سه شنبه 24 اسفند 1395 - 785 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 785

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 785 Tue. March 14. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 785 شماره سوم سال 1438 الثاني جماد 15 1395 اسفند 24 سهشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  76332 تومان 1210000 تومان 4110 تومان 3737
  آخرين در مجلس رييس اعضاي رييس ديدار در روحاني كرد
  حسن عنوان جاري سال خبري نشست مجلس: اميد چرخه
  فراكسيون ايجاد امروز شرايط ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز افزايش براي اقتصادي از بخشتر اميد اشتغالزايي
  كشور است
  گذشته صفحه صفحه همين كرد
  منتشر هم ۹را ماهه اقتصادي رشد ۴۹ سال براي منفي رشد اعالم با همزمان مركزي له
  انرژي
  بانك مقا
  سر انفجار سال »2020«
  ينس هرم خطر هاي
  زنگ جبلي فراز خام
  نفت
  قيمت اند وده رو روب سوال اين با اقتصاددانان الا، سه براي صادركننده كشورهاي سازمان ترتيب به فردا
  امروز چگونه جمعيت رشد اقتصادي توسعه بين رابطه
  .
  كه ماهانه گزارش انرژي، نالمللي بي آژانس خام درصدي
  نفت 11 رشد
  ثبت معلول از علت تفكيك اصلي مشكل حقيقت در
  است؟ عرضه شامل نفت بازار مهم اطالعات حاوي كه
  خود را جمعيت رشد نرخ اقتصادي توسعه آيا كه
  است منتشر را است ۷۱۰۲ ميالدي ماه دومين در تقاضا
  و باعث جمعيت سريع رشد بالعكس يا كند مي
  تسريع براي معياري به قطع طور به كه شهايي گزار يكنند؛
  م اساس همين بر شود؟ مي اقتصادي توسعه
  تسريع صفحه بدل خود تعهد به غيراوپك اوپك پايبندي
  سنجش تا اقتصاد علم كلگيري ش زمان از مختلفي
  نظريات در گذاشت. خواهند اثر خام نفت بهاي روي
  شده «تله بحث «مالتوس» مثال براي شد. مطرح امروز
  به در گذشته روز انرژي نالمللي بي آژانس اما ميان
  اين شناسان جامعه مقابل در كرد مطرح را
  جمعيت» دهه پايان بعد سال چند به نگاهش روي كه
  گزارشي تحليل براي را جمعيتي» گذار «مراحل نظريه
  بحث براي را بااليي احتمال است، ميالدي سوم هزاره
  دوم داشتند. مدنظر جمعيت رشد اقتصادي رشد
  رابطه بودن شرو پي سال اين در خام نفت عرضه
  كاهش از بسياري در واقعيت اين آماري منظر از اين وجود
  با است. گرفته نظر در ۰۲۰۲ سال در قيمتي انفجار
  يك گسترش با كه است رسيده ثبت به جهان
  كشورهاي گذاري سرماي شديد كاهش حاصل درواقع كه
  انفجاري يابد كاهش مير مرگ نرخ اقتصادي،
  توسعه تا ۴۱۰۲ هاي ال س بين در گاز نفت هاي روژه
  در دهه چند از پس اما هستيم جمعيتي رشد
  شاهد همچون هايي لش چا كنار در نفت بازار است.
  6۱۰۲ با جامعه عمر، طول افزايش مواليد نرخ كاهش
  با پايبندي ميزان ازجمله آن مشتقات اوپك
  توافق موضوعي اين يشود. هرو روب پيري نام به دهيي
  پدي توليد افزايش سال دوم نيمه در آن تمديد بر
  تصميم رهها چه توسط بارها اخير سال چند در كه
  است دتتر بلندم دوره براي تري دي نگراني با امريكا،
  نفت در آن وقوع درباره هشدار شاهد تحليلگران است...
  مقامات مواجه
  51
  خود ودهايم.
  ايران صفحه همين در ادامه آخر

  اینفوگرافي
  خبر جديد دور شاهد شنبه) (س امروز آستانه حالي
  در براي دمشق اعزامي هيات كه است سوري
  مذاكرات اقتصاد بر برجام اثر قزاقستان به آستانه، مذاكرات جديد دور در
  شركت از دور اين در كه كردند اعالم مخالفان اما نگاه
  رفته يك در
  ايران مستقل روزنامه گزارش به كنند. نم شركت كرد
  مذاكرات بررسي را مسكن نفوس عمومي سرشماري آخرين نتايج جزييات
  «تعادل» هاي درخواس نيز قبال كه سوري مخالفان اليوم،
  رأي بودند، كرده مطرح را مذاكرات در تعويق درباره
  مكرر شركت مذاكرات از دور اين در كردند، اعالم
  امروز ديدگاه بر نشست اين كار دستور ساختار كنند. نمي مبتني ايران تركيه روسيه، شامل ضامن جمعيت
  كشورهاي افزايش بست بن شده دعوت نشست اين به ناظر عنوان به اردن
  است. ميستورا، دي استفان مثل نيز كشور اين وضعيت
  است امريكاست. نماينده سوريه به ملل سازمان
  فرستاده صفحه
  8 له
  9 مقا سر
  گز تهران روستاهاي در آب غيرمجاز انشعاب سني
  51هزار هرم خطر هاي زنگ كشور امروز شرايط ششم برنامه پايان تا دهيم ارتقا يك سطح دارد. وجود استان روستايي مشتركين بين خوانيد. ادامه در را او تاي صحبه گذشته، سال چند در انرژي|
  گروه تحت روستايي جمعيت درصد ۰۰۱ نيز آبفاي عمراني اقدامات اينكه به اشاره با وي آب به رسيدن براي كه هايي اه
  عمق رشد شدت تهران حاشيه در
  ويالسازي جبلي فراز است
  گذشته از خشتر
  اميدب مديرعامل گرفت. خواهند قرار ما پوشش ما هاي لش چا از يكي گذشته در روستايي آب شركت سوي از مشابه نقطه يك
  در خود تعطيالت گذران براي متمول طبقه سردبير
  كرد.
  مشاور اينكه بيان با تهران استان روستايي آبفاي از حاضر درحال كرد: تصريح است، بوده در شود حفر ايران روستايي
  فاضالب اقدام برده هجوم تهران اطراف روستاهاي به ديدار به دهم مجلس اميد فراكسيون اعضاي رييس سال پاياني روزهاي
  در هرم اصالح عدم از خبر ايران، جمعيت سرشماري اوليه نتايج گزارش ا، راست همين
  در آبرساني آن روستاهاي در كه استاني تنها ۰۰۴روستا(۰۰6 استان كل روستاي 6۱۷ است. يافته افزايش ۰۰۱متر سال طول از اغلب كه كردند ويالهايي ساز ساخت
  به صحبت كشور روي پيش هاي لش چا ها يت اولو ترين مهم درباره تا رفتند جمهور ييس
  ر به كه است نموداري حقيقت در سني هرم دهد. اخير سال در ايران جمعيت
  سني افزود: است، تهران يگيرد، نم صورت سيار قرار روستايي آبفاي پوشش تحت نفر) هزار پوررجب، رضا ديروز كه است خبري اين بخش آنها يكنند. استفاده مجاني برق
  آب تها اولوي دستاوردهاي، درباره جمهور ريي طرف يك از آن در كه يي جلس
  كنند. اساس بر زمان طول در نمودار اين ردازد. جنسيت تفكيك به سني ساختار
  توضيح هر داشته نزديك ارتباط روستا 6۷۷ با ما از نيز را روستا ۰۱ توانستيم امسال دارد روستايي فاضالب آب شركت
  مديرعامل مديرعامل كه آب غيرمجاز انشعابات از
  زيادي گفت سخن كشورمان و... ديپلماسي فرهنگ، سياست، اقتصاد، روي پي اندازهاي
  چش پيري احتمال بر مبني هشدارهايي كه زماني در كند. تغيير سني رده هر فراواني
  وضعيت حتي كنيم مي حل دارد، وجود مشكلي جا خود پوشش تحت گرفته تحويل دهياران كرده بيان خود خبري نشست در
  تهران را آن تهران استان روستايي فاضالب
  آب نبايدهايي بايدهاي مردم مطالبات درباره اميد فراكسيون اعضاي رييس ديگر طرف
  از وضعيت كه بودند اميدوار كارشناسان از بسياري يد مطرح بعد سال چند در ايران
  جامعه قرار ما پوشش تحت كه نيز روستاهايي ۱۱هزار حدود نيز آينده سال دهيم قرار آينده الهاي س براي خطري» «زنگ را
  آن منطقه اين در شبكه هدررفت عامل از يكي كردند. بحث باشد، داشته قرار تقنيني اجرايي ساختارهاي مدنظر بايد بيشتر رشد براي
  كه يك از بعد هميشه حقيقت در يافت. خواهد بهبود ولد زاد سن به يها شصت دهه رسيدن
  با او يدهيم. انجام ما را آب كلرزني ندارند، آبفاي پوشش تحت روستايي جمعيت از نفر مديرعامل پوررجب، رضا كرد. توصيف اكنون يدهند. اختصاص خود به يداند
  م حل جهت در بايد كشور هاي ظرفيت تمام اينكه بود، اميدبخش مثبت اما جلسه
  ماحصل به نسل همان سال چند از بعد است همراه جمعيت افزايش با كه جمعيتي هرم به
  شوك موضوع اين به خود هاي صحبت ادامه در در اينكه به اشاره با گيرد.پوررجب مي قرار تهران استان روستايي الب فاض آب در غيرمجاز انشعاب ۱زار ه5 آمار آخرين
  طبق ديدار اين در سجمهوري ريي شود. متمركز مردم معيشتي ههاي شاخص افزايش
  مشكالت يافتد اتفاق جمعيتي شوك يك از پس كه رشد نرخ كاهش مشكل رسد باروري
  سن تا روستا ۰۰۴ آبرساني مطالعات كه پرداخت تحت آب شبكه درصد ۷6 معادل ۳۹ سال هماهنگي با اينكه به اشاره با ديروز
  صبح است. شده شناسايي تهران روستايي
  بخش ايران آباداني توسعه نيز ديني ساالري ردم اسالمي نظام اعتالي تقويت براي
  تالش گزارش نداد رخ ايران جمعيتي ساختار در اتفاق اين حال اي عل ييابد. كاهش حدي
  تا زمينه همين در شده ۲۴۱نجام افق گفت: داشت، قرار روستايي آبفاي پوشش تالش استان هاي ان شهرست
  فرمانداري تبديل دنبال به آبفار شركت كه هايي
  انشعا يي برجست شاخص دستاوردهاي يازدهم «دولت گفت: دانست همگاني وظيفه را
  عزيز نكرده پيدا بهبود نيز سال اي در رشد نرخ كاهش كه دهد نشان سرشماري اوليه
  نتايج هاي مجتمع از برخي در مجدد مهندسي رسيده 68درصد به جاري سال در رقم اين عملكرد حاكميت حمايت روستايي
  آبفاي از بخشي اين است. مجاز انشعاب به آنها چارچوب در هستيم مصمم داشته دفاعي فرهنگي سياسي، اقتصادي، هاي وزه
  در همچنين هستند. سال ۴۱ زير سني رده در جمعيت ۴۲درصد حدود ۹5 سال در
  است. است. گرفته صورت آبرساني هاي خص شا توانستيم ما اينكه ضمن است. داديم، ارائه گذشته سال دو طي را خوبي فاضالب آب شركت مديرعامل هاي
  صحبت اعتالي توسعه مسير در همچنان مشترك، هاي ان آرم واحد رهبري اساسي، قانون
  معيار نخستين براي سال ۴6 تا ۰۳ سني رده اما هستند. سال ۴۲ تا ۱5 سني رده در درصد ۲5.۱
  به سطح از را روستاها برخي پوشش تحت بااليي رضايت حاضر درحال كرد: اظهار مشروح است. گذشته روز نشست در
  روستايي اميد فراكسيون اعضاي از ۲۱نفر همچنين نشست اين در كنيم.» حركت مي اسال 51
  ايران صفحه در
  ادامه دارند. سن سال 65 از بيش جمعيت درصد ۱.6 شود شامل را جمعيت درصد 8.۴۴
  بار موضوعات پيرامون خود نظرات هها ديدگا بيان به اسالمي شوراي مجلس مستقلين
  و سال در يشود. محسوب جامعه در پيري خطر زنگ حقيقت در سال ۴6 تا ۰۳ سني
  رده روحاني حسن پاد، گزارش به پرداختند. كشور اقتصادي اجتماعي سياسي،
  گوناگون سال ۴6 تا ۰۳ سني دره در درصد ۲5 اما بودند سال ۴۱ زير جامعه درصد ۴5 كه حالي در 65
  تعامل از قدرداني با اسالمي، شوراي مجلس اميد فراكسيون اعضاي رييس ديدار در
  ديروز همچنين رسيد. ۴۳درصد ۳. به 85 سال در ۷.۷۲ به ۷5 سال در سني رده اين سهم
  بودند. بهتر كشور امروز شرايط ترديد بدون داشت: اظهار دولت، با دهم مجلس سازنده همكاري
  و از بيش كه است تاريخ طول در بار نخستين اين رسيد ۳.۹۳ به رده اين ۰۹سهم سال
  در اسالمي، نظام عزيز ايران سربلندي براي اميدواري با بايد است گذشته از اميدبخ
  و بخواهيد مطبوعاتي هاي دكه از را
  سالنامه كشور در جامعه شدن پير كه است آن واقعيت دارند. قرار سني رده اين در جامعه درصد
  ۴۴ به اشاره با جمهوري ريي دهيم. سامان بهتر چه هر را كشور امور حوصله، همكاري
  با جامعه پيرشدن با كه موضوعي نخستين شايد داشت. خواهد پي در را مختلفي هاي
  بحران اين همه اينكه بر تاكيد با اقتصادي مختلف هاي بخش در دولت دستاوردهاي
  برخي آمد درخواهد صدا به اقتصاد براي آن خطر زنگ حقيقت در داد خواهد نشان را خود
  ايران اقتصاد داشت: اظهار دارد، قرار مقاومتي اقتصاد اي سياسه اجراي چارچوب در
  اقدامات ميزان ديگر موضوع باشد. جامعه در بازنشستگان هزينه اجتماعي تامين صندوق
  وضعيت در اين شود اومر مق دشمنان تهاجم برابر در كشور اقتصاد كه معناست اين به
  مقاومتي اخير سال در روند اين تصور برخالف داشته گيري چش كاهش كه است زنان
  ً
  باروري همگان شد نصف تقريبا نفت فروش مقدار تحريم، فشار خاطر به گذشته در كه است
  حالي بحران يك به مساله اين جمعيت، كاهش روند ادامه صورت در كه است نشده تعديل
  نيز بپذيري آسي اين كه آمد وجود به ارز قيمت بازارها در بزرگي تالطم چه بودند
  شاهد سياست دو پديده اين مقابل در شد. خواهد تبديل سياسي امنيتي اقتصادي
  اجتماعي، اينكه وجود با يازدهم دولت در كرد: اضافه روحاني د. ان نش را اقتصاد بودن
  نامقاوم افزايش براي تالش جمعيتي ساختار تغيير براي تالش اول سياست گرفت. پيش در توان
  م به ۰۲۱دالر از يافت كاهش كچهارم الي سوم حدود به مقطعي در حتي نفت
  درآمد تعطيالت تمام است بوده كشور عالي مسووالن تاكيد مورد هشدت اخير سال در سياست اين است.
  مواليد نشد اختالل دچار مردم زندگي نيامد وجود به بازار در تالطمي اما ۰۳رسيد، دالر دود
  ح داشت. را جمعيتي آمارهاي در تعديل اندكي انتظار يتوان شرايط بهترين در عمل در
  اما چرا باشد. مقاومتي اقتصاد مسير در حركت براي معيار رين زرگ يتواند موضوع اين
  كه سرگرم را نوروز به آن تغييرات دارد زيادي زمان به نياز جمعيتي آمار تغيير كه پذيرفت را حقيقت اين
  بايد امور واند بوده مقاوم خارجي فشار برابر در كشور اقتصاد كه است آن انده هن ند
  كه با ايران در جامعه پيري آثار با مواجهه براي شدن آماده دوم سياست رد. ورت
  سختي از بيش
  با مركز مركزي بانك آمار براساس كرد: خاطرنشان سجمهوري ريي كند. مديريت را
  خود اقتصادي مشكالت از بسياري است. جمعيت پيرشدن مقابل در حساس نقاط شناسي
  آسيب رازها
  خواندن كارآمدي عملكرد بايد دارند، وجود كشور در كه معتبري ارزيابي معيارهاي عنوان به
  آمار ارقام آمار كه است آن ديگر مهم نكته كرد. حل شيني پي امروز از يتوان را پيري از
  ناشي وگوي گفت 50
  گذشته، سال 5.۳ طي مختلف هاي بخ در حركت آيا كه بگيرد قرار ارزيابي مورد
  دولت، طي را آن مختلف مراحل ناگزير دهايم سالمندي نخست مرحله وارد ما كه يهد مد
  نشان زندگي
  جزييات داخلي معتبر آمارهاي براساس امروز است. داشته عقبگرد يا شده متوقف بوده، جلو به
  رو سالخوردگي دوره طول هم يواند مت همزمان صورت به سياست دو اجراي اما كرد
  خواهيم خواندني
  جذاب فرهنگي سياسي، اقتصادي، قدرت زمينه در كه ندارد وجود هم مورد يك حتي خارجي،
  و كرد. خواهد كم را آن منفي آثار هم دهد كاهش را
  ايران سياسي هاي
  چهره مركزي بانك گذشته روز گزارش به اشاره با روحاني نباشيم. توسعه رشد شاهد دفاعي،
  و است، كرده اعالم 6.۱۱ را جاري سال در كشور ماهه اقتصادي رشد كه دولت، هيات
  در اجتماعي گزارش دهها ما دوستان از بسياري بلكه دشمنان، تنها نه را رقمي اقتصادي رشد به دستيابي
  گفت: اضافه سجمهوري ريي است. بزرگي بسيار تحول اين كردند نم باور هم كشور داخل
  در مردم روزگار از مفصل وروايت در اين است ۷درصد از بيش هم آمار مركز گزارش برمبناي اقتصادي رشد ميزان
  كرد: كه هم زماني بود 5درصدي رشد به رسيدن امسال ابتداي در ما وعده كه است
  حالي خاطرنشان روحاني دانستند. سخت را آن به دستيابي بسياري كرديم، اعالم را رقم
  اين بود خواهيد ايران
  شرايط علمي رشد شتاب مراكز، برخي آمار آخرين براساس علمي جهش رشد شتاب در
  كرد: بيان با سجمهوري ريي داراست. را اول رتبه جهاني، باالي كشور ۲5 ميان در
  كشورمان به آگاهانه خوبي به مردم نهايت در كرد بيان شفافيت با مردم براي را حقايق بايد
  اينكه مردم به گزارش ارائه توان نيم، حركك حق مسير در اگر داشت: اظهار ينشينند،
  قضاوت بوده گذشته از اميدبخت بهتر بسيار ما امكانات شرايط امروز كه چرا داشت، خواهيم
  را دولت اقدامات به اشاره با روحاني دارند. حضور صحنه در آگاهانه هميشه، مثل هم مردم
  و كشاورزان به تومان ميليارد ۰۰۷ هزار ۴۱ حدود امسال داشت: اظهار كشاورزي، بخش
  در كشاورزان جاري سال در كه است آن از حاكي رقم اين شده داده گندم خريد
  بابت كرد: خاطرنشان سجمهوري ريي هاند. داشت بيشتري دريافتي تومان ميليارد 5زار مكار
  گند پالسكو بدون هاشمي، بدون دوران آغاز كند روايت را ديروز ايران «اعتماد»
  ِ
  سالنامه صادرات بشكه هزار ۰۰6 ۲ميليون از بيش روزانه متوسط هور بط ۹5 سال ماهه ۱۱
  در ميليون يك حدود گذشته سال در رقم اين كه حالي در داشتيم گازي ميعانات خام مينشيند
  نفت تحليل به را فرهنگ اجتماع سياست سنتي نمادهاي ديگر بدون كيارستمي بود.
  بدون بشكه ۰۰۳زار
  و تعادل سپهوند عكس:حجت
ثبت رشد 11.6 درصدي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/24
ثبت رشد 11.6 درصدي
بانك مركزي همزمان با اعلام رشد منفي براي سال 94 رشد اقتصادي 9 ماهه 95 را هم منتشر كرد


گروه اقتصاد كلان  هادي سلگي- الهام آبايي    

بانك مركزي اطلاعات رشد اقتصادي 9ماهه سال 95 را اعلام كرد كه گوياي رشد 11.6درصدي اقتصاد در اين بازه زماني دارد. هر چند اين رقم مربوط به رشد اقتصادي با نفت است و آمارها حاكي از رشد 1.9‌‌درصدي بدون نفت در اين مدت زمان دارد اما ارقام ساير بخش‌هاي غيرنفتي در فصل سوم سال در مقايسه به فصول قبلي نشان‌دهنده روند رو به رشد و متعادل در آنهاست. نكته ديگر در آمارهاي اعلام شده ديروز كه از سوي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادي 9ماهه سال 95 و رشد اقتصادي سال 94 انجام گرفت، اين است كه ارزش توليد ناخالص داخلي در 9ماهه امسال از 9ماهه سال 90 سبقت گرفته است. سال 1390 ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 636 هزار ميليارد تومان بود كه به دليل رشدهاي پياپي منفي اقتصاد كشور تاكنون هنوز در هيچ سالي به اين رقم در توليد داخلي نرسيده است. سال 93 با اينكه نرخ رشد كشور مثبت شد، رقم ارزش كل توليد به 604 هزار ميليارد تومان رسيد. اما بنا بر آمارهاي جديد بانك مركزي در اين 9ماه اقتصاد كشور، توانسته از رقم توليد 9ماهه سال 90 پيشي بگيرد. در اين 9ماه ارزش پولي توليد ناخالص داخلي كشور 499هزار ميليارد تومان شده درحالي كه در 9ماهه سال 90 اين رقم 482هزار ميليارد تومان بوده است.

علاوه بر اين گزارش بانك مركزي، عملكرد رشد اقتصادي در سال 94 را هم ارائه داده كه حاكي از رشد منفي 1.6‌‌درصدي اقتصاد در اين سال است. بدين‌ترتيب پس از حدود يك سال محرمانه ماندن آمار رشد اقتصادي اين سال، معاون اقتصادي بانك مركزي از رشد منفي اقتصاد در سال 94 پرده برداشت و دو دليل اصلي عدم انتشار اين اطلاعات را اختلاف سال پايه بين دو دستگاه مركز آمار ايران و بانك مركزي و موانع قانوني عنوان كرد. رشد منفي 1.6 درصدي اقتصاد 94

روند رشد اقتصادي در سال 94 حاكي از آن است كه اين شاخص در 9ماه ابتدايي سال گذشته منفي بوده و در فصل آخر به كانال مثبت خيز پيدا مي‌كند. رقم رشد در فصل بهار منفي يك درصد، در تابستان منفي 2.1‌درصد و در پاييز منفي 5.4‌ درصد بوده است. با اين حال رشد اقتصادي در فصل زمستان سال گذشته مثبت شده و به رقم 2.3‌درصد رسيده است كه آن را مي‌توان ناشي از اجرايي شدن توافق برجام و بازيابي قدرت فروش نفت ايران دانست. بررسي رشد گروه‌هاي مختلف در زمستان 94 نشان مي‌دهد، رشد گروه كشاورزي 8.3 درصد، گروه نفت 18درصد، گروه صنايع و معادن منفي 3.4‌درصد و گروه خدمات 1.3‌درصد بوده است. بدين‌ترتيب مي‌توان دريافت كه بخش نفت و پس از آن كشاورزي بيشترين سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادي زمستان 94 داشته‌اند. سهم نا چيز گروه صنايع در رشد 9 ماهه

در ارزيابي رشد اقتصادي در 9ماهه سال جاري در بين گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات، گروه نفت با 65.4‌ درصد بيشترين رشد 9ماهه را ثبت كرده است. پس از آن گروه كشاورزي با 4.2‌درصد بيشترين رشد را در اين 4گروه ثبت كرده است. گروه خدمات هم رشد اقتصادي 2.4‌‌درصدي را در 9ماهه 95 به ثبت رسانده است.

نكته جالب اينجاست كه گروه صنايع و معادن با رشد تنها 0.3‌‌درصدي كمترين رشد را در اين 4گروه داشته است. روند رشد اقتصادي صنعت از آن جهت حائز اهميت است كه بار اصلي رشد را در سال آينده به دوش خواهد كشيد. روند رشد اقتصادي در اين گروه از ابتداي سال جاري تا پايان فصل سوم امسال به گونه‌يي بوده كه رشد بخش صنعت و معدن از منفي 4.9‌درصد در فصل بهار به 2.4‌درصد در فصل پاييز رسيده است. حال ديگر مساله خروج بخش صنعت و معدن از ركود نيست چراكه همان‌گونه كه مسوولان هم پيش از اين ادعا كرده بودند، اين گروه از ركود خارج شده اما اين رشد در كارنامه گروه صنعت و معدن كه قرار است در رشد اقتصادي 96 بازيگر اصلي باشد، قابل قبول نيست. رشد معدن همچنان منفي ماند

جزييات رشد در اين گروه به تفكيك در 4 بخش صنعت، معدن برق، گاز و آب همچنين ساختمان هم حاوي نكات جالبي است. رشد بخش معدن كه براي فصل‌هاي متوالي منفي بود در فصل پاييز با افزايشي چشمگير به رقم 11.5‌درصد رسيده است. اين درحالي است كه رشد بخش معدن در تابستان منفي 4‌درصد و در بهار منفي 7.5‌درصد بود. در مجموع با وجود رشد خوبي كه در فصل پاييز در اين بخش رخ داده، رشد بخش معدن همچنان منفي است. رشد اقتصادي 9ماهه بخش معدن منفي 0.2‌درصد اعلام شده است بنابراين اگر معدن خوش‌اقبال باشد و بتواند رشد خوبي را كه در پاييز تجربه كرد در فصل‌هاي آتي هم تجربه كند، مي‌توان اميد داشت كه اين گروه از ركود خارج شود. وضعيت نگران‌كننده بخش ساختمان

در گروه صنعت و معدن، رشد بخش ساختمان همچنان منفي و نگران‌كننده است. رشد بخش ساختمان در پاييز منفي 25.4‌درصد اعلام شده است. اين درحالي است كه رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نسبت به بهار بهبود يافته و از منفي 27.4‌درصد به منفي 2‌درصد رسيده بود. افت شديد رشد اين بخش در پاييز گرچه مي‌تواند در پاسخ به تغييرات فصلي رخ داده باشد اما در هر حال بازتاب شكنندگي اين بخش و ركود شديدي است كه همچنان بخش ساختمان با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

رشد گروه خدمات در 9ماهه نخست سال جاري به رقم 2.4‌درصد رسيده است همچنين رشد فصلي اين بخش روند قابل قبولي را نشان مي‌دهد. به گونه‌يي كه رشد بخش خدمات از منفي نيم ‌درصد در فصل بهار در فصل تابستان به 2.3‌درصد و در پاييز به 5.6‌ درصد رسيده است. روند رشد در3 فصل نخست سال گذشته منفي بوده و در مجموع براي 9ماهه سال 94 رشدي معادل منفي 3.5‌درصد در اين بخش به ثبت رسيده است. رشد ارزش توليد ناخالص داخلي

گزارش بانك مركزي از عملكرد اقتصاد در 9ماهه سال جاري همچنين نشان مي‌دهد كه ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 90 به رقم 499هزار و 900ميليارد تومان رسيده است. اين درحالي است كه ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در سال گذشته 594 هزار و 700ميليارد تومان بوده است. روند ارزشي توليد ناخالص داخلي كشور براساس اعلام بانك مركزي طي سال‎هاي 90تا 92 كاهشي بوده است. در سال 93 بار ديگر توليد ناخالص داخلي از لحاظ ارزشي رشد را تجربه كرده اما اين رشد چندان دوامي نداشته و در نهايت در سال 94 با كاهش مواجه شده است. ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 بالغ بر 604 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 94 به 594 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. حال با رقمي كه بانك مركزي از ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در 9ماهه امسال ارائه داده، انتظار مي‌‎رود آمار سالانه از رقم ثبت شده براي سال 94 اختلاف قابل توجهي داشته باشد. علل عدم آماردهي برخي آمارها

بانك مركزي به عنوان يك نهاد رسمي آماردهي اقتصادي در سال 94 به مدت يك سال از اعلام آمارهاي رشد اقتصادي امتناع كرد. اين درحالي بود كه اين نهاد به طور ماهانه آمارهاي تورمي را اعلام مي‌كرد. اين موضوع بسياري از منتقدان را به اين نتيجه‌گيري رهنمون كرده بود كه دولت در آماردهي خود گزينشي عمل مي‌كند. بدين معني تنها آمارهايي كه مثبت است را در معرض افكار عمومي قرار مي‌دهد. بانك مركزي تاكنون هيچگونه پاسخ رسمي و روشني به اين انتقادات نداده بود تا اينكه روز گذشته پيمان قرباني علت‌هاي اصلي اين اتفاقات را تشريح كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي عدم انتشار نرخ رشد 94 را اول اختلاف آماري ارقام بانك مركزي با مركز آمار ايران و دوم برخي موانع قانوني عنوان كرد و درخصوص علت اول توضيح داد: وقتي ما ارقام رشد اقتصادي سال 93 را با مركز آن مورد مقايسه قرار داديم، متوجه شديم تفاوت‌هايي در اين خصوص بين اين دو مرجع آماري وجود دارد كه به سال 94 منتقل شده بود. به گفته او به همين دليل تشتت آماري، دولت تصميم گرفت كه ارقام مركز آمار را طبق ماده 54 منتشر كند. اين موضوع(عدم وجود قانون شفافي كه بانك مركزي را ملزم به انتشار آمارهاي اقتصادي كند) همان دليل ثانويه‌يي است كه عدم انتشار آمارها را از سوي بانك مركزي رقم زد.

به گفته پيمان قرباني بدين‌ترتيب بانك مركزي آخرين ارقامي كه از رشد اقتصادي توانست منتشر كند، آمار مربوط به همان سال 93 بود و البته سال 95 را نيز به دليل اينكه نقطه عطفي بود، منتشر شد ولي همچنان ارقام رسمي در نشريات بانك مركزي منتشر نشد.

اما در زمينه اعلام آمار تورم، قرباني توضيح داد كه «در حوزه تورم الزامات قانوني متنوعي براي انتشار آمار آن وجود داشت مثل قانون مربوط به چك و قانون تعيين حداقل دستمزد كارگران كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند همچنين قانون ديون معوقه مصوب شوراي نگهبان و امثالهم كه الزاماتي قانوني ايجاد كرده بودند تا آمارهاي مربوط به تورم از سوي بانك مركزي منتشر شود.»

قرباني در ادامه به نحوه حل دو مشكل قانوني و آماري بانك مركزي در آماردهي اقتصادي پرداخت و گفت: براي شناسايي و حل چرايي اختلاف آمار اين دو نهاد كارگروهي تشكيل شد كه نهايت رييس‌جمهوري در مصاحبه‌يي تلويزيوني در دي ماه سال جاري تاكيد كرد كه به بانك مركزي و مركز آمار كشور دستور داده شده كه تا پايان امسال سال پايه‌هاي خود را به سال 90 ارجاع دهند. بنابراين بانك مركزي مطابق دستوري كه از سوي رييس‌جمهوري صادر شده بود، اقدامات لازم را درخصوص تغيير سال پايه انجام داد و در مورد مركز آمار هم اطلاع داريم كه درحال انجام تغيير سال پايه خود از سال 76 به 90 است. اين امر بخش زيادي از اختلافات آماري را پوشش مي‌دهد و گام مهمي در زمينه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي خواهد داشت.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي در عين رفع اين مشكل از نظر قانوني نيز براي وضوح بخشي به مسووليت بانك مركزي براي انتشار آمارهاي مربوط به حوزه خود اقدامات لازم انجام شد. مصوبه‌يي در قانون احكام دايمي توسعه‌يي كشور داريم كه در آن تاكيد شده بانك مركزي در چارچوب ضوابط استاندارد، آمارهاي مربوط به حوزه خود را توليد و اعلام كند. اين موضوع قبلا در ماده 54 تا حدودي نقش بانك مركزي شفاف نشده بود اما اكنون ذيل ماده 10 قانون احكام دايمي توسعه‌يي كشور به بانك مركزي به عنوان نهاد رسمي توليد و اعلام آمارهاي اقتصادي تاكيد شده است.نویسنده:
بن‌بست افزايش جمعيت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/24
بن‌بست افزايش جمعيت
«تعادل» جزييات نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن را بررسي كرد


گروه اقتصاد كلان  

 50 سال از به‌ كارگيري برنامه‌هاي تنظيم خانواده در سطح جهان مي‌گذرد و 27سال است كه قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ايران تصويب شده اما اين يك ‌روي ماجراي توجه سياست‌گذاران كشورها و ازجمله ايران به سياست‌هاي جمعيتي است. آن سوي اين داستان به ‌بن‌بست خوردن اين سياست‌ها با كاهش نرخ رشد جمعيت و بعد خانوارهاست. كشورهاي اروپايي با پذيرش مهاجر سعي در شكست اين بن‌بست دارند و در كشور ما سياست‌هاي افزايش جمعيت دنبال مي‌شود؛ سياستي كه البته در آمارها نشاني از آن نمي‌بينيم. براساس اعلام نتايج آخرين سرشماري مركز آمار، نرخ رشد جمعيت كشور در نيمه اول دهه   90 نسبت به 5 سال قبل از آن 0.5واحد درصد كاهش يافت. نرخ رشد جمعيت سال 90تا 95حدود 1.24درصد بوده درحالي كه اين نرخ براي سال‌هاي 85 تا 90، 1.29درصد اعلام شده بود. همين آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد جمعيت شهرها و روستاها در دوره مورد بررسي به ‌ترتيب منفي 0.2و منفي 0.06 بوده است. برابري جمعيت متولدان و مهاجران

به گزارش«تعادل» مركز آمار ديروز نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن را منتشر كرد. براساس اين گزارش جمعيت ايران در سال 95 به 79ميليون و 926هزار و270 نفر رسيده است. از لحاظ توزيع جنسي، مردان سهم بيشتري در اين جمعيت دارند و تقريبا جمعيت زنان يك ‌ميليون نفر كمتر از مردان است. در كل كشور 24ميليون و 196هزار خانوار زندگي مي‌كنند و بعد خانوارها  3.3 است كه نسبت به آخرين سرشماري انجام ‌شده در سال 90 حدود 0.2كاهش يافته است. طي دوره 90تا 95 حدود 4ميليون و 776هزار نفر به جمعيت كشور افزوده شده است كه به‌ تعبيري برابر است با جمعيت مهاجران در سال 95.

بر اين اساس، جمعيت ساكن در نقاط شهري 59 ميليون و 146هزار و 847 نفر و جمعيت ساكن در نقاط روستايي 20ميليون و 730هزار و  625 نفر است. در واقع ميزان شهرنشيني در كشور 74درصد است كه به نسبت سال 90حدود 3واحد درصد افزايش يافته و 25.9درصد از جمعيت كشور نيز در روستاها ساكن هستند.

براساس سرشماري سال 95 نرخ رشد جمعيت 1.24درصد(نسبت به دوره 90-85) است كه در سال 95 ثابت مانده و هيچ رشدي را تجربه نكرده است. بيشرين رشد جمعيت با نرخ 3.02 مربوط به استان خراسان جنوبي است و كمترين رشد جمعيت را استان همدان با نرخ رشد جمعيت منفي 0.23درصد را ثبت كرده است.

آن طور كه از توزيع سني جمعيت گزارش مركز آمار برمي‌آيد تقريبا كمتر از نيمي(44.8درصد) از جمعيت كشور 30تا 64 سال دارند و نوزادان تا نوجوانان 14سال حدود 24درصد از جمعيت حال كشور را تشكيل داده‌اند. تهران؛ بالاترين جمعيت و كمترين بعد خانوار

استان تهران در ميان استان‌ها با اختلاف چشم‌گيري بيشترين جمعيت كشور را در خود جاي داده است. 16.60درصد از كل جمعيت كشور در اين استان ساكن هستند و بعد از آن استان خراسان جنوبي با سهم 8.05درصدي قرار دارد. برخلاف اين سهميه‌بندي، استان تهران جزو كمترين بعد خانوارهاست و درحالي كه استان كهگيلويه و بويراحمد بعد خانوار 3.9 را ثبت كرده، بعد خانوار در استان تهران 3 است.

همچنين آمار مركز آمار از تغييرات جمعيتي در  5 سال اخير نشان مي‌دهد، جمعيت خانواده‌هاي 5 نفره رو به زوال و در مقابل خانواده‌هاي 3نفر رو به افزايش رفته است. در واقع 28.5درصد از جمعيت كشور را خانواده‌هاي 3نفره تشكيل داده‌اند كه بالاترين سهم را در توزيع تعداد نفرات خانوارها داراست. خانواده‌هاي 5 نفر و بيشتر 14.7درصد از جمعيت را شكل داده‌اند.

طبق سرشماري سال 95، 63درصد از مردان و 64درصد از زنان كشور داراي همسر هستند و 34درصد مردان و 26.2درصد زنان هرگز ازدواج نكرده‌اند. در اين ميان جمعيت زنان بي‌همسر به‌ دليل طلاق تقريبا دو برابر مردان با اين شرايط است و 2.2درصد از كل جمعيت زنان را تشكيل داده‌اند. مردان بدون همسر به دليل طلاق نيز 1.2درصد از جمعيت كشور هستند كه اين نسبت در مقايسه يا سرشماري سال 90 به شكل چشم‌گيري افزايش پيدا كرده به طوري كه در سال 90 جمعيت مردان بدون همسر به ‌دليل طلاق 0.7درصد بود. 44 درصد جمعيت كشور  30تا 64 ساله

جمعيت ۱۵تا ۲۹ساله در سال ۱۳۹۵ به ۲۰ميليون و ۵۲ هزار و ۷۲۵ نفر رسيده كه اين ميزان به ۲۳ميليون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴نفر بوده است. جمعيت ۳۰تا ۶۴ ساله نيز در سال ۱۳۹۵ به ۳۵ميليون و ۸۰۷ هزار و ۹۶۵ نفر رسيده كه اين گروه سني در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳ميليون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴نفر بوده است.

همچنين جمعيت ۶۵ ساله و بيشتر در سال ۱۳۹۵ معادل 4ميليون و ۸۷۰ هزار و ۴۱۱نفر بوده است. اين گروه سني در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴ميليون و ۳۴۳هزار و ۹۱نفر بوده‌اند. سهم جمعيت ۰ تا ۱۴ساله در سال ۱۳۹۵ معادل 24 درصد است. سهم اين گروه در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳.4 درصد بود.

نرخ با سوداي جمعيت ۶ ساله و بيشتر در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۷.۶ درصد بوده كه نرخ با سوادي جمعيت ۶ ساله و بيشتر در سال ۱۳۹۰ معادل ۸۴.۸ بوده است. نرخ با سوادي جمعيت ۱۰تا ۴۹ساله را در سال ۱۳۹۵ معادل 94.7درصد است. اين ميزان در سال ۱۳۹۰معادل 92.4درصد بوده است.  همچنين جمعيت افغانستاني مقيم ايران يك ميليون و ۵۸۳ هزار و ۵۷۹ نفر و جمعيت عراقي مقيم ايران را ۳۴هزار و ۵۳۲ نفر است. كل مهاجران ايران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ميليون و ۷۰۹هزار نفر بوده‌اند.

براساس اعلام مركز آمار ايران تعداد خانوار مالك در ايران ۱۴ميليون و ۲۵۹هزار و ۲۹۰نفر بودند كه ۶۰.۶ درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند اين افراد در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳ميليون و ۱۹۲هزار و ۲۸۴نفر بوده‌اند كه اين ميزان معادل 62.7درصد بوده است. همانطور كه پيداست حدود ۲درصد از درصد مالكان در اين ۵ سال كاسته شده است. افزايش 2 ميليوني مستاجران

تعداد خانوارهاي مستاجر در سال ۱۳۹۵ معادل ۷ ميليون و ۲۵۰و ۴۰۳نفر بودند. خانوار مستاجر در سال ۱۳۹۰ معادل ۵ ميليون و ۶۰۷ هزار و ۳۱۴ نفر بوده‌اند.

رييس مركز آمار نيز ديروز در نشستي كه براي تشريح جزييات سرشماري عمومي نفوس و مسكن 94 برگزار كرده بود، اظهار كرد: سرشماري سال ۱۳۹۵ نخستين سرشماري الكترونيكي در ايران بود كه 48.4درصد به صورت الكترونيكي در آن شركت كردند كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي‌شود. در سال ۲۰۱۵ در سرشماري ژاپن كه سومين سرشماري الكترونيكي آن بود ۳۷درصد و در كشور كانادا هم كه بار سوم سرشماري الكترونيكي انجام مي‌شد حدود ۶۸ درصد شركت كرده‌اند.

او افزود: زماني كه نزد مقام معظم رهبري رفته بوديم و به ايشان قول شركت ۳۵درصدي مردم در سرشماري الكترونيكي سال ۱۳۹۵ داده شد، نگران بودم كه اين امر محقق نشود ولي اكنون اين هدف بلندپروازانه تحقق يافته است.

پارس در بخشي از سخنانش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اطلاعات بيمه‌يي را چه زماني بيان خواهد كرد، مطرح كرد: جمع‌آوري كليه اطلاعات مدتي طول خواهد كشيد ما تا تير ماه اطلاعات سرشماري را جمع‌آوري و منتشر مي‌كنيم كه اطلاعات مربوط به بيمه هم در اين بخش قرار دارد.

پارسا همچنين اظهار كرد: ما به دنبال استقرار نظام ثبتي مبنا هستيم كه به موجب كيفيت و دقت ارائه آمار اطلاعات بالا خواهد رفت و از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم به عنوان يك مطالبه مطرح كنند كه تا سرشماري بعدي به شكل ثبتي‌ مبنا انجام شود.نویسنده:
شرايط امروز كشور اميدبخش‌تر از گذشته است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/24
شرايط امروز كشور اميدبخش‌تر از گذشته است


در روزهاي پاياني سال رييس و اعضاي فراكسيون اميد مجلس دهم به ديدار رييس‌جمهور رفتند تا درباره مهم‌ترين اولويت‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي كشور صحبت كنند. جلسه‌يي كه در آن از يك طرف رييس‌جمهور درباره دستاوردهاي، اولويت‌ها و چشم‌اندازهاي پيش‌روي اقتصاد، سياست، فرهنگ، ديپلماسي و... كشورمان سخن گفت و از طرف ديگر رييس و اعضاي فراكسيون اميد درباره مطالبات مردم و بايدهاي و نبايدهايي كه براي رشد بيشتر بايد مدنظر ساختارهاي اجرايي و تقنيني قرار داشته باشد، بحث كردند. ماحصل جلسه اما مثبت و اميدبخش بود، اينكه تمام ظرفيت‌هاي كشور بايد در جهت حل مشكلات و افزايش شاخصه‌هاي معيشتي مردم متمركز شود. رييس‌جمهوري در اين ديدار تلاش براي تقويت و اعتلاي نظام اسلامي و مردم‌سالاري ديني و نيز توسعه و آباداني ايران عزيز را وظيفه همگاني دانست و گفت: «دولت يازدهم دستاوردهاي شاخص و برجسته‌يي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و دفاعي داشته و مصمم هستيم در چارچوب و معيار قانون اساسي، رهبري واحد و آرمان‌هاي مشترك، همچنان در مسير توسعه و اعتلاي ايران اسلامي حركت كنيم.» در اين نشست همچنين ۱۲ نفر از اعضاي فراكسيون اميد و مستقلين مجلس شوراي اسلامي به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود پيرامون موضوعات گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور پرداختند.  به گزارش پاد، حسن روحاني ديروز در ديدار رييس و اعضاي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي، با قدرداني از تعامل و همكاري سازنده مجلس دهم با دولت، اظهار داشت: بدون ترديد شرايط امروز كشور بهتر و اميدبخش‌تر از گذشته است و بايد با اميدواري براي سربلندي ايران عزيز و نظام اسلامي، با همكاري و حوصله، امور كشور را هر چه بهتر سامان دهيم.  رييس‌جمهوري با اشاره به برخي دستاوردهاي دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و با تاكيد بر اينكه همه اين اقدامات در چارچوب اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قرار دارد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي به اين معناست كه اقتصاد كشور در برابر تهاجم دشمنان مقاوم‌تر شود و اين در حالي است كه در گذشته به خاطر فشار تحريم، مقدار فروش نفت تقريباً نصف شد و همگان شاهد بودند چه تلاطم بزرگي در بازارها و قيمت ارز به وجود آمد كه اين آسيب‌پذيري و نامقاوم بودن اقتصاد را نشان مي‌دهد.  روحاني اضافه كرد: در دولت يازدهم با وجود اينكه درآمد نفت حتي در مقطعي به حدود يك‌سوم الي يك‌چهارم كاهش يافت و از ۱۲۰ دلار به حدود ۳۰ دلار رسيد، اما تلاطمي در بازار به وجود نيامد و زندگي مردم دچار اختلال نشد كه اين موضوع مي‌تواند بزرگ‌ترين معيار براي حركت در مسير اقتصاد مقاومتي باشد. چرا كه نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد كشور در برابر فشار خارجي مقاوم بوده و مي‌تواند امور خود را مديريت كند.  رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار به عنوان معيارهاي ارزيابي معتبري كه در كشور وجود دارند، بايد عملكرد و كارآمدي دولت، مورد ارزيابي قرار بگيرد كه آيا حركت در بخش‌هاي مختلف طي 3.5 سال گذشته، رو به جلو بوده، متوقف شده يا عقبگرد داشته است. امروز و براساس آمارهاي معتبر داخلي و خارجي، حتي يك مورد هم وجود ندارد كه در ۴ زمينه قدرت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و دفاعي، شاهد رشد و توسعه نباشيم.  روحاني با اشاره به گزارش روز گذشته بانك مركزي در هيات دولت، كه رشد اقتصادي ۹ ماهه كشور در سال جاري را 11.6 اعلام كرده است، گفت: دستيابي به رشد اقتصادي ۲ رقمي را نه تنها دشمنان، بلكه بسياري از دوستان ما در داخل كشور هم باور نمي‌كردند و اين تحول بسيار بزرگي است.  رييس‌جمهوري اضافه كرد: ميزان رشد اقتصادي برمبناي گزارش مركز آمار هم بيش از ۷درصد است و اين در حالي است كه وعده ما در ابتداي امسال رسيدن به رشد ۵درصدي بود و زماني هم كه اين رقم را اعلام كرديم، بسياري دستيابي به آن را سخت مي‌دانستند.  روحاني خاطرنشان كرد: در شتاب رشد و جهش علمي براساس آخرين آمار برخي مراكز، شتاب رشد علمي كشورمان در ميان ۲۵ كشور بالاي جهاني، رتبه اول را داراست.  رييس‌جمهوري با بيان اينكه بايد حقايق را براي مردم با شفافيت بيان كرد و در نهايت مردم به خوبي و آگاهانه به قضاوت مي‌نشينند، اظهار داشت: اگر در مسير حق حركت ‌كنيم، توان ارائه گزارش به مردم را خواهيم داشت، چرا كه امروز شرايط و امكانات ما بسيار بهتر و اميدبخش‌تر از گذشته بوده و مردم هم مثل هميشه، آگاهانه در صحنه حضور دارند.  روحاني با اشاره به اقدامات دولت در بخش كشاورزي، اظهار داشت: امسال حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان به كشاورزان بابت خريد گندم داده شده و اين رقم حاكي از آن است كه در سال جاري كشاورزان گندم‌كار ۵هزار ميليارد تومان دريافتي بيشتري داشته‌اند.  رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: در ۱۱ ماهه سال ۹۵ به‌طور متوسط روزانه بيش از ۲ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه صادرات نفت خام و ميعانات گازي داشتيم در حالي كه اين رقم در سال گذشته حدود يك ميليون و ۳۰۰هزار بشكه بود.نویسنده:
زنگ‌هاي خطر هرم سني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/24
زنگ‌هاي خطر هرم سني
در همين راستا، ‌گزارش نتايج اوليه سرشماري جمعيت ايران، خبر از عدم اصلاح هرم سني جمعيت ايران در 5 سال اخير مي‌دهد. هرم سني در حقيقت نموداري است كه به توضيح ساختار سني به تفكيك جنسيت مي‌پردازد. اين نمودار در طول زمان و بر اساس وضعيت فراواني هر رده سني تغيير مي‌كند. در زماني كه هشدارهايي مبني بر احتمال پيري جامعه ايران در چند سال بعد مطرح مي‌شد بسياري از كارشناسان اميدوار بودند كه وضعيت با رسيدن دهه شصتي‌ها به سن زاد و ولد بهبود خواهد يافت. در حقيقت هميشه بعد از يك شوك به هرم جمعيتي كه با افزايش جمعيت همراه است بعد از چند سال همان نسل به سن باروري مي‌رسد و مشكل كاهش نرخ رشد كه پس از يك شوك جمعيتي اتفاق مي‌افتد تا حدي كاهش مي‌يابد.  علي‌‌اي‌حال اين اتفاق در ساختار جمعيتي ايران رخ نداد و گزارش نتايج اوليه سرشماري نشان مي‌دهد كه كاهش نرخ رشد در اين 5 سال نيز بهبود پيدا نكرده است. در سال 95 حدود 24‌درصد جمعيت در رده سني زير 14 سال هستند. همچنين 25.1‌درصد در رده سني 15 تا 24 سال هستند. اما رده سني 30 تا 64 سال براي نخستين بار 44.8‌درصد جمعيت را شامل مي‌شود و 6.1‌درصد جمعيت بيش از 65 سال سن دارند. رده سني 30 تا 64 سال در حقيقت زنگ خطر پيري در جامعه محسوب مي‌شود. در سال 65 در حالي كه 45‌درصد جامعه زير 14 سال بودند اما 25‌درصد در دره سني 30 تا 64 سال بودند. سهم اين رده سني در سال 75 به 27.7 و در سال 85 به 34.3‌درصد رسيد. همچنين در سال 90 سهم اين رده به 39.3 رسيد و اين نخستين بار در طول تاريخ است كه بيش از 44‌درصد جامعه در اين رده سني قرار دارند.  واقعيت آن است كه پير شدن جامعه در كشور بحران‌هاي مختلفي را در پي خواهد داشت. شايد نخستين موضوعي كه با پيرشدن جامعه ايران خود را نشان خواهد داد و در حقيقت زنگ خطر آن براي اقتصاد به صدا درخواهد آمد وضعيت صندوق تامين اجتماعي و هزينه بازنشستگان در جامعه باشد. موضوع ديگر ميزان باروري زنان است كه كاهش چشم‌گيري داشته و برخلاف تصور اين روند در 5 سال اخير نيز تعديل نشده است كه در صورت ادامه روند كاهش جمعيت، اين مساله به يك بحران اجتماعي، اقتصادي امنيتي و سياسي تبديل خواهد شد.  در مقابل اين پديده دو سياست مي‌توان در پيش گرفت. سياست اول تلاش براي تغيير ساختار جمعيتي و تلاش براي افزايش مواليد است. اين سياست در 5 سال اخير به‌شدت مورد تاكيد مسوولان عالي كشور بوده است اما در عمل و در بهترين شرايط مي‌توان انتظار اندكي تعديل در آمارهاي جمعيتي را داشت. بايد اين حقيقت را پذيرفت كه تغيير آمار جمعيتي نياز به زمان زيادي دارد و تغييرات آن به سختي صورت مي‌گيرد.  سياست دوم آماده شدن براي مواجهه با آثار پيري جامعه در ايران با آسيب‌شناسي نقاط حساس در مقابل پيرشدن جمعيت است. بسياري از مشكلات اقتصادي ناشي از پيري را مي‌توان از امروز پيش‌بيني و حل كرد. نكته مهم ديگر آن است كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه ما وارد مرحله نخست سالمندي شده‌ايم و ناگزير مراحل مختلف آن را طي خواهيم كرد اما اجراي دو سياست به صورت همزمان مي‌تواند هم طول دوره سالخوردگي ايران را كاهش دهد و هم آثار منفي آن را كم خواهد كرد.نویسنده: فراز جبلي مشاور سردبير
15هزار انشعاب غيرمجاز آب در روستاهاي تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/24
15هزار انشعاب غيرمجاز آب در روستاهاي تهران


گروه انرژي| در چند سال گذشته، ويلاسازي در حاشيه تهران به ‌شدت رشد كرد. طبقه متمول براي گذران تعطيلات خود به روستاهاي اطراف تهران هجوم برده و اقدام به ساخت و ساز ويلاهايي كردند كه اغلب از آب و برق مجاني استفاده مي‌كنند. آنها بخش زيادي از انشعابات غيرمجاز آب كه مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان تهران آن را يكي از 2عامل هدررفت شبكه در اين منطقه مي‌داند به خود اختصاص مي‌دهند. اكنون طبق آخرين آمار 15هزار انشعاب غيرمجاز در بخش روستايي تهران شناسايي شده است. انشعاب‌هايي كه شركت آبفار به دنبال تبديل آنها به انشعاب مجاز است. اين بخشي از صحبت‌هاي مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي در نشست روز گذشته است. مشروح صحبت‌هاي او را در ادامه مي‌خوانيد.

عمق چاه‌هايي كه براي رسيدن به آب در يك نقطه مشابه از سوي شركت آب و فاضلاب روستايي ايران حفر مي‌شود در طول 3سال 100متر افزايش يافته است. اين خبري است كه ديروز رضا پوررجب، مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي تهران در نشست خبري خود بيان كرده و آن را «زنگ خطري» براي سال‌هاي آينده توصيف كرد. رضا پوررجب، مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان تهران صبح ديروز با اشاره به اينكه با هماهنگي فرمانداري شهرستان‌هاي استان و تلاش آبفاي روستايي و حمايت حاكميت عملكرد خوبي را طي دو سال گذشته ارائه داديم، اظهار كرد: درحال حاضر رضايت بالايي بين مشتركين روستايي استان وجود دارد. وي با اشاره به اينكه اقدامات عمراني آبفاي روستايي در گذشته يكي از چالش‌هاي ما بوده است، تصريح كرد: درحال حاضر از 716روستاي كل استان 400روستا(600 هزار نفر) تحت پوشش آبفاي روستايي قرار دارد و امسال توانستيم 10روستا را نيز از دهياران تحويل گرفته و تحت پوشش خود قرار دهيم و سال آينده نيز حدود 11هزار نفر از جمعيت روستايي تحت پوشش آبفاي قرار مي‌گيرد.پوررجب با اشاره به اينكه در سال 93 معادل 76درصد شبكه آب تحت پوشش آبفاي روستايي قرار داشت، گفت: اين رقم در سال جاري به 86 درصد رسيده است. ضمن اينكه ما توانستيم شاخص‌هاي تحت پوشش برخي روستاها را از سطح 2 به سطح يك ارتقا دهيم و تا پايان برنامه ششم نيز 100درصد جمعيت روستايي تحت پوشش ما قرار خواهند گرفت. مديرعامل آبفاي روستايي استان تهران با بيان اينكه تنها استاني كه در روستاهاي آن آبرساني سيار صورت نمي‌گيرد، تهران است، افزود: ما با 776روستا ارتباط نزديك داشته و هر جا مشكلي وجود دارد، حل مي‌كنيم حتي روستاهايي نيز كه تحت پوشش ما قرار ندارند، كلرزني آب را ما انجام مي‌دهيم. او در ادامه صحبت‌هاي خود به اين موضوع پرداخت كه مطالعات آبرساني 400روستا تا افق 1425 انجام شده و در همين زمينه مهندسي مجدد در برخي از مجتمع‌هاي آبرساني صورت گرفته است.

 ادامه از صفحه اول|

وي با اشاره به مشكل كم‌آبي و تاثير آن بر عميق شدن چاه‌ها تصريح كرد: تا 2سال پيش با حفر 150متر به آب مي‌رسيديم اما اكنون سطح آب‌هاي زيرزميني پايين رفته به طوري كه بايد به طور متوسط 250متر حفاري داشته باشيم تا به آب برسيم. يعني سطح ايستايي آب در جنوب استان تهران پايين رفته و اين زنگ خطري براي سال‌هاي آينده است.

يكي ديگر از مشكلات آبرساني روستايي تهران در گذشته، نبود مخازن ذخيره آب بر حسب تعداد خانوار و انشعاب بوده است. مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان تهران در اين زمينه اظهار كرد:«به دليل وجود اين نقيصه با قطع برق تامين آب روستا نيز با مشكل مواجه مي‌شد اما اكنون توانستيم كه 12هزار و 400متر مكعب مخازن زميني و هوايي طي دو سال احداث كنيم همچنين 64 حلقه چاه حفاري كرده‌ايم و 10حلقه چاه را نيز از مدار خارج كرديم.»

وي با اشاره به اينكه براي تكميل مجتمع‌هاي آبرساني 50 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي تامين اعتبار كرده‌ايم، گفت: با اين رقم بودجه 13مجتمع احداث كرديم كه از اين تعداد 8 مجتمع آماده تحويل است و به اين ترتيب 111هزار نفر از روستاييان استان تهران از آب سالم بهداشتي برخوردار شده و 84 روستا از سطح 2 به سطح 1 مي‌رسند.

پرت شبكه آبرساني روستايي استان تهران اكنون بالاتر از 40درصد است، هدررفتي كه پوررجب نقش «انشعابات غيرمجاز» و «فرسودگي شبكه» را مهم‌ترين عوامل آن قلمداد مي‌كند. وجود انشعاب‌هاي غيرمجاز در بافت روستايي استان تهران در بسياري از موارد نه به افراد طبقه فرودست جامعه بلكه مربوط به ويلاهاي پرزرق و برقي مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته مانند قارچ در حاشيه تهران رشد كردند. آنها اغلب نه پول آب و نه پول برق را پرداخت مي‌كنند؛ نكته جالب توجه در اين است كه اغلب اين ويلانشينان زماني كه پس از گذران تعطيلات در ويلاهاي خود به شهر بازمي‌گردند، شير آب را باز گذاشته تا فضاي سبز خشك نشود. پوررجب وجود انشعابات غيرمجاز را يكي از مشكلات اصلي آبفاي روستايي برشمرده و گفت: در سطح روستاهاي استان تهران 25هزار انشعاب غيرمجاز وجود داشت كه طي 2سال اين رقم حدود 10هزار و 200 انشعاب مجاز شده و مابقي نيز تا پايان سال 97 مجاز خواهند شد. مديرعامل آبفاي روستايي استان تهران با بيان اينكه براي نخستين بار در استان تهران تصفيه آب به روش نانوفليتر را اجرا كرديم، افزود: درحال حاضر مناقصه اجراي اين برنامه انجام شده است. وي قيمت تمام شده تامين آب را در سطح روستاهاي استان 850 تومان براي هر مترمكعب عنوان كرد و افزود: از اين رقم ما 130تومان را از روستاييان دريافت مي‌كنيم و مابقي توسط دولت تامين مي‌شود. وي استفاده از كود شيميايي را در اراضي كشاورزي ازجمله چالش‌هاي روستاهاي استان ذكر كرد و گفت: اين مساله منجر به آلوده شدن چاه‌ها شده اما همكاري‌هاي خوبي در راستاي تامين آب بهداشتي و مراقبت از چاه‌ها در جنوب استان تهران شاهد هستيم. وي در ادامه با اشاره به اينكه 45درصد شبكه آبرساني ما فرسوده است، اظهار كرد: براي اصلاح هر كيلومتر 10ميليون تومان بودجه نياز داريم لذا براي ترميم كل شبكه 400ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است. وي يادآور شد: 250ميليارد تومان نيز جهت آبرساني به كل روستاهاي استان اعتبار نياز داريم.نویسنده:
  انقالب معظم رهبر موافقت Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  2
  وفع ضوابط شرايط با ri.repapswenlodaat@isais
  ايران
  66420769 محكومان
  مجازات تخفيف
  يا مي اسال انقالب معظم رهبر اي خامنه يتهلل
  حضرت قوه رييس يالريجاني آمل تاهلل آي درخواست به پاسخ كرد
  در عنوان جاري سال خبري نشست آخرين در مجلس
  رييس زهرا فاطمه حضرت سعادت با ميالد مناسبت به
  قضاييه، عفو ضوابط شرايط با نوروز عيد فرارسيدن اهللها علي الم
  س تاريخ تا آنان محكوميت كه محكوماني مجازات تخفيف
  يا يا عفو از استفاده شرايط واجد يافته طعيت 95 /12/29
  ييازلاغتشا افزايش براي اقتصادي چرخه
  ايجاد كردند. موافقت شوند، مي داده تشخيص مجازات
  تخفيف اقتصادي حوزه در مخصوصا كشور مسائل كنم مي ايران|
  فكر خبر
  گروه موج
  روي ما گذاشت. وقت آن براي بايد شده يي ده پيچي
  مسائل حضور با مقننه قوه 5931رييس سال نشست
  آخرين به بعد بگيريم را كشور مهم هاي ليت مسوو آييم نمي علي شد. برگزار گذشته روز خارجي داخلي ههاي
  رسان گذشته اين از افزود: وي برويم. ديگري كارهاي دنبال اقدامات آخرين پيرامون گزارشي با را خود سخنان
  الريجاني محمود ايرنا| روسيه- به ارتباطات وزير فر
  س در كه دانم نمي مصلحت مقننه، قوه رييس عنوان به
  من سال بودجه توسعه ششم برنامه تصويب زمينه در
  مجلس ايراني رييس اطالعات فناوري ارتباطات وزير
  واعظي، مشغول هستند آقاياني كنم ورود انتخاباتي
  مسائل توسعه ششم برنامه بررسي زمينه در گفت: كرد 69از آغ صبح روسيه ايران يهاي همكار مشترك
  كميسيون داشت: اظهار الريجاني يدهند. انجام را كارشان
  كارند هنويسي برنام درباره دولت مجلس بين فرودهايي
  فراز اين پايتخت مسكو وارد هيات يك راس در گذشته
  روز به خير، يا باشند داده خبري من به اينكه خصوص در اما برنامه تصويب تدوين روند دليل ههمين داشت،
  وجود الكساندر با مذاكره بر عالوه سفر اين در واعظي شد.
  كشور هند؛ نداد خبر كه كنم مي هم تشكر هاند نداد خبري من سوي از شده ارائه برنامه داد: ادامه وي انجاميد. طول
  به كميسيون در خود روسي همتاي انرژي وزير
  نوواك، به دارم من كه وضعي اين با دادند هم خبر اگر
  چراكه مجلس در يها بررس از پس بود ماده 35 داراي كه
  دولت ارتباطات وزير نيكيفروف نيكالي ها، همكار
  مشترك يرسيدم. نم كار
  اين اين مجلس تلقي شد؛ داده افزايش 001ماده از بيش
  به اول معاون شووالف، ايگور همچنين جمعي هاي رسان
  و اينكه درباره همچنين اسالمي شوراي مجلس
  رييس باشد مشخص برنامه در كيفي كمي اهداف بايد كه
  بود حسن سفر انجام براي ريزي برنامه روسيه نخستير وز به مقاومتي اقتصاد نشدن محقق تقصيرهاي از مقدار چه ديگر از بوديم. برنامه مواد افزايش شاهد دليل همين
  به دارد. خود كار دستور در نيز را روسيه به
  روحاني اقدامات گزارش ما كرد: خاطرنشان است، مجلس گردن تالش از او بود. هگذاري سرماي رشد مجلس رييس
  سخنان مذاكرات بعدي دور براي ايران از دعوت در گذشته روز را مقاومتي اقتصاد درخصوص
  مجلس تسهيالت سود نرخ بين فاصله كاهش براي
  پارلمان افغانستان نشست به كابل شديد انتقادات ايسنا|
  افغانستان- اقداماتي مجموعه ها پژوه مركز كرديم ارائه
  مجلس بوده، توليدكنندگان ضرر به كه كرد ياد بانكي اي رده
  سپ هند ايران، شود ترغيب روسيه تا است شده سبب مسكو
  در 96 سال بودجه برنامه قانون چارچوب در 95 سال در
  كه كاهش فاصله اين ساالنه كه شد تدوين برنامه در
  بنابراين، گفتني كند. دعوت مذاكرات اين بعدي دور به نيز را
  افغانستان را داده انجام دو يك تنظيم قانون برنامه دايمي مواد اقتصادي مفاسد با مبارزه براي شفاف كار ساز ايجاد
  يابد. بلندپايه مقامات حضور با نشستي دسامبر ماه در مسكو
  است، شده تشكيل ستادي نيز دولت در كرد. ارائه رقم عدد با در كه گرفت قرار ونگذاري قان نهاد رييس تاكيد مورد
  نيز افغانستان امنيتي هاي پيچيدگي حل موضوع با پاكستان
  چين من است انجام حال در كارها هستند كار مشغول
  كه در آمده پيش موضوعات مانند هايي بحث گفت: زمينه
  اين مقامات شديد انتقادات واكنش با نشست اين كه كرد
  برگزار از بايد شده شروع راستا اين در كه حركتي يم من
  فكر ما شد، مشكالتي بروز باعث ميزان، مانند موسسات
  برخي شد. مواجه ها رايزن اين در حضورشان عدم دليل به
  افغان شود. محقق قتر پررون آينده سال در تا كنيم حمايت
  آن ديگر شود مرتفع مشكالت تا كرديم تصويب ماده
  دو تورات- تحريف تاريخ جعل به نتانياهو عادت ايران روابط مورد در سوالي به پاسخ در الريجاني ايجاد لزوم از الريجاني نشود. ايجاد آشفهتا نگونه
  اي به پاسخ در كشورمان خارجه وزير ظريف، مدجواد يلناح
  ا تمدني سابقه با كشور مصر ايران داشت: اظهار مصر گفت سخن اشتغالزايي افزايش براي اقتصادي
  چرخه صهيونيستي رژيم وزير نخست نتانياهو، بنيامين اخير
  ادعاهاي جهات از خوبي رشديافتگي از هستند، منطقه در قوي مبارزه براي ما گفتند آنها البته است؛ وقوع حال در رابطه سفير نداشتن ما مشكل زديد، مثال شما كه كشورهايي كردند. منعكس وارونه را موضوع كه متاسفم من
  نكند همكاري با كرديم موظف را دولت بخش اين در كرد:
  تاكيد به براي نوشت:«نتانياهو توييتر در روسيه به اخيرش سفر
  در ترامپ آقاي اميدوارم من يكنيم را كار اين داعش با اين ما دارد وجود ديگر ارتباطات كافي اندازه به نيست اليحه رقم 5.6درصدي افزايش به اشاره با همچنين
  وي روابط كه بوده اين توجه هميشه برخوردارند
  مختلف دهند. سامان را مساله خصوصي
  بخش ملتي درخصوص خويش نژادپرستانه هاي دروغ نشاندن
  كرسي مرتكب را كردند آنها پيشينيان كه اشتباهي نشان همكارا كرديم. حل را هاي بخش در عمدتا كه مجلس سوي از 96 سال
  بودجه مصر اينكه بيان با وي باشد. منطقي روابط مصر
  ايران براي توسعه ششم برنامه در مجلس تصميم از
  وي تحريف مجعول تاريخ به است داده نجات را يهوديان 3ار
  كه امريكايي مسووالن گذشته در گفت ترامپ خود نشوند يا درست به كشور محرك موتور كه علت آن به
  عمراني است، يي منطقه مسائل فصل حل در مهمي كشور كشور ساحلي هاي ان است نياز مورد آب از درصد 30
  تهيه عنوان به همچنين وي اوست. عادت اين برد. پناه
  تورات بخورد لطمه يا امريكايه دالر ميليارد زار ه6 شدند باعث ندارم رييسي حضور درباره تحليلي صندوق سهم مجلس كرد: تصريح است، بخش اين
  غلط برداشته عميق ارتباطات درخصوص كه هايي ام افزود: به اشاره با گفت سخن دريا آب كردن شيرين محل
  از يكند بيان استر كتاب است: آورده خود توييتري پيام
  ضميمه است. نشده نتيجه به منتج شده يشان داخل مسائل از جدا اين داديم. هم كشته هزار چند متعدد سواالت به پاسخ در ادامه در الريجاني علي 03درصد به بود برنامه خالف كه درصد 20 از را ملي
  توسعه 02درصد زيست محيط حوزه در برنامه قانون طبق
  اينكه ههامان توطئ از را يهوديان روزي چنين در خشايارشاه چگونه
  كه مسائل در كه باشد تر جمع بايد سشان حوا لذا است در رييسي حجتاالسالم حضور درخصوص ها نه رسا ششم برنامه مطابق را استاني هاي بودج نيز
  برگرداند اين در كرد: خاطرنشان شود، احيا بايد كشور اي االب
  ت از را يهوديان ايران پادشاه كوروش، زمان در دوباره داد؛
  نجات نكنند. تكرار را اشتباهات همان يي منطقه در بنده كرد: عنوان آينده سال جمهوري رياس انتخابات مجلس گيري تصمي درباره وي داد. افزايش درصد 30 اقتصاد
  به براي ديپلماسي هاي پتانسيل يي دوره در تا شده محدود نگ جه از رهبرداري به
  برنامه يهوديان كه دوم جهاني جنگ زمان در رهانيد بابل در
  اسارت مجلس مصوبه آيا كه سوال اين به پاسخ در وي استعفا لحاظ از مشكلي ايشان اما هستم تقصير ماجرا اين داشت: اظهار نيز 96 سال بودجه در مشاركت اوراق
  براي كه متنوعي هاي درگيري خاطر به ما منطقه صحنه كرد: اضافه وي باشند. داشته تنفس امكان جنگلها دادند.»
  پناه آنان به ايرانيان دند، شم كشتار اروپا
  در كاداستر درخصوص مجلس قبلي قانون 96 بودجه در دارند تا سمه اين از ها خيل جمهوري رياس براي ندارد شدن بدهكار موجب سال هر در مشاركت اوراق
  افزايش سخت صحنه يك داشته وجود گذشته هاي سا در ديوان گزارش طبق كه داريم كشور در مدير 001زار در شركت براي قزاقستان به ايراني هيات ورود شوند صحنه اين بازي وارد خواهند كه كساني است افزود: نيست، آن با مغاير يند نمك مشكل دچار را ندارند. هم مشكلي كنند مي شركت هم انتخابات در كنترل را آن مجلس بنابراين شود مي آينده هاي
  دولت ما كه داشتند دريافتي اضافه آنها از 397 نف
  محاسبات حسين رياست به ايران هيات ايرنا| -3هناتسآ
  مذاكرات مقدار 69چه اليحه در مجلس مصوبه كه نيست روشن است خوبي موضوع ندارم، رابطه اين در خاصي تحليل داد. كاهش تومان ميليارد 03زار به هزار 60 از
  كرد چون نشوند، آن وارد پابرهنه خيلي تا كنند مراعات
  بايد بازگرداندن به ملزم را عده اين كرديم مامور را
  ديوان براي خارجه امور وزارت آفريقاي عربي معاون ريانصاري،
  جاب كه تصميماتي بلكه رساند مي ضرر كاداستر قانون به سوالي به پاسخ در همچنين وي كند. ايجاد نشاط كه سواالت به سخنانش پايان از پس الريجاني
  علي فوق مطلب بيان با الريجاني علي است. آور هزين
  برايشان يها دريافت اضافه 793نفر اين همه كند. تها درياف
  اضافه عازم ديروز صبح سوريه، درباره آستان كنفرانس در
  شركت براي سبز فضاي كمربند مثل شد گرفته مجلس در معظم رهبر اخير فرمايشات به توجه با اينكه بر مبني ديگر خبرنگاري سوال به پاسخ در او داد. پاسخ
  خبرنگاران پاسخ كرد، سوال ترامپ به راجع او از كه هي رساني به زماني كردند مي مقاومت كه هم نفر 10 بازگرداندند
  را خارجه وزير اناف، عبدرحم غيرت است گفتني شد.
  قزاقستان احياي براي مختلف مسائل ها جنگل احياي شهرها عدم بر مبني خبرگان مجلس رييس نارضايتي انقالب اقتصاد توسعه در آزاد مناطق اقتصادي نقش بر
  مبني از اگر اما گذاشتن ضمن آيا كه باره اين در او داد. هاي دريافت است دادگاه با كارشان سر شد مشخص
  كه كرد: تاكيد خصوص اين در سخناني طي ديروز
  قزاقستان ارتباط با مواجهه در اروپايي كاي بانه براي امريكا سوي ميكند كمك زيست محيط مساله به اينها همه مراتع به قائل بايد گفت: 95 سال در مقاومتي اقتصاد تحقق كه معتقديم هم آزاد مناطق درباره داشت: اظهار
  كشور تخلف كه هم تعداد آن پرونده بازگرداندند را خود
  اضافه به آستانه شهر در سوري رفهاي بين مذاكرات بعدي
  دور ريزگردها براي كه هيي بودج يا شود حل مشكالت تا كرد، عمل خوب دولت ها مينه از بخشي در شد، تفكيك هم هايي بخش مثبت وجوه البته كه شود تفكيك
  بايد يي فايده اقتصادي هاي مه تفاهمنا ايران با
  اقتصادي است. بررسي حال در محاسبات ديوان در بودند
  كرده داشت. خواهد بستگي دهنده تضمين
  كشورهاي هم است نمونه اين از شد گرفته درنظر محيطزيست حركتي شد. برداشته خوبي هاي گا نفت مانند بخشي در سقفي كه بوده اين بر آزاد مناطق اصل داشته،
  منفي قدري ها امريكاي رفتارهاي داشت: بيان خير، يا
  دارد پيام يرنا| كويت-ا امير به روحاني كتبي پيام ولها، كنس به خوبي توجه بودجه در هم برنامه در مطلوب اندازه به ما نفت فروش كه بود اين داشتيم كه بود انتظار كه آندري زمينه اين در شود، ما پرش
  براي هاي همكار ها نك با از تعدادي اما است شيطنتآميز شود تفكيك بايد آزاد مناطق به خطاب كشورمان جمهوري رييس روحاني، حسن
  كتبي گرفت. صورت مراتع ها جنگل يشود انجام جنوبي پارس در كه هايي يهگذاري سرما است كرده پيدا وارداتي جنبه بيشتر نداشتند
  تحركي رفت انتظار كه آنطور د رده ان آغاز را خود ديروز نشست ادامه در اسالمي شوراي مجلس
  رييس امور وزير تسليم گذشته روز كويت امير االحمد، صباح
  شيخ ايران به شدت آن با اروپاييان كه ذاريهايي هگ سرماي بهداشت وزارت مانند هم ديگر مسائلي در يود، محقق داشتند. زمان مرور به هم خدماتي اما است، اشكال
  اين نجومي هاي وق حق مصوبه به نگهبان شوراي ايراد از
  خود سفير عنايتي، عليرضا ديدار در پيام اين شد. كشور اين ميكنم
  خارجه تشكر «جمنا» به نشدنم دعوت از است. گرفته صورت خوبي امور اينكه بر مبني ديگر سوالي به پاسخ در همچنين
  الريجاني من كه آنجا تا نيست. شدت آن به يكردند آمد
  رفت هاي وق حق پديده دادن رخ چرايي افزود: زد
  حرف اول معاون الصباح، الخالد صباح شيخ با ايران اسالمي
  جمهوري خود خبري نشست آخرين در مقننه قوه رييس وارد سوريه در نبرد اينكه درباره مقننه قوه رييس نقش وظيفه با كه مجلس در خارجي روابط
  كميسيون شده عملياتي هگذاري سرماي از دالر 9يليارد دارم
  خبر آنان هاي دريافتي بندي يم تقس با مديران براي
  نجومي گفتني شد. داده وي به كويت خارجه امور وزير وزير
  نخس جزئيات وي عضويت براي «جمنا» دعوت درخصوص هم مقاومت جبهه است شده سازي سرنوش روزهاي درباره قاطعي موضع مجلس چرا دارد، رويكرد
  نظارتي بايد ما است. شده شروع اما نيست زياد رقم اين است. غيرمستمر مزاياي مستمر مزاياي حقوق، بخش سه
  به خبر اين تاييد ضمن خبري در كويت خارجه امور وزارت
  است، اين به كه هستند افرادي كافي اندازه به گفت: امر اين اين در اما يافته دست خوبي پيروزي به شرايط اين در عمان سوريه، مانند مهمي كشورهاي در سفرا
  تعيين از هم كنيم فراهم را داخل در هذاري سرمايگ زمينه هم رخنه اما دارد سقف قانون طبق مستمر مزاياي يردد.
  برم نكرد. پيام اين محتواي به ارهيي
  اش كنيم. استفاده ديپلماسي امكان خودم اولويت يكنم نم فرصت واقعا بپردازند. موضوعات مبارزه بهانه به سوريه به امريكا نظامي نيروهاي اخيرا بين كرد پيگيري بايد البته گفت: است، نكرده اتخاذ
  يمن توسعه ششم برنامه قانون در كه بود غيرمستمر مزاياي
  در مقاومتي اقتصاد در دولت امسال عملكرد زيرا كنم؛ شركت جلسات اينگونه در كه دانم نمي هم اين در تحوالتي گفت: ها رسان به نيز د، ان رفت داعش با برخي مورد در اما كنند اقدام زودتر بايد كه دارم صفحه11
  قبول در
  ادامه دريافت آن از بيشتر كسي تا گذاشتيم سقف آن
  براي اقتصاد ستاد فرمانده جهانگيري اد| است-
  افتخارآفرين اجراي براي 95 سال در گرفته صورت اقدامات
  مقاومتي ايثارگران: مشاوران ملي همايش در سجمهور ريي اول
  معاون مجموعه گفت: كرد ارزيابي مثبت را مقاومتي
  اقتصاد كشور براي دفاع قابل 95 سال در مقاومتي اقتصاد
  عملكرد ستاد جلسه در سمهور ريي اول معاون است. دارد
  افتخارآفرين وجود دولت رهبري ميان رابطه
  بهترين شد برگزار او رياست به ديروز كه مقاومتي اقتصاد
  فرماندهي عملكرد درخصوص شده ارائه گزارش به اشاره با است
  همچنين پذير امكان اسالمي انقالب معظم رهبر از تبعيت انسجام با لشها چا از
  عبور سازمان اين رييس توسط كه كشور مالياتي امور
  سازمان مقاومتي اقتصاد ريهاي گي جه از يكي افزود: شد،
  ارائه جانبازان شهدا خانواده ايثارگران، امور به توجه را دولت ديگر رسالت هاي ان آرم اهداف براي كه ودهايم انهايي انس حضور شاهد شهرمان ايران|
  گروه ماليات سهم افزايش نفت به كشور اقتصاد اتكاي
  كاهش اخير، 3سال در مالي هاي محدودي همه وجود با گفت: دانست آزادگان اند. رده ايثار خودگذشتگي از اسالمي نظام
  انقالب مشكالت ها لش چا از عبور اينكه بر تاكيد با جمهور ييس اول
  معاون در خوبي بسيار اقدامات انصافا كه است كشور درآمدهاي
  در است. بوده دولت هاي اولوي از عزيز قشر اين امور به رسيدگي برخي امروز اينكه به اشاره با سهور يم ري اول معاون پاد، گزارش
  به معظم رهبر فرامين تحت حركت انسجام با جز كشور روي پيش
  بزرگ در مناسبي سامانه داد: ادامه وي است. شده انجام زمينه
  اين انقالب صدور براي مي اسال جمهوري كه يكنند فكر كشورها
  از عقلي، لحاظ به ها چال اين از گذر براي ما گفت: نيست، پذير ان امك
  انقالب از زيادي بخش كه شده راهاندازي كشور مالياتي امور مشكالت
  سازمان حل براي منابع تخصيص يخواهد ملتي اگر كرد: تاكيد دهد، انجام ژهيي وي كار آن هاي ارزش چارچوب در حركت ملي عزم انسجام جز راهي اخالقي منطقي
  شرعي، الكترونيكي شكل به شد مي انجام اشخاص توسط كه
  اموري جامعه از قشر اين مشكالت حل براي منابع تخصيص به اشاره با وي بايد بايستد خود پاي روي بماند برجا پا خود اهداف انو آرما بر به همچنين جمهور رييس اول معاون نداريم. انقالب معظم رهبر
  فرامين فساد كاهش در موثري نقش موضوع اين يشود
  انجام شهدا عزيز هاي خانواده تا كنيم عمل نحوي به ما همه بايد گفت: ملت مكتب كه است اينگونه بگيرد پيش در را شهادت ايثار
  فرهنگ كرد اشاره رهبري معظم مقام با دولت ارتباط درباره ازي ها حاشي
  برخي است. داشته كشور مالياتي امور در شفافيت
  افزايش گرفتار ادارات خم پيچ در خميني(ره) امام حضرت قول به ايثارگران است. شده صادر فرهنگ يك عنوان به
  ايران با جز است معتقد دولت گفت: دارد، داشته وجود دولت انقالب معظم مقابل ييسجمهور يا دولت گويند، كه شنوم مي جايي وقتي اينكه بيان كرد-
  با منصوب را جديد رماندار ف5 ور كش وزير از عبور براي امكاني رهبري معظم مقام رهنمودهاي از تبعيت ملي عزم با جمهور ييس هفتگي ديدار به اشاره با سپس جهانگيري نشوند. بزرگ سرمايه روحيه، فرهنگ اين اينكه بر تاكيد با
  جهانگيري دار غص انسان يك عنوان به ردهاند ايستادگي انقالب معظم رهبر
  فرمان جداگانه احكامي در كشور وزير ضلي، رحمان عبدالرضا
  ايرنا| شها چال اين حل براي كرد: اضافه جهانگيري ندارد. وجود شها چال اين ابتداي از عزيز جمهور ريي گفت: ايثارگران جانبازان شهدا، هاي واده خان گفت: دارد، قرار اسالمي جمهوري نظام اختيار در كه است معنوي از عبور براي انقالب معظم رهبر از تبعيت انسجام جز راهي گفت: يشوم،
  م شهربابك، كميجان، شهر، مشكين هاي شهرستا
  فرمانداران مستحكمي هاي برنامه كشور مديريتي نظام دارد وجود طرح برنامه اين از پيامشان دادند ادامه وقفه بدون را خوب سيره اين مسووليت، كه مديريتي هاي به تجر نفت هاي چا نه كشور سرمايه ترين مهم نيروهاي مسووالن كشور، سياسي هاي ان جري همه ندارد وجود
  مشكالت جداگانه احكامي در وي كرد. منصوب را چاوگان
  رازوجرگالن هاي واده خان توس دسب كشور خادمان مسووالن كه است اين حركت راه فرهنگ، اين بر اتكاي با توانيم ما زيرا است شهادت ايثار
  فرهنگ است. ملي انسجام آن نياز پيش كه كرده تدبير كنيم. عبور معضالت اين از بتوانيم تا بگيرند قرار هم كنار در بايد
  مسلح يكرم، اسد عليرضا سليماني، سيامك زادتولون، رحيمي
  ميرعلي بگيرند. روحيه راه ادامه براي آنها از هستند ايثارگران هدا تبيين انقالب معظم رهبر توسط نيز امروز كه اسالمي انقالب
  بنيانگذار كه يشنوم جايي وقتي اينكه بيان با جمهور رييس اول
  معاون به تربيت به را فآبادي اسدپورنج مهدي هدك زارع
  محمد انقالب معظم رهبر فرمان مقابل جمهور رييس يا دولت گويند روي پيش مهم هاي لش چا برخي به سپس جمهور رييس اول معاون امروز اينكه بر تاكيد با سهور يم ري اول معاون دهيم. ادامه را شود ايثارگر
  م وادههاي خان امور به رسيدگي اردبيل، استان در شهر مشكين هاي ان شهرست فرمانداران
  سمت جز راهي گفت: شوم، هدار غص انسان يك عنوان به ردهاند ايستادگي آب منابع دولت بودجه بانكي، نظام زيست، محيط بيكاري، نظير كشور روي كه است سنگيني مسووليت ايثار شهادت روحيه فرهنگ ترويج اشاره با ايثارگران مشاوران ملي همايش در ديروز جهانگيري
  اسحاق راز كرمان استان در بابك شهر مركزي، استان در
  كميجان ندارد وجود مشكالت از عبور براي انقالب معظم رهبر از تبعيت انسجام ملي عزم انسجام نيازمند بزرگ مشكالت اين حل گفت: كرد اشاره تمام بايد زمينه اين در دولت گفت: دارد، قرار مسووالن همه دوش آشنا موضوعي ما ملت براي ايثارگري ايثار شهيد، موضوع اينكه
  به كرد. منصوب اصفهان استان در چاوگان
  جرگالن اين حل براي جهت يك در كشور مختلف سطوح در بايد همه است شهيد بنياد دوش بر مسووليت اين اصلي بار ببندد هار بك را خود
  مساعي كنار در بايد مسلح نيروهاي مسووالن كشور، سياسي انهاي جري همه عملي طور به مفاهيم اين با ايران ملت آحاد گفت: است،
  پراهميت از دولت شكايت مورد در دادگستري وزير وضيح
  ت رهبر ميان تعامل ارتباط بهترين كرد: تاكيد وي بگيريم. قرار مسائل سجمهور ريي اول است.معاون اجرايي هاي اه دستگ ايثارگري مشاوران
  و كنيم. عبور معضالت اين از بتوانيم تا گيرند قرار هم محله دوستان، جمع در يا خانواده در ما همه هستند آشنا
  واقعي دادگستري وزير پورمحمدي، مصطفي ايلنا| روحاني-
  حميد شكايت يك اين گفت: روحاني حميد از دولت شكايت مورد
  در انجام اقدامي چه دادسرا مورد اين در ببينيم بايد است. نسبت
  اوليه 95 سال در جمهها موشكي هاي درت جزو متحدانش
  ايران عربستان توسط عقيدتي اختالفات به ژئوپليتيكي اختالفات
  بسط خير؟ يا كرده احضار را شكايت مورد فرد تاكنون آيا بود
  ده زياد قضاييه قوه به دنياست بزرگ باشد موضوعي هم اگر نيست ذكر قابل هم مسائل اين
  البته هيچگونه آنها اما كنيم، حل را مشكالت مذاكره يها سعود با حاضريم توگويي گف طي خارجه امور وزارت خاورميانه مديركل ايراني،
  محمد به پاسخ در وي شود. اعالم قضاييه قوه سخنگوي
  توسط از تقدير با قضاييه قوه رييس يكنند احساس آنها كردند. مطرح را هايي بهان نكردند آمادگي ابراز فارس، خليج حاشيه كشورهاي از برخي ايران اختالفات خصوص در مجلس ملي امنيت كميسيون
  رييس رسيد؟ كجا به روحاني حميد از دولت شكايت كه سوال
  اين مديران كاركنان، قضات، هاي الش دوران در كه شرايطي در گفت: اسالمي
  شوراي سمت به چنانچه است روابط ريختگي هم به استمرار در شان فع منا كه از برخي كه است اين هستيم آن شاهد اكنون كه اتفاقي داشت:
  اظهار قوه سخنگوي دولت حقوقي معاونت از بايد مورد اين در
  گفت: حمالت تشديد از قضايي مسووالن داشت. نخواهند را الزم دستاورد بروند، پيش تنش رفع تو وگ گف اختالفات دارند تالش فارس خلي جنوبي حاشيه در عربي هاي رف درخواست كشور از دفاع براي تحميلي
  جنگ بپرسيد. سوال
  قضاييه داد خبر 95 سال در قضاييه قوه به دشمنان انجام درصدد ما كه اوليه اقدام اينكه، بر تاكيد با همچنين وي ايدئولوژيك اختالفات با است داشته وجود هميشه كه را ژئوپليتيكي هاي درت جزو ايران اكنون اما كرديم
  موشك كشور- انتخابات ستاد مهم بخشنامه صدور كه يدهد نشان قضايي دستگاه به حمالت از حجم اين كرد: تاكيد طرف دو هر اول درجه در بايد افزود: است، اعتمادسازي هستيم آن بكشانند. عقيدتي مسائل به جغرافيايي مسائل از را بحران كنند همراه نشست در بروجردي عالءالدين ايرنا، گزارش به دنياست. بزرگ
  موشكي دوره پنجمين داوطلبان نام ثبت پيش شرايط
  تسنيم| درستي راه نفوذ جريان اقتصادي اجتماعي مفاسد با برخورد در ما به مربوط هاي بحث كنند. مطرح را منطقي معقول انتظارات از سطحي با تطابقي كه هستند مقطعي هاي هبردار بهر يكسري دنبال به آنها نقض مصاديق پيرامون غيردولتي» هاي سازمان «قربانيان
  انديشمندان، در دولت پيشخوان دفاتر در شهر اسالمي شوراهاي
  انتخابات داد. خواهيم ادامه بيشتر قاطعيت با را مسير اين قطعا ودهو پيمايم را جرات صهيونيستي رژيم اينكه علت امروز گفت: امريكا توسط بشر
  حقوق را فضا بيشترين است ضرر باعث ها طر همه براي حتما گرايي قه فر ندارد، فارس خليج طرف دو بين تآميز مسالم زندگي يك هاي
  واقعي كياسري، شجاعي شد. اعالم كشور انتخابات ستاد
  بخشنامه عالي مسووالن جلسه در يالريجاني آمل تاهلل آي ايسنا، گزارش به نكات اين كند. مهيا طگرا افرا تكفيري جمعيت تروريسم، رشد براي است كشوري سعودي عربستان كه است اين رسد نظر به آنچه اما خود موردهدف عراق يي هست مراكز همانند را ايران هي هستي مراكز
  نكرد اين در گفت: كشور انتخابات ستاد رساني اطالع كميته
  رييس پذيري مسووليت لزوم بر انقالب معظم رهبر تاكيد به اشاره با قضايي شرايط تنش سايه در كه شود القا عربي كشورهاي به مرتب طور بايد پولي هاي لفه مو به توجه با را عرب جهان رهبري يكند فكر كه وي ماست. قرآني راهبرد شهادت ايثار فرهنگ وجود دليل دهد
  قرار انتخابات دوره پنجمين داوطلبان است:«كليه آمده
  بخشنامه طبق كرد: خاطرنشان خبرگان مجلس اعضاي با نشست در مسووالن خارجه وزارت خاورميانه مديركل شد. خواهد وخي حتما آنها امنيت زيارتي مراكز وجود دليل به همچنين انرژي، نفت هاي اندوخته موردهجوم كه است مظلوم دفاع ملت يك يمن اينكه بيان با ادامه
  در 95/12/24 مورخ شنبه روز از شهر المي اس
  شوراي اسالمي جمهوري نظام در سليقه اختالف انقالب، معظم رهبر سخن تسليحاتي وسيع خريدهاي درباره خود، سخنان از ديگري بخش در هم تواند دارد اختيار در منوره مدينه كعبه مانند مسلمانان مورد شليك كرد سوال بايد افزود: يرد، مي قرار عربستاني هاي ده
  جنگن پيشخوان دفاتر به ذيل مدارك داشتن دست در با وانند
  م آنها براساس كه است معيارهايي مهم اما ندارد، ايرادي خود حد در اين رذالت. زبوني يا است هنر شليك دفاع ملت يك دادن قرار
  هدف از كلي منظور اينكه امارات عربستان خصوص به منطقه كشورهاي اينكه البته باشد. داشته اشراف م اسال جهان بر هم عرب جهان
  بر آورده عمل به اقدام ام ثنب پيش به نسبت مراجعه
  دولت محكمات همان واقع در معيارها اين كرد. رفع را تعارضات برخي بايد 08ميليارد عربستان داد: توضيح نيز چيست؟ سالحي انباشت چنين همواره چراكه است؛ ديگري بحث است، بوده موفق اندازه چه تا عربستان ملت كنار در فشارها تمام باوجود اسد بشار كرد: اظهار مجلس
  نماينده پيگيري شماره تام ثبن پيش رسيد داشتن دست در با
  و راحل امام كالم در يوان مت را آن بارز مصاديق كه هستند انقالب تسليحاتي خريد گذشته سال طول در دالر 03ميليارد نيز امارات بيشتري هاي بليت قا كه عربي ديگر كشورهاي عربستان بين اختالف قذافي، مانند اسد بشار ها. فلسطين مقاومت جبهه همچون ماند،
  خود جهت 96/01/06 لغايت 95/12/30 تاريخ از زير مدارك
  اصل يافت. العالي) (مدظله رهبري معظم مقام بتوانند اينكه كنند؛ دنبال را مختلفي اهداف حتما آنها اند. داشته يرسد نظر به بنابراين دارد، وجود مصر مانند دارند، عربستان از در كه گفت بايد البته نبود، مصر تونس ليبي، در مبارك علي كنند.»
  بن مراجعه كشور يهاي فرماندار به نام ثبت
  تكميل بشر، حقوق براي ما شاخص كرد: تصريح قضاييه، قوه رييس است، ايران با مقابله عمدتا كه اهدافي در را كشورها اين سياسي نظرات دولتمردان سوي از تالشي تنها نيست واقعي چندان ها بليت قا اين خورده شكست نيز امريكا ستهاي سيا سوريه به حمله سال
  ششمين شدن نهايي درحال حج راهاندازي مذاكرات ماترياليستي فرهنگ منحط مضمحل نگاه بر مبتني هاي شاخص گرفت شكل اسالمي بينش برمبناي مهمي اتفاق افزود: بروجردي
  است. داشته خود كنار در مبادا روز در را آنها بتوانند اينكه كنند لب طر با تا كنند تالش ها سعود اينكه بيان با وي است.
  عربستان نماينده عسكر، ضي قا سيدعلي سيما| صدا
  است- انسان هاي غه دغد چارچوب در بشر حقوق بلكه نيست ليبراليستي يآيد نظر به اما باشد، اقدامات اين اهداف از همگي واند باشند، توضيح دهند، پوشش را خود داخلي مشكالت نوعي به ايدئولوژيك بحث در امريكا قدرت نزولي سير آغاز موجب كه بود تحولي منشأ بينش اين
  كه مذاكرات اينكه به اشاره با زيارت حج امور در فقيه
  ولي است. فهم قابل ما براي دارد تعالي حق حضرت گرو در دل كه مومن افزايش لزوما اينكه باشد. نداشته دقيقي تحليل خيلي نظامي بحث كه شكل برجام دهند اجازه نبايد امريكاي كه بود اين آنها ذهنيت داد: ملي امنيت كميسيون رييس رود. افول نابودي طرف به بوده
  جهان تاكنون كرد: تصريح است، شدن نهايي درحال آينده
  حج هاي دستگا بهيژه هها دستگا همه كرد: تاكيد يريجاني ملال درست است، درگيري يك براي شدن آماده معناي به نظامي خريد به حمله شود رويارويي به منجر موضوع اين كه داشتند تمايل بگيرد رشيد سردار يك امروز كرد: خاطرنشان همچنين اسالمي شوراي
  مجلس شده انجام مطلوبي صورت به سعودي طرف با فقها
  توا قضاييه قوه اسالمي، شوراي مجلس نگهبان، شوراي مانند نظارتي قرار يكديگر كنار در كنيم گو گفت بتوانيم ما كه شرايطي در نيست. ايراني آنا، گزارش به بود. آنها هدف كشور هي هستي مراكز به ضربه ايران نيز اين است منطقه هاي قدرت تمام حريف سليماني قاسم حاج نام
  به هريزي برنام شوراي اعضاي جمع در ديروز وي
  است. قدم اسالم احكام تحقق مسير در بايد اجرايي دستگاه مه همه از شد: يادآور وي بود. راحل امام دهگري آين شهادت ايثار تفكر خاطر
  به به كه مشكالتي از بسياري شود. هزينه همه اين كه نيست نيازي بگيريم، حلي راه هيچ گفت: نيز شها تن كاهش براي ايران اقدامات
  درخصوص زيارت حج سازمان رهبري معظم مقام بعثه
  هماهنگي احكام كه شوند گماشته ار مديراني نبايد اساس اين بر دارند بر اينكه حين لذا شود. حل يواند مت توگو گف با دارد وجود مجازي صورت ما بپذيرد. را تو وگ گف شود قانع مقابل طرف اينكه جز ندارد وجود فناوري لحاظ به اگرچه شود نمي تصور مطلق قدرت يك ديگر
  امريكا راه گرفته، صورت هاي تواف به توجه با اميدواريم
  افزود: آن اجراي براي ندارند قبول قلب صميم از را المي اس معيارهاي در ايران عليه آنها كارگيري فكر اما داريم، زيرنظر را الح ها خريد ما از حتي غيرمستقيم چه مستقيم چه مختلف هاي سبت منا به دايما دارنده تنها كه پاكستان كشور به افغانستان قندهار از اما است قدرت
  يك شود. فراهم عزتمندانه آرام مطلوب، حجي برگزاري
  براي گمارند. نم همت باشد. مطرح فعلي مقطع كه گفتهايم شوند، وارد ميانجي عنوان به خواستند كه هايي طر سوي يكند. حمله است يي هسته ملت
  بمب عكس:خانه
ايجاد چرخه اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
ايجاد چرخه اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي
رييس مجلس در آخرين نشست خبري سال جاري عنوان كرد


گروه ايران|

آخرين نشست سال 1395 رييس قوه مقننه با حضور رسانه‌هاي داخلي و خارجي روز گذشته برگزار شد. علي لاريجاني سخنان خود را با گزارشي پيرامون آخرين اقدامات مجلس در زمينه تصويب برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 آغاز كرد و گفت: در زمينه بررسي برنامه ششم توسعه فراز و فرودهايي بين مجلس و دولت درباره برنامه‌نويسي وجود داشت، به‌همين دليل روند تدوين و تصويب برنامه به طول انجاميد. وي ادامه داد: برنامه ارائه شده از سوي دولت كه داراي 35 ماده بود پس از بررسي‌ها در مجلس به بيش از 100 ماده افزايش داده شد؛ تلقي مجلس اين بود كه بايد اهداف كمي و كيفي در برنامه مشخص باشد به همين دليل شاهد افزايش مواد برنامه بوديم. از ديگر سخنان رييس مجلس رشد سرمايه‌گذاري بود. او از تلاش پارلمان براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي ياد كرد كه به ضرر توليدكنندگان بوده، بنابراين، در برنامه تدوين شد كه سالانه اين فاصله كاهش يابد. ايجاد ساز و كار شفاف براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز مورد تاكيد رييس نهاد قانون‌گذاري قرار گرفت كه در اين زمينه گفت: بحث‌هايي مانند موضوعات پيش آمده در برخي موسسات مانند ميزان، باعث بروز مشكلاتي شد، ما دو ماده تصويب كرديم تا مشكلات مرتفع شود و ديگر اين‌گونه آشفتگي‌ها ايجاد نشود. لاريجاني از لزوم ايجاد چرخه اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي سخن گفت و تاكيد كرد: در اين بخش دولت را موظف كرديم با همكاري بخش خصوصي مساله را سامان دهند.

وي از تصميم مجلس در برنامه ششم توسعه براي تهيه 30درصد از آب مورد نياز استان‌هاي ساحلي كشور از محل شيرين كردن آب دريا سخن گفت و با اشاره به اينكه طبق قانون برنامه در حوزه محيط‌زيست 20درصد تالاب‌هاي كشور بايد احيا شود، خاطرنشان كرد: در اين برنامه بهره‌برداري از جنگل‌ها محدود شده تا در دوره‌يي جنگل‌ها امكان تنفس داشته باشند. وي اضافه كرد: 100 هزار مدير در كشور داريم كه طبق گزارش ديوان محاسبات 397نفر از آنها اضافه دريافتي داشتند كه ما ديوان را مامور كرديم اين عده را ملزم به بازگرداندن اضافه دريافت‌ها كند. همه اين 397 نفر اضافه دريافتي‌ها را بازگرداندند و 10 نفر هم كه مقاومت مي‌كردند زماني كه مشخص شد سر و كارشان با دادگاه است دريافتي‌هاي اضافه خود را بازگرداندند و پرونده آن تعداد هم كه تخلف كرده بودند در ديوان محاسبات در حال بررسي است. مناطق آزاد بايد تفكيك شود

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست ديروز خود از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه حقوق‌هاي نجومي حرف زد و افزود: چرايي رخ دادن پديده حقوق‌هاي نجومي براي مديران با تقسيم‌بندي دريافتي‌هاي آنان به سه بخش حقوق، مزاياي مستمر و مزاياي غيرمستمر برمي‌گردد. مزاياي مستمر طبق قانون سقف دارد اما رخنه در مزاياي غيرمستمر بود كه در قانون برنامه ششم توسعه براي آن سقف گذاشتيم تا كسي بيشتر از آن دريافت نكند و من متاسفم كه موضوع را وارونه منعكس كردند. وي همچنين با اشاره به افزايش 6.5درصدي رقم لايحه بودجه سال 96 از سوي مجلس كه عمدتا در بخش‌هاي عمراني به آن علت كه موتور محرك كشور به درست يا غلط اين بخش است، تصريح كرد: مجلس سهم صندوق توسعه ملي را از 20درصد كه خلاف برنامه بود به 30درصد برگرداند و نيز بودجه‌هاي استاني را مطابق برنامه ششم به 30درصد افزايش داد. وي درباره تصميم‌گيري مجلس براي اوراق مشاركت در بودجه سال 96 نيز اظهار داشت: افزايش اوراق مشاركت در هر سال موجب بدهكار شدن دولت‌هاي آينده مي‌شود بنابراين مجلس آن را كنترل كرد و از 60هزار به 30هزار ميليارد تومان كاهش داد.

علي لاريجاني پس از پايان سخنانش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نقش اقتصادي مناطق آزاد در توسعه اقتصاد كشور اظهار داشت: درباره مناطق آزاد هم معتقديم كه بايد تفكيك شود كه البته وجوه مثبت و بخش‌هايي هم منفي داشته، اصل مناطق آزاد بر اين بوده كه سقفي براي پرش ما شود، در اين زمينه آن‌قدري كه انتظار بود تحركي نداشتند و بيشتر جنبه وارداتي پيدا كرده است و اين اشكال است، اما خدماتي هم به مرور زمان داشتند. لاريجاني همچنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه كميسيون روابط خارجي در مجلس كه با وظيفه نقش نظارتي رويكرد دارد، چرا مجلس موضع قاطعي درباره تعيين سفرا در كشورهاي مهمي مانند سوريه، عمان و يمن اتخاذ نكرده است، گفت: البته بايد پيگيري كرد و قبول دارم كه بايد زودتر اقدام كنند اما در مورد برخي كشورهايي كه شما مثال زديد، مشكل ما نداشتن سفير نيست و به اندازه كافي ارتباطات ديگر وجود دارد و ما اين را حل كرديم. تحليلي درباره حضور رييسي ندارم

علي لاريجاني در ادامه و در پاسخ به سوالات متعدد رسانه‌ها درخصوص حضور حجت‌الاسلام رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده عنوان كرد: بنده در اين ماجرا بي‌تقصير هستم اما ايشان مشكلي از لحاظ استعفا ندارد و براي رياست‌جمهوري خيلي‌ها از اين سمت‌ها دارند و در انتخابات هم شركت مي‌كنند و مشكلي هم ندارند. تحليل خاصي در اين رابطه ندارم، موضوع خوبي است كه نشاط ايجاد مي‌كند. وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه با توجه به فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب و نارضايتي رييس مجلس خبرگان مبني بر عدم تحقق اقتصاد مقاومتي در سال 95 گفت: بايد قائل به تفكيك شد، در بخشي از زمينه‌ها دولت خوب عمل كرد، در بخشي مانند نفت گام‌هاي خوبي برداشته شد. حركتي كه داشتيم اين بود كه فروش نفت ما به اندازه مطلوب و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در پارس‌جنوبي انجام مي‌شود محقق مي‌شود، در مسائلي ديگر هم مانند وزارت بهداشت امور خوبي صورت گرفته است.

رييس قوه مقننه درباره اينكه نبرد در سوريه وارد روزهاي سرنوشت‌سازي شده است و جبهه مقاومت هم در اين شرايط به پيروزي خوبي دست يافته اما در اين بين اخيرا نيروهاي نظامي امريكا به سوريه به بهانه مبارزه با داعش رفته‌اند، نيز به رسانه‌ها گفت: تحولاتي در اين رابطه در حال وقوع است؛ البته آنها گفتند ما براي مبارزه با داعش اين كار را مي‌كنيم من اميدوارم آقاي ترامپ و همكاران‌شان اشتباهي كه پيشينيان آنها كردند را مرتكب نشوند خود ترامپ گفت در گذشته مسوولان امريكايي باعث شدند 6هزار ميليارد دلار امريكايي‌ها لطمه بخورد و چند هزار كشته هم داديم. اين جدا از مسائل داخلي‌شان است لذا حواس‌شان بايد جمع‌تر باشد كه در مسائل منطقه‌يي همان اشتباهات را تكرار نكنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه مجلس در بودجه 96 قانون قبلي مجلس درخصوص كاداستر را دچار مشكل نمي‌كند و مغاير با آن نيست، افزود: روشن نيست كه مصوبه مجلس در لايحه 96 چه مقدار به قانون كاداستر ضرر مي‌رساند بلكه تصميماتي كه در مجلس گرفته شد مثل كمربند فضاي سبز براي شهرها و احياي جنگل‌ها و مسائل مختلف براي احياي مراتع همه اينها به مساله محيط‌زيست كمك مي‌كند تا مشكلات حل شود يا بودجه‌يي كه براي ريزگردها و محيط‌زيست درنظر گرفته شد از اين نمونه است و هم در برنامه و هم در بودجه توجه خوبي به كنسول‌ها، جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت. از دعوت نشدنم به «جمنا» تشكر مي‌كنم

رييس قوه مقننه در آخرين نشست خبري خود درخصوص دعوت «جمنا» براي عضويت وي و جزئيات اين امر گفت: به اندازه كافي افرادي هستند كه به اين موضوعات بپردازند. واقعا فرصت نمي‌كنم و اولويت خودم هم نمي‌دانم كه در اينگونه جلسات شركت كنم؛ زيرا فكر مي‌كنم مسائل كشور مخصوصا در حوزه اقتصادي مسائل پيچيده‌يي شده و بايد براي آن وقت گذاشت. ما نمي‌آييم مسووليت‌هاي مهم كشور را بگيريم و بعد به دنبال كارهاي ديگري برويم. وي افزود: از اين گذشته من به عنوان رييس قوه مقننه، مصلحت نمي‌دانم كه در مسائل انتخاباتي ورود كنم و آقاياني هستند و مشغول كارند و كارشان را انجام مي‌دهند. لاريجاني اظهار داشت: اما در خصوص اينكه به من خبري داده باشند يا خير، به من خبري نداده‌اند و تشكر هم مي‌كنم كه خبر نداده‌اند؛ چراكه اگر خبر هم مي‌دادند با اين وضعي كه من دارم به اين كار نمي‌رسيدم.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره اينكه چه مقدار از تقصيرهاي محقق نشدن اقتصاد مقاومتي به گردن مجلس است، خاطرنشان كرد: ما گزارش اقدامات مجلس درخصوص اقتصاد مقاومتي را روز گذشته در مجلس ارائه كرديم و مركز پژوهش‌ها مجموعه اقداماتي كه در سال 95 در چارچوب قانون برنامه و بودجه سال 96 مواد دايمي برنامه و قانون تنظيم يك و دو انجام داده را با عدد و رقم ارائه كرد. در دولت نيز ستادي تشكيل شده كه مشغول كار هستند و كارها در حال انجام است و من فكر مي‌كنم حركتي كه در اين راستا شروع شده بايد از آن حمايت كنيم تا در سال آينده پررونق‌تر محقق شود.

لاريجاني در پاسخ به سوالي در مورد روابط ايران و مصر اظهار داشت: ايران و مصر 2كشور با سابقه تمدني قوي در منطقه هستند، از رشديافتگي خوبي از جهات مختلف برخوردارند و هميشه توجه اين بوده كه روابط ايران و مصر روابط منطقي باشد. وي با بيان اينكه مصر كشور مهمي در حل و فصل مسائل منطقه‌يي است، افزود: گام‌هايي كه درخصوص ارتباطات عميق برداشته شده منتج به نتيجه نشده است. پتانسيل‌هاي ديپلماسي براي اقتصاد

صحنه منطقه ما به خاطر درگيري‌هاي متنوعي كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته يك صحنه سخت است و كساني كه مي‌خواهند وارد بازي اين صحنه شوند بايد مراعات كنند تا خيلي پابرهنه وارد آن نشوند، چون برايشان هزينه‌آور است. علي لاريجاني با بيان مطلب فوق به رسانه‌يي كه از او راجع به ترامپ سوال كرد، پاسخ داد. او در اين باره كه آيا ضمن گذاشتن اما و اگر از سوي امريكا براي بانك‌هاي اروپايي در مواجهه با ارتباط اقتصادي با ايران تفاهمنامه‌هاي اقتصادي فايده‌يي دارد يا خير، بيان داشت: رفتارهاي امريكايي‌ها قدري شيطنت‌آميز است اما تعدادي از بانك‌ها همكاري‌هاي خود را آغاز كرده‌اند و آنطور كه انتظار مي‌رفت سرمايه‌گذاري‌هايي كه اروپاييان با آن شدت به ايران رفت و آمد مي‌كردند به آن شدت نيست. تا آنجا كه من خبر دارم 9 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري عملياتي شده است. اين رقم زياد نيست اما شروع شده است. ما بايد هم زمينه سرمايه‌گذاري در داخل را فراهم كنيم و هم از امكان ديپلماسي استفاده كنيم.

ادامه در صفحه11نویسنده:
بهترين رابطه ميان رهبري و دولت وجود دارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
بهترين رابطه ميان رهبري و دولت وجود دارد
معاون اول رييس‌جمهور در همايش ملي مشاوران ايثارگران:


عبور از چالش‌ها با انسجام و تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي امكان‌پذير استگروه ايران|

معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه عبور از چالش‌ها و مشكلات بزرگ پيش روي كشور جز با انسجام و حركت تحت فرامين رهبر معظم انقلاب امكان‌پذير نيست، گفت: ما براي گذر از اين چالش‌ها به لحاظ عقلي، شرعي، منطقي و اخلاقي راهي جز انسجام و عزم ملي و حركت در چارچوب فرامين رهبر معظم انقلاب نداريم. معاون اول رييس‌جمهور همچنين به برخي حاشيه‌سازي‌ها درباره ارتباط دولت با مقام معظم رهبري اشاره كرد و با بيان اينكه وقتي جايي مي‌شنوم كه مي‌گويند، دولت يا رييس‌جمهور مقابل فرمان رهبر معظم انقلاب ايستادگي كرده‌اند به عنوان يك انسان غصه‌دار مي‌شوم، گفت: راهي جز انسجام و تبعيت از رهبر معظم انقلاب براي عبور از مشكلات وجود ندارد و همه جريان‌هاي سياسي كشور، مسوولان و نيروهاي مسلح بايد در كنار هم قرار بگيرند تا بتوانيم از اين معضلات عبور كنيم. رسيدگي به امور خانواده‌هاي ايثارگر

اسحاق جهانگيري ديروز در همايش ملي مشاوران ايثارگران با اشاره به اينكه موضوع شهيد، ايثار و ايثارگري براي ملت ما موضوعي آشنا و پراهميت است، گفت: آحاد ملت ايران با اين مفاهيم به طور عملي و واقعي آشنا هستند و همه ما در خانواده يا در جمع دوستان، محله و شهرمان شاهد حضور انسان‌هايي بوده‌ايم كه براي اهداف و آرمان‌هاي انقلاب و نظام اسلامي از خودگذشتگي و ايثار كرده‌اند.

به گزارش پاد، معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه امروز برخي از كشورها فكر مي‌كنند كه جمهوري اسلامي براي صدور انقلاب و ارزش‌هاي آن كار ويژه‌يي انجام مي‌دهد، تاكيد كرد: اگر ملتي مي‌خواهد بر آرمان‌ها و اهداف خود پا برجا بماند و روي پاي خود بايستد بايد فرهنگ ايثار و شهادت را در پيش بگيرد و اينگونه است كه مكتب ملت ايران به عنوان يك فرهنگ صادر شده است.

جهانگيري با تاكيد بر اينكه اين فرهنگ و روحيه، سرمايه بزرگ معنوي است كه در اختيار نظام جمهوري اسلامي قرار دارد، گفت: مهم‌ترين سرمايه كشور نه چاه‌هاي نفت و تجربه‌هاي مديريتي كه فرهنگ ايثار و شهادت است زيرا ما مي‌توانيم با اتكاي بر اين فرهنگ، راه بنيانگذار انقلاب اسلامي كه امروز نيز توسط رهبر معظم انقلاب تبيين مي‌شود را ادامه دهيم. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه امروز ترويج فرهنگ و روحيه شهادت و ايثار مسووليت سنگيني است كه روي دوش همه مسوولان قرار دارد، گفت: دولت در اين زمينه بايد تمام مساعي خود را به‌ كار ببندد و بار اصلي اين مسووليت بر دوش بنياد شهيد و مشاوران ايثارگري دستگاه‌هاي اجرايي است.معاون اول رييس‌جمهور رسالت ديگر دولت را توجه به امور ايثارگران، خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان دانست و گفت: با وجود همه محدوديت‌هاي مالي در 3سال اخير، رسيدگي به امور اين قشر عزيز از اولويت‌هاي دولت بوده است. تخصيص منابع براي حل مشكلات

وي با اشاره به تخصيص منابع براي حل مشكلات اين قشر از جامعه گفت: بايد همه ما به نحوي عمل كنيم تا خانواده‌هاي عزيز شهدا و ايثارگران به قول حضرت امام خميني(ره) در پيچ و خم ادارات گرفتار نشوند. جهانگيري سپس با اشاره به ديدار هفتگي رييس‌جمهور با خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران گفت: رييس‌جمهور عزيز از ابتداي مسووليت، اين سيره خوب را بدون وقفه ادامه دادند و پيامشان از اين حركت اين است كه مسوولان و خادمان كشور دست‌بوس خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران هستند و از آنها براي ادامه راه روحيه بگيرند.

معاون اول رييس‌جمهور سپس به برخي چالش‌هاي مهم پيش روي كشور نظير بيكاري، محيط زيست، نظام بانكي، بودجه دولت و منابع آب اشاره كرد و گفت: حل اين مشكلات بزرگ نيازمند انسجام و عزم ملي است و همه بايد در سطوح مختلف كشور در يك جهت براي حل اين مسائل قرار بگيريم. وي تاكيد كرد: بهترين ارتباط و تعامل ميان رهبر معظم انقلاب و دولت وجود داشته و دارد، گفت: دولت معتقد است جز با عزم ملي و تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري امكاني براي عبور از اين چالش‌ها وجود ندارد. جهانگيري اضافه كرد: براي حل اين چالش‌ها برنامه و طرح وجود دارد و نظام مديريتي كشور برنامه‌هاي مستحكمي تدبير كرده كه پيش‌نياز آن انسجام ملي است.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه وقتي جايي مي‌شنوم كه مي‌گويند دولت يا رييس‌جمهور مقابل فرمان رهبر معظم انقلاب ايستادگي كرده‌اند به عنوان يك انسان غصه‌دار مي‌شوم، گفت: راهي جز انسجام و تبعيت از رهبر معظم انقلاب براي عبور از مشكلات وجود ندارد و همه جريان‌هاي سياسي كشور، مسوولان و نيروهاي مسلح بايد در كنار هم قرار گيرند تا بتوانيم از اين معضلات عبور كنيم.نویسنده:
ايران جزو قدرت‌هاي موشكي بزرگ دنياست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
ايران جزو قدرت‌هاي موشكي بزرگ دنياست


رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: در شرايطي كه در دوران جنگ تحميلي براي دفاع از كشور درخواست موشك مي‌كرديم اما اكنون ايران جزو قدرت‌هاي موشكي بزرگ دنياست. به گزارش ايرنا، علاءالدين بروجردي در نشست انديشمندان، «قربانيان سازمان‌هاي غيردولتي» پيرامون مصاديق نقض حقوق بشر توسط امريكا گفت: امروز علت اينكه رژيم‌صهيونيستي جرات نكرد مراكز هسته‌يي ايران را همانند مراكز هسته‌يي عراق موردهدف خود قرار دهد به‌دليل وجود فرهنگ ايثار و شهادت و راهبرد قرآني ماست. وي در ادامه با بيان اينكه يمن يك ملت بي‌دفاع و مظلوم است كه موردهجوم جنگنده‌هاي عربستاني قرار مي‌گيرد، افزود: بايد سوال كرد شليك و مورد هدف قرار دادن يك ملت بي‌دفاع شليك هنر است يا زبوني و رذالت. اين نماينده مجلس اظهار كرد: بشار اسد باوجود تمام فشارها در كنار ملت خود ماند، همچون جبهه مقاومت و فلسطيني‌ها. بشار اسد مانند قذافي، بن علي و مبارك در ليبي، تونس و مصر نبود، البته بايد گفت كه در ششمين سال حمله به سوريه سياست‌هاي امريكا نيز شكست خورده است. بروجردي افزود: اتفاق مهمي برمبناي بينش اسلامي شكل گرفت كه اين بينش منشأ تحولي بود كه موجب آغاز سير نزولي قدرت امريكا در جهان بوده و به طرف نابودي و افول مي‌رود. رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان كرد: امروز يك سردار رشيد به‌نام حاج قاسم سليماني حريف تمام قدرت‌هاي منطقه است و اين نيز به خاطر تفكر ايثار و شهادت و آينده‌نگري امام راحل بود. وي يادآور شد: امريكا ديگر يك قدرت مطلق تصور نمي‌شود و اگرچه به لحاظ فناوري يك قدرت است اما از قندهار افغانستان به كشور پاكستان كه تنها دارنده بمب هسته‌يي است حمله مي‌كند.نویسنده:
بسط اختلافات ژئوپليتيكي به اختلافات عقيدتي توسط عربستان و متحدانش
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
بسط اختلافات ژئوپليتيكي به اختلافات عقيدتي توسط عربستان و متحدانش


محمد ايراني، مديركل خاورميانه وزارت امور خارجه طي گفت‌وگويي در خصوص اختلافات ايران و برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس، اظهار داشت: اتفاقي كه اكنون شاهد آن هستيم اين است كه برخي از طرف‌هاي عربي در حاشيه جنوبي خليج‌فارس تلاش دارند اختلافات ژئوپليتيكي را كه هميشه وجود داشته است با اختلافات ايدئولوژيك همراه كنند و بحران را از مسائل جغرافيايي به مسائل عقيدتي بكشانند. آنها به دنبال يكسري بهره‌برداري‌هاي مقطعي هستند كه تطابقي با واقعيت‌هاي يك زندگي مسالمت‌آميز بين دو طرف خليج فارس ندارد، اما آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه عربستان سعودي كشوري است كه فكر مي‌كند رهبري جهان عرب را با توجه به مولفه‌هاي پولي و اندوخته‌هاي نفت و انرژي، همچنين به دليل وجود مراكز زيارتي مسلمانان مانند كعبه و مدينه منوره در اختيار دارد و مي‌تواند هم بر جهان عرب و هم بر جهان اسلام اشراف داشته باشد. البته اينكه عربستان تا چه اندازه موفق بوده است، بحث ديگري است؛ چراكه همواره اختلاف بين عربستان و كشورهاي ديگر عربي كه قابليت‌هاي بيشتري از عربستان دارند، مانند مصر وجود دارد، بنابراين به نظر مي‌رسد اين قابليت‌ها چندان واقعي نيست و تنها تلاشي از سوي دولتمردان عربستان است. وي با بيان اينكه سعودي‌ها تلاش مي‌كنند تا با طرح بحث ايدئولوژيك به نوعي مشكلات داخلي خود را پوشش دهند، توضيح داد: ذهنيت آنها اين بود كه امريكايي‌ها نبايد اجازه دهند برجام شكل بگيرد و تمايل داشتند كه اين موضوع منجر به رويارويي شود و حمله به ايران و ضربه به مراكز هسته‌يي كشور هدف آنها بود. به گزارش آنا، ايراني درخصوص اقدامات ايران براي كاهش تنش‌ها نيز گفت: هيچ راه‌حلي وجود ندارد جز اينكه طرف مقابل قانع شود و گفت‌وگو را بپذيرد. ما دايما به مناسبت‌هاي مختلف چه مستقيم و چه غيرمستقيم و حتي از سوي طرف‌هايي كه خواستند به عنوان ميانجي وارد شوند، گفته‌ايم كه حاضريم با سعودي‌ها مذاكره و مشكلات را حل كنيم، اما آنها هيچ‌گونه ابراز آمادگي نكردند و بهانه‌هايي را مطرح كردند. آنها احساس مي‌كنند كه منافع‌شان در استمرار به‌هم‌ريختگي روابط است و چنانچه به سمت گفت‌وگو و رفع تنش پيش بروند، دستاورد لازم را نخواهند داشت.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه، اقدام اوليه كه ما درصدد انجام آن هستيم اعتمادسازي است، افزود:  بايد در درجه اول هر دو طرف سطحي از انتظارات معقول و منطقي را مطرح كنند. بحث‌هاي مربوط به فرقه‌گرايي حتما براي همه طرف‌ها باعث ضرر است و بيشترين فضا را براي رشد تروريسم، جمعيت تكفيري و افراط‌گرا مهيا مي‌كند. اين نكات بايد به‌طور مرتب به كشورهاي عربي القا شود كه در سايه تنش شرايط امنيت آنها حتما وخيم‌تر خواهد شد. مديركل خاورميانه وزارت خارجه در بخش ديگري از سخنان خود، درباره خريدهاي وسيع تسليحاتي كشورهاي منطقه به‌خصوص عربستان و امارات و اينكه منظور كلي از چنين انباشت سلاحي چيست؟ نيز توضيح داد: عربستان 80 ميليارد و امارات نيز 30ميليارد دلار در طول سال گذشته خريد تسليحاتي داشته‌اند. آنها حتما اهداف مختلفي را دنبال مي‌كنند؛ اينكه بتوانند نظرات سياسي اين كشورها را در اهدافي كه عمدتا مقابله با ايران است، جلب كنند و اينكه بتوانند آنها را در روز مبادا در كنار خود داشته باشند، مي‌تواند همگي از اهداف اين اقدامات باشد، اما به نظر مي‌آيد كه بحث نظامي خيلي تحليل دقيقي نداشته باشد. اينكه لزوما افزايش خريد نظامي به معناي آماده شدن براي يك درگيري است، درست نيست. در شرايطي كه ما بتوانيم گفت‌وگو كنيم و در كنار يكديگر قرار بگيريم، نيازي نيست كه اين همه هزينه شود. بسياري از مشكلاتي كه به صورت مجازي وجود دارد با گفت‌وگو مي‌تواند حل شود. لذا حين اينكه ما خريد سلاح‌ها را زيرنظر داريم، اما فكر به‌كارگيري آنها عليه ايران در مقطع فعلي مطرح باشد.نویسنده:
هجمه‌ها در سال 95 نسبت به قوه قضاييه زياد بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
هجمه‌ها در سال 95 نسبت به قوه قضاييه زياد بود


رييس قوه قضاييه با تقدير از تلاش‌هاي قضات، كاركنان، مديران و مسوولان قضايي از تشديد حملات دشمنان به قوه قضاييه در سال 95 خبر داد و تاكيد كرد: اين حجم از حملات به دستگاه قضايي نشان مي‌دهد كه ما در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي و جريان نفوذ راه درستي را پيموده‌ايم و قطعا اين مسير را با قاطعيت بيشتر ادامه خواهيم داد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر لزوم مسووليت‌پذيري مسوولان در نشست با اعضاي مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: طبق سخن رهبر معظم انقلاب، اختلاف سليقه در نظام جمهوري اسلامي در حد خود ايرادي ندارد، اما مهم معيارهايي است كه براساس آنها بايد برخي تعارضات را رفع كرد. اين معيارها در واقع همان محكمات انقلاب هستند كه مصاديق بارز آن را مي‌توان در كلام امام راحل و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) يافت.

رييس قوه قضاييه، تصريح كرد: شاخص ما براي حقوق بشر، شاخص‌هاي مبتني بر نگاه مضمحل و منحط فرهنگ ماترياليستي و ليبراليستي نيست بلكه حقوق بشر در چارچوب دغدغه‌هاي انسان مومن كه دل در گرو حضرت حق تعالي دارد براي ما قابل فهم است.

آملي‌لاريجاني تاكيد كرد: همه دستگاه‌ها به‌ويژه دستگاه‌هاي نظارتي مانند شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و از همه مهم‌تر دستگاه اجرايي بايد در مسير تحقق احكام اسلام قدم بر دارند و بر اين اساس نبايد مديراني به‌كار گماشته شوند كه احكام و معيارهاي اسلامي را از صميم قلب قبول ندارند و براي اجراي آن همت نمي‌گمارند.نویسنده:
موافقت رهبر معظم انقلاب با شرايط و ضوابط عفو يا تخفيف مجازات محكومان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
موافقت رهبر معظم انقلاب با شرايط و ضوابط عفو يا تخفيف مجازات محكومان
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به درخواست آيت‌الله آملي‌لاريجاني رييس قوه قضاييه، به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌عليها و فرارسيدن عيد نوروز با شرايط و ضوابط عفو يا تخفيف مجازات محكوماني كه محكوميت آنان تا تاريخ ۲۹/۱۲/۹۵ قطعيت يافته و واجد شرايط استفاده از عفو يا تخفيف مجازات تشخيص داده مي‌شوند، موافقت كردند.

 نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/24
روي موج خبر


 سفر وزير ارتباطات به روسيه- ايرنا| محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس ايراني كميسيون مشترك همكاري‌هاي ايران و روسيه صبح روز گذشته در راس يك هيات وارد مسكو پايتخت اين كشور شد. واعظي در اين سفر علاوه بر مذاكره با الكساندر نوواك، وزير انرژي و همتاي روسي خود در كميسيون مشترك همكاري‌ها، نيكلاي نيكيفروف وزير ارتباطات و رسانه‌هاي جمعي همچنين ايگور شووالف، معاون اول نخست‌وزير روسيه برنامه‌ريزي براي انجام سفر حسن روحاني به روسيه را نيز در دستور كار خود دارد.

 دعوت از ايران براي دور بعدي مذاكرات افغانستان- ايسنا| انتقادات شديد كابل به نشست افغانستان در مسكو سبب شده است تا روسيه ترغيب شود ايران، هند و افغانستان را نيز به دور بعدي اين مذاكرات دعوت كند. گفتني است، مسكو در ماه دسامبر نشستي با حضور مقامات بلندپايه چين و پاكستان با موضوع حل پيچيدگي‌هاي امنيتي افغانستان برگزار كرد كه اين نشست با واكنش و انتقادات شديد مقامات افغان به دليل عدم حضورشان در اين رايزني‌ها مواجه شد.

 عادت نتانياهو به جعل تاريخ و تحريف تورات- ايلنا| محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در پاسخ به ادعاهاي اخير بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در سفر اخيرش به روسيه در توييتر نوشت:«نتانياهو براي به‌ كرسي نشاندن دروغ‌هاي نژادپرستانه خويش درخصوص ملتي كه 3بار يهوديان را نجات داده است به تاريخ مجعول و تحريف تورات پناه مي‌برد. اين عادت اوست. وي همچنين به عنوان ضميمه پيام توييتري خود آورده است: كتاب استر بيان مي‌كند كه چگونه خشايارشاه در چنين روزي يهوديان را از توطئه‌هامان نجات داد؛ دوباره در زمان كوروش، پادشاه ايران يهوديان را از اسارت در بابل رهانيد و در زمان جنگ جهاني دوم كه يهوديان در اروپا كشتار مي‌شدند، ايرانيان به آنان پناه دادند.»

 ورود هيات ايراني به قزاقستان براي شركت در مذاكرات آستانه3- ايرنا| هيات ايران به رياست حسين جابري‌انصاري، معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه براي شركت در كنفرانس آستانه 3 درباره سوريه، صبح ديروز عازم قزاقستان شد. گفتني است غيرت عبدرحمان‌اف، وزير خارجه قزاقستان ديروز طي سخناني در اين خصوص تاكيد كرد: دور بعدي مذاكرات بين طرف‌هاي سوري در شهر آستانه به كشورهاي تضمين‌دهنده بستگي خواهد داشت.

 پيام كتبي روحاني به امير كويت- ايرنا| پيام كتبي حسن روحاني، رييس‌جمهوري كشورمان خطاب به شيخ صباح الاحمد، امير كويت روز گذشته تسليم وزير امور خارجه اين كشور شد. اين پيام در ديدار عليرضا عنايتي، سفير جمهوري اسلامي ايران با شيخ صباح الخالد الصباح، معاون اول نخست‌وزير و وزير امور خارجه كويت به وي داده شد. گفتني است، وزارت امور خارجه كويت در خبري ضمن تاييد اين خبر اشاره‌يي به محتواي اين پيام نكرد.

 عملكرد امسال دولت در اقتصاد مقاومتي افتخارآفرين است-پاد| جهانگيري فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي اقدامات صورت گرفته در سال 95 براي اجراي اقتصاد مقاومتي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: مجموعه عملكرد اقتصاد مقاومتي در سال 95 قابل دفاع و براي كشور افتخارآفرين است. معاون اول رييس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه ديروز به رياست او برگزار شد همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص عملكرد سازمان امور مالياتي كشور كه توسط رييس اين سازمان ارائه شد، افزود: يكي از جهت‌گيري‌هاي اقتصاد مقاومتي كاهش اتكاي اقتصاد كشور به نفت و افزايش سهم ماليات در درآمدهاي كشور است كه انصافا اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه انجام شده است. وي ادامه داد: سامانه مناسبي در سازمان امور مالياتي كشور راه‌اندازي شده كه بخش زيادي از اموري كه توسط اشخاص انجام مي‌شد به شكل الكترونيكي انجام مي‌شود و اين موضوع نقش موثري در كاهش فساد و افزايش شفافيت در امور مالياتي كشور داشته است.

 وزير كشور 5 فرماندار جديد را منصوب كرد-ايرنا| عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در احكامي جداگانه فرمانداران شهرستان‌هاي مشكين شهر، كميجان، شهربابك، رازوجرگلان و چاوگان را منصوب كرد. وي در احكامي جداگانه ميرعلي رحيمي زادتولون، سيامك سليماني، عليرضا اسدي‌كرم، محمد زارعي‌هدك و مهدي اسدپورنجف‌آبادي را به تربيت به سمت فرمانداران شهرستان‌هاي مشكين شهر در استان اردبيل، كميجان در استان مركزي، شهر بابك در استان كرمان و راز و جرگلان و چاوگان در استان اصفهان منصوب كرد.

 توضيح وزير دادگستري در مورد شكايت دولت از حميد روحاني- ايلنا| مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در مورد شكايت دولت از حميد روحاني گفت: اين يك شكايت اوليه است. بايد ببينيم در اين مورد دادسرا چه اقدامي انجام مي‌دهد و آيا تاكنون فرد مورد شكايت را احضار كرده يا خير؟ البته اين مسائل هم قابل ذكر نيست اگر هم موضوعي باشد توسط سخنگوي قوه قضاييه اعلام مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه شكايت دولت از حميد روحاني به كجا رسيد؟ گفت: در اين مورد بايد از معاونت حقوقي دولت و سخنگوي قوه قضاييه سوال بپرسيد.

 صدور بخشنامه مهم ستاد انتخابات كشور- تسنيم| شرايط پيش ثبت‌نام داوطلبان پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در دفاتر پيشخوان دولت در بخشنامه ستاد انتخابات كشور اعلام شد. شجاعي كياسري، رييس كميته اطلاع‌رساني ستاد انتخابات كشور گفت: در اين بخشنامه آمده است:«كليه داوطلبان پنجمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر از روز سه‌شنبه مورخ 24/12/95 مي‌توانند با در دست داشتن مدارك ذيل به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و نسبت به پيش ثبت‌نام اقدام به عمل آورده و با در دست داشتن رسيد پيش ثبت‌نام و شماره پيگيري و اصل مدارك زير از تاريخ 30/12/95 لغايت 06/01/96 جهت تكميل ثبت‌نام به فرمانداري‌هاي كشور مراجعه كنند.»

 مذاكرات راه‌اندازي حج درحال نهايي شدن است- صدا و سيما| سيدعلي قاضي‌عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اشاره به اينكه مذاكرات حج آينده درحال نهايي شدن است، تصريح كرد: تاكنون توافق‌ها با طرف سعودي به صورت مطلوبي انجام شده است. وي ديروز در جمع اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و هماهنگي بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت افزود: اميدواريم با توجه به توافق‌هاي صورت گرفته، راه براي برگزاري حجي مطلوب، آرام و عزتمندانه فراهم شود.نویسنده:

  گمرك Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 ۰۱درصد حداكثر
  پذيرش كاال ارزش كرد
  اختالف منتشر را پارسال اقتصادي رشد آمار اله وقفه با مركزي
  بانك دامنه با گمرك سوي از استنباطي ارزش
  اختالف به وارداتي محصوالت انواع براي درصد ۰۱ تا
  تغييرات شد. پذيرش قابل كاال قلم ۰۱
  استثناي گمركي امور فني معاون ايران، گمرك گزارش 49
  به منفي رشد از عبور با 6.11درصدي رشد
  ثبت اطالعات فناوري شوراي مصوبات براساس ايران
  گمرك ترخيص امور در افسازي شف تسريع تسهيل، براي
  و روز اينكه تا بود نداده انتقادات اين به روشني آبايي الهام سلگي- هادي كالن اقتصاد
  گروه هاي سياس اجراي در ملي توليد از حمايت
  كاال اتفاقات اين اصلي هاي علت قرباني پيمان گذشته اقتصادي رشد اطالعات مركزي
  بانك گمركات به جديدي بخشنامه مقاومتي،
  اقتصاد مركزي بانك اقتصادي معاون كرد. تشريح را رشد گوياي كه كرد اعالم 59را سال ماهه
  9 فرود سوي از بخشنامه اين كرد. ابالغ كشور
  سراسر آماري اختالف اول را 94 رشد نرخ انتشار عدم دارد. زماني بازه اين در اقتصاد درصدي
  6.۱۱ در ايران گمرك گمركي امور فني معاون
  عسگري برخي دوم ايران آمار مركز با مركزي بانك ارقام با اقتصادي رشد به مربوط رقم اين چند
  هر ارزش بخشنامه اين براساس است. شده ابالغ بند
  6 اول علت درخصوص كرد عنوان قانوني موانع درصدي 9.۱ رشد از حاكي آمارها است
  نفت تا هيي) مبادل (ارز بانكي رويه با وارده كاالهاي
  اظهاري سال اقتصادي رشد ارقام ما وقتي داد: توضيح ارقام اما دارد زمان مدت اين در نفت
  بدون اختالف به توجه با ورودي، حقوق 5۱درصد مأخذ
  سقف داديم، قرار مقايسه مورد آن مركز 39با را سال سوم فصل در غيرنفتي هاي بخش
  ساير آزاد ارز با مركزي بانك سوي از اعالمي رسمي ارز
  نرخ بين خصوص اين در هايي تفاوت شديم متوجه روند دهنده ان نش قبلي فصول به مقايسه
  در صرفا پذيرفته گمركي امور ۱انون ماده به
  مستند 94 سال به كه دارد وجود آماري مرجع دو اين در ديگر نكته آنهاست. در متعادل رشد به
  رو اعالم كاال ترخيص از پس بود، بي ظن موارد
  در تشتت دليل همين به او گفته به بود. شده منتقل معاون سوي از كه ديروز شده اعالم
  آمارهاي طريق از تسويه عدم بر مبني عامل بانك به
  مراتب آمار مركز ارقام كه گرفت تصميم دولت آماري، انتشار با همزمان نيز مركزي بانك
  اقتصادي با نهايي نظر اعالم بررسي براي گمركي جامع
  سامانه موضوع(عدم اين كند. منتشر 54 ماده طبق را رشد 95 سال ماهه اقتصادي رشد
  گزارش شود. مكاتبه تعرفه ارزش تعيين بررسي
  دفتر ملزم را مركزي بانك كه شفافي قانون وجود كه است اين گرفت، انجام 94 سال
  اقتصادي دليل همان كند) اقتصادي آمارهاي انتشار به از امسال 9ماهه در داخلي ناخالص توليد شد
  ارزش ساعته ۴۲ كاال
  ترخيص سوي از را آمارها انتشار عدم كه است ثانويهيي ۱39۰ سال است. گرفته سبقت ۰9 سال ماهه
  9 زد. رقم مركزي بانك هزار 636 كشور داخلي ناخالص توليد
  ميزان تا كاال ترخيص شدن ساعته ۲4 از ايران
  گمرك بانك ترتيب بدين قرباني پيمان گفته به پياپي رشدهاي دليل به كه بود تومان
  ميليارد صورت در كه كرد تاكيد داد خبر جاري سال
  انتهاي اقتصادي رشد از كه ارقامي آخرين مركزي سالي هيچ در هنوز تاكنون كشور اقتصاد
  منفي سوي از كاالها برخي ورودي حقوق تعرفه
  افزايش سال همان به مربوط آمار كند، منتشر توانست سال است. نرسيده داخلي توليد در رقم اين
  به است، مانده گمرك انبار در قبل از كه كاالهايي
  دولت، اينكه دليل به نيز 59را سال البته بود 93 ارزش رقم شد، مثبت كشور رشد نرخ اينكه با 93 جديد هاي ممنوعيت يا محدوديت تعرفه، افزايش
  مشمول ارقام همچنان ولي شد منتشر بود، عطفي نقطه اما رسيد. تومان ميليارد هزار ۰6 به توليد
  كل گمرك ويژه آزاد مناطق امور واردات مركز وند.
  ن نشد. منتشر مركزي بانك نشريات در رسمي 9ماه اين در مركزي بانك جديد آمارهاي بر
  بنا راستاي در سال، پاياني روزهاي به شدن نزديك به توجه
  با داد توضيح قرباني تورم، آمار اعالم زمينه در اما سال ماهه توليد رقم از توانسته كشور،
  اقتصاد تسهيل مراجعان به مطلوب گمركي خدمات
  ارائه براي متنوعي قانوني الزامات تورم حوزه «در كه توليد پولي ارزش 9ماه اين در بگيرد. پيشي
  ۰9 كرد. صادر هيي اطالعي گمركي خدمات انجام در
  تسريع به مربوط قانون مثل داشت وجود آن آمار انتشار 94 سال ماهه براي مجموع در بوده منفي تومان ميليارد هزار 499 كشور داخلي
  ناخالص سال پاياني ايام به شدن نزديك به توجه با اساس، اين
  بر كارگران دستمزد حداقل تعيين قانون چك به بخش اين در 5.3درصد منفي معادل رشدي رقم اين ۰9 سال ماهه در كه درحالي
  شده تا كاال ترخيص گمركي، هاي فه تعر مأخذ تغيير احتمال
  و كه است درحالي اين است. شده اعالم درصد 25.4 منفي پاييز در ساختمان بخش
  رشد نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوب دو هر كه است. رسيده ثبت است. بوده تومان ميليارد هزار 48۲
  انجام ۲ساعته صورت كشور گمركات در سال
  پايان 4.72درصد منفي از يافته بهبود بهار به نسبت تابستان فصل در ساختمان بخش
  رشد مصوب معوقه ديون قانون همچنين هستند عملكرد مركزي، بانك گزارش اين بر الوه
  ع استقرار با اجرايي گمركات نوروز ايام در همچنين ود.
  ش قانوني الزاماتي كه امثالهم نگهبان شوراي داخلي ناخالص توليد ارزش رشد در تواند مي گرچه پاييز در بخش اين رش شديد افت بود. رسيده درصد منفي به كه داده ارائه هم را 94 سال در اقتصادي
  رشد ترخيص كه كرد خواهند اقدام نحوي به كشيك
  پرسنل از تورم به مربوط آمارهاي تا بودند كرده ايجاد اقتصاد عملكرد از مركزي بانك گزارش در اقتصاد درصدي .6 منفي رشد از
  حاكي بخش اين شكنندگي بازتاب حال هر در اما باشد داده رخ فصلي تغييرات به
  پاسخ پذيرد. انجام مستمر صورت به وارداتي صادراتي شود.»
  كاالهاي منتشر مركزي بانك سوي يدهد نشان همچنين جاري سال ماهه در يك حدود از پس ترتيب بدين است. سال ميكند
  اين نرم پنج دست آن با ساختمان بخش همچنان كه است شديدي
  ركود قانوني مشكل دو حل نحوه به ادامه در قرباني ثابت قيمت به داخلي ناخالص توليد ارزش كه اين اقتصادي رشد آمار ماندن محرمانه
  سال اقتصادي آماردهي در مركزي بانك آماري تومان ميليارد ۰۰9 994هزار رقم به ۰9 سال وجود با مجموع در بود. درصد 5.7 منفي بهار در از پس است. كرده ثبت را ماهه رشد بيشترين رشد از مركزي بانك اقتصادي معاون
  اشتغال
  سال، چرايي حل شناسايي براي گفت: پرداخت توليد ارزش كه است درحالي اين است. رسيده بخش اين در پاييز فصل در كه خوبي رشد را رشد بيشترين درصد .4 با كشاورزي گروه آن دو برداشت 49پرده سال در اقتصاد
  منفي تشكيل كارگروهي نهاد دو اين آمار الف اخت هزار 594 گذشته سال در كشور داخلي ناخالص منفي همچنان معدن بخش رشد داده، رخ هم خدمات گروه است. كرده ثبت گروه اين در اختالف را اطالعات اين انتشار عدم اصلي
  دليل يي مصاحبه در رييسجمهوري نهايت كه شد ارزشي روند است. بوده تومان ميليارد ۰۰7 منفي معدن بخش ماهه اقتصادي رشد است. به 95 9ماهه در را ۲درصدي .4 اقتصادي رشد بانك ايران آمار مركز دستگاه دو بين پايه
  سال كه كرد تاكيد جاري سال ماه دي در تلويزيوني اعالم براساس كشور داخلي ناخالص توليد معدن اگر بنابراين است شده اعالم درصد ۲. است. رسانده ثبت كرد. عنوان قانوني موانع روستايي
  مركزي اشتغال اليحه ضعف ۱5
  داده دستور كشور آمار مركز مركزي بانك به كاهشي ۲9 ۰9تا هاي ال س طي مركزي بانك در كه را خوبي رشد بتواند باشد اقبال خوش معادن صنايع گروه كه اينجاست جالب
  نكته را خود هاي پايه سال امسال پايان تا كه شده ناخالص توليد ديگر 39بار سال در است. بوده تجربه هم آتي هاي فصل در كرد تجربه پاييز اين در را رشد كمترين درصدي 3.۰ تنها رشد با ۴9 اقتصاد درصدي 6.۱ منفي رشد اظهارنظر اسالمي شوراي مجلس هاي پژوه
  مركز از تسهيالت اعطاي اليحه درباره را خود كارشناسي مركزي بانك بنابراين دهند. ارجاع ۰9 سال به اما كرده تجربه را رشد ارزشي لحاظ از داخلي ركود از گروه اين كه داشت اميد توان مي كند، از صنعت اقتصادي رشد روند است. داشته 4گروه از حاكي 94 سال در اقتصادي رشد
  روند جمهوري رييس سوي از كه دستوري مطابق در نهايت در نداشته دوامي چندان رشد اين شود. خارج را رشد اصلي بار كه است اهميت حائز جهت آن سال ابتدايي 9ماه در شاخص اين كه است
  آن در اشتغال ايجاد براي ملي توسعه صندوق منابع
  محل تغيير درخصوص را الزم اقدامات بود، شده صادر توليد ارزش است. شده مواجه كاهش با 94 سال رشد روند كشيد. خواهد دوش به آينده سال در مثبت كانال به آخر فصل در بوده منفي
  گذشته عشايري يافته، توسعه كمتر مناطق اولويت با
  روستاها هم آمار مركز مورد در داد انجام پايه سال 4۰6 بر بالغ 93 سال در ايران داخلي ناخالص ساختمان بخش نكننده نگرا وضعيت پايان تا جاري سال ابتداي از گروه اين در اقتصادي منفي بهار فصل در رشد رقم يكند. پيدا
  خيز اليحه ضعف ۱5 برشمردن با نهاد اين كرد. اعالم
  مرزي پايه سال تغيير انجام درحال كه داريم اطالع 594 به 94 سال در كه بوده تومان ميليارد هزار ساختمان بخش رشد معدن، صنعت گروه در بخش رشد كه بوده گونهيي به امسال سوم فصل در درصد ۱. منفي تابستان در درصد،
  يك صندوق محل از دالري 5.۱ميليارد تسهيالت
  اعطاي فايده را آن اجراي روستايي، اشتغال براي ملي توسعه بخش امر اين است. ۰9 به 76 سال از خود با حال است. يافته كاهش تومان ميليارد هزار بخش رشد است. كننده نگران منفي همچنان به بهار فصل در درصد 9.4 منفي از معدن صنعت حال اين با است. بوده درصد 4.5 منفي
  پاييز يدهد پوشش را آماري اختالفات از زيادي ناخالص توليد ارزش از مركزي بانك كه رقمي اعالم ۲درصد 4.5 منفي پاييز در ساختمان ديگر حال است. رسيده پاييز فصل در ۲درصد .4 گذشته سال زمستان فصل در اقتصادي
  رشد هاي پژوه مركز كارشناسان نظر براساس
  دانست. آمارهاي انتشار توليد زمينه در مهمي گام انتظار داده، ارائه امسال 9هه ما در كشور داخلي بخش رشد كه است درحالي اين است. شده نيست ركود از معدن صنعت بخش خروج مساله است رسيده ۲درصد .3 رقم به شده
  مثبت اليحه اصلي هاي لش چا ها ضعف از 5۱مورد
  مجلس، داشت. خواهد اقتصادي سال براي شده ثبت رقم از ساالنه آمار رود مي بهبود بهار به نسبت تابستان فصل در ساختمان ادعا اين از پيش هم مسووالن كه گونه همان چراكه توافق شدن اجرايي از ناشي توان مي را آن
  كه مصوبه تناسب عدم است: موارد اين شامل شده
  ياد عين در مركزي بانك اقتصادي معاون گفته به باشد. داشته توجهي قابل اختالف 94 ۲درصد منفي به ۲درصد 4.7 منفي از يافته اين اما شده خارج ركود از گروه اين بودند، كرده دانست. ايران نفت فروش قدرت بازيابي
  برجام شايسته، كار ايجاد الزامات با بودجه برنامه
  كميسيون ششم برنامه كلي هاي سياست با مصوبه تناسب عدم وضوح براي نيز قانوني نظر از مشكل اين رفع پاييز در بخش اين رشد شديد افت بود. رسيده است قرار كه معدن صنعت گروه كارنامه در رشد 94 زمستان در مختلف هاي گروه رشد
  بررسي انتشار براي مركزي بانك مسووليت به بخشي آمارها برخي آماردهي عدم علل رخ فصلي تغييرات به پاسخ در تواند مي گرچه قبول قابل باشد، اصلي بازيگر 96 اقتصادي رشد در درصد، 3.8 كشاورزي گروه رشد دهد،
  نشان روستايي اشتغالزايي مسير از منابع انحراف
  توسعه، انجام الزم اقدامات خود حوزه به مربوط آمارهاي رسمي نهاد يك عنوان به مركزي بانك اين شكنندگي بازتاب حال هر در اما باشد داده نيست. منفي معادن صنايع گروه 8۱درصد، نفت
  گروه در الزم قانوني رسالت صالحيت فقدان عشايري،
  و يي توسعه دايمي احكام قانون در مصوبهيي شد. سال يك مدت به 94 سال در اقتصادي آماردهي بخش همچنان كه است شديدي ركود بخش است. بوده ۱درصد .3 خدمات گروه 4.3درصد بانكي تسهيالت اعطاي براي بودجه برنامه
  سازمان مركزي بانك شده تاكيد آن در كه داريم كشور اين كرد. امتناع اقتصادي رشد آمارهاي اعالم از يكند. نرم پنجه دست آن با ساختمان ماند منفي همچنان معدن رشد نفت بخش كه دريافت توان مي ترتيب
  بدين نظارت امكان عدم عشايري، روستايي اشتغالزايي
  و جهاد وزارت تشكيل قانون لغو اليحه، اجراي بر مجلس مربوط آمارهاي استاندارد، ضوابط چارچوب در آمارهاي ماهانه طور به نهاد اين كه بود درحالي سال نخست ماهه در خدمات گروه رشد در تفكيك به گروه اين در رشد جزييات مثبت در را سهم بيشترين كشاورزي آن از
  پس موضوع اين كند. اعالم توليد را خود حوزه به از بسياري موضوع اين يكرد. اعالم را تورمي همچنين است رسيده درصد 4.۲ رقم به جاري همچنين آب گاز برق، معدن صنعت، بخش داشتهاند. 94 زمستان اقتصادي رشد
  شدن منابع يكپارچه مديريت كار ساز تعبيه عدم
  كشاورزي، مركزي بانك نقش حدودي تا 54 ماده در قبال كرده رهنمون گيري نتيجه اين به را منتقدان نشان را قبولي قابل روند بخش اين فصلي رشد رشد است. جالبي نكات حاوي هم
  ساختمان يها، همافزاي بهبود منطقهگرايي رويكرد با
  كارآفريني قانون ۰۱ ماده ذيل اكنون اما بود نشده شفاف عمل گزينشي خود آماردهي در دولت كه بود از خدمات بخش رشد كه يي گونه به دهد. مي منفي متوالي هاي فصل براي كه معدن بخش ماهه رشد در صنايع گروه چيز نا سهم گيري جه عدم كار، وزارت نقش به كافي توجه
  عدم مركزي بانك به كشور يي توسعه دايمي احكام مثبت كه آمارهايي تنها معني بدين كند. مي تابستان فصل در بهار فصل در درصد ني منفي رقم به چشمگير افزايشي با پاييز فصل در بود سال ماهه در اقتصادي رشد ارزيابي
  در بيني پيش عدم بنيان، دانش روستايي اقتصاد سمت
  به شده هدايت مشاركت تحقق كننده تضمين كار ساز آمارهاي اعالم توليد رسمي نهاد عنوان به يدهد. قرار عمومي افكار معرض در را است رسيده 6.5درصد به پاييز در درصد 3.۲ به كه است درحالي اين است. رسيده درصد 5.۱۱ صنايع نفت، كشاورزي، هاي گروه بين در
  جاري است. شده تاكيد اقتصادي رسمي پاسخ هيچگونه تاكنون مركزي بانك گذشته سال نخست فصل در3 رشد روند است. درصد منفي تابستان در معدن بخش رشد درصد 65.4 با نفت گروه خدمات، معادن
  و عدم اقتصادي، هاي فعالي در عشاير روستاييان
  آحاد از بيش تاكيد يي، زنجيره هيي خوش رويكرد به
  توجه ايجاد الزامات ساير گرفتن ناديده مالي تامين در
  اندازه هاي حيت صال تعيين عدم روستاها، در پايدار اشتغال كرد بررسي را مسكن نفوس عمومي سرشماري آخرين نتايج جزئيات
  «تعادل» تعيين عدم تسهيالت، دريافت شرايط واجد افراد
  كلي تعيين عدم اقتصادي هاي طرح معرفي فرآيند جمعيت
  كليات افزايش بست
  بن امكان ايجاد براي اليحه اهداف كمي هاي آن.
  شاخ عملكرد يافت
  ارزيابي كاهش درصد واحد 5.۰ قبل دوره به نسبت 95 تا ۰9 هاي ال در جمعيت رشد
  يارانه
  نرخ دادهاند تشكيل نفره هاي خانواده را كشور جمعيت .95 سال در مهاجران جمعيت با است برابر كالن اقتصاد
  گروه خانوارها نفرات تعداد توزيع در را سهم باالترين كه شهري نقاط در ساكن جمعيت اساس، اين بر تنظيم هاي برنامه كارگيري ه ب از سال ۰5 از درصد ۱4.7 بيشتر 5نفر هاي خانواده داراست. ساكن جمعيت نفر 847 64۱هزار ميليون 59 سال ۲7 گذرد مي جهان سطح در
  خانواده دادهاند. شكل را جمعيت 5۲6 ۰37هزار ۰۲ميليون روستايي نقاط در خانواده تنظيم جمعيت كنترل قانون كه
  است مردان از درصد 63 ،95 سال سرشماري طبق كشور در شهرنشيني ميزان واقع در است. نفر ماجراي روي يك اين اما شده تصويب ايران
  در غيرنيازمندان يارانه حذف هستند همسر داراي كشور زنان از درصد 64 3واحد ۰9حدود سال نسبت به كه است درصد 74 به ايران ازجمله كشورها گذاران سياست دارد
  توجه
  ادامه ازدواج هرگز زنان درصد ۲6.۲ مردان درصد 34 كشور جمعيت از 9.5۲درصد يافته افزايش درصد داستان اين سوي آن است. جمعيتي هاي
  سياست به بيهمسر زنان جمعيت ميان اين در اند. نكرده هستند. ساكن روستاها در نيز نرخ كاهش با ها سياست اين خوردن بست بن
  به بيان با مجلس بودجه برنامه كميسيون
  عضو است شرايط اين با مردان برابر دو تقريبا طالق دليل جمعيت رشد نرخ 95 سال سرشماري براساس كشورهاي خانوارهاست. بعد جمعيت
  رشد نشده متوقف يارانهبگير غيرنيازمندان حذف
  اينكه دادهاند. تشكيل را زنان جمعيت كل از درصد ۲.۲ كه است 85-9۰ دوره به درصد(نسبت 4۲.۱ اين شكست در سعي مهاجر پذيرش با
  اروپايي از بخشي بودجه، تفريغ گزارش طبق گفت:
  است، از درصد ۲.۱ نيز طالق دليل به همسر بدون مردان تجربه را رشدي هيچ مانده 59ثابت سال در افزايش هاي سياست ما كشور در دارند بست بن است. شده هزينه جاري مصارف در مشاركت
  اوراق ايران در الكترونيكي سرشماري نخستين ۱395 است. 7.49درصد معادل ۱395 سال در را 94ساله يا مقايسه در نسبت اين كه هستند كشور جمعيت ۲۰.3 نرخ با جمعيت رشد بيشرين است. نكرده آمارها در البته كه سياستي شود؛ مي دنبال
  جمعيت درمورد فارس با وگو گفت در قوامي
  هادي آن در الكترونيكي صورت به 4.84درصد كه بود بوده درصد 4.۲9 ۰93۱معادل سال در ميزان اين افزايش گيري چشم شكل به ۰9 سال سرشماري كمترين است جنوبي خراسان استان به مربوط آخرين نتايج اعالم براساس نميبينيم. آن از
  نشاني موضوع 96 سال بودجه ۱4 تبصره در چرا
  اينكه محسوب ركورد يك خود نوع در كه كردند شركت ايران مقيم افغانستاني جمعيت همچنين است. مردان جمعيت ۰9 سال در كه طوري به كرده پيدا جمعيت رشد نرخ با همدان استان را جمعيت رشد در كشور جمعيت رشد نرخ آمار، مركز
  سرشماري هاي سال مانند يارانهبگير» غيرنيازمندان
  «حذف كه ژاپن سرشماري در 5۱۰۲ سال در ميشود. جمعيت نفر 579 هزار 583 ميليون يك بود. درصد 7.۰ طالق دليل به همسر بدون است. كرده ثبت را 3۲.۰درصد منفي آن از قبل سال به نسبت ۰9 دهه اول
  نيمه گفته ۱4 تبصره در كرد: اظهار نشد، اضافه
  گذشته 73درصد بود آن الكترونيكي سرشماري سومين كل است. نفر 53۲ 43هزار را ايران مقيم عراقي مركز گزارش جمعيت سني توزيع از كه طور آن جمعيت رشد نرخ يافت. كاهش درصد واحد
  5.۰ بگيران مستمري بضاعت بي افراد مستمري
  شده سرشماري سوم بار كه هم كانادا كشور در 4ميليون معادل ۱395 سال در ايران مهاجران 6ساله ۰3تا كشور جمعيت درصد ۴۴ از درصد) 44.8(يمين از كمتر تقريبا آيد برمي آمار كه درحالي بوده درصد 4۲.۱ 59حدود ۰9تا
  سال محل از اينكه به توجه با يابد، افزايش درصد
  ۰۲ شركت درصد 68 حدود شد مي انجام الكترونيكي بودهاند. نفر هزار 9۰7 به ۱395 سال در 9۲ساله 5۱تا جمعيت تا نوزادان دارند سال 64 ۰3تا كشور جمعيت اعالم 9۲.۱درصد ،9۰ تا 85 هاي سال براي نرخ
  اين توماني ميليارد هزار تا مالي بار است،
  هدفمندي كردهاند. خانوار تعداد ايران آمار مركز اعالم براساس اين كه رسيده نفر 5۲7 هزار ۲5 ۰۲ميليون حال جمعيت از درصد ۲4 حدود 4۱سال نوجوانان رشد نرخ كه دهد مي نشان آمارها همين بود.
  شده اين غيرنيازمندان حذف محل از بايد دولت
  دارد رفته رهبري معظم مقام نزد كه زماني افزود: او ۰9۲نفر 95۲هزار 4۱ميليون ايران در مالك بوده نفر ۱94 هزار 694 3۲ميليون به ميزان دادهاند. تشكيل را كشور به بررسي مورد دوره در روستاها شهرها
  جمعيت در موضوع اين بنابراين كند، پرداخت را
  افزايش در مردم درصدي 35 شركت قول ايشان به بوديم ميدهند تشكيل را جمعيت درصد 6.۰6 كه بودند به ۱395 سال در نيز ساله 64 ۰3تا جمعيت است. است. بوده 6۰.۰ منفي ۲.۰ منفي ترتيب است. مستتر
  قانون نگران شد، ۱داده 395 سال الكترونيكي سرشماري 3۱ميليون معادل ۱39۰ سال در افراد اين اين كه رسيده نفر 965 هزار 7۰8 53ميليون خانوار بعد كمترين جمعيت باالترين تهران؛ به مربوط بند است ناچار دولت كرد: تصريح
  وي هدف اين اكنون ولي نشود محقق امر اين كه بودم معادل ميزان اين كه بودهاند نفر ۲84 ۲9۱هزار 694 3۲ميليون معادل ۱39۰ سال در سني گروه اختالف با ها استان ميان در تهران استان مهاجران متولدان جمعيت برابري جز يي چاره كند اجرا را بگيران تمري مس
  افزايش است. يافته تحقق بلندپروازانه حدود پيداست كه همانطور است. بوده درصد 7.۲6 است. بوده 49۱نفر هزار خود در را كشور جمعيت بيشترين گيري چشم آخرين نتايج ديروز آمار مركز گزارش«تعادل»
  به بهداشت توليد، منابع اگر نيست. غيرنيازمندان
  حذف سوالي به پاسخ در سخنانش از بخشي در پارس شده كاسته سال اين در مالكان درصد از درصد سال در بيشتر ساله 65 جمعيت همچنين جمعيت كل از درصد ۱6.6۰ است. داده جاي كرد. منتشر را مسكن نفوس عمومي
  سرشماري مستمري، افزايش است ناچار ندهد، هم را اشتغال
  و بيان زماني چه را يي بيمه اطالعات اينكه بر مبني است. ۱۱4نفر هزار 87۰ 4ميليون معادل ۱395 آن از بعد هستند ساكن استان اين در كشور به 95 سال در ايران جمعيت گزارش اين
  براساس معناي به موضوع اين بپردازد. را بگيران تمري
  مس اطالعات كليه آوري جمع كرد: مطرح كرد، خواهد ۱برابر 39۰ سال در سني گروه اين است. بوده قرار 5۰.8درصدي سهم با جنوبي خراسان استان از است. رسيده نفر ۲7۰و 6۲9هزار
  97ميليون با نيست. يارانهبگير باالي هاي دهك حذف
  توقف اطالعات ماه تير تا ما كشيد خواهد طول مدتي مستاجران ميليوني افزايش سهم بودهاند. نفر ۱9 343هزار 4ميليون با جزو تهران استان بندي، سهميه اين برخالف دارد. اين در بيشتري سهم مردان جنسي، توزيع
  لحاظ همه مسووالن دولت، پيروزي انتخابات
  برگزاري كه ميكنيم منتشر آوري جمع را سرشماري معادل ۱395 سال در مستاجر خانوارهاي تعداد ۲4 معادل ۱395 سال در 4۱ساله تا جمعيت استان كه درحالي خانوارهاست بعد كمترين ميليون يك زنان جمعيت تقريبا دارند
  جمعيت كرد. خواهند حذف را باال هاي
  دهك دارد. قرار بخش اين در هم بيمه به مربوط اطالعات مستاجر خانوار بودند. نفر 3۰4 ۰5۲و ميليون معادل ۱39۰ سال در گروه اين سهم است. درصد كرده، ثبت را 9.3 خانوار بعد بويراحمد كهگيلويه 4۲ميليون كشور كل در است. مردان از كمتر
  نفر «حذف بند شدن اضافه عدم اينكه مورد در
  قوامي استقرار دنبال به ما كرد: اظهار همچنين پارسا هزار 7۰6 ميليون معادل ۱39۰ سال در بود. درصد ۲3.4 است. تهران استان در خانوار بعد خانوارها بعد كنند مي زندگي خانوار 69۱هزار
  و دولت نه، گفت: است، بوده انتخاباتي
  غيرنيازمندان» دقت كيفيت موجب به كه هستيم مبنا ثبتي نظام بودهاند. نفر 4۱3 سال در بيشتر ساله جمعيت سوداي با نرخ در جمعيتي تغييرات از آمار مركز آمار همچنين انجام سرشماري آخرين به نسبت كه است
  3.3 حذف اميدواريم دارد، هدفمندي به ديگري
  نگاه هم ها رسانه از رفت خواهد باال اطالعات آمار ارائه براي كه نشستي در ديروز نيز آمار مركز رييس سوادي با نرخ كه بوده درصد 87 .6 معادل ۱395 هاي خانواده جمعيت ميدهد، نشان اخير سال طي است. يافته كاهش ۲.۰ حدود ۰9 سال در شده اختصاص منابع هم ديگر هاي بخش به يابد
  ادامه تا كه كنند مطرح مطالبه يك عنوان به ميخواهيم مسكن نفوس عمومي سرشماري جزييات تشريح معادل ۱39۰ سال در بيشتر ساله جمعيت 3نفر هاي خانواده مقابل در زوال به رو نفره به نفر هزار 776 4ميليون حدود 95 ۰9تا
  دوره سهم نتواند دولت كه شده تنظيم گونهيي به
  يابد شود. انجام مبنا ثبتي شكل به بعدي سرشماري سال سرشماري كرد: اظهار بود، كرده برگزار 94 ۰۱تا جمعيت سوادي با نرخ است. بوده 84.8 از درصد ۲8.5 واقع در است. رفته افزايش به رو تعبيري به كه است شده افزوده كشور ندهد.
  جمعيت را اشتغال
  توليد
ثبت رشد 11.6 درصدي با عبور از رشد منفي 94
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/24
ثبت رشد 11.6 درصدي با عبور از رشد منفي 94
بانك مركزي با وقفه يك ‌ساله آمار رشد اقتصادي پارسال را منتشر كرد


گروه اقتصاد كلان  هادي سلگي- الهام آبايي    

بانك مركزي اطلاعات رشد اقتصادي 9ماهه سال 95 را اعلام كرد كه گوياي رشد 11.6درصدي اقتصاد در اين بازه زماني دارد. هر چند اين رقم مربوط به رشد اقتصادي با نفت است و آمارها حاكي از رشد 1.9‌‌درصدي بدون نفت در اين مدت زمان دارد اما ارقام ساير بخش‌هاي غيرنفتي در فصل سوم سال در مقايسه به فصول قبلي نشان‌دهنده روند رو به رشد و متعادل در آنهاست. نكته ديگر در آمارهاي اعلام شده ديروز كه از سوي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادي 9ماهه سال 95 و رشد اقتصادي سال 94 انجام گرفت، اين است كه ارزش توليد ناخالص داخلي در 9ماهه امسال از 9ماهه سال 90 سبقت گرفته است. سال 1390 ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 636 هزار ميليارد تومان بود كه به دليل رشدهاي پياپي منفي اقتصاد كشور تاكنون هنوز در هيچ سالي به اين رقم در توليد داخلي نرسيده است. سال 93 با اينكه نرخ رشد كشور مثبت شد، رقم ارزش كل توليد به 604 هزار ميليارد تومان رسيد. اما بنا بر آمارهاي جديد بانك مركزي در اين 9ماه اقتصاد كشور، توانسته از رقم توليد 9ماهه سال 90 پيشي بگيرد. در اين 9ماه ارزش پولي توليد ناخالص داخلي كشور 499هزار ميليارد تومان شده درحالي كه در 9ماهه سال 90 اين رقم 482هزار ميليارد تومان بوده است.

علاوه بر اين گزارش بانك مركزي، عملكرد رشد اقتصادي در سال 94 را هم ارائه داده كه حاكي از رشد منفي 1.6‌‌درصدي اقتصاد در اين سال است. بدين‌ترتيب پس از حدود يك سال محرمانه ماندن آمار رشد اقتصادي اين سال، معاون اقتصادي بانك مركزي از رشد منفي اقتصاد در سال 94 پرده برداشت و دو دليل اصلي عدم انتشار اين اطلاعات را اختلاف سال پايه بين دو دستگاه مركز آمار ايران و بانك مركزي و موانع قانوني عنوان كرد. رشد منفي 1.6 درصدي اقتصاد 94

روند رشد اقتصادي در سال 94 حاكي از آن است كه اين شاخص در 9ماه ابتدايي سال گذشته منفي بوده و در فصل آخر به كانال مثبت خيز پيدا مي‌كند. رقم رشد در فصل بهار منفي يك درصد، در تابستان منفي 2.1‌درصد و در پاييز منفي 5.4‌ درصد بوده است. با اين حال رشد اقتصادي در فصل زمستان سال گذشته مثبت شده و به رقم 2.3‌درصد رسيده است كه آن را مي‌توان ناشي از اجرايي شدن توافق برجام و بازيابي قدرت فروش نفت ايران دانست. بررسي رشد گروه‌هاي مختلف در زمستان 94 نشان مي‌دهد، رشد گروه كشاورزي 8.3 درصد، گروه نفت 18درصد، گروه صنايع و معادن منفي 3.4‌درصد و گروه خدمات 1.3‌درصد بوده است. بدين‌ترتيب مي‌توان دريافت كه بخش نفت و پس از آن كشاورزي بيشترين سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادي زمستان 94 داشته‌اند. سهم نا چيز گروه صنايع در رشد 9 ماهه

در ارزيابي رشد اقتصادي در 9ماهه سال جاري در بين گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات، گروه نفت با 65.4‌ درصد بيشترين رشد 9ماهه را ثبت كرده است. پس از آن گروه كشاورزي با 4.2‌درصد بيشترين رشد را در اين 4گروه ثبت كرده است. گروه خدمات هم رشد اقتصادي 2.4‌‌درصدي را در 9ماهه 95 به ثبت رسانده است.

نكته جالب اينجاست كه گروه صنايع و معادن با رشد تنها 0.3‌‌درصدي كمترين رشد را در اين 4گروه داشته است. روند رشد اقتصادي صنعت از آن جهت حائز اهميت است كه بار اصلي رشد را در سال آينده به دوش خواهد كشيد. روند رشد اقتصادي در اين گروه از ابتداي سال جاري تا پايان فصل سوم امسال به گونه‌يي بوده كه رشد بخش صنعت و معدن از منفي 4.9‌درصد در فصل بهار به 2.4‌درصد در فصل پاييز رسيده است. حال ديگر مساله خروج بخش صنعت و معدن از ركود نيست چراكه همان‌گونه كه مسوولان هم پيش از اين ادعا كرده بودند، اين گروه از ركود خارج شده اما اين رشد در كارنامه گروه صنعت و معدن كه قرار است در رشد اقتصادي 96 بازيگر اصلي باشد، قابل قبول نيست. رشد معدن همچنان منفي ماند

جزييات رشد در اين گروه به تفكيك در 4 بخش صنعت، معدن برق، گاز و آب همچنين ساختمان هم حاوي نكات جالبي است. رشد بخش معدن كه براي فصل‌هاي متوالي منفي بود در فصل پاييز با افزايشي چشمگير به رقم 11.5‌درصد رسيده است. اين درحالي است كه رشد بخش معدن در تابستان منفي 4‌درصد و در بهار منفي 7.5‌درصد بود. در مجموع با وجود رشد خوبي كه در فصل پاييز در اين بخش رخ داده، رشد بخش معدن همچنان منفي است. رشد اقتصادي 9ماهه بخش معدن منفي 0.2‌درصد اعلام شده است بنابراين اگر معدن خوش‌اقبال باشد و بتواند رشد خوبي را كه در پاييز تجربه كرد در فصل‌هاي آتي هم تجربه كند، مي‌توان اميد داشت كه اين گروه از ركود خارج شود. وضعيت نگران‌كننده بخش ساختمان

در گروه صنعت و معدن، رشد بخش ساختمان همچنان منفي و نگران‌كننده است. رشد بخش ساختمان در پاييز منفي 25.4‌درصد اعلام شده است. اين درحالي است كه رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نسبت به بهار بهبود يافته و از منفي 27.4‌درصد به منفي 2‌درصد رسيده بود. افت شديد رشد اين بخش در پاييز گرچه مي‌تواند در پاسخ به تغييرات فصلي رخ داده باشد اما در هر حال بازتاب شكنندگي اين بخش و ركود شديدي است كه همچنان بخش ساختمان با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

رشد گروه خدمات در 9ماهه نخست سال جاري به رقم 2.4‌درصد رسيده است همچنين رشد فصلي اين بخش روند قابل قبولي را نشان مي‌دهد. به گونه‌يي كه رشد بخش خدمات از منفي نيم ‌درصد در فصل بهار در فصل تابستان به 2.3‌درصد و در پاييز به 5.6‌ درصد رسيده است. روند رشد در3 فصل نخست سال گذشته منفي بوده و در مجموع براي 9ماهه سال 94 رشدي معادل منفي 3.5‌درصد در اين بخش به ثبت رسيده است. رشد ارزش توليد ناخالص داخلي

گزارش بانك مركزي از عملكرد اقتصاد در 9ماهه سال جاري همچنين نشان مي‌دهد كه ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 90 به رقم 499هزار و 900ميليارد تومان رسيده است. اين درحالي است كه ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در سال گذشته 594 هزار و 700ميليارد تومان بوده است. روند ارزشي توليد ناخالص داخلي كشور براساس اعلام بانك مركزي طي سال‎هاي 90تا 92 كاهشي بوده است. در سال 93 بار ديگر توليد ناخالص داخلي از لحاظ ارزشي رشد را تجربه كرده اما اين رشد چندان دوامي نداشته و در نهايت در سال 94 با كاهش مواجه شده است. ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 بالغ بر 604 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 94 به 594 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. حال با رقمي كه بانك مركزي از ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در 9ماهه امسال ارائه داده، انتظار مي‌‎رود آمار سالانه از رقم ثبت شده براي سال 94 اختلاف قابل توجهي داشته باشد. علل عدم آماردهي برخي آمارها

بانك مركزي به عنوان يك نهاد رسمي آماردهي اقتصادي در سال 94 به مدت يك سال از اعلام آمارهاي رشد اقتصادي امتناع كرد. اين درحالي بود كه اين نهاد به طور ماهانه آمارهاي تورمي را اعلام مي‌كرد. اين موضوع بسياري از منتقدان را به اين نتيجه‌گيري رهنمون كرده بود كه دولت در آماردهي خود گزينشي عمل مي‌كند. بدين معني تنها آمارهايي كه مثبت است را در معرض افكار عمومي قرار مي‌دهد. بانك مركزي تاكنون هيچگونه پاسخ رسمي و روشني به اين انتقادات نداده بود تا اينكه روز گذشته پيمان قرباني علت‌هاي اصلي اين اتفاقات را تشريح كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي عدم انتشار نرخ رشد 94 را اول اختلاف آماري ارقام بانك مركزي با مركز آمار ايران و دوم برخي موانع قانوني عنوان كرد و درخصوص علت اول توضيح داد: وقتي ما ارقام رشد اقتصادي سال 93 را با مركز آن مورد مقايسه قرار داديم، متوجه شديم تفاوت‌هايي در اين خصوص بين اين دو مرجع آماري وجود دارد كه به سال 94 منتقل شده بود. به گفته او به همين دليل تشتت آماري، دولت تصميم گرفت كه ارقام مركز آمار را طبق ماده 54 منتشر كند. اين موضوع(عدم وجود قانون شفافي كه بانك مركزي را ملزم به انتشار آمارهاي اقتصادي كند) همان دليل ثانويه‌يي است كه عدم انتشار آمارها را از سوي بانك مركزي رقم زد.

به گفته پيمان قرباني بدين‌ترتيب بانك مركزي آخرين ارقامي كه از رشد اقتصادي توانست منتشر كند، آمار مربوط به همان سال 93 بود و البته سال 95 را نيز به دليل اينكه نقطه عطفي بود، منتشر شد ولي همچنان ارقام رسمي در نشريات بانك مركزي منتشر نشد.

اما در زمينه اعلام آمار تورم، قرباني توضيح داد كه «در حوزه تورم الزامات قانوني متنوعي براي انتشار آمار آن وجود داشت مثل قانون مربوط به چك و قانون تعيين حداقل دستمزد كارگران كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند همچنين قانون ديون معوقه مصوب شوراي نگهبان و امثالهم كه الزاماتي قانوني ايجاد كرده بودند تا آمارهاي مربوط به تورم از سوي بانك مركزي منتشر شود.»

قرباني در ادامه به نحوه حل دو مشكل قانوني و آماري بانك مركزي در آماردهي اقتصادي پرداخت و گفت: براي شناسايي و حل چرايي اختلاف آمار اين دو نهاد كارگروهي تشكيل شد كه نهايت رييس‌جمهوري در مصاحبه‌يي تلويزيوني در دي ماه سال جاري تاكيد كرد كه به بانك مركزي و مركز آمار كشور دستور داده شده كه تا پايان امسال سال پايه‌هاي خود را به سال 90 ارجاع دهند. بنابراين بانك مركزي مطابق دستوري كه از سوي رييس‌جمهوري صادر شده بود، اقدامات لازم را درخصوص تغيير سال پايه انجام داد و در مورد مركز آمار هم اطلاع داريم كه درحال انجام تغيير سال پايه خود از سال 76 به 90 است. اين امر بخش زيادي از اختلافات آماري را پوشش مي‌دهد و گام مهمي در زمينه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي خواهد داشت.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي در عين رفع اين مشكل از نظر قانوني نيز براي وضوح بخشي به مسووليت بانك مركزي براي انتشار آمارهاي مربوط به حوزه خود اقدامات لازم انجام شد. مصوبه‌يي در قانون احكام دايمي توسعه‌يي كشور داريم كه در آن تاكيد شده بانك مركزي در چارچوب ضوابط استاندارد، آمارهاي مربوط به حوزه خود را توليد و اعلام كند. اين موضوع قبلا در ماده 54 تا حدودي نقش بانك مركزي شفاف نشده بود اما اكنون ذيل ماده 10 قانون احكام دايمي توسعه‌يي كشور به بانك مركزي به عنوان نهاد رسمي توليد و اعلام آمارهاي اقتصادي تاكيد شده است.نویسنده:
بن‌بست افزايش جمعيت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/24
بن‌بست افزايش جمعيت
«تعادل» جزئيات نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن را بررسي كرد


نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي 90 تا 95 نسبت به دوره قبل 0.5 واحد درصد كاهش يافت

گروه اقتصاد كلان  

 50 سال از به‌ كارگيري برنامه‌هاي تنظيم خانواده در سطح جهان مي‌گذرد و 27سال است كه قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ايران تصويب شده اما اين يك ‌روي ماجراي توجه سياست‌گذاران كشورها و ازجمله ايران به سياست‌هاي جمعيتي است. آن سوي اين داستان به ‌بن‌بست خوردن اين سياست‌ها با كاهش نرخ رشد جمعيت و بعد خانوارهاست. كشورهاي اروپايي با پذيرش مهاجر سعي در شكست اين بن‌بست دارند و در كشور ما سياست‌هاي افزايش جمعيت دنبال مي‌شود؛ سياستي كه البته در آمارها نشاني از آن نمي‌بينيم. براساس اعلام نتايج آخرين سرشماري مركز آمار، نرخ رشد جمعيت كشور در نيمه اول دهه   90 نسبت به 5 سال قبل از آن 0.5واحد درصد كاهش يافت. نرخ رشد جمعيت سال 90تا 95حدود 1.24درصد بوده درحالي كه اين نرخ براي سال‌هاي 85 تا 90، 1.29درصد اعلام شده بود. همين آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد جمعيت شهرها و روستاها در دوره مورد بررسي به ‌ترتيب منفي 0.2و منفي 0.06 بوده است. برابري جمعيت متولدان و مهاجران

به گزارش«تعادل» مركز آمار ديروز نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن را منتشر كرد. براساس اين گزارش جمعيت ايران در سال 95 به 79ميليون و 926هزار و270 نفر رسيده است. از لحاظ توزيع جنسي، مردان سهم بيشتري در اين جمعيت دارند و تقريبا جمعيت زنان يك ‌ميليون نفر كمتر از مردان است. در كل كشور 24ميليون و 196هزار خانوار زندگي مي‌كنند و بعد خانوارها  3.3 است كه نسبت به آخرين سرشماري انجام ‌شده در سال 90 حدود 0.2كاهش يافته است. طي دوره 90تا 95 حدود 4ميليون و 776هزار نفر به جمعيت كشور افزوده شده است كه به‌ تعبيري برابر است با جمعيت مهاجران در سال 95.

بر اين اساس، جمعيت ساكن در نقاط شهري 59 ميليون و 146هزار و 847 نفر و جمعيت ساكن در نقاط روستايي 20ميليون و 730هزار و  625 نفر است. در واقع ميزان شهرنشيني در كشور 74درصد است كه به نسبت سال 90حدود 3واحد درصد افزايش يافته و 25.9درصد از جمعيت كشور نيز در روستاها ساكن هستند.

براساس سرشماري سال 95 نرخ رشد جمعيت 1.24درصد(نسبت به دوره 90-85) است كه در سال 95 ثابت مانده و هيچ رشدي را تجربه نكرده است. بيشرين رشد جمعيت با نرخ 3.02 مربوط به استان خراسان جنوبي است و كمترين رشد جمعيت را استان همدان با نرخ رشد جمعيت منفي 0.23درصد را ثبت كرده است.

آن طور كه از توزيع سني جمعيت گزارش مركز آمار برمي‌آيد تقريبا كمتر از نيمي(44.8درصد) از جمعيت كشور 30تا 64 سال دارند و نوزادان تا نوجوانان 14سال حدود 24درصد از جمعيت حال كشور را تشكيل داده‌اند. تهران؛ بالاترين جمعيت و كمترين بعد خانوار

استان تهران در ميان استان‌ها با اختلاف چشم‌گيري بيشترين جمعيت كشور را در خود جاي داده است. 16.60درصد از كل جمعيت كشور در اين استان ساكن هستند و بعد از آن استان خراسان جنوبي با سهم 8.05درصدي قرار دارد. برخلاف اين سهميه‌بندي، استان تهران جزو كمترين بعد خانوارهاست و درحالي كه استان كهگيلويه و بويراحمد بعد خانوار 3.9 را ثبت كرده، بعد خانوار در استان تهران 3 است.

همچنين آمار مركز آمار از تغييرات جمعيتي در  5 سال اخير نشان مي‌دهد، جمعيت خانواده‌هاي 5 نفره رو به زوال و در مقابل خانواده‌هاي 3نفر رو به افزايش رفته است. در واقع 28.5درصد از جمعيت كشور را خانواده‌هاي 3نفره تشكيل داده‌اند كه بالاترين سهم را در توزيع تعداد نفرات خانوارها داراست. خانواده‌هاي 5 نفر و بيشتر 14.7درصد از جمعيت را شكل داده‌اند.

طبق سرشماري سال 95، 63درصد از مردان و 64درصد از زنان كشور داراي همسر هستند و 34درصد مردان و 26.2درصد زنان هرگز ازدواج نكرده‌اند. در اين ميان جمعيت زنان بي‌همسر به‌ دليل طلاق تقريبا دو برابر مردان با اين شرايط است و 2.2درصد از كل جمعيت زنان را تشكيل داده‌اند. مردان بدون همسر به دليل طلاق نيز 1.2درصد از جمعيت كشور هستند كه اين نسبت در مقايسه يا سرشماري سال 90 به شكل چشم‌گيري افزايش پيدا كرده به طوري كه در سال 90 جمعيت مردان بدون همسر به ‌دليل طلاق 0.7درصد بود. 44 درصد جمعيت كشور  30تا 64 ساله

جمعيت ۱۵تا ۲۹ساله در سال ۱۳۹۵ به ۲۰ميليون و ۵۲ هزار و ۷۲۵ نفر رسيده كه اين ميزان به ۲۳ميليون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴نفر بوده است. جمعيت ۳۰تا ۶۴ ساله نيز در سال ۱۳۹۵ به ۳۵ميليون و ۸۰۷ هزار و ۹۶۵ نفر رسيده كه اين گروه سني در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳ميليون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴نفر بوده است.

همچنين جمعيت ۶۵ ساله و بيشتر در سال ۱۳۹۵ معادل 4ميليون و ۸۷۰ هزار و ۴۱۱نفر بوده است. اين گروه سني در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴ميليون و ۳۴۳هزار و ۹۱نفر بوده‌اند. سهم جمعيت ۰ تا ۱۴ساله در سال ۱۳۹۵ معادل 24 درصد است. سهم اين گروه در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳.4 درصد بود.

نرخ با سوداي جمعيت ۶ ساله و بيشتر در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۷.۶ درصد بوده كه نرخ با سوادي جمعيت ۶ ساله و بيشتر در سال ۱۳۹۰ معادل ۸۴.۸ بوده است. نرخ با سوادي جمعيت ۱۰تا ۴۹ساله را در سال ۱۳۹۵ معادل 94.7درصد است. اين ميزان در سال ۱۳۹۰معادل 92.4درصد بوده است.  همچنين جمعيت افغانستاني مقيم ايران يك ميليون و ۵۸۳ هزار و ۵۷۹ نفر و جمعيت عراقي مقيم ايران را ۳۴هزار و ۵۳۲ نفر است. كل مهاجران ايران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ميليون و ۷۰۹هزار نفر بوده‌اند.

براساس اعلام مركز آمار ايران تعداد خانوار مالك در ايران ۱۴ميليون و ۲۵۹هزار و ۲۹۰نفر بودند كه ۶۰.۶ درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند اين افراد در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳ميليون و ۱۹۲هزار و ۲۸۴نفر بوده‌اند كه اين ميزان معادل 62.7درصد بوده است. همانطور كه پيداست حدود ۲درصد از درصد مالكان در اين ۵ سال كاسته شده است. افزايش 2 ميليوني مستاجران

تعداد خانوارهاي مستاجر در سال ۱۳۹۵ معادل ۷ ميليون و ۲۵۰و ۴۰۳نفر بودند. خانوار مستاجر در سال ۱۳۹۰ معادل ۵ ميليون و ۶۰۷ هزار و ۳۱۴ نفر بوده‌اند.

رييس مركز آمار نيز ديروز در نشستي كه براي تشريح جزييات سرشماري عمومي نفوس و مسكن 94 برگزار كرده بود، اظهار كرد: سرشماري سال ۱۳۹۵ نخستين سرشماري الكترونيكي در ايران بود كه 48.4درصد به صورت الكترونيكي در آن شركت كردند كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي‌شود. در سال ۲۰۱۵ در سرشماري ژاپن كه سومين سرشماري الكترونيكي آن بود ۳۷درصد و در كشور كانادا هم كه بار سوم سرشماري الكترونيكي انجام مي‌شد حدود ۶۸ درصد شركت كرده‌اند.

او افزود: زماني كه نزد مقام معظم رهبري رفته بوديم و به ايشان قول شركت ۳۵درصدي مردم در سرشماري الكترونيكي سال ۱۳۹۵ داده شد، نگران بودم كه اين امر محقق نشود ولي اكنون اين هدف بلندپروازانه تحقق يافته است.

پارس در بخشي از سخنانش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اطلاعات بيمه‌يي را چه زماني بيان خواهد كرد، مطرح كرد: جمع‌آوري كليه اطلاعات مدتي طول خواهد كشيد ما تا تير ماه اطلاعات سرشماري را جمع‌آوري و منتشر مي‌كنيم كه اطلاعات مربوط به بيمه هم در اين بخش قرار دارد.

پارسا همچنين اظهار كرد: ما به دنبال استقرار نظام ثبتي مبنا هستيم كه به موجب كيفيت و دقت ارائه آمار اطلاعات بالا خواهد رفت و از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم به عنوان يك مطالبه مطرح كنند كه تا سرشماري بعدي به شكل ثبتي‌ مبنا انجام شود.نویسنده:
گمرك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/24
گمرك


پذيرش حداكثر ۱۰ درصد اختلاف ارزش كالا

اختلاف ارزش استنباطي از سوي گمرك با دامنه تغييرات تا ۱۰درصد براي انواع محصولات وارداتي به استثناي ۱۰ قلم كالا قابل پذيرش شد.

به گزارش گمرك ايران، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران براساس مصوبات شوراي فناوري اطلاعات و براي تسهيل، تسريع و شفاف‌سازي در امور ترخيص كالا و حمايت از توليد ملي و در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بخشنامه جديدي به گمركات سراسر كشور ابلاغ كرد.  اين بخشنامه از سوي فرود عسگري معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در 6 بند ابلاغ شده است. براساس اين بخشنامه ارزش اظهاري كالاهاي وارده با رويه بانكي (ارز مبادله‌يي) تا سقف مأخذ 15درصد حقوق ورودي، با توجه به اختلاف نرخ ارز رسمي اعلامي از سوي بانك مركزي با ارز آزاد مستند به ماده 14 قانون امور گمركي پذيرفته و صرفا در موارد ظن بيش ‌بود، پس از ترخيص كالا و اعلام مراتب به بانك عامل مبني بر عدم تسويه از طريق سامانه جامع گمركي براي بررسي و اعلام نظر نهايي با دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه مكاتبه شود.  ترخيص كالا ۲۴ ساعته شد

گمرك ايران از ۲۴ ساعته شدن ترخيص كالا تا انتهاي سال جاري خبر داد و تاكيد كرد كه در صورت افزايش تعرفه و حقوق ورودي برخي كالاها از سوي دولت، كالاهايي كه از قبل در انبار گمرك مانده است، مشمول افزايش تعرفه، محدوديت يا ممنوعيت‌هاي جديد نمي‌شوند.  مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، در راستاي ارائه خدمات گمركي مطلوب به مراجعان و تسهيل و تسريع در انجام خدمات گمركي اطلاعيه‌يي صادر كرد.  بر اين اساس، با توجه به نزديك شدن به ايام پاياني سال و احتمال تغيير مأخذ تعرفه‌هاي گمركي، ترخيص كالا تا پايان سال در گمركات كشور به‌صورت ۲۴ ساعته انجام مي‌شود. همچنين در ايام نوروز گمركات اجرايي با استقرار پرسنل كشيك به نحوي اقدام خواهند كرد كه ترخيص كالاهاي صادراتي و وارداتي به صورت مستمر انجام پذيرد.

 نویسنده:
۱۵ضعف لايحه اشتغال روستايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/24
۱۵ضعف لايحه اشتغال روستايي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود را درباره لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي اعلام كرد. اين نهاد با برشمردن ۱۵ ضعف لايحه اعطاي تسهيلات ۱.۵ميليارد دلاري از محل صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي، اجراي آن را بي‌فايده دانست.  براساس نظر كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، ۱۵مورد از ضعف‌ها و چالش‌هاي اصلي لايحه ياد شده شامل اين موارد است: عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه و بودجه با الزامات ايجاد كار شايسته، عدم تناسب مصوبه با سياست‌هاي كلي و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسير اشتغالزايي روستايي و عشايري، فقدان صلاحيت و رسالت قانوني لازم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيلات بانكي و اشتغالزايي روستايي و عشايري، عدم امكان نظارت مجلس بر اجراي لايحه، لغو قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، عدم تعبيه ساز و كار مديريت يكپارچه منابع كارآفريني با رويكرد منطقه‌گرايي و بهبود هم‌افزايي‌ها، عدم توجه كافي به نقش وزارت كار، عدم جهت‌گيري به سمت اقتصاد روستايي دانش‌بنيان، عدم پيش‌بيني ساز و كار تضمين‌كننده تحقق مشاركت هدايت شده آحاد روستاييان و عشاير در فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم توجه به رويكرد خوشه‌يي و زنجيره‌يي، تاكيد بيش از اندازه در تامين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها، عدم تعيين صلاحيت‌هاي كلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات، عدم تعيين كليات فرآيند معرفي طرح‌هاي اقتصادي و عدم تعيين شاخص‌هاي كمي اهداف لايحه براي ايجاد امكان ارزيابي عملكرد آن.نویسنده:
حذف يارانه‌ غيرنيازمندان ادامه دارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/24
حذف يارانه‌ غيرنيازمندان ادامه دارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه حذف غيرنيازمندان يارانه‌بگير متوقف نشده است، گفت: طبق گزارش تفريغ بودجه، بخشي از اوراق مشاركت در مصارف جاري هزينه شده است.

هادي قوامي در گفت‌وگو با فارس درمورد اينكه چرا در تبصره 14 بودجه سال 96 موضوع «حذف غيرنيازمندان يارانه‌بگير» مانند سال‌هاي گذشته اضافه نشد، اظهار كرد: در تبصره 14 گفته شده مستمري افراد بي‌بضاعت و مستمري‌بگيران 20درصد افزايش يابد، با توجه به اينكه از محل هدفمندي است، بار مالي 4 تا 5 هزار ميليارد توماني دارد و دولت بايد از محل حذف غيرنيازمندان اين افزايش را پرداخت كند، بنابراين اين موضوع در قانون مستتر است.

وي تصريح كرد: دولت ناچار است بند مربوط به افزايش مستمري‌بگيران را اجرا كند و چاره‌يي جز حذف غير‌نيازمندان نيست. اگر منابع توليد، بهداشت و اشتغال را هم ندهد، ناچار است افزايش مستمري، مستمري‌بگيران را بپردازد. اين موضوع به معناي توقف حذف دهك‌هاي بالاي يارانه‌بگير نيست. با برگزاري انتخابات و پيروزي دولت، مسوولان همه دهك‌هاي بالا را حذف خواهند كرد.

قوامي در مورد اينكه عدم اضافه شدن بند «حذف غيرنيازمندان» انتخاباتي بوده است، گفت: نه، دولت نگاه ديگري به هدفمندي دارد، اميدواريم حذف ادامه يابد و به بخش‌هاي ديگر هم منابع اختصاص يابد و به‌گونه‌يي تنظيم شده كه دولت نتواند سهم توليد و اشتغال را ندهد.نویسنده:

  اخبار Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 البرز بيمه متساني خد نوروز
  تعطيالت ميدهد
  در نشان بانكي پولي بخش در 95 ماهه 10
  عملكرد ها استان مراكز در البرز بيمه شركت شعب تمام استان در خودرو خسارت پرداخت تخصصي شعبه
  و ارائه آماده 6۹۳۱ نوروز تعطيل روزهاي در
  تهران گزارش به هستند. هموطنان به يي بيمه
  خدمات نكها با انضباطي بي محل از پولي پايه
  رشد سراسر شعب البرز، بيمه الملل بين عمومي
  روابط خودرو خسارت پرداخت تخصصي شعبه
  كشور رسيد 59.6 به فزاينده
  ضريب سوم دوم، تعطيل روزهاي در شركت اين
  تهران به ۳۱ تا ساعت از 6۹۳۱ فروردين دوازدهم
  و اين پرداخت. خواهند مشتريان به خدمت
  ارائه توسعه سهم مانده ثابت تعميرات سهم شمشيري محسن بيمه بانك
  گروه خسارت پرداخت مركز همچنين است حاكي
  گزارش به ۱۹ سال در ۲.۵درصد از نيز جديد واحدهاي بانكي پولي بخش ۵۹ سال ماهه ۰۱
  عملكرد در (۱۲۰) ۵۲۳۴۸ تلفن شماره به البرز بيمه
  سيار است. يافته كاهش درصد ۱.۴ كشور اقتصاد بر بانكي عمليات دهي تسهيالت
  اثر روزهاي جز ۴۱ تا ساعت از نوروز تعطيل
  روزهاي بازار در نسبي رونق نشانه كه نيز مسكن خريد پولي پايه رقم ۵۹ ماه دي در كه ميدهد
  نشان 6۹۳۱ فروردين سيزدهم اول ۵۹، اسفند
  ۰۳ سال در ۴درصد به ۱۹ سال در ۳.۸درصد از است هزار 6۹۱۱ نقدينگي تومان، ميليارد هزار ۲۷۱
  به بيمهگزاران به خسارت ارزيابي خدمات ارائه
  آماده است. يافته كاهش ۵۹ ۷۴۹.6 عدد به فزاينده ضريب تومان است.
  ميليارد رانندگي تصادفات ديده
  زيان رشد درصد، ۲6 يكساله نقدينگي رشد
  رسيده مالي تامين در كها بان درصدي 44 سهم ضريب رشد ۳.۷۱درصد يكساله پولي
  پايه دولت بدهي است. بوده ۴.۷درصد
  فزاينده گران قديم طرح
  سكه منابع ساير بورس بانكي، سيستم سهم عملكرد گزارش اين «تعادل»، گزارش
  به شد ارزان جديد
  طرح دولتي بازرگاني جهاد وزارت عمومي بوده سال طول در كه دهد مي نشان بانكي
  سيستم سهم بيشترين بانكي سيستم كه ميدهد نشان دهي تسهيالت از گردش در سرمايه سهم
  اخير دوشنبه روز معامالت جريان در بيمه- بانك
  گروه رقم با داشته دولت بدهي مالي تامين در را روزمره نيازهاي كننده تامين عنوان به بانكها آزادي بهار تمام سكه قطعه هر قيمت تهران، آزاد
  بازار خريد در ۴۴درصدي سهم تومان ميليارد ۰6۹6 6۴درصد از توليدي، هاي بنگاه ماندن سرپا
  عامل ۰۰۵ هزار ۱6 سكه نيم تومان ۰۲هزار قديم
  طرح سلف اوراق است. داشته سهم گندم تضميني سهم ۵۹ سال در ۷.۳6درصد به ۱۹ سال
  در ۳۱۱ عيار، ۸۱ الي ط گرم هر يافت. افزايش
  تومان 6۲درصدي سهم تومان ميليارد ۰۳۱۴ با مرابحه از تقاضا رشد عامل بهعنوان شخصي كاالي
  خريد تومان، ۵۴۷۳ نيز دالر قيمت بود؛ تومان ۰۴۲
  هزار ميليارد ۰۳۷۴ رقم ۰۳درصدي سهم با موارد ساير است. يافته افزايش ۴.۹درصد به درصد
  ۷.۴ پوند ۰۴۰۱تومان، امارات درهم تومان، ۹۰۱۴
  يورو بودهاند. بعدي هاي رتبه در تومان نشان پولي پايه رشد در موثر عوامل
  همچنين گزارش به بود. ۰۴۰۱تومان تركيه لير ۱۱۷۴تومان يا بانكها از مركزي بانك مطالبات كه دهد
  مي با جديد طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر
  «تعادل»، متوسط كوچك هاي بنگاه پايه رشد عامل ترين مهم بانكها برداشت
  اضافه ۰۰۹ هزار 6۰۲ ميليون يك كاهش، تومان
  ۰۰۱۳ مبلغ كشور هاي بانك ۵۹ اسفند ۲۲ تاريخ تا تومان ميليارد هزار ۹۰۱ به آن رقم كه بوده
  پولي آزادي بهار تمام سكه قطعه هر اما شد معامله
  تومان ۰۰۸۳۲واحد به تومان ميليارد ۰۲۳ 6۱هزار رشد درصد ۴.۷۱ معادل اخير سال يك در
  رسيده ميليون يك افزايش، تومان هزار ۰۲ با قديم
  طرح كردند. پرداخت تسهيالت متوسط كوچك است.
  كرده تومان ۰۰۵ هزار ۱6 با سكه نيم تومان هزار ۸۹۱ از بهرهبرداري هاي پروانه صدور عملكرد
  آمار تومان ۰۰۰6 با سكه ربع تومان، ۸۱۷هزار
  افزايش، ماهه در كه دهد مي نشان واحدها توسعه ايجاد 59.6 فزاينده ضريب ۰۰۰۱ با گرمي يك سكه تومان هزار ۹۸۳
  افزايش، ۱۷۴۳ از بهرهبرداري تعداد ۳۹ تا ۳۹ هاي سال اول پايه 6.6۹۱۱ به ۵۹ دي در نقدينگي حجم بازارهاي شد. معامله تومان هزار ۹۴۲ افزايش
  تومان ۵۹رسيده سال در فقره ۱۴۷۳ به ۳۹ سال در رسيده تومان ميليارد هزار ۲۷۱ ۳۲. عدد به
  پولي يكه درحال كردند، رشد (دوشنبه) روز آسيا
  بورس ميدهد نشان كه كرده رشد ۵۹ سال در ۸.۸درصد رسيد. بهمن در ۹۳۸۳تومان دي در ۴۸۹۳تومان در را نقش باالترين تومان ميليارد هزار ۹۰۱ عدد با ۵۹ ماه دي در شود مي حاصل پولي پايه ميزان ضريب ميزان پولي پايه بر نقدينگي تقسيم از
  و بازارهاي رشد رفت. باال اندكي نيز طال جهاني
  قيمت توليدي واحدهاي برداري بهره در ها بانك تسهيالت ميدهد نشان ۵۹ تا ۳۹ هاي سال در ها نرخ روند دارد. تورم پولي پايه نقدينگي ايجاد اين است. به نزديك كه .6رسيده ۵۹ عدد به است. رسيده ۵۹.6 به
  فزاينده در امريكا اشتغال گزارش انتشار دليل به آسيا
  بورس است. بوده موثر ماه دي تا آبان هاي ماه در اخير سال سه در كه مركزي بانك كنترل دليل به خوشبختانه اما پول خلق پولي پايه گردش نشانه كه شاخص نسبت ۴۹ دي در ۲.۷۲درصد از نقدينگي
  رشد اما امريكاست، والاستريت بورس شاخص رشد آن
  پي ميليارد ۰۱هزار ۳۸. از نيز سرمايهگذاري ميزان قانون تصويب الدي، مي نو سال اربعين، از متاثر مهار تورم بر پولي پايه اثر اقالم، ساير كاهش در به ۴۹ دي در ۷۴.6 عدد از است نقدينگي دي در 6۲درصد عدد به قبل سال مشابه ماه
  به رزرو فدرال هفته اين نشست منتظر گذاران
  سرمايه تومان ميليارد ۱۱هزار ۸۴. به ۳۹ سال در تومان افزايش نوسان با و... برجام، شدن اجرايي داماتو، فزاينده ضريب رشد محل از بيشتر نقدينگي شده مرز به هزودي ب ۵۹رسيده دي در ۵۹.6 عدد داشته درصدي واحد ۲.۱ كاهش رسيده
  ۵۹ قصد فراوان احتمال به كه هستند هم كشور اين
  بانك ۹ماهه در تومان ميليارد هزار ۷۱.۷۱ ۴۹ سال در است. بوده مواجه ماه بهمن در كاهش سپس است. داشته افزايش معادل ۴۹ سال در فزاينده ضريب ميرسد. ۳۹ اسفند به نسبت ۴۹ ماه دي در همچنين
  است. جهاني قيمت ديروز اما دهد. افزايش را بهره نرخ
  دارد سال در درصدي ۵.۹۴ باالي رشد با ۵۹رسيده دي به نسبت ۵۹ دي در كرده رشد درصد ۲.۱۱ اسفند به نسبت ۵۹ دي در ۳.۱۲درصد
  معادل اروپا انتخابات آستانه در كاهش، ۵هفته از بعد نيز
  طال است. بوده همراه ۵۹ تسهيالت فزاينده ضريب اجزاي است. كرده رشد درصد ۴.۷ معادل ۴۹ نشاندهنده كه كرده رشد درصد 6.۷۱ معادل
  ۴۹ با دوشنبه روز در طال جهاني قيمت رفت. باال
  اندكي معادل ها گذاري سرمايه اين موثر اشتغال ميزان مختلف اهداف سهم دهي تسهيالت وضعيت به ۵۹ دي پايان در نقدينگي فزاينده ضريب سال به نسبت ۵۹ سال در نقدينگي رشد
  كاهش سنت ۳۵ دالر ۸۰۲ هزار يك افزايش، درصد
  ۲.۰ ۰۰۷نفر هزار ۰۵ ۳۹، سال در نفر ۰۰۸ ۴۵هزار كه ميدهد نشان بانكي تسهيالت دريافت براي نسبت نيز فزاينده ضريب اجزاي رسيد ۸۴۹.6 پولي پايه رشد موثر عوامل از اخير سال در نقدينگي رشد است.
  ۴۹ درصد ۴.۰ با هم امريكا طالي شد. اعالم اونس هر
  در ۵۹بوده سال در نفر ۰۰۳ هزار ۷۵ ۴۹ سال در سهم با گردش در سرمايه ۵۹ سال ماهه ۱۱ در دي در ها سپرده كل به اشخاص دست در اسكناس ۳۲.۲۷۱هزار رقم با ۵۹ دي پايان در پولي پايه ۹.۵۲درصد، به ترتيب به ۱۹ سال در
  ۰۳درصد ۰۳ دالر 6۰۲ هزار يك اونس هر قيمت به
  افزايش است. داشته ۵۹ سال در درصدي ۳۱ رشد كه خريد درصد ۹.۹ با ايجاد بيشترين، ۷.۳6درصدي هاي سپرده نسبت است. بوده ۸۷۲۰.۰ معادل ۵۹ قبل سال يك در درصدي ۳.۷۱ رشد تومان ميليارد هاي سال طي درصد ۲6 درصد، ۰۳ شد.
  ۳.۲۲درصد، معامله بازارها در
  سنت ساختمان بخش در ۵۹ سال ماهه در دوم هاي رتبه در درصد ۴.۹ با شخصي كاالي ۴۵۰۱.۰، ماه دي در نيز پردهها س كل به قانوني است. داشته در نيز پولي پايه رشد است. ۱۹۳۱رسيده
  ۵۹- ۰۰۹ هزار ۱۸ از شده صادر پروانههاي نيز مسكن توسعه درصد، ۷.۱ با تعمير همچنين بودهاند. سوم ۰بوده ۷۴۱۰. ها سپرده كل به اضافي ذخاير نسبت خالص شامل پولي پايه افزايش موثر عوامل ۹.6۱درصد، 6.۷۲درصد، ترتيب به سال
  اين براي ها بانك آمادگي كاهش واحد ۰۰۱ هزار ۲۷ به ۳۹ سال در فقره موارد ساير درصد با مسكن خريد درصد، ۱.۴ با است. ۸۸۱هزار معادل مركزي بانك خارجي هاي دارايي است. بوده ۳.۷۱درصد درصد ۱6.۹
  ۷.۰۱درصد، ۷۷ به ۷.۷درصدي رشد ۵۹با سال در اما يافته سهم تسهيالت دريافت اهداف در درصد ۲.۷ با درصدي ۳.۷۱ رشد از آن سهم كه تومان ميليارد ۱۹ سال در عدد از كه نيز فزاينده نوروز
  ضريب ايام در رساني خدمت است. يافته افزايش ۰۰۷فقره هزار داشتهاند. بينبانكي بازار سود نرخ بانك مطالبات خالص ۱.6 معادل پولي پايه ها سال اين در رسيده ۵۹ سال در ۵۹.6 عدد
  به حال رفاه بهمنظور يي گانه موارد بانكي شبكه مربع متر ميليون ۳.۱۵ از نيز زيربنا كل سطح ۸.۱۸درصد با صنعت در گردش در سرمايه عدد ۵۹از سال در بانكي بين بازار سود نرخ ۸۸.۲۲هزار معادل نيز دولتي بخش از مركزي ۵.۰۱درصد، ۷.۷درصد، ۹.۱درصد، ترتيب
  به كها بان به نوروز ايام سال پاياني روزهاي در ميهنان
  ه سال در مربع متر ميليون ۵.۵۴ به ۳۹ سال در كاالي خريد است داشته را سهم بيشترين بهمن در ۹۱درصد به فروردين در درصد ۸.۸۱ مركزي بانك مطالبات ۷.۳ سهم با تومان ميليارد است. داشته رشد درصد ۴.۷ درصد
  ۲.۱۱ تسهيل هدف با ملزمند ها بانك است. گرفته نظر
  در كاهش ۵۹ سال در مربع متر ۴.۴۴ميليون ۴۹ بيشترين ۸.۸۱درصد با خدمات بخش در شخصي عدد ۳۹از سال در آنكه حال است رسيده ۵۹ سهم با تومان ميليارد هزار ۲.۹۰۱ معادل ها بانك از معادل ۴۹ دي در پولي پايه رشد ديگر سوي
  از سال پاياني ايام در بانكي خدمات دريافت
  شرايط كاهش با ترتيب به ۵۹ ۴۹ هاي سال در داشته داشتهاند. را سهم افزايش اسفند ۸۲در ۲. به فروردين در درصد ۳.۵۲ عدد با مركزي بانك اقالم ساير خالص ۴.۷۱ ۴۹ دي به نسبت ۵۹ دي در كه بوده درصد
  ۵.۰۲ بيني پيش كنند اقدام پيشبيني نوروز
  تعطيالت است. بوده همراه ۳.۲-درصدي ۳.۱۱- كه ميدهد نشان ۵۹ تا ۱۹ هاي سال روند فروردين در درصد ۱.۸۲ از ۴۹نيز سال در يافت است ۹.۹ سهم تومان ميليارد -هزار ۸۴۱ ۵۹ ماه دي در است. يافته كاهش درصد ۳.۷۱
  به به توجه با انا استه از يك هر در الزم نقدينگي
  تدارك ۴۵، به ۱۹ سال در 6۴درصد از گردش در سرمايه يافت. كاهش ۴۹ اسفند در درصد ۸.۸۱ به رشد ميزان از يك هر سهم كه همانطور داشته ۳.۲۱درصدي رشد ۴۹نيز اسفند به
  نسبت گذشته، هاي ال تجربيات نقدينگي در اثرگذار
  عوامل توماني 8058ميليارد ازدواج افزايش بعد هاي سال در ۷.۳6درصد ۳6 ،6۰ بازار سود نرخ نسبي ثبات دهنده نشان روند اين بيشترين ميدهد نشان پولي پايه درصدي ۳.۷۱ اسفند ۴۹به دي درصدي ۹.۱۱ رشد به نسبت
  كه تامين براي خودپرداز، اههاي دستگ تمام از
  پشتيباني ميدهد نشان اخير سال در ازدواج وام روند روي به اقتصادي واحدهاي نياز يعني است. يافته سود نرخ كاهش بر آن اثر ۵۹ سال در بانكي بين از مركزي بانك مطالبات را پولي پايه رشد در نقش ميدهد. نشان افزايش درصد ۴.۰واحد معادل
  ۳۹ بودن دسترس در احتمالي، هاي خراب رفع
  نقدينگي هزار، ۴۴۹ به ترتيب به سال اين در كه يافته افزايش سال هر روزمره نياز رفع ماندن پا است. ۵۹ سال در تسهيالت سپرده ۴.۷۱ كه دارد ها بانك برداشت اضافه يعني ها بانك سال يك طول در پولي پايه رشد اساس، اين
  بر هاي نق رفع الكترونيك بانكداري خدمات
  دايمي نفر هزار ۳۹۸ ۵۰۸هزار ۳۹۲هزار، ميليون يك است. شده بيشتر ۸۱درصد حدود آن از پس است. داشته را اثرگذاري بيشترين يعني همراه ۷۱درصدي باالي رشد با ۵۹ دي به
  منتهي در مشتريان به مناسب پاسخگويي همچنين
  فني نيز تسهيالت ارقام است. شده پرداخت ازدواج وام تقاضا دهنده ان نش كه شخصي كاالي خريد ارز نرخ ۱.6 با مركزي بانك خارجي هاي دارايي خالص وجود با كه دهد مي نشان نكته اين است.
  بوده نقاط اقصي در كشيك شعب كردن داير وقت،
  اسرع تومان ۸۰۵۸ميليارد به تومان ميليارد 6۰۹۲ از از نيز است توليد بخش تحرك كاال خريد براي ۳۹ سال اوايل در تومان ۴۹۲۳ عدد از ارز نرخ به دولتي بخش از مركزي بانك مطالبات خالص رشد اين اخير، سال يك درصدي ۲6 نقدينگي
  رشد زيارتي هاي جاذب داراي كه مناطقي اولويت با
  كشور شده برابر سه داشته افزايش ۵۹ ۱۱ماهه در است. يافته افزايش ۴.۹درصد به درصد ۷.۴ متوسط است. رسيده ۵۹ بهمن در تومان ۹۳۸۳ به مركزي بانك الم اق ساير خالص اثر دارند. عهده محل از بيشتر بوده پولي پايه محل از
  تاحدودي مركزي، بانك به آن فهرست اعالم گردشگري
  و معادل ۴۹ سال به نسبت تنهايي به ۵۹ سال در به ۳.۱۱ از نيز جديد واحدهاي ايجاد سهم توجهي قابل افزايش بهمن تا آبان در دالر نرخ است. داشته -درصدي ۹.۹ خنثيكننده نقش نيز است. شده حاصل فزاينده ضريب
  افزايش طريق از ابالغي تمهيدات درباره كافي العرساني
  اط است. كرده رشد درصد 6۴۲ است. داشته كاهش درصد ۹.۹ آذر، در تومان ۳6۸۳ به ۲۴6۳تومان، از داشت ها بانك از مركزي بانك طلب رقم حاضر درحال بر نقدينگي ميزان تقسيم از فزاينده
  ضريب نكها با رساني اطالع پايگاه جمعي هاي باشند.
  رسانه داشته نظر در را اعتباري شد
  موسسات بررسي 95 سال ماهه 10 در بيمه بازار
  عملكرد بانك ركن فقهي توليدي
  شوراي بيمه حق رشد از بيشتر درصد پرداخت خسارت افزايش شود مي
  مركزي زودي به گفت: مركزي بانك فقهي شوراي
  عضو حالت از مركزي بانك فقهي شوراي مجلس، تصويب 59
  با ديماه به منتهي ماهه 12 در بيمه صنعت عملكرد
  آمار پرداخت خسارت فقره ميليون ۹.۰۳ حدود صادر است. شده پرداخت خسارت فقره ميليون ۸.۵۲ شمشيري احسان بيمه بانك
  گروه سيدعباس شود. مي تبديل بانك ركن به
  مشورتي پرداخت صادره ههاي نام بيم تعداد است شده مهها نا بيمه تعداد صدور ميهد، نشان آمارها ميدهد نشان بيمه صنعت ماهه ۰۱
  آمارهاي مدت با مقايسه در مقدار
  تغييرات عنوان مجلس اخير مصوبه درباره ايبنا، با گگ در
  موسويان ۷.۸۲ درصد ۲.۰۱ حدود ترتيب به خسارت موارد درصد ۴.۵۱ حدود ترتيب به خسارت موارد پرداخت كاهش حال در مرتبا ايران بيمه بازار سهم قبل
  كه سال
  مشابه قالب در مركزي بانك در فقهي شوراي تشكيل زمينه
  در ۴۹۳۱ يماه به منتهي ماهه ۲۱ از بيشتر درصد، است. قبل سال ماهه ۰۱ از بيشتر درصد، ۸.۸۲ ۳۴درصد بازار سهم درصد ۸۳ با يكه طور به درصد
  است 8.۷1 800 هزار 26
  زماني از گفت: مشورتي حالت از آن خروج ركن
  يك بيمه حق از غيردولتي بخش سهم مقدار است. بيمه حق از غيردولتي بخش سهم اساس اين بر است. ايران بيمه به متعلق بيمه صنعت هاي توليدي
  خسارت حقبيمه رشد
  تومان
  ميليارد تدريج به شدند تاسيس دنيا در مي اسال هاي بانك
  كه حدود ترتيب به بيمه بازار پرداختي خسارت توليدي ترتيب به بيمه بازار پرداختي خسارت توليدي كساله عملكرد آمار بررسي «تعادل»، گزارش
  به نظارت اجرايي مديريت كنار در كه كردند درصد
  احساس 10.2 ۷5 سهم مدت اين در است ۵درصد ۴.6 درصد ۳.۲6 سهم بنابراين است. ۵درصد ۸.6 درصد 6.۱6 حدود حق كه دهد مي نشان بيمه صنعت ماه دي به صادره
  منتهي نامه بيمه تعداد رشد
  فقره ميليون ابزارها، كه بگيرد شكل نيز شورايي بايد تكنيكي
  فني از درصد ۷.۷۳ توليدي بيمه حق از ايران بيمه بازار از درصد ۴.۸۳ توليدي هاي بيمه حق از ايران بيمه ترتيب به پرداختي هاي خسارت توليدي هاي
  بيمه شريعت موازين با اجرا طراحي در را روشا وهها
  شي است. بوده درصد ۳۴ .6 تها خسار همچنين است. درصد ۲.۳۴ پرداختي هاي ارت خس ۰۰۲ هزار ۷۱ تومان ۰۰۸ميليارد هزار ۲6 2.91درصد
  به 200و هزار پرداختي
  ۷1
  خسارت اظهار مركزي بانك فقهي شوراي عضو بدهد.
  تطبيق مازاد، ثالث شخص بيمه رشته سهم ميزان درمان مازاد، ثالث شخص بيمه ۳رشته سهم توليدي هاي بيمه حق رشد نرخ رسيد تومان رشد
  ميليارد تومان
  ميليارد اسالمي هاي بانك قالب در جهت همين به
  داشت: ۳.۳۲ ۸.۸۳، معادل ترتيب به زندگي درمان از درصد ۲.۳۱ ۵۲ ۵.۸۳، حدود ترتيب به زندگي سال مشابه مدت به نسبت پرداختي هاي خسارت درصد
  و 28.۷ 30.9
  صورت به اسالمي بانكداري كه نيز كشورهايي در خسارت
  حتي موارد تعداد است. بازار بيمه حق پرتفوي از درصد ۴.۳۱ است. بازار بيمه حق پرتفوي است. درصد ۲.۹۱ درصد ۸.۷۱ ترتيب به رشد
  قبل فقره
  ميليون فقهي شوراي يا شريعت كميته كنند، مي كار شعبه
  تك مدت به نسبت افزايش واحد ۸.۰ با خسارت نسبت منتهي ۲۱ماهه در مركزي بيمه آمار اساس بر ماهه ۰۱ عملكرد آمار گزارش، اين اساس 8.0
  بر اين نيز ايران در كنند. ارائه فقهي مشورت كه
  دارند ۷۵ نزديك رسيد درصد ۲.۴6 به گذشته سال مشابه توليدي هاي بيم حق جاري، سال ماه دي به توليدي هاي بيمه حق كه ميدهد نشان بيمه 2.46درصد
  صنعت خسارت افزايش
  نسبت
  واحد پژوهشكده در قبل سال ۵۱ حدود از شد نياز
  احساس فقره ۹.۰۳ميليون حدود صادر بيمهمه نا ميليون ۳.۲۷۱هزار ۲6۸.۲ ترتيب به پرداختي هاي ارت خس ۲۲هزار حدود ترتيب به پرداختي هاي ارت خس
  و شكل اسالمي بانكداري مشورتي شوراي بانكي،
  پولي است. شده پرداخت خسارت است. ريال ميليارد اين بر است. رسيده تومان ۰۰۲ميليارد درصد
  ۳۱هزار 56.4 درصد 62.3
  يتلودريغ بخش
  سهم پيشنهاداتي تشكيل آن جلسات ها مدت كه خسارت
  گرفت از بيمه حق از موارد پرداخت صادره مههاي نا بيمه تعداد هاي بيمه حق رشد نرخ كه دهد مي نشان آمارها هاي خسارت توليدي هاي بيمه حق رشد
  اساس مركزي بانك به تدريج به شد ارائه بانكي نظام
  براي ۷.۸۲درصد، درصد ۰۱ ۲. حدود ترتيب به خسارت مشابه مدت به نسبت پرداختي هاي خسارت توليدي به گذشته) سال مشابه مدت به (نسبت 2.32درصد
  پرداختي درصد 38.8
  داد. ادامه فعاليت به بانك اين در رسما
  منتقل است. ۴۹۳۱ ماه دي به منتهي ماهه ۲۱ از بيشتر است. ۹۱درصد ۲. درصد ۸.۷۱ ترتيب به قبل سال است. بوده درصد ۳۲ ۵. درصد ۸.۱۲ درمان
  ترتيب مازاد ثالث
  شخص هاي رشته بيمه حق از
  سهم توليدي بيمه حق از غيردولتي بخش سهم مقدار ۸.۰ با خسارت نسبت كه دهد مي نشان آمارها همين افزايش واحد ۸.۰ با خسارت نسبت
  4.31درصد
  عمده
  همچنين حدود ترتيب به بيمه بازار پرداختي خسارت رسيد. درصد ۲.۴6 به افزايش واحد ۹۵درصد ۷. به قبل سال مشابه مدت با مقايسه
  در بانك سال پايان
  زندگي
  مراسم است. درصد ۵6.۴ درصد ۳.۲6 نامه بيمه ميليون ۷۵ نزديك كه است ذكر به الزم نزديك صادر نامه بيمه ۱.6۴ميليون حدود شد
  رسيده برگزار
  گردشگري حضور با گردشگري بانك سال پايان مراسم دهيم. قرار كار دستور در را مديره
  هدف هيا عضو حضور با ملت بانك كودك جهان چهارراه شعبه افتتاح خسرو گردشگري، مالي گروه رييس جهانگيري
  مهدي اين در هم ملت بانك يك ناحيه امور مدير طاهري
  رحيم معاونان گردشگري بانك مديرعامل حسني
  خواجه جهان چهارراه شعبه اينكه به نسبت اميدواري اظهار با
  مراسم عمومي روابط گزارش به شد. برگزار بانك ارشد
  مديران برساند، ثبت به را موفق عملكردي ۹6 سال پايان در كودك پايگاه شوند مي شعب جايگزين كه هايي كانال از است گرفته جهان چهارراه شعبه افتتاح كه نكته اين بر تاكيد با وي آفريقاي خيابان در ملت بانك كودك جهان چهارراه شعبه هاي فعالي اقدامات مراسم اين در گردشگري،
  بانك همكاري با نيز تهران مناطق ديگر در كه رود مي انتظار گفت: بود. خواهند ها بانك خود كيوسكها روزي، شبانه هاي كانال شبكه تنظيم توسعه سياست درراستاي كودك ارشد مديران از جمعي مديرعامل مقام قائم حضور با
  تهران گرفت قرار بررسي بحث مورد ارائه واحد ۵۹ر
  سال شود. افتتاح باكيفيت سودآور شعب سازمان، اداره آينده در كرد: خاطرنشان ملت بانك مديرعامل قائممقام داد: ادامه است، گرفته صورت ملت بانك رساني خدمت يافت. گشايش بانك
  اين ريزي برنامه تبيين ۹6 سال اقدامات رئوس آن از پس
  و تهران منطقه ملت بانك شعب مدير خادمي محمدعلي خدمات ارائه براي غيرفيزيكي فيزيكي هاي كانال از تركيبي در مشتريان كه يدهد را امكان اين بانكي شبكه توسعه لگزايي عليرضا ملت، بانك عمومي روابط گزارش به گردشگري بانك مديرعامل گزارش، اين براساس
  شد. شعب تعداد كودك، جهان چهارراه شعبه گشايش با گفت: نيز بانك اين دسترسي قابل هاي كانال مجموعه در مشتريان به زمان محدوديت بدون كشور از خارج كشور نقاط اقصا چهارراه شعبه كار به شروع مراسم در مديرعامل مقام قائم واحد هر شروي پي هاي برنام مورد در را خود
  نظرات يافت افزايش شعبه ۵۵ به شعب مديريت اين نظارت تحت گرفت. خواهد قرار مشتريان دراختيار داشته دسترسي خود نياز مورد بانكي خدمات به مكان ريزي برنامه اندركاران دست همه از قدرداني با كودك
  جهان جديد، محصوالت خدمات طراحي كرد: عنوان
  ارائه كنيم. يتر غن را تهران شمال شبكه آينده سال تا اميدواريم براي قيمت ارزان منابع جذب لزوم بر تاكيد با لگزايي باشند. شعبه افتتاح كه كرد اميدواري اظهار شعبه اين اندازي راه
  و هايي فعاليت اجتماعي هاي مسووليت مداري
  مشتري مديريت عملكرد وضعيت از كوتاهي گزارش همچنين وي سودآوري افزايش آن تبع به پول شده تمام قيمت كاهش شبكه تنظيم توسعه سياست چارچوب در افزود: لگزايي اين باشد مشتريان ملت بانك براي خيري منشا
  جديد، سال در بايد گرفته قرار اولويت در ۵۹ سال در كه
  بود منبع مصارف مطالبات، كاهش حوزه در منطقه شعب بانك مثل اقتصادي بنگاه يك هدف كرد: تصريح بانك، افزايش فيزيكي شعب كاهش شعبه، خدمات ارائه هاي كانال بانك بيشتر موفقيت سودآوري مسير در شعب بقيه
  شعبه آن به بيشتري قوت با ها برنامه ساير كنار در نيز داد.
  آينده ارائه اين به دسترسي براي ملزومات بايد بنابراين است سودآوري قرار ملت بانك دستور در غيرحضوري خدمات هاي كانال كنند.
  تالش شود.
  پرداخته تعادل سپهوند عكس:حجت
رشد پايه پولي از محل بي‌‌انضباطي بانك‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/24
رشد پايه پولي از محل بي‌‌انضباطي بانك‌ها
عملكرد 10 ماهه 95 در بخش پولي و بانكي نشان مي‌دهد


ضريب فزاينده به 6.95 رسيدگروه بانك و بيمه   محسن شمشيري   

عملكرد 10ماهه سال 95 بخش پولي و بانكي و اثر تسهيلات‌دهي و عمليات بانكي بر اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه در دي ماه 95 رقم پايه پولي به 172هزار ميليارد تومان، نقدينگي 1196 هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده به عدد 6.947 رسيده و رشد نقدينگي يك‌ساله 26درصد، رشد پايه پولي يك‌ساله 17.3درصد و رشد ضريب فزاينده 7.4درصد بوده است.

به گزارش «تعادل»، اين گزارش عملكرد سيستم بانكي نشان مي‌دهد كه در طول 5 سال اخير سهم سرمايه در گردش از تسهيلات‌دهي بانك‌ها به‌عنوان تامين‌كننده نيازهاي روزمره و عامل سرپا ماندن بنگاه‌هاي توليدي، از 46درصد در سال 91 به 63.7درصد در سال 95 و سهم خريد كالاي شخصي به‌عنوان عامل رشد تقاضا از 4.7درصد به 9.4درصد افزايش يافته است.

همچنين عوامل موثر در رشد پايه پولي نشان مي‌دهد كه مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها يا اضافه برداشت بانك‌ها مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده كه رقم آن به 109هزار ميليارد تومان رسيده و در يك سال اخير معادل 17.4درصد رشد كرده است. ضريب فزاينده 6.95

 حجم نقدينگي در دي 95 به 1196.6 و پايه پولي به عدد 172.23 هزار ميليارد تومان رسيده و از تقسيم نقدينگي بر پايه پولي ميزان ضريب فزاينده به 6.95 رسيده است.

رشد نقدينگي از 27.2درصد در دي 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل به عدد 26درصد در دي 95 رسيده و كاهش 1.2واحد درصدي داشته است. همچنين در دي ماه 94 نسبت به اسفند 93 معادل 21.3درصد و در دي 95 نسبت به اسفند 94 معادل 17.6درصد رشد كرده كه نشان‌دهنده كاهش رشد نقدينگي در سال 95 نسبت به سال 94 است.  رشد نقدينگي در 5 سال اخير از 30درصد در سال 91 به ترتيب به 25.9درصد، 22.3درصد، 30درصد، و 26درصد طي سال‌هاي 95-1391 رسيده است.  رشد پايه پولي نيز در اين 5 سال به ترتيب 27.6درصد، 16.9درصد، 10.7درصد، 16.9درصد و 17.3درصد بوده است.

ضريب فزاينده نيز كه از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 در سال 95 رسيده در اين سال‌ها به ترتيب 1.9درصد، 7.7درصد، 10.5درصد، 11.2درصد و 7.4درصد رشد داشته است.

از سوي ديگر رشد پايه پولي در دي 94 معادل 20.5درصد بوده كه در دي 95 نسبت به دي 94 به 17.3درصد كاهش يافته است. در دي ماه 95 نسبت به اسفند 94 نيز رشد 12.3درصدي داشته كه نسبت به رشد 11.9درصدي دي 94 به اسفند 93 معادل 0.4واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اين اساس، رشد پايه پولي در طول يك سال منتهي به دي 95 با رشد بالاي 17درصدي همراه بوده است.  اين نكته نشان مي‌دهد كه با وجود رشد نقدينگي 26درصدي يك سال اخير، اين رشد تاحدودي از محل پايه پولي بوده و بيشتر از محل افزايش ضريب فزاينده حاصل شده است.

ضريب فزاينده از تقسيم ميزان نقدينگي بر ميزان پايه پولي حاصل مي‌شود و در دي ماه 95 به عدد 6.95 رسيده كه نزديك به 7 است. اين شاخص كه نشانه گردش پايه پولي و خلق پول و نقدينگي است از عدد 6.47 در دي 94 به عدد 6.95 در دي 95 رسيده و به‌زودي به مرز 7 مي‌رسد.  ضريب فزاينده در سال 94 معادل 11.2درصد رشد كرده و در دي 95 نسبت به دي 94 معادل 7.4درصد رشد كرده است. عوامل موثر رشد پايه پولي

پايه پولي در پايان دي 95 با رقم 172.23هزار ميليارد تومان رشد 17.3درصدي در يك سال قبل داشته است.

عوامل موثر افزايش پايه پولي شامل خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي معادل 188هزار ميليارد تومان كه سهم آن از رشد 17.3درصدي پايه پولي معادل 6.1، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز معادل 22.88هزار ميليارد تومان با سهم 3.7، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها معادل 109.2هزار ميليارد تومان با سهم 17.4 و خالص ساير اقلام بانك مركزي با عدد 148-هزار ميليارد تومان و سهم 9.9- است

همان‌طور كه سهم هر يك از ميزان رشد 17.3درصدي پايه پولي نشان مي‌دهد بيشترين نقش در رشد پايه پولي را مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها يعني اضافه برداشت بانك‌ها دارد كه 17.4 يعني بيشترين اثرگذاري را داشته است. پس از آن خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 6.1 و خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي به عهده دارند.  اثر خالص ساير اقلام بانك مركزي نيز نقش خنثي‌كننده 9.9-درصدي داشته است.

درحال حاضر رقم طلب بانك مركزي از بانك‌ها با عدد 109هزار ميليارد تومان بالاترين نقش را در ايجاد نقدينگي و پايه پولي و تورم دارد.

اما خوشبختانه به‌دليل كنترل بانك مركزي در كاهش ساير اقلام، اثر پايه پولي بر تورم مهار شده و نقدينگي بيشتر از محل رشد ضريب فزاينده افزايش داشته است. اجزاي ضريب فزاينده

ضريب فزاينده نقدينگي در پايان دي 95 به 6.948 رسيد و اجزاي ضريب فزاينده نيز نسبت اسكناس در دست اشخاص به كل سپرده‌ها در دي 95 معادل 0.0278 بوده است. نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها نيز در دي ماه 0.1054، نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها 0.0147 بوده است. نرخ سود بازار بين‌بانكي

نرخ سود بازار بين‌بانكي در سال 95 از عدد 18.8درصد در فروردين به 19درصد در بهمن 95 رسيده است حال آنكه در سال 93 از عدد 25.3درصد در فروردين به 28.2 در اسفند افزايش يافت و در سال 94 نيز از 28.1درصد در فروردين به 18.8درصد در اسفند 94 كاهش يافت.

اين روند نشان‌دهنده ثبات نسبي نرخ سود بازار بين‌بانكي در سال 95 و اثر آن بر كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات در سال 95 است. نرخ ارز

نرخ ارز از عدد 3294 تومان در اوايل سال 93 به 3839 تومان در بهمن 95 رسيده است. متوسط نرخ دلار در آبان تا بهمن افزايش قابل‌توجهي داشت و از 3642تومان، به 3863تومان در آذر، 3984تومان در دي و 3839تومان در بهمن رسيد.

روند نرخ‌ها در سال‌هاي 93 تا 95 نشان مي‌دهد كه در سه سال اخير در ماه‌هاي آبان تا دي ماه متاثر از اربعين، سال نو ميلادي، تصويب قانون داماتو، اجرايي شدن برجام، و... با نوسان و افزايش و سپس كاهش در بهمن ماه مواجه بوده است. تسهيلات

وضعيت تسهيلات‌دهي و سهم اهداف مختلف براي دريافت تسهيلات بانكي نشان مي‌دهد كه در 11ماهه سال 95، سرمايه در گردش با سهم 63.7درصدي بيشترين، ايجاد با 9.9درصد و خريد كالاي شخصي با 9.4درصد در رتبه‌هاي دوم و سوم بوده‌اند. همچنين تعمير با 1.7درصد، توسعه با 4.1درصد، خريد مسكن با 4درصد و ساير موارد با 7.2درصد در اهداف دريافت تسهيلات سهم داشته‌اند.

سرمايه در گردش در صنعت با 81.8درصد بيشترين سهم را داشته است و خريد كالاي شخصي در بخش خدمات با 18.8درصد بيشترين سهم را داشته‌اند.

 روند سال‌هاي 91 تا 95 نشان مي‌دهد كه سرمايه در گردش از 46درصد در سال 91 به 54، 60، 63 و 63.7درصد در سال‌هاي بعد افزايش يافته است. يعني نياز واحدهاي اقتصادي به روي پا ماندن و رفع نياز روزمره هر سال افزايش يافته و حدود 18درصد بيشتر شده است.

خريد كالاي شخصي كه نشان‌دهنده تقاضا براي خريد كالا و تحرك بخش توليد است نيز از 4.7درصد به 9.4درصد افزايش يافته است.

سهم ايجاد واحدهاي جديد نيز از 11.3 به 9.9درصد كاهش داشته است.

سهم تعميرات ثابت مانده و سهم توسعه واحدهاي جديد نيز از 5.2درصد در سال 91 به 4.1درصد كاهش يافته است.

خريد مسكن نيز كه نشانه رونق نسبي در بازار است از 8.3درصد در سال 91 به 4درصد در سال 95 كاهش يافته است. سهم 44درصدي بانك‌ها در تامين مالي بدهي دولت

سهم سيستم بانكي، بورس و ساير منابع بوده عمومي و وزارت جهاد و بازرگاني دولتي نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي بيشترين سهم را در تامين مالي بدهي دولت داشته و با رقم 6960ميليارد تومان و سهم 44درصدي در خريد تضميني گندم سهم داشته است. اوراق سلف و مرابحه با 4130ميليارد تومان و سهم 26درصدي و ساير موارد با سهم 30درصدي و رقم 4730ميليارد تومان در رتبه‌هاي بعدي بوده‌اند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

تا تاريخ 22 اسفند 95 بانك‌هاي كشور مبلغ 16هزار و 320ميليارد تومان به 23800واحد كوچك و متوسط تسهيلات پرداخت كردند.

آمار عملكرد صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري از ايجاد و توسعه واحدها نشان مي‌دهد كه در 9 ماهه اول سال‌هاي 93 تا 93 تعداد بهره‌برداري از 3471 در سال 93 به 3741 فقره در سال 95 رسيده و 8.8درصد در سال 95 رشد كرده كه نشان مي‌دهد تسهيلات بانك‌ها در بهره‌برداري واحدهاي توليدي موثر بوده است.

ميزان سرمايه‌گذاري نيز از 10.83 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 11.48 هزار ميليارد تومان در سال 94 و 17.17هزار ميليارد تومان در 9ماهه 95 رسيده و با رشد بالاي 49.5درصدي در سال 95 همراه بوده است.

ميزان اشتغال موثر اين سرمايه‌گذاري‌ها معادل 54هزار و 800 نفر در سال 93، 50 هزار و 700نفر در سال 94 و 57 هزار و 300 نفر در سال 95 بوده كه رشد 13درصدي در سال 95 داشته است.

در 9ماهه سال 95 و در بخش ساختمان و مسكن نيز پروانه‌هاي صادر شده از 81 هزار و 900 فقره در سال 93 به 72 هزار و 100 واحد كاهش يافته اما در سال 95 با رشد 7.7درصدي به 77 هزار و 700فقره افزايش يافته است.

سطح كل زيربنا نيز از 51.3 ميليون متر مربع در سال 93 به 45.5 ميليون متر مربع در سال 94 و 44.4ميليون متر مربع در سال 95 كاهش داشته و در سال‌هاي 94 و 95 به ترتيب با كاهش 11.3- و 2.3-درصدي همراه بوده است. ازدواج 8508 ميليارد توماني

روند وام ازدواج در 4 سال اخير نشان مي‌دهد كه در اين 4 سال به ترتيب به 944 هزار، يك‌ميليون و 293هزار، 805هزار و 893هزار نفر وام ازدواج پرداخت شده است. ارقام تسهيلات نيز از 2906ميليارد تومان به 8508 ميليارد تومان در 11ماهه 95 افزايش داشته و سه برابر شده و در سال 95 به تنهايي نسبت به سال 94 معادل 246درصد رشد كرده است.نویسنده:
افزايش خسارت پرداختي 2‌درصد بيشتر از رشد حق بيمه توليدي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/24
افزايش خسارت پرداختي 2‌درصد بيشتر از رشد حق بيمه توليدي
عملكرد بازار بيمه در ۱۰ ماهه سال 95 بررسي شد


گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري  

آمارهاي 10 ماهه صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه سهم بازار بيمه ايران مرتبا در حال كاهش است به‌طوري‌كه با 38درصد سهم بازار 43‌درصد خسارت‌هاي صنعت بيمه متعلق به بيمه ايران است. به گزارش «تعادل»، بررسي آمار عملكرد يك‌ساله منتهي به دي‌ماه صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت‌هاي پرداختي به ترتيب به 26 هزار و 800 ميليارد تومان و 17 هزار و 200 ميليارد تومان رسيد و نرخ رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت‌هاي پرداختي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 17.8‌درصد و 19.2‌درصد است.

بر اساس اين گزارش، آمار عملكرد 10 ماهه صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت‌هاي پرداختي به ترتيب حدود 22هزار و 13هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است. بر اين اساس رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت‌هاي پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتيب 21.8‌درصد و 23.5‌درصد بوده است.

همچنين نسبت خسارت با 0.8 واحد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به 59.7‌درصد رسيده و حدود 46.1ميليون بيمه‌نامه صادر و نزديك 25.8ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

آمارها نشان مي‌دهد، صدور تعداد بيمه‌نامه‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 15.4‌درصد و 28.8درصد، بيشتر از ۱۰ ماهه سال قبل است.

بر اين اساس سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 61.6‌درصد و 56.8‌درصد است. بنابراين سهم بيمه ايران از حق بيمه‌هاي توليدي 38.4درصد و از خسارت‌هاي پرداختي 43.2‌درصد است. همچنين سهم ۳ رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب حدود 38.5، ۲۵ و 13.2درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

بر اساس آمار بيمه مركزي در ۱۲ماهه منتهي به دي ماه سال جاري، حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت‌هاي پرداختي به ترتيب 268.2 و 172.3هزار ميليارد ريال است.

آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت‌هاي پرداختي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 17.8‌درصد و 19.2‌درصد است. همين آمارها نشان مي‌دهد كه نسبت خسارت با 0.8 واحد افزايش به 64.2‌درصد رسيد.

لازم به ذكر است كه نزديك  ۵۷ ميليون بيمه‌نامه صادر و حدود 30.9 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است و تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 10.2درصد و 28.7 درصد، بيشتر از ۱۲ ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۴ است.  مقدار سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 62.3درصد و 56.4‌درصد است و در اين مدت سهم بازار بيمه ايران از حق بيمه توليدي 37.7‌درصد و از خسارت‌ها 43.6‌درصد بوده است.

ميزان سهم ۳ رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب معادل 38.8، 23.3 و 13.4‌درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

 نسبت خسارت با 0.8واحد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 64.2‌درصد رسيد و نزديك ۵۷ ميليون بيمه‌نامه صادر و حدود 30.9ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 10.2‌درصد و 28.7درصد، بيشتر از ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه ۱۳۹۴ است. مقدار سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 62.3‌درصد و 56.4‌درصد است.

 نویسنده:
افتتاح شعبه چهارراه جهان كودك بانك ملت با حضور عضو هيات‌مديره
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/24
افتتاح شعبه چهارراه جهان كودك بانك ملت با حضور عضو هيات‌مديره


 شعبه چهارراه جهان كودك بانك ملت در خيابان آفريقاي تهران با حضور قائم‌مقام مديرعامل و جمعي از مديران ارشد اين بانك گشايش يافت.

  به گزارش روابط عمومي بانك ملت، عليرضا لگزايي قائم‌مقام مديرعامل در مراسم شروع به كار شعبه چهارراه جهان كودك با قدرداني از همه دست‌اندركاران برنامه‌ريزي و راه‌اندازي اين شعبه اظهار اميدواري كرد كه افتتاح شعبه جديد، منشا خيري براي بانك ملت و مشتريان باشد و اين شعبه و بقيه شعب در مسير سودآوري و موفقيت بيشتر بانك تلاش كنند.

وي با تاكيد بر اين نكته كه افتتاح شعبه چهارراه جهان كودك درراستاي سياست توسعه و تنظيم شبكه و كانال‏هاي خدمت رساني بانك ملت صورت گرفته است، ادامه داد: توسعه شبكه بانكي اين امكان را مي‌دهد كه مشتريان در اقصا نقاط كشور و خارج از كشور بدون محدوديت زمان و مكان به خدمات بانكي مورد نياز خود دسترسي داشته باشند.

لگزايي افزود: در چارچوب سياست توسعه و تنظيم شبكه كانال‌هاي ارائه خدمات شعبه، كاهش شعب فيزيكي و افزايش كانال‏هاي خدمات غيرحضوري در دستور بانك ملت قرار گرفته است و از كانال‏هايي كه جايگزين شعب مي‌شوند پايگاه شبانه‌روزي، كيوسك‏ها و خود بانك‌ها خواهند بود.

قائم‌مقام مديرعامل بانك ملت خاطرنشان كرد: در آينده تركيبي از كانال‏هاي فيزيكي و غيرفيزيكي براي ارائه خدمات به مشتريان در مجموعه كانال‌هاي قابل دسترسي اين بانك دراختيار مشتريان قرار خواهد گرفت.

لگزايي با تاكيد بر لزوم جذب منابع ارزان‌قيمت براي كاهش قيمت تمام شده پول و به تبع آن افزايش سودآوري بانك، تصريح كرد: هدف يك بنگاه اقتصادي مثل بانك سودآوري است بنابراين بايد ملزومات براي دسترسي به اين هدف را در دستور كار قرار دهيم.

رحيم طاهري مدير امور ناحيه يك بانك ملت هم در اين مراسم با اظهار اميدواري نسبت به اينكه شعبه چهارراه جهان كودك در پايان سال ۹۶ عملكردي موفق را به ثبت برساند، گفت: انتظار مي‌رود كه در ديگر مناطق تهران نيز با همكاري اداره سازمان، شعب سودآور و باكيفيت افتتاح شود.

محمدعلي خادمي مدير شعب بانك ملت منطقه 5 تهران نيز گفت: با گشايش شعبه چهارراه جهان كودك، تعداد شعب تحت نظارت اين مديريت شعب به ۵۵ شعبه افزايش يافت و اميدواريم تا سال آينده شبكه شمال تهران را غني‏تر كنيم.

وي همچنين گزارش كوتاهي از وضعيت عملكرد مديريت شعب منطقه 5 در حوزه كاهش مطالبات، مصارف و منبع ارائه داد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/24
اخبار


خدمت‌رساني بيمه البرز در تعطيلات نوروز

 تمام شعب شركت بيمه البرز در مراكز استان‌ها و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو در استان تهران در روزهاي تعطيل نوروز ۱۳۹6 آماده ارائه خدمات بيمه‌يي به هموطنان هستند.  به گزارش روابط عمومي و بين‌الملل بيمه البرز، شعب سراسر كشور و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو تهران اين شركت در روزهاي تعطيل دوم، ‌سوم و دوازدهم فروردين ۱۳۹6 از ساعت ۹ تا ۱۳ به ارائه خدمت به مشتريان خواهند پرداخت.  اين گزارش حاكي است همچنين مركز پرداخت خسارت سيار بيمه البرز به شماره تلفن ۸۴۳۲۵ (۰۲۱) در روزهاي تعطيل نوروز از ساعت 8 تا ۱۴ جز روزهاي 30 اسفند 95، اول و سيزدهم فروردين 1396 آماده ارائه خدمات ارزيابي خسارت به بيمه‌گزاران زيان‌ديده تصادفات رانندگي است.سكه طرح قديم گران و طرح جديد ارزان شد

گروه بانك و بيمه- در جريان معاملات روز دوشنبه بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۲۰ هزار تومان و نيم سكه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت.   هر گرم طلاي ۱۸ عيار، ۱۱۳ هزار و ۲۴۰ تومان بود؛ قيمت دلار نيز ۳۷۴۵ تومان، يورو ۴۱۰۹ تومان، درهم امارات ۱۰۴۰ تومان، پوند ۴۷۱۱ تومان و لير تركيه ۱۰۴۰ تومان بود.  به گزارش «تعادل»، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۳۱۰۰ تومان كاهش، يك ميليون و ۲۰۶ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد اما هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۰ هزار تومان افزايش، يك ميليون و ۱۹۸ هزار تومان و نيم سكه با ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش، ۷۱۸ هزار تومان، ربع سكه با ۶۰۰۰ تومان افزايش، ۳۸۹ هزار تومان و سكه يك گرمي با ۱۰۰۰ تومان افزايش ۲۴۹ هزار تومان معامله شد.  بازارهاي بورس آسيا روز (دوشنبه) رشد كردند، درحالي‌كه قيمت جهاني طلا نيز اندكي بالا رفت.  رشد بازارهاي بورس آسيا به دليل انتشار گزارش اشتغال امريكا و در پي آن رشد شاخص بورس وال‌استريت امريكاست، اما سرمايه‌گذاران منتظر نشست اين هفته فدرال رزرو بانك اين كشور هم هستند كه به احتمال فراوان قصد دارد نرخ بهره را افزايش دهد.  اما ديروز قيمت جهاني طلا نيز بعد از 5 هفته كاهش، در آستانه انتخابات اروپا اندكي بالا رفت. قيمت جهاني طلا در روز دوشنبه با 0.2 درصد افزايش، يك هزار و 208 دلار و 53 سنت در هر اونس اعلام شد. طلاي امريكا هم با 0.4 درصد افزايش به قيمت هر اونس يك هزار و 206 دلار و 30 سنت در بازارها معامله شد. آمادگي بانك‌ها براي خدمت‌رساني در ايام نوروز

 شبكه بانكي موارد 5 گانه‌يي به‌منظور رفاه حال هم‌ميهنان در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز به بانك‌ها در نظر گرفته است. بانك‌ها ملزمند با هدف تسهيل شرايط دريافت خدمات بانكي در ايام پاياني سال و تعطيلات نوروز پيش‌بيني و اقدام كنند و پيش‌بيني و تدارك نقدينگي لازم در هر يك از استان‌ها با توجه به عوامل اثرگذار در نقدينگي و تجربيات سال‌هاي گذشته، پشتيباني از تمام دستگاه‌هاي خودپرداز، براي تامين نقدينگي و رفع خرابي‌هاي احتمالي، در دسترس بودن دايمي خدمات بانكداري الكترونيك و رفع نقص‌هاي فني و همچنين پاسخگويي مناسب به مشتريان در اسرع وقت، داير كردن شعب كشيك در اقصي نقاط كشور با اولويت مناطقي كه داراي جاذبه‌هاي زيارتي و گردشگري و اعلام فهرست آن به بانك مركزي، و اطلاع‌رساني كافي درباره تمهيدات ابلاغي از طريق رسانه‌هاي جمعي و پايگاه اطلاع‌رساني بانك‌ها و موسسات اعتباري را در نظر داشته باشند.شوراي فقهي ركن بانك مركزي مي‌شود

عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت: به زودي و با تصويب مجلس، شوراي فقهي بانك مركزي از حالت مشورتي به ركن بانك تبديل مي‌شود.  سيدعباس موسويان در گفت‌وگو با ايبنا، درباره مصوبه اخير مجلس در زمينه تشكيل شوراي فقهي در بانك مركزي در قالب يك ركن و خروج آن از حالت مشورتي گفت: از زماني كه بانك‌هاي اسلامي در دنيا تاسيس شدند به تدريج احساس كردند كه در كنار مديريت اجرايي و نظارت فني و تكنيكي بايد شورايي نيز شكل بگيرد كه ابزارها، شيوه‌ها و روش‌ها را در طراحي و اجرا با موازين شريعت تطبيق بدهد.   عضو شوراي فقهي بانك مركزي اظهار داشت: به همين جهت در قالب بانك‌هاي اسلامي و حتي در كشورهايي نيز كه بانكداري اسلامي به صورت تك‌شعبه كار مي‌كنند، كميته شريعت يا شوراي فقهي دارند كه مشورت فقهي ارائه مي‌كنند. در ايران نيز اين احساس نياز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشكده پولي و بانكي، شوراي مشورتي بانكداري اسلامي شكل گرفت كه مدت‌ها جلسات آن تشكيل و پيشنهاداتي براي نظام بانكي ارائه مي‌شد و به تدريج به بانك مركزي منتقل و رسما در اين بانك به فعاليت ادامه داد.   مراسم پايان سال بانك گردشگري برگزار شد

 مراسم پايان سال بانك گردشگري با حضور مهدي جهانگيري رييس گروه مالي گردشگري، خسرو خواجه‌حسني مديرعامل بانك گردشگري و معاونان و مديران ارشد بانك برگزار شد.  به گزارش روابط عمومي بانك گردشگري، در اين مراسم اقدامات و فعاليت‌هاي سال 95 هر واحد ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از آن رئوس اقدامات سال 96 تبيين و برنامه‌ريزي شد.  براساس اين گزارش، مديرعامل بانك گردشگري نظرات خود را در مورد برنامه‌هاي پيش‌روي هر واحد ارائه و عنوان كرد: طراحي خدمات و محصولات جديد، مشتري‌مداري و مسووليت‌هاي اجتماعي فعاليت‌هايي بود كه در سال 95 در اولويت قرار گرفته و بايد در سال آينده نيز در كنار ساير برنامه‌ها با قوت بيشتري به آن پرداخته شود.

 نویسنده:
  بورس
  اخبار Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 «الف» تابلو در فرابورس يابد
  نماد مي گشايش يدهد
  فرابورس گزارش عدالت سهام پذير سرماي تهاي شرك خروج ورود ساله 10 روند از
  «تعادل» پايه بازار الف» تابلو در «فرابورس» نماد
  امروز پس ترتيب اين به تا يابد گشايش ايران
  فرابورس تابلو اين در بورس دومين ايران، كاالي بورس
  از نقل به «تعادل» گزارش به كند. آغاز را خود ي
  معامالت ‌سا صي خصو نو قا نقض بر مجلس صر
  ا فرابورس، بهادار اوراق پذيرش هيات ايران، فرابورس
  از ايران فرابورس شركت پذيرش با جاري مهرماه
  هفتم موافقت پايه بازار در «فرابورس» معامالتي نماد
  در خميني امام نفت پااليش سهام درصد 36 اين جريان در مجلس گرفته صورت رمضانيان علي بورس عدالت
  گروه سهام پرتفوی به مربوط
  اطالعات در 95 اسفند تاريخ در شركت اين نماد
  كرد آبادان پااليش شركت سهام درصد نمايندگان است. نداشته قرار جابهجايي عدالت، سهام سر بر اختالف عدالت
  سرانجام، سهام به يافته تخيص سهام درصد پذير سرمايه های
  شركت گشايش از پس شد. درج پايه بازار رخهاي
  فهرست از شده اخراج 7شركت جايگزين هم قوانين به توجه با معتقدند مجلس داده قرار هم روي روبه را مجلس عدالت
  دولت سهام به شده واگذار قطعي قيمت داراي
  شركتهاي با عادي صورت به آن سهام معامله فرابورس،
  نماد شدهاند. عدالت سهام سبد سال در كه مجلس 44 اصل شوراي رييس بين لفظي درگيري به نهايتا
  و به يافته تخصيص سهام درصد به يافته تخصيص سهام شركت
  درصد نام رديف شركت نام
  رديف در دوم اول بازارهاي با مطابق پيوسته حراج عدالت
  انجام سهام عدالت
  سهام شديد اعتراض سبب رخداد اين جايي جابه گونه هر شد تصويب 1385 رييس دهم مجلس اقتصادي
  كميسيون انجام درصد قيمتي روزانه نوسان دامنه درصد
  محدوده سايپا ۶2 درصد ۳0 ايرالكو ايران- آلومينيوم
  1 شده اقتصادي كميسيون رييس زيرا گيرد صورت قانون براساس بايد جايي تا انجاميد يسازي خصوص
  سازمان تابلو در شركت اين سهام معامله همچنين يشود.
  م توسعه گذاري درصد
  سرمايه ۳2 27 درصد خودرو ايران كرده اعالم گفتوگويي طي پورابراهيمي يعني است سازي خصوصي اصل ناقض سازمان مجلس، كميسيون رييس ايران
  كه
  صنعتي كه است انپذير امك آنالين صورت به پايه بازار
  «الف» پاسخگوي بايد وزرا از بعضي كه است مجددا شده يسازي خصوص هاي شركت فوريتي دو طرح به تهديد را درصد
  خصوصي رنا گذاري سرمايه ۸2 درصد ۴0 تجارت بانك
  ۳ سرمايه بازار در تين بار نخس براي ويژه موقعيت
  اين باشند عدالت سهام توزيع در اتفاقات اين شدند. دولتي كرد. اقدامات برخي تداوم لغو درصد
  براي ۵0 داراب سيمان ۹2 درصد ۴0 ايران صادرات بانك
  ۴ فراهم بورسي هاي شرك سهام آنالين انجام
  براي شركت سهامداران اجازه بدون چرا كه 1384 سال از «تعادل» گزارش درصد
  به ۴۳ دشتستان سيمان ۳0 درصد ۳0 ملت بانك
  ۵ انجام نحوه اجرايي دستورالعمل اساس بر است.
  شده سهام هاي شركت ليست از سودده سازي خصوصي قانون نقض سهام دريافت نام ثبت شروع درصد
  كه ۳2 البرز صنعتي شهر ۳1 درصد ۵۵ دانا بيمه
  ۶ هاي شرك فرابورس، پايه بازار در بهادار اوراق است؟
  معامالت شده خارج عدالت در فوالدگر حميدرضا رابطه همين در موضوعات از يكي خورد كليد درصد
  عدالت ۹2 رشت صنعتي شهر ۳2 درصد ۶۴ سويچ پارس
  7 يا عادي صورت به بازار اين «الف» تابلو در شده
  درج فوريتي دو طرح كه افزود ادامه در وي به توجه با كرد: اظهار «تعادل» با وگو گفت رمايهپذير س هاي شركت بحثبرانگيز، درصد
  21 كاوه صنعتي شهر ۳۳ درصد 20 عباس بندر نفت پااليش
  ۸ در معامالت نحوه بندي زمان ميشوند. معامله
  توافقي عدالت سهام تكليف تعيين براي مجلس شوراي قانون براساس ها شركت اين اينكه ليست در شركت 62 تاريخ آن در
  بود. خليج پتروشيمي
  صنايع تا 03:8 ساعت از كه است صورت اين به نيز تابلو درصد
  اين ۴0 ۴۳ درصد 70 تهران نفت پااليش فارس(هلدينگ)
  ۹ خود رفتار اين براي دولت بوده راه در لذا شده واگذار عدالت سهام به 44 اصل قرار عدالت سهام پذير سرمايه هاي
  شركت به گشايش مرحله بوده پيشگشايش مرحله درصد
  00:9 ۹۳ ايران آلياژی فوالد ۵۳ درصد 20 شيراز نفت پااليش 10 دهد. توضيح مجلس به قانون براساس بايد نيز جابهجايي گونه هر اين سود سال 10 طي شد مقرر
  گرفتند صورت صبح 00:9 ساعت راس ناپيوسته حراج درصد
  روش ۳0 خوزستان فوالد ۶۳ درصد 20 الوان نفت پااليش 11 پورابراهيمي، اعتراض اين به پاسخ در باشد. واريز دولت خزانه حساب به ها
  شركت حراج 03:21نيز تا 00:9 ساعت از همچنين گيرد.
  مي به سازي خصوصي سازمان مشاور ادامه در دهم مجلس در اصفهان نماينده 01ساله دوره اين اتمام از پس درصد
  شده ۳0 اصفهان مباركه فوالد ۳7 درصد 20 اصفهان نفت پااليش 12
  سهام، پاياني قيمت حال همين در بود. خواهد
  پيوسته 02درصد تواند مي دولت گفت: «تعادل» اين وزيران هيات مجلس نظر از كرد: عنوان مشموالن شده سازي آزاد عدالت درصد
  سهام ۵۳ ايران مخابراتي كارخانجات ۸۳ درصد 20 تبريز نفت پااليش
  ۳1 گشايش روز در سهام روزانه معامالت موزون
  ميانگين در را پااليشگاهي هاي كت شر سهام از از را سودده هاي شركت كه ندارد را توانايي عدالت سهام هاي برگه دادوستد به
  قادر اسالمي جمهوري درصد
  كشتيراني ۴2 ۹۳ درصد ۳0 اروميه می پتروشي
  ۴1 يك خبري نشست ويكمين بيست اسفندماه 22
  ايران
  است. مصوبه براساس باشد داشته اختيار زيرمجموعه به مجددا كرده خارج ليست شوند.
  خود هاي برنام عملكرد تشريح براي عرضه يك درصد
  ديدار، 11 گهر گل ۴0 درصد ۳0 امام بندر پتروشيمی
  ۵1 است گرفته صورت جايي جابه اين دولت، كار، اين با دولت واقع در كند اضافه دولت با 01سال از بعد ها شركت
  ليست آن نماد بازگشايي آستانه در ايران فرابورس درصد
  شركت 20 ايران مخابرات ۴1 درصد ۳0 سينا بوعلی پتروشيمی
  ۶1 جابهجا هاي شركت ارزش اينكه ضمن است كرده سازي خصوصي قوانين نقض از برخي است. شده رو روبه شد.
  تغييراتي پخش زنده صورت به مزمان
  برگزار نيروگاهي هاي پروژه درصد
  مديريت ۶2 ۴2 درصد ۳0 بيستون پتروشيمی 17 دو حتي نداشته خاصي تغيير شده، بود كرده واگذار قبال كه را شركتي يعني برخي خارج ليست اين از ها مپنا
  شركت
  ايران- هاي كت شر سهام ليست به كه شركتي دولت زيرمجموعه به خود مصوبه با مجددا درحال نهايتا شدند اضافه درصد
  ديگر ۴2 مشانير ۳۴ درصد 10 تبريز پتروشيمی
  ۸1 آن از بيشتر شدند اضافه پذير رمايه س گرفته صورت قانون نقض بنابراين برگرداند در غيربورسي بورسي شركت 60رضاح
  براي مكاني كاال درصد
  بورس موتور مگا ۴۴ درصد ۳0 خوزستان پتروشيمی
  ۹1 ضرر به اتفاق اين لذا است شركت است. قراردارند. ليست درصد
  اين ۳7 ايران مس صنايع ملي ۵۴ درصد 10 گويان تند شهيد پتروشيمی 20
  داصتقا در عدالت
  برقراري نيست. سهامداران 3موضوع گزارش اين درصد
  براساس ۳1 ترانس نيرو ۶۴ درصد ۳0 فجر پتروشيمی 21
  صدور عدم درخصوص سبحاني جعفر شده خارج شركت ليست مطرح پذير سرمايه هاي شركت
  درخصوص با مجلس اقتصادي كميسيون رييسه هيات درصد
  عضو ۹2 پتروشيمي نقل حمل ۴7 درصد ۵1 جم پتروشيمي 22
  سوي از ها شركت جايي جابه مجوز هاي شركت گزارش، اين براساس اين هياتمديره در اينكه نخست
  هستند: در عدالت برقراري براي مكاني كاال بورس اينكه درصد
  بيان ۴0 ايران دخانيات ۸۴ درصد ۳0 مارون پتروشيمي
  ۳2 سازي آزاد تاكنون گفت: سهامداران الوان، تبريز، اصفهان، نفت پااليش به افرادي چه شده ليست هاي
  شركت برقراري اوليه شرط گفت: است، اقتصادي
  معامالت تأسيات سد درصد
  ساختمان ۹۴ ۹۴ درصد ۵2 بانك پست سابير
  ۴2
  آبياري براي شهروندان از تا است نگرفته صورت بندرعباس كرمانشاه شيراز، تهران، دارند، حضور عدالت سهام از
  نمايندگي هاي ران انواع حذف جامعه، يك در اقتصادي
  عدالت درصد 21 چادرملو ۵2 شود اخذ مجوز ها كت شر جايي جابه مصوبه براساس كه هستند كتهايي شر ها شركت سودهي وضعيت اينكه
  دوم مندي ره به امكان آوردن فراهم كامل طور عدالت
  اقتصادي سهام به شده واگذار قطعي قيمت فاقد شركتهاي آزاد 96 سال از عدالت سهام قانون طبق سال ماه اسفند ابتداي از وزيران هيات ورود جابهجايي اينكه سوم است، چگونه موضوع اين كه است اقتصادي اوليه هاي فرص از
  يكسان به يافته تخصيص سهام درصد به يافته تخصيص سهام درصد يشود. شده واگذار كتهاي شر فهرست از 95 ماده چه براساس ها كت شر اين خروج
  و مشهود كامال ايران كاالي بورس همچون شفافي بازار در شركت نام رديف شركت نام عدالت
  رديف سهام عدالت
  سهام در سازي خصوصي سازمان مشاور شده خارج عدالت سهام توزيع طرح به يشود. انجام
  قانوني ايران، كاالي بورس از نقل به «تعادل» گزارش به درصد
  است. ۵۹ منطقه۴ بازرگانی خدمات غله درصد 20 كرمانشاه نفت پااليش
  1 يها جاي جابه اين كرد: عنوان ادامه است. براي اخير روزهاي طي آخر
  موضوع ميامي شاهرود نماينده شاهرودي، حسيني
  سيدحسن بازرگانی خدمات درصد
  غله ۵۹ درصد ۹۴ آبادان نفت پااليش بوده دولت هيات مصوبه اين براساس از درصد 20 كه است درحالي اين است. شده ساز دردسر خصوصي
  سازمان بورس اساسي نقش درباره اسالمي، شوراي مجلس در
  منطقه۵ در دارد اعتراض آن به مجلس اگر تبريز، اصفهان، نفت پااليش هاي شركت اعتراض آن به مجلس كه مسائلي از
  يكي اين داشت: اظهار مقاومتي اقتصاد به رسيدن براي كاال درصد ۴0 يزد نيروگاه برق توليد مديريت درصد ۶۶ اراك شازند نفت پااليش
  ۳ قوانين با دولت مصوبات تطبيق كميته در بندرعباس كرمانشاه شيراز، الوان، پااليشگاهي شركت خروج موضوع
  دارد، اعم مهم حوزهاي تمام تا آورده فراهم امكاناتي مالي بازار درصد ۵۹ يزد تركيبي چرخه نيروگاه درصد ۵۹ منطقه1 بازرگانی خدمات غله
  ۴ را دولت هاي مصوبه كه مجلس مقررات از درصد 70 بوده عدالت سهام ليست سرمايهپذير هاي شركت ليست از
  سودده اقتصاد در كه غيره... صنعتي پتروشيمي، كشاورزي، درصد
  از ۴0 ايران حفاری ملی 10 درصد ۵۹ منطقه2 بازرگانی خدمات غله
  ۵ قانون نقض صورت در كند بررسي سهام در تهران پااليشگاه شركت سهام هيات مصوبه با ها كت شر اين خروج
  است. بورس در موجود قوانين براساس ينند، مك ايفا نقش
  كشور اسالمي جمهوري هواپيمايي بازرگانی خدمات درصد
  غله ۴0 11 درصد ۵۹ ايران
  ۶
  منطقه۳ كند. بررسي كند، ملغي را آن يتواند خروج اين مقابل در داشت قرار عدالت جاري سال ماه اسفند ابتداي در
  وزيران شوند مند ره به آن مزاياي از كنند دادوستد آن در
  بتوانند شود. هموارتر مقاومتي اقتصاد به رسيدن براي مسير
  تا المي اس شوراي مجلس در ميامي شاهرود
  نماينده به ديروز دادوستدهاي در معامالت حجم اساس انجام آماده قيمت نوسان محدوديت با ديره ات
  هيم يك كاالها الت معام قيمت در افسازي شف يدهد
  افزود: گزارش بورس تاالرهاي در معامالت روند از
  «تعادل» تاثيرگذار نمادهاي رسيد. سهم ميليون 472 رقم نماد ديروز معامالت پايان در مقابل، در شد.
  معامله كاالهاي گذاري ارزش چراكه است، انكارناپذير
  ضرورت متعلق گذشته، روز معامالت طي فرابورس هاي بازار جهت (وغدير) غدير گذاري سرماي شركت
  معامالتي آثار يواند مت غيرشفاف هاي وه شي به وارداتي
  داخلي رنگ توكا ساينا، بهداشتي صنايع هاي شركت به تصويب براي ساالنه عادي عمومي مجمع برگزاري نمادها بازگشايي توقف در ناظر تعجيل از ناشي
  ضرر اقتصادي مفاسد گسترش مالياتي، فرار ازجمله
  زيانباري توسعه عمران پرداز داده آتيه سپاهان، فوالد (فوالد) اصفهان مباركه فوالد شركت مالي، هاي ورت
  ص بنابراين باشد، داشته پي در را ناسالم تاي اب رقه
  و شير فرهنگي، ميراث گذاري سرمايه گروه شاهد، فواقلعاده طور به عادي عمومي مجمع برگزاري جهت افتي ماشين، نصير مهندسي ايران
  تراكتورسازي كاهش همچنين فساد كاهش به بازاري چنين
  وجود بود. پرداز داده آتيه گلپايگان پگاه پاستوريزه پتروشيمي شركت مديره، هيات اعضاي انتخاب براي درصد 53 خودرو نبود در بودند. شاهد را توجه
  قابل كرد. خواهد بلتوجهي قا كمك عمومي بخش هاي ينه
  هز كه 95 مهرماه مسكن تسهيالت امتياز عمومي مجمع برگزاري جهت (شاراك) شازند به مربوط مابقي حقيقي افراد به مربوط خريدها
  از بيان با مجلس اقتصادي كميسيون رييسه هيات
  عضو مسكن تسهيالت تابلو صدر در است روز چندين افزايش خصوص در گيري تصميم براي قلعاده فو معامله قيمت آخرين در نماد اين بود. حقوقي
  افراد قيمت همچنين خريدار فروشنده كاال، بورس در
  اينكه 175 به نزديك دادوستد با ديروز گرفته، قرار شركت معامالتي نماد شد. خواهند متوقف سرمايه كرد. تجربه را افت درصد از بيش
  حتي انجام رسمي صورت به معامالت يشود مشخص
  كاالها تومان، ميليون 11 از بيش ارزش به ورقه هزار بيني پيش تعديل به توجه با (قصفها) اصفهان قند شرايط نمادها اكثريت اساسي فلزات گروه در
  اما در كاال بورس هاي ظرفي از بايد كرد: اظهار يود،
  م ميزان بيشترين ها تسه ساير با مقايسه در توانست شد. متوقف سهم هر درآمد در دادند. مي نشان را گذشته روز به نسبت
  بهتري از تا كنيم استفاده كشور كااليي بازار مختلف هاي بخش در مجموع در باشد. داشته را ترين خريدوفروش ارزش به سهم هزار 903 ميليون 43 گروه
  اين رخ حال در گوناگون هاي شك به كه هايي اده
  سوءاستف بر افزون نقلوانتقال شاهد مسكن تسهيالت تابلو تدپيكس شاخص واحدي رشد نوبت 512 هزار در تومان 9ميليارد از
  بيش شود. پيشگيري است،
  دادن ميليون 600 ميليارد يك ارزش به ورقه 22هزار باز ابتداي از سرمايه بازار دماسنج دوشنبه ديروز گرفت. قرار ستد داد
  مورد بيش نيز ثابت درآمد با اوراق بازار در بوديم. تومان رقم تا كرد طي را صعودي روند معامالت شدن نبود مساعد چندان شرايط دارويي مواد گروه استانبول
  در بورس سقوط 129 ارزش به ورقه 024هزار ميليون يك از افت نهايت در اما رفت، باال واحدي 458 هزار 76 در گروه اين نمادهاي گذشته روزهاي همچون
  و با »11ازخا« شد دست به دست تومان ميليارد حدود نهايت در كرد تجربه را واحدي 100 تقريبا كاهشي روند معامالت قيمت آخرين پاياني سياسي
  قيمت هاي كشمكش پي
  در 32 ارزش به ورقه 963هزار از بيش وانتقال نقل نشست. باالتر گذشته روز به نسبت 3واحد مدتي كه بركت دارويي گروه نماد كردند. تجربه
  را اين در را ارزش حجم بيشترين تومان ميليارد 139ميليارد رقم به ديروز معامالت ارزش گذشته روزهاي در شده تهران بورس وارد
  است اقتصادي هاي تنش موجب سياسي هاي
  كشمكش تابلو دادوستدهاي رصد داد. اختصاص خود به بازار رقم اين كه شد بالغ تومان هزار 500 3ميليون خود پاياني قيمت در كاهشي روند ادامه شاهد
  نيز كشورهاي تركيه بين اختالفات شد استانبول
  در 3.2 از بيش خريدوفروش نشاندهنده نيز FTEها 505 ميليون شدن دست به دست از ناشي هم تومان 191 تا ديروز سهم اين قيمت
  است. داشت. پي در را استانبول بورس سقوط
  اروپايي، تومان 5.3ميليارد بر افزون ارزش به ورقه ميليون هزار 51 طي معامله قابل مالي اوراق سهم هزار براي كه كفي قيمت است حالي در اين آمد.
  پايين هفته شنبه روز هلند دولت «تعادل»، گزارش
  به كشور اين به تركيه وزراي از يكي ورود از جاري، است. تابلو اين در بود. ستد داد نوبت 46 بودند، گرفته نظر در اش عرضه زمان در سهم آن ميليارد هزار ارزش به سابقه بي رقمي در ديروز بورس
  گروه واحد 73.99 ديروز نيز وزن هم كل شاخص بود. تومان 240 حاكي خوبي به نيز افزايش اين كه رسيد تومان بورس سازمان ناظر سال، پاياني روزهاي
  در حامل خودرو هلند مرزي ماموران كرد. كاال
  جلوگيري بورس ههاي عرض رسيد. واحدي 428 هزار 15 رقم به كرد رشد بهطور بود. كدبهكدي الت معام گستردگي از بورسي شده متوقف نمادهاي گرفته
  تصميم كشور اين خاك به را كايا» سايان بتول
  «فاطمه تاالر )1395 32اسفندماه (دوشنبه ديروز را واحدي 39 رشد شناور، آزاد شاخص همچنين نماد آمدهاي رفت هزار 567 ميليون 296 تعداد ديروز مثال بسته بدون را جديد سال كرده بازگشايي
  را بهسر آلمان در كه يي تركيه مقام اين اند. نداده
  راه ايران، كاالي بورس پتروشيمي نفتي هاي رآورده باال واحدي 570 هزار 83 رقم تا كرد تجربه ،95 32اسفندماه ديروز معامالت جريان در ايران شركت سهام از 2درصد معادل سهم 273 تعجيل اين كند. آغاز شركتي نمادهاي
  ماندن در تا بود شده هلند راهي زميني مسير از برد، مي قانون اصالح از حمايت در است قرار كه تجمعي گوگرد، قير، انواع تن 865 هزار 125 عرضه ميزبان را واحدي 12 رشد نيز اول بازار شاخص رفت. بازگشتند معامالت تابلو به معامالتي نماد چند از وكالت به خودرو ايران شركت طرف از خودرو برانگيز سوال آنها توقف مانند نمادها بازگشايي
  در بود. پليمري مواد شيميايي مواد باتوم، وكيوم كرد. افت واحد 52 دوم بازار شاخص اما كرد، تجربه نمادهاي ديروز، شدند. متوقف نيز نماد چند نقد يكجا صورت به سمند سرمايهگذاري شركت بازار ارزش تا است شده سبب رويه اين زيرا
  است؛ سخنراني شود، برگزار روتردام در تركيه
  اساسي ذرت تن 443 ديروز، معامالت جريان در همچنين با غدير رمايهگذاري س نماد ديروز معامالت در تابلو به «كساپا» «شپترو» «خودرو»، معامالتي به عرضه) آگهي در اعالمي شرايط (طبق اقساط يا رقم به تومان ميليارد هزار 325 رقم از تهران
  بورس در هفته معامالتي روز نخستين اساس، اين بر
  كند. صورت به تضميني قيمت طرح قالب در يي دانه را نقش بيشترين كل، شاخص در تاثير واحد 56 «وغدير»، نمادهاي مقابل در بازگشتند معامالت »4وردوخ« نماد در تومان 380 سهم هر پايه قيمت برسد. تومان ميليارد هزار 319
  شاخص در واحدي 61 حدود افت با استانبول
  بورس در شد. عرضه كشاورزي محصوالت تاالر در فيزيكي پس كرد. ايفا بازار دماسنج موجودي نوسانات در شدند. متوقف نيز «قصفها» «شاراك» «فوالد»، 567 ميليون 296 تعداد همچنين شد. عرضه نمادهاي اخير روزهاي طي «تعادل»، گزارش
  به هزار 89 مرز به را متغير اين شد همراه
  اصلي با بازار اين در 100 BIST شاخص رساند. واحد عايق تن 100 قير انواع تن 300 هزار 47 روز اين بيشترين مباركه فوالد خودرو ايران نماد، اين از با (خودرو) خودرو ايران شركت معامالتي نماد شركت سهام از درصد معادل سهم 273 هزار ديگر «خودرو» «فاراك»، «شبندر»،
  «شتران»، شد. عرضه صادراتي تاالر در رطوبتي داشتند. كل شاخص نوسانات در را نقش مالي سال سهم هر درآمد بيني پيش اعالم به توجه وكالت به خودرو ايران شركت طرف از خودرو ايران اين از كدام هيچ اند شده بازگشايي بازار
  نمادهاي شاخص كه درحالي شد همراه درصدي 70.0
  كاهش نيز ايران كاالي بورس كشاورزي محصوالت تاالر نوسان محدوديت بدون 96 اسفند 29 به منتهي يكجا صورت به سمند گذاري سرمايه شركت از در شوند، معامله مثبت دامنه در نتوانستند
  نمادها شاخص داشت را درصدي 60.0 افت ها بانك
  سهام هزار خوراكي، گندم تن هزار 32 عرضه روز اين در ايران فرابورس دادوستدهاي قيمتي، تك حراج مكانيسم از استفاده با قيمت شد. معامله كدبهكدي صورت به اقساط يا نقد بيش «شتران» «فاراك» چون نمادهايي
  مقابل رو به رو 2.0درصدي كاهش با هلدينگ هاي
  شركت روغن تن 300 شكر، تن 50 هزار دوروم، گندم تن گذشته روز (آيفكس) فرابورس كل شاخص شد. معامله انجام آماده تعداد ديروز ها سيماني مانند نيز ها گروه ديگر در به ميزان همين به داشته افت درصد 20
  از هاي شركت شاخص ديگر، مختلف صنايع در
  شد. كشور اين بورس در مثبت متغير تنها ساختماني تاالر كرد. تجربه را دار نطف ممرغ تخ عدد 817هزار 853 پله در شد رو روبه واحدي افزايش با (شپترو) آبادان پتروشيمي شركت معامالتي نماد كردند تجربه را رشدي به رو روند نمادها از زيادي كردند. وارد خسارت خود
  سهامداران نيز ايران كاالي بورس معدني صنعتي محصوالت اول بازار ارزش اساس اين بر ايستاد. واحدي مالي سال سهم هر درآمد بيني پيش اعالم به توجه با درصد سقف تا كه بودند آنها از تعدادي هرچند مطابق سهام بازار نيز ديروز اساس، اين
  بر در شود. مواجه درصدي 9.0 رشد با توانست كه
  بود بر عالوه بود. طال شمش كيلوگرم 10 عرضه شاهد ميليارد 422هزار 35هزار رقم به فرابورس دوم نوسان محدوديت بدون 96 اسفند 29 به منتهي اما شيميايي محصوالت گروه در داشتند. ريزش نيز توانست تنها زد درجا خود، گذشته
  روزهاي سالمت ورزشي هاي شركت سهام قيمت بين
  اين بورس فرعي بازار در پتاس تن 500 هزار اين رقم به فرابورس معامالت ارزش رسيد. تومان به قيمتي تك حراج مكانيسم از استفاده با قيمت كاهشي شرايط نمادها بيشتر بود متفاوت شرايط معامالت بيفزايد. خود كل شاخص بر
  2واحد كرد. خود آن از را 6.0درصدي
  كاهش كااليي سپرده گواهي معامالت شد. عرضه ايران كاالي به رقم اين اصلي دليل رسيد. تومان ميليارد 216 معامالتي نماد همچنين بازگشت. معامالت تابلو وضع ها خودرويي گروه در ديروز كردند. تجربه را كه گرفت شدت آنچنان روز اين در كدي
  كدبه ادامه شده آغاز ديروز معامالت طي سرگل زعفران اوراق خزانه، اسناد اوراق مانند اوراق انواع معامالت مجمع برگزاري از پس (كساپا) شيشه سايپا شركت بود بهتر حدودي تا گذشته روزهاي به نسبت سهمي ميليارد اندازه به حجمي تهران
  بورس مديرعامل بداغي
  سعيد داشت. خواهد نيز اين بر ميگردد. باز مسكن تسهيالت مشاركت اعضاي انتخاب بر مبني قالعاده فو طور به عادي عمومي آهنگري خودرو، ايران همچون نمادهايي هرچند الت معام ارزش ديگر سوي از كرد. تجربه امين
  را سرمايه تامين
  جديد مديرعاملي سمت از سنگينيان علي استعفاي با كارگزاران با بيشتر تعامل ارتباط براي مناسبي فرصت نمايشگاه اين پيشكسوتان از تقدير شامل جانبي اقدامات ساير نمايشگاه دنيا
  حاشيه آلهاي ده اي با ۶۹ سال بورس نمايشگاه
  فاصله سعيد شركت، اين مديره هيات امين، سرمايه تامين شناسايي امكان حاضر حال در يكند. ايجاد تهران بورس ذينفعان بود. آن شاهد نمايشگاه در وان كه است مناسبي اقدامات
  هم؛ «تعادل»، گزارش به كرد. منصوب سمت اين به را بداغي با مقدم حسيني دارد. وجود نيز كارگزاران اي چاله مشكالت برگزاري مانند نمايشگاه در متفاوت هاي ظرفي وجود به اشاره با وي بانك بورس، نمايشگاه هستيم. خارجي هگذاران سرماي نيز فعال نيز فعال سهامداران حضور شاهد نمايشگاه اين در سال
  هر طي امين، سرمايه تامين جديد مديرعامل بداغي
  سعيد تصريح دارد، وجود كارگزاري بدنه با خوبي نزديك ارتباط اينكه بيان كودك نسل آموزش سازي فرهن تقدير، مراسم كنفرانس، خارجي هگذاران سرماي حضور اما دارد فاصله آل ها ده اي با هرچند بيمه هرچند بيمه بانك بورس، نمايشگاه هستيم. خارجي يهگذاران
  سرما مديريت حوزه مدير مديرعامل مشاور اخير الاي
  سه فراهم تر كارشناس يي حرف ارتباط امكان نمايشگاه فضاي در كرد: يكسري از گذشته سال كرد: خاطرنشان اشاره نمايشگاه در نوجوان لزوم به اعضا ناشران معاون است. پررنگ بسيار نمايشگاه اين در اين در خارجي هگذاران سرماي حضور اما دارد فاصله آل ها ده اي
  با عضو (شستا) اجتماعي تامين گذاري سرمايه شركت يابد مي حضور نمايشگاه اين در اعضا واحد اساس برهمين شود. اقداماتي چنين برديم. بهره اها دانشگه مدارس حضور براي امكانات بانك بورس، نمايشگاه در جديد خارجي هذاران سرمايگ از دعوت محلي بيمه بانك بورس، نمايشگاه است. پررنگ بسيار
  نمايشگاه امين سرمايه تامين تامين صبا كارگزاري مديره هيات فرآيندها اصالح 95 سال از يكند. معرفي را خود خدمات آخرين آشنايي فرصت مالي، نهادهاي ها شرك به خدمات معرفي كنار در محدودي تعداد با اها نمايشگ تمام در عمال افزود: كرد اشاره يمه استب بورسي هاي شرك مالي نهادهاي تمام اجتماع براي
  مناسب تامين توانسته تاكنون امين سرمايه تامين است. بوده گرفت. صورت كارگزاران به مجوزها برخي صدور سرعت افزايش براي حسيني يآورد. وجود به را آينده لهاي نس براي سازي فرهن از نمايشگاه اين در است بهتر هستيم. مواجهه كنندگان يد بازد از در شده پذيرفته كتهاي شر ميان بيشتر ارتباط تعامل امكان
  و دولت تها، شرك توماني ميليارد 01هزار از بيش
  مالي يدهد انجام نظرسنجي كارگزاري هاي شرك از امسال اعضا واحد در اعضا ناشران معاونت ههاي برنام اقدامات درخصوص مقدم كلي طور به كنيم. دعوت بيشتري خارجي داخلي گذاران سرمايه يكند. مهيا را
  بورس تها شرك به مالي مشاوره خدمات ارائه رداريها
  شه صدور سرعت افزايش زمينه در را آنها هظرات نقطن رضايت ميزان يي رسانه تبليغاتي، هاي برنامه يكسري ما گفت: 96 سال نمايشگاه زماني بازه فضا در تا است افراد براي خوبي فرصت نمايشگاه اين حسيني روحاهلل بورس، شركت از نقل به «تعادل» گزارش
  به دوره در دهد. انجام را خارجي داخلي ذاران اي سرمگ حضور درخصوص وي كند. بررسي دريافت مجوزها برخي هاي مه برنا ترتيب اين به يكنيم، پيگيري نمايشگاه در را بازاريابي كرد اميدواري ابراز مقدم حسيني شوند. آشنا سرمايه بازار با مشخص گفت: فوق مطلب بيان با تهران بورس اعضاي ناشران معاون
  مقدم، توسعه شركت اين استراتژي واسطه به اشاره، مورد معمول طور به گفت: نمايشگاه اين در يي منطقه هاي تاالر همكاران نمايشگاه اين 69از سال در را تهران بورس خدمات معرفي بازاريابي هاي شرك خارجي گذاران سرماي دير حضور شاهد امسال نهادهاي خدمات از نمايشگاه اين در وانند بورسي هاي
  شرك تامين شامل امين مالي گروه به امين سرمايه تامين از برخي دارند حضور نمايشگاه هدر منطيق تاالرهاي همكاران دستاوردهاي آخرين نمايشگاه اين در داد: ادامه وي نيم. شروع براي مناسبي فرصت نمايشگاه اين باشيم. نمايشگاه در بينالمللي از سهامداران مسائل پيگيري براي فضايي شوند مطلع
  مالي مالي اطالعات پردازش آويد امين كارگزاري
  سرمايه، هاي سا مانند شود پيگيري آنها توسط آموزشي هاي كارگا بخش كه آنجا از شود. ارائه متقاضيان به ناشران پذيرش واحد وجود كند. فراهم المللي بين هاي كت شر محصوالت معرفي آورند. فراهم سرمايه بازار اركان رك
  شه است. گرفته صورت دوره اين در امين بود.
  نوآوران خواهد پررنگ هم حوزه اين در حضور گذشته شوند؛ حاضر نمايشگاه در كارگزاري تهاي شرك از توجهي قابل در سرمايه بازار شناخت براي مختلف المللي بين هاي نس كنفرا سهامداران حضور شاهد نمايشگاه اين در سال هر داد: ادامه
  وي تعادل سپهوند عكس:حجت
اصرار مجلس بر نقض قانون خصوصي‌سازي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/24
اصرار مجلس بر نقض قانون خصوصي‌سازي
«تعادل» از روند 10 ساله ورود و خروج شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت گزارش مي‌دهد


گروه بورس  علي رمضانيان

سرانجام، اختلاف بر سر سهام عدالت، دولت و مجلس را روبه‌روي هم قرار داده و نهايتا به درگيري لفظي بين رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم و رييس سازمان خصوصي‌سازي انجاميد تا جايي كه رييس كميسيون مجلس، سازمان خصوصي را تهديد به طرح دو فوريتي براي لغو تداوم برخي اقدامات كرد.

به گزارش «تعادل» از سال 1384 كه شروع ثبت نام و دريافت سهام عدالت كليد خورد يكي از موضوعات بحث‌برانگيز، شركت‌هاي سرمايه‌پذير بود. در آن تاريخ 62 شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت قرار گرفتند و مقرر شد طي 10سال سود اين شركت‌ها ‌به حساب خزانه دولت واريز شده و پس از اتمام اين دوره 10ساله سهام عدالت آزاد‌سازي شده و مشمولان قادر به دادوستد برگه‌هاي سهام عدالت خود شوند.

ليست شركت‌ها ‌بعد از 10سال با تغييراتي روبه‌رو شده است. برخي از شركت‌ها ‌از اين ليست خارج و برخي ديگر اضافه شدند و نهايتا درحال حاضر60 شركت بورسي و غيربورسي در اين ليست قراردارند.

براساس اين گزارش 3موضوع درخصوص شركت‌هاي سرمايه‌پذير مطرح هستند: نخست اينكه در هيات‌مديره اين شركت‌هاي ليست شده چه افرادي به نمايندگي از سهام عدالت حضور دارند، دوم اينكه وضعيت سودهي شركت‌ها ‌چگونه است، سوم اينكه جابه‌جايي و ورود و خروج اين شركت‌ها ‌براساس چه ماده قانوني انجام مي‌شود.

موضوع آخر طي روزهاي اخير براي سازمان خصوصي دردسر ساز شده است. يكي از مسائلي كه مجلس به آن اعتراض دارد، موضوع خروج 7شركت پالايشگاهي سودده از ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير است. خروج اين شركت‌ها ‌با مصوبه هيات وزيران در ابتداي اسفند ماه سال جاري صورت گرفته و مجلس در جريان اين جابه‌جايي قرار نداشته است. نمايندگان مجلس معتقدند با توجه به قوانين شوراي اصل 44و مجلس كه در سال 1385 تصويب شد هر گونه جابه‌جايي بايد براساس قانون صورت گيرد زيرا ناقض اصل خصوصي‌سازي است يعني شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده مجددا دولتي شدند. نقض قانون خصوصي‌‌سازي

در همين رابطه حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: با توجه به اينكه اين شركت‌ها ‌براساس قانون شوراي اصل 44 به سهام عدالت واگذار شده لذا هر گونه جابه‌جايي نيز بايد براساس قانون باشد.

نماينده اصفهان در مجلس دهم در ادامه عنوان كرد: از نظر مجلس هيات وزيران اين توانايي را ندارد كه شركت‌هاي سودده را از ليست خارج كرده و مجددا به زيرمجموعه دولت اضافه كند در واقع دولت با اين كار، نقض قوانين خصوصي‌سازي كرده است يعني شركتي را كه قبلا واگذار كرده بود مجددا با مصوبه خود به زيرمجموعه دولت برگرداند بنابراين نقض قانون صورت گرفته است.

 

 ليست 7 شركت خارج شده

براساس اين گزارش، شركت‌هاي پالايش نفت اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس شركت‌هايي هستند كه براساس مصوبه هيات وزيران از ابتداي اسفند ماه سال 95 از فهرست‌ شركت‌هاي واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شده است.

اين درحالي است كه 20درصد از شركت‌هاي پالايش نفت اصفهان، تبريز، لاوان، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس در ليست سهام عدالت بوده و 70درصد از سهام شركت پالايشگاه تهران در سهام عدالت قرار داشت و در مقابل اين خروج 36درصد سهام پالايش نفت امام خميني و 9درصد سهام شركت پالايش آبادان هم جايگزين 7شركت اخراج شده از سبد سهام عدالت شده‌اند.

اين رخداد سبب اعتراض شديد رييس كميسيون اقتصادي شده و پورابراهيمي طي گفت‌وگويي اعلام كرده است كه بعضي از وزرا بايد پاسخگوي اين اتفاقات در توزيع سهام عدالت باشند كه چرا بدون اجازه سهامداران 7شركت سودده از ليست شركت‌هاي سهام عدالت خارج شده است؟

وي در ادامه افزود كه طرح دو فوريتي مجلس براي تعيين تكليف سهام عدالت در راه بوده و دولت براي اين رفتار خود به مجلس توضيح دهد.

 در پاسخ به اين اعتراض پورابراهيمي، مشاور سازمان خصوصي‌سازي به «تعادل» گفت: دولت مي‌تواند 20درصد از سهام شركت‌هاي پالايشگاهي را در اختيار داشته باشد و براساس مصوبه دولت، اين جابه‌جايي صورت گرفته است ضمن اينكه ارزش شركت‌هاي جابه‌جا شده، تغيير خاصي نداشته و حتي دو شركتي كه به ليست سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير اضافه شدند بيشتر از آن 7شركت است لذا اين اتفاق به ضرر سهامداران نيست.

جعفر سبحاني درخصوص عدم صدور مجوز جابه‌جايي شركت‌ها ‌از سوي سهامداران گفت: تاكنون آزاد‌سازي صورت نگرفته است تا از شهروندان براي جابه‌جايي شركت‌ها ‌مجوز اخذ شود و طبق قانون سهام عدالت از سال 96 آزاد مي‌شود.

مشاور سازمان خصوصي‌سازي در ادامه عنوان كرد: اين جابه‌جايي‌ها براساس اين مصوبه هيات دولت بوده و اگر مجلس به آن اعتراض دارد در كميته تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات مجلس كه مصوبه‌هاي دولت را بررسي مي‌كند و در صورت نقض قانون مي‌تواند آن را ملغي كند، بررسي كند.نویسنده:
ضرر ناشي از تعجيل ناظر در توقف و بازگشايي نمادها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/24
ضرر ناشي از تعجيل ناظر در توقف و بازگشايي نمادها
«تعادل» از روند معاملات در تالارهاي بورس گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

در روزهاي پاياني سال، ناظر سازمان بورس تصميم گرفته نمادهاي متوقف شده بورسي را بازگشايي كرده و سال جديد را بدون بسته ماندن نمادهاي شركتي آغاز كند. اين تعجيل در بازگشايي نمادها مانند توقف آنها سوال‌برانگيز است؛ زيرا اين رويه سبب شده است تا ارزش بازار بورس تهران از رقم 325هزار ميليارد تومان به رقم 319 هزار ميليارد تومان برسد.

به گزارش «تعادل»، طي روزهاي اخير نمادهاي «شتران»، «شبندر»، «فاراك»، «خودرو» و ديگر نمادهاي بازار بازگشايي شده‌اند و هيچ كدام از اين نمادها نتوانستند در دامنه مثبت معامله شوند، در مقابل نمادهايي چون «فاراك» و «شتران» بيش از 20 درصد افت داشته و به همين ميزان به سهامداران خود خسارت وارد كردند.

بر اين اساس، ديروز نيز بازار سهام مطابق روزهاي گذشته خود، درجا زد و تنها توانست 2واحد بر شاخص كل خود بيفزايد. معاملات كدبه‌كدي در اين روز آنچنان شدت گرفت كه بورس تهران حجمي به اندازه 3 ميليارد سهمي را تجربه كرد. از سوي ديگر ارزش معاملات ديروز در رقمي بي‌سابقه به ارزش هزار ميليارد تومان رسيد كه اين افزايش نيز به خوبي حاكي از گستردگي معاملات كدبه‌كدي بود. به‌طور مثال ديروز تعداد 296 ميليون و 567 هزار و 273 سهم معادل 2درصد از سهام شركت ايران خودرو از طرف شركت ايران خودرو به وكالت از شركت سرمايه‌گذاري سمند به صورت يكجا و نقد يا اقساط (طبق شرايط اعلامي در آگهي عرضه) به قيمت پايه هر سهم 380 تومان در نماد «خودرو4» عرضه شد. همچنين تعداد 296 ميليون و 567 هزار و 273 سهم معادل 2 درصد از سهام شركت ايران خودرو از طرف شركت ايران خودرو به وكالت از شركت سرمايه‌گذاري سمند به صورت يكجا و نقد يا اقساط به صورت كدبه‌كدي معامله شد.

در ديگر گروه‌ها نيز مانند سيماني‌ها ديروز تعداد زيادي از نمادها روند رو به رشدي را تجربه كردند هرچند تعدادي از آنها بودند كه تا سقف ۵ درصد نيز ريزش داشتند. در گروه محصولات شيميايي اما شرايط متفاوت بود و بيشتر نمادها شرايط كاهشي را تجربه كردند. ديروز در گروه خودرويي‌ها وضع نسبت به روزهاي گذشته تا حدودي بهتر بود هرچند  نمادهايي همچون ايران‌خودرو، آهنگري تراكتورسازي ايران و مهندسي نصير ماشين، افتي قابل توجه را شاهد بودند. در نبود خودرو ۵۳ درصد از خريدها مربوط به افراد حقيقي و مابقي مربوط به افراد حقوقي بود. اين نماد در آخرين قيمت معامله حتي بيش از ۵ درصد افت را تجربه كرد.

اما در گروه فلزات اساسي اكثريت نمادها شرايط بهتري نسبت به روز گذشته را نشان مي‌دادند. در اين گروه ۴۳ ميليون و ۹۰۳ هزار سهم به ارزش بيش از ۹ ميليارد تومان در ۳ هزار و ۵۱۲ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.  

در گروه مواد دارويي شرايط چندان مساعد نبود و همچون روزهاي گذشته نمادهاي اين گروه در قيمت پاياني و آخرين قيمت معاملات روند كاهشي را تجربه كردند. نماد گروه دارويي بركت كه مدتي است وارد بورس تهران شده در روزهاي گذشته نيز شاهد ادامه روند كاهشي در قيمت پاياني خود است. قيمت اين سهم ديروز تا ۱۹۱ تومان هم پايين آمد. اين در حالي است قيمت كفي كه براي آن سهم در زمان عرضه‌اش در نظر گرفته بودند، ۲۴۰ تومان بود. رفت و آمدهاي نماد

در جريان معاملات ديروز 23 اسفندماه 95، چند نماد معاملاتي به تابلو معاملات بازگشتند و چند نماد نيز متوقف شدند. ديروز، نمادهاي معاملاتي «خودرو»، «شپترو» و «كساپا» به تابلو معاملات بازگشتند و در مقابل نمادهاي «وغدير»، «فولاد»، «شاراك» و «قصفها» نيز متوقف شدند. نماد معاملاتي شركت ايران خودرو (خودرو) با توجه به اعلام پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تك قيمتي، آماده انجام معامله شد.

نماد معاملاتي شركت پتروشيمي آبادان (شپترو) با توجه به اعلام پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تك قيمتي به تابلو معاملات بازگشت. همچنين نماد معاملاتي شركت سايپا شيشه (كساپا) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده مبني‌بر انتخاب اعضاي هيات‌مديره با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله شد.  در مقابل، در پايان معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري غدير (وغدير) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي، شركت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده براي انتخاب اعضاي هيات‌مديره، شركت پتروشيمي شازند (شاراك) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي تصميم‌گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهند شد. نماد معاملاتي شركت قند اصفهان (قصفها) با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم متوقف شد. رشد 2 واحدي شاخص تدپيكس

ديروز دوشنبه دماسنج بازار سرمايه از ابتداي باز شدن معاملات روند صعودي را طي كرد و تا رقم ۷۶ هزار و ۴۵۸ واحدي بالا رفت، اما در نهايت افت تقريبا ۱۰۰ واحدي را تجربه كرد و در نهايت حدود 3واحد نسبت به روز گذشته بالاتر نشست.

ارزش معاملات ديروز به رقم ۹۳۱ ميليارد و ۳ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن ۲ ميليون و ۵۰۵ هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۵۱ هزار و ۴۶ نوبت داد و ستد بود.

شاخص كل هم‌وزن نيز ديروز 73.99 واحد رشد كرد و به رقم ۱۵ هزار و ۴۲۸ واحدي رسيد. همچنين شاخص آزاد شناور، رشد ۳۹ واحدي را تجربه كرد و تا رقم ۸۳ هزار و ۵۷۰ واحدي بالا رفت. شاخص بازار اول نيز رشد ۱۲ واحدي را تجربه كرد، اما شاخص بازار دوم ۵۲ واحد افت كرد.

در معاملات ديروز نماد سرمايه‌گذاري غدير با ۵۶ واحد تاثير در شاخص كل، بيشترين نقش را در نوسانات موجودي دماسنج بازار ايفا كرد. پس از اين نماد، ايران‌خودرو و فولاد مباركه بيشترين نقش را در نوسانات شاخص كل داشتند. دادوستدهاي فرابورس ايران

شاخص كل فرابورس (آيفكس) روز گذشته با افزايش 6 واحدي روبه‌رو شد و در پله 853 واحدي ايستاد. بر اين اساس ارزش بازار اول و دوم فرابورس به رقم 53هزار و 224 هزار ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات فرابورس به رقم 216 ميليارد تومان رسيد. دليل اصلي اين رقم به معاملات انواع اوراق مانند اوراق اسناد خزانه، اوراق مشاركت و تسهيلات مسكن باز مي‌گردد. بر اين اساس حجم معاملات در دادوستدهاي ديروز به رقم 472 ميليون سهم رسيد. نمادهاي تاثير‌گذار بازار‌هاي فرابورس طي معاملات روز گذشته، متعلق به شركت‌هاي صنايع بهداشتي ساينا، توكا رنگ فولاد سپاهان، آتيه داده‌پرداز و عمران و توسعه شاهد، گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي، شير پاستوريزه پگاه گلپايگان و آتيه داده‌پرداز بود.

امتياز تسهيلات مسكن مهرماه 95 كه چندين روز است در صدر تابلو تسهيلات مسكن قرار گرفته، ديروز با دادوستد نزديك به 175 هزار ورقه به ارزش بيش از 11 ميليون تومان، توانست در مقايسه با ساير تسه‌ها بيشترين ميزان خريدوفروش‌ترين را داشته باشد. در مجموع در تابلو تسهيلات مسكن شاهد نقل‌وانتقال افزون بر 22 هزار ورقه به ارزش يك ميليارد و 600 ميليون تومان بوديم.  در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز بيش از يك ميليون و 420 هزار ورقه به ارزش 129 ميليارد تومان دست به دست شد و «اخزا11» با نقل‌وانتقال بيش از 369 هزار ورقه به ارزش 32 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش را در اين بازار به خود اختصاص داد. رصد دادوستدهاي تابلو ETFها نيز نشان‌دهنده خريدوفروش بيش از 2.3 ميليون ورقه به ارزش افزون بر 3.5 ميليارد تومان در اين تابلو است. عرضه‌هاي بورس كالا

ديروز (دوشنبه 23 اسفندماه 1395) تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران، ميزبان عرضه 125 هزار و 865 تن انواع قير، گوگرد، وكيوم باتوم، مواد شيميايي و مواد پليمري بود.

همچنين در جريان معاملات ديروز، 443 تن ذرت دانه‌يي در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي در تالار محصولات كشاورزي عرضه شد. در اين روز 47 هزار و 300 تن انواع قير و 100 تن عايق رطوبتي در تالار صادراتي عرضه شد.

تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز در اين روز عرضه 32 هزار تن گندم خوراكي، 4 هزار تن گندم دوروم، 2 هزار و 50 تن شكر، 300 تن روغن و 718 هزار عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار را تجربه كرد. تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران نيز شاهد عرضه 10 كيلوگرم شمش طلا بود. علاوه بر اين 2 هزار و 500 تن پتاس در بازار فرعي بورس كالاي ايران عرضه شد. معاملات گواهي سپرده كالايي زعفران سرگل طي معاملات ديروز آغاز شده و  ادامه نيز خواهد داشت.نویسنده:
فاصله نمايشگاه بورس سال 96 با ايده‌آل‌هاي دنيا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/24
فاصله نمايشگاه بورس سال 96 با ايده‌آل‌هاي دنيا


هر سال در اين نمايشگاه شاهد حضور سهامداران فعال و نيز سرمايه‌گذاران خارجي هستيم. نمايشگاه بورس، بانك و بيمه هرچند با ايده‌آل‌ها فاصله دارد اما حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين نمايشگاه بسيار پررنگ است. نمايشگاه بورس، بانك و بيمه محلي مناسب براي اجتماع تمام نهادهاي مالي و شركت‌هاي بورسي است و امكان تعامل و ارتباط بيشتر ميان شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را مهيا مي‌كند.

به گزارش «تعادل» به نقل از شركت بورس، روح‌الله حسيني مقدم، معاون ناشران و اعضاي بورس تهران با بيان مطلب فوق گفت: شركت‌هاي بورسي مي‌توانند در اين نمايشگاه از خدمات نهادهاي مالي مطلع شوند و فضايي براي پيگيري مسائل سهامداران از شركت‌ها و اركان بازار سرمايه فراهم آورند.

وي ادامه داد: هر سال در اين نمايشگاه شاهد حضور سهامداران فعال و نيز سرمايه‌گذاران خارجي هستيم. نمايشگاه بورس، بانك و بيمه هرچند با ايده‌آل‌ها فاصله دارد اما حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين نمايشگاه بسيار پررنگ است. معاون ناشران و اعضا به لزوم دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي جديد در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه اشاره كرد و افزود: عملا در تمام نمايشگاه‌ها با تعداد محدودي از بازديد‌كنندگان مواجهه هستيم. بهتر است در اين نمايشگاه از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بيشتري دعوت كنيم. به‌طور كلي اين نمايشگاه فرصت خوبي براي افراد است تا در فضا و بازه زماني مشخص با بازار سرمايه آشنا شوند.  حسيني مقدم ابراز اميدواري كرد امسال شاهد حضور جدي‌تر سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي در نمايشگاه باشيم. اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي معرفي محصولات شركت‌هاي بين‌المللي فراهم مي‌كند. وجود كنفرانس‌هاي بين‌المللي مختلف براي شناخت بازار سرمايه در حاشيه نمايشگاه و ساير اقدامات جانبي شامل تقدير از پيشكسوتان هم؛ اقدامات مناسبي است كه مي‌توان در نمايشگاه شاهد آن بود.  وي با اشاره به وجود ظرفيت‌هاي متفاوت در نمايشگاه مانند برگزاري كنفرانس، مراسم تقدير، فرهنگ‌سازي و آموزش نسل كودك و نوجوان در نمايشگاه اشاره و خاطرنشان كرد: سال گذشته از يكسري امكانات براي حضور مدارس و دانشگاه‌ها بهره برديم. چنين اقداماتي در كنار معرفي خدمات به شركت‌ها و نهادهاي مالي، فرصت آشنايي و فرهنگ‌سازي براي نسل‌هاي آينده را به وجود مي‌آورد. حسيني مقدم درخصوص اقدامات و برنامه‌هاي معاونت ناشران و اعضا در نمايشگاه سال 96 گفت: ما يكسري برنامه‌هاي تبليغاتي، رسانه‌يي و بازاريابي را در نمايشگاه پيگيري مي‌كنيم، به اين ترتيب برنامه‌هاي بازاريابي و معرفي خدمات بورس تهران را در سال 96 از اين نمايشگاه شروع مي‌كنيم. وي ادامه داد: در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاي واحد پذيرش و ناشران به متقاضيان ارائه مي‌شود. از آنجا كه بخش قابل توجهي از شركت‌هاي كارگزاري در نمايشگاه حاضر مي‌شوند؛ اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي ارتباط و تعامل بيشتر با كارگزاران و ذي‌نفعان بورس تهران ايجاد مي‌كند. در حال حاضر امكان شناسايي مشكلات و چالش‌هاي كارگزاران نيز وجود دارد.  حسيني مقدم با بيان اينكه ارتباط نزديك و خوبي با بدنه كارگزاري وجود دارد، تصريح كرد: در فضاي نمايشگاه امكان ارتباط حرفه‌يي و كارشناسي‌تر فراهم مي‌شود. برهمين اساس واحد اعضا در اين نمايشگاه حضور مي‌يابد و آخرين خدمات خود را معرفي مي‌كند. از سال 95 اصلاح فرآيندها براي افزايش سرعت صدور برخي مجوزها به كارگزاران صورت گرفت. واحد اعضا امسال از شركت‌هاي كارگزاري نظرسنجي انجام مي‌دهد و ميزان رضايت و نقطه‌نظرات آنها را در زمينه افزايش سرعت صدور برخي مجوزها دريافت و بررسي مي‌كند. وي درخصوص حضور همكاران تالار‌هاي منطقه‌يي در اين نمايشگاه گفت: به‌طور معمول همكاران تالارهاي منطقه‌يي در نمايشگاه حضور دارند و برخي از كارگاه‌هاي آموزشي توسط آنها پيگيري مي‌شود و مانند سال‌هاي گذشته حضور در اين حوزه هم پررنگ خواهد بود.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/24
اخبار بورس


نماد فرابورس در تابلو «الف» فرابورس گشايش مي‌يابد

امروز نماد «فرابورس» در تابلو « الف» بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي‌يابد تا به اين ترتيب پس از بورس كالاي ايران، دومين بورس در اين تابلو معاملات خود را آغاز كند. به گزارش «تعادل» به نقل از فرابورس ايران، هيات پذيرش اوراق بهادار فرابورس، هفتم مهرماه جاري با پذيرش شركت فرابورس ايران در نماد معاملاتي «فرابورس» در بازار پايه موافقت كرد و نماد اين شركت در تاريخ 9 اسفند 95 در فهرست نرخ‌هاي بازار پايه درج شد. پس از گشايش نماد فرابورس، معامله سهام آن به صورت عادي و با انجام حراج پيوسته مطابق با بازارهاي اول و دوم و در محدوده دامنه نوسان روزانه قيمتي 5 درصد انجام مي‌شود. همچنين معامله سهام اين شركت در تابلو «الف» بازار پايه به صورت آنلاين امكان‌پذير است كه اين موقعيت ويژه براي نخستين‌بار در بازار سرمايه براي انجام آنلاين سهام شركت‌هاي بورسي فراهم شده است. بر اساس دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پايه فرابورس، شركت‌هاي درج شده در تابلو «الف» اين بازار به صورت عادي يا توافقي معامله مي‌شوند. زمان‌بندي نحوه معاملات در اين تابلو نيز به اين صورت است كه از ساعت 8:30 تا 9:00 مرحله پيش‌گشايش بوده و مرحله گشايش به روش حراج ناپيوسته راس ساعت 9:00 صبح صورت مي‌گيرد. همچنين از ساعت 9:00 تا 12:30 نيز حراج پيوسته خواهد بود. در همين حال قيمت پاياني سهام، ميانگين موزون معاملات روزانه سهام در روز گشايش است. 22 اسفندماه بيست‌ويكمين نشست خبري يك ديدار، يك عرضه براي تشريح عملكرد و برنامه‌هاي شركت فرابورس ايران در آستانه بازگشايي نماد آن برگزار و هم‌زمان به صورت زنده پخش شد.بورس كالا مكاني براي برقراري عدالت در اقتصاد

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بورس كالا مكاني براي برقراري عدالت در معاملات اقتصادي است، گفت: شرط اوليه برقراري عدالت اقتصادي در يك جامعه، حذف انواع رانت‌هاي اقتصادي به‌طور كامل و فراهم آوردن امكان بهره‌مندي يكسان از فرصت‌هاي اوليه اقتصادي است كه اين موضوع در بازار شفافي همچون بورس كالاي ايران كاملا مشهود است. به گزارش «تعادل» به نقل از بورس كالاي ايران، سيدحسن حسيني شاهرودي، نماينده شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي، درباره نقش اساسي بورس كالا براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اين بازار مالي امكاناتي فراهم آورده تا تمام حوزهاي مهم اعم از كشاورزي، پتروشيمي، صنعتي و غيره... كه در اقتصاد كشور نقش ايفا مي‌كنند، براساس قوانين موجود در بورس بتوانند در آن دادوستد كنند و از مزاياي آن بهره‌مند شوند تا مسير براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي هموارتر شود.  نماينده شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي افزود: شفاف‌سازي در قيمت و معاملات كالاها يك ضرورت انكارناپذير است، چراكه ارزش‌گذاري كالاهاي داخلي و وارداتي به شيوه‌هاي غيرشفاف مي‌تواند آثار زيانباري ازجمله فرار مالياتي، گسترش مفاسد اقتصادي و رقابت‌هاي ناسالم را در پي داشته باشد، بنابراين وجود چنين بازاري به كاهش فساد و همچنين كاهش هزينه‌هاي بخش عمومي كمك قابل‌توجهي خواهد كرد. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در بورس كالا، فروشنده و خريدار و همچنين قيمت كالاها مشخص مي‌شود و معاملات به صورت رسمي انجام مي‌شود، اظهار كرد: بايد از ظرفيت‌هاي بورس كالا در بخش‌هاي مختلف بازار كالايي كشور استفاده كنيم تا از سوءاستفاده‌هايي كه به شكل‌هاي گوناگون در حال رخ دادن است، پيشگيري شود.سقوط بورس استانبول

در پي كشمكش‌هاي سياسي

كشمكش‌هاي سياسي موجب تنش‌هاي اقتصادي در استانبول شد و اختلافات بين تركيه و كشورهاي اروپايي، سقوط بورس استانبول را در پي داشت.

به گزارش «تعادل»، دولت هلند روز شنبه هفته جاري، از ورود يكي از وزراي تركيه به اين كشور جلوگيري كرد. ماموران مرزي هلند خودرو حامل «فاطمه بتول سايان كايا» را به خاك اين كشور راه نداده‌اند. اين مقام تركيه‌يي كه در آلمان به‌سر مي‌برد، از مسير زميني راهي هلند شده بود تا در تجمعي كه قرار است در حمايت از اصلاح قانون اساسي تركيه در روتردام برگزار شود، سخنراني كند. بر اين اساس، نخستين روز معاملاتي هفته در بورس استانبول با افت حدود 61 واحدي در شاخص اصلي همراه شد و اين متغير را به مرز 89 هزار واحد رساند.  شاخص BIST 100 در اين بازار با كاهش 0.07درصدي همراه شد درحالي كه شاخص سهام بانك‌ها افت 0.06درصدي را داشت و شاخص شركت‌هاي هلدينگ با كاهش 0.2درصدي رو به رو شد. در صنايع مختلف ديگر، شاخص شركت‌هاي ساختماني تنها متغير مثبت در بورس اين كشور بود كه توانست با رشد 0.9درصدي مواجه شود. در اين بين قيمت سهام شركت‌هاي ورزشي و سلامت كاهش 0.6درصدي را از آن خود كرد.سعيد بداغي مديرعامل جديد تامين سرمايه امين

با استعفاي علي سنگينيان از سمت مديرعاملي تامين سرمايه امين، هيات‌مديره اين شركت، سعيد بداغي را به اين سمت منصوب كرد. به گزارش «تعادل»، سعيد بداغي مديرعامل جديد تامين سرمايه امين، طي سال‌هاي اخير مشاور مديرعامل و مدير حوزه مديريت شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) و عضو هيات‌مديره كارگزاري صبا تامين و تامين سرمايه امين بوده است. تامين سرمايه امين تاكنون توانسته تامين مالي بيش از ١٠هزار ميليارد توماني شركت‌ها، دولت و شهرداري‌ها و ارائه خدمات مشاوره مالي به شركت‌ها و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را انجام دهد. در دوره مورد اشاره، به واسطه استراتژي اين شركت توسعه تامين سرمايه امين به گروه مالي امين شامل تامين سرمايه، كارگزاري امين آويد و پردازش اطلاعات مالي نوآوران امين در اين دوره صورت گرفته است.نویسنده:

  خبر Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 انرژي هاي اري همك راه است
  نقشه 69
  اكوآماده سال در ايران بازرگاني اتاق ههاي برنام به ؟
  نگاهي خور هدف‌ به‌ ان‌ اير اتاق بز
  سنگ اداري فساد با مقابله صنعتي، هاي شهرك در توليدي تشكلها
  گروه نظام اصالح پيگيري فسادزا، مقررات شناسايي طريق از براي ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني،
  اتاق در ايران رتبه بهبود براي تالش كشور مالي تامين كرد. يي برنامه انتشار به اقدام بودجه كنار ستين بار نخ هاي برنام از بخشي كار كسب انجام جهاني گزارش باالخره برنامه بدون هاي بودج از قبل سال
  انتقادهاي است قرار همچنين است. بخش اين در ايران اتاق هيات مصوب يي برنام براساس امسال داد
  جواب كسب محيط سنجش ملي هاي شاخص تدوين شاهد بر عالوه برنامه اين هستيم. بودجه تخصيص شاهد
  رييسه مسير اصالح براي تالش ايران، اتاق سوي از كار گذارد نمايش به را ۶۹ سال در اتاق هاي سياس
  اينكه در خصوصي بخش سهم افزايش براي سازي خصوصي است كرده مشخص هم را ۷۹ كارهاي از زيادي
  بخش كميته گفتوگو شوراي هاي فيت ظر از استفاده اقتصاد، بيني پيش برنامه اين اساس بر توان مي دليل همين به
  و اتاق الملل بين معاون كرباسي،
  محمدرضا مشكالت حل براي زدايي مقررات كميسيون ۶۷ ماده در است قرار كارهايي چه هشتم دوره پايان تا كه
  كرد راه نقشه بود قرار اينكه وجود با گويد: مي ران
  اي محيط مستمر بهبود قانون اجراي اقتصادي فعاالن زيادي اهداف داراي برنامه اين گيرد. صورت بازرگاني
  اتاق انرژي حوزه در اكو خصوصي بخش هاي
  همكاري نيز شها پژوه مطالعات بخش در باشيم. كار كسب حتي تحقق امكان اهداف اين تمام آيا پرسيد بايد
  است 02روزه را آن ايران اتاق شود، تهيه ماهه
  يك كه است شده گرفته نظر در فراواني پژوهشي روژههاي گزارش اين در دارند؟ را ۶۹ سال فقط نه دوره پايان
  تا فرستاده اكو سازمان به راه نقشه است؛ كرده
  تهيه جمله از است. كشاورزي آب بخش به مربوط آنها اكثرا است. شده برنامه اين كليات به
  نگاهي انرژي وزراي آتي اجالس كار دستور در
  شده كشاورزي آب هاي سياس مطالعات به توان
  آنها است. گرفته قرار اكو عضو
  كشورهاي مكزيك، استراليا، فرانسه، مراكش، اسپانيا، كشورهاي تهران اتاق سبك به نويسي برنامه هاي نشست ميزبان ايران اتاق امسال
  مردادماه نحوه سبترين منا تعيين مطالعه جنوبي، كر پاكستان، ايران اتاق برنامه تنظيم نحوه نگارش
  سبك عمومي مجمع اكو، اتاق تخصصي هاي يته
  كم آمايش آب، مديريت در خصوصي بخش مشاركت اتاق در گذشته سال كه دارد يي برنام به زيادي
  شباهت اكو انرژي كنسرسيوم ايجاد اجالس اكو
  اتاق صنعتي هاي فعاليت مناسب استقرار براي سرزميني عمال برنامه دو هر در رسيد. تصويب به تهران
  بازرگاني يگذرد ها نشست اين برگزاري از ماه هفت
  بود. كشاورزي مجازي آب تعيين برآورد آب، ظرفيت باتوجه بخش هر مسوول كردن مشخص با اهداف از يي
  مجموعه انجمن هياتمديره عضو كاظمي»، «حسن
  و هاي سياست پيشنهاد تببين خدمات صنعت نويسي برنامه كلي اصول آنكه بدون بود شده طبقهبندي اين است معتقد ايران، نفت تجهيزات
  سازندگان اشاره مهم صادراتي محصوالت در مجازي آب مناسب خطوط برنامه اين از يوان مت اين وجود با شود.
  رعايت گفت: كاظمي اند. نداشته ملموسي نتايج ها نشست نيز ديگر هاي زمينه در تحقيقاتي طرح چند البته كرد. برداشت را ۶۹ سال در بازرگاني اتاق هاي اه ديدگ
  كلي هاي همكاري راه نقشه ماه يك ظرف بود
  «قرار گسترده صورت به برنامه درنهايت است. شده تعريف در اهداف اكثريت تحقق درصد برنامه در همچنين
  كرد. هيچ هنوز اما شود؛ تهيه اكو عضو ساختاري
  كشورهاي اقدامات مشخص را وظايف از مجموعه نيز كميسيون هر براي هاي ري تصديگ واگذاري سنجي امكان فدراسيوني نظام شهرستان، هاي اق ات به ايران اتاق امور از برخي تفويض اين با كه است شده برآورد درصد 50 حدود ۶۹
  سال فراموشي به موضوع گويا است؛ نيفتاده
  اتفاقي كه است موظف كميسيون هر حقيقت در است. كرده يكي نيز آموزش موضوع كرد. اشاره لا تشكه به دولت مانند ها اتا المللي بين هاي فعاليت برخي ساماندهي پرداخته اتاق در ساختاري اقدامات به دوم بخش در پايان يعني ۷۹ سال در برنامه همين است قرار است.»
  حساب شده
  سپرده اين كند. اجرايي دوره اين در را مشخصي ههاي برنام آتي سال در ها تشكل بخش هاي برنامه ترين مهم از بندي منطقه طرح اساس بر خارجي هاي هيات پذيرش اعزام ناموفق تجربه سال چندين از بعد است. شده راهبردي اقدامات بخش در شود. اجرايي هم هشتم
  دوره اتاق الملل بين معاون كرباسي،
  محمدرضا مختلف هاي زمينه در ها مه برنا از بااليي بلند ليست كار شوراهاي اقها ات بحث ها تشك از پس بود. خواهد همچنين است. بخش اين در ها طرح جمله از قها اتا موضوع آينده سال برنامه در باالخره هيات پذيرش ايران اتاق ساختمان توسعه طرح به موضوع
  نخستين خبري پايگاه به اظهارات اين به واكنش در
  ايران، است. كرده ايجاد را اقتصادي بين كار تقسيم موضوع است. شده مطرح مشترك هاي اتاق عملكرد ترازسنجي زمينه در است قرار گرفته قرار مدنظر ات هيه اعزام پذيرش هدفمندسازي بابت زيادي هزينه اخير هاي ال س در است. شده
  اشاره نخستين برگزاري از هدف گويد: مي ايران
  اتاق نخستين عنوان به مشترك هاي اتاق الملل بين معاونت در آموزشي هاي بخ پذيرد صورت كارهايي استاني هها بخشنام مقررات پايش واحد اندازي راه است. شده يرسد نم نظر به كه شد مطرح ايران اتاق جديد
  ساختمان كه اكو منطقه در انرژي يومهاي كنسرس ايران
  نشست اتاق بزرگ سنگ نقشه باالخره همچنين است. شده گرفته درنظر موضوع قها اتا حضور سازي فعا براي ويژه به مختلف هاي زمينه فعاالن هاي خواست ديگر از پيگيري رساني الع اط براي هم جديد سال در برسد پايان به هيچوقت ها هزينه
  اين با كه نشستي بود انرژي وزراي اجالس
  مصوب نشان ۶۹ سال براي ايران اتاق هاي برنام به نگاهي از پرهيز نياز مورد شوراهاي اق ات ايجاد براي راه اجتماعي، تامين مالياتي، اختالف رفع هاي كميسيون در چارت در بازنگري شود. اجرايي است قرار ۶۹ سال كه بود گرفته نظر در ها يش هما سال پاركينگ براي ها ينه
  هز شد، برگزار انرژي بخش در 8كشور
  نمايندگان اتاق از انتقاد باعث كه موضوعي هر عمال كه يدهد كار دستور در جديد شوراهاي اق اته تاسيس در انفعال است. كار دستور در آن مانند گمركي ۶۹قرار سال در دارد. را شرايط همين هم اتاق سازماني اصالح راهبردي اقدامات از بخش دومين است.
  شده در را خصوصي هاي بخش بتوانيم كه بود
  اين اما است. شده ۶۹ديده سال هاي برنام در بود ايران مشترك هاي اق ات شوراها عملكرد ارزيابي موضوع است. اتاق، در ايزو استاندارد دريافت براي استانداردها است كشورها ساير اتاق قانون مطالعه اتاق قانون در كنيم.
  ايرادات فعال انرژي
  بخش مشخص براي ريزي برنام اصوال كه است اين واقعيت نهايت در يشود. محسوب بخش اين دستورات از 96 سال در تشكلها اتاق، اجتماعي هاي مسوولي هاي برنام براي ايزو گرفتن راهاندازي بحث آن از پس است. گرفته قرار كار دستور
  در چارچوب در كه وظايفي براساس ايران اتاق همه اجراي امكان كه است زماني در تها اولوي كردن با مشترك شوراهاي اقها ات در عضويت ترويج بحث دستور در مختلفي موضوعات نيز تشكلها بخش در حل پايش رويكرد سمت به ها كميسيو دادن سوق رونمايي بهار در است قرار ايران اتاق اطالعات آمار
  مركز متعهد دارد، عهده به اكو اقتصادي هاي همكاري هايي برنام از بسياري ندارد. وجود همزمان صورت به كار از شوراها اقا اته اين در اعضا حداكثري حضور هدف بندي رتب پروژه طرح اجراي است. شده گرفته قرار كار آيين سازي يكسان اصالح خصوصي بخش مشكالت جايگزين است قرار بندي تبه ملي مركز همچنين
  شود. بخش توسط انرژي هاي همكاري راه نقشه كه
  شد اجرايي ۶۹ سال در است قرار رييسه هيات مصوبه در كه است. سال هاي برنام شود. اجرايي باالخره است ۶۹قرار سال در تشكلها اجرايي كشورها ساير اتاق با اتاق سازماني روابط نامه گذشته سال در كه شود فعالي روش به هبندي رتب
  مساله نقشه اين كند؛ تدوين را اكو منطقه در
  خصوصي بسيار اين است. مانده باقي بالتكيف الها س براي شود است قرار يكپارچه اطالعات بانك ايجاد با همچنين شود. كارهاي جمله از داشت. همراه به را فراواني
  انتقادهاي ارائه شدن اجرايي جهت عضو كشورهاي به را
  راه را هها برنام از بسياري يواهد ايران اتاق كه است خوب بازرگاني اتاق سبك به كار كسب محيط بهبود در شوند. ساماندهي مشخص نيز استاني تشكلهاي آنها تر پررن حضور بانوان لهاي تشك ايجاد اتاق
  ديگر تصويب به انرژي وزراي اجالس در سپس
  دهد هها برنام اين اگر كه است اين واقعيت اما درآورد اجرا به كسب محيط براي ۶۹ سال هاي برنام در اختيارات ها مسووليت است قرار نيز فراگير كار نقشه ايران اتاق سبك به تقويت شهرستان هاي اق ات درآمدي تركيب اصالح همچون كارهايي است. اتاق
  در برساند.
  نهايي درصد 50 از كمتر برنامه تحقق درصد اما شود مطرح است. شده گرفته نظر در متعددي هاي مه برنا كار متمركز ثبت موضوع شود تفويض ها تشكل به كارها يي رده گست ههاي برنام ايران اتاق است قرار ۶۹ سال در اتاق اصناف تعاون، اتاق ميان همگرايي ايجاد
  اتاق، اين بود قرار اينكه وجود با كند: مي د تاكي
  او بود. خواهد بيشتر آن از ناشي دلسردي طبيعتا باشد نخستين افزوده ارزش بر ماليات قانون اصالح موضوع دستور در ايران اتاق در خصوصي بخش هاي تشك بندي بودج نظام استقرار كند. اجرا استاني اي اق اته در نقشه اجراي ايران اتاق مطالعات مركز تقويت
  بازرگاني، تهيه 02روزه را آن شود، تهيه ماهه يك
  نقشه درصد 50 حتي كه هايي برنامه نبود نيازي همچنين بيمه قانون اصالح بحث آن از پس است. موضوع به يتوان ها تشكل بخش كارهاي ديگر از است. كار كليه برخورداري مكانيزه، صورت به استاني اقهاي ات بخش اين در مدنظر كارهاي ديگر از فراگير كار
  تقسيم نويس پيش جاري، سال ماه آبان در كرديم.
  تدوين مجموعه در شود اجرايي ۶۹ سال در نيست قرار نيز آن امور قانون اصالح مربوطه، مقررات اجتماعي تامين هاي كل تش با اتاق المللي بين ارتباطات ظرفيت ايجاد توسعه خود، به متعلق ساختمان از استاني اقهاي ات تهيه بخش اين در كار مترين مه شايد نهايت در
  است. فدراسيون به رسمي مكاتبه طي را راه نقشه
  اين شود. گنجانده ۶۹ سال هاي برنام واحدهاي مشكالت حل آن، هاي مه نا يين گمركي ايجاد باالدستي هاي تشكل توسعه تشكيل المللي، بين نها، استا وگوي گفت شوراهاي مباحث كيفيت ارتقاي باشد. خصوصي بخش مانيفست
  تصويب وابسته، صنايع انرژي حوزه در
  صادركنندگان صادركنندگان انجمن ايران انرژي انجمن
  رييس آنها از كرده ارسال مهندسي فني
  خدمات ما به 51روز ظرف را خود نظرات كه
  خواستيم يدهد گزارش پوز هاي اه دستگ از صنفي واحدهاي استفاده روند از
  «تعادل» كنند.
  ارائه نظرات اينكه بيان با ايران اتاق الملل بين
  معاون اين درباره نيز خارجه امور وزارت نفت زنند
  وزارت مي دور را قانون صنفي طلبان
  فرصت را آن سپس گويد: مي شده كسب نويس
  پيش اين حاضر حال در فرستاديم اكو سازمان
  براي از پس واقع به نبودند. كنندگان مصر نياز پاسخگوي استفاده براي شاپرك طرح اجراي از پس اما دادند انجام سايش سميه تشكلها
  گروه انرژي وزراي آتي اجالس كار دستور در راه
  نقشه هاي اه دستگ صنفي فعاالن از برخي شاپرك طرح اجراي واحدهاي از برخي خوان ارت هاي اه دستگ از صنوف حقوقي حقيقي افراد براي قانون زدن دور روزها
  اين است. اكو عضو
  كشورهاي استفاده آنها از ديگر كردند قطع را خود خوان كارت ردهند قطع را خود خوان كارت هاي اه دستگ صنفي مسووليتي قانون اجراي است. شده خوردن آب
  همانند راه نقشه اين تدوين براي كرباسي، گفته
  به از را كارتخوان از استفاده از امتناع دليل وقتي نكردند. مالي امور در نظم براي الكترونيكي شبكه اين از ديگر اين به تا باشند دار ده عه را آن بايد همگان كه
  است كسب نيز عضو كشورهاي بازرگاني هاي اتاق
  نظرات وسيله به درآمد بر ماليات اخذ از نگراني پرسيديم آنها نكردند. استفاده مالياتي امور اداره براي نظم قانون درست شيوه اجراي با
  واسطه در راه نقشه كه كرد اميدواري اظهار او است.
  شده را دستگاه خرابي يا اها دستگه اين توسط فروش كنترل فعاالن زماني بازه اين در حال شود. حاكم كشور يا
  شهر مشاركت زمينه تا شود تصويب تاييد آتي
  اجالس كه كرد اشاره موضوع اين به بايد باره اين در كردند. عنوان پوز اههاي دستگ از استفاده شدن كمرنگ چرايي برخي توسط ماليات پرداخت عدم به نسبت
  اقتصادي زمينه در خصوصي بخش اقتصادي فعاالن تر
  گسترده پرداخت با يافته توسعه توسعه درحال كشورهاي اكثر صنفي واحدهاي در را نقدهايي اقتصادي صنفي فعاالن ها، ان سازم انها،
  ارگ شود. فراهم اكو منطقه در
  انرژي خزانه به بردرآمد ماليات افزوده ارزش بر ماليات موقع به (شبكه شاپرك طرح اجراي از هدف درحقيقت ماده طبق يكنند. مطرح قانون اجراي عدم راستاي
  در تا يكنند رجوع صنفي واحدهاي اين از هريك به گذشته هاي سا طي مثال عنوان به شوند. مي قوانين محل از بتوانند واسطه اين به تا كنند كمك كشورشان مركزي، بانك ميان رابط كه كارتي پرداخت الكترونيكي مزدبگيران بگيران حقو كليه درآمدها بر ماليات
  يك صنفي واحد مسوول كنند اخذ فعاالن اين را خدماتي مالياتي امور سازمان با اصناف وازيكاري شاهد ما قبولي قابل صحيح نحو به را خود كشور ها ماليا درآمد سازي دارد استان وده PSP هاي كت شر بانكي شبكه اصناف كسبه خود، دستمزد حقوق به المللي
  نسبت بين هاي
  تشكل نداريم) خوان كارت (دستگاه جمله اين به تنها مربوطه به هها مشاجر ها لش چا نوع اين سرمنشا كه هايم بود چندسالي ما كشور وكار كسب فضاي حال كنند. اداره شبكه در متمركز نظارت كنترل كارتي، هاي خت پردا بردرآمد) (ماليات ماليات پرداخت مشمول ران
  صنعتگ از استفاده عدم درباره را دليلش وقتي كردند. بسنده رعايت زمينه در يها اصناف سوي از قانون اجراي عدم غيركارشناسي نادرست هاي ست سيا دليل به است شده انجام ذاريهاي سرماي تبازتوزيع پرداخ ميزان به را حقوق حق تا اند موظ افراد
  هستند يكنند جو پرس صنفي واحدهاي در ها وان كارت رييس درحقيقت شد. مي منتهي مالياتي قانوني بندهاي معضلي است، گرفته قرار تورمي ركود- در دولتمردان بازار گسترش بهينه، امور سمت به ها نك با منابع هدايت است ماهي سه حدود اينرو از كنند. پرداخت
  درآمدشان نقدي بطور را پول اگر كه: دهند پاس طور اين كوچك هاي بنگا در ركود موضوع به صنفي تشكلهاي يرسد نم نظر به كارشناسان هاي نسخه پيچيدن با كه يسازد) ميسر را نهها پايا عملكرد بر نظارت كارتي تها، سوپرمارك از اعم صنفي واحدهاي فعاليت روند
  كه براي ICC جديد
  مقررات چراكه است؛ سودمان به بگيريم فكنندگان مصر از امور سازمان با هماهنگي همراهي عدم متوسط مساعدت سمت به را كشور وكار كسب فضاي حال ساز ايجاد كشور، پرداخت شبكه در نظارت كنترل شهري، رساني خدمات مسافربري هاي
  آژانس سر درد جز خوان كارت هاي اه دستگ از استفاده مسووالن توافق به باتوجه البته داشت. پافشاري مالياتي بكشاند. بهبودي صنفي واحدهاي ها، كت شر فعاليت براي يكسان كار و... رانندگي راهنمايي آموزشي موسسات اهها، خصوصي
  آرايشگ بخش داوري
  موضوع چيزديگري ستاني ماليات زمان در هزينه افزايش افزايش عدم بر مبني يها اصناف با مالياتي امور سازمان به هدايت عرضه، قابل خدمات سازي دارد استان صنعتي، كارت هاي اه (دستگ پوز اههاي دستگ از استفاده زمينه
  در با همگام )ICC( المللي بين بازرگاني
  اتاق يا خريداران از كه است صرفه به بنابراين ندارد، برخي در كه گفت بايد افزوده برارزش ماليات نرخ مالياتي امور سازمان با اصناف كاري وازي ابزارهاي بازار گسترش منابع، از بهينه استفاده سمت برخي زماني بازه اين در يعني است، كرده تغيير
  خوان) از نسخه آخرين جديد، قوانين شدن
  اجرايي بايد بنابراين بگيريم. نقد وجه تنها كنندگان مصر مسافربري هاي آژان تها، سوپرمارك همچون صنوف اقتصاد بخش هيچگاه كه گفت بايد ديگر عبارت به ريسك مديريت شبكه، امنيت سطح افزايش كارتي، كارت هاي اه دستگ از استفاده به نسبت صنفي فعاالن
  از داوري هاي دادگاه طرفين براي را خود نامه آيين در طلبان فرصت وكار كسب از حوزه هر در كه گفت آموزشي موسسات ها، اه آرايشگ شهري، رساني خدمات تا هميشه يعني نبوده دور به سياست از كشورمان چنين وجود با اما بود. رفنده مصكن رضايت افزايش شفافيت همچنين خود فعاليت روند تسريع براي
  خوان بر مشتمل كه ICC جديد نامه آيين كرد.
  منتشر حال بيابند. قانون زدن دور براي را راهي تا ند كميان صنفي فعاالن كه هستيم شاهد رانندگي راهنمايي هنري فرهنگي، اجتماعي، هاي بخش در سياست بوده فكنندگان مصر ديگر صنفي واحدهاي براي مزايايي موضوع اين اند؛ داده نشان عكس واكنش مالياتي امور
  در 22 روز در است، مهم جديد شرايط از
  بسياري را خود راه صنفي طلبان فرصت كه جمله اين نوشتن استفاده ماليات از فرار براي خوان ارت هاي اه دستگ از در ثابت پايه سياست واقع به داشته نفوذ اقتصادي فعاالن اين كه رسد مي نظر به اما پوز ههاي دستگا از استفاده ۹جريان ۹0 هاي ال طي كه است
  درحالي از )1۳۹5 ماه اسفند چهارم با (برابر 201
  فوريه يها برخ مذاق به حتما اند رده پيدا ماليات از فرار براي شد اشاره هم گزارش ابتداي در كه همانطور يند. من نك داشته اساسي نقش كشورمان اقتصادي هاي زي ري برنام ندارند. وانا ارتخ اين از استفاده براي تمايلي ديگر صنعتي صنفي واحدهاي در خوان كارت هاي اه دستگ
  از رسيد. تصويب به ديوان دفتر
  سوي روشن واضح رويكري جمله اين اما آيد، نم خوش صنفي واحدهاي فعاليت روند كه است ماهي سه حدود هاي اه دستگ از استفاده عدم درباره ديگر سوي از است. «ماليات همچون اخباري موج كه بود ۹1 سال درحقيقت نسبت نيز صنفي فعاالن صنعتگران البته شد
  مطرح دقيق دستورالعملي شامل جديد آييننامه سطح در فعاليتشان كه هاست اصنافي برخي سوي از گرفته درنظر مالياتي درامور شفافيت رفتارها درباره تشكلها از برخي كه كرد اشاره نكته اين به بايد پوز فعاالن گوش به خوان» كارت هاي اه دستگ از ستاني خوان كارت هاي اه دستگ از استفاده يعني روند اين
  به است. نوبت از خارج رسيدگي جديد قوانين
  در دارد. جريان شهر مصرف خريد براي كنندگان مصرف هرگاه شده درست اجراي مانع دولتي هاي بدن در نفوذ ارتباط با صنفي واحدهاي ديگر پس آن از رسيد، صنعتي صنفي هايشان فعاليت روند در تسريع براي را خوبي
  استقبال دادگاه كه كند مي ايجاد را اصلي
  همچنين بنابه خود، آراي ارائه براي را داليلي است
  ممكن براي از كند حمايت كاالها اين از بايد نالمللي بي مربوطه تشكلها
  گروه تمامي توافق جاي به طرفين، از يكي
  درخواست «تعادل»: با وگو گف در ايران وتجارت معدن صنعت، خانه زنان كميسيون
  عضو درصدي 50 تخفيف تبليغات عرصه در كاالها اين معرفي توسط داخلي كاالهاي توليد از حمايت كمپين بود) رايج پرونده در قبال كه (همانطور
  طرفين رابشناسد. ايراني خوب كاالي رفكننده مص تا شود قايل را شكل تجارت معدن صنعت، خانه زنان كميسيون سازد.
  مطرح مصرف براي مردم نگاه رفتار تغيير با رابطه در سازي فرهنگ كمپين اين تشكيل از هدف است، گرفته ،ICC المللي بين داوري ديوان رييس است
  بر زمان ايراني كاالهاي خريد براي مردم كرد؟
  تشويق بايد چه ايراني توليدي كاالهاي توليدي كاالهاي از استفاده براي ايراني هاي واده خان براي اذعان »، )Alexis Mourre( مور
  «الكسيس كاالهاي هميشه كه است قديمي فرهنگ يك اين توليد از حمايت چگونگي درباره است. خارجي
  مشابه جهت در مهم گامي نامه، آيين «اين كه
  داشت را رويه اين قديم از ما مردمان چراكه است؛ بهتر خارجي تواند مي نيز موضوع اين بيشتر توليد يعني ايراني كاالي شد. خواهد كاال برند آن توليد به نسبت كمپين اين از حمايت واقع در دهند انجام بزرگي كارهاي داخلي كاالهاي خريد راستاي در رفكننده مص افزايش افزايش براي ما جديد هاي سياست
  اجراي نسبت ايراني كنندگان مصرف حقيقت در اند. كرده تجربه داشته دنبال به را كشور در نندگان توليك ميزان افزايش از حمايت كمپين در كه موضوعاتي از يكي است. ايراني كاالي از حمايت نهايتا صنعت، خانه زنان كميسيون عضو پدرام، مريم سراغ به است. ICC داوري شفافيت ور
  بهره يخچال يك مفيد عمر كه باورند براين خارجي كاالهاي به كاالي از ايراني هاي واده خان حمايت شيوه اين با باشد. اهميت بحث گرفته، قرار هدف مورد داخلي توليد در اقتصادي فعاالن توليدكنندگان نقش تشويق است: معتقد نيز او رفتيم. ايران وتجارت معدن پديد طرفين از يك هر براي را امكاني
  ً
  كه همانطور بنابراين است. ايران يخچال از بيشتر خارجي بود خواهيم كار نيروي افزايش شاهد ما داخل توليد اهميت درحقيقت است. بانوان همچون مخاطباني كاالهاي خريد در اانوان خصوص ملت آحاد تشويق است بر زمان موضوعي ايراني كاالهاي خريد براي مردم طيف در داليل از بندي وجوي جست به تا يآورد
  م مصرف براي مردم نگاه رفتار تغيير كردم اشاره باال در بار يك توليد يعني كشور اقتصاد محركه موتور نوعي به موفقيت در تواند ميزان چه تا زنان هدف جامعه چيست؟ ايران ساخت مطالبات دنبال به بايد كلها تش مدت اين طول در
  اما تغييري كه بپردازند دادگاه آراي از يي ترده
  گس مردم خود واقع در براست. زمان ايراني توليدي كاالهاي شد. خواهد روشن ديگر باشد؟ اثرگذار آن بلندمدت برنامه كمپين اين بردن باال با خانواده محصوالت كنندگان ليد تو روي پيش مشكالت واسطه اين به تا باشند صنعتگران گويي پاسخ پيام بيانگر همچنين بوده
  مهم داشته حساسيت خودشان كاالي مليت به نسبت بايد براي صنعت خانه زنان كميسيون عضو عنوان به بانوان ايراني جمعيت از نيمي تقريبا كه آنجايي از زيبا، مناسب محصوالت، بندي بسته ارتقا كيفيت، كاهش كالن گيري تصميم هاي بخش در را توليد حوزه ماست. كاربران قبال در
  مسووليت پرورش آموزش مدرسه زمان از موضوع اين باشند را راهحلي چه ايراني كاالي خريد به مردم تشويق مايحتاج تهيه انتخاب در ها نم خا بيشتر امروزه هستند مناسب فروش از پس خدمات مصرف روش كردن آسان خوانيد: ادامه در دهند. رسيدگي مقدمه در كه «همانطور افزود: وي
  ً
  شآموزاني دان براي مدارس مثال يشود. شروع خانواده ميكنيد؟ پيشنهاد از بزرگي سهم كه گفت بايد بنابراين دارند نقش خانواده بانوان پسندي زيبايي حس سليقه به توجه واقعي، انها ارگ انها، سازم سوي از كشورمان در طي موثر بطور داوري يك شد، ذكر نوبت از
  خارج امتيازاتي بايد ينند مك استفاده ايراني التحرير لوازم از كه بصورت كنوني مقطع در اما است، بر زمان كاري اين از شود مصرف مستمر بطور كه است توليد اقالم ايراني جامعه براي را موفقي هاي ليت فعا يتوانند ايراني كمپين ايجاد شاهد گرايانه تشكل خشهاي
  ب از صرفنظر به توجه با رسد- مي جه نتي به ماه
  ۶ بايد كاالها تمام ادارت، مدارس در واقع به شوند. قائل دارند داخلي مشابه كه كاالهايي واردات بايد مقطعي خريداري بانوان طريق از مصرفي كاالهاي اين ديگر سوي نيز غذايي حوزه صنعتگران همچنين كنند. سازي پياده حدود حال هستيم. سازي فرهنگ انجام براي دالر ميليون از كمتر داوري ارزش با هايي
  داوري اين مختلف مقاطع در كه گفت بايد البته باشند، ايراني حمايت براي آن گمركي تعرفه يا شود متوقف محدود مادران تربيتي نقش اينكه به توجه با بنابراين شود. مي ملت آحاد مشوق ايراني ذائقه گرفتن نظر در با وانند خانه زنان كميسيون سوي از كه است ماه سه بنابراين ديگر- هاي پرونده از صرفنظر يا
  امريكا، ولها اص نوع اين رعايت متاسفانه اما شده رعايت مورد قيمت ايران بازار در متاسفانه يابد. افزايش توليدكننده از قشر اين فرهنگ تغيير است ناپذير انكار آينده نسل براي معرفي همچنين باشند؛ داخلي كاالي خريد براي ايران حمايت راستاي در كمپيني تشكيل شاهد صنعت ها استماع يا سند توليد فرآيند بدون داور
  يك شود فراهم الزاماتي بايدشرايط البته باشد. مداوم ايد ت. نيسب رقابت قابل خارجي محصوالت با كاالها شده تمام ايراني كاالي مصرف سمت به آنها دادن سوق جامعه از برخوردار زيادي اهميت از كننده رف مص به كاال صحيح اين تشكيل آيا هستيم. داخلي توليدكنندگان از يگيرد.
  تصميم بهبود جهت خودرا تالش تمام هم ايراني ليدكننده تو كه قاچاق همچون يي مولفه با بايد ما مسووالن حقيقت در است. برخوردار زيادي اهميت از نبايد نوعي به شود بيا قيعتها وا تبليغات در كه است موافق توليد از حمايت راستاي در ها كمپي
  نوع براي جديد پيشنهادي كلي، بطور امر
  اين نه دهد انجام ننده رف مصك داشتن نگاه راضي كيفيت بايد دولت حقيقت در شود. انجام مستمر واقعي مبارزه براي تواند مي ميزان چه تا توليد از حمايت درحقيقت شود. انجام بزرگنمايي محصوالت تبليغات در بود؟ خواهد هاي نگراني به موثر پاسخي كار كسب
  جامعه هر با جنس است رقيب از خالي بازار اينكه تصور با اينكه شود قائل ايراني خوب كاالهاي معرفي براي تسهيالتي باشد؟ اثرگذار آيندگان اشتغال در كننده ليد تو صداقت كاال تهيه از پس فكننده مصر مردمي هاي حركت اصوال ها كمپين كه گفت بايد هزينه زبان مورد در كار كسب جامعه
  ً
  مشروع دهد. ارائه كننده مصرف به كيفيتي استانداردهاي رعايت داراي ايراني كاالي يك اگر مثال تهيه به كننده مصرف تشويق ايراني توليد از حمايت اعتماد افزايش باعث يكند تاييد را كاال معرفي باشند برخوردار بااليي پشتوانه از وان كته است است. داوري
سنگ بزرگ اتاق ايران به هدف مي‌خورد؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/24
سنگ بزرگ اتاق ايران به هدف مي‌خورد؟
نگاهي به برنامه‌هاي اتاق بازرگاني ايران در سال 96


گروه تشكل‌ها  

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي نخستين‌بار در كنار بودجه اقدام به انتشار برنامه‌يي كرد. انتقادهاي سال قبل از بودجه‌هاي بدون برنامه بالاخره جواب داد و امسال براساس برنامه‌يي مصوب هيات رييسه شاهد تخصيص بودجه هستيم. اين برنامه علاوه بر اينكه سياست‌هاي اتاق در سال 96 را به نمايش مي‌گذارد بخش زيادي از كارهاي 97 را هم مشخص كرده است و به همين دليل مي‌توان بر اساس اين برنامه پيش‌بيني كرد كه تا پايان دوره هشتم چه كارهايي قرار است در اتاق بازرگاني صورت گيرد. اين برنامه داراي اهداف زيادي است و بايد پرسيد آيا تمام اين اهداف امكان تحقق حتي تا پايان دوره و نه فقط سال 96 را دارند؟ در اين گزارش نگاهي به كليات اين برنامه شده است. برنامه‌نويسي به سبك اتاق تهران

سبك نگارش و نحوه تنظيم برنامه اتاق ايران شباهت زيادي به برنامه‌يي دارد كه سال گذشته در اتاق بازرگاني تهران به تصويب رسيد. در هر دو برنامه عملا مجموعه‌يي از اهداف با مشخص كردن مسوول هر بخش طبقه‌بندي شده بود بدون آنكه اصول كلي برنامه‌نويسي رعايت شود. با وجود اين مي‌توان از اين برنامه خطوط كلي ديدگاه‌هاي اتاق بازرگاني در سال 96 را برداشت كرد. همچنين در برنامه درصد تحقق اكثريت اهداف در سال 96 حدود 50 درصد برآورد شده است كه با اين حساب قرار است همين برنامه در سال 97 يعني پايان دوره هشتم هم اجرايي شود.  در بخش اقدامات راهبردي نخستين موضوع به طرح توسعه ساختمان اتاق ايران اشاره شده است. در سال‌هاي اخير هزينه زيادي بابت ساختمان جديد اتاق ايران مطرح شد كه به نظر نمي‌رسد اين هزينه‌ها هيچ‌وقت به پايان برسد و در سال جديد هم هزينه‌ها براي پاركينگ و سال همايش‌ها در نظر گرفته شده است.  دومين بخش از اقدامات راهبردي اصلاح ايرادات در قانون اتاق و مطالعه قانون اتاق ساير كشورها در دستور كار قرار گرفته است. پس از آن بحث راه‌اندازي مركز آمار و اطلاعات اتاق ايران قرار است در بهار رونمايي شود. همچنين مركز ملي رتبه‌بندي قرار است جايگزين مساله رتبه‌بندي به روش فعالي شود كه در سال گذشته انتقادهاي فراواني را به همراه داشت. از جمله كارهاي ديگر اتاق ايجاد تشكل‌هاي بانوان و حضور پررنگ‌تر آنها در اتاق است. كارهايي همچون اصلاح تركيب درآمدي اتاق، ايجاد همگرايي ميان اتاق تعاون، اصناف و اتاق بازرگاني، تقويت مركز مطالعات اتاق ايران و اجراي نقشه تقسيم كار فراگير از ديگر كارهاي مدنظر در اين بخش است. در نهايت شايد مهم‌ترين كار در اين بخش تهيه و تصويب مانيفست بخش خصوصي باشد.

  اقدامات ساختاري

در بخش دوم به اقدامات ساختاري در اتاق پرداخته شده است. بعد از چندين سال تجربه ناموفق اعزام و پذيرش هيات بالاخره در برنامه سال آينده موضوع هدفمندسازي پذيرش و اعزام هيات‌ها مدنظر قرار گرفته شده است. راه‌اندازي واحد پايش مقررات و بخشنامه‌ها براي اطلاع‌رساني و پيگيري از ديگر خواسته‌هاي فعالان بود كه سال 96 قرار است اجرايي شود. بازنگري در چارت سازماني اتاق هم همين شرايط را دارد.  در سال 96 قرار است استانداردها براي دريافت استاندارد ايزو در اتاق، گرفتن ايزو براي برنامه‌هاي مسووليت‌هاي اجتماعي اتاق، سوق دادن كميسيون‌ها به سمت رويكرد پايش و حل مشكلات بخش خصوصي و اصلاح و يكسان‌سازي آيين نامه روابط سازماني اتاق با اتاق ساير كشورها اجرايي شود. اتاق‌هاي شهرستان و تقويت به سبك اتاق ايران

در سال 96 قرار است اتاق ايران برنامه‌هاي گسترده‌يي در اتاق‌هاي استاني اجرا كند. استقرار نظام بودجه‌بندي اتاق‌هاي استاني به صورت مكانيزه، برخورداري كليه اتاق‌هاي استاني از ساختمان متعلق به خود، توسعه و ارتقاي كيفيت مباحث شوراهاي گفت‌وگوي استان‌ها، تفويض برخي از امور اتاق ايران به اتاق‌هاي شهرستان، ساماندهي برخي فعاليت‌هاي بين‌المللي اتاق‌ها مانند پذيرش هيات‌هاي خارجي بر اساس طرح منطقه‌بندي اتاق‌ها از جمله طرح‌ها در اين بخش است. همچنين قرار است در زمينه ترازسنجي عملكرد اتاق‌هاي استاني كارهايي صورت پذيرد و بخش‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه براي فعال‌سازي حضور اتاق‌ها در كميسيون‌هاي رفع اختلاف مالياتي، تامين اجتماعي، گمركي و مانند آن در دستور كار است. تشكل‌ها در سال 96

در بخش تشكل‌ها نيز موضوعات مختلفي در دستور كار قرار گرفته شده است. اجراي طرح پروژه رتبه‌بندي تشكل‌ها در سال 96 قرار است بالاخره اجرايي شود. همچنين با ايجاد بانك اطلاعات يكپارچه قرار است تشكل‌هاي استاني نيز مشخص و ساماندهي شوند. در نقشه كار فراگير نيز قرار است مسووليت‌ها و اختيارات كارها به تشكل‌ها تفويض شود و موضوع ثبت متمركز تشكل‌هاي بخش خصوصي در اتاق ايران در دستور كار است.  از ديگر كارهاي بخش تشكل‌ها مي‌توان به ايجاد ظرفيت ارتباطات بين‌المللي اتاق با تشكل‌هاي بين‌المللي، تشكيل و توسعه تشكل‌هاي بالادستي و ايجاد نظام فدراسيوني و امكان سنجي واگذاري تصديگري‌هاي دولت به تشكل‌ها اشاره كرد. موضوع آموزش نيز يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي بخش تشكل‌ها در سال آتي خواهد بود.  پس از تشكل‌ها بحث اتاق‌ها و شوراهاي مشترك مطرح شده است. موضوع تقسيم كار بين معاونت بين‌الملل و اتاق‌هاي مشترك به عنوان نخستين موضوع درنظر گرفته شده است. همچنين بالاخره نقشه راه براي ايجاد اتاق‌ها و شوراهاي مورد نياز و پرهيز از انفعال در تاسيس اتاق‌ها و شوراهاي جديد در دستور كار است. موضوع ارزيابي عملكرد شوراها و اتاق‌هاي مشترك از دستورات اين بخش محسوب مي‌شود. در نهايت بحث ترويج عضويت در اتاق‌ها و شوراهاي مشترك با هدف حضور حداكثري اعضا در اين اتاق‌ها و شوراها از برنامه‌هاي سال 9ف است. بهبود محيط كسب و كار به سبك اتاق بازرگاني

در برنامه‌هاي سال 96 براي محيط كسب و كار برنامه‌هاي متعددي در نظر گرفته شده است. موضوع اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده نخستين موضوع است. پس از آن بحث اصلاح قانون بيمه

تامين اجتماعي و مقررات مربوطه، اصلاح قانون امور گمركي و آيين‌نامه‌هاي آن، حل مشكلات واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي، مقابله با فساد اداري از طريق شناسايي مقررات فسادزا، پيگيري اصلاح نظام تامين مالي كشور و تلاش براي بهبود رتبه ايران در گزارش جهاني انجام كسب و كار بخشي از برنامه‌هاي اتاق ايران در اين بخش است.  همچنين قرار است شاهد تدوين شاخص‌هاي ملي سنجش محيط كسب و كار از سوي اتاق ايران، تلاش براي اصلاح مسير خصوصي‌سازي براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد، استفاده از ظرفيت‌هاي شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 و كميسيون مقررات زدايي براي حل مشكلات فعالان اقتصادي و اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار باشيم.  در بخش مطالعات و پژوهش‌ها نيز پروژه‌هاي پژوهشي فراواني در نظر گرفته شده است كه اكثرا آنها مربوط به بخش آب و كشاورزي است. از جمله آنها مي‌توان به مطالعات سياست‌هاي آب و كشاورزي كشورهاي اسپانيا، مراكش، فرانسه، استراليا، مكزيك، پاكستان، كره‌جنوبي، مطالعه تعيين مناسب‌ترين نحوه مشاركت بخش خصوصي در مديريت آب، آمايش سرزميني براي استقرار مناسب فعاليت‌هاي صنعتي باتوجه ظرفيت آب، برآورد و تعيين آب مجازي كشاورزي و صنعت و خدمات و تببين پيشنهاد و سياست‌هاي مناسب آب مجازي در محصولات صادراتي مهم اشاره كرد. البته چند طرح تحقيقاتي در زمينه‌هاي ديگر نيز تعريف شده است.  درنهايت برنامه به صورت گسترده براي هر كميسيون نيز مجموعه از وظايف را مشخص كرده است. در حقيقت هر كميسيون موظف است كه برنامه‌هاي مشخصي را در اين دوره اجرايي كند. اين كار ليست بلند بالايي از برنامه‌ها در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي را ايجاد كرده است. سنگ بزرگ اتاق ايران

نگاهي به برنامه‌هاي اتاق ايران براي سال 96 نشان مي‌دهد كه عملا هر موضوعي كه باعث انتقاد از اتاق ايران بود در برنامه‌هاي سال 96 ديده شده است. اما واقعيت اين است كه اصولا برنامه‌ريزي براي مشخص كردن اولويت‌ها در زماني است كه امكان اجراي همه كار به صورت همزمان وجود ندارد. بسياري از برنامه‌هايي كه در مصوبه هيات رييسه قرار است در سال 96 اجرايي شود براي سال‌ها بلاتكيف باقي مانده است. اين بسيار خوب است كه اتاق ايران مي‌خواهد بسياري از برنامه‌ها را به اجرا درآورد اما واقعيت اين است كه اگر اين برنامه‌ها مطرح شود اما درصد تحقق برنامه كمتر از 50 درصد باشد طبيعتا دلسردي ناشي از آن بيشتر خواهد بود. همچنين نيازي نبود برنامه‌هايي كه حتي 50 درصد آن نيز قرار نيست در سال 96 اجرايي شود در مجموعه برنامه‌هاي سال 96 گنجانده شود.

 نویسنده:
فرصت‌طلبان صنفي قانون را دور مي‌زنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/24
فرصت‌طلبان صنفي قانون را دور مي‌زنند
«تعادل» از روند استفاده واحدهاي صنفي از دستگاه‌هاي پوز گزارش مي‌دهد


گروه تشكل‌ها  سميه سايش    

اين روزها دور زدن قانون براي افراد حقيقي و حقوقي همانند آب خوردن شده است. اجراي قانون مسووليتي است كه همگان بايد آن را عهده‌دار باشند تا به اين واسطه با اجراي و شيوه درست قانون نظم براي اداره امور شهر يا كشور حاكم شود. حال در اين بازه زماني فعالان اقتصادي نسبت به عدم پرداخت ماليات توسط برخي ارگان‌ها، سازمان‌ها، فعالان صنفي و اقتصادي نقدهايي را در راستاي عدم اجراي قانون مطرح مي‌كنند. طبق ماده يك ماليات بر درآمدها كليه حقوق‌بگيران و مزدبگيران نسبت به حقوق و دستمزد خود، كسبه و اصناف و صنعتگران ‌مشمول پرداخت ماليات (ماليات بردرآمد) هستند و افراد موظف‌اند تا حق و حقوق را به ميزان درآمدشان پرداخت كنند. از اينرو حدود سه ماهي است كه روند فعاليت واحدهاي صنفي اعم از سوپرماركت‌ها، آژانس‌هاي مسافربري و خدمات رساني شهري، آرايشگاه‌ها، موسسات آموزشي راهنمايي و رانندگي و... در زمينه استفاده از دستگاه‌هاي پوز (دستگاه‌هاي كارت خوان) تغيير كرده است، يعني در اين بازه زماني برخي از فعالان صنفي نسبت به استفاده از دستگاه‌هاي كارت خوان براي تسريع روند فعاليت خود و همچنين شفافيت در امور مالياتي واكنش عكس نشان داده اند؛ اين موضوع درحالي است كه طي سال‌هاي 90 و 91 جريان استفاده از دستگاه‌هاي كارت خوان در واحدهاي صنفي و صنعتي مطرح شد و البته صنعتگران و فعالان صنفي نيز نسبت به اين روند يعني استفاده از دستگاه‌هاي كارت خوان استقبال خوبي را براي تسريع در روند فعاليت‌هايشان انجام دادند اما پس از اجراي طرح شاپرك براي استفاده صنوف از دستگاه‌هاي كارت‌خوان برخي از واحدهاي صنفي دستگاه‌هاي كارت خوان خود را قطع كرده‌اند و ديگر از اين شبكه الكترونيكي براي نظم در امور مالي و مالياتي استفاده نكردند. چرايي كمرنگ شدن استفاده از دستگاه‌هاي پوز در واحدهاي صنفي

درحقيقت هدف از اجراي طرح شاپرك (شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي كه رابط ميان بانك مركزي، شبكه بانكي و شركت‌هاي PSP بوده و استاندارد‌سازي پرداخت‌هاي كارتي، كنترل و نظارت متمركز در شبكه پرداخت‌، بازتوزيع سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و هدايت منابع بانك‌ها به سمت امور بهينه، گسترش بازار كارتي و نظارت بر عملكرد پايانه‌ها را ميسر مي‌سازد) كنترل و نظارت در شبكه پرداخت كشور، ايجاد ساز و كار يكسان براي فعاليت شركت‌ها، واحدهاي صنفي و صنعتي، استاندارد‌سازي خدمات قابل عرضه، هدايت به سمت استفاده بهينه از منابع، گسترش بازار ابزارهاي كارتي، ‌افزايش سطح امنيت شبكه، مديريت ريسك و افزايش رضايت مصرف‌كننده بود. اما با وجود چنين مزايايي براي واحدهاي صنفي و ديگر مصرف‌كنندگان از دستگاه‌هاي پوز اما به نظر مي‌رسد كه اين فعالان ديگر تمايلي براي استفاده از اين كارت‌خوان‌ها ندارند. درحقيقت سال 91 بود كه موج اخباري همچون «ماليات ستاني از دستگاه‌هاي كارت خوان» به گوش فعالان صنفي و صنعتي رسيد، از آن پس ديگر واحدهاي صنفي پاسخگوي نياز مصرف‌كنندگان نبودند. به واقع پس از اجراي طرح شاپرك برخي از فعالان صنفي دستگاه‌هاي كارت خوان خود را قطع كردند و ديگر از آنها استفاده نكردند. وقتي دليل امتناع از استفاده از كارتخوان را از آنها پرسيديم نگراني از اخذ ماليات بر درآمد به وسيله كنترل فروش توسط اين دستگاه‌ها يا خرابي دستگاه را عنوان كردند. در اين باره بايد به اين موضوع اشاره كرد كه اكثر كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته با پرداخت به موقع ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بردرآمد به خزانه كشورشان كمك مي‌كنند تا به اين واسطه بتوانند از محل درآمد ماليات‌ها كشور خود را به نحو صحيح و قابل قبولي اداره كنند. حال فضاي كسب وكار كشور ما چندسالي است به دليل سياست‌هاي نادرست و غيركارشناسي دولتمردان در ركود- تورمي قرار گرفته است، معضلي كه با پيچيدن نسخه‌هاي كارشناسان به نظر نمي‌رسد حال فضاي كسب وكار كشور را به سمت مساعدت و بهبودي بكشاند. موازي‌كاري اصناف با سازمان امور مالياتي

به عبارت ديگر بايد گفت كه هيچگاه بخش اقتصاد كشورمان از سياست به دور نبوده يعني هميشه تا بوده سياست دربخش‌هاي اجتماعي، فرهنگي، هنري و اقتصادي نفوذ داشته و به واقع سياست پايه ثابت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي كشورمان نقش اساسي داشته است. از سوي ديگر درباره عدم استفاده از دستگاه‌هاي پوز بايد به اين نكته اشاره كرد كه برخي از تشكل‌ها با ارتباط و نفوذ در بدنه‌هاي دولتي مانع اجراي درست قوانين مي‌شوند. به عنوان مثال طي سال‌هاي گذشته ما شاهد موازي‌كاري اصناف با سازمان امور مالياتي بوده‌ايم كه سرمنشا اين نوع چالش‌ها و مشاجره‌ها به عدم اجراي قانون از سوي اصنافي‌ها در زمينه رعايت بندهاي قانوني مالياتي منتهي مي‌شد. درحقيقت رييس تشكل‌هاي صنفي به موضوع ركود در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و عدم همراهي و هماهنگي با سازمان امور مالياتي پافشاري داشت.  البته باتوجه به توافق مسوولان سازمان امور مالياتي با اصنافي‌ها مبني بر عدم افزايش نرخ ماليات برارزش افزوده بايد گفت كه در برخي صنوف همچون سوپرماركت‌ها، آژانس‌هاي مسافربري و خدمات رساني شهري، آرايشگاه‌ها، موسسات آموزشي راهنمايي و رانندگي شاهد هستيم كه فعالان صنفي از دستگاه‌هاي كارت‌خوان براي فرار از ماليات استفاده نمي‌كنند. همانطور كه در ابتداي گزارش هم اشاره شد حدود سه ماهي است كه روند فعاليت واحدهاي صنفي درباره رفتارها و شفافيت درامور مالياتي درنظر گرفته شده و هرگاه مصرف‌كنندگان براي خريد و مصرف به هريك از اين واحدهاي صنفي رجوع مي‌كنند تا خدماتي را اين فعالان اخذ كنند مسوول واحد صنفي مربوطه تنها به اين جمله (دستگاه كارت خوان نداريم) بسنده كردند. وقتي دليلش را درباره عدم استفاده از كارت خوان‌ها در واحدهاي صنفي پرس و جو مي‌كنند اين طور پاسخ‌ مي‌دهند كه: « اگر پول را بطور نقدي از مصرف‌كنندگان بگيريم به سودمان است؛ چراكه استفاده از دستگاه‌هاي كارت خوان جز درد سر و افزايش هزينه در زمان ماليات ستاني چيزديگري ندارد، بنابراين به صرفه است كه از خريداران يا مصرف‌كنندگان تنها وجه نقد بگيريم. » بنابراين بايد گفت كه در هر حوزه از كسب وكار فرصت طلبان در كمين‌اند تا راهي را براي دور زدن قانون بيابند. حال نوشتن اين جمله كه فرصت طلبان صنفي راه خود را براي فرار از ماليات پيدا كرده‌اند حتما به مذاق برخي‌ها خوش نمي‌آيد، اما اين جمله رويكري واضح و روشن از سوي برخي اصنافي‌هاست كه فعاليتشان در سطح شهر جريان دارد.نویسنده:
تشويق مردم براي خريد كالاهاي ايراني زمان بر است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/24
تشويق مردم براي خريد كالاهاي ايراني زمان بر است
عضو كميسيون زنان خانه صنعت، معدن وتجارت ايران در گفت‌وگو با «تعادل»:


گروه تشكل‌ها   

كمپين حمايت از توليد كالاهاي داخلي توسط كميسيون زنان خانه صنعت، معدن و تجارت شكل گرفته است، ‌هدف از تشكيل اين كمپين فرهنگ سازي براي خانواده‌هاي ايراني براي استفاده از كالاهاي توليدي مشابه خارجي است. درباره چگونگي حمايت از توليد و افزايش مصرف‌كننده در راستاي خريد كالاهاي داخلي به سراغ مريم پدرام، عضو كميسيون زنان خانه صنعت، معدن وتجارت ايران رفتيم. او نيز معتقد است: تشويق مردم براي خريد كالاهاي ايراني موضوعي زمان بر است اما در طول اين مدت تشكل‌ها بايد به دنبال مطالبات صنعتگران باشند تا به اين واسطه مشكلات پيش‌روي حوزه توليد را در بخش‌هاي تصميم‌گيري و كلان كاهش دهند. در ادامه مي‌خوانيد:

 در كشورمان از سوي سازمان‌ها، ارگان‌ها و بخش‌هاي تشكل گرايانه شاهد ايجاد كمپين براي انجام فرهنگ سازي هستيم. حال حدود سه ماه است كه از سوي كميسيون زنان خانه صنعت شاهد تشكيل كمپيني در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي هستيم. آيا تشكيل اين نوع كمپين‌ها در راستاي حمايت از توليد موافق خواهد بود؟

بايد گفت كه كمپين‌ها اصولا حركت‌هاي مردمي است كه مي‌تواند از پشتوانه بالايي برخوردار باشند و كارهاي بزرگي انجام دهند در واقع حمايت از اين كمپين نهايتا حمايت از كالاي ايراني است.

 نقش توليدكنندگان و فعالان اقتصادي در تشويق آحاد ملت خصوصاً بانوان در خريد كالاهاي ساخت ايران چيست؟

توليد‌كنندگان محصولات خانواده با بالا بردن كيفيت، ارتقا بسته‌بندي محصولات، مناسب و زيبا، آسان كردن روش مصرف خدمات پس از فروش مناسب و واقعي، توجه به سليقه و حس زيبايي پسندي بانوان ايراني مي‌توانند فعاليت‌هاي موفقي را براي جامعه ايراني پياده‌سازي كنند. همچنين صنعتگران حوزه غذايي نيز مي‌توانند با در نظر گرفتن ذائقه ايراني مشوق آحاد ملت ايران براي خريد كالاي داخلي باشند؛ همچنين معرفي صحيح كالا به مصرف‌كننده از اهميت زيادي برخوردار است كه در تبليغات واقيعت‌ها بيان ‌شود و به نوعي نبايد در تبليغات محصولات بزرگنمايي انجام شود. درحقيقت مصرف‌كننده پس از تهيه كالا صداقت توليد‌كننده در معرفي كالا را تاييد مي‌كند و باعث افزايش اعتماد نسبت به توليد آن برند و كالا خواهد شد.

يكي از موضوعاتي كه در كمپين حمايت از توليد داخلي مورد هدف قرار گرفته، بحث اهميت مخاطباني همچون بانوان است. درحقيقت اهميت جامعه هدف زنان تا چه ميزان مي‌تواند در موفقيت اين كمپين و برنامه بلندمدت آن اثرگذار باشد؟

از آنجايي كه تقريبا نيمي از جمعيت ايراني بانوان هستند و امروزه بيشتر خانم‌ها در انتخاب و تهيه مايحتاج خانواده نقش دارند بنابراين بايد گفت كه سهم بزرگي از اقلام توليد است كه بطور مستمر مصرف مي‌شود و از سوي ديگر اين كالاهاي مصرفي از طريق بانوان خريداري مي‌شود. بنابراين با توجه به اينكه نقش تربيتي مادران براي نسل آينده انكار ناپذير است تغيير فرهنگ اين قشر از جامعه و سوق دادن آنها به سمت مصرف كالاي ايراني از اهميت زيادي برخوردار است.

حمايت از توليد تا چه ميزان مي‌تواند براي اشتغال آيندگان اثرگذار باشد؟

حمايت از توليد ايراني و تشويق مصرف‌كننده به تهيه كالاي ايراني يعني توليد بيشتر و اين موضوع نيز مي‌تواند افزايش ميزان توليد‌كنندگان در كشور را به دنبال داشته باشد. با اين شيوه و حمايت خانواده‌هاي ايراني از كالاي توليد داخل ما شاهد افزايش نيروي كار خواهيم بود و به نوعي موتور محركه اقتصاد كشور يعني توليد يك بار ديگر روشن خواهد شد.

به عنوان عضو كميسيون زنان خانه صنعت براي تشويق مردم به خريد كالاي ايراني چه راه‌حلي را پيشنهاد مي‌كنيد؟

 اين كاري زمان بر است، اما در مقطع كنوني بصورت مقطعي بايد واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند محدود و متوقف شود يا تعرفه گمركي آن براي حمايت از توليدكننده افزايش يابد. متاسفانه در بازار ايران قيمت تمام شده كالاها با محصولات خارجي قابل رقابت نيست. در حقيقت مسوولان ما بايد با مولفه‌يي همچون قاچاق مبارزه واقعي و مستمر انجام شود. در حقيقت دولت بايد تسهيلاتي براي معرفي كالاهاي خوب ايراني قائل شود مثلاً اگر يك كالاي ايراني داراي رعايت استانداردهاي مربوطه بين‌المللي بايد از اين كالاها حمايت كند و از براي معرفي اين كالاها در عرصه تبليغات تخفيف 50 درصدي را قايل شود تا مصرف‌كننده كالاي خوب ايراني رابشناسد.

در رابطه با تغيير رفتار و نگاه مردم براي مصرف كالاهاي توليدي ايراني چه بايد كرد؟

اين يك فرهنگ قديمي است كه هميشه كالاهاي خارجي بهتر است؛ چراكه مردمان ما از قديم اين رويه را تجربه كرده‌اند. در حقيقت مصرف‌كنندگان ايراني نسبت به كالاهاي خارجي براين باورند كه عمر مفيد يك يخچال خارجي بيشتر از يخچال ايران است. بنابراين همانطور كه در بالا اشاره كردم تغيير رفتار و نگاه مردم براي مصرف كالاهاي توليدي ايراني زمان براست. در واقع خود مردم بايد نسبت به مليت و كالاي خودشان حساسيت داشته باشند و اين موضوع از زمان مدرسه و آموزش و پرورش و خانواده شروع مي‌شود. مثلاً مدارس براي دانش‌آموزاني كه از لوازم التحرير ايراني استفاده مي‌كنند بايد امتيازاتي قائل شوند. به واقع در مدارس و ادارت، تمام كالاها بايد ايراني باشند، البته بايد گفت كه در مقاطع مختلف اين مورد رعايت شده اما متاسفانه رعايت اين نوع اصول‌ها بايد مداوم باشد. البته بايدشرايط و الزاماتي فراهم شود كه توليد‌كننده ايراني هم تمام تلاش خودرا جهت بهبود كيفيت و راضي نگاه داشتن مصرف‌كننده انجام دهد نه اينكه با تصور اينكه بازار خالي از رقيب است جنس با هر كيفيتي به مصرف‌كننده ارائه دهد.نویسنده:
نقشه راه همكاري‌هاي انرژي اكوآماده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/24
نقشه راه همكاري‌هاي انرژي اكوآماده است
محمدرضا كرباسي، معاون بين‌الملل اتاق ايران مي‌گويد: با وجود اينكه قرار بود نقشه راه همكاري‌هاي بخش خصوصي اكو در حوزه انرژي يك ماهه تهيه شود، اتاق ايران آن را 20 روزه تهيه كرده است؛ نقشه راه به سازمان اكو فرستاده شده و در دستور كار اجلاس آتي وزراي انرژي كشورهاي عضو اكو قرار گرفته است.

مردادماه امسال اتاق ايران ميزبان نشست‌هاي كميته‌هاي تخصصي اتاق اكو، مجمع عمومي اتاق اكو و اجلاس ايجاد كنسرسيوم انرژي اكو بود. هفت ماه از برگزاري اين نشست‌ها مي‌گذرد و «حسن كاظمي»، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات نفت ايران، معتقد است اين نشست‌ها نتايج ملموسي نداشته‌اند. كاظمي گفت: «قرار بود ظرف يك ماه نقشه راه همكاري‌هاي كشورهاي عضو اكو تهيه شود؛ اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است؛ گويا موضوع به فراموشي سپرده شده است.»

محمدرضا كرباسي، معاون بين‌الملل اتاق ايران، در واكنش به اين اظهارات به پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: هدف از برگزاري نخستين نشست كنسرسيوم‌هاي انرژي در منطقه اكو كه مصوب اجلاس وزراي انرژي بود و نشستي كه با نمايندگان 8 كشور در بخش انرژي برگزار شد، اين بود كه بتوانيم بخش‌هاي خصوصي را در بخش انرژي فعال كنيم.

 اتاق ايران براساس وظايفي كه در چارچوب همكاري‌هاي اقتصادي اكو به عهده دارد، ‌متعهد شد كه نقشه راه همكاري‌هاي انرژي توسط بخش خصوصي در منطقه اكو را تدوين كند؛ اين نقشه راه را به كشورهاي عضو جهت اجرايي شدن ارائه دهد و سپس در اجلاس وزراي انرژي به تصويب نهايي برساند.

او تاكيد مي‌كند: با وجود اينكه قرار بود اين نقشه يك ماهه تهيه شود، آن را 20 روزه تهيه و تدوين كرديم. در آبان ماه سال جاري، پيش‌نويس اين نقشه راه را طي مكاتبه رسمي به فدراسيون صادركنندگان در حوزه انرژي و صنايع وابسته، رييس انجمن انرژي ايران و انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي ارسال كرده و از آنها خواستيم كه نظرات خود را ظرف 15 روز به ما ارائه كنند.

معاون بين‌الملل اتاق ايران با بيان اينكه نظرات وزارت نفت و وزارت امور خارجه نيز درباره اين پيش‌نويس كسب شده مي‌گويد: سپس آن را براي سازمان اكو فرستاديم و در حال حاضر اين نقشه راه در دستور كار اجلاس آتي وزراي انرژي كشورهاي عضو اكو است.

به گفته كرباسي، براي تدوين اين نقشه راه نظرات اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي عضو نيز كسب شده است. او اظهار اميدواري كرد كه نقشه راه در اجلاس آتي تاييد و تصويب شود تا زمينه مشاركت گسترده‌تر فعالان اقتصادي بخش خصوصي در زمينه انرژي در منطقه اكو فراهم شود.نویسنده:
مقررات جديد ICC براي موضوع داوري بخش خصوصي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/24
مقررات جديد ICC براي موضوع داوري بخش خصوصي


اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) همگام با اجرايي شدن قوانين جديد، آخرين نسخه از آيين‌نامه خود را براي طرفين و دادگاه‌هاي داوري منتشر كرد. آيين‌نامه جديد ICC كه مشتمل بر بسياري از شرايط جديد و مهم است، در روز ۲۲ فوريه ۲۰۱۷ (برابر با چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵) از سوي دفتر ديوان به تصويب رسيد.  

آيين‌نامه جديد شامل دستورالعملي دقيق در قوانين جديد رسيدگي خارج از نوبت است. همچنين اصلي را ايجاد مي‌كند كه دادگاه ممكن است دلايلي را براي ارائه آراي خود، بنابه درخواست يكي از طرفين، به جاي توافق تمامي طرفين (همانطور كه قبلا در پرونده رايج بود) مطرح سازد.

 رييس ديوان داوري بين‌المللي ICC، «الكسيس مور (Alexis Mourre) »، اذعان داشت كه «اين آيين‌نامه، گامي مهم در جهت اجراي سياست‌هاي جديد ما براي افزايش بهره‌وري و شفافيتِ داوري ICC است.

 امكاني را براي هر يك از طرفين پديد مي‌آورد تا به جست‌وجوي‌بندي از دلايل در طيف گسترده‌يي از آراي دادگاه بپردازند كه تغييري مهم بوده و همچنين بيانگر پيام پاسخ‌گويي و مسووليت در قبال كاربران ماست. »

 وي افزود: «همانطور كه در مقدمه رسيدگي خارج از نوبت ذكر شد، يك داوري بطور موثر طي ۶ ماه به نتيجه مي‌رسد- با توجه به صرفنظر از داوري‌هايي با ارزش داوري كمتر از ۲ ميليون دلار امريكا، يا صرفنظر از پرونده‌هاي ديگر- بنابراين يك داور بدون فرآيند توليد سند يا استماع‌ها تصميم مي‌گيرد.

اين امر بطور كلي، پيشنهادي جديد براي جامعه كسب و كار و پاسخي موثر به نگراني‌هاي مشروع جامعه كسب و كار در مورد زبان و هزينه داوري است. »نویسنده:

  دريچه Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 هند
  رابطه اگرهاي ما ترامپ عصر در امريكا ميكنيم
  و برگزار پرسي همه دوباره لندن: به اسكاتلند تند
  هشدار سجمهور ريي ترامپ دونالد وعده اوجود ان جه
  گروه رويكرد هند، با دوستانه روابط برقراري درباره
  امريكا، مسائل سر بر كشور دو اختالفات برخي ترامپ نهتر
  سختگيرا روابط آينده غيره، مسلمان كشورهاي با روابط هوايي، آب زد كليد رسما را برگزيت مي» ترزا
  « گزارش به است. كرده مواجه ترديدهايي با را كشور دو
  صميمانه شد، امريكا سمهور ريي رسما اينكه از پس ترامپ افرز،
  فارن بازار به دسترسي چگونگي ازجمله را مربوط جهان
  گروه وگوهايي گفت هند، ناسيوناليست وزير نخست مودي نارندرا
  با كشورها شهروندان تردد چگونگي مشترك، خروج روند آغاز بريتانيا وزير نخست مي،
  ترزا گرم توگوهاي «گف درباره حتي هند توزير نخس
  داشت زندگي ديگر كشورهاي در كه افرادي وضعيت 50 ماده فعالسازي با را اروپا(برگزيت) اتحاديه
  از سياست ارشد مقامات كرد. توييت ترامپ» با دوستانه
  و هاي دولت اما كنند تدوين يكنند، كار پارلمان نمايندگان كرد. اعالم ليسبون
  پيمان به داشتند تهايي مالقا هم كشور دو امنيتي
  خارجي تصويب به را موارد اين بايد ديگر كشور ۷2 به كه طرحي خود دوم شور در دوشنبه
  بريتانيا همتايان به ترامپ دولت هاي ام مق تايمز، هندوستان
  گزارش بريتانيا دولت سال دو اين مدت در برسانند. اروپا اتحاديه از جدايي روند هد دمي ازه اج
  لندن بهبود براي تالش بر مبني دستوراتي كه گفتهاند خود
  هندي عضو عنوان به را تعهداتش است، متعهد كماكان اين تصويب با كردند. تاييد بررسي كند، آغاز
  را امريكا جمهور ريي اگرچه اند. رده دريافت كشور دو
  روابط كند. اجرا اروپا اتحاديه ترزا بريتانيا، اعيان عوام مجلس دو هر در
  طرح هند با بهينه روابط به مندايش عالقه چرايي درباره
  توضيحي دولت كه باورند اين بر برگزيت منتقدان كرد. اعالم رسما را برگزيت روند آغاز مي در هند در پروژه پنج تاكنون ترامپ برج اما است، نكرده
  ارائه از مجرب كادري فاقد همچنان بريتانيا برگزيت، روند آغاز رسمي اعالم با
  همزمان زرگترين از يكي به را يو دهل مساله اين داشته اجرا
  دست اروپاست. اتحاديه از خروج حوزه كارشناسان االجلي ضرب اسكاتلند اول وزير استورجن،
  نيكوال شمالي اي امريك از خارج در شركت اين خارجي هگذاران
  سرماي دموكرات ليبرال حزب پيشين رهبر كلگ، نيك به است. كرده تعيين لندن براي را ساز
  سرنوشت همكاري قرارداد امضاي زمان از كشور دو روابط يد. من
  تبديل است معتقد برگزيت سرسخت منتقدان از ديگر بار اسكاتلند اول وزير تلگراف، ديلي
  نوشته اين حفظ به ظاهرا ترامپ بود پيشرفت حال در يي
  هسته ترين پيچيده از يكي براي مي ترزا «دولت كه جديد استقالل پرسي همه يك برگزاري
  براي امريكا هند بين جانبه دو ترديدهاي دارد. اشتياق
  روابط است، كرده تجربه تاريخ طول در كه مذاكراتي اجراي عدم داده اولتيماتوم لندن دولت
  به همسو به توجه با شود، مي مربوط سرد جنگ زمان به
  كه افراد هنوز كه است درحالي اين يكند شتاب پذيرش در ي م ترزا عملكرد به منوط را
  آن مبارزه چين با مقابله جمله از مسائلي در آنها منافع ندارد.»
  شدن دولت در را بلد كار توافق اعطاي اسكاتلند برگزيت هاي
  درخواست تغيير اين هاي نشانه از يكي است شده كمرنگ تروريسم،
  با بريتانيا داري ه خزان نوشته، هم اينديپندنت كرد. مشروط اسكاتلند مختص
  ويژه كه طوري است، هند به امريكا حهاي سال فروش
  افزايش پيامدهاي درخصوص محرمانه گزارشي در هاي درخواست به ترزا چنانچه شده،
  گفته هند هاي سال اصلي مينكننده تا عنوان به مرور به
  امريكا -ازجمله اروپا اتحاديه از كشور اين خروج منفي اسكاتلند ملي حزب رهبر استورجن،
  نيكوال دو مشترك منافع از جداي اما شود. روسيه
  جايگزين غذايي- مواد بهاي ها ماليات شديد افزايش اسكاتلند اول وزير نكند، توجهي برگزيت
  درباره شالوده آنها رهبران سياق سبك در نيز هايي شباه
  كشور، از يي ۶3صفحه گزارش اين در است. داده هشدار سال پايان در را كشورش استقالل پرسي
  همه رهبر دو هر واقع در دارد. وجود آنها پوپوليستي اي
  گراي اقتصادي بحران از رفت برون براي ترزا نقشه كرد. خواهد برگزار 201 اوايل يا 2018
  توسل با ترامپ شدند. پيروز انتخابات در كشور، نجات وعده
  با شده ياد حل راه بدترين عنوان به برگزيت از پس سي بي بي مستند برنامه در تر پيش
  استورجن براي تالش با مودي سفيدپوست هاي امريكاي اكثريت
  به به اتكا شده، بيني پيش گزارش اين در است. پاييز در همهپرسي برگزاري هم برگزيت
  درباره اهشان جايگ تدادن دس از درباره هندو اكثريت يهاي نگران
  رفع )WTO(يناهج تجارت سازمان هاي تعرفه پيمان 50 ماده براساس انجاميد. خواهد طول بعدي گام مي ترزا دولت بر را فشارها كه است اعيان مجلس اسكاتلند است. نخوانده بعيد را ميالدي آتي
  سال هايي موفقيت به توانستند مسلمانان بهيژه قليتها مقابل
  در شوك سخت» «برگزيت با مواجهه صورت در تصويب ميالدي 200۷ دسامبر در كه ليسبون 50 ماده شدن فعال با انگليسي منابع گفته به دوشنبه بريتانيا عوام مجلس است. داده افزايش برگزار را بريتانيا از استقالل پرسي همه بار
  يك ترامپ، مودي دوستانه آشكارا روابط باوجود اما يابند.
  دست خواهد وارد بريتانيا اقتصادي پيكره بر شديدي اروپا اتحاديه از بخواهند كه هايي دولت شد، احتماال اروپايي رهبران مي، ترزا توسط ليسبون كرد. تصويب را طرح اين دادند منفي راي آن به كشور اين مردم كه
  كرد معمول ديپلماتيك تعارفات پايه بر آنها وگوهاي گفت
  بيشتر مشاغل ها، شركت بر جدي پيامدهايي كرد آن مطابق فعال را ماده اين بايد شوند خارج اين به رسمي نشستي در آينده آوريل ششم روز عوام مجلس نمايندگان كه صورتي در اروپا- اتحاديه از انگليس برگزيت-خروج با
  حاال ژوئن يا مه ماه در طرف دو رود انتظار است رفته
  پيش ديگر از بسياري مانند نيز نوي هل رسد مي نظر به كنند. ديدار درخصوص داشت. خواهد غذايي مواد بهاي كنند. عمل نخستوزير كني، اندي داد. خواهند پاسخ مساله اليحه در اعيان مجلس نظر مد اصالحات با است. شده تر قوي استقالل براي استورجن
  موضع اتحاديه از بريتانيا خروج بلندمدت منفي تاثيرات يك خروج روند ليسبون پيمان 50 ماده رهبران كه بود كرده تاييد پيشر ت ايرلند مخالفت مي ترزا دولت نظر الف خ بر برگزيت كليد آن از پس را برگزيت فرآيند آغاز مي
  ترزا است. ترامپ دولت در امريكا راهبرد منتظر جهان
  كشورهاي هشدار تجاري توافق يك به دستيابي بدون اروپا شرايط اما كرده مشخص را اتحاديه از كشور در اند كرده موافقت اروپا اتحاديه عضو كشور ۷2 اعيان مجلس به ديگر بار اليحه اين كردند، با گذشته هفته اعيان مجلس نمايندگان كه
  زد را ترامپ كودكانه تهاي سياس حتي هندي مقامات
  برخي ثباتي بي به تواند ها ست سيا اين كه اند گفته كرده محكوم است. شده داده خروج، براي ناچارند ها دولت زيرا است مبهم آن چارچوب روي آينده آوريل ماه اوايل در نشستي مجدد تاكيد صورت در شد مي بازگردانده كردن فعال اجازه دولت به كه برگزيت
  اليحه عامل ترامپ اقتصادي هاي سياست شود. منجر جهان در ولز، اسكاتلند، بريتانيا(انگليس، مردم كنند آغاز را پيچيدهيي زمانبر وگوهاي گفت كنند. گفتوگو برگزيت مذاكرات در اصالحات انجام بر اعيان مجلس نمايندگان مذاكرات روند شروع ليسبون پيمان 50
  ماده در محدوديت وي اينكه ويژه است، هند براي يي ده رانكنن نگ با 201۶ جوالي ماه ژوئن 23 ايرلندشمالي) اين براساس يابد. تحقق جدايي شرايط تا كردن فعال براي مهلت آخرين مي ترزا يشد تكرار ديگر بار روند اين شده، ياد اليحه انجام به منوط هد يد را اروپا اتحاديه از
  خروج اتحاديه از خروج به رأي پرسي همه در شركت اروپا اتحاديه از خروج متقاضي دولت ماده، 13ماه تا حداكثر را ليسبون 05معاهده ماده روندي نبود؛ پنگ پينگ بازي به شباهت بي كه «تضمين كردند. موافقت آن در
  اصالحاتي توليدكنندگان از هند كه است خواستار را دارويي مواد
  واردات ترامپ ژئوپليتيكي رويكرد در شود. مي محسوب آنها عمده مردم .15درصد پرسي همه اين در دادند. اروپا خواهد فرصت سال دو 50 ماده فعالسازي با است. كرده تعيين ماه) فروردين مارس(اواسط اش وعده تحقق از را ي م ترزا دولت احتماال كه در اروپا اتحاديه كشورهاي عضو شهروندان
  حقوق رويكرد از دهنل دارد: وجود فاحشي هاي اوت تف هم مودي ماندن به آنها درصد 48.1 برگزيت به بريتانيا عقد نحوه اتحاديه، از خروج چگونگي تا داشت مذاكرات معاهده، اين 50 ماده اجراي صورت در شده، اعالم زمان در برگزيت مذاكرات شروع براي براي طرحي گونه هر در نهايي «راي
  بريتانيا» يكند. نم حمايت چين يا ايران عليه ترامپ جويانه مقابله دادند. رأي اتحاديه اين در شرايط اتحاديه عضو كشورهاي ديگر با قرارداد به سال تا اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج داشت. مي باز نمايندگان اصالحيه دو پارلمان» توسط
  برگزيت است اقتصادي رشد هدنبال مركزي بانك مخالفت وجود با سفيد منطقه
  كاخ يكشد؟
  از را ترامپ طلبي جا ترمز رزرو» موصل
  «فدرال در داعش فدرال است. آوردني دوام حال عين در ريعتر س بسيار امريكا در پيشين استانداردهاي از همچنان تسليمي طال جهان
  گروه روز را خود جديد برنامههاي ها بيني پيش رزرو زودتر ماه چندين رزرو فدرال اما است. تر پايين رييسجمهور ترامپ دونالد كه ميرسد نظر است
  به افتاده تله
  به در اقتصادي رشد كرد. خواهد منتشر چهارشنبه جاري سال ابتداي در بازارها هاي بيني پيش از رزرو، فدرال رييس يلن ژانت امريكا
  جديد ائتالف امور در امريكا ويژه نماينده ارك
  برت به است ممكن آوردني دوام روند از تر ريع س روندي به شرايط دقيقا آن دليل كرده اقدام ميالدي، پيش اساسي مواجهه يك سمت به اندك
  اندك موصل شهر غرب در داعش گفته ضدداعش، المللي
  بين رزرو فدرال تواند مي شود منجر بيشتر تورم نرخ است. بوده اقتصاد مثبت ظاهر وي اقتصادي مشاوران ترامپ براي روند.
  مي كه كرده اعالم نيز عراق ارتش است. شده
  محاصره افزايش بيشتري سرعت با را بهره نرخ كند وادار را مستقل كارشناسان رزرو فدرال مقامات در مثبت اشتغالزايي شرايط از حاكي هاي
  گزارش خارج داعش نيروهاي چنگ از را موصل غرب سوم
  ي اقتصادي ركود به عمدتا شرايط اين مجموع دهد مركزي بانك كه كردند تاكيد سريع خيلي اقتصادي گرفتن جشن براي خوشايند بهانه يك فوريه
  ماه ويژه نماينده آلمان، خبرگزاري گزارش به است.
  كرده ميشود. منجر دولت هاي گذاري سياست بر پيشاپيش ندارد سعي به عمل در قدم نخستين همچنين
  محسوب بغداد در ضدداعش المللي بي ائتالف امور در
  امريكا نيو ايالت از خواه جمهوري نماينده پيرس استيو اين به را بهره نرخ رزرو فدرال بگذارد. تاثير جديد اقتصادي رشد براي رييسجمهور هاي
  وعده آخرين دهاند ش موفق عراقي نيروهاي كه كرده
  اعالم يلن ژانت از فوريه ماه استماع جلسه در مكزيكو، به رو اقتصادي شرايط كه دهد مي افزايش دليل كرده اعالم مكررا ترامپ شود. مي انگاشته ريعتر
  س اين گفته به ببندند. را موصل شهر خروجي
  گذرگاه افزايش از رزرو فدرال هدف واقعا آيا كه پرسيد را امريكا اقتصاد امسال زمستان است. بهبود است. تر سريع اقتصادي رشد تحريك به مصمم
  كه آخرين عراق نهم ارتش آنكه از پس امريكايي،
  مقام اقتصادي سريع رشد روند كردن معكوس بهره نرخ تكاپوست در همچنان سهام بازار نكرد: زده وحشت را كار بازار مثبت هاي گزارش كه رزرو فدرال
  اما كرد، قطع را موصل از داعش اعضاي خروجي راه
  ارتباط سوال اين به محتاطانه كامال يلن ژانت اگرچه است؟! اشتغالزايي ميزان دارد؛ صعودي حركتي بهره نرخ افزايش زمان رسيدن فرا نهايي
  تاييد اند. اده افت تله به موصل شهر غرب در داعش
  جهادگرايان كه اينجاست سوال اما بازگردند. كار سر توانند مي كوهن گري است. گفته سخن كشور شكوفايي رييس بود. مثبت جوابش درنهايت اما داد، پاسخ ركتها ش بوده افزايش حال در دستمزدها آن در كه (شرايطي برافروختن از جلوگيري
  براي اند ده ش موفق عراقي نيروهاي ها زارش آخرين
  طبق اين داشت خواهد ادامه زماني چه تا روند اين روز جمهور رييس ملي اقتصاد شوراي رييس با مشكلي هيچ مركزي بانك كه گفت رزرو فدرال كشور اقتصادي آينده به هم مصرفكنندگان افزايش به تقاضا افزايش توليد، افزايش جاي
  به كنند. خارج داعش چنگ از را موصل غرب سوم
  ي از نشانههايي هم حاال همين از كه است درحالي در دارد انتظار كه گفت يسي ان سي به جمعه رشد اين اينكه شرط به ندارد، تر سريع اقتصادي رشد اقتصادي كارشناس فاست، جان هستند. بين خوش حساب به امريكا اقتصاد شود) مي منجر ها
  قيمت يكند. آزاد را موصل شهر قدم به قدم عراق
  ارتش يشود. ديده كار بازار در كساد شاهد را بيشتري اشتغالزايي رشد آتي هاي ماه غير در باشد اقتصادي زيرساختهاي ارتقاي بازتاب يلن، ژانت پيشين مشاور هاپكينز جان دانشگاه در در تسريعي هرگونه از جلوگيري بهدنبال آورد، مي تاريخ در تر پيش عراق وزير نخست
  حيدرالعبادي اين به اشاره در رزرو فدرال مقامات يلن ژانت پيش آنچه درمورد شدت به «ما كرد: تاكيد باشد رشد كه باشد داشته باور اگر رزرو فدرال صورت، اين بهره نرخ افزايش با اينكه «تفكر گفت: باره اين در است. اقتصادي هاي
  فعاليت موصل شرق آزادسازي عمليات پايان گذشته ژانويه 24
  همچنان اقتصادي مشكالت از يي پاره كه مساله مقامات اما هستيم.» زده هيجان است، مان روي اهداف است گرفته صورت تقاضا برمبناي اقتصادي احمقانه كنيد، ارسال سياسي پيام نوعي بخواهيد بنيامين قلم به گزارشي در تايمز ورك
  نيوي آزادسازي عمليات آغاز جاري سال فوريه ۹1 تاريخ در
  و مشاركت كنند؛ مي عمل احتياط با هستند، پابرجا را شغلي هاي فرصت افزايش روند رزرو فدرال يكند، تهديد را تورم كنترل در مركزي بانك ديگر، ازسوي نميكنند. كاري چنين آنها است چهارشنبه دارد قصد رزرو فدرال نوشت،
  اپلباوم كرد. اعالم را شهر اين غربي
  بخش بسيار همچنان توليدات رشد است، اندك كار نيروي مه ماه در بيكاري نرخ بينند. نمي آوردني دوام توضيحات كند. معكوس را رشد تسريع است مجبور شرايط كه است سال اول ماهه سه نخستين اين در مقاومت درراستاي را خود اقدام نخستين
  (فردا) افزايش متوسط درآمد با ها خانواده است ضعيف آن از يافت. كاهش درصد از كمتر به گذشته در كه بود شرايطي فني توصيف حقيقت در يلن رو، اين از نيست نگرانكننده آن در اقتصادي بگذارد. اجرا به اقتصادي هاي فعاليت تسريع
  برابر ديدگاه از نيستند. شاهد را خود درآمدهاي در زيادي 512هزار حدود ايجاد با اشتغالزايي روند زمان، ها ماليات كاهش درراستاي كنگره اقدام صورت دور هم چندان بهره نرخ افزايش گرفتن درنظر كميته جلسه دو نتيجه در امريكا مركزي مبارزه
  بانك كمپين آغاز چنين به رسيدگي امريكا، مركزي بانك مقامات اين كه داشت پيشرفت ماه، در شغلي فرصت داد. خواهد رخ مخارج افزايش نميشود.» محسوب غافلگيركننده درراستاي را الزم اقدامات همه تگذاري،
  سياس نرخ شاخص داشتن نگه پايين طريق از مشكالتي ايجاد براي موردنياز روند برابر دو حدودا ميزان فدرال كه اينجاست در اساسي نكته حال، اين با داده صورت بانكي بهره نرخ شاخص
  افزايش افغانستان در فساد
  با گفت باره اين در يلن ژانت نيست. پذير امكان بهره جمعيت رشد شغلي هاي فرصت ميان همخواني متفاوت اقتصادي هاي اه ديدگ مقامات نيست. اقتصادي تر سريع رشد خواهان رزرو اين كند. اعالم را افزايش زمان كه است مانده
  تنها افغانستان در فساد با مبارزه كمپين اروپا
  اتحاديه مالي هاي سياست يتوانند كنگره سفيد كاخ كه براي عالي فرصتي شغلي هاي فرصت افزايش است. لحني با را امريكا اقتصادي شرايط بارها ترامپ دسامبر ماه پايان تا اقتصاد كه اند كرده پيشبيني انتظار نيست. شديدي اقدام خود خودي به
  اقدام مايكل فرانز يسي، گزارش به است. كرده آغاز
  را بخشد، بهبود را زيرساختي عوامل اين كه كنند اتخاذ كه معناست بدين شود مي محسوب اقتصاد كار دستور لزوم از كشيده تصوير به ظالمانه مقايسه در كه باشد داشته درصدي 1.2 ساالنه رشد باشد درصد يك از كمتر همچنان بهره نرخ ميرود در افغانستان در اروپا اتحاديه ويژه نماينده
  ميليبن داشت. خواهد نياز زمان به يي مساله چنين اما بودند، شده بيكار ركود هاي سال در كه افرادي بازگرداندن رشد احياي براي مالي سياست اندكي گذشته سال درصدي 8.1 رشد روند با كنندگان مصرف تجاري هاي وام بر بهره نرخ
  و با مبارزه براي اروپا اتحاديه كمپين گشايش
  مراسم تري دي مبارزه فساد با افغانستان دولت اگر گفته
  فساد كامل طور به كه ماند خواهد باقي ضعيف دولتي تركيه
  نكند، نخستوزير دانمارك: بازگشت به رنتزي» «ماتئو آسيا شرق به سعودي پادشاه سفر اتحاديه كمپين اين است. متكي خارجي هاي كمك
  به آگاهي، بردن باال مهم نقش بر تاكيد هدف با نيايد
  اروپا فعال است اميدوار هزينه دالر نها ميليو
  با در شهروندان دولت ميان همكاري
  پيشگيري خبرنام در است. شده اندازي راه فساد با مبارزه
  امر جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه روي ضدفساد كارزار اصلي تمركز كه آمده اروپا
  اتحاديه نخستوزير ييلديريم، بينالي سفر برنامه كرده پيشنهاد دانمارك وزير نخست حزب دبيركل انتخابات آستانه در ايتاليا سابق وزير ت نخس رنتزي، ماتئو وزير شاهزاده هزار همراه به سعودي پادشاه عبدالعزيز، بن سلمان ملك
  سفر كه بوده افغانستان طبيعي منابع از غيرقانوني
  استخراج هلند تركيه ميان مناقشه را آن دليل او شود. انداخته تعويق به كشور اين به تركيه حزبي درون دهندگان راي كردن متقاعد براي خود تالش بر كشور اين دموكراتيك چين، برونئي، مالزي، اندونزي، ازجمله آسيا شرق كشورهاي به خدمتكار
  دستيار است. شورشيان براي درآمد منبع دومين حاضر حال
  در گزارش به يابد. مي افزايش تركيه اروپايي كشورهاي ميان تنش است. كرده عنوان اصالحات پرسي هم شكست از پس كه رنتزي يورونيوز، گزارش به است. افزوده شد. همراه نگيز شگفت يسابقه هاي پاش يختو ولخرجي با مالديو
  ژاپن از جلوگيري لزوم امنيتي قضايي نهادهاي در
  فساد پيشنهاد خود كيهيي تر همتاي به دانمارك توزير نخس راسموسن الرس وله، دويچه انتخابات در است اميدوار داد، استعفا خود سمت از گذشته نوامبر در اساسي قانون يدهد ادامه خود هزينه پر سفرهاي به درحالي سعودي پادشاه العهد، گزارش
  به يشود. كمپين اين شامل كه است مواردي ازجمله
  آن، نكند. سفر دانمارك به فعال هلند تركيه مناسبات در تنش تشديد بهدليل كه كرده حزب رهبر عنوان به همچنان شود، برگزار كشور اين در است قرار كه زودهنگام پيش در اقتصادي رياضت سياست مالي، شديد بحران پي در شده مجبور كشورش
  كه شفافيت سازمان ساالنه گزارش ترين ازه در
  افغانستان اتفاقي از بعد اما نداشت اشكالي ييلديريم ديدار عادي شرايط در راسموسن، ته گبف در ايتاليا سابق وزير نخست باشد. داشته را دولت تشكيل شانس دموكراتيك كشور اين در الوقوع قري مالي فاجعه وقوع به نسبت اقتصادي كارشناسان
  بگيرد ۶۷1 ميان در دولتي، بخش در فساد نظر از المللي
  بي است قرار شود. تلقي عادي ديگر يواند نمت موضوع اين افتاده، هلند تركيه ميان كه حزب اين هواداران به خطاب دموكراتيك حزب روزه كنفرانس از روز آخرين هاي هزين صرف با آسيا شرق كشورهاي به خود سفر در سلمان ملك دادهاند.
  هشدار است. گرفته قرار ۹۶1 جايگاه در
  كشور انجام تركيه در جمهوري ت رياس به پارلماني نظام تغيير براي پرسي همه آوريل ۶1 خيال است بهتر كنند، نابود را دموكراتيك حزب دارند تالش «برخي گفت: خودرو چندين تجهيزات وسايل غذايي مواد تن صدها هواپيما چهار
  هنگفت، تركيه سجمهوري ريي اختيارات قدرت افزايش سبب اساسي قانون تغييرات گيرد. كرد.» خواهد فعاليت هم اين از بعد داشته وجود شما از قبل حزب اين شويد، گراني موج با اكنون عربستان مردم كه است درحالي اين دارد. همراه به
  سلطنتي است. شده مواجه اروپا در شديدي انتقادهاي يا نگران با موضوع اين شد. خواهد عالوه شود، برگزار 03آوريل روز است قرار كه درونحزبي انتخابات اين در آب، نقل حملو همانند عمومي خدمات نرخ افزايش از هستند گريبان به جنگي
  دست نيروي پاكستان خود رسمي ديدار حاشيه در آينده هفته دوشنبه كبه شين روزهاي بود قرار ييلديريم حزب رياست كسب براي نيز آپوليا فرماندار دادگستري وزير رنتزي، ماتئو بر رنج دستمزدها كاهش ديگر سوي از زندگي ضروري اساسي كاالهاي گاز ميفرستد
  برق، عربستان به اعالم رسمي بيانيه يك در دانمارك كند. مالقات نيز دانمارك ركتباران با دانمارك از به بسيار انتقادهاي پرسي هم شكست وجود با دارند. شركت ايتاليا دموكراتيك در عبدالعزيز بن سلمان ملك يشود. تتر سخ روز به روز آنها براي زندگي رند
  م به يواند مت ييلديريم با مالقات است تركيه جاري تحوالت نگران كشور اين كه كرد ماتئو بيشتر شانس از ها سنجي نظر ايتاليا، سابق وزير نخست اقتصادي هاي سياست قرن نيم در توكيو به سعودي پادشاه يك سفر نخستين عنوان به ژاپن به خود
  سفر در پاكستان، ارتش ارشد، امنيتي منابع گفته
  به كه نيست نبار نخستي اين شود. تلقي تحوالت اين قبال در دانمارك» «نرمش عنوان يدهند. خبر ايتاليا دموكراتيك حزب رياست براي ديگر نامزد به نسبت رنتزي هزار يك تقريبا اسكان براي شكوه با مجلل هاي هت در اتاق 1200 تقريبا
  گذشته جنوبي مرز به رزمي نيروهاي از تيپي اعزام
  حال با نيز هلند آلمان اتريش، شود. لغو تركيه هاي مقا تبليغاتي كارزار سخنراني هايي راهپيماي در اروپايي شهروند هزاران كه داده گزارش همچنين يورونيوز سلمان ملك است قرار كرد. رزرو ليموزين خودرو صدها همراه به روز دت به
  نفر تيپ اين ايستاي، ميدل گزارش به است.
  عربستان هلند آلمان در ويژه ركتباران تعداد اند. رده مخالفت ترك هاي ام مق سخنراني شاهد برلين اند. رده اعالم را واحد اروپاي از خود پشتيباني قاره، اين سراسر در گرفت، قرار ژاپن وليعهد ناروهيتو استقبال مورد هاندا فرودگاه در كه عبدالعزيز
  بن مستقر مرزي مناطق در عربستان جنوب
  در جمع در حضور با كنند مي تالش تركيه سياستمداران كشورهاست ديگر از بيشتر آمده شهر اين تظاهركنندگان از بسياري بود؛ ها يي گردهما ترين بزرگ از يكي هم هشنبه روز كند وگو گف ديدار ژاپن توزير نخس آبه، شينزو با دوشنبه
  روز يمن ساله دو جنگ در تحول ترين تازه اين شود. مي اما كنند. كسب را آنها آرا حاكم حزب نظر مورد تغييرات براي تبليغ ركار اقليت ندهند. رأي تافراطي راس هاي اح جن به بگويند فرانسه هلند مردم به تا بودند بود. خواهد سلمان ملك ميزبان خود قصر در ژاپن ساله 83 امپراتور
  اكيهيتو، از بيش گرفته، را نفر هزار 10 از بيش جان كه
  است شتر پي است. شده تبديل اروپايي كشورهاي با تركيه روابط در چالشي به موضوع اين گفته بود، كرده شركت تظاهرات اين در كه برلين فرهنگي اسبق مسووالن از يكي مالي حمايت يمن در جنگ آور ام سرس هاي هزين بهانه به سعود آل
  خاندان فقير كشور اين گذاشته جاي بر زخمي
  04هزار سبب كه بود شده تركيه خارجه وزير اوغلو، چاووش هواپيماي ورود مانع هلند كشور تنها است. هميشه از بيش متحد اروپاي اهميت كه است اين من «برداشت است: كاالها قيمت نفت، قيمت يافتن كاهش سوريه عراق در ها تروريست از
  نظامي استقرار مساله است. رسانده قحطي آستانه به
  را درباره تركيه آناتولي شد. كشور اين اپوزيسيون حتي تركيه اماي مق شديد واكنش بمانيم هم كنار حاال بايد يعني است. اين آنها شركاي پوتين ترامپ، به ما پاسخ بيش را عربستان مردم داده افزايش صعودي طور به اترا ها مالي عوارض
  خدمات، حساسي موضوع سياسي لحاظ به پاكستاني
  نيروهاي اين اپوزيسيون سران نظر تركيه، خارجه وزير هواپيماي فرود از هلند پليس ممانعت ويلدرز خرت «اميدوارم است: گفته ديگري شهروند همچنين كنيم.» همكاري مالديو چين به ژاپن از پس است قرار سلمان است. داده قرار فشار تحت پيش
  از سال كشور اين پارلمان چراكه است؛ اسالمآباد
  در «حزب رييس معاون بينگول، تكين از نقل به خبرگزاري اين است. كرده منتشر را كشور هم فرانسه براي را آرزو همين بماند. اروپا در بخواهد هلند نشود انتخابات برنده هشدار كردند اعتراض سلمان آتي سفر به جمعه روز مالديو مخالف احزاب كند؛
  سفر پادشاه عبدالعزيز، بن سلمان درخواست با
  پيش وزراي قبال در دموكراسي مدعي كشورهاي رفتار «نحوه نوشت: تركيه خلق» جمهوري آمستردام پاريس، برلين، ازجمله اروپا 04هر از بيش مردم شده گفته دارم.» زده ران بح جمهوري اين در را جزيره يك خريد قصد وديها سع اينكه مورد در
  دادند با مبارزه «سني» ائتالف به پيوستن براي است.»
  عربستان دموكراتيك هاي ارزش خالف قبول غيرقابل كشورمان داشتند. شركت واحد اروپاي از حمايت براي تظاهرات در بروكسل، كرد. خواهند تظاهرات
  دارند، كرد. مخالفت انصاراهلل
«ترزا مي» برگزيت را رسما كليد زد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
«ترزا مي» برگزيت را رسما كليد زد
هشدار تند اسكاتلند به لندن: دوباره همه‌ پرسي برگزار مي‌كنيم


گروه جهان

ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا آغاز روند خروج از اتحاديه اروپا(برگزيت) را با فعال‌سازي ماده 50 پيمان ليسبون اعلام كرد. نمايندگان پارلمان بريتانيا دوشنبه در شور دوم خود طرحي كه به لندن اجازه مي‌دهد روند جدايي از اتحاديه اروپا را آغاز كند، بررسي و تاييد كردند. با تصويب اين طرح در هر دو مجلس عوام و اعيان بريتانيا، ترزا مي‌آغاز روند برگزيت را رسما اعلام كرد.

همزمان با اعلام رسمي آغاز روند برگزيت، نيكولا استورجن، وزير اول اسكاتلند ضرب‌الاجلي سرنوشت‌ساز را براي لندن تعيين كرده است. به نوشته ديلي‌تلگراف، وزير اول اسكاتلند بار ديگر براي برگزاري يك همه‌پرسي استقلال جديد به دولت لندن اولتيماتوم داده و عدم اجراي آن را منوط به عملكرد ترزا مي ‌در پذيرش درخواست‌هاي برگزيت اسكاتلند و اعطاي توافق ويژه مختص اسكاتلند مشروط كرد.

گفته شده، چنانچه ترزا مي‌ به درخواست‌هاي نيكولا استورجن، رهبر حزب ملي اسكاتلند درباره برگزيت توجهي نكند، وزير اول اسكاتلند همه‌پرسي استقلال كشورش را در پايان سال ۲۰۱۸ يا اوايل ۲۰۱۹ برگزار خواهد كرد. استورجن پيش‌تر در برنامه مستند بي‌بي‌سي درباره برگزيت هم برگزاري همه‌پرسي در پاييز سال آتي ميلادي را بعيد نخوانده است. اسكاتلند يك بار همه‌پرسي استقلال از بريتانيا را برگزار كرد كه مردم اين كشور به آن راي منفي دادند حالا با برگزيت-خروج انگليس از اتحاديه اروپا- موضع استورجن براي استقلال قوي‌تر شده است.

ترزا مي‌ آغاز فرآيند برگزيت را پس از آن كليد زد كه نمايندگان مجلس اعيان هفته گذشته با لايحه برگزيت كه به دولت اجازه فعال كردن ماده 50 پيمان ليسبون و شروع روند مذاكرات خروج از اتحاديه اروپا را مي‌دهد ـ منوط به انجام اصلاحاتي در آن ـ موافقت كردند. «تضمين حقوق شهروندان عضو كشورهاي اتحاديه اروپا در بريتانيا» و «راي نهايي در هر گونه طرحي براي برگزيت توسط پارلمان» دو اصلاحيه نمايندگان مجلس اعيان است كه فشارها را بر دولت ترزا مي ‌افزايش داده است. مجلس عوام بريتانيا دوشنبه اين طرح را تصويب كرد.

در صورتي كه نمايندگان مجلس عوام با اصلاحات مد نظر مجلس اعيان در لايحه برگزيت بر خلاف نظر دولت ترزا مي ‌مخالفت مي‌كردند، اين لايحه بار ديگر به مجلس اعيان بازگردانده مي‌شد و در صورت تاكيد مجدد نمايندگان مجلس اعيان بر انجام اصلاحات در لايحه ياد شده، اين روند بار ديگر تكرار مي‌شد كه بي‌شباهت به بازي پينگ پنگ نبود؛ روندي كه احتمالا دولت ترزا مي ‌را از تحقق وعده‌اش براي شروع مذاكرات برگزيت در زمان اعلام شده، باز مي‌داشت.

 گام بعدي

به‌ گفته منابع انگليسي با فعال شدن ماده 50 ليسبون توسط ترزا مي، رهبران اروپايي احتمالا روز ششم آوريل آينده در نشستي رسمي به اين مساله پاسخ خواهند داد. اندي كني، نخست‌وزير ايرلند پيش‌تر تاييد كرده بود كه رهبران 27كشور عضو اتحاديه اروپا موافقت كرده‌اند در نشستي در اوايل ماه آوريل آينده روي چارچوب مذاكرات برگزيت گفت‌وگو كنند.

ترزا مي‌ آخرين ‌مهلت براي فعال كردن ماده 50 معاهده ليسبون را حداكثر تا 31ماه مارس(اواسط فروردين ‌ماه) تعيين كرده است. در صورت اجراي ماده 50 اين معاهده، مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تا 2سال به طول خواهد انجاميد. براساس ماده 50 پيمان ليسبون كه در دسامبر 2007ميلادي تصويب شد، دولت‌هايي كه بخواهند از اتحاديه اروپا خارج شوند بايد اين ماده را فعال و مطابق آن عمل كنند.

ماده 50 پيمان ليسبون روند خروج يك كشور از اتحاديه را مشخص كرده اما شرايط آن مبهم است زيرا دولت‌ها ناچارند براي خروج، گفت‌وگوهاي زمانبر و پيچيده‌يي را آغاز كنند تا شرايط جدايي تحقق يابد. براساس اين ماده، دولت متقاضي خروج از اتحاديه اروپا با فعال‌سازي ماده 50 دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگي خروج از اتحاديه، نحوه عقد قرارداد با ديگر كشورهاي عضو اتحاديه و شرايط مربوط را ازجمله چگونگي دسترسي به بازار مشترك، چگونگي تردد شهروندان كشورها و وضعيت افرادي كه در كشورهاي ديگر زندگي و كار مي‌كنند، تدوين كنند اما دولت‌هاي 27كشور ديگر بايد اين موارد را به تصويب برسانند. در مدت اين دو سال دولت بريتانيا كماكان متعهد است، تعهداتش را به عنوان عضو اتحاديه اروپا اجرا كند.

منتقدان برگزيت بر اين باورند كه دولت بريتانيا همچنان فاقد كادري مجرب از كارشناسان حوزه خروج از اتحاديه اروپاست. نيك كلگ، رهبر پيشين حزب ليبرال دموكرات و از منتقدان سرسخت برگزيت معتقد است كه «دولت ترزا مي براي ‌يكي از پيچيده‌ترين مذاكراتي كه در طول تاريخ تجربه كرده است، شتاب مي‌كند و اين درحالي است كه هنوز افراد كار بلد را در دولت ندارد.»

اينديپندنت هم نوشته، خزانه‌داري بريتانيا در گزارشي محرمانه درخصوص پيامدهاي منفي خروج اين كشور از اتحاديه اروپا -ازجمله افزايش شديد ماليات‎ها و بهاي مواد غذايي- هشدار داده است. در اين گزارش 36صفحه‌يي از نقشه ترزا مي ‌براي برون‌رفت از بحران اقتصادي پس از برگزيت به عنوان بدترين راه‌حل ياد شده است. در اين گزارش پيش‌بيني شده، اتكا به تعرفه‌هاي سازمان تجارت جهاني(WTO) در صورت مواجهه با «برگزيت سخت» شوك شديدي بر پيكره اقتصادي بريتانيا وارد خواهد كرد و پيامدهايي جدي بر شركت‌ها، مشاغل و بهاي مواد غذايي خواهد داشت. درخصوص تاثيرات منفي بلندمدت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون دستيابي به يك توافق تجاري هشدار داده شده است.

مردم بريتانيا(انگليس، اسكاتلند، ولز، ايرلندشمالي) 23ژوئن ماه جولاي 2016 با شركت در همه‌پرسي رأي به خروج از اتحاديه اروپا دادند. در اين همه‌پرسي 51.9 درصد مردم بريتانيا به برگزيت و 48.1درصد آنها به ماندن در اين اتحاديه رأي دادند.نویسنده:
«فدرال رزرو» ترمز جاه‌طلبي ترامپ را مي‌كشد؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
«فدرال رزرو» ترمز جاه‌طلبي ترامپ را مي‌كشد؟
كاخ سفيد با وجود مخالفت بانك مركزي به‌دنبال رشد اقتصادي است


گروه جهان  طلا تسليمي

به‌نظر مي‌رسد كه دونالد ترامپ رييس‌جمهور جديد امريكا و ژانت يلن رييس فدرال رزرو، اندك‌اندك به سمت يك مواجهه اساسي پيش مي‌روند. براي ترامپ و مشاوران اقتصادي وي گزارش‌هاي حاكي از شرايط اشتغالزايي مثبت در ماه فوريه يك بهانه خوشايند براي جشن‌ گرفتن محسوب و همچنين نخستين قدم در عمل به وعده‌هاي رييس‌جمهور براي رشد اقتصادي سريع‌تر انگاشته مي‌شود. ترامپ مكررا اعلام كرده كه مصمم به تحريك رشد اقتصادي سريع‌تر است. اما فدرال رزرو كه گزارش‌هاي مثبت بازار كار را تاييد نهايي فرا رسيدن زمان افزايش نرخ بهره براي جلوگيري از برافروختن (شرايطي كه در آن به جاي افزايش توليد، افزايش تقاضا به افزايش قيمت‌ها منجر مي‌شود) اقتصاد امريكا به حساب مي‌آورد، به‌دنبال جلوگيري از هرگونه تسريعي در فعاليت‌هاي اقتصادي است.

نيويورك ‌تايمز در گزارشي به قلم بنيامين اپلباوم نوشت، فدرال رزرو قصد دارد چهارشنبه (فردا) نخستين اقدام خود را درراستاي مقاومت در برابر تسريع فعاليت‌هاي اقتصادي به اجرا بگذارد. بانك مركزي امريكا در نتيجه دو جلسه كميته‌ سياست‌گذاري، همه اقدامات لازم را درراستاي افزايش شاخص نرخ بهره بانكي صورت داده و تنها مانده است كه زمان افزايش را اعلام كند. اين اقدام به خودي خود اقدام شديدي نيست. انتظار مي‌رود نرخ بهره همچنان كمتر از يك‌درصد باشد و نرخ بهره بر وام‌هاي تجاري و مصرف‌كنندگان همچنان از استانداردهاي پيشين در امريكا بسيار پايين‌تر است. اما فدرال رزرو چندين ماه زودتر از پيش‌بيني‌هاي بازارها در ابتداي سال جاري ميلادي، اقدام كرده و دليل آن دقيقا شرايط به‌ ظاهر مثبت اقتصاد بوده است.

مقامات فدرال رزرو و كارشناسان مستقل اقتصادي خيلي سريع تاكيد كردند كه بانك مركزي سعي ندارد پيشاپيش بر سياست‌گذاري‌هاي دولت جديد تاثير بگذارد. فدرال رزرو نرخ بهره را به اين دليل افزايش مي‌دهد كه شرايط اقتصادي رو به بهبود است. زمستان امسال اقتصاد امريكا را وحشت ‌زده نكرد: بازار سهام همچنان در تكاپوست و حركتي صعودي دارد؛ ميزان اشتغالزايي و دستمزدها در حال افزايش بوده و شركت‌ها و مصرف‌كنندگان هم به آينده اقتصادي كشور خوش‌بين هستند. جان فاست، كارشناس اقتصادي در دانشگاه جان هاپكينز و مشاور پيشين ژانت يلن، در اين باره گفت: «تفكر اينكه با افزايش نرخ بهره بخواهيد نوعي پيام سياسي ارسال كنيد، احمقانه است و آنها چنين كاري نمي‌كنند. ازسوي ديگر، اين نخستين سه ماهه اول سال است كه شرايط اقتصادي در آن نگران‌كننده نيست و از اين رو، درنظر گرفتن افزايش نرخ بهره چندان هم دور غافلگيركننده محسوب نمي‌شود.»

با اين حال، نكته اساسي در اينجاست كه فدرال رزرو خواهان رشد سريع‌تر اقتصادي نيست. مقامات پيش‌بيني كرده‌اند كه اقتصاد تا پايان ماه دسامبر رشد سالانه 2.1درصدي داشته باشد كه در مقايسه با روند رشد 1.8درصدي سال گذشته اندكي سريع‌تر و در عين حال دوام‌آوردني است. فدرال رزرو پيش‌بيني‌ها و برنامه‌هاي جديد خود را روز چهارشنبه منتشر خواهد كرد. رشد اقتصادي در روندي سريع‌تر از روند دوام‌آوردني ممكن است به نرخ تورم بيشتر منجر شود و مي‌تواند فدرال رزرو را وادار كند نرخ بهره را با سرعت بيشتري افزايش دهد و مجموع اين شرايط عمدتا به ركود اقتصادي منجر مي‌شود.

استيو پيرس نماينده جمهوري‌خواه از ايالت نيو مكزيكو، در جلسه استماع ماه فوريه از ژانت يلن پرسيد كه آيا واقعا هدف فدرال رزرو از افزايش نرخ بهره معكوس كردن روند رشد سريع اقتصادي است؟! اگرچه ژانت يلن كاملا محتاطانه به اين سوال پاسخ داد، اما درنهايت جوابش مثبت بود. رييس فدرال رزرو گفت كه بانك مركزي هيچ مشكلي با رشد اقتصادي سريع‌تر ندارد، به شرط اينكه اين رشد بازتاب ارتقاي زيرساخت‌هاي اقتصادي باشد و در غير اين صورت، فدرال رزرو اگر باور داشته باشد كه رشد اقتصادي برمبناي تقاضا صورت گرفته است و اهداف بانك مركزي در كنترل تورم را تهديد مي‌كند، مجبور است تسريع رشد را معكوس كند. توضيحات يلن در حقيقت توصيف فني شرايطي بود كه در صورت اقدام كنگره درراستاي كاهش ماليات‌ها و افزايش مخارج رخ خواهد داد. ديدگاه‌هاي اقتصادي متفاوت

ترامپ بارها شرايط اقتصادي امريكا را با لحني ظالمانه به تصوير كشيده و از لزوم دستور كار سياست مالي براي احياي رشد و بازگرداندن شكوفايي كشور سخن گفته است.‌ گري كوهن رييس شوراي اقتصاد ملي رييس‌جمهور روز جمعه به سي‌ان‌بي‌سي گفت كه انتظار دارد در ماه‌هاي آتي رشد اشتغالزايي بيشتري را شاهد باشد و تاكيد كرد: «ما به‌شدت درمورد آنچه پيش‌ روي‌مان است، هيجان‌زده هستيم.» اما مقامات فدرال رزرو روند افزايش فرصت‌هاي شغلي را دوام‌آوردني نمي‌بينند. نرخ بيكاري در ماه مه گذشته به كمتر از 5درصد كاهش يافت. از آن زمان، روند اشتغالزايي با ايجاد حدود 215هزار فرصت شغلي در ماه، پيشرفت داشت كه اين ميزان حدودا دو برابر روند موردنياز براي ايجاد همخواني ميان فرصت‌هاي شغلي و رشد جمعيت است. افزايش فرصت‌هاي شغلي فرصتي عالي براي اقتصاد محسوب مي‌شود و بدين معناست كه افرادي كه در سال‌هاي ركود بيكار شده بودند، مي‌توانند سر كار بازگردند. اما سوال اينجاست كه اين روند تا چه زماني ادامه خواهد داشت و اين درحالي است كه از همين حالا هم نشانه‌هايي از كساد در بازار كار ديده مي‌شود.

ژانت يلن و مقامات فدرال رزرو در اشاره به اين مساله كه پاره‌يي از مشكلات اقتصادي همچنان پابرجا هستند، با احتياط عمل مي‌كنند؛ مشاركت نيروي كار اندك است، رشد توليدات همچنان بسيار ضعيف است و خانواده‌ها با درآمد متوسط افزايش زيادي در درآمدهاي خود را شاهد نيستند. از ديدگاه مقامات بانك مركزي امريكا، رسيدگي به چنين مشكلاتي از طريق پايين نگه ‌داشتن شاخص نرخ بهره امكان‌پذير نيست. ژانت يلن در اين باره گفت كه كاخ سفيد و كنگره مي‌توانند سياست‌هاي مالي اتخاذ كنند كه اين عوامل زيرساختي را بهبود بخشد، اما چنين مساله‌يي به زمان نياز خواهد داشت.نویسنده:
سفر پادشاه سعودي به شرق آسيا با ميليون‌ها دلار هزينه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
سفر پادشاه سعودي به شرق آسيا با ميليون‌ها دلار هزينه


گروه جهان  

سفر ملك سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه سعودي به همراه هزار شاهزاده و وزير و دستيار و خدمتكار به كشورهاي شرق آسيا ازجمله اندونزي، مالزي، برونئي، چين، ژاپن و مالديو با ولخرجي و ريخت‌و‌پاش‌هاي بي‌سابقه و شگفت‌انگيز همراه شد.

به گزارش العهد، پادشاه سعودي درحالي به سفرهاي پر هزينه خود ادامه مي‌دهد كه كشورش مجبور شده در پي بحران شديد مالي، سياست رياضت اقتصادي در پيش بگيرد و كارشناسان اقتصادي نسبت به وقوع فاجعه مالي قريب‌الوقوع در اين كشور هشدار داده‌اند.  ملك سلمان در سفر خود به كشورهاي شرق آسيا با صرف هزينه‌هاي هنگفت، چهار هواپيما و صدها تن مواد غذايي و وسايل و تجهيزات و چندين خودرو سلطنتي به همراه دارد. اين درحالي است كه مردم عربستان هم‌اكنون با موج گراني دست به گريبان هستند و از افزايش نرخ خدمات عمومي همانند حمل‌و‌نقل و آب، برق، گاز و كالاهاي اساسي و ضروري زندگي و از سوي ديگر كاهش دستمزدها رنج مي‌برند و زندگي براي آنها روز به روز سخت‌تر مي‌شود.  ملك سلمان بن عبدالعزيز در سفر خود به ژاپن به عنوان نخستين سفر يك پادشاه سعودي به توكيو در نيم قرن گذشته تقريبا 1200 اتاق در هتل‌هاي مجلل و با شكوه براي اسكان تقريبا يك هزار نفر به مدت 3 روز به همراه صدها خودرو ليموزين رزرو كرد. قرار است ملك سلمان بن عبدالعزيز كه در فرودگاه هاندا مورد استقبال ناروهيتو وليعهد ژاپن قرار گرفت، روز دوشنبه با شينزو آبه، نخست‌وزير ژاپن ديدار و گفت‌وگو كند و روز سه‌شنبه هم اكيهيتو، امپراتور 83 ساله ژاپن در قصر خود ميزبان ملك سلمان خواهد بود.

خاندان آل سعود به بهانه هزينه‌هاي سرسام‌آور جنگ در يمن و حمايت مالي و نظامي از تروريست‌ها در عراق و سوريه و كاهش يافتن قيمت نفت، قيمت‌ كالاها و خدمات، عوارض و ماليات‌ها را به طور صعودي افزايش داده و مردم عربستان را بيش از پيش تحت فشار قرار داده است. سلمان قرار است پس از ژاپن به چين و مالديو سفر كند؛ احزاب مخالف مالديو روز جمعه به سفر آتي سلمان اعتراض كردند و هشدار دادند در مورد  اينكه سعودي‌ها قصد خريد يك جزيره را در اين جمهوري بحران‌زده دارند، تظاهرات خواهند كرد.نویسنده:
«ماتئو رنتزي» به بازگشت اميدوار است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
«ماتئو رنتزي» به بازگشت اميدوار است


گروه جهان  

ماتئو رنتزي، نخست‌وزير سابق ايتاليا در آستانه انتخابات دبيركل حزب دموكراتيك اين كشور بر تلاش خود براي متقاعد كردن راي‌دهندگان درون حزبي افزوده است.  به گزارش يورونيوز، رنتزي كه پس از شكست همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي در نوامبر گذشته از سمت خود استعفا داد، اميدوار است در انتخابات زودهنگام كه قرار است در اين كشور برگزار شود، همچنان به عنوان رهبر حزب دموكراتيك شانس تشكيل دولت را داشته باشد. نخست وزير سابق ايتاليا در آخرين روز از كنفرانس 3روزه حزب دموكراتيك خطاب به هواداران اين حزب گفت: «برخي تلاش دارند حزب دموكراتيك را نابود كنند، بهتر است بي‌خيال شويد، اين حزب قبل از شما وجود داشته و بعد از اين هم فعاليت خواهد كرد.»

در اين انتخابات درون‌حزبي كه قرار است روز 30 آوريل برگزار شود، علاوه بر ماتئو رنتزي، وزير دادگستري و فرماندار آپوليا نيز براي كسب رياست حزب دموكراتيك ايتاليا شركت دارند. با وجود شكست همه‌پرسي و انتقادهاي بسيار به سياست‌هاي اقتصادي نخست‌وزير سابق ايتاليا، نظرسنجي‌ها از شانس بيشتر ماتئو رنتزي نسبت به 2 نامزد ديگر براي رياست حزب دموكراتيك ايتاليا خبر مي‌دهند.

يورونيوز همچنين گزارش داده كه هزاران شهروند اروپايي در راهپيمايي‌هايي در سراسر اين قاره، پشتيباني خود از اروپاي واحد را اعلام كرده‌اند. برلين شاهد يكي از بزرگ‌ترين گردهمايي‌ها بود؛ بسياري از تظاهركنندگان اين شهر آمده بودند تا به مردم هلند و فرانسه بگويند به جناح‌هاي راست‌افراطي رأي ندهند. يكي از مسوولان اسبق فرهنگي برلين كه در اين تظاهرات شركت كرده بود، گفته است: «برداشت من اين است كه اهميت اروپاي متحد بيش از هميشه است. تنها پاسخ ما به ترامپ، پوتين و شركاي آنها اين است. يعني بايد حالا كنار هم بمانيم و همكاري كنيم.» همچنين شهروند ديگري گفته است: «اميدوارم خرت ويلدرز برنده انتخابات نشود و هلند بخواهد در اروپا بماند. همين آرزو را براي فرانسه هم دارم.» گفته شده مردم بيش از 40 شهر اروپا ازجمله برلين، پاريس، آمستردام و بروكسل، در تظاهرات براي حمايت از اروپاي واحد شركت داشتند.نویسنده:
دانمارك: نخست‌وزير تركيه فعلا نيايد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
دانمارك: نخست‌وزير تركيه فعلا نيايد


گروه جهان  

نخست وزير دانمارك پيشنهاد كرده برنامه سفر بينالي ييلديريم، نخست‌وزير تركيه به اين كشور به تعويق انداخته شود. او دليل آن را مناقشه ميان تركيه و هلند عنوان كرده است. تنش ميان كشورهاي اروپايي و تركيه افزايش مي‌يابد.  به گزارش دويچه‌وله، لارس راسموسن نخست‌وزير دانمارك به همتاي تركيه‌يي خود پيشنهاد كرده كه به‌دليل تشديد تنش در مناسبات تركيه و هلند فعلا به دانمارك سفر نكند. به‌گفته راسموسن، در شرايط عادي ديدار ييلديريم اشكالي نداشت اما بعد از اتفاقي كه ميان تركيه و هلند افتاده، اين موضوع نمي‌تواند ديگر عادي تلقي شود.  قرار است ۱۶ آوريل همه‌پرسي براي تغيير نظام پارلماني به رياست‌جمهوري در تركيه انجام ‌گيرد. تغييرات قانون اساسي سبب افزايش قدرت و اختيارات رييس‌جمهوري تركيه خواهد شد. اين موضوع با نگراني‌ها و انتقادهاي شديدي در اروپا مواجه شده است. ييلديريم قرار بود روزهاي يك‌شنبه و دوشنبه هفته آينده در حاشيه ديدار رسمي خود از دانمارك با ترك‌تباران دانمارك نيز ملاقات كند. دانمارك در يك بيانيه رسمي اعلام كرد كه اين كشور نگران تحولات جاري تركيه است و ملاقات با ييلديريم مي‌تواند به عنوان «نرمش دانمارك» در قبال اين تحولات تلقي شود. اين نخستين‌بار نيست كه سخنراني و كارزار تبليغاتي مقام‌هاي تركيه لغو مي‌شود. اتريش، آلمان و هلند نيز با سخنراني مقام‌هاي ترك مخالفت كرده‌اند.  تعداد ترك‌تباران به‌ويژه در آلمان و هلند بيشتر از ديگر كشورهاست و سياستمداران تركيه تلاش مي‌كنند با حضور در جمع اقليت ترك‌تبار و تبليغ براي تغييرات مورد نظر حزب حاكم آرا آنها را كسب كنند. اما اين موضوع به چالشي در روابط تركيه با كشورهاي اروپايي تبديل شده است. پيش‌تر كشور هلند مانع ورود هواپيماي چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه شده بود كه سبب واكنش شديد مقام‌هاي تركيه و حتي اپوزيسيون اين كشور شد. آناتولي تركيه درباره ممانعت پليس هلند از فرود هواپيماي وزير خارجه تركيه، نظر سران اپوزيسيون اين كشور را منتشر كرده است. اين خبرگزاري به نقل از تكين بينگول، معاون رييس «حزب جمهوري خلق» تركيه نوشت: «نحوه رفتار كشورهاي مدعي دموكراسي در قبال وزراي كشورمان غيرقابل قبول و خلاف ارزش‌هاي دموكراتيك است.»نویسنده:
اما و اگرهاي رابطه هند و امريكا در عصر ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
اما و اگرهاي رابطه هند و امريكا در عصر ترامپ


 

گروه جهان   باوجود وعده دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا، درباره برقراري روابط دوستانه با هند، رويكرد سختگيرانه‌تر ترامپ و برخي اختلافات دو كشور بر سر مسائل آب و هوايي، روابط با كشورهاي مسلمان و غيره، آينده روابط صميمانه دو كشور را با ترديدهايي مواجه كرده است. به گزارش فارن افرز، ترامپ پس از اينكه رسما رييس‌جمهور امريكا شد، با نارندرا مودي نخست‌وزير ناسيوناليست هند، گفت‌وگوهايي داشت و نخست‌وزير هند حتي درباره «گفت‌وگوهاي گرم و دوستانه با ترامپ» توييت كرد. مقامات ارشد سياست خارجي و امنيتي دو كشور هم ملاقات‌هايي داشتند و به گزارش هندوستان تايمز، مقام‌هاي دولت ترامپ به همتايان هندي خود گفته‌اند كه دستوراتي مبني بر تلاش براي بهبود روابط دو كشور دريافت كرده‌اند.  اگرچه رييس‌جمهور امريكا توضيحي درباره چرايي علاقه‌مندي‌اش به روابط بهينه با هند ارائه نكرده است، اما برج ترامپ تاكنون پنج پروژه در هند در دست اجرا داشته و اين مساله دهلي‌نو را به يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي اين شركت در خارج از امريكاي‌شمالي تبديل مي‌كند. روابط دو كشور از زمان امضاي قرارداد همكاري هسته‌يي در حال پيشرفت بود و ترامپ ظاهرا به حفظ اين روابط اشتياق دارد. ترديدهاي دو جانبه بين هند و امريكا كه به زمان جنگ سرد مربوط مي‌شود، با توجه به همسو شدن منافع آنها در مسائلي از جمله مقابله با چين و مبارزه با تروريسم، كمرنگ شده است و يكي از نشانه‌هاي اين تغيير افزايش فروش سلاح‌هاي امريكا به هند است، به‌طوري كه امريكا به مرور به‌عنوان تامين‌كننده اصلي سلاح‌هاي هند جايگزين روسيه مي‌شود.  اما جداي از منافع مشترك دو كشور، شباهت‌هايي نيز در سبك و سياق رهبران آنها و شالوده گرايش‌هاي پوپوليستي آنها وجود دارد. در واقع هر دو رهبر با وعده نجات كشور، در انتخابات پيروز شدند. ترامپ با توسل به اكثريت امريكايي‌هاي سفيدپوست و مودي با تلاش براي رفع نگراني‌هاي اكثريت هندو درباره از دست‌ دادن جايگاه‌شان در مقابل اقليت‌ها به‌ويژه مسلمانان توانستند به موفقيت‌هايي دست يابند.  اما باوجود روابط آشكارا دوستانه مودي و ترامپ، بيشتر گفت‌وگوهاي آنها بر پايه تعارفات ديپلماتيك معمول پيش رفته است و انتظار مي‌رود دو طرف در ماه مه يا ژوئن ديدار كنند. به نظر مي‌رسد دهلي‌نو نيز مانند بسياري از ديگر كشورهاي جهان منتظر راهبرد امريكا در دولت ترامپ است. برخي مقامات هندي حتي سياست‌هاي كودكانه ترامپ را محكوم كرده و گفته‌اند كه اين سياست‌ها مي‌تواند به بي‌ثباتي در جهان منجر شود. سياست‌هاي اقتصادي ترامپ عامل نگران‌كننده‌يي براي هند است، به‌ويژه اينكه وي محدوديت در واردات مواد دارويي را خواستار است كه هند از توليدكنندگان عمده آنها محسوب مي‌شود. در رويكرد ژئوپليتيكي ترامپ و مودي هم تفاوت‌هاي فاحشي وجود دارد: دهلي‌نو از رويكرد مقابله‌جويانه ترامپ عليه ايران يا چين حمايت نمي‌كند.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/24
از منطقه


داعش در موصل به تله افتاده است

برت مك‌گارك نماينده ويژه امريكا در امور ائتلاف بين‌المللي ضدداعش، گفته داعش در غرب شهر موصل محاصره شده است. ارتش عراق نيز اعلام كرده كه يك‌سوم غرب موصل را از چنگ نيروهاي داعش خارج كرده است. به گزارش خبرگزاري آلمان، نماينده ويژه امريكا در امور ائتلاف بين‌المللي ضدداعش در بغداد اعلام كرده كه نيروهاي عراقي موفق شده‌اند آخرين گذرگاه خروجي شهر موصل را ببندند. به گفته اين مقام امريكايي، پس از آنكه ارتش نهم عراق آخرين ارتباط راه خروجي اعضاي داعش از موصل را قطع كرد، جهادگرايان داعش در غرب شهر موصل به تله افتاده‌اند. طبق آخرين گزارش‌ها نيروهاي عراقي موفق شده‌اند يك‌‌سوم غرب موصل را از چنگ داعش خارج كنند. ارتش عراق قدم به قدم شهر موصل را آزاد مي‌كند. حيدرالعبادي نخست‌وزير عراق پيش‌تر در تاريخ ۲۴ژانويه گذشته پايان عمليات آزادسازي شرق موصل و در تاريخ ۱۹فوريه سال جاري آغاز عمليات آزادسازي بخش غربي اين شهر را اعلام كرد.آغاز كمپين مبارزه با فساد در افغانستان

اتحاديه اروپا كمپين مبارزه با فساد در افغانستان را آغاز كرده است. به گزارش بي‌بي‌سي، فرانز مايكل ميليبن نماينده ويژه اتحاديه اروپا در افغانستان در مراسم گشايش كمپين اتحاديه اروپا براي مبارزه با فساد گفته اگر دولت افغانستان با فساد مبارزه جدي‌تري نكند، دولتي ضعيف باقي خواهد ماند كه به‌طور كامل به كمك‌هاي خارجي متكي است. اين كمپين اتحاديه اروپا با هدف تاكيد بر نقش مهم بالا بردن آگاهي، پيشگيري و همكاري ميان دولت و شهروندان در امر مبارزه با فساد راه‌اندازي شده است. در خبرنامه‌ اتحاديه اروپا آمده كه تمركز اصلي كارزار ضدفساد روي استخراج غيرقانوني از منابع طبيعي افغانستان بوده كه در حال حاضر دومين منبع درآمد براي شورشيان است. فساد در نهادهاي قضايي و امنيتي و لزوم جلوگيري از آن، ازجمله مواردي است كه شامل اين كمپين مي‌شود. افغانستان در تازه‌ترين گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌المللي از نظر فساد در بخش دولتي، در ميان ۱۷۶ كشور در جايگاه ۱۶۹ قرار گرفته است.پاكستان نيروي جنگي به عربستان مي‌فرستد

به گفته منابع امنيتي ارشد، ارتش پاكستان، در حال اعزام تيپي از نيروهاي رزمي به مرز جنوبي عربستان است. به گزارش ميدل ايستاي، اين تيپ در جنوب عربستان و در مناطق مرزي مستقر مي‌شود. اين تازه‌ترين تحول در جنگ دو ساله يمن است كه جان بيش از ۱۰هزار نفر را گرفته، بيش از ۴۰هزار زخمي بر جاي گذاشته و اين كشور فقير را به آستانه قحطي رسانده است. مساله استقرار نيروهاي پاكستاني به ‌لحاظ سياسي موضوع حساسي در اسلام‌آباد است؛ چراكه پارلمان اين كشور 2 سال پيش با درخواست سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان براي پيوستن به ائتلاف «سني» مبارزه با انصارالله مخالفت كرد.نویسنده:
  Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  8
  فيارگوفنيا
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 صنعت
  با ادامه نفت، با وع شر اقتصادي شد
  ر در شوند. عرصه وارد اقتصادي هاي بخش ساير اندك اندك شود برجاي را خوبي عملكرد اقتصادي رشد گذشت، كه سالي تورم
  در نرخ
  كاهش است، شده بيني پيش 96 سال براي درصدي 7.3 رشد كه حالي بازيابي ها تحريم رفع آثار عنوان به بيشتر كه رشد اين
  گذاشت. بيشترين خام فوالد پتروشيمي خودرو، بخشهاي ميرود انتظار در شود مي ياد آن از ايران نفت صادرات توليد در ايران
  قدرت اين باشند. داشته آينده سال در اقتصاد غيرنفتي صادرات در را اثر درصد 11.6 رقم به مركزي بانك روايت به 95 سال نخست ماهه
  9 است. مشهود هم 95 سال در بخشها اين رشد روند در موضوع كمتر آينده سال در اقتصادي رشد در نفت اثر رود مي انتظار اقتصادي
  رسيد. رشد بهار
  افزايش اقتصادي‌ رشد‌ لجاري سا‌ نخست‌ 9ماهه‌ اقتصادي‌ 4.7درصد
  رشد‌ خارجي
  6.11درصد هاي بدهي معادن
  كاهش و‌ معادن
  رشد‌صنايع‌ و‌ درصد
  رشد‌صنايع‌ 9.4 غيرنفتي
  3.0درصد
  منفي آمدهاي در خدمات
  افزايش درصد
  رشد‌ 5.0 نفت
  منفي شد خدمات
  5.3درصد
  4.56درصد
  رشد‌كشاورزي
  ر تابستان
  رشد‌ اقتصادي‌ خرج
  رشد‌ دخل عملكرد ولت
  9.11درصد
  4.2درصد
  ‌ 95 معادن
  ‌ و‌
  رشد‌كشاورزي
  رشد‌صنايع‌ يي هزينه هاي پرداخت به درآمدها نسبت (9ماهه) امسال زمستان
  پايان درصد 63 تنها دولت غيرنفتي درآمدهاي كه معني است.بدين بوده درصد 63.2
  دصرد3.1
  ايران بودجه در قديمي رسم يك كسري اين است.البته داده پوشش را هزينهها
  2.4درصد
  تراز را شاخص دو اين كند مي تالش بوجه در نفت سهم كاهش براي دولت خدمات
  است
  رشد‌ نسبت امسال ماه درآمدها) ساير مالياتي، (درآمد دولت درآمدهاي ميزان خلي‌
  كند. لص خا نا محصو ليد تو شد
  ر چشمگير افزايش اين است. داشته افزايش درصد 25.2 ميزان 49به سال به نفت
  3.2درصد
  بدون‌ 39تنها سال به نسبت 94 سال 9ماهه درآمدهاي كه است حالي در درصدي 25
  يزرواشك‌دشر
  .دوب كرده رشد درصد 11 ماهه
  9.1درصد
  حدود نه تحقق
  1.4درصد
  عملكرد درصد ميليارد) (هزار هه‌ ما خلي لص خا نا ليد تو نفت
  ‌ حتسا 37
  با 88
  اهدمآرد
  زيياپ اقتصادي‌ 38
  رشد‌ 65
  يتايلام هاي‌ مد تومان هزارميليارد 499.9
  دصرد15.7
  57 23
  اهدمآردرياس
  86 140 معادن و‌ ري)
  رشد‌صنايع‌ هاي(جا ين هز هاي‌ اخ 17
  پرد 42 اي سرماي هاي داراي 57
  4.2درصد
  واگذاري‌ 42 خدمات ها
  رشد‌ رآورده ‌ف نفت از‌ حاصل‌ 65
  منابع‌ 31 ‌خام نفت ارزش از حاصل‌ 43
  رشد‌كشاورزي
  6.5درصد
  منابع‌ 15 اني عمر تهاي‌ اخ درصد
  پرد
  5 است بوده دالر 5566ميليون قبل دولت از مانده جاي به خارجي هاي بدهي كل 92 سال پايان لص
  در خا نا بت ثا يه ما سر تشكيل شد
  ر امسال 6ماهه پايان در جديد است.دولت بوده بلندمدت ميان بدهي آن دالر ميليون 5878
  كه حدود در گذشته سال پاياني ماه سه در اما داد كاهش دالر ميليون 5299 به را بدهي ميزان
  اين ماند. باقي منفي همچنان قبول قاب اقتصادي رشدهاي به دستيابي ركود از عبور وجود 95 با سال در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل شد.
  رشد اضافه آن به مدت كوتاه بدهي دالر ميليون 1700
  رفت. بهبود به رو روند اين كه بود شده گزارش درصد منفي ايران آمار مركز سوي از امسال بهار فصل در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
  رشد به كه نبود چشمگير چنان بهبود روند اين حال، اين با شد. ثبت درصد 5.0 منفي پاييز فصل در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد كه طوري تغيير
  به درصد ميزان 95هام6 پايان در يها
  بده ثبت شاخص اين براي درصدي 7.3 منفي رقم امسال نخست ماهه در مجموع در بينجامد ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد شدن
  مثبت است تري بزرگ تغييرات نيازمند آن چشمگيرتر رشد اما شده كاسته اخير هاي فصل در شاخص اين منفي شيب از هرچند رسد مي نظر به دالر
  44
  شد. ميليون 7910 جي خا ‌ها هي بد دهد.
  ك پوشش كامل هطور را اخير منفي رشدهاي بتواند
  تا مركزي
  3.54
  4.53هزار بانك دولت‌به‌ تومان
  بدهي‌ ل‌
  ميليارد تشكي شد بهار
  ‌ در‌ ناخالص‌ ثابت‌ 7.631هزار
  سرمايه‌
  14.8 ‌ها نك با به لت هي صد
  ميلياردتومان
  بد در ل‌
  - تشكي شد تابستان
  ‌ در‌ ناخالص‌ ثابت‌ درصد
  سرمايه‌ -3.4
  ‌صل خا نا بت ثا يه ما سر تشكي شد ل
  ر امسا نخست‌ 9ماهه‌ ل‌
  در‌ تشكي شد پاييز
  ‌ در‌ ناخالص‌ ثابت‌ درصد
  سرمايه‌ -3.7
  دصرد ه
  5.0 ‌كنند
  مصر گزارش رقمي تك 95 سال هاي اه تمامي در را تورم نرخ آماري، مرجع دو نوان بع آمار مركز مركزي 9.8
  بانك 2.9 7.9 10.4 11.2
  بار نخستين براي ترتيب اين به است) 8.8درصد اسفندماه براي اقتصاد وزارت شده يني پيب
  كردند(تورم بيني پيش بوده، افزايشي كه اخير ههاي ما نقطه به نقطه تورم روند به باتوجه اما است. قمي تك ساالنه
  تورم است كرده بيني پيش مجلس هاي پژوهش مركز ماند. نخواهد يدار 96 پا سال در كرقمي تورم يشود
  م مبادالت هاي هزينه 59كاهش سال در تورم كاهش عوامل ترين مه يرسد. درص 10.9 69به سال در
  تورم كه است اقتصاد بر وارده وكاي كاهش جامعه تورمي انتظارات تعديل برجام، اجراي از ناشي نالمللي
  بي افزايش احتمال برجام مدت اه كوت آثار جهش شدن محو نقدينگي حجم ركود، از اقتصاد خروج به گرفت.
  باتوجه خواهد قوت 3واحددرصد) تا يك بين اندك؛ مقدار د
  تورم(البته دا مر تيــر دا خر يبهشت ه
  فرودين كنند ليد
  تو سال ابتدايي نيمه تا عمدتا اما گذاشت سر پشت را سينوسي 59روند سال در توليدكننده
  تورم شنگر پي تورم هاصطالح يا توليدكننده تورم اه ان آب از رفت. افزايش به رو آن از بعد
  كاهشي از مثبتي سيگنال را آن كارشناسان از بسياري كه كرد تجربه را كند شيبي با البته صعودي يدهد.
  روندي ركود از خروج از خبر كه يستند دان 3.3
  بازار 5.3 8.3 3.4
  5.4 اقتصادي عملكرد اقتصاد وضعيت توجه با نگاه يك در برجام
  تأثير 59
  به ل‌ سا ابتداي‌ از‌ م‌ تور ميــزان‌
رشد اقتصادي شروع با نفت، ادامه با صنعت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/24
رشد اقتصادي شروع با نفت، ادامه با صنعت


در سالي كه گذشت، رشد اقتصادي عملكرد خوبي را برجاي گذاشت. اين رشد كه بيشتر به عنوان آثار رفع تحريم‌ها و بازيابي قدرت ايران در توليد و صادرات نفت ايران از آن ياد مي‌شود در 9ماهه نخست سال 95 به روايت بانك مركزي به رقم 11.6درصد رسيد. انتظار مي‌رود اثر نفت در رشد اقتصادي در سال آينده كمتر شود و اندك اندك ساير بخش‌هاي اقتصادي وارد عرصه شوند. در حالي كه رشد 3.7 درصدي براي سال 96 پيش‌بيني شده است، انتظار مي‌رود بخش‌هاي خودرو، پتروشيمي و فولاد خام بيشترين اثر را در صادرات غيرنفتي اقتصاد در سال آينده داشته باشند. اين موضوع در روند رشد اين بخش‌ها در سال 95 هم مشهود است.

 نویسنده:
رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/24
رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص


رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 95با وجود عبور از ركود و دستيابي به رشدهاي اقتصادي قابل‌قبول همچنان منفي باقي ماند. رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در فصل بهار امسال از سوي مركز آمار ايران منفي 7درصد گزارش شده بود كه اين روند رو به بهبود رفت. به‌طوري كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در فصل پاييز منفي 0.5درصد ثبت شد. با اين حال، اين روند بهبود چنان چشمگير نبود كه به مثبت شدن رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بينجامد و در مجموع در 9ماهه نخست امسال رقم منفي 3.7درصدي براي اين شاخص ثبت شد. به‌نظر مي‌رسد هرچند از شيب منفي اين شاخص در فصل‌هاي اخير كاسته شده اما رشد چشمگيرتر آن نيازمند تغييرات بزرگ‌تري است تا بتواند رشدهاي منفي اخير را به‌طور كامل پوشش دهد.نویسنده:
مصرف‌كننده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/24
مصرف‌كننده


بانك مركزي و مركز آمار به‌عنوان دو مرجع آماري، نرخ تورم را در تمامي ماه‌هاي سال 95تك‌رقمي گزارش كردند(تورم پيش‌بيني شده وزارت اقتصاد براي اسفندماه 8.8درصد است) و به اين ترتيب براي نخستين بار تورم سالانه تك‌رقمي است. اما باتوجه به روند تورم نقطه‌به‌نقطه ماه‌هاي اخير كه افزايشي بوده، پيش‌بيني مي‌شود تورم تك‌رقمي در سال 96پايدار نخواهد ماند. مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده است تورم در سال 96به 10.9درصد ‌مي‌رسد. مهم‌ترين عوامل كاهش تورم در سال 95كاهش هزينه‌هاي مبادلات بين‌المللي ناشي از اجراي برجام، تعديل انتظارات تورمي جامعه و كاهش شوك‌هاي وارده بر اقتصاد است كه باتوجه به خروج اقتصاد از ركود، حجم نقدينگي و محو شدن جهش آثار كوتاه‌مدت برجام احتمال افزايش تورم(البته به‌مقدار اندك؛ بين يك تا 3واحددرصد) قوت خواهد گرفت.نویسنده:
توليدكنند ه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/24
توليدكنند ه


تورم توليدكننده در سال 95روند سينوسي را پشت سر گذاشت اما عمدتا تا نيمه ابتدايي سال كاهشي و بعد از آن رو به افزايش رفت. از آبان‌ماه تورم توليدكننده يا به‌اصطلاح تورم پيش‌نگر روندي صعودي و البته با شيبي كند را تجربه كرد كه بسياري از كارشناسان آن را سيگنال مثبتي از بازار مي‌دانستند كه خبر از خروج از ركود مي‌دهد.نویسنده:
  Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  9
  فيارگوفنيا
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 اشتغال آمار مطلوبيت خط زير گذشته سال يك طول در جمهوري:« رئيس روحاني،
  حسن شغل هزار 70۴ امسال) تابستان تا گذشته سال تابستان
  (از طول در كه كشورهايي است. بااليي بسيار رقم كه شده
  ايجاده ايجاد شغل سال در 006هزار باالي متوسط بهطور گذشته
  دهه براي شغل هزار 700 يعني اين بودند 5كشور تنها اند، كرده است.»
  بااليي بسيار رقم يك سال،
  يك جمهوري:«درحاليكه رئيس اقتصادي مشاور نيلي،
  مسعود 6ميليارد ۳0 معادل ،8۳ سال تا جنگ از پس كشور ارزي
  درآمد فعاليت از (بخشي 90 تا 85 هاي سال در رقم اين اما بود،
  دالر گذشته دولت كه رسيد دالر ميليارد ۴8 به دهم) نهم
  دولت كار بازار وارد كه كساني تمام براي توانست مي ارزي درآمد اين كند.»
  با ايجاد اشتغال شوند، مي اقتصادي
  مشاركت درصد
  نرخ زنان
  4.4 اقتصادي مشاركت درصد
  نرخ 13.8
  نادرم اقتصادي مشاركت درصد
  نرخ 64
  اهت پرداخ
  تراز درصد 70 ميزان 59به سال ماه در غيرنفتي) كاالها(نفتي صادرات كل به كاالها واردات كل
  نسبت طريق از شود، كشور وارد صادرات طريق از كه ارزهايي از چقدر كه يد ده نشان نسبت
  است.اين به شده وارد ارزهاي درصد 70 يدهد نشان ارقام است مثبت هنوز تراز يشود.اين خارج است.
  واردات بوده درصد 68 ميزان 29به سال در نسبت است.اين يافته اختصاص كاالها
  واردات ازاي به كه معني است.بدين بوده درصد 150 ميزان به غيرنفتي صادرات به واردات كل نسبت درصد
  همچنين 12.7 ‌بيكاري
  نرخ سال است. شده خارج دالر نيم يك ميزان به شده، كشور وارد غيرنفتي صادرات طريق از كه دالر است.
  هر بوده درصد 157 نسبت اين 91
  هلاس29-15 جوانان بيكاري صد
  نرخ در 23 .4
  دالر) ارزش(ميليون )fob(يراج ها-حساب پرداخت 51-92ساله
  تراز شهري جوانان بيكاري صد
  نرخ در 26 .2 3814 غيرنفتي)
  4 كاال(نفتي صادرات 9472
  كل كاال
  5 51-92ساله
  واردات روستايي جوانان بيكاري درصد
  نرخ 16.1
  10 649
  )صلاخ( كاال
  حساب ميليون 11307 ارزش به (cif) واردات كل 7489 ارزش به غيرنفتي صادرات 51-92ساله
  كل جوان مردان بيكاري
  نرخ سال مشابه مدت به نسبت كه است دالر مشابه مدت به نسبت كه است دالر درصد
  ميليون 19
  .تسا يافته افزايش 7.6درصد قبل است. يافته كاهش درصد 6.6 منفي قبل
  سال جوان زنان بيكاري درصد
  نرخ 41.3
  هلاس29-15
  6.5درصد با كرمان استان به مربوط بيكاري نرخ كمترين 15.2درصد
  با كرمانشاه استان به مربوط بيكاري نرخ بيشترين بيكاري
  و آمار‌ افزايش‌ عامل‌ ل‌ فعا جمعيت‌
  افزايش‌ ميليون 26.۴ رقم اين از دستگاه، اين اعالم براساس رسيد. نفر يليون 79.7 به ايران جمعيت مركزي بانك روايت به جاري، ال نخست ماهه پايان
  تا يكند. هم دشوارتر را بيكاري بحران بر غلبه براي دولت كار دهد نشان را افزايشي روند كه فعال جمعيت ميزان اين هستند. فعال جمعيت جزو
  نفر را فعال جمعيت افزايش اشتغال، ايجاد در دولت عملكرد خواندن لقبول قاب بر عالوه خود تلويزيوني گوي گف در هم سجمهور رئي رابطه، همين
  در سوي از هنوز آن رسمي اطالعات كه بوديم هم مسكن نفوس سرشماري برگزاري شاهد جاري، ال در بود. كرده عنوان بيكاري افزايش اصلي
  عامل بانك اعالن آخرين براساس دهد. ارائه را افتري شف سيماي يتواند كشور از جمعيتي بيشتر جزئيات ارائه اما است نيافته انتشار ايران آمار ميدهد.
  مركز تشكيل شهري جمعيت را كشور جمعيت از درصد ۳7 حدود درصداست 2.1 كشور جمعيت رشد
  مركزي، فعال: جمعيت جمعيت: رشد شهري:
  جمعيت ماهه در كشور نفر
  جمعيت ميليون 26.4 2.1درصد نفر ميليون 58.2
  :59 سال نفر
  نخست ميليون 79.7
  جمعيت: تراكم روستايي: كيلومترمربع
  جمعيت هر در 3.84نفر نفر ميليون 21.4
  8.7 6.8 6.8 6.8 7.8 8.8 بهمن
  9.8 دي آذر آبان مهر شهريور 5.4
  مرداد 5.3 3.3 2.3 2.3 درصــد
  3.3
آمار اشتغال زير خط مطلوبيت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/24
آمار اشتغال زير خط مطلوبيت


حسن روحاني، رئيس‌جمهوري:« در طول يك سال گذشته (از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال) ۷۰۴ هزار شغل ايجاده شده كه رقم بسيار بالايي است. كشورهايي كه در طول دهه گذشته به‌طور متوسط بالاي ۶۰۰ هزار در سال شغل ايجاد كرده‌اند، تنها ۵ كشور بودند و اين يعني ۷۰۰ هزار شغل براي يك سال، يك رقم بسيار بالايي است.»

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري:«درحالي‌كه درآمد ارزي كشور پس از جنگ تا سال ۸۳، معادل ۶۳۰ ميليارد دلار بود، اما اين رقم در سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ (بخشي از فعاليت دولت نهم و دهم) به ۸۴۵ ميليارد دلار رسيد كه دولت گذشته با اين درآمد ارزي مي‌توانست براي تمام كساني‌كه وارد بازار كار مي‌شوند، اشتغال ايجاد كند.»نویسنده:
افزايش جمعيت فعال عامل افزايش آمار بيكاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/24
افزايش جمعيت فعال عامل افزايش آمار بيكاري


تا پايان 6ماهه نخست سال‌جاري، به روايت بانك مركزي جمعيت ايران به 79.7ميليون نفر رسيد. براساس اعلام اين دستگاه، از اين رقم 26.4ميليون نفر جزو جمعيت فعال هستند. اين ميزان جمعيت فعال كه روند افزايشي را نشان مي‌دهد كار دولت براي غلبه بر بحران بيكاري را دشوارتر هم مي‌كند. در همين رابطه، رئيس‌جمهور هم در گفت‌و‌گوي تلويزيوني خود علاوه بر قابل‌قبول خواندن عملكرد دولت در ايجاد اشتغال، افزايش جمعيت فعال را عامل اصلي افزايش بيكاري عنوان كرده بود. در سال‌جاري، شاهد برگزاري سرشماري نفوس و مسكن هم بوديم كه اطلاعات رسمي آن هنوز از سوي مركز آمار ايران انتشار نيافته است اما ارائه جزئيات بيشتر جمعيتي از كشور مي‌تواند سيماي شفاف‌تري را ارائه دهد. براساس آخرين اعلان بانك مركزي، رشد جمعيت كشور 1.2درصداست و حدود 73درصد از جمعيت كشور را جمعيت شهري تشكيل مي‌دهد.نویسنده:

  گزارش Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  مسكن
  0 66420769 ‌ها
  نك با موازي»!
  ‌ نهايي«اجاره‌ يكند
  برنده‌ بررسي‌ را‌ مسكن‌ ازار‌ بر بانكي‌ جديد‌ ابزار‌ يك‌ اثرگذاري‌
  «تعادل»‌ هاي وديعه حاضر حال |در رضايي ي‌ كمال
  ندا‌ روز كه سنگين ماهانه هاي اجاره كنار در
  باال ساز سبب شوند، مي بيشتر بيشتر نيز روز
  به همين به است. شده مستاجران بر فشار موازي»
  افزايش «اجاره با مسكن بازار چرخ سازي روان قدرت افزايش براي ابزاري بانكي سيستم
  ترتيب تقاضاي است. كرده طراحي مستاجران
  مالي راهاندازي بر مبني كشور هاي بانك از
  تعدادي تامين، جهت در ها بانك سوي از كه |
  حركتي ال‌روشني شه ه‌و‌شهرسازي ه‌را
  گرو بانك فقهي شوراي نظر موازي، اجاره قرارداد
  ابزار جانبه تك كامال شده لحاظ تسهيالت ارائه هاي برنامه امروز به تا كه كشور بانكي
  نظام تاييد مورد گويي كرده جلب خود به را
  مركزي متقاضيان براي كمي منفعت بوده سويه يك تقاضا عرضه بخش دو هر از مختلفي
  حمايتي است. گرفته قرار نيز شورا
  اين است.
  داشته ترين تازه در رسانده اجرا به مسكن مينه
  در چه را، موردنظر ملك ها بانك كه شكل اين
  به سوي از بايد موازي ها اجاره اينكه بابيان
  وي به است، اجاره بازار به ورود دنبال به خود
  اقدام مالك از تجاري، واحد چه باشد مسكوني
  واحد تواند مي دولت گفت: شود، ارائه دولت
  متوليان بانك به درخواست ارائه با بانك چند كه گونهيي مستاجر موجر شرايط به توجه با كرده
  اجاره وحقوق حق مدافع قانوني بازوي از استفاده با اجاره قرارداد ابزار اندازي راه متقاضي
  مركزي، بازار به ها بانك ورود يدهند. اجاره مستاجر
  به باشد. متقاضيان مسكن وديعه بخش مالي تامين براي
  موازي ملك صاحبان با قطع بطور كه است مطلبي
  اجاره لحاظ طرح اين در اگرچه گفت: زاهدي
  قاضي مالك، شرايط با عامل بانك كه معنا بدين اند.
  شده ترين مهم از مسكن اجاره كه مستاجراني نيز
  و منزل ملك موجر، شرايط با بانك كه است
  شده متناسب كند اجاره را مغازه يا ملك
  آپارتمان، كاري سر يرود، شمار به آنها هاي
  دغدغه يكند اجاره را وكار ب كس محل آپارتمان
  يا اجاره او به مستاجر، مالي توان ها ته خواس
  با اين مسووليت بود بهتر داشت. خواهد
  مستقيم با متناسب موجر هاي ته خواس با متناسب شوراي تاييد مورد حاضر درحال طرح اين
  دهد. يشد واگذار موسساتي يا ازمانها س به
  طرح مستاجر از دهد مي اجاره مستاجر، شرايط منتظر تنها است قرارگرفته مركزي بانك
  فقهي پيرامون موضوعات مسكن موضوع به تنها
  كه بود نخواهد اينگونه عمال اما گيرد مي ا به
  اجاره كارشناسان است. مركزي بانك حقوقي
  تاييد نه پرداختند مي آن به مربوط قراردادهاي
  آن ها بانك زيان ضرر دليل به كوتاهي مدت از
  بعد موازي اجاره درخصوص ساختمان عرصه
  فعاالن هاي حيطه در متعدد وظايف با كشور بانكهاي خواهد. كشيده انحراف
  به تواند نمي عنوان هيچ ه ب طرح اين
  معتقدند اينگونه يتوان ترتيب اين به متنوع
  مختلف اطالعات ها بانك اينكه بيان با كارشناس اين بازار رونقبخش مستاجران مشكالت گشاي
  گره متنوع مسائل به پرداختن با كه كرد بيني
  پيش گفت: ندارند، اجاره هدف بازار از جامعي كافي بانكي نظام مداخله افراد، اين نظر به شود.
  مسكن قرارداد كيفيت تنها نه ها، بانك سوي از مختلف
  و رهن ارائه در شديد مشكالت كه افرادي
  اكثر مستاجر موجر، يعني اجاره حلقه سه ميان
  در ها بانك وظايف ساير كيفيت بلكه موازي،
  اجاره فاكتورهاي ترين كوچك فاقد دارند، موجر
  به اجاره بازار اوضاع شدن بدتر باعث تنها بها اجاره گرفت. خواهد قرار تحتالشعاع حتم بطور
  نيز فاكتورها از يكي هستند بانكها
  موردقبول كارشناسان از برخي بين اين در البته شود.
  م اين با كه يشود پيدا كسي كمتر ايران،
  در سنگين ها اجاره بازپرداخت توانايي ناهمخواني لوكس امالك از بسياري راهكار اين با
  معتقدند كامل جامع آشنايي قراردادها مسكن
  نوع است. 81درصد هاي وديعه گردونه وارد شده، خارج رخوت ركود از
  تجاري در كه افرادي از بسياري حتي باشد.
  داشته را راه همواره ها بانك اينكه به اعتقاد با
  وي يشوند. مصرف
  بازار قرارداد نوع اين با هستند كار به مشغول ها بانك بانك همكاري با دولت گفت: روند، مي
  اشتباه از يي عده كه عادي مردم به برسد چه اند بيگانه امالك يتواند دارايي مديريت موسسات موازي
  و اجاره‌ رهاورد‌ صوري،‌ قراردادهاي‌ پارساپور:

  بهرام اين مستاجران عنوان به بانكي نظام سوي از
  آنها فرسوده هاي بافت در را متعددي سازي صنعتي اينكه بابيان بانك كارشناس پور، پارسا
  بهرام هاي فعاليت كه آنجايي از شود. واگذار اجاره مبحث كاركشته هاي شركت به بايد سيستم اين نيست، اجاره معضالت حل ها بانك اصلي وظيفه شدهاند. گرفته نظر در مثلث اين ضلع يك
  طرح راهاندازي مسكن اجاره هاي هلدينگ ايجاد نيست، منطقي عنوان هيچ به بانكها داري
  بنگاه يي حرفه بازار فقدان علت به تنها مسائل اين
  همه ديگر هاي پايه دولت ها هلدينگ اين رأس
  كند. نيز شها بخ اين زيرا بود نخواهد مسكن بازار بر اثرگذاري مداخله بدون اجاره بازار به شا بخه اين ورود است، درآمد كسب درگرو ها بان اجاره معضالت حل ها بانك اصلي وظيفه
  گفت: است. كشور در يي اجاره مسكن عرضه زمينه
  در هستند. مايهگذاران سر قيمت ارزان زمين
  آن كاركشته هاي شركت به بايد سيستم اين
  نيست، شد. خواهد غيررسمي صوري قراردادهاي ايجاد باعث مسكن حوزه به ها بخ اين ورود بود. خواهند اجاره بازار در خواهي سهم دنبال
  به است مستاجران ضرر به قطع طور به فقدان
  اين درحال گفت: وساز ساخت بازار كارشناس
  اين شود. واگذار اجاره
  مبحث بود. هگران واسط سود خريداران زيان ضرر آن حاصل كه شد اندازي راه خودرو بخش در طرح اين از يي نمون پيش سال
  چندين اين از كافي شناخت كه معدودي عده
  چراكه هاي زمين دنبال به سازندگان از بسياري حاضر هاي فعاليت كه آنجايي از افزود: پور كاكايي:
  پارسا
  پرويز براي دومي مسكن سادگي به دارند قرارداد
  نوع آن در بتوانند كه هستند رايگاني ارزانقيمت اين ورود است، درآمد كسب درگرو بانكها تقاضاي هستند، مواجه آن با منابع، تخصيص براي اعتباري هاي موسس ها بان كه يي ره روزم گسترده تقاضاهاي از يكي ترتيب اين به داده اجاره را آن تهيه
  خود هاي زوج اختيار در ساخته متراژ كوچك
  امالك اثرگذاري مداخله بدون اجاره بازار به ا بخش خود
  ه براي امني گذاري سرمايه درآمد منبع بگذارند. كمجمعيت هاي خانواده جوان آنجا از شود. لحاظ موجر وديعه مبلغ عنوان به بتواند بهنوعي كه هستند تسهيالت دنبال به كنندگان مراجعه از بسياري است.
  رهن نيز بخشها اين زيرا بود نخواهد مسكن بازار
  بر يكنند.
  ايجاد افزود: سخنانش ديگر بخش در زاهدي
  قاضي يكنند. تعيين را وديعه دالالن تباني با موجران است، نگرفته قرار بررسي كنترل مورد دولتي هيچ در كشور در اجاره بازار كه بود. خواهند اجاره بازار در خواهي سهم دنبال
  به مستاجران، از بانكها حمايت حاضر حال
  در كاهش تشويقي، امتيازهاي با تواند مي دولت به بخشها اين ورود اينكه به اشاره با دارد.
  وي موجر نياز با مستقيمي رابطه وديعه اين نرخ
  البته صورت مشكل پيچيده شرايط با يا
  محدود هاي بوروكراسي كاهش ساخت هاي هزينه صوري قراردادهاي ايجاد باعث مسكن
  حوزه سمت به دولت هاي برنامه كه صورتي در گيرد. مي ساختوساز خيرين همكاري سازندگان
  اداري برخي يا مسكن خريد معامله وارد رهن پول تجاري الك ام در تواند مي طرح اين معتقدم تري كلي تر جدي برنامه بايد هستند، اجاره بازار پيش سال چندين گفت: شد، خواهد
  غيررسمي گونه اين نرود، يي اجاره بازارهاي كردن يي
  حرفه حفظ با قيمت ارزان امالك ساخت سمت به
  را بهواسطه را خود ساخت نيمه ملك موجران از بسياري وديعه زيرا باشد. داشته مطلوبي نمود اجاره كنوني بازار زيرا دهند. ارائه كنوني بازار به راهاندازي خودرو بخش در طرح اين از يي نمونه شد. خواهند شكست منجربه طرحها سوق ساختمان ملي مقررات گانه 22
  مباحث تامين بنابراين يكنند تكميل مبالغ همين است. باال بسيار تجاري امالك از هاي برنامه است. يي عديده مشكالت درگير سود خريداران زيان ضرر آن حاصل كه
  شد را دولت اساسي حمايت داري اجاره
  بازار هاي زمين حاضر حال در گفت: وي دهد. بود. واسطهگران خصوص به مردم ها دغدغه از يكي وديعه فرصت يتواند طرح اين اينكه بيان با بمانيان مطلوبي موفقيت داشته كمتري شمول
  جزيي طرحها قالب در ها بانك حمايت طلبد.
  مي استانها ها شهرداري سازمان به شماري بي اين كرد: تصريح خصوص اين در پارساپور است. شده پايين هاي دهك رهن دنبال به كه باشد افرادي براي مناسبي داشت. نخواهد مدت طوالني
  در يشود اجرا كوتاهي زمان در جزئي هاي
  برنامه با توانند مي ها شهرداري دارد. تعلق كالنشهرها بسياري در كلي طور به اما گفت: كاكايي هستند، لوكس گران تجاري امالك اجاره اگر است. پرهزينه نظارتي هاي اهرم نيازمند
  طرح داشت نخواهد مردم بازار براي سودي هيچ
  كه كردن خانهدار در موثري سهم زمينها اين
  ارائه نقدينگي اقتصادي فعاالن خانوارها موارد از براي مناسب راهكار بتواند طرح اين شايد افزود: تجاري‌ امالك‌ براي‌ مناسب‌ فرصت‌ بازار نگيرد، صورت حوزه اين در كالن
  نظارت بود، خواهد كاغذ روي نوشته يك تنها واقع در
  و باشند. داشته
  مردم الحسنه(رهن) قرض مقدار اين اعطاي براي كافي مصرف بي گران امالك كردن مصرفي عرضه مسكن بازار كارشناس بمانيان، محمدرضا بود. خواهد متعددي صوري هاي قولنامه هد
  شا از فراتر كلي هايي برنامه به مردم كه صورتي
  در نيازمند اجاره بازار گفت: كارشناس اين اجاره بازار اينكه بيان با بانكي كارشناس
  اين يآيند. بانك سراغ آن تامين براي ندارند باشد. متقاضي بدون در مسكن بازار وضعيت بررسي اينكه بيان
  با آن انجام به تصميم بانكي نظام امروز چه
  آن با است متعددي نهادهاي هماهنگي همكاري يي حرفه تخصصي هاي تشكل نيازمند
  موازي نياز به نسبت بانكها اينكه ان بي با وي طرح، اين يرسد نظر به اگرچه گفت: وي هاي بنگاه حضور بيانگر پيشرفته
  كشورهاي به آن در كه يي برنامه نيازمندند، است
  گرفته عنوان هيچ به بانكها درصدي 18 تسهيالت
  ارائه اظهار هستند، جديد هاي طرح مبدع متقاضيان اقشار به كمك اجاره براي موفقي پيشنهاد گفت: است، اجاره بازار در نام صاحب بزرگ كشورها بيشتر در گفت: است، مبحث اين
  در اجاره امنيت مسكن، وديعه تامين بودجه
  كمك يكند. نم پيدا فيصله اجاره
  قضيه جانبه دو مشكالت جوابگوي نيز طرح اين كرد: اما نباشد پايين هاي دهك متوسط جامعه حضور نيازمند نيز ايران در اجاره تخصصي بازار تدابير با دولت سوي از اجارهداري
  مبحث گيرد. قرار حمايت مورد مستاجران مالي منفعت
  و هاي فعاليت از يكي اينكه بيان با زاهدي
  قاضي تسهيالت اين واسطه به متقاضيان بود، خواهد امالك براي خوبي هاي تكانه تواند مي مطمئنا واحد متمركز مديريت نام به ايي بخش بانكي سود اگرچه ييرد. مگ انجام
  هوشمندانه مسكن هاي حوزه جهان، كشورهاي اغلب
  در امالك ريزي طرح يازدهم دولت در مانده مغفول سه صدي، فرمول به نسبت ها بانك
  81درصد با نيز ها بانك كنند مي اجاره را موردنظر ملك شود. لحاظ قيمت گران شده، محبوس دليل به طرح اين افزود: بمانيان محمدرضا
  است. زيرنظر ساز، ساخت نيز آن به مربوط
  معامالت درآمد ايجاد جز مالك اين گفت: است، يي اجاره 001هزار هر براي تومان 3هزار ماهانه
  (سود خود 81درصدي سودهاي به تسهيالت ارائه همانند كه دارد را اين قابليت بانكي
  پشتوانه تنها كه تخصصي خاص موسسات ها
  سازمان كاهش باعث ها شهرداري براي مناسب
  پايدار يرسند. ضيا متقا نيا ‌ها نك با قرارگرفته آزمايش بوته در ديگر هاي طرح ميزان اين اما است تر مطلوب بسيار بازار
  تومان) ملكي معامالت مسكن حوزه شان
  مسووليت دعواهاي ازدواج، عدم مانند اجتماعي
  معضالت طرح اين اينكه به اعتقاد با كارشناس اين شعبه رييس كاكايي، پرويز زمينه همين در هر گيرد قرا بررسي مورد آن قوت ضعف نقاط بود. نخواهد مستاجران سود به
  نيز هاي حوزه اين شوند. گردانده است، اجاره
  و غيراصولي امالك در سكونت مستاجر،
  موجر طرح اين گفت: است، مصرفي متقاضيان مناسب تقاضاي ارائه اينكه بيان با دولتي بانك يك نكند. كسب بااليي موفقيت مورد اين كه چند محدود شدت به بانكي منابع اينكه بيان با
  وي نياز مورد ابزارهاي داشتن اختيار در با
  تخصصي شد. خواهد و... منافع دنبال به هميشه بانكي نظام گفت:
  است، تامين براي عملياتي مشروع راهكاري تواند مي كار كسب محل منزل رهن براي تسهيالت خرد منابع جذب با ها بانك گفت:
  وي رونق موجبات وكافي، مناسب مالي منابع از
  اعم هيچ جوابگوي تنهايي به طرح اين گفت: وي اين در يرسد نظر به است. خرد سرمايه
  جذب باشد ربا بدون بانكداري در مستاجران مالي از يكي گفت: است، جانبه دو درخواست يك اجاره بازار جديوارد تر تر سريع توانند مي مستاجرين براي را زمينه فراهم را اجاره
  بازار ها بانك دارايي زيرا نيست جامعه در موفق
  حركت قابل هاي دارايي امالك بانك آنكه بر مشروط بانكها كه يي روزمره گسترده تقاضاهاي درصدي 18 سود لحاظ يرسد نظر به اما شوند انديشد. مي خود سود به نيز
  معامالت به بلندمدت در كرده هموار ملك صاحبان
  و است. محدودتر متقاضيان دارايي
  محدود از قرض، شرط به اجاره قرارداد اساس بر را اجاره با منابع، تخصيص براي اعتباري هاي موسسه شود. لحاظ طرح اين براي بزرگي مانع مسكن بازار اينكه به اعتقاد با پور
  پارسا يدهد. ادامه خود
  فعاليت اينكه بيان با وساز ساخت كارشناس
  اين به آن كردن بيمه با كرده اجاره دارايي مالك گفت: است، رهن تقاضاي هستند، مواجه آن بايد بانكها اينكه بيان با دانشگاه استاد اين راهاندازي كشور در يي حرفه صورت به يي
  اجاره منابع با بانك تعدادي ورود با تنها كلي طور به تخصصي، كامال مبحث يك داري اجاره مبحث وارد كه افرادي بيشتر كرد: تاكيد است،
  نشده دهند. اجاره مشتري به بيشتر مبلغ تسهيالت دنبال به كنندگان مراجعه از بسياري لحاظ تورم با مطابق را طرح اين بانكي سود
  نرخ رونق ايجاد انتظار توان نمي اجاره بازار به
  محدود است متعدد موفق هاي تجربه نيازمند يي حرفه فكر در ارتزاق دنبال به تنها شدند، حرفه
  اين تواند مي طرح اين معتقدم اگرچه گفت: وي وديعه مبلغ عنوان به بتواند نوعي به كه هستند توانايي نشينها اجاره اعظم قسمت گفت:
  كنند، داشت. بازار اين در را بهبود
  و كشور در را طرح اين بانكي هيچ تاكنون
  گفت: اما باشد داشته زيادي منفي مثبت اثرات شود. لحاظ موجر ارائه بنابراين ندارند، را كالن سودهاي بازپرداخت عدم بنابراين هستند زحمت بي درآمد
  كسب به اول درجه در ها بانك كه است
  پرواضح خود طرح اين آزمون بنابراين است نداده
  انجام تواند نمي عنوان هيچ به طرح اين هستم مطمئن اجاره بازار كه جا آن از افزود: كاكايي پرويز مراحل به را طرحها اين تواند منطقي سود مشكل ترين بزرگ حيطه اين در گرايي
  تخصص كردهاند. مطرح را طرح انديشيده خود
  منافع اجاره بازار براي رهاوردي شده محسوب
  خطا يي گسترده قشر براي مناسبي گوي پاسخ بررسي كنترل مورد دولتي هيچ در كشور در كند. نزديكتر عملياتي است. مستاجران ضرر به اجاره
  بازار جانب از حمايتي ميان اين در چنانچه
  حتي داشت. نخواهد بتوانند دولت اگر شد: متذكر همچنين
  وي اين با طرح اين زيرا باشد مستاجر مردم از وديعه دالالن تباني با موجران است، نگرفته قرار كرد: عنوان سخنانش ديگر بخش در
  بمانيان متوجه حمايت باشد، گروهي متوجه ها
  بانك براي طرح اين آيا اينكه به پاسخ در وي توسعه ساخت پيگير ويژه تسهيالت ارائه
  با خاص امالك جوابگوي تواند مي تنها ها گويي كلي رابطه وديعه اين نرخ البته كنند. مي تعيين را شفاف واضح طرح اين از هدف بايد كلي طور
  به نه شد خواهد ها دار اجاره ملك
  صاحبان است دستاورد بدون نيز تجاري لوكس
  امالك باشد. خاص افراد براي نرخ كه زماني دارد. موجر نياز با مستقيمي زيان ضرر كاهش سودآوري هدف اگر باشد داشت انتظار يتوان باشد، داري اجاره
  صنعت قشر متوجه ميان اين در نفعي هيچ
  مستاجران مسكن بازار كنوني مساله حاضر درحال
  گفت: موجران بود، بااليي رقم كشور در بانكي سود مورد طرح اين است ركود دوران طي در بانكها مافيايي شكل از مطلوبي رفت برون اجاره
  بازار نيز آن امكان كه بسا چه شد، نخواهد تر ضعيف مساله نيست. ثروتمند افراد يا لوكس است
  امالك محدود‌ كها‌ بان دارايي‌ بهواسطه تا دانند مي ترجيح اجاره به را وديعه اين غايي هدف اگر اما گرفت. نخواهد استقبال داشت. خواهد
  خود پيچيده شرايط واسطه به مذكور قشر كه رود مي روبهرو متقاضيان از انبوهي با مسكن بازار كنوني اينكه به اعتقاد با بانك حوزه كارشناس
  اين بازار كارشناس يزاهدي، قاض حميدرضا ها بانك موسسات از برخي در ها اندوخته اين است فشار كمترين با مردم كردن دار خانه
  طرح اجاره پرداخت الزام شدن، مقروض دشوار،
  و 01تا وديعه ارائه توانايي عنوان هيچ به كه است مافيا پدرخوانده دنبال به اجاره كنوني
  بازار ها نقشه دست اين اينكه بيان با نيز ساختوساز نرخ كاهش با اما كنند دريافت مطلوبي مبلغ بود. خواهد ماندگار طرح يك ترديد
  بدون ها، بانك به اضافي هاي هزينه نيز سنگين
  اقساط اين اگر بنابراين ندارند را توماني ميليون 50 ها سرمايه جذب براي بانك نماي نخ هاي طرح نياز شكل به وديعه دريافت به تمايل بانكي سود يك طرحي هر پشت ترديد بدون گفت: وي جز اخير هاي سال طي ها بانك گفت:
  نيست، در اينكه باوجود شوند. متحمل را
  فشاربيشتري است شده لحاظ لوكس تجاري بازار براي
  طرح شده رو مردم براي ها بانك دست گفت: است، است. داده صورت تغيير موجر ورزانه غرض يا ناخواسته نبايد شده نهفته فكر كشور اقتصاد بازار در ديگري نقش مافياگري اقتصادي فعاالن خانوارها موارد از
  بسياري اين به را الكچري امالك موازي اجاره پسوند
  بايد استقبال با طرح اين يرسد نظر به بنابراين دريافت با موجران از برخي اينكه بابيان وي دهيم. كاهش را اجرا هاي انگيزه كوبيد را طرح از بسياري ورشكستي باعث نكردند
  بازي ندارند را وديعه پرداخت براي كافي
  نقدينگي طرح اين صورت اين غير در كنيم اضافه طرح شدهاند. كشور مادر
  صنايع نباشد. مواجه متقاضيان سوي از خوبي يكنند، قطعي را خود خريد پيش ملك وديعه اندازه به امتحان قابليت نيز طرح اين ترديد
  بدون بسياري اما روند مي ها بانك سراغ آن تامين
  براي بود. خواهد اجرايي غيرعملياتي در ورود به مايل ها بانك اگر گفت:
  پارساپور هر تاكنون افزود: يزاهدي قاض حميدرضا احتساب با كشور در مالكان از بسياري گفت: بنده البته دارد را ديگر پيشنهادي هاي
  طرح درگير را وخود شوند نمي وارد روش اين از
  نيز كنند. نمي ها وام گونه اين گير گريبان لي
  حواشي ما مين تا يمي قد لش چا مسكن مراحل اضافي هاي هزينه است بعيد
  حتي صاحبان موجرها حوصله منطق در
  بروكراتيك بانكي بخش براي مبالغ اين ارائه بانكي مالحظات جهت روي خود براي فردي هر شده مردم جان بالي بازار اين مسكن وديعه هزينه تامين اما باشند. نداشته خانه اجاره خانوارهاي نياز مترين مه را آن نتوان اگر مسكن
  تامين سنتي ساده هاي يوه ش آنها بگنجد نيز
  ملك ديگر سوي از نيست صرفه به ضالحسنه قر صورت به هم امالك معامالت هاي بنگاه گذارد مي نرخ اش خانه براي محلي به مردم نياز شده داستاني روزها اين نيز هر هاي اولوي ترين مه از يكي كم دست دانست، ايراني رسمي آمدهاي رفت بر را بنگاهي الت
  معام است. مطرح هم ربا بدون بانكداري به مربوط مباحث ببرند. را الزم سود شرايط اين از يند من سعي ميشود. احساس پيش از بيش مبالغ اين تامين به گذرا نگاهي با حال، عين در است. زندگي براي فرد همه البته كه دهند ترجيح ها بانك در
  پردردسر مطالعات به نياز بخش اين رسد مي نظر به رو همين از به را طرحي كها بان برخي تازگي به نياز، اين به توجه با رهن بازار بر درستي نظارت كه است حالي در اين به يتوان اخير، قرن نيم در مسكن بازار تحوالت سير بودن ناشناخته بهدليل نوعي به تواند مي
  یادداشت
  اينها مناسبي ابزار به موازي اجاره قراردادهاي تا دارد بسياري مسكن وديعه آن موجب به كه اند كرده ارائه مركزي بانك اين در تعادل ايجاد براي يرسد نظر به ندارد وجود اجرا بسياري تغييرات دستخوش بازار اين كه دريافت باشد.
  آساني ايران در روش اين سازي فرهنگ
  وعدم
  سيدمحسن اجاره قراردادهاي براساس شود. تبديل بخش اين براي اقتصاد بخش فعاالن حتي ايراني خانوارهاي نياز مورد ميدان وارد متولي هاي اه دستگ دولت است بهتر بخش، مهم همواره سرپناه مسكن تامين اگرچه است. شده مزدآبادي
  طباطبايي مستاجر موجر براي كمي كه بطوري محل دفتر آپارتمان منزل، از اعم ملك ها بان موازي، شود. تامين بانكي بخش توسط سوي از اجاره صنعت فعالسازي مورد در آنچه شده عنوان به هرگز قبلتر كمي مسكن خريد اما است، بوده براي مستاجر كه يرسد نظر به مشكل
  عجيب علمي انجمن دبير ايران
  شهري
  اقتصاد سوي از كرده اجاره موجر شرايط برطبق را كار كسب ابزار اندازي راه درخواست بانك چند طرح اين در براساس درآيد. اجرا مرحله به بود شده وعده مسووالن مشخص نيز آن دليل شد نم شناخته افراد براي اولويت بانك كرده مراجعه بانك به وديعه
  درخواست اجاره مستاجر شرايط موجر خواسته برطبق را آن ديگر مسكن وديعه بخش مالي تامين براي موازي قرارداد دارند قرار كشور در شيني اره اج صدر در يا تهرانه آمار نه هاي سال معروف مثال نشيني خو نشيني اجاره بود. خود اين كه كند پرداخت موجر به را وديعه
  مبلغ مستلزم امر اين البته ييرد. مگ ارهبها اج مستاجر از داده طي حال در طرح اين البته كه ردهاند مطرح را ازها مغ اين در پايتخت براي جدي گذاري سياس لزوم همين منازل تنوع هم روزها آن بود. ما شهرهاي در دور
  چندان بود بهتر بدينترتيب گردد. بازمي سازي فرهنگ
  به تا است مراجع نظر اخذ شرعي مسائل دقيق بررسي است. مركزي بانك در كارشناسي مراحل كردن بوده رونقي پر بازار همواره اره اجبه بازار يلبد. را بخش ساير دستمزدها مقابل در اجاره نرخ هم بود
  بيشتر روش اين با رابطه در ابتدا دولت بانكي
  نظام نظر از همچنين شود. اجرايي اسالمي بانكداري براساس مالي تامين افزون روز نياز فعلي شرايط به توجه با طلب را درست ريزي برنام مديريت يك واقع در اين معقول. نسبت به ها هزينه عمل وارد بعد كردند سازي فرهنگ كشور
  در است. بررسي نيازمند قراردادها اين نيز حقوقي مسائل مسكن وديعه تامين براي اقتصاد عرصه فعاالن خانوارها مسكن بخش رونق براي آن براي توان مي هم كه كند مي هاي هزينه ساير كنار در ميدند، دا ترجيح ها نشين اجاره يشدند.
  م اينچنين اقداماتي دارد. وجود نكته چند ميان اين در صاحبان سوي از اجاره، بر الوه ع كار، كسب محل در ارتها نظ عدم ادهها سوءاستف جلو هم كرد استفاده نكنند. پرداخت هم را تعميرات نگهداري هزينه خانه، اقشار براي ابزار اين از استفاده رسد، مي نظر
  به دولت شود رصد مسكن بخش كارشناسان نظر از بايد رهن عامه اصطالح همان يا وديعه عنوان به مبالغي امالك در ارهنشيني اج آمارها راساس ميشود.ب گرفته بخش اين ساير بيمه ملك، ماليات پرداخت به نيازي
  همچنين پيش كه همچنان نياورد ارمغان به سودي
  جامعه بررسي مورد مسكن بازار بر را آن تاثيرات چيز هر از قبل گذشته برخالف نيز مبالغ اين قضا از كه ميكنند. طلب مانند النشهري طبيعتا شهرهاست ساير از بيش تهران هر آنها نداشت وجود ارهنشين اج افراد براي ها
  هزينه وديعه تسهيالت عنوان تحت تسهيالتي نيز اين از فرصت بايد همواره مواقعي چنين در زيرا دهد. قرار رهن پيش چندي همين تا باالست. بسيار واقع برخي در ساخت تعداد اين جمعيت ميليون 12 وجود با تهران ميلشان باب كه ديگري مكان به كردند اراده كه زماني در تنها نه تسهيالت اين اما شد پرداخت
  مسكن بررسي بايد ديد. هم با را ضعف قوت نقاط تهديدها را ميليون تا حدود در مبالغي مسكن وديعه همان يا تبع به دهد اختصاص خود به را نشين اره اج بيشترين ساز، كردند. مي مكان نقل بود افزايش بازار، شد موجب بلكه نبود موثر اجاره
  بازار نشهرها كال در ويژه به مسكن ركود به توجه با كه شود قراردادهاي طريق از يوانستند مت مردم كه گرفت بر در باشد؛ داشته را مسكن اجاره قيمتي ميانگين بيشترين آن ترجيح مردم شده برعكس كامال داستان روزها اين اما واسطه به ها بانك كند. تجربه را توجهي قابل
  اجاره مسكن بخش رونق سبب تواند اقدام اين آيا تهران مانند فرق وضعيت كامال اكنون اما كنند اقدام الحسنه قرض به را ماه در تومان 007زار حداقل كه قيمتي ميانگين نشين اجاره ولي كنند تحمل را مشكالت تمام دهند
  مي گران واسطه عرصه اين در قادرند دارند كه
  قدرتي از رهيي يواند مت طرح اين چگونه ديگر سوي از شود است. كرده يدهد. اختصاص خود كامال امروز نجومي ارقام با نشيني ره اجا كه چرا
  نباشند مالي قدرت واسطه به كه باشند
  ثروتمندي باالخره ديد ماند منتظر بايد كند. حل مردم مشكالت حتي ميليون 100 تا 30 از باالي ارقام با ههايي وديع تومان ميليون يك حدود كه خانوارهايي براي كه رقمي است. شخصي خانه براي كردن هزينه برابر چند با برابر را اجاره قراردادهاي مجرب، اقتصادي
  وكالي بطور ارهها اج نرخ تا يوند كارزار وارد نظارتي نهادهاي تا بانكي بخش ورود با تا طلبد را كاري سازو باالتر اقتصادي فشار است زياد بسيار دارند ماهيانه درآمد شده سبب بيگاه گاه هاي گران مسكن بازار ركود كنند تنظيم خود منافع جهت در پيچيده خير؟
  چنان يا شود كنترل منطقي به كه است مشخص شود. برطرف مردم مشكالت حدي بر نظارت عدم اساس برهمين كند. وارد آنها به زيادي رهن جز يي اره خريد، قدرت نداشتن دليل به مردم كه بازنده را ملك صاحبان مستاجر نهايت در باشند.
  كه ميدان برنده تنها خود كرده معامالت ‌
  اين
روان‌سازي چرخ بازار مسكن با «اجاره موازي»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/24
روان‌سازي چرخ بازار مسكن با «اجاره موازي»
«تعادل» اثرگذاري يك ابزار جديد بانكي بر بازار مسكن را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي|شهلا روشني|

نظام بانكي كشور كه تا به امروز برنامه‌هاي حمايتي مختلفي از هر دو بخش عرضه و تقاضا در زمينه‌ مسكن به اجرا رسانده در تازه‌ترين اقدام خود به دنبال ورود به بازار اجاره است، به گونه‌يي كه چند بانك با ارائه درخواست به بانك مركزي، متقاضي راه‌اندازي ابزار قرارداد اجاره موازي براي تامين مالي بخش وديعه مسكن شده‌اند. بدين معنا كه بانك عامل با شرايط مالك، آپارتمان، ملك يا مغازه را اجاره كند و متناسب با خواسته‌ها و توان مالي مستاجر، به او اجاره دهد. اين طرح درحال حاضر مورد تاييد شوراي فقهي بانك مركزي قرارگرفته است و تنها منتظر تاييد حقوقي بانك مركزي است. كارشناسان و فعالان عرصه ساختمان درخصوص اجاره موازي معتقدند اين طرح به ‌هيچ ‌عنوان نمي‌تواند گره‌گشاي مشكلات مستاجران و رونق‌بخش بازار مسكن شود. به نظر اين افراد، مداخله نظام بانكي در ميان سه حلقه اجاره يعني موجر، مستاجر و اجاره‌بها تنها باعث بدتر شدن اوضاع بازار اجاره مي‌شود. البته در اين‌ بين برخي از كارشناسان معتقدند با اين راهكار بسياري از املاك لوكس و تجاري از ركود و رخوت خارج ‌شده، وارد گردونه بازار مصرف مي‌شوند. قراردادهاي صوري، رهاورد اجاره موازي

بهرام پارسا پور، كارشناس بانك بابيان اينكه بنگاه‌داري بانك‌ها به‌هيچ‌عنوان منطقي نيست، گفت: وظيفه اصلي بانك‌ها حل معضلات اجاره نيست، اين سيستم بايد به شركت‌هاي كاركشته مبحث اجاره واگذار شود.

پارسا پور افزود: از آنجايي‌كه فعاليت‌هاي بانك‌ها درگرو كسب درآمد است، ورود اين بخش‌ها به بازار اجاره بدون مداخله و اثرگذاري بر بازار مسكن نخواهد بود زيرا اين بخش‌ها نيز به دنبال سهم خواهي در بازار اجاره خواهند بود.

وي با اشاره به اينكه ورود اين بخش‌ها به حوزه مسكن باعث ايجاد قراردادهاي صوري و غيررسمي خواهد شد، گفت: چندين سال پيش نمونه‌يي از اين طرح در بخش خودرو راه‌اندازي شد كه حاصل آن ضرر و زيان خريداران و سود واسطه‌گران بود.

 پارساپور در اين خصوص تصريح كرد: اين طرح نيازمند اهرم‌هاي نظارتي پرهزينه است. اگر نظارت كلان در اين حوزه صورت نگيرد، بازار شاهد قولنامه‌هاي صوري متعددي خواهد بود.

اين كارشناس بانكي با بيان اينكه بازار اجاره موازي نيازمند تشكل‌هاي تخصصي و حرفه‌يي در اين مبحث است، گفت: در بيشتر كشورها مبحث اجاره‌داري از سوي دولت و با تدابير هوشمندانه انجام مي‌گيرد. اگرچه سود بانكي 18درصد بانك‌ها نسبت به فرمول صدي، سه (سود ماهانه 3هزار تومان براي هر 100هزار تومان) بازار بسيار مطلوب‌تر است اما اين ميزان نيز به سود مستاجران نخواهد بود.

وي با بيان اينكه منابع بانكي به‌شدت محدود است، گفت: نظام بانكي هميشه به دنبال منافع و جذب سرمايه خرد است. به نظر مي‌رسد در اين معاملات نيز به سود خود مي‌انديشد.

پارسا پور با اعتقاد به اينكه بازار مسكن اجاره‌يي به‌صورت حرفه‌يي در كشور راه‌اندازي نشده است، تاكيد كرد: بيشتر افرادي كه وارد اين حرفه شدند، تنها به دنبال ارتزاق و در فكر كسب درآمد بي‌زحمت هستند بنابراين عدم تخصص گرايي در اين حيطه بزرگ‌ترين مشكل بازار اجاره و به ضرر مستاجران است.

وي همچنين متذكر شد: اگر دولت بتوانند با ارائه تسهيلات ويژه پيگير ساخت و توسعه صنعت اجاره‌داري باشد، مي‌توان انتظار داشت بازار اجاره برون‌رفت مطلوبي از شكل مافيايي خود خواهد داشت.

اين كارشناس حوزه بانك با اعتقاد به اينكه بازار كنوني اجاره به دنبال پدرخوانده و مافيا نيست، گفت: بانك‌ها طي سال‌هاي اخير جز مافيا‌گري نقش ديگري در بازار اقتصاد كشور بازي نكردند و باعث ورشكستي بسياري از صنايع مادر كشور شده‌اند.

پارساپور گفت: اگر بانك‌ها مايل به ورود در بازار اجاره هستند، بايد برنامه جدي‌تر و كلي‌تري به بازار كنوني ارائه دهند. زيرا بازار كنوني اجاره درگير مشكلات عديده‌يي است. برنامه‌هاي جزيي شمول كمتري داشته و موفقيت مطلوبي در طولاني‌مدت نخواهد داشت. فرصت مناسب براي املاك تجاري

محمدرضا بمانيان، كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه بررسي وضعيت بازار مسكن در كشورهاي پيشرفته بيانگر حضور بنگاه‌هاي بزرگ صاحب‌نام در بازار اجاره است، گفت: بازار تخصصي اجاره در ايران نيز نيازمند حضور بخش‌هايي به نام و مديريت متمركز و واحد است. محمدرضا بمانيان افزود: اين طرح به دليل پشتوانه بانكي قابليت اين را دارد كه همانند طرح‌هاي ديگر در بوته آزمايش قرارگرفته و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسي قرا گيرد هر چند كه اين مورد موفقيت بالايي كسب نكند.

وي گفت: بانك‌ها با جذب منابع خرد مي‌توانند سريع‌تر و جدي‌تر وارد بازار اجاره شوند اما به نظر مي‌رسد لحاظ سود 18درصدي مانع بزرگي براي اين طرح لحاظ شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بانك‌ها بايد نرخ سود بانكي اين طرح را مطابق با تورم لحاظ كنند، گفت: قسمت اعظم اجاره‌نشين‌ها توانايي بازپرداخت سودهاي كلان را ندارند، بنابراين ارائه سود منطقي مي‌تواند اين طرح‌ها را به مراحل عملياتي نزديك‌تر كند.

بمانيان در بخش ديگر سخنانش عنوان كرد: به طور كلي بايد هدف از اين طرح واضح و شفاف باشد اگر هدف سودآوري و كاهش ضرر و زيان بانك‌ها در طي دوران ركود است اين طرح مورد استقبال نخواهد گرفت. اما اگر هدف غايي اين طرح خانه‌دار كردن مردم با كمترين فشار است بدون ترديد يك طرح ماندگار خواهد بود.

وي گفت: بدون ترديد پشت هر طرحي يك فكر نهفته شده و نبايد ناخواسته يا غرض‌ورزانه طرح را كوبيد و انگيزه‌هاي اجرا را كاهش دهيم. بدون ترديد اين طرح نيز قابليت امتحان به‌اندازه طرح‌هاي پيشنهادي ديگر را دارد البته بنده معتقدم اين طرح مي‌تواند در املاك تجاري نمود مطلوبي داشته باشد. زيرا وديعه بسياري از املاك تجاري بسيار بالا است.

بمانيان با بيان اينكه اين طرح مي‌تواند فرصت مناسبي براي افرادي باشد كه به دنبال رهن و اجاره املاك تجاري گران و لوكس هستند، افزود: شايد اين طرح بتواند راهكار مناسب براي عرضه و مصرفي كردن املاك گران بي‌مصرف و بدون متقاضي باشد.

وي گفت: اگرچه به نظر مي‌رسد اين طرح، پيشنهاد موفقي براي اجاره و كمك به اقشار جامعه متوسط و دهك‌هاي پايين نباشد اما مطمئنا مي‌تواند تكانه‌هاي خوبي براي املاك محبوس شده، گران‌قيمت لحاظ شود. بانك‌ها و نياز متقاضيان

در همين زمينه پرويز كاكايي، رييس شعبه يك بانك دولتي با بيان اينكه ارائه و تقاضاي تسهيلات براي رهن منزل و محل كسب و كار يك درخواست دو جانبه است، گفت: يكي از تقاضاهاي گسترده و روزمره‌يي كه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري براي تخصيص منابع، با آن مواجه هستند، تقاضاي رهن است، گفت: بسياري از مراجعه‌كنندگان به دنبال تسهيلات هستند كه به‌نوعي بتواند به عنوان مبلغ وديعه موجر لحاظ شود.

پرويز كاكايي افزود: از آنجا ‌كه بازار اجاره در كشور در هيچ دولتي مورد كنترل و بررسي قرار نگرفته است، موجران با تباني دلالان وديعه را تعيين مي‌كنند. البته نرخ اين وديعه رابطه مستقيمي با نياز موجر دارد. زماني كه نرخ سود بانكي در كشور رقم بالايي بود، موجران وديعه را به اجاره ترجيح مي‌دانند تا به‌واسطه اين اندوخته‌ها در برخي از موسسات و بانك‌ها مبلغ مطلوبي دريافت كنند اما با كاهش نرخ سود بانكي تمايل به دريافت وديعه به شكل نياز موجر تغيير صورت داده است.

وي بابيان اينكه برخي از موجران با دريافت وديعه ملك پيش‌خريد خود را قطعي مي‌كنند، گفت: بسياري از مالكان در كشور با احتساب پول رهن وارد معامله خريد مسكن يا برخي از موجران ملك نيمه ساخت خود را به‌واسطه همين مبالغ تكميل مي‌كنند بنابراين تامين وديعه يكي از دغدغه‌ها مردم به‌خصوص دهك‌هاي پايين شده است.

كاكايي گفت: اما به طور كلي در بسياري از موارد خانوارها و فعالان اقتصادي نقدينگي كافي براي اعطاي اين مقدار قرض‌الحسنه(رهن) ندارند و براي تامين آن سراغ بانك مي‌آيند.

وي با بيان اينكه بانك‌ها نسبت به نياز متقاضيان مبدع طرح‌هاي جديد هستند، اظهار كرد: اين طرح نيز جوابگوي مشكلات دو جانبه خواهد بود، متقاضيان به‌ واسطه اين تسهيلات ملك موردنظر را اجاره مي‌كنند بانك‌ها نيز با ارائه تسهيلات به سودهاي 18درصدي خود مي‌رسند.

اين كارشناس با اعتقاد به اينكه اين طرح مناسب متقاضيان مصرفي است، گفت: اين طرح مي‌تواند راهكاري مشروع و عملياتي براي تامين مالي مستاجران در بانكداري بدون ربا باشد مشروط بر آنكه بانك املاك و دارايي‌هاي قابل اجاره را بر اساس قرارداد اجاره به‌شرط قرض، از مالك دارايي اجاره كرده و با بيمه كردن آن به مبلغ بيشتر به مشتري اجاره دهند.

وي گفت: اگرچه معتقدم اين طرح مي‌تواند اثرات مثبت و منفي زيادي داشته باشد اما مطمئن هستم اين طرح به‌ هيچ‌ عنوان نمي‌تواند پاسخ گوي مناسبي براي قشر گسترده‌يي از مردم مستاجر باشد زيرا اين طرح با اين كلي‌گويي‌ها تنها مي‌تواند جوابگوي املاك خاص براي افراد خاص باشد. دارايي بانك‌ها محدود است

حميدرضا قاضي‌زاهدي، كارشناس بازار ساخت‌وساز نيز با بيان اينكه اين دست نقشه‌ها طرح‌هاي نخ نماي بانك براي جذب سرمايه‌ها است، گفت: دست بانك‌ها براي مردم رو شده بنابراين به نظر مي‌رسد اين طرح با استقبال خوبي از سوي متقاضيان مواجه نباشد.

حميدرضا قاضي‌زاهدي افزود: تاكنون هر حركتي كه از سوي بانك‌ها در جهت تامين، ارائه تسهيلات لحاظ شده كاملا تك جانبه و يك ‌سويه بوده و منفعت كمي براي متقاضيان داشته است.

وي بابيان اينكه اجاره‌ها موازي بايد از سوي متوليان و دولت ارائه شود، گفت: دولت مي‌تواند با استفاده از بازوي قانوني مدافع حق‌وحقوق متقاضيان باشد.

قاضي‌زاهدي گفت: اگرچه در اين طرح لحاظ شده است كه بانك با شرايط موجر، ملك و منزل يا آپارتمان و محل كسب‌وكار را اجاره مي‌كند و متناسب با خواسته‌هاي موجر و متناسب با شرايط مستاجر، اجاره مي‌دهد و از مستاجر اجاره‌بها مي‌گيرد اما عملا اينگونه نخواهد بود و بعد از مدت كوتاهي به دليل ضرر و زيان بانك‌ها به انحراف كشيده خواهد.

اين كارشناس با بيان اينكه بانك‌ها اطلاعات كافي و جامعي از بازار هدف اجاره ندارند، گفت: اكثر افرادي كه مشكلات شديد در ارائه رهن به موجر دارند، فاقد كوچك‌ترين فاكتورهاي موردقبول بانك‌ها هستند يكي از فاكتورها ناهمخواني توانايي بازپرداخت اجاره‌ها سنگين و وديعه‌هاي 18درصد است.

وي با اعتقاد به اينكه بانك‌ها همواره راه را اشتباه مي‌روند، گفت: دولت با همكاري بانك و موسسات مديريت دارايي مي‌تواند املاك صنعتي‌سازي متعددي را در بافت‌هاي فرسوده ايجاد و هلدينگ‌هاي اجاره مسكن راه‌اندازي كند. رأس اين هلدينگ‌ها دولت و پايه‌هاي ديگر آن زمين ارزان‌قيمت و سرمايه‌گذاران هستند.

اين كارشناس بازار ساخت‌وساز گفت: درحال حاضر بسياري از سازندگان به دنبال زمين‌هاي ارزان‌قيمت و رايگاني هستند كه بتوانند در آن املاك كوچك متراژ ساخته و در اختيار زوج‌هاي جوان و خانواده‌هاي كم‌جمعيت بگذارند.

قاضي زاهدي در بخش ديگر سخنانش افزود: دولت مي‌تواند با امتيازهاي تشويقي، كاهش هزينه‌هاي ساخت و كاهش بوروكراسي‌هاي اداري سازندگان و همكاري خيرين ساخت‌وساز را به سمت ساخت املاك ارزان‌قيمت با حفظ مباحث 22گانه مقررات ملي ساختمان سوق دهد. وي گفت: در حال حاضر زمين‌هاي بي‌شماري به سازمان شهرداري‌ها استان‌ها و كلان‌شهرها تعلق دارد. شهرداري‌ها مي‌توانند با ارائه اين زمين‌ها سهم موثري در خانه‌دار كردن مردم داشته باشند.

اين كارشناس گفت: بازار اجاره نيازمند همكاري و هماهنگي نهادهاي متعددي است و با ارائه تسهيلات 18درصدي بانك‌ها به‌ هيچ ‌عنوان قضيه اجاره فيصله پيدا نمي‌كند.

قاضي زاهدي با بيان اينكه يكي از فعاليت‌هاي مغفول مانده در دولت يازدهم طرح‌ريزي املاك اجاره‌يي است، گفت: اين املاك ‌جز ايجاد درآمد پايدار و مناسب براي شهرداري‌ها باعث كاهش معضلات اجتماعي مانند عدم ازدواج، دعواهاي موجر و مستاجر، سكونت در املاك غيراصولي و... خواهد شد.

وي گفت: اين طرح به‌تنهايي جوابگوي هيچ حركت موفق در جامعه نيست زيرا دارايي بانك‌ها محدود و دارايي متقاضيان محدودتر است.

اين كارشناس ساخت‌وساز با بيان اينكه مبحث اجاره‌داري يك مبحث كاملا تخصصي، حرفه‌يي و نيازمند تجربه‌هاي موفق متعدد است گفت: تاكنون هيچ بانكي اين طرح را در كشور انجام نداده است بنابراين آزمون اين طرح خود خطا محسوب شده و رهاوردي براي بازار اجاره نخواهد داشت.

وي در پاسخ به اينكه آيا اين طرح براي املاك لوكس و تجاري نيز بدون دستاورد است گفت: درحال حاضر مساله كنوني بازار مسكن املاك لوكس يا افراد ثروتمند نيست. مساله كنوني بازار مسكن با انبوهي از متقاضيان روبه‌رو است كه به‌ هيچ‌ عنوان توانايي ارائه وديعه 10تا 50 ميليون توماني را ندارند بنابراين اگر اين طرح براي بازار تجاري و لوكس لحاظ شده است بايد پسوند اجاره موازي املاك لاكچري را به اين طرح اضافه كنيم در غير اين صورت اين طرح غيرعملياتي و اجرايي خواهد بود.نویسنده:
مسكن و چالش قديمي تامين مالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/24
مسكن و چالش قديمي تامين مالي


تامين مسكن اگر نتوان آن را مهم‌ترين نياز خانوارهاي ايراني دانست، دست كم يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي هر فرد براي زندگي است. در عين حال، با نگاهي گذرا به سير تحولات بازار مسكن در نيم قرن اخير، مي‌توان به آساني دريافت كه اين بازار دستخوش تغييرات بسياري شده است. اگرچه تامين مسكن و سرپناه همواره مهم بوده است، اما خريد مسكن كمي قبل‌تر هرگز به عنوان اولويت براي افراد شناخته نمي‌شد و دليل آن نيز مشخص بود. اجاره‌نشيني و خوش‌نشيني مثال معروف سال‌هاي نه چندان دور در شهرهاي ما بود. آن روزها هم تنوع منازل بيشتر بود و هم نرخ اجاره در مقابل دستمزدها و ساير هزينه‌ها به نسبت معقول.

اجاره‌نشين‌ها ترجيح مي‌دادند، در كنار ساير هزينه‌هاي خانه، هزينه نگهداري و تعميرات را هم پرداخت نكنند. همچنين نيازي به پرداخت ماليات ملك، بيمه و ساير هزينه‌ها براي افراد اجاره‌نشين وجود نداشت و آنها هر زماني كه اراده مي‌كردند به مكان ديگري كه باب ميلشان بود نقل مكان مي‌كردند.

اما اين روزها داستان كاملا برعكس شده و مردم ترجيح مي‌دهند تمام مشكلات را تحمل كنند ولي اجاره‌نشين نباشند چرا كه اجاره‌نشيني با ارقام نجومي امروز كاملا برابر با چند برابر هزينه كردن براي خانه شخصي است.

ركود بازار مسكن و گراني‌هاي گاه و بيگاه سبب شده كه مردم به دليل نداشتن قدرت خريد، چاره‌يي جز رهن و اجاره خانه نداشته باشند. اما تامين هزينه وديعه مسكن نيز اين روزها داستاني شده و نياز مردم به محلي براي تامين اين مبالغ بيش از پيش احساس مي‌شود.

اين در حالي است كه نظارت درستي بر بازار رهن و اجرا وجود ندارد و به نظر مي‌رسد براي ايجاد تعادل در اين بخش، بهتر است دولت و دستگاه‌هاي متولي وارد ميدان شده و آنچه در مورد فعالسازي صنعت اجاره از سوي مسوولان وعده شده بود به مرحله اجرا درآيد. براساس آمار تهراني‌ها در صدر اجاره‌نشيني در كشور قرار دارند و همين لزوم سياست‌گذاري جدي براي پايتخت در اين بخش را مي‌طلبد. بازار اجاره‌بها همواره بازار پر رونقي بوده و اين در واقع يك مديريت و برنامه‌ريزي درست را طلب مي‌كند كه هم مي‌توان براي آن براي رونق بخش مسكن استفاده كرد و هم جلو سوءاستفاده‌ها و عدم نظارت‌ها در اين بخش گرفته مي‌شود. براساس آمارها اجاره‌نشيني در تهران بيش از ساير شهرهاست و طبيعتا كلان‌شهري مانند تهران با وجود 12ميليون جمعيت و اين تعداد ساخت و ساز، بيشترين اجاره‌نشين را به خود اختصاص دهد و به تبع آن بيشترين ميانگين قيمتي اجاره مسكن را داشته باشد؛ ميانگين قيمتي كه حداقل 700 هزار تومان در ماه را به خود اختصاص مي‌دهد.

رقمي كه براي خانوارهايي كه حدود يك ميليون تومان درآمد ماهيانه دارند بسيار زياد است و فشار اقتصادي زيادي به آنها وارد مي‌كند. برهمين اساس عدم نظارت بر اين بازار بلاي جان مردم شده و هر فردي براي خود روي خانه‌اش نرخ مي‌گذارد و بنگاه‌هاي معاملات املاك هم سعي مي‌كنند از اين شرايط سود لازم را ببرند.

با توجه به اين نياز، به تازگي برخي بانك‌ها طرحي را به بانك مركزي ارائه كرده‌اند كه به موجب آن وديعه مسكن مورد نياز خانوارهاي ايراني و حتي فعالان بخش اقتصاد توسط بخش بانكي تامين شود.

در اين طرح چند بانك درخواست راه‌اندازي ابزار قرارداد موازي براي تامين مالي بخش وديعه مسكن و مغازه‌ها را مطرح كرده‌اند كه البته اين طرح در حال طي كردن مراحل كارشناسي در بانك مركزي است.

با توجه به شرايط فعلي و نياز روز افزون تامين مالي خانوارها و فعالان عرصه اقتصاد براي تامين وديعه مسكن و محل كسب و كار، علاوه بر اجاره، از سوي صاحبان املاك مبالغي به عنوان وديعه يا همان اصطلاح عامه رهن‌ طلب مي‌كنند. كه از قضا اين مبالغ نيز برخلاف گذشته در برخي واقع بسيار بالاست. تا همين چندي پيش رهن يا همان وديعه مسكن مبالغي در حدود 3 تا 5 ميليون را در بر مي‌گرفت كه مردم مي‌توانستند از طريق قراردادهاي قرض الحسنه اقدام كنند اما اكنون كاملا وضعيت فرق كرده است.

وديعه‌هايي با ارقام بالاي از 30 تا 100 ميليون و حتي بالاتر سازو كاري را مي‌طلبد تا با ورود بخش بانكي تا حدي مشكلات مردم برطرف شود. مشخص است كه به جهت ملاحظات بانكي ارائه اين مبالغ براي بخش بانكي به صورت قرض‌الحسنه به صرفه نيست و از سوي ديگر مباحث مربوط به بانكداري بدون ربا هم مطرح است. از همين رو به نظر مي‌رسد اين بخش نياز به مطالعات بسياري دارد تا قراردادهاي اجاره موازي به ابزار مناسبي براي اين بخش تبديل شود. براساس قراردادهاي اجاره موازي، بانك‌ها ملك اعم از منزل، آپارتمان و دفتر و محل كسب و كار را برطبق شرايط موجر اجاره كرده و از سوي ديگر آن را برطبق خواسته موجر و شرايط مستاجر اجاره داده و از مستاجر اجاره‌بها مي‌گيرد. البته اين امر مستلزم بررسي دقيق مسائل شرعي و اخذ نظر مراجع است تا براساس بانكداري اسلامي اجرايي شود. همچنين از نظر مسائل حقوقي نيز اين قراردادها نيازمند بررسي است.

در اين ميان چند نكته وجود دارد. اقداماتي اينچنين بايد از نظر كارشناسان بخش مسكن رصد شود و دولت قبل از هر چيز تاثيرات آن را بر بازار مسكن مورد بررسي قرار دهد. زيرا در چنين مواقعي همواره بايد فرصت و تهديدها و نقاط قوت و ضعف را با هم ديد. بايد بررسي شود كه با توجه به ركود مسكن به ويژه در كلان‌شهرها مانند تهران آيا اين اقدام مي‌تواند سبب رونق بخش مسكن شود و از سوي ديگر چگونه اين طرح مي‌تواند گره‌يي از مشكلات مردم حل كند. بايد منتظر ماند و ديد بالاخره نهادهاي نظارتي وارد كارزار مي‌شوند تا نرخ اجاره‌بها بطور منطقي كنترل شود يا خير؟نویسنده: سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
بانك‌ها برنده نهايي«اجاره موازي»!
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/24
بانك‌ها برنده نهايي«اجاره موازي»!
ندا كمالي رضايي|در حال حاضر وديعه‌هاي بالا در كنار اجاره‌هاي ماهانه سنگين كه روز به روز نيز بيشتر و بيشتر مي‌شوند، سبب ساز افزايش فشار بر مستاجران شده است. به همين ترتيب سيستم بانكي ابزاري براي افزايش قدرت مالي مستاجران طراحي كرده است. تقاضاي تعدادي از بانك‌هاي كشور مبني بر راه‌اندازي ابزار قرارداد اجاره موازي، نظر شوراي فقهي بانك مركزي را به خود جلب كرده و گويي مورد تاييد اين شورا نيز قرار گرفته است.

به اين شكل كه بانك‌ها ملك موردنظر را، چه واحد مسكوني باشد و چه واحد تجاري، از مالك اجاره كرده و با توجه به شرايط موجر و مستاجر به مستاجر اجاره مي‌دهند. ورود بانك‌ها به بازار اجاره مطلبي است كه بطور قطع با صاحبان ملك و نيز مستاجراني كه اجاره مسكن از مهم‌ترين دغدغه‌هاي آنها به شمار مي‌رود، سر و كاري مستقيم خواهد داشت. بهتر بود مسووليت اين طرح به سازمان‌ها يا موسساتي واگذار مي‌شد كه تنها به موضوع مسكن و موضوعات پيرامون آن و قراردادهاي مربوط به آن مي‌پرداختند و نه بانك‌هاي كشور با وظايف متعدد در حيطه‌هاي مختلف و متنوع به اين ترتيب مي‌توان اينگونه پيش‌بيني كرد كه با پرداختن به مسائل متنوع و مختلف از سوي بانك‌ها، نه تنها كيفيت قرارداد اجاره موازي، بلكه كيفيت ساير وظايف بانك‌ها نيز بطور حتم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. در ايران، كمتر كسي پيدا مي‌شود كه با اين نوع مسكن و قراردادها آشنايي جامع و كامل داشته باشد. حتي بسياري از افرادي كه در بانك‌ها مشغول به كار هستند با اين نوع قرارداد بيگانه‌اند چه برسد به مردم عادي كه عده‌يي از آنها از سوي نظام بانكي به عنوان مستاجران اين طرح و يك ضلع اين مثلث در نظر گرفته شده‌اند. همه اين مسائل تنها به علت فقدان بازار حرفه‌يي در زمينه عرضه مسكن اجاره‌يي در كشور است. اين فقدان به‌طور قطع به ضرر مستاجران است چراكه عده معدودي كه شناخت كافي از اين نوع قرارداد دارند به سادگي مسكن دومي براي خود تهيه و آن را اجاره داده و به اين ترتيب منبع درآمد و سرمايه‌گذاري امني براي خود

ايجاد مي‌كنند.

در حال حاضر حمايت بانك‌ها از مستاجران، محدود يا با شرايط پيچيده و مشكل صورت مي‌گيرد. در صورتي كه برنامه‌هاي دولت به سمت حرفه‌يي كردن بازارهاي اجاره‌يي نرود، اين‌گونه طرح‌ها منجربه شكست خواهند شد.

بازار اجاره داري حمايت اساسي دولت را مي‌طلبد. حمايت بانك‌ها در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاي جزئي در زمان كوتاهي اجرا مي‌شود كه هيچ سودي براي بازار و مردم نخواهد داشت و در واقع تنها يك نوشته روي كاغذ خواهد بود، در صورتي كه مردم به برنامه‌هايي كلي فراتر از آن چه امروز نظام بانكي تصميم به انجام آن گرفته است نيازمندند، برنامه‌يي كه در آن به كمك بودجه تامين وديعه مسكن، امنيت اجاره و منفعت مالي مستاجران مورد حمايت قرار گيرد. در اغلب كشورهاي جهان، حوزه‌هاي مسكن و معاملات مربوط به آن و نيز ساخت و ساز، زيرنظر سازمان‌ها و موسسات خاص و تخصصي كه تنها مسووليت شان حوزه مسكن و معاملات ملكي و اجاره است، گردانده مي‌شوند. اين حوزه‌هاي تخصصي با در اختيار داشتن ابزارهاي مورد نياز اعم از منابع مالي مناسب وكافي، موجبات رونق بازار اجاره را فراهم و زمينه را براي مستاجرين و صاحبان ملك هموار كرده و در بلندمدت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

به‌طور كلي تنها با ورود تعدادي بانك با منابع محدود به بازار اجاره نمي‌توان انتظار ايجاد رونق و بهبود را در اين بازار داشت.

پرواضح است كه بانك‌ها در درجه اول به منافع خود انديشيده و طرح را مطرح كرده‌اند. حتي چنانچه در اين ميان حمايتي از جانب بانك‌ها متوجه گروهي باشد، حمايت متوجه صاحبان ملك و اجاره‌دار‌ها خواهد شد و نه مستاجران و هيچ نفعي در اين ميان متوجه قشر ضعيف‌تر نخواهد شد، چه بسا كه امكان آن نيز مي‌رود كه قشر مذكور به واسطه شرايط پيچيده و دشوار، مقروض شدن، الزام پرداخت اجاره و اقساط سنگين و نيز هزينه‌هاي اضافي به بانك‌ها، فشاربيشتري را متحمل شوند. باوجود اينكه در بسياري از موارد خانوارها و فعالان اقتصادي نقدينگي كافي براي پرداخت وديعه را ندارند و براي تامين آن سراغ بانك‌ها مي‌روند اما بسياري نيز از اين روش وارد نمي‌شوند وخود را درگير حواشي گريبان گير اين‌گونه وام‌ها نمي‌كنند. حتي بعيد است هزينه‌هاي اضافي و مراحل بروكراتيك در منطق و حوصله موجرها و صاحبان ملك نيز بگنجد و آنها شيوه‌هاي ساده و سنتي معاملات بنگاهي را بر رفت و آمدهاي رسمي و پردردسر در بانك‌ها ترجيح دهند كه البته همه اينها مي‌تواند به نوعي به‌دليل ناشناخته بودن وعدم فرهنگ‌سازي اين روش در ايران باشد.

 بطوري كه كمي براي موجر و مستاجر عجيب و مشكل به نظر مي‌رسد كه مستاجر براي درخواست وديعه به بانك مراجعه كرده و بانك مبلغ وديعه را به موجر پرداخت كند كه اين خود به فرهنگ‌سازي بازمي‌گردد. بدين‌ترتيب بهتر بود نظام بانكي و دولت ابتدا در رابطه با اين روش در كشور فرهنگ‌سازي مي‌كردند و بعد وارد عمل مي‌شدند.

به نظر مي‌رسد، استفاده از اين ابزار براي اقشار جامعه سودي به ارمغان نياورد همچنان كه پيش ‌از اين نيز تسهيلاتي تحت عنوان تسهيلات وديعه مسكن پرداخت شد اما اين تسهيلات نه ‌تنها در بازار اجاره موثر نبود بلكه موجب شد بازار، افزايش اجاره قابل ‌توجهي را تجربه كند. بانك‌ها به واسطه قدرتي كه دارند قادرند در اين عرصه واسطه گران ثروتمندي باشند كه به واسطه قدرت مالي و وكلاي اقتصادي و مجرب، قراردادهاي اجاره را چنان پيچيده و در جهت منافع خود تنظيم كنند كه در نهايت مستاجر و صاحبان ملك را بازنده اين معاملات كرده و خود تنها برنده ميدان باشند.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 يي طا شههاي خو برداشت نخستين آغاز بلوچستان
  سيستان در
  گندم كشور گندم شههاي خو برداشت نخستين يدهد
  زاهدان گزارش متوسط كوچك توليدي واحدهاي احياي از
  دولت بلوچستان سيستان جنوب در پيشين شهرستان
  در زراعت امور در كشاورزي جهاد وزير معاون شد.
  آغاز برداشت فصل ماه نيم كشور در اينكه به اشاره
  با كشور در گندم تهاي برداش نخستين گفت: داريم، ‌ها
  گندم ‌بيني پيش بر بر تسهيال خت
  پر آغاز بلوچستان سيستان جنوب از اسفندماه
  اواخر شمال مرتفع مناطق در مردادماه ا، برداش
  آخرين بيش اينكه بيان با كشاورز شود. مي شروع كشور
  غربي ها بخش ساير در است. شده شامل را اقتصادي ها بنگا
  گروه افزود: نداريم، گندم واردات به نيازي كه است سال يك
  از تومان ميليارد هزار 35 از بيش كشاورزي نيز رونق براي دولت اقتصادي طرح ترين
  مهم از نان مصرف براي كيفيت نظر از كشور گندم
  توليدات واحد هزار 427 ميليون يك براي تسهيالت كشورمان كشاورزي بازرگاني توليد، فضاي
  در مردم مصرفي نياز است مناسب آن صنعتي محلي
  نوع 83هزار بر بالغ ساختمان مسكن توليدي، «طرح عنوان ذيل كه كرد پيدا تبلور طرحي
  در يشود. تامين داخلي توليدي گندم از نان توليد
  براي 85هزار بازرگاني واحد، هزار 900 براي ميليارد روزهاي در كه طرحي شد. ياد آن از توليد»
  رونق 117 تا خدمات واحد هزار 978 براي ميليارد تاباند آن پنهان ابعاد به نوري توان مي سال منجيل
  پاياني محدوده رشت-قزوين آزادراه هزار 52۶ ميليون براي تومان ميليارد هزار پايگاه گذشته روز نشست. تحليل به آن درباره است
  و
  آماده است. شده پرداخت واحد احياي موضوع با را گزارشي دولت رساني
  اطالع در قزوين رشت آزادراه گفت: گيالن استاندار
  رشت هايي طرح تلخ تجربيات از جلوگيري براي البته كرد منتشر متوسط كوچك توليدي
  واحدهاي هاي گلوگا مهمترين از يكي عنوان به منجيل
  محدوده هدررفت موجب كه زودبازده» هاي «بنگاه مانند اين در دولت عملكرد گزارش را آن توان مي
  كه آمد رفت براي الن گي در كشور شمال
  ترافيكي بار اين دولت شد، گذشته هاي سال در الزم منابع يكي كه واقعيت اين به باتوجه كرد. محسوب
  حوزه بازديد در ديروز نجفي محمدعلي است. آماده
  خودروها گفته به دارد. تسهيالت پرداخت بر دقيقي نظارت ها، ارگان نهادها، توليد، رشد موضوع اصلي اضالع
  از قزوين رشت آزادراه باقيمانده ساخت مراحل از
  ميداني بر نظارت سيستم تجارت، معدن صنعت، وزير ميشوند؛ محسوب دولتي هاي دستگاه ها سازمان باقيمانده نخست فاز تكميل رودبار، به منجيل محدوه
  در شده فعال بار نخستين براي تسهيالت پرداخت قرار صفحه هاي ارزيابي ميز روي را گزارش
  اين افزود: كرد اشاره ر200 مت 3هزار طول به آزادراه
  اين نظارت فقره 1700 حدود كشور سطح در تاكنون بخش اين در دولت عملكرد از تصويري تا دهيم
  مي اين خروجي ورودي بخش ساخت اجرايي
  عمليات است. گرفته صورت نزديك از بازديد شود.
  نمايان به قريب هستيم، آن گشايش شاهد امروز كه
  مسير اين ساخت هزينه گيالن استاندار انجاميد. طول به توليد
  سال بخش به ات تسهي پرداخت ادامه تسهيا هدفمند پرداخت كرد. عنوان تومان 081ميليارد از بيش را 69
  مسير سال در اعالم 95 سال ابتدايي هاي ماه هفته
  در هزاران به تسهيالت پرداخت در موفقيت هاي سياست اجراي درراستاي دولت كه
  شد خشكبار آجيل تن حدود توقيف وزارت تا شده باعث 95 سال در توليدي واحد بازگشت براي را مالي الزم منابع مقاومتي
  غيربهداشتي
  اقتصاد بند در را پيشنهادي تجارت معدن صنعت، اقتصاد چرخه به تعطيل فعال نيمه واحد 7500
  نوروزي المت س بسيج طرح اجراي با همزمان
  قم ميليارد 24هزار بانكي تسهيالت تخصيص براي هاي سياست پيگيري ضمن تا كند مي فراهم
  كشور قم پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت
  كارشناسان در صنعتي توليدي واحد 121هزار به توماني حدود اشتغال براي را زمينه ركود، از
  خروج خشكبار آجيل كيلوگرم 5000 حدود شدند
  موفق مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد به آينده سال پايان آستانه در اكنون كند. فراهم نفر هزار 150
  سالمت بسيج طرح در كنند. توقيف را بهداشتي
  غير طاهايي منوچهر اساس اين بر كند. ارائه نياز كه درصورت بود كرده اعالم مركزي بانك را تسهيالت پرداخت متوسط نيا صالحي محسن تومان ميليارد هزار 130 مرز تا كه دارد رشد قبل تسهيالت كه واحدهايي كه رسد مي خبر
  سال ماه 1فروردين تا آغاز اسفندماه اول از كه
  نوروزي در تجارت، معدن صنعت، وزارت سخنگوي واحدها باشد بيشتري پرداختي تسهيالت به صنعت بخش در تومان ميليون 90 ميليارد يك دست به آمار آخرين در ميدهد. نشان را افزايش ابتدا در كه است رقمي برابر سه اند، كرده
  دريافت ورانها رست در حضور با كارشناسان دارد، ادامه آينده
  سال وزارتخانه اين سوي از مذكور پيشنهاد ارائه مورد وجود پرداختي افزايش امكان شوند معرفي كشاورزي بخش در تومان ميليون 308 معدن واحدهاي به شده پرداخت تسهيالت ميزان از آمده بود. شده بيني
  پيش بهداشتي مسائل كنترل راستاي در غذا توزيع مراكز
  و است، گفته مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد به داشت. خواهد پرداختي تسهيالت كل وي، گفته به كرد. عنوان اسفند 18 تا توليد رونق طرح در متوسط كوچك از بانكها حمايتي طرح درواقع پاد، گزارش
  به روزهاي در گرفته صورت هاي بازرس طي كنند.
  اقدام سال در تا شده ارائه ستاد به اخيرا طرح اين باتوجه كه است حاكي مركزي بانك آمارهاي توليدي صنعتي واحدهاي به توليد رونق طرح در كوچك 334واحد هزار 23 ميزان جاري سال بانكي شبكه پيشنهاد متوسط كوچك هاي
  بنگاه شربت انواع ليتر 45 شدند موفق كارشناسان
  اخير، ميليارد هزار 42 تسهيالت ها بانك كمك با آينده بانكي منابع بيشتر تخصيص براي گذاري هدف به كه بوده واحد 433 هزار 22 نيمهتمام هاي طرح مبلغي كشاورزي معدن صنعت، بخش در متوسط توليدي واحدهاي احياي براي جاري سال اوايل
  در را الزم بهداشتي مجوزهاي فاقد دار طع عرقيجات
  و توليدي صنعتي واحد 121هزار به توماني رونق بهمنظور اقتصادي هاي بنگاه مالي تامين به معدني، صنعتي واحد 500 هزار تعداد اين از دريافت تسهيالت تومان ميليارد ۶1هزار معادل خاص شرايط دليل به گذشته هاي سال طي كه
  بود از بيش طرح، اجراي اول 02روز در كنند. ضبط
  كشف مذكور طرح اينكه به اشاره با وي يابد. اختصاص تسهيالت مجموع از 7.3۶درصد تا توليد در كشاورزي جهاد 007واحد هزار 10 حدود كردهاند. تعطيل نيمه حالت به شده ايجاد ركود
  اقتصادي مدت اين در كه شد انجام بهداشتي بازرسي 0005ورد
  م كرد: تاكيد است، گرفته قرار مدنظر بند در در سرمايه تامين به جاري سال در پرداختي صنعتي طرح 1400 شامل تمام نيمه 0513طرح رونق طرح در شده اعالم جزئيات براساس توافقات طبق بودند. شده تعطيل حتي يا
  درآمده صادر اخطار صنف، 79 در بحراني نواقص وجود دليل
  به صنف هزار 100 به بانكي تسهيالت «ارائه 272 بر بالغ رقمي كه يافته اختصاص گردش است. بوده كشاورزي جهاد طرح 1700 معدني بخش در توليدي واحد هزار 59 حدود توليد، ميليارد هزار ۶1 حدود بانكها تا بود اين بر
  قرار شدند. معرفي قضايي مراجع به متخلف صنف 224
  و در صنعتي واحد 5هزار نوسازي، براي توليدي ميزان يشود. شامل را تومان ميليارد هزار تسهيالت اين پرداخت كارشناسان، اعتقاد به وردهاند عمل به نام ثبت كشاورزي معدن صنعت، صرف جاري سال در را خود منابع از
  تومان صنعتي واحد 01هزار صنايع، نوسازي جهت جاري سال اول ماهه 10 در گردش در سرمايه است. داشته كشور اقتصادي رشد در مثبتي نتيجه واحد 500 هزار ۶4 كه است درحالي اين از كه 0057بنگاهي حدود به تسهيالتي
  پرداخت هرمزگان فوالد در تومان ارد ۰۰۰3 يلي
  م صنعتي واحد 5هزار گردش، در سرمايه عنوان به 08هزار حدود قبل سال مشابه مدت به نسبت موتور بهعنوان متوسط كوچك واحدهاي از حمايت 004طرح هزار 12 بهرهبرداري حال در توليدي در معرفي تجارت معدن صنعت، وزارت است
  سوي شده هذاري
  سرمايگ 0001واحد نيمهتمام هاي طرح تكميل براي دارد. رشد ميليارد هايي سياست ترين مهم ازجمله كشور، اقتصاد پيشران هزار ۶4 مورد در هستند. تمام نيمه نيز توليدي خواهند قرار موردبررسي مربوطه كميته در
  ادامه توجه با گفت: هرمزگان فوالد مديرعامل
  بندرعباس پيشنهاد طرح در معادن تجهيز نوسازي جهت از بعد اقتصادي هاي حوزه بين مجموع در مقاومتي اقتصاد درراستاي يازدهم دولت كه بوده هزار ۶1 نيز بهرهبرداري حال در توليدي 005واحد اواسط از طرح اين درنهايت بپردازند.
  گرفت، مجموعه، اين در هگذاري سرماي تومان ميليارد 3زار
  ب به تجارت معدن صنعت، وزارت ازسوي شده روال به كه است معدن صنعت اين خدمات درواقع است. گرفته پي 95 سال در ركود از خروج هزار 30 معدن صنعت بخش به مربوط واحد پايان در اكنون درآمد اجرا مرحله به
  تابستان همكاري تعامل نيازمند مجموعه اين
  سودآوري قرار مدنظر مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد كرده دريافت را تسهيالت سطح باالترين معمول احياي براي موفق هاي طرح از يكي توليد رونق طرح كشاورزي جهاد بخش به مربوط نيز واحد 500 بيش تسهيالت، كننده دريافت واحدهاي تعداد
  سال تكريم مراسم در ديروز ارزاني فرزاد است. به جامن است.»
  ه گرفته هزار 124 حدود كه است درحالي اين است. است. بوده صنعتي واحدهاي بودند. گذاري هدف ابتدا از كه است چيزي آن برابر سه
  از ما تالش داشت: اظهار هرمزگان فوالد مديرعامل
  معارفه مذكور طرح رسد مي نظر به اساس اين بر منابع ميليارد هزار 427 كل از تومان ميليارد بود.
  شده اين توليد ظرفيت افزايش راستاي در هرمزگان فوالد
  در توليدي هاي بنگاه توليد رونق طرح تداوم در اين از داشته اختصاص بخش اين به اعطايي صنعت بخش از بانكي نظام مايت شدند احيا كه توليدي دهاي
  واح ايجاد با تا ردهم اي هريزي برنام است رابر ب2 به
  مجتمع شده پيشنهاد آينده سال براي كه است صنعتي به نزديك يعني تومان ميليارد 101هزار رقم توليد بخش با بانكي نظام همراهي مهم ه نكت صنعت، وزارت صنايع امور معاون گذشته روز توليد از حمايت درصدي 43 رشد كنيم. تكميل هرمزگان در را توليد زنجيره گرم،
  نورد تاكيد صمت وزارت سخنگوي چند هر است. صنعت به اختصاصي منابع كل از درصد 81 وزير اظهارات در كه نكتهيي است. صنعت ۶1هزار تاكنون اينكه اعالم با هم تجارت معدن تا بانكها اعالمي، آمارهاي ترين تازه
  براساس انجام هاي ريزي برنامه به هرمزگان فوالد
  مديرعامل توليد رونق طرح از متفاوت طرح اين كه كرده است. شده هزينه گردش در سرمايه در معدن دارد نمود مركزي بانك كل رييس صنعت افزود: است، شده پرداخت تسهيالت تومان ميليارد هاي بخش به ميليارد 724هزار حدود ماه دي
  پايان داشت اره اش هرمزگان فوالد كردن سودآور براي
  شده اقتصاد فرماندهي ستاد تصويب به اگر است 2۶2هزار حدود به پرداختي گردش در سرمايه ثمر به براي دولت مجموعه هدف از نشان به مربوط تومان ميليارد هزار 12 تعداد اين «از هزار 100 ميليون شامل اقتصادي
  مختلف هگذاري سرماي تومان ميليارد 3زار توجه با گفت:
  و به آينده سال در بانكها كمك با برسد مقاومتي نزديك معدن صنعت بخش در توليدي بنگاه تسهيالت اعطاي ركود از خروج طرح رساندن تومان ميليارد 4هزار معدني صنعتي واحدهاي رقم اين كه كردهاند پرداخت تسهيالت
  بنگاه تعامل نيازمند مجموعه اين سودآوري مجموعه، اين
  در آمد. درخواهد اجرا مرحله بخش گردش در سرمايه كل 73درصد به پيشتر البته است. متوسط كوچك واحدهاي به است.» كشاورزي بخش به مربوط سال مشابه زماني دوره به نسبت درصد 43 از
  بيش است. جانبه همه دامغان
  همكاري در سوغات جشنواره آغاز صنايع سوغات عيدانه فروش جشنواره لان اشتغالزايي
  دامغ افزايش براي اقتصادي چرخه
  ايجاد يافت. گشايش دامغان در كشور هاي استان
  دستي استان 10 دستي صنايع سوغات جشنواره اين
  در تصميم اصالحات دولت رييس التصويري ممنوع از ممزوج موضوع دو اين اما ندارم را انتخابات روحاني آقاي اينكه به باتوجه خارجي. سياست دادهاند من به را آنها ليست كارخانجات از بعضي صفحه2 از جاجيم-
  ادامه گليم چاي، ترشي شيريني، انواع
  شامل قوه رييس با رايزني براي مجلس رييس احتمالي انتخابات براي يدانم نم مصلحت است. همديگر تسلط خارجي سياست موضوع در ها سال هم شده انجام مشاركت صورت به سرمايهگذاري كه در كه موضوعاتي از يكي داد: ادامه
  وي درصد 30 تا 20 با غرفه 40 در مسي سفالي
  ظروف مجلس در گفت: بود، پرسيده باره اين در قضاييه ادامه در او شود. درگير كشور اي بخ همه ها زمينه بعضي در اما آشناست. شان براي دارند حدود سرمايهگذاري دارم من كه گزارشي است. كه است اين ايم پرداخته آن به برنامه
  قانون همچنين است. شده گذاشته نمايش به
  تخفيف تشكيل موضوع اين به رسيدگي براي يي كميته به مربوط هاي بازتاب به راجع هايش پاسخگويي كند. عمل تر سريع بايد است. دالر ميليارد 9هزار محور عنوان به اقتصادي ديپلماسي موضوع
  به قند مانند بازار تنظيم ستاد اساسي
  كاالهاي دادند طرحي نمايندگان برخي اما است نشده از بيرون در توسعه ششم برنامه 83انون تبصره مورد در المي اس شوراي مجلس رييس صحنه صحنه، است. شده توجه ديپلماسي
  كار ميشود. عرضه جشنواره اين در هم روغن
  شكر ميان وگو گفت آن محور كنم مطالعه من كه داشت: اظهار آن، به شدن نگاه سياسي مجلس هستم رفيق روحاني آقاي آقاي عملكرد از را خود ارزيابي كه سوال اين نگاه يك ما همه اگر است. شيطنت گاه
  رقابت صبحها 92اسفندماه تا توانند مي مندان بود.
  عالقه مجلس فكري هاي جريا ديده ديگري جور شد برخورد بد موضوع اين با پاسخ در سخنانش ادامه در پارلمان رييس ترين شاخص اينكه يبينيد؟ چگونه روحاني اقتصادي شرايط اين در كنيم دنبال را
  ملي كنند. بازديد جشنواره اين از
  عصرها دولت رييس التصويري وع ممن درباره وي مبني نظام مصلحت تشخيص مجمع تصميم شد؛ ورود انتخابات به گفتيد شما كه سوال اين به همچنين يدانيد چه را ايشان دولت عملكرد اين گذاري؛ رمايه س براي كنيم پهن را
  شرايط باره اين در هيي مصوب اگر داشت: اظهار اصالحات به مجلس مجدد ورود مانع مصوبه اين حذف بر جريان در شما نزديكان برخي اما داهيد نكر ببريد نام را يازدهم دولت اقدام د بخواهي اگر ديدم كه پروژههايي از بعضي است. خوبي
  شروع توليدي دهاي واح درصدي فعاليت تصويب به مجلس در بايد باشد، داشته وجود يافت. آن براي ديگري راه توان نيست آن بين ائتال يك گيري شكل از طلب اصالح در داد: پاسخ كنيد؟ اشاره چيزي چه به ايرباس خريد زمينه در مثال است. انجام حال تهران
  در استان
  صنعتي تصميم باره اين در نهادي باالخره اما باشد رسيده جامعي قانون در موضوع اين كه شده قرار البته در ايشان از حمايت براي روحاني آقاي شما در چه مقاومتي اقتصاد بحث در چه ارزيابي را ها سرمايه نيست. ما رمايهگذاري س معناي
  به معدن صنعت، سازمان صنايع امور معاون
  تهران تصميم نهاد كدام نماينيد شما است؛ گرفته الريجاني بيايد. شود، مي ارائه مجلس به كه من البته داد: پاسخ دادند، خبر رو پي انتخابات عمل خوب ها زمينه بعضي در دولت كلي، بحث فاصله يك در كه كنند مي تامين دارند
  خودشان از 07درصد اكنون گفت: تهران استان تجارت است؟
  و گرفته درباره كه خبرنگاري سوال به پاسخ در همچنين در دخالت بناي اما هستم روحاني آقاي رفيق نفت بهداشت، كشاورزي، بحث مثل است كرده زمينه در كنند. مي تامين بليت فروش از
  زماني حال در استان اين صنعتي توليدي
  واحدهاي از بازديد حاشيه در اللهي فتح هستند.افشار استاني
  فعاليت هاي
  چهره پايتخت صنعتي شهرك در فعال صنعتي
  واحدهاي 71هزار تهران استان در افزود: پاكدشت، منطقه
  در برگزاري در كشور مسووالن به متساني خد سال 96 سال دهي اب شت مركز راهدازي ان آثار بر را چشم وان
  تنم ابتداي از كه دارد وجود توليدي صنعتي- واحد 200
  ستادي واحدها، احياي توليد رونق براي باشند
  امسال امانتدار انتخابات سايپاست در مشتريان ان گي در نوپا كار كسب بست
  برجام هزار يك به تاكنون شد تشكيل توليد رونق نام
  به سايپا خودروسازي گروه
  مديرعامل تسهيالتي نيز متوسط كوچك توليدي واحد 340 تاكيد گرگاني علوي يتاهلل قلم فناوري ارتباطات مديركل گيلان كه گفت كرمان استاندار
  كرمان گسترده خدمات ارائه ضرورت
  از د. ش پرداخت بود، گردش در سرمايه عمدتا كه بار نگهبان شوراي اعضاي كه كرد مركز نخستين گفت: گيال اطالعات از پس آثار بر را خود چشم يوان
  نمت مردم تمام به نوروز ايام در
  نامحدود ستاد سوي از پرداختي تسهيالت حجم اللهي فتح دارند افراد صالحيت تاييد براي سنگيني در نوپا ار كسب دهي شتاب حمايت بست. كرمان استان در ويژه به
  برجام خودرو امداد توسط نوروزي مسافران
  و مطرح تومان 034ميليارد هزار يك را توليد رونق الزم تپذيري مسوولي لياقت كه افرادي شد. راهاندازي گيالن دانشگاه ديروز محسيني رز عليرضا يرنا، زارش
  به امداد طرح نوروز تعطيالت ايام گفت: داد خبر
  سايپا هاي بانك را تسهيالت اين از بخشي افزود: كرد گزارش به كنند. عبور نگهبان شوراي كانال از نبايد ندارند، را افتتاح مراسم در ديروز عصر توكلي فرزاد نيم، زارش تس به محصوالت توليد خط سازي قطعه هاي عه مجمو افتتاح آيين
  در در خدماتي هاي طرح برنامهها اجراي صحنه سايپا،
  نوروزي كرد. پرداخت ياب بهين سامانه را ديگر بخشي عامل انتخابات ستاد اعضاي ديدار در ديروز تقليد مرجع اين ايسنا، استان نوپاي كارهاي كسب دهي اب شت حمايت مركز نخستين جديد ارگ منطقه در النترا خودرو يد رارداد تول امضاي
  هيونداي سايپاست. خودروسازي
  گروه بايد است انسان خالق متعال خداوند اينكه بيان با قم، استان زيرساختي بسترهاي از استفاده اينكه به اشاره با گيالن شگاه در دان گردشگران برابري افزايش صادرات، درصدي 83 رشد افزود:
  بم جمالي مهدي نيوز، سايپا از نقل به «تعادل» گزارش زنجان
  به استان در فردا از عيد شب ميوه توزيع خداوند افزود: كنيم، دريافت او از هم را زندگي دستورالعمل است، ارتباطات وزارت هاي برنام از ثروت خلق توليد درراستاي درصدي 13 افزايش استان برق توليد 04درصدي افزايش
  خارجي، نوروزي امداد خدمات طرح آغاز مراسم برگزاري جريان
  در از مصوب نرخ با عيد شب ميوه توزيع لان زنج شما به من نيز را دستورات ام ده آفري را شما من رمايد ICT حوزه در زيادي متخصصان دانشجويان امروز داشت: اظهار كرمان استان در برجام اقتصادي اثرات ازجمله صنعتي برق
  مصرف سال نامگذاري به اشاره با سخناني در سايپا خودروسازي
  گروه ششمين در ميشود. آغاز زنجان استان در فردا مرجع اين است. همين نيز الهي انبياي نزول از منظور دهم هستند كار كسب راستاي در خود دههاي اي اندازي راه به هند عالقم از يكي كنيم قضاوت بخواهيم منصفانه اگر كرد: بيان وي
  است. مشتريان به خدمترساني سال نام به سايپا گروه در
  آينده هر شد: اعالم زنجان استان بازار تنظيم ستاد جلسه همين بر است مثبت نظام مسووالن به ما نگاه داد: ادامه تقليد رشد مراكز اينكه بيان با الن گي اطالعات فناوري ارتباطات مديركل است. برجام معاهده اميد، تدبير دولت تاريخي موثر
  اقدامات سايپا، خودروسازي گروه در ما همه ملي وظيفه كرد:
  اظهار در فردا از عيد شب ميوه توزيع در پرتقال كيلوگرم يتهلل كنيم. مي ديني مباني اجراي به توصيه را ايشان مبنا افزود: دادند، انجام راستا اين در را اتي داموب اق فناوري هاي ارك رهبر هدايت درايت با برجام هدنامه ت: گف كرمان
  استاندار است. ايران مردم تمام به اصولي مستمر رساني خدمت كيلوگرم هر تومان 350 هزار زنجان استان داد: ادامه كريم قرآن از شريف هي آيي به اشاره با گرگاني علوي كه شده ايجاد ها نشگاه دا در ها بدهند شتا عنوان تحت جديد بحث كامال تيم با نيز دولت گرفت شكل مي اسال انقالب
  معظم براي را متنوعي هاي طرح تاكنون گذشته سال از افزود:
  وي استاندار شود. مي عرضه تومان 950 هزار سيب باشند داشته خوبي كار هر من هاي بنده فرمايد، مي خداوند دارد. فناوري علم اركهاي با متفاوت ساختاري جمهوري نفع به را معاهده اين كرد سعي خود اربلد
  متخصص مشتريان به آن استاندارد كيفيت افزايش خدمترساني ضروري مايحتاج اقالم تامين بر تاكيد با زنجان جزاي كنيم مي حفظ شان براي را آنها همه بفرستند، ما براي ساختار يك ها بدهند شتا ساختار اينكه بر تاكيد با توكلي ببرد. پيش
  اسالمي صحنه به مبدل را امسال نوروز ايم داده قرار كار دستور
  در نياز تامين در مشكلي گفت: عيد ايام در خانوادهها باشيم آگاه اصل اين به اگر افزود: وي داد. خواهيم ايشان به را آن گذاري يه باسرما هها بدهند شتا كرد: تصريح است، خصوصي كامال اميد تدبير دولت در كرمان استان درآمد اينكه بيان با
  وي خواهيم كشور هاي جاده نقاط تمام در ها برنامه اين
  اجراي با اميري درويش ندارد. وجود استان سطح در مردم در است آگاه ما درشت ريز اعمال همه به نسبت خداوند كه متخصص نيروهاي هاي ازايده محصول خلق در الش ت دهها اي بر صادرات تراز امسال افزود: است، يافته افزايش 43درصد
  حدود در موقع به سريع رساني خدمت كرد: تصريح وي
  كرد. گوشت تامين براي خوبي تدارك دولت اينكه بيان را الهي امانت تا ميكنيم تالش انتخابات جمله از مباحث همه به اشاره با گيالن اطالعات فناوري ارتباطات مديركل يكنند. است. يافته افزايش دالر 003ميليون واردات به نسبت
  استان به مشتريان، با همكاري خلق حسن از برخورداري
  كنار ديده عيد شب در ميوه 2قلم برنج قرمز، سفيد بعضي است ممكن اينكه بيان با تقليد مرجع اين كنيم. حفظ شد، راهاندازي گيالن دانشگاه در بدهند شتا مركز نخستين اينكه پا قبال كس هيچ كه قلعهگنج در شد: يادآور حسيني
  رز ميشود محسوب سازمان هر براي تبليغ بهترين
  عنوان سطح در اقالم اين توزيع كار فردا از گفت: است، افزود: كنند، عمل نفس هواي طبق انتخابات در بخواهند افراد خصوصي بخش مشاركت با ديگر دهنده شتاب مركز يك كرد: تاكيد آينده ماه چند تا شده تكميل آن كپري هتل امروز گذاشت دهد.
  نم ارتقا مخاطبان اذهان در را سازمان چهره تواند مي ميشود. شروع استان است. سخت بسيار انتخابات در ناظران مسووليت يشود. راهاندازي استان در آينده سال اوايل مجازي مركز يك شد. خواهيم رو به رو گردشگران از موج با
پرداخت تسهيلات؛ 3 برابر پيش‌بيني‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
پرداخت تسهيلات؛ 3 برابر پيش‌بيني‌ها
دولت از احياي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط گزارش مي‌دهد


گروه بنگاه‌ها

مهم‌ترين طرح اقتصادي دولت براي رونق در فضاي توليد، بازرگاني و كشاورزي كشورمان در طرحي تبلور پيدا كرد كه ذيل عنوان «طرح رونق توليد» از آن ياد شد. طرحي كه در روزهاي پاياني سال مي‌توان نوري به ابعاد پنهان آن تاباند و درباره آن به تحليل نشست. روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارشي را با موضوع احياي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط منتشر كرد كه مي‌توان آن را گزارش عملكرد دولت در اين حوزه محسوب كرد. باتوجه به اين واقعيت كه يكي از اضلاع اصلي موضوع رشد توليد، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي محسوب مي‌شوند؛ اين گزارش را روي ميز ارزيابي‌هاي صفحه قرار مي‌دهيم تا تصويري از عملكرد دولت در اين بخش نمايان شود. پرداخت هدفمند تسهيلات

در هفته و ماه‌هاي ابتدايي سال 95 اعلام شد كه دولت درراستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منابع لازم مالي را براي بازگشت ۷۵۰۰واحد نيمه‌فعال و تعطيل به چرخه اقتصاد كشور فراهم مي‌كند تا ضمن پيگيري سياست‌هاي خروج از ركود، زمينه را براي اشتغال حدود ۱۵۰هزار نفر فراهم كند. اكنون و در آستانه پايان سال خبر مي‌رسد كه واحدهايي كه تسهيلات دريافت كرده‌اند، سه برابر رقمي است كه در ابتدا پيش‌بيني ‌شده بود.

به گزارش پاد، درواقع طرح حمايتي بانك‌ها از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پيشنهاد شبكه بانكي در اوايل سال جاري براي احياي واحدهاي توليدي بود كه طي سال‌هاي گذشته به‌دليل شرايط خاص اقتصادي و ركود ايجاد شده به حالت نيمه‌تعطيل درآمده يا حتي تعطيل‌ شده بودند. طبق توافقات قرار بر اين بود تا بانك‌ها حدود ۱۶هزار ميليارد تومان از منابع خود را در سال جاري صرف پرداخت تسهيلاتي به حدود ۷۵۰۰بنگاهي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي و در ادامه در كميته مربوطه موردبررسي قرار خواهند گرفت، بپردازند. درنهايت اين طرح از اواسط تابستان به مرحله اجرا درآمد و اكنون در پايان سال تعداد واحدهاي دريافت‌كننده تسهيلات، بيش از سه برابر آن چيزي است كه از ابتدا هدف‌گذاري شده بود. رشد 43درصدي حمايت از توليد

براساس تازه‌ترين آمارهاي اعلامي، بانك‌ها تا پايان دي‌ماه حدود ۴۲۷ هزار ميليارد به بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل 7 ميليون و ۱۰۰ هزار بنگاه تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه اين رقم بيش از ۴۳درصد نسبت به دوره زماني مشابه سال قبل رشد دارد كه تا مرز ۱۳۰هزار ميليارد تومان افزايش را نشان مي‌دهد. در آخرين آمار به دست‌ آمده از ميزان تسهيلات پرداخت ‌شده به واحدهاي كوچك و متوسط در طرح رونق توليد تا ۱۸ اسفند‌ سال جاري ميزان ۲۳ هزار و ۴۳۳واحد كوچك و متوسط در بخش صنعت، معدن و كشاورزي مبلغي معادل ۱۶هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند.

براساس جزئيات اعلام ‌شده در طرح رونق توليد، حدود ۵۹ هزار واحد توليدي در بخش صنعت، معدن و كشاورزي ثبت‌نام به عمل ‌آورده‌اند و اين درحالي است كه ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد توليدي در حال بهره‌برداري و ۱۲ هزار و ۴۰۰طرح توليدي نيز نيمه‌تمام هستند. در مورد ۴۶ هزار و ۵۰۰واحد توليدي در حال بهره‌برداري نيز ۱۶ هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ هزار و ۵۰۰واحد نيز مربوط به بخش جهاد كشاورزي بودند. واحدهاي توليدي كه احيا شدند

روز گذشته معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اعلام اينكه تاكنون ۱۶هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت ‌شده است، افزود: «از اين تعداد ۱۲هزار ميليارد تومان مربوط به واحدهاي صنعتي و معدني و ۴ هزار ميليارد تومان مربوط به بخش كشاورزي است.»

محسن صالحي‌نيا متوسط پرداخت تسهيلات را يك‌ميليارد و ۹۰ ميليون تومان در بخش صنعت و معدن و ۳۰۸ ميليون تومان در بخش كشاورزي عنوان كرد. به گفته وي، كل تسهيلات پرداختي در طرح رونق توليد به واحدهاي صنعتي و توليدي و طرح‌هاي نيمه‌تمام ۲۲ هزار و ۴۳۳ واحد بوده كه از اين تعداد ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي و معدني، حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد جهاد كشاورزي و ۳۱۵۰طرح نيمه‌تمام شامل ۱۴۰۰ طرح صنعتي و معدني و ۱۷۰۰ طرح جهاد كشاورزي بوده است.

به اعتقاد كارشناسان، پرداخت اين تسهيلات نتيجه مثبتي در رشد اقتصادي كشور داشته است. حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط به‌عنوان موتور پيشران اقتصاد كشور، ازجمله مهم‌ترين سياست‌هايي بوده كه دولت يازدهم درراستاي اقتصاد مقاومتي و خروج از ركود در سال ۹۵ پي گرفته است. درواقع طرح رونق توليد يكي از طرح‌هاي موفق براي احياي واحدهاي صنعتي بوده است. حمايت نظام بانكي از بخش صنعت

نكته‌ مهم همراهي نظام بانكي با بخش توليد و صنعت است. نكته‌يي كه در اظهارات وزير صنعت و رييس‌كل بانك مركزي نمود دارد و نشان از هدف مجموعه دولت براي به ثمر رساندن طرح خروج از ركود و اعطاي تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط است. البته پيش‌تر بانك مركزي اعلام كرده بود درصورتي‌ كه نياز به تسهيلات پرداختي بيشتري باشد و واحدها معرفي شوند امكان افزايش پرداختي وجود خواهد داشت.

آمارهاي بانك مركزي حاكي است كه باتوجه به هدف‌گذاري براي تخصيص بيشتر منابع بانكي به تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به‌منظور رونق در توليد تا ۶۳.۷درصد از مجموع تسهيلات پرداختي در سال جاري به تامين سرمايه در گردش اختصاص ‌يافته كه رقمي بالغ ‌بر ۲۷۲ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود. ميزان سرمايه در گردش در ۱۰ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰هزار ميليارد رشد دارد.

در مجموع بين حوزه‌هاي اقتصادي بعد از خدمات اين صنعت و معدن است كه به روال معمول بالاترين سطح تسهيلات را دريافت كرده است. اين درحالي است كه حدود ۱۲۴ هزار ميليارد تومان از كل ۴۲۷هزار ميليارد منابع اعطايي به اين بخش اختصاص داشته و از اين رقم ۱۰۱هزار ميليارد تومان يعني نزديك به ۸۱درصد از كل منابع اختصاصي به صنعت و معدن در سرمايه در گردش هزينه شده است. سرمايه در گردش پرداختي به حدود ۲۶۲هزار بنگاه توليدي در بخش صنعت و معدن نزديك به ۳۷درصد كل سرمايه در گردش بخش اقتصادي را شامل شده است. در ساير بخش‌ها نيز كشاورزي بيش از ۳۵هزار ميليارد تومان تسهيلات براي يك‌ميليون و ۴۲۷هزار واحد توليدي، مسكن و ساختمان بالغ ‌بر ۳۸هزار ميليارد براي ۹۰۰هزار واحد، بازرگاني ۵۸هزار ميليارد براي ۹۷۸هزار واحد و خدمات تا ۱۱۷ هزار ميليارد تومان براي 3 ميليون و ۵۲۶ هزار واحد پرداخت ‌شده است.

البته براي جلوگيري از تجربيات تلخ طرح‌هايي مانند «بنگاه‌هاي زودبازده» كه موجب هدررفت منابع لازم در سال‌هاي گذشته شد، دولت اين ‌بار نظارت دقيقي بر پرداخت تسهيلات دارد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، سيستم نظارت بر پرداخت تسهيلات براي نخستين‌بار فعال ‌شده و تاكنون در سطح كشور حدود ۱۷۰۰ فقره نظارت و بازديد از نزديك صورت گرفته است. ادامه پرداخت تسهيلات به بخش توليد

در سال 96

موفقيت در پرداخت تسهيلات به هزاران واحد توليدي در سال ۹۵ باعث شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهادي را در 5 بند براي تخصيص تسهيلات بانكي ۴۲ هزار ميليارد توماني به ۱۲۱هزار واحد توليدي و صنعتي در سال آينده به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه كند. بر اين اساس منوچهر طاهايي سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد ارائه پيشنهاد مذكور از سوي اين وزارتخانه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفته است، اين طرح اخيرا به ستاد ارائه‌ شده تا در سال آينده با كمك بانك‌ها تسهيلات ۴۲هزار ميليارد توماني به ۱۲۱هزار واحد صنعتي و توليدي اختصاص يابد. وي با اشاره به اينكه طرح مذكور در 5 بند مدنظر قرار گرفته است، تاكيد كرد: «ارائه تسهيلات بانكي به ۱۰۰ هزار صنف توليدي براي نوسازي، ۵هزار واحد صنعتي در جهت نوسازي صنايع، ۱۰هزار واحد صنعتي به‌عنوان سرمايه در گردش، 5هزار واحد صنعتي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و ۱۰۰۰واحد جهت نوسازي و تجهيز معادن در طرح پيشنهاد شده ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار گرفته است.»

بر اين اساس به نظر مي‌رسد طرح مذكور در تداوم طرح رونق توليد بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است كه براي سال آينده پيشنهاد شده است. هر چند سخنگوي وزارت صمت تاكيد كرده كه اين طرح متفاوت از طرح رونق توليد است و اگر به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برسد با كمك بانك‌ها در سال آينده به مرحله اجرا درخواهد آمد.نویسنده:
ايجاد چرخه اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
ايجاد چرخه اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي


ادامه از صفحه2

وي ادامه داد: يكي از موضوعاتي كه در قانون برنامه به آن پرداخته‌ايم اين است كه به موضوع ديپلماسي اقتصادي به عنوان محور كار ديپلماسي توجه شده است. صحنه، صحنه رقابت و گاه شيطنت است. اگر همه ما يك نگاه ملي را دنبال كنيم و در اين شرايط اقتصادي شرايط را پهن كنيم براي سرمايه‌گذاري؛ اين شروع خوبي است. بعضي از پروژه‌هايي كه ديدم در حال انجام است. مثلا در زمينه خريد ايرباس به معناي سرمايه‌گذاري ما نيست. سرمايه‌ها را خودشان دارند تامين مي‌كنند كه در يك فاصله زماني از فروش بليت تامين مي‌كنند. در زمينه بعضي از كارخانجات ليست آنها را به من داده‌اند كه سرمايه‌گذاري به صورت مشاركت انجام شده است. گزارشي كه من دارم سرمايه‌گذاري حدود 9 هزار ميليارد دلار است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد اين سوال كه ارزيابي خود را از عملكرد آقاي روحاني چگونه مي‌بينيد؟ اينكه شاخص‌ترين عملكرد دولت ايشان را چه مي‌دانيد و همچنين اگر بخواهيد 2 اقدام دولت يازدهم را نام ببريد به چه چيزي اشاره مي‌كنيد؟ پاسخ داد: در ارزيابي چه در بحث اقتصاد مقاومتي و چه در بحث كلي، دولت در بعضي زمينه‌ها خوب عمل كرده است مثل بحث كشاورزي، بهداشت، نفت و سياست خارجي. باتوجه به اينكه آقاي روحاني هم سال‌ها در موضوع سياست خارجي تسلط دارند براي‌شان آشناست. اما در بعضي زمينه‌ها بايد سريع‌تر عمل كند. با آقاي روحاني رفيق هستم

رييس پارلمان در ادامه سخنانش در پاسخ به اين سوال كه شما گفتيد به انتخابات ورود نكرده‌ايد اما برخي نزديكان شما در جريان اصلاح‌طلب از شكل‌گيري يك ائتلاف بين شما و آقاي روحاني براي حمايت از ايشان در انتخابات پيش‌رو خبر دادند، پاسخ داد: البته من رفيق آقاي روحاني هستم اما بناي دخالت در انتخابات را ندارم اما اين دو موضوع ممزوج از همديگر است. مصلحت نمي‌دانم براي انتخابات همه بخش‌هاي كشور درگير شود. او در ادامه پاسخگويي‌هايش راجع به بازتاب‌هاي مربوط به تبصره 38 قانون برنامه ششم توسعه در بيرون از مجلس و سياسي نگاه شدن به آن، اظهار داشت: با اين موضوع بد برخورد شد و جور ديگري ديده شد؛ تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر حذف اين مصوبه مانع ورود مجدد مجلس به آن نيست و مي‌توان راه ديگري براي آن يافت. البته قرار شده كه اين موضوع در قانون جامعي كه به مجلس ارائه مي‌شود، بيايد. لاريجاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات و تصميم احتمالي رييس مجلس براي رايزني با رييس قوه قضاييه در اين باره پرسيده بود، گفت: در مجلس كميته‌يي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل نشده است اما برخي نمايندگان طرحي دادند كه من مطالعه كنم و محور آن گفت‌وگو ميان جريان‌هاي فكري مجلس بود.

وي درباره ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات اظهار داشت: اگر مصوبه‌يي در اين باره وجود داشته باشد، بايد در مجلس به تصويب رسيده باشد اما بالاخره نهادي در اين باره تصميم گرفته است؛ شما نمي‌دانيد كدام نهاد تصميم گرفته است؟نویسنده:
نمي‌توان چشم را بر آثار برجام بست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
نمي‌توان چشم را بر آثار برجام بست


كرمان   استاندار كرمان گفت كه نمي‌توان چشم خود را بر آثار پس از برجام به ويژه در استان كرمان بست.

به گزارش ايرنا، عليرضا رزم‌حسيني ديروز در آيين افتتاح مجموعه‌هاي قطعه‌سازي و خط توليد محصولات هيونداي و امضاي قرارداد توليد خودرو النترا در منطقه ارگ جديد بم افزود: رشد 83درصدي صادرات، افزايش 7 برابري گردشگران خارجي، افزايش 40درصدي توليد برق استان و افزايش 13درصدي مصرف برق صنعتي ازجمله اثرات اقتصادي برجام در استان كرمان است.  وي بيان كرد: اگر منصفانه بخواهيم قضاوت كنيم يكي از اقدامات موثر و تاريخي دولت تدبير و اميد، معاهده برجام است.

استاندار كرمان گفت: عهدنامه برجام با درايت و هدايت رهبر معظم انقلاب اسلامي شكل گرفت و دولت نيز با تيم كاملا متخصص و كاربلد خود سعي كرد اين معاهده را به نفع جمهوري اسلامي پيش ببرد.

وي با بيان اينكه درآمد استان كرمان در دولت تدبير و اميد حدود 34درصد افزايش يافته است، افزود: امسال تراز صادرات استان نسبت به واردات 300ميليون دلار افزايش يافته است.

رزم‌حسيني يادآور شد: در قلعه‌گنج كه هيچ كس قبلا پا نمي‌گذاشت امروز هتل كپري آن تكميل شده و تا چند ماه آينده با موجي از گردشگران رو به رو خواهيم شد.نویسنده:
راه‌اندازي مركز شتاب‌دهي كسب و كار نوپا در گيلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
راه‌اندازي مركز شتاب‌دهي كسب و كار نوپا در گيلان


گيلان  مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات گيلان گفت: نخستين مركز حمايت و شتاب‌دهي كسب و كار نوپا در دانشگاه گيلان راه‌اندازي شد.

به گزارش تسنيم، فرزاد توكلي عصر ديروز در مراسم افتتاح نخستين مركز حمايت و شتاب‌دهي كسب و كارهاي نوپاي استان در دانشگاه گيلان با اشاره به اينكه استفاده از بسترهاي زيرساختي درراستاي توليد خلق ثروت از برنامه‌هاي وزارت ارتباطات است، اظهار داشت: امروز دانشجويان و متخصصان زيادي در حوزه ICT  علاقه‌مند به راه‌اندازي ايده‌هاي خود در راستاي كسب و كار هستند.  مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات گيلان با بيان اينكه مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري اقدامات خوبي را در اين راستا انجام دادند، افزود: بحث جديد تحت‌عنوان شتاب‌دهنده‌ها در دانشگاه‌ها ايجاد شده كه ساختاري متفاوت با پارك‌هاي علم و فناوري دارد.

توكلي با تاكيد بر اينكه ساختار شتاب‌دهنده‌ها يك ساختار كاملا خصوصي است، تصريح كرد: شتاب‌دهنده‌ها با سرمايه‌گذاري بر ايده‌ها تلاش در خلق محصول از ايده‌هاي نيروهاي متخصص مي‌كنند.  مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات گيلان با اشاره به اينكه نخستين مركز شتاب‌دهنده در دانشگاه گيلان راه‌اندازي شد، تاكيد كرد: يك مركز شتاب‌دهنده ديگر با مشاركت بخش خصوصي و يك مركز مجازي اوايل سال آينده در استان راه‌اندازي مي‌شود.نویسنده:
سال 96 سال خدمت‌رساني به مشتريان در سايپاست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
سال 96 سال خدمت‌رساني به مشتريان در سايپاست


مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از ضرورت ارائه خدمات گسترده و نامحدود در ايام نوروز به تمام مردم و مسافران نوروزي توسط امداد خودرو سايپا خبر داد و گفت: ايام تعطيلات نوروز و طرح امداد نوروزي سايپا، صحنه اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي خدماتي در گروه خودروسازي سايپاست.

به گزارش «تعادل» به نقل از سايپا‌نيوز، مهدي جمالي در جريان برگزاري مراسم آغاز طرح خدمات و امداد نوروزي گروه خودروسازي سايپا در سخناني با اشاره به نامگذاري سال آينده در گروه سايپا به‌نام سال خدمت‌رساني به مشتريان اظهار كرد: وظيفه ملي همه ما در گروه خودروسازي سايپا، خدمت‌رساني مستمر و اصولي به تمام مردم ايران است.  وي افزود: از سال گذشته تاكنون طرح‌هاي متنوعي را براي خدمت‌رساني و افزايش كيفيت و استاندارد آن به مشتريان در دستور كار قرار داده‌ايم و نوروز امسال را مبدل به صحنه اجراي اين برنامه‌ها در تمام نقاط و جاده‌هاي كشور خواهيم كرد.  وي تصريح كرد: خدمت‌رساني و سريع و به موقع در كنار برخورداري از حسن خلق و همكاري با مشتريان، به عنوان بهترين تبليغ براي هر سازمان محسوب مي‌شود و مي‌تواند چهره سازمان را در اذهان مخاطبان ارتقا دهد.نویسنده:
مسوولان كشور در برگزاري انتخابات امانتدار باشند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
مسوولان كشور در برگزاري انتخابات امانتدار باشند


قم   آيت‌الله علوي گرگاني تاكيد كرد كه اعضاي شوراي نگهبان بار سنگيني براي تاييد صلاحيت افراد دارند و افرادي كه لياقت و مسووليت‌پذيري لازم را ندارند، نبايد از كانال شوراي نگهبان عبور كنند.  به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد ديروز در ديدار اعضاي ستاد انتخابات استان قم، با بيان اينكه خداوند متعال خالق انسان است بايد دستورالعمل زندگي را هم از او دريافت كنيم، افزود: خداوند مي‌فرمايد من شما را آفريده‌ام و دستورات را نيز من به شما مي‌دهم و منظور از نزول انبياي الهي نيز همين است.  اين مرجع تقليد ادامه داد: نگاه ما به مسوولان نظام مثبت است و بر همين مبنا ايشان را توصيه به اجراي مباني ديني مي‌كنيم.  آيت‌الله علوي گرگاني با اشاره به آيه‌يي شريف از قرآن كريم ادامه داد: خداوند مي‌فرمايد، بنده‌هاي من هر كار خوبي داشته باشند و براي ما بفرستند، همه آنها را براي‌شان حفظ مي‌كنيم و جزاي آن را به ايشان خواهيم داد.  وي افزود: اگر به اين اصل آگاه باشيم كه خداوند نسبت به همه اعمال ريز و درشت ما آگاه است در همه مباحث از جمله انتخابات تلاش مي‌كنيم تا امانت الهي را حفظ كنيم.  اين مرجع تقليد با بيان اينكه ممكن است بعضي افراد بخواهند در انتخابات طبق هواي نفس عمل كنند، افزود: مسووليت ناظران در انتخابات بسيار سخت است.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/24
اخبار شهرستان‌ها


 آغاز نخستين برداشت خوشه‌هاي طلايي گندم در سيستان و بلوچستان

زاهدان   نخستين برداشت خوشه‌هاي گندم كشور در شهرستان پيشين در جنوب سيستان و بلوچستان آغاز شد.  معاون وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت با اشاره به اينكه در كشور 5 و نيم ماه فصل برداشت گندم داريم، گفت: نخستين برداشت‌هاي گندم در كشور اواخر اسفندماه از جنوب سيستان و بلوچستان آغاز و آخرين برداشت‌ها، مردادماه در مناطق مرتفع و شمال غربي كشور شروع مي‌شود. كشاورز با بيان اينكه بيش از يك سال است كه نيازي به واردات گندم نداريم، افزود: توليدات گندم كشور از نظر كيفيت براي مصرف نان از نوع محلي و صنعتي آن مناسب است و نياز مصرفي مردم براي توليد نان از گندم توليدي داخلي تامين مي‌شود. آزادراه رشت-قزوين محدوده منجيل آماده است

رشت   استاندار گيلان گفت: آزادراه رشت - قزوين در محدوده منجيل به عنوان يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي ترافيكي شمال كشور در گيلان براي رفت و آمد خودروها آماده است. محمدعلي نجفي ديروز در بازديد ميداني از مراحل ساخت باقيمانده آزادراه رشت - قزوين در محدوه منجيل به رودبار، تكميل فاز نخست باقيمانده اين آزادراه به طول 3هزار و 200 متر اشاره كرد و افزود: عمليات اجرايي و ساخت بخش ورودي و خروجي اين مسير كه امروز شاهد گشايش آن هستيم، قريب به 2 سال به طول انجاميد. استاندار گيلان هزينه ساخت اين مسير را بيش از 180 ميليارد تومان عنوان كرد. توقيف حدود 5 تن آجيل و خشكبار غيربهداشتي

قم   همزمان با اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي كارشناسان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قم موفق شدند حدود 5000 كيلوگرم آجيل و خشكبار غير بهداشتي را توقيف كنند. در طرح بسيج سلامت نوروزي كه از اول اسفندماه آغاز و تا 16 فروردين ماه سال آينده ادامه دارد، كارشناسان با حضور در رستوران‌ها و مراكز توزيع غذا در راستاي كنترل مسائل بهداشتي اقدام مي‌كنند. طي بازرسي‌هاي صورت گرفته در روزهاي اخير، كارشناسان موفق شدند 45 ليتر انواع شربت و عرقيجات طعم‌دار فاقد مجوزهاي بهداشتي لازم را كشف و ضبط كنند. در 20روز اول اجراي طرح، بيش از 5000مورد بازرسي بهداشتي انجام شد كه در اين مدت به دليل وجود نواقص بحراني در 79 صنف، اخطار صادر و 224 صنف متخلف به مراجع قضايي معرفي شدند. ۳۰۰۰ميليارد تومان در فولاد هرمزگان سرمايه‌گذاري شده است

بندرعباس   مديرعامل فولاد هرمزگان گفت: با توجه به ۳ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در اين مجموعه، سودآوري اين مجموعه نيازمند تعامل و همكاري همه‌جانبه است. فرزاد ارزاني ديروز در مراسم تكريم و معارفه مديرعامل فولاد هرمزگان اظهار داشت: تلاش ما در فولاد هرمزگان در راستاي افزايش ظرفيت توليد اين مجتمع به 2برابر است و برنامه‌ريزي كرده‌ايم تا با ايجاد نورد گرم، زنجيره توليد را در هرمزگان تكميل كنيم.

مديرعامل فولاد هرمزگان به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي سودآور كردن فولاد هرمزگان اشاره ‌داشت و گفت: با توجه به 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در اين مجموعه، سودآوري اين مجموعه نيازمند تعامل و همكاري همه‌جانبه است. آغاز جشنواره سوغات در دامغان

دامغان   جشنواره فروش عيدانه سوغات و صنايع دستي استان‌هاي كشور در دامغان گشايش يافت.  در اين جشنواره سوغات و صنايع دستي 10 استان شامل انواع شيريني، ترشي‌چاي، گليم و جاجيم-ظروف سفالي و مسي در 40 غرفه با 20 تا 30 درصد تخفيف به نمايش گذاشته شده است. همچنين كالاهاي اساسي ستاد تنظيم بازار مانند قند و شكر و روغن هم در اين جشنواره عرضه مي‌شود. علاقه‌مندان مي‌توانند تا 29 اسفندماه صبح‌ها و عصرها از اين جشنواره بازديد كنند. فعاليت 70 درصدي واحد‌هاي توليدي و صنعتي استان تهران

تهران   معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اكنون 70 درصد از واحدهاي توليدي و صنعتي اين استان در حال فعاليت هستند.افشار فتح‌اللهي در حاشيه بازديد از واحدهاي صنعتي فعال در شهرك صنعتي پايتخت در منطقه پاكدشت، افزود: در استان تهران 17هزار و 200واحد صنعتي- توليدي وجود دارد كه از ابتداي امسال براي رونق توليد و احياي واحدها، ستادي به‌نام رونق توليد تشكيل شد و تاكنون به يك‌هزار و 340 واحد توليدي كوچك و متوسط نيز تسهيلاتي كه عمدتا سرمايه در گردش بود، پرداخت شد.  فتح‌اللهي حجم تسهيلات پرداختي از سوي ستاد رونق توليد را يك‌هزار و 430 ميليارد تومان مطرح كرد و افزود: بخشي از اين تسهيلات را بانك‌هاي عامل و بخشي ديگر را سامانه بهين‌ياب پرداخت كرد. توزيع ميوه شب عيد از فردا در استان زنجان

زنجان   توزيع ميوه شب عيد با نرخ مصوب از فردا در استان زنجان آغاز مي‌شود.  در ششمين جلسه ستاد تنظيم بازار استان زنجان اعلام شد: هر كيلوگرم پرتقال در توزيع ميوه شب عيد از فردا در استان زنجان 3 هزار و 350 تومان و هر كيلوگرم سيب 2 هزار و 950 تومان عرضه مي‌شود.  استاندار زنجان با تاكيد بر تامين اقلام و مايحتاج ضروري خانواده‌ها در ايام عيد گفت: مشكلي در تامين نياز مردم در سطح استان وجود ندارد.  درويش اميري با بيان اينكه دولت تدارك خوبي براي تامين گوشت سفيد و قرمز، برنج و 2 قلم ميوه در شب عيد ديده است، گفت: از فردا كار توزيع اين اقلام در سطح استان شروع مي‌شود.نویسنده:

  جامعه Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 است
  تامين عيد قرمز
  گوشت اعالم كشاورزي جهاد وزارت دام امور معاون يافت
  ايرنا پايان نتيجه حصول بدون دستمزدها درباره كار عالي شوراي شنبه
  جلسه گرم گوسفندي الشه راس 500 از بيش امسال
  كرد: مورد قرمز گوشت رو، اين از شد؛ عرضه تهران
  در است تامين وفور به نوروز ايام عيد شب
  نياز نداريم. زمينه اين در د
  كمبودي شو مي تعيين ستمز قل حد مر
  ا قرمز گوشت عرضه هرگز كرد تاكيد ركني
  حسن امسال اما است نبوده دولتي هيچ كار برنامه در
  گرم گوسفندي الشه راس 500 از بيش نخستينبار
  براي دستمزد داشت وجود تورم درصد 35 كه سالي يك در اجتماعي اقتصاد
  گروه در ريال 013هزار قيمت با تهران در گرم صورت شد.»
  به اضافه درصد تنها كارگران چگونگي تعيين درباره كار عالي شوراي گذشته،
  روز هاي استان برخي در افزود: ركني شد. عرضه
  تهران تهيه خصوص اين در كه گزارشي به اشاره با او يافت. پايان توافق حصول بدون 96 مزد ترميم
  افزايش دام عرضه مطلوب شرايط واسطه به نيز
  كشور كه است شده تاكيد زارش اين «در گفت: است، شده بدون كار شوراي جلسات كه است بار چندمين
  اين قيمت همين با گرم گوشت استان، نياز
  پوشش كه هايي سياست اجراي سبب به كشور توليد اقتصاد تعيين شده باعث مساله اين يابد مي پايان
  نتيجه براي بلندمدت در داريم نظر در است. شده
  عرضه ماكنون است شده جان داشت وجود گذشته در به 95 سال پاياني روزهاي تا 96 سال دستمزد
  حداقل گوشت شقه هر قرمز گوشت بازار سازي
  متعادل نفر 50 زير هاي اه كارگ در كشور كارگران از وسيعي تعداد حاضر كارگران طرفي از كه است اين دليل بكشد.
  درازا ريال هزار 310 تا 003هزار نرخ با گرم
  گوسفندي اشتغال نيروي حفظ اينكه بيان با ربيعي كنند.» مي كار محاسبه معيشت سبد حداقل معادل دستمزد از
  نيستند به هدف اين به رسيدن صورت در كه شود
  عرضه اين هاي برنام ديگر از جديد اشتغال وايجاد موجود حد از بيش اخير دهه در معتقدند بيايند كوتاه
  شده عرضه در دام امور پشتيباني شركت فعاليت
  ادامه است ما توجه مورد «آنچه گفت: است، بوده وزارتخانه ديگر سوي از است، شده وارد فشار آنها به
  توانشان بود. نخواهد نيازي منجمد
  گوشت اشتغال آمارهاي تثبيت با كار نيروي ريزش از جلوگيري افزايش به دستمزد افزايش كه بهانه اين با
  كارفرماها شركت اكنون گفت: كشاورزي جهاد وزير
  معاون سالي كه باشيم داشته توجه بايد اينكه ضمن است فعلي پذيرند نمي يشود، منجر ركود گسترش توليد
  هزينه ذخيره تن 51هزار به نزديك دام امور
  پشتيباني اين كه شوند كار بازار وارد نفر زار 200 ميليون يك سود حاشيه كاهش با داده افزايش را دستمزد
  كه مشكلي هيچ عرضه در كه دارد منجمد قرمز
  گوشت بايد چارچوب اين در كه دارد همراه به چال خود كه است قرار امروز كنند. جبران را اضافي هزينه
  اين بين قيمتي با بايد منجمد قرمز گوشت
  نداريم. يي منطق عدالت افزايش با بايد كرد. سازماندهي را آن گويا شود، تشكيل كار عالي شوراي جلسه ديگر
  بار محدوديتي هيچ بدون ريال هزار 230 تا 022هزار از فقر مختلف هاي گون با مبارزه مردم خريد قدرت نخستين براي چراكه ندارد، آمدن كوتاه قصد كس
  هي شود. عرضه كشور سراسر يي زنجيره هاي فروشگاه
  در داد هشدار بايد البته است. كار وزارت هاي اولوي ديگر مطالبه براي كارگران امروز است قرار اخير ساليان طي
  بار را فقر باشد نامتقارن نامتوازن توسعه كه صورتي در جلسه برگزاري محل كار وزارت روبروي
  حقوقشان به همواره رهبري معظم مقام دارد خود همراه به هم كنند. تجمع كار عالي شوراي اعتبارات درصدي ۰۳
  افزايش در مردم كه محور عدالت اقتصاد خصوص در مسووالن شوراي كارگري اعضاي از خدايي علي ايلنا، گزارش مخدر
  به مواد با اند.»
  مبارزه رده صحبت دارند محوري نقش آن «جلسه گفت: رابطه اين در مزدي مذاكرات در كار
  عالي عنوان با كارگران اينكه بيان با ادامه در ربيعي مزد ترميم افزايش چگونگي درباره كار عالي شوراي 25 حدود گفت: مجلس اميد فراكسيون عضو
  مهر است شان يسته شا كه ميزاني به جامعه اقشار مولدترين بعدي جلسه شد قرار يافت پايان نتيجه حصول بدون از اجتماعي هاي وزه در اعتبارات افزايش درصد 30
  تا اند، ده نش مند ره به خود توسط شده توليد افزوده ارزش از اينجاست مشكل شود. برگزار اسفند 24 سهشنبه روز در مجلس سوي از مخدر مواد با اجتماعي مبارزه
  جمله ارتقا را كارگران وضعيت بايد ما صورت هر «در گفت: وارد اجتماعي تامين سازمان به ناپذيري ران جب ضربه حداقلي كارگري خانوارهاي معيشت سبد هاي هزينه معيشت سبد توماني هزار 489 ميليون قيمت گرفتن ديدگاه كارگران مزدي توقعات ميان زيادي فاصله كه افزود: بنايي حميد است. شده شبيني پي آينده سال دهيم.»
  بودجه كاهش را آنها خريد قدرت مزد فاصله دهيم اين 96 مزد حداقل در كه است آن وقت است كرده آمده دست به ناپذير خدشه علمي ولهاي فرم اساس بر بود.» خواهد بيهوده وجود مزد ترميم افزايش درباره دولت كارفرمايي گروه بحث به يي ويژه توجه اسالمي شوراي مجلس
  نمايندگان هاي تشكل گيري كل ش اوليه هسته به اشاره با او بگذارد.» كنار را سياست مطالب يترين حداقل مزد در آن اعمال رو اين از است. توافقات به دولت كارفرمايي گروه داريم انتظار دارد به اختيار اين دارند مخدر مواد با مبارزه شدن
  اجتماعي اقدامات انجام براي اعتبارات ميزان بر تا شده داده
  دولت اسالمي انقالب به منتهي هاي سال در كارگري منسجم است.» بگيران ري مستم كارگران اجتماعي تامين به مزدي فريز ضربه در معيشت سبد قيمت درباره گرفته صورت هجانبه
  س مبارزاتي دوران اوج كه 1356 تا 1355 «سال گفت: بازگردد كارگران به قدرت باي اينكه بيان با ادامه در اجتماعي تامين كارشناس اين مورد كه نيست دستمزد حداقل فقط اين البته باشند.» پايبند مزد تخصص كارگروه براي اينكه بيان با او بيفزايد. اعتياد حوزه در رانه يي
  گپ در موقع آن داشتم سال 22 تنها بنده بود كارگران حاميان جمله از هم اجتماعي رفاه كار تعاون وزير تامين سازمان پردازان بيمه از درصد 45 حدود در يگويد اجتماعي تامين كارشناس يك است. بحث كار اسالمي شوراهاي عالي كانون اتمديره هي عضو است، جمعي كار به نياز مخدر مواد با اجتماعي
  مبارزه كه محجوب آقاي با يكردم كار موتور جنرال كارخانه دستمزد ميان شكاف شدن پر دستمزد نرخ افزايش «ايفاي گفت: گيرند، مي را دستمزد حداقل اجتماعي محاسبه واقعي خواستار اجتماعي تامين يبگيران مستمر افزايش ترميم درباره كارگري «گروه داد: ادامه كشور كشيد حصار مسووالن مردم ميان نبايد كرد:
  اظهار تعامل به نياز اعتياد با مقابله كرد، جدا هم از را آنها
  و تشكلي شدم. آشنا بودند كار به مشغول اكباتان شهرك در علي ايلنا، گزارش به است. معيشت سبد كارگران اساس بر شدگان بيمه به اجتماعي تامين سازمان تعهدات خانوارهاي معيشت سبد هاي هزينه اساس بر مزد شدن ضمانت با منطقي مشخص، برنامه يك خواهان 96
  مزد رود. شمار به مهم اصل يك دارد مسووالن
  مردم جاده تهران شرق به تدريج به برخاست ما ميان از كه هفدهمين در كه اجتماعي رفاه تعاون كار، وزير ربيعي است.» دستمزد حداقل ميزان همين از مستمري نبايد قانون طبق كه چرا هستند كارگري قيمت براساس كارگران دستمرد تا باالست
  اجرايي تشكل اين كه كرد حركت ها شهرستا ساير كرج قديم «بين گفت: كرد، مي سخنراني تهران كارگر خانه كنگره به اجتماعي تامين سازمان اينكه بيان با بادبان بادبان اصغر علي ايلنا، گزارش به باشد. كمتر مزد حداقل يابد.» افزايش معيشت سبد توماني 984هزار 2ميليون به اعتياد ويژه به اجتماعي سيبهاي اينكه بيان با
  بنايي گذشته از بيش شيميايي صنعتي مخدر مواد
  مصرف پس نداشت. سياسي هاي جريان اعضا به وابستگي هيچ زيادي فاصله موجود آلهاي ده اي با مستمري دستمزد به دهي خدمات در دولت، هاي بده انباشت علت ماده مطابق آنجاكه «از گفت: اجتماعي تامين كارشناس كارگري گروه مشاور اعضاي از چمني ناصر
  همچنين مشكالت گفت: است، شده آينده امروز نسل
  گريبانگير خبرگان مجلس وارد نفر يك تشكل همين از انقالب از دولت كه دارد تاكيد حال عين در او دارد. وجود مشكل دچار بازنشسته كارگر از اعم خود شدگان بيمه بازنشسته كارگران مستمري اجتماعي تامين قانون 111 هشنبه روز كه بعدي جلسه در است «قرار گفت:
  هم سياسي اقتصادي مباحث از بيشتر اجتماعي هاي سيب
  آ عظيمي قدرت كه داريم تاكيد رو اين از شد اساسي قانون مزد ماندگي عقب جبران به اقدام گذشته سال در واقعي تاكنون دستمزد حداقل «اگر داد: ادامه است، شده كمتر كارگران دستمزد حداقل از نبايد اجتماعي تامين معيشت، سبد سر شده انجام توافق درباره ود
  برگزار زيرا آنهاست، از مر مهت گيرد قرار توجه مورد بايد
  جامعه متن از هستند برخوردار آن از اكنون كارگران كه است. كرده تورم نرخ از بيش مستمري قرار سازمان اختيار در بيشتري منابع شد مي اعالم محاسبه واقعي خواستار هم بگيران مستمر باشد، اين در چراكه شود وگو گف 41 2ماده بند
  موضوع كميسيون عضو شد. خواهند بحران دچار ها دول آينده
  در امام البته است. برخاسته ها مت مقاو هها مبارز همان بازنشستگان خريد قدرت ماكنون «ه افزود: ربيعي درماني خدمات كيفيت ارتقاي شاهد اكنون داشت خانوارهاي معيشت سبد هاي هزينه اساس بر مزد شدن هرگونه شد. صحبت ماده اين بند درباره تنها
  جلسه اجتماعي نشاط براي بايد اينكه به اشاره با مجلس، بودند.»
  عمران كارگران پشتيبان همواره نيز راحل گذشته دولت در سويي از است يافته كاهش درصد 67 مزدي فريز هاي سياس اتخاذ با دولت بوديم. رفاهي توماني هزار 489 ميليون قيمت هستند. كارگري نظر در بدون دستمزد حداقل افزايش ميزان سر
  توافقي كرد: خاطرنشان كنيم، اجرايي طراحي برنامه
  بيشتر هاي انجم نهاد مردم انهاي سازم قالب در مردم
  توده افزايش براي مرتبط هاي دستگاه با يانند تو شدند
  غيردولتي خواستار كشور مديريتي تاي پس در شاغل زنان از
  جمعي دهند. انجام را بسياري ليتهاي فعا جامعه، اجتماعي اقتصادي
  نشاط اجتماعي هاي عرصه در جنسيتي هاي تبعيض
  رفع خانمان بي ۰۰4 آوري معتادان
  جمع اجتماع
  همراه عرصه در زنان انجام الزم گذاريهاي ريل اول دوره در هم دولت اجتماعي اقتصاد
  گروه اشاره ضمن كشور بهزيستي سازمان رييس
  ايسنا زن نمايندگان از يكي ديگر، رويدادي در توسعه ششم برنامه بينيهاي پيش طبق است. شده مختلف هاي عرصه در زنان گرفتن
  ناديده اسفند نهم از كه متجاهر معتادان جمعوري طرح
  به اجالس در شركت براي كه اسالمي شوراي مجلس پنج مسير نباشد، چه باشد كار سر دولت اين چه كم دست كه است مشكلي اقتصادي،
  اجتماعي ماه اسفند بيستم تا گفت: است شده آغاز تهران در
  ماه مردم تقويت در پارلمان زنان نقش المللي بين مشخص زنان حوزه در جمله از كشور آينده سال همواره آنها) همه نه (اگر جهان جمعيت از
  نيمي كه شدند پذيرش آوري جمع متجاهر معتاد 1350
  كرده سفر پاكستان به اجتماعي عدالت ساالري است.» معين تويكم، بيس قرن در هرچند ميبرند. رنج آن
  از ديگري مشكالت دچار نبوده معتاد آنها نفر 400
  حدود عنوان به سال از روز يك نامگذاري خواستار است، خانواده زنان امور در جمهور رييس معاون اين در زيادي پيشرفت نوزدهم قرن به
  نسبت محسني انوشيروان بودند. و... بيماري خانماني،
  همچون شد. اقتصاد سياست زن، جهاني روز اقدام مقاومتي؛ اقتصاد سال «امسال كرد: تاكيد برابري برقراري تا هنوز اما شده، حاصل
  رابطه علمي، رويكردهاي از استفاده با جاري سال از افزود:
  بندپي ويژه به اينكه بيان با عليشاهي آقاپور معصومه ها، سال يافتن پايان با كنيم تصور نبايد بود. عمل نيز ايران است. مانده باقي زيادي فاصله
  جنسيتي فرآيند پايدار استراتژيك نظام يك كارشناسي
  تخصصي آزاد براي خوبي بسيار بستر شرايط ايران، در بنابراين شود مي تمام هم سال آن شعار عناوين نيل براي را درازي راه كه است كشورهايي از
  يكي مستقر بهزيستي سازمان در را عملياتي برنامه پايه بر
  محور فراهم زنان عظيم هاي توانمندي پتانسيل شدن شعار اگر حتي نيامده سر به مقاومتي اقتصاد دوره بر روز به روز البته دارد. پيش در هدف اين
  به به نسبت پايدار استراتژيك نظام همين براساس
  كرديم. حال در شاخه اين در موثري عملي هاي قدم شده اجراي باشيم. داشته آينده سال براي جديدي شايسته زنان ميان از كه مديراني مسووالن
  شمار در كرديم اقدام نيز ليت معلوها ها يب آس بروز
  شيوع عنوان به زنان «فعاليت گفت: است، شدن برداشته در جدي شكل به مقاومتي اقتصاد هاي سياست پس روز چند تنها ميشود. افزوده شود مي
  انتخاب جاري سال در نيز خدمات ارتقاي به نسبت كه
  حالي توان مي يافته افزايش كشور در اسالمي ارشاد است كرده فراهم كشور توسعه پيشرفت به تنها هرجامعه، مربيان نخستين خانواده مديران معاون اخير گزارش طبق است. دولت كار دستور در موفق زنان اين از چندي زن، جهاني روز
  از معتادان عآوري جم طرح گفت: ادامه در بندپي شد.
  تالش در فعال بانوان نويسنده، بانوان تعداد كه گفت كنند.» پررنگتر را خود نقش زنان كه طلبد مي جهان در ويژه به شود نمي محدود خانه محيط به اقتصاد ستاد فرمانده عنوان به جمهور- رييس اول در زنان نقش به توجهي بي به جداگانه،
  رويدادهايي اسفند بيستم تا شده آغاز امسال 9سفند از كه
  متجاهر نشريات در مسوول مديران همچنين رسانه عرصه جهاني، هاي عرصه در كه اند كرده ثابت زنان امروز، در ايران اقتصاد شده، ارائه آمار گواهي به مقاومتي- اينگونه رفع خواستار پرداخته مختلف عرصههاي از 004نفر كه اند ده ش پذيرش عآوري جم نفر 1350
  ».تسا يافته افزايش هم هنر عرصه در زنان اقتصادي، پزشكي، فناوري، علوم زمينه در است.» شده تر مقاومتي 94 سال به نسبت 95 سال شدهاند. ها تبعيض هاي سيب يا بيماري خانمان، بي بلكه نيستند معتاد
  آنها در زنان حضور افزايش به اشاره با دادانديش زنان امور مشاور اظهارنظر، آخرين در پاي به پا و... ورزشي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، جمعيت از نيمي زنان اينكه بيان با
  موالوردي سايرين دهاند؛ ارجاع ديگر مراكز به انت داش
  ديگري «يكي كرد: تصريح ارشاد، وزارت هنري هاي حوزه گفت: المي اس ارشاد فرهنگ وزير خانواده از زمينه برخي در حتي دارند برمي گام مردان گفت: دهند، مي تشكيل را كشور انساني ونيروي صنعت عرصه در زنان كشور استان 12 مركز در 51هستند. ماده مراكز در
  نيز اقتصاد سهم تقويت ارشاد، وزير برنامههاي از هاي آسيب كنترل در هنر فرهنگ اهل «زنان اگر ايران، جامعه در ويژه به اند. گرفته پيشي مردان در زنان مهم محوري نقش به كمتر «اكنون رييسجمهور معاون اظهارنظر، نخستين
  در هاي ان است شده آغاز عآوري جم اين گذشته روز از
  نيز از گيري بهره استفاده با كه است خالق هنر المي اس انقالب اهداف ها بنيان تقويت اجتماعي، شود، استفاده درستي به خوبي به ها يل پتانس از اميدواريم البته است شده توجه اجتماع خانواده تحقق در زنان نقش خانواده، زنان امور
  در هرمزگان، كرج، اصفهان، شيراز، زاهدان، كرمان،
  كرمانشاه، شاهد توانيم مي عرصه اين در بانوان هاي توانمندي در دادانديش پروين ايرنا، گزارش به تاثيرگذارند.» به نيازي ما جامعه نداريم. كم كشور در چيز هيچ ما هاي فعاليت در ميتوانند زنان شود. اصالح نگاه اين مختلف، ابعاد از را مقاومتي اقتصاد هاي ت
  سياس رييس دهاند. برنامه اين مشمول لرستان رضوي باشيم.»
  خراسان چشمگيري هاي توسعه وزارت در كه مادر روز زن مقام بزرگداشت آيين يعني اين است نيازمند بلكه ندارد «پول» اقتصاد شوند واقع موثر بسيار ترويجي آموزشي توجه با «زنان گفت: كرد توصيف موثر ُ
  مهم
  ُ كار كودك 2640 گفت: همچنين كشور بهزيستي
  سازمان به اشاره با سخنانش از ديگري بخش در او ارشاد فرهنگ وزارت «در افزود: شد، برگزار ارشاد اينكه بدون اقتصادي هاي عرصه در زنان حضور مصرف به خانواده ترغيب با را جامعه خانواده اجتماع، خانواده تربيت در خود محوري نقش
  به بودند. ايراني غير آنها درصد 75 كه شدند عآوري جم
  امسال فرهنگ حوزه در بانوان اطالعات بانك از رونمايي در كه هستند كار به مشغول زن 900 المي اس باشد.» عرصه اين در مردان جايگاه به تجاوزي دهند قرار تاثير تحت داخل ساخت كاالهاي ها سياست اين تبديل سازي گفتمان در توانند مي اين در خانواده حوزه در بانوان «آثار گفت: هنر، وزارتخانه اين شاغل نيروهاي از درصد 33 مجموع مجلس در شبستر شهرستان مردم نماينده در امروزه كنند. اصالح را جامعه مصرف الگوي ايفا موثري بسيار نقش عمومي مطالبه يك
  به اين در زبان سه به شود مي آوري جمع بانك در شاغل هاي خانم بيشتر دهند. مي تشكيل را دهه سه در «خوشبختانه افزود: المي اس شوراي رنگ زيادي حدود تا جنسيت جوامع، توسعه روند
  كنند.» اجتماعي تامين اورژانس باش اده
  آم در همچنين زنان، تشكيالت گيرد. مي قرار بانك اين در اند عاليه الت تحصي داراي ارشاد وزارت كشور هاي دانشگاه مدارس در دختران آمار اخير زنان برخورداري اعتبار به كشورمان در است. باخته روز تقارن به اشاره با موالوردي سوري
  شهيندخت چهارشنبه
  در اسالمي، ارشاد فرهنگ وزارت در گذشته سال واگذار هاي پست با بانوان تحصيالت هم خصوص نسبت نيز زنان تحصيل سطح كرده پيدا افزايش توجه با باال علمي هاي توانايي دانش سطح از هاي ماه با مادر زن مقام گراميداشت هفته
  و اين براي استاني ادارات در شد ساختارمند بيشتري مطابقت از آقايان به نسبت آنان به شده ظهور نشانه اين است يافته ارتقا قبل هاي سال به حوزه مثل نوين هاي ظرفيت اثرگذاري افزايش به براي فرصتي را تقارن اين يازدهم، دولت
  پاياني تهران استان اجتماعي تامين درمان مديركل
  ايلنا اميدواريم كه اند ده ش معرفي رابطاني تشكيالت، زنان تعداد تاكنون 1392 سال از است. برخوردار است. جامعه مختلف هاي عرصه در زنان قدرتمند توانند مي كشورمان متخصص زنان توسعه، در IT گفت: دانست زنان حوزه در دولت عملكرد
  تبيين كل اداره تابعه هاي بيمارستا تمامي اينكه بر تاكيد
  با ها استان در ظرفيتها اين از استفاده با بتوانيم افزايش وزارتخانه اين مديركلي هاي پست داراي حضور از درجه اين آگاهي اين خواه، نا خواه هاي نابرابري جمله از سابق هاي محدوديت از فارغ صرف ها دولت اول دوره كشورمان در
  «معموال آخر چهارشنبه زماني مقطع دو در تهران استان
  درمان شناسايي مختلف هاي استان در را بانوان توانمندي ظرفيت «همچنين كرد: اضافه وي است. يافته ترن پررنگ حضور براي را بستري جامعه در زنان پيشرفت توسعه در موثرتري نقش جنسيتي، ها برنامه اجراي براي مقدمات تمهيد ريلگذاري گفت: هستند باش اده آم صورت به نوروز تعطيالت كنيم.»
  سال ثبت بانك اين در فرهنگ وزارت در بانوان توانمندي از استفاده بخشيدن شتاب براي مختلف هاي عرصه در زنان كنند.» ايفا كشور اين در ميشود. مختلف هاي حوزه در ها طرح
  و مراكز از يكي عنوان به نژاد لبافي دكتر شهيد
  بيمارستان سال آخر چهارشنبه در چشم تخصصي فوق تابعه
  درماني خسرواني محمدتقي هستند. كامل باش آماده بهصورت نشد
  محقق بهداشت وزارت به شهرداري كمك مشهد به سالمت گردشگر هزار ساليانه
  سفر شهروندان حال رفاه سالمتي حفظ براي گفت:
  مقدم همچنين سال آخر چهارشنبه در تهراني شدگان
  بيمه اين درصد 50 تاكنون گفت: كرد اشاره سرطان حوزه در وزارتانه
  خ تعادل عنوان به تواند مي سالمت گردشگري فرآيندهاي تسهيل محور با
  ايرنا تدابير تهران استان درمان كل اداره نوروزي، تعطيالت
  ايام باقيمانده درصد 50 دولت پايان تا اميدواريم شده ساخته روژه
  پ در بيمارستاني تخت كمبود از تاسف ابراز ضمن بهداشت وزير شود. اجرا كشور سطح در الگو 20 ساالنه گفت: مشهد پزشكي علوم دانشگاه درمان
  معاون ادهباش آم جمله آن از كه است گرفته درنظر را ژهي
  وي راديوتراپي كار كه سطح مركز 38 همچنين رسد. اتمام به نيز هيچ گذشته سال 38 طي گفت: آن، اطراف شهرهاي تهران مشهد پزشكي علوم دانشگاه سالمت گردشگري دفتر
  مسوول هاي بيمارستان در مختلف كشورهاي از سالمت گردشگر
  هزار هاي نس آمبوال همچنين ها بيمارستا اورژانس
  كامل است. شده واگذار خصوصي بخش به نيز دهند انجام را بيماران است. نشده ساخته تهران شرق منطقه در بيمارستاني بهداشت وزارت از مشهد در بيمارستان هفت تاكنون گفت:
  نيز ميشوند. بستري پذيرش مشهد به تابعه درماني مراكز ها بيمارستا سطح در
  مستقر يدهند. ارائه را سرطان سطح خدمات نيز جامع مركز 14
  پروژه چند افتتاح مراسم در هاشمي سيدحسن ايسنا، گزارش به چند فتهند گر را خارجي) بيماران (پذيرش IPD
  مجوز كشورهاي از سالمت گردشگران عمده شمار افزود: بديعي شاپور شهري پرازدحام مناطق تخصصي درماني مراكز در
  ويژه قرار شد، افتتاح (ع) حسين امام بيمارستان در امروز هكه وعي
  مجم حسين امام بيمارستان افزود: (ع) حسين امام بيمارستان در درماني براي الزم زمينه امكانات آوري فراهم حال در نيز ديگر بيمارستان به تركمنستان تاجيكستان عراق، افغانستان، قطر، بحرين،
  كويت، خصوص به احتمالي هاي آسي رساندن حداقل به
  براي ارائه خدمات تهران شرق در سرطان سطح مركز عنوان به
  است توسعه شهر مدت اين طي است. شده ساخته انقالب از پيش نيز (ع) هاي بيمارستان خيامي محمداسماعيل هستند. مجوز اين اخذ سالمت گردشگران درماني نيازهاي بيشترين كنند. مي سفر
  مشهد با تهران استان درمان مديركل است. سال آخر
  درچهارشنبه طي است قرار يشود ساخته مربع متر 12هزار در مركز اين كند. شده هزينه آن توسعه براي بوده پول چه هر كرده پيدا زيادي شامل را مشهد در سالمت گردشگران پذيرش مجوز
  داراي عمومي، جراحي عروق، جراحي باز، قلب جراحي اقدامات شامل درمان كل اداره تابعه انهاي بيمارست اورژانس 10 اينكه
  بيان آماده تدريج به نيز آن مشابه 21كز مر ود. داده تحويل آينده سال زميني هم اگر اند. داده بيمارستان براي نيز زمين يك حتي اما است، پاستور طالقاني مهر، سينا، الهدي، بنت رضوي، (ع)،
  جواداالئمه زنان دندانپزشكي، خدمات زيبايي مو پوست، خدمات ارتوپدي، ادهباش آم سال آخر چهارشنبه مراسم براي تهران
  استان خدمات فقط يك تيپ مراكز كرد: اظهار بهداشت وزير يشود.
  م نيستند كم است. شده داده كاربري تغيير بعدها شده داده اختصاص مراكز DPIبه مجوز اعطاي براي الزم مقدمات كرد: بيان
  اعالم است. نازايي عنوان به نژاد لبافي دكتر شهيد بيمارستان افزود:
  هستند، شيمي بر عالوه نها سرطا درصد 50 يدهند. ارائه درماني
  شيمي كنيم. هزينه مت سال حوزه در بايد چرا كنند مي فكر كه مديراني است. شده فراهم نيز محدود جراحي گردشگران تعداد گفت: مشهد پزشكي علوم دانشگاه
  معاون اداره اين چشم تخصصي فوق تابعه درماني مراكز از
  يكي سطح مراكز عهده بر كار اين كه دارند نياز نيز راديوتراپي به
  درماني نيز ما مباسان ميان در است. متر مه كارخانه ريل اتوبان، ساخت رضوي خراسان در سالمت گردشگري شركت 16 ثبت از او چندين داشته صعودي روند اخير الهاي طي مشهد سالمت هستند باش آماده بصورت سال آخر چهارشنبه در
  كل خدمات فعاليت، دو اين بر عالوه نيز سطح مراكز است. خدمات دولت از همه است. ويل چاه سالمت كنند مي فكر كه هستند كساني طول در شركتها اين استحكام استقرار با داد: ادامه خبر
  نيز سالمت گردشگران به سرپايي درماني خدمات نيز ميزان اين برابر به چشم سوختگي تخصصي خدمات به نيازمند
  بيماران غيرتهاجمي هاي درما همچنين جراحي پيشرفته تشخيصي وزير نيست. درست اين اما دهد انجام را كارها تمام كه دارند انتظار جاي به شد خواهند مجاب درماني مراكز ها ان بيمارست
  زمان باالي توانمندي (ع)، رضا امام ملكوتي حرم وجود شود. ارائه برقراري از همچنين او يشوند. منتقل بيمارستان
  اين در همچنين بهداشت وزير دارند. بستري تخت يكنند ارائه
  را ميليارد 01هزار كمك وعده نشدن محقق به اشاره ضمن بهداشت طريق اين از مجوز، بدون هاي واسط طريق از بيماران پذيرش اين توسط تابعه درماني مراكز سطح در نوروزي كاي
  كشيه مجهز، درماني تشخيصي مراكز تجربي، علمي نظر از
  پزشكان سالمت بيمه از مطالبات از بخشي دريافت به اشاره با ديگر
  مراسمي اميدواريم داد: ادامه بهداشت، وزارت به تهران شهرداري توماني دانشگاه سالمت گردشگري دفتر مسوول كنند. پذيرش را بيماران گياهي داروهاي تنوع آبگرم، هاي چشمه طبيعي منابع وجود نوروزي هاي كشي برقراري با گفت: داد خبر كل
  اداره به كرد. تاكيد جديد سال از پيش تا اعتبار اين همه توزيع ضرورت
  بر باور مردم است شده شروع روحاني آقاي دولت در كه كارهايي بيماران بين واسط حلقه ها شركت اين گفت: مشهد پزشكي علوم گردشگر زائر جذب هاي ظرفي ازجمله خدمات نرخ كاهش انها بيمارست سطح در درماني كادر پزشكان
  مسووالن، اقداماتي با هريزي برنام حوزه گفت: هاشمي حسن سيد مهر، گزارش داديم قول ما بنشيند. بار به است، بوده سالمت حوزه در انقالبي دارند ارتباط هدف كشورهاي در استقرار با هستند درماني مراكز
  و روند. شمار به رضوي خراسان استان مشهد در سالمت خدمات تمام داريم سعي تابعه روزي شبانه درماني
  مراكز است اميد نقطه داده 59جام ان سال عملياتي برنامه پايش در كه بيشتر اما دهيم تحويل بيمارستاني تخت هزار 21 دولت آخر تا كه گردشگري درماني خدمات درماني، مراكز بيماران با مستقيم شدگان بيمه به ممكن وجه بهترين به را نياز مورد
  درماني يكي درماني توريسم يا سالمت گردشگر جذب داد: ادامه
  بديعي كارهاي آينده سال عملياتي برنامه 96 سال ابتدايي هاي اه در
  بايد مردم تراز در سالمت نظام اميدواريم شد. خواهد ساخته وعده، اين از خدمات نرخ يدهند. ارائه خارجي بيماران به مقصد تا مبدا از را دهيم ارائه نيازمند بيماران نوروزي مسافران همچنين
  و شمار به سالمت حوزه در مشهد ويژه هاي دي توانمن تها ظرفي
  از رساني خدمات تها فعالي اقدامات بهبود جهت حوزه اين به
  مربوط بكشيم زحمت بايد نيز ديگر سال يا البته باشد. انقالب ايران كشورهاي از ايران در المت س گردشگران به شده ارائه درماني است. پيشگام زمينه اين در مشهد پزشكي علوم دانشگاه رود فروردين تعطيالت ايام در مستمر طور به منظور همين به
  و شود. عملياتي پيگيري ها دانشگا سطح
  در اين هاي برنامه به همچنين هاشمي شود. دار ه ريش نهال اين كه است. رقابتي كامال كمتر منطقه مشهد پزشكي علوم دانشگاه انجام دست در هاي برنام اقدامات يآيد. عمل به بازديد اهها پايگ درماني
  ازمراكز تعادل سپهوند عكس:حجت
امروز حداقل دستمزد تعيين مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1395/12/24
امروز حداقل دستمزد تعيين مي‌شود
جلسه يك‌شنبه شوراي عالي كار درباره دستمزدها بدون حصول نتيجه پايان يافت


گروه اقتصاد اجتماعي

روز گذشته، شوراي عالي كار درباره تعيين چگونگي افزايش و ترميم مزد 96 بدون حصول توافق پايان يافت. اين چندمين بار است كه جلسات شوراي كار بدون نتيجه پايان مي‌يابد و اين مساله باعث شده تعيين حداقل دستمزد سال 96، تا روزهاي پاياني سال 95 به درازا بكشد. دليل اين است كه از طرفي كارگران حاضر نيستند از دستمزد معادل حداقل سبد معيشت محاسبه شده كوتاه بيايند و معتقدند در دهه اخير بيش از حد توانشان به آنها فشار وارد شده است، و از سوي ديگر كارفرماها با اين بهانه كه افزايش دستمزد به افزايش هزينه توليد و گسترش ركود منجر مي‌شود، نمي‌پذيرند كه دستمزد را افزايش داده و با كاهش حاشيه سود اين هزينه اضافي را جبران كنند. امروز قرار است كه بار ديگر جلسه شوراي عالي كار تشكيل شود، و گويا هيچ‌كس قصد كوتاه آمدن ندارد، چراكه براي نخستين بار طي ساليان اخير قرار است امروز كارگران براي مطالبه حقوقشان روبروي وزارت كار و محل برگزاري جلسه شوراي عالي كار تجمع كنند.

به گزارش ايلنا، علي خدايي از اعضاي كارگري شوراي عالي كار در مذاكرات مزدي در اين رابطه گفت: «جلسه شوراي عالي كار درباره چگونگي افزايش و ترميم مزد بدون حصول نتيجه پايان يافت و قرار شد جلسه بعدي روز سه‌شنبه 24 اسفند برگزار شود. مشكل اينجاست كه فاصله زيادي ميان توقعات مزدي كارگران و ديدگاه گروه كارفرمايي و دولت درباره افزايش و ترميم مزد وجود دارد و انتظار داريم گروه كارفرمايي و دولت به توافقات سه‌جانبه صورت گرفته درباره قيمت سبد معيشت در كارگروه تخصص مزد پايبند باشند.»

عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ادامه داد: «گروه كارگري درباره ترميم و افزايش مزد 96 خواهان يك برنامه مشخص، منطقي با ضمانت اجرايي بالاست تا دستمرد كارگران براساس قيمت 2ميليون 489 هزار توماني سبد معيشت افزايش يابد.»

همچنين ناصر چمني از اعضاي مشاور گروه كارگري هم گفت: «قرار است در جلسه بعدي كه روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود درباره توافق انجام شده سر سبد معيشت، موضوع بند 2 ماده 41 گفت‌وگو شود چراكه در اين جلسه تنها درباره بند 1 اين ماده صحبت شد. هرگونه توافقي سر ميزان افزايش حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن قيمت 2 ميليون و 489 هزار توماني سبد معيشت بيهوده خواهد بود.» ضربه فريز مزدي به تامين اجتماعي

البته اين فقط حداقل دستمزد نيست كه مورد بحث است. يك كارشناس تامين اجتماعي مي‌گويد مستمري‌بگيران تامين اجتماعي خواستار واقعي محاسبه شدن مزد بر اساس هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري هستند چرا كه طبق قانون نبايد مستمري از حداقل مزد كمتر باشد.  به گزارش ايلنا، علي اصغر بادبان‌ كارشناس تامين اجتماعي گفت: «از آنجاكه مطابق ماده 111 قانون تامين اجتماعي مستمري كارگران بازنشسته تامين اجتماعي نبايد از حداقل دستمزد كارگران كمتر باشد، مستمري‌بگيران هم خواستار واقعي محاسبه شدن مزد بر اساس هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري هستند. قيمت 2 ميليون و 489 هزار توماني هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري حداقلي و بر اساس فرمول‌هاي علمي خدشه ناپذير به دست آمده است. از اين رو اعمال آن در مزد حداقلي‌ترين مطالبه‌ كارگران و مستمري‌بگيران است.»

اين كارشناس تامين اجتماعي در ادامه با بيان اينكه در حدود 45 درصد از بيمه پردازان سازمان تامين اجتماعي حداقل دستمزد را مي‌گيرند، گفت: «ايفاي تعهدات سازمان تامين اجتماعي به بيمه‌شدگان بر اساس همين ميزان حداقل دستمزد است.»

بادبان با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي به علت انباشت بدهي‌هاي دولت، در خدمات دهي به بيمه‌شدگان خود اعم از كارگر و بازنشسته دچار مشكل شده است، ادامه داد: «اگر حداقل دستمزد تاكنون واقعي اعلام مي‌شد منابع بيشتري در اختيار سازمان قرار داشت و هم‌اكنون شاهد ارتقاي كيفيت خدمات درماني و رفاهي بوديم. دولت با اتخاذ سياست‌هاي فريز مزدي ضربه جبران‌ناپذيري به سازمان تامين اجتماعي وارد كرده است و وقت آن است كه در حداقل مزد 96 اين سياست را كنار بگذارد.» بايد قدرت به كارگران بازگردد

وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي هم از جمله حاميان افزايش نرخ دستمزد و پر شدن شكاف ميان دستمزد كارگران و سبد معيشت است. به گزارش ايلنا، علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي كه در هفدهمين كنگره خانه كارگر تهران سخنراني مي‌كرد، گفت: «بين دستمزد و مستمري با ايده‌آل‌هاي موجود فاصله زيادي وجود دارد. » او در عين حال تاكيد دارد كه دولت در سال گذشته اقدام به جبران عقب ماندگي مزد و مستمري بيش از نرخ تورم كرده است.

ربيعي افزود: «هم‌اكنون قدرت خريد بازنشستگان 67 درصد كاهش يافته است از سويي در دولت گذشته در يك سالي كه 35 درصد تورم وجود داشت دستمزد كارگران تنها 9 درصد اضافه شد.»

او با اشاره به گزارشي كه در اين خصوص تهيه شده است، گفت: «در اين گزارش‌ تاكيد شده است كه اقتصاد و توليد كشور به سبب اجراي سياست‌هايي كه در گذشته وجود داشت بي‌جان شده است و هم‌اكنون تعداد وسيعي از كارگران كشور در كارگاه‌هاي زير 50 نفر كار مي‌كنند.» ربيعي با بيان اينكه حفظ نيروي اشتغال موجود وايجاد اشتغال جديد از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه بوده است، گفت: «آنچه مورد توجه ما است جلوگيري از ريزش نيروي كار با تثبيت آمارهاي اشتغال فعلي است ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه سالي يك ميليون و 200 هزار نفر وارد بازار كار شوند كه اين خود چالش‌ه‌يي به همراه دارد كه در اين چارچوب بايد آن را سازماندهي كرد. بايد با افزايش عدالت منطقه‌يي و قدرت خريد مردم مبارزه با گونه‌هاي مختلف فقر از ديگر اولويت‌هاي وزارت كار است. البته بايد هشدار داد در صورتي كه توسعه نامتوازن و نامتقارن باشد فقر را هم به همراه خود دارد و مقام معظم رهبري همواره به مسوولان در خصوص اقتصاد عدالت محور كه مردم در آن نقش محوري دارند صحبت كرده‌اند.»

ربيعي در ادامه با بيان اينكه كارگران با عنوان مولدترين اقشار جامعه به ميزاني كه شايسته‌شان است از ارزش افزوده توليد شده توسط خود بهره‌مند نشده‌اند، گفت: «در هر صورت ما بايد وضعيت كارگران را ارتقا دهيم و فاصله مزد و قدرت خريد آنها را كاهش دهيم.»

او با اشاره به هسته اوليه شكل‌گيري تشكل‌هاي منسجم كارگري در سال‌هاي منتهي به انقلاب اسلامي گفت: «سال 1355 تا 1356 كه اوج دوران مبارزاتي كارگران بود بنده تنها 22 سال داشتم آن موقع در كارخانه جنرال موتور كار مي‌كردم و با آقاي محجوب كه در شهرك اكباتان مشغول به كار بودند آشنا شدم. تشكلي كه از ميان ما برخاست به تدريج به شرق تهران جاده قديم كرج و ساير شهرستان‌ها حركت كرد كه اين تشكل هيچ وابستگي به اعضا و جريان‌هاي سياسي نداشت. پس از انقلاب از همين تشكل يك نفر وارد مجلس خبرگان قانون اساسي شد از اين رو تاكيد داريم كه قدرت عظيمي كه كارگران هم‌اكنون از آن برخوردار هستند از متن همان مبارزه‌ها و مقاومت‌ها برخاسته است. البته امام راحل نيز همواره پشتيبان كارگران بودند.»نویسنده:
رفع تبعيض‌هاي جنسيتي در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1395/12/24
رفع تبعيض‌هاي جنسيتي در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي
جمعي از زنان شاغل در پست‌هاي مديريتي كشور خواستار شدند


گروه اقتصاد اجتماعي  

ناديده گرفتن زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، مشكلي است كه دست‌كم نيمي از جمعيت جهان (اگر نه همه آنها) همواره از آن رنج مي‌برند. هرچند در قرن بيست‌ويكم، نسبت به قرن نوزدهم پيشرفت زيادي در اين رابطه حاصل شده، اما هنوز تا برقراري برابري جنسيتي فاصله زيادي باقي مانده است. ايران نيز يكي از كشورهايي است كه راه درازي را براي نيل به اين هدف در پيش دارد. البته روز به روز بر شمار مسوولان و مديراني كه از ميان زنان شايسته انتخاب مي‌شود افزوده مي‌شود. تنها چند روز پس از روز جهاني زن، چندي از اين زنان موفق در رويدادهايي جداگانه، به بي‌توجهي به نقش زنان در عرصه‌هاي مختلف پرداخته و خواستار رفع اينگونه تبعيض‌ها شده‌اند. زنان در عرصه صنعت

در نخستين اظهارنظر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نقش زنان در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را از ابعاد مختلف، مهم و موثر توصيف كرد و گفت: «زنان با توجه به نقش محوري خود در تربيت خانواده و اجتماع، مي‌توانند در گفتمان‌سازي و تبديل اين سياست‌ها به يك مطالبه عمومي نقش بسيار موثري ايفا كنند.»

شهيندخت مولاوردي با اشاره به تقارن روز و هفته گراميداشت مقام زن و مادر با ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم، اين تقارن را فرصتي براي تبيين عملكرد دولت در حوزه زنان دانست و گفت: «معمولا در كشورمان دوره اول دولت‌ها صرف ريل‌گذاري و تمهيد مقدمات براي اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها در حوزه‌هاي مختلف مي‌شود. در اين دولت هم در دوره اول ريل‌گذاري‌هاي لازم انجام شده است. طبق پيش‌بيني‌هاي برنامه ششم توسعه چه اين دولت سر كار باشد و چه نباشد، مسير پنج سال آينده كشور از جمله در حوزه زنان مشخص و معين است.»

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاكيد كرد: «امسال سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل بود. نبايد تصور كنيم با پايان يافتن سال‌ها، عناوين و شعار آن سال هم تمام مي‌شود بنابراين دوره اقتصاد مقاومتي به سر نيامده حتي اگر شعار جديدي براي سال آينده داشته باشيم. اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به شكل جدي در دستور كار دولت است. طبق گزارش اخير معاون اول رييس‌جمهور- به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي- به گواهي آمار ارائه شده، اقتصاد ايران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مقاومتي‌تر شده است.»

مولاوردي با بيان اينكه زنان نيمي از جمعيت ونيروي انساني كشور را تشكيل مي‌دهند، گفت: «اكنون كمتر به نقش محوري و مهم زنان در خانواده و اجتماع توجه شده است البته اميدواريم اين نگاه اصلاح شود. زنان مي‌توانند در فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي بسيار موثر واقع شوند و اقتصاد خانواده و جامعه را با ترغيب خانواده به مصرف كالاهاي ساخت داخل تحت تاثير قرار دهند و الگوي مصرف جامعه را اصلاح كنند. امروزه در روند توسعه جوامع، جنسيت تا حدود زيادي رنگ باخته است. در كشورمان به اعتبار برخورداري زنان از سطح دانش و توانايي‌هاي علمي بالا و با توجه به افزايش اثرگذاري ظرفيت‌هاي نوين مثل حوزه IT در توسعه، زنان متخصص كشورمان مي‌توانند فارغ از محدوديت‌هاي سابق از جمله نابرابري‌هاي جنسيتي، نقش موثرتري در توسعه و پيشرفت كشور ايفا كنند.»

 زنان در عرصه اجتماع

در رويدادي ديگر، يكي از نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي كه براي شركت در اجلاس بين‌المللي نقش زنان پارلمان در تقويت مردم سالاري و عدالت اجتماعي به پاكستان سفر كرده است، خواستار نامگذاري يك روز از سال به عنوان روز جهاني زن، سياست و اقتصاد شد.

معصومه آقاپور عليشاهي با بيان اينكه به ويژه در ايران، شرايط و بستر بسيار خوبي براي آزاد شدن پتانسيل و توانمندي‌هاي عظيم زنان فراهم شده و قدم‌هاي عملي موثري در اين شاخه در حال برداشته شدن است، گفت: «فعاليت زنان به عنوان مديران خانواده و نخستين مربيان هرجامعه، تنها به محيط خانه محدود نمي‌شود و به ويژه در جهان امروز، زنان ثابت كرده‌اند كه در عرصه‌هاي جهاني، در زمينه علوم و فناوري، پزشكي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و... پا به پاي مردان گام برمي‌دارند و حتي در برخي زمينه از مردان پيشي گرفته‌اند. به ويژه در جامعه ايران، اگر از پتانسيل‌ها به خوبي و به درستي استفاده شود، ما هيچ چيز در كشور كم نداريم. جامعه ما نيازي به «پول» ندارد بلكه نيازمند پُل است و اين پُل يعني حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصادي بدون اينكه تجاوزي به جايگاه مردان در اين عرصه باشد.»

نماينده مردم شهرستان شبستر در مجلس شوراي اسلامي افزود: «خوشبختانه در سه دهه اخير آمار دختران در مدارس و دانشگاه‌هاي كشور افزايش پيدا كرده و سطح تحصيل زنان نيز نسبت به سال‌هاي قبل ارتقا يافته است و اين نشانه ظهور قدرتمند زنان در عرصه‌هاي مختلف جامعه است. خواه نا خواه، اين آگاهي و اين درجه از حضور زنان در جامعه بستري را براي حضور پررنگ ترن زنان در عرصه‌هاي مختلف براي شتاب بخشيدن به پيشرفت و توسعه كشور فراهم كرده است و مي‌طلبد كه زنان نقش خود را پررنگ‌تر كنند.» زنان در عرصه هنر

در آخرين اظهارنظر، مشاور امور زنان و خانواده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: «زنان اهل فرهنگ و هنر در كنترل آسيب‌هاي اجتماعي، تقويت بنيان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي تاثيرگذارند.» به‌گزارش ايرنا، پروين دادانديش در آيين بزرگداشت مقام زن و روز مادر كه در وزارت ارشاد برگزار شد، افزود: «در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 900 زن مشغول به كار هستند كه در مجموع 33 درصد از نيروهاي شاغل اين وزارتخانه را تشكيل مي‌دهند. بيشتر خانم‌هاي شاغل در وزارت ارشاد داراي تحصيلات عاليه‌اند و در اين خصوص هم تحصيلات بانوان با پست‌هاي واگذار شده به آنان نسبت به آقايان از مطابقت بيشتري برخوردار است. از سال 1392 تاكنون تعداد زنان داراي پست‌هاي مديركلي اين وزارتخانه افزايش يافته است. وي اضافه كرد: «همچنين ظرفيت استفاده از توانمندي بانوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كشور افزايش يافته و مي‌توان گفت كه تعداد بانوان نويسنده، بانوان فعال در عرصه رسانه و همچنين مديران مسوول در نشريات هم افزايش يافته است.»

دادانديش با اشاره به افزايش حضور زنان در حوزه‌هاي هنري وزارت ارشاد، تصريح كرد: «يكي از برنامه‌هاي وزير ارشاد، تقويت سهم اقتصاد هنر خلاق است كه با استفاده و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي بانوان در اين عرصه مي‌توانيم شاهد توسعه‌هاي چشمگيري باشيم.»

او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به رونمايي از بانك اطلاعات بانوان در حوزه فرهنگ و هنر، گفت: «آثار بانوان در حوزه خانواده در اين بانك جمع‌آوري مي‌شود و به سه زبان در اين بانك قرار مي‌گيرد. تشكيلات زنان، همچنين در سال گذشته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ساختارمند شد و در ادارات استاني براي اين تشكيلات، رابطاني معرفي شده‌اند كه اميدواريم بتوانيم با استفاده از اين ظرفيت‌ها در استان‌ها توانمندي بانوان را در استان‌هاي مختلف شناسايي و در اين بانك ثبت كنيم.»نویسنده:
سفر ساليانه 20 هزار گردشگر سلامت به مشهد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1395/12/24
سفر ساليانه 20 هزار گردشگر سلامت به مشهد


ايرنا  

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: سالانه 20 هزار گردشگر سلامت از كشورهاي مختلف در بيمارستان‌هاي مشهد پذيرش و بستري مي‌شوند.

شاپور بديعي افزود: شمار عمده گردشگران سلامت از كشورهاي كويت، بحرين، قطر، افغانستان، عراق، تاجيكستان و تركمنستان به مشهد سفر مي‌كنند. بيشترين نيازهاي درماني گردشگران سلامت شامل اقدامات جراحي قلب باز، جراحي عروق، جراحي عمومي، ارتوپدي، خدمات پوست، مو و زيبايي و خدمات دندانپزشكي، زنان و نازايي است.

معاون دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: تعداد گردشگران سلامت مشهد طي سال‌هاي اخير روند صعودي داشته و چندين برابر اين ميزان نيز خدمات درماني سرپايي به گردشگران سلامت ارائه مي‌شود. وجود حرم ملكوتي امام رضا (ع)، توانمندي بالاي پزشكان از نظر علمي و تجربي، مراكز تشخيصي و درماني مجهز، وجود منابع طبيعي و چشمه‌هاي آبگرم، تنوع داروهاي گياهي و كاهش نرخ خدمات ازجمله ظرفيت‌هاي جذب زائر و گردشگر سلامت در مشهد و استان خراسان رضوي به شمار مي‌روند.

بديعي ادامه داد: جذب گردشگر سلامت يا توريسم درماني يكي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ويژه مشهد در حوزه سلامت به شمار مي‌رود و دانشگاه علوم پزشكي مشهد در اين زمينه پيشگام است. اقدامات و برنامه‌هاي در دست انجام دانشگاه علوم پزشكي مشهد با محور تسهيل فرآيندهاي گردشگري سلامت مي‌تواند به عنوان الگو در سطح كشور اجرا شود.

مسوول دفتر گردشگري سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز گفت: تاكنون هفت بيمارستان در مشهد از وزارت بهداشت مجوز IPD (پذيرش بيماران خارجي) را گرفته‌اند و چند بيمارستان ديگر نيز در حال فراهم آوري امكانات و زمينه لازم براي اخذ اين مجوز هستند.  محمداسماعيل خيامي بيمارستان‌هاي داراي مجوز پذيرش گردشگران سلامت در مشهد را شامل جوادالائمه (ع)، رضوي، بنت الهدي، سينا، مهر، طالقاني و پاستور اعلام و بيان كرد: مقدمات لازم براي اعطاي مجوز IPD به مراكز جراحي محدود نيز فراهم شده است.

او از ثبت 16 شركت گردشگري سلامت در خراسان رضوي نيز خبر و ادامه داد: با استقرار و استحكام اين شركتها در طول زمان بيمارستان‌ها و مراكز درماني مجاب خواهند شد به جاي پذيرش بيماران از طريق واسطه‌هاي بدون مجوز، از اين طريق بيماران را پذيرش كنند.  مسوول دفتر گردشگري سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: اين شركت‌ها حلقه واسط بين بيماران و مراكز درماني هستند و با استقرار در كشورهاي هدف و ارتباط مستقيم با بيماران و مراكز درماني، خدمات درماني و گردشگري را از مبدا تا مقصد به بيماران خارجي ارائه مي‌دهند. نرخ خدمات درماني ارائه شده به گردشگران سلامت در ايران از كشورهاي منطقه كمتر و كاملا رقابتي است.نویسنده:
كمك شهرداري به وزارت بهداشت محقق نشد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1395/12/24
كمك شهرداري به وزارت بهداشت محقق نشد


تعادل   

وزير بهداشت ضمن ابراز تاسف از كمبود تخت بيمارستاني در تهران و شهرهاي اطراف آن، گفت: طي 38 سال گذشته هيچ بيمارستاني در منطقه شرق تهران ساخته نشده است.

به گزارش ايسنا، سيدحسن هاشمي در مراسم افتتاح چند پروژه درماني در بيمارستان امام حسين (ع) افزود: بيمارستان امام حسين (ع) نيز پيش از انقلاب ساخته شده است. طي اين مدت شهر توسعه زيادي پيدا كرده و هر چه پول بوده براي توسعه آن هزينه شده است، اما حتي يك زمين نيز براي بيمارستان نداده‌اند. اگر هم زميني اختصاص داده شده بعدها تغيير كاربري داده شده است. كم نيستند مديراني كه فكر مي‌كنند چرا بايد در حوزه سلامت هزينه كنيم. ساخت اتوبان، ريل و كارخانه مهم‌تر است. در ميان هم‌لباسان ما نيز كساني هستند كه فكر مي‌كنند سلامت چاه ويل است. همه از دولت انتظار دارند كه تمام كارها را انجام دهد اما اين درست نيست.  وزير بهداشت ضمن اشاره به محقق نشدن وعده كمك 10 هزار ميليارد توماني شهرداري تهران به وزارت بهداشت، ادامه داد: اميدواريم كارهايي كه در دولت آقاي روحاني شروع شده است و مردم باور دارند انقلابي در حوزه سلامت بوده است، به بار بنشيند. ما قول داديم كه تا آخر دولت 21 هزار تخت بيمارستاني تحويل دهيم اما بيشتر از اين وعده، ساخته خواهد شد. اميدواريم نظام سلامت در تراز مردم ايران و انقلاب باشد. البته 8 يا 8 سال ديگر نيز بايد زحمت بكشيم كه اين نهال ريشه‌دار شود.  هاشمي همچنين به برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه در حوزه سرطان اشاره كرد و گفت: تاكنون ۵۰ درصد اين پروژه‌ها ساخته شده و اميدواريم تا پايان دولت ۵۰ درصد باقيمانده نيز به اتمام رسد. همچنين ۳۸ مركز سطح ۲ كه كار راديوتراپي بيماران را انجام مي‌دهند نيز به بخش خصوصي واگذار شده است. ۱۴ مركز جامع نيز خدمات سطح ۳ سرطان را ارائه مي‌دهند. مجموعه‌يي كه امروز در بيمارستان امام حسين (ع) افتتاح شد، قرار است به عنوان مركز سطح ۳ سرطان در شرق تهران خدمات ارائه كند. اين مركز در ۲۱ هزار متر مربع ساخته مي‌شود و قرار است طي 2سال آينده تحويل داده شود. ۱۲ مركز مشابه آن نيز به تدريج آماده مي‌شود.  وزير بهداشت اظهار كرد: مراكز تيپ يك فقط خدمات شيمي درماني ارائه مي‌دهند. ۵۰ درصد سرطان‌ها علاوه بر شيمي درماني به راديوتراپي نيز نياز دارند كه اين كار بر عهده مراكز سطح ۲ خدمات است. مراكز سطح ۳ نيز علاوه بر اين دو فعاليت، خدمات تشخيصي پيشرفته و جراحي و همچنين درمان‌هاي غيرتهاجمي را ارائه مي‌كنند و تخت بستري دارند.  وزير بهداشت همچنين در مراسمي ديگر با اشاره به دريافت بخشي از مطالبات از بيمه سلامت بر ضرورت توزيع همه اين اعتبار تا پيش از سال جديد تاكيد كرد.  به گزارش مهر، سيد حسن هاشمي گفت: حوزه برنامه‌ريزي با اقداماتي كه در پايش برنامه عملياتي سال ۹۵ انجام داده نقطه اميد است و بايد در ماه‌هاي ابتدايي سال ۹۶ برنامه عملياتي سال آينده و كارهاي مربوط به اين حوزه جهت بهبود اقدامات فعاليت‌ها و خدمات رساني در سطح دانشگاه‌ها پيگيري و عملياتي شود.نویسنده:
جامعه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1395/12/24
جامعه


گوشت قرمز عيد تامين است

ايرنا  معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: امسال بيش از 500 راس لاشه گوسفندي گرم در تهران عرضه شد؛ از اين رو، گوشت قرمز مورد نياز شب عيد و ايام نوروز به وفور تامين است و كمبودي در اين زمينه نداريم.

حسن ركني تاكيد كرد هرگز عرضه گوشت قرمز گرم در برنامه كار هيچ دولتي نبوده است اما امسال براي نخستين‌بار بيش از 500 راس لاشه گوسفندي به صورت گرم در تهران با قيمت 310‌هزار ريال در تهران عرضه شد.  ركني افزود: در برخي استان‌هاي كشور نيز به واسطه شرايط مطلوب عرضه دام و پوشش نياز استان، گوشت گرم با همين قيمت عرضه شده است. در نظر داريم در بلندمدت براي متعادل‌سازي بازار گوشت قرمز هر شقه گوشت گوسفندي گرم با نرخ 300‌هزار تا 310‌هزار ريال عرضه شود كه در صورت رسيدن به اين هدف به ادامه فعاليت شركت پشتيباني امور دام در عرضه گوشت منجمد نيازي نخواهد بود.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: اكنون شركت پشتيباني امور دام نزديك به 15‌هزار تن ذخيره گوشت قرمز منجمد دارد كه در عرضه هيچ مشكلي نداريم. گوشت قرمز منجمد بايد با قيمتي بين 220‌هزار تا 230‌هزار ريال بدون هيچ محدوديتي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي سراسر كشور عرضه شود.افزايش ۳۰‌ درصدي اعتبارات مبارزه با مواد مخدر

مهر   عضو فراكسيون اميد مجلس گفت: حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد افزايش اعتبارات در حوزه‌هاي اجتماعي از جمله مبارزه اجتماعي با مواد مخدر از سوي مجلس در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است. حميد بنايي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توجه ويژه‌يي به بحث اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر دارند و اين اختيار به دولت داده شده تا بر ميزان اعتبارات براي انجام اقدامات پيش‌گيرانه در حوزه اعتياد بيفزايد.  او با بيان اينكه براي مبارزه اجتماعي با مواد مخدر نياز به كار جمعي است، اظهار كرد: نبايد ميان مردم و مسوولان حصار كشيد و و آنها را از هم جدا كرد، مقابله با اعتياد نياز به تعامل مردم و مسوولان دارد و يك اصل مهم به شمار مي‌رود. بنايي با بيان اينكه آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد به مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي بيش از گذشته گريبانگير نسل امروز و آينده شده است، گفت: مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر از مباحث اقتصادي و سياسي جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد و مهم‌تر از آنهاست، زيرا در آينده دولت‌ها دچار بحران خواهند شد. عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به اينكه بايد براي نشاط اجتماعي بيشتر برنامه طراحي و اجرايي كنيم، خاطرنشان كرد: توده مردم در قالب سازمان‌هاي مردم نهاد و انجمن‌هاي غيردولتي مي‌توانند با دستگاه‌هاي مرتبط براي افزايش نشاط اجتماعي جامعه، فعاليت‌هاي بسياري را انجام دهند.جمع‌آوري 400 بي‌خانمان همراه معتادان

ايسنا   رييس سازمان بهزيستي كشور ضمن اشاره به طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر كه از نهم اسفند ماه در تهران آغاز شده است گفت: تا بيستم اسفند ماه 1350 معتاد متجاهر جمع‌آوري و پذيرش شدند كه حدود 400نفر آنها معتاد نبوده و دچار مشكلات ديگري همچون بي‌خانماني، بيماري و... بودند. انوشيروان محسني بندپي افزود: از سال جاري با استفاده از رويكردهاي علمي، تخصصي و كارشناسي يك نظام استراتژيك پايدار و فرآيند محور بر پايه برنامه عملياتي را در سازمان بهزيستي مستقر كرديم. براساس همين نظام استراتژيك پايدار نسبت به شيوع و بروز آسيب‌ها و معلوليت‌ها نيز اقدام كرديم در حالي كه نسبت به ارتقاي خدمات نيز در سال جاري تلاش شد. بندپي در ادامه گفت: طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر كه از 9 اسفند امسال آغاز شده تا بيستم اسفند 1350 نفر جمع‌آوري و پذيرش شده‌اند كه 400 نفر از آنها معتاد نيستند بلكه بي‌خانمان، بيماري يا آسيب‌هاي ديگري داشته‌اند و به مراكز ديگر ارجاع شده‌اند؛ سايرين نيز در مراكز ماده 15 هستند. در مركز 12 استان كشور نيز از روز گذشته اين جمع‌آوري آغاز شده و استان‌هاي كرمانشاه، كرمان، زاهدان، شيراز، اصفهان، كرج، هرمزگان، خراسان رضوي و لرستان مشمول اين برنامه شده‌اند. رييس سازمان بهزيستي كشور همچنين گفت: 2640 كودك كار امسال جمع‌آوري شدند كه 75‌درصد آنها غير ايراني بودند.آماده‌باش اورژانس تامين اجتماعي در چهارشنبه‌سوري

ايلنا  مديركل درمان تامين اجتماعي استان تهران با تاكيد بر اينكه تمامي بيمارستان‌هاي تابعه اداره ‌كل درمان استان تهران در دو مقطع زماني چهارشنبه آخر سال و تعطيلات نوروز به صورت آماده‌باش هستند گفت: بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد به عنوان يكي از مراكز درماني تابعه فوق تخصصي چشم در چهارشنبه آخر سال به‌صورت آماده‌باش كامل هستند. محمدتقي خسرواني مقدم گفت: براي حفظ سلامتي و رفاه حال شهروندان و بيمه‌شدگان تهراني در چهارشنبه آخر سال و همچنين ايام تعطيلات نوروزي، اداره كل درمان استان تهران تدابير ويژه‌يي را درنظر گرفته است كه از آن جمله آماده‌باش كامل اورژانس بيمارستان‌ها و همچنين آمبولانس‌هاي مستقر در سطح بيمارستان‌ها و مراكز درماني تابعه به ويژه در مراكز درماني تخصصي و مناطق پرازدحام شهري براي به حداقل رساندن آسيب‌هاي احتمالي به خصوص درچهارشنبه آخر سال است. مديركل درمان استان تهران با بيان اينكه ۱۰ اورژانس بيمارستان‌هاي تابعه اداره كل درمان استان تهران براي مراسم چهارشنبه آخر سال آماده‌باش هستند، افزود: بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد به عنوان يكي از مراكز درماني تابعه فوق تخصصي چشم اين اداره كل در چهارشنبه آخر سال بصورت آماده‌باش هستند و بيماران نيازمند به خدمات تخصصي سوختگي چشم به اين بيمارستان منتقل مي‌شوند.  او همچنين از برقراري كشيك‌هاي نوروزي در سطح مراكز درماني تابعه توسط اين اداره كل خبر داد و گفت: با برقراري كشيك‌هاي نوروزي مسوولان، پزشكان و كادر درماني در سطح بيمارستان‌ها و مراكز درماني شبانه روزي تابعه سعي داريم تمام خدمات درماني مورد نياز را به بهترين وجه ممكن به بيمه‌شدگان و همچنين مسافران نوروزي و بيماران نيازمند ارائه دهيم و به همين منظور به‌طور مستمر در ايام تعطيلات فروردين ازمراكز درماني و پايگاه‌ها بازديد به عمل مي‌آيد.نویسنده:

  ايرانشهر Tue. March 14. 2017 785 شمار 1438 يالثاني جماد 15 1395 اسفند 24 شنبه سه
  1 شهرسازي
  3 ri.repapswenlodaat@narmo
  راه 66420769 افزايش عامل نوروز
  ۴ در اي اده كرد
  تصادفات بررسي را بويينگ ايرباس از هواپيما روند 200 خريد قرارداد در هام اب5 ادل» نقل‌
  «تع حمل ما ا س فيك تر ا م كل ر ي مد ادهيي‌
  ‌ تصادفات‌ج ش‌ در‌افزاي موثر‌ عامل‌ ي ‌ي جواد‌
  جا ايلنا،‌ زارش‌ گ به‌ كرد. ريح‌ تش را‌ وروز‌ ام اي وزارت‌
  در‌ ادهيي‌ نقل‌ و‌ حمل‌ سازمان‌ آمار‌ كل‌ عامل
  هدايتيمدير غير پدافند اصول براساس هواپيما كه‌ميزان‌تصادفات‌
  خريد عواملي‌ به‌ اشاره‌ ا‌ شهرسازي و‌ كرد:‌
  راه‌ اظهار‌ هد،‌ يد ش‌ افزاي را‌ وروز‌ ايام در‌ ي‌ ي اده هواپيماهاي‌
  ج براي‌ را‌ ‌المللي‌ بين مقصد‌ 120 حداقل‌ ‌‌ حامدي سارا شهرسازي راه تصادفات‌نوروزي‌
  گروه در‌افزايش‌ را‌ تاثير‌ بيشترين‌ عامل‌ روي‌
  4 مستقيم‌ و‌ انعكاسي‌ تاثير‌ كه‌ كند‌ يجاد‌ ايراني به‌ جديد‌ هواپيماهاي‌ ورود‌ روند‌ ه‌ اينك وجود‌ صحيح‌
  با‌ شيو ‌سا هنگ فر با هستيم تال كه ند كشاورزان‌
  د صنعتگران،‌ و‌ تاجران‌ و‌ دارد‌ مشاغل‌ ساير‌ به‌ نيز‌ هواپيما‌ فروند‌ دو‌ تاكنون‌ و‌ ده‌ ش آغاز‌ تصادفات‌
  كشور‌ زان‌ ادهها،‌مي ايمني‌ اي‌ ارتق و‌ ي‌ گ طريق‌
  رانند از‌ ‌توانند‌ مي خود‌ محصوالت‌ ال‌ ارس براي‌ و...‌ هفته‌ آخر‌ تا‌ و‌ ‌اند‌ شده اضافه‌ ور‌ كش هوايي‌ به‌
  ناوگان‌ اشاره‌ با‌ وي‌ هيم.‌ هش‌ كا را‌ ‌96 وروز‌ ايام در‌ يي‌ اده هوايي‌استفاده‌كنند.‌
  ج هنوز‌ اما‌ ‌شود،‌ مي ور‌ كش وارد‌ نيز‌ هواپيما‌ ومين‌ ر‌
  س فا تصا بر مل عا ين ‌تر مهم كه مل عا تين خس شبكه‌
  ن اعضاي كه انتقادي خصوص در بيات آرمان اين‌ ورود‌ و‌ د‌ خري به‌ بت‌ نس ‌ها‌ و‌هجمه ادات‌ باعث‌
  انتق غيرمطمئنه‌ سرعت‌ عامل‌ گفت:‌ است،‌ وروز‌ ي‌
  ايام س بر خصو متي مقا قتصا ر گ ليل تح ملي‌
  هواپيماهاي‌برجامي‌ادامه‌دارد.‌ عا عت ر س و ‌ش مي فا تصا ‌يي عمد ز‌
  بخش پيش تا ا پيم هو ‌كنند ليد تو ‌ها كت ر ش مي تما در‌ مقاومتي‌ اد‌ اقتص تحليلگران‌ بكه‌ ش ‌بار‌ ‌
  اين دارد.‌ نقش‌ بسيار‌ تصادفات‌ شدت‌ رفتن‌ باال‌ در‌ كه‌ ودند‌
  است‌ كرده مطرح ايرباس بويينگ با رارداد اد انعق درباره‌ ‌سازي‌ شفاف شهرسازي،‌ و‌ راه‌ وزير‌ به‌ ‌يي‌ مطمئنه‌
  نامه عت سر گفت مطمئنه عت سر ضيح تو يي‌
  و نا تو كه شند با شته جه تو يد با منتقد گفت نيز از‌ هواپيما‌ د‌ خري قرارداد‌ در‌ ام‌ ابه مورد‌ ه‌ ‌است.‌شايد‌در‌يك‌سري‌
  آنچ غيرمجاز‌متفاوت رعت‌ س ي‌
  با‌ بر پيما هو هر ت س متفا يگر يكد با ها پيما هو ‌اند‌را‌خواستار‌شدند.‌ هم‌
  ايرباس‌و‌بويينگ‌خوانده متر كيلو 120 به‌ مجاز‌ سرعت‌ ور‌ كش هاي‌ آزادراه .‌
  از‌ ست شد خته سا ست سيا مسير يك ه‌ مد متي مقا ا قتص ‌گر حليل ين ه م نا برف‌
  د بارش‌ مانند‌ نامناسب‌ جوي‌ رايط‌ ش در‌ اما‌ د‌ اين‌
  برس به‌ خ‌ پاس در‌ ن‌ ي همچن داد:‌ ه‌ ادام ات‌ بي كشور‌ هوايي‌ براي‌ناوگان‌ نو‌ هواپيماي‌ خريد‌ ت:‌ اجازه‌
  اس مطمئنه‌ رعت‌ س راننده، كافي‌ ديد‌ عدم‌ و‌ باران‌ چند‌
  و‌ مگر‌ بويينگ‌ و‌ ايرباس‌ جز‌ گفت‌ بايد‌ نتقدان‌ مزاياي‌ يتواند‌ و‌ است‌ تحسين‌ قابل‌ و‌ ضروري‌ .‌
  اقدامي‌ هد ‌د نمي مسير ين متر كيلو 120 سرعت‌ با‌ توانايي‌
  تردد‌ كه‌ دارد‌ وجود‌ دنيا‌ در‌ هواپيماسازي‌ كت‌ شر حال،‌ اين‌ با‌ باشد.‌ داشته‌ همراه‌ به‌ ور‌ كش براي‌ ادهيي‌
  زيادي‌ نقل‌ و‌ حمل‌ سازمان‌ ترافيك‌ و‌ آمار‌ كل‌ يا‌
  مدير باشند؟‌ داشته‌ را‌ پيكر‌ پهن‌ هواپيماهاي‌ اخت‌ س دارد‌ وجود‌ ابهاماتي‌ ده‌ ش منعقد‌ هاي‌ قرارداد مورد‌ ايام‌
  در‌ در‌ ردد‌ ايمني افزايش‌ براي‌ ‌ايد‌ رانندگان داد:‌ هواپيمايي‌
  ادامه‌ ركت‌ ش چند‌ بويينگ‌ و‌ ايرباس‌ از‌ ر‌ غي اين‌ توفيق‌ واقع‌ در‌ ود.‌ ش افسازي‌ شف است‌ الزم‌ و‌
  كه‌ باشند‌ داشته‌ نظر‌ در‌ را‌ مطمئنه‌ رعت‌ س عامل‌ برد‌
  نوروز‌ با‌ ر‌ پيك باريك‌ اي‌ هواپيماه اخت‌ س توانايي‌ اين‌ابهامات‌ دن‌ ش خص‌ مش به‌ ته‌ وابس زيادي‌
  قراردادها،‌ تاثير‌ كه‌ دوم‌ عامل‌ درباره‌ هدايتي‌ كنند.‌ متوسط‌را‌دارند؟
  رعايت‌ است.‌ كرد:‌
  كارشناسي‌ اظهار‌ دارد،‌ را‌ عيد‌ ايام‌ در‌ تصادفات‌ ن‌ رفت باال‌ هر‌
  در‌ انتخاب‌ وص‌ خص در‌ همچنين‌ بيات‌ ان‌ آرم ‌اند:‌ كرده تصريح‌ خود‌ نامه‌ در‌ ران‌ گ تحليل‌ تگي‌
  اين‌ خس تصادفات،‌ افزايش‌ در‌ دخيل‌ عوامل‌ ديگر‌ خريد‌
  از‌ راي‌ ب ايرباس‌ و‌ گ‌ بويين ‌هاي‌ ركت ش دوي‌ با‌ ه‌ مقايس در‌ طرح‌ اين‌ اولويت‌ و‌ اقتصادي‌ ه‌ ي هاي‌
  توج فر س كه‌ آنجا‌ از‌ ت.‌ اس رانندگان‌ گي‌ وابآلود اين‌
  و‌ دوي‌ ر‌ ه از‌ خريد‌ رد:‌ ك تاكيد‌ ز‌ ني ا‌ واپيم ازي،‌ شهرس و‌ راه‌ وزارت‌ اقدامات‌ و‌ ا‌ ‌ه طرح استراحت‌
  ديگر‌ رانندگان‌ و‌ تند‌ هس طوالني‌ معموال‌ يعني‌
  نوروزي‌ است.‌ غيرعامل‌ پدافند‌ اصول‌ جزو‌ ‌ها‌ ركت ش تدابير‌ رارداد،‌ ق اين‌ مالي‌ ن‌ تامي تركيب‌ و‌ وه‌ نح ايام‌
  ‌ در‌ را‌ ات‌ تصادف عامل‌ميزان‌ همين‌ د‌ دارن به‌
  كافي ت‌ نتوانس دليلي‌ هر‌ به‌ ايرباس‌ ه‌ ك ي‌ صورت در‌ ‌هاي‌ ك ريس ش‌ پوش براي‌ ده‌ ش ه‌ گرفت ر‌ ‌نظ اينكه‌
  در بيان‌ با‌ وول‌ مس مقام‌ اين‌ هد.‌ افزايش‌ طريق‌
  نوروز‌ از‌ را‌ خود‌ نياز‌ بتوانيم‌ بدهد‌ هواپيما‌ ما‌ كشور‌ .‌ كنند مين تا ها پيما هو يك‌ خريد‌ ه‌ هزين مثال‌ وان‌ عن به‌ ر‌ اگ ي‌ طرف از‌ ‌بندي‌ اولويت ه‌ ب محدود‌ را‌ ات‌ اقدام نبايد‌ يم‌ باش ركت‌ دو‌ انتخاب‌ دليل‌ تحريم،‌ از‌ ي‌ ناش ميزان‌
  احتمالي‌ كه‌ ت‌ اس عواملي‌ ديگر‌ از‌ ده‌ رانن ي‌ پرت واس برعكس؛‌
  ح يا‌ م‌ كني برآورده‌ گ‌ بويين ابه‌ مش نمونه‌ كار‌ هواپيما‌ از‌ اول‌ سال‌ تا‌ طول‌ در‌ واقع‌ در‌ قرارداد‌ طبق‌ د‌ باش دالر‌ ميليون‌ 50 هواپيما‌ فروند‌ كنيم‌و‌الزم‌است‌تا‌ساختار‌سنتي‌شكسته‌شود.‌ امتيازاتي‌ و‌ هواپيمايي‌ مختلف‌ ‌هاي‌ شركت ميان‌ افزود:‌
  از‌ هد،‌ يد افزايش‌ را‌ وروز‌ ايام در‌ يي‌ اده قرارداد‌
  تصادفات‌ در‌ اخاللي‌ ه‌ گون هر‌ مريكا‌ كه ي‌ صورت در‌ خريد‌ ‌پرداخت‌ پيش هزينه‌ بتوان‌ تا‌ ‌شود‌ مي كشيده‌ پرداخت‌ پيش‌ ورت‌ ص به‌ را‌ آن‌ غ‌ مبل د‌ درص 10 خ‌ پاس در‌ كرد:‌ تاكيد‌ ي‌ هواي ناس‌ كارش ن‌ اي مقابل‌ طرف‌ از‌ كالن‌ قراردادهاي‌ اين‌ در‌ ‌توان‌ مي ه‌
  كه‌ ستفا تي ‌پر حو مل عو ين ‌تر مهم تم هس عنوان‌
  معتقد به‌ بتواند‌ ايرباس‌ كرد‌ ايجاد‌ ايران‌ با‌ گ‌ ويين هواپيماها‌را‌در‌چند‌سال‌بعدي‌تامين‌كرد.‌ به‌ هواپيما‌ ت‌ قيم بقيه‌ درصد‌ 90 اما‌ م‌ ‌پردازي مي بگويم‌ د‌ باي منتقدين‌ ادات‌ انتق از‌ ش‌ بخ اين‌ ه‌ ب اهداف‌ رسيدن‌ ثمر‌ به‌ در‌ كه‌ است‌ ابهامي‌ راننده‌
  گرفت،‌ تمركز‌ عدم‌ باعث‌ كه‌ است‌ همراه‌ هاي‌ گوش نياز‌
  از‌ بويينگ‌ ابه‌ مش هواپيماهاي‌ ازنده‌ س ركت‌ ش هيچ‌ كه‌ گفت‌ وان‌ ‌ت مي جرات‌ به‌ زود:‌ اف ات‌ بي ميليون‌ با‌ يعني‌ ود‌ ‌ش مي تامين‌ فاينانس‌ صورت‌ و‌ ندارد‌ وم‌ مفه ازي‌ نوس امر‌ در‌ ‌بندي‌ اولويت ه‌ ك آن‌ كمك‌ و‌ رارداد‌ ق اين‌ براي‌ ده‌ ش گرفته‌ نظر‌ .‌‌
  در‌ ‌شو مي گي نند هوايي‌كشور‌را‌تامين‌كند.‌
  حين هواپيماها‌با‌ د‌ خري ندارد‌تا‌مانند‌ ود‌ وج ‌يي‌ پروژه دوم‌ ت‌ دس هواپيماي‌ يك‌ قيمت‌ ادل‌ مع كه‌ دالر‌ ‌توانند‌ مي ز‌ ني ‌يي‌ جاده و‌ ريلي‌ اي‌ ‌ه بخش تمامي‌ ‌توان‌

  به‌توسعه‌حمل‌و‌نقل‌هوايي‌كشور‌اثرگذار‌است.‌ مي م‌ ه هواپيماها‌ د‌ خري در‌ زود:‌ اف ي‌ چند‌ طول‌ در‌ و‌ دالر‌ يليارد‌ يك‌ حدود‌ در‌ ‌يي‌ هزينه و‌ ‌شود‌ مي خريداري‌ نو‌ هواپيماي‌ ت‌ اس اله‌ س 20 ‌خصوص‌نوسازي‌خود‌اقدام‌كنند.‌ در كه‌ انتقاداتي‌ از‌ ياري‌ بس ت،‌ داش ه‌ توج د‌ ايتاليايي
  باي شركت مشاركت كدام‌
  هر‌ راي‌ ب كه‌ گفت‌ ده‌ ش اعالم‌ مبالغ‌ به‌ ا‌ بن يعني‌ باشد‌ داشته‌ مالي‌ بازگشت‌ برابر‌ تا‌ ال‌ س تي‌ باالدس ‌هاي‌ هزينه كاهش‌ باعث‌ موضوع‌ همين‌ اين‌ در‌ ه‌ ك ‌يي‌ نكته البته‌ ت:‌ گف بيات‌ ان‌ آرم ابراز‌ آن‌ خصوص‌ در‌ مقاومتي‌ اقتصاد‌ ران‌ گ اعمال‌
  تحليل‌ تخفيف‌ درصد‌ 42 ا‌ ت 37 بين‌ ا‌ هواپيماه از‌ هواپيما‌ خريد‌ راي‌ ب دالري‌ ميليارد‌ يك‌ ه‌ هزين با‌ وارد‌ ‌توانند‌ مي و‌ ن هواپيماهاي‌ همچنين‌ ود.‌ ‌ش مي كه‌ پولي‌ ه‌ ك ت‌ اس آن‌ ود‌ ش فراموش‌ نبايد‌ ن‌ بي هواپيماها‌ خريد‌ اول‌ روز‌ همان‌ از‌ د‌ ن ‌كن مي 0۱
  نگراني‌ شماره كريدور در شده‌است.‌
  حدود‌ كشور‌ براي‌ ‌توان‌ مي بعد‌ ال‌ س چند‌ طول‌ در‌ درآمد‌ كشور‌ براي‌ و‌ شده‌ ‌المللي‌ بين ي‌ پرواز بكه‌ ش از‌ ود‌ ‌ش مي هزينه‌ ‌يي‌ جاده و‌ ريلي‌ اي‌ ‌ه بخش در‌ ادامه‌ شده‌ آغاز‌ كشور‌ به‌ هواپيماها‌ ورود‌ كه‌ امروز‌ به‌
  تا‌ اشاره‌ با‌ كشور‌ جنوب‌ به‌ مال‌ ش كريدور‌ كل‌ مواردي‌
  مدير وص‌ خص در‌ ن‌ همچني ات‌ بي آرمان‌ ‌ميليارد‌دالر‌بازگشت‌مالي‌و‌درآمد‌زايي‌داشت.‌ ارزي‌و‌توليد‌ثروت‌داشته‌باشند.‌ در‌ ‌شود‌ مي هزينه‌ ور‌ كش داخل‌ عمراني‌ ‌هاي‌ بودجه اين‌ خصوص‌ در‌ تا‌ است‌ نياز‌ خاطر‌ همين‌ به‌ و‌ ايران‌
  دارد‌ ادهيي‌ شده‌ج طراحي‌ هاي‌ كريدور جايگاه‌ ي‌
  اهميت‌ بررس خصوص‌ در‌ خود‌ ه‌ نام در‌ دان‌ منتق ه‌ ك همچنين‌ رد:‌ ك تصريح‌ مالي‌ اس‌ ن كارش اين‌ ت‌ بازگش صورت‌ در‌ كرد:‌ تصريح‌ ات‌ بي آرمان‌ هواپيماها‌ خريد‌ براي‌ كه‌ ‌يي‌ هزينه و‌ پول‌ كه‌ صورتي‌ كت‌
  موارد‌انتقادي‌توضيحات‌الزم‌داده‌شود.‌ شر يك‌ با‌ كرات‌ از‌مذا ور‌ كش لونقل‌ حم آينده‌ مانند‌
  در‌ هواپيما‌ ازنده‌ س ‌هاي‌ ركت ش ساير‌ رايط‌ ش سازمان‌ وي‌ س از‌ ده‌ ش ر‌ منتش آمار‌ اس‌ ‌اس بر قراردادهاي‌ روي‌ آنها‌ تاثير‌ و‌ هوايي‌ بازار‌ به‌ ‌ها‌ حريم به‌ ربطي‌ ‌شود،‌ مي پرداخت‌ هوايي‌ ناوگان‌ وسازي‌ و‌ گو‌ تو گف در‌ هوايي‌ صنعت‌ كارشناس‌ بيات،‌ داد.‌
  آرمان‌ خبر‌ ‌10 شماره‌ كريدور‌ در‌ مشاركت‌ براي‌ كرده‌
  ايتاليايي‌ رح‌ مط و...‌ يه‌ روس وخو‌ س ن،‌ چي ك‌ كوم از‌ تنها‌ ده‌ ش هزينه‌ مبالغ‌ وري‌ كش ي‌ هواپيماي مبالغ‌ ا‌ ب واقع‌ در‌ ه‌ ك آنجايي‌ از‌ ا‌ هواپيم د‌ خري و‌ خارجي‌ فاينانس‌ از‌ و‌ نداشته‌ كشور‌ داخلي‌ بودجه‌ صورت‌ به‌ امروز‌ تا‌ چون‌ اينكه‌ به‌ اره‌ اش با‌ «تعادل»‌ در‌
  با‌ كرد:‌ تصريح‌ خرمي‌ غالمرضا‌ نا،‌ ايس گزارش‌ از‌
  به‌ كه‌ ت‌ اس ت‌ درس يا‌ كرد:‌ تصريح‌ ز‌ ي د‌ بودن خارجي‌ اي‌ ايرالين با‌ سفر‌ اي‌ بر افران‌ مس ي‌ سو ‌ايم‌ كرده اجاره‌ را‌ ا‌ هواپيم اين‌ انگار‌ ده‌ ش پرداخت‌ ‌شود.‌ به‌صورت‌وام‌تامين‌مي صحبتي‌ ها پيما هو يد خر قر خصو خصصي شد،‌
  ت بنا‌ ازي‌ شهرس و‌ راه‌ وزير‌ پيگيري‌ با‌ ‌1395 ال‌ بويينگ‌
  س و‌ ايرباس‌ مانند‌ ازي‌ ‌س هواپيما ‌هاي‌ شركت ميليون‌ 700 و‌ ارد‌ ميلي عدد‌ به‌ ال‌ س يك‌ در‌ تر‌ بيش يار‌ بس هواپيما‌ اجاره‌ ‌هاي‌ هزينه البته‌ (كه‌ كه‌ ت‌ داش توجه‌ بايد‌ ديگر‌ وي‌ س از‌ افزود:‌ وي‌ هن‌ تي ال و س چنين ا ت ت س يعي طب د در‌
  نش گرفتن‌ قرار‌ و‌ ازي‌ س يكپارچ براي‌ ور‌ كش هاي‌ راه پرواز‌
  ‌ دنيا‌ ‌هاي‌ ايرالين تمامي‌ در‌ ان‌ محصوالتش كه‌ خزانه‌ به‌ تضميني‌ ورت‌ ص به‌ كه‌ م‌ ي ‌رس دالر‌ بابت‌ كمتري‌ غ‌ مبل فاينانس‌ دل‌ م در‌ اما‌ ت)‌ اس ريلي‌ و‌ ي‌ ‌ي جاده اي‌ ‌ه بخش در‌ ه‌ ك ي‌ ‌هاي هزينه باشد.‌ داشته‌ وجود‌ هواپيماها‌ خريد‌ هايي‌
  منتقدان‌ ب‌كريدور قال در‌ اقتصادي كالن‌ هداف‌ ير‌ مانند‌
  مس ‌هايي‌ ركت ش راغ‌ س و‌ كنيم‌ رها‌ را‌ ‌كنند‌ مي ود.‌ ‌ش مي واريز‌ خارجي‌ هواپيمايي‌ هاي‌ كت ر ش اقساط‌پرداخت‌كردايم‌.‌ كه‌ صورتي‌ در‌ ندارد‌ مالي‌ ت‌ بازگش ‌شود‌ مي انجام‌ و‌ هواپيماها‌ د‌ خري آيا‌ اينكه‌ خصوص‌ در‌ ات‌ ي يل‌
  ب تكم ا عتب تخصيص ا ب د ش يف تعر ه ن ‌گا 10
  ‌ميورب يتسوبيشي‌ و‌ روسيه‌ وخو‌ س و‌ چين‌ كومك‌ درآمدزايي‌ ن‌ ضم جديد‌ اي‌ هواپيما د‌ خري ا‌ ب بايد‌ شده‌ خريداري‌ هاي‌ هواپيما به‌ نگاه‌ افزود:‌ وي‌ ود‌ ‌ش مي هزينه‌ هواپيماها‌ خريد‌ در‌ كه‌ ‌يي‌ رمايه س در‌ نقل‌ و‌ حمل‌ اولويت‌ كشور‌ هوايي‌ ناوگان‌ وسازي‌ و‌
  ن دولت‌ همكاري‌ ا‌ ب بين‌ اين‌ در‌ داد:‌ ه‌ ادام وي‌ ود.‌ حصوالنشان‌
  ش و‌ ‌اند‌ يده نرس انبوه‌ توليد‌ به‌ هنوز‌ كه‌ م‌ سال‌ در‌ (البته‌ دالري‌ ميليارد‌ تا‌ االنه‌ س ي‌ يد خر ها پيما هو ين د ش با لملل ‌ا بين نگا از‌بين‌نرفته‌است.‌ كه‌ نيست‌ درست‌ اين‌ داد:‌ ادامه‌ خير‌ يا‌ است‌ يك(نوار‌
  كشور‌ شماره‌ هاي‌ كريدور بودجه،‌ و‌ رنامه‌ ازمان و‌
  س ‌اند‌ نگرفته قرار‌ استفاده‌ مورد‌ چندان‌ هنوز‌ دنيا‌ در‌ به‌ شده‌ خريداري‌ هاي‌ هواپيما تمام‌ ورود‌ از‌ پس‌ و‌ يي‌ ‌جا به جا ر ب ي لملل ‌ا بين ا ه پر د ش به‌ دارد‌ مالي‌ ت‌ بازگش هواپيماها‌ خريد‌ واقع‌ در‌ ‌هاي‌ بخش وضعيت‌ بهبود‌ براي‌ اقدام‌ و‌ ازي‌ نوس ر‌
  در‌ بند ‌10 ما ش د ي كر ا ‌ف خليج حلي ا س هواپيماها‌
  ‌ اين‌ تا‌ كنيم‌ بازي‌ خود‌ افران‌ مس جان‌ با‌ به‌ سال‌ هر‌ ايراني‌ افران‌ مس كه‌ مبلغي‌ از‌ كشور)‌ كه‌ كند‌ كار‌ هواپيما‌ شود.‌ استفاده‌ خارجي‌ مسافران‌ ازي‌ نوس و‌ جديد‌ هواپيماهاي‌ خريد‌ خاطر‌ ن‌ همي ي‌ ‌بند اولويت ورت‌ ص به‌ نگاه‌ نقل‌ و‌ حمل‌ ف‌ گرفتن‌
  مختل اختيار‌ در‌ با‌ ازرگان‌ ب مرز‌ تا‌ خميني(ره)»‌ آزمون‌و‌خطا‌شوند.‌
  امام‌ ته‌ كاس نيز‌ ‌ريزند،‌ مي خارجي‌ اي‌ ايرالين جيب‌ بيشتر‌ چون‌ و‌ كند‌ پرداخت‌ را‌ خريدش‌ اقساط‌ بتوان