چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 786 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 786

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 786 Wed. March 15. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 786 شماره سوم سال 1438 الثاني جماد 16 1395 اسفند 25 رشنبه چها
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  76639 تومان 1200000 تومان 4105 تومان 3748
  براي جلسه سال از زاده نعم توليد خبري نشست در زنگنه داد
  خبر ها فه تعر نسازي همسا كرد مطرح آذر ميدان از نفت هنگام 073
  زود افزايش توليد افزايش ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز اي تعرفه رديف دلواپسي فداي را
  95 سال در كنيم
  نمي 14 صفحه 15 صفحه داد
  پاسخ عدالت سهام خصوص در دولت منتقدان به يسازي خصوص سازمان له
  كالن
  رييس مقا
  سر رفاه توزيع رانهها يا دولت تمركز محور آينده
  انتخابات نبخشيد
  براي بهبود
  را حضرتي الياس 13۸9 سال از آن اجراي كه ها ياران هدفمندي سياسي
  قانون شائبه يا زايي
  عدالت از يكي عنوان به را درآمدها بهتر توزيع خورد، كليد يك در طلبان اصالح شوراي عصر دوشنبه گذشت با اكنون بود. كرده تعريف خود اهداف يترين اصل روحاني حسن دكتر از حمايت به نظير بي
  اجماع راي 1396 سال جمهوري رياست انتخابات
  در از ناشي هاي هزين قانون، اين اجراي از سال
  حدود فراكسيون سهشنبه اتفاق اين متعاقب
  داد. يكند سنگيني دولت دوش روي ها نه يارا
  هدفمندسازي صفحه رييسجمهور با يي دوستانه ديدار مجلس
  اميد چندان هم غيرنيازمند افراد يارانه حذف در دولت
  كه حذف 96 بودجه قانون در گرچه حال است. نداشته توفيقي نمايندگان تعدادي ديدار اين در داشت. كرد
  محترم انتقاد دولت رسمي آمارهاي مورد در كيلويي رفهاي از
  نوبخت نظر به اما شده ذكر هيران ارانگ جمع از پردرآمد دهك مسائل به نسبت را خود هاي ديدگاه
  فراكسيون هم اينجانب داشتند بيان كشور روي
  پيش تغيير نقدي يارانه حجم در بتواند دولت هم ين ابا يرسد
  نم كردم: بيان محور سه حول را خود
  نظرات با درحالي قانون اين اجراي تبعات كند. ايجاد
  چشمگيري يآيد نظر به بود. برجام پروژه اول؛
  محور نهها يارا حذف كه پابرجاست همچنان سال چندين
  گذشت گسترش جهت در بايد كه آنگونه نقدي يارانه پرداخت مطلوب مسير توانسته تاكنون پروژه اين
  كه قانون اجراي اثر با رابطه در نشد. واقع موثر اجتماعي عدالت فرآيند اين در كه چند هر كند طي را
  خود ويژه سياسي
  تيم با ارتباط نشدن برقرار مانند هايي تي
  كاس عضو مزيكي توسط اقشار درآمد توزيع بر اران
  هدفمندي به دارد. وجود المللي، بين بزرگ هاي
  بانك كه داده انجام لعهي مطا آموزش عالي موسسه علمي
  هيات جناب كه يي وعده برجام، رسيدن
  سرانجام ايران در ها ياران هدفمندسازي قانون اجراي دهد،
  نشان درآمد بهتر توزيع اين اما شده منجر درآمدها بهتر توزيع به خود انتخاباتي مبارزات دوران در جمهور رييس تفاوت در بلكه نبوده خريد قدرت توزيع بهبود معناي به هاي پروژه بزرگترين جزو شك بدون بود، بود...
  داده است.
  دولت يافته افزايش يي منطقه هاي قيمت
  3
  صفحه همين دولت
  تخريب آخر
  براي
  جهان
  خبر شدن مشخص انتظار در همه روزها اين كه حالي
  در مدل قالب در نفتي مناقصه نخستين برگزاري
  تكليف به كر» «ترامپ
  تيشه در زنگنه بيژن گذشته روز هستند، قراردادها
  جديد ميدان زودهنگام توليد از برداري بهره مراسم امريكايي
  حاشيه ها ميليون
  بيمه مناقصه در كه ركتهايي ش كه كرد اعالم آذر
  نفتي دهاند ش مشخص يافت، خواهند حضور
  آزادگان از پيش شد. خواهد برگزار مناقصه اين زودي ه ب
  و شركت مديرعامل زاده شهنازي نورالدين سيد
  اين هاي شركت كه بود گفته خام نفت توسعه
  مهندسي اين روي را خود مطالعات «اينپكس»
  «توتال» تحويل شركت اين به رسانده پايان به
  ميدان ايران مشترك ميدان آزادگان نفتي ميدان اند.
  داده است. كارون غرب در عراق
  با صفحه
  7
  هاي ان است است. شده گزارش كشور بيكار اميري| مرضيه كالن| اقتصاد ميكند
  گروه بررسي را جاري سال در كار نيروي آمارگيري طرح نتايج «تعادل» له
  مقا
  سر اقتصادي ركود از بعد كه نيز يزد اصفهان 4.1واحد افزايش با امسال بيكاري
  نرخ براي هرچند درآورد. بالفعل به
  را كشور هاي استان بيكارترين جرگه به كه نرخي رسيد؛ درصد 12.4 به
  درصدي مجريه قوه اهداف اين كردن 59
  برآورده اشتغال وضعيت تاريك نقطه آينده انتخابات براي دولت تمركز محور
  3 بيكاري هاي نر نيز امسال بودند، پيوسته ناتواني كار سن در جمعيت انفجار
  نشانگر قوا نيست آن مسوول تنهايي
  به اند رده ثبت را درصد 12.۸ 14.5 باالي جديد هاي شغل ايجاد از اقتصادي هاي
  بخش حضرتي الياس در توانيم مي را آن آثار اكنون هم
  كه اين كمك به بايد هم ديگر
  نهادهاي داشته افزايش گذشته سال به نسبت كه يكند فرض شاغل را هفته در كار ساعت در جمهوري رييس روحاني، حسن جمعيت از 3.33درصد يرسد. سهم مركز كار نيروي آمارگيري طرح نتايج مسوول
  است.
  مدير مجريه قوه از انتظار اما بشتابند قوه مانند كشور اقتصادي كالن هاي
  بخش انها است ميان در بيكاري نرخ كمترين است. را ههايش هزين كفاف كار ميزان اين درآمد كه پيش ماه يك حدود خود تلوزيوني مصاحبه به مشغول صنعت بخش در مرد شاغل مردان 2ميليون يدهد، نشان 95 سال براي
  آمار مقاومتي اقتصاد ستاد فرماندهي هواپيمايي خودرو نفت، هاي
  حوزه طلبان اصالح شوراي عصر دوشنبه است. 3.7درصد با مركزي استان به مربوط ديگر آمار مركز آمارگيري نحوه در اما بدهد، كه مجري سوال نخستين به پاسخ در خدمات بخش در سهم اين هستند فعاليت افزوده كشور بيكاران جمعيت به نفر زار 729
  ه اهداف اين تحقق براي كه است اين آثار اين كه است اين مهم اما
  ببينيم. حمايت به نظير بي اجماع يك
  در كار نيروي طرح آماري جدول از كه آنطور بنابراين شود. نمي لحاظ يي سنجه چنين اشتغال ايجاد در دولت عملكرد درخصوص مشترك فصل رسد. مي 6.94درصد به شده ايجاد جديد ۸69شغل 516هزار
  شده هاي بخش در را خود تر ريع س چه
  هر به كه خأليي بدهند عملي هاي برنامه انتخابات در روحاني حسن دكتر
  از كشور استان تنها يآيد، برم 95 سال بيكاري نرخ كه گفت توان مي بابت اين از سال در ايجادشده لهاي شغ تعداد بود، كه است واقعيت يك بيانگر ها بت نس اين آمار مركز گزارش آخرين ارقام اعداد
  است. مردم هاي سفره كشور اقتصاد
  خرد است. نشده پر تاكنون اينجانب نظر داد. راي 1396 سال جمهوري
  رياست هستند رقمي تك بيكاري نرخ داراي 516هزارنفري اشتغال درصدي، 12.4 407هزار را )95 تابستان تا 94 تابستان (از ما كشور در اشتغال نسبت الگوي هاست سا افزايش مانند مثبتي هاي نقطه از حاكي
  گرچه تاكيد آن روي من كه سومي محور بهتر ميآيد نظر به كند. عيان
  هم فراكسيون سهشنبه اتفاق اين
  متعاقب رقمي بيكاري هاي نر كشور استان ارقامي اعداد نفري، ون 3ميلي بيكار جمعيت اين بعد روز در بالفاصله اما كرد، اعالم نفر شاغل جمعيت بيشترين است، داده شكل را برآيند اما است، زنان اقتصادي مشاركت
  نرخ آينده سال انتخابات فضاي داشتم دور در پروژه اين دوم بخش
  است با يي دوستانه ديدار مجلس
  اميد هاي نر از كشور 5استان امسال دارند. وضعيت موجود واقعيت بتوانند كه نيستند آمار دولت مخالف هاي نه رسا وگو گفت فعاليت به مشغول خدمات بخش در كشور در اشتغال وضعيت شدن بدتر گوياي آن
  كلي توجه با كه است آن واقعيت است. سوي از يي برنامه طي انتخابات
  بعدي اين در داشت. محترم رييسجمهور هاي نر به 94 سال رقمي تك بيكاري كامل صورت به را كشور در بيكاري اشتغال بودند معتقد برده زيرسوال را هور جيم ري فرصت كمترين كشاورزي بخش هستند اشتغال سهم «كاهش هاست؛ خص شا
  اكثر كامل طور به محترم جمهور رييس انتخابات به ماه دو حدود اينكه به فراكسيون نمايندگان تعدادي
  ديدار هاي استا كردند؛ سقوط 2رقمي بيكاري كنند. بيان بيكاري نرخ افزايش شاهد ما كه زماني تا اشتغال بررسي است. كرده فراهم را شغلي نفع به كشاورزي صنعت هاي بخش
  در چرخ «هم كه شعار آن شود
  اعالم فعلي فضاي مانده جمهوري رياست مسائل به نسبت را خود هاي
  ديدگاه خراسان تهران، بوشهر، شرقي، آذربايجان را اشتغال افزايش آمار توانيم نمي هستيم، يدهد، نشان اقتصادي عمده هاي بخش در بيكاران تعداد «افزايش خدمات»،
  بخش ندارد. انتخاباتي هواي حال كشور زندگي چرخ هم بچرخد
  سانتريفيوژ داشتند بيان كشور شروي
  پي در كه هستند نهايي استا كرمان جنوبي به استان سقوط حسن اقتصادي تيم مقابل در اما كنيم. باور سهم بيشترين 1.05درصد با خدمات بخش بيكاري نرخ «افزايش كار»، بازار هاي
  اخراج ها كانون برخي بر كه سردي فضاي اقتصاد دوم؛ محور يابد. تحقق
  مردم» سه حول را خود نظرات هم
  اينجانب در داشته رقمي بيكاري نرخ 94 سال رقمي بيكاري هاي نرخ ايجاد تعداد ميانگين اينكه به اشاره با روحاني مراتب در داده اختصاص خود به را اشتغال استان ۸2 در دورقمي بيكاري نرخ و«
  كل» تواند مي است حاكم ها دانشگاه مانند ترين مهم من نظر به كه بود
  مقاومتي كردم: بيان
  محور رقمي كانال به آنها رخبيكاري 95 سال تفكيك به كار نيروي عمده هاي خص شا است، 006هزارنفر دنيا برتر 5شور در اشتغال درصد 31.9 با صنعت هاي بخش بعدي باوجود يوان نمت كه هستند آمارهايي
  كشور»، است. كشور اقتصادي وجه موثرترين
  و باشد. حاكميت براي خطري زنگ نظر به بود. برجام پروژه اول؛
  محور انها، است اين ميان از است. يافته افزايش كرمانشاه استان يدهد، نشان نيز ها استان 007هزارنفري اشتغال ايجاد با ايران كشور از دارند. قرار درصد ۸1 با كشاورزي وضعيت براي روشني آينده آنها
  گزارش بنيان كشور در كه مقاومتي
  اقتصاد مشاركت كه دارند دوست ها برخي توانسته تاكنون پروژه اين كه آيد مي است. بدتر همه از تهران استان وضعيت نها استا صدرنشين درصدي 22 بيكاري نرخ با نام زمينه اين در دنيا برتر كشور عنوان به بود. متصور آينده هاي ال در
  اشتغال باشد كم آينده انتخابات در مردمي گذاشته امسال ابتداي از آن
  اوليه هر كند طي را خود مطلوب
  مسير بيكاري نرخ گذشته سال در كه استان اين اين اشتغال وضعيت است. شاخص اين در يك در را لهها مجاد اين تمامي البته برند. مي كشور در بيكار نفري ميليون
  جمعيت پاتك با بايد دولت را حركت اين كه از امسال نامگذاري در اينكه كما د،
  ش هايي كاستي فرآيند اين در كه
  چند نرخ امسال بود، كرده ثبت را درصدي 1.۸ بهطرز كه است متوالي چندفصل استان از فارغ كارشناسي نقد حايز وان مورد حاكي نيز 92-51ساله جوانان بيكاري نرخ زنان اقتصادي مشاركت نرخ
  افزايش حداكثري مشاركت كند. دفع قوي يافت، تجلي رهبري معظم مقام
  سوي هاي بانك با ارتباط نشدن برقرار
  مانند است كرده تجربه را درصدي 11.6 بيكاري است. گذاشته وخامت به رو يي نكننده نگرا ايران آمار مركز دانست. سياسي احگيري جن فعال جمعيت از درصد 25.9 كه است آن از آمارگيري طرح نتايج «تعادل»، گزارش
  به باشد مسيري راهگشاي بايد تواند مي كه بود خواهد نظام براي عقبهيي مانند به دارد. وجود المللي، بين
  بزرگ بخش در نيز را شغل بيشترين رسد مي نظر به گذشته سال در كه استان اين بيكاري نرخ كار نالمللي بي سازمان استانداردهاي براساس در شاخص اين بوده بيكار سني گروه اين نشان 95 سال در آمار مركز كار
  نيروي قرار بست بن در را ايران اقتصاد
  كه خواهد دفع را دشمن سوءظن هرگونه كه يي وعده برجام، رسيدن
  سرانجام گذشته سال در است. داده دست از صنعت هاي رخ باالترين جزو درصد 17.6 با نيز خود آمارهاي در شاغل عنوان به كسي از شهري نقاط در مردان به نسبت زنان بين در كار سن در جمعيت 4.93درصد يدهد،
  م دولت براي عقبه اين شك بدون كرد، مقاومتي اقتصاد الواقع في است.
  داده مبارزات دوران در جمهور رييس
  جناب صنعت بخش در تهران استان اشتغال سهم 22درصد به امسال بود، ها ان است بيكاري هفته در ساعت حداقل كه يكند استفاده است. بوده بيشتر روستايي نقاط به نسبت داشته مشاركت كشور اقتصادي هاي ليت
  فعا هم موثر هم بعدي دولت فعلي بالقوه هاي ظرفيت از استفاده معناي
  به شك بدون بود، داده خود
  انتخاباتي به سهم اين امسال اما بوده، درصد 35 بر بالغ كردستان استان آن از بعد است. رسيده ILO آمار مركز سنجش تفاوت اما كند، كار را سني رده اين بيكار جوانان از درصد 21.4 سهم درصد 64.1 مردان سهم ميان اين
  از بود. خواهد مفيد آنها بايد كه ظرفيتهايي است.
  كشور بود دولت هاي پروژه بزرگترين
  جزو است. رسيده 33درصد استان دومين 2.51درصد، بيكاري نرخ با با فرد درصورتي سازمان اين كه است اين در 92-51ساله بيكار زنان داده تشكيل مردان توزيع لحاظ از اگرچه است. درصد 14.9
  زنان دارا را جمعيت اين در 3.24درصدي سهم نابرابري وضعيت در همچنان كار بازار
  جنسي، جوانان بيكاري نرخ شهري نقاط در هستند. افزايش زمينه اين در مثبت اتفاق اما دارد روستا
  قرار شهر اسالمي شوراهاي انتخابات
  شروع 95 سال در 1.۸2درصد به 92-51ساله از بعد كه است زنان اقتصادي مشاركت
  نرخ اين روستايي نقاط بيكاري نرخ رسيده 31درصد تا 11 كانال در ماندن ثابت الها
  س بخواهيد مطبوعاتي هاي دكه از را
  سالنامه فرمانداران از يادشده قانوني مفاد به اشاره با ابالغيه اين در سراسر بخشداران فرمانداران به يي ابالغيه در كشور
  وزير سال در مجموع در است. 9.91درصد جمعيت رسيده درصد 15 مرز به بار نخستين
  براي قانون 33و 32 مواد براساس است: شده خواسته بخشداران روستا شهر اسالمي شوراهاي انتخابات شروع دستور
  كشور، جمعيت از 302هزارنفر 3ميليون حدود 95 اقتصادي مشاركت نرخ پيش سال 37
  است. تشكيل به نسبت 95 اسفند 25 چهارشنبه روز از مذكور كرد. صادر
  را 52ميليون بوده بيكار بيشتر ساله 10 آن از بعد هاي ال س در بود درصد 11
  زنان پنجمين انتخابات هاي برنامه ساير انجام اجرايي هاي هيات عبدالرضا كشور، وزارت اطالعرساني پايگاه گزارش
  به بيشتر ساله 10 جمعيت از نفر 197هزار براي نداشت، چنداني تغيير شاخص اين
  هم زمانبندي برنامه طبق روستا، شهر اسالمي شوراهاي دوره قانون 45 ماده اجراي راستاي در گذشته روز فضلي
  رحماني مشاركت كشور اقتصادي هاي ليت فعا در ثبت درصد 13.3 حدود نرخ 49اين
  سال اين وصول نموده اقدام مقرر قانوني مهلتهاي در ابالغي كشور اسالمي شوراهاي انتخابات وظايف
  تشكيالت بسياري را رسمي آمار اين البته اند. داشت روشن، نقطه اين كنار در البته بود.
  شده تعطيالت
  تمام كشور انتخابات ستاد 2به شماره فرم مطابق را بخشنامه بعدي اصالحات با 1375 1خرداد مصوب شهرداران
  انتخاب يكنند نم تاييد اقتصادي كارشناسان از وضعيت مويد 95 سال در زنان بيكاري
  نرخ المي اس شوراهاي انتخابات داوطلبان نام ثبت كنند. اعالم شهر اسالمي شوراهاي انتخابات اجرايي آييننامه 22 ماده
  و سرگرم را
  نوروز در كار 94ساعت كردن لحاظ دليل به معتقدند نتايج براساس نيست. قشر اين براي
  مطلوبي از بيش
  با ششم در آغاز جاري سال ماه اسفند 30 از روستا شهر روستا اسالمي شوراهاي انتخابات اجرايي آييننامه 21 ماده
  و در كار كساعت با فرد هر برشمردن هفته بيكاري نرخ جاري، سال بيكاري نرخ
  آمار رازها
  خواندن پذيرد. مي پايان بعد، سال فروردين كرد. صادر را انتخابات شروع دستور بخش،
  و آمارگيري شيوه اين شاغل، جمعيت در را هفته قبل سال به نسبت كه است درصد 20.7
  زنان وگوي گفت 50
  زندگي جزييات باشد موجود واقعيت تمامي بيانگر توان نمي اين است. كرده پيدا افزايش درصد واحد
  3.1 خواندني
  جذاب نفر، 3ميليون نه كشور در بيكاران جمعيت سال در زنان شاغل جمعيت كه است حالي
  در سياسي هاي سال
  چهره آخر چهارشنبه قربانيان آمار
  آخرين است. نفر 5ميليون باالي بلكه ۸04 هزار 0۸۸ 3ميليون حدود 1395
  هزار 419 قبل سال به نسبت كه بوده
  نفر اجتماعي گزارش دهها كرد: تصريح وي است. نشده نهايي تاييد هنوز ولي داريم پزشكي هاي فوريت حوادث مديريت مركز شغل
  سخنگوي 516هزار ايجاد جمعيت اين از است. يافته افزايش نفر
  4۸9 مردم روزگار از مفصل وروايت حوادث گزارشات نخستين كه اسفند 17 روز از همچنين حوادث جانباخته 5مصدوم آمار جزئيات
  كشور كتكنندگان مشار جمعيت به درمجموع ۸.25درصد شاغل، زنان نفري ميليون بر
  بالغ مرد 49( مصدوم ۸5 شاهد داشتيم را سال پايان چهارشنبه از تسنيم، گزارش به كرد. تشريح را سال پايان
  چهارشنبه 95 سال در بيشتر 01ساله اقتصادي هستند فعاليت به مشغول خدمات بخش
  در بود خواهيد ايران
  شرايط باختند. جان حوادث اين در نيز نفر كه بوديم زن) پايان چهارشنبه حادثهديدگان نخستين كه اسفند 17
  روز 91۸هزار 3ميليون گذشته، سال به نسبت 22درصد به سهم اين كشاورزي بخش در
  و كشور پزشكي هاي فوريت حوادث مديريت مركز سخنگوي گزارش اين تنظيم لحظه تا رسيد ثبت به 95 سال براي
  سال بيكار جمعيت شده افزوده نفر 366 در نيز شاغل زنان از درصد 25.2
  رسيده سال پايان چهارشنبه ديدگان حادثه آمار بيشترين درباره دادند. دست از را خود جان نفر مصدوم نفر
  ۸5 3ميليون به نفري 474هزار افزايش با نيز سهم نسبت اما هستند. مشغول صنعت
  بخش كرد اشاره اصفهان اراك اردبيل، هاي استان به ترتيب به مديريت مركز سخنگوي خالدي، مجتبي رابطه اين
  در درخصوص است. رسيده نفر 302هزار كشاورزي هاي بخ در زنان مردان
  اشتغال ها بيمارستان بهداشت وزارت دستورالعمل براساس افزود: صبح از اينكه به اشاره با كشور پزشكي هاي فوريت
  حوادث هتر ويژ طور به 95 سال در ال اشتغ تعداد درحالي است. متفاوت كامال صنعت
  و بيمارستانها در مستقر مقيم پزشك متخصصان باش، آماده سراسر در سال پايان چهارشنبه 31مصدوم نيز گذشته
  روز يازدهم، دولت در ايجادشده هاي شغ تعداد نفري ميليون ۸1 بر بالغ جمعيت از
  71درصد اورژانس پرسنل هستند مستقر ميادين در نيز ها آمبوالنس دچار اروميه در نفر يك داد: ادامه است، شده گزارش
  كشور پالسكو بدون هاشمي، بدون دوران آغاز كند روايت را ديروز ايران «اعتماد» سالنامه همواره دارد وجود زيادي ظرهاي الف اخت به مشغول كشاورزي بخش در شاغل
  ِ
  مردان سوختگي حوادث با برخورد مقابله آموزش آخرين نيز دچار نيز نفر يك است شده چشم شديد يبديدگي
  آس ميان در بحث مورد هاي موضو از يكي شاغالن جمعيت تراكم كه هستند مينشيند
  فعاليت تحليل به را فرهنگ اجتماع سياست سنتي نمادهاي ديگر بدون كيارستمي
  بدون گذراندند. را سال پايان چهارشنبه عضو قطع از غيررسمي گزارشات نيز تهران در انگشت
  قطع است. دولت موافق مخالف هاي رسان اين برابر تقريبا به صنعت بخش در ايرنا
  مرد عكس:
عدالت‌زايي يا شائبه سياسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/25
عدالت‌زايي يا شائبه سياسي
رييس سازمان خصوصي‌سازي به منتقدان دولت در خصوص سهام عدالت پاسخ داد


گروه بورس|

 روزگذشته رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري سهام عدالت، ابعاد تازه‌تري از نحوه واگذاري سهام عدالت مطرح كرد. سازمان خصوصي‌سازي در حالي در آخرين روزهاي سال، نشست خبري برگزار كرد كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري منتقدان دولت يازدهم، سهام عدالت را نشانه‌ رفته‌اند. به نظر مي‌رسد سهام عدالت اين روزها بيشتر رنگ و بوي سياسي به خود گرفته تا تحقق نوعي واگذاري. با اين حال ميراشرف‌الدين عبدالله پوري‌حسيني، معاون وزير اقتصاد و دارايي در اين نشست جزييات تازه‌تري از نحوه پرداخت سود سهام عنوان كرد اما مجالي هم يافت تا دوباره از برخي مشكلات واگذاري‌ها گلايه كند و در اين باره بگويد: «در اين مدت تقريبا هيچ مزايده‌يي برگزار نشده كه با مقاومت از طرف دستگاه‌هاي مختلف روبه‌رو نبوده باشد، اين در حالي است كه هدف خصوصي تحقق عدالت است نه شائبه سياسي.» با اين وجود رييس سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري‌هاي سال 95 را موفقيت‌آميز توصيف كرد و از كارنامه درخشان سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه خبر داد. در ادامه مشروح سخنان پوري‌حسيني در اين نشست را مي‌خوانيد: دريافت شماره حساب از 20 فروردين

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه سامانه سهام عدالت از ۳۰ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردين ۹۶ از دسترس خارج مي‌شود، گفت: از روز ۲۰ فروردين براي واريز سود سهام عدالت از مردم شماره حساب دريافت مي‌شود. پوري‌حسيني صبح ديروز در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به رونمايي از سامانه سهام عدالت در 17 اسفند امسال گفت: از هزار و 713 بنگاهي كه در 16 سال گذشته براي واگذاري آنها به سازمان خصوصي‌سازي تكليف شده است تا به امروز 323 شركت باقي مانده و مابقي آنها تعيين تكليف شده‌اند. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي افزود: بر اين اساس اوايل سال آينده گزارشي به هيات واگذاري ارائه خواهد شد تا بر اساس آن تعيين تكليف 323 شركت باقيمانده صورت بگيرد تا در سال 96 آنها را واگذار كنيم. تعيين تكليف نيمي از بنگاه‌ها در سال 95

وي در ادامه در خصوص عملكرد اين سازمان در سال 95 اذعان داشت: از 534 بنگاهي كه در ابتداي سال 95 براي واگذاري وجود داشت حدود 273 شركت تاكنون تعيين تكليف و واگذار شده‌اند كه اين اتفاق به نوبه خود يك ركود در سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود. پوري‌حسيني با اشاره به اينكه تعيين تكليف شركت‌ها انحلال، خروج موفق يا دايم آنها از ليست واگذاري و نيز فروش آنها را شامل مي‌شود، افزود: از 188 بنگاهي كه در سال 95 به صورت بلوكي عرضه شده‌اند 143 بنگاه به فروش رسيده است. رشد درآمدهاي واگذاري از فروش جايگاه سوخت

وي اذعان داشت: بخش قابل توجهي از رشد چشمگير واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در سال 95 مرهون واگذاري و فروش جايگاه‌هاي سوخت است كه البته كار دشوار و پر دردسري هم بود؛ با اين حال يكي از باشكوه‌ترين مزايده‌هاي تاريخ خصوصي‌سازي در كشور، واگذاري جايگاه‌هاي سوخت است چرا كه به‌طور متوسط براي هر جايگاه بيش از 5 پاكت و در مجموع براي 200 جايگاه سوخت حدود 800 پاكت پيشنهادي ارائه شد.

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي اضافه كرد: خوشبختانه اقدام اين سازمان در واگذاري جايگاه‌هاي سوخت به قدري شفاف بود كه تاكنون هيچ شكوه و شكايتي از سوي خريداران يا متقاضيان از اين سازمان در خصوص سازوكار واگذاري جايگاه‌هاي سوخت صورت نگرفته است. تداوم مقاومت‌ها براي خصوصي‌سازي

وي تصريح كرد: بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي در اجراي قانون مصمم است و يكي از درخشان‌ترين اقدامات اين سازمان در سال‌هاي گذشته استقامت آن در برابر مقاومت‌كنندگان در برابر واگذاري‌هاست كه موجب توفيق در واگذاري‌ها شده است.

پوري‌حسيني با اشاره به اينكه اوج مقاومت‌ها در برابر واگذاري‌هاي دولت در سال‌هاي 94 و 95 اتفاق افتاده است، گفت: در اين مدت تقريبا هيچ مزايده‌يي برگزار نشده كه با مقاومت از طرف دستگاه‌هاي مختلف مواجه نبوده باشد.

وي با اشاره به اينكه با وجود همه مشكلات و كمبود نقدينگي بخش خصوصي، واگذاري‌ها از توفيق نسبي در سال 95 برخوردار بوده است، اظهار كرد: تا به امروز از 16.5هزار ميليارد تومان تكليف بودجه‌يي به اين سازمان حدود 12هزار ميليارد تومان حاصل شده است كه تا پايان سال اين رقم افزايش خواهد يافت. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي همچنين با اشاره به اظهار گله‌مندي مقام معظم رهبري از كندي روند واگذاري‌ها در كشور اظهار داشت: اين موضوع نكته بسيار مهم، درست و سنجيده‌يي است و بر اين اساس براي سرعت بخشيدن به روند واگذاري‌ها تلاش خواهيم كرد. ارزش يك‌ميليون و 500 هزار توماني هر سهم

پوري‌حسيني در ادامه گفت: بر اساس طرح توزيع سهام عدالت، يك ميليون تومان سهم به مشمولين به اين شرط داده شده است كه طي 10سال از محل سود اين سهام، اقساط آن پرداخت شود كه تا به امروز حدود 530هزار تومان از اين اقساط تسويه شده است. بنابراين طبق مصوبه شوراي عالي اصل 44 قرار شد تا پايان شهريور 96 به مشمولين فرصت داده شود تا در صورت تمايل از محل آورده نقدي خود اقدام به باقيمانده اقساط خود كنند.

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي اضافه كرد: در حال حاضر ارزش بازار 530هزار تومان سهام عدالت مشمولين حدود يك ميليون و 50هزار تومان است و بر اين اساس كساني كه اقدام به واريز 470هزار تومان بدهي باقيمانده به حساب دولت كنند، در زمان آزادسازي سهام عدالت‌شان حدود 2ميليون تومان ارزش خواهد داشت.

به همين جهت به مشمولين سهام عدالت پيشنهاد مي‌كنيم نسبت به واريز مانده بدهي خود اقدام كنند كه البته اين موضوع كاملا اختياري است و اجباري در آن نيست.

وي ادامه داد: در سامانه سهام عدالت هم به مشمولين پيشنهاد داده‌ايم كه مي‌توانند بين رقم 10 هزار تا 470هزار تومان به حساب دولت بابت تسويه باقيمانده اقساط خود اقدام كنند كه اين موضوع به اين معني است كه حداقل مبلغ واريزي 10هزار تومان و حداكثر مبلغ واريزي 470هزار تومان است.

پوري‌حسيني با بيان اينكه مشمولين تا پايان سال 95 مهلت دارند اين مبلغ را به حساب دولت واريز كنند، اذعان داشت: البته در سال آينده و تا پايان شهويور نيز اين امكان فراهم خواهد بود تا مشمولين نسبت به تسويه اقساط خود كه البته اختياري است، اقدام كنند. واريزي بيشتر مساوي با سود بيشتر

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي در مورد تفاوت ميان كساني كه اقساط خود را تا پايان سال 95 تسويه كنند و كساني كه در سال آينده اين كار را انجام دهند، اظهار داشت: افرادي كه در سال 95 اقدام به تسويه سهام خود كنند به ميزان پولي كه به حساب دولت واريز كرده‌اند از سود سهام در سال آينده برخوردار خواهند شد.

وي اضافه كرد: بر اساس مصوبه دوم اسفندماه امسال سازمان خصوصي‌سازي بايد سود سال مالي 95 سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير را در اواخر سال آينده ميان مشمولين تقسيم كند. از اين رو در آينده فراخواني را منتشر خواهيم كرد كه بر اساس آن مشمولين با مراجعه به سامانه سهام عدالت شماره حساب و شماره تلفن همراه خود را وارد سامانه كنند تا در زمستان سال آينده سود سهام عدالت مربوط به سال مالي 95 شركت‌ها به حسابشان واريز شود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: البته از روز 20 فروردين و با پايان يافتن تعطيلات نوروز، در اين زمينه اطلاع‌رساني گسترده‌يي خواهد شد. بنابراين مشمولين در اين زمينه نبايد فعلا اقدامي انجام دهند. سود واريزي، حداقل 90هزار توماني

وي همچنين با اشاره به اينكه در 3سال گذشته به‌طور متوسط سالي 4500ميليارد تومان از شركت‌هاي سرمايه‌پذير بابت سود سهام عدالت پول دريافت شده است، گفت: از اين رو پيش‌بيني مي‌شود براي سال مالي 95 در اواخر سال آينده حدود 90 هزار تومان سود ميان 49ميليون نفر از مشمولين سهام عدالت توزيع شود كه اين عدد براي افرادي كه تا پايان امسال نسبت به تسويه بدهي خود بابت اقساط سهام عدالت اقدام كنند، بيشتر خواهد بود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: البته براي دو دهك اول مشمولين سهام عدالت كه مددجويان كميته امداد و مستمري بگيران سازمان بهزيستي را شامل مي‌شود و از تخفيف 50درصدي در پرداخت سهام عدالت برخوردارند، سود توزيعي در اواخر سال 96 حدود 150 تا 200هزار تومان خواهد بود.

وي ادامه داد: مهلت مراجعه به سامانه سهام عدالت در سال 95 از روز 29 اسفند پايان خواهد يافت و سامانه تا 14 فروردين سال 96 از دسترس خارج خواهد شد؛ بنابراين مشمولين در سال جاري تنها تا 29 اسفند فرصت دارند تا به سامانه مراجعه كنند و از سال آينده نيز از 14 فروردين تا پايان شهريورماه اين سامانه در دسترس خواهد بود.

 نویسنده:
تيم سياسي ويژه براي تخريب دولت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/25
تيم سياسي ويژه براي تخريب دولت
نوبخت از حرف‌هاي كيلويي در مورد آمارهاي رسمي دولت انتقاد كرد


گروه ايران  مهدي بيك   

 از دولت يازدهم «اصرار» و از مديران صدا و سيما، «انكار»؛ اين عبارات، روايت اين روزهاي دولت از مواجهه صدا و سيما با اخبار و دستاوردهاي اقتصادي و معيشتي دولت است. در روزي كه موضوعات «اقتصادي»، «سياسي» و «ديپلماسي»، مهم‌ترين بخش از صحبت‌هاي سخنگوي دولت در آخرين نشست خبري سال95 را تشكيل مي‌دادند؛ نوبخت يك‌بار ديگر از رسانه ملي خواست كه نسبت به دستاوردهاي اقتصادي و معيشتي دولت موضع منصفانه‌يي اتخاذ كند و اگر قادر نيست واقعيات را به مردم منعكس كند، حداقل سياست سكوت در پيش بگيرد تا افكار عمومي به دليل اخبار مغرضانه‌يي كه در برخي بخش‌هاي اين رسانه بازتوليد مي‌شوند، خدشه‌دار نشود. نوبخت با صراحت از انتقادات «كيلويي» صدا و سيما از آمارهاي رسمي دولت گلايه كرد و از فعاليت «تيم ويژه‌اي» در رسانه ملي خبر داد كه با وظيفه تخريب دولت يازدهم حاشيه‌سازي مي‌كنند.

سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگار تعادل كه با توجه به عملكرد قابل توجه دولت يازدهم در مهار تورم و رشد اقتصادي چرا دولت با اعتماد به نفس در مقابل گروه‌هاي مخالف و دلواپس نمي‌ايستد و اطلاع‌رساني مناسب نمي‌كند؟ گفت: «حرف شما درست و اين مطالبه به‌حقي است تا آنچه را صورت گرفته به صورت فراگيرتر و مطلوب‌تر منعكس شود كه با همكاري شوراي اطلاع‌رساني دولت اين اقدام انجام خواهد شد. البته توجه داشته باشيد كه سياست دولت دامن زدن به حاشيه‌ها نيست.» در كنار اين موارد موضوعاتي چون، زمان دقيق پرداخت مطالبات بازنشستگان، ادعاهاي احمدي‌نژاد درباره مسائل اقتصادي، نحوه توزيع سهام عدالت، هجمه‌ها به دولت در زمينه اجرا نشدن اقتصاد مقاومتي و... از ديگر موضوعاتي بودند كه نوبخت درباره آنها به اظهارنظر پرداخت. در پايان جلسه هم نوبخت همراه با خبرنگاران حوزه دولت عكس يادگاري گرفت تا آخرين نشست سخنگوي دولت با خبرنگاران در سال95 ثبت شود. تلاش براي بهبود مطالبات مردم

محمدباقر نوبخت به جمع‌بندي اقدامات دولت در سال ۹۵ پرداخت و گفت: «بهبود معيشت مردم، جزو مطالبات مردم از دولت است و از همه‌كساني كه سفره مردم براي‌شان دغدغه است، تشكر مي‌كنيم.»

به گزارش «تعادل»، سخنگوي دولت با انتقاد از سازمان صداوسيما گفت: «يك تيم تخريب سياسي در اين سازمان در آمار رسمي كشور تشكيك مي‌كند. او با انتقاد از نقل‌قول برخي نامزدهاي احتمال رياست‌جمهوري درباره افزايش يارانه نقدي، اين اظهارات را خلاف قانون و مصداق تشويش اذهان عمومي خواند.» نوبخت در ابتداي سخنانش با بازخواني وعده‌هايي كه در ابتداي سال95 مطرح كرده بود، گفت: «اگر خاطرتان باشد هفتم فروردين‌ماه سال ۹۵، سياست‌هاي دولت را كه ملهم از نظرات مقام معظم رهبري در آغاز سال در مشهد بود، بيان كردم و گفتم دولت قصد دارد ركود را كاسته و به سمت رونق اقتصادي پيش برود. افزايش توان توليد ملي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يكي از اصلي‌ترين بحث‌هاي ما بود. در همان نشست گفتم دولت قصد دارد با اعطاي تسهيلات به‌اندازه ۱۶ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب هدف‌گيري ۷۵۰۰ واحد، رونق را افزايش دهد. در بخش دولتي نيز قصد داريم ۳۷ هزار ميليارد تومان منابع دولتي از خزانه بپردازيم. با گذشت يك‌سال خوشبختانه اعداد و ارقام رسمي نشان مي‌دهد كه دولت در تحقق وعده‌هايش موفق بوده است.» سخنگوي دولت افزود: «اكنون آخرين گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي، وزارت صنعت و معدن و خزانه رسمي كشور را بيان خواهم كرد. منتقدان وقتي آمار را زير سوال مي‌برند، جز القاي شبهه، كمك ديگري نمي‌كند.»

نوبخت با انتقاد از برخي نقل‌قول‌ها كه مي‌گويند آمار درست نيست، گفت: «كلي و بي‌منطق اظهارنظر كردن درباره آمارهاي رسمي دولت، كار كارشناسي و علمي نيست. امروز مد شده هركسي چيزي مي‌گويد، برخي منتقدان مخالفت مي‌كنند و از چند نفر هم مي‌پرسند آيا رشد اقتصادي را حس مي‌كنيد؟ و نتيجه مي‌گيرند اين آمار نادرست است!» رشد اقتصادي چقدر است؟

نوبخت درباره نرخ رشد اقتصادي هم اعلام كرد: «براي ۹ ماهه امسال، مركز آمار ايران اعلام كرد كه درصد رشد اقتصادي كشور 7.2 با نفت و ۵ درصد بدون نفت است. نسبت به اين رشد، مي‌توان گفت به توليد و طرح‌هاي عمراني كمك شده. انتظارم از رسانه ملي اين است كه برود تحقيق كند و مستندي تهيه كند.»

سخنگوي دولت با انتقاد از صداوسيما گفت: «اينكه در خيابان ۴ نفر را پيدا كند و بپرسد آيا رشد اقتصادي را در سفره‌تان احساس مي‌كنيد؟ و آنها هم پاسخ مي‌دهند، نه احساس نمي‌كنيم؛ براي رسانه ملي زيبنده نيست. اگر اعتبارات بيشتري هم مي‌خواهند، بروند خرج كنند و اين را به مردم درست گزارش كنند. اينگونه گزارش‌ها سخيف و نادرست است. البته ممكن است عوام اين‌طور جمع‌بندي كنند ولي جواب كارشناسي، مصاحبه با ۴ نفر در خيابان نيست. اين ۱۶ هزار ميلياردي كه تسهيلات داده‌ شده، به سفره مردم رفته. بخشي از اين پول‌ها به كارگران و كشاورزان داده‌ شده. امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان گندم خريديم. در سال ۹۲، اين رقم ۴ هزار ميليارد تومان است. اين پول مستقيما از سوي دولت به دست كشاورزان رفته است.»

معاون رييس‌جمهور با انتقاد از تشكيل يك تيم تخريب سياسي در صداوسيما گفت: «برخي افراد و گروه‌ها در صداوسيما، اين برنامه‌ها را حساب‌شده طراحي مي‌كنند. از صداوسيما خواهش مي‌كنم وقتي نمي‌دانند چطور آمار دولت را راستي‌آزمايي كنند، بيايند از كارشناسان مختلف بپرسند تا القاي شبهه نشود. صداوسيما، دانشگاه است و نبايد القاي شبهه كند. آن تيم سياسي ويژه كه هدفمند اين برنامه‌ها را مي‌سازند، دنبال تخريب دولت هستند. طبق قانون، دولت آمار را اعلام مي‌كند ولي با مصاحبه با ۴ نفر مي‌گويند آمار دولت نادرست است.» افزايش 2برابري شاغلان

سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود به گزارشي از وضعيت بازار كار پرداخت و با بيان اينكه جمعيت 10 ساله به بالا را جزو سنين كار مي‌دانيم، افزود: اين جمعيت در پاييز 92، 63 ميليون و 437 هزار و 128 نفر بودند كه در پاييز امسال به 65 ميليون و 472 هزار و 302 نفر رسيد. يعني 2ميليون و 35 هزار و 174 نفر جمعيت 10 ساله به بالا از آغاز دولت تا امروز اضافه شدند.  نوبخت با طرح اين سوال كه آيا همه جمعيت فعال مي‌توانند كار پيدا كنند؟ گفت: خير. از اين جمعيت در پاييز 1392، تعداد شاغلان 20 ميليون و 867 هزار و 603 نفر بودند و در پاييز 1395 جمعيت شاغل ما 22 ميليون و 373 هزار و 416 نفر شدند.

سخنگوي دولت افزايش رشد اقتصادي را الزاما به معناي افزايش رشد اشتغال ندانست و گفت: «كارفرمايان در زمان ركود، بر اساس موانع قانوني نمي‌توانند نيروي كار خود را اخراج كنند. به همين جهت در زمان رشد اقتصادي ترجيح مي‌دهند از ظرفيت درون سازماني خود استفاده كنند. يعني رشد حتما همراه با اشتغال جديد نخواهد بود.» رفع نابرابري حقوق بازنشستگان

نوبخت همچنين درباره جلسه با فراكسيون اشتغال مجلس هم افزود: «در اين جلسه درباره لايحه اشتغال دولت بحث شد كه خواسته بوديم 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه براي افزايش اشتغال روستاها استفاده شود تا مهاجرت به شهر انجام نشود.»

وي ادامه داد: «خوشبختانه با پيشنهاد دولت، موافقت مجلس و حتي تكميل كردن اقدام مجلس براي سال آينده 3 هزار و 400 ميليارد تومان را براي رفع نابرابري‌هاي حقوق بازنشستگان صرف خواهيم كرد كه اميداوريم گام نخست براي رفع نابرابري‌هاي دريافتي بازنشستگان انجام شود.»

سخنگوي دولت تاكيد كرد: «از فروردين‌ماه هم تلاش مي‌كنيم، حقوق مددجويان كميته امداد و بهزيستي به اندازه 20 درصد حداقل حقوق افزايش يابد.» سخنگوي دولت در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده درباره افزايش يارانه‌هاي نقدي با بيان اينكه اين ادعاها خلاف است، گفت: «اگر بخواهيم يارانه مردم را افزايش دهيم يا بايد از خزانه كه وجود ندارد يا از محل خالص شركت‌هاي پالايش و پخش و گاز برداشت كنيم كه آن هم با افزايش حامل‌هاي انرژي ميسر خواهد بود.»

نوبخت تصريح كرد: «اين گفته‌ها تنها القاي شبهه و تشويش اذهان عمومي مردم است و از نظر جايگاه اسلام نيز خلاف است و  به نفع مصالح كشور نخواهد بود.» وي در پاسخ به اين سوال كه اخيرا بانك مركزي رشد اقتصادي را 11.6 درصد اعلام كرد ولي رسانه ملي نسبت به اين دستاورد اقدامي انجام نداد، اظهار داشت: «البته از صدا وسيما تشكر مي‌كنيم كه در اين زمينه سكوت كرد و آمار رشد اقتصادي را تخريب نكرد.»نویسنده:
3محور تمركز دولت براي انتخابات آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/25
3محور تمركز دولت براي انتخابات آينده


 دوشنبه عصر شوراي اصلاح‌طلبان در يك اجماع بي‌نظير به حمايت از دكتر حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 راي داد. متعاقب اين اتفاق سه‌شنبه فراكسيون اميد مجلس ديدار دوستانه‌يي با رييس‌جمهور محترم داشت. در اين ديدار تعدادي نمايندگان فراكسيون ديدگاه‌هاي خود را نسبت به مسائل پيش‌روي كشور بيان داشتند و اينجانب هم نظرات خود را حول سه محور بيان كردم:

محور اول؛ پروژه برجام بود. به نظر مي‌آيد كه اين پروژه تاكنون توانسته مسير مطلوب خود را طي كند هر چند كه در اين فرآيند كاستي‌هايي مانند برقرار نشدن ارتباط با بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي، وجود دارد. به سرانجام رسيدن برجام، ‌وعده‌يي كه جناب رييس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتي خود داده بود، ‌بدون‌شك جزو بزرگ‌ترين پروژه‌هاي دولت بود كه هم‌اكنون آثار آن را مي‌توانيم در بخش‌هاي كلان اقتصادي كشور مانند حوزه‌هاي نفت، خودرو و هواپيمايي ببينيم. اما مهم اين است كه اين آثار هر چه سريع‌تر خود را در بخش‌هاي خرد اقتصاد كشور و سفره‌هاي مردم هم عيان كند. به نظر مي‌آيد بهتر است بخش دوم اين پروژه در دور بعدي انتخابات طي برنامه‌يي از سوي رييس‌جمهور محترم به‌طور كامل اعلام شود و آن شعار كه «هم چرخ سانتريفيوژ بچرخد هم چرخ زندگي مردم» تحقق يابد.  محور دوم؛ ‌اقتصاد مقاومتي بود كه به نظر من مهم‌ترين و موثرترين وجه اقتصادي كشور است. اقتصاد مقاومتي كه در كشور بنيان اوليه آن از ابتداي امسال گذاشته شد، ‌كما اينكه در نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري تجلي يافت، مي‌تواند و بايد راهگشاي مسيري باشد كه اقتصاد ايران را در بن‌بست قرار داده است. في‌الواقع اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه كشور است. ظرفيت‌هايي كه بايد آنها را به بالفعل درآورد. هرچند براي برآورده كردن اين اهداف قوه مجريه به تنهايي مسوول آن نيست و قوا و نهادهاي ديگر هم بايد به كمك اين قوه بشتابند اما انتظار از قوه مجريه و فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي اين است كه براي تحقق اين اهداف برنامه‌هاي عملي بدهند خلأيي كه به نظر اينجانب تاكنون پر نشده است.

محور سومي كه من روي آن تاكيد داشتم فضاي انتخابات سال آينده است. واقعيت آن است كه با توجه به اينكه حدود دو ماه به انتخابات رياست‌جمهوري مانده فضاي فعلي كشور حال و هواي انتخاباتي ندارد. فضاي سردي كه بر برخي كانون‌ها مانند دانشگاه‌ها حاكم است مي‌تواند زنگ خطري براي حاكميت باشد. برخي‌ها دوست دارند كه مشاركت مردمي در انتخابات آينده كم باشد كه اين حركت را دولت بايد با پاتك قوي دفع كند. مشاركت حداكثري مانند عقبه‌يي براي نظام خواهد بود كه هرگونه سوءظن دشمن را دفع خواهد كرد، بدون‌شك اين عقبه براي دولت فعلي و دولت بعدي هم موثر و هم مفيد خواهد بود.نویسنده: الياس حضرتي مدير مسوول
شروع انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/25
شروع انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا


وزير كشور در ابلاغيه‌يي به فرمانداران و بخشداران سراسر كشور، دستور شروع انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي روز گذشته در راستاي اجراي ماده 45 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 خرداد 1375 با اصلاحات بعدي و ماده 22 آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و ماده 21 آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش، دستور شروع انتخابات را صادر كرد.

در اين ابلاغيه با اشاره به مفاد قانوني يادشده از فرمانداران و بخشداران خواسته شده است: براساس مواد 32 و33 قانون مذكور از روز چهارشنبه 25 اسفند 95 نسبت به تشكيل هيات‌هاي اجرايي و انجام ساير برنامه‌هاي انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، طبق برنامه زمانبندي ابلاغي و در مهلت‌هاي قانوني مقرر اقدام نموده و وصول اين بخشنامه را مطابق فرم شماره 2 به ستاد انتخابات كشور اعلام كنند.  ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا از 30 اسفند ماه سال جاري آغاز و در ششم فروردين سال بعد، پايان مي‌پذيرد.نویسنده:
آخرين آمار قربانيان چهارشنبه آخر سال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/25
آخرين آمار قربانيان چهارشنبه آخر سال


سخنگوي مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي كشور جزئيات آمار ۵۸ مصدوم و ۷ جانباخته حوادث چهارشنبه پايان سال را تشريح كرد.  به گزارش تسنيم، از روز 17 اسفند كه نخستين حادثه‌ديدگان چهارشنبه پايان سال براي سال 95 به ثبت رسيد تا لحظه تنظيم اين گزارش 58 نفر مصدوم و 7 نفر جان خود را از دست دادند.

در اين رابطه مجتبي خالدي، سخنگوي مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي كشور با اشاره به اينكه از صبح روز گذشته نيز 13 مصدوم چهارشنبه پايان سال در سراسر كشور گزارش شده است، ادامه داد: يك نفر در اروميه دچار آسيب‌ديدگي شديد چشم شده است و يك نفر نيز دچار قطع انگشت و در تهران نيز گزارشات غيررسمي از قطع عضو داريم ولي هنوز تاييد نهايي نشده است.  وي تصريح كرد: همچنين از روز 17 اسفند كه نخستين گزارشات حوادث چهارشنبه پايان سال را داشتيم شاهد 58 مصدوم (49 مرد و 9 زن) بوديم كه 7 نفر نيز در اين حوادث جان باختند.  سخنگوي مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي كشور درباره بيشترين آمار حادثه‌ديدگان چهارشنبه پايان سال به‌ترتيب به استان‌هاي اردبيل، اراك و اصفهان اشاره كرد و افزود: براساس دستورالعمل وزارت بهداشت بيمارستان‌ها آماده‌باش، متخصصان پزشك مقيم مستقر در بيمارستان‌ها و آمبولانس‌ها نيز در ميادين مستقر هستند و پرسنل اورژانس نيز آخرين آموزش مقابله و برخورد با حوادث سوختگي چهارشنبه پايان سال را گذراندند.نویسنده:
4نقطه تاريك وضعيت اشتغال 95
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/25
4نقطه تاريك وضعيت اشتغال 95
«تعادل» نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال جاري را بررسي مي‌كند


گروه اقتصاد كلان| مرضيه اميري|

نرخ بيكاري امسال با افزايش 1.4واحد درصدي به 12.4درصد رسيد؛ نرخي كه نشانگر انفجار جمعيت در سن كار و ناتواني بخش‌هاي اقتصادي از ايجاد شغل‌هاي جديد است. نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار براي سال 95 نشان مي‌دهد، 2ميليون و 729هزار نفر به جمعيت بيكاران كشور افزوده شده و 615هزار و 968شغل جديد ايجاد شده است. اعداد و ارقام آخرين گزارش مركز آمار گرچه حاكي از نقطه‌هاي مثبتي مانند افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان است، اما برآيند كلي آن گوياي بدتر شدن وضعيت اشتغال در اكثر شاخص‌هاست؛ «كاهش سهم اشتغال در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي به‌نفع بخش خدمات»، «افزايش تعداد بيكاران و اخراجي‌هاي بازار كار»، «افزايش نرخ بيكاري كل» و« نرخ بيكاري دورقمي در 28 استان كشور»، آمارهايي هستند كه نمي‌توان باوجود گزارش آنها آينده روشني براي وضعيت اشتغال در سال‌هاي آينده متصور بود.افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان

به گزارش «تعادل»، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار در سال 95 نشان مي‌دهد، 39.4درصد جمعيت در سن كار در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور مشاركت داشته و از اين ميان سهم مردان 64.1درصد و سهم زنان 14.9درصد است. اگرچه از لحاظ توزيع جنسي، بازار كار همچنان در وضعيت نابرابري قرار دارد اما اتفاق مثبت در اين زمينه افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان است كه بعد از سال‌ها ثابت ماندن در كانال 11 تا 13درصد براي نخستين بار به مرز 15درصد رسيده است. 37سال پيش نرخ مشاركت اقتصادي زنان 11درصد بود و در سال‌هاي بعد از آن هم اين شاخص تغيير چنداني نداشت، براي سال 94 اين نرخ حدود 13.3درصد ثبت شده بود. البته در كنار اين نقطه روشن، نرخ بيكاري زنان در سال 95 مويد وضعيت مطلوبي براي اين قشر نيست. براساس نتايج آمار نرخ بيكاري سال جاري، نرخ بيكاري زنان 20.7درصد است كه نسبت به سال قبل 1.3واحد درصد افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه جمعيت شاغل زنان در سال ۱۳۹۵ حدود 3ميليون و ۸۸۰ هزار و ۸۰۴ نفر بوده كه نسبت به سال قبل ۴۱۹ هزار و ۹۸۴ نفر افزايش يافته است. از اين جمعيت بالغ بر 3ميليون نفري زنان شاغل، 52.8درصد در بخش خدمات مشغول به فعاليت هستند و در بخش كشاورزي اين سهم به 22درصد رسيده و 25.2درصد از زنان شاغل نيز در بخش صنعت مشغول هستند. اما نسبت سهم اشتغال مردان و زنان در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت كاملا متفاوت است. درحالي 17درصد از جمعيت بالغ بر 18ميليون نفري مردان شاغل در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت هستند كه تراكم جمعيت شاغلان مرد در بخش صنعت به تقريبا 2برابر اين سهم مي‌رسد.  33.3درصد از جمعيت مردان شاغل مرد در بخش صنعت مشغول به فعاليت هستند و اين سهم در بخش خدمات به 49.6درصد مي‌رسد. فصل مشترك اين نسبت‌ها بيانگر يك واقعيت است كه سال‌هاست الگوي نسبت اشتغال در كشور ما را شكل داده است، بيشترين جمعيت شاغل كشور در بخش خدمات مشغول به فعاليت هستند و بخش كشاورزي كمترين فرصت شغلي را فراهم كرده است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد، بخش خدمات با 50.1درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 31.9درصد و كشاورزي با 18درصد قرار دارند.جمعيت 3ميليون‌نفري بيكار در كشور

نرخ بيكاري جوانان 29-15ساله نيز حاكي از آن است كه 25.9درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده و اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. 21.4درصد از جوانان بيكار اين رده سني را مردان تشكيل داده و زنان بيكار 29-15ساله سهم 42.3درصدي در اين جمعيت را دارا هستند. در نقاط شهري نرخ بيكاري جوانان 29-15ساله به 28.1درصد در سال 95 رسيده و نرخ بيكاري نقاط روستايي اين جمعيت 19.9درصد است.  در مجموع در سال 95 حدود 3ميليون و 203هزارنفر از جمعيت 10ساله و بيشتر بيكار بوده و 25ميليون و 791هزار نفر از جمعيت 10ساله و بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور مشاركت داشته‌اند. البته اين آمار رسمي را بسياري از كارشناسان اقتصادي تاييد نمي‌كنند و معتقدند به‌دليل لحاظ كردن 49ساعت كار در هفته و برشمردن هر فرد با يك‌ساعت كار در هفته را در جمعيت شاغل، اين شيوه آمارگيري نمي‌توان بيانگر تمامي واقعيت موجود باشد و جمعيت بيكاران در كشور نه 3ميليون نفر، بلكه بالاي 5ميليون‌نفر است.ايجاد 615هزار شغل

درمجموع به جمعيت مشاركت‌كنندگان اقتصادي 10ساله و بيشتر در سال 95 نسبت به سال گذشته، 3ميليون و 819هزار و 366نفر افزوده شده و جمعيت بيكار نيز با افزايش 474هزار نفري به 3ميليون و 203هزار نفر رسيده است. درخصوص تعداد اشتغال‌ در سال 95 و به‌طور ويژه‌تر تعداد شغل‌هاي ايجادشده در دولت يازدهم، اختلاف‌نظرهاي زيادي وجود دارد و همواره يكي از موضوع‌هاي مورد بحث در ميان رسانه‌هاي مخالف و موافق دولت است.

حسن روحاني، رييس‌جمهوري در مصاحبه تلوزيوني خود حدود يك ماه پيش در پاسخ به نخستين سوال مجري كه درخصوص عملكرد دولت در ايجاد اشتغال بود، تعداد شغل‌هاي ايجادشده در يك‌سال (از تابستان 94 تا تابستان 95) را 704هزار نفر اعلام كرد، اما بلافاصله در روز بعد اين گفت‌وگو رسانه‌هاي مخالف دولت آمار رييس‌جمهور را زيرسوال برده و معتقد بودند تا زماني كه ما شاهد افزايش نرخ بيكاري هستيم، نمي‌توانيم آمار افزايش اشتغال را باور كنيم. اما در مقابل تيم اقتصادي حسن روحاني با اشاره به اينكه ميانگين تعداد ايجاد اشتغال در 5كشور برتر دنيا 600هزارنفر است، از كشور ايران با ايجاد اشتغال 700هزارنفري به عنوان كشور برتر دنيا در اين زمينه نام مي‌برند. البته تمامي اين مجادله‌ها را در يك ‌مورد مي‌توان حايز نقد كارشناسي و فارغ از جناح‌گيري سياسي دانست.  مركز آمار ايران براساس استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار از كسي به عنوان شاغل در آمارهاي خود استفاده مي‌كند كه حداقل 2ساعت در هفته كار كند، اما تفاوت سنجش مركز آمار و ILO در اين است كه اين سازمان درصورتي فرد با 2‌ساعت كار در هفته را شاغل فرض مي‌كند كه درآمد اين ميزان كار كفاف هزينه‌هايش را بدهد، اما در نحوه آمارگيري مركز آمار ديگر چنين سنجه‌يي لحاظ نمي‌شود. بنابراين از اين بابت مي‌توان گفت كه نرخ بيكاري 12.4درصدي، اشتغال 615هزارنفري و جمعيت بيكار 3ميليون‌نفري، اعداد و ارقامي نيستند كه بتوانند واقعيت موجود وضعيت اشتغال و بيكاري در كشور را به صورت كامل بيان كنند.سقوط 5 استان به

نرخ‌هاي بيكاري 2رقمي

شاخص‌هاي عمده نيروي كار به تفكيك استان‌ها نيز نشان مي‌دهد، استان ‌كرمانشاه با نرخ بيكاري 22درصدي صدرنشين استان‌ها در اين شاخص است. وضعيت اشتغال اين استان چندفصل متوالي است كه به‌طرز نگران‌كننده‌يي رو به وخامت گذاشته است. نرخ بيكاري اين استان كه در سال گذشته نيز با 17.6درصد جزو بالاترين نرخ‌هاي بيكاري استان‌ها بود، امسال به 22درصد رسيده است. بعد از آن استان كردستان با نرخ بيكاري 15.2درصد، دومين استان بيكار كشور گزارش شده است. استان‌هاي اصفهان و يزد نيز كه بعد از ركود اقتصادي به جرگه بيكارترين استان‌هاي كشور پيوسته بودند، امسال نيز نرخ‌هاي بيكاري بالاي 14.5 و 12.8درصد را ثبت كرده‌اند كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. كمترين نرخ بيكاري در ميان استان‌ها مربوط به استان مركزي با 7.3درصد است. آنطور كه از جدول آماري طرح نيروي كار سال 95 برمي‌آيد، تنها 4 استان كشور داراي نرخ بيكاري تك‌رقمي هستند و 28 استان كشور نرخ‌هاي بيكاري 2رقمي

دارند.  امسال 5 استان كشور از نرخ‌هاي بيكاري تك‌رقمي سال 94، به نرخ‌هاي بيكاري 2رقمي سقوط كردند؛ استان‌هاي آذربايجان شرقي، بوشهر، تهران، خراسان جنوبي و كرمان استان‌هايي هستند كه در سال 94 نرخ بيكاري تك‌رقمي داشته و در سال 95 نرخ‌بيكاري آنها به كانال 2رقمي افزايش يافته است. از ميان اين استان‌ها، وضعيت استان تهران از همه بدتر است. اين استان كه در سال گذشته نرخ بيكاري 8.1درصدي را ثبت كرده بود، امسال نرخ بيكاري 11.6درصدي را تجربه كرده است و به‌نظر مي‌رسد بيشترين شغل را نيز در بخش صنعت از دست داده است. در سال گذشته سهم اشتغال استان تهران در بخش صنعت بالغ بر 35درصد بوده، اما امسال اين سهم به 33درصد رسيده است.

 نویسنده:
  خبر موج
  روي Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 اجرا براي مجلس مصوب قانون اغ
  اب دولت بين موافقتنامه قانون جمهوري رييس
  پاد در تركيه جمهوري دولت ايران اسامي كرد
  جمهوري انتقاد دولت رسمي آمارهاي مورد در رفيلويي اي از
  نوبخت تعاون، وزارت به اجرا براي اجتماعي تامين
  خصوص اجراي مدت تمديد قانون اجتماعي رفاه
  كار جمهوري انتظامي نيروي استخدام قانون
  آزمايشي كرد. اباغ كشور وزارت به اجرا براي را ايران دولت
  اسامي تخريب براي ويژه سياسي
  تيم تبصره (ي) بند اصاح قانون تفسير «قانون
  همچنين (ه) بند كشور كل 1394 سال بودجه 2قانون
  () نيز كشور» كل 1395 سال بودجه 1قانون () كنند
  تبصره گران را گاز بنزين ايد رابي ده چند را ارانه ادعن كن كه
  كساني بودجه برنامه سازمان نفت وزارت به اجرا
  براي شد. اباغ
  كشور اقتصادي رشد آيا بپرسد كند 4پيدا را ان اب ينف در از انتقاد با دولت سخنگوي «تعادل»، گزارش به بيك مهدي ايران
  گروه تبديل جامعه مسلط گفتمان به مدارا
  صبر پاسخ هم آنها كنيد؟ احساس تان فره س در را سياسي تخريب تيم «يك گفت: صداوسيما سازمان سيما، صدا مديران از «اصرار» يازدهم دولت از اينكه بر تاكيد با جمهوري رييس اول معاون رنا اي
  شود زيبنده ملي رسانه براي كنيم؛ نم احساس نه ديهند، تشكيك كشور رسمي آمار در سازمان اين در مواجهه از دولت روزهاي اين روايت عبارات، اين
  «انكار»؛ قابل صبر مدارا فرهنگ بدون عه يي توس برنامه
  هيچ خرج بروند خواهند، مي هم بيشتري اعتبارات اگر نيست. احتمال نامزدهاي برخي ول نق از انتقاد با او كند. معيشتي اقتصادي دستاوردهاي اخبار با سيما
  صدا سوءرفتار سوءتفاهم از كس هيچ گفت: نيست،
  اجرا اينگونه كنند. گزارش درست مردم به را اين ند ارات اظه اين نقدي، يارانه افزايش درباره اس وري جمهري «اقتصادي»، موضوعات كه روزي در است.
  دولت گفتمان به بايد عفو مدارا صبر، براين نمي بنا سو برد است ممكن البته است. نادرست سخيف ها گزار خواند.» عمومي اذهان تشويش مصداق قانون را از بخش مهمترين «ديپلماسي»،
  «سياسي» شود. تبديل جامعه مسلط
  غالب كارشناسي، جواب ولي كنند بندي جمع طور اين عوام در كه هايي ده وع بازخواني با سخنانش ابتداي در خت وب خبر نشست آخرين در دولت سخنگوي هاي صحبت ملي همايش نخستين در ديروز جهانگيري
  اسحاق هزار 16 اين نيست. خيابان در نفر با مصاحبه خاطرتان «اگر گفت: بود، كرده رح 95 مط ال س ابتداي از ديگر ار بيك بخت نو دادند؛ تشكيل را 95لاس
  افزود: شد، برگزار اجسران اس سالن در كه
  صبر رفته. مردم سفره به دادهده، ات تسهي كه ميلياردي را دولت هاي سياس ،95 سال اه فروردي هفتم باشد اقتصادي دستاوردهاي به نسبت كه خواست ملي
  رسانه خصوص به كشور مهم بسيار مساله همايش
  موضوع شده. داده كشاورزان ارگران ول پك ايبن از بخشي در سال آغاز در رهبري معظم مقام نظرات از ملهم كر قاد اگر كند تخاذ انه منصفا يي موضع دولت معيشتي
  و صلح، فاكتور سه كه است جامعه فعلي شرايط
  براي در خريديم. گندم تومان يارد 00ل۷ مي هزار 14 امسال را ركود دارد قصد دولت گفتم كردم بيان بود، هد ست سيامش حداقل كند، منعكس مردم به را واقعيات
  نيست كند، پيدا تحقق جامعه در اگر رضايت
  بخشش پول اين است. تومان ميليارد زار هم رق اين 92 سال افزايش برود. پيش اقتصادي رونق سمت به استه اخباك دليل به عمومي افكار تا بگيرد پيش در
  سكوت شود. جامعه در جدي مشكات بروز مانع يد وان است.»
  ت رفته كشاورزان دست به دولت سوي از مستقيما يكي مقاومتي اقتصاد تي ها سياس در ملي توليد توان بازتوليد رسانه بخشاين هاي برخي در كه يي
  مغرضانه يسنا رد، تاييد را 96 بودج نگهبان شوراي سخنگو
  آقاي هاي صحبت با تيتربازي تيم يك تشكيل از انتقاد با جمهور رييس معاون گفتم نشست همان در بود. ما هاي بحث ترين اصلي از انتقادات از صراحت با نوبخت ود. دش نش دار شوند،
  م علني نشست در ديروز مجلس رييس الريجاني علي افراد «برخي گفت: صداوسيما در سياسي تخريب هزار 16 دازه ان ات تسهي اعطاي با دارد قصد دولت گايه دولت رسمي آمارهاي از سيما صدا
  «كيلويي» نگهبان شوراي دادند، خبر ما به االن گفت: كرد
  مجلس كمك استقال پرسپوليس باشگاه دو هر به بايد ابشده حس را ام برن اين روهصداوسيما، گدر هو قالب در تعاوني خصوصي هاي بخش به تومان ميليارد كه داد خبر ملي رسانه در اي» ژه وي «تيم فعاليت از
  كرد ندانسته وارد آن به اشكالي كرده 96 ايي ودجه را باشد
  بيشتر تومان ميليون 10 از مديران حقوق دريافتي نبايد وقتي كنم خواهش صداوسيما از كنند. طراحي بخش در دهد. افزايش را رونق ۷د، واح 500 گيري هد يكنند. سازي حاشيه يازدهم دولت تخريب وظيفه
  با گذشت. خير به 96 بودجه مساله هستند
  است، ايران با روابط توسعه خواهان فارس خليج حوزه كشورهاي بيايند كنند، آزمايي راست را دولت آمار چطور دانم منابع تومان ميليارد ا3 هز۷ داريم قصد نيز دولتي با كه تعادل خبرنگار به پاسخ در دولت
  سخنگوي در كه ميكنيم تشكر نگهبان شوراي از گفت:
  وي نشود. شبهه القاي تا بپرسند مختلف كارشناسان ان خوشبختا كال گذشت با بپردازيم. خزانه از دولتي تورم مهار در يازدهم دولت توجه قابل عملكرد به شود
  توجه ملت خدمتگزاران از انتقاد براي ابزاري نبايد مقاومتي اقتصاد موضوع كوتاهي انهاي زم در را جلساتش بود، مجبور مدت
  اين آن كند. شبهه القاي نبايد است دانشگاه داوسيما، صحقق در دولت كه يدهد نشان رسمي ارقام اعداد مقابل در نفس به اعتماد با دولت چرا اقتصادي رشد بگيرند
  و تسهيات تومان ميليارد ۷4۷ هزار 16 توانستند صنعتي واحد هزار 23 كه است الزم كند. برگزار برنامه بودجه بررسي
  براي سازند، مي را ها مه برنا اين هدفمند كه ويژه سياسي تيم افزود: دولت سخنگوي است.» بوده موفق ايش ده وع رساني اطا يستد نمي دلواپس مخالف هاي كنند
  گرو گران را گاز بنزين بايد دهيم مي برابر چند را يارانه كنند مي ادعا كه كساني كنيم. تشكر نگهبان شوراي از عمل سرعت اين دليل دهد
  به هشدار كشور اين به سفر درباره خارجه وزارت تا شد باعث تركيه ناپايدار وضعيت را آمار دولت قانون، طبق هستند. دولت تخريب دنبال وزارت مركزي، بانك رسمي زارشهاي آخرين «اكنون اين درست شما «حرف گفت: كند؟ نم
  مناسب در تهران شهرداري تخلفات
  پيگيري آمار گويند مي نفر با مصاحبه با ولي كندي اعا كرد. خواهم بيان را كشور رسمي خزانه معدن صنعت صورت به گرفته صورت را آنچه تا است حقي به
  مطالبه با دهم مجلس يبرييس نا يلنا ۰9 اصل است.»
  كميسيون نادرست دولت شبهه، القاي جز رند، بم سوال زير را آمار وقتي منتقدان همكاري با كه شود منعكس تر مطلوب
  فراگيرتر در تهران شهرداري از تفحص طرح تصويب عدم به
  اشاره هم ناه فرورديم «از كرد: تاكيد دولت سخنگوي رشد زمان در جهت همين به كنند. اخراج را خود كار يكند.» نم ديگري كمك شد. خواهد انجام اقدام اين عدولت ان اط رس
  شوراي كميسيون گفت: مجلس ديروز صبح نوبت علني
  نشست امداد كميته مددجويان حقوق يم، كني تا خود سازماني درون ظرفيت از يد من ده ترجيح اقتصادي ان شاغ رابري افزاي آمار گويند كه لها قو نقل برخي از انتقاد با نوبخت زدن دامن دولت سياست كه باشيد داشته توجه
  البته كند رسيدگي مسائل اين به اند مي تو مجلس نود
  اصل افزايش حقوق حداقل درصد 20 اندازه به بهزيستي جديد اشتغال با همراه حتما رشد يعني كنند. ستفاده خود سخنان از ديگري بخش در دولت سخنگوي كردن اظهارنظر منطق بي «كلي گفت: نيست، درست چون، موضوعاتي موارد اين كنار در هست.» يي اش حه
  به تصويب عدم درباره پرسشي به واكنش در مطهري
  علي شده مطرح ادعاهاي به پاسخ در دولت سخنگوي يابد.» بود.» نخواهد اينكه بيان با پرداخت كار بازار وضعيت از زارشي علمي كارشناس كار دولت، رسمي آمارهاي درباره ادعاهاي بازنشستگان، مطالبات پرداخت دقيق
  زمان مجلس، در تهران شهرداري از تفحص تحقيق
  طرح ادعاها اين اينكه بيان با دي اران نق ياي افزايش درباره ديانيم، كار سنين جزو را باال به 01له ا س جمعيت برخي يگويد، چيزي هركسي شده مد امروز نيست. سهام توزيع نحوه اقتصادي، مسائل دياره درب احم
  نژاد تخلفات درباره رسمي فراوان مدارك اسناد وجود
  با افزايش را مردم يارانه بخواهيم «اگر گفت: ت، اس اف بازنشستگان حقوق نابرابري رفع هزار 43 ميليون 63 ،92 پاييز در جمعيت اين افزود: يپرسند هم نفر چند از كنند مي مخالفت منتقدان اقتصاد نشدن اجرا زمينه در دولت جم ت،
  عداله نبوده، يا بوده كه هرچه حال هر به گفت: سازمان
  اين خالص محل از يا ندارد وجود كه خزانه از بايد شتغايل اهيم فراكسيون با جلسه درباره همچنين نوبخت ميليون 65 به امسال پاييز در كه 821بودند فر يگيرند نتيجه يكنيد؟ حس را اقتصادي رشد آيا درباره نوبخت كه بودند موضوعاتي ديگر از و...
  مقاومتي نرسيد تصويب به نياورد راي مجلس در طرح
  اين آن كه كنيم برداشت گاز پخش پااليش اي هك شر اشتغال اليحه درباره جلسه اين «در افزود: هم زارل مج 35 2ميليون يعني رسيد. نفر 302 هزار ۷2 است!» نادرست آمار اين نوبخت هم جلسه پايان در پرداخت. اظهارنظر به
  آنها كرد. اظهارنظر احتماالت به استناد با ان آنچننم بود.»
  توان خواهد ميسر انرژي اي ام حه افزايش با هم دالر 5.1ليارد مي بوديم خواسته كه شد بحث دولت تا دولت آغاز از باال به 10 ال جمعيت س نفر 4۷1 تا گرفت يادگاري عكس دولت حوزه خبرنگاران با
  همراه نهادهاي همه طبيعي منابع به تعرض
  د شبهه القاي گفتهتنها ها «اين كرد: تصريح نوبخت روستاها اشتغال افزايش براي توسعه صندوق ابع من از آيا كه سوال اين طرح با نوبخت شدند. اضافه امروز است؟ چقدر اقتصادي رشد 95لاس در خبرنگاران با دولت سخنگوي نشست
  آخرين منتظري السا حجت سيما داو ند، مقصر
  مرتبط جايگاه نظر از است مردم عمومي اذهان تشويش نشود.» انجام شهر به مهاجرت تا شود اده اف است خير. گفت: كنند؟ پيدا كار نند امي فعال تو جمعيت كرد: اعام هم اقتصادي رشد نرخ درباره نوبخت شود.
  ثبت منابع بحث افزود: نواري خي زم با مبارزه همايش
  در نخواهد كشور مصالح نفع به است نيز سام دولت، پيشنهاد با «خوشبختانه داد: ادامه وي ميليون 20 ان شاغ 2931داد تع پاييز در جمعيت اين كه كرد ام اع ايران آمار مركز امسال، راي اهه «ب همه انقا معظم رهبر مهم هاي غدغه از
  طبيعي مركزي بانك اخيرا كه سوال اين به پاسخ در وي ود.» اي برب مجلس اقدام كردن تكميل حتي مجلس موافقت جمعيت 1395 پاييز در بودند 603 نف هزار 86 بدون درصد نفت با 2.۷ كشور اقتصادي رشد درصد مردم مطالبات بهبود براي
  ا است. جامعه ضروريات از زيست محيط است
  مردم ملي رسانه ولي كرد ام اع درصد 11.6 را اقتصادي رشد رفع براي را تومان 004ارد ميلي هزار آينده سال شدند. 614نفر هزار ۷3 ميليون 22 ما شاغل توليد به گفت توان رشد، اين به نسبت است. نفت در دولت اقدامات بندي جمع به نوبخت
  محمدباقر نسبت اب، انق ابتداي از داد: ادامه كشور كل
  دادستان داشت: اظهار نداد، انجام اقدامي دستاورد اين كه دب كر سب هيم خوا صرف بازنشستگان حقوق هاي نابرابر به الزاما را اقتصادي رشد افزايش دولت خنگوي اي ملي رسانه از انتظارم شده. كمك رحراني عم اي جزو مردم، معيشت «بهبود گفت: 59پرداخت
  سال برخي در ايم ته داش توجهي كم زيست محيط
  به زمينه اين در كه كنيم مي تشكر وسيما صدا از البته دريافتي رياي نابراب رفع براي نخست گام يداوريم ان «كارفرمايام گفت: ندانست اشتغال رشد افزايش معناي كند.» تهيه مستندي كند تحقيق برود كه است سفره كه هساني همك از است دولت از مردم
  مطالبات در عما زيست محيط نابودي تعرض تهاجم نكرد.»
  جاها تخريب را اقتصادي رشد آمار كرد سكوت شود.» انجام ازنشستگان روي ني وانند نم قانوني موانع اساس بر ركود، زمان در «اينكه گفت: صداوسيما از انتقاد با دولت سخنگوي يكنيم.» تشكر است، دغدغه شان راي
  مردم در كه ايم رده نك فراموش داشت. دهرار عي كار
  دستور زمين تهران بياييد مردم تند مي گف يي عده ها ال س
  ان منطق دوره آن كرد: تصريح منتظري ميدهيم. شد
  مطرح خارجه وزارت با مجلس اقتصادي كميسيون مشترك نشست در افتاد اتفاق پارلمان ايندگان 13 راي از بف
  ن را ها مين ماحظه بدون گرفتيم نديده را نيت
  عقا شد. منابود زيست محيط كرديم اقتصاد
  واگذار در ديپلماسي كننده تسهيل نقش شهرداري از مجلس تفحص تحقيق طرح رد يلنا ابهام، از اي هال در آستانه
  مذاكرات سوريه صلح مذاكرات از نشست سومين نخست روز اين در شد. برگزار گذشته روز قزاقستان آستانه برجام
  در سكه روي يك اقتصادي مسائل مجلس اقتصادي كميسيون اعضاي رييس دوشنبه شامگاه شهر در ريا كاربه تغيير افزود: است، شده ساخته آنها اي رج ها راي 132 با گذشته روز اسمي شوراي مجلس
  نمايندگان برگزاري وضعيت دادند: گزارش خبري منابع
  رابطه كميسيون رييس پورابراهيمي، محمدرضا نشست، اين ادامه در خارجه وزير ظريف، محمدجواد با نشستي اسدر امي شوراي بسياري شده غيرممكن شهر در تنفس كه است نهيي گو به تهران نماينده 233 مجموع از ممتنع راي مخالف راي 90
  موافق، اين تحريم سايه در آستانه در سوريه صلح
  مذاكرات اقتصادي ديپلماسي تقويت به توجه لزوم بر نيز مجلس اقتصادي خارجه امور وزارت نقش درخصوص وزارتخانه اين مديران اير وي ا، ايرنس گزارش به است. شده ساختمان به تبديل سبز ضاهاي ران از ته شهرداري از تفحص تحقيق تقاضاي به صحن در
  حاضر از هي هال در سوري معارض روهاي توسط
  نشست جمهوري رياس قبل دوره از مجلس، در بنده گفت: كرد تاكيد ديپلماسي ماز چشند ها لش چا عملكرد، مقاومتي، اقتصاد در ها ري كارب تغيير تراكم فروش محل از شهرداري درآمد اينكه ان بو يق حقب اشخاص به مشاركتي اي روژه اماك واگذاري
  در اند، ده مدعي سوري معارض روههاي دارد. قرار
  ابهام كشور توسعه در اقتصادي ديپلماسي جايگاه نقش موضوع روي كردند. نظر تبادل تو وف كشور اقتصادي صورت اقدامات مجموعه داشت: اظهار است، يافته زايش 50 اف درصد خارج مجلس كار دستور از طرح اين تا دادند منفي راي
  حقوقي عليه هوايي ات حم به نيست آماده روسيه كه آنجا
  از وزارت در اقتصادي حوزه در توجهي قابل دامات داشت اق ام. تاكيد خود سخنان در كه كشورمان خارجه وزير راستا، همين در دهد، پاسخ كننده ضا تقا نماينده 21 سواالت به نتوانست گرفته از تعدادي واگذاري موضوع شدن ان رسي با كه طرح اين
  شود. دهد پايان معارضان كنترل تحت مناطق در
  غيرنظاميان مداز ان چش سند اهداف به دستيابي براي اما گرفته، صورت ارجه خارجه امور وزارت هماهنگده كنن يلكننده تسه نقش بر نمايندگان از بنابراين داريم، ابهام شده مطرح حوزه سه سط هر در تو قبل ذا ماله حدود تهران شهر شوراي اعضاي برخي به ام
  ا بس آتش به پايبندي براي را سوريه دولت همچنين
  و شود. تكميل اقدامات اين ايد ملت خانه با وگويي گفت در داشت، تاكيد خارجي اقتصاد در مجلس در اخيرا كه تفحص تحقيق طرح در چنانچه تقاضامنديم موضوع بر اوه بود، شده تدوين مجلس نمايندگان از ده عي
  ي نشست در معارضان دهد، قرار فشار تحت شده
  توافق تا دارد را آمادگي اين مجلس اينكه بيان با ادامه اقتصادي در وي كميسيون با خارجه وزارت مشترك نشست گفت: اين به شد، داده راي آن به حاشيه بدون همكاري با شد رح در دام استخ غيرقانوني مجوزهاي برخي صدور ك، اام
  واگذاري حسين است، گفتني كرد. نخواهند مشاركت
  آستانه را خارجي بخش در اقتصادي اهداف تحقق براي انوني شك ام نظرات از تا كرد فراهم را خوبي شرايط اسامي، شوراي مجلس كميسيون سخنگوي بدري صديف ديگر سوي از دهند. راي نيز طرح گرفت. بر در نيز را
  شهرداري خارجه وزارت آفريقايي عربي معاون اري ري اب ان
  ج اقتصادي آثار به دستيابي برجام اهداف از يكي افزود: د، شويم كن رتفع برخوردار مجلس اقتصادي كميسيون اعضاي كارشناسي درخواست رد گزارش قرائت با ام اس شوراي مجلس
  عمران اين در ايران هيات سرپرست عنوان به
  كشورمان مسائل حوزه به مربوط برجام سكه روي يك عبارتي به است، وده ه جلس اين در شود. همكاريفراهم ها تقويت براي زمينه تشريح ضمن تهران شهرداري عملكرد از تفحص تحقيق تقاضاي كار آغاز از شهرداري متعارف غير واكنش دارد. حضور
  مذاكرات است. اقتصادي عضو نمايندگان سوي از عملياتي اجرايي پيشنهاد مشترك، اين بررسي براي گذشته اهاي طول در گرفته صورت فرآيندهاي عمران كميسيون توسط نيز قبل روز چند كه مذكور
  طرح ينههاي هز درآمدها تصويب
  اصاح وزارت مشترك كميته تشكيل با رابطه در اقتصادي كميسيون كميته توسط گرفته صورت هاي كارشناسي طبق داشت: اظهار طرح مجلس، داخلي نامه يين طبق گذشته روز بود، شده رد
  مجلس علني نشست در نمايندگان ملت خانه ،96هجدوب
  يجراخ هذاري سرماي جذب به توجه لزوم مختلف تعهدات پيگيري راستاي در كميسيون اين خارجه با مجلس، روستايي شهري عمران كميته شهرسازي معماري صادقي محمود راستا همين در شد. گذاشته راي به بحث
  بدون نظر تامين جهت مي اسا شوراي مجلس گذشته
  روز مطلوبي عملكرد ها نس فاينا بحث در گفت: ادامه در ابراهيمي وزارت وظايف پيگيري همچنين توسعه، ششم برنامه حوزه در تفحص تحقيق متقاضيان داده تشكيل جلسه شهرداري مديران در مجلس تحقيقات آموزش كميسيون عضو تهران
  نماينده سال بودجه اليحه اص خصوص در نگهبان
  شوراي بيشتر خارجي گذاري يه سرما جذب با رابطه در بايد نداشتيم، شد. مطرح مقاومتي اقتصاد حوزه در خارجه مذكور تخصصي كميته بررسي نتايج نيافتند. حضور جلسات اين در شهرداري از تفحص تحقيق خواندن ضروري با ديروز علني
  صحن تعيين را آينده سال خرج دخل كشور، كل 1396
  موضوع در بايد اقتصاد خارجه امور وزارت همچنين شود، كار به دسترسي در تهران شهرداري مقاومت عدم پاسخگويي از اكي ص، تفحح تحقيق طرح ابتداي از تهران شهرداري كه كرد
  تصريح ماده مردم، نمايندگان است، گفتني كردند. تصويب
  و خارجه وزارت مشترك تعامل دهند. انجام را FTAFالزم اقدامات ديپلماتيك شئونات از برخي رعايت لزوم در نتيجه در است. شده اعم درخواستي عات اط مدارك اسناد با را يذاكراتي الب داد نشان خود از غيرمتعارفي
  واكنش بودجه اليحه شده اص جداول ره تب
  واحده، كمك اقتصادي ديپلماسي تقويت به مجلس اقتصادي كميسيون مشترك نشست برگزاري كردن ارزيابي مثبت با ادامه در ظريف از تفحص تحقيق تقاضاي كميسيون 5931عضاي /12/10 تاريخ تحقيق اين كردن دنبال براي را ما عزم كه كرد آغاز
  نمايندگان 3راي مخالف راي موافق، راي 163 با را 96
  سال خوبي هاي ظرفيت ششم برنامه در كه است حالي در اين مي كند افزود: امي اس شوراي مجلس اقتصادي كميسيون با خارجه وزارت اگر كه كرد اعم همچنين وي كردند. رد را تهران شهرداري ملكرد شهرداريع قطعا نداشت وجود ال مس اگر زيرا رد. راس تر
  تفحص به مجلس در حاضر ماينده 210 مجموع از
  ممتنع مرتبط تهاي ماموري در خارجه وزارت اي دي توانمهن ارتقاي براي در گزارشي خارجه، وزرات معاونان مشترك نشست اين در رييسه هيات به دارد خود اي فت گه درباره مداركي صادقي حمود تفحص تحقيق طرح رويكرد ميكرد. استقبال شفافيت اين از
  بايد رساندند.
  تصويب است. شده گرفته درنظر اقتصادي ديپلماسي ادي اقتص روابط تسهيل براي خارجه امور وزارت اقدامات خصوص كنند. بررسي را آنها تا كند ارائه ودل برخمج داريم، تهران مردم از كه وكالتي علت به ما نيست
  سياسي جهان كردن متحد در ايران اده وق عف ال
  اهمي كارگروهي افزود: همچنين مجلس اقتصادي كميسيون رييس شد. ارائه نمايندگان به خارجي كشورهاي با در چنانچه كنيم، سازي شفاف را شهرداري عملكرد دانستيم
  وظيفه ملي مجلس رييس صادق اياز ردار س رن اي
  اسام، خارجه وزارت همكاري با توسعه ششم برنامه اجراي صوص درخ غيرديپلماتيك هاي مه نا تاثير خصوص در همچنين وي افشاگري به كواكبيان تهديد تهديد از بعد بوديم، شهرداري انكار امهد شا ذاري اك واگ
  موضوع پارلماني هيات يك اقات در گذشته روز
  پاكستان تدوين به شد خواهد تشكيل مجلس اقتصادي كميسيون ديپلماتيك كار طبيعت گفت: مي اسا جمهوري شأن بر آن تاثيرات تهران نماينده ديگر كواكبيان مصطفي كه است حالي در اين گذاشت. صحه آن موارد اكثر بر شهرداري دادستاني، قضاييه
  قوه روابط گفت: اسامي شوراي مجلس زن نمايندگان
  از شد مقرر يند مك كمك خارجه وزارت نياز مورد جديد وانين زمانيق شود رعايت حوزه اين در شئونات از رخي اب ايجكن رد از پس داشت: اظهار مجلس رييس از شديد انتقاد با مجلس در است كرده ممكن غير را تنفس كه هايي بري كار
  تغيير صلح، تقويت براي پاكستان ايران ميان محكم تر تقويت زمينه تا يابد ادامه رابطه اين در مشترك همكاري هاي روابط كه است اين بيانگر شود انجام كاري شئونات از ارج بلكه د، نخورك شكست اميد فراكسيون شهرداري، از تفحص تحقيق برخي از هوايي ايدهاي اس نمايش با ادامه در تهران
  نماينده است. ناپذير جتناب ضرورتي منطقه، سعادت
  امنيت شود. فراهم اقتصادي ديپلماسي ملي. امنيت موضوع تا است داخلي سياست موضوع بيشتر خارجي آمد. اه كوت بحث اين در چون خورد شكست مجلس ها ساختما امروزه بوده سبز اي فضا قب كه تهران شهر
  مناطق مهم لعاده فوق اهميت به اشاره ضمن همچنين
  وي نقش گفت: سياسي جغرافياي عرصه در ويژه به استاني
  ايران هاي
  چهره هفرد منحصرب نقشي اسام، جهان كردن متحد در
  ايران كشورهاي تمام ميان پارلماني ديپلماسي تقويت
  است اف ائت روي اكنون امضاي براي ازي اده آم ششم برنامه راي اج آرامش با همراه يت
  امن است. ضروري امري اريا همك تقويت هدف با
  مسلمان ايران گردشگري هشدارهاي به نسبت يه ايم
  ترك شته ندا بحثي هيچ روسيه با همكاري سند ۰1 است نشدني يا سخت است اطاعات وزارت رويكرد در تركيه سفير نتكين هاكا ضا يسنا ا، ندارد
  انتقادي فراكسيون رييس عارف، محمدرضا ارتباطات وزير واعظي، محمود ششم برنامه گفت: اميري حسينعلي اين رويكرد گفت: اطاعات
  وزير شده داده هشدارهاي با رابطه در در گوي ران
  ته گذشته روز اسامي شوراي مجلس اميد رياست همزمان كه اعات اط فناوري دستخوش تلفيق كميسيون در متاسفأنه درونزا پايدار امنيت تامين
  وزارتخانه، تركيه به سفر براي ايران خارجه امور وزارت سوي
  از انتخابات درخصوص گويي گفت در همكاري مشترك كميسيون ايراني طرف يا سخت آن اجراي شده زيادي تغييرات استفاده با اجتماعي سرور نشاط با
  همراه احتياط زيرا بوده؛ امبيعي امر اين كرد:
  خاطرنشان تهران شهر شوراي جمهوري ت رياس در دارد عهده بر را روسيه ايران ميان حسينعلي تسنيم، گزارش به است. نشدني به است. رمزاري ناف علمي وههاي شي
  از متاسفانه نداريم. آن خصوص در انتقادي ما است
  الزم كه دانيد است قانون رعايت است، مهم ما براي آنچه گفت: حسن الوقوع قري سفر به اشاره با مسكو به خود سفر از روز دومين با خبري نشست در ديروز سمهور رييج پارلماني معاون اميري، ،96 «انتخابات همايش در ديروز علوي سيدمحمود ايرنا،
  گزارش نقطه هر در دارد امكان م، يم كن زندگ جهاني در
  ما واقع در هستند. اميد فراكسيون اعضاي از نظارت هيات ثريت اك وجود كه امكاناتي توان همه از بايد گفت: روسيه به روحاني است متفاوت انتخابات قانون ضوابط كرد: اظهار رسانه اب الن اصح س در پايدار» امنيت همدلي، وحدت همگاني،
  مشاركت تروريستي حمله كوچك روستاي يك در حتي دنيا
  از ساير از نفر بوده اميد فراكسيون از ره ففر نن هيات يك از ها بخ همه در رو پيش مذاكرات سفر اين تا بگيريم بهره دارد، مجلس با ستجمهوري ريا انتخابات قانوني ضوابط كه به نحوي مردم، مشاركت افزود: اصفهان شهرسازي راه كل اداره
  اجتماعات اقامت محل شهرهاي در چه ما افزود: وي بدهد.
  رخ گرم انتخاباتي فضاي كم كم اينكه بيان با وي هستند. كسيو ها فرا درحال كه اسنادي بر افزون افزود: همچنين وي باشد. رگذار في اث طر از است طور همين هم ها انتخابات بقيه است متفاوت توجه دانش انديشه، عقل، از ري ره گي به علمي، روشهاي از
  استفاده بيشتري مراقبت بايد ييم مو كه مناطقي در چه
  خود ها زن گمانه درخصوص شود مي مطرح هم سياسي بحثهاي شده يشود، سند 10 از بيش هستيم آن سازي اده آم براي تش جامعي قانون بود الزم لذا آمده ميدان به هم ديد وژي ولج اي تهكن وزير است. پايدار امنيت برقراري موامل هع من ري از فراگير امنيت
  به خارجه وزارت اي صحه باشيم داشته گذشته
  از به تا گفت: شوراها انتخابات در ان اصا طلب افي ائت ليست براي به هم بلندمدت يا ميان راه نقشه مو داز چش ان سن درباره اميدواريم جامع اليحه ويس پين كرد: بيان وي شود. تدوين انتخابات براي جامعه رواني امنيت به كه حركتي نوع هر اينكه بيان با طت ا
  عا كه بود اظهارنظرهايي باقي رم از ار بسيتر مورد اين
  در كه است اين مان تصميم ايم، نداشت بحثي هيچ ائتاف روي امروز مسكو به ايران جمهوري ييس روي پيش سفر در تا برسيم نتيجه از است بررسي درحال دولت دفاعي سياسي كميته در انتخابات پايدار امنيت تا شود ايد افزود: است، ممنوع برساند،
  آسيب برانگيخت. را ما
  تعجب ببندد. را آن حلبان اصاط عالي شوراي بوده انه اصلب ليست تجاري روابط ارزش چند هر كرد: تاكيد ادامه در واعظي شود. ررسي امض كميته در آن 041اده حدود تاكنون اليحه اين اده 160م ايجاد زاري رم اف علمي روشهاي راهكارها از كارگيري به با
  فراگير ايران بانكي روابط توسعه راهكارهاي
  بررسي انتخابات مانند را زيت ذاش ايم باز ترا ائ مذاكره باب حال هر به 08درصد ۷ا بين 2015 سال به نسبت ادي مي گذشته سال در انتخابات برگزاري افزود: ور هي ري پارلمانج معاون است. شده كرد: تاكيد علوي است. امي اس ديني معارف از برگرفته اين
  شود اي رسان ديپلماسي كل اداره التين، امريكاي
  و در عارف شود. ارائه سازنده مفيد پيشنهادات است ممكن لس در خوشبختانه است بيشتر كشور دو توان يا ام ان شد ده رشد بخشهاي ترين مهم ازجمله الكترونيكي شمارش الكترونيكي مردم نباشد مردم لبان بر لبخند اما باشد جامعه در امنيت
  چنانچه روز كشور خصوصي دولتي نكهاي با نمايندگان ما نه، گفت: شود؟ بسته حزبي ليست، آيا كه سوال اين به پاسخ موافقت آنها از يكي كه شته اايم خوبي هاي فت پيشر گمركي روابط شده بيني پيش اليحه اين در كه طوري به است نويس يش اين جامعه آن بر امنيت بركات خيرات نكنند، كرامت امنيت
  احساس شركت خارجه امور وزارت مديران با نشستي در
  گذشته اين هم قبل دوره در هم حلبان اصاط عالي شوراي در راهبردمان همچنين وي ايرنا، گزارش به است. گمركي سبز گذرگاه دازي راه ان مجلس جا هر گفت: اميري شود. برگزار الكترونيكي انتخابات كل جرايم از بسياري ريشه كرد: تصريح ات اط وزيا نيست.
  تاثيرگذار سياسي مديران ميان مشترك گردهمايي اين در
  كردند. صهاي شاخ براساس ييم مه ند سهم احزاب به كه است دوره، اي بهبود گمركي، سبز كريدور شدن فعال زودتر چه هر اهميت بر شده اداره بهتر كشور امورات داشتند، مشترك دغدغه دولت مردو شخصيت به رساندن آسيب تحقيرها ها، عقده ناهنجاريها،
  و امور وزارت برجام ستاد مديران التين، امريكاي
  منطقه را ليست ها برجستگ كار سابقه يو يستگ ها شا ها، يي توانا كيفي، ازجمله ايران در مشترك اي روژه اجراي بانكي، روابط يافتن مجلس دولت بين افزايي كه هم جا هر بودند راضي مردم وزير هاست. امن نا از بسياري ريشه حقارت عقده امروز
  است موضوعات كشور، معتبر هاي نك با نمايندگان
  خارجه ليست اگر اينكه مورد در همچنين وي ايسنا، گزارش به يم. بندمي اقتصادي مشاركت برون-گرمسار اينچه آهن خط كردن برقي وي اند. رده ضرر مردم نشده اداره خوب كشور امورات وده، ابش ديگران تخريب بدون بايد انتخاباتي نامزدهاي زود: اط اف
  اعات بانكي روابط توسعه حضور نحوه جمله از
  مختلفي يشود گيري تصمي شهردار انتخاب مورد در بياورد حداكثري راي دو اريهاي همك مهم ههاي زمين عنوان به اوراسيا اتحاديه ران ارتتقها را مجلس دولت روابط سطح كرديم، رد: كاش تاكيد فضاي به خدشه موجب كه رفتارهايي از كنند اثبات را خود تا
  كنند منطقه كشورهاي ايران مي اس جمهوري ميان
  مالي شد. خواهد گيري تصميم بعدا مورد اين در گفت: نيز كرد. تاكيد روسيه ايران منطقه يي جانبه است. شده انجام زمينه اين در تاكنون خوبي اقدامات دهيم كنند. خودداري يود، جامعه دتآفرين گرفت
  وح قرار بررسي موردبحث التين امريكاي
تيم سياسي ويژه براي تخريب دولت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
تيم سياسي ويژه براي تخريب دولت
نوبخت از حرف‌هاي كيلويي در مورد آمارهاي رسمي دولت انتقاد كرد


كساني كه ادعا مي‌كنند يارانه را چند برابر مي‌دهيم بايد بنزين و گاز را گران كنندگروه ايران  مهدي بيك   

 از دولت يازدهم «اصرار» و از مديران صدا و سيما، «انكار»؛ اين عبارات، روايت اين روزهاي دولت از مواجهه صدا و سيما با اخبار و دستاوردهاي اقتصادي و معيشتي دولت است. در روزي كه موضوعات «اقتصادي»، «سياسي» و «ديپلماسي»، مهم‌ترين بخش از صحبت‌هاي سخنگوي دولت در آخرين نشست خبري سال95 را تشكيل مي‌دادند؛ نوبخت يك‌بار ديگر از رسانه ملي خواست كه نسبت به دستاوردهاي اقتصادي و معيشتي دولت موضع منصفانه‌يي اتخاذ كند و اگر قادر نيست واقعيات را به مردم منعكس كند، حداقل سياست سكوت در پيش بگيرد تا افكار عمومي به دليل اخبار مغرضانه‌يي كه در برخي بخش‌هاي اين رسانه بازتوليد مي‌شوند، خدشه‌دار نشود. نوبخت با صراحت از انتقادات «كيلويي» صدا و سيما از آمارهاي رسمي دولت گلايه كرد و از فعاليت «تيم ويژه‌اي» در رسانه ملي خبر داد كه با وظيفه تخريب دولت يازدهم حاشيه‌سازي مي‌كنند.

سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگار تعادل كه با توجه به عملكرد قابل توجه دولت يازدهم در مهار تورم و رشد اقتصادي چرا دولت با اعتماد به نفس در مقابل گروه‌هاي مخالف و دلواپس نمي‌ايستد و اطلاع‌رساني مناسب نمي‌كند؟ گفت: «حرف شما درست و اين مطالبه به‌حقي است تا آنچه را صورت گرفته به صورت فراگيرتر و مطلوب‌تر منعكس شود كه با همكاري شوراي اطلاع‌رساني دولت اين اقدام انجام خواهد شد. البته توجه داشته باشيد كه سياست دولت دامن زدن به حاشيه‌ها نيست.» در كنار اين موارد موضوعاتي چون، زمان دقيق پرداخت مطالبات بازنشستگان، ادعاهاي احمدي‌نژاد درباره مسائل اقتصادي، نحوه توزيع سهام عدالت، هجمه‌ها به دولت در زمينه اجرا نشدن اقتصاد مقاومتي و... از ديگر موضوعاتي بودند كه نوبخت درباره آنها به اظهارنظر پرداخت. در پايان جلسه هم نوبخت همراه با خبرنگاران حوزه دولت عكس يادگاري گرفت تا آخرين نشست سخنگوي دولت با خبرنگاران در سال95 ثبت شود. تلاش براي بهبود مطالبات مردم

محمدباقر نوبخت به جمع‌بندي اقدامات دولت در سال ۹۵ پرداخت و گفت: «بهبود معيشت مردم، جزو مطالبات مردم از دولت است و از همه‌كساني كه سفره مردم براي‌شان دغدغه است، تشكر مي‌كنيم.»

به گزارش «تعادل»، سخنگوي دولت با انتقاد از سازمان صداوسيما گفت: «يك تيم تخريب سياسي در اين سازمان در آمار رسمي كشور تشكيك مي‌كند. او با انتقاد از نقل‌قول برخي نامزدهاي احتمال رياست‌جمهوري درباره افزايش يارانه نقدي، اين اظهارات را خلاف قانون و مصداق تشويش اذهان عمومي خواند.» نوبخت در ابتداي سخنانش با بازخواني وعده‌هايي كه در ابتداي سال95 مطرح كرده بود، گفت: «اگر خاطرتان باشد هفتم فروردين‌ماه سال ۹۵، سياست‌هاي دولت را كه ملهم از نظرات مقام معظم رهبري در آغاز سال در مشهد بود، بيان كردم و گفتم دولت قصد دارد ركود را كاسته و به سمت رونق اقتصادي پيش برود. افزايش توان توليد ملي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يكي از اصلي‌ترين بحث‌هاي ما بود. در همان نشست گفتم دولت قصد دارد با اعطاي تسهيلات به‌اندازه ۱۶ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب هدف‌گيري ۷۵۰۰ واحد، رونق را افزايش دهد. در بخش دولتي نيز قصد داريم ۳۷ هزار ميليارد تومان منابع دولتي از خزانه بپردازيم. با گذشت يك‌سال خوشبختانه اعداد و ارقام رسمي نشان مي‌دهد كه دولت در تحقق وعده‌هايش موفق بوده است.» سخنگوي دولت افزود: «اكنون آخرين گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي، وزارت صنعت و معدن و خزانه رسمي كشور را بيان خواهم كرد. منتقدان وقتي آمار را زير سوال مي‌برند، جز القاي شبهه، كمك ديگري نمي‌كند.»

نوبخت با انتقاد از برخي نقل‌قول‌ها كه مي‌گويند آمار درست نيست، گفت: «كلي و بي‌منطق اظهارنظر كردن درباره آمارهاي رسمي دولت، كار كارشناسي و علمي نيست. امروز مد شده هركسي چيزي مي‌گويد، برخي منتقدان مخالفت مي‌كنند و از چند نفر هم مي‌پرسند آيا رشد اقتصادي را حس مي‌كنيد؟ و نتيجه مي‌گيرند اين آمار نادرست است!» رشد اقتصادي چقدر است؟

نوبخت درباره نرخ رشد اقتصادي هم اعلام كرد: «براي ۹ ماهه امسال، مركز آمار ايران اعلام كرد كه درصد رشد اقتصادي كشور 7.2 با نفت و ۵ درصد بدون نفت است. نسبت به اين رشد، مي‌توان گفت به توليد و طرح‌هاي عمراني كمك شده. انتظارم از رسانه ملي اين است كه برود تحقيق كند و مستندي تهيه كند.»

سخنگوي دولت با انتقاد از صداوسيما گفت: «اينكه در خيابان ۴ نفر را پيدا كند و بپرسد آيا رشد اقتصادي را در سفره‌تان احساس مي‌كنيد؟ و آنها هم پاسخ مي‌دهند، نه احساس نمي‌كنيم؛ براي رسانه ملي زيبنده نيست. اگر اعتبارات بيشتري هم مي‌خواهند، بروند خرج كنند و اين را به مردم درست گزارش كنند. اينگونه گزارش‌ها سخيف و نادرست است. البته ممكن است عوام اين‌طور جمع‌بندي كنند ولي جواب كارشناسي، مصاحبه با ۴ نفر در خيابان نيست. اين ۱۶ هزار ميلياردي كه تسهيلات داده‌ شده، به سفره مردم رفته. بخشي از اين پول‌ها به كارگران و كشاورزان داده‌ شده. امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان گندم خريديم. در سال ۹۲، اين رقم ۴ هزار ميليارد تومان است. اين پول مستقيما از سوي دولت به دست كشاورزان رفته است.»

معاون رييس‌جمهور با انتقاد از تشكيل يك تيم تخريب سياسي در صداوسيما گفت: «برخي افراد و گروه‌ها در صداوسيما، اين برنامه‌ها را حساب‌شده طراحي مي‌كنند. از صداوسيما خواهش مي‌كنم وقتي نمي‌دانند چطور آمار دولت را راستي‌آزمايي كنند، بيايند از كارشناسان مختلف بپرسند تا القاي شبهه نشود. صداوسيما، دانشگاه است و نبايد القاي شبهه كند. آن تيم سياسي ويژه كه هدفمند اين برنامه‌ها را مي‌سازند، دنبال تخريب دولت هستند. طبق قانون، دولت آمار را اعلام مي‌كند ولي با مصاحبه با ۴ نفر مي‌گويند آمار دولت نادرست است.» افزايش 2برابري شاغلان

سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود به گزارشي از وضعيت بازار كار پرداخت و با بيان اينكه جمعيت 10 ساله به بالا را جزو سنين كار مي‌دانيم، افزود: اين جمعيت در پاييز 92، 63 ميليون و 437 هزار و 128 نفر بودند كه در پاييز امسال به 65 ميليون و 472 هزار و 302 نفر رسيد. يعني 2ميليون و 35 هزار و 174 نفر جمعيت 10 ساله به بالا از آغاز دولت تا امروز اضافه شدند.  نوبخت با طرح اين سوال كه آيا همه جمعيت فعال مي‌توانند كار پيدا كنند؟ گفت: خير. از اين جمعيت در پاييز 1392، تعداد شاغلان 20 ميليون و 867 هزار و 603 نفر بودند و در پاييز 1395 جمعيت شاغل ما 22 ميليون و 373 هزار و 416 نفر شدند.

سخنگوي دولت افزايش رشد اقتصادي را الزاما به معناي افزايش رشد اشتغال ندانست و گفت: «كارفرمايان در زمان ركود، بر اساس موانع قانوني نمي‌توانند نيروي كار خود را اخراج كنند. به همين جهت در زمان رشد اقتصادي ترجيح مي‌دهند از ظرفيت درون سازماني خود استفاده كنند. يعني رشد حتما همراه با اشتغال جديد نخواهد بود.» رفع نابرابري حقوق بازنشستگان

نوبخت همچنين درباره جلسه با فراكسيون اشتغال مجلس هم افزود: «در اين جلسه درباره لايحه اشتغال دولت بحث شد كه خواسته بوديم 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه براي افزايش اشتغال روستاها استفاده شود تا مهاجرت به شهر انجام نشود.»

وي ادامه داد: «خوشبختانه با پيشنهاد دولت، موافقت مجلس و حتي تكميل كردن اقدام مجلس براي سال آينده 3 هزار و 400 ميليارد تومان را براي رفع نابرابري‌هاي حقوق بازنشستگان صرف خواهيم كرد كه اميداوريم گام نخست براي رفع نابرابري‌هاي دريافتي بازنشستگان انجام شود.»

سخنگوي دولت تاكيد كرد: «از فروردين‌ماه هم تلاش مي‌كنيم، حقوق مددجويان كميته امداد و بهزيستي به اندازه 20 درصد حداقل حقوق افزايش يابد.» سخنگوي دولت در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده درباره افزايش يارانه‌هاي نقدي با بيان اينكه اين ادعاها خلاف است، گفت: «اگر بخواهيم يارانه مردم را افزايش دهيم يا بايد از خزانه كه وجود ندارد يا از محل خالص شركت‌هاي پالايش و پخش و گاز برداشت كنيم كه آن هم با افزايش حامل‌هاي انرژي ميسر خواهد بود.»

نوبخت تصريح كرد: «اين گفته‌ها تنها القاي شبهه و تشويش اذهان عمومي مردم است و از نظر جايگاه اسلام نيز خلاف است و  به نفع مصالح كشور نخواهد بود.» وي در پاسخ به اين سوال كه اخيرا بانك مركزي رشد اقتصادي را 11.6 درصد اعلام كرد ولي رسانه ملي نسبت به اين دستاورد اقدامي انجام نداد، اظهار داشت: «البته از صدا وسيما تشكر مي‌كنيم كه در اين زمينه سكوت كرد و آمار رشد اقتصادي را تخريب نكرد.»نویسنده:
تيتربازي با صحبت‌هاي آقاي سخنگو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
تيتربازي با صحبت‌هاي آقاي سخنگو


 بايد به هر دو باشگاه پرسپوليس و استقلال كمك كرد

 نبايد دريافتي حقوق مديران از 10 ميليون تومان بيشتر باشد

 كشورهاي حوزه خليج فارس خواهان توسعه روابط با ايران هستند

 موضوع اقتصاد مقاومتي نبايد ابزاري براي انتقاد از خدمتگزاران ملت شود

 ۲۳ هزار واحد صنعتي توانستند ۱۶ هزار و ۷۴۷ ميليارد تومان تسهيلات بگيرند

 كساني كه ادعا مي‌كنند يارانه را چند برابر مي‌دهيم بايد بنزين و گاز را گران كنند

 وضعيت ناپايدار تركيه باعث شد تا وزارت خارجه درباره سفر به اين كشور هشدار دهدنویسنده:
رد طرح تحقيق و تفحص مجلس از شهرداري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
رد طرح تحقيق و تفحص مجلس از شهرداري
با راي 132نفر از نمايندگان پارلمان اتفاق افتاد


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با 132 راي موافق، 90راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 233نماينده حاضر در صحن به تقاضاي تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در واگذاري املاك و پروژه‌هاي مشاركتي به اشخاص حقيقي و حقوقي راي منفي دادند تا اين طرح از دستور كار مجلس خارج شود.  اين طرح كه با رسانه‌يي شدن موضوع واگذاري تعدادي از املاك به برخي اعضاي شوراي شهر تهران حدود 6ماه قبل توسط عده‌يي از نمايندگان مجلس تدوين شده بود، علاوه بر موضوع واگذاري املاك، صدور برخي مجوزهاي غيرقانوني و استخدام‌ها در شهرداري را نيز در بر مي‌گرفت. واكنش غير متعارف شهرداري از آغاز كار

طرح مذكور كه چند روز قبل نيز توسط كميسيون عمران مجلس رد شده بود، روز گذشته طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، بدون بحث به راي گذاشته شد. در همين راستا محمود صادقي نماينده تهران و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در صحن علني ديروز با ضروري خواندن تحقيق و تفحص از شهرداري تصريح كرد كه شهرداري تهران از ابتداي طرح تحقيق و تفحص، واكنش غيرمتعارفي از خود نشان داد و لابي‌ها و مذاكراتي را با نمايندگان آغاز كرد كه عزم ما را براي دنبال كردن اين تحقيق و تفحص راسخ‌تر كرد. زيرا اگر مساله‌يي وجود نداشت قطعا شهرداري بايد از اين شفافيت استقبال مي‌كرد. رويكرد طرح تحقيق و تفحص سياسي نيست و ما به علت وكالتي كه از مردم تهران داريم، برخود وظيفه دانستيم عملكرد شهرداري را شفاف‌سازي كنيم، چنانچه در موضوع واگذاري املاك شاهد انكار شهرداري بوديم، بعد از تهديد قوه قضاييه و دادستاني، شهرداري بر اكثر موارد آن صحه گذاشت.

تغيير كاربري‌هايي كه تنفس را غير ممكن كرده است

نماينده تهران در ادامه با نمايش اسلايدهاي هوايي از برخي مناطق شهر تهران كه قبلا فضاي سبز بوده و امروزه ساختمان‌ها و برج‌ها جاي آنها ساخته شده است، افزود: تغيير كاربري‌ها در شهر تهران به گونه‌يي است كه تنفس در شهر غيرممكن شده و بسياري از فضاهاي سبز تبديل به ساختمان شده است.  به گزارش ايرنا، وي با بيان اينكه درآمد شهرداري از محل فروش تراكم و تغيير كاربري‌ها 50درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: مجموعه اقدامات صورت گرفته نتوانست به سوالات ما 21 نماينده تقاضا‌كننده پاسخ دهد، لذا در هر سه حوزه مطرح شده ابهام داريم، بنابراين از نمايندگان تقاضامنديم چنانچه در 4 طرح تحقيق و تفحص كه اخيرا در مجلس مطرح شد و با همكاري و بدون حاشيه به آن راي داده شد، به اين طرح نيز راي دهند.  از سوي ديگر صديف بدري سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با قرائت گزارش رد درخواست تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران و ضمن تشريح فرآيندهاي صورت گرفته در طول ماه‌هاي گذشته براي بررسي اين طرح اظهار داشت: طبق كارشناسي‌هاي صورت گرفته توسط كميته معماري و شهرسازي و كميته عمران شهري و روستايي مجلس، با مديران شهرداري جلسه تشكيل داده و متقاضيان تحقيق و تفحص در اين جلسات حضور نيافتند. نتايج بررسي كميته تخصصي مذكور حاكي از پاسخگويي و عدم مقاومت شهرداري تهران در دسترسي به اسناد و مدارك و اطلاعات درخواستي اعلام شده است. در نتيجه در تاريخ 10/12/1395 اعضاي كميسيون تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران را رد كردند. وي همچنين اعلام كرد كه اگر محمود صادقي مداركي درباره گفته‌هاي خود دارد به هيات رييسه مجلس ارائه كند تا آنها را بررسي كنند. تهديد كواكبيان به افشاگري

اين در حالي است كه مصطفي كواكبيان ديگر نماينده تهران در مجلس با انتقاد شديد از رييس مجلس اظهار داشت: پس از رد تحقيق و تفحص از شهرداري، فراكسيون اميد شكست نخورد، بلكه مجلس شكست خورد چون در اين بحث كوتاه‌ آمد.نویسنده:
نقش تسهيل‌كننده ديپلماسي در اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
نقش تسهيل‌كننده ديپلماسي در اقتصاد
در نشست مشترك كميسيون اقتصادي مجلس با وزارت خارجه مطرح شد


شامگاه دوشنبه رييس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نشستي با محمدجواد ظريف، وزير خارجه و ساير مديران اين وزارتخانه درخصوص نقش وزارت امور خارجه در اقتصاد مقاومتي، عملكرد، چالش‌ها و چشم‌انداز ديپلماسي اقتصادي كشور گفت‌وگو و تبادل نظر كردند.

در همين راستا، وزير خارجه كشورمان كه در سخنان خود بر نقش تسهيل‌كننده و هماهنگ‌كننده وزارت امور خارجه در اقتصاد خارجي تاكيد داشت، در گفت‌وگويي با خانه ملت گفت: نشست مشترك وزارت خارجه با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، شرايط خوبي را فراهم كرد تا از نظرات كارشناسي اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس برخوردار شويم و زمينه براي تقويت همكاري‌ها فراهم شود. در اين جلسه مشترك، پيشنهاد اجرايي و عملياتي از سوي نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي در رابطه با تشكيل كميته مشترك وزارت خارجه و اين كميسيون در راستاي پيگيري تعهدات مختلف در حوزه برنامه ششم توسعه، همچنين پيگيري وظايف وزارت خارجه در حوزه اقتصاد مقاومتي مطرح شد. لزوم رعايت برخي از شئونات ديپلماتيك

ظريف در ادامه با مثبت ارزيابي كردن برگزاري نشست مشترك وزارت خارجه با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين نشست مشترك معاونان وزرات خارجه، گزارشي در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه براي تسهيل روابط اقتصادي با كشورهاي خارجي به نمايندگان ارائه شد.

وي همچنين در خصوص تاثير نامه‌هاي غيرديپلماتيك و تاثيرات آن بر شأن جمهوري اسلامي گفت: طبيعت كار ديپلماتيك ايجاب مي‌كند برخي از شئونات در اين حوزه رعايت شود و زماني كه خارج از شئونات كاري انجام شود بيانگر اين است كه روابط خارجي بيشتر موضوع سياست داخلي است تا موضوع امنيت ملي.

 مسائل اقتصادي يك روي سكه برجام

در ادامه اين نشست، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز بر لزوم توجه به تقويت ديپلماسي اقتصادي تاكيد كرد و گفت: بنده در مجلس، از دوره قبل رياست‌جمهوري روي موضوع نقش جايگاه ديپلماسي اقتصادي در توسعه كشور تاكيد داشته‌ام. اقدامات قابل توجهي در حوزه اقتصادي در وزارت خارجه صورت گرفته، اما براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بايد اين اقدامات تكميل شود.

وي در ادامه با بيان اينكه مجلس اين آمادگي را دارد تا مشكلات قانوني براي تحقق اهداف اقتصادي در بخش خارجي را مرتفع كند، افزود: يكي از اهداف برجام دستيابي به آثار اقتصادي بوده است، به عبارتي يك روي سكه برجام مربوط به حوزه مسائل اقتصادي است. لزوم توجه به جذب سرمايه‌گذاري خارجي

ابراهيمي در ادامه گفت: در بحث فاينانس‌ها عملكرد مطلوبي نداشتيم، بايد در رابطه با جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيشتر كار شود، همچنين وزارت امور خارجه و اقتصاد بايد در موضوع FATF اقدامات لازم را انجام دهند. تعامل مشترك وزارت خارجه و كميسيون اقتصادي مجلس به تقويت ديپلماسي اقتصادي كمك مي‌كند و اين در حالي است كه در برنامه ششم ظرفيت‌هاي خوبي براي ارتقاي توانمندي‌هاي وزارت خارجه در ماموريت‌هاي مرتبط با ديپلماسي اقتصادي درنظر گرفته شده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين افزود: كارگروهي درخصوص اجراي برنامه ششم توسعه با همكاري وزارت خارجه و كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل خواهد شد و به تدوين قوانين جديد مورد نياز وزارت خارجه كمك مي‌كند و مقرر شد همكاري‌هاي مشترك در اين رابطه ادامه يابد تا زمينه تقويت ديپلماسي اقتصادي فراهم شود.نویسنده:
امنيت همراه با آرامش رويكرد وزارت اطلاعات است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
امنيت همراه با آرامش رويكرد وزارت اطلاعات است


وزير اطلاعات گفت: رويكرد اين وزارتخانه، تامين امنيت پايدار و درونزا همراه با نشاط و سرور اجتماعي با استفاده از شيوه‌هاي علمي و نرم‌افزاري است.  به گزارش ايرنا، سيدمحمود علوي ديروز در همايش «انتخابات 96، مشاركت همگاني، وحدت و همدلي، امنيت پايدار» در سالن اجتماعات اداره كل راه و شهرسازي اصفهان افزود: مشاركت مردم، استفاده از روش‌هاي علمي، بهره‌گيري از عقل، انديشه، دانش و توجه به امنيت فراگير از مهم‌ترين عوامل برقراري امنيت پايدار است.  وزير اطلاعات با بيان اينكه هر نوع حركتي كه به امنيت رواني جامعه آسيب برساند، ممنوع است، افزود: بايد تلاش شود تا امنيت پايدار و فراگير با به كارگيري از راهكارها و روش‌هاي علمي و نرم‌افزاري ايجاد شود و اين برگرفته از معارف ديني و اسلامي است.  علوي تاكيد كرد: چنانچه امنيت در جامعه باشد اما لبخند بر لبان مردم نباشد و مردم احساس امنيت و كرامت نكنند، خيرات و بركات امنيت بر آن جامعه تاثيرگذار نيست.  وزير اطلاعات تصريح كرد: ريشه بسياري از جرايم و ناهنجاريها، عقده‌ها، تحقيرها و آسيب رساندن به شخصيت مردم است و امروز عقده حقارت ريشه بسياري از نا امني‌هاست.  وزير اطلاعات افزود: نامزدهاي انتخاباتي بايد بدون تخريب ديگران تلاش كنند تا خود را اثبات كنند و از رفتارهايي كه موجب خدشه به فضاي وحدت‌آفرين جامعه مي‌شود، خودداري كنند.نویسنده:
اجراي برنامه ششم سخت يا نشدني است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
اجراي برنامه ششم سخت يا نشدني است


 حسينعلي اميري گفت: برنامه ششم متاسفأنه در كميسيون تلفيق دستخوش تغييرات زيادي شده و اجراي آن سخت يا نشدني است.  به گزارش تسنيم، حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور ديروز در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار كرد: ضوابط قانون انتخابات متفاوت است به ‌نحوي كه ضوابط قانوني انتخابات رياست‌جمهوري با مجلس متفاوت است و بقيه انتخابات‌ها هم همين ‌طور است و از طرفي تكنولوژي‌هاي جديد هم به ميدان آمده لذا لازم بود قانون جامعي براي انتخابات تدوين شود.  وي بيان كرد: پيش‌نويس لايحه جامع انتخابات در كميته سياسي دفاعي دولت درحال بررسي است و از 160ماده اين لايحه تاكنون حدود 140ماده آن در كميته بررسي شده است.  معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: برگزاري انتخابات الكترونيكي و شمارش الكترونيكي ازجمله مهم‌ترين بخش‌هاي اين پيش‌نويس است به طوري كه در اين لايحه پيش‌بيني شده كل انتخابات الكترونيكي برگزار شود.  اميري گفت: هر جا مجلس و دولت دغدغه مشترك داشتند، امورات كشور بهتر اداره شده و مردم راضي بودند و هر جا هم كه هم‌افزايي بين دولت و مجلس بوده، امورات كشور خوب اداره نشده و مردم ضرر كرده‌اند.  وي تاكيد كرد: تلاش كرديم، سطح روابط دولت و مجلس را ارتقا دهيم و اقدامات خوبي تاكنون در اين زمينه انجام شده است.نویسنده:
آماده ‌سازي براي امضاي 10 سند همكاري با روسيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
آماده ‌سازي براي امضاي 10 سند همكاري با روسيه


 محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كه همزمان رياست طرف ايراني كميسيون مشترك همكاري ميان ايران و روسيه را بر عهده دارد در دومين روز از سفر خود به مسكو با اشاره به سفر قريب‌الوقوع حسن روحاني به روسيه گفت: بايد از همه توان و امكاناتي كه وجود دارد، بهره بگيريم تا اين سفر و مذاكرات پيش رو در همه بخش‌ها اثرگذار باشد. وي همچنين افزود: افزون بر اسنادي كه درحال تلاش براي آماده‌سازي آن هستيم و بيش از 10سند مي‌شود، اميدواريم درباره سند چشم‌انداز و نقشه راه ميان يا بلندمدت هم به نتيجه برسيم تا در سفر پيش روي رييس‌جمهوري ايران به مسكو امضا شود.  واعظي در ادامه تاكيد كرد: هر چند ارزش روابط تجاري در سال گذشته ميلادي نسبت به سال 2015 بين 70 تا 80درصد رشد نشان مي‌دهد اما توان دو كشور بيشتر است و خوشبختانه در روابط گمركي پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌ايم كه يكي از آنها موافقت راه‌اندازي گذرگاه سبز گمركي است.  به گزارش ايرنا، وي همچنين بر اهميت هر چه زودتر فعال شدن كريدور سبز گمركي، بهبود يافتن روابط بانكي، اجراي پروژه‌هاي مشترك در ايران ازجمله برقي كردن خط آهن اينچه برون-گرمسار و مشاركت اقتصادي تهران و اتحاديه اوراسيا به عنوان زمينه‌هاي مهم همكاري‌هاي دو جانبه و منطقه‌يي ايران و روسيه تاكيد كرد.نویسنده:
تاكنون روي ائتلاف هيچ بحثي نداشته‌ايم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
تاكنون روي ائتلاف هيچ بحثي نداشته‌ايم


 محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در گفت‌وگويي درخصوص انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر تهران گفت: آنچه براي ما مهم است، رعايت قانون است و مي‌دانيد كه اكثريت هيات نظارت از اعضاي فراكسيون اميد هستند. در واقع از يك هيات 5 نفره 3 نفر از فراكسيون اميد بوده و 2 نفر از ساير فراكسيون‌ها هستند.  وي با بيان اينكه كم كم فضاي انتخاباتي گرم شده و بحث‌هاي سياسي هم مطرح مي‌شود درخصوص گمانه‌زني‌ها براي ليست ائتلافي اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها گفت: تا به امروز روي ائتلاف هيچ بحثي نداشته‌ايم، تصميم‌مان اين است كه ليست اصلاح‌طلبانه بوده و شوراي عالي اصلاح‌طلبان آن را ببندد. به هر حال باب مذاكره و ائتلاف را باز گذاشته‌ايم زيرا مانند انتخابات مجلس ممكن است پيشنهادات مفيد و سازنده ارائه شود.  عارف در پاسخ به اين سوال كه آيا ليست، حزبي بسته مي‌شود؟ گفت: نه، ما راهبردمان در شوراي عالي اصلاح‌طلبان هم در دوره قبل و هم اين دوره، ‌اين است كه به احزاب سهم نمي‌دهيم و براساس شاخص‌هاي كيفي، توانايي‌ها، شايستگي‌ها و سابقه كار و برجستگي‌ها ليست را مي‌بنديم.  به گزارش ايسنا، وي همچنين در مورد اينكه اگر ليست راي حداكثري بياورد در مورد انتخاب شهردار تصميم‌گيري مي‌شود نيز گفت: در اين مورد بعدا تصميم‌گيري خواهد شد.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/25
روي موج خبر


ابلاغ 3 قانون مصوب مجلس براي اجرا ، پاد  رييس‌جمهوري قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تامين اجتماعي براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ كرد.  همچنين «قانون تفسير قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور» نيز براي اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد.

صبر و مدارا به گفتمان مسلط جامعه تبديل شود ، ايرنا  معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه هيچ برنامه توسعه‌يي بدون فرهنگ مدارا و صبر قابل اجرا نيست، گفت: هيچ كس از سوءتفاهم و سوءرفتار سود نمي‌برد بنابراين صبر، مدارا و عفو بايد به گفتمان غالب و مسلط جامعه تبديل شود.

اسحاق جهانگيري ديروز در نخستين همايش ملي صبر كه در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: موضوع همايش مساله بسيار مهم كشور به خصوص براي شرايط فعلي جامعه است كه سه فاكتور صلح، بخشش و رضايت اگر در جامعه تحقق پيدا كند، مي‌تواند مانع بروز مشكلات جدي در جامعه شود.

 شوراي نگهبان بودجه 96 را تاييد كرد، ايسنا  علي لاريجاني رييس مجلس ديروز در نشست علني مجلس گفت: الان به ما خبر دادند، شوراي نگهبان بودجه 96 را تاييد كرده و اشكالي به آن وارد ندانسته است، مساله بودجه ۹۶ به خير گذشت.

وي گفت: از شوراي نگهبان تشكر مي‌كنيم كه در اين مدت مجبور بود، جلساتش را در زمان‌هاي كوتاهي براي بررسي بودجه و برنامه برگزار كند. لازم است كه به دليل اين سرعت عمل از شوراي نگهبان تشكر كنيم.   

پيگيري تخلفات شهرداري تهران در كميسيون اصل ۹۰، ايلنا  نايب‌رييس مجلس دهم با اشاره به عدم تصويب طرح تفحص از شهرداري تهران در نشست علني نوبت صبح ديروز مجلس گفت: كميسيون اصل نود مجلس مي‌تواند به اين مسائل رسيدگي كند.  علي مطهري در واكنش به پرسشي درباره عدم تصويب طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مجلس، با وجود اسناد و مدارك فراوان رسمي درباره تخلفات اين سازمان گفت: به هر حال هرچه كه بوده يا نبوده، اين طرح در مجلس راي نياورد و به تصويب نرسيد و نمي‌توان آنچنان با استناد به احتمالات اظهارنظر كرد.

 در تعرض به منابع طبيعي همه نهادهاي مرتبط مقصرند، صداو سيما  حجت‌الاسلام منتظري در همايش مبارزه با زمين‌خواري افزود: بحث منابع طبيعي از دغدغه‌هاي مهم رهبر معظم انقلاب و همه مردم است و محيط زيست از ضروريات جامعه است.  دادستان كل كشور ادامه داد: از ابتداي انقلاب، نسبت به محيط زيست كم توجهي داشته‌ايم و در برخي جاها تهاجم و تعرض و نابودي محيط زيست عملا در دستور كار عده‌يي قرار داشت. فراموش نكرده‌ايم كه در ان سال‌ها عده‌يي مي‌گفتند مردم بياييد تهران زمين مي‌دهيم.  منتظري تصريح كرد: آن دوره منطق و عقلانيت را نديده گرفتيم و بدون ملاحظه زمين‌ها را واگذار كرديم و محيط زيست عملا نابود شد.

مذاكرات آستانه 3 در هاله‌اي از ابهام، ايلنا  روز نخست سومين نشست از مذاكرات صلح سوريه در آستانه قزاقستان روز گذشته برگزار شد. در اين رابطه منابع خبري گزارش دادند: وضعيت برگزاري مذاكرات صلح سوريه در آستانه در سايه تحريم اين نشست توسط گروه‌هاي معارض سوري در هاله‌يي از ابهام قرار دارد. گروه‌هاي معارض سوري مدعي شده‌اند، از آنجا كه روسيه آماده نيست به حملات هوايي عليه غيرنظاميان در مناطق تحت كنترل معارضان پايان دهد و همچنين دولت سوريه را براي پايبندي به آتش‌بس توافق شده تحت فشار قرار دهد، معارضان در نشست آستانه مشاركت نخواهند كرد. گفتني است، حسين جابري‌انصاري معاون عربي و آفريقايي وزارت خارجه كشورمان به عنوان سرپرست هيات ايران در اين مذاكرات حضور دارد.

اصلاح و تصويب درآمدها و هزينه‌هاي بودجه۹۶، خانه ملت  نمايندگان در نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي جهت تامين نظر شوراي نگهبان در خصوص اصلاح لايحه بودجه سال 1396 كل‌كشور، دخل و خرج سال آينده را تعيين و تصويب كردند. گفتني است، نمايندگان مردم، ماده واحده، تبصره‌ها و جداول اصلاح شده لايحه بودجه سال 96 را با 163راي موافق، 4راي مخالف و 3راي ممتنع از مجموع 210نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.

اهميت فوق‌العاده ايران در متحد كردن جهان اسلام، ايرنا  سردار اياز صادق رييس مجلس ملي پاكستان روز گذشته در ملاقات يك هيات پارلماني از نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي گفت: روابط محكم‌تر ميان ايران و پاكستان براي تقويت صلح، امنيت و سعادت منطقه، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. وي همچنين ضمن اشاره به اهميت فوق‌العاده مهم ايران به ويژه در عرصه جغرافياي سياسي گفت: نقش ايران در متحد كردن جهان اسلام، نقشي منحصربه‌فرد است و تقويت ديپلماسي پارلماني ميان تمام كشورهاي مسلمان با هدف تقويت همكاري‌ها امري ضروري است.

 تركيه نسبت به هشدارهاي گردشگري ايران انتقادي ندارد ، ايسنا  رضا هاكان‌تكين سفير تركيه در تهران در گفت‌وگويي در رابطه با هشدارهاي داده شده از سوي وزارت امور خارجه ايران براي سفر به تركيه خاطرنشان كرد: اين امر كاملا طبيعي بوده؛ زيرا احتياط لازم است و ما انتقادي در خصوص آن نداريم. متاسفانه ما در جهاني زندگي مي‌كنيم، امكان دارد در هر نقطه از دنيا حتي در يك روستاي كوچك حمله تروريستي رخ بدهد. وي افزود: ما چه در شهرهاي محل اقامت خود و چه در مناطقي كه مي‌رويم بايد مراقبت بيشتري از گذشته داشته باشيم و صحبت‌هاي وزارت خارجه در اين مورد بسيار نرم‌تر از باقي اظهارنظرهايي بود كه تعجب ما را برانگيخت.

بررسي راهكارهاي توسعه روابط بانكي ايران و امريكاي لاتين،  اداره كل ديپلماسي رسانه‌اي  نمايندگان بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور روز گذشته در نشستي با مديران وزارت امور خارجه شركت كردند. در اين گردهمايي مشترك ميان مديران سياسي منطقه امريكاي لاتين، مديران ستاد برجام وزارت امور خارجه و نمايندگان بانك‌هاي معتبر كشور، موضوعات مختلفي از جمله نحوه حضور و توسعه روابط بانكي و مالي ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي منطقه امريكاي لاتين موردبحث و بررسي قرار گرفتنویسنده:

  گمرك Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 هاي ضمانتنامه پذيرش آينده
  شرايط سال در كرد
  بانكي بيان خود مطالعات نتايج به استناد با «تعادل» با گف در اقتصادي پژوهشگر
  يك شرايط ايران گمرك كل رييس كرباسيان
  مسعود گمركات به را 1396 سال در بانكي هاي ضمان
  پذيرش كرد. ابالغ كشور
  سراسر بخشنامه مفاد ايران، گمرك طعمومي رواب گزارش نبخشيد
  به بهبود را رفاه توزيع نهها
  يارا يدهد نشان خصوص اين در گمرك كل رييس
  ابالغي حمايت راستاي در گمرك يي ضمانتنامه تسهيالت
  كه شامل اقتصادي فعاالن نقدينگي جبران توليد نياورد
  از همراه به خريد قدرت ياران حذف از پس جيني ضريب كاهش افزايش 1396 سال در كاال صاحبان تجار
  توليدكنندگان، در اقتصادي فعاالن به را بيشتري تسهيالت گمرك
  يافته هاي كم ها ياران هدفمندي قانون اجراي راستاي در كه كالن| اقتصاد
  گروه كرد. خواهد اعطا جديد
  سال اختصاص ديدگان آسي محرومان به تنها دولت نقدي سال از آن اجراي كه ها ياران هدفمندي
  قانون ايران گمرك كل رييس ابالغي بخشنامه
  متن قانون، اين اجراي پيشين فازهاي در متاسفانه اما يابد عنوان به را درآمدها بهتر توزيع خورد، 9831يد كل در بانكي هاي مه ضمانتنا پذيرش شرايط
  درخصوص وي است.» شده توزيع غيرهدفمند صورت به منابع بود. كرده تعريف خود اهداف يترين اصل از
  يكي است: شرح اين به 1396 سال در كشور سراسر
  گمركات كرده توزيع مردم همه ميان را نقدي يارانه افزود:«دولت قانون، اين اجراي از سال حدود گذشت با
  اكنون 38 ماده (ت) بند به توجه با توليد از حمايت راستاي
  در هدفمندي قانون اجراي اثرات تا است شده سبب همين دوش روي ها ياران هدفمندسازي از ناشي ههاي
  هزين قانون ماده استناد به ذير رقپاب توليد موانع رفع
  قانون نيازمند اقشار همان كه هدف جامعه به ها نه يارا افراد يارانه حذف در دولت كه يند سنگيني
  دولت كاالهاي ترخيص در تسريع تسهيل براي گمركي نكند.»
  امور اصابت است، مدرآمد حال است. نداشته توفيقي چندان هم
  غيرنيازمند اقتصادي فعاالن نقدينگي كمبود جبران قطعي
  وارداتي پردرآمد 3دهك حذف 96 بودجه قانون در
  گرچه از شود داده اجازه كاال) صاحبان تجار انرژي
  (توليدكنندگان، هاي حام قيمت افزايش سازي خنث نميرسد نظر به اما شده ذكر بگيران نه يارا جمع
  از براساس مقررات قوانين رعايت ضمن 1396 سال
  ابتداي قانون اجراي پي در كه ها بخش ترين مهم از يكي تغيير نقدي يارانه حجم در بتواند دولت هم ار اي
  ب حسب مربوطه كاالي ورودي حقوق بابت ذيل،
  شرايط داشته، تاثير خانوار هزينه افزايش بر اران هدفمندي كند. ايجاد
  چشمگيري قانوني نماينده يا اظهاركننده كاال، صاحب
  درخواست مزيكي زمينه اين در است. انرژي هاي حام يارانه حذف چندين گذشت با درحالي قانون اين اجراي
  تبعات قبول مورد فرم با مطابق معتبر بانكي ضمانتنامه
  ايشان هدفمندسازي اجراي در اينكه به توجه با كند مي پيشنهاد پرداخت هها ياران حذف كه پابرجاست همچنان
  سال كنند. اخذ ايران اسالمي جمهوري
  گمرك افزايش نقل حمل نتيجه در سوخت قيمت ها نه يارا عدالت گسترش جهت در بايد كه آنگونه نقدي
  يارانه نوع به توجه با ماخوذه بانكي هاي مه ضمانتنا
  مهلت توجه بايد ضروري كاالهاي حمل هزينه به يابد مي قانون اجراي اثر با رابطه در نشد. واقع موثر
  اجتماعي اوليه، مواد براي كه است شرح اين به وارده
  كاالهاي كه است باور اين بر مزيكي رابطه همين در كرد. ژهيي وي توسط اقشار درآمد توزيع بر نه اها يار
  هدفمندي يدكي قطعات منفصله قطعات توليد، خط آالت
  ماشين تجهيزات لوازم دارو، انواع توليدي، واحدهاي نياز مورد شكلي به نقل حمل هاي تكنولوژ ارتقاي اصلي حل راه آموز عالي موسسه علمي هيات عضو
  مزيكي نباشند. فسيلي هاي خت سو به وابسته ديگر كه است قانون اجراي يدهد، نشان كه داده انجام يي
  مطالع آالت ماشين توانبخشي، آزمايشگاهي، بيمارستاني،
  پزشكي، خودرو پايه بر نقل حمل حاضر افزود:«درحال وي درآمدها بهتر توزيع به ايران هدر ارانا
  هدفمندسازي براي همچنين معدني كارگاهي، تجهيزات
  راهسازي، استفاده فسيلي هاي خت سو از كه است يي نقليه وسايل بهبود معناي به درآمد بهتر توزيع اين اما شده
  منجر كنجاله، جو، شكر، برنج، گندم، شامل اساسي
  كاالهاي يكنند. هاي قيمت تفاوت در بلكه نبوده خريد قدرت
  توزيع 96/11/15 سررسيد با دارو كره روغن دامي،
  ذرت كاالها ساير براي مهلت اين همچنين شود. مي تعيين روي فسيلي هاي سوخت قيمت افزايش بنابراين همچنين پژوهش اين است. يافته افزايش يي
  منطقه ادامه در يذارد گم زيادي اثر نقل حمل هاي هزين سال از پس توزيع بهبود مكانيسم كه ميدهد
  نشان بخشنامه، اين تبصره اساس بر است. شده تعيين
  ماه كه زند رقم هم را ضروري كاالهاي قيمت افزايش رساند نم ثبت به آن براي قبولي قابل كارنامه ها، ياران از پس دوره در كه دهد مي نشان چنين رسمي بنابراين، است. داده 0931رخ سال در استاني بين تا بوده تا فرصه رفتن دست از طريق از بيشتر 1389
  غيرتوليدي حقيقي اشخاص براي بانكي ضمانتنامه
  قبول آسيب معرض در بيشتر مدرآمد اقشار صورت اين در قانون اين اجرايي هاي وه شي برخي در ريهايي بازنگ اما به اما شده برابرتر درآمدها توزيع 1391 9831تا بهبود اين ميتوان آيا كه ميشود مطرح پرسش اين جديد. هاي فرص آوردن دست به طريق
  از است. پذير امكان تومان ميليون 50 از بيش مبلغ به
  صرفا متن در گذار نت ضما نام دوم، تبصره اساس بر همچنين بين هاي قيمت اختالف گسترش احتماال بود. خواهند افزايش درآمدها بهتر توزيع سمت به را آن واند اين در كه خريدهايي قدرت تفاوت رسد مي نظر كها ده هاي قيم تفاوت گسترش اثر در را
  توزيع گمركي اظهارنامه متن در كاال صاحب نام با بايد ضمانتنامه هاي مل حا يارانه حذف نيز نهها يارا حذف از بعد منطقهيي اين در كه پيشنهادي دهد. سوق اجتماعي عدالت به زمان طول در روستا شهر ها، تان اس در دوره آن گوياي پژوهش اين نتايج دانست؟ مختلف مناطق هدفمندي غيرمستقيم مستقيم اثرات است.
  بوده نقل حمل هاي هزين افزايش انرژي از پردرآمد كهاي ده حذف شده، مطرح بارها خصوص قدرت وضعيت بهبود دهنده نشان است، آمده وجود ضريب براي كنترل از پس جيني ضريب كه است بايد هدفمندسازي دوره تحوالت بررسي
  در است آمده نيز بخشنامه اين سوم تبصره در باشد.
  يكسان هاي مل حا قيمت افزايش دليل به ديگر عبارت به است. بگيران يارانه جمع براساس نباشد. جامعه در شده سازي شبيه خريد به است. نيافته 0931بهبود سال در ها قيمت شاخص مستقيم اثر نخست داد. قرار نظر مد را عامل
  چند هاي مه ضمانتنا سررسيد تا شود اتخاذ ترتيبي بايد
  كه ماه بهمن 15 تا صرفا (ج) (ب) بندهاي موضوع ماخوذه وابستگي كه نقلي حمل هاي خت زيرسا نبود انرژي خوبي سازوكار است، نتوانسته تاكنون دولت گرچه بيشتر برابري وجود فرض با حتي سازي شبيه نتايج هاي هزين ميزان در هسازي شبي نتايج براساس عالوه قيمتها تغيير مستقيم اثر ادامه در نقدي
  يارانه كه است شده عنوان اين بر عالوه شود. تعيين آينده سال كشور كل كافي پوشش با دارند لها حام اين به كمتري ارائه درآمدي باالي هاي ده حذف كردن عملياتي براي دوره اين در توزيع بهبود مكانيسم 1389 از پس 1390 هاي ال در خانوار كهاي ده ساالنه حقيقي كشور سطح در قانون اين اجراي اثرات مترين مه
  از صادراتي كاالهاي صادرات، توسعه از حمايت راستاي در دوره در هدفمندسازي از بعد دهند قرار پوشش تحت را درآمد اقشار ميان در تنها نقدي يارانه اگر اما دهد از تا بوده ها فرصت رفتن دست از طريق از بيشتر دوره اين در كه خريدهايي قدرت تفاوت 1391 اجراي از پس تحوالت از بخشي حال عين در
  بودند. افزايش يي منطقه بين هاي قيمت تفاوت 1390-1391 در هها ياران هدفمندي قانون اجراي اثرات شود، توزيع البته جديد. هاي فرصت آوردن دست به طريق است، آمده وجود به زمان طول در ها ان است در تغيير غيرمستقيم اثر پي در نهها يارا هدفمندي
  قانون حداكثر سررسيد با ضمانتنامه توديع با عوارض
  مشمول به ينهها هز توزيع بهبود گفت، بايد بنابراين است يافته بود. خواهد مشهودتر جامعه سطح كه ميدهد نشان نگر آينده مطالعات از بسياري جامعه در خريد قدرت توزيع بهبود كه هد نشان اثر همچنين خانوارها توليدي مصرفي
  رفتارهاي هستند. ترخيص قابل آينده سال ماه بهمن 15
  است شده عنوان بخشنامه اين در حال، عين در نيست. خريد قدرت بهتر توزيع معني عالي موسسه علمي هيات عضو اين رابطه همين در بدتر موجب حال هر به انرژي هاي يارانه حذف در هدفمندسازي از بعد بنابراين است. نشده حاصل براي اتها مالي انواع طريق از درآمدي
  غيرمستقيم توليد موانع رفع 83قانون ماده (ث) بند به توجه با كه هاي سوخ يارانه حذف يرسد، نظر به زمينه اين در است باور اين بر هريزي برنام مديريت پژوهش آموزش لحاظ اين از بنابراين شود. مي درآمدها توزيع شدن يي منطقه بين هاي قيمت تفاوت 1390-1391 دوره است. خورده رقم منابع
  تامين به متعلق كاالهاي اوليه مواد موقت ورود ذير رقابپ آن نتايج كنترل براي قيمتي ابزارهاي از استفاده فسيلي اختصاص كمدرآمد اقشار به بايد تنها نقدي يارانه كه ها يارانه هدفمندي قانون اجراي با اينكه به توجه با توزيع معني به ينهها هز توزيع بهبود يافته افزايش دوره در كه ميهد نشان حاضر پژوهش به اما است كارايي سمت به حركت شروع براي الزم شرط قانون اجراي پي در نقدي كمك گونه هر كند پيدا موفقيت بتوان شايد است شده بهتر درآمدها توزيع است. نبوده خريد قدرت بهتر ناگهاني كاهش مانند تحوالتي ها يارانه
  هدفمندسازي رهبرداري به يا تاسيس پروانه داراي توليدي
  واحدهاي در گمركي امور 15قانون ماده موضوع پردازش جهت مختلف ابعاد در علمي مطالعه نيست كار پايان وجه هيچ مزيكي باشد. هدفمند كامال بايد ها نه يارا هدفمندي شد. قائل سياست اين براي نسبي خصوص نسبي(به هاي قيمت زياد تغيير جيني،
  ضريب ساير ورودي حقوق ميزان به تلقي مجاز كاالي حكم بسيار سياستي هر اجراي از بعد قبل تها سياس نتايج اختصاص اثرات اينكه بيان با «تعادل» با توگو گف در تها فرص دادن دست از با توزيع بهبود در تورم بودن بيشتر انرژي) هاي حام مورد
  در به حداكثر ضمانتنامه با كاال قطعي ورود به متعلق مبالغ مشاهده قابل راحتي به آن نتايج چراكه است ضروري مربوط فقر حوزه به بيشتر نيازمندان به تنها نقدي يارانه اي منطقه قيمت تفاوت افزايش هاي ريشه براساس مطالعه اين محاسبات چند هر هاي دهك با مقايسه در پايين درآمدي هاي
  دهك بود. خواهد ترخيص قابل 96/11/15 سررسيد تاريخ نيست. است مهم «بسيار كرد: تصريح درآمد توزيع تا يود شم هدفمندي قانون عملكرد از يها ارزياب اينكه وجود با مراكز از بسياري آمار ايران آمار مركز هاي داده هاي قيمت شاخص تفاوت گسترش باال
  درآمدي سهام نویسی پذیره اعالمیۀ عام)
  (سهامی خاورمیانه بانک ۶۹۱۶۲۸۰۲۳۰۱
  شرکت ملی شناسۀ ۵۹۷۰۳۴ شمارۀ به شده
  ثبت اقتصادی ابرار تعادل های روزنامه در فوق های روزنامه بر عالوه ذکور می عالم اۀ همچنین یشد. مبا اقتصاد دنیای ریال، سهم:000.1 هر اسمی ارزش ۰۱ مورخ 95/135448 شمارة مجوز و1395 /05/28 مورخ قعاده فول عمومی مجمع مصوبۀ ستناد به ساند یر بهاطالع گردد.
  منتشر نیز تجارت) قانون از قسمتی اصالحی حۀ 771الی مادة مفاد (براساس بهادار اوراق بورس سازمان 1395 /05/17 مورخ 954/272198-055 شمارة مجوز ج.ا.ایران مرکزی انک 1395 /04/31
  ،لایر 996.416.208.000 بانک: سهامداران توسط کتشده مشار مبلغ
  ۱۱) نویسی ره پذی بهادار، اوراق بورس سازمان نزد عام) (سهامی خاورمیانه بانک ثبت به ی:ه سوج نو ره پذ چگونگی ۴۲) 297.385.3سهم، عموم: به عرضه قابل سهام تعداد ۲۱ جهت شده تعیین مهلت در یابد. افزایش ریال، میلیارد هزار پنج مبلغ به ریال میلیارد هزار چهار ای رمبل از اند ردی
  ً
  مقرر برای شده تعیین مهلت در توانند ویسی ره پذین متقاضیان شد. خواهد انجام کارگزاری شبکه ریق طما تما از نک با این سهام است. گردیده ویسی ره پذین بانک سهامداران توسط جدید سهام از 996.416.208 سه تعداد سهام، خرید دم تق از
  استفاده بانک: مدیرعامل دیره ات هی اعضای مشخصات
  ۳۱ نمایند. اقدام خرید سفارش تقاضای ارائه به نسبت تهران بهادار اوراق بورس عضو ارگزاری کت شرک ای به مراجعه با رهیسی ذینو 000.1یالی سهم 297.385.3 تعداد سرمایه، افزایش تحقق ظور نب مذکور قدم حق از استفاده مهلت انقضای به عنایت کامل
  با طور به
  ً
  سمت مربوطه کارگزار به نز را سهم هر اسمی مبلغ دم، حق تق بابت پرداختي مبلغ بر عالوه یبایست فوق، تقدم حق خریداران ضمنا ملی کد شناسنامه شماره پدر نام حقیقی اشخاص 1395/12/18 مورخ 139530400901146557 شماره مجوز به عنایت با عمومی یسی ره نو پذی برای سهامداران نشدة گردد.)
  استفاده درج نیز موظف غیر موظف (عضو صدور تاریخ از کاری روز دت ظرف حداکثر نشود، داده تخصیص ایشان به سهامی که یسانی ره نو ذی به متعلق وجوه بپردازند. گردد: عرضه زیر بهرح تها شرک ثبت موظف
  ادارة غیر مدیره هیات رییس 2850179701 505 ابراهیم محمد اهرنجانی نایبی شد.
  خسرو خواهد مسترد آنان به بانکی حساب موجودی از استفاده مجوز بانک: فعالیت موضوع موظف
  ۱) غیر مدیره- هیات رییس نایب 0038816652 1495 عزیز سید سلیمی حسین گردد:
  سید واریز زیر حساب به باید ناظر کارگزار توسط دریافتی شر: نا ال نکی با حساب مشخصات ۵۲) یباشد: زیر شرح به اساسنامه سه ماده طبق بانک فعالیت عامل
  موضوع مدیر مدیره هیات موظف عضو 0039606465 547 الدین جالل کرمانی عقیلی
  پرویز بخارست خیابان شعبۀ خاورمیانه بانک نزد خاورمیانه بانک سرمایه 271270707040117001زایش اف نام به شمارة حساب عملیات بر ناظر مقررات ربط، ذی قوانین سایر ربا بدون بانکی عملیات قانون کشور، بانکی پولی قانون چارچوب در 7001
  بانک شعبه کد با موظف مدیره-غیر هیات عضو 0452811155 1987 بهروز پیروز روزبه مجاز الزم، مجوزهای اخذ با ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک دستورات اعتبار پول شورای مصوبات سایر بانکی
  مجاز های صورت آخرین رهویسی پذی اعالمیۀ طرح اسنامه، اسل: ام بانک به مربوط مدارک اطالعات کلیۀ ۶۲) یباشد: ذیل های لیت فعا انجام موظف
  به مدیره-غیر هیات عضو 2929134267 464 عزیز دادخواه
  امیر مدیره هیئت توجیهی گزارش همچنین است. شده تسلیم تهران شهر غیرتجاری مؤسسات کتو شرها ثبت ادارة به مالی سپرده؛ قبول .1
  فظوم مدیره-غیر هیات عضو 0044729111 1452 اله عزت خاکپور آدرس
  پرویز به بانک اینترنتی سایت در انتشار دست در سهام ثبت بیانیۀ قانونی بازرس گزارش سرمایه، افزایش خصوص در خاص؛ عام سپرده گواهی صدور .2
  فظوم مدیره-غیر هیات عضو 0057287023 4355 حسین محمد سلطانزاده یباشد.
  رضا همندان عالق دسترس در www.codal.ir آدرس به ناشران رسانی اطالع جامع سامانه www .middleeastbank.ir چک؛ صدور قانون طبق آن با مرتبط خدمات چک ارائه .3
  فظوم مدیره- هیات البدل علی عضو 0900119020 11997 اکبر علی صفریان
  مجید های شرکت خود، سهام مجموع صورت (به حقیقی حقوقی سهامداران از یک هیچ داران:ام سه سهام مشخصات ۷۲) بانکی؛ بین عملیات نجام موظف
  4.ا مدیره- هیات البدل علی عضو 1621585336 محمد جوادی
  جواد سهام 01درصد معادل حداقل مدارک ارائۀ تاریخ در آنها) قانونی نمایندگان یا تکفل تحت افراد صغیر فرزندان همسر، تابعه، مربوطه؛ های نامه آیین ربا بدون بانکی عملیات قانون در مصرح بانکی ملیات .ع ام نمیباشد.
  انج ناشر پرداخت؛ ابزارهای انواع ارائه .6
  توانند حقیقی اشخاص عمومی، مجامع کلیه ی: عموم مجامع در سهام صاحبان رأی حق حضور شرایط ۴۱
  ) سرمایه تامین خاص) (سهامی امین سرمایه تامین کت ک: شر ان نویسی پذیره تکمیل عدم صورت در عمل ۸۲حوه ارزی؛ الی وجوه انتقال نقل پرداخت، دریافت، .7
  با خود نمایندگان یا نماینده طریق از حقوقی اشخاص نمایندگی مدرک ارایه شرط به خود قانونی نماینده طریق از یا
  شخصا قانون از موادی اصالح 5انون ماده رعایت با نشده استفاده تقدم حق خرید به نسبت اند گردیده متعهد خاص) (سهامی کاردان ... ودایع شهری، خدمات قبوض انواع وجوه، آوری جمع منظور به نمایندگی امور ام .8جنا
  .تشاد خواهد رای حق یک فقط سهم یک هر برای سهامدار، هر یابند. حضور نمایندگی، مدرک
  ارایه اساسی 44قانون اصل کلی های سیاس اجرای ایران اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی اقتصادی توسعه چهارم برنامه ضمانتنامه؛ انواع صدور اسنادی اعتبار انواع ایش ش. تصفیه:
  گ9 از بعد دارایی تقسیم اندوخته تشکیل سود، تقسیم به راجع اساسنامه ۵۱ مقررات نمایند
  ) اقدام عمومی عرضه مهلت 5پایانی روز ظرف حداکثر پول کیف اعتباری، کارت خرید، های (کارت الکترونیکی های کارت انواع صدور جمله از الکترونیکی بانکی خدمات 10
  ارائ صورت در بود خواهد جایز عادی عمومی مجمع تصویب از پس فقط سهام صاحبان بین اختیاری های اندوخته سود ؛
  تقسیم ...) مهم:
  الکترونیکی است.
  نکات الزامی سهام صاحبان بین ویژه سود از درصد 10 حداق تقسیم سود، مشتریان؛
  وجود به امانات صندوق اجاره بهادار اوراق اسناد گرانبها، اشیاء گهداری 11 است.
  قبول ناشر عهدة بر ویسی ره پذین اعالمیۀ اطالعات اتکای قابلیت صحت مسئولیت
  • مرکزی بانک ضوابط با مطابق باشد، بیشتر درصد از 20 کمتر آن 51درصد از نباید که بانک ویژه سود از بخشی سال ؛
  هر ... ارزی های حواله صدور ارزی، تسهیالت اعطای دریافت ارز، انتقال ارز، فروش خرید نظیر ارزی لیات 21م.
  انجام هذارانی سرمایگ به وارده خسارت جبران مسئول ناشر، حقوقی مشاوران ارزشیابان حسابرس، سرمایه، تأمین شرکت ر،
  ناش رسید، سرمایه میزان به که آن از پس قانونی اندوخته ود داری نگه قانونی اندوخته عنوان به ایران اسالمی شده؛
  جمهوری اداره وجوه به مربوط دمات
  31خ. ترک یا فعل از ناشی که اولیه رض عۀ در واقع خالف ناقص اطالعات ارائ دلیل به یا تخلف تقصیر، قصور، اثر در که
  هستند به نماید، می تعیین ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک که میزانی به ویژه سود از بخشی هرسال در همچنین است ردولتی؛
  اختیاری غی دولتی حقوقی اشخاص صادره بهادار اوراق بازخرید 41ی. اند.
  تضم ده گردی متضرر باشد، آنها یشود.
  فعل نگهداری احتیاطی اندوخته کشور؛
  عنوان از خارج داخل در ارزی الر اسالمی مالی اوراق عرضه یا شار 51ت.
  ان سازمان مصوبات قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول هظور بهادار، اوراق بورس سازمان نزد بهادار اوراق
  ث• مرکزی بانک کل رییس پیشنهاد به منحله بانک تصفیه مدیران گردد، منحل مربوطه قانونی تشریفات انجام از پس بانک مستمر)؛
  هرگاه پرداخت (دستور مشتریان مستمر سفارشات جام
  61ان. مورد در سفارشی توصیه یا سودآوری تضمین مزایا، منزل ید أی تو وده اطالعاتی شفافیت بهادار اوراق
  بورس بانکی پولی قانون با مطابق بانک تصفیه مراحل تمامی ید. شو تعیی اعتبار پول شورای تایید ایران اسالمی مشتریان؛
  جمهوری به ها دارای مدیریت ذاری، سرمگای مالی، خدمات های زمینه در اوره مشای خدمات ارائه 17
  .دشابی نم سازمان توسط بهادار اوراق با مرتبط ای رح طه یا کتا یشود.
  شر انجام مربوط مقررات قوانین مربوطه؛
  کشور مقررات قوانین طبق مشتریان نمایندگی وکالت وصایت، قیومیت، وظایف ام 18
  ً
  انج بورس سازمان به کتبا را مراتب اعالمیه این در ده اد موارد از تخلف گونه هر مشاهده صورت در میتوانند ان ره ذیس وی است.
  • ممتاز سهام فاقد بانک شرکت: ممتاز سهام امتیازات ۶۱عداد صکوک؛
  ) اوراق خارجی بهادار اوراق مشارکت، اوراق سهام، خرید طریق از گذاری ایه 19 نمایند.
  سرم ارسال زیر آدرس به بهادار
  اوراق است. سهام به تبدیل قابل مشارکت اوراق گونه هر فاقد م:بانک سه به تبدیل قابل مشارکت اوراق تعداد مبلغ ۷۱ ایران؛
  ) اسالمی جمهوری مرکزی بانک ضوابط چارچوب در ضرورت حسب اموال فروش رید خ20
  بهادار اوارق ثبت انتشار بر نظارت ادارة ادار به اوراق بورس 31سازمان شمارة مالصدرا خیابان ابتدای ران ته .
  • است اوراق نشد بازپرداخ مبلغ گونه هر فاقد بانک مشارکت: اوراق تشدۀ رداخن بازپ مبلغ بیمه؛
  ۸۱) مؤسسات ها شرکت نزد بانک یهای دارای برای ای بیمه پوشش هرگونه یجاد 21
  ا یهای
  سرما های صورت با مطابق است: شد تضمین بانک توسط که ثالث اشخاص دیون مبلغ همچنین بانک دیون مبلغ خارج؛
  ۹۱) داخل کهای بان با کارگزاری رابطه ایجاد برقراری ظ، 22 باشند.
  حف اعتباری موسسات بانکها به غیرجاری بدهی هرگونه فاقد رهان یس ذی پن
  • اساس بر همچنین یباشد. ریال 037.685.53یلیون با برابر بانک هیای بد مجموع 1394/12/29ةدش حسابرسی بانک؛
  مالی حساب به گمرکات بنادر از کاال ترخیص 23
  مدیریت تحت یا بوده دولتی شرکتهای یا دولت به متعلق آنها سهام یا سرمایه از بخشی که غیربانکی قی حقو
  اشخاص در اعطایی ای تضمین مبلغ ههمراه احتمالی های بده مزبور شده حسابرسی مالی ای ورت صه همراه 45 شماره اسنادی؛
  یاداشت مطالبات وصول 24
  .دنشاب سهامدار بانک در وانند نت دارند قرار دولتی یباشد.
  بخش ریال 554.512.02یلیون با برابر ثالث اشخاص یهای بده آنها؛
  خصوص حساب به واریز مشتریان سهام سود وصول 25
  را بانک سهام درصد یک از بیش زمان هیچ در ید وانن تنم اعتباری موسسات غیردولتی دولتی از اعم بانکها از یک
  هی روز اداری وقت پایان تا آغاز 1396 /1/14 مورخ دوشنبه روز اداری وقت اول از رهسی وی ذی یسی: ره نو پذی مدت سفته؛
  ۰۲ مالیاتی تمبر فروش 26
  باشند.
  دارا داشت. خواهد ادامه روز 30 مدت 1396/2/12 مورخ شنبه سه ایران؛
  اسالمی جمهوری مرکزی بانک تأییدیه اخذ از پس قانونی عملیات ایر 27
  انجام هر یا عام سهامی شرکت هر برای مستقیم غیر مستقیم به طو اعتبا مؤسسه یا بانک هر سهم تملک مجاز سقف
  • عملیات گردد، تأمین مربوطه وجوه تکمیل یسی ذیره نو مهلت انقضای از قبل تعیینده سرمای سقف ر:چنانچه
  تذک نشانی که یشد با فعال کشور سراسر در خاورمیانه بانک 31به شع داد تع کدپستی: بانک شعب نشانی اصلی مرکز
  ۲) تعیین درصد 5() پنج حقوقی اشخاص سایر حقیقی اشخاص برای درصد 10( ده دولتی غیر عمومی نهاد خواهدشد.
  مؤسسه متوقف ویسی ره
  پذی خاورمیانه بانک مرکزی ساختمان پالک پنجم، خیابان نبش (بخارست)، قصیر احمد خیابان تهران، در واقع آن اصلی
  مرکز سهم است.افزایش االثر ملغ باطل مذکور اشخاص از هریک توسط فوق ماد در مجاز فای سق از بیش معامالت میشود. سهم
  297.385.3 حداکثر سهم یک حداقل شود: تعهد باید یسی نوره ذی هنگام که سهامی حداکثر حداقل ۱۲ 7175463151
  ) پستی کد
  به ماه مدت ظرف سقف، بر مازاد فروش به ملزم آنها قانونی اولیای وارث است حکم این مشمول نیز ارث طریق از ریال،
  مجاز میلیارد هزار ار نک: باچه فعلی سرمایه آن:
  ۳) تعهدات میزان ویسی پذیرن متعهد مشخصات
  ۲۲) سقف به ماه مدت ظرف باید دیگر طریق هر به مجاز سقف قهری افزایش بود. خواهند وراثت حصر گواهی صدور از تسهیالت
  پس اعطای در توانایی زایش افه: ای سرم افزایش ۴وضوع یابد.
  ) کاهش ماده این فعالیت
  مجاز موضوع تعهدات میزان حقوقی شخصیت متعهد
  نام نقدی آورده شده حال ه:مطالبات سرمای افزایش محل
  ) آنها، همسران فرزندان همسر، شامل آنها خانواده اعضای ماده این اهموضوع ای بهنگ دار سها حقیقی اشخاص تبصره گذاری
  • سرمایه مالی تامین ریالی یکهزار سهم میلیون 250 خاص سهامی امین سرمایه تامین ریال،
  شرکت میلیارد زار ایه: سرم افزایش بلغ ً
  )
  ً مدیره هیئت عضو یک از بیش مشترکا نتوانند که باشند داشته سهام هستند مجاز سقفی را حتا من مادر پدر خواهر، گذاری
  برادر، سرمایه مالی تامین ریالی یکهزار سهم میلیارد خاصیک سهامی کاردان سرمایه تامین ریال،
  شرکت میلیارد هزار ش: پن زای اف از پس سرمایه ۷بلغ نمایند.
  ) تعیین بانک در نامحدود
  را بانک: مدت
  ۸) خاورمیانه بانک یرۀ مد أت
  هی اطالعات روزنامۀ شود منتشر آن در ناشر یای آگه هها اطالعی که رسمی روزنامۀ ار: کثیراالنتش روزنامۀ ۳۲ یباشد.)
  ) ممتازم سهام فاقد (بانک نام با ادی هعم: نوع عام)
  ۹) (سهامی
يارانه‌ها توزيع رفاه را بهبود نبخشيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/25
يارانه‌ها توزيع رفاه را بهبود نبخشيد
يك پژوهشگر اقتصادي در گفت ‌و گو با «تعادل» با استناد به نتايج مطالعات خود بيان كرد


 كاهش ضريب جيني پس از حذف يارانه‌ها قدرت خريد به همراه نياوردگروه اقتصاد كلان|

قانون هدفمندي يارانه‌ها كه اجراي آن از سال 1389 كليد خورد، توزيع بهتر درآمدها را به عنوان يكي از اصلي‌ترين اهداف خود تعريف كرده بود. اكنون با گذشت حدود 6 سال از اجراي اين قانون، هزينه‌هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها روي دوش دولت سنگيني مي‌كند كه دولت در حذف يارانه افراد غيرنيازمند هم چندان توفيقي نداشته است. حال گرچه در قانون بودجه 96 حذف 3دهك پردرآمد از جمع يارانه‌بگيران ذكر شده اما به نظر نمي‌رسد اين ‌بار هم دولت بتواند در حجم يارانه نقدي تغيير چشمگيري ايجاد كند.

تبعات اجراي اين قانون درحالي با گذشت چندين سال همچنان پابرجاست كه حذف يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي آنگونه كه بايد در جهت گسترش عدالت اجتماعي موثر واقع نشد. در رابطه با اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر توزيع درآمد اقشار توسط مزيكي عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش  مطالعه‌يي انجام داده كه نشان مي‌دهد، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران به توزيع بهتر درآمدها منجر شده اما اين توزيع بهتر درآمد به معناي بهبود توزيع قدرت خريد نبوده بلكه در تفاوت قيمت‌هاي منطقه‌يي افزايش يافته است. اين پژوهش همچنين نشان مي‌دهد كه مكانيسم بهبود توزيع پس از سال 1389 بيشتر از طريق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طريق به دست آوردن فرصت‌هاي جديد. اثرات مستقيم و غيرمستقيم هدفمندي

در بررسي تحولات دوره هدفمندسازي بايد چند عامل را مد نظر قرار داد. نخست اثر مستقيم يارانه نقدي و در ادامه اثر مستقيم تغيير قيمت‌ها از مهم‌ترين اثرات اجراي اين قانون در سطح كشور بودند. در عين حال بخشي از تحولات پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در پي اثر غيرمستقيم تغيير رفتارهاي مصرفي و توليدي خانوارها همچنين اثر غيرمستقيم درآمدي از طريق انواع ماليات‌ها براي تامين منابع رقم خورده است.

 پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه در دوره هدفمندسازي يارانه‌ها تحولاتي مانند كاهش ناگهاني ضريب جيني، تغيير زياد قيمت‌هاي نسبي(به‌خصوص در مورد حامل‌هاي انرژي) بيشتر بودن تورم در دهك‌هاي درآمدي پايين در مقايسه با دهك‌هاي درآمدي بالا و گسترش تفاوت شاخص قيمت‌هاي بين استاني در سال 1390 رخ داده است. بنابراين، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان اين بهبود توزيع را در اثر گسترش تفاوت قيمت‌هاي دهك‌ها و مناطق مختلف دانست؟ نتايج اين پژوهش گوياي آن است كه ضريب جيني پس از كنترل براي ضريب شاخص قيمت‌ها در سال 1390 بهبود نيافته است. به علاوه براساس نتايج شبيه‌سازي در ميزان هزينه‌هاي حقيقي سالانه دهك‌هاي خانوار در سال‌هاي 1390 و 1391 تفاوت قدرت خريدهايي كه در اين دوره در استان‌ها و در طول زمان به وجود آمده است، نشان مي‌دهد كه بهبود توزيع قدرت خريد در جامعه حاصل نشده است. بنابراين بعد از هدفمندسازي و در دوره 1391-1390 تفاوت قيمت‌هاي بين منطقه‌يي افزايش يافته و بهبود توزيع هزينه‌ها به معني توزيع بهتر قدرت خريد نبوده است.  بهبود توزيع با از دست دادن فرصت‌ها

هر چند محاسبات اين مطالعه براساس داده‌هاي مركز آمار ايران و آمار بسياري از مراكز رسمي چنين نشان مي‌دهد كه در دوره پس از 1389تا 1391 توزيع درآمدها برابرتر شده اما به نظر مي‌رسد تفاوت قدرت خريدهايي كه در اين دوره در استان‌ها، شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمده است، نشان‌دهنده بهبود وضعيت قدرت خريد شبيه‌سازي شده در جامعه نباشد. براساس نتايج شبيه‌سازي حتي با فرض وجود برابري بيشتر پس از 1389 مكانيسم بهبود توزيع در اين دوره بيشتر از طريق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طريق به دست آوردن فرصت‌هاي جديد.  البته بسياري از مطالعات آينده‌نگر نشان مي‌دهد كه حذف يارانه‌هاي انرژي به هر حال موجب بدتر شدن توزيع درآمدها مي‌شود. بنابراين از اين لحاظ با توجه به اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توزيع درآمدها بهتر شده است شايد بتوان موفقيت نسبي براي اين سياست قائل شد.  ريشه‌هاي افزايش تفاوت قيمت منطقه‌اي

با وجود اينكه ارزيابي‌ها از عملكرد قانون هدفمندي يارانه‌ها، كارنامه قابل قبولي براي آن به ثبت نمي‌رساند اما بازنگري‌هايي در برخي شيوه‌هاي اجرايي اين قانون مي‌تواند آن را به سمت توزيع بهتر درآمدها و افزايش عدالت اجتماعي سوق دهد. پيشنهادي كه در اين خصوص بارها مطرح شده، حذف دهك‌هاي پردرآمد از جمع يارانه‌بگيران است.

گرچه دولت تاكنون نتوانسته است، سازوكار خوبي براي عملياتي كردن حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي ارائه دهد اما اگر يارانه نقدي تنها در ميان اقشار كم‌درآمد توزيع شود، اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سطح جامعه مشهودتر خواهد بود.  

در همين رابطه اين عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي بر اين باور است كه يارانه نقدي تنها بايد به اقشار كم‌درآمد اختصاص پيدا كند و هر گونه كمك نقدي در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد كاملا هدفمند باشد.  مزيكي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه اثرات اختصاص يارانه نقدي تنها به نيازمندان بيشتر به حوزه فقر مربوط مي‌شود تا توزيع درآمد تصريح كرد: «بسيار مهم است كه در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كمك‌هاي نقدي دولت تنها به محرومان و آسيب‌ديدگان اختصاص يابد اما متاسفانه در فازهاي پيشين اجراي اين قانون، منابع به صورت غيرهدفمند توزيع شده است.» وي افزود:«دولت يارانه نقدي را ميان همه مردم توزيع كرده همين سبب شده است تا اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به جامعه هدف كه همان اقشار نيازمند و كم‌درآمد است، اصابت نكند.» خنثي ‌سازي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي

يكي از مهم‌ترين بخش‌ها كه در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر افزايش هزينه خانوار تاثير داشته، حذف يارانه حامل‌هاي انرژي است. در اين زمينه مزيكي پيشنهاد مي‌كند با توجه به اينكه در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت سوخت و در نتيجه حمل و نقل افزايش مي‌يابد به هزينه حمل كالاهاي ضروري بايد توجه ويژه‌يي كرد.  در همين رابطه مزيكي بر اين باور است كه راه‌حل اصلي ارتقاي تكنولوژي‌هاي حمل و نقل به شكلي است كه ديگر وابسته به سوخت‌هاي فسيلي نباشند.  وي افزود:«درحال حاضر حمل و نقل بر پايه خودرو و وسايل نقليه‌يي است كه از سوخت‌هاي فسيلي استفاده

مي‌كنند.

بنابراين افزايش قيمت سوخت‌هاي فسيلي روي هزينه‌هاي حمل و نقل اثر زيادي مي‌گذارد و در ادامه افزايش قيمت كالاهاي ضروري را هم رقم مي‌زند كه در اين صورت اقشار كم‌درآمد بيشتر در معرض آسيب‌ خواهند بود.  احتمالا گسترش اختلاف قيمت‌‌هاي بين منطقه‌يي بعد از حذف يارانه‌ها نيز حذف يارانه حامل‌هاي انرژي و افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل بوده است.

 به عبارت ديگر به دليل افزايش قيمت حامل‌‎هاي انرژي و نبود زيرساخت‌هاي حمل و نقلي كه وابستگي كمتري به اين حامل‌ها دارند و با پوشش كافي كل كشور را تحت پوشش قرار دهند بعد از هدفمندسازي در دوره 1391-1390 تفاوت قيمت‌هاي بين منطقه‌يي افزايش يافته است بنابراين بايد گفت، بهبود توزيع هزينه‌ها به معني توزيع بهتر قدرت خريد نيست.

در اين زمينه به نظر مي‌رسد، حذف يارانه سوخت‌هاي فسيلي و استفاده از ابزارهاي قيمتي براي كنترل نتايج آن شرط لازم براي شروع حركت به سمت كارايي است اما به هيچ‌ وجه پايان كار نيست و مطالعه علمي در ابعاد مختلف نتايج سياست‌ها قبل و بعد از اجراي هر سياستي بسيار ضروري است چراكه نتايج آن به راحتي قابل مشاهده نيست.نویسنده:
شرايط پذيرش ضمانتنامه‌هاي بانكي در سال آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/25
شرايط پذيرش ضمانتنامه‌هاي بانكي در سال آينده


مسعود كرباسيان رييس كل گمرك ايران شرايط پذيرش ضمانت‌هاي بانكي در سال 1396 را به گمركات سراسر كشور ابلاغ كرد.

به گزارش روابط‌عمومي گمرك ايران، مفاد بخشنامه ابلاغي رييس كل گمرك در اين خصوص نشان مي‌دهد كه تسهيلات ضمانتنامه‌يي گمرك در راستاي حمايت از توليد و جبران نقدينگي فعالان اقتصادي شامل توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا در سال 1396 افزايش يافته و گمرك تسهيلات بيشتري را به فعالان اقتصادي در سال جديد اعطا خواهد كرد.

متن بخشنامه ابلاغي رييس كل گمرك ايران درخصوص شرايط پذيرش ضمانتنامه‌هاي بانكي در گمركات سراسر كشور در سال 1396 به اين شرح است: در راستاي حمايت از توليد و با توجه به بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و براي تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي قطعي و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1396 ضمن رعايت قوانين و مقررات براساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانتنامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ كنند.

مهلت ضمانتنامه‌هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به اين شرح است كه براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي، ماشين‌آلات راهسازي، تجهيزات كارگاهي، معدني و همچنين براي كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامي، روغن و كره و دارو با سررسيد 15/11/96 تعيين مي‌شود. همچنين اين مهلت براي ساير كالاها 6 ماه تعيين شده است.  بر اساس تبصره 1 اين بخشنامه، قبول ضمانتنامه بانكي براي اشخاص حقيقي غيرتوليدي صرفا به مبلغ بيش از 50ميليون تومان امكان‌پذير است. همچنين بر اساس تبصره دوم، نام ضمانت‌گذ‌ار در متن ضمانتنامه بايد با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد. در تبصره سوم اين بخشنامه نيز آمده است كه بايد ترتيبي اتخاذ شود تا سررسيد ضمانتنامه‌هاي ماخوذه موضوع بندهاي (ب) و (ج) صرفا تا 15 بهمن ماه سال آينده تعيين شود. علاوه بر اين عنوان شده است كه در راستاي حمايت از توسعه صادرات، كالاهاي صادراتي مشمول عوارض با توديع ضمانتنامه با سررسيد حداكثر 15 بهمن ماه سال آينده قابل ترخيص هستند.

در عين حال، در اين بخشنامه عنوان شده است كه با توجه به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمركي در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي كالا با ضمانتنامه حداكثر به تاريخ سررسيد 15/11/96 قابل ترخيص خواهد بود.نویسنده:

  اخبار Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 تعاوني از تعاوني تحويل كاسپين
  موسسه به
  منحله شد پرداخت 11ماه در تسهيالت تومان ميليارد 774هزار تصفيه هيا ميان تنظيمي هاي مه تفاهمنا استناد
  به كشاورزان دامداران الزهرا، منحله اعتبار ياي اون
  تع جلين اميد حسنات مازندران، كشاورزان عام هي
  كرمانشاه، ‌د تسهيال صد ‌37‌دشر اين هاي داراي حاضر درحال كاسپين اعتباري موسسه
  با اين از شده تحويل كاسپين اعتباري موسسه به تعاوني
  5 هاي تعاون هاي سپرده پاسخگوي كاسپين موسسه است
  پس شده تزريق اقتصاد به تسهيالت تومان ميليارد هزار 4.۳ متوسط بهطور ماه
  هر در 95 بهمن 11 اطالعيه پيرو بود. خواهد مذكور
  منحله بانك يرساند، اطالع به كاسپين اعتباري موسسه
  مورد شمشيري محسن بيمه بانك
  گروه كشاورزي، هاي بخ ده تزريق پول تسهيالت مركزي بانك است. شده پرداخت تومان ميليون 46.6
  توسعه، پنجم برنامه قانوني تكاليف راستاي در
  مركزي اختصاص گرد در سرمايه به بازرگاني صنعت جاري مسير تداوم در بايد همچنان كه كرده تاكيد سال ماهه 11 طي ها بانك پرداختي
  تسهيالت سال مصوب پولي غيرمتشكل كار بازار تنظيم
  قانون است. نشد ايجا سعهيي تو امور خرج يافته گرفت نظر در نيز را تورم كنترل به مربوط مالحظات 85.774هزار مبلغ اقتصادي هاي بخش به 1395
  مصوبه مفاد حسب قانون اين اجرايي ييننامه 1383
  ناشي تورمي پتانسيل گرفتن قدرت مراقب همواره دوره با مقايسه در كه است تومان
  ميليارد مجوز صدور با اعتبار پول شوراي 1394.08.05 ينگي
  مورخ نقد تشنه همچنان اقتصاد هاي واحد اساس اين بر بود. نيز اقتصاد در كل تقاضاي فشار از تومان ميليارد هزار 129.3 مبلغ قبل سال مشابه هاي تعاون ساماندهي هدف با كاسپين اعتباري
  موسسه باالترين اصلي رقم همچنان گرد در سرمايه طريق از كها بان مالي توان افزايش به است ضروري است. داشته افزايش 1.73درصد)
  (معادل عام كرمانشاه، كشاورزان دامداران الزهرا، فرشتگان،
  اعتبار اقتصاد هاي واحد به ها بانك تسهيالت را سهم كاهش ها، بان سرمايه كفايت بهبود سرمايه افزايش در تسهيالت رشد مقايسه گزارش«تعادل»
  به جلين اميد بدرتوس پيوند، حسنات، مازندران،
  كشاورزان در پرداختي تسهيالت دريافت از هدف اشته صحيح مسير به آنها بازگرداندن غيرجاري تسهيالت 01ماه رشد با مقايسه در 95 سال اول ماه 11 انحالل از بعد متعاقبا كرد. موافقت آنها انحالل به
  مشروط 1395 سال ماهه 11 طي اقتصادي هاي بخش تامين در نكها با وري بهره افزايش نكها، با اعتباردهي با 11ماهه رشد كه ميدهد نشان 95 سال
  اول كاسپين اعتباري موسسه فعاليت مجوز شده، ياد هاي
  تعاون قالب در پرداختي تسهيالت سهم كه دهد مي نشان بر مضاعف فشارهاي از پرهيز توليدي، گردش در سرمايه درصدي 43.4 رشد با مقايسه در درصد 37.1
  رقم با 1394.12.27 مورخ در ريال 0003يليارد سرمايه
  با اقتصادي هاي بخش تمامي در گردش در سرمايه بازار سمت به توليدي هاي اه بنگ ترغيب كها بان دارايي است. شده كمتر
  01ماهه شد. صادر مذكور منحله هاي تعاون ساماندهي
  هدف ميليارد هزار 304 مبلغ جاري سال ماهه 11 طي هاي رح مالي تامين در مهم ابزار يك عنوان به سرمايه به تومان ميليارد هزار 427 از رقم نظر از اما بانك نظارتي معاونت اعالم براساس راستا همين
  در پرداختي تسهيالت كل درصد 63.7 معادل تومان، كرد. ژهيي وي توجه اقتصادي(ايجادي) به ماه بهمن در رسيده تومان ميليارد هزار 477 اقدامات آمده عمل به هاي الش با خوشبختانه
  مركزي، قبل سال مشابه دوره با مقايسه در كه است مقامات سياسي ي، اقتصاد مسووالن كه همانطور پرداخت تسهيالت تومان ميليارد هزار 50
  تنهايي استناد به قضايي محترم مسووالن حمايت با گرفته
  صورت 1.83درصد معادل تومان ميليارد هزار 83.8 مبلغ ركود با مقابله براي كه ند بو كر اعالم مركزي بانك است.
  شده هاي تعاون تصفيه هاي هيا ميان تنظيمي هاي
  تفاهمنامه است. داشته افزايش كوچك هاي واحد نياز تامين موثر دتقاضاي ايجا باالي رقم ها بانك تسهيالت رشد وجود با عام كرمانشاه، كشاورزان دامداران الزهرا، منحله
  اعتبار د رش وجود دبا ميده نشان موضوع اين تومان ميليار هزار 460 ميزان به جاري سال متوسط تزريق معناي به كه آن توماني ميليارد 774هزار مديره ات هي با جلين اميد حسنات مازندران،
  كشاورزان گردش، در سرمايه صورت به تسهيالت درصد 38 1395 سال 11ماهه طي شد خواهد اخت پرد تسهيالت اقتصادي واحدهاي به تومان ميليارد زار 43.4 ماهانه اعتبار تعاوني هاي داراي تحويل كاسپين، اعتباري
  موسسه براي ينگي نقد تشنه همچنان اقتصاد هاي واحد سوي از تسهيالت تومان 975ميليارد 774هزار معاد بر تاثيري چه كه دارد وجود اساسي پرسش اين
  است، تاكنون گانه منحله اعتبار يهاي تعاون از شده ذكر
  منحله پرداختي تسهيالت سهم هستند توليد جاري امور كه شده اخت پرد اقتصاد هاي بخش به كشور هاي بانك است. داشته ساختمان مسكن صنعت، توليد،
  رشد است. شده محقق كاسپين اعتباري موسسه
  به صنعت بخش گردش در سرمايه تامين بابت 1.73درصد معاد قبل سال مشابه دوره با مقايسه ميزان از كه دهد نشان شده، منتشر تازه
  آمار 411هزار معادل جاري سال ماهه 11 در معدن ماهانه متوسط طور به اساس اين بر است. اشته افزايش فصل درصدي 15 رشد 95 سال درصدي 11دشر
  يديع هاي اس اسكن سياه ازار
  ب تخصيص از حاكي كه است بوده تومان ميليارد در كه شده اخت پرد تسهيالت تومان ميليارد هزار 43.4 بوده نفت از حاصل آن درصد 65 حدود
  پاييز در سرمايه به يافته تخصيص منابع از درصد 37.6 يشود بيني پيش سال پايان تا روند اين تدوم صورت ساختمان صنعت، هاي بخش رشد از متاثر
  بقيه افراد برخي روزها اين كه است آن از حاكي دهها
  شني صنعت بخش به اقتصادي هاي بخش تمامي گردش اخت پرد تسهيالت تومان ميليارد هزار 490 معاد كه كه دارد وجود پرسش اين است بازرگاني
  خدمات 15 تا 10 فروش پيشنهاد كرده مراجعه پول دالالن
  به گرد در سرمايه براي صنعت بخش نياز است 064هزار اخت پرد بر مبني مركزي بانك وعد كه شود شده تزريق اقتصاد به جديد پول يا وام مقدار
  چه توماني 2000 يا توماني 5000 اسكناس تايي 10
  باكس 11ماه ظرف يافته افزايش يي فزاينده شكل به ود رك با مقابله سال 95 سال در بانكي وام اردتومان ميلي استمهال ميزان چه تومان ميليارد 774هزار اين
  از با اند. رده مطرح را يود توزيع كها بان سوي از
  كه جاري امور خرج تومان ميليارد هزار 114 از بيش 11ماه طول در بانكي سيستم است كرده محقق را اصل پرداخت ميزان چه است قبلي هاي
  بده شامل باكس هر كه توماني 5000 باكس 15 اينكه به
  توجه است. شد توليد روزمره بخشد. تحقق را نظر مورد رقم توانست براي دقيقا ميزان چه شده هزينه قبلي وامهاي
  فرع روي اگر يگيرد، برم در را دسته 150 است
  01دسته تومان ميليارد هزار 139 از ديگر عبارت به 774هزار از كه است اين اهميت حايز نكته اما است؟ شده هزينه توليد رشد اقتصاد در تقاضا
  ايجاد باشد داشته وجود سود تومان زار 10 تا بين
  هريك معد صنعت بخش اختي پرد تسهيالت سال اول ماهه 11 در نكها با تسهيالت تومان ميليارد نشان آمارها جزييات الي الب در پاسخ البته
  و تومان 005هزار ميليون يك تا تومان 057هزار
  حدود گرد در سرمايه تامين آن 8.18درصد معاد به صد در 63.7 يعني تومان ميليارد هزار 304 معاد در سرمايه عنوان به تسهيالت اين درصد 64 ميدهد ايسنا، گزارش به گيرد. مي تعلق فروشنده شخص به
  سود به هي اولويتد توجه بيانگر كه د ش اخت پرد تومان ميليار هزار 74.97 معاد گرد در سرمايه اقتصادي واحدهاي ماندن پا سر براي فقط گردش از بسياري است دادن عيدي نوروزي، هاي رس از
  يكي سال بانكها توسط بخش اين براي منابع تامين اختصاص تعمير توسعه ايجا صدبه در 15.7 يعني صنعت بخش در وضعيت اين شود مي
  پرداخت هديه يكديگر به نو اسكناس عيدانه رسم به است.
  شهروندان جاري همچنان اقتصاد هاي واحد كه هد يد نشان يافته اختصاص وجود با زيرا است هتر پيچيد
  سخت است مركزي بانك دولت وظيفه اين بنابراين، دهند.
  م با مقايسه كه يافته اختصاص يي توسعه امور سازندگان ميلي بي دهنده نشان تسهيالت براي 72هزار ماه هر يگر عبارت به هستند ينگي نقد تشنه بخش به شده پرداخت تسهيالت درصد 81 از
  بيش اين بر كند. تامين را عيد شب نخورده تا اسكناس
  كه خريد گرد در سرمايه جاري هاي هزينه است. ساز ساخت رشد تسهيالت دريافت به صنعت درصدي 29 مات خد درصد ۳9 سهم ماند پا سر براي بانكي وام تومان 346ميليا صنعت در ارزشافزوده توليد رشد معدن، صنعت )95 22اسفندماه كشنبه روز از مركزي بانك
  اساس اقتصاد هاي طرح كه رحالي است؛ اند مصرف اشتغال بهبود ايجادرونق براي ديگر عبارت به معاد 95لاس اول ماهه 11 در مات خد بخش اخت رد گردش در سرمايه صورت به ادي اقتص دهاي واح صنعتي جديد مجوزهاي ها، گذاري سرمايه معدن، خود منتخب شعب در را نخورده تا اسهاي اسكن
  توزيع مهم نكته د. ارن نياز ظرفيتسازي توسعه به در را سرعت بيشترين مات خد بخش همچنان بيش معد صنعت بخش تومان، ميليارد هزار 187 است. شد مورد حد در صنعتي جديد واحدهاي از رهرداري
  به به عيد شب بازار تقاضاي از بخشي بتواند تا كرد
  آغاز تسهيالت 73درصد د رش وجود با كه است اين هزينه كمترين دارد اشتغال افزوده ارزش ايجاد 46هزار بازرگاني بخش تومان، ميليارد هزار 139 از نيست. 90 سال در صنعت شاخص دهد.
  انتظار پوشش را نو
  اسكناس يعني يي توسعه امور 59سهم سال بانكها در تحرك شغل ايجاد براي را رمايهگذاري س 7.34هزار از بيش ساختمان مسكن تومان، ميليارد گرد سرمايه صدي در 50 شد گيري هدف در كه دهد مي نشان نكته
  اين همچنان اقتصاد هاي واحد توسعه ايجادتعمير اقتصاد فعاالن نتيجه ارد. ادنياز اقتص ميليارد هزار 41.6 كشاورزي بخش تومان ميليارد در اختي پرد تسهيالت ريافت از هد پرداخت جاي به تسهيالت پرداخت براي ها
  بانك ضمانت صندوق تشكيل در سرمايه است رصد 15.7 اند حدرقم در بيشتري تمايل اقتصاد رونق ايجاد براي بانكها با كه اند كرد ريافت بانكها از تسهيالت تومان 1395 سال ماهه 11 طي اقتصاد هاي بخش پرداخت گردش در سرمايه براي بيشتر
  پول به را تسهيالت درصد 63 از بيش همچنان گرد ديگر مهم نكته انداما اد نشان مات خد بخش به تسهيالت كل توماني ميليارد هزار 477 رقم به توجه تسهيالت سهم همچنان كه ميدهد نشان مورد تعميرات توسعه ايجاد، هدف بايد ها هي بانك
  بد ۳8 با
  سپرده تسهيالت يگر عبارت به است. داد اختصاص خود تسهيالت درصد 37 رشد وجود با كه است اين ها بانك تسهيالت درصد 39.3 مد اين در ها بانك تمام در گرد در سرمايه قالب در اختي پرد رشد بر بيشتري اثرگذاري شايد تا باشد
  توجه صندوق گفت: ها سپرده ضمانت صندوق
  مديرعامل ايجاد سهم كند مي رشد كه ميزان هر به بانكها بيشترين همچنان مات خد بخش تنها نه بانكها ن، معد صنعت به درصد 29.2 مات، خد بخش به مبلغ بوده رصد 63.7 معاد اقتصاد هاي بخش قابل رشد وجود با زيرا باشد. داشته
  اقتصادي توسعه پنجم برنامه قانون اساس بر ها ده سپر
  ضمانت جاري هاي هزينه است ثابت همچنان توسعه يي، توسعه امور سهم بلكه كرد جذب را تسهيالت مسكن به درصد 1.9 بازرگاني، بخش به رصد 13.5 گرد در سرمايه قالب در تومان ميليارد هزار 304 سال به نسبت ها بانك تسهيالت درصدي 37
  توجه نزد مردم لهاي پو ضمانت براي شده
  تشكيل تزريق پول تسهيالت عمد گرد در سرمايه صد ر15 اند رقم همچنان توسعه تعمير ايجاد اختصاص كشاورزي به درصد 7.8 ساختمان دوره با مقايسه در رقم اين است. د ش اخت پرد فعلي درصدي 10 زير تورم با مقايسه در كه
  گذشته اعتباري مالي موسسه 83بانك تاكنون هاست،
  بانك ميكند جذب را شد سهم باالترين گرد در سرمايه كرد جذب را تسهيالت بيشترين همچنان مات خد بخش يافته تومان ميليارد 8.38هزار ميزان به قبل سال مشابه پول واقعي رقم درصدي 27 رشد حداقل معناي
  به فارس با گفتوگو در طالبي محمد هند. شد صندوق
  عضو است. اشته را است. كرد جذب را رشد يعني است. داشته افزايش 1.83درصد يا سهم هنوز است اقتصادي واحدهاي به شده
  تزريق قانون 95 ماده براساس ها رده سپ ضمانت صندوق مسكن
  افزود: كاال يد خر كل رشد از گردش در سرمايه صورت به تسهيالت قبل هاي سال درصد 63 حد در گردش در
  سرمايه كه شد تاسيس 92 سال اواسط در توسعه پنجم
  برنامه هاي بخش نيز شخصي كاالي خريد سهم اي توسع امور درصدي 15.7 سهم رونق به ساختمان مسكن ميلي بي درصد واحد يك معادل درصدي 37.1 تسهيالت سرمايه توسعهيي امور سهم همچنان مانده
  باقي فعاليت براي يي نامه يين ثبت تهيه آن
  اساسنامه صد ر18.8 وده ب باالتر بازرگاني مات خد يا فازها اد ايج ازجمله عهيي توس هاي طرح ساختمان مسكن سهم كه ميدهد نشان آمار است. بوده بيشتر است ثابت صنعت بازرگاني خدمات گردش
  در ابالغ تصويب دولت هيات توسط شده تهيه
  آن تسهيالت درصد 4.6 مات، خد بخش تسهيالت از رصد 09.9 تنها يداقتصاد جد هاي واحد 01درصد زير به شد كمتر قبل هاي ماه به نسبت رقم هرچه كه د يده نشان موضوع اين چه با بيشتر پول كه است مطرح پرسش اين
  و يك صورت به سپرده ضمانت صندوق افزود: وي
  شد. كشاورزي، بخش رصد 2.3 بازرگاني، بخش جذب را تومان ميليارد هزار 47 ميزان به تسهيالت وضعيت در كه حالي در است؛ رسيده تسهيالت كل پول هم باز ميشود بيشتر بانكي حمايت تسهيالت رشد در نتيجهيي چرا شود مي پرداخت
  هدفي حق محل از آن منابع كه است غيردولتي عمومي
  نهاد صد ر2.2 ساختمان مسكن د درص هاي واحد فازها توسعه يگر سوي از است. كرد رونق اشتغال، ايجاد براي رود ي م انتظار ركود د، دستمز حقوق جاري مسائل خرج شد ريافت نشان تقاضا افزايش اقتصادي واحدهاي رونق
  و محل از اعتباري مالي موسسات ها بانك
  عضويت اختصاص شخصي كاالي خريد به معدن صنعت معاد تسهيالت، درصد 1.4 ميزان به نيز اقتصاد بانكي تسهيالت تقاضاي جذب بايد الت، معام اوليه يدموا خر طلبكاران، نكها با به هي بد اخت پرد نميدهد. مديرعامل ميشود. تامين بانكي هاي سپرده درصد
  52.0 معاد نيز مسكن د خري بخش د. ميياب خود به را تسهيالت تومان ميليارد 749 91هزار سهم اين اما باشد. بيشتر ساختمان مسكن به تعميرات، توسعه، اد، ايج صرف كمي رقم ود يش و... سال در اوليه نامه يين گفت: ها سپرده ضمانت
  صندوق ساختمان، مسكن بخش تسهيالت درصد 35.8 تا كه نيز تعميرات همچنين است. داد اختصاص مسكن تمايل عدم دهنده نشان درصدي 10 زير شده اقتصاد رونق بيشتر داشتغال ايجا به كمك تومان ميليون 474 تا 48 از تسهيالت ميانگين دولت در آن اشكاالت 93 سال در كه داشت اشكاالتي 92
  رصد يك بازرگاني بخش تسهيالت درصد 5.1 توسعه توليد عملكرد، بهبود تواندبه مي حدود است. ساله چند ركود از خروج به ساختمان در تسهيالت كل از گرد در سرمايه سهم است. صنعت بخش به تسهيالت فقره هزار 291
  تعداد آن، ابالغ ننامه آيي اصالح با 93 سال اواخر از شد
  رفع درصد 2.0 اند سهم خدمات بخش تسهيالت مبلغ به تسهيالت درصد 7.1 معاد د، كن كمك در ساختمان مسكن بخش رونق اگرچه صنعت بخش د، درص 72.9 كشاورزي بخش 974ميليون فقره هر پرداختي ميانگين با معدن
  و شد. شروع صندوق
  كار تسهيالت درصد 5.0 كشاورزي تسهيالت اين بر است. كرد جذب را تومان 4507ميليارد گذشته 21ماه رشد شده، گزارش شهرها برخي ساختمان مسكن بخش صد، در 81.8 معد پرداختي ميانگين از بيشتر كه شده پرداخت
  تومان مسكن خريد به دن مع صنعت به اختي پرد هزار يا رصد 15.7 معاد رفته هم روي اساس تاحدودي شده گزارش 7.7درصد ساختمان بخش صد در 70 بازرگاني بخش د، درص 28 تعداد خدمات بخش در ضمن در هاست بخش
  ساير است. يافته اختصاص به بانكها اختي پرد تسهيالت از تومان ميليارد تقاضا ساز ساخت اما رفته باال مسكن قيمت عمده د، ميده نشان دبود درص 54 مات خد فقره هر پرداخت ميانگين با تسهيالت فقره ميليون
  4 ايساتيس مديرعامل قدرداني
  1۳95 سال ابتداي ماهه 11 طي دريافت از هدف اقتصادي هاي بخش تفكيك به پرداختي تسهيالت صنعت بانك درصد
  از تومان/ ميليارد ها بانك كل آهن توليدي مجتمع مديرعامل فر رمضاني خشها
  محسن كل متفرقه خدمات بازرگاني ساختمان مسكن معدن صنعت كشاورزي
  بخش زاده نعمت محمدرضا براي يي نامه در ايساتيس
  اسفنجي صنعت بانك عملكرد از تجارت معدن صنعت، دريافت
  وزير از كل
  هدف از سهم مبلغ كل از سهم مبلغ كل از سهم مبلغ كل از سهم مبلغ كل از سهم مبلغ كل از سهم مبلغ كل از سهم
  مبلغ گزارش به كرد. قدرداني شركت اين طرح اجراي در
  معدن
  اقتصادي در فرد ني رمضا معدن صنعت بانك رساني اطالع 9.9
  پايگاه 47147 26.۳ 84 10.9 20420 8.۳ 2470 15.7 6848 ۳.8 11612 7.۳1 571۳
  ايجاد صنعت بانك نقش ترديد بدون است: آورده نامه 7.۳6
  اين ۳04077 ۳5.7 114 54.1 101624 70.6 455۳8 28.0 122۳0 81.8 114187 72.9 ۳0۳8۳ گردش در سرمايه تامين معدن صنعت حوزه متولي پشتيبان عنوان به
  معدن افزود: وي گرفت. ناديده يتوان نم را گذشته دهه در 7.1
  كشور 8078 2.0 6.0 0.1 19۳7 ۳.0 16۳ 12.4 5404 ۳.0 450 ۳.0 12۳
  تعمير زمان ترين اه كوت در شركت اين آلياژي شمش توليدي 1.4
  طرح 19749 0.2 65 5.4 86.۳8 5.۳ 2274 4.2 1047 0.4 5514 1.6 25۳7
  توسعه مربوط ارز تخصيص رسيده تصويب به بانك آن در
  ممكن توليد طرح است. شده انجام ملي توسعه صندوق از 4.9
  نيز 45081 6.۳ 11 18.8 ۳5278 4.6 41.26 0.۳ ۳۳۳1 2.2 ۳007 2.۳ 42۳1 شخصي كاالي
  خريد دالر 67ميليون از رهمندي به با شركت اين آلياژي 0.4
  شمش 19165 8.0 27 0.1 1857 5.1 15.9 ۳5.8 156۳۳ 5.0 640 2.0 81 مسكن
  خريد استان مهريز شهرستان در معدن صنعت بانك
  تسهيالت ساالنه كه شركت اين اندازي راه با آيد. در اجرا به 2.7
  يزد ۳4277 ۳1.۳ 100 7.9 18279 14.0 9006 8.2 1212 0.۳ 4157 6.۳ 1521
  ساير كرد خواهد توليد سوپرآلياژي آلياژي فوالد تن هزار 700
  100.0 477579 100.0 02.۳ 100.0 187765 100.0 645۳0 100.0 907۳4 100.0 8659۳1 100 4168
  جمع گفتني شود. مي ايجاد مستقيم اشتغال نفر 460
  براي مالي تامين پيشگام عنوان به معدن صنعت بانك
  است، يورو ميليون هزار تامين با تاكنون كشور فوالدي هاي رح
  ط در است: معتقد فانگ وينگ مالي موسسه ارشد تحليلگر به كاهش تومان با يورو هر نرخ همچنين شد. فروخته وبيمه بانك گرفت
  گروه قوت رزرو فدرال سوي از بهره نرخ افزايش شبيني پي ايجاد مستقيم اشتغال امكان 656 8هزار رحها اين
  براي سورپرايز يك رزرو فدرال بهره نرخ افزايش كنوني شرايط 21تومان با انگليس پوند هر رسيد 701ومان هزار نوسان شاهد هشنبه روز تهران سكه ارز بازار است.
  كرده واكنش بازار كه رسد مي نظر به بعيد نمريود شمار به شد. معامله 327تومان هزار كاهش آزاد بازار در نيز ارز سه نرخ بود سكه انواع قيمت
  اندك نشست بيانيه منتظر يهگذاران سرما دهد. نشان شديدي را 93ارز تبادلي نرخ مركزي بانك همچنين رسيد. تومان 3756 به امريكا دالر يافت سكه
  كاهش دالر بازار در اندك
  نوسان ميليارد 7.8 خسارت پرداخت بود. خواهند يلن جانت اظهارات لحن امريكا رزرو فدرال كه كرد اعالم اسفندماه چهارم بيست شنبه سه كارشناسان كه شرايطي در «تعادل» گزارش
  به رسيده دالر 1203 به سهشنبه روز طال اونس هر قيمت انگليس پوند امريكا دالر جمله از ارز 21 رخ براساس فدرال يكنند، بيني پيش المللي بين گذاران البرز
  سرمايه بيمه ارز
  توماني سكه انواع قيمت
  جدول نتايج به نيز نگاهي نيم بينلمللي گذاران سرمايه است. جمله از ارز 16 نرخ افزايش دوشنبه روز به نسبت سكه ارز بازار در داد خواهد افزايش را بهره نرخ سهشنبه
  رزرو دوشنبه يكشنبه شنبه ارز سك
  نوع فرانسه تجمهوري رياس انتخابات دارند. هلند انتحابات ثابت نيز ديگر 2ارز نرخ همچنين يافت؛ كاهش يورو 005توماني 2هزار افزايش با جديد طرح سكه تهران، باربري خسارت پرونده يك در البرز بيمه
  شركت خود گذار بيمه به خسارت تومان ميليون 8750
  مبلغ اين نتايج شد. خواهد گزار مبر آوريل هاي اه طي نيز امريكا دالر هر نرخ مركزي بانك اعالم براساس ماند. فروخته 009تومان 702هزار ميليون يك قيمت 0097021
  به 1205400 1190000 1191900 جديد طرح آزادی بهار كتمام
  س البرز، بيمه روابطعمومي گزارش به كرد.
  پرداخت طال قيمت نوسانات روند بر زيادي تاثير واند انتخابات خورد. قيمت ريال 420 23هزار افزايش ريال با قديم طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر همچنين 0008911
  شد. 1195500 1180500 118۳000 قدي طرح آزادی بهار تمام
  س دارو كوبل شركت دارويي محموله يك فساد پي
  در نسبت نااطميناني باشد. داشته راهبردي كاالهاي ساير به نسبت افزايش ريال 87 با انگليس پوند هر همچنين يك گذشته روز به نسبت توماني 500 2هزار افزايش
  با تقاضاي افزايش موجب يتواند اروپا سياسي تحوالت به ريال 147 با يورو هر 075ريال 93هزار دوشنبه روز شد. معامله تومان 891زار ميليون معرض در گرفتن قرار دمايي انحراف دليل 000717
  به 718000 694500 688500 مسكه
  ن لي سامسون شود. طال براي گذاري سرمايه امن مكان اكثر شد. ارزشگذاري ال ري 539 هزار 34 كاهش با آزادي بهار سكه نيم قطعه هر گزارش، اين پايه بر نقل حمل طول در مجاز دماي از تر پايين 00078۳
  دماي ۳89000 ۳80000 ۳79000 بعسكه
  ر از پس البرز بيمه ايران، مقصد به فرانسه مبدا
  از كرد: تاكيد نيز اس اافم جي موسسه ارشد تحليلگر كه باورند اين بر اقتصادي كارشناسان هذاران سرماي معامله تومان 717هزار ديروز توماني، هزار يك
  كاهش 8ميليارد مبلغ خسارت، تخمين پرونده
  بررسي قيمت افزايش موجب حدي تا تواند مي هلند انتخابات افزايش را بهره نرخ خود روزه دو نشست در رزرو فدرال كاهش با آزادي بهار سكه ربع قطعه هر آزاد بازار در شد. 248000 249000 246000 246000 گرمی
  سكه گزارش اين كرد. پرداخت خسارت ريال ميليون 750
  بود. خواهد بيشتر فرانسه انتخابات تاثير ولي شود طال اشتغال بازار شرايط بهبود تورم نرخ افزايش داد. خواهد با نيز گرمي سكه هر تومان 783هزار توماني هزار 87۳11
  2 11۳194 112801 11۳101 عيار 18 طالی گرم
  هر طي طال اونس هر جهاني قيمت افزود: تو مارك بهره نرخ افزايش به نسبت يها زن گمانه تا شده موجب داد تومان 842زار قيمت به توماني هزار يك كاهش در حضور با دارو كوبل شركت مديرعامل است، 657۳
  حاكي ۳745 ۳75۳ ۳759
  دالر نوسان در 0521دالر تا 1200 بين آينده هاي هفته تحليلگران اعتقاد به شود. بيشتر مارس نشست در 611تومان با نيز 81عيار زرد طالي گرم هر شد. ستد دريافت را خسارت چك البرز بيمه مديرعامل
  دفتر نيز 1393 سال در البرز بيمه گزارش، اين بر بنا
  كرد. اقتصادي مالي هاي سياس شدن روشن بود. خواهد در يواند مت رزرو فدرال بهره نرخ افزايش اقتصادي، تومان 78 311هزار دوشنبه روز به نسبت 7014
  كاهش 4115 4079 4080
  يورو ريال 62ميليارد مبلغ باربري، خسارت پرونده يك
  در عوامل ترين مه اروپا انتخابات برگزاري ترامپ دولت نهايت در شده دالر ارزش تقويت موجب مدت اه كوت كاهش با امريكا دالر هر نيز ارز بازار در شد. ذاري ارزش ۳274
  گ 4711 4709 4714
  پوند كرد. پرداخت خسارت دارو كوبل شركت بود.
  به خواهد طال قيمت بر موثر تو مارك باشد. داشته پي در را طال جهاني قيمت افت تومان 756 هزار دوشنبه روز به نسبت 11وماني
  ت تعادل سپهوند عكس:حجت
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/25
اخبار


 تحويل 5 تعاوني از 8 تعاوني منحله به موسسه كاسپين

به استناد تفاهمنامه‌هاي تنظيمي ميان هيات‌ تصفيه تعاوني‌هاي اعتبار منحله الزهرا، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، عام كشاورزان مازندران، حسنات و اميد جلين با موسسه اعتباري كاسپين درحال حاضر دارايي‌هاي اين 5 تعاوني به موسسه اعتباري كاسپين تحويل شده و از اين پس موسسه كاسپين پاسخگوي سپرده‌هاي تعاوني‌هاي منحله مذكور خواهد بود. پيرو اطلاعيه 11بهمن 95 در مورد موسسه اعتباري كاسپين به اطلاع مي‌رساند، بانك مركزي در راستاي تكاليف قانوني برنامه پنجم توسعه، قانون تنظيم بازار كار غيرمتشكل پولي مصوب سال 1383 و آيين‌نامه اجرايي اين قانون و حسب مفاد مصوبه مورخ 1394.08.05 شوراي پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباري كاسپين با هدف ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، عام كشاورزان مازندران، حسنات، پيوند، بدرتوس و اميد جلين مشروط به انحلال آنها موافقت كرد. متعاقبا بعد از انحلال تعاوني‌هاي ياد شده، مجوز فعاليت موسسه اعتباري كاسپين با سرمايه 3000ميليارد ريال در مورخ 1394.12.27  با هدف ساماندهي تعاوني‌هاي منحله مذكور صادر شد. در همين راستا و براساس اعلام معاونت نظارتي بانك مركزي، خوشبختانه با تلاش‌هاي به عمل آمده و اقدامات صورت گرفته با حمايت مسوولان محترم قضايي به استناد تفاهمنامه‌هاي تنظيمي ميان هيات‌هاي تصفيه تعاوني‌هاي اعتبار منحله الزهرا، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، عام كشاورزان مازندران، حسنات و اميد جلين با هيات‌مديره موسسه اعتباري كاسپين، تحويل دارايي‌هاي 5 تعاوني اعتبار منحله ذكر شده از تعاوني‌هاي اعتبار منحله 8 گانه تاكنون به موسسه اعتباري كاسپين محقق شده است. بازار سياه اسكناس‌هاي عيدي

شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين روزها برخي افراد به دلالان پول مراجعه كرده و پيشنهاد فروش ۱۰ تا ۱۵ باكس ۱۰تايي اسكناس ۵۰۰۰ توماني يا ۲۰۰۰ توماني كه از سوي بانك‌ها توزيع مي‌شود را مطرح كرده‌اند. با توجه به اينكه ۱۵ باكس ۵۰۰۰توماني كه هر باكس شامل ۱۰دسته است و ۱۵۰دسته را در برمي‌گيرد، اگر روي هريك بين ۵ تا ۱۰هزار تومان سود وجود داشته باشد حدود ۷۵۰هزار تومان تا يك ميليون و ۵۰۰هزار تومان سود به شخص فروشنده تعلق مي‌گيرد. به گزارش ايسنا، يكي از رسم‌هاي نوروزي، عيدي دادن است و بسياري از شهروندان به رسم عيدانه اسكناس نو به يكديگر هديه مي‌دهند. بنابراين، اين وظيفه دولت و بانك مركزي است كه اسكناس تا نخورده شب عيد را تامين كند. بر اين اساس بانك مركزي از روز يك‌شنبه (۲۲ اسفندماه ۹۵) توزيع اسكناس‌هاي تا نخورده را در شعب منتخب خود آغاز كرد تا بتواند بخشي از تقاضاي بازار شب عيد به اسكناس نو را پوشش دهد. تشكيل صندوق ضمانت سپرده با ۳۸ بانك

مديرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشكيل شده و براي ضمانت پول‌هاي مردم نزد بانك‌هاست، تاكنون ۳۸بانك و موسسه مالي و اعتباري عضو صندوق شده‌اند. محمد طالبي در گفت‌وگو با فارس افزود: صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه در اواسط سال 92 تاسيس شد كه اساسنامه آن تهيه و ثبت و آيين‌نامه‌يي براي فعاليت آن تهيه شده و توسط هيات دولت تصويب و ابلاغ شد.  وي افزود: صندوق ضمانت سپرده به صورت يك نهاد عمومي غيردولتي است كه منابع آن از محل حق عضويت بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و از محل 0.25درصد سپرده‌هاي بانكي تامين مي‌شود.  مديرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: آيين‌نامه اوليه در سال 92 اشكالاتي داشت كه در سال 93 اشكالات آن در دولت رفع شد و از اواخر سال 93 با اصلاح آيين‌نامه و ابلاغ آن، كار صندوق شروع شد. قدرداني مديرعامل ايساتيس از بانك صنعت

محسن رمضاني‌فر مديرعامل مجتمع توليدي آهن اسفنجي ايساتيس در نامه‌يي براي محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از عملكرد بانك صنعت و معدن در اجراي طرح اين شركت قدرداني كرد.  به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن رمضاني‌فرد در اين نامه آورده است: بدون ترديد نقش بانك صنعت و معدن به عنوان پشتيبان و متولي حوزه صنعت و معدن كشور در دهه گذشته را نمي‌توان ناديده گرفت. وي افزود: طرح توليدي شمش آلياژي اين شركت در كوتاه‌ترين زمان ممكن در آن بانك به تصويب رسيده و تخصيص ارز مربوط نيز از صندوق توسعه ملي انجام شده است.  طرح توليد شمش آلياژي اين شركت با بهره‌مندي از 76ميليون دلار تسهيلات بانك صنعت و معدن در شهرستان مهريز استان يزد به اجرا در مي‌آيد.  با راه‌اندازي اين شركت كه سالانه 700هزار تن فولاد آلياژي و سوپرآلياژي توليد خواهد كرد براي 460 نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي‌شود.  گفتني است، بانك صنعت و معدن به عنوان پيشگام تامين مالي طرح‌هاي فولادي كشور تاكنون با تامين 3هزار ميليون يورو براي اين طرح‌ها 8هزار و 656 امكان اشتغال مستقيم ايجاد كرده است. پرداخت خسارت 8.7ميليارد توماني بيمه البرز

شركت بيمه البرز در يك پرونده خسارت باربري مبلغ 8750ميليون تومان خسارت به بيمه‌گذار خود پرداخت كرد.  به گزارش روابط‌عمومي بيمه البرز، در پي فساد يك محموله دارويي شركت كوبل دارو به دليل انحراف دمايي و قرار گرفتن در معرض دماي پايين‌تر از دماي مجاز در طول حمل و نقل از مبدا فرانسه به مقصد ايران، بيمه البرز پس از بررسي پرونده و تخمين خسارت، مبلغ 8 ميليارد و 750ميليون ريال خسارت پرداخت كرد. اين گزارش حاكي است، مديرعامل شركت كوبل دارو با حضور در دفتر مديرعامل بيمه البرز چك خسارت را دريافت كرد. بنا بر اين گزارش، بيمه البرز در سال 1393 نيز در يك پرونده خسارت باربري، مبلغ 26ميليارد ريال به شركت كوبل دارو خسارت پرداخت كرد.

 نویسنده:
رشد 37 درصدي تسهيلات‌دهي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/25
رشد 37 درصدي تسهيلات‌دهي
477 هزار ميليارد تومان تسهيلات در 11 ماه پرداخت شد


هر ماه به‌طور متوسط 43.4‌ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد تزريق شده است

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري

تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 11ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 477.58‌هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 129.3‌هزار ميليارد تومان

(معادل 37.1درصد) افزايش داشته است.

به گزارش«تعادل» مقايسه رشد تسهيلات در 11ماه اول سال 95 در مقايسه با رشد 10ماه اول سال 95 نشان مي‌دهد كه رشد 11ماهه با رقم 37.1درصد در مقايسه با رشد 43.4درصدي 10ماهه كمتر شده است.

اما از نظر رقم از 427هزار ميليارد تومان به 477هزار ميليارد تومان رسيده و در بهمن ماه به تنهايي 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.

با وجود رشد تسهيلات بانك‌ها و رقم بالاي 477‌هزار ميليارد توماني آن كه به معناي تزريق ماهانه 43.4‌هزار ميليارد تومان به واحدهاي اقتصادي است، اين پرسش اساسي وجود دارد كه چه تاثيري بر رشد توليد، صنعت، مسكن و ساختمان داشته است.

آمار تازه منتشر شده، نشان مي‌دهد كه از ميزان رشد11درصدي سال 95 و رشد 15درصدي فصل پاييز حدود 65‌ درصد آن حاصل از نفت بوده و بقيه متاثر از رشد بخش‌هاي صنعت، ساختمان و خدمات و بازرگاني است و اين پرسش وجود دارد كه چه مقدار وام يا پول جديد به اقتصاد تزريق شده و از اين 477هزار ميليارد تومان چه ميزان استمهال بدهي‌هاي قبلي است و چه ميزان پرداخت اصل و فرع وام‌هاي قبلي هزينه شده و چه ميزان دقيقا براي ايجاد تقاضا در اقتصاد و رشد توليد هزينه شده است؟

 و البته پاسخ در لابه‌لاي جزييات آمارها نشان مي‌دهد 64‌ درصد اين تسهيلات به عنوان سرمايه در گردش فقط براي سر پا ماندن واحدهاي اقتصادي پرداخت مي‌شود و اين وضعيت در بخش صنعت سخت و پيچيده‌تر است زيرا با وجود اختصاص بيش از 81‌درصد تسهيلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، رشد توليد و ارزش‌افزوده در صنعت و معدن، سرمايه‌گذاري‌ها، مجوزهاي جديد صنعتي و بهره‌برداري از واحدهاي جديد صنعتي در حد مورد انتظار و شاخص صنعت در سال 90 نيست.

اين نكته نشان مي‌دهد كه در هدف‌گيري بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به جاي پرداخت پول بيشتر براي سرمايه در گردش و پرداخت بدهي‌ها بايد هدف ايجاد، توسعه و تعميرات مورد توجه باشد تا شايد اثرگذاري بيشتري بر رشد اقتصادي داشته باشد. زيرا با وجود رشد قابل توجه 37درصدي تسهيلات بانك‌ها نسبت به سال گذشته كه در مقايسه با تورم زير 10درصدي فعلي به معناي حداقل رشد 27درصدي رقم واقعي پول تزريق شده به واحدهاي اقتصادي است هنوز سهم سرمايه در گردش در حد 63‌ درصد سال‌هاي قبل باقي مانده و همچنان سهم امور توسعه‌يي و سرمايه در گردش و خدمات و بازرگاني و صنعت ثابت است و اين پرسش مطرح است كه پول بيشتر با چه هدفي پرداخت مي‌شود و چرا نتيجه‌يي در رشد و رونق واحدهاي اقتصادي و افزايش تقاضا نشان نمي‌دهد.

 

 ميانگين تسهيلات از 48 تا 474 ميليون تومان

تعداد 291هزار فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره 479ميليون تومان پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌هاست در ضمن در بخش خدمات تعداد 4ميليون فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره 46.6ميليون تومان پرداخت شده است. بانك مركزي تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي(ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.

همانطور كه مسوولان اقتصاد‌‌ي، سياسي و مقامات بانك مركزي اعلام كرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ كه براي مقابله با ركود‌‌ و ايجاد‌‌ تقاضاي موثر و تامين نياز واحد‌‌هاي كوچك و متوسط د‌‌ر سال جاري به ميزان 460هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت خواهد‌‌ شد طي 11ماهه سال 1395 معاد‌‌ل 477هزار و 579 ميليارد‌‌ تومان تسهيلات از سوي بانك‌هاي كشور به بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه د‌‌ر مقايسه با د‌‌وره مشابه سال قبل معاد‌‌ل 37.1درصد افزايش د‌‌اشته است. بر اين اساس به طور متوسط ماهانه 43.4هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه د‌‌ر صورت تد‌‌اوم اين روند‌‌ تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شود‌‌ كه معاد‌‌ل 490هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت شود كه وعد‌‌ه بانك مركزي مبني بر پرد‌‌اخت 460هزار ميليارد‌‌ تومان وام بانكي د‌‌ر سال 95 و سال مقابله با ركود‌‌ را محقق كرده است و سيستم بانكي در طول 11ماه توانست رقم مورد نظر را تحقق بخشد.

اما نكته حايز اهميت اين است كه از 477هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات بانك‌ها د‌‌ر 11ماهه اول سال معاد‌‌ل 304هزار ميليارد‌‌ تومان يعني 63.7 د‌‌رصد‌‌ به سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش معاد‌‌ل 74.97هزار ميليارد‌‌ تومان يعني 15.7د‌‌رصد‌‌ به ايجاد‌‌ و توسعه و تعمير اختصاص يافته و نشان مي‌دهد‌‌ كه واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي همچنان تشنه نقد‌‌ينگي هستند‌‌. به عبارت د‌‌يگر هر ماه 27هزار و 643 ميليارد‌‌ تومان وام بانكي براي سر پا ماند‌‌ن واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي به صورت سرمايه در گردش پرد‌‌اخت شد‌‌ه است. رشد‌‌ 50 د‌رصد‌‌ي سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش

هد‌‌ف از د‌‌ريافت تسهيلات پرد‌‌اختي د‌‌ر بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي طي 11ماهه سال 1395 نشان مي‌دهد‌‌ كه همچنان سهم تسهيلات پرد‌‌اختي د‌‌ر قالب سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش د‌‌ر تمام بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي معاد‌‌ل 63.7د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه و مبلغ 304هزار ميليارد‌‌ تومان د‌‌ر قالب سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش پرد‌‌اخت شد‌‌ه است. اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ميزان 83.8 هزار ميليارد تومان يا 38.1‌درصد افزايش داشته است. يعني رشد تسهيلات به صورت سرمايه در گردش از رشد كل تسهيلات 37.1 درصدي معادل يك ‌واحد ‌درصد بيشتر بوده است.

 اين موضوع نشان مي‌دهد‌‌ كه هرچه رقم تسهيلات و حمايت بانكي بيشتر مي‌شود‌‌ باز هم پول د‌‌ريافت شد‌‌ه خرج مسائل جاري و حقوق و د‌‌ستمزد‌‌، پرد‌‌اخت بد‌‌هي به بانك‌ها و طلبكاران، خريد‌‌ مواد‌‌ اوليه و... مي‌شود‌‌ و رقم كمي صرف ايجاد‌‌، توسعه، تعميرات، كمك به ايجاد‌‌ اشتغال بيشتر و رونق اقتصاد‌‌ي شد‌‌ه است. سهم سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش از كل تسهيلات د‌‌ر بخش كشاورزي 72.9د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش صنعت و معد‌‌ن 81.8د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش مسكن و ساختمان 28د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش بازرگاني 70د‌‌رصد‌‌ و د‌‌ر بخش خد‌‌مات 54د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه و نشان مي‌دهد‌‌، عمد‌‌ه تسهيلات و پول تزريق شد‌‌ه د‌‌ر بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و بازرگاني به سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش اختصاص يافته و خرج امور توسعه‌يي و ايجاد‌‌ نشد‌‌ه است.  واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي همچنان تشنه نقد‌‌ينگي

سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش همچنان رقم اصلي و بالاترين سهم را د‌‌ر تسهيلات بانك‌ها به واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي د‌‌اشته و هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 11ماهه سال 1395 نشان مي‌دهد كه سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمامي بخش‌هاي اقتصادي طي 11ماهه سال جاري مبلغ 304‌هزار ميليارد تومان، معادل 63.7‌درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 83.8‌هزار ميليارد تومان معادل 38.1‌درصد افزايش داشته است.

 اين موضوع نشان مي‌دهد‌‌ با وجود‌‌ رشد‌‌ 38د‌‌رصد‌‌ي تسهيلات به صورت سرمايه در گردش، واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي همچنان تشنه نقد‌‌ينگي براي امور جاري توليد‌‌ هستند‌‌. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 11ماهه سال جاري معادل 114‌هزار ميليارد تومان بوده است كه حاكي از تخصيص 37.6‌درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامي بخش‌هاي اقتصادي به بخش صنعت است و نياز بخش صنعت براي سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش به شكل فزايند‌‌ه‌يي افزايش يافته و ظرف 11ماه بيش از 114هزار ميليارد‌‌ تومان خرج امور جاري و روزمره توليد‌‌ شد‌‌ه است.

به عبارت د‌‌يگر از 139هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اختي د‌‌ر بخش صنعت و معد‌‌ن معاد‌‌ل 81.8‌درصد آن د‌‌ر تامين سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه بيانگر توجه و اولويت‌د‌‌هي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها د‌‌ر سال جاري است. سهم 39د‌‌رصد‌‌ي خد‌‌مات و 29درصدي صنعت

بخش خد‌‌مات د‌‌ر 11ماهه اول سال95 معاد‌‌ل 187هزار ميليارد‌‌ تومان، بخش صنعت و معد‌‌ن بيش از 139هزار ميليارد‌‌ تومان، بخش بازرگاني 64هزار ميليارد‌‌ تومان، مسكن و ساختمان بيش از 43.7هزار ميليارد‌‌ تومان و بخش كشاورزي 41.6هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات از بانك‌ها د‌‌ريافت كرد‌‌ه‌اند‌‌ كه با توجه به رقم 477هزار ميليارد‌‌ توماني كل تسهيلات بانك‌ها د‌‌ر اين مد‌‌ت 39.3د‌‌رصد‌‌ تسهيلات بانك‌ها به بخش خد‌‌مات، 29.2د‌‌رصد‌‌ به صنعت و معد‌‌ن، 13.5د‌‌رصد‌‌ به بخش بازرگاني، 9.1د‌‌رصد‌‌ به مسكن و ساختمان و 8.7د‌‌رصد‌‌ به كشاورزي اختصاص يافته و بخش خد‌‌مات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرد‌‌ه است.  بي‌ميلي مسكن و ساختمان به رونق

آمار نشان مي‌دهد‌‌ كه سهم مسكن و ساختمان نسبت به ماه‌هاي قبل كمتر شد‌‌ه و به زير 10‌درصد كل تسهيلات رسيده است؛ در حالي كه در وضعيت ركود انتظار مي‌رود براي ايجاد اشتغال، رونق و معاملات، بايد جذب و تقاضاي تسهيلات بانكي به مسكن و ساختمان بيشتر باشد. اما اين سهم زير 10درصدي نشان‌دهنده عدم تمايل مسكن و ساختمان به خروج از ركود چند ساله است.

 اگرچه رونق د‌‌ر بخش مسكن و ساختمان در برخي شهرها گزارش شده، رشد 12 ماه گذشته ساختمان 7.7‌درصد گزارش شده و تاحدودي قيمت مسكن بالا رفته اما ساخت و ساز و تقاضا براي تسهيلات نشان‌دهنده بي‌ميلي سازندگان به دريافت تسهيلات و رشد ساخت و ساز است. به عبارت د‌‌يگر براي ايجاد‌‌ رونق و بهبود‌‌ اشتغال همچنان بخش خد‌‌مات بيشترين سرعت را د‌‌ر ايجاد‌‌ ارزش‌افزود‌‌ه و اشتغال د‌‌ارد‌‌ و كمترين هزينه و سرمايه‌گذاري را براي ايجاد‌‌ شغل و تحرك د‌‌ر اقتصاد‌‌ نياز د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر نتيجه فعالان اقتصاد‌‌ي و بانك‌ها براي ايجاد‌‌ رونق اقتصاد‌‌ي تمايل بيشتري به بخش خد‌‌مات نشان د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌. اما نكته مهم د‌‌يگر اين است كه با وجود‌‌ رشد‌‌ 37د‌‌رصد‌‌ي تسهيلات بانك‌ها نه‌تنها بخش خد‌‌مات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرد‌‌ه بلكه سهم امور توسعه‌يي، ايجاد‌‌، تعمير و توسعه همچنان رقم اند‌‌ك 15د‌‌رصد‌‌ را جذب كرد‌‌ه و سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش بالاترين سهم را د‌‌اشته است.  سهم 15.7 درصدي امور توسعه‌اي

طرح‌هاي توسعه‌يي ازجمله ايجاد‌‌ فازها يا واحد‌‌هاي جد‌‌يد‌‌ اقتصاد‌‌ي تنها 9.90د‌‌رصد‌‌ از تسهيلات به ميزان 47هزار ميليارد‌‌ تومان را جذب كرد‌‌ه است. از سوي د‌‌يگر توسعه فازها و واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي نيز به ميزان 4.1د‌‌رصد‌‌ تسهيلات، معاد‌‌ل 19‌هزار و 749ميليارد‌‌ تومان تسهيلات را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه است. همچنين تعميرات نيز كه تا حد‌‌ود‌‌ي مي‌تواند‌‌ به بهبود‌‌ عملكرد‌‌، توليد‌‌ و توسعه كمك كند‌‌، معاد‌‌ل 1.7د‌‌رصد‌‌ تسهيلات به مبلغ 7054 ميليارد‌‌ تومان را جذب كرد‌‌ه است. بر اين اساس روي ‌هم ‌رفته معاد‌‌ل 15.7د‌‌رصد‌‌ يا 8 هزار ميليارد‌‌ تومان از تسهيلات پرد‌‌اختي بانك‌ها به امور توسعه‌يي اختصاص يافته كه د‌‌ر مقايسه با هزينه‌هاي جاري و سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش و خريد‌‌ و مصرف اند‌‌ك است؛ د‌‌رحالي كه طرح‌هاي اقتصاد‌‌ي به توسعه و ظرفيت‌سازي نياز د‌‌ارند‌‌. نكته مهم اين است كه با وجود‌‌ رشد‌‌ 37‌‌درصد‌‌ي تسهيلات بانك‌ها د‌‌ر سال95 سهم امور توسعه‌يي يعني ايجاد‌‌، تعمير و توسعه واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي همچنان د‌‌ر حد‌‌ رقم اند‌‌ك 15.7د‌‌رصد‌‌ است و سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش همچنان بيش از 63د‌‌رصد‌‌ تسهيلات را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه است. به عبارت د‌‌يگر تسهيلات بانك‌ها به هر ميزان كه رشد‌‌ مي‌كند‌‌، سهم ايجاد‌‌ و توسعه همچنان ثابت است و هزينه‌هاي جاري و سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش عمد‌‌ه تسهيلات و پول تزريق شد‌‌ه را جذب مي‌كند‌‌. خريد‌‌ كالا و مسكن

سهم خريد‌‌ كالاي شخصي نيز د‌‌ر بخش‌هاي خد‌‌مات و بازرگاني بالاتر بود‌‌ه و 18.8د‌‌رصد‌‌ تسهيلات د‌‌ر بخش خد‌‌مات، 6.4د‌‌رصد‌‌ تسهيلات د‌‌ر بخش بازرگاني، 3.2د‌‌رصد‌‌ د‌‌ر بخش كشاورزي، 3د‌‌رصد‌‌ د‌‌ر مسكن و ساختمان و 2.2د‌‌رصد‌‌ د‌‌ر صنعت و معد‌‌ن به خريد‌‌ كالاي شخصي اختصاص مي‌يابد‌‌.  د‌‌ر بخش خريد‌‌ مسكن نيز معاد‌‌ل 35.8د‌‌رصد‌‌ تسهيلات بخش مسكن و ساختمان، 1.5د‌‌رصد‌‌ تسهيلات بخش بازرگاني و يك‌د‌‌رصد‌‌ تسهيلات بخش خد‌‌مات و سهم اند‌‌ك 0.2د‌‌رصد‌‌ي تسهيلات كشاورزي و 0.5د‌‌‌رصد‌‌ تسهيلات پرد‌‌اختي به صنعت و معد‌‌ن به خريد‌‌ مسكن اختصاص يافته است.نویسنده:
نوسان اندك در بازار دلار و سكه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/25
نوسان اندك در بازار دلار و سكه
پيش‌بيني افزايش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو قوت گرفت


گروه بانك وبيمه  

 بازار ارز و سكه تهران روز سه‌شنبه شاهد نوسان اندك قيمت انواع سكه بود و نرخ سه ارز نيز در بازار آزاد كاهش يافت و دلار امريكا به 3756 تومان رسيد.

به گزارش «تعادل» در شرايطي كه كارشناسان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي پيش‌بيني مي‌كنند، فدرال رزرو نرخ بهره را افزايش خواهد داد در بازار ارز و سكه تهران، سكه طرح جديد با افزايش 2هزار و 500توماني به قيمت يك ميليون و ۲۰۷هزار و 900تومان فروخته شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با افزايش 2هزار و 500 توماني نسبت به روز گذشته يك ميليون و 198هزار تومان معامله شد.

بر پايه اين گزارش، هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با كاهش يك هزار توماني، ديروز 717 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه ربع سكه بهار آزادي با كاهش 2 هزار توماني 387 هزار تومان و هر سكه گرمي نيز با كاهش يك هزار توماني به قيمت 248هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طلاي زرد ۱۸ عيار نيز با 116تومان كاهش نسبت به روز دوشنبه ۱۱۳هزار و 78 تومان ارزش‌گذاري شد.  در بازار ارز نيز هر دلار امريكا با كاهش 11توماني نسبت به روز دوشنبه ۳ هزار و 756 تومان فروخته شد. همچنين نرخ هر يورو با 8 تومان كاهش به ۴ هزار و 107 تومان رسيد و هر پوند انگليس با 12تومان كاهش ۴ هزار و 723 تومان معامله شد.

همچنين بانك مركزي نرخ تبادلي 39 ارز را سه‌شنبه بيست و چهارم اسفندماه اعلام كرد كه براساس نرخ 21 ارز از جمله دلار امريكا و پوند انگليس نسبت به روز دوشنبه افزايش و نرخ 16 ارز از جمله يورو كاهش يافت؛ همچنين نرخ 2 ارز ديگر نيز ثابت ماند. براساس اعلام بانك مركزي نرخ هر دلار امريكا با 3 ريال افزايش 32هزار و 420 ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 87ريال افزايش نسبت به روز دوشنبه 39هزار و 570 ريال و هر يورو با 147ريال كاهش 34 هزار و 539 ريال ارزش‌گذاري شد.  اكثر سرمايه‌گذاران و كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه فدرال رزرو در نشست دو روزه خود نرخ بهره را افزايش خواهد داد. افزايش نرخ تورم و بهبود شرايط بازار اشتغال موجب شده تا گمانه‌زني‌ها نسبت به افزايش نرخ بهره در نشست مارس بيشتر شود.  به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، افزايش نرخ بهره فدرال رزرو مي‌تواند در كوتاه‌مدت موجب تقويت ارزش دلار شده و در نهايت افت قيمت جهاني طلا را در پي داشته باشد. مارك تو تحليلگر ارشد موسسه مالي وينگ فانگ معتقد است: در شرايط كنوني افزايش نرخ بهره فدرال رزرو يك سورپرايز به‌شمار نمي‌رود و بعيد به نظر مي‌رسد كه بازار واكنش شديدي نشان دهد. سرمايه‌گذاران منتظر بيانيه نشست فدرال رزرو امريكا و لحن اظهارات جانت يلن خواهند بود. قيمت هر اونس طلا روز سه‌شنبه به 1203دلار رسيده است. سرمايه‌گذاران بين‌المللي نيم نگاهي نيز به نتايج انتحابات هلند دارند. انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه نيز طي ماه‌هاي آوريل و مه ‌برگزار خواهد شد. نتايج اين انتخابات مي‌تواند تاثير زيادي بر روند نوسانات قيمت طلا و ساير كالاهاي راهبردي داشته باشد.  نااطميناني نسبت به تحولات سياسي اروپا مي‌تواند موجب افزايش تقاضاي مكان امن سرمايه‌گذاري براي طلا شود. سامسون لي تحليلگر ارشد موسسه جي‌اف‌ام اس نيز تاكيد كرد: انتخابات هلند مي‌تواند تا حدي موجب افزايش قيمت طلا شود ولي تاثير انتخابات فرانسه بيشتر خواهد بود.

مارك تو افزود: قيمت جهاني هر اونس طلا طي هفته‌هاي آينده بين 1200 تا 1250 دلار در نوسان خواهد بود. روشن شدن سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت ترامپ و برگزاري انتخابات اروپا مهم‌ترين عوامل موثر بر قيمت طلا خواهد بود.نویسنده:
  بورس
  اخبار Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 مرجع تنها تهران بورس اوليه
  سايت عرضه اعالم داد
  رسمي پاسخ عدالت سهام خصوص در دولت منتقدان به يسازي خصوص سازمان
  رييس تصميم هيچ تاكنون گفت: بورس پذيرش
  مدير گرفته ملت» پرداخت «به عرضه درخصوص
  قطعي هاي عرضه ساير همانند است بديهي است.
  نشده به سهام عرضه درخصوص گيري تصميم
  قبلي، سياسي شائبه نه است عدالت تحقق
  «هدف» ناظر مقام مالحظات بازار، شرايط لحاظ با
  پرداخت انجام كدال سامانه در شركت گزارشگري تكميل
  نيز شد.
  خواهد به موضوع اين كه كنند اقدام خود اقساط باقيمانده بورس|
  گروه بورس شركت از نقل به گزارش«تعادل»
  به ۰١هزار واريزي مبلغ حداقل كه است معني اين يسازي خصوص سازمان رييس روزگذشته مطلب بيان ضمن تهران درگاهي اسماعيل
  تهران، است. تومان هزار ۰۷۴ واريزي مبلغ حداكثر تومان از ازهتري ابعاد عدالت، سهام خبري نشست
  در درخصوص مجازي فضاي در موجود اخبار به
  فوق پايان تا مشمولين اينكه بيان با حسيني پوري سازمان كرد. مطرح عدالت سهام واگذاري
  نحوه هاي روز در ملت» پرداخت «به شركت سهام
  عرضه دولت حساب به را مبلغ اين دارند مهلت ٥۹ سال سال، روزهاي آخرين در حالي در يسازي
  خصوص روز العرساني؛ اط مرجع كرد: اظهار اشاره
  آتي تا آينده سال در البته داشت: اذعان كنند، واريز از بيش روزها اين كه كرد برگزار خبري
  نشست اوراق بورس تارنماي هميشه، مثل هم عرضه
  شرايط تا بود خواهد فراهم امكان اين نيز شهويور پايان سهام يازدهم، دولت منتقدان ديگري زمان
  هر محترم گذاران سرماي لذا بود. خواهد تهران
  بهادار البته كه خود اقساط تسويه به نسبت مشمولين سهام رسد مي نظر به فتهند. نه نشا را
  عدالت منتظر نكنند توجه غيررسمي منابع از شايعات
  به كنند. اقدام است، اختياري به سياسي بوي رنگ بيشتر روزها اين
  عدالت عرضه درخصوص بورس بازار معاونت رسمي
  اطالعيه حال اين با واگذاري. نوعي تحقق تا گرفته
  خود باشند. ملت» پرداخت «به سهام بيشتر
  اوليه سود با مساوي بيشتر واريزي معاون حسيني، پوري عبداهلل فالدين
  ميراشر درخواست هگذاران سرماي از كرد: بيان
  درگاهي مورد در سازي خصوص سازمان كل رييس جزييات نشست اين در دارايي اقتصاد
  وزير در عرضه رسمي اطالعيه انتشار صورت در شود
  م سال پايان تا را خود اقساط كه كساني ميان تفاوت كرد عنوان سهام سود پرداخت نحوه از ري ازه
  ت مطالعه شركت وضعيت تحليل با بورس
  سايت كار اين آينده سال در كه كساني كنند ٥۹تسويه مشكالت برخي از دوباره تا يافت هم مجالي
  اما گزارشات ها صورت ازجمله مرتبط
  مستندات ٥۹ سال در كه افرادي داشت: اظهار دهند، انجام را «در بگويد: باره اين در كند ذاريگاليه
  واگها به نسبت شركت اميدنامه گذشته سال چند
  مالي كه پولي ميزان به كنند خود سهام تسويه به اقدام نشده برگزار يي يده مزا هيچ تقريبا مدت
  اين ملت» پرداخت «به شركت سهام در گذاري
  سرماي سال در سهام سود از ردهد ان واريز دولت حساب به مختلف هاي دستگاه طرف از مقاومت با
  كه عرضه روز هيجاني فضاي تاثير تحت كنند
  اقدام شد. خواهند برخوردار آينده هدف كه است حالي در اين باشد، نبوده رو
  روب نگيرند. قرار
  اوليه اسفندماه دوم مصوبه اساس بر كرد: اضافه وي سياسي.» شائبه نه است عدالت تحقق
  خصوصي مالي سال سود بايد سازي خصوص سازمان امسال يسازي، خصوص سازمان رييس وجود اين
  با سال اواخر در را ذير سرمايپ تهاي شرك سهام ٥۹ توصيف آميز موفقيت را 95 سال هاي ذاري سهام
  واگ عرضه رد آينده در رو اين از كند. تقسيم مشمولين ميان آينده يسازي خصوص سازمان درخشان كارنامه از لندن
  كرد بورس
  در آن اساس بر كه كرد خواهيم منتشر را فراخواني سخنان مشروح ادامه در داد. خبر زمينه اين
  در شماره عدالت سهام سامانه به مراجعه با مشمولين خوانيد: مي را نشست اين در حسيني
  پوري كرد: اعالم ايران اسالمي جمهوري
  كشتيراني سامانه وارد را خود همراه تلفن شماره
  حساب بورس در سهام عرضه براي هيي برنام شركت
  اين عدالت سهام سود آينده سال زمستان در تا كنند شد باز مجلس به عدالت» «سهام پاي فروردين 20 از حساب شماره دريافت طي ايران اسالمي جمهوري كشتيراني ندارد.
  لندن واريز حسابشان به ها كت شر ٥۹ مالي سال به مربوط اينكه به اشاره با يازي خصوص سازمان كل
  رييس لندن بورس در شركت اين سهام عرضه يي
  اطالعي اقتصادي كميسيون سخنگوي است. داده اباتري دلخوش كاظم تسنيم، از نقل به «تعادل» مجلس اقتصادي كميسيون
  سخنگوي البته گفت: سازي خصوص سازمان كل رييس شود. فروردين ۴١ تا ٥۹ اسفند ۰۳ از عدالت سهام
  سامانه كرد. رد
  را نشست اين احتماال اينكه بيان با مجلس در عدالت سهام وضعيت بررسي علت درباره سهام تكليف تعيين بررسي از اسالمي
  شوراي نوروز، تعطيالت يافتن پايان با فروردين ۰۲ روز از فروردين ۰۲ روز از گفت: شود، خارج دسترس از
  ۶۹ از نقل به خبري درج پيرو گزارش«تعادل»
  به كميسيون در عدالت سهام بررسي براي به توجه با كرد: تصريح متبوعش، كميسيون گفت: داد خبر متبوعش كميسيون در
  عدالت شد. خواهد ردهيي گست العرساني اط زمينه اين در حساب شماره مردم از عدالت سهام سود واريز
  براي سهام عرضه براي محدوديت ايجاد بر مبني
  رويترز افزود: شده، برگزار اسفند) ۴۲ ديروز(سهشنبه سهام دارنده مردم از نفر ميليون ۰۴ از بيش اينكه است قرار شده، انجام ريزيهاي برنامه
  براساس اقدامي فعال نبايد زمينه اين در مشمولين بنابراين آخرين در ديروز صبح حسيني وري يشود.
  دريافت روابط نهها، رسا برخي در لندن بورس در
  كشتيراني مالكيت سود، بخش در عدالت سهام بررسي هاي سهام اين وضعيت نگران هستند عدالت دبيرخانه مسووالن حضور با عدالت سهام
  موضوع دهند. انجام از رونمايي به اشاره با خبرنگاران با خود خبري
  نشست رد ضمن ايران اسالمي جمهوري كشتيراني
  عمومي مديره هيات بحث همچنين عدالت سهام كميسيون رييسه هيات لذا هستند خود دارايي اقتصاد امور وزارت عدالت،
  سهام هزار از گفت: امسال اسفند ۷١ در عدالت سهام
  سامانه جمهوري كشتيراني شركت كه كرد اعالم خبر
  اين كار دستور در عدالت سهام كتهاي شر ها نگراني از برخي شدن برطرف براي اقتصادي كميسيون در هشها پژو مركز توماني
  كارشناسان 09هزار حداقل واريزي، سود واگذاري براي گذشته سال ۶١ در كه بنگاهي ۳١۷
  و در نه درخواستي تالش هيچگونه ايران
  اسالمي دارد. قرار كميسيون اختصاص موضوع اين بررسي به را يي جلسه گزارش به شود. بررسي مجلس
  اقتصادي سال در اينكه به اشاره با همچنين وي به تا است شده تكليف سازي خصوصي سازمان به
  آنها در خود سهام عرضه براي حاضر درحال نه
  گذشته تومان ميليارد ۰۰٥۴ سالي متوسط طور به گذشته تكليف تعيين آنها مابقي مانده باقي شركت ۳۲۳
  امروز رويترز اخير، روزهاي طي ندارد. نداشته لندن
  بورس عدالت سهام سود بابت يهپذير سرما هاي شركت از محل از سال ۰١ طي كه است شده داده شرط اين به در متها مقاو اوج اينكه به اشاره با حسيني ري پو هاي اه جايگ فروش واگذاري مرهون ٥۹ سال در اين بر افزود: سازي خصوص سازمان كل رييس اند. ده
  ش اسالمي جمهوري كشتيراني شركت كه داد
  گزارش بيني پي رو اين از گفت: است، شده دريافت پول به تا كه شود پرداخت آن اقساط سهام، اين سود اتفاق ٥۹ ۴۹ هاي ال س در دولت هاي ذاري واگ برابر هم دردسري پر دشوار كار البته كه است سوخت ارائه واگذاري هيات به گزارشي آينده سال اوايل
  اساس عرضه امكان درباره تا داشته لندن در ديدارهايي
  ايران آينده سال اواخر ٥۹در مالي سال براي شود تسويه اقساط اين از تومان ۰۳٥زار حدود امروز يي ده مزاي هيچ تقريبا مدت اين در گفت: است، افتاده تاريخ دههاي مزاي ترين وه باشك از يكي حال اين با بود؛ شركت ۳۲۳ تكليف تعيين آن اساس بر تا شد
  خواهد هاي تحري اما كند مذاكره لندن سهام بازار در
  سهام است. شده اقدامي چنين تحقق مانع تاكنون امريكايي از نفر ۹۴ميليون ميان سود تومان هزار ۰۹ حدود اصل عالي شوراي مصوبه طبق بنابراين است. شده هاي دستگاه طرف از مقاومت با كه نشده برگزار سوخت هاي اه جايگ واگذاري كشور، در سازي خصوص كنيم. واگذار را ۶۹ها آن سال در تا بگيرد صورت
  باقيمانده براي عدد اين كه شود توزيع عدالت سهام مشمولين فرصت مشمولين به ۶۹ شهريور پايان تا شد ۴۴رار باشد. نبوده مواجه مختلف از بيش جايگاه هر براي متوسط طور كه چرا
  است بدهي تسويه به نسبت امسال پايان تا كه افرادي نقدي آورده محل از تمايل صورت در تا شود داده مشكالت همه وجود با اينكه به اشاره با وي حدود سوخت جايگاه ۰۰۲ براي مجموع در پاكت 95 سال در هها بنگا از نيمي تكليف تعيين هم
  تك آسيا بيشتر كنند، اقدام عدالت سهام اقساط بابت خود كنند. خود اقساط باقيمانده به اقدام خود توفيق از يها واگذار خصوصي، بخش نقدينگي كمبود شد. ارائه پيشنهادي پاكت ۰۰8 سازمان اين عملكرد خصوص در ادامه در
  وي گفت: سازي خصوص سازمان كل رييس بود. خواهد در كرد: اضافه سازي خصوص سازمان كل رييس تا كرد: اظهار است، بوده رخوردار ٥۹ سال در نسبي كرد: اضافه يسازي خصوص سازمان كل رييس در كه بنگاهي ۴۳٥ از داشت: اذعان ٥۹ سال ميآيد
  در بورس به كه عدالت سهام مشمولين اول دهك دو براي البته عدالت سهام تومان ۰۳٥هزار بازار ارزش حاضر حال يي بودجه تكليف تومان ميليارد هزار ٥,۶١ از امروز به هاي اه جايگ واگذاري در سازمان اين اقدام خوشبختانه حدود داشت وجود واگذاري براي ٥۹ سال
  ابتداي از آسياتك هاي داده انتقال شركت
  مديرعامل سازمان بگيران مستمري امداد كميته مددجويان است تومان هزار ۰٥ ميليون يك حدود مشمولين حاصل تومان ميليارد ۲١هزار حدود سازمان اين به شكوه هيچ تاكنون كه بود شفاف قدري به سوخت هند شد واگذار تكليف تعيين تاكنون شركت
  ۳۷۲ در بورس به توماني ۰۳يليارد شركت اين ورود
  برنامه درصدي ۰٥ تخفيف از ميشود شامل را بهزيستي ۰۷۴هزار واريز به اقدام كه كساني اساس اين بر خواهد افزايش رقم اين سال پايان تا كه است شده سازمان اين از متقاضيان يا خريداران سوي از شكايتي هاي ال س در ركود يك خود نوبه به اتفاق اين
  كه داد. ۶۹خبر ارديبهشت دوم
  نيمه توزيعي سود برخوردارند، عدالت سهام پرداخت در در كنند، دولت حساب به باقيمانده بدهي تومان با همچنين سازي خصوصي سازمان كل رييس يافت. سوخت هاي اه جايگ واگذاري سازوكار خصوص در به اشاره با حسيني ري پو شود. مي محسوب
  گذشته پرس، بورس از نقل به «تعادل» گزارش
  به تومان ۰۰۲هزار تا ۰٥١ حدود ۶۹ سال اواخر در ۲ميليون حدود تشان عدال سهام آزادسازي زمان كندي از رهبري معظم مقام مندي گل اظهار به اشاره است. نگرفته صورت يا موفق خروج انحالل، ها شركت تكليف تعيين
  اينكه انتقال شركت ورود درباره زاده يوسف
  محمدعلي بود. خواهد داشت. خواهد ارزش تومان موضوع اين داشت: اظهار كشور در ها ذاري واگ روند شامل را آنها فروش نيز واگذاري ليست از آنها
  دايم شده مقرر كرد: اظهار بورس به آسياتك دادههاي سهام سامانه به مراجعه مهلت داد: ادامه وي عدالت سهام مشمولين به جهت همين به اين بر است يي سنجيده درست مهم، بسيار نكته سازي خصوص براي ها مقاوم تداوم به ٥۹ سال در كه بنگاهي ١88 از افزود: يود،
  م با شركت اين سهام ۶۹ ارديبهشت دوم نيمه
  تا خواهد پايان اسفند ۹۲ روز ٥۹از سال در عدالت خود بدهي مانده واريز به نسبت كنيم مي پيشنهاد تالش ها ذاري واگ روند به بخشيدن سرعت براي اساس سازمان اساس اين بر كرد: تصريح وي فروش به بنگاه ۳۴١ اند ده ش عرضه بلوكي
  صورت وي شود. عرضه بورس در توماني ميليارد ۰۳
  سرمايه دسترس از ۶۹ سال فروردين ۴١ تا سامانه يافت است اختياري كامال موضوع اين البته كه كنند اقدام كرد. خواهيم يكي است مصمم قانون اجراي در سازي خصوص است.
  رسيده آسياتك هاي سرويس شهر ۰۳۴ ماكنون داد:
  ادامه جاري سال در مشمولين بنابراين شد؛ خواهد خارج نيست. آن در اجباري هاي ال در سازمان اين اقدامات ترين ان درخش
  از نيز مخابراتي مركز ۰۰ هزارو كنند. ارائه
  را مراجعه سامانه به تا دارند فرصت سفند ۹۲ تا تنها به هم عدالت سهام سامانه در داد: ادامه وي سهم هر توماني 005هزار كميليون ارزش در متكنندگان مقاو برابر در آن استقامت گذشته سوخت جايگاه فروش از واگذاري درآمدهاي رشد نيز اصلي هدف هستند. مشتركان به خدمات
  درحال پايان تا فروردين ۴١ از نيز آينده سال از كنند ۰١ رقم بين توانند مي كه ايم داده پيشنهاد مشمولين توزيع طرح اساس بر گفت: ادامه در وريحسيني ذاريها واگ در توفيق موجب كه هاست ذاري واگ برابر رشد از توجهي قابل بخش داشت: اذعان
  وي به خدمات ارائه با كه بوده مشتريان به دن
  نزديش بود. خواهد دسترس در سامانه اين شهريورماه تسويه بابت دولت حساب به تومان هزار ۰۷۴ تا هزار مشمولين به سهم تومان ميليون يك عدالت، سهام است. شده سازي خصوصي سازمان هاي واگذاري
  چشمگير مقام اين است. تحقق درحال مسكوني هاي
  مجتمع توسعه حوزه در شركت اين اينكه به اشاره با
  مسوول اصلي عامل ۰۰۷ كرد: تاكيد است، محور عامل
  فروش داد رخ اي شيش تاالر دادوستدهاي در معامالت حجم جديد ركورد پي
  در كشور سراسر در شركت فروش فرعي عامل هزار
  و در كه مشكالتي تمام با گذشته سال هستند.
  فعال ميليون ۳,١ از بيش داشتيم مخابرات شركت با اضافه
  تعامل وقت در بورس نماگرهاي مصنوعي
  شار قرار فعال مشترك ميليون حدود اختيار در
  داديم.
  پورت جداگانه يينمه نا يا قانون ها سرفصل اين از يك هر باالتر رشد به دستيابي اينكه بيان با منتظري است. بورس|
  گروه گفت: آسياتك هاي برنامه درباره فيه زاد س
  يو همچون موضوعاتي درگير آنچنان بازار ديگر دارد مها سه تا است زمان گذشت نيازمند سرمايه، بازار در معامالت سايه زير سهام بازار كل شاخص
  ديروز كردن پرسرعت شهرها كالن در دهي سرويس
  توسعه بودجه كه است طبيعي البته نيست؛ ساالنه بودجه جديدي پول يا شوند معامله فعلي قيمت در مقدار يك معكوس شمارش آغاز با كرد. رشد واحد ۶۰۳ بهكد،
  كد آينده سال اهداف از يكي پرتردد مناطق در
  خطوط دولت آيا اينكه كشور ساله يك قانوني سند عنوان به سال اگر كه است اين حقيقت افزود: شود، بازار وارد حقوقي معامالت روزها اين ها، شرك مالي سال
  پايان كه است اين آسياتك شركت كالن استراتژي
  است. بازار كالن بر انقباضي، يا ندد انبساطي را بودجه منفي بايد بازار شاخص لحاظ از كنيم نگاه را ٥۹ دادوستدهاي طي رو اين از است. يافته بيشتري
  شدت طي همچنان را محتوي رشد روند آينده سال
  در بود. خواهد تاثيرگذار داليل به كه داشتيم را مهايي سه همه، اين با باشيم؛ پيدا مالكيت تغيير سهم ۳ميليارد از بيش
  روزگذشته ۲۹ سال از المللي بي داخلي ترافيك رشد در
  كند اند. داده خوبي خيلي سود بنيادي اين داشت. تومان 88۳ميليارد معادل ارزشي كه
  كرد برسد. سال در گيگ ۰۲١ به ديروز
  تاكنون بلوكي ذاريهاي واگ در اينكه بيان با سرمايه بازار كارشناس اين پتروشيمي هاي شرك بلوكي معامالت پي در
  رخداد، ۰۶ ۰۷، عرضه به اقدام رانودرو ايخ گروه ديروز سودهاي شاهد جهاني هاي قيمت با مرتبط هاي سهم بانك سايپا، ديزل، سايپا بندرعباس، پااليش
  جم، مالي تامين ترين بزرگ تسويه غدير خودرو ليزينگ خاور، فنرسازي ۶۲درصد اين در بعضا كه هايي سهم در گفت: ايم، بوده خوبي البرز، هگذاري سرماي آذراب، بركت، دارويي گروه
  ملت، صندوق گذاري سرماي كرد. خودرو محور توليد حتي هاند، پذيرفت اثر دالر نوسان از آخر اهاي هگذاري سرماي آژن، سخت ترانسفو، ايران مپنا، سرمايه
  گروه بازار از
  كشاورزي واگذار را جم پتروشيمي از درصد ۷,۳ نيز بازنشستگي هايم داشت هم بنيادي كامال ۰۰۲درصدي سودهاي بلوكي دادوستدهاي اين بود. البرز كابل
  سايپا ميليارد هزار ١,١ فروش برابر در ديروز درحالي كرد. نداده رخ هم خاصي اتفاق شاخص در كه حالي در سه دو، در حالي در سهام، هد كدبك هجايي جاب
  ترافيك با كشاورزي بانك كارگزاري شركت
  مديرعامل واحدي ۶۶8 ارتفاع در كند ثبت معامالت پايان در سهام شاخص كرد. تجربه را واحد ۶۲٥ ٥١هزار عدد درصدي ۶١ بلوك خودرو ايران سهام درصد توماني بازار وضعيت است. بوده ضرر در حتي شاخص گاه از زودتر يوانست مت كه يشود انجام سال پاياني
  روز موازي سلف اوراق تومان ۰٥۶۲ميليارد اينكه
  بيان ۹,۳ سطح تا «زاگرس» نماد اساس اين بر بايستد. ۳8هزار عدد به ۶۹۳واحدي افزايش با اما شناور آزاد ماند زمين روي خودرو ران اي ذاري سرماي گسترش سال از قبل بازارهاي ياد به مرا ساله مقطع در است آمده وجود به شبهه اين لذا گيرد، صورت
  اين ايران كاالي بورس در ۴۲شهريور در گندم
  استاندارد راه اين در داشت، آيفكس بر مثبت تاثير درصد حالي در نيز اول بازار شاخص يافت. دست واحد ۷۶۹ ٥۳٥ تقريبي ارزش به بلوكي ۴عرضه هم امروز كه را مهايي سه شما هم زمان آن يعني ياندازد؛ ۰۹ بار پر را ۶۹ سال گرفته تصميم بورس سازمان
  كه گفت: بود، اوراق اين سررسيد ديروز شد
  فروخته واحد ۴,۲ سطح تا «شاوان» «ميدكو» نمادهاي واحد ١۲ ۴٥هزار عدد به 8۲۲واحدي افزايش با يشود. انجام بورس در تومان ميليارد داليل با سال در كه كنيد پيدا بازار در وانستيد تم به ببرد آن از را خود ردارياي رهب به تا كرده
  آغاز كشاورزي بانك دولت كه تمهيداتي با
  خوشبختانه گذاشتند. جا به فرابورس كل شاخص بر مثبت تاثير چشمگير افزايشي با دوم بازار شاخص كه يافت دست «خگستر» از وكالت به خودرو ايران ترتيب اين به دادند. خوبي خيلي سود بنيادي، كردن شارژ حال در پاياني روزهاي در منظور
  همين كه اوراق اين سود اصل مبالغ تمامي
  انديشيدند، ميزبان نيز فرابورس ثابت درآمد با اوراق بازار متوقف واحد ۰۲۲ ٥۶١هزار رقم روي واحدي ٥۹٥ فروش ميز روانه را خاور فنرسازي درصدي ۰۷ بلوك آينده سال در رو پيش اتفاقات به اشاره با منتظري منفي دامنه ديگر سوي از است. بورس
  نماگرهاي گذاري سپرده شركت به بود ۶ماهه آن
  سررسيد ميليارد ۲۶۳ بر افزون ارزش به ورقه ميليون ۷,۳ معامله شد. ۳8۹هزار ۹۶ميليون از بيش شامل بلوك اين كرد. داريم انتظار گفت: سرمايه بازار بر آن احتمالي تاثير سيگنال تا شده موجب ها گروه برخي قيمتي
  نوسان است. شده تسويه آماده واريز
  مركزي معامله با «اجاد١۴ اوراق بازار اين در بود. تومان در سهام معامالت ديروز گزارش اين اساس بر ۷۷۴تومان سهم هر قيمت به كه است «خفنر» سهم اما ٥۹باشد سال جنس از حدودي تا هم ۶۹ سال هگذاران سرماي يابد افزايش روها اين در
  خريد ادامه در خرازي خزل حسين گزارش«تعادل»
  به تومان ميليارد ۰٥۲ ارزش به ورقه ٥,۲ميليون از بيش ۶۲واحد، با ومعادن واحد، ۰۴ با شتران معامالتي نماد صورت به تومان ۴,۳۳ميليارد از بيش پايه ارزش به دارد، جاري سال با آينده سال كه تفاوتي زرگترين نگاهي نيم نمادها اين در يهگذاري سرما براي
  حقيقي با گفت: سرمايه بازار رساني اطال پايگاه با گفتگو هاي دوق صن معامالت گرفت. قرار بازار اين صدر در ۹١واحد با شپنا واحد ١۲ با مبين ۲۲واحد، با كگل شد. واگذار اقساط باقي درصد ۰۳ ماه ارديبهشت انتهاي در كه است انتخابات برگزاري سيگنال اين كه رسد نمي نظر به اما باشند
  داشته انديشيدند، كشاورزي بانك دولت كه
  تمهيداتي ۶۷,8ميليون دادوستد هم معامله قابل گذاري سرماي بخشند ارتقا را بورس كل شاخص توانستند، افزايش ۶۲درصد ۰۶ عرضه به اقدام نيز ديزل خودرو ايران اول ماه چند در بازار خاطر همين به يود برگزار مثبت اثر جاري، سال باقيمانده روزهاي در
  خريد آن سررسيد كه اوراق اين سود اصل مبالغ
  تمامي واريز مركزي ردهگذاري سپ شركت به بود ۶ماهه ثبت به را تومان ۶,۳١ميليارد از بيش ارزش به سهم به نماگر اين محاسبه بر را مثبت تاثير بيشترين خودرو محور توليد غدير خودرو ليزينگ شركت دو اما باشد. نداشته را خود عادي رفتار است، ممكن سال حال عين در باشد. داشته معامالت دامنه بر
  چنداني با پارسيان آفرين اعتماد هگذاري سرماي صندوق رساند. كشيدند. دوش ۹۰٥ ۹۳۳ميليون شامل نيز «والغدر» بلوك كرد. از بهتري انتظارات بشود ميكنم، فكر انتخابات از بعد ييها خودرو مانند بزرگ هاي گروه وضعيت
  بهبود كارگزاري شركت مديرعامل است. شده تسويه
  آماده تومان، ميليارد ۳,۳١ ارزش به سهم ٥,8ميليون معامله محاسبه با تهران بورس ديروز معامالت كل ارزش به ۴۹١تومان سهم هر قيمت به كه است سهم ۳۴۴ فعاليت تداوم فعلي دولت اگر خصوص به داشت؛ بازار در معدني صنايع نسبي رونق همچنين ها
  بانكي بازرگاني تخصصي مادر شركت از كشاورزي
  بانك اختيار در را اETF معامالت ارزش حجم باالترين بيش به بورس رسمي ساعت از خارج عمده معامالت مشتمل «خمحور» بلوك تومان 8,٥۶ميليارد ارزش انتهاي تا تابستان اواسط از كه داريم انتظار كند، پيدا اميد چراغ كه است محورهايي جمله از آينده
  سال كشاورزي بانك كارگزاري ناشر، عنوان به ايران
  دولتي گذاري سرمايه صندوق عرضه، مشاور عنوان به گرفت. به دست از ناشي كه شد بالغ تومان ۳يليارد م88 از ارزش به ۴۰۴تومان قيمت به سهم ميليون ۰١١ بر باشد. داشته بهتري طبيعي رفتار بازار سال، است. كرده گتر پررن را
  سهامداران متعهد عنوان به كشاورزي بانك كارگزاري يكم مالي اوراق سهم ۲١ميليون ميليارد شدن دست نقد صورت به كه هستند تومان ميليارد ٥۴ تقريبي بودجه تاثير درخصوص سرمايه بازار كارشناس كاال
  اين بورس دادوستدهاي بود. ستد داد وبت ۹۲۲ 8٥هزار طي معامله قابل شد. عرضه حافظ تگر نهاين كارگزاري دو توسط گذشته، سال چند در بودجه داشت: اظهار هم بازار بر يهگذاران سرما گاه تكيه سهميها تك اصل ضامن گفت: برد نام بازارگردان رهنويسي
  پذي انواع ٥۰8تن ۶۳هزار ديروز «تعادل» گزارش به صندوق گذاري سرماي عرضه، سه اين بر عالوه بسيار بازار براي دهم نهم تاي دوله در مخصوصا نه بد خيلي سالي توان مي نه را ٥۹
  سال اسالمي جمهوري دولت نيز سررسيد در اوراق بازده
  و به موقع به دو هر كه بودند كشاورزي بانك ايران شد. عرضه ايران كاالي بورس صادراتي تاالر در قير فرابورس دادوستدهاي جم پتروشيمي سهام ٥۷,۳درصد هم بازنشستگي در مهم موضوعات از يي مجموعه چون بود؛ مهم سهام، بازار چراكه كرد برآورد خوب خيلي
  سالي تمامي اسفند) (۴۲ ديروز كرده عمل خود تعهدات تن ٥هزار دار، نطف ممرغ تخ عدد هزار ۴۴۶ براين عالوه بازار براي جاري هفته از معامالتي روز چهارمين به را سهم ١۴۳ ٥۷١هزار ۰۶۳ميليون معادل نرخ پتروشيمي خوراك نرخ مالكانه، بهره مثل بازار است. نكرده ثبت سال اين در را داري دامن
  رشد سود (اصل تومان ميليارد ٥١۹۲ بر بالغ وجوه روغن، تن ۰۰۳ سفيد، شكر ۰٥تن ۲هزار دامي، جو ٥۷۳ميليون حدود مالكيت تغيير با ايران فرابورس ١۹۳ ارزش به تومان ۶8 هزار سهم هر پايه قيمت نكرده پيدا دايمي قانون هنوز ها هي پااليشگا خوراك كه بودند همهايي س تك هم، بازاري چنين
  در ۲۳ دوروم گندم تن ۴زار درشت، عدس تن ۰۷۲ بود. همراه تومان يليارد ١١٥ ارزش به بهادار ورقه شد. فروش ميز روانه تومان ميليارد لذا شد مي تكليف تعيين بودجه در سال هر بود راستا همين در اند. بست اميد آنها روي گذاران
  سرماي شد. توزيع اوراق اين دارندگان بين
  ماهه) بانك كارگزاري يكم صندوق كرد: اضافه وي كشاورزي محصوالت تاالر در خوراكي گندم تن هزار در معامالت ارزش ۴۲اسفندماه سهشنبه ديروز بندهايي چه بودجه در دقيقا كه بود مهم بازار براي در گويد: سرمايه بازار كارشناس منتظري،
  آرمين ميليارد ۰۰۷ ۳١هزار هاي داراي ارزش با كشاورزي مخلوط سبدميلگرد تن هزار ۰۲ همچنين شد. عرضه اول، بازارهاي شامل سهام مبادله بازارهاي مجموع تدپيكس واحدي 306 رشد ميشود. گذاشته نيستم، متصور بيشتري افت بازار براي فعلي
  شرايط با كه است گذاري سرمايه صندوق نخستين تومان، محصوالت تاالر در ٥۷,۹۹ پوندي هزار شمش تن ۰۰٥ بيش به نيز متوسط كوچك هاي شرك پايه دوم، تهران بورس نقدي بازده قيمت كل شاخص اين گذشته سال دو يكي، در اينكه بيان با وي كند. پيدا معنادار افت جهاني هاي قيمت اينكه
  مگر ايران فرابورس بهادار اوراق بورس سازمان مجوز كاالي بورس فرعي بازار شد. عرضه معدني صنعتي معامله نتيجه كه رسيد تومان ميليارد ۴٥ار هز رقم از با ٥۹ ۴۲اسفندماه دوشنبه روز معامالت پايان در ترتيب، اين به افزود: شده دايمي نهايي موضوعات كارانه محافظ شده، داده كه هايي بودجه طرفي
  از بازار در شده منتشر بهادار اوراق كل از درصد ۴١ رب تن ٥8۰ ۲هزار عرضه شاهد روز اين در نيز ايران «زاگرس» اهرم با آيفكس بود. سهم ٥۷۳ميليون ۹۳۶واحد ۶۷هزار رقم به ۷۰۳واحدي افزايش بر خوراك نرخ مالكانه بهره همچون موضوعاتي تاثير Pبازار /E ۶ماهه ۳ماهه مثبت هاي تعديل
  است يكند. بازارگرداني را خزانه) اسناد (ازجمله سرمايه بود. آمونيوم سولفات تن ۰٥١ فرنگي گوجه را ۲١واحدي از بيش رشد نهايت در تا شد صعودي واحدي ۹8 افزايش با اما وزن كل شاخص رسيد. االن يعني است؛ بوده مشخص قبل از مختلف صنايع پارسال از بهتر نيز مجامع سود كند مي منطقي
  را تعادل سپهوند عكس:حجت
«هدف» تحقق عدالت است نه شائبه سياسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/25
«هدف» تحقق عدالت است نه شائبه سياسي
رييس سازمان خصوصي‌سازي به منتقدان دولت در خصوص سهام عدالت پاسخ داد


گروه بورس|

 روزگذشته رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري سهام عدالت، ابعاد تازه‌تري از نحوه واگذاري سهام عدالت مطرح كرد. سازمان خصوصي‌سازي در حالي در آخرين روزهاي سال، نشست خبري برگزار كرد كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري منتقدان دولت يازدهم، سهام عدالت را نشانه‌ رفته‌اند. به نظر مي‌رسد سهام عدالت اين روزها بيشتر رنگ و بوي سياسي به خود گرفته تا تحقق نوعي واگذاري. با اين حال ميراشرف‌الدين عبدالله پوري‌حسيني، معاون وزير اقتصاد و دارايي در اين نشست جزييات تازه‌تري از نحوه پرداخت سود سهام عنوان كرد اما مجالي هم يافت تا دوباره از برخي مشكلات واگذاري‌ها گلايه كند و در اين باره بگويد: «در اين مدت تقريبا هيچ مزايده‌يي برگزار نشده كه با مقاومت از طرف دستگاه‌هاي مختلف روبه‌رو نبوده باشد، اين در حالي است كه هدف خصوصي تحقق عدالت است نه شائبه سياسي.» با اين وجود رييس سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري‌هاي سال 95 را موفقيت‌آميز توصيف كرد و از كارنامه درخشان سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه خبر داد. در ادامه مشروح سخنان پوري‌حسيني در اين نشست را مي‌خوانيد: دريافت شماره حساب از 20 فروردين

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه سامانه سهام عدالت از ۳۰ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردين ۹۶ از دسترس خارج مي‌شود، گفت: از روز ۲۰ فروردين براي واريز سود سهام عدالت از مردم شماره حساب دريافت مي‌شود. پوري‌حسيني صبح ديروز در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به رونمايي از سامانه سهام عدالت در 17 اسفند امسال گفت: از هزار و 713 بنگاهي كه در 16 سال گذشته براي واگذاري آنها به سازمان خصوصي‌سازي تكليف شده است تا به امروز 323 شركت باقي مانده و مابقي آنها تعيين تكليف شده‌اند. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي افزود: بر اين اساس اوايل سال آينده گزارشي به هيات واگذاري ارائه خواهد شد تا بر اساس آن تعيين تكليف 323 شركت باقيمانده صورت بگيرد تا در سال 96 آنها را واگذار كنيم. تعيين تكليف نيمي از بنگاه‌ها در سال 95

وي در ادامه در خصوص عملكرد اين سازمان در سال 95 اذعان داشت: از 534 بنگاهي كه در ابتداي سال 95 براي واگذاري وجود داشت حدود 273 شركت تاكنون تعيين تكليف و واگذار شده‌اند كه اين اتفاق به نوبه خود يك ركود در سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود. پوري‌حسيني با اشاره به اينكه تعيين تكليف شركت‌ها انحلال، خروج موفق يا دايم آنها از ليست واگذاري و نيز فروش آنها را شامل مي‌شود، افزود: از 188 بنگاهي كه در سال 95 به صورت بلوكي عرضه شده‌اند 143 بنگاه به فروش رسيده است. رشد درآمدهاي واگذاري از فروش جايگاه سوخت

وي اذعان داشت: بخش قابل توجهي از رشد چشمگير واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در سال 95 مرهون واگذاري و فروش جايگاه‌هاي سوخت است كه البته كار دشوار و پر دردسري هم بود؛ با اين حال يكي از باشكوه‌ترين مزايده‌هاي تاريخ خصوصي‌سازي در كشور، واگذاري جايگاه‌هاي سوخت است چرا كه به‌طور متوسط براي هر جايگاه بيش از 5 پاكت و در مجموع براي 200 جايگاه سوخت حدود 800 پاكت پيشنهادي ارائه شد.

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي اضافه كرد: خوشبختانه اقدام اين سازمان در واگذاري جايگاه‌هاي سوخت به قدري شفاف بود كه تاكنون هيچ شكوه و شكايتي از سوي خريداران يا متقاضيان از اين سازمان در خصوص سازوكار واگذاري جايگاه‌هاي سوخت صورت نگرفته است. تداوم مقاومت‌ها براي خصوصي‌سازي

وي تصريح كرد: بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي در اجراي قانون مصمم است و يكي از درخشان‌ترين اقدامات اين سازمان در سال‌هاي گذشته استقامت آن در برابر مقاومت‌كنندگان در برابر واگذاري‌هاست كه موجب توفيق در واگذاري‌ها شده است.

پوري‌حسيني با اشاره به اينكه اوج مقاومت‌ها در برابر واگذاري‌هاي دولت در سال‌هاي 94 و 95 اتفاق افتاده است، گفت: در اين مدت تقريبا هيچ مزايده‌يي برگزار نشده كه با مقاومت از طرف دستگاه‌هاي مختلف مواجه نبوده باشد.

وي با اشاره به اينكه با وجود همه مشكلات و كمبود نقدينگي بخش خصوصي، واگذاري‌ها از توفيق نسبي در سال 95 برخوردار بوده است، اظهار كرد: تا به امروز از 16.5هزار ميليارد تومان تكليف بودجه‌يي به اين سازمان حدود 12هزار ميليارد تومان حاصل شده است كه تا پايان سال اين رقم افزايش خواهد يافت. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي همچنين با اشاره به اظهار گله‌مندي مقام معظم رهبري از كندي روند واگذاري‌ها در كشور اظهار داشت: اين موضوع نكته بسيار مهم، درست و سنجيده‌يي است و بر اين اساس براي سرعت بخشيدن به روند واگذاري‌ها تلاش خواهيم كرد. ارزش يك‌ميليون و 500 هزار توماني هر سهم

پوري‌حسيني در ادامه گفت: بر اساس طرح توزيع سهام عدالت، يك ميليون تومان سهم به مشمولين به اين شرط داده شده است كه طي 10سال از محل سود اين سهام، اقساط آن پرداخت شود كه تا به امروز حدود 530هزار تومان از اين اقساط تسويه شده است. بنابراين طبق مصوبه شوراي عالي اصل 44 قرار شد تا پايان شهريور 96 به مشمولين فرصت داده شود تا در صورت تمايل از محل آورده نقدي خود اقدام به باقيمانده اقساط خود كنند.

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي اضافه كرد: در حال حاضر ارزش بازار 530هزار تومان سهام عدالت مشمولين حدود يك ميليون و 50هزار تومان است و بر اين اساس كساني كه اقدام به واريز 470هزار تومان بدهي باقيمانده به حساب دولت كنند، در زمان آزادسازي سهام عدالت‌شان حدود 2ميليون تومان ارزش خواهد داشت.

به همين جهت به مشمولين سهام عدالت پيشنهاد مي‌كنيم نسبت به واريز مانده بدهي خود اقدام كنند كه البته اين موضوع كاملا اختياري است و اجباري در آن نيست.

وي ادامه داد: در سامانه سهام عدالت هم به مشمولين پيشنهاد داده‌ايم كه مي‌توانند بين رقم 10 هزار تا 470هزار تومان به حساب دولت بابت تسويه باقيمانده اقساط خود اقدام كنند كه اين موضوع به اين معني است كه حداقل مبلغ واريزي 10هزار تومان و حداكثر مبلغ واريزي 470هزار تومان است.

پوري‌حسيني با بيان اينكه مشمولين تا پايان سال 95 مهلت دارند اين مبلغ را به حساب دولت واريز كنند، اذعان داشت: البته در سال آينده و تا پايان شهويور نيز اين امكان فراهم خواهد بود تا مشمولين نسبت به تسويه اقساط خود كه البته اختياري است، اقدام كنند. واريزي بيشتر مساوي با سود بيشتر

رييس كل سازمان خصوصي‌سازي در مورد تفاوت ميان كساني كه اقساط خود را تا پايان سال 95 تسويه كنند و كساني كه در سال آينده اين كار را انجام دهند، اظهار داشت: افرادي كه در سال 95 اقدام به تسويه سهام خود كنند به ميزان پولي كه به حساب دولت واريز كرده‌اند از سود سهام در سال آينده برخوردار خواهند شد.

وي اضافه كرد: بر اساس مصوبه دوم اسفندماه امسال سازمان خصوصي‌سازي بايد سود سال مالي 95 سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير را در اواخر سال آينده ميان مشمولين تقسيم كند. از اين رو در آينده فراخواني را منتشر خواهيم كرد كه بر اساس آن مشمولين با مراجعه به سامانه سهام عدالت شماره حساب و شماره تلفن همراه خود را وارد سامانه كنند تا در زمستان سال آينده سود سهام عدالت مربوط به سال مالي 95 شركت‌ها به حسابشان واريز شود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: البته از روز 20 فروردين و با پايان يافتن تعطيلات نوروز، در اين زمينه اطلاع‌رساني گسترده‌يي خواهد شد. بنابراين مشمولين در اين زمينه نبايد فعلا اقدامي انجام دهند. سود واريزي، حداقل 90هزار توماني

وي همچنين با اشاره به اينكه در 3سال گذشته به‌طور متوسط سالي 4500ميليارد تومان از شركت‌هاي سرمايه‌پذير بابت سود سهام عدالت پول دريافت شده است، گفت: از اين رو پيش‌بيني مي‌شود براي سال مالي 95 در اواخر سال آينده حدود 90 هزار تومان سود ميان 49ميليون نفر از مشمولين سهام عدالت توزيع شود كه اين عدد براي افرادي كه تا پايان امسال نسبت به تسويه بدهي خود بابت اقساط سهام عدالت اقدام كنند، بيشتر خواهد بود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: البته براي دو دهك اول مشمولين سهام عدالت كه مددجويان كميته امداد و مستمري بگيران سازمان بهزيستي را شامل مي‌شود و از تخفيف 50درصدي در پرداخت سهام عدالت برخوردارند، سود توزيعي در اواخر سال 96 حدود 150 تا 200هزار تومان خواهد بود.

وي ادامه داد: مهلت مراجعه به سامانه سهام عدالت در سال 95 از روز 29 اسفند پايان خواهد يافت و سامانه تا 14 فروردين سال 96 از دسترس خارج خواهد شد؛ بنابراين مشمولين در سال جاري تنها تا 29 اسفند فرصت دارند تا به سامانه مراجعه كنند و از سال آينده نيز از 14 فروردين تا پايان شهريورماه اين سامانه در دسترس خواهد بود.

 نویسنده:
پاي «سهام عدالت» به مجلس باز شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/25
پاي «سهام عدالت» به مجلس باز شد


سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بررسي و تعيين تكليف سهام عدالت در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است موضوع سهام عدالت با حضور مسوولان دبيرخانه سهام عدالت، وزارت امور اقتصاد و دارايي و كارشناسان مركز پژوهش‌ها در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شود. به گزارش «تعادل» به نقل از تسنيم، كاظم دلخوش‌اباتري درباره علت بررسي وضعيت سهام عدالت در كميسيون متبوعش، تصريح كرد: با توجه به اينكه بيش از 40ميليون نفر از مردم دارنده سهام عدالت هستند و نگران وضعيت اين سهام‌هاي خود هستند لذا هيات رييسه كميسيون اقتصادي براي برطرف شدن برخي از نگراني‌ها جلسه‌يي را به بررسي اين موضوع اختصاص

داده است.  سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه احتمالا اين نشست براي بررسي سهام عدالت در كميسيون ديروز(سه‌شنبه 24 اسفند) برگزار شده، افزود: بررسي سهام عدالت در 3 بخش سود، مالكيت سهام عدالت و همچنين بحث هيات‌مديره شركت‌هاي سهام عدالت در دستور كار كميسيون قرار دارد.نویسنده:
شارژ ‌مصنوعي نماگرهاي بورس در وقت اضافه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/25
شارژ ‌مصنوعي نماگرهاي بورس در وقت اضافه
در پي ركورد جديد حجم معاملات در دادوستدهاي تالار شيشه‌اي رخ داد


گروه بورس|

ديروز شاخص كل بازار سهام زير سايه معاملات كدبه‌كد، 306واحد رشد كرد. با آغاز شمارش معكوس پايان سال مالي شركت‌ها، اين روزها معاملات حقوقي شدت بيشتري يافته است. از اين رو طي دادوستدهاي روزگذشته بيش از 3 ميليارد سهم تغيير مالكيت پيدا كرد كه ارزشي معادل 388ميليارد تومان داشت. اين رخداد، در پي معاملات بلوكي شركت‌هاي پتروشيمي جم، پالايش بندرعباس، سايپا ديزل، سايپا، بانك ملت، گروه دارويي بركت، آذراب، سرمايه‌گذاري البرز، گروه مپنا، ايران ترانسفو، سخت آژن، سرمايه‌گذاري سايپا و كابل البرز بود. اين دادوستدهاي بلوكي و ترافيك جابه‌جايي كدبه‌كد سهام، در حالي در دو، سه روز پاياني سال انجام مي‌شود كه مي‌توانست زودتر از اين صورت گيرد، لذا اين شبهه به وجود آمده است كه سازمان بورس تصميم گرفته سال 96 را پر بار آغاز كرده تا بهره‌برداري‌هاي خود را از آن ببرد و به همين منظور در روزهاي پاياني در حال شارژ كردن نماگرهاي بورس است. از سوي ديگر دامنه منفي نوسان قيمتي برخي گروه‌ها موجب شده تا سيگنال خريد در اين گروه‌ها افزايش يابد و سرمايه‌گذاران حقيقي براي سرمايه‌گذاري در اين نمادها نيم‌نگاهي داشته باشند اما به نظر نمي‌رسد كه اين سيگنال خريد در روزهاي باقيمانده سال جاري، اثر مثبت چنداني بر دامنه معاملات داشته باشد. در عين حال بهبود وضعيت گروه‌هاي بزرگ مانند خودرويي‌ها و بانكي‌ها و همچنين رونق نسبي صنايع معدني در سال آينده از جمله محورهايي است كه چراغ اميد سهامداران را پررنگ‌تر كرده است. تك‌سهمي‌ها تكيه‌گاه سرمايه‌گذاران

سال 95 را نه مي‌توان سالي خيلي بد و نه سالي خيلي خوب برآورد كرد چراكه بازار سهام، رشد دامنه‌داري را در اين سال ثبت نكرده است. در چنين بازاري هم، تك سهم‌هايي بودند كه سرمايه‌گذاران روي آنها اميد بسته‌اند. در همين راستا آرمين منتظري، كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: در شرايط فعلي براي بازار افت بيشتري متصور نيستم، مگر اينكه قيمت‌هاي جهاني افت معنادار پيدا كند. از طرفي بودجه‌هايي كه داده شده، محافظه‌كارانه است و تعديل‌هاي مثبت 3ماهه و 6ماهه P/E بازار را منطقي مي‌كند و سود مجامع نيز بهتر از پارسال است. منتظري با بيان اينكه دستيابي به رشد بالاتر در بازار سرمايه، نيازمند گذشت زمان است تا سهم‌ها يك مقدار در قيمت فعلي معامله شوند يا پول جديدي وارد بازار شود، افزود: حقيقت اين است كه اگر سال 95 را نگاه كنيم از لحاظ شاخص بازار بايد منفي باشيم؛ با اين همه، سهم‌هايي را داشتيم كه به دلايل بنيادي سود خيلي خوبي داده‌اند.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در سهم‌هاي مرتبط با قيمت‌هاي جهاني شاهد سودهاي خوبي بوده‌ايم، گفت: در سهم‌هايي كه بعضا در اين ماه‌هاي آخر از نوسان دلار اثر پذيرفته‌اند، حتي سودهاي 200درصدي كاملا بنيادي هم داشته‌ايم در حالي كه در شاخص اتفاق خاصي هم رخ نداده و گاه شاخص حتي در ضرر بوده است. وضعيت بازار در مقطع يك‌ساله مرا به ياد بازارهاي قبل از سال 90 مي‌اندازد؛ يعني آن زمان هم شما سهم‌هايي را مي‌توانستيد در بازار پيدا كنيد كه در يك‌سال با دلايل بنيادي، سود خيلي خوبي مي‌دادند.

منتظري با اشاره به اتفاقات پيش رو در سال آينده و تاثير احتمالي آن بر بازار سرمايه گفت: انتظار داريم سال 96 هم تا حدودي از جنس سال 95 باشد اما بزرگ‌ترين تفاوتي كه سال آينده با سال جاري دارد، برگزاري انتخابات است كه در انتهاي ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود به همين خاطر بازار در چند ماه اول سال ممكن است، رفتار عادي خود را نداشته باشد. اما بعد از انتخابات فكر مي‌كنم، بشود انتظارات بهتري از بازار داشت؛ به خصوص اگر دولت فعلي تداوم فعاليت پيدا كند، انتظار داريم كه از اواسط تابستان تا انتهاي سال، بازار رفتار طبيعي و بهتري داشته باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير بودجه بر بازار هم اظهار داشت: بودجه در چند سال گذشته، مخصوصا در دولت‌هاي نهم و دهم براي بازار بسيار مهم بود؛ چون مجموعه‌يي از موضوعات مهم در بازار مثل بهره مالكانه، نرخ خوراك پتروشيمي و نرخ خوراك پالايشگاهي‌ها هنوز قانون دايمي پيدا نكرده بود و هر سال در بودجه تعيين تكليف مي‌شد و لذا براي بازار مهم بود كه دقيقا در بودجه چه بندهايي گذاشته مي‌شود.

وي با بيان اينكه در يكي، دو سال گذشته اين موضوعات نهايي و دايمي شده افزود: به اين ترتيب، تاثير موضوعاتي همچون بهره مالكانه و نرخ خوراك بر صنايع مختلف از قبل مشخص بوده است؛ يعني الان هر يك از اين سرفصل‌ها قانون يا آيين‌نامه جداگانه دارد و ديگر بازار آنچنان درگير موضوعاتي همچون بودجه سالانه نيست؛ البته طبيعي است كه بودجه به عنوان سند قانوني يك‌ساله كشور و اينكه آيا دولت بودجه را انبساطي مي‌بندد يا انقباضي، بر كلان بازار تاثيرگذار خواهد بود. واگذاري‌هاي بلوكي ديروز

ديروز گروه ايران‌خودرو اقدام به عرضه ۷۰، ۶۰ و ۲۶ درصد فنرسازي خاور، ليزينگ خودرو غدير و توليد محور خودرو كرد. سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نيز 3.7درصد از پتروشيمي جم را واگذار كرد. درحالي ديروز در برابر فروش 1.1هزار ميليارد توماني 2درصد سهام ايران خودرو و بلوك 16درصدي گسترش سرمايه‌گذاري‌ ايران‌خودرو روي زمين ماند كه امروز هم 4عرضه بلوكي به ارزش تقريبي 535 ميليارد تومان در بورس انجام مي‌شود.

به اين ترتيب ايران خودرو به وكالت از «خگستر» بلوك 70درصدي فنرسازي خاور را روانه ميز فروش كرد. اين بلوك شامل بيش از 69ميليون و 983هزار سهم «خفنر» است كه به قيمت هر سهم 477تومان و به ارزش پايه بيش از 33.4ميليارد تومان به صورت 30درصد و باقي اقساط واگذار شد.

ايران خودرو ديزل نيز اقدام به عرضه 60 و 26درصد دو شركت ليزينگ خودرو غدير و توليد محور خودرو كرد. بلوك «والغدر» نيز شامل 339ميليون و 509 و 443سهم است كه به قيمت هر سهم 194تومان و به ارزش 65.8ميليارد تومان و بلوك «خمحور» مشتمل بر 110ميليون سهم به قيمت 404تومان و به ارزش تقريبي 45ميليارد تومان هستند كه به صورت نقد توسط دو كارگزاري نهايت‌نگر و حافظ عرضه شد.

علاوه بر اين سه عرضه، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي هم 3.75درصد سهام پتروشيمي جم معادل 360ميليون و 175هزار و 341سهم را به قيمت پايه هر سهم هزار و 86 تومان و به ارزش 391 ميليارد تومان روانه ميز فروش شد. رشد 306 واحدي تدپيكس

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات روز دوشنبه 24 اسفندماه 95 با افزايش 307واحدي به رقم 76هزار و 639واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن اما با افزايش 98واحدي عدد 15هزار و 526واحد را تجربه كرد. شاخص سهام آزاد شناور اما با افزايش 396واحدي به عدد 83هزار و 967واحد دست يافت. شاخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 228واحدي به عدد 54هزار و 21 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايشي چشمگير 595واحدي روي رقم 165هزار و 220 واحد متوقف شد.

بر اساس اين گزارش ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي شتران با 40واحد، ومعادن با 26واحد، كگل با 22واحد، مبين با 21واحد و شپنا با 19واحد افزايش توانستند، شاخص كل بورس را ارتقا بخشند و بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند.

ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران با محاسبه معاملات عمده و خارج از ساعت رسمي بورس به بيش از 388ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن 3ميليارد و 12ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 58هزار و 229نوبت داد و ستد بود. دادوستدهاي فرابورس

چهارمين روز معاملاتي از هفته جاري براي بازار فرابورس ايران با تغيير مالكيت حدود 375ميليون ورقه بهادار به ارزش 511ميليارد تومان همراه بود. ديروز سه‌شنبه 24 اسفندماه ارزش معاملات در مجموع بازارهاي مبادله سهام شامل بازارهاي اول، دوم، پايه و شركت‌هاي كوچك و متوسط نيز به بيش از رقم 54هزار ميليارد تومان رسيد كه نتيجه معامله 375ميليون سهم بود. آيفكس با اهرم «زاگرس» صعودي شد تا در نهايت رشد بيش از 12واحدي را در پايان معاملات ثبت كند و در ارتفاع 866 واحدي بايستد. بر اين اساس نماد «زاگرس» تا سطح 3.9 درصد تاثير مثبت بر آيفكس داشت، در اين راه نمادهاي «ميدكو» و «شاوان» تا سطح 2.4 و 1 واحد تاثير مثبت بر شاخص كل فرابورس به جا گذاشتند.

بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نيز ميزبان معامله 3.7ميليون ورقه به ارزش افزون بر 362ميليارد تومان بود. در اين بازار اوراق «اجاد41» با معامله بيش از 2.5ميليون ورقه به ارزش 250ميليارد تومان در صدر اين بازار قرار گرفت. معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله هم دادوستد 8.76ميليون سهم به ارزش بيش از 13.6ميليارد تومان را به ثبت رساند. صندوق سرمايه‌گذاري اعتماد آفرين پارسيان با معامله 8.5ميليون سهم به ارزش 13.3ميليارد تومان، بالاترين حجم و ارزش معاملات ETFها را در اختيار گرفت. دادوستدهاي بورس كالا

به گزارش «تعادل» ديروز 36هزار و 805تن انواع قير در تالار صادراتي بورس كالاي ايران عرضه شد. علاوه براين 644هزار عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار، 5هزار تن جو دامي، 2هزار و 50تن شكر سفيد، 300تن روغن، 270تن عدس درشت، 4هزار تن گندم دوروم و 32 هزار تن گندم خوراكي در تالار محصولات كشاورزي عرضه شد. همچنين 20هزار تن سبدميلگرد مخلوط و 500تن شمش هزار پوندي 99.75 در تالار محصولات صنعتي و معدني عرضه شد. بازار فرعي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه 2هزار و 580تن رب گوجه‌فرنگي و 150 تن سولفات آمونيوم بود.

 نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/25
اخبار بورس


سايت بورس تهران تنها مرجع رسمي اعلام عرضه اوليه

مدير پذيرش بورس گفت: تاكنون هيچ تصميم قطعي درخصوص عرضه «به پرداخت ملت» گرفته نشده است. بديهي است همانند ساير عرضه‌هاي قبلي، تصميم‌گيري درخصوص عرضه سهام به پرداخت با لحاظ شرايط بازار، ملاحظات مقام ناظر و نيز تكميل گزارشگري شركت در سامانه كدال انجام خواهد شد.

به گزارش«تعادل» به نقل از شركت بورس تهران، اسماعيل درگاهي‌تهران ضمن بيان مطلب فوق به اخبار موجود در فضاي مجازي درخصوص عرضه سهام شركت «به پرداخت ملت» در روز‌هاي آتي اشاره و اظهار كرد: مرجع اطلاع‌رساني؛ روز و شرايط عرضه هم مثل هميشه، تارنماي بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. لذا سرمايه‌گذاران محترم به شايعات از منابع غيررسمي توجه نكنند و منتظر اطلاعيه رسمي معاونت بازار بورس درخصوص عرضه اوليه سهام «به پرداخت ملت» باشند.

درگاهي بيان كرد: از سرمايه‌گذاران درخواست مي‌شود در صورت انتشار اطلاعيه رسمي عرضه در سايت بورس با تحليل وضعيت شركت و مطالعه مستندات مرتبط ازجمله صورت‌ها و گزارشات مالي چند سال گذشته و اميدنامه شركت نسبت به سرمايه‌گذاري در سهام شركت «به پرداخت ملت» اقدام كنند و تحت تاثير فضاي هيجاني روز عرضه اوليه قرار نگيرند.رد عرضه سهام در بورس لندن

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: اين شركت برنامه‌يي براي عرضه سهام در بورس لندن ندارد. كشتيراني جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيه‌يي عرضه سهام اين شركت در بورس لندن را رد كرد.

به گزارش«تعادل» پيرو درج خبري به نقل از رويترز مبني بر ايجاد محدوديت براي عرضه سهام كشتيراني در بورس لندن در برخي رسانه‌ها، روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ضمن رد اين خبر اعلام كرد كه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تلاش و درخواستي نه در گذشته و نه درحال حاضر براي عرضه سهام خود در بورس لندن نداشته و ندارد. طي روز‌هاي اخير، رويترز گزارش داد كه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ديدارهايي در لندن داشته تا درباره امكان عرضه سهام در بازار سهام لندن مذاكره كند اما تحريم‌هاي امريكايي تاكنون مانع تحقق چنين اقدامي شده است.آسيا تك هم به بورس مي‌آيد

مديرعامل شركت انتقال داده‌هاي آسياتك از برنامه ورود اين شركت۳۰ميليارد توماني به بورس در نيمه دوم ارديبهشت ۹۶ خبر داد.

به گزارش «تعادل» به نقل از بورس پرس، محمدعلي يوسفي‌زاده درباره ورود شركت انتقال داده‌هاي آسياتك به بورس اظهار كرد: مقرر شده تا نيمه دوم ارديبهشت ۹۶ سهام اين شركت با سرمايه 30ميليارد توماني در بورس عرضه شود. وي ادامه داد: هم‌اكنون ۴۳۰ شهر سرويس‌هاي آسياتك را ارائه مي‌كنند. هزارو ٥٠٠ مركز مخابراتي نيز درحال خدمات به مشتركان هستند. هدف اصلي نيز نزديك ‌شدن به مشتريان بوده كه با ارائه خدمات به مجتمع‌هاي مسكوني درحال تحقق است. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه اين شركت در حوزه توسعه فروش عامل محور است، تاكيد كرد: ۷۰۰عامل اصلي و 5 هزار عامل فرعي فروش شركت در سراسر كشور فعال هستند. سال گذشته با تمام مشكلاتي كه در تعامل با شركت مخابرات داشتيم بيش از ١,٣‌ميليون پورت در اختيار حدود يك‌ ميليون مشترك فعال قرار داديم.

يوسفي‌زاده درباره برنامه‌هاي آسياتك گفت: توسعه سرويس‌دهي در كلان‌شهرها و پرسرعت ‌كردن خطوط در مناطق پرتردد يكي از اهداف سال آينده است. استراتژي كلان شركت آسياتك اين است كه در 6 سال آينده روند رشد محتوي را همچنان طي كند و در رشد ترافيك داخلي و بين‌المللي از سال ۹۲ تاكنون به ۱۲۰گيگ در سال برسد.تسويه بزرگ‌ترين تامين مالي كشاورزي از بازار سرمايه

مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي با بيان اينكه 2650ميليارد تومان اوراق سلف موازي استاندارد گندم در 24شهريور در بورس كالاي ايران فروخته شد و ديروز سررسيد اين اوراق بود، گفت: خوشبختانه با تمهيداتي كه دولت و بانك كشاورزي انديشيدند، تمامي مبالغ اصل و سود اين اوراق كه سررسيد آن 6 ماهه بود به شركت سپرده‌گذاري مركزي واريز و آماده تسويه شده است.

به گزارش«تعادل» حسين خزلي‌خرازي در ادامه گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه گفت: با تمهيداتي كه دولت و بانك كشاورزي انديشيدند، تمامي مبالغ اصل و سود اين اوراق كه سررسيد آن 6 ماهه بود به شركت سپرده‌گذاري مركزي واريز و آماده تسويه شده است. مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي از شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به عنوان ناشر، كارگزاري بانك كشاورزي به عنوان مشاور عرضه، صندوق سرمايه‌گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي به عنوان متعهد پذيره‌نويسي و بازارگردان نام برد و گفت: ضامن اصل و بازده اوراق در سررسيد نيز دولت جمهوري اسلامي ايران و بانك كشاورزي بودند كه هر دو به موقع به تعهدات خود عمل كرده و ديروز (24 اسفند) تمامي وجوه بالغ بر 2915ميليارد تومان (اصل و سود 6 ماهه) بين دارندگان اين اوراق توزيع شد.

وي اضافه كرد: صندوق يكم كارگزاري بانك كشاورزي با ارزش دارايي‌هاي 13هزار 700ميليارد تومان، نخستين صندوق سرمايه‌گذاري است كه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران 14درصد از كل اوراق بهادار منتشر شده در بازار سرمايه (ازجمله اسناد خزانه) را بازارگرداني مي‌كند.

 نویسنده:
  كوتاه
  گزارش Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 ‌سازي
  چگونگي‌فرهنگ امور‌مالياتي
  ‌ سازمان‌ ازدارنده‌ دام‌ اق
  خريد‌از‌كاالهاي‌ايراني‌ خود مجامع تشكيل به نسبت تيرماه پايان تا هستند شركت آن باشد هياتمديره عضو ديگر شركت يك اسامي است شده مكلف كشور مالياتي امور سازمان آن اقدام مقاومتي، اقتصاد سال روزهاي واپسين
  در تغييرات عنوان به را خود مجامع مصوبات سپس اقدام ها، شركت ثبت تنها نه باشد داشته مالياتي بدهي اعم مالياتي بدهي كه هايي كت شر موسسات مديران بسياري تاكيد آن عمل اقدام بحث روي كه
  عمل از كه برسانند ثبت به ها كت شر ثبت اداره در شركت جريمه را است مديره هيات عضو آن در كه را شركتي دارند افزوده ارزش بر ماليات يا مستقيم ماليات از تا نداد امان كشور مالياتي امور سازمان بود،
  شده مديره، هيات اعضا تغيير به توان مي تغييرات اين جمله مصوبات بلك رسند نمي ثبت به را مصوباتش كرده موسسات هياتمديره اعضاي مديران همچنين خود نيات شود تمام سال اين باقيمانده روز
  یادداشت
  چند كه كرد اشاره مجاز امضا حق دارندگان مديرعامل به بوده سهامدار آنها در كه هم را هايي كت شر ساير مبتني (صورتحساب) اسناد صدور به كه كتهايي شر امور سازمان درآورد. اجرا مرحله به بعد درسال آزادمرد
  را
  احمد ها شركت گونه اين نگيرد صورت اقدام اين وقتي 94 سال اصالحات در كه حالي در رساند. نمي ثبت همراه به ورزند مي مبادرت غيرواقعي معامالت انجام بر براي ها ارگان ازمانها س هم كه سالي در
  مالياتي نمايندگان هيات عضو اختيار در مجاز امضا با را خود مالي اسناد نتوانند يا شركت ثبت كه است آمده قبلي تاكيدات با همراه كند اعالم ها شركت ثبت اداره به آنان مشخصات كشور توليد اقتصاد به بخشيدن رونق ايران
  شكوفايي بازرگاني
  اتاق كتها شر از تعدادي دهند، قرار خود تجاري هاي طرف آنها عضويت ثبت همچنين اشخاص نام به موسسه اعضاي مديران خصوص در ها كت شر ثبت ادامه ستاد تشكيل با رهگذر اين در بودند شده
  بسيج سرنوشت به كنند مي پيدا را واحد نفع ذي حالت موسسات ها شركت ساير شركت آن مديره هيات در ثبت از شدهاند كور مذ تخلفات مرتكب كه هياتمديره تعطيل واحدهاي به تسهيالت پرداخت
  تسهيل منجر يي فاجعه به عمال كه شوند مي مبتال يكديگر اخذ تكليف تعيين به منوط مالياتي بدهكاران براي ساير در شده ياد مديران انتخاب به مربوط مصوبات برگشتي هاي چك گرفتن نظر در بدون تعطيل
  نيمه چگونگي با ارتباط در ‌ها كل تش
  گر روي كه اميد تدبير دولت كه است شايسته يشود. كشور مالياتي امور سازمان از مالياتي مفاصاحساب 31 تاريخ در كه قانون اين كند. ممانعت كتها شر مقاومتي اقتصاد اجراي براي تاكيد معوق هاي بدهي
  و مسووالن ايراني كاالهاي توليد از سازي
  فرهنگ براي است كرده زيادي گذاري سرمايه مقاومتي اقتصاد به حالي در كشور مالياتي امور سازمان اقدام اين است. هاي ماليات قانون اصالحات آخرين در مجددا 94 تير ايجاد آن پيامد كه گذاشت اجرا به را يي مصوبه
  داشت، آموزش در مدنظر هاي آموزش از
  تشكلي كه مشكلي حل براي خود اقدامات دستاوردهاي حفظ بر آن تصويب تاريخ كه است شده اجراگذاشته مرحله حدي تا قرارگرفت تصويب بازنگري مورد مستقيم شود. ها شركت نابساماني شايد
  اختالل تبليغات گويند؛ مي آنها دارند، تاكيد
  پرورش تدبيري چاره آمد درخواهد حاد صورت به زودي به شركت مالي سال سويي از 1392 سال به يگردد مصوبه در ديگر عبارت به شد. كاسته آن دامنه از تاريخ در كه است 92 بودجه قانون به مربوط
  مصوبه ايراني كننده مصرف افزايش براي راه يك
  تنها بينديشد. موظف ها شركت يگذراند را خود روزهاي آخرين در شركتي سهامداران از يكي كه صورتي در اوليه 56 ماده در است رسيده تصويب 29به 91خرداد ارتقاي براي ديگر راه است داخلي كاالي
  از دهي آموزش داخلي كاالي از استفاده
  فرهنگ، ديگر سوي از است. جامعه عمومي هاي بخش يدهد
  در گزارش‌ ايران‌ در‌ لگرايانه‌ تشك رفتارهاي‌ قض‌ تنا از‌
  «تعادل»‌ ارتقاي عوامل از يكي اقتصادي فعاالن
  برخي تدوين ملي استانداردهاي تقويت را داخل
  توليد 21 قرن شرايط با متناسب جديد
  استانداردهاي تضمين اقتصادي فعاالن حقيقت در دانند.
  مي تشكلها در واحد صداي
  ضرورت المللي بين استانداردهاي از استفاده
  رعايت مجازات يگويند خواهانند صنعتگران از
  را ملي اعتماد با كه طلب فرصت بازرگاني
  توليدكنندگان در‌اتاق‌ لها‌ تشك ونسازي‌ فدراسي طرح‌ اگرهاي‌ و‌
  اما‌ مردمي، نهادهاي سوي از بايد يكنند
  بازي شود. گرفته جدي اجرايي مسووالن ها في
  تشكل ئتال ‌ها تشكل به نيا ‌ها تشكل
  گر كميسيون عضو جلوسيان، فاطمه زمينه اين
  در نظام در مشكالتي چنين دليل ترين مهم شايد تشكلي‌ ال فعا سط تو ها با كه حثي مبا
  يكي بانوان دادن قرار اهميت درباره ايران خانه
  بانوان شاهد بارها ما باشد. تشكلي مسووالن تعيين يي‌ صد چند له ا مس د ته ش گذ حث
  به «تعادل» به ايراني كاالهاي از حمايت كمپين
  در چندين براي تشكل يك مسووالن كه ايم بوده ‌ها‌ تشكل كه هستند معتقد هي گر ست
  تشكلي بانوان اقتصادي مديريت نقش به توجه با
  گفت: مشكل اين اند. بوده ثابت دهه چندين حتي يا سال لها‌ تشك مسائل‌ و‌ باشند‌ واحد‌ صداي‌ داراي‌
  بايد‌ هاي هزينه زمينه در ويژه به ايراني هاي خانواده
  در هايي رييسه هيات هياتمديره شكل به امروز مقابل‌ در‌ و‌ شود‌ شنيده‌ واحد‌ تريبون‌ يك‌
  از‌ كرد اشاره نكته اين به بايد خانواده مصرفي
  مواد بروز مختلف هاي ديدگاه وجود بدون دست يك چند‌ شد نيد به نيا حث يگر هي
  گر درستي به دقت به را هدف گروه كمپين اين
  كه دارند نياز ها تشكل حقيقت در است. كرده پيدا .‌ ‌كنند مي مطر نه مي يك ختلف
  صد بانوان دادن قرار مخاطب است كرده
  انتخاب داشته خود مسووالن تعيين در سازوكاري كه قابل‌ و‌ است‌ مهمي‌ نكات‌ داراي‌ ه‌ ديدگا دو‌ برساند.
  هر‌ خود غايي هدف به را كمپين اين يتواند
  م يي نمونه منتخب افراد كند، تضمين كه باشند يشود،‌ ايجاد‌ ميان‌ اين‌ در‌ كه‌ مشكلي‌ اما‌
  دفاع‌ سرنوشت در توليد حمايت تاثير درباره
  وي هستند. خود تشكل اعضاي تمامي از صحيح دو‌ اين‌ از‌ كدام‌ فوايد‌هيچ‌ از‌ عمال‌ كه‌ است‌
  اين‌ از حمايت كرد: اظهار ايران آينده
  فرزندان از نيز ها كل تش هياتمديره اينكه دليل اصوال و‌ هر مشكال لي ‌شو نمي ستفا گا يد
  د نسل براي كارآفريني باعث داخلي كنندگان
  توليد يشود تشكيل رييس) يك تنها نفر(نه چند دارد.‌ وجود‌ خصوصي‌ بخش‌ لهاي‌ تشك در‌
  ديدگاه‌ مردم با بايد موضوع اين شود. مي كشور
  آينده در سازوكاري چنين اگر است. موضوع همين نيز آن علمي داليل شود، مطرح كنندگان
  مصرف گيرد شكل تشكل يك مديره هيات اعضاي تعيين تشكلي واحد‌ صداي‌ اول،‌ شكل‌ مساله‌
  ‌ چگونه كه شده عنوان مردم براي ها رسانه
  توسط كه داشت انتظار بلندمدت در يتوان طبيعتا يگويد ها تشكل تعدد درخصوص اول
  ديدگاه بيكاري از را فرزندانمان ايراني كاالي خريد
  با اجرايي تشكل اعضاي جامع اكثريت نظر تقريبا بهتري شكل به بتوانند كلها تش اينكه
  براي كننده مصرف بنابراين يسازيم رها آينده
  در شود. حفظ هم ها اقليت حقوق مقابل در شود يك كه است الزم دهند، ارائه را خود
  خدمات كاالهاي از استفاده بايد اول وهله در
  ايراني ها تشكل ساير است كافي تنها شرايطي چنين در براساس برسد. گوش به كلها تش از واحد
  صداي قرار مدنظر خود خانوار سبد در را ايراني
  مصرفي دارند اصلي تشكل با مشتركي اعضاي طبيعتا كه بخش هاي تشكل دولت اصوال ديدگاه
  اين براي كه پرسش اين به پاسخ در جلوسيان
  دهد. در بپذيرند را اصلي تشكل واحد صداي اوال جواب در چراكه يگيرد؛ نم جدي را
  خصوصي حلي راه چه ايراني كاالي خريد به مردم
  تشويق هاي تشكل به را كارها برخي اصلي تشكل مقابل متناقض گاهي متعدد هاي جواب سوال
  يك براي بنده عقيده به گفت: كنيد، مي پيشنهاد
  را ديگر هاي تشكل عمال روش اين با بسپارد. ديگر جلسات موضوع اين مثال شود. مي شنيده آنها
  از نگرش تغيير بايد ابتدا رفتار تغيير به
  دستيابي آن تشكلي نظام بپردازند فعاليت به توانند مي جلسات اين در هاست. تشكل با وزرا
  مشورتي داده آموزش بايد نگرش تغيير براي شود
  ايجاد كنند. تقويت را صنف قرار كه بزرگ هاي تشكل هستيم واقعيت اين شاهد بقيه باشد خاص گروهي دست در تشكل يك اگر صداها تمام‌ شدن‌ شنيده‌ دوم،‌ شكل‌ مساله‌ هاي ديدگاه با تشكل چندين از وزير
  معموال تنها نه است همهجانبه آموزش منظور كه
  شود كلها تش همصدايي باعث اول ديدگاه براساس بود كنند. مطرح را صحيح بحثهاي ميتوانند ها تشكل ديدگاه منفي اثرات به انتقاد در اما دوم ديدگاه اختالف ها بحث شاهد كند مي دعوت
  مختلف در بايد آموزش كرد: عنوان ادامه در وي د
  تبليغات ‌خو مي بر مشكل به ني سيو فد نظا آن انتخابات در برنده گروه يك تريبون عمال شوند يك تنها اگر ديدگاه اين براساس گرفت. شكل اول آخر در هستيم. جلسه آن در كلها تش
  نظرهاي گيرد دربر را جامعه مختلف اقشار
  مدارس حاضر درحال شده مطرح مشكل حل براي كه موازي چكتر كو هاي تشكل همچنين شوند. مي فوايد تمام‌ دادن‌ دست‌ از‌ داشته وجود صنف رهبر تشكل عنوان به تشكل نظر الف اخت اين با كه استدالل اين با
  وزير آموزش نتيجه شود. انجام افراد شرايط با
  منطبق بازرگاني اتاق در تشكلي سازي فدراسيون طرح صنف هر در مافزايي رقابت افزايش باعث بود قرار تشكلي نظام براي فوايدي داراي ديدگاه دو هر قرار خاص گروهي اختيار در تشكل اين باشد خود پيشنهاد عمال رسيد واحد نتيجه به توان نمي تغيير به نگرش تغيير از پس است نگرش
  تغيير همان كه است اين حقيقت اما است مطرح اند گرفت قرار آن مسووالن اختيار در ابزاري به شوند ميكند. ايجاد را مشكالتي حال عين در است فردي منافع راستاي در تشكل است ممكن گيرد يآورد. درم اجرا به
  را ييابيم. دست
  رفتار هاي شكل به موازي هاي تشكل ها تشكل مشكل به اقدام خود قدرت افزايش براي اقتصادي فعاالن بحث روي تشكلي مسووالن نظر اخير هاي سال در ساير ديدگاه عمال بردارد قدم خاص گروه يك يا ها تشكل اصوال گويند مي اول ديدگاه
  طرفداران كميسيون عضو آذرنيا، مهناز ديگر سوي
  از خواهد وجود نيز ها يون فدراس در تري پيچيده اصوال حقيقت در كنند. مي مجازي هاي تشكل ثبت اجرايي بيشتر دوم ديدگاه عمل در اما بود اول ديدگاه ديدگاه اساس اين بر نشود. ديده تشكل در ها گروه يك از اقتصادي فعاالن نظر كه اند شده
  ايجاد اقتصاد در پايدار توسعه درباره ايران خانه
  بانوان در اگر مديره هيات تعيين سر بر اختالف داشت. كه برسد گوش به واحد صداي تشكل از است قرار زيادي موازي هاي تشكل گيري شكل شاهد شده خاص صنف يا صنعت يك براي گويد مي دوم باشد متفاوت نظرات وقتي شود مطرح
  تريبون طريق از پايدار توسعه گفت: «تعادل» به
  كشور بعدي هاي رده در نشود حل ها كل تش اول رده واحدي صداي نه اما باشد صنف آن فعاالن كل صداي بيشتري كارايي ديدگاه كدام اينكه از فارغ هستيم. ها تشكل اين كرد ايجاد تشكل چندين توان مي نظر از است. داده رخ غرض نقض نوعي
  طبيعتا اقتصادي، سرمايه در بلندمدت رمايهگذاري
  س سازي فدراسيون داشت خواهد وجود هم تشكلها ميرسد گوش به باشد ها صنف فعاالن همه حرف كه است واقعيت يك اين دارد، ايران اقتصاد ساختار در اين اعتقاد به كنند. مطرح را خود نظرات كدام هر حمايت براي اقتصادي فعاالن منافع ديدگاه،
  اين حال در آيد. مي دست به زيستي محيط
  انساني براي شد. خواهد مشكل شدن تر پيچيده باعث تنها بين رقابت افزايش باعث موازي هاي تشك ايجاد رايج ديدگاه دو هر عمال ايران اقتصاد در امروز شكوفايي باعث رقابت اقتصاد، در كه همانطور افراد بهتر قوي تشكل يك است محدود تشكل
  از كشور در را انساني سرمايه از نيمي زنان
  حاضر هيات انتخاب سازوكار كه است الزم منظور اين بوده اين تنها موضوع اين نتيجه است. شده تشكلها عمال روش دو اين فوايد از استفاده جاي به اما است باعث آنها بين رقابت هم ها تشكل در يشود فعاالن مشكالت تواند مي كوچك تشكل چند
  از با آنها كرده تحصيل جمعيت دهند مي
  تشكيل يابد. بهبود سازي فدراسيون جاي به ها رييسه هند. ماند باقي ضعيف ها تشكل كه ما است. شده تشكلي نظام نگير دام آن ايرادات كه بود مطمئن ميتوان ميشود آنها تقويت كند. پيگيري را خصوصي
  بخش بنابراين، است، برابر كرده تحصيل مردان
  جمعيت صنعتي هاي فعاليت در آنها پنهان آشكار
  سهم كودكان تربيت يي تغذيه اقتصادي، كرد
  غيرصنعتي، مطرح‌ «تعادل»‌ با‌ توگو‌ گف در‌ ايران‌ صنعت‌ خانه‌ بانوان‌ كميسيون‌
  عضو‌ توسعه هاي ريزي برنامه از بسياري در تواند مي باشد. موثر كشور در مختلف صنايع
  تحول با رابطه در نكته ترين مهم درباره ادامه در صنعت
  وي بقاي‌ شرط‌ تنها‌ ايراني‌ ادوام‌
  توليدكاالهاي رفتار تغيير ايراني كاالي خريد به مردم
  تشويق با رابطه در نكته ترين مهم كرد: اظهار آنها نگاه
  و كيفيت نظر از ايراني كاالهاي انتخاب كه حلقه اينكه دليل به ايراني كاالي از حمايت گفت ‌ها تشكل
  گر رفتار تغيير ايراني كاالي خريد به مردم
  تشويق از حمايت ترين بزرگ بود، خواهد او نفع به قيمت از حمايت ايراني توليدكننده به زنجيره انتهايي و‌ صنفي‌ ‌هاي‌ تشكل نوروز‌ ايام‌ آستانه‌ در‌
  ‌ به كه اعتمادي آنهاست. اعتماد جلب آنها نگاه
  و ميگيرد. صورت داخلي توليدكنندگان ختم ايراني جوانان براي درآمدزايي كارآفريني اين‌ به‌ تا‌ هستند‌ ‌هايي‌ جريان درصدد‌ صنعتي‌ هاست سال داخلي كنندگان توليد سوداگري بخش‌
  دليل در‌ ‌توانند‌ مي ‌طور‌ چه ‌ها‌ تشكل ملي وظيفه عنوان به بايد را كار اين شود، مي را‌ داخلي‌ كاالهاي‌ از‌ استفاده‌ بتوانند‌ واسطه‌ كار آن آوردن دست به است رفته بين از داشته‌
  كه نقش‌ توليد‌ از‌ حمايت‌ و‌ اشتغالزايي‌ گيرد. قرار ايراني شهروندان انساني ‌كنندگان‌ مصرف اما‌ كنند‌ ‌سازي‌ پياده كشور‌ در‌ است. زمانبري مشكل باشند؟
  بسيار بايد‌ ايراني‌ كاالهاي‌ از‌ حمايت‌ رباره‌ شهر‌ سطح‌ در‌ بنر‌ و‌ كمپين‌ اين‌ ارائه‌ با‌
  ايراني‌ كنندگان مصرف ديدگاه تغيير به اشاره با
  آذرنيا دانشگاه در بنده اجرايي پست به توجه با نقش‌ كنيم.‌ اشاره‌ توليدكنندگان‌ نقش‌ به‌ ‌شوند،‌ نمي ايراني‌ كاالهاي‌ خريد‌ به‌
  راضي‌ كنندگان مصرف تقاضاي ديدگاه امروزه
  گفت: دانشجو جوان قشر با داشتن كار سر تشويق‌ در‌ اقتصادي‌ فعاالن‌ و‌ توليدكنندگان‌ كيفيت‌ نبود‌ به‌ موضوع‌ اين‌ داليل‌ از‌ يكي‌ شده عوض كامال مصرفي كاالهاي با رابطه
  در نابسامان، وضعيت خاص، نخبه جوانان خصوصا كاالهاي‌ خريد‌ در‌ بانوان‌ خصوصا‌ ملت‌ آحاد‌ زمينه‌ در‌ ‌گردد.‌ مي باز‌ ايراني‌ توليدكاالي‌ در‌ عالوه غذايي مواد با رابطه در مثال، براي
  است. بيكاري شده تعريف پيش از مشاغل كمبود ساخت‌ايران‌چيست؟ از‌ استفاده‌ فرهنگسازي‌ در‌ ‌ها‌ تشكل نقش‌ ظاهري، هاي ويژگ يي، تغذيه هاي نيازمندي
  ً
  بر آزاردهنده شديدا دانشگاهي فارغالتحصيالن چه كاال تبليغ عرضه، توليد ساختار در عضو‌ فيضي‌ فرانك‌ سراغ‌ به‌ ايراني‌
  كاالهاي‌ المت س هاي ويژگ همه از مهمتر طعم
  عطر چند مراجعه با حداقل هفته در بنده است. است همين براي زند. مي را نخست حرف بسا او‌ رفتيم.‌ ايران‌ صنعت‌ خانه‌ بانوان‌
  كميسيون‌ مواد دهنده تشكيل اجزا بودن ارگانيك
  بخشي ل، او تراز فارغالتحصيالن دانشجويان از نفر صرف را گزافي بودجه موفق توليدكنندگان كه توليدكنندگان‌ موفقيت‌ راه‌ تنها‌ است:‌ معتقد‌ هستند. كنندگان مصرف تقاضاي مورد
  ّ
  غذايي تهند توانس صنعتگران اين چراكه گردد. باز غذايي كاالي‌ خريد‌ به‌ مردم‌ تشويق‌ براي‌ ما‌ كه يشوم مواجه مهارت با بااستعداد باهوش، از تبليغات اين كنند. مي خود كاالي تبليغ است.‌ باكيفيت‌ و‌ بادوام‌ كاالهاي‌ توليد‌ ايراني‌ غذايي مواد توليد با سوداگر كنندگان توليد دريابند كشور خارج كشور در را مخاطبان نياز ‌كنيد؟ ‌حلي‌را‌پيشنهاد‌مي ايراني‌چه‌راه از دانشگاهي قشر اين خاص حياي آبرومندانه شده آغاز بازار به محصول ورود از پيش ها مدت ‌خوانيد:‌ ‌وگو‌را‌در‌زير‌مي ماحصل‌گفت ها، كش آفت مصنوعي، شيميايي مواد به
  آلوده متفاوت صنايع نوع اين در بندي بسته نحوه خوشبختانه كاالي خريد به مردم تشويق براي راه بهترين كمرشكن مخارج ثابت درآمد نداشتن مشكل درحقيقت يابد. مي ادامه كاال عرضه موازات به
  ‌ جان المت س با تنها نه غيره زا سرطان
  مواد مردم ذائقه شعور به احترام حقيقت در است. شده كاالهاي مصرف براي مردم نگاه تغيير ايراني سخن خود خانواده زندگي هزينه تامين بوديم مواجه آن با كه معضالتي از يكي هميشه نصب‌ شاهد‌ شهر‌ سطح‌ در‌ روزها‌ ين‌
  ا يكنند بازي فعلي كننده مصرف ها
  ميليون يشود. محسوب كشور صنعتگران پيروزي براي راهي جنس است. باكيفيت اجناس توليد ايراني، توليدي كه است بديهي وضعيتي چنين در گويند. مي ها حمايت از حرف ايراني توليدكننده كه است اين ايراني‌ كاالي‌ از‌ ت‌ حماي درباره‌ هايي‌ بنر مخاطره به نيز را آينده هاي نسل المت س تشكلي‌
  بلكه نمايندگان‌ اكثر‌ معضل‌ روزها‌ اين‌ باز مخاطبين بين در زود يا دير را خود جاي خوب مستقل پويا جامعه يك به رسيدن براي بايد ايراني مصرفكننده سوي از را كااليش خريد همچون‌ ‌هايي‌ تشكل ديگر‌ سوي‌ از‌ و‌ هستيم‌ خانوارها مالي جاني خسارت باعث ياندازند شده‌
  م معطوف‌ پوشاك‌ كاالي‌ قاچاق‌ مهار‌ به‌ بايد ما مخاطبان توليدكنندگان بنابراين كند. مي كارمندي» يعني «كار ديدگاه از وابسته غير هيچ خود هدف جامعه براي كه درحالي دارد، درباره‌ تجارت‌ايران‌ و‌ معدن‌ صنعت،‌ خانه‌ يشوند. ملي حوزه نيز چطور‌
  و را‌ ايران‌ پوشاك‌ صنعت‌ وضعيت‌ است.‌ باشند. داخلي كاالهاي باكيفيت توليد فكر به آن از ما هاي بزرگ مادر كه يي باريكه آب صرف را يي هزينه يعني ندارد، خاصي ريزي برنامه اين‌ در‌ و‌ دارند‌ تاكيد‌ ايراني‌ كاالهاي‌
  خريد‌ فردي زندگي در نانو تاثير به اشاره با ‌كنيد؟
  وي ارزيابي‌مي براي‌ مردم‌ نگاه‌ و‌ رفتار‌ تغيير‌ با‌ رابطه‌ در‌ روي محصول توليد به شويم خارج يگفتند فروش كاال آن تا دارد انتظار كند نمي تبليغ لزوم‌ ‌اند.‌ كرده كمپيني‌ تشكيل‌ به‌ اقدام‌
  باره‌ بحث گفت: ايراني هاي خانواده اجتماعي
  و از يكي روزها اين كرديد اشاره كه همانطور كرد؟ مصرف‌كاالهاي‌توليدي‌ايراني‌چه‌بايد‌ ايراني جامعه رشد به رو بستر در خصوصا آوريم. تبليغات امروز كه درحالي باشد، داشته هم خوبي از‌ ايراني‌ بانوي‌ حمايت‌ كمپين‌ از‌ حمايت‌ بهنظر نانوها نيز “GMOs ژنتيكي
  اصالح باز قاچاق موضوع به پوشاك عرصه در معضالت درك به احترام راه، بهترين وشد، ان باه ما مردم چوب از كاالها ناچيزترين يرويه واردات با كه داخلي بازارهاي به كاالها عرضه براي را اول حرف كاالي‌ايراني‌چيست؟ يكي اين است شده مد كشور در كه يرسد
  م هستند كااليي زنانه مانتوهاي مثال عنوان به ميگردد. كه همانطور است. كنندگان مصر مخاطبين فهم پا سنگ تا گرفته قفلي سنجاق بستني يك كه است بديهي بنابراين زند. مي خارجي اين گيري شكل نحوه درباره كلي بطور بنده بعضي انتخاب در كنندگان مصرف هاي نگران
  ً
  از با ولي است ايراني كنندگان ليد تو انحصار در مال كا كه تشويق براي راه بهترين كردم اشاره باال هاي صحب در كه يشود مطرح سوال اين نردبان فرغون به را زنان جامعه كه درصورتي موفق توليدكننده ايراني جامعه كه باورم براين بنده دارم. سوال
  شعار است غذايي مواد حوزه در خصوصا ايراني
  كاالهاي در متنوع دلهاي رنگ طرح خالقيت همه اين براي مردم نگاه تغيير ايراني كاالي خريد به مردم اين توليد پس از ايراني نخبگان اين واقعا آيا هدف مورد مصرفكننده برتر كمي جامعه عنوان نه كند حمايت ايراني باكيفيت كاالي از
  بايد خسارات يتواند آن گسيخته لجام گسترش
  ّ
  كه بتواند كه گنجد نمي خارجي كننده توليد هيچ مخيله باكيفيت اجناس توليد ايراني، توليدي كاالهاي مصرف با اينكه يا آيند؟ برنمي كشور داخل در اقالم داده انجام يي مندانه هوش بسيار كار دهد قرار ايراني. هركاالي كرده ايجاد كنندگان مصرف در ناپذيري
  جبران اين به نفوذ فكر تعدادي، پر مخاطب چنين وجود با بين در زود يا دير را خود جاي خوب جنس است. چند اينچنين، توليدي هاي كارگاه اندازي راه مناسب هاي ريزي برنامه بايد نيز زمينه اين در بانوي حمايت بر مبني كمپين اين درحقيقت تحت نيز را بعدي هاي نسل است ممكن آن
  اثرات كه دارم اطمينان بنده بپروراند. سر در را توليد عرصه يكند. باز مخاطبين خواهند درآمد شغل صاحب جوانان اين از نفر باشد. داشته را تري هوشمندانه بايد يابد تغيير بايد ايراني كاالي از ايراني دهد. قرار
  تاثير كيفيت از داخلي توليدات از بسياري حاضر حال در زمان كرد. اشاره جنگ زمان به باره اين در بايد قبيل از اوليه امكانات اختها زيرس اگر شد؟ در‌ بانوان‌ دادن‌ قرار‌ مخاطب‌ هميت‌ كاالي از ايراني جامعه «حمايت عنوان اين
  تحت المللي بين استانداردهاي كارگيري به در
  آذرنيا اندكي با حوزه اين صنعتگران تنها برخوردارند بااليي هايي شكال خوردن حسرت در من نسل جنگ، جوانان اختيار در وام زمين مالياتي، معافيت ايراني‌ كاالي‌ از‌ ايراني‌ بانوي‌ حمايت‌ كمپين‌ كه گفت بايد اما كند. فعاليت ايراني» كيفيت
  با ارتقاي با رابطه در كرد: اظهار داخل توليد
  در عرضه بخش در نوآوري خالقيت نيازسنجي، سليقه، يشد. نم پيدا سوپرماركتي هيچ هاي ه قفس در كه بود به شروع توليدي كارگاه چند بگيرد قرار ما نخبه در‌چيست؟ بنابراين است ملت يك دستاورد ايراني كاالي تقويت ملي استانداردهاي بايد داخل
  توليد ايجاد با توانست خواهند توليدات اين دارند. احتياج آنطرف از كه بود مسافراني چمدان به چشممان خواهد كارآفريني نفر چند براي كرد؟ خواهد كار خصوص در كه است اين بنده شخصي نظر صنعتگران از حمايت براي هايي جريان بايد 21 قرن شرايط با متناسب جديد
  استانداردهاي بگيرند. قرار فروش هرم را در كوچك، تغييراتي خارجي اصطالح به شكالت يي بست برايمان آب كاالها اين واردات صرف كه مملكت بودجه شد ها، خانه در نياز مورد كاالي جنس نوع تعيين از حمايت بنابراين گيرد. شكل توليدكنندگان از شود تضمين آنها شدن اجرايي شده
  تدوين كيفيت با كه كنندگاني توليد به آخر كالم عنوان به ميز روي ظرف امروز كه يكنم افتخار ولي بياورند. خواهد ذخيره صرفهجويي حد چه تا شود مي ميدهند. تشكيل را اتفاق به قريب اكثريت زنان بانوان حال شامل تنها است همه وظيفه
  آن طلب فرصت توليدكنندگان مجازات ديگر
  سوي ناله جاي به كه ميكنم پيشنهاد دارند فاصله مطلوب است. ايراني هاي الت شك توليد از ايراني هر خانه عنوان به ها تشكل وظايف از يكي بنابراين شد؟ مگر موارد بيشتر در آماري نظر از ديگر عبارت به كيفيت بي اجناس همانطوركه چراكه نميشود؛ گرفته جدي كنند، مي بازي ملي اعتماد با
  كه كاالهاي با رقابت سختي شرايط بدي از شكوه كرد رشد خوبي به ايران در غذا صنعت درحقيقت كه است اين دولتمردان مردم ميان واسطه ليست كه هستند زنان شمار انگشت هاي نمونه نيست، كشور مردم توجه مورد و... تايواني چيني، يدهد نتيجه زماني عمل اين درحقيقت
  شود. كيفيت با جنس كنند قوي را خود خارجي، بنجل به غذايمان صنايع صادرات شاهد يوانيم مت ما امروز دهد قرار پيگيري مورد را نظير اين از اقداماتي برند نام ذكر با را ماهانه هفتگي روزانه، خريد زنان حمايت مورد نيز ايراني كيفيت بي كاالي قطعا دهي رشوه خواري رشوه گونه هر جلوي
  كه ميليوني 80 بازار بتوانند واسطه اين به تا كنند عرضه دليل باشيم. يافته توسعه توسعه درحال كشورهاي تحصيل قشر مشكالت كردن برطرف درصدد ميدهند. خانواده مرد دست به نظر مورد محصول حال هر به اما بود. نخواهد نيز جامعه اقشار ديگر گرفته شدت به خصوصي دولتي هاي سازمان
  در كنند. خود آن از را صنايع محصوالت باالي كيفيت به هم موضوع اين باشد. يي كرده شود متقاعد پراهميت مخاطب اين اگر بنابراين خواهم صحبتهايم دنباله در كه داليلي به
  بنا
  شود. ‌تعادل ند سپهو حجت عكس
اقدام بازدارنده سازمان امور مالياتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/25
اقدام بازدارنده سازمان امور مالياتي


در واپسين روزهاي سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل كه روي بحث اقدام و عمل آن تاكيد بسياري شده بود، سازمان امور مالياتي كشور امان نداد تا چند روز باقيمانده اين سال تمام شود و نيات خود را درسال بعد به مرحله اجرا درآورد. سازمان امور مالياتي در سالي كه هم سازمان‌ها و ارگان‌ها براي شكوفايي و رونق بخشيدن به اقتصاد و توليد كشور بسيج شده بودند و در اين رهگذر با تشكيل ستاد تسهيل و پرداخت تسهيلات به واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل بدون در نظر گرفتن چك‌هاي برگشتي و بدهي‌هاي معوق تاكيد براي اجراي اقتصاد مقاومتي داشت، مصوبه‌يي را به اجرا گذاشت كه پيامد آن ايجاد اختلال و شايد نابساماني شركت‌ها شود.

مصوبه مربوط به قانون بودجه 92 است كه در تاريخ 19 خرداد 92 به تصويب رسيده است و در ماده 56 آن سازمان امور مالياتي كشور مكلف شده است اسامي مديران موسسات و شركت‌هايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم يا ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيات‌مديره موسسات و شركت‌هايي كه به صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مبادرت مي‌ورزند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام كند و ادامه ثبت شركت‌ها در خصوص مديران و اعضاي هيات‌مديره كه مرتكب تخلفات مذكور شده‌اند از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران ياد شده در ساير شركت‌ها ممانعت كند. اين قانون كه در تاريخ 31 تير 94 مجددا در آخرين اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد بازنگري و تصويب قرارگرفت و تا حدي از دامنه آن كاسته شد. به عبارت ديگر در مصوبه اوليه در صورتي كه يكي از سهامداران شركتي در يك شركت ديگر عضو هيات‌مديره باشد و آن شركت بدهي مالياتي داشته باشد نه تنها ثبت شركت‌ها، شركتي را كه در آن عضو هيات‌مديره است را جريمه كرده و مصوباتش را به ثبت نمي‌رسند بلك مصوبات ساير شركت‌هايي را هم كه در آنها سهامدار بوده به ثبت نمي‌رساند. در حالي كه در اصلاحات سال 94 همراه با تاكيدات قبلي آمده است كه ثبت شركت يا موسسه به نام اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيات‌مديره آن شركت و ساير شركت‌ها و موسسات براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور است. اين اقدام سازمان امور مالياتي كشور در حالي به مرحله اجراگذاشته شده است كه تاريخ تصويب آن بر مي‌گردد به سال 1392 و از سويي سال مالي شركت آخرين روزهاي خود را مي‌گذراند و شركت‌ها موظف هستند تا پايان تيرماه نسبت به تشكيل مجامع خود اقدام و سپس مصوبات مجامع خود را به عنوان تغييرات شركت در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت برسانند كه از جمله اين تغييرات مي‌توان به تغيير اعضا هيات‌مديره، مديرعامل و دارندگان حق امضا مجاز اشاره كرد كه وقتي اين اقدام صورت نگيرد و اين‌گونه شركت‌ها نتوانند اسناد مالي خود را با امضا مجاز در اختيار طرف‌هاي تجاري خود قرار دهند، تعدادي از شركت‌ها حالت ذي‌نفع واحد را پيدا مي‌كنند و به سرنوشت يكديگر مبتلا مي‌شوند كه عملا به فاجعه‌يي منجر مي‌شود. شايسته است كه دولت تدبير و اميد كه روي اقتصاد مقاومتي سرمايه‌گذاري زيادي كرده است براي حفظ دستاوردهاي اقدامات خود براي حل مشكلي كه به زودي به صورت حاد درخواهد آمد چاره و تدبيري بينديشد.

 نویسنده: احمد آزادمرد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
ضرورت صداي واحد در تشكل‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/25
ضرورت صداي واحد در تشكل‌ها
«تعادل» از تناقض رفتارهاي تشكل‌گرايانه در ايران گزارش مي‌دهد


اما و اگرهاي طرح فدراسيون‌سازي تشكل‌ها در اتاق بازرگانيگروه تشكل‌ها  

يكي از مباحثي كه بارها توسط فعالان تشكلي به بحث گذاشته شده، مساله چند صدايي تشكلي است. گروهي معتقد هستند كه تشكل‌ها بايد داراي صداي واحد باشند و مسائل تشكل‌ها از يك تريبون واحد شنيده شود و در مقابل گروهي ديگر بحث نياز به شنيده شدن چند صداي مختلف در يك زمينه را مطرح مي‌كنند. هر دو ديدگاه داراي نكات مهمي است و قابل دفاع اما مشكلي كه در اين ميان ايجاد مي‌شود، اين است كه عملا از فوايد هيچ كدام از اين دو ديدگاه استفاده نمي‌شود ولي مشكلات هر دو ديدگاه در تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد.

 

 مساله شكل اول، صداي واحد تشكلي

ديدگاه اول درخصوص تعدد تشكل‌ها مي‌گويد براي اينكه تشكل‌ها بتوانند به شكل بهتري خدمات خود را ارائه دهند، لازم است كه يك صداي واحد از تشكل‌ها به گوش برسد. براساس اين ديدگاه اصولا دولت تشكل‌هاي بخش خصوصي را جدي نمي‌گيرد؛ چراكه در جواب يك سوال جواب‌هاي متعدد و گاهي متناقض از آنها شنيده مي‌شود. مثال اين موضوع جلسات مشورتي وزرا با تشكل‌هاست. در اين جلسات معمولا وزير از چندين تشكل با ديدگاه‌هاي مختلف دعوت مي‌كند و شاهد بحث‌ها و اختلاف نظرهاي تشكل‌ها در آن جلسه هستيم. در آخر وزير با اين استدلال كه با اين اختلاف نظر نمي‌توان به نتيجه واحد رسيد عملا پيشنهاد خود را به اجرا درمي‌آورد.

طرفداران ديدگاه اول مي‌گويند اصولا تشكل‌ها ايجاد شده‌اند كه نظر فعالان اقتصادي از يك تريبون مطرح شود و وقتي نظرات متفاوت باشد طبيعتا نوعي نقض غرض رخ داده است. از نظر اين ديدگاه، منافع فعالان اقتصادي براي حمايت از تشكل محدود است و يك تشكل قوي بهتر از چند تشكل كوچك مي‌تواند مشكلات فعالان بخش خصوصي را پيگيري كند.

 مساله شكل دوم، شنيده شدن تمام صداها

ديدگاه دوم اما در انتقاد به اثرات منفي ديدگاه اول شكل گرفت. براساس اين ديدگاه اگر تنها يك تشكل به عنوان تشكل رهبر صنف وجود داشته باشد و اين تشكل در اختيار گروهي خاص قرار گيرد ممكن است تشكل در راستاي منافع فردي يا يك گروه خاص قدم بردارد و عملا ديدگاه ساير گروه‌ها در تشكل ديده نشود. بر اين اساس ديدگاه دوم مي‌گويد براي يك صنعت يا صنف خاص مي‌توان چندين تشكل ايجاد كرد و اين تشكل‌ها هر كدام نظرات خود را مطرح كنند. به اعتقاد اين افراد همانطور كه در اقتصاد، رقابت باعث شكوفايي مي‌شود در تشكل‌ها هم رقابت بين آنها باعث تقويت آنها مي‌شود و مي‌توان مطمئن بود كه اگر يك تشكل در دست گروهي خاص باشد بقيه تشكل‌ها مي‌توانند بحث‌هاي صحيح را مطرح كنند. از دست دادن تمام فوايد

هر دو ديدگاه داراي فوايدي براي نظام تشكلي است و در عين حال مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. در سال‌هاي اخير نظر مسوولان تشكلي روي بحث ديدگاه اول بود اما در عمل ديدگاه دوم بيشتر اجرايي شده و شاهد شكل‌گيري تشكل‌هاي موازي زيادي هستيم. فارغ از اينكه كدام ديدگاه كارايي بيشتري در ساختار اقتصاد ايران دارد، اين يك واقعيت است كه امروز در اقتصاد ايران عملا هر دو ديدگاه رايج است اما به جاي استفاده از فوايد اين دو روش عملا ايرادات آن دامن‌گير نظام تشكلي شده است. ما شاهد اين واقعيت هستيم تشكل‌هاي بزرگ كه قرار بود براساس ديدگاه اول باعث همصدايي تشكل‌ها شوند عملا تريبون يك گروه برنده در انتخابات آن مي‌شوند. همچنين تشكل‌هاي كوچك‌تر و موازي كه قرار بود باعث افزايش رقابت و هم‌افزايي در هر صنف شوند به ابزاري در اختيار مسوولان آن قرار گرفته‌اند و فعالان اقتصادي براي افزايش قدرت خود اقدام به ثبت تشكل‌هاي مجازي مي‌كنند. در حقيقت اصولا قرار است از تشكل صداي واحد به گوش برسد كه صداي كل فعالان آن صنف باشد اما نه صداي واحدي كه حرف همه فعالان صنف‌ها باشد به گوش مي‌رسد و ايجاد تشكل‌هاي موازي باعث افزايش رقابت بين تشكل‌ها شده است. نتيجه اين موضوع تنها اين بوده كه تشكل‌ها ضعيف باقي مانده‌اند.

 نياز به تشكل‌هاي ائتلافي

شايد مهم‌ترين دليل چنين مشكلاتي در نظام تعيين مسوولان تشكلي باشد. ما بارها شاهد بوده‌ايم كه مسوولان يك تشكل براي چندين سال يا حتي چندين دهه ثابت بوده‌اند. اين مشكل امروز به شكل هيات‌مديره و هيات رييسه‌هايي يك دست و بدون وجود ديدگاه‌هاي مختلف بروز پيدا كرده است. در حقيقت تشكل‌ها نياز دارند كه سازوكاري در تعيين مسوولان خود داشته باشند كه تضمين كند، افراد منتخب نمونه‌يي صحيح از تمامي اعضاي تشكل خود هستند. اصولا دليل اينكه هيات‌مديره تشكل‌ها نيز از چند نفر(نه تنها يك رييس) تشكيل مي‌شود همين موضوع است. اگر چنين سازوكاري در تعيين اعضاي هيات‌مديره يك تشكل شكل گيرد طبيعتا مي‌توان در بلندمدت انتظار داشت كه تقريبا نظر اكثريت جامع اعضاي تشكل اجرايي شود و در مقابل حقوق اقليت‌ها هم حفظ شود. در چنين شرايطي تنها كافي‌ است ساير تشكل‌ها كه طبيعتا اعضاي مشتركي با تشكل اصلي دارند اولا صداي واحد تشكل اصلي را بپذيرند و در مقابل تشكل اصلي برخي كارها را به تشكل‌هاي ديگر بسپارد. با اين روش عملا تشكل‌هاي ديگر مي‌توانند به فعاليت بپردازند و نظام تشكلي آن صنف را تقويت كنند. نظام فدراسيوني به مشكل برمي‌خورد

براي حل مشكل مطرح شده درحال حاضر طرح فدراسيون‌سازي تشكلي در اتاق بازرگاني مطرح است اما حقيقت اين است كه همان مشكل تشكل‌ها و تشكل‌هاي موازي به شكل‌هاي پيچيده‌تري در فدراسيون‌ها نيز وجود خواهد داشت. اختلاف بر سر تعيين هيات‌مديره اگر در رده اول تشكل‌ها حل نشود در رده‌هاي بعدي تشكل‌ها هم وجود خواهد داشت و فدراسيون‌سازي تنها باعث پيچيده‌تر شدن مشكل خواهد شد. براي اين منظور لازم است كه سازوكار انتخاب هيات رييسه‌ها به جاي فدراسيون‌سازي بهبود يابد.نویسنده:
توليدكالاهاي بادوام ايراني تنها شرط بقاي صنعت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/25
توليدكالاهاي بادوام ايراني تنها شرط بقاي صنعت
عضو كميسيون بانوان خانه صنعت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


گروه تشكل‌ها  

 در آستانه ايام نوروز تشكل‌هاي صنفي و صنعتي درصدد جريان‌هايي هستند تا به اين واسطه بتوانند استفاده از كالاهاي داخلي را در كشور پياده‌سازي كنند اما مصرف‌كنندگان ايراني با ارائه اين كمپين و بنر در سطح شهر راضي به خريد كالاهاي ايراني نمي‌شوند، يكي از دلايل اين موضوع به نبود كيفيت در توليدكالاي ايراني باز مي‌گردد. در زمينه نقش تشكل‌ها در فرهنگسازي استفاده از كالاهاي ايراني به سراغ فرانك فيضي عضو كميسيون بانوان خانه صنعت ايران رفتيم. او معتقد است: تنها راه موفقيت توليدكنندگان ايراني توليد كالاهاي بادوام و باكيفيت است. ماحصل گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد:

 

اين روزها در سطح شهر شاهد نصب بنرهايي درباره حمايت از كالاي ايراني هستيم و از سوي ديگر تشكل‌هايي همچون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره خريد كالاهاي ايراني تاكيد دارند و در اين باره اقدام به تشكيل كمپيني كرده‌اند. لزوم حمايت از كمپين حمايت بانوي ايراني از كالاي ايراني چيست؟

 بنده بطور كلي درباره نحوه شكل‌گيري اين شعار سوال دارم. بنده براين باورم كه جامعه ايراني بايد از كالاي باكيفيت ايراني حمايت كند و نه هركالاي ايراني.

درحقيقت اين كمپين مبني بر حمايت بانوي ايراني از كالاي ايراني بايد تغيير يابد و بايد تحت اين عنوان «حمايت جامعه ايراني از كالاي با كيفيت ايراني» فعاليت كند. اما بايد گفت كه كالاي ايراني دستاورد يك ملت است و بنابراين بايد جريان‌هايي براي حمايت از صنعتگران و توليدكنندگان شكل گيرد. بنابراين حمايت از آن وظيفه همه است و تنها شامل حال بانوان نمي‌شود؛ چراكه همانطوركه اجناس بي‌كيفيت چيني، تايواني و... مورد توجه مردم كشور نيست، قطعا كالاي بي‌كيفيت ايراني نيز مورد حمايت زنان و ديگر اقشار جامعه نيز نخواهد بود. اما به هر حال بنا به دلايلي كه در دنباله صحبت‌هايم خواهم گفت حمايت از كالاي ايراني به دليل اينكه حلقه انتهايي زنجيره به توليد‌كننده ايراني و حمايت از كارآفريني و درآمدزايي براي جوانان ايراني ختم مي‌شود، اين كار را بايد به عنوان وظيفه ملي و انساني شهروندان ايراني قرار گيرد.

درباره حمايت از كالاهاي ايراني بايد به نقش توليدكنندگان اشاره كنيم. نقش توليدكنندگان و فعالان اقتصادي در تشويق آحاد ملت خصوصا بانوان در خريد كالاهاي ساخت ايران چيست؟

در ساختار توليد و عرضه، تبليغ كالا چه بسا حرف نخست را مي‌زند. براي همين است كه توليدكنندگان موفق بودجه گزافي را صرف تبليغ كالاي خود مي‌كنند. اين تبليغات از مدت‌ها پيش از ورود محصول به بازار آغاز شده و به موازات عرضه كالا ادامه مي‌يابد. درحقيقت هميشه يكي از معضلاتي كه با آن مواجه بوديم اين است كه توليدكننده ايراني حرف از حمايت‌ها و خريد كالايش را از سوي مصرف‌كننده ايراني دارد، درحالي كه براي جامعه هدف خود هيچ برنامه‌ريزي خاصي ندارد، يعني هزينه‌يي را صرف تبليغ نمي‌كند و انتظار دارد تا آن كالا فروش خوبي هم داشته باشد، ‌درحالي كه امروز تبليغات حرف اول را براي عرضه كالاها به بازارهاي داخلي و خارجي مي‌زند. بنابراين بديهي است كه يك توليدكننده موفق درصورتي كه جامعه زنان را به عنوان جامعه كمي برتر مصرف‌كننده مورد هدف قرار دهد كار بسيار هوشمندانه‌يي انجام داده و در اين زمينه نيز بايد برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و هوشمندانه‌تري را داشته باشد.

اهميت مخاطب قرار دادن بانوان در كمپين حمايت بانوي ايراني از كالاي ايراني در چيست؟

نظر شخصي بنده اين است كه در خصوص تعيين نوع و جنس كالاي مورد نياز در خانه‌ها، زنان اكثريت قريب به اتفاق را تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر از نظر آماري در بيشتر موارد مگر نمونه‌هاي انگشت شمار زنان هستند كه ليست خريد روزانه، هفتگي و ماهانه را با ذكر نام و برند محصول مورد نظر به دست مرد خانواده مي‌دهند. بنابراين اگر اين مخاطب پراهميت متقاعد شود كه انتخاب كالاهاي ايراني از نظر كيفيت و قيمت به نفع او خواهد بود، بزرگ‌ترين حمايت از توليدكنندگان داخلي صورت مي‌گيرد.

تشكل‌ها چه‌طور مي‌توانند در بخش اشتغالزايي و حمايت از توليد نقش داشته باشند؟

با توجه به پست اجرايي بنده در دانشگاه و سر و كار داشتن با قشر جوان و دانشجو خصوصا جوانان نخبه و خاص، وضعيت نابسامان، كمبود مشاغل از پيش تعريف شده و بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي شديداً آزار‌دهنده است. بنده در هفته حداقل با مراجعه چند نفر از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان تراز اوّل، باهوش، بااستعداد و با مهارت مواجه مي‌شوم كه آبرومندانه و حياي خاص اين قشر دانشگاهي از مشكل نداشتن درآمد ثابت و مخارج كمرشكن تامين هزينه زندگي و خانواده خود سخن مي‌گويند. در چنين وضعيتي بديهي است كه بايد براي رسيدن به يك جامعه پويا و مستقل و غير وابسته از ديدگاه «كار يعني كارمندي» و آب باريكه‌يي كه مادربزرگ‌هاي ما از آن مي‌گفتند خارج شويم و به توليد محصول روي آوريم. خصوصا در بستر رو به رشد جامعه ايراني كه با واردات بي‌رويه ناچيزترين كالاها از چوب بستني و سنجاق قفلي گرفته تا سنگ پا و فرغون و نردبان اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا واقعا اين نخبگان ايراني از پس توليد اين اقلام در داخل كشور برنمي‌آيند؟ يا اينكه با راه‌اندازي كارگاه‌هاي توليدي اينچنين، چند نفر از اين جوانان صاحب شغل و درآمد خواهند شد؟ اگر زيرساخت‌ها و امكانات اوليه از قبيل معافيت مالياتي، زمين و وام در اختيار جوانان نخبه ما قرار بگيرد چند كارگاه توليدي شروع به كار خواهد كرد؟ براي چند نفر كارآفريني خواهد شد و بودجه مملكت كه صرف واردات اين كالاها مي‌شود تا چه حد صرفه‌جويي و ذخيره خواهد شد؟ بنابراين يكي از وظايف تشكل‌ها به عنوان واسطه ميان مردم و دولتمردان اين است كه اقداماتي از اين نظير را مورد پيگيري قرار دهد و درصدد برطرف كردن مشكلات قشر تحصيل كرده‌يي باشد.

شما براي تشويق مردم به خريد كالاي ايراني چه راه‌حلي را پيشنهاد مي‌كنيد؟

بهترين راه براي تشويق مردم به خريد كالاي ايراني و تغيير نگاه مردم براي مصرف كالاهاي توليدي ايراني، توليد اجناس باكيفيت است. جنس خوب جاي خود را دير يا زود در بين مخاطبين باز مي‌كند. بنابراين توليدكنندگان و مخاطبان ما بايد به فكر توليد باكيفيت كالاهاي داخلي باشند.

در رابطه با تغيير رفتار و نگاه مردم براي مصرف كالاهاي توليدي ايراني چه بايد كرد؟

مردم ما باهوش‌اند، بهترين راه، احترام به درك و فهم مخاطبين و مصرف‌كنندگان است. همانطور كه در صحبت‌هاي بالا اشاره كردم بهترين راه براي تشويق مردم به خريد كالاي ايراني و تغيير نگاه مردم براي مصرف كالاهاي توليدي ايراني، توليد اجناس باكيفيت است. جنس خوب جاي خود را دير يا زود در بين مخاطبين باز مي‌كند.

بايد در اين باره به زمان جنگ اشاره كرد. زمان جنگ، نسل من در حسرت خوردن شكلات‌هايي بود كه در قفسه‌هاي هيچ سوپرماركتي پيدا نمي‌شد. چشممان به چمدان مسافراني بود كه از آنطرف آب برايمان بسته‌يي شكلات به اصطلاح خارجي بياورند. ولي افتخار مي‌كنم كه امروز ظرف روي ميز خانه هر ايراني از توليد شكلات‌هاي ايراني است. درحقيقت صنعت غذا در ايران به خوبي رشد كرد و امروز ما مي‌توانيم شاهد صادرات صنايع غذايمان به كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته باشيم. دليل اين موضوع هم به كيفيت بالاي محصولات صنايع غذايي باز مي‌گردد. چراكه اين صنعتگران توانسته‌اند نياز مخاطبان را در كشور و خارج كشور دريابند و خوشبختانه نحوه بسته‌بندي در اين نوع صنايع متفاوت شده است. در حقيقت احترام به شعور و ذائقه مردم راهي براي پيروزي صنعتگران كشور محسوب مي‌شود.

اين روزها معضل اكثر نمايندگان تشكلي به مهار قاچاق كالاي پوشاك معطوف شده است. وضعيت صنعت پوشاك ايران را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

همانطور كه اشاره كرديد اين روزها يكي از معضلات در عرصه پوشاك به موضوع قاچاق باز مي‌گردد. به عنوان مثال مانتوهاي زنانه كالايي هستند كه كاملاً در انحصار توليد‌كنندگان ايراني است ولي با اين همه خلاقيت و طرح و رنگ و مدل‌هاي متنوع در مخيلّه هيچ توليد‌كننده خارجي نمي‌گنجد كه بتواند با وجود چنين مخاطب پر تعدادي، فكر نفوذ به اين عرصه توليد را در سر بپروراند. بنده اطمينان دارم كه در حال حاضر بسياري از توليدات داخلي از كيفيت بالايي برخوردارند و تنها صنعتگران اين حوزه با اندكي سليقه، نيازسنجي، خلاقيت و نوآوري در بخش عرضه احتياج دارند. اين توليدات خواهند توانست با ايجاد تغييراتي كوچك، در را  س هرم فروش قرار بگيرند. به عنوان كلام آخر به توليد‌كنندگاني كه با كيفيت مطلوب فاصله دارند پيشنهاد مي‌كنم كه به جاي ناله و شكوه از بدي شرايط و سختي رقابت با كالاهاي بنجل خارجي، خود را قوي كنند و جنس با كيفيت عرضه كنند تا به اين واسطه بتوانند بازار 80 ميليوني را از آن خود كنند.

 نویسنده:
چگونگي فرهنگ‌سازي خريد از كالاهاي ايراني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/25
چگونگي فرهنگ‌سازي خريد از كالاهاي ايراني
گروه تشكل‌ها   در ارتباط با چگونگي فرهنگ‌سازي از توليد كالاهاي ايراني مسوولان تشكلي از آموزش‌هاي مدنظر در آموزش و پرورش تاكيد دارند، آنها مي‌گويند؛ تبليغات تنها يك راه براي افزايش مصرف‌كننده ايراني از كالاي داخلي است و راه ديگر براي ارتقاي فرهنگ، استفاده از كالاي داخلي آموزش دهي در بخش‌هاي عمومي جامعه است. از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي يكي از عوامل ارتقاي توليد داخل را تقويت استانداردهاي ملي و تدوين استانداردهاي جديد متناسب با شرايط قرن 21 مي‌دانند. در حقيقت فعالان اقتصادي تضمين رعايت و استفاده از استانداردهاي بين‌المللي را از صنعتگران خواهانند و مي‌گويند مجازات توليدكنندگان فرصت طلب كه با اعتماد ملي بازي مي‌كنند بايد از سوي نهادهاي مردمي، تشكل‌ها و مسوولان اجرايي جدي گرفته شود.

در اين زمينه فاطمه جلوسيان، عضو كميسيون بانوان خانه ايران درباره اهميت قرار دادن بانوان در كمپين حمايت از كالاهاي ايراني به «تعادل» گفت: با توجه به نقش مديريت اقتصادي بانوان در خانواده‌هاي ايراني به ويژه در زمينه هزينه‌هاي مواد مصرفي خانواده بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين كمپين گروه هدف را به دقت و به‌درستي انتخاب كرده است و مخاطب قرار دادن بانوان مي‌تواند اين كمپين را به هدف غايي خود برساند.

وي درباره تاثير حمايت توليد در سرنوشت فرزندان آينده ايران اظهار كرد: حمايت از توليد‌كنندگان داخلي باعث كارآفريني براي نسل آينده كشور مي‌شود. اين موضوع بايد با مردم و مصرف‌كنندگان مطرح شود، دلايل علمي آن نيز توسط رسانه‌ها براي مردم عنوان شده كه چگونه با خريد كالاي ايراني فرزندان‌مان را از بيكاري در آينده رها مي‌سازيم و بنابراين مصرف‌كننده ايراني در وهله اول بايد استفاده از كالاهاي مصرفي ايراني را در سبد خانوار خود مدنظر قرار دهد. جلوسيان در پاسخ به اين پرسش كه براي تشويق مردم به خريد كالاي ايراني چه راه‌حلي را پيشنهاد مي‌كنيد، گفت: به عقيده بنده براي دستيابي به تغيير رفتار ابتدا بايد تغيير نگرش ايجاد شود و براي تغيير نگرش بايد آموزش داده شود كه منظور آموزش همه‌جانبه است و نه تنها تبليغات وي در ادامه عنوان كرد: آموزش بايد در مدارس و اقشار مختلف جامعه را دربر گيرد و منطبق با شرايط افراد انجام شود. نتيجه آموزش تغيير نگرش است و پس از تغيير نگرش به تغيير رفتار دست مي‌يابيم.

از سوي ديگر مهناز آذرنيا، عضو كميسيون بانوان خانه ايران درباره توسعه پايدار در اقتصاد كشور به «تعادل» گفت: توسعه پايدار از طريق سرمايه‌گذاري بلندمدت در سرمايه اقتصادي، انساني و محيط زيستي به دست مي‌آيد. در حال حاضر زنان نيمي از سرمايه انساني را در كشور تشكيل مي‌دهند و جمعيت تحصيل كرده آنها با جمعيت مردان تحصيل كرده برابر است، بنابراين، سهم آشكار و پنهان آنها در فعاليت‌هاي صنعتي و غيرصنعتي، اقتصادي، تغذيه‌يي و تربيت كودكان مي‌تواند در بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي توسعه و تحول صنايع مختلف در كشور موثر باشد.

وي در ادامه درباره مهم‌ترين نكته در رابطه با تشويق مردم به خريد كالاي ايراني و تغيير رفتار و نگاه آنها اظهار كرد: مهم‌ترين نكته در رابطه با تشويق مردم به خريد كالاي ايراني و تغيير رفتار و نگاه آنها جلب اعتماد آنهاست. اعتمادي كه به دليل سوداگري توليد‌كنندگان داخلي سال‌هاست كه از بين رفته است و به دست آوردن آن كار بسيار مشكل و زمانبري است.

آذرنيا با اشاره به تغيير ديدگاه مصرف‌كنندگان گفت: امروزه ديدگاه و تقاضاي مصرف‌كنندگان در رابطه با كالاهاي مصرفي كاملا عوض شده است. براي مثال، در رابطه با مواد غذايي علاوه بر نيازمندي‌هاي تغذيه‌يي، ويژگي‌هاي ظاهري، عطر و طعم و مهم‌تر از همه ويژگي‌هاي سلامت بخشي و ارگانيك بودن اجزا تشكيل‌دهنده مواد غذايي مورد تقاضاي مصرف‌كنندگان هستند. توليد‌كنندگان سوداگر با توليد مواد غذايي آلوده به مواد شيميايي و مصنوعي، آفت كش‌ها، مواد سرطان زا و غيره نه تنها با سلامت و جان ميليون‌ها مصرف‌كننده فعلي بازي مي‌كنند بلكه سلامت نسل‌هاي آينده را نيز به مخاطره مي‌اندازند و باعث خسارت جاني و مالي خانوارها و نيز حوزه ملي مي‌شوند.

وي با اشاره به تاثير نانو در زندگي فردي و اجتماعي خانواده‌هاي ايراني گفت: بحث اصلاح ژنتيكي “GMOs “ و نيز نانوها به‌نظر مي‌رسد كه در كشور مد شده است و اين يكي از نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان در انتخاب بعضي كالاهاي ايراني خصوصا در حوزه مواد غذايي است كه گسترش لجام گسيخته آن مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري در مصرف‌كنندگان ايجاد كرده و اثرات آن ممكن است نسل‌هاي بعدي را نيز تحت تاثير قرار دهد.

آذرنيا در به‌كارگيري استانداردهاي بين‌المللي در توليد داخل اظهار كرد: در رابطه با ارتقاي توليد داخل بايد استانداردهاي ملي تقويت و استانداردهاي جديد متناسب با شرايط قرن 21 تدوين شده و اجرايي شدن آنها تضمين شود و از سوي ديگر مجازات توليدكنندگان فرصت طلب كه با اعتماد ملي بازي مي‌كنند، جدي گرفته شود. درحقيقت اين عمل زماني نتيجه مي‌دهد كه جلوي هر گونه رشوه خواري و رشوه دهي در سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به‌شدت گرفته شود.

 نویسنده:

  دريچه Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 تفنگدار 100 از بيش سوريه
  ورود به داشت
  امريكايي نخواهند درماني بيمه 2026 تا امريكايي
  42ميليون وارد امريكا دريايي نگدار 00ف۱ از بيش جهان|
  گروه حالي در اين شدند سوريه حسكه استان رميالن
  فرودگاه از حمايت در امريكا غيرقانوني اقدامات تداوم كه
  است يي منطقه دشمنان براي عادي يي رويه به تروريستي هاي امريكايي
  گروه ها ميليون بيمه به كر» «ترامپ
  تيشه است. شده
  تبديل نظاميان اين آگاه، منبع يك از نقل به الميادين گزارش
  به مسووالن ادعاي به كه هستند امريكايي نظامي 400 از كرد
  بخشي وعده خلف هم باز امريكا جمهوري ريي
  تايم: مشاركت رقه شهر آزادسازي عمليات در است قرار
  امريكايي عراق شمال از توپخانه فربر 40 با امريكايي تفنگداران
  كنند. سنا صحن در باره اين در شومر داد. نخواهند راي جهان|
  باشد،
  گروه تحت مناطق در است قرار دهاند سوريه حسكه استان
  وارد در هيي بودج چنين گنجاندن بر اصرار گفت داده هشدار حذف ترامپ دونالد دولت درماني بيمه طرح اساس
  بر اين شوند. مستقر سوريه دموكراتيك حزب نيروهاي
  تسلط از بايد خواهان وري جمه بوده نامناسب امري اليحه اين ميالدي 2026 سال تا كر»، «اوباما به موسوم درماني
  بيمه سوريه در موجود امريكايي نيروهاي تعداد كه شده مدعي
  منبع اين به ندادن راي صورت در فدرال دولت شدن
  تعطيل نخواهند درماني بيمه امريكايي ميليون 24 مجموع
  در شاهد ما اكنون بود اوباما باراك كه است دورهي از
  بيشتر ورزند. اجتناب
  اليحه بودجه كسري از دالر 733يليارد مقابل در
  داشت قبال اما هستيم، سوريه در امريكا رزمي نيروهاي آشكار
  ورود آوريل ماه در امريكا دولت اهمدت كوت بودجه
  زمان شد. خواهد كاسته
  فدرال محدود نظامي كارشناسان مربيان به تنها ها امريكاي
  حضور دموكرات اقليت رهبر گزارش، بنابراين شد. خواهد منقضي كه تحقيقي نتايج انتشار با امريكا كنگره بودجه
  دفتر اداره كردها توسط سوريه شرق شمال در حسكه استان يد.
  م دراين ديوار ساخت بودجه چنانچه داده هشدار سنا در جايگزين اوباما درماني بيمه طرح شدن برداشته
  درباره كه دارد منطقه اين در نيروهايي نيز سوريه دولت اما ود،
  شم از راتها دموك قانوني لحاظ از باشد، شده لحاظ
  اليحه كر) (ترامپ ترامپ دولت درماني بيمه طرح با آن
  كردن وجود آنها ميان بااليي هماهنگي سوريه بحران آغاز زمان
  از سمي قرص به موسوم اليحه اين عليه مخالفت
  استراتژي است. كرده منتشر شده، ارائه وريواهان جمه سوي از
  كه سوي از اخير روزهاي در گرفته صورت هاي الش است.
  داشته است: گفته شومر داد. نخواهند راي آن به كرده
  استفاده ميالدي 20۱8 سال تا كه شده مشخص تحقيقات اين
  در حالي در سوريه در بيشتر نظامي حضور براي ترامپ
  دولت بسياري به اما است، ديوار يك وريخواهان جمه «ريي شد. خواهند محروم درماني بيمه از نفر ميليون ۱4 از
  بيش حمايت آن ظهور عل كه سوريه بحران آغاز از 6سال كه
  است چيست، ديوار اين ساخت طرح است. نداده پاسخ شها پرس در وريخواهان جمه كه است حالي در
  اين بود، تروريستي روههاي از غربي كشورهاي برخي
  امريكا پرداخت را آن هزينه چگونه گيرد، قرار كجا در است
  قرار كنگره نمايندگان مجلس رييس رايان، پل آنها
  راس كشور اين در تكفيري هاي تروريس حضور امروز
  گذشته داشت.» خواهد دربر هزينه ميزان چه كرد
  خواهد جايگزين را جديد طرح اين هستند مصمم يگويند
  م ميليون يك از بيش كشته، سوري هزار صدها كه شده
  موجب خواهد منقضي آوريل 28 مورخ در فدرال دولت
  بودجه آن ها دموكرا كه كنند كر» «اوباما فعلي
  طرح بسياري شوند آواره نيز نفر ۱ليون مي به نزديك زخمي
  نفر هاي ينه هز تصويب از حمايت در خواهان جمهوري شد سال هشت دستاوردهاي ترين اصلي از يكي
  را به كشور اين فرهنگي اقتصادي عمراني، هاي زيرساخ
  از تكم دس آراي نيازمند بررسي، اطاله از پرهيز براي جديد دانند. اوباما باراك تجمهوري
  رياس دشمنان تاكنون، بحران اين آغاز نقطه از شود. ويران
  كلي گذشته روز ها رات دموك هستند. دموكرات نماينده
  هشت بودجه دفتر گزارش به استناد با اانن س
  شبكه خود غيرقانوني هاي يت حما با امريكا آن راس در يي
  منطقه اكثريت رهبر كانل، مك ميچ به خطاب يي نامه ارسال
  با جايگزين طرح با يخواهان جمهور نوشته: امريكا
  كنگره شدند سوريه بحران تشديد از زمين تروريستي، هاي روه
  از دولت هزينه درباره همكاري به تمايل از وريخواهان
  جمه ميليارد 337 كسري كاهش دنبال اوباما درماني
  بيمه آشكار همگان بر سوريه بحران قبال در آنان سياه كارنامه
  و اليحه اين چنانچه كه دادند هشدار اما داده خبر فدرال ترامپ دولت خبر اين هستند. آينده سال ۱0 در
  دالري تخليه نمونه (براي نظامي تجهيزات سالح ارسال است.
  شده مخالفت آن با باشد، ديوار ساخت براي بودجه تامين شامل براي ترامپ دونالد طرح اين تحقق با كه كنيم فراموش برنامه در اخالل موجب را آن قانون اين منتقدان كشيده از گذشته هفته كه طرح اين دانند.» رحمت طرح يك كه طوري است داده قرار دفاعي حالت در بالفاصله
  را حمل نظامي تجهيزات سال كه امريكايي بالگرد 7وند
  فر فدرال دولت بودجه اليحه نشدن تصويب با كرد.
  خواهند او يذارد. مگ پا زير را خود انتخاباتي هاي ده وع بار چندمين سفيد كاخ به ورود زمان از ترامپ يند. دان امريكا بهداشتي عميقي نگراني اكنون شد، ارائه نمايندگان مجلس سوي سفيد كاخ در انساني خدمات بهداشت وزير پرايس،
  تام حومه در عيسي» «عين شهر نظامي پايگاه در يردند،
  م فعاليت ادامه امكان دولتي نهادهاي كشور، اين كنگره
  در خدمات بيمه از امريكايي شهروندان تمام كه بود داده وعده ملغي را كر اوباما به موسوم اوباما درماني بيمه دارد، الش مجلس دو هر در خواه جمهور نمايندگان ميان را گزارش مخالف «قاطعانه است: گفته گزارش اين رد
  در جمله از پيشرفته فوق نظامي ادوات ارسال رقه
  شمالي آن به اصطالح به كه داشت نخواهند را خدمات ارائه شد.»
  و خواهند برخوردار درماني كند. آن جايگزين را جديدي طرح نامزد سندرز، برني است. آورده وجود به سنا نمايندگان آن از بخشي تنها كنگره بودجه دفتر هستيم. شده
  ارائه تروريستي، هاي روه نظامي آموزش VUS)، نوع
  نفربرهاي در امر اين شود. گفته امريكا فدرال دولت شدن تعطيل است.» داده قرار مطالعه مورد
  را بيمه طرح از يشان اصل انتقاد كه يخواهان جمهور دموكرات حزب از امريكا 20۱6 جمهوري رياست
  پيشين زمينه در جاري توافقات مصالحه هرگونه روند در
  كارشكني هاي كشمك سر بر اوباما دولت در 3۱02ميالدي اكتبر دولت تعطيلي به ها دموكرات تهديد بيمهشوندگان مخارج ماهانه بيمه حق افزايش اوباما، است: گفته ترامپ دولت جايگزين طرح با مخالفت در در كاليفرنيا ايالت نماينده شف، آدام حال اين
  با خاك داخل به نظامي نيروي اعزام فراگير شبس آت
  برقراري بر حاكم يخواهان جمهور سفيد كاخ بين
  سياسي داده گزارش اگزماينر» «واشنگتن حال همين در پيشنهادي طرح قالب در كه يدهند وعده است، بوده خود جان طرح اين تصويب درصورت امريكايي «هزاران كرده توصيف وحشتناك را گزارش نمايندگان
  مجلس از سوريه قانوني دولت عليه هيي رسان فضاسازي كشور
  اين به را فدرال دولت نهادهاي داد رخ نمايندگان
  مجلس تامين شدن لحاظ صورت در ردهاند تهديد راتا دموك سوي از پرداختي بيمه حق آمدن پايين بر عالوه آنها براي يتوانيم كه هركاري بايد داد خواهند دست از را خوانده فاجعه را آن هم ويرجينيا ايالت نماينده بير،
  دان دولت ملت عليه واشنگتن كه است غيرقانوني اقدامات
  جمله كشاند. تعطيلي به روز ۱6
  مدت جديد اليحه در مكزيك با مرزي ديوار ساخت براي بودجه انتخاب براي متقاضيان به بيشتري آزادي شدگان، بيمه دهيم.» انجام طرح اين دادن شكست امريكا كنگره در رات دموك رهبر پلوسي، نانسي
  است. در آن، بر افزون است. شده مرتكب اخير هاي ال در
  سوريه 20۱ 3هزار امريكا مكزيك بين مشترك مرز زيادي «شمار است: گفته طرح اين با مخالفت در
  هم شومر، چاك يكشانند. تعطيلي به را امريكا دولت مالي، درماني خدمات كارگزاران شود داده بيمه پوشش نوع بيمار از حفاظت «قانون به موسوم اوباما درماني
  بيمه جوي صلح كنشگران ميان نظامي هاي هماهنگ كه
  حالي ديواري ساخت هزينه نوشته، اينديپندنت است. كيلومتر راتها دموك كه گفت امريكا سناي در دموكرات اقليت رهبر خشنودتر هم بيمه خصوصي هاي كت شر اطبا همچون با ميالدي 20۱0 مارس در صرفه» به مقرون مراقبت اين شد خواهند محروم امريكا در درماني خدمات
  از به كشور اين در را نسبي ثبات امنيت سوريه، در
  منطقه ميليارد ۱2 است، داده را آن ساخت وعده ترامپ دونالد
  كه نهادها دربرگيرنده تنها (كه دولت مالي اليحه به شده منتشر ارقام آمار به اشاره با تايم نشريه شد. واهند خه بيم بودن صرفه به مقرون كيفيت بر افزودن هدف ظلم از گزارش «اين كه گفته پلوسي است.» بااليي
  رقم مردمي ضد مخرب ناكارآمد، رويكرد است، داشته
  دنبال خانواده هر سهم كه شده برآورده دالر يون 600 ميل
  و شود، ارائه آينده ماه است قرار كه بوده) دولتي اي ام برنه كسري «كاهش نوشته: امريكا كنگره بودجه دفتر سوي از كنگره، سوي از قانون اين اجراي رسيد. تصويب به سالمت سوي از ترامپ دولت پيشنهادي طرح بر حاكم
  خشونت تروريستي هاي روه جنايات تداوم موجب سوريه در
  امريكا بود. خواهد دالر ۱70 ديواري چنين احداث براي
  امريكايي مكزيك با مرزي ديوار ساخت براي بودجه شامل چنانچه نبايد اما است چشمگيري رقم دالري 733ميليارد بودجه چالش به امريكا تهاي ايال برخي فدرال هاي اه دادگ در را آن موافقان كه حالي در دارد حكايت وريخواهان است.
  جمه شده كشور اين سياسي آرامش خوردن
  برهم روزهاي در اردوغان فرانسه، خبرگزاري گزارش به داد. هشدار د، زن دامن روابط تحريم به را هلند خود اخير مصاحبه در همچنين اردوغان كرد. منطقه
  تهديد كرد
  از تعليق آمستردام با را خود روابط
  آنكارا اقداماتي انجام به ود، محسوب ناتو اعضاي از يكي كه را هلند اخير از آمستردام خودداري دليل به احتماال كه كرد عنوان متهم
  ديپلماتيك اين است. برانگيخته را هلند خشم اقدامش اين كرده متهم ازيا مشابه خواهد شكايت اروپا بشر حقوق دادگاه در آنكارا وزراي به ورود اجازه
  صدور پيش هويژه اروپا اتحاديه آنكارا سالم چندان نه روابط يبه وان تن به ديپلماتيك، هاي تنش تشديد پي در دوشنبه روز هم هلند دولت تركيه
  كرد. به اروپا اتحاديه
  هشدار را آنكارا به بروكسل هشدار همچنين برساند، آسيب ۱آوريل پرسي همه از يرسد نظر به حال، عين در داد. هشدار تركيه به سفر درباره خود
  اتباع كابل نظامي بيمارستان به
  حمله است. داشته پي در شرايط كردن متر وخي از خودداري مورد در تاثير نيز هلند داخلي سياسي فضاي بر آمستردام آنكارا ميان مناقشات تسليمي|
  كه طال جهان| است
  گروه طالبان
  كار در اظهاراتي در اروپا اتحاديه خارجه سياست رييس موگريني، فدريكا كشور اين در ناسيوناليست كار فظه محا احزاب موقعيت ظاهرا
  گذاشته پس است. داده هشدار تركيه به ها تن تشديد به نسبت اروپا
  اتحاديه اقداماتي انجام ها بيانيه ايراد از تا خواست تركيه از اردوغان بيانات به واكنش نتايج طبق است. كرده تقويت انتخابات در بيشتر يهاي كرس كسب براي
  را در اروپا اتحاديه سفير ميليبن، مايكل فرانز سر بر اروپا اتحاديه عضو كشورهاي تركيه ميان تنش هفته يك از بيش
  از در موگريني كند. خودداري شود، شرايط بيشتر وخامت به منجر يد وان كت هاي آشو تركيه هلند ميان ها تنش دهوند، مائوريك نظرسنجي
  مركز سردار نظامي بيمارستان به حمله گفته افغانستان اصالحات پرسي هم در «آري» راي جلب براي تركيه مقامات هاي
  كمپي شها تن افزايش از كه است ضروري «بسيار كرد: تاكيد اظهارات اين ادامه به انها خياب در رتردام، شهر ساكن ترك اتباع تجمع پي در شب
  شنبه گفته به است. بوده طالبان كار كابل در داوود محمد خارجه سياست رييس موگريني، فدريكا اروپا، خاك در اساسي
  قانون شود.» تالش مناسب حلي راه يافتن كنوني جو كردن آرام براي خودداري كه احزابي شود؛ تمام هلند فظهكار محا ناسيوناليست حزب دو
  نفع تا خواسته وي از اردوغان طيب رجب بيانات به واكنش در اروپا
  اتحاديه اتفاق گذشته چهارشنبه كه حمله اين در
  مقامات اظهاراتي نيز اروپا اتحاديه توسعه كميسيونر هان، يوهانس حال همين در شنبه روز از مردم ترجيح دارند. مهاجرت به نسبت را رويكرد ان ري تن
  بدبي شرايط بيشتر وخامت به منجر تواند مي كه اقداماتي انجام ها نيه بيا ايراد
  از شدند. زخمي ديگر نفر 70 كشته نفر ۱5
  افتاد، كرد. تاكيد مناقشات براي راهحلي يافتن لزوم بر بيان موگريني مشابه رايدهندگاني است كرده تغيير اجتماعي سياسي هاي تن وقوع از
  پس سي بي بي به افغانستان در اروپا اتحاديه سفير مورد در را خود جدي يهاي نگران هم اروپا شوراي كند. خودداري
  شود، گفت هشدارآميز واكنشي با تركيه اروپا اتحاديه وزير چليك، عمر اما براي بيشتري تمايل حاال دانستند، مي خود گزينه تنها را حاكم حزب
  كه كه است هايي تال مخالف اتحاديه اين گفته پرسي همه به تركيه در آوريل ۱ماه روز كه اساسي قانون در
  تغييرات سر بر اروپا اتحاديه با ود 20 ۱خ سال توافق از كليدي بخش بايد آنكارا كه دارند. مهاجرت مخالف احزاب به رايدادن شان داف اه به دستيابي براي را طالبان گروه قانون امور تخصصي بخش ونيز، كميسيون كرده بيان يشود،
  گذاشته در بايد «تركيه افزود: چليك دهد. قرار بازنگري مورد را مهاجران موج
  كنترل تركيه اساسي قانون پيشنهادي هاي اصالحي اروپا شوراي در
  اساسي آنها او گفته به چون كند. ترغيب
  تشويق بيندازد، نگاهي مهاجران موج گسترش از جلوگيري درباره خود تاي سياسه آلمان با مناقشات ادامه نظر به اما است. خوانده دموكراسي در عقب» به خطرناك گام «يك
  را انجام افغانستان مردم عليه را نهي يرحما
  جنگ يك عنوان به دريايي غيرقانوني خطرناك سفرهاي از قطع طور اگرچه قدرت پرسي، هم در «آري» راي صورت در كه اردوغان طيب
  رجب طالبان كرده تاكيد اروپا اتحاديه سفير هند. دمي تركيه دولت سخنگوي كنند.» حل را آن بايد خودشان هستند بحران به واكنش در تركيه خارجه وزارت ندارد؛ موضع تغيير قصد آنكارا كرد.»
  رسم خواهد جلوگيري بشردوستانه مسووليت شبكه يك با وگويي گف در دوشنبه آورد، دست به كشورش در
  بيشتري تلفات دهند، مي انجام كه مختلفي حمال در گرفته تصميم كشورش كه گفت كابينه نشست از بعد خبري كنفرانس در مواجهه در كه روشي اساسي قانون اصالحات از اروپايي مقامات
  انتقادهاي كرد. متهم تروريسم از حمايت به را آلمان اعظم صدر مركل، آنگال
  تلويزيوني به تراژيك» نكننده «نگرا قلعاده فو غيرنظامي تا يرد، مب سر به تركيه از خارج در حاضر حال در كه را هلند سفير است «بيانات است: كرده اعالم گرفته، پيش در اروپا اتحاديه عضو كشورهاي تكاپوست
  با در هم ناتو چرا كند؟ پنهان خود كشور در را ها تروريس چرا «مركل گفت: ندارد.»
  وي ما كشور براي ارزشي هيچ اروپا اتحاديه هه ان وت
  بكين عهده به را حمله اين مسووليت داعش يآورند. بار سفرهاي همه ندهد. راه كشورش به هلند مقامات رسمي عذرخواهي
  زمان آتالنتيك پيمان نظامي اتحاد اعضاي از سه هر آلمان هلند تركيه، حمايت ها تروريس از شما مركل خانم زند؟ نم اقدامي به دست آنها
  درباره كشور بين ارشد هاي ديپلمات ديدارهاي نيز تركيه در هلند
  ديپلماتيك نيست. آنها كار حمله اين كرده ادعا طالبان
  گرفته تاثير هم ناتو شرايط بر كشورها اين روابط در مناقشات هستند هم شمالي نسبت واكنش عدم دليل به برلين از همچنين مصاحبه اين در او كنيد.»
  م توسط حمله اين گفتهاند نيز افغانستان مقام چند است. شده تعليق نيز شده تعليق ديپلماتيك روابط از ناتو ائتالف دبيركل استولتنبرگ، ينس راستا همين در گذاشت. خواهد فرستاده تركيه كودتاي مظنونان درباره آنكارا توسط كه ده روني پ4500
  به بودند. شده سازماندهي طالبان فقها توا ديگر لغو مورد در پيشين هشدارهاي بر همچنين كورتولموش هاي كمپي برگزاري سر بر اروپايي كشورهاي با تركيه مناقشات ادامه
  در با برخورد يكديگر با متقابل احترامي با تا خواست متحدان ساير تركيه استفن تركيه؛ سجمهور ريي اظهارات اين به واكنش در كرد. انتقاد است،
  شده در احتماال «آنكارا گفت: كرد اشاره اروپايي كشورهاي تركيه ميان حضور از هلند ممانعت اساسي قانون هپرسي هم در «آري» راي از
  حمايت در وي كنند. اتخاذ ها تن كاهش براي را مناسبي رويكرد آرامش، حفظ آلمان اعظم صدر عليه اتهامات خواندن پوچ ضمن مركل سخنگوي
  سيبرت، شهر ساكن هاي رك جمع در تركيه خارجه وزير اوغلو، اوش
  مولود تركيه سواحل از مهاجران ورود توقف زمينه در اروپا اتحاديه با
  توافقش دالر 521يليارد
  عراق هاي دموكراس قلب در منازعات مذاكرات «ادامه گفت: خبرنگاران جمع كند.» نقش ايفاي سياسي هاي تحري بازي اين در ندارد قصد «مركل
  گفت: فاشيسم دليل به اروپا كه كرد تاكيد وي كرد.» خواهد بازنگري هم اروپا به تعليق به آمستردام با را عالي سطوح در ديپلماتيك روابط استانبول
  روتردام، است.» اهميت حائز بسيار دوجانبه احترام رعايت همزمان اما دارد، جا
  ما هاي ده وع به كشورش شود متالشي آينده سال چند ظرف نازيسم ارشد سخنگوي تركيه وزير نخست معاون كورتولموش، نومان است
  درآورد.
  بدهكار بر تا خواست ناتو متحدان بهعنوان هلند تركيه كشورهاي از همچنين وي اروپا اتحاديه اولتيماتوم عمل تعهداتش به اروپا كه حالي در يكند، عمل آوارگان بحران درباره خود يكنيم مثل به مقابله مسلما «ما گفت: باره اين در كشور، اين
  دولت براي عراق پارلمان در مالي كميسيون
  رييس كه مسائلي نه كنند؛ تمركز است كرده متحد را ناتو اعضاي كه موضوعاتي اتحاديه آمستردام، آنكارا ميان ديپلماتيك شاي تنه افزايش پي
  در يها ناز «بقاياي را هلند دولت تر پيش نيز تركيه ييسجمهور كند. نمي در هلندي فرستادگان تها ديپلما حامل هواپيماهاي دهيم نمي
  اجازه گشود را عراق هاي بدهي پرونده بار يزند.
  نخستين دامن ها تنش به تنشها به كه برانگيزي مناقشه اظهارات مورد در تركيه جمهور ييس به
  اروپا اين مسوول آنها كنند. استفاده ما هوايي حريم از يا بيايند فرود
  تركيه جدي هاي واكن به را هلند همچنين اردوغان بود. خوانده تا»
  فاشيس امروز به تا عراق يهاي بده ميزان كه كرد
  اعالم هيثم ايرنا، گزارش به است. دالر ۱ميليارد 25
  امروز به تا عراق يهاي بده مجموع گفته جديد
  الجبوري مناطق آزادسازي فرانسه هاي سوسياليست اختالف شود توهين وقارمان به شمالي:
  كره هاي بده آن درصد 67 كه است دالر ميليارد ۱25
  وي است. داخلي هاي بده 33درصد موصل
  خارجي غرب در انتخابات آستانه در كنيم مي
  حمله هايي وام از ناشي خارجي هاي بدهي از بخشي
  گفته كرده دريافت مختلف كشورهاي از عراق كه جهان|
  است گروه جهان| گروه جهان|
  گروه جنگ به مربوط هاي بدهي نيز آن دالر
  ۱4ميليارد قطار ايستگاه توانستند داشته هاييي پيشرو هم شنبه سه عراقي نيروهاي 20۱7 انتخابات پيشين نامزد سابق وزير ت نخس والس، مانوئل هواپيمابر ناو كه حالي در متحده، اياالت جنوبي كره زمستاني رزمايش ادامه
  در هاي بده عنوان تحت عراق كه است ساله
  هشت حمله در داعش ضد ائتالف كه حالي در كنند؛ آزاد را موصل غرب در نينوا گردونه از چپ احزاب مقدماتي هاي رقاب در كه فرانسه تجمهوري رياس گرفته ناديده صورت در كرد تهديد شمالي كره پيوسته، آن روند به نيز وينسون
  كارل عراق است. بدهكار عربي كشورهاي به نشده،
  حل شد. موصل در غيرنظامي ۹2 شدن كشته باعث اشتباهي در سوسياليست آمون» «بنوا خود حزبي هم از نخواست شد، حذف انتخابات كرد. خواهد حمله رحمانه كشور، آن وقار به توهين يا ارضي تماميت
  شدن تحت دالر) (۱4ميليارد مبلغ اين كه است
  مدعي غرب در خود هاي روي پيش ادامه در عراقي نيروهاي نيوز، سومري گزارش به كند. حمايت رو پيش انتخابات از متحده اياالت جنوبي كره زمستاني-بهاري رزمايش آسوشيتدپرس، گزارش
  به رژيم به ساله هشت جنگ جريان در كمك
  عنوان عراق پرچم گرفته دست در را موصل جديد بخش كنترل توانستند موصل با خود مخالفت والس مانوئل مچ، پاري فرانسوي نشريه گزارش به جنوبي كره كه شود انجام حالي در امسال رزمايش است. شده آغاز مارس ماه
  اول ادعا عربي كشورهاي اما است شده پرداخت
  سابق همچنين عراق نيروهاي درآورند. اهتزار به منطقه اين هاي ان ساختم فراز بر را است كرده اعالم نكرده مخفي را ها مقدماتي هاي رقاب پيروز نامزد است. زده بالستيك هاي آزمايش از يي مجموعه انجام به دست گذشته هاي ماه
  طي به عراق دادهاند. بغداد به وام قالب در كه يند
  كمن ارتش شدند. نزديك موصل غرب در البيض باب به كرده آزاد را الجديد باب بازتاب كه خبر اين انتشار از پس كند. حمايت آمون بنوا از تواند نمي كه منع ملل سازمان امنيت شوراي سوي از شمالي، كره در بالستيك هاي موش
  آزماي دو طول در نفت هاي قيمت جهاني كاهش
  دليل را قديم موصل منطقه در الطوب باب نزديكي در سيمان دولتي كارخانه عراق اول دبير كامبادلي، كريستوف ژان داشت فرانسه هاي رسان در ردهيي گست «جمهوري وقار يا ارضي تماميت «اگر است: گفته يي بياني در يانگ پيون است.
  شده اقتصادي جدي بحران با 20۱6 20۱5 سال موصل غرب در باستاني پل متري ۱00 در اكنون عراقي نيروهاي كردند. آزاد ندارد. والس حمايت به نيازي آمون كه كرد اعالم فرانسه چپ حزب يرحمانه يي حمله كشور اين ارتش شود، نقض اندكي حتي كره»، خلق
  دموكراتيك تهديد اخيرا كشور اين نفت وزارت شد مواجه داعش جنگي صنايع مسوول بازداشت از عراقي منابع ديگر سوي از هستند. فرانسه چپ احزاب كه شود مي يي رسانه شرايطي در اظهارنظرها اين داد.» خواهد انجام زيردريا دريا هوا، زمين، از انب
  ج نرسد، 06دالر باالي به نفت قيمت اگر كه كرد دادند. خبر موصل غرب در معاونش هستند محبوبيت شديد كاهش شاهد دارند اختيار در را كنوني دولت كه رسمي نام ست. شمالي كره رسمي نام (چوسان) كره» خلق دموكراتيك
  «جمهوري يكند. اوپك اخير توافق در تجديدنظر درخواست «گردان فرمانده كه كرد ال اعم نينوا استان در محلي منبع يك همچنين دوم دور به راهابي براي شانسي يها، نظرسنج آخرين نتايج براساس در شمالي كره دولتي خبرگزاري است. هان) (سرزمين كره» «جمهوري نيز جنوبي
  كره حمله در معاونانش از نفر گروه اين ارشد كيراندازهاي تت از داعش ازبكي» براساس ندارند. اليزه كاخ كرسي حفظ فرانسه تمهوري رياس انتخابات هواگردهاي از بسياري مارس ۱۱ «در گويد: كرده، منتشر كه يي بيانيه از ديگر
  بخشي نيروي هاي ده جنگن شدند. كشته موصل شهر مركز در داعش ضد ائتالف هوايي انتخابات نخست دور در لوپن مارين سوفر» «كانتر موسسه نظرسنجي نتايج حمله بمباران براي زدند گشت ما دريايي هوايي مرز نزديكي در دشمن
  ناونشين واردات 62درصدي
  افزايش پخش موصل غرب مناطق در را اعالميه هزار صدها نيز عراق ارتش هوايي را آرا درصد 26 يواند مت يشود، برگزار آوريل 23 كه فرانسه ستجمهوري ريا گفته امريكا ارتش دريايي نيروي سخنگوي كردند.» تمرين ما ارتش به
  غافلگيركننده يبالوقوع قر رهايي بر تاكيد ساكنان به مهمي هاي توصيه شامل كه كردند يابد. راه انتخابات اين دوم دور به كند خود آن از ريزي برنام است خود معمول ماموريت انجام حال در وينسون كارل هواپيمابر ناو
  است، جاري سال در
  روسيه به عراقي نيروهاي كه شده تاكيد هها اعالمي اين در است. داعش دست از آنها كسب با مستقل نامزدي عنوان به ماكرون امانوئل كه است درحالي اين امريكا يا جنوبي كره امريكا شاي رزمايه بود. شده انجام قبل از منطقه به آن ورود
  براي جاري سال نخست دوماهه در روسيه
  واردات از الجزيره شبكه به منابع همچنين دهد. ان نزديك داعش چنگ از آنها آزادي حضور با مه ماه كه تها رقاب اين دوم دور در لوپن همراه به آرا درصد 25 يگويد، يانگ پيونگ شود. مي رو روبه شمالي كره لفظي حمالت با هميشه تقريبا ژاپن،
  و جهاني بازارهاي در نفت قيمت افزايش با توجه
  با هاي محله در داعش ضد ائتالف اشتباهي حمله در غيرنظامي ۹2 شدن كشته فيون فرانسوا اما ابد حضور يشود، برگزار نخست دور برگزيده دو يشود. انجام جنگ حمله زمينه سازي اده آم ارعاب هدف با تنها شها رزماي
  اين گزارش به است. شده 02دوبرابر ۱6 سال به
  نسبت نينوا قطار ايستگاه امروز نيز عراقي نيروهاي دادند. خبر موصل غرب مسكوني آرا درصد ۱7 تواند مي فقط ها نظرسنجي در يي پله چند سقوط با خواه ري جمهو جلوگيري براي دفاعي ها رزماي اين از هدف گويند همواره توكيو سئول
  واشنگتن، كشور اين واردات روسيه گمرگ اعالم به بنا
  آناتولي، براي نهايي عمليات راستاي در عراقي نيروهاي كردند. آزاد را موصل غرب در ماند. باز انتخابات بعدي مرحله به يافتن راه از كند خود آن از را شرق در متحده االت اي رقيب چين، است. شمالي كره احتمالي حمالت بودن بخش نتيج
  از مشابه دوره به نسبت جاري سال نخست دوماهه
  در تمامي كنترل توانستند اخيرا عراق، در داعش مقر آخرين موصل، شهر آزادي سوسياليست حزب از آمون بنوا همچون نامزدهايي كه است درحالي اين نشان واكنش ها يش رزما اين به انتقاد ترديد با معموال نيز نگ نگ پيويا اصلي حامي
  آسيا دالر ميليارد 24 به رشد درصد 26.۱ با قبل سال
  در افزايش موصل عمليات ادامه با بگيرند. دست در را دولتي انهاي ساختم در پيروزي براي شانسي يآورند كمتري راي مراتب به مالنشون لوك ژان است. نكرده بيان آن برگزاركنندگان مورد در تهديدآميز اظهاراتي پكن هرچند يد ده
  م افزايش ميزان روسيه گمرك اعالم طبق
  رسيد. باز خواهان عراق سني وقف ديوان رييس شهر، اين غرب در آوارگان تعداد هر فرانسه سجمهوري ريي داشت. نخواهند اليزه كاخ به راهيابي انتخابات يشها رزما توقف مقابل در شمالي كره يي هسته نظامي هاي آزمايش توقف خواستار
  پكن 8.0درصد با قبل ماه به نسبت فوريه ماه در
  واردات ديوان است. شده آوارگان از استقبال براي موصل شرق در مساجد تمامي شدن به اشاره با سياسي ناظران يود. انتخاب مردم مستقيم راي با بار سال دولت است. شده روسيه) 5كشور حضور (با 6انه به موسوم مذاكرات ميز به بازگشت
  و انتظار است. رسيده دالر ميليارد 62.8 به
  رشد تمامي درهاي كردن باز وقالعاده وضعيت اعالم خواهان نينوا در سني اوقاف افراطي راستگراي حزب نامزد لوپن، مارين تندورانه نژادپرستانه تاي سياسه توقف پذيرش از فعلي؛ دوره در چه اوباما، باراك جمهوري رياس زمان در چه
  امريكا، جهاني، بازارهاي در نفت قيمت افزايش با رود
  م كه كرد اعالم اخيرا عراق مهاجرت وزارت است. شده آوارگان روي به مساجد امسال جمهوري رياس انتخابات در وي پيروزي كه اند داده هشدار ملي جبهه از دست شود قانع شمالي كره آنكه براي خود آسيايي متحدان با دفاعي اريهاي
  همك دو تا يك بين دوساله ركود از بعد روسيه
  اقتصاد است. رسيده نفر هزار ۱00 به موصل غرب از آوارگان تعداد باشد. اروپا اتحاديه كار پايان معناي به واند فرانس است. كرده خودداري بردارد، اش هست نظامي هاي دهد.
  آزماي نشان رشد درصد
تيشه «ترامپ كر» به بيمه ميليون‌ها امريكايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
تيشه «ترامپ كر» به بيمه ميليون‌ها امريكايي
24ميليون امريكايي تا 2026 بيمه درماني نخواهند داشت


تايم: رييس‌جمهوري امريكا باز هم خلف وعده كردگروه جهان|

بر اساس طرح بيمه درماني دولت دونالد ترامپ و حذف بيمه درماني موسوم به «اوباما كر»، تا سال 2026ميلادي در مجموع 24ميليون امريكايي بيمه درماني نخواهند داشت و در مقابل 337ميليارد دلار از كسري بودجه فدرال كاسته خواهد شد.

دفتر بودجه كنگره امريكا با انتشار نتايج تحقيقي كه درباره برداشته شدن طرح بيمه درماني اوباما و جايگزين كردن آن با طرح بيمه درماني دولت ترامپ (ترامپ كر) كه از سوي جمهوري‌خواهان ارائه شده، منتشر كرده است. در اين تحقيقات مشخص شده كه تا سال 2018 ميلادي بيش از 14ميليون نفر از بيمه درماني محروم خواهند شد.

اين در حالي است كه جمهوري‌خواهان و در راس آنها پل رايان، رييس مجلس نمايندگان كنگره مي‌گويند مصمم‌ هستند اين طرح جديد را جايگزين طرح فعلي «اوباما كر» كنند كه دموكرات‌ها آن را يكي از اصلي‌ترين دستاوردهاي هشت سال رياست‌جمهوري باراك اوباما مي‌دانند.

شبكه سي‌ان‌ان با استناد به گزارش دفتر بودجه كنگره امريكا نوشته: جمهوري‌خواهان با طرح جايگزين بيمه درماني اوباما دنبال كاهش كسري 337ميليارد دلاري در 10سال آينده هستند. اين خبر دولت ترامپ را بلافاصله در حالت دفاعي قرار داده است به‌طوري كه تام پرايس، وزير بهداشت و خدمات انساني در كاخ سفيد در رد اين گزارش گفته است: «قاطعانه مخالف گزارش ارائه شده هستيم. دفتر بودجه كنگره تنها بخشي از آن را مورد مطالعه قرار داده است.»

با اين حال آدام شف، نماينده ايالت كاليفرنيا در مجلس نمايندگان گزارش را وحشتناك توصيف كرده و دان بير، نماينده ايالت ويرجينيا هم آن را فاجعه خوانده است. نانسي پلوسي، رهبر دموكرات‌ها در كنگره امريكا هم در مخالفت با اين طرح گفته است: «شمار زيادي از خدمات درماني در امريكا محروم خواهند شد و اين رقم بالايي است.» پلوسي گفته كه «اين گزارش از ظلم و خشونت حاكم بر طرح پيشنهادي دولت ترامپ از سوي جمهوري‌خواهان حكايت دارد در حالي كه موافقان آن را يك طرح رحمت مي‌دانند.» اين طرح كه هفته گذشته از سوي مجلس نمايندگان ارائه شد، اكنون نگراني عميقي را ميان نمايندگان جمهوري‌خواه در هر دو مجلس نمايندگان و سنا به وجود آورده است. برني سندرز، نامزد پيشين رياست‌جمهوري 2016 امريكا از حزب دموكرات در مخالفت با طرح جايگزين دولت ترامپ گفته است: «هزاران امريكايي درصورت تصويب اين طرح جان خود را از دست خواهند داد و بايد هركاري كه مي‌توانيم براي شكست دادن اين طرح انجام دهيم.»

بيمه درماني اوباما موسوم به «قانون حفاظت از بيمار و مراقبت مقرون به صرفه» در مارس 2010 ميلادي با هدف افزودن بر كيفيت و مقرون به صرفه بودن بيمه سلامت به تصويب رسيد. اجراي اين قانون از سوي كنگره، در دادگاه‌هاي فدرال و برخي ايالت‌هاي امريكا به چالش كشيده و منتقدان اين قانون آن را موجب اخلال در برنامه بهداشتي امريكا مي‌دانند. ترامپ از زمان ورود به كاخ سفيد تلاش دارد، بيمه درماني اوباما موسوم به اوباما كر را ملغي و طرح جديدي را جايگزين آن كند.

جمهوري‌خواهان كه انتقاد اصلي‌شان از طرح بيمه اوباما، افزايش حق بيمه ماهانه و مخارج بيمه‌شوندگان بوده است، وعده مي‌دهند كه در قالب طرح پيشنهادي آنها علاوه بر پايين آمدن حق بيمه پرداختي از سوي بيمه‌شدگان، آزادي بيشتري به متقاضيان براي انتخاب نوع پوشش بيمه داده مي‌شود و كارگزاران خدمات درماني همچون اطبا و شركت‌هاي خصوصي بيمه هم خشنودتر خواهند شد. نشريه تايم با اشاره به آمار و ارقام منتشر شده از سوي دفتر بودجه كنگره امريكا نوشته: «كاهش كسري بودجه 337ميليارد دلاري رقم چشمگيري است اما نبايد فراموش كنيم كه با تحقق اين طرح دونالد ترامپ براي چندمين بار وعده‌هاي انتخاباتي خود را زير پا مي‌گذارد. او وعده داده بود كه تمام شهروندان امريكايي از بيمه خدمات درماني برخوردار خواهند شد.» تهديد دموكرات‌ها به تعطيلي دولت

در همين حال «واشنگتن اگزماينر» گزارش داده دموكرات‌ها تهديد كرده‌اند در صورت لحاظ شدن تامين بودجه براي ساخت ديوار مرزي با مكزيك در لايحه جديد مالي، دولت امريكا را به تعطيلي مي‌كشانند. چاك شومر، رهبر اقليت دموكرات در سناي امريكا گفت كه دموكرات‌ها به لايحه مالي دولت (كه تنها دربرگيرنده نهادها و برنامه‌هاي دولتي بوده) كه قرار است ماه آينده ارائه شود، چنانچه شامل بودجه براي ساخت ديوار مرزي با مكزيك باشد، راي نخواهند داد. شومر در اين باره در صحن سنا هشدار داده و گفت اصرار بر گنجاندن چنين بودجه‌يي در اين لايحه امري نامناسب بوده و جمهوري‌خواهان بايد از تعطيل شدن دولت فدرال در صورت راي ندادن به اين لايحه اجتناب ورزند.

زمان بودجه كوتاه‌مدت دولت امريكا در ماه آوريل منقضي خواهد شد. بنابراين گزارش، رهبر اقليت دموكرات در سنا هشدار داده چنانچه بودجه ساخت ديوار دراين لايحه لحاظ شده باشد، از لحاظ قانوني دموكرات‌ها از استراتژي مخالفت عليه اين لايحه موسوم به قرص سمي استفاده كرده و به آن راي نخواهند داد. شومر گفته است: «رييس ‌جمهوري‌خواهان يك ديوار است، اما به بسياري پرسش‌ها پاسخ نداده است. طرح ساخت اين ديوار چيست، قرار است در كجا قرار گيرد، چگونه هزينه آن را پرداخت خواهد كرد و چه ميزان هزينه دربر خواهد داشت.»

بودجه دولت فدرال در مورخ 28 آوريل منقضي خواهد شد و جمهوري‌خواهان در حمايت از تصويب هزينه‌هاي جديد و براي پرهيز از اطاله بررسي، نيازمند آراي دست‌كم هشت نماينده دموكرات هستند. دموكرات‌ها روز گذشته با ارسال نامه‌يي خطاب به ميچ مك كانل، رهبر اكثريت جمهوري‌خواهان از تمايل به همكاري درباره هزينه دولت فدرال خبر داده اما هشدار دادند كه چنانچه اين لايحه شامل تامين بودجه براي ساخت ديوار باشد، با آن مخالفت خواهند كرد. با تصويب نشدن لايحه بودجه دولت فدرال در كنگره اين كشور، نهادهاي دولتي امكان ادامه فعاليت و ارائه خدمات را نخواهند داشت كه به اصطلاح به آن تعطيل شدن دولت فدرال امريكا گفته مي‌شود. اين امر در اكتبر 2013ميلادي در دولت اوباما بر سر كشمكش‌هاي سياسي بين كاخ سفيد و جمهوري‌خواهان حاكم بر مجلس نمايندگان رخ داد و نهادهاي دولت فدرال را به مدت 16روز به تعطيلي كشاند.

مرز مشترك بين مكزيك و امريكا 3هزار و 201 كيلومتر است. اينديپندنت نوشته، هزينه ساخت ديواري كه دونالد ترامپ وعده ساخت آن را داده است، 21ميليارد و 600ميليون دلار برآورده شده كه سهم هر خانواده امريكايي براي احداث چنين ديواري 170دلار خواهد بود.

 نویسنده:
هشدار اتحاديه اروپا به تركيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
هشدار اتحاديه اروپا به تركيه
آنكارا روابط خود را با آمستردام تعليق كرد


گروه جهان| طلا تسليمي|

اتحاديه اروپا نسبت به تشديد تنش‌ها به تركيه هشدار داده است. پس از بيش از يك هفته تنش ميان تركيه و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر كمپين‌هاي مقامات تركيه براي جلب راي «آري» در همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي در خاك اروپا، فدريكا موگريني، رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا در واكنش به بيانات رجب طيب اردوغان از وي خواسته تا از ايراد بيانيه‌ها و انجام اقداماتي كه مي‌تواند منجر به وخامت بيشتر شرايط شود، خودداري كند. شوراي اروپا هم نگراني‌هاي جدي خود را در مورد تغييرات در قانون اساسي كه روز 16 ماه آوريل در تركيه به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود، بيان كرده و كميسيون ونيز، بخش تخصصي امور قانون اساسي در شوراي اروپا اصلاحيه‌هاي پيشنهادي قانون اساسي تركيه را «يك گام خطرناك به عقب» در دموكراسي خوانده است. اما به نظر مي‌رسد آنكارا قصد تغيير موضع ندارد؛ وزارت خارجه تركيه در واكنش به انتقادهاي مقامات اروپايي از اصلاحات قانون اساسي و روشي كه در مواجهه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پيش گرفته، اعلام كرده است: «بيانات كوته‌بينانه اتحاديه اروپا هيچ ارزشي براي كشور ما ندارد.» روابط ديپلماتيك تعليق شده

در ادامه مناقشات تركيه با كشورهاي اروپايي بر سر برگزاري كمپين‌هاي حمايت از راي «آري» در همه‌پرسي قانون اساسي و ممانعت هلند از حضور مولود چاوش‌اوغلو، وزير خارجه تركيه در جمع ترك‌هاي ساكن شهر روتردام، استانبول روابط ديپلماتيك در سطوح عالي را با آمستردام به تعليق درآورد. نومان كورتولموش، معاون نخست وزير تركيه و سخنگوي ارشد دولت اين كشور، در اين باره گفت: «ما مسلما مقابله ‌به‌مثل مي‌كنيم و اجازه نمي‌دهيم هواپيماهاي حامل ديپلمات‌ها و فرستادگان هلندي در تركيه فرود بيايند يا از حريم هوايي ما استفاده كنند. آنها مسوول اين بحران هستند و خودشان بايد آن را حل كنند.» سخنگوي دولت تركيه در كنفرانس خبري بعد از نشست كابينه گفت كه كشورش تصميم گرفته است سفير هلند را كه در حال حاضر در خارج از تركيه به سر مي‌برد، تا زمان عذرخواهي رسمي مقامات هلند به كشورش راه ندهد. همه سفرهاي ديپلماتيك هلند در تركيه و نيز ديدارهاي ديپلمات‌هاي ارشد بين 2 كشور نيز تعليق شده است.

كورتولموش همچنين بر هشدارهاي پيشين در مورد لغو ديگر توافق‌ها ميان تركيه و كشورهاي اروپايي اشاره كرد و گفت: «آنكارا احتمالا در توافقش با اتحاديه اروپا در زمينه توقف ورود مهاجران از سواحل تركيه به اروپا هم بازنگري خواهد كرد.» وي تاكيد كرد كه اروپا به دليل فاشيسم و نازيسم ظرف چند سال آينده متلاشي مي‌شود و كشورش به وعده‌هاي خود درباره بحران آوارگان عمل مي‌كند، در حالي كه اروپا به تعهداتش عمل نمي‌كند. رييس‌جمهور تركيه نيز پيش‌تر دولت هلند را «بقاياي نازي‌ها و فاشيست‌ها» خوانده بود. اردوغان همچنين هلند را به واكنش‌هاي جدي تهديد كرد. اردوغان همچنين در مصاحبه اخير خود هلند را به تحريم روابط ديپلماتيك متهم و عنوان كرد كه احتمالا به دليل خودداري آمستردام از صدور اجازه ورود به وزراي آنكارا در دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت خواهد كرد. دولت هلند هم روز دوشنبه در پي تشديد تنش‌هاي ديپلماتيك، به اتباع خود درباره سفر به تركيه هشدار داد. در عين حال، به نظر مي‌رسد كه مناقشات ميان آنكارا و آمستردام بر فضاي سياسي داخلي هلند نيز تاثير گذاشته و ظاهرا موقعيت احزاب محافظه‌كار و ناسيوناليست در اين كشور را براي كسب كرسي‌هاي بيشتر در انتخابات تقويت كرده است. طبق نتايج مركز نظرسنجي مائوريك دهوند، تنش‌ها ميان هلند و تركيه و آشوب‌هاي شنبه شب در پي تجمع اتباع ترك ساكن شهر رتردام، در خيابان‌ها به نفع دو حزب ناسيوناليست و محافظه‌كار هلند تمام مي‌شود؛ احزابي كه بدبينانه‌ترين رويكرد را نسبت به مهاجرت دارند. ترجيح مردم از روز شنبه و پس از وقوع تنش‌هاي سياسي و اجتماعي تغيير كرده است و راي‌دهندگاني كه حزب حاكم را تنها گزينه خود مي‌دانستند، حالا تمايل بيشتري براي راي‌دادن به احزاب مخالف مهاجرت دارند. ادامه مناقشات با آلمان

رجب طيب اردوغان كه در صورت راي «آري» در همه‌پرسي، قدرت بيشتري در كشورش به دست مي‌آورد، دوشنبه در گفت‌وگويي با يك شبكه تلويزيوني آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان را به حمايت از تروريسم متهم كرد. وي گفت: «مركل چرا تروريست‌ها را در كشور خود پنهان مي‌كند؟ چرا درباره آنها دست به اقدامي نمي‌زند؟ خانم مركل شما از تروريست‌ها حمايت مي‌كنيد.» او در اين مصاحبه همچنين از برلين به دليل عدم واكنش نسبت به 4500 پرونده‌يي كه توسط آنكارا درباره مظنونان كودتاي تركيه فرستاده شده است، انتقاد كرد. در واكنش به اين اظهارات رييس‌جمهور تركيه؛ استفن سيبرت، سخنگوي مركل ضمن پوچ خواندن اتهامات عليه صدر اعظم آلمان گفت: «مركل قصد ندارد در اين بازي تحريك‌هاي سياسي ايفاي نقش كند.» اولتيماتوم اتحاديه اروپا

در پي افزايش تنش‌هاي ديپلماتيك ميان آنكارا و آمستردام، اتحاديه اروپا به رييس‌جمهور تركيه در مورد اظهارات مناقشه‌برانگيزي كه به تنش‌ها دامن مي‌زند، هشدار داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اردوغان در روزهاي اخير هلند را كه يكي از اعضاي ناتو محسوب مي‌شود، به انجام اقداماتي مشابه نازي‌ها متهم كرده و اين اقدامش خشم هلند را برانگيخته است. اين تنش‌ها مي‌تواند به روابط نه چندان سالم آنكارا و اتحاديه اروپا به‌ويژه پيش از همه‌پرسي 16 آوريل آسيب برساند، همچنين هشدار بروكسل به آنكارا را در مورد خودداري از وخيم‌تر كردن شرايط در پي داشته است.

فدريكا موگريني، رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا در اظهاراتي در واكنش به بيانات اردوغان از تركيه خواست تا از ايراد بيانيه‌ها و انجام اقداماتي كه مي‌تواند منجر به وخامت بيشتر شرايط شود، خودداري كند. موگريني در ادامه اين اظهارات تاكيد كرد: «بسيار ضروري است كه از افزايش تنش‌ها خودداري و براي آرام كردن جو كنوني و يافتن راه‌حلي مناسب تلاش شود.» در همين حال يوهانس هان، كميسيونر توسعه اتحاديه اروپا نيز اظهاراتي مشابه موگريني بيان و بر لزوم يافتن راه‌حلي براي مناقشات تاكيد كرد.

اما عمر چليك، وزير اتحاديه اروپا تركيه با واكنشي هشدارآميز گفت كه آنكارا بايد بخش كليدي از توافق سال 2016 خود با اتحاديه اروپا بر سر كنترل موج مهاجران را مورد بازنگري قرار دهد. چليك افزود: «تركيه بايد در سياست‌هاي خود درباره جلوگيري از گسترش موج مهاجران نگاهي بيندازد، اگرچه به‌طور قطع از سفرهاي خطرناك و غيرقانوني دريايي به عنوان يك مسووليت بشردوستانه جلوگيري خواهد كرد.»ناتو هم در تكاپوست

تركيه، هلند و آلمان هر سه از اعضاي اتحاد نظامي پيمان آتلانتيك شمالي هم هستند و مناقشات در روابط اين كشورها بر شرايط ناتو هم تاثير خواهد گذاشت. در همين راستا ينس استولتنبرگ، دبيركل ائتلاف ناتو از تركيه و ساير متحدان خواست تا با احترامي متقابل با يكديگر برخورد و با حفظ آرامش، رويكرد مناسبي را براي كاهش تنش‌ها اتخاذ كنند. وي در جمع خبرنگاران گفت: «ادامه مذاكرات و منازعات در قلب دموكراسي‌هاي ما جا دارد، اما همزمان رعايت احترام دوجانبه بسيار حائز اهميت است.» وي همچنين از كشورهاي تركيه و هلند به‌عنوان متحدان ناتو خواست تا بر موضوعاتي كه اعضاي ناتو را متحد كرده است تمركز كنند؛ نه مسائلي كه به تنش‌ها دامن مي‌زند.نویسنده:
كره شمالي: به وقارمان توهين شود حمله مي‌كنيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
كره شمالي: به وقارمان توهين شود حمله مي‌كنيم


گروه جهان|

در ادامه رزمايش زمستاني كره جنوبي و ايالات متحده، در حالي كه ناو هواپيمابر كارل وينسون نيز به روند آن پيوسته، كره شمالي تهديد كرد در صورت ناديده گرفته شدن تماميت ارضي يا توهين به وقار آن كشور، بي‌رحمانه حمله خواهد كرد.

به گزارش آسوشيتدپرس، رزمايش زمستاني-بهاري كره جنوبي و ايالات متحده از اول ماه مارس آغاز شده است. رزمايش امسال در حالي انجام مي‌شود كه كره جنوبي طي ماه‌هاي گذشته دست به انجام مجموعه‌يي از آزمايش‌هاي بالستيك زده است. آزمايش‌ موشك‌هاي بالستيك در كره شمالي، از سوي شوراي امنيت سازمان ملل منع شده است. پيونگ‌يانگ در بيانيه‌يي گفته است: «اگر تماميت ارضي يا وقار «جمهوري دموكراتيك خلق كره»، حتي اندكي نقض شود، ارتش اين كشور حمله‌يي بي‌رحمانه و همه‌جانبه از زمين، هوا، دريا و زيردريا انجام خواهد داد.»

«جمهوري دموكراتيك خلق كره» (چوسان) نام رسمي كره شمالي ا‌ست. نام رسمي كره جنوبي نيز «جمهوري كره» (سرزمين هان) است. خبرگزاري دولتي كره شمالي در بخشي ديگر از بيانيه‌يي كه منتشر كرده، مي‌گويد: «در ۱۱ مارس بسياري از هواگردهاي ناونشين دشمن در نزديكي مرز هوايي و دريايي ما گشت زدند و براي بمباران و حمله غافلگيركننده به ارتش ما تمرين كردند.» سخنگوي نيروي دريايي ارتش امريكا گفته است، ناو هواپيمابر كارل وينسون در حال انجام ماموريت معمول خود است و برنامه‌ريزي براي ورود آن به منطقه از قبل انجام شده بود. رزمايش‌هاي امريكا و كره جنوبي يا امريكا و ژاپن، تقريبا هميشه با حملات لفظي كره شمالي روبه‌رو مي‌شود. پيونگ‌يانگ مي‌گويد، اين رزمايش‌ها تنها با هدف ارعاب و آماده‌سازي زمينه حمله و جنگ انجام مي‌شود. واشنگتن، سئول و توكيو همواره مي‌گويند هدف از اين رزمايش‌ها دفاعي و براي جلوگيري از نتيجه‌بخش بودن حملات احتمالي كره شمالي است. چين، رقيب ايالات‌متحده در شرق آسيا و حامي اصلي پيونگ‌يانگ نيز معمولا با ترديد و انتقاد به اين رزمايش‌ها واكنش نشان مي‌دهد هرچند پكن اظهاراتي تهديدآميز در مورد برگزاركنندگان آن بيان نكرده است. پكن خواستار توقف آزمايش‌هاي نظامي و هسته‌يي كره شمالي در مقابل توقف رزمايش‌ها و بازگشت به ميز مذاكرات موسوم به 6‌گانه (با حضور 5كشور و روسيه) شده است. دولت امريكا، چه در زمان رياست‌جمهوري باراك اوباما، چه در دوره فعلي؛ از پذيرش توقف همكاري‌هاي دفاعي با متحدان آسيايي خود براي آنكه كره شمالي قانع شود دست از آزمايش‌هاي نظامي و هسته‌يي‌اش بردارد، خودداري كرده است.نویسنده:
اختلاف سوسياليست‌هاي فرانسه در آستانه انتخابات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
اختلاف سوسياليست‌هاي فرانسه در آستانه انتخابات


گروه جهان|

 مانوئل والس، نخست‌وزير سابق و نامزد پيشين انتخابات 2017 رياست‌جمهوري فرانسه كه در رقابت‌هاي مقدماتي احزاب چپ از گردونه انتخابات حذف شد، نخواست از هم حزبي خود «بنوا آمون» سوسياليست در انتخابات پيش رو حمايت كند.

به گزارش نشريه فرانسوي پاري مچ، مانوئل والس مخالفت خود با نامزد پيروز رقابت‌هاي مقدماتي چپ‌ها را مخفي نكرده و اعلام كرده است كه نمي‌تواند از بنوا آمون حمايت كند. پس از انتشار اين خبر كه بازتاب گسترده‌يي در رسانه‌هاي فرانسه داشت ژان كريستوف كامبادلي، دبير اول حزب چپ فرانسه اعلام كرد كه آمون نيازي به حمايت والس ندارد.

اين اظهارنظرها در شرايطي رسانه‌يي مي‌شود كه احزاب چپ فرانسه كه دولت كنوني را در اختيار دارند شاهد كاهش شديد محبوبيت هستند و براساس نتايج آخرين نظرسنجي‌ها، شانسي براي راه‌يابي به دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه و حفظ كرسي كاخ اليزه ندارند. براساس نتايج نظرسنجي موسسه «كانتر سوفر» مارين لوپن در دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه كه 23 آوريل برگزار مي‌شود، مي‌تواند 26درصد آرا را از آن خود كند و به دور دوم اين انتخابات راه يابد.

اين درحالي است كه امانوئل ماكرون به عنوان نامزدي مستقل با كسب 25درصد آرا به همراه لوپن در دور دوم اين رقابت‌ها كه 7ماه مه ‌با حضور دو برگزيده دور نخست برگزار مي‌شود، حضور مي‌يابد اما فرانسوا فيون جمهوري‌خواه با سقوط چند پله‌يي در نظرسنجي‌ها فقط مي‌تواند 17درصد آرا را از آن خود كند و از راه يافتن به مرحله بعدي انتخابات باز مي‌ماند.

اين درحالي است كه نامزدهايي همچون بنوا آمون از حزب سوسياليست و ژان لوك ملانشون به مراتب راي كمتري مي‌آورند و شانسي براي پيروزي در انتخابات و راه‌يابي به كاخ اليزه نخواهند داشت. رييس‌جمهوري فرانسه هر 5 سال يك ‌بار و با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. ناظران سياسي با اشاره به سياست‌هاي نژادپرستانه و تندورانه مارين لوپن، نامزد حزب راستگراي افراطي جبهه ملي هشدار داده‌اند كه پيروزي وي در انتخابات رياست‌جمهوري امسال فرانسه مي‌تواند به معناي پايان كار اتحاديه اروپا باشد.نویسنده:
آزادسازي مناطق جديد در غرب موصل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
آزادسازي مناطق جديد در غرب موصل


گروه جهان|

نيروهاي عراقي سه‌شنبه هم پيشروي‌هايي داشته و توانستند ايستگاه قطار نينوا در غرب موصل را آزاد كنند؛ در حالي كه ائتلاف ضد داعش در حمله اشتباهي باعث كشته شدن ۲۹ غيرنظامي در موصل شد.

به گزارش سومريه‌نيوز، نيروهاي عراقي در ادامه پيشروي‌هاي خود در غرب موصل توانستند كنترل بخش جديد موصل را در دست گرفته و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌هاي اين منطقه به اهتزار درآورند. نيروهاي عراق همچنين باب الجديد را آزاد كرده و به باب البيض در غرب موصل نزديك شدند. ارتش عراق كارخانه دولتي سيمان در نزديكي باب الطوب در منطقه موصل قديم را آزاد كردند. نيروهاي عراقي اكنون در ۱۰۰ متري پل باستاني در غرب موصل هستند. از سوي ديگر منابع عراقي از بازداشت مسوول صنايع جنگي داعش و معاونش در غرب موصل خبر دادند.

همچنين يك منبع محلي در استان نينوا اعلام كرد كه فرمانده «گردان ازبكي» داعش و از تك‌تيراندازهاي ارشد اين گروه و 4نفر از معاونانش در حمله هوايي ائتلاف ضد داعش در مركز شهر موصل كشته شدند. جنگنده‌هاي نيروي هوايي ارتش عراق نيز صدها هزار اعلاميه را در مناطق غرب موصل پخش كردند كه شامل توصيه‌هاي مهمي به ساكنان و تاكيد بر رهايي قريب‌الوقوع آنها از دست داعش است. در اين اعلاميه‌ها تاكيد شده كه نيروهاي عراقي به آزادي آنها از چنگ داعش نزديك شده‌اند. همچنين منابع به شبكه الجزيره از كشته شدن ۲۹غيرنظامي در حمله اشتباهي ائتلاف ضد داعش در محله‌هاي مسكوني غرب موصل خبر دادند. نيروهاي عراقي نيز امروز ايستگاه قطار نينوا در غرب موصل را آزاد كردند. نيروهاي عراقي در راستاي عمليات نهايي براي آزادي شهر موصل، آخرين مقر داعش در عراق، اخيرا توانستند كنترل تمامي ساختمان‌هاي دولتي را در دست بگيرند. با ادامه عمليات موصل و افزايش تعداد آوارگان در غرب اين شهر، رييس ديوان وقف سني عراق خواهان باز شدن تمامي مساجد در شرق موصل براي استقبال از آوارگان شده است. ديوان اوقاف سني در نينوا خواهان اعلام وضعيت فوق‌العاده و باز كردن درهاي تمامي مساجد به روي آوارگان شده است. وزارت مهاجرت عراق اخيرا اعلام كرد كه تعداد آوارگان از غرب موصل به ۱۰۰ هزار نفر رسيده است.نویسنده:
ورود بيش از 100تفنگدار امريكايي به سوريه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
ورود بيش از 100تفنگدار امريكايي به سوريه


گروه جهان| بيش از 100تفنگدار دريايي امريكا وارد فرودگاه رميلان استان حسكه سوريه شدند و اين در حالي است كه تداوم اقدامات غيرقانوني امريكا در حمايت از گروه‌هاي تروريستي به رويه‌يي عادي براي دشمنان منطقه‌يي تبديل شده است.

به گزارش الميادين به نقل از يك منبع آگاه، اين نظاميان بخشي از 400 نظامي امريكايي هستند كه به ادعاي مسوولان امريكايي قرار است در عمليات آزادسازي شهر رقه مشاركت كنند. تفنگداران امريكايي با 40نفربر و توپخانه از شمال عراق وارد استان حسكه سوريه شده‌اند و قرار است در مناطق تحت تسلط نيروهاي حزب دموكراتيك سوريه مستقر شوند. اين منبع مدعي شده كه تعداد نيروهاي امريكايي موجود در سوريه بيشتر از دوره‌يي است كه باراك اوباما بود و اكنون ما شاهد ورود آشكار نيروهاي رزمي امريكا در سوريه هستيم، اما قبلا حضور امريكايي‌ها تنها به مربيان و كارشناسان نظامي محدود مي‌شد. استان حسكه در شمال شرق سوريه توسط كردها اداره مي‌شود، اما دولت سوريه نيز نيروهايي در اين منطقه دارد كه از زمان آغاز بحران سوريه هماهنگي بالايي ميان آنها وجود داشته است. تلاش‌هاي صورت گرفته در روزهاي اخير از سوي دولت ترامپ براي حضور نظامي بيشتر در سوريه در حالي است كه 6سال از آغاز بحران سوريه كه علت‌ ظهور آن حمايت امريكا و برخي كشورهاي غربي از گروه‌هاي تروريستي بود، گذشته و امروز حضور تروريست‌هاي تكفيري در اين كشور موجب شده كه صدها هزار سوري كشته، بيش از يك ميليون نفر زخمي و نزديك به 12ميليون نفر نيز آواره شوند و بسياري از زيرساخت‌هاي عمراني، اقتصادي و فرهنگي اين كشور به كلي ويران شود. از نقطه آغاز اين بحران تاكنون، دشمنان منطقه‌يي و در راس آن امريكا با حمايت‌هاي غيرقانوني خود از گروه‌هاي تروريستي، زمينه‌ساز تشديد بحران سوريه شدند و كارنامه سياه آنان در قبال بحران سوريه بر همگان آشكار شده است. ارسال سلاح و تجهيزات نظامي (براي نمونه تخليه 7فروند بالگرد امريكايي كه سلاح و تجهيزات نظامي حمل مي‌كردند، در پايگاه نظامي شهر «عين عيسي» در حومه شمالي رقه و ارسال ادوات نظامي فوق پيشرفته از جمله نفربرهاي نوع SUV)، آموزش نظامي گروه‌هاي تروريستي، كارشكني در روند هرگونه مصالحه و توافقات جاري در زمينه برقراري آتش‌بس فراگير و اعزام نيروي نظامي به داخل خاك اين كشور و فضاسازي رسانه‌يي عليه دولت قانوني سوريه از جمله اقدامات غيرقانوني است كه واشنگتن عليه ملت و دولت سوريه در سال‌هاي اخير مرتكب شده است. افزون بر آن، در حالي كه هماهنگي‌هاي نظامي ميان كنشگران صلح‌جوي منطقه در سوريه، امنيت و ثبات نسبي را در اين كشور به دنبال داشته است، رويكرد ناكارآمد، مخرب و ضد مردمي امريكا در سوريه موجب تداوم جنايات گروه‌هاي تروريستي و برهم خوردن آرامش سياسي اين كشور شده است.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/25
از منطقه


حمله به بيمارستان نظامي كابل كار طالبان است

فرانز مايكل ميليبن، سفير اتحاديه اروپا در افغانستان گفته حمله به بيمارستان نظامي سردار محمد داوود در كابل كار طالبان بوده است. به گفته مقامات در اين حمله كه چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد، ۵۱ نفر كشته و ۷۰نفر ديگر زخمي شدند. سفير اتحاديه اروپا در افغانستان به بي‌بي‌سي گفته اين اتحاديه مخالف تلاش‌هايي است كه گروه طالبان را براي دستيابي به اهداف‌شان تشويق و ترغيب مي‌كند. چون به گفته او آنها جنگ بي‌رحمانه‌يي را عليه مردم افغانستان انجام مي‌دهند. سفير اتحاديه اروپا تاكيد كرده طالبان در حملات مختلفي كه انجام مي‌دهند، تلفات غيرنظامي فوق‌العاده «نگران‌كننده و تراژيك» به بار مي‌آورند. داعش مسووليت اين حمله را به عهده گرفته و طالبان ادعا كرده اين حمله كار آنها نيست. چند مقام افغانستان نيز گفته‌اند اين حمله توسط طالبان سازماندهي شده بودند.عراق 125ميليارد دلار بدهكار است

رييس كميسيون مالي در پارلمان عراق براي نخستين بار پرونده بدهي‌هاي عراق را گشود و اعلام كرد كه ميزان بدهي‌هاي عراق تا به امروز 125 ميليارد دلار است. به گزارش ايرنا، هيثم الجبوري گفته مجموع بدهي‌هاي عراق تا به امروز 125 ميليارد دلار است كه 67درصد آن بدهي‌هاي خارجي و 33درصد بدهي‌هاي داخلي است. وي گفته بخشي از بدهي‌هاي خارجي ناشي از وام‌هايي است كه عراق از كشورهاي مختلف دريافت كرده و 41ميليارد دلار آن نيز بدهي‌هاي مربوط به جنگ هشت ساله است كه عراق تحت عنوان بدهي‌هاي حل نشده، به كشورهاي عربي بدهكار است. عراق مدعي است كه اين مبلغ (41ميليارد دلار) تحت عنوان كمك در جريان جنگ هشت ساله به رژيم سابق پرداخت شده است اما كشورهاي عربي ادعا مي‌كنند كه در قالب وام به بغداد داده‌اند. عراق به دليل كاهش جهاني قيمت‌هاي نفت در طول دو سال 2015 و 2016 با بحران جدي اقتصادي مواجه شد و وزارت نفت اين كشور اخيرا تهديد كرد كه اگر قيمت نفت به بالاي 60 دلار نرسد، درخواست تجديدنظر در توافق اخير اوپك مي‌كند.افزايش 26درصدي واردات روسيه در سال جاري

واردات روسيه در دوماهه نخست سال جاري با توجه با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني نسبت به سال 2016 دوبرابر شده است. به گزارش آناتولي، بنا به اعلام گمرگ روسيه واردات اين كشور در دوماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال قبل با 26.1درصد رشد به 24ميليارد دلار رسيد. طبق اعلام گمرك روسيه ميزان افزايش واردات در ماه فوريه نسبت به ماه قبل با 0.8درصد رشد به 162.8 ميليارد دلار رسيده است. انتظار مي‌رود با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اقتصاد روسيه بعد از ركود دوساله بين يك تا دو درصد رشد نشان دهد.نویسنده:

  يادداشت Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  8
  يداصتقا ri.repapswenlodaat@erutaef
  حوادث 66420769 مهاجراني براي مهريزي برنا اند
  نبود گسسته خود بوم از است
  كه شده اختالس آنها در كه هستند ادارههايي از بانه يها
  شهردار توسعه به توجه
  با شدن صنعتي نشيني
  شهر نام به هيي پديد جوامع
  برخي البته شد. مطرح شد؟
  مهاجرت منعكس ها رسانه در امسال زمستانه هاي اختال
  كدام ديرينه بقهيي سا
  مهاجرت از بسياري دارد. كهن
  تاريخي مختلف كشورهاي در
  مردم اختالس ميزان گفت: زابل در اختالس متهم پور قنبر
  سينا توانا نجفي علي
  دكتر همچنين ها جنگ طول
  در ميليارد الحساب علي طور به تاكنون نفر اين يدهد بهار به را جايش ديگر شناس
  زمستان
  جرم را اصلي بوم طبيعي
  حوادث يك متوجه پرونده اين است. شده گزارش ريال تغيير اين با هم الس اخت مرتكبان آيا ديد كردند.
  بايد مهاجرت جديد بوم به كرده
  رها به آزاد شغل با فرد يك زابل شهرداري كارمند اين در اما نه؟ يا دارند برمي كارشان از
  دست اختياري، اجباري، صورت به اغلب ها مهاجرت مسوول مقام اين گفته به است. اختالس اتهام رسمي اخبار از سر اختالسها كدام
  زمستان است. بوده ديني فرهنگي سياسي،
  اقتصادي، را افرادي خيابان در داشته آزاد شغل كه فردي آن از نشان اخبار آمار به نگاهي درآورد؟
  كشور در روستايي هاي مهاجرت ميان اين در
  اما كارمند به شناسايي بودند، پروانه دنبال كه 01ماجراي دستكم امسال زمستان در كه
  دارد از است. برخوردار خاصي پيچيدگي از ما
  كشور كارمند داد. م ارجاع نظر مورد شهرداري شده طالعرساني ها رسانه در مالي
  اختالس ارضي، اصالحات از پس بعد به 1340
  سال وجوهي دريافت از بعد شده بازداشت شهرداري پرونده مدت اين در كه است درحالي اين
  است. كشاورزي جديد نظام پيدايش
  همچنين صادر پروانه افراد اين براي غيرقانوني صورت به را نگاهها شهرداريها در مالي اتهامات
  اختالس رها را روستايي محيط مردم آرام آرام
  اقتصادي به سابقه بردن بين از براي نيز را دها پرون كشاند. شهرداريها در مالي رفتارهاي سوي
  به كردند. مهاجرت شهرها به
  كردند خاطي كارمند اين ظاهرا يكرد. معدوم نحوي شهرداري اهواز شهرداري زابل،
  شهرداري پديده با ما روستايي مهاجرت اين كنار
  در شهرداري حساب به را افراد اين از دريافتي وجوه با كه داشتند دادگستري در پرونده
  بومهن مهاجرت كه نسلي شديم. مواجه ها نسلي دو
  جديد احتمال است. كرده برداشت خودش ريخته نم مالي فساد يك موضوع آنها كارمندان
  دستگيري مهاجرت علت به كه نسلي اول) (نسل كند
  مي شهرداري پرونده در اختالس به متهمان افزايش شدند. ها رسانه
  در ساكن جديد شهرهاي ها بوم اطراف در
  والدين دارد. وجود ۲فر اي از بيشتر به
  زابل مهاجرين عظيم خيل با اينها كنار در شوند. مي شهرداري يرتبه عال مسوول دستگيري داد؟ روي ها اداره كدام السدر اخت شديم مواجه نيز و. افغانستان كشورهاي از
  بيگانه شهر شوراي رييس كه بود موضوعي نيز اهواز ماجراهاي صدر در شهرداريها بانكها
  عموما اجتماعي معضل با تا شد موجب مجموعا
  كه قبل ها مدت از بود گفته اشاره آن به اهواز هاي فرصت ترين متداول از يكي هستند. شويم.
  اختالس رو روبه مهاجرين
  اقتصادي شهرداران از يكي نادرست عملكرد به نسبت جدول در كه اخباري در هاست بانك در
  اختالس اقتصادي، مشكالت علت به ابتدا مهاجران اين شهردار كه بود درحالي اين بوديم. داده هشدار رصد را آنها توان مي شده، مرور نيز گزارش
  اين ساكن شهرها اطراف در عمدتا تورم
  اشتغال، غرب هاي شهرداري از يكي كاركنان از تعدادي كه هستند هرداريها ش اين ها بانك از بعد اما
  كرد. يدي كارهاي به بقيه قليلي عده جز شوند
  مي براساس شدند. بازداشت هم خوزستان استان آنجا از شود. مي محسوب اختالس مناسب
  فرصت كه مهاجرتها اين نتيجه در آوردند مي
  روي ماه خرداد است كرده منتشر ايرنا كه گزارشي است اداري دولتي جرمي عموما اختالس
  كه با ما شود مي انجام اقتصادي مسائل دليل به
  عمدتا اهواز شهرداري در كالهبرداري يك نيز امسال اين در نامشان نيز اداري دولتي نهادهاي
  ساير فرهنگي، تعارض فرهنگي، مسائل نام به يي
  پديده شدند. بازداشت آن عوامل كشف ميآيد. چشم به خبرها منبع تاريخ ماجرا خالصه
  رديف نشيني حاشيه به مربوط هاي فرهنگ خرده بروز
  و در زمستان هاي اختالس از يكي مثال
  براي ميشويم. مواجه بودند؟
  داما بانكي السهاي اخت نفر است داده روي قزوين پرورش ايسنا
  آموزش ۵۹ اسفند ۶۱ قزوين پرورش آموزش مسووالن از نفر پرونده در كيفرخواست صدور
  ۱ عدم دليل به كه هايي فرهنگ
  خرده اختالس يك امسال بهمن در كه درحالي دستگير اختالس اتهام به كل اداره اين مسووالن
  از موضوع مشخصا گرچه گرفت. قرار خبرها صدر در امسال اسفند كه بود خبرهايي از يكي سرمايه بانك
  موضوع بوم شرايط همساني هماهنگي
  انطباق ماموران توسط بانك يك در توماني ميليون 47 ايسنا
  شدند. ۵۹ اسفند ۵۱ آن پرداخت از دارند بدهي تومان ميليارد 00۵۵ به نزديك كه سرمايه بانك بدهكار ۱۲ حدود اما نبود. اختالس
  ۲ فرهنگي هاي ويژگي برخي باعث
  جديد نيزاز بندرگز دادستان شد، متوقف پليس نيز جيرفت در كرمان پزشكي علوم
  دانشگاه شده ارسال احضاريه برايشان دادستاني سوي از اند كرده فرار همواره با انطباق در را مشكالتي شود مي در ريالي ميليارد 10 الس اخت عامل دستگيري به مربوط خبرهاي در كه بود جاهايي از
  يكي زابل در اختالس متهم دستگيري به اشاره با بلوچستان سيستان استان مركز زاهدان انقالب عمومي دادستان انحراف كه كند مي ايجاد جديد
  فرهنگ داد. خبر شهرستان اين ميخورد. گوش به نامش اختالس ايرنا
  ۵۹ اسفند ۵۱
  3 است. شده گزارش ريال ميليارد الحساب علي طور به تاكنون نفر اين اختالس ميزان هايي
  گفت: ناهماهنگي چنين تبعات از بزهكاري اين در بندرگز دادستان طالبي، كاظم دادگستري رييس روز» انجم
  «احمدعلي است. هاي دستگاه تحقيقات از پس است: گفته باره در اختالس فقره يك وقوع از جيرفت
  شهرستان اتهامات آنها دستگيري علت شدند بازداشت قضايي حكم با اهواز شهرداري مديران از نفر گفت: آگاه منبع يك ايرنا
  ۵۹ اسفند ۱0
  ۴ اكثريت در مهاجرين روي ميداني
  مطالعات ميداني بررسي تخصصي پايش اطالعاتي بود. داده خبر شهرستان اين پزشكي علوم
  دانشگاه است. شده عنوان
  مالي كلي واقعيت يك دهنده نشان جهان
  كشورهاي از يكي در اختالس عامل نامحسوس، محسوس زندان روانه اختالس اتهام به نفر رابطه اين
  در اين به مربوط متهم جعلي هاي پول چك املش در بانكي اختالس عامل گيالن، استان انتظامي نيروي ايرنا
  ماموران ۵۹ اسفند به افراد اين ميان در انحراف فساد كه
  است هماهنگي با شناسايي بندرگز شهرستان ادارات
  شدند. كردند. دستگير شناسايي ماسال در را
  پرونده افراد از بيشتر دومشان نسل فرزندان
  ويژه شد. دستگير قضايي مرجع دستور كاركنان از نفر رابطه اين در كرد: تصريح
  وي اين دولتي ادارات از يكي در ريالي ميليارد ۱0 اختالس عامل دستگيري از گلستان استان غرب در بندرگز
  دادستان در متاسفانه است. جديد بوم ساكن
  عادي از توجهي قابل بخش چند هر طالبي گفته به قضايي تعقيب تحت جيرفت پزشكي علوم ايرنا
  دانشگاه ۵۹ بهمن ۶۲
  ۶ شد. زندان روانه قرار صدور با متهم افزود: داد خبر
  شهرستان نبود آمار نكردن آوري جمع دليل به ما
  كشور شد بازگردانده بيتمال ال به شده اختالس وجوه بازپرسي اول شعبه در احضار با كه گرفتند
  قرار ريزي برنامه عدم نيز دقيق درست
  اطالعات نيست. انتظار از دور مبلغ افزايش احتمال اما اتهام تفهيم با جيرفت انقالب عمومي
  دادسراي شركت صرافي حساب به اختالس وجوه از ريال ميليارد 70 گفت: شمالي خراسان ملي بانك عمومي روابط ايسنا
  مسوول ۵۹ بهمن ۵۲
  7 بود. شده منتقل كشور خارج در نمايندگي داراي بازرگاني در متعددي مشكالت با سال در مهاجران
  ميزان ميالنلو، محمد خان نيز امسال بهمن ۲5 روانه اختالس اتهام به موقت بازداشت قرار
  صدور مواجهيم. مهاجرين
  زمينه شمالي خراسان ملي بانك عمومي روابط مسوول شدند.
  زندان ارتشا جرم به بومهن شهرداري معاونان از نفر دو بومهن شهردار دستگيري از پرديس انقالب عمومي ايرنا
  دادستان ۵۹ بهمن ۲3
  8 چه نداند دولت شود مي موجب آمار
  نداشتن به الس اخت وجوه ريال ميليارد 70 گفت: متهم دستگيري از پس 13۹5 ماه دي
  در داد. خبر
  اختالس بزرگ شهرهاي روستاها از جمعيت
  ميزان داراي بازرگاني شركت صرافي حساب وجوه از تومان هزار 700 544ميليون مبلغ
  پرونده مدارك به توجه با را پزشكي علوم دانشگاه در اختالس پرونده بازپرس، گفت: كرمان استان دادگستري كل
  رييس روستاهاي شهرها از ميزان چه يا آيند
  م كه بود شده منتقل كشور خارج در نمايندگي است. شده داده برگشت المال بيت به اختالس ايرنا
  مورد ۵۹ بهمن
  ۹ كرد. تاييد تاكنون پرونده به رسيدگي ابتداي از يكنند.
  موجود مهاجرت
  كوچك تشكيل اختالس اين به رسيدگي براي يي
  پرونده مشخص افراد اين تخصص جنس سن، شهر اين توماني ميليون ۱00 ميليارد ۱۴ اختالس درباره غربي آذربايجان استان پليس فرمانده اصالني، ناصر سردار است. شده آمد ميان به رداريها شه پاي بازهم ايرنا
  ۵۹ دي به موضوع مشتريان، از يكي حساب از غيرقانوني برداشت بر مبني چايپاره در بانكي از گزارشي دريافت پي در گفت: ۱0
  سازماندهي را افراد اين توان مي چگونه
  نيست است كرده منتشر ايسنا كه گزارشي براساس بهمن در بومهن شهردار دستگيري از
  پس گرفت. قرار شهرستان اين آگاهي پليس كار دستور در
  سرعت جديد محيط در افراد اين استفاده ضمن تا
  كرد بام ملي بانك شعبه در خاطي كارمند مجموع در سوي به را هها نگا ديگر ماجراي دو
  امسال جلوگيري افراد اين توسط انحرافات بروز از 66ميليارد هزار يك اختالس درصدد آباد صفي آنها مالي عملكرد بر نظارت عدم يها
  شود.
  شهردار يكي به فرد اين كه شدند متوجه ماموران تكميلي آگاهي پليس ماموران هوشياري با چايپاره شهرستان منتقل ماكو در بازرگاني شركت حساب به مبلغ نشد. محقق مهم اين همكاران تالش با كه بود ريال شهرداري كارمند دستگيري ماجراي
  كشاند، است شده موجب آمار اين فقدان متاسفانه افزود: وي است. شده متواري همسايه كشورهاي از گزارشي دريافت پي در افزود: باره اين در او داد. خبر اين نمايندگي از مبلغ اين تا بوده قرار بود، شده به ريال 07ميليارد فقط اختالس ميزان اين از وراي اين بود. زابل شهرداري كارمند
  اهواز يك عنوان به مهاجرت پديده با همواره ما
  كه متهم، اين همدست شناسايي با آگاهي پليس ماموران غيرقانوني برداشت بر مبني چايپاره در بانكي از شود. اخذ تركيه در شركت با كه بود شده منتقل استان از خارج در حساب شهرداري در اخير ماه چند در كه است
  ماجرايي صورت به بيني پيش غيرقابل ناگهاني
  پديده واريز او حساب به شده اختالش مبلغ كه را فردي در سرعت به موضوع مشتريان، از يكي حساب از آن صاحبان به مسدود مذكور هاي حساب سرعت شد شناخته نجومي» «امالك عنوان تحت
  تهران علم با ما ديگر عبارت به كنيم عمل
  روزمره آذربايجان انتظامي رمانده د. كردن دستگير بود، شده با گرفت. قرار شهرستان اين آگاهي پليس كار دستور ماند ناكام كه اختالسي شد. اطالعرساني اين در كه افرادي نشد مشخص هيچگاه
  ولي كيفيت كميت با پديده اين دانيم مي
  اينكه فرد، اين دستگيري شناسايي پي در گفت: غربي مشخص آگاهي، ماموران توسط موضوع دقيق بررسي اين در كرده منتشر ايرنا كه گزارشي براساس به ريال 07ميليارد اين انتقال به اشاره با وي چرا داهند بو كساني چه داهند كر تخلف
  ماجرا فاقد چون اما افتد مي اتفاق هرساله
  متفاوت نشد داده متواري فرد حساب به وجه واريز اجازه چايپاره شهرستان هاي بانك از يكي كارمند كه شد شده گذاشته ناكام هم ها اختال از يكي زمستان بيشتر افزود: تهران ماكو خوي، در هايي حساب نشد. گرفته پس آنها از امالك
  اموال ساماندهي براي يي برنامه هيچ هستيم
  برنامه برگشت آنها صاحبان حساب به وجه ميزان اين حساب به برداشته افراد حساب از ريال 114يليارد آذربايجان انتظامي فرمانده اصالني، ناصر سردار است. بازرگاني شركت صرافي به مربوط حسابها اين دادستان راد، دي موح علي الم تاالس حج نداريم. كشور در مهاجران
  بحث شد. داده هاي بررس در است. كرده واريز ديگري شخص هاي بانك از يكي گران اختالس ناكامي از غربي از ريال ميليارد 30 حدود اينكه به توجه با بوده دستگيري به اشاره با زاهدان انقالب عمومي گذشته هاي دهه طول در اينكه نتيجه شهرها سمت به مهاجرين سيل شده
  مالحظه مسكن نداشتن علت به آورند مي
  هجوم ساكن يآبادها حلب شهرها حاشيه در
  مناسب عمومي دولتي اموال خريد تخفيف در قانون عدالت يشوند.
  جاي
  م ها آلونك ساختن مردم اراضي گرفتن با يا داشتن از يدهند تشكيل را
  دورآبادها ترك قانوني تشريفات از خارج واگذاري منظور رود باال تصاعدي بهره نرخ سوم، دوم شوند. صاحبخانه توانند نمي هرگز حمايت بدون نقش قبل، هاي شماره در هستند. غنا فقر از تفحص
  تحقيق مناسب بهداشتي آموزشي امكانات
  مدرسه انجام سفارش توصيه با بسا چه كه است مزايده يدهد. نم اختصاص موارد اين در بودجهاى دولت شده، ساخته واحدهاى يا زمين واگذاري در اگر طبقاتى فاصله اين گسترش ايجاد در قانون به كه تهران
  شهرداري اوليه بوم از مهاجرت گسيختگي هم از
  محرومند. شود. مى رفع عدالت صرف بايد عمومي إمكانات چون يا ارفاق بانكي، تسهيالت يا عوارض دريافت يا فروش مساله به امروز دادم. قرار اشاره مورد را ماجراي از پس
  ويژه اقتصادي نظام شود مي موجب جديد بوم
  به نيازمند كه افرادي به امالك، اين واگذاري حاضر حال در شود. شهروندان اصلي نيازهاى شود، گرفته نظر در آنان براى خاصى تخفيف كرد. خواهم اشاره روز قيم از كمتر به امالك حادثه نجومي الك
  ّ
  ام كه باشد پذير يب آس ها خانواده اين
  فرهنگي باالترين به قانوني مزايده فرآيند در نيستند فقير اموال دايما كه دارند وجود زيادي نهادهاى است. اشكال بدون بوده عدالت راستاي در از كمتر به را عمومي اموال يتوان آيا بود شده مطرح
  پالسكو فاقد زندگي گذران آتي هاي برنامه در
  معموال تواند مي كسي اگر بنابراين است. بالمانع قيمت ها شهرداري از نمايند، مي واگذار را عمومي ضرورى كاالهاي است ممكن كه گونه همان قانون است ممكن كرد، واگذار آن روز ارزش شد. رد مجلس در متعارفند.
  ديروز زندگي يك
  استانداردهاي زندگي منزلي در خودش قانوني مشروع پول از فرمان اجرايي ستاد متعدد بنيادهاي تا گرفته شود. داده آنها به بالعوض حتى يا تخفيف با فرضم من بنابراين بدهد. را اجازهيي چنين كه هايي تخفيف
  موضوع شيري عباس
  دكتر را بسياري افراد افراد، اين بين در نتيجه در اشكالي دارد، ارزش تومان ميلياردها كه كند دقيق نظارت مورد كمتر نهادها اين غيره، امام زيرين طبقات نيازهاى رفع راستاي در چون نيست. تهران شهرداري اقدامات بودن غيرقانوني واگذاري در تهران
  شهردار هيات عضو
  حقوقدان يدهند. اجاره كار براي كودكانشان كه بينيد
  م وى براي مزاحمتي يتواند نم هم كسي ندارد نحوه درباره گزارشاتي هم معموال هستند خواهد جامعه در طبقاتى فاصله كاهش جامعه به رسيدگي قانوني روند ديد بود منتظر (بايد داشته عمومي الك تهران
  ام دانشگاه
  علمي يزنند مخدر مواد فروش تكديگري به
  دست خارج امالك اين واگذاري در بحث كند. ايجاد يگيرد. نم قرار عموم اختيار در آنها واگذارهاى از كه كساني به تخفيفات اين دادن ولي بود. اجازه صورت در شد.) خواهد چه پرونده اين است ماجرايي از
  بخشي بسترساز كه دهند مي انجام هايي فعاليت
  و روز قيم از كمتر به قانوني مقرر تشريفات از نهادها اين الك ام دريافت بدنبال كه كساني از هستند جامعه باالي يا متوسط طبقات اين بايد مواردي چه در قانون مجريان قانون، بود كرده برجسته را تفحص تحقيق موضوع
  ّ
  كه چون يشوند ناهماهنگي اجتماعي
  انحراف برده مسلخ به عدالت كه اينجاست در است، قيم به خواهند نمي كه است بديهي هستند، حتي برخوردارند هم مكفي مزاياي حقوق به بايد كه جاست اين كنند؟ اعمال را تخفيفات بسيار نجومي» «امالك درباره جاري سال در
  ّ
  و نتيجه در برند نمي بهره هم مناسبي آموزش
  از اگر يا شود. عميقتر طبقاتى شكاف شود مى امالك بازار در چون نمايند، خريداري روز عادله بر كامال هستند، هم ديگري مسكن داراي طبقات از حمايت يعنى توزيعي عدالت مهم اصل قانون عدالت ديدگاه از فقط من بوديم.
  شنيده بيسوادي ميزان كه دارند قرار درشرايطي
  عمدتا اعتماد به است ممكن نشود، مخدوش هم عدالت خريداري را آنها توانند مي كه دارد وجود زيادي جامعه در را طبقاتى فاصله است عدالت خالف فقط بنابراين، شود. توجه جامعه دست فرو يدهم. ارائه تحليلي باره اين
  در حداقل خريدشان قدرت است. باال اينها ميان
  در كند. وارد لطمه عدالت تحقق درباره عمومي أرزانتر قيم مثل امالك، اين امتيازات كنند. پيشرفته، كشورهاى برخى در لذا كند. مي بيشتر طبقات براى كه بود خواهند مجاز تخفيفاتى دارد وجود يي جامعه هر در طبقاتى،
  ّ
  فاصله حداقل فاقد هستند مواجه سوءتغذيه با
  است. فساد افزايش روش، اين ديگر مهم اثر اينكه گو اصلي انگيزه و... بهره بدون أقساطى خريد يا يا بهره بدون مسكن خريد براي بانكى هاى وام كه كساني يعني است. نظر در جامعه فرودست است، نتوانسته سياسي نظام هيچ تاكنون هستند.
  و فرهنگي آموزشي
  امكانات آثار به جداگانه بايد كه است حكومت ساختار در مزايده طريق از كه امالكى البته است. خريداران دولت است مدت طوالنى بازپرداخت بهره كم يا دولت كارمندان مثال هستند. حمايت نيازمند رد. بب بين از را طبقاتى شديد هاي فاصله دست از شانس كه نسلي يك با ما مجموع در شود. خته پردا آن است، خارج قاعده اين از يشود، واگذار عمومى مسكن خريد براي ولي كند. مي پرداخت را بهره دارند قرار فقر خط زير معموال شهرداريكه ها مساله درگير هنوز بشري، جوامع رفتهترين
  پيش ديگر افراد از بيش بزهكاريشان انحراف
  رفتن، در مهاجرت مشكل حل براي مواجهيم.
  است نبايد گزينان بوم مشكل حل به تنها ما هستند
  كشور قصاص به محكوم پيامكي كالهبرداران است فساد با بانكي نظام مبارزه راه
  هوشمندسازي، مهاجرت از تا كنيم اتخاذ ترتيبي بايد ما
  بپردازيم. بياوريم. عمل به جلوگيري افراد
  اين حقيقي اشخاص به پيامك ارسال با سودجو افراد برخي در درخشان هاي استعداد داراي افراد شود، مي سبب با هوشمندسازي هاي سامانه از بانكي نظام گسترده فرآيندها همه
  هوشمندسازي بسياري ميان در اگر كه است اين
  واقعيت يا مسابقه در شدن برنده ازجمله مختلف نههاي بها به حقوقي نظام در را الزم الح اص شوند گرفته كار به نظام اين اينتليجنس) (بيزينس تجاري هوش گيري خدمت به كنترلي افزارهاي نرم از استفاده
  و فراهم گذاري سرمايه يا كار شانس مهاجرين
  از بانك عابر هاي اه دستگ پاي را افراد خير كار انجام يا جشنواره در هوشمند هاي سامانه كارگيري به كنند. ايجاد بانكي با بتوانند بانكي نظارتي ارشد مديران شود، مي سبب زمينه كشور بانكي سيستم
  در زندگي خود بوم در ميهند ترجيح معموال
  كنيم افراد حساب كردن خالي كالهبرداري به اقدام يشانند مك ارتباط داخل، در شفافيت ايجاد بر افزون بانكي نظام همه بر (آنالين) برخط صورت به امنيتي هاي تم سيس بين از را فساد اختالس بروز روستاها شهرها از مهاجرين مشكل عمده
  كنند. حد تا كارت سيم گوشي ساماندهي با قطعا البته ميكنند هاي بانك پيشرفته هاي سيستم با را كشور بانكي نظام بروز محض به كنند نظارت ها تراكنش ويژه به امور كشور بانكي سيستم اگر برد. مي تا است اقتصادي بيشتر شهرها، كالن مناطق
  به نوع اين حوزه در جرم آمار چشمگير كاهش شاهد زيادي از بروز جلوگيري دليل به يكند ممكن جهان شوند. آن مانع تخلف ترين كوچك فسادهاي بار زير از
  بخواهد وجود برنامهريزي عدم متاسفانه
  فرهنگي. خود مردم است نياز آن از پيش اما بود، خواهيم كالهبرداري راغب كشور با همكاري براي را جهاني هاي بانك فساد، نياز دليل به هوشمند هاي امانه س از استفاده گرچه جز يي چاره يابد رهايي
  ناخواسته ما روستاييان كار تامين بحث در مداوم
  مشكالت اميري محمدرضا بوبرشاد
  حسين د. نخورن را تبليغات اينگونه فريب داشته دقت امور پايش هوشمند هاي سيستم كارگيري به سازد. مي چندان نخست نگاه در زياد هاي هزينه كارآمد افراد به ندارد.
  هوشمندسازي مواجهيم. مدام مهاجرت پديده
  با آگاهي پليس
  رييس علمي هيات
  عضو عمده كه شده مشخص شده انجام يهاي بررس با يآورد. همراه به را اقتصادي عدالت مالي، ايجاد كه خطايي كاهش شفافيت اما نيست مطلوب با افراد برخي منافع افرادي توسط بزرگ شهرهاي چهره نتيجه كرمانشاه
  در استان تهران
  دانشگاه باال ارقام با ويژه به طريق اين از كه ايي رداري كالهب تازگي به كه يي پيشرفته بانكي نظام داشت توجه بايد دارد. استفاده براي قبولي قابل توجيه كند مي يافتد؛ خطر به هوشمندسازي بهنجار رفتاري مناسب زندگي ميتوانند
  كه زندانيان توسط داده رخ ان استه ساير ما استان در ميليوني سايه در فقط كرد، تاكيد آن ايجاد بر جمهوري رييس گزارشگري حسابرسي براي دقيق هاي سامانه اكنون يكنند مخالفت آن با
  بنابراين نه كه است ريخته بهم حدي به باشند
  داشته رافت دليل به كه هستند نفس قصاص به محكوم زندانيان اين عمده ميشود. انجام سيستمي همان يابد. مي تحقق ها سامانه اين بهكارگيري بازارها به طراحي كردها ريزهزينه بر نظارت مالي موضوع اين شود. اجرايي هوشمندسازي ندارند
  رغبت استانداردي زندگي از اند كرده مهاجرت كه
  آناني روزهاي در بتوانند تا يود داده قرار افراد اين اختيار در گوشي المي اس جمهوري بانك عمومي مجمع ساالنه نشست در جمهور رييس كه از گيري بهره با تواند مي بانكي نظام كه است شده عرضه به نسبت مجدانه بانكي باالي سطح مديران يطلبد
  م مهاجرپذيرند كه شهرهايي نه
  برخوردارند د. باشن تماس در وادهشان خان با عمر آخر در كرد اشاره آن به ايران المي اس جمهوري مركزي سنتي صورت به كه را هايي صورت دستكاري امكان آنها ورزند. اهتمام ها سامانه اين كارگيري به افراد اين از مناسب بهينه استفاده شانس
  از زندان بيرون در كه رابطي طريق از كرده سوءاستفاده به اقدام افراد اين از برخي درباره مركزي بانك به ها بانك گزارش گفت آن توصيف شفاف كامل طور به را عملكردها بگيرد شود، مي تنظيم شدن رو روبه از هوشمند تمهاي سيس كارگيري به
  برخوردارهستند. در نيز وضعيت اين ساماندهي كه يكنند كالهبرداري به اقدام پيامك ارسال دارند اينها نيست. شفاف دقيق سودها مالي هاي اب حس كند. بروز هاي زمينه كند جلوگيري يكديگر با
  افراد گزينان بوم هم جديد بوم هم نتيجه
  در ت. اس كار دستور هاست. بانك داخل مشكالت امنيت ايجاد بر افزون بانكي نظام در سازي شفاف استفاده همچنين يدهد. كاهش را فساد
  اختالس مشكلند. چالش دچار پديده اين با جديد
كدام اختلاس‌هاي زمستانه امسال در رسانه‌ها منعكس شد؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/25
كدام اختلاس‌هاي زمستانه امسال در رسانه‌ها منعكس شد؟
شهرداري‌ها و بانك‌ها از اداره‌هايي هستند كه در آن‌ها اختلاس شده است


سينا قنبر پور     

زمستان ديگر جايش را به بهار مي‌دهد و بايد ديد آيا مرتكبان اختلاس هم با اين تغيير دست از كارشان برمي‌دارند يا نه؟ اما در اين زمستان كدام اختلاس‌ها سر از اخبار رسمي كشور درآورد؟ نگاهي به آمار و اخبار نشان از آن دارد كه در زمستان امسال دست‌كم ۱۰ماجراي اختلاس و مالي در رسانه‌ها اطلاع‌رساني شده است. اين درحالي است كه در اين مدت ۳پرونده اختلاس و اتهامات مالي در شهرداري‌ها نگاه‌ها را به سوي رفتارهاي مالي در شهرداري‌ها كشاند. شهرداري زابل، شهرداري اهواز و شهرداري بومهن 3پرونده در دادگستري داشتند كه با دستگيري كارمندان آنها موضوع يك فساد مالي در رسانه‌ها شدند. اختلاس‌ها در كدام اداره‌ها روي داد؟

عموما بانك‌ها و شهرداري‌ها در صدر ماجراهاي اختلاس هستند. يكي از متداول‌ترين فرصت‌هاي اختلاس در بانك‌هاست و در اخباري كه در جدول اين گزارش نيز مرور شده، مي‌توان آنها را رصد كرد. اما بعد از بانك‌ها اين شهرداري‌ها هستند كه فرصت مناسب اختلاس محسوب مي‌شود. از آنجا كه اختلاس عموما جرمي دولتي - اداري است ساير نهادهاي دولتي و اداري نيز نامشان در اين خبرها به چشم مي‌آيد.

براي مثال يكي از اختلاس‌هاي زمستان در آموزش و پرورش قزوين روي داده است و ۳ نفر از مسوولان اين اداره كل به اتهام اختلاس دستگير شدند.

دانشگاه علوم پزشكي كرمان در جيرفت نيز يكي از جاهايي بود كه در خبرهاي مربوط به اختلاس نامش به گوش مي‌خورد.

«احمدعلي انجم‌روز» رييس دادگستري شهرستان جيرفت از وقوع يك فقره اختلاس در دانشگاه علوم پزشكي اين شهرستان خبر داده ‌بود. در اين رابطه 5 نفر به اتهام اختلاس روانه زندان شدند.

وي تصريح كرد: در اين رابطه 5 نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي جيرفت تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند كه با احضار در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب جيرفت با تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به اتهام اختلاس روانه زندان شدند.

در دي ماه ۱۳۹۵ و پس از دستگيري ۵ متهم پرونده مبلغ 445ميليون و 700هزار تومان از وجوه مورد اختلاس به بيت‌المال برگشت داده شده است.  بازهم پاي شهرداري‌ها به ميان آمد

پس از دستگيري شهردار بومهن در بهمن امسال دو ماجراي ديگر نگاه‌ها را به سوي شهرداري‌ها و عدم نظارت بر عملكرد مالي آنها كشاند، ماجراي دستگيري ۴ كارمند شهرداري اهواز و ۲ كارمند شهرداري زابل بود. اين وراي ماجرايي است كه در چند ماه اخير در شهرداري تهران تحت عنوان «املاك نجومي» شناخته شد ولي هيچگاه مشخص نشد افرادي كه در اين ماجرا تخلف كرده‌اند چه كساني بوده‌اند و چرا اموال و املاك از آنها پس گرفته نشد.

 حجت‌الاسلام علي موحدي‌راد، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان با اشاره به دستگيري

2 متهم اختلاس در زابل گفت: ميزان اختلاس اين 2 نفر تاكنون به طور علي‌الحساب 2ميليارد ريال گزارش شده است. اين پرونده متوجه يك كارمند شهرداري زابل و يك فرد با شغل آزاد به اتهام اختلاس است.  به گفته اين مقام مسوول فردي كه شغل آزاد داشته در خيابان افرادي را كه دنبال پروانه بودند، شناسايي و به كارمند شهرداري مورد نظر ارجاع مي‌داد.  كارمند شهرداري بازداشت شده بعد از دريافت وجوهي به صورت غيرقانوني براي اين افراد پروانه صادر و پرونده‌ها را نيز براي از بين بردن سابقه به نحوي معدوم مي‌كرد. ظاهرا اين كارمند خاطي وجوه دريافتي از اين افراد را به حساب شهرداري نمي‌ريخته و خودش برداشت كرده است. احتمال افزايش متهمان به اختلاس در پرونده شهرداري زابل به بيشتر از اين 2 نفر وجود دارد.

دستگيري ۴ مسوول عالي‌رتبه شهرداري اهواز نيز موضوعي بود كه رييس شوراي شهر اهواز به آن اشاره و گفته بود از مدت‌ها قبل نسبت به عملكرد نادرست يكي از شهرداران هشدار داده بوديم. اين درحالي بود كه شهردار و تعدادي از كاركنان يكي از شهرداري‌هاي غرب استان خوزستان هم بازداشت شدند. براساس گزارشي كه ايرنا منتشر كرده است خرداد ماه امسال نيز يك كلاهبرداري در شهرداري اهواز كشف و عوامل آن بازداشت شدند.  اختلاس‌هاي بانكي كدام‌ها بودند؟

درحالي كه در بهمن امسال يك اختلاس ۴۷ميليون توماني در يك بانك توسط ماموران پليس متوقف شد، دادستان بندرگز نيزاز دستگيري عامل اختلاس 10ميليارد ريالي در اين شهرستان خبر داد.

كاظم طالبي، دادستان بندرگز در اين باره گفته است: پس از تحقيقات دستگاه‌هاي اطلاعاتي و پايش تخصصي و بررسي ميداني محسوس و نامحسوس، عامل اختلاس در يكي از ادارات شهرستان بندرگز شناسايي و با هماهنگي و دستور مرجع قضايي دستگير شد.

به گفته طالبي هر چند بخش قابل توجهي از وجوه اختلاس شده به بيت‌المال بازگردانده شد اما احتمال افزايش مبلغ دور از انتظار نيست.

۲۵بهمن امسال نيز خان‌محمد ميلانلو، مسوول روابط عمومي بانك ملي خراسان‌شمالي گفت: 70ميليارد ريال وجوه اختلاس به 8 حساب صرافي و شركت بازرگاني داراي نمايندگي در خارج كشور منتقل شده بود كه پرونده‌يي براي رسيدگي به اين اختلاس تشكيل شده است.

براساس گزارشي كه ايسنا منتشر كرده است در مجموع كارمند خاطي در شعبه بانك ملي بام و صفي آباد درصدد اختلاس يك هزار و 66 ميليارد ريال بود كه با تلاش همكاران اين مهم محقق نشد. از اين ميزان اختلاس فقط 70ميليارد ريال به 8 حساب در خارج از استان منتقل شده بود كه با سرعت حساب‌هاي مذكور مسدود و به صاحبان آن اطلاع‌رساني شد.

وي با اشاره به انتقال اين 70ميليارد ريال به حساب‌هايي در خوي، ماكو و تهران افزود: بيشتر اين حساب‌ها مربوط به صرافي و شركت بازرگاني بوده و با توجه به اينكه حدود 30ميليارد ريال از مبلغ به حساب شركت بازرگاني در ماكو منتقل شده بود، قرار بوده تا اين مبلغ از نمايندگي اين شركت در تركيه اخذ شود. اختلاسي كه ناكام ماند

براساس گزارشي كه ايرنا منتشر كرده در اين زمستان يكي از اختلاس‌ها هم ناكام گذاشته شده است. سردار ناصر اصلاني، فرمانده انتظامي آذربايجان غربي از ناكامي اختلاس‌گران يكي از بانك‌هاي شهرستان چايپاره با هوشياري ماموران پليس آگاهي خبر داد.  او در اين باره افزود: در پي دريافت گزارشي از بانكي در چايپاره مبني بر برداشت غيرقانوني از حساب يكي از مشتريان، موضوع به سرعت در دستور كار پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت. با بررسي دقيق موضوع توسط ماموران آگاهي، مشخص شد كه كارمند يكي از بانك‌هاي شهرستان چايپاره 411ميليارد ريال از حساب افراد برداشته و به حساب شخص ديگري واريز كرده است. در بررسي‌هاي تكميلي ماموران متوجه شدند كه اين فرد به يكي از كشورهاي همسايه متواري شده است.  وي افزود: ماموران پليس آگاهي با شناسايي همدست اين متهم، فردي را كه مبلغ اختلاش شده به حساب او واريز شده بود، دستگير كردند.  فرمانده انتظامي آذربايجان غربي گفت: در پي شناسايي و دستگيري اين فرد، اجازه واريز وجه به حساب فرد متواري داده نشد و اين ميزان وجه به حساب صاحبان آنها برگشت داده شد.نویسنده:
جاي عدالت و قانون در تخفيف خريد اموال دولتي و عمومي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/25
جاي عدالت و قانون در تخفيف خريد اموال دولتي و عمومي


تحقيق و تفحص از شهرداري تهران كه به ويژه پس از ماجراي املاك نجومي و حادثه پلاسكو مطرح شده بود ديروز در مجلس رد شد. موضوع تخفيف‌هايي كه شهردار تهران در واگذاري املاك عمومي داشته بخشي از ماجرايي است كه موضوع تحقيق و تفحص را برجسته كرده بود و در سال جاري درباره «املاك نجومي» بسيار شنيده بوديم. من فقط از ديدگاه عدالت و قانون در اين باره تحليلي ارائه مي‌دهم.

فاصله طبقاتى، در هر جامعه‌يي وجود دارد و تاكنون هـيچ نظام سياسي نتوانسته است، فاصله‌هاي شديد طبقاتى را از بين ببرد‌. پيشرفته‌ترين جوامع بشري، هنوز درگير مساله فقر و غنا هستند. در شماره‌هاي قبل، نقش قانون در ايجاد و گسترش اين فاصله طبقاتى را مورد اشاره قرار دادم. امروز به مساله فروش املاك به كمتر از قيمّت روز اشاره خواهم كرد.

آيا مي‌توان اموال عمومي را به كمتر از ارزش روز آن واگذار كرد، ممكن است قانون چنين اجازه‌يي را بدهد. بنابراين من فرضم غيرقانوني بودن اقدامات شهرداري تهران نيست. (بايد منتظر بود ديد روند قانوني رسيدگي به اين پرونده چه خواهد شد.) در صورت اجازه قانون، مجريان قانون در چه مواردي بايد اين تخفيفات را اعمال كنند؟ اين جاست كه بايد به اصل مهم عدالت توزيعي يعنى حمايت از طبقات فرو دست جامعه توجه شود. بنابراين، فقط تخفيفاتى مجاز خواهند بود كه براى طبقات فرودست جامعه در نظر است. يعني كساني كه نيازمند حمايت هستند. مثلا كارمندان دولت يا شهرداري‌ها كه معمولا زير خط فقر قرار دارند و بدون حمايت هرگز نمي‌توانند صاحبخانه شوند. اگر در واگذاري زمين يا واحدهاى ساخته شده، يا دريافت عوارض يا تسهيلات بانكي، ارفاق يا تخفيف خاصى براى آنان در نظر گرفته شود، در راستاي عدالت بوده و بدون اشكال است. همان‌گونه كه ممكن است كالاهاي ضرورى با تخفيف يا حتى بلاعوض به آنها داده شود. چون در راستاي رفع نيازهاى طبقات زيرين جامعه و كاهش فاصله طبقاتى در جامعه خواهد بود. ولي دادن اين تخفيفات به كساني كه از طبقات متوسط يا بالاي جامعه هستند و از حقوق و مزاياي مكفي هم برخوردارند و حتي داراي مسكن ديگري هم هستند، كاملا بر خلاف عدالت است و فاصله طبقاتى را در جامعه بيشتر مي‌كند. لذا در برخى كشورهاى پيشرفته،

وام‌هاى بانكى براي خريد مسكن بدون بهره يا كم‌بهره و بازپرداخت طولانى مدت است و دولت بهره را پرداخت مي‌كند. ولي براي خريد مسكن دوم و سوم، نرخ بهره تصاعدي بالا مي‌رود و دولت بودجه‌اى در اين موارد اختصاص نمي‌دهد. چون إمكانات عمومي بايد صرف عدالت و رفع نيازهاى اصلي شهروندان شود. در حال حاضر نهادهاى زيادي وجود دارند كه دايما اموال عمومي را واگذار مي‌نمايند، از شهرداري‌ها گرفته تا بنيادهاي متعدد و ستاد اجرايي فرمان امام و غيره، اين نهادها كمتر مورد نظارت دقيق هستند و معمولا هم گزارشاتي درباره نحوه واگذارهاى آنها در اختيار عموم قرار نمي‌گيرد. كساني كه بدنبال دريافت املاك اين نهادها هستند، بديهي است كه نمي‌خواهند به قيمّت عادله روز خريداري نمايند، چون در بازار املاك زيادي وجود دارد كه مي‌توانند آنها را خريداري كنند. امتيازات اين املاك، مثل قيمّت أرزان‌تر يا خريد أقساطى بدون بهره و... انگيزه اصلي خريداران است. البته املاكى كه از طريق مزايده عمومى واگذار مي‌شود، از اين قاعده خارج است، منظور واگذاري خارج از تشريفات قانوني و ترك مزايده است كه چه بسا با توصيه و سفارش انجام مى شود.

واگذاري اين املاك، به افرادي كه نيازمند و فقير نيستند در فرآيند مزايده قانوني و به بالاترين قيمت بلامانع است. بنابراين اگر كسي مي‌تواند از پول مشروع و قانوني خودش در منزلي زندگي كند كه ميلياردها تومان ارزش دارد، اشكالي ندارد و كسي هم نمي‌تواند مزاحمتي براي وى ايجاد كند. بحث در واگذاري اين املاك خارج از تشريفات مقرر قانوني و به كمتر از قيمّت روز است، در اينجاست كه عدالت به مسلخ برده

مى‌شود و شكاف طبقاتى عميق‌تر مى‌شود. يا اگر عدالت هم مخدوش نشود، ممكن است به اعتماد عمومي درباره تحقق عدالت لطمه وارد كند.

گو‌اينكه اثر مهم ديگر اين روش، افزايش فساد در ساختار حكومت است كه بايد جداگانه به آثار آن پرداخته‌ شود.

 نویسنده:
هوشمندسازي، راه مبارزه نظام بانكي با فساد است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/25
هوشمندسازي، راه مبارزه نظام بانكي با فساد است


هوشمندسازي همه فرآيندها و استفاده از نرم‌افزارهاي كنترلي در سيستم بانكي كشور زمينه بروز اختلاس و فساد را از بين مي‌برد.  اگر سيستم بانكي كشور بخواهد از زير بار فسادهاي ناخواسته رهايي يابد چاره‌يي جز هوشمندسازي ندارد.

منافع برخي افراد با هوشمندسازي به خطر مي‌افتد؛ بنابراين با آن مخالفت مي‌كنند و رغبت ندارند هوشمندسازي اجرايي شود. اين موضوع مي‌طلبد مديران سطح بالاي بانكي مجدانه نسبت به به‌كارگيري اين سامانه‌ها اهتمام ورزند.

به‌كارگيري سيستم‌هاي هوشمند از روبه‌رو شدن افراد با يكديگر جلوگيري مي‌كند و زمينه‌هاي بروز اختلاس و فساد را كاهش مي‌دهد.  همچنين استفاده گسترده نظام بانكي از سامانه‌هاي هوشمندسازي با به خدمت‌گيري هوش تجاري (بيزينس اينتليجنس) سبب مي‌شود، مديران ارشد و نظارتي بانكي بتوانند با سيستم‌هاي امنيتي به صورت برخط (آنلاين) بر همه امور به ويژه تراكنش‌ها نظارت كنند و به محض بروز كوچك‌ترين تخلف مانع آن شوند.

گرچه استفاده از سامانه‌هاي هوشمند به دليل نياز به افراد كارآمد و هزينه‌هاي زياد در نگاه نخست چندان مطلوب نيست اما شفافيت و كاهش خطايي كه ايجاد مي‌كند توجيه قابل قبولي براي استفاده دارد.

اكنون سامانه‌هاي دقيق براي حسابرسي و گزارشگري مالي و نظارت بر ريزهزينه‌كردها طراحي و به بازارها عرضه شده است كه نظام بانكي مي‌تواند با بهره‌گيري از آنها امكان دستكاري صورت‌هايي را كه به صورت سنتي تنظيم مي‌شود، بگيرد و عملكردها را به‌طور كامل شفاف كند.

 شفاف‌سازي در نظام بانكي افزون بر ايجاد امنيت سبب مي‌شود، افراد داراي استعداد‌هاي درخشان در اين نظام به كار گرفته شوند و اصلاح لازم را در نظام بانكي ايجاد كنند.  به‌كارگيري سامانه‌هاي هوشمند در نظام بانكي افزون بر ايجاد شفافيت در داخل، ارتباط نظام بانكي كشور را با سيستم‌هاي پيشرفته بانك‌هاي جهان ممكن مي‌كند و به دليل جلوگيري بروز از فساد، بانك‌هاي جهاني را براي همكاري با كشور راغب مي‌سازد.  به‌كارگيري سيستم‌هاي هوشمند و پايش امور مالي، عدالت اقتصادي را به همراه مي‌آورد.

بايد توجه داشت نظام بانكي پيشرفته‌يي كه به‌تازگي رييس‌جمهوري بر ايجاد آن تاكيد كرد، فقط در سايه به‌كارگيري اين سامانه‌ها تحقق مي‌يابد. همان سيستمي كه رييس‌جمهور در نشست سالانه مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره كرد و در توصيف آن گفت گزارش بانك‌ها به بانك مركزي درباره حساب‌هاي مالي و سودها دقيق و شفاف نيست. اينها مشكلات داخل بانك‌هاست.نویسنده: حسين بوبرشاد عضو هيات علمي دانشگاه تهران
كلاهبرداران پيامكي محكوم به قصاص هستند‬
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/25
كلاهبرداران پيامكي محكوم به قصاص هستند‬


 برخي افراد سودجو با ارسال پيامك به اشخاص حقيقي و حقوقي به بهانه‌هاي مختلف ازجمله برنده شدن در مسابقه يا جشنواره يا انجام كار خير افراد را پاي دستگاه‌هاي عابر بانك مي‌كشانند و اقدام به كلاهبرداري و خالي كردن حساب افراد مي‌كنند. ‬ البته و قطعا با ساماندهي گوشي و سيم‌كارت تا حد زيادي شاهد كاهش چشمگير آمار جرم در حوزه اين نوع كلاهبرداري خواهيم بود، اما پيش از آن نياز است مردم خود دقت داشته و فريب اينگونه تبليغات را نخورند. ‬

با بررسي‌هاي انجام شده مشخص شده كه عمده كلاهبرداري‌هايي كه از اين طريق و به ويژه با ارقام بالا و ميليوني در استان ما و ساير استان‌ها رخ داده توسط زندانيان انجام مي‌شود. ‬  عمده اين زندانيان محكوم به قصاص نفس هستند كه به دليل رافت جمهوري اسلامي گوشي در اختيار اين افراد قرار داده مي‌شود تا بتوانند در روزهاي آخر عمر با خانواده‌شان در تماس باشند. ‬

برخي از اين افراد اقدام به سوءاستفاده كرده و از طريق رابطي كه در بيرون زندان دارند و ارسال پيامك اقدام به كلاهبرداري مي‌كنند كه ساماندهي اين وضعيت نيز در دستور كار است. ‬

 نویسنده: محمدرضا اميري رييس پليس آگاهي استان كرمانشاه
نبود برنامه‌ريزي براي مهاجراني كه از بوم خود گسسته‌اند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/25
نبود برنامه‌ريزي براي مهاجراني كه از بوم خود گسسته‌اند
با توجه به توسعه شهرنشيني و صنعتي شدن برخي جوامع پديده‌يي به نام مهاجرت مطرح شد. البته مهاجرت سابقه‌يي ديرينه و تاريخي كهن دارد. بسياري از مردم در كشورهاي مختلف در طول جنگ‌ها و همچنين حوادث طبيعي بوم اصلي را رها كرده و به بوم جديد مهاجرت كردند.

 مهاجرت‌ها اغلب به‌صورت اجباري، اختياري، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ديني بوده است. اما در اين ميان مهاجرت‌هاي روستايي در كشور ما از پيچيدگي خاصي برخوردار است. از سال 1340 به بعد و پس از اصلاحات ارضي، همچنين پيدايش نظام جديد كشاورزي و اقتصادي آرام آرام مردم محيط روستايي را رها كردند و به شهرها مهاجرت كردند.

در كنار اين مهاجرت روستايي ما با پديده جديد دو نسلي‌ها مواجه شديم. نسلي كه مهاجرت مي‌كند (نسل اول) و نسلي كه به علت مهاجرت والدين در اطراف بوم‌ها و شهرهاي جديد ساكن مي‌شوند. در كنار اينها با خيل عظيم مهاجرين بيگانه از كشورهاي افغانستان و. نيز مواجه شديم كه مجموعا موجب شد تا با معضل اجتماعي اقتصادي مهاجرين روبه رو شويم.

 اين مهاجران ابتدا به علت مشكلات اقتصادي، اشتغال، تورم عمدتا در اطراف شهرها ساكن مي‌شوند و جز عده قليلي بقيه به كارهاي يدي روي مي‌آوردند و در نتيجه اين مهاجرت‌ها كه عمدتا به دليل مسائل اقتصادي انجام مي‌شود ما با پديده‌يي به نام مسائل فرهنگي، تعارض فرهنگي، و بروز خرده فرهنگ‌هاي مربوط به حاشيه نشيني مواجه مي‌شويم.

خرده فرهنگ‌هايي كه به دليل عدم انطباق و هماهنگي و همساني شرايط بوم جديد باعث برخي ويژگي‌هاي فرهنگي مي‌شود و مشكلاتي را در انطباق با فرهنگ جديد ايجاد مي‌كند كه انحراف و بزهكاري از تبعات چنين ناهماهنگي‌هايي

 است.

مطالعات ميداني روي مهاجرين در اكثريت كشورهاي جهان نشان‌دهنده يك واقعيت كلي است كه فساد و انحراف در ميان اين افراد به ويژه فرزندان و نسل دومشان بيشتر از افراد عادي ساكن بوم جديد است. متاسفانه در كشور ما به دليل جمع‌آوري نكردن آمار و نبود اطلاعات درست و دقيق و نيز عدم برنامه‌ريزي ميزان مهاجران در سال با مشكلات متعددي در زمينه مهاجرين مواجهيم.

نداشتن آمار موجب مي‌شود دولت نداند چه ميزان جمعيت از روستاها و شهرهاي بزرگ مي‌آيند يا چه ميزان از شهرها و روستاهاي كوچك مهاجرت مي‌كنند.

 سن، جنس و تخصص اين افراد مشخص نيست و چگونه مي‌توان اين افراد را سازماندهي كرد تا ضمن استفاده اين افراد در محيط جديد از بروز انحرافات توسط اين افراد جلوگيري

شود.

 متاسفانه فقدان اين آمار موجب شده است كه ما همواره با پديده مهاجرت به عنوان يك پديده ناگهاني و غيرقابل پيش بيني به‌صورت روزمره عمل كنيم به عبارت ديگر ما با علم اينكه مي‌دانيم اين پديده با كميت و كيفيت متفاوت هرساله اتفاق مي‌افتد اما چون فاقد برنامه هستيم هيچ برنامه‌يي براي ساماندهي بحث مهاجران در كشور نداريم.

 نتيجه اينكه در طول دهه‌هاي گذشته ملاحظه شده سيل مهاجرين به سمت شهرها هجوم مي‌آورند و به علت نداشتن مسكن مناسب در حاشيه شهرها و حلبي‌آبادها ساكن مي‌شوند.

 يا با گرفتن اراضي مردم و ساختن آلونك‌ها دورآبادها را تشكيل مي‌دهند و از داشتن مدرسه و امكانات آموزشي و بهداشتي مناسب محرومند. از هم گسيختگي مهاجرت از بوم اوليه به بوم جديد موجب مي‌شود نظام اقتصادي و فرهنگي اين خانواده‌ها آسيب‌پذير باشد كه معمولا در برنامه‌هاي آتي و گذران زندگي فاقد استانداردهاي يك زندگي متعارفند.

  در نتيجه در بين اين افراد، افراد بسياري را مي‌بينيد كه كودكانشان براي كار اجاره مي‌دهند. دست به تكديگري و فروش مواد مخدر مي‌زنند و فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند كه بسترساز انحراف اجتماعي و ناهماهنگي مي‌شوند و چون از آموزش مناسبي هم بهره نمي‌برند در نتيجه عمدتا درشرايطي قرار دارند كه ميزان بيسوادي در ميان اينها بالا است. قدرت خريدشان حداقل است. با سوءتغذيه مواجه هستند و فاقد حداقل امكانات آموزشي و فرهنگي هستند.

 در مجموع ما با يك نسلي كه شانس از دست رفتن، انحراف و بزهكاريشان بيش از افراد ديگر است مواجهيم. براي حل مشكل مهاجرت در كشور ما تنها به حل مشكل بوم گزينان نبايد بپردازيم. ما بايد ترتيبي اتخاذ كنيم تا از مهاجرت اين افراد جلوگيري به عمل بياوريم.

واقعيت اين است كه اگر در ميان بسياري از مهاجرين شانس كار يا سرمايه‌گذاري فراهم كنيم معمولا ترجيح مي‌دهند در بوم خود زندگي كنند. عمده مشكل مهاجرين از شهرها و روستاها به مناطق كلان‌شهرها، بيشتر اقتصادي است تا فرهنگي. متاسفانه عدم برنامه‌ريزي و وجود مشكلات مداوم در بحث تامين كار روستاييان ما با پديده مهاجرت مدام مواجهيم.

در نتيجه چهره شهرهاي بزرگ توسط افرادي كه مي‌توانند زندگي مناسب و رفتاري بهنجار داشته باشند به حدي بهم ريخته است كه نه آناني كه مهاجرت كرده‌اند از زندگي استانداردي برخوردارند و نه شهرهايي كه مهاجرپذيرند از شانس استفاده بهينه و مناسب از اين افراد برخوردارهستند.

در نتيجه هم بوم جديد و هم بوم گزينان جديد با اين پديده دچار چالش و مشكلند.

 نویسنده: دكتر علي نجفي توانا جرم‌شناس
  Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  9
  ه يژ ri.repapswenlodaat@erutaef
  و 66420769 داد
  پايان خود كار به اهواز در اسفند 16 زهكشي، المللي بين كارگاه سيزدهمين اندازه به كشور در آبي ازهاي س كشور جاي هيچ در يقين به كرد:
  بيان 0003ساله قدمت با تاريخي آبي سازه 300 از بيش ندارد. وجود
  خوزستان هاي ازه ميان اين در است. شده شناسايي خوزستان در ساله چندصد
  تا ميراث فهرست در ساساني هخامنشي قدمت با شوشتر تاريخي
  آبي كهن هخانه تصفي يك از خوزستان در كه ديگري اثر است. شده ثبت
  جهاني ميراث در هم چغازنبيل مجموعه كه دارد نام چغازنبيل است
  برخوردار است. شده ثبت
  جهاني اصالح آب، فني درحوزه مناسب گذاري سياس گفت:
  شمسايي به مزارع تجهيز نوين آبياري روش توسعه آبياري، مديريت خاص
  روش در شبيني پي هاي دل رمافزارها از استفاده توسعه آب، سنجش
  دستگاه هيدرومتري هواشناسي پايش هاي شبكه توسعه مصرف، كنترل
  آبياري هاي تشك به رهبرداري به واگذاري زمينه در پايلوت اجراي مطالعه
  و برق آب سازمان كالن هاي سياس اقدامات جمله از مشتركان
  آبران است.
  خوزستان مجبور است زياد شوري باال آبي سطح داراي خوزستان افزود:
  وي محيط از حفاظت آب زه مديريت كنيم. زهكشي اراضي همه در
  هستيم اجراي طراحي زمينه در گذشته در ماست. تهاي اولوي جمله از
  زيست وجود كالن يي منطقه ديدگاه زهكشي آبياري مدرن هاي بكه
  ش موجب شده هها رودخان وارد آب زه اين اعظم بخش است
  نداشته مديرعامل است. شده آب كيفيت آمدن پايين ها رودخان شدن
  شور از بيش خوزستان هاي دش در داشت: اظهار خوزستان آب
  سازمان مشكالت ترين زرگ از يكي اين دارد وجود زهآب مترمكعب ميليارد
  دو خوزستان برق آب سازمان طرف از مشتركي اقدامات است.
  خوزستان است شده انجام آبها زه كيفي كمي مديريت زمينه در كشاورزي
  جهاد هاي هكش آب زه براي بخشي عالج مطالعه به يتوان اينها جمله از
  كه كاهش راندمان افزايش براي آبياري هاي روش اصالح آن، انتقال
  اصلي مطالعه بها، زه بهبود براي زهكشي هاي رو اصالح آب، زه
  حجم اجراي زمينه در پايلوت اجراي مطالعه ها آب زه مجدد استفاده
  براي نالمللي بي همايش سيزدهمين كرد. اشاره پروري آبزي نوين هاي روش اهواز در خوزستان برق آب سازمان ميزباني به ماه اسفند 14 زهكشي، المللي بين همايش سيزدهمين برگزاري ظهرابي شد. اضافه محورها به نيز انتقال كانال رشته سه شامل 01پروژه تعداد اخير، الهاي س طي اعتباري علمي هيات عضو شود. كاسته بايد ها زهكش عمق از كه رسد مي نظر به خود كار به اهواز در 61فند اس زهكشي، المللي بين كارگاه
  سيزدهمين افزود: دانست خوزستان براي فرصت يك را اهواز در زهكشي آبياري 32كيلومتر طول به )AMC4( (3CMA)، قطعه آزادگان دشت تا 25 شده، عآوري جم اطالعات طبق داشت: اظهار برلين هومبلت دانشگاه داد.
  پايان استراليا، فنالند، آلمان، چون كشورهايي از خارجي مهمان 50 حضور
  با كره بنگالدش، چين، اندونزي، پاكستان، مصر، هندوستان، بلژيك، هلند، شده داده ايران به كار آغاز از ال 40 از بعد همايش اين برگزاري مجوز رفته اجرا مرحله به كيلومتر 140 طول به wmdو چمران زهكش رشته دو سطح متري از كمتر فاصله در خوزستان زيرزميني آبهاي درصد 30 نيرو وزير مشاور اجوليها»، حرس «محمد ما، خبرنگار گزارش
  به در روز سه مدت به ماه اسفند 17 تا همايش اين كرد. كار به آغاز تركيه خوزستان برق آب سازمان به را برگزاري مسووليت نيرو وزارت كه آوري جم در مهمي نقش منطقه اراضي آب تامين بر عالوه ها روژه اين كه دارند. قرار زمين اين اختتاميه آيين در ايران زهكشي آبياري ملي كميته مقام
  قائم هاي آب بودن باال به توجه با گفت: خوزستان استاندار دارد. ادامه اهواز عناوين با 2ميزگرد همايش اين حاشيه در كرد: اضافه وي است. سپرده دارند. عهده بر آب زه انتقال خوزستان در آب زه مترمكعب ميلياردها داد: ادامه ريسبيك فرانك سطح در آب منابع پيوسته هم به مديريت سازي پياده بينالمللي،
  همايش يشود برگزار نيز پساب از مجدد استفاده زهكشي جايگزين هاي روش رهبرداري به زيربناي اجرا، دست در رحهاي اتمام كرد: تصريح وي شود. ارهانديشي علمي طريق از آن دفع براي بايد كه دارد وجود بهبود براي اجرا دست در ضروري هاي برنام از يكي را آبريز هاي
  حوضه گيرد. قرار مسووالن كارشناسان استفاده مورد اميدواريم كه معظم مقام طرح به موسوم هكتاري 055زار هاي رح از وسيعي بخش زهكش «نصب گفت: شور هاي آب دفع براي راهكار سه به اشاره با وي ضرورت خصوص اين در افزود: برشمرد كشور آب منابع فعلي
  وضعيت ميزباني به 41سفندماه زهكشي، المللي بين همايش سيزدهمين زهكشي آبياري هاي شبك توسعه طرح مدير شد. خواهد فراهم رهبري آبياري»، آب دفع زيرزميني آب رفتن باال از ممانعت براي اي الي دو آبريز حوضه كل به نگري يكپارچه آب، منابع مديريت بر موثر
  حاكميت از خارجي مهمان 50 حضور با اهواز در خوزستان برق آب سازمان حوزه اراضي مجموع از داد: ادامه خوزستان برق آب سازمان كرخه حوزه آب انتقال براي عمودي زهكش نصب كشاورزي زمين در مانع «ايجاد بر نظارت آب مصرف توزيع آب، مصارف منابع بين تعادل ايجاد
  در مصر، هندوستان، بلژيك، هلند، استراليا، فنالند، آلمان، چون كشورهايي 77هزار بر افزون وسعتي با انتقال تامين پروژه چندين ماكنون كرخه، هاي آب عبور براي زمين دور تا دور كانال «احداث مانع» زير از زهكشي حوضه دست پايين تا باال از آبريز حوضه ذينفعان بين آب عادالنه
  توزيع كرد. كار به آغاز تركيه جنوبي كره بنگالدش، چين، اندونزي، پاكستان، مردم، معيشت اشتغال بهبود در كه رسيده رداري ره بهب به 058هكتار زمان مرور به شود باعث كه است راهكارهايي جمله از زيرزميني» نفعان ذي حداكثري حمايت كرد: اضافه وي است. ناپذير
  اجتناب در دارد. ادامه اهواز در روز سه مدت به ماه 71ند ف اس هماي اين اراضي توسعه محيطي زيست تعادل حفظ منطقه، اقتصادي توسعه روند در موجود شرايط هومبلت، دانشگاه علمي هيات عضو شود. شيرين خاك رهبرداري به هريزي، برنام مگيري، تصمي فرآيندهاي در اندركاران
  دس وزير معاون خوزستان، استاندار زهكشي، بينالمللي همايش سيزدهمين در داخلي آبريز ههاي حوض سطح در مشترك آب منابع از حفاظت
  و جهاد وزير معاون زهكشي، آبياري ملي كميته عالي شوراي رييس نيرو دارد. بسزايي تاثير رويكرد اين
  موفقيت از چند تني زهكشي آبياري المللي بين كميسيون رييس كشاورزي، احياي حفاظت ايران، آب منابع مديريت شركت
  مديرعامل بودند. همايش اين ويژه مهمانان جمله از استاني مسووالن آب هاي ره سف ها درياچ ها، رودخان االبا، شامل آبي هاي
  اكوسيست ضمن همايش اين آغاز در خوزستان برق آب سازمان مديرعامل كشور آب صنعت عرصه در مهم بسيار هاي رح از ديگر يكي را
  زيرزميني آبريز حوضه پنج داراي خوزستان گفت: مهمانان به خوشامدگويي منابع ادلبخشي تع احيا طرح خصوص اين در داشت: اظهار
  دانست ميليون 4.2 گذشته 05سال در خوزستان برق آب سازمان است كشاورزي بخش در ويژه به منبع اين از مصرف كاهش زيرزميني هاي آب محمدرضا است. داده قرار مطالعه مورد را خوزستان اراضي از هكتار وري، ره به ارتقاي زيرزميني، آبهاي يرويه برداشت از جلوگيري هدف
  با وجود دشت 55 حوضه 3زير خوزستان استان در افزود: شمسايي وي است. انجام حال در كشاورزي آب منابع از بهينه استفاده هجويي
  صرف را خشك 04درصد آبرفتي هاي دش درصد 60 استان اين دارد آزادسازي كنترل زيرزميني، آب هاي ره سف از برداشت مجوزهاي
  تعديل عمليات انجام جز راهي هيچ خاك، ناپذيري نفوذ سنگين بافت سطحي، از برخورداري با خوزستان كرد: بيان وي است. داده اختصاص خود به احياي پايدار جريان ايجاد آب كيفيت كنترل ها، رودخان حريم
  بستر «غالمرضا ما، خبرنگار گزارش به نداريم. خاك اصالح زيرزميني زهكش تبخير ميزان است. خشك گرم استاني المللي، بين ملي تاالب پنج مديريت شركت انجام دست در اقدامات جمله از را ها درياچ ها
  رودخان در زهكشي المللي بين همايش سيزدهمين در خوزستان استاندار شريعتي» 42درجه ساالنه متوسط دماي است. ساالنه هاي ارش برابر پنج آن دستور در كار اين كرد: خاطرنشان رسوليها اج كرد. عنوان ايران آب
  منابع خوزستان استان در را عزيز مهمانان شما كه هستم خوشحال گفت: اهواز مواجه خشكسالي با اكنون به تا گذشته سال 16 در است سانتيگراد توجهي قابل بودجه نيرو دارد قرار ايران آب منابع مديريت شركت
  كار در ما اينكه به اشاره با خوزستان برق آب سازمان مديرعامل است. بوده است. شده داده اختصاص امر اين
  به گاز، نفت، انرژي، همچون مختلف هاي زمينه در كه استاني كنم.
  مالقات گذار اثر استان يك آبي گستره از برخورداري فرهنگي، راث مي پتروشيمي، داريم، هواشناسي ايستگاه هواشناسي سازمان از بيشتر آبريز اي حوض روز شعار اينكه به اشاره با ايران آب منابع مديريت شركت
  مديرعامل است. ايران اقتصادي تپنده قلب سنجش ايستگاه 227 تعداد خوزستان، برق آب سازمان داشت: اظهار بر است، شده داده اختصاص ها» اب «پس به 2017 سال در آب
  جهاني اهميت روان هاي آب حاصلخيز هاي زمي افزود: خوزستان استاندار فعال تاكنون ها پايگا اين 06درصد كه دارد هيدرومتري هواشناسي كرد تاكيد جهاني صورت به 2030 سال تا آب كيفيت بهبود براي
  تالش هزار چند قدمت با متعدد آبي ازههاي وجود يند. مك دوچندان را زهكشي است. شده بدون توليدي هاي اب پس 08درصد از بيش جهان در حاضر حال در
  افزود: اجرا آبياري شبكه اراضي از هكتار هزار 420 اينكه به اشاره با وي يشود. رها اكوسيستم به مجدد استفاده
  تصفيه وي است. آب مهندسي مديريت براي گذشتگان برخورداري نشانه
  ساله بهتر استفاده امكان تكنولوژي همچنين جمعيت رفتن باال با كرد: بيان دست در زهكشي آبياري شبكه 20 حاضر حال در گفت: است، شده منبع يك عنوان به ها اب پس از رهبرداري به هاي فرص اينكه بيان با
  وي است. شده بيشتر خوزستان هاي مين خوزستان آبي منابع از بهينهتر شامل كه داريم بزرگ بسيار پمپاژ ايستگاه 50 همچنين است. برداري ره به جهاني تقاضاي 2030 سال تا يرود انتظار داد: ادامه است، زياد
  بسيار امر به اميد تدبير دولت در خوشبختانه كرد: تصريح خوزستان استاندار همچنين است. كيلومتر 2900 زهكشي هاي ال كان طول است. دستگاه 247 خواهد شهرها در هم آن اكثر كه باشد داشته رشد درصد 50 آب
  براي مقام هكتاري هزار 550 طرح اجرايي عمليات شده ويژه توجه زهكشي به ديگر خوزستان است رهبرداري به دست در انحرافي تنظيمي 31سد عدم پايبندي درآمد، افزايش موجب داشته بسزايي نقش كشاورزي كرد: تصريح دانست مشابه امريكا كاليفرنياي هدر اي منطق با را خوزستان مديريت ايمن تصفيه اب پس آوري جم جديد رويكردهاي به بنابراين
  بود. پمپاژ هاي ايستگا درصد 96 همچنين ندارد. نياز تنظيمي سد ساخت است. شده مرزنشينان مهاجرت برطرف براي قطعي حل راه به هنوز هم كاليفرنيا متخصصان كارشناسان ايران زهكشي آبياري ملي كميته مقام قائ داشت. خواهيم مبرم نياز
  آنها احيا اراضي برخي در توانستيم داد: ادامه وي است. شده آغاز رهبري
  معظم برداشت گندم 007كيلوگرم هكتار در كه هكتاري 055هزار طرح از شده ختهايم. سا را آبگير آزادگان، آبگير پل، پاي انحرافي تنظيمي سد كرد: اضافه زاده اسمعي بسيج از آبفا آب امور در نيرو وزير معاون ده د. ان نرس مشكل اين كردن ارزشمندي منبع شود، استفاده شده تصفيه اباي پس از اگر كرد:
  تصريح كرد اميدواري ابراز شريعتي برسيم. هكتار هر در رقمت به شد است شده ساخته 9نيروگاه با سد خوزستان در گفت: شمسايي انتقال هاي ال كان كرخه، بزرگ سيفون كوثر پمپاژ ايستگاه چمران، آبگير آوري جم شرب، آب مشكل حل براي نيرو وزارت دولت مجموعه شدن آبي غذايي امنيت به كه بود خواهد دسترس در مغذي مواد آب نظر
  از دانشمندان علمي توان از بيفزايد استان علمي توان به سمينار اين كه ظرفيت مترمكعب ميليارد 23 بر بالغ سدها اين مخزن در آب حجم كه كانال ،MC1 كانال (2CMA)، (1CMA)، قطعه آزادگان دشت داد. خبر آينده سال چهار تا خوزستان استان فاضالب بهداشتي دفع را مختلف امراض صورت اين غير در يكند كمك مردم معيشت بهبود
  و شود. استفاده موجود وضع بهبود براي مختلف كشورهاي است. مگاوات 9800 حدود آنها نيروگاهي هاي بكه ش ،EMD CMD هاي زهك چمران شهيد كانال كوثر، آب امور در نيرو وزير معاون ميداني» «رحيم ما، خبرنگار گزارش به سازمان در گرفته صورت هاي الش از نيرو وزير مشاور كرد. خواهد
  شايع يك نواحي ارايض، از بخشي دوسالق، اوان، دشت زهكشي آبياري گفت: اهواز در زهكشي المللي بين همايش سيزدهمين حاشيه در آبفا، سازمان اين مديرعامل شمسايي محمدرضا ويژه به خوزستان برق
  آب از بخشي (رضوان)، كوثر درجه اصلي شبكه آزادگان، دشت دو خارجي فاينانس طريق از اعتبار تومان ميليارد 81زار تامين صورت در برگزاري در خوزستان سياسي مقامات استاندار همكاري وي
  همكاران هاي روژه جمله از زمزم قدس حميديه، هاي شبكه نور كرخه جنوب سال سه ظرف خوزستان استان آبرساني هاي روژه دولت، عمومي منابع پايان در كرد. قدرداني اهواز در زهكشي نمللي بيال همايش
  سيزدهمين سد فاصل حد كرخه طرح يآيد. شمار به حوزه اين در شده رداري ره به يشود. حل كامل طور سال چهار ظرف استان اين فاضالب وضعيت شد. قدرداني تقدير لوح اعطاي با همايش اين در حاضر برتر هاي ره چه
  از ناخالص اراضي هكتار 013هزار شامل هورالعظيم تاالب كرخه تنظيمي محيط نفع به آب مصرف كاهش را نيرو وزارت آب بخش اولويت وي شانزدهم تا چهاردهم از زهكشي بينالمللي همايش
  سيزدهمين سوسنگرد، حميديه، شوش، هاي شهرستان بخشها كه است كشاورزي خودش به زيست محيط حقابه برگرداندن افزود: كرد عنوان
  زيست يگيرد. برم در را خوزستان در آزادگان دشت رفيع هويزه، بستان، ريزگرد همچون باري فاجعه هاي پديده گرفتار كشور، تا شود مي
  موجب كه 94-95 آبي سال كرد: تصريح ميداني نشود. ها االب شدن خشك است
  و فرصت خوزستان براي زهكشي آبياري المللي بين همايش پرباراني سال كه بود دليل اين به رسيد هورالعظيم تاالب به آب
  مقداري اين افتتاح آيين در زهكشي المللي بين همايش سيزدهمين اجرايي دبير را زيست محيط حقابه هم عادي هاي ال در كه است اين هنر
  داشتيم؛ ميان اين از كه رسيده همايش دبيرخانه به مقاله چكيده 160 گفت: همايش بخش در مسائل ترين مهم از يكي موضوع همين برگردانيم خودش
  به است. شده پذيرفته 36مقاله احيا طرح اينكه به اشاره با آبفا آب امور در نيرو وزير معاون است.
  آب دريافتي، 36مقاله از اينكه بيان با ظهرابي نرگس ما، خبرنگار گزارش به همين در زيست محيط موضوع با بودن مرتبط دليل به نيز بخشي
  تعادل است، داخلي محققان از 72مقاله خارجي كنندگان كت شر از 63مقاله هاي ره سف در كه كشور آب منابع از نيمي گفت: است، تعريف قابل
  چارچوب 14 خارجي (12مقاله شفاهي صورت به مقاله 36 تعداد اين از افزود: بنابراين رفت؛ خواهد دست از مراقبت عدم صورت در شده ذخيره
  زيرزميني اظهار وي شد. خواهند ارائه پوستر صورت به 72قاله داخلي) مقاله شمار به ما تهاي اولوي از كشور زيست محيط حفظ پايداري
  برگرداندن امريكا، آلمان، جنوبي، آفريقاي ازبكستان، شامل 22كشور از محققاني كرد: خاطرنشان ردهايم، فراهم را كار هاي زمين اينكه بيان با ميداني يد. آي
  م روسيه، چيني، تركيه، تايلند، پاكستان، بنگالدش، اوكراين، اندونزي، مراقبت اگر چون برسد، حقش صاحب به آب تا كنند كمك همه بايد
  كرد: براي هند نروژ مصر، ليتواني، كنيا، جنوبي، كره فنالند، سودان، زيمبابوه، يرسد. نم هدف نقطه به شده مصرف مسير، در آب نشود، شد. برگزار اهواز در خوزستان برق آب سازمان ميزباني به
  اسفندماه مهمان نفر 50 حضور وي گفته به اند. رده ارسال مقاله همايش اين از فرهنگي فني بازديدهاي به اسفندماه هفدهم شانزدهم
  بعدازظهر از 02نفر كليدي سخنران كه هستيم شاهد همايش اين در را خارجي برق آب سازمان كرخه حوزه در زهكشي آبياري طرح اتمام علمي هيات عضو است. شده داده اختصاص خوزستان استان
  سطح ئهكنندگان ارا از نفر 14 همچنين دهند. ارائه مقاله همايش در تعداد اين آينده ماه تا خوزستان هاي روژه اجراي حيث از را ايران كشور آلمان، در برلين هومبلت
  دانشگاه هستند. ايراني مقاله سازمان كرخه حوزه زهكشي آبياري هاي شبك توسعه طرح مدير خبرنگار گزارش به كرد. عنوان پيشرفته كشورهاي با مشابه
  زهكشي، 6محور شامل را همايش اين زهكشي آبياري اي منطقه كميته دبير آبياري شبكه واحد هشت درصدي 90 پيشرفت از خوزستان برق آب المللي بين همايش سيزدهمين حاشيه در ريسبيك» «فرانك پروفسور
  ما، ميزباني به 41سفندماه زهكشي، المللي بين همايش سيزدهمين بزرگ هاي رح به اشاره با خوزستان برق آب سازمان مديرعامل آبها، زه زهكشي حجم كاهش براي الزم اقدامات گفت: دانست اصلي 62هزار وسعت به نور كرخه جنوب از بخشي جنت ارايض زهكشي هاي آب شوري خوزستان، زهكشي اصلي مشكل گفت: اهواز در
  زهكشي 24 غدير طرح در افزود: كرد اشاره غدير طرح به خوزستان در رساني آب زيست محيط دوستدار طراحي معيارهاي ها، آب زه كيفيت بهبود براي اقدام داد. خبر حوزه اين در كتار 580 شها زهك خوزستان، در است مناسب اساس همين بر است،
  زيرزميني از خارجي مهمان 50 حضور با اهواز در خوزستان برق آب
  سازمان مصر، هندوستان، بلژيك، هلند، استراليا، فنالند، آلمان، چون كشورهايي آب كه خطوطي طول شود. مي منتقل تصفيه ثانيه در آب مترمكعب محورهاي عنوان به ابتدا در زهكشي جايگزين هاي روش كارگيري اين اينكه به اشاره با زاده» اسمعي «فرشاد ما، خبرنگار گزارش به كه صورتي در افزود: وي شوند. نصب زمين سطح از 7.1متري عمق
  در كرد. كار به آغاز تركيه جنوبي كره بنگالدش، چين، اندونزي، پاكستان، است. كيلومتر 900 يكند منتقل خوزستان سطح در غدير طرح در را دريافتي هاي مقال اساس بر بعدي هاي ام در كه بودند شده معرفي اصلي به 96 سال خردادماه تا نياز مورد اعتبارات تامين صورت در رحا ه آب مازاد آنكه از بيش زهكش باشد، متر 5.2 از بيشتر ها هكش
  ّ
  عمق دارد. ادامه اهواز در روز سه مدت به ماه د17 اسفن تا همايش اين پرداخت خوزستان تاريخي آبي هاي ازه س گستردگي به سپس وي زهكشي در خاص موضوعات زهكشي آبياري مديريت شامل محور مالي مشكالت وجود با حاضر حال در افزود: رسيد، خواهند رداري ره بهب بنابراين يكند. تخليه را شور بسيار زيرزميني آب كند، تخليه را هستند
  ابياري زمينی زير آبهای از انت صي جهت در نده آي لهای نس درقبال سنگي ای وظيف دار ده عه خوزستان
  كشاورزان برق آب سازمان عمومی روابط
سيزدهمين كارگاه بين‌المللي زهكشي، 16 اسفند در اهواز به كار خود پايان داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/25
سيزدهمين كارگاه بين‌المللي زهكشي، 16 اسفند در اهواز به كار خود پايان داد


سيزدهمين كارگاه بين‌المللي زهكشي، 16 اسفند در اهواز به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار ما، «محمد حاج‌رسوليها»، مشاور وزير نيرو و قائم‌مقام كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در آيين اختتاميه اين همايش بين‌المللي، پياده‌سازي مديريت به هم پيوسته منابع آب در سطح حوضه‌هاي آبريز را يكي از برنامه‌هاي ضروري در دست اجرا براي بهبود وضعيت فعلي منابع آب كشور برشمرد و افزود: در اين خصوص ضرورت حاكميت موثر بر مديريت منابع آب، يكپارچه‌نگري به كل حوضه آبريز در ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب، توزيع و مصرف آب و نظارت بر توزيع عادلانه آب بين ذينفعان حوضه آبريز از بالا تا پايين دست حوضه اجتناب‌ناپذير است.  وي اضافه كرد: حمــايت حداكثري ذي‌نفعــان و دست‌اندركاران در فرآيندهاي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب مشترك در سطح حوضه‌هاي آبريز داخلي در موفقيــت اين رويكــرد تاثير بسزايي دارد.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران، حفاظت و احياي اكوسيستم‌هاي آبي شامل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، درياچه‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني را يكي ديگر از طرح‌هاي بسيار مهم در عرصه صنعت آب كشور دانست و اظهار داشت: در اين خصوص طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب‌هاي زيرزميني و كاهش مصرف از اين منبع به ويژه در بخش كشاورزي با هدف جلوگيري از برداشت بي‌رويه آبهاي زيرزميني، ارتقاي بهره‌وري، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع آب كشاورزي در حال انجام است.  وي تعديل مجوزهاي برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني، كنترل و آزادسازي بستر و حريم رودخانه‌ها، كنترل كيفيت آب و ايجاد جريان پايدار و احياي رودخانه‌ها و درياچه‌ها را از جمله اقدامات در دست انجام شركت مديريت منابع آب ايران عنوان كرد.  حاج‌رسوليها خاطرنشان كرد: اين كار در دستور كار شركت مديريت منابع آب ايران قرار دارد و نيرو و بودجه قابل توجهي به اين امر اختصاص داده شده است.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينكه شعار روز جهاني آب در سال 2017 به «پساب‌ها» اختصاص داده شده است، بر تلاش براي بهبود كيفيت آب تا سال 2030 به صورت جهاني تاكيد كرد و افزود: در حال حاضر در جهان بيش از 80درصد پساب‌هاي توليدي بدون تصفيه و استفاده مجدد به اكوسيستم رها مي‌شود.

وي با بيان اينكه فرصت ‌هاي بهره‌برداري از پساب‌ها به عنوان يك منبع بسيار زياد است، ادامه داد: انتظار مي‌رود تا سال 2030 تقاضاي جهاني براي آب تا 50 درصد رشد داشته باشد كه اكثر آن هم در شهرها خواهد بود. بنابراين به رويكردهاي جديد جمع‌آوري پساب‌، تصفيه ايمن و مديريت آنها نياز مبرم خواهيم داشت.  قائم‌مقام كميته ملي آبياري و زهكشي ايران تصريح كرد: اگر از پساب‌هاي تصفيه شده استفاده شود، منبع ارزشمندي از نظر آب و مواد مغذي در دسترس خواهد بود كه به امنيت غذايي و آبي و بهبود معيشت مردم كمك مي‌كند و در غير اين صورت امراض مختلف را شايع خواهد كرد.  مشاور وزير نيرو از تلاش‌هاي صورت گرفته در سازمان آب و برق خوزستان به ويژه محمدرضا شمسايي مديرعامل اين سازمان و همكاران وي و همكاري استاندار و مقامات سياسي خوزستان در برگزاري سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي در اهواز قدرداني كرد.  در پايان از چهره‌هاي برتر حاضر در اين همايش با اعطاي لوح تقدير قدرداني شد.

سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي از چهاردهم تا شانزدهم اسفندماه به ميزباني سازمان آب و برق خوزستان در اهواز برگزار شد. بعدازظهر شانزدهم و هفدهم اسفندماه به بازديدهاي فني و فرهنگي از سطح استان خوزستان اختصاص داده شده است.   عضو هيات علمي دانشگاه هومبلت برلين در آلمان، كشور ايران را از حيث اجراي پروژه‌هاي زهكشي، مشابه با كشورهاي پيشرفته عنوان كرد.  به گزارش خبرنگار ما، پروفسور «فرانك ريسبيك» در حاشيه سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي در اهواز گفت: مشكل اصلي زهكشي خوزستان، شوري آب‌هاي زيرزميني است، بر همين اساس مناسب است در خوزستان، زهكش‌ها در عمق 1.7متري از سطح زمين نصب شوند.  وي افزود: در صورتي كه عمق زهكش‌ها بيشتر از 2.5 متر باشد، زهكش بيش از آنكه مازاد آب اّبياري را تخليه كند، آب زيرزميني بسيار شور را تخليه مي‌كند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه از عمق زهكش‌ها بايد كاسته شود.  عضو هيات علمي دانشگاه هومبلت برلين اظهار داشت: طبق اطلاعات جمع‌آوري شده، 25 تا 30 درصد آب‌هاي زيرزميني خوزستان در فاصله كمتر از 2 متري سطح زمين قرار دارند.

فرانك ريسبيك ادامه داد: ميلياردها مترمكعب زه‌آب در خوزستان وجود دارد كه بايد براي دفع آن از طريق علمي چاره‌انديشي شود.

وي با اشاره به سه راهكار براي دفع آب‌هاي شور گفت: «نصب زهكش دو لايه‌اي براي ممانعت از بالا رفتن آب زيرزميني و دفع آب آبياري»، «ايجاد مانع در زمين كشاورزي و نصب زهكش عمودي براي انتقال آب زهكشي از زير مانع» و «احداث كانال دور تا دور زمين براي عبور آب‌هاي زيرزميني» از جمله راهكارهايي است كه باعث مي‌شود به مرور زمان خاك شيرين شود.  عضو هيات علمي دانشگاه هومبلت، شرايط موجود در خوزستان را با منطقه‌اي در كاليفرنياي امريكا مشابه دانست و تصريح كرد: كارشناسان و متخصصان كاليفرنيا هم هنوز به راه‌حل قطعي براي برطرف كردن اين مشكل نرسيده‌اند.    معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از بسيج شدن مجموعه دولت و وزارت نيرو براي حل مشكل آب شرب، جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب استان خوزستان تا چهار سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، «رحيم ميداني» معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، در حاشيه سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي در اهواز گفت: در صورت تامين 18هزار ميليارد تومان اعتبار از طريق فاينانس خارجي و منابع عمومي دولت، پروژه‌هاي آبرساني استان خوزستان ظرف سه سال و وضعيت فاضلاب اين استان ظرف چهار سال به‌طور كامل حل مي‌شود.

وي اولويت بخش آب وزارت نيرو را كاهش مصرف آب به نفع محيط زيست عنوان كرد و افزود: برگرداندن حقابه محيط زيست به خودش موجب مي‌شود تا كشور، گرفتار پديده‌هاي فاجعه‌باري همچون ريزگرد و خشك شدن تالاب‌ها نشود.  ميداني تصريح كرد: سال آبي 95-94 كه مقداري آب به تالاب هورالعظيم رسيد به اين دليل بود كه سال پرباراني داشتيم؛ هنر اين است كه در سال‌هاي عادي هم حقابه محيط زيست را به خودش برگردانيم و همين موضوع يكي از مهم‌ترين مسائل در بخش آب است.  معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به اينكه طرح احيا و تعادل‌بخشي نيز به دليل مرتبط بودن با موضوع محيط زيست در همين چارچوب قابل تعريف است، گفت: نيمي از منابع آب كشور كه در سفره‌هاي زيرزميني ذخيره شده در صورت عدم مراقبت از دست خواهد رفت؛ بنابراين برگرداندن پايداري و حفظ محيط زيست كشور از اولويت‌هاي ما به شمار مي‌آيد.  ميداني با بيان اينكه زمينه‌هاي كار را فراهم كرده‌ايم، خاطرنشان كرد: بايد همه كمك كنند تا آب به صاحب حقش برسد، چون اگر مراقبت نشود، آب در مسير، مصرف شده و به نقطه هدف نمي‌رسد.اتمام 8طرح آبياري و زهكشي در حوزه كرخه سازمان آب و برق خوزستان تا 4 ماه آينده

مدير طرح و توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي حوزه كرخه سازمان آب و برق خوزستان از پيشرفت 90درصدي هشت واحد شبكه آبياري و زهكشي ارايض و جنت و بخشي از جنوب كرخه نور به وسعت 26هزار و 580هكتار در اين حوزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، «فرشاد اسمعيل‌زاده» با اشاره به اينكه اين طرح‌ها در صورت تامين اعتبارات مورد نياز تا خردادماه سال 96 به بهره‌برداري خواهند رسيد، افزود: در حال حاضر با وجود مشكلات مالي و اعتباري طي سال‌هاي اخير، تعداد 10پروژه شامل سه رشته كانال انتقال دشت آزادگان قطعه 3 و 4 (AMC3)، (AMC4) به طول 23كيلومتر و دو رشته زهكش چمران وwmd به طول 140كيلومتر به مرحله اجرا رفته كه اين پروژه‌ها علاوه بر تامين آب اراضي منطقه نقش مهمي در جمع‌آوري و انتقال زه‌آب بر عهده دارند.

وي تصريح كرد: اتمام طرح‌هاي در دست اجرا، زيربناي بهره‌برداري بخش وسيعي از طرح‌هاي 550 هزار هكتاري موسوم به طرح مقام معظم رهبري فراهم خواهد شد.  مدير طرح و توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي حوزه كرخه سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: از مجموع اراضي حوزه كرخه، هم‌اكنون چندين پروژه تامين و انتقال با وسعتي افزون بر 77هزار و 850 هكتار به بهره‌برداري رسيده كه در بهبود اشتغال و معيشت مردم، روند توسعه اقتصادي منطقه، حفظ تعادل زيست محيطي و توسعه اراضي كشاورزي نقش بسزايي داشته و موجب افزايش درآمد، پايبندي و عدم مهاجرت مرزنشينان شده است.

اسمعيل‌زاده اضافه كرد: سد تنظيمي انحرافي پاي پل، آبگير آزادگان، آبگير چمران، ايستگاه پمپاژ كوثر و سيفون بزرگ كرخه، كانال‌هاي انتقال دشت آزادگان قطعه 1 و 2 (AMC1)، (AMC2)، كانال MC1، كانال كوثر، كانال شهيد چمران و زهكش‌هاي CMD و EMD، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي دشت اوان، دوسالق، بخشي از ارايض، نواحي يك و دو دشت آزادگان، شبكه اصلي و درجه 2 كوثر (رضوان)، بخشي از جنوب كرخه نور و شبكه‌هاي حميديه، قدس و زمزم از جمله پروژه‌هاي بهره‌برداري شده در اين حوزه به شمار مي‌آيد.  طرح كرخه حد فاصل سد تنظيمي كرخه و تالاب هورالعظيم شامل 310هزار هكتار اراضي ناخالص كشاورزي است كه بخش‌ها و شهرستان‌هاي شوش، حميديه، سوسنگرد، بستان، هويزه، رفيع و دشت آزادگان در خوزستان را در برمي‌گيرد. همايش بين‌المللي آبياري و زهكشي براي خوزستان فرصت است

دبير اجرايي سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي در آيين افتتاح اين همايش گفت: 160چكيده مقاله به دبيرخانه همايش رسيده كه از اين ميان 63 مقاله پذيرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ما، نرگس ظهرابي با بيان اينكه از 63مقاله دريافتي، 36مقاله از شركت‌كنندگان خارجي و 27مقاله از محققان داخلي است، افزود: از اين تعداد 36مقاله به صورت شفاهي (21مقاله خارجي و ١٤ مقاله داخلي) و 27مقاله به صورت پوستر ارائه خواهند شد.  وي اظهار كرد: محققاني از 22كشور شامل ازبكستان، آفريقاي جنوبي، آلمان، امريكا، اندونزي، اوكراين، بنگلادش، پاكستان، تايلند، تركيه، چيني، روسيه، زيمبابوه، سودان، فنلاند، كره جنوبي، كنيا، ليتواني، مصر، نروژ و هند براي اين همايش مقاله ارسال كرده‌اند.  به گفته وي حضور 50 نفر مهمان خارجي را در اين همايش شاهد هستيم كه 6 سخنران كليدي و 20 نفر از اين تعداد در همايش مقاله ارائه مي‌دهند. همچنين 14 نفر از ارائه‌كنندگان مقاله ايراني هستند.

دبير كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي اين همايش را شامل 6محور اصلي دانست و گفت: اقدامات لازم براي كاهش حجم زهكشي زه‌آب‌ها، اقدام براي بهبود كيفيت زه‌آب‌ها، معيارهاي طراحي دوستدار محيط زيست و به‌كارگيري روش‌هاي جايگزين زهكشي در ابتدا به عنوان محورهاي اصلي معرفي شده بودند كه در گام‌هاي بعدي بر اساس مقاله‌هاي دريافتي 2 محور شامل مديريت آبياري و زهكشي و موضوعات خاص در زهكشي نيز به محورها اضافه شد.  ظهرابي برگزاري سيزدهمين همايش بين‌المللي آبياري و زهكشي در اهواز را يك فرصت براي خوزستان دانست و افزود: مجوز برگزاري اين همايش بعد از 40سال از آغاز كار به ايران داده شده كه وزارت نيرو مسووليت برگزاري را به سازمان آب و برق خوزستان سپرده است.  وي اضافه كرد: در حاشيه اين همايش 2 ميزگرد با عناوين روش‌هاي جايگزين زهكشي و استفاده مجدد از پساب نيز برگزار مي‌شود كه اميدواريم مورد استفاده كارشناسان و مسوولان قرار گيرد.

سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي، 14 اسفندماه به ميزباني سازمان آب و برق خوزستان در اهواز با حضور 50مهمان خارجي از كشورهايي چون آلمان، فنلاند، استراليا، هلند، بلژيك، هندوستان، مصر، پاكستان، اندونزي، چين، بنگلادش، كره جنوبي و تركيه آغاز به كار كرد. اين همايش تا 17 اسفند ماه به مدت سه روز در اهواز ادامه دارد.   در سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي، استاندار خوزستان، معاون وزير نيرو و رييس شوراي عالي كميته ملي آبياري و زهكشي، معاون وزير جهاد كشاورزي، رييس كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي و تني چند از مسوولان استاني از جمله مهمانان ويژه اين همايش بودند.

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان در آغاز اين همايش ضمن خوشامدگويي به مهمانان گفت: خوزستان داراي پنج حوضه آبريز است و سازمان آب و برق خوزستان در 50سال گذشته 2.4 ميليون هكتار از اراضي خوزستان را مورد مطالعه قرار داده است.  محمدرضا شمسايي افزود: در استان خوزستان 3 زير حوضه و 55 دشت وجود دارد و اين استان 60 درصد دشت‌هاي آبرفتي و 40درصد خشك را به خود اختصاص داده است.  وي بيان كرد: خوزستان با برخورداري از پنج تالاب ملي و بين‌المللي، استاني گرم و خشك است. ميزان تبخير آن پنج برابر بارش‌هاي سالانه است. دماي متوسط سالانه 24درجه سانتيگراد است و در 16 سال گذشته تا به اكنون با خشكسالي مواجه بوده است.  مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اينكه ما در حوضه‌هاي آبريز بيشتر از سازمان هواشناسي ايستگاه هواشناسي داريم، اظهار داشت: سازمان آب و برق خوزستان، تعداد ۲۲۷ ايستگاه سنجش هواشناسي و هيدرومتري دارد كه ۶۰ درصد اين پايگاه‌ها تاكنون فعال شده است.

وي با اشاره به اينكه 420 هزار هكتار از اراضي شبكه آبياري اجرا شده است، گفت: در حال حاضر 20 شبكه آبياري و زهكشي در دست بهره‌برداري است. همچنين 50 ايستگاه پمپاژ بسيار بزرگ داريم كه شامل 247 دستگاه است. طول كانال‌هاي زهكشي ۲۹۰۰كيلومتر است. همچنين 13سد تنظيمي و انحرافي در دست بهره‌برداري است و خوزستان ديگر به ساخت سد تنظيمي نياز ندارد. همچنين 96 درصد ايستگاه‌هاي پمپاژ و آبگير را ساخته‌ايم.

شمسايي گفت: در خوزستان 9 سد با 9 نيروگاه ساخته شده است كه حجم آب در مخزن اين سدها بالغ بر ۲۳ميليارد مترمكعب و ظرفيت نيروگاهي آنها حدود 9800مگاوات است.

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به طرح‌هاي بزرگ آبرساني در خوزستان به طرح غدير اشاره كرد و افزود: در طرح غدير ۲۴ مترمكعب آب در ثانيه تصفيه و منتقل مي‌شود. طول خطوطي كه آب را در طرح غدير در سطح خوزستان منتقل مي‌كند 900 كيلومتر است.

وي سپس به گستردگي سازه‌هاي آبي تاريخي خوزستان پرداخت و بيان كرد: به يقين در هيچ جاي كشور سازه‌هاي آبي در كشور به اندازه خوزستان وجود ندارد. بيش از 300 سازه آبي تاريخي با قدمت 3000ساله تا چندصد ساله در خوزستان شناسايي شده است. در اين ميان سازه‌هاي آبي تاريخي شوشتر با قدمت هخامنشي و ساساني در فهرست ميراث جهاني ثبت شده است. اثر ديگري كه در خوزستان از يك تصفيه‌خانه كهن برخوردار است چغازنبيل نام دارد كه مجموعه چغازنبيل هم در ميراث جهاني ثبت شده است.

شمسايي گفت: سياست‌گذاري مناسب درحوزه فني آب، اصلاح روش خاص مديريت آبياري، توسعه روش آبياري نوين و تجهيز مزارع به دستگاه سنجش آب، توسعه استفاده از نرم‌افزارها و مدل‌هاي پيش‌بيني در آبياري و كنترل مصرف، توسعه شبكه‌هاي پايش هواشناسي و هيدرومتري و مطالعه و اجراي پايلوت در زمينه واگذاري بهره‌برداري به تشكل‌هاي آبران و مشتركان از جمله اقدامات و سياست‌هاي كلان سازمان آب و برق خوزستان است.

وي افزود: خوزستان داراي سطح آبي بالا و شوري زياد است و مجبور هستيم در همه اراضي زهكشي كنيم. مديريت زه‌آب و حفاظت از محيط زيست از جمله اولويت‌هاي ماست. در گذشته در زمينه طراحي و اجراي شبكه‌هاي مدرن آبياري و زهكشي ديدگاه منطقه‌يي و كلان وجود نداشته است و بخش اعظم اين زه‌آب‌ها وارد رودخانه‌ها شده و موجب شور شدن رودخانه‌ها و پايين آمدن كيفيت آب شده است.  مديرعامل سازمان آب و خوزستان اظهار داشت: در دشت‌هاي خوزستان بيش از دو ميليارد مترمكعب زه‌آب وجود دارد و اين يكي از بزرگ‌ترين مشكلات خوزستان است. اقدامات مشتركي از طرف سازمان آب و برق خوزستان و جهاد كشاورزي در زمينه مديريت كمي و كيفي زه‌آب‌ها انجام شده است كه از جمله اينها مي‌توان به مطالعه علاج بخشي براي زه‌آب زهكش‌هاي اصلي و انتقال آن، اصلاح روش‌هاي آبياري براي افزايش راندمان و كاهش حجم زه‌آب، اصلاح روش‌هاي زهكشي براي بهبود زه‌آب‌ها، مطالعه براي استفاده مجدد زه‌آب‌ها و مطالعه و اجراي پايلوت در زمينه اجراي روش‌هاي نوين آبزي پروري اشاره كرد.  سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي، 14 اسفند ماه به ميزباني سازمان آب و برق خوزستان در اهواز با حضور 50 مهمان خارجي از كشورهايي چون آلمان، فنلاند، استراليا، هلند، بلژيك، هندوستان، مصر، پاكستان، اندونزي، چين، بنگلادش، كره و تركيه آغاز به كار كرد. اين همايش تا 17 اسفند ماه به مدت سه روز در اهواز ادامه دارد.   استاندار خوزستان گفت: با توجه به بالا بودن آب‌هاي سطحي، بافت سنگين و نفوذ ناپذيري خاك، هيچ راهي جز انجام عمليات زهكش زيرزميني و اصلاح خاك نداريم.  به گزارش خبرنگار ما، «غلامرضا شريعتي» استاندار خوزستان در سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي در اهواز گفت: خوشحال هستم كه شما مهمانان عزيز را در استان خوزستان ملاقات مي‌كنم. استاني كه در زمينه‌هاي مختلف همچون انرژي، نفت، گاز، پتروشيمي، ميراث‌فرهنگي، برخورداري از گستره آبي يك استان اثر گذار و قلب تپنده اقتصادي ايران است.

استاندار خوزستان افزود: زمين‌هاي حاصلخيز و آب‌هاي روان اهميت زهكشي را دوچندان مي‌كند. وجود سازه‌هاي آبي متعدد با قدمت چند هزار ساله نشانه برخورداري گذشتگان براي مديريت و مهندسي آب است.  وي بيان كرد: با بالا رفتن جمعيت و همچنين تكنولوژي امكان استفاده بهتر و بهينه‌تر از منابع آبي خوزستان و زمين‌هاي خوزستان بيشتر شده است.  استاندار خوزستان تصريح كرد: خوشبختانه در دولت تدبير و اميد به امر زهكشي توجه ويژه شده و عمليات اجرايي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري مقام معظم رهبري آغاز شده است.  وي ادامه داد: توانستيم در برخي اراضي احيا شده از طرح 550هزار هكتاري كه در هكتار 700كيلوگرم گندم برداشت مي‌شد به رقم 4تن در هر هكتار برسيم.  شريعتي ابراز اميدواري كرد كه اين سمينار به توان علمي استان بيفزايد و از توان علمي دانشمندان كشورهاي مختلف براي بهبود وضع موجود استفاده شود.

سيزدهمين همايش بين‌المللي زهكشي، 14 اسفندماه به ميزباني سازمان آب و برق خوزستان در اهواز با حضور 50 مهمان خارجي از كشورهايي چون آلمان، فنلاند، استراليا، هلند، بلژيك، هندوستان، مصر، پاكستان، اندونزي، چين، بنگلادش، كره جنوبي و تركيه آغاز به كار كرد. اين همايش تا 17 اسفند ماه به مدت سه روز در اهواز ادامه دارد.

 نویسنده:

  گزارش Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  ايرانشهر
  0 66420769 ن‌
  جها ها شهر خي بر به وشزدايي
  تجر «تعادل»:
  در‌ با‌ توگو‌ گف در‌
  كارشناسان‌ از استفاده موش، كشتن هاي روش ترين
  سنتي حدود تهران در ماه هر است. شيميايي سموم
  تله استفاده ها موش كشتن براي سم كيلوگرم 500
  ماهانه مجموع در ها، روش اين از استفاده با شود. مي اتم
  زلزله برابر در وشها سختي
  جان گوناگون هاي روش با تهران در موش هزار
  حدود جمعيت مقابل در رقم اين كه شوند مي انهار‌
  كشته كردن سرپوشيده با‌ پروري‌ موش‌ |آزاده‌كاري گروه‌راه‌و‌شهرسازي ميرود. شمار به ناچيز پايتخت، هاي موش
  ميليوني كردن سرپوشيده دانشگاه استاد اين گفته به تهران زمين زير ها موش كه گفته اين
  شايد سالمت كميسيون رييس حافظي، اهلل رحمت گفته
  به افزايش عوامل ترين مهم از يكي انهار ها جوي اما باشد؛ آميز مبالغه كمي اند، كرده تسخير
  را 021هزار حدود موش هر كشتن تهران، شهر
  شوراي باره اين در كهرم است. تهران شهر در ها موش كه شويم متوجه تا نيست ارقام آمار به نيازي تهران شهر هاي موش تعداد اگر دارد. هزينه
  تومان غذا گرم جاي به زندگي براي موش داد: ادامه با اخير هاي سال در تهران هاي موش تعداد ميليارد 3600 حداقل بگيريم، درنظر 03ميليون
  را سر را جويها انهار شهرداري وقتي دارد. نياز صورت ها موش امحاي براي كه هايي اقدام وجود مبلغ كه است الزم اعتبار ها موش كشتن براي
  تومان براي مناسبي مكان كار اين با واقع در كرد پوشيده كمتر براي است كافي است. شده بيشتر
  گرفته، اين صدم يك حتي مساله، اين به شده داده
  تخصيص انجام پروري موش نوعي به ايجاد موشها زندگي تردد شاهد تا بايستيم آبي جوي كنار دقيق
  از نيست. هم
  رقم است آلوده كثيف بسيار ما هاي جوي زيرا داد. رنگ يي قهوه يا خاكستري بزرگ هاي موش آزادانه تهران هاي موش تعداد كه صورتي در
  طبيعتا بسيار نظافت امكان آنها كردن سرپوشيده با به ديگر كه موشهايي باشيم. جوي مسير طول در با مبارزه ميزان همان به باشد، ارقام اين از
  كمتر است. شده ممكن غير ها جوي برخي در سخت ها موش از ما نه حاال كردهيم عادت آنها ديدن مطرحشده ديگر راهكار بود. آسانخواهد تر ها
  موش از را ها زباله نصف شهرداري يك، منطقه در ببينيد! قدر همان ها موش ديدن ما. از آنها نه ترسيم مي استفاده موش، با مبارزه براي اخير هاي ال س
  در بيشتر شهرداري يك منطقه يكند. خارج ها جوي پرندهها ها گربه ديدن كه شده عادي
  برايمان سال در مثال براي است. تيرانداز تك هاي گروه
  از آداب كه يرود م انتظار سفراست اسكان محل كودكي از چه آن برخالف كه اينجاست جالب نكته از استفاده با تيرانداز تك گروه 10 شد اعالم
  گذشته اينگونه عمال اما شود رعايت بيشتر آن در شهرنشيني است آن يادآور جري تام كارتون ايم آموخته شكار به بها ش قرمز، مادون به مجهز هاي
  تفنگ داخل به كه فودهايي فست ديگر طرف از نيست. نيز گربهها از حتي كه انها انس از نه ها موش ديگر موثر هم چندان كار اين البته كه پردازند مي
  موش تغذيه براي مناسبي محل شود مي ريخته جويها است. ترسناك كمي اين ترسند
  نمي زيادي تعداد به ها موش كشتن براي است.
  نبوده يك ها موش داد: ادامه وي يكند. فراهم ها موش ترسناك را ها موش حضور كه مواردي از
  يكي ها موش تعداد البته است نياز تيرانداز تك
  اكيپ مادر موش كه است اين آن دارند ضعف نقطه كميته دبير حلوايي، مهرداد گفته اين كند مي هم ديگري راهكارهاي بعضا ميان اين در زياد.
  بسيار به كه جا آن از است فرزندانش مراقب شدت به است تهران شهرداري صنعتي شهري آفات دفع مرده هاي موش الشه خريداري است: شده
  مطرح مرتب هستند حساس آنفوالنزا شبيه ويروس يك جدي يي زلزله «اگر بود گفته پيش سال سه كه صورت به شهروندان خود شود مي باعث كه مردم
  از ويروس اين از ماندن دور براي را خود هاي بچه زمين زير در ها موش بپيوندد، وقوع به تهران
  در از يكي كنند، مشاركت موش با مبارزه در تر جدي شبه ويروس اين متاسفانه اما كند. جا جابه امدادي نيروهاي رسيدن تا را آوارماندگان
  زير با كه جهان شهرهاي برخي در راهكارهاست.
  اين يبرد. نم بين از را موشها آنفوالنزا ميكنند.» وارد جدي آسيب آنان به خورند مي نيويورك، پاريس همچون مواجهند، موش
  معضل البته است. وحشتناك موضوع اين تصور حتي كار دستور در موش با خودجوش مردمي
  مبارزه ميليون به5 آنها تعداد اما گيرند مي قرار رسيدگي در شهرداري هاي اقدام اينكه بيان با حقاني متاسفانه گفت: «تعادل» به باره اين در اتمي‌
  حقاني فاجعه از پس وشها‌ ماندن‌ زنده‌ انسان به موشها اين توسط كه هايي بيماري اگر يا حيوانات از استفاده ديگر راهكار است. گرفته
  قرار راس ميليون 70 اين نميدانم است. نرسيده راس شهرداري البته گفت: است نبوده كافي زمينه اين اطالعات هستيم. ضعيف دركشور آمار نظر
  از زلزله در شود مي گفته اينكه به پاسخ در وي كنيم اضافه موضوع اين به نيز را شود مي
  منتقل البته ميكنند تغذيه موش از كه است هايي
  پرنده زمينه اين در كه حالي در اند كرده برآورد چگونه را طريق از است داده انجام زمينه اين در هايي اقدام بتوانند آن مبناي بر مسووالن كه هايي داده
  و موشها سوزي آتش از پس خطر ترين مهم تهران ميشود. روشن پيش از بيش مساله اهميت است. نشده انجام سرشماري گونه هيچ هيچوجه به اما ديگر فيزيكي كارهاي سم تزريق اين است. ضعيف بسيار كنند گيري تصميم جمله از دارد. را خود خاص مشكالت هم راهكار
  اين نه دارم قبول را موضوع اين نه گفت: هستند، تهران شهر هاي موش خصوص در مهم نكته اما حيوانات فهرست به جديدي جانور است ممكن
  آنكه موش راس ميليون 70 تعداد داد: ادامه وي است. نبوده كافي ها اقدام تهران شهر هاي موش تعداد خصوص در
  موضوع كه نيدهام ش را اين اما ام. نيده ش باره اين در چيزي گوناگون ارقام آمار زمينه اين در آنهاست. تعداد شود. اضافه مزاحم
  موذي باالي مثل توليد سرعت به توجه با بود واقعي اگر كنترل براي آب حذف يا كنترل وي، گفته به بار هر نيز ها موش تعداد درباره كند. مي صدق
  نيز روند بين از ها انسان همه اتمي فاجعه يك از بعد يك از آمار اين دارد. وجود نقيضي ضد ال كام ها موش مشكل اينكه به توجه با حال، هر
  در بايد هم كارمان محل اتاقها در االن موش فصلي هاي باران واسطه به ها موش جمعيت كه است اين واقعيت اما شده عنوان متفاوتي
  ارقام را موضوع اين مثالي با وي يمانند. زنده موشها اما 40 ميليون، 30 به شود مي شروع ميليون نيم
  و شهري هاي زندگي بر كه جبرانناپذيري تبعات عدد
  و بنابراين كردند. آمد رفت آزادانه موشها اما آيد مي نظر به غيرممكن امري جاري هاي آب شمال از است زياد بسيار تهران هاي موش
  تعداد بدون قديمي تونل يك لندن شهر در گفت: داد توضيح ميرسد. نيز موش راس ميليون 70 حتي
  ميليون بيان با وي نيست. واقعي موش راس ميليون 70 زيستگاه دايمي منابع عنوان به ها قنات وجود هستند. موضوع اين درگير مردم شهر جنوب تا بنابراين نيست. ما كشور به مختص فقط گذارند،
  م يكرد. زندگي موش زيادي تعداد آن در كه بود استفاده هاي موش جمعيت از اتكا قابل آمار انتشار عدم هاي موش با مبارزه علمي هاي روش ساير از ميتوان است مقاومي عجيب بسيار حيوان موش اينكه است. مديريت قابل اثرگذار موضوعي مناسب، زيست محيط كميسيون عضو اين گفته
  به نوين تكنولوژيكي امكانات تمام از لندن شهر مسووالن وجود به زمينه اين در بسياري مشكالت تهران استفاده يافته توسعه كشورهاي در كه
  شهري يي گونه به موش مثل توليد سرعت كرد: تصريح شهرسازي عوامل به ها موش براي سرپناه مديريت ها موش درباره كه واقعيتي شهر، شوراي المت
  س كردند استفاده وش اين بردن بين از براي روز عالوه مشخص آمار نبود دليل به زيرا آورد. خواهد اين هاي آسيب حجم تا كرد برداري الگو نيز شود، مي شود باردار تواند مي هي شيرد حين در كه است وضوح به كه دارد مستقيم وابستگي معماري بطور نميتوان را ها موش كه است اين دارد
  وجود نتيجه منتظر بستند كامل بطور را تونل مدتي براي رصد موش با مبارزه براي برنامهريزي آنكه
  بر يابد. كاهش خود سطح كمترين به بيماريزا جونده زايمان هر در نيست اينگونه موجودي هيچ كه اين موجود وضعيت در كه كرد مشاهده توان مي نرمال حد از تعدادشان وقتي اما برد. بين از
  كامل فكر وقتي مدتي گذشت از ماندند.بعد خود دامهاي اق خطرات از اندازي چشم ميشود، دشوار حدي تا
  آن ها موش بچه اين آورد. دنيا به بچه 20 تا تواند مي با شهر نقاط تمام در است نشده لحاظ رويكرد شهر در اكنون كه اتفاقي شوند؛ مي دردساز بگذرد، پرموش شهر دهمين كه ميشيگان ديترويت
  در هند شد راحت شها مو شر از هميشه براي كه كردند به نيز موذي جانوران اين احتمالي هاي آسيب تعيين جايزه موش با مبارزه براي شهرداري
  دنياست، چنين با حال شوند. باردار توانند مي ماه ظرف2 نيز معابر منازل بين ارتباطي هاي راه آبراهها، وجود هاي مهمان اين وجود از تهران است افتاده
  ما به همچنان شها مو كه كردند مشاهده تعجب كمال در نميدهد. دست موش هر جسد تحويل با ميتوانند مردم است،
  كرده هاي موش تعداد چنانچه مثلي توليد خصوصيات است. شده تامين زيستي مناسب شرايط و... ميبرد. رنج ناميمون گفتم كه همانطور بنابراين دهند. ادامه خود زندگي بگيرند. پول
  5دالر سطح تمام كم كم بدانيم راس 07ميليون را تهران عوامل كنترل شك بدون كرد: تاكيد
  وي با يتوان اما كرد نابود را وش كامل بطور توان
  نم ها موش با مبارزه براي ماساچوست، در
  بوستون مربع كيلومتر هر در كنند.يعني مي اشغال را تهران تواند مي كه است راهكاري تنها فيزيكي
  محيطي شد. آنها ازدياد از مانع پيشگيرانه اي دام داشت.
  اق خواهد وجود موش ميليون يك شهري هاي موش جمعيت بر پايدار صورت به خيابان دو در ببندد، را شان تغذيه راه گرفته كهرم:
  تصميم
  اسماعيل جاي هر از بيش ها موش جمعيت كه شهر
  اين المت س انداختن خطر به بدون باشد
  اثرگذار جويها انهار شهرداري وقتي دارد. نياز غذا گرم جاي به زندگي براي
  موش براي گرفت تصميم شهرداري شد، مي برآورد
  ديگري عنوان به حيوانات عليه خشونت اعمال
  جامعه ايجاد ها موش زندگي براي مناسبي مكا كار اين با واقع در كرد پوشيده سر
  را 300 معادل يي جريمه ريزند، مي زباله كه
  كساني هدر از جامعه، رواني سالمت در مهم عامل حقاني:
  يك
  محمد با است آلوده كثيف بسيار ما هاي جوي زيرا داد. انجام پروري موش نوعي
  به هم ها موش ها، زباله حذف با تا بگيرد نظر در
  دالر كند. جلوگيري كشور بودجه
  رفتن زيادي هاي گاه خفيه خيابانها انهار داخل شهر، قديمي معماري دليل
  به ممكن غير ها جوي برخي در سخت بسيار نظافت امكان آنها كردن
  سرپوشيده است تغذيه عامل ترين اصلي داد: ادامه حقاني بگردند. زندگي براي يي تازه جاي
  دنبال بنابراين است. موذي جانوران زندگي براي مناسبي مكان كه دارد
  وجود ميكند. خارج ها جوي از را ها زباله نصف شهرداري يك، منطقه است.در
  شده سال در دنياست، پرموش شهر هشتمين
  پاريس اختيار در نامحدودي منابع ها زباله طريق از
  كه ها گاه خفيه اين كردن پر است شهرداري عهده بر آن انجام كه كاري
  دومين شهر آداب كه رود مي انتظار سفراست اسكان محل بيشتر شهرداري يك
  منطقه 8ميليون شهر اين كه ميداد نشان برآوردها 2008
  ها زباله مديريت متولي دارد. قرار موجودات
  اين اقدام پاشي سم طريق از شهرداري چند هر هاست. خيابان انهار درزهاي نيست
  و اينگونه عمال اما شود رعايت بيشتر آن در نشيني براي بودن ارتزا خس بر عالوه كه دارد
  موش مكانيزه، راهكارهاي با كه هستند ها هرداري
  ش مشكالت نيز شيميايي هاي اقدام اما است كرده جانوران اين بردن بين از به هم را مردم سالمت شهري، مبلمان ها
  ساختمان به و. فرهنگسازي آموزش سلبي،
  اقدامات ها موش كه است مشكالتي از اعم مخاطرات
  اين اين پردازد. مي شهري پسماند مديريت آوري جمع وشها تعداد‌ كاهش‌ براي‌ راهحل‌ شهر اين نتيجه در بودند. داده قرار خطر معرض
  در محيط نظافت حل راه بهترين گفتم كه همانطور دارد را خودش
  خاص ميكنند ايجاد انسان زندگي براي دايمي بطور ترتيب موش با مبارزه ساالنه مانور گرفت
  تصميم مطالعات در اساسي اقدامات كه است شرايطي در ها موش گفت: ها موش زيستي شرايط درباره است
  وي انهار ها جوي داشتن نگه تميز
  زيست همچون حساس مواقع در كه مسائلي همچنين خودداري مانور اين در شركت از كه كساني
  دهد عملكرد كيفيت بهبود گذاري، سرمايه تحقيقات، زندگي براي مكاني غذا آب، به ماندن زنده ها
  براي وش ولد و‌ زاد‌ كاهش‌ راهكار‌ معضل هرچند شود. ايجاد است ممكن زلزله شد. خواهند جريمه دالر 610 تا
  كنند تعداد از آماري يتوان آيا اينكه به پاسخ در كهرم فرهنگسازي (زباله)، غذايي منابع كاهش اجرايي گاهها خفيه در آنها زندگي محل
  نيازمندند. مقاومند آنقدر ها موش داد: ه ادام توضيح وي اين از مشكالت انبوه مانند هم تهران هاي
  موش هاي موش طبيعي دشمن سرما، شيكاگو
  در به براي راه يك گفت: خير، يا آورد دست به ها موش پسماند مديريت مستقيم ارتباط محوريت با و... كافي رطوبت كه است ترددي كم تاريك
  جاهاي شود استفاده آنها كشتن براي سم از اگر كه مدتي اخير هاي دهه طي ادواري صورت به
  دست، وجوددارد. ها موش تعداد افزايش يا كاهش آمار دست شهرداري وظيفه دو اين در موشها جمعيت كنترل دو موشها تعداد كاهش براي بنابراين باشد. داشته ها موش جمعيت تا آمد شهرداري كمك به يي،
  قهوه سم اين از بعد 5ماه يعني آنها بعدي نسل است. شده سپرده فراموشي به بعد مدتي برجسته كاهش اين از بعد كند، كمتر 03درصد حدود
  را را راس هزار تا 100 بين ها موش از تعدادي اينكه ساير براي فراواني هاي بودجه شود نمي مشاهده نظافت رعايت با اينكه اول داد انجام ميتوان
  كار ولد زاد ميزان كنند. استفاده غذا عنوان به يك وجود جهاني، استانداردهاي براساس براي يي برنامه شهرداري ها، موش تعداد
  طبيعي بتراشيم را آن پوست از قسمتي مثال كنيم عالمتدار ميشود. داده اختصاص ها روش آنها، داخل غذا مانده ته زباله نريختن جويا ه اختيارشان در كه غذايي مواد ميزان به ها موش الينفك جزو طبيعي انسان هر ازاي به موش ها موش جمعيت كردن كم براي ها گربه كارگيري
  به برويم. آنها سراغ دوباره مدتي از بعد كنيم رها را وآن ها وظيفه اين نكنيم. فراهم برايشان را نياز مورد
  غذاي يگويم هم باز دارد بستگي گيرد قرار گفته ميشود. محسوب انساني زندگي
  اكوسيستم داد. قرار كار دستور
  در اين به باشد بيشتر دار عالمت هاي موش تعداد چنانچه ست منطقي غير مو ميليو ‌70 وجود‌ سوي از كنند. رعايت را نظافت كه است
  شهروندان تا شويم موجودات اين به غذارساني مانع بايد در تهران در موشها جمعيت بيشترين شود،
  مي هر برعكس يافته كاهش ها موش تعداد كه معناست زيست محيط ارشد كارشناس كهرم، اسماعيل انهار داخل شهر، قديمي معماري دليل به ديگر شهر ترين (بزرگ بالتيمور، در ها موش
  جمعيت كند. پيدا كاهش تعدادشان دليل به هم آن كه هستند 20 شش مناطق در امريكا) كشور در مريلند ايالت فرهنگي مركز
  و آن معني به باشد كمتر عالمتدار هاي موش تعداد چه تعداد است، معتقد نيز دانشگاه استادان از مكان كه دارد وجود زيادي هاي گاه خفيه خيابانها حل راه سم از استفاده اينكه به اشاره با وي شش منطقه در فودها فست ها رستوران وجود نفر 1000 هر ازاي به يكي از ساله زماني بازه
  يك روي كار اين است. يافته افزايش آنها تعداد كه است است غيرمنطقي شده اعالم كه موش ميليون 70 بنابراين است. موذي جانوران زندگي براي
  مناسبي گفت: نيست، ها موش امحاي براي مناسبي است. 20 منطقه در كشاورزي هاي زمين بعد سال سه رسيد. نفر 1000 هر ازاي به تا 60
  به يشود. انجام پرندگان برخي حشرات ها، ماه هايمان آشپزخانه خانه در بايد بود اينگونه اگر شهرداري عهده بر آن انجام كه كاري
  دومين پرندگان ها گربه شود مي باعث سم از
  استفاده با مبارزه براي ساله برنامه يك بالتيمور
  شهرداري بوي زيرا كردند. مي تردد آساني به موشها نيز انهار درزهاي ها گاه خفيه اين كردن پر
  است روش از كنم مي پيشنهاد بروند بين از نيز تهران‌ وشهاي‌ ‌عداد‌ در ابهام‌ ردهاند
  ‌ فه كال را پاريس مردم ها وش است بخش لذت بسيار ها موش براي گوشت هاست. خيابان براي ريزي سم كنترل ها زباله تا داد ترتيب
  موش اينكه از بيشتر ها موش كردن نابود نشود. استفاده المت س كميسيون عضو حقاني، محمد هاي آموزش همچنين شود انجام موشها
  كشتن تاكنون اينكه بيان با زيست محيط ارشد كارشناس اين به كنند مي درك را آن متري 500 فاصله از ها موش تعداد ميتوان تنها اين بر تاكيد با
  وي فرهنگي كار يك باشد داشته فيزيكي اقدام به نياز عنوان يي مصاحبه در تهران شوراي شهري خدمات شود. داده خانه به
  خانه معضل گفت: است، نگرفته صورت ها موش درباره كار اين روند. سمتش از شهرداري چند هر كرد: تصريح داد، كاهش
  را زباله كه بدهيم ياد خود شهروندان به بايد است. 50 تهران شهر هاي موش تعداد كه بود كرده زمان در دنياست. موش پر شهر پنجمين
  لندن شهري در بلكه نيست، تهران مختص فقط موش زياد تعداد مثالي باره اين در «تعادل» با وگو گفت در وي جانوران اين بردن بين از به اقدام پاشي سم
  طريق انهار ها جوي داخل را خود غذاهاي مانده ته «تعادل» با گفتوگو در وي اما است. راس
  ميليون موش ميليون 5.7 شهر اين 2012 در لندن،
  المپيك نيز است معروف جهان شهرهاي عروس به كه پاريس مانند به دارد وجود معبدي هند كشور در گفت: زد مشكالت نيز شيميايي هاي اقدام اما است
  كرده خطر به خودشان امنيت المت س زيرا نريزند. سر خصوص اين در رقمي عدد گونه هر اعالم
  از شدهاند. كالفه موشها دست از مردم دارد وجود معضل اين با دانند. مي مقدس را ها موش كه آرميتسا نام بهترين گفتم كه همانطور دارد را خودش خاص انجمن يك پيشنهاد به زمان اين در لندن
  داشت، كنيم دور موشها دسترس از را غذا اگر افتد. مي اين در دقيقي آمار نميتوان كه كرد اظهار زد باز گرفت كار به را سمي ها، كش آفت مورد در
  تحقيقاتي كنند غلبه معضل اين بر نتوانستهاند هنوز شهر اين مسووالن معبد اين در اند كرده سرشماري علمي هاي روش داشتن نگه تميز زيست محيط نظافت حل
  راه كنند. مي پيدا كاهش آنها ولد زاد كرد. ارائه باره كند كم را موشها جمعيت توانست مي چند هر
  كه يدهد. آزار را شهر اين شهروندان همچنان معضل اين مورد كه دارد وجود موش ميليون دو حدود است. انهار جويها ضرر انسان سالمتي براي كه شد روشن زودي به
  اما يكند
  دارد. بررسي‌ را‌ تهران‌ شهر‌ موذي‌ جانوران‌ با‌ مقابله‌ روشهاي‌
  «تعادل»‌ پرموش شهر دومين امريكا، جورجياي در
  آتالنتا هاي محله تعداد افزايش است. متحده
  اياالت تعداد كه است شده باعث شهر اين در ‌ها
  فقيرنشين مو با مبا هينه
  نسخه سيل شدن جاري شود. بيشتر روز به روز ها موش مردم هاي خانه به ها موش شود مي باعث شهر اين
  در در آنها تعداد بنابراين يابد مي افزايش ها موش ولد شيميايي هاي حل راه جزو سم از استفاده كرد: مشاغل صنايع ساماندهي شركت
  مديرعامل بياورند. هجوم
  هم در هاست. فصل ساير از بيشتر سال گرم فصول از استفاده ها روش از ديگر يكي ميشود. محسوب به موشها جمعيت بودن برابر تهران
  شهر سومين به را منطقه اين نيواورلئان هاي
  توفان در يابد. مي افزايش هم ما كاري فشار زمان اين مكانيكي مبارزه جزو كه تلههاست اقسام انواع كرد. رد را تهران شهر
  جمعيت زياد تعداد است. كرده تبديل ها موش شهري
  بهشت جوي شرايط بارش سرما واسطه به زمستان فصل ها مغازه ها خانه براي بيشتر شود مي محسوب ساماندهي شركت مديرعامل زنگيشه،
  كامران بودند مانده خالي كاترينا توفان از بعد كه هايي خانه مييابد. كاهش تعدادشان نيز فيزيكي مبارزه اين بر عالوه شود. مي استفاده با وگو گفت در تهران شهر مشاغل
  صنايع را ها موش شد مي پيدا آنها در كه غذايي مواد
  و جمعيت شود مي گفته اينكه درباره زنگيشه كار به محيط بهسازي بحث در بيشتر كه داريم استفاده شود، مي گفته اينكه به پاسخ در
  «تعادل» اينكه تا كرد كمك تكثيرشان به داد مي
  پناه صحت است، تهران شهر جمعيت برابر ها موش روش نيز اتان پلي مواد از استفاده شود. مي برده شدن كشته به منجر موشها دفع جهت سم
  از هاي سگ كمك با گرفتند تصميم منطقه اين
  مردم افراد برخي شيطنت اين كرد: اظهار خير يا دارد بهره آن از اخير هاي سال در كه است جديدي كرد: عنوان ميشود؛ ها گربه ازجمله ديگر
  حيوانات موشها تعداد بود، فراهم شان براي شرايط كه
  آبي مثال براي دارد. اقتصادي سياسي عقبه است موش با شهرداري مبارزه روش مجموع در بريم مي استفاده ها موش شدن كشته جهت كه
  سمومي كنند. كم
  را وقتي بفروشند شهرداري به را كااليي خواهند مي است. تلفيقي روش موذي جانوران ديگر آغشته سم به كه است غذايي مواد واقع در شود مي تا شوند مي تكثير بيشتر گرم مناطق در موشها ايجاد شهرداري عليه رسانهها در را جوي توانند نمي نيز بزرگ شهرهاي در اينكه به اشاره با زنگيشه توليدكننده هاي كارخانه استانداردهاي طبق
  شده امريكا تگزاس در هوستون همين براي سرد،
  جاهاي در بيشتر دهند نمي انجام اقدامي زمين سطح در وجود يكساني آلودگي هم 10 منطقه جاي همه در موضوع اين كنند. تخريب را شهرداري تا ميكنند مبارزه روش بهترين شده استفاده تلفيقي روش از نظر از چه دارد تاثير موش بدن بر صرفا سموم
  اين هايي موش هاست؛ موش زندگي براي مناسبي
  محل سرپوشيده دهند مي انجام را كار اين زيرزمين ندارد وجود تراكم شرايط ها محله برخي در ندارد. جمعيت برابر ها موش تعداد اگر است ساده بسيار از تهران شهرداري كرد: تصريح شود، مي محسوب كار به آن توليد در كه موادي نظر از چه
  ميزان غذا مانده باقي از جوند، مي را برق هاي سيم
  كه مشكلي باشد، شده مهندسي چنانچه انهار كردن يافت وفور به موش آن هاي محله برخي در اما فرعي هاي خيابان ها كوچه در بايد االن بود شهر تعداد كاهش به منجر كه استانداردي روش هر ميشود. برده ميكنند. آمد رفت شهر در آزادانه روزها
  تغذيه يآورد. نم وجود به موشها با مبارزه برا زيستي شرايط كه مناطقي در مجموع در شود. مي نيست اينگونه كه درحالي ميديديم موش هم اين با مبارزه نوع كند. مي تفاده اس شود ها موش ميكنيم استفاده ما كه مهايي س داد: ادامه
  وي كمتري هاي زباله مردم كه كند مي توصيه
  شهرداري مشاغل صنايع ساماندهي شركت مديرعامل باشد داشته وجود ها موش زندگي براي مناسبي ها موش وجود انهار ها خيابان برخي در فقط است. متفاوت مختلف مناطق در موذي جانوران جهاد وزارت نباتات حفظ سازمان استاندارد
  داراي را خانهها به موش ورود راههاي كنند
  توليد ميليارد 10 حدود امسال اينكه بيان با تهران شهر در فروشها اغذيه كه ستارخان خيابان مانند ميشود. احساس زياد فروشي اغذيه كه كشاورز بلوار در مثال براي سازمان اين نماينده حضور در است
  كشاورزي پيدا را آنها با مبارزه براي نهايي حل راه اما
  ببندند؛ تهران 22منطقه در موشها با مبارزه براي تومان ميدان از است. زياد موشها تعداد ساكنند آن گفت: نيز ها موش پراكندگي درباره زنگيشه ها موش زيرا نميدهد جواب گذاري سم روش است، انعقاد ضد ها م س اين ميشود. انجام گذاري
  سم هاي موش شهر مشهورترين نيويورك، است.
  نكرده گفت: است، ناچيزي رقم واقعا كه يافت اختصاص موشي تقريبا بگويم توانم مي كريمخان وليعصرتا اما دارند وجود تهران مناطق تمام در ا موش ه جاي به است بهتر كنند مي امتناع سم خوردن از خونريزي اثر در آن خوردن با موش است
  خون سياه يي، قهوه موش ميليون حدود با
  دنياست، تومان ميليون 150 ناحيه با منطقه يك براي وضعيت ميدان اين جنوبي ضلع در اما بينيد
  نمي بافت بوده بيشتر منطقه يك جمعيت چه هر همين به كنيم. استفاده گذاري تله روش از آن دارد وجود هم ديگري سموم البته رود. مي بين
  از جمعيت كه معتقدند يي عده چند هر سپيد.
  و هايي پيگيري با امسال اما شد. گرفته نظر در اعتبار است. برعكس كامال اين تعداد طبعا باشد داشته قديمي فرسوده نوع به توجه با شهر مختلف هاي بخش در ترتيب اينكه ضمن نيستيم آنها از استفاده به مجاز ما
  اما ميرسد. هم ميليون 32 تا شهر اين هاي
  موش يافته افزايش برابر دو به بودجه ميزان شد انجام كه سرپوشيده شد مي گفته اينكه به پاسخ در وي مناطق مانند است بيشتر مناطق آن در جانوران متناسب هاي روش دارد، وجود كه شرايطي محله داشت محيطي زيست مخرب اثرات قبلي هاي
  سم آموزش زائد، مواد حذف جغرافيايي، برچسبگذاري به رو حركت يك 96 سال در افزايش اين است. ها موش ازدياد در كه است عواملي از يكي انهار كردن برخي در اما 17 و10 منطقه جمله از شهر جنوبي ميشود. امتحان آن با است. شده ممنوع آنها از استفاده
  كه آموزش ها موش با برخورد براي شهرداري
  كاركنان انهار كنترل بتوانيم بايد شود مي وب محس جلو در نيست. اينگونه اصال كرد: عنوان است، تاثيرگذار تعداد دارد، نوساز بافت كه 22 منطقه مانند مناطق مشاغل صنايع ساماندهي شركت مديرعامل را مختلفي هاي راه شهرداري اينكه بيان با
  وي كه هاست موش با مبارزه هاي راه مهمترين از
  مردم، بگيريم. اختيار در را ها جوي موش با مقابله براي دنيا بزرگ شهرهاي از
  بسياري كه است حالي در اين است. اندك بسيار ها موش زاد ميزان گرما فصل در داد: ادامه تهران شهر تصريح است، گرفته پيش در ها موش با مبارزه
  براي است. گرفته پيش در شهر ‌
  اين ‌
جان سختي موش‌ها در برابر زلزله و اتم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/25
جان سختي موش‌ها در برابر زلزله و اتم
كارشناسان در گفت‌وگو با «تعادل»:


گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|

شايد اين گفته كه موش‌ها زير زمين تهران را تسخير كرده‌اند، كمي مبالغه آميز باشد؛ اما نيازي به آمار و ارقام نيست تا متوجه شويم كه تعداد موش‌هاي تهران در سال‌هاي اخير و با وجود اقدام‌هايي كه براي امحاي موش‌ها صورت گرفته، بيشتر شده است. كافي است براي كمتر از 5 دقيق كنار جوي آبي بايستيم تا شاهد تردد آزادانه موش‌هاي بزرگ خاكستري يا قهوه‌يي رنگ در طول مسير جوي باشيم. موش‌هايي كه ديگر به ديدن آنها عادت كرده‌ايم و حالا نه ما از موش‌ها مي‌ترسيم و نه آنها از ما. ديدن موش‌ها همان قدر برايمان عادي شده كه ديدن گربه‌ها و پرنده‌ها و نكته جالب اينجاست كه برخلاف آن چه از كودكي آموخته‌ايم و كارتون تام و جري يادآور آن است ديگر موش‌ها نه از انسان‌ها كه حتي از گربه‌ها نيز نمي‌ترسند و اين كمي ترسناك است.

يكي از مواردي كه حضور موش‌ها را ترسناك مي‌كند اين گفته مهرداد حلوايي، دبير كميته دفع آفات شهري و صنعتي شهرداري تهران است كه سه سال پيش گفته بود «اگر زلزله‌يي جدي در تهران به وقوع بپيوندد، موش‌ها در زير‌زمين زير آوارماندگان را تا رسيدن نيروهاي امدادي مي‌خورند و به آنان آسيب جدي وارد مي‌كنند.» حتي تصور اين موضوع وحشتناك است. البته اگر بيماري‌هايي كه توسط اين موش‌ها به انسان منتقل مي‌شود را نيز به اين موضوع اضافه كنيم اهميت مساله بيش از پيش روشن مي‌شود.

اما نكته مهم در خصوص موش‌هاي شهر تهران تعداد آنهاست. در اين زمينه آمار و ارقام گوناگون و كاملا ضد و نقيضي وجود دارد. اين آمار از يك و نيم ميليون شروع مي‌شود و به 30 ميليون، ‌40 ميليون و حتي 70 ميليون راس موش نيز مي‌رسد. عدم انتشار آمار قابل اتكا از جمعيت موش‌هاي تهران مشكلات بسياري در اين زمينه به وجود خواهد آورد. زيرا به دليل نبود آمار مشخص علاوه بر آنكه برنامه‌ريزي براي مبارزه با موش و رصد آن ‌تا حدي دشوار مي‌شود، چشم‌اندازي از خطرات و آسيب‌هاي احتمالي اين جانوران موذي نيز به دست نمي‌دهد.

اين مخاطرات اعم از مشكلاتي است كه موش‌ها بطور دايمي براي زندگي انسان ايجاد مي‌كنند و همچنين مسائلي كه در مواقع حساس همچون زلزله ممكن است ايجاد شود. هرچند معضل موش‌هاي تهران هم مانند انبوه مشكلات از اين دست، به صورت ادواري طي دهه‌هاي اخير مدتي برجسته و مدتي بعد به فراموشي سپرده شده است.

براساس استانداردهاي جهاني، وجود يك موش به ازاي هر انسان طبيعي و جزو لاينفك اكوسيستم زندگي انساني محسوب مي‌شود. گفته مي‌شود، بيشترين جمعيت موش‌ها در تهران در مناطق شش و ۲۰ هستند كه آن هم به دليل وجود رستوران‌ها و فست فودها در منطقه شش و زمين‌هاي كشاورزي در منطقه ۲۰ است. ابهام در تعداد موش‌هاي تهران

محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي تهران در مصاحبه‌يي عنوان كرده بود كه تعداد موش‌هاي شهر تهران 50 ميليون راس است. اما وي در گفت‌وگو با «تعادل» از اعلام هر گونه عدد و رقمي در اين خصوص سر باز زد و اظهار كرد كه نمي‌توان آمار دقيقي در اين باره ارائه كرد.

حقاني در اين باره به «تعادل» گفت: متاسفانه از نظر آمار دركشور ضعيف هستيم. اطلاعات و داده‌هايي كه مسوولان بر مبناي آن بتوانند تصميم‌گيري كنند بسيار ضعيف است. اين موضوع در خصوص تعداد موش‌هاي شهر تهران نيز صدق مي‌كند. درباره تعداد موش‌ها نيز هر بار ارقام متفاوتي عنوان شده اما واقعيت اين است كه تعداد موش‌هاي تهران بسيار زياد است و از شمال تا جنوب شهر مردم درگير اين موضوع هستند.

به گفته اين عضو كميسيون محيط زيست و سلامت شوراي شهر، واقعيتي كه درباره موش‌ها وجود دارد اين است كه موش‌ها را نمي‌توان بطور كامل از بين برد. اما وقتي تعدادشان از حد نرمال بگذرد، دردساز مي‌شوند؛ اتفاقي كه اكنون در شهر ما افتاده است و تهران از وجود اين مهمان‌هاي ناميمون رنج مي‌برد.

 2 راه‌حل براي كاهش تعداد موش‌ها

وي درباره شرايط زيستي موش‌ها گفت: موش‌ها براي زنده ماندن به آب، غذا و مكاني براي زندگي نيازمندند. محل زندگي آنها در خفيه گاه‌ها و جاهاي تاريك و كم ترددي است كه رطوبت كافي داشته باشد. بنابراين براي كاهش تعداد موش‌ها دو كار مي‌توان انجام داد اول اينكه با رعايت نظافت جوي‌ها و نريختن زباله ته مانده غذا داخل آنها، غذاي مورد نياز را برايشان فراهم نكنيم. اين وظيفه شهروندان است كه نظافت را رعايت كنند. از سوي ديگر به دليل معماري قديمي شهر، داخل انهار و خيابان‌ها خفيه گاه‌هاي زيادي وجود دارد كه مكان مناسبي براي زندگي جانوران موذي است. بنابراين دومين كاري كه انجام آن بر عهده شهرداري است پر كردن اين خفيه گاه‌ها و درزهاي انهار و خيابان‌هاست.

وي با تاكيد بر اين تنها مي‌توان تعداد موش‌ها را كاهش داد، تصريح كرد: هر چند شهرداري از طريق سم پاشي اقدام به از بين بردن اين جانوران كرده است اما اقدام‌هاي شيميايي نيز مشكلات خاص خودش را دارد و همانطور كه گفتم بهترين راه‌حل نظافت محيط زيست و تميز نگه داشتن جوي‌ها و انهار است.

حقاني با بيان اينكه اقدام‌هاي شهرداري در اين زمينه كافي نبوده است گفت: البته شهرداري اقدام‌هايي در اين زمينه انجام داده است از طريق تزريق سم و كارهاي فيزيكي ديگر اما به هيچ‌وجه اقدام‌ها كافي نبوده است.

به گفته وي، كنترل يا حذف آب براي كنترل جمعيت موش‌ها به واسطه باران‌هاي فصلي و آب‌هاي جاري امري غيرممكن به نظر مي‌آيد اما وجود قنات‌ها به عنوان منابع دايمي و زيستگاه مناسب، موضوعي اثرگذار و قابل مديريت است. مديريت سرپناه براي موش‌ها به عوامل شهرسازي و معماري وابستگي مستقيم دارد كه به وضوح مي‌توان مشاهده كرد كه در وضعيت موجود اين رويكرد لحاظ نشده است و در تمام نقاط شهر با وجود آبراه‌ها، راه‌هاي ارتباطي بين منازل و معابر و... شرايط مناسب زيستي تامين شده است.

وي تاكيد كرد: بدون شك كنترل عوامل محيطي و فيزيكي تنها راهكاري است كه مي‌تواند به صورت پايدار بر جمعيت موش‌هاي شهري اثرگذار باشد و بدون به خطر انداختن سلامت جامعه و اعمال خشونت عليه حيوانات به عنوان يك عامل مهم در سلامت رواني جامعه، از هدر رفتن بودجه‌ كشور جلوگيري كند.

حقاني ادامه داد: اصلي‌ترين عامل تغذيه است كه از طريق زباله‌ها منابع نامحدودي در اختيار اين موجودات قرار دارد. متولي مديريت زباله‌ها شهرداري‌ها هستند كه با راهكارهاي مكانيزه، اقدامات سلبي، آموزش و فرهنگسازي و. به جمع‌آوري و مديريت پسماند شهري مي‌پردازد. اين در شرايطي است كه اقدامات اساسي در مطالعات و تحقيقات، سرمايه‌گذاري، بهبود كيفيت عملكرد اجرايي و كاهش منابع غذايي (زباله)، فرهنگسازي و... با محوريت ارتباط مستقيم مديريت پسماند و كنترل جمعيت موش‌ها در اين دو وظيفه شهرداري مشاهده نمي‌شود و بودجه‌هاي فراواني براي ساير روش‌ها اختصاص داده مي‌شود. وجود 70 ميليون موش غيرمنطقي است

اسماعيل كهرم، كارشناس ارشد محيط زيست و از استادان دانشگاه نيز معتقد است، تعداد

70 ميليون موش كه اعلام شده غيرمنطقي است و اگر اينگونه بود بايد در خانه و آشپزخانه هايمان نيز موش‌ها به آساني تردد مي‌كردند. زيرا بوي گوشت براي موش‌ها بسيار لذت بخش است و از فاصله 500 متري آن را درك مي‌كنند و به سمتش مي‌روند.

 وي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره مثالي زد و گفت: در كشور هند معبدي وجود دارد به نام آرميتسا كه موش‌ها را مقدس مي‌دانند. با روش‌هاي علمي سرشماري كرده‌اند در اين معبد حدود دو ميليون موش وجود دارد كه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند اما تعداد آنها به5 ميليون راس نرسيده است. نمي‌دانم اين 70 ميليون راس را چگونه برآورد كرده‌اند در حالي كه در اين زمينه هيچ گونه سرشماري انجام نشده است.

وي ادامه داد: تعداد 70 ميليون راس موش اگر واقعي بود با توجه به سرعت توليد مثل بالاي موش الان در اتاق‌ها و محل كارمان هم بايد موش‌ها آزادانه رفت و آمد مي‌كردند. بنابراين عدد

70 ميليون راس موش واقعي نيست. وي با بيان اينكه موش حيوان بسيار عجيب و مقاومي است تصريح كرد: سرعت توليد مثل موش به گونه‌يي است كه در حين شيردهي مي‌تواند باردار شود كه هيچ موجودي اينگونه نيست و در هر زايمان مي‌تواند تا 20 بچه به دنيا آورد. اين بچه موش‌ها نيز ظرف2 ماه مي‌توانند باردار شوند. حال با چنين خصوصيات توليد مثلي چنانچه تعداد موش‌هاي تهران را 70 ميليون راس بدانيم كم كم تمام سطح تهران را اشغال مي‌كنند.يعني در هر كيلومتر مربع يك ميليون موش وجود خواهد داشت.

كهرم در پاسخ به اينكه آيا مي‌توان آماري از تعداد موش‌ها به دست آورد يا خير، گفت: يك راه براي به دست آمار كاهش يا افزايش تعداد موش‌ها وجوددارد. اينكه تعدادي از موش‌ها بين 100 تا هزار راس را علامت‌دار كنيم مثلا قسمتي از پوست آن را بتراشيم وآن‌ها را رها كنيم و بعد از مدتي دوباره سراغ آنها برويم. چنانچه تعداد موش‌هاي علامت‌دار بيشتر باشد به اين معناست كه تعداد موش‌ها كاهش يافته و برعكس هر چه تعداد موش‌هاي علامت‌دار كمتر باشد به معني آن است كه تعداد آنها افزايش يافته است. اين كار روي ماهي‌ها، حشرات و برخي پرندگان انجام مي‌شود. موش‌ها مردم پاريس را كلافه كرده‌اند

اين كارشناس ارشد محيط زيست با بيان اينكه تاكنون اين كار درباره موش‌ها صورت نگرفته است، گفت: معضل تعداد زياد موش فقط مختص تهران نيست، بلكه در شهري مانند پاريس كه به عروس شهرهاي جهان معروف است نيز اين معضل وجود دارد و مردم از دست موش‌ها كلافه شده‌اند. مسوولان اين شهر هنوز نتوانسته‌اند بر اين معضل غلبه كنند و اين معضل همچنان شهروندان اين شهر را آزار مي‌دهد.

 موش پروري با سرپوشيده كردن انهار

به گفته اين استاد دانشگاه سرپوشيده كردن جوي‌ها و انهار يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش موش‌ها در شهر تهران است. كهرم در اين باره ادامه داد: موش براي زندگي به جاي گرم و غذا نياز دارد. وقتي شهرداري انهار و جوي‌ها را سر پوشيده كرد در واقع با اين كار مكان مناسبي براي زندگي موش‌ها ايجاد و به نوعي موش پروري انجام داد. زيرا جوي‌هاي ما بسيار كثيف و آلوده است و با سرپوشيده كردن آنها امكان نظافت بسيار سخت و در برخي جوي‌ها غير ممكن شده است. ببينيد! در منطقه يك، شهرداري نصف زباله‌ها را از جوي‌ها خارج مي‌كند. منطقه يك شهرداري بيشتر محل اسكان سفراست و انتظار مي‌رود كه آداب

شهرنشيني در آن بيشتر رعايت شود اما عملا اينگونه نيست. از طرف ديگر فست فودهايي كه به داخل جوي‌ها ريخته مي‌شود محل مناسبي براي تغذيه موش‌ها فراهم مي‌كند. وي ادامه داد: موش‌ها يك نقطه ضعف دارند و آن اين است كه موش مادر به‌شدت مراقب فرزندانش است و از آن جا كه به يك ويروس شبيه آنفولانزا حساس هستند مرتب بچه‌هاي خود را براي دور ماندن از اين ويروس جابه‌جا مي‌كند. اما متاسفانه اين ويروس شبه آنفولانزا موش‌ها را از بين نمي‌برد. زنده ماندن موش‌ها پس از فاجعه اتمي

وي در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود در زلزله تهران مهم‌ترين خطر پس از آتش‌سوزي موش‌ها هستند، گفت: نه اين موضوع را قبول دارم و نه چيزي در اين باره شنيده‌ام. اما اين را شنيده‌ام كه بعد از يك فاجعه اتمي همه انسان‌ها از بين مي‌روند اما موش‌ها زنده مي‌مانند. وي با مثالي اين موضوع را توضيح داد و گفت: در شهر لندن يك تونل قديمي بدون استفاده بود كه در آن تعداد زيادي موش زندگي مي‌كرد. مسوولان شهر لندن از تمام امكانات تكنولوژيكي نوين و روز براي از بين بردن اين موش‌ها استفاده كردند و براي مدتي تونل را بطور كامل بستند و منتظر نتيجه اقدام‌هاي خود ماندند.بعد از گذشت مدتي وقتي فكر مي‌كردند كه براي هميشه از شر موش‌ها راحت شده‌اند در كمال تعجب مشاهده كردند كه موش‌ها همچنان به زندگي خود ادامه مي‌دهند. بنابراين همانطور كه گفتم نمي‌توان بطور كامل موش‌ها را نابود كرد اما مي‌توان با اقدام‌هاي پيشگيرانه مانع از ازدياد آنها شد.

 راهكار كاهش زاد و ولد موش‌ها

وي توضيح ادامه داد: موش‌ها آنقدر مقاومند كه اگر از سم براي كشتن آنها استفاده شود 4نسل بعدي آنها يعني 5 ماه بعد از اين سم به عنوان غذا استفاده مي‌كنند. ميزان زاد و ولد موش‌ها به ميزان مواد غذايي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد بستگي دارد و باز هم مي‌گويم بايد مانع غذارساني به اين موجودات شويم تا تعدادشان كاهش پيدا كند.

وي با اشاره به اينكه استفاده از سم راه‌حل مناسبي براي امحاي موش‌ها نيست، گفت: استفاده از سم باعث مي‌شود گربه‌ها و پرندگان نيز از بين بروند و پيشنهاد مي‌كنم از روش استفاده نشود. نابود كردن موش‌ها بيشتر از اينكه نياز به اقدام فيزيكي داشته باشد يك كار فرهنگي است. بايد به شهروندان خود ياد بدهيم كه زباله و ته مانده غذاهاي خود را داخل جوي‌ها و انهار نريزند. زيرا سلامت و امنيت خودشان به خطر مي‌افتد. اگر غذا را از دسترس موش‌ها دور كنيم زاد و ولد آنها كاهش پيدا مي‌كنند.نویسنده:
نسخه بهينه مبارزه با موش‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/25
نسخه بهينه مبارزه با موش‌ها
«تعادل» روش‌هاي مقابله با جانوران موذي شهر تهران را بررسي مي‌كند


مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران 5 برابر بودن جمعيت موش‌ها به جمعيت شهر تهران را رد كرد.

كامران زنگيشه، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود، استفاده از سم جهت دفع موش‌ها منجر به كشته شدن حيوانات ديگر ازجمله گربه‌ها مي‌شود؛ عنوان كرد: سمومي كه جهت كشته شدن موش‌ها استفاده مي‌شود در واقع مواد غذايي است كه به سم آغشته شده و طبق استانداردهاي كارخانه‌هاي توليد‌كننده اين سموم صرفا بر بدن موش تاثير دارد چه از نظر ميزان و چه از نظر موادي كه در توليد آن به كار برده مي‌شود.

وي ادامه داد: سم‌هايي كه ما استفاده مي‌كنيم داراي استاندارد سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد كشاورزي است و در حضور نماينده اين سازمان سم‌گذاري انجام مي‌شود. اين سم‌ها ضد انعقاد خون است و موش با خوردن آن در اثر خونريزي از بين مي‌رود. البته سموم ديگري هم وجود دارد اما ما مجاز به استفاده از آنها نيستيم ضمن اينكه سم‌هاي قبلي اثرات مخرب زيست محيطي داشت كه استفاده از آنها ممنوع شده است.

وي با بيان اينكه شهرداري راه‌هاي مختلفي را براي مبارزه با موش‌ها در پيش گرفته است، تصريح كرد: استفاده از سم جزو راه‌حل‌هاي شيميايي محسوب مي‌شود. يكي ديگر از روش‌ها استفاده از انواع و اقسام تله‌هاست كه جزو مبارزه مكانيكي محسوب مي‌شود و بيشتر براي خانه‌ها و مغازه‌ها استفاده مي‌شود. علاوه بر اين مبارزه فيزيكي نيز داريم كه بيشتر در بحث بهسازي محيط به كار برده مي‌شود. استفاده از مواد پلي اتان نيز روش جديدي است كه در سال‌هاي اخير از آن بهره مي‌بريم در مجموع روش مبارزه شهرداري با موش و ديگر جانوران موذي روش تلفيقي است.

زنگيشه با اشاره به اينكه در شهرهاي بزرگ نيز از روش تلفيقي استفاده شده و بهترين روش مبارزه محسوب مي‌شود، تصريح كرد: شهرداري تهران از هر روش استانداردي كه منجر به كاهش تعداد موش‌ها شود استفاده مي‌كند. نوع مبارزه با اين جانوران موذي در مناطق مختلف متفاوت است. براي مثال در بلوار كشاورز كه اغذيه فروشي زياد است، روش سم‌گذاري جواب نمي‌دهد زيرا موش‌ها از خوردن سم امتناع مي‌كنند و بهتر است به جاي آن از روش تله‌گذاري استفاده كنيم. به همين ترتيب در بخش‌هاي مختلف شهر با توجه به نوع محله و شرايطي كه وجود دارد، روش‌هاي متناسب با آن امتحان مي‌شود.

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: در فصل گرما ميزان زاد و ولد موش‌ها افزايش مي‌يابد بنابراين تعداد آنها در فصول گرم سال بيشتر از ساير فصل‌هاست. در اين زمان فشار كاري ما هم افزايش مي‌يابد. در فصل زمستان به واسطه سرما بارش و شرايط جوي تعدادشان كاهش مي‌يابد.

زنگيشه درباره اينكه گفته مي‌شود جمعيت موش‌ها 5 برابر جمعيت شهر تهران است، صحت دارد يا خير اظهار كرد: اين شيطنت برخي افراد است و عقبه سياسي و اقتصادي دارد. براي مثال مي‌خواهند كالايي را به شهرداري بفروشند و وقتي نمي‌توانند جوي را در رسانه‌ها عليه شهرداري ايجاد مي‌كنند تا شهرداري را تخريب كنند. اين موضوع بسيار ساده است اگر تعداد موش‌ها 5 برابر جمعيت شهر بود الان بايد در كوچه‌ها و خيابان‌هاي فرعي هم موش مي‌ديديم درحالي كه اينگونه نيست و فقط در برخي خيابان‌ها و انهار وجود موش‌ها احساس مي‌شود.

زنگيشه درباره پراكندگي موش‌ها نيز گفت: موش‌ها در تمام مناطق تهران وجود دارند اما هر چه جمعيت يك منطقه بيشتر بوده و بافت فرسوده و قديمي داشته باشد طبعا تعداد اين جانوران در آن مناطق بيشتر است مانند مناطق جنوبي شهر از جمله منطقه 10و 17 اما در برخي مناطق مانند منطقه 22 كه بافت نوساز دارد، تعداد موش‌ها بسيار اندك است. اين در حالي است كه در همه جاي منطقه 10 هم آلودگي يكساني وجود ندارد. در برخي محله‌ها شرايط تراكم وجود ندارد اما در برخي محله‌هاي آن موش به وفور يافت مي‌شود. در مجموع در مناطقي كه شرايط زيستي مناسبي براي زندگي موش‌ها وجود داشته باشد مانند خيابان ستارخان كه اغذيه فروش‌ها در آن ساكنند تعداد موش‌ها زياد است. از ميدان وليعصرتا كريمخان مي‌توانم بگويم تقريبا موشي نمي‌بينيد اما در ضلع جنوبي اين ميدان وضعيت كاملا برعكس است.

وي در پاسخ به اينكه گفته مي‌شد سرپوشيده كردن انهار يكي از عواملي است كه در ازدياد موش‌ها تاثيرگذار است، عنوان كرد: اصلا اينگونه نيست. در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا براي مقابله با موش در سطح زمين اقدامي انجام نمي‌دهند و بيشتر در زيرزمين اين كار را انجام مي‌دهند و سرپوشيده كردن انهار چنانچه مهندسي شده باشد، مشكلي براي مبارزه با موش‌ها به وجود نمي‌آورد.

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با بيان اينكه امسال حدود 10ميليارد تومان براي مبارزه با موش‌ها در 22منطقه تهران اختصاص يافت كه واقعا رقم ناچيزي است، گفت: براي يك منطقه با 4 ناحيه 150ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شد. اما امسال با پيگيري‌هايي كه انجام شد ميزان بودجه به دو برابر افزايش يافته است. اين افزايش در سال 96 يك حركت رو به جلو محسوب مي‌شود و بايد بتوانيم كنترل انهار و جوي‌ها را در اختيار بگيريم.نویسنده:
تجربه برخي شهرهاي جهان در موش‌زدايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/25
تجربه برخي شهرهاي جهان در موش‌زدايي
سنتي‌ترين روش‌هاي كشتن موش، استفاده از تله و سموم شيميايي است. هر ماه در تهران حدود 500كيلوگرم سم براي كشتن موش‌ها استفاده مي‌شود. با استفاده از اين روش‌ها، در مجموع ماهانه حدود 4 هزار موش در تهران با روش‌هاي گوناگون كشته مي‌شوند كه اين رقم در مقابل جمعيت ميليوني موش‌هاي پايتخت، ناچيز به شمار مي‌رود. به گفته رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران، كشتن هر موش حدود 120هزار تومان هزينه دارد. اگر تعداد موش‌هاي شهر تهران را 30ميليون درنظر بگيريم، حداقل 3600ميليارد تومان براي كشتن موش‌ها اعتبار لازم است كه مبلغ تخصيص داده‌شده به اين مساله، حتي يك‌صدم اين رقم هم نيست.

طبيعتا در صورتي كه تعداد موش‌هاي تهران كمتر از اين ارقام باشد، به همان ميزان مبارزه با موش‌ها آسان‌تر خواهد بود. راهكار ديگر مطرح‌شده در سال‌هاي اخير براي مبارزه با موش، استفاده از گروه‌هاي تك‌تيرانداز است. براي مثال در سال گذشته اعلام شد 10گروه تك‌تيرانداز با استفاده از تفنگ‌هاي مجهز به مادون قرمز، شب‌ها به شكار موش مي‌پردازند كه البته اين كار چندان هم موثر نبوده است. براي كشتن موش‌ها به تعداد زيادي اكيپ تك‌تيرانداز نياز است و البته تعداد موش‌ها بسيار زياد. در اين ميان بعضا راهكارهاي ديگري هم مطرح شده است: خريداري لاشه موش‌هاي مرده از مردم كه باعث مي‌شود خود شهروندان به‌صورت جدي‌تر در مبارزه با موش مشاركت كنند، يكي از اين راهكارهاست. در برخي شهرهاي جهان كه با معضل موش مواجهند، همچون پاريس و نيويورك، مبارزه مردمي و خودجوش با موش در دستور كار قرار گرفته است. راهكار ديگر استفاده از حيوانات يا پرنده‌هايي است كه از موش تغذيه مي‌كنند و البته اين راهكار هم مشكلات خاص خود را دارد. از جمله آنكه ممكن است جانور جديدي به فهرست حيوانات موذي و مزاحم اضافه شود.

در هر حال، با توجه به اينكه مشكل موش‌ها و تبعات جبران‌ناپذيري كه بر زندگي‌هاي شهري مي‌گذارند، فقط مختص به كشور ما نيست. بنابراين مي‌توان از ساير روش‌هاي علمي مبارزه با موش‌هاي شهري كه در كشورهاي توسعه يافته استفاده مي‌شود، نيز الگو‌برداري كرد تا حجم آسيب‌هاي اين جونده بيماري‌زا به كمترين سطح خود كاهش يابد.

در ديترويت ميشيگان كه دهمين شهر پرموش دنياست، شهرداري براي مبارزه با موش جايزه تعيين كرده است، مردم مي‌توانند با تحويل جسد هر موش 5دلار پول بگيرند.

بوستون در ماساچوست، براي مبارزه با موش‌ها تصميم گرفته راه تغذيه‌شان را ببندد، در دو خيابان اين شهر كه جمعيت موش‌ها بيش از هر جاي ديگري برآورد مي‌شد، شهرداري تصميم گرفت براي كساني كه زباله مي‌ريزند، جريمه‌يي معادل 300 دلار در نظر بگيرد تا با حذف زباله‌ها، موش‌ها هم دنبال جاي تازه‌يي براي زندگي بگردند.

پاريس هشتمين شهر پرموش دنياست، در سال 2008 برآوردها نشان مي‌داد كه اين شهر 8ميليون موش دارد كه علاوه بر خسارت‌زا بودن براي ساختمان‌ها و مبلمان شهري، سلامت مردم را هم در معرض خطر قرار داده بودند. در نتيجه اين شهر تصميم گرفت مانور سالانه مبارزه با موش ترتيب دهد و كساني كه از شركت در اين مانور خودداري كنند تا 610 دلار جريمه خواهند شد.

در شيكاگو سرما، دشمن طبيعي موش‌هاي قهوه‌يي، به كمك شهرداري آمد تا جمعيت موش‌ها را حدود 30درصد كمتر كند، بعد از اين كاهش طبيعي تعداد موش‌ها، شهرداري برنامه‌يي براي به‌كارگيري گربه‌ها براي كم‌ كردن جمعيت موش‌ها در دستور كار قرار داد.

جمعيت موش‌ها در بالتيمور، (بزرگ‌ترين شهر و مركز فرهنگي ايالت مريلند در كشور امريكا) در يك بازه زماني 7 ساله از يكي به ازاي هر 1000 نفر به 60 تا به ازاي هر 1000 نفر رسيد. سه سال بعد شهرداري بالتيمور يك برنامه 5‌ساله براي مبارزه با موش ترتيب داد تا زباله‌ها كنترل و سم‌ريزي براي كشتن موش‌ها انجام شود و همچنين آموزش‌هاي خانه به خانه داده شود.

لندن پنجمين شهر پر موش دنياست. در زمان المپيك لندن، در 2012 اين شهر 7.5 ميليون موش داشت، لندن در اين زمان به پيشنهاد يك انجمن تحقيقاتي در مورد آفت‌كش‌ها، سمي را به كار گرفت كه هر چند مي‌توانست جمعيت موش‌ها را كم كند اما به‌زودي روشن شد كه براي سلامتي انسان ضرر دارد.

آتلانتا در جورجياي امريكا، دومين شهر پرموش ايالات متحده است. افزايش تعداد محله‌هاي فقيرنشين در اين شهر باعث شده است كه تعداد موش‌ها روز به روز بيشتر شود. جاري‌ شدن سيل در اين شهر باعث مي‌شود موش‌ها به خانه‌هاي مردم هم هجوم بياورند.

توفان‌هاي نيواورلئان اين منطقه را به سومين بهشت شهري موش‌ها تبديل كرده است. تعداد زياد خانه‌هايي كه بعد از توفان كاترينا خالي مانده بودند و مواد غذايي كه در آنها پيدا مي‌شد موش‌ها را پناه مي‌داد و به تكثيرشان كمك مي‌كرد تا اينكه مردم اين منطقه تصميم گرفتند با كمك سگ‌هاي آبي كه شرايط براي‌شان فراهم بود، تعداد موش‌ها را كم كنند.

موش‌ها در مناطق گرم بيشتر تكثير مي‌شوند تا جاهاي سرد، براي همين هوستون در تگزاس امريكا محل مناسبي براي زندگي موش‌هاست؛ موش‌هايي كه سيم‌هاي برق را مي‌جوند، از باقي‌مانده غذا تغذيه و روزها آزادانه در شهر رفت و آمد مي‌كنند. شهرداري توصيه مي‌كند كه مردم زباله‌هاي كمتري توليد كنند و راه‌هاي ورود موش به خانه‌ها را ببندند؛ اما راه‌حل نهايي براي مبارزه با آنها را پيدا نكرده است. نيويورك، مشهورترين شهر موش‌هاي دنياست، با حدود 6 ميليون موش قهوه‌يي، سياه و سپيد. هر چند عده‌يي معتقدند كه جمعيت موش‌هاي اين شهر تا 32ميليون هم مي‌رسد. برچسب‌گذاري جغرافيايي، حذف مواد زائد، آموزش كاركنان شهرداري براي برخورد با موش‌ها و آموزش مردم، از مهم‌ترين راه‌هاي مبارزه با موش‌هاست كه اين شهر در پيش گرفته است.نویسنده:
  ويژه
  خبر Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769
  2008 پژو محصول توليد شد
  آغاز بررسي زيست محيط عالي شوراي جلسه در ها دستگاه ر
  عملكرد ‌جمهو ييس نظر ير گر يز با با
  م توليد كه است محصولي 8002نمونه خودرو مدل اين (اسكاپ) اقيانوسيه آسيا اجتماعي اقتصادي هها| بنگا
  گروه است. شده شروع اروپا در گذشته اه ماز كمت آن همچنين محيطي زيست مسائل خصوص در به زيست محيط حفاظت عالي شوراي
  جلسه هاي تفاهمنامه امضاي اسناد تهيه
  مذاكرات، خطوط تجهيز ايكوپرس، از نقل به گزارش«تعادل» به تشكيل جمهوري رييس روحاني حسن
  رياست ريزگردها با مقابله راي منطقه ب يي
  دوجانبه خودرو ايران قرارداد امضاي از پس ايكاپ محصوالت توليد با مبارزه امر در مرتبط اي اه دسهتگ عملكرد
  گزارش اقدامات مهمين تر از محيطي زيست گيهاي
  آلود نخستين شده، انبندي زم برنامه براساس آغاز پژو جلسه اين در شد. ارائه سور مه ريي به
  ريزگردها شد. توليد ماه اسفند در 2008 نيز محصول است. زمينه اين در خارجه امور وزارت عملكرد گزارش ارائه از پس شد، تشكيل ديروز
  كه اندازي راه ايكاپ شركت ذاري اي سرم با توليد خط اين ريزگردها با مبارزه موضوع در اهرتبط اي تگ
  دس مختلف نقاط از نهال ميليون حدود دستگاه زار 30هزا بيش نيز آن ساالنه توليد ظرفيت شده جنوب مناطق خوزستان در ويژه به هوا شود
  آلودگي وارد خوزستان به
  كشور 2008 پژو بدنه خط پروژه خودرو ايران تام شركت است. مههاي برنا هماهنگ همزمان پيگيري بر
  كشور؛ مهمي هاي تصميمساز كه شرايطي
  در كتهاي شر برخي حضور با المللي بين مناقصه يك در را زمينه در ويژه به بلندمدت مدت ميان مدت،
  كوتاه شركت توسط خطوط تجهيز شد برنده اروپايي چيني زيست محيط حفاظت عالي شوراي جلسه در رحهاي كشت، الگوي اصاح آبي، منابع
  مديريت داخلي هاي دي توانمن دانش از استفاده جهت در گامي تام ساير خوزستان در ريزگردها مشكل حل براي تاكيد ها تاال احياي نهال كاشت خاك،
  تثبيت در تر طر آن كيلومترها شد، ناتخاذ تا
  اسها است. مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در خارجه امور وزير ظريف جواد محمد اينكه ضمن
  شد. با هم كشاورزي جهاد وزير خوزستان
  استان مستقيم گذاري يه سرما با ايكاپ شركت است، گفتني براي وزارتخانه اين مدامات اق مه از تري گزارشي
  هم مختلف نقاط از نهال ميليون حدود اينكه
  بيان شده ايجاد سيتروئن پژو خودرو ايران گروه دو مساوي مداز ان چش واند كه كرد ارائه ريزگردها مشكل
  حل ايران در را فرانسوي خودروساز جديد محصوالت برخي تا 4زار گفت: شود، وارد خوزستان به كشور ها ان است برخي در آلودگي بحران مهار براي را
  روشني كند. صادر نيز منطقه بازارهاي به توليد يشود. الكاري نه خوزستان اراضي از هكتار زيستي محيط منطقه همچنين كند.
  تصويرسازي حاشيه در حجتي محمود تسنيم، گزارش
  به سوي از مراقبت از درج اين از پيش كه
  كشور از هكتار زار سطهح در كاري ال نه آغاز
  مراسم صورت مناطق اين در زيست محيط حفاظت شهرستانها
  سازمان اخبار اظهار اهواز در ريزگرد بحراني وق ون ان اي
  هك انجام مطالعات قانوني هنگيي ها هما با گرفته،
  م براي اكا گرد از پس كه مشكاتي داشت: شد تعيين شده حفاظت جديد مناطق عنوان به
  شده براي فرصتي به تبديل آمد، پيش خوزستان عالي شوراي تصويب به آنها حفاظتي سطح ارتقاي
  و وارداتي كشور در اي رايان ازيهاي درصد 90 مسووالن مختلف هاي بهانه به تا شد
  استان رسيد. زيست
  است
  محيط كنند. پشتيباني استان اين از
  كشوري به ورود بدو در امي اس ارشاد فرهنگ دان|
  هموزي تامين بحث در افزود: كشاورزي جهاد اقدام
  وزير دست در هاي روژه مالي گردش حاضر درحال گفت: خبرنگاران جمع در
  اسدآباد كار كانال، احداث آب انتقال منطقه، آب در الموت سفلي طارم مناطق اساس
  براين است تومان ميليارد 450 كشور در هيي رايان اي ازي
  ساالنه است انجام حال در رسيده پايان به طراحي مناطق شده، حفاظت مناطق عنوان به قزوين
  استان يي منطقه جانبه، دو هاي همكاري عرصه در وزارتخانه اين اقدامات گزارش جلسه اين در خارجه امور وزير ظريف
  محمدجواد است. وارداتي آن درصد 90
  كه برسانيم. منطقه به را يعآب تر ر س بتوانيم
  تا باغ دره بختياري، چهارمحال استان در
  شيرستان هفتاد نشست دو در غبار گرد با مبارزه قطعنامه تصويب كرد. تشريح را هوا آلودگي ريزگردها با مبارزه خصوص در المللي بين ملي بنياد دازي راه ان با ارشاد وزارت يزود: اف الح ري
  امي بايد كه شود انجام بايد نيز نها ري كا
  موضوع عنوان به اصفهان استان در يخاب فارس استان
  در توليد براي جوانان از حمايت جهت در ان راييي اي ازي آينده سال دو براي كاري برنامه عنوان به مرتبط اسناد گنجاندن كار دستور پيگيري ملل سازمان عمومي مجمع ويكم هفتاد گرم فصل آغاز از پيش تا محدود فرصت
  در عنوان به موته امن منطقه وحش حيات
  پناهگاه است كرده آغاز را خودش كار ام اس ايراني اي ازي
  به گرد موضوع با المللي بين كنفرانس برگزاري پيشنهاد حوزه، اين در يي منطقه هاي همكاري افزايش براي كشورمان هاي فعاليت
  تشريح از نهال ميليون حدود پذيرد. صورت اقداماتي محيط عالي شوراي تصويب با شدند. تعيين ملي
  پارك عهده به را توزيع توليد فعاليت روند بر نظارتي وظيفه
  و اقتصادي كميسيون در فعال حضور گرفت؛ قرار ملل سازمان عمومي مجمع استقبال مورد رسما 2017 سال براي كه تهران در غبار
  و يشود. وارد خوزستان به كشور مختلف نقاط زيرزميني هسازي ذخير ههاي پروژ همچنين
  زيست، اق جوان هزار حاضر درحال كرد: خاطرنشان او
  دارد. حل براي مسووالن همه اينكه بيان با
  وي هاي تفاهمنامه امضاي اسناد تهيه مذاكرات، همچنين محيطي زيست مسائل خصوص در (اسكاپ) اقيانوسيه آسيا اجتماعي مصنوعي، جزاير دريا از زمين استحصال طبيعي،
  گاز حمايت مورد سازماندهي 001ركت ش قالب در انگيزه
  با ريزگردها بحث در خوزستان استان اك
  مش كن شيري آب شناورها، كشه كردن است
  اوراق زمينه اين در خارجه امور وزارت اقدامات ترين مهم از محيطي زيست هاي آلودگي ريزگردها با مقابله براي يي منطقه
  دوجانبه به تومان ميليارد 20 اخير سال چند طي گرفتند
  قرار طرح نخست فاز كرد: عنوان آمدند، صحنه
  به با قطران، كك توليد اي روژه نيز آن
  توسعه فرهنگ وزير است. شده كمك تها شرك اين تهاي
  زيرساخ است. هكتار زار 42 شامل كه ريزگردها با ابله تبط مق مر اسناد گنجاندن كار دستور پيگيري ملل است. شده احيا درصد 70 تا گذشته هاي سال طي در ريزگردها با مقابله اي رح ادام غبار، گرد يست ارزيابي شامل بط، ذي هاي دستگا
  هماهنگي ايراني اي ازي بر تكيه تبا هرك اين داد: ادامه ارشاد
  و توسط هكتار 4ار هز فاز اين نخست بخش در تشريح آينده، سال دو براي كاري برنامه عنوان در خارجه امور وزير ظريف محمدجواد همچنين احياي نهال كاشت با مرتبط ها طر كشور سطح اصاحات جلسه اين در شدند. آن ضوابط
  محيطي داخلي بازارهاي كسب براي ايراني ازي اي توليه امي
  اس اكيپ 16 براين اوه يشود. الكاري نه
  بسيج هاي همكاري افزايش براي كشورمان ليت هاي فعا عرصه در وزارتخانه اين اقدامات گزارش جلسه اين كرد. االبارائه ها در نيز خودروها فني معاينه مجاز حدود در نياز
  مورد اند. رده آغاز را خوبي حركت خارجي حتي
  و كشت حال در استان مختلف مناطق در
  ديگر كنفرانس برگزاري پيشنهاد حوزه، اين نطقهر يي در المللي بين يي منطقه جانبه، دو هاي همكاري رسيد. تصويب به فرآيند اين كيفي ارتقاي
  راستاي از پيش تا بتوانيم اميدواريم كه هستند رايل بنها كه تهران در غبار گرد موضوع با ني ي المبلل تشريح را هوا آلودگي ريزگردها با مبارزه خارجهخصوص وزارت اقدامات از ظريف گزارش رييس جمهوري رييس معاون ابتكار يازدهم
  معصومه دولت در بيمارستان 12 از رهرداري به اراضي از توجهي قابل مقدار گرم، فصل روع مي عمو مجمع استقبال مورد سما 2017 سال دو در غبار گرد با مبارزه قطعنامه تصويب رد. ان ك است در هورالعظيم تاالب گزارش اين راساس گزارشبي جلسه اين در زيست محيط حفاظت
  سازمان 3سال در گفت: پزشكي آموزش درمان بهداشت،
  وزير كنيم. لكاري نها را كميسيون در فعال حضور گرفت؛ قرار ملل سازمان سازمان عمومي مجمع ديكم هفتاو هفتاد نشست آب مترمكعب ميليارد حدود تامين با خوزستان هوا آلودگي با مقابله براي شده انجام اقدامات
  درباره سطح در مارستان 12 بي دولت فعاليت چارچوب در
  اخير بردن باال بر اوه ع كه رسيد كامل رداري ره بهب به
  كشور مناطق در بومي اشتغالزايي موجب بيمارستاني تخت سرانه است اين مساله اقتصادي؛ نقد يا دولت عليه
  تخريب در ديروز هاشمي ده زي قا سيدحسن است. شده
  مختلف اصلي عوامل همچنان اما است نمايان وي در بهبود يرود! نم ياد از راحتي اين به مشكات كشور در مختلفي نهادهاي كه كنيم فراموش نبايد مسائل حوزه در بايد دولت تنها شود گفته
  اينكه افزود: فريمان يازدهم دولت در ارستان 12 از بيم رداري ره
  بهب بيشتر توجه نيازمند لذا هست وجودش در بيماري درآمد داشتن با گذشته دولت سال، هشت طول در كشور اقتصاد بر موثر بسيار عوامل از كه دارد در وجود نباشد منصفانه شايد باشد پاسخگو
  اقتصادي تخت 53هزار يازدهم دولت فعاليت ابتداي در
  همچنين ايران اقتصاد البته است. نهادها ساير مجلس دولت، تورم غيرواقعي، آمارهاي نفت، صادرات هنگفت هم مجلس دولت به نبوده دولت زيرنظر اما هستند به كه نقدهايي از بسياري گفت توان مي خصوص
  اين در كه داشت وجود كشور سطح در نيمهز سا
  بيمارستاني هم حد، اين در دولت اقدامهاي كه است بيمار قدر آن مشكات بر گذاشتن سرپوش گسيخته، لجام گراني براي مجلس دولت است الزم كه نيستند پاسخگو دارد. تخريب جنبه بيشتر شود مي وارد دولت تخت 12هزار دولت فعاليت دوره پايان تا هستيم
  یادداشت
  ات ندارد، آن درمان در زيادي نقش هم نيست چشمگير منزوي اقتصادي رشد نرخ بودن پايين ات، معض نقدهايي از بسياري شوند كار به دست مشكل اين رفع است اين كرد اشاره آن به بايد كه مهمي
  نكته رهرداري به مورد كشور سطح در تعداد اين از شرفخاني
  بيمارستاني
  جواد در مثا است حياتي كشوري هر براي آنها از برخي ما دستاوردي چه المللي بين هاي عرصه در كشور كردن در دارد! تخريب جنبه بيشتر شود مي وارد دولت به كه اميد تدبير دولت گويند مي مدام عده يك
  كه تخت 31هزار آن بر عاوه گفت: بهداشت وزير گيرد. دانشگاه
  قرار مدرس كه راهبردي محصولي عنوان به گندم خودكفايي بحث هاي قطعنامه گرفتن آن حاصل داشت؟ نظام براي نظرم به شمارند، برمي دولت براي كه يهايي ناكام كنار هر باشد كشور مشكات تمامي پاسخگوي
  بايد سال اوايل تا اجرايي پيشرفت 30 درص با ديگر
  بيمارستاني 05درصد از 29بيش سال به نسبت آن توليد ميزان بود. ايران ملت ضد تحريم است؛ اخاق به پايبندي دولت موفقيت ترين مهم را كشور امور اداره در دولت نقش ود نمي د چنش تخت هر ايجاد هزينه وي رسد. رهبرداري به 7931به كه توليدي واحدهاي احياي موضوع يافته، افزايش در اميد تدبير دولت فعاليت آغاز در تورم نرخ كار سرلوحه را راستگويي صداقت اميد تدبير دولت ساير بايد دولت بر عاوه اما كرد كار هيچ ان ه وجه ب دولت عزم كرد: بيان ام اع ريال 8يارد يل
  بيمارستاني كان اقتصاد خانوار اقتصاد در مهمي بسيار ت نقش هش در باال تورم نرخ به مردم بود درصد 45 حدود دروغين آمارهاي به متوسل تاكنون داد قرار ود ند. خ باش پاسخگو خود نقش حد در هم نظام
  اركان طرح مسير در درماني مراكز ايجاد با تا است اين بر
  يازدهم مناسب تسهيات اختصاص با دولت كه گونهي به دارد اما بودند! كرده عادت دهم نهم دولت زمامداري سال هاي آسيب يها نارساي ها، واقعيت هيچگاه نشده مسائل جوانان، بيكاري معضل اقتصادي، ركود
  بحران بردارد. گام سياست نظام
  تحول نيمه كه زيادي صنعتي توليدي واحدهاي صنايع، به محسوس بسيار صورت به تورم نرخ دولت اين در است. نگرفته ناديده را اقتصادي اجتماعي، بارز دارد وجود كشور در اجتماعي مشكات
  و كرد. احيا را بودند غيرفعال فعال نيز اقتصادي رشد نرخ است، شده كنترل چشمگيري شد دولت تحويل كه 92 سال خالي خزانه نبايد را موضوع اين بايد منصفانه نگاهي با اما
  هويداست مشاركت از گيري بهره سمت به يها شهردار آمار استناد به ايام استان در مثال عنوان نرخ به شاهد ما امروز اما بود 8.6 درصد منفي 92 سال در تحريم تلخ خاطرات توانيم نمي بگيريم، ناديده را را كشور اقتصاد از درصد چند دولت كه كرد بردارند
  مطرح گام خصوصي
  بخش از بيش تجارت معدن صنعت، سازمان رييس اعام وجود اين با هستيم. درصد از بيش اقتصادي رشد اقتصاد اينكه ضمن كنيم فراموش را آن از سوءاستفاده اقتصاد براي دولت تنها آيا دارد؟ خود مديريت
  تحت گيري بهره خواستار هرمزگان ندار تا| عباس رس بند اند. شده احيا توليد واحد 90 هاي نشانه كه است بيماري فرد همانند ايران اقتصاد ترين بزرگ نفتي درآمد حداقل با روحاني دولت يكند؟ ريزي برنامه
  كشور بخش گذاري سرمايه مشاركت رياز ها دا
  شهر ها بيت جذا به توجه يبا ها دار شهر گفت: شد
  خصوصي توانمندي از استان در ذاري رماي س تاي فرص استاني
  و هاي
  چهره در ديروز جادري جاسم كنند. استفاده خصوصي
  بخش همياري سازمان شوراي اعضاي شهرداران
  گردهمايي فوري درمان غيرواقعي توقع براي توماني 005ميليارد نياز هگذاري سرماي گسترش رويكرد نيروگاه توليدي برق مازاد
  صادرات رداريهاي شه اينكه بيان با هرمزگان استان رداري هاي
  شه را خوبي اقدامات اقتصادي ك ش ما وجود با هرمزگان اقتصاد ديرين بيماري يزد مدارس بازسازي بلوچستان سيستان در همسايه كشورهاي به
  سبالن سمت به بايد رداري شه كرد: اظهار د، داده ان
  انجام نوسازي گسترش سازمان شيراز|
  معاون يزد| اردبيل| با بردارند گام خصوصي بخش مشاركت هاز بهر گير دولت، رويكرد گفت: ايران
  صنايع زنان امور در سهوري ريي معاون خيرين مجمع تمديره هيا رييس استان برق توزيع شركت
  مديرعامل بسياري صتهاي فر بيتها جذا هرمزگان اينكه به
  توجه زمينه در گذاري يه سرما
  گسترش كه داشت انتظار وان نم ت: گف خانواده نياز به اشاره با يزد هتان اس درس از س بخار بخش احداث طرح گفت:
  اردبيل خصوصي بخش توانمندي از دارد ذاري اي سرمگ
  براي با ايران اقتصاد ديرين زمن اري اي بهيم بازسازي جديد درسه 60 ساخ به استان توليد زنجيره تقويت پوشاك نساجي از يكي اردبيل سب تركيبي سيكل
  نيروگاه كنند.
  استفاده در اقتصادي وضعيت كامل بهبودي منظر اين از شود درمان فوريت خيرين مجمع با دولت مشاركت خواستار فرسوده س3000 سيستان در پوشاك پارچه توليد خط تا پنبه كشت از از رداري ره بهب با كه است استان به توري م اس ري سفر
  مصوبات است.
  بلوچستان است. بينانه غيرواقع انتظاري سال يك «محمدحسين ايسنا گزارش به شد. رابطه اين در سه از مدر س يشود. صادر همسايه كشورهاي به نيروگاه اين برق توليد مازاد باشد
  آن سياسي نبايد خاك آب حوزه مديريت مراسم در يديروز فتحعل ها حاج عباس ايرنا، گزارش
  به ملي همايش در ديروز موالوردي شهيندخت ايرنا، گزارش به بيش خير افراد اينكه بيان با خبرنگاران جمع در ديروز رادمنش» نيروگاه بخار بخش احداث عمليات از بازديد در عليزاده
  عليرضا در گفت: قزوين استان دادگستري سل ريي قزوين| بلوچ صنايع گسترش شركت مديرعامل معارفه
  توديع به اشاره با فارس استان جنوب در ان هت شهرس در النبي ريحانه برايشان ديگران درد رفع باشد، مهم برايشان خودشان درد اينكه از افزود: اردبيل جمعه امام استاندار راه سب هبمي تبرك ال
  ُ
  سيك صيانت همه تكليف هوا زمين خاك، آب، از اعم انفال
  حوزه گفت: عمل اقدام مقاومتي، اقتصاد سال ام 95 ال سه نامگذاري درحال داد: ادامه هستند، روحي درد داراي عبارتي به يا دارد يو ان اهم سيست جنوب در ايرانشهر بلوچ- بافت فراگير ارخانه -ك زمين برق 005گاوات توليد افزايش بر وه اه نيروگ اين تكميل
  با دستگاه لت ها دو همه يعني است منابع اين از حفاظت
  و اقتصاد اي سياسه به جدي اهتمام يازدهم دولت انصاف الحق مجمع اين در ار مدرسي سهاز مدر 001خير هزار دو حاضر نساجي واحد اين دارد دولت كه نگاهي با كرد: اظهار بلوچستان يشود. فراهم آن در 002فر از بيش
  اشتغال از هستند خود وظايف اجراي به مكلف زمينه اين در
  قضايي اشتغالزايي اقتصادي رونق در مهمي بسيار نقش مي تواند اخير نامه در گفت: جمهوري ييس معاون است. داشته مقاومتي دارند. عضويت استان توسعه صندوق محل از اعتبار يورو ميليون 350 اختصاص از
  وي سياسي مهاي ترسي از دور بايد حوزه اين دامات اق اي رو جديد نآالت ماشي افزود: وي باشد. داشته استان جوانان
  براي دولت به انتقادها از برخي به پاسخ در كه وري هي ري اول معاون 53درصد متاسفانه كرد: اظهار سخنانش از ديگري بخش در وي ذاران سرماي از اميد تدبير دولت گفت: داد خبر طرح اين به
  ملي حفظ شوراي نشست در انصاري جمال باشد. جناحي
  و سال در شده خريداري ايرانشهر بلوچ صنايع شركت
  براي سال اطاعات آمار شواهد به كه شده تشريح خوبي به شده ارائه استان، در درس اس 3زار يعني استان مدرسه 800 هزار از كنند، فعاليت برق توليد انرژي زمينه در بتوانند كه خصوصي
  بخش از استفاده با تنيم اي با داد: توضيح ال مبي وق
  حقال است. شده تر متي 49مقاو سال با 59مقايسه در ال در ايران اقتصاد ميليارد 500 نيازمند امر اين كه هستند بازسازي نيازمند وده رس واحد اين چاپ رنگ بخش گفت: وي شود. نصب آينده ذاران سرماي از اردبيل استان در هم رويكرد اين ايت حم
  كن صههاي عر حفظ براي بيشتري مهاي گا قانوني هاي فيت
  ظر خطاب كه است شده يادآوري نامه اين در داد: ادامه والوردي من استا از س مدرس خيرين مديره ات هي رييس است. اعتبار تومان يرسد رهبرداري به به آينده سال فروردين در نساجي است. آمده عمل به الزم حمايت برق
  صنعت رداريم.
  مبل تقدير با نشست اين در ايرنا گزارش يبه د. ار كن به
  آغاز تا دولت فقط نه است نظام اركان همه نظام تلي اي سيهاس تعهد دولت به پيشنهادي در استان از سه مدر خيرين مجمع گفت: سيكل نيروگاه گازي بخش در حاضر درحال گفت:
  عليزاده گسترش شركت سابق مديرعامل سجادي، سيدعبدالحسين
  از مقاومتي اقتصاد ت هاي س سيا زمينه در نظام اركان همه همگرايي ميليارد 250 ساله زماني بازه در دولت كه صورتي در است كرده كه شود توليد برق مگاوات هزار به نزديك باردبيل اس لرستان
  تركيبي اجتماعي تامين مراكز از درماني دفترچه حذف ارغايي عليرضا ايرانشهر، بلوچ) بافت فراگير بلوچ(كارخانه
  صنايع بيستم جمهوري رييس اول معاون جهانگيري، اسحاق باشيم. نداشته ساز مدرس خيرين ميزان همين به دهد اختصاص امر اين به تومان با را ميزان اين كه هستيم درصدد بوده استان از ياز بي
  براب استان اجتماعي تامين درمان ر ي| مدد با
  خر رهبري خبرگان مجلس رييس به خطاب يي نامه در جاري ماه اسفند چند هر كرد: اظهار وي رند. گي نظر در منظور اين براي اعتبار شد. معرفي شركت اين جديد مديرعامل عنوان به دهيم. افزايش نيروگاه بخار واحد
  توسعه اكنون هم درماني هاي چه دفتر حذف با گفت:
  لرستان زارشهاي رسمي آمارهاي حقايق شواهد، براساس كرد: اكيد تدر تنها ولي نداده صورت اقدامي تعهد اين درخصوص دولتي بخش ايرانشهر شهرستان 55 در ال در بلوچ بافت فراگير كارخانه شمار به توسعه اصلي اي اخ زيرس از يكي برق اينكه بيان با
  وي اجتماعي تامين سازمان ملكي مراكز در خدمات
  تمامي 004نفر 2زار حدود فعاليت اوج زمان در شد دازي راه
  ان سال آغاز با 5931قايسه در سال پايان در ايران اقتصاد ران، دي موي از مدرسه اب 37 ساخت اعتبار تومان ارد 40 لي اري مي سال وجود با زيرساخت اين از اردبيل استان در تاسفانه افزود:
  رود، در افزود: بهاروند يامين ود. ارائه الكترونيك صورت
  به بودند. فعاليت به مشغول آن در
  نيرو است. شده تر متي مقاو قبل لهاي سا درصدي 50 تعهد به نيز دولت كه اميدواريم شده تامين خيرين بيشتر شود نمي استفاده درستي به نياز بر مازاد مطلوب
  توليد ارائه با درماني مراكز ده راجع كنن بيماران طرح
  اين واحدهاي سوزي آت 78دچار سال در كارخانه
  اين ديگري بخش در خانواده زنان امور در وري ريي جم معاون درحالي كرد: خاطرنشان رادمنش كند. عمل خصوص اين در خود به نيز نياز مازاد استفاده خانگي مصارف بخش در شده توليد
  برق پذيرش شده بيمه شماره يا ملي شماره يا ملي
  كارت خانواده حوزه كلي اي ه سياس اباغ به اشاره با خود سخنان تجهيز از ساخت براي تومان ميليارد 900 كشور خيرين امسال كه آميزي رنگ بافندگي فعاليت تعطيل كاما آن ريسندگي يشود. صادر خام
  شكل پس اينكه بيان با يكنند. دريافت درماني
  خدمات توسط شهروندي حقوق منشور ابا رهبري معظم مقام توسط كرده پرداخت تومان 002ارد ميلي تنها دولت ردهد، ان هزينه مدارس گرفت سر از را خود فعاليت گذشته سال از اما شد محدود آن نيروگاه بخار بخش طرح مديريت سرپرست مسائلي،
  محمدرضا تجويز دارو الكترونيك صورت به پزشك بيمار، مراجعه
  از خارج نيز خصوصي بخش به واگذاري ليست از امسال اوايل
  و براي مناسبي گذاري ريل گفت: 95 سال در ييسجمهوري استان مدارس كمبود مشكل بيشترين تبع به كرد: اظهار وي است. برق توليد ظرفيت گفت: جلسه اين در هم سبا تركيبي
  سيكل الكترونيكي صورت به شده تجويز نسخه گفت: كند، مي استان مركز زاهدان جنوب 533ومتري كيل در ايرانشهر
  شد. در شهروندي حقوق خانواده اجتماعي، وزه حاي در تا ي فعاله خيرين ناحيه از خيرين كمك بيشترين ولي است يزد شهر به مربوط 500 شده كلنگزني 93 سال در نيرو وزير حضور با كه طرح
  اين طور به دستورات يرد قرار داروخان سيستم
  روي دارد. قرار بلوچستان است.
  سيستان گرفته صورت توسعه ششم برنامه يگيرد. صورت ميبد شهرستان است.
  مگاوات يشود. بيمار تحويل نوشته ايرنا
  مرتب
  عكس:
مبارزه با ريزگرد زيرنظر رييس‌جمهور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
مبارزه با ريزگرد زيرنظر رييس‌جمهور
عملكرد دستگاه‌ها در جلسه شوراي عالي محيط زيست بررسي شد


گروه بنگاه‌ها|

جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست به رياست حسن روحاني رييس‌جمهوري تشكيل و گزارش عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط در امر مبارزه با ريزگردها به رييس‌جمهور ارائه شد. در اين جلسه كه ديروز تشكيل شد، پس از ارائه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط در موضوع مبارزه با ريزگردها و آلودگي هوا به ويژه در خوزستان و مناطق جنوب كشور؛ بر پيگيري همزمان و هماهنگ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به ويژه در زمينه مديريت منابع آبي، اصلاح الگوي كشت، طرح‌هاي تثبيت خاك، كاشت نهال و احياي تالاب‌ها تاكيد شد. ضمن اينكه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه هم گزارشي از مهم‌ترين اقدامات اين وزارتخانه براي حل مشكل ريزگردها ارائه كرد كه مي‌تواند چشم‌انداز روشني را براي مهار بحران آلودگي در برخي استان‌ها تصويرسازي كند. همچنين ٦ منطقه محيط زيستي كشور كه پيش از اين درجه‌يي از مراقبت از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در اين مناطق صورت مي‌گرفته، با هماهنگي‌هاي قانوني و مطالعات انجام شده به عنوان مناطق جديد حفاظت شده تعيين شد و ارتقاي سطح حفاظتي آنها به تصويب شوراي عالي محيط زيست رسيد. پروژه‌هاي در دست اقدام

براين اساس مناطق طارم سفلي و الموت در استان قزوين به عنوان مناطق حفاظت شده، مناطق شيرستان در استان چهارمحال و بختياري، دره باغ در استان فارس و يخاب در استان اصفهان به عنوان پناهگاه حيات وحش و منطقه امن موته به عنوان پارك ملي تعيين شدند. با تصويب شوراي عالي محيط زيست، همچنين پروژه‌هاي ذخيره‌سازي زيرزميني گاز طبيعي، استحصال زمين از دريا و جزاير مصنوعي، اوراق كردن كشتي‌ها و شناورها، آب شيرين‌كن و توسعه آن و نيز پروژه‌هاي توليد كك و قطران، با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، شامل ارزيابي زيست محيطي و ضوابط آن شدند. در اين جلسه اصلاحات مورد نياز در حدود مجاز معاينه فني خودروها نيز در راستاي ارتقاي كيفي اين فرآيند به تصويب رسيد. معصومه ابتكار معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست در اين جلسه گزارشي درباره اقدامات انجام شده براي مقابله با آلودگي هوا و گرد و غبار، ادامه طرح‌هاي مقابله با ريزگردها در سطح كشور و طرح‌هاي مرتبط با كاشت نهال و احياي تالاب‌ها ارائه كرد. گزارش ظريف از اقدامات وزارت خارجه

براساس اين گزارش تالاب هورالعظيم در استان خوزستان با تامين حدود ٤ ميليارد مترمكعب آب طي سال‌هاي گذشته تا ٧٠ درصد احيا شده است.

همچنين محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در اين جلسه گزارش اقدامات اين وزارتخانه در عرصه همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌يي و بين‌المللي در خصوص مبارزه با ريزگردها و آلودگي هوا را تشريح كرد. تصويب قطعنامه مبارزه با گرد و غبار در دو نشست هفتاد و هفتاد‌ويكم مجمع عمومي سازمان ملل و پيگيري دستور كار و گنجاندن اسناد مرتبط به عنوان برنامه كاري براي دو سال آينده، تشريح فعاليت‌هاي كشورمان براي افزايش همكاري‌هاي منطقه‌يي در اين حوزه، پيشنهاد برگزاري كنفرانس بين‌المللي با موضوع گرد و غبار در تهران كه براي سال 2017 رسما مورد استقبال مجمع عمومي سازمان ملل قرار گرفت؛ حضور فعال در كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا - اقيانوسيه (اسكاپ) در خصوص مسائل زيست محيطي و همچنين مذاكرات، تهيه اسناد و امضاي تفاهمنامه‌هاي دوجانبه و منطقه‌يي براي مقابله با ريزگردها و آلودگي‌هاي زيست محيطي از مهم‌ترين اقدامات وزارت امور خارجه در اين زمينه است. حدود ۵ ميليون نهال از نقاط مختلف كشور به خوزستان وارد مي‌شود

در شرايطي كه تصميم‌سازي‌هاي مهمي در جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست براي حل مشكل ريزگردها در خوزستان و ساير استان‌ها اتخاذ شد، كيلومترها آن طرف‌تر در استان خوزستان وزير جهاد كشاورزي هم با بيان اينكه حدود ۵ ميليون نهال از نقاط مختلف كشور به خوزستان وارد مي‌شود، گفت: ۴هزار هكتار از اراضي خوزستان نهال‌كاري مي‌شود.

به گزارش تسنيم، محمود حجتي در حاشيه مراسم آغاز نهال‌كاري در سطح 4هزار هكتار از كانون‌هاي فوق بحراني ريزگرد در اهواز اظهار داشت: مشكلاتي كه پس از گرد و خاك‌ها براي خوزستان پيش آمد، تبديل به فرصتي براي استان شد تا به بهانه‌هاي مختلف مسوولان كشوري از اين استان پشتيباني كنند.

وزير جهاد كشاورزي افزود: در بحث تامين آب منطقه، انتقال آب و احداث كانال، كار طراحي به پايان رسيده و در حال انجام است تا بتوانيم سريع‌تر آب را به منطقه برسانيم. موضوع نهال‌كاري نيز بايد انجام شود كه بايد در فرصت محدود تا پيش از آغاز فصل گرم اقداماتي صورت پذيرد. حدود 5ميليون نهال از نقاط مختلف كشور به خوزستان وارد مي‌شود.

وي با بيان اينكه همه مسوولان براي حل مشكلات استان خوزستان در بحث ريزگردها به صحنه آمدند، عنوان كرد: فاز نخست طرح مقابله با ريزگردها كه شامل 42هزار هكتار است. در بخش نخست اين فاز 4هزار هكتار توسط بسيج نهال‌كاري مي‌شود. علاوه براين 16 اكيپ ديگر در مناطق مختلف استان در حال كشت نهال هستند كه اميدواريم بتوانيم تا پيش از شروع فصل گرم، مقدار قابل توجهي از اراضي را نهال‌كاري كنيم.نویسنده:
تخريب عليه دولت يا نقد اقتصادي؛ مساله اين است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
تخريب عليه دولت يا نقد اقتصادي؛ مساله اين است


اينكه گفته شود تنها دولت بايد در حوزه مسائل اقتصادي پاسخگو باشد شايد منصفانه نباشد و در اين خصوص مي‌توان گفت بسياري از نقدهايي كه به دولت وارد مي‌شود بيشتر جنبه تخريب دارد.

نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه يك عده مدام مي‌گويند دولت تدبير و اميد بايد پاسخگوي تمامي مشكلات كشور باشد هر چند نمي‌شود نقش دولت در اداره امور كشور را به هيچ‌وجه انكار كرد اما علاوه بر دولت بايد ساير اركان نظام هم در حد نقش خود پاسخگو باشند. بحران ركود اقتصادي، معضل بيكاري جوانان، مسائل و مشكلات اجتماعي در كشور وجود دارد و بارز و هويداست اما با نگاهي منصفانه بايد اين موضوع را مطرح كرد كه دولت چند درصد از اقتصاد كشور را تحت مديريت خود دارد؟ و آيا تنها دولت براي اقتصاد كشور برنامه‌ريزي مي‌كند؟

نبايد فراموش كنيم كه نهادهاي مختلفي در كشور وجود دارد كه از عوامل بسيار موثر بر اقتصاد كشور هستند اما زيرنظر دولت نبوده و به دولت و مجلس هم پاسخگو نيستند كه لازم است دولت و مجلس براي رفع اين مشكل دست به‌كار شوند بسياري از نقدهايي كه به دولت وارد مي‌شود بيشتر جنبه تخريب دارد! در كنار ناكامي‌هايي كه براي دولت برمي‌شمارند، به نظرم مهم‌ترين موفقيت دولت پايبندي به اخلاق است؛ دولت تدبير و اميد صداقت و راستگويي را سرلوحه كار خود قرار داد و تاكنون متوسل به آمارهاي دروغين نشده و هيچگاه واقعيت‌ها، نارسايي‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي را ناديده نگرفته است.

نبايد خزانه خالي سال 92 كه تحويل دولت شد را ناديده بگيريم، نمي‌توانيم خاطرات تلخ تحريم و سوءاستفاده از آن را فراموش كنيم ضمن اينكه اقتصاد دولت روحاني با حداقل درآمد نفتي و بزرگ‌ترين مشكلات به اين راحتي از ياد نمي‌رود!

در طول هشت سال، دولت گذشته با داشتن درآمد هنگفت صادرات نفت، آمارهاي غيرواقعي، تورم و گراني لجام‌گسيخته، سرپوش گذاشتن بر مشكلات و معضلات، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و منزوي كردن كشور در عرصه‌هاي بين‌المللي چه دستاوردي براي نظام داشت؟ حاصل آن گرفتن قطعنامه‌هاي تحريم ضد ملت ايران بود.

نرخ تورم در آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد در حدود 45درصد بود و مردم به نرخ تورم بالا در هشت سال زمامداري دولت نهم و دهم عادت كرده بودند! اما در اين دولت نرخ تورم به صورت بسيار محسوس و چشمگيري كنترل شده است، نرخ رشد اقتصادي نيز در سال 92 منفي 6.8درصد بود اما امروز ما شاهد نرخ رشد اقتصادي بيش از 4درصد هستيم. با اين وجود اقتصاد ايران همانند فرد بيماري است كه نشانه‌هاي بهبود در وي نمايان است اما همچنان عوامل اصلي بيماري در وجودش هست و لذا نيازمند توجه بيشتر دولت، مجلس و ساير نهادها است. البته اقتصاد ايران آن قدر بيمار است كه اقدام‌هاي دولت در اين حد، هم چشمگير نيست و هم نقش زيادي در درمان آن ندارد، اما برخي از آنها براي هر كشوري حياتي است مثلا در بحث خودكفايي گندم به عنوان محصولي راهبردي كه ميزان توليد آن نسبت به سال 92 بيش از 50درصد افزايش يافته، موضوع احياي واحدهاي توليدي كه نقش بسيار مهمي در اقتصاد خانوار و اقتصاد كلان دارد به گونه‌يي كه دولت با اختصاص تسهيلات مناسب به صنايع، واحدهاي توليدي و صنعتي زيادي كه نيمه فعال و غيرفعال بودند را احيا كرد.

به عنوان مثال در استان ايلام به استناد آمار و اعلام رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت بيش از 90 واحد توليدي احيا شده‌اند.

 نویسنده: جواد شرفخاني مدرس دانشگاه
صادرات مازاد برق توليدي نيروگاه سبلان به كشورهاي همسايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
صادرات مازاد برق توليدي نيروگاه سبلان به كشورهاي همسايه


 اردبيل|

مديرعامل شركت توزيع برق استان اردبيل گفت: طرح احداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي سبلان اردبيل يكي از مصوبات سفر رياست‌جمهوري به استان است كه با بهره‌برداري از آن مازاد توليد برق اين نيروگاه به كشورهاي همسايه صادر مي‌شود.

عليرضا عليزاده در بازديد از عمليات احداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي سبلان به همراه استاندار و امام جمعه اردبيل افزود: با تكميل اين نيروگاه علاوه بر افزايش توليد 500 مگاوات برق زمينه اشتغال بيش از 200نفر در آن فراهم مي‌شود.

وي از اختصاص 350ميليون يورو اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به اين طرح خبر داد و گفت: دولت تدبير و اميد از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه بتوانند در زمينه انرژي و توليد برق فعاليت كنند، حمايت مي‌كند و با اين رويكرد هم در استان اردبيل از سرمايه‌گذاران صنعت برق حمايت لازم به عمل آمده است.

عليزاده گفت: درحال حاضر در بخش گازي نيروگاه سيكل تركيبي سبلان اردبيل نزديك به هزار مگاوات برق توليد مي‌شود كه بيش از 3برابر نياز استان بوده و درصدد هستيم كه اين ميزان را با توسعه واحد بخار نيروگاه افزايش دهيم.

وي با بيان اينكه برق يكي از زيرساخت‌هاي اصلي توسعه به شمار مي‌رود، افزود: متاسفانه در استان اردبيل از اين زيرساخت با وجود توليد مطلوب و مازاد بر نياز به درستي استفاده نمي‌شود و بيشتر برق توليد شده در بخش مصارف خانگي استفاده و مازاد نياز نيز به شكل خام صادر مي‌شود.

محمدرضا مسائلي، سرپرست مديريت طرح بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي سبلان هم در اين جلسه گفت: ظرفيت توليد برق اين طرح كه با حضور وزير نيرو در سال 93 كلنگ‌زني شده 500 مگاوات است.

 نویسنده:
رويكرد گسترش سرمايه‌گذاري در سيستان و بلوچستان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
رويكرد گسترش سرمايه‌گذاري در سيستان و بلوچستان


معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: رويكرد دولت، گسترش سرمايه‌گذاري در زمينه نساجي و پوشاك و تقويت زنجيره توليد از كشت پنبه تا خط توليد پارچه و پوشاك در سيستان و بلوچستان است.

به گزارش ايرنا، عباس حاج‌فتحعلي‌ها ديروز در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت گسترش صنايع بلوچ -كارخانه فراگير بافت بلوچ- ايرانشهر در جنوب سيستان و بلوچستان اظهار كرد: با نگاهي كه دولت دارد اين واحد نساجي مي‌تواند نقش بسيار مهمي در رونق اقتصادي و اشتغالزايي براي جوانان استان داشته باشد. وي افزود: ماشين‌آلات جديد براي شركت صنايع بلوچ ايرانشهر خريداري شده و در سال آينده نصب مي‌شود. وي گفت: بخش رنگ و چاپ اين واحد نساجي در فروردين سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و آغاز به كار مي‌كند. به گزارش ايرنا در اين نشست با تقدير از سيدعبدالحسين سجادي، مديرعامل سابق شركت گسترش صنايع بلوچ(كارخانه فراگير بافت بلوچ) ايرانشهر، عليرضا ارغايي به عنوان مديرعامل جديد اين شركت معرفي شد.

كارخانه فراگير بافت بلوچ در سال 55 در شهرستان ايرانشهر راه‌اندازي شد و در زمان اوج فعاليت حدود 2هزار و 400نفر نيرو در آن مشغول به فعاليت بودند.

اين كارخانه در سال 87 دچار آتش‌سوزي و واحدهاي ريسندگي آن كاملا تعطيل و فعاليت بافندگي و رنگ‌آميزي آن محدود شد اما از سال گذشته فعاليت خود را از سر گرفت و اوايل امسال از ليست واگذاري به بخش خصوصي نيز خارج شد. ايرانشهر در 335كيلومتري جنوب زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان قرار دارد.

 نویسنده:
نياز 500 ميليارد توماني براي بازسازي مدارس يزد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
نياز 500 ميليارد توماني براي بازسازي مدارس يزد


يزد|

رييس هيات‌مديره مجمع خيرين مدرسه‎ساز استان يزد با اشاره به نياز استان به ساخت 60 مدرسه جديد و بازسازي 3000كلاس فرسوده خواستار مشاركت دولت با مجمع خيرين مدرسه‏‏ساز در اين رابطه شد. به گزارش ايسنا «محمدحسين رادمنش» ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه افراد خير بيش از اينكه درد خودشان برايشان مهم باشد، رفع درد ديگران برايشان اهميت دارد يا به عبارتي داراي درد روحي هستند، ادامه داد: درحال حاضر دو هزار و 100 خير مدرسه‎ساز و مدرسه‎‎يار در اين مجمع استان عضويت دارند.

وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: متاسفانه 35درصد از 8 هزار و 800 مدرسه استان يعني 3هزار كلاس درس در استان، فرسوده و نيازمند بازسازي هستند كه اين امر نيازمند 500 ميليارد تومان اعتبار است. رييس هيات‌مديره خيرين مدرسه‎‎ساز استان گفت: مجمع خيرين مدرسه‎‎ساز استان در پيشنهادي به دولت تعهد كرده است در صورتي كه دولت در بازه زماني 5 ساله 250ميليارد تومان به اين امر اختصاص دهد به همين ميزان خيرين مدرسه‌ساز اعتبار براي اين منظور در نظر مي‌گيرند. وي اظهار كرد: هر چند بخش دولتي درخصوص اين تعهد اقدامي صورت نداده ولي تنها در سال جاري 40ميليارد تومان اعتبار ساخت 37باب مدرسه از سوي خيرين تامين شده و اميدواريم كه دولت نيز به تعهد 50 درصدي خود در اين خصوص عمل كند. رادمنش خاطرنشان كرد: درحالي كه امسال خيرين كشور 900ميليارد تومان براي ساخت و تجهيز مدارس هزينه كرده‎‎اند، دولت تنها 200ميليارد تومان پرداخت كرده است. وي اظهار كرد: به تبع بيشترين مشكل و كمبود مدارس استان مربوط به شهر يزد است ولي بيشترين كمك خيرين از ناحيه خيرين شهرستان ميبد صورت مي‎‎گيرد.

 نویسنده:
توقع غيرواقعي درمان فوري بيماري ديرين اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
توقع غيرواقعي درمان فوري بيماري ديرين اقتصاد


شيراز|

معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: نمي‌توان انتظار داشت كه بيماري‌هاي مزمن و ديرين اقتصاد ايران با فوريت درمان شود و از اين منظر بهبودي كامل وضعيت اقتصادي در يك سال انتظاري غيرواقع بينانه است.

به گزارش ايرنا، شهيندخت مولاوردي ديروز در همايش ملي ريحانه النبي در شهرستان مُهر در جنوب استان فارس با اشاره به نامگذاري سال 95 به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل گفت: الحق و انصاف دولت يازدهم اهتمام جدي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشته است. معاون رييس‌جمهوري گفت: در نامه اخير معاون اول رييس‌جمهوري كه در پاسخ به برخي از انتقادها به دولت ارائه شده به خوبي تشريح شده كه به شواهد آمار و اطلاعات سال اقتصاد ايران در سال 95 در مقايسه با سال 94 مقاومتي‌تر شده است.

مولاوردي ادامه داد: در اين نامه يادآوري شده است كه خطاب سياست‌هاي كلي نظام همه اركان نظام است و نه فقط دولت و تا همگرايي همه اركان نظام در زمينه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نداشته باشيم. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري بيستم اسفند ماه جاري در نامه‌يي خطاب به رييس مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: براساس شواهد، حقايق و آمارهاي رسمي و گزارش‌هاي مديران، اقتصاد ايران در پايان سال 1395 در مقايسه با آغاز سال و سال‌هاي قبل مقاومتي‌تر شده است.

معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي حوزه خانواده توسط مقام معظم رهبري و ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط رييس‌جمهوري در سال 95 گفت: ريل‌گذاري مناسبي براي فعاليت‌ها در حوزه‌هاي اجتماعي، خانواده و حقوق شهروندي در برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.نویسنده:
آغاز توليد محصول پژو 2008
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
آغاز توليد محصول پژو 2008


 اين مدل خودرو 2008 نمونه محصولي است كه توليد آن كمتر از 6 ماه گذشته در اروپا شروع شده است.

به گزارش«تعادل» به نقل از ايكوپرس، تجهيز خطوط توليد محصولات ايكاپ پس از امضاي قرارداد ايران خودرو و پژو آغاز و براساس برنامه زمان‌بندي شده، نخستين محصول 2008 نيز در اسفند ماه توليد شد.

اين خط توليد با سرمايه‌گذاري شركت ايكاپ راه‌اندازي شده و ظرفيت توليد سالانه آن نيز بيش از30هزار دستگاه است. شركت تام ايران خودرو پروژه خط بدنه پژو 2008 را در يك مناقصه بين‌المللي با حضور برخي شركت‌هاي چيني و اروپايي برنده شد و تجهيز خطوط توسط شركت تام گامي در جهت استفاده از دانش و توانمندي‌هاي داخلي و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

گفتني است، شركت ايكاپ با سرمايه‌گذاري مستقيم و مساوي دو گروه ايران خودرو و پژو سيتروئن ايجاد شده تا برخي محصولات جديد خودروساز فرانسوي را در ايران توليد و به بازارهاي منطقه نيز صادر كند.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/25
اخبار شهرستان‌ها


 90 درصد بازي‌هاي رايانه‌اي در كشور وارداتي است

همدان|وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در بدو ورود به اسدآباد در جمع خبرنگاران گفت: درحال حاضر گردش مالي سالانه بازي‌هاي رايانه‌يي در كشور 450ميليارد تومان است كه 90درصد آن وارداتي است.

صالحي‌اميري افزود: وزارت ارشاد با راه‌اندازي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌يي در جهت حمايت از جوانان براي توليد بازي‌هاي ايراني و اسلامي كار خودش را آغاز كرده است و وظيفه نظارتي بر روند فعاليت و توليد و توزيع را به عهده دارد. او خاطرنشان كرد: درحال حاضر هزار جوان خلاق و با انگيزه در قالب 100شركت سازماندهي و مورد حمايت قرار گرفتند و طي چند سال اخير 20ميليارد تومان به زيرساخت‌هاي اين شركت‌ها كمك شده است. وزير فرهنگ و ارشاد ادامه داد: اين شركت‌ها با تكيه بر بازي‌هاي ايراني و اسلامي و توليد بازي‌هاي ايراني براي كسب بازارهاي داخلي و حتي خارجي حركت خوبي را آغاز كرده‌اند. بهره‌برداري از 12 بيمارستان در دولت يازدهم

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: در 3سال اخير در چارچوب فعاليت دولت 12بيمارستان در سطح كشور به بهره‌برداري كامل رسيد كه علاوه بر بالا بردن سرانه تخت بيمارستاني موجب اشتغالزايي بومي در مناطق مختلف شده است. سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي ديروز در بهره‌برداري از 12بيمارستان در دولت يازدهم فريمان افزود: همچنين در ابتداي فعاليت دولت يازدهم 35هزار تخت بيمارستاني نيمه‌ساز در سطح كشور وجود داشت كه در تلاش هستيم تا پايان دوره فعاليت دولت 21هزار تخت بيمارستاني از اين تعداد در سطح كشور مورد بهره‌برداري قرار گيرد. وزير بهداشت گفت: علاوه بر آن 13هزار تخت بيمارستاني ديگر با 30درصد پيشرفت اجرايي تا اوايل سال 1397 به بهره‌برداري مي‌رسد. وي هزينه ايجاد هر تخت بيمارستاني را 8 ميليارد ريال اعلام و بيان كرد: عزم دولت يازدهم بر اين است تا با ايجاد مراكز درماني در مسير طرح تحول نظام سياست گام بردارد. شهرداري‌ها به سمت بهره‌گيري از مشاركت بخش خصوصي گام بردارند

 بندرعباس| استاندار هرمزگان خواستار بهره‌گيري شهرداري‌ها از مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي شد و گفت: شهرداري‌ها با توجه به جذابيت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان از توانمندي بخش خصوصي استفاده كنند. جاسم جادري ديروز در گردهمايي شهرداران و اعضاي شوراي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان هرمزگان با بيان اينكه شهرداري‌هاي هرمزگان با وجود مشكلات اقتصادي اقدامات خوبي را انجام داده‌اند، اظهار كرد: شهرداري‌ها بايد به سمت بهره‌گيري از مشاركت بخش خصوصي گام بردارند و با توجه به اينكه هرمزگان جذابيت‌ها و فرصت‌هاي بسياري براي سرمايه‌گذاري دارد از توانمندي بخش خصوصي استفاده كنند. مديريت حوزه آب و خاك نبايد سياسي باشد

 قزوين| رييس‌كل دادگستري استان قزوين گفت: در حوزه انفال اعم از آب، خاك، زمين و هوا تكليف همه صيانت و حفاظت از اين منابع است يعني همه دولت‌ها و دستگاه قضايي در اين زمينه مكلف به اجراي وظايف خود هستند از اين‌ رو اقدامات اين حوزه بايد به‌ دور از ترسيم‌هاي سياسي و جناحي باشد. جمال انصاري در نشست شوراي حفظ حقوق بيت‌المال توضيح داد: بايد تلاش كنيم با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني گام‌هاي بيشتري براي حفظ عرصه‌هاي ملي ‌برداريم. حذف دفترچه درماني از مراكز تامين اجتماعي لرستان

خرم‌آباد| مدير درمان تامين اجتماعي استان لرستان گفت: با حذف دفترچه‌هاي درماني هم‌اكنون تمامي خدمات در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي به صورت الكترونيك ارائه مي‌شود. امين بهاروند افزود: در اين طرح بيماران مراجعه ‌كننده به مراكز درماني با ارائه كارت ملي يا شماره ملي يا شماره بيمه شده پذيرش و خدمات درماني دريافت مي‌كنند.  وي با بيان اينكه پس از مراجعه بيمار، پزشك به صورت الكترونيك دارو تجويز مي‌كند، گفت: نسخه تجويز شده به صورت الكترونيكي روي سيستم داروخانه‌ها قرار مي‌گيرد و دستورات به طور مرتب نوشته و تحويل بيمار مي‌شود.نویسنده:

  جامعه Wed. March 15. 2017 786 شمار 1438 يالثاني جماد 16 1395 اسفند 25 شنبه چها
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 ديگر
  كولبر يك
  مرگ گردنه ارتفاعات در ويسه روستاي اهل ك|ولبر يلنا يك است
  ا شده تبديل اجتماعي بحران به زيست
  محيط داد. دست از را خود جان سرما اثر بر مريوان حوالي در
  تته ارتفاعات در ويسه روستاي اهل كولبر يك دوشنبه
  روز شغل توسعه، وانند دارند مالي توانايي كه كساني اشد، بكه اين بر تاكيد با او دارد. جسمي رواني تخريبي آثار اله سث بح ران اياين نقاط همه در كه داريم قرار شرايطي در اكنون است
  ايلنا| داد. دست از را خود جان مريوان شهرستان تته
  گردنه مهاجرت ديگر شهرهاي به كنند ايجاد ان اسهت اين در اداني آب زيست محي مساله براي سريع طور به دولت كه دارد ضرورت حتي است شده تبديل اجتماعي بحران يك تبه زيس محيط با سامي شوراي مجلس اجتماعي كميسيون رييس ايست اثر بر دويسه روستاي اهل مريواني 38 ال لبر س
  كو ميشود. نها استا اين شدن فقيرتر سبب مساله اين كنند مي زود مقطعي ها مه برنا نداريم؛ توقع ما گفت: كند، زي مه ناي بر به آنقدر مردم گاهي دارد. خود دنبال به را امنيتي مسائل هو جر مها افزايش بر محيطي زيست مشكات تاثير به
  اشاره قرار از كرد. فوت تته محور سونه» هه «لوتو گردنه در
  قلبي شاهد اينگونه ند مي شو جرت مها به ناچار هم مردم باقي سپس ديگر هفته يك حتي كار آغاز ريزي برنام براي اما باشد ازده نظام كنند، مي گمان كه ميشوند حساس محيطي زيست مسائل اجتماعي بحران يك به زيست محيط كرد: اظهار نشيني شيه
  حا كولبري وسايل كشيدن دوش به از بعد كولبر اين
  معلوم نشيني حاشيه معضل جمعيت از مناطق برخي شدن خالي كه است حساس آنقدر زيست محيط مساله چراكه است دير هم براي دهد انجام تيطي زيمس ات مشك برابر در كاري د، وان نم است. شده
  تبديل يكند ناراحتي احساس قلب ناحيه از مسيري پيمودن
  و در نشين حاشيه 81ار هز 11تا حدود نيز اكنون بود، خواهيم دارد. پي در اجتماعي مسائل براي تهديدي آن در تاخير روز آن به مردم چقدر كه هستيم شاهد اروميه درياچه مورد در محيطي نمون زيست مشكا تاثير با ارتباط در خدادادي
  سلمان دست از را خود جان شده قلبي ايست دچار متاسفانه
  كه يبهاي آس همه مادر خود شيهنشيني حا دارد وجود كشور مهاجرت سبب محيطي زيست مشكا داد: توضيح خداداي بر چنان نمك دهاي ريزگر شاهديم؛ تبريز در گاهي ند، ا حس مساله آب زيست، محيط گفت: كشور اجتماعي مسائل
  بر شهرستان به محلي مردم توسط كولبر اين جنازه ي. هد است. اجتماعي داشته ادامه خوزستان آذربايجان در فعلي روند اگ ود، كه ميگيرد فرا نمك را ها بان خيا همه كه نشينند مي زمين سطح ما جامعه آتي ات مشك اساسي موضوعات از يكي
  گردوخاك روزهاي در كه است حالي در اين است. شده منتقل
  مريوان كولبران دردناك مرگ به بسيار اعتراضات از پس
  گذشته كردند؛ صحبت كولبران كردن بيمه طرح از مسووالن كنيم
  كرد، مصرف درست را آن پالستيك، مصرف از خودداري جاي به حل راه يك فقط كردن بيمه گويند مي كارگري فعاالن
  اما يكند. نم دوا را دردي است موقت افغانستان
  روبنايي به كرمان پالستيك
  صادرات بهاي آسي از رهايي حل اه
  «بازيافت» جنوب يي اده نقل حمل راهداري ديركل م|
  ايرنا محصوالت صادراتي محموله نخستين گفت: كرمان
  استان ارزش به زميني سيب تن 130 شامل منطقه اين
  كشاورزي كم ستيكي پا ههاي كيس عرضه توليد ميزان از اجتماعي| اقتصاد
  گروه از مستقيم عرضه صورت به ريال ميليون 500 كزار
  يه نوع اين براي جايگزيني تاكنون چراكه است. نشده كمپينهايي كا جان اين پاستيك»، به
  «نه افزود: زاده عراق احسان شد. صادر افغانستان به
  جيرفت باشد داشته را كارايي همان كه نشده ه يس پيدا ها كردن آلوده با مقابله براي اين از پيش كه
  است مناطق از يكي كرمان استان جنوب اينكه به توجه
  با نيز شهروندان همه باشد. همان نيز آن توليد بهاي است. گرفته شكل ستيك پا توسط
  طبيعت است، كشور كشاورزي محصوالت توليدات مهم اي
  قه آنجا از ندارند، همراه به خريد كيسه خود با همواره تا شود نمي تجزيه ها حتي را اين به
  پاستيك اين كشاورزي محصوالت موقع به نقل حمل سازي روان به نياز همواره ميريزند، دور را هلوني اي نس اي كه مساله اين ند. مي ما قي با طبيعت در دراز
  ساليان يهاي رايزن با كرد: عنوان او است. ضروري امري
  منطقه ميشود. احساس ديگر كيسه يك دريافت صورت با همواره طبيعت سبز چهره كه شده
  باعث زمان بار، نقل حمل در تسهيل محور سه در شده
  انجام غلط فرهنگ كه است معتقد كننده توليد اين ها نسان از مانده باقي تيكي پا س لههاي زبا
  زشت دهي نوب مرز از خروج صادراتي مجوزهاي
  دريافت ستيكي پا محصوالت سيبايي اصلي علت مصرف سبب تواند مي ستيك پا همچنين باشد.
  مخدوش ميلك، مرز صادراتي پايانه از محصوالت حمل براي
  ويژه در نفر هر ازاي به اپستيك مصرف «سرانه است. ههاي تك در كه شود دهيي زن موجودات به
  آسيب به استان جنوب كشاورزي محصوالت آسانتر ورود
  زمينه است. كيلوگرم 135 اروپا در 53وگرم كيل ران اي به را آن اشتباها مييا ند ير شو س ماده اين
  كهنه است. گرفته قرار توافق مورد افغانستان در صادراتي
  مقاصد دالر، 43ليارد مي تركيه در صنعت اين مالي گردش خورند. غذا
  عنوان اتاق همكاري با گذشته در زن راي اين گفت: زاده
  عراق اين چرا پس است. ايران صنعت رابر از بيش يعني ها ان انس به كه حيوانات، به تنها نه اتفاق اين مسووالن افغاني، ايراني تجار كرمان، استان
  بازرگاني اينجاست نكته نيستند؟ آلوده ايران اندازه به كشورها حيوانات اين از بسياري يراكه د، زنيب آس
  هم يي اده نقل حمل راهداري كل اداره ميلك
  مرز شده نهادينه كشورها اين در بازيافت فرهنگ كه تازگي به ييرند. قرار انسان غذايي زنجيره
  در راهداري مديركل است. شده انجام بلوچستان است.»
  سيستان چگونه دهد مي نشان كه شده منتشر
  ويدئويي با داد: ادامه كرمان ادهاستان وب جن نقيل حمل
  و فعاليت كل از درصد 20 ميگويد: هاشمي ميشود، وارد ها نكتون پا بدن به ها تيك س پا
  ريز اول فاز در همسايه، كشور با شده ام واف ان اي هبه
  توجه ههاي كيس به مربوط ايران در ستيك پا صنعت بشري جوامع براي جديد نگراني يك مساله
  همين محصوالت مختلف ارقام از تن زار از بيش نقل
  حمل جهان در اما است، كمصرف ار روف نايلوني عنوان به بشر كه آبزياني است: آورده وجود
  به يشود. حمل ويژه شرايط با مقصد كشور به
  كشاورزي اين است معتقد او است.» درصد 40 سهم اين هستند، ستيك پا حاوي ميكند، مصرف
  غذا ايران در بندي ته بس صنعت ضعف خاطر به تفاوت تغذيه ها نكتون پا از آبزيان اين خود كه
  چرا در بندي بسته قدرتمند صنايع چراكه شده. ايجاد سال تا كه كنند مي بيني پيش دانشمندان كنند. مي كشاورزان
  96
  دستمزد استفاده مصرف ار روف زيادي تعداد از اروپا، از وس اقيانه در شناور ستيك وزن 2030
  سال۶۹ بيمه حق دستمزدي سطوح
  ايسنا| بازيافت چرخه به نيز ظروف اين تمام د مي كنن ميكنند، زندگي محيط اين در كه آبزياني
  وزن روستاييان كشاورزان، اجتماعي بيمه صندوق بيمهن شدگا يشوند. وارد زيست محيط از حفاظت تهاي سياس با همسو قطعه هزار 250 هدف، اين به نيل براي است قرار غير يا مستقيم شكل به را نفر ميليون يك دارد يك ستيك پا يعني اين شد، خواهد
  بيشتر ماهانه درآمدي سطح باالترين د. اع ام عشاير
  و از زيادي حد تا قوي بندي ته بس صنعت همين هدررفت از كرده كمك نيز ملي اقتصاد به است، به روز اين در كه شهرونداني ميان زباله يك استپ آن توليد توقف بنابراين است. كرده شاغل مستقيم خواهد زمين كره بشر امت س براي بزرگ هديد
  ت مبلغ بيشترين تومان هزار 300 5۹، سال در
  مشموالن محيط حفظ به كاهد مي نيز غذايي مواد رفت هدر ستيكي پا قطعه هر چراكه كند. مي جلوگيري منابع شود. توزيع روند، طبيعت به وقت گذران قصد عظيم زيان بزرگ صنعت يك تعطيلي معني به بود. سال جديد بخشنامه اساس بر كه بود ومان 700
  هزار اظهارنظرهاي اما ايران «در د. نكم زيسك كه است خامي ماده واقع در طبيعت، در شده ها ني بار پاستيك توليدكننده هاشمي، محمد باشد بهتر شايد كرد؟ بايد چه پس است. ملي قتصاد ليد توا پايان با است ستيك پا از مشكل آيا
  اما درآمد بيشترين تومان زار 350 به ميزان كمترين
  ۶۹ در پاستيكي ظروف شده باعث كارشناسي غير است. رفته هدر توليد، چرخه به شدن وارد جاي به استقبال با «كمپين مييد: گو تعادل به كمپين اين مصرف كنترل در كه توليد، كنترل در نه را جواب استيك، از جداي يود؟ م رفع بحران ماده،
  اين ماهانه درآمد اساس، اين د. ان رس توم 800 به
  ماهانه محيط به نهايتا نرود كار تهبه بندي بس صنعت طبيعت روز را خود هدف كمپين تاكنون هرچند برقراري در پاستيك ملي انجمن شده، روبرو فراواني يافت. آن نحوه نيز فلز شيشه مانند دوام با پسماندهاي
  ساير 012زار ساالنه بيمه حق با 053تومان زار يك، شود.»
  سطح وارد آسيب نيز زيست اين به آن فعاليت كه گويد هاشمي اما داده، رار مان ساز تبليغات توليدكنندگان ساير با ارتباط همچنين مانند. مي باقي طبيعت در لها سا
  تا حق با تومان زار 400 دو، سطح شده، بيمه براي
  تومان يرويم، طبيعت به طبيعت، روز در اگر امسال به توجه با چراكه شد. نخواهد محدود خاص روز كمك توزيع مجوزهاي اعطاي در زيست محيط درست اما كن، استفاده آنكه جداي نيز سيگارها ته مانند ديگر
  پسماندهاي سه، سطح شده، بيمه براي تومان زار 240ه ساالنه
  بيمه اگر شود مي يبمان نص رايگان زباله كيسه اگر اجراي امكان طرح، اين از انتظار حد از بيش ال به نيزق است توليدكننده 50 تاكنون اند. رده فراواني ستيك پا توليدكنندگان از چندي تازگي به سمي مواد حاوي كنند، مي زشت را طبيعت
  سيماي براي تومان زار 270 ساالنه بيمه حق با 054تومان
  هزار وارد آن به كه محيطي كمي ميانيم تو شود، نمي دارد. وجود تنيز اسب من ساير در آن اند.» ده همراه كمپين اين با معنوي مادي صورت كه اند رده راهدازي ان پاك» «طبيعت نام با كمپيني زنده موجودات امت س براي كه هستند آالينده
  و ساالنه بيمه حق با تومان 500 زار ار، چه سطح شده،
  بيمه نميكنيم، را اينكار اگر كنيم پاكسازي ده ش ايم آن كمپين اين اصلي هدف هاشمي، گفته به محيط سازمان ستيك پا ملي انجمن حمايت با را دردي پاستيك، توليد توقف بنابراين است.
  مضر هزار 550 پنج، سطح شده، بيمه براي تومان زار 300ه
  هرآنچه بپرهيزيم محيط كردن آلوده از دسك بندي بسته صنعت ضعف نهادينه ستيك پا مصرف صحيح فرهنگ كه است اين كمپين اين شعار است. شده همراه نيز زيست كرد. نخواهد دوا زيست محيط
  از شده، بيمه براي تومان زار 330 ساالنه بيمه حق با
  تومان كه باشد ردهبازگردانيم. را ايت طبيع به خود با به «نه كمپينهاي از مياند تو كمپين اين چرا اما كنند، استفاده كاال اين از هم شهروندان ود ويم ش بر طبيعت به ستيك پا قطعه يك با كه است توليد توقف كه داشت توجه بايد
  همچنين 3زار 0۶ه ساالنه بيمه حق با ۶تومان زار 00 ش،
  سطح برداشته آيندگان براي طبيعت حفظ جهت در قدمي ميگويد هاشمي محمد باشد؟ تر موفق ستيك» پا آسيب از بازيافت، چرخه به آن بازگرداندن با كساهزم پا هدف بازگرديم. پاستيك قطعه چند با صنعت اين چراكه نيست، نپذير امكا عم ستيك
  پا با تومان زار 700 هفت، سطح شده، بيمه براي
  تومان باشيم. رحهايي، چنين اجراي وجود با الاخير اي ه در آنكه از جداي كار اين كنند. جلوگيري طبيعت به است 31بدر يعني طبيعت، روز در طبيعت مالي گردش دالر 01ليارد مي ساالن ايران در
  تنها سطح شده بيمه براي تومان زار 420ه ساالنه بيمه
  حق تومان زار 480 ساالنه بيمه حق با تومان 800 زار ت،
  هشه است. شده گرفته نظر در شده بيمه است
  براي نوروزي دستي صنايع غرفه 7000 ميزبان ايران سال 10 در ديه ستاد توسط 0078فر آزادي شد درصد 94.7 باسوادي
  نرخ آتش آب پارك اد مي برج قصر، موزه باغ سعدآباد، مجموعه اجتماعي| اقتصاد گروه همياري نيازمند كند، مي تا جامعه مختلف آحاد بين
  در اجتماعي| اقتصاد
  گروه بود. خواهد نوروزي عزيز گردشگران هنرمندان ذيراي پو دستي صنايع معاونت صادرات مديركل محموديان پويا كشور هنري فرهنگي اقشار ويژه به ورزشكاران
  فرهيختگان، طلبكاران همكاري از تقدير با كشور ديه ستاد
  مديرعامل سوادآموزي نهضت سازمان رييس گفته به ادل|
  تع آبي آبهاي از عزيزمان ايران اينكه به اشاره با محموديان در دانند مي بهتر را مردم زبان كه جامعه از ته دسآن است، نوروز در دستي صنايع رفه 7000 برپايي از كشور سنتي
  هنرهاي در خصوصي شاكيان گفت: غيرعمد پروندهمحكومان
  خصوصي 14 5۹، ۹ا سال فاصله در سواد شاخص رشد نرخ
  نسبت كامياران تا اقليد كهنوج از زيبا، خزر تا فارس هميشه خليج كرد: تاكيد جواليي دارند. را مقبوليت بيشترين هم آن
  انتقال داد. خبر كشور 13تان اس در ايران سراسر ۶۹ در پررنگي نقش ريالي ميليارد هزار 48 مبلغ گذشت با اخير
  دهه گزارش به است. تا 85 الهاي در مشابه مدت
  برابر اين افزود: است، دستي صنايع نوروزي اي ازارچ ميزبان پاوه عنايت نيازمنديم ديگري برهه هر از بيش آن به امروز چه
  آن صنايع معاونت عمومي روابط از نقل به «تعادل» گزارش
  به داشتند. ديه ستاد مددجويان آزادي در با باقرزاده علي آموزي، سواد نهضت سازمان عمومي
  روابط ازجمله دستي صنايع مختلف هاي رشته حضور با كه ازارچ اين برگزاري درباره محموديان كشور؛ سنتي هنرهاي دستي اختصاصي بطور كه است گذشت مانده مغفول مقوله همين
  به تشريح در جواليي اهلل سيداسد كشور، ديه ستاد گزارش
  به نرخ زمينه در سال سرشماري رسمي نتايج به
  اشاره شيشه سراميك، سفال كاشي، زيراندازها، داري افت اي رسيده، ارث ايرانيان به كه نوروزي افزود: دستي ايع ازارچن هاي آرامش نشر موجب زدايي حبس در تسريع بر عاوه ما حوزه
  در از كرد: اظهار گذشته، ال 10 س در مردمي نهاد اين
  عملكرد سواد شاخص رشد نرخ نسبت افزود: كشور در سوادي
  با انواع عرضه با شوند، ترپامي افب بو... ا، دوختهه انواع چوب، آبگينه، اين شود مي دعوي اصحاب از بسياري مابين رواني بهداشت
  و صنايع اهداء با كنيم استفاده آن از بايد كه است شگفتي
  فرصت غيرعمد محكوم ۶18۶8 تعداد جاري سال ماه دي 85 تا ال
  س در مشابه مدت رابر 14ب دود 5۹، تا ۹0 سال فاصله
  در ۹تا ماه اسفند 25 از شهرستان استان هر بومي محصوالت تبليغ ها انه رس تاش با بلكه دعوا، طرفين مورد در تنها نه
  امر كرده حمايت را كشورمان ديرين هنر اين يكديگر به
  دستي در كه اند يافته رهايي حبس از مردمي منابع از مندي بهره ا
  ب سوي از شده ام اع نتايج طبق است. ۹0 تا 85 لهاي
  سا بود. خواهند نوروزي گردشگران خدمت در نوروزي ايت تعط پايان به يي عده زعم به كه روزهايي در انساني اقدامات قبيل
  اين دستي صنايع خريد آن راه بهترين كه بياموزيم خود كودكان
  به ريالي ميليارد هزار 48 بدهي مجموع از افراد اين آزادي
  روند كه ساله 10 -4۹ سني گروه در سواد نرخ ايران آمار
  مركز در دستي صنايع 0007غرفه ۶۹، نوروز محموديان؛ گفته به است. ايراني از بسياري گرمابخش تواند مي است، شده تعبير يخبندان عصر اخذ گذشت تومان 2ميليون مددجو هر براي ميانگين بطور ۹2.4 ۹1.7 ترتيب به ۹0 85 الهاي سرشماري
  در محسوب جهان نوروز هاي بازارچ رين زرگ از كه كشورداريم كل براي خوبي بسيار ۹اقات ف5 ات ال در كرد: تصريح ادامه در او كرد: تصريح كشور ديه ستاد مديرعامل باشد. اجتماعي
  روابط روند تسريع در طلبكاران نقش به اشاره با وي است. شده به ۹5 سال سرشماري در خوشبختانه بود، شده اع
  ام دستي صنايع معاونت صادرات مديركل گزارش اين ينابر مب شود. شيوه تبليغ در تلويزيون ويژه به رسانه نقش بگوييم
  اينكه اميدوار اما دارد، فاصله ما آل ايده تا البته كه داد رخ دستي
  صنايع اوليايدم افزود: ديه ستاد حمايت تحت زندانيان
  آزادي نهضت سازمان رييس وزير معاون است. يافته ۹4.7 ارتق دغدغه كه ها قيمت بر نظارت كه پرسش اين به پاسخ در كشور تكرار است، موثر هنجارها از بسياري اصاح زندگي
  درست هستيم. حركت در تعالي رشد هدف با جلو به رو
  هستيم شمار به مردمي نهاد اين خيرين نخستين از همواره
  شكات مذكور، سرشماري نتايج طبق كرد: عنوان
  سوادآموزي از كرد: خاطرنشان رد، ورت گي چگونه است مردم جدي شايسته اهميت همين با اما است، كليشه يي شدت به مكرر
  يك ههاي بازارچ داد: ادامه دستي صنايع معاونت صادرات
  مديركل از سخاوتمندان اين درصدي 47 ت گذش آمار طبق رفته 87.۶ رقم به باالتر ۶ه ال سي سن گروه در باسوادي
  ميزان ها ستان همه در دستي صنايع معاونت استاني كارشناسان يق در طر استان 31 در بومي هنرمندان از حمايت هدف با نوروزي حد در نه اجتماعي معضات به سيما صدا توجه كه است
  آن اين از حكايت شرايط، واجد محبوس هزار 87 به قريب بدهي 1385 سرشماري در رقم اين است يافته افزايش
  درصد صنايع زياد تنوع خاطر به ميما گيررت صو نظارت قيمتها بر برگزار نقاط دورترين در حتي ان هتا اس اناي شهرست از بسياري معضات برخي كشيدن تصوير به يا كارشناس چند از
  دعوت از تقدير با كشور ديه ستاد مديرعامل دارد. همكاري ميزان 84.8 ميزان به 13 ۹0 سرشماري در درصد 84.
  حدود ديگر، اثر به نسبت دستي، صنايع اثر هر بودن منحصربفرد دستي مردم دردهاي نمايش ضمن بايد بلكه شود، محدود
  اجتماعي داراي ازارچه ۹7 رضوي خراسان استان ميان اين يدر ود،
  ش كرد: اظهار صبر ملي همايش برگزاري در قضا دستگاه
  اقدام بين باسوادي درصد رشد ديگر عبارت به است بوده
  درصد كيفيت بهترين با ميكنيم تا كه است دشوار نظارت كار قدري نه دفعي درمان به مند دغدغه بطور سيما، يي ه شيش قاب
  در ازارچه، ۶1 با احمد بوير كهگيلويه همچنين است،
  ركورد تشكيل «صبر» اختصاصي عنوان با كه همايش اين ستاد اين كه حالي در بوده درصد 2.0 حدود ۹0 تا 85 الهاي
  س گيرد. صورت ها ارت نظ اين پرداخت. هم مشكات اين
  موقت در ازارچه نيز تهران ازارچه 25 با بلوچستان
  سيستان «گذشت» «بخشش» «سازش»، فرهنگ ارتقاي راستاي در است. 8.2درصد ميزان به تا الهاي بين در اباغ
  رشد عليه محكوم به اجرائيه مفاد اباغ
  آگهی -3 سعادتمندی حسين سفيداری يرالسادات من1 خواندگان طرفيت به دادخواستی صدری علی خواهان ۹20۹۹722۹0302۹85 دادنامه: ماره 13 ۹2/11/23 دادنامه:
  تاريخ اراک:
  شهردار تقديم ملك رسمی سند تنظيم به الزام خواسته به دهستانی عباس دريان حي مهد -4 محمدی حسين عبداهلل فرزند خانی مهدي ابراهيم ومه كعلي مح حسينخانی عبداهلل وكالت با بيگلری وميده حم له: محك عمومی دادگاه عبه ش به رسيدگی جهت كه نموده كري رباط شهرستان شهرستان عمومی ای دادگاه ه پرداخت به ملزم عليه وم محك كريم رباط حقوقی عمومی دادگاه سوم شعبه از صادره فوق دادنامه الذكر موجب
  به آن رسيدگی وقت كه گرديده ثبت ۹50۹۹822۹020078۶ كاسه به ارجاع يم رباط كر شهرستان حقوقی دادرسی هزينه بابت ريال 020/1 /000 -2 مهريه بابت آزادی بهار تمام سكه عدد چهارده) 412ت (دويس -1 دارد طلب دولتی های اه دستگ از ال ري ارد ميلي 400 اراک
  شهرداری خواهان درخواست خواندگان بودن ان جهول المك علت به است. شده تعيين 11/30 ساعت 13۹۶/02/0۹ آگهی انتشار تاريخ از بوده دولتی ر ني ريال عش /550/000 -4 كيل الوكاله حق بابت ريال 000/000/2 -3
  يك مراتب دادگاه دستور مدنی امور در انقاب عمومی دادگاه های ی دادرس آيين قانون 73 ماده تجويز به انتشار تاريخ از روز (ده اجرائيه مفاد مقررات وفق اينصورت غير در گردد حاضر دادگاه در است مكلف
  روزنامه دادگاه به آن مفاد از اط آگهی نشر از پس خواندگان یتا ود آگهی ش راالنتشار جراثييد از در يك نوبت شد خواهد گذاشته اجرا به موقع به
  روزنامه) تحوي بدهی با را چهارم دوره شهرداری ما زود: افون يلي وی 11 از بيش اينكه ان بي با اراك
  شهردار جهت فوق مقرر وقت در دريافت را ضمائم دادخواست دوم نسخه خود انی نشكامل اعام ضمن مراجعه 2544 الف/ كريم رباط حقوقی عمومی دادگاه سوم شعبه محمدزاده رئي دوره شهردار به بدهی يبدون سرم با كعا گرفتي اراك شهرداری گفت: شد اب جج اراك در برف .
  مترمعك گردد حاضر كريم
  رسيدگی رباط شهرستان حقوقی عمومی دادگاه شعبه2 دفتر ساده- رسمی سند فاقد مانی ها ساخت اراضی ثبتی وضعيت تكليف تعن قانون يي ماده
  آگهی شهرداری ت اسك حالی در ان دهيم يل تحو پنجم دارد. طلب دولتی ای اه دستگه ياز ال ارد ميلي 400
  مستقر عادی اسناد به رسيدگی ئت ي۹ /ه5 11/27 مورخ 13۹5۶0301022013۶87 شماره رای مفاد كتناد اس اين
  نظر اجرا را مه تمام ني ها طر گذشته 3سال مدت طول در اشاره با مطبوعاتی نشست در عباسی اباغ
  محمدابراهيم فاقد ساختمانهای اراضی ثبتی وضعيت تكليف 3تعيين اده مقانو برحسب كري رباط شهرستان اك ام اسناد ثبت اداره
  در تا دارد است رده شروع را دی جدي رحای وجود به های لش چا برف یمتری سانت 55 بارش
  به -3 سعادتمندی حسين سفيداری السادات ير من1 خواندگان طرفيت به دادخواستی صدری علی خواهان صادره شناسنامه بشماره محمد فرزند محمدخانی حسين متقاضی مالكانه تصرفات دی تا عا بر نتقا مبنی سمی كيد
  سند تقديم ملك رسمی سند تنظيم به الزام خواسته به دهستانی عباس دريان حي مهد -4 محمدی حسين مفروز فرعی پاك... به مترمربع 152 4۹/ مساحت به احداثی بنای با يكزمين قطعه نگ ششدا از قسمتی به نسبت تفرش
  از ادامه عباسی نگذارد. باقی بعد دوره رای ني رح امی تم مبه برفی بارش شاهد دت هم از پس داشت: اظهار
  آمده عمومی دادگاه عبه ش به رسيدگی جهت كه نموده كري رباط شهرستان شهرستان عمومی ای دادگاه ه از كري رباط شهرستان ثبتی حوزه كر رباط قري در واقع اصلی 138 از تفكيك .... قطعه ۶۶فرعی اك از شده مجزی
  و شهرداری يدوره در گذشته تمام ای روژه داد: شهرداری عملكرد البته كيه بود متر سانت 75
  ارتفاع آن رسيدگی وقت كه گرديده ثبت ۹50۹۹822۹020078۶ كاسه به ارجاع يم رباط كر شهرستان حقوقی در شود، مي آگهی 51روز فاصله به نوبت دو در مراتب عموم اط منظور به ردليذا ده محرز انی ملي اله زت رسمی
  مالكي خواهان درخواست خواندگان بودن ان جهول المك علت به است شده تعيين 11/30 ساعت 13۹۶/02/0۹ آگهی اولين انتشار تا يخ از ميتوانند باشند داشته اعتراضی متقاضی مالكيت سند صدور به نسبت شخص شخا كه ای رت صو
  يا چندمنظوره سالن روژه اين كاز كه رسيد اتمام به نشد. بسته اصلی معابر يم دقه قه يك بود خوب
  اراك يك مراتب دادگاه دستور مدنی امور در انقاب عمومی دادگاه های ی دادرس آيين قانون 73 ماده تجويز به حكم ارائه كبه ول مو اقدامات احاله صالحه داديگاه نما اخبذ رستيا تسليم اداره اي به را خود اعتراض ماه دو مدت
  به دتناتمام ما بود مقام قائم ان خي در اب واقع شهرداری شهرداری ردند یك نم گمان افراد اری بسي افزود:
  وی دادگاه به آن مفاد از اط آگهی نشر از پس خواندگان یتا ود آگهی ش راالنتشار جراثييد از در يك نوبت خواهد يصادر مالك سند مقررات طبق اعتراض وصول عدم ور مذ مدت انقضای صورت در است دي به گردد. دادگاه
  قطعی كنون هم شد، انجام شهر دري بار نخستين برای سطحی نوروزی ای رح به اشاره با اراك شهردار ود. رب ده اناب ممع مه را زي كند اقدام نه گيون برف بارش در بتواند جهت فوق مقرر وقت در دريافت را ضمائم دادخواست دوم نسخه خود انی نشكامل اعام ضمن مراجعه بود. نخواهد دادگاه به متضرر يمراجعه از جد انت مكي ال مد سند صدور حال هر در .
  شد گردد حاضر رسيدگی ۹5/12/10 اول: نوبت انتشار
  تاريخ روش به چقا منطقه شده اری لك جنگ اراضی كاز ار ه30 چندي اجرای با اراك شهرداری گفت: اراك رداری هليون مي 11 از بيش كه بهطوری شد فوبی برر كريم
  اصلی رباط شهرستان حقوقی عمومی دادگاه شعبه2 دفتر ساده- ۹5/12/25 دوم: نوبت انتشار
  تاريخ آب رفت هدر از روش اي كا ود یش انجام طحی رسي دنوروز عي تا رود بهار استقبال به نوروزی بهاری رح طی درحال اي شد جا جيابه ام اين در برف الف/۶۶42
  مترمكعب حسينی محمد ابوالفضل كريم- رباط اسناد ثبت اداره
  اباغ
  في همام نيمت روژها درباره اراك یهردار مش ود. ری جلوگي وی بزند. رقم شهر مهمانان اراك يشهروندان رای زبيا برای مردم از رادي و، در پي ام در برفی روز كصبح
  است پاك فك به الزام خواسته به مظلومی مهدی خواندگان طرفيت به دادخواستی شفيع زاده يمان سل خواهان رسمی سند فاقد مانی ها ساخت اراضی ثبتی وضعيت تكليف تعن قانون يي ماده
  آگهی یگوييم نم تمام نيمه ها پروژ اين به ما گفت: ارا در هفته اي از وروزی ای ان الم جانماي نصب افزود: اشاره با اراك شهردار متم. واس ان درخ انی رفتك
  ب عمومی دادگاه عبه ش به رسيدگی جهت كه نموده كري رباط شهرستان عمومی های دادگاه تقديم خودرو اسناد به رسيدگی ۹يئت ه5 /12/04 مورخ 13۹5۶03010220140۶5 شماره رای مفاد استناد به اينكه به
  نظر آن رسيدگی وقت كه گرديده ثبت ۹50۹۹822۹0201085 كاسه به ارجاع يم باط كر شهرستان حقوقی وضعيت تكليف تعيين قانون ماده برحسب كري رباط شهرستان اماك اسناد ثبت اداره در مستقر
  عادی واقع در هستند اجرا حال در روژه گون اين چراك تابلوهای نصب شی خط خطوط ترميم یشود، آغاز خاتم قرارگاه گفت: شهرداری روژهرانی عم ای رای اج
  به به خواهان درخواست خوانده بودن ان مجهول المك علت به است. شده تعيين 03/8 ساعت 13۹۶/03/30 مرتضی متقاضی مالكانه تصرفات عادی انتقال تاكيد بر مبنی رسمی ختمانند س فاقد ا هاس اراضی
  ثبتی درباره يعباسی م. داشت تاخي روژه اتمام زمان در ها در تن ها برنامه اي جمله از وروزی ني مساف برای راهنما است، انجام حال در داده ام