پنج شنبه 26 اسفند 1395 - 787 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 787

  شد منتشر‌خواهد‌ 96 شماره‌بعدي‌روزنامه‌روز‌چهاردهم‌فروردين‌ ‌گوييم بورس
  فرا‌رسيدن‌سال‌نو‌را‌به‌همه‌هموطنان‌عزيز‌تبريك‌مي شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 787 Thu.March 16. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 787 شماره سوم سال 1438 الثاني جماد 17 1395 اسفند 26 پنجشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  76737 تومان 1200000 تومان 4130 تومان 3764
  يي ‌ها ظر منا هلند با نتخا دو‌ با‌ وگو‌ گف در‌ «تعادل»‌ است
  ‌ راه‌ در‌ طوالني‌ ‌كند مي سي بر صنفي
  فعا اول آزمون افزايش تاثير ايـران
  اقتـصاد افراطي
  نيـاز هاي راس بر دستمزد حداقل اروپا
  اتحاديه در توليد
  معيشت صفحه 12 صفحه كرد
  59تاكيد سال در اقتصاد شدن اومتر مق بر جمهور يكشد
  ريي تصوير به نخست
  «تعادل» با‌
  سخن «اميد»‌ تداوم‌ مقاومتي
  ‌ كارنامه از بيشتر
  دفاع بير تد
  « حقگو حسين صفحه2 ديد از كه رسد پايان به شرايطي در 95
  سال اقتصادي معتبر نهادهاي جمله از طرفي بي ناظر
  هر تنگناهاي برخي بر توانسته كشورمان المللي،
  بين ساير با رويارويي براي را خود آمده فائق
  اقتصادي گام به گام طرف بي ناظران اين نمونه كند. هتر آماد ها لش
  چا نيند جها بانك پول المللي بين صندوق
  معتبر، ميكنند: عنوان خود 2017 فوريه گزارش در
  كه بر پاياني نقطه يازدهم، دولت در برجام
  «امضاي بهشمار آتي رشد اميدبخش ايران اقتصاد
  عقبگرد را پاياني نقطه اين المللي بين نهاد دو اين رود.» ي
  م طي آنها گفته به كه نشانند مي اقتصادي وضعيت
  بر درآمدهاي يسابقه رشد وجود 29با تا 89 هاي ال
  س گسترده فساد مالي، هاي انضباطي بي دليل به
  نفتي، تورم شتابان افزايش مديريتي، بد تهاي سياس
  اتخاذ ايران اقتصاد خورد رقم فقر گسترش بيكاري
  و نهادها، اين شود. ونزوئال اقتصاد نظير كه ميفت
  95 اقتصاد بين
  با فعلي سال براي را كشورمان اقتصادي رشد كردند. پيشبيني درصد تا
  5 صفحه همين در ادامه آخر
  ‌جمهور‌
  خبر رييس هر‌ از‌ ولي‌ بود‌ نفرت‌ و‌ عشق‌ بين‌ چيزي‌ او‌ به‌ نسبت‌ داخلي‌ همانگونه‌ و‌ كرد‌ ض‌ عو ير‌ مس ايران‌ اقتصاد‌ ،‌ 90 دهه‌ ميانه‌ در‌ به‌
  درست‌ چنان‌ هم و‌ د‌ نمايان‌ ايران‌ اقتصاد‌ براي‌ تر‌ اثر كم و‌ ‌خطرتر‌ بي ديگري،‌ هاي‌ نشانه برگشت.‌ رونق‌ فاز‌ به‌ خود‌ عطف‌ نقطه‌ در‌ شد‌ مي ‌بيني‌ پيش
  كه‌ يك خونين انتحاري حمله از ساعاتي هنوز ديروز ناليد،‌
  عصر رفاه‌ و‌ معيشت‌ نزول‌ از‌ هم‌ جامعه‌ ماند.‌ سرگرم‌ اش‌ داخلي امورات‌ سال‌ آغاز‌ به‌ چه‌ هر‌ اما‌ بود‌ هويدا‌ همه‌ براي‌ 94 سال‌ اواخر‌ همان‌ از‌
  رونق‌ نبود نگذشته دمشق دادگستري كاخ ساختمان به سه‌
  تروريست دو،‌ و‌ غذايي‌ ته‌ بس توزيع‌ المت،‌ بيمه‌ تداوم‌ به‌ حال‌ عين‌ در‌ ولي‌ به‌ شتر‌ بي نيز‌ ها‌ نگراني اميد‌ هاي‌ قه بار كنار‌ در‌ ديم‌ مي ر‌ ‌ت نزديك 95
  غربي شمال در الربوه منطقه ديگري تروريستي انفجار ولي‌
  كه است‌ ركود‌ گرفتار‌ چنان‌ هم مسكن‌ كرد.‌ خوش‌ دل‌ ديگر‌ مسكن‌ جين‌ اما‌ بود‌ خوبي‌ خبر‌ همه‌ براي‌ اگرچه‌ 95 سال‌ نفتي‌ د‌ رش آمد.‌ مي چشم‌ انتحاري تروريست يك تسنيم، گزارش به داد. قرار هدف
  را النصر خيابان در دادگستري كاخ ساختمان داخل در را سال‌
  خود همين‌ در‌ يد.‌ كش پر‌ ‌ها‌ آسمان اوج‌ به‌ ايرباس‌ چند‌ با‌ هوايي‌ ناوگان‌ و‌ نباشد‌ فراگير‌ د‌ رش است‌ ممكن‌ اينكه‌ يكي‌ ت،‌ داش پي‌ در‌ دار‌ هش ك‌
  2 امال صداي‌ و‌ سر‌ از‌ پس‌ شهردار‌ و‌ شورا‌ نزاع‌ تا‌ شد‌ كو‌ پالس بي‌ تهران‌ به‌ كه‌ حاال‌ د.‌ كن غلبه‌ اقتصادي‌ متن‌ بر‌ ي‌ سياس هاي‌ حاشيه هم‌ دومي‌ كرد منفجر پايتخت مركز در الحميديه منطقه در ُ
  واقع نفر هها باخته جان 13نفر تكم دس آن نتيجه در سر‌
  كه پشت‌ را‌ خنثي‌ الي‌ هم‌ بازرگانان‌ د.‌ باش ه‌ نماند ‌دليل‌ بي جومي،‌ نه‌ و‌ بود‌ فراگير‌ نه‌ اما‌ فت‌ گر گر‌ نفت،‌ رونق‌ با‌ اقتصاد‌ رسيديم‌ 95 ر‌
  آخ تروريست يك گزارش، اين اساس بر اند. ده زخمي ‌ترمز‌
  ديگر بي قطار‌ از‌ كنند‌ اعتراف‌ آماري‌ رشدهاي‌ به‌ آنكه‌ بدون‌ و‌ گذاشتند‌ و‌ شت‌ ‌گذ 95 بود،‌ صورت‌كه‌ هر‌ به‌ بود.‌ امان‌ در‌ ي‌ سياس هاي‌ تركش
  از‌ يونيفورم امنيتي، نيروهاي فريب براي كه حالي در در‌
  انتحاري بودند.‌ مند‌ گله شود‌ مي خراب‌ سرش‌ پشت‌ كه‌ هايي‌ پل و‌ دولتي‌ اقتصاد‌ و‌ افزود‌ ركوردهايش‌ ر‌ اما‌ ت‌ نداش آلي‌ ايده روند‌ اگرچه‌ ايران‌ اد‌ قتص
  ا داخل در را خود ود، كرده تن به را سوريه نظامي برجام‌
  نيروهاي ميدان‌ ‌رقيب‌ بي ه‌ برند داشت،‌ ديگري‌ تان‌ داس اما‌ نفت‌ آخر،‌ فريم‌ شد‌ و‌ ماند‌ قي‌ با ‌رقمي‌ تك تورم‌ ت.‌ داش نگه‌ ه‌ زند را‌ اميد‌
  كورسوهاي‌ در بزرگ ساختمان اين است، كرده منفجر دادگستري اميد‌
  كاخ ها‌ شروط و‌ ها‌ شرط به‌ 96 براي‌ هم‌ باز‌ تا‌ كرد‌ روسفيد‌ را‌ دولت‌ و‌ بود‌ شاخص‌ سال‌ يك‌ جهات‌ همه‌ از‌ 95 ها،‌ سال براي‌ تا‌ شد‌ رقمي‌
  اقتصادي‌ بازار ورودي آن هروي روب كه است واقع الحميديه تصوير‌
  منطقه اگر‌ دراندازد.‌ ايران‌ اقتصاد‌ در‌ جديد‌ طرحي‌ نو،‌ تدبيري‌ تا‌ داشت‌ ‌الملل‌ بين كاروان‌ به‌ تا‌ كرد‌ تقال‌ چنان‌ هم سال‌ اين‌ در‌ بانكي‌ نظام‌ د.‌
  باش پر شلوغ مناطق از است دمشق قلعه الحميديه حات‌
  بزرگ صف خواندن‌ خواهيد،‌ مي ت‌ گذش كه‌ سالي‌ در‌ اقتصاد‌ از‌ تري‌ شفاف شاهد‌ اما‌ داشت،‌ حكايت‌ سردي‌ تب‌ از‌ دماسنجش‌ اگرچه‌ بورس‌ و‌ د‌
  برس رود. شمار به دمشق آمد را‌از‌دست‌ندهيد.
  رفت 15 ‌و‌ 14 ،‌ 13 ،‌ مواضع‌ اينكه‌ با‌ و‌ د‌ آم ترامپ‌ بود.‌ تر‌ يي فه حر هاي‌ روش و‌ ابزارها‌ نخست
  ظهور‌ سخن خبر
  تحليل
  يادداشت درخصوص امريكا خزانهداري وزارت ديگر هاي بخش در توان مي را
  آن اين ايراني هاي بانك با همكاري كه ديد و... سيمان قبيل از 69
  صنعت سال در مسكن ‌رونق اميد بيم بيشتر
  ‌ «تدبير»‌ با‌ «اميد»‌ تداوم‌ ‌95 سال‌ پسابرجامي‌
  ارزيابي‌ ايران با همكاري به تمايلي ها بانك دنبال به را همه دومينو يك
  مانند حقگو حسين اعزازي مجيد مهاجري بهاره كرد؟
  1395 سال
  در برقرار سوييفت چند هر نداشتند. است. كشانده ي
  خود قتصا تحليلگر شهرسازي گروه‌ هنگار
  دبير‌ نام
  روز چند هر سوال اين به
  پاسخ ايران دالري مبادالت اما شد، 1395 سال در دولت چند
  هر ايران آمار مركز مركزي بانك آمارهاي كه گونه آن اقتصادي عملكرد گزارش براساس تواند كه اي بيني پيش شده باعث همين بود قطع كماكان تمهيداتي ركود از خروج براي است يي گسترده تفصيل
  نيازمند سفر بحبوحه در پيش سال ً
  سه سال نخست ماهه در ايران اقتصاد رشد جزئيات
  از باشد تحقق قابل كامال 6/11درصدي رشد به دستيابي ماهه المللي بين بزرگ هاي بانك كه بود ركود اين كه آنجا از بود انديشيده محور چند در را آن يتوان
  اما نيويورك، به ايران ديپلماتيك
  هيات تمامي در چنانكه البته 8درصدي) تا (رشد رود آن از فراتر حتي دوره طي منفي رشد با ساختمان مسكن بازار دهند، گزارش
  جاري حال در نكنند. همكاري ايران با يديد، مصرف بخش در بيشتر را همانطور اول، رد؛ ك بندي
  جمع استراتژيك هاي بررسي
  مركز برخي چه اگر يرود. شمار به ايران» اقتصاد رشد بزرگ «غايب شده
  ياد هاي چالش با همچنان كشورمان اقتصاد است شده ذكر نيز ها گزارش بانك اقتصادي هاي گزارش در
  كه هاي بانك همكاري سطح حاضر هاي كارت طرح تقاضا تحريك براي نسبت تحليلي در جمهوري
  رياست حدود 59به سال ماهه 12 در ايران اقتصاد رشد رسيدن از
  برآوردها عدم صورت در تواند كه هايي چالش است. مواجه بسياري است، آمده ايران آمار مركز
  مركزي حد در بينالمللي هاي بانك با ايران اما انداخت راه را اعتباري خريد از مردم انتظارات بردن باال
  به نفت بخش رشد رسيدن حداكثر به واسطه به اما دارد، حكايت درصد
  5.9 9ماهه در درصد (7/3 گذاري سرمايه وضعيت بهبود چارهانديشي است. متوسط هاي بانك خريد هاي كارت اندازي راه از ماه نفت، حوزه در بيشتر برجام
  آثار به اقتصاد شدن شرطي
  مذاكرات بخش ويژه به بخشها ساير تحرك به ناظران چشم جاري، سال
  در شدن ناسالم درصد) حدود (به اقتصادي رشد كاهش به امسال) 1395 سال توصيف، اين با بانكها تمام كه بود نگذشته اعتباري يشود. ديده هواپيمايي،
  خودرو داد هشدار مذاكرات ها تحريم هايي چالش شود. منجر 8/11درصد) تورم (افزيش كار كسب فضاي صورتي در كارشناسان گفته به است. 96 سال در ساختمان
  مسكن كه يبريم پايان به درحالي را نبودن فراهم نظير گوناگون داليل به نفت افزوده ارزش درصدي 51
  رشد مردم انتظارات افزايش كرد:
  تصريح به ايران اقتصاد آينده سال رشد نيابند، رشد نظر مورد بخش ها
  كه در نفر (2/1ميليون بيكاران افزايش بانكي، نظام مشكالت همچون: امر اين 5931گواه سال ماهه
  در درخصوص پسابرجامي هاي قضاوت باز سر آن ادامه از ها، زيرساخت به اقتصاد شدن شرطي مذاكرات
  از نظران صاحب ذهن در سوال اين اينك يافت. خواهد تقليل درصد
  زير منابع شديد كمبود دولت، يي بودجه مالي منابع تكاپوي عدم سال)، نفت بيشتر فروش اصل در
  است. مسووالن همه سوي از كشور اقتصاد كاري نتوانست دولت اين بر بنا زدند. است. خطرناك مذاكرات ها
  تحريم بود؟ خواهد چگونه 96 سال در مسكن بازار سرنوشت كه دارد
  خلجان كمبود زيست، محيط آب حاد مشكالت بازنشستگي، هاي صندوق دليل به قضاوتها اين شود. مي ارائه كننده مصرف بخش تقاضاي كه كند به را كشور اقتصادي چرخ
  توانسته دوره طي كشور تحوالت
  روند وضعيت كه گفت توان مي پرسش اين به سريع كوتاه پاسخ يك
  در و... مردم درآمدهاي كاهش تقاضا، بحران بنگاهها مالي منابع همراه جناحي سياسي تعصب با آنكه شود. تحريك هم نهايي هوايي صنعت بخش در بيندازد.
  راه تواند مي برجام تصويب از
  پس چهار سه عملكرد به باتوجه سال پاياني روزهاي اين در اما هاي ريسك از متاثر مبهم زيادي حدود تا آينده سال در مسكن
  بازار باشد، غرض از خالي يتواند نم است، برجام آثار ديگر بخش مورد در اما ايرباس هواپيماهاي خريد به يتوان
  م كند تاييد را تحليلي چنين
  صحت انتخابات نتيجه از ناشي ريسك ترامپ، ريسك همچون
  سيستماتيكي 3درصد، حدود رشد متوسط به دستيابي 92–95( اخير سال اشاره بويينگ خريد توافقنامه نيز
  و سوي از چه دولت ازسوي چه گسترش همان كه 1395 سال در ها شاخص بيشتر كه درحالي
  زيرا بازگشت احتمال دالر، نرخ بهره، نرخ بانكي نظام جمهوري، ت
  رياس المللي بين فشارهاي تداوم نفتي درآمدهاي شديد كاهش وجود با شاهد هم خودرو بخش در
  كرد. آشكار نكته يك اما آن؛ منتقدان چه است، المللي بين الت تعام كشور اقتصادي شرايط بهبود
  از است. و...
  تورم وفور و92 تا 84 هاي ال س با مقايسه (در تورم شدن تكرقمي مانع ترين بزرگ اينكه آن است بخش اين در كرد؟ توان مي قضاوت ايران با پژو ميان هايي
  توافقنامه از هايي گروه ولي يدهند
  خبر سال در مسكن بازار سرنوشت چيستي به پاسخ در حال همين
  در 02درصد) تا 15 تورم 2درصدي از كمتر رشد نفتي درآمدهاي برداشته تحريم، يعني كشور اقتصاد هيچ جاري سال دوم نيمه ابتداي تا هاي بخش در هنوز اما بوديم،
  خودرو وضعيت هنوز كه معتقدند
  جامعه سناريو تكرار احتمال نگريست آينده به تر اميدوارانه توان مي به استناد با كه يي دسته شوند. مي تقسيم دسته دو به كارشناسان
  آينده، عهده از تنها موانع مابقي رفع شد. هاي بانك بود. نيفتاده جديدي اتفاق عميق ركودي كشور اقتصاد
  ديگر است. نيافته بهبود آنها
  معيشتي در گذاران سپرده تعداد رشد آمار جمله از مسكن بازار دروني
  تحوالت رشد به دستيابي توسعه) سوم (برنامه 84 تا 79 موفق هاي سال منفي رشد يخورد. چشم
  به اجماع نيازمند بلكه آيد برنمي دولت جمله از گوناگون داليل به المللي بين نارضايتي، اين اصلي دليل
  شايد تقاضاي رشد به توجه با مسكن بازار ديگر سال معتقدند، يكم
  صندوق چارچوب با برآنكه مشروط ندانست. دور را درصد 8/5 اقتصادي بانك آمار بر بنا كه ساختمان
  بخش است حاكميت سطوح همه در كلي )U- Turn( ترن» «يو تحريم گره برجام از انتظارات
  افزايش گويند، مي كارشناسان اين كه گونه آن شود. مي خارج ركود از
  مصرفي بخش «محوريت مولفه، دو يبر مبتن تر دست يك منسجم فكري توان مي كه است صورت اين در رزرو فدرال سوي از ايران دالري است، 12درصد از بيش
  مركزي باشد. آن به اقتصادي مشكالت
  زدن مشخص يكم، صندوق در گذاران سپرده تعداد اخير نيم سال يك
  آمار نمود. اتخاذ تازه تدابيري كرد حركت بازار» «نظام خصوصي» كرد. حفاظت را ملي منافع دستورالعمل نشدن لغو نيز امريكا آثار كه دارد عميق ركود اين از
  نشان تصويب كارشناسان، باور
  به مسائلي تكليف آتي سال در بايد گام نخستين در صورت آن در تواند، مي تهران در ملك معامالت حجم جديد، سال اول نيمه در كند
  م الزم شرط آنكه عين در
  برجام نيمه در يابد افزايش امسال به نسبت 0021فقره متوسط
  ماهانه پرداخت نظام بانكي نظام اصالح ارز، نرخ سازي يكسان
  همچون آن در اقتصادي موانع رفع
  براي جديد 0003خريدار حداقل ورود با معامالت رشد شيب سال،
  دوم دست انتظار صبر سياست از كرد روشن سريعتر چه هر را يارانهها براي ولي رفت، مي شمار به
  مقطع كه يكنند بيني پيش همچنين كارشناسان از دسته اين شود.
  بيشتر به نيست. ساده سهل امري خواست، اين تحقق البته
  برداشت، مردم معيشتي شرايط
  تغيير بخواهيد مطبوعاتي هاي دكه از را
  سالنامه فزوني كنوني، درصد 52 حدود از متر 80 زير هاي آپارتمان فروش
  «سهم در جمهوري رياست آتي انتخابات بودن پيش در به باتوجه
  خصوص سال هاي عقبماندگي
  جبران امريكا جديد جمهور رييس هاي سياست بودن نامشخص كشورمان ساله طي مصرفي متقاضيان خريد قدرت كه آنجا از گرفت».
  خواهد زيرا نبود، كافي عنوان هيچ به
  قبل يافته ملموسي كاهش سوم، يك به ملي پول ارزش سقوط از پس
  اخير در نيروها صورتبندي منطقهيي هاي بحران بودن بالتكليف نيز
  و آنقدر ايران اقتصاد بر حاكم
  ركود مصرف الگوي تغيير با مسكن بازار آينده هاي سال در گمان
  است، تحول اين به ناچار كه بپذيريم اگر حال هر به اما ها. بحران
  اين شايد برآوردها بر بنا كه است
  عميق تغيير آن پي در متراژ كوچك هاي آپارتمان مصرف سمت به
  مسكن آشتي يكديگر با «سياست» «اقتصاد» شايد آنگاه هستيم
  ساختاري سال يك از بيش به آن از
  خروج مواجه نقلي هاي آپارتمان به بزرگ لوكس آپارتمان از ساخت
  الگوي باشيم بردبار گيرد. گيريقرار ها تصميم اولويت در اقتصاد،
  كنند مذاكرات شروع زمان در ت‌
  بينجامد. تعطيال
  تما آتي، سال در «تدبير» نظام ارتقاي تداوم به كمك با اميدوارانه شد.
  خواهد درخصوص هايي وعده يي
  هسته بازار فعلي شرايط كه باورند اين بر اما كارشناسان از ديگري
  دسته كنيم. امكانپذير را پايدار يي توسعه تحقق سرگرم‌
  را‌ نوروز‌ يشد؛ داده ها تحريم رفع ز‌
  پيامدهاي بيش
  با بحران ويژه به ايران اقتصاد هاي چالش به توجه با اندك) (ركود
  مسكن حاكم ركود رفع قبيل از هايي و‌
  وعده رازها‌
  خواندن‌ بخش ركود است ممكن حتي يا يابد مي تداوم بانكي نظام بر
  حاكم شدن تر گسترده كشور اقتصاد ي‌
  بر گو ‌و گفت ‌50
  نامساعد شرايط به اشاره با كارشناسان از دسته اين شود. تعميق
  مسكن دليل به كه المللي بين الت گي‌
  تعام ند ييا خواندني‌
  جز و‌ جذاب‌ باالتر هاي نرخ اعطاي با مالي منابع جذب در ها بانك رقابت بانكي
  نظام محروم آن از ايران تحريمها سي‌
  تشديد سيا ‌ها
  چهر بازار جذابيت شرايطي چنين در يكنند، استدالل ديگر سوي از
  بهره نوعي عمال ها وعده اين بود.
  شده بازارها ساير از بيشتر همچنان كالن خرد گذاران رمايه س براي
  پول وجود به مردم ميان در بيني خوش و‌
  عي جتما و‌ گزارش‌ دهها‌
  ‌ را سرمايهگذاران اشتياق رو، همين از بود خواهد مسكن بازار ويژه
  به (همانگونه كه طوري به بود
  آورده كارشناسان از دسته اين باور به انگيزد. برنمي ملك بازار به بازگشت مردم‌
  براي روزگار‌ از‌ مفصل‌
  وروايت‌ استراتژيك هاي بررسي مركز
  كه اقتصاد كليت كه مسكن بازار تنها نه بانكي باالي بهره نرخ
  اقتصادي، كرده پيشبيني جمهوري د‌
  رياست بو هيد خو ايران‌
  شرايط‌ باال بهره نرخهاي اعطاي عطش كه صورتي در كند مي تهديد را
  ايران به كشور مشكالت تمام رفع
  بود) رقمي تك (تورم يازدهم دولت اقتصادي دستاوردهاي نكند،
  فروكش گره يي هسته مذاكرات
  پيشبرد ديد. خواهد آسيب جدي طور به رقمي) دو
  رشد تماما ها بيني پيش اين بود.
  خورده افزايش خالي هاي خانه 55درصدي رشد به توجه حال، همين
  در توان نمي هم هنوز نشد
  محقق ارزش به مترمربع 881ميليون (حدود كشور در واحد ميليون 5.2 به
  آنها درصد چند گفت آماري لحاظ
  از لطف از خالي 95 تا 90 هاي سال طي تومان) ميليارد هزار 500
  تقريبي اين بنابراين، شد. عملي ها وعده است ملك بازار در مالي منابع حبس گواه تنها نه كه رشدي بود.
  نخواهد اكنون كه يشود مطرح
  پرسش پالسكو بدون هاشمي، بدون دوران آغاز كند روايت را ديروز ايران «اعتماد»
  ِ
  سالنامه از پس هاي سال آينده سال در مسكن بازار سنگالخ پر راه بيانگر
  كه چه برجام از ماه 15 گذشت از
  پس بود. خواهد مينشيند
  آن تحليل به را فرهنگ اجتماع سياست سنتي نمادهاي ديگر بدون كيارستمي
  بدون برجام آثار مورد در توان مي قضاوتي
دفاع از كارنامه مقاومتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/26
دفاع از كارنامه مقاومتي
رييس‌جمهور بر مقاوم‌‌تر شدن اقتصاد در سال 95 تاكيد كرد


گروه ايران

معمولا در جلسات خبري آخر سال، بازار«آمار» و«گزارش عملكرد» حسابي داغ است و نهادها و دستگاه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تصويري از مسير طي شده طي يك‌سال گذشته را در مواجهه با خبرنگاران ارائه كنند تا نهايتا امكان قضاوت و داوري براي مخاطب فراهم شود.

آخرين نشست خبري هيات دولت تدبير و اميد در سال95 نيز با يك چنين دورنمايي برگزار شد و شمايلي كلي از دستاوردهاي اجرايي كشور در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و... با خبرنگاران حوزه دولت در ميان گذاشته شد. با توجه به اهميت الگوي اقتصاد مقاومتي در فرآيند توسعه كشور، رييس‌جمهوري گام‌هاي دولت را در چارچوب اقتصاد مقاومتي و با هدف تقويت زيرساخت اقتصادي و توليدي كشور بسيار مثبت خواند و تاكيد كرد: «سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه يك برنامه هميشگي براي كشور است، تا رسيدن به همه اهداف آن بايد تداوم يابد.» در كنار بحث اقتصاد مقاومتي؛ موضوع آسيب‌هاي اجتماعي نيز ازجمله موضوعاتي بود كه رييس‌جمهور عملكرد دولت درخصوص آن را تشريح كرد. روحاني ضمن تشكر از خبرنگاران حوزه دولت براي انعكاس منصفانه اخبار، كاهش اتكا به نفت و تكيه بر ماليات در بودجه سال ۹۵، فزوني صادرات بر واردات، رشد اقتصادي پايدار، گشايش روابط بانكي و... را ازجمله مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت در سال95 عنوان كرد. سايه روشن‌هاي عملكرد اقتصادي دولت

روحاني ديروز و در حاشيه آخرين جلسه هيات دولت در سال ۱۳۹۵، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال جاري در زمينه زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي، حركت‌هاي بسيار مثبتي در كشور انجام شد. ايجاد امنيت، پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي با كمك و حمايت مردم، خودكفايي در گندم، موفقيت در توليد و صادرات، جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته در زمينه انرژي، رشد خوب و مناسب در زمينه مواد غذايي، كشاورزي، حمل و نقل ريلي، جاده‌يي، هوايي و صنعت گردشگري، همچنين افتتاح سدها و نيروگاه‌هاي جديد از مهم‌ترين اين اقدامات بود.» رييس‌جمهوري با اشاره به نامگذاري سال ۱۳۹۵ از سوي رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»‌ تاكيد كرد: «در اين زمينه، با برنامه‌ريزي براي اجراي طرح‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت، قدم‌هاي بسيار خوبي برداشته شد كه گزارش اين اقدامات تقديم مردم خواهد شد.»

روحاني كاهش اتكا به نفت و تكيه بر ماليات در بودجه سال ۹۵، فزوني صادرات بر واردات، قدم‌هاي خوب در زمينه رشد اقتصادي، به دست آوردن جايگاه گذشته در صادرات نفت، گشايش روابط بانكي و حل مشكلات در حوزه حمل و نقل را ازجمله اقدامات دولت يازدهم در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در زمينه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد. ثبات اقتصادي پايدار

رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه در سال جاري توانستيم باوجود معضلات و مشكلات موجود در منطقه، امنيت و آرامش را كه هدف مهم دولت و نظام است برقرار كنيم، از همه نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي كه از امنيت كشور به خوبي حراست كرده‌اند، قدرداني كرد. رييس‌جمهوري در ادامه به اهتمام ويژه مقام معظم رهبري به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، همچنين قدم‌هاي بسيار خوب دولت تدبير و اميد براي مبارزه با اين آسيب‌ها اشاره كرد و گفت: «در اين زمينه معاونت اجتماعي وزارت كشور به يك سازمان ارتقا يافت و شوراي اجتماعي كشور به رياست رييس‌جمهوري براي مقابله با اين آسيب‌هاي اجتماعي، آغاز به‌كار كرد.»

روحاني تصريح كرد: «آمارها نشانگر موفقيت دولت در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي است كه البته راه طولاني در اين زمينه در پيش است.»

رييس‌جمهوري با اشاره به ميلاد حضرت‌زهرا(س)، همچنين بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در آستانه سال جديد شمسي، اظهار داشت: «به همه بانوان و مادران جامعه، ولادت اين بانوي گرامي اسلام را تبريك مي‌گويم كه ايشان فخر همه مسلمانان و زنان عالم و سرور بانوان جهان است و راه سعادت، سبك زندگي، اطاعت خداوند و راه مبارزه با انحرافات را به همگان به‌ويژه بانوان نشان داد.» نقش زنان در عرصه مديريتي

روحاني تاكيد كرد: وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) نشان مي‌دهد كه اسلام، مكتبي با عظمت بوده كه بانويي جوان را به منزلتي عالي مي‌رساند و براي همه تاريخ و انسان‌ها، الگويي بزرگ مي‌شود.

رييس‌جمهوري با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در جهت خدمت‌رساني به بانوان كشور، گفت: بانوان ايراني در زمينه‌هاي آموزشي، علمي، اجتماعي و سياسي همپاي مردان در حال حركت هستند كه البته تبعيض‌هاي جنسيتي كه از قرن‌ها پيش وجود داشته، بايد جبران شود.

روحاني با تاكيد بر حضور بيشتر زنان در عرصه‌هاي مديريتي كشور، اظهار داشت: اين جزو وظايف دولت است و بر ادامه اين راه اهتمام ويژه داريم.رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه اميدواريم سال جديد سال محبت، دوستي و برادري و با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در آستانه آن، سالي نيكو باشد، تاكيد كرد: بايد كينه‌ها كنار گذاشته شود و به‌جاي تفرقه، انشقاق و حركت‌هاي جناحي، همگان به دنبال اتحاد و حفظ امنيت، منافع و مصالح ملي باشيم. توجه به محيط‌زيست

روحاني گفت: بايد اختلافات كنار گذاشته شود و روابط و فضاي جديدي گشوده شود تا سال آينده شاهد انسجام اجتماعي بيشتر باشيم؛ چراكه با وحدت، همبستگي، اخوت و برادري مي‌توانيم به همه اهداف بلند نظام دست يابيم.

رييس‌جمهوري با اشاره به اقدامات دولت براي رفاه حال مسافران در ايام تعطيلات نوروزي، گفت: اميدواريم تمام سفرهاي مردم در اين ايام همراه با خير و سلامت باشد و همه ارگان‌ها براي خدمت‌رساني به مسافران آماده هستند.

روحاني از مردم خواست در سفرهاي نوروزي و حين رانندگي و رفتار بهتر با طبيعت، مراقبت بيشتري كنند و سال جديد را با رفتار خوب با محيط‌زيست آغاز كنند.

رييس‌جمهوري با اشاره به مشكلات محيط‌زيستي و طبيعي در برخي از استان‌ها به‌ويژه خوزستان، همچنين عدم احتياط و به‌تبع آن وقوع برخي حوادث رانندگي گفت: اميدواريم در سال جديد شاهد حوادث غمبار و مشكل‌آفرين نباشيم و در همه زمينه‌ها رشد و شكوفايي در كشور به وجود ‌آيد.  روحاني با تاكيد بر اينكه مردم همواره در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كنار دولت بوده‌اند، ‌گفت: بايد دست به دست هم دهيم و با تلاش و انسجام بيشتر، در همه بخش‌ها به‌ويژه اقتصادي، موفقيت، رشد و شكوفايي به وجود آوريم.  رييس‌جمهوري همچنين از خدمات و تلاش‌هاي هيات دولت و همه مسوولان اجرايي و دولتي در سراسر كشور قدرداني كرد.

روحاني با اشاره به اهميت و وظيفه خطير اطلاع‌رساني و تشكر و قدرداني از همه خبرنگاران و رسانه‌هاي سراسر كشور، اظهار داشت: رسانه‌ها بايد براي اطلاع‌رساني پيشرفت‌هاي كشور به مردم در سال آينده نيز پيشتاز باشند و با خبررساني به‌موقع و دقيق، به تحقق هرچه بيشتر منافع ملي كمك كنند.نویسنده:
گام به گام با اقتصاد 95
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/26
گام به گام با اقتصاد 95
«تعادل» به تصوير مي‌كشد


درست در ميانه دهه 90، اقتصاد ايران مسير عوض كرد و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد در نقطه عطف خود به فاز رونق برگشت. نشانه‌هاي رونق از همان اواخر سال 94 براي همه هويدا بود اما هر چه به آغاز سال 95 نزديك‌تر مي‌شديم در كنار بارقه‌هاي اميد نگراني‌ها نيز بيشتر به چشم مي‌آمد. رشد نفتي سال 95 اگرچه براي همه خبر خوبي بود اما 2 هشدار در پي داشت، يكي اينكه ممكن است رشد فراگير نباشد و دومي هم حاشيه‌هاي سياسي بر متن اقتصادي غلبه كند. حالا كه به آخر 95 رسيديم اقتصاد با رونق نفت، گُر گرفت اما نه فراگير بود و نه از تركش‌هاي سياسي در امان بود. به هر صورت كه بود، 95 گذشت و اقتصاد ايران اگرچه روند ايده‌آلي نداشت اما بر ركوردهايش افزود و كورسوهاي اميد را زنده نگه داشت. تورم تك‌رقمي باقي ماند و رشد اقتصادي 2رقمي شد تا براي سال‌ها، 95 از همه جهات يك سال شاخص باشد. نظام بانكي در اين سال همچنان تقلا كرد تا به كاروان بين‌الملل برسد و بورس اگرچه دماسنجش از تب سردي حكايت داشت، اما شاهد ظهور ابزارها و روش‌هاي حرفه‌يي‌تر بود. ترامپ آمد و با اينكه مواضع داخلي نسبت به او چيزي بين عشق و نفرت بود ولي از هر رييس‌جمهور ديگري، بي‌خطرتر و كم‌اثرتر براي اقتصاد ايران نمايان شد و همچنان به امورات داخلي‌اش سرگرم ماند. جامعه هم از نزول معيشت و رفاه ناليد، ولي در عين حال به تداوم بيمه سلامت، توزيع بسته غذايي و دو، سه جين مسكن ديگر دل خوش كرد. مسكن همچنان گرفتار ركود است ولي ناوگان هوايي با چند ايرباس به اوج آسمان‌ها پر كشيد. در همين سال تهران بي پلاسكو شد تا نزاع شورا و شهردار پس از سر و صداي املاك نجومي، بي‌دليل نمانده باشد. بازرگانان هم سالي خنثي را پشت سر گذاشتند و بدون آنكه به رشدهاي آماري اعتراف كنند از قطار بي‌ترمز اقتصاد دولتي و پل‌هايي كه پشت سرش خراب مي‌شود گله‌مند بودند. در فريم آخر، نفت اما داستان ديگري داشت، برنده بي‌رقيب ميدان برجام بود و دولت را روسفيد كرد تا باز هم براي 96 به شرط‌ها و شروط‌ها اميد داشت تا تدبيري نو، طرحي جديد در اقتصاد ايران دراندازد. اگر تصوير شفاف‌تري از اقتصاد در سالي كه گذشت مي‌خواهيد، خواندن صفحات 5، 13، 14 و 15 را از دست ندهيد.نویسنده:
بيم و اميد رونق مسكن در سال 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/26
بيم و اميد رونق مسكن در سال 96


 آن‌گونه كه آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران از جزئيات رشد اقتصاد ايران در 9ماهه نخست سال جاري گزارش مي‌دهند، بازار مسكن و ساختمان با رشد منفي طي دوره ياد شده «غايب بزرگ رشد اقتصاد ايران» به شمار مي‌رود. اگر چه برخي برآوردها از رسيدن رشد اقتصاد ايران در 12ماهه سال 95 به حدود 9.5درصد حكايت دارد، اما به واسطه به حداكثر رسيدن رشد بخش نفت در سال جاري، چشم ناظران به تحرك ساير بخش‌ها و به ويژه بخش مسكن و ساختمان در سال 96 است. به گفته كارشناسان در صورتي كه بخش‌هاي مورد نظر رشد نيابند، رشد سال آينده اقتصاد ايران به زير 4درصد تقليل خواهد يافت. اينك اين سوال در ذهن صاحب‌نظران خلجان دارد كه سرنوشت بازار مسكن در سال 96 چگونه خواهد بود؟ در يك پاسخ كوتاه و سريع به اين پرسش مي‌توان گفت كه وضعيت بازار مسكن در سال آينده تا حدود زيادي مبهم و متاثر از ريسك‌هاي سيستماتيكي همچون ريسك ترامپ، ريسك ناشي از نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري، نظام بانكي و نرخ بهره، نرخ دلار، احتمال بازگشت تورم و... است.

در همين حال در پاسخ به چيستي سرنوشت بازار مسكن در سال آينده، كارشناسان به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته‌يي كه با استناد به تحولات دروني بازار مسكن و از جمله آمار رشد تعداد سپرده‌گذاران در صندوق يكم معتقدند، سال ديگر بازار مسكن با توجه به رشد تقاضاي مصرفي از ركود خارج مي‌شود. آن‌گونه كه اين كارشناسان مي‌گويند، آمار يك سال و نيم اخير تعداد سپرده‌گذاران در صندوق يكم، مشخص مي‌كند در نيمه اول سال جديد، حجم معاملات ملك در تهران مي‌تواند، ماهانه متوسط 1200 فقره نسبت به امسال افزايش يابد و در نيمه دوم سال، شيب رشد معاملات با ورود حداقل 3000 خريدار جديد بيشتر شود. اين دسته از كارشناسان همچنين پيش‌بيني مي‌كنند كه «سهم فروش آپارتمان‌هاي زير 80 متر از حدود 52 درصد كنوني، فزوني خواهد گرفت». از آنجا كه قدرت خريد متقاضيان مصرفي طي 5 ساله اخير و پس از سقوط ارزش پول ملي به يك‌سوم، كاهش ملموسي يافته است، بي‌گمان در سال‌هاي آينده بازار مسكن با تغيير الگوي مصرف مسكن به سمت مصرف آپارتمان‌هاي كوچك متراژ و در پي آن تغيير الگوي ساخت از آپارتمان لوكس و بزرگ به آپارتمان‌هاي نقلي مواجه خواهد شد.

دسته ديگري از كارشناسان اما بر اين باورند كه شرايط فعلي بازار مسكن (ركود اندك) با توجه به چالش‌هاي اقتصاد ايران و به ويژه بحران حاكم بر نظام بانكي تداوم مي‌يابد يا حتي ممكن است ركود بخش مسكن تعميق شود. اين دسته از كارشناسان با اشاره به شرايط نامساعد نظام بانكي و رقابت بانك‌ها در جذب منابع مالي با اعطاي نرخ‌هاي بالاتر بهره از سوي ديگر استدلال مي‌كنند، در چنين شرايطي جذابيت بازار پول براي سرمايه‌گذاران خرد و كلان همچنان بيشتر از ساير بازارها و به ويژه بازار مسكن خواهد بود و از همين رو، اشتياق سرمايه‌گذاران را براي بازگشت به بازار ملك برنمي‌انگيزد. به باور اين دسته از كارشناسان اقتصادي، نرخ بهره بالاي بانكي نه تنها بازار مسكن كه كليت اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند و در صورتي كه عطش اعطاي نرخ‌هاي بهره بالا فروكش نكند، دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم (تورم تك رقمي و رشد دو رقمي) به‌طور جدي آسيب خواهد ديد.

در همين حال، توجه به رشد 55درصدي خانه‌هاي خالي و افزايش آنها به 2.5ميليون واحد در كشور (حدود 188ميليون مترمربع به ارزش تقريبي 500 هزار ميليارد تومان) طي سال‌هاي 90 تا 95 خالي از لطف نخواهد بود. رشدي كه نه تنها گواه حبس منابع مالي در بازار ملك است كه بيانگر راه پر سنگلاخ بازار مسكن در سال آينده و سال‌هاي پس از آن خواهد بود.

 نویسنده: مجيد اعزازي دبير گروه شهرسازي
ارزيابي پسابرجامي سال 95
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/26
ارزيابي پسابرجامي سال 95


سه سال پيش و در بحبوحه سفر هيات ديپلماتيك ايران به نيويورك، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در تحليلي نسبت به بالا بردن انتظارات مردم از مذاكرات و شرطي شدن اقتصاد به تحريم‌ها و مذاكرات هشدار داد و تصريح كرد: افزايش انتظارات مردم از مذاكرات و شرطي شدن اقتصاد به تحريم‌ها و مذاكرات خطرناك است.

روند تحولات كشور طي دوره پس از تصويب برجام مي‌تواند صحت چنين تحليلي را تاييد كند زيرا درحالي كه بيشتر شاخص‌ها از بهبود شرايط اقتصادي كشور خبر مي‌دهند ولي گروه‌هايي از جامعه معتقدند كه هنوز وضعيت معيشتي آنها بهبود نيافته است. شايد دليل اصلي اين نارضايتي، افزايش انتظارات از برجام و گره زدن مشكلات اقتصادي به آن باشد.

به باور كارشناسان، تصويب برجام در عين آنكه شرط لازم براي رفع موانع اقتصادي در آن مقطع به‌شمار مي‌رفت، ولي براي تغيير شرايط معيشتي مردم و جبران عقب‌ماندگي‌هاي 8 سال قبل به هيچ عنوان كافي نبود، زيرا ركود حاكم بر اقتصاد ايران آن‌قدر عميق است كه بنا بر برآوردها شايد خروج از آن به بيش از يك سال بينجامد. در زمان شروع مذاكرات هسته‌يي وعده‌هايي درخصوص پيامدهاي رفع تحريم‌ها داده مي‌شد؛ وعده‌هايي از قبيل رفع ركود حاكم بر اقتصاد كشور و گسترده‌تر شدن تعاملات بين‌المللي كه به‌دليل تشديد تحريم‌ها ايران از آن محروم شده بود. اين وعده‌ها عملا نوعي خوش‌بيني در ميان مردم به وجود آورده بود به‌طوري كه (همان‌گونه كه مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري پيش‌بيني كرده بود) رفع تمام مشكلات كشور به پيشبرد مذاكرات هسته‌يي گره خورده بود. اين پيش‌بيني‌ها تماما محقق نشد و هنوز هم نمي‌توان از لحاظ آماري گفت چند درصد وعده‌ها عملي شد. بنابراين، اين پرسش مطرح مي‌شود كه اكنون پس از گذشت 15 ماه از برجام چه قضاوتي مي‌توان در مورد آثار برجام در سال 1395 كرد؟

پاسخ به اين سوال هر چند نيازمند تفصيل گسترده‌يي است اما مي‌توان آن را در چند محور جمع‌بندي كرد؛ اول، همان‌طور كه در گزارش‌هاي اقتصادي بانك مركزي و مركز آمار ايران آمده است، آثار برجام بيشتر در حوزه نفت، خودرو و هواپيمايي، ديده مي‌شود. رشد 51درصدي ارزش افزوده نفت در 9ماهه سال 1395 گواه اين امر است. در اصل فروش بيشتر نفت توانسته چرخ اقتصادي كشور را به راه بيندازد. در بخش صنعت هوايي مي‌توان به خريد هواپيماهاي ايرباس و نيز توافقنامه خريد بويينگ اشاره كرد. در بخش خودرو هم شاهد توافقنامه‌هايي ميان پژو با ايران خودرو بوديم، اما هنوز در بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور ركودي عميق به چشم مي‌خورد. رشد منفي بخش ساختمان كه بنا بر آمار بانك مركزي بيش از 21درصد است، نشان از اين ركود عميق دارد كه آثار آن را مي‌توان در بخش‌هاي ديگر صنعت از قبيل سيمان و... ديد كه مانند يك دومينو همه را به‌دنبال خود كشانده است.

هر چند دولت در سال 1395 براي خروج از ركود تمهيداتي انديشيده بود و از آنجا كه اين ركود را بيشتر در بخش مصرف مي‌ديد، براي تحريك تقاضا طرح كارت‌هاي خريد اعتباري را راه انداخت اما 2ماه از راه‌اندازي كارت‌هاي خريد اعتباري نگذشته بود كه تمام بانك‌ها به دلايل گوناگون نظير فراهم نبودن زيرساخت‌ها، از ادامه آن سر باز زدند. بنا بر اين دولت نتوانست كاري كند كه تقاضاي بخش مصرف‌كننده نهايي هم تحريك شود.

اما در مورد بخش ديگر آثار برجام در سال 1395 كه همان گسترش تعاملات بين‌المللي است، چه قضاوت مي‌توان كرد؟ در اين بخش تا ابتداي نيمه دوم سال جاري هيچ اتفاق جديدي نيفتاده بود. بانك‌هاي بين‌المللي به دلايل گوناگون از جمله تحريم «يو ترن» (U- Turn) دلاري ايران از سوي فدرال رزرو امريكا و نيز لغو نشدن دستورالعمل وزارت خزانه‌داري امريكا درخصوص همكاري با بانك‌هاي ايراني اين بانك‌ها تمايلي به همكاري با ايران نداشتند. هر چند سوييفت برقرار شد، اما مبادلات دلاري ايران كماكان قطع بود و همين باعث شده بود كه بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي با ايران همكاري نكنند. در حال حاضر سطح همكاري بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي بين‌المللي در حد بانك‌هاي متوسط است.

با اين توصيف، سال 1395 را درحالي به پايان مي‌بريم كه قضاوت‌هاي پسابرجامي درخصوص اقتصاد كشور از سوي همه مسوولان ارائه مي‌شود. اين قضاوت‌ها به‌دليل آنكه با تعصب سياسي جناحي همراه است، نمي‌تواند خالي از غرض باشد، چه ازسوي دولت و چه از سوي منتقدان آن؛ اما يك نكته آشكار است و آن اينكه بزرگ‌ترين مانع اقتصاد كشور يعني تحريم، برداشته شد. رفع مابقي موانع تنها از عهده دولت برنمي‌آيد بلكه نيازمند اجماع كلي در همه سطوح حاكميت است در اين صورت است كه مي‌توان منافع ملي را حفاظت كرد.

 نویسنده: بهاره مهاجري روزنامه‌نگار
تداوم «اميد» با «تدبير» بيشتر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/12/26
تداوم «اميد» با «تدبير» بيشتر
پيش‌بيني‌اي كه مي‌تواند براساس گزارش عملكرد اقتصادي 9ماهه و دستيابي به رشد 6/11درصدي كاملاً قابل تحقق باشد و حتي فراتر از آن رود (رشد 7 تا 8درصدي) . البته چنانكه در تمامي گزارش‌ها نيز ذكر شده است اقتصاد كشورمان همچنان با چالش‌هاي بسياري مواجه است. چالش‌هايي كه مي‌تواند در صورت عدم چاره‌انديشي و بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري (7/3- درصد در 9ماهه امسال) به كاهش رشد اقتصادي (به حدود 3درصد) و ناسالم شدن فضاي كسب و كار (افزيش تورم 8/11درصد) منجر شود. چالش‌هايي همچون: مشكلات نظام بانكي، افزايش بيكاران (2/1ميليون نفر در سال)، عدم تكاپوي منابع مالي و بودجه‌يي دولت، كمبود شديد منابع صندوق‌هاي بازنشستگي، مشكلات حاد آب و محيط زيست، كمبود منابع مالي بنگاه‌ها و بحران تقاضا، كاهش درآمدهاي مردم و...

اما در اين روزهاي پاياني سال باتوجه به عملكرد سه چهار سال اخير (95–92) و دستيابي به متوسط رشد حدود 3درصد، با وجود كاهش شديد درآمدهاي نفتي و تداوم فشارهاي بين‌المللي و تك‌رقمي شدن تورم (در مقايسه با سال‌هاي 84 تا 92 و وفور درآمدهاي نفتي و رشد كمتر از 2درصدي و تورم 15 تا 20درصد) مي‌توان اميدوارانه‌تر به آينده نگريست و احتمال تكرار سناريو سال‌هاي موفق 79 تا 84 (برنامه سوم توسعه) و دستيابي به رشد اقتصادي 8/5درصد را دور ندانست. مشروط برآنكه با چارچوب فكري منسجم و يك‌دست‌تر مبتني‌بر دو مولفه، «محوريت بخش خصوصي» و «نظام بازار» حركت كرد و تدابيري تازه اتخاذ نمود. در آن صورت در نخستين گام بايد در سال آتي تكليف مسائلي همچون يكسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانكي و نظام پرداخت يارانه‌ها را هر چه سريع‌تر روشن كرد و از سياست صبر و انتظار دست برداشت، البته تحقق اين خواست، امري سهل و ساده نيست. به خصوص باتوجه به در پيش بودن انتخابات آتي رياست‌جمهوري در كشورمان و نامشخص بودن سياست‌هاي رييس‌جمهور جديد امريكا و نيز بلاتكليف بودن بحران‌هاي منطقه‌يي و صورتبندي نيروها در اين بحران‌ها. اما به هر حال اگر بپذيريم كه ناچار به اين تحول ساختاري هستيم آنگاه شايد «اقتصاد» و «سياست» با يكديگر آشتي كنند و اقتصاد، در اولويت تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد. بردبار باشيم و اميدوارانه با كمك به تداوم و ارتقاي نظام «تدبير» در سال آتي، تحقق توسعه‌يي پايدار را امكان‌پذير كنيم.

 نویسنده: حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
  خبر موج
  روي Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 ايرنا جنوبي؛ آفريقاي مهم اقتصادي شريك
  ايران اشاره با تهران در جنوبي آفريقاي هدسفير وايت،
  فيلمون عنوان به ايران از جهان منطقه در ايران راهبردي نقش كرد
  به تاكيد اقتصاد شدن تر وم مقا بر دولت هيات جلسه آخرين حاشيه در جمهوري
  رييس متبوع كشور براي تنها نه مطمئن مهم اقتصادي
  شريك تراز ويد: برده نام جهان كشورهاي ديگر كه
  خود ميليارد به آينده سال تا جنوبي آفريقاي ايران
  تجاري ارتباطي كريدور ايران ام اس جمهوري رسد مقاومتي
  دالر كارنامه از كابينه
  دفاع است. آسيايي اروپايي كشورهاي با جنوبي
  آفريقاي 10 به روسيه ايران تجاري روابط
  سطح دوستي محبت، سال جديد سال اميدواريم اينكه ايران
  گروه سنايي، مهدي ايسنا رسيد؛ خواهد دالر
  ميليارد (س) زهرا حضرت والدت سالروز با برادري سال، آخر خبري جلسات در
  معموال الوقوع قريب سفر در اينكه بيان با روسيه در ايران
  سفير كرد: تاكيد باشد، نيكو سالي آن، آستانه در داغ حسابي عملكرد» و«گزارش بازار«آمار» دو ميان همكاري سند چند مسكو به روحاني
  حسن تفرقه، بهجاي شود گذاشته كنار كينه ها بايد تاش مختلف هاي تگاه دس نهادها
  است تجاري روابط سطح گفت: شد، خواهد امضا
  كشور دنبال به همگان جناحي، هاي حركت انشقاق طي شده طي مسير از تصويري كنند
  مي ميليارد 10 به آينده سال سه تا دو طي مسكو
  تهران باشيم. ملي مصالح منافع امنيت، حفظ اتحاد خبرنگاران با مواجهه در را گذشته يك سال 80 رشد افزود: همچنين وي رسيد. خواهد
  دالر براي داوري قضاوت امكان نهايتا تا كنند
  ارائه گذشته سال در روسيه ايران تجاري روابط زيست
  درصدي محيط به توجه شود. فراهم مخاطب دارد. قرار سطح باالترين در كشورها ديگر با مقايسه
  در گذاشته كنار اختافات بايد گفت: روحاني اميد تدبير دولت هيات خبري نشست
  آخرين با تجاري روابط گسترش براي بريتانيا
  تالش تا شود گشوده جديدي فضاي روابط شود شد برگزار دورنمايي چنين يك با نيز 95لا س
  در روز بريتانيا تجارت وزير فاكس، ليام تسنيم
  ايران؛ باشيم؛ بيشتر اجتماعي انسجام شاهد آينده سال در كشور اجرايي دستاوردهاي از كلي شمايلي
  و وزارت در را كاري من كرد: تاكيد سخناني در
  گذشته برادري اخوت همبستگي، وحدت، با چراكه با و... ديپلماسي سياسي، اقتصادي، اي بخش ه هاي كانال توان مي ه چگون كه دارم نظر زير
  تجارت يابيم. دست نظام بلند اهداف همه به نيم توامي با شد. گذاشته ميان در دولت حوزه خبرنگاران هاي فرصت كرد عادي را ايران با پرداخت
  موثر دولت اقدامات به اشاره با جمهوري رييس فرآيند در مقاومتي اقتصاد الگوي اهميت به
  توجه است، گفتني داد. گسترش را كشور اين با
  تجاري تعطيات ايام در مسافران حال رفاه براي را دولت هاي گام رييسجمهوري كشور،
  توسعه به دارد را اروپا اتحاديه از خروج قصد كه
  بريتانيا مردم سفرهاي تمام اميدواريم گفت: نوروزي، تقويت هدف با مقاومتي اقتصاد چارچوب
  در ساير با تجاري همكاريي ها روابط تقويت
  دنبال همه باشد سامت خير با همراه ايام اين در مثبت بسيار كشور توليدي اقتصادي
  زيرساخت اصلي هدف نيز را خاورميانه كشورهاي
  كشورهاست آماده مسافران به اني خدمت رس برا ها گان ار مقاومتي اقتصاد هاي «سياست كرد: تاكيد خواند است. داده قرار
  خود هستند. تا است، كشور براي هميشگي برنامه يك
  كه معاون ايسنا شود؛ پيروز انتخابات در
  روحاني نوروزي سفرهاي در خواست مردم از روحاني كنار در يابد.» تداوم بايد آن اهداف همه به
  رسيدن در 95 سال روزهاي آخرين در جمهور ريي
  حقوقي مراقبت طبيعت، با بهتر رفتار رانندگي حين اجتماعي هاي آسيب موضوع مقاومتي؛ اقتصاد
  بحث شرايط تحليل به ها ري خبرگزا از يكي از خود
  بازديد با خوب رفتار با را جديد سال كنند بيشتري عملكرد رييسجمهور كه بود موضوعاتي ازجمله
  نيز پرداخت 96 انتخابات در يازدهم دولت رييس روي
  پيش كنند. آغاز محيطزيست ضمن روحاني كرد. تشريح را آن درخصوص دولت دولت شدن يي دوره يك به نسبت اظهارات برخي درباره
  و مشكات به اشاره با جمهوري رييس انعكاس براي دولت حوزه خبرنگاران از
  تشكر معتقد دارد، جامعه از كه شناختي با گفت: روحاني
  حسن ها استان از برخي در طبيعي زيستي محيط ماليات بر تكيه نفت به اتكا كاهش اخبار،
  منصفانه راي ا96 انتخابات نخست مرحله در روحاني كه
  است احتياط عدم همچنين خوزستان، ويژه به با مبارزه راه خداوند اطاعت زندگي، بك كرد. س قدرداني اند، كرده حراست خوبي به كشور اين «در كرد: تاكيد عمل» اقدام مقاومتي؛ رشد واردات، بر صادرات فزوني 95 سال بودجه
  در ات حم تشديد درباره انصاري شد. خواهد پيشگام
  خوب گفت: رانندگي حوادث برخي وقوع آن تبع به داد.» نشان بانوان ويژه به همگان به را انحرافات مقام ويژه اهتمام به ادامه در وري رييس جمه طرحهاي اجراي براي ريزي برنامه با زمينه، ازجمله را و... بانكي روابط گشايش پايدار،
  اقتصادي آستانه در جمهور ييس شخص دولت عليه ها يب تخر
  و غمبار حوادث شاهد جديد سال در اميدواريم اجتماعي، هاي يب آس موضوع به رهبري معظم خوبي بسيار هاي قدم مدت، كوتاه بلندمدت 95لاس در دولت اقتصادي دستاوردهاي ترين مهم اين تشديد از خود يي ها بين پيش به 96 سال
  انتخابات رشد ها زمينه همه در نباشيم آفرين كل مش مديريتي عرصه در زنان نقش تدبير دولت خوب بسيار هاي قدم همچنين تقديم اقدامات اين گزارش كه شد برداشته كرد.
  عنوان است اين ما شني پيبي كرد: خاطرنشان ماشاره
  ا روحاني آيد. وجود به كشور در شكوفايي حضرت مقدس وجود كرد: تاكيد روحاني كرد اشاره يب ها آس اين با مبارزه براي اميد شد.» خواهد
  مردم روحاني آقاي شخص تخريب براي گر تخري جريان
  كه زمينههاي در همواره مردم اينكه بر تاكيد ام، با اس كه ديهد نشان (س) زهرا فاطمه وزارت اجتماعي معاونت زمينه اين «در گفت: ماليات بر تكيه نفت به اتكا كاهش روحاني دولت اقتصادي عملكرد هاي روش سايه است. ديده وسيعي تدارك ايشان
  دولت دولت كنار در اجتماعي سياسي اقتصادي، به را جوان بانويي كه بوده عظمت با مكتبي شوراي يافت ارتقا سازمان يك به كشور واردات، بر صادرات فزوني 95 سال بودجه در جلسه آخرين حاشيه در ديروز اصفهان
  روحاني اي دوره ان مي انتخابات در رسايي حميد با دهيم هم دست به دست بايد گفت: اند، بوده تاريخ همه براي اند رسي عالي منزلتي براي جمهوري رييس رياست به كشور اجتماعي دست به اقتصادي، رشد زمينه در خوب هاي قدم خبرنگاران جمع در 1395 سال در دولت هيات انتخابيه حوزه اجرايي ا يلنا اهي شد؛ صالحيت
  رد بهويژه ها بخش همه در بيشتر، انسجام تاش يشود. بزرگ الگويي انسانها، كار به آغاز اجتماعي، هاي يب آس اين با مقابله گشايش نفت، صادرات در گذشته جايگاه آوردن هاي زيرساخت زمينه در جاري سال «در
  گفت: آگاه منبع يك كرد. رد را رسايي حميد حيت اص
  اصفهان، وجود به شكوفايي رشد موفقيت، اقتصادي، دولت اقدامات به اشاره با جمهوري رييس كرد.» حمل حوزه در مشكات حل بانكي روابط در مثبتي بسيار هاي كت حر توليدي،
  اقتصادي يي دوره ان مي انتخابات دوره نخستين اجرايي هيات
  گفت: خدمات از همچنين رييسجمهوري آوريم. كشور، بانوان به خدمتاني رس جهت در يازدهم موفقيت نشانگر «آمارها كرد: تصريح روحاني راستاي در يازدهم دولت اقدامات ازجمله را هاي برنامهنقل پيشبرد امنيت، ايجاد شد. انجام
  كشور انتخابيه، حوزه امي اس شوراي مجلس دوره
  دهمين اجرايي مسووالن همه دولت هيات هاي اش آموزشي، هاي زمينه در ايراني بانوان گفت: كه است اجتماعي هاي آسيب با مبارزه در دولت زمينه در رهبري معظم مقام منويات اجراي خودكفايي مردم، حمايت كمك با
  اقتصادي نماينده رسايي، حميد كرد. صحيت رد را رسايي
  حميد كرد. قدرداني كشور سراسر در دولتي در مردان همپاي سياسي اجتماعي علمي، است.» پيش در زمينه اين در طوالني راه البته برشمرد. مقاومتي اقتصاد سياست ها جبران صادرات، توليد در موفقيت گندم، در دوره دهمين انتخابات در كه نهم مجلس
  اصولگراي وظيفه اهميت به اشاره با روحاني هاي تبعيض البته كه هستند حركت حال مياد به اشاره با جمهوري رييس انرژي، زمينه در گذشته هاي ماندگي عقب رد كرده امويسي نيز تهران انتخابيه حوزه از
  مجلس از قدرداني تشكر اني رسع اطا خطير بايد داشته، وجود پيش قرن ها از كه جنسيتي كبير بنيانگذار همچنين هرا(س)، حضرت پايدار اقتصادي ثبات غذايي، مواد زمينه در مناسب خوب
  رشد منتخب خالقي، مينو آنكه از پس بود شده حيت
  صا كشور، سراسر هاي انه رس خبرنگاران همه شود. جبران شمسي، جديد سال آستانه در اسامي انقاب سال در اينكه به اشاره با جمهوري رييس هوايي يي، جاده ريلي، نقل حمل
  كشاورزي، رد نگهبان شوراي سوي از اصفهان انتخابيه حوزه
  سوم رساني اطا براي بايد انه رسها داشت: اظهار در زنان بيشتر حضور بر تاكيد با روحاني جامعه، مادران بانوان همه «به داشت: اظهار مشكات معضات باوجود توانستيم جاري سدها افتتاح همچنين گردشگري، صنعت
  و حوزه اين از دورهي ي ان مي انتخابات براي شد صيت
  اح نيز آينده سال در مردم به كشور پيشرفت ها اين داشت: اظهار كشور، مديريتي عرصه ها تبريك را اسام گرامي بانوي اين والدت هدف كه را آرامش امنيت منطقه، در موجود اقدامات اين ترين مهم از جديد هاي گاه نيرو كرد. نام ثبت
  انتخابيه دقيق، موقع به خبررساني با باشند پيشتاز راه اين ادامه بر است دولت وظايف زو زنان ج مسلمانان همه فخر ايشان كه گويم همه از كنيم، برقرار است نظام دولت مهم سال نامگذاري به اشاره با رييسي جمهور بود.» جمهوري رياست انتخابات كانديداي رسما
  ضرغامي كنند. كمك ملي منافع بيشتر هرچه تحقق به بر تاكيد با جمهوري داريم.رييس ويژه اهتمام سعادت، راه است جهان بانوان سرور عالم امنيت از كه انتظامي نظامي امنيتي، نيروهاي «اقتصاد به انقاب معظم رهبر 5931سوي از سازمان اسبق رييس ضرغامي، اهلل زت سيدع تسنيم
  شد؛ انتخابات در خود كانديداتوري پيامي، طي سيما
  صدا كرد. اعام 69رسما را جمهور
  رياست در ما همكاران كه خوبي بسيار مذاكرات گفت: ادامه
  در موسسات سرمايه حداقل تعيين مصوبه كرد
  ابالغ تشريح خبرنگاران جمع در ظريف
  محمدجواد اند، داشت رهبري معظم مقام بعثه زيارت حج
  سازمان نامه تصويب جمهوري رييس اول معاون ايرنا ايراني؛
  بيمه برقرار را حج بتوانيم امسال يايد را ويهد ند
  اين ايراني بيمه موسسات سرمايه حداقل مورد در وزيران
  هيات من كه يي وزه همان در كارها اين حال هر به
  كنيم امور وزارت به اجرا براي را غيردولتي بيمه موسسات 59
  براي سال در خارجي سياست موضوع ترين مه برجام
  اجراي اميدوارم بوده خوبي توفيقات دارم، را رضايت
  كمترين كرد. اباغ ايران مركزي بيمه دارايي
  اقتصادي باشيم داشته خوبي توفيقات نيز آينده سال در
  بتوانيم گسترش بر عراق ايران پارلماني هيات
  تاكيد در كشورمان خويشتنداري درباره ظريف ديگر سوي از فرآورده نفت بشكه هزار 800 ميليون دو امروز گرفتيم نفت بازار از را خود سهم رييس ذوالقدر، طمه فا سيده ايسنا كشور؛ دو
  روابط ما دوستان كه اميدواريم ما كرد: تصريح نيز ركيه توفيق رابر اين كه فروشيم 05دالر باالي قيمت با خارجه وزير ظريف، محمدجواد رابطه همين
  در سياسي كميته اجاس حاشيه در ايران پارلماني
  هيات مسائل به نسبت يتر جد نگاهي با تركيه در برادرانمان است. اسامي جمهوري براي زيادي بسيار سال در دولت هيات جلسه آخرين در
  كشورمان وي، الفتا حنان با ديدار در آسيا لس بين جا مجمع الم سياسي، خوب بسيار روابط ما البته كنند نگاه منطقه برجام اجراي خبرنگاران، گفتبا وگويي طي
  جاري فرهنگي، مشتركات به اشاره با عراق پارلماني هيات
  رييس از برخي اميدواريم داريم تركيه با اجتماعي تصادي اقت گرف ما از زيادي وقت اي منطق مسائل يك طول در خارجي سياست موضوع ترين مهم
  را گذشته در كرد: اظهار عراق ايران ملت دو مذهبي
  ديني تركيه يي منطقه رفتار در مخصوصا تدريج ه معضب بيان با خود سخنان از ديگري بخش در ظريف بارها كه همانطور گفت: كرد عنوان گذشته
  سال صدمات كشور دو صدام چون ديكتاتوري حضور سبب
  به شود. حل را زيادي وقت 95 سال در منطقهيي موضوعات اينكه را زيادي زمان برجام اجراي براي ما شده
  گفته آمدن كار روي ديكتاتور آن سقوط با اما ديدند
  زيادي سوريه بحث در داد: توضيح گرفت، ديپلماسي دستگاه از براي امريكا اي بدعهدي ه چراكه ايم كرده
  صرف روابط داراي كشور ملت دو عراق، در مردمي دولت است
  يك مردم براي حساس سالي آينده سال جلسات در قبل 4سال ا3 دري كه ايراني كرديد، شاهده ضرورت راستا همين در بود. بيني پيش قابل
  ما سياسي مذهبي، ابعاد همه در خوبي نزديك
  بسيار پيام همچنين كشورمان ديپلماسي دستگاه رييس حل راه اصلي يه پا3 از يكي امسال د، نش دعوت سوريه حقوقمان از يك هر گرفتن براي كه كند مي
  ايجاب دو مجالس منظور همين به افزود: وي هستند.
  اقتصادي من كرد: بيان اينگونه را ايران مردم به خود سال ان واست پاي درخ ما از ديگران است سوريه در اسي ار سي فش آنها به داشته حضور ديپلماتيك صحنه
  در توسعه، در بيشتر ارتباطات برقراري با مي نند ور كش تو مردم براي حساسي بسيار سال آينده سال معتقدم كه واقع سوال اين به پاسخ در همچنين وي كنند. مي مشاركت كه كشيد طول ماه ديديم مثال طور به
  بياوريم. باشند. خوبي كمك جانبه همه روابط تعميق
  تعامل آنچه گفتهيم، بارها ما كه همانطوري بود خواهد كه ما ايد شته دا 95 سال در انمدتي مي يا بلندمدت هدف آيا فروش مجوز كه برسانيم نقطه اين به را امريكايي
  ها مصوبه حذف اختيار مصلحت تشخيص
  مجمع به مجبور بيايند مذاكره ميز يي پا غرب ها شد باعث خواهيد پيگيري را آن آينده سال در باشد نشده ام ايد انج ش مقدار همين كنند صادر ايران به
  هواپيما رييس نايب مطهري، علي ملت خانه ندارد؛ را
  مجلس برنامه هم يعني شدند مردم اي هت خواس به دادن تن بوده همسايگان با روابط ما اولويت مه ت: ري تف كرد؟ ما هاي بيمه تضمين كه كشيد طول بيشتر يا
  كمتر توسعه ششم 83نامه بر ماده حذف به اشاره با
  مجلس ما سانتريفيوژهاي هم كنيم حفظ را ني ما هسته تهاي سياس دليل به همسايگان با روابط حوزه در باشند. برخوردار الزم سقف از
  بتوانند توسط مديران مقامات حقوق ساماندهي
  درباره كرده ايجاد ما اقتصاد براي كه معضلي هم خد بچرم داشتي تمايل كه آنقدر نتوانستيم سعودي رژيم غلط در كه خوبي بسيار تاش با افزود: ادامه در
  وي تشخيص مجمع گفت: نظام مصلحت تشخيص
  مجمع در مردم حضور مرهون شود، رفع يك به يك بودند، دولت ازجمله همسايگانمان همه با كه داريم دوست تيم توانس حوزه اين در گرفت صورت نفت صنعت كشورمان خارجه وزير شخص تا شد سبب ايران پركار سال 94 سال همانند 1395
  سال شوراي مجلس بين اختا درخصوص نظام
  مصلحت در كرد: خاطرنشان وي 29ستيم. سال انتخابات در باشيم. دهداشته سازنيي مثبت ارتباطات سعودي را خود سهم المللي بين نظر از هم فني نظر از هم اين باشد. داشته جهان مختلف مناطق به فر 57 س بود. كشورمان ديپلماسي دستگاه براي
  پرتحركي راي مجلس يا نگهبان شوراي نفع به ند مي تو نگهبان با سياسي نخبگان مردم كه اميدواريم نيز جديد ال ستگا در كمهمكارانمان ري كا دليل به نه گذشته سال كنيم حفظ هم را قيمت حتي بگيريم نفت بازار از ديپلماتيك هيات 84 سفر خوردن پيوند با مهم در خارجه وزارت اصلي اولويت اينكه به توجه
  با انجام مجلس مصوبه در تصرفي دخل ند نمي توا
  دهد جمهوري رياست انتخابات سمت به هوشياري نسجام خي بر كه يي طلبانه تنش سياست دليل به بلكه ديپلماسي برادرانمان نفتي ديپلماسي مرهون زمينه اين در كه است آن نشانگر ايران به مختلف كشورهاي از از برخي كردن برطرف برجام اجراي 95 ال
  س ششم برنامه كلي هاي ت سياس درخصوص وي
  دهد. ديگر ار يب افتخارآفرين گسترده حضور با روند در داشتند سعودي عربستان ويژه به منطقه كشورهاي از حدود 94 سال ماه دي در هستيم. نفت وزارت در مدار بر همچنان يازدهم دولت ديپلماسي ستگاه دل قبا در امريكا اي عهدي ه بد مانند اجرايي
  موانع نگهبان شوراي رويه به ما اعتراض داد: ادامه
  توسعه كنند. تضمين را كشور امنيت وي ايرنا، گزارش به داشتيم. كمتري توفيق حوزه اين يفروختيم دالر 30 زير نفت بشكه ميليون يك يكند. حركت خود نگر جانبه همه سياست جانبه دو مناسبات منطقهو يي مسائل اما بود
  آن انطباق عدم درباره نگهبان شوراي ايرادات بايد كه
  بود بررسي را نظام كلي هاي ست سيا با مجلس
  مصوبات وارد اگر رد ري گي راي ايرادات درباره
  كرده از نفر 33 صالحيت رد رويكرد با بلند هاي گا از حمايت انگليس سياست اسد مخالفان ورود دربست اينكه نه كرد مي ارسال مجلس به يانست مد كند. ارسال مجلس به را مجلس
  آن اي دوره ان مي داوطلبان مقاومتي اقتصاد است ايران در هگذاري سرماي شد تمديد آستانه
  مذاكرات زندگي به آرام آرام اروميه
  درياچه رييس كشور وزير سياسي معاون مسلح نيروهاي پشتيباني دفاع وزير پيشين خارجه وزير استراو، جك براي آستانه مذاكرات از دور
  سومين هماهنگكننده لوييس، گري ايسنا گردد؛ بازمي نام ثبت به اشاره با كشور انتخابات ستاد جهشي افتخار پر سالي 95 سال گفت: توصيف خوب با وگويي گفت در انگليس هشنبه روز از سوريه بحران فصل حل توسعه دفتر نماينده متحد ملل سازمان
  مقيم مجلس يي دوره ميان انتخابات 782در نفر بود دفاعي صنعت ويژه دفاع حوزه براي از داشت: اظهار 2ور كش رواب كردن كرد. كار به آغاز قزاقستان آستانه شهر در آب جهاني روز مناسبت به ايران در متحد
  ملل با اجرايي اي ات هي گفت: امي اس شوراي بسزايي تاش ارتباط اين در وزارتخانه اين برجام از كشورش تر وزي نخس ي، ترزا اينكه روسيه تركيه ايران، محوريت با مذاكرات اين درياچه به زندگي نوشت: اروميه درياچه
  درباره احيت افراد، اين مجموع از چهارگانه، راكز استع از به وجم حسين پاسدار سرتيپ سردار ايرنا، گزارش به داد. نشان ود كخ از امري دولت براي خصوص اين در را موضعش كرده حمايت جاري سال آذرماه در مسكو در ور ارجش وزراي ديدار پي
  در خشك درحال زماني كه ايران غرب شمال
  نمك دادند. انصراف نير ديگر 18 كردن رد را 33 نف 95 سال در دفاع وزارت ارشد مديران جلسه آخرين در دهقان است. خرسند خيلي كرده مشخص براي حلي راه يافتن بر نيه يي بيا انتشار 3با كشو ورد
  كليد ها تا درياچه اين است. بازگشته بود،
  شدن خبرنگاران جمع در ديروز احمدي اصعغل ايرنا، گزارش به دفاع وزارت عمل اقدام تحليل دي بن در سخناني طي خواهد را برجام ماهيت ترامپ اينكه بيان با همچنين وي است ذكر به الزم رسيدند. توافق به سوريه در بحران پايان شدن نابود آستانه در كه چيزي بازگرداندن
  براي شده بيني پيش بندهاي استناد به تاجرايي هيا هاي داشت: اظهار با قوا كل معظم فرمانده تدابير ارچوب 95چ ال در س در افزود: تا يند مك اش ت اما گذاشت نخواهد پا زير را آن ذيرفت لتي دو هكننده مذاكر هيات كه هايي تنش وجود با قبلي نشست به 4سال حدود از بعد است. بوده آميز موفقيت
  بود، اين بر كه است جرم كدام مصداق حيت ردصاها كه كنند قيد دفاع بخش اعتاي براي بلندي اماي مقاومتي اقتصاد رويكرد 09روزه ورود ممنوعيت خصوص در شود، برجام اجراي مانع تركيه اخير هاي گيري موضع همچنين داشتند، سوري مخالفان داشت. خشك اندازي چشم قبا كه بازگشتم
  جايي كنند. دنبال را خود شكايت بتوانند داوطلبان اس، ت: اس داش اظهار وي است. شده برداشته كشور بازدارندگي توان ويت مقن اعتقاد به سياست اين گفت: امريكا، خاك به ايران روندان شيه تثب آن كه داشت مهم دستاورد يك سوريه، تحوالت قبال
  در درحال درياچه ببينم. وانستم مي را آب بار اين
  اما شوراهاي جمهوري، رياس انتخابات برگزاري به اشاره با وي به دفاعي صنايع انتقال كار اتمام دفاعي، صنايع آمايش وزه عمليا در در ايراني تبعه هيچ چراكه است؛ توجيه غيرقابل فتضاح همي در بود. كشور اين در درگير طرفين ميان نسبي
  آتب يك نتيجه احيا اين اصلي دليل است شدن
  احيا در اسامي شوراي مجلس دورهي ان مي روستا شهر امي اس تنها نه بحمداهلل شد انجام كه بود بزرگي كار شهرها از خارج است. نداشته شركت تروريستي معاون ريصاري، ان جاب حسين رياست به كشورمان هيات راستا در زيادي بازيگران كه است همگاني موفق
  مشاركت انتخابات داوطلبان از ثب ام مدت در گفت: 96 ارديبهشت 29 ارتقاي توليد افزايش شاهد بلكه نشد، قفهد يجا ليد يي تو در شيعيان از ايران يمايت بن بم ادعاهايي درخصوص استراو تهاي هيا با گذشته وز ر2 در خارجه وزارت آفريقايي عربي بعضي ايراني آنها از برخي كه ته اند داش نقش
  آن تهاي هيا كار اتمام تا اسفند هشتم از مجلس- دوره ميا يي خطوط افتتاح رونمايي به اشاره با دفاع وزير بوديم. نيز اط كيفي ارتب در لبنان شيعيان با همواره ايران داشت: اظهار يز انن زبقه منيط نوان بع قزاقستان ملل سازمان سوريه، تركيه، روسيه، هستند. خارجي
  ديگر ثبت نفر 287 مجموع از اسفند- چهارم بيست روز در اجرايي عماد، موشك ازجمله 1395 سال در جديد محصول ده توليد در كه بحرين عراق سوريه، شيعيان اهلل، زب از علنا بوده وضعيت سوريه بحران تحوالت آخرين پيرامون ديدار
  مذاكرات ويژه گزارشگر با ايران بشري حقوق
  هيات اجرايي اي ات هي احيت بررسي در انتخابيه وزه در نامي پيشرفته رادار اوج، جت توربو ملي موتور نخستين ذوالفقار، وشك يد نبا پس كند. مي حمايت بوده پارس سرزمين از جزئي مقطعي ترين مهم اما كرد. رايزني پيشين، ت هاي نشس توافقات
  اجراي ايلنا كرد؛ ديدار ملل سازمان بشر
  حقوق ارسال اعم است 06ورد شامل گانه مراكز از اتع اس از پس 54برابري افزايش گفت: كرار 842انك صبا بالگرد الفجر، مطلع منافعش سايرين مانند نيز ايران كه باشد تعجب جاي كسي براي اين به دولت مخالفان 3پيوستن آستانه، نشست روند در مساله سي در شركت براي كه ايران بشري حقوق
  هيات اطاعات وزارت ورد 29 انتظامي نيروي اجرايي، اي ات ههي به يي نمونه تسليحات ارها جنگ افز حوز در دفاعي صنايع ظرفيت بيان با خود سخنان از ديگري بخش در وي د. نم ال دنب را مسلح روههاي نمايندگي هيات رابطه همين در است. مذاكرات به ملل سازمان بشر حقوق اجاس چهارمين
  و براي عينا ارسال را نامزدها وابق انس از دادست مورد ورد 28 دهقان سردار ود. شم محسوب 1395 سال در جهشي اقدامات از دارد، تفاوت ايران مورد در انيا ريت نخ وزير ديدگاهش اينكه اعام با بودند كرده تحريم را مذاكرات اين كه سوريه ضددولتي تعامل برنامههاي چارچوب در است كرده سفر
  ژنو شد. تقديم وزها در اجرايي اي ات هيه ويژه اخير دوره در جهان مختلف كشورهاي با سازنده عامل ان خودش هاي سياس اروپايي اصلي كشورهاي من نظر به گفت: آستانه وارد قزاقستان خارجه وزارت سخنگوي ژايناكوف،
  انور در ويژه هاي رويه بشري حقوق هاي مكانيسم
  با احيت رد شكايت زمان درخصوص كشور وزير معاون 003امضاي اس قرارداد كامل اجراي ه1395 جمل از ال س در فرانسه ايتاليا آلمان، كرد. خواهند پيگيري ايران قبال در روز را نشس در مذاكرات، روزه تمديد بر عاوه امروز تا
  شدند گزارشگر جهانگير، عاصمه با شورا نشست
  حاشيه اساس بر داشت: اظهار دورهجلس، انيي مي انتخابات اي ده ه ش جنوبي، آفريقاي عمان، چين، روسيه، با دفاعي همكاري تفاهمنامه دوباره تا نم آنها هستند. ايران تجاري اصلي شركاي بس آتش ضامن كشور سه ديگر سوي از كنند. شركت پاياني گفتني كرد. وگو گفت ديدار ايران بشر حقوق
  ويژه حيت صا رد اسفند، 29 تا 26 از روز مدت در بندي، ان زم جدول مبارزه در سوريه عراق تانوني اي دول موثر كمك عراق، بگيرند. سر از ايران ذاريبا را ان هگ سرماي تجاري روابط مخاصمات رژيم ترك در توافق ضمن نشست اين طول در سازمان بشر حقوق نشست چهارمين سي
  است، تقديم استان نظارت هيات به را خود شكايت دارند دهت رص ها لشكري هاي دستگا با تكميلي هم نقش ايفاي تروريسم با هگذاري سرماي تجارت از حمايت نيز بريتانيا دولت سياست اس اج كه كردند اع بس، آت بر نظارت اجراي روند تنظيم ژنو در سازمان اين اروپايي مقر در گذشته روز
  ملل حميد حيت صا رد بر مبني سوالي به پاسخ در احمدي كنند. از را اسايران امي جمهوري خارجي سياست پيشبرد در كشوري كنيد، مراجعه بريتانيا دولت تارنماي به شما اگر است. ران زار اي در برگ تهران در روردين 30ف 29 تاريخ در كارشناسان
  آتي گزارش به واكنش در ايران بيانيه آن در شد
  برگزار كنم. نام ذكر كه نيست مصلحت به گفت: هم رسايي كرد. ذكر دفاعي ديپلماسي حوزه در وزارتخانه اين مهم اقدامات ديد. خواهيد را اين شد.
  خواهد شد. قرائت ملل سازمان بشر حقوق ويژه گزارشگر
دفاع كابينه از كارنامه مقاومتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
دفاع كابينه از كارنامه مقاومتي
رييس‌جمهوري در حاشيه آخرين جلسه هيات دولت بر مقاوم‌تر شدن اقتصاد تاكيد كرد


گروه ايران

معمولا در جلسات خبري آخر سال، بازار«آمار» و«گزارش عملكرد» حسابي داغ است و نهادها و دستگاه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تصويري از مسير طي شده طي يك‌سال گذشته را در مواجهه با خبرنگاران ارائه كنند تا نهايتا امكان قضاوت و داوري براي مخاطب فراهم شود.

آخرين نشست خبري هيات دولت تدبير و اميد در سال95 نيز با يك چنين دورنمايي برگزار شد و شمايلي كلي از دستاوردهاي اجرايي كشور در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و... با خبرنگاران حوزه دولت در ميان گذاشته شد. با توجه به اهميت الگوي اقتصاد مقاومتي در فرآيند توسعه كشور، رييس‌جمهوري گام‌هاي دولت را در چارچوب اقتصاد مقاومتي و با هدف تقويت زيرساخت اقتصادي و توليدي كشور بسيار مثبت خواند و تاكيد كرد: «سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه يك برنامه هميشگي براي كشور است، تا رسيدن به همه اهداف آن بايد تداوم يابد.» در كنار بحث اقتصاد مقاومتي؛ موضوع آسيب‌هاي اجتماعي نيز ازجمله موضوعاتي بود كه رييس‌جمهور عملكرد دولت درخصوص آن را تشريح كرد. روحاني ضمن تشكر از خبرنگاران حوزه دولت براي انعكاس منصفانه اخبار، كاهش اتكا به نفت و تكيه بر ماليات در بودجه سال ۹۵، فزوني صادرات بر واردات، رشد اقتصادي پايدار، گشايش روابط بانكي و... را ازجمله مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت در سال95 عنوان كرد. سايه روشن‌هاي عملكرد اقتصادي دولت

روحاني ديروز و در حاشيه آخرين جلسه هيات دولت در سال ۱۳۹۵، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال جاري در زمينه زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي، حركت‌هاي بسيار مثبتي در كشور انجام شد. ايجاد امنيت، پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي با كمك و حمايت مردم، خودكفايي در گندم، موفقيت در توليد و صادرات، جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته در زمينه انرژي، رشد خوب و مناسب در زمينه مواد غذايي، كشاورزي، حمل و نقل ريلي، جاده‌يي، هوايي و صنعت گردشگري، همچنين افتتاح سدها و نيروگاه‌هاي جديد از مهم‌ترين اين اقدامات بود.» رييس‌جمهوري با اشاره به نامگذاري سال ۱۳۹۵ از سوي رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»‌ تاكيد كرد: «در اين زمينه، با برنامه‌ريزي براي اجراي طرح‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت، قدم‌هاي بسيار خوبي برداشته شد كه گزارش اين اقدامات تقديم مردم خواهد شد.»

روحاني كاهش اتكا به نفت و تكيه بر ماليات در بودجه سال ۹۵، فزوني صادرات بر واردات، قدم‌هاي خوب در زمينه رشد اقتصادي، به دست آوردن جايگاه گذشته در صادرات نفت، گشايش روابط بانكي و حل مشكلات در حوزه حمل و نقل را ازجمله اقدامات دولت يازدهم در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در زمينه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد. ثبات اقتصادي پايدار

رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه در سال جاري توانستيم باوجود معضلات و مشكلات موجود در منطقه، امنيت و آرامش را كه هدف مهم دولت و نظام است برقرار كنيم، از همه نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي كه از امنيت كشور به خوبي حراست كرده‌اند، قدرداني كرد. رييس‌جمهوري در ادامه به اهتمام ويژه مقام معظم رهبري به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، همچنين قدم‌هاي بسيار خوب دولت تدبير و اميد براي مبارزه با اين آسيب‌ها اشاره كرد و گفت: «در اين زمينه معاونت اجتماعي وزارت كشور به يك سازمان ارتقا يافت و شوراي اجتماعي كشور به رياست رييس‌جمهوري براي مقابله با اين آسيب‌هاي اجتماعي، آغاز به‌كار كرد.»

روحاني تصريح كرد: «آمارها نشانگر موفقيت دولت در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي است كه البته راه طولاني در اين زمينه در پيش است.»

رييس‌جمهوري با اشاره به ميلاد حضرت‌زهرا(س)، همچنين بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در آستانه سال جديد شمسي، اظهار داشت: «به همه بانوان و مادران جامعه، ولادت اين بانوي گرامي اسلام را تبريك مي‌گويم كه ايشان فخر همه مسلمانان و زنان عالم و سرور بانوان جهان است و راه سعادت، سبك زندگي، اطاعت خداوند و راه مبارزه با انحرافات را به همگان به‌ويژه بانوان نشان داد.» نقش زنان در عرصه مديريتي

روحاني تاكيد كرد: وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) نشان مي‌دهد كه اسلام، مكتبي با عظمت بوده كه بانويي جوان را به منزلتي عالي مي‌رساند و براي همه تاريخ و انسان‌ها، الگويي بزرگ مي‌شود.

رييس‌جمهوري با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در جهت خدمت‌رساني به بانوان كشور، گفت: بانوان ايراني در زمينه‌هاي آموزشي، علمي، اجتماعي و سياسي همپاي مردان در حال حركت هستند كه البته تبعيض‌هاي جنسيتي كه از قرن‌ها پيش وجود داشته، بايد جبران شود.

روحاني با تاكيد بر حضور بيشتر زنان در عرصه‌هاي مديريتي كشور، اظهار داشت: اين جزو وظايف دولت است و بر ادامه اين راه اهتمام ويژه داريم.رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه اميدواريم سال جديد سال محبت، دوستي و برادري و با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در آستانه آن، سالي نيكو باشد، تاكيد كرد: بايد كينه‌ها كنار گذاشته شود و به‌جاي تفرقه، انشقاق و حركت‌هاي جناحي، همگان به دنبال اتحاد و حفظ امنيت، منافع و مصالح ملي باشيم. توجه به محيط‌زيست

روحاني گفت: بايد اختلافات كنار گذاشته شود و روابط و فضاي جديدي گشوده شود تا سال آينده شاهد انسجام اجتماعي بيشتر باشيم؛ چراكه با وحدت، همبستگي، اخوت و برادري مي‌توانيم به همه اهداف بلند نظام دست يابيم.

رييس‌جمهوري با اشاره به اقدامات دولت براي رفاه حال مسافران در ايام تعطيلات نوروزي، گفت: اميدواريم تمام سفرهاي مردم در اين ايام همراه با خير و سلامت باشد و همه ارگان‌ها براي خدمت‌رساني به مسافران آماده هستند.

روحاني از مردم خواست در سفرهاي نوروزي و حين رانندگي و رفتار بهتر با طبيعت، مراقبت بيشتري كنند و سال جديد را با رفتار خوب با محيط‌زيست آغاز كنند.

رييس‌جمهوري با اشاره به مشكلات محيط‌زيستي و طبيعي در برخي از استان‌ها به‌ويژه خوزستان، همچنين عدم احتياط و به‌تبع آن وقوع برخي حوادث رانندگي گفت: اميدواريم در سال جديد شاهد حوادث غمبار و مشكل‌آفرين نباشيم و در همه زمينه‌ها رشد و شكوفايي در كشور به وجود ‌آيد.  روحاني با تاكيد بر اينكه مردم همواره در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كنار دولت بوده‌اند، ‌گفت: بايد دست به دست هم دهيم و با تلاش و انسجام بيشتر، در همه بخش‌ها به‌ويژه اقتصادي، موفقيت، رشد و شكوفايي به وجود آوريم.  رييس‌جمهوري همچنين از خدمات و تلاش‌هاي هيات دولت و همه مسوولان اجرايي و دولتي در سراسر كشور قدرداني كرد.

روحاني با اشاره به اهميت و وظيفه خطير اطلاع‌رساني و تشكر و قدرداني از همه خبرنگاران و رسانه‌هاي سراسر كشور، اظهار داشت: رسانه‌ها بايد براي اطلاع‌رساني پيشرفت‌هاي كشور به مردم در سال آينده نيز پيشتاز باشند و با خبررساني به‌موقع و دقيق، به تحقق هرچه بيشتر منافع ملي كمك كنند.نویسنده:
اجراي برجام مهم‌ترين موضوع سياست خارجي در سال 95
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
اجراي برجام مهم‌ترين موضوع سياست خارجي در سال 95
محمدجواد ظريف در جمع خبرنگاران تشريح كرد


سال 1395 همانند سال 94 سال پركار و پرتحركي براي دستگاه ديپلماسي كشورمان بود. با توجه به اينكه اولويت اصلي وزارت خارجه در سال 95 اجراي برجام و برطرف كردن برخي از موانع اجرايي مانند بدعهدي‌هاي امريكا در قبال آن بود اما مسائل منطقه‌يي و مناسبات دو جانبه ايران سبب شد تا شخص وزير خارجه كشورمان 57 سفر به مناطق مختلف جهان داشته باشد. اين مهم با پيوند خوردن سفر 84 هيات ديپلماتيك از كشورهاي مختلف به ايران نشانگر آن است كه دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم همچنان بر مدار سياست همه ‌جانبه نگر خود حركت مي‌كند.

 سهم خود را از بازار نفت گرفتيم

در همين رابطه محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در آخرين جلسه هيات دولت در سال جاري طي گفت‌وگويي با خبرنگاران، اجراي برجام را مهم‌ترين موضوع سياست خارجي در طول يك سال گذشته عنوان كرد و گفت: همانطور كه بارها گفته شده ما براي اجراي برجام زمان زيادي را صرف كرده‌ايم چراكه بدعهدي‌هاي امريكا براي ما قابل پيش‌بيني بود. در همين راستا ضرورت ايجاب مي‌كند كه براي گرفتن هر يك از حقوقمان در صحنه ديپلماتيك حضور داشته و به آنها فشار بياوريم. به طور مثال ديديم 9ماه طول كشيد كه امريكايي‌ها را به اين نقطه برسانيم كه مجوز فروش هواپيما به ايران صادر كنند و همين مقدار شايد كمتر يا بيشتر طول كشيد كه تضمين بيمه‌هاي ما بتوانند از سقف لازم برخوردار باشند.

وي در ادامه افزود: با تلاش بسيار خوبي كه در صنعت نفت صورت گرفت در اين حوزه توانستيم هم از نظر فني و هم از نظر بين‌المللي سهم خود را از بازار نفت بگيريم و حتي قيمت را هم حفظ كنيم و در اين زمينه مرهون ديپلماسي نفتي برادرانمان در وزارت نفت هستيم. در دي ماه سال 94 حدود يك ميليون بشكه نفت زير 30دلار مي‌فروختيم و امروز دو ميليون و 800 هزار بشكه نفت فرآورده با قيمت بالاي 50 دلار مي‌فروشيم كه اين توفيق بسيار زيادي براي جمهوري اسلامي است. مسائل منطقه‌اي وقت زيادي از ما گرفت

ظريف در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه موضوعات منطقه‌يي در سال 95 وقت زيادي را از دستگاه ديپلماسي گرفت، توضيح داد: در بحث سوريه مشاهده كرديد، ايراني كه در3يا 4سال قبل در جلسات سوريه دعوت نمي‌شد، امسال يكي از 3پايه اصلي راه‌حل سياسي در سوريه است و ديگران از ما درخواست مشاركت مي‌كنند. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا هدف بلندمدت يا ميان‌مدتي در سال 95 داشته‌ايد كه انجام نشده باشد و در سال آينده آن را پيگيري خواهيد كرد؟ گفت: مهم‌ترين اولويت ما روابط با همسايگان بوده و در حوزه روابط با همسايگان به دليل سياست‌هاي غلط رژيم سعودي نتوانستيم آنقدر كه تمايل داشتيم و دوست داريم كه با همه همسايگانمان ازجمله دولت سعودي ارتباطات مثبت و سازنده‌يي داشته باشيم. در سال گذشته نه به‌دليل كم‌كاري همكارانمان در دستگاه ديپلماسي بلكه به دليل سياست تنش‌طلبانه‌يي كه برخي از كشورهاي منطقه به ويژه عربستان سعودي داشتند در اين حوزه توفيق كمتري داشتيم.  به گزارش ايرنا، وي در ادامه گفت: مذاكرات بسيار خوبي كه همكاران ما در سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري داشته‌اند، اين نويد را مي‌دهد كه شايد امسال بتوانيم حج را برقرار كنيم و به هر حال اين كارها در همان حوزه‌يي كه من كمترين رضايت را دارم، توفيقات خوبي بوده و اميدوارم بتوانيم در سال آينده نيز توفيقات خوبي داشته باشيم.  از سوي ديگر ظريف درباره خويشتنداري كشورمان در برابر تركيه نيز تصريح كرد: ما اميدواريم كه دوستان ما و برادرانمان در تركيه با نگاهي جدي‌تر نسبت به مسائل منطقه نگاه كنند و البته ما روابط بسيار خوب سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تركيه داريم و اميدواريم برخي از معضلات به تدريج مخصوصا در رفتار منطقه‌يي تركيه حل شود. سال آينده سالي حساس براي مردم است

رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان همچنين پيام پايان سال خود به مردم ايران را اينگونه بيان كرد: من واقعا معتقدم سال آينده سال بسيار حساسي براي مردم ما خواهد بود و همانطوري كه ما بارها گفته‌ايم، آنچه باعث شد غربي‌ها پاي ميز مذاكره بيايند و مجبور به تن دادن به خواسته‌هاي مردم شدند يعني هم برنامه هسته‌يي‌مان را حفظ كنيم و هم سانتريفيوژهاي ما بچرخد و هم معضلي كه براي اقتصاد ما ايجاد كرده بودند، يك به يك رفع شود، مرهون حضور مردم در انتخابات سال 92 هستيم. وي خاطرنشان كرد: در سال جديد نيز اميدواريم كه مردم و نخبگان سياسي با انسجام و هوشياري به سمت انتخابات رياست‌جمهوري بروند و با حضور گسترده و افتخارآفرين يك ‌بار ديگر امنيت كشور را تضمين كنند.نویسنده:
با ورود مخالفان اسد مذاكرات آستانه تمديد شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
با ورود مخالفان اسد مذاكرات آستانه تمديد شد


سومين دور از مذاكرات آستانه براي حل و فصل بحران سوريه از روز سه‌شنبه در شهر آستانه قزاقستان آغاز به كار كرد. اين مذاكرات با محوريت ايران، تركيه و روسيه در پي ديدار وزراي خارجه 3كشور در مسكو در آذرماه سال جاري كليد خورد و هر 3 كشور با انتشار بيانيه‌يي بر يافتن راه‌حلي براي پايان بحران در سوريه به توافق رسيدند.  لازم به ذكر است 2 نشست قبلي با وجود تنش‌هايي كه هيات مذاكره‌كننده دولتي و مخالفان سوري داشتند، همچنين موضع‌گيري‌هاي اخير تركيه در قبال تحولات سوريه، يك دستاورد مهم داشت كه آن تثبيت آتش‌بس نسبي ميان طرفين درگير در اين كشور بود.  در همين راستا هيات كشورمان به رياست حسين جابري‌انصاري، معاون عربي و آفريقايي وزارت خارجه در  2روز گذشته با هيات‌هاي روسيه، تركيه، سوريه، سازمان ملل و قزاقستان به‌عنوان ميزبان مذاكرات ديدار و پيرامون آخرين تحولات بحران سوريه و وضعيت اجراي توافقات نشست‌هاي پيشين، رايزني كرد. اما مهم‌ترين مساله در روند نشست آستانه3، پيوستن مخالفان دولت به اين مذاكرات است. در همين رابطه هيات نمايندگي گروه‌هاي مسلح ضددولتي سوريه كه اين مذاكرات را تحريم كرده بودند با اعلام انور ژايناكوف، سخنگوي وزارت خارجه قزاقستان وارد آستانه شدند تا امروز علاوه بر تمديد يك‌روزه مذاكرات، در نشست روز پاياني شركت كنند. از سوي ديگر سه كشور ضامن آتش‌بس در طول اين نشست ضمن توافق در ترك رژيم مخاصمات و تنظيم روند اجراي نظارت بر آتش‌بس، اعلام كردند كه اجلاس آتي كارشناسان در تاريخ 29 و 30 فروردين در تهران برگزار خواهد شد.نویسنده:
سياست انگليس حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
سياست انگليس حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران است


جك استراو، وزير خارجه پيشين انگليس در گفت‌وگويي با خوب توصيف كردن روابط 2 كشور اظهار داشت: از اينكه ترزا مي، ‌نخست‌وزير كشورش از برجام حمايت كرده و موضعش را در اين خصوص براي دولت امريكا مشخص كرده خيلي خرسند است.

وي همچنين با بيان اينكه ترامپ ماهيت برجام را خواهد پذيرفت و آن را زير پا نخواهد گذاشت اما تلاش مي‌كند تا مانع اجراي برجام شود، در خصوص ممنوعيت ورود 90 روزه شهروندان ايران به خاك امريكا، گفت: اين سياست به اعتقاد من افتضاح و غيرقابل توجيه است؛ چراكه هيچ تبعه ايراني در عمليات تروريستي شركت نداشته است.

استراو درخصوص ادعاهايي مبني‌بر حمايت ايران از شيعيان منطقه نيز اظهار داشت: ايران همواره با شيعيان لبنان در ارتباط بوده و علنا از حزب‌الله، شيعيان سوريه، عراق و بحرين كه در مقطعي جزئي از سرزمين پارس بوده حمايت مي‌كند. پس نبايد براي كسي جاي تعجب باشد كه ايران نيز مانند سايرين منافعش را دنبال مي‌كند.  وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ديدگاهش با نخست‌وزير بريتانيا در مورد ايران تفاوت دارد، گفت: به نظر من كشورهاي اصلي اروپايي سياست‌هاي خودشان را در قبال ايران پيگيري خواهند كرد. آلمان، ايتاليا و فرانسه شركاي اصلي تجاري ايران هستند. آنها تلاش مي‌كنند تا دوباره روابط تجاري و سرمايه‌گذاري‌شان را با ايران از سر بگيرند.

سياست دولت بريتانيا نيز حمايت از تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران است. اگر شما به تارنماي دولت بريتانيا مراجعه كنيد، اين را خواهيد ديد.نویسنده:
گام‌هاي بلند با رويكرد اقتصاد مقاومتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
گام‌هاي بلند با رويكرد اقتصاد مقاومتي


وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: سال 95 سالي پر افتخار و جهشي براي حوزه دفاع به‌ويژه صنعت دفاعي بود و اين وزارتخانه در اين ارتباط تلاش بسزايي از خود نشان داد.  به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان در آخرين جلسه مديران ارشد وزارت دفاع در سال 95 طي سخناني در جمع‌بندي و تحليل اقدام و عمل وزارت دفاع افزود: در سال 95 در چارچوب تدابير فرمانده معظم كل قوا و با رويكرد اقتصاد مقاومتي گام‌هاي بلندي براي اعتلاي بخش دفاع و تقويت توان بازدارندگي كشور برداشته شده است. وي اظهار داشت: در حوزه آمايش صنايع دفاعي، اتمام كار انتقال صنايع دفاعي به خارج از شهرها كار بزرگي بود كه انجام شد و بحمدالله نه‌تنها در توليد وقفه‌يي ايجاد نشد، بلكه شاهد افزايش توليد و ارتقاي كيفيت نيز بوديم.  وزير دفاع با اشاره به رونمايي و افتتاح خطوط توليد ده‌ها محصول جديد در سال 1395 ازجمله موشك عماد، موشك ذوالفقار، نخستين موتور ملي توربو جت اوج، رادار پيشرفته مطلع الفجر، بالگرد صبا 248 و تانك كرار گفت: افزايش 45 برابري ظرفيت صنايع دفاعي در حوزه جنگ‌افزارها و تسليحات نمونه‌يي از اقدامات جهشي در سال 1395 محسوب مي‌شود.  سردار دهقان تعامل سازنده با كشورهاي مختلف جهان در دوره اخير به‌ويژه در سال 1395 از جمله اجراي كامل قرارداد اس 300، امضاي تفاهمنامه همكاري دفاعي با روسيه، چين، عمان، آفريقاي جنوبي، عراق، كمك موثر به دولت‌هاي قانوني عراق و سوريه در مبارزه با تروريسم و ايفاي نقش هم‌ تكميلي با دستگاه‌هاي لشكري و كشوري در پيشبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را از اقدامات مهم اين وزارتخانه در حوزه ديپلماسي دفاعي ذكر كرد.

 نویسنده:
رد صلاحيت 33نفر از داوطلبان ميان‌دوره‌اي مجلس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
رد صلاحيت 33نفر از داوطلبان ميان‌دوره‌اي مجلس


معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به ثبت نام 287 نفر در انتخابات ميان‌دوره‌يي مجلس شوراي اسلامي گفت: هيات‌هاي اجرايي با توجه به استعلام از مراكز چهارگانه، از مجموع اين افراد، صلاحيت 33 نفر را رد كردند و 18 نفر ديگر نير انصراف دادند.

به گزارش ايرنا، علي‌اصغر احمدي ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هيات‌هاي اجرايي به استناد بندهاي پيش‌بيني شده قيد مي‌كنند كه ردصلاحيت‌ها مصداق كدام جرم است كه بر اين اساس، داوطلبان بتوانند شكايت خود را دنبال كنند.

وي با اشاره به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان‌دوره‌يي مجلس شوراي اسلامي در 29 ارديبهشت 96 گفت: در مدت ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ميان‌دوره‌يي مجلس- از هشتم اسفند تا اتمام كار هيات‌هاي اجرايي در روز بيست و چهارم اسفند- از مجموع 287 نفر ثبت نامي در 4حوزه انتخابيه در بررسي صلاحيت هيات‌هاي اجرايي پس از استعلام از مراكز 4گانه شامل 60 مورد استعلام و ارسال به هيات‌هاي اجرايي، نيروي انتظامي 29 مورد و وزارت اطلاعات 28 مورد و دادستاني 3مورد از سوابق نامزدها را ارسال و عينا براي هيات‌هاي اجرايي در حوزه‌ها تقديم شد.

معاون وزير كشور درخصوص زمان شكايت رد صلاحيت شده‌هاي انتخابات ميان‌دوره‌يي مجلس، اظهار داشت: بر اساس جدول زمان‌بندي، در مدت 4روز از 26 تا 29 اسفند، رد صلاحيت شده‌ها فرصت دارند شكايت خود را به هيات نظارت استان تقديم كنند. احمدي در پاسخ به سوالي مبني بر رد صلاحيت حميد رسايي هم گفت: به مصلحت نيست كه ذكر نام كنم.

 نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/12/26
روي موج خبر


ايران شريك اقتصادي مهم آفريقاي جنوبي؛ ايرنا   فيلمون وايت، هدسفير آفريقاي جنوبي در تهران با اشاره به نقش راهبردي ايران در منطقه و جهان از ايران به عنوان شريك اقتصادي مهم و مطمئن نه تنها براي كشور متبوع خود كه ديگر كشورهاي جهان نام برده و مي‌گويد: تراز تجاري ايران و آفريقاي جنوبي تا 3سال آينده به 2ميليارد دلار مي‌رسد و جمهوري اسلامي ايران كريدور ارتباطي آفريقاي جنوبي با كشورهاي اروپايي و آسيايي است.

سطح روابط تجاري ايران و روسيه به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد؛ ايسنا   مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه با بيان اينكه در سفر قريب‌الوقوع حسن روحاني به مسكو چند سند همكاري ميان دو كشور امضا خواهد شد، گفت: سطح روابط تجاري تهران - مسكو طي دو تا سه سال آينده به 10ميليارد دلار خواهد رسيد. وي همچنين افزود: رشد 80 درصدي روابط تجاري ايران و روسيه در سال گذشته در مقايسه با ديگر كشورها در بالاترين سطح قرار دارد.

تلاش بريتانيا براي گسترش روابط تجاري با ايران؛ تسنيم   ليام فاكس، وزير تجارت بريتانيا روز گذشته در سخناني تاكيد كرد: من كاري را در وزارت تجارت زير نظر دارم كه چگونه مي‌توان كانال‌هاي موثر پرداخت با ايران را عادي كرد و فرصت‌هاي تجاري با اين كشور را گسترش داد. گفتني است، بريتانيا كه قصد خروج از اتحاديه اروپا را دارد به دنبال تقويت روابط و همكاري‌هاي تجاري با ساير كشورهاست و كشورهاي خاورميانه را نيز هدف اصلي خود قرار داده است.

روحاني در انتخابات پيروز مي‌شود؛ ايسنا   معاون حقوقي رييس‌جمهور در آخرين روزهاي سال 95 در بازديد خود از يكي از خبرگزاري‌ها به تحليل شرايط پيش روي رييس دولت يازدهم در انتخابات 96 پرداخت و درباره برخي اظهارات نسبت به يك دوره‌يي شدن دولت حسن روحاني گفت: با شناختي كه از جامعه دارد، معتقد است كه روحاني در مرحله نخست انتخابات 96 با راي خوب پيشگام خواهد شد. انصاري درباره تشديد حملات و تخريب‌ها عليه دولت و شخص رييس‌جمهور در آستانه انتخابات سال 96 به پيش‌بيني‌هاي خود از تشديد اين حملات اشاره و خاطرنشان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه جريان تخريب‌گر براي تخريب شخص آقاي روحاني و دولت ايشان تدارك وسيعي ديده است.

حميد رسايي در انتخابات ميان‌دوره‌‌اي اصفهان

رد صلاحيت شد؛ ايلنا   هيات اجرايي حوزه انتخابيه اصفهان، صلاحيت حميد رسايي را رد كرد. يك منبع آگاه گفت: هيات اجرايي نخستين دوره انتخابات ميان‌دوره‌يي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه، حميد رسايي را رد صلاحيت كرد. حميد رسايي، نماينده اصولگراي مجلس نهم كه در انتخابات دهمين دوره مجلس از حوزه انتخابيه تهران نيز نام‌نويسي كرده و رد صلاحيت شده بود پس از آنكه مينو خالقي، منتخب سوم حوزه انتخابيه اصفهان از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد براي انتخابات ميان‌دوره‌يي از اين حوزه انتخابيه ثبت‌نام كرد.

ضرغامي رسما كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شد؛ تسنيم   سيدعزت‌الله ضرغامي، رييس اسبق سازمان صدا و سيما طي پيامي، كانديداتوري خود در انتخابات رياست‌جمهوري 96 را رسما اعلام كرد.

ابلاغ مصوبه تعيين حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني؛ ايرنا   معاون اول رييس‌جمهوري تصويب‌نامه هيات وزيران در مورد حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني براي موسسات بيمه غيردولتي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران ابلاغ كرد.

تاكيد هيات پارلماني ايران و عراق بر گسترش روابط دو كشور؛ ايسنا   سيده ‌فاطمه ذوالقدر، رييس هيات پارلماني ايران در حاشيه اجلاس كميته سياسي مجمع بين‌المجالس آسيا در ديدار با حنان الفتلاوي، رييس هيات پارلماني عراق با اشاره به مشتركات فرهنگي، ديني و مذهبي دو ملت ايران و عراق اظهار كرد: در گذشته به سبب حضور ديكتاتوري چون صدام دو كشور صدمات زيادي ديدند اما با سقوط آن ديكتاتور و روي كار آمدن يك دولت مردمي در عراق، دو ملت و كشور داراي روابط بسيار نزديك و خوبي در همه ابعاد مذهبي، سياسي و اقتصادي هستند. وي افزود: به همين منظور مجالس دو كشور مي‌توانند با برقراري ارتباطات بيشتر در توسعه، تعامل و تعميق روابط همه‌ جانبه كمك خوبي باشند.

مجمع تشخيص مصلحت اختيار حذف مصوبه مجلس را ندارد؛ خانه ملت   علي مطهري، نايب‌رييس مجلس با اشاره به حذف ماده 38 برنامه ششم توسعه درباره ساماندهي حقوق مقامات و مديران توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌تواند به نفع شوراي نگهبان يا مجلس راي دهد و نمي‌تواند دخل و تصرفي در مصوبه مجلس انجام دهد. وي درخصوص سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ادامه داد: اعتراض ما به رويه شوراي نگهبان بود كه بايد ايرادات شوراي نگهبان درباره عدم انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام را بررسي كرده و درباره ايرادات راي‌گيري مي‌كرد و اگر وارد مي‌دانست به مجلس ارسال مي‌كرد نه اينكه دربست آن را به مجلس ارسال كند.

درياچه اروميه آرام آرام به زندگي بازمي‌گردد؛ ايسنا  ‌ گري لوييس، هماهنگ‌كننده مقيم سازمان ملل متحد و نماينده دفتر توسعه ملل متحد در ايران به مناسبت روز جهاني آب درباره درياچه اروميه نوشت: زندگي به درياچه نمك شمال غرب ايران كه زماني درحال خشك شدن بود، بازگشته است. اين درياچه و تلاش‌ها براي بازگرداندن چيزي كه در آستانه نابود شدن بود، موفقيت‌آميز بوده است. بعد از حدود 4سال به جايي بازگشتم كه قبلا چشم‌اندازي خشك داشت. اما اين ‌بار آب را مي‌توانستم ببينم. درياچه درحال احيا شدن است و دليل اصلي اين احيا نتيجه يك مشاركت موفق همگاني است كه بازيگران زيادي در آن نقش داشته‌اند كه برخي از آنها ايراني و بعضي ديگر خارجي هستند.

هيات حقوق بشري ايران با گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل ديدار كرد؛ ايلنا  هيات حقوق بشري ايران كه براي شركت در سي و چهارمين اجلاس حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر كرده است در چارچوب برنامه‌هاي تعامل با مكانيسم‌هاي حقوق بشري و رويه‌هاي ويژه در حاشيه نشست شورا با عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران ديدار و گفت‌وگو كرد. گفتني است، سي و چهارمين نشست حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته در مقر اروپايي اين سازمان در ژنو برگزار شد و در آن بيانيه ايران در واكنش به گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد.

 نویسنده:

  گمرك Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 حذف دستورالعمل گمركات
  ابالغ به كاغذي ميكند
  اسناد بررسي را ناخالص ثابت سرمايه تشكيل وضعيت
  «تعادل» به يي بخشنامه در ايران گمرك كل رييس يا اسناد تمامي حذف العمل دستور اجرايي
  گمركات كرد. ابالغ را كاغذي هاي
  اظهارنامه پيرو ايران، گمرك از نقل به گزارش«تعادل» سرمايه
  به تشكيل باتالق در اقتصادي
  رشد كردن مكانيزه بر مبني 95/3/16 مورخ
  بخشنامه اسناد كليه نمودن الكترونيكي كاال
  ترخيص انجام دوراظهاري سامانه زير اجراي به توجه با يكند فروكش اقتصادي رشد جهش آينده سال مركزي: بانك اقتصادي هاي بررس اداره
  مدير گمركي، امور جامع سامانه در گمركي
  تشريفات نسبت دستورالعمل اين ابالغ تاريخ از است پذيرد.»
  مقتضي انجام واردات صورت به كشور خارج كالن| اقتصاد
  گروه به مربوطه اسناد ها اظهارنامه كليه دريافت
  به به را آالت ماشين بخش شدن مثبت وي اقتصادي رشد پولي تگذاران
  سياس اسناد گونه هر پذيرش از اقدام الكترونيكي
  صورت آالت ماشين واردات در تحرك افزايش دليل اعالم 6.11درصد معادل را امسال
  9ماهه حسن بر نظارت كنند. خودداري كاغذي اظهارنامه
  يا گفت: كرد عنوان يي سرمايه كاالهاي آماري لحاظ از تنها نه كه عددي
  كردند؛ آن مقام باالترين با دستورالعمل اين دقيق
  اجراي اين نفت قيمت كاهش دليل به گذشته «سال بر حاكم ركودي وضعيت پاياني
  نقطه است. يافته
  گمرك كاهش زيادي حدود تا هم واردات ميزان ميانگين سطح از بلكه بود كشور
  اقتصاد با دستورالعمل؛ اين پيوست بخشنامه بود.»
  براساس حوش حول كه نيز كشور اقتصادي
  رشد تحقق براي ذيل شرح به مصوبات قوانين به
  توجه آالت ماشين بخش رشد آمارها، اساس بر است. رفته فراتر بسيار است، درصد تا
  4 به دستيابي گمرك جهاني سازمان هاي
  توصيه كل در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل شاخص گزارش آماري جزئيات اين، وجود با
  اما يكپارچه سامانه توسعه اندازي راه ديجيتال،
  گمرك كه حالي در بوده، 2.51درصد منفي 94 سال اقتصاد كيك گرچه دهد، مي نشان
  رشد واحد پنجره كامل استقرار گمركي
  الكترونيكي عدد اما بوده منفي هرچند نيز ساختمان بخش همچنان اما شد بزرگتر برجام مدد به
  ايران خارجي تجارت زيربناي عنوان به فرامرزي
  تجارت سال در است. نبوده آالت ماشين اندازه به آن وضعيت در كشور اقتصاد از هايي خش
  ب اساس همين بر است. سازمان اين اولويت ترين
  مهم درصد 10.7 منفي به بخش اين رشد گذشته سرمايه تشكيل دارند. قرار
  نامطلوبي ترخيص تشريفات انجام با مرتبط فرآيندهاي
  كليه بود. رسيده رشد زماني بازه اين در ناخالص
  ثابت الكترونيك صورت به مرتبط اسناد مكانيزه
  كاالي كشور ناخالص توليد 94 سال آمار اين بنابر خط درواقع داشته درصدي 9.8
  منفي بود. خواهد پذيرش
  قابل را درصد 12 منفي سرمايه تشكيل بخش در فصل كه شاخص اين منفي رشد
  ممتد آمارهاي اساس بر كل طور به يكند. تجربه دارد. ادامه همچنان شده، آغاز گمركي
  است تخلفات جزييات ناخالص سرمايه تشكيل رشد نرخ مركزي، بانك براي عمده دليل اقتصادي
  كارشناسان 93 سال استثناي به گذشته سال در ايران در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل منفي سامسونگ
  رشد جي ال تواند مي امر اين كه است بوده منفي همواره هاي بودجه تحقق عدم يكي برميشمرند؛ در اقتصادي رشد از عمده يهاي نگران از يكي گذاري سرمايه كاهش ديگري
  عمراني تخلفات پرونده وضعيت آخرين آگاه مقام
  يك باشد. آينده سالهاي اداره مدير گفته به ساختمان. بخش
  در تشريح را سامسونگ الجي شركت دو
  گمركي در سرمايه تشكيل شاخص آمارها اساس بر رشد مركزي، بانك اقتصادي هاي
  بررسي رابطه در فارس با وگو گفت در آگاه مقام يك
  كرد. داشته افت درصد 19 منفي ميزان به 91 سال متوالي ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
  منفي تخلف كه جي ال شركت پرونده وضعيت آخرين
  با )92( بعد سال در گذاري سرمايه افت اين است. به دولتي بخش ولي شود. مي ساخته خصوصي 5.5 به دوم فصل در شاخص اين بوده درصد رشد كاهش صورت به را خود قطعا
  موجود كرد: تصريح داشت، توماني ميليارد هزار
  حدود تا يابد مي كاهش درصد 7.8 ميزان به مجددا فرودگاه، سازي، جاده براي عمراني هاي پرداخت سرمايه زمستان فصل در اما است رسيده درصد خواهد نشان آينده هاي سال در
  اقتصادي تخلفات به رسيدگي كميسيون قانون،
  براساس ماه در آمارها اساس بر زاده مهدي يرسد. درصد 8.7 مثبت به 93 سال در اينكه عمراني هاي طرح كل در بنادر آب، كانال اينبار ولي شود مي منفي مجددا ناخالص ثابت اثرگذاري اين شاهد ما امسال اگر
  داد شنيدن از پس برگزار اعضا حضور با
  گمركي از دولتي بخش سهم امسال،
  دوم يشود منفي دوباره شاخص اين 94 سال در است. مرتبط را تري عميق كاهش درصد 19.5يفنم عدد با است نفتي جهش دليل به تنها ايم، نبوده مدارك به بنا جي ال شركت نمايندگان هم
  دفاعيات امر اين كه رفت باال ساختمان كه معتقدند اقتصاددانان درصد. 12 رقم با بار اين مركزي، بانك آمارهاي اساس بر كند. مي تجربه خواهد خاموش شعله اين 95 سال در
  اما پرداخت به اعضا شركت، اين تخلف با رابطه در
  متقن عمراني هاي پرداختي افزايش دليل
  به معني بدين سرمايه تشكيل شاخص شدن منفي خصوصي گذاري سرمايه بيتحركي ميزان به امسال 9ماهه در شاخص اين رشد نرخ هم استدالل همين چارچوب در
  شد. پرداخت وارداتي كاالهاي ارزش التفاوت
  مابه يي سرمايه آالت ماشين بخش در تنها نه كه است آمارها اساس بر كه كرد بيان زاده دي مه است بوده فصل اين در دولت است. بوده درصد 9.8 منفي را آينده سال اقتصادي رشد وي كه
  است كردند. تاكيد شركت اين
  جريمه نشده انجام جديدي ايهگذاري سرم ساختمان از دولتي بخش سهم امسال، دوم 3ماه در بانك اقتصادي بررسي مدير زاده، مهدي جعفر تا بين ممكن حالت ترين بينانه خوش
  در خصوصي بخش در برعكس
  اما رسيدگي كميسيون رأي بنابراين داد: ادامه
  وي به هم 2حوزه اين قبلي هاي سرمايه بلكه است، دليل به هم امر اين كه رفت باال ساختمان اينكه بيان با «تعادل» با وگو گفت در مركزي ميكند. بين پيش
  5درصد سوي از جريمه اصل پرداخت گمركي، تخلفات به ايجاد تحركي هنوز سازي
  ساختمان منتقل و... خدمات بخش مانند ديگري هاي بخش اين در دولت عمراني هاي پرداختي افزايش هاي شاخص از يكي ناخالص ثابت سرمايه
  تشكيل است. جي ال
  شركت به دارد. قرار ركود در است
  نشده كه گرفت نتيجه توان مي اوصاف اين با شود. مي خصوصي بخش در برعكس اما است. بوده فصل هزينه حسب (بر داخلي ناخالص توليد اصلي سرمايه تشكيل 9.8درصدي منفي رشد اين نماينده اينكه بر تاكيد با گمركي مقام
  اين كه گرفت نتيجه توان مي ترتيب
  اين عامل ترين مهم عنوان به گذاري سرمايه كاهش است نشده ايجاد تحركي هنوز سازي ساختمان در مايهگذاري سر «ميزان گفت: است، نهايي) هاي حساب ادبيات در «تعادل»، گزارش
  به نپذيرفت، را كميسيون سوي از صادره رأي
  شركت شاخص كه جاري سال دوم فصل
  در كاهش صورت به آتي، داخلي ناخالص توليد رشد نتيجه يتوان ترتيب اين به دارد. قرار ركود در گيري اندازه را ماشينآالت ساختمان بخش دو مفهوم همان ناخالص سرمايه تشكيل
  ملي در كرده پيشبيني قانون آنچه براساس شد:
  يادآور بيشتر شده، 5.5 ثابت سرمايه
  تشكيل يشود. ظاهر آينده اقتصادي رشدهاي در شاخص كه جاري سال دوم فصل در كه گرفت دليل به متغير اين وي، گفته به كند». مي كه است يي سرمايه كاالهاي در گذاري
  سرمايه همراه كاال نماينده اعتراض با رأي اين كه
  صورتي اين در دولتي بخش فعاليت دليل
  به دليل به بيشتر شده، 5.5 ثابت سرمايه تشكيل در توليد رشد تواند مي دارد، كه زيربنايي ماهيت در مايهگذاري سر برند. مي كار به
  اقتصاددانان كه شد خواهد ارجاع تجديدنظر كميسيون به
  باشد در ساختمان بخش است. بوده 69
  حوزه سال رشد بيني پيش است. بوده حوزه اين در دولتي بخش فعاليت بزند. رقم را اقتصاد يك آتي هاي سال يي سرمايه كاالهاي فقط يي سرمايه
  كاالهاي است. افتاده اتفاق اين
  اكنون مركزي بانك اقتصادي هاي بررس اداره مدير سوم فصل در ساختمان بخش او، گفته به دولتي سمت از هم سال سوم فصل شامل كه گيرد برمي در را شده توليد به رسيدگي زمانبندي، براساس داد: ادامه
  وي آينده سال «در گفت: موضوع، اين تاييد با نيز منفي خصوصي هم دولتي سمت از هم سال ساختمان در سرمايهگذاري كاهش آثار اصلي نسخه جاده، ساختمان، آالت، است
  ماشين شده منفي خصوصي
  هم اختالفات تجديدنظر كميسيون در شركت اين
  تخلف تجربه را اقتصادي رشد امسال اندازه به قطعا است. شده ابتدايي 9ماهه اقتصادي رشد آمار از كه آنطور است. و...
  هنري شد. خواهد پيگيري 96 سال در
  گمركي كرد». نخواهيم نرخ مركزي، بانك اوليه برآوردهاي براساس همزمان افزايش از ناشي آالت ماشين بخش اين در يآيد، برم مركزي بانك گزارش به امسال توليد مجددا كه هايي داراي ساير زمين اين اعضاي گمركي، امور قانون 146 ماده
  براساس دليل به جاري سال «در داد: ادامه وي منفي از خصوصي بخش نهايي مصرف رشد از آالت ماشين يي سرمايه كاالهاي واردات ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد زماني بازه آورده حساب به سرمايه تشكيل در شوند نمي گمرك، اقتصاد، وزارت نماينده از متشكل
  كميسيون مختص كه توليدي هاي ظرفيت برخي پرشدن در درصد 4.2 به 94 سال ماهه در درصد 9.3 است. داخلي توليد محل نرخ است. شده ثبت 9.8درصد منفي ميزان به اين به شده اضافه ميزان فقط شوند نمي است. ايران بازرگاني اتاق قضاييه قوه صمت،
  وزارت رقمي رشد توانستيم است، بوده هم نفت به نرخ است. يافته افزايش 95 سال مشابه دوره هاي بررسي اداره مدير خصوص همين در بخش در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل رشد دور حصاركشي اراضي، تسطيح نظير يها
  داراي شركت ديگر گذشته، روزهاي طي
  همچنين ايران تاريخي تجربه او، بيان به كنيم». محقق را در نيز دولت بخش نهايي مصرف مخارج رشد تشكيل اينكه تشريح با مركزي بانك اقتصادي نسبت امسال ماهه در آالت ماشين ساختمان محسوب ناخالص سرمايه تشكيل و...
  زمين لوازم بازار در كه سامسونگ شركت يعني يي
  كره هاي سال در ايران اقتصاد كه دهد مي نشان هم قبل سال مشابه دوره به نسبت 95 سال ماهه دولتي بخش ساختمان در ثابت سرمايه 14.4 منفي ترتيب به قبل سال مشابه مدت به اضافه ميزان ناخالص سرمايه تشكيل يشود.
  م مانند دارد فعاليت ايران برقي كاالهاي
  خانگي داشته 2رقمي رشد توانسته نفت مدد به زيادي است. رسيده 5.5درصد به يافته افزايش هركدام سهم اينكه از جدا افزود: دارد، خصوصي است. بوده 3.5درصد منفي تجهيزات ها، ساختمان سرمايه موجودي به
  شده توماني ميليارد 336 گمركي تخلف جي ال
  شركت كسب را درصدي 11.6 رشد اين اينكه لذا باشد، ادامه در اقتصادي هاي بررسي اداره مدير متفاوت يتواند مختلف فصول در دو اين از منفي رشد نرخ معتقدند، كارشناسان اضافه ميزان ديگر عبارت به يا انبار موجودي
  و رسيدگي جريان در نيز سامسونگ پرونده
  داشته باشد. عجيب آنچنان يتواند نم ايم، كرده تشكيل شاخص آالت ماشين بخش وضعيت به خصوصي بخش كه گفت توان مي دركل اما باشد، در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل درصدي 14.4 گيري اندازه را كاالها توليد ظرفيت به
  شده لوازم به وابسته اصلي شركت گرفت. خواهد
  قرار آينده سال «در كرد: عنوان پايان در وي «بخش گفت: پرداخت ناخالص ثابت سرمايه وي، گفته به دارند. يكساني سهم آن در دولتي هر در مايهگذاري سر كاهش دليل به ساختمان يكند.
  م تخلف مرتكب قانون زدن دور با سامسونگ
  خانگي تا ميزان به رشدي كه كنيم مي بيني پيش داخلي بخش دارد؛ اصلي منبع هم آالت ماشين شامل بيشتر شاخص اين خصوصي قسمت است. بوده خصوصي دولتي ساختمان بخش ثابت قيمت به ناخالص ثابت سرمايه
  تشكيل جريمه ميانگين با كه شدند توماني ميليارد 336
  باشيم». داشته درصد از آن ديگر بخش يشود صنعت شامل كه بخش توسط كه شود مي مسكوني هاي ساختمان در سرمايه تشكيل رشد نرخ افزايش همچنين 16.1 منفي امسال اول فصل در 1390
  سال شد. خواهند رو به رو تومان ميليارد 1500 به آمار
  نزديك كانال يدهد
  روي نشان صنعتي هاي اه كارگ توليد رشد از مركزي بانك صنعتي
  آمار نامتعادل رشد .6درصد كاهش
  8 شيب مهار جمعيت
  رشد درصدي 8.6 رشد در مختلف صنايع سهم بخش اين آينده از مثبت نمايي هرچند صنعتي كالن| اقتصاد
  گروه نتايج براساس گفت: ايران آمار مركز
  معاون مختلف صنايع افزوده ارزش ضرايب به نگاهي از شده منتشر جزئيات اما كشد، تصوير به توليد رشد نرخ از مركزي بانك
  گزارش نرخ متوسط مسكن، نفوس عمومي سرشماري در توليد درصدي 8.6 رشد يدهد نشان سال نخست ماهه در توليد 8.6درصدي رشد امسال اول ماهه طي صنعتي بزرگ هاي
  كارگاه اين كه رسيده درصد 42.1 به جمعيت ساالنه رشد بزرگ صنايع سايه در صنعتي بزرگ هاي كارگاه تمام در رشد اين بودن گير همه مويد جاري است. بخش اين در درصدي 8.6 رشد از
  حاكي بسيار جمعيت رشد كاهش شيب دهد، مي نشان آمار كوچكتر صنايع سهم شده حاصل باال ضرايب با صنايعي همچنان نيست. صنعتي هاي زيرشاخه هاي كارگاه در توليد رشد براي حالي در آمار
  اين است. شده ماليم بوده چشمپوشي قابل ناچيز بسيار رشد اين در قرار منفي رشد سراشيبي در كه دارند وجود زيرشاخه 24 ميان از كه شده اعالم صنعتي
  بزرگ بر تاكيد با ايرنا با گو گفت در زاهديان است.
  عليرضا منفي رشد با پوشاك توليد ميان، اين در دارند. در اند داشته منفي رشد همچنان 9گروه
  صنعتي اگر افزود: كشور در جمعيت رشد كاهش ماليم شيب فعاليت گروه 24 ميان در حال، عين در جاري سال نخست ماهه در درصدي 3.8 رشد از آمارها است. بوده صفر رشد هم گروه
  يك در يافت مي ادامه جمعيت رشد كاهش روند همان كردهاند تجربه را مثبت رشد گروه 14 صنعتي هم، آمار به استناد بدون البته است. شده مواجه است آن از حاكي مهم صنعتي هاي گروه در
  توليد درصدي يك از كمتر رشدي نرخ به بايد 1395 سال مهم صنايع گروه در صنعت تعداد، اين از كه از پوشاك صنعت فعاالن پي در پي هاي گاليه تريلر موتوري، نقليه وسايل توليد گروه اين در
  كه ميرسيديم. بيشترين مهم، صنايع اين ميان در گيرند. مي جاي دورنماي از حاكي بخش اين نامساعد وضعيت نخست ماهه در را رشد درصد 35.6 نيمتريلر
  و نشان سرشماري نتايج اين بر عالوه افزود:
  وي فلزات توليد به متعلق صنعت افزوده ارزش ضريب بخش اين است. پوشاك صنعت مثبت چندان نه گذشته سال مشابه مدت با مقايسه در
  امسال ساالنه گذشته سال طي متوسط طور به يدهد 26.16 اهميت ضريب با گروه اين است. اساسي از استقبال عدم پوشاك واردات از بيشتر كه هاي گروه ميان در رشد بيشترين كه كرده
  تجربه كه شده اضافه كشور جمعيت به نفر 320 559هزار در را درصدي 7.7 رشد حالي در درصدي شرايط پذيرفته، آسيب داخل توليد پوشاك است. مهم
  صنعتي امسال نخست ماهه در صنعتي بزرگ هاي كارگاه توليد رشد از اي گزيده است. اميدبخش كه است كرده ثبت جاري سال نخست ماهه در مثبت هاي رشد به بازگشت براي را دشوارتري به مربوط رشد بيشترين گروه، اين از پس ماهه
  رشد ضريب صنعت
  نام نشان 1395 5831تا هاي سرشماري نتايج مقايسه اقتصادي رشد از مهمي بخش مسووالن گفته به صنعت، عمومي مسائل بر عالوه چراكه دارد؛ پيش در كه است شيميايي محصوالت مواد توليد رشد نرخ ساالنه متوسط 1385 سال در يدهد
  م بود. خواهد بخش اين دوش بر هم آينده سال در دامنگير هم بازار دادن دست از رويه بي واردات توليد شاخص درصدي 7.7 رشد با امسال 9ماهه درصد
  3.7 4.7 غذايي مواد
  توليد 1.3درصد 0931با سال تا كه بوده درصد 6.1 جمعيت در پتروشيمي محصوالت نفتي مشتقات توليد است. شده صنعت اين همين در هم غذايي مواد توليد است. شده درصد
  مواجه 3.8 61.0 پوشاك
  توليد تا 50.0درصدي كاهش با 92.1درصد به كاهش رشد هاي پتانسيل از كه يگيرد جاي گروه اين است. كرده تجربه را 3.7درصدي رشد زماني
  بازه رسيد. 42.1 عدد به 1395 سال خوبي نقش هم جاري سال در است 96 اقتصادي ماند عقب قافله از غيرفلزي هاي كاني فلزات توليد مهم، صنعتي هاي گروه ميان درصد
  در 2.2 80.0 چرمي مصنوعات چرم
  توليد است آن از حاكي موضوع اين داد: ادامه زاهديان از است. كرده ايفا اقتصاد غيرنفتي بخش رشد در كردهاند تجربه را منفي رشد كه صنايعي ديگر از نخست ماهه در درصدي 8.3 رشد با هم درصد
  اساسي 2.1 84.0 كاغذي محصوالت كاغذ
  توليد شده ماليم بسيار جمعيت رشد كاهش شيب كه توان مي باال افزوده ارزش ضريب با صنايع ديگر اشاره غيرفلزي هاي كان توليد صنايع به يتوان است. شده مواجه
  امسال در ييافت ادامه قبلي روند همان اگر زيرا است ضريب با كه كرد اشاره اساسي فلزات توليد به بنابراين دارد، جاي هم مهم صنايع رده در كه كرد برق نيروي انتقال مولد آالت ماشين درصد
  توليد 2.5 60.1 كك نفتي هاي فرآورده
  توليد درصدي يك از كمتر رشدي نرخ به بايد 1395 سال مهم صنايع ميان در دوم رده در درصدي 19.98 در مهمي تاثير تواند مي گروه اين در منفي رشد شاهد مدت همين در هم برقي هاي تگاه دس درصد
  و 7.7 26.16 شيميايي محصوالت مواد
  توليد نشان سرشماري نتايج اين بر عالوه ميرسيديم. هاي دوره از پس هم گروه اين است. گرفته جاي گروه اين حالي در باشد. داشته صنعت رشد روند هاي د رش گرچه است. بوده 8.2درصدي
  رشد ساالنه گذشته سال طي متوسط طور به ميدهد درصد 4.7 54.9 غيرفلزي كاني محصوالت توليد به را قبولي قابل رشدهاي توانست ركود متمادي سال نخست ماهه در را درصدي 4.7 منفي رشد توليد اما شده محقق گروه اين در قبولي
  قابل كه شده اضافه كشور جمعيت به نفر 320 559هزار همچون صنايعي وضعيت به نگاهي برساند. ثبت رشد اين يرسد نظر به كه كرده تجربه جاري كاشي سيمان، شامل غيرفلزي كاني درصد
  محصوالت 8.3 19.98 اساسي فلزات
  توليد است. اميدبخش حوزه اين در وضعيت بهبود گوياي خوبي به فوالد ساختمان صنعت عميق ركود از متاثر بيشتر منفي درصدي 4.7 منفي رشد بوده منفي همچنان
  و... كشور احوال ثبت سازمان آمارهاي گفت: زاهديان درصد 29 78.0 الكترونيكي اي رايانه محصوالت توليد است. كاشي گچ، سيمان، همچون صنايعي است. بوده رسانده ثبت به جاري سال نخست ماهه در
  را يك از شده ثبت تولدهاي تعداد دهد، مي نشان نيز ركود بنابراين گيرند، مي جاي گروه اين در و... درصد
  است. 35.6 16.33 موتوري نقليه وسايل
  توليد يك به 1390 سال در 922نفر 283هزار ميليون كرد ادا را دينش خودرو گروه براي تقاضا عدم معناي به ساختمان صنعت براي را خوبي رشد مركزي بانك آمار درصد
  گرچه 54.0 نقليه وسايل ساير
  توليد رسيده 1394 سال در 912مورد هزار 570و ميليون خودرو صنعت كه موتوري نقليه وسايل توليد هست. نيز غيرفلزي هاي كاني صنايع ابتدايي ماهه در صنعتي بزرگ هاي
  كارگاه اخير هاي ال در مواليد تعداد افزايشي روند بيانگر كه عملكرد بهترين يگيرد جاي گروه اين در هم صنايعي ديگر از چرمي مصنوعات چرم توليد اين داران طاليه اما است كشيده تصوير به
  امسال كشور جمعيت وضعيت فعلي حالت در بنابراين است. سال اقتصادي رشد هاي پتانسيل را اساسي فلزات در با كند. ايفا صنايع رشد را خود نقش بتواند ضريب با گروه اين است. كرده خود آن از را امسال پيدا رهايي منفي رشد از نتوانسته هنوز كه است شيميايي، محصوالت مواد توليد 3بخش
  رشد فعلي شرايط بتوانيم كه صورتي در است قبول قابل خوبي به هم ارقام آمار اند. كرده عنوان آينده درصد صنايع افزوده افزايش ضريب گرفتن نظر دستيابي در مهمي نقش درصدي 16.33 اهميت 2.1 منفي بخش اين در توليد ماهه رشد كند. موتوري نقليه وسايل توليد اساسي فلزات
  توليد برطرف جمعيت آينده هاي نگراني كنيم، حفظ را تقويت دنبال به تنها دولت كه دهد مي نشان كرده اعالم مركزي بانك آنها، توليد شاخص تغيير در صنعتي بزرگ هاي كارگاه 8.6درصدي رشد به توليد شاخص روند حال، عين در است. درصد ميان در را اهميت ضرايب بيشترين كه
  است برخي البته گفت: ايران آمار مركز معاون شد. خواهد هاي هدفگذاري به تا است تاثيرگذار مهم صنايع غيرفلزي كاني محصوالت توليد صنايع گروه كه خودرو صنعت است. داشته امسال ابتدايي ماهه آينده در اينكه بر مبني را تغييري بخش اين در در تعادل عدم آمار، اين حقيقت در دارند.
  صنايع در كند. پيدا دست اقتصادي رشد زمينه در خود وسايل توليد صنايع گروه منفي تاثير بيشترين رشد به دستيابي تمركز نقاط ترين مهم از يكي هم نشان يافت، خواهد بهبود صنعت اين وضعيت كند. مي تاييد را ها زيرگروه تمام در صنعتي
  رشد گذراست فعلي شرايط كه باورند اين بر متخصصان
  از خواهيم مواجه مواليد كاهش با مجدد نزديك آينده در همچنان كه دارند وجود صنايعي هنوز ميان اين تاثير بيشترين تريلر نيم تريلر موتوري، نقليه عملكرد با بود. خواهد آينده سال در اقتصادي اهميت ضريب با هم چرم توليد صنايع دهد.
  نمي را جمعيتي آمارهاي بايد درست تحليل براي كه شد رشد بر هم آمار اند گرفته قرار حاشيه در داشتهاند. شاخ بر را مثبت رسيد، ثبت به گروه اين در امسال كه خوبي دست آن از مهم، صنايع ميان در درصدي 80.0 نيست گير همه صنعتي رشد كنيم.
  رصد گذارند. صحه صنعتي نامتوازن پتروشيمي خودرو، تر پيش دولتي مسووالن خودرو صنعت هم آينده سال در ميرود انتظار است. مانده دور هم دولت نظر از كه است صنايعي بزرگ هاي كارگاه در توليد رشد آمار به
  نگاهي
رشد اقتصادي در باتلاق تشكيل سرمايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/26
رشد اقتصادي در باتلاق تشكيل سرمايه
«تعادل» وضعيت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص را بررسي مي‌كند


مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي: سال آينده جهش رشد اقتصادي فروكش مي‌كندگروه اقتصاد كلان|

سياست‌گذاران پولي رشد اقتصادي 9ماهه امسال را معادل 11.6درصد اعلام كردند؛ عددي كه نه‌تنها از لحاظ آماري نقطه پاياني وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد كشور بود بلكه از سطح ميانگين رشد اقتصادي كشور نيز كه حول و حوش 4 تا 5درصد است، بسيار فراتر رفته است. اما با وجود اين، جزئيات آماري گزارش رشد نشان مي‌دهد، گرچه كيك اقتصاد ايران به‌مدد برجام بزرگ‌تر شد اما همچنان بخش‌هايي از اقتصاد كشور در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين بازه زماني رشد منفي 8.9درصدي داشته و درواقع خط ممتد رشد منفي اين شاخص كه 8فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد. كارشناسان اقتصادي 2دليل عمده براي رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص برمي‌شمرند؛ يكي عدم تحقق بودجه‌هاي عمراني و ديگري كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان. به گفته مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي، رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متوالي موجود قطعا خود را به‌صورت كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده نشان خواهد داد و اگر امسال ما شاهد اين اثرگذاري نبوده‌ايم، تنها به‌دليل جهش نفتي است اما در سال 95 اين شعله خاموش خواهد شد. در چارچوب همين استدلال هم است كه وي رشد اقتصادي سال آينده را در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن بين 4 تا 5درصد پيش‌بيني مي‌كند. رشد منفي 8.9درصدي تشكيل سرمايه

به گزارش «تعادل»، در ادبيات حساب‌هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌يي است كه اقتصاددانان به‌كار مي‌برند. سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌يي فقط كالاهاي سرمايه‌يي توليد شده را در برمي‌گيرد كه شامل

ماشين‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلي آثار هنري و... است.

 زمين و ساير دارايي‌هايي كه مجددا توليد نمي‌شوند در تشكيل سرمايه به حساب آورده نمي‌شوند و فقط ميزان اضافه شده به اين دارايي‌ها نظير تسطيح اراضي، حصاركشي دور زمين و... تشكيل سرمايه ناخالص محسوب مي‌شود. تشكيل سرمايه ناخالص ميزان اضافه شده به موجودي سرمايه ساختمان‌ها، تجهيزات و موجودي انبار يا به عبارت ديگر ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه‌گيري مي‌كند.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 1390 در فصل اول امسال منفي 16.1 درصد بوده و اين شاخص در فصل دوم به 5.5 درصد رسيده است اما در فصل زمستان سرمايه ثابت ناخالص مجددا منفي مي‌شود ولي اين‌بار با عدد منفي19.5 درصد كاهش عميق‌تري را تجربه مي‌كند. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ رشد اين شاخص در 9ماهه امسال به ميزان منفي 8.9 درصد بوده است.

جعفر مهدي‌زاده، مدير بررسي اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يكي از شاخص‌هاي اصلي توليد ناخالص داخلي (بر حسب هزينه نهايي) است، گفت: «ميزان سرمايه‌گذاري در دو بخش ساختمان و ماشين‌آلات را اندازه‌گيري مي‌كند». به گفته وي، اين متغير به دليل ماهيت زيربنايي كه دارد، مي‌تواند رشد توليد در سال‌هاي آتي يك اقتصاد را رقم بزند. كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان

آنطور كه از آمار رشد اقتصادي 9ماهه ابتدايي امسال به گزارش بانك مركزي برمي‌آيد، در اين بازه زماني رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان منفي 8.9درصد ثبت شده است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 2بخش ساختمان و ماشين‌آلات در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب منفي 14.4 و منفي 5.3درصد بوده است.

 كارشناسان معتقدند، نرخ رشد منفي 14.4درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان به‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در هر 2بخش ساختمان دولتي و خصوصي بوده است. همچنين افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات ناشي از افزايش همزمان واردات كالاهاي سرمايه‌يي و ماشين‌آلات از محل توليد داخلي است.

در همين خصوص مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي با تشريح اينكه تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان 2بخش دولتي و خصوصي دارد، افزود: جدا از اينكه سهم هركدام از اين دو در فصول مختلف مي‌تواند متفاوت باشد، اما دركل مي‌توان گفت كه بخش خصوصي و دولتي در آن سهم يكساني دارند. به گفته وي، قسمت خصوصي اين شاخص بيشتر شامل ساختمان‌هاي مسكوني مي‌شود كه توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود. ولي بخش دولتي به پرداخت‌هاي عمراني براي جاده‌سازي، فرودگاه، كانال آب، بنادر و در كل طرح‌هاي عمراني مرتبط است. بي‌تحركي سرمايه‌گذاري خصوصي

مهدي‌زاده بيان كرد كه بر اساس آمارها در 3ماه دوم امسال، سهم بخش دولتي از ساختمان بالا رفت كه اين امر هم به دليل افزايش پرداختي‌هاي عمراني دولت در اين فصل بوده است. اما برعكس در بخش خصوصي ساختمان‌سازي هنوز تحركي ايجاد نشده است و در ركود قرار دارد. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در فصل دوم سال جاري كه شاخص تشكيل سرمايه ثابت 5.5 شده، بيشتر به دليل فعاليت بخش دولتي در اين حوزه بوده است.

به گفته او، بخش ساختمان در فصل سوم سال هم از سمت دولتي و هم خصوصي منفي شده است.

براساس برآوردهاي اوليه بانك مركزي، نرخ رشد مصرف نهايي بخش‌خصوصي از منفي 3.9درصد در 9ماهه سال 94 به 2.4درصد در دوره مشابه سال 95 افزايش يافته است. نرخ رشد مخارج مصرف نهايي بخش دولت نيز در 9ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته و به 5.5درصد رسيده است.

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي در ادامه به وضعيت بخش ماشين‌آلات شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پرداخت و گفت: «بخش ماشين‌آلات هم 2منبع اصلي دارد؛ بخش داخلي كه شامل صنعت مي‌شود و بخش ديگر آن از خارج كشور به صورت واردات انجام مي‌پذيرد.»

وي مثبت شدن بخش ماشين‌آلات را به دليل افزايش و تحرك در واردات ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌يي عنوان كرد و گفت: «سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت اين ميزان واردات هم تا حدود زيادي كاهش يافته

 بود.»

بر اساس آمارها، رشد بخش ماشين‌آلات شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كل سال 94 منفي 15.2 درصد بوده، در حالي كه بخش ساختمان نيز هرچند منفي بوده اما عدد آن به اندازه ماشين‌آلات نبوده است. در سال گذشته رشد اين بخش به منفي 10.7 درصد رسيده بود.

بنابر اين آمار سال 94 توليد ناخالص كشور در بخش تشكيل سرمايه منفي 12درصد را تجربه مي‌كند. به‌طور كل بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص در ايران در 5 سال گذشته به استثناي سال 93 همواره منفي بوده است كه اين امر مي‌تواند يكي از نگراني‌هاي عمده از رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده باشد.

بر اساس آمارها شاخص تشكيل سرمايه در سال 91 به ميزان منفي 19 درصد افت داشته است. اين افت سرمايه‌گذاري در سال بعد (92) مجددا به ميزان 8.7 درصد كاهش مي‌يابد تا اينكه در سال 93 به مثبت 7.8 درصد مي‌رسد. در سال 94 اين شاخص دوباره منفي مي‌شود و اين‌بار با رقم 12درصد. اقتصاددانان معتقدند كه منفي شدن شاخص تشكيل سرمايه بدين معني است كه نه‌تنها در 2بخش ماشين‌آلات سرمايه‌يي و ساختمان سرمايه‌گذاري جديدي انجام نشده است، بلكه سرمايه‌هاي قبلي اين 2حوزه هم به بخش‌هاي ديگري مانند بخش خدمات و... منتقل

مي‌شود. با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش سرمايه‌گذاري به‌عنوان مهم‌ترين عامل رشد توليد ناخالص داخلي آتي، به صورت كاهش در رشدهاي اقتصادي آينده ظاهر مي‌شود. پيش‌بيني رشد سال 96

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي نيز با تاييد اين موضوع، گفت: «در سال آينده قطعا به اندازه امسال رشد اقتصادي را تجربه نخواهيم كرد».

وي ادامه داد: «در سال جاري به دليل پرشدن برخي ظرفيت‌هاي توليدي كه مختص به نفت هم بوده است، توانستيم رشد 2رقمي را محقق كنيم». به بيان او، تجربه تاريخي ايران هم نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در سال‌هاي زيادي به مدد نفت توانسته رشد 2رقمي داشته باشد، لذا اينكه اين رشد 11.6 درصدي را كسب كرده‌ايم، نمي‌تواند آنچنان عجيب باشد.

وي در پايان عنوان كرد: «در سال آينده پيش‌بيني مي‌كنيم كه رشدي به ميزان 4 تا 5درصد داشته باشيم».نویسنده:
6.8 درصد رشد نامتعادل صنعتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/26
6.8 درصد رشد نامتعادل صنعتي
آمار بانك مركزي از رشد توليد كارگاه‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد


گروه اقتصاد كلان|

گزارش بانك مركزي از نرخ رشد توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي طي ۹ ماهه اول امسال حاكي از رشد 6.8درصدي در اين بخش است. اين آمار در حالي براي رشد توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي اعلام شده كه از ميان 24 زيرشاخه صنعتي 9گروه همچنان رشد منفي داشته‌اند و در يك گروه هم رشد صفر بوده است. آمارها از رشد توليد در گروه‌هاي صنعتي مهم حاكي از آن است كه در اين گروه توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر 35.6 درصد رشد را در 9ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده كه بيشترين رشد در ميان گروه‌هاي صنعتي مهم است.

 پس از اين گروه، بيشترين رشد مربوط به توليد مواد و محصولات شيميايي است كه در

9 ماهه امسال با رشد 7.7 درصدي شاخص توليد مواجه شده است. توليد مواد غذايي هم در همين بازه زماني رشد 7.3درصدي را تجربه كرده است. در ميان گروه‌هاي صنعتي مهم، توليد فلزات اساسي هم با رشد 3.8 درصدي در 9 ماهه نخست امسال مواجه شده است.

توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‎هاي برقي هم در همين مدت شاهد رشد 2.8درصدي بوده است. گرچه رشد‌هاي قابل قبولي در اين گروه محقق شده اما توليد محصولات كاني غيرفلزي شامل سيمان، كاشي و... همچنان منفي بوده و رشد منفي 7.4 درصدي را در 9 ماهه نخست سال جاري به ثبت رسانده است.

گرچه آمار بانك مركزي رشد خوبي را براي كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماهه ابتدايي امسال به تصوير كشيده است اما طلايه‌داران اين رشد 3بخش توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي و توليد وسايل نقليه موتوري است كه بيشترين ضرايب اهميت را در ميان صنايع دارند. در حقيقت اين آمار، عدم تعادل در رشد صنعتي در تمام زيرگروه‌ها را تاييد مي‌كند. رشد صنعتي همه‌گير نيست

نگاهي به آمار رشد توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي هرچند نمايي مثبت از آينده اين بخش به تصوير مي‌كشد، اما جزئيات منتشر شده از رشد 6.8درصدي توليد در 9 ماهه نخست سال جاري مويد همه‌گير بودن اين رشد در تمام زيرشاخه‌هاي صنعتي نيست. همچنان صنايعي وجود دارند كه در سراشيبي رشد منفي قرار دارند. در اين ميان، توليد پوشاك با رشد منفي 8.3 درصدي در 9 ماهه نخست سال جاري مواجه شده است. البته بدون استناد به آمار هم، گلايه‌هاي پي در پي فعالان صنعت پوشاك از وضعيت نامساعد اين بخش حاكي از دورنماي نه‌چندان مثبت صنعت پوشاك است. اين بخش كه بيشتر از واردات پوشاك و عدم استقبال از پوشاك توليد داخل آسيب پذيرفته، شرايط دشوارتري را براي بازگشت به رشد‌هاي مثبت در پيش دارد؛ چراكه علاوه بر مسائل عمومي صنعت، واردات بي‌رويه و از دست دادن بازار هم دامنگير اين صنعت شده است. كاني‌هاي غيرفلزي از قافله عقب ماند

از ديگر صنايعي كه رشد منفي را تجربه كرده‌اند مي‌توان به صنايع توليد كاني‌هاي غيرفلزي اشاره كرد كه در رده صنايع مهم هم جاي دارد، بنابراين رشد منفي در اين گروه مي‌تواند تاثير مهمي در روند رشد صنعت داشته باشد. در حالي اين گروه رشد منفي 7.4 درصدي را در 9ماهه نخست سال جاري تجربه كرده كه به نظر مي‌رسد اين رشد منفي بيشتر متاثر از ركود عميق صنعت ساختمان بوده است. صنايعي همچون سيمان، گچ، كاشي و... در اين گروه جاي مي‌گيرند، بنابراين ركود صنعت ساختمان به معناي عدم تقاضا براي گروه صنايع كاني‌هاي غيرفلزي نيز هست.

توليد چرم و مصنوعات چرمي از ديگر صنايعي است كه هنوز نتوانسته از رشد منفي رهايي پيدا كند. رشد 9 ماهه توليد در اين بخش منفي 1.2 درصد است. در عين حال، روند شاخص توليد در اين بخش تغييري را مبني بر اينكه در آينده وضعيت اين صنعت بهبود خواهد يافت، نشان نمي‌دهد. صنايع توليد چرم هم با ضريب اهميت 0.08 درصدي در ميان صنايع مهم، از آن دست صنايعي است كه از نظر دولت هم دور مانده است.

 سهم صنايع مختلف در رشد 6.8 درصدي

نگاهي به ضرايب ارزش افزوده صنايع مختلف نشان مي‌دهد رشد 6.8 درصدي توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سايه صنايع بزرگ با ضرايب بالا حاصل شده و سهم صنايع كوچك‌تر در اين رشد بسيار ناچيز و قابل چشم‌پوشي بوده است.

 در عين حال، در ميان 24 گروه فعاليت صنعتي 14گروه رشد مثبت را تجربه كرده‌اند كه از اين تعداد، 5 صنعت در گروه صنايع مهم جاي مي‌گيرند. در ميان اين صنايع مهم، بيشترين ضريب ارزش افزوده صنعت متعلق به توليد فلزات اساسي است. اين گروه با ضريب اهميت 26.16 درصدي در حالي رشد 7.7 درصدي را در

9 ماهه نخست سال جاري ثبت كرده است كه به گفته مسوولان بخش مهمي از رشد اقتصادي در سال آينده هم بر دوش اين بخش خواهد بود. توليد مشتقات نفتي و محصولات پتروشيمي در اين گروه جاي مي‌گيرد كه از پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي 96 است و در سال جاري هم نقش خوبي در رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايفا كرده است. از ديگر صنايع با ضريب ارزش افزوده بالا مي‌توان به توليد فلزات اساسي اشاره كرد كه با ضريب 19.98 درصدي در رده دوم در ميان صنايع مهم جاي گرفته است. اين گروه هم پس از دوره‌هاي متمادي ركود توانست رشدهاي قابل قبولي را به ثبت برساند. نگاهي به وضعيت صنايعي همچون فولاد به خوبي گوياي بهبود وضعيت در اين حوزه است. خودرو دينش را ادا كرد

توليد وسايل نقليه موتوري كه صنعت خودرو هم در اين گروه جاي مي‌گيرد بهترين عملكرد امسال را از آن خود كرده است. اين گروه با ضريب اهميت 16.33 درصدي نقش مهمي در دستيابي به رشد 6.8درصدي كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماهه ابتدايي امسال داشته است. صنعت خودرو هم يكي از مهم‌ترين نقاط تمركز دستيابي به رشد اقتصادي در سال آينده خواهد بود. با عملكرد خوبي كه امسال در اين گروه به ثبت رسيد، انتظار مي‌رود در سال آينده هم صنعت خودرو بتواند نقش خود را رشد صنايع ايفا كند. با در نظر گرفتن ضريب افزايش افزوده صنايع و درصد تغيير شاخص توليد آنها، ‌بانك مركزي اعلام كرده كه گروه صنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي بيشترين تاثير منفي و گروه صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشته‌اند.

مسوولان دولتي پيش‌تر خودرو، پتروشيمي و فلزات اساسي را پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي سال آينده عنوان كرده‌اند. آمار و ارقام هم به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت تنها به دنبال تقويت صنايع مهم و تاثيرگذار است تا به هدفگذاري‌هاي خود در زمينه رشد اقتصادي دست پيدا كند. در اين ميان هنوز صنايعي وجود دارند كه همچنان در حاشيه قرار گرفته‌اند و آمار هم بر رشد نامتوازن صنعتي صحه مي‌گذارند.

 نویسنده:
گمرك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/26
گمرك


ابلاغ دستورالعمل حذف اسناد كاغذي به گمركات

 رييس كل گمرك ايران در بخشنامه‌يي به گمركات اجرايي دستور‌العمل حذف تمامي اسناد يا اظهارنامه‌هاي كاغذي را ابلاغ كرد.

به گزارش«تعادل» و به نقل از گمرك ايران، پيرو بخشنامه مورخ 16/3/95 مبني بر مكانيزه كردن ترخيص كالا و الكترونيكي نمودن كليه اسناد و با توجه به اجراي زير سامانه دوراظهاري و انجام تشريفات گمركي در سامانه جامع امور گمركي، مقتضي است از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به دريافت كليه اظهارنامه‌ها و اسناد مربوطه به صورت الكترونيكي اقدام و از پذيرش هر گونه اسناد يا اظهارنامه كاغذي خودداري كنند. نظارت بر حسن اجراي دقيق اين دستورالعمل با بالاترين مقام آن گمرك است.

براساس بخشنامه پيوست اين دستورالعمل؛ با توجه به قوانين و مصوبات به شرح ذيل و براي تحقق توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك و دستيابي به گمرك ديجيتال، راه‌اندازي و توسعه سامانه يكپارچه الكترونيكي گمركي و استقرار كامل پنجره واحد تجارت فرامرزي به عنوان زيربناي تجارت خارجي مهم‌ترين اولويت اين سازمان است. بر همين اساس كليه فرآيندهاي مرتبط با انجام تشريفات ترخيص كالاي مكانيزه و اسناد مرتبط به‌ صورت الكترونيك قابل پذيرش خواهد بود.جزييات تخلفات گمركي  ال‌جي و سامسونگ

يك مقام آگاه آخرين وضعيت پرونده تخلفات گمركي دو شركت ال‌جي و سامسونگ را تشريح كرد. يك مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شركت ال‌جي كه تخلف حدود 3هزار ميليارد توماني داشت، تصريح كرد: براساس قانون، كميسيون رسيدگي به تخلفات گمركي با حضور اعضا برگزار و پس از شنيدن دفاعيات نمايندگان شركت ال‌جي و بنا به مدارك متقن در رابطه با تخلف اين شركت، اعضا به پرداخت مابه‌التفاوت ارزش كالاهاي وارداتي و پرداخت جريمه اين شركت تاكيد كردند.

وي ادامه داد: بنابراين رأي كميسيون رسيدگي به تخلفات گمركي، پرداخت اصل و جريمه از سوي شركت ال‌جي است.

اين مقام گمركي با تاكيد بر اينكه نماينده اين شركت رأي صادره از سوي كميسيون را نپذيرفت، يادآور شد: براساس آنچه قانون پيش‌بيني كرده در صورتي كه اين رأي با اعتراض نماينده كالا همراه باشد به كميسيون تجديدنظر ارجاع خواهد شد كه اكنون اين اتفاق افتاده است.

وي ادامه داد: براساس زمانبندي، رسيدگي به تخلف اين شركت در كميسيون تجديدنظر اختلافات گمركي در سال 96 پيگيري خواهد شد.

براساس ماده 146قانون امور گمركي، اعضاي اين كميسيون متشكل از نماينده وزارت اقتصاد، گمرك، وزارت صمت، قوه قضاييه و اتاق بازرگاني ايران است.

همچنين طي روزهاي گذشته، ديگر شركت كره‌يي يعني شركت سامسونگ كه در بازار لوازم خانگي و كالاهاي برقي ايران فعاليت دارد مانند شركت ال‌جي تخلف گمركي 336ميليارد توماني داشته و پرونده سامسونگ نيز در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت. 5 شركت اصلي و وابسته به لوازم خانگي سامسونگ با دور زدن قانون مرتكب تخلف 336ميليارد توماني شدند كه با ميانگين جريمه نزديك به 1500ميليارد تومان رو به رو خواهند شد.نویسنده:
مهار شيب كاهش رشد جمعيت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/12/26
مهار شيب كاهش رشد جمعيت
معاون مركز آمار ايران گفت: براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت به 1.24درصد رسيده كه اين آمار نشان مي‌دهد، شيب كاهش رشد جمعيت بسيار ملايم شده است.

عليرضا زاهديان در گفت‌وگو با ايرنا با تاكيد بر شيب ملايم كاهش رشد جمعيت در كشور افزود: اگر همان روند كاهش رشد جمعيت ادامه مي‌يافت در سال 1395 بايد به نرخ رشدي كمتر از يك درصدي مي‌رسيديم.

وي افزود: علاوه بر اين نتايج سرشماري نشان مي‌دهد به طور متوسط طي 5 سال گذشته سالانه 955هزار و 320نفر به جمعيت كشور اضافه شده كه اميدبخش است.

مقايسه نتايج سرشماري‌هاي 1385تا 1395 نشان مي‌دهد در سال 1385 متوسط سالانه نرخ رشد جمعيت 1.6درصد بوده كه تا سال 1390با 3.1درصد كاهش به 1.29درصد و با كاهش 0.05درصدي تا سال 1395 به عدد 1.24 رسيد.

زاهديان ادامه داد: اين موضوع حاكي از آن است كه شيب كاهش رشد جمعيت بسيار ملايم شده است زيرا اگر همان روند قبلي ادامه مي‌يافت در سال 1395 بايد به نرخ رشدي كمتر از يك درصدي مي‌رسيديم. علاوه بر اين نتايج سرشماري نشان مي‌دهد به طور متوسط طي 5 سال گذشته سالانه 955هزار و 320نفر به جمعيت كشور اضافه شده كه اميدبخش است.

زاهديان گفت: آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور نيز نشان مي‌دهد، تعداد تولدهاي ثبت شده از يك ميليون و 382هزار و 229نفر در سال 1390 به يك ميليون و570 هزار و 219مورد در سال 1394 رسيده كه بيانگر روند افزايشي تعداد مواليد در سال‌هاي اخير است. بنابراين در حالت فعلي وضعيت جمعيت كشور قابل قبول است و در صورتي كه بتوانيم شرايط فعلي را حفظ كنيم، نگراني‌‌هاي آينده جمعيت برطرف خواهد شد. معاون مركز آمار ايران گفت: البته برخي از متخصصان بر اين باورند كه شرايط فعلي گذراست و در آينده نزديك مجدد با كاهش مواليد مواجه خواهيم شد كه براي تحليل درست بايد آمارهاي جمعيتي را رصد كنيم.نویسنده:
  وارده
  يادداشت Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 خورد نمي درد به خالي تو بيمه|
  بيمه ريسك كارشناس اشرفي| حاجي
  حميدرضا يك گفته جمله اين خورد» نمي درد به خالي تو ميدهد
  «بيمه نشان تسهيالت سپرده جذب نظر از كشور خصوصي بانك 22 رتبه
  ارزيابي خورده ضربه بيمهيي شركت عملكرد از كه عادي
  شهروند بيشترين كه است مديري گفته اين بلكه نيست
  باشد، صنعت در را خويش يي حرفه شغلي عمر زمان
  ممارست نشان آن مشابه جمالت جمله اين بيان است. گذرانده سپرده
  بيمه به تسهيالت غيرمجاز نسبت با بانك 12
  شامل متفاوت بيمه هاي كت شر بيمه صنعت در كه دهد
  مي كار كسب هاي رح به دارند.وقتي وجود توخالي پر
  تو جذب نهم رتبه در است. بوده درصد 83.۹ معادل شمشيري| محسن بيمه| بانك
  گروه يكنيم نگاه مجوز اخذ تاسيس شرف در بيمه هاي كت
  شر ميليارد ۱34 ۱۲هزار رقم با سامان بانك
  سپرده در هها سپرد تسهيالت مانده وضعيت
  بررسي شركت موفقيت بيانگر نويدبخش آل ايده زيباست چيز همه جذب جهت از آن رتبه كه دارد قرار سپرده
  تومان تسهيالت نسبت همچنين كشور خصوصي هاي
  بانك مواقع از برخي كه طوري به يهاست آت در هكننده ارائ
  بيمه 3۱هزار ۱بوده تسهيالت ميزان نظر از
  سپرده استفاده رهوري به ميزان دهنده ان نش كه سپرده
  به از ماه چند از پس تاسيس تازه بيمه شركت يك
  مديرعامل كه كرده پرداخت تسهيالت تومان 08۱ميليارد نسبت دهد مي نشان هاست، بانك موجود منابع هستند.
  از بيمه بازار در باال هاي رتبه به رسيدن مدعي كار
  شروع معادل بانك اين در نيز سپرده به تسهيالت نسبت بين در ۹5 سال اول ماهه در سپرده به
  تسهيالت چند طي ايران در بيمه هاي شركت تاسيس
  روند است. بوده ۲۶درصد .4
  تا گردشگري بانك در ۶.۶۲ بين كشور بانك
  ۲۲ «نويسنده كه بوده منوال اين به تقريبا گذشته
  سال انصار بانك را كشور خصوصي كهاي بان دهم
  رتبه است. بوده نوسان در سرمايه بانك در درصد
  ۲.4۲۱ تاسيس اوليه گروه كار كسب رحهاي نكنندگان»
  تدوي سپرده تومان ميليارد ۲35 0۲هزار كه كرده
  كسب تسهيالت وضعيت ارزيابي در گزارش«تعادل»،
  به پردازان ده اي سوي از ابتدا بيمه هاي شرك اندازي راه
  و داشته التدهي تسهي در را رتبه البته كرده جذب توسط كه هها سپرد به تسهيالت نسبت ها سپرده
  و حسب بر آنها شوند همكاري به دعوت اصلي
  سهامداران بوده تومان ميليارد ۶۱ 5۱هزار آن تسهيالت شده انجام كشور خصوصي نكهاي با
  كانون شناخت براساس را ارها كسب طرح خويش تجربه
  دانش است. بوده درصد 78. سپرده به تسهيالت نسبت
  و هاي بانك اول رتبه كرده، منتشر بانكي علوم
  كانال در نويسند مي اصلي سهامداران اقتصادي فعاليت از
  نسبي تسهيالت، پرداخت سپرده جذب يازدهم رتبه
  در با كه كرده كسب ملت بانك را كشور
  خصوصي مديران يكنند. دريافت را مجوز دفاع نيز مركزي
  بيمه تومان ميليارد 78۲ ۶۱هزار كه دارد قرار شهر
  بانك آن تسهيالت سپرده، تومان ۹43ميليارد
  ۱۲۱هزار موسس تيم آشنايي دوستي براساس مرحله اين در نيز
  اوليه رتبه تسهيالت پرداخت در اما كرده جذب سپرده تسهيالت نسبت تومان ميليارد ۹۶8
  80۱هزار شوند. كار به مشغول پروانه دريافت از پس
  معرفي تسهيالت تومان 78۲ميليارد هزار داشته را ۱3 بيشترين طريق اين از بوده 8درصد 7.۹ سپرده
  به شوند جدا بيمه شركت از تاسيس گروه مرحله اين
  در 4.۹4درصد آن سپرده به تسهيالت نسبت
  داشته عين در داشته خود ردههاي سپ ميزان از را
  استفاده منتفي كار كسب طرح بودن راه نقشه عمال ترتيب بدين
  و است.
  بوده حدود كه قانوني ردههاي سپ كسر با آن رقم
  حال است مشخص هم گام نخستين از كه البته شد
  خواهد رقم با دي بانك را سپرده جذب در دوازدهم
  رتبه است. درصد ۹0 به نزديك است درصد ۱0
  صورت به مجوز گرفتن براي فقط كار كسب هاي رح
  كه كرده كسب سپرده تومان ۶۶ميليارد ۶۱هزار تسهيالت، پرداخت سپرده جذب دوم رتبه
  در نيستند. اجرايي شوند ارائه تهيه
  صوري و7هزار داشته ۱را رتبه تسهيالت پرداخت در اما 40۱هزار عدد با كه دارد قرار ايران صادرات
  بانك هاي كت شر مالكان بين مدتي از بعد مختلف علل به
  اما كرده پرداخت تسهيالت تومان 50۹ميليارد
  و ميليارد ۱۹3 ۱7هزار سپرده، تومان ۹يليارد م73
  و شده، بهكار مشغول يي بيمه مديران تاسيس تازه
  بيمه 4.74درصد معادل آن سپرده به تسهيالت
  نسبت سپرده به تسهيالت نسبت داشته تسهيالت
  تومان مديران سطح در مكرر تغييرات يود پيدا نظر
  اختالف است.
  بوده است. بوده ۶درصد
  آن رخ مكرر طور به فني مديران فني هاي نت معاو –درصد
  عامل تومان –ميليارد خصوصي هاي بان دهي تسهيالت نسبت سپرده جذب رتبه ارزيابي تسهيالت نسبت بيشترين با سرمايه بانك رقم با سينا بانك سپرده جذب سيزدهم رتبه در رقم با تجارت بانك را سپرده جذب در سوم
  رتبه ثبات هيچ اينچنيني بيمه هاي شركت واقع در يدهد
  م سرمايه بانك را سپرده جذب در هجدهم
  رتبه رتبه كه دارد قرار سپرده تومان 38يارد ۱ميل 4۱هزار كرده كسب سپرده تومان 85ميليارد هزار 80
  ندارند. ثبات با راهبردي بازاريابي برنامه اجراي سپرده
  مديريتي به تسهيالت نسبت رتبه تسهيالت رتبه سپرده
  بانك تسهيالت پرداخت در آن رتبه البته كه كرده كسب تسهيالت ميزان نظر از 3۱و سپرده جذب جهت از
  آن 4بوده تسهيالت پرداخت در آن رتبه البته
  كه خصوصي بيمه هاي شركت فعاليت روند بررسي
  مطالعه سپرده به تسهيالت نسبت بيشترين است. بوده ۲۱ تسهيالت تومان 08۱ميليارد 0۱هزارو ۱۱وده
  ب پرداخت تسهيالت تومان ميليارد 8۱7
  ۶4هزار مدت اين در تها شرك اين از كمتري تعداد كه يدهد 7.۹8
  نشان ۱08.8۶۹ ۹43.۱۲۱
  ملت كه داشته درصد ۲۱ ۲.4 عدد با سرمايه بانك را نيز سپرده به تسهيالت نسبت است، كرده معادل
  پرداخت آن سپرده به تسهيالت نسبت كرده چند دوره يك در مديريتي كادر بازاريابي برنامه ثبات 8۶
  از ۱۹3.۱7 ۱04.۹73 ايران
  صادرات بانك اين گذشته هاي سال معوق مطالبات از حاصل است. بوده ۶درصد ۶.8 معادل بانك اين در است. بوده درصد 58 گذران تحول تغيير دچار بيشتر وده ان برخوردار
  ساله سرمايه بانك هاي رده سپ ميزان كه درحالي
  است سپرده جذب در خصوصي بانك چهاردهم رتبه هزار 55 رقم با قوامين بانك چهارم رتبه 85
  در 8۱7.۶4 80.58۶
  تجارت آن البته هستند. استراتژيك ريزي برنام بدون
  روزمرگي آن تسهيالت ميزان بوده، تومان ۱077ميليارد رقم رقم با مركزي كوثر اعتباري موسسه را تسهيالت
  و آن رتبه كه دارد قرار سپرده تومان ۲يارد 44يل
  م مديريتي كادر ثبات سال چند كه هم يي بيمه هاي كت ۱.78
  شر 48.۱3۱ 55.۲44
  قوامين است. سپرده درصد 4۲۱ معادل تومان ميليارد ۹5۶4 از آن رتبه كه دارد تومان 5يليارد ۲۶م
  3۱هزار 84هزار 3بوده تسهيالت پرداخت جهت
  از راهبردي برنامه داشتن يا موفقيت بر دال نيز امر اين ان ۲.37
  داشت 38.4۲۹ 874.۲5
  پارسيان سپرده جذب در خصوصي بانك نوزدهم رتبه تسهيالت ميزان نظر از 4۱و سپرده جذب
  جهت كه است كرده پرداخت تسهيالت تومان ميليارد ۱3۱
  روابط از ناشي ثبات اين بلكه نيست آنها نزد 74.۲7
  بازاريابي 0۹7.۶3 50.8۱۲
  آينده 5ميليارد ۱4۶ رقم با زمين ايران بانك را تسهيالت پرداخت تسهيالت تومان ميليارد 7هزارو ۶۱وده معادل بانك اين در نيز سپرده به تسهيالت
  نسبت كرد بايد تلقي عمده سهامداران فني كادر ياي
  البه از ۹۱و سپرده جذب جهت از آن رتبه كه دارد 8.۲8
  تومان 34.3۲0 854.۱4 پاسارگاد اين در نيز سپرده به تسهيالت نسبت است، كرده است. بوده درصد 87.
  ۱ بودن برخوردار بر دال هم آنها داشتن مديريتي ثبات
  موضوع تومان ميليارد 5۱۶۱ ۲۲وده تسهيالت ميزان نظر است. بوده 5درصد 7.۱ معادل
  بانك تسهيالت، پرداخت سپرده جذب پنجم رتبه
  در آنها بلكه نيست برتر اجرايي شهاي رو يا بهتر علمي بينش ۹.38
  از ۲7.3۲۱ 745.۲3 نوين
  اقتصاد به تسهيالت نسبت است، كرده پرداخت تسهيالت گردشگري بانك سپرده جذب پانزدهم رتبه
  در هزار ۲5 عدد با كه دارد قرار پارسيان
  بانك به تمسك با موجود گذاران بيم بازار به را موجود 4.۲۶
  محصوالت ۱0 ۱3.۱80 43۱.۱۲
  سامان است. بوده درصد 4.۱3 معادل بانك اين در نيز سپرده دارد قرار سپرده تومان 84يارد ۲ميل 0۱هزار رقم
  با ميليارد ۹۲4 83هزار سپرده تومان 874يليارد
  م اجرايي روند رفتار در يند دمه استمرار فروش شبكه ۲.87
  توان ۱5.8۱۶ ۱0 ۲0.۲35
  انصار را تسهيالت سپرده جذب در بيستم رتبه ميزان نظر از ۱5 سپرده جذب جهت از آن رتبه كه سپرده به تسهيالت نسبت داشته تسهيالت
  تومان يشود. نم ديده نوآوري گونه هيچ نيز
  آنها البته دارد تومان 74ليارد 8۱مي رقم با ايران تبانك 4.۹4
  پس ۱3 78۲.8 ۱۱ ۲87.۶۱ شهر تسهيالت تومان 0۹7۲ميليارد ۲وده ب0 تسهيالت اين وري ره به دهنده ان نش كه بوده درصد 73.۲
  آن بازاريابي روش هيچ جديد محصول هيچ
  تقريبا ميليارد 40۱4 داشته را تسهيالت پرداخت 8۱در رتبه نيز سپرده به تسهيالت نسبت است، كرده
  پرداخت است. موجود مالي منابع از استفاده در 4.74
  بانك ۱5 50۹7 ۲۱ 8۶۶.۶۱ دي سطح در يمداري مشتر برنامه هيچ جديد تدهي
  خدما تسهيالت نسبت است، كرده پرداخت تسهيالت تومان است. بوده درصد ۶.۶۲ معادل بانك اين
  در بانك را كشور خصوصي هاي نك با ششم
  رتبه است. نشده ديده كلي طور به بيمه ۶.8۶
  بازار ۱۱ ۱0.۱80 ۱3 ۱4.83۱
  سينا است. بوده درصد 85.۱كناب اين در نيز سپرده به سپرده جذب در خصوصي بانك شانزدهم رتبه تومان ميليارد ۲۱8 هزار 50 با كه كرده كسب
  آينده بخش در بازاريابي روشهاي محصوالت مجموع 7.۱5
  در ۶۱ 7008 ۱4 ۱3.5۶۲ كوثر
  اعتباري را تسهيالت سپرده جذب در يكم بيست رتبه ميليارد 7۱۲۹ رقم با كارآفرين بانك را تسهيالت بوده تومان 7يليارد 0۹م ۶3هزار آن تسهيالت
  سپرده، حتي مواقع از برخي در است يكسان بيمه دولتي ۶.۶۲
  خصوصي ۲0 ۲7۹0 ۱5 ۱0.48۲ گردشگري البته دارد تومان 443ليارد مي رقم با خاورميانه
  بانك از ۶۱و سپرده جذب جهت از آن رتبه كه دارد تومان است. بوده درصد 74.۲ سپرده به تسهيالت نسبت
  و خصوصي بخش از تر مناسب دهي خدمات نظر از دولتي
  بخش ميليارد ۲80۹ كه داشته را ۹۱ رتبه تسهيالت نظر از تومان 8ميليارد ۶۲۱ ۱وده ب4 تسهيالت ميزان
  نظر تسهيالت، پرداخت سپرده جذب هفتم رتبه ۲.88
  در ۱4 ۶۲۱8 ۶۱ 7۱۲۹ كارآفرين تو مالك بيمه هاي كت شر سرمايه ميزان اگر يكند.
  رفتار تسهيالت نسبت است، كرده پرداخت تسهيالت تومان به تسهيالت نسبت است، كرده پرداخت
  تسهيالت ۱4هزار عدد با كه دارد قرار پاسارگاد
  بانك اختيار در سرمايه ميزان تعيين است، نبودن خالي تو ۶.۲۶
  خالي ۱7 7۹۹4 ۱7 48۹7 (عسكريه) ملل است.
  اعتباري بوده درصد بانك۶.۱8 اين در نيز سپرده به بوده درصد 88. معادل بانك اين در نيز
  سپرده ميليارد 0۲3 43هزار سپرده تومان 854يليارد
  م حد نيز فني رياضي ذخاير ميزان مبحث در است ۲.4۲۱
  دولت ۲۱ ۹5۶4 ۱8 770۱
  سرمايه را خصوصي هاي بان بين در ودوم بيست رتبه است. سپرده به تسهيالت نسبت داشته تسهيالت
  تومان تيم داشتن اگر است. ريسك پذيرش كننده مشخص 4.۱3
  توانگري ۲۲ 5۱۶۱ ۹۱ ۶4۱5 زمين ايران ميليارد ۲77۲ كه كرده كسب ايرانيان حكمت
  بانك تسهيالت سپرده جذب در هفدهم رتبه است. بوده درصد 8.۲8
  آن ريزي برنام بيمه شركت يك در قوي كارشناسي
  مديريتي تسهيالت نظر از اما است داشته سپرده جذب تومان رقم با سابق) ملل(عسكريه اعتباري موسسه
  را اقتصاد بانك را سپرده جذب در هشتم ۱.58
  رتبه ۱8 40۱4 ۲0 47۱8 ايران بانك
  پست واقع در حيث اين از باشد مالك گري بيم توانمند اجراي
  و تومان ميليارد ۲8۱۲ كرده كسب ۱۲را رتبه تومان ميليارد 7۹۹4 كه دارد تومان 7يليارد
  48۹م سپرده تومان ميليارد 547 ۲3هزار رقم با
  نوين وضوح به دارد. وجود بيمه اي شره بين اساسي هاي اوت ۶.۱8
  تف ۹۱ ۲80۹ ۱۲ 344۲
  خاورميانه به تسهيالت نسبت است، كرده پرداخت تسهيالت به تسهيالت نسبت است، كرده پرداخت
  تسهيالت تسهيالت تومان ۱۲3ميليارد و7۲هزار كرده
  كسب داشتن حيث از بيمه هاي كت شر بودن تر ضعيف تر 7.87
  قوي ۱۲ ۲8۱۲ ۲۲ ۲77۲ ايرانيان است
  حكمت بوده درصد 78.7 بانك اين در نيز سپرده است. بوده ۲۶درصد ۶. موسسه اين در نيز سپرده آن سپرده به تسهيالت نسبت كرده است.
  پرداخت مشاهده قابل توانمند انساني منابع مديريت
  نداشتن ادبيات در واژه درين جديت ومترين مفه با از يكي كه
  اكنون بيان خالي» تو «بيمه بيمه هاي كت شر تفكيك گري بيمه درگاه به آن اظهار به نسبت بايد مسافر ارزها، ساير به آن معادل پولشويي با مقابله اقدامات به مربوط آن مهمترين كه شده
  اضافه دارد پولشويي استعالم به نياز دالر زار 10 از بيش مسافر همراه
  ارز موقع به العمل عكس ايران مركزي بيمه قانوني وظيفه
  شده بانك باجه به گمرك توسط مسافر متعاقبا اقدام ورودي گمرك 0۱هزار اعتبار پول شوراي مركزي بانك خاطر همين به
  است نزد ذينفعان هگذاران بيم شدن گرفتار از ممانعت براي
  وي رسيد خود، ارز مازاد مبلغ توديع ضمن شده هدايت ايران ملي توجه با پرسش اين به پاسخ در وي است. شده گرفته نظر در
  دالر اينگونه روش كدامين به چيست؟ توخالي بيمه هاي كت نوروزي
  شر مسافران براي ارزي
  تمهيدات پس كند. دريافت را است رهگيري كد حاوي كه مربوطه چاپي به نزديك يورو تومان 4زار به نزديك دالر هر كه ارز ارزش
  به دو، همين يكنند؟در معرفي گذاران بيمه عامه به را ها كت
  شر پولشويي(UIF)، با مبارزه مالي اطالعات مركز تاييديه صدور از لها دستورالعم اينگونه گفت: نيست؟ اندك است، تومان هزار
  5 يك براي مديريتي مالي بحران بروز زمان گذشته سال
  سه مسترد، وي به عينا مسافر درخواست به بنا بحث مورد مازاد وجه اقامت هستند گردشگر يا عمدتا كه است افرادي براي معموال ساير به آن معادل يا دالر ۱زار ه0 از بيش مبالغ براي اسكناس شمشيري| احسان بيمه| بانك
  گروه از يكي آن زيانديده گذاران بيم شدن گرفتار بيمه
  شركت ارز خروج ضمنا شود خريداري آزاد نرخ به وي از يا حواله كار كسب به يدهند نم انجام بزرگ تجاري كار يا دارند كوتاهي پولشويي با مبارزه مالي اطالعات مركز از استعالم مستلزم ارزها ارز بر ناظر اجرايي دستورالعمل مفاد به است الزم
  هموطنان توانمندي تشخيص كه بود گفته بيمه صنعت ارشد
  مديران ميسر مربوطه رهگيري كد ارائه با فوق شده تعيين سقف بر مازاد دارند. فعاليت مدتي كار نيروي عنوان به هستند مشغول خرد با مبارزه مقررات لحاظ UIFبه دارايي اقتصادي امور
  وزارت ابالغ جاري سال ماه آبان در مركزي بانك توسط كه مسافر
  همراه نامه بيمه نخريدن يا خريدن براي بيمه هاي شركت ناتواني
  و بود. خواهد واردكننده معموال رقم اين از باالتر ارقام براي داد: ادامه وي است، شده تاكيد مركزي بانك بخشنامه متن در است.
  پولشويي كنند. توجه خويش نوروزي هاي رت مساف در است
  شده پس كه نيست مشخص فقط است. گذاران بيمه عهده
  بر دارندگان جديد، دستورالعمل چارچوب در همچنين درآمد احتماال دارد اين از بيش درآمدي كه كسي يا تاجر كاال، مسافر همراه ارز خروج ورود مقررات ساماندهي ضرورت به
  نظر سال ماه آبان ۲۲ تاريخ در مركزي بانك «تعادل» گزارش
  به حقوق مدافع بيمه بازار سالمت نگهبان ناظر مقام
  وظيفه فرصت ماه حداكثر قبلي(غيرالكترونيكي) هاي اظهارنامه كشور در حسابي به خارج كشور از را خود مالي منابع مشكالت ها كاست برخي رفع كشور از خروج يا ورود هنگام به را مسافر» همراه ارز بر ناظر ضوابط اجرايي
  جاري«دستورالعمل آگاه مديران از فن اساتيد چيست؟از ميان اين در گذاران آدرس
  بيم به گمرك رساني الع اط پايگاه به مراجعه با تا دارند اسنادي، اعتبار گشايش صورت به يا يدهد انتقال خود متبوع مسافر همراه ارز جديد ضوابط تدوين تهيه فعلي، ضوابط در موجود دستورالعمل اين براساس كرد. ابالغ ذيربط هاي اه دستگ ملي
  بانك توخالي مصاديق يرود، انتظار بيمه صنعت مسوول مسلط
  و دريافت مربوطه اطالعات ثبت به نسبت www.irica.gov.ir حساب به خود پول انتقال به ديگر هاي روش ارزي هاي حوال عمل هاي بررس متعاقب گرفت قرار بانك اين كار دستور
  در تا كشور از خارج از مسافر هر توسط اسكناس صورت به ارز
  ورود كنند تشريح مبسوط طور به را بيمه هاي كت شر بودن پر تو
  و فيزيكي(اسكناس) ارز خروج ضمنا كنند. اقدام رهگيري كد يكند. اقدام كشور خارج در خود جمهوري گمرك ازجمله ربط ذي مراجع ساير با هماهنگي آمده آن اظهار به نياز بدون ارزها ساير به آن معادل يا دالر زار ۱0
  سقف را خود نياز مورد هاي مه نا بيمه بگوييم دوستان خويشان به
  تا بعد ۶ماه) شده( تعيين مهلت در ها اظهارنام نوع اين دارندگان فيزيكي(اسكناس) ارز ورود شده، ياد دستورالعمل اساس با مبارزه مالي اطالعات مركز ايران، ملي بانك ايران،
  اسالمي اسكناس صورت ارز ورود ذير ان امپ گمرك ورودي مبادي نكنند.
  در خريداري خالي تو بيمه هاي كت شر
  از ارز نوع همان با اظهاركننده شخص خود توسط صرفا آن از معادل يا 000.0۱دالر سقف تا كشور از خارج از مسافر هر توسط و... جمهوري رياس دارايي(UIF)، اقتصادي امور وزارت پولشويي مستلزم ارزها ساير به آن معادل يا دالر زار ه۱ از بيش مبالغ
  براي اصل تحويل رهگيري كد حاوي چاپي رسيد ارائه با شده اظهار گمرك ورودي مبادي در آن اظهار به نياز بدون ارزها ساير به آن از اجرا جهت مسافر» همراه ارز بر ناظر ضوابط اجرايي «دستورالعمل امور وزارت پولشويي با مبارزه مالي اطالعات مركز از
  خبر
  استعالم است. پذير امكان مربوطه گمرك به قبلي اظهارنامه براي اسكناس صورت فيزيكي ارز ورود ليكن بوده ذير ان امكپ يشود. ابالغ ۱3۹5/0۹/0۱
  تاريخ است. پولشويي با مبارزه مقررات لحاظ به )FIU(يياراد
  اقتصادي شامل شده ياد مقررات كه موضوع اين به اشاره ضمن پايان در مستلزم ارزها ساير به آن معادل يا دالر ۱0.000 از بيش
  مبالغ مسافر همراه ارز بر ناظر ضوابط اجرايي دستورالعمل
  براساس ميشود، نيز المللي(ترانزيت) بين نقل حمل بخش رانندگان امور وزارت پولشويي با مبارزه مالي اطالعات مركز از استعالم پولشويي با مقابله پولي مبادالت تا كشور از خارج از مسافر هر توسط فيزيكي(اسكناس) ارز
  ورود مورد اعالمي هاي باج تعداد افزايش صورت در دارد الم اع پولشويي با مبارزه مقررات لحاظ به )FIU(يياراد اقتصادي به زمينه اين در بانكي اقتصادي كارشناس نجمي، ابوذر آن اظهار به نياز بدون ارزها ساير به آن معادل يا دالر زار ۱0
  سقف توماني 3ميليارد 8.0
  بخشودگي شد. خواهد عرساني اطال متعاقبا بحث يا 000.0۱دالر از بيش مبالغ ورود براي ارتباط اين در است. قبلي موارد به نكته چند دستورالعمل اين در گفت: «تعادل» صورت فيزيكي ارز ورود ذير ان امك گمرك ورودي مبادي
  در آينده بانك در التزام
  وجه جاري سال ابتداي از آينده بانك بيمه| بانك رفت
  گروه ارز سمت به سكه خريد تقاضاي مركزي بانك آمارهاي از كل ريي
  دفاع حتي التزام وجه تومان ميليارد 30.8 از بيش
  تاكنون، داده قرار بخشودگي مورد را سررسيد از بعد سود از
  بخشي با نيز آزادي بهار سكه ربع 005ومان ۲۱7هزار توماني، با چهارشنبه روز جديد طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر قيمت حال در هها سامان اين كرده ايجاد مركزي بانك جديدا وبيمه|
  را بانك
  گروه اهداف راستاي در آينده، بانك عمومي روابط گزارش به
  است. نيز گرمي سكه شد. فروخته تومان هزار 38۲ كاهش تومان هزار رسيد. تومان 700 88۱هزارو ميليون يك به توماني ۲00 ۹۱هزار افت كه بود اين ۹5 سال در ما كارهاي از يكي هستند. فعال
  حاضر به بانك اين آمارهاي گفت: مركزي بانك كل
  رييس ويژه اقتصادي فعاالن از حمايت مقاومتي اقتصاد
  اصول بود. تومان هزار ۲4۹ ديروز افزايش تومان هزار با آزادي بهار تمام سكه قطعه هر قيمت «تعادل»، گزارش به سامانه همچنين كرد كار به شروع چكاوك سامانه سوم
  نسخه بانك دارد، شك كه كسي هر نيست تشكيك قابل وجه
  هيچ سوي از ابالغي هاي ست سيا تحقق جهت در
  توليدكنندگان كاهش تومان ۲54 با تهران بازار در ديروز ار ي۱ ع8 الي ط گرم هر 88۱هزار ميليون يك توماني، ۲00 ۹۱هزار كاهش
  با شد. هبرداري بهر نسيم است. پاسخگو
  مركزي به يافت افزايش ۶۱تومان ديروز دالر بود. ومان ت8 ۲4 ۲۱۱هزار نيز قديم طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر 007مان تو بانكي بدهكاران با همراهي مساعدت براي مركزي
  بانك مركزي بانك به را امكان اين نسيم سامانه داد: ادامه وي گفت: دولت هيات نشست حاشيه در سيف اهلل
  ولي داده انجام را اقداماتي آينده بانك خود؛ بدهي تسويه
  براي قيمت تومان 7۲۱4 رشد 0۲تومان با نيز يورو هر رسيد ومان 377 ميليون يك شنبه سه روز به نسبت كاهش تومان هزار با بانكدار عنوان به را خود اصلي وظيفه ها سا از بعد كه يدهد هاي زمين در اقتصادي بزرگ دستاورد اين كنار در
  خوشبختانه توسعه رشد ارتقاي زمينه اقدامات، اينگونه با است بود.
  اميد تومان 4807 افزايش ۹7تومان با نيز انگليس پوند حال، عين در خورد. 500 4هزار كاهش با ديروز سكه نيم بود. تومان ۹۱زار
  3 دولت هاي اب حس همه پاسخگوي دهد انجام مردم به دولت از دهد، انجام مثبتي اقدامات توانسته مركزي بانك هم
  ديگري شود. فراهم پيش از بيش كشور
  اقتصادي اينكه درباره ادامه در مركزي بانك كل رييس باشد. خزانه
  و با غيرمتشكله بازار غيرمجاز موسسات ساماندهي در ارز
  جمله سكه انواع قيمت
  جدول رشد نرخ گفت: است؟ چقدر نفت احتساب بدون رشد
  نرخ قضايي امنيتي هاي دستگا ازجمله ديگر ههاي دستگا چهارشنبه
  حمايت سهشنبه دوشنبه شنبه يك شنبه ارز سكه
  نوع در نرخ اين است. درصد ۹.۱ نفت احتساب بدون شد
  اعالم الحجج ثامن موسسه جمله از غيرمتشكل بازار ساماندهي نيز
  و ملت بانك كشيك
  فعاليت هاي فص براي اين بوده 5درصد حدود بيشتر سوم
  فصل شدند، ادغام كاسپين موسسه در كه هايي ني تعاو همچنين 00788۱۱
  و 00۹70۲۱ 00450۲۱ 0000۹۱۱ 00۹۱۹۱۱ جديد طرح آزادی بهار تمام ۶۹
  سكه نوروز
  در يشود. بيان تفكيك به هم
  آينده كه يي منحله تعاوني اخيرا گفت: وي داشتيم. مثبتي 0003۹۱۱
  دستاورد 0008۹۱۱ 0055۹۱۱ 00508۱۱ 00038۱۱ قديم طرح آزادی بهار تمام
  سكه حجم افزايش دليل به ۹5 سال در است طبيعي گفت: شود،
  وي منتقل آنها هاي داراي شوند ادغام كاسپين در بود رار
  ق پايان تعطيل روزهاي در ملت بانك شعب از تعدادي رشد در نفت بخش تاثير قبل، سال به نسبت نفت صادرات است، انجام شرف در ديگر 3مورد شد نهايي قبل روز
  7۱۲500 0007۱7 0008۱7 0054۹۶ ۶88500 سكه نيم به دهي خدمات آماده ۶۹، نوروز تعطيالت جاري
  سال آينده سال در كرد اميدواري ابراز سيف باالست. كشور اقتصادي به نسبت كاسپين موسسه ها داراي اين انتقال از بعد
  طبيعتا بانك عمومي روابط گزارش به بود. خواهند 000۲83
  مشتريان 387000 38۹000 380000 37۹000 سكه
  ربع در را مناسب رشد تا كنند پيدا را الزم فعاليت هم ديگر هاي بخ مردم بود خواهد پاسخگو منحله تعاوني آن گذاران رده
  سپ مشتريان رضايت سطح افزايش هدف با بانك اين
  ملت، درصدي ۶.۱۱ اقتصادي رشد گفت: سيف باشيم. داشته كشور را خود ههاي سپرد كاسپين موسسه به مراجعه با ماينند تو امسال پايان تعطيل روزهاي در آنان مالي نيازهاي 000۹4۲
  تامين ۲48000 ۲4۹000 ۲4۶000 ۲4۶000 گرمی
  سكه كشور تورم يكه درحال است؛ بزرگ بسيار دستاورد
  يك هميشگي توصيه اين همواره كرد: اضافه سيف كنند. دريافت عنوان به را خود شعب از تعدادي آينده، سال ابتداي 4۲8۲۱۱
  و 8703۱۱ 4۹۱3۱۱ ۱08۲۱۱ ۱0۱3۱۱ عيار ۱8 طالی گرم
  هر اين ماه بهمن پايان در بود، خواهد كرقمي ۹5 سال
  در نرخ كند اعالم جايي اينكه صرف كه دارد مركزي بانك را تعيين روزها اين در دهي خدمات براي كشيك
  شعب من نظر به شد اعالم مركزي بانك سوي از 7.8درصد
  نرخ كنند؛ گيري تصميم نبايد دهد مي ها بانك نرخ از بيشتري در ملت بانك كشيك شعب گزارش، اين اساس بر ۲773
  كرد. 375۶ 3745 3753 375۹
  دالر اين بود خواهد سال كل تورم آن زير حدود حتم طور
  ب تحت كنند مي كار مركزي بانك مجوز با كه هايي نك با باالخره دوشنبه روز ۱در ،3 تا 03:8 ساعت از اسفند ۹۲ روز
  4۱۲7 70۱4 5۱۱4 407۹ 4080
  يورو در ما داد: ادامه مركزي بانك كل رييس است. بزرگي دستاورد روزهاي ۱۱ تا دقيقه 03:8 ساعت از اسفندماه 30
  آنها براي خطر احتمال هستند مركزي بانك كنترل
  نظارت رشد نيز گذشته دهه در رقمي تورم گذشته قرن ربع يك 03:۹ ساعت از ۶۹ سال نماه فروردي سوم دوم رييس بيايد. وجود به هم دقت بايد بابت اين از لذا است، ۲084
  كمتر 47۲3 47۱۱ 470۹ 47۱4
  پوند داد. خواهند ارائه مشتريان به را بانكي خدمات واع ان۱ است.
  تا بزرگي بسيار دستاورد اين كه ايم نداشت رقمي هايي سامانه ها بحث اين همه كنار در افزود: مركزي بانك
  كل تعادل سپهوند عكس:حجت
12 بانك با نسبت غيرمجاز تسهيلات به سپرده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/26
12 بانك با نسبت غيرمجاز تسهيلات به سپرده
ارزيابي رتبه 22 بانك خصوصي كشور از نظر جذب سپرده و تسهيلات نشان مي‌دهد


گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|

بررسي وضعيت مانده تسهيلات و سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي كشور همچنين نسبت تسهيلات به سپرده كه نشان‌دهنده ميزان بهره‌وري و استفاده از منابع موجود بانك‌هاست، نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده در 9ماهه اول سال 95 و در بين 22بانك كشور بين 26.6 در بانك گردشگري و تا 124.2‌درصد در بانك سرمايه در نوسان بوده است.

به گزارش«تعادل»، در ارزيابي وضعيت تسهيلات و سپرده‌ها و نسبت تسهيلات به سپرده‌ها كه توسط كانون بانك‌هاي خصوصي كشور انجام شده و كانال علوم بانكي منتشر كرده، رتبه اول بانك‌هاي خصوصي كشور را بانك ملت كسب كرده كه با 121هزار و 349ميليارد تومان سپرده، تسهيلات آن 108هزار و 869 ميليارد تومان و نسبت تسهيلات به سپرده 89.7‌ درصد بوده و از اين طريق بيشترين استفاده را از ميزان سپرده‌هاي خود داشته و در عين حال رقم آن با كسر سپرده‌هاي قانوني كه حدود 10‌درصد است نزديك به 90‌درصد است.

در رتبه دوم جذب سپرده و پرداخت تسهيلات، بانك صادرات ايران قرار دارد كه با عدد 104هزار و 973ميليارد تومان سپرده، 71هزار و 391ميليارد تومان تسهيلات داشته و نسبت تسهيلات به سپرده آن 68‌ درصد بوده است.

رتبه سوم در جذب سپرده را بانك تجارت با رقم 80 هزار و 586 ميليارد تومان سپرده كسب كرده كه البته رتبه آن در پرداخت تسهيلات 4 بوده و 46هزار و 718ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و نسبت تسهيلات به سپرده آن معادل

58‌ درصد بوده است.

در رتبه چهارم بانك قوامين با رقم 55 هزار و 244ميليارد تومان سپرده قرار دارد كه رتبه آن از جهت پرداخت تسهيلات 3 بوده و 48هزار و 131ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است كه نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 87.1‌درصد بوده است.

در رتبه پنجم جذب سپرده و پرداخت تسهيلات، بانك پارسيان قرار دارد كه با عدد 52 هزار و 478ميليارد تومان سپرده 38هزار و 429ميليارد تومان تسهيلات داشته و نسبت تسهيلات به سپرده آن 73.2‌درصد بوده كه نشان‌دهنده بهره‌وري اين بانك در استفاده از منابع مالي موجود است.

رتبه ششم بانك‌هاي خصوصي كشور را بانك آينده كسب كرده كه با 50 هزار و 812ميليارد تومان سپرده، تسهيلات آن 36هزار و 790ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيلات به سپرده 72.47‌درصد بوده است.

در رتبه هفتم جذب سپرده و پرداخت تسهيلات، بانك پاسارگاد قرار دارد كه با عدد 41هزار و 458ميليارد تومان سپرده 34هزار و 320ميليارد تومان تسهيلات داشته و نسبت تسهيلات به سپرده آن 82.8درصد بوده است.

رتبه هشتم در جذب سپرده را بانك اقتصاد نوين با رقم 32هزار و 547 ميليارد تومان سپرده كسب كرده و27هزار و 321ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و نسبت تسهيلات به سپرده آن معادل 83.9درصد بوده است. در رتبه نهم جذب سپرده بانك سامان با رقم 21هزار و 134ميليارد تومان سپرده قرار دارد كه رتبه آن از جهت جذب سپرده 9 و از نظر ميزان تسهيلات 10 بوده و 13هزار و 180ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 62.4 درصد بوده است.

رتبه دهم بانك‌هاي خصوصي كشور را بانك انصار كسب كرده كه 20هزار و 235ميليارد تومان سپرده جذب كرده و البته رتبه 9 را در تسهيلات‌دهي داشته و تسهيلات آن 15هزار و 816 ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيلات به سپرده 78.2‌درصد بوده است.

در رتبه يازدهم جذب سپرده و پرداخت تسهيلات، بانك شهر قرار دارد كه 16هزار و 782ميليارد تومان سپرده جذب كرده اما در پرداخت تسهيلات رتبه 13را داشته و 8 هزار و 287ميليارد تومان تسهيلات داشته و نسبت تسهيلات به سپرده آن 49.4درصد بوده است.

رتبه دوازدهم در جذب سپرده را بانك دي با رقم 16هزار و 668 ميليارد تومان سپرده كسب كرده اما در پرداخت تسهيلات رتبه 15 را داشته و7هزار و 905ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و نسبت تسهيلات به سپرده آن معادل 47.4درصد بوده است.

در رتبه سيزدهم جذب سپرده بانك سينا با رقم 14هزار و 831 ميليارد تومان سپرده قرار دارد كه رتبه آن از جهت جذب سپرده 13و از نظر ميزان تسهيلات 11بوده و 10هزارو 180ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 68.6 درصد بوده است.

 رتبه چهاردهم بانك خصوصي در جذب سپرده و تسهيلات را موسسه اعتباري كوثر مركزي با رقم 13هزار و 562 ميليارد تومان دارد كه رتبه آن از جهت جذب سپرده 14و از نظر ميزان تسهيلات 16بوده و 7هزارو 8 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 51.7 درصد بوده است.

در رتبه پانزدهم جذب سپرده بانك گردشگري با رقم 10هزار و 482ميليارد تومان سپرده قرار دارد كه رتبه آن از جهت جذب سپرده 15و از نظر ميزان تسهيلات 20بوده و 2790ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 26.6درصد بوده است.

 رتبه شانزدهم بانك خصوصي در جذب سپرده و تسهيلات را بانك كارآفرين با رقم 9217ميليارد تومان دارد كه رتبه آن از جهت جذب سپرده 16و از نظر ميزان تسهيلات 14بوده و 8126 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 88.2 درصد بوده است.

رتبه هفدهم در جذب سپرده و تسهيلات را موسسه اعتباري ملل(عسكريه سابق) با رقم 7984ميليارد تومان دارد كه 4997ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين موسسه 62.6 درصد بوده است.

 بانك سرمايه با بيشترين نسبت تسهيلات

رتبه هجدهم در جذب سپرده را بانك سرمايه كسب كرده كه البته رتبه آن در پرداخت تسهيلات 12بوده است. بيشترين نسبت تسهيلات به سپرده را بانك سرمايه با عدد 124.2‌درصد داشته كه حاصل از مطالبات معوق سال‌هاي گذشته اين بانك است و درحالي كه ميزان سپرده‌هاي بانك سرمايه رقم 7701ميليارد تومان بوده، ميزان تسهيلات آن 9564ميليارد تومان و معادل 124‌درصد سپرده است.

رتبه نوزدهم بانك خصوصي در جذب سپرده و تسهيلات را بانك ايران زمين با رقم 5146 ميليارد تومان دارد كه رتبه آن از جهت جذب سپرده 19و از نظر ميزان تسهيلات 22بوده و 1615ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك معادل 31.4درصد بوده است.

رتبه بيستم در جذب سپرده و تسهيلات را

پست‌بانك ايران با رقم 4718ميليارد تومان دارد و البته رتبه 18در پرداخت تسهيلات را داشته و 4014ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك85.1درصد بوده است.

رتبه بيست و يكم در جذب سپرده و تسهيلات را بانك خاورميانه با رقم 3442ميليارد تومان دارد و البته از نظر تسهيلات رتبه 19را داشته كه 2809ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك81.6درصد بوده است.

رتبه بيست ودوم در بين بانك‌هاي خصوصي را بانك حكمت ايرانيان كسب كرده كه 2772ميليارد تومان جذب سپرده داشته است اما از نظر تسهيلات رتبه 21را كسب كرده و 2182ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، نسبت تسهيلات به سپرده نيز در اين بانك 78.7درصد بوده استنویسنده:
تمهيدات ارزي براي مسافران نوروزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/26
تمهيدات ارزي براي مسافران نوروزي
ارز همراه مسافر بيش از 10 هزار دلار نياز به استعلام پولشويي دارد


گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

هموطنان لازم است به مفاد دستورالعمل اجرايي ناظر بر ارز همراه مسافر كه توسط بانك مركزي در آبان ماه سال جاري ابلاغ شده است در مسافرت‌هاي نوروزي خويش توجه كنند.

به گزارش «تعادل» بانك مركزي در تاريخ 22 آبان ماه سال جاري«دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» را به بانك ملي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرد. براساس اين دستورالعمل ورود ارز به صورت اسكناس توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف 10هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرك امكان‌پذير و ورود ارز به ‌صورت اسكناس براي مبالغ بيش از 10هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي(FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است.

براساس دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر ورود ارز فيزيكي(اسكناس) توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف 10هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرك امكان‌پذير و ورود ارز فيزيكي به ‌صورت اسكناس براي مبالغ بيش از 10هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است. در متن بخشنامه بانك مركزي تاكيد شده است، نظر به ضرورت ساماندهي مقررات ورود و خروج ارز همراه مسافر هنگام ورود يا خروج از كشور و رفع برخي كاستي‌ها و مشكلات موجود در ضوابط فعلي، تهيه و تدوين ضوابط جديد ارز همراه مسافر در دستور كار اين بانك قرار گرفت و متعاقب بررسي‌هاي به ‌عمل ‌آمده و هماهنگي با ساير مراجع ذي‌ربط ازجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي(FIU)، رياست‌جمهوري و... «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» جهت اجرا از تاريخ 01/09/1395 ابلاغ مي‌شود. مبادلات پولي و مقابله با پولشويي

ابوذر نجمي، كارشناس اقتصادي و بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: در اين دستورالعمل چند نكته به موارد قبلي اضافه شده كه مهم‌ترين آن مربوط به اقدامات مقابله با پولشويي است و به همين خاطر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار 10هزار دلار در نظر گرفته شده است. وي در پاسخ به اين پرسش با توجه به ارزش ارز كه هر دلار نزديك به 4هزار تومان و يورو نزديك به 5 هزار تومان است، اندك نيست؟ گفت: اينگونه دستورالعمل‌ها معمولا براي افرادي است كه عمدتا يا گردشگر هستند و اقامت كوتاهي دارند يا كار تجاري بزرگ انجام نمي‌دهند و به كسب و كار خرد مشغول هستند و به عنوان نيروي كار مدتي فعاليت دارند.

وي ادامه داد: براي ارقام بالاتر از اين رقم معمولا وارد‌كننده كالا، تاجر يا كسي كه درآمدي بيش از اين دارد احتمالا درآمد و منابع مالي خود را از كشور خارج و به حسابي در كشور متبوع خود انتقال مي‌دهد يا به صورت گشايش اعتبار اسنادي، حواله‌هاي ارزي و روش‌هاي ديگر به انتقال پول خود به حساب خود در خارج كشور اقدام مي‌كند.

بر‌اساس دستورالعمل ياد شده، ورود ارز فيزيكي(اسكناس) توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف 10.000دلار يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرك امكان‌پذير بوده ليكن ورود ارز فيزيكي به ‌صورت اسكناس براي مبالغ بيش از 10.000دلار يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي(FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است.  در اين ارتباط براي ورود مبالغ بيش از 10.000دلار يا معادل آن به ساير ارزها، مسافر بايد نسبت به اظهار آن به درگاه گمرك ورودي اقدام و متعاقبا مسافر توسط گمرك به باجه بانك ملي ايران هدايت شده و ضمن توديع مبلغ مازاد ارز خود، رسيد چاپي مربوطه كه حاوي كد رهگيري است را دريافت مي‌كند. پس از صدور تاييديه مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي(FIU)، وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر عينا به وي مسترد، حواله يا از وي به نرخ آزاد خريداري مي‌شود ضمنا خروج ارز مازاد بر سقف تعيين شده فوق با ارائه كد رهگيري مربوطه ميسر خواهد بود.

همچنين در چارچوب دستورالعمل جديد، دارندگان اظهارنامه‌هاي قبلي(غيرالكترونيكي) حداكثر 6 ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني گمرك به آدرس

www.irica.gov.ir نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دريافت كد رهگيري اقدام كنند. ضمنا خروج ارز فيزيكي(اسكناس) دارندگان اين نوع اظهارنامه‌ها در مهلت تعيين شده(6 ماه) و بعد از آن صرفا توسط خود شخص اظهاركننده و با همان نوع ارز اظهار شده با ارائه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري و تحويل اصل اظهارنامه‌ قبلي به گمرك مربوطه امكان‌پذير است.

در پايان ضمن اشاره به اين موضوع كه مقررات ياد شده شامل رانندگان بخش حمل و نقل بين‌المللي(ترانزيت) نيز مي‌شود، اعلام مي‌دارد در صورت افزايش تعداد باجه‌هاي اعلامي مورد بحث متعاقبا اطلاع‌رساني خواهد شد.نویسنده:
دفاع رييس‌كل از آمارهاي بانك مركزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/26
دفاع رييس‌كل از آمارهاي بانك مركزي


گروه بانك وبيمه|

رييس كل بانك مركزي گفت: آمارهاي اين بانك به هيچ‌وجه قابل تشكيك نيست و هر كسي كه شك دارد، بانك مركزي پاسخگو است.

ولي‌الله سيف در حاشيه نشست هيات دولت گفت: خوشبختانه در كنار اين دستاورد بزرگ اقتصادي در زمينه‌هاي ديگري هم بانك مركزي توانسته اقدامات مثبتي انجام دهد، از جمله در ساماندهي موسسات غيرمجاز و بازار غيرمتشكله با حمايت دستگاه‌هاي ديگر ازجمله دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي و نيز ساماندهي بازار غيرمتشكل از جمله موسسه ثامن الحجج و همچنين تعاوني‌هايي كه در موسسه كاسپين ادغام شدند، دستاورد مثبتي داشتيم. وي گفت: اخيرا 5 تعاوني منحله‌يي كه قرار بود در كاسپين ادغام شوند و دارايي‌هاي آنها منتقل شود،

 2 روز قبل نهايي شد و 3 مورد ديگر در شرف انجام است، طبيعتا بعد از انتقال اين دارايي‌ها موسسه كاسپين نسبت به سپرده‌گذاران آن 8 تعاوني منحله پاسخگو خواهد بود و مردم مي‌توانند با مراجعه به موسسه كاسپين سپرده‌هاي خود را دريافت كنند. سيف اضافه كرد: همواره اين توصيه هميشگي را بانك مركزي دارد كه صرف اينكه جايي اعلام مي‌كند نرخ بيشتري از نرخ بانك‌ها مي‌دهد نبايد تصميم‌گيري كنند؛ بالاخره بانك‌هايي كه با مجوز بانك مركزي كار مي‌كنند تحت نظارت و كنترل بانك مركزي هستند و احتمال خطر براي آنها كمتر است، لذا از اين بابت بايد دقت هم به وجود بيايد. رييس كل بانك مركزي افزود: در كنار همه اين بحث‌ها‌، سامانه‌هايي را جديدا بانك مركزي ايجاد كرده و اين سامانه‌ها در حال حاضر فعال هستند. يكي از كارهاي ما در سال 95 اين بود كه نسخه سوم سامانه چكاوك شروع به كار كرد همچنين سامانه نسيم بهره‌برداري شد.

وي ادامه داد: سامانه نسيم اين امكان را به بانك مركزي مي‌دهد كه بعد از سال‌ها وظيفه اصلي خود را به‌عنوان بانكدار دولت به مردم انجام دهد و پاسخگوي همه حساب‌هاي دولت و خزانه باشد. رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره اينكه نرخ رشد بدون احتساب نفت چقدر است؟ گفت: نرخ رشد اعلام شد و بدون احتساب نفت 1.9‌درصد است. اين نرخ در فصل سوم بيشتر و حدود 5‌درصد بوده و اين براي فصل‌هاي آينده هم به تفكيك بيان مي‌شود.

وي گفت: طبيعي است در سال 95 به‌دليل افزايش حجم صادرات نفت نسبت به سال قبل، تاثير بخش نفت در رشد اقتصادي كشور بالاست. سيف ابراز اميدواري كرد در سال آينده بخش‌هاي ديگر هم فعاليت لازم را پيدا كنند تا رشد مناسب را در كشور داشته باشيم. سيف گفت: رشد اقتصادي 11.6درصدي

يك دستاورد بسيار بزرگ است؛ درحالي‌ كه تورم كشور در سال 95 تك‌رقمي خواهد بود، در پايان بهمن ماه اين نرخ 8.7‌درصد از سوي بانك مركزي اعلام شد و به نظر من به‌طور حتم حدود 9 و زير آن تورم كل سال خواهد بود و اين دستاورد بزرگي است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: ما در يك ربع قرن گذشته تورم تك‌رقمي و در دهه گذشته نيز رشد

2 رقمي نداشته‌ايم كه اين دستاورد بسيار بزرگي است.نویسنده:
تقاضاي خريد سكه به سمت ارز رفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/26
تقاضاي خريد سكه به سمت ارز رفت


قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز چهارشنبه با افت ۱۹هزار و ۲۰۰توماني به يك ميليون و 188هزارو ۷۰۰ تومان رسيد.

به گزارش «تعادل»، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي با كاهش 19هزار و ۲۰۰ توماني، يك ميليون و 188هزار و 700تومان و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۵هزار تومان كاهش نسبت به روز سه‌شنبه يك ميليون و

193 هزار تومان بود. نيم سكه ديروز با كاهش ۴هزار و ۵۰۰ توماني، 712هزار و 500 تومان و ربع سكه بهار آزادي نيز با ۵هزار تومان كاهش ۳۸۲هزار تومان فروخته ‌شد. سكه گرمي نيز با هزار تومان افزايش ديروز ۲۴۹هزار تومان بود.

هر گرم طلاي ۱۸عيار ديروز در بازار تهران با 254تومان كاهش 112هزار و ۸۲۴تومان بود. دلار ديروز ۱۶تومان افزايش يافت و به 3772تومان رسيد و هر يورو نيز با ۲۰تومان رشد 4127تومان قيمت خورد. در عين حال، پوند انگليس نيز با 79تومان افزايش 4807 تومان بود.

 نویسنده:
بيمه تو خالي به درد نمي‌خورد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/26
بيمه تو خالي به درد نمي‌خورد


 

حميدرضا حاجي‌ اشرفي| كارشناس ريسك و بيمه|

«بيمه تو خالي به درد نمي‌خورد» اين جمله گفته يك شهروند عادي كه از عملكرد شركت بيمه‌يي ضربه خورده باشد، نيست بلكه اين گفته مديري است كه بيشترين ممارست و زمان عمر شغلي و حرفه‌يي خويش را در صنعت بيمه گذرانده است. بيان اين جمله و جملات مشابه آن نشان مي‌دهد كه در صنعت بيمه شركت‌هاي بيمه متفاوت شامل تو پر و توخالي وجود دارند.وقتي به طرح‌هاي كسب و كار شركت‌هاي بيمه در شرف تاسيس و اخذ مجوز نگاه مي‌كنيم همه‌ چيز زيباست ايده‌آل و نويدبخش بيانگر موفقيت شركت بيمه ارائه‌كننده در آتي‌هاست به طوري كه برخي از مواقع مديرعامل يك شركت بيمه تازه تاسيس پس از چند ماه از شروع كار مدعي رسيدن به رتبه‌هاي بالا در بازار بيمه هستند.

روند تاسيس شركت‌هاي بيمه در ايران طي چند سال گذشته تقريبا به اين منوال بوده كه «نويسنده و تدوين‌كنندگان» طرح‌هاي كسب و كار و گروه اوليه تاسيس و راه‌اندازي شركت‌هاي بيمه ابتدا از سوي ايده‌پردازان و سهامداران اصلي دعوت به همكاري مي‌شوند و آنها بر حسب دانش و تجربه خويش طرح كسب و كار‌ها را براساس شناخت نسبي از فعاليت اقتصادي سهامداران اصلي مي‌نويسند و در بيمه مركزي نيز دفاع و مجوز را دريافت مي‌كنند. مديران اوليه نيز در اين مرحله براساس دوستي و آشنايي تيم موسس معرفي و پس از دريافت پروانه مشغول به كار مي‌شوند.

در اين مرحله گروه تاسيس از شركت بيمه جدا مي‌شوند و بدين‌ ترتيب عملا نقشه راه بودن طرح كسب و كار منتفي خواهد شد و البته كه از نخستين گام هم مشخص است كه طرح‌هاي كسب و كار فقط براي گرفتن مجوز به صورت صوري تهيه و ارائه مي‌شوند و اجرايي نيستند.

اما به علل مختلف بعد از مدتي بين مالكان شركت‌هاي بيمه تازه تاسيس و مديران بيمه‌يي مشغول به‌ كار شده، اختلاف نظر پيدا مي‌شود و تغييرات مكرر در سطح مديران عامل‌، معاونت‌هاي فني و مديران فني به طور مكرر رخ مي‌دهد و در واقع شركت‌هاي بيمه اينچنيني هيچ ثبات مديريتي و اجراي برنامه بازاريابي راهبردي و با ثبات ندارند.

مطالعه و بررسي روند فعاليت شركت‌هاي بيمه خصوصي نشان مي‌دهد كه تعداد كمتري از اين شركت‌ها در اين مدت از ثبات برنامه بازاريابي و كادر مديريتي در يك دوره چند ساله برخوردار بوده‌اند و بيشتر دچار تغيير و تحول و گذران روزمرگي بدون برنامه‌ريزي استراتژيك هستند. البته آن شركت‌هاي بيمه‌يي هم كه چند سال ثبات كادر مديريتي داشته‌اند اين امر نيز دال بر موفقيت يا داشتن برنامه راهبردي بازاريابي نزد آنها نيست بلكه اين ثبات ناشي از روابط و لابي‌هاي كادر فني و سهامداران عمده تلقي بايد كرد و موضوع ثبات مديريتي داشتن آنها هم دال بر برخوردار بودن از بينش علمي بهتر يا روش‌هاي اجرايي برتر نيست بلكه آنها محصولات موجود را به بازار و بيمه‌گذاران موجود با تمسك به توان شبكه فروش استمرار مي‌دهند و در رفتار و روند اجرايي آنها نيز هيچ گونه نوآوري ديده نمي‌شود.

تقريبا هيچ محصول جديد و هيچ روش بازاريابي و خدمات‌دهي جديد و هيچ برنامه مشتري‌مداري در سطح بازار بيمه به طور كلي ديده نشده است.

در مجموع محصولات و روش‌هاي بازاريابي در بخش خصوصي و دولتي بيمه يكسان است و در برخي از مواقع حتي بخش دولتي از نظر خدمات‌دهي مناسب‌تر از بخش خصوصي رفتار مي‌كند. اگر ميزان سرمايه شركت‌هاي بيمه ملاك تو خالي و تو خالي نبودن است، تعيين ميزان سرمايه در اختيار دولت است و در مبحث ميزان ذخاير رياضي و فني نيز حد توانگري مشخص‌كننده پذيرش ريسك است. اگر داشتن تيم مديريتي و كارشناسي قوي در يك شركت بيمه و برنامه‌ريزي و اجراي توانمند بيمه‌گري ملاك باشد از اين حيث در واقع تفاوت‌هاي اساسي بين شركت‌هاي بيمه وجود دارد. به وضوح قوي‌تر و ضعيف‌تر بودن شركت‌هاي بيمه از حيث داشتن و نداشتن مديريت و منابع انساني توانمند قابل مشاهده است.اكنون كه يكي از با مفهوم‌ترين و جديد‌ترين واژه در ادبيات بيمه‌گري و تفكيك شركت‌هاي بيمه «بيمه تو خالي» بيان شده وظيفه قانوني بيمه مركزي ايران و عكس‌العمل به موقع وي براي ممانعت از گرفتار شدن بيمه‌گذاران و ذي‌نفعان نزد شركت‌هاي بيمه توخالي چيست؟ و به كدامين روش اينگونه شركت‌ها را به عامه بيمه‌گذاران معرفي مي‌كنند؟در همين دو، سه سال گذشته زمان بروز بحران مالي و مديريتي براي يك شركت بيمه و گرفتار شدن بيمه‌گذاران زيانديده آن يكي از مديران ارشد صنعت بيمه گفته بود كه تشخيص توانمندي و ناتواني شركت‌هاي بيمه براي خريدن يا نخريدن بيمه‌نامه بر عهده بيمه‌گذاران است. فقط مشخص نيست كه پس وظيفه مقام ناظر و نگهبان سلامت بازار بيمه و مدافع حقوق بيمه‌گذاران در اين ميان چيست؟از اساتيد فن و از مديران آگاه و مسلط و مسوول صنعت بيمه انتظار مي‌رود، مصاديق توخالي و تو پر بودن شركت‌هاي بيمه را به طور مبسوط تشريح كنند تا به خويشان و دوستان بگوييم بيمه‌نامه‌هاي مورد نياز خود را از شركت‌هاي بيمه تو خالي خريداري نكنند.نویسنده:
خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/12/26
خبر


بخشودگي 30.8 ميليارد توماني وجه التزام در بانك آينده

گروه بانك و بيمه| بانك آينده از ابتداي سال جاري تاكنون، بيش از 30.8 ميليارد تومان وجه التزام و حتي بخشي از سود بعد از سررسيد را مورد بخشودگي قرار داده است.  به گزارش روابط عمومي بانك آينده، در راستاي اهداف اصول اقتصاد مقاومتي و حمايت از فعالان اقتصادي به‌ويژه توليدكنندگان و در جهت تحقق سياست‌هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي و براي مساعدت و همراهي با بدهكاران بانكي براي تسويه بدهي خود؛ بانك آينده اقداماتي را انجام داده و اميد است با اينگونه اقدامات، زمينه ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي كشور بيش از پيش فراهم شود.فعاليت كشيك بانك ملت در نوروز ۹۶

 تعدادي از شعب بانك ملت در روزهاي تعطيل پايان سال جاري و تعطيلات نوروز ۹۶، آماده خدمات دهي به مشتريان خواهند بود.  به گزارش روابط عمومي بانك ملت، اين بانك با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان و تامين نيازهاي مالي آنان در روزهاي تعطيل پايان امسال و ابتداي سال آينده، تعدادي از شعب خود را به عنوان شعب كشيك براي خدمات دهي در اين روزها تعيين كرد. بر اساس اين گزارش، شعب كشيك بانك ملت در روز ۲۹ اسفند از ساعت 8:30 تا ۱۳، در روز دوشنبه

۳۰ اسفندماه از ساعت 8:30  دقيقه تا ۱۱ و روزهاي دوم و سوم فروردين‌ماه سال ۹۶ از ساعت 9:30

تا ۱۳ انواع خدمات بانكي را به مشتريان ارائه خواهند داد.نویسنده:

  يادداشت Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 سال ترين رون كم ،95 09
  سال دهه در يدهد
  بورس گزارش 95 سال در سرمايه بازار از
  «تعادل» پذيري ان نوس ذات
  گرچه هر اصلي شرط پيش تحليلگران است ناپذير
  بورسي عالج هاي بيمار انواع به بورس
  ابتالي اصل اين همواره
  اقتصادي اين در رمايهگذاران س به
  را اما كنند، مي يادآوري
  بازار تقاضا افزايش با ها فلز ها معدني موضوع، بورس
  گروه غيرطبيعي نوسانات توان
  نمي جهاني بازار به جدي تكان قيمت، مداوم رشد مشكالت اما رسيد، پايان به 59سرانجام
  سال بهزادفر
  بهنام دهه در را كشورمان
  بورس نيز ايران سهام بازار در موضوع اين دادند. همچنان سرمايه بازار ساختاري هاي نارسايي
  و كانون اعضاي
  مدير طبيعي اصل عنوان به 90
  شاخص روزهايي در تا شد موجب نبود تاثير بي جاري سال رويدادهاي بررسي رو اين از دانشگاه
  پابرجاست، مدرس
  كارگزاران چرا دانست بورس
  نوسانات معدني، نمادهاي از تاثير به سهام بازار كل سطحي چه تا سرمايه بازار كه داد نشان خوبي
  به داشته زيادي هيجاني رفتارهاي دهه اين در بازار
  كه رشد دليل تنها هايي دوره در باشد. سبزپوش رويدادها اين چند هر هاست. بيماري انواع به
  مبتال در تهران بهادار اوراق بورس كل شاخص
  است. بود. جهاني هاي قيمت فزايش بازار،ا تلخ اندوخته اما افزود سهامداران تجربه انبان
  بر 42 بازدهي 91 سال درصدي، بازدهي 90
  سال اربعين، ايام از پس ارز نرخ رشد ديگر يي زاويه از روند اساس همين بر بود. آنها براي ناگواري
  و 93 سال درصدي، 105 بازدهي 92 سال
  درصدي، بورسي محورهاي صادرات تا بود ديگري دليل آنچنان پيشين سال به نسبت سهام بازار
  معامالتي 27 بازدهي 94 سال درصدي، 17 منفي
  بازدهي آبان اواخر از بدرخشند. خوش معامالت در بتوانند بازار كل شاخص چراكه نبود پررنگ
  درخشان 95 سال پاياني لحظات تا سال ابتداي از
  درصدي بحران دچار ارز بازار بهمن اواسط تا جاري سال حتي نتوانست كرد ريزش متعدد هاي واگرايي
  در حالت، بهترين در داشت. درصدي منفي
  بازدهي تومان 200 4هزار حدود تا آن قيمت شد 95 سال ماه نخستين در كل شاخص سقف
  از اين در 21درصد معادل سرمايه بازار نوسان
  باالترين موجب مدت اين در ارز قيمت رشد يافت. افزايش سال پاياني لحظات تا سال ابتداي از كند
  عبور چنانچه بورس)؛ در نوسان روز دو (معادل بود
  سال با مدت، اين در ها معدني مالي هاي صورت تا شد در رساند. ثبت به را 6درصدي منفي بازدهي 95
  نوسان اين سرمايه بازار در شخص اقبالترين
  خوش بر موضوع اين كه شود رو روبه مثبتي هاي تعديل اين در سرمايه بازار نوسان باالترين حالت،
  بهترين بدهي اوراق بازار به نسبت هم باز گرفت مي بازار از
  را حال اين با افزود. آنها مالي هاي صورت جذابيت نوسان روز دو (معادل بود درصد 12 معادل
  سال آمار اين كرد. مي كسب كمتر بازدهي درصد 11
  3هزار قيمت، در بازه اين از پس ارز نرخ حالي در در شخص ترين اقبال خوش چنانچه بورس)؛
  در بازارهاي كه است توجه قابل جهت اين از
  ارقام از بيشتر مقدار اين كه گرفت آرام 008تومان هم باز گرفت، مي بازار از را نوسان اين سرمايه
  بازار جامعه تورم نرخ حتي دالر سكه پول،
  موازي باز منظر اين از بود. قبل هاي ماه در تعادلي نرخ كمتر بازدهي 11درصد بدهي اوراق بازار به
  نسبت سرمايه بازار به نسبت بهتري مراتب به مثبت
  ارقام مثبتي هاي تعديل با صادراتمحور هاي بنگاه هم ميكرد. كسب سرمايه بازار بر اتفاق چند جاري سال در
  داشتند. شدهاند. رو روبه اتفاقات با امسال سهام بازار «تعادل»، گزارش
  به به مربوط مشكالت آن ترين مهم كرد. وارد
  لطماتي ديگري زمان هر از بيش كه بود روبهرو
  جديدي آنها مالي هاي صورت سودسازي كه بوده بانكها خريد
  براي بيانگيزگي موجب داد قرار خود الشعاع تحت را معامالت
  روند مالي هاي صورت نشده مركزي بانك قبول
  مورد اين در سهام بازار خصههاي مش ديگر از بهادار، اوراق بورس سازمان مقامات بار اين
  شد زياد بسيار انباشته زيان اعالن موجب هم آنها
  جديد به نسبت خريداران انگيزه كاهش سال، ضعيف ساختارهاي اصالح به تري جدي طور
  به تبع به نمادها آن شدن متوقف موجب هم
  شده اينكه اعتبار به بود. بازار دادوستدهاي افزايش سازمان اقدامات برخي هرچند بينديشند. بازار
  اين بازار كليت بر موضوع اين شد. آنها بد
  بازگشايي شدت دوره اين در بازار سيستماتيك هاي ريسك برجام حيات ريسك بتوان را ترامپ رسيدن قدرت به بازار نقدينگي كاهش شد. منجمد بلوكه بازار فراهم بازار در خارجي سرمايه تومان ميليارد 300 در تاثير بي حتي ديرهنگام نوشدارويي
  بورس، گذشت كه سالي در كرد. وارد زيادي لطمات
  سرمايه اصلي استراتژي دو به يبازار حقيق فعاالن يافت، امريكا، انتخابات از بعد هاي ماه در هرچند نهاد. نام مهم، نمادهاي برخي ليدري جايگاه تزلزل همراه بخشنامه با آينده در تواند مي رقم اين كه كند راهگشاي توان مي را آن هم باز اما بود كنوني
  برهه مجدد بازگشايي توقف مشمول نيز نماد
  چندين شناسايي به كه گروهي نخست كردند؛ بسنده كاهش اروپايي كشورهاي حمايت با برجام ريسك خود قوت بنيه بازار شاخص تا بود علتي بر مزيد شرايط شدن روشن بر مبني مركزي بانك جديد تلخ هاي تجربه تكرار مانع شايد كه دانست
  مسيري و...) رمپنا فاراك، شپلي، نمادهاي (همانند
  شدند با آوردند روي سفتهبازي مقطعي سودهاي بر را ناپذيري جبران خسارات ريسك، اين اما يافت بدهد. دست از مداوم چشمگير شهاي جه براي را افزايش را خارجي گذاران سرمايه حساب افتتاح شود. آتي هاي دوره در
  امسال اقبال مورد بازگشايي روز در داليلي به يك هر
  كه ها خودرويي جمله از گروهها برخي سهام خريد داشت. بورسي هاي گذاري سرمايه رييس جديد دوره در كه اقداماتي ديگر از
  يابد. مشخص پيش از بيش تا نگرفتند قرار
  سهامداران اقدام مقاومتي هاي بازه در حمايتي، سطوح در سهام بازار بر امريكا انتخابات ريسك خود به عملي صورت بهادار، اوراق بورس سازمان 95 سال در بازار مهم رخدادهاي سرمايه فرار موجب نمادها مدت طوالني توقف
  شود، خود براي مقطعي سودهاي كرده فروش به نيها معد براي خوش سالي رشد داليل از بخشي سهام بازار جاري، سال در آن انتقال كدي كدبه معامالت ساماندهي گرفت، ميزبان بهادار اوراق بورس سازمان حالي
  در عوامل بازار افت داليل درخصوص شود. مي بورس زدند.
  از رقم بر ترامپ دونالد رسيدن قدرت به تاثير ميكرد. تغذيه امريكا انتخابات از را خود كاهش يا بود. دوم بازار به بازار معامالت امسال كه بود جديدي
  مديريت از يكي كه برشمرد ميتوان نيز را ديگري
  متعدد از سهم هر قيمت تا شد موجب موضوع اين ريزش به منجر تنها امريكا، تجمهوري رياس روند بازار، معامالت امريكا، انتخابات بحبوحه در هاي سال به نسبت منفي بازده ركورد
  سهام، است. عمده سهامداران بين در نقدينگي به نياز
  آنها مشخصي هاي بازه در تنها خودرويي نمادهاي محركي ديگر، سويي از بلكه نشد كل شاخص شاخص انتخابات، پايان در اما كرد آغاز را مثبتي نمادها نيمدت طوال توقف با شفافيت محوريت عرضه امسال ديگر سوي از كرد. ثبت را
  گذشته مناسب، سودآوري كه هايي سهم روي فروش
  فشار مقاومتي سطوح شكستن توان كند تلورانس فلزي معدني هاي گروه شاخص رشد براي قوي پيش شد. رو روبه واحدي هزار ريزش با بازار كل غيبت بود. فلج سهام بازار 95 سال در يترديد تجربه سهام بازار در بيلدينگ بوك روش به
  اوليه توسعه هاي طرح با مناسب سودآوري انداز
  چشم اقبال سهامداران دوم رويكرد باشد. نداشته را اقتصادي هاي وعده بود. سرمايه بازار در فعال چندان امريكا انتخابات قبل هاي دوره در اين از سال، اين از ماه چند در سهام بازار بزرگ نمادهاي زيرساختي اصالحات همين واسطه به شايد
  شد. جانب از نيز دارند پاييني درآمد قيمت نسبت
  و به خود هاي دارايي دادن كوچ ها سهم تك به اصالح بر مبني امريكا جديد جمهور ييس سهام بازار معامالت بر چشمگيري اثرگذاري فرو كلي به بازار معامالتي ساختار تا شد موجب عضويت توانست ها سال از پس سرمايه بازار كه
  بود به نياز موضوع اين نيست. كم حقوقي
  سهامداران نقدينگي افزايش بود. ثابت درآمد با اوراق بازار دولت جديد هاي برنامه همچنين ختها زيرسا متفاوت هاي سياست دليل به دوره اين اما نداشت ديگر صورتي كل، شاخص رشد استراتژي بريزد به برساند خوبي مراحل به آيسكو، در را
  خود يكي كه دهد مي نشان را عمده سهامداران
  نقدينگي تا شد موجب اخير هاي دوره در بدهي بازار جمله از خود بازارهاي برخي درخصوص چين به سهامداران برجام، قبال در امريكا كانديداهاي بزرگ نمادهاي شدن بسته با كه نهيي بهگو بيابد، خود المللي بين جايگاه سازمان، اين ناظر
  عنوان نسبت 95 سال در است. بوده نيز بازار افت داليل
  از روز چندين در فرابورس بازار معامالت ارزش جهاني بازارهاي تا بود كافي دليل مسكن، بازار اين با كردند. مي بررسي را انتخابات اين روند دقت ديگر پتروشيمي پااليشي خودرويي، بانكي، برجام معاهده اثرات موضوع اين كند. تحكيم
  را شد شروع 5.7 محدوده از بورس درآمد به
  قيمت باشد. تهران بورس معامالت ارزش از بيشتر دو اين محوريت با دهند نشان واكنش آن به به ريسك حتي امريكا انتخابات ريسك شايد حال گردش در نقدينگي از زيادي بخش بزرگ، نمادهاي يكهزار جذب شرايط سرمايه بازار تا شد
  موجب رسيد. پايان به 8.6 (حدودي) E/P با نيز نهايت
  در شركتها سودآوري گرچه دهد، مي نشان موضوع
  اين رشد سودآوري، پاي پابه آنها قيمت اما داشتند يدهد
  رشد گزارش سرمايه بازار ستدهاي داد از
  «تعادل» تواند مي موضوع اين داشت. افت حتي يا
  نداشت تواند مي آن ترين مهم اما باشد داشته متفاوتي
  داليل هاي نرخ با كه ركودي باشد. كشور در ركود 59
  وجود سال پاياني روزهاي تا بورس رونقي كم
  تداوم حال اين با ندارد. كشور از خروج به تمايلي باال
  سود اين از هايي بخش 1396 سال در ميشود بيني تدپيكس
  پيش واحدي 98 رشد كه است درحالي اين شد. فرابورس فروش ميز بورس
  گروه بازارهاي هاي قيمت تثبيت با سرمايه بازار در
  ركود ديروز دادوستدهاي جريان در بورس شاخص مالي سال كاري روز آخرين در ايران صادرات بانك حجم كم معامالت درحالي تهران بورس
  ديروز، رشد وضعيت بهبود نفت قيمت رشد
  جهاني، معامالت جريان در كرد. رشد واحد 98 سرمايه بازار اعضاي انتخاب براي خود سهامداران ميزبان 95 هاي گروه برخي در كه بود شاهد را رونق بي برخي بيني پيش حتي شود. محو كشور
  اقتصادي سهم 0541ميليون تعداد سرمايه بازار ديروز معامالت بازار در ديروز بود. خواهد مديره هيات سوي از سهام بازارگرداني عمليات شاخصساز، به تورم دالر رشد نرخ آتي سال براي
  تحليلگران 64هزار در تومان ميليارد 310 ارزش به تقدم حق به سهم 53ميليون از كمتر سامان بانك بلوكي حجمي در گذاري سرمايه هاي شركت ها
  صندوق در شود مي بيني پيش نتيجه در است. بااليي
  نسبت با بورس شاخص گرفت قرار دادوستد مورد نوبت صفر روي را تومان 5.3ميليارد از بيش ارزش شد. دنبال بورس نماگرهاي تقويت هدف با
  محدود باشد، معقولي رقم سرمايه بازار بازدهي آتي
  سال قرار واحد 737 67هزار ارتفاع در 89واحدي رشد به كه نيز 2سهام بازار در كرد. جا به جا تابلو در تهران بورس در آنچه گزارش«تعادل»
  به حاضر حال در ركود اين براي بنيادي دليل كه
  چرا بازار دماسنج رشد بر مثبت تاثير بيشترين گرفت. اختصاص عمده سهامداران گروهي درون معامالت توان مي سال پايان تا باقيمانده روزهاي
  واپسين ندارد.
  وجود وبانك مبين، نمادهاي نام به گذشته روز در سهام بيش ارزش به ملت بانك سهم ميليون 499 دارد وضعيتي از نارضايتي پولي بي ديد، وضوح
  به خساپا، معامالتي نمادهاي مقابل در شد تاپيكو دست عمده سهامداران ميان تومان ميليارد 56 از را آن اصلي ريشه كارشناسان از برخي كه بورس
  است
  اخبار بيشتر افزايش مانع خود افت با شپنا فاراك نفت پااليش سهم ميليون 160 شد. دست به كار كسب ركود تداوم كشور پولي نظام
  در سرمايه بازار اصلي اخصهاي ش شدند. شاخص محدوده در تومان ميليارد 44 ارزش به نيز اصفهان پتروشيمي هاي گروه بين اين در ميكنند.
  دنبال ميليارد 116.7 ارزش به سهم 2.1ميليون معامله موجب نمادها اين مثبت برآيند نهايت در داشتند طوري به گذاشتند سر پشت را مثبتي روز هم در شد. منتقل عمده سهامداران ميان تابلو صفر براي همچنان معدني فوالدي هاي سهم تك
  و حجم بيشترين ميدكو مشاركت اوراق بود. تومان مجموع در شد. آيفكس واحدي به نزديك رشد 43واحد، ارزشي) قيمت(وزني شاخص كه 021ميليون ديروز نيز بندرعباس نفت پااليش حال عين در بودند. جذاب بازار گيران
  نوسان كرد. تجربه بازار اين در را معامالت ارزش 88 جايي جابه شاهد سهامداران دوم اول بازار 63واحد، قيمت(هموزن) واحد، 45 كل(هموزن) دست تومان ميليارد 57 از كمتر ارزش به سهم هاي شركت كنار در پااليشي گروه هاي تكسهم دوشنبه
  تهران بورس بودند. تومان ميليارد 35 ارزش به سهم ميليون به دوم اول بازار شاخص واحد 98 شناور آزاد سهم 79ميليون از كمتر همچنين شد. دست به نسبت ارزيابي براي را جديد دورنماي بنيان است
  دانش تعطيل 95 اسفند 30
  محصوالت تاالر در فوالد سيمان عرضه درحالي بازار دو اين مجموع در نماد«حريل» يافتند. افزايش واحد 271 59 ترتيب ميليارد 19 از كمتر ارزش به بركت دارويي گروه بازاري يافتند. 96 سال در خود درآمدي بر معدني
  قيمت صنعتي سهم 21ميليون ميزان به معامالت حجم بيشترين ساپيا، هاي شركت معامالتي نمادهاي همچنين نوين بيمه سهم 5.34ميليون شد. كد به كد تومان شدن محدود بر مبني زيادي شايعات روزها اين
  كه با گفت: خصوص اين در اصل قاليباف
  حسن در ايران كاالي بورس كشاورزي محصوالت تاالر ارزش بيشترين «اپرداز» نماد كه بود شاهد را صنايع تهران نفت پااليش اكريل، پلي ملت، بانك كدهاي به تومان 4ميليارد از بيش ارزش به اما آينده سال در بانكها سوي از كارگزاران
  اعتبارهاي روز رسمي تعطيلي بر مبني دولت مصوبه به
  توجه عرضه شاهد 95 سال معامالتي چهارشنبه آخرين تومان ميليارد 4.4 رقم در سهام اين دادوستد ديروز معامالتي نمادهاي ترين پربيننده آذرآب يافت. انتقال عمده سهامدار گروهي درون حجم كه است درحالي اين رسد. مي گوش
  به تهران بهادار اوراق بورس 95 03اسفندماه
  دوشنبه دوروم، گندم تن 4زار خوراكي، گندم تن 23هزار نماد«باالس» دو ديگر سوي از كرد. تجربه را در گزارش؛ اين براساس بودند. بهادار اوراق بورس 24ميليون از بيش نيز نوين اقتصاد بانك در تاالر در آنچه با سهام بازار روزانه معام ال
  ارزش داشت. نخواهند فعاليت روز اين
  در 2هزار روغن تن 300 شكر، تن 50 2هزار قيمتي رشد درصد به نزديك درحالي «بپاس» 614ميليون معامله با هم ايران فرابورس بازارهاي به تومان 5.6ميليارد از بيش ارزش به سهم ندارد. همخواني گذرد، مي يي
  شيشه روز اينكه بيان با بهادار اوراق بورس
  مديرعامل صنعتي محصوالت تاالر است. دامي جو تن 800 تا «شتوكا» نمادهاي«ثعمرا» كه بودند شاهد را نوبت، 12هزار در تومان ميليارد 213 ارزش به ورقه انتقال عمده سهامدار درونگروهي
  كدهاي بورس كاري روز آخرين 95 82اسفندماه
  شنبه اسفند 25 چهارشنبه روز ايران كاالي بورس معدني خود نام به را قيمتي افت باالترين 5درصد سطح واحد 871 ارتفاع در كرد رشد واحد 9.4 آيفكس گذاري سرمايه سهم 03ميليون همچنين يافت. گروهي درون معامالت كرد: عنوان ميشود، محسوب تهران بهادار
  اوراق هزار يك تيپ سيمان تن هزار عرضه ميزبان ماه كردند. ثبت گرفت. قرار به تومان ميليارد 11 از بيش ارزش به البرز معامالتي نماد ديروز معامالت
  طي سهام اوليه عرضه براي يي برنامه هنوز شركت
  اين تن 04هزار مخلوط، سبد ميلگرد سبد تن 813 بازگشايي شاهد بازار دو اين در ديروز عمده سهامداران ميان گروهي درون كدهاي توليد نورد شهاب، پارس المپ هاي
  شركت مقام اين ندارد. كار دستور در جديدي شركت
  هيچ بود. تختال تن 54هزار بلوم شمش نماد ترتيب اين به بوديم. نيز نماد«حخزر» آيفكس واحدي رشد 21ميليون از كمتر همچنين ديروز يافت. انتقال سايپا مرغاب، دشت لعابيران، فوالدي،
  قطعات آغاز را 1396 فروردينماه شنبه نخستين
  مسوول كشور فوالدي ورق تن 100 هزار روز اين در از پس خزر درياي كشتيراني شركت معامالتي هفته معامالتي روز آخرين ايران فرابورس ميليارد 5.3 از بيش ارزش به آذرآب صنايع سهم درياي كشتيراني صدانا، اجاره اوراق
  آذين، در تهران بهادار اوراق بورس كاري روز
  نخستين ايران كاالي بورس فرعي بازار در نيز جنوبي كره نوسان دامنه محدوديت با پيشبيني اطالعات ارائه بر افزون دادوستد با را ماه اسفند در جاري سهامدار سوي از تابلو صفر محدوده در تومان در بازگشايي سهام بازار ناظر سوي از
  خزر روال طبق روز اين در افزود: كرد اعالم جديد
  سال تن 660 عرضه ميزبان بازار اين همچنين شد عرضه بازگشايي گذشته روز 05درصد سقف تا قيمت ميليارد 213 ارزش به بهادار ورقه ميليون 416 سهم ميليون از كمتر شد كد به كد عمده گذاري سرمايه كتهاي شر معامالتي نماد
  مقابل تهران بورس رسمي فعاليت جاري، مقررات
  معمول بود. دام خوراك 007تن فرنگي گوجه رب تابلو مجموع در پايه بازار حال همين در شد. نزديك رشد كل شاخص گذاشت. سر پشت تومان تومان ميليارد 5.3 از بيش ارزش به مپنا گروه گواهي اوراق كشوري، بازنشستگي
  صندوق اصل قاليباف شد. خواهد آغاز خود رسمي ساعات
  در قير، انواع 003تن 69هزار گزارش اين براساس ارزش به سهم 123ميليون دادوستد الف، 871 ارتفاع تا را خود كرد تجربه را واحدي ه ب روبهرو انتقالي معامالت با تابلو صفر محدوده در گروه اجاره اوراق پارسيان بانك عام
  سپرده براي يي برنامه هيچ هنوز تهران بورس اينكه بيان
  با مالمين كريستال تن 200 صنعتي اوره تن 500 اين در كرد. ثبت تومان ميليارد 57.3 بر افزون از بيش «ماورن» كه درحالي كشيد. باال واحدي پاستوريزه شير سهم ميليون 5.1 همچنين بود. شدند. متوقف بوتان
  صنعتي يا امسال پاياني روزهاي در سهام اوليه هاي
  عرضه تجربه را پتروشيمي نفتي هاي فرآورده تاالر در صنعتي پرس تولي هاي شركت نماد ترتيب به بازار داشت، فرابورس شاخص بر منفي تاثير 3واحد تومان ميليارد دو از بيش ارزش به گلپايگان پگاه سهام 89.91درصدي بلوك همچنين
  ديروز سهام اوليه عرضه موضوع گفت: 69ندارد، بهار
  در اين در نيز ايران كاالي بورس صادراتي تاالر كرد. معامالت ارزش حجم باالترين با ايران دريايي «شراز» «دماوند» «هرمز»، نمادهاي«ميدكو»، به كد تابلو صفر روي عمده سهامدار سوي از بانك به متعلق سرمد بيمه غيركنترلي
  مديريتي هاي شركت سهام ساير يا ملت پرداخت به
  شركت بود. قير انواع تن هزار 56 عرضه ميزبان روز ميزبان نيز ثابت درآمد با اوراق بازار بهشدند. رو رو نماگر اين بر مثبت تاثير واحد حداكثر سطح تا شد. كد روانه تومان 210 سهم هر پايه قيمت به
  صادرات توجه با آينده سال در نيست مطرح هنوز
  خصوصي همچنين ناشر، نظر عمده سهامدار وضعيت
  به نشست كدال
  روي شد. خواهد گيري تصميم بازار روز
  شرايط را 96 ماه 92اسفند به منتهي مالي سال سهم هر 983 96ميليون از بيش شامل «خفنر» بلوك ليزينگ درصدي 26 60كولب هم خودرو ايران درآمد پيشبيني كوثر بيمه كرد. اعالم «وبصادر»
  2.32تومان ماهه تلفيقي مالي هاي صورت ۶9 نوروز معامالتي
  ساعت حسابرسي صورت به تومان 521ميليارد سرمايه با 477.2 سهم هر قيمت همان به كه بود سهم هزار برداشت را خودرو محور توليد غدير ودرو خ را 96 اسفند 29 به منتهي مالي سال سهم هر ماهه دوره در ايران صادرات
  بانك نخستين جم پتروشيمي شركت كرد. اعالم شده، تومان ميليارد 33.4 از بيش پايه ارزش به تومان گروهي درون هم جم پتروشيمي درصدي 7.3 حسابرسي صورت به تومان ميليارد 250هيامرس با ،1395 اسفند 30 به منتهي مالي ميكند
  سال تغيير كاال بورس يك مبلغ را 96 مالي سال سهم هر سود بيني پيش با شد. واگذار اقساط باقي درصد 30 صورت به كه ديروز معامالت جريان در شد. معامله نخستين كوثر بيمه شركت كرد. اعالم
  شده زيان 3.84تومان مبلغ سهم هر
  به معامالتي جلسه خاتمه شروع ساعت به نسبت كه است كرده اعالم ريال 570 هزار 62درصد 60 فقط خودرو ايران اوصاف، اين فنرسازي درصدي 7.3 26 60 ،70كولب مبلغ را 96 مالي سال سهم هر سود بيني دوره
  پيش در ايران صادرات بانك داد. اختصاص ايام در ايران كاالي بورس مشتقه قراردادهاي نشان را كاهش درصد معادل جاري سال EPS بابت كه شده مالك را خمحور» «والغدر سهام خودرو محور توليد غدير، خودرو ليزينگ خاور، سال EPS به نسبت كه كرده اعالم تومان 166
  اسفند 30 به منتهي مالي سال نخست ماهه توسعه مديريت اطالعيه بنابر شد. 69اعالم نوروز مالي سال در شركت اين درآمد بيني پيش دهد. مي است. ديزل خودرو ايران بدهي از بخشي تسويه شد. معامله جم پتروشيمي ميدهد. نشان را كاهش درصد 24 معادل جاري خالص زيان تومان ميليارد 700 هزار مبلغ ،1395
  از يك هر مدت زمان كاال، بورس مشتقه بازار افزايش شامل جاري مالي سال با مقايسه در 96 بازنشستگي صندوق گذاري سرمايه همچنين اوليه برآوردهاي درحالي گزارش، اين براساس 29 به منتهي مالي سال در خالص سود «كوثر» تومان 48.3 مبلغ اساس اين بر كرد
  شناسايي اين مشتقه قراردادهاي معامالتي جلسه مراحل كاهش خدمات، ارائه خالص فروش درصدي (063ميليون جم پتروشيمي سهام 57.3درصد توسط اول بلوك تملك از حكايت غيرقطعي كرده برآورد تومان ميليارد 58 مبلغ را 96
  اسفند زيان «وبصادر» داد. اختصاص سهم هر به
  زيان تا امسال اسفند 28 معامالتي روزهاي از بورس سود 4درصدي كاهش ناخالص، سود درصدي يك صندوق مالي هلدينگ به را سهم) 341 571هزار هم جم پتروشيمي مالك داشتند خودرو ايران شركت اين خالص سود شود مي يادآوري
  است. 2577ميليارد هزار مبلغ را دوره پايان كرد.
  انباشته خواهد تغيير 96 01فروردين خالص سود درصدي كاهش همچنين عملياتي كرد. واگذار بازنشستگي نشان پرس بورس هاي پيگيري كه بود نامشخص ،95 اسفند 30 به منتهي مالي سال در
  فرابورسي دوره در شركت اين ميشود يادآور كرد. اعالم
  تومان گشايش پيش دوره گزارش، اين براساس به منتهي مالي سال در خالص سود «جم» است. بهنام خصوصي شركت توسط «خفنر» بلوك داد سهم هر ازاي به سود تومان ميليارد 47.4 مبلغ مبلغ را خالص سود ،1394 شهريور 31 به منتهي پنجشنبه، تا شنبه روزهاي طي مشتقه قراردادهاي تومان 705ميليارد هزار مبلغ 69را اسفند 29 ۶9 سال در «جم» بيني پيش نخستين اينكه جالب نكته است. شده خريداري پارس است. شده اعالم تومان 19 را سهم هر ازاي به سود تومان ميليارد 555 حراج ظهر از قبل 11:30 تا 11 ساعت از است. كرده برآورد بيني پيش نخستين جم پتروشيمي شركت به فردي فنر، پارس شركت موسس
  بنيانگذار كرد. اعالم ريال 86
  پيوسته حراج و11:30 ساعت راس نيز قيمتي تك در شركت اين خالص سود شود، مي يادآوري اسفند 29 به منتهي مالي سال سهم هر درآمد 1361 هاي سال طي كه است جليلي احمد نام شد مشخص «خفنر» درصد خريدار است. شده تعيين 14:55 الي 11:30 ساعت از هزار مبلغ 95 اسفند 30 به منتهي مالي سال نسبت كه كرد؛ اعالم 751تومان مبلغ را 96 ماه كه خاور فنرسازي كارخانه مديريت ،1363 الي 26 60 ،70كولب ديروز معامالت جريان ۶9
  در سال در «كوثر» بيني پيش نخستين زماني بازه در هم معامالت پاياني دوره همچنين سهم هر ازاي به سود تومان ميليارد 603 نشان كاهش درصد معادل جاري سال EPS به سال داشت عهده به را بود برداري بهره حال در غدير، خودرو ليزينگ خاور، فنرسازي 7.3درصدي هر درآمد پيشبيني نخستين كوثر بيمه است.
  شركت شده اعالم 51بعدازظهر تا 14:55 ساعت است. شده اعالم 761تومان درآمد پيشبيني جم پتروشيمي شركت دهد. مي است. كرده فنر پارس شركت تاسيس به اقدام 63 شد. معامله جم پتروشيمي خودرو محور توليد مبلغ را 96 اسفند 29 به منتهي مالي سال
  سهم تعادل سپهوند عكس:حجت
ابتلاي بورس به انواع بيماري‌هاي علاج ناپذير
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/26
ابتلاي بورس به انواع بيماري‌هاي علاج ناپذير
«تعادل» از بازار سرمايه در سال 95 گزارش مي‌دهد


گروه بورس

سال 95 سرانجام به پايان رسيد، اما مشكلات و نارسايي‌هاي ساختاري بازار سرمايه همچنان پابرجاست، از اين رو بررسي رويدادهاي سال جاري به خوبي نشان داد كه بازار سرمايه تا چه سطحي مبتلا به انواع بيماري‌هاست. هر چند اين رويدادها بر انبان تجربه سهامداران افزود اما اندوخته‌ تلخ و ناگواري براي آنها بود. بر همين اساس روند معاملاتي بازار سهام نسبت به سال پيشين آنچنان درخشان و پررنگ نبود چراكه شاخص كل بازار در واگرايي‌هاي متعدد ريزش كرد و نتوانست حتي از سقف شاخص كل در نخستين ماه سال 95 عبور كند و از ابتداي سال تا لحظات پاياني سال 95 بازدهي منفي 6درصدي را به ثبت رساند. در بهترين حالت، بالاترين نوسان بازار سرمايه در اين سال معادل 12درصد بود (معادل دو روز نوسان در بورس)؛ چنانچه خوش‌اقبال‌ترين شخص در بازار سرمايه اين نوسان را از بازار مي‌گرفت، باز هم نسبت به بازار اوراق بدهي 11درصد بازدهي كمتر كسب مي‌كرد.

به گزارش «تعادل»، بازار سهام امسال با اتفاقات جديدي روبه‌رو بود كه بيش از هر زمان ديگري روند معاملات را تحت‌الشعاع خود قرار داد و موجب شد اين‌بار مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌طور جدي‌تري به اصلاح ساختارهاي ضعيف اين بازار بينديشند. هرچند برخي اقدامات سازمان بورس، نوشدارويي ديرهنگام و حتي بي‌تاثير در برهه كنوني بود اما باز هم آن را مي‌توان راهگشاي مسيري دانست كه شايد مانع تكرار تجربه‌هاي تلخ امسال در دوره‌هاي آتي شود. رخدادهاي مهم بازار در سال 95

در حالي سازمان بورس و اوراق بهادار ميزبان مديريت جديدي بود كه امسال معاملات بازار سهام، ركورد بازده منفي نسبت به سال‌هاي گذشته را ثبت كرد. از سوي ديگر امسال عرضه اوليه به روش بوك بيلدينگ در بازار سهام تجربه شد. شايد به واسطه همين اصلاحات زيرساختي بود كه بازار سرمايه پس از سال‌ها توانست عضويت خود را در آيسكو، به مراحل خوبي برساند و به عنوان ناظر اين سازمان، جايگاه بين‌المللي خود را تحكيم كند. اين موضوع و اثرات معاهده برجام موجب شد تا بازار سرمايه شرايط جذب يك‌هزار و 300 ميليارد تومان سرمايه خارجي در بازار فراهم كند كه اين رقم مي‌تواند در آينده و با بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر روشن شدن شرايط افتتاح حساب سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش يابد. از ديگر اقداماتي كه در دوره جديد رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت عملي به خود گرفت، ساماندهي معاملات كدبه‌كدي و انتقال آن به بازار دوم بود.محوريت شفافيت با توقف طولاني‌مدت نمادها

بي‌ترديد در سال 95، بازار سهام فلج بود. غيبت نمادهاي بزرگ بازار سهام در چند ماه از اين سال، موجب شد تا ساختار معاملاتي بازار به كلي فرو بريزد و استراتژي رشد شاخص كل، صورتي ديگر بيابد، به‌گونه‌يي كه با بسته‌ شدن نمادهاي بزرگ بانكي، خودرويي، پالايشي و پتروشيمي و ديگر نمادهاي بزرگ، بخش زيادي از نقدينگي در گردش بازار بلوكه و منجمد شد. كاهش نقدينگي بازار به همراه تزلزل جايگاه ليدري برخي نمادهاي مهم، مزيد بر علتي بود تا شاخص بازار بنيه و قوت خود را براي جهش‌هاي چشمگير و مداوم از دست بدهد. ريسك انتخابات امريكا بر بازار سهام

در سال جاري، بازار سهام بخشي از دلايل رشد يا كاهش خود را از انتخابات امريكا تغذيه مي‌كرد. در بحبوحه انتخابات امريكا، معاملات بازار، روند مثبتي را آغاز كرد اما در پايان انتخابات، شاخص كل بازار با ريزش هزار واحدي روبه‌رو شد. پيش از اين و در دوره‌هاي قبل انتخابات امريكا چندان اثرگذاري چشمگيري بر معاملات بازار سهام نداشت اما اين دوره به دليل سياست‌هاي متفاوت كانديداهاي امريكا در قبال برجام، سهامداران به دقت روند اين انتخابات را بررسي مي‌كردند. با اين حال شايد ريسك انتخابات امريكا و حتي ريسك به قدرت رسيدن ترامپ را بتوان ريسك حيات برجام نام نهاد. هرچند در ماه‌هاي بعد از انتخابات امريكا، ريسك برجام با حمايت كشورهاي اروپايي كاهش يافت اما اين ريسك، خسارات جبران‌ناپذيري را بر سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي داشت. سالي خوش براي معدني‌ها

تاثير به قدرت رسيدن دونالد ترامپ بر رياست‌جمهوري امريكا، تنها منجر به ريزش شاخص كل نشد بلكه از سويي ديگر، محركي قوي براي رشد شاخص گروه‌هاي معدني و فلزي فعال در بازار سرمايه بود. وعده‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور جديد امريكا مبني بر اصلاح زيرساخت‌ها و همچنين برنامه‌هاي جديد دولت چين درخصوص برخي بازارهاي خود از جمله بازار مسكن، دليل كافي بود تا بازارهاي جهاني به آن واكنش نشان دهند و با محوريت اين دو موضوع، معدني‌ها و فلزي‌ها با افزايش تقاضا و رشد مداوم قيمت، تكان جدي به بازار جهاني دادند. اين موضوع در بازار سهام ايران نيز بي‌تاثير نبود و موجب شد تا در روزهايي شاخص كل بازار سهام به تاثير از نمادهاي معدني، سبزپوش باشد. در دوره‌هايي تنها دليل رشد بازار، افزايش قيمت‌هاي جهاني بود.

از زاويه‌يي ديگر رشد نرخ ارز پس از ايام اربعين، دليل ديگري بود تا صادرات محورهاي بورسي بتوانند در معاملات خوش بدرخشند. از اواخر آبان سال جاري تا اواسط بهمن‌ بازار ارز دچار بحران شد و قيمت آن تا حدود 4هزار و 200 تومان افزايش يافت. رشد قيمت ارز در اين مدت موجب شد تا صورت‌هاي مالي معدني‌ها در اين مدت، با تعديل‌هاي مثبتي روبه‌رو شود كه اين موضوع بر جذابيت صورت‌هاي مالي آنها افزود. با اين حال در حالي نرخ ارز پس از اين بازه در قيمت، 3هزار و 800 تومان آرام گرفت كه اين مقدار بيشتر از نرخ تعادلي در ماه‌هاي قبل بود. از اين منظر باز هم بنگاه‌هاي صادرات‌محور با تعديل‌هاي مثبتي روبه‌رو شده‌اند. بي‌انگيزگي براي خريد

از ديگر مشخصه‌هاي بازار سهام در اين سال، كاهش انگيزه خريداران نسبت به افزايش دادوستدهاي بازار بود. به اعتبار اينكه ريسك‌هاي سيستماتيك بازار در اين دوره شدت يافت، فعالان حقيقي‌ بازار به دو استراتژي اصلي بسنده كردند؛ نخست گروهي كه به شناسايي سودهاي مقطعي و سفته‌بازي روي آوردند و با خريد سهام برخي گروه‌ها از جمله خودرويي‌ها در سطوح حمايتي، در بازه‌هاي مقاومتي اقدام به فروش كرده و سودهاي مقطعي براي خود رقم زدند.

اين موضوع موجب شد تا قيمت هر سهم از نمادهاي خودرويي تنها در بازه‌هاي مشخصي تلورانس كند و توان شكستن سطوح مقاومتي را نداشته باشد. رويكرد دوم سهامداران اقبال به تك‌سهمي‌ها و كوچ دادن دارايي‌هاي خود به بازار اوراق با درآمد ثابت بود. افزايش نقدينگي بازار بدهي در دوره‌هاي اخير موجب شد تا ارزش معاملات بازار فرابورس در چندين روز بيشتر از ارزش معاملات بورس تهران باشد.نویسنده:
تداوم كم رونقي بورس تا روزهاي پاياني سال 95
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/26
تداوم كم رونقي بورس تا روزهاي پاياني سال 95
«تعادل» از داد و ستدهاي بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

ديروز، بورس تهران درحالي معاملات كم حجم و بي‌رونق را شاهد بود كه در برخي گروه‌هاي شاخص‌ساز، عمليات بازارگرداني سهام از سوي صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حجمي محدود با هدف تقويت نماگرهاي بورس دنبال شد.

به گزارش«تعادل» آنچه در بورس تهران در واپسين روزهاي باقيمانده تا پايان سال مي‌توان به وضوح ديد، بي‌پولي و نارضايتي از وضعيتي است كه برخي از كارشناسان ريشه اصلي آن را در نظام پولي كشور و تداوم ركود كسب و كار دنبال مي‌كنند. در اين بين گروه‌هاي پتروشيمي و تك سهم‌هاي فولادي و معدني همچنان براي نوسان‌گيران بازار جذاب بودند. در عين حال تك‌سهم‌هاي گروه پالايشي در كنار شركت‌هاي دانش‌بنيان دورنماي جديد را براي ارزيابي نسبت قيمت بر درآمدي خود در سال 96 يافتند. بازاري كه اين روزها شايعات زيادي مبني بر محدود شدن اعتبارهاي كارگزاران از سوي بانك‌ها در سال آينده به گوش مي‌رسد. اين درحالي است كه حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام با آنچه در تالار شيشه‌يي مي‌گذرد، همخواني ندارد. معاملات درون گروهي

طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي لامپ پارس شهاب، نورد و توليد قطعات فولادي، لعابيران، دشت مرغاب، سايپا آذين، اوراق اجاره صدانا، كشتيراني درياي خزر از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، اوراق گواهي سپرده عام بانك پارسيان و اوراق اجاره گروه صنعتي بوتان متوقف شدند.

ديروز همچنين بلوك 19.98درصدي سهام مديريتي غيركنترلي بيمه سرمد متعلق به بانك صادرات به قيمت پايه هر سهم 210تومان روانه ميز فروش فرابورس شد. اين درحالي است كه بانك صادرات ايران در آخرين روز كاري سال مالي 95 ميزبان سهامداران خود براي انتخاب اعضاي هيات‌مديره خواهد بود. ديروز در بازار معاملات بلوكي بانك سامان كمتر از 35ميليون سهم به ارزش بيش از 3.5ميليارد تومان را روي صفر تابلو جا به ‌جا كرد. در بازار 2 سهام نيز كه به معاملات درون‌گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد 499ميليون سهم بانك ملت به ارزش بيش از 56 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده دست به دست شد. 160ميليون سهم پالايش نفت اصفهان نيز به ارزش 44ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو ميان سهامداران عمده منتقل شد. در پالايش نفت بندرعباس نيز ديروز 120ميليون سهم به ارزش كمتر از 57 ميليارد تومان دست به دست شد. همچنين كمتر از 97ميليون سهم گروه دارويي بركت به ارزش كمتر از 19ميليارد تومان كد به كد شد. 43.5ميليون سهم بيمه نوين اما به ارزش بيش از 4ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت.

در بانك اقتصاد نوين نيز بيش از 42ميليون سهم به ارزش بيش از 6.5 ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. همچنين 30ميليون سهم سرمايه‌گذاري البرز به ارزش بيش از 11ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي ميان سهامداران عمده انتقال يافت. ديروز همچنين كمتر از 12ميليون سهم صنايع آذرآب به ارزش بيش از 3.5ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو از سوي سهامدار عمده كد به كد شد و كمتر از 5 ميليون سهم گروه مپنا به ارزش بيش از 3.5ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو با معاملات انتقالي روبه‌رو بود. همچنين 1.5ميليون سهم شير پاستوريزه پگاه گلپايگان به ارزش بيش از دو ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده روي صفر تابلو كد به كد شد.

 رشد 98 واحدي تدپيكس

شاخص بورس در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه ۹۸واحد رشد كرد. در جريان معاملات ديروز بازار سرمايه تعداد 1450ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 310ميليارد تومان در 46هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 98واحدي در ارتفاع 76هزار و 737واحد قرار گرفت. بيشترين تاثير مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهاي مبين، وبانك و تاپيكو شد و در مقابل نمادهاي معاملاتي خساپا، فاراك و شپنا با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص شدند. شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت سر گذاشتند به طوري كه شاخص قيمت(وزني ــ ارزشي) 34واحد، كل(هموزن) 45واحد، قيمت(هموزن) 36واحد، آزاد شناور 98واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتيب 59 و 271واحد افزايش يافتند.

همچنين نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي ساپيا، بانك ملت، پلي اكريل، پالايش نفت تهران و صنايع آذرآب پربيننده‌ترين نمادهاي معاملاتي ديروز بورس اوراق بهادار بودند. براساس اين گزارش؛ در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 416ميليون ورقه به ارزش 213ميليارد تومان در 21هزار نوبت، آيفكس 4.9واحد رشد كرد و در ارتفاع 871 واحد قرار گرفت. رشد 4 واحدي آيفكس

فرابورس ايران آخرين روز معاملاتي هفته جاري در اسفند ماه را با دادوستد افزون بر   416ميليون ورقه بهادار به ارزش 213ميليارد تومان پشت سر گذاشت. شاخص كل رشد نزديك به 5 واحدي را تجربه كرد و خود را تا ارتفاع 871 واحدي بالا كشيد. درحالي كه «ماورن» بيش از 3واحد تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشت، نمادهاي«ميدكو»، «هرمز»، «دماوند» و «شراز» تا سطح حداكثر 3واحد تاثير مثبت بر اين نماگر داشتند و در نهايت برآيند مثبت اين نمادها موجب رشد نزديك به 5 واحدي آيفكس شد. در مجموع بازار اول و دوم سهامداران شاهد جابه‌جايي 88 ميليون سهم به ارزش 35ميليارد تومان بودند. نماد«حريل» در مجموع اين دو بازار درحالي بيشترين حجم معاملات به ميزان 12ميليون سهم را شاهد بود كه نماد «اپرداز» بيشترين ارزش دادوستد اين سهام در رقم 4.4ميليارد تومان را تجربه كرد. از سوي ديگر دو نماد«بالاس» و «بپاس» درحالي نزديك به 5 درصد رشد قيمتي را شاهد بودند كه نمادهاي«ثعمرا» و «شتوكا» تا سطح 5 درصد بالاترين افت قيمتي را به نام خود ثبت كردند.

ديروز در اين دو بازار شاهد بازگشايي نماد«حخزر» نيز بوديم. به اين ترتيب نماد معاملاتي شركت كشتيراني درياي خزر پس از ارائه اطلاعات پيش‌بيني با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد روز گذشته بازگشايي شد. در همين حال بازار پايه در مجموع 3 تابلو الف، ب و ج دادوستد 321ميليون سهم به ارزش افزون بر 57.3 ميليارد تومان ثبت كرد. در اين بازار به ترتيب نماد شركت‌هاي تولي‌پرس و صنعتي دريايي ايران با بالاترين حجم و ارزش معاملات رو‌به‌رو شدند. بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ميزبان معامله 1.2ميليون سهم به ارزش 116.7ميليارد تومان بود. اوراق مشاركت ميدكو بيشترين حجم و ارزش معاملات را در اين بازار تجربه كرد. عرضه سيمان و فولاد در تالار محصولات صنعتي و معدني

 تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران در آخرين چهارشنبه معاملاتي سال 95 شاهد عرضه 32هزار تن گندم خوراكي، 4هزار تن گندم دوروم، 2هزار و 50 تن شكر، 300تن روغن و 2هزار و 800 تن جو دامي است. تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران روز چهارشنبه 25 اسفند ماه ميزبان عرضه 2هزار تن سيمان تيپ 1، يك هزار و 813 تن سبد ميلگرد و سبد مخلوط، 40هزار تن شمش بلوم و 45هزار تن تختال بود.

 در اين روز 5 هزار و 100تن ورق فولادي كشور كره جنوبي نيز در بازار فرعي بورس كالاي ايران عرضه شد همچنين اين بازار ميزبان عرضه 660تن رب گوجه فرنگي و 700تن خوراك دام بود. براساس اين گزارش 96هزار و 300تن انواع قير، 500 تن اوره صنعتي و 200تن كريستال ملامين در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي را تجربه كرد. تالار صادراتي بورس كالاي ايران نيز در اين روز ميزبان عرضه 56 هزار تن انواع قير بود.

 نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/26
روي كدال نشست


 صورت‌هاي مالي تلفيقي 6 ماهه «وبصادر»

بانك صادرات ايران در دوره 6 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395، به هر سهم مبلغ 48.3تومان زيان اختصاص داد. بانك صادرات ايران در دوره

 6 ماهه نخست سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395، مبلغ 2 هزار 700 ميليارد تومان زيان خالص شناسايي كرد و بر اين اساس مبلغ 48.3 تومان زيان به هر سهم اختصاص داد. «وبصادر» زيان انباشته پايان دوره را مبلغ 3 هزار و 7752 ميليارد تومان اعلام كرد. يادآور مي‌شود اين شركت در دوره منتهي به 31 شهريور 1394، سود خالص را مبلغ

555 ميليارد تومان و سود به ازاي هر سهم را

86 ريال اعلام كرد. نخستين پيش‌بيني «كوثر» در سال 96

شركت بيمه كوثر نخستين پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را مبلغ 23.2تومان اعلام كرد. بيمه كوثر پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را با سرمايه250 ميليارد تومان به صورت حسابرسي شده اعلام كرد. شركت بيمه كوثر نخستين پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 166 تومان اعلام كرده كه نسبت به EPS سال جاري معادل 24‌درصد كاهش را نشان مي‌دهد. «كوثر» سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را مبلغ 58ميليارد تومان برآورد كرده است. يادآوري مي‌شود سود خالص اين شركت فرابورسي در سال مالي منتهي به 30 اسفند 95، مبلغ 47.4 ميليارد تومان و سود به‌ازاي هر سهم 19 تومان اعلام شده است. خريدار ۷۰‌ درصد «خفنر» مشخص شد

در جريان معاملات ديروز 4 بلوك70، 60 و 26 و 3.7درصدي فنرسازي خاور، ليزينگ خودرو غدير، توليد محور خودرو و پتروشيمي جم معامله شد.   ايران خودرو هم بلوك۶۰ و ۲۶درصدي و ليزينگ خودرو غدير و توليد محور خودرو را برداشت و

 3.7درصدي پتروشيمي جم هم درون‌گروهي معامله شد. در جريان معاملات ديروز كه 4 بلوك70، 60 و 26 و 3.7درصدي فنرسازي خاور، ليزينگ خودرو غدير، توليد محور خودرو و پتروشيمي جم معامله شد.

براساس اين گزارش، درحالي برآوردهاي اوليه و غيرقطعي حكايت از تملك 3 بلوك اول توسط ايران خودرو داشتند و مالك پتروشيمي جم هم نامشخص بود كه پيگيري‌هاي بورس پرس نشان داد بلوك «خفنر» توسط شركت خصوصي به‌نام پارس خريداري شده است. نكته جالب اينكه بنيانگذار و موسس شركت پارس فنر، فردي به نام احمد جليلي است كه طي سال‌هاي 1361 الي 1363، مديريت كارخانه فنرسازي خاور كه در حال بهره‌برداري بود را به‌عهده داشت و سال 63 اقدام به تاسيس شركت پارس فنر كرده است. بلوك «خفنر» شامل بيش از 69ميليون و 983 هزار سهم بود كه به همان قيمت هر سهم 477.2 تومان و به ارزش پايه بيش از 33.4ميليارد تومان به صورت 30‌درصد و باقي اقساط واگذار شد. با اين اوصاف، ايران خودرو فقط 60 و 26‌درصد سهام «والغدر و خمحور» را مالك شده كه بابت تسويه بخشي از بدهي ايران خودرو ديزل است. همچنين سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي 3.75‌درصد سهام پتروشيمي جم (360ميليون و 175هزار و 341 سهم) را به هلدينگ مالي صندوق بازنشستگي واگذار كرد. نخستين پيش ‌بيني «جم» در سال 96

شركت پتروشيمي جم نخستين پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را مبلغ 157تومان اعلام كرد؛ كه نسبت به EPS سال جاري معادل 6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. شركت پتروشيمي جم پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 125ميليارد تومان به صورت حسابرسي شده، اعلام كرد. شركت پتروشيمي جم نخستين پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ يك هزار و 570 ريال اعلام كرده است كه نسبت به EPS سال جاري معادل 6 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. پيش‌بيني درآمد اين شركت در سال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 9درصدي فروش خالص و ارائه خدمات، كاهش يك درصدي سود ناخالص، كاهش 4درصدي سود عملياتي همچنين كاهش 6 درصدي سود خالص است. «جم» سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را مبلغ هزار و 507 ميليارد تومان برآورد كرده است.

يادآوري مي‌شود، سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 مبلغ هزار و 603 ميليارد تومان و سود به ازاي هر سهم 167تومان اعلام شده است.نویسنده:
سال 95، كم رونق‌ترين سال بورس در دهه 90
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/26
سال 95، كم رونق‌ترين سال بورس در دهه 90
گرچه ذات نوسان‌پذيري پيش‌شرط اصلي هر بورسي است و تحليلگران اقتصادي همواره اين اصل را به سرمايه‌گذاران در اين بازار يادآوري مي‌كنند، اما نمي‌توان نوسانات غيرطبيعي بورس كشورمان را در دهه 90 به عنوان اصل طبيعي نوسانات بورس دانست چرا كه بازار در اين دهه رفتارهاي هيجاني زيادي داشته است. شاخص كل بورس و اوراق بهادار تهران در سال 90 بازدهي 9درصدي، سال 91 بازدهي 42 درصدي، سال 92 بازدهي 105درصدي، سال 93 بازدهي منفي 17درصدي، سال 94 بازدهي 27 درصدي و از ابتداي سال تا لحظات پاياني سال 95 بازدهي منفي 6درصدي داشت. در بهترين حالت، بالاترين نوسان بازار سرمايه معادل 12درصد در اين سال بود (معادل دو روز نوسان در بورس)؛ چنانچه خوش اقبال‌ترين شخص در بازار سرمايه اين نوسان را از بازار مي‌گرفت باز هم نسبت به بازار اوراق بدهي 11درصد بازدهي كمتر كسب مي‌كرد. اين آمار و ارقام از اين جهت قابل توجه است كه بازارهاي موازي پول، سكه و دلار و حتي نرخ تورم جامعه ارقام مثبت و به مراتب بهتري نسبت به بازار سرمايه داشتند. در سال جاري چند اتفاق بر بازار سرمايه لطماتي وارد كرد. مهم‌ترين آن مشكلات مربوط به بانك‌ها بوده كه سودسازي و صورت‌هاي مالي آنها مورد قبول بانك مركزي نشده و صورت‌هاي مالي جديد آنها هم موجب اعلان زيان انباشته بسيار زياد شده و هم موجب متوقف شدن آن نمادها و به تبع بازگشايي بد آنها شد. اين موضوع بر كليت بازار سرمايه لطمات زيادي وارد كرد. در سالي كه گذشت چندين نماد نيز مشمول توقف و بازگشايي مجدد شدند (همانند نمادهاي شپلي، فاراك، رمپنا و...) كه هر يك به دلايلي در روز بازگشايي مورد اقبال سهامداران قرار نگرفتند تا بيش از پيش مشخص شود، توقف طولاني مدت نمادها موجب فرار سرمايه از بورس مي‌شود. درخصوص دلايل افت بازار عوامل متعدد ديگري را نيز مي‌توان برشمرد كه يكي از آنها نياز به نقدينگي در بين سهامداران عمده است. فشار فروش روي سهم‌هايي كه سودآوري مناسب، چشم‌انداز سودآوري مناسب با طرح‌هاي توسعه و نسبت قيمت درآمد پاييني دارند نيز از جانب سهامداران حقوقي كم نيست. اين موضوع نياز به نقدينگي سهامداران عمده را نشان مي‌دهد كه يكي از دلايل افت بازار نيز بوده است. در سال 95 نسبت قيمت به درآمد بورس از محدوده 7.5 شروع شد و در نهايت نيز با P/E (حدودي) 6.8 به پايان رسيد. اين موضوع نشان مي‌دهد، گرچه سودآوري شركت‌ها رشد داشتند اما قيمت آنها پابه‌پاي سودآوري، رشد نداشت يا حتي افت داشت. اين موضوع مي‌تواند دلايل متفاوتي داشته باشد اما مهم‌ترين آن مي‌تواند وجود ركود در كشور باشد. ركودي كه با نرخ‌هاي سود بالا تمايلي به خروج از كشور ندارد. با اين‌حال پيش‌بيني مي‌شود در سال 1396 بخش‌هايي از اين ركود در بازار سرمايه با تثبيت قيمت‌هاي بازارهاي جهاني، رشد قيمت نفت و بهبود وضعيت رشد اقتصادي كشور محو شود. حتي پيش‌بيني برخي تحليلگران براي سال آتي نرخ رشد دلار و تورم به نسبت بالايي است. در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود در سال آتي بازدهي بازار سرمايه رقم معقولي باشد، چرا كه دليل بنيادي براي اين ركود در حال حاضر وجود ندارد.

 نویسنده: بهنام بهزادفر مدير اعضاي كانون كارگزاران و مدرس دانشگاه
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/12/26
اخبار بورس


بورس تهران دوشنبه 30 اسفند 95 تعطيل است

حسن قاليباف اصل در اين خصوص گفت: با توجه به مصوبه دولت مبني بر تعطيلي رسمي روز دوشنبه 30 اسفندماه 95، بورس اوراق بهادار تهران در اين روز فعاليت نخواهند داشت.

مديرعامل بورس اوراق بهادار با بيان اينكه روز شنبه 28 اسفندماه 95 آخرين روز كاري بورس اوراق بهادار تهران محسوب مي‌شود، عنوان كرد: اين شركت هنوز برنامه‌يي براي عرضه اوليه سهام هيچ شركت جديدي در دستور كار ندارد. اين مقام مسوول نخستين شنبه فروردين‌ماه 1396 را آغاز نخستين روز كاري بورس اوراق بهادار تهران در سال جديد اعلام كرد و افزود: در اين روز طبق روال معمول و مقررات جاري، فعاليت رسمي بورس تهران در ساعات رسمي خود آغاز خواهد شد. قاليباف اصل با بيان اينكه بورس تهران هنوز هيچ برنامه‌يي براي عرضه‌هاي اوليه سهام در روزهاي پاياني امسال يا در بهار 96 ندارد، گفت: موضوع عرضه اوليه سهام شركت به پرداخت ملت يا ساير سهام شركت‌هاي خصوصي هنوز مطرح نيست و در سال آينده با توجه به وضعيت سهامدار عمده و نظر ناشر، همچنين شرايط روز بازار تصميم‌گيري خواهد شد.ساعت معاملاتي نوروز ۹۶ بورس كالا تغيير مي‌كند

ساعت شروع و خاتمه جلسه معاملاتي قراردادهاي مشتقه بورس كالاي ايران در ايام نوروز ۹۶ اعلام شد. بنابر اطلاعيه مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كالا، زمان و مدت هر يك از مراحل جلسه معاملاتي قراردادهاي مشتقه اين بورس از روزهاي معاملاتي 28 اسفند امسال تا 10فروردين 96 تغيير خواهد كرد.

براساس اين گزارش، دوره پيش‌گشايش قراردادهاي مشتقه طي روزهاي شنبه تا پنج‌شنبه، از ساعت 11 تا 11:30 قبل از ظهر و حراج تك‌قيمتي نيز راس ساعت 11:30 و حراج پيوسته از ساعت 11:30 الي 14:55 تعيين شده است. همچنين دوره پاياني معاملات هم در بازه زماني ساعت 14:55 تا 15بعدازظهر اعلام شده است.نویسنده:

  اخبار Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 صنعت خانه رييس حجت كها
  اتمام بان با 5931
  ايران سال در 3گانه هاي اق
  ات خصوصي بخش نمايندگان جنجال تشكلها|
  گروه نمايندگان كه است سالي چند ندارد. تمامي ها بانك
  با هشدار نكها با رفتار به نسبت خصوصي بخش
  تشكلي زمينه در الزم هشدارهاي به باتوجه ويند يدهند رفت
  م دست از كه تاريخي هاي
  فرص همچنان تسهيالت سود نرخ باشد، قرار اگر ها نك با
  رفتار ادامه به قادر ديگر توليدي واحدهاي بماند باقي
  دورقمي براين تشكلي نمايندگان واقع به بود. نخواهند
  فعاليت پوشش را كمي صنفي واحدهاي تعداد يا باشند جبلي|
  پايين فراز تشكلها|
  گروه دست گرايانه بروكراسي روند از كبايد باه كه
  باورند تعداد حدنصاب تهران در حاضر، حال در
  دهند. ميشد. محسوب تاريخي فرصت يك 95
  سال در مناسبي جديد وضعيت كشور اقتصاد تا
  برندارند بنگاه ٠٠3 اتحاديه، يك تشكيل براي صنفي
  واحدهاي مسائل تاثير تحت معموال بزرگ هاي تشكل
  فعاليت سيدعبدالوهاب حال كنند. تجربه پسابرجام
  دوران واحد ٠5 تا نصاب اين ها ان شهرست برخي در است سالي دليل همين به دارد قرار اجتماعي
  سياسي ايران تجارت معدن صنعت، خانه رييس آبادي،
  سه اتحاديه چندين متاسفانه اما است يافته كاهش صنفي انتخابات نه بود مجلسي انتخابات نه آن در
  كه مالي است:«گردش گفته خود اظهارنظرهاي ترين ازه
  در دارند. عضو كمتر يا ١2٠٠ تهران
  در سال يك توانست مي طبيعتا جمهوري
  رياست دكنندگان تولي با را رفتارشان كه كهاي بان از را
  خود اين نتايج از خبري سال پايان در اين وجود
  با برجام تكليف باشد. تشكلها براي آل ايده
  بسيار اعالم با لآبادي سه كرد.» خواهيم خارج نكنند،
  اصالح دست در صنفي هاي اتحادي كاهش ميزان امها
  ادغ ثبات سمت به اقتصادي وضعيت بود شده
  روشن ليدكننده تو يخاني، موس مرحوم همسر آزادي
  خبر كمتر هاي اتحاديه ها ستان شهر حد در ادغام نيست طبيعتا شرايطي چنين در ميكرد. حركت
  نسبي شكايت با كه نهها كارخا از يكي مالك اصفهاني
  قديمي ماند. باقي مطرح هاي تشكل وضعيت بهبود از انتظار
  بيشترين شركت اين از خود مطالبات دريافت براي ها بان از
  يكي در را خاصي اتفاق عمال اما بود خصوصي
  بخش اندازه اين تا كا بانه يكنم نم باور گفت: بود، شده الملل
  زنداني بين بحث تعاون بررسي به گزارش اين در نبوديم. شاهد دوره
  اين خود مطالبات وصول براي كه باشند شده دور انصاف
  از موضوع زمينه در تالش بيشترين تعاون اتاق
  در تعاون اصناف بازرگاني، اتاق كارنامه
  عملكرد كه درحالي شوند متوسل غيراخالقي هاي شيو
  به بخش در كه هايي سياست با گرفت. صورت الملل بين يردازيم. مپ 1395 سال
  در در كننده تولي اين از مانده باقي دارايي تمام يند دان
  م در عضويت شد گرفته نظر در تعاون اتاق الملل
  بين توانايي حتي نيز فرد اين خانواده آنهاست خود
  توقيف (آسيا-اقيانوسيه) تعاون جهاني مجمع مديره هيات انتخابات
  سايه زير بازرگاني اتاق همسر ندارند، را خود زندگي مره روز اي هزين
  پرداخت عنوان به ايران انتخاب شاهد همچنين آمد. دست
  به ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني،
  اتاق ابراز با وي دازند. ان زندان به را بيمارش بوديم.
  سالخورده اقيانوسيه آسيا ١٠2 اجالس
  ميزبان در كه زماني گذاشت. سر پشت را يي پرحادث
  سال گفت: وي آزادي براي پيگيري عدم از شديد
  گاليه بسيار كمك سازمان اين رييسه هيات در عضويت توسط تجاري هاي ات هي گسترش طرح سال
  ابتداي به سالخورده بانوي اين كه گذشته هفته در
  متاسفانه الملل بي فضاي در ايران چهره شناسايي در زيادي بازرگاني اتاق وقت رييس پور جالل محسن
  تيم نمايشگاه از بازديد براي هياتي همراه به بنده افتاد،
  زندان خارجي گذاران تواندسرمايه مي تنهايي به نمايد مي در كه نداشت را تصور اين كس هيچ ميشد
  بررسي واقعا ردم سر به آلمان كشور در گردشگري
  ساالنه سازد. همگام ايراني گران تعاون با را تعاون حوزه
  در شاهد شود مي متوقف طرح اين كل كوتاهي
  مدت مسوولي يا نهاد هيچ ٠١وز مدت اين در كه
  متاسفم انتخاب سازمان، اين در خلقشده فرصت
  نخستين هستيم. قبلي رييس
  بازگشت خصوص در پيگيري اندك خصوصي يا دولتي بخش
  از اقيانوسيه آسيا بعدي همايش ميزبان عنوان به ايران هاي سياست تاثير تحت كامال 95 سال اول ماهه
  3 اصفهان بازرگاني اتاق رييس دادهاند. انجام وي
  آزادي ادامه در اما كردند. طرح اين از حمايت اعالم كرده خبر انها است اكثريت در بازرگاني اتاق هاي ارت در داشت. موجود شرايط حفظ در سعي تنها
  نداد بلكه تعاوني بخش در فقط نه مهم اتفاق يك كه باشد خود هاي برنام كه وي داشت. قرار پور جالل
  محسن كردن مطرح با باشيم آن اجراي شاهد اينكه جاي به هاي ارت مدد به تهران اتاق در كه هرچند دهد. نبود گسترده تغييرات از خبري عمال نيز دوره اين جهت اصفهان استان كشور قضايي دستگاه همراهي
  از ١397 سال پاييز در همايش اين است. ملي سطح
  در سازي تشك خارجي روابط گسترش بال دو حول
  را كرد قدرداني صنعتگران ليدكنندگان تو مشكالت
  حل در بيشتر وقت كارشناسي به نياز مانند موضوعاتي در اما است داشته توجهي قابل افزايش اعضا عضويت ميكرد. پيدا ادامه قبلي هاي برنامه همان عمال
  و شد. خواهد برگزار تهران
  در اعزامي هيات بيشترين آمار بود كرده
  طراحي مبالغ هراسي هيچ بي مالي موسسات ها نك با افزود:
  و عمال كه روش اين كردند. مقاومت آن اجراي برابر است. كاهش به رو بازرگاني اتاق اعضاي تعداد مجموع به بعضي اجبار به بعضي كليدي پست چند
  هرچند مساله مورد در تعاون اتاق اخبار از مهمي
  بخش همچنين رساند. ثبت به بازرگاني اتاق در را
  پذيرشي كرد دير جرايم وسود مركب بهره بابت را
  سنگيني نوع در بود صنفي هاي اتحاديه از بسياري سياست موضوع به اتاق انرژي از مهمي بخش عمال 95 سال در ايران اتاق دبيركل كرد. پيدا تغيير شافعي نظر
  خاطر بدون قانون اين اليحه بود. بخش اين قانون تغيير تشكلها سازي هرمي براي ها فدراسيون ساخت
  بحث معظم مراجع مكرر فتواي حتي يكنند
  دريافت خوبي به را كشور اصناف فرهنگ است جالب خود انتخابات سپس شافعي انتخابات پور، جالل استعفاي استعفا نماند باقي روز يك حتي انتخابات از
  پس رفت مجلس به ها تعاوني اتاق نظر گرفتن نظر در بود. اللور هاي برنام از جديد هلاي تشك ايجاد
  و صريح صورت به را خود مخالفت كه ميدهد نشان اتاق براي قوي كارنامه نتوان تا گذشت رييس نايب از خود قديم ياران از يكي شود مجبور شافعي تا داد كند. متوقف را ظالمانه روند اين است نتوانسته
  تقليد سر بر دولت تعاون اتاق بين زيادي درگيري
  شاهد سپس وي ارشد مشاور استعفاي با تابستان از
  اما گردش ما هاست، بان اخطاربه آخرين اين افزود:
  وي را خود اهداف كاري سياسي با كنند نمي مطرح كرد. 59ترسيم سال در بازرگاني اعتراضات همچنين دهد. قرار كار راس در را
  مشهد كه داد انجام را خود تالش تمام تعاون اتاق بوديم
  آن كرد. تغيير چيز همه وي خود غيرمنتظره
  استعفاي با را خود رفتار كه هاي بان چرخه از را خود
  مالي برند. مي پيش معاونت وضعيت به اتاق موجود وضع مخالفان
  فراوان بگيرد. اسالمي شوراي مجلس از را اليحه اين
  جلوي استعفا قلبي مشكالت خاطر به كه كرد اعالم لپور
  جال كرد. خواهيم خارج نكنند، اصالح كنندگان ليد
  تو هاي سازمان بر نظارت عالي هيات مصوبه طبق اصناف سبك به ادغام دعواي كند. تغيير نيز ها تشكل معاون كه شد باعث ها
  تشكل به ميتوان 95 سال در تعاون اتاق مسائل ديگر از رييسه هيات سوي از استعفا اين كه زماني يدهد
  م ديگري بخش در ايران تجارت معدن صنعت، خانه
  رييس هاي فعاليت كه صنفي هاي اتحاديه كشور، صنفي موضوع با تفاوتي چندان هم اصناف اتاق وضعيت از يكي به شافعي نظر با نيز بينالملل معاونت
  درنهايت سال در موضوع اين كه كرد اشاره تعاون بانك موضوع را خود عمال كرمان اتاق از استعفا با وي نشد
  پذيرفته مالي توانمندي فاقد دارند همگن مشابه صنفي به اصناف بحث در مهمي كار ندارد بازرگاني اتاق شد. سپرده بازرگاني اتاق قديمي كارمندان به متكي بايد خصوصي بخش اينكه بر تاكيد با سخنانش
  از نشد. اجرايي هم 95
  كرد. عزل هايش سمت همه
  از همكاري با خصوصي بخش گفت: دولت، نه باشد خود
  توان همچنين هستند قانوني وظايف ايفاي براي كافي سال در اصناف طرح ترين مهم شايد خورد. نمي چشم بايد را قبلي دورههاي با شافعي دوم دوره
  تفاوت رياست مجدد انتخابات برگزاري شاهد ماه
  شهريور اين كند. برطرف را خود مشكالت مسائل تواند مي
  همدلي ندارند، را اتحاديه تشكيل براي مقرر نصاب حداقل موضوع باشد. صنفي هاي اتحادي ادغام 59وضوع گروه دانست. فردا براي ائتالف گروه داشتن قدرت رفته
  در دست از هاي فرصت ها تشكل بوديم. ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني،
  اتاق توان بر بايد خصوصي بخش اينكه بر تاكيد با تشكلي
  فعال سازي چابك تقويت هدف با ادغام به نسبت بايد به كه بود الا سه صنفي واحدهاي زياد بسيار تعداد موفق رياست انتخابات در اينكه وجود با ها ني
  تهرا شكوفايي رشد سال توانست مي 95 سال شافعي خوانساري قطبي دو به دوباره انتخابات
  اين اظهار باشد، نداشته چنداني توقع دولت از كند تكيه
  خودش طرح اين ميشود گفته كنند. اقدام صنفي هاي اتحاديه از بسياري بود شده بدل اصناف از اساسي انتقادي از بسياري توانست اما نشد رياست كرسي كسب
  به سال اين در كه ثباتي شرايط باشد. كلها تش مجددا سال از بعد يبرييس نا اين تا شد
  بدل است اصناف اتاق عملكرد ارتقا سازي چاب باهدف اصناف كه بودند معتقد دولتي مسووالن كارشناسان بيشتر حقيقت در بنشاند. كرسي به را خود مههاي برنا يوانند مت خودشان توانايي به نگاه با اقتصادي اههاي بنگ
  كرد: وضعيت بهبود براي طاليي فرصتي داشت
  وجود فاصله با هم بار ين گيرند قرار يكديگر روي ه
  روب اشاره با وي شود. موفق خارجي داخلي بازارهاي عرصه
  در خود نظارت يواند مت تهران اصناف اتاق صورت اين در به باشند. داشته صنفي اتحاديه اندازه اين تا بايد درن بازرگاني اتاق دوره اين در كه جديدي ههاي
  برنام وضعيت در زيادي تغيير عمل در اما بود كلها
  تش شد. پيروز شافعي
  اندكي همكاري با خصوصي بخش افزود: مشكالت شدن برطرف
  به دهد، افزايش تهران شهر در اصناف هاي فعالي بر را بود. مطرح ادغام بحث ها مدت دليل همين از بودن غلط يا درست از فارغ است دادن رخ
  حال كاهش باعث اقتصاد در ركود نشد. حادث لها
  تشك دوم نيمه در بود داده شافعي كه ايي ده وعه
  برخالف در كند برطرف را خود مشكالت مسائل يواند مت همدلي
  و تهران در صنف ٠٠7 ١اتحاديه 38 وجود با زيرا رنگ بحث اين باالخره 95 سال در اين وجود با برنامه تنها شايد است. فردا براي ائتالف ههاي
  برنام است شده خصوصي بخش فعاالن مالي قدرت نيفتاد اتفاق بازرگاني اتاق در ساختاري تغييرات
  سال همراهي با اصفهان بازرگاني اتاق نمايندگان هيات راستا
  اين نظارت تهران، در اصناف غيرمنطقي بيجا گستردگي هايي اتحاديه لفهاي مخا اما گرفت خود به جدي بوي يي منطقه بحث بتوان را دوره اين در شافعي
  مهم خوبي به كلها تش فعاليت در را خود موضوع اين شافعي رياست اول دوره هاي سياس همان عمال
  تا سازي بك چا رنامه است. مشكل بسيار آنها عملكرد بر موضوع اين با شوند ادغام طرح اين در بود قرار كه مرحله به هنوز كه دانست بازرگاني اقهاي ات كردن است. كرده تمركز اقتصادي فعاالن مسائل حل بر همدلي
  و ركود دوران در طبيعتا كه حالي در يهد
  نشان اول دوره در كند. پيدا ادامه ديگري شكل به ار
  باي براي رانها بح بروز به اشاره با اصفهان بازرگاني اتاق
  رييس كه گرفت خواهد صورت هايي اتحادي حوزه در حتي ها اتحاديه تمامي تقريبا بود. جالب خود نوع در است. شده فراهم آن مقدمات اما است نرسيده
  اجرا خود اعضاي از حمايت براي ها تشكل نقش
  اقتصادي شده برگزار هفتم دوره در نهاونديان از پس كه
  شافعي محاسبه بايد اقتصادي فعاالن گفت: توليدي واحدهاي از
  برخي مالي توان داراي يا داشته همگن صنفي هاي سته موافق طرح اين با ابتدا در طرح مخالف هاي اتحادي تعداد كاهش از 95 سال در بازرگاني اتاق
  كارنامه باشد. تر نگ پرر بسيار
  بايد صورت بازرگاني اتاق در خاصي تغيير عمال شافعي
  بود باشند داشته توسعه رحاي خود مالي توانايي از
  دقيقي كنند. خودداري دقيق بررسي بدون توسعه از امكان حد كرد
  تا بررسي را نوپا كارهاي كسب فعاليت روند صنوف
  «تعادل» اي 2هفته جوز است؟
  م مفيد آپها ارت است حوزه در خارجي هگذاري سرماي آينده
  چرا سال
  از تسهيل زدايي مقررات هيات در مجلس ناظر عضو
  يك كشور براي درآمدزايي افزايش هم فني دانش انتقال خارجي كشورهاي به چيزي چه كه است اين مهم تشكلها|
  گروه هيات اين در كه گفت كار كسب مجوزهاي صدور شود.»
  در كمك همراه اگر كنيم. مي دريافت چيزي چه دهيم
  مي تراز تجربه دانش انتقال تا اشتغال ايجاد
  از آن اساس بر كه است رسيده تصويب به موضوعي
  كليات تكنولوژي دانش انتقال خارجي، گذاري سرماي
  با نوپا كارهاي كسب در خارجي گذاري سرماي
  جهاني؛ توانند مي آينده سال از خاص صنوف جز به صنوف
  كليه شكوفا اقتصاد مسير خواهد نيز ما كتهاي شر سود به گيرد انجام
  نيز حمايت آن از بايد دارد بسياري منافع
  دستاوردها نيروي كنند دريافت فعاليت مجوز هفته دو از كمتر
  ظرف اقتصاد استاد موسايي، ميثم حال عين در در كردن كار براي متخصصان از بسياري چراكه بود؛ بر مبتني نوپا بوكارهاي كس يا ها آپ استارت
  شود. كند. اعالم را خود نظر مدت اين در بايد نيز
  انتظامي را آپها ارت است در خارجي گذاري سرماي نقش در جديد فنون دانش يادگيري با فضاهايي چنين قابليت حوزه اين كارآفرينان فعاالن هستند
  نوآوري مقررات هيات اصلي مسووليت گفت: كبيري
  محمدتقي استانداردهاي «اگر كند: بيان دانسته مثبت همت به را فعاليت همان مشابه توانند مي كوتاه زمان از را كشور اقتصادي، جنگ شرايط در كه دارند را
  اين است اين كار كسب مجوزهاي صدور در تسهيل
  زدايي استقبال با خارجي هگذار سرماي شود فراهم الزم زماني خارجي گذاري سرماي كنند. اندازي راه
  خود خارجي گذاري سرمايه كنند. محافظت دشمنان
  نفوذ مجوزهاي صدور از مانع كه مقرراتي قوانين از سري يك
  كه خواهد هگذاري سرماي به تشويق خوب هاي رح از باالتر درآمد به كشور شود باعث كه است
  خوب اثراتي آپها) ارت (است نوپا بوكارهاي كس حوزه
  در اين از برخي تا داده قرار بررسي مورد را ود ار
  كسب را خود سرمايه از بزرگي بخش واند شد ميشود محقق زماني خواسته اين برسد معقول سود زا درون اقتصادي توسعه اشتغال، افزايش
  همچون تغيير دچار يا حذف مردم به رساني خدمت براي
  مقررات هزينه خالقانه هاي طر رساندن ثمر به براي ذاريها سرماي از نوع اين محصوالت از بخشي كه تجربه دانش انتقال داخلي، توليد افزايش رونگر،
  ب برخي اقتصاد وزير حضور با جلسات اين افزود: وي
  شود. مختص شده ارائه خدمات آنكه شرط به كند، هگذاري سرماي ديگر ارت عب شود. صادر خارج
  به راستاي در مفيد حركت فعاليت فناوري،
  مديريتي دادگستري وزارت صنعت بازرگاني، حوزه در ها تشك
  از است، شده جذب خطرپذير هگذاران سرماي يا سرمايه هگذاران سرماي جذب دنا بويراحمد نماينده
  نيست.» خارج بازارهاي بتواند بلكه نباشد داخلي بازارهاي باشد. بازار» مقابل در «بازار صورت به بايد
  خارجي مقاومتي اقتصاد به عمل نظام اقتصادي هاي
  سياست كه است اين بر اهتمام يشود. برگزار مجلس نماينده
  دو است. درصد ٠١ از كمتر آنها تجاري ارزش برابر در مقاومتي اقتصاد تحقق جهت در هدفي را
  خارجي معتمدي، احمد همچنين دهد.» پوشش نيز را شده توليد محصوالت از قسمتي كه مفهوم اين
  به دنبال به تواند مي را نخبگان جذب حفظ همچنين
  و روند كه شود عندي جمب طراحي طوري جلسات
  خروجي دنيا اقتصادي بحران اوج در حتي دليل همين به از نوع اين «نتيجه گويد: مي كرده
  عنوان جذب از ديگري بعدي به ارتباطات پيشين وزير برسد فروش به نيز مقصد كشورهاي بازارهاي در رهبر ابالغي هاي سياست در همچنين باشد.
  داشته منتهي وكار كسب مسير در سهولت سازي روان به
  امور هاي آپ ارت است بودند، ركود گرفتار صنايع اغلب كه كه چرا باشد. فروشي ام كاهش بايد هگذاري
  سرماي كه نكته اين ذكر با كرده اشاره خارجي سرمايه شود.» داخلي بازارهاي نصيب هم عوايدي جذب به نيز مقاومتي اقتصاد زمينه در انقالب
  معظم تتر راح كاري اندازي راه براي بتوانند مردم آن قبل از تا اند.»
  شود داشت رشد به رو روندي نوآورانه در است. مقاومتي اقتصاد مقابل نقطه مفروشي
  خا بازي اقتصاد شكوفايي در مهمي نقش فني،
  دانش از بسياري است. شده تاكيد خارجي هاي
  سرماي بگيرند.
  مجوز با يهگذاران سرما كه شود تالش بايد هميناستا بسياري حاضر حال «در دهد: مي توضيح كند، مي سرمايه امنيت افزايش كپذيري ريس كاهش هها، اتحادي لا تشكه روساي اقتصادي،
  كارشناسان اين جلسات داد: توضيح اقتصادي كميسيون عضو گرفت
  اين را داخلي گذاران سرماي دست بايد افزايش به فناوري حوزه در هخصوص دانش
  انتقال به را خود ههاي كارخان هافته، توسعي كشورهاي از هيات عضو نفس، نيك شريفي مهدي
  همچنين نظرات نيز مجلس نمايندگان دولتي
  مسووالن راستا همين در شود. برگزار كار دستور همين با
  هيات به اشاره با دانشگاه استاد رناني، انصاري قاسم مقاومتي اقتصاد اهداف از يكي يابند. دست
  توليد دانش كه چرا يكنند منتقل ديگر كشورهاي هگذاري سرماي درباره نيز بازرگاني اتاق نمايندگان حوزه در خارجي سرمايه جذب اثرهاي درباره
  مثبتي كسب مجوزهاي صدور توان چطور كه شد مطرح
  موضوع آپها ارت است توسعه در خارجي هگذاري سرماي سهم ورود با بنابراين است. داخلي تهاي ظرفي از
  استفاده حاصل ارزشافزوده دارند اختيار در را الزم فني پذيري ريسك ميزان «چنانچه ميگويد: خارجي در كه دارند كشور اقتصادي توسعه آپبر ارتها
  است صاحبان به داد انجام ممكن زمان كمترين در را كار
  و دارايي اقتصادي امور (وزير با طنيي «دكتر يگويد: داخلي توليدات بر تكيه مسير خارجي يهگذاران
  سرما ما بنابراين دارند. نگاه خود كشور در را آن از داخل نيازهاي حد در آنها توان باال ها آپ ارت
  است خوانيد:
  ادامه به مربوط موضوع اين از بخشي كرد. كمك كار
  كسب توافق نكته اين سر بر من با ايران) اسالمي جمهوري شود.» هموار واند
  هم كشورهاي كه مسيري از گيري بهره با بايد نيز هگذاري سرماي به اشتياقي خارجي گذار سرماي
  باشد، كار كسب انداختن راه با بايد كه است انتظامي
  نيروي سه در ما كشور اقتصادي مشكل زرگترين كه
  دارند مبتني كه صنايعي سمت به اند، پيموده يافته سعه تو نقشه خود تجارت براي نوآوران اگر اما داشت؛ نميكند
  نخواهد تهديد را كشور امنيت خارجي سرمايه كند.
  موافقت كشورهاي ديگر با كيفي رقابت تكنولوژي بخش طاليي هاي فرصت در كنيم. حركت نوپاست، مشاغل تكنولوژي بر پذيري ريسك همچنين كرده طراحي قوي تجارتي وكارهاي كسب صنفي انجمن دبير نسب، الفت
  رضا مداري قانون بخش همچنين گذاري سرمايه جهان، عالمه دانشگاه اقتصاد استاد تقوي، مهدي تا است اينگونه روند حاضر درحال داد: ادامه
  كبيري داراي شكوفا اقتصاد از وان صورت اين غير توانند مي باشند، رسانده ممكن حداقل به را معامله در فرزندان ارتآپي است فعاالن اينكه به اشاره با
  اينترنتي كه است بديهي است. كننده، تسهيل قوانين وضع برداشته برجام از «پس است: معتقد طباطبايي را وكاري كسب فعاليت مجوز انتظامي نيروي كه شد.»
  زماني برخوردار مطلوب رشد ترغيب خود هاي رح در حمايت به را هذار
  سرمايگ كرد، مهري بي آنها به نبايد هستند مرزوبوم
  اين موقعيت مناسب، فضاي ارزان، انرژي داراي ما كشور همچون اين از پيش كه هايي تحريم برخي شدن ممكن حتي بيندازد راه را كاري واند نم فرد آن نكند
  صادر توسعه را خود تجارت وانند ام اين با
  كنند اين به اتهامات برخي انتساب شاهد «متاسفانه
  گفت: است كرده تحصيل جوان كار نيروي اي، منطقه فضاي اكنون بود هگذاران سرماي روي پيش سدي كشيده نيز ماه دو يا يك به انتظامي نيروي نظر اعالم مقاومتي
  است اقتصاد براي خارجي سرمايه جذب كه نداريم اين جز ارهيي «چ دهد: ادامه او
  دهند.» خارجي گذاري سرمايه جذب دليل به كسبوكارها رشد به وانيم شود جمع باال مورد سه با اگر كه نوپا بوكارهاي كس جهت گذاري سرماي براي الزم انتظامي نيروي كه كرديم مصوب جلسات اين در ما
  شود. معادن صنايع كميسيون عضو زارعي، محمد غالم كشور پذيري ريسك همچنين بنگاه پذيري ريسك بوكارها كس اين ذات با عنوان هيچ به كه يابيم.»
  هستيم دست اقتصادي را آن از استفاده نهايت بايد كه است شده
  فراهم لحاظ هايي رم سامانه آن در كند راهدازي ان را هيي
  سامان در خارجي گذاري سرمايه اينكه بر تاكيد با مجلس باال را سرمايه امنيت دهيم كاهش ممكن حد تا را سرماي جذب اينكه بر تاكيد با او ندارد. مني
  خهوا براي هتنها ايران «شرايط دهد: ادامه او
  ببريم.» داشت خواهد تاثير داخلي اشتغال توليد به كمك خارجي هگذاران سرماي عوايد از بتوانيم تا ببريم بيندازند راه را كاري كسب يواهند كه كساني تا
  شود قوانين با مطابق اينترنتي هاي آپ استارت در يكند
  خارجي جذب را خارجي سرمايه خوب، ايده باالي تعداد بلكه است مناسب خارجي گذاري
  سرماي امن شرايط مناسب هاي «زيرساخت گويد: مي بگيريم.» بهره خود كار كسب توسعه از را نهايي نظر انتظامي نيروي به مراجعه به اقدام
  بدون يكه «درصورت يدهد: ادامه شود، انجام
  كشور مديريت استاديار واحدي، مير سعيد سيد انرژي منابع فراواني لرده، تحصي جوان، كار
  نيرو كشور به خارجي هگذاران سرماي تشويق براي اقتصادي كار طبيعتا شرايط اين در كنند. دريافت سامانه اين
  طريق مندي ره به قوانين بايد دارد، وجود بابت اين از
  مشكلي افرادي از طباطبايي عالمه دانشگاه كارآفريني موجب ديگر، كشورهاي در منابع هاي هزين بودن
  باال كشور سود به قطع طور به اين كه شود فراهم بايد خصوصي بخش براي فرصتي يابد.» تغيير كشور، خارجي يهگذاري سرما از يشود. سبك انتظامي
  نيروي داخلي سرمايه ايده، وجود اهميت ضمن كه است سودآوري هدف با خارجي گذاران سرماي است بود.»
  شده خواهد ايران كميسيون عضو پور، حسن شهباز ديگر سوي از لزوم خصوص در انقال رهبر فرمايشات به الفت تسهيل زدايي مقررات هيات در مجلس ناظر عضو
  اين داند مي موثر تسهيلگر يك عنوان به را خارجي باشند داشته ايران در هذاري سرمايگ به تمايل
  بيشتر ادامه مجلس معادن صنايع كميسيون عضو داخلي گذاري سرمايه مجلس بودجه
  برنامه كشور اقتصادي توسعه براي خارجي هگذاري سرماي كرديم تاكيد ما داد: توضيح كار كسب مجوزهاي صدور
  در نداريم كم سرمايه داخل در ما اينكه بيان با بود.» خواهد مفيد نيز كشور براي موضوع اين
  كه از هند توانستا جهان كشورهاي از «بسياري يدهد: دانسته مهم بسيار را اقتصادي توسعه جهت خارجي كند اعالم هفته دو ظرف را خود نظر انتظامي نيروي بايد
  كه براي بسياري «پتانسيل دهد: ادامه كرده
  اشاره داريم. كم بسيار گذاري يه سرما «تفكر گويد: مي دنيا هاي سرمايه بيشتر خارجي گذاران يه سرما طريق محسوب ضرورت يك گذاري سرماي به «نياز ويد: انتظامي نيروي نظر كه معناست بدان نيفتاد اتفاق اين
  اگر نبايد دارد وجود كشور در آپ ها ارت است
  توسعه سياسي فضاي تحريم نداريم را ايده چون گاهي سرمايه امنيت تامين اهميت اقتصادي رونق به شيوه اين با كنند عآوري جم را با نيز خارجي گذاري سرمايه بخش در بايد شود. مي به قصد پها استارت كه كرد برخورد نهيي بهگو موضوع آن است مثبت كار كسب آن انداختن راه
  براي توجه نكته اين به بايد كه درحالي كنيم. مي بهانه را صنعت توسعه معاون فرد، بهادري
  عبدالرضا توليد افزايش شاهد فرايندي چنين با كه يابند دست تگذاري سياس دولت سوي از زيرساخت ايجاد الفت، بر عالوه دارند.» را كشور امنيت انداختن خطر اينكه بيان با وي است. گرفته قرار انتظامي نيروي تاييد
  مورد اوليه مراحل در كوچك وكارهاي كس كه داشت درباره ايران اطالعات فناوري سازمان
  اعتباربخشي هايي ظرفي از ايران بود. خواهيم ثبات با اقتصاد روي پيش را مناسب فرصت مجلس سوي
  از فراكسيون رييس تهران نماينده بادامچي، محمدرضا در سامانه اين اندازي راه مراحل انتظامي نيروي گفته
  «طبق آنچه ندارند سرمايه به چنداني نياز گيري شكل اقدام «اين گويد: خارجي هاي سرماي
  ورود بهتر بنابراين است؛ برخوردار ذار سرماي جلب براي به است نياز همچنين دهيم. قرار خصوصي بخش به صنوف كليه به مربوط موضوع اين افزود: است»
  جريان تكيه ضمن كه است افرادي ديگر از مجلس در
  كار گذاري سرماي اجراست. توانايي ايده است مهم كمك به را صادراتي بازارهاي به دستيابي واند
  م اطالعات، فناوري حوزه در آنها از رهگيري به با است كه شود داده تضميني سرمايه هلدينگ هاي شركت دربر را صنوف درصد 98 حدود شود خاص صنوف
  جز خارجي هاي سرماي جذب داخلي، هاي تواناي
  بر واحدي مير پذيرد.» صورت بلندمدت اهداف با بايد رشد سبب كند تسهيل كشور همان گذاران
  سرمايه تقويت را خود انرژي، حوزه شبنيان دان هاي شرك شود حفظ خارجي هگذار سرماي سود سرمايه اصل تحقق ساز زمينه را كشورها ديگر از بازرگانان حضور صاحبان سامانه اين كامل شدن آماده از بعد قطعا يرد.
  گ براي خارجي هگذار سرماي جذب مهم داليل از يكي امر اين تحقق براي شود. كشور غيرنفتي
  صادرات گذاري سرماي نحوه خصوص در زارعي كنيم.» گذاري سرمايه موجبات جيها خار اعتماد جلب با داند. مقاومتي اقتصاد اهداف فعاليت مجوز هفته از كمتر ظرف توانند كار
  كسب هاي فناوري به يابي دست بر عالوه را پها استارت حمايت سرمايه جذب از بايد كشور قوانين ها ست
  سيا حوزه در خارجي هگذاران سرماي «ورود ويد: كميسيون عضو عزيزي، عبدالرضا كنيم.» فراهم
  را زدايي مقررات هيات در مجلس ناظر عضو اين كنند.
  دريافت رشد مرحله در مديريت دانش انتقال دنيا، روز در مناسب تبليغات رساني اطالع راستا ين در
  كنند. اتفاق اقتصادي، ثروت توليد بر عالوه آپها ارت است همچون خود هاي صحبت در نيز مجلس اجتماعي كه گفت پايان در كار كسب مجوزهاي صدور در تسهيل خارجي
  و گذاري سرماي معقول سود وجود صورت «در يكند: بيان دانسته وكار كس مالي منابع امنيت تامين خصوص در جهان
  سطح دانش تكنولوژي، انتقال همان كه ديگري خوشايند يي رشته هر در خارجي هاي سرمايه جذب حسنپور سال پاياني روزهاي در هيات اين جلسه برگزاري به توجه
  با دانشگاه علمي هيات عضو الدين، سيف
  اميرعلي با همراه خارجي يهگذاران سرما تنها نه خوب ايده است.» اهميت حايز نيز خارجي گذاران سرماي
  براي موجب كه زند مي رقم را است فني مديريتي يكند: تاكيد دانسته سودآور ميزبان كشور براي را شهر، فناوري پارك نوآوري مركز رييس تهران تعيين آينده سال ابتداي تا حداكثر موضوع اين رود
  انتظار بلكه شوند مي وارد ما هاي شركت به تجربياتشان نوپا بوكارهاي كس رشد بر سرمايه تاثير به اشاره با
  او تديگر عبار به شود. مي نيز جوانان مندي بهره به يها خارج اعتماد جهت الزم هاي زيرساخ «بايد ارزيابي مهم را آپا ارت است در خارجي گذاري سرماي صدور تسهيل به منجر نهايت در كه موضوعي شود گرفت.»
  تكليف خواهد شكل نيز دوطرفه تعامالت بازار جانب از كه يهيي سرما «نسبت ميدهد:
  توضيح كارا مطلوب فناوري، انتقال بدون گذاري سرماي به هم طريق اين از تا شود فراهم ايمن هگذاري
  سرماي كشورها، ميان دادوستد ميزان «در ويد: كرده شد. خواهد انتظامي نيروي سوي از مجوز
فرصت‌هاي تاريخي كه از دست رفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/26
فرصت‌هاي تاريخي كه از دست رفت
اتاق‌هاي 3 گانه در سال 1395


گروه تشكل‌ها| فراز جبلي|

سال 95 يك فرصت تاريخي محسوب مي‌شد. فعاليت تشكل‌هاي بزرگ معمولا تحت تاثير مسائل سياسي و اجتماعي قرار دارد به همين دليل سالي كه در آن نه انتخابات مجلسي بود و نه انتخابات رياست‌جمهوري طبيعتا مي‌توانست يك سال بسيار ايده‌آل براي تشكل‌ها باشد. تكليف برجام روشن شده بود و وضعيت اقتصادي به سمت ثبات نسبي حركت مي‌كرد. در چنين شرايطي طبيعتا بيشترين انتظار از بهبود وضعيت تشكل‌هاي بخش خصوصي بود اما عملا اتفاق خاصي را در اين دوره شاهد نبوديم. در اين گزارش به بررسي عملكرد و كارنامه 3 اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون در سال 1395 مي‌پردازيم. اتاق بازرگاني زير سايه انتخابات

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سال پرحادثه‌يي را پشت سر گذاشت. زماني كه در ابتداي سال طرح گسترش هيات‌هاي تجاري توسط تيم محسن جلال‌پور رييس وقت اتاق بازرگاني بررسي مي‌شد هيچ‌كس اين تصور را نداشت كه در مدت كوتاهي كل اين طرح متوقف مي‌شود و شاهد بازگشت رييس قبلي هستيم.

3ماهه اول سال 95 كاملا تحت تاثير سياست‌هاي محسن جلال پور قرار داشت. وي كه برنامه‌هاي خود را حول دو بال گسترش روابط خارجي و تشكل‌سازي طراحي كرده بود آمار بيشترين هيات اعزامي و پذيرشي را در اتاق بازرگاني به ثبت رساند. همچنين بحث ساخت فدراسيون‌ها براي هرمي‌سازي تشكل‌ها و ايجاد تشكل‌هاي جديد از برنامه‌هاي جلال‌پور بود.

اما از تابستان با استعفاي مشاور ارشد وي و سپس استعفاي غيرمنتظره خود وي همه‌چيز تغيير كرد. جلال‌پور اعلام كرد كه به خاطر مشكلات قلبي استعفا مي‌دهد و زماني كه اين استعفا از سوي هيات رييسه پذيرفته نشد وي با استعفا از اتاق كرمان عملا خود را از همه سمت‌هايش عزل كرد.

شهريور ماه شاهد برگزاري انتخابات مجدد رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بوديم. اين انتخابات دوباره به دو قطبي خوانساري – شافعي بدل شد تا اين 2نايب‌رييس بعد از 3 سال مجددا روبه‌روي يكديگر قرار گيرند و اين‌بار هم با فاصله اندكي شافعي پيروز شد.

برخلاف وعده‌هايي كه شافعي داده بود در نيمه دوم سال تغييرات ساختاري در اتاق بازرگاني اتفاق نيفتاد تا عملا همان سياست‌هاي دوره اول رياست شافعي اين‌بار به شكل ديگري ادامه پيدا كند. در دوره اول شافعي كه پس از نهاونديان در دوره هفتم برگزار شده بود شافعي عملا تغيير خاصي در اتاق بازرگاني صورت نداد و تنها سعي در حفظ شرايط موجود داشت. در اين دوره نيز عملا خبري از تغييرات گسترده نبود و عملا همان برنامه‌هاي قبلي ادامه پيدا مي‌كرد. هرچند چند پست كليدي بعضي به اجبار و بعضي به خاطر نظر شافعي تغيير پيدا كرد. دبيركل اتاق ايران پس از انتخابات حتي يك روز باقي نماند و استعفا داد تا شافعي مجبور شود يكي از ياران قديم خود از مشهد را در راس كار قرار دهد. همچنين اعتراضات فراوان مخالفان وضع موجود اتاق به وضعيت معاونت تشكل‌ها باعث شد كه معاون تشكل‌ها نيز تغيير كند. درنهايت معاونت بين‌الملل نيز با نظر شافعي به يكي از كارمندان قديمي اتاق بازرگاني سپرده شد.

تفاوت دوره دوم شافعي با دوره‌هاي قبلي را بايد در قدرت داشتن گروه ائتلاف براي فردا دانست. گروه تهراني‌ها با وجود اينكه در انتخابات رياست موفق به كسب كرسي رياست نشد اما توانست بسياري از برنامه‌هاي خود را به كرسي بنشاند. در حقيقت بيشتر برنامه‌هاي جديدي كه در اين دوره اتاق بازرگاني در حال رخ دادن است فارغ از درست يا غلط بودن از برنامه‌هاي ائتلاف براي فردا است. شايد تنها برنامه مهم شافعي در اين دوره را بتوان بحث منطقه‌يي كردن اتاق‌هاي بازرگاني دانست كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است اما مقدمات آن فراهم شده است.

كارنامه اتاق بازرگاني در سال 95 از كاهش تعداد كارت‌هاي اتاق بازرگاني در اكثريت استان‌ها خبر مي‌دهد. هرچند كه در اتاق تهران به مدد كارت‌هاي عضويت اعضا افزايش قابل توجهي داشته است اما در مجموع تعداد اعضاي اتاق بازرگاني رو به كاهش است. در سال 95 عملا بخش مهمي از انرژي اتاق به موضوع استعفاي جلال پور، انتخابات شافعي و سپس انتخابات نايب‌رييس گذشت تا نتوان كارنامه قوي براي اتاق بازرگاني در سال 95 ترسيم كرد. دعواي ادغام به سبك اصناف

وضعيت اتاق اصناف هم چندان تفاوتي با موضوع اتاق بازرگاني ندارد و كار مهمي در بحث اصناف به چشم نمي‌خورد. شايد مهم‌ترين طرح اصناف در سال 95 موضوع ادغام اتحاديه‌هاي صنفي باشد. موضوع تعداد بسيار زياد واحدهاي صنفي سال‌ها بود كه به انتقادي اساسي از اصناف بدل شده بود و بسياري از كارشناسان و مسوولان دولتي معتقد بودند كه اصناف نبايد تا اين اندازه اتحاديه صنفي داشته باشند. به همين دليل مدت‌ها بحث ادغام مطرح بود.

با وجود اين در سال 95 بالاخره اين بحث رنگ و بوي جدي به خود گرفت اما مخالف‌هاي اتحاديه‌هايي كه قرار بود در اين طرح ادغام شوند با اين موضوع در نوع خود جالب بود. تقريبا تمامي اتحاديه‌ها حتي اتحاديه‌هاي مخالف طرح در ابتدا با اين طرح موافق كرده و اعلام حمايت از اين طرح كردند. اما در ادامه به جاي اينكه شاهد اجراي آن باشيم با مطرح كردن موضوعاتي مانند نياز به كارشناسي و وقت بيشتر در برابر اجراي آن مقاومت كردند. اين روش كه عملا سياست بسياري از اتحاديه‌هاي صنفي بود در نوع خود جالب است و فرهنگ اصناف كشور را به خوبي نشان مي‌دهد كه مخالفت خود را به صورت صريح مطرح نمي‌كنند و با سياسي كاري اهداف خود را پيش مي‌برند.

طبق مصوبه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور، اتحاديه‌هاي صنفي كه فعاليت‌هاي صنفي مشابه و همگن دارند و فاقد توانمندي مالي كافي براي ايفاي وظايف قانوني هستند و همچنين حداقل نصاب مقرر براي تشكيل اتحاديه را ندارند، بايد نسبت به ادغام با هدف تقويت و چابك‌سازي اتحاديه‌هاي صنفي اقدام كنند. گفته مي‌شود اين طرح باهدف چابك‌سازي و ارتقا عملكرد اتاق اصناف است در اين صورت اتاق اصناف تهران مي‌تواند نظارت خود را بر فعاليت‌هاي اصناف در شهر تهران افزايش دهد، زيرا با وجود 138 اتحاديه و 700 صنف در تهران و گستردگي بيجا و غيرمنطقي اصناف در تهران، نظارت بر عملكرد آنها بسيار مشكل است. رنامه چابك‎سازي در حوزه اتحاديه‎هايي صورت خواهد گرفت كه رسته‎هاي صنفي همگن داشته يا داراي توان مالي پايين باشند يا تعداد واحدهاي صنفي كمي را پوشش دهند. در حال حاضر، در تهران حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه، ۳۰۰ بنگاه است و در برخي شهرستان‎ها اين نصاب تا ۵۰ واحد صنفي كاهش يافته است اما متاسفانه چندين اتحاديه در تهران ۱۲۰۰ يا كمتر عضو دارند.

با وجود اين در پايان سال خبري از نتايج اين ادغام‌ها و ميزان كاهش اتحاديه‌هاي صنفي در دست نيست و ادغام در حد شهرستان‌ها و اتحاديه‌هاي كمتر مطرح باقي ماند. تعاون و بحث بين‌الملل

در اتاق تعاون بيشترين تلاش در زمينه موضوع بين‌الملل صورت گرفت. با سياست‌هايي كه در بخش بين‌الملل اتاق تعاون در نظر گرفته شد عضويت در هيات‌مديره مجمع جهاني تعاون (آسيا-اقيانوسيه) به دست آمد. همچنين شاهد انتخاب ايران به عنوان ميزبان اجلاس 2018 آسيا و اقيانوسيه بوديم.

عضويت در هيات‌رييسه اين سازمان كمك بسيار زيادي در شناسايي چهره ايران در فضاي بين‌الملل مي‌نمايد و به‌تنهايي مي‌تواندسرمايه‌گذاران خارجي در حوزه تعاون را با تعاون گران ايراني همگام سازد. نخستين فرصت خلق‌شده در اين سازمان، انتخاب ايران به عنوان ميزبان همايش بعدي آسيا و اقيانوسيه باشد كه يك اتفاق مهم نه‌فقط در بخش تعاوني بلكه در سطح ملي است. اين همايش در پاييز سال 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

بخش مهمي از اخبار اتاق تعاون در مورد مساله تغيير قانون اين بخش بود. لايحه اين قانون بدون در نظر گرفتن نظر اتاق تعاوني‌ها به مجلس رفت و شاهد درگيري زيادي بين اتاق تعاون و دولت بر سر آن بوديم و اتاق تعاون تمام تلاش خود را انجام داد كه جلوي اين لايحه را از مجلس شوراي اسلامي بگيرد. از ديگر مسائل اتاق تعاون در سال 95 مي‌توان به موضوع بانك تعاون اشاره كرد كه اين موضوع در سال 95 هم اجرايي نشد. تشكل‌ها و فرصت‌هاي از دست رفته

سال 95 مي‌توانست سال رشد و شكوفايي تشكل‌ها باشد. شرايط و ثباتي كه در اين سال وجود داشت فرصتي طلايي براي بهبود وضعيت تشكل‌ها بود اما در عمل تغيير زيادي در وضعيت تشكل‌ها حادث نشد. ركود در اقتصاد باعث كاهش قدرت مالي فعالان بخش خصوصي شده است و اين موضوع خود را در فعاليت تشكل‌ها به خوبي نشان مي‌دهد در حالي كه طبيعتا در دوران ركود اقتصادي نقش تشكل‌ها براي حمايت از اعضاي خود بايد بسيار پررنگ‌تر باشد.نویسنده:
چرا سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه استارت‌آپ‌ها مفيد است؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/26
چرا سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه استارت‌آپ‌ها مفيد است؟
«تعادل» روند فعاليت كسب و كارهاي نوپا را بررسي كرد


گروه تشكل‌ها|

از ايجاد اشتغال تا انتقال دانش و تجربه تراز جهاني؛ سرمايه‌گذاري خارجي در كسب و كارهاي نوپا دستاوردها و منافع بسياري دارد و بايد از آن حمايت شود. استارت‌آپ‌ها يا كسب‌وكارهاي نوپا مبتني بر نوآوري هستند و فعالان و كارآفرينان اين حوزه قابليت اين را دارند كه در شرايط جنگ اقتصادي، كشور را از نفوذ دشمنان محافظت كنند. سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه كسب‌وكارهاي نوپا (استارت‌آپ‌ها) اثراتي همچون افزايش اشتغال، توسعه اقتصادي درون‌زا و برون‌نگر، افزايش توليد داخلي، انتقال دانش و تجربه مديريتي و فناوري، فعاليت و حركت مفيد در راستاي سياست‌هاي اقتصادي نظام و عمل به اقتصاد مقاومتي و همچنين حفظ و جذب نخبگان را مي‌تواند به دنبال داشته باشد. همچنين در سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در زمينه اقتصاد مقاومتي نيز به جذب سرمايه‌هاي خارجي تاكيد شده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي، روساي تشكل‌ها و اتحاديه‌ها، مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس نيز نظرات مثبتي درباره اثرهاي جذب سرمايه خارجي در حوزه استارت‌آپ‌ها بر توسعه اقتصادي كشور دارند كه در ادامه مي‌خوانيد: سرمايه خارجي امنيت كشور را تهديد نمي‌كند

رضا الفت نسب، دبير انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي با اشاره به اينكه فعالان استارت‌آپي فرزندان اين مرزوبوم هستند و نبايد به آنها بي‌مهري كرد، گفت: «متاسفانه شاهد انتساب برخي اتهامات به اين كسب‌وكارها به دليل جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم كه به ‌هيچ ‌عنوان با ذات اين كسب‌وكارها هم‌خواني ندارد. » او با تاكيد بر اينكه جذب سرمايه‌ خارجي در استارت‌آپ‌هاي اينترنتي مطابق با قوانين كشور انجام مي‌شود، ادامه مي‌دهد: «درصورتي‌كه مشكلي از اين بابت وجود دارد، بايد قوانين بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري خارجي كشور، تغيير يابد.» الفت به فرمايشات رهبر انقلاب در خصوص لزوم سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه اقتصادي كشور اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: «پتانسيل بسياري براي توسعه استارت‌آپ‌ها در كشور وجود دارد و نبايد به‌گونه‌يي برخورد كرد كه استارت‌آپ‌ها قصد به خطر انداختن امنيت كشور را دارند.» علاوه بر الفت، محمدرضا بادامچي، نماينده تهران و رييس فراكسيون كار در مجلس از ديگر افرادي است كه ضمن تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، جذب سرمايه‌هاي خارجي و حضور بازرگانان از ديگر كشورها را زمينه ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مي‌داند. سود معقول سرمايه‌گذاري خارجي

اميرعلي سيف‌الدين، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و رييس مركز نوآوري و پارك فناوري شهر، سرمايه‌گذاري خارجي در استارت‌آپ‌ها را مهم ارزيابي كرده و مي‌گويد: «در ميزان دادوستد ميان كشورها، مهم اين است كه چه چيزي به كشورهاي خارجي مي‌دهيم و چه چيزي دريافت مي‌كنيم. اگر همراه با سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال دانش و تكنولوژي نيز انجام گيرد به سود شركت‌هاي ما نيز خواهد بود؛ چراكه بسياري از متخصصان براي كار كردن در چنين فضاهايي با يادگيري دانش و فنون جديد در ‌زمان كوتاه مي‌توانند مشابه همان فعاليت را به همت خود راه‌اندازي كنند. سرمايه‌گذاري خارجي زماني خوب است كه باعث شود كشور به درآمد بالاتر و سود معقول برسد و اين خواسته زماني محقق مي‌شود كه بخشي از محصولات اين نوع از سرمايه‌گذاري‌ها به خارج صادر شود. به‌عبارت ‌ديگر سرمايه‌گذاري خارجي بايد به صورت «بازار در مقابل بازار» باشد. به اين مفهوم كه قسمتي از محصولات توليد شده در بازارهاي كشورهاي مقصد نيز به فروش برسد و عوايدي هم نصيب بازارهاي داخلي شود.» كاهش ريسك‌پذيري و افزايش امنيت سرمايه

همچنين مهدي شريفي نيك‌نفس، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز درباره سرمايه‌گذاري خارجي مي‌گويد: «چنانچه ميزان ريسك‌پذيري استارت‌آپ‌ها بالا و توان آنها در حد نيازهاي داخل باشد، سرمايه‌گذار خارجي اشتياقي به سرمايه‌گذاري نخواهد داشت؛ اما اگر نوآوران براي تجارت خود نقشه تجارتي قوي طراحي كرده و همچنين ريسك‌پذيري در معامله را به حداقل ممكن رسانده باشند، مي‌توانند سرمايه‌گذار را به حمايت در طرح‌هاي خود ترغيب كنند و با اين امر مي‌توانند تجارت خود را توسعه دهند.» او ادامه مي‌دهد: «چاره‌يي جز اين نداريم كه ريسك‌پذيري بنگاه و همچنين ريسك‌پذيري كشور را تا حد ممكن كاهش دهيم و امنيت سرمايه را بالا ببريم تا بتوانيم از عوايد سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه كسب‌وكار خود بهره بگيريم.» فرصتي براي بخش خصوصي

از سوي ديگر شهباز حسن‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي جهت توسعه اقتصادي را بسيار مهم دانسته و مي‌گويد: «نياز به سرمايه‌گذاري يك ضرورت محسوب مي‌شود. بايد در بخش سرمايه‌گذاري خارجي نيز با ايجاد زيرساخت از سوي دولت و سياست‌گذاري از سوي مجلس فرصت مناسب را پيش روي بخش خصوصي قرار دهيم. همچنين نياز است به شركت‌هاي هلدينگ سرمايه تضميني داده شود كه اصل سرمايه و سود سرمايه‌گذار خارجي حفظ شود و با جلب اعتماد خارجي‌ها موجبات سرمايه‌گذاري را فراهم كنيم.» عبدالرضا عزيزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در صحبت‌هاي خود همچون حسن‌پور جذب سرمايه‌هاي خارجي در هر رشته‌يي را براي كشور ميزبان سودآور دانسته و تاكيد مي‌كند: «بايد زيرساخت‌هاي لازم جهت اعتماد خارجي‌ها به سرمايه‌گذاري ايمن فراهم شود تا از اين طريق هم به انتقال دانش فني و هم افزايش درآمدزايي براي كشور كمك شود.» در مسير اقتصاد شكوفا

در عين حال ميثم موسايي، استاد اقتصاد نقش سرمايه‌گذاري خارجي در استارت‌آپ‌ها را مثبت دانسته و بيان مي‌كند: «اگر استانداردهاي لازم فراهم شود سرمايه‌گذار خارجي با استقبال از طرح‌هاي خوب تشويق به سرمايه‌گذاري خواهد شد و مي‌تواند بخش بزرگي از سرمايه خود را براي به ثمر رساندن طرح‌هاي خلاقانه هزينه كند، به شرط آنكه خدمات ارائه شده مختص بازارهاي داخلي نباشد بلكه بتواند بازارهاي خارج را نيز پوشش دهد.» همچنين احمد معتمدي، وزير پيشين ارتباطات به بعدي ديگري از جذب سرمايه خارجي اشاره كرده و با ذكر اين نكته كه دانش فني، نقش مهمي در شكوفايي اقتصاد بازي مي‌كند، توضيح مي‌دهد: «در حال ‌حاضر بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، كارخانه‌هاي خود را به كشورهاي ديگر منتقل مي‌كنند چرا كه دانش فني لازم را در اختيار دارند و ارزش‌افزوده حاصل از آن را در كشور خود نگاه مي‌دارند. بنابراين ما نيز بايد با بهره‌گيري از مسيري كه كشورهاي توسعه‌يافته پيموده‌اند، به سمت صنايعي كه مبتني بر تكنولوژي و مشاغل نوپاست، حركت كنيم. در غير اين صورت نمي‌توان از اقتصاد شكوفا و داراي رشد مطلوب برخوردار شد.» جذب سرمايه خارجي براي اقتصاد مقاومتي

غلام‌محمد زارعي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري خارجي در كمك به توليد و اشتغال داخلي تاثير خواهد داشت مي‌گويد: «زيرساخت‌هاي مناسب و شرايط امن اقتصادي براي تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به كشور بايد فراهم شود كه اين به‌طور قطع به سود كشور ايران خواهد بود.»

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه مي‌دهد: «بسياري از كشورهاي جهان توانسته‌اند از طريق سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر سرمايه‌هاي دنيا را جمع‌آوري كنند و با اين شيوه به رونق اقتصادي دست يابند كه با چنين فرايندي شاهد افزايش توليد و اقتصاد با ثبات خواهيم بود. ايران از ظرفيت‌هايي براي جلب سرمايه‌گذار برخوردار است؛ بنابراين بهتر است با بهره‌گيري از آنها در حوزه فناوري اطلاعات، شركت‌هاي دانش‌بنيان و حوزه انرژي، خود را تقويت كنيم.» زارعي در خصوص نحوه سرمايه‌گذاري مي‌گويد: «ورود سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه استارت‌آپ‌ها علاوه بر توليد ثروت اقتصادي، اتفاق خوشايند ديگري كه همان انتقال تكنولوژي، دانش مديريتي و فني است را رقم مي‌زند كه موجب بهره‌مندي جوانان نيز مي‌شود. به‌عبارت‌ديگر سرمايه‌گذاري بدون انتقال فناوري، مطلوب و كارا نيست.» نماينده بويراحمد و دنا جذب سرمايه‌گذاران خارجي را هدفي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرده و مي‌گويد: «نتيجه اين نوع از سرمايه‌گذاري بايد كاهش خام‌فروشي باشد. چرا كه خام‌فروشي نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي است. در همين‌ راستا بايد تلاش شود كه سرمايه‌گذاران با انتقال دانش به‌خصوص در حوزه فناوري به افزايش توليد دست يابند. يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي است. بنابراين با ورود سرمايه‌گذاران خارجي مسير تكيه بر توليدات داخلي هم مي‌تواند هموار شود.» فرصت‌هاي طلايي

مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: «پس از برجام و برداشته شدن برخي تحريم‌هايي كه پيش از اين همچون سدي پيش روي سرمايه‌گذاران بود اكنون فضاي لازم براي سرمايه‌گذاري جهت كسب‌وكارهاي نوپا فراهم شده است كه بايد نهايت استفاده از آن را ببريم.» او ادامه مي‌دهد: «شرايط ايران نه‌تنها براي سرمايه‌گذاري خارجي مناسب است بلكه تعداد بالاي نيرو كار جوان، تحصيل‌كرده، فراواني منابع انرژي و بالا بودن هزينه‌هاي منابع در كشورهاي ديگر، موجب شده است سرمايه‌گذاران خارجي با هدف سودآوري بيشتر تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران داشته باشند كه اين موضوع براي كشور نيز مفيد خواهد بود.» اهميت تامين امنيت سرمايه

عبدالرضا بهادري‌فرد، معاون توسعه صنعت و اعتباربخشي سازمان فناوري اطلاعات ايران درباره ورود سرمايه‌هاي خارجي مي‌گويد: «اين اقدام مي‌تواند دستيابي به بازارهاي صادراتي را به كمك سرمايه‌گذاران همان كشور تسهيل كند و سبب رشد صادرات غيرنفتي كشور شود. براي تحقق اين امر سياست‌ها و قوانين كشور بايد از جذب سرمايه‌ حمايت كنند. در اين‌ راستا اطلاع‌رساني و تبليغات مناسب در سطح جهان در خصوص تامين امنيت منابع مالي براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز حايز اهميت است.» او با اشاره به تاثير سرمايه بر رشد كسب‌وكارهاي نوپا توضيح مي‌دهد: «نسبت سرمايه‌يي كه از جانب بازار سرمايه يا سرمايه‌گذاران خطرپذير جذب شده است، در برابر ارزش تجاري آنها كمتر از 10 درصد است. به همين دليل حتي در اوج بحران اقتصادي دنيا كه اغلب صنايع گرفتار ركود بودند، استارت‌آپ‌هاي نوآورانه روندي رو به رشد داشته‌اند.» بايد دست سرمايه‌گذاران داخلي را گرفت

قاسم انصاري رناني، استاد دانشگاه با اشاره به سهم سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه استارت‌آپ‌ها مي‌گويد: «دكتر طيب‌نيا (وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران) با من بر سر اين نكته توافق دارند كه بزرگ‌ترين مشكل اقتصادي كشور ما در سه بخش تكنولوژي و رقابت كيفي با ديگر كشورهاي جهان، سرمايه‌گذاري و همچنين بخش قانون‌مداري و وضع قوانين تسهيل‌كننده، است. بديهي است كه كشور ما داراي انرژي ارزان، فضاي مناسب، موقعيت منطقه‌اي، نيروي كار جوان و تحصيل‌كرده است كه اگر با سه مورد بالا جمع شود مي‌توانيم به رشد اقتصادي دست يابيم.» ايده خوب، سرمايه خارجي را جذب مي‌كند

سيد سعيد مير واحدي، استاديار مديريت كارآفريني دانشگاه علامه طباطبايي از افرادي است كه ضمن اهميت وجود ايده، سرمايه داخلي و خارجي را به عنوان يك تسهيلگر موثر مي‌داند و با بيان اينكه ما در داخل سرمايه كم نداريم مي‌گويد: «تفكر سرمايه‌گذاري بسيار كم داريم. گاهي چون ايده را نداريم تحريم و فضاي سياسي را بهانه مي‌كنيم. درحالي كه بايد به اين نكته توجه داشت كه كسب‌وكارهاي كوچك در مراحل اوليه شكل‌گيري نياز چنداني به سرمايه ندارند و آنچه مهم است ايده و توانايي اجراست. سرمايه‌گذاري بايد با اهداف بلندمدت صورت پذيرد.» مير واحدي يكي از دلايل مهم جذب سرمايه‌گذار خارجي براي استارت‌آپ‌ها را علاوه بر دست‌يابي به فناوري‌هاي روز دنيا، انتقال دانش مديريت در مرحله رشد كسب‌وكار دانسته و بيان مي‌كند: «در صورت وجود ايده خوب نه‌تنها سرمايه‌گذاران خارجي همراه با تجربياتشان به شركت‌هاي ما وارد مي‌شوند بلكه تعاملات دوطرفه نيز شكل خواهد گرفت.»نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/12/26
اخبار


اتمام حجت رييس خانه صنعت ايران با بانك‌ها

گروه تشكل‌ها| جنجال نمايندگان بخش خصوصي با بانك‌ها تمامي ندارد. چند سالي است كه نمايندگان تشكلي و بخش خصوصي نسبت به رفتار بانك‌ها هشدار مي‌دهند و مي‌گويند باتوجه به هشدارهاي لازم در زمينه رفتار بانك‌ها اگر قرار باشد، نرخ سود تسهيلات همچنان دورقمي باقي بماند واحدهاي توليدي ديگر قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. به واقع نمايندگان تشكلي براين باورند كه بانك‌ها بايد از روند بروكراسي گرايانه دست برندارند تا اقتصاد كشور وضعيت جديد و مناسبي در دوران پسابرجام تجربه كنند. حال سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در تازه‌ترين اظهارنظرهاي خود گفته است:«گردش مالي خود را از بانك‌هاي كه رفتارشان را با توليد‌كنندگان اصلاح نكنند، خارج خواهيم كرد.» سهل‌آبادي با اعلام خبر آزادي همسر مرحوم موسي‌خاني، توليد‌كننده قديمي اصفهاني و مالك يكي از كارخانه‌ها كه با شكايت يكي از بانك‌ها براي دريافت مطالبات خود از اين شركت زنداني شده بود، گفت: باور نمي‌كنم بانك‌ها تا اين اندازه از انصاف دور شده باشند كه براي وصول مطالبات خود به شيوه‌هاي غيراخلاقي متوسل شوند و درحالي كه مي‌دانند تمام دارايي باقي مانده از اين توليد‌كننده در توقيف خود آنهاست و خانواده اين فرد نيز حتي توانايي پرداخت هزينه‌هاي روز مره زندگي خود را ندارند، همسر سالخورده و بيمارش را به زندان مي‌اندازند. وي با ابراز گلايه شديد از عدم پيگيري براي آزادي وي گفت: متاسفانه در هفته گذشته كه اين بانوي سالخورده به زندان افتاد، بنده به همراه هياتي براي بازديد از نمايشگاه سالانه گردشگري در كشور آلمان به سر مي‌بردم و واقعا متاسفم كه در اين مدت ١٠روز هيچ نهاد يا مسوولي از بخش دولتي يا خصوصي اندك پيگيري در خصوص آزادي وي انجام نداده‌اند. رييس اتاق بازرگاني اصفهان از همراهي دستگاه قضايي كشور و استان اصفهان جهت حل مشكلات توليد‌كنندگان و صنعتگران قدرداني كرد و افزود: بانك‌ها و موسسات مالي بي‌هيچ هراسي مبالغ سنگيني را بابت بهره مركب وسود و جرايم دير كرد دريافت مي‌كنند و حتي فتواي مكرر مراجع معظم تقليد نتوانسته است اين روند ظالمانه را متوقف كند. وي افزود: اين آخرين اخطاربه بانك‌هاست، ما گردش مالي خود را از چرخه بانك‌هاي كه رفتار خود را با توليد‌كنندگان اصلاح نكنند، خارج خواهيم كرد.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد متكي به توان خود باشد نه دولت، گفت: بخش خصوصي با همكاري و همدلي مي‌تواند مسائل و مشكلات خود را برطرف كند. اين فعال تشكلي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد بر توان خودش تكيه كند و از دولت توقع چنداني نداشته باشد، اظهار كرد: بنگاه‌هاي اقتصادي با نگاه به توانايي خودشان مي‌توانند در عرصه بازارهاي داخلي و خارجي موفق شود. وي با اشاره به برطرف شدن مشكلات افزود: بخش خصوصي با همكاري و همدلي مي‌تواند مسائل و مشكلات خود را برطرف كند و در اين راستا هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان با همراهي و همدلي بر حل مسائل فعالان اقتصادي تمركز كرده است. رييس اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به بروز بحران‌ها براي برخي از واحدهاي توليدي گفت: فعالان اقتصادي بايد محاسبه دقيقي از توانايي مالي خود و طرح‌هاي توسعه داشته باشند و تا حد امكان از توسعه بدون بررسي دقيق خودداري كنند.مجوز 2هفته‌اي صنوف

از سال آينده

يك عضو ناظر مجلس در هيات مقررات‌زدايي و تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار گفت كه در اين هيات كليات موضوعي به تصويب رسيده است كه بر اساس آن كليه صنوف به جز صنوف خاص از سال آينده مي‌توانند ظرف كمتر از دو هفته مجوز فعاليت دريافت كنند و نيروي انتظامي نيز بايد در اين مدت نظر خود را اعلام كند.

محمدتقي كبيري گفت: مسووليت اصلي هيات مقررات زدايي و تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار اين است كه يك سري از قوانين و مقرراتي كه مانع از صدور مجوزهاي كسب و كار مي‌شود را مورد بررسي قرار داده تا برخي از اين مقررات براي خدمت رساني به مردم حذف يا دچار تغيير شود. وي افزود: اين جلسات با حضور وزير اقتصاد و برخي از تشكل‌ها در حوزه بازرگاني، صنعت و وزارت دادگستري و دو نماينده مجلس برگزار مي‌شود. اهتمام بر اين است كه خروجي جلسات طوري طراحي و جمع‌بندي شود كه روند امور به روان‌سازي و سهولت در مسير كسب وكار منتهي شود تا از قبل آن مردم بتوانند براي راه‌اندازي كاري راحت‌تر مجوز بگيرند.

اين عضو كميسيون اقتصادي توضيح داد: جلسات اين هيات با همين دستور كار برگزار مي‌شود. در همين راستا موضوع مطرح شد كه چطور مي‌توان صدور مجوزهاي كسب و كار را در كمترين زمان ممكن انجام داد و به صاحبان كسب و كار كمك كرد. بخشي از اين موضوع مربوط به نيروي انتظامي است كه بايد با راه انداختن كسب و كار موافقت كند.

كبيري ادامه داد: درحال حاضر روند اينگونه است تا زماني كه نيروي انتظامي مجوز فعاليت كسب وكاري را صادر نكند آن فرد نمي‌تواند كاري را راه بيندازد حتي ممكن است اعلام نظر نيروي انتظامي به يك يا دو ماه نيز كشيده شود. ما در اين جلسات مصوب كرديم كه نيروي انتظامي سامانه‌يي را راه‌اندازي كند و در آن سامانه فرم‌هايي لحاظ شود تا كساني كه مي‌خواهند كسب و كاري را راه بيندازند بدون اقدام به مراجعه به نيروي انتظامي نظر نهايي را از طريق اين سامانه دريافت كنند. در اين شرايط طبيعتا كار نيروي انتظامي سبك مي‌شود.

اين عضو ناظر مجلس در هيات مقررات زدايي و تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار توضيح داد: ما تاكيد كرديم كه بايد نيروي انتظامي نظر خود را ظرف دو هفته اعلام كند اگر اين اتفاق نيفتاد بدان معناست كه نظر نيروي انتظامي براي راه انداختن آن كسب و كار مثبت است و آن موضوع مورد تاييد نيروي انتظامي قرار گرفته است. وي با بيان اينكه «طبق گفته نيروي انتظامي مراحل راه‌اندازي اين سامانه در جريان است» افزود: اين موضوع مربوط به كليه صنوف به جز صنوف خاص مي‌شود و حدود 98 درصد صنوف را دربر مي‌گيرد. قطعا بعد از آماده شدن كامل اين سامانه صاحبان كسب و كار مي‌توانند ظرف كمتر از 2هفته مجوز فعاليت دريافت كنند. اين عضو ناظر مجلس در هيات مقررات زدايي و تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار در پايان گفت كه با توجه به برگزاري جلسه اين هيات در روزهاي پاياني سال انتظار مي‌رود اين موضوع حداكثر تا ابتداي سال آينده تعيين تكليف شود موضوعي كه در نهايت منجر به تسهيل صدور مجوز از سوي نيروي انتظامي خواهد شد.نویسنده:

  دريچه Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 ۰۲ اقتصادي گروه وزراي ميآيند
  هم است
  گرد راه در طوالني هايي ره مذاك هلند:
  انتخابات جمعه جهان كشور ۰۲ اقتصادي وزراي جهان
  گروه ترامپ، دونالد شعار كه يند آي گردهم آلمان در حالي
  در تواند، مي امريكا» «اول بر مبني امريكا جديد جمهور ييس
  ر خبرگزاري گزارش به دهد. تغيير را اقتصاد جهاني 7102
  نظم در افراطي هاي راس اول
  آزمون ماه دو طي امريكا سمهور رييج ترامپ، دونالد
  فرانسه، پاسيفيك ترنس اقتصادي توافق سفيد كاخ در
  حضورش به احزاب همه رهبران كه تلويزيوني مناظره آخرين تسليمي طال جهان
  گروه هاي كارخان براي گمركي هاي تعرف كرد، تهديد لغو
  را حدود هم داشتند حضور آن در نفر يك استثناي براي درحالي ديروز هلندي ميليون 13
  حدود صادرات به اينكه ضمن يدهد. افزايش را امريكا از
  خارج با مقايسه در كه داشت بيننده هزار ۰۰ ميليون راي هاي صندوق پاي پارلماني انتخابات در
  شركت وزير منوچن، استيون حال همين در كرد. حمله
  چين بود. شده برابر دو بينندگان مار ۰۲ ۲1 سال انتخابات اسالم مهاجرت، همچون مهمي مسائل كه
  رفتند براي را خود خارجي سفر نخستين امريكا، داري
  خزان اروپا در انتخابات اين زياد اهميت از مسائل اين همه انداختهاند. سايه انتخابات اين بر پوپوليسم
  ظهور كه نشستي دهد؛ مي انجام ۰۲ گروه كشورهاي در
  حضور آزموني گيري راي اين گفت توان دارند حكايت هلند سرنوشت در تنها نه انتخابات اين
  نتيجه مركزي بانكداران كشورها اين خارجه وزراي حضور
  با راست احزاب به يها اروپاي تمايالت بررسي براي است تاثيرگذار نيز اروپا سرنوشت در
  بلكه انتظار كند. كار به شروع آلمان در جمعه از
  آنها اروپا اتحاديه با لفت ها مخا مهاجرتي ضد احساسات اتحاديه در مهم انتخابات از گيري راي
  نخستين خود كليدي تجاري شركاي با سابق بانكدار اين يرود،
  م دوام شانس كه است درحالي اين يشود محسوب انتخابات ميشود: محسوب ۷1۰۲ سال در
  اروپا كه دارند ذهن در را سوال اين همگي چراكه شود
  درگير پيروزي از پس هم حاال همين اروپا اتحاديه آوردن برگزار آوريل ماه در فرانسه جمهوري رياست طوالني حمايت دارد، قصد واقعا جهان اقتصاد غول اين
  آيا به يها بريتانياي «آري» راي امريكا در ترامپ دونالد انتخابات سپتامبر ماه در نيز آلمان شود مي با بگذارد. كنار را آزاد تجارت آزاد بازار از خود
  مدت است. يافته كاهش شدت به برگزيت كه است درحالي اين كرد خواهد برگزار
  سراسري لحني اتخاذ درصدد آلمان نشست اين از پيش حال
  اين انتخابات بعدي، ساز سرنوشت انتخابات مهاجرت مخالف احزاب از ها حمايت كشور، هر
  در عليه ترامپ حمالت از بتواند نحوي به تا برآمد
  سازگارانه مارين اگر است مه ماه در فرانسه جمهوري رياست است. داشته توجهي قابل
  افزايش از يكي بكاهد. گسترده بسيار مبادالت دليل به
  برلين اين در ملي جبهه افراطي راست حزب نامزد لوپن، مرتبه نخستين براي هلند پارلماني انتخابات
  در وجود دليلي هيچ گفت: باره اين در آلمان اقتصاد
  وزراي هم از عمل در اروپايي بلوك شود، پيروز انتخابات كسب سر بر حزب ۸۲ كشور اين سياسي تاريخ
  در دليلي هيچ باشيم بدبين جهاني اقتصاد درباره كه
  ندارد براي حزب«آلترناتيوي هم آلمان در است. پاشيده كه ميكنند رقابت يكديگر با پارلماني كرسي 15۰
  باشيم. بدبين امريكا با روابط درباره تا ندارد وجود
  هم سياست با كه آلمان» براي جايگزيني آلمان/گزينه جديد دولت تشكيل روند در تواند مي مساله
  اين آنها درباره بايد كه دارد وجود موضوعاتي داد: ادامه
  وي «درهاي مورد در كشور اين اعظم صدر مركل، آنگال زمان شدن طوالني به كند ايجاد واريهايي
  دش تها ماليا شوند. متوجه را مساله همه تا شود گو گفت فزاينده طور به است مخالف مهاجران» روي به باز شود. منجر احزاب بين ائتالف براي
  مذاكرات اين كه كنيم مي گمان ما است. موضوعات اين جمله
  از مييابد. بيشتري محبوبيت در شد خواهد پيگيري دهيي سازن صورت به ليبرال
  مذاكرات روته مارك مقابل در متعصب ويلدرز مقام اين يشود. ختم مناسبي متقابل فهم به رو
  نهايت پيش مناقشه مذاكره ها هفته گرت به انتخابات اين در ها توجه
  همه دقيق هطور نشود فاش نامش خواست كه آلمان
  اقتصادي نظام در فرانسه امريكا انتخاباتي نظام خالف بر مخالف پوپوليست افراطي راست نامزد
  ويلدرز، در اما چيست مالياتي مسائل از منظورش كه نكرد
  اشاره انتخابات كه دارد وجود امكان اين هلند نسبي نمايندگي اروپا مهاجرتي ضد تمايالت براي آزموني كرده ايفا هلند انتخاباتي كارزار مضمون لحن در ممنوع را قرآن تعطيل را مساجد همه خارج، هلند جامعه خواهد كه اروپاست
  اتحاديه گرفته قرار تغيير مورد ترامپ سوي از كه اقداماتي
  ميان توانند مي حزب 15 حداكثر باشد. نداشته قطعي برنده هيچ ويلدرز افراطي حزب كه نميرسد نظر به اگرچه تصاحب مجلس در اي كرسي هيچ حزبش اگر حتي كه است اين بر عمومي تصور حال، اين با كند. دهي راي از پيش وي كند. زدايي» «اسالم
  را اگر كه است و» ام «ب شركت براي ماليات درصد 35
  هم كدام هيچ كنند كسب پارلمان در را يهايي كرس داشته هلند در دولت تشكيل براي زيادي شانس خود سياسي مواضع است شده موفق او هم باز نكند، ندارد مستقل دولت تشكيل براي زيادي شانس ويلدرز به ما ارضي تماميت كه ميخواهند
  گفت:«مردم خواهد مواجه آن با نكند خارج مكزيك از را خود
  كارخانه روند كارشناسان باشند. نياورده دست به را آرا ۰۲د درص هاي نظرسنجي كه است اين عمده نگراني اما باشد كند.» تحميل هلند راست بزرگ حزب دو به را ليستها پوپو ها، نظرسنجي جديدترين نتايج طبق آزادي براي حزبي رهبر شود.» بازگردانده
  خودمان آنگال نشست در مساله اين يرود، انتظار همچنين
  شد. احتماال كه يكنند بيني پيش را ائتالفي دولت تشكيل برگزيت پرسي همه نتيجه مورد در پيشين اصلي رقابت يرسد، نظر به رويترز گزارش به به را آرا درصد 14 31تا توانند مي حالت بهترين در عامه گسترده حمايت از كه باورم اين بر
  افزود:«من روز بار نخستين براي كه ترامپ آلمان صدراعظم
  مركل، خواهد طول هفته چندين قطعي، نتايج اعالم از پس متفاوتي نتايج نيز امريكا جمهوري رياست انتخابات نامزد هلند وزير نخس روته، مارك ويلدرز ميان ويلدرز حزب ترتيب، بدي دهند اختصاص خود برخورداريم. ندارند، تعصبي ترس كه هلند
  مردم مساله شود. مطرح گيرد، صورت واشنگتن در
  جمعه وي ليبرال حزب ميان ائتالفي از روته دولت كشيد. به بريتانياييها «آري» راي ميدادند نشان را حاكي ها بيني پيش است راست ليبرال راست حزب ديگر سوي از كند. تصاحب را 4۲كرسي تواند مي تنها بود؛ تعصب ترس مبناي بر من هاي كمپين
  اگر درگير خود به را ۰۲ گروه كشورهاي ذهن كه
  ديگري احزاب از كدام هيچ اگر اما بود شده تشكيل كارگر حزب كاخ به ترامپ دونالد ورود اروپا اتحاديه از خروج طبق است. پيروزي براي روته بيشتر شانس از ويلدرز پيروزي صورت در حتي يگويند كارشناسان دست به نيز را آرا از درصد ۲.۰ از بيش
  آنگاه گروه به خود اعتقاد به امريكا كه است سوال اين
  كرده براي آنگاه كنند، كسب را آرا درصد ۷1 از بيش نتوانند كنوني، شرايط در بودند. انتظار از دور دو هر سفيد انتخابات، آغاز از پيش شده برگزار نجيهاي نظرس غيرممكن وي براي دولت تشكيل انتخابات اين در اميدوارم هستيم آن از فراتر بسيار اما آورديم نمي اين اصلي هدف توان حال اين با داد. خواهد ۰۲ادامه حزبي تكم دس ائتالفي به پارلمان در دولت اكثريت هاي ديدگاه براي سنجشي نوعي به هلند انتخابات كند. كسب كرسي ۹۲ يواند مت احتماال ليبرال حزب اند رده اعالم پيشرو احزاب ديگر چراكه بود خواهد بازپس را كشورمان ميخواهند كه عامي
  مردم اين اعضاي ميان مشترك يي زمينه به دستيابي را
  نشست دولت نخستين دهد، روي اتفاقي چنين اگر است. نياز مهاجرت همچون مسائلي به ها اروپايي عمومي اخير سياسي مناقشات كه است ذكر به الزم همچنين تحليلگر كروول، آندره كرد. نخواهند همكاري وي با آوريم دست به را خود ارضي تماميت
  بگيريم جوالي ماه در گروه اين سران نشست از پيش
  كشورها خواهد تاكنون ۰۷۹1 دهه از هلند تاريخ در حزبي چند ميشود. محسوب اروپا اتحاديه قبال در رويكرد شده تمام روته مارك سود به عمل در تركيه با هلند يچهوله دو خبرنگار به هم آمستردام دانشگاه سياسي داده وعده ويلدرز دهند.» راي وسيع شمار
  در يي بياني است، قرار روزه دو نشست اين انتهاي در
  دانست. دولت دو هلند، گذشته در كه است درحالي اين بود چهارشنبه روز خارجي خبرنگاران از زيادي شمار درصدي پيشتازي از هم ها نظرسنجي برخي است. در سياسي نقش هيچ نميتواند گفت:«ويلدرز انتخابات در حزبش پيروزي صورت در كه
  است فظتگرايي محا رد بر آن كنندگان مضا كه شود گسيختند.
  منتشر هم از ماه ۲1 حدود در اينچنيني دادند. مي خبري پوشش را هلند انتخابات شرايط دارند. حكايت روته مارك مهمي نقش اما باشد. داشته هلند دولت گيري شكل اروپا اتحاديه از را هلند او، توسط دولت تشكيل
  و يكند. تاكيد مالي هاي رقابت از منطقه
  اجتناب است
  از جمهور رييس پايان بي دردسرهاي از بخشي فقط جديد مهاجرتي ترامپ
  قانون مالياتي سوابق افشاي از سفيد كاخ
  خشم به نيرو اعزام كرد
  پاكستان تكذيب را
  عربستان ترامپ مالياتي سوابق انتشار مريلند هاوايي دههاي پرون جهان
  گروه مجمع در سخنراني جريان در پاكستان دفاع
  وزير روبهرو نيز ديگر چالش يك با ترامپ دونالد مريلند هاوايي ايالت در واشنگتن، از غير از پيش روز يك االتمتحده اي فدرال 3دادگاه اعزام درباره شده منتشر خبرهاي كشور، اين
  ملي سي» بي ان اس «ام تلويزيوني شبكه است. شده صورت ترامپ اجرايي فرمان عليه مشابهي هاي يت شكا ترامپ دونالد مهاجرتي دوم فرمان شدن
  اجرايي به كرد. رد را عربستان جنوبي مرز به نظامي
  نيروي كرده منتشر را ترامپ مالياتي سوابق از بخشي هاوايي ايالت دادستان چن، داگالس است. گرفته مسلمان، عمدتا 6كشور شهروندان ويزاي لغو
  براي كه كرده تاكيد پاكستان دفاع وزير نيوز، وقت
  گزارش نيويورك در مستقر تلويزيوني شبكه اين است. قائل تبعيض افراد، تابعيت پايه بر فرمان اين كه يگويد يكنند. بررسي را قانون اين اجراي از
  جلوگيري پاكستان ارتش يگان اعزام بر مبني ها گزارش
  تمامي را ترامپ 5۰۰۲ مالياتي اظهارنامه از بخشي گفت: خود شكايت با همزمان پيش هفته وي شود. مي مواجه نيز جديدي مشكل با اما امريكا جمهوري ييس
  ر ساختگي» «جعلي عربستان جنوبي مرزهاي
  به 15۰ از بيش او يدهد نشان كه كرده منتشر نخستين او كه هستيم مدعي خود شكايت طرح در «ما ترامپ. مالياتي سوابق از بخشي افشاي است؛
  شده آباد اسال دولت گفته، آصف محمد خواجه
  است. دالر ميليون ۸3 داشته درآمد دالر ميليون اش جمهوري رياست فرمان با كه است جمهوري رييس مجزا رونده پ3 در درگير وكالي رويترز، گزارش
  به تنها مسلمان كشورهاي ميان مسائل حل
  براي است. كرده پرداخت ماليات كرده منع امريكا به ورود از را مردم از وسيع دامنه فدرال هاي اه دادگ به ترامپ اجرايي فرمان عليه
  كه وارد را خود هد انجام گرانه» «ميانج
  اقدامات اين گزارش در شده افشا ارقام سفيد كاخ ديگر، عبارت به تشان. تابعي پايه بر صرفا هم آن است؛ روز يك چهارشنبه بودند اميدوار د، رده كان
  شكايت نميكند. ديگر كشور يك هاي
  درگيري همزمان اما كرده، تاييد را تلويزيوني شبكه اين از يكي شهروند شما اگر كه گويد مي فرمان اين حكم امريكا، سجمهوري ريي فرمان اجراي از
  پيش بدون مالياتي هاي پرونده انتشار كرده عنوان در هستيد.» تروريست يك احتماال شما كشورهاييد، كنند. دريافت اهها دادگ از را آن
  تعليق البته داند. مي غيرقانوني را پرونده صاحب رضايت هاي ايال دادگاه است. شده مشابهي اعتراض هم مريلند كه كرد صادر اجرايي فرمان دوم بار براي
  ترامپ جمعي دسته گور كشف تنها سي» بي ان اس «ام سوي از شده افشا مدارك شكايت يشود. برگزار چهارشنبه روز مريلند هاوايي شهروندان ويزاي امروز شنبه) (پنج از آن
  براساس سفيد كاخ هستند. قطورتر پروندهيي از صفحه فدرال قاضي يك سوي از اگر ها ايال اين از هركدام مدت به ايران ازجمله مسلمان عمدتا عراق
  6كشور الدين الح
  در ماليات ثروتمند بسيار افراد كه است شده آن از امريكا، تجمهوري رياس انتخاباتي نامزدهاي مالياتي اظهارنامه از هايي برگه انتشار نوشته، تعليق ترامپ اجرايي فرمان دوم بار براي شود، تاييد فرمان عليه شكايت ترين اصلي شود. مي تعليق روز
  ۰۹ پزشكي هاي تي كرده، اعالم عراق بهداشت بپردازند.»
  وزارت كمي فدرال اكنون كند. منتشر را خود مالياتي هاي پرونده كه است كساني درماندگي دهنده نشان ترامپ چنين درصورت اول، فرمان لغو مانند شد. خواهد هفته يك است. واشنگتن ايالت در ترامپ
  اجرايي جنايت قربانيان جمعي دسته گور دومين وزارتخانه
  اين نيويورك پيشين گزارش همچنين اسناد اين اتفاق اسناد اين درز معتقدند سياسي ناظران زير را قانون حاضرند مخاطب بيشتر جذب براي شده منع 6كشور شهروندان مهاجرتي وضعيت اتفاقي، فدرال قاضي ترامپ، اول اجرايي فرمان صدور از
  پس در داعش هاي تروريس دست به كه اسپايكر نظامي
  پايگاه از ترامپ داد نشان كه كند مي تاييد را تايمز درباره چنداني اطالعات چراكه است؛ مهمي از يتوان آيا كه نيست روشن هنوز بگذارند. پا هم ترامپ دولت اما يگردد باز عادي حالت به دوباره در بوده، بوش جورج دولت منصوب كه روبارت
  جيمز تكريت شهر مركز در را شدند كشته ۰۲ميالدي 14
  سال ميلياردها براي كه است كرده استفاده امكان اين انتشار نيست دست در ترامپ مالياتي سوابق از مثال حساس جزئياتي به پرونده اين طريق شان داشت. خواهد تجديدنظرخواهي درخواست حق هاي ايالت وكالي شكايت به واشنگتن سياتل
  شهر دسته گور اين آناتولي، خبرگزاري گزارش به كردند.
  كشف ثروت ميزان هنوز نپردازد. ماليات درآمدش دالر جمهوري رييس شود باعث تواند مي اسناد اين خير. يا يافت دست روسيه با ترامپ معامالت دولت كه كرد اعالم سفيد كاخ سخنگوي اسپايسر، لغو به راي كرد رسيدگي مينهسوتا
  واشنگتن جنايت قربانيان از زيادي شمار اجساد بقاياي حاوي
  جمعي مانده پنهان رازآلودي طور به ترامپ شخصي اطالعات بگيرد قرار بيشتري فشار تحت امريكا پليس ان، ان سي تلويزيوني شبكه گزارش به جديد فرمان كه است معتقد قويا ترامپ پرزيدنت ايالت كل دادستان اكنون داد. ترامپ اجرايي
  فرمان استان در واقع تكريت شهر در كه است اسپايكر
  وحشيانه تري روشن تصوير تواند مي ديگر اسناد انتشار فقط كند. منتشر بيشتري مجلس به دارد نظر در يآي) ب (اف امريكا فدرال اعالم مراسم در شد. خواهد پيروز دادگاه در مهاجرتي يكند استدالل ترامپ، دوم فرمان از پس
  واشنگتن خروج حال در حاضر حال در است. شده كشف الدين الح
  ص او ثروت المللي بين ملي منابع درآمد، ميزان از بخش از «ما است: نوشته باره اين در يسي بي سر بر تحقيقات آيا كه دهد گزارش نمايندگان حضور ترامپ هرچند دوشنبه، در جديد اجرايي فرمان فرمان همان محتوايي نظر از اجرايي فرمان اين
  كه آمار هنوز هستيم؛ جمعي دسته گور اين از قربانيان
  بقاياي «اين است: نوشته تايمز نيويورك كند. آشكار را ترامپ شخصي مالي امپراتوري از ديگري كوچك كارزار جريان در روسيه ترامپ تماسهاي كلي جان سشنز جف تيلرسون، ركس اما نداشت تعليق را آن دوباره بايد روبارت قاضي است
  قبلي ژوئن در داعش تروريستي گروه نيست. مشخص
  قربانيان قرار كه كرد ايجاد را تصور اين دقايقي براي اسناد سال به مربوط صفحه چند اين دهايم. ش باخبر خواهد جريان به را گذشته سال در انتخاباتي مقابل در داخلي امنيت دادگستري خارجه، وزراي بايد شنيد را ترامپ دولت داللهاي است روبارت
  كند. نظامي دانشجوي 1سرباز ۰۰۷ حدود ميالدي
  41۰۲ بيشتر اما بيايد، فرود سفيد كاخ سر بر بمبي است آنچه يدهد، نشان شده منتشر اكنون كه 5۰۰۲ خير. يا انداخت كردند. دفاع فرمان اين از يافتند حضور خبرنگاران غير بدهد. راي ترامپ دوم فرمان از شكايت
  درباره كرد. عام قتل را كشور اين شمال در عراق اسپايكر
  اردوگاه تاريكي كرد روشن را شب كه بود يي بارقه شبيه جايگزين ماليات حداقل عنوان با ۰۷۹1 سال در افكار فشار تحت شدت به 61۰۲ در ترامپ اين لغو احتمال شده، انجام تغييرات با گويد دولت نيويورك، ازجمله ديگر ايالت چند واشنگتن، ايالت بازگشت.»
  از دوباره مانع كرده عمل درست شد، گذاشته آن بناي سنت به بنا نبود حاضر زيرا گرفت؛ قرار عمومي است. شده كم اجرايي فرمان اند. پيوست شكايت اين به هم اورگان
  ماساچوست زرهي خودرو صادرات آفريقا
  به تركيه
  ساخت به رسما فيون» «فرانسوا ديگر سياستمدار ها پاي امريكايي كشورهاي
  سازمان ساخت زرهي خودرو صادرات قرارداد
  نخستين گزارش به شد. امضا آفريقا شمالي كشور يك با شد
  تركيه متهم مالي شد
  سوءاستفاده باز برزيل فساد پرونده به كرد تهديد تعليق به را
  ونزوئال خودرو صادرات قرارداد نخستين تركيه، آرتي
  شبكه داراي كه يالچين» «اژدر نام با تركيه ساخت
  زرهي جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه انجام قابليت خود كالس در حفاظتي توان
  بيشترين درباره تحقيقات تا است خواسته كشور اين عالي دادگاه از برزيل عالي دادستان كه صورتي در داده هشدار ونزوئال به امريكايي كشورهاي سازمان دبيركل هطور فرانسه تجمهوري رياس انتخابات در تگرا راس نامزد فيون، فرانسوا دفاع وزارت با است، ميداني مختلف شرايط در
  عمليات مجلس نفوذ با نمايندگان از شماري وزير جمله از كشور اين عالي ۸سياستمدار سازمان اين در عضويتش ندهد، فراخوان آينده روز ۰3 در انتخابات برگزاري براي متهم عمومي» منابع از «سوءاستفاده به كشور اين دادستاني دفتر توسط
  رسمي اژدر شده، گفته شد. امضا آفريقا شمالي كشور
  يك كل دادستان اعالم به بنا كند. آغاز پتروبراس با مرتبط مالي فساد پرونده با رابطه در را كرده تهديد آلماگرو لوييس ث، روزنامه نوشته به آمد. درخواهد تعليق به هلوپه، پن به يورو هزار صدها كه است متهم فيون فرانسه، خبرگزاري گزارش به
  شد. كه مقاومت انفجار به مربوط هاي آزماي در
  يالچين گزارش به يكه درحال پرداخته، پارلماني سمت يك در فعاليت براي خود
  همسر است، پتروبراس هاي زيرمجموع از كه اودبرخت شركت كاركنان از نفر ۷۷ برزيل، حضور با كامل سراسري انتخابات ممكن زمان ترين سري در ونزوئال اگر
  كه بوده موفق شده، انجام طرف هاي موسس طرف
  از مهم شركت دو اين ردهاند. اعالم تحقيقات اين در همكاري براي را خود موافقت دبيركل شد. خواهد تعليق سازمان در عضويت از نكند برگزار بينلمللي ناظران در تر پيش فيون همسر است. نداشته خارجي وجود اصال شغلي چنين ها
  رسانه بار حمل توان با زرهي خودرو اين همچنين
  است. سياستمداران به رشوه پرداخت خود منافع جهت در بازارها دستكاري به برزيلي ونزوئال، غيرطبيعي دولت تعليق است:«تصويب گفته امريكايي كشورهاي سازمان پارلماني دستيار عنوان به هرگز كه بود گفته «تلگراف» ۷۰۰۲روزنامه به
  سال چون گوناگوني هاي ري كارب در استفاده توانايي
  سنگين خانتو، روديگو رويترز، گزارش به د. ده ان ش متهم تجاري قراردادهاي امضاي براي اين مردم براي حاضر درحال يوانيم مت كه است اقدامي تالش آشكارترين است. كرده مطرح بارها هم فيون كه است ادعايي همان اين نكرده كار
  همسرش دارد. مين امحاي كشف فرماندهي، كنترل
  آمبوالنس، از همچنين كشور اين مالي فساد رسوايي زرگترين در برزيل عمومي دادستان براي آلماگرو دهيد.» انجام ونزوئال عدالت آينده منطقه، دموكراسي براي كشور كرد. تاييد را او عليه اتهامي چنين رسمي شدن مطرح هم فيون مدافع
  وكيل هشنبه روز صبح «فيون گفت: خبرنگاران به فيون فرانسوا وكيل لوي،
  آنتونن از شماري شهادت براساس را ديگر درخواست ۲11 تا است خواسته عالي دادگاه آينده روز ۰3 در كه كرده تقاضا نهادي، مسير سرگيري از تعليق از
  جلوگيري برزيلي، هاي روزنام نوشته به كند. بررسي كشور اين مهم انرژي گروه اجرايي مقامات سازمان دبيركل گيرد. صورت ونزوئال در انتخابات برگزاري براي فراخوان يك فضايي در جلسه اين خاطر همين به بود افتاده جلو جلسه تاريخ شد.
  متهم پاكستان در تروريست
  اعدام ييسجمهور تامر، ميشل كابينه عضو درباره تحقيقات دنبال به همچنين خانتو قوانين دوباره تصويب سياسي، زندانيان «آزادي است: گفته امريكايي كشورهاي در وريخواهان» «جمه هكار محافظ حزب 36ساله نامزد فيون، شد.» برگزار
  آرام پاكستان، در 5تروريست اعدام از پس هفته
  يك را يها نگران كه اقدامي است؛ كنگره در وي متحدان همچنين كشور، اين فعلي با مطابق ليجديد عا ديوان يك انتخاباتي ملي شوراي يك انتخاب شده، لغو است، تبليغاتي هاي فعاليت سرگرم همچنين كه فرانسه جمهوري رياست
  انتخابات هاي اه «دادگ سوي از كه كشور اين در ديگر روريست
  ت3 در را جديد تحقيقات است. داده افزايش هشدت كشور اين دولت در يثباتي درباره آنها به بايد كه هستند ديگري شرايط ازجمله اساسي قانون در شده تعيين قوانين را شده مطرح اتهامات پيت فيون گرفت. قرار بازجويي مورد چهارشنبه
  روز زندان در بودند، شده مرگ به محكوم كشور اين
  نظامي» يكشد. نم دست انتخابات در نامزدي از كه بود گفته خوانده سياسي»
  «ترور كه بود كرده اعالم پيت تامر ميشل دانست. تامر دولت براي آزموني توان واقع رييس از رسم يي تقاضانام در هم پيش سال يك حدود آلماگرو شود.»
  عمل گزارش به شدند. اعدام پنجاب ايالت در ساهيوال
  شهر را بگيرد قرار قضايي مقامات تحقيقات بازجويي تحت كه كابينه اعضاي از يك هر بين وقالعاده يي جلس كه خواست امريكايي كشورهاي سازمان دايم شوراي چيزي «تنها كرد: اعالم تلويزيوني مصاحبه يك جريان در ژانويه ماه اواخر
  فيون افراد از 3روريست اين پاكستان، ارتش عمومي
  روابط است، داشته نقشي فسادها در شود ثابت كه صورتي در يند مك تعليق سمتش از تعليق مورد در آن در تا كند برگزار ماه) رداد 31خ ژوئن(1۲و ۰۲ و1۰ روزهاي برود سوال زير شرافتم كه است اين شود تا رقابه در من نامزدي مانع يواند مت
  كه «تحريك الجهاد» «حركت تروريستي هاي روه
  وابسته محاكمه امكان برزيل اساسي قانون طبق يكند. بركنار دولت در فعاليت از كلي به كه كرد اشاره سازمان اين قانون از ادهي به وي شود. وگو گف بحث ونزوئال هاي دادرس كه است اين مستلزم اوليه اتهامات فرانسه، قانون طبق شوم.» متهم
  و عليه مختلف حمالت در كه بودند پاكستان»
  طالبان وجود عالي دادگاه توسط تنها مجلس نمايندگان سناتورها كابينه، اعضاي همه صورت اساس قانون نظم در تغييري عضو، كشورهاي از يك در چنانچه آن طبق است، گرفته صورت اشتباهي اقدام كند گمان اينكه براي محكمي دليل
  تحقيقاتي مراكز به حمله عادي، مردم پليس، امنيتي،
  نيروهاي كه زماني تا داشت خواهد ادامه همچنان تحقيقات حال اين با باشند؛
  داشته دهها پرون به عالي دادگاه تا شد طول ها ال معموال كه اينجاست مساله اما دارد؛ اعضا ساير باشد، داشته اثر كشور دموكراتيكي نظم در جدي طور به كه
  گيرد زماني مقاطع در و... ارتش سربازان به حمله
  آموزشي، مرتبط مظنونين ساير يا سياستمداران از نامي هنوز خانتو حال، اين با كند. رسيدگي جمعي ارزيابي به تا بدهند دايم شوراي برگزاري براي فوري فراخوان وانند هلوپه پن خير. يا كنند ارائه دادگاه به را پرونده اين آيا كه بگيرند ميم دادرس تص
  ها اين هاند. داشت دست پاكستان مختلف نقاط در
  مختلف گفت يداد، توضيح را وي برنامه كه هيي نام در فقط نكرد منتشر را فساد پرونده با دولت اروپاپرس، گزارش به شود. گرفته مناسب تصميمات پرداخته اوضاع دستمزد يورو ۸زار ۰3 حدود فيون، معاون سمت در سال 15 مدت در
  فيون برخي مالحظات ها لفت مخا با پاكستان در هها
  دادگا مورد هشدت كه است برزيلي دموكراسي درباره تلخ واقعيتي يادآور اقداماتش كه منتشر كشور خارجه وزارت كه هيي بياني در آلماگرو اظهارات به واكنش در ونزوئال اين ازاي در هلوپه پن آيا كه بدانند يواهند مقامات حاال است كرده
  دريافت مردم نهادها احزاب، اكثريت اما است مواجه
  احزاب است. گرفته قرار اقتصادي سياسي هاي درت سوءاستفاده فساد حمله است. خوانده غيرقانوني» «نامشروع را آلماگرو هاي گفته شد، خير. يا است كرده هم كار
  دستمزد هستند. اهها دادگ اين فعاليت ادامه خواستار پاكستان،
آزمون اول راست‌هاي افراطي در 2017
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
آزمون اول راست‌هاي افراطي در 2017
انتخابات هلند: مذاكره‌هايي طولاني در راه است


گروه جهان  طلا تسليمي   

حدود 13ميليون هلندي ديروز درحالي براي شركت در انتخابات پارلماني پاي صندوق‌هاي راي رفتند كه مسائل مهمي همچون مهاجرت، اسلام و ظهور پوپوليسم بر اين انتخابات سايه انداخته‌اند. نتيجه اين انتخابات نه تنها در سرنوشت هلند بلكه در سرنوشت اروپا نيز تاثيرگذار است و نخستين راي‌گيري از 3 انتخابات مهم در اتحاديه اروپا  در سال 2017 محسوب مي‌شود: انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه در ماه آوريل برگزار مي‌شود و آلمان نيز در ماه سپتامبر انتخابات سراسري برگزار خواهد كرد و اين درحالي است كه در هر 3كشور، حمايت‌ها از احزاب مخالف مهاجرت افزايش قابل توجهي داشته است.

در انتخابات پارلماني هلند براي نخستين مرتبه در تاريخ سياسي اين كشور ۲۸حزب بر سر كسب ۱۵۰كرسي پارلماني با يكديگر رقابت مي‌كنند كه اين مساله مي‌تواند در روند تشكيل دولت جديد دشواري‌هايي ايجاد كند و به طولاني ‌شدن زمان مذاكرات براي ائتلاف بين احزاب منجر شود. ويلدرز متعصب در مقابل مارك روته ليبرال

همه توجه‌ها در اين انتخابات به گرت ويلدرز، نامزد راست افراطي پوپوليست مخالف اتحاديه اروپاست كه مي‌خواهد جامعه هلند را «اسلام‌زدايي» كند. وي پيش از راي‌دهي گفت:«مردم مي‌خواهند كه تماميت ارضي ما به خودمان بازگردانده شود.» رهبر حزبي براي آزادي افزود:«من بر اين باورم كه از حمايت گسترده عامه مردم هلند كه ترس و تعصبي ندارند، برخورداريم. اگر كمپين‌هاي من بر مبناي ترس و تعصب بود؛ آنگاه بيش از 0.2درصد از آرا را نيز به دست نمي‌آورديم اما بسيار فراتر از آن هستيم و اميدوارم مردم عامي كه مي‌خواهند كشورمان را بازپس بگيريم و تماميت ارضي خود را به دست آوريم در شمار وسيع راي دهند.» ويلدرز وعده داده است كه در صورت پيروزي حزبش در انتخابات و تشكيل دولت توسط او، هلند را از اتحاديه اروپا خارج، همه مساجد را تعطيل و قرآن را ممنوع كند.  با اين حال، تصور عمومي بر اين است كه ويلدرز شانس زيادي براي تشكيل دولت مستقل ندارد و طبق نتايج جديدترين نظرسنجي‌ها، پوپوليست‌ها در بهترين حالت مي‌توانند 13تا 14درصد آرا را به خود اختصاص دهند و بدين ‌ترتيب، حزب ويلدرز تنها مي‌تواند ۲۴كرسي را تصاحب كند. از سوي ديگر كارشناسان مي‌گويند حتي در صورت پيروزي ويلدرز در اين انتخابات تشكيل دولت براي وي غيرممكن خواهد بود چراكه ديگر احزاب پيشرو اعلام كرده‌اند با وي همكاري نخواهند كرد. آندره كروول، تحليلگر سياسي دانشگاه آمستردام هم به خبرنگار دويچه‌وله گفت:«ويلدرز نمي‌تواند هيچ نقش سياسي در شكل‌گيري دولت هلند داشته باشد. اما نقش مهمي در لحن و مضمون كارزار انتخاباتي هلند ايفا كرده و حتي اگر حزبش هيچ كرسي‌اي در مجلس تصاحب نكند، باز هم او موفق شده است مواضع سياسي خود را به دو حزب بزرگ راست هلند تحميل كند.»

به گزارش رويترز به نظر مي‌رسد، رقابت اصلي ميان ويلدرز و مارك روته، نخست‌وزير هلند و نامزد حزب راست ليبرال راست است و پيش‌بيني‌ها حاكي از شانس بيشتر روته براي پيروزي است. طبق نظرسنجي‌هاي برگزار شده پيش از آغاز انتخابات، حزب ليبرال احتمالا مي‌تواند ۲۹كرسي كسب كند. همچنين لازم به ذكر است كه مناقشات سياسي اخير هلند با تركيه در عمل به سود مارك روته تمام شده است. برخي نظرسنجي‌ها هم از پيشتازي 3درصدي مارك روته حكايت دارند.

  آزموني براي تمايلات ضد مهاجرتي اروپا

اگرچه به نظر نمي‌رسد كه حزب افراطي ويلدرز شانس زيادي براي تشكيل دولت در هلند داشته باشد اما نگراني عمده اين است كه نظرسنجي‌هاي پيشين در مورد نتيجه همه‌پرسي برگزيت و انتخابات رياست‌جمهوري امريكا نيز نتايج متفاوتي را نشان مي‌دادند و راي «آري» بريتانيايي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا و ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد هر دو دور از انتظار بودند. در شرايط كنوني، انتخابات هلند به نوعي سنجشي براي ديدگاه‌هاي عمومي اروپايي‌ها به مسائلي همچون مهاجرت و رويكرد در قبال اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود.

شمار زيادي از خبرنگاران خارجي روز چهارشنبه شرايط انتخابات هلند را پوشش خبري مي‌دادند. آخرين مناظره تلويزيوني كه رهبران همه احزاب به استثناي يك نفر در آن حضور داشتند هم حدود 3 ميليون و 300 هزار بيننده داشت كه در مقايسه با انتخابات سال 2012 شمار بينندگان دو برابر شده بود. همه اين مسائل از اهميت زياد اين انتخابات در اروپا حكايت دارند و مي‌توان گفت اين راي‌گيري آزموني براي بررسي تمايلات اروپايي‌ها به احزاب راست و احساسات ضد مهاجرتي و مخالفت‌ها با اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و اين درحالي است كه شانس دوام ‌آوردن اتحاديه اروپا همين حالا هم پس از پيروزي دونالد ترامپ در امريكا و راي «آري» بريتانيايي‌ها به برگزيت به‌ شدت كاهش يافته است.

انتخابات سرنوشت‌ساز بعدي، انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه در ماه مه است و اگر مارين لوپن، نامزد حزب راست افراطي جبهه ملي در اين انتخابات پيروز شود، بلوك اروپايي در عمل از هم پاشيده است. در آلمان هم حزب«آلترناتيوي براي آلمان/گزينه جايگزيني براي آلمان» كه با سياست آنگلا مركل، صدر اعظم اين كشور در مورد «درهاي باز به روي مهاجران» مخالف است به طور فزاينده محبوبيت بيشتري مي‌يابد. هفته‌ها مذاكره و مناقشه پيش رو

بر خلاف نظام انتخاباتي امريكا و فرانسه در نظام نمايندگي نسبي هلند اين امكان وجود دارد كه انتخابات هيچ برنده قطعي نداشته باشد. حداكثر 15حزب مي‌توانند كرسي‌هايي را در پارلمان كسب كنند و هيچ كدام هم 20درصد آرا را به دست نياورده باشند. كارشناسان روند تشكيل دولت ائتلافي را پيش‌بيني مي‌كنند كه احتمالا پس از اعلام نتايج قطعي، چندين هفته طول خواهد كشيد. دولت روته از ائتلافي ميان حزب ليبرال وي و حزب كارگر تشكيل شده بود اما اگر هيچ كدام از احزاب نتوانند بيش از 17درصد آرا را كسب كنند، آنگاه براي اكثريت دولت در پارلمان به ائتلافي دست‌كم 4حزبي نياز است. اگر چنين اتفاقي روي دهد، نخستين دولت چند حزبي در تاريخ هلند از دهه 1970 تاكنون خواهد بود و اين درحالي است كه در گذشته هلند، دو دولت اينچنيني در حدود 12ماه از هم گسيختند.نویسنده:
خشم كاخ سفيد از افشاي سوابق مالياتي ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
خشم كاخ سفيد از افشاي سوابق مالياتي ترامپ
قانون مهاجرتي جديد فقط بخشي از دردسرهاي بي‌پايان رييس‌جمهور است


گروه جهان  

 3دادگاه فدرال ايالات‌متحده يك روز پيش از اجرايي شدن فرمان دوم مهاجرتي دونالد ترامپ براي لغو ويزاي شهروندان 6كشور عمدتا مسلمان، جلوگيري از اجراي اين قانون را بررسي مي‌كنند. رييس‌جمهوري امريكا اما با مشكل جديدي نيز مواجه شده است؛ افشاي بخشي از سوابق مالياتي ترامپ.

به گزارش رويترز، وكلاي درگير در 3پرونده مجزا كه عليه فرمان اجرايي ترامپ به دادگاه‌هاي فدرال شكايت كرده‌اند، اميدوار بودند چهارشنبه يك روز پيش از اجراي فرمان رييس‌جمهوري امريكا، حكم تعليق آن را از دادگاه‌ها دريافت كنند.

ترامپ براي بار دوم فرمان اجرايي صادر كرد كه براساس آن از (پنج شنبه) امروز ويزاي شهروندان 6كشور عمدتا مسلمان و ازجمله ايران به مدت ۹۰روز تعليق مي‌شود. اصلي‌ترين شكايت عليه فرمان اجرايي ترامپ در ايالت واشنگتن است. يك هفته پس از صدور فرمان اجرايي اول ترامپ، قاضي فدرال جيمز روبارت كه منصوب دولت جورج بوش بوده، در شهر سياتل واشنگتن به شكايت وكلاي ايالت‌هاي واشنگتن و مينه‌سوتا رسيدگي كرد و راي به لغو فرمان اجرايي ترامپ داد. اكنون دادستان كل ايالت واشنگتن پس از فرمان دوم ترامپ، استدلال مي‌كند كه اين فرمان اجرايي از نظر محتوايي همان فرمان قبلي است و قاضي روبارت بايد دوباره آن را تعليق كند. روبارت استدلال‌هاي دولت ترامپ را شنيد و بايد درباره شكايت از فرمان دوم ترامپ راي بدهد. غير از ايالت واشنگتن، چند ايالت ديگر ازجمله نيويورك، ماساچوست و اورگان هم به اين شكايت پيوسته‌اند.

  پرونده‌هاي هاوايي و مريلند

غير از واشنگتن، در 2 ايالت هاوايي و مريلند شكايت‌هاي مشابهي عليه فرمان اجرايي ترامپ صورت گرفته است. داگلاس چن، دادستان ايالت هاوايي مي‌گويد كه اين فرمان بر پايه تابعيت افراد، تبعيض قائل مي‌شود. وي هفته پيش همزمان با شكايت خود گفت: «ما در طرح شكايت خود مدعي هستيم كه او نخستين رييس‌جمهوري است كه با فرمان رياست‌جمهوري‌اش يك دامنه وسيع از مردم را از ورود به امريكا منع كرده است؛ آن‌هم صرفا بر پايه تابعيت‌شان. به عبارت ديگر، اين فرمان مي‌گويد كه اگر شما شهروند يكي از اين كشورهاييد، شما احتمالا يك تروريست هستيد.» در مريلند هم اعتراض مشابهي شده است. دادگاه ايالت‌هاي هاوايي و مريلند روز چهارشنبه برگزار مي‌شود. شكايت هركدام از اين ايالت‌ها اگر از سوي يك قاضي فدرال تاييد شود، براي بار دوم فرمان اجرايي ترامپ تعليق خواهد شد. مانند لغو فرمان اول، درصورت چنين اتفاقي، وضعيت مهاجرتي شهروندان 6كشور منع شده دوباره به حالت عادي باز مي‌گردد اما دولت ترامپ هم حق درخواست تجديدنظرخواهي خواهد داشت. شان اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كه دولت پرزيدنت ترامپ قويا معتقد است كه فرمان جديد مهاجرتي در دادگاه پيروز خواهد شد. در مراسم اعلام فرمان اجرايي جديد در دوشنبه، هرچند ترامپ حضور نداشت اما ركس تيلرسون، جف سشنز و جان كلي وزراي خارجه، دادگستري و امنيت داخلي در مقابل خبرنگاران حضور يافتند و از اين فرمان دفاع كردند. دولت مي‌گويد با تغييرات انجام شده، احتمال لغو اين فرمان اجرايي كم شده است.

  انتشار سوابق مالياتي ترامپ

دونالد ترامپ با يك چالش ديگر نيز روبه‌رو شده است. شبكه تلويزيوني «ام‌اس‌ان‌بي‌سي» بخشي از سوابق مالياتي ترامپ را منتشر كرده است. اين شبكه تلويزيوني مستقر در نيويورك بخشي از اظهارنامه مالياتي ۲۰۰۵ ترامپ را منتشر كرده كه نشان مي‌دهد او بيش از ۱۵۰ ميليون دلار درآمد داشته و ۳۸ ميليون دلار ماليات پرداخت كرده است.

كاخ سفيد ارقام افشا شده در گزارش اين شبكه تلويزيوني را تاييد كرده، اما همزمان عنوان كرده انتشار پرونده‌هاي مالياتي بدون رضايت صاحب پرونده را غيرقانوني مي‌داند. البته مدارك افشا شده از سوي «ام‌اس‌ان‌بي‌سي» تنها 2صفحه از پرونده‌يي قطورتر هستند. كاخ سفيد نوشته، انتشار برگه‌هايي از اظهارنامه مالياتي ترامپ نشان‌دهنده درماندگي كساني است كه براي جذب بيشتر مخاطب حاضرند قانون را زير پا بگذارند. هنوز روشن نيست كه آيا مي‌توان از طريق اين پرونده به جزئياتي حساس مثلا از معاملات ترامپ با روسيه دست يافت يا خير. به گزارش شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان، پليس فدرال امريكا (اف‌بي‌آي) در نظر دارد به مجلس نمايندگان گزارش دهد كه آيا تحقيقات بر سر تماس‌هاي ترامپ و روسيه در جريان كارزار انتخاباتي در سال گذشته را به جريان خواهد انداخت يا خير.

ترامپ در ۲۰۱۶ به‌شدت تحت فشار افكار عمومي قرار گرفت؛ زيرا حاضر نبود بنا به سنت نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري امريكا، پرونده‌هاي مالياتي خود را منتشر كند. اكنون ناظران سياسي معتقدند درز اين اسناد اتفاق مهمي است؛ چراكه اطلاعات چنداني درباره سوابق مالياتي ترامپ در دست نيست و انتشار اين اسناد مي‌تواند باعث شود رييس‌جمهوري امريكا تحت فشار بيشتري قرار بگيرد و اطلاعات بيشتري منتشر كند.

بي‌بي‌سي در اين باره نوشته است: «ما از بخش كوچك ديگري از امپراتوري مالي شخصي ترامپ باخبر شده‌ايم. اين چند صفحه مربوط به سال ۲۰۰۵ كه اكنون منتشر شده نشان مي‌دهد، آنچه در سال ۱۹۷۰ با عنوان حداقل ماليات جايگزين بناي آن گذاشته شد، درست عمل كرده و مانع از آن شده است كه افراد بسيار ثروتمند ماليات فدرال كمي بپردازند.»

اين اسناد همچنين گزارش پيشين نيويورك تايمز را تاييد مي‌كند كه نشان مي‌داد ترامپ از اين امكان استفاده كرده است كه براي ميلياردها دلار درآمدش ماليات نپردازد. هنوز ميزان ثروت شخصي ترامپ به‌طور رازآلودي پنهان مانده و فقط انتشار اسناد ديگر مي‌تواند تصوير روشن‌تري از ميزان درآمد، منابع ملي و بين‌المللي ثروت او را آشكار كند. نيويورك تايمز نوشته است: «اين اسناد براي دقايقي اين تصور را ايجاد كرد كه قرار است بمبي بر سر كاخ سفيد فرود بيايد، اما بيشتر شبيه بارقه‌يي بود كه شب را روشن كرد و تاريكي دوباره بازگشت.»نویسنده:
«فرانسوا فيون» رسما به سوءاستفاده مالي متهم شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
«فرانسوا فيون» رسما به سوءاستفاده مالي متهم شد


گروه جهان

 فرانسوا فيون، نامزد راست‌گرا در انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه به‌طور رسمي توسط دفتر دادستاني اين كشور به «سوءاستفاده از منابع عمومي» متهم شد.  به گزارش خبرگزاري فرانسه، فيون متهم است كه صدها هزار يورو به پنه‌لوپه، همسر خود براي فعاليت در يك سمت پارلماني پرداخته، درحالي‌كه به گزارش رسانه‌ها چنين شغلي اصلا وجود خارجي نداشته است. همسر فيون پيش‌تر در سال ۲۰۰۷ به روزنامه «تلگراف» گفته بود كه هرگز به عنوان دستيار پارلماني همسرش كار نكرده و اين همان ادعايي است كه فيون هم بارها مطرح كرده است. وكيل مدافع فيون هم مطرح شدن رسمي چنين اتهامي عليه او را تاييد كرد. آنتونن لوي، وكيل فرانسوا فيون به خبرنگاران گفت: «فيون صبح روز سه‌شنبه متهم شد. تاريخ جلسه جلو افتاده بود و به همين خاطر اين جلسه در فضايي آرام برگزار شد.» فيون، نامزد 63ساله حزب محافظه‌كار «جمهوري‌خواهان» در انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه كه همچنين سرگرم فعاليت‌هاي تبليغاتي است، روز چهارشنبه مورد بازجويي قرار گرفت. فيون پيش‌تر اتهامات مطرح شده را «ترور سياسي» خوانده و گفته بود كه از نامزدي در انتخابات دست نمي‌كشد. فيون اواخر ماه ژانويه در جريان يك مصاحبه تلويزيوني اعلام كرد: «تنها چيزي كه مي‌تواند مانع نامزدي من در رقابت‌ها شود اين است كه شرافتم زير سوال برود و متهم شوم.» طبق قانون فرانسه، اتهامات اوليه مستلزم اين است كه دادرس‌هاي تحقيقاتي دليل محكمي براي اينكه گمان كند اقدام اشتباهي صورت گرفته است، داشته باشند؛ با اين حال تحقيقات همچنان ادامه خواهد داشت تا زماني كه دادرس‌ها تصميم بگيرند كه آيا اين پرونده را به دادگاه ارائه كنند يا خير. پنه‌لوپه فيون در مدت 15 سال در سمت معاون فيون، حدود ۸۳۰ هزار يورو دستمزد دريافت كرده است و حالا مقامات مي‌خواهند بدانند كه آيا پنه‌لوپه در ازاي اين دستمزد كار هم كرده است يا خير.نویسنده:
سازمان كشورهاي امريكايي ونزوئلا را به تعليق تهديد كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
سازمان كشورهاي امريكايي ونزوئلا را به تعليق تهديد كرد


گروه جهان

 دبيركل سازمان كشورهاي امريكايي به ونزوئلا هشدار داده در صورتي كه براي برگزاري انتخابات در 30روز آينده فراخوان ندهد، عضويتش در اين سازمان به تعليق درخواهد آمد.  به نوشته روزنامه آ ب ث، لوييس آلماگرو تهديد كرده كه اگر ونزوئلا در سريع‌ترين زمان ممكن انتخابات سراسري كامل با حضور ناظران بين‌المللي برگزار نكند از عضويت در سازمان تعليق خواهد شد. دبيركل سازمان كشورهاي امريكايي گفته است:«تصويب تعليق دولت غيرطبيعي ونزوئلا، آشكارترين تلاش و اقدامي است كه مي‌توانيم درحال حاضر براي مردم اين كشور براي دموكراسي منطقه، آينده و عدالت ونزوئلا انجام دهيد.» آلماگرو براي جلوگيري از تعليق و از سرگيري مسير نهادي، تقاضا كرده كه در 30روز آينده يك فراخوان براي برگزاري انتخابات در ونزوئلا صورت گيرد. دبيركل سازمان كشورهاي امريكايي گفته است: «آزادي زندانيان سياسي، تصويب دوباره قوانين لغو شده، انتخاب يك شوراي ملي‌ انتخاباتي و يك ديوان عالي‌ جديد مطابق با قوانين تعيين شده در قانون اساسي ازجمله شرايط ديگري هستند كه بايد به آنها عمل شود.» آلماگرو حدود يك سال پيش هم در تقاضانامه‌يي رسمي‌ از رييس شوراي دايم سازمان كشورهاي امريكايي خواست كه جلسه‌يي فوق‌العاده بين روزهاي 10و 20ژوئن(21و 31خرداد ماه) برگزار كند تا در آن در مورد تعليق ونزوئلا بحث و گفت‌وگو شود. وي به ماده‌يي از قانون اين سازمان اشاره كرد كه طبق آن چنانچه در يكي‌ از كشورهاي عضو، تغييري در نظم قانون اساسي‌ صورت گيرد كه به طور جدي در نظم دموكراتيكي كشور اثر داشته باشد، ساير اعضا مي‌توانند فراخوان فوري براي برگزاري شوراي دايم بدهند تا به ارزيابي جمعي اوضاع پرداخته و تصميمات مناسب گرفته شود.  به گزارش اروپاپرس، دولت ونزوئلا در واكنش به اظهارات آلماگرو در بيانيه‌يي كه وزارت خارجه كشور منتشر شد، گفته‌هاي آلماگرو را «نامشروع و غيرقانوني» خوانده است.نویسنده:
پاي ده‌ها سياستمدار ديگر به پرونده فساد برزيل باز شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
پاي ده‌ها سياستمدار ديگر به پرونده فساد برزيل باز شد


گروه جهان

 دادستان عالي برزيل از دادگاه عالي اين كشور خواسته است تا تحقيقات درباره ۸۳ سياستمدار عالي اين كشور از جمله 5 وزير و شماري از نمايندگان با نفوذ مجلس را در رابطه با پرونده فساد مالي مرتبط با پتروبراس آغاز كند. بنا به اعلام دادستان كل برزيل، ۷۷ نفر از كاركنان شركت اودبرخت كه از زيرمجموعه‌هاي پتروبراس است، موافقت خود را براي همكاري در اين تحقيقات اعلام كرده‌اند. اين دو شركت مهم برزيلي به دستكاري بازارها در جهت منافع خود و پرداخت رشوه به سياستمداران براي امضاي قراردادهاي تجاري متهم شده‌اند.  به گزارش رويترز، روديگو خانتو، دادستان عمومي برزيل در بزرگ‌ترين رسوايي و فساد مالي اين كشور همچنين از دادگاه عالي خواسته است تا ۲۱۱ درخواست ديگر را براساس شهادت شماري از مقامات اجرايي گروه انرژي مهم اين كشور بررسي كند. به نوشته روزنامه‌هاي برزيلي، خانتو همچنين به دنبال تحقيقات درباره 5 عضو كابينه ميشل تامر، رييس‌جمهور فعلي اين كشور، و همچنين متحدان وي در كنگره است؛ اقدامي كه نگراني‌ها را درباره بي‌ثباتي در دولت اين كشور به‌شدت افزايش داده است.  تحقيقات جديد را در واقع مي‌توان آزموني براي دولت تامر دانست. ميشل تامر پيش‌تر اعلام كرده بود كه هر يك از اعضاي كابينه كه تحت بازجويي و تحقيقات مقامات قضايي قرار بگيرد را از سمتش تعليق مي‌كند و در صورتي كه ثابت شود در فسادها نقشي داشته است، به كلي از فعاليت در دولت بركنار مي‌كند. طبق قانون اساسي برزيل امكان محاكمه همه اعضاي كابينه، سناتورها و نمايندگان مجلس تنها توسط دادگاه عالي وجود دارد؛ اما مساله اينجاست كه معمولا سال‌ها طول مي‌كشد تا دادگاه عالي به پرونده‌ها رسيدگي كند.  با اين حال، خانتو هنوز نامي از سياستمداران يا ساير مظنونين مرتبط با پرونده فساد را منتشر نكرد و فقط در نامه‌يي كه برنامه وي را توضيح مي‌داد، گفت كه اقداماتش يادآور واقعيتي تلخ درباره دموكراسي برزيلي است كه به‌شدت مورد حمله فساد و سوءاستفاده قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي قرار گرفته است.نویسنده:
وزراي گروه اقتصادي ۲۰ گرد هم مي‌آيند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
وزراي گروه اقتصادي ۲۰ گرد هم مي‌آيند


گروه جهان   وزراي اقتصادي ۲۰ كشور جهان جمعه در حالي در آلمان گردهم مي‌آيند كه شعار دونالد ترامپ، رييس‌جمهور جديد امريكا مبني بر «اول امريكا» مي‌تواند، نظم جهاني اقتصاد را تغيير دهد.  به گزارش خبرگزاري فرانسه، دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا طي دو ماه حضورش در كاخ سفيد توافق اقتصادي ترنس پاسيفيك را لغو و تهديد كرد، تعرفه‌هاي گمركي براي كارخانه‌هاي خارج از امريكا را افزايش مي‌دهد. ضمن اينكه به صادرات چين حمله كرد. در همين حال استيون منوچن، وزير خزانه‌داري امريكا، نخستين سفر خارجي خود را براي حضور در كشورهاي گروه ۲۰ انجام مي‌دهد؛ نشستي كه با حضور وزراي خارجه اين كشورها و بانكداران مركزي آنها از جمعه در آلمان شروع به كار مي‌كند.  انتظار مي‌رود، اين بانكدار سابق با شركاي تجاري كليدي خود درگير شود چراكه همگي اين سوال را در ذهن دارند كه آيا اين غول اقتصاد جهان واقعا قصد دارد، حمايت طولاني مدت خود از بازار آزاد و تجارت آزاد را كنار بگذارد. با اين حال پيش از اين نشست آلمان درصدد اتخاذ لحني سازگارانه برآمد تا به نحوي بتواند از حملات ترامپ عليه برلين به دليل مبادلات بسيار گسترده بكاهد. يكي از وزراي اقتصاد آلمان در اين باره گفت: هيچ دليلي وجود ندارد كه درباره اقتصاد جهاني بدبين باشيم و هيچ دليلي هم وجود ندارد تا درباره روابط با امريكا بدبين باشيم. وي ادامه داد: موضوعاتي وجود دارد كه بايد درباره آنها گفت‌وگو شود تا همه مساله را متوجه شوند. ماليات‌ها از جمله اين موضوعات است. ما گمان مي‌كنيم كه اين مذاكرات به صورت سازنده‌يي پيگيري خواهد شد و در نهايت به فهم متقابل مناسبي ختم مي‌شود.  اين مقام اقتصادي آلمان كه خواست نامش فاش نشود به‌طور دقيق اشاره نكرد كه منظورش از مسائل مالياتي چيست اما در ميان اقداماتي كه از سوي ترامپ مورد تغيير قرار گرفته ۳۵درصد ماليات براي شركت «بي ‌ام و» است كه اگر كارخانه خود را از مكزيك خارج نكند با آن مواجه خواهد شد.  همچنين انتظار مي‌رود، اين مساله در نشست آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و ترامپ كه براي نخستين بار روز جمعه در واشنگتن صورت مي‌گيرد، مطرح شود. مساله ديگري كه ذهن كشورهاي گروه ۲۰ را به خود درگير كرده اين سوال است كه امريكا به اعتقاد خود به گروه ۲۰ ادامه خواهد داد. با اين حال مي‌توان هدف اصلي اين نشست را دستيابي به زمينه‌يي مشترك ميان اعضاي اين كشورها پيش از نشست سران اين گروه در ماه جولاي دانست. در انتهاي اين نشست دو روزه قرار است، بيانيه‌يي منتشر شود كه امضا‌كنندگان آن بر رد محافظت‌گرايي و اجتناب از رقابت‌هاي مالي تاكيد مي‌كند.

 نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/12/26
از منطقه


پاكستان اعزام نيرو به عربستان را تكذيب كرد

وزير دفاع پاكستان در جريان سخنراني در مجمع ملي اين كشور، خبرهاي منتشر شده درباره اعزام نيروي نظامي به مرز جنوبي عربستان را رد كرد. به گزارش وقت نيوز، وزير دفاع پاكستان تاكيد كرده كه تمامي گزارش‌ها مبني بر اعزام يگان ارتش پاكستان به مرزهاي جنوبي عربستان «جعلي و ساختگي» است. خواجه محمد آصف گفته، دولت اسلام‌آباد براي حل مسائل ميان كشورهاي مسلمان تنها اقدامات «ميانجي‌گرانه» انجام مي‌دهد و خود را وارد درگيري‌هاي يك كشور ديگر نمي‌كند.كشف گور دسته جمعي در صلاح‌الدين عراق

وزارت بهداشت عراق اعلام كرده، تيم‌هاي پزشكي اين وزارتخانه دومين گور دسته جمعي قربانيان جنايت پايگاه نظامي اسپايكر كه به دست تروريست‌هاي داعش در سال 2014 ميلادي كشته شدند را در مركز شهر تكريت كشف كردند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، اين گور دسته جمعي حاوي بقاياي اجساد شمار زيادي از قربانيان جنايت وحشيانه اسپايكر است كه در شهر تكريت واقع در استان صلاح‌الدين كشف شده است. در حال حاضر در حال خروج بقاياي قربانيان از اين گور دسته جمعي هستيم؛ هنوز آمار قربانيان مشخص نيست. گروه تروريستي داعش در ژوئن ۲۰۱۴ ميلادي حدود ۱۷۰۰ سرباز و دانشجوي نظامي اردوگاه اسپايكر عراق در شمال اين كشور را قتل عام كرد.صادرات خودرو زرهي ساخت تركيه به آفريقا

نخستين قرارداد صادرات خودرو زرهي ساخت تركيه با يك كشور شمالي آفريقا امضا شد. به گزارش شبكه تي‌آرتي تركيه، نخستين قرارداد صادرات خودرو زرهي ساخت تركيه با نام «اژدر يالچين» كه داراي بيشترين توان حفاظتي در كلاس خود و قابليت انجام عمليات در شرايط مختلف ميداني است، با وزارت دفاع يك كشور شمالي آفريقا امضا شد. گفته شده، اژدر يالچين در آزمايش‌هاي مربوط به انفجار و مقاومت كه از طرف موسسه‌هاي بي‌طرف انجام شده، موفق بوده است. همچنين اين خودرو زرهي با توان حمل بار سنگين توانايي استفاده در كاربري‌هاي گوناگوني چون آمبولانس، كنترل فرماندهي، كشف و امحاي مين دارد.اعدام 3 تروريست در پاكستان

يك هفته پس از اعدام 5تروريست در پاكستان، 3تروريست ديگر در اين كشور كه از سوي «دادگاه‌هاي نظامي» اين كشور محكوم به مرگ شده بودند، در زندان شهر ساهيوال در ايالت پنجاب اعدام شدند. به گزارش روابط عمومي ارتش پاكستان، اين 3تروريست از افراد وابسته گروه‌هاي تروريستي «حركت الجهاد» و «تحريك طالبان پاكستان» بودند كه در حملات مختلف عليه نيروهاي امنيتي، پليس، مردم عادي، حمله به مراكز آموزشي، حمله به سربازان ارتش و... در مقاطع زماني مختلف در نقاط مختلف پاكستان دست داشته‌اند. اين دادگاه‌ها در پاكستان با مخالفت‌ها و ملاحظات برخي احزاب مواجه است اما اكثريت احزاب، نهادها و مردم پاكستان، خواستار ادامه فعاليت اين دادگاه‌ها هستند.نویسنده:

  نگاه Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  8
  ناهج
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 عليه اروپايي كمپين تركيه
  همهپرسي پوپوليسم
  پيروزي تا خردگرايي شكست
  از شها تن افزايش به اشاره با عربي ههاي رسان جهان|
  گروه مثابه به را مساله اين اروپايي كشورهاي تركيه روابط
  در در مطلوب نتيجه به دستيابي براي آنكارا تاكتيك
  تالش اند. رده ارزيابي اساسي قانون هپرسي گذشت
  هم كه سالي در جهان
  خبرسازان درحال اروپا اتحاديه كشورهاي برخي تركيه ميان
  تنش آلمان، با تركيه سياسي كشمكش از پس است
  افزايش شد، تنش وارد هم سوئد با تركيه مناسبات هلند
  اتريش براي تركيه دولت تبليغاتي هاي برنامه همه اروپايي
  كشورهاي دولت از پس كشند. مي چالش به را آينده ماه همهپرسي اساسي قانون تغيير پرسي همه به آري كمپين كه
  آلمان اجازه نيز هلند دولت كرد، لغو آلمان شهرهاي در را
  تركيه كشور نداد. تركيه مهاي مقا به را كمپيني چنين
  برگزاري اوغلو» چاوش «مولود حامل هواپيماي به ورود مانع
  هلند بود قرار او شد. روتردام فرودگاه در تركيه خارجه امور
  وزير در اساسي قانون تغييرات پرسي هم درباره سفر اين
  در هاي مقام اما كند سخنراني هلند كتبارهاي تر
  گردهمايي اند. رده نك صادر مجوز برنامه اين براي كه كردند اعالم
  هلند وزير كايا» سايان «فاطمه ورود از هلند اماي مقه
  همچنين جلوگيري روتردام در كشور اين كنسولگري به تركيه
  خانواده اردوغان» طيب «رجب برگرداندند. آلمان مرز به را او
  كردند اين هلند مقامات اقدام به واكنش در تركيه سجمهوري
  ريي از پيش آورد. شمار به فاشيسم نازيسم بازماندگان را
  افراد كرده متهم مپروري تروريس به را آلمان دولت اردوغان نيز
  اين است قرار كه گرفته باال درحالي اروپا آنكارا ميان تنش
  بود. از گذر براي تركيه اساسي قانون 81اده اصالح پرسي
  همه ماه فروردين هفتم بيست رياستي نظام به پارلماني
  نظام تحليل به گذشته روزهاي طي عربي هاي رسان شود.
  برگزار اروپايي كشورهاي آنكارا ميان اختالف پيامدهاي
  داليل السابع وم الي الراي، الدستور، الحيات، ههاي روزنام
  پرداختند. كشورهاي تركيه ميان تنش افزايش به اشاره با مصر
  االهرام از گذر براي تركيه دولتمردان تاكتيك را موضوع اين
  اروپايي، سپس مدافع وكيل عنوان به ها سال كرده تحصيل كشور چند هاي مقام ممانعت به واكنش در جنجالي مسوول سخنگو جمله از اطرافيانش برخي اين وجود تاچري» «مارگارت را او بسياري بريتانيا، زن وزير نخس محبي بهاره جهان|
  گروه اند. ده خوان رياستي نظام به پارلماني
  نظام توانسته او شده، گفته داشت. فعاليت دادستان سمت در قانون اصالحات از حمايت هاي كمپي برپايي از اروپايي او با همراهي فعاليت ادامه از فيون انتخاباتي ستاد عرصه در ترزا كه است واقعيت اما خواندند؛ ديگري روزهاي اهها گذشت كه سالي در جهان پس اروپايي كشورهاي تركيه روابط نوشته،
  الحيات دهد تشكيل را قدرتمندي مافيايي سياس شبكه يك در تركيه سجمهوري ريي شد. خبرساز تركيه در اساسي عليه موجود اتهامات طرح از پس همزمان كشيدند. كنار همين دارد. تاچر جايگاه تا زيادي فاصله بريتانيا سياست هاي رسواي جنگ، گذاشت. سر پشت را
  پرخبري تيره گذشته روزهاي در ها العم عك رويدادها برخي
  از داوائو، شهرداري سمت از ارهگيري كن از پس كه هنحوي ازيها به را آلماني هاي ام مق خود اظهارات ازهترين تغيير او محبوبيت ميزان كاهش از يها نظرسنج فيون حزب پيشين رهبر كلگ، نيك كه بود پيش روز چند انتخابات در ها غيرمنتظر پيروز سياسي،
  مالي برخي برپايي با اروپايي كشورهاي مخالفت از پس
  شد. معاونت مقام هم پسرش رسيد سمت اين دخترش تها فاشيس هاي باقيماند را ها هلندي كرد تشبيه دارد. حكايت انتخابات كانديداهاي ميان در جايگاهش انتقاد با برگزيت سرسخت منتقدان از دموكرات ليبرال اقتصادي سياسي هاي نشان خط ها، پرسي همه
  و محافل در تركيه هاي مقام دست به كه تبليغاتي هاي
  نشست مشغول فيليپين، سناي مجلس آورد. دست به را شهردار خوانده فروش» «موز را كشور اين خوانده ازيا نه هاي گير تصميم ترزا ناخوشايند خوي خلق از هاي ري گي اره كن بركناري الملل، بي عرصه
  در روابط اين شود، اداره اروپايي كشورهاي در ركبارها
  ت از كه است فراقانوني متعدد قتلهاي مورد در تحقيق هلند با را خود ديپلماتيك رابطه شنبه سه تركيه است. ايتاليا رنتزي: ماتئو داده هشدار برگزيت كردن اجرايي نحوه در نادرستش بود تحوالتي جمله از ترور سياستمداران
  اجباري يخواهند ها كمپين اين با تركيه كشور هاي مقا شد.
  تيره طرح اجراي در دوترته جمهوري رياس آغاز زمان كرد. تعليق سابق توزير نخس كامرون، ديويد از پس شايد دولت سرنگوني باعث يتواند موجود وضع ادامه كه برآنيم اينجا در بوديم. شاهدش گذشته سال در
  كه اساسي قانون اصالحيه به كنند تشويق را تبار تر هاي
  اقليت است. گرفته صورت جرايم با مبارزه گيري كنار به مجبور ها بريتانياي راي از پس كه بريتانيا هم وزيري نخست از پيش گرچه مي ترزا شود. فعلي جهان سياسي هاي چهره خبرسازترين برخي به
  تا دهند. مثبت راي برزيل
  تركيه روسف: ديلما ايتاليا سابق تزير نخس رنتزي، ماتئو شد، قدرت از خود شهرت عمده او اما بود يي شد شناخته سياستمدار بپردازيم: گذشته ه12 ما
  در كينه سياسي، شكاف باالي حجم از اروپايي هاي جنوبي
  مقا كره هي: ون گئ پارك روسف، ديلما بركناري سر بر مكشها كش سال سياستمداران ترين بدشان از يكي بتوان نيز را به كه هيي واقع است، برگزيت مديون گذشته سال در
  را در آنان رو اين از دارند. اطالع تركيه داخل هاي دورت
  و كره سابق جمهوري رييس هي»، گئون «پارك جمله از هم فساد اتهام به برزيل جمهوري ييس را اش گيري كنار رنتزي منتقدان البته خواند. گذشته افراطي يگرايان مل شده تبديل اروپا اتحاديه كابوس متحده اياالت ترامپ: دونالد سنگاندازي دارد، تبليغاتي جنبه كه آنكارا هاي ليت فعا
  مسير شد. خبرساز بارها گذشت كه سالي در نيز جنوبي هاي نه رسا اغلب يك خبر به ها مد تا كه بود موضوعاتي محاسباتي فاحش اشتباه به بدشانسي از بيشتر قدرت از هلند يونان تا گرفته فرانسه از ديگر كشورهاي در را ترامپ، 6102دونالد سال پايان در تايم
  نشريه سياسي مشكالت انتقال از كه كنند مي تالش آنان كنند.
  مي به نهايت در آغاز رسوايي چند افشاي از چيز همه شهريور) 10( سپتامبر يكم روسف شد. تبديل جهان اصالح پيشنهاد خود كه رنتزي ماتئو ديهند. نسبت او است. كرده اميدوار پيشرو هاي ات انتخاب در پيروزي به سال شخصيت را امريكا منتخب جمهوري
  رييس هاي اقليت محافل اروپا به تركيه داخلي هاي اختال
  و گذشته هفته او شد. منتهي قدرت از او كردن بركنار مقام از استيضاح دادگاه در 16ناتور س مواف راي با كه داشت يقين بود كرده مطرح را ايتاليا اساسي قانون شد باعث المللي بين جامعه اروپا براي برگزيت اهميت در او غيرمنتظره پيروزي انتخاب اين دليل كرد.
  معرفي يخواهد اردوغان كنند. جلوگيري كشورها اين در ركتبار
  ت به جنوبي كره اساسي قانون دادگاه راي از پس روز دو تامر ميشل او، معاون شد عزل برزيل جمهوري رياس اين براي را ها ايتاليايي اكثريت حمايت تا شود مي موفق ترزا يعني آن، اجرايي مامور از اخباري روزانه تقريبا كه واقعه اين هاي حواش تمام تجمهوري رياس
  انتخابات اين دهد. افزايش را خود اختيارهاي اساسي قانون اصالح
  با چوي كرد. ترك را جمهوري رياس كاخ اش، اري بركن گرفت. را او جاي 2018 پايان تا از پيش كه بود مطمئن قدري به او كند. جلب اصالحات برسد. گوش به مي سياسي تحوالت تنها نه كه يي واقعه است، سياسي
  بزرگ ندارند. نظر اتفاق آن روي همگان تركيه در كه است يي
  مسال متهم هي، گئو پارك نزديك دوستان از سيل سن نياوردن راي صورت در كرد اعالم دسامبر ماه هرسي همپ از الملل بين روابط مناسبات بيشتر بلكه متحده
  اياالت اين در اردوغان موفقيت كه هستند نگران تركيه مخالفان
  زيرا خانم دفتر در خود موقعيت از استفاده با كه است شده داد خواهد استعفا خود سمت از اساسي قانون اصالح رايج مفاهيم حتي تا گرفته اقتصادي سياسي
  تعامالت براي اردوغان برد. پيش ديكتاتوري سوي به را او
  زمينه نفوذ اعمال سجمهوري ريي مشاوران انتصاب در پارك، با نيز سال پاياني روز چند در اردوغان كرد. نيز چنين هاي تماي از بارزي نمونه لوپن مارين از است. كرده تغيير دستخوش را سياست عرصه
  در نيازمند اروپا مقيم بارهاي رك آراي به قانون اين
  تعديل خود با مرتبط غيرانتفاعي موسسه يك نفع به همچنين از حاكي گذشته هفته هاي نظرسنج حال اين با امريكا انتخابات پيروز عنوان به ترامپ نام اعالم
  زمان به واكنش در جنجالي اظهارنظرهاي ميشود محسوب اروپا در
  پوپوليستي 3ميليون كه است تن ميليون حدود افراد اين شمار
  است. متهم هم هي ون گئ پارك است. كرده مالي استفاده وء انتقادهاي پرسي همه شكست وجود با كه است آن شده منتشر پيروزي اين چرايي درباره تحليل
  هزاران از اروپايي كشور چند هاي مقام ممانعت رقيبي به را او بالغتش فصاحت
  كه پارلماني انتخابات در آنان كنند. زندگي آلمان در
  آنان از او است. كرده تباني ياش قديم دوست اين با كه شده ايتاليا، سابق نخستزير اقتصادي هاي ست سيا به بسيار توجيه مقام در بسياري بظران صاحن كارشناسان
  و اصالحات از حمايت هاي كمپين برپايي كرده تبديل ليبراليسم براي
  خطرناك «عدالت حزب به را خود آراء از نيمي از بيش
  گذشته معلق جمهوري رياس اختيارات وظايف از دسامبر ماه حزب بر دوباره رياست براي زيادي شانس رنتزي ماتئو نخبگان از بسياري نظر از ترامپ برآمدند. پديده
  اين شد. خبرساز تركيه در اساسي قانون يك قطع طور به لوپن مارين
  است. ابزاري هر از كند تالش اردوغان نيز اكنون دادند.
  توسعه» گرفت. عهده به را هايش ليت مسوو نخستوزير شد دارد. را ايتاليا دموكراتيك سفيد كاخ كه است خارجي يك امريكايي
  سياستمداران ترين تازه در تركيه جمهوري رييس تجارت يك اما نيست تلويزيوني
  ستاره كند. استفاده راي آوردن دست به
  براي بود هجنوبي كر جمهور ييس نخستين هي گئون پارك داده وعده كه انور همط ترامپ است. كرده تصاحب
  را را آلماني هاي ام مق خود اظهارات لوپن ماري ژان پدرش از را
  خانوادگي برگزاري كه اند ده ترسي اروپايي كشورهاي نوشته،
  الدستور مصونيت كه حاال شد انتخاب دموكراتيك شكل به كه هلند ويلدرز: خيرت صدور با خود جمهوري رياس روزهاي نخستين در
  بود را يها هلند كرد تشبيه ها نازي به خوبي دليل همين به برده ارث به محافل در را يها ناآرام فها شكا تبليغاتي هاي مپين
  ك قرار پيگرد مورد واند داده، دست از را ياش قضاي «براي افراطي راست حزب رهبر ويلدرز خيرت كرد. حمله اوباما باراك ميراث به اجرايي دستور
  چندين رو اين از دهد. افزايش كشورها اين در ركار تب هاي
  اقلي يها ناز ها فاشيست هاي باقيمانده بتواند تا كند صحبت چگونه كه داند
  مي چنان معزول جمهوري رييس فساد اتهامات گيرد. كه بود پوپوليستي سياستمداران جمله از هلند آزادي» تجاري پيمان از امريكا كردن «خارج «اوباماكر»
  لغو از مخالفت ها نشست اين برپايي با اروپا كشورهاي
  برخي جمله از يي كره بزرگ هاي شركت پاي كه شد گسترده فروش» «موز را كشور اين خوانده احساسات موج بر شدن سوار با گذشته سال در توانست را سياسي رهبران از ها وي فرانس انتظارات اول روزهاي در ترامپ اقدامات جمله از آرام»
  اقيانوس جلوگيري تبليغاتي هاي نشست اين در تركيه وزيران
  حضور شد. كشيده آن به نيز سامسونگ جهان هاي رسان توجه هراسي الم اس شدن ضدجهاني صدور با همچنين ترامپ بود. سفيد كاخ در است
  حضورش خوانده كند
  برآورده منزله به را تركيه قانون تغيير اروپايي كشورهاي زيرا رده
  كان مردم به رايانه گل شعارهاي با كرده جلب خود به را عمدتا كشور هفت شهروندان ورود جنجالي
  فرماني دانند. مي ديكتاتوري سوي به رفتن شمالي
  پيش كره اون: جونگ كيم برزيل جمهوري رييس ششمين سي روسف داشته حظهيي مال قابل پيشرفت ها نظرسنج در هلند فرانسه لوپن: مارين با كه فرماني كرد، منع را متحده اياالت به
  مسلمان دهآور خن آورد:«موضوع خود گزارش از بخشي در
  الدستور يهها همسا تهديد هستهيي»، موشكي هاي يش «آزما گرفت. دست در را سمت اين كه بود زني نخستين درباره برانگيزش جنجال اظهارات خاطر بارها او باشد. مارين به هها رسان كه است لقبي اين اروپا» «ترامپ از اياالت برخي شد هرو روب ردهيي گست تهاي
  مخالف را اروپا ناگوار ازاتاي مج مها تحري با اردوغان كه است
  آن برادر صداي سر پر قتل نهايت در متحده اياالت به روسف استيضاح روند آغاز به آوريل برزيل پارلمان داده وعده ويلدرز است. شده هخبرساز انا رسه در اسالم ملي» «جبهه افراطي گراي ت راس حزب رهبر لوپن كشور اين هاي اه دادگ در زدند باز سر آن كردن
  اجرا سرانه ره خي اظهارات ياد به را ما اردوغان اقدام اين كرد.
  تهديد مالزي در شمالي كره رهبر اون»، جونگ «كيم ناتني بارها روسف داد. راي دولتي هاي اب حس دستكاري اتهام خواهد رها اروپا اتحاديه بروكراسي چنگال از را هلند كه فرانسه جدايي خواهان مصرانه كه كسي دادهد، ان فرانسه خود مهاجرتي دوم فرمان بعد چندي ترامپ شد.
  مسدود باره يك او يدازد. ان عراق سوريه ايران، روسيه، عليه
  او موج صدر در را شمالي كره كه بود تحوالتي جمله از روسف اتهام كرد. متهم خود عليه كودتا به را مخالفانش يورونيوز به «خيرت» برادرش درباره ويلدرز، پل كرد. لوپن مارين به توجهات است. (فرگزيت) اروپا اتحاديه از قوانين از گذشته اما كرد. صادر اصالحات برخي با
  را از پس هم اروپا عليه اردوغان گهاي جن داد. موضع
  تغيير گذشت كه سالي در يانگ پيونگ نشاند. جهان خبري هاي شرك مالي منابع از برداشت در قوانين از تخلف از همزمان يوانم مت من است. من برادر «او است: گفته در ناباوري كمال در ترامپ دونالد كه شد بيشتر وقتي كرده خبرساز گذشته اههاي در را ترامپ آنچه
  جنجالي، خواهيم يافت خواهد پايان تركيه هاي پرسي همه
  نتيجه هاي يش آزما جهاني هاي محكوميت تهديدها وجود با برگزاري از پيش دولت بودجه كمبود تامين جهت دولتي او ولي باشم داشته دوست را او بمانم دور او اي ده ايه با رسيد. پيروزي به امريكا جمهوري ت رياس انتخابات با او انتخاباتي تيم ارتباط بر مبني محرمانه اطالعات
  درز بزرگي هاي انعطا تغييرها تركيه هاي سياست در كه
  ديد حتي كه اقداماتي داشت، متعددي يي هسته موشكي راي با نهايت در بود. 201۴ در تجمهوري رياس انتخابات نيستي.» يا هستي او با يا تواند. نمي ديگر كه است كسي كمتر امريكا، در ترامپ پيروزي است. بوده انتخاباتي تهاي رقاب جريان در روسيه
  سفير رهبري كه داد خواهد نشان اردوغان ديگر بار داد. خواهد
  رخ را كشور اين متحد تنها تقريبا ترين يك نزد پكن، به كارگران پگراي حزب ساله 13 حكومت برزيل سنا را خود كه دانند سياستمداري را او بسياري انتخابات در را پوپوليست لوپن مارين پيروزي احتمال مشاور فلين مايكل گيري كناره به نهايت در كه
  جنجالي هر اوست هاي اولوي تنها قدرت در او حزب ماندن باقي
  او ملل سازمان امنيت شوراي هاي تحري از تا واداشت سمت به كشور اين سياست يافت پايان روسف رهبري به شده حفاظت آپارتماني در او است. كرده منزوي هاي اه در كه روست همين از بگيرد. كم دس فرانسه فلين گيري كنار با شد. منجر ترامپ ملي
  امنيت فرستاده درك به كند عمل او هاي خواست خالف بر كه
  كسي اقدامي در همچنين پكن كند. حمايت يانگ پيونگ عليه شد. متمايل ستگرا را هاي گرو زندگي فرزند بدون ياش مجارستان همسر همراه تهند. داش لوپن به خاص توجهي ها نه رسا گذشته ارتباط افسازي شف براي ترامپ دولت بر فشارها
  تشديد هدف هاند گفت ناظران االهرام، روزنامه نوشته به شد.»
  خواهد كرد باز شمالي كره از انتقاد به زبان بار چندين نادر وي، محافظان است. خودش او حزب عضو تنها كند، ترامپ انتخاباتي استراتژي همان تقريبا لوپن مارين ترامپ دولت گرم چندان نه رابطه روسيه، با
  تيمش است اين اروپايي كشورهاي با تنش به زدن دامن از
  اردوغان در را منطقه اقداماتش با كه كرد متهم را نگ نگ پيويا سوريه حلب: برادر گفته به د. رده ان محدود را ديگران با ارتباطش نهادهاي ها رسانه به حمله است. گرفته پيش در را در امريكا ييسجمهوري شد تار تيره ها نه رسا
  با تغيير براي او طرح به تا كند خرسند را مردم ابزاري هر با
  كه تحركات كنار در است. داده قرار جنگي شرايط آستانه خبرسازترين از يكي نيز سوريه حلب شهر پاكسازي مراسم مجلس، دارد: كوچكي بسيار جهان او ويلدرز به فرانسه بازگرداندن وعده تشكيالتي رسمي جمله از مطرح ههاي رسان خبرنگاران برخي نادر
  اقدامي كه دانند نم ناظران اين اما دهند. راي تركيه اساسي
  قانون برادر نام» جونگ «كيم قتل تهيي، هس موشكي عنوان به حلب بود. گذشته سال در جهان تحوالت اظهارنظر ترين ازه در ويلدرز شخصي. منزل خاص با لوپن است. شده فراموش ديگر كه خوشي روزهاي كاخ خبري كنفرانس به را تايمز نيويورك انان
  س در را حاكميت داراي كشورهاي يخواهد چگونه
  اردوغان فرودگاه در ويكس اعصاب سم با شمالي كره رهبر استراتژيك اهميتي از سوريه بزرگ شهر دومين آنان از هلند ساكن هاي تركيه به خطاب جنجالي مهاجران فرانسه امروز اقتصادي شاي چال از استفاده عمر از كه ماهي دو مدت در ترامپ نداد. راه
  سفيد را رهبري توهم قدرت غرور او كند. تسليم خود اراده
  برابر قتل به متهم اندونزيايي زن شد. خبرساز نيز كواالالمپور بودند باور اين بر بسياري كارشناسان است برخوردار هلند ميان اخيرا كه ديپلماتيكي جنگ در خواسته آنگال جمله از باز» «درهاي سياست حامي سياستمداران عليه دروغگويي به را ها رسان بارها ذرد،
  دولتش اروپا عليه اردوغان جنگ در بسياري هاي رت عب درس
  دارد. دريافت دالر) ۹0 (معادل مالزي رينگيت ۴00 كه گفته نظامي شبه هاي گرو داعش راندن بيرون با كه به تركيه اساسي قانون اصالح كارزارهاي سر بر تركيه اقتصادي هاي چال مسوول را آلمان صدراعظم مركل، هشدار با كارشناسان برخي است. كرده متهم خود
  دولت «طارق قلم به گزارشي در اردن الراي روزنامه دارد.
  وجود كند نقش ايفاي مخفي دوربين برنامه يك در تا كرده نفع به سوريه اين در داخلي جنگ ورق شهر اين در كشور اين اينكه يا باشند آمستردام حامي پيوسته وقوع بدون فرانسه خوش روزهاي از خوانده امروز امنيتي معتقدند ها، رسان برابر در امريكا دولت رويكرد به
  نسبت اروپايي كشورهاي اردوغان هاي ره مشاج نوشت:
  مصاروه» با بمالد. بچه» «روغن فرودگاه در فرد يك صورت به داشت. خواهد جدي چرخشي اسد بشار دولتي نيروهاي كنند. ترك را يگويد. سخن اروپا اتحاديه كردن پنهان براي تالش در سازي ال جنج با ترامپ
  كه گرفت. خواهد فرا را اروپا همه كرد خواهد پيدا
  گسترش به مالزي در شمالي كره سفير نگيانگ پيو شدن متهم داخلي جنگ بخواهيم «اگر نوشت: باره اين در سي سخنراني از مانع گذشته هفته در هلندي امهاي مق فرانسه ملي جبهه حزب رهبر درباره اكونوميست رسوايي جمله از است؛ تري مهم بسيار قعيتهاي
  وا يخواهد اردوغان كه چيست تركيه رياستي نظام
  ارزش دو روابط كواالالمپور، سوي از قتل اين در داشتن دست حلب گيري پس باز شك بي كنيم، بندي دوره را سوريه اصالح به «آري» راي از حمايت در يي تركي وزراي هاي يل تما از بارزي نمونه لوپن «مارين ينويسد: گيت» «روسيه به كه روسيه با تايش انتخابا تيم
  ارتباط روانه اروپا هاي ان خياب به را تن هزاران آن به دستيابي
  براي كره سفير نهايت در مالزي شد. متشنج شدت به كشور شورشيان از آن خارجي حاميان اسد نيروهاي توسط افزايش به نهايت در كه اصالحاتي شدند. اساسي قانون فصاحت كه شود مي محسوب اروپا در پوپوليستي نويسد: ترامپ درباره اكونوميست است. يافته
  شهرت كرد. اخراج را شمالي شرقي بخش بود. خواهد آن عطف نقاط از يكي مسلح ناظران شود. منجر اردوغان طيب رجب قدرت تبديل ليبراليسم براي خطرناك رقيبي به را او بالغتش اندازه اين تا ترامپ پديده كامل درك كه داليلي از «يكي چه به خود ههاي همساي خواندن نازيسم فاشيسم از او يابد؟
  كند. دست
  چيزي ترين پررونق تجاري لحاظ به جمعيتترين پر كه حلب خيرت احتمالي پيروزي كه دهند مي هشدار سياسي تلويزيوني ستاره يك قطع هطور لوپن مارين است. كرده از بسياري در شديد هيي فاصل وي كه است اين بود
  دشوار هاي زارش از بخشي در الدستور الحيات ههاي
  روزنام عراق موصل: جوالي در بود، داخلي جنگ شروع از قبل سوريه شهر رهبر لوپن، مارين پيروزي هلند انتخابات در ويلدرز ماري ژان پدرش از را خانوادگي تجارت يك اما نيست سطح در وي گذاشت. نمايش به يكجا را مختلف
  سطوح با مذهبي قومي هاي تعص از اردوغان سوءاستفاده به
  خود اين نيستي!» من سطح در تو بدان... را خودت «حد دسامبر تا افتاد اسد بشار مخالفان دست به 2012 يواند مت فرانسه انتخابات در ملي» «جبهه افراطي راست كه داند مي خوبي به دليل همين به برده ارث به لوپن از چه خود از پيش جمهور روساي با كامال
  ايدئولوژي كردند. اشاره خود هاي برنامه بردن پيش
  هدف هاي مخالف به اردوغان طيب رجب هاي واكن از يكي ثقل مراكز از يكي سال چهار از بيش يعني 2016 پرآشوب يي دوره بازگشت اروپا اتحاديه پايان معني به از يها فرانسو انتظارات بتواند تا كند صحبت چگونه اين به دارد، تفاوت خواه وري جمه چه دموكرات
  حزب نيروهاي حضور با عراق توزير نخس العبادي، حيدر تمركز رفت. مي شمار به حكومت عليه مسلحانه قيام باشد. سبز قاره كند.» برآورده را سياسي رهبران فرهنگ زمينه در تگرا؛ راس نه گراست نه كه دليل اين نوشت: الرنتاوي» «عريب قلم به گزارشي در
  الدستور موصل در داعش با مبارزه بزرگ عمليات در يي تركي در شورشي هاي گرو از متنوعي وسيع مجموعه پر حكومت توانسته كه دليل اين به است متفاوت هم هاي هد به دستيابي براي اردوغان كه نيست بار
  نخستين او برد. مي پناه ها ترك ملي تعصب رگ به خود
  سياسي عمليات آغاز فلوجه آزادسازي بود. گذشته سال در دلتر معت نيروهاي تا گرفته افراطي المگرايان اس از حلب تركيه اردوغان: طيب رجب فرانسه فيون: رانسوا وصل يكديگر به را كارگر طبقه توانگران برق
  زرق كشورهاي در كه تركيه شهروندان زيرا است تطلب
  فرص سال در منطقه عراق تحوالت ترين مه از موصل بزرگ در آن استراتژيك اهميت گوياي حدي تا خود گرا مل از يكي يتوان جرات به را اردوغان طيب رجب دقيقا فرانسه كار فظه محا حزب رهبر فيون، فرانسوا از پيش جمهور روساي با گرايي فه حر زمينه در
  كند؛ از بخشي بلكه نيستند تبار ترك تنها هستند ساكن
  اروپايي شيعه عمدتا دولت با تركيه كه آنجايي از بود. گذشته در تروريسم عليه اسد جنگ ترتيب، بدين بود... جنگ تغيير خواند. گذشت، كه سالي هاي چهر خبرسازترين عرش از هفته چند ظرف كه است سياستمداري مصداق پيشين تجربه به كه دليل اين به است متفاوت
  خود داشتن شركت مخالف ندارد گرمي روابط عبادي حيدر با يكند پافشاري آن بر او كه طور همان به سوريه كودتايي از بردن در به جان كابينه، اعضاي وزير نخس هاي ما در فرانسه سابق نخستير وز رسيد. فرش به نظر از گرد بازدارنده عامل يك عنوان به دولت در هستند. المگرا اس سكوالر كرد،
  آنان در هستند) شيعه نظاميان عمدتا (كه مردمي نيروهاي جبهه دو در بيشتري ديپلماتيك سياسي سهولت دارند، ترديد آن بودن واقعي به نسبت بسياري كه بوده جهان سياستمداران خبرسازترين از يكي گذشته مثابه به اطالعات به كه دليل اين به است متفاوت ادراك با عزيزه» «طارق قلم به گزارشي در
  الحيات عمليات در تا كرد تالش بارها بود، موصل به حمله يافت.» خواهد ادامه شرقي غربي كردها سياسي رهبران از مخالفان گسترده دستگيري بخت پيش ماه چند همين تا كه ساله 63 فيون است. مطابق را آنها تواند مي كه ينگرد پالستيكي كاالي يك نوشت: ديپلماسي» جايگزين قلدري اروپا:
  عنوان«اردوغان با برخورد چگونگي كنوني بحران روند در گري ژرف
  ن هايي تال كند. شركت سني عمدتا جمعيت با موصل كودتا، در داشتن دست بهانه به سكوالر نظاميان تا گرفته داشت، را جمهوري رياس انتخابات در پيروزي اول كند.» دستكاري خود خواسته
  با مساله اين با برخورد در را اردوغان قلدرمابي از نوعي
  آن سرسختانه مخالفت با نهايت در ماند. ناكام بار هر كه فيليپين دوترته: ودريگو شهرهاي به نظامي حمله مستقل، هاي رسانه سركوب عموي اموال از غيرواقعي مشاغل ايجاد با كه است
  متهم پايگاه به عقبنشيني به مجبور يي تركيه نيروهاي بغداد، حرامزاده، «اي كشم»، آتش به را ملل «سازمان در كرد نظاميان شبه داشتن دست اتهام به كردنشين است. پرداخته خود فرزند دو همسر به كالني مبالغ بريتانيا مي: ترزا مانند اردوغان دهد. مي نشان را او بيشتر تنشآفريني
  و بازماندند. موصل عمليات در حضور از شده بعشيقه هاي «تروريس گفت»، خواهم ناسزا (اوباما) تو به من كشورهاي اغلب با شدن سرشاخ تروريستي، حمالت به مسوول مقام يك كه زماني فرانسه قوانين اساس بر را (برگزيت) اروپا اتحاديه از بريتانيا جدايي مساله اروپايي كشورهاي با اختالف از يخواهد هم اكنون
  گذشته، آزادسازي عمليات آغاز از 02هفته از بيش اكنون از نمونه چند اين يورم.» زنده ده زن را ابوسياف حمايت عدم به آنكارا متحدان كردن متهم اروپايي معناست اين به گيرد قرار بازجويي تحت قانوني صورت حتي بريتانيا گذشته سال تحول ترين مهم يتوان هاي دول اقدام او كند. تحريك را همه ملي ديني
  احساس شمار به اسالم با دشمني تركيه با دشمني بر افزون را
  اروپايي موفق عراقي نيروهاي مدت، اين در گذرد موصل جمهوري ريي دوترته، رودريگو جنجالي اظهارات در نظامي مداخله كودتا، جريان در دولتش از آشكار مطرح اتهامات با ارتباط در محكمي جدي شواهد كه گيري اره كن از پس كه مي» «ترزا خواند. اروپا
  اتحاديه در هراسي اسالم با كه است موضوعي اين يگويد يآورد
  م نيمي به نزديك موصل شرقي هاي بخش بر عالوه شدند به دوترته است. گذشته سال در فيليپين جنجالي همسايگان با آنكارا روابط شدن متشنج سوريه عراق فرانسه سابق وزير نخس دارد. وجود او عليه شده گرفته برعهده را بريتانيا دولت سكان كامرون
  ديويد اين با آورند. در خود كنترل به نيز را غربي مناطق از هها رسان توجه مورد بارها خود نامتعارف اظهارات واسطه از حمايت به امريكا كردن متهم تركيه، شمالي جنوبي آنچه بود گفته بود كرده رد را اتهامي شگونه يه را دشوار بسيار راه برگزيت مذاكرات رسمي آغاز براي بحران از او دهد. نشان را غرب واقعي چهره است
  ارتباط تيتر به بارها را موصل كه مسائلي مهمترين از يكي حال را خود افتخار با فيليپين جمهور ييس گرفت. قرار سوريه كردهاي از واشنگتن حمايت دليل تروريسم گفته همچنين او است. سياسي ترور يك داد رخ او عليه گام جاري هفته بريتانيا پارلمان نمايندگان كرد. طي درباره تا كند مي سوءاستفاده هلند پليس بد رفتار
  كنوني ميليون دو وضعيت كرده تبديل جهان هاي رسانه يك نابودي درصدد است گفته خوانده هيتلر رديف يي تركيه معنوي رهبر گولن، فتحاهلل استرداد بر پافشاري شود من نامزدي ادامه مانع واند، تم چيز يك «تنها بود دولت به كامل اختيارات كردن واگذار براي را نهايي است درحالي اين كند. سخنراني بشر حقوق
  مردمساالري ويژه به است. شهر اين در ساكن غيرنظامي جمعيت خوشحال خيلي است فيليپين در معتاد ميليون زندگي پنسيلوانيا ايالت در خودخواسته صورت به كه كمي اگرچه شوم.» بازجويي كه است همزماني آن آغاز ليسبون پيمان 50 ماده كردن فعال يبراي ترزا مردمساالري تركيه، در نافرجام كودتاي بهانه به اردوغان
  كه دهان كرده زنداني را تن هزاران كوب لگد را بشر حقوق
  و هاي را آخرين عراقي نيروهاي شود مي گفته اينكه حتي او كند. خي سال را قاچاقچيان تمام كه شود مي را اردوغان تصوير كه است اقداماتي جمله از نند اتهامات به رسيدگي براي قضايي احضار وجود با بعدتر با اروپا اتحاديه از خروج براي رسمي مذاكرات
  فرآيند در را ها ت تروريس هاند كرد قطع را موصل به منتهي فيليپين «مردم كه گفته كرده مقايسه هيتلر را خود كرد. تبديل جهان هاي رسان يك تيتر به روزها روزها پاريس در تروكادور در هوادارانش جمع در او عليه مطرح برداشتند. بروكسل آشكار جنگ فاشيسم هاي سياست او است. بسته را
  همه اند. آورده در كامل محاصره به شهر اين داخل حقوق رشته در دوترته دارند.» را او مثل كسي هم اظهارنظرهاي با نيز سال پاياني روز چند در اردوغان با يكشد. نم كنار انتخاباتي هاي بت رقا از كه كرد اعالم دومين عنوان به م ترزا رسيدن قدرت به با يدهد. ادامه هم را كردها عليه
  خود
خبرسازان جهان در سالي كه گذشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/26
خبرسازان جهان در سالي كه گذشت
از شكست خردگرايي تا پيروزي پوپوليسم


گروه جهان| بهاره محبي|

 جهان در سالي كه گذشت ماه‌ها و روزهاي پرخبري را پشت سر گذاشت. جنگ، رسوايي‌هاي مالي و سياسي، پيروزي‌ غيرمنتظره‌ها در انتخابات و همه‌پرسي‌ها، خط و نشان‌هاي سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌الملل، بركناري و كناره‌گيري‌هاي اجباري سياستمداران و ترور از جمله تحولاتي بود كه در سال گذشته شاهدش بوديم. در اينجا برآنيم تا به برخي خبرسازترين چهره‌هاي سياسي جهان در 12 ماه گذشته بپردازيم: دونالد ترامپ: ايالات متحده

نشريه تايم در پايان سال 2016 دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري منتخب امريكا را شخصيت سال معرفي كرد. دليل اين انتخاب پيروزي غيرمنتظره او در انتخابات رياست‌جمهوري و تمام حواشي‌هاي اين واقعه بزرگ سياسي است، واقعه‌يي كه نه تنها تحولات سياسي ايالات متحده بلكه بيشتر مناسبات روابط بين‌الملل از تعاملات سياسي و اقتصادي گرفته تا حتي مفاهيم رايج در عرصه سياست را دستخوش تغيير كرده است. از زمان اعلام نام ترامپ به عنوان پيروز انتخابات امريكا هزاران تحليل درباره چرايي اين پيروزي منتشر شده و كارشناسان و صاحب‌نظران بسياري در مقام توجيه اين پديده برآمدند. ترامپ از نظر بسياري از نخبگان و سياستمداران امريكايي يك خارجي است كه كاخ سفيد را تصاحب كرده است. ترامپ همان‌طور كه وعده داده بود در نخستين روزهاي رياست‌جمهوري خود با صدور چندين دستور اجرايي به ميراث باراك اوباما حمله كرد. لغو «اوباماكر» و «خارج كردن امريكا از پيمان تجاري اقيانوس آرام» از جمله اقدامات ترامپ در روزهاي اول حضورش در كاخ سفيد بود. ترامپ همچنين با صدور فرماني جنجالي ورود شهروندان هفت كشور عمدتا مسلمان به ايالات متحده را منع كرد، فرماني كه با مخالفت‌هاي گسترده‌يي روبه‌رو شد و برخي ايالات از اجرا كردن آن سر باز زدند و در دادگاه‌هاي اين كشور مسدود شد. ترامپ چندي بعد فرمان دوم مهاجرتي خود را با برخي اصلاحات صادر كرد. اما گذشته از قوانين جنجالي، آنچه ترامپ را در ماه‌هاي گذشته خبرساز كرده درز اطلاعات محرمانه مبني بر ارتباط تيم انتخاباتي او با سفير روسيه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بوده است. جنجالي كه در نهايت به كناره‌گيري مايكل فلين مشاور امنيت ملي ترامپ منجر شد. با كناره‌گيري فلين و تشديد فشارها بر دولت ترامپ براي شفاف‌سازي ارتباط تيمش با روسيه، رابطه نه چندان گرم دولت ترامپ با رسانه‌ها تيره و تار شد و رييس‌جمهوري امريكا در اقدامي نادر برخي خبرنگاران رسانه‌هاي مطرح از جمله سي‌ان‌ان و نيويورك تايمز را به كنفرانس خبري كاخ سفيد راه نداد. ترامپ در مدت دو ماهي كه از عمر دولتش مي‌گذرد، بارها رسانه‌ها را به دروغگويي عليه دولت خود متهم كرده است. برخي كارشناسان با هشدار نسبت به رويكرد دولت امريكا در برابر رسانه‌ها، معتقدند كه ترامپ با جنجال‌سازي در تلاش براي پنهان كردن واقعيت‌هاي بسيار مهم‌تري است؛ از جمله رسوايي ارتباط تيم انتخاباتي‌اش با روسيه كه به «روسيه‌گيت» شهرت يافته است. اكونوميست درباره ترامپ مي‌نويسد: «يكي از دلايلي كه درك كامل پديده ترامپ تا اين اندازه دشوار بود اين است كه وي فاصله‌يي شديد در بسياري از سطوح مختلف را يكجا به نمايش گذاشت. وي در سطح ايدئولوژي كاملا با روساي جمهور پيش از خود چه از حزب دموكرات و چه جمهوري‌خواه تفاوت دارد، به اين دليل كه نه چپ‌گراست و نه راست‌گرا؛ در زمينه فرهنگ هم متفاوت است به اين دليل كه توانسته حكومت پر زرق و برق توانگران و طبقه كارگر را به يكديگر وصل كند؛ در زمينه حرفه‌گرايي با روساي جمهور پيش از خود متفاوت است به اين دليل كه به تجربه پيشين در دولت به عنوان يك عامل بازدارنده مي‌نگرد و از نظر ادراك متفاوت است به اين دليل كه به اطلاعات به مثابه يك كالاي پلاستيكي مي‌نگرد كه مي‌تواند آنها را مطابق با خواسته خود دستكاري كند.» ترزا مي: بريتانيا

مساله جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) را مي‌توان مهم‌ترين تحول سال گذشته بريتانيا و حتي اتحاديه اروپا خواند. «ترزا مي» كه پس از كناره‌گيري ديويد كامرون سكان دولت بريتانيا را برعهده گرفته براي آغاز رسمي مذاكرات برگزيت راه بسيار دشوار را طي كرد. نمايندگان پارلمان بريتانيا هفته جاري گام نهايي را براي واگذار كردن اختيارات كامل به دولت ترزا مي‌براي فعال كردن ماده 50 پيمان ليسبون و آغاز فرآيند مذاكرات رسمي براي خروج از اتحاديه اروپا با بروكسل برداشتند.

با به قدرت رسيدن ترزا مي ‌به عنوان دومين نخست‌وزير زن بريتانيا، بسياري او را «مارگارت تاچري» ديگري خواندند؛ اما واقعيت است كه ترزا مي ‌در عرصه سياست بريتانيا فاصله زيادي تا جايگاه تاچر دارد. همين چند روز پيش بود كه نيك كلگ، رهبر پيشين حزب ليبرال دموكرات و از منتقدان سرسخت برگزيت با انتقاد از خلق و خوي ناخوشايند ترزا مي‌ و تصميم‌گيري‌هاي نادرستش در نحوه اجرايي كردن برگزيت هشدار داده كه ادامه وضع موجود مي‌تواند باعث سرنگوني دولت فعلي شود. ترزا مي‌ گرچه پيش از نخست‌وزيري هم سياستمدار شناخته شده‌يي بود اما او عمده شهرت خود را در سال گذشته مديون برگزيت است، واقعه‌يي كه به كابوس اتحاديه اروپا تبديل شده و ملي‌گرايان افراطي را در كشورهاي ديگر از فرانسه گرفته تا يونان و هلند به پيروزي در انتخابات‌هاي پيشرو اميدوار كرده است. اهميت برگزيت براي اروپا و جامعه بين‌المللي باعث شد كه تقريبا روزانه اخباري از مامور اجرايي آن، يعني ترزا مي به گوش برسد.

 مارين لوپن: فرانسه

 «ترامپ اروپا»  اين لقبي است كه رسانه‌ها به مارين لوپن رهبر حزب راست‌گراي افراطي «جبهه ملي» فرانسه داده‌اند، كسي كه مصرانه خواهان جدايي فرانسه از اتحاديه اروپا (فرگزيت) است. توجهات به مارين لوپن وقتي بيشتر شد كه دونالد ترامپ در كمال ناباوري در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا به پيروزي رسيد. با پيروزي ترامپ در امريكا، كمتر كسي است كه ديگر احتمال پيروزي مارين لوپن پوپوليست را در انتخابات فرانسه دست‌كم بگيرد. از همين روست كه در ماه‌هاي گذشته رسانه‌ها توجهي خاص به لوپن داشته‌اند. مارين لوپن تقريبا همان استراتژي انتخاباتي ترامپ را در پيش گرفته است. حمله به رسانه‌ها و نهادهاي رسمي و تشكيلاتي و وعده بازگرداندن فرانسه به روزهاي خوشي كه ديگر فراموش شده است. لوپن با استفاده از چالش‌هاي اقتصادي امروز فرانسه مهاجران و سياستمداران حامي سياست «درهاي باز» از جمله آنگلا مركل، صدراعظم آلمان را مسوول چالش‌هاي اقتصادي و امنيتي امروز خوانده و از روزهاي خوش فرانسه بدون اتحاديه اروپا سخن مي‌گويد.

اكونوميست درباره رهبر حزب جبهه ملي فرانسه مي‌نويسد: «مارين لوپن نمونه بارزي از تمايل‌هاي پوپوليستي در اروپا محسوب مي‌شود كه فصاحت و بلاغتش او را به رقيبي خطرناك براي ليبراليسم تبديل كرده است. مارين لوپن به‌طور قطع يك ستاره تلويزيوني نيست اما يك تجارت خانوادگي را از پدرش ژان ماري لوپن به ارث برده و به همين دليل به‌خوبي مي‌داند كه چگونه صحبت كند تا بتواند انتظارات فرانسوي‌ها از رهبران سياسي را برآورده كند.» فرانسوا فيون: فرانسه

فرانسوا فيون، رهبر حزب محافظه‌كار فرانسه دقيقا مصداق سياستمداري است كه ظرف چند هفته از عرش به فرش رسيد. نخست‌وزير سابق فرانسه در ماه‌هاي گذشته يكي از خبرسازترين سياستمداران جهان بوده است. فيون 63 ساله كه تا همين چند ماه پيش بخت اول پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري را داشت، متهم است كه با ايجاد مشاغل غيرواقعي از اموال عموي مبالغ كلاني به همسر و دو فرزند خود پرداخته است. بر اساس قوانين فرانسه زماني كه يك مقام مسوول به صورت قانوني تحت بازجويي قرار گيرد به اين معناست كه شواهد جدي و محكمي در ارتباط با اتهامات مطرح شده عليه او وجود دارد. نخست‌وزير سابق فرانسه پيش‌تر هرگونه اتهامي را رد كرده بود و گفته بود آنچه عليه او رخ داد يك ترور سياسي است. او همچنين گفته بود «تنها يك چيز مي‌تواند، مانع ادامه نامزدي من شود و آن همزماني است كه بازجويي شوم.» اگرچه كمي بعدتر و با وجود احضار قضايي براي رسيدگي به اتهامات مطرح عليه او در جمع هوادارانش در تروكادور در پاريس اعلام كرد كه از رقابت‌هاي انتخاباتي كنار نمي‌كشد. با وجود اين برخي اطرافيانش از جمله سخنگو و مسوول ستاد انتخاباتي فيون از ادامه فعاليت و همراهي با او كنار كشيدند. همزمان پس از طرح اتهامات موجود عليه فيون نظرسنجي‌ها از كاهش ميزان محبوبيت او و تغيير جايگاهش در ميان كانديداهاي انتخابات حكايت دارد. ماتئو رنتزي: ايتاليا

شايد پس از ديويد كامرون، نخست‌وزير سابق بريتانيا كه پس از راي بريتانيايي‌ها مجبور به كناره‌گيري از قدرت شد، ماتئو رنتزي، نخست‌وزير سابق ايتاليا را نيز بتوان يكي از بدشانس‌ترين سياستمداران سال گذشته خواند. البته منتقدان رنتزي كناره‌گيري‌اش را از قدرت بيشتر از بدشانسي به اشتباه فاحش محاسباتي او نسبت مي‌دهند. ماتئو رنتزي كه خود پيشنهاد اصلاح قانون اساسي ايتاليا را مطرح كرده بود يقين داشت كه موفق مي‌شود تا حمايت اكثريت ايتاليايي‌ها را براي اين اصلاحات جلب كند. او به قدري مطمئن بود كه پيش از همه‌پرسي ماه دسامبر اعلام كرد در صورت راي نياوردن اصلاح قانون اساسي از سمت خود استعفا خواهد داد و چنين نيز كرد.

با اين حال نظرسنجي‌هاي هفته گذشته حاكي از آن است كه با وجود شكست همه‌پرسي و انتقادهاي بسيار به سياست‌هاي اقتصادي نخست‌وزير سابق ايتاليا، ماتئو رنتزي شانس زيادي براي رياست دوباره بر حزب دموكراتيك ايتاليا را دارد. خيرت ويلدرز: هلند

خيرت ويلدرز رهبر حزب راست افراطي «براي آزادي» هلند از جمله سياستمداران پوپوليستي بود كه توانست در سال گذشته با سوار شدن بر موج احساسات ضدجهاني شدن و اسلام‌هراسي توجه رسانه‌هاي جهان را به خود جلب كرده و با شعارهاي ملي‌گرايانه به مردم هلند در نظرسنجي‌ها پيشرفت قابل ملاحظه‌يي داشته باشد.  او بارها به‌خاطر اظهارات جنجال برانگيزش درباره اسلام در رسانه‌ها خبرساز شده است. ويلدرز وعده داده كه هلند را از چنگال بروكراسي اتحاديه اروپا رها خواهد كرد. پل ويلدرز، درباره برادرش «خيرت» به يورونيوز گفته است: «او برادر من است. من مي‌توانم همزمان از ايده‌هاي او دور بمانم و او را دوست داشته باشم ولي او نمي‌تواند. يا با او هستي يا نيستي.»

بسياري او را سياستمداري مي‌دانند كه خود را منزوي كرده است. او در آپارتماني حفاظت شده به همراه همسر مجارستاني‌اش و بدون فرزند زندگي مي‌كند، تنها عضو حزب او خودش است. محافظان وي، ارتباطش با ديگران را محدود كرده‌اند. به گفته برادر ويلدرز او جهان بسيار كوچكي دارد: مجلس، مراسم خاص و منزل شخصي. ويلدرز در تازه‌ترين اظهارنظر جنجالي خطاب به تركيه‌يي‌هاي ساكن هلند از آنان خواسته در جنگ ديپلماتيكي كه اخيرا ميان هلند و تركيه بر سر كارزارهاي اصلاح قانون اساسي تركيه به وقوع پيوسته حامي آمستردام باشند يا اينكه اين كشور را ترك كنند.

مقام‌هاي هلندي در هفته گذشته مانع از سخنراني وزراي تركيه‌يي در حمايت از راي «آري» به اصلاح قانون اساسي شدند. اصلاحاتي كه در نهايت به افزايش قدرت رجب طيب اردوغان منجر مي‌شود. ناظران سياسي هشدار مي‌دهند كه پيروزي احتمالي خيرت ويلدرز در انتخابات هلند و پيروزي مارين لوپن، رهبر راست افراطي «جبهه ملي» در انتخابات فرانسه مي‌تواند به معني پايان اتحاديه اروپا و بازگشت دوره‌يي پرآشوب قاره سبز باشد. رجب طيب اردوغان: تركيه

رجب طيب اردوغان را به جرات مي‌توان يكي از خبرسازترين چهره‌هاي سالي كه گذشت، خواند. تغيير نخست‌وزير و اعضاي كابينه، جان به در بردن از كودتايي كه بسياري نسبت به واقعي بودن آن ترديد دارند، دستگيري گسترده مخالفان از رهبران سياسي كردها گرفته تا نظاميان سكولار به بهانه دست داشتن در كودتا، سركوب رسانه‌هاي مستقل، حمله نظامي به شهرهاي كردنشين به اتهام دست داشتن شبه‌نظاميان كرد در حملات تروريستي، سرشاخ شدن با اغلب كشورهاي اروپايي و متهم كردن متحدان آنكارا به عدم حمايت آشكار از دولتش در جريان كودتا، مداخله نظامي در عراق و سوريه و متشنج شدن روابط آنكارا با همسايگان جنوبي و شمالي تركيه، متهم كردن امريكا به حمايت از تروريسم به‌دليل حمايت واشنگتن از كردهاي سوريه و پافشاري بر استرداد فتح‌الله گولن، رهبر معنوي تركيه‌يي كه به صورت خودخواسته در ايالت پنسيلوانيا زندگي مي‌كنند از جمله اقداماتي است كه تصوير اردوغان را روزها و روزها به تيتر يك رسانه‌هاي جهان تبديل كرد. اردوغان در چند روز پاياني سال نيز با اظهارنظرهاي جنجالي در واكنش به ممانعت مقام‌هاي چند كشور اروپايي از برپايي كمپين‌هاي حمايت از اصلاحات قانون اساسي در تركيه خبرساز شد. رييس‌جمهوري تركيه در تازه‌ترين اظهارات خود مقام‌هاي آلماني را به نازي‌ها تشبيه كرد و هلندي‌ها را باقيمانده‌هاي فاشيست‌ها و نازي‌ها خوانده و اين كشور را «موز فروش» خوانده است. تركيه سه‌شنبه رابطه ديپلماتيك خود را با هلند تعليق كرد. ديلما روسف: برزيل

كشمكش‌ها بر سر بركناري ديلما روسف، رييس‌جمهوري برزيل به اتهام فساد هم از جمله موضوعاتي بود كه تا مدت‌ها به خبر يك اغلب رسانه‌هاي جهان تبديل شد. روسف يكم سپتامبر (10 شهريور) با راي موافق ۶۱ سناتور در دادگاه استيضاح از مقام رياست‌جمهوري برزيل عزل شد و معاون او، ميشل تامر تا پايان ۲۰۱۸ جاي او را گرفت.

روسف سي و ششمين رييس‌جمهوري برزيل و نخستين زني بود كه اين سمت را در دست گرفت. پارلمان برزيل ۱۷ آوريل به آغاز روند استيضاح روسف به اتهام دستكاري حساب‌هاي دولتي راي داد. روسف بارها مخالفانش را به كودتا عليه خود متهم كرد. اتهام روسف تخلف از قوانين در برداشت از منابع مالي شركت‌هاي دولتي جهت تامين كمبود بودجه دولت پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ۲۰۱۴ بود. در نهايت با راي سنا برزيل حكومت ۱۳ساله حزب چپ‌گراي كارگران به رهبري روسف پايان يافت و سياست اين كشور به سمت گروه‌هاي راست‌گرا متمايل ‌شد. حلب: سوريه

پاكسازي شهر حلب سوريه نيز يكي از خبرسازترين تحولات جهان در سال گذشته بود. حلب به عنوان دومين شهر بزرگ سوريه از اهميتي استراتژيك برخوردار است و كارشناسان بسياري بر اين باور بودند كه با بيرون راندن داعش و گروه‌هاي شبه‌نظامي در اين شهر ورق جنگ داخلي در اين سوريه به نفع نيروهاي دولتي بشار اسد چرخشي جدي خواهد داشت. بي‌بي‌سي در اين باره نوشت: «اگر بخواهيم جنگ داخلي سوريه را دوره‌بندي كنيم، بي‌شك بازپس‌گيري حلب توسط نيروهاي اسد و حاميان خارجي آن از شورشيان مسلح يكي از نقاط عطف آن خواهد بود. بخش شرقي حلب كه پرجمعيت‌ترين و به ‌لحاظ تجاري پررونق‌ترين شهر سوريه قبل از شروع جنگ داخلي بود، در جولاي ٢٠١٢ به دست مخالفان بشار اسد افتاد و تا دسامبر ٢٠١٦ يعني بيش از چهار سال يكي از مراكز ثقل قيام مسلحانه عليه حكومت به شمار مي‌رفت. تمركز مجموعه وسيع و متنوعي از گروه‌هاي شورشي در حلب از اسلام‌گرايان افراطي گرفته تا نيروهاي معتدل‌تر ملي‌گرا خود تا حدي گوياي اهميت استراتژيك آن در جنگ بود... بدين‌ترتيب، جنگ اسد عليه تروريسم در سوريه به  همان‌طور كه او بر آن پافشاري مي‌كند با سهولت سياسي و ديپلماتيك بيشتري در دو جبهه غربي و شرقي ادامه خواهد يافت.» رودريگو دوترته: فيليپين

«سازمان ملل را به آتش مي‌كشم»، «اي حرامزاده، من به تو (اوباما) ناسزا خواهم گفت»، «تروريست‌هاي ابوسياف را زنده‌ زنده مي‌خورم.» اين چند نمونه از اظهارات جنجالي رودريگو دوترته، رييس‌جمهوري جنجالي فيليپين در سال گذشته است. دوترته به واسطه اظهارات نامتعارف خود بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رييس‌جمهور فيليپين با افتخار خود را هم‌رديف هيتلر خوانده و گفته است درصدد نابودي 3ميليون معتاد در فيليپين است و خيلي خوشحال مي‌شود كه تمام قاچاقچيان را سلاخي كند. او حتي خود را هيتلر مقايسه كرده و گفته كه «مردم فيليپين هم كسي مثل او را دارند.» دوترته در رشته حقوق تحصيل كرده و سال‌ها به عنوان وكيل مدافع و سپس در سمت دادستان فعاليت داشت. گفته شده، او توانسته يك شبكه سياسي‌- مافيايي قدرتمندي را تشكيل دهد به‌نحوي كه پس از كناره‌گيري از سمت شهرداري داوائو، دخترش به‌اين سمت رسيد و پسرش هم مقام معاونت شهردار را به دست آورد. مجلس سناي فيليپين، مشغول تحقيق در مورد قتل‌هاي متعدد فراقانوني است كه از زمان آغاز رياست‌جمهوري دوترته و در اجراي طرح مبارزه با جرايم صورت گرفته است. پارك گئون‌هي: كره جنوبي

«پارك گئون‌هي»، ‌رييس‌جمهوري سابق كره جنوبي نيز در سالي كه گذشت بارها خبرساز شد. همه‌چيز از افشاي چند رسوايي آغاز و در نهايت به بركنار كردن او از قدرت منتهي شد. او هفته گذشته دو روز پس از راي دادگاه قانون اساسي كره جنوبي به بركناري‌اش، كاخ رياست‌جمهوري را ترك كرد. چوي سن‌سيل از دوستان نزديك پارك گئون‌هي، متهم شده است كه با استفاده از موقعيت خود در دفتر خانم پارك، در انتصاب مشاوران رييس‌جمهوري اعمال نفوذ و همچنين به نفع يك موسسه غيرانتفاعي مرتبط با خود سوء‌استفاده مالي كرده است. پارك گئون‌هي هم متهم شده كه با اين دوست قديمي‌اش تباني كرده است. او از ماه دسامبر از وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري معلق شد و نخست‌وزير مسووليت‌هايش را به عهده گرفت. پارك گئون ‌هي نخستين رييس‌جمهور كره‌جنوبي بود كه به شكل دموكراتيك انتخاب شد و حالا كه مصونيت قضايي‌اش را از دست داده، مي‌تواند مورد پيگرد قرار گيرد. اتهامات فساد رييس‌جمهوري معزول چنان گسترده شد كه پاي شركت‌هاي بزرگ كره‌يي از جمله سامسونگ نيز به آن كشيده شد. كيم جونگ اون: كره شمالي

«آزمايش‌هاي موشكي و هسته‎يي»، تهديد همسايه‌ها و ايالات متحده و در نهايت قتل پر سر و صداي برادر ناتني «كيم جونگ اون»، رهبر كره شمالي در مالزي از جمله تحولاتي بود كه كره شمالي را در صدر موج خبري جهان نشاند. پيونگ‌يانگ در سالي كه گذشت با وجود تهديدها و محكوميت‌هاي جهاني آزمايش‌هاي موشكي و هسته‌يي متعددي داشت، اقداماتي كه حتي پكن، نزديك‌ترين و تقريبا تنها متحد اين كشور را واداشت تا از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه پيونگ‌يانگ حمايت كند. پكن همچنين در اقدامي نادر چندين بار زبان به انتقاد از كره شمالي باز كرد و پيونگ‌يانگ را متهم كرد كه با اقداماتش منطقه را در آستانه شرايط جنگي قرار داده است. در كنار تحركات موشكي و هسته‎يي، قتل «كيم جونگ نام» برادر رهبر كره شمالي با سم اعصاب وي‌اكس در فرودگاه كوالالامپور نيز خبرساز شد. زن اندونزيايي متهم به قتل گفته كه ۴۰۰رينگيت مالزي (معادل ۹۰ دلار) دريافت كرده تا در يك برنامه دوربين مخفي ايفاي نقش كند و به صورت يك فرد در فرودگاه «روغن بچه» بمالد. با متهم شدن پيونگ‌يانگ و سفير كره شمالي در مالزي به دست داشتن در اين قتل از سوي كوالالامپور، روابط دو كشور به‌شدت متشنج شد. مالزي در نهايت سفير كره شمالي را اخراج كرد. موصل: عراق

«حد خودت را بدان... تو در سطح من نيستي!» اين يكي از واكنش‌هاي رجب طيب اردوغان به مخالفت‌هاي حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق با حضور نيروهاي تركيه‌يي در عمليات بزرگ مبارزه با داعش در موصل در سال گذشته بود. آزادسازي فلوجه و آغاز عمليات بزرگ موصل از مهم‌ترين تحولات عراق و منطقه در سال گذشته بود. از آنجايي كه تركيه با دولت عمدتا شيعه حيدر عبادي روابط گرمي ندارد و مخالف شركت داشتن نيروهاي مردمي (كه عمدتا نظاميان شيعه هستند) در حمله به موصل بود، بارها تلاش كرد تا در عمليات موصل با جمعيت عمدتا سني شركت كند. تلاش‌هايي كه هر بار ناكام ماند. در نهايت با مخالفت سرسختانه بغداد، نيروهاي تركيه‌يي مجبور به عقب‌نشيني به پايگاه بعشيقه شده و از حضور در عمليات موصل بازماندند.

اكنون بيش از 20هفته از آغاز عمليات آزادسازي موصل مي‌گذرد و در اين مدت، نيروهاي عراقي موفق شدند علاوه بر بخش‌هاي شرقي موصل نزديك به نيمي از مناطق غربي را نيز به كنترل خود در آورند. با اين حال يكي از مهم‌ترين مسائلي كه موصل را بارها به تيتر يك رسانه‌هاي جهان تبديل كرده وضعيت دو ميليون جمعيت غيرنظامي ساكن در اين شهر است. به ويژه اينكه گفته مي‌شود نيروهاي عراقي آخرين راه‌هاي منتهي به موصل را قطع كرده‌اند و تروريست‌ها را در داخل اين شهر به محاصره كامل در آورده‌اند.

 نویسنده:
كمپين اروپايي عليه همه‌پرسي تركيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/12/26
كمپين اروپايي عليه همه‌پرسي تركيه
گروه جهان| رسانه‌هاي عربي با اشاره به افزايش تنش‌ها در روابط تركيه و كشورهاي اروپايي اين مساله را به مثابه تلاش و تاكتيك آنكارا براي دستيابي به نتيجه مطلوب در همه‌پرسي قانون اساسي ارزيابي كرده‌اند.

تنش ميان تركيه و برخي كشورهاي اتحاديه اروپا درحال افزايش است و پس از كشمكش سياسي تركيه با آلمان، اتريش و هلند مناسبات تركيه با سوئد هم وارد تنش شد، كشورهاي اروپايي همه برنامه‌هاي تبليغاتي دولت تركيه براي همه‌پرسي ماه آينده را به چالش مي‌كشند. پس از دولت آلمان كه كمپين آري به همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه را در شهرهاي آلمان لغو كرد، دولت هلند نيز اجازه برگزاري چنين كمپيني را به مقام‌هاي تركيه نداد. كشور هلند مانع ورود به هواپيماي حامل «مولود چاوش اوغلو» وزير امور خارجه تركيه در فرودگاه روتردام شد. او قرار بود در اين سفر درباره همه‌پرسي تغييرات قانون اساسي در گردهمايي ترك‌تبارهاي هلند سخنراني كند اما مقام‌هاي هلند اعلام كردند كه براي اين برنامه مجوز صادر نكرده‌اند.

همچنين مقام‌هاي هلند از ورود «فاطمه سايان كايا» وزير خانواده تركيه به كنسولگري اين كشور در روتردام جلوگيري كردند و او را به مرز آلمان برگرداندند. «رجب طيب اردوغان» رييس‌جمهوري تركيه در واكنش به اقدام مقامات هلند اين افراد را بازماندگان نازيسم و فاشيسم به شمار آورد. پيش از اين نيز اردوغان دولت آلمان را به تروريسم‌پروري متهم كرده بود. تنش ميان آنكارا و اروپا درحالي بالا گرفته كه قرار است همه‌پرسي اصلاح 18ماده قانون اساسي تركيه براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي بيست و هفتم فروردين ماه برگزار شود. رسانه‌هاي عربي طي روزهاي گذشته به تحليل دلايل و پيامدهاي اختلاف ميان آنكارا و كشورهاي اروپايي پرداختند. روزنامه‌هاي الحيات، الدستور، الراي، اليوم‌السابع و الاهرام مصر با اشاره به افزايش تنش ميان تركيه و كشورهاي اروپايي، اين موضوع را تاكتيك دولتمردان تركيه براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي خوانده‌اند.

الحيات نوشته، روابط تركيه و كشورهاي اروپايي پس از برخي رويدادها و عكس‌العمل‌ها در روزهاي گذشته تيره شد. پس از مخالفت كشورهاي اروپايي با برپايي برخي نشست‌هاي تبليغاتي كه به دست مقام‌هاي تركيه در محافل ترك‌تبارها در كشورهاي اروپايي اداره مي‌شود، اين روابط تيره شد. مقام‌هاي كشور تركيه با اين كمپين‌ها مي‌خواهند اقليت‌هاي ترك‌تبار را تشويق كنند به اصلاحيه قانون اساسي تركيه راي مثبت دهند.

مقام‌هاي اروپايي از حجم بالاي شكاف سياسي، كينه و كدورت‌هاي داخل تركيه اطلاع دارند. از اين رو آنان در مسير فعاليت‌هاي آنكارا كه جنبه تبليغاتي دارد، سنگ‌اندازي مي‌كنند. آنان تلاش مي‌كنند كه از انتقال مشكلات سياسي و اختلاف‌هاي داخلي تركيه به اروپا و محافل اقليت‌هاي ترك‌تبار در اين كشورها جلوگيري كنند. اردوغان مي‌خواهد با اصلاح قانون اساسي اختيارهاي خود را افزايش دهد. اين مساله‌يي است كه در تركيه همگان روي آن اتفاق نظر ندارند. زيرا مخالفان تركيه نگران هستند كه موفقيت اردوغان در اين زمينه او را به سوي ديكتاتوري پيش مي‌برد. اردوغان براي تعديل اين قانون به آراي ترك‌تبارهاي مقيم اروپا نيازمند است. شمار اين افراد حدود 5 ميليون تن است كه 3ميليون آنان در آلمان زندگي مي‌كنند. آنان در انتخابات پارلماني گذشته بيش از نيمي از آراء خود را به حزب «عدالت و توسعه» دادند. اكنون نيز اردوغان تلاش مي‌كند از هر ابزاري براي به دست آوردن راي استفاده كند.

الدستور نوشته، كشورهاي اروپايي ترسيده‌اند كه برگزاري كمپين‌هاي تبليغاتي شكاف‌ها و ناآرامي‌ها را در محافل اقليت‌هاي ترك‌تبار در اين كشورها افزايش دهد. از اين رو برخي كشورهاي اروپا با برپايي اين نشست‌ها مخالفت و از حضور وزيران تركيه در اين نشست‌هاي تبليغاتي جلوگيري كرده‌اند زيرا كشورهاي اروپايي تغيير قانون تركيه را به منزله پيش رفتن به سوي ديكتاتوري مي‌دانند.

الدستور در بخشي از گزارش خود آورد:«موضوع خنده‌آور آن است كه اردوغان با تحريم‌ها و مجازات‌هاي ناگوار اروپا را تهديد كرد. اين اقدام اردوغان ما را به ياد اظهارات خيره‌سرانه او عليه روسيه، ايران، سوريه و عراق مي‌اندازد. او يك باره تغيير موضع داد. جنگ‌هاي اردوغان عليه اروپا هم پس از نتيجه همه‌پرسي‌هاي تركيه پايان خواهد يافت و خواهيم ديد كه در سياست‌هاي تركيه تغييرها و انعطاف‌هاي بزرگي رخ خواهد داد. بار ديگر اردوغان نشان خواهد داد كه رهبري او و باقي ماندن حزب او در قدرت تنها اولويت‌هاي اوست و هر كسي كه بر خلاف خواسته‌هاي او عمل كند به درك فرستاده خواهد شد.» به نوشته روزنامه الاهرام، ناظران گفته‌اند هدف اردوغان از دامن زدن به تنش با كشورهاي اروپايي اين است كه با هر ابزاري مردم را خرسند كند تا به طرح او براي تغيير قانون اساسي تركيه راي دهند. اما اين ناظران نمي‌دانند كه اردوغان چگونه مي‌خواهد كشورهاي داراي حاكميت را در برابر اراده خود تسليم كند. او غرور قدرت و توهم رهبري را دارد. درس و عبرت‌هاي بسياري در جنگ اردوغان عليه اروپا وجود دارد.  روزنامه الراي اردن در گزارشي به قلم «طارق مصاروه» نوشت: مشاجره‌هاي اردوغان و كشورهاي اروپايي گسترش پيدا خواهد كرد و همه اروپا را فرا خواهد گرفت. ارزش نظام رياستي تركيه چيست كه اردوغان مي‌خواهد براي دستيابي به آن هزاران تن را به خيابان‌هاي اروپا روانه كند. او از فاشيسم و نازيسم خواندن همسايه‌هاي خود به چه چيزي دست مي‌يابد؟

روزنامه‌هاي الحيات و الدستور در بخشي از گزارش‌هاي خود به سوءاستفاده اردوغان از تعصب‌هاي قومي و مذهبي با هدف پيش بردن برنامه‌هاي خود اشاره كردند.

الدستور در گزارشي به قلم «عريب الرنتاوي» نوشت: اين نخستين ‌بار نيست كه اردوغان براي دستيابي به هدف‌هاي سياسي خود به رگ تعصب ملي ترك‌ها پناه مي‌برد. او فرصت‌طلب است زيرا شهروندان تركيه كه در كشورهاي اروپايي ساكن هستند تنها ترك‌تبار نيستند بلكه بخشي از آنان كرد، سكولار و اسلام‌گرا هستند.

الحيات در گزارشي به قلم «طارق عزيزه» با عنوان«اردوغان و اروپا: قلدري جايگزين ديپلماسي» نوشت: ژرف‌نگري در روند بحران كنوني و چگونگي برخورد با آن نوعي از قلدرمابي اردوغان را در برخورد با اين مساله و تنش‌آفريني بيشتر او را نشان مي‌دهد. اردوغان مانند گذشته، اكنون هم مي‌خواهد از اختلاف با كشورهاي اروپايي احساس ديني و ملي همه را تحريك كند. او اقدام دولت‌هاي اروپايي را افزون بر دشمني با تركيه دشمني با اسلام به شمار مي‌آورد و مي‌گويد اين موضوعي است كه با اسلام هراسي در ارتباط است و چهره واقعي غرب را نشان مي‌دهد. او از بحران كنوني و رفتار بد پليس هلند سوءاستفاده مي‌كند تا درباره مردمسالاري و حقوق بشر سخنراني كند. اين درحالي است كه اردوغان به بهانه كودتاي نافرجام در تركيه، مردمسالاري و حقوق بشر را لگد كوب و هزاران تن را زنداني كرده و دهان همه را بسته است. او سياست‌هاي فاشيسم و جنگ آشكار خود عليه كردها را هم ادامه مي‌دهد.نویسنده:

  گزارش Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  9
  يعامتجا ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 سرمايه شنبهسوري»
  «چهار رفته باد بر اجتماعي
  اجتماعي گذاري سياس به اعتدالي
  رويكرد علت به كه است متنوعي عناصر داراي ما سنتي
  فرهنگ معنابخشي امكان توانايي اجتماعي فردي
  كاركردهاي يافته نمو رشد تاريخي، بستر در انساني هاي كنش
  به ديگر نسل به نسلي از تغييرات عين در هاند ماند اعتدالي
  پايدار به اجتماعي گذاري سياس از عبور خوان
  هف است. يافته تداوم همچنان ولي اند شده
  منتقل هم كه است هايي نت س جمله از سوري اجتماعي-
  چهارشنبه كاركردهايي هم مناسبات در هايي ريش
  داراي طبيعي مخاطرات شود. مي محسوب جهان خيز حادثه آشنا| مالدين
  حسا يشها نما خضوع ابراز عين در است داشته
  فرهنگي حيات امنيت براي جدي تهديدهاي ساخت ان انس جمهوري|
  و رياست استراتژيك هاي بررسي مركز
  سرپرست تقويمي زمان در را سرگرمي تفريح به نياز چون
  نيازهايي اولويت ميشوند. محسوب شهروندان مقدمه
  عزتمندانه است؛ كرده برآورده سال) شنبه (آخرين
  مشخصي شهروندان از حفاظت اعتدالي اجتماعي
  سياست تومان ميليارد هزار 140 حداقل الها اين
  در سنت اين براي يي يده عد مثبت اجتماعي
  خصوصيات آنها اجتماعي برابري تامين مخاطرات برابر در رفاه مقوله صرف گوناگون امهاي به طرق
  از زهزايي، انگي است: جمله آن از كه برشمرد يوان مت
  آداب تكليفي چنين است. اجتماعي توسعه راستاي در توليد كل به نسبت كه است شده
  اجتماعي تربيت اجتماعي، هاي ارزش اعتقادات تقويت
  اميدبخشي، حكمراني هاي ژه كاروي به عمل باب از نه ها دول
  را ولي است توجهي قابل رقم داخلي
  ناخالص و... جمعي شادي اجتماعي، هاي ارزش تداوم
  اجتماعي، برعهده بايد شهروندي حقوق به پايبندي باب از
  بلكه فقر در كشور جمعيت از نفر 6ميليون
  هنوز فصلي آغاز نويد ضمن ديرينه سنت اين كه است چنان
  هم شهروندي، حقوق منشور هجدهم بند طبق
  بگيرند. ايجاد داليل يافتن براي برند. مي سر به
  مطلق در گروهي شكل در را افراد انسان، روزمره زندگي در
  نوين برخوردارند. اجتماعي تامين رفاه حق از شهروندان كه كليدي هاي چالش به بايد موجود
  وضعيت عين در مراسم اين البته كه دهد؛ مشاركت شادي
  يك اجتماعي، هاي سياست هدف از دريافتي چنين با اجتماعي هاي سياست مقدورات ها
  ظرفيت زيست محيط از حفاظت فردي، اجتماعي سالمت
  حفظ حقوقي قانوني ماموريت بر عالوه دولت
  حاكميت را عمل ابتكار توان برده تحليل را كشور
  در است. يگرفته صورت آن انجام مراحل همه
  در سازي اده پي اتخاذ در نيز اخالقي ماموريت
  نوعي شها چال اين از توان پرداخت. ده ستان آن
  از به پسنديده سنت آن از ظاهري شكلي فقط امروزه
  اما كه چرا دارند. برعهده اجتماعي موثر هاي ت
  سياس در اجتماعي» سياست خوان «هفت عنوان
  با امروزي ابزارهاي از انواعي از رهگيري به با است رسيده
  ما براي راهي رفاهي اجتماعي خدمات صورت اين در از را آنها از رفت رون دشواري تا برد نام
  ايران كمرنگ آن فوق خصوصيات غني اشكال از
  بسياري تامين براي كار بازار به شهروندان وابستگي كاهش هايي اراده وجود سياسي اقتصاد سو يك شادي بستر تنها نه كه صورتي به است شده نگتر
  كمر است. رفاه معيشت
  حداقل به ديگر سوي از را آنها تداوم گسترانيدن
  در چون ناپسندي عادات زمينه بلكه كند نم مهيا را
  مناسبي برداشتي چنين با اجتماعي هاي سياست
  تحقق پيگيري الزامات ها رورت كند. متبادر
  ذهن دار ده «خن اشكال در رقابت نوعي حتي چشمي هم
  چشم كه است آن مستلزم آن هاي اولوي اهداف
  از يك برنامه طمشي از فراتر اعتدالي
  رويكرد هاي درتنماي «ق نوجوانانه» يهاي «بازيگوش
  كودكانه»، راستا اين در نيز كشور عمومي هاي سياست ساير در گريزناپذير ضرورتي عنوان به بلكه
  دولت، هيچ كه هستيم شاهد مناسبت اين قالب در را
  جوانانه» اقتصادي، هاي سياس شوند. طراحي هدفگذاري دولت در اجتماعي هاي سياس اعمال
  طراحي ندارد آن سنتي تداوم شكلگيري فلسفه با
  سنخيتي نهايي نتيجه كه مادامي كشور و... نظامي
  فرهنگي، يتوان است. مطرح آينده دولتمردان توسط
  و (جسمي مخرب عكس دستاوردي موارد از بسياري
  در تامين مخاطرات برابر در شهروندان از حفاظت
  آنها در اجتماعي گذاري سياست خوان هفت
  از يشود. حاصل آن از
  اجتماعي) به اجتماعي توسعه راستاي در آنها اجتماعي
  برابري اجراي براي كه خواني هفت گفت؛ سخن
  ايران است الجرم امري اجتماعي تغييرات كه است اين
  مساله موفقيت فرض با نباشد، آنان شهروندي حقوق عنوان فقرا ثروتمندان بتواند بايد دولت هستند. هايي گي ويژ كه را موضوعاتي ميكنند فكر افراد از بسياري يعني ما كه يدهد نشان اسامي مستمر تغيير همين اجتماعي هاي وزه در اعتدالي گذاري
  سياس اين است بوده جريان در مستمر نسلي زماني بستر در
  و قلمداد موفق نيز، خود خاص اهداف به دستيابي در بار چندين اينكه وجود با مثال براي دهد، تشخيص را سطح به توانند مي كنند؛ مي مشاهده خرد سطح در بندي حيطه گذاري، ت سياس در سردرگمي دچار اين كنيم. عبور آنها از شده مواجه آنها با
  بايد تمدني فرهنگي بين روابط در اجتماعي-فرهنگي
  خصوصيت اهداف برداشتي چنين با ديگر بيان به نميشوند. صرف هزينه مالياتي هاي داده پايگاه براي ميلياردها خرد سطح در كه حلهايي راه دهند تعميم كالن اجراي گذاري سياس براي متولي تامين از: عبارتند هفتخوان الخصوص علي است جريان در ناپذيري بيني پيش صورت
  به عنوان به اينكه جاي به اجتماعي هاي
  سياست در كشور مالياتي ركوردهاي تعداد اما است شده در دهد. جواب هم كالن سطح در دهد جواب هستيم. اجتماعي هاي سياست عمومي گذاري سياس ناكارآمدي .1
  اقتصادي غيرمعنوي سوي سمت غربي فرهنگ سيطره
  با سياسي، اقتصادي، هاي ذاري سياس در مالحظاتي بود. ركورد زار 20 از كمتر بسيار غيردولتي بخش كامال تگذاري سياس در كالن خرد منطق كه نگري
  حالي بخش ساختاري ناكارآمدي .2
  اين گذشته در اگر كه معني بدين است؛ يافته
  بيشتري شان گيرند، قرار توجه مورد خارجي نظامي امنيتي، امكان مثال براي باشد نداشته وجود ركوردي وقتي است، فقرا پذيري تحريك بعدي نكته است. متفاوت مسير به وابستگي مسير به وابستگي
  . شكل سمآبانه مقد معنوي-ديني اغراض با ها
  مناسبت تگذاري سياس كارآمدي ارزيابي براي معيارهايي در كه سالمت الكترونيك پرونده براي گيري تصميم جانبازان از گروهي كه بوديم شاهد پيش روز چند وابستگي است. مسير به ما وابستگي سوم خوان فريبي عوام
  4 كنشگر) روحي-رواني نياز (برآوردن است يافته تداوم
  گرفته ميكنند. پيدا را
  عمومي هم كند عآوري جم را سالمت ملي هاي داده بايد واقع كردند تجمع شهيد بنياد ستهاي سيا به اعتراض در رويمان ديگر كه هيم كرد اقداماتي ما يعني مسير به محلي سياسي مناسبات
  5 در شود نگريسته بدان فرهنگي كااليي همچون
  امروزه از اجتماعي تگذاري سياس در اعتدالي
  رويكرد تومان ميليارد صدها دورهيي در داشت. نخواهد وجود ما به همواره جنگ از پس ساليان طول در گفتند را اين توان دهيم تغيير را اقدامات آن شود نم اي داده منابع 6فقدان
  . فرهنگي كاالهاي اغلب مانند به دهندگان انجام صحنه
  پشت از است. مشخصي گيري جهت واجد نيز رويكرد حيث اختصاص پزشكي آموزش درمان بهداشت، وزارت به سختتر با فقر مساله در است. شده توجهي بي ظلم چرا؟ كنيم. انتخاب را جديدي مسير كه ناكافي
  نداريم هاي ارت نظ
  7 نهفته مادي منفعت سود تقاضا عرضه بازار اقتصادي
  و مخالف كه توسعه رفاه از نئوليبرالي رويكرد با طرفي در شبكه كامپيوتر ده بودجه آن با شد داده بود. خواهيم مواجه اين از هاي جمعيت روي اجتماعي هاي ست سيا اينكه براي اين از بايد اجتماعي تگذاري سياس
  رستم اين نياز مورد كاالهاي مصرف براي يي عرص چون
  است فقرزدايي هاي برنام اجتماعي زياد هاي هزين صرف هاي دل برترين شد نوسازي بهداشت وزارت ما دارند. مدت طوالن عميق تاثيرات بزرگ بسيار براي كه را سهايي كيكاوو تا كند عبور خوان هفت عامالن مصرف به عرضه بازار به نظر مورد كاالهاي
  مراسم، از برخورداري بذير، آسيپ اقشار از حمايت
  است ندارد وجود كه چيزي ولي شد خريداري كامپيوتر محلي سياسي مناسبات اجتماعي هاي سياس در اشتباهاتمان درك براي دهد. نجات اند رده ايجاد مشكل كشور
  خود ترقه توليدكنندگان گونه ين بد يشود. رسانيده مراسم
  اين فقيرترين از حمايت براي اجتماعي تامين هاي
  شبكه المت س هاي ده پرون ندارد وجود هم هنوز احتماال محلي سياسي مناسبات خوان بعدي خوان آثار كه دليل اين به داريم، طوالني زمان به
  نياز از سوءاستفاده با كرده ريني آف نق شزا آت مواد ابزار
  و ميكند. رد ميكند، منوط توسعه كمال به را مردم هم موجود اههاي پايگ از بسياري پس است. ايرانيان پارلماني نظام الزامات فشار تحت گذاران قانون است. مشخص زمان طول در اجتماعي هاي ت عمومي
  سياس گذاري سياس ناكارآمدي -1 را خود كاالي شده) داده جهت (تغيير فرهنگي
  نيازهاي يگيرد قرار رويكردي با مباينت در ديگر طرف از اعتماد قابل ركوردشان يعني هستند، ناقص عمال قرار اولويت در را محلي سطح به خگويي پاس كه اجرا را سياستي كه كسي نتيجه در شود. مي جمله از كشور جدي مسائل از بسياري
  رفع (كه ارزشمند عملي انجام از قبل اساس براين يروشند
  مف با اجتماعي رفاه زمينه در را شهروندان نيازهاي كه همچنين هستند. غلط آنها از بسياري حتي نيست كليه مجدد، آوردن رأي تضمين براي دهد، مي تها سياس آن آثار شدن آشكار هنگام هرگز كرده؛ هاي دوق صن بحران مانند اجتماعي رفاه حوزه
  در اقتصادي بعد كااليي مصرف بود)، رايج آن سنتي شكل
  در در كرده تامين رورانه ام حپ اقدامات زهها
  انگي تعامل امكان نيستند يكپارچه داده ههاي پايگا اين بوده آن واضع مجلس نهاد كه را قانوني قيدوبندهاي گيرنده، تصميم يعني نداشته، جدي سياسي حضور خطير بزرگ هاي تصميم نيازمند
  بازنشستگي، است. مدنظر است، شده توليد
  آنچه به را اجتماعي رفاه كه نئوليبرالي رويكرد مقابل
  نقطه چهارم سال در كه دولتي لذا ندارد. وجود آنها بين در مجلس نمايندگان تالش كنند. مي نقض است افراد شده مواجه كار نتايج با كه كسي اجراكننده در يواند مت آنچه است. پرهزينه مدت اه كوت در
  حتي پديده يك چون هم نيز سوري چهارشنبه
  مراسم سياسي قواعد به را اجتماعي رفاه يپارد، بازار قواعد دارد بسياري دادهيي خطاي همچنان است اش دوره خارج جديد مصارف تحميل براي مختلف هاي دوره قبلي مسوول گردن سيستم اين اند. بوده
  متفاوتي هاي تصميم اين هاي هزينه كاهش به شرايطي
  چنين كنشي هنجارهاي در تغييراتي با گذشته از
  اجتماعي )1 بر ناظر ارتباط اين در اعتدالي رويكرد د. زن گره هاي اولوي از هها ياران كردن هدفمند كه حالي در يقيد دادن بسط ها، صندوق اكچوئري محاسبات از سيستم شود؛ مشخص مسوول آنكه بدون انداختن نهادي اعتماد عمومي، اعتماد كند، كمك
  بزرگ كتر نزدي امروز به چه هر ولي است بوده همراه انجام
  شكل رفاه حقوق از برخورداري در شهروندان توانمندسازي باال دادهيي خطاي دليل به اما بود دولت همين اصلي اقشار، همه به طحبندي س بدون خدمات شرط استفاده آن از ما كه است يي هوشمندانه بسيار هاي حوزه از بسياري در ما است. مردمي
  مشاركت است گرفته فاصله خويش ماهيت از تغييرات اين شويم
  مي بنيادين ساختاري موانع رفع )2 اجتماعي، تامين
  و نيست. فراهم شواهد بر مبتني گذاري سياست امكان ايشان رأي پايگاه به كه قوانيني اعمال از گريز بسيار هم مسير تغيير دليل همين به يكنيم! هايم. شد ناكامي دچار عمومي تگذاري
  سياس پيامدهاي افراد ها جمع در نامشخص هاي گير جهت با
  و غيرانساني اشكال موثر سريع رفع
  نابرابري است. وضعيتي چنين آشكار عوارض زند، مي صدمه است. دشوار يا بوده غلط اصل در يا كه فتهيم گر را
  تصميماتي آخرين در كه معني بدين است يافته نامناسبي
  ناخوشايند است. نابرابري فقر شديد ناكافي هاي ارت نظ اقتضائات به اجتماعي هاي ت سياس خوردن گره نابرابري حوزه در ويژه به اجتماعي تاي
  سياسه بوده ناكافي نظارت اينكه يا بوده ضعيف اجرا
  در ساير جوانان روههاي ها واده خان سال هر شنبه
  عصر سياست كه است متخصصان دانشگاه وظيفه نهادهاي است، ناكافي نظارت خوان آخرين در جبرانناپذيري ملي تبعات سياسي، محلي در آنها نتايج تبعات گستردگي دليل به فقر را تها سياس تصحيح اصالح تهايم نتوانس ما
  و از استفاده با موقعيتي سني مختلف هاي طيف در ها
  جمع به اجتماعي-اقتصادي، مطالعات حاشيه از را اجتماعي قانون نقض به كافي واكنش هيچگاه نظارتي پارلمان در كه قوانيني از بسياري است. داشته پي برخوردارند. خاصي ويژگي از بزرگ تهاي جمعي عمومي گذاري سياست هاي ناكامي كنيم.
  دنبال اشكال در صدادار زا آتش وسايل ابزار ساير رق
  ته چند در ايراني جامعه بكشانند. مطالعات صحنه
  وسط اين نداشتهاند؛ مجريان گذاران ت سياس توسط اين به تحويل قابل انتقادي ديدگاه با شود مصوب اقدامات هاي هزينه خسارات معني اين به پذيري تحمل هم گذاران سياست خطرپذيري
  هم دامان تا خيابان كوچه از (اعم مختلف اماكن در
  مختلف بوده مبارك ميمون اتفاق يك شاهد گذشته
  سال نظام متوجه كه خساراتي اندازه به هيچگاه افراد مطالبات كردن قانوني پارلمان كار كه است سخن هاي دوره در ها ست سيا اين نينديشيده هاي سياست داده كاهش شدت سخت تصميمات براي را
  مردم كردن منفجر بازي آتش صدا، سر به شروع
  طبيعت) زيست محيط مسائل شدن كشيده هم آن است دهاند. نش مجازات اند كرده اقتصادي اجتماعي مجلس در پيش روز چند كه بحثي است. غيرقانوني اجراي طراحي رويه از فراتر بلندمدت
  زماني نااميدي مسووالن عملي بي با ما نتيجه در
  است، هاي آلودگ يكنند محترقه مواد ساير قههاي
  تر انتقادي گفتمان سياسي-اجتماعي بحث وسط به شديم قائل تگذاران سياس براي مصونيت نوعي از پيش تا شد، مطرح دولتي مديران حقوق درباره اين هاي هزينه از بخشي ميكند. پيدا تداوم آنها هستيم. مواجه مردم
  روزافزون پديد را هيي گسترد محيطي زيست صوتي
  هوايي، مسائل به نسبت تر پيش كه يي جامعه است. جامعه نميشوند. مجازات فتنه مثل اموري در جز كه بود غيرقانوني تومان ميليون 10 باالي حقوق اين در اقدامات اين ناگزير تداوم از ناشي اس سي
  نوع رواني-اجتماعي نامني اجتماعي هراس نوعي آورند
  م چارچوب در را آن هرگز نبود حساس زيست
  محي تامين سازمان منابع خود تصميمات با كساني اگر توماني ميليون 24 حقوق مجلس آنكه از بعد ولي شيوه يا ضرورت در كه است كساني دست به مواردي نگري بخش ساختاري ناكارآمدي -2 جسمي صدمات جاني، تلفات هرساله كه گردد
  حاكم قدرت هاي گروه منافع سياسي اقتصاد
  مناسبات نميشوند. جدي مجازات دادند؛ باد به را اجتماعي غيرقانوني اين از پيش تا كه كاري كرد؛ تصويب را كرد تشكيك اساسي بطور تها سياس اين اجراي ساختاري ناكارآمدي شرو پي خوان
  دومين آورند وجود به را اجتماعي رواني متعدد لطمات
  ً
  و لوكس، استيون بيان به كرد نمي تحليل ثروت هيچ بدون را چندم دست قاضي يكي كسي اگر سوگيري موضوع شد. محسوب قانوني اين از بعد بود به صرفا فتهند پذير را ها ت سياس اين بودن
  بالاثر است. اجتماعي گذاري سياست حوزه در نگري
  بخشي «غيرقابل نامناسب، پديده يك عنوان به كه صورتي
  به تگذاري سياس كار دستور از زيست محيط موضوع اجتماعي تامين مسووليت به تخصصي سابقه چرا است؛ جدي بسيار گذاران قانون نفع به قوانين در تجديدنظر ناخواسته آثار تبعات از نگراني دليل يك كشور در اجتماعي سياست كه است اين
  واقعيت است نامعلوم آيد درم كنترل» «غيرقابل بيني»
  پيش زياد بسيار حساسيت با امروز يد، داشته نگه خارج حمايت او از هم شدت به كرد منصوب كشور كه هستند كساني جزو خود مجلس نمايندگان كه تجربه دهند. مي ادامه را آنها كه ستهاست سيا اين مقابل در اما ندارد؛ نداشته كفايت با واحد
  توليت تخليه شكل بيشتر يگيرد صورت اهدافي چه با
  كه زيستي محيط كند. مي دنبال را زيست محيط
  مساله انتصابي چنين قبال در پاسخگويي هيچ كرد كه تصميمي شود. مي هم آنها حال شامل قانون اين سهام تجربه ها نه يارا هدفمندي تجربه مهر، مسكن دارد، بسياري غيرمسوول پرمدعا ناكارآمد،
  متوليان اغلب در يگيرد خود به را جمعي هيجانات
  احساسات مرتبط مقوالت همه عدالت با تر وسيع معنايي در
  كه هاي دولت در يارانه ميليارد هزار هزاران اگر ندارد. شد گرفته مجلس پيشين هاي دوره از يكي در كه هستند مسير به وابستگي از لهايي مثا عدالت پاسخگويي براي اما هستند همه بودجه گرفتن
  براي اضطراب اجتماعي ناامني اجتماعي، هراس به منتج
  موارد بايد فرايند همين دارد. ارتباط اجتماعي سياست با شد؛ توزيع قانون خالف غيرهدفمند مختلف در مجلس ادوار نمايندگان براي العمر مادام امتيازات است. دشوار بسيار ها دول براي آنها دادن نيست!
  تغيير كسي اقدامات
  نتيجه اندركاران دست از طيفي بدينگونه است شده
  جمعي نظام باالخص اجتماعي گذاري سياس درخصوص طرح در درماني خدمات اگر نيست. پاسخگو كسي گذاري قانون يعني بود، قوانين سوگيري گرفت نظر يك فقدان از كشور در اجتماعي هاي
  سياس است: علي پيگيري بحث قابل مورد اين در
  انساني است اين مساله شود. تكرار نيز اجتماعي تامين رفاه شده انجام دقيق سطحبندي بدون سالمت تحول خود. منافع براي فريبي عوام -4 سازمان است. رنج در باكفايت واحد
  متولي كنشگران افراد شادي، تفريح امكان نبود در
  – منابع تومان ميليارد هزار پنجاه يكصد از بيش پاي
  كه سالمت تحول طرح هزينه گرفتن پيشي به منجر در ونگذاري قان هنگام خصوص به منافع تعارض اجتماعي هاي سياست در ها سازي ساده گترين بزر آموزش درمان بهداشت، وزارت بودجه،
  برنامه خشن كارهاي مجوز انگار سني، مختلف هاي طيف عدم ناكارآمدي، با كه است ميان در كشور اين
  ساالنه كسي است گرديده شده بيني پيش هاي هزينه از است. جدي بسيار بحثي اجتماعي گذاري سياست اجتماعي رفاهي هاي سياس دهند. روي رفاهي انبوهي اجتماعي رفاه كار تعاون وزارت
  پزشكي، جمعي عرصه در انجام جهت نامناسب نامتناسب
  و الزامات با ناسازگار قانوني، الزامات از بيرون شفافيت، تامين رفاه جامع نظام قانون اگر نيست. پاسخگو يعني است، مساله هم ها دولت متفاوت هاي اولويت نابرخوردار محروم اي روه منافع با پيوند دليل
  به هاي سياست متولي را خود ديگر هاي دستگاه
  از شكل به را خويش احساسات بدينگونه ييابند
  را نابرابري فقر، كاهش بر شايسته تاثير بدون كشور، پاسخگو كسي نشد اجرا كامل بطور اجتماعي تها دول اولويت نداريم، تگذاري سياس استمرار هاي عرصه اغلب دارند، نيز توجهي قابل جمعيت كه كار تعاون، وزارت تنها ولي دانند
  اجتماعي از استفاده …ا كردن بازي آتش يا صدادرآوردن
  به ميشوند. هزينه پايدار توسعه بهبود نيست. قطعي هاي سياست از برخي نتيجه در است، مختلف فريبان عوام كنشگري ضندام عر براي جذابي اجتماعي هاي سياست نتايج مسوول اجتماعي
  رفاه طبيعي شكل برابر (در صنعتي توليدشده
  ابزارهاي نگران كه كساني همه پژوهان سياست
  دانشگاه، ميشود گذاشته كنار لتها دو بندي اولويت دليل به استعداد اين از فريبان عوا شوند. مي محسوب عنوان به سازماني هاي ادغام ها فكيك
  است. از تصوري بدينگونه دهند بروز آتش) كردن
  روشن بايد هستند كشور اين پيشرفت امنيت ثبات، بندي
  توسعه، جمع مخالفت آن با اينكه بدون قوانين اجراي عدم يعني معماي شده سازي اده ورتهاي از كه برخوردارند سازماني، سردرگمي بالتكليفي آشكار
  تجلي هيچ يتوان نم كه يآورند درم نمايش به را شادي
  انجام در منظر اين از اجتماعي گذاري سياست تا بكوشند هاي سياس گذاري سياس در اعتدالي رويكرد عمل در آيا رفاه جامع نظام قانون مثال براي شود. ارقام، رقابت استراتژي بر تكيه با نابرابري فقر
  پيچيده در اجتماعي هاي سياس حوزه در همه از
  بيش معناي در كردن خوشحالي كردن شادي از يي
  مشخص محققان، گوش چشم اهزار دهه گيرد. قرار كار دستور در بنياديني هاي گزاره اصال بر ناظر اجتماعي است؟ شده اجرا در فقط فريبي عوام بسازند. موفقيت ترقي هاي پله است. داده روي ما
  كشور بود. شاهد آن در را شناختي جامع روانشناختي توي هزار در موشكافانه بايد نه اها رس مدني جامعه هاي سياست جايگاه ها سياست هدفگذاري با ارتباط عاميانه عبارات بيان سياستمداران گفتار بيان كار تعاون، وزارت عنوان با امروزه كه وزارتي احساسات بروز شكل فرد با ارتباط در مساله
  اي زواياي تا كنند كندوكاو كشور اجتماعي
  سياست سازمان راهبرد عمومي، تهاي سياس در اجتماعي اي داده منابع فقدان آن بلكه يشود، نم خالصه سياسي عرف از خارج عنوانش روزگاري مواجهيم آن با اجتماعي رفاه
  و خود به را دست اين از دههايي پدي هيجانات تخليه
  و جامعه شود آشكار آنها در خفته منافع
  پنهان است. رفاهي نظام اجراي براي است. يي داده مناب فقدان بعدي خوان قانون، از فراتر كه يود شامل نيز را اقداماتي دسته كار وزارت ديگري روز بوده، هنر پيشه
  وزارت نوجوان) جوان معموال (و فرد كه است مبرهن گيرد
  م رسيدن براي را خود منابع بيشتري كارآمدي با بتواند مخاطرات از انبوهي با ما امروز جامعه نياز شواهد بر مبتني اجتماعي گذاري سياست محبوبيت تضمين متوجه پايدار، توسعه
  كارشناسي روز بوده، تبليغات كار وزارت ديگري روز
  بوده، اين انجام چگونگي فرهنگي هاي ريش از آگاهي فاقد
  اگر گيرد. كار پايدار توسعه اهداف به منطقه در كه كشوري است؛ مواجه قطعيتها عدم از برخي كه داريم مرتبطي معتبر ههاي داد به است. سياسي عرصه در حضور تداوم ديگري روز بوده اجتماعي امور كار
  ديگري منقلب شكل استمرار در پويا عاملي باشد اجتماعي عمومي
  سنت گذاري سياست مطالعات شبكه منبع: كشور ده از يكي شده واقع جهان خيز ثه حاد چنين فاقد اصوال كشور اصلي داده هاي پايگاه ميشود؛ ديده اينجا هم كالن به خرد تعميم مشكل خود است. شده اجتماعي رفاه كار تعاون،
  وزارت بعدي هاي نس به آن انتقال در شده كارگزار از
  ً
  شده است. خبر بي آن از خود معموال كه يكند آفريني
  نقش بحث موضوع، اين با آن ارتباط خانواده زمينه در
  – اوليا بين «روابط (اوليا)، همسران» بين «روابط ايران
  از تجاري روند در ثالث كشورهاي
  حذف بدين است؛ طرح قابل فرزندان» بين «روابط
  فرزندان» شده دار خدش خانواده روابط بر حاكم ارزشاي كه
  معنا داخلي خارجي گذاري سرمايه كرده پيدا افزايش ها بانك بخش به نسبت دولت نگرش تغيير خصوص در اي جمعه اساسي، كاالهاي واردات بيانگر جاري، سال در تجارت حوزه خصوص در سمنان معادن صنايع بازرگاني اتاق
  رييس آمده وجود به ديگري مناسبات تعامالت نوع
  است اين در باشد مشكل اين براي مناسبي راهگشاي تواند مي خصوصي بخش خاص هاي پيچيدگي دليل به گفت: خصوصي خطوط آالت ماشين صنعتي توليدي واحدهاي اوليه مواد در 96 سال بايد كه خارجي تجارت حوزه موضوعات ترين
  مهم كه صورتي به است جهاني فرهنگ از تابعي كه
  است اي جمعه بود. خواهيم دو هر حمايت كمك نيازمند رابطه تغيير بخش اين به نسبت دولتي هاي دستگاه نگرش است نياز است. توليد را ضرورت اقدام نخستين گفت: گيرد، قرار دولت كار
  دستور جهاني سلطه فرهنگ غلبه فوق روابط از نوع سه هر
  در را گذشته سنوات به نسبت ايران اقتصاد مختصات همچنين باور خصوصي بخش هاي توانمندي به بايد دولت واقع در كند. دولت فراوان تالش از حاكي موجود آمارهاي وي گفته به ديپلماسي جهت حاكميت قوا كليه در انسجام ايجاد يتوان سنتي-
  م فرهنگ با تعارض در هاي ارزش با دارانه
  (سرماي مدون بصورت دولت رييس كه زماني گفت: خواند مطلوب كند. تالش آن تقويت جهت باشد داشته اين اما يدهد. نشان را خارجي تجارت وضعيت بهبود جهت كشور منافع حفظ با سياسي موانع رفع همچنين
  اقتصادي نيازهايي تا است حاصله هاي كنش گر جيه تو
  بومي) ارائه كالن خرد بصورت را اقتصادي هاي گزارش منظم توجه با عمومي نهادهاي دولت پيكره اي جمعه گفته به مثال عنوان به است. بوده محسوس بسيار برجام از پس رويه كرد.
  عنوان جوان اساس براين است كرده ايجاد را روابط اين
  كه مسير در اقتصادي هاي كت حر كه است اين مبين نمايند، مي بخش يك ايجاد اجازه برخوردارند آن از كه منافعي قدرت به دوره در اكنون اما نداشتيم پول تبادل برجام امضاي از قبل ما مسائل كه است صورت اين در داد: ادامه اي جمعه ياصغر
  عل اعضاي ساير اوليا منويات به توجه از قبل نوجوان
  و دولت دستاوردهاي اي جمعه است. حركت حال در درست بازرگاني اتاق رييس دهند. نمي را كشور در قدرتمند خصوصي ارتباط دنيا معتبر هاي بانك با توانيم راحتي به برجام از پس صادرات مباحث ديگر سوي از شده آسان سهل
  اقتصادي وارهها، ماه از خويش، رواني روحي نيازهاي
  خانواده نهايي همانند هاي مولفه كرد: عنوان خواند مطلوب را يازدهم بودجه به توجه با آينده سال در كرد: توصيه ادامه در نيز سمنان دهيم. انجام راحتي به را خود بانكي مبادالت باشيم داشته يگيرد. انجام ديپلماسي روابط اصول براساس واردات
  و گروه طريق از سپس اجتماعي هاي شبكه نهها
  رسا درصدي، 40 تورم كنترل ارز، نرخ در ثبات ايجاد برجام، نمودن در باشيم داشته اميد توانيم نمي موجود حاكميت ها برنامه روابط از عمدهيي بخش همچنين كرد: اضافه اي جمعه از آساني ارتباط تواند مي ايران سياست اين پي در
  همچنين فرهنگي تداوم كه اينجاست يپذيرد. تاثير و...
  دوستان مواردي دولت خدمات ديگر تجارت توليد، امور در تسهيل واقع در بگيرد. صورت خاصي تحول عمراني هاي بودجه خصوص ثالث كشورهاي طريق از غيرمستقيم صورت به ايران تجاري باشد. داشته دنيا كشورهاي با ها تعرفه عوارض پول، تبادل
  نظر گسست با سوري) (چهارشنب بحث مورد موضوع اين
  در اتاق رييس است. درآورده حركت به كار كسب چرخه كه بوده اين در باشد، داشته وجود معيني استراتژي بايد راستا اين در كه هستيم امر اين شاهد برجام از پس رو اين از يشود. انجام روندي چنين از دولت اگر افزود: سمنان بازرگاني اتاق
  رييس هاي ل نس اجتماعي نقش شود مي مواجه
  فرهنگي اينگونه كار كسب فضاي در موجود شرايط سمنان بازرگاني معناي به خارجي گذار سرمايه جذب توانايي كه است صورت مستقيم همكاري جهت زمينه رفته بين از ثالث كشورهاي دهد قرار خود كار دستور برنامه در را امر اين كند
  پيروي را آن جاي يرسد حداقل به آن انتقال در
  گذشته اين در بايد كه داريم را بيكاري نرخ باالترين هنوز ما كرد: بيان يشود. حاصل واقعي است. شده برقرار آنها تجار كشورها كرد. خواهد خود آن از را چشمگيري موفقيت اين كنند مي ايفا ها فرهنگ ديگر مروجان
  عامال اتاق نمايندگان هيات عضو اين شود. انديشيده تدبيري خصوص استراتژي وجود بدون صورت غيراين در كرد: اضافه وي هاي بنگاه براي اتفاق اين سمنان بازرگاني اتاق رييس گفته به ما كشور اقتصادي مسائل كه آنجايي از اي جمعه گفته
  به تربيت خانواده ظيفههاي از يكي اگر كه معناست
  بدان كاال قاچاق مالياتي، عديده مشكالت نقدينگي، باالي رشد ايران اين در الزم تحرك نيامده داخل به يي سرمايه معين خاص ديگر كشورهاي سوي از اوليه مواد واردات نيازمند كه توليدي واحد برنامه در اگر سياست اين خورده گره سياسي مسائل
  به نوع سازي فرهن به بايد اينجا در است
  فرزندان فعالين بزرگ مشكالت عنوان به را بانك سيستم ناكارآمدي يي مساله البته كرد: اظهار جمعهي يشود. نم محقق خصوص صادرات روند متعاقبا است داشته فراواني مزيت هستند براي واحد ديپلماسي يك از يتواند دولت گيرد قرار
  حاكميت سوري چهارشنبه تاريخي هاي ه ريش با آشنايي
  انجام برشمرد. اقتصادي مباحث با رابطه در وحدت وجود آن دارد وجود امر اين موازي است. شده آسان سهل فوق هاي بنگاه واردات ارتباط راستاي در همچنين كشورها با برخورد
  ً
  چگونگي اقتصادي اغراضي معموال كه ديگر عامالني
  بپردازد، اقتصاد فضاي در احساسي برخورد از سمنان اتاق رييس دانسته ملزم را خود عوامل تمام بايد معتقدم است. اقتصادي امور نيز صادرات امر در است ذكر به الزم البته افزود: وي گيرد. بهره آن از خود
  سياسي اين ينگونه بد يشوند جانشين دارند منفعتطلبانه فضاي توازن باعث اقتصاد، در عقالنيت بايد: ادامه نمود انتقاد موفقيتي 96 سال در تا باشند داشته واحدي همت راستا اين در هاي بانك با داخلي هاي بانك ناتواني عجر منتهي شده تسهيل در را خارجي تجارت وضعيت سمنان بازرگاني اتاق
  رييس يگيرد. نم صورت خطير
  وظيفه يشود. كشور متناسب توسعه كار كسب دولت بدهي كه آنجايي از افزود: پايان در وي كنند. خود آن از را است. كاسته شدت به عرصه اين موفقيت از خارجي آمارهاي به نگاهي با كرد: اظهار كرد ارزيابي 59مثبت سال
هفت‌خوان عبور از سياست‌گذاري اجتماعي به اعتدالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/26
هفت‌خوان عبور از سياست‌گذاري اجتماعي به اعتدالي
رويكرد اعتدالي به سياست‌گذاري اجتماعي


حسام‌الدين آشنا|

سرپرست مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري|

 مقدمه

در اين سال‌ها حداقل 140‌هزار ميليارد تومان از طرق و به نام‌هاي گوناگون صرف مقوله رفاه اجتماعي شده است كه نسبت به كل توليد ناخالص داخلي رقم قابل توجهي است ولي هنوز 6 ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق به سر مي‌برند. براي يافتن دلايل ايجاد وضعيت موجود بايد به چالش‌هاي كليدي كه ظرفيت‌ها و مقدورات سياست‌هاي اجتماعي در كشور را تحليل برده و توان ابتكار عمل را از آن ستانده‌، پرداخت. مي‌توان از اين چالش‌ها با عنوان «هفت خوان‌ سياست‌ اجتماعي» در ايران نام برد تا دشواري برون‌رفت از آنها را از يك‌سو و اقتصاد سياسي و وجود اراده‌هايي در گسترانيدن و تداوم آنها را از سوي ديگر به ذهن متبادر كند. ضرورت‌ها و الزامات پيگيري رويكرد اعتدالي فراتر از خط‌مشي و برنامه يك دولت، بلكه به عنوان ضرورتي گريزناپذير در طراحي و اعمال سياست‌هاي اجتماعي در دولت و توسط دولتمردان آينده مطرح است. مي‌توان از هفت‌خوان سياست‌گذاري اجتماعي در ايران سخن گفت؛ هفت خواني كه براي اجراي سياست‌گذاري اعتدالي در حوزه‌هاي اجتماعي بايد با آنها مواجه شده و از آنها عبور كنيم. اين هفت‌خوان عبارتند از:

1. ناكارآمدي سياست‌گذاري عمومي

2. ناكارآمدي ساختاري و بخشي‌نگري

3. وابستگي به مسير

4. عوام فريبي

5. مناسبات سياسي و محلي

6. فقدان منابع داده‌اي

7. نظارت‌هاي ناكافي

رستم سياست‌گذاري اجتماعي بايد از اين هفت‌خوان عبور كند تا كيكاووس‌هايي را كه براي خود و كشور مشكل ايجاد كرده‌اند نجات دهد. 1- ناكارآمدي سياست‌گذاري عمومي

رفع بسياري از مسائل جدي كشور و از جمله در حوزه رفاه اجتماعي مانند بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند تصميم‌هاي بزرگ و خطير و حتي در كوتاه‌مدت پرهزينه است. آنچه مي‌تواند در چنين شرايطي به كاهش هزينه‌هاي اين تصميم‌هاي بزرگ كمك كند، اعتماد عمومي، اعتماد نهادي و مشاركت مردمي است. ما در بسياري از حوزه‌هاي سياست‌گذاري عمومي دچار ناكامي شده‌ايم. تصميماتي را گرفته‌ايم كه يا در اصل غلط بوده يا در اجرا ضعيف بوده يا اينكه نظارت ناكافي بوده و ما نتوانسته‌ايم اصلاح و تصحيح سياست‌ها را دنبال كنيم. ناكامي‌هاي سياست‌گذاري عمومي هم خطرپذيري سياست‌گذاران و هم تحمل‌پذيري مردم را براي تصميمات سخت به‌شدت كاهش داده است، در نتيجه ما با بي‌عملي مسوولان و نااميدي روزافزون مردم مواجه هستيم. 2- ناكارآمدي ساختاري و بخشي‌نگري

دومين خوان پيش‌رو ناكارآمدي ساختاري و بخشي‌نگري در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي است. واقعيت اين است كه سياست اجتماعي در كشور يك توليت واحد و با كفايت نداشته و ندارد؛ اما در مقابل متوليان ناكارآمد، پرمدعا و غيرمسوول بسياري دارد، براي گرفتن بودجه همه هستند اما براي پاسخگويي و نتيجه اقدامات كسي نيست!

سياست‌هاي اجتماعي در كشور از فقدان يك متولي واحد و باكفايت در رنج است. سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و انبوهي از دستگاه‌هاي ديگر خود را متولي سياست‌هاي اجتماعي مي‌دانند ولي تنها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسوول نتايج سياست‌هاي اجتماعي است. تفكيك‌ها و ادغام‌هاي سازماني به عنوان تجلي آشكار بلاتكليفي و سردرگمي سازماني، بيش از همه در حوزه سياست‌هاي اجتماعي در كشور ما روي داده است.

 وزارتي كه امروزه با عنوان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با آن مواجهيم روزگاري عنوانش وزارت پيشه و هنر بوده، روز ديگري وزارت كار بوده، روز ديگري وزارت كار و تبليغات بوده، روز ديگري كار و امور اجتماعي بوده و روز ديگري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شده است. خود همين تغيير مستمر اسامي نشان مي‌دهد كه ما دچار سردرگمي در سياست‌گذاري، حيطه‌بندي و تامين متولي براي سياست‌گذاري و اجراي سياست‌هاي اجتماعي هستيم. 3- وابستگي به مسير

خوان سوم وابستگي ما به مسير است. وابستگي به مسير يعني ما اقداماتي كرده‌ايم كه ديگر رويمان نمي‌شود آن اقدامات را تغيير دهيم و توان اين را نداريم كه مسير جديدي را انتخاب كنيم. چرا؟ براي اينكه سياست‌هاي اجتماعي روي جمعيت‌هاي بسيار بزرگ تاثيرات عميق و طولاني‌مدت دارند. ما براي درك اشتباهاتمان در سياست‌هاي اجتماعي نياز به زمان طولاني داريم، به اين دليل كه آثار سياست‌هاي اجتماعي در طول زمان مشخص مي‌شود. در نتيجه كسي كه سياستي را اجرا كرده؛ هرگز هنگام آشكار شدن آثار آن سياست‌ها حضور سياسي جدي نداشته، يعني تصميم‌گيرنده، اجراكننده و كسي كه با نتايج كار مواجه شده افراد متفاوتي بوده‌اند. اين سيستم گردن مسوول قبلي انداختن بدون آنكه مسوول مشخص شود؛ سيستم بسيار هوشمندانه‌يي است كه ما از آن استفاده مي‌كنيم! به همين دليل تغيير مسير هم بسيار دشوار است.

سياست‌هاي اجتماعي به ويژه در حوزه نابرابري و فقر به دليل گستردگي تبعات و نتايج آنها در جمعيت‌هاي بزرگ از ويژگي خاصي برخوردارند. به اين معني خسارات و هزينه‌هاي اقدامات و سياست‌هاي نينديشيده اين سياست‌ها در دوره‌هاي زماني بلندمدت و فراتر از رويه طراحي و اجراي آنها تداوم پيدا مي‌كند. بخشي از هزينه‌هاي اين نوع سياست‌ها ناشي از تداوم ناگزير اين اقدامات در مواردي به دست كساني است كه در ضرورت يا شيوه اجراي اين سياست‌ها بطور اساسي تشكيك كرده‌ و بلااثر بودن اين سياست‌ها را پذيرفته‌اند و صرفاً به دليل نگراني از تبعات و آثار ناخواسته تجديدنظر در اين سياست‌هاست كه آنها را ادامه مي‌دهند. تجربه مسكن مهر، تجربه هدفمندي يارانه‌ها و تجربه سهام عدالت مثال‌هايي از وابستگي به مسير هستند كه تغيير دادن آنها براي دولت‌ها بسيار دشوار است. 4- عوام‌فريبي

بزرگ‌ترين ساده‌سازي‌ها در سياست‌هاي اجتماعي و رفاهي روي مي‌دهند. سياست‌هاي رفاهي و اجتماعي به دليل پيوند با منافع گروه‌هاي محروم و نابرخوردار كه جمعيت قابل توجهي نيز دارند، اغلب عرصه‌هاي جذابي براي عرض‌اندام و كنشگري عوام‌فريبان محسوب مي‌شوند. عوام‌فريبان از اين استعداد برخوردارند كه از صورت‌هاي ساده‌سازي شده معماي پيچيده فقر و نابرابري با تكيه بر استراتژي رقابت ارقام، پله‌هاي ترقي و موفقيت بسازند. عوام‌فريبي فقط در بيان و گفتار سياستمداران و بيان عبارات عاميانه و خارج از عرف سياسي خلاصه نمي‌شود، بلكه آن دسته اقداماتي را نيز شامل مي‌شود كه فراتر از قانون، كارشناسي و توسعه پايدار، متوجه تضمين محبوبيت و تداوم حضور در عرصه سياسي است.

مشكل تعميم خرد به كلان هم اينجا ديده مي‌شود؛ يعني بسياري از افراد فكر مي‌كنند موضوعاتي را كه در سطح خرد مشاهده مي‌كنند؛ مي‌توانند به سطح كلان تعميم دهند و راه‌حل‌هايي كه در سطح خرد جواب مي‌دهد در سطح كلان هم جواب مي‌دهد. در حالي كه منطق خرد و كلان در سياست‌گذاري كاملا متفاوت است. نكته بعدي تحريك‌پذيري فقرا است، چند روز پيش شاهد بوديم كه گروهي از جانبازان در اعتراض به سياست‌هاي بنياد شهيد تجمع كردند و گفتند در طول ساليان پس از جنگ همواره به ما ظلم و بي‌توجهي شده است. در مساله فقر با سخت‌تر از اين مواجه خواهيم بود.   5- مناسبات سياسي و محلي

خوان بعدي خوان مناسبات سياسي و محلي است. قانون‌گذاران تحت فشار الزامات نظام پارلماني كه پاسخ‌گويي به سطح محلي را در اولويت قرار مي‌دهد، و براي تضمين رأي‌آوردن مجدد، كليه قيدوبندهاي قانوني را كه نهاد مجلس واضع آن بوده است نقض مي‌كنند. تلاش نمايندگان مجلس در دوره‌هاي مختلف براي تحميل مصارف جديد خارج از محاسبات اكچوئري صندوق‌ها، بسط دادن بي‌قيد و شرط خدمات بدون سطح‌بندي به همه اقشار، و گريز از اعمال قوانيني كه به پايگاه رأي ايشان صدمه مي‌زند، عوارض آشكار چنين وضعيتي است. گره خوردن سياست‌هاي اجتماعي به اقتضائات محلي و سياسي، تبعات ملي جبران‌ناپذيري در پي داشته است. بسياري از قوانيني كه در پارلمان مصوب مي‌شود با ديدگاه انتقادي قابل تحويل به اين سخن است كه كار پارلمان قانوني كردن مطالبات غيرقانوني است. بحثي كه چند روز پيش در مجلس درباره حقوق‌ مديران دولتي مطرح شد، تا پيش از اين حقوق بالاي 10 ميليون تومان غيرقانوني بود ولي بعد از آنكه مجلس حقوق 24 ميليون توماني را تصويب كرد؛ كاري كه تا پيش از اين غيرقانوني بود بعد از اين قانوني محسوب شد. موضوع سوگيري قوانين به نفع قانون‌گذاران بسيار جدي است؛ چرا كه نمايندگان مجلس خود جزو كساني هستند كه اين قانون شامل حال آنها هم مي‌شود. تصميمي كه در يكي از دوره‌هاي پيشين مجلس گرفته شد و امتيازات مادام‌العمر براي نمايندگان ادوار مجلس در نظر گرفت سوگيري قوانين بود، يعني قانون‌گذاري براي منافع خود.

تعارض منافع به خصوص هنگام قانون‌گذاري در سياست‌گذاري اجتماعي بحثي بسيار جدي است. اولويت‌هاي متفاوت دولت‌ها هم مساله است، يعني استمرار سياست‌گذاري نداريم، اولويت دولت‌ها مختلف است، در نتيجه برخي از سياست‌هاي قطعي به دليل اولويت‌بندي دولت‌ها كنار گذاشته مي‌شود يعني عدم اجراي قوانين بدون اينكه با آن مخالفت شود. براي مثال قانون نظام جامع رفاه آيا در عمل اجرا شده است؟ 6- فقدان منابع داده‌اي

خوان بعدي فقدان منابع داده‌يي است. براي سياست‌گذاري اجتماعي مبتني بر شواهد نياز به داده‌هاي معتبر و مرتبطي داريم كه برخي از پايگاه‌هاي داده اصلي كشور اصولا فاقد چنين ويژگي‌هايي هستند. دولت بايد بتواند ثروتمندان و فقرا را تشخيص دهد، براي مثال با وجود اينكه چندين بار ميلياردها براي پايگاه داده‌هاي مالياتي هزينه صرف شده است اما تعداد ركوردهاي مالياتي كشور در بخش غيردولتي بسيار كمتر از 20‌هزار ركورد بود. وقتي ركوردي وجود نداشته باشد براي مثال امكان تصميم‌گيري براي پرونده الكترونيك سلامت كه در واقع بايد داده‌هاي ملي سلامت را جمع‌آوري كند هم وجود نخواهد داشت. در دوره‌يي صدها ميليارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص داده شد و با آن بودجه ده‌ها كامپيوتر و شبكه در وزارت بهداشت نوسازي شد و برترين مدل‌هاي كامپيوتر خريداري شد ولي چيزي كه وجود ندارد و احتمالا هنوز هم وجود ندارد پرونده‌هاي سلامت ايرانيان است. پس بسياري از پايگاه‌هاي موجود هم عملا ناقص هستند، يعني ركوردشان قابل اعتماد نيست و حتي بسياري از آنها غلط هستند. همچنين اين پايگاه‌هاي داده يكپارچه نيستند و امكان تعامل بين آنها وجود ندارد. لذا دولتي كه در سال چهارم دوره‌اش است همچنان خطاي داده‌يي بسياري دارد در حالي كه هدفمند كردن يارانه‌ها از اولويت‌هاي اصلي همين دولت بود اما به دليل خطاي داده‌يي بالا امكان سياست‌گذاري مبتني بر شواهد فراهم نيست. 7- نظارت‌هاي ناكافي

آخرين خوان نظارت ناكافي است، نهادهاي نظارتي هيچگاه واكنش كافي به نقض قانون توسط سياست‌گذاران و مجريان نداشته‌اند؛ و اين افراد هيچگاه به اندازه خساراتي كه متوجه نظام اجتماعي و اقتصادي كرده‌اند مجازات نشده‌اند. نوعي مصونيت براي سياست‌گذاران قائل شديم كه جز در اموري مثل فتنه مجازات نمي‌شوند. اگر كساني با تصميمات خود منابع سازمان تامين اجتماعي را به باد دادند؛ مجازات جدي نمي‌شوند. اگر كسي يكي قاضي دست چندم را بدون هيچ سابقه و تخصصي به مسووليت تامين اجتماعي كشور منصوب كرد و به‌شدت هم از او حمايت كرد هيچ پاسخگويي در قبال چنين انتصابي ندارد. اگر‌هزاران‌هزار ميليارد يارانه در دولت‌هاي مختلف غيرهدفمند و خلاف قانون توزيع شد؛ كسي پاسخگو نيست. اگر خدمات درماني در طرح تحول سلامت بدون سطح‌بندي دقيق انجام شده و منجر به پيشي گرفتن هزينه‌ طرح تحول سلامت از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده گرديده است كسي پاسخگو نيست. اگر قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بطور كامل اجرا نشد كسي پاسخگو نيست. جمع‌بندي

رويكرد اعتدالي در سياست‌گذاري و سياست‌هاي اجتماعي ناظر بر اصلاح گزاره‌هاي بنياديني در ارتباط با هدفگذاري سياست‌ها و جايگاه سياست‌هاي اجتماعي در سياست‌هاي عمومي، راهبرد و سازمان اجراي نظام رفاهي است.

جامعه امروز ما با انبوهي از مخاطرات و عدم‌قطعيت‌ها مواجه است؛ كشوري كه در منطقه حادثه‌خيز جهان واقع شده و يكي از ده كشور حادثه‌خيز جهان محسوب مي‌شود. مخاطرات طبيعي و انسان‌ساخت تهديدهاي جدي براي امنيت و حيات عزتمندانه شهروندان محسوب مي‌شوند. اولويت سياست‌ اجتماعي اعتدالي حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و تامين برابري اجتماعي آنها در راستاي توسعه اجتماعي است. چنين تكليفي را دولت‌ها نه از باب عمل به كارويژه‌هاي حكمراني بلكه از باب پايبندي به حقوق شهروندي بايد برعهده بگيرند. طبق بند هجدهم منشور حقوق شهروندي، شهروندان از حق رفاه و تامين اجتماعي برخوردارند. با چنين دريافتي از هدف سياست‌هاي اجتماعي، حاكميت و دولت علاوه بر ماموريت قانوني و حقوقي نوعي ماموريت اخلاقي نيز در اتخاذ و پياده‌سازي سياست‌هاي موثر اجتماعي برعهده دارند. چرا كه در اين صورت خدمات اجتماعي و رفاهي راهي براي كاهش وابستگي شهروندان به بازار كار براي تامين حداقل معيشت و رفاه است.

تحقق سياست‌هاي اجتماعي با چنين برداشتي از اهداف و اولويت‌هاي آن مستلزم آن است كه ساير سياست‌هاي عمومي كشور نيز در اين راستا هدفگذاري و طراحي شوند. سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... كشور مادامي كه نتيجه نهايي آنها حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و تامين برابري اجتماعي آنها در راستاي توسعه اجتماعي به عنوان حقوق شهروندي آنان نباشد، با فرض موفقيت در دستيابي به اهداف خاص خود نيز، موفق قلمداد نمي‌شوند. به بيان ديگر با چنين برداشتي اهداف سياست‌هاي اجتماعي به جاي اينكه به عنوان ملاحظاتي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي، نظامي و خارجي مورد توجه قرار گيرند، شان معيارهايي براي ارزيابي كارآمدي سياست‌گذاري عمومي را پيدا مي‌كنند.

رويكرد اعتدالي در سياست‌گذاري اجتماعي از حيث رويكرد نيز واجد جهت‌گيري مشخصي است. از طرفي با رويكرد نئوليبرالي از رفاه و توسعه كه مخالف صرف هزينه‌هاي زياد اجتماعي و برنامه‌هاي فقرزدايي است و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، برخورداري از شبكه‌هاي تامين اجتماعي براي حمايت از فقيرترين مردم را به كمال توسعه منوط مي‌كند، رد مي‌كند. از طرف ديگر در مباينت با رويكردي قرار مي‌گيرد كه نيازهاي شهروندان را در زمينه رفاه اجتماعي با انگيزه‌ها و اقدامات حامي‌پرورانه تامين كرده و در نقطه مقابل رويكرد نئوليبرالي كه رفاه اجتماعي را به قواعد بازار مي‌سپارد، رفاه اجتماعي را به قواعد سياسي گره مي‌زند. رويكرد اعتدالي در اين ارتباط ناظر بر 1) توانمندسازي شهروندان در برخورداري از حقوق رفاه و تامين اجتماعي، 2) رفع موانع ساختاري و بنيادين نابرابري و 3) رفع سريع و موثر اشكال غيرانساني و شديد فقر و نابرابري است.

وظيفه دانشگاه و متخصصان است كه سياست اجتماعي را از حاشيه مطالعات اجتماعي-اقتصادي، به وسط صحنه مطالعات بكشانند. جامعه ايراني در چند سال گذشته شاهد يك اتفاق ميمون و مبارك بوده است و آن هم كشيده شدن مسائل محيط زيست به وسط بحث سياسي-اجتماعي و گفتمان انتقادي جامعه است. جامعه‌يي كه پيش‌تر نسبت به مسائل محيط‌زيست حساس نبود و هرگز آن را در چارچوب مناسبات اقتصاد سياسي و منافع گروه‌هاي قدرت و ثروت تحليل نمي‌كرد و به بيان استيون لوكس، موضوع محيط زيست از دستور كار سياست‌گذاري خارج نگه داشته مي‌شد، امروز با حساسيت بسيار زياد مساله محيط زيست را دنبال مي‌كند. محيط زيستي كه در معنايي وسيع‌تر با عدالت و همه مقولات مرتبط با سياست اجتماعي ارتباط دارد. همين فرايند بايد درخصوص سياست‌گذاري اجتماعي و بالاخص نظام رفاه و تامين اجتماعي نيز تكرار شود. مساله اين است كه پاي بيش از يكصد و پنجاه‌هزار ميليارد تومان منابع سالانه اين كشور در ميان است كه با ناكارآمدي، عدم شفافيت، بيرون از الزامات قانوني، ناسازگار با الزامات كشور، و بدون تاثير شايسته بر كاهش فقر، نابرابري و بهبود توسعه پايدار هزينه مي‌شوند.

دانشگاه، سياست‌پژوهان و همه كساني كه نگران توسعه، ثبات، امنيت و پيشرفت اين كشور هستند بايد بكوشند تا سياست‌گذاري اجتماعي از اين منظر در دستور كار قرار گيرد. ده‌ها‌هزار چشم و گوش محققان، جامعه مدني و رسانه‌ها بايد موشكافانه در‌هزار توي سياست اجتماعي كشور كندوكاو كنند تا زواياي پنهان و منافع خفته در آنها آشكار شود و جامعه بتواند با كارآمدي بيشتري منابع خود را براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار به‌كار گيرد.

منبع: شبكه مطالعات سياست‌گذاري عمومينویسنده:
حذف كشورهاي ثالث در روند تجاري ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/26
حذف كشورهاي ثالث در روند تجاري ايران


رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان در خصوص مهم‌ترين موضوعات حوزه تجارت خارجي كه بايد سال 96 در دستور كار دولت قرار گيرد، گفت: نخستين اقدام و ضرورت را مي‌توان ايجاد انسجام در كليه قوا و حاكميت جهت ديپلماسي اقتصادي و همچنين رفع موانع سياسي با حفظ منافع كشور عنوان كرد.

علي‌اصغر جمعه‌اي ادامه داد: در اين صورت است كه مسائل اقتصادي سهل و آسان شده و از سوي ديگر مباحث صادرات و واردات براساس اصول و روابط ديپلماسي انجام مي‌گيرد. همچنين در پي اين سياست ايران مي‌تواند ارتباط آساني از نظر تبادل پول، عوارض و تعرفه‌ها با كشورهاي دنيا داشته باشد.

رييس اتاق بازرگاني سمنان افزود: اگر دولت از چنين روندي پيروي كند و اين امر را در برنامه و دستور كار خود قرار دهد موفقيت چشم‌گيري را از آن خود خواهد كرد.

به گفته جمعه‌اي از آنجايي كه مسائل اقتصادي كشور ما به مسائل سياسي گره خورده اين سياست اگر در برنامه واحد حاكميت قرار گيرد دولت مي‌تواند از يك ديپلماسي واحد براي چگونگي برخورد با كشورها و همچنين در راستاي ارتباط سياسي خود از آن بهره گيرد.

رييس اتاق بازرگاني سمنان وضعيت تجارت خارجي را در سال 95 مثبت ارزيابي كرد و اظهار كرد: با نگاهي به آمارهاي حوزه تجارت در سال جاري، بيانگر واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه واحدهاي توليدي و صنعتي و ماشين‌آلات خطوط توليد است.

به گفته وي آمارهاي موجود حاكي از تلاش فراوان دولت جهت بهبود وضعيت تجارت خارجي را نشان مي‌دهد. اما اين رويه پس از برجام بسيار محسوس بوده است. به عنوان مثال ما قبل از امضاي برجام تبادل پول نداشتيم اما اكنون در دوره پس از برجام به راحتي مي‌توانيم با بانك‌هاي معتبر دنيا ارتباط داشته باشيم و مبادلات بانكي خود را به راحتي انجام دهيم.

جمعه‌اي اضافه كرد: همچنين بخش عمده‌يي از روابط تجاري ايران به صورت غيرمستقيم و از طريق كشورهاي ثالث انجام مي‌شود. از اين‌رو پس از برجام شاهد اين امر هستيم كه كشورهاي ثالث از بين رفته و زمينه جهت همكاري مستقيم كشورها و تجار آنها برقرار شده است.

به گفته رييس اتاق بازرگاني سمنان اين اتفاق براي بنگاه‌هاي توليدي كه نيازمند واردات مواد اوليه از سوي كشورهاي ديگر هستند مزيت فراواني داشته است و متعاقبا روند صادرات و واردات بنگاه‌هاي فوق سهل و آسان شده است.

وي افزود: البته لازم به ذكر است در امر صادرات نيز امور تسهيل شده منتهي عجر و ناتواني بانك‌هاي داخلي با بانك‌هاي خارجي از موفقيت اين عرصه به‌شدت كاسته است.

جمعه‌اي در خصوص تغيير نگرش دولت نسبت به بخش خصوصي گفت: به دليل پيچيدگي‌هاي خاص بخش خصوصي نياز است نگرش دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اين بخش تغيير كند. در واقع دولت بايد به توانمندي‌هاي بخش خصوصي باور داشته باشد و جهت تقويت آن تلاش كند.

به گفته جمعه‌اي پيكره دولت و نهادهاي عمومي با توجه به قدرت و منافعي كه از آن برخوردارند اجازه ايجاد يك بخش خصوصي قدرتمند در كشور را نمي‌دهند. رييس اتاق بازرگاني سمنان نيز در ادامه توصيه كرد: در سال آينده با توجه به بودجه و برنامه‌ها و حاكميت موجود نمي‌توانيم اميد داشته باشيم در خصوص بودجه‌هاي عمراني تحول خاصي صورت بگيرد. در واقع در اين راستا بايد استراتژي معيني وجود داشته باشد، در اين صورت است كه توانايي جذب سرمايه‌گذار خارجي به معناي واقعي حاصل مي‌شود.

وي اضافه كرد: در غيراين صورت و بدون وجود استراتژي خاص و معين سرمايه‌يي به داخل نيامده و تحرك لازم در اين خصوص محقق نمي‌شود. جمعه‌اي اظهار كرد: البته مساله‌يي موازي اين امر وجود دارد و آن وجود وحدت در رابطه با مباحث اقتصادي است. معتقدم بايد تمام عوامل و خود را ملزم دانسته و در اين راستا همت واحدي داشته باشند تا در سال 96 موفقيتي را از آن خود كنند. وي در پايان افزود: از آنجايي كه بدهي دولت و بانك‌ها افزايش پيدا كرده سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي اين مشكل باشد و در اين رابطه نيازمند كمك و حمايت هر دو خواهيم بود. جمعه‌اي همچنين مختصات اقتصاد ايران نسبت به سنوات گذشته را مطلوب خواند و گفت: زماني كه رييس دولت بصورت مدون و منظم گزارش‌هاي اقتصادي را بصورت خرد و كلان ارائه مي‌نمايند، مبين اين است كه حركت‌هاي اقتصادي در مسير درست در حال حركت است. جمعه‌اي دستاوردهاي دولت يازدهم را مطلوب خواند و عنوان كرد: مولفه‌هاي همانند نهايي نمودن برجام، ايجاد ثبات در نرخ ارز، كنترل تورم 40درصدي، تسهيل در امور توليد، تجارت و ديگر خدمات دولت مواردي بوده كه چرخه كسب كار به حركت درآورده است. رييس اتاق بازرگاني سمنان شرايط موجود در فضاي كسب كار اينگونه بيان كرد: ما هنوز بالاترين نرخ بيكاري را داريم كه بايد در اين خصوص تدبيري انديشيده شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران رشد بالاي نقدينگي، مشكلات عديده مالياتي، قاچاق كالا و ناكارآمدي سيستم بانك را به عنوان مشكلات بزرگ فعالين اقتصادي برشمرد.

رييس اتاق سمنان از برخورد احساسي در فضاي اقتصاد انتقاد نمود و ادامه بايد: عقلانيت در اقتصاد، باعث توازن فضاي كسب كار و توسعه متناسب كشور مي‌شود.نویسنده:
«چهارشنبه‌سوري» سرمايه اجتماعي بر باد رفته
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/12/26
«چهارشنبه‌سوري» سرمايه اجتماعي بر باد رفته
فرهنگ سنتي ما داراي عناصر متنوعي است كه به علت كاركردهاي فردي و اجتماعي و توانايي و امكان معنابخشي به كنش‌هاي انساني در بستر تاريخي، رشد و نمو يافته و پايدار مانده‌اند و در عين تغييرات از نسلي به نسل ديگر منتقل شده‌اند ولي همچنان تداوم يافته است.

چهارشنبه‌سوري از جمله سنت‌هايي است كه هم داراي ريشه‌هايي در مناسبات هم كاركردهايي اجتماعي-فرهنگي داشته است و در عين ابراز خضوع و نمايش‌ها نيازهايي چون نياز به تفريح و سرگرمي را در زمان تقويمي مشخصي (آخرين سه‌شنبه سال) برآورده كرده است؛ خصوصيات اجتماعي مثبت عديد‌ه‌يي براي اين سنت و آداب مي‌توان برشمرد كه از آن جمله است: انگيزه‌زايي، اميدبخشي، تقويت اعتقادات و ارزش‌هاي اجتماعي، تربيت اجتماعي، تداوم ارزش‌هاي اجتماعي، شادي جمعي و... هم‌چنان است كه اين سنت ديرينه ضمن نويد آغاز فصلي نوين در زندگي روزمره انسان، افراد را در شكل گروهي در يك شادي مشاركت مي‌دهد؛ كه البته اين مراسم در عين حفظ سلامت اجتماعي و فردي، حفاظت از محيط زيست در همه مراحل انجام آن صورت مي‌گرفته است.

اما امروزه فقط شكلي ظاهري از آن سنت پسنديده به ما رسيده است و با بهره‌گيري از انواعي از ابزارهاي امروزي بسياري از اشكال غني خصوصيات فوق‌ آن كمرنگ و كمرنگ‌تر شده است به صورتي كه نه تنها بستر شادي مناسبي را مهيا نمي‌كند بلكه زمينه عادات ناپسندي چون چشم هم چشمي و حتي نوعي رقابت در اشكال «خنده‌دار كودكانه»، «بازيگوشي‌هاي نوجوانانه» و «قدرت‌نمايي‌هاي جوانانه» را در قالب اين مناسبت شاهد هستيم كه هيچ سنخيتي با فلسفه شكل‌گيري و تداوم سنتي آن ندارد و در بسياري از موارد دستاوردي عكس و مخرب (جسمي و اجتماعي) از آن حاصل مي‌شود.

مساله اين است كه تغييرات اجتماعي امري لاجرم است و در بستر زماني و نسلي مستمر در جريان بوده است و اين خصوصيت اجتماعي-فرهنگي در روابط بين‌فرهنگي و تمدني به صورت پيش‌بيني‌ناپذيري در جريان است و علي‌الخصوص با سيطره فرهنگ غربي سمت سوي غيرمعنوي و اقتصادي بيشتري يافته است؛ بدين معني كه اگر در گذشته اين مناسبت‌ها با اغراض معنوي-ديني و مقدس‌مآبانه شكل گرفته و تداوم يافته است (برآوردن نياز روحي-رواني كنشگر) امروزه همچون كالايي فرهنگي بدان نگريسته مي‌شود و در پشت صحنه انجام‌دهندگان به مانند اغلب كالاهاي فرهنگي و اقتصادي بازار عرضه و تقاضا و سود و منفعت مادي نهفته است و چون عرصه‌يي براي مصرف كالاهاي مورد نياز اين مراسم، كالاهاي مورد نظر به بازار عرضه و به مصرف عاملان اين مراسم رسانيده مي‌شود. بدين‌گونه توليدكنندگان ترقه و ابزار و مواد آتش‌زا نقش‌آفريني كرده و با سوءاستفاده از نيازهاي فرهنگي (تغيير جهت داده شده) كالاي خود را مي‌فروشند و براين اساس قبل از انجام عملي ارزشمند (كه در شكل سنتي آن رايج بود)، مصرف كالايي و بعد اقتصادي آنچه توليد شده است، مدنظر است.

مراسم چهارشنبه‌سوري نيز هم چون يك پديده اجتماعي از گذشته با تغييراتي در هنجارهاي كنشي و شكل انجام همراه بوده است ولي هر چه به امروز نزديك‌تر مي‌شويم اين تغييرات از ماهيت خويش فاصله گرفته است و با جهت‌گيري‌هاي نامشخص در جمع‌ها و افراد پيامدهاي ناخوشايند و نامناسبي يافته است بدين معني كه در آخرين عصر سه‌شنبه هر سال خانواده‌ها و گروه‌هاي جوانان و ساير جمع‌ها در طيف‌هاي مختلف سني و موقعيتي با استفاده از ترقه‌ها و ساير ابزار و وسايل آتش زا و صدادار و در اشكال مختلف و در اماكن مختلف (اعم از كوچه و خيابان تا دامان طبيعت) شروع به سر و صدا، آتش بازي و منفجر كردن ترقه‌هاي و ساير مواد محترقه مي‌كنند و آلودگي‌هاي هوايي، صوتي و زيست محيطي گسترده‌يي را پديد مي‌آورند و نوعي هراس اجتماعي و نامني رواني-اجتماعي حاكم مي‌گردد كه هرساله تلفات جاني، صدمات جسمي و لطمات متعدد رواني و اجتماعي را به وجود مي‌آورند به صورتي كه به عنوان يك پديده نامناسب، «غيرقابل پيش‌بيني» و «غيرقابل كنترل» درمي‌آيد و نامعلوم است كه با چه اهدافي صورت مي‌گيرد و بيشتر شكل تخليه احساسات و هيجانات جمعي را به خود مي‌گيرد و در اغلب موارد منتج به هراس اجتماعي، ناامني اجتماعي و اضطراب جمعي شده است بدينگونه طيفي از دست اندركاران انساني در اين مورد قابل بحث و پيگيري علي است:

– در نبود امكان تفريح و شادي، افراد و كنشگران طيف‌هاي مختلف سني، انگار مجوز كارهاي خشن و نامتناسب و نامناسب جهت انجام در عرصه جمعي را مي‌يابند و بدينگونه احساسات خويش را به شكل به صدادرآوردن يا آتش بازي كردن و … با استفاده از ابزارهاي توليدشده و صنعتي (در برابر شكل طبيعي روشن كردن آتش) بروز مي‌دهند و بدينگونه تصوري از انجام شادي را به نمايش درمي‌آورند كه نمي‌توان هيچ مشخصه‌يي از شادي كردن و خوشحالي كردن در معناي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي را در آن شاهد بود.

– اين مساله در ارتباط با فرد شكل بروز احساسات و تخليه هيجانات و پديده‌هايي از اين دست را به خود مي‌گيرد و مبرهن است كه فرد (و معمولا جوان و نوجوان) اگر فاقد آگاهي از ريشه‌هاي فرهنگي و چگونگي انجام اين سنت اجتماعي باشد عاملي پويا در استمرار شكل منقلب شده از كارگزار شده و در انتقال آن به نسل‌هاي بعدي نقش‌آفريني مي‌كند كه معمولاً خود از آن بي‌خبر است.

– در زمينه خانواده و ارتباط آن با اين موضوع، بحث از «روابط بين همسران» (اوليا)، «روابط بين اوليا و فرزندان» و «روابط بين فرزندان» قابل طرح است؛ بدين معنا كه ارزش‌هاي حاكم بر روابط خانواده خدشه‌دار شده است و نوع تعاملات و مناسبات ديگري به وجود آمده است كه تابعي از فرهنگ جهاني است به صورتي كه در هر سه نوع از روابط فوق غلبه فرهنگ سلطه جهاني (سرمايه‌دارانه و با ارزش‌هاي در تعارض با فرهنگ سنتي-بومي) توجيه‌گر كنش‌هاي حاصله است تا نيازهايي كه اين روابط را ايجاد كرده است براين اساس جوان و نوجوان قبل از توجه به منويات اوليا و ساير اعضاي خانواده و نيازهاي روحي رواني خويش، از ماهواره‌ها، رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي و سپس از طريق گروه دوستان و... تاثير مي‌پذيرد. اينجاست كه تداوم فرهنگي در اين موضوع مورد بحث (چهارشنبه‌سوري) با گسست فرهنگي مواجه مي‌شود و نقش اجتماعي نسل‌هاي گذشته در انتقال آن به حداقل مي‌رسد و جاي آن را عاملان و مروجان ديگر فرهنگ‌ها ايفا مي‌كنند و اين بدان معناست كه اگر يكي از وظيفه‌هاي خانواده تربيت فرزندان است و در اينجا بايد به فرهنگ‌سازي نوع انجام و آشنايي با ريشه‌هاي تاريخي چهارشنبه‌سوري بپردازد، عاملاني ديگر كه معمولاً اغراضي اقتصادي و منفعت‌طلبانه دارند جانشين مي‌شوند و بدين‌گونه اين وظيفه خطير صورت نمي‌گيرد.نویسنده:

  اخبار Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 ربا
  آهن با سرطان رديابي پوششي كه آهنربا ريز هاي دانه ميل ديلي نباشند
  نگران كاربران ميزان تا ميكنند كمك پزشكان به دارند،
  شكري كه هنگامي كنند. رديابي را سرطان
  گسترش توان مي شوند، تزريق بيمار بدن به ريز آهنرباهاي فلزياب) شبيه (چيزي ربا آهن ميله يك از استفاده ند
  با ‌شو مي تر فيل تخلف صو تنها عي جتما ‌ها شبكه را سرطان وجود محل به نزديك لنفاوي هاي
  گره لنفاوي سيستم نوعي لنفاوي هاي گره كرد.
  رديابي بدن تمام بافت از را مايعات كه ميدهند
  تشكيل براي ايراني هاي جايگزين نگفتيم ما گفت: ندارد، فن دان
  گروه اگر ميكنند. وارد خون جريان به كرده
  خارج افزار رم اين براي گفتيم بلكه دارد وجود زار رم اف اين شدن فيلتر بر مبني خبرهايي اخير روز چند
  طي بيماري شوند، سيستم اين وارد سرطاني هاي
  سلول توجه با دارد وجود متعددي ناي جايگزيه مسيرياب گرفته باال تلگرام جمله از اجتماعي بكههاي ش
  برخي ميشود. گسترده بدن ديگر هاي بخش در سرعت
  به كارهاي كسب به افزار نرم اين شدن فيلتر اينكه به داشته كاربران بين در زيادي بازتاب كه خبري
  است، ماده تزريق لنفاوي، گره شناسايي سنتي روش نداشته وجود آن با مخالفتي نميد، يي ضربه كشور شبكه كامل راهاندازي با كه معتقدند كاربران برخي
  است، وجود آن در تومور كه است وزهيي به
  راديواكتيو كرديم اجرايي را آن صورت به قضاييه قوه اعالم از پس بومي غير كه اجتماعي هاي شبكه برخي اطالعات
  ملي از راديواكتيو جاي به جديد فناوري اما است.
  داشته نبود. مناسبي كشور براي رمزار اف اين كه چرا يا فيلتر مختلف زماني فواصل در ندرت به
  هستند يك آنها اندازه كه يند مك استفاده ربا آه ريز هاي
  دان درباره كه ديگري سوال به پاسخ در ارتباطات وزير مفزار نر كه است حاكي ها شنيده برخي يشوند،
  مسدود دي از نربايي آه هاي دان است. قرمز ولهاي گلب
  صدم در كه اظهاراتي كلنز آف كلش وضعيت آخرين وزير كه خبري شود، تلگرام جايگزين است قرار
  سروش مغناطيسي ميدان نوعي تا هاند شد ساخته آهن
  اكسيد كرد: عنوان گرفته، صورت آن فيلترينگ خصوص است. كرده تكذيب را آن اطالعات فناوري
  ارتباطات به تا شوند مي پوشانده شكر با سپس كنند.
  ايجاد اكنون هام نشنيد چيزي خصوص اين در تاكنون از هركدام گفت: خصوص اين در واعظي
  محمود دقيقه 20 ادامه، در نرسانند. آسيبي بدن هاي
  باف گرفته بازديد اين خصوص در بيشتر كه تصميماتي اينك دارد، را خودش خاص مشتري رمافزارها
  اين آنها تومور، محل اطراف در ها دان اين تزريق از
  پس يشود. اجرايي بود، شده هستند، سروش رمافزار از استفاده حال در دهي
  ع جراح ميكنند. حركت لنفاوي هاي سيستم سمت
  به به خود صحبتهاي از ديگري بخش در واعظي الين بيسفون از نيز ديگر هيي عد كه
  همچنان محل باالي را Sentimag نام به حساس ميله
  يك خصوصي هاي كت شر فعاليت درباره توضيحاتي ارائه يرند. مب بهره و... اپ
  واتس كاليفرنيا دانشگاه در تحقيقي رد. مي دا نگه تومور
  رشد نظارتي ديد تنها ها كت شر اين به ما گفت: پرداخت هاي شبكه فيلترينگ يا فعاليت وضعيت درباره
  وي استفاده داد نشان سرطان به مبتال 1زن ۶0 حضور
  با گرفته تصميمات شده تدوين هاي مه برنا با داريم هاي شبك كرد: عنوان آتي انتخابات ايام در
  اجتماعي دانشگاه است. راديواكتيو روش از هموثرتر دانا اين
  از بتوانند تا شركه اين كه ايم رده فراهم شرايطي شده، تا دارند را مردم به العاني رس اط افزايش نقش
  اجتماعي در را فناوري اين انگليس منچستر ساوث
  بيمارستان چنين در دهند. انجام رقابتي بازار در را خود اي هي فعال چيست. كانديداها از هركدام برنامه كه
  بدانند ميكند. اجرا آزمايشي صورت به
  انگليس در اگر حتي نبوده خصوصي بخش رقيب دولت بازاري اجتماعي هاي شبكه كه جايي تا كرد: تاكيد
  واعظي فعاليتي شركت يك گذشته از خصوصي بخش خود پيدا ادامه آنها فعاليت نگيرد، صورت تخلفي كارشان
  در رايانه عبور رمز لب،
  حركات ديگر ايم شكست را آن اكنون يداد، انجام انحصاري نگهبان شوراي كشور، وزارت قضاييه، قوه يند
  مك ندارد. وجود خصوص اين در انحصاري انتخابات تبليغات براي مجازي فضاي عالي شود
  شوراي مي گوشي كاهش براي كه هايي الش به پايان در واعظي اين موظفند همه هستند مشخص چارچوبي
  داراي اعمال به اشاره با كرد اشاره گرفته صورت تعرفه خدمت اين از استفاده ميزان اكنون اما شد نم آپلود كند. بومي اجتماعي هاي شبكه است. داخلي ايراني آن افزاري رم افزاري سخ چارچوب كه زماني تا كنند رعايت را چارچوب جديدي روش از محققان از گروهي ترندز
  ديجيتال از كرد: عنوان هها تعرف در درصدي 20 تخفيف دو براي هم ها فايل آپلود اينكه به توجه با شده بيشتر آپلود هزينه شدن اضافه خصوص در ارتباطات وزير شبكه در كه بلهايي كا همه اينكه بيان با وي رعايت اجتماعي هاي شبكه سوي از كشور مقررات در كه اند رده استفاده كاربران هويت شناسايي
  براي كه هايي تخفيف كه است شده خواسته ها شركت تمام است طبيعي دارد، دنبال به هزينه مختلف هاي شركت اينكه به توجه با گذشته در كرد: اظهار اينترنت به حدود ييرد مگ قرار استفاده مورد كشور مخابراتي اعمال مجازي هاي شبكه فيلترينگ بايد چرا شود، گوشي يا رايانه قفل كردن باز براي فرد يك آن
  قالب نيز را شود داخلي محتواي از استفاده به مربوط شود. دريافت هزينه اين يشد، دانلود به مربوط كاربران استفاده درصد 99 عنوان است، داخل ساخت كابل كيلومتر هزار 20 ادامه در اطالعات فناوري ارتباطات وزير شود. استفاده خود لب حركات از خاصي الگوي از يتواند
  م موضوع اين خالف شركتي اگر حال كنند مي اعمال كه نبوده اينگونه ديگر عبارت به داد: ادامه وي توجه با اكنون اما ندارد هوجود هزيين آپلود براي حال در است نويسي برنام زار رم ناف در ما قوت كرد: مخابراتي تجهيزات بودن هروز يسازي بوم درباره محققان از گروهي مينگ يو چيونگ پرفسور
  كند. طريق از را مساله توانند مي مشتركان كرد، عمل استفاد بلكه باشد رايگان يل فاها آپلود اين از پيش است الزم قاعدتا بخش اين از استفاده افزايش به بزرگي هاي فعالي خصوص، اين در ما جوانان حاضر صورت زيادي تالش ارتباطات، وزارت در كرد: تصريح كلمه كه را روش اين كنگ هنگ در باپتيست
  دانشگاه كنند. دنبال 195 سامانه گرفت. نم صورت چندان خدمت اين از چنداني شود. پرداخت نيز آن هاي هزين رسانند. انجام به را سازي بوم رمافزاري افزاري سخ لحاظ از تا گرفت ياد روش اند. رده ابداع گرفته نام لب بر مبتني
  عبور 95 سال پايان تا يرسد نظر به صورت هر در در خود تهاي صحب از ديگري بخش در واعظي به اينكه خصوص در سوالي به پاسخ در واعظي معتقدند كارشناسان از برخي ديگر سويي از تجهيزات با را «توانا» شبكه اينك هم پذيرد، صورت به يي كلمه بيان لب خاص حركات بر مبتني
  شده فناوري ارتباطات حوزه در خاصي اتفاق شاهد ديگر جايگزين او اظهارات وجود با كه سوال اين به پاسخ در اينترنتي هاي فايل آپلود براي هايي هزينه تازگي فيلتر را اجتماعي هاي شبكه نبايد تنها نه دولت كه هزينه تومان 1ميليارد ۴0 با بزرگ طرحي كه داخلي محققان اين است. كاربر هاي لب با عبور كلمه نباشيم.
  عنوان اطالعات وجود WAZE شده مسدود زار رم ناف براي بومي از ادهيي استف هيچ زماني كرد: اظهار شده، گرفته نظر افزايش به اقدام بايد نويسان مه برنا ترويج با بلكه كند تجهيزات همه يكنيم اجرا را است گذاري سرماي منحصر فرد هر لب حركات نحوه كه آنجا از گويند مي سادگي به توانند نمي هكرها لذا همتاست، بي فرد
  به شوند. هيي رايان مهاي سيست وارد زده دور را روش يبر
  اين سا يد
  كاربر هم نفر دو توسط كلمه يك اداي نحوه ميگويند
  آنان يي گون به شده ياد سيستم است متفاوت يكديگر روس
  با هكرهاي‌ دخالت‌ از‌ انگليس‌ دولت‌ نگراني‌ تشخيص بر ‌M اسك از‌ استفاده‌ لپلي» «گوگ در‌ ويندوزي‌ بدافزار‌
  هشدار‌ كرده درك را تفاوت اين يواند مت كه شده
  طراحي توسط شده ابداع نهيي رايا سيستم دهد.
  تشخيص دولت ارتباطات ستاد نت زددي با توانستند لندن كالج محققان فيز افزار نرم 0۳1 از بيش تايمز تك هاي لب بصري هاي ويژگي بررسي با شده ياد
  محققان و... حركات حالت، جمله از كلمات بيان زمان در
  افراد كشور، اين اطالعاتي نهادهاي به انگليس بررسي براي راهي اي آر. نام. اسك از استفاده كردن آلوده به گلپلي گو فروشگاه
  در براي روس هكرهاي الش ت مورد در پيدا مغز در اچ.آي.وي ويروس فعاليت تداوم يك در محققان كردند. اقدام كاربران مهها برنا به دسترسي براي جديد امنيتي اليه
  يك يي رايانه زيرساختهاي به سايبري حمله كه زماني در حتي وي اي اچ ويروس كنند. 1برنامه ۳2 كه اند دريافته اكتشاف بهتر سيستم اين ميگويند آنان كند. مي ايجاد نهها
  رايا هشدار كشور اين در انتخابات برگزاري باشد كنترل تحت مختلف هاي درمان بوسيله پلي گوگل فروشگاه در اندرويد كاربردي ممكن كه است صوتي هويت تشخيص هاي سيستم
  از برگزاري خواستار سازمان اين است. داده به محققان ميكند فعاليت مغز در هم باز افزارهاي نرم با را كاربران كردند تالش خوبي به زمينه پس مزاحم صداي وجود علت به
  است فاقد يا معلول افراد توسط سيستم اين نكنند.
  عمل سياستمداران حضور با اضطراري نشست فعاليت وضعيت بررسي براي راهي دنبال كنند. آلوده دانلود هنگام ويندوز
  مخرب است معتقد زيرا شده، انگليسي برجسته مايع گرفتن با اند وده مغز در ويروس اين پذيري آسيب اين كه شد آشكار همچنين قابل هم خارجي هاي زبان به نامسلط يا تكلم
  قدرت براي الزم انگيزه توانايي از روس هكرهاي راوي يكنند. بررسي را موضوع اين نخاعي بار 01هزار مخرب، برنامه محبوبترين در حركات طريق از هويت تاييد سيستم است.
  استفاده برگزاري روند در سايبري اختالل ايجاد اين ارشد محقق لندن كالج استاد گوپتا ياستور پل كه آنجايي از بود. شده دانلود يتوان آن از است سازي نهاي مرحله در هنوز
  لب هستند. برخوردار كشور اين آتي انتخابات درماني هاي روش آنكه از پيش گفت: پروژه يكديگر با ارتباط در معموال ويندوز بانكي، خودپردازهاي به دسترسي نسازي ايم
  براي كرد. استفاده هم و... همراه پرداخت هاي
  سيست اين بر انگليس دولت ارتباطات ستاد اين شود كشف ويروس اين درمان به مربوط است. عجيب كمي موضوع اين
  نيستند، حمايت مورد هكرهاي كه است باور در جنون حالت آمدن وجود به سبب بيماري عهدهنده توس هفت توسط بدافزار
  اين هكري هاي قابليت از است ممكن كرملين حالت اين امروزه كه حالي در ميشد افراد كوچك پنهان هاي فريم حاوي شده، ضدضربه
  ايجاد پهپاد
  ساخت رد اطالعات سرقت كنند. سوءاستفاده كشور اين انتخابات كردن مختل براي خود بيماران براي همچنان كمتر شدت با دست اين از مشكالتي اما شود ديده كم بسيار صفحات، اين كند. مي لينك شان محلي ميل هات صفحات به آندرويد كاربران كه
  است هدفمند تخريب براي آنها انتشار سياستمداران انتخاباتي ستادهاي توسط شده بدل اين آي.وي اچ. به مبتال بيماران درصد پنجاه در افزود: وي د. دم رخ ويروس اين به مبتال به يابند. مي پايان دستگاه كردن آلوده با هستند مخرب هاي حوزه شامل خود نوبه
  به تكنيك پلي موسسه روباتيك محققان ميل
  ديلي اخبار انتشار طريق از سياسي احزاب شهرت حسن به زدن آسيب ها، چهره اين از برخي بررسي براي تحقيق اين از پيش تا كرد: خاطرنشان گوپتا يشود. فعال آنها مغز در ويروس نتيجه اين به محققان هستند شگرد اين قربانيان تنها توسعهدهندگان رسد
  نظر پهپاد ساخت به موفق تينبار نخس براي لوزان
  فدرال اقداماتي جمله از رايدهندگان به مربوط محرمانه داده هاي پايگاه انتشار يا محرمانه با شدند بستري بيمارستان در ساعت چندين بايد بيماران مغز در ويروس اين فعاليت توسعهدهنده يك اگر شدهاند. واقع اندونزي در دهندگان عه توس اين همه كه
  رسيدند در اصل سه كلي بطور شدند. ضدضربه پذير نعطاف
  ا بگيرد. صورت روس هكرهاي توسط است ممكن كه است مغز در ويروس فعاليت از نتايجي به آن آزمايش نخاعي مايع گرفتن كمر كردن سوراخ نيز آنها توسط يافته توسعه هاي برنامه گيرد، قرار هجوم مورد فايل ها از نوع اين
  توسط رعايت ضربه برابر در بيشتر مقاومت براي پهپاد
  طراحي هيالري انتخاباتي ستاد عليه بر هكري حمالت طراحي به اين از پيش روسيه بسيار زماني در اي آر. ازام. استفاده با وانيم تم بعد به اين از كه حالي در يافتيم مي دست يشود.
  آلوده تيغهها به آسيب از جلوگيري فاكتور نخستين شود.
  مي به انتخاب براي ترامپ به رساندن ياري هدف با امريكا دموكرات حزب كلينتون دانشگاه اين محققان تحقيقات در كنيم. شناسايي را افراد اين كمتر هزينه با يع رتر س آسيب مخرب آلوده هاي برنامه اين كه آنجا از نيست دايمي اثر اين
  خوشبختانه دومين است. موتور هر براي محافظ سازه از استفاده
  با روس مقامات سوي از شدت به كه امري بود. شده متهم نيز امريكا جمهوري رييس عنوان مغز در آي.وي اچ. ويروس فعاليت از مداركي كه گرفتند قرار بررسي مورد 1مار ۶۴ي انگليسي راه خود به زيادي ترس نبايد آندرويد كاربران كند، نمي وارد افزار نرم يا رابط به
  زيادي مواد از استفاده ضربه، برابر در پهپاد محافظت براي
  راه به اينترنت در كلينتون هيالري خصوصي هاي ايميل انتشار راستا همين در شد. تكذيب احتمال افراد مغز در سفيد ماده تغيير ميزان دريافتند محققان داشت وجود آنها از 22 نفر فروشگاه از را ها برنامه امنيتي، نقض اين به پاسخ در فوري اقدام يك در گوگل
  دهند. است. شكستن بدون برخورد هنگام انرژي
  جاذب داده هشدار گذشته ماه در هم انگليس دفاع وزير فالون مايكل شد. داده روسنسبت ها خود مصاحبه در لندن كالج استاد يد. مه افزايش برابر 10 تا را مغز در ويروس اين فعاليت بودند پز پخت دكور باغباني، براي ايدههايي شامل برنامهها اين كرد. حذف
  خود كنترل در خود نرم ماهيت به توجه با نيز مواد اين
  البته نياز مورد اينترنتي زيرساختهاي كردن مختل براي سايبري تسليحات از روسيه كه بود دهيم تغيير را بيما درمان روند وانيم مت روش اين از استفاده با گفت: اكسپرس مديكال با بود. شده دانلود بار هزار 10 حدود آنها از
  يكي براي موجود روش سومين گذارند. منفي تاثير
  پهپاد در غرب رفتار بررسي آزمايش رفتارها اين از هدف كرد خواهد استفاده انتخابات در تا را آن فعاليت شود بيشتر مشخصي ميزان از مغز در ويروس فعاليت ميزان اينكه از قبل توانند مي اندرويد كاربران اند، شده حذف ياستور پل از آلوده هاي برنامه همه كه
  حاال محيط در مقاوم قفس يك نصب پهپاد از
  محافظت است. اقداماتي چنين به واكنش دهيم. كاهش توقف مرز بكشند. راحتي به
  نفسي درصد ۶0 تا نيز روش اين البته است. پهپاد
  پيرامون براي سويسي محققان كند. بيشتر را پرنده
  وزن تكنيك از برخورد برابر در پهپاد بيشتر هرچه يمنزي سا
  فضا
  ا اتصال نقاط از مفاصل همراه به افذير انعطپ نرم
  سازه صفر توانند مي تنها ديگر هاي بيت كه است
  حالي شدت با پهپاد اين كه هنگامي كردند. استفاده ربايي
  آه در انقالبي روش اين از استفاده باشند. يك پيشرفته
  و كوانتومي ههاي رايان نصب براي «گوگل» «ناسا» همكاري محل از پهپاد بازوهاي كند، برخورد موانع يا زمين
  به محاسباتي توان كرد خواهد ايجاد رايانه
  علم از پس سپس شوند، مي موقت شكستگي دچار ربا
  آهن زيرا دهد. مي افزايش شدت به را ها رايانه پردازش هاي سيستم برابر دو -Wave 2000Q جديد شده ياد رايانهيي سيستمهاي دهند. انجام
  كمتري نصب حال در ناسا گوگل ترندز ديجيتال ساختار دوباره سازه، مواد كشساني علت به ضربه
  پايان را فرايند چندين همزمان بطور توانند مي ها رايانه است. كيوبيت 2000 با برابر كوانتومي قبلي نسل هاي سيستم جايگزين دارند، نام ويو دي كه Ames تاسيسات در پيشرفته كوانتومي هاي
  رايانه پهپاد ويژگي ترين مهم گردد. باز اوليه حالت به
  پهپاد ها رايانه اين فعاليت البته كنند. اجرا برنامهريزي كوانتومي بيت اصطالح مخفف كيوبيت يا qubit گذشته در كه شد خواهند فعلي كوانتومي رايانهيي پيچيده مشكالت برخي حل براي آنها از تا
  هستند در بدنه ساختار دايمي استحكام ضربه، برابر در
  مقاوم پايينتر بار 01ميليارد فشاري با خأل شرايط در تلقي اطالعات از كوانتومي واحد يك كه است بودند. شده نصب Ames تحقيقاتي مركز
  در ميكند، دشوار را فضايي اكتشافات پيشرفت
  كه هنگام مفاصل موقتي شكستگي قابليت پرواز
  حين هواي لذا ميگيرد. صورت زمين سطح فشار از باينري هاي بيت سيستم با سيستم اين شود. مي دارد نام -Wave 2000Q كه جديد
  پالتفورم كنند.
  استفاده بدنه بر وارده نيروي بيشتر هرچه جذب براي
  برخورد هواي از سردتر 081بار ها رايانه اين نصب محل يا يك صفر، واحد آن در ميتواند دارد تفاوت كه است evaW-D 2X پالتفورم روزشده به
  نسل توانند مي دارند بااليي سرعت كه ها رايانه
  اين است. الكترونيك
  قطعات است. مطلق صفر به نزديك زمين جو از خارج در اين دهد. اختصاص خود به را ديگري ارقام سيستم سرعت بودند. شده معرفي 2015 سال در وقت صرف دقت با را دشوار محاسبات از
  بسياري افزايش براي «توييتر» فراسو
  تالش شد‌
  امنيت
  دريچه حي طر ‌ها كسي تا هي ند ما سا پليكيشن فرودگاه‌پيام‌ در‌ ‌ICT حوزه‌ تخصصي‌ آزمايشگاه‌ راهاندازي‌
  ‌ است جديدي ويژگي تست حال در توييتر تايمز تك مطلع پروفايل در آزاردهنده محتواي از را شما واند
  كت ترافيك نقل حمل سازمان از مجوز داراي افزار نرم نخستين پيش نيم سال يك از اپليكيشن اين طراح تيم سيتنا اقتصادي ويژه منطقه مديرعامل شد. خواهد فراهم علمي معاونت از ارتباطات وزارت اقتصادي ويژه منطقه مديرعامل مهر گوگل مانند فناوري هاي كت شر از بسياري مانند
  كند. خواهد شروع را خود فعاليت زودي به تاكسيراني سازمان شهري كرده سامانه اين توسعه براي الزم ريزيهاي برنامه به اقدام مشاركت اجازه براي ريزي برنام از همچنين ارتباطات وزارت محصوالت صادرات واردات براي تخصصي گمرك اندازي راه بطور را ويژگي چندين تست نيز توييتر بوك، فيس
  و سيستم با همكاري اپليكيشن اين ويژگي ترين مهم گفت: كرد اين هاي زيرساخت گذاري سرمايه در خصوصي بخش حضور
  و طراحي، به اقدام داخلي متخصص مجرب تيم جذب با تخصصي گمرك گفت: داد خبر ارتباطات اطالعات فناوري برسد. آن جهاني اجراي ايده به تا يند بررسي
  منظم است. تهران شهرداري تاكسيراني رييس دستور با حال همين در گفت: داد خبر اقتصادي
  منطقه است. كرده اپليكيشن اين توسعه سازي بومي باشد موثر واردات ترخيص سرعت افزايش راستاي در ميتواند براي را جديد يهاي ويژگ كه است كرده تالش
  توييتر با دانشبنيان شركت اين مديره هيات رييس قنادان عليرضا شهر راهاندازي تاسيس حال در مجازي، فضاي ملي
  مركز اظهار فوق مطالب بيان با اپليكيشن اين طراح جهاني احسان كشور، به اطالعات فناوري محصوالت واردات نمونه تاييد براي داراي بالقوه صورت به كه ابهايي حس شناسايي
  براي سابقه داراي تيمي با ايراني كامال آپ استارت يك كارپينو اينكه بيان ابتدا متفاوت، روندي با تا است كرده سعي شركت اين داشت: هستيم. (مدياسيتي) اجتماعي هاي رسانه منطقه اين در است قرار نيز را كاالها اين تخصصي آزمايشگاه تالش اين كند. آزمايش را هستند آزاردهنده
  محتواي تيم هر اولويت نخستين گذار سرمايه جذب گفت: است ونقل حمل كند فراهم را بستري تهران، شهرداري از الزم مجوزهاي اخذ با آلمان امارات، جمله از كشور چند در پروژه اين گفت: وي سوي از آزمايشگاهي جاري هفته در اساس اين بر باشيم؛ داشته نآميز توهي ناخواسته رفتار نوع هر كردن محدود
  براي حوزه اين در شدن وارد ريسك اينكه به توجه با است استارتآپي اين اندازي راه مطالعات نيز ما است شده اندازي راه
  انگلستان كسب قافله از روز هاي فناوري بر تكيه با تاكسيراني ناوگان تا ميشود. مستقر مكان اين در شريف صنعتي دانشگاه به توييتر ويژگي، اين در كه است شده گزارش
  است. صالح ذي نهادهاي ساير يا تهران شهرداري از رسمي مجوز بدون مشاوره همكاري با نامبرده كشورهاي تجربه با مشابه را
  شهر طراح تيم گفت: ادامه در وي نماند. جا الكترونيكي وكارهاي اطالعات فناوري حوزه بزرگ شركت ۳0 استقرار از زرندي هر شامل است ممكن كه هايي اب حس برابر در
  كاربران ما از زودتر ديگر هاي اپليكيشن شد مواجه تاخير با ما كار بود باال كردهايم. آغاز انگلستان در دانشگاهي هاي ريزي برنامه به اقدام پيش نيم سال يك از اپليكيشن اين داد خبر پيام اقتصادي ويژه منطقه در ماه شهريور تا ارتباطات هشدار باشند، سوءاستفاده يا آزاردهنده اطالعات از
  نوع بررسي بازار رصد با مدت اين طي داد: ادامه وي شدند. بازار وارد مجرب تيم جذب با كرده سامانه اين توسعه براي الزم استقرار راستاي در مدياسيتي كرد: تصريح زرندي حوزه اين در داخلي معروف برندهاي شركت، ۳0 اين گفت: اين از يخواهند كه كاربراني به ترتيب بدين يدهد.
  م براي پتانسيل كه رسيديم نتيجه اين به كتها، شر ديگر فعاليت اين توسعه سازي بومي طراحي، به اقدام داخلي متخصص فعال هاي شركت اجتماعي هاي رسانه حوزه آپهاي استارت هوايي خدمات حوزه در خود هاي فعاليت ميتوانند كه هستند كنيد. احتياط شود: داده هشدار كنند بازديد اب
  حس عمومي استقبال به توجه با دارد وجود همچنان حوزه اين در كار طرح شود مي ايجاد ويدئويي) (پخش برودكستينگ زمينه
  در هيچگونه سامانه اين است ذكر به الزم است. كرده اپليكيشن اختصاص از همچنين وي دهند. ارائه منطقه اين در را اقتصادي آزاردهنده محتواي شامل است ممكن پروفايل
  «اين بخش تا داريم برنامه ديگر افزار نرم دو اي چالش ه برخي جامعه است. شده ارائه مجازي فضاي ملي مركز رييس براي آن
  اوليه رمايهگذاران سهامداران تمامي ندارد خارج وابستگيبه اي طبق بنيان دانش هاي شركت استقرار براي زمين هكتار ۶1 اينكه مگر بدهد ادامه نمايند تو كاربر ترتيب بدين
  باشد.» از استفاده به هنوز خود هاي حساسيت دليل به كه بازار از ديگري اشاره با ارتباطات وزارت اقتصادي ويژه منطقه
  مديرعامل هستند. ايراني سامانه اين فناوري علمي معاون ارتباطات وزير ميان گرفته صورت تفاهم انتخاب را كنم» مشاهده را پروفايل خواهم «بله
  گزينه كنيم. جذب را نشدهاند وارد خدمات اين كشور داخل سرورهاي در اطالعات تمامي اينكه عنوان با وي اقتصادي منطقه در الكترونيك تجارت براي بستري ايجاد به عالوه گرفته، صورت هاي حماي با گفت: داد خبر سجمهور ريي كاربران تمام كه رسد مي نظر به حال اين با
  كند. هاي اپليكيشن از يك هيچ تاكنون اينكه بيان با قنادان عليرضا نهادهاي هاي حساسيت به توجه با كرد: تاكيد شود مي نگهداري جمهوري با را مشتركي كار نيز زمينه اين در گفت: «پيام» كتها شر اين بنيان، دانش هاي شركت براي نظر مد تسهيالت بر به نباشند خوشحال جديد روزرساني به اين از
  توييتر نشده خدمات در واقعي نوآوري حوزه وارد ايران در موجود زرندي، گفته به كردهايم. آغاز پست شركت
  آذربايجان برنامه سورس سيستم اطالعات به دسترسي كشور گذار ست سيا گمركي مزاياي از اقتصادي، منطقه اين در استقرار صورت در سخنگوي البته يدانند. سانسور يي نحوه را آن
  نوعي پيشرفته كشورهاي در رايج آنالين خدمات سازي بومي صرفا منطقه اين از درآمد تومان ميليارد 00 بالغبر 95 سال
  در لحاظ از بود نخواهد پذير امكان عنوان هيچ به كشور از خارج از براي شده فراهم فضاي با اساس اين بر يشوند؛ برخوردار نيز نيست دايمي ويژگي اين كه است كرده اعالم
  توييتر نوآوري براي كارپينو گسترده برنامه بر اند، انده رس انجام به را درصدي 100 رشد كه است شده واريز دولت خزانه به
  اقتصادي صالح ذي مراجع از را الزم مجوزهاي تمامي اپليكيشن اين امنيتي ارتباطات وزارت سوي از زيربنايي امكانات بنيان، دان هاي شرك براي هستند هايي ويژگي آزمايش حال در آنها كرد.
  بلكه تاكيد نزديك آينده در خدمات عنوان به كارپينو اپليكيشن اينكه بيان با جهاني است. كرده اخذ ميدهد. نشان را سوي از گذاري سرماي صندوق منابع آزمايشگاهي امكانات كنند. امنتر را توييتر اينكه
شبكه‌هاي اجتماعي تنها در صورت تخلف فيلتر مي‌شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
شبكه‌هاي اجتماعي تنها در صورت تخلف فيلتر مي‌شوند
كاربران نگران نباشند


گروه  دانش‌و‌فن  

طي چند روز اخير خبرهايي مبني بر فيلتر شدن برخي شبكه‌هاي اجتماعي از جمله تلگرام بالا گرفته است، خبري كه بازتاب زيادي در بين كاربران داشته است، برخي كاربران معتقدند كه با راه‌اندازي كامل شبكه ملي اطلاعات برخي شبكه‌هاي اجتماعي كه غير بومي هستند به ندرت و در فواصل زماني مختلف فيلتر يا مسدود مي‌شوند، برخي شنيده‌ها حاكي است كه نرم‌افزار سروش قرار است جايگزين تلگرام شود، خبري كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات آن را تكذيب كرده است.

محمود واعظي در اين خصوص گفت: هركدام از اين نرم‌افزارها مشتري خاص خودش را دارد، هم‌اينك عده‌يي در حال استفاده از نرم‌افزار سروش هستند، همچنان كه عده‌يي ديگر نيز از بيسفون و لاين و واتس اپ و... بهره مي‌برند.

وي درباره وضعيت فعاليت يا فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي در ايام انتخابات آتي عنوان كرد: شبكه‌هاي اجتماعي نقش افزايش اطلاع‌رساني به مردم را دارند تا بدانند كه برنامه هركدام از كانديداها چيست.

واعظي تاكيد كرد: تا جايي كه شبكه‌هاي اجتماعي در كارشان تخلفي صورت نگيرد، فعاليت آنها ادامه پيدا مي‌كند و قوه قضاييه، وزارت كشور، شوراي نگهبان و شوراي عالي فضاي مجازي براي تبليغات انتخابات داراي چارچوبي مشخص هستند و همه موظفند اين چارچوب را رعايت كنند و تا زماني كه چارچوب و مقررات كشور از سوي شبكه‌هاي اجتماعي رعايت شود، چرا بايد فيلترينگ شبكه‌هاي مجازي اعمال شود.  وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه درباره بومي‌سازي و به‌روز بودن تجهيزات مخابراتي تصريح كرد: در وزارت ارتباطات، تلاش زيادي صورت گرفت تا از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بومي‌سازي صورت پذيرد، هم اينك شبكه «توانا» را با تجهيزات داخلي كه طرحي بزرگ با ۱۴۰ ميليارد تومان هزينه و سرمايه‌گذاري است را اجرا مي‌كنيم و همه تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن ايراني و داخلي است.

وي با بيان اينكه همه كابل‌هايي كه در شبكه مخابراتي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و حدود ۲۰ هزار كيلومتر كابل و ساخت داخل است، عنوان كرد: قوت ما در نرم‌افزار و برنامه‌نويسي است و در حال حاضر جوانان ما در اين خصوص، فعاليت‌هاي بزرگي را به انجام مي‌رسانند.

از سويي ديگر برخي از كارشناسان معتقدند كه دولت نه تنها نبايد شبكه‌هاي اجتماعي را فيلتر كند بلكه با ترويج برنامه‌نويسان بايد اقدام به افزايش شبكه‌هاي اجتماعي بومي كند.

وزير ارتباطات در خصوص اضافه شدن هزينه آپلود به اينترنت اظهار كرد: در گذشته با توجه به اينكه 99 درصد استفاده كاربران مربوط به دانلود مي‌شد، براي آپلود هزينه‌يي وجود ندارد اما اكنون با توجه به افزايش استفاده از اين بخش قاعدتا لازم است هزينه‌هاي آن نيز پرداخت شود.

واعظي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه به تازگي هزينه‌هايي براي آپلود فايل‌هاي اينترنتي در نظر گرفته شده، اظهار كرد: زماني هيچ استفاده‌يي از آپلود نمي‌شد اما اكنون ميزان استفاده از اين خدمت بيشتر شده و با توجه به اينكه آپلود فايل‌ها هم براي شركت‌هاي مختلف هزينه به دنبال دارد، طبيعي است اين هزينه دريافت شود.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر اينگونه نبوده كه پيش از اين آپلود فايل‌ها رايگان باشد بلكه استفاده‌ چنداني از اين خدمت چندان صورت نمي‌گرفت.

واعظي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين سوال كه با وجود اظهارات او جايگزين بومي براي نرم‌افزار مسدود شده WAZE وجود ندارد، گفت: ما نگفتيم جايگزين‌هاي ايراني براي اين نرم‌افزار وجود دارد بلكه گفتيم براي اين نرم‌افزار مسيرياب جايگزين‌هاي متعددي وجود دارد و با توجه به اينكه فيلتر شدن اين نرم‌افزار به كسب و كارهاي كشور ضربه‌يي نمي‌زد، مخالفتي با آن وجود نداشته و پس از اعلام قوه قضاييه به صورت آن را اجرايي كرديم چرا كه اين نرم‌افزار براي كشور مناسبي نبود.

وزير ارتباطات در پاسخ به سوال ديگري كه درباره آخرين وضعيت كلش آف كلنز و اظهاراتي كه در خصوص فيلترينگ آن صورت گرفته، عنوان كرد: تاكنون در اين خصوص چيزي نشنيده‌ام و اكنون تصميماتي كه بيشتر در خصوص اين بازديد گرفته شده بود، اجرايي مي‌شود.

واعظي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ارائه توضيحاتي درباره فعاليت شركت‌هاي خصوصي پرداخت و گفت: ما به اين شركت‌ها تنها ديد نظارتي داريم و با برنامه‌هاي تدوين شده و تصميمات گرفته شده، شرايطي فراهم كرده‌ايم كه اين شركت‌ها بتوانند فعاليت‌هاي خود را در بازار رقابتي انجام دهند. در چنين بازاري دولت رقيب بخش خصوصي نبوده و حتي اگر در خود بخش خصوصي از گذشته يك شركت فعاليتي انحصاري انجام مي‌داد، اكنون آن را شكسته‌ايم و ديگر انحصاري در اين خصوص وجود ندارد.

واعظي در پايان به تلاش‌هايي كه براي كاهش تعرفه صورت گرفته اشاره كرد و با اشاره به اعمال دو تخفيف 20 درصدي در تعرفه‌ها عنوان كرد: از تمام شركت‌ها خواسته شده است كه تخفيف‌هايي كه مربوط به استفاده از محتواي داخلي مي‌شود را نيز اعمال مي‌كنند حال اگر شركتي خلاف اين موضوع عمل كرد، مشتركان مي‌توانند مساله را از طريق سامانه 195 دنبال كنند.

در هر صورت به نظر مي‌رسد تا پايان سال 95 ديگر شاهد اتفاق خاصي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نباشيم.نویسنده:
هشدار بدافزار ويندوزي در «گوگل‌پلي»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
هشدار بدافزار ويندوزي در «گوگل‌پلي»


تك‌تايمز   بيش از ۱۳۰ نرم‌افزار در فروشگاه گوگل‌پلي به آلوده كردن كاربران اقدام كردند.  محققان در يك اكتشاف دريافته‌اند كه ۱۳۲ برنامه كاربردي اندرويد در فروشگاه گوگل‌پلي تلاش كردند كاربران را با نرم‌افزارهاي مخرب ويندوز هنگام دانلود آلوده كنند. همچنين آشكار شد كه اين آسيب‌پذيري در محبوب‌ترين برنامه مخرب، ۱۰ هزار بار دانلود شده بود.  از آنجايي كه پلي‌استور و ويندوز معمولا در ارتباط با يكديگر نيستند، اين موضوع كمي عجيب است. اين بدافزار توسط هفت توسعه‌دهنده ايجاد شده، حاوي فريم‌هاي پنهان كوچك است كه كاربران آندرويد به صفحات هات‌ميل محلي‌شان لينك مي‌كند. اين صفحات، به نوبه خود شامل حوزه‌هاي مخرب هستند و با آلوده كردن دستگاه پايان مي‌يابند.  به نظر مي‌رسد توسعه‌دهندگان تنها قربانيان اين شگرد هستند و محققان به اين نتيجه رسيدند كه همه اين توسعه‌دهندگان در اندونزي واقع شده‌اند. اگر يك توسعه‌دهنده توسط اين نوع از فايل‌ها مورد هجوم قرار گيرد، برنامه‌هاي توسعه‌يافته توسط آنها نيز آلوده مي‌شود.

خوشبختانه اين اثر دايمي نيست و از آنجا كه اين برنامه‌هاي آلوده و مخرب آسيب زيادي به رابط يا نرم‌افزار وارد نمي‌كند، كاربران آندرويد نبايد ترس زيادي به خود راه دهند.  گوگل در يك اقدام فوري در پاسخ به اين نقض امنيتي، برنامه‌ها را از فروشگاه خود حذف كرد. اين برنامه‌ها شامل ايده‌هايي براي باغباني، دكور و پخت و پز بودند و يكي از آنها حدود ۱۰ هزار بار دانلود شده بود.

حالا كه همه برنامه‌هاي آلوده از پلي‌استور حذف شده‌اند، كاربران اندرويد مي‌توانند نفسي به راحتي بكشند.

 نویسنده:
استفاده از اسكن‌M R I براي تشخيصH I V
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
استفاده از اسكن‌M R I براي تشخيصH I V


 فيز    محققان كالج لندن توانستند با استفاده از اسكن‌ام. آر.‌اي راهي براي بررسي تداوم فعاليت ويروس اچ.‌آي.وي در مغز پيدا كنند.  ويروس اچ‌اي وي حتي در زماني كه بوسيله درمان‌هاي مختلف تحت كنترل باشد باز هم در مغز فعاليت مي‌كند و محققان به دنبال راهي براي بررسي وضعيت فعاليت اين ويروس در مغز بوده‌اند و با گرفتن مايع نخاعي اين موضوع را بررسي مي‌كنند.  راوي گوپتا استاد كالج لندن و محقق ارشد اين پروژه گفت: پيش از آنكه روش‌هاي درماني مربوط به درمان اين ويروس كشف شود اين بيماري سبب به وجود آمدن حالت جنون در افراد مي‌شد در حالي كه امروزه اين حالت بسيار كم ديده مي‌شود اما مشكلاتي از اين دست و با شدت كمتر همچنان براي بيماران مبتلا به اين ويروس رخ مي‌دهد.  وي افزود: در پنجاه درصد بيماران مبتلا به اچ.‌آي.وي اين ويروس در مغز آنها فعال مي‌شود.  گوپتا خاطرنشان كرد: تا پيش از اين تحقيق براي بررسي فعاليت اين ويروس در مغز بيماران بايد چندين ساعت در بيمارستان بستري مي‌شدند و با سوراخ كردن كمر و گرفتن مايع نخاعي و آزمايش آن به نتايجي از فعاليت ويروس در مغز دست مي‌يافتيم در حالي كه از اين به بعد مي‌توانيم با استفاده از‌ام. آر.‌اي و در زماني بسيار سريع‌تر و با هزينه كمتر اين افراد را شناسايي كنيم.  در تحقيقات محققان اين دانشگاه انگليسي 146 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه مداركي از فعاليت ويروس اچ.‌آي.وي در مغز 22 نفر از آنها وجود داشت و محققان دريافتند ميزان تغيير ماده سفيد در مغز افراد احتمال فعاليت اين ويروس در مغز را تا 10 برابر افزايش مي‌دهد.  استاد كالج لندن در مصاحبه خود با مديكال اكسپرس گفت: با استفاده از اين روش ما مي‌توانيم روند درمان بيما را تغيير دهيم و قبل از اينكه ميزان فعاليت ويروس در مغز از ميزان مشخصي بيشتر شود فعاليت آن را تا مرز توقف كاهش دهيم.نویسنده:
نگراني دولت انگليس از دخالت هكرهاي روس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
نگراني دولت انگليس از دخالت هكرهاي روس


 زددي نت  ستاد ارتباطات دولت انگليس به نهادهاي اطلاعاتي اين كشور، در مورد تلاش هكرهاي روس براي حمله سايبري به زيرساخت‌هاي رايانه‌يي برگزاري انتخابات در اين كشور هشدار داده است.  اين سازمان خواستار برگزاري نشست اضطراري با حضور سياستمداران برجسته انگليسي شده، زيرا معتقد است هكرهاي روس از توانايي و انگيزه لازم براي ايجاد اختلال سايبري در روند برگزاري انتخابات آتي اين كشور برخوردار هستند.

ستاد ارتباطات دولت انگليس بر اين باور است كه هكرهاي مورد حمايت كرملين ممكن است از قابليت‌هاي هكري خود براي مختل كردن انتخابات اين كشور سوءاستفاده كنند. سرقت اطلاعات رد و بدل شده توسط ستادهاي انتخاباتي و سياستمداران و انتشار آنها براي تخريب هدفمند برخي از اين چهره‌ها، آسيب زدن به حسن شهرت احزاب سياسي از طريق انتشار اخبار محرمانه يا انتشار پايگاه‌هاي داده محرمانه مربوط به راي‌دهندگان از جمله اقداماتي است كه ممكن است توسط هكرهاي روس صورت بگيرد.

روسيه پيش از اين به طراحي حملات هكري بر عليه ستاد انتخاباتي هيلاري كلينتون و حزب دموكرات امريكا با هدف ياري رساندن به ترامپ براي انتخاب به عنوان رييس‌جمهوري امريكا نيز متهم شده بود. امري كه به‌شدت از سوي مقامات روس تكذيب شد. در همين راستا انتشار ايميل‌هاي خصوصي هيلاري كلينتون در اينترنت به روس‌ها نسبت داده شد.  مايكل فالون وزير دفاع انگليس هم در ماه گذشته هشدار داده بود كه روسيه از تسليحات سايبري براي مختل كردن زيرساخت‌هاي اينترنتي مورد نياز در انتخابات استفاده خواهد كرد و هدف از اين رفتارها آزمايش و بررسي رفتار غرب در واكنش به چنين اقداماتي است.نویسنده:
همكاري «ناسا» و «گوگل» براي نصب رايانه‌هاي كوانتومي پيشرفته
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
همكاري «ناسا» و «گوگل» براي نصب رايانه‌هاي كوانتومي پيشرفته


 ديجيتال ترندز    گوگل و ناسا در حال نصب رايانه‌هاي كوانتومي پيشرفته در تاسيسات Ames هستند تا از آنها براي حل برخي مشكلات پيچيده كه پيشرفت اكتشافات فضايي را دشوار مي‌كند، استفاده كنند.

اين رايانه‌ها كه سرعت بالايي دارند مي‌توانند بسياري از محاسبات دشوار را با دقت و صرف وقت كمتري انجام دهند.  سيستم‌هاي رايانه‌يي ياد شده كه دي – ويو نام دارند، جايگزين سيستم‌هاي رايانه‌يي كوانتومي فعلي خواهند شد كه در گذشته در مركز تحقيقاتي Ames نصب شده بودند. پلاتفورم جديد كه D-Wave 2000Q نام دارد نسل به روزشده پلاتفورم D-Wave 2X است كه در سال 2015 معرفي شده بودند.  سرعت سيستم جديد D-Wave 2000Q دو برابر سيستم‌هاي نسل قبلي كوانتومي و برابر با 2000 كيوبيت است. qubit  يا كيوبيت مخفف اصطلاح بيت كوانتومي است كه يك واحد كوانتومي از اطلاعات تلقي مي‌شود. اين سيستم با سيستم بيت‌هاي باينري تفاوت دارد و مي‌تواند در آن واحد صفر، يك يا ارقام ديگري را به خود اختصاص دهد. اين در حالي است كه بيت‌هاي ديگر تنها مي‌توانند صفر و يك باشند.  استفاده از اين روش انقلابي در علم رايانه ايجاد خواهد كرد و توان محاسباتي و پردازش رايانه‌ها را به‌شدت افزايش مي‌دهد. زيرا رايانه‌ها مي‌توانند بطور همزمان چندين فرايند را برنامه‌ريزي و اجرا كنند. البته فعاليت اين رايانه‌ها در شرايط خلأ و با فشاري 10 ميليارد بار پايين‌تر از فشار سطح زمين صورت مي‌گيرد. لذا هواي محل نصب اين رايانه‌ها 180 بار سردتر از هواي خارج از جو زمين و نزديك به صفر مطلق است.نویسنده:
راه‌اندازي آزمايشگاه تخصصي حوزه ICT در فرودگاه پيام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
راه‌اندازي آزمايشگاه تخصصي حوزه ICT در فرودگاه پيام


مهر   مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي وزارت ارتباطات از راه‌اندازي گمرك تخصصي براي واردات و صادرات محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: گمرك تخصصي مي‌تواند در راستاي افزايش سرعت ترخيص واردات موثر باشد و براي تاييد نمونه واردات محصولات فناوري اطلاعات به كشور، آزمايشگاه تخصصي اين كالاها را نيز قرار است در اين منطقه داشته باشيم؛ بر اين اساس در هفته جاري آزمايشگاهي از سوي دانشگاه صنعتي شريف در اين مكان مستقر مي‌شود.

زرندي از استقرار ۳۰ شركت بزرگ حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا شهريور ماه در منطقه ويژه اقتصادي پيام خبر داد و گفت: اين ۳۰ شركت، برندهاي معروف داخلي در اين حوزه هستند كه مي‌توانند فعاليت‌هاي خود در حوزه خدمات هوايي و اقتصادي را در اين منطقه ارائه دهند.  وي همچنين از اختصاص ۱۶ هكتار زمين براي استقرار شركت‌هاي دانش‌بنيان طبق تفاهم صورت گرفته ميان وزير ارتباطات و معاون علمي فناوري رييس‌جمهور خبر داد و گفت: با حمايت‌هاي صورت گرفته، علاوه بر تسهيلات مد نظر براي شركت‌هاي دانش‌بنيان، اين شركت‌ها در صورت استقرار در اين منطقه اقتصادي، از مزاياي گمركي نيز برخوردار مي‌شوند؛ بر اين اساس با فضاي فراهم شده براي شركت‌هاي دانش‌بنيان، امكانات زيربنايي از سوي وزارت ارتباطات و امكانات آزمايشگاهي و منابع صندوق سرمايه‌گذاري از سوي معاونت علمي فراهم خواهد شد.  مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي وزارت ارتباطات همچنين از برنامه‌ريزي براي اجازه مشاركت و حضور بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي اين منطقه اقتصادي خبر داد و گفت: در همين حال با دستور رييس مركز ملي فضاي مجازي، در حال تاسيس و راه‌اندازي شهر رسانه‌هاي اجتماعي (مدياسيتي) هستيم.

وي گفت: اين پروژه در چند كشور از جمله امارات، آلمان و انگلستان راه‌اندازي شده است و ما نيز مطالعات راه‌اندازي اين شهر را مشابه با تجربه كشورهاي نامبرده با همكاري و مشاوره دانشگاهي در انگلستان آغاز كرده‌ايم.

زرندي تصريح كرد: مدياسيتي در راستاي استقرار استارت‌آپ‌هاي حوزه رسانه‌هاي اجتماعي و شركت‌هاي فعال در زمينه برودكستينگ (پخش‌ ويدئويي) ايجاد مي‌شود و طرح اوليه آن براي رييس مركز ملي فضاي مجازي ارائه شده است.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي وزارت ارتباطات با اشاره به ايجاد بستري براي تجارت الكترونيك در منطقه اقتصادي «پيام» گفت: در اين زمينه نيز كار مشتركي را با جمهوري آذربايجان و شركت پست آغاز كرده‌ايم.  به گفته زرندي، در سال ۹۵ بالغ‌بر ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد از اين منطقه اقتصادي به خزانه دولت واريز شده است كه رشد 100درصدي را نشان مي‌دهد.نویسنده:
اپليكيشن ساماندهي تاكسي‌ها طراحي شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
اپليكيشن ساماندهي تاكسي‌ها طراحي شد


 سيتنا    تيم طراح اين اپليكيشن از يك سال و نيم پيش اقدام به برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توسعه اين سامانه كرده و با جذب تيم مجرب و متخصص داخلي اقدام به طراحي، بومي‌سازي و توسعه اين اپليكيشن كرده است.

احسان جهاني طراح اين اپليكيشن با بيان مطالب فوق اظهار داشت: اين شركت سعي كرده است تا با روندي متفاوت، ابتدا با اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري تهران، بستري را فراهم كند تا ناوگان تاكسيراني با تكيه بر فناوري‌هاي روز از قافله كسب وكارهاي الكترونيكي جا نماند.  وي در ادامه گفت: تيم طراح اين اپليكيشن از يك سال و نيم پيش اقدام به برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توسعه اين سامانه كرده و با جذب تيم مجرب و متخصص داخلي اقدام به طراحي، بومي‌سازي و توسعه اين اپليكيشن كرده است. لازم به ذكر است اين سامانه هيچگونه وابستگي‌اي به خارج ندارد و تمامي سهامداران و سرمايه‌گذاران اين سامانه ايراني هستند.

وي با عنوان اينكه تمامي اطلاعات در سرورهاي داخل كشور نگهداري مي‌شود تاكيد كرد: با توجه به حساسيت‌هاي نهادهاي سياست‌گذار كشور دسترسي به اطلاعات سيستم و سورس برنامه از خارج از كشور به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود و از لحاظ امنيتي اين اپليكيشن تمامي مجوزهاي لازم را از مراجع ذي صلاح اخذ كرده است.  جهاني با بيان اينكه اپليكيشن كارپينو به عنوان نخستين نرم افزار داراي مجوز از سازمان حمل و نقل و ترافيك شهري و سازمان تاكسيراني به زودي فعاليت خود را شروع خواهد كرد گفت: مهم‌ترين ويژگي اين اپليكيشن همكاري آن‌ با سيستم تاكسيراني و شهرداري تهران است.

 عليرضا قنادان رييس هيات‌مديره اين شركت دانش‌بنيان با بيان اينكه كارپينو يك استارت‌آپ كاملا ايراني با تيمي داراي سابقه حمل‌ونقل است گفت: جذب سرمايه‌گذار نخستين اولويت هر تيم استارت‌آپي است و با توجه به اينكه ريسك وارد شدن در اين حوزه بدون مجوز رسمي از شهرداري تهران يا ساير نهادهاي ذي صلاح بالا بود كار ما با تاخير مواجه شد و اپليكيشن‌هاي ديگر زودتر از ما وارد بازار شدند.  وي ادامه داد: طي اين مدت با رصد بازار و بررسي فعاليت‌ ديگر شركت‌ها، به اين نتيجه رسيديم كه پتانسيل براي كار در اين حوزه همچنان وجود دارد و با توجه به استقبال عمومي جامعه و برخي چالش‌هاي دو نرم افزار ديگر برنامه داريم تا بخش ديگري از بازار كه به دليل حساسيت‌هاي خود هنوز به استفاده از اين خدمات وارد نشده‌اند را جذب كنيم.

عليرضا قنادان با بيان اينكه تاكنون هيچ يك از اپليكيشن‌هاي موجود در ايران وارد حوزه نوآوري واقعي در خدمات نشده و صرفا بومي‌سازي خدمات آنلاين رايج در كشورهاي پيشرفته را به انجام رسانده‌اند، بر برنامه گسترده كارپينو براي نوآوري خدمات در آينده نزديك تاكيد كرد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/12/26
اخبار


رديابي سرطان با آهن‌ربا

 ديلي ميل   دانه‌هاي ريز آهن‌ربا كه پوششي شكري دارند، به پزشكان كمك مي‌كنند تا ميزان گسترش سرطان را رديابي كنند.  هنگامي كه آهن‌رباهاي ريز به بدن بيمار تزريق شوند، مي‌توان با استفاده از يك ميله آهن‌ربا (چيزي شبيه فلزياب) گره‌هاي لنفاوي نزديك به محل وجود سرطان را رديابي كرد.  گره‌هاي لنفاوي نوعي سيستم لنفاوي تشكيل مي‌دهند كه مايعات را از بافت تمام بدن خارج كرده و به جريان خون وارد مي‌كنند. اگر سلول‌هاي سرطاني وارد اين سيستم شوند، بيماري به سرعت در بخش‌هاي ديگر بدن گسترده مي‌شود.

 روش سنتي شناسايي گره لنفاوي، تزريق ماده راديواكتيو به حوزه‌يي است كه تومور در آن وجود داشته است.   اما فناوري جديد به جاي راديواكتيو از دانه‌هاي ريز آهن‌ربا استفاده مي‌كند كه اندازه آنها يك صدم گلبول‌هاي قرمز است. دانه‌هاي آهن‌ربايي از دي اكسيد آهن ساخته شده‌اند تا نوعي ميدان مغناطيسي ايجاد كنند.  سپس با شكر پوشانده مي‌شوند تا به بافت‌هاي بدن آسيبي نرسانند. در ادامه، ۲۰ دقيقه پس از تزريق اين دانه‌ها در اطراف محل تومور، آنها به سمت سيستم‌هاي لنفاوي حركت مي‌كنند. جراح يك ميله حساس به نام Sentimag را بالاي محل رشد تومور نگه مي‌دارد. تحقيقي در دانشگاه كاليفرنيا با حضور ۱۶۰ زن مبتلا به سرطان نشان داد استفاده از اين دانه‌ها موثرتر از روش راديواكتيو است. دانشگاه بيمارستان ساوث منچستر انگليس اين فناوري را در انگليس به صورت آزمايشي اجرا مي‌كند.حركات لب، رمز عبور رايانه و گوشي مي‌شود

ديجيتال ترندز    گروهي از محققان از روش جديدي براي شناسايي هويت كاربران استفاده كرده‌اند كه در قالب آن يك فرد براي باز كردن قفل رايانه يا گوشي مي‌تواند از الگوي خاصي از حركات لب خود استفاده كند.  پرفسور چيونگ يو مينگ و گروهي از محققان دانشگاه باپتيست در هنگ كنگ اين روش را كه كلمه عبور مبتني بر لب نام گرفته ابداع كرده‌اند. روش ياد شده مبتني بر حركات خاص لب و بيان كلمه‌يي به عنوان كلمه عبور با لب‌هاي كاربر است.  اين محققان مي‌گويند از آنجا كه نحوه حركات لب هر فرد منحصر به فرد و بي‌همتاست، لذا هكرها نمي‌توانند به سادگي اين روش را دور زده و وارد سيستم‌هاي رايانه‌يي شوند. آنان مي‌گويند نحوه اداي يك كلمه توسط دو نفر هم با يكديگر متفاوت است و سيستم ياد شده به گونه‌يي طراحي شده كه مي‌تواند اين تفاوت را درك كرده و تشخيص دهد. سيستم رايانه‌يي ابداع شده توسط محققان ياد شده با بررسي ويژگي‌هاي بصري لب‌هاي افراد در زمان بيان كلمات و از جمله حالت، حركات و... يك لايه امنيتي جديد براي دسترسي به برنامه‌ها و رايانه‌ها ايجاد مي‌كند. آنان مي‌گويند اين سيستم بهتر از سيستم‌هاي تشخيص هويت صوتي است كه ممكن است به علت وجود صداي مزاحم پس زمينه به خوبي عمل نكنند. اين سيستم توسط افراد معلول يا فاقد قدرت تكلم يا نامسلط به زبان‌هاي خارجي هم قابل استفاده است.  سيستم تاييد هويت از طريق حركات لب هنوز در مرحله نهايي‌سازي است و از آن مي‌توان براي ايمن‌سازي دسترسي به خودپردازهاي بانكي، سيستم‌هاي پرداخت همراه و... هم استفاده كرد.ساخت پهپاد ضدضربه

ديلي‌ميل    محققان روباتيك موسسه پلي‌تكنيك فدرال لوزان براي نخستين‌بار موفق به ساخت پهپاد انعطاف‌پذير و ضدضربه شدند.  بطور كلي سه اصل در طراحي پهپاد براي مقاومت بيشتر در برابر ضربه رعايت مي‌شود. نخستين فاكتور جلوگيري از آسيب به تيغه‌ها با استفاده از سازه محافظ براي هر موتور است.  دومين راه براي محافظت پهپاد در برابر ضربه، استفاده از مواد جاذب انرژي هنگام برخورد و بدون شكستن است. البته اين مواد نيز با توجه به ماهيت نرم خود در كنترل پهپاد تاثير منفي مي‌گذارند. سومين روش موجود براي محافظت از پهپاد نصب يك قفس مقاوم در محيط پيرامون پهپاد است. البته اين روش نيز تا 60 درصد وزن پرنده را بيشتر مي‌كند.  محققان سويسي براي ايمن‌سازي هرچه بيشتر پهپاد در برابر برخورد از تكنيك سازه نرم و انعطاف‌پذير به همراه مفاصل از نقاط اتصال آهن‌ربايي استفاده كردند. هنگامي كه اين پهپاد با شدت به زمين يا موانع برخورد كند، بازوهاي پهپاد از محل آهن‌ربا دچار شكستگي موقت مي‌شوند، سپس پس از پايان ضربه به علت كشساني مواد سازه، دوباره ساختار پهپاد به حالت اوليه باز مي‌گردد.  مهم‌ترين ويژگي پهپاد مقاوم در برابر ضربه، استحكام دايمي ساختار بدنه در حين پرواز و قابليت شكستگي موقتي مفاصل هنگام برخورد و براي جذب هرچه بيشتر نيروي وارده بر بدنه و قطعات الكترونيك است.

 

تلاش «توييتر» براي افزايش امنيت

تك‌تايمز    توييتر در حال تست ويژگي جديدي است كه مي‌تواند شما را از محتواي آزاردهنده در پروفايل مطلع كند.  مانند بسياري از شركت‌هاي فناوري مانند گوگل و فيس‌بوك، توييتر نيز تست چندين ويژگي را بطور منظم بررسي مي‌كند تا به ايده اجراي جهاني آن برسد.  توييتر تلاش كرده است كه ويژگي‌هاي جديد را براي براي شناسايي حساب‌هايي كه به صورت بالقوه داراي محتواي آزاردهنده هستند را آزمايش كند. اين تلاش براي محدود كردن هر نوع رفتار ناخواسته و توهين‌آميز است.  گزارش شده است كه در اين ويژگي، توييتر به كاربران در برابر حساب‌هايي كه ممكن است شامل هر نوع از اطلاعات آزاردهنده يا سوءاستفاده باشند، هشدار مي‌دهد. بدين‌ترتيب به كاربراني كه مي‌خواهند از اين حساب‌ها بازديد كنند هشدار داده مي‌شود: احتياط كنيد. «اين پروفايل ممكن است شامل محتواي آزاردهنده باشد.» بدين‌ترتيب كاربر نمي‌تواند ادامه بدهد مگر اينكه گزينه «بله مي‌خواهم پروفايل را مشاهده كنم» را انتخاب كند.  با اين حال به نظر مي‌رسد كه تمام كاربران توييتر از اين به‌روزرساني جديد خوشحال نباشند و به نوعي آن را نحوه‌يي سانسور مي‌دانند. البته سخنگوي توييتر اعلام كرده است كه اين ويژگي دايمي نيست بلكه آنها در حال آزمايش ويژگي‌هايي هستند براي اينكه توييتر را امن‌تر كنند.

 نویسنده:

  خبر Thu. March 16. 2017 787 شمار 1438 يالثاني جماد 17 1395 اسفند 26 شنبه پنج
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 اول همراه از ريال هزار آينده
  ۰۰۵ دولت شمايل ترسيم در اقتصاد بگيريد
  نقش
  عيدي كنند مي تحويل را سال۶۹ شرايطي در ۳-ايرانيان كوچك هاي بنگاه طناب به آويختن جز يي چاره پايدار مالي تامين هدف با كه توليد رونق طرح يرسد گوش به بهار پاي صداي آرام
  آرام ساز سرنوشت انتخابات در بايد سال ماه دومين در كه ندارد. متوسط ماه فروردين از متوسط كوچك اقتصادي هاي بنگاه رنگ از پر جهاني اعتدال، نقطه به رسيدن با
  «هستي» اقتصاد مساله ترديد بدون كنند؛ شركت آينده سال ۵۹، سال طول در تعادل روزنامه 2-خبرنگاران كار كسب بخش در دولت بنيادين راهبرد عنوان به نو به نو ها فصل گردش گويند مي آفريند. مي زيبايي
  و براي مردم نهايي راي در كه است محورهايي از يكي هاي كارگاه در ميداني واقعيات رصد با تا كردند الش ت عنوان ذيل يي سوژه ديگر بار يك توانست شد، مطرح آنچه كتاب حساب براي است فرصتي ها سال
  یادداشت
  شدن شوراهاي اعضاي دوازدهم دولت رييس انتخاب مختلف، هاي استان در خرد هاي بنگاه كوچك اقتصادي محافل يي رسانه فضاي در را ها» كوچك فرصت سال پايان است؛ شده انجام سال يك طول بيك
  در
  مهدي قرار هم كنار با مردم است. تاثيرگذار شهرها المي اس اهالي زحمات دولت هاي تالش از واقعي تصويري كه است آن واقعيت كند. مطرح جدي صورت به مسير به نگاهي آن اساس بر توان مي كه است نگار
  مغتنمي
  روزنامه قبلي دولت كه مشكالتي يازدهم دولت عملكرد دادن طرح هر كه داشت توجه بايد كنند. منعكس را اقتصاد موتور توليدي تجاري متوسط كوچك هاي بنگاه داشته ارزيابي به داشت يكسال طول در شده
  طي توانند مي بود، آورده وجود به معيشت اقتصاد براي خطاهاي آزمون با خود بنيادين شكل در اقتصادي بازار است كشور هر اقتصادي توسعه رشد محرك در ايران اقتصاد اساس، اين بر پرداخت. تهها كاش
  و بخش در ايران اقتصاد بزنند. نهايي داوري به دست هرچند هم توليد رونق طرح روست. روبه متعددي آمار اساس بر است. وابسته بنگاهها اين به شدت به كار كه يگيرد جشن را خورشيدي جديد سال
  شرايطي به اول همراه جديد، سال آغاز مناسبت به
  تهران منطقي ادامه يتوان را سال۶۹ در خرد كار كسب واقعيت اما شد، مواجه مشكالتي با اجرايي روند در ۵4درصد رشد، حال در اقتصادهاي در جهاني بانك تورم تجربه مانند يي ركننده اميدوا خبرهاي ۵۹ سال
  در كل اداره گزارش به ميدهد. عيدي خود مشتركان
  تمام است. شده آغاز ۵۹ سال از كه دانست هايي ريزي برنامه براي دولت به توان مي سال۵۹ پايان در كه است آن كوچك كارهاي كسب وسيله به شغلي هاي فرصت از تجاري تراز رقمي»، «دو اقتصادي رشد رقمي»،
  «تك آغاز مناسبت به ايران، سيار ارتباطات شركت
  ارتباطات مشكالت مجوزها، بر حاكم بروكراسي مانند مشكالتي معنا البته داد. قبولي نمره خرد هاي بنگاه از حمايت تايلند هند، اقتصادهاي شود. تامين متوسط و... خارجي هاي سرمايه جذب روند افزايش
  «مثبت»، مشتركان تمام به اول همراه نوروز، عيد طبيعت
  بهار و... صادراتي هاي مشوق مالياتي، هاي بحران گمركي، براي مشكلي كه نيست اين ارزيابي اين مفهوم ايجاد براي كارها كسب اينگونه از خوبي به مالزي مانند هم معضالتي كرد شيرين را اقتصاد اهالي
  كام تا هزار ۰۱ از متفاوت مبلغ در خود اعتباري
  دايمي براي دوازدهم دولت كه است معضالتي از يي مجموعه كشور در بازرگاني خدماتي توليدي فعاليتهاي نشان كشورها اين تجربه اند كرده استفاده شغل هاي شكاف افزايش كشور، بيكاران جمعيت
  افزايش همراه نوروزي طرح در يدهد. عيدي ريال هزار
  ۰۰۵ مورد بايد آينده سال در كار كسب محيطهاي بهبود هاي فعاليت كه است اين آن معناي بلكه ندارد، وجود همچون هايي تالش از ناشي شان موفقيت كه دهد مي كمبود بحران اقتصادي، هاي بنگاه مشكالت
  درآمدي، ۶۹ فروردين ۳۱ روز پايان تا فروردين يكم از كه
  اول حدفاصل كه كابوسي از ايران اقتصاد تا دهد قرار توجه در اقتصادي هاي بنگاه از حمايت براي كشور اجرايي مقرراتي قانوني امور تسهيل مالي منابع اختصاص اهالي عمومي اذهان در ۵۹ سال تا شدند باعث و...
  آب اعتباري، دايمي مشتركان تمام براي يشود،
  اجرا كند. عبور بود، شده ايجاد ۹2 تا 84 هاي سال است. رشد سمت به گرفته قرار درستي مسير نقطه به رسيدن براي هم ايران اقتصاد بنابراين است. بگيرد. شكل نشيب فراز با همراه مردم عموم
  اقتصاد شده گرفته نظر در مبلغ از يكي تنام، ثب از
  پس به عيدي اين ميشود. فعال تصادفي صورت به
  كامال براي تواند مشترك بوده شبكه داخل اعتبار
  صورت اينترنت شبكه) (داخل پيامك شبكه)، (داخل يكند
  مكالمه بررسي را ايراني كار كسب شروي پي مانداز چش
  «تعادل» توانند مي ها اولي همراه كند. استفاده آن از آزاد تعرفه
  با يك گيري اره شم طريق از شده، اعالم زماني بازه
  در تنام ثب طرح اين در رايگان صورت دستوري،
  كد داخل اعتبار صورت كه اول اپراتور عيدي از كرده 95لاس در ايران اقتصاد هاي كاشت هها
  داشت شده، گرفته نظر در ثابت) تلفن اول (همراه
  شبكه عيدي دريافت نام ثبت است، گفتني شوند. مند شد
  بهر متوسط كوچك كار كسب توسعه به منجر توليد رونق براي دولت
  برنامه است پذير ان امك نوروز ايام در فقط بار يك براي
  تنها روز پايان تا السازي فع زمان از آن از استفاده مهلت
  و 96 سال در ايران اقتصاد روي پي هاي چال هها بنگا
  گروه كسب جهت اول همراه مشتركان است. فروردين
  ۳۱ تشريح با هم اقتصاددان يك خصوص، همين در خورشيدي سال۵۹ با حالي در ايران اقتصاد پرتال به يوانند طرح اين خصوص در بيشتر
  اطالعات كه ۶۹ سال در ايران اقتصاد روي پيش هاي چالش فراواني مشكالت ردپاي كه كند مي كنند.
  خداحافظي مراجعه www.mci.ir نشاني به اول
  همراه كرد: خاطرنشان است، مانده يادگار به ۵۹ سال از چشم به كشور اقتصادي هاي بنگاه پيكره
  در آينده سال در سوداگري بازي سفته رونق احتمال «تامين مشكل مانند مشكالتي مسائل خورد؛ ‌ها
  مي
  اخبار‌شهرستان از اقتصاد در موضع اين زمينه باالست بسيار مجوز»، اخذ پيچيده «بروكراسي ها»، بنگاه
  مالي است. شده ايجاد گذشته صادراتي»، هاي «مشوق مالياتي»،
  «مشكالت اقتصاد شروي پي چالش يراد ايمان مرتضي تا شده باعث همچنان و... گمركي» الت
  «معض گفت: داد قرار اشاره مورد را ۶۹ سال در ايران حداكثر از نتوانند ايران در كار كسب جنوبي
  صاحبان خراسان توسعه برنامه در اشتغال مساله بازار در نوسانات كماكان كه است اين اول چالش استفاده افزوده ارزش ايجاد براي شان هاي
  ظرفيت استاندار اقتصادي امور هماهنگي عاون
  بيرجند هستند ثبات بي بازارها اين بوده باال بسيار جهاني دولت هاي ريزي برنامه با بود اميدوار بايد كه
  كنند رونق سبب تكاپو طرح اينكه بيان با جنوبي
  خراسان رفت مي انتظار حداقل يا بايد ه ك جايي به حتي كند. پيدا بهبود سال۶۹ در وضعيت اين
  يازدهم برنامه در بايد گفت: يود، اشتغال ايجاد
  اقتصادي در اهداف اين تنها نه بنابراين اند؛ يده نرس برسند، از برخاسته انفعاالت فعل بازتاب كه آنجا
  از صورت بيشتري توجه اشتغال به جنوبي خراسان
  توسعه بيني پيش بلكه شود، نمي محقق ۶۱۰2 سال ترين مهم همواره ايراني توليد كار كسب
  بازار ششمين در ديروز سرفرازي عصمت بي بي
  گيرد. مسير از بازارها اين نيز 7۱۰ سال در يشود آخرين در ميشود محسوب صفحه اين
  اولويت اظهار نجنوبي خراسا اشتغال كميته تخصصي
  كارگروه سال در نوسانات شوند خارج خود شده تعيين تحليلي هاي ارزيابي مسير در ۵۹و سال
  شماره ايجاد به شده اقتصادي رونق سبب تكاپو طرح
  داشت: يابد. افزايش تقريبا نيز ميالدي آينده اقتصاد اهالي كارشناسي اظهارنظرهاي سراغ
  صفحه رحها بايد كرد: بيان وي ميكند. زيادي كمك
  اشتغال چالش دوم، نكته كرد: خاطرنشان اقتصاددان اين به نگاهي تا رفتيم اقتصادي هاي تشكل مديران
  و اينكه تر مهم همه از باشد جامعه افراد نياز با
  مناسب در سياست اين اجراي كه است ارز نرخ سازي ان يكس بخش در دولت اقتصادي عملكرد هاي روشن
  سايه استان توسعه برنامه در بوده اصل يك مردم نپور
  مشاركت طحا محمد سهمانی محمدعلی راد نی يما
  مرتضی باشد پايبند خود تعهد به مركزي بانك كه صورتي تصويري نهايتا باشيم داشته خرد كار
  كسب گيرد. صورت بيشتري توجه اشتغال به
  بايد به آنگاه كنند، تعيين را قيمت بازار نيروهاي دهد اجازه در ايرانيان كار كسب بازار اصلي هاي چالش
  از شد. خواهد تبديل ايران اقتصاد براي بزرگ چالش يك سال۵9 در خانگي لوازم توليد درصدي رشد آيد. دست به است
  سال۶۹ مسافران نخست انتخاب بريان ۶۹ سال در واقعي تقاضاي اگر داد: ادامه راد ايمان اتحاديه رييس طحانپور، محمد ديگر سوي
  از به اشاره با اصفهان بريان كباب اتحاديه رييس
  اصفهان جهاني بازار در نوسانات كماكان كه است اين 96 سال در ايران اقتصاد مهم
  چالش است طبيعي نگيرد، شكل بازي سفته يابد افزايش به يكند: اشاره نكته اين به خانگي لوازم توليد اقتصادي كوچك هاي بنگاه رشد يكند، نم تغييري هيچ نو سال آستانه در بريان قيمت
  اينكه انتظار حداقل يا بايد كه جايي به حتي هستند ثبات بي بازارها اين بوده باال
  بسيار حتما تورم، نرخ بر آن اثر اقتصادي رشد چالش كه در سال۵۹ در اقتصادي مختلف هاي بخش نظرم تورم، مهار جاري، سال ۶.۱۱ اقتصادي
  رشد هها فروشگا عملكرد نحوه بر متعددي بازرسي هاي گرو
  گفت: سال در ايران اقتصاد در اساسي چالش يك عنوان به نميشود، محقق 6۱۰۲ سال در اهداف اين تنها نه بنابراين نرسيدهاند؛ برسند، رفت مي خانگي لوازم توليد گرفتند، قرار نسبي بهبود مسير كنار در رقمي تك عدد به تورم نرخ
  رسيدن اصفهان سنتي غذاي بريان چراكه كرد خواهند
  نظارت بود. خواهد مطرح ۶۹ داشته رشد درصد ۰۵ تا ۵۳ حدود ۵۹ سال در از خانگي، لوازم توليد ۰۵درصدي تا ۵۳ رشد
  آن خارج خود تعيينشده مسير از بازارها اين نيز ۷۱۰۲ سال در ميشود بيني پيش
  بلكه در اخوان احمدرضا است. گردشگران از بسياري
  انتخاب حوزه گسترش با اكنون هم داد: ادامه وي است. است. كشور در اقتصادي شرايط بهبود هاي يابد
  نشانه افزايش تقريبا نيز ميالدي آينده سال در نوسانات
  شوند در بريان كباب گذاري قيمت وضعيت آخرين كرد؟
  خصوص بايد چه به خانگي لوازم خريد كشور، در اطالعات فناوري تجارت بانك مديرعامل مقدم، ابراهيم
  محمد بريان قيمت در تغييري رو پيش سال در كرد: اظهار
  اصفهان رييسجمهور اقتصادي مشاور نيلي، مسعود شد. خواهد مردم زندگي كيفيت سطح تقويت يازدهم دولت اقتصادي مثبت عملكرد دليل همين به است يافته افزايش اينترنتي شكل فروش توليد وضعيت درباره ايرنا با گو گفت
  در سنتي غذاي اين قيمت داشت نخواهيم نوروز آستانه
  در مطرح را مطالبه اين مردم كرد، اعالم پيش چندي اقتصادي رشد گفت: رفاه بانك مديرعامل رشد تورم، نرخ مهار رفاه بانك مديرعامل توضيح وي شود. مي ديده كمتر بازار، در تحرك اكنون هم گويد: مي ايراني هاي بنگاه
  محصوالت اصفهان به آن خوردن براي زيادي گردشگران كه
  اصفهان دولت كه دستاوردهايي همه وجود با كه كنند مي يك يازدهم دولت كشور اقتصاد براي درصدي بورس رشد ارزي، نوسانات كنترل اقتصادي، به خانوادهها از بسياري گذشته الهاي س در داد: به كه تسهيالتي به توجه با ايراني كاالي
  توليد در غذا اين قيمت افزود: وي داشت. نخواهد تغييري آيند،
  مي ايجاد ارز، نرخ تثبيت ركود، از خروج در يازدهم است. بزرگ دستاورد اقتصادي مثبت اقدامات از را گذاري رمايه س خريد دادند مي ترجيح بازار در ها قيمت ناامني دليل ۶ماه تا در شده داده متوسط كوچك
  صنايع مصرفي مواد نوع به بسته تومان ۳۱زار تا هزار از
  اصفهان مالي انضباط درنهايت تورم نرخ كاهش اشتغال، ديگر را ارز نرخ نوسانات كنترل وي سهماني محمدعلي كرد. اعالم يازدهم دولت شروع كودكي هاي ال س از را خود فرزندان جهيزيه است. شده بهتر
  اخير تغيير مجموعه رفاهي امكانات شده ارائه خدمت نوع
  و به نشده، تر بزرگ مردم هاي سفره هنوز چرا داشته اظهار كرد عنوان يازدهم دولت دستاوردهاي تشريح در رفاه بانك عالي مديران جمع در مردم است كرده تغيير رويه اين همكنون كنند. را شده داده تسهيالت تخصيص ميزان
  وي در داد: ادامه اصفهان بريان كباب اتحاديه يس ري يكند
  م (گپ) فاصله از ايران اقتصاد كه است دليل اين كنترل در خوبي مديريت يازدهم دولت داشت: بيان با ۵۹، سال در دولت اقتصادي عملكرد تهيه روز مطابق را خانگي لوازم ديهند ترجيح داشت: اظهار كرد عنوان ريال ميليارد هزار
  ۱۱ نيز بهداشت اداره با يم شده ظاهر محكم تخلفات
  خصوص است. رسيده امروز به تا كرده عبور سختي بسيار نوسانات اين است. داشته ارز نرخ نوسانات توسط كه هايي سياست با افزود: مطلب اين لوازم كاالي عرضه اكنون هم گفت: پور طحان كنند. تا بود توليد ادامه براي تسهيالت اين
  تخصيص چهار در اتحاديه بازرسان همچنين داريم، كامل
  هماهنگي خود در را ايران اقتصاد كه زمستاني سرماي كه دارند بانكي شبكه با زيادي بسيار ارتباط تورم گرفت، صورت نقدينگي حوزه در دولت از خانگي لوازم بيشتر تقاضاست. از بيش خانگي كرد. حفظ اقتصادي هاي بنگاه در را كارگران
  بتوان دارند. زيرنظر را اتفاقات تمام سركشي
  نوبت رسيدن است شدن آب حال در تدريج به برد فرو بوده نوسان بدون اخير روزهاي طي خوشبختانه شد. رقمي يك كشور افسارگسيخته اينترنتي يا بزرگ يي زنجيره هاي فروشگاه طريق در توليد تجارت، بانك مديرعامل گفته
  به فساد، با مقابله همگاني، مشاركت زمان، به بهار به است. مهار براي دولت اقدامات به اشاره با وي ايراني كاالي كيفيت گفت: وي شوند. مي خريداري از است. موضوع دو نيازمند ايران در كوچك كشوري
  صنايع ميانگين از باالتر كرمان، رشد نرخ دارد احتياج و... بازي دالل واردات از جلوگيري گذاري، سرمايه بورس حوزه رشد سهماني طي يازدهم دولت گفت: تورمي ركود بحران در زيرا است؛ خوب خارجي مشابه كاالي به نسبت هزينه كاهش ديگر سوي از توليد كيفيت
  يكسو مديريت سازمان اطالعات آمار معاون
  كرمان روشن روزهاي سمت به را كشور اقتصاد بتوان تا هاي بانك از برخي نماد بازگشايي همچنين تزريق در مطلوبي بسيار عملكرد اخير سالهاي كيفيت ارتقاي براي زيادي هاي تالش ها سال اين رقابت خارجي مشابه كاالي با بتوان تا است
  توليد وضعيت آخرين خصوص در كرمان استان ريزي
  برنام سال تبعات رسد مي نظر به هرچند كرد. هدايت دانست يازدهم دولت دستاورد ديگر را بورسي از خروج زودبازده هاي بنگاه به نقدينگي اعالم كه كساني از انتقاد با وي است. گرفته صورت
  كرد. استان جمعيت گفت: كرمان در سرشماري
  نهايي نميبندد. بر رخت ايران اقتصاد از هيچگاه نابخردي شرايط ۶۹ سال طي ها شاخص اين داشت: اظهار توليد رشد بر عالوه است. داشته تورمي ركود است، مواجه ركود با خانگي لوازم بازار كنند مي كاالي خريد روي تعصب ايراني كرد: تاكيد
  وي 4۶۱هزار ۳ميليون سرشماري آخرين طبق
  كرمان اقتصاد سر از دست هرگز كه داشتههايي ها كاشته خواهند تجربه ۵۹را سال به نسبت تري رونق پر مطلوبي نحو به تورم خوشبختانه ملي ناخالص خريد امروزه است. كرده تغيير خريد شيوه گفت: دهيم افزايش را توليد كيفيت بايد اما دارد،
  ايراني ۶88 7۱۶هزار ميليون يك كه است نفر 8۱7
  و دارد. نمي بر ايران كرد. باعث ترديد بي دستاورد اين است. شده كنترل است. افزايش حال در سرعت به اينترنتي بدهد. بيني واقع به را خود جاي تعصب اين
  كه نها را ۰۳نفر 74۵هزار ميليون يك مرد را
  نفر كرمان استان جنسي نسبت بنابراين است، داده استاني
  تشكيل هاي
  چهره ساالنه رشد نرخ متوسط ادامه در يماني ستل. اس
  ۵۰۱ كرد اعالم درصد 42.۱ را ۵۹ تا ۰۹ سال از
  كشور در معدني هاي بررس انجام قطب به تويسركان تبديل سيستان در كشت الگوي سبز شهر نخستين
  ورامين زماني بازه اين در كرمان استان رشد نرخ متوسط
  افزود: است. بيشتر كشور متوسط از كه است درصد اليگودرز
  ۹4.۱ در طال وجود با رابطه كشور غرب در دارو توليد است تغيير نيازمند بلوچستان شود مي شود
  كشور اندازي راه اراك قم- السير سري قطار شناسي زمين مديركل لرستان تويسركان شهرستان فرماندار همدان ستاندار بلوچستان سيستان علمي معاونت توسعه معاون
  تهران مطالعات انجام از قم استان آهن راه مديركل اراك تهيه از لرستان معدني اكتشافات زمينه در شهرستان اين هاي ظرفيت به به توجه با گفت: بلوچستان سيستان طرح اجراي از تجمهوري رياس فناوري
  و داد. خبر اراك به قم السير سريع قطار اندازي راه استان در هزارم پنجاه يك هاي ه نقش افتتاح با گفت: كرد اشاره دارو توليد بلوچستان، سيستان در آبي منابع كمبود شهر نخستين عنوان به ورامين در سبز
  شهر سالن كه خبري نشست در ديروز اعتماد محسن در فاضلي احداهلل مهندس داد. خبر شهرستان، اين در دارو توليد كارخانه سومين در جدي صورت به بايد كشت الگوي تغيير وطني علي ايرنا، گزارش به داد. خبر كشور
  سبز مقاومتي اقتصاد هاي طرح از يكي كرد: تسنيماظهار با وگو گفت حبيب شود. تبديل كشور غرب در دارو توليد قطب به تويسركان هاشمي اوسط علي تسنيم، گزارش به شود. پيگيري استان سطح شهرستان كشاورزي صنعتي امكانات از بازديد حاشيه در
  ديروز اشاره با شد، برگزار استان آهن راه كل اداره
  جلسات انرژي يي، اده تلفات كاهش در آهن راه نقش به معدني مواد اكتشافات نقشه تهيه استان، مينشناسي كل اداره افتتاح شيمي فاران شركت افتتاح ايسنا، با وگو گفت در موميوند سيستان كشاورزي بخش هاي برتري از تجليل مراسم در ديروز آمده عمل به هاي هماهنگ با گفت: خبرنگاران جمع در
  ورامين حرف اكنون ايران آهن راه داشت: اظهار ترافيك اينكه بيان با وي است. رسيده پايان به حاضر حال در كه بوده دارويي هاي شرك ازجمله را غرب داروي هگمتان شركت اول فاز در آبي منابع كمبود به توجه با داشت: اظهار زاهدان، در بلوچستان عنوان به ورامين شهر جمهوري، رياست فناوري علمي معاونت
  با كنند كمك ها رسانه بايد ند مي را منطقه در نخست افزود: شود، انجام آينده سال خردادماه تا بود قرار طرح اين براي هگذار سرماي جذب پي در افزود: كرد عنوان شهرستان اين در در جدي صورت به بايد كشت الگوي تغيير بلوچستان، سيستان افزود: وي شد. خواهد كشور سبز شهر نخستين كشوري،
  پايلوت وي، شود. بيشتر راهآهن از استفاده به مردم رغبت تا موعد از زودتر طرح شد انجام كه هاييي پيگير با خوشبختانه عنوان تا هستيم شهرستان اين در دارو توليد كارخانه سومين افتتاح افزود: بلوچستان سيستان استاندار شود. پيگيري استان سطح صورت به ستاد چندين راهبردي فناوري توسعه ستاد ۵۱ مجموع
  از استاني اعتبارات داد: ادامه فاضلي است. رسيده سرانجام به مقرر اختصاص تويسركان شهرستان به را كشور غرب داروي توليد قطب مهم 2اقدام كشاورزي بخش هاي تعاون ايجاد كشت الگوي تغيير آمدن دست به با تا يكنند مشاركت طرح اين اجراي در
  مستقيم سوخت كاهش در آيندگان براي ميراثي آهن راه
  افزود: است. زيست محيط طرح انجام جوابگوي بود، شده گرفته نظر در پروژه اين براي كه 4۰۱ حدود داراي تويسركان شهرستان اينكه بيان با وي دهيم. وي شود. دنبال بايد كه است استان در روستاها توسعه راستاي در اجرايي طرح اين نيز كشور مناطق ساير در شده، طراحي پيش از
  نتايج تخصيص آن براي ملي اعتبارات محل از توانستيم ما نبود است، بخش 7دهستان ۳شهر، روستا، 4۰۱ جمعيت، نفر هزار با تعاون روحيه ايجاد سايه در مهم اين تحقق اينكه به اشاره با خيرين، محلي، مسووالن مشاركت با طرح اين كرد: بيان وطني شود
  شود. نوسازي كشور در موتورخانه زار ه6 ۰۰ با لرستان معدني اكتشافات شناسي زمين مديركل بگيريم. بيش روستا ۹4 فقط شهرستان اين روستاي 4۰۱ ميان از داد: ادامه افزود: شود، ميسر عمل در وحدت تعاوني هاي شرك تشكيل هاي كت شر خصوصي بخش شهرستاني، مديران آموختگان،
  دانش سوخت مصرف سازي بهينه شركت مديرعامل تبريز هايي بررس طي ازنا شهرستان در گفت: طرح اين نتايج به اشاره شهرستان اين اينكه بيان با تويسركان فرماندار هستند. خانوار ۰2 از سبب مالي، منابع هدررفت بر عالوه محصولي تك كشت متاسفانه زيست، محيط فاضالب، آب هاي رح زمينه در بنيان
  دانش موقعيت به توجه با برديم مس معادن وجود به پي داشتيم كه يادآور رود، شمار به استان كهن تاريخي هاي شهرستا ازجمله كشاورزان كرد: تصريح هاشمي شود. كشاورزان به هايي ارت خس هايي خصه شا IT انرژي، مصرف سازي بهين پذير، تجديد رژيهاي
  ان كشور در مسكوني تجاري موتورخانه زار ۰۰۶
  گفت: ود يش نوسازي سوخت مصرف سازي بهين راستاي در يابي پتانسيل كار اين ضمن نورآباد الشتر مهم استراتژيك موميوند دارد. استان در ژه ويي مذهبي جايگاه شهرستان اين شد: به مبادرت كشاورزي، محصوالت آفات با مقابله هدف با بايد استان تصريح وي يشود. اجرا است نياز شهر يك پايدار توسعه براي
  كه شرقي آذربايجان استاندار با ديدار در ديروز وكيلي علي از وي شد. انجام آن آبراهي رسوبات به باتوجه نيز معدني مواد ۰۰۵كارگاه هزار بودن دارا با تويسركان شهرستان اينكه بيان با مزارع به آفات حمله حين در وارده خسارات تا كنند سند تدوين برخورداري توسعه، تهاي زيرساخ دليل به ورامين شهرستان
  كرد: ۹۱هزار تاكسي، دستگاه هزار ۱4۰ جايگزيني افزود: كرد اشاره اليگودرز در طال وجود با رابطه در معدني ررس هاي كرده فراهم را 7فر ۰۰۶ن از بيش اشتغال زمينه منبت، مبل توليد در نيز بلوچستان سيستان كشاورزي جهاد رييس يابد. كاهش حضور تهران به نزديكي تحصيلكرده، فرهيخته انساني نيروي
  از توسعه طرح كاميون هزار ۵۶ شهري، اتوبوس از فاضلي است. شده گرفته رابطه اين در خوبي نتايج افزود: منبت مبل توليد درصد ۶4 شهرستان اين كرد: عنوان است، نهادن ارج سالم رقابت ايجاد راستاي در داشت: اظهار مراسم اين شدن تبديل براي يي ويژه فيتهاي ظر از پويا فعال خصوصي
  بخش كرد اشاره اليگودرز در طال وجود با رابطه در يعدني ررس بهاي مبل توليد قطب كه طوري به يدهد اختصاص خود به را استان نمونه واحدهاي از ساله همه كشاورزي، بخش برتر توليدكنندگان به در كه را طرح اين يوان مت خوبي به است برخوردار سبز شهر
  به عالي شوراي مصوب هاي رح جمله از شهري
  قطارهاي است. سوخت مصرف كاهش راستاي در اقتصاد است. آمده دست به رابطه اين در خوبي نتايج افزود: رود. شمار به استان در منبت يآيد. عمل به تجليل استان كشاورزي رساند. عمل مرحله به شده اجرايي جهان پيشرفته شهرهاي از
  بسياري
نقش اقتصاد در ترسيم شمايل دولت آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
نقش اقتصاد در ترسيم شمايل دولت آينده


آرام آرام صداي پاي بهار به گوش مي‌رسد و «هستي» با رسيدن به نقطه اعتدال، جهاني پر از رنگ و زيبايي مي‌آفريند. مي‌گويند گردش فصل‌ها و نو به نو شدن سال‌ها فرصتي است براي حساب و كتاب آنچه در طول يك‌سال انجام شده است؛ پايان سال فرصت مغتنمي است كه مي‌توان بر اساس آن نگاهي به مسير طي شده در طول يك‌سال داشت و به ارزيابي داشته و كاشته‌ها پرداخت. بر اين اساس، اقتصاد ايران در شرايطي سال جديد خورشيدي را جشن مي‌گيرد كه در سال 95 خبرهاي اميدواركننده‌يي مانند تجربه تورم «تك رقمي»، رشد اقتصادي «دو رقمي»، تراز تجاري «مثبت»، افزايش روند جذب سرمايه‌هاي خارجي و... كام اهالي اقتصاد را شيرين كرد و معضلاتي هم مانند افزايش جمعيت بيكاران كشور، افزايش شكاف‌هاي درآمدي، مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي، بحران كمبود آب و... باعث شدند تا سال 95 در اذهان عمومي اهالي اقتصاد و عموم مردم همراه با فراز و نشيب شكل بگيرد.

1- طرح رونق توليد كه با هدف تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط از فروردين ماه به عنوان راهبرد بنيادين دولت در بخش كسب و كار مطرح شد، توانست يك‌بار ديگر سوژه‌يي ذيل عنوان «كوچك‌ها» را در فضاي رسانه‌يي و محافل اقتصادي به صورت جدي مطرح كند. واقعيت آن است كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تجاري و توليدي موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي هر كشور است و بازار كار به‌شدت به اين بنگاه‌ها وابسته است. بر اساس آمار بانك جهاني در اقتصادهاي در حال رشد، 45درصد از فرصت‌هاي شغلي به‌وسيله كسب و كارهاي كوچك و متوسط تامين مي‌شود. اقتصادهاي هند، تايلند و مالزي به خوبي از اين‌گونه كسب و كارها براي ايجاد شغل استفاده كرده‌اند و تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه موفقيت‌شان ناشي از تلاش‌هايي همچون اختصاص منابع مالي و تسهيل امور قانوني و مقرراتي است. بنابراين اقتصاد ايران هم براي رسيدن به نقطه پايدار چاره‌يي جز آويختن به طناب بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ندارد.

2-خبرنگاران روزنامه تعادل در طول سال 95، تلاش كردند تا با رصد واقعيات ميداني در كارگاه‌هاي كوچك و بنگاه‌هاي خرد در استان‌هاي مختلف، تصويري واقعي از تلاش‌هاي دولت و زحمات اهالي اقتصاد را منعكس كنند. بايد توجه داشت كه هر طرح اقتصادي در شكل بنيادين خود با آزمون و خطاهاي متعددي روبه‌روست. طرح رونق توليد هم هرچند در روند اجرايي با مشكلاتي مواجه شد، اما واقعيت آن است كه در پايان سال95 مي‌توان به دولت براي حمايت از بنگاه‌هاي خرد نمره قبولي داد. البته معنا و مفهوم اين ارزيابي اين نيست كه مشكلي براي فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي و بازرگاني در كشور وجود ندارد، بلكه معناي آن اين است كه فعاليت‌هاي اجرايي كشور براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در مسير درستي قرار گرفته و به سمت رشد است.

3-ايرانيان در شرايطي سال96 را تحويل مي‌كنند كه در دومين ماه سال بايد در انتخابات سرنوشت‌ساز سال آينده شركت كنند؛ بدون ترديد مساله اقتصاد يكي از محورهايي است كه در راي نهايي مردم براي انتخاب رييس دولت دوازدهم و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها تاثيرگذار است. مردم با كنار هم قرار دادن عملكرد دولت يازدهم و مشكلاتي كه دولت قبلي براي اقتصاد و معيشت به وجود آورده بود، مي‌توانند دست به داوري نهايي بزنند. اقتصاد ايران در بخش كسب و كار خرد در سال96 را مي‌توان ادامه منطقي برنامه‌ريزي‌هايي دانست كه از سال 95 آغاز شده است. مشكلاتي مانند بروكراسي حاكم بر مجوزها، مشكلات گمركي، بحران‌هاي مالياتي، مشوق‌هاي صادراتي و... مجموعه‌يي از معضلاتي است كه دولت دوازدهم براي بهبود محيط‌هاي كسب و كار در سال آينده بايد مورد توجه قرار دهد تا اقتصاد ايران از كابوسي كه حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92 ايجاد شده بود، عبور كند.

 نویسنده: مهدي بيك روزنامه‌نگار
داشته‌ها و كاشته‌هاي اقتصاد ايران در سال95
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
داشته‌ها و كاشته‌هاي اقتصاد ايران در سال95
«تعادل» چشم‌انداز پيش‌روي كسب و كار ايراني را بررسي مي‌كند


برنامه دولت براي رونق توليد منجر به توسعه كسب و كار كوچك و متوسط شدگروه بنگاه‌ها    

 اقتصاد ايران در حالي با سال95 خورشيدي خداحافظي مي‌كند كه ردپاي مشكلات فراواني در پيكره بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد؛ مسائل و مشكلاتي مانند مشكل «تامين مالي بنگاه‌ها»، «بروكراسي پيچيده اخذ مجوز»، «مشكلات مالياتي»، «مشوق‌هاي صادراتي»، «معضلات گمركي» و... همچنان باعث شده تا صاحبان كسب و كار در ايران نتوانند از حداكثر ظرفيت‌هاي‌شان براي ايجاد ارزش افزوده استفاده كنند كه بايد اميدوار بود با برنامه‌ريزي‌هاي دولت يازدهم اين وضعيت در سال96 بهبود پيدا كند.

از آنجا كه بازتاب فعل و انفعالات برخاسته از بازار كسب و كار و توليد ايراني همواره مهم‌ترين اولويت اين صفحه محسوب مي‌شود در آخرين شماره سال95 و در مسير ارزيابي‌هاي تحليلي صفحه سراغ اظهارنظرهاي كارشناسي اهالي اقتصاد و مديران تشكل‌هاي اقتصادي رفتيم تا نگاهي به سايه روشن‌هاي عملكرد اقتصادي دولت در بخش كسب و كار خرد داشته باشيم و نهايتا تصويري از چالش‌هاي اصلي بازار كسب و كار ايرانيان در سال96 به دست آيد. رشد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي

رشد اقتصادي 11.6 سال جاري، مهار تورم، رسيدن نرخ تورم به عدد تك رقمي و در كنار آن رشد 35 تا 50 درصدي توليد لوازم خانگي، از نشانه‌هاي بهبود شرايط اقتصادي در كشور است.

محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت در گفت‌وگو با ايرنا درباره وضعيت توليد و فروش محصولات بنگاه‌هاي ايراني مي‌گويد: هم‌اكنون توليد كالاي ايراني با توجه به تسهيلاتي كه به صنايع كوچك و متوسط داده شده در 5 تا 6ماه اخير بهتر شده است.

وي ميزان تخصيص تسهيلات داده شده را 11هزار ميليارد ريال عنوان كرد و اظهار داشت: تخصيص اين تسهيلات براي ادامه توليد بود تا بتوان كارگران را در بنگاه‌هاي اقتصادي حفظ كرد.

به گفته مديرعامل بانك تجارت، توليد در صنايع كوچك در ايران نيازمند دو موضوع است. از يكسو كيفيت توليد و از سوي ديگر كاهش هزينه توليد است تا بتوان با كالاي مشابه خارجي رقابت كرد.

وي تاكيد كرد: ايراني تعصب روي خريد كالاي ايراني دارد، اما بايد كيفيت توليد را افزايش دهيم كه اين تعصب جاي خود را به واقع‌بيني بدهد.

 رشد 40 درصدي توليد لوازم خانگي در سال95

از سوي ديگر محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه توليد لوازم خانگي به اين نكته اشاره مي‌كند: به نظرم بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال95 در مسير بهبود نسبي قرار گرفتند، توليد لوازم خانگي در سال 95 حدود 35 تا50 درصد رشد داشته است. وي ادامه داد: هم‌اكنون با گسترش حوزه فناوري اطلاعات در كشور، خريد لوازم خانگي به شكل اينترنتي افزايش يافته است و به همين دليل تحرك در بازار، كمتر ديده مي‌شود. وي توضيح داد: در سال‌هاي گذشته بسياري از خانواده‌ها به دليل ناامني قيمت‌ها در بازار ترجيح مي‌دادند خريد جهيزيه فرزندان خود را از سال‌هاي كودكي شروع كنند. هم‌اكنون اين رويه تغيير كرده است و مردم ترجيح مي‌دهند لوازم خانگي را مطابق روز تهيه كنند.  طحان‌پور گفت: هم‌اكنون عرضه كالاي لوازم خانگي بيش از تقاضاست. بيشتر لوازم خانگي از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ يا اينترنتي خريداري مي‌شوند.  وي گفت: كيفيت كالاي ايراني نسبت به كالاي مشابه خارجي خوب است؛ زيرا در اين سال‌ها تلاش‌هاي زيادي براي ارتقاي كيفيت صورت گرفته است.  وي با انتقاد از كساني كه اعلام مي‌كنند بازار لوازم خانگي با ركود مواجه است، گفت: شيوه خريد تغيير كرده است. امروزه خريد اينترنتي به سرعت در حال افزايش است.

 5 عملكرد مثبت اقتصادي دولت يازدهم

مديرعامل بانك رفاه مهار نرخ تورم، رشد اقتصادي، كنترل نوسانات ارزي، رشد بورس و سرمايه‌گذاري را از اقدامات مثبت اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرد.  محمدعلي سهماني در جمع مديران عالي بانك رفاه و در تشريح عملكرد اقتصادي دولت در سال ۹۵، با بيان اين مطلب افزود: با سياست‌هايي كه توسط دولت در حوزه نقدينگي صورت گرفت، تورم افسارگسيخته كشور يك رقمي شد.

وي با اشاره به اقدامات دولت براي مهار بحران ركود تورمي گفت: دولت يازدهم طي سال‌هاي اخير عملكرد بسيار مطلوبي در تزريق نقدينگي به بنگاه‌هاي زودبازده و خروج از ركود تورمي داشته است. علاوه بر رشد توليد ناخالص ملي خوشبختانه تورم به نحو مطلوبي كنترل شده است. اين دستاورد بي‌ترديد باعث تقويت سطح كيفيت زندگي مردم خواهد شد. مديرعامل بانك رفاه گفت: رشد اقتصادي ۷ درصدي براي اقتصاد كشور و دولت يازدهم يك دستاورد بزرگ است.

وي كنترل نوسانات نرخ ارز را ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: دولت يازدهم مديريت خوبي در كنترل نوسانات نرخ ارز داشته است. اين نوسانات ارتباط بسيار زيادي با شبكه بانكي دارند كه خوشبختانه طي روزهاي اخير بدون نوسان بوده است.

سهماني رشد حوزه بورس و سرمايه‌گذاري، همچنين بازگشايي نماد برخي از بانك‌هاي بورسي را ديگر دستاورد دولت يازدهم دانست و اظهار داشت: اين شاخص‌ها طي سال ۹۶ شرايط پر رونق‌تري نسبت به سال ۹۵ را تجربه خواهند كرد.

 چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶

در همين خصوص، يك اقتصاددان هم با تشريح چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶ كه از سال95 به يادگار مانده است، خاطرنشان كرد: احتمال رونق سفته‌بازي و سوداگري در سال آينده بسيار بالاست و زمينه اين موضع در اقتصاد از گذشته ايجاد شده است.

مرتضي ايماني‌راد 3چالش پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶ را مورد اشاره قرار داد و گفت: چالش اول اين است كه كماكان نوسانات در بازار جهاني بسيار بالا بوده و اين بازارها بي‌ثبات هستند و حتي به جايي كه ‌بايد يا حداقل انتظار مي‌رفت برسند، نرسيده‌اند؛ بنابراين نه‌تنها اين اهداف در سال ۲۰۱۶ محقق نمي‌شود، بلكه پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ نيز اين بازارها از مسير تعيين‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آينده ميلادي نيز تقريبا افزايش يابد.

اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نكته دوم، چالش يكسان‌سازي نرخ ارز است كه اجراي اين سياست در صورتي كه بانك مركزي به تعهد خود پايبند باشد و اجازه دهد نيروهاي بازار قيمت را تعيين كنند، آنگاه به يك چالش بزرگ براي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد.  ايماني‌راد ادامه داد: اگر تقاضاي واقعي در سال ۹۶ افزايش يابد و سفته‌بازي شكل نگيرد، طبيعي است كه چالش رشد اقتصادي و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان يك چالش اساسي در اقتصاد ايران در سال ۹۶ مطرح خواهد بود. چه بايد كرد؟

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چندي پيش اعلام كرد، مردم اين مطالبه را مطرح مي‌كنند كه با وجود همه دستاوردهايي كه دولت يازدهم در خروج از ركود، تثبيت نرخ ارز، ايجاد اشتغال، كاهش نرخ تورم و درنهايت انضباط مالي داشته چرا هنوز سفره‌هاي مردم بزرگ‌تر نشده، به اين دليل است كه اقتصاد ايران از فاصله (گپ) بسيار سختي عبور كرده تا به امروز رسيده است.

سرماي زمستاني كه اقتصاد ايران را در خود فرو برد به تدريج در حال آب شدن است و رسيدن به بهار به زمان، مشاركت همگاني، مقابله با فساد، جلوگيري از واردات و دلال بازي و... احتياج دارد تا بتوان اقتصاد كشور را به سمت روزهاي روشن هدايت كرد. هرچند به نظر مي‌رسد تبعات 8سال نابخردي هيچگاه از اقتصاد ايران رخت بر نمي‌بندد. كاشته‌ها و داشته‌هايي كه هرگز دست از سر اقتصاد ايران بر نمي‌دارد.نویسنده:
ورامين نخستين شهر سبز كشور مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
ورامين نخستين شهر سبز كشور مي‌شود


تهران    معاون توسعه معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري از اجراي طرح شهر سبز در ورامين به عنوان نخستين شهر سبز كشور خبر داد.  به گزارش ايرنا، علي وطني ديروز در حاشيه بازديد از امكانات صنعتي و كشاورزي شهرستان ورامين در جمع خبرنگاران گفت: با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، شهر ورامين به عنوان پايلوت كشوري، نخستين شهر سبز كشور خواهد شد.  وي افزود: از مجموع 15 ستاد توسعه فناوري راهبردي چندين ستاد به صورت مستقيم در اجراي اين طرح مشاركت مي‌كنند تا با به دست آمدن نتايج از پيش طراحي شده، در ساير مناطق كشور نيز اين طرح اجرايي شود.  وطني بيان كرد: اين طرح با مشاركت مسوولان محلي، خيرين، دانش‌آموختگان، مديران شهرستاني، بخش خصوصي و شركت‌هاي دانش بنيان در زمينه طرح‌هاي آب و فاضلاب، محيط زيست، انرژي‌هاي تجديد پذير، بهينه‌سازي مصرف انرژي، IT و شاخصه‌هايي كه براي توسعه پايدار يك شهر نياز است اجرا مي‌شود.  وي تصريح كرد: شهرستان ورامين به دليل زيرساخت‌هاي توسعه، برخورداري از نيروي انساني فرهيخته و تحصيلكرده، نزديكي به تهران و حضور بخش خصوصي فعال و پويا از ظرفيت‌هاي ويژه‌يي براي تبديل شدن به شهر سبز برخوردار است و به خوبي مي‌توان اين طرح را كه در بسياري از شهرهاي پيشرفته جهان اجرايي شده به مرحله عمل رساند.نویسنده:
الگوي كشت در سيستان و بلوچستان نيازمند تغيير است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
الگوي كشت در سيستان و بلوچستان نيازمند تغيير است


سيستان و بلوچستان    استاندار سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به كمبود منابع آبي در سيستان و بلوچستان، تغيير الگوي كشت بايد به صورت جدي در سطح استان پيگيري شود.  به گزارش تسنيم، علي‌اوسط هاشمي ديروز در مراسم تجليل از برترين‌هاي بخش كشاورزي سيستان و بلوچستان در زاهدان، اظهار داشت: با توجه به كمبود منابع آبي در سيستان و بلوچستان، تغيير الگوي كشت بايد به صورت جدي در سطح استان پيگيري شود.  استاندار سيستان و بلوچستان افزود: تغيير الگوي كشت و ايجاد تعاوني‌هاي بخش كشاورزي 2 اقدام مهم در راستاي توسعه روستاها در استان است كه بايد دنبال شود.  وي با اشاره به اينكه تحقق اين مهم در سايه ايجاد روحيه تعاون با تشكيل شركت‌هاي تعاوني و وحدت در عمل ميسر مي‌شود، افزود: متاسفانه كشت تك‌محصولي علاوه بر هدررفت منابع مالي، سبب خسارت‌هايي به كشاورزان مي‌شود.  هاشمي تصريح كرد: كشاورزان استان بايد با هدف مقابله با آفات محصولات كشاورزي، مبادرت به تدوين سند كنند تا خسارات وارده در حين حمله آفات به مزارع كاهش يابد. رييس جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان نيز در اين مراسم اظهار داشت: در راستاي ايجاد رقابت سالم و ارج نهادن به توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي، همه ساله از واحدهاي نمونه كشاورزي استان تجليل به عمل مي‌آيد.نویسنده:
تبديل تويسركان به قطب توليد دارو در غرب كشور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
تبديل تويسركان به قطب توليد دارو در غرب كشور


همدان    فرماندار شهرستان تويسركان به ظرفيت‌هاي اين شهرستان در زمينه توليد دارو اشاره كرد و گفت: با افتتاح سومين كارخانه توليد دارو در اين شهرستان، تويسركان به قطب توليد دارو در غرب كشور تبديل مي‌شود.  حبيب موميوند در گفت‌وگو با ايسنا، افتتاح شركت فاران شيمي و افتتاح فاز اول شركت هگمتان داروي غرب را ازجمله شركت‌هاي دارويي در اين شهرستان عنوان كرد و افزود: در پي جذب سرمايه‌گذار براي افتتاح سومين كارخانه توليد دارو در اين شهرستان هستيم تا عنوان قطب توليد داروي غرب كشور را به شهرستان تويسركان اختصاص دهيم.  وي با بيان اينكه شهرستان تويسركان داراي حدود 104 هزار نفر جمعيت، 104 روستا، 3شهر، 7دهستان و 2بخش است، ادامه داد: از ميان 104 روستاي اين شهرستان فقط 94 روستا بيش از 20 خانوار هستند. فرماندار تويسركان با بيان اينكه اين شهرستان ازجمله شهرستان‎هاي تاريخي و كهن استان به شمار مي‌رود، يادآور شد: اين شهرستان جايگاه مذهبي ويژه‌يي در استان دارد.  موميوند با بيان اينكه شهرستان تويسركان با دارا بودن 4 هزار و 500 كارگاه توليد مبل و منبت، زمينه اشتغال بيش از 7600 نفر را فراهم كرده است، عنوان كرد: اين شهرستان 46 درصد توليد مبل و منبت استان را به خود اختصاص مي‌دهد به‌طوري‌كه قطب توليد مبل و منبت در استان به شمار مي‌رود.نویسنده:
انجام بررسي‌هاي معدني در رابطه با وجود طلا در اليگودرز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
انجام بررسي‌هاي معدني در رابطه با وجود طلا در اليگودرز


لرستان     مديركل زمين‌شناسي و اكتشافات معدني لرستان از تهيه نقشه‎هاي يك پنجاه هزارم در استان خبر داد.  ‌مهندس احدالله فاضلي در گفت‌وگو با تسنيم‌ اظهار كرد: يكي از طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي اداره كل زمين‌شناسي استان، تهيه نقشه اكتشافات مواد معدني بوده كه در حال حاضر به پايان رسيده است.  وي با بيان اينكه اين طرح قرار بود تا خردادماه سال آينده انجام شود، افزود: خوشبختانه با پيگيري‏‌هايي كه انجام شد طرح زودتر از موعد مقرر به سرانجام رسيده است.  فاضلي ادامه داد: اعتبارات استاني كه براي اين پروژه در نظر گرفته شده بود، جوابگوي انجام طرح نبود و ما توانستيم از محل اعتبارات ملي براي آن تخصيص بگيريم.  مديركل زمين‌شناسي و اكتشافات معدني لرستان با اشاره به نتايج اين طرح گفت: در شهرستان ازنا طي بررسي‌هايي كه داشتيم پي به وجود معادن مس برديم و با توجه به موقعيت استراتژيك و مهم الشتر و نورآباد ضمن اين كار پتانسيل‌يابي مواد معدني نيز باتوجه به رسوبات آبراهي آن انجام شد.  وي از بررسي‌هاي معدني در رابطه با وجود طلا در اليگودرز اشاره كرد و افزود: نتايج خوبي در اين رابطه گرفته شده است.  فاضلي از بررسي‎هاي معدني در رابطه با وجود طلا در اليگودرز اشاره كرد و افزود: نتايج خوبي در اين رابطه به دست آمده است.نویسنده:
۵۰۰ هزار ريال از همراه اول عيدي بگيريد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/12/26
۵۰۰ هزار ريال از همراه اول عيدي بگيريد


تهران  به مناسبت آغاز سال جديد، همراه اول به تمام مشتركان خود عيدي مي‌دهد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، به مناسبت آغاز بهار طبيعت و عيد نوروز، همراه اول به تمام مشتركان دايمي و اعتباري خود در ۵ مبلغ متفاوت از ۱۰هزار تا ۵۰۰هزار ريال عيدي مي‌دهد. در طرح نوروزي همراه اول كه از يكم فروردين تا پايان روز ۱۳ فروردين ۹۶ اجرا مي‌شود، براي تمام مشتركان دايمي و اعتباري، پس از ثبت‌نام، يكي از ۵ مبلغ در نظر گرفته شده كاملا به صورت تصادفي فعال مي‌شود. اين عيدي به صورت اعتبار داخل شبكه بوده و مشترك مي‌تواند براي مكالمه (داخل شبكه)، پيامك (داخل شبكه) و اينترنت با تعرفه آزاد از آن استفاده كند. همراه اولي‌ها مي‌توانند در بازه زماني اعلام شده، از طريق شماره‌گيري يك كد دستوري، به‌صورت رايگان در اين طرح ثبت‌نام كرده و از عيدي اپراتور اول كه به‌صورت اعتبار داخل شبكه (همراه اول و تلفن ثابت) در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند. گفتني است، ثبت‌نام و دريافت عيدي تنها براي يك بار و فقط در ايام نوروز امكان‌پذير است و مهلت استفاده از آن از زمان فعال‌سازي تا پايان روز ۱۳ فروردين است. مشتركان همراه اول جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اين طرح مي‌توانند به پرتال همراه اول به نشاني www.mci.ir مراجعه كنند.


<