز جبلي|

 در چند ماهه آخر سال 95 بحث آموزش در تشكل‌ها رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت و اقدامات مهمي در زمينه بهبود وضعيت تشكل‌ها در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران رخ داد. با اين وجود هنوز كارهاي زيادي است كه بايد براي حل مشكلات اساسي و ساختاري تشكل‌ها صورت گيرد. سال 96 يكي از فرصت‌هاي طلايي براي اين كارهاست. سال 97 عملا تحت تاثير فضاي انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني قرار خواهد گرفت و به همين دليل ضرورت دارد كه بسياري از كارها در سال 96 در فضايي آرام آغاز شود. درباره برنامه‌هاي تشكل‌ها در اتاق بازرگاني پاي صحبت‌هاي نادر سيف، معاون تشكل‌هاي اين اتاق نشستيم. وي همچنين در اين گفت‌وگو به برخي انتقادهاي اساسي از معاونت تشكل‌ها پاسخ داد كه در ادامه مي‌خوانيد:

بعضي انتقادات از معاونت تشكل‌ها مطرح است كه البته از قبل مديريت شما وجود داشته است. نخستين آنها اين است به اعتقاد برخي حضور تعدادي از تشكل‌ها در هيات نمايندگان خلاف قانون اتاق است. بر اساس قانون تنها اتحاديه‌ها و سنديكاها حق دارند در هيات نمايندگان كرسي داشته باشند ولي در حال حاضر فدراسيون‌ها، كانون‌ها و انجمن‌ها هم در هيات نمايندگان كرسي دارند. پاسخ شما به اين انتقاد چيست؟

مساله در قانون اتاق نهفته است. نخستين موضوع اين است كه قانون اتاق بايد بازنگري و به‌روز شود؛ به ويژه در بخش تشكل‌ها نياز به تغيير قانون وجود دارد و هم‌اكنون نيز هياتي براي بازنگري قانون تشكيل شده است. اتفاقا در اين هيات از تشكل‌ها هم نمايندگاني حضور دارند كه نقطه نظر تشكل‌ها در قانون جديد اعمال شود. نظر شخصي من اين است كه منظور قانون از ذكر عنوان سنديكا و اتحاديه همه تشكل‌ها بود و قانونگذار قصد داشته همه تشكل‌ها را قانوني عضو هيات نمايندگان بداند اما در آن زمان تنها سنديكا و اتحاديه در اتاق ايران وجود

 داشت.

با اين وجود بحث انتخاب اعضاي هيات نمايندگان داراي مشكلات و مسائل جدي‌تري است و بايد راهكارهاي جديدي را در پيش گرفت. ما اكنون با سوالات و انتقادات كه نمي‌توانيم با سازوكار فعلي پاسخ بگوييم. مثلا يك تشكل مي‌گويد چرا ما با ۲۰۰ عضو يك كرسي داريم و تشكل ديگري با ۱۰ عضو يك كرسي. بعضي سهم از GDP و گردش مالي در اقتصاد را معيار مي‌دانند. همه اينها ما را به اين نقطه مي‌رساند كه بايد سازوكار عضويت در هيات نمايندگان تغيير كند. سوالات زيادي در حال حاضر بي‌جواب است. مثلا تشكل‌ها با چه قدمتي مي‌توانند كرسي داشته باشند يا اينكه چرا يك فدراسيون يك كرسي دارد و اعضاي آن نيز هر يك، يك كرسي دارند. اين مسائل بايد بررسي شود.

انتقاد ديگر عدم حضور تشكل‌ها در هيات رييسه است. در قانون چنين موضوعي ذكر نشده است اما در عمل چنين مساله را شاهد هستيم. نظرتان در‌اين‌باره چيست؟

از نظر من كسي كه مي‌تواند، انتخاب كند بايد بتواند انتخاب شود و معني دموكراسي اين نيست كه يك نفر بتواند انتخاب كند ولي نتواند انتخاب شود. هيات رييسه به ويژه آقاي شافعي هم قائل به اصلاح اين موضوع هستند و در جلسات راهبردي ما به دنبال اصلاح آن هستيم. با وجود اين هنوز مشكلاتي در اين مسير وجود دارد. يك بحث اين است كه كساني كه به هيات نمايندگان مي‌آيند صلاحيت دارند يا خير. از نظر من اگر قبل از ورود به هيات نمايندگان اگر كسي از كانال صلاحيت عبور كرد و وارد هيات نمايندگان شد حتما بايد انتخاب هم شود. يك سري بحث هم مطرح بود كه نمايندگان تشكل‌ها معمولا سريع تغيير مي‌كنند. در بعضي از تشكل‌ها هر ۶ ماه يك نماينده معرفي شده است. قبل از ورود تشكل‌ها به هيات رييسه اين فرآيند هم بايد عضو شود. بخشي از انتخاب بايد از درون تشكل‌ها باشد يعني اگر تشكل‌ها فردي را براي عضويت در هيات نمايندگان معرفي مي‌كنند بعضي ويژگي‌ها و الزامات را داشته باشد. مثلا معيارهايي مانند داشتن چند سال سابقه مستمر در آن صنعت و مسائلي شبيه به آن را داشته باشد. اگر فردي از طرف تشكل عضو هيات رييسه شد و ۶ ماه بعد تشكل وي را بركنار كرد عملا ثبات هيات رييسه به هم مي‌ريزد. اگر اين مشكلات برطرف شود فكر مي‌كنم هيات رييسه هم مخالف اين مساله نيستند.

برنامه‌هاي معاونت تشكل‌ها در سال ۹۶ چيست؟

كارهاي زيادي در حوزه تشكل‌هاست كه بايد انجام شود و راه نرفته بسيار داريم. همچنين بسياري از كارها هم ناقص مانده است. ما در حوزه تشكل‌ها بعضي نابساماني‌ها داريم كه بر اساس برنامه بايد در سال ۹۶ به آنها بپردازيم. تعداد قابل توجهي تشكل داريم كه تكاليف قانوني خود مثل برگزاري مجمع را بيش از ۳ سال است كه انجام نداده‌اند. اينها بايد ساماندهي و رسيدگي شود. نمايندگاني از تشكل‌ها در هيات نمايندگان داريم كه تاريخ كارت‌هاي آنها خيلي وقت است به پايان رسيده يا بايد كارت‌ها تمديد شود يا تشكل نماينده خود را تغيير دهد. بعضي از تشكل‌ها را داريم كه با يكديگر اختلاف منافعي با هم دارند و چندين ماه است كه اين اختلافات حل نشده است. بايد معاونت تشكل‌ها با كمك واحد حقوقي مشكلات را رسيدگي كند. درخواست‌هاي متعددي براي تاسيس، الحاق و ادغام داريم و با اولويت‌بندي صورت گرفته قرار است كه در ۲-۳ ماه اول سال ۹۶ رسيدگي شود. تنها در سال ۹۵ حدود ۷۰درخواست به اين شكل داشته‌ايم كه هيچ اقدامي روي آن صورت نگرفته است. همين اندازه درخواست هم از سال‌هاي قبل داريم كه بلاتكليف مانده و اينكه چرا اقدامي نشده است، جاي بررسي دارد.

من معتقد هستم كه نبايد درخواستي را بدون جواب بگذاريم و حتي اگر قرار است به تشكلي نه بگوييم بايد با ذكر دليل و به صورت واضح بيان شود. اينكه يك درخواست را نگه داريم رفتار محترمانه‌يي با تشكل‌ها و افراد درخواست‌كننده نيست. يكي از برنامه‌ها ساماندهي درخواست‌هاست كه در چند ماه اول تعيين و تكليف شود. از كارهاي ديگر تعيين دستورالعمل حمايت از تشكل‌هاست كه هم قائده‌مند است و هم ضابطه‌مند و سعي كرده‌ايم چارچوب مشخصي به حمايت از تشكل‌ها بدهيم. اين دستورالعمل عملا آماده است و اگر تصويب شود در سال آينده اجرايي مي‌شود. با توجه به نگرش مثبت آقاي شافعي و هيات راهبردي قرار است بودجه حمايت از تشكل‌ها تقويت شود و جهش خوب بودجه حمايتي نسبت به سال ۹۵ و ۹۴ خواهيم داشت. تخصيص اين بودجه برنامه‌ريزي مي‌خواهد. ما مي‌خواهيم حمايت سليقه نباشد بلكه ضابطه مند باشد.

 به همين دليل بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها مطرح مي‌شود. رتبه‌بندي اولا به اتاق ايران يك افق ديد مي‌دهد كه تشكل‌ها در كجاي كار قرار دارند و همچنين به ما كمك مي‌كند كه حمايت بر اساس اين ارزيابي باشد و تشكل‌ها با فعاليت بيشتر حمايت بيشتري داشته باشند. البته منظور اين نيست كه فقط از تشكل‌هاي درجه الف حمايت مي‌شود بلكه ممكن است بحث حمايت از تشكل‌هاي ضعيف‌تر هم مطرح باشد. از طرف ديگر اين رتبه‌بندي به ما مي‌گويد تشكل‌ها در كدام حوزه‌ها قوي هستند و كدام حوزه‌ها نياز به كمك دارند.

از زماني كه شما به معاونت تشكل‌ها آمده‌ايد بيشترين جلسات آموزشي را شاهد هستيم. برنامه آموزش تشكل‌ها در سال ۹۶ به چه شكل است؟

امروزه نگاه دنيا به بحث آموزش تغيير كرده است و پايه تحول در تمام دنيا آموزش است ولي در بخش تشكل‌ها عملا آموزش مغفول مانده بود. به همين دليل در اين چند ماه بيشترين بحث ما آموزش بود. از نظر من مسير توسعه تشكل‌ها با آموزش هموار مي‌شود. ما با چند گروه مشاوره كه تجربيات زيادي در بحث آموزش دارند، جلساتي گذاشتيم.

همچنين سرفصل‌هايي از قبل وجود داشت اما مهم‌ترين كار ما برگزاري يك نيازسنجي در زمينه آموزش بود. آموزش در دو سطح اعضاي تشكل‌ها و اركان تشكل‌ها يعني دبير و دبيرخانه و كاركنان تشكل‌ها است.

 در اين خصوص حدود ۸۰ دوره آموزشي در اين دو سطح براي سال ۹۶ در نظر گرفته شده است. بعضي موضوعات تخصصي مانند مسائل ثبتي، حوزه تامين اجتماعي، مباحث مالياتي، فن مذاكره، دوره‌هاي تخصصي صادرات و واردات و پروتكل‌هاي تشريفات موضوعاتي است كه براي تشكل‌ها لازم است بدانند. همچنين ۵۰ دوره هم براي تشكل‌هاي استاني در نظر گرفته شده است. خوشبختانه بودجه مناسبي هم براي اين موضوع در نظر گرفته شده است. از طرف ديگر در سال ۹۶ برگزاري همايش سراسري تشكل‌هاي سراسر كشور را در نظر داريم كه كاملا بي‌سابقه است. هدف از اين همايش شناخت نقش تشكل‌ها در اقتصاد كشور است.

 نویسنده:
چارسوي جولان «استارت‌آپ»ها در اقتصاد مدرن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/23
چارسوي جولان «استارت‌آپ»ها در اقتصاد مدرن


در رابطه با عوامل موفقيت يا شكست كسب و كارها در ايران بحث‌هاي متعددي چه از سوي صاحبان كسب و كارها و چه از سوي مسوولان و كارشناسان عنوان مي‌شود. شكست كسب و كارها در ايران به ويژه طي سال‌هاي اخير و با ركود اقتصادي كه دامنگير كشور شد، درجه آسيب‌پذيري اين رده فعاليت‌ را بيشتر نمايان كرد. به طور عمده در رابطه با علل شكست كسب و كار در ايران عواملي همچون موانع قوانين دست و پاگير، ناتواني در تامين مالي، ركود و شكست بازار در درجه نخست به ذهن مي‌رسد اما راه‌حل فراگيري براي ريشه‌دار كردن پايه‌هاي كسب و كار در ايران عنوان نمي‌شود. اغلب راهكارها به حمايت بيشتر دولت، ارائه تسهيلات بانكي يا تسهيل قوانين كسب و كار محدود مي‌شود. اما ماهيت كسب و كارها و مشكلات بنيادين آنها كه اغلب هم داخلي است كمتر مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين براي گريز كسب و كارها از شكست، بهتر است نگاه‌ها را در درجه نخست به ماهيت كسب و كارها معطوف كنيم و موانعي در درون اين مجموعه‌ها را جست‌وجو كنيم. اين رويكرد حداقل اين امكان را فراهم مي‌آورد فارغ از اقداماتي كه دولت‌ها در اين زمينه انجام مي‌دهند، بتوانيم كسب و كارهاي ايمن و مقاوم‌تر در برابر تكان‌هاي اقتصاد و به تبع آن بازار ايجاد كنيم. البته سهم دولت و سياست‌گذار در تسهيل فرآيند كسب و كار غيرقابل انكار است اما آيا همه شكست‌هاي كسب و كار در ايران از سوءمديريت دولت‌ها و نبود ساختار حمايتي قوي پديد مي‌آيد؟ نگاهي ساده به پروژه‌هاي نيمه‌تمام، فعاليت‌هاي ورشكسته و كسب و كارهاي تقليل‌يافته نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از مشكلات در درون اين مجموعه‌ها رقم خورده است. اين مشكلات طيفي از نبود وجود تيم مديريتي قوي، فقدان برنامه كسب و كار جامع، ناتواني در يافتن بازار و... را شامل مي‌شود كه در نهايت به شكست كسب و كار منجر مي‌شود.

در چنين شرايطي حتي حمايت دولت‌ها هم نمي‌تواند راه گريز كسب و كارها از شكست باشد. تجربه سال‌هاي متمادي هم نشان داده است، حمايت دولت‌ها در قالب ارائه تسهيلات به تنهايي نتوانسته‌ است كسب و كارها را قدرتمند كند و حتي با گذر زمان وضعيت آنها نامساعدتر هم شده و با انبوهي از بدهي‌ها در نهايت تن به ورشكستگي داده‌اند. دليل آن هم اين است كه دولت به طور خاص اولويت‌بندي يا بررسي‌هاي دقيقي براي ارائه بسته‌هاي حمايتي به صاحبان كسب و كار نداشته‌ است. بنابراين در بهترين شرايط بدون عارضه‌يابي علل مشكلات كسب و كارها به ارائه تسهيلات بسنده كرده است. به عنوان نمونه در شرايطي كه نبود تيم مديريتي قوي در نهايت به شكست كسب و كار منجر شده است، چگونه مي‌توان با ارائه تسهيلات آن را ايمن كرد؟ وقتي كسب و كاري مطالعات بازار را پيش از آغاز به فعاليت به دقت انجام نداده و در بازاري اشباع‌ شده اقدام به فعاليت كرده است، آيا حمايت دولت مي‌تواند گره از مشكل باز كند؟ مسلما خير.

 البته اين به معناي نفي حمايت دولت از كسب و كارها نيست اما اين حمايت‌ها تنها در صورتي معنا پيدا مي‌كند كه كليد حل مشكل تنها و تنها در دست دولت باشد. علاوه بر اين دولت‌هاي مختلف در ايران هيچگاه سازوكار واحدي براي حمايت از كسب و كارها نداشته‌اند و هر دولت به فراخور اهداف خود به موضوع كسب و كار پرداخته است. دولتي كه در پي بالا بردن آمار رشد اقتصادي بوده، بنگاه‌هاي كلان را مورد توجه قرار داده اما دولتي ديگر كه به دنبال ثبت آماري در اشتغال بوده به بنگاه‌هاي كوچك بيشتر توجه كرده كه اين توجه هم الزاما به رشد اشتغال منجر نشده است بلكه به صورت مقطعي آمار جابه‌جا شده اما در ادامه مسير به دليل نبود سازوكاري مشخص براي حمايت بنگاه‌ها، كسب و كارهاي كوچك با بيشترين آسيب‌پذيري در رديف نخست سقوط در سراشيبي قرار گرفته‌اند. بنابراين در چنين شرايطي نمي‌توان كسب و كار را متوقف كرد و منتظر ماند تا دولتي با سازوكار مدون در زمينه كسب و كار از راه برسد و نقش منجي را ايفا كند. بهترين گزينه شايد ايمن‌سازي دروني كسب و كارها باشد تا دست كم مشكلاتي كه حل آنها توسط صاحبان كسب و كار ميسر است از ميان برداشته شود.

گرچه شرايط كسب و كار در ايران همواره پرفراز و نشيب و سخت بوده اما در ميان كسب و كارهاي متعدد مي‌توان كسب‌وكارهاي نوپا يا «استار‌تاپ»هايي را هم يافت كه در همين شرايط اقتصادي توانسته‌اند در مدت كوتاهي به سودآوري قابل توجه دست پيدا كنند به خوبي در اقتصاد جولان دهند و حتي جايگاه خود را در سطح جامعه تثبيت كنند. با مشاهده عملكرد«استارتاپ»هاي موفق، اين سوال در ذهن ايجاد مي‌شود كه چگونه در شرايطي كه ساير كسب و كارها به شكست تن داده‌اند «استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند با ايده‌هاي خلاقانه و بهره‌گيري از فناوري روز به سودآوري برسند. نمونه اين دست «استارت‌آپ»ها در ايران هم وجود دارد و از آنها به عنوان كسب و كارهايي موفق ياد مي‌شود. بنابراين بررسي الگوي «استار‌ت‌آپ»هاي موفق مي‌تواند راه‌حل‌هاي جالبي براي باز كردن گره كور كسب و كار در ايران ارائه دهد.

عوامل مختلفي براي موفقيت يك «استار‌ت‌آپ» ذكر شده است. يكي از جديدترين و جالب‌ترين تحقيقات در همين زمينه توسط بيل گراس، بنيانگذار موسسه «Idealab» انجام شده است. گراس 5 فاكتور كليدي را در نظر گرفته و اثر هر كدام از آنها در ميزان موفقيت «استارت‌آپ‌»ها بررسي كرده است. اين 5 فاكتور عبارتند از ايده، تيم، طرح كسب و كار، تامين سرمايه و زمان‌بندي. با بررسي بيش از 200شركت مختلف و تاثير هر كدام از موارد ياد شده در ميزان موفقيت «استار‌ت‌آپ» نتايج قابل تاملي به دست آمده است. در ميان اين 5 عامل زمان‌بندي با ضريب اهميت 42درصدي جايگاه نخست را دارد. پس از آن تيم با ضريب اهميت 32درصدي در رده دوم قرار دارد. ايده با ضريب اهميت 28درصدي در رده سوم و طرح كسب و كار و تامين سرمايه به ترتيب با ضرايب اهميت 24درصد و 14درصد در رده چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. اين نتايج بسيار قابل تامل هستند. اگر از افراد مختلف در رابطه با علل موفقيت يك «استار‌ت‌آپ» سوال شود به احتمال قوي مواردي همچون تامين سرمايه يا ايده خوب را در اولويت‌هاي بالاتري قرار خواهند داد.

 اين درحالي است كه زمان درست ورود به كسب و كار بالاترين تاثير را در موفقيت يك كسب و كار دارد و تامين سرمايه در پايين‌ترين رده قرار دارد. در اين رابطه بد نيست نگاهي به يكي از «استار‌تاپ»هاي موفق كه در زمينه حمل و نقل عمومي خدمات ارائه مي‌دهد، بيندازيم. اين «استار‌ت‌آپ» كه نسخه ايراني «اوبر» است، يك سرويس حمل‌و‌نقل مبتني بر اينترنت را فراهم آورده است. اين «استار‌ت‌آپ» درست در زماني وارد بازار شد كه نياز به حمل و نقل ايمن، آسان، سريع و ارزان دغدغه همه روزه ساكنان پايتخت بود. بنابراين صاحبان اين ايده با شناسايي زمان درست ورود به اين بازار، از زيرساخت‌هاي ارتباطي به خوبي بهره بردند و توانستند به عنوان كسب و كاري موفق خود را تثبيت كنند. البته به طور قطع از نقش كليدي ساير عوامل ياد شده يعني تيم، ايده، طرح كسب و كار و سرمايه نمي‌توان به سادگي رد شد اما اهميت هيچ كدام از آنها مانند زمان‌بندي نيست.

 شايد با شناخت اين عامل بهتر بتوان شكست انبوهي از كسب و كارها را در ايران ريشه‌يابي كرد. مجوزهاي انبوهي كه تنها در حوزه‌هاي خاصي اخذ شده‌اند، پروژه‌هاي ناتمامي كه در ميانه راه ناكام مانده‌اند و كسب و كارهايي كه استقامت كافي در برابر آسيب‌ها را نداشته‌اند شايد از همان ابتدا اهميت زمان‌بندي صحيح براي ورود به بازار را به درستي درك نكرده‌ باشند. به طور معمول همواره تامين مالي به عنوان مهم‌ترين دغدغه صاحبان كسب و كار در ايران عنوان مي‌شود. اما در رابطه با تامين سرمايه كه دغدغه بسياري از كار‌آفرينان نوپاست درحال حاضر شركت‌هايي وجود دارند كه روي «استار‌ت‌آپ»ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و تامين مالي آنها را بر عهده

مي‌گيرند.

در عين حال هر چند طرح كسب و كار اهميت بالايي در موفقيت يك «استار‌ت‌آپ» دارد اما شركت‌هاي زيادي وجود دارند كه حتي بدون داشتن يك طرح كسب و كار بسيار قوي در رابطه با مشتري، محصول، بازار، جريان نقدينگي و... موفق شده‌اند؛ چراكه در ادامه بازار و مشتريان «استار‌ت‌آپ» آن را به سوي يك كسب و كار با طرح مشخص سوق مي‌دهند! از نگاهي ديگر داشتن يك ايده خوب با ضريب اهميت 28درصدي در رده سوم 5 عامل موفقيت يك «استار‌ت‌آپ» قرار دارد و اهميت آن به نسبت زمان‌بندي و حتي تيم كمتر است. اين موضوع هم تاييدكننده اين مطلب است كه شانس موفقيت يك ايده متوسط در زمان درست، بالاتر از شانس موفقيت يك ايده عالي ولي در زمان نامناسب است. بنابراين با در نظر گرفتن موارد ياد شده به نظر مي‌رسد نقطه شروع راه‌اندازي يك «استار‌ت‌آپ» كه شانس موفقيت بالايي دارد، نگاه كردن به روندهاي بازار و آگاه شدن از نيازهاي مشتريان است تا در نتيجه آن بتوان در زماني صحيح، كسب و كاري را راه‌اندازي كرد كه پاسخ صحيح به نيازهاي مشتريان بدهد.نویسنده: شهرام يوسفيان كارشناس كسب و كار
مجمع قضايي فعالان اقتصادي راه‌اندازي شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/23
مجمع قضايي فعالان اقتصادي راه‌اندازي شد
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد


اين روزها دغدغه فعالان بخش خصوصي گشايش مشكلات در عرصه قضايي و دادگستري است. چندي پيش علاميرمحمدصادقي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران درباره اختلاف قوه قضاييه با نمايندگان بخش خصوصي سخن گفت. ميرمحمدصادقي در نشست با اصحاب رسانه يكي از موانع پيش‌رو در بخش اقتصاد را عدم همراهي مسوولان قوه قضاييه با نمايندگان بخش خصوصي دانست. در همين راستا سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس اتاق اصفهان در گردهمايي سالانه اتاق اصفهان گفت: بر اساس مذاكرات صورت گرفته با دادگستري، مجمع قضايي فعالان اقتصادي به‌صورت مجزا راه‌اندازي شد تا هيچ فعال اقتصادي، مجبور به‌صرف وقت زياد در روند اجرايي احكام قضايي نشود. همچنين موافقت مديركل دارايي استان اصفهان، 100 درصد جرايم مراجعه‌كنندگان مالياتي با پرداخت بدهي نقدي، بخشيده شد. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در رابطه با فعاليت اتاق بازرگاني اصفهان گفت: به‌واسطه انسجام بين هيات نمايندگان اتاق ايران، در حال حاضر 11 كميسيون فعال در اتاق بازرگاني انجام‌وظيفه مي‌كند كه متشكل از 62 كميته و بيش از 800 نفر اين كميته‌ها را پوشش مي‌دهند. در ابتداي امر قول داديم اتاق بازرگاني براي همه مردم اصفهان باشد و در طول دو سال گذشته تعداد قابل‌توجهي از همشهريان اصفهاني، اصحاب كار و توليد و صنعتگران به جمع ما در اتاق پيوستند. رييس اتاق اصفهان با اشاره به عملكرد اتاق‌هاي بازرگاني در ديگر شهرها گفت: در همين سال دو كميته جوانان و بانوان در اتاق ايجاد شد كه اين دو كميته براي نخستين بار در كشور شروع به كاركرد.

سهل‌آبادي با اشاره به برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در سال جاري، 10 جلسه شوراي گفت‌وگو برگزار و دو جلسه به‌صورت فوق‌العاده تشكيل شد كه از اين بابت، استان اصفهان رتبه اول كشور را به خود اختصاص داد. به واقع، خروجي جلسات شوراي گفت‌وگو، 25 مصوبه استاني و 56 مصوبه كشوري بوده است. در حقيقت كمترين ميزان رشد مالياتي در كشور، در سال آتي در اصفهان ثبت خواهد شد.نویسنده:
ايجاد فرصت‌هاي شغلي تعاوني‌ها در ۱۰ ماه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/23
ايجاد فرصت‌هاي شغلي تعاوني‌ها در ۱۰ ماه
شركت‌هاي تعاوني با افزايش توان خود در سال‌هاي اخير توانسته‌اند فرصت‌هاي شغلي جديد را ايجاد كنند و در حال حاضر هم شاهد صادرات ۲ ميليارد دلاري تعاوني‌ها در ۱۰ ماه گذشته هستيم.

در كشورمان قانون بخش تعاوني در سال ۱۳۷۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده اول اين قانون، اهداف بخش تعاوني سيستم اقتصادي ايران را برشمرد كه از آن جمله، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت، اشتغالزايي، قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، پيشگيري از تمركز و تداول ثروت، پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم، اضرار به غير بود.

در دهه 80 و اوايل ۱۳۹۰ با اجرايي و تبيين اصل ۴۴ قانون‌اساسي، در خصوصي‌سازي بخش‌هاي دولتي، تعاوني‌ها به عنوان مهم‌ترين و لايق‌ترين بخش خصوصي در اين واگذاري مورد توجه قرار گرفتند و مزاياي بسياري را به خود اختصاص دادند. شركت‌هاي تعاوني همچنين از مزاياي معافيت‌هاي مالياتي در برخي از انواع تعاوني‌ها برخوردارند.

 اين گزارش مي‌افزايد: اين شركت‌هاي مشاركتي با افزايش توان خود در سال‌هاي اخير توانسته‌اند، فرصت‌هاي شغلي جديد را ايجاد كنند تا جايي كه در سه سال فعاليت دولت يازدهم (95-1392) تعداد 16هزار و 777 تعاوني در كشور تاسيس شد كه توانست 359 هزار و هفت نفر فرصت شغلي براي جويندگان كار ايجاد كند و در حال حاضر هم شاهد صادرات 2 ميليارد دلاري تعاوني‌ها در 10 ماه گذشته

هستيم.

 بنابراين گزارش، سيدحميد كلانتري، معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه به «ايرنا» گفته است: «ميزان صادرات تعاوني در سال گذشته يك ميليارد و 700 ميليون دلار بود كه هدف‌گذاري امسال صادرات بخش تعاون روي 2 و نيم ميليارد دلار قرار

 دارد.

 با توجه به تحرك‌هاي اقتصادي صورت گرفته در مدت سه ماه گذشته اميد مي‌رود هدفگذاري انجام شده براي سال جاري تا نيمه اسفند محقق شود. براي اعلام آمارهاي صادرات تعاوني‌ها با توجه به تفكيك نكردن صادركنندگان به‌عنوان تعاوني و بخش خصوصي و دولتي از سوي گمرك مشكل‌هايي وجود دارد.

آماري كه از سوي وزارت تعاون در خصوص صادرات تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد، بر اساس داده‌هاي خود تعاوني‌ها است.» در حقيقت، تعداد كل تعاوني‌ها در كشور تا پايان سال 1391 برابر با 82 هزار و 408 فقره بود. در سال 1392 تعداد 6 هزار و 927 تعاوني، سال 1393 چهار هزار و 46 تعاوني و سال 94 چهار هزار و 250 تعاوني در كشور تاسيس شده است.نویسنده:
كاهش هزينه‌هاي سربار مبادلات تجاري پس از برجام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/23
كاهش هزينه‌هاي سربار مبادلات تجاري پس از برجام
رييس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات كشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدكي كشاورزي تهران گفت: در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ افق اقتصادي مثبت ايران موجب شد تا ۱۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شود كه اين امر در تاريخ ايران بي‌سابقه است.

 به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، علي توسطي در نشست تخصصي كنفرانس ملي اقتصاد مقاومتي و برجام با موضوع نقش برجام در انتقال تكنولوژي ماشين آلات و كاهش هزينه‌هاي مبادلات بين‌المللي از كاهش هزينه‌هاي سربار مبادلات تجاري پس از برجام خبر داد و گفت: متاسفانه در زمان تحريم هزينه مبادلات تجاري به 4.8 ميليارد دلار رسيده بود كه اين هزينه‌ها بطور مستقيم روي دوش بخش خصوصي بود كه پس از برجام، اين هزينه‌ها روند كاهشي به خودگرفت.

وي همچنين به محدوديت مبادي ورودي كشور در زمان تحريم‌ها اشاره كرد و ضمن بيان اين نكته كه مواد اوليه ۸۰ درصد واردات كشور را تشكيل مي‌دهد، افزود: مبادي محدودِ ورودي كشور در دوران تحريم‌ها موجب افزايش قيمت تمام شده توليد در كشور شد كه در زمان برجام اين انحصار هم شكسته شد.

توسطي در ادامه با اشاره به تحريم نظام حمل و نقل دريايي كشور و هزينه اضافي ۲۰۰ تا ۶۰۰ دلاري در هر كانتينر براي حمل كالا گفت: برجام توانست به اين هزينه اضافي نيز خاتمه دهد به‌طوري‌كه در سال ۹۴ توانستيم حدود ۴۲۰ ميليون دلار صرفه جويي از اين محل داشته باشيم.

وي در عين حال برگشت ثبات به بازار، كاهش ميزان تورم انتظاري و جلوگيري از افزايش لجام گسيخته تورم را در دوران پس از برجام مورد تاكيد قرار داد و در ادامه افزود: در همين دوران، رتبه اعتباري ايران در حوزه OECD يك پله صعود كرد و مقدمه‌يي براي برقراري مجدد فاينانس و كاهش نرخ بهره شد.

 رييس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات كشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدكي كشاورزي تهران تصريح كرد: در سال ۹۴ و ۹۵ افق اقتصادي مثبت ايران موجب شد تا ۱۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شود كه اين امر در تاريخ ايران بي‌سابقه است، بر همين اساس بايد گفت كه برجام به رسالت خود براي ايجاد فرصت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به درستي عمل كرده است و در شرايط كنوني دولت بايد رفع موانع و نواقص با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي بخش خصوصي به‌ويژه اصناف تلاش كند.نویسنده:

  دريچه Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 دور خاور پست:
  واشنگتن است جنگ كرد
  آبستن تعليق را تركيه عضويت بودجه از بخشي
  بروكسل اعالم هجنوبي كر در خبري سايت يك جهان|
  گروه آزمايش ترين زرگ اجراي براي را خود شمالي كره كه
  كرد آزمايش آخرين ۴1برابر قدرتي با خود تاريخ تهيي
  هس به اشاره با نيز پست واشنگتن كند. مي آماده اش يي
  هسته اردوغان برابر در اروپا
  سد محاسبه هر كه داده هشدار يانگ نگ پيو يي هسته
  تحركات شود. بدل ويرانگر جنگي فاجعه يك به دارد امكان شد
  غلطي لغو هم سوئد در اي تركي وزير
  سخنراني جان دانشگاه به وابسته هي-امريكايي كري
  انديشكده اعالم خود تحليل ترين تازه در شنبه يك امريكا
  هاپكينز يي هست آزمايش ششمين اجراي براي شمالي كره
  كرده، از خارج ديگر سخنان اين اما باشند عصباني آنها كه جهان|
  گروه يشود. آماده بود، خواهد آنها رين زرگ كه
  خود تصميم كه كرده تاكيد هلند زير نخست است.» خط روز هر اروپايي كشورهاي با تركيه شهاي تن دامنه تحليل اين همراه به كه جديدي يي واره ماه تصاوير
  در تصميم تركيه مقام دو يهاي سخنران لغو براي كشور اين مولود ورود از هلند اينكه از پس روز يك ود.
  بيشتر ويژه محل در بزرگي حفاري كه يشود ديده شده،
  منتشر است. بوده درستي جلوگيري كشور اين به تركيه خارجه وزير اوغلو اووش
  چ شمال در واقع بونگ-كيه شهر در هيي هست هاي
  آزماي تركيه وزير چند سخنراني نيز آلمان هلند، از پيش اجازه نيز تركيه خانواده وزير به هلندي اي ام مقه
  كرد، تاكنون شمالي كره است. انجام دست در شمالي كره
  شرق آوريل ۶1 پرسي همه براي تبليغاتي كمپين برگزاري شود. روتردام در كشور اين كنسولگري وارد
  ندادند هيدروژني آنها آخرين كه كرده اجرا هي هستي آزمايش
  پنج را آلمان دولت نيز اردوغان بود. كرده ممنوع را تركيه دخالت با هم شهر اين در تركيه دولت هواداران
  تجمع شد. انجام بونگ-كيه شهر در 201 سپتامبر در
  بود جمهوري رييس بود. ناميده فاشيست يها ناز بقاياي است. شده كشيده خشونت به
  پليس نشان است، آن انجام حال در شمالي ره كه حفاري
  حجم اين هلند، به اوغلو چاوش ورود ممنوعيت از پس تركيه پرسي هم كارزارهاي برگزاري از نيز آلمان تر
  پي يي هسته آزمايش يك اجراي دنبال به يانگ پيونگ دهد
  مي ورود مانع متقابل اقدامي در كه كرد تهديد را كشور جلوگيري شهر چند در تركيه اساسي قانون
  تغيير است. تي ان تن هزار 282 انفجاري قدرت
  با شد. خواهد تركيه به هلند مقامات محدود هلند آلمان به ها تنش اين اما بود.
  كرده شمالي كره يي هسته آزمايش نخستين انفجاري
  قدرت سفر در تركيه خانواده وزير اقدام هلند دولت سابق وزير اكار مهدي مهمت شده، گفته است.
  نمانده حدود به دوم انفجار قدرت بود، 800 حدود در
  تنها روتردام در سخنراني انجام براي هلند به زميني «آري» راي از حمايت براي بود قرار تركيه،
  كشاورزي آزمايش انفجاري قدرت يافت. افزايش تن ۴000 تا
  002.2 كه كرد تاكيد تركيه به دانست غيرمسووالنه را در تركيه دولت حمايت مورد آينده ماه هرسي همپ
  به 01هزار به آخر آزمايش در تن هزار 10 8تا حدود در
  سوم كار اين با را هلند امنيت عمومي نظم تواند نمي را اجاره سخنراني، محل مالك اما كند؛ سخنراني
  سوئد، كه هند كرد پيشبيني كارشناسان از بسياري رسيد.
  تن اعالم رسمي بيانيه يك در هلند دولت بيندازد. خطر به تركيه دولت مخالف سياسي هاي چهر است. كرده
  لغو هاي يش آزما المللي، بين هاي تحريم از پس شمالي
  كره هلند در كايا خانم سخنراني شرايطي چنين «در كرد: بودند. كرده انتقاد مراسم اين از سوئد،
  در نيز يي ماهواره تصاوير دهد. انجام را جديدي ته يي
  هس مقامات با مكرر اسهاي تم طريق از است غيرمسووالنه اظهارنظرهاي تحوالت اين به نيز اروپا
  اتحاديه هاي آزماي اجراي محل در ها فعالي افزايش از
  حاكي يواند نمت خانواده وزير كه شد داده اطالع آنها به تركيه رويترز است. داده عملي پاسخي يي تركيه هاي مقا
  تند جهت را پهپادي نيز ژاپن هستند. كشور اين در يي
  هسته گرفت.» آمدن به تصميم او اين وجود با اما بيايد هلند به با تركيه ميان تنش افزايش پي در كه داده
  گزارش درآورده پرواز به اش هست همسايه هاي فعالي
  بررسي يك يافتن براي «تالش است: آمده بيانيه اين ادامه در ادغام بودجه از بخشي اروپا اتحاديه اروپايي،
  كشورهاي در راديواكتيو مواد ميزان كه كرده اعالم هم چين
  است. مقامات لفظي حمالت شده غيرممكن معقول حل راه است. كرده تعليق را اتحاديه اين در تركيه
  (عضويت) دارد. نظر تحت را كشور اين با خود مرزهاي نيست.»
  نزديكي قبول قابل تركيه گفته اروپا، اتحاديه كميسيون رييس هان
  يوهانس شليك با را هايي آزمايش اخير هاي ماه در شمالي
  كره كنسولگري آنكارا در هلند سفارت كه شده گفته دليل را تركيه ادغام بودجه از بخشي اروپا
  «اتحاديه به آنها از برخي كه داده انجام بالستيك كاي
  موشه محاصره تركيه پليس سوي از استانبول در كشور اين اين به اقدامات ينگونه تركيه، نخستوزير گفته به هلند NOS تلويزيون با گفتوگويي در كايا فاطمه قرار آن در تركيه كنسولگري كه خياباني در خودرو اتحاديه اين از شدن دور حال در كشور اين
  اينكه بر شمالي كره شد. شليك ژاپن يي منطقه هاي
  سوي سفير به كه كرده اعالم نيز تركيه خارجه وزارت د. ده ان واقعي دوستان پيش از بيش تا كند كمك كشور آب حتي داشته نگه را او تها ساع روتردام پليس گفته شان اي موتوره درآوردن صدا به ممتد بوق زدن با دارد در «تركيه است: گفته هان است.» كرده تعليق
  است، اجازه ملل سازمان سوي از شده اعمال هاي تحري
  اساس اجازه مدتي براي است تعطيالت در اكنون كه هلند در تركيه اتباع از حال عين در ييلدريم بشناسد. را خود در كه بوده گفته آنها به كه درحالي داده ان او به هم صورت آن از پس تجمع اين كردند. اعتراض پليس به قرار مخالف مسير در بلكه كند نم حركت اروپا
  مسير نشريه ندارد. را موشكي يا تهي هس هاي آزمايش
  انجام ممنوعيت اوشاوغلو داد. نخواهد را تركيه به بازگشت كنند. حفظ را خود خونسردي تا خواست آلمان هلند هاي نه رسا گردد. بازم آلمان به ممكن فرصت نخستين خارجه وزير هواپيماي فرود از هلند دولت كه گرفت مالي حمايت كه هستيم متعهد قانوني نظر از ما
  دارد. يي هسته جديد آزمايش احتمال به اشاره با گتنپست
  واشن بود: گفته خوانده قبول قابل غير را هلند به ورودش يشود برگزار چهارشنبه هلند در پارلماني انتخابات كايا سايان محافظان هلند پليس كه كنند ادعا تركيه قرار اوغلو اوش مولود كرد. جلوگيري هلند در تركيه هايي فت پيشر درست مسير در كه كنيم كشورهايي
  از يانگ پيونگ موشكي «آزمايش است: نوشته شمالي است؟»
  كره تروريست يك تركيه خارجه وزير «آيا اجازه كه بود كرده اعالم دليل همين به هلند دولت است. زده كتك را پرسي هم نفع به روتردام در تركيه كنسولگري در بود وقوع از پيش حتي منفي هاي نشانه برخي باشند.
  داشته محاسبه هر كرده ملتهب هشدت را دور خاور
  اوضاع زندگي هلند در تركيه اتباع از نفر زار 00ه۴ حدود خارجه وزير كشور اين در انتخابات آستانه در يد دم پليس آنكه از پس تركيه نخستوزير ييلدريم بينالي كند. سخنراني تركيه اساسي قانون تغيير تنها نه كه شده ديده تركيه در 51والي
  كودتاي بدل ويرانگر جنگي فاجعه يك به دارد امكان
  غلطي براي را افراد اين راي دارد قصد آنكارا يد من كن پرسي همه بيايد. هلند به همهپرسي تبليغ براي تركيه اين كنسولگري به تركيه خانواده وزير ورود مانع هلند به تركيه خارجه وزير ورود ممنوعيت از پس ساعتي قوانين مغاير بلكه اروپا اتحاديه استانداردهاي با
  مغاير چهار يانگ پيونگ گذشته «هفته نوشته: نشريه اين
  شود.» آلمان در آورد. دست به اساسي قانون تغيير هپرسي هم يشود. برگزار آوريل ۶1 تركيه در اساسي قانون تغيير تهديد متقابل شديد اقدامات به را هلند شد، كشور از خودرو با تركيه خانواده وزير كايا، سايان فاطمه هلند، است.» المللي
  بين مطمئنا كرد. پرتاب ژاپن درياي به را رد ان ميب
  موشك زندگي كتبار تر شهروند ميليون نيم دو از بيش فاشيست را هلند دولت اردوغان هلند، اقدام اين از پس منتشر يكشنبه صبح كه يي بيانيه در او است. كرده هنفع اردوغان هواداران جمع در تا رفت هلند به آلمان تركيه هاي تن گرفتن باال از پس گزارش، اين بر
  بنا شمالي كره كه نيست اين نظرش هرگز امريكا بار
  اين 00۴هزار ميليون يك از بيش تعداد اين از كه كنند مي تسلط تحت زماني خودشان كه «كساني گفت: خواند ناميده اروپا در ما دوستان كه «كساني است: گفته شد، پليس اما كند سخنراني اساسي قانون تغيير پرسي همه هزار حدود تجمع تا كرده تالش روتردام پليس هلند،
  و است يي غيرحرفه يك يي هسته آزمايش زمينه
  در تعداد بيشترين كشور اين هستند. راي حق داراي نفر اند.» ده ازيها بقاياي به تبديل حاال ودهاند ها ازي بيان آزادي دموكراسي، از فرصتي هر در شوند تركيه كنسولگري به رسيدن از قبل را او خودرو هلند را تركيه كنسولگري مقابل اردوغان هواداران از
  نفر هاي آزمايش اين عكس بر بلكه كند. توجه جلب خواهد
  مي آنكارا استانبول، شهرهاي از پس را ترك رايدهنده را اردوغان سخنان روت، مارك هلند توزير نخس ديگر بار مساله اين در نند مي حرف بشر حقوق تا را او بحث تها ساع از پس كرد متوقف روتردام در تظاهركنندگان پليس، اقدام اين از پس كند.
  متفرق روز به روز خطر كه كند مي تصديق شمالي كره
  موشكي دارد. ازمير بفهمم توانم مي است: گفته او است. خوانده احمقانه خوردند.» شكست بازگرداند. كرده اسكورت آلمان مرز صدها كردند پرتاب سنگ پليس نيروهاي طرف
  به حلي راه تر يع سر چه هر يطلبد، يشود تر جدي
  دارد خطايي ترين كوچك بيفتد، اتفاقي اگر جست... آن
  براي داد.» خواهد سوق ويرانگر جنگ يك ورطه به را رود
  منطقه امريكا سجمهوري ريي ديدار به آلمان منطقه
  صدراعظم ترامپ
  از با مقابله براي مركل هاي
  گزينه با كه است آن نگران امريكاست، به كاال صادركنندگان آتالنتيك پيمان اعضاي نظامي بودجه افزايش موضوع سر جهان|
  گروه به كاال صدور توليد ينههاي هز گمركي، قوانين وضع از پيش چه امريكا، سجمهوري ريي آورد. فشار ناتو شمالي، ميزبان (فردا) شنبه سه متحده اياالت جمهوري
  رييس گورهاي در جسد ۰۰۵
  كشف ميزان از يابد افزايش آلماني تهاي شرك براي كشور اين سفيد، كاخ در كار به آغاز از پس چه انتخابات در پيروزي در وگو گف رود انتظار بود. خواهد آلمان موصل
  صدراعظم نزديك
  جمعي بكاهد. آلمان صادراتي كاالهاي حجم عادالنه هزينه پرداخت نظامي بودجه افزايش موضوع كليدي محورهاي از اوكراين بحران ناتو آينده
  مورد مطرح سخنانش در بارها را ناتو اعضاي ديگر سوي از گفته امريكا به عزيمت از پيش مركل باشد. پيشرو
  ديدار فروپاشي اينكه اعالم با عراق ارتش بلندپايه مقام
  يك تجارت جهاني سازمان به شكايت يگويند حال عين در سفيد كاخ هاي مقا است. كرده يي نماينده عنوان به كه آلمان صدراعظم عنوان به تنها نه زندان حوالي در گفته است، نزديك موصل در
  داعش با ديدار در مركل آنگال كه نوشته اشپيگل ديدگاه با دارد قصد متحده اياالت سمهوري رييج كه رود. ترامپ ديدار به اروپا اتحاديه سوي
  از يافته جمعي دست گورهاي موصل، در «بدوش»
  معروف از مستقيم طور به دارد قصد امريكا جمهوري ييس جمهوري ريي پوتين، والديمير مورد در آلمان صدراعظم سياسي روابط مركل آنگال آنالين، اشپيگل گزارش
  به همزمان است. شده دفن آنها در جسد 500 حدود كه
  شده ازجمله امريكا جديد دولت گرايانه حمايت هاي سياست به بيشتر نزديكي به خود عالقه ترامپ شود. آشنا روسيه پيشين جمهوري ريي اوباما، باراك با نزديكي فكري
  و به يريزند. مگ آن از بيشتري شهروندان شهر، آزادسازي
  با برلين نظر از كند. انتقاد وارداتي كاالهاي بر ماليات وضع را تروريسم با مبارزه مانند هي اي هن زمي در همكاري مسكو كترين نزدي را او زماني اوباما وري داشت
  امريكا جريان در نفر 002هزار از بيش تاكنون يورونيوز،
  گزارش يكند. استثمار را اروپا اتحاديه عضو كشورهاي امريكا وارداتي كاالهاي بر ماليات طرح شدن اده پي صورت هاي كت شر به دولتي مالي كمك نوعي به سياست اين او است گفته ديگر سوي از مركل آنگال است. نكرده پنهان از اما ترامپ دونالد بود. ناميده خود لمللي بين دا
  متح شدت با نيز بيشتري شمار اند ده ش آواره موصل
  نبرد انتقاد اين آلمان مركزي بانك ريي وايدمان، ينس براي گمركي عوارض وضع آيد. در اجرا به ترامپ، ترامپ از مركل آنگال شده، گفته است. امريكايي توليدي عنوان به كه خودش كشور دولت رييس عنوان به تنها نه گفته زماني كرده انتقاد آشكارا مركل دولت هاي
  سياس هايي كمك كنند. مي ترك را منطقه اين ها درگيري
  يافتن سوي از شده مطرح انتقادات به پاسخ در كرده رد را كه هاست برنام اين ازجمله امريكا از وارداتي كاالهاي را بينالمللي قراردادهاي مفاد كه خواست خواهد رود. ترامپ ديدار به اروپا، اتحاديه سوي از ده نماين كشورش مرزهاي كردن باز با آلمان، صدراعظم كه
  بود گرسنگي در بسياري نيست كافي رسد، آوارگان به
  كه اين خاطر به آلماني هاي «شركت است: گفته امريكا اقتصادي مشاوران شود. پياده مرحله به مرحله است قرار تجارت جهاني سازمان موافقتنامه اساس بر كند. رعايت بروكسل در متحده االت اي سوي به عزيمت از پيش مركل است. كشورش كردن نابود حال در پناهجويان، روي
  به آخرين موصل باستاني شهر يبرند. سر به سخت شرايط
  و مطلوبي جايگاه جهاني بازارهاي در كه هستند موفق WTO مه موافقتنا با برنامه اين كه معتقدند مركل اضافي ماليات بستن گمركي عوارض وضع WTO( كه كرد خواهم مطرح را موضوع اين «حتما است: گفته برلين هاي سياست نيز اقتصادي مسائل مورد در
  ترامپ در آنها رسد نظر به كه است عراق خاك در داعش
  دژ جلب را جهانيان توجه خود نوآورانه محصوالت با دارند دارد، نظر در آلمان دولت كه يود گفته ندارد. مغايرت امضاي به موافقتنام اين نيست. مجاز وارداتي كاالهاي به روي دو اروپا؛ اتحاديه در ما عضويت ما كشور ما، براي خود، دموكرات رقيب زماني حتي داده قرار هدف
  را داعش رهبران از بسياري هستند. آن دادن دست از يكنند.»
  حال دونالد طرح اجراي نتيجه در كه اي دي تولي هاي شرك است. رسيده آلمان امريكا وقت رهبران است، گفته نيز صدراعظم سخنگوي هستند.» سكه يك بود. ناميده امريكا» «مركل را كلينتون
  هيالري به ديگر جاهاي در تا ردهد ان ترك را شهر اين تر
  پي عضو كشورهاي را آلمان مشتريان بيشترين دادن از شوند، مي هنگفت هاي هزينه متحمل ترامپ وضع اعالم پي در هاروپا، اتحادي عضو كشورهاي نالمللي بي مسائل پيرامون آرا تبادل براي فرصتي ديدار اين در آنكه بدون سفيد كاخ سخنگوي اسپايسر،
  شان خود عمليات راستاي در عراقي نيروهاي دهند. ادامه
  نبرد آلمان صادرات حجم يدهند. تشكيل اروپا اتحاديه حفظ اجتماعي تامين هاي هزينه به مربوط ماليات مفاد نقض به را امريكا ترامپ، سوي از گمركي عوارض خواهد اطلس) اقيانوس سوي (دو آتالنتيك تران روابط خبرنگاران به بگويد، سخني رو پي ديدار جزئيات
  مورد بخش در پيشروي به موصل، غرب گيري بازپ افزايشي
  براي با ميالدي گذشته سال در ها كشور اين به كند. معاف زيست محيط حل نهاد به كه كردند تهديد OTWمتهم مه موافقتنا بسيار اهميت ايم، كرده تاييد هميشه كه همانطور كه بود؛ اقيانوس، سوي هر در كشور رهبران كه است
  گفته متري صد چند به اكنون آنها يدهند. ادامه شهر
  قديمي 708 حدود به 2015 سال با مقايسه در درصدي 2.2 صادرات عرصه در آلمان اقتصادي موفقيت قدرت به رسيدگي براي مسوول مرجع كه سازمان اين اختالف بود كرده اعالم پيش چندي ترامپ دونالد دارند. زيادي هارت، يورگن دارند. ديدار اين براي زيادي نشاط
  پيشاپيش خود مشهور خطبه آن در البغدادي كه دهد ان رسي
  مسجدي صادرات حجم كه است حالي در اين رسيد. يورو ميليارد از يكي است. داشته همراه به انتقاداتي بحث همواره سازمان اين برد. خواهند شكايت اعضاست، بين اختالفات امريكا به وارداتي» كاالهاي بر «ماليات طرح زودي كه به آتالنتيك تران روابط در آلمان دولت گكننده
  هماهن خواند.
  را هاي بحران به توجه با جهان كشورهاي ديگر به آلمان گوش به متحده اياالت از رابطه اين در انتقادها رين ازه دارد. 1عضو ۴۶ حاضر حال در المللي بين تنظيم جديد گمركي عوارض ميزان افزايش تعيين با را اعتماد، فضاي ايجاد كه است گفته آلمان
  خبرگزاري 005ميليارد حدود به يافته كاهش درصد 2.0 گوناگون ترامپ دونالد اقتصادي مشاور ناوارو، پيتر است. رسيده سري يك همچنين مركل اشپيگل، گزارش بر بنا توليدات از حمايت طرح، هدف آورد. خواهد در اجرا به بود. خواهد شو پي ديدار از مركل هدف ترين
  مهم اقتصاد درصدي
  رشد است. رسيده يورو يورو، داشتن نگ ضعيف با كه است كرده متهم را آلمان در است قرار كه گرفته نظر در ويانه الف تج اقدامات زرگترين از يكي كه آلمان است. شده عنوان داخلي بر آلمان به دارد قصد ترامپ ند، گفته سفيد كاخ هاي ۵۹۳۱
  مقا در
  افغانستان به كه گويند افغانستان اقتصاد وزارت منهتن
  مسووالن فدرال دادستان برگزيت رسمي اعالم اساسي قانون بازنويسي هگذاري سرماي صادرات، داخلي، درآمدهاي افزايش
  دليل اقتصاد تجارتي، مختلف بندرهاي به افغانستان دسترسي شد
  و بركنار عوام مجلس در جنوبي كره
  در است. داشته رشد درصد حدود 5۹۳1 سال در
  كشور سال در افغانستان، ودصم اقتصادي روزنامه گزارش |
  به جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه 5.1 به افغانستان در خصوصي هگذاري سرماي
  جاري دونالد بلكه نداده استعفا خود سمت از او وي منهتگن فدرال دادستان بارارا، پريت درباره توافقي به دستيابي در شكست دهند، مي هشدار بريتانيا مجلس نمايندگان كشور، اين سجمهور ريي بركناري جنوبي كره در اخير سياسي رسوايي دنبال
  ب بخش در آن ميليون 800 تنها كه رسد دالر
  ميليارد استعفاي خواستار پيش روز يك ترامپ دادگستري وزير است. كرده بركنار را او ترامپ گزارش به بود. خواهد مخرب بسيار اروپا اتحاديه براي هم بريتانيا براي هم برگزيت، تكرار از جلوگيري جهت اساسي قانون بازنويسي دنبال به جنوبي كره
  قانونگذاران سخنگوي حال همين در است. شده گذاري سرماي
  انرژي فدرال دادستان بارارا، پريت وله دويچه گزارش به بود. شده امريكا فدرال دادستان ۶۴ خروج روند آينده روزهاي طي بريتانيا، وزير نخس مي ترزا يرود انتظار اكسپرس، ديلي كره سياستمداران آسوشيتدپرس، گزارش به هستند. كشور اين در سياسي
  رسوايي افغانستان رهايي گفته، افغانستان صنايع تجارت
  وزارت امريكا جمهور ييس ترامپ، دونالد كه داد خبر توييتر در شنبه شامگاه نيويورك منهتن است آن از حاكي ها هزن گمان كند. 05شروع ماده آغاز با را اروپا اتحاديه از كشورش چون جمهوري رييس شاهد ديگر كشورشان كه شوند مطمئن يخواهند
  جنوبي در كشور اين صادرات شده سبب پاكستان به وابستگي
  از خود صفحه در منهتن معروف فدرال دادستان است. كرده بركنار خود سمت از را او رسمي صورت عوام مجلس در (فردا) هنبه مهم سخنراني جريان در ترزا كه فساد گسترده رسوايي خاطر به كه جمهوري ييس بود؛ نخواهد هي گئون
  پارك يابد. افزايش درصد به جاري
  سال افزود:«دادستان بارابارا شدم.» اخراج پيش لحظاتي ندادم. استعفا نوشت:«من توييتر در مجلس پيشروي جلسه اهميت دليل به حال همين در كند. اعالم را برگزيت روند آغاز انجام براي سياستمداران اين اما شد. بركنار كشور اين تاريخ در ار نخسبتي
  براي يي حرف زندگي در افتخار زرگرين هميشه براي بودن امريكا متحده اياالت فدرال كنند. لغو را خود خارجي سفرهاي شده خواسته بريتانيايي وزراي از انگليس، نمايندگان قانون دارند؛ اختالف يكديگر با شدت جنوبي ره ساله ۳0 اساسي قانون
  بازنويسي هاي سياست
  تشديد اياالت كل دادستان كه ترامپ دولت دادگستري وزير سشنز، بود.»جف خواهد من يها زن گمانه داهند. ش منع خارجي سفرهاي انجام از عمال نيز كار فظه محا نمايندگان محسوب دموكراسي به ديكتاتوري از خونين گذار از ارزشمندي سمبل كه
  اساسي اوباما، باراك منصوب همگي كه امريكا فدرال دادستان ۶۴ از شود مي محسوب نيز متحده بروز به نسبت يها نگران كه گرفته باال شرايطي در برگزيت شدن اجرايي روند آغاز درباره هي، گئون پارك از نوعي به تا تالشند در كاران محافظ ازجمله حزب چندين يشود. عربستان
  م در
  رياضتي «انتقال براي راه او، گفته به تا دهند استعفا كه بود خواسته بودند، پيشين ور ريميه است؛ افزايش به رو برگزيت اصالحات سر بر هكار محافظ حزب اعضاي ميان اختالفات جنوبي كره مردم گويند، مي آنها بگيرند. فاصله جنوبي كر شده بركنار جمهور ييس
  ر استعفا بود، شده خواسته آنان از كه كساني ميان در شود. انر ذي امك قدرت» يكپارچه منجر آنها شكست به حزب اين قاطع چندان نه اكثريت به باتوجه يتواند كه يي مساله سجمهور ريي يك جديد اساسي قانون يك به ميالدي جاري سال مه اوايل
  بايد فروپاشي دليل به كه كردند اعالم عربستاني
  منابع هاي سياس دارد قصد رياض دولت كشور، اين اقتصاد كار اين از او گويا اما ورد. چشم به نيز منهتن دادستان بارارا، پريت نام دهند حايزاهميت آنجا از جلسه اين در بريتانيا مجلس نمايندگان وزرا حضور شده، گفته شود. دهند. راي
  جديد ازجمله بيندازد. راه شهروندانش عليه را جديدي رياضتي بماند. خود مقام در كه بود خواسته شارارا از پي رامر دونالد بود. كرده خودداري كرده فصل حل جلسه اين طي را برگزيت مساله بايد كشور اين سياسي جامعه كه است است ممكن كه هي گئون پارك غيرمنتظره بركناري گويند، مي همچنين
  آنها قيمت افزايش جديد هاي مالي جديد؛ رياضتي اقدامات ۳۹ همه معمول طور به سجمهور ريي آمدن كار روي هنگام امريكا متحده اياالت در كه يكند تاكيد همواره بريتانيا نخستير وز برسند. يي نتيجه به موضوع اين درباره قانون اين يدهد نشان شود، مواجه رشوه اخاذي خاطر به كيفري اتهامات
  با اليوم، رأي گزارش به است. 2017 سال اواخر از كاالها تا انها دادست اين موارد از بسياري در همه اين با وند. تعيين نو از فدرال دادستان انتخاب را اول گزينه بد توافق يك به دستيابي توافق بدون اروپا اتحاديه از خروج ميان مورد راحتي به كه دهد سجمهور ريي به را بسياري اختيارات قدرت
  اساسي از شماري شود. تعيين آنها براي جايگزيني تا مانند باقي خود پست در طوالني مدتي مذاكرات اينكه احتمال كه يگويد عوام مجلس خارجه امور كميته اما كرد خواهد قانون يك براي آنها پيشنهاد ندارد. وجود آن بر نظارتي اغلب گرفته قرار
  سوءاستفاده خارجي اتباع مالي هاي رده سپ از دارد قصد عربستان
  دولت ۳ماه در شده، گفته كند. كم ماليات 7102هم سال در از كولب م. برايان اند. رده حمايت خوشنام دادستان اين از خواه وري جمه سياستمداران اگر كميته، اين گفته باالست. بسيار يابد، پايان توافقي هيچ به دستيابي بدون خروج ييسجمهور اختيارات كه گونه بدين است؛ قدرت تشريك مبناي بر جديد
  اساسي قيمت درصد 50 تا نوشابه قيمت 2017 سال دوم خود استعفاي از بارارا امتناع توييترش، در نيويورك ايالت واه وري جمه ارشد هاي ام مق صورت به درواقع دهند ارائه ديگري طرح توافق» «بدون برنامه مقابل در نتوانند مقامات داخلي امور به رسيدگي شود محدود خارجه امور ملي امنيت به رسيدگي
  به خواهد افزايش 001درصد حدود زا رژي ان هاي نوشيدن كه هايي ده پرون ازجمله بود.» شده استخدام برايش كه كرد را كاري او نوشت:« ستود را نشان «شواهد است: آمده كميته اين بيانيه در كردند. خالي شانه خود مسووليت از جدي حال اين با كند. واگذار شود، برگزيده پارلمان سوي از كه توزيري نخس به
  را افزايش آب قيمت 2017 سال سوم ۳ماهه در اما داشت. شهردار بالسيو، بيل حول محافل در مالي فساد امهاي اته كند، رسيدگي آن به بارارا اروپا اتحاديه براي مخربي بسيار نتايج خروج مذاكرات در كامل شكست كه يد ده اساسي قانون سريع تغيير مخالف اين» جائه رهبري«مون به جنوبي ره ليبرال
  حزب گيري اره كن بر مبني امريكا دادگستري وزير تصميم است. دموكرات حزب از نيويورك شد خواهند متحمل را اقتصادي هاي شكست قطع طور به طرفين داشت. خواهد بريتانيا قدرت به رسيدن راستاي در زدن ميانبر براي چيني توطئ به را رقيب احزاب
  است درصد ۳0 حدود نيز گازوئيل بنزين قيمت داشت.
  خواهد مواجه افزايش با نيز برق قيمت داشت. خواهند افزايش فراكسيون رييس شومر، چاك است. برانگيخته زيادي انتقادهاي فدرال دادستان ۶۴ بريتانيا در تجار افراد رساند.» خواهد آسيب آنها نلي ميل وب ال سوابق به اينكه ضمن براي ترجيحي گزينه عنوان به اين جائه مون ها، نظرسنجي براساس كند. مي
  متهم كاالهاي قيمت نيز 2018 سال اول ماهه بود. خواهد ترامپ دادگستري وزير اقدام اين از خود نگراني اعالم با امريكا سناي در رات ها دموك خواهند ردهيي گست قانوني اطمينان عدم ثباتي دچار ميان اين در نيز اروپا اتحاديه يشود. محسوب جنوبي كره آتي جمهوري
  رياست تحميل همچنين داشت. خواهد افزايش درصد لوكس مشخص آنها جانشين هنوز كه ويژه است معمول روال از خارج جمعي اخراج كه گفت مبالغ از ردهيي گست حجم دريافت براي بروكسل از درخواست داده هشدار كميته اين شد. بركنار قدرت از را هي گئون پارك جنوبي ره اساسي قانون دادگاه آنكه از
  پس بررسي 0202مورد سال در درآمد دستمزدها بر ماليات در كه شد خواهد قضايي دههاي پرون به رسيدگي از مانع امر اين افزود: او باشند. نشده اينكه ضمن باشد مذاكرات اين در گزينه تنها است ممكن مبادالتي هاي تواف ارائه بدون اساسي قانون آينده شد، زودهنگام جمهوري رياس انتخابات يك برگزاري باعث
  كرد هستند. بررسي دست ندارد. وجود شده بيني پيش هاي مه برنا وجود از يي نه نشا هيچ تاكنون يشود. محسوب كشور اين در مهم سياسي موضوعات از يكي عنوان به حاضر
  درحال گرفت. خواهد قرار
سد اروپا در برابر اردوغان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
سد اروپا در برابر اردوغان
بروكسل بخشي از بودجه‌ عضويت تركيه را تعليق كرد


سخنراني وزير تركيه‌اي در سوئد هم لغو شدگروه جهان|

 دامنه تنش‌هاي تركيه با كشورهاي اروپايي هر روز بيشتر مي‌شود. يك روز پس از اينكه هلند از ورود مولود چاووش‌اوغلو وزير خارجه تركيه به اين كشور جلوگيري كرد، مقام‌هاي هلندي به وزير خانواده تركيه نيز اجازه ندادند وارد كنسولگري اين كشور در روتردام شود. تجمع هواداران دولت تركيه در اين شهر هم با دخالت پليس به خشونت كشيده شده است.

پيش‌تر آلمان نيز از برگزاري كارزارهاي همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه در چند شهر جلوگيري كرده بود. اما اين تنش‌ها به آلمان و هلند محدود نمانده است. گفته شده، مهمت مهدي اكار وزير سابق كشاورزي تركيه، قرار بود براي حمايت از راي «آري» به همه‌پرسي ماه آينده مورد حمايت دولت تركيه در سوئد، سخنراني كند؛ اما مالك محل سخنراني، اجاره را لغو كرده است. چهره‌هاي سياسي مخالف دولت تركيه در سوئد، از اين مراسم انتقاد كرده بودند.

اتحاديه اروپا نيز به اين تحولات و اظهارنظرهاي تند مقام‌هاي تركيه‌يي پاسخي عملي داده است. رويترز گزارش داده كه در پي افزايش تنش ميان تركيه با كشورهاي اروپايي، اتحاديه اروپا بخشي از بودجه ادغام (عضويت) تركيه در اين اتحاديه را تعليق كرده است.

يوهانس هان رييس كميسيون اتحاديه اروپا، گفته «اتحاديه اروپا بخشي از بودجه ادغام تركيه را به‌دليل اينكه اين كشور در حال دور شدن از اين اتحاديه است، تعليق كرده است.» هان گفته است: «تركيه در مسير اروپا حركت نمي‌كند بلكه در مسير مخالف قرار دارد. ما از نظر قانوني متعهد هستيم كه حمايت مالي از كشورهايي كنيم كه در مسير درست پيشرفت‌هايي داشته باشند. برخي نشانه‌هاي منفي حتي پيش از وقوع كودتاي ۱۵جولاي در تركيه ديده شده كه نه تنها مغاير با استانداردهاي اتحاديه اروپا بلكه مغاير قوانين بين‌المللي است.»

بنا بر اين گزارش، پس از بالا گرفتن تنش‌هاي تركيه و هلند، پليس روتردام تلاش كرده تا تجمع حدود هزار نفر از هواداران اردوغان مقابل كنسولگري تركيه را متفرق كند. پس از اين اقدام پليس، تظاهركنندگان به طرف نيروهاي پليس سنگ پرتاب كردند و صدها خودرو در خياباني كه كنسولگري تركيه در آن قرار دارد با زدن بوق ممتد و به صدا درآوردن موتورهاي‌شان به پليس اعتراض كردند. اين تجمع پس از آن صورت گرفت كه دولت هلند از فرود هواپيماي وزير خارجه تركيه در هلند جلوگيري كرد. مولود چاوش‌اوغلو قرار بود در كنسولگري تركيه در روتردام به نفع همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه سخنراني كند.

ساعتي پس از ممنوعيت ورود وزير خارجه تركيه به هلند، فاطمه سايان كايا، وزير خانواده تركيه با خودرو از آلمان به هلند رفت تا در جمع هواداران اردوغان به‌نفع همه‌پرسي تغيير قانون اساسي سخنراني كند اما پليس هلند خودرو او را قبل از رسيدن به كنسولگري تركيه در روتردام متوقف كرد و پس از ساعت‌ها بحث او را تا مرز آلمان اسكورت كرده و بازگرداند.

فاطمه كايا در گفت‌وگويي با تلويزيون NOS هلند گفته پليس روتردام ساعت‌ها او را نگه داشته و حتي آب هم به او نداده‌اند درحالي كه به آنها گفته بوده كه در نخستين فرصت ممكن به آلمان بازمي‌گردد. رسانه‌هاي تركيه ادعا مي‌كنند كه پليس هلند محافظان سايان كايا را كتك زده است.

بينالي ييلدريم نخست‌وزير تركيه پس از آنكه پليس هلند مانع ورود وزير خانواده تركيه به كنسولگري اين كشور شد، هلند را به اقدامات شديد متقابل تهديد كرده است. او در بيانيه‌يي ‌كه صبح يك‌شنبه منتشر شد، گفته است: «كساني كه دوستان ما در اروپا ناميده مي‌شوند و در هر فرصتي از دموكراسي، آزادي بيان و حقوق بشر حرف مي‌زنند در اين مساله بار ديگر شكست خوردند.»

به ‌گفته نخست‌وزير تركيه، اين‌گونه اقدامات به اين كشور كمك مي‌كند تا بيش از پيش دوستان واقعي خود را بشناسد. ييلدريم در عين حال از اتباع تركيه در هلند و آلمان خواست تا خونسردي خود را حفظ كنند.

انتخابات پارلماني در هلند چهارشنبه برگزار مي‌شود و دولت هلند به همين دليل اعلام كرده بود كه اجازه نمي‌دهد در آستانه انتخابات در اين كشور وزير خارجه تركيه براي تبليغ همه‌پرسي به هلند بيايد. همه‌پرسي تغيير قانون اساسي در تركيه ۱۶ آوريل برگزار مي‌شود. پس از اين اقدام هلند، اردوغان دولت هلند را فاشيست خواند و گفت: «كساني كه خودشان زماني تحت تسلط نازي‌ها بوده‌اند حالا تبديل به بقاياي نازي‌ها شده‌اند.»

نخست‌وزير هلند مارك روت، سخنان اردوغان را احمقانه خوانده است. او گفته است: «مي‌توانم بفهمم كه آنها عصباني باشند اما اين سخنان ديگر خارج از خط است.» نخست‌وزير هلند تاكيد كرده كه تصميم اين كشور براي لغو سخنراني‌هاي دو مقام تركيه تصميم درستي بوده است.

پيش از هلند، آلمان نيز سخنراني چند وزير تركيه و برگزاري كمپين تبليغاتي براي همه‌پرسي ۱۶ آوريل تركيه را ممنوع كرده بود. اردوغان نيز دولت آلمان را بقاياي نازي‌ها و فاشيست ناميده بود. رييس‌جمهوري تركيه پس از ممنوعيت ورود چاوش اوغلو به هلند، اين كشور را تهديد كرد كه در اقدامي متقابل مانع ورود مقامات هلند به تركيه خواهد شد.

دولت هلند اقدام وزير خانواده تركيه در سفر زميني به هلند براي انجام سخنراني در روتردام را غيرمسوولانه دانست و به تركيه تاكيد كرد كه نمي‌تواند نظم عمومي و امنيت هلند را با اين كار

به خطر بيندازد. دولت هلند در يك بيانيه رسمي اعلام كرد: «در چنين شرايطي سخنراني خانم كايا در هلند غيرمسوولانه است و از طريق تماس‌هاي مكرر با مقامات تركيه به آنها اطلاع داده شد كه وزير خانواده نمي‌تواند به هلند بيايد اما با وجود اين او تصميم به آمدن گرفت.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «تلاش براي يافتن يك راه‌حل معقول غيرممكن شده و حملات لفظي مقامات تركيه قابل قبول نيست.»

گفته شده كه سفارت هلند در آنكارا و كنسولگري اين كشور در استانبول از سوي پليس تركيه محاصره شده‌اند. وزارت خارجه تركيه نيز اعلام كرده كه به سفير هلند كه هم‌اكنون در تعطيلات است براي مدتي اجازه بازگشت به تركيه را نخواهد داد. چاوش‌اوغلو ممنوعيت ورودش به هلند را غير قابل قبول خوانده و گفته بود: «آيا وزير خارجه تركيه يك تروريست است؟»

حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع تركيه در هلند زندگي مي‌كنند و آنكارا قصد دارد راي اين افراد را براي همه‌پرسي تغيير قانون اساسي به دست آورد. در آلمان بيش از دو و نيم ميليون شهروند ترك‌تبار زندگي مي‌كنند كه از اين تعداد بيش از يك‌ميليون و ۴۰۰هزار نفر داراي حق راي هستند. اين كشور بيشترين تعداد راي‌دهنده ترك را پس از شهرهاي استانبول، آنكارا و ازمير دارد.نویسنده:
گزينه‌هاي مركل براي مقابله با ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
گزينه‌هاي مركل براي مقابله با ترامپ
صدراعظم آلمان به ديدار رييس‌جمهوري امريكا مي‌رود


گروه جهان|

رييس‌جمهوري ايالات متحده سه‌شنبه (فردا) ميزبان صدراعظم آلمان خواهد بود. انتظار مي‌رود گفت‌وگو در مورد آينده ناتو و بحران اوكراين از محورهاي كليدي ديدار پيش‌رو باشد. مركل پيش از عزيمت به امريكا گفته نه‌تنها به عنوان صدراعظم آلمان كه به عنوان نماينده‌يي از سوي اتحاديه اروپا به ديدار ترامپ مي‌رود.

به گزارش اشپيگل آنلاين، آنگلا مركل روابط سياسي و فكري نزديكي با باراك اوباما، رييس‌جمهوري پيشين امريكا داشت به‌طوري‌كه اوباما زماني او را نزديك‌ترين متحد بين‌المللي خود ناميده بود. دونالد ترامپ اما از سياست‌هاي دولت مركل آشكارا انتقاد كرده و زماني گفته بود كه صدراعظم آلمان، با باز كردن مرزهاي كشورش به روي پناهجويان، در حال نابود كردن كشورش است. ترامپ در مورد مسائل اقتصادي نيز سياست‌هاي برلين را هدف قرار داده و حتي زماني رقيب دموكرات خود، هيلاري كلينتون را «مركل امريكا» ناميده بود.

شان اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد بدون آنكه در مورد جزئيات ديدار پيش‌رو سخني بگويد، به خبرنگاران گفته است كه رهبران 2كشور در هر 2سوي اقيانوس، پيشاپيش نشاط زيادي براي اين ديدار دارند. يورگن هارت، هماهنگ‌كننده دولت آلمان در روابط ترانس‌آتلانتيك به خبرگزاري آلمان گفته است كه ايجاد فضاي اعتماد، مهم‌ترين هدف مركل از ديدار پيش‌رو خواهد بود. مقام‌هاي كاخ سفيد گفته‌اند، ترامپ قصد دارد به آلمان بر سر موضوع افزايش بودجه نظامي اعضاي پيمان آتلانتيك شمالي، ناتو فشار آورد. رييس‌جمهوري امريكا، چه پيش از پيروزي در انتخابات و چه پس از آغاز به كار در كاخ سفيد، موضوع افزايش بودجه نظامي و پرداخت هزينه عادلانه از سوي ديگر اعضاي ناتو را بارها در سخنانش مطرح كرده است. مقام‌هاي كاخ سفيد در عين حال مي‌گويند كه رييس‌جمهوري ايالات متحده قصد دارد با ديدگاه صدراعظم آلمان در مورد ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه آشنا شود. ترامپ علاقه خود به نزديكي بيشتر به مسكو و همكاري در زمينه‌هايي مانند مبارزه با تروريسم را پنهان نكرده است. آنگلا مركل از سوي ديگر گفته است او نه تنها به عنوان رييس دولت كشور خودش كه به عنوان نماينده‌يي از سوي اتحاديه اروپا، به ديدار ترامپ مي‌رود. مركل پيش از عزيمت به سوي ايالات‌متحده در بروكسل گفته است: «حتما اين موضوع را مطرح خواهم كرد كه براي ما، كشور ما و عضويت ما در اتحاديه اروپا؛ دو روي يك سكه هستند.» سخنگوي صدراعظم نيز گفته است، اين ديدار فرصتي براي تبادل آرا پيرامون مسائل بين‌المللي و روابط ترانس‌آتلانتيك (دو سوي اقيانوس اطلس) خواهد بود؛ كه همانطور كه هميشه تاييد كرده‌ايم، اهميت بسيار زيادي دارند. دونالد ترامپ چندي پيش اعلام كرده بود كه به‌زودي طرح «ماليات بر كالاهاي وارداتي» به امريكا را با تعيين و افزايش ميزان عوارض گمركي جديد تنظيم و به اجرا در خواهد آورد. هدف طرح، حمايت از توليدات داخلي عنوان شده است. آلمان كه يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان كالا به امريكاست، نگران آن است كه با وضع قوانين گمركي، هزينه‌هاي توليد و صدور كالا به اين كشور براي شركت‌هاي آلماني افزايش يابد و از ميزان حجم كالاهاي صادراتي آلمان بكاهد. شكايت به سازمان جهاني تجارت

اشپيگل نوشته كه آنگلا مركل در ديدار با رييس‌جمهوري امريكا قصد دارد به‌طور مستقيم از سياست‌هاي حمايت‌گرايانه دولت جديد امريكا ازجمله وضع ماليات بر كالاهاي وارداتي انتقاد كند. از نظر برلين اين سياست به نوعي كمك مالي دولتي به شركت‌هاي توليدي امريكايي است. گفته شده، آنگلا مركل از ترامپ خواهد خواست كه مفاد قراردادهاي بين‌المللي را رعايت كند. بر اساس موافقتنامه‌ سازمان جهاني تجارت (WTO) وضع عوارض گمركي و بستن ماليات اضافي به كالاهاي وارداتي مجاز نيست. اين موافقتنامه ‌به امضاي رهبران وقت امريكا و آلمان رسيده است.

كشورهاي عضو اتحاديه‌ اروپا، در پي اعلام وضع عوارض گمركي از سوي ترامپ، امريكا را به نقض مفاد موافقتنامه‌ WTO متهم و تهديد كردند كه به نهاد حل اختلاف اين سازمان كه مرجع مسوول براي رسيدگي به اختلافات بين اعضاست، شكايت خواهند برد. اين سازمان بين‌المللي در حال حاضر ۱۶۴ عضو دارد.

بنا بر گزارش اشپيگل، مركل همچنين يك‌سري اقدامات تلافي‌جويانه در نظر گرفته كه قرار است در صورت پياده‌شدن طرح ماليات بر كالاهاي وارداتي ترامپ، به اجرا در ‌آيد. وضع عوارض گمركي براي كالاهاي وارداتي از امريكا ازجمله اين برنامه‌هاست كه قرار است مرحله به مرحله پياده شود. مشاوران اقتصادي مركل معتقدند كه اين برنامه با موافقتنامه‌ WTO مغايرت ندارد. گفته مي‌شود كه دولت آلمان در نظر دارد، شركت‌هاي توليدي‌اي كه در نتيجه اجراي طرح دونالد ترامپ متحمل هزينه‌هاي هنگفت مي‌شوند، از دادن ماليات مربوط به هزينه‌هاي تامين اجتماعي و حفظ محيط زيست معاف كند.

قدرت و موفقيت اقتصادي آلمان در عرصه صادرات همواره بحث و انتقاداتي به همراه داشته است. يكي از تازه‌ترين انتقادها در اين رابطه از ايالات متحده به گوش رسيده است. پيتر ناوارو، مشاور اقتصادي دونالد ترامپ آلمان را متهم كرده است كه با ضعيف نگه ‌داشتن يورو، امريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را استثمار مي‌كند.

ينس وايدمان، رييس ‌بانك مركزي آلمان اين انتقاد را رد كرده و در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوي امريكا گفته است: «شركت‌هاي آلماني به خاطر اين موفق هستند كه در بازارهاي جهاني جايگاه مطلوبي دارند و با محصولات نوآورانه خود توجه جهانيان را جلب مي‌كنند.»

بيشترين مشتريان آلمان را كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تشكيل مي‌دهند. حجم صادرات آلمان به اين كشور‌ها در سال گذشته ميلادي با افزايشي

2.2 درصدي در مقايسه با سال ۲۰۱۵ و به حدود ۷۰۸ ميليارد يورو رسيد. اين در حالي است كه حجم صادرات آلمان به ديگر كشورهاي جهان با توجه به بحران‌هاي گوناگون 0.2 درصد كاهش يافته و به حدود ۵۰۰ ميليارد يورو رسيده است.نویسنده:
بازنويسي قانون اساسي در كره‌جنوبي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
بازنويسي قانون اساسي در كره‌جنوبي


گروه جهان |

به ‌دنبال رسوايي سياسي اخير در كره جنوبي و بركناري رييس‌جمهور اين كشور، قانونگذاران كره جنوبي به دنبال بازنويسي قانون اساسي جهت جلوگيري از تكرار رسوايي سياسي در اين كشور هستند. به گزارش آسوشيتدپرس، سياستمداران كره‌ جنوبي مي‌خواهند مطمئن شوند كه كشورشان ديگر شاهد رييس‌جمهوري چون پارك گئون هي نخواهد بود؛ رييس‌جمهوري كه به خاطر رسوايي گسترده فساد براي نخستين ‌بار در تاريخ اين كشور بركنار شد. اما اين سياستمداران براي انجام بازنويسي قانون اساسي ۳۰ساله كره‌ جنوبي به ‌شدت با يكديگر اختلاف دارند؛ قانون اساسي كه سمبل ارزشمندي از گذار خونين از ديكتاتوري به دموكراسي محسوب مي‌شود. چندين حزب ازجمله محافظه‌كاران در تلاشند تا به نوعي از پارك گئون هي، رييس‌جمهور بركنار شده كره‌ جنوبي فاصله بگيرند. آنها مي‌گويند، مردم كره‌ جنوبي بايد اوايل مه سال جاري ميلادي به يك قانون اساسي جديد و يك رييس‌جمهور جديد راي دهند.

آنها همچنين مي‌گويند، بركناري غيرمنتظره پارك گئون هي كه ممكن است با اتهامات كيفري به خاطر اخاذي و رشوه مواجه شود، نشان مي‌دهد اين قانون اساسي قدرت و اختيارات بسياري را به رييس‌جمهور مي‌دهد كه به راحتي مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اغلب نظارتي بر آن وجود ندارد. پيشنهاد آنها براي يك قانون اساسي جديد بر مبناي تشريك قدرت است؛ بدين‌گونه كه اختيارات رييس‌جمهور به رسيدگي به امنيت ملي و امور خارجه محدود شود و رسيدگي به امور داخلي را به نخست‌وزيري كه از سوي پارلمان برگزيده مي‌شود، واگذار كند. با اين حال حزب ليبرال كره‌ جنوبي به رهبري«مون جائه اين» مخالف تغيير سريع قانون اساسي است و احزاب رقيب را به توطئه‌چيني براي ميانبر زدن در راستاي رسيدن به قدرت متهم مي‌كند. براساس نظرسنجي‌ها، مون جائه اين به عنوان گزينه ترجيحي براي رياست‌جمهوري آتي كره‌ جنوبي محسوب مي‌شود.

پس از آنكه دادگاه قانون اساسي كره‌ جنوبي پارك گئون هي را از قدرت بركنار كرد و باعث برگزاري يك انتخابات رياست‌جمهوري زودهنگام شد، آينده قانون اساسي درحال حاضر به عنوان يكي از موضوعات سياسي مهم در اين كشور محسوب مي‌شود.نویسنده:
اعلام رسمي برگزيت در مجلس عوام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
اعلام رسمي برگزيت در مجلس عوام


گروه جهان |

نمايندگان مجلس بريتانيا هشدار مي‌دهند، شكست در دستيابي به توافقي درباره برگزيت، هم براي بريتانيا و هم براي اتحاديه اروپا بسيار مخرب خواهد بود. به گزارش ديلي اكسپرس، انتظار مي‌رود ترزا مي نخست‌وزير بريتانيا، طي روزهاي آينده روند خروج كشورش از اتحاديه اروپا را با آغاز ماده 50 شروع كند. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه ترزا مي ‌در جريان سخنراني مهم سه‌شنبه (فردا) در مجلس عوام به‌صورت رسمي آغاز روند برگزيت را اعلام كند. در همين حال به دليل اهميت جلسه پيشروي مجلس نمايندگان انگليس، از وزراي بريتانيايي خواسته شده سفرهاي خارجي خود را لغو كنند. نمايندگان محافظه‌كار نيز عملا از انجام سفرهاي خارجي منع شده‌اند. گمانه‌زني‌ها درباره آغاز روند اجرايي شدن برگزيت در شرايطي بالا گرفته كه نگراني‌ها نسبت به بروز اختلافات ميان اعضاي حزب محافظه‌كار بر سر اصلاحات برگزيت رو به افزايش است؛ مساله‌يي كه مي‌تواند باتوجه به اكثريت نه چندان قاطع اين حزب به شكست آنها منجر شود. گفته شده، حضور وزرا و نمايندگان مجلس بريتانيا در اين جلسه از آنجا حايزاهميت است كه جامعه سياسي اين كشور بايد مساله برگزيت را طي اين جلسه حل و فصل كرده و درباره اين موضوع به نتيجه‌يي برسند. نخست‌وزير بريتانيا همواره تاكيد مي‌كند كه ميان خروج از اتحاديه اروپا بدون توافق و دستيابي به يك توافق بد گزينه اول را انتخاب خواهد كرد اما كميته امور خارجه مجلس عوام مي‌گويد كه احتمال اينكه مذاكرات خروج بدون دستيابي به هيچ توافقي پايان يابد، بسيار بالاست. به ‌گفته اين كميته، اگر مقامات نتوانند در مقابل برنامه «بدون توافق» طرح ديگري ارائه دهند درواقع به صورت جدي از مسووليت خود شانه خالي كردند. در بيانيه اين كميته آمده است: «شواهد نشان مي‌دهد كه شكست كامل در مذاكرات خروج نتايج بسيار مخربي براي اتحاديه اروپا و بريتانيا خواهد داشت. طرفين به‌طور قطع شكست‌هاي اقتصادي را متحمل خواهند شد ضمن اينكه به سوابق خوب بين‌المللي آنها آسيب خواهد رساند.» افراد و تجار در بريتانيا و اتحاديه اروپا نيز در اين ميان دچار بي‌ثباتي و عدم اطمينان قانوني گسترده‌يي خواهند شد. اين كميته هشدار داده درخواست از بروكسل براي دريافت حجم گسترده‌يي از مبالغ بدون ارائه توافق‌هاي مبادلاتي ممكن است تنها گزينه در اين مذاكرات باشد ضمن اينكه تاكنون هيچ نشانه‌يي از وجود برنامه‌هاي پيش‌بيني شده وجود ندارد.نویسنده:
دادستان فدرال منهتن بركنار شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
دادستان فدرال منهتن بركنار شد


گروه جهان |

پريت بارارا، دادستان فدرال منهتن مي‌گويد او از سمت خود استعفا نداده بلكه دونالد ترامپ او را بركنار كرده است. وزير دادگستري ترامپ يك روز پيش خواستار استعفاي ۴۶دادستان فدرال امريكا شده بود. به گزارش دويچه وله پريت بارارا، دادستان فدرال منهتن نيويورك شامگاه شنبه در توييتر خبر داد كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا او را از سمت خود بركنار كرده است. دادستان فدرال معروف منهتن در صفحه خود در توييتر نوشت:«من استعفا ندادم. لحظاتي پيش اخراج شدم.» بارابارا افزود:«دادستان فدرال ايالات متحده امريكا بودن براي هميشه بزرگ‌ترين افتخار در زندگي حرفه‌يي من خواهد بود.»جف سشنز، وزير دادگستري دولت ترامپ كه دادستان كل ايالات متحده نيز محسوب مي‌شود از ۴۶دادستان فدرال امريكا كه همگي منصوب باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين بودند، خواسته بود كه استعفا دهند تا به گفته او، راه براي «انتقال يكپارچه قدرت» امكان‌پذير شود. در ميان كساني كه از آنان خواسته شده بود، استعفا دهند نام پريت بارارا، دادستان منهتن نيز به چشم مي‌خورد. اما گويا او از اين كار خودداري كرده بود. دونالد ترامپ پيش‌تر از بارارا خواسته بود كه در مقام خود بماند. در ايالات متحده امريكا هنگام روي ‌كار آمدن رييس‌جمهور به طور معمول همه ۹۳ دادستان فدرال از نو تعيين مي‌شوند. با اين همه در بسياري از موارد اين دادستان‌ها تا مدتي طولاني در پست خود باقي مي‌مانند تا جايگزيني براي آنها تعيين شود. شماري از سياستمداران جمهوري‌خواه از اين دادستان خوشنام حمايت كرده‌اند. برايان م. كولب از مقام‌هاي ارشد جمهوري‌خواه ايالت نيويورك در توييترش، امتناع بارارا از استعفاي خود را ستود و نوشت:« او كاري را كرد كه برايش استخدام شده بود.» ازجمله پرونده‌هايي كه بارارا به آن رسيدگي مي‌كند، اتهام‌هاي فساد مالي در محافل حول بيل د بلاسيو، شهردار نيويورك از حزب دموكرات است. تصميم وزير دادگستري امريكا مبني بر كناره‌گيري ۴۶دادستان فدرال انتقادهاي زيادي برانگيخته است. چاك شومر، رييس فراكسيون دموكرات‌ها در سناي امريكا با اعلام نگراني خود از اين اقدام وزير دادگستري ترامپ گفت كه اخراج جمعي خارج از روال معمول است به‌ ويژه كه هنوز جانشين آنها مشخص نشده باشند. او افزود: اين امر مانع از رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي خواهد شد كه در دست بررسي هستند.نویسنده:
واشنگتن‎پست: خاور‌دور آبستن جنگ است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
واشنگتن‎پست: خاور‌دور آبستن جنگ است
گروه جهان| يك سايت خبري در كره‌جنوبي اعلام كرد كه كره شمالي خود را براي اجراي بزرگ‌ترين آزمايش هسته‌يي تاريخ خود با قدرتي 14برابر آخرين آزمايش هسته‌يي‌اش آماده مي‌كند. واشنگتن پست نيز با اشاره به تحركات هسته‌يي پيونگ‌يانگ هشدار داده كه هر محاسبه غلطي امكان دارد به يك فاجعه و جنگي ويرانگر بدل شود.

انديشكده كره‌يي-امريكايي وابسته به دانشگاه جان هاپكينز امريكا يك‌شنبه در تازه‌ترين تحليل خود اعلام كرده، كره شمالي براي اجراي ششمين آزمايش هسته‌يي خود كه بزرگ‌ترين آنها خواهد بود، آماده مي‌شود.

در تصاوير ماهواره‌يي جديدي كه به همراه اين تحليل منتشر شده، ديده مي‌شود كه حفاري بزرگي در محل ويژه آزمايش‌هاي هسته‌يي در شهر بونگ-كيه واقع در شمال شرق كره شمالي در دست انجام است. كره شمالي تاكنون پنج آزمايش هسته‌يي اجرا كرده كه آخرين آنها هيدروژني بود و در سپتامبر 2016 در شهر بونگ-كيه انجام شد. حجم حفاري كه كره‌شمالي در حال انجام آن است، نشان مي‌دهد پيونگ‌يانگ به دنبال اجراي يك آزمايش هسته‌يي با قدرت انفجاري 282 هزار تن تي‌ان‌تي است.

قدرت انفجاري نخستين آزمايش هسته‌يي كره‌شمالي تنها در حدود 800تن بود، قدرت انفجار دوم به حدود 2.200 تا 4000تن افزايش يافت. قدرت انفجاري آزمايش سوم در حدود 8تا 10هزار تن و در آزمايش آخر به 10هزار تن رسيد. بسياري از كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه كره شمالي پس از تحريم‌هاي بين‌المللي، آزمايش‌هاي هسته‌يي جديدي را انجام دهد. تصاوير ماهواره‌يي نيز حاكي از افزايش فعاليت‌ها در محل اجراي آزمايش‌هاي هسته‌يي در اين كشور هستند. ژاپن نيز پهپادي را جهت بررسي فعاليت‌هاي همسايه هسته‌يي‌اش به پرواز درآورده است. چين هم اعلام كرده كه ميزان مواد راديواكتيو در نزديكي مرزهاي خود با اين كشور را تحت نظر دارد. كره شمالي در ماه‌هاي اخير آزمايش‌هايي را با شليك موشك‌هاي بالستيك انجام داده كه برخي از آنها به سوي آب‌هاي منطقه‌يي ژاپن شليك شد. كره‌شمالي بر اساس تحريم‌هاي اعمال شده از سوي سازمان ملل اجازه انجام آزمايش‌هاي هسته‌يي يا موشكي را ندارد. نشريه واشنگتن‌پست با اشاره به احتمال آزمايش جديد هسته‌يي كره شمالي نوشته است: «آزمايش موشكي پيونگ‌يانگ اوضاع خاور دور را به‌شدت ملتهب كرده و هر محاسبه غلطي امكان دارد به يك فاجعه و جنگي ويرانگر بدل شود.» اين نشريه نوشته: «هفته گذشته پيونگ‌يانگ چهار موشك ميان‌برد را به درياي ژاپن پرتاب كرد. مطمئنا اين‌بار امريكا هرگز نظرش اين نيست كه كره شمالي در زمينه آزمايش هسته‌يي يك غيرحرفه‌يي است و مي‌خواهد جلب‌ توجه كند. بلكه بر عكس اين آزمايش‌هاي موشكي كره شمالي تصديق مي‌كند كه خطر روز به روز دارد جدي‌تر مي‌شود و مي‌طلبد، هر چه سريع‌تر راه‌حلي براي آن جست... اگر اتفاقي بيفتد، كوچك‌ترين خطايي منطقه را به ورطه يك جنگ ويرانگر سوق خواهد داد.»

 نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/23
از منطقه


كشف ۵۰۰ جسد در گورهاي جمعي نزديك موصل

يك مقام بلندپايه ارتش عراق با اعلام اينكه فروپاشي داعش در موصل نزديك است، گفته در حوالي زندان معروف «بدوش» در موصل، گورهاي دست جمعي يافته شده كه حدود ۵۰۰ جسد در آنها دفن شده است. همزمان با آزادسازي شهر، شهروندان بيشتري از آن مي‌گريزند. به گزارش يورونيوز، تاكنون بيش از ۲۰۰ هزار نفر در جريان نبرد موصل آواره شده‌اند و شمار بيشتري نيز با شدت يافتن درگيري‌ها اين منطقه را ترك مي‌كنند. كمك‌هايي كه به آوارگان مي‌رسد، كافي نيست و بسياري در گرسنگي و شرايط سخت به سر مي‌برند. شهر باستاني موصل آخرين دژ داعش در خاك عراق است كه به نظر مي‌رسد آنها در حال از دست دادن آن هستند. بسياري از رهبران داعش پيش‌تر اين شهر را ترك كرده‌اند تا در جاهاي ديگر به نبرد ادامه دهند. نيروهاي عراقي در راستاي عمليات خود براي بازپس‌گيري غرب موصل، به پيشروي در بخش قديمي شهر ادامه مي‌دهند. آنها اكنون به چند صد متري مسجدي رسيده‌اند كه البغدادي در آن خطبه مشهور خود را خواند.رشد 2 درصدي اقتصاد افغانستان در ۱۳۹۵

مسوولان وزارت اقتصاد افغانستان مي‌گويند كه به دليل افزايش درآمدهاي داخلي، صادرات، سرمايه‌گذاري و دسترسي افغانستان به بندرهاي مختلف تجارتي، اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۵ حدود 2درصد رشد داشته است. به گزارش روزنامه اقتصادي ودصم افغانستان، در سال جاري سرمايه‌گذاري خصوصي در افغانستان به 1.5 ميليارد دلار مي‌رسد كه تنها ۸۰۰ ميليون آن در بخش انرژي سرمايه‌گذاري شده است. در همين حال سخنگوي وزارت تجارت و صنايع افغانستان گفته، رهايي افغانستان از وابستگي به پاكستان سبب شده صادرات اين كشور در سال جاري به ۳۰ درصد افزايش يابد.تشديد سياست‌هاي رياضتي در عربستان

منابع عربستاني اعلام كردند كه به دليل فروپاشي اقتصاد اين كشور، دولت رياض قصد دارد سياست‌هاي رياضتي جديدي را عليه شهروندانش راه بيندازد. ازجمله اقدامات رياضتي جديد؛ ماليت‌هاي جديد و افزايش قيمت‌ كالاها از اواخر سال 2017 است. به گزارش رأي اليوم، دولت عربستان قصد دارد از سپرده‌هاي مالي اتباع خارجي در سال 2017 هم ماليات كم كند. گفته شده، در 3ماه دوم سال 2017 قيمت نوشابه تا 50 درصد و قيمت نوشيدني‌هاي انرژي‌زا حدود 100 درصد افزايش خواهد داشت. اما در 3ماهه سوم سال 2017 قيمت آب افزايش خواهد داشت. قيمت بنزين و گازوئيل نيز حدود 30 درصد افزايش خواهند داشت. قيمت برق نيز با افزايش مواجه خواهد بود. 3ماهه اول سال 2018 نيز قيمت كالاهاي لوكس 5درصد افزايش خواهد داشت. همچنين تحميل ماليات بر دستمزدها و درآمد در سال 2020 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.نویسنده:

  نگاه Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  8
  نلاك ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 سوم نسل از ايران مهم امريكا
  درس جبراني داد
  راهبرد كاهش را جهان بازرگاني از خود شني پيبي جهاني تجارت جوادي|
  سازمان
  محمود استراتژيك| تحقيقات مركز مقدمه
  پژوهشگر از نسل دو امريكا متحده اياالت ميالدي، 1950 دهه برگزيت
  از ترامپ چاله در جهاني تجارت جبراني راهبرد عنوان تحت دفاعي حوزه در كالن
  راهبردهاي دفاعي ساختار حاضر حال در است گذاشته سر پشت
  را يكند. آماده سوم جبراني راهبرد تكميل ورود براي را
  كشور 2016 سال در جهان تجارت الدي، مي 2017 از يكي معناي به آزاد تجارت
  گسترش كه دارد موضوع اين به اشاره جبراني راهبرد خالصه،
  بطور بيني پيش داشته رشد درصد 7.1 الدي مي منازعه درگيري كاهش براي مطمئن هاي راه دفاعي-
  هاي توانمند تقويت جاي به متحداهمريكا
  اياالت 2017 سال در جهاني تجارت رشد كه شود مي عكس است سياسي هاي بلوك كشورها
  ميان كشور اين رقيب/حريف/دشمن كه هايي وزه در خود
  نظامي باشد. درصد 3.1 تا 8.1 ارقام بين ميالدي يشود گمان كه حالي در است. ممكن نيز
  اين از دسته آن سمت به بايد است، نسبي هاي دي توانمن
  داراي به جهاني، تجارت رشد بيني پيش كاهش است ممكن امريكا در ترامپ آمدن كار روي
  با رقابتي صحنه تغيير باعث آنها در هگذاري سرماي كه برود
  ابزاري تجارت حجم رشد انتظار از بيش افت دليل طرف از شود مواجه اخالل نوعي با آزاد
  تجارت جبراني راهبردهاي آميز موفقيت تحقق شود. امريكا سود
  به بود ميالدي 2016 سال نخست فصل در كاال اما يابد، كاهش تجارت حجم است ممكن
  ديگر بوده مقابل طرف بالفعل توانمندي تضعيف منزله به
  امريكا توجهي قابل بهبود نيز سال دوم فصل در كه يگويد؟ چه جهاني تجارت
  ً
  سازمان رقيب/حريف/دشمن واكنش العمل عكس هاي ينه هز
  متعاقبا فصل در كه بطوري نشد، ديده تجارت ارقام در كه است حاكي سازمان اين گزارش ترين
  تازه عامل يگانه يدهد. افزايش را امريكا تحركات به
  نسبت رشد درصد 1.1 كاال تجارت حجم سال، نخست است عددهايي آن از كمتر جهاني تجارت رقبا/حريفان/
  رشد عليه امريكا دفاعي-نظامي برتري در
  تاثيرگذار كاال تجارت حجم رشد دوم فصل در داشت درصدي 6.3 رشد كاهش شد. مي بيني پيش
  كه به تا 1950 دهه از جبراني راهبرد سه اجراي طول در
  دشمنان تجارت حجم كاهش رسيد. .درصد 3.0 به فقط در درصد 3.1 تا درصد 8.1 به قبلي بيني
  پيش است. بوده «فناوري» مولفه از رهمندي به برخورداري
  امروز، در تجارت رشد داخلي ناخالص توليد كندي از تجارت سازمان كه است چيزي جهاني
  تجارت برزيل چين جمله از توسعه حال در كشورهاي را گزارش اين است. كرده بيني پيش امريكا
  جهاني دوم اول جبراني راهبردهاي است. شده ناشي شمالي امريكاي همچنين خوانيد:
  م 1950 دهه به مربوط امريكا جبراني راهبرد
  نخستين 2014 هاي سال در شمالي امريكاي
  منطقه جنگ در شوروي با كشور اين تقابل اثناي در
  ميالدي داشت را واردات رشد بيشترين ميالدي 2015 جهاني تجارت رشد انداز چش حاكميت سطح در ديدگاه اين زمان، آن در است.
  سرد رشد كندي با نيز منطقه اين دوره اين از پس اما سازمان ميالدي 2017 فوريه گزارش
  طبق ورشو پيمان تضعيف عامل تنها كه آمد وجود به
  امريكا شد. روبرو سال در جهان تجارت رشد تجارت،
  جهاني يي هست هاي الح حوزه در امريكا برتري شرق)
  (بلوك در شده منتشر 42آمار ساعت گزارش به براي شده برآورد درصد 7.1 الدي مي 2016
  هاي سال از شها نگر تغيير ضمن استراتژي اين
  است. كه است آن از حاكي جهاني تجارت خصوص بين جهاني تجارت رشد ميالدي 2017
  سال يك به امريكا تبديل يي هسته هاي سالح به
  متعارف از پس جارت وضعيت نسبي بهبود وجود با است. شده بيني پيش 3.1درصد تا 8.1
  ارقام شوروي، به نسبت غيرمتقارن مزيت از برخوردار
  بازيگر مجددا جهان، اقتصادي مالي بحران هاي سال سال 15 طي بار نخستين براي ترتيب اين
  به دومين آورد. فراهم را كشور اين بازدارندگي هاز سن
  زمي در است شده مواجه چالش با جهان تجارت 2016 هاي سال در المللي بين تجارت
  گذشته ميالدي 1980 دهه به مربوط امريكا جبراني
  راهبرد تجارت رشد كندترين الدي، مي 2017 سال داخلي ناخالص توليد از كمتر ميالدي 2017
  و يي هست تسليحات حوزه در نيز شوروي كه دورهيي
  است؛ رقم ميالدي 2009 مالي بحران زمان از جهان بحران وقوع پي در ميالدي)، (۸۰۰۲-۰۹۹۱ جهاني تجارت شدن جهاني از ناشي اقتصادي رشد طوالني دوره يك از پس تجارت رشد كندترين كرد خواهد رشد
  جهان ايجاب راهبردي الزامات لذا، بود. شده امريكا با راز
  ته 15 سال طي بار نخستين براي خورد خواهد رقم ميالدي 2009 مالي بحران زمان از
  جهاني طريق از پيش از بيش اقتصادي رشد اند بوده خود داخلي صنايع از حفاظت دنبال به فزاينده طور به دولتها اقتصادي، مالي در نمايد. اتخاذ را دوم جبراني استراتژي امريكا كه رد
  ك توليد از كندتر المللي بين تجارت گذشته سال گزارش در كه است حالي در اين خورد. ميشود
  خواهد حاصل داخلي مصرف
  ً داشته استمرار جاري دهه اوايل بتاا تقري كه استراتژي
  اين اين كرد؛ خواهد رشد جهان داخلي ناخالص تجارت جهاني سازمان ميالدي 2016
  آوريل دستوركار در تسليحات دقت پيچيدگي تنوع،
  است، بسيار قبلي برآوردهاي به نسبت ولي بوده، تر خوشبينانه گذشته ماه چن به نسبت جهان تجارت رشد بيني پيش اينكه وجود
  با 1990-2008 هاي سال طي كه است حالي در 2016 سال براي جهاني معامالت حجم رقبا/
  رشد به نسبت خود كيفي برتري بتواند تا گرفت قرار
  امريكا ۶۱۰۲ سال براي جهاني معامالت حجم رشد تجارت، جهاني سازمان ميالدي ۶۱۰۲ آوريل گزارش طبق است؛ شده
  بدتر كاال جهاني تجارت حجم رشد سرعت ميالدي ميالدي 2017 سال براي 8.2درصد
  ميالدي بدون هواپيماهاي انواع نمايد. حفظ را
  حريفان/دشمنان داخلي ناخالص توليد برابر 1.2 ميانگين بطور بود. شده پيشبيني بود
  6.3درص شده بيني پيش درصد ۶.3 ميالدي ۷۱۰۲ سال براي درصد ۸.۲
  ميالدي هاي شك مو گريز، رادار ههاي جنگند (پهپاد)،
  سرنشين است. بوده جهان دليل به جهاني تجارت رشد بيني پيش
  كاهش كردن قتر دقي هروزرساني كنار در آن نظاير ارهما پي
  ق عملكرد در تعددي عوامل يرسد نظر به است. آورده وجود به اروپا در تجاري رشد سرعت ميالدي 1990 2008 هاي سال اين در همچنين شد. مواجه كاهش درصد 14 با نخست فصل در تجارت حجم انتظار از بيش
  افت همنظور امريكا دوم جبراني استراتژي بارز اي داق مص
  آنها 2015 هاي سال در خارجي تجارت ضعيف گزارش جديدترين در تجارت جهاني سازمان برابر 1.2 ميانگين بطور كاال جهاني تجارت حجم نيز خدمات جهاني تجارت دالري ارزش سال اين سال دوم فصل در كه بود ميالدي 2016
  سال به نسبت متعارف تسليحات قالب در دفاعي-نظامي
  برتري جمله از كه است بوده دخيل ميالدي 2016 شاخص از استفاده با را جهان تجارت رشد خود، سوي از البته بود) جهان داخلي ناخالص توليد خدمات صادرات بود توجهي قابل كاهش شاهد ديده تجارت ارقام در توجهي قابل بهبود
  نيز است. بوده متخاصم درتهاي
  ق در ركود چين، اقتصادي رشد كندي به توان مي در تجارت رشد هاي محرك محاسبه انداز چشم افزايش احتمال بر مبني نيز هايي نشانه ديگر، از شده منتشر آمار داشت. رشد كاهش 6درصد حجم سال، نخست فصل در كه بطوري
  نشد، شاخص اساس، اين بر نمود. بيني پيش جهان الدي مي 2017 سال دوم نيمه در تجارت تحليلگران نگراني جهاني، تجارت سازمان
  سوي همچون بزرگ توسعه حال در اقتصادهاي ساير فصل در داشت رشد درصد -1.1 كاال سوم
  تجارت جبراني استراتژي اساسي، كاالهاي ساير نفت قيمت افت برزيل، تعيين 102 با برابر جهاني تجارت انداز م چش اين آهنگ زياد احتمال به ولي دارد، وجود يك عنوان به را تجارت رشد توجه قابل كندي از 3.0درصد به فقط كاال تجارت حجم رشد
  دوم تحليل امريكا دفاع وزارت مالي منابع كاهش عامل
  دو ناشي مالي ثباتي بي ارز نرخ شديد نوسانات ارقام از است 100 رقم از باالتر چون كه شده اين جمله از بود. خواهد ضعيف همچنان رشد چرا است، نموده چندان دو هشداردهنده عامل توليد رشد كندي از تجارت حجم كاهش
  رسيد. كه باال فناوري با متعارف هاي سال حوزه در امريكا
  برتري كشورهاي در پولي هاي سياست واگرايي از رشد پيشبيني معني به بوده بيشتر نيز قبلي افزايش بنادر، در كانتينرها تردد نشانهافزايش ها اقتصاد براي منفي تبعات تجارت پايين رشد كه در كشورهاي در تجارت رشد داخلي
  ناخالص شده، آن تقويت صرف عظيمي سرمايه گذشته دهه سه نمود.
  در اشاره يافته توسعه 2017 مارس فوريه زماني بازه در تجارت تثبيت متحده اياالت در صادراتي سفارشات داشت. خواهد دنبال به كشورها همچنين برزيل چين جمله از توسعه
  حال راهبرد سومين اتخاذ سمت به كشور اين حركت
  باعث است. قبلي روند از باالتر مسير در ميالدي است. امريكا دالر به اسمي تجارت جريان رشد طوالني دوره يك از پس واقع،
  در برخي وجود كه است حالي در اين منطقه است. شده ناشي شمالي
  امريكاي تحقيق بخش مسوول آنكه جالب نكته است. شده
  جبراني از ناشي مالي ثباتي بي همچون ها نااطمينان جهان تجارت رشد بيني پيش اينكه وجود با در جهان تجارت مانداز چش واقع، در جهاني تجارت شدن جهاني از ناشي اقتصادي 2015 2014 هاي سال در شمالي
  امريكاي امريكا سناي استماع جلسه در امريكا دفاع وزارت مهندسي
  و توسعه كشورهاي در پولي هاي سياست تغيير بوده، تر بينانه خوش گذشته ماه چند به نسبت از برخي تاثير تحت الدي، مي 2017 سال بحران وقوع پي در الدي)، (8002-0991مي پس اما داشت را واردات رشد بيشترين
  ميالدي يكند اذعان 1395 فروردين 24( 2016 آوريل 12
  مورخ در ضدتجاري شعارهاي تاثير احتمال يافته، بدتر بسيار قبلي برآوردهاي به نسبت ولي اين از برخي است. گرفته قرار ها نااطميناني دنبال به فزاينده بطور ها دولت اقتصادي، مالي روبرو رشد كندي با نيز منطقه اين دوره اين
  از پاياني مهر سوريه، كارزار در روسيه نظامي ايي درت قنم
  كه احتمالي تاثيرات تجاري هاي ت سياس اتخاذ ميالدي 2016 آوريل گزارش طبق است؛ شده ناشي مالي ثباتي بي از: عبارتند يها نااطمينان رشد اند بوده خود داخلي صنايع از حفاظت
  شد. كه معني بدين )، (2 است بوده دوم جبراني استراتژي
  بر معامالت حجم رشد تجارت، جهاني سازمان كشورهاي در پولي هاي سياست تغيير از داخلي مصرف طريق از پيش از بيش
  اقتصادي آينده مورد در را هايي نگراني كه برگزيت سال در اينكه وجود با كه است ذكر
  شايان دفاعي-نظامي توانمندي سطح كه نستهاند توا ديگر
  كشورهاي بر است، آورده وجود به اروپا در تجاري آرايش درصد 8.2 الدي مي 2016 سال براي جهاني ضدتجاري شعارهاي تاثير احتمال يافته، توسعه هاي سياست ها دولت همه اگرچه يشود. حاصل رشد درصد 7.2 كاال تجارت حجم ميالدي 2015
  كيفي برتري كرده پنتاگون هاي دي توانمن با مراز هت را
  خود نامطلوبي آثار جهاني تجارت آينده انداز م چش بيني پيش 6.3درصد ميالدي 2017 سال براي احتمالي تاثيرات تجاري هاي سياست اتخاذ در همچون تجارت اما كنند، مي رد را حمايتي اين در كاال جهاني تجارت دالري ارزش
  داشت، سازند. روبرو چالش با را دفاعي-نظامي حوزه در متحده
  اياالت باشند. داشته فوريه گزارش اساس بر كه حالي در بود، شده آرايش آينده مورد در را هايي نگراني كه برگزيت (طي گيرد نمي سبقت اقتصادي رشد از گذشته كاال صادرات ارزش يافت كاهش شدت به
  سال جبراني استراتژي پيگيري از امريكا متحده اياالت
  هدف در كشور اين كيفي برتري پيشين) راهبرد دو (همانند
  سوم است. رقبا/حريفان/دشمنان عليه دفاعي-نظامي هاي وزه
  ح نقش «فناوري»، مولفه پيشين، راهبرد دو همانند اروپا
  همچنين، در پوپوليسم رونق هلند
  انتخابات اين در يكند. كرده ايفا امريكا براي مزيت ايجاد در
  اصلي در كه است گرفته قرار امريكا موردتوجه حوزه پنج
  راستا، دوره نتوانستند يك هيچ دادند استعفا راه، ميانه ورود از بست خواهد را مساجد كه كرده تهديد حالي در اسفند 25 چهارشنبه روز هلند
  مردم شد: خواهد برده ار سوم جبراني راهبرد
  قالب همين در تنها كنند. تكميل را دولت چهارساله در او كرد. خواهد ممانعت كشورش به مسلمانان نزديك از جهان كه يروند راي هاي دوق صن
  پاي اصلي كارويژه خودمختار؛ يادگيرنده هاي تم سيس )1
  2012 انتخابات در شد. برگزار انتخابات پنج ال سه عليه نفرت خشونت تحريك به 2011 سال اشاعه براي سرآغازي عنوان به را انتخابات
  اين اطالعات از وسيعي حجم تر سريع پردازش تمها، سيس
  اين ودموكراسي آزادي براي مردم حزب كارگر حزب كرد. تبرئه را او دادگاه اما شد متهم مسلمانان است. گر اره نظ اروپا در پوپوليسم
  احتمالي دخالت بدون مناسب پاسخ ارائه در خودكار گيري تصمي
  و وزيري نخست مقام كسب براي شانه به شانه دارد قصد كرده اعالم هلندي سياستمدار اين اتحاديه در هلند عضويت مهاجرت
  موضوع است. انساني
  عامل كسب براي الزم هاي كرس توانستند جنگيدند خروج كند؛ خارج اروپا اتحاديه از را كشورش محور همه از بيش جنايي امنيتي مسائل
  اروپا، مورد اين از هدف ماشين؛ انها انس ميان همكاري
  2 حزب از روته مارك آورند. دست به مطلق اكثريت اصطالح از گرفتن الگو با اروپا اتحاديه از هلند در رقيب حزب دو انتخاباتي هاي كمپين
  تمركز از رهگيري به دارد) قبل مورد با همپوشاني حدودي تا
  (كه حزب با همراه دموكراسي آزادي براي مردم به اروپا) اتحاديه از انگليس (خروج «برگزيت» است. بوده هلند روي پيش
  انتخابات كمك در پردازشي اطالعاتي هاي سيستم جديد هاي
  توانمند دموكرات حزب داد تشكيل ائتالفي دولتي كارگر، ستودن با ويلدرز يافته شهرت nexit/تيسكن« ساندي روزنامه جمعه روز گزارش
  طبق است. بهتر سريع گيري تصميم منظور به انساني نيروي
  به پايين قدرت از بود حاكم دولت بر كه را مسيحي توصيف شكوه با نپرستي» وط «بهار را آن برگزيت پيشتازي از يها نظرسنج ترين تازه نتايج
  اكسپرس، تجهيزات از استفاده انساني؛ نيروي كمكي تجهيزات
  3 يك به كامال مردم براي حزب شد باعث كشيد است. كرده حكايت PVV( آزادي براي ستيز اسالم
  حزب هاي لبا (مانند عملياتي هاي صحنه در نظاميان سوي از
  پيشرفته يا نمايندگان مجلس شود. تبديل اپوزيسيون كرده اعالم اقتصادي» اطالعات «واحد گروه جناح پوپوليست احزاب از آزادي براي حزب
  دارد. است. سوم جبراني راهبرد اصلي شاكله و...) برق جريان
  داراي 150 از هلند )Tweede Kamer( دوم مجلس موضوع كه كرده تالش ويلدرز چند هر است «گرت رهبري به هلند در گرا ملي
  راستي كه معني بدين پايه؛ ماشين پايه انسان نظامي هاي تيم )4
  حوزه يك در تناسبي روش كه شده تشكيل كرسي همچون مسائلي به را اش انتخاباتي هاي كمپين سفالي مجلس در 2005 سال در كه است
  ويلدرز» تحت هاي سيستم نظامي نيروهاي كنترل تحت هاي سيستم 15 انتخابات در هلند» «ترامپ آيا كه كرده مطرح را قدرت بر كه كنند حمايت اردوغان از بخواهند يشوند. برگزيده مردم توسط سراسري انتخابيه سوق هلند جامعه در اسالمي نقش هويت شد. تاسيس هلند
  پارلمان پردازش به اقدام مصنوعي هوش داراي هاي ماشي شد؟
  كنترل خواهد پيروز اسفند) 25 مارس اقدام اين تحليل در يورونيوز بيفزايد. وي استبداد حزبي رهبر به وزيري نخست مقام سنتي طور به طرح به اروپا اتحاديه عليه اهاي ديدگ دهد، 2006 سال سراسري انتخابات در حزب
  اين نمايند. عملياتي صحنه در مشترك تصميم ارائه
  اطالعات پيروزي برگزيت راي از پس نوشت: روزنامه اين ممنوعيت ويلدرز هدف نوشت: هلندي سياستمدار دست به انتخابات در را آرا بيشترين كه رسد هلند عضويت مساله درباره خاصي جدي مباحث پنجمين به كرد خود آن از را كرسي
  ميالدي بستر در الكترونيكي سايبري خودمختار نيمه هاي سال )5
  زرگترين هلند انتخابات امريكا، انتخابات در ترامپ بر افزودن هلند، به تركيه وزراي موقتي ورود افزايش از قبلي هاي بيني پيش برخي باشد. آورده حمايت ميزان نشده منجر اروپا اتحاديه در 2010 سال در شد. تبديل پارلمان بزرگ
  حزب دريافت بدون الحها اين عملياتي؛ ميدان مجازي هاي
  شبك است. گرايان مل پوپوليسم براي آزمون پارلماني انتخابات آستانه در خود حزب محبوبيت مهاجرستيز كه آزادي حزب پيروزي احتمال يورو منطقه يا اروپا اتحاديه از هلند خروج از بزرگ حزب سومين به برد را كرسي 24
  ميالدي عمليات اجراي براي را شرايط انساني، عامل سوي از
  دستور ويلدرز حزب پيشتازي به توجه با روزنامه اين دركارزار وي محبوبيت از اندك اندك كه است كه موضوعي داشت؛ حكايت اروپاست به بدبين است. پايين همچنان داشتن بدون كرد موافقت زمان آن در شد
  تبديل قرار سنجش ارزيابي مورد سايبر بستر در تهاجمي يا
  تدافعي تحت دولت يك كه كرده بيني پيش انتخابات در داد: گزارش يورونيوز يود. كاسته انتخاباتي كشور اين در پناهجويان براي را عرصه يواند مت ويلدرز اگر حتي كه يدهد نشان ها بين پيش «مارك رهبري به اقليت دولت از كابينه در
  وزير يگيرد. مستقل تصميم تهديد، هرگونه به پاسخ براي
  داده نخواهد كار روي هلند در ها ت ناسيوناليس سلطه با ويلدرز حزب است حاكي ها نظرسنجي ترين تازه كند. تنگتر كه يرسد نظر به بعيد شود، پيروز انتخابات در سال در اما كند حمايت كنوني وزير نخست
  روته» 385ميليارد پيشنهادي بودجه مجموع از كه است توجه
  شايان ويلدرز هاي شباهت به سپس پست واشنگتن آمد. هلند دموكراسي آزادي حزب از پس درصد 14.6 وي با ديگري تر زرگ احزاب زيرا شود دولت وارد به بودجه كاهش سر بر اختالف دليل به 2012
  (6.3 درصد 6.0 تنها ،2017 مالي سال براي پنتاگون
  دالري مسلمانان ورود با آشكار مخالفت در ترامپ با هلند كنوني توزير نخس روته مارك رهبري به كرد. نخواهند همكاري داد. پايان خود
  حمايت سازي عمليات نوآوري تحقيق، حوزه به اختصاص دالر)
  ميليارد همچون ويلدرز گزارش اين طبق است. پرداخته دارد. قرار دوم رده در محبوبيت درصد 16.4 حزب با همكاري دموكراسي آزادي براي حزب شركت سوي از كه جديدي نظرسنجي
  اكنون رقيب ترين مهم گزارش، اين اساس
  بر دارد. نظامي فناورانه دياي توانمن عرصه
  در مطرح را است» اولويت در «هلند پيام ترامپ هلند تركيه روابط در ها تنش از نظر صرف يرسد نظر به بعيد رو اين از كرده نفي را ويلدرز است، شده انجام »Peil/ليپ« سنجي
  افكار وعده همچنين كه ساله 53
  ويلدرز به مشاغل اختصاص مهاجرت درباره يها نگران بر در خارجي مداخله موضوع انتخابات، آستانه در اين دهد. تشكيل را ائتالفي بتواند حزب اين كه در يواند مت آزادي براي حزب كه دهد
  نشان پرسي همه پيروزي صورت در ايران
  داده براي هايي درس امريكا سوم جبراني استراتژي همچون عالوه وي است. كرده تاكيد بومي اتباع است. برانگيخته را هايي نگراني انتخابات، اين توزير نخس يتواند، نم ويلدرز كه معناست بدان نتايج شود. پيروز را كرسي 25 امسال
  انتخابات برگزار را اروپا اتحاديه از هلند
  خروج سرزميني امنيت موضوع ايران، دفاعي دكترين
  براساس يكند. كردن توييت صرف را زيادي مدت ترامپ در كه داد گزارش پيشتر تايمز نيويورك روزنامه درباره گزارشي در ان ان س خبري شبكه شود. از كه حزب اين كه است آن گوياي نظرسنجي
  اين كنوني وزير نخست روته مارك كند، چندين كنشگري با خاورميانه پرآشوب منطقه در ايران
  براي اساس بر اكثريت كسب گزارش، اين طبق انتخابات درباره هيي غيرمنتظر نگراني اخير ههاي ما كرده تاييد را ديدگاه همين هلند انتخابات اروپا اتحاديه از كشورش خروج از ويا 2012
  سال تامين بوده راهبردي اهميت حائز قدرتمند متخاصم
  بازيگر ثبات درباره كرده تالش كه
  است 31ميليون است. دشوار هلند انتخابات نظام امريكايي پول نفوذ به كه است شده ايجاد هلند ويلدرز يسد مر نظر به بعيد كه كرده بيني پيش مردم حزب از بيش كرسي يك فقط كرده،
  حمايت در است. نظامي بنيه دايمي تقويت به منوط امنيت
  اين نخستوزير به مستقيم بهطور هلندي دهنده راي افراطي حزب افزود: روزنامه اين شود. مربوط دوران در كشورش در اقتصادي شود. وزير نخست بتواند روته رهبري به )VVD( دموكراسي آزادي
  براي دستوركار در متعارف تسليحات تقويت توسعه راستا،
  اين به آنها دهند نمي راي جمهوري رييس يا افراد برخي سوي از ويلدرز رهبري به آزادي براي ويلدرز رقيب ترين مه گزارش، اين اساس بر اكتبر 14 از روته است. كرده كسب كرسي) 24(
  دنك تبليغ اش وزيري
  ً
  نخست دقيقا رويكرد، اين دارد. قرار ايران دفاعي-نظامي
  نهادهاي زيرا دهند نمي راي منطقه هر در نماينده يك دريافت مالي كمك امريكا دولتي غير هاي ان وسازم پيروزي صورت در داده وعده همچنين كه ساله 53 است. هلند وزير نخست 2010
  يشود پيگيري نيز يي منطقه هاي قدر ديگر سوي
  از اساس بر متناسبي شكل به پارلمان هاي كرس است. كرده پيروز رقيب درباره ها هزن گمان از نظر صرف اما برگزار را اروپا اتحاديه از هلند خروج رسي هم تركيبي كه هلند نظرسنجي شاخص حال اين
  با يك به يي منطقه هاي قدر ايران كه بود مدعي توان
  مي دهاند. توزيع ملي حزب آراي مموعه امريكا، استانداردهاي اساس بر گزارش، اين طبق نزديك انتخابات اين به حالي در هلند انتخابات در تالش كه است كنوني وزير نخس روته مارك كند، آن گوياي دهد، مي نشان را هلند هاي نظرسنجي
  از هستند. برخوردار نظامي كيفي برتري از
  ميزان كارگر حزب كه كرد بيني پيش روزنامه اين حزب اين به فرد يك دالري هزار 150 مالي كمك روزهاي در تركيه با كشور اين روابط كه يويم دوران در كشورش در اقتصادي ثبات درباره كرده رياست به دموكراسي آزادي براي حزب كه
  است كشورهاي به امريكا جبراني هاي استراتژ ماهيت
  پيام يرود انتظار هلند در كنوني بزرگ حزب دومين اين ها هلندي نگاه از اما باشد ناچيزي رقم ياند تو هواپيماي به اجازه از هلند ممانعت دنبال به اخير كند. تبليغ اش وزيري نخست همچنان شد، تشكيل 1948 سال در كه
  روته از دسته آن تقويت ايران، المي اس جمهوري
  امثال كند. تجربه انتخابات اين در شكست بيشترين كه هلند ارضي تماميت به حمله امريكايي، مداخله نوع خارجه امور وزير اوغلو» چاووش «مولود حامل اقتصاد كه كرد بيني پيش اروپا كميسيون 16 حمايت نظرسنجي نتايج متوسط است.
  پيشتاز منطقه، كشورهاي ديگر كه است يي بالقوه هاي
  ظرفيت با حزب اين مصالحه از كارگر حزب حاميان برخي است. است. شده تنش دچار روتردام فرودگاه به تركيه را 2درصدي حدود يكنواخت رشد امسال هلند نشان را دموكراسي آزادي براي حزب از
  درصدي روي بر اندكي گذاري سرماي حداقل يا نداشته آن به
  توجهي نااميد روته) (حزب دموكراسي آزادي براي حزب باره اين در هلندي قانونگذار ريك» فان «رونالد هواپيماي ورود ممنوعيت به واكنش در ويلدرز با مقايسه در بهتري عملكرد از كه باشد داشته حزب از بيش درصد يك فقط البته كه دهند
  مي كشورهاي سوي از رويه اين آنكه وجود با دادهد. ان انجام
  آن هند. شد است. دموكراسي در خارجي مداخله يك اين گفت: را تركيه ييسجمهوري اوغلو، چاووش حامل براي ساله 50 روته دارد. حكايت اروپا اتحاديه كل است. (51درصد) آزادي
  براي سمت به ايران حركت لكن نشده، واقع غفلت مورد
  منطقه درباره اروپا يدر رانا نگ به توجه با اكنون برگزاري به توجه با هلند پارلماني انتخابات خواند. ديكتاتور وي حزب است. قدرت كسب دنبال به بار سومين اطالعات «واحد گروه ارتباط، همين
  در سطح در نظامي كيفي برتري باعث ها توانمندي
  اينگونه شده داده ههاي وعد به توجه با كه انتخاباتي امسال در ايتاليا آلمان فرانسه، در ا ات انتخابه يورونيوز خبري شبكه تحليل طبق كه وي تشكيل دنبال به توانست 2020 سال انتخابات در خدمات تحقيقات كه EIU(
  اقتصادي» داشته نقش اروپا اتحاديه سرنوشت در واند تم سراسر در مهم تحوالت از هيي تاز فصل زگر آغا شده ريزي برنامه سخنراني با مخالفت ابراز براي دومين براي كارگر ميانه راست حزب با ائتالف يدهد، ارائه جهان سراسر در را يي اوره مش يي رده گست بطور را كشور بازدارندگي قدرت شده
  منطقه نهايت در هلند» «ترامپ آيا كه ديد بايد باشد، كار روي امريكا انتخابات به توجه با اروپاست. در تجمع به اقدام هلند، در تركيه سياستمداران زيادي ميزان به كارگر حزب شود. پيروز دوره آزادي براي مردم حزب كه كرده شبيني پي تحليل اسالمي جمهوري كه نيست ترديدي دهد. مي
  افزايش موفقيت صورت در خير يا شود پيروز واند، مهاجران عليه مواضعي كه ترامپ» «دونالد آمدن به خطاب كرد، هلند الهه در تركيه سفارت برابر است. داده دست از دوره اين در را خود حمايت در يواند مت روته مارك رهبري به دموكراسي رقبا/حريفان/ نظامي هاي ضعف ها توانمند از
  مناسبي ترين شاخص از يكي عنوان به او از كه وي امريكايي كمك احتمال است، كرده اتخاذ مسلمانان بمانيد، دور پس است هلند اينجا گفت: ها ترك عضو 150 انتخاب براي هلند سراسري انتخابات شود. پيروز آتي انتخابات آن تقويت به يتواند اساس اين بر دارد خود
  دشمنان نام حاضر حال در اروپا در پوپوليست رههاي چه مشابه نگرش داراي اروپا در افراطي راستگرايان به دهد نشان سرسختي اندكي هلند دولت اميدوارم 25 با برابر 2017 مارس 15 در كشور اين پارلمان در پيروزي صورت در كه داده وعده ويلدرز ديگر كه ورزد مبادرت اي نظام هاي دي توانمن از
  دسته براي را يي ازه سرنوشت يواند مت يشود، برده نميرسد. نظر به بعيد امري گري البي به دست توانند نمي اينجا در بگويد آنها به شد. خواهد 6931رگزار اسفند موضع ببندد را كشور اين مرزهاي هستند.
  انتخابات آن در راهبردي ضعف داراي ها درت
  ق خير. يا بزند رقم كشورش پرسش اين گزارشي در پست واشنگتن روزنامه ها خارجي آن در كه نيست كشوري هلند بزنند، در بينهها كا همه 2012 تا 2002 سال از حتي وي كند. اتخاذ را تري وي ستيزانه عمومي
  اسالم سياستگذاري مطالعات شبكه
  منبع:
تجارت جهاني در چاله ترامپ و برگزيت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/23
تجارت جهاني در چاله ترامپ و برگزيت
سازمان تجارت جهاني پيش‌بيني خود از بازرگاني جهان را كاهش داد


گسترش تجارت آزاد به معناي يكي از راه‌هاي مطمئن براي كاهش درگيري منازعه ميان كشورها و بلوك‌هاي سياسي است و عكس اين نيز ممكن است. در حالي كه گمان مي‌شود با روي كار آمدن ترامپ در امريكا ممكن است تجارت آزاد با نوعي اخلال مواجه شود و از طرف ديگر ممكن است حجم تجارت كاهش يابد، اما سازمان تجارت جهاني چه مي‌گويد؟

تازه‌ترين گزارش اين سازمان حاكي است كه رشد تجارت جهاني كمتر از آن عددهايي است كه پيش‌بيني مي‌شد. كاهش رشد 3.6درصدي پيش‌بيني قبلي به 1.8درصد تا 1.3درصد در تجارت جهاني چيزي است كه سازمان تجارت جهاني پيش‌بيني كرده است. اين گزارش را مي‌خوانيد: چشم‌انداز رشد تجارت جهاني

طبق گزارش فوريه ۲۰۱۷ ميلادي سازمان جهاني تجارت، رشد تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ ميلادي 1.7درصد برآورد شده و براي سال ۲۰۱۷ ميلادي رشد تجارت جهاني بين ارقام 1.8 تا 1.3درصد پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب براي نخستين‌بار طي ۱۵ سال گذشته تجارت بين‌المللي در سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميلادي كمتر از توليد ناخالص داخلي جهان رشد خواهد كرد و كندترين رشد تجارت جهاني از زمان بحران مالي ۲۰۰۹ ميلادي رقم خواهد خورد. اين در حالي است كه در گزارش آوريل ۲۰۱۶ ميلادي سازمان جهاني تجارت رشد حجم معاملات جهاني براي سال ۲۰۱۶ ميلادي 2.8درصد و براي سال ۲۰۱۷ ميلادي 3.6درصد پيش‌بيني شده بود.

كاهش پيش‌بيني رشد تجارت جهاني به دليل افت بيش از انتظار حجم تجارت در فصل نخست سال ۲۰۱۶ ميلادي بود كه در فصل دوم سال نيز بهبود قابل توجهي در ارقام تجارت ديده نشد، بطوري كه در فصل نخست سال، حجم تجارت كالا 1.1- درصد رشد داشت و در فصل دوم رشد حجم تجارت كالا فقط به 0.3درصد رسيد. كاهش حجم تجارت از كندي رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تجارت در كشورهاي در حال توسعه از جمله چين و برزيل و همچنين امريكاي شمالي ناشي شده است. منطقه امريكاي شمالي در سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ميلادي بيشترين رشد واردات را داشت اما پس از اين دوره اين منطقه نيز با كندي رشد روبرو شد.

شايان ذكر است كه با وجود اينكه در سال ۲۰۱۵ ميلادي حجم تجارت كالا 2.7درصد رشد داشت، ارزش دلاري تجارت جهاني كالا در اين سال به‌شدت كاهش يافت و ارزش صادرات كالا با ۱۴درصد كاهش مواجه شد. همچنين در اين اين سال ارزش دلاري تجارت جهاني خدمات نيز شاهد كاهش قابل توجهي بود و صادرات خدمات ۶ درصد كاهش رشد داشت. آمار منتشر شده از سوي سازمان تجارت جهاني، نگراني تحليلگران از كندي قابل توجه رشد تجارت را به عنوان يك عامل هشداردهنده دو چندان نموده است، چرا كه رشد پايين تجارت تبعات منفي براي اقتصاد كشورها به دنبال خواهد داشت.

در واقع، پس از يك دوره طولاني رشد اقتصادي ناشي از جهاني شدن و تجارت جهاني (۲۰۰۸-۱۹۹۰ميلادي)، در پي وقوع بحران مالي و اقتصادي، دولت‌ها بطور فزاينده به دنبال حفاظت از صنايع داخلي خود بوده‌اند و رشد اقتصادي بيش از پيش از طريق مصرف داخلي حاصل مي‌شود. اگرچه همه دولت‌ها سياست‌هاي حمايتي را رد مي‌كنند، اما تجارت همچون گذشته از رشد اقتصادي سبقت نمي‌گيرد (طي سال‌هاي ۲۰۰۸ – ۱۹۹۰ ميلادي سرعت رشد حجم تجارت جهاني كالا بطور ميانگين 2.1برابر توليد ناخالص داخلي جهان بود) . البته از سوي ديگر، نشانه‌هايي نيز مبني بر احتمال افزايش تجارت در نيمه دوم سال ۲۰۱۷ ميلادي وجود دارد، ولي به احتمال زياد آهنگ اين رشد همچنان ضعيف خواهد بود. از جمله اين نشانه‌ها افزايش تردد كانتينرها در بنادر، افزايش سفارشات صادراتي در ايالات متحده و تثبيت جريان تجارت اسمي به دلار امريكا است.

در واقع، چشم‌انداز تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ ميلادي، تحت تاثير برخي از نااطميناني‌ها قرار گرفته است. برخي از اين نااطميناني‌ها عبارتند از: بي‌ثباتي مالي ناشي از تغيير سياست‌هاي پولي در كشورهاي توسعه‌يافته، احتمال تاثير شعارهاي ضدتجاري در اتخاذ سياست‌هاي تجاري و تاثيرات احتمالي برگزيت كه نگراني‌هايي را در مورد آينده آرايش تجاري در اروپا به وجود آورده است.

سازمان جهاني تجارت در جديدترين گزارش خود، رشد تجارت جهان را با استفاده از شاخص چشم‌انداز و محاسبه محرك‌هاي رشد تجارت در جهان پيش‌بيني نمود. بر اين اساس، شاخص چشم‌انداز تجارت جهاني برابر با ۱۰۲ تعيين شده كه چون بالاتر از رقم ۱۰۰ است و از ارقام قبلي نيز بيشتر بوده به معني پيش‌بيني رشد تجارت در بازه زماني فوريه – مارس ۲۰۱۷ ميلادي در مسير بالاتر از روند قبلي است.

با وجود اينكه پيش‌بيني رشد تجارت جهان نسبت به چند ماه گذشته خوش‌بينانه‌تر بوده، ولي نسبت به برآوردهاي قبلي بسيار بدتر شده است؛ طبق گزارش آوريل ۲۰۱۶ ميلادي سازمان جهاني تجارت، رشد حجم معاملات جهاني براي سال ۲۰۱۶ ميلادي 2.8درصد و براي سال ۲۰۱۷ ميلادي 3.6درصد پيش‌بيني شده بود، در حالي كه بر اساس گزارش فوريه ۲۰۱۷ ميلادي، تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ ميلادي 1.7درصد رشد داشته و پيش‌بيني مي‌شود كه رشد تجارت جهاني در سال ۲۰۱۷ ميلادي بين ارقام 1.8 تا 1.3درصد باشد.

كاهش پيش‌بيني رشد تجارت جهاني، به دليل افت بيش از انتظار رشد حجم تجارت كالا در فصل نخست سال ۲۰۱۶ ميلادي بود كه در فصل دوم سال نيز بهبود قابل توجهي در ارقام تجارت ديده نشد، بطوري كه در فصل نخست سال، ‌حجم تجارت كالا 1.1- درصد رشد داشت و در فصل دوم رشد حجم تجارت كالا فقط به 0.3.درصد رسيد. كاهش حجم تجارت از كندي توليد ناخالص داخلي و رشد تجارت در كشورهاي در حال توسعه از جمله چين و برزيل و همچنين امريكاي شمالي ناشي شده است. منطقه امريكاي شمالي در سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ميلادي بيشترين رشد واردات را داشت اما پس از اين دوره اين منطقه نيز با كندي رشد روبرو شد.

به گزارش ساعت ۲۴، آمار منتشر شده در خصوص تجارت جهاني حاكي از آن است كه با وجود بهبود نسبي وضعيت جارت پس از سال‌هاي بحران مالي و اقتصادي جهان، مجددا تجارت جهان با چالش مواجه شده است و در سال ۲۰۱۷ ميلادي، ‌كندترين رشد تجارت جهان از زمان بحران مالي ۲۰۰۹ ميلادي رقم خواهد خورد و براي نخستين‌بار طي سال ۱۵ سال گذشته تجارت بين‌المللي كندتر از توليد ناخالص داخلي جهان رشد خواهد كرد؛ اين در حالي است كه طي سال‌هاي ۲۰۰۸-۱۹۹۰ ميلادي سرعت رشد حجم تجارت جهاني كالا بطور ميانگين 2.1برابر توليد ناخالص داخلي جهان بوده است.

به نظر مي‌رسد عوامل تعددي در عملكرد ضعيف تجارت خارجي در سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ميلادي دخيل بوده است كه از جمله مي‌توان به كندي رشد اقتصادي چين، ركود در ساير اقتصادهاي در حال توسعه بزرگ همچون برزيل، افت قيمت نفت و ساير كالاهاي اساسي، نوسانات شديد نرخ ارز و بي‌ثباتي مالي ناشي از واگرايي سياست‌هاي پولي در كشورهاي توسعه‌يافته اشاره نمود.

 اين در حالي است كه وجود برخي نااطميناني‌ها همچون بي‌ثباتي مالي ناشي از تغيير سياست‌هاي پولي در كشورهاي توسعه يافته، احتمال تاثير شعارهاي ضدتجاري در اتخاذ سياست‌هاي تجاري و تاثيرات احتمالي برگزيت كه نگراني‌هايي را در مورد آينده آرايش تجاري در اروپا به وجود آورده است، بر چشم‌انداز آينده تجارت جهاني آثار نامطلوبي داشته باشند.نویسنده:
انتخابات هلند و رونق پوپوليسم در اروپا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/23
انتخابات هلند و رونق پوپوليسم در اروپا


مردم هلند روز چهارشنبه 25 اسفند در حالي پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند كه جهان از نزديك اين انتخابات را به عنوان سرآغازي براي اشاعه احتمالي پوپوليسم در اروپا نظاره‌گر است.

موضوع مهاجرت و عضويت هلند در اتحاديه اروپا، مسائل امنيتي و جنايي بيش از همه محور تمركز كمپين‌هاي انتخاباتي دو حزب رقيب در انتخابات پيش روي هلند بوده است.

طبق گزارش روز جمعه روزنامه ساندي اكسپرس، نتايج تازه‌ترين نظرسنجي‌ها از پيشتازي حزب اسلام ستيز براي آزادي (PVV) حكايت دارد. حزب براي آزادي از احزاب پوپوليست جناح راستي و ملي گرا در هلند به رهبري «گرت ويلدرز» است كه در سال 2005 در مجلس سفلاي پارلمان هلند تاسيس شد.

اين حزب در انتخابات سراسري سال 2006 ميلادي 9 كرسي را از آن خود كرد و به پنجمين حزب بزرگ پارلمان تبديل شد. در سال 2010 ميلادي 24 كرسي را برد و به سومين حزب بزرگ تبديل شد و در آن زمان موافقت كرد بدون داشتن وزير در كابينه از دولت اقليت به رهبري «مارك روته» نخست‌وزير كنوني حمايت كند اما در سال 2012 به دليل اختلاف بر سر كاهش بودجه به حمايت خود پايان داد.

اكنون نظرسنجي جديدي كه از سوي شركت افكار سنجي «پيل/Peil» انجام شده است، نشان مي‌دهد كه حزب براي آزادي مي‌تواند در انتخابات امسال 25 كرسي را پيروز شود. نتايج اين نظرسنجي گوياي آن است كه اين حزب كه از سال 2012 قويا از خروج كشورش از اتحاديه اروپا حمايت كرده، فقط يك كرسي بيش از حزب مردم براي آزادي و دموكراسي (VVD) به رهبري روته (24 كرسي) كسب كرده است. روته از 14 اكتبر 2010 نخست‌وزير هلند است.

با اين حال شاخص نظرسنجي هلند كه تركيبي از نظرسنجي‌هاي هلند را نشان مي‌دهد، گوياي آن است كه حزب براي آزادي و دموكراسي به رياست روته كه در سال 1948 تشكيل شد، همچنان پيشتاز است. متوسط نتايج نظرسنجي حمايت 16 درصدي از حزب براي آزادي و دموكراسي را نشان مي‌دهند كه البته فقط يك‌درصد بيش از حزب براي آزادي (15درصد) است.

در همين ارتباط، گروه «واحد اطلاعات اقتصادي» (EIU) كه تحقيقات و خدمات مشاوره‌يي را در سراسر جهان ارائه مي‌دهد، پيش‌بيني كرده كه حزب مردم براي آزادي و دموكراسي به رهبري مارك روته مي‌تواند در انتخابات آتي پيروز شود.

ويلدرز وعده داده كه در صورت پيروزي در انتخابات مرزهاي اين كشور را ببندد و موضع اسلام ستيزانه قوي‌تري را اتخاذ كند. وي حتي تهديد كرده كه مساجد را خواهد بست و از ورود مسلمانان به كشورش ممانعت خواهد كرد. او در سال 2011 به تحريك خشونت و نفرت عليه مسلمانان متهم شد اما دادگاه او را تبرئه كرد.

اين سياستمدار هلندي اعلام كرده قصد دارد كشورش را از اتحاديه اروپا خارج كند؛ خروج هلند از اتحاديه اروپا با الگو گرفتن از اصطلاح «برگزيت» (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) به «نكسيت/nexit» شهرت يافته و ويلدرز با ستودن برگزيت آن را «بهار وطن‌پرستي» با شكوه توصيف كرده است.

گروه «واحد اطلاعات اقتصادي» اعلام كرده است هر چند ويلدرز تلاش كرده كه موضوع كمپين‌هاي انتخاباتي‌اش را به مسائلي همچون هويت و نقش اسلامي در جامعه هلند سوق دهد، ديدگاه‌هاي عليه اتحاديه اروپا به طرح مباحث جدي خاصي درباره مساله عضويت هلند در اتحاديه اروپا منجر نشده و ميزان حمايت از خروج هلند از اتحاديه اروپا يا منطقه يورو همچنان پايين است.

پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه حتي اگر ويلدرز در انتخابات پيروز شود، بعيد به نظر مي‌رسد كه وارد دولت شود زيرا احزاب بزرگ‌تر ديگري با وي همكاري نخواهند كرد.

حزب براي آزادي و دموكراسي همكاري با حزب ويلدرز را نفي كرده و از اين رو بعيد به نظر مي‌رسد كه اين حزب بتواند ائتلافي را تشكيل دهد. اين بدان معناست كه ويلدرز نمي‌تواند، نخست‌وزير شود. شبكه خبري سي‌ان‌ان در گزارشي درباره انتخابات هلند همين ديدگاه را تاييد كرده و پيش‌بيني كرده كه بعيد به نظر مي‌رسد ويلدرز بتواند نخست‌وزير شود.

بر اساس اين گزارش، مهم‌ترين رقيب ويلدرز 53 ساله كه همچنين وعده داده در صورت پيروزي همه‌پرسي خروج هلند از اتحاديه اروپا را برگزار كند، مارك روته نخست‌وزير كنوني است كه تلاش كرده درباره ثبات اقتصادي در كشورش در دوران نخست‌وزيري‌اش تبليغ كند.

كميسيون اروپا پيش‌بيني كرد كه اقتصاد هلند امسال رشد يكنواخت حدود 2درصدي را داشته باشد كه از عملكرد بهتري در مقايسه با كل اتحاديه اروپا حكايت دارد. روته 50 ساله براي سومين بار به دنبال كسب قدرت است. حزب وي در انتخابات سال 2020 توانست به دنبال تشكيل ائتلاف با حزب راست ميانه كارگر براي دومين دوره پيروز شود. حزب كارگر به ميزان زيادي حمايت خود را در اين دوره از دست داده است.

انتخابات سراسري هلند براي انتخاب 150 عضو پارلمان اين كشور در 15 مارس 2017 برابر با 25 اسفند 1396 برگزار خواهد شد.

از سال 2002 تا 2012 همه كابينه‌ها در ميانه راه، استعفا دادند و هيچ يك نتوانستند دوره چهارساله دولت را تكميل كنند. تنها در همين سال‌ها پنج انتخابات برگزار شد. در انتخابات 2012 حزب كارگر و حزب مردم براي آزادي ودموكراسي شانه به شانه براي كسب مقام نخست‌وزيري جنگيدند و توانستند كرسي‌هاي لازم براي كسب اكثريت مطلق به دست آورند. مارك روته از حزب مردم براي آزادي و دموكراسي همراه با حزب كارگر، دولتي ائتلافي تشكيل داد و حزب دموكرات مسيحي را كه بر دولت حاكم بود از قدرت پايين كشيد و باعث شد حزب براي مردم كاملا به يك اپوزيسيون تبديل شود. مجلس نمايندگان يا مجلس دوم (Tweede Kamer) هلند از 150 كرسي تشكيل شده كه روش تناسبي در يك حوزه انتخابيه سراسري توسط مردم برگزيده مي‌شوند. به‌طور سنتي مقام نخست‌وزيري به رهبر حزبي مي‌رسد كه بيشترين آرا را در انتخابات به دست آورده باشد. برخي پيش‌بيني‌هاي قبلي از افزايش احتمال پيروزي حزب آزادي كه مهاجرستيز و بدبين به اروپاست حكايت داشت؛ موضوعي كه مي‌تواند عرصه را براي پناهجويان در اين كشور تنگ‌تر كند.

اما صرف نظر از گمانه‌زني‌ها درباره رقيب پيروز در انتخابات هلند در حالي به اين انتخابات نزديك مي‌شويم كه روابط اين كشور با تركيه در روزهاي اخير به دنبال ممانعت هلند از اجازه به هواپيماي حامل «مولود چاووش اوغلو» وزير امور خارجه تركيه به فرودگاه روتردام دچار تنش شده است.

ويلدرز در واكنش به ممنوعيت ورود هواپيماي حامل چاووش اوغلو، رييس‌جمهوري تركيه را ديكتاتور خواند.

وي كه طبق تحليل شبكه خبري يورونيوز براي ابراز مخالفت با سخنراني برنامه‌ريزي شده سياستمداران تركيه در هلند، اقدام به تجمع در برابر سفارت تركيه در لاهه هلند كرد، خطاب به ترك‌ها گفت: اينجا هلند است پس دور بمانيد، اميدوارم دولت هلند اندكي سرسختي نشان دهد و به آنها بگويد در اينجا نمي‌توانند دست به لابي‌گري بزنند، هلند كشوري نيست كه در آن خارجي‌ها بخواهند از اردوغان حمايت كنند كه بر قدرت و استبداد وي بيفزايد. يورونيوز در تحليل اين اقدام سياستمدار هلندي نوشت: هدف ويلدرز ممنوعيت ورود موقتي وزراي تركيه به هلند، افزودن بر محبوبيت حزب خود در آستانه انتخابات پارلماني است كه اندك اندك از محبوبيت وي دركارزار انتخاباتي كاسته مي‌شود. يورونيوز گزارش داد: تازه‌ترين نظرسنجي‌ها حاكي است حزب ويلدرز با 14.6‌درصد پس از حزب آزادي و دموكراسي هلند به رهبري مارك روته نخست‌وزير كنوني هلند با 16.4‌درصد محبوبيت در رده دوم قرار دارد.

صرف نظر از تنش‌ها در روابط تركيه و هلند در آستانه انتخابات، موضوع مداخله خارجي در اين انتخابات، نگراني‌هايي را برانگيخته است. روزنامه نيويورك تايمز پيشتر گزارش داد كه در ماه‌هاي اخير نگراني غيرمنتظره‌يي درباره انتخابات هلند ايجاد شده است كه به نفوذ پول امريكايي مربوط مي‌شود. اين روزنامه افزود: حزب افراطي براي آزادي به رهبري ويلدرز از سوي برخي افراد وسازمان‌هاي غير دولتي امريكا كمك مالي دريافت كرده است.

طبق اين گزارش، بر اساس استانداردهاي امريكا، كمك مالي 150 هزار دلاري يك فرد به اين حزب مي‌تواند رقم ناچيزي باشد اما از نگاه هلندي‌ها اين نوع مداخله امريكايي، حمله به تماميت ارضي هلند است.

«رونالد فان ريك» قانونگذار هلندي در اين باره گفت: اين يك مداخله خارجي در دموكراسي است.

انتخابات پارلماني هلند با توجه به برگزاري انتخابات‌ها در فرانسه، آلمان و ايتاليا در امسال آغاز‌گر فصل تازه‌يي از تحولات مهم در سراسر اروپاست. با توجه به انتخابات امريكا و روي كار آمدن «دونالد ترامپ» كه مواضعي عليه مهاجران و مسلمانان اتخاذ كرده است، احتمال كمك امريكايي به راستگرايان افراطي در اروپا داراي نگرش مشابه امري بعيد به نظر نمي‌رسد.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشي اين پرسش را مطرح كرده كه آيا «ترامپ هلند» در انتخابات 15 مارس (25 اسفند) پيروز خواهد شد؟

اين روزنامه نوشت: پس از راي برگزيت و پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا، انتخابات هلند بزرگ‌ترين آزمون براي پوپوليسم ملي‌گرايان است.

اين روزنامه با توجه به پيشتازي حزب ويلدرز در انتخابات پيش‌بيني كرده كه يك دولت تحت سلطه ناسيوناليست‌ها در هلند روي كار نخواهد آمد. واشنگتن پست سپس به شباهت‌هاي ويلدرز و ترامپ در مخالفت آشكار با ورود مسلمانان پرداخته است. طبق اين گزارش ويلدرز همچون ترامپ پيام «هلند در اولويت است» را مطرح و بر نگراني‌ها درباره مهاجرت و اختصاص مشاغل به اتباع بومي تاكيد كرده است. وي به‌علاوه همچون ترامپ مدت زيادي را صرف توييت كردن مي‌كند.

طبق اين گزارش، كسب اكثريت بر اساس نظام انتخابات هلند دشوار است. 13ميليون راي‌دهنده هلندي به‌طور مستقيم به نخست‌وزير يا رييس‌جمهوري راي نمي‌دهند و آنها به يك نماينده در هر منطقه راي نمي‌دهند زيرا كرسي‌هاي پارلمان به شكل متناسبي و بر اساس مموعه آراي حزب ملي توزيع شده‌اند.

اين روزنامه پيش‌بيني كرد كه حزب كارگر دومين حزب بزرگ كنوني در هلند انتظار مي‌رود كه بيشترين شكست در اين انتخابات تجربه كند. برخي حاميان حزب كارگر از مصالحه اين حزب با حزب براي آزادي و دموكراسي (حزب روته) نااميد شده‌اند.

اكنون با توجه به نگراني‌ها در اروپا درباره انتخاباتي كه با توجه به وعده‌هاي داده شده مي‌تواند در سرنوشت اتحاديه اروپا نقش داشته باشد، بايد ديد كه آيا «ترامپ هلند» در نهايت مي‌تواند، پيروز شود يا خير و در صورت موفقيت وي كه از او به عنوان يكي از شاخص‌ترين چهره‌هاي پوپوليست در اروپا در حال حاضر نام برده مي‌شود، مي‌تواند سرنوشت تازه‌يي را براي كشورش رقم بزند يا خير.

 نویسنده:
درس مهم ايران از نسل سوم راهبرد جبراني امريكا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/23
درس مهم ايران از نسل سوم راهبرد جبراني امريكا


محمود جوادي|

پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك|

 مقدمه

از دهه 1950 ميلادي، ايالات متحده امريكا دو نسل از راهبردهاي كلان در حوزه دفاعي تحت عنوان راهبرد جبراني را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر ساختار دفاعي كشور را براي ورود و تكميل راهبرد جبراني سوم آماده مي‌كند. بطور خلاصه، راهبرد جبراني اشاره به اين موضوع دارد كه ايالات متحده‌امريكا به‌جاي تقويت توانمندي‌هاي دفاعي-نظامي خود در حوزه‌هايي كه رقيب/حريف/دشمن اين كشور داراي توانمندي‌هاي نسبي است، بايد به سمت آن دسته از ابزاري برود كه سرمايه‌گذاري در آنها باعث تغيير صحنه رقابتي به سود امريكا شود. تحقق موفقيت‌آميز راهبردهاي جبراني امريكا به‌منزله تضعيف توانمندي بالفعل طرف مقابل بوده و متعاقباً هزينه‌هاي عكس‌العمل و واكنش رقيب/حريف/دشمن نسبت به تحركات امريكا را افزايش مي‌دهد. يگانه عامل تاثيرگذار در برتري دفاعي-نظامي امريكا عليه رقبا/حريفان/دشمنان در طول اجراي سه راهبرد جبراني از دهه 1950 تا به امروز، برخورداري و بهره‌مندي از مولفه «فناوري» بوده است. راهبردهاي جبراني اول و دوم امريكا

نخستين راهبرد جبراني امريكا مربوط به دهه 1950 ميلادي و در اثناي تقابل اين كشور با شوروي در جنگ سرد است. در آن زمان، اين ديدگاه در سطح حاكميت امريكا به وجود آمد كه تنها عامل تضعيف پيمان ورشو (بلوك شرق) برتري امريكا در حوزه سلاح‌هاي هسته‌يي است. اين استراتژي ضمن تغيير نگرش‌ها از سلاح‌هاي متعارف به سلاح‌هاي هسته‌يي و تبديل امريكا به يك بازيگر برخوردار از مزيت غيرمتقارن نسبت به شوروي، زمينه‌ساز بازدارندگي اين كشور را فراهم آورد. دومين راهبرد جبراني امريكا مربوط به دهه 1980 ميلادي است؛ دوره‌يي كه شوروي نيز در حوزه تسليحات هسته‌يي هم‌تراز با امريكا شده بود. لذا، الزامات راهبردي ايجاب مي‌كرد كه امريكا استراتژي جبراني دوم را اتخاذ نمايد. در اين استراتژي كه تقريباً تا اوايل دهه جاري استمرار داشته است، تنوع، پيچيدگي و دقت تسليحات در دستوركار امريكا قرار گرفت تا بتواند برتري كيفي خود نسبت به رقبا/حريفان/دشمنان را حفظ نمايد. انواع هواپيماهاي بدون سرنشين (پهپاد)، جنگنده‌هاي رادار گريز، موشك‌هاي قاره‌پيما و نظاير آن در كنار به‌روزرساني و دقيق‌تر كردن آنها مصداق‌هاي بارز استراتژي جبراني دوم امريكا به‌منظور برتري دفاعي-نظامي در قالب تسليحات متعارف نسبت به قدرت‌هاي متخاصم بوده است. استراتژي جبراني سوم

دو عامل كاهش منابع مالي وزارت دفاع امريكا و تحليل برتري امريكا در حوزه سلاح‌هاي متعارف با فناوري بالا كه در سه دهه گذشته سرمايه عظيمي صرف تقويت آن شده، باعث حركت اين كشور به سمت اتخاذ سومين راهبرد جبراني شده است. نكته جالب آنكه مسوول بخش تحقيق و مهندسي وزارت دفاع امريكا در جلسه استماع سناي امريكا مورخ 12 آوريل 2016 (24 فروردين 1395) اذعان مي‌كند كه قدرت‌نمايي نظامي روسيه در كارزار سوريه، مهر پاياني بر استراتژي جبراني دوم بوده است (2)، بدين معني كه كشورهاي ديگر توانسته‌اند كه سطح توانمندي دفاعي-نظامي خود را هم‌تراز با توانمندي‌هاي پنتاگون كرده و برتري كيفي ايالات متحده در حوزه دفاعي-نظامي را با چالش روبرو سازند.

هدف ايالات متحده امريكا از پيگيري استراتژي جبراني سوم (همانند دو راهبرد پيشين) برتري كيفي اين كشور در حوزه‌هاي دفاعي-نظامي عليه رقبا/حريفان/دشمنان است. همچنين، همانند دو راهبرد پيشين، مولفه «فناوري»، نقش اصلي در ايجاد مزيت براي امريكا ايفا كرده و مي‌كند. در اين راستا، پنج حوزه موردتوجه امريكا قرار گرفته است كه در قالب راهبرد جبراني سوم به‌كار برده خواهد شد:

1) سيستم‌هاي يادگيرنده خودمختار؛ كارويژه اصلي اين سيستم‌ها، پردازش سريع‌تر حجم وسيعي از اطلاعات و تصميم‌گيري خودكار در ارائه پاسخ مناسب بدون دخالت عامل انساني است.

2) همكاري ميان انسان‌ها و ماشين؛ هدف از اين مورد (كه تا حدودي همپوشاني با مورد قبل دارد) بهره‌گيري از توانمندي‌هاي جديد سيستم‌هاي اطلاعاتي و پردازشي در كمك به نيروي انساني به‌منظور تصميم‌گيري سريع و بهتر است.

3) تجهيزات كمكي نيروي انساني؛ استفاده از تجهيزات پيشرفته از سوي نظاميان در صحنه‌هاي عملياتي (مانند لباس‌هاي داراي جريان برق و...) شاكله اصلي راهبرد جبراني سوم است.

4) تيم‌هاي نظامي انسان پايه و ماشين پايه؛ بدين معني كه سيستم‌هاي تحت كنترل نيروهاي نظامي و سيستم‌هاي تحت كنترل ماشين‌هاي داراي هوش مصنوعي اقدام به پردازش اطلاعات و ارائه تصميم مشترك در صحنه عملياتي نمايند.

5) سلاح‌هاي نيمه خودمختار سايبري و الكترونيكي در بستر شبكه‌هاي مجازي و ميدان عملياتي؛ اين سلاح‌ها بدون دريافت دستور از سوي عامل انساني، شرايط را براي اجراي عمليات تدافعي يا تهاجمي در بستر سايبر مورد ارزيابي و سنجش قرار داده و براي پاسخ به هرگونه تهديد، تصميم مستقل مي‌گيرد. شايان توجه است كه از مجموع بودجه پيشنهادي 583 ميليارد دلاري پنتاگون براي سال مالي 2017، تنها 0.6 درصد (3.6 ميليارد دلار) اختصاص به حوزه تحقيق، نوآوري و عملياتي‌سازي در عرصه توانمندي‌هاي فناورانه نظامي دارد. استراتژي جبراني سوم امريكا و درس‌هايي براي ايران

براساس دكترين دفاعي ايران، موضوع امنيت سرزميني براي ايران در منطقه پرآشوب خاورميانه با كنشگري چندين بازيگر متخاصم قدرتمند حائز اهميت راهبردي بوده و تامين اين امنيت منوط به تقويت دايمي بنيه نظامي است. در اين راستا، توسعه و تقويت تسليحات متعارف در دستوركار نهادهاي دفاعي-نظامي ايران قرار دارد. اين رويكرد، دقيقاً از سوي ديگر قدرت‌هاي منطقه‌يي نيز پيگيري مي‌شود و مي‌توان مدعي بود كه ايران و قدرت‌هاي منطقه‌يي به يك ميزان از برتري كيفي نظامي برخوردار هستند.

پيام ماهيت استراتژي‌هاي جبراني امريكا به كشورهاي امثال جمهوري اسلامي ايران، تقويت آن دسته از ظرفيت‌هاي بالقوه‌يي است كه ديگر كشورهاي منطقه، توجهي به آن نداشته يا حداقل سرمايه‌گذاري اندكي بر روي آن انجام داده‌اند. با وجود آنكه اين رويه از سوي كشورهاي منطقه مورد غفلت واقع نشده، لكن حركت ايران به سمت اينگونه توانمندي‌ها باعث برتري كيفي نظامي در سطح منطقه شده و قدرت بازدارندگي كشور را بطور گسترده‌يي افزايش مي‌دهد. ترديدي نيست كه جمهوري اسلامي تحليل مناسبي از توانمندي‌ها و ضعف‌هاي نظامي رقبا/حريفان/دشمنان خود دارد و بر اين اساس مي‌تواند به تقويت آن دسته از توانمندي‌هاي نظامي‌اي مبادرت ورزد كه ديگر قدرت‌ها داراي ضعف راهبردي در آن هستند.

منبع: شبكه مطالعات سياستگذاري عمومينویسنده:

  يادداشت Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  9
  رنه ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 خوش
  روزهاي از
  استقبال اسفندماه روزهاي در كه هويي اي مفيد
  نگار ديگري زمان هيچ افتد، هنر فرهنگ حوزه جان
  به از ها بخش تمام كه نمآييد پيش آيد. نمي پيش سال
  از براي نمايش دنياي موسيقي تا گرفته تلويزيون
  سينما كه سينما در شويم. مي باخبر فراواني فرهنگي هاي برنامه از نوروز، به رسيدن از پيش كه است سال چند چندين آزاد
  آيدا آن در همگي شوند كار به دست مخاطب كردن
  سرگرم پاياني هاي هفته در موسيقي در كه همانطور دارد. اختيار در را موفقاكران فصل نوروزي ترين اكران است معلوم
  تكليفش روزهاي است ممكن دهند. قرار مدنظر را هدف اين
  واحد فرهنگي هاي برنامه
  موثرترين همانطور دارند. نو سال هاي عيدي به چشم چيز هر از بيشتر شود مي آغاز متنوع موسيقي آلبومهاي از رونمايي مراسم
  اسفندماه، را ماه بهمن روزهاي باشيم داشته سينما براي بشناسيم
  خوشي را
  نوروزي نوروزي هاي پرفروش جمع در حضور براي بيشتري شانس شود، منتشر سال دوم نيمه در كه كتابي هر نيز كتاب ها دنياي در
  كه ارديبهشت روزهاي در كه آمده پيش بگذرانيم، جنجال
  به خواستيد اگر بسا چه بنويسيم، برايتان را فرهنگي محصوالت از بيني هايمان پيش بدهيد اجازه موارد، اين جاي ميبه كند. پيدا در يي ويژه صفحات كنيم اساسي يفكر لر ها گا بگيريد.
  براي قرار موثرها جامعه ميان در دهيد قرار مدنظر را موارد اين بگيريد، درنظر فرهنگي يي برنامه شويد كار به دست عيد روزهاي در كه انور هم دهيم، قرار
  اختيارشان آغاز را هي ي تا فصل موسيقي دنياي سال، هر
  فطر زماني شوند. نمي نوروز كدام هيچ اين وجود با كند. مي يافت»، «انتشار يد گير صورت عجيبي همراهي
  كه و... پيوست» اكران ماي فيله «به شد»، پخش
  «آماده اسفندماه روزهاي در كه است خبري اي واژه مرين
  مهت خبرگزاري يك كه ببينيم اگر است عادي شنويم. مي قرمزي
  كاله
  احتمال «داركوب» پرطرفدار موسيقي «گروه است:
  نوشته پاپ، محبوب خواننده صداي با را خود اثر
  جديدترين ماه به نزديك »96 قرمزي «كاه مجموعه نوروزي
  هاي رت
  كنس اتفاقي شبيه كند.» مي منتشر جهاميري خوا
  احسان را توليد پيش مراحل غيررسمي صورت به
  پيش كتاب نخست جلد «ترجمه كه ببينيم چشم به
  خوشايند آنقدر خود خودي به خبر اين شنيدن كرد.
  آغاز منتشر ادبيات نوبل جايزه برنده ديلن» باب قرباني
  «خاطرات عليرضا با اسفند
  آخر دنياي در دست به دست كه بود كنننده خوشحال بده حالت وقتي ديلن: باب «خاطرات نام با كتابي
  شد.» كند. فراهم را شادماني موجبات بگردد
  مجازي صدرنشيني كه است قرباني عليرضا كنسرت نيز سال پاياني تكم دس است، رسيده راه از هم موسيقي خوش فصل برقعي. محمدعلي ترجمه با گيره» نمي رو سراغت
  كسي اين دستاندركاران بخشي روحيه به برسد
  چه تمديد مرتبه سه با آورده دست به را موسيقي برهاي به موسيقي همچنان كه ديگر شهر چند تهران
  براي نفع به را پخش ساعت ملي كتابخانه وقتي كه طونر هما يك زاده فني دنيا درگذشت از پس كه
  مجموعه همين تا داشت. خواهد اجرا وحدت تاالر در نو سال اش بر سالم تفريحات ميان در مد شو خته شنا
  رسميت كه نيست عجيب نيست. عجيب دهد، مي تغيير
  حاضران مخاطبان نااميدي اوج در نوروز از پيش
  ماه براي همچنان هستيم، متن اين نوشتن حال در كه زمان پاياني هفته هاي كنسر فهرست دارد. بروبيايي
  خودش تاريخ از ملي كتابخانه تاالرهاي كاري «ساعت
  ببينيم: جايي به كار كردند. يي انه رس را خبري
  چنين است موجود توماني زار 100 بليتهاي كف هم طبقه وجود نوروزي رتهاي كنس از كه ليستي كنار در
  اسفندماه 19 تا صبح ساعت از فروردين سيزدهم تا
  دوم مخاطبانشان خبر، اين انتشار با همزمان كه
  رسيد صداي با را نو سال شب بتوانيد شايد بجنبانيد، دست شگ ما حاضر حال در يهد. را خوش روزهاي نويد
  دارد، تا 20 ساعت از تاري اين در شب شيفت
  ساعات هايي عكس انتشار به شروع خودجوش صورتي
  به ميان به ها بليت قيمت بحث كه حاال اما بگذرانيد. باني قر تهران در ماه روردين روز در پالت گروه كه است
  شده كمتر كه است خبرهايي اينها تازه بود.» خواهد
  صبح گردان ك عروس زاده- فني دنيا خاطره ياد
  از كنيم صحبت فرهنگي برنامه رانترين اين از دارد جا د، ن، آم فرزي فرزاد كه همانطور داشت، خواهند هفصل ام
  برنيي فصل اين در شود. مربوط خصوصي بنيادهاي
  به همچنان هايشان نوشته كردند قرمزي- اه
  ك تازه رسد. نيز تومان 002زار تا گاهي هايش بليت كه مههاي برنا تهران مي برج در ديگران يگانه
  محسن اكبر بنياد عمومي «روابط يويم: من ش است سال
  از بعد، روز چند است. موجود مجازي دنياي
  در ههاي شنيد بگيريم. ناديده را ارسياه بليت باز قيمت هاي گر نيز همايون حامد ديگر، سوي از ده ديد. ان تدارك يي ژه
  وي منتشر رادي» اكبر اي ام «ن كتاب كرد؛ ام اع
  رادي زاده، فني دنيا جاي به كه گرداني ك
  عروس تا ها بليت هماي كنسرت براي كه است آن از حاكي ما اگر دستكم تا رود صحنه روي اروپا در را طي تعا
  اين نويسندگان، از نفر ۳۴ به 7امه ۳ن شامل كتاب اين
  شد، گرفت دست در را هقرمزي كا
  عروسك رسيده فروش به تومان زار 200 از بيشتر بسيار رقمي به را غيرمجازشان بموسيقي ،آ ها سوي آن هاي
  خواننده برخي هنرمندان شاعران، مترجمان، يسان، نومه يشنا
  نما تاريخ كه رسيد خبر حتي شد، مشخص
  نيز نيز نوروزي پاپ هاي رت كنس كه دارد وجود فراواني احتمال نيز ايران رسمي موسيقي كنند، مي نزديك كشور
  مرزهاي خطاب ها نام از يكي فرهنگي مسووالن اران ام روزنگ
  ن قسمت نخستين پخش براي را اسفندماه ۳0 شوند. دچار سرنوشتي چنين به روزهاي در باشد. رضداشته دام راي بان فرصتي اروپا
  در در اين، وجود با است.» عدل» پيشگاه «در مخاطب
  به گمان هربار كه بود مهر اوج در ايرانآنچنان نشين خبر اين كنند تكاني خانه كرا ها عروس بروند يي اندازه به اينها از هيچ دام اند كردهك
  انتخاب باري كند نمي كم را هياهوي آنچه ها سا اين
  تمام امسال ولى شده. بيشتر قبل بارهاى ىاز كردم داشت نيز فراواني بازتاب كه خبري شد. پخش مدير جلوه، جعفري محمدرضا كه نبود
  اميدبخش يي رسان همان ذارد، گنم خوش خاطرات دوش
  روي به ماند مى مقصرين مسببين گناه نيستيم نوروزي برنامه ترين پربيننده كه داد مي خبر مديران خبري نشست در سيما دو شبكه
  فعلي يي رسان همان داريم. او از را انتظار بيشترين كه نوروز
  است
  سينماي رفتيم پيش اسفندماه 20 تا اما امسال روزگار...» در جايي 89 سال جز ۴9 88تا سال از تلويزيون يكي عنوان به قرمزي» كاه «مجموعه از
  تلويزيون يشويم. خبردار اش مال ردوبدل از ديگران از كمتر
  كه بيشتري دلگرمي پرطرفدار مجموعه از خبر هر سال كه آنجايي از اما ندارد. نوروز پخش جدول روي قطعيت مهر برد. نام نوروز ويژه هاي برنامه
  از بدهد ما به را اعتماد بيشترين بايد نه سا كه ير جلف
  هما بد،
  خوب، سر؛ آخر آنكه تا گذاشت. مي باقي آن پخش براي بود تلويزيون براي اساسي تغييرات سال گذشته، كه بعدتر روز چند تا خورد مجموعه اين
  نمايش تلويزيون، روزهاي اين ذارد. ان دراختيارم را
  كمترين قرار نامعلوم را تكليف مالي، قرارهاي قول هم مجموعه باز دو براي تازه، مديريت مشي خط در گرفت قرار مالي مباحث سايه زير قرارها قول
  ها ها ان زب سر بر آنچنان را رسانه به اعتماد داستان
  بازهم «جنابخان» براي كه ماجرايي به شبيه دادند. قرمزي- كاه -پايتخت تلويزيون اصلي پرطرفدار قرمزي كاه نكند كرد: ايجاد را سوال اين داشت. خواهد 69ايي سال پرفروش مهاي فيل ميان در بررسي بحث جاي ديگر كه سينماها نوروزي اكران برد. زيرسوال را رسانه اين در دي اولنوي كه
  انداخته بازهم كه «خندوانه» آباداني عروسك آمد، پيش برنامه اين نشدن پخش خبر نشد، ديده فرصتي مدرسي، حميد كه يي نامه نشود؟» پخش براي خوبي فرصت آن بحثانگيز سياسي تم كه مخصوصا به كند، پيدا را نوروزي اكران فرصت كه فيلمي هر
  ندارد، براي كه مخاطبي كنار از سادگي همين به مني يا تو
  آ يي برنامه شد تلويزيون در مالي مباحث قرباني مجازي دنياي كننده غمگين هاي اندازه حد در منتشر قرمزي» «كاه مجموعه كننده تهيه را بيگانه» «سه نيز آن از پس ازد. وروزي س هاي جاي سال مهاي فيل روشترين پرف جمع در فراوان
  احتمال آيا گذشت؟ بستهند صف پرطرفدار يي عه مجمو
  تماشاي سال دو براي اش، پيشان روي اكران عدم مهر كه داشتيم ماجرا همين از نيز امسال نه نشاي ها كه همانطور يد. گير
  م از پيش كه همانطور برد. حاشيه به را پرطرفدار اين عوامل كه كشاند جايي به را كار ماند. ي كننده باق تهيه يك هاي گايه آنكه از بيشتر
  كرد، بود؟ يفاوت بت اندازه اين روس ها به نسبت يتوان
  م آمده پيش نيز تيمش مديري مهران براي اينها، موقعيت از شدند قلم به دست نيز مجموعه تسويهنشده يهاي بده بود. اعتراض فرياد باشد، اينها، از پس كرد. تبديل انتقادي كمدي فيلمي به را ي او فروش با كه جلف» بد، «خوب، نهاش نمو دهند. مي
  خبر ندارد؟ پرداخت توان تلويزيون كه كرد اور م وان
  تآيا شبانه هاي برنامه پخش جدول از آنها تصوير بود گرفتند قرار مردم كنار در نوشتند پيش آمده مالي قرارهاي قول گذاشتن زيرپا تلويزيون آخرين عنوان به پيشين بازيگران تيم همان با «گش تعطيا به رسيدن از پيش تومان، ميليارد از
  بيش در سال هر نوروز مناسبتي اي ام برن كه روزهايي
  در شد. پاك قسمتي 90 بود گذشته سال دادند. نشان را ان همدردي ش كارگردان نويسندگان كننده تهيه اين به آنقدر درست شد. اضافه نوروزي اكران به فروش در موثر زينه گو طنز داستان يد. من روياپروري خودش براي
  نوروز نورعلي ديگر امسال شوند، مي جنجا به تبديل
  تلويزيون نيز آينده هاي ال س تا احتماال كه همانطور نيمه از كه بود سال «6 نوشت: رضايي، حبيب كه فشار جبلي- حميد طهماسب ايرج مجموعه صرفا اگر كرد توصيه وان نم را آن تماشاي كه است در سريال يك با كه گروهي همراه مبه دار اس قوي
  تيم فراوان تغييرهاي با تحويل سال اي ام برنه است. شده
  نور آن سراغ به وانيد باشي داشته نكردن فكر خنده قصد تبليغات جزو فراوان احتمال به دارند، حضور
  تلويزيون بين اين در بود. خواهيم شاهد را وضعيت همين بود كار ساعت 16 روزى فروردين اواخر تا اسفند گروهشان 59نفره تيم مقابل در كه بود
  آورده به نيز تهران شبكه ند فته گرا پخش نوبت مجري
  در پخش شدن پخش هياهوي اين از چه آن اما با نو، ايام به كهنه، سال روزهاى نبود. كه انگار ادامه به را آنها آنكه جاي به كنند سكوت هستند موثر آنقدر ويژگي دو همين حال هر به اما رويد، ني سمخا قا پيمان سينمايي فيلم نخستين براي
  رايگان مديري مهران از هي مجموعي كه است كرده ام اع
  تازگي به اعتمادي بي اعتماد ماند، مي باقي نشدن ثبت خاقيت نوشتن تمرين گپ ها ساعت تسويه از نااميدي با كنند، دعوت همكاري بكشاند. سينماها به را زيادي راد و، اف ال سكه آغاز از پيش روز 10 به نزديك شود.
  محسوب تكم دس كرد. خواهد پخش نوروزي برنامه عنوان به
  را هايش برنامه پرطرفدارترين كه است انه يي رس خسته خنده ناراضى راضى تكرار كه اميد اين به كنند. صحبت مالي هاي نشدن اجتماعي هاي فيلم نوروزي، اكران ديگر اي ينه ه گز ها زن گمانه نبود مشخص سرگروه دو تكليف
  همچنان بحث صداوسيما مديران خبري نشست با كه
  امسال حال در دهد. قرار مالي مضيقه در بيشتر را ىخورد... پيوند بازتاب، هيجان استرس اغلب جلوي كند پيدا حقيقت قديمي المثل ضرب روز «يك اش نمونه مآييند، حساب به سروصدا كم شده مشخص داشت. ادامه اكران اي فيل معرفه
  براي روزهاي در كه بود عجيب شد، آغاز نوروزي اي ام
  برن در را سختي روزهاي كه اسعديان همايون از خصوص» از تصويري يد آي سينماها به نيمروز» «ماجراي كه
  بود صبوري آيد برمي ما دست از كه كاري تنها حاضر مخلوقات ىترين استثناي از مجموعه اى كنار در اتفاقي باشد. منفعت بگيرند كجا هر از را
  ضرر هياهويي پاسخ بي هاي سوال بمانيم ما سال
  پاياني يا آيد مي وجود به تلويزيون در تغييري آيا است؛ در مردم خوب حال نتيجه جغرافيا. اين تفاوت اين با آمد، پيش نيز گذشته سال كه كه نيست بعيد هيچ داشت خواهد طنز هاي فيلم با رقابت كه اكراني نوبت روي از ذارد نمايگ به را 60
  دهه حاال است. آورده ميان به را مالي مسائل پاي بازهم داشت؟
  كه خواهند ارحجيت مالي مسائل هاى سرزمين همه كه ايران تنها نه جاى جاى دوربين جلوي آنكه از پيش گذشته، سال كه بزند. پيشاني به نيز را ده شكست خور مهر كه دانستيم را حقيقت اين بود، گرفته قرار اختيارش
  در پس ات، جم زيباترين رسمي خبرهاي از گذر از
  پس «به شود» «اكران يافت» «انتشار آن از گذر
  از قرار مدنظر بايد را مجازي دنياي هم گاهي آمد»، نوروزي
  بازار تلويزيون موسيقي هاي
  آلبوم هنر فرهنگ دنياي مخاطبان ترين صلي كه جايي
  داد. خوب هاي اب كت فهرست كردن دست به دست حال طنازان
  در نبرد سينماگران موسيقايي
  هنرنمايي يي آذوقه كنند سعي هستند برگزيده فيلمهاي
  و به ها هشتگ كه جايي كنند. فراهم نوروز تعطيات
  براي نيامدن كه جايي كنند. صحبت رسمي خبرهاي
  جاي دانند. همه ديگر را اين موسيقي؟ اي وم آلب اسفند ماه پخش يا شود مي اصلي خبر تلويزيون به هقرمزي»
  «كا كه است زماني است. موسيقي دنياي خوشايند ماه اسفند،
  ماه خوشايند خبرهاي به را خود جاي تكراري فيلمي
  ها در شوند خارج كآهنگ حالت از پرطرفدار اي
  آههن اورانه وش جنجال آن از يوان مت كه اينجاست يهد.
  م «تمام همين اش نمون آيند. بازار به جذاب اي وم آلب
  قالب شد متوجه انداخت مخاطب به نگاهي گرفت
  فاصله هم كدام هر رار». كب اي «روي حتي يا يفهممت» «م يا
  ناتمام» در كه آندر ما، روزهاي اين هنر فرهنگ دنياي
  كه موسيقي گروه آلبوم ناتمام» «تمام متفاوت. ليقه هاي س
  براي جذاب خوشايند سد، مي نظر به رسمي
  خبرهاي ماه فروردين ابتدايي روزهاي در را كنسرتش كه است
  پالت خبرهاي تماشاي جاي به گاهي كه اينجاست
  نيست. محمدرضا موسيقي آلبوم نام فهممت» «مي يا كنند. مي
  اجرا كه ديد را مخاطبي كرد نگاه پشت سر به بايد
  رسمي، حضور موسيقي دنياي در سينما از نه ال تر فعا كه است
  فروتن است مجبور ميلش، باب فرهنگي محصوالت خريد
  براي زندوكيلي علي از يرار» تبك «روياي آخري، است كرده
  پيدا از استفاده براي است مجبور بزند سر فراوان مراكز
  به درنظر موسيقي دنياي براي سرانجامي اسفندماه روزهاي در
  كه برود. ميدان به بپوشد رزم لباس فم
  تهخف نوروزي رقابت در قدي» «آينه آلبوم با نيز يراحي مهدي
  گرفت. روزهاي در موسيقي هاي وم آلب از كه زماني اين وجود با هرچند كه آلبومي بود. خواهد حاضر موسيقي هاي لبوم
  آ خبر ترين عجيب از نميانيم تو كنيم، مي صحبت نوروز از پيش سياق سبك با اما درآمده آب از خوب آن ريتميك اي هن آخر
  آه
  خبر روزهاي در خواب» «رگ موسيقي آلبوم است قرار بگذريم. است. متفاوت هايش آلبو او
  پيشين آهنگش ترين اصل كه آلبومي شود. بازار روانه اسفندماه ين اني ايتر موفق از يكي فيلم موسيقي ساله، هر سنت
  طبق دارند حضور نيز هري محب حسين هاشمي مهدي فخيمزاده، ساخت حال در تلويزيون در نيز ديگري هاي برنامه كه البته اكران از پيش شد خوانده نام همين به سينمايي فيلمي راي نام با موسيقي وقتي كه آنقدر مي، يد بآ حسا به ها سيقي
  مو سريال است. داده انجام تنابنده محسن را آن فيلمنامه راحي رند مب سر به فيلمبرداري مرحله در هنوز آنها از برخي
  است. اين خواننده شجريان همايون رد. رار گي دسترس در فيلم فروش از قطعيت با وان تم يآيد، ميان به بازيگران از
  يكي است. 96 نوروز براي سيما سه شبكه نيا ديوار» به «ديوار ندارند جايي تلويزيون پخش جدول در است دت مه ديگر متفاوت
  برخي پايان
  يك يگويند گروهي آن. آهنگساز پورناظري سهراب است آلبوم امروز از كه است خاطر همين به كرد. صحبت آن موفقيت
  و در مجبورند كه يند روايت را خانواده چهار داستان كه الي ست سري به ندام عر براي فرصتي تعطيا مناسبت به حاال
  و اين فروش با اميدوارند كه هست بد آنقدر مالي احوال اع گرد اوض ميز گلزار محمدرضا موسيقي آلبوم موفقيت ميرباره توان صمدي، آزاده جمشيدي، پژمان كنند. زندگي يكديگر با خانه يك مخاطب سر بر رقابت دنياي در ترتيب اين به شايد د.
  آورنم را جمله اين ندارد، دي جنم به عادت ايران
  سينماي بهتر را آينده سال ذارند زخ روي مرهمي بتوانند آلبوم زمستان در كه است دليل همين به بسا چه كرد.
  برگزار خيرانديش، گوهر تيموريان، رويا اييش، فرهاد آسايش، كا ويكش سريالي مترين مه حاضر، حال در كنند. استفاده نوروز از
  بتوانند هستند ارتباط در سينما با نوعي به كه افرادي تمام
  تقريبا كنند. آغاز هياهويي نيز فر يون هما كارن موسيقي آلبوم ترين تاز
  امسال، پرسپوليس) سابق (بازيكن آرفي شپيتيم حتي ژوله اميرمهدي كارگرداني به يدل» اللب «ع سريال است، شده انتخاب پخش
  براي تماشاي قصد به بار يك سالي كه مخاطبي حتي نند، دامي بازار به عطيت ا از پيش كه ديگري موسيقي آلبوم نام با موسيقي آلبوم اين انداخت. راه به موسيقي دنياي
  در ديگر كمدي سريال يك دارند. قرار مجموعه اين بازيگران يان پخش در زند مي انتخابات به نيز يي طعنه ها كه است مقدم
  سيروس امسال، ياما د. ما رو سين سالن ترين يك نزد به ها فيلم اشعار راوي عنوان به را شكيبايي دهرو خس زن اد نيام د، آي سريال سه تئاتر يك فيلم، 11 موسيقي روزها»، اين
  «همه دهشدنش دي احتمال نباشد، هزي» رم كا «ق پخش هنگام در اگر كه روايت سريال اين در يد. رس نم پايان به نوروز روزهاي در
  آن باورنكردني، عجيب اقدامي در فارابي سينمايي
  بنياد براي كه اوست صداي با ده شب اثر آخرين دارد جلد روي فصول»، تمام براي «مردي هياهو»، «خشم است.
  تلويزيوني جدول در نيز «دورهمي» «خندوانه» اي ام برن است. راوان وف دارد حضور يدل الل اعضاي ميان در كه ينيم مي را
  فردي كرد منتشر خبري برسد، پايان 95 به سال آنكه از
  پيش سپهري سهراب اشعار خوانش مي يد رآ بازا به مرتبه نخستين به آلبوم اين موارد ين ري اصل و. ارديبهشت» 10
  «چهارشنبه وانند بوزد، موافق باد اگر دارند جاي نسيم شبكه دار پخ پرطرف سريال بازيگران سريال اين در دارد. راي ازه دادن
  اج آمده خبر اين در 59گفت. سال در سينمايي بندي جمع
  از هر آن مشابه هاي نه نمو كه موسيقي مهاي آلبو آن از است. «تنهايي سريال نگار»، «نقش موسيقي هرچند يند. مي
  حساب يسازي سرگرم دنياي در همچنان بگيرند پي را ان فقيت ش مو سريال اين محبوبيت داليل از يكي كه دارند حضور نيز
  «پايتخت» مراحل سينمايي فيلم 70 ،95 اسفند 15 تا كه
  است است. آورده ارمغان دهبه اش هكنن تهي براي بزرگي موفقيت سال انداخت. قلم از وان نم ني را مطلق» «استراحت فيلم
  الي كنند. يكهتازي مهدي كنار در فر ان مهر احمد تنابنده يمحسن م. يد حساآب
  به يك تعداد، اين از كه كنند مي سپر را توليد
  مختلف 18 تدوين، مرحله در 6فيلم صداگذاري، مرحله در
  فيلم مرحله در نيز فيلم فيلمبرداري مرحله در نيز
  فيلم است شده تاكيد خبر همين در دارند.» قرار نوروزي
  توليپي هاي ري گال نوروزي هاي اب كت نوروزي
  تئاترهاي آماده سينمايي فيلم 10 جاري سينمايي سال در
  كه ازجمله مختلف مضامين با آثاري كه است شده معاصر
  نمايش پرحاشيه نمايشگاه يشود وارد چكناواريان تئاتر جهاني روز استقبال
  به تاريخي، نوجوان، كودك ديني، پايداري، مقدس،
  دفاع به آنها ميان در خانوادگي هتماعي اج ادث حي،
  كمدي، تهران معاصر هنرهاي موزه به بايد را وروزي ري الن اي برنامه رين مت نخستين و... نسب فوالدي كاوه ضابطيان، منصور شهسواري، محمدحسن از آن حواشي آنكه براي كم ست نيست، سينما سادگي به نمايش دنياي يخورد.»
  چشم خروج عدم يا كشور از آثار خروج سر اله جال جنس از پس كه داد نسبت نام بعدتر كه همانطور شد. منتشر اسفندماه در مانن يشا كه ها ند بود هايي نام تئاتر درباره اما د. حنبنت صك آن از دقيق صورت به معموال نشود، خارج
  كنترل اگر حتي كه هست اميدواركننده آنقدر خبري
  چنين برگزار آثار اين با نمايشگاهي امسال اسفندماه از كه رسيدند نتيجه اين به ا، ان» «خرستآنه كتاب از رونمايي مراسم نيز شنبه روز شد. شنيده نيز اسماعيلي پيمان فروردين سوم از اجراهايش كه است سالي نخستين امسال كه يوييم بمگ
  توانيم بازهم نبود، فيلمسازان ميان در نيزن ما رفر بهمنآ
  نام هفته ها ري گال بيشتر دهند. ادامه را نمايشگاه اين ماه فروردين سوم از كنند نشست اين در آبادي دول محمود كه چكناواريان لوريس قلم به كتابي شد، برگزار جز بود. خواهند كمدي اجراي نباشند، كودك اجراي ياگر ود آغاز ش
  ماه كه االن به برسد چه دهيم. نشان ژه ويي توجه آن
  به كليد را يي تاز نمايشگاه نند مي ارت گذ تعطي در را ماه فروردين نخست «اگر است: گفته مراسم اين در چكناواريان كرد. صحبت نوشتار اين اهميت از احترام اداي نه آين صح روي فروردين ششم از اجراها ريل اص دو،
  اين عليرضا كارگرداني به نيستم» ديوانه فيلم«من
  هاي ندارند. خوشايندي خاطره نوروز از ري ال ني كه خاطر اين به شايد د. نم زنن ما كه روز هر خرها وه، شود. نم آدم نكند، خريت بار چند روز در آدميزاد هنوز صورت، غيراي در تئاتر. جهاني روز باشند، ماه فروردين هفتم روز به
  بازيگران به ديوانه» «دل شايسته، مرتضي كنندگي تهيه
  اميني به كنند مي تجربه را موفقيت معموال ارديبهشت روزهاي در ينكه وه بر ع روند. مي راه پا دو روي كه هستند كساني چه ديگر مياينها يند ينند، گو مي را سر بر جنجال است نشده منتشر دقيق صورت به اجراها به مربوط
  خبرهاي به ور» عله «ش را، مان فر بهمن كنندگي تهيه
  كارگرداني تعطيلي معناي به اين، اما ميند. گذر وز نور تعطيل روزهاي خير از خاطر همين ميبينند.» ديگري چشم به را ما هم آنها اينكه صه تئاترشهر كاران در دس كان آنطور دارد. ادام اخان تماش ري اصل
  تصاح محمدرضا كنندگي تهيه تهلل نعما حميد
  كارگرداني خانه ديوارهاي كه وگرنه است. تازه برنامه نداشتن معناي به صرفا نيست مطلق صحبت سينما به شبيه ها پرفرو از انيم نمي تو ما نيز ها كتاب دنياي در اما بار مجموعه اين محوطه در عروسكي خياباني يش هاي ما فتهند، گر
  درنظر مهاي فيل دارند. قرار توليد پاياني مراحل در و...
  شفيعي عكسهاي از كه نمايشگاهي كمااينكه نمي نند. ما قاب بدون وقت هيچ هنرمندان اين رسمي نهاد هيچ كه خاطر اين به بگذاريم. آنها روي پرطرفدار نام يا كنيم در كه همانطور ندارد. وجود تي روش بلي آنه براي كه يشند دوش به را
  اصلي جان» «رونا شعيبي، بهروز كارگرداني به
  «داركوب» با نمايشگاهي بود. 59هد خوا ال در آنها برنامه آخرين ده د، دي ان تدارك پسكو كنند اعام دقيق صورت به وانند نتم نيز ناشران حتي دهد نم ارائه را آمار تئاتر جهاني روز از اما ديد. خواهيم را وضعيتي چنين نيز هنرمندان خانه
  محوطه نويد تهيهكنندگي محمودي جمشيد كارگرداني
  به قرار مميز نگارخانه ديوار روي را اتفاق ن80 اي از كه ش» آتكس «عشق نام ها اب كت گنجينه به يوان مت صرفا است. رفته فروش به آثارشان از تعداد چه كه در خواهند مي كنند مي صحبت بسيار مناسبت اين گرفتن جدي براي تا
  و محمدي حامد كارگرداني به «اكسيدان» دارد.
  محمودي نگه زنده را شان آتش شهيد 16 خاطره هد گرفت. درنظر قبول قاب را منتشرشده آثار تعداد انداخت نگاه كنند. پيدا حضور ژهي وي ههاي برنام با روز
  اين يي اميدواركننده فهرست كه هستند فيلمبرداري حال
  در يرسد. نظر به 96 سال در اكران تاثير
  نوروز
  براي گذار
نوروز تاثيرگذار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
نوروز تاثيرگذار
موثرترين برنامه‌هاي فرهنگي نوروزي را بشناسيم


آيدا آزاد    چندين و چند سال است كه پيش از رسيدن به نوروز، از برنامه‌هاي فرهنگي فراواني باخبر مي‌شويم. در سينما كه تكليفش معلوم است و اكران نوروزي موفق‌ترين فصل اكران را در اختيار دارد. همانطور كه در موسيقي و در هفته‌هاي پاياني اسفندماه، مراسم رونمايي از آلبوم‌هاي موسيقي متنوع آغاز مي‌شود و بيشتر از هر چيز چشم به عيدي‌هاي سال نو دارند. همانطور كه در دنياي كتاب‌ها نيز هر كتابي كه در نيمه دوم سال منتشر شود، شانس بيشتري براي حضور در جمع پرفروش‌هاي نوروزي پيدا مي‌كند.  به جاي اين موارد، اجازه بدهيد پيش‌بيني‌هايمان از محصولات فرهنگي را برايتان بنويسيم، چه بسا اگر خواستيد دست به كار شويد و برنامه‌يي فرهنگي درنظر بگيريد، اين موارد را مدنظر قرار دهيد و در ميان جامعه موثرها قرار بگيريد.نویسنده:
آخر اسفند با عليرضا قرباني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
آخر اسفند با عليرضا قرباني
كنسرت‌هاي نوروزي


 فصل خوش موسيقي هم از راه رسيده است، دست‌كم براي تهران و چند شهر ديگر كه همچنان موسيقي به رسميت شناخته مي‌شود و در ميان تفريحات سالم براي خودش بروبيايي دارد. فهرست كنسرت‌هاي هفته پاياني اسفندماه در كنار ليستي كه از كنسرت‌هاي نوروزي وجود دارد، نويد روزهاي خوش را مي‌دهد. در حال حاضر مشخص شده است كه گروه پالت در روز 4 فروردين ماه در تهران برنامه‌يي مفصل خواهند داشت، همانطور كه فرزاد فرزين، محسن يگانه و ديگران در برج ميلاد تهران برنامه‌هاي ويژه‌يي تدارك ديده‌اند. از سوي ديگر، حامد همايون نيز اين تعطيلات را در اروپا روي صحنه مي‌رود تا دستكم اگر خواننده‌هاي آن‌سوي آب‌ها، موسيقي غيرمجازشان را به مرزهاي كشور نزديك مي‌كنند، موسيقي رسمي ايران نيز در اروپا فرصتي براي عرض‌اندام داشته باشد.  در روزهاي پاياني سال نيز كنسرت عليرضا قرباني است كه صدرنشيني خبرهاي موسيقي را به دست آورده و با سه مرتبه تمديد تا شب سال نو در تالار وحدت اجرا خواهد داشت. تا همين زمان كه در حال نوشتن اين متن هستيم، همچنان براي طبقه هم‌كف بليت‌هاي 100 هزار توماني موجود است و اگر دست بجنبانيد، شايد بتوانيد شب سال نو را با صداي قرباني بگذرانيد. اما حالا كه بحث قيمت بليت‌ها به ميان آمد، جا دارد از اين گران‌ترين برنامه فرهنگي صحبت كنيم كه بليت‌هايش گاهي تا 200 هزار تومان نيز مي‌رسد. تازه اگر قيمت بليت‌هاي بازارسياه را ناديده بگيريم. شنيده‌هاي ما حاكي از آن است كه براي كنسرت هماي بليت‌ها تا رقمي بسيار بيشتر از 200 هزار تومان به فروش رسيده و احتمال فراواني وجود دارد كه كنسرت‌هاي پاپ نوروزي نيز به چنين سرنوشتي دچار شوند.نویسنده:
احتمال كلاه‌قرمزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
احتمال كلاه‌قرمزي


 مجموعه «كلاه‌قرمزي 96» نزديك به 3 ماه پيش به صورت غيررسمي مراحل پيش‌توليد را آغاز كرد. شنيدن اين خبر به خودي خود آنقدر خوشحال‌كنننده بود كه دست به دست در دنياي مجازي بگردد و موجبات شادماني را فراهم كند. چه برسد به روحيه‌بخشي دستاندركاران اين مجموعه كه پس از درگذشت دنيا فني‌زاده و يك ماه پيش از نوروز و در اوج نااميدي مخاطبان چنين خبري را رسانه‌يي كردند. كار به جايي رسيد كه همزمان با انتشار اين خبر، مخاطبانشان به صورتي خودجوش شروع به انتشار عكس‌هايي از ياد و خاطره دنيا فني‌زاده- عروسك‌گردان كلاه‌قرمزي- كردند و نوشته‌هايشان همچنان در دنياي مجازي موجود است. چند روز بعد، عروسك‌گرداني كه به جاي دنيا فني‌زاده، عروسك كلاه‌قرمزي را در دست مي‌گرفت نيز مشخص شد، حتي خبر رسيد كه تاريخ 30 اسفندماه را براي پخش نخستين قسمت انتخاب كرده‌اند و هيچ‌كدام از اينها به اندازه‌يي اميدبخش نبود كه محمدرضا جعفري جلوه، مدير فعلي شبكه دو سيما در نشست خبري مديران تلويزيون از «مجموعه كلاه‌قرمزي» به عنوان يكي از برنامه‌هاي ويژه نوروز نام برد. مهر قطعيت روي نمايش اين مجموعه خورد تا چند روز بعدتر كه قول‌ها و قرارها زير سايه مباحث مالي قرار گرفت و اين سوال را ايجاد كرد: « نكند كلاه‌قرمزي پخش نشود؟» نامه‌يي كه حميد مدرسي، تهيه‌كننده مجموعه «كلاه‌قرمزي» منتشر كرد، بيشتر از آنكه گلايه‌هاي يك تهيه‌كننده باشد، فرياد اعتراض بود. بدهي‌هاي تسويه‌نشده تلويزيون و زيرپا گذاشتن قول و قرارهاي مالي آنقدر به اين تهيه‌كننده و نويسندگان و كارگردان مجموعه - ايرج طهماسب و حميد جبلي- فشار آورده بود كه در مقابل تيم 95 نفره گروهشان سكوت كنند و به جاي آنكه آنها را به ادامه همكاري دعوت كنند، با نااميدي از تسويه نشدن‌هاي مالي صحبت كنند. به اين اميد كه ضرب‌المثل قديمي حقيقت پيدا كند و جلوي ضرر را از هر كجا بگيرند منفعت باشد. اتفاقي كه سال گذشته نيز پيش آمد، با اين تفاوت كه سال گذشته، پيش از آنكه جلوي دوربين بروند و عروسك‌ها را خانه‌تكاني كنند اين خبر پخش شد. خبري كه بازتاب فراواني نيز داشت و خبر مي‌داد كه پربيننده‌ترين برنامه نوروزي تلويزيون از سال 88 تا 94 جز سال 89، جايي در جدول پخش نوروز ندارد. اما از آنجايي كه سال گذشته، سال تغييرات اساسي براي تلويزيون بود و در خط‌مشي مديريت تازه، براي دو مجموعه پرطرفدار اصلي تلويزيون -پايتخت و كلاه‌قرمزي- فرصتي ديده نشد، خبر پخش نشدن اين برنامه در حد و اندازه‌هاي غمگين‌كننده دنياي مجازي باقي ماند. كار را به جايي كشاند كه عوامل اين مجموعه نيز دست به قلم شدند و از موقعيت پيش‌آمده نوشتند و در كنار مردم قرار گرفتند و همدردي‌شان را نشان دادند. سال گذشته بود كه حبيب رضايي، نوشت: «6 سال بود كه از نيمه اسفند تا اواخر فروردين روزى ١۶ ساعت كار بود انگار كه نبود. روزهاى سال كهنه، به ايام نو، با ساعت‌ها گپ و تمرين و نوشتن و خلاقيت و ثبت و تكرار و راضى و ناراضى و خنده و خسته و اغلب استرس و هيجانِ بازتاب، پيوند مى‌خورد... در كنار مجموعه‌اى از استثنايى‌ترين مخلوقات اين جغرافيا. و نتيجه و حال خوب مردم در جاى جاى نه تنها ايران كه همه سرزمين‌هاى ايران‌نشين آنچنان در اوج مهر بود كه هربار گمان مى‌كردى از بارهاى قبل بيشتر شده. ولى امسال نيستيم و گناه مسببين و مقصرين مى‌ماند به روزگار...» امسال اما تا 20 اسفندماه پيش رفتيم و هر خبر از مجموعه پرطرفدار دلگرمي بيشتري براي پخش آن باقي مي‌گذاشت. تا آنكه آخر سر؛ بازهم قول و قرارهاي مالي، تكليف را نامعلوم قرار دادند.  شبيه به ماجرايي كه براي «جناب‌خان» پيش آمد، عروسك آباداني «خندوانه» كه بازهم قرباني مباحث مالي در تلويزيون شد و برنامه‌يي پرطرفدار را به حاشيه برد. همانطور كه پيش از اينها، براي مهران مديري و تيمش نيز پيش آمده بود و تصوير آنها از جدول پخش برنامه‌هاي شبانه و 90 قسمتي پاك شد.

همانطور كه احتمالا تا سال‌هاي آينده نيز همين وضعيت را شاهد خواهيم بود. در اين بين اما آن‌چه از اين هياهوي پخش شدن و پخش نشدن باقي مي‌ماند، اعتماد و بي‌اعتمادي به رسانه‌يي است كه پرطرفدارترين برنامه‌هايش را بيشتر در مضيقه مالي قرار مي‌دهد. در حال حاضر تنها كاري كه از دست ما برمي‌آيد صبوري است؛ آيا تغييري در تلويزيون به وجود مي‌آيد يا مسائل مالي ارحجيت خواهند داشت؟

 نویسنده:
خوب، بد، جلف
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
خوب، بد، جلف
سينماي نوروز


 اكران نوروزي سينماها كه ديگر جاي بحث و بررسي ندارد، هر فيلمي كه فرصت اكران نوروزي را پيدا كند، به احتمال فراوان در جمع پرفروش‌ترين فيلم‌هاي سال جاي مي‌گيرد. همانطور كه نشانه‌هاي امسال نيز از همين ماجرا خبر مي‌دهند. نمونه‌اش «خوب، بد، جلف» كه با فروشي بيش از 5 ميليارد تومان، پيش از رسيدن به تعطيلات نوروز براي خودش روياپروري مي‌كند. داستان طنز و تيم قوي و اسم‌دار به همراه گروهي كه با يك سريال در تلويزيون حضور دارند، به احتمال فراوان جزو تبليغات رايگان براي نخستين فيلم سينمايي پيمان قاسم‌خاني محسوب مي‌شود. نزديك به 10 روز پيش از آغاز سال نو، همچنان تكليف دو سرگروه مشخص نبود و گمانه‌زني‌ها براي معرفي فيلم‌هاي اكران ادامه داشت. مشخص شده بود كه «ماجراي نيمروز» به سينماها مي‌آيد و تصويري از دهه 60 را به نمايش مي‌گذارد و از روي نوبت اكراني كه در اختيارش قرار گرفته بود، اين حقيقت را مي‌‌دانستيم كه در ميان فيلم‌هاي پرفروش سال 96 جايي خواهد داشت. مخصوصا كه تم سياسي و بحث‌انگيز آن فرصت خوبي براي گپ‌هاي نوروزي مي‌سازد. پس از آن نيز «سه بيگانه» را داشتيم كه مهر عدم اكران روي پيشاني‌اش، براي دو سال او را به فيلمي كمدي و انتقادي تبديل كرد. پس از اينها، «گشت 2» با همان تيم بازيگران پيشين به عنوان آخرين گزينه موثر در فروش به اكران نوروزي اضافه شد. درست است كه تماشاي آن را نمي‌توان توصيه كرد و اگر صرفا قصد خنده و فكر نكردن داشته باشيد مي‌توانيد به سراغ آن برويد، اما به هر حال همين دو ويژگي آنقدر موثر هستند كه افراد زيادي را به سينماها بكشاند.

گزينه‌هاي ديگر اكران نوروزي، فيلم‌هاي اجتماعي و كم‌سروصدا به حساب مي‌آيند، نمونه‌اش «يك روز بخصوص» از همايون اسعديان كه روزهاي سختي را در رقابت با فيلم‌هاي طنز خواهد داشت و هيچ بعيد نيست كه مهر شكست‌خورده را نيز به پيشاني بزند.نویسنده:
هنرنمايي موسيقايي سينماگران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
هنرنمايي موسيقايي سينماگران
آلبوم‌هاي موسيقي


 ماه اسفند و آلبوم‌هاي موسيقي؟ اين را ديگر همه مي‌دانند. ماه اسفند، ماه خوشايند دنياي موسيقي است. زماني است كه آهنگ‌هاي پرطرفدار از حالت تك‌آهنگ خارج مي‌شوند و در قالب آلبوم‌هاي جذاب به بازار مي‌آيند. نمونه‌اش همين «تمام ناتمام» يا «مي‌فهممت» يا حتي «روياي بي‌تكرار». هر كدام هم براي سليقه‌هاي متفاوت. «تمام ناتمام» آلبوم گروه موسيقي پالت است كه كنسرتش را در روزهاي ابتدايي فروردين ماه اجرا مي‌كنند. يا «مي‌فهممت» نام آلبوم موسيقي محمدرضا فروتن است كه فعالانه‌تر از سينما در دنياي موسيقي حضور پيدا كرده است و آخري، «روياي بي‌تكرار» از علي زندوكيلي كه در روزهاي اسفندماه سرانجامي براي دنياي موسيقي درنظر گرفت. مهدي يراحي نيز با آلبوم «آينه قدي» در رقابت نوروزي آلبوم‌هاي موسيقي حاضر خواهد بود. آلبومي كه هرچند آهنگ‌هاي ريتميك آن خوب از آب درآمده اما با سبك و سياق پيشين او و آلبوم‌هايش متفاوت است.

طبق سنت هر ساله، موسيقي فيلم يكي از موفق‌ترين موسيقي‌ها به حساب مي‌آيد، آنقدر كه وقتي موسيقي با نام يكي از بازيگران به ميان مي‌آيد، مي‌توان با قطعيت از فروش و موفقيت آن صحبت كرد. به همين خاطر است كه از امروز مي‌توان درباره موفقيت آلبوم موسيقي محمدرضا گلزار ميزگرد برگزار كرد. چه‌بسا به همين دليل است كه در زمستان امسال، تازه‌ترين آلبوم موسيقي كارن همايون‌فر نيز هياهويي در دنياي موسيقي به راه انداخت. اين آلبوم موسيقي با نام «همه اين روزها»، موسيقي 11 فيلم، يك تئاتر و سه سريال تلويزيوني است. «خشم و هياهو»، «مردي براي تمام فصول»، «چهارشنبه 10 ارديبهشت» و. اصلي‌ترين موارد اين آلبوم به حساب مي‌آيند. هرچند موسيقي «نقش نگار»، سريال «تنهايي ليلا» و فيلم «استراحت مطلق» را نيز نمي‌توان از قلم انداخت.

با وجود اين زماني كه از آلبوم‌هاي موسيقي در روزهاي پيش از نوروز صحبت مي‌كنيم، نمي‌توانيم از عجيب‌ترين خبر بگذريم. قرار است آلبوم موسيقي «رگ خواب» در روزهاي پاياني اسفندماه روانه بازار شود. آلبومي كه اصلي‌ترين آهنگش براي فيلمي سينمايي به همين نام خوانده شد و پيش از اكران فيلم در دسترس قرار مي‌گيرد. همايون شجريان خواننده اين آلبوم است و سهراب پورناظري آهنگساز آن. گروهي مي‌گويند اوضاع و احوال مالي آنقدر بد هست كه اميدوارند با فروش اين آلبوم بتوانند مرهمي روي زخم‌ها بگذارند و سال آينده را بهتر آغاز كنند.

  آلبوم موسيقي ديگري كه پيش از تعطيلات به بازار مي‌آيد، نام زنده‌ياد خسرو شكيبايي را به عنوان راوي اشعار روي جلد دارد و آخرين اثر ضبط‌شده با صداي اوست كه براي نخستين مرتبه به بازار مي‌آيد و خوانش اشعار سهراب سپهري است. از آن آلبوم‌هاي موسيقي كه نمونه‌هاي مشابه آن هر سال موفقيت بزرگي براي تهيه‌كننده‌اش به ارمغان آورده است.

 نویسنده:
نبرد طنازان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
نبرد طنازان
تلويزيون نوروزي


 البته كه برنامه‌هاي ديگري نيز در تلويزيون در حال ساخت است. برخي از آنها هنوز در مرحله فيلمبرداري به سر مي‌برند و برخي ديگر مدت‌هاست در جدول پخش تلويزيون جايي ندارند و حالا به مناسبت تعطيلات فرصتي براي عرض‌اندام به دست مي‌آورند. شايد به اين ترتيب در دنياي رقابت بر سر مخاطب بتوانند از نوروز استفاده كنند. در حال حاضر، مهم‌ترين سريالي كه براي پخش انتخاب شده است، سريال «علي‌البدل» به كارگرداني سيروس مقدم است كه طعنه‌هايي نيز به انتخابات مي‌زند و پخش آن در روزهاي نوروز به پايان نمي‌رسد. در اين سريال روايت فردي را مي‌بينيم كه در ميان اعضاي علي‌البدل حضور دارد و اجازه راي‌دادن ندارد. در اين سريال بازيگران سريال پرطرفدار «پايتخت» نيز حضور دارند كه يكي از دلايل محبوبيت اين سريال به حساب مي‌آيد. محسن تنابنده و احمد مهران‌فر در كنار مهدي فخيم‌زاده، مهدي هاشمي و حسين محب‌اهري نيز حضور دارند و طراحي فيلمنامه آن را محسن تنابنده انجام داده است.  سريال «ديوار به ديوار» نيز تلاش شبكه سه سيما براي نوروز 96 است. سريالي كه داستان چهار خانواده را روايت مي‌كند كه مجبورند در يك خانه با يكديگر زندگي كنند. پژمان جمشيدي، آزاده صمدي، ويشكا آسايش، فرهاد اييش، رويا تيموريان، گوهر خيرانديش، اميرمهدي ژوله و حتي شپيتيم آرفي (بازيكن سابق پرسپوليس) در ميان بازيگران اين مجموعه قرار دارند. يك سريال كمدي ديگر كه اگر در هنگام پخش «كلاه‌قرمزي» نباشد، احتمال ديده‌شدنش فراوان است.  برنامه‌هاي «خندوانه» و «دورهمي» نيز در جدول پخش شبكه نسيم جاي دارند و اگر باد موافق بوزد، مي‌توانند موفقيت‌شان را پي بگيرند و همچنان در دنياي سرگرمي‌سازي يكه‌تازي كنند.

 نویسنده:
به استقبال روز جهاني تئاتر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
به استقبال روز جهاني تئاتر
تئاترهاي نوروزي


 دنياي نمايش به سادگي سينما نيست، دست‌كم براي آنكه حواشي آن از كنترل خارج نشود، معمولا به صورت دقيق از آن صحبت نمي‌كنند. اما درباره تئاتر مي‌توانيم بگوييم كه امسال نخستين سالي است كه اجراهايش از سوم فروردين ماه آغاز مي‌شود و اگر اجراي كودك نباشند، اجراي كمدي خواهند بود. جز اين دو، اصلي‌ترين اجراها از ششم فروردين روي صحنه مي‌آيند تا اداي احترام بازيگران به روز هفتم فروردين ماه باشند، روز جهاني تئاتر. در غيراين‌صورت، هنوز خبرهاي مربوط به اجراها به صورت دقيق منتشر نشده است و جنجال بر سر تصاحب اصلي‌ترين تماشاخانه‌ها ادامه دارد. آن‌طور كه دست‌اندركاران تئاترشهر درنظر گرفته‌اند، نمايش‌هاي خياباني و عروسكي در محوطه اين مجموعه بار اصلي را به دوش مي‌كشند كه براي آنها بليت‌فروشي وجود ندارد. همانطور كه در محوطه خانه هنرمندان نيز چنين وضعيتي را خواهيم ديد. اما از روز جهاني تئاتر و تلاش براي جدي گرفتن اين مناسبت بسيار صحبت مي‌كنند و مي‌خواهند در اين روز با برنامه‌هاي ويژه‌يي حضور پيدا كنند.

 نویسنده:
چكناواريان وارد مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
چكناواريان وارد مي‌شود
كتاب‌هاي نوروزي


 محمدحسن شهسواري، منصور ضابطيان، كاوه فولادي‌نسب و... نخستين نام‌هايي بودند كه رمان‌هايشان در اسفندماه منتشر شد. همانطور كه بعدتر نام پيمان اسماعيلي نيز شنيده شد. روز شنبه نيز مراسم رونمايي از كتاب «خرستان» برگزار شد، كتابي به قلم لوريس چكناواريان كه محمود دولت‌آبادي در اين نشست از اهميت اين نوشتار صحبت كرد. چكناواريان در اين مراسم گفته است: «اگر آدميزاد در روز چند بار خريت نكند، آدم نمي‌شود. به علاوه، خرها هر روز كه ما را مي‌بينند، مي‌گويند اينها ديگر چه كساني هستند كه روي دو پا راه مي‌روند. خلاصه اينكه آنها هم ما را به چشم ديگري مي‌بينند.»

اما در دنياي كتاب‌ها نيز ما نمي‌توانيم از پرفروش‌ها شبيه به سينما صحبت كنيم يا نام پرطرفدار روي آنها بگذاريم. به اين خاطر كه هيچ نهاد رسمي اين آمار را ارائه نمي‌دهد و حتي ناشران نيز نمي‌توانند به صورت دقيق اعلام كنند كه چه تعداد از آثارشان به فروش رفته است. صرفا مي‌توان به گنجينه كتاب‌ها نگاه انداخت و تعداد آثار منتشرشده را قابل‌قبول درنظر گرفت.

 نویسنده:
نمايشگاه پر‌حاشيه معاصر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
نمايشگاه پر‌حاشيه معاصر
گالري‌هاي نوروزي


 مهم‌ترين برنامه گالري‌هاي نوروزي را بايد به موزه هنرهاي معاصر تهران نسبت داد كه پس از جنجالي يك‌ساله بر سر خروج آثار از كشور يا عدم خروج آنها، به اين نتيجه رسيدند كه از اسفندماه امسال نمايشگاهي با اين آثار برگزار كنند و از سوم فروردين ماه اين نمايشگاه را ادامه دهند. بيشتر گالري‌ها هفته نخست فروردين ماه را در تعطيلات مي‌گذرانند و نمايشگاه تازه‌يي را كليد نمي‌زنند. شايد به اين خاطر كه گالري‌ها نيز از نوروز خاطره خوشايندي ندارند. علاوه‌ براينكه در روزهاي ارديبهشت معمولا موفقيت را تجربه مي‌كنند و به همين خاطر از خير روزهاي تعطيل نوروز مي‌گذرند. اما اين، به معناي تعطيلي مطلق نيست و صرفا به معناي نداشتن برنامه تازه است. وگرنه كه ديوارهاي خانه هنرمندان هيچ‌وقت بدون قاب نمي‌مانند. كمااينكه نمايشگاهي كه از عكس‌هاي پلاسكو تدارك ديده‌اند، آخرين برنامه آنها در سال 95 خواهد بود. نمايشگاهي با نام «عشق و آتش» كه 80 عكس از اين اتفاق را روي ديوار نگارخانه مميز قرار مي‌دهد و خاطره 16 شهيد آتش‌نشان را زنده نگه مي‌دارد.نویسنده:
استقبال از روزهاي خوش
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
استقبال از روزهاي خوش
نگار مفيد    هاي و هويي كه در روزهاي اسفندماه به جان حوزه فرهنگ و هنر مي‌افتد، هيچ زمان ديگري از سال پيش نمي‌آيد. پيش نمي‌آيد كه تمام بخش‌ها از سينما و تلويزيون گرفته تا موسيقي و دنياي نمايش براي سرگرم كردن مخاطب دست به كار شوند و همگي در آن واحد اين هدف را مدنظر قرار دهند. ممكن است روزهاي خوشي براي سينما داشته باشيم و روزهاي بهمن ماه را به جنجال بگذرانيم، پيش آمده كه در روزهاي ارديبهشت براي گالري‌ها فكر اساسي كنيم و صفحات ويژه‌يي در اختيارشان قرار دهيم، همان‌طور كه در روزهاي عيد فطر هر سال، دنياي موسيقي فصل تازه‌يي را آغاز مي‌كند. با وجود اين هيچ‌كدام نوروز نمي‌شوند. زماني كه همراهي عجيبي صورت مي‌گيرد و «انتشار يافت»، «آماده پخش شد»، «به فيلم‌هاي اكران پيوست» و... مهم‌ترين واژه‌هاي خبري است كه در روزهاي اسفندماه مي‌شنويم. عادي است اگر ببينيم كه يك خبرگزاري نوشته است: «گروه موسيقي پرطرفدار «داركوب» جديدترين اثر خود را با صداي خواننده محبوب پاپ، احسان خواجه‌اميري منتشر مي‌كند.» و شبيه اتفاقي خوشايند به چشم ببينيم كه «ترجمه جلد نخست كتاب «خاطرات باب ديلن» برنده جايزه نوبل ادبيات منتشر شد.» كتابي با نام «خاطرات باب ديلن: وقتي حالت بده كسي سراغت رو نمي‌گيره» با ترجمه محمدعلي برقعي. همان‌طور كه وقتي كتابخانه ملي ساعت پخش را به نفع حاضران تغيير مي‌دهد، عجيب نيست. عجيب نيست كه ببينيم: «ساعت كاري تالارهاي كتابخانه ملي از تاريخ دوم تا سيزدهم فروردين از ساعت 8 صبح تا 19 و ساعات شيفت شب در اين تاريخ‌ها از ساعت 20 تا 7 صبح خواهد بود.» تازه اينها خبرهايي است كه كمتر به بنيادهاي خصوصي مربوط مي‌شود. در اين فصل از سال است كه مي‌شنويم: «روابط عمومي بنياد اكبر رادي اعلام كرد؛ كتاب «نامه‌هاي اكبر رادي» منتشر شد، اين كتاب شامل ۷۳ نامه به ۴۳ نفر از نويسندگان، نمايشنامه‌نويسان، مترجمان، شاعران، هنرمندان و برخي روزنامه‌نگاران و مسوولان فرهنگي و يكي از نامه‌ها خطاب به مخاطب «در پيشگاه عدل» است.»  با وجود اين، در تمام اين سال‌ها آنچه هياهوي را كم نمي‌كند و باري روي دوش خاطرات خوش نمي‌گذارد، همان رسانه‌يي است كه بيشترين انتظار را از او داريم. همان رسانه‌يي كه كمتر از ديگران از ردوبدل مالي‌اش خبردار مي‌شويم. همان رسانه‌يي كه بايد بيشترين اعتماد را به ما بدهد و كمترين را دراختيارمان مي‌گذارد. اين روزهاي تلويزيون، بازهم داستان اعتماد به رسانه را آنچنان بر سر زبان‌ها انداخته كه اولويت‌بندي در اين رسانه را زيرسوال مي‌برد. آيا مي‌توان به همين سادگي از كنار مخاطبي كه براي تماشاي مجموعه‌يي پرطرفدار صف بسته‌اند گذشت؟ آيا مي‌توان نسبت به عروسك‌ها تا اين اندازه بي‌تفاوت بود؟ آيا مي‌توان باور كرد كه تلويزيون توان پرداخت ندارد؟ در روزهايي كه برنامه‌هاي مناسبتي نوروز هر سال در تلويزيون تبديل به جنجال مي‌شوند، امسال ديگر نورعلي نور شده است. برنامه‌هاي سال تحويل با تغييرهاي فراوان در مجري نوبت پخش گرفته‌اند و شبكه تهران نيز به تازگي اعلام كرده است كه مجموعه‌يي از مهران مديري را به عنوان برنامه نوروزي پخش خواهد كرد. دست‌كم امسال كه با نشست خبري مديران صداوسيما بحث برنامه‌هاي نوروزي آغاز شد، عجيب بود كه در روزهاي پاياني سال ما بمانيم و سوال‌هاي بي‌پاسخ و هياهويي كه بازهم پاي مسائل مالي را به ميان آورده است.  حالا پس از گذر از خبرهاي رسمي و زيباترين جملات، پس از گذر از آن «انتشار يافت» و «اكران مي‌شود» و «به بازار آمد»، گاهي هم دنياي مجازي را بايد مدنظر قرار داد. جايي كه اصلي‌ترين مخاطبان دنياي فرهنگ و هنر در حال دست به دست كردن فهرست كتاب‌هاي خوب و فيلم‌هاي برگزيده هستند و سعي مي‌كنند آذوقه‌يي براي تعطيلات نوروز فراهم كنند. جايي كه هشتگ‌ها به جاي خبرهاي رسمي صحبت مي‌كنند. جايي كه نيامدن «كلاه‌قرمزي» به تلويزيون خبر اصلي مي‌شود يا پخش فيلم‌هاي تكراري جاي خود را به خبرهاي خوشايند مي‌دهد. اينجاست كه مي‌توان از آن جنجال خوش‌باورانه فاصله گرفت و نگاهي به مخاطب انداخت و متوجه شد كه دنياي فرهنگ و هنر اين روزهاي ما، آن‌قدر كه در خبرهاي رسمي به نظر مي‌رسد، خوشايند و جذاب نيست. اينجاست كه گاهي به جاي تماشاي خبرهاي رسمي، بايد به پشت‌سر نگاه كرد و مخاطبي را ديد كه براي خريد محصولات فرهنگي باب ‌ميلش، مجبور است به مراكز فراوان سر بزند و مجبور است براي استفاده از تخفيف‌ها هم لباس رزم بپوشد و به ميدان برود.نویسنده:
يك پايان متفاوت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/23
يك پايان متفاوت
سينماي ايران عادت به جمع‌بندي ندارد، اين جمله را تقريبا تمام افرادي كه به نوعي با سينما در ارتباط هستند مي‌دانند، حتي مخاطبي كه سالي يك بار به قصد تماشاي فيلم‌ها به نزديك‌ترين سالن سينما مي‌رود. اما امسال، بنياد سينمايي فارابي در اقدامي عجيب و باورنكردني، پيش از آنكه سال 95 به پايان برسد، خبري منتشر كرد و از جمع‌بندي سينمايي در سال 95 گفت. در اين خبر آمده است كه « تا ۱۵ اسفند ۹۵، ۷۰ فيلم‌سينمايي مراحل مختلف توليد را سپري مي‌كنند كه از اين تعداد، يك فيلم در مرحله صداگذاري، ۶ فيلم در مرحله تدوين، ۱۸ فيلم نيز در مرحله فيلمبرداري و ۴۵ فيلم نيز در مرحله پيش‌توليد قرار دارند.» در همين خبر تاكيد شده است كه « در سال سينمايي جاري ۱۰۴ فيلم سينمايي آماده نمايش شده است كه آثاري با مضامين مختلف ازجمله دفاع مقدس، پايداري، ديني، كودك و نوجوان، تاريخي، كمدي، حادثه‌يي، اجتماعي و خانوادگي در ميان آنها به چشم مي‌خورد.»

چنين خبري آنقدر اميدواركننده هست كه حتي اگر نام بهمن فرمان‌آرا نيز در ميان فيلمسازان نبود، بازهم به آن توجه ويژه‌يي نشان دهيم. چه برسد به الان كه فيلم‌هاي «من ديوانه نيستم» به كارگرداني عليرضا اميني و تهيه‌كنندگي مرتضي شايسته، «دل ديوانه» به كارگرداني و تهيه‌كنندگي بهمن فرمان‌آرا، «شعله‌ور» به كارگرداني حميد نعمت‌الله و تهيه‌كنندگي محمدرضا شفيعي و... در مراحل پاياني توليد قرار دارند. فيلم‌هاي «داركوب» به كارگرداني بهروز شعيبي، «رونا جان» به كارگرداني جمشيد محمودي و تهيه‌كنندگي نويد محمودي و «اكسيدان» به كارگرداني حامد محمدي در حال فيلمبرداري هستند كه فهرست اميدواركننده‌يي براي اكران در سال 96 به نظر مي‌رسد.نویسنده:

  اخبار Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 است
  رانكننده نگ فناوري
  رشد جاسوسي به نسبت وب مخترع تودي اي اس باند
  يو پهناي ترانزيت در دولتي انحصار
  رفع دروغين اخبار افراد شخصي اطالعات از سيا
  سازمان ۸۲ كه يي رايان علوم دانشمند لي برنرز تيم داد.
  هشدار جاسوسي به نسبت كرد، اختراع را WWW قبل
  سال راستا درهمين داد. نشان واكنش افراد اطالعات در اينترنت
  سيا كيفيت افزايش براي ملي ترانزيت IP شبكه
  ايجاد طي است: آمده آن در كه كرده منتشر هيي بياني
  او حوزه در روند سه رشد نگران هدت بش گذشته ماه ۲۱ به دستيابي براي بايد معتقدم بنابراين هستم.
  فناوري شبكه به اتصال براي ارتباطات چهارم اپراتور پروژه فن دانش
  گروه به انسان خدمت در ابزاري عنوان به وب واقعي
  پتانسيل ارتباطات شركت كه كشور منازل به نوري فيبر هاي سياست الزامات بر بنا ملي ترانزيت IP شبكه افشاي او گفته به پرداخت. برانگيز چالش روند سه
  اين اجراي گفت: است، آن سهامداران از يكي زيرساخت طبق شود. مي اندازي راه اطالعات ملي شبكه
  توسعه به آتش مانند كه دروغيني اخبار شخصي
  اطالعات نيازمند FTTH منازل نوري فيبر دسترسي پروژه براي ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون
  مصوبات هستند لشها چا از مورد دو كنند، مي سرايت جا
  همه بازگشت زمان كه است بسياري گذاري سرمايه كشور، داخل در ملي اطالعات تبادل شبكه
  ايجاد ويكي در كه كرد اشاره سيا جاسوسي اسناد به ادامه
  در دليل همين به است مدت طوالني آن گذاري سرماي مراكز اندازي راه به نسبت زيرساخت ارتباطات
  شركت در حتي ميگويد: برنرزلي بود. شده منتشر
  ليكس اين سهامداران گذاران سرماي كه هستيم شاهد كيفيت با كشور داخل در ترافيك تا كرد اقدام IXP شهروندان سود به دولت رسد نظر به كه
  كشورهايي اند. ده نش پروژه اين اجراي به موفق مجموعه محدوديت دليل به اما شود، تبادل كمتر هزينه
  باال افراد اطالعات به دسترسي كردن رصد كند،
  عمل ارتباطي اپراتورهاي حتي اينكه بيان با وي اتصال امكان انها سازم اپراتورها از برخي هي
  شبكي تاثير امر اين است. رفته پيش تصوري قابل غير حد
  تا فيبر پروژه در فعاليت مجوز گذشته سال از كه طريق از همچنان اتصالشان نداشته را IXP شبكه
  به از يكي لي برنرز دارد. بيان آزادي بر
  ناخوشايندي براي كه ادعاهايي وجود با نيز اند ته داش را نوري ميگيرد. صورت
  اينترنت خود نگراني كه است فناوري تاندركاران دس
  آخرين ايجاد به موفق تاكنون اما اند، داشته سرمايهگذاري درصد بر بالغ شده انجام هاي ارزيابي بر بنا است. كرده بيان را اطالعات امنيت
  درباره اپراتور خصوص در هماكنون دهاند. نش شبكه اين اينترنت طريق از همچنان اپراتورها اتصال
  ظرفيت اظهار خارجي مجموعه يك ارتباطات چهارم مصوبه با مطابق اساس اين بر شود مي
  انجام اما كرده، پروژه اين توسعه حضور براي آمادگي به ملزم ما ارتباطات مقررات تنظيم
  كميسيون «توييتر» كاربر ۸۴ميليون است. گذاشته را شروطي آن براي ارتباطاتي اتصال براي ملي ترانزيت IP شبكه هستند
  ايجاد
  روبات نبود پروژه اين مشكل اينكه به اشاره با جهرمي IXP به باشند داشته داخلي منشأ كه ايم ده
  ش است، آن زودبازدهي عدم بلكه نيست نقدينگي نشدهاند. متصل زيرساخت ۸۴ يا درصد ۵۱ كردند كشف محققان ميل
  ديلي خواسته ما از خارجي گذار رمايه س كرد: اضافه مثال براي مشتركي اگر اين از پيش هستند روبات توييتر كاربري هاي حساب
  ميليون باشيم داشته سرمايه بازگشت تضمين كه تبادل مركز به كه دانشگاهي يك به خواست
  مي دارند. وجود سايت اين در فعال كاربر ميليون ۹۱۳
  فقط چراكه كنيم؛ گارانتي را آن گذاري سرمايه دوره شود وصل نبود، متصل زيرساخت شركت
  اطالعات در ويژگي ۰۵۱۱ جنوبي كاروليناي دانشگاه
  محققان است. پرريسك پروژه اين در گذاري سرمايه اتصال اين كرد مي استفاده اينترنت شبكه از
  بايد بتوانند تا كردند بررسي را توييتر كاربري بي ها ا
  حس گفت: زيرساخت ارتباطات شركت مديرعامل داشت، اينترنت هزينه دانشگاه شركت آن
  براي شامل ويژگي ۰۵۱۱ اين كنند. رديابي را ها ات
  روب كميسيون در بررسي حال در موضوع اين اكنون هم ملي ترانزيت IP اليه يك ايجاد با هماكنون
  اما بود. فعاليت زمان شبكه الگوي ها، توييت
  محتواي كه كنيم بررسي تا است ارتباطات مقررات تنظيم ميشود. كاسته برنامه اين در زيرساخت نيز باند پهناي ترانزيت حوزه در خصوصي بخش ارتباطات شركت اساسنامه بر بنا گفت: ارتباطات ميشود تبادل IXP طريق از ترافيك اين از
  بخشي كاربر ميليون ۴۱ حدود توانستند آنها راستا
  درهمين شركت مدنظر تضمين با گذاري سرمايه اجازه آيا ظرفيت افزايش داد: ادامه ارتباطات وزير معاون ارتباطات شركت ساختاري چارچوب سازي چابك انحصاري صورت به الملل بين ترانزيت زيرساخت، از بود، بينالملل سمت به مربوط كه بخشي
  و است: آمده تحقيق اين در بيابند. توييتر در
  روباتيك بدون فعلي وضعيت به آنكه يا بدهيم را خارجي تومان ميليارد ۵هزار تواند مي ارتباطات ترانزيت است. بوده زيرساخت هاي سياست اساس بر بوده شركت اين اختيار در در كه شد خواهد تبادل ملي ترانزيت IP
  طريق توييتر فعال كاربران ۵۱درصد تا ميزنيم تخمين
  ما دهيم. ادامه پروژه اين اجراي ارزآوري كشور براي توسعه ششم برنامه پايان تا با زيرساخت ارتباطات شركت مديرعامل ششم برنامه پايان تا بايد كشور توسعه انداز چشم داخلي ترافيك كيفيت بهبود شاهد آن
  نتيجه روبات كاربران رفتار شدند متوجه محققان باشند.
  روبات دارد درخواست خارجي شركت اين افزود: وي داخلي حوزه در ديگر سوي از البته باشد. داشته تجارت حوزه در دنيا موفق هاي نمونه به اشاره شود. تبديل منطقه ارتباطي هاب به ايران بود. خواهيم اپراتورها هزينه
  كاهش ساده اتهاي روب است. متفاوت ها ان انس با توييتر
  در دسترسي شبكه يخواهد كه شهري هر براي كه با چابكسازي جز به زيرساخت ارتباطات شركت در را ركتهايي ش كه باند پهناي براي الملل بين نيازمند برنامهريزي اين افزود: مسوول مقام اين اين در زيرساخت ارتباطات شركت
  مديرعامل را تر پيچيد هاي روبات تكرار را يكديگر ييتهاي
  تو به گارانتي دوره يك كند، ايجاد را منازل نوري فيبر شد. نخواهيم مواجه ديگري تغيير اساس اين بر كرد: تصريح اند، كرده ايجاد خود ذيل زيرساخت ارتباطات شركت ساختار در سازي چابك درآمد درصدي كاهش طرح اين گفت:
  خصوص هاي ات روب ديگر سوي از يكنند. mention(
  منشن شود. تضمين آن سرمايه بازگشت شود داده وي سوي از كه مصوبه اين ايرادات افزود: وي ارتباطات شركت ذيل در شركتي تاسيس اجازه وزارت به ساله پنج برنامه در كه تكليفي به تا دارد اما دارد، همراه به را زيرساخت ارتباطات
  شركت انسان كاربران اما كنند مي تكرار را ييتها تو
  پيچيده كميسيون در موضوع اين كه زماني دليل همين به شده برطرف بود، شده وارده آن بر نگهبان شوراي الملل بين باند پهناي توسعه تجارت براي زيرساخت الملل بين ترانزيت ظرفيت تا شده، محول ارتباطات داريم بنا ارتباطات ملي شبكه الزامات تحقق
  براي هاي توييت به نميتوانند همچنين كنند. نمي منشن
  را آن با قراردادي نشود، مصوب ارتباطات مقررات تنظيم مجمع آنچه به مربوط ايرادات نيز اكنون هم شركت بايد آن براي ايم خواسته مجلس از ترابيت ۰۳ به فعلي گيگابيت ۵6۰ از ارتباطات كنيم. اجرايي را آن ماه فروردين اول نيمه
  تا تصورات در هرچند البته بدهند. معنادار پاسخي
  انساني همچنين ارتباطات وزير معاون شد. نخواهد بسته است، داشته آن مورد در نظام مصلحت تشخيص شود. هلدينگ يك به تبديل زيرساخت ارتباطات يابيم. دست يابد، افزايش رفع از ارتباطات وزير معاون ديگر سوي
  از نيست توجه جالب چندان روبات كاربران وجود
  عمومي در محتوا توزيعكنندگان با قرارداد شدن نهايي از جلسه در بود قرار نيز گذشته روز است شده رفع شركت تاسيس پيشنهاد اينكه بيان با جهرمي ۰6 افزايش تكليف اين طبق داد: ادامه وي اينترنت باند پهناي ترانزيت در دولتي
  انحصار اوقات گاهي كاربري هاي اب حس نوع اين حقيقت در
  اما پس پروژه اين گفت: داد خبر كشور از خارج موضوع اين نظام مصلحت تشخيص مجمع آن زيرمجموعه در شركت دو ايران ارتباطات ملي دستور در باند پهناي ارتباطات ترانزيت برابري شوراي تاييد مجلس نهايي موافقت صورت
  در را طبيعي فجايع كه هايي روبات مانند هستند،
  مفيد شده نهايي «تالش» طرح سوم فاز افتتاح از اين وجود با شود. رسيدگي آن به مربوط مالحظات براي شركتي ايجاد با گفت: ايم، داده مجلس به را فعلي ابزارهاي با برنامه اين اما گرفته، قرار كار داد. خبر نظام مصلحت تشخيص مجمع
  نگهبان ميدهند.
  هشدار كنيم آغاز را آن اجراي ماه ارديبهشت از اميدواريم ظرف شدن نهايي صورت در كنيم مي بيني پيش بخش مشاركت شاهد الملل، بين باند پهناي تجارت رسيدن براي تا داديم درخواست ما نيست ممكن بند تكاليف به اشاره با جهرمي آذري محمدجواد خدمات كيفيت بهبود در ميتواند پروژه اين كه برسد. سرانجام به مصوبه اين آينده هفته يك حوزه در بخش اين گذاري سرمايه خصوصي قرار اختيارمان در را الزم ابزارهاي هدف اين به هاي سياست توسعه ششم ۳۸برنامه ماده
  (الف) شود. واقع موثر كشور در ارتباطي وضعيت آخرين مورد در ارتباطات وزير معاون دولتي انحصار از بود خواهيم ارتباطات ترانزيت مشاركت اجازه ما پيشنهاد اساس اين بر دهند. ترانزيت ظرفيت افزايش براي انداز چشم سند براي گوگل جديد حل راه تها
  روبا فضا
  شناسايي دريچه
  فراسو در الگين زمان در اينكه تشخيص تك
  اكستريم انسان يك كار اين براي كننده الش فرد سايت، كرد
  يك پيدا را گمشده كاوشگر «ناسا» هوا آب تغييرات تحقيقاتي بودجه قطع اتم روي اطالعات سازي ره ذخي براي جديد
  روش يي اده س كار شده، ريزي برنام روبات يك يا
  است جديدي حل راه مشكل اين حل براي گوگل اما
  نيست. سوءاستفاده از جلوگيري براي حال به تا است.
  يافته در عدد حرف تعدادي بازنوشتن روش از اتها،
  رب كپچا به كه روشي ميشد. استفاده كوچك جعبه
  يك از را كاربران يواهد گوگل اما است. شده
  مشهور كاري گوگل كند. راحت كپچاها كردن تايپ
  زحمت كلمات كردن تايپ به نيازي ديگر كاربران كه
  كرده اين از آنها باشند. نداشته خود هويت تاييد براي
  حروف تيك انتخاب را نيستم ربات من گزينه بايد تنها بعد
  به حركات نحوه بررسي با گوگل سپس كنند. فعال را
  آن در موجود اطالعات ديگر پي اياي آدرس
  موشواره، پيشرفته مصنوعي هوش از استفاده با كاربران
  مورد است انسان كاربر يك آيا كه داد خواهد تشخيص
  خود از انها انس كردن متمايز روش اين گوگل روبات.
  يا No CAPTCHA reCAPTCHA را اتها
  روب كند شناسايي را كاوشگر دو توانست راداري جديد تكنيك يك وسيله به اسا ان ان سي گرم پديده بودن جدي به اعتقادي كه ترامپ جديد دولت تودي اي اس يو سازي ذخيره براي را جديدي روش المللي بين محققان از گروهي ريكوردر ساينس است.
  ناميده يك حدود بود. شده گم قبل سال كاوشگرها اين از يكي داشتند، قرار ماه مدار در كه تحقيقاتي بودجه دارد قصد ندارد، هوايي آب خطرناك تغييرات زمين كره شدن اتم مغناطيسي خواص از منظور اين به آنان كردهاند. ابداع واحد اتم يك روي
  اطالعات اما شد فرستاده ماه ۱مدار ن- چاندرايا نام به هند سرنشين بي كاوشگر نخستين قبل دهه كند. قطع را بخش اين به شده داده اختصاص صورت مولكولي سطح در ابتدا دادهها كدگذاري اند. كرده استفاده ها داده كدگذاري «ويندوز»
  براي بر «اندرويد»
  غلبه متوقف زمين به كاوشگر از اطالعات ارسال فرآيند شد ناپديد كلي طور مدتي از پس صدها كنگره در تصويب صورت در كه كرده آماده را طرحي نويس پيش سفيد كاخ اين تكميل براي همچنين است. شده ابداع اتمي تك رباهاي آهن منظور بدين
  گرفته به سازمان اين كاوشگر بر عالوه راداري، جديد تكنيك از استفاده با توانست ناسا اكنون شد. در متعددي پژوهشي موسسات شده قطع حوزه اين تحقيقاتي بودجه دالر ميليون تك با هليوم زيرا است. شده استفاده هم هليوم يعني مندليف جدول 67 عنصر از
  فرآيند سيستم عرضه از سال هشت گذشت با تك
  اكستريم چاندرايان-۱ كند)، ارسال اطالعات زمين به است فعال حاضر حال در (كه LRO نام داشت. نخواهند جهان شدن گرم تاثيرات مورد در تحقيق براي پولي امريكا اين از استفاده دارند. مطابقت مغناطيسي ميدان شرايط با كه شده احاطه هايي الكترون تسخير حال در عامل سيستم اين اندرويد، موبايلي
  عامل در ناسا Jet Propulsion آزمايشگاه در رادار محقق بروزويك، مارينا كند. رديابي نيز را اساسي تفاوت اوباما دولت هاي سياست با زمينه اين در ترامپ دولت هاي سياست برخوردار اطالعات سازي ذخيره قابليت از كه آورده وجود به را باثباتي مجموعه
  روش، عامل سيستم از زودي به است فناوري دنياي
  سريع اختيار در را آن مكان دقيق اطالعات ما زيرا بود يي اده ORLكارس رديابي ميگويد: كاليفرنيا به اعتقادي كه كرد تصريح بارها هم خود انتخاباتي مبارزات جريان در ترامپ دارد اين از داد قرار فلزي منيزيم اكسيد درون در را هليوم هاي اتم تحقيقاتي گروه
  است. گرفت. خواهد پيشي هم ويندوز شده شناخته
  قديمي آن از اطالعاتي هيچ ۹۰۰۲ آگوست از زيرا بود برانگيز چالش چاندرايان- رديابي اما داشتيم. يكند. نم تلقي جدي هم را پديده اين از ناشي تهديدات ندارد زمين كره شدن گرم شد. الكترونها ديگر از تاثيرپذيري علت به يكديگر از ها مولكول جدايي از مانع طريق بر StatCounter تحقيقاتي موسسه هاي
  بررس بود. متر ۵.۱ در ۵.۱ در ۵.۱ اضالع با كوچك مكعبي هندي كاوشگر اين نبود. دسترس در المت س حفظ براي ترامپ دولت اقدام اين گويند: محيطي زيست فعاالن مدتي براي را ها اتم تك روي اطالعات سازي ذخيره باثباتي وضعيت چنين
  ايجاد جهان سراسر در وب ترافيك مورد در تحقيق
  مبناي درخشان هاله دليل به نيز بصري هاي تلسكوپ چون بود. تر سخت آن رديابي دليل همين به پيامدهاي حوزه اين در تحقيقاتي هاي بودجه قطع است خطرناك زمين كره آينده يا باينري اطالعات كدگذاري براي مغناطيسي هاي ميدان اين از ميكند. ممكن
  طوالني حال در آرام آرام مايكروسافت ويندوز كه هد
  نشان با كاليفرنيا مركز در ناسا محققان راستا همين در كنند. رصد را كوچك اشياي نمينند توا ماه داشت. خواهد خطرناكي سازي ذخيره واحدهاي به اتمها شرايطي چنين در كرد استفاده توان مي ها يك
  صفر موازنه زودي به است اندرويد به خود سهم كردن فرستادند.
  واگذار ماه به راداري اشعه 7تري، ۰م مخابراتي آنتن از استفاده دفاعي شوراي در هوا آب وضعيت پاك هواي برنامه مدير دانيگر ديويد گفته به در شدند موفق بيشتر تحقيقات انجام با محققان شوند. مي مبدل بيت يا
  اطالعات هاي يافت اساس بر خورد. خواهد هم بر ويندوز
  عليه هزار ۰۸۳ فاصله از را دقيقي الهاي سيگن توانست كه بود قدرتمند دازهيي ان به اشعه اين كند، قطع را بخش اين تحقيقاتي هاي بودجه ترامپ دولت اگر امريكا، طبيعي منابع سازي ذخيره اين كنند ذخيره ها اتم اين از يك هر روي را اطالعات دوبيت
  نهايت از ۸۳درصد .6 ويندوز عامل سيستم StatCounter
  «گرين تلسكوپ وسيله به زمين به بازگشته هاي سيگنال بفرستد. زمين به فضا در كيلومتري شد. خواهد تار تيره جهان اوضاع ماند. باقي
  پايدار در رقم اين دارد اختيار در را دنيا وب ترافيك
  كل آخرين چاندرايان-۱ چون شد. مشاهده ويرجينيا ايالت غرب در ۰۰۱متر ارتفاع با بنك» حتي بلكه كند، مي مختل را تحقيقاتي مركز ها ده فعاليت تنها نه بودجه اين قطع دانند مي يي رايانه فناوري پيشبرد براي مهم گامي را هدف اين تحقق
  كارشناسان اين در اندرويد رشد است. درصد ۴.7 اندرويد
  مورد زياد احتمال به بودند معتقد محققان بود، شده رصد ماه مدار اي هقط نزديكي در مرتبه تغييرات ردگيري براي كه شد خواهد ناسا هاي هواره ما برخي پرتاب عدم به منجر ها هاردديسك روي را اطالعات از بيشتري حجم توان مي دستاورد اين تكميل با ميگويند يتوان شده تسريع سو اين به ۲۱۰۲ سال از
  زمينه ۱6۰ به را رادار اشعه محققان، بهتر نتايج به دستيابي براي باشد. حوالي همان در اوشگر پرتاب فضا به هوا دماي بررسي هوا در موجود كربن ميزان درياها، آب سطح بازيابي امكان هاردديسكها براي مشكل وقوع صورت در حتي كرد ذخيره كم دماي
  در در ويندوز كرد. برآورد درصد ۲.۲ ساالنه بطور را
  آن كردند. ارسال ماه شمال قطب از باالتر كيلومتر يشوند. بود. خواهد تر ساده ها داده به را وب ترافيك كل از درصد ۳۸ حدود ۲۱۰۲
  سال حال در سرعت به روند اين ولي بود، داده اختصاص
  خود iOS عامل سيستم براي شرايط ميان اين در است. يبر
  تغيير سا
  زاويه بازار از مختصري سهم SOiهم نداشته چنداني
  تغيير دارد. اختيار در را آنالين لاي عامه خورد
  سيستم فريب مخرب كد توسط حفاظتي «سيا»
  سيستم هك برابر در خودرو افزار رم ناامني
  رد پيشرفته، خودروهاي از سيا جاسوسي افشاي از چندروز گذشت با امپيوترورلد تراشه كار اين كه كنند ذخيره پردازنده كش در را صفحه جاوااسكريپتي، ساده مخرب) (كد اكسپلويت يك ماهر يها گوش به ورود رمز
  سرقت هستند. موضوع اين به دادن نشان واكنش حال در كماكان فناوري هاي شركت مركز سايت اطالعات طبق كند. مي كارآمدتر تر يع سر را در آدرس» فضاي اليه تصادفي «چيدمان حفاظتي دست
  سيستم گرماي رديابي
  با كردن هك به قادر سيا ليكس، ويكي سايت هاي افشاگري ترين تازه اساس بر اي)، رايان رخدادهاي عمليات هماهنگي امداد (مديريت ماهر امنيتي محققان يزند. دور را cpu مختلف معماري
  ۲۲ آنهاست. كنترل براي خودروها در استفاده مورد رايانهيي سيستمها اطالعات از بعضي مولفه اين كه يشود شروع جايي از مشكل يا عامل سيستم نوع از مستقل را امنيتي هاي مكانيزم از
  يكي كه يدهند هشدار محققان اكسپرس
  ايندين بري بالك اما است. بري بالك QNX عامل سيستم ها سيستم اين از يكي اشتراك به مرورگرها مانند نامطمئني رمزارهاي اف با را كش زدند. دور اجرا حال در رمزارهاي
  ناف هوشمند هاي گوشي نمايش صفحه روي بر گرما
  اثر سيا است مصون خارجي نفوذ هك برابر در شده ياد عامل سيستم يگويد: حال در كه جاوااسكريپت كوچك كد يك بنابراين، يگذارد. هاي بهروزرساني توسط كامل بطور تواند نمي نقص
  اين تواند مي رمز الگوي يك كشيدن يا PIN تايپ از
  پس نيست. خودروها اطالعات سرقت كردن هك به قادر كش آن در يتواند هم است مخرب سايت وب يك روي اجرا حافظه مديريت واحد در بپذيري آسي اين شود. حل افزاري رم
  ن هكر يك كه چيزي تمام شود. برداشته هكرها
  توسط تا كه كرده تصريح كرده، صادر منظور اين به اطالعيهكه يي در بري الك ب افزارها رم اجراي محل تا سازد قادر را مهاجم بنويسد داده براي است cpu اصلي اجزاي از يكي كه دارد قرار MMU(
  يك دارد، نياز كاربر گوشي رمز ربودن براي سارق
  يا شركت اين خدمات محصوالت از سوءاستفاده يا حمله از موردي حال به در كه رم داخل هاي يل فا ها كتابخانه مانند كند، كشف را فضاي اليه تصادفي «چيدمان سيستم زدن دور از
  جلوگيري چه يدهد نشان كه است تصويربرداري حرارتي
  دوربين ۰6 از بيش در QNX است. نكرده شناسايي را QNX عامل سيستم جمله از هاي داده اين به دسترسي با مهاجم دارند. قرار مجازي حافظه رود. كار به )ASLR(
  آدرس» آنكه از پس حتي شده لمس نمايش صفحه از هايي بخش
  ً
  مديريت براي آن از شده نصب هستند مختلف مدل ۰۴۲ از كه خودرو ميليون بعدا بخواند را كامپيوتر حافظه از يي بخش ها يتواند مكاني هاي عامل سيستم همه توسط ASLR امنيتي
  مكانيزم بماند. باقي نخورده دست ۰۳انيه مدت به نمايش
  صفحه هاي بخش از ديگر برخي ارتباطي ابزار خودروها، سرگرمي تفريح هاي سيستم قابل كند. استفاده تر مل كا تر پيچيده حمالت اجراي براي مك، ويندوز، توان مي آنها جمله از شود. پشتيباني
  مدرن در كامپيوتر انسان تعامل با رابطه در كه كنفرانس يك
  در يشود. استفاده مختلف هاي اتومبيل فني موفقيت با ثانيه ۰۹ در تنها توانستند محققان كه است توجه به كه يي حمله كند، پذير امكا را حمله اين اجراي يتواند برد. نام را iOS اندرويد
  لينوكس، دانشگاه از محققان شد، خواهد برگزار مه ماه در
  امريكا سيا جاسوسي سازمان ليكس ويكي توسط شده افشا سند ۸7۰۰ اساس بر مرورگر بهوز هاي نسخه با را AnC جاوااسكريپت حمالت قسمت همان به را بيشتري حمالت تا دهد مي اجازه مهاجم اجرا حال در هاي برنام جاي ASLR امنيتي
  مكانيسم در مونيخ ماكسيميليان لودويگ دانشگاه
  اشتوتگارت ها تلويزيون هوشمند، هاي گوش امنيتي هاي پذيري آسيب از سوءاستفاده با كنند. UPCاجرا مختلف معماري ۲۲ روي فايرفاكس كروم حافظه در شده ره ذخي حساس اطالعات سرقت براي حافظه از باعث كه كند مي چينش تصادفي صورت به حافظه در
  را پين چگونه اينكه بررسي به جديد مطالعه يك در
  آلمان كند. جاسوسي آنها كاربران از تا دارد تالش خودروها تركيب حمله كد يك با جاوااسكريپت حمله آنها، ه حمل در MMU واحد گزارش، اين اساس بر كند. هدايت كامپيوتر Buffer بافر سرريز حمله در مخرب كدهاي اجراي شود
  م صفحه روي مانده باقي حرارتي اثر از يوان مت را الگوها
  يا كنترل هاي سيستم كردن آلوده ۴۱۰۲با سال از سيا اسناد، اين از برخي طبق محققان، اين از شده منتشر زارشهاي اساس بر است. شده كارش دارد وجود سرورها موبايل شخصي، مهاي سيست در اين شود. سخت هكر براي مشابه حمالت يا Overflow
  پرداخت. خواهند ربود، كاربر هوشمند ياي گوشه
  نمايش خارج كنترل از را خودروها اين لزوم صورت در تا داشته تالش مدرن خودروهاي AnC حمالت عليه را خودتان يتوانيد شما كه راهي تنها ذخيره داده كه است حافظه از انايي مكه به دهي آدرس جدي كامال گرفته، نام AnC يا ASLR Cache كه
  حمله كه آنجايي از كردند اظهار جديد پژوهش اين در
  محققان كند. اقدام آنها سرنشينان ترور كشتن براي حتي كرده NoScript مانند گينهايي پال كردن فعال كنيد، محافظت صفحه جدول كه دايركتوري مداوم بطور واحد اين يود. )JavaScript( جاوااسكريپت ساده كد يك از چون
  است به مقرون داشته وجود جا همه در حرارتي ناي
  دوربيه در ناايمن افزارهاي نرم از استفاده خطرات مورد در بارها اين از پيش محققان نامطمئن جاوااسكريپت كدهاي تا است كروم يا فايرفاكس براي هاي آدرس تا يكند بررسي را يزند صدا را )Page Table( حافظه در اجرا حال در ههاي برنام پايه آدرس شناسايي
  براي خصوصي حريم براي جدي تهديد يك هستند، نيز
  ً
  صرفه بودند. داده هشدار جديد خودروهاي ندهد. اجرا اجازه كند بالك وب صفحات روي را جدول معموال هها برنام كند. دنبال پيگيري را دايركتوري آن مخرب سايت يك مشاهده فقط بنابراين، كند. مي
  استفاده يشوند. محسوب همراه تلفن هاي دستگا كاربران
قطع بودجه تحقيقاتي تغييرات آب و هوا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
قطع بودجه تحقيقاتي تغييرات آب و هوا


يو اس‌اي تودي    دولت جديد ترامپ كه اعتقادي به جدي بودن پديده گرم شدن كره زمين و تغييرات خطرناك آب و هوايي ندارد، قصد دارد بودجه تحقيقاتي اختصاص داده شده به اين بخش را قطع كند.

كاخ سفيد پيش‌نويس طرحي را آماده كرده كه در صورت تصويب در كنگره صدها ميليون دلار بودجه تحقيقاتي اين حوزه قطع شده و موسسات پژوهشي متعددي در امريكا پولي براي تحقيق در مورد تاثيرات گرم شدن جهان نخواهند داشت.

سياست‌هاي دولت ترامپ در اين زمينه با سياست‌هاي دولت اوباما تفاوت اساسي دارد و ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتي خود هم بارها تصريح كرد كه اعتقادي به گرم شدن كره زمين ندارد و تهديدات ناشي از اين پديده را هم جدي تلقي نمي‌كند.

فعالان زيست محيطي مي‌گويند: اين اقدام دولت ترامپ براي حفظ سلامت و آينده كره زمين خطرناك است و قطع بودجه‌هاي تحقيقاتي در اين حوزه پيامدهاي خطرناكي خواهد داشت.

به گفته ديويد دانيگر مدير برنامه هواي پاك و وضعيت آب و هوا در شوراي دفاعي منابع طبيعي امريكا، اگر دولت ترامپ بودجه‌هاي تحقيقاتي اين بخش را قطع كند، اوضاع جهان تيره و تار خواهد شد.

قطع اين بودجه نه تنها فعاليت ده‌ها مركز تحقيقاتي را مختل مي‌كند، بلكه حتي منجر به عدم پرتاب برخي ماهواره‌هاي ناسا خواهد شد كه براي ردگيري تغييرات سطح آب درياها، ميزان كربن موجود در هوا و بررسي دماي هوا به فضا پرتاب مي‌شوند.

 نویسنده:
«ناسا» كاوشگر گمشده را پيدا كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
«ناسا» كاوشگر گمشده را پيدا كرد


سي‌ان‌ان    ناسا به وسيله يك تكنيك جديد راداري توانست دو كاوشگر را شناسايي كند كه در مدار ماه قرار داشتند، يكي از اين كاوشگرها ۸ سال قبل گم شده بود.  حدود يك دهه قبل نخستين كاوشگر بي‌سرنشين هند به نام چاندرايان-۱ به مدار ماه فرستاده شد اما پس از مدتي به‌طور كلي ناپديد شد و فرآيند ارسال اطلاعات از كاوشگر به زمين متوقف شد.  اكنون ناسا توانست با استفاده از تكنيك جديد راداري، علاوه بر كاوشگر اين سازمان به نام LRO (كه در حال حاضر فعال است و به زمين اطلاعات ارسال مي‌كند)، چاندرايان-۱ را نيز رديابي كند.  مارينا بروزويك، محقق رادار در آزمايشگاه Jet Propulsion ناسا در كاليفرنيا مي‌گويد: رديابي LRO كارساده‌يي بود زيرا ما اطلاعات دقيق مكان آن را در اختيار داشتيم. اما رديابي چاندرايان-۱ چالش برانگيز بود زيرا از آگوست ۲۰۰۹ هيچ اطلاعاتي از آن در دسترس نبود.  اين كاوشگر هندي مكعبي كوچك با اضلاع ۱.۵ در ۱.۵ در ۱.۵متر بود. به همين دليل رديابي آن سخت‌تر بود. چون تلسكوپ‌هاي بصري نيز به دليل هاله درخشان ماه نمي‌توانند اشياي كوچك را رصد كنند.  در همين راستا محققان ناسا در مركز كاليفرنيا با استفاده از آنتن مخابراتي ۷۰ متري، اشعه راداري به ماه فرستادند.

 اين اشعه به اندازه‌يي قدرتمند بود كه توانست سيگنال‌هاي دقيقي را از فاصله ۳۸۰ هزار كيلومتري در فضا به زمين بفرستد. سيگنال‌هاي بازگشته به زمين به وسيله تلسكوپ «گرين بنك» با ارتفاع ۱۰۰ متر در غرب ايالت ويرجينيا مشاهده شد.  چون چاندرايان-۱ آخرين مرتبه در نزديكي قطب‌هاي مدار ماه رصد شده بود، محققان معتقد بودند به احتمال زياد كاوشگر در همان حوالي باشد. براي دستيابي به نتايج بهتر محققان، اشعه رادار را به ۱۶۰ كيلومتر بالاتر از قطب شمال ماه ارسال كردند.نویسنده:
سيستم حفاظتي توسط كد مخرب فريب خورد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
سيستم حفاظتي توسط كد مخرب فريب خورد


ماهر    يك اكسپلويت (كد مخرب) ساده جاوااسكريپتي، سيستم حفاظتي «چيدمان تصادفي لايه فضاي آدرس» در ۲۲ معماري مختلف cpu را دور مي‌زند. محققان امنيتي يكي از مكانيزم‌هاي امنيتي را مستقل از نوع سيستم عامل يا نرم‌افزارهاي در حال اجرا دور زدند.

اين نقص نمي‌تواند بطور كامل توسط به‌روزرساني‌هاي نرم‌افزاري حل شود. اين آسيب‌پذيري در واحد مديريت حافظه (MMU) قرار دارد كه يكي از اجزاي اصلي cpu است و براي جلوگيري از دور زدن سيستم «چيدمان تصادفي لايه فضاي آدرس» (ASLR) به كار مي‌رود.

مكانيزم امنيتي ASLR توسط همه سيستم‌عامل‌هاي مدرن پشتيباني مي‌شود. از جمله آنها مي‌توان ويندوز، مك، لينوكس، اندرويد و iOS را نام برد.

مكانيسم امنيتي ASLR جاي برنامه‌هاي در حال اجرا را در حافظه به صورت تصادفي چينش مي‌كند كه باعث مي‌شود اجراي كدهاي مخرب در حمله سرريز بافر (Buffer Overflow) يا حملات مشابه براي هكر سخت شود.  اين حمله كه ASLR Cache يا AnC نام گرفته، كاملا جدي است چون از يك كد ساده جاوااسكريپت (JavaScript) براي شناسايي آدرس پايه برنامه‌هاي در حال اجرا در حافظه استفاده مي‌كند. بنابراين، فقط مشاهده يك سايت مخرب مي‌تواند اجراي اين حمله را امكان‌پذير كند، حمله‌يي كه به مهاجم اجازه مي‌دهد تا حملات بيشتري را به همان قسمت از حافظه براي سرقت اطلاعات حساس ذخيره‌شده در حافظه كامپيوتر هدايت كند.  بر اساس اين گزارش، واحد MMU در سيستم‌هاي شخصي، موبايل و سرورها وجود دارد و كارش آدرس‌دهي به مكان‌هايي از حافظه است كه داده ذخيره مي‌شود. اين واحد بطور مداوم دايركتوري كه جدول صفحه (Page Table) را صدا مي‌زند را بررسي مي‌كند تا آدرس‌هاي آن دايركتوري را پيگيري و دنبال كند. برنامه‌ها معمولاً جدول صفحه را در كش پردازنده ذخيره مي‌كنند كه اين كار تراشه را سريع‌تر و كارآمدتر مي‌كند.  طبق اطلاعات سايت مركز ماهر (مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه‌اي)، مشكل از جايي شروع مي‌شود كه اين مولفه بعضي از اطلاعات كش را با نرم‌افزارهاي نامطمئني مانند مرورگرها به اشتراك مي‌گذارد. بنابراين، يك كد كوچك جاوااسكريپت كه در حال اجرا روي يك وب‌سايت مخرب است هم مي‌تواند در آن كش داده بنويسد و مهاجم را قادر سازد تا محل اجراي نرم‌افزارها را كشف كند، مانند كتابخانه‌ها و فايل‌هاي داخل رم كه در حافظه مجازي قرار دارند.  مهاجم با دسترسي به اين داده‌هاي مكاني مي‌تواند بخش‌هايي از حافظه كامپيوتر را بخواند و بعداً براي اجراي حملات پيچيده‌تر و كامل‌تر استفاده كند.  قابل توجه است كه محققان توانستند تنها در ۹۰ ثانيه با موفقيت حملات جاوااسكريپت AnC را با نسخه‌هاي به‌روز مرورگر كروم و فايرفاكس روي ۲۲ معماري مختلف CPU اجرا كنند. در حمله‌ آنها، حمله‌ جاوااسكريپت با يك كد حمله تركيب شده است.  بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده از اين محققان، تنها راهي كه شما مي‌توانيد خودتان را عليه حملات AnC محافظت كنيد، فعال كردن پلاگين‌هايي مانند NoScript براي فايرفاكس يا كروم است تا كدهاي جاوااسكريپت نامطمئن را روي صفحات وب بلاك كند و اجازه اجرا ندهد. نویسنده:
رد ناامني نرم‌افزار خودرو در برابر هك «سيا»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
رد ناامني نرم‌افزار خودرو در برابر هك «سيا»


  كامپيوترورلد    با گذشت چندروز از افشاي جاسوسي سيا از خودروهاي پيشرفته، شركت‌هاي فناوري كماكان در حال واكنش نشان دادن به اين موضوع هستند.

بر اساس تازه‌ترين افشاگري‌هاي سايت ويكي ليكس، سيا قادر به هك كردن سيستم‌هاي رايانه‌يي مورد استفاده در خودروها براي كنترل آنهاست.

يكي از اين سيستم‌ها سيستم عامل QNX بلاك بري است. اما بلاك بري مي‌گويد: سيستم عامل ياد شده در برابر هك و نفوذ خارجي مصون است و سيا قادر به هك كردن و سرقت اطلاعات خودروها نيست.

بلاك بري در اطلاعيه‌يي كه به اين منظور صادر كرده، تصريح كرده كه تا به حال موردي از حمله يا سوءاستفاده از محصولات و خدمات اين شركت و از جمله سيستم عامل QNX را شناسايي نكرده است. QNX  در بيش از ۶۰ ميليون خودرو كه از ۲۴۰ مدل مختلف هستند نصب شده و از آن براي مديريت سيستم‌هاي تفريح و سرگرمي خودروها، ابزار ارتباطي و برخي ديگر از بخش‌هاي فني اتومبيل‌هاي مختلف استفاده مي‌شود.

 بر اساس ۸۷۰۰ سند افشا شده توسط ويكي ليكس سازمان جاسوسي سيا با سوءاستفاده از آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي گوشي‌هاي هوشمند، تلويزيون‌ها و خودروها تلاش دارد تا از كاربران آنها جاسوسي كند.

طبق برخي از اين اسناد، سيا از سال ۲۰۱۴ با آلوده كردن سيستم‌هاي كنترل خودروهاي مدرن تلاش داشته تا در صورت لزوم اين خودروها را از كنترل خارج كرده و حتي براي كشتن و ترور سرنشينان آنها اقدام كند.

محققان پيش از اين‌بارها در مورد خطرات استفاده از نرم افزارهاي ناايمن در خودروهاي جديد هشدار داده بودند.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
اخبار


رشد فناوري نگران‌كننده است

يو اس‌اي تودي   مخترع وب نسبت به جاسوسي سازمان سيا از اطلاعات شخصي افراد و اخبار دروغين هشدار داد.  تيم برنرز لي دانشمند علوم رايانه‌يي كه ۲۸ سال قبل WWW را اختراع كرد، نسبت به جاسوسي سيا در اطلاعات افراد واكنش نشان داد.  درهمين راستا او بيانيه‌يي منتشر كرده كه در آن آمده است: طي ۱۲ ماه گذشته به‌شدت نگران رشد سه روند در حوزه فناوري هستم. بنابراين معتقدم بايد براي دستيابي به پتانسيل واقعي وب به عنوان ابزاري در خدمت انسان به اين سه روند چالش برانگيز پرداخت.   به گفته او افشاي اطلاعات شخصي و اخبار دروغيني كه مانند آتش به همه جا سرايت مي‌كنند، دو مورد از چالش‌ها هستند.  در ادامه به اسناد جاسوسي سيا اشاره كرد كه در ويكي ليكس منتشر شده بود. برنرزلي مي‌گويد: حتي در كشورهايي كه به نظر مي‌رسد دولت به سود شهروندان عمل مي‌كند، رصد كردن و دسترسي به اطلاعات افراد تا حد غير قابل تصوري پيش رفته است. اين امر تاثير ناخوشايندي بر آزادي بيان دارد.   برنرز لي يكي از آخرين دست‌اندركاران فناوري است كه نگراني خود درباره امنيت اطلاعات را بيان كرده است.۴۸ ميليون كاربر «توييتر» روبات هستند

ديلي ميل   محققان كشف كردند ۱۵درصد يا ۴۸ ميليون حساب‌هاي كاربري توييتر روبات هستند و فقط ۳۱۹ميليون كاربر فعال در اين سايت وجود دارند.   محققان دانشگاه كاروليناي جنوبي ۱۱۵۰ ويژگي در حساب‌هاي كاربري توييتر را بررسي كردند تا بتوانند روبات‌ها را رديابي كنند. اين ۱۱۵۰ ويژگي شامل محتواي توييت‌ها، الگوي شبكه و زمان فعاليت بود. درهمين راستا آنها توانستند حدود ۱۴ ميليون كاربر روباتيك در توييتر بيابند.  در اين تحقيق آمده است: ما تخمين مي‌زنيم ۹ تا ۱۵ درصد كاربران فعال توييتر روبات باشند.  محققان متوجه شدند رفتار كاربران روبات در توييتر با انسان‌ها متفاوت است. روبات‌هاي ساده توييت‌هاي يكديگر را تكرار و روبات‌هاي پيچيده‌تر را منشن (mention) مي‌كنند. از سوي ديگر روبات‌هاي پيچيده توييت‌ها را تكرار مي‌كنند اما كاربران انسان را منشن نمي‌كنند. همچنين نمي‌توانند به توييت‌هاي انساني پاسخي معنادار بدهند.  البته هرچند در تصورات عمومي وجود كاربران روبات چندان جالب توجه نيست اما در حقيقت اين نوع حساب‌هاي كاربري گاهي اوقات مفيد هستند، مانند روبات‌هايي كه فجايع طبيعي را هشدار مي‌دهند.راه‌حل جديد گوگل براي شناسايي روبات‌ها

اكستريم تك   تشخيص اينكه در زمان لاگين در يك سايت، فرد تلاش‌كننده براي اين كار يك انسان است يا يك روبات برنامه‌ريزي شده، كار ساده‌يي نيست. اما گوگل براي حل اين مشكل راه‌حل جديدي يافته است.  تا به حال براي جلوگيري از سوءاستفاده ربات‌ها، از روش بازنوشتن تعدادي حرف و عدد در يك جعبه كوچك استفاده مي‌شد. روشي كه به كپچا مشهور شده است. اما گوگل مي‌خواهد كاربران را از زحمت تايپ كردن كپچاها راحت كند.  گوگل كاري كرده كه كاربران ديگر نيازي به تايپ كردن كلمات و حروف براي تاييد هويت خود نداشته باشند. آنها از اين به بعد تنها بايد گزينه من ربات نيستم را انتخاب و تيك آن را فعال كنند. سپس گوگل با بررسي نحوه حركات موشواره، آدرس‌هاي‌اي پي و ديگر اطلاعات موجود در مورد كاربران و با استفاده از هوش مصنوعي پيشرفته خود تشخيص خواهد داد كه آيا يك كاربر انسان است يا روبات. گوگل اين روش متمايز كردن انسان‌ها از روبات‌ها را No CAPTCHA reCAPTCHA ناميده است.غلبه «اندرويد» بر «ويندوز»

اكستريم تك   با گذشت هشت سال از عرضه سيستم عامل موبايلي اندرويد، اين سيستم عامل در حال تسخير سريع دنياي فناوري است و به زودي از سيستم عامل قديمي و شناخته شده ويندوز هم پيشي خواهد گرفت.  بررسي‌هاي موسسه تحقيقاتي StatCounter بر مبناي تحقيق در مورد ترافيك وب در سراسر جهان نشان مي‌دهد كه ويندوز مايكروسافت آرام آرام در حال واگذار كردن سهم خود به اندرويد است و به زودي موازنه عليه ويندوز بر هم خواهد خورد.  بر اساس يافته‌هاي StatCounter سيستم عامل ويندوز 38.6 درصد از كل ترافيك وب دنيا را در اختيار دارد و اين رقم در مورد اندرويد 37.4 درصد است. رشد اندرويد در اين زمينه از سال 2012 به اين سو تسريع شده و مي‌توان آن را بطور سالانه 2.2 درصد برآورد كرد.  ويندوز در سال 2012 حدود 83 درصد از كل ترافيك وب را به خود اختصاص داده بود، ولي اين روند به سرعت در حال تغيير است. در اين ميان شرايط براي سيستم عامل iOS تغيير چنداني نداشته و iOS هم سهم مختصري از بازار سيستم عامل‌هاي آنلاين را در اختيار دارد.   سرقت رمز ورود به گوشي‌ها با رديابي گرماي دست

ايندين اكسپرس   محققان هشدار مي‌دهند كه اثر گرما بر روي صفحه نمايش گوشي‌هاي هوشمند پس از تايپ PIN يا كشيدن يك الگوي رمز مي‌تواند توسط هكرها برداشته شود.  تمام چيزي كه يك هكر يا سارق براي ربودن رمز گوشي كاربر نياز دارد، يك دوربين حرارتي تصويربرداري است كه نشان مي‌دهد چه بخش‌هايي از صفحه نمايش لمس شده حتي پس از آنكه صفحه نمايش به مدت 30 ثانيه دست نخورده باقي بماند.  در يك كنفرانس كه در رابطه با تعامل انسان و كامپيوتر در امريكا و در ماه مه برگزار خواهد شد، محققان از دانشگاه اشتوتگارت و دانشگاه لودويگ ماكسيميليان مونيخ در آلمان در يك مطالعه جديد به بررسي اينكه چگونه پين يا الگوها را مي‌توان از اثر حرارتي باقي مانده روي صفحه نمايش گوشي‌هاي هوشمند كاربر ربود، خواهند پرداخت.  محققان در اين پژوهش جديد اظهار كردند از آنجايي كه دوربين‌هاي حرارتي در همه جا وجود داشته و مقرون به صرفه نيز هستند، يك تهديد جدي براي حريم خصوصي كاربران دستگاه‌هاي تلفن همراه محسوب مي‌شوند.نویسنده:
ايجاد شبكه IP ترانزيت ملي براي افزايش كيفيت اينترنت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
ايجاد شبكه IP ترانزيت ملي براي افزايش كيفيت اينترنت
رفع انحصار دولتي در ترانزيت پهناي باند


گروه دانش و فن  

 شبكه IP ترانزيت ملي بنا بر الزامات سياست‌هاي توسعه شبكه ملي اطلاعات راه‌اندازي مي‌شود. طبق مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي ايجاد شبكه تبادل اطلاعات ملي در داخل كشور، شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به راه‌اندازي مراكز IXP اقدام كرد تا ترافيك در داخل كشور با كيفيت بالا و هزينه كمتر تبادل شود، اما به دليل محدوديت شبكه‌يي برخي از اپراتورها و سازمان‌ها امكان اتصال به شبكه IXP را نداشته و اتصالشان همچنان از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد.

 بنا بر ارزيابي‌هاي انجام شده بالغ بر ۵ درصد ظرفيت اتصال اپراتورها همچنان از طريق اينترنت انجام مي‌شود و بر اين اساس مطابق با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ما ملزم به ايجاد شبكه IP ترانزيت ملي براي اتصال ارتباطاتي شده‌ايم كه منشأ داخلي داشته باشند و به IXP زيرساخت متصل نشده‌اند.

 پيش از اين اگر مشتركي براي مثال مي‌خواست به يك دانشگاهي كه به مركز تبادل اطلاعات شركت زيرساخت متصل نبود، وصل شود بايد از شبكه اينترنت استفاده مي‌كرد و اين اتصال براي آن شركت و دانشگاه هزينه اينترنت داشت، اما هم‌اكنون با ايجاد يك لايه IP ترانزيت ملي بخشي از اين ترافيك از طريق IXP تبادل مي‌شود و بخشي كه مربوط به سمت بين‌الملل بود، از طريق IP ترانزيت ملي تبادل خواهد شد كه در نتيجه آن شاهد بهبود كيفيت ترافيك داخلي و كاهش هزينه اپراتورها خواهيم بود.

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در اين خصوص گفت: اين طرح كاهش ۵ درصدي درآمد شركت ارتباطات زيرساخت را به همراه دارد، اما براي تحقق الزامات شبكه ملي ارتباطات بنا داريم تا نيمه اول فروردين ماه آن را اجرايي كنيم.

از سوي ديگر معاون وزير ارتباطات از رفع انحصار دولتي در ترانزيت پهناي باند اينترنت در صورت موافقت نهايي مجلس و تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.

 محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به تكاليف بند (الف) ماده ۸۳ برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي سند چشم‌انداز براي افزايش ظرفيت ترانزيت ارتباطات گفت: بنا بر اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، ترانزيت بين‌الملل به صورت انحصاري در اختيار اين شركت بوده و بر اساس سياست‌هاي چشم‌انداز توسعه كشور بايد تا پايان برنامه ششم ايران به هاب ارتباطي منطقه تبديل شود.

اين مقام مسوول افزود: اين برنامه‌ريزي نيازمند چابك‌سازي در ساختار شركت ارتباطات زيرساخت دارد تا به تكليفي كه در برنامه پنج ساله به وزارت ارتباطات محول شده، تا ظرفيت ترانزيت بين‌الملل ارتباطات از ۵۶۰ گيگابيت فعلي به ۳۰ ترابيت افزايش يابد، دست يابيم.

وي ادامه داد: طبق اين تكليف افزايش ۶۰ برابري ترانزيت ارتباطات پهناي باند در دستور كار قرار گرفته، اما اين برنامه با ابزارهاي فعلي ممكن نيست و ما درخواست داديم تا براي رسيدن به اين هدف ابزارهاي لازم را در اختيارمان قرار دهند. بر اين اساس پيشنهاد ما اجازه مشاركت بخش خصوصي در حوزه ترانزيت پهناي باند و نيز چابك‌سازي چارچوب ساختاري شركت ارتباطات زيرساخت بوده است.

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به نمونه‌هاي موفق دنيا در حوزه تجارت بين‌الملل براي پهناي باند كه شركت‌هايي را در ذيل خود ايجاد كرده‌اند، تصريح كرد: بر اين اساس اجازه تاسيس شركتي در ذيل شركت ارتباطات زيرساخت براي تجارت توسعه پهناي باند بين‌الملل از مجلس خواسته‌ايم و براي آن بايد شركت ارتباطات زيرساخت تبديل به يك هلدينگ شود.

جهرمي با بيان اينكه پيشنهاد تاسيس شركت ملي ارتباطات ايران و دو شركت در زيرمجموعه آن را به مجلس داده‌ايم، گفت: با ايجاد شركتي براي تجارت پهناي باند بين‌الملل، شاهد مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري اين بخش در حوزه ترانزيت ارتباطات خواهيم بود و از انحصار دولتي زيرساخت در اين برنامه كاسته مي‌شود.

معاون وزير ارتباطات ادامه داد: افزايش ظرفيت ترانزيت ارتباطات مي‌تواند ۵ هزار ميليارد تومان تا پايان برنامه ششم توسعه براي كشور ارزآوري داشته باشد. البته از سوي ديگر در حوزه داخلي شركت ارتباطات زيرساخت به جز چابكسازي با تغيير ديگري مواجه نخواهيم شد.

وي افزود: ايرادات اين مصوبه كه از سوي شوراي نگهبان بر آن وارده شده بود، برطرف شده و هم‌اكنون نيز ايرادات مربوط به آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد آن داشته است، رفع شده است و روز گذشته نيز قرار بود در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع و ملاحظات مربوط به آن رسيدگي شود. با وجود اين پيش بيني مي‌كنيم در صورت نهايي شدن ظرف يك هفته آينده اين مصوبه به سرانجام برسد.

معاون وزير ارتباطات در مورد آخرين وضعيت پروژه اپراتور چهارم ارتباطات براي اتصال به شبكه فيبر نوري به منازل كشور كه شركت ارتباطات زيرساخت يكي از سهامداران آن است، گفت: اجراي پروژه دسترسي فيبر نوري منازل (FTTH) نيازمند سرمايه‌گذاري بسياري است كه زمان بازگشت سرمايه‌گذاري آن طولاني مدت است به همين دليل شاهد هستيم كه سرمايه‌گذاران و سهامداران اين مجموعه موفق به اجراي اين پروژه نشده‌اند.

وي با بيان اينكه حتي اپراتورهاي ارتباطي كه از سال گذشته مجوز فعاليت در پروژه فيبر نوري را داشته‌اند نيز با وجود ادعاهايي كه براي سرمايه‌گذاري داشته‌اند، اما تاكنون موفق به ايجاد اين شبكه نشده‌اند. هم‌اكنون در خصوص اپراتور چهارم ارتباطات يك مجموعه خارجي اظهار آمادگي براي حضور و توسعه اين پروژه كرده، اما براي آن شروطي را گذاشته است.

جهرمي با اشاره به اينكه مشكل اين پروژه نبود نقدينگي نيست بلكه عدم زودبازدهي آن است، اضافه كرد: سرمايه‌گذار خارجي از ما خواسته كه تضمين بازگشت سرمايه داشته باشيم و دوره سرمايه‌گذاري آن را گارانتي كنيم؛ چراكه سرمايه‌گذاري در اين پروژه پرريسك است.

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: هم‌اكنون اين موضوع در حال بررسي در كميسيون تنظيم و مقررات ارتباطات است تا بررسي كنيم كه آيا اجازه سرمايه‌گذاري با تضمين مدنظر شركت خارجي را بدهيم يا آنكه به وضعيت فعلي و بدون اجراي اين پروژه ادامه دهيم.

وي افزود: اين شركت خارجي درخواست دارد كه براي هر شهري كه مي‌خواهد شبكه دسترسي فيبر نوري منازل را ايجاد كند، يك دوره گارانتي به وي داده شود و بازگشت سرمايه آن تضمين شود. به همين دليل زماني كه اين موضوع در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوب نشود، قراردادي با آن بسته نخواهد شد.  معاون وزير ارتباطات همچنين از نهايي شدن قرارداد با توزيع‌كنندگان محتوا در خارج از كشور خبر داد و گفت: اين پروژه پس از افتتاح فاز سوم طرح «تلاش» نهايي شده و اميدواريم از ارديبهشت ماه اجراي آن را آغاز كنيم كه اين پروژه مي‌تواند در بهبود كيفيت خدمات ارتباطي در كشور موثر واقع شود.نویسنده:
روش جديد براي ذخيره‌سازي اطلاعات روي اتم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/23
روش جديد براي ذخيره‌سازي اطلاعات روي اتم


  ساينس ريكوردر    گروهي از محققان بين‌المللي روش جديدي را براي ذخيره‌سازي اطلاعات روي يك اتم واحد ابداع كرده‌اند. آنان به اين منظور از خواص مغناطيسي اتم براي كدگذاري داده‌ها استفاده كرده‌اند.  كدگذاري داده‌ها ابتدا در سطح مولكولي صورت گرفته و بدين منظور آهن‌رباهاي تك اتمي ابداع شده است.  همچنين براي تكميل اين فرآيند از عنصر ۶۷ جدول مندليف يعني هليوم هم استفاده شده است. زيرا هليوم با تك الكترون‌هايي احاطه شده كه با شرايط ميدان مغناطيسي مطابقت دارند.  استفاده از اين روش، مجموعه باثباتي را به وجود آورده كه از قابليت ذخيره‌سازي اطلاعات برخوردار است. گروه تحقيقاتي اتم‌هاي هليوم را در درون اكسيد منيزيم فلزي قرار داد و از اين طريق مانع از جدايي مولكول‌ها از يكديگر به علت تاثيرپذيري از ديگر الكترون‌ها شد.

ايجاد چنين وضعيت باثباتي ذخيره‌سازي اطلاعات روي تك اتم‌ها را براي مدتي طولاني ممكن مي‌كند. از اين ميدان‌هاي مغناطيسي براي كدگذاري اطلاعات باينري يا صفر و يك‌ها مي‌توان استفاده كرد و در چنين شرايطي اتم‌ها به واحدهاي ذخيره‌سازي اطلاعات يا بيت مبدل مي‌شوند.  محققان با انجام تحقيقات بيشتر موفق شدند در نهايت دوبيت اطلاعات را روي هر يك از اين اتم‌ها ذخيره كنند و اين ذخيره‌سازي پايدار باقي ماند.

كارشناسان تحقق اين هدف را گامي مهم براي پيشبرد فناوري رايانه‌يي مي‌دانند و مي‌گويند با تكميل اين دستاورد مي‌توان حجم بيشتري از اطلاعات را روي هاردديسك‌ها در دماي كم ذخيره كرد و حتي در صورت وقوع مشكل براي هاردديسك‌ها امكان بازيابي داده‌ها ساده‌تر خواهد بود.

 نویسنده:

  خبر Mon. March 13. 2017 784 شمار 1438 يالثاني جماد 14 1395 اسفند 23 شنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 اشتهار گواهينامه ايتل كرد
  ر دريافت ستاره كيفيت يكند
  به بررسي را داخلي مصرف از حمايت بحث گوناگون زواياي ابعاد
  «تعادل» فعاليت سال چهلمين يكصد آستانه در رايتل
  تهران| گواهينامه اخذ به موفق اطالعات، فناوري ارتباطات
  وزارت خدمات ارائه در مديريت براي ستاره دو كيفيت به
  اشتهار از همراه تلفن چهارم سوم نسل اوريهاي فن ايراني
  ارتباطي كاالي مصرف با كوچك هاي اه كارگ
  توسعه ملي جايزه دوره ششمين در اپراتور اين شد. وزارتخانه
  اين يكصد آستانه در اطالعات فناوري ارتباطات
  كيفيت جاي به ما كه است اين آن مفهوم شود، خريداري هها| بنگا
  گروه اطالعات فناوري ارتباطات وزارت فعاليت سال
  چهلمين ارزي يكنيم نم استفاده خارجي يا وارداتي كاالي آن كار كسب فضاي در ركود قفل رمز هرچند كرد. دريافت را ستاره دو كيفيت به اشتهار
  گواهينامه بيان با اقتصاد استاد اين يود. نم خارج كشور از
  نيز گذشته هاي يت سوءمدير دليل به كه كشورمان
  كوچك واعظي محمود حضور با كه مراسم اين در است،
  گفتني كرد: خاطرنشان نيست، حاكم دستور اقتصاد در
  اينكه پيچيده قدر آن بود، شده ايجاد و... ما تحريه مشكل
  و مركز رييس فيروزآبادي اطالعات، فناوري ارتباطات
  وزير كاالي زماني بدهيم مشتري به نيز را حق اين
  بايد كردند استدالل تحليلگران از بسياري كه بود
  شده وزير معاون آذريجهرمي محمدجواد مجازي، فضاي
  ملي وي باشد. تر سب منا قيمت باكيفيت كه بخرد ايراني آن كردن باز به قادر فعلي شرايط در كليدي هيچ
  كه ارتباطات شركت مديرعامل اطالعات فناوري
  ارتباطات قيمت كيفيت به اگر ايراني كننده ليد تو شد: متذكر با كه است آن از حاكي ميداني واقعيات اما
  نيست، به رايتل ارتباطي خدمات شركت از شد، برگزار
  زيرساخت بدهند، دستور نيز دولتي مهاي مقا همه نكند
  توجه توسعه كور گره شده، ديده تدارك زياي ري
  برنام كيفيت ملي جايزه دوره ششمين برگزيدگان از يكي
  عنوان كه سوال اين به پاسخ در قشناس ندارد. دهيي
  فاي هاي اه بنگ است شده باز كشورمان در كار
  كسب شد. تقدير اطالعات فناوري
  ارتباطات مثال خارجي كاالهاي با رقابت توان داخلي توليدات
  آيا اند. گرفت قرار ركود از خروج دوران در
  اقتصادي افزايش به داخلي دكننده تولي اگر گفت: دارند، را چيني نيست اين اوضاع» «بهبود اين مفهوم معنا لبته ‌ها
  ا
  اخبار‌شهرستان كند، دقت ها هزينه كنترل خود توليدات كيفيت فصل حل خرد كار كسب حوزه مشكالت تمام
  كه اشاره با وي بود. خواهد رقابت قابل توليداتش يشك
  ب در پيچيده معضالت با هايي كارگا اينكه يا است
  شده واردات دالر ميليارد ۰۵ متوسط هطور سال در اينكه
  به است اين آن معناي بلكه ندارد، وجود ايران
  مختصات نخستين براي امسال كرد: خاطرنشان داريم، كشور
  به است. شده متمركز درستي جهت در دولت رويكرد
  كه هادي طرح اجراي در اردبيلي روستاييان ۰۱ماه، طي دالر ۵7ميليارد با ما غيرنفتي صادرات بار از ايران اقتصاد پايدار خروج بحث اركان مرين مهت از كنند
  يكي
  مشاركت است. دواركننده امي اين گرفت پيشي واردات بر توليد مقوله با آنها صحيح رويكرد كه هستند مردم
  ركود، خواستار اردبيل استان مسكن بنياد مديركل
  اردبيل| در را كشورمان معيشت اقتصاد فضاي يواند مت مصرف
  و در روستاها هادي طرح اجراي در روستاييان دولت
  مشاركت آفريني نقش خريدهاي فصل آغاز با ساله هر دهد. قرار متعادل
  نقطه وضعيت بررسي حاشيه در سبحاني فرهاد شد. استان
  اين بازاريابي محقق مشاور معبودي علي ديگر سوي
  از داخلي» توليدي كاالي «خريد عنوان ذيل بحثي
  نوروزي طرح حاضر حال در گفت: اردبيل در هادي طرح
  اجراي يشود: متذكر زمينه اين در نيز كار كسب توسعه يگيرد شكل ها خبرگزاري گروهي هاي نه رسا سطح
  در اجرا فازبندي صورت به استان روستاي ۶۸۳ در تنها
  هادي هزينه كاهش كاال كيفيت افزايش با كننده ليد تو به ايرانيان توجه نگاه تا ود تالش آن اساس بر
  كه اين به پاسخ در استان مسكن بنياد مديركل است.
  شده با رقابت توان فناوري، سطح ارتقاي طريق از
  توليد مصرفي شود.كاالهاي جلب داخلي توليد از حمايت
  سمت طرح اجراي در يواند مت خصوصي بخش آيا كه
  سوال داشت. خواهد را خارجي دكننده
  تولي كشورمان داخل متوسط كوچك هاي اه كارگ در
  كه طرح اجراي اينكه دليل به داد: ادامه كند، مشاركت
  هادي زمينه اين در دولت آفريني نقش كارشناس اين تواند مي آنها از استفاده به مردم توجه وند مي ش ليد
  تو ندارد، خصوصي بخش گذار سرماي براي سودي
  هادي اينكه بيان با مرادي است. زمانبر ماه تا از
  آن از عمومي العرساني اط ارزي تسهيالتي، حمايت را را اقتصادي هاي اه بنگ وضعيت قوي محرك يك حكم
  در كرد: تاكيد سبحاني شود. نمي استقبال موضوع اين
  اغلب از درصد ۰۸ تا ۰7 تهران از خارج به اها كارگ
  انتقال مالياتي هاي معافيت همچنين ملي خريد هاي يت مز در مقدمات اين با دهد. قرار دهتري تثبيت وضعيت
  در روستا اهالي خود روستاها برخي در لوجهي قابت اقدام
  در گفته به كرد. عنوان اداري هاي بروكراس كاهش با جوانان زنان افزود: است، كاسته توليد هاي ‌شناس:
  هزين ي‌حق هاد فعاالن اقتصادي هاي ره چه سراغ گزارش اين
  جريان اجرا شد موجب كه كردند مشاركت هادي طرح اجراي
  در هاي پوي شروع با نيز خريدار همان يا مردم معبودي، آن از حاصل درآمد كوچك هاي اه كارگ در
  فعاليت به مردم توجه اهميت درباره تا رفتيم خصوصي ش‌اشتغال‌و‌
  بخش الي‌ايراني‌موجب‌افزاي د‌كا ‌طور‌طبيعي‌خري
  ‌به كرد: تاكيد وي باشد. داشته پيشرفت مطلوبي سرعت
  با بهبود داخلي توليد به تويانند ساز جريان حمايتي يكنند. تامين را خود زندگي تحصيل هاي ينه
  هز ناگفته كنيم. گفت گپ داخل در شده توليد ه‌گفته‌وي،‌وقتي‌كاالي‌
  كاالهاي شود.‌ب ش‌نرخ‌بيكاري‌در‌كشور‌مي
  كاه روستا اهالي سوي از ساختماني مصالح اينكه جمله
  از بخش در كارگاهي كه كوچك كار كسب فعال
  اين قابل نكته كرد: تصريح وي كنند. كمك كشور اقتصاد خانگي لوازم كفش، پوشاك، مانند بازارهايي كه ه‌ما‌به‌جاي‌
  پيداست ن‌اين‌است‌ك شود،‌مفهوم‌آ مي
  ايراني‌خريداري‌ اجرا به روستاها در نيز هادي طرح ادامه در شد
  تامين قريب كند: اظهار دارد، همدان استان جزين در
  قروه بايد را خود گذار مرحله پويشي، هر كه است اين تعمق خود به را خريد سهم بيشترين نوروزي خريدهاي در ‌كنيم‌و‌ارزي‌نيز‌از‌
  و... ن‌كاالي‌وارداتي‌يا‌خارجي‌استفاده‌نمي
  آ تامين به مثالي ذكر با استان مسكن بنياد مديركل
  درآمد. ايثارگراني به نياز ابتدايي مراحل در يعني كند طي يتوان است فعال بخش اين در كارگاه ۰۰۳
  به يدهند. ه‌مشتري‌بدهيم‌زماني‌
  اختصاص ا‌نيز‌ب د‌اين‌حق‌ر شود.‌باي
  كشور‌خارج‌نمي در گفت: كرد اشاره نمين سلوط روستاي در معابر
  سنگ از پويش اهداف به دستيابي براي بتوانند كه دارد داشته كار به تمايل كه دختراني زنان همه براي
  گفت طرح اجراي در شد تامين مصالح پول نيز خمس روستاي ‌تر‌باشد
  كاالي‌ايراني‌بخرد‌كه‌باكيفيت‌و‌قيمت‌مناسب اظهارنظرهاي مجموعه باشند. داشته خودگذشتگي بزرگ كنندگان تولي دارد. وجود فعاليت زمينه كوچك
  باشند، توليدي هاي اه كارگ از حمايت كردند. مشاركت روستا اهالي
  هادي شهرستان به را اوليه مواد كار نقشه الگو تهران،
  بازار نشان كارشناسان اقتصادي مختلف هاي چهر توليدي كوچك هاي اه كارگ صاحبان
  اظهارنظرهاي جشن در تومان 5.2ميليارد اردبيل مردم شود
  گرفته جدي بايد مشتري حقوق توليد هزينه از كاستن براي شده متحمل را
  سختي مانند اوليه كارهاي ما اههاي كارگ در ينند مك
  ارسال كاالي مصرف به مردم توجه فرآيند كه دهد توليدات از فكنندگان مصر حمايت اهميت كردند
  درباره كمك
  نيكوكاري منظر از اقتصاد استاد تحليلگر شناس حق هادي است. زده خاصي ابتكارات به
  دست كه است وجهي چند منشور يك داخل در شده توليد دوخت براي كارها از بخشي يشود انجام
  برش راهگشاست. ديگري شخص هر از بيشتر
  داخلي گفت: اردبيل استان امداد كميته مديركل اردبيل| مهاجرت آموزي ارت مه اشتغال، ايجاد
  مرادي ابعاد درباره يد كمن ورود بحث اين به
  ديگري طرف يك از هستند. گذار اثر آن در متفاوتي متغيرهاي يشود. فرستاده هها خان به
  دوز براي را ايراني كاالي خريد پوشاك كننده تولي
  يك مردم جنسي نقدي هاي كم ميزان از اوليه
  برآورد توليد هاي اه كارگ انتقال مزاياي ديگر از را
  معكوس معيشت اقتصاد در بحث اين النتر گوناگون
  زواياي محصوالت كيفي ارتقاي با بايد داخلي كننده ليد تو توانند مي زنان پوشاك، توليدكننده اين گفته
  به زنان جوانان كه كوچك توليدي هاي اه كارگ
  بقاي ميليون ۳۵۵ ميليارد مبلغ نيكوكاري جشن در
  اردبيل پوشاك يافزايد: كرده بيان انها شهرست به
  پوشاك كه است معتقد شناس حق كند. مي صحبت كشور چرخ دستگاه يك خريد هزينه ريال ميليون ۰2
  با مجاب داخل در شده توليد كاالي از استفاده به را مردم محمدرضا داند. حياتي هاند، گرفت كار به را
  زيادي حالي در اين كرد: تصريح دشتي حسين است.
  تومان عرصه در ملي هجانبه هم سود ايراني كاالي از استفاده فروش به يشود توليد مركز از دور ما
  توليدي كه هم كساني شوند كار مشغول منزل در
  خياطي مناسب سازي بستر با بايد دولت ديگر سوي از كند يگويد: موضوع اين اهميت به اشاره با جنتي
  مرادي ۰۰۱ميليون ميليارد گذشته سال نهايي رقم كه
  است دارد. همراه به وابستگي كاهش اشتغال يشود. انجام تهران در بازار اين مديريت اما رسد
  م داخلي توليد از و... گمركي قانوني، اعتباري، حمايت مشغول ها اه كارگ در آيند، برنمي هزينه اين عهده
  از كه است شده باعث تهران در توليد باالي
  هزينه همراه توجهي قابل رشد با مردمي كهاي كم بود تومان داخلي كاالهاي خريد با يخواهد ايرانيان از
  وي توليدات خريد لزوم مورد در ايرنا با مصاحبه در
  وي فراهم داخلي ليدكننده تو براي را كيفي ارتقاي زمينه در پوشاك توليد سابقه به اشاره با مرادي وند. م
  ش روستاها كوچك شهرهاي به توليدي هاي
  كارگا شده بيني پيش برنامه درصدي 2۱۱ تحقق به وي
  است. ايجاد اشتغال فرزندانشان براي ياري را
  توليدكنندگان كاالي خريد طبيعي طور به كرد: خاطرنشان
  داخل شرايط صحيح فهم با نيز ها نه رسا مردم نهايتا كند كاالي با رقابت هاي گردن از صنعت اين گذر
  ايران همكاري به وابسته بازار اين حيات شوند.
  منتقل اشاره نيكوكاري جشن در مردمي كهاي كم آوري
  جم توليد چرخه به كمك ايراني پوشاك خريد زيرا
  كنند، در بيكاري نرخ كاهش اشتغال افزايش موجب ايراني بقاي براي صنعت اين افزود: قاچاق مخصوصا
  خارجي در ايراني كاالي از استفاده اهميت بايد كشور اقتصادي هها، كارگا اوليه، مواد توليد چرخه عوامل
  همدلي طريق از كمكها از تومان ميليون ۵۶۸ بر بالغ افزود:
  كرد ايراني كاالي وقتي شناس، حق گفته به يشود. كشور برند. سود آن از ايران مردم همه است
  ملي هاي اري سازگ كرده مبارزه مقاومت بازار در
  خود كنند. درك را اقتصادي رشد اشتغالزايي سرمايه برگشت است فروشندگان انساني
  نيروي مديركل است. شده آوري جم استان نيكوكاري
  ۵2مركز ميليارد اين بر عالوه كرد: تاكيد استان امداد
  كميته شده آوري جمع ها پايگاه طريق از نيز تومان داد
  ۵۸۴ميليون خبر عشاير روستاييان كشاورزان، اجتماعي بيمه صندوق
  مديرعامل نيازمندان بين در جنسي هاي كمك توزيع به دشتي
  است. نيز نقدي هاي كم افزود: كرد اشاره سوري چهارشنب گرفتند
  تا قرار عشاير كشاورزان بيمه صندوق حمايت تحت كردستان،
  كولبران يشود. واريز نيازمندان حساب به آتي روزهاي همدان
  در در خشكبار آجيل بازار وضعيت قرار اجتماعي بيمه صندوق پوشش تحت رفاه كار تعاون، وزير تاكيد با خوشبختانه كشاورزان، اجتماعي بيمه صندوق
  مديرعامل همدان لفروشان آجي قنادان اتحاديه رييس
  همدان| صندوق اينكه بر تاكيد با رستمي بگيرند. استاندار جانبه همه هاي همكاري اجتماعي هاي پيگيري با گفت: عشاير
  روستاييان است. راكد همدان در خشكبار آجيل بازار
  گفت: كرده، تالش كولبران بر عالوه اجتماعي بيمه اخير سفر در اقدام اين تفاهمنامه كردستان، تمام كردستان، استانداري همكاري
  مستمر بر حاكم ركود به توجه با كرد: اظهار ارغوان
  محمد اجتماعي بيمه موضوع خود، رسالت به توجه با شد. منعقد استان اين به وزارت عالي مقام هاي حمايت از يتوانند استان اين
  كولبران با عرضه است يافته كاهش مردم خريد قدرت
  بازار به باشد، داشته درنظر را خاص هموطنان براي تفاهمنامه اين براساس افزود: وي شوند. برخوردار بيمه
  صندوق مشابه مدت به نسبت كه حالي در ندارد همخواني
  تقاضا سوي از شينآباد كودكان به بيمه حق پرداخت آنها آمار كه كردستان استان كولبر هزار ۵۱ صندوق عمومي روابط گزارش
  براساس آجيل قيمت درصدي كاهش شاهد گذشته
  سال اجتماعي بيمه گفت: كرد اشاره صندوق اجتماعي بيمه صندوق به استانداري سوي از عشاير، روستاييان كشاورزان، اجتماعي
  بيمه هاي هند بادا تمام اينكه بيان با وي هستيم.
  خشكبار كه اساسي قانون 29 اصل اجراي درراستاي كولبري دفترچه آينده سال در شده، ارائه موضوع كرد: تاكيد ديروز رستمي
  محمدرضا نوع اين غيرقانوني واردات است قاچاق بازار در
  موجود گرفته درنظر هموطنان براي را خاصي حقوق عام بهطور كه افراد اين شد خواهد صادر ضرورت به باتوجه كردستان كولبران شدن
  بيمه بيندازد، خطر به را جامعه مت سال تواند مي
  محصول رساني خدمت معطوف را خود تالش تمام است، مريوان، سقز، هاي شهرستان روستاهاي ساكن دستوركارهاي ترين مهم از اقشار، اين به
  توجه را استان كفاف نيز محصول نوع اين كرد:
  خاطرنشان يكند. اقشار اين به ۶9 سال از يتوانند هستند، بانه سروآباد كه بود اجتماعي بيمه صندوق اخير هاي
  ماه اصناف اتاق بازرسي واحد اينكه بيان با ارغوان يهد.
  نم شيفت صورت به تعطيالت پايان تا اسفند ابتداي استاني
  از هاي
  چهره كه هايي مكان در كرد: عنوان يكند، فعاليت ساعت
  ۴2 كميسيون باشند، داشته تخصصي بازرسي به
  احتياج بندر ريلي خطوط جواهرآالت تجاري نشان توماني ميليارد هزار درآمد اردبيل در نهال كاشت
  طرح براي اصناف اتاق بازرسان با هها اتحادي كارشناسان
  و شوند. عمل وارد يابد
  بازرسي مي افزايش رجايي شهيد شد رونمايي كرمان استان دركشور تبليغات شد
  آغاز كهگيلويه مردم بين كاال سبد سهميه 5رصد ۰د هرمزگان|
  كرمان| البرز| شد
  اردبيل| توزيع بويراحمد
  و اينكه بيان با هرمزگان راهآهن مديركل كرمان استان جواهرآالت تجاري نشان وزارت هاي ان است امور پارلماني معاون كاشت هدف با نهال كاشت
  طرح صنعت، سازمان بازرسي نظارت معاون
  ياسوج| آهن راه در واگن ۵۵7 ميانگين طور به روزانه زنان امور در كشور وزير مشاور حضور با ساالنه گفت: اطالعات فناوري ارتباطات آينده سال يك در نهال اصله هزار
  ۵۶ بيش گفت: بويراحمد كهگيلويه استان تجارت
  معدن خطوط گفت: شود، مي بارگيري تخليه استان شد. رونمايي خانواده تبليغاتي درآمد كشور در ريال ميليارد زار ۰۳ سوي از نهاد مردم كلهاي تش مشاركت
  با شد. توزيع استان مردم بين كاال سبد سهميه درصد ۰۵
  از يابد. افزايش رجايي شهيد بندر ريلي مجتمع طرح افتتاح آيين در فرهمندپور فهيمه تسنيم، گزارش به يآيد. دست به مجازي فضاي در آن درصد ۰2 از كمتر كه داريم روابط از نقل به گزارش«تعادل» به شد. آغاز اردبيل
  شهرداري وقوع از پيشگيري نشست در ديروز يپور جان
  امير به اشاره با خبري نشست در ديروز پورفخري محمد مهر، گزارش به استان جواهرآالت تجاري نشان از رونمايي همچنين جواهرسازي توانمندسازي مركز از بازديد در ديروز براري مرتضي ايرنا، گزارش به طبيعي منابع هفته با همزمان طرح اين اردبيل، شهرداري
  عمومي طرح اينكه بيان با بويراحمد كهگيلويه استان
  جرم معتقدند كارشناسان كرد: اظهار امروزي دنياي در آهن راه ويژه اهميت به بايد كشور در آموزشي هاي دوره برگزاري اينكه به اشاره با كرمان رشد اخير سال چند دراين افزود: نوپا وكارهاي كسب لگري تسهي مجموعه در اردبيل كودك بنياد عضو آموزان دان حضور
  با ماه 2فروردين تا نوروز اول از نوروز ويژه
  نظارتي حجم محيطي زيست ايمني، اقتصادي، لحاظ از ريلي نقل حمل كه يبينند آموزش فقط بسياري گفت: شود، تبديل اقتصادي كار شغل دنياي هاي ليت فعا زمينه در جديد كارهاي كسب در توجهي قابل اردبيل شهردار خورد. كليد اردبيل شورابيل درياچه
  گردشگري رسمي صورت به بازرس ۰۱2 داشت: اظهار دارد،
  ادامه دارد. برتري نقل حمل هاي روش ساير به نسبت مسافر كاال باالي يي گونه به بايد شوند. مي آموزشي رشته آن در هنرمند يك نهايت در است. گرفته شكل كشور در مجازي در نهال اصله ۵۶هزار كاشت طرح اينكه به اشاره با آيين اين
  در نظارت معاون كنند. نظارت بازار بر افتخاري
  و اقتصاد زيربناي بخشهاي ازجمله ريلي نقل حمل كرد: بيان وي كار به كشور در يي فه حر فني هاي آموز كه شود ريزي برنامه در كارآفريني رويداد و۰۰۴ هزار يك از بيش امسال كرد: بيان وي گفت: شود، انجام بيافرينيم» زندگي هم با «همه شعار با
  اردبيل استان تجارت معدن صنعت، سازمان بازرسي
  و اساس داده قرار تاثير تحت را اقتصادي توسعه فرآيند كه است شود. كارآفريني سبب شده منجر اقتصادي در مابقي تهران استان در آنها رويداد ۰۰۴ از بيش كه داشتيم كشور در غيرمثمر مثمر نهال اصله هزار از بيش طرح اين قالب
  در اين بازرسان اينكه بر تاكيد با بويراحمد
  كهگيلويه يشود. محسوب اجتماعي اقتصادي توسعه بازرگاني مبادالت بازاريابي اينكه بيان با خانواده زنان امور در كشور وزير مشاور توسعه دادها روي اين از هدف گفت: براري است. بوده ها ان است ساير حميد يشود. كاشته اردبيل شورابيل درياچه گردشگري
  مجموعه گفت: دارند، نظارت نيز خبازي واحدهاي بر
  سازمان در ادارهكل اين عملكرد تشريح ضمن هرمزگان راهآهن مديركل است، كنندگان تولي كارآفرينان امروز مشكالت از يكي نيز توليدات كسب ۰۰۵ 2هزار از بيش جاري سال در كه است جديد كار كسب توسعه براي را زيادي رحهاي اردبيل شهرداري افزود: اللهيان
  لط تعاون جهادكشاورزي طرف از عيد شب ميوه تن
  ۰۰۴ خطوط در شب در روشنايي براي تلسكوپي هاي رج افزايش ۵9 سال كيفيت عمدتا كه پايين قيمت با بازار در چيني محصوالت وجود افزود: شكل كشور در نوين سيستم با تبليغاتي هاي ليت فعا زمينه در كار كاشت ها رح اين از يكي كه گذاشته اجرا به استان مركز سبز
  فضاي يشود. توزيع بازار در
  روستايي محوطه در تخليه خطوط تطويل شب، در تخليه زمينه ايجاد كلينگر است. داده كاهش داخلي توليدات براي را رقابت ندارند، هم مناسبي ۰۰۵ از بيش امسال الكامپ نمايشگاه در داد: ادامه وي است. گرفته است. نهاد مردم تشكلهاي مشاركت با گيالن
  نهال در كشور مرغوب برنج درصد 38 توليد جديد خط احداث اجراي مانوري، ايستگاه كلينگر خطوط به موسوم داخلي توليدات از استفاده جهت در بايد اينكه به اشاره با وي اين در محصول ارائه فرصت شركت ۰۰۳ كه كردند نام ثبت شركت اصله ۵۶هزار از بيش آينده سال در است قرار كرد: اظهار
  وي سفره روستاييان اينكه بيان با گيالن استاندار
  رشت| ديزل اختصاص مانوري، ايستگاه در ۵كلينگر خطوط فاصل حد صندوق عملكرد كرد: طرنشان خا شود، هنگسازي فر بيشتر مردم بين اطالعات فناوري ارتباطات وزير معاون آوردند. دست به را نمايشگاه فضاي سرانه شود اجرا شهر اين انه گ۴ مناطق در اردبيل در
  نهال از درصد ۸۳ گفت: كنند، مي رنگين را خود
  هموطنان و... ريلي شبكه به جنوب كشتيراني خطوط احداث پااليشگاه، به مانور مثبت كشور در كوچك خرد هاي شغ ايجاد براي اميد كارآفريني روي اينترنت به دسترسي درصد ۵2.۵ بار نخستي براي كرد: اظهار برسد. مربع متر ۳. به مربع متر 7.7 از نفر هر ازاي به
  سبز گيالن روستاييان توسط مرغوب نوع از كشور برنج
  محصول برشمرد. جاري سال در شده انجام اقدامات ازجمله را جا هر اينكه بيان با خانواده زنان امور در كشور وزير مشاور است. است. تبليغات براي خوبي رويداد كه شده حاصل كشور در موبايل سازگار مختلف هاي گون در ها ال نه طرح اين در افزود:
  او زن دهياران همايش در نجفي» «محمدعلي شود.
  توليد در تخليه بخش در افزود: ريلي تخليه بخش به اشاره با پورفخري بين در جديد اميد يك شده عمل وارد اميد كارآفريني صندوق كه است بنيان دانش اقتصاد مقاومتي، اقتصاد محور مرين مهت گفت: براري كاج سرو، صنوبر، درخت ازجمله هوايي آب شرايط با مقاوم
  و شد، برگزار استانداري الغدير سالن در كه گيالن
  استان سال در گرفته صورت تن 9۰9 ۴۳9هزار 7ميليون گذشته سال بانوان اشتغالزايي جهت در صندوق اين گفت: است، شده ايجاد مردم بنيان دانش اقتصاد دارند، تاكيد آن بر همواره رهبري معظم مقام كه دارد، سبز فضاي توسعه به نياز كه مناطقي در ميوه درختان
  و كيفي كمي برتري شاهد همواره اميدواريم كرد:
  اظهار سال به نسبت كه رسيده تن 2۸9 ۵۳۴هزار 9ميليون نيز جاري امور ركل مدي مراسم اين در است. داده انجام خوبي اقدامات نيز اساس اين بر است نوآوري انساني نيروي بر مبتني اقتصاد يعني مشاركت افزايش را سبز فضاي توسعه از هدف وي شود.
  كاشته باشيم. جامعه مديريتي سطوح در
  بانوان يدهد. نشان را افزايش 9۱درصد گذشته ۰۰۸ هزار دو اينكه بيان با نيز كرمان استانداري خانواده بانوان الكترونيكي هاي زيرساخ مجازي فضاي حوزه در كه دستاوردهايي در خوبي نتايج كه دانست مردمي هاي تشكل عمومي هاي
  آموز مركبات، چاي، برنج، زراعت كرد: اضافه گيالن
  استاندار طور به جاري سال در هرمزگان آهن راه كل اداره افزود: ادامه در وي از شده شناسايي كرمان استان در اقتصادي فعال كارآفرين بانوي است. چشمگير بسيار است گرفته شكل كشور در منابع هفته طول در طرح اين افزود: اردبيل شهردار است. داشته
  پي محصوالت ترين ادي اقتص جزو كه كيوي زميني
  بادام تا است تالش در كرده بارگيري تخليه ۵۵7واگن روزانه ميانگين گفت: است، شده استفاده بانوان اشتغالزايي جهت در آنها هاي ظرفي هزار يك از بيش بخش اين در شغلي هاي فرص برخي افزود: وي ورزشكاران پزشكان جامعه مردمي، هاي تشكل حضور با
  طبيعي اين همه در دارد. وجود گيالن در هستند كشور
  كشاورزي دهد. افزايش آتي سال در را رقم اين اند. داده انجام اشتغالزايي كرمان استان در نفر زار بهر بالغ بانوان اين اند. رده ايجاد ۰۰7شغل يشود. برگزار نيز اردبيل جيرال باغ در يود است.
  برگزار بارز روستايي زنان ويژه روستاييان تالش هها
  عرص
توسعه كارگاه‌هاي كوچك با مصرف كالاي ايراني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/23
توسعه كارگاه‌هاي كوچك با مصرف كالاي ايراني
«تعادل» ابعاد و زواياي گوناگون بحث حمايت از مصرف داخلي را بررسي مي‌كند


گروه بنگاه‌ها|

 هرچند رمز قفل ركود در فضاي كسب و كار كوچك كشورمان كه به دليل سوءمديريت‌هاي گذشته و مشكل تحريم‌ها و... ايجاد شده بود، آن‌قدر پيچيده شده بود كه بسياري از تحليلگران استدلال مي‌كردند كه هيچ كليدي در شرايط فعلي قادر به باز كردن آن نيست، اما واقعيات ميداني حاكي از آن است كه با برنامه‌ريزي‌هاي تدارك ديده شده، گره كور توسعه كسب و كار در كشورمان باز شده است و بنگاه‌هاي اقتصادي در دوران خروج از ركود قرار گرفته‌اند.

 البته معنا و مفهوم اين «بهبود اوضاع» اين نيست كه تمام مشكلات حوزه كسب و كار خرد حل و فصل شده است يا اينكه كارگاه‌هايي با معضلات پيچيده در مختصات ايران وجود ندارد، بلكه معناي آن اين است كه رويكرد دولت در جهت درستي متمركز شده است. يكي از مهم‌ترين اركان بحث خروج پايدار اقتصاد ايران از ركود، مردم هستند كه رويكرد صحيح آنها با مقوله توليد و مصرف مي‌تواند فضاي اقتصاد و معيشت كشورمان را در نقطه متعادل قرار دهد.  هر ساله با آغاز فصل خريدهاي نوروزي بحثي ذيل عنوان «خريد كالاي توليدي داخلي» در سطح رسانه‌هاي گروهي و خبرگزاري‌ها شكل مي‌گيرد كه بر اساس آن تلاش مي‌شود تا نگاه و توجه ايرانيان به سمت حمايت از توليد داخلي جلب شود.كالاهاي مصرفي كه در كارگاه‌هاي كوچك و متوسط داخل كشورمان توليد مي‌شوند و توجه مردم به استفاده از آنها مي‌تواند در حكم يك محرك قوي وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي را در وضعيت تثبيت شده‌تري قرار دهد. با اين مقدمات در جريان اين گزارش سراغ چهره‌هاي اقتصادي و فعالان بخش خصوصي رفتيم تا درباره اهميت توجه مردم به كالاهاي توليد شده در داخل گپ و گفت كنيم. ناگفته پيداست كه بازارهايي مانند پوشاك، كفش، لوازم خانگي و... در خريدهاي نوروزي بيشترين سهم خريد را به خود اختصاص مي‌دهند. حمايت از كارگاه‌هاي توليدي كوچك

اظهارنظرهاي صاحبان كارگاه‌هاي كوچك توليدي درباره اهميت حمايت مصرف‌كنندگان از توليدات داخلي بيشتر از هر شخص ديگري راهگشاست. يك توليد‌كننده پوشاك خريد كالاي ايراني را براي بقاي كارگاه‌هاي توليدي كوچك كه جوانان و زنان زيادي را به كار گرفته‌اند، حياتي مي‌داند. محمدرضا مرادي‌جنتي با اشاره به اهميت اين موضوع مي‌گويد: هزينه بالاي توليد در تهران باعث شده است كه كارگاه‌هاي توليدي به شهرهاي كوچك و روستاها منتقل شوند. حيات اين بازار وابسته به همكاري و همدلي عوامل چرخه توليد مواد اوليه، كارگاه‌ها، نيروي انساني و فروشندگان است و برگشت سرمايه آن از 3 تا 12 ماه زمانبر است. مرادي با بيان اينكه انتقال كارگاه‌ها به خارج از تهران 70 تا 80درصد از هزينه‌هاي توليد كاسته است، افزود: زنان و جوانان با فعاليت در كارگاه‌هاي كوچك و درآمد حاصل از آن هزينه‌هاي تحصيل و زندگي خود را تامين مي‌كنند. اين فعال كسب و كار كوچك كه كارگاهي در بخش قروه در جزين استان همدان دارد، اظهار مي‌كند: قريب به 300 كارگاه در اين بخش فعال است و مي‌توان گفت براي همه زنان و دختراني كه تمايل به كار داشته باشند، زمينه فعاليت وجود دارد. توليد‌كنندگان بزرگ بازار تهران، الگو و نقشه كار و مواد اوليه را به شهرستان ارسال مي‌كنند و در كارگاه‌هاي ما كارهاي اوليه مانند برش انجام مي‌شود و بخشي از كارها براي دوخت و دوز به خانه‌ها فرستاده مي‌شود.

به گفته اين توليدكننده پوشاك، زنان مي‌توانند با 20 ميليون ريال هزينه و خريد يك دستگاه چرخ خياطي در منزل مشغول كار شوند و كساني هم كه از عهده اين هزينه برنمي آيند، در كارگاه‌ها مشغول مي‌شوند. مرادي با اشاره به سابقه توليد پوشاك در ايران و گذر اين صنعت از گردنه‌هاي رقابت با كالاي خارجي و مخصوصا قاچاق افزود: اين صنعت براي بقاي خود در بازار مقاومت و مبارزه كرده و سازگاري‌هاي سختي را متحمل شده و براي كاستن از هزينه توليد دست به ابتكارات خاصي زده است.

مرادي ايجاد اشتغال، مهارت‌آموزي و مهاجرت معكوس را از ديگر مزاياي انتقال كارگاه‌هاي توليد پوشاك به شهرستان‌ها بيان كرده و مي‌افزايد: پوشاك توليدي ما دور از مركز توليد مي‌شود و به فروش مي‌رسد اما مديريت اين بازار در تهران انجام مي‌شود.

وي از ايرانيان مي‌خواهد با خريد كالاهاي داخلي توليدكنندگان را ياري و براي فرزندانشان اشتغال ايجاد كنند، زيرا خريد پوشاك ايراني كمك به چرخه توليد ملي است و همه مردم ايران از آن سود مي‌برند.

 حقوق مشتري بايد جدي گرفته شود

هادي حق‌شناس تحليلگر و استاد اقتصاد از منظر ديگري به اين بحث ورود مي‌كند و درباره ابعاد و زواياي گوناگون كلان‌تر اين بحث در اقتصاد و معيشت كشور صحبت مي‌كند. حق‌شناس معتقد است كه استفاده از كالاي ايراني سود همه‌جانبه ملي در عرصه اشتغال و كاهش وابستگي به همراه دارد.

وي در مصاحبه با ايرنا در مورد لزوم خريد توليدات داخل خاطرنشان كرد: به‌طور طبيعي خريد كالاي ايراني موجب افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور مي‌شود. به گفته حق‌شناس، وقتي كالاي ايراني خريداري مي‌شود، مفهوم آن اين است كه ما به جاي آن كالاي وارداتي يا خارجي استفاده نمي‌كنيم و ارزي نيز از كشور خارج نمي‌شود. اين استاد اقتصاد با بيان اينكه در اقتصاد دستور حاكم نيست، خاطرنشان كرد: بايد اين حق را نيز به مشتري بدهيم زماني كالاي ايراني بخرد كه باكيفيت و قيمت مناسب‌تر باشد.  وي متذكر شد: توليد‌كننده ايراني اگر به كيفيت و قيمت توجه نكند همه مقام‌هاي دولتي نيز دستور بدهند، فايده‌يي ندارد. حق‌شناس در پاسخ به اين سوال كه آيا توليدات داخلي توان رقابت با كالاهاي خارجي مثلا چيني را دارند، گفت: اگر توليد‌كننده داخلي به افزايش كيفيت توليدات خود و كنترل هزينه‌ها دقت كند، بي‌شك توليداتش قابل رقابت خواهد بود. وي با اشاره به اينكه در سال به‌طور متوسط 50ميليارد دلار واردات به كشور داريم، خاطرنشان كرد: امسال براي نخستين بار صادرات غيرنفتي ما با 75ميليارد دلار طي 10ماه، بر واردات پيشي گرفت و اين اميدوار‌كننده است. نقش‌آفريني دولت

از سوي ديگر علي معبودي مشاور و محقق بازاريابي و توسعه كسب و كار نيز در اين زمينه متذكر مي‌شود: توليد‌كننده با افزايش كيفيت كالا و كاهش هزينه توليد از طريق ارتقاي سطح فناوري، توان رقابت با توليد‌كننده خارجي را خواهد داشت.

 اين كارشناس نقش‌آفريني دولت در اين زمينه را حمايت تسهيلاتي، ارزي و اطلاع‌رساني عمومي از مزيت‌هاي خريد ملي و همچنين معافيت‌هاي مالياتي و كاهش بروكراسي‌هاي اداري عنوان كرد. به گفته معبودي، مردم يا همان خريدار نيز با شروع پويش‌هاي حمايتي جريان‌ساز مي‌توانند به توليد داخلي و بهبود اقتصاد كشور كمك كنند. وي تصريح كرد: نكته قابل تعمق اين است كه هر پويشي، مرحله گذار خود را بايد طي كند يعني در مراحل ابتدايي نياز به ايثارگراني دارد كه بتوانند براي دستيابي به اهداف پويش از خودگذشتگي داشته باشند. مجموعه اظهارنظرهاي چهره‌هاي مختلف اقتصادي و كارشناسان نشان مي‌دهد كه فرآيند توجه مردم به مصرف كالاي توليد شده در داخل يك منشور چند وجهي است كه متغيرهاي متفاوتي در آن اثر گذار هستند. از يك طرف توليد‌كننده داخلي بايد با ارتقاي كيفي محصولات مردم را به استفاده از كالاي توليد شده در داخل مجاب كند و از سوي ديگر دولت بايد با بستر‌سازي مناسب و حمايت اعتباري، قانوني، گمركي و... از توليد داخلي زمينه ارتقاي كيفي را براي توليد‌كننده داخلي فراهم كند و نهايتا مردم و رسانه‌ها نيز با فهم صحيح شرايط اقتصادي كشور بايد اهميت استفاده از كالاي ايراني در اشتغالزايي و رشد اقتصادي را درك كنند.

 نویسنده:
كولبران كردستان، تحت حمايت صندوق بيمه كشاورزان و عشاير قرار گرفتند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/23
كولبران كردستان، تحت حمايت صندوق بيمه كشاورزان و عشاير قرار گرفتند
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير خبر داد


مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير گفت: با پيگيري‌هاي مستمر و همكاري استانداري كردستان، تمام كولبران اين استان مي‌توانند از حمايت‌هاي صندوق بيمه برخوردار شوند.

براساس گزارش روابط ‌عمومي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير، محمدرضا رستمي ديروز تاكيد كرد: موضوع بيمه شدن كولبران كردستان باتوجه به ضرورت توجه به اين اقشار، از مهم‌ترين دستوركارهاي ماه‌هاي اخير صندوق بيمه اجتماعي بود كه خوشبختانه با تاكيد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري‌هاي همه‌جانبه استاندار كردستان، تفاهمنامه اين اقدام در سفر اخير مقام عالي وزارت به اين استان منعقد شد.

وي افزود: براساس اين تفاهمنامه براي 15هزار كولبر استان كردستان كه آمار آنها از سوي استانداري به صندوق بيمه اجتماعي ارائه شده، در سال آينده دفترچه كولبري صادر خواهد شد و اين افراد كه به‌طور عام ساكن روستاهاي شهرستان‌هاي سقز، مريوان، سروآباد و بانه هستند، مي‌توانند از سال 96 تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي قرار بگيرند. رستمي با تاكيد بر اينكه صندوق بيمه اجتماعي علاوه بر كولبران تلاش كرده، با توجه به رسالت خود، موضوع بيمه اجتماعي هموطنان خاص را درنظر داشته باشد، به پرداخت حق بيمه به كودكان شين‌آباد از سوي صندوق اشاره كرد و گفت: بيمه اجتماعي درراستاي اجراي اصل 29 قانون اساسي كه حقوق خاصي را براي هموطنان درنظر گرفته است، تمام تلاش خود را معطوف خدمت‌رساني به اين اقشار مي‌كند.نویسنده:
طرح كاشت نهال در اردبيل آغاز شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/23
طرح كاشت نهال در اردبيل آغاز شد


اردبيل|

طرح كاشت نهال با هدف كاشت 65 هزار اصله نهال در يك سال آينده با مشاركت تشكل‌هاي مردم نهاد از سوي شهرداري اردبيل آغاز شد. به گزارش«تعادل» به نقل از روابط عمومي شهرداري اردبيل، اين طرح همزمان با هفته منابع طبيعي با حضور دانش‌آموزان عضو بنياد كودك اردبيل در مجموعه گردشگري درياچه شورابيل اردبيل كليد خورد. شهردار اردبيل در اين آيين با اشاره به اينكه طرح كاشت 65 هزار اصله نهال در اردبيل با شعار «همه با هم زندگي بيافرينيم» انجام مي‌شود، گفت: در قالب اين طرح بيش از 5 هزار اصله نهال مثمر و غيرمثمر در مجموعه گردشگري درياچه شورابيل اردبيل كاشته مي‌شود. حميد لطف‌اللهيان افزود: شهرداري اردبيل طرح‌هاي زيادي را براي توسعه فضاي سبز مركز استان به اجرا گذاشته كه يكي از اين طرح‌ها كاشت نهال با مشاركت تشكل‌هاي مردم نهاد است.

وي اظهار كرد: قرار است در سال آينده بيش از 65 هزار اصله نهال در اردبيل و در مناطق 4گانه اين شهر اجرا شود و سرانه فضاي سبز به ازاي هر نفر از 7.7متر مربع به 8.3 متر مربع برسد.

او افزود: در اين طرح نهال‌ها در گونه‌هاي مختلف و سازگار و مقاوم با شرايط آب و هوايي ازجمله درخت صنوبر، سرو، كاج و درختان ميوه در مناطقي كه نياز به توسعه فضاي سبز دارد، كاشته مي‌شود. وي هدف از توسعه فضاي سبز را افزايش مشاركت آموزش‌هاي عمومي تشكل‌هاي مردمي دانست كه نتايج خوبي در پي داشته است. شهردار اردبيل افزود: اين طرح در طول هفته منابع طبيعي با حضور تشكل‌هاي مردمي، جامعه پزشكان و ورزشكاران برگزار مي‌شود و در باغ جيرال اردبيل نيز برگزار مي‌شود.نویسنده:
درآمد 3هزار ميليارد توماني تبليغات دركشور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/23
درآمد 3هزار ميليارد توماني تبليغات دركشور


البرز|

معاون پارلماني و امور استان‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: سالانه 30هزار ميليارد ريال در كشور درآمد تبليغاتي داريم كه كمتر از 20درصد آن در فضاي مجازي به دست مي‌آيد.

به گزارش ايرنا، مرتضي براري ديروز در بازديد از مركز توانمندسازي و تسهيل‌گري كسب وكارهاي نوپا افزود: دراين چند سال اخير رشد قابل توجهي در كسب و كارهاي جديد در زمينه فعاليت‌هاي دنياي مجازي در كشور شكل گرفته است.

وي بيان كرد: امسال بيش از يك هزار و400رويداد كارآفريني در كشور داشتيم كه بيش از 400رويداد آنها در استان تهران و مابقي در ساير استان‌ها بوده است. براري گفت: هدف از اين رويداد‌ها توسعه كسب و كار جديد است كه در سال جاري بيش از 2هزار و 500 كسب و كار در زمينه فعاليت‌هاي تبليغاتي با سيستم نوين در كشور شكل گرفته است. وي ادامه داد: در نمايشگاه الكامپ امسال بيش از 500 شركت ثبت‌نام كردند كه 300شركت فرصت ارائه محصول در اين نمايشگاه را به دست آوردند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار كرد: براي نخستين ‌بار 52.5 درصد دسترسي به اينترنت روي موبايل در كشور حاصل شده كه رويداد خوبي براي تبليغات است. براري گفت: مهم‌ترين محور اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان است كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تاكيد دارند، اقتصاد دانش بنيان يعني اقتصاد مبتني بر نيروي انساني و نوآوري است بر اين اساس دستاوردهايي كه در حوزه فضاي مجازي و زيرساخت‌هاي الكترونيكي در كشور شكل گرفته است بسيار چشمگير است.

وي افزود: برخي فرصت‌هاي شغلي در اين بخش بيش از يك هزار و 700شغل ايجاد كرده‌اند.نویسنده:
نشان تجاري جواهرآلات استان كرمان رونمايي شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/23
نشان تجاري جواهرآلات استان كرمان رونمايي شد


كرمان|

نشان تجاري جواهرآلات استان كرمان با حضور مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده رونمايي شد.

به گزارش تسنيم، فهيمه فرهمندپور در آيين افتتاح طرح مجتمع جواهرسازي همچنين رونمايي از نشان تجاري جواهرآلات استان كرمان با اشاره به اينكه برگزاري دوره‌هاي آموزشي در كشور بايد به شغل و كار اقتصادي تبديل شود، گفت: بسياري فقط آموزش مي‌بينند و در نهايت يك هنرمند در آن رشته آموزشي مي‌شوند. بايد به‌ گونه‌يي برنامه‌ريزي شود كه آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي در كشور به كار اقتصادي منجر شده و سبب كارآفريني شود.

مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه بازاريابي توليدات نيز يكي از مشكلات امروز كارآفرينان و توليد‌كنندگان است، افزود: وجود محصولات چيني در بازار با قيمت پايين كه عمدتا كيفيت مناسبي هم ندارند، رقابت را براي توليدات داخلي كاهش داده است.

وي با اشاره به اينكه بايد در جهت استفاده از توليدات داخلي بين مردم بيشتر فرهنگ‌سازي شود، خاطر‌نشان كرد: عملكرد صندوق كارآفريني اميد براي ايجاد شغل‌هاي خرد و كوچك در كشور مثبت است. مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه هر جا كه صندوق كارآفريني اميد وارد عمل شده يك اميد جديد در بين مردم ايجاد شده است، گفت: اين صندوق در جهت اشتغالزايي بانوان نيز اقدامات خوبي انجام داده است. در اين مراسم مدير‌كل امور بانوان و خانواده استانداري كرمان نيز با بيان اينكه دو هزار و 800 بانوي كارآفرين و فعال اقتصادي در استان كرمان شناسايي شده و از ظرفيت‌هاي آنها در جهت اشتغالزايي بانوان استفاده شده است، گفت: اين بانوان بالغ بر 2هزار نفر در استان كرمان اشتغالزايي انجام داده‌اند.نویسنده:
خطوط ريلي بندر شهيد رجايي افزايش مي‌يابد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/23