یکشنبه 27 فروردین 1396 - 798 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 798

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 798 Sun.April 16. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 798 شماره سوم سال 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 كشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78383 تومان 1220000 تومان 4060 تومان 3761
  مسكن بنياد شهري امور معاون از رونمايي مراسم در سمهور داد
  رييج خبر اسالمي انقالب كرد عنوان دفاعي صنعت
  دستاوردهاي فاز اجراي آغاز درصدي 77 رشد ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز اجتماعي مسكن نخست مسلح نيروهاي بودجه ماه
  خرداد از يازدهم دولت
  در 13 صفحه صفحه روند
  راي هاي صندو پاي به سياسي نظام تعيين براي كها له
  صنعت
  تر مقا
  سر خردورز جمهور ييس بازدارندگان پرآشوب
  مسير از عبور
  براي جهاني وري
  بهره بيطرف منصور اردوغان
  ديكتاتوري
  ناقوس براي كارايي همراه به اثربخشي همان يا رهوري
  به رفسنجاني هاشمي يتاهلل مرحوم 1368
  سال امروزه كه است شاخصي بيشتر، سود آوردن هدست
  ب نخستين او شد. پنجم دولت كابينه تشكيل
  مامور است. برخوردار بااليي اهميت از جهان اقتصاد عرصه
  در كه بود اساسي قانون اصالح از پس ييسجمهور
  ر يافته توسعه كشورهاي يدهد، نشان آمارها كه نحوي به صفحه شده بسيط تجمهوري رياس اختيارات آن
  براساس وري ره به ارتقاي از را خود توليد رشد از د50 درص
  حدود مقننه قوه رياست نيم دوره دو در او تجربه
  بود. صندوق اخير تحقيقات اساس بر اما اند. آورده دست
  به نقاط كه بود شده باعث جنگ فرماندهي سال
  چندين طي جهان در وري بهره رشد موتور پول، بينلمللي هم يي كابين لذا بداند. خوبي به را كشور قوت
  ضعف منفي عواقب تواند مي امر اين كه شده كند اخير، هاي
  سال وتها ضعف نقاط اين براساس بود داده شكل
  كه به درآمدها اقتصادي رشد براي را بازگشتي غيرقابل
  و بود نوربخش محسن مرحوم او اقتصادي امور وزير
  بود. معتقدند نيز تحليلگران بين اين در است. داشته
  همراه مركزي بانك كل رييس سال چندين آن از قبل
  كه بر عالوه جامعه يك در وري بهره سطح بودن
  پايين بود زنجاني روغن بودجه برنامه سازمان رييس
  بود، موازنه خوردن هم بر باعث ملي ناخالص توليد
  كاهش محمد دكتر مانند سازمان اقتصاددانان كمك با
  كه تورم آمار بردن باال حتي رشد نرخ آمدن پايين
  تجاري، را يي توسعه هاي مه برنا نيلي مسعود دكتر
  طبيبيان المللي بين صندوق هاي بررسي طرفي، از يشود.
  بيكاري نهاد دو همين ينوشتند. جنگ از پس اقتصاد
  براي سه تاثير تحت وري بهره رشد كاهش يدهد، نشان
  پول بر بنا كه جنگ از پس كشور اقتصادي ريزي برنام
  براي جهان، مالي بحران «ميراث جمله از ساختاري نزولي
  فشار ميليارد 1000 بر بالغ آن غيرمستقيم خسارت
  برآوردها يافته توسعه كشورهاي در ويژه به جمعيت سن رفتن
  باال دولت اول دور كه بعد سال يكرد.4 كفايت ود،
  دالر بازدارنده نوعي به كه دارد قرار جهاني» تجارت ركود بود...
  و رسيده پايان به
  هاشمي روند. شمار به جهاني وري ره به رشد
  41
  شاخص صفحه همين آخر

  جامعه
  خبر دوره هفتمين در كه پرسپوليس فوتبال
  تيم خود به را قهرماني عنوان برتر، ليگ هاي
  رقابت غرب «سيالب» اين توانست فصل از پس بود داده
  اختصاص شاگردان شود. قهرمان دوباره كند تكرار را شست
  عنوان را
  كشور در گذشته(شنبه) روز عصر كه ايوانكوويچ
  برانكو سازي ماشين مصاف به تبريز امام يادگار كرد
  ورزشگاه مطرح بيمه بانك بورس، نمايشگاه دهمين هار آغاز مراسم در اقتصاد
  وزير اين در صفر بر برتري با شدند موفق بودند،
  رفته به مانده هفته فاصله در را قهرماني عنوان
  ديدار دهند. اختصاص خود به فصل
  پايان هفتم بيست هفته در كه ديدار اين
  در برگزار برتر ليگ هاي رقابت دوره فالكت
  شانزدهمين سمت به حركت
  توقف -70(يمراط مهدي 34هيناث(روپيلع علي
  شد، زدند. گل پرسپوليس براي
  پنالتي) صفحه
  12
  ربخ خبر له مقا
  تحليل
  سر پرداخت متوسط كوچك بنگاه 13۲۲
  به اعالم همچنين جمهور رييس است.
  كرده عبور براي خردورز جمهور ريي دوازدهم
  دولت در بانكي پولي هاي سياست تداوم
  ضرورت آژانس دسترسي اسناد انتشار است اين دولت افتخارات از يكي كه
  كرده سهرابي داريوش پرآشوب مسير
  از ساختار اصالح به بايد شده اعالم ز96 ني ايشان است. كرده رقمي را تورم كه شبكه گذشته سال در هند. كرد «سوييف»
  تزريق به امريكا ملي
  امنيت بانكي امور
  كارشناس توجه كشور بانكداري اقتصاد
  بلندمدت تا بوده اين بر من تالش كه كردند تاكيد صنعتي توليدي واحد 4۲هزار به
  بانكي بيطرف منصور كارشناسان گفته به كه كردند منتشر را هايي فايل اسناد هكرها از
  گروهي سال در مهم اين كنم رقمي تك را تورم يتوان نم ها ازي بسترس اين بدون زيرا
  كرد فعال نيمه عموما كه متوسط كوچك جمهوري، رياس انتخابات آستانه در
  سردبير
  رسان پيام سيستم طريق از امريكا ملي امنيت آژانس ميدهد، نشان سايبري
  امنيت خواهد ادامه 96 سال در شد محقق 95 كاهش مناسب، وكار كسب فضاي ايجاد
  به كرده ارائه تسهيالت بودند، غيرفعال يا 44ماه در كشور بانكي نظام
  عملكرد پنجم دولت كابينه تشكيل مامور يرفسنجاني هاشم يتاهلل مرحوم 1368
  سال خاورميانه كهاي بان از برخي حساب به دسترسي اجازه بانكي(سوييف)
  درون دولت بدهي مورد در جمهور ريي يافت. براي بسترسازي تورم توليد ههاي
  هزين شكل توليد رونق طرح اساس اين بر كه بانكي كارشناسان نقد مورد
  گذشته اختيارات آن براساس كه بود اساسي قانون اصالح از پس سجمهور ريي نخستين او
  شد. امنيت مشاوران از شوك شين رويترز، از نقل به است. داشته را التين
  امريكاي حمايت پرداخت. ها ذاري سرماي
  جذب اين كه كرد اعالم نيز بانكي سيستم به معناي به نكات اين شد. اجرايي گرفته سو يك از است. گرفته قرار هها رسان
  و چندين مقننه قوه رياست نيم دوره دو در او تجربه بود. شده بسيط توري اسه جم
  ري سوييف هاي سيست امنيت بررسي براي ها بان با همكاري سابقه كه
  سايبري نپذير امكا زماني اشتغال توليد
  از بار نخستي براي كه است دولتي دولت، توليد مشكالت درصدي 100 رفع عدم از دفاع با كارشناسان عمده
  بخش بداند. خوبي به را كشور قوت ضعف نقاط كه بود شده باعث جنگ فرماندهي
  سال يواند مت كه است كامپيوتري رمز شامل اسناد اين گفت: باره اين در دارد را
  آنها يكند. پرداخت را هايش بدهي ايجاد ساختار اصالح با بتوان كه ود
  ش است آن نيازمند نبوده كشور در بيكاري تداوم خواستار يازدهم دولت هاي
  سياس امور وزير بود. وت قه ضعف نقاط اين براساس بود داده شكل كه هم يي كابين
  لذا استفاده مورد آنها رساني ام پي هاي فعالي كنترل سوييف سرورهاي به ورود
  براي كه داشت توجه بايد زمينه اين در جذب به وكار كسب فضاي بهبود
  ثبات شدت با توليدي هاي بنگا از حمايت تا اصالح تورم كنترل براي مالي
  انضباط بانك كل رييس سال چندين آن از قبل كه بود نوربخش محسن مرحوم او
  اقتصادي نام به گروهي توسط كه ها فاي اسناد اين از برخي شود، گفته گيرد.
  قرار نظر از دولت هاي بدهي رقم اگرچه هاي ينه هز كاهش ها گذار
  سرمايه 96 سال در گذشته به نسبت بيشتري بخشيدن اولويت بانكداري
  ساختار اقتصاددانان كمك با كه بود زنجاني روغن بودجه برنامه سازمان رييس بود،
  مركزي امريكاست. ملي آژانس هر داراي اند ده منتشر سايه» در ُ
  «كارگزاران دولت اساس، اين بر كرد. كمك
  فرصت كاهش به توجه با اما يافته افزايش عددي از نكها با تسهيالت مانده يابد. ادامه كشور اقتصاد بلندمدت ملي منافع
  به براي را يي توسعه هاي برنامه نيلي مسعود دكتر طبيبيان محمد دكتر مانند
  سازمان منتشر جمعه روز كه اطالعاتي از استفاده با هكرها است ممكن افزود:
  شوك بر عالوه اخير لهاي سا در بانكي
  سيستم دولت به نسبت يازدهم دولت درآمدهاي ۲9 مرداد در تومان زارميليارد 430 رقم هاي اولويت در نسبي تعادل كنار
  در پس كشور اقتصادي ريزي برنامه براي نهاد دو همين شتند. ينو جنگ از پس
  اقتصاد بانك از دالر ميليون 81 سرقت براي گذشته سال آنچه مشابه عملياتي در دهاند
  ش رونق ايجاد ضرورت يمها، تحر قبلي نكها با در هها سپرد جذب به تورم
  كنترل رسيد تومان ميليارد 098زار عدد به برخي ديگر سوي از هستند مدت
  كوتاه بود، دالر 0001يليارد بر بالغ آن غيرمستقيم خسارت برآوردها بر بنا كه جنگ
  از استفاده پول سرقت كها بان سيستم به ورود براي داد روي بنگالدش
  مركزي پسابرجام، در ركود از خروج توليد توليد، بخش به منابع دسته اين تحرك
  و هزارميليارد 460 ميزان به ماه ۲4 اين در بانك دولت عملكرد از انتقاد در ها
  رسانه كشور اقتصاد بود، رسيده پايان به هاشمي دولت اول دور كه بعد 4ال يكرد.س كفايت دالر ونها تريلي روزانه انتقال براي سوييف امرسان پي سيستم از ها بان باشند.
  كرده بوده دفاع قابل ها بان دولت عملكرد در نوسان كاهش ارز، بازار در ثبات
  ايجاد درصدي 107 رشد يافته افزايش تومان سيستم به دولت بدهي افزايش
  مركزي، هايي كاست دوران آن ريزي برنام در كه چند ود. شده خارج جنگ از پس ركود
  از حمالت خطر احتمال رد با سوييف شركت گزارش، اين بنابر كنند.
  استفاده يها داراي ساير طال مسكن
  بازارهاي محل از حداقل كه كرده تالش دولت دولت پايان تا رشد اين البته كه داشته مالي تنگناي ها بانك مطالبات
  بانكي، رونق اما بودند واقف يا كاسته اين به هم دوران آن دولتمردان خود داشت
  وجود اين كرد: اعالم شده، منتشر جمعه روز كه كامپيوتري رمزهاي از استفاده با
  سايبري بازار در سود نرخ كاهش با داشته
  توجه را دولت بدهي از بخشي ارز نرخ تسعير داشت. خواهد ادامه يازدهم بانك دولت عملكرد ضعف نشانه
  را فونداسيوني بنا همان پايه بر عمال بود سال 16 بر بالغ كه بعدي هاي دوره
  اقتصادي الزم هاي دستورالعم يكند روز به را خود امنيتي سيستم مرتب طور به
  شركت سرمايه افزايش طريق از داده كاهش تسهيالت افزايش ها نك با بانكي
  بين نكها با تسهيالت مانده رشد بر عالوه اند. رده ارزيابي
  مركزي كه بود روند همين براساس بود. شده ريخته هاشمي اول دولت در كه داشت
  قرار مشتريان تمامي دهد. مي تهديدهايي چنين با برخورد چگونگي براي ها نك با به
  را ساختار اصالح ضرورت كها، بان از تعدادي تزريق گردش در سرمايه تامين ها،
  بان اقتصاد در ساله چند ركود به توجه با بانك دولت هاي ت سياس
  مدافعان نوشت. زمان آن براي را توسعه مانداز چش و1400 ايران برنامه بودجه برنامه
  سازمان همچنين سوييف كنند. روز به را خود امنيتي هاي سيستم مشخصي، زمان در
  بايد مورد را ها نك با سرمايه كفايت مالي به متوسط كوچك واحدهاي به
  منابع حدود خالي هاي ظرفي ايجاد ايران با مرتبط مشكالت به اشاره با
  مركزي بلكه كرد متوقف تنها نه را كشور كه آمد پيش كتهيي س يك روند اين تداوم در
  اما نظارت بدون شركت اين اصلي شبكه اينكه بر دال مدركي هيچگونه كه كرده
  اعالم اقتصاد مسازي مقاو توليد از
  حمايت دهد. قرار توجه اختصاص گردش در سرمايه به درصد 75 نفتي درآمد نهايت در قيمت
  تغييرات يمانندي شباهت يك آمد. كار سر بر يازدهم دولت 139۲ سال راند. عقب شدت
  ب امرسان پي هاي سيست است ممكن اما ندارد وجود باشد، گرفته قرار دسترس
  در سجمهور ريي روحاني آقاي است.
  پرداخته اخير توضيحات به توجه با همچنين نيز تسهيالت 61درصد از بيش يافت تحريم دوران در اخير هاي ال در
  دولت شد عرصه وارد زماني عمال يازدهم دولت دارد. وجود پنجم دولت يازدهم دولت
  ميان ماجراي در باشند. شده هك شركت اين با قرارداد طرف هاي بان از برخي
  داخلي هزارميليارد ۲4 حدود از مركزي بانك هاي نه رسا با اخير مطبوعاتي كنفرانس
  در پرداخت ثابت سرمايه ايجاد سرفصل در غيرتورمي خروج تورم كاهش ضرورت
  بر اقتصادي هاي تحري نبود. جنگ از كمتر كشور اقتصاد بر شده وارد اي ارت خسه
  كه به را پول سايبري سارقان گذشته، سال در بنگالدش مركزي بانك پول
  سرقت بانك به دولتي بخش بدهي افزايش تومان دولت عملكرد از دفاع در
  گروهي صنعت بانك مثال، عنوان به است. شده فضاي ساز زمينه عنوان به ركود
  از دو ده دولت آخر 4ساله دوره در ويژه شب تحميل كشور بر غرب سوي از
  كه امريكا رزرو فدرال بانك در آن حساب از بانك اين سوييف داخلي شبكه
  دستور آن تومان 61هزارميليارد معادل مركزي كه كرد تاكيد كشور بانكي
  سيستم به است تخصصي بانك يك كه معدن بازارهاي از نوسان حذف بوكار
  كس كاهش دوم، اقتصادي فناوري بماندگي عق اول، ود؛ گذاشته كشور بر پياپي
  اثر از احتماال امريكا ملي آژانس كه دهند نشان جمعه روز اسنادي كردند.
  برداشت 34درصد حدود 95 سال در ما هاي
  بان تعهد به اسناد يا گردان تنخوا بابت يا تومان هزارميليارد ۲3 از بيش تنهايي اقتصاد در نسبي ثبات ايجاد
  دارايي يشويم نزديك يازدهم دولت پايان به حال جهان. ايران ميان ديپلماسي
  روابط خدمات دفاتر اند. داشت دسترسي شركت اين شبكه به سوييف خدمات دفاتر
  طريق تسهيالت مردم به قبل سال از
  بيشتر بوده منطقي دفاع قابل كه بوده دولت از بيش در هگذاري سرماي ايجاد براي اجراي براي كه معتقدند كرده
  تاكيد سوال يك آغاز پايان اين شود. انتخاب دوازدهم دولت رييس ديگر ماه يك
  و مشتريان براي را سيستم اين به دسترسي امكان كه هستند هايي كت شر
  سوييف معناي به نداشته پولي پايه بر اثري تومان 034زارميليارد از بيش دادهند
  ا گردش در سرمايه تامين 0001گاه بن با اقتصاد مسازي مقاو مقاومتي
  اقتصاد چه است بهتر را بعدي دولت سكان كه است اين آن سازد متبادر ذهن به
  را را دريافت ارسال پيام آنها طرف از پول انتقال نقل در كرده فراهم
  كوچت است. نبوده مالي انضباطي بي اقتصادي مختلف هاي بخش به
  تسهيالت كمك واحد 01هزار از بيش در نقدينگي سال شعار كه اشتغال توليد
  محوريت چند بررسي نيازمند سوال اين به پاسخ كند؟ هدايت را آن بگيرد اختيار در
  كسي كه امارات در سايبري امنيت شركت يك موسس سوچه»، «مت كنند.
  صادر سال گذشت از پس حاضر درحال است: داخلي اوضاع اول شاخص است.
  شاخص دسترسي امريكا ملي آژانس هاي فاي به سايه» در «كارگزاران گروه است
  معتقد قرار توسعه ريل روي كشور اقتصادي رونق قطار كه هستيم آن شاهد يازدهم دولت
  از است معني بدين سوييف خدمات دفتر كردن هك گفت: باره اين در است است
  داشته ضروري اوراسيا» اتحاديه با ايران
  مشاركت اقتصادي هاي شاخ از كشور اقتصادي امور وزير ديروز كه ارقامي آمار است.
  گرفته گروه كه اسنادي شتهند. دا دسترسي نكها با همه مشتريان تمامي به هكرها
  كه شاخص سقوط بخوانيد). 5را است(صفحه گزاره همين بر دال يكرد، بيان
  كشور ميليارد 877 بر بالغ اتحاديه از خارج به درباره ارمنستان در آگاهي افزود: وي با اتحاديه اين بين همكاري برنامه از جمهوري رييس سركيسيان
  سرژ كامپيوترهاي فهرست از اكسلي هاي فاي شامل ردهاند منتشر سايه در
  كارگزاران دولت اقتصادي هاي سياس از بارز مثال يك است بيكاري تورم مجموع كه
  فالكت صادرات 7.3درصد برابر يعني دالر در تجارت كار ساز بازار ياي ويژگه سنگاپور چين، ايران، ازجمله كشور چند اتحاديه با ايران مشاركت
  ارمنستان، است. اطالعات ديگر عبور رمزهاي كاربري، اسامي سوييف، خدمات دفتر
  يك در خاورميانه منطقه حاضر درحال است: يي منطق اوضاع دوم شاخص است.
  يازدهم است. جهان كل واردات درصد 3.۲ يوانيم رو اين از است گسترده ايران معاون شووالف ايگور داد. خبر مصر دوجانبه روابط براي را اوراسيا
  اقتصادي يگيرد. قرار شما اختيار در شويد سيستم يك وارد كه زماني فقط اطالعات
  اين كشور همسايگان ماكنون دانست. رجا خوف را آن توان كه دارد قرار
  حالتي جمعيتي اوراسيا اقتصادي اتحاديه سوي از باشيم داشته را راهنما نقش امضاي گفت: نيز روسيه توزير نخس اول يي توسع اهداف همچنين
  تهران-ايروان كشور اين است توانسته داعش گروه عراق در دارند. قرار ريناجوانمردانه هياي درگ
  در يگيرد. دربر را نفر ميليون 180 معادل از يكي تهران با نزديك همكاري ديگر بين تجاري آزاد منطقه ايجاد موافقتنامه ضروري مفيد يي منطقه تشكل
  اين تازي يك طالبان هنوز افغانستان در دهد. قرار باتي بحران در سال مدت به
  را منطقه ۲تفاهمنامه 015 مه ماه از ويتنام يشود. تلقي ما هاي يت اولو نهايي مرحله در اوراسيا اتحاديه ايران در ارمنستان جمهور ييس
  خواند. كه رفراندومي با تركيه دارند. آنجا در دايم حضور كماكان امريكايي نيروهاي
  كن كرده امضا را اتحاديه اين با آزاد تجارت ارمنستان روسيه، وزيران ت نخس پيشتر دارد. قرار اعضا يهاي بررس اوراسيا اقتصادي عالي شوراي
  نشست خواهند اساسي قانون اصالح به راي زياد احتمال به يود برگزار آنجا در
  امروز نيوزيلند هند، تونس، تركيه، چين، است در قرقيزستان بالروس قزاقستان، توزير نخس معاون گابريليان واچه نيز تجاري مبادالت افزايشي روند كه
  گفت جنگ در همچنان سوريه يكنند، فراهم حزبش اردوغان تثبيت براي را راه
  داد، چنين ايجاد خواهان نيز مغولستان پايتخت بيشكك ماه اسفند 16 نشست مشاركت برنامه شدن عملي ارمنستان، اتحاديه عضو كشورهاي ارمنستان
  بين عربستان تاثير تحت هم فارس خليج حاشيه كشورهاي سوزد مي خانمانسوز
  داخلي هستند. مشتركي آزاد منطقه ايجاد موافقتنامه تنظيم برنامه كشور اين اوراسيا اقتصادي اتحاديه ايران اقتصادي ايام وز ني خبري پايگاه دارد. ادامه
  اورآسيا يي منطقه خارجي سياست توانند مي اينها همه دارند. ايران با ظريفي روابط
  سعودي اوراسيا اقتصادي اتحاديه ايران تصويب را ايران با تجاري آزاد منطقه قرار تصويب مورد نيز آن توافق كه را با سركيسيان نوشت: شنبه روز
  ارمنستان سپهر است: المللي بين اوضاع آخر، سوم شاخص اما كند. پذير يب آس را
  كشور به مربوط مذاكرات دور چند تاكنون بسيار صتهاي فر برگيرنده در كه كردند آمادگي بر خواند ضروري است، گرفته هاي همكار گسترش اهميت به
  اشاره اين از پرده متحده اياالت تجمهوري رياس به ترامپ دونالد انتخاب است. توفاني
  جهان اند رده برگزار را اقتصادي مشاركت بازرگاني، ازجمله اقتصادي گسترده زمينه اين در مذاكرات ادامه براي ايروان غيرعضو، كشورهاي با اوراسيا
  اتحاديه نشان كه است ديگري عالمت هم اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج است. برداشته
  سپهر قالب در موقت همكاري برنامه به كه هاي مينه كننده آماد يهگذاري سرما باره اين در ام اي وز ني پايگاه كرد. تاكيد همكاري مسائل ۲016 سال كه كرد
  اظهار آن افسار خردمند چهره يك اگر كه است بالوقوعي قري اتفاقات آبستن غرب دهد
  م يي تعرفه تخفيف دريافت تجارت تسهيل است. بيشتر هاي همكار ارمنستان وزير نخست معاون است: نوشته كشورهاي مصر هند، چين، ايران،
  با سادگي به آن از خروج كه كند بحراني به تبديل را آنجا واند رد، نگي دست در
  را صفر حد تا ايراني كاالهاي برخي براي ژانويه كه اوراسيا اقتصادي اتحاديه مذاكرات در يواند مت كشور اين كه گفت است. گرفته قرار بررسي مورد
  ديگر را تهديد اين كه داد خواهد نشان فرانسه ديگر ماه چند انتخابات نيست. ان ذي امك
  پ هزار 30 حدود با ارمنستان دهد. ان رسي را خود رسمي فعاليت ۲015 سال راهنما نقش ايران اوراسيا اتحاديه بين قها تواف اجراي به ارمنستان افزود:
  وي دامن داعش كه هايي آت بحران اين به اگر كرد. تلقي جدي توان اندازه چه
  تا نفر ميليون مساحت مربع كيلومتر قزاقستان، روسيه، عضويت با كرد آغاز ارمنستان افزود: گابريليان باشد. داشته خوب دوستانه، روابط از كه ايران با ژه وي
  ب بگيريم، ستكم را جهان شدن قطبي دو احتمال توانيم نم ديگر بيفزاييم مزيند، از پس كه قفقاز منطقه در جمعيت قرقيزستان بالروس ارمنستان، اوراسيا اتحاديه بين همكاري مذاكرات در برخوردار كشور اين با متقابل سودمند
  و در شاخص اين است. مشابه اول جهاني جنگ از قبل عصر روند با تقريبا روند اين استقالل 1991 سال در شوروي فروپاشي داخلي ناخالص توليد دالر ۲.۲تريليون عضو تنها زيرا دارد، مهمي نقش تهران ارمنستاني رسانه دارد. عالقه
  است، اين بتواند كه باشد خردورز بايد چقدر دوازدهم دولت رييس كه هم ان نشد
  واقع جمهوري گرجستان، تركيه، با يافت، دارد صنعتي توليدات دالر 3.1تريليون زميني مشترك مرز با اوراسيا اتحاديه سركيسيان تيگران از نقل به
  همچنين برساند. مقصود منزل سر به كند هدايت پرآشوب زمانه اين در را
  كشور است. ممرز ايران آذربايجان عضو كشورهاي خارجي تجارت همچنين است. ايران با همكاري تجربه همچنين اوراسيا اقتصادي كميسيون شوراي ايرنا
  رييس عكس:
ناقوس ديكتاتوري اردوغان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/27
ناقوس ديكتاتوري اردوغان
ترك‌ها‌ براي تعيين نظام سياسي به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند


گروه جهان|

 روز سرنوشت‌ساز براي تركيه و رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري اين كشور فرا رسيد. مردم تركيه يك‌شنبه (امروز) براي تصميم‌گيري درباره تغيير قانون اساسي اين كشور به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. اين همه‌پرسي در شرايطي برگزار مي‌شود كه گذشته از منتقدان داخلي، «گزارشگران بدون مرز» و ناظران سازمان «امنيت و همكاري اروپا» نيز از نبود آزادي بيان و رسانه‌ها به‌شدت انتقاد كرده و اعلام كرده‌اند كه گستره فعاليت نيروهاي مخالف با تغيير قانون به‌دليل ايجاد فضاي رعب و وحشت به‌گونه‌ چشمگيري محدود شده است. رجب طيب اردوغان اما در پاسخ به اين انتقادها گفته است: «شما كي هستيد؟ قبل از هر چيز حد و مرزتان را بشناسيد. اين مساله به شما ربطي ندارد... حالا اگر مردم به اصلاح قانون اساسي راي مثبت دادند، همين افراد خواهند گفت كه نتيجه همه‌پرسي حاصل نقض‌هايي است كه در جريان همه‌پرسي بوده است.» با وجود انكارهاي اردوغان، شاهدان عيني در تركيه تاييد كرده‌اند كه مخالفان اجازه استفاده از شبكه‌هاي راديو ـ تلويزيوني را نداشته و حضور آنان در برنامه‌هاي بحث و گفت‌وگو درباره‌ همه‌پرسي قانون اساسي بسيار كمرنگ بوده است. سرحان اولچ، معاون نايب‌رييس حزب ح‌د‌پ (HDP) كه از حقوق كردها دفاع مي‌كند، در مصاحبه با دويچه‌وله‌ در اين باره گفته است: «تلويزيون‌هاي دولتي و خصوصي ما را تحريم كرده‌اند.»

اولچ گفته كه از زمان آغاز كارزار تبليغاتي مخالفان و موافقان تغيير قانون اساسي تاكنون تنها يك بار يكي از نمايندگان اين حزب از سوي شبكه تلويزيون خصوصي «فوكس تي‌وي» به يكي از برنامه‌هاي سياسي آن دعوت شده است. تبعيض و تهديد آشكار

بر اساس گزارش نهاد «وحدت براي دموكراسي» كه شبكه‌يي سراسري متشكل از ۱۰۰ سازمان است، تقسيم ساعات بحث و گفت‌وگوي شبكه‌هاي تلويزيوني كه پيش از آغاز كارزار تبليغاتي در رسانه‌ها صورت گرفته، به‌طور كلي ناعادلانه بوده است. اين نهاد به نقل از «گزارش رسمي شوراي عالي صدا و سيماي دولتي تركيه» كه ساعات پخش بحث‌هاي تبليغاتي ۱۷ شبكه دولتي و خصوصي را بررسي كرده، مي‌گويد كه نمايندگان موافق تغيير قانون اساسي و مقامات دولتي در ۳ هفته نخست ماه مارس، بيش از ۴۷۰ ساعت وقت در اختيار داشتند و نمايندگان سوسيال دموكرات (CHP) كه به گروه مخالفان تعلق دارند، تنها ۴۵ ساعت. نمايندگان حزب ح‌د‌پ به‌طور كلي به هيچ برنامه‌يي دعوت نشده‌اند.

اين روند در رابطه با اخبار و گزارش‌هاي مربوط به همه‌پرسي ناعادلانه‌تر بوده است: نمايندگان حزب حاكم «عدالت و توسعه» ۱۳۶ ساعت، هواداران سوسيال دموكرات ۱۷ساعت و طرفداران حزب ح‌د‌پ تنها ۳۳ دقيقه از وقت اين برنامه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما اردوغان به محدود كردن مخالفان راضي نشده و تنها يك روز پيش از راي‌گيري براي چندمين بار تلويحا مخالفان تغيير قانون اساسي را به حمايت از تروريسم متهم كرده و گفته كه نمي‌توان راي «آري» را با «نه» در يك كفه قرار دهد.

اردوغان در منطقه توزلاي استانبول گفته است: «همه كساني كه راي «آري» و «نه» به همه‌پرسي مي‌دهند، برادران ما هستند ولي برابر دانستن راي‌دهندگان به همه‌پرسي پس از اين همه تلاش و مبارزه ممكن نيست. با احترام مي‌پذيريم كه راي «نه» هم وجود دارد و بايد وجود داشته باشد، چرا كه اين امر نشان‌دهنده دموكراسي است، اما اين به معناي قرار گرفتن همه در يك جايگاه نيست. وقتي كه تروريست‌ها، سركرده گروه‌هاي تروريستي و متهمان كودتاي نافرجام و عوامل گروه فتح‌الله گولن به اين همه‌پرسي «نه» مي‌گويند، اين امر نشان‌دهنده حركت دولت در مسير درست است. بانگ نجات يا ناقوس مرگ؟

تغيير قانون اساسي تركيه جامعه تركيه را دوپاره كرده و نظرسنجي‌ها از نزديكي آراي مخالفان و موافقان خبر مي‌دهند. گفته شده، حاميان اردوغان اصلاح قانون اساسي را پاسخي ضروري به هرج و مرج در كشورشان مي‌دانند و معتقدند كه تغييرات پيشنهادي قانون اساسي به رييس‌جمهور ابزارهاي لازم براي رفع بسياري از بحران‌هاي تركيه را مي‌دهد.

منتقدان اما تاكيد مي‌كنند كه اردوغان تلاش مي‌كند از آشوب سياسي براي تصاحب قدرت بهره ببرد. به اعتقاد منتقدان با اعطاي اختيارات جديد گسترده به اردوغان ناقوس مرگ براي دموكراسي در تركيه به صدا در خواهد آمد.

نيويورك‌تايمز در اين باره مي‌نويسد: هيچ‌كس انكار نمي‌كند تركيه در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بسياري است. تركيه در حال حاضر بالاترين نرخ بيكاري از زمان اوج بحران اقتصادي 2009 را دارد. همچنين اردوغان در مرزهاي كشورش نفوذ چنداني براي شكل‌دهي به نتيجه جنگ داخلي سوريه ندارد و شبه‌نظاميان مورد حمايتش در سوريه در شكست دادن بشار اسد شكست خورده‌اند. همچنين شبه‌نظاميان كرد كه اردوغان آنها را تروريست مي‌خواند در شمال سوريه مناطق خودمختار تشكيل داده‌اند و از حمايت ضمني امريكا و روسيه برخوردار هستند. تركيه جنگ‌هاي داخلي خودش را نيز دارد و جنگ سوريه نيز به داخل اين كشور سرايت كرده است. شبه‌نظاميان كرد و داعش كمپين‌هاي تروريستي جداگانه‌يي در خاك تركيه به اجرا درآورده‌اند. همزمان با اين هرج و مرج، اردوغان روابطي مسموم با اروپا پيدا كرده و برخي كشورهاي اروپايي مثل هلند و آلمان را بعد از اقدام آنها در ممنوع كردن سخنراني‌هاي تبليغي مقام‌هاي تركيه در كشورهايشان به نازيسم متهم كرد. پاسخ تمام اين چالش‌ها براي اردوغان، تنها افزايش و گسترش قدرت و حكم رياست‌جمهوري‌اش است. عبدالله دميرباش، شهردار سابق شهر سور در تركيه گفته است: «در سال 2002 حزب عدالت و توسعه وعده تغيير در تركيه را داد. آنها گفتند دموكراسي را هم براي خود و هم براي گروه‌هاي ناراضي ديگر در تركيه به ارمغان مي‌آورند و اين اميد زيادي به گروه‌هايي مثل كردها، ارمني‌ها، آشوري‌ها، دموكرات‌ها، ليبرال‌ها، روشنفكران، نويسندگان و سوسياليست‌ها كه قرباني رژيم قبلي بودند، داد. اما در نهايت آنها فقط اين كارها را براي تثبيت قدرت خودشان انجام دادند و مشاهده كرديم كه كماليسم از تركيه رفت اما كماليسم سبز (اشاره به رنگ مورد استفاده اسلام‌گرايان تركيه) جاي آن را گرفت.»

نيويورك‌تايمز به نقل از اشار ياكيش، وزير خارجه سابق و قانونگذار سابق تركيه‌يي مي‌نويسد: «نتيجه همه‌پرسي هر چه باشد تغيير فوري و سريع در تركيه به وجود نخواهد آورد چرا كه احتمالا اردوغان با پيروز شدن در اين همه‌پرسي به وضعيت موجود مشروعيت اساسي مي‌بخشد اما با باختن همچنان كارش را به عنوان يك رييس‌جمهور اجرايي غيررسمي ادامه خواهد داد. در بلندمدت اما راي مثبت به اين تغييرات باعث تسريع ديكتاتوري در تركيه خواهد شد.»

فرآيند راي‌گيري همه‌پرسي تغييرات قانون اساسي تركيه در خارج از اين كشور 9 آوريل به پايان رسيد و از2ميليون و 927هزار نفر تبعه تركيه واجد شرايط راي دادن در خارج از اين كشور نزديك 50درصد واجدان شرايط در 120مكان تعيين شده در 57 كشور جهان راي خود را به صندوق انداختند.نویسنده:
توقف حركت به سمت فلاكت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/27
توقف حركت به سمت فلاكت
وزير اقتصاد در مراسم آغاز به‌كار دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه مطرح كرد


دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه ديروز 26فروردين در محل دايمي نمايشگاه‌هاي تهران آغاز به كار كرد و تا ۲۹فروردين با هدف ارائه توانمندي‌هاي داخلي بازارهاي مالي كشور به كار خود ادامه خواهد داد. ديروز درحالي اين نمايشگاه افتتاح شد كه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، عبدالناصر همتي رييس كل بيمه مركزي و شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در آيين افتتاحيه حضور داشتند.

به گزارش«تعادل» ديروز معاون اول رييس‌جمهوري، دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه (فاينكس 2017) را افتتاح و در اين مراسم سخنراني كرد. در اين نمايشگاه 360شركت و مجموعه اقتصادي داخلي و خارجي در 16هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي در تهران گرد هم آمده‌اند تا بزرگ‌ترين رويداد مالي خاورميانه را رقم بزنند.

همچنين در آيين افتتاحيه دهمين دوره نمايشگاه بانك و بيمه و بورس، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اصلي اين صنعت در مراسم افتتاحيه حضور داشت و سخنراني ‌كرد. علاوه بر اين، وزير امور خارجه، روساي بانك و بيمه مركزي و رييس سازمان بورس به ايراد سخنراني پرداختند.

برنامه‌هايي مانند جلب مشاركت شركت‌هاي خارجي و برپايي كارگاه‌هاي آموزشي توسط آنها، رويداد استارت‌آپ‌ها، رونمايي از چند سامانه جديد آموزش عمومي و تخصصي، تجليل از پيشكسوتان بازار سرمايه، برپايي كارگاه‌هاي آموزش و فرهنگسازي، غرفه كودك و نوجوان، تقويت اجراي مسابقه جذاب بورس كاپ، تقدير از نهادهاي مالي فعال و شفاف، نمايش آثار تجسمي مرتبط با بازار سرمايه، حمايت از صندوق‌هاي نيكوكاري، افكارسنجي و ارائه محصولات واقعيت افزوده از اهم برنامه‌هاي فاينكس ۲۰۱۷ است. دهمين دوره نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه تا 29فروردين امسال برابر با 18 آوريل 2017 از ساعت 9تا 17در نمايشگاه بين‌المللي تهران داير خواهد بود.

 هر چند در نخستين روز برگزاري نمايشگاه اتفاقاتي رخ داد كه به كام برگزاركنندگان شيرين نيامد. در حاشيه برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه سهامداران خرد يك شركت بورسي فعال در صنعت لوازم اندازه‌گيري و اپتيكي در محل نمايشگاه تجمع و سعي كردند، صداي خود را به گوش مسوولان اقتصادي كشور برسانند. آنها شعار مرده باد مفسد اقتصادي و مرگ بر مفسد اقتصادي سر مي‌دادند. شركت مذكور از ۱۳شهريور سال ۱۳۹۵ توسط نهاد ناظر به دليل ابهامات در اطلاعات ارائه شده، متوقف شد و تاكنون نيز نماد معاملاتي آن به تابلو معاملات بازنگشته است. مديرعامل اين شركت در زندان به سر مي‌برد و سهامداران خرد اين شركت نگران سرمايه خود هستند. برآورد رشد اقتصادي ٨ درصدي براي سال ۹5

وزير امور اقتصادي و دارايي از دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي در سال ۹۵ خبر داد و گفت: توليد غيرنفتي و اشتغال‌زا بايد در دستور كار قرار گيرد.

علي طيب‌نيا در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه گفت: دولت يازدهم توانست با اتكاي سرمايه ارزشمند اجتماعي و با حمايت و پشتيباني و همكاري همه اركان نظام، رشد منفي 6.8 درصدي را به نرخ رشد مثبت تبديل كند كه برآورد مي‌شود تا پايان سال ۹۵ بيش از ۸درصد باشد. نرخ تورم ۴۰درصدي نيز جاي خود را اكنون به تورم تك رقمي داده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: جهش‌هاي بيش از ۹۰درصدي در متوسط سالانه نرخ ارز، جاي خود را به نوسانات اندك و حدود ۵ درصدي داده است به نحوي كه شاخص فلاكت كه حاصل جمع تورم و بيكاري است از 42.6درصد به 21.4درصد رسيده است. در عين حال ثبات و آرامش به اقتصاد كشور بازگشته و بحران ركود تورمي و حركت پرشتاب به سمت فلاكت مردم خاتمه يافته است.  وي تصريح كرد: اگر كاهش شديد قيمت‌هاي نفت در سال ۹۳ روند بهبود را كند يا معكوس نمي‌كرد، بهبود اقتصادي گسترده‌تر از اين رخ مي‌داد و مردم بيش از اين ثمرات آن را لمس مي‌كردند اما دستاوردهاي دولت تنها محدود به اين شاخص‌هاي اصلي اقتصاد كلان نبوده است بلكه دولت در كنار سياست‌هاي كوتاه‌مدت پولي، مالي و ارزي و تجاري مجموعه‌يي از اقدامات بلندمدت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور را در دستور كار خود قرار داده است. در عين حال با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، آنها را با اين چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.

به گفته طيب‌نيا، پيگيري مستمر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منجر به بهبود در طيف گسترده‌يي از شاخص‌هاي متداول براي سنجش كيفيت نهادي كشورها، گواهي بر اين مدعاست و ارتقاي ۳۲رتبه‌يي ايران در شاخص انجام كسب‌وكار، ۱۸رتبه‌يي در شاخص آزادي اقتصادي و۱۴رتبه‌يي در شاخص شفافيت و كنترل فساد نمونه‌هايي از اين بهبود است.

وي ادامه داد: خرابي‌هاي گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم‌انداز ترسيم شده و آنچه نگراني‌هاي معيشتي و رفاهي مردم را كاهش مي‌دهد، آنچنان زياد كرده است كه بايد بر دامنه تلاش‌ها و پيگيري‌ها و از همه مهم‌تر، مسووليت‌پذيري عمومي افزوده شود، به اين معنا كه نبايد اجازه داد كه كشور به مسير پرتنش گذشته بازگردد.  وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سال ۹۶ از اين جهت تعيين‌كننده است كه مقام معظم رهبري با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نقشه راه پيشرفت اقتصادي كشور را مشخص كرده‌اند، ايشان با نامگذاري امسال به عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال ضرورت تمركز و شتاب بخشي به اجراي اقدامات در دو حوزه بسيار مهم و كليدي براي مقاوم‌سازي اقتصادي كشور و بهبود وضعيت رفاهي جامعه را نيز تعيين كرده‌اند.

وي معتقد است كه بايد همه اعم از قواي سه‌گانه و ساير اركان نظام و مردم، حركت اقتصاد به سمت افزايش توليد و اشتغال را با شتاب بيشتر از گذشته تداوم دهند. بر اين اساس بايد در كنار اصلاحات ساختاري در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي كوتاه‌مدت مناسب را در اين راستا تنظيم و اجرا كرد.  طيب‌نيا گفت: امسال سالي است كه توليد غيرنفتي و اشتغالزا بايد رونق يابد و سهم اصلي را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادي 8درصدي داشته باشد. وي ادامه داد: سياست‌هاي اقتصادي دولت در جهت افزايش ضريب تاب‌آوري اقتصاد و غلبه بر مشكلات و محدوديت‌هاي ناشي از اعمال تحريم‌ها بود، اين در حالي است كه ديپلماسي خردمندانه خارجي كشور، زمينه را براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه فراهم كرده است. ضرورت اصلاح قوانين براي حضور شركت‌ها

سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري، در افتتاحيه دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه (فاينكس 2017) كه در سالن خليج‌فارس نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد، ضمن اشاره به فرهنگ جديدي كه از چند سال گذشته در اقتصاد كشور ايجاد شده است، گفت: طي چند سال گذشته به اقتصاد دانش‌بنيان توجه ويژه‌يي شده است.

اين استاد دانشگاه، پيوند ميان اقتصاد و دانشگاه را به فال نيك گرفت و ابراز داشت: پيوند ميان اقتصاد و دانشگاه، سبب پيشرفت و رشد اقتصادي مي‌شود. وي ادامه داد: كشورهايي كه در زمينه اقتصادي پيشرو هستند، در حوزه علم نيز پيشرو هستند.

معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه ميان رشد منابع علمي و رشد اقتصادي رابطه مستقيمي وجود دارد، تاكيد كرد: رشد منابع علمي تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي داشته است.

ستاري در ادامه سخنان خود ضمن تاكيد بر نقش موثر استارت‌آپ‌ها بر اقتصاد دانش‌بنيان در كشور خاطرنشان كرد: طي 3 سال گذشته، بازار اختراعات و ايده را در بازار فرابورس ايجاد كرده‌ايم كه طي اين مدت تحولات چشمگيري در فرهنگ اقتصادي نيز ديده مي‌شود. وي ادامه داد: تاكنون چند شركت استارت‌آپي به ثبت رسيده است، كه نمونه‌يي از آنها با رشد 1000 درصدي در سال مواجه شده است. اين موضوع نشان‌دهنده فرهنگ جديد در حوزه تامين مالي است.

معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري ايجاد تابلو دانش‌بنيان فرابورس و ثبت صندوق‌هاي جسورانه در بازار سرمايه را گام مهمي در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان خواند. اين استاد دانشگاه لازمه موفقيت در رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي پژوهشي خواند و تاكيد كرد: در اين راستا لازم است كه دولت سرمايه‌گذاري در طرح دانش‌بنيان را به بخش خصوصي واگذار كند و خود به اين حوزه ورود نكند تا شاهد توسعه شتاب‌دهنده‌ها در اقتصاد كشور باشيم.  ستاري با اشاره به اينكه مفاهيم جديدي در بورس ايجاد شده است، گفت: اين مفاهيم جديد، نياز به ايجاد بورسي مشابه به بورس مزدك در كشور را مي‌طلبد. وي رشد استارت‌آپ‌ها را سريع‌تر از قانونگذاري خواند و ادامه داد: سرعت بالاي رشد استارت‌آپ‌ها و پيشي گرفتن آن از قانونگذاري نشان از بسترهاي مناسب در اين خصوص دارد. وي ادامه داد: اميد مي‌رود از اين جمعيت جوان و دانشگاهي كه ساختارهاي سنتي را به چالش مي‌طلبند براي رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان استفاده شود. برخي صندوق‌ها عامل شكست كاهش سود

رييس كل بانك مركزي بازار بدهي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت را از جمله دلايل شكست كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته دانست و گفت: طرح اصلاح ساختار نظام بانكي تدوين و نهايي شده است.

 ولي‌الله سيف در مراسم آغاز به كار دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه گفت: بيش از ۴۷۷هزار ميليارد تومان در 11ماهه سال ۹۵ از سوي بانك‌ها پرداخت شده كه بخشي از آنها به تمديد تسهيلات مساله‌دار گذشته است. اين در حالي است كه تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترين طرحي بود كه نظام بانكي توانست با هدف تحريك اقتصاد و با هماهنگي ساير دستگاه‌ها به انجام برساند.  رييس كل بانك مركزي افزود: يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي مراقبت از توان و استحكام مالي بانك‌هاست تا ضامن تداوم كسب و كار آنها و استمرار خدمت‌رساني به اقتصاد باشند. بنابراين، اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي بانك مركزي است كه مطالعات مرتبط با آن، از ابتداي دولت يازدهم آغاز شده و اكنون به اتمام رسيده است. سپرده‌گذاران به پيامدهاي سود توجه كنند

سيف گفت: پرداخت نرخ‌هاي سود بالا توسط يك بانك برمبناي اصل بنيادي رابطه مستقيم ريسك و بازده در بازارهاي مالي، مي‌تواند نشان‌دهنده ريسك بيشتر عمليات بانك باشد و سپرده‌گذاران بايد آگاه باشند كه اين نرخ بالاتر، بهاي ريسكي است كه متحمل آن مي‌شوند و منطقا بايد پيامدهاي آن را نيز بپذيرند. او با بيان اينكه در دنياي كنوني، كاركرد سالم و باثبات نظام بانكي از جمله حياتي‌ترين ضرورت‌هاي پايداري نظام اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي كشورهاست، تصريح كرد: بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار مهمي هستند كه خدمات ضروري و متنوعي را در چرخه اقتصاد ارائه مي‌كنند و به دليل حساسيت و شكننده‌بودن كسب‌وكار بانك‌ و براي ايجاد اطمينان از تداوم فعاليت آن، در دنياي به سرعت درحال تغيير امروز، برقراري سلامت و ثبات نظام بانكي از جمله مهم‌ترين دغدغه‌ها و اولويت‌هاي حكومت‌ها در سطح هر كشور و نهادهاي ناظر و تخصصي در سطح بين‌المللي است.

سيف تغييرات وسيع در تدوين مقررات بانك‌ها را ناشي از حساسيت‌هاي اشاره شده دانست و گفت: اين حساسيت‌ها به‌ويژه پس از تجربه بحران‌هاي بانكي اخير در طول يك دهه گذشته، موجب تغييرات گسترده و پيوسته‌يي در وضع مقررات احتياطي و نظارت كارآمد بر فعاليت‌ بانك‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانك‌محور ايران كه وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالي كشور برآورد مي‌شود، طبيعي است كه ملاحظات پيش‌گفته از اهميت مضاعفي برخوردار باشد.

 سيف توسعه‌نيافتگي بازار اوليه سرمايه و نبود دسترسي فراگير بنگاه‌هاي اقتصادي به تامين مالي بلندمدت از اين بازار را منشا عمده فشار تامين مالي اقتصاد بر نظام بانكي عنوان كرد و افزود: بانك‌ها با وجود دست و پنجه نرم‌كردن با معضلات انباشته ساختاري خود با همه توان در ايفاي رسالت‌شان تلاش كرده‌اند. اعطاي تسهيلاتي بيش از ۴۷۷هزار ميليارد تومان در دوره 11 ماهه سال ۱۳۹۵ نيز گوياي اين تلاش است. وي اضافه كرد: البته بخشي از اين مبلغ شامل تمديد تسهيلات مساله‌دار گذشته، بخش ديگر تمديد تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش و باقيمانده آن، اعطاي تسهيلات جديد به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است. بر اين اساس مي‌توان گفت تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترين طرحي بود كه نظام بانكي توانست با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي مربوطه در دولت يازدهم به انجام برساند.

رييس شوراي پول و اعتبار يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحكام مالي بانك‌ها دانست و گفت: اين موضوع به اين دليل مورد توجه است ‌كه ضامن تداوم كسب‌وكار و امكان خدمت‌رساني به اقتصاد را فراهم مي‌كند و امروز مايلم در اين گردهمايي كه بخش بزرگي از ذي‌نفعان بازار مالي كشور در آن حضور دارند، برخي برنامه‌ها و ملاحظات بانك مركزي در راستاي ايفاي مسووليت‌هاي خود به‌ويژه حفظ و ارتقاي ثبات و سلامت نظام بانكي را به اختصار بيان كنم. اصلاح نظام بانكي؛ اولويت نخست بانك مركزي

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي بانك مركزي است، خاطرنشان كرد: اكنون مطالعات مرتبط با اين موضوع كه از ابتداي دولت يازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسيده و تصوير كامل و جامعي از الزامات اين اصلاح ساختار را فراهم كرده است.

وي افزود: امروز نظام بانكي از دو ‌بي‌تعادلي اساسي رنج مي‌برد؛ نبود تعادل در نسبت «دارايي-بدهي» و بي‌تعادلي در نسبت «درآمد-هزينه» كه بايد مورد درمان اساسي قرار گيرد. بر اين اساس برنامه مناسبي در اين زمينه تدوين شده كه اكنون به‌طور جدي در دستور كار بانك‌ مركزي، كميسيون اقتصادي دولت و ستاد اقتصاد مقاومتي قرار دارد. مكمل اين برنامه، برنامه اقدام ديگري است كه بايد به‌طور موازي به آن پرداخته شود. اين برنامه، «اصلاح ساختار نظام كسب‌وكار» است كه بايد با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال به مرحله عمل درآيد.

سيف ارتباط ذاتي بين اين دو برنامه را ضرورت تخصيص منابع محدود بانك‌ها به كسب‌وكارهاي مولد ارزش افزوده اقتصادي اعلام كرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعاليت‌هاي اقتصادي كه مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به توليد و اشتغال پايدار منجر نمي‌شود، بلكه برگشت‌ناپذيري جريان نقدي تسهيلات اعطايي، نظام بانكي را نيز فلج مي‌كند و از هر دو ناحيه به اقتصاد كشور صدمه جدي و غيرقابل‌جبران وارد مي‌شود. بنابراين تمام دستگاه‌هاي دولتي، مديران نظام كسب‌وكار و مديران نظام بانكي بايد در يك راستا عمل كنند تا به تحقق شعار سال، يعني توليد و اشتغال پايدار در عرصه عمل بينجامد.

 

 متغير كليدي كاهش سود سپرده‌هاي بانكي

رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع سود سپرده‌ها پرداخت و اظهاركرد: يكي از متغيرهاي كليدي كه در هر دو برنامه اقدام، داراي اهميت اساسي است، سود سپرده‌هاي بانكي است كه كاهش آن هم بر ايجاد تعادل درآمد و هزينه بانك‌ها موثر است و هم هزينه سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادي را به حاشيه مثبت مي‌رساند.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بخش ديگري از اصلاحات نظام بانكي، ارتقاي شفافيت در گزارشگري مالي بانك‌هاست، تصريح كرد: پس از انجام مطالعات كارشناسي عميق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴ نمونه صورت‌هاي مالي جديد بانك‌ها با 3 ويژگي برجسته «ارتقاي شفافيت»، «همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)» و «تطبيق با قانون عمليات بانكي بدون‌ ربا» تدوين و براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ شد. همچنين پس از يك دوره اجرا و دريافت بازخوردهايي از بانك‌ها، كارشناسان و صاحب‌نظران در اسفند سال ۱۳۹۵ نسخه به‌روز شده صورت‌هاي مالي پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا براي صورت‌هاي مالي سال مالي ۱۳۹۵ تدوين و مجددا ابلاغ شد.  سيف ابلاغ صورت‌هاي مالي لازم‌الاجراي بانك‌ها در سال ۱۳۹۴ را با چالش‌هايي عنوان كرد و گفت: اميدواريم در سال جاري با توجه به هماهنگي‌هاي به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسي شاهد اجراي هر چه بهتر اين مهم در نظام بانكي باشيم. الزام بانك‌ها به اجراي استاندارد‌هاي جديد

رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص الزام بانك‌ها به اجراي كامل صورت‌هاي مالي مطابق با نمونه تدوين شده بانك مركزي به 3 نكته اشاره و عنوان كرد: اول اينكه اعضاي صنعت بانكداري قبل از آنكه شركت پذيرفته‌ شده در بورس باشند، يك بانك هستند كه بايد تحت نظارت مقام ناظر بانكي فعاليت كرده و تمام الزامات فعاليتي و احتياطي ابلاغ ‌شده را رعايت كنند. اين اصل پذيرفته‌ شده‌يي است كه در تمام دنيا به آن عمل مي‌شود.

ادامه در صفحه 8نویسنده:
رييس‌جمهور خردورز براي عبور از مسير پرآشوب
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/27
رييس‌جمهور خردورز براي عبور از مسير پرآشوب
سال 1368 مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مامور تشكيل كابينه دولت پنجم شد. او نخستين رييس‌جمهور پس از اصلاح قانون اساسي بود كه براساس آن اختيارات رياست‌جمهوري بسيط شده بود. تجربه او در دو دوره و نيم رياست قوه مقننه و چندين سال فرماندهي جنگ باعث شده بود كه نقاط ضعف و قوت كشور را به خوبي بداند. لذا كابينه‌يي هم كه شكل داده بود براساس اين نقاط ضعف و قوت‌ها بود. وزير امور اقتصادي او مرحوم محسن نوربخش بود كه قبل از آن چندين سال رييس كل بانك مركزي بود، رييس سازمان برنامه و بودجه روغني‌زنجاني بود كه با كمك اقتصاددانان سازمان مانند دكتر محمد طبيبيان و دكتر مسعود نيلي برنامه‌هاي توسعه‌يي را براي اقتصاد پس از جنگ مي‌نوشتند. ‌همين دو نهاد براي برنامه‌ريزي اقتصادي كشور پس از جنگ كه بنا بر برآوردها خسارت غيرمستقيم آن بالغ بر 1000ميليارد دلار بود، ‌كفايت مي‌كرد.4سال بعد كه دور اول دولت هاشمي به پايان رسيده بود، اقتصاد كشور از ركود پس از جنگ خارج شده بود. ‌هر چند كه در برنامه‌ريزي آن دوران كاستي‌هايي وجود داشت و خود دولتمردان آن دوران هم به اين كاستي‌ها واقف بودند اما رونق اقتصادي دوره‌هاي بعدي كه بالغ بر 16سال بود عملا بر پايه همان بنا و فونداسيوني قرار داشت كه در دولت اول هاشمي ريخته شده بود. براساس همين روند بود كه سازمان برنامه و بودجه برنامه ايران 1400و چشم‌انداز توسعه را براي آن زمان نوشت. اما در تداوم اين روند يك سكته‌يي پيش آمد كه كشور را نه تنها متوقف كرد بلكه به‌شدت عقب راند.  سال 1392 دولت يازدهم بر سر كار آمد. يك شباهت بي‌مانندي ميان دولت يازدهم و دولت پنجم وجود دارد. دولت يازدهم عملا زماني وارد عرصه شد كه خسارت‌هاي وارد شده بر اقتصاد كشور كمتر از جنگ نبود. تحريم‌هاي اقتصادي كه از سوي غرب بر كشور تحميل شد ‌به ويژه در دوره 4ساله آخر دولت دهم ‌دو اثر پياپي بر كشور گذاشته بود؛ ‌اول، ‌عقب‌ماندگي فناوري و اقتصادي و دوم، كاهش روابط ديپلماسي ميان ايران و جهان. حال به پايان دولت يازدهم نزديك مي‌شويم و يك ماه ديگر رييس دولت دوازدهم انتخاب مي‌شود. اين پايان و آغاز يك سوال را به ذهن متبادر مي‌سازد و آن اين است كه سكان دولت بعدي را بهتر است چه كسي در اختيار بگيرد و آن را هدايت كند؟ پاسخ به اين سوال نيازمند بررسي چند شاخص است.  شاخص اول اوضاع داخلي است: درحال حاضر پس از گذشت 4سال از دولت يازدهم شاهد آن هستيم كه قطار رونق اقتصادي كشور روي ريل توسعه قرار گرفته است. آمار و ارقامي كه ديروز وزير امور اقتصادي كشور از شاخص‌هاي اقتصادي كشور بيان مي‌كرد، دال بر همين گزاره است(صفحه 5 را بخوانيد). سقوط شاخص فلاكت كه مجموع تورم و بيكاري است يك مثال بارز از سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم است.  شاخص دوم اوضاع منطقه‌يي است: درحال حاضر منطقه خاورميانه در حالتي قرار دارد كه مي‌توان آن را خوف و رجا دانست. هم‌اكنون همسايگان كشور در درگيري‌هاي ناجوانمردانه قرار دارند. در عراق گروه داعش توانسته است اين كشور را به مدت 3سال در بحران بي‌ثباتي قرار دهد. در افغانستان هنوز طالبان يكه‌تازي مي‌كند و نيروهاي امريكايي كماكان حضور دايم در آنجا دارند. تركيه با رفراندومي كه امروز در آنجا برگزار مي‌شود و به احتمال زياد راي به اصلاح قانون اساسي خواهند داد، راه را براي تثبيت اردوغان و حزبش فراهم مي‌كنند، سوريه همچنان در جنگ داخلي خانمانسوز مي‌سوزد و كشورهاي حاشيه خليج فارس هم تحت تاثير عربستان سعودي روابط ظريفي با ايران دارند. همه اينها مي‌توانند سياست خارجي منطقه‌يي كشور را آسيب‌پذير كند.  اما شاخص سوم و آخر، ‌اوضاع بين‌المللي است: سپهر جهان توفاني است. انتخاب دونالد ترامپ به رياست‌جمهوري ايالات متحده پرده از اين سپهر برداشته است. خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هم علامت ديگري است كه نشان مي‌دهد غرب آبستن اتفاقات قريب‌الوقوعي است كه اگر يك چهره خردمند افسار آن را در دست نگيرد، مي‌تواند آنجا را تبديل به بحراني كند كه خروج از آن به سادگي امكان‌پذير نيست. انتخابات چند ماه ديگر فرانسه نشان خواهد داد كه اين تهديد را تا چه اندازه مي‌توان جدي تلقي كرد. اگر به اين بحران آتش‌هايي كه داعش دامن مي‌زند، بيفزاييم ديگر نمي‌توانيم ‌احتمال دو قطبي شدن جهان را دست‌كم بگيريم، ‌اين روند تقريبا با روند عصر قبل از جنگ جهاني اول مشابه است.  اين 3 شاخص در واقع نشان مي‌دهد كه رييس دولت دوازدهم چقدر بايد خردورز باشد كه بتواند اين كشور را در اين زمانه پرآشوب هدايت كند و به سر منزل مقصود برساند.نویسنده: منصور بيطرف سردبير
ضرورت تداوم سياست‌هاي پولي و بانكي در دولت دوازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/27
ضرورت تداوم سياست‌هاي پولي و بانكي در دولت دوازدهم


 در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، عملكرد نظام بانكي كشور در 44ماه گذشته مورد نقد كارشناسان بانكي و رسانه‌ها قرار گرفته است. از يك سو بخش عمده كارشناسان با دفاع از سياست‌هاي دولت يازدهم خواستار تداوم انضباط مالي براي كنترل تورم و اصلاح ساختار بانكداري و اولويت بخشيدن به منافع ملي بلندمدت اقتصاد كشور در كنار تعادل نسبي در اولويت‌هاي كوتاه‌مدت هستند و از سوي ديگر برخي رسانه‌ها در انتقاد از عملكرد دولت و بانك مركزي، افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي، مطالبات بانك‌ها و تنگناي مالي را نشانه ضعف عملكرد دولت و بانك مركزي ارزيابي كرده‌اند.

مدافعان سياست‌هاي دولت و بانك مركزي با اشاره به مشكلات مرتبط با تغييرات قيمت و در نهايت درآمد نفتي و دولت در سال‌هاي اخير و در دوران تحريم بر ضرورت كاهش تورم و خروج غيرتورمي از ركود به عنوان زمينه‌ساز فضاي كسب‌وكار و حذف نوسان از بازارهاي دارايي و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد تاكيد كرده و معتقدند كه براي اجراي اقتصاد مقاومتي و مقاوم‌سازي اقتصاد با محوريت توليد و اشتغال كه شعار سال 96 نيز اعلام شده بايد به اصلاح ساختار بلندمدت اقتصاد و بانكداري كشور توجه كرد زيرا بدون اين بسترسازي‌ها نمي‌توان به ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب، كاهش هزينه‌هاي توليد و تورم و بسترسازي براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها پرداخت. حمايت از توليد و اشتغال زماني امكان‌پذير مي‌شود كه بتوان با اصلاح ساختار و ايجاد ثبات و بهبود فضاي كسب وكار به جذب سرمايه‌گذاري‌ها و كاهش هزينه‌هاي فرصت كمك كرد.  بر اين اساس، دولت و سيستم بانكي در سال‌هاي اخير علاوه بر كنترل تورم به جذب سپرده‌ها در بانك‌ها و تحرك اين دسته منابع به بخش توليد، ايجاد ثبات در بازار ارز، كاهش نوسان در بازارهاي مسكن و طلا و ساير دارايي‌ها توجه داشته و با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و بانك‌ها و افزايش تسهيلات بانك‌ها، تامين سرمايه در گردش و تزريق منابع به واحدهاي كوچك و متوسط به حمايت از توليد و مقاوم‌سازي اقتصاد پرداخته است.  آقاي روحاني رييس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي اخير با رسانه‌هاي گروهي در دفاع از عملكرد دولت و سيستم بانكي كشور تاكيد كرد كه بانك‌هاي ما در سال 95 حدود 43درصد بيشتر از سال قبل به مردم تسهيلات داده‌اند و بيش از 430هزارميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تزريق كرده‌اند. در سال گذشته شبكه بانكي به ۲۴هزار واحد توليدي و صنعتي كوچك و متوسط كه عموما نيمه فعال يا غيرفعال بودند، تسهيلات ارائه كرده كه بر اين اساس طرح رونق توليد شكل گرفته و اجرايي شد. اين نكات به معناي عدم رفع 100درصدي مشكلات توليد و بيكاري در كشور نبوده و نيازمند آن است تا حمايت از بنگاه‌هاي توليدي با شدت بيشتري نسبت به گذشته در سال ۹۶ ادامه يابد.  مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 430هزارميليارد تومان در مرداد 92 به عدد 890 هزار ميليارد تومان رسيد و در اين 42ماه به ميزان 460هزارميليارد تومان افزايش يافته و رشد 107درصدي داشته كه البته اين رشد تا پايان دولت يازدهم ادامه خواهد داشت.

علاوه بر رشد مانده تسهيلات بانك‌ها با توجه به ركود چند ساله در اقتصاد ايران و ايجاد ظرفيت‌هاي خالي حدود 75درصد به سرمايه در گردش اختصاص يافت و بيش از 16درصد تسهيلات نيز در سرفصل ايجاد و سرمايه ثابت پرداخت شده است.   به عنوان مثال، بانك صنعت و معدن كه يك بانك تخصصي است به تنهايي بيش از 23هزارميليارد تومان براي ايجاد سرمايه‌گذاري در بيش از 1000بنگاه و تامين سرمايه در گردش و نقدينگي در بيش از 10هزار واحد و كمك به 1322بنگاه كوچك و متوسط پرداخت كرده است.  رييس‌جمهور همچنين اعلام كرده كه يكي از افتخارات دولت اين است كه تورم را تك‌ رقمي كرده است. ايشان تاكيد كردند كه تلاش من بر اين بوده تا تورم را تك رقمي كنم و اين مهم در سال 95 محقق شد و در سال 96 ادامه خواهد يافت.  رييس‌جمهور در مورد بدهي دولت به سيستم بانكي نيز اعلام كرد كه اين دولت، دولتي است كه براي نخستين‌ بار بدهي‌هايش را پرداخت مي‌كند.

در اين زمينه بايد توجه داشت كه اگرچه رقم بدهي‌هاي دولت از نظر عددي افزايش يافته اما با توجه به كاهش درآمدهاي دولت يازدهم نسبت به دولت قبلي و تحريم‌ها، ضرورت ايجاد رونق توليد و خروج از ركود در پسابرجام، عملكرد دولت و بانك‌ها قابل دفاع بوده و دولت تلاش كرده كه حداقل از محل تسعير نرخ ارز بخشي از بدهي دولت را كاهش داده و از طريق افزايش سرمايه تعدادي از بانك‌ها، ضرورت اصلاح ساختار مالي و كفايت سرمايه بانك‌ها را مورد توجه قرار دهد.

همچنين با توجه به توضيحات اخير بانك مركزي از حدود 24هزارميليارد تومان افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي معادل 16هزارميليارد تومان آن يا بابت تنخواه‌گردان يا اسناد به تعهد دولت بوده كه قابل دفاع و منطقي بوده و اثري بر پايه پولي نداشته و به معناي بي‌انضباطي مالي نبوده است.نویسنده: داريوش سهرابي كارشناس امور بانكي
مشاركت ايران با اتحاديه « اوراسيا» ضروري است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/27
مشاركت ايران با اتحاديه « اوراسيا» ضروري است


سرژ سركيسيان رييس‌جمهوري ارمنستان، مشاركت ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را براي روابط دوجانبه تهران-ايروان و همچنين اهداف توسعه‌يي اين تشكل منطقه‌يي مفيد و ضروري خواند.  رييس‌جمهور ارمنستان در نشست شوراي عالي اقتصادي اوراسيا گفت كه روند افزايشي مبادلات تجاري بين ارمنستان و كشورهاي عضو اتحاديه اورآسيا ادامه دارد.  پايگاه خبري نيوز‌اي‌ام ارمنستان روز شنبه نوشت: سركيسيان با اشاره به اهميت گسترش همكاري‌هاي اتحاديه اوراسيا با كشورهاي غيرعضو، اظهار كرد كه سال 2016 مسائل همكاري با ايران، چين، هند، مصر و كشورهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است.

وي افزود: ارمنستان به اجراي توافق‌ها به‌ويژه با ايران كه از روابط دوستانه، خوب و سودمند متقابل با اين كشور برخوردار است، علاقه دارد.  رسانه ارمنستاني همچنين به نقل از تيگران سركيسيان رييس شوراي كميسيون اقتصادي اوراسيا از برنامه همكاري بين اين اتحاديه با چند كشور ازجمله ايران، چين، سنگاپور و مصر خبر داد.  ايگور شووالف معاون اول نخست‌وزير روسيه نيز گفت: امضاي موافقتنامه ايجاد منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اوراسيا در مرحله نهايي بررسي‌هاي اعضا قرار دارد.  پيش‌تر نيز واچه گابريليان معاون نخست‌وزير ارمنستان، عملي شدن برنامه مشاركت اقتصادي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا را كه توافق آن نيز مورد تصويب قرار گرفته است، ضروري خواند و بر آمادگي ايروان براي ادامه مذاكرات در اين زمينه تاكيد كرد.  پايگاه نيوز‌اي‌ام در اين باره نوشته است: معاون نخست‌وزير ارمنستان گفت كه اين كشور مي‌تواند در مذاكرات بين اتحاديه اوراسيا و ايران نقش راهنما داشته باشد.  گابريليان افزود: ارمنستان در مذاكرات همكاري بين اتحاديه اوراسيا و تهران نقش مهمي دارد، زيرا تنها عضو اتحاديه اوراسيا با مرز مشترك زميني و همچنين تجربه همكاري با ايران است.

وي افزود: آگاهي در ارمنستان درباره ويژگي‌هاي بازار و ساز و كار تجارت در ايران گسترده است و از اين رو مي‌توانيم نقش راهنما را داشته باشيم و از سوي ديگر همكاري نزديك با تهران يكي از اولويت‌هاي ما تلقي مي‌شود.

نخست‌وزيران روسيه، ارمنستان قزاقستان، بلاروس و قرقيزستان در نشست 16 اسفند ماه بيشكك پايتخت اين كشور برنامه تنظيم موافقتنامه ايجاد منطقه آزاد تجاري با ايران را تصويب كردند كه دربر‌گيرنده فرصت‌هاي بسيار گسترده اقتصادي ازجمله بازرگاني، سرمايه‌گذاري و آماده‌كننده زمينه‌هاي همكاري‌هاي بيشتر است.

اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه ژانويه سال 2015 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد با عضويت روسيه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقيزستان 2.2تريليون دلار توليد ناخالص داخلي و 1.3تريليون دلار توليدات صنعتي دارد و همچنين تجارت خارجي كشورهاي عضو به خارج از اتحاديه بالغ بر 877ميليارد دلار يعني برابر 3.7درصد صادرات و 2.3درصد واردات كل جهان است.

اتحاديه اقتصادي اوراسيا جمعيتي معادل 180ميليون نفر را دربر مي‌گيرد. ويتنام از ماه مه 2015 تفاهمنامه منطقه تجارت آزاد با اين اتحاديه را امضا كرده است و چين، تركيه، تونس، هند، نيوزيلند و مغولستان نيز خواهان ايجاد چنين منطقه آزاد مشتركي هستند.

ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا تاكنون چند دور مذاكرات مربوط به مشاركت اقتصادي را برگزار كرده‌اند كه به برنامه همكاري موقت در قالب تسهيل تجارت و دريافت تخفيف تعرفه‌يي براي برخي كالاهاي ايراني تا حد صفر رسيده‌اند.  ارمنستان با حدود 30 هزار كيلومتر مربع مساحت و 3 ميليون نفر جمعيت در منطقه قفقاز كه پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 استقلال يافت، با تركيه، گرجستان، جمهوري آذربايجان و ايران هم‌مرز است.نویسنده:
انتشار اسناد دسترسي آژانس امنيت ملي امريكا به «سوييف»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/27
انتشار اسناد دسترسي آژانس امنيت ملي امريكا به «سوييف»


گروهي از هكرها اسناد و فايل‌هايي را منتشر كردند كه به گفته كارشناسان امنيت سايبري نشان مي‌دهد، آژانس امنيت ملي امريكا از طريق سيستم پيام‌رسان درون بانكي(سوييف) اجازه دسترسي به حساب برخي از بانك‌هاي خاورميانه و امريكاي لاتين را داشته است. به نقل از رويترز، شين شوك از مشاوران امنيت سايبري كه سابقه همكاري با بانك‌ها براي بررسي امنيت سيستم‌هاي سوييف آنها را دارد در اين باره گفت: اين اسناد شامل رمز كامپيوتري است كه مي‌تواند براي ورود به سرورهاي سوييف و كنترل فعاليت‌هاي پيام‌رساني آنها مورد استفاده قرار گيرد. گفته مي‌شود، برخي از اين اسناد و فايل‌ها كه توسط گروهي به نام «كارگزاران در سايه» منتشر شده‌اند داراي مُهر آژانس ملي امريكاست.

شوك افزود: ممكن است هكرها با استفاده از اطلاعاتي كه روز جمعه منتشر شده‌اند در عملياتي مشابه آنچه سال گذشته براي سرقت 81 ميليون دلار از بانك مركزي بنگلادش روي داد براي ورود به سيستم بانك‌ها و سرقت پول استفاده كرده باشند. بانك‌ها از سيستم پيام‌رسان سوييف براي انتقال روزانه تريليون‌ها دلار استفاده مي‌كنند. بنابر اين گزارش، شركت سوييف با رد احتمال خطر حملات سايبري با استفاده از رمزهاي كامپيوتري كه روز جمعه منتشر شده، اعلام كرد: اين شركت به طور مرتب سيستم امنيتي خود را به روز مي‌كند و دستورالعمل‌هاي لازم را به بانك‌ها براي چگونگي برخورد با چنين تهديدهايي مي‌دهد. تمامي مشتريان بايد در زمان مشخصي، سيستم‌هاي امنيتي خود را به روز كنند. سوييف همچنين اعلام كرده كه هيچگونه مدركي دال بر اينكه شبكه اصلي اين شركت بدون نظارت در دسترس قرار گرفته باشد، وجود ندارد اما ممكن است سيستم‌هاي پيام‌رسان داخلي برخي از بانك‌هاي طرف قرارداد با اين شركت هك شده باشند. در ماجراي سرقت پول بانك مركزي بنگلادش در سال گذشته، سارقان سايبري پول را به دستور شبكه داخلي سوييف اين بانك از حساب آن در بانك فدرال رزرو امريكا برداشت كردند.  اسنادي روز جمعه نشان مي‌دهند كه آژانس ملي امريكا احتمالا از طريق دفاتر خدمات سوييف به شبكه اين شركت دسترسي داشته‌اند. دفاتر خدمات سوييف شركت‌هايي هستند كه امكان دسترسي به اين سيستم را براي مشتريان كوچك‌تر فراهم كرده و در نقل و انتقال پول از طرف آنها پيام ارسال و دريافت را صادر مي‌كنند. «مت سوچه»، موسس يك شركت امنيت سايبري در امارات كه معتقد است گروه «كارگزاران در سايه» به فايل‌هاي آژانس ملي امريكا دسترسي داشته است در اين باره گفت: هك كردن دفتر خدمات سوييف بدين معني است كه هكرها به تمامي مشتريان و همه بانك‌ها دسترسي داشته‌اند. اسنادي كه گروه كارگزاران در سايه منتشر كرده‌اند شامل فايل‌هاي اكسلي از فهرست كامپيوترهاي يك دفتر خدمات سوييف، اسامي كاربري، رمزهاي عبور و ديگر اطلاعات است. اين اطلاعات فقط زماني كه وارد يك سيستم شويد در اختيار شما قرار مي‌گيرد.نویسنده:
  خبر موج
  روي Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 بود؛ ايران» براي «دوباره نماد جوهري انگشت ثبتنام از پس روحاني گفت: جمهور رييس مشاور
  ايلنا| بلكه برد باال را راستش دست پيروزي عالمت به فقط كرد
  نه عنوان دفاعي صنعت دستاوردهاي از رونمايي مراسم در جمهور
  ريي براي دوباره انتخاباتي نماد از انگشت، دو كردن آغشته
  با خود توييتر در آشنا امدين حسال كرد. رونمايي
  ايران شكستن راه نيمه از بگويد تا است ده آم «دوباره
  نوشت: رانمان اي هم با همه ما برگرديم؛ عقب به نبايد ايران مسلح
  حصر نيروهاي بودجه درصدي 77 ممنوع.»
  رشد بگرد عق سازيم. دوباره
  را به كمك براي امكانات بسيج لزوم بر جهانگيري ييسجمهور اول معاون پاد| كرد؛ تاكيد زدگان نيست
  سي طرفه يك اي اده صلح اما ايم وده نب تجاوز انديشه در اه هي
  روحاني: غربي ان آذربايج استانداران با جداگانه تلفني اساي تم
  در ناشي وارده خسارات وضعيت آخرين جريان در شرقي،
  و اسحاق گرفت. قرار استان دو اين در سيل شدن جاري عمومي
  از بودجه از دفاعي بودجه سهم جلو كه يخواستيم ملل سازمان از مرتبا نشسته ايران|
  گروه اينكه بر تاكيد با تلفني سهاي تما اين در
  جهانگيري نيروهاي به مربوط بودجه افزود: مهور ريي آن در صدام يرديد بت بگيرد، را صدام اشتغالگري انتخابات در روحاني تام ثبن از پس روز يك بايد امدادي نيروهاي استان بحران مديريت
  ستاد 77درصد حدود ۵9 سال در دفاع وزارت مسلح را كشورمان سراسر آمده پيش نيز تهران تا شرايط وعده بازار كه روزهايي در دوازدهم مهوري اس
  ري كمك وضعيت اين ساماندهي براي را خود تالش
  تمام بنيه بخش در يافته افزايش ٢9 سال به نسبت مقاومت ايستادگي جز راهي لذا آورد درم اشغال به از برخي شده گرم حسابي انتخاباتي وعيدهاي
  و خواستار گيرند، كار به سيل حادثه يبديدگان آس
  به درحالي اين هايم داشت رشد درصد ٤1 دفاعي تسليحات كمبود به اشاره با سمهور رييج ندارد. وجود مختلف هاي گروه از نمايندگي به انتخابات
  نامزدهاي تامين براي استان امدادي نيروهاي كامل باش اده
  آم كشور عمومي بودجه از دفاعي بخش سهم كه است در ويژه به مقدس دفاع دوران در نياز مورد تجهيزات دولت دستاوردهاي از انتقاد پرچم جناحي
  سياسي وضعيت به فوري رسيدگي لزوم بر شد مردم
  امنيت رقم اين بوده بودجه كل از درصد ،9٢ سال تا خالي دستان با دوران آن در گفت: جنگ اوليه هاي ال يكي يكي يازدهم دولت اند، داشت نگه برافراشته
  را در انمان هموطن به وارده خسارات جبران لزدگان
  سي است. يافته افزايش 9درصد به امروز جنگيديم. دشمن برابر در كرده ايستادگي دستاوردهايش از يند رو را دهاش برن رگهاي
  ب كرد. تاكيد استان دو
  اين توليد ظرفيت كرد: خاطرنشان روحاني هر مقدس دفاع دوران در ما افزود: مهور ريي خدماتي، عمراني، اقتصادي، گوناگون هاي بخ
  در از پرهيز درباره كشور كل دادستان العيه
  اط صادرات ۸٤1درصد دفاعي صنعتي هاي ان سازم نظر از اما بوديم مضيقه در تجهيزات لحاظ از كه چند «داشته»هايي ميكند. رونمايي فرهنگي
  دفاعي رييس كشور كل دادستان آنا| زودهنگام؛
  تبليغات نشان اين داشته رشد درصد 7٢٢ دفاعي بخش داشتيم قرار درجه باالترين در جوانان ايمان مديريت سال طي اميد تدبير ريل روي يازدهم دولت
  كه كميسيون عضو انتخاباتي جرايم از پيشگيري
  ستاد مسلح نيروهاي به رسيدگي زمينه در دولت يدهد، رزمندگان ميان در ايمان واسطه به فراواني انگيزه آنهاست. «برداشت» درحال امروز «كاشته»
  گذشته انتشار با تجمهوري رياس انتخابات تبليغات
  بررسي تالش خود توان حد در ايثارگران هاي واده خان داشت. وجود دستاوردهاي از رونمايي مراسم در
  روحاني خواست جمهوري رياست كانديداهاي از يي
  اطالعيه نقطه به نستهيم توا كه نيست معنا بدان اين اما كرده متخصصان ايثار تالش با امروز كرد: اظهار روحاني براي يازدهم دولت اينكه بر تاكيد با دفاع
  وزارت حقيقي فضاهاي در زودهنگام تبليغ هرگونه انجام
  از برسيم. مطلوب اختيار در خوبي بسيار امكانات كشور دانشمندان نخواهد اجازه احدي از هواپيما موشك
  ساخت در كنند. خودداري وادارانشان خود سوي از
  مجازي از خود درخواست نامه به اشاره با سهور يم ري تفاوت تحميلي جنگ آغاز روز با ما شرايط داريم نشانه را دولت اين دفاعي دستاوردهاي
  گرفت، منتظري والمسلمين حجتاالسال اطالعيه از
  بخشي كشور تجهيز براي 9۶٣1 سال در انقالب معظم رهبر دارد. بسياري بخش اين در كافي توجه مناسب گذاري
  سرمايه بعضي از فيلمي خبر گذشته «شب است:
  آمده سامانه كه خوشحاليم امروز گفت: پدافندي سامانه به سجمهور ريي كه است اساس همين بر كرد.
  ارزيابي بعضي طرفداران از يي عده تجمع از اجتماعي هاي شبكه مردم اختيار در يازدهم دولت در ۰۰٣ اس پدافندي نيازها تامين در خودكفايي كشور دفاعي صنعت «دستاوردهاي كند: مي
  تصريح كه كردم مشاهده تجمهوري رياس محترم
  كانديداهاي فشارهاي وجود با گرفت قرار مسلح نيروهاي حها طر از بسياري اينكه به اشاره با جمهور ييس مناسب توجه نشانگر گذشته، هاي سال ها ماه
  در محترم كانديداهاي همه داريم انتظار شود. مي تلق
  تبليغ سامانه اين به نتوانيم اينكه براي خارجي فراوان امروز شده شروع ٢9 سال از كشور دفاعي هاي روژه است.» خود راهبردي وظايف به دفاع وزارت
  دولت كه اقدامي هرگونه از خود، طرفداران به تاكيد با
  راسا افتخاري اين شد انجام كار اين اما كنيم پيدا دست هم دست به دست همه گفت: است، رسيده ثمر به دفاعي قدرت به خيلي وضعيت اين در داريم امني مختلف تجهيزات زميني دريايي، پدافندي، هوايي، بودجه 77درصدي افزايش درباره يازدهم دولت
  رييس يشود، محسوب تبليغ مجازي يا حقيقي فضاي
  در است. كشور مسلح نيروهاي به كمكي دولت براي اين امروز برسيم موفقيت اين به ايم توانست تا دادهد ان امنيت عالي شوراي ريي باشد. نداشته وجود نيازي اساس گفت: كشور دفاعي صنعت ارتباطي راداري رشد از گفت سخن بعد به سال٢9 از مسلح فرمايند.»
  نيروهاي
  خودداري يي ٣9برنامه سال از دولت اينكه به اشاره با وي تانك يكوپتر، هل هواپيما، يتوانيم كه است افتخارآميز نداشته، تجاوزگري قصد چاه هيگ ايران كرد: تصريح ملي برخورد جنگ، دنيا در يواهند همه كه است اين افزايش داد خبر كشور دفاعي بنيه درصدي
  ۵٤1 ايسنا| نداريم؛ انتخابات قانون اصالح جز اي اره ارشد دستيار عنوان به جوان ٢زار كارگيري براي باشيم. داشته را خودمان ساخت نفربر جاده صلح، حال عين در اما داشت نخواهد ندارد بشريت تاريخ متاسفانه اما باشد نداشته وجود كشتاري از را كشور عمومي بودجه از دفاعي بخش
  سهم جمهوري رياست انتخابات مركزي اجرايي هيات
  عضو دستور در را مختلف ههاي مجموع در مديران كنار در به را خودكفايي اين قدر ما كرد: تصريح روحاني صلحخواه گرفتيم، تصميم اگر كه نيست يي طرفه يك طول در همواره كه آموزد ما به را تلخ واقعيت اين كرد. 9ارزيابي سال۵ در 9درصد به ٢9 سال در
  درصد فعلي قانون نقايص اينكه مگر نداريم هيي چار
  گفت: نيروهاي دفاع وزارت در گفت: داده، قرار خود كار دفاع دوران در دانيم چراكه يكنيم لمس خوبي بايد لذا باشد خواه صلح بخواهد هم مقابل طرف باشيم، دفاع، مقابل، طرف از نظامي برخورد جنگ
  تاريخ، جريان در اميري حسينعلي كنيم. برطرف را
  انتخابات از بايد ما چراكه بيفتد اتفاق اين بايد نيز مسلح چه با خارج از دفاعي تجهيزات كردن وارد مقدس، باشد. داشته وجود هوشياري مراقبت همواره داشته وجود باطل حق تقابل ايستادگي مقاومت منطقي بازدارندگي قدرت انتخابات مركزي اجرايي هيات اعضاي از تعدادي
  بازديد كشور براي يواند مت اين كنيم استفاه جوان نيروي بود. همراه فراواني هاي زحم مشقات آماده را خودمان هميشه بايد گفت: جمهور ييس منطقه هاي ويژگ اينكه بيان با ييسجمهور است. كه بود موضوعي ايران، بازدارندگي قدرت بر
  تاكيد جمع در انتخابات اين تنام ثب مراحل از جمهوري
  رياس بايد افزود: روحاني باشد. داشته زيادي بسيار ثمرات دانند نمي افراد برخي اينكه بيان با جمهور ييس استقالل دوران طول در اينكه خصوص به داريم نگه سرعت به راحتي به كه است يي گونه به خاورميانه آن به هايش صحبت ابتدايي بخش در جمهور
  رييس كسي هر كه ها ام تن ثب روند اين با كرد: اظهار
  خبرنگاران در را خود تجربيات ارشد، مديران تجربه با افراد دستيابي گفت: است، داشته هايي پيچيدگي چه جنگ هجمه مورد بار چندين اسالمي، انقالب پيروزي از پس شود، تبديل امن ۰۰1درصد يي منطقه به تواند نمي رونمايي مراسم در ديروز روحاني حسن كرد.
  اشاره هزينه فرصت آيد، مي ثبتنام براي شرايطي هر
  با هاي زمينه در بتوانيم تا بدهند قرار جوانان اختيار چراكه بود ايران ملت خواست زمين، به زمين موشك به طول در هايم گرفت قرار اقتصادي نظامي سياسي، غده درتها دخالت خاورميانه منطقه در كرد: اظهار توازن امروز كرد: اظهار دفاع وزارت دستاوردهاي
  از انتخابات قانون نقص متوجه مردم شود ايجاد
  زياد مراسم اين در كنيم. پيدا دست پيشرفت به مختلف مناطق صداميان كه زماني مقدس، دفاع دوران در مواجه مشكالتي معضالت با همواره گذشته 9٣سال برخورد ناامني نگراني، مايه همواره اسراييل سرطاني كشور براي دفاعي بازدارندگي قدرت حفظ يي
  منطق هند. شد جمهوري
  رياست سخناني در نيز پشتيباني دفاع وزير دهقان، سردار دادند، قرار حمله مورد موشك با را كشور مختلف ودهايم. هست. بوده منطقه در منافع خود، بزرگ انقالب با كه ايران مثل
  حساسي طرفي بي حس سيما صدا از بايد مخاطبان خود متبوع وزارت مختلف دستاوردهاي از گزارشي «موشك كه دادند سر شعار خواستند ما از ملت چگاه هي تاريخ طول در كرد: خاطرنشان روحاني عدالت پيام انداخته خطر به را بزرگ درتهاي
  ق هاشمي يزاده قاض سيداحسان تسنيم| باشند؛
  داشته وزارت رويكرد گفت: كرد ارائه كشور دفاعي صنعت امروز ما كرد: خاطرنشان روحاني موشك». جواب صحيح مديريت با ها بحران از عبور منطقه اين سراسر در بزرگ هاي قدر كه نبوده امر يك يرسد، جهانيان گوش به كشور اين از
  آزادي خودش از رفتاري سيما صدا كه اميدواريم «ما
  گفت: در هاي داشت ظرفيت حداكثر از كه است اين دفاع نيروهاي دفاعي، صنعت قوا، كل فرماندهي به مغروريم مقاومت ايستادگي ضرورت بر تاكيد با روحاني اگر باشند. نبوده خود منافع دنبال به نداشته مطامعي است.
  ضروري يا گروه يا طيف هر از جانبداري تلقي كه ندهد ظهور
  بروز به را خارج به وابستگي كرده استفاده خود اختيار افتخار خود مردم انتظامي نيروي بسيج، ارتش، مسلح، عليه صدام، تجاوزگري دوران در اگر كرد: خاطرنشان معضلي با اخير سال ۰۵ طول در كه داشتيم يي منطقه به از خرسندي ابراز با اميد تدبير دولت
  رييس شوراي بكند.»عضو متبادر ذهن به را خاصي فرد يا
  جناح برساند. صفر يكنيم. تهران در يشد نم مقاومت ايستادگي كشورمان دنياي منطقه كه يشد گفته بسا چه نبود، مواجه مختلف هاي بخش در شده انجام شهاي تال رسيدن
  ثمر انتخابات تبليغات قوانين به اشاره با سيما صدا بر
  نظارت صدا جمهوري، رياست تبليغات رسمي روز نخستين از
  كه باشند قانون به مقيد بايد همه كه كرد عنوان خبرنگاران جمع در او قانون براساس گفت: است، آن رعايت به ملزم سيما جمهوري
  و رياس انتخابات نويسي ام روز آخرين از «تعادل»
  گزارش رعايت اخالق رعايت كنند. تمكين بايد كرد حكم قانون چه هر يا حقيقي افراد اگر نظام مصلحت تشخيص مجمع
  مصوب است. ضرورت يك نامزدها سوي از اخالقي شؤونات داشته اعتراض سيما صدا عملكرد به نسبت كه
  حقوقي در كننده ثبتنا افراد ترين مطرح از كه بابايي جي حا حميدرضا صدا نظارت شوراي به را خود شكايت يوانند مت شد
  باشند، تمام نام ثبت پس است، جمهوري رياس انتخابات داوطلبان نويسي ام روز آخرين زماني بازه يك در نيز شورا اين كنند منعكس سيما
  و خبرنگاران سوال به تا رفت خبري كنفرانس سالن به نام، ثب پايان از كرد. خواهد رسيدگي آنها به شد
  محدود نامزد هم جهانگيري
  اسحاق درباره خبرنگاران سوال به ابايي اج عجيب پاسخ دهد. پاسخ حسن با طلبان الح اص ديروز صبح ديدار جزئيات نشست يافتن ادامه به منجر تهران شهرداري از تفحص تحقيق هاي چهر برخي گذشته روز |صبح ايلنا
  روحاني؛ خبرنگار يك كه بود درحالي اين شد. آن رسمي اتمام از پس حتي بار اي بود، كرده امتحان تجمهوري رياس براي را خود شانس بارها انتخابات دوره دوازدهمين نام ثبت نويسي نام مهلت آخرين اين در كردند. ديدار روحاني االسالم حج با طلب الح
  اص كه كرد مطرح را سوال اين مجددا خبري، نشست پايان در نيز ديگر كه بود شده حاضر امويسي براي درحالي شهردار شد. كانديدا هم تمام روي به كشور وزارت هاي در رسيد پايان به تجمهوري رياس الري موسوي االسالم حجت كمالي، حسين كه
  جلسه حالي در جمنا عضو اين شد. بهرو رو بابايي جي حا سكوت با همچنان از مخالفت در هم گروهي حمايت در شعارهايي او ديدن با يي ده چهار تا روراندند پم سر در را مجريه قوه بر رياست سوداي كه كساني حضور طلبان اصالح از نمايندگي به مرعشي حسين
  و كرده تام ثبن جمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين در ديروز كه خبرنگاري به قاليباف همراهان از يكي دادند. شعار او عليه او همانند نيز گذشته روز كشور انتخابات ستاد شد. بسته ديگر سال انتخابات تجمهوري رياس انتخابات درباره
  داشتند ندارد. انتخابات به ورود براي قصدي بود گفته پيش ماه چند كه بود كرد. حمله كرد فيلمبرداري تهران شهردار عليه مردم شعار از تنام ثب براي كه بود ناشناسي افراد حضور از مملو پيشين روزهاي از طلبان اصالح حمايت نحوه همچنين شهر
  شوراي علوم، وزير زاهدي محمدمهدي ديژاد، احم وزير سومين اين در قاليباف نامزدي به تخلف» «تخلف شعار با وي مخالفان جالب حواشي با روز پنج اين هرچند بودند. يافته حضور انتخابات در در شده شنيده گرفت. صورت وگوهايي گف
  روحاني كرد: اعالم هيي بياني در دارد، خود اجرايي كارنامه در را رمزگان دولت در مالزي در ايران سفير نهم دولت در فناوري تحقيقات محمدباقر آنكه از پس بذرپاش مهرداد دادند. نشان واكنش انتخابات به تنها هم هنوز يها خيل اميد چشم اما بود همراه برانگيزي تعجب اسحاق كانديداتوري خواستار طلبان الح اص جلسه
  اين پرتگاه از كشور نجات در يازدهم دولت دستاوردهاي پاسداشت ضمن همراهي را ديژاد احم علوم وزير زاهدي، خردسال نوه بود. دهم آمد. كشور وزارت به انتخابات در شركت براي شد، ستاد وارد قاليباف تنام ثب ميان در است. روحاني حسن هم آن كانديداها از نفر روحاني حسن كنار در پوششي نامزد عنوان به
  جهانگيري مديريت حوزه در كه معتقدم اقتصادي فالكت تحريم جنگ را وهاش دستان انتخابات، ستاد به ورود هنگام زاهدي رد نفر سه جلسه بر مبني هايي زمزمه از پس شنبه روز ظهر از سخنگوي كدخدايي عباسعلي جمهوري، رياس دوره دوازدهمين هند.
  شد شجاعت شهامت، كه دارد دولتي به نياز كشور سياسي؛ اقتصادي گرفت. باال در سرانجام روحاني، حسن اول معاون تام ثبن براي طلبان الح اص از اظهار خبرنگاران جمع در ام ثب روند از بازديد ضمن نگهبان شوراي يكنند؛ نظارت شوراها انتخابات بر ۰۰۵۵بازرس نياز، اساس بر تها سياس پيگيري ترسيم براي الزم شفافيت دوازدهم نفر جمنا عمومي مجمع نخستين گيري راي در زاهدي رفت. كشور وزارت به نويسي ام براي جهانگيري اسحاق آخر لحظه اشتياق بايد دارد وجود ام تنه ثب در كه اشتياقي حجم اين داشت: مركزي هيات بازرسان كميته عضو بنيادي بهروز
  ايسنا| باشد. داشته را ملت اراده خواست يابد. را مردمي جبهه نهايي نامزد پنج جمع به نتوانست بود شده كنار در وي كه بود اعتدالي جريان الحطلبان اص جمعي تصميم اين حال هر به است نام ثبت جشنواره اينجا كه نكنيم فكر باشد؛ واقعي دوره پنجمين در گفت: شوراها انتخابات بر
  نظارت شد كشور انتخابات ستاد وارد نوجواني هم، عادي مردم ميان از چارچوب از خارج بودند داده تعهد جمنا اعضاي آنكه وجود با شود. تجمهوري رياس دوره دوازدهمين انتخابات كانديداي روحاني است كشور دوم مقام اساسي قانون طبق جمهوري رياس پست ۰۰۵۵بازرس روستا شهر اسالمي شوراهاي
  انتخابات تنام ثب را او قانوني سن نداشتن دليل به انتخابات، ستاد مسووالن كه در رفت كشور انتخابات ستاد به او نكنند، عمل آن سازوكار ترسيم خوبي به را آن اساس قانون باالست مديريتي سوابق نيازمند با وي داشت. خواهند برعهده را انتخابات بر نظارت
  كار آمد كشور انتخابات ستاد به خانمي هم نوجوان اين از پس نكردند. رييس نايب بيادي، حسين كرد. نويسي نام جمهوري رياست انتخابات آمدند ساعات واپسين در ديژاد احم وزير امر يك سياسي مذهبي رجل باشد، سياسي مذهبي رجل از كرده بازوي عنوان به شوراها انتخابات بازرسي هيات اينكه
  بيان آنها تا كرد حذف سياست صحنه از را تنبل مردهاي بايد گفت مي كه آبادگران حزب دبيركل سوم دوم دورههاي در تهران شهر شوراي مشهوري فرد نخستين كشاورزي جهاد وزير خليليان، صادق بياييم كه نباشد اين كنيم، توجه آن به بايد كه است ارزشمندي بسيار نظارت هيات افزود: است، نظارت هيات كنار در
  كمكي ادعا بختياري ايالت محلي لباس با فردي همچنين كنند. داري خانه اين شده كانديدا تهران شهر شوراي دوره پنجمين براي نيز جوان انتخابات در آمد كشور انتخابات ستاد به ديروز صبح كه ود بير يمطلق پورعل علي نيز ادامه در دهيم. انجام ثبتم نا يك صرفا كه دارد عضو ۵فر شوراها انتخابات در كشور
  مركزي دارد طبيعي منابع كشاورزي ارشد كارشناسي مدرك كه داشت روحاني نفع به رياش گي اره كن احتمال كرده اعالم كه است حالي در دوازدهمين براي حالي در او كرد. تام ثبن جمهوري رياس تعداد جاري روز در گفت: خبرنگاران جمع در كشور انتخابات ستاد نيروهايي كشور سراسر در ارتا نظ شدن تر وي
  براي اصلي معضالت مشكالت فصل حل هم كانديداتوري از هدفش دارد. وجود انتخابات در كه كرد نام ثبت جمهوري رياست انتخابات دوره مراجعه تجمهوري رياس انتخابات در ثبتنام براي داوطلب ٤۰٣ مجلس از نفر اينكه اعالم با وي شوند. گيري ار
  به كرماني قاليباف مرد ٤۸، سال در كه دارند ياد به همگان است. كشور صالحيت ولي بود كرده تنام ثب نيز يازدهم دوره در جمهوري رياس است. شده قطعي االن تا داوطلب ٤٤٢ كه داشتند هعنوان نظارت هيات اعضاي از يكي المي اس
  شوراي هستم من اصلي قاليباف گفت مي بود آمده كشور انتخابات ستاد به اصالحات دولت در خوزستان استاندار تام ثبن سابق نماينده حيدرپور، عوض نشد. تاييد نگهبان شوراي سوي از او نشان كه بود هاشمي، محمد نام ثبت روز، آخرين توجه قابل نكته تعيين مركزي نظارت هيات بازرسي كميته
  مسوول انتخابات ستاد به هم امروز رد، عنوان او رقيب ترين مه را خود انتخابات در كشور وزارت در حضور با نيز مقتدايي عبدالحسن انتخابات ستاد محل در حضور با هم نهم هشتم مجلس در شهرضا محمدباقر شود. احساس تاهلل آي حضور نيز دوره اين در داد عنوان به نماينده نفر سه استان هر از كرد: بيان د، ده
  شان كرد. تام ثبن بار چندمين براي آمد كشور خوزستان استانداري سابقه كه او كرد. ام ثب جمهوري رياس كرد. امنويسي تجمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين در كشور كه او كرد. امويسي لحظات آخرين در نيز تهران شهردار قاليباف شوند. انتخاب بازرس عنوان به نفر سه نظارت
  هيات 96 ماه ارديبهشت انتخابات در مردم دولت اقتصادي مهم دستاورد ندارند
  تشريح قيم به نياز ديژاد احم ادعاي به واكنش
  و قيم به 9نياز سال انتخابات براي ايران «مردم دولت دستاوردهاي تخريب بازار كه روزهايي
  در محمود كه است جمالتي از بخشي اين ندارند.» به نزديك انتخاباتي نامزدهاي شده گرم
  حسابي كرده مطرح ماه ارديبهشت انتخابات درباره واعظي مستقر دولت عملكرد نمايي وارونه به اصولگرايان
  به اينكه بيان با اطالعات فناوري ارتباطات وزير است. ادعاي مورد در جمهور رييس دفتر رييس پردازند،
  مي برنامه وقتي مردم گفت: ندارند، قيم به نياز هستند آزاد انتخابات در مردم گذشته دولت نبوده خالي خزانه وي دولت در اينكه بر مبني نژاد احمدي كسي چه به ميشوند متوجه كنند، بررسي را عملكردها مطالعه را نامزدها عدد كه است مواردي اينها همه خوشبختانه گفت: است، نبوده بدهكار
  هم دهند. راي هاي رسان اطالع هم مسوول هاي دستگاه است. روشن كامال آن رقم
  و اداري شوراي جلسه دومين در ديروز واعظي محمود ايرنا، گزارش به كرد. خواهند كرده را
  الزم شوراها مهم ٢انتخابات آينده ماه ٢ارديبهشت افزود: انجنوبي خراس كه سوال اين به پاسخ در ايلنا، با گفتگو در نهاونديان
  محمد انتخاب كساني چه نيست مهم شود، مي برگزار ايران در تجمهوري رياس دو من نظر به گفت: چيست؟ دولت اقتصادي عملكرد ترين
  شاخص است. مهم بسيار قانونمند سالم پرشور، انتخابات برگزاري تنها شوند، مي نشان را خود دولت اقتصادي عملكرد زمينه در درخشان طور به
  عملكرد را خود هاي برنامه آنها طرفداران انتخابات داوطلبان اينكه اظهار با وي توليد رشد توانست ايران اقتصاد گذشته سال در اينكه اول مديهد؛ انتخابات در اخالق بايد كرد: تصريح كنند، پرهيز يكديگر تخريب از ارائه مجموع در رشدي نرخ به توانستيم سال در ما يعني بزند رقم نظير
  كم شود. كشور در ملي انسجام بيشتر وحدت موجب آن نتيجه تا شود رعايت كنيم. پيدا دست چشمانداز سند گذاري هدف از
  باالتر هگانه س قواي كرد: بيان ادامه در اطالعات فناوري ارتباطات وزير در است. شده تعريف درصد رشد نرخ انداز چشم سند در افزود: كشور
  او اين كند تصور كسي اگر نيستند، كشور اداره به قادر يكديگر بدون مساله اين گذشته، رشد نرخ اين تعريف از كه سالي 11 از يك
  هيچ اشتباه كند، اداره گروه حزب يك با جغرافيايي گستره آن با را ميليوني ۰۸ هم منفي رشد نرخ اين الها س برخي در متاسفانه بود نشده
  حاصل بين شود، اداره شايستگان همه توسط بايد كشور اين گفت: واعظي كند. مي اين به تنها نه ما مركزي بانك ماهه گزارش براساس امسال اما
  بود امنيتي، نهادهاي بين نزديك همكاري باشد نزديك تعامل گانه سه قواي مردم دولت براي افتخاري اين كرديم. هم گذر آن از بلكه رسيديم نرخ بايد هستند خانواده يك اينها همه چون باشد دولت با انتظامي نظامي
  است. كنند. كار يكديگر با رهبري معظم مقام زعامت تحت تراز شدن مثبت دوم نكته كرد: خاطرنشان جمهور رييس دفتر
  رييس دولت كابينه اعضاي عنوان به ميز يك دور كه كساني امروز داد: ادامه وي كشور يك اقتصاد در را استقالل كلمه بخواهيم ما اگر است.
  خارجي بود مالك افراد انتخاب در شايستگي دارند، مختلف تفكر اند نشسته يازدهم يدهد. نشان خارجي تجاري تراز در را خود كنيم
  ترجمه افراد انتخاب در تاثيري سياسي جريان يا حزب فالن به وابستگي وجه هيچ به خزانه وي دولت در اينكه بر مبني نژاد دي احم ادعاي مورد در
  نهاونديان سال سه در دليل همين به شد: يادآور يازدهم دولت عضو اين است. نداشته خوشبختانه گفت: است، نبوده بدهكار هم گذشته دولت نبوده
  خالي همكاري فضاي اين در شد برقرار كشور در ثبات آرامش گذشته نيم هاي دستگاه است. روشن كامال آن رقم عدد كه است مواردي اينها
  همه داد. انجام بزرگي كارهاي دولت تعامل، كرد. خواهند كرده را الزم اي رسانه اطالع هم
  مسوول ايرنا عكس:
رشد 77 درصدي بودجه نيروهاي مسلح
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/27
رشد 77 درصدي بودجه نيروهاي مسلح
رييس‌جمهور در مراسم رونمايي از دستاوردهاي صنعت دفاعي عنوان كرد


روحاني: هيچ‌گاه در انديشه تجاوز نبوده‌ايم اما صلح جاده‌اي يك طرفه نيستگروه ايران|

 يك روز پس از ثبت‌نام روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و در روزهايي كه بازار وعده و وعيدهاي انتخاباتي حسابي گرم شده و برخي از نامزدهاي انتخابات به نمايندگي از گروه‌هاي مختلف سياسي و جناحي پرچم انتقاد از دستاوردهاي دولت را برافراشته نگه داشته‌اند، دولت يازدهم يكي يكي برگ‌هاي برنده‌اش را رو مي‌كند و از دستاوردهايش در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، عمراني، خدماتي، دفاعي و فرهنگي رونمايي مي‌كند. «داشته»هايي كه دولت يازدهم روي ريل تدبير و اميد طي 4سال گذشته «كاشته» و امروز درحال «برداشت» آنهاست.

روحاني در مراسم رونمايي از دستاوردهاي وزارت دفاع با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم براي ساخت موشك و هواپيما از احدي اجازه نخواهد گرفت، دستاوردهاي دفاعي اين دولت را نشانه سرمايه‌گذاري مناسب و توجه كافي در اين بخش ارزيابي كرد. بر همين اساس است كه رييس‌جمهور تصريح مي‌كند: «دستاوردهاي صنعت دفاعي كشور در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته، نشانگر توجه مناسب دولت و وزارت دفاع به وظايف راهبردي خود است.» رييس دولت يازدهم درباره افزايش 77درصدي بودجه نيروهاي مسلح از سال92 به بعد سخن گفت و از رشد 145درصدي بنيه دفاعي كشور خبر داد و افزايش سهم بخش دفاعي از بودجه عمومي كشور را از 6 درصد در سال 92 به 9درصد در سال95 ارزيابي كرد. قدرت بازدارندگي منطقي

تاكيد بر قدرت بازدارندگي ايران، موضوعي بود كه رييس‌جمهور در بخش ابتدايي صحبت‌هايش به آن اشاره كرد. حسن روحاني ديروز در مراسم رونمايي از دستاوردهاي وزارت دفاع اظهار كرد: امروز توازن منطقه‌يي و حفظ قدرت بازدارندگي دفاعي براي كشور حساسي مثل ايران كه با انقلاب بزرگ خود، منافع قدرت‌هاي بزرگ را به خطر انداخته و پيام عدالت و آزادي از اين كشور به گوش جهانيان مي‌رسد، يك امر ضروري است.

رييس دولت تدبير و اميد با ابراز خرسندي از به ثمر رسيدن تلاش‌هاي انجام شده در بخش‌هاي مختلف هوايي، پدافندي، دريايي، زميني و تجهيزات مختلف راداري و ارتباطي صنعت دفاعي كشور گفت: اساس اين است كه همه مي‌خواهند در دنيا جنگ، برخورد و كشتاري وجود نداشته باشد اما متاسفانه تاريخ بشريت اين واقعيت تلخ را به ما مي‌آموزد كه همواره در طول تاريخ، جنگ و برخورد نظامي و از طرف مقابل، دفاع، مقاومت و ايستادگي و تقابل حق و باطل وجود داشته است. رييس‌جمهور با بيان اينكه ويژگي‌هاي منطقه خاورميانه به گونه‌يي است كه به راحتي و به سرعت نمي‌تواند به منطقه‌يي 100درصد امن تبديل شود، اظهار كرد: در منطقه خاورميانه دخالت قدرت‌ها و غده سرطاني اسراييل همواره مايه نگراني، ناامني و برخورد در منطقه بوده و هست.

روحاني خاطرنشان كرد: در طول تاريخ هيچ‌گاه نبوده كه قدرت‌هاي بزرگ در سراسر اين منطقه مطامعي نداشته و به دنبال منافع خود نبوده باشند. اگر منطقه‌يي داشتيم كه در طول ۵۰ سال اخير با معضلي مواجه نبود، چه بسا گفته مي‌شد كه منطقه و دنياي امني داريم و در اين وضعيت خيلي به قدرت دفاعي نيازي وجود نداشته باشد. رييس‌ شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: ايران هيچ‌گاه قصد تجاوزگري نداشته، ندارد و نخواهد داشت اما در عين حال صلح، جاده يك‌ طرفه‌يي نيست كه اگر تصميم گرفتيم، صلح‌خواه باشيم، طرف مقابل هم بخواهد صلح‌خواه باشد لذا بايد همواره مراقبت و هوشياري وجود داشته باشد.

رييس‌جمهور گفت: بايد هميشه خودمان را آماده نگه داريم به خصوص اينكه در طول دوران استقلال و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چندين بار مورد هجمه سياسي، نظامي و اقتصادي قرار گرفته‌ايم و در طول ۳۹سال گذشته همواره با معضلات و مشكلاتي مواجه بوده‌ايم. عبور از بحران‌ها با مديريت صحيح

روحاني با تاكيد بر ضرورت ايستادگي و مقاومت خاطرنشان كرد: اگر در دوران تجاوزگري صدام، عليه كشورمان ايستادگي و مقاومت نمي‌شد و در تهران نشسته و مرتبا از سازمان ملل مي‌خواستيم كه جلو اشتغالگري صدام را بگيرد، بي‌ترديد صدام در آن شرايط تا تهران نيز پيش آمده و سراسر كشورمان را به اشغال درمي‌آورد لذا راهي جز ايستادگي و مقاومت وجود ندارد. رييس‌جمهور با اشاره به كمبود تسليحات و تجهيزات مورد نياز در دوران دفاع مقدس به ويژه در سال‌هاي اوليه جنگ گفت: در آن دوران با دستان خالي ايستادگي كرده و در برابر دشمن جنگيديم.

رييس‌جمهور افزود: ما در دوران دفاع مقدس هر چند كه از لحاظ تجهيزات در مضيقه بوديم اما از نظر مديريت و ايمان جوانان در بالاترين درجه قرار داشتيم و انگيزه فراواني به واسطه ايمان در ميان رزمندگان وجود داشت.

روحاني اظهار كرد: امروز با تلاش و ايثار متخصصان و دانشمندان كشور امكانات بسيار خوبي در اختيار داريم و شرايط ما با روز آغاز جنگ تحميلي تفاوت بسياري دارد. خودكفايي در تامين نيازها

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي دفاعي كشور از سال ۹۲ شروع شده و امروز به ثمر رسيده است، گفت: همه دست به دست هم داده‌اند تا توانسته‌ايم به اين موفقيت برسيم و امروز اين افتخارآميز است كه مي‌توانيم هواپيما، هلي‌كوپتر، تانك و نفربر ساخت خودمان را داشته باشيم.

روحاني تصريح كرد: ما قدر اين خودكفايي را به خوبي لمس مي‌كنيم چراكه مي‌دانيم در دوران دفاع مقدس، وارد كردن تجهيزات دفاعي از خارج با چه مشقات و زحمت‌هاي فراواني همراه بود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه برخي افراد نمي‌دانند جنگ چه پيچيدگي‌هايي داشته است، گفت: دستيابي به موشك زمين به زمين، خواست ملت ايران بود چراكه در دوران دفاع مقدس، زماني كه صداميان مناطق مختلف كشور را با موشك مورد حمله قرار مي‌دادند، ملت از ما خواستند و شعار سر مي‌دادند كه «موشك جواب موشك». روحاني خاطرنشان كرد: ما امروز مغروريم و به فرماندهي كل قوا، صنعت دفاعي، نيروهاي مسلح، ارتش، بسيج، نيروي انتظامي و مردم خود افتخار مي‌كنيم.

 سهم بودجه دفاعي از بودجه عمومي

رييس‌جمهور افزود: بودجه مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع در سال ۹۵ حدود ۷۷درصد نسبت به سال ۹۲ افزايش يافته و در بخش بنيه دفاعي ۱۴۵ درصد رشد داشته‌ايم و اين درحالي است كه سهم بخش دفاعي از بودجه عمومي كشور تا سال ۹۲، ۶درصد از كل بودجه بوده و اين رقم امروز به ۹درصد افزايش يافته است.

روحاني خاطرنشان كرد: ظرفيت توليد سازمان‌هاي صنعتي و دفاعي ۱۴۸درصد و صادرات بخش دفاعي ۲۲۷درصد رشد داشته و اين نشان مي‌دهد، دولت در زمينه رسيدگي به نيروهاي مسلح و خانواده‌هاي ايثارگران در حد توان خود تلاش كرده اما اين بدان معنا نيست كه توانسته‌ايم به نقطه مطلوب برسيم.

رييس‌جمهور با اشاره به نامه درخواست خود از رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۹ براي تجهيز كشور به سامانه پدافندي گفت: امروز خوشحاليم كه سامانه پدافندي اس۳۰۰ در دولت يازدهم در اختيار مردم و نيروهاي مسلح قرار گرفت و با وجود فشارهاي فراوان خارجي براي اينكه نتوانيم به اين سامانه دست پيدا كنيم اما اين كار انجام شد و اين افتخاري براي دولت و كمكي به نيروهاي مسلح كشور است.

وي با اشاره به اينكه دولت از سال ۹۳ برنامه‌يي براي به‌ كارگيري ۲هزار جوان به عنوان دستيار ارشد در كنار مديران در مجموعه‌هاي مختلف را در دستور كار خود قرار داده، گفت: در وزارت دفاع و نيروهاي مسلح نيز بايد اين اتفاق بيفتد چراكه ما بايد از نيروي جوان استفاه كنيم و اين مي‌تواند براي كشور ثمرات بسيار زيادي داشته باشد. روحاني افزود: بايد افراد با تجربه و مديران ارشد، تجربيات خود را در اختيار جوانان قرار بدهند تا بتوانيم در زمينه‌هاي مختلف به پيشرفت دست پيدا كنيم. در اين مراسم سردار دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيز در سخناني گزارشي از دستاوردهاي مختلف وزارت متبوع خود و صنعت دفاعي كشور ارائه كرد و گفت: رويكرد وزارت دفاع اين است كه از حداكثر ظرفيت داشته‌هاي در اختيار خود استفاده كرده و وابستگي به خارج را به صفر برساند.نویسنده:
ثبت‌نام تمام شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/27
ثبت‌نام تمام شد
گزارش «تعادل» از آخرين روز نام‌نويسي انتخابات رياست‌جمهوري


اسحاق جهانگيري هم نامزد شد آخرين مهلت نام‌نويسي ثبت‌نام دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به پايان رسيد و در‌هاي وزارت كشور به روي تمام كساني كه سوداي رياست بر قوه مجريه را در سر مي‌پروراندند تا چهار سال ديگر بسته شد. ستاد انتخابات كشور روز گذشته نيز همانند روزهاي پيشين مملو از حضور افراد ناشناسي بود كه براي ثبت‌نام در انتخابات حضور يافته بودند. هرچند اين پنج روز با حواشي جالب و تعجب‌برانگيزي همراه بود اما چشم اميد خيلي‌ها هنوز هم تنها به يك‌نفر از كانديداها و آن هم حسن روحاني است. در ميان ثبت‌نام دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان ضمن بازديد از روند ثبت‌نام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين حجم و اشتياقي كه در ثبت‌نام‌ها وجود دارد بايد اشتياق واقعي باشد؛ فكر نكنيم كه اينجا جشنواره ثبت‌نام است به هر حال پست رياست‌جمهوري طبق قانون اساسي مقام دوم كشور است و نيازمند سوابق مديريتي بالاست و قانون اساس آن را به خوبي ترسيم كرده از رجل مذهبي و سياسي باشد، رجل مذهبي و سياسي يك امر بسيار ارزشمندي است كه بايد به آن توجه كنيم، اين نباشد كه بياييم و صرفا يك ثبت‌نام انجام دهيم. در ادامه نيز علي پورعلي‌مطلق دبير ستاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران گفت: در روز جاري تعداد ٣٠٤ داوطلب براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري مراجعه داشتند كه ٢٤٤ داوطلب تا الان قطعي شده است.

نكته قابل توجه آخرين روز، ثبت‌نام محمد هاشمي، بود كه نشان مي‌داد در اين دوره نيز حضور آيت‌الله احساس مي‌شود. محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز در آخرين لحظات نام‌نويسي كرد. او كه بارها شانس خود را براي رياست‌جمهوري امتحان كرده بود، اين‌بار هم كانديدا شد. شهردار درحالي براي نام‌نويسي حاضر شده بود كه عده‌يي با ديدن او شعارهايي در حمايت و گروهي هم در مخالفت از او و عليه او شعار دادند. يكي از همراهان قاليباف به خبرنگاري كه از شعار مردم عليه شهردار تهران فيلمبرداري مي‌كرد حمله كرد. مخالفان وي با شعار «تخلف تخلف» به نامزدي قاليباف در اين انتخابات واكنش نشان دادند. مهرداد بذرپاش پس از آنكه محمدباقر قاليباف وارد ستاد شد، براي شركت در  انتخابات به وزارت كشور آمد.

از ظهر روز شنبه و پس از زمزمه‌هايي مبني بر جلسه سه نفر از اصلاح‌طلبان براي ثبت‌نام معاون اول حسن روحاني، سرانجام در لحظه آخر اسحاق جهانگيري براي نام‌نويسي به وزارت كشور رفت. اين تصميم جمعي اصلاح‌طلبان و جريان اعتدالي بود كه وي در كنار روحاني كانديداي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري شود. 3 وزير احمدي‌نژاد در واپسين ساعات آمدند

صادق خليليان، وزير جهاد كشاورزي نخستين فرد مشهوري بود كه صبح ديروز به ستاد انتخابات كشور آمد و در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد. او در حالي براي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد كه در انتخابات رياست‌جمهوري در دوره يازدهم نيز ثبت‌نام كرده بود ولي صلاحيت او از سوي شوراي نگهبان تاييد نشد. عوض حيدرپور، نماينده سابق شهرضا در مجلس هشتم و نهم هم با حضور در محل ستاد انتخابات كشور در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري نام‌نويسي كرد. او در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه همه بايد مقيد به قانون باشند و هر چه قانون حكم كرد بايد تمكين كنند. رعايت اخلاق و رعايت شؤونات اخلاقي از سوي نامزدها يك ضرورت است.

حميدرضا حاجي‌بابايي كه از مطرح‌ترين افراد ثبت‌نام‌كننده در آخرين روز نام‌نويسي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري است، پس از پايان ثبت‌نام، به سالن كنفرانس خبري رفت تا به سوال خبرنگاران پاسخ دهد. پاسخ عجيب حاجي‌بابايي به سوال خبرنگاران درباره تحقيق و تفحص از شهرداري تهران منجر به ادامه يافتن نشست حتي پس از اتمام رسمي آن شد. اين درحالي بود كه يك خبرنگار ديگر نيز در پايان نشست خبري، مجددا اين سوال را مطرح كرد كه همچنان با سكوت حاجي‌بابايي روبه‌رو شد. اين عضو جمنا در حالي ديروز در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده بود كه چند ماه پيش گفته بود قصدي براي ورود به انتخابات ندارد.

سومين وزير احمدي‌نژاد، محمدمهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در دولت نهم و سفير ايران در مالزي در دولت دهم بود. نوه خردسال زاهدي، وزير علوم احمدي‌نژاد را همراهي مي‌كرد و زاهدي هنگام ورود به ستاد انتخابات، دستان نوه‌اش را بالا گرفت.

زاهدي در راي‌گيري نخستين مجمع عمومي جمنا نفر دوازدهم شده بود و نتوانست به جمع پنج نامزد نهايي جبهه مردمي راه‌يابد. با وجود آنكه اعضاي جمنا تعهد داده بودند خارج از چارچوب و سازوكار آن عمل نكنند، او به ستاد انتخابات كشور رفت و در انتخابات رياست‌جمهوري نام‌نويسي كرد. حسين بيادي، نايب‌رييس شوراي شهر تهران در دوره‌هاي دوم و سوم و دبيركل حزب آبادگران جوان نيز براي پنجمين دوره شوراي شهر تهران كانديدا شده و اين در حالي است كه اعلام كرده احتمال كناره‌گيري‌اش به نفع روحاني وجود دارد. ثبت‌نام استاندار خوزستان در دولت اصلاحات

عبدالحسن مقتدايي نيز با حضور در وزارت كشور در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد. او كه سابقه استانداري خوزستان و هرمزگان را در كارنامه اجرايي خود دارد، در بيانيه‌يي اعلام كرد: ضمن پاسداشت دستاوردهاي دولت يازدهم در نجات كشور از پرتگاه جنگ و تحريم و فلاكت اقتصادي معتقدم كه در حوزه مديريت اقتصادي و سياسي؛ كشور نياز به دولتي دارد كه شهامت، شجاعت و شفافيت لازم براي ترسيم و پيگيري سياست‌ها بر اساس نياز، خواست و اراده ملت را داشته باشد.

از ميان مردم عادي هم، نوجواني وارد ستاد انتخابات كشور شد كه مسوولان ستاد انتخابات، به دليل نداشتن سن قانوني او را ثبت‌نام نكردند. پس از اين نوجوان هم خانمي به ستاد انتخابات كشور آمد كه مي‌گفت بايد مردهاي تنبل را از صحنه سياست حذف كرد تا آنها خانه‌داري كنند. همچنين فردي با لباس محلي ايلات بختياري ادعا داشت كه مدرك كارشناسي ارشد كشاورزي و منابع طبيعي دارد و هدفش از كانديداتوري هم حل و فصل مشكلات و معضلات اصلي كشور است. همگان به ياد دارند كه در سال ۸۴، مرد قاليباف كرماني به ستاد انتخابات كشور آمده بود و مي‌گفت قاليباف اصلي من هستم و خود را مهم‌ترين رقيب او عنوان مي‌كرد، امروز هم به ستاد انتخابات كشور آمد و براي چندمين بار ثبت‌نام كرد.

 نویسنده:
تشريح 2دستاورد مهم اقتصادي دولت و واكنش به ادعاي احمدي‌نژاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/27
تشريح 2دستاورد مهم اقتصادي دولت و واكنش به ادعاي احمدي‌نژاد


در روزهايي كه بازار تخريب دستاوردهاي دولت حسابي گرم شده و نامزدهاي انتخاباتي نزديك به به اصولگرايان به وارونه نمايي عملكرد دولت مستقر مي پردازند، رييس دفتر رييس‌جمهور در مورد ادعاي احمدي‌نژاد مبني بر اينكه در دولت وي خزانه خالي نبوده و دولت گذشته هم بدهكار نبوده است، گفت: خوشبختانه همه اينها مواردي است كه عدد و رقم آن كاملا روشن است. دستگاه‌هاي مسوول هم اطلاع‌رساني‌هاي لازم را كرده و خواهند كرد.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه شاخص‌ترين عملكرد اقتصادي دولت چيست؟ گفت: به نظر من دو عملكرد به‌طور درخشان در زمينه عملكرد اقتصادي دولت خود را نشان مي‌دهد؛ اول اينكه در سال گذشته اقتصاد ايران توانست رشد توليد

كم نظير رقم بزند يعني ما در سال ۹۵ توانستيم به نرخ رشدي در مجموع بالاتر از هدف‌گذاري سند چشم‌انداز دست پيدا كنيم.

او افزود: در سند چشم‌انداز نرخ رشد ۸ درصد تعريف شده است. در هيچ يك از ۱۱ سالي كه از تعريف اين نرخ رشد گذشته، اين مساله حاصل نشده بود و متاسفانه در برخي سال‌ها اين نرخ رشد منفي هم بود اما امسال براساس گزارش ۹ ماهه بانك مركزي ما نه تنها به اين نرخ رسيديم بلكه از آن گذر هم كرديم. اين افتخاري براي دولت و مردم

است.

رييس دفتر رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: نكته دوم مثبت شدن تراز خارجي است. اگر ما بخواهيم كلمه استقلال را در اقتصاد يك كشور ترجمه كنيم خود را در تراز تجاري خارجي نشان مي‌دهد.

نهاونديان در مورد ادعاي احمدي‌نژاد مبني بر اينكه در دولت وي خزانه خالي نبوده و دولت گذشته هم بدهكار نبوده است، گفت: خوشبختانه همه اينها مواردي است كه عدد و رقم آن كاملا روشن است. دستگاه‌هاي مسوول هم اطلاع‌رساني‌هاي لازم را كرده و خواهند كرد.نویسنده:
مردم در انتخابات ارديبهشت ماه 96 نياز به قيم ندارند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/27
مردم در انتخابات ارديبهشت ماه 96 نياز به قيم ندارند


«مردم ايران براي انتخابات سال 96 نياز به قيم ندارند.» اين بخشي از جملاتي است كه محمود واعظي درباره انتخابات ارديبهشت ماه مطرح كرده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه مردم در انتخابات آزاد هستند و نياز به قيم ندارند، گفت: مردم وقتي برنامه نامزدها را مطالعه و عملكردها را بررسي كنند، متوجه مي‌شوند به چه كسي راي دهند.

به گزارش ايرنا، محمود واعظي ديروز در دومين جلسه شوراي اداري خراسان‌جنوبي افزود: 29 ارديبهشت ماه آينده 2 انتخابات مهم شوراها و رياست‌جمهوري در ايران برگزار مي‌شود، مهم نيست چه كساني انتخاب مي‌شوند، تنها برگزاري انتخابات پرشور، سالم و قانونمند بسيار مهم است.

وي با اظهار اينكه داوطلبان انتخابات و طرفداران آنها برنامه‌هاي خود را ارائه و از تخريب يكديگر پرهيز كنند، تصريح كرد: بايد اخلاق در انتخابات رعايت شود تا نتيجه آن موجب وحدت بيشتر و انسجام ملي در كشور شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه بيان كرد: قواي سه‌گانه بدون يكديگر قادر به اداره كشور نيستند، اگر كسي تصور كند اين كشور

80 ميليوني را با آن گستره جغرافيايي با يك حزب و گروه اداره كند، اشتباه مي‌كند. واعظي گفت: اين كشور بايد توسط همه شايستگان اداره شود، بين قواي سه‌گانه تعامل نزديك باشد و همكاري نزديك بين نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي با دولت باشد چون همه اينها يك خانواده هستند و بايد تحت زعامت مقام معظم رهبري با يكديگر كار كنند.

وي ادامه داد: امروز كساني كه دور يك ميز به عنوان اعضاي كابينه دولت يازدهم نشسته‌اند تفكر مختلف دارند، شايستگي در انتخاب افراد ملاك بود و به هيچ‌وجه وابستگي به فلان حزب يا جريان سياسي تاثيري در انتخاب افراد نداشته است. اين عضو دولت يازدهم يادآور شد: به همين دليل در سه سال و نيم گذشته آرامش و ثبات در كشور برقرار شد و در اين فضاي همكاري و تعامل، دولت كارهاي بزرگي انجام داد.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/27
روي موج خبر


 2 انگشت جوهري نماد «دوباره براي ايران» بود؛ ايلنا| مشاور رييس‌جمهور گفت: روحاني پس از ثبت‌نام نه فقط به علامت پيروزي دست راستش را بالا برد بلكه با آغشته كردن دو انگشت، از نماد انتخاباتي دوباره براي ايران رونمايي كرد. حسام‌الدين آشنا در توييتر خود نوشت: «دوباره آمده‌ است تا بگويد از نيمه راه شكستن حصر ايران نبايد به عقب برگرديم؛ ما همه با هم ايران‌مان را دوباره مي‌سازيم. عقب‌گرد ممنوع.»

 جهانگيري بر لزوم بسيج امكانات براي كمك به سيل‌زدگان تاكيد كرد؛ پاد| معاون اول رييس‌جمهور در تماس‌هاي تلفني جداگانه با استانداران آذربايجان‌غربي و شرقي، در جريان آخرين وضعيت خسارات وارده ناشي از جاري شدن سيل در اين دو استان قرار گرفت. اسحاق جهانگيري در اين تماس‌هاي تلفني با تاكيد بر اينكه ستاد مديريت بحران استان و نيروهاي امدادي بايد تمام تلاش خود را براي ساماندهي اين وضعيت و كمك به آسيب‌ديدگان حادثه سيل به‌كار گيرند، خواستار آماده‌باش كامل نيروهاي امدادي استان براي تامين امنيت مردم شد و بر لزوم رسيدگي فوري به وضعيت سيل‌زدگان و جبران خسارات وارده به هموطنان‌مان در اين دو استان تاكيد كرد.

 اطلاعيه دادستان كل كشور درباره پرهيز از تبليغات زودهنگام؛ آنا| دادستان كل كشور و رييس ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي و عضو كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري با انتشار اطلاعيه‌يي از كانديداهاي رياست‌جمهوري خواست از انجام هرگونه تبليغ زودهنگام در فضاهاي حقيقي و مجازي از سوي خود و هواداران‌شان خودداري كنند. در بخشي از اطلاعيه حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري آمده است: «شب گذشته خبر و فيلمي از بعضي شبكه‌هاي اجتماعي از تجمع عده‌يي از طرفداران بعضي كانديداهاي محترم رياست‌جمهوري مشاهده كردم كه تبليغ تلقي مي‌شود. انتظار داريم همه كانديداهاي محترم راسا و با تاكيد به طرفداران خود، از هرگونه اقدامي كه در فضاي حقيقي يا مجازي تبليغ محسوب مي‌شود، خودداري فرمايند.»

 چاره‌اي جز اصلاح قانون انتخابات نداريم؛ ايسنا| عضو هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست‌جمهوري گفت: چاره‌يي نداريم مگر اينكه نقايص قانون فعلي انتخابات را برطرف كنيم. حسينعلي اميري در جريان بازديد تعدادي از اعضاي هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست‌جمهوري از مراحل ثبت‌نام اين انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با اين روند ثبت‌نام‌ها كه هر كسي با هر شرايطي براي ثبت‌نام مي‌آيد، فرصت و هزينه زياد ايجاد مي‌شود و مردم متوجه نقص قانون انتخابات رياست‌جمهوري شده‌اند.

 مخاطبان بايد از صدا و سيما حس بي‌طرفي داشته باشند؛ تسنيم| سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي گفت: «ما اميدواريم كه صدا و سيما رفتاري از خودش بروز و ظهور ندهد كه تلقي جانبداري از هر طيف يا گروه يا جناح يا فرد خاصي را به ذهن متبادر بكند.»عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما با اشاره به قوانين تبليغات انتخابات كه از نخستين روز رسمي تبليغات رياست‌جمهوري، صدا و سيما ملزم به رعايت آن است، گفت: براساس قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر افراد حقيقي يا حقوقي كه نسبت به عملكرد صدا و سيما اعتراض داشته باشند، مي‌توانند شكايت خود را به شوراي نظارت صدا و سيما منعكس كنند و اين شورا نيز در يك بازه زماني محدود به آنها رسيدگي خواهد كرد.

 جزئيات ديدار صبح ديروز اصلاح‌طلبان با حسن روحاني؛ ايلنا| صبح روز گذشته برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب با حجت‌الاسلام روحاني ديدار كردند. در اين جلسه كه حسين كمالي، حجت‌الاسلام موسوي لاري و حسين مرعشي به نمايندگي از اصلاح‌طلبان حضور داشتند درباره انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراي شهر و همچنين نحوه حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني گفت‌وگوهايي صورت گرفت. شنيده شده در اين جلسه اصلاح‌طلبان خواستار كانديداتوري اسحاق جهانگيري به عنوان نامزد پوششي در كنار حسن روحاني شده‌اند.

 ۵۵۰۰ بازرس بر انتخابات شوراها نظارت مي‌كنند؛ ايسنا| بهروز بنيادي عضو كميته بازرسان هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ۵۵۰۰بازرس كار نظارت بر انتخابات را برعهده خواهند داشت. وي با بيان اينكه هيات بازرسي انتخابات شوراها به عنوان بازوي كمكي در كنار هيات نظارت است، افزود: هيات نظارت مركزي كشور در انتخابات شوراها ۵ نفر عضو دارد كه براي قوي‌تر شدن نظارت‌ها در سراسر كشور نيروهايي به كار‌گيري مي‌شوند. وي با اعلام اينكه ۶ نفر از مجلس شوراي اسلامي و يكي از اعضاي هيات نظارت به‌عنوان مسوول كميته بازرسي هيات نظارت مركزي تعيين شده‌اند، بيان كرد: از هر استان سه نفر نماينده به عنوان هيات نظارت و سه نفر به عنوان بازرس انتخاب مي‌شوند.نویسنده:
  كالن
  اخبار Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 حقوق افزايش ميزان بازنشستگان
  يدهد
  كاركنان نشان فقر بر مالي توسعه آثار با رابطه در اقتصادي پژوهش يك ههاي
  يافت لشكري بازنشستگان دولت كاركنان حقوق افزايش شد اعالم درصد 10 ميزان به تورم نرخ به توجه با
  كشوري گزارش«تعادل» به است. شده اعالم تورم نرخ از 3شتر بي
  كه سازمان بودجه برنامه سازمان پيشنهاد به دولت مالي
  هيات توسعه آستانه از عبور با فقر
  كاهش علمي هيات اعضاي حقوق ضريب استخدامي،
  اداري 96 سال براي را قضات عالي آموزش موسسات ها اه
  دانشگ كرد. تعيين ريال چهار چهل صد هزار چهار
  بيست با اما بوده، مثبت فقر بر شاخص اين اثر 72.0 اقتصادكالن|
  گروه مديريت قانون ذيل بگيران حقوق حقوق ضريب
  همچنين 72.0 آستانه حد از عبور مالي توسعه گسترش كشورهاي ديرين مشكالت ترين مهم از يكي فقر شد. تعيين ريال 1695 جاري سال براي كشوري
  خدمات كشور در فقر كاهش به منجر مالي توسعه
  افزايش است. ايران جمله از توسعه حال در يافته
  توسعه قانون مشموالن حقوق حداقل دولت هيات اساس اين
  بر عوامل تاثير كه ضمني روند متغير است.
  شده سياستمداران كه است حد بدان موضوع اين
  اهميت تومان 53هزار ميليون يك را كشوري خدمات
  مديريت ساختاري نهادي، عوامل همچون مشاهده
  غيرقابل به را فقر كردن هكن ريش مختلف هاي دوره
  در است. كرده تعيين حقوق حداقل 7برابر را حقوق حداكثر
  و تاثيري دهد مي نشان را فقر بر تكنولوژيك كه عواملي كردند. اعالم خود اهداف از يكي
  عنوان حقوق افزايش خود تصويبنامه در وزيران هيات
  همچنين طوري به است، داشته فقر شاخص بر دار معني در كنند حركت هدف اين راستاي در توانند
  مي بازنشستگي صندوق مشتركان بگيران وظيفه
  بازنشستگان، با جهت هم فقر شاخص ضمني روند نمودار
  كه اين در اند. گرفت قرار ارزيابي مورد گوناگون
  مطالعات مصوبه اين براساس كرد. ابالغ را 96 سال در
  كشوري كردهاند. حركت زمان طول در يكديگر توسعه اثرات عنوان با اقتصادي پژوهش يك
  بين، صندوق مشتركان بگيران وظيفه بازنشستگان،
  حقوق داريوش قلم به كه ايران در فقر كاهش بر
  مالي نيروهاي اجتماعي تامين سازمان كشوري اقتصادي
  بازنشستگي تگذاران سياس براي هايي توصي بررسي به مالي ديد زاويه از يافته انتشار
  حسنوند افزايش 01درصد گذشته سال به نسبت 96لاس در
  مسلح مسووالن كند مي پيشنهاد ادامه در پژوهش اين اثر مقاله، اين در است. پرداخته ايران در فقر
  روند بازنشستگان دريافتي حداقل مصوبه اين طبق ييابد.
  م توسعه پيشرفت ارتقا راستاي در كشور
  اقتصادي زماني بازه براي ايران، در مطلق فقر بر مالي
  توسعه آنها دريافتي حداكثر تومان 53زار ميليون يك
  نيز كشور، مناطق همه به آن گسترش كشور در
  مالي گرفته قرار كنكاش بررسي 2931مورد تا 1364
  مصوبه ماده براساس بود. خواهد دريافتي حداقل رابر
  ب را نكته اين نبايد دهند. انجام را ضروري
  اقدامات «نسبت مالي» «عمق مالي توسعه شاخص دو از
  و 12هرصبت مبناي بر بازنشستگان دريافتي نسازي
  همسا افزايش عمده مسير از فقر كاهش كه كرد فراموش غيردولتي بخش به بانكي سيستم اعطايي
  تسهيالت شد. خواهد اجرايي 96 بودجه
  قانون تا زيرا گذارد، مي تاثير اقتصادي رشد ملي توليد است. شده استفاده داخلي» ناخالص توليد بر
  تقسيم توان نمي باشد، نداشته توجهي قابل رشد ملي
  توليد بر كه دهد مي نشان تحقيق هاي مدل برآورد
  نتايج افزايش هاي راه از يكي داشت را فقر كاهش
  انتظار مالي توسعه مالي، توسعه شاخص دو هر
  اساس يعتر سر حذف لزوم به است. كشور اقتصاد در مالي توسعه ملي،
  توليد داشته مطلق فقر بر نهيي آستا غيرخطي نهبگير
  تاثيري يارا باالي هاي دهك يافته توسعه كشور مالي نهادهاي اگر ديگر عبارت مشخصي، آستانه حد از قبل تا كه معنا بدين
  است. تجميع خوبي به را خرد منابع توانند مي باشند، كارا مطلق فقر وضعيت شدن بدتر موجب مالي
  توسعه مجلس، محاسبات بودجه برنامه، كميسيون رييس
  نايب گذاري سرمايه توليد پشتيباني براي
  كرده آستانه حد اين از عبور از پس اما يود جامعه
  در در كه را گير يارانب باالي هاي ده حذف بايد دولت
  گفت: اين از دهند قرار توليدي هاي بنگاه اختيار
  در توسعه گسترش كشور، در مالي توسعه گسترش
  و كند اجرايي تر سري هرچه آمده گذشته سال بودجه
  قانون فقر كاهش نتيجه در اقتصادي رشد به طريق توسعه، حال در كشورهاي فقر كاهش راهبردهاي توزيع وضعيت درآمد، از مشخص سطح يك جديد
  در مالي هاي سيستم بستر در فقر كاهش مطلق فقر كاهش بر معنيدار مثبت تاثيري
  مالي دهد. ارائه مجلس به را آن
  گزارش طريق از مالي توسعه اين، بر عالوه كنند. كمك شود، رشد هاي مدل اهميت به بيشتري توجه بايد مشخص را فقر ميزان نابرابري چگونگي درآمد «نسبت مالي» «عمق شاخص يي آستان حد
  دارد. ابزارها، كه دارد وجود هنگامي مالي
  توسعه اشاره با ملت، خانه با گفتگو در نيا محبي
  جهانبخش اعتبارات، به درآمد كم افراد دسترسي مستقيم الزاما رشد، از حاصل اقتصادي پيشرفت كه چرا به كه مهمي اقتصادي تحول ديگر، سوي از كند. مي غيردولتي بخش به بانكي سيستم اعطايي
  تسهيالت يي هزينه آثار مالي هاي واسطه
  بازارها به اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از جمعي نامه
  به (هم ميشود افراد اين كار كسب گسترش
  سبب نميشود. فقرا زندگي سطح بهبود به منجر توسعه دهند. كاهش را مبادله اجرا اطالعات، كردهاند تجربه را آن كشورها از زيادي تعداد تازگي 26.0 ترتيب به داخلي» ناخالص توليد بر
  تقسيم قانون ناقص اجراي موضوع به رسيدگي براي اترييسه
  هي مطلوب هاي ايده از استفاده كارآفريني طريق
  از در اطالعات توليد همچون مواردي شامل مالي است. مالي توسعه باشد، موثر فقر بر تواند مي است. شده 72.0برآورد داخلي ييننامه 236 ماده براساس ها ياران
  هدفمندسازي را آنها خريد قدرت انساني) سرمايه ايجاد هم فقر بر مالي توسعه اثر بر نظارت ممكن، هاي گذاري سرمايه
  خصوص موضوع به رسيدگي درخواست نامه اين گفت:
  مجلس، مطلوب پسانداز طريق از حداقل يا دهد مي افزايش كه ميدهد نشان حاضر پژوهش هاي يافته فقر كاهش سرانه توليد افزايش فقر كني ريشه اصلي بازيگران ها، شركت حكمراني اجراي ها گذاري
  سرمايه به هگير ياران باالي هاي ده حذف در دولت
  اهمال ميكند. مبارزه فقر با تاثيري مالي تعميق همان يا مالي توسعه شاخص محدود تنها دارد يي ترده گس ابعاد فقر اگرچه از يكي همواره آن بر موثر عوامل
  فقر همچنين مخاطره مديريت پراكندگي
  مبادله، شده ارائه مجلس محاسبات بودجه برنامه،
  كميسيون ايران در مطلق فقر بر تانهيي آس غيرخطي است. خدمات كاال مبادله فقر فرهنگي، فقر بلكه نميشود، اقتصادي فقر به محافل بين در توجه جالب مهم
  موضوعات قرار بودجه برنامه كميسيون جاري هفته كار دستور مالي
  در توسعه گسترش ابزارهاي نسبت كه هنگامي تر دقيق عبارت به است. داشته در اقتصادي رشد مالي توسعه بين ارتباط اهميت از خود نوع در نيز آموزشي فقر اجتماعي هاي دغدغه ترين مهم از يكي همچنين
  آكادميك اسالمي شوراي مجلس در مياندوآب نماينده است.
  گرفته شده پيشنهاد مالي توسعه گسترش زمينه در 26.0 از كمتر داخلي ناخالص توليد به نقدينگي براي اما برخوردارند، مختلف جوامع در
  فراواني اين است. شده وسيع بسيار اقتصادي اخير ادبيات ايران جمله از كشورها اقتصادي گذاران ت
  سياس نامه اين طراحان از يكي عنوان به نيز بنده اينكه بيان
  با سرمايه پول بازار در نوين مالي ابزارهاي كه است بدتر موجب مالي توسعه شاخص افزايش باشد، كن ريشه براي ابزاري عنوان به اقتصاد از استفاده اهداف ترين مهم از يكي فقر كني ريشه است.
  بوده مالي توسعه كه ميكنند تاكيد غالبا
  مطالعات قانون ناقص اجراي موضوع به رسيدگي كنندگان
  درخواس بانكداري گسترش همچنين كنند. پيدا توسعه اين از عبور از پس اما شود مي فقر وضعيت شدن فقر پديده به مالي توسعه ديد از بايد فقر كردن كشورهاي در خصوص به دولتمردان
  اقتصادي رشد سبب يافته، تحول جديد مالي هاي
  سيستم نمايندگان گذشته هفته افزود: ام، وده ها ياران
  هدفمندسازي ها بانك گسترده نقش به توجه با آن نوين
  خدمات را فقر وضعيت مالي توسعه گسترش آستانه، حد از اقتصادي ادبيات اما شوند، مي كشورها اقتصادي فقر بر مالي توسعه تاثير شود نگريسته اقتصادي مطلق سطح از فقر، ميزان است. توسعه
  درحال محاسبات ديوان بودجه برنامه سازمان تعاون،
  وزارت سرمايه، بازار ايران اقتصاد در بانكي اعتبارات
  و مالي توسعه شاخص همچنين بخشد. مي بهبود آن به فقر كاهش مالي توسعه بين تطابق نظر گيرد. قرار كنكاش دقت مورد اقتصادي مطلق درآمد توزيع از همچنين اقتصادي رشد
  درآمد حضور بودجه برنامه كميسيون در توضيحات ارائه
  براي كاراي تخصيص ها بانك رقابت افزايش طريق از سيستم اعطايي تسهيالت «نسبت يا محور بانك واقعي توليد كه ميدهد نشان حاضر پژوهش
  نتايج اثرات تجربي، بيني پيش نظر از نيست. گستردگي مطلق سطح ميزان زيرا شود، مي متاثر نابرابري
  و نخست كار دستور شدن طوالني دليل به اما بودند،
  يافته مرتبط اعتبارات مالي هاي واسطه گسترش منابع، ناخالص توليد بر تقسيم غيردولتي بخش به بانكي عبارت به دارد. فقر بر داري معني منفي اثر سرانه اكثريت خريد قدرت چگونگي تواند مي
  درآمدها اصالحات زيرا نيست، روشن فقر بر مالي
  توسعه شد واگذار بعد هفته به موضوع اين بررسي
  كميسيون، بيشتر دسترسي شرايط تواند مي درآمد كم اقشار با مطلق فقر بر يي آستانه غيرخطي اثر نيز داخلي» كاهش به منجر سرانه واقعي توليد افزايش ديگر كه طوري به كند، مشخص را فقر سطح
  جامعه ميشود درآمدي سطح تغييرات سبب
  مالي در مجلس بودجه برنامه كميسيون داد: ادامه ا حبي مني كند ايجاد مالي منابع به را درآمد كم فقير
  افراد براي قبلي شاخص همانند است. داشته ايران در كاهش به است ممكن درآمد اقتصادي رشد انتظار قابل يي نتيجه نتيجه، اين شود. مي فقر قدرت افزايش سبب تواند مي مطلق درآمد
  افزايش قانون ناقص اجراي موضوع به رسيدگي موضوع جاري
  هفته ميشود. سبب را ايران در فقر كاهش كه يعني آن آستانه حد از قبل تا نيز شاخص اين در دارند تاكيد محققان از بسياري نينجامد. فقر است. نظري مباني پيشين مطالعات با سازگار همچنين شود. فقر كاهش جامعه اكثريت
  خريد تعاون، وزارت نمايندگان حضور با را ها ياران
  هدفمندسازي تا يكند بررسي محاسبات ديوان بودجه برنامه
  سازمان چيست. باره اين در دولت تعلل مبدا منشا شود
  مشخص كرد
  منتشر را يازدهم دهم دولت در صادرات واردات ميزان اي مقايس آمار ايران
  گمرك كشور پول كل درصد 80 مثبت
  تجاري تراز مردم
  تثبيت درصد اختيار
  در شده ايجاد طبقاتي فاصله به اشاره با مجلس ادوار گرفت
  نماينده فزوني واردات بر 95 94 هاي ال در سال 35 از بعد ايران
  صادرات داد. خبر بوقوع ال قري بحران يك بروز از اخير هاي ال
  طي سابق رييس مقدم، مصباحي غالمرضا تسنيم، گزارش
  به دالر ميليون 3ميليارد با ايران خارجي تجارت رسيد دالر ميليون 808 ميليارد 61 به كالن|
  ايران
  اقتصاد خانوارهاي 2درصد مالكيت از مجلس اقتصادي
  كميسيون شد. بسته تجاري تراز كسري 34ميليارد سال همان در كه است درحالي
  اين از پس ايران خارجي، تجارت آمارهاي براساس هاي ده در شرايط اين تشديد منابع از درصد 80 بر
  كشور دولت 1394 سال در افزايد: مي گزارش اين بنابراين شد، صادر كاال انواع دالر ميليون 975
  و تجارت كارنامه 1394 سال در شده موفق سال 35
  متذكر اسالمي شوراي مجلس ادوار نماينده داد. خبر
  اخير انقالب از سال 35 گذشت از پس شد موفق يازدهم تراز از كشورمان صادرات واردات ارقام مقايسه برساند. پايان به مثبت بازرگاني تراز با را كشور
  خارجي سرمايه درصد 50 از بيش شده سبب ها بان داري اه بنگ
  شد: با را كشور خارجي تجارت كارنامه ايران اسالمي در دالري ميليون 833 ميليارد 17 منفي تجاري 094ميليون ميليارد 41 كه حالي در سال اين
  در جاي به نكها با بنابراين باشد. خودشان هاي بنگاه در ها نك
  با سال در برساند پايان به مثبت بازرگاني تراز دارد. حكايت 1390
  سال مقابل در اما بود شده وارد كشور به كاال انواع
  دالر يدهند؛ خدمات خود به بدهند خدمات ديگران به
  اينكه ميليون 490 ميليارد 41 كه حالي در 1394 154ميليون 35ميليارد نيز 1391 سال
  در غيرنفتي كاالي انواع دالر ميليون 414 24ميليارد بدهد. خدمات مردم به واند نت بانك اين كه است
  معلوم در اما بود شده وارد كشورمان به كاال انواع دالر 14ميليارد مقابل در وارد ايران به كاال انواع
  دالر آمارهاي براساس شد. صادر كشورها ساير به ايران
  از هاي سپرد صاحبان باالي سهم به ادامه در مقدم حي
  مصبا كاالي انواع دالر 414ميليون 24ميليارد مقابل مقايسه شد. صادر كاال انواع دالر ميليون 448 ادامه 5931هم سال در موفقيت اين ايران
  گمركي كه آورديم دست به اطالعاتي افزود: كرد اشاره بانكي
  كالن شد. صادر كشورها ساير به ايران از غيرنفتي 1391 سال در كشورمان صادرات واردات ميزان كشور تجاري تراز متوالي سال دومين براي
  يافته درصد 80 مالك كشور خانوارهاي 2درصد تنها يدهد
  نشان دومين توان مي را 1395 سال اما ميان اين در دالري ميليون 21ميليارد تجاري كسري از
  نيز كشور تجاري تراز مازاد سال اين در است. شده
  مثبت چند در روند اين كرد: تصريح وي هستند. بانكي ردههاي
  سپ كشور تجاري تراز كه كرد قلمداد متوالي سال صادرات آمار افزايد: مي گزارش اين دارد.
  حكايت است. رسيده دالر ميليون 246
  به كساني تعداد شده تشديد فاصله يافته، افزايش خير هه ايران غيرنفتي صادرات 1395 سال در شد. مثبت ميزان محاسبه با يادشده هاي ال س در
  غيرنفتي استاد اين است. يافته كاهش هستند، وجوه اين صاحبان
  كه اين رسيد دالر 039ميليون ميليارد 43 به است. شده اعالم گازي ميعانات صادرات دهم دولت در غيرنفتي صادرات واردات اتفاقي شبيه چيزي اين كرد: تاكيد پايان در دانشگاه
  حوزه 684 34ميليارد مدت اين در كه است درحالي ايران گمرك عمومي روابط «تعادل»، گزارش
  به است. نزديك بحران است؛ افتاده استريت وال در كه
  است توجه با شد كشور وارد كاال انواع دالر ميليون يازدهم دولت در غيرنفتي صادرات واردات صادرات صادرات واردات ميزان درخصوص يي مقايسه دالر)
  آمار (ميليون تراز دالر) (ميليون واردات
  سال تجاري تراز مازاد مدت اين در شده ياد ارقام به سال در ايران خارجي تجارت آمار دالر)
  براساس نفتي(ميليون غير برمبناي كرد. منتشر را يازدهم دهم هاي دولت
  در همچنين رسيد. دالر ميليون 246 به كشورمان دولت كار به آغاز از سال نخستين در 1392
  1388 سال در ايران، خارجي تجارت آمار
  گزارش الزمه مالي منابع عسازي متنو
  246 43684 43930 1395
  افزايش درصد 45/3 غيرنفتي صادرات 1395 سال 709 94ميليارد به ايران واردات ميزان يازدهم دالر ميليون 287 55ميليارد ايران واردات
  ميزان يافت. كار به آغاز از سال نخستين در رسيد دالر ميليون ميليون 596 52ميليارد مدت اين در گذاري
  بوده سرمايه بيشتر 429
  جذب 41490 42414 1394
  اين گرفتن درنظر با است حاكي گزارش اين انواع دالر ميليون 848 ميليارد 41 يازدهم
  دولت 12 در بنابراين است. شده صادر كاال انواع
  دالر المللي بين موسسات مجامع ها، وام دفتر
  مديركل ايران المي اس جمهوري بازرگاني تراز كه موضوع كشورمان صادرات واردات مقايسه شد. صادر 8003-
  كاال 53569 50561 1393 اسالمي جمهوري بازرگاني تراز 1388 سال
  ماهه دارايي امور اقتصاد وزارت خارجي گذاري سرماي
  سازمان به 1391 1390 ،1389 ،1388 هاي سال طي ايران تجاري تراز ميدهد نشان 1392 سال
  در بوده دالر ميليون 691 ميليارد 29 منفي 1687-
  ايران 49709 41848 1392
  تدريج به يازدهم، دولت در برجام شدن اجرايي از پس
  گفت: دالر، ميليون 691 ميليارد 29 كسري با ترتيب بود. دالر ميليون 861 ميليارد منفي 46ميليارد مجموع در 1389 سال در
  است. امر همين يافت گشايش بانكي مالي سيستم هاي
  كانال 71ميليارد دالر 225ميليون ميليارد 30 يازدهم دولت دوم سال در 1393 سال در در شد كشور وارد كاال انواع دالر ميليون 450
  -12003 53451 41448 1391
  گزارش به شويم. مذاكره وارد كشورها ديگر با تا شد
  موجب تراز شدن مثبت بود، شده بسته دالر ميليون 833 965ميليون ميليارد 53 به ايران واردات
  ميزان 33 به ايران غيرنفتي صادرات ميزان سال،
  همين مجامع مها، وا دفتر مديركل نيوشاني، خا سعيد شادا -17833 61808 43975 1390
  429ميليون با ايران اسالمي جمهوري بازرگاني همان در كه است درحالي اين رسيد
  دالر يي مقايسه ارقام رسيد. دالر ميليون 928
  ميليارد وزارت خارجي گذاري سرماي سازمان نالمللي بي
  موسسات 246 با همچنين 1394 سال در تجاري مازاد دالر كاال انواع دالر 165ميليون 05ميليارد
  سال نشان 1389 سال در ايران صادرات واردات 22503-
  ميزان 64450 33928 1389
  از يكي خارجي مالي منابع سازي متنوع اينكه بيان با
  اقتصاد مثبت 1395 سال در تجاري مازاد دالر ميليون سال در شد. صادر كشورها ساير به كشورمان از 03ميليارد منفي كشور تجاري تراز كه ميدهد يشود، محسوب خارجي گذاران سرماي جذب مهم 19692-
  عوامل 55287 25596 1388
  دستاوردي متوالي سال دو در بازرگاني تراز بودن غيرنفتي صادرات واردات ارقام گرچه 1393 است. بوده دالر ميليون 522
  منابع بيشتر، ههاي سرماي جذب براي اقتصاد وزارت ايران
  افزود: اسالمي جمهوري
  منبع:گمرك ميرود. شمار به يازدهم دولت براي بزرگ كارنامه درنهايت اما بود نزديك بسيار
  كشورمان واردات ميزان 1390 سال در گزارش، اين بر
  بنا يك يا كشور يك از كه طوري كرد متنوع را خارجي
  مالي نشود. هگذاري سرماي ايران در خاص پول
  واحد وزارت كه گفت توان مي كلي طور به وي، گفته به برنامه: سازمان رييس مشاور كرد مطرح نوبخت
  محمدباقر سبد يك در را غها تخممر تمام كه است معتقد
  اقتصاد با دليلي هر به بنا ايران مالي مراوده اگر چراكه ريخت، شد
  نبايد خواهد مواجه بيشتري فشارهاي با دولت ششم برنامه اجراي ههاي نام آيي تدوين
  آغاز بين از مالي منابع كند، برخورد مشكل به گذار يه سرما
  كشور يكند تالش يازدهم دولت كرد: اظهار ياوشاني خان نرود. از هرحال به ميشود؛ روشنگري اقتصاد در و... بانكي معوقات به اشاره با كشور بودجه برنامه سازمان رييس مشاور دهد انجام را كار اين درصد 100 حدود تا است توانسته
  ايران كشور اقتصادي شرايط خارجي، هگذاران سرماي جذب با كه دولت براي گذشته هاي سال در درآمدي جديد منبع كه آنجا تالش يي عده گفت: يازدهم دولت اقتصادي تيم موفق كارنامه كند. عمل خود وظيفه به داد خبر وگو گفت يك در بودجه برنامه سازمان
  رييس صورت اقدامات با كه است حالي در اين بخشد. بهبود
  را تحت دولت اقتصادي تيم نيست منطقي بود، نشده تعريف اين دهند جلوه وارونه را دولت اقتصادي دستاوردهاي دارند، بيان با بودجه برنامه سازمان رييس نوبخت، محمدباقر اتمام از پس توسعه ششم برنامه اجرايي هاي نامه آيين
  كه كشورهاي با حاضر درحال برجام شدن اجرايي از پس
  گرفته متناسب كه شرايطي در دولت اقتصادي تيم بگيرد. قرار فشار است. شده بيشتر انتخابات آستانه در فشارها داده انجام ملي كار تقسيم سال شعار اجراي براي دولت اينكه ميشود. آغاز 96 بودجه اجرايي هاي آييننامه هستيم. همكاري مذاكره حال در اروپايي آسيايي مختلف پرداخته، وظيفه انجام مسائل مديريت به موجود امكانات با هاي روز در يازدهم دولت افزود: نديمي ايرج ايرنا، گزارش به مالي تامين توليدملي، توان ارتقاي مهم برنامه پنج افزود: است، نامگذاري به اشاره با نوبخت محمدباقر ملت، خانه گزارش
  به سرمايه بازگشت از اطمينان باال سودآوري كرد: تاكيد وي حدود افزايش به اشاره با ادامه در وي است. گرفته قبولي نمره بيشتر فشارهاي با جمهوري رياست انتخابات برگزاري تا آتي به انساني نيروي اشتغال خارجي، تجارت گذاري، سرمايه مقاومتي؛ اقتصاد سال به رهبري معظم مقام سوي از 96
  سال محيط يك ايجاد الزمه مربوطه، هاي ضمانت ارائه همچنين خروج براي 95 سال در ها بانك اعطايي تسهيالت درصدي 50 اقتصاد در مشكل وجود از يي عده افزود: وي بود. خواهد مواجه است. شده كار تقسيم دستگاهها تمام تفكيك اين در ارز كاال قاچاق با مبارزه ضرورت اشتغال
  توليد مجامع وامها، «دفتر مديركل است. گذاري سرماي ثبات
  با فقط اما دارد، زيادي عوامل علل ركود بروز كرد: اظهار ركود از شمارند؛ مي مشكالت اين مسوول را دولت رانند مي سخن شده تعيين دستگاهي هر ماموريت داد: ادامه وي سازمان اين به اولويت با گمرك 96 سال اعتبارات گفت:
  راستا وزارت خارجي گذاري سرماي سازمان نالمللي» بي
  موسسات مقام اين گفته به است. مالي تامين آن بازدارنده عوامل از يكي زمان نظر از موجود مشكالت از زيادي بخش كه حالي در اقتصاد فرماندهي ستاد دبيرخانه پيشنهادي هاي برنامه همانند خود موردنياز تجهيزات بتوانند تا يابد مي اختصاص در كه فاكتورهايي مهمترين از يكي اينكه بيان با اقتصاد ركود، از خروج براي آن تقويت عامل اين تاثير ميزان مسوول، دولت آمدن كار روي از پيش گذشته به مربوط جامعيت فرماندهي ستاد در بوده بودجه برنامه سازمان در كه مقاومتي كنند. خريداري را اس» پي «جي ري»
  «ايكس ريسك تقسيم بود، خواهد دخيل قراردادها تنظيم طراحي دارد. نياز يي تازه هاي ارزيابي به وارد با تا تالشند در نيز برخي كرد: اضافه وي است. يازدهم است. بررسي حال در مقاومتي اقتصاد اخير روزهاي در ايران گمرك كل رييس خصوص اين
  در هگذار سرماي براي را هگذاري سرماي آنچه كرد: تصريح است، آينده به نگاه با توليدكنندگان از بخشي امروز افزود: نديمي اين كنند وادار خود از دفاع به را دولت فشارهايي، كردن بودجه اجرايي ضوابط تصويب به اشاره با دولت سخنگوي ري ايكس دستگاه 19 امسال پايان تا كه بود كرده الم
  اع چگونگي قراردادي چارچوب قالب بر عالوه يكند
  جذاب كاالها انواع اينكه بيان با وي ميكنند. پرهيز بازار براي توليد از بپردازد. ارقام آمار ارائه به دولت تا است فرصتي موضوع اجرايي هاي آييننامه كرد: تصريح دولت هيات در 96 سال براي گمرك ظرفيت به فعلي دستگاه 12 بر عالوه
  كاميوني هگذاري سرماي موضوع در موجود ريسك مديريت يا
  تقسيم اين كرد: خاطرنشان ميشود، توليد موجود نيازهاي تناسب به داشت: بيان كشور بودجه برنامه سازمان رييس مشاور اتمام از پس است نشده تدوين هنوز توسعه ششم برنامه كرباسيان مسعود شود. مي افزوده تجاري هاي محموله
  اسكن سرمايه برگشت از هذار سرمايگ اطمينان درجه كه است انداز پس اقتصادي، كنوني شرايط در برخي كه است حالي در هستند؛ مشكالت از دولت افشاگري نگران اما سوم، دسته اجرايي هاي آييننامه تدوين 96 بودجه اجرايي هاي آييننامه مقاومتي، اقتصاد هاي پروژه از يكي گذشته سال كه است
  گفته يكند. تعيين را آن از ناشي سود ميدهند. ترجيح كردن خرج بر را بيشتر خارجي، كشورهاي ماليات، نفت، نقش بيان با كه مسائلي ميشود. آغاز آن گمرك اساس اين بر كه بوده گمركات كردن الكترونيكي پروژه
كاهش فقر با عبور از آستانه توسعه مالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/27
كاهش فقر با عبور از آستانه توسعه مالي
يافته‌هاي يك پژوهش اقتصادي در رابطه با آثار توسعه مالي بر فقر نشان مي‌دهد


گروه اقتصادكلان|

 فقر يكي از مهم‌ترين مشكلات ديرين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از جمله ايران است. اهميت اين موضوع بدان حد است كه سياستمداران در دوره‌هاي مختلف ريشه‌كن كردن فقر را به عنوان يكي از اهداف خود اعلام كردند. عواملي كه مي‌توانند در راستاي اين هدف حركت كنند در مطالعات گوناگون مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. در اين بين، يك پژوهش اقتصادي با عنوان اثرات توسعه مالي بر كاهش فقر در ايران كه به قلم داريوش حسنوند انتشار يافته از زاويه ديد مالي به بررسي روند فقر در ايران پرداخته است. در اين مقاله، اثر توسعه مالي بر فقر مطلق در ايران، براي بازه زماني 1364 تا 1392 مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و از دو شاخص توسعه مالي «عمق مالي» و «نسبت تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش غيردولتي تقسيم بر توليد ناخالص داخلي» استفاده شده است. نتايج برآورد مدل‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه بر اساس هر دو شاخص توسعه مالي، توسعه مالي تاثيري غيرخطي و آستانه‌يي بر فقر مطلق داشته است. بدين معنا كه تا قبل از حد آستانه مشخصي، توسعه مالي موجب بدتر شدن وضعيت فقر مطلق در جامعه مي‌شود اما پس از عبور از اين حد آستانه و گسترش توسعه مالي در كشور، گسترش توسعه مالي تاثيري مثبت و معني‌دار بر كاهش فقر مطلق دارد. حد آستانه‌يي شاخص «عمق مالي» و «نسبت تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش غيردولتي تقسيم بر توليد ناخالص داخلي» به ترتيب 0.62 و 0.27 برآورد شده است. بازيگران اصلي ريشه‌كني فقر

فقر و عوامل موثر بر آن همواره يكي از موضوعات مهم و جالب توجه در بين محافل آكادميك و همچنين يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياست‌گذاران اقتصادي كشورها از جمله ايران بوده است. ريشه‌كني فقر يكي از مهم‌ترين اهداف اقتصادي دولتمردان به خصوص در كشورهاي درحال توسعه است. ميزان فقر، از سطح مطلق درآمد و رشد اقتصادي و همچنين از توزيع درآمد و نابرابري متاثر مي‌شود، زيرا ميزان سطح مطلق درآمدها مي‌تواند چگونگي قدرت خريد اكثريت جامعه و سطح فقر را مشخص كند، به‌طوري كه افزايش درآمد مطلق مي‌تواند سبب افزايش قدرت خريد اكثريت جامعه و كاهش فقر شود. همچنين در يك سطح مشخص از درآمد، وضعيت توزيع درآمد و چگونگي نابرابري ميزان فقر را مشخص مي‌كند. از سوي ديگر، تحول اقتصادي مهمي كه به تازگي تعداد زيادي از كشورها آن را تجربه كرده‌اند و مي‌تواند بر فقر موثر باشد، توسعه مالي است. افزايش توليد سرانه و كاهش فقر

اگرچه فقر ابعاد گسترده‌يي دارد و تنها محدود به فقر اقتصادي نمي‌شود، بلكه فقر فرهنگي، فقر اجتماعي و فقر آموزشي نيز در نوع خود از اهميت فراواني در جوامع مختلف برخوردارند، اما براي استفاده از اقتصاد به عنوان ابزاري براي ريشه‌كن كردن فقر بايد از ديد توسعه مالي به پديده فقر اقتصادي نگريسته شود و تاثير توسعه مالي بر فقر مطلق اقتصادي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه توليد واقعي سرانه اثر منفي و معني‌داري بر فقر دارد. به عبارت ديگر افزايش توليد واقعي سرانه منجر به كاهش فقر مي‌شود. اين نتيجه، نتيجه‌يي قابل انتظار و سازگار با مطالعات پيشين و مباني نظري است.

   كاهش فقر در بستر سيستم‌هاي مالي جديد

توسعه مالي هنگامي وجود دارد كه ابزارها، بازارها و واسطه‌هاي مالي آثار هزينه‌يي اطلاعات، اجرا و مبادله را كاهش دهند. توسعه مالي شامل مواردي همچون توليد اطلاعات در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي ممكن، نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها و اجراي حكمراني شركت‌ها، مبادله، پراكندگي و مديريت مخاطره و همچنين مبادله كالا و خدمات است.

ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي در ادبيات اخير اقتصادي بسيار وسيع شده است. اين مطالعات غالبا تاكيد مي‌كنند كه توسعه مالي و سيستم‌هاي مالي جديد و تحول يافته، سبب رشد اقتصادي كشورها مي‌شوند، اما ادبيات اقتصادي از نظر تطابق بين توسعه مالي و كاهش فقر به آن گستردگي نيست. از نظر پيش‌بيني تجربي، اثرات توسعه مالي بر فقر روشن نيست، زيرا اصلاحات مالي سبب تغييرات سطح درآمدي مي‌شود و رشد اقتصادي و درآمد ممكن است به كاهش فقر نينجامد. بسياري از محققان تاكيد دارند در راهبردهاي كاهش فقر كشورهاي در حال توسعه، بايد توجه بيشتري به اهميت مدل‌هاي رشد شود، چرا كه پيشرفت اقتصادي حاصل از رشد، الزاما منجر به بهبود سطح زندگي فقرا نمي‌شود. اثر توسعه مالي بر فقر

يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه شاخص توسعه مالي يا همان تعميق مالي تاثيري غيرخطي و آستانه‌يي بر فقر مطلق در ايران داشته است. به عبارت دقيق‌تر هنگامي كه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كمتر از 0.62 باشد، افزايش شاخص توسعه مالي موجب بدتر شدن وضعيت فقر مي‌شود اما پس از عبور از اين حد آستانه، گسترش توسعه مالي وضعيت فقر را بهبود مي‌بخشد. همچنين شاخص توسعه مالي بانك محور يا «نسبت تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش غيردولتي تقسيم بر توليد ناخالص داخلي» نيز اثر غيرخطي و آستانه‌يي بر فقر مطلق در ايران داشته است. همانند شاخص قبلي براي اين شاخص نيز تا قبل از حد آستانه آن يعني 0.27، اثر اين شاخص بر فقر مثبت بوده، اما با گسترش توسعه مالي و عبور از حد آستانه 0.27 افزايش توسعه مالي منجر به كاهش فقر در كشور شده است. متغير روند ضمني كه تاثير عوامل غيرقابل مشاهده همچون عوامل نهادي، ساختاري و تكنولوژيك بر فقر را نشان مي‌دهد تاثيري معني‌دار بر شاخص فقر داشته است، به‌طوري كه نمودار روند ضمني و شاخص فقر هم جهت با يكديگر در طول زمان حركت كرده‌اند. توصيه‌هايي براي سياست‌گذاران اقتصادي

اين پژوهش در ادامه پيشنهاد مي‌كند مسوولان اقتصادي كشور در راستاي ارتقا و پيشرفت توسعه مالي در كشور و گسترش آن به همه مناطق كشور، اقدامات ضروري را انجام دهند. نبايد اين نكته را فراموش كرد كه كاهش فقر از مسير عمده افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد، زيرا تا توليد ملي رشد قابل توجهي نداشته باشد، نمي‌توان انتظار كاهش فقر را داشت و يكي از راه‌هاي افزايش توليد ملي، توسعه مالي در اقتصاد كشور است. به عبارت ديگر اگر نهادهاي مالي كشور توسعه‌ يافته و كارا باشند، مي‌توانند منابع خرد را به خوبي تجميع كرده و براي پشتيباني توليد و سرمايه‌گذاري در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار دهند و از اين طريق به رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش فقر كمك كنند. علاوه بر اين، توسعه مالي از طريق مستقيم دسترسي افراد كم درآمد به اعتبارات، سبب گسترش كسب و كار اين افراد مي‌شود (هم از طريق كارآفريني و استفاده از ايده‌هاي مطلوب و هم ايجاد سرمايه انساني) و قدرت خريد آنها را افزايش مي‌دهد يا حداقل از طريق پس‌انداز مطلوب با فقر مبارزه مي‌كند. ابزارهاي گسترش توسعه مالي

در زمينه گسترش توسعه مالي پيشنهاد شده است كه ابزارهاي مالي نوين در بازار پول و سرمايه توسعه پيدا كنند. همچنين گسترش بانكداري و خدمات نوين آن با توجه به نقش گسترده بانك‌ها و اعتبارات بانكي در اقتصاد ايران و بازار سرمايه، از طريق افزايش رقابت بانك‌ها و تخصيص كاراي منابع، گسترش واسطه‌هاي مالي و اعتبارات مرتبط با اقشار كم درآمد مي‌تواند شرايط دسترسي بيشتر افراد فقير و كم‌درآمد را به منابع مالي ايجاد كند كه كاهش فقر در ايران را سبب مي‌شود.

 نویسنده:
تثبيت تراز تجاري مثبت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/27
تثبيت تراز تجاري مثبت
گمرك ايران آمار مقايسه‌اي ميزان واردات و صادرات در دولت دهم و يازدهم را منتشر كرد


صادرات ايران بعد از 35 سال در سال‌هاي 94 و 95 بر واردات فزوني گرفتاقتصاد كلان|

 براساس آمارهاي تجارت خارجي، ايران پس از 35سال موفق شده در سال 1394 كارنامه تجارت خارجي كشور را با تراز بازرگاني مثبت به پايان برساند. در اين سال در حالي كه 41ميليارد و 490ميليون دلار انواع كالا به كشور وارد شده بود اما در مقابل 42 ميليارد و 414 ميليون دلار انواع كالاي غيرنفتي از ايران به ساير كشورها صادر شد. براساس آمارهاي گمركي ايران اين موفقيت در سال 1395 هم ادامه يافته و براي دومين سال متوالي تراز تجاري كشور مثبت شده است. در اين سال مازاد تراز تجاري كشور به 246 ميليون دلار رسيده است. واردات و صادرات غيرنفتي در دولت دهم

به گزارش «تعادل»، روابط عمومي گمرك ايران آمار مقايسه‌يي درخصوص ميزان واردات و صادرات در دولت‌هاي دهم و يازدهم را منتشر كرد. برمبناي گزارش آمار تجارت خارجي ايران، در سال 1388 ميزان واردات ايران 55 ميليارد و 287 ميليون دلار بوده و در اين مدت 25 ميليارد و 596 ميليون دلار انواع كالا صادر شده است. بنابراين در 12 ماهه سال 1388 تراز بازرگاني جمهوري اسلامي ايران منفي 29ميليارد و 691ميليون دلار بوده است. در سال 1389 در مجموع 64 ميليارد و 450ميليون دلار انواع كالا وارد كشور شد و در همين سال، ميزان صادرات غيرنفتي ايران به 33 ميليارد و 928ميليون دلار رسيد. ارقام مقايسه‌يي ميزان واردات و صادرات ايران در سال 1389 نشان مي‌دهد كه تراز تجاري كشور منفي 30 ميليارد و و 522 ميليون دلار بوده است.

بنا بر اين گزارش، در سال 1390 ميزان واردات ايران به 61ميليارد و 808 ميليون دلار رسيد و اين درحالي است كه در همان سال 43 ميليارد و 975ميليون دلار انواع كالا صادر شد، بنابراين مقايسه ارقام واردات و صادرات كشورمان از تراز تجاري منفي 17ميليارد و 833 ميليون دلاري در سال 1390 حكايت دارد.

در سال 1391 نيز 53 ميليارد و 451ميليون دلار انواع كالا به ايران وارد و در مقابل 41 ميليارد و 448ميليون دلار انواع كالا صادر شد. مقايسه ميزان واردات و صادرات كشورمان در سال 1391 نيز از كسري تجاري 12 ميليارد و 3 ميليون دلاري حكايت دارد. اين گزارش مي‌افزايد: آمار صادرات غيرنفتي در سال‌هاي يادشده با محاسبه ميزان صادرات ميعانات گازي اعلام شده است. واردات و صادرات غيرنفتي در دولت يازدهم

براساس آمار تجارت خارجي ايران در سال 1392 و در نخستين سال از آغاز به كار دولت يازدهم ميزان واردات ايران به 49 ميليارد و 709 ميليون دلار رسيد و در نخستين سال از آغاز به كار دولت يازدهم 41ميليارد و 848 ميليون دلار انواع كالا صادر شد. مقايسه واردات و صادرات كشورمان در سال 1392 نشان مي‌دهد تراز تجاري ايران منفي 7ميليارد و 861ميليون دلار بود.

در سال 1393 و در سال دوم دولت يازدهم ميزان واردات ايران به 53ميليارد و 569ميليون دلار رسيد و اين درحالي است كه در همان سال 50 ميليارد و 561 ميليون دلار انواع كالا از كشورمان به ساير كشورها صادر شد. در سال 1393 گرچه ارقام واردات و صادرات غيرنفتي كشورمان بسيار نزديك بود اما درنهايت كارنامه تجارت خارجي ايران با 3 ميليارد و 8 ميليون دلار كسري تراز تجاري بسته شد.

اين گزارش مي‌افزايد: در سال 1394 دولت يازدهم موفق شد پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي ايران كارنامه تجارت خارجي كشور را با تراز بازرگاني مثبت به پايان برساند و در سال 1394 در حالي كه 41ميليارد و 490 ميليون دلار انواع كالا به كشورمان وارد شده بود اما در مقابل 42 ميليارد و 414ميليون دلار انواع كالاي غيرنفتي از ايران به ساير كشورها صادر شد.

 در اين ميان اما سال 1395 را مي‌توان دومين سال متوالي قلمداد كرد كه تراز تجاري كشور مثبت شد. در سال 1395 صادرات غيرنفتي ايران به 43ميليارد و 930ميليون دلار رسيد و اين درحالي است كه در اين مدت 43 ميليارد و 684 ميليون دلار انواع كالا وارد كشور شد و با توجه به ارقام ياد شده در اين مدت مازاد تراز تجاري كشورمان به 246ميليون دلار رسيد. همچنين سال 1395 صادرات غيرنفتي 54/3 درصد افزايش يافت.

اين گزارش حاكي است با درنظر گرفتن اين موضوع كه تراز بازرگاني جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتيب با كسري 29ميليارد و 691 ميليون دلار، 30ميليارد و 522ميليون دلار و 17 ميليارد و 833ميليون دلار بسته شده بود، مثبت شدن تراز بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با 924ميليون دلار مازاد تجاري در سال 1394 و همچنين با 246 ميليون دلار مازاد تجاري در سال 1395 و مثبت بودن تراز بازرگاني در دو سال متوالي دستاوردي بزرگ براي دولت يازدهم به‌شمار مي‌رود.نویسنده:
آغاز تدوين آيين‌نامه‌هاي اجراي برنامه ششم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/27
آغاز تدوين آيين‌نامه‌هاي اجراي برنامه ششم
محمدباقر نوبخت مطرح كرد
رييس سازمان برنامه و بودجه در يك گفت‌وگو خبر داد كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه ششم توسعه پس از اتمام آيين‌نامه‌هاي اجرايي بودجه ٩٦ آغاز مي‌شود.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت با اشاره به نامگذاري سال ٩٦ از سوي مقام معظم رهبري به سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال و ضرورت مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين راستا گفت: اعتبارات سال ٩٦ گمرك با اولويت به اين سازمان اختصاص مي‌يابد تا بتوانند تجهيزات موردنياز خود همانند «ايكس ري» و «جي پي اس» را خريداري كنند.

در اين خصوص رييس كل گمرك ايران در روزهاي اخير اعلام كرده بود كه تا پايان امسال ۱۹ دستگاه ايكس‌ري كاميوني علاوه بر ۱۲ دستگاه فعلي به ظرفيت گمرك براي اسكن محموله‌هاي تجاري افزوده مي‌شود. مسعود كرباسيان گفته است كه سال گذشته يكي از پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي، پروژه الكترونيكي كردن گمركات بوده كه بر اين اساس گمرك ايران توانسته است تا حدود ۱۰۰درصد اين كار را انجام دهد و به وظيفه خود عمل كند.

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت براي اجراي شعار سال تقسيم كار ملي انجام داده است، افزود: پنج برنامه مهم ارتقاي توان توليدملي، تامين مالي و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، اشتغال و نيروي انساني به تفكيك تمام دستگاه‌ها تقسيم كار شده است.

وي ادامه داد: ماموريت هر دستگاهي تعيين شده و برنامه‌هاي پيشنهادي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه در سازمان برنامه و بودجه بوده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در حال بررسي است.

سخنگوي دولت با اشاره به تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال ٩٦ در هيات دولت تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه ششم توسعه هنوز تدوين نشده است و پس از اتمام آيين‌نامه‌هاي اجرايي بودجه ٩٦ تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن آغاز مي‌شود.

 نویسنده:
دولت با فشارهاي بيشتري مواجه خواهد شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/27
دولت با فشارهاي بيشتري مواجه خواهد شد
مشاور رييس سازمان برنامه:


مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به كارنامه موفق تيم اقتصادي دولت يازدهم گفت: عده‌يي تلاش دارند، دستاوردهاي اقتصادي دولت را وارونه جلوه دهند و اين فشارها در آستانه انتخابات بيشتر شده است.

به گزارش ايرنا، ايرج نديمي افزود: دولت يازدهم در روز‌هاي آتي و تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري با فشارهاي بيشتر مواجه خواهد بود.  وي افزود: عده‌يي از وجود مشكل در اقتصاد سخن مي‌رانند و دولت را مسوول اين مشكلات مي‌شمارند؛ در حالي كه بخش زيادي از مشكلات موجود از نظر زمان و جامعيت مربوط به گذشته و پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم است.  وي اضافه كرد: برخي نيز در تلاشند تا با وارد كردن فشارهايي، دولت را به دفاع از خود وادار كنند و اين موضوع فرصتي است تا دولت به ارائه آمار و ارقام بپردازد.

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور بيان داشت: دسته سوم، اما نگران افشاگري دولت از مشكلات هستند؛ مسائلي كه با بيان نقش نفت، ماليات، كشورهاي خارجي، معوقات بانكي و... در اقتصاد روشنگري مي‌شود؛ به هرحال از آنجا كه منبع جديد درآمدي در سال‌هاي گذشته براي دولت تعريف نشده بود، منطقي نيست تيم اقتصادي دولت تحت فشار قرار بگيرد. تيم اقتصادي دولت در شرايطي كه متناسب با امكانات موجود به مديريت مسائل و انجام وظيفه پرداخته، نمره قبولي گرفته است.  وي در ادامه با اشاره به افزايش حدود 50درصدي تسهيلات اعطايي بانك‌ها در سال 95 براي خروج از ركود اظهار كرد: بروز ركود علل و عوامل زيادي دارد، اما فقط يكي از عوامل بازدارنده آن تامين مالي است.  به گفته اين مقام مسوول، ميزان تاثير اين عامل و تقويت آن براي خروج از ركود، به ارزيابي‌هاي تازه‌يي نياز دارد.

نديمي افزود: امروز بخشي از توليدكنندگان با نگاه به آينده از توليد براي بازار پرهيز مي‌كنند.  وي با بيان اينكه انواع كالاها به تناسب نيازهاي موجود توليد مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه برخي در شرايط كنوني اقتصادي، پس‌انداز بيشتر را بر خرج كردن ترجيح مي‌دهند.نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/27
اخبار كلان


  ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان

 افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان لشكري و كشوري با توجه به نرخ تورم به ميزان 10درصد اعلام شد كه 3بيشتر از نرخ تورم اعلام شده است.  به گزارش«تعادل» هيات دولت به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري استخدامي، ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات را براي سال 96 بيست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ريال تعيين كرد.  همچنين ضريب حقوق حقوق‌بگيران ذيل قانون مديريت خدمات كشوري براي سال جاري 1695ريال تعيين شد. بر اين اساس هيات دولت حداقل حقوق مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري را يك ميليون و 35هزار تومان و حداكثر حقوق را 7برابر حداقل حقوق تعيين كرده است.  همچنين هيات وزيران در تصويبنامه خود افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري در سال۹۶ را ابلاغ كرد. براساس اين مصوبه حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال96 نسبت به سال گذشته 10درصد افزايش مي‌يابد. طبق اين مصوبه حداقل دريافتي بازنشستگان نيز يك ميليون و 35هزار تومان و حداكثر دريافتي آنها 7برابر حداقل دريافتي خواهد بود.  براساس ماده 2 مصوبه همسان‌سازي دريافتي بازنشستگان بر مبناي تبصره12 قانون بودجه 96 اجرايي خواهد شد.  لزوم حذف سريع‌تر دهك‌هاي بالاي يارانه‌بگير

نايب‌رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دولت بايد حذف دهك‌هاي بالاي يارانه‌بگير را كه در قانون بودجه سال گذشته آمده هرچه سريع‌تر اجرايي كند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

جهانبخش محبي‌نيا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نامه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيات‌رييسه براي رسيدگي به موضوع اجراي ناقص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس، گفت: اين نامه و درخواست رسيدگي به موضوع اهمال دولت در حذف دهك‌هاي بالاي يارانه‌بگير به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شده و در دستور كار هفته جاري كميسيون برنامه و بودجه قرار گرفته است.  نماينده مياندوآب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بنده نيز به‌عنوان يكي از طراحان اين نامه و درخواست‌كنندگان رسيدگي به موضوع اجراي ناقص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده‌ام، افزود: هفته گذشته نمايندگان وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات براي ارائه توضيحات در كميسيون برنامه و بودجه حضور يافته بودند، اما به‌دليل طولاني شدن دستور كار نخست كميسيون، بررسي اين موضوع به هفته بعد واگذار شد.  محبي‌نيا ادامه داد: كميسيون برنامه و بودجه مجلس در هفته جاري موضوع رسيدگي به موضوع اجراي ناقص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را با حضور نمايندگان وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات بررسي مي‌كند تا مشخص شود منشا و مبدا تعلل دولت در اين باره چيست.  

 

  80 درصد كل پول كشور

در اختيار ۲ درصد مردم

نماينده ادوار مجلس با اشاره به فاصله طبقاتي ايجاد شده طي سال‌هاي اخير از بروز يك بحران قريب‌الوقوع خبر داد.  به گزارش تسنيم، غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس سابق كميسيون اقتصادي مجلس از مالكيت 2درصد خانوارهاي كشور بر 80 درصد از منابع و تشديد اين شرايط در دهه‌هاي اخير خبر داد. نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي متذكر شد: بنگاه‌داري بانك‌ها سبب شده بيش از 50 درصد سرمايه بانك‌ها در بنگاه‌هاي خودشان باشد. بنابراين بانك‌ها به‌ جاي اينكه به ديگران خدمات بدهند به خود خدمات مي‌دهند؛ معلوم است كه اين بانك نمي‌تواند به مردم خدمات بدهد.  مصباحي‌مقدم در ادامه به سهم بالاي صاحبان سپرده‌هاي كلان بانكي اشاره كرد و افزود: اطلاعاتي به دست آورديم كه نشان مي‌دهد تنها 2درصد خانوارهاي كشور مالك 80 درصد سپرده‌هاي بانكي هستند.  وي تصريح كرد: اين روند در چند دهه‌ اخير افزايش يافته، فاصله تشديد شده و تعداد كساني كه صاحبان اين وجوه هستند، كاهش يافته است. اين استاد حوزه و دانشگاه در پايان تاكيد كرد: اين چيزي شبيه اتفاقي است كه در وال‌استريت افتاده است؛ بحران نزديك است.  متنوع‌سازي منابع مالي لازمه جذب بيشتر سرمايه‌گذاري

مديركل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بين‌المللي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد و امور دارايي گفت: پس از اجرايي شدن برجام در دولت يازدهم، به تدريج كانال‌هاي سيستم مالي و بانكي گشايش يافت و همين امر موجب شد تا با ديگر كشورها وارد مذاكره شويم.  به گزارش شادا سعيد خاني‌اوشاني، مديركل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بين‌المللي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد با بيان اينكه متنوع‌سازي منابع مالي خارجي يكي از عوامل مهم جذب سرمايه‌گذاران خارجي محسوب مي‌شود، افزود: وزارت اقتصاد براي جذب سرمايه‌هاي بيشتر، منابع مالي خارجي را متنوع كرد به‌طوري كه از يك كشور يا يك واحد پول خاص در ايران سرمايه‌گذاري نشود.

 به گفته وي، به‌طور كلي مي‌توان گفت كه وزارت اقتصاد معتقد است كه تمام تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد نبايد ريخت، چراكه اگر مراوده مالي ايران بنا به هر دليلي با كشور سرمايه‌گذار به مشكل برخورد كند، منابع مالي از بين نرود.   خاني‌اوشاني اظهار كرد: دولت يازدهم تلاش مي‌كند كه با جذب سرمايه‌گذاران خارجي، شرايط اقتصادي كشور را بهبود بخشد. اين در حالي است كه با اقدامات صورت گرفته پس از اجرايي شدن برجام درحال حاضر با كشورهاي مختلف آسيايي و اروپايي در حال مذاكره و همكاري هستيم.   وي تاكيد كرد: سودآوري بالا و اطمينان از بازگشت سرمايه و همچنين ارائه ضمانت‌هاي مربوطه، لازمه ايجاد يك محيط با ثبات سرمايه‌گذاري است.   مديركل «دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بين‌المللي» سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين فاكتورهايي كه در طراحي و تنظيم قراردادها دخيل خواهد بود، تقسيم ريسك است، تصريح كرد: آنچه سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذار جذاب مي‌كند علاوه بر قالب و چارچوب قراردادي چگونگي تقسيم يا مديريت ريسك موجود در موضوع سرمايه‌گذاري است كه درجه اطمينان سرمايه‌گذار از برگشت سرمايه و سود ناشي از آن را تعيين مي‌كند.نویسنده:

  اخبار Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 فعاليت به مركزي بيمه اي
  هشدار اوره مش موسسات كرد
  برخي بررسي را كشور خصوصي بانك ترين زرگ هاي مزي مالي ساختار
  «تعادل» برخي فعاليت بودن غيرقانوني به نسبت مركزي
  بيمه ارزيابي يي بيمه مشاوره خدمات موسسات كتها
  شر داد. هشدار
  خسارت بيمه نالملل بي امور طعمومي رواب كل اداره گزارش صادرات
  به بانك مالي مانداز چش
  عملكرد هاي صالحي بر نظارت مديركل رضايي مهرداد
  مركزي، براساس افزود: موضوع اين بيان با سازمان اين هيي
  حرف فعاليت انجام بيمه، رسمي كارگزاري ييننامه ماده
  مفاد بانك) بودن دولتي زمان (در دولت باالدست
  مراجع استاجي| بيمه|رمضانعلي بانك
  گروه عهده بر خسارت پيگيري يي بيم خدمات
  مشاوره هاي سياست از ناشي آنها بقيه ايجاد شده
  تحصيل مطالب از انبوهي شامل مجازي فضاي اخير روزهاي
  در است. بيمه رسمي
  كارگزاران در كتها شر اين بازدهي اينكه ضمن نبوده
  مشخص مطالب اين است. شده ايران صادرات بانك
  درخصوص مصوب 85 شماره نامه يين ماده طبق
  همچنين شده) انجام ذاريهاي هگ سرماي به توجه (با فعلي شرايط هاي دلمشغولي يا مسوول مقامات اظهارنظر شامل
  طيفي بروز علت بررسي زمينه در فعاليت بيمه، عالي
  شوراي بهعالوه وضعيت اين ساماندهي ضرورت نيست. مناسب پيرامون مطروحه ابهامات بوده سايرين
  سهامداران بيمهگر تعهد ميزان تشخيص خسارت، مقدار تعيين
  حادثه، عدم بازنشستگان، بهكارگيري ممنوعيت قوانين
  اجراي طرح دليل آن، عواقب از نگراني بانك مديريت
  عملكرد عهده بر بيمهيي خسارت تسويه تعديل براي مذاكره
  و مديرعاملي مسووليت در مشمول افراد عضويت
  تجويز بانك وضعيت چيست؟ موضوع اما است. شده عنوان
  آنها كه است حالي در اين اما است يي بيم خسارت
  ارزياب همچنين شركت يك از بيش مديره هيات عضويت يا
  ً از جامعه در را بان اصوال است؟ چگونه ايران
  صادرات گونه هر اخذ بدون موسسات كتها شر برخي اكنون
  هم تخصص مسووليت فيمابين تناسب برقراري ضرورت نمود؟ قضاوت بايد معيار كدام با منظر
  كدام صورت به رسمي فعاليت پروانه داشتن يا قانوني
  مجوز رعايت نيز ها شركت مديرعامل تمديره هيا اعضاي بر مشتمل كشور بانكي نظام كه است آن
  واقعيت باعث امر اين كنند مي فعاليت زمينه اين در
  غيرمجاز را اصالحي هاي برنامه انجام ابالغي، حقوق
  سقف دليل به كه بوده خصوصي دولتي شبه دولتي، هاي
  بان به جامعه عموم اذهان تشويش متعدد مشكالت
  بروز ميسازد. بناپذير
  اجتنا تامين توقع ديگر عبارت به اقتصاد بودن محور
  بانك روند به توجه با ادامه در وي است. شده ذاران بيگم
  ويژه هستند مشترك وجه يك داراي بانك، از اقتصاد
  مالي فضاي در موسسات ها شركت قبيل اين فعاليت اجتماعي
  ً
  افزايش مسئولت كارنامه گوناگون بعضا الزامات تحت داشته متفاوت ذينفعان
  اما ويژه به كشور سراسر در گرامي هموطنان گفت:
  مجازي نيز اجتماعي هاي مسووليت ايفاي زمينه در ٧-٣- واحد متر معيار يك از استفاده پس كنند. مي
  فعاليت صندوق به كنندگان مراجعه بيمه كتهاي شر گذاران
  بيمه مشكل اخير هاي سال در است. مثبت بانك
  كارنامه قضاوت صحيح پاسخ يافتن به منجر آنها ارزيابي
  جهت خدمات گونه هر اخذ انجام براي بدني ارتهاي خس
  تامين جدي عوارض بروز باعث غيرمجاز پولي
  موسسات اعتباري موسسه يا بانك هر زيرا شد. نخواهد
  منصفانه رسمي كارگزاران به بايد خسارت ارزيابي هيي بيم
  مشاوره مقررات تصويب با بود. شده اجتماعي
  سياسي است. متفاوت انتظارات معرض در ذينفعان نوع به
  بسته فعاليت پروانه مجوز داراي كه خسارت ارزيابان
  بيمه قضايي اقتصادي سياسي، مسووالن عزم ذيربط آن ايران صادرات بانك از جامعه انتظار مثال
  بطور تاكيد رضايي كنند. مراجعه هستند، مركزي بيمه از
  رسمي كه آنجا از گرفته قرار كار دستور در معضل حل انجام را اقتصاد مالي تامين وظيفه بانك عنوان به كه
  است ايران مركزي بيمه تاسيس قانون ماده اجراي در
  كرد: قبلي، مديران توسط شده امضاء قراردادهاي موجب
  ب عنوان به كه است اين بانك از سياسي نظام توقع
  دهد. بيمه كشور، بيمه بازار مت سال حفظ براي گري بيمه
  و جوار در «ميزان» تعاوني شركت موضوع فصل
  حل هاي مه برنا در شده تعيين تكاليف دولتي، شبه
  بانك اقدامات خود قانوني اختيارات وظايف اساس بر
  مركزي بود. گرفته قرار بانك بعهده شانديز» «پديده پروژه
  آن از گذاران رده سپ انتظار نمايد. ايفا را اقتصادي
  مصوب عمل به شده ياد موسسات تها شرك با برخورد براي
  الزم نمود. آن مناسب راهبري به اهتمام جديد مديريت لذا سهامداران باشد. آنها منافع حافظ كه است اين
  بانك آورد.
  خواهد كه حالي در شد. موكول 5٩٣1 سال به مراتب
  نشده ميزان ردهگذاران سپ موضوع حاضر حال در وريه بط آنها براي ارزش خلق متوقع بورسي شركت عنوان به مبلغ
  بانك تعداد تسهيالت
  موضوع تعيين آسيب كمترين با نفر) ٠٠٠/5٧٩ (حدود نبوده كار چاره ديگر سال به يكسال از زيان
  انتقال دانسته بزرگ مودي را بانك مالياتي امور سازمان ريال
  هستند. ميليارد
  فقره داشت. خواهد تري مه
  عوارض سنديكاي تشكيل مقدمات ضمنا گرديد.
  تكليف نيز ذينفعان ساير دارد. مناسب ماليات دريافت انتظار «بارز»
  و الستيك كارخانه افتتاح اشتغالزايي:
  به كمك مقاومتي اقتصاد هاي –برنامه
  الف است اين بانك مديريت جدي اهتمام
  ٣-2 فاز (دو شانديز پديده پروژه تكميل جهت
  بانكي دارند. را بانك از اجتماعي مسووليت ايفاي صنعت
  توقع بانك مالي تامين
  با دهي ان زي روند تنها نه الزم تمهيدات اتخاذ با
  كه آماده مرتبه) ميان اقامتي سرگرمي خريد مراكز آيا گيرد؟ صورت بايد چگونه موارد اين بست ٠٠2/1٩1
  جمع ٠٠٦/8٠2 ركود از خروج بزرگ، توليدي اههاي بنگ از
  حمايت از بخشد. بهبود را داز ان چش بلكه داده كاهش
  را بقيه انجام شده تهيه پروژه توجيهي طرح همچنين هستند؟ متناقض بعضا يا يكديگرند عرض در موارد
  اين بانك نقش بر بارز الستيك صنعتي گروه مديرعامل
  125/٠٠٠ كشوري بزرگ طرح ٩8 خدماتي صنعتي توليدي، واحدهاي
  ايجاد حل است ذكر شايان است. پيگيري دست در مراحل وصول دولت، از مطالبات وصول تدابير اين
  جمله موضوعات بابت ايران صادرات بانك وضعيت ادامه
  در كردستان استان در پايدار اشتغال ايجاد در معدن ٠٠8/1٦
  صنعت ٠٠8/٤1 متوسط كوچك هاي بنگا توليدي بالقوه فيتهاي ظر سازي
  فعال مولد غير هاي دارايي كاهش بانك، معوق
  مطالبات عمدتا آثار داراي ميزان گذاران رده سپ موضوع فصل
  و طريق (از آنها پاسخ ارائه سوال چند طرح با
  فوق تامين با بارز الستيك كارخانه افتتاح گفت: كرد
  تاكيد است بديهي است. سرمايه افزايش سنجي امكان
  و بود. خواهد هيي ٠٠٠/2٤
  ترازنام 218/٠٠٠ اقتصادي رونق به كمك جامعه خرد عمومي نيازهاي رفع ميشود. بررسي وجو) پرس ميداني
  مطالعه متحول را استان اين اشتغال معدن صنعت بانك
  مالي مقررات مطابق موارد، از يك هر اجرايي
  نتايج عنوان به را خود تكاليف ايران صادرات بانك آيا -1
  دنكي ٠٠٠/٠2٤
  م
  جمع گردد. رساني الع اط مديره
  عندالزوم هيات تركيب است؟ داده انجام دولتي شب بانك
  يك معدن، صنعت بانك رساني الع اط پايگاه گزارش ٠٧٦/22
  به ٤11/٣25 ضالحسنه قر
  تسهيالت بانك، جديد مديره هيات تركيب مالحظه 8-٣ منافع حفظ براي الزم اقدامات جمله از -2-٤
  تكاليفي مقاومتي، اقتصاد هاي برنامه چارچوب
  در كشورمان ييسجمهور توسط بارز الستيك كارخانه
  افتتاح هاي برنام خرد، سهامداران ويژه به
  سهامداران تخصص تجربي، تنوع سن، از مناسبي ٠٠5/٩
  ميانگين كشاورزي) محصوالت گندم تضميني (خريد تكليفي تسهيالت به كه شده مقرر دولتي شبه دولتي هاي بانك
  جهت عباس تا شد آن انگيزه ٦٩ سال روزهاي نخستين
  در مجمع جلسه در كه همانطور است. سهام
  حمايتي ساير با مقايسه مقام در كه هد. مي نشا را
  تحصيل در ايران صادرات بانك عملكرد موجود، ارقام
  گواهي وضعيت تشريح به پايگاه اين با وگو گفت در يابيانه ٠٠٦/٧
  عباس ٠٠٠/٠1 شهدا محترم خانواده آزادگان،
  جانبازان، دستور در موضوع اين شد. مطرح بانك اخير
  عمومي مزيتي زيادي حدود تا اعتباري موسسات كها بان ذيربط آمارهاي دارد. قرار اول اول رتبه در خصوص
  اين در معدن صنعت بانك اعطايي تسهيالت نقش روستايي-
  كارخانه مسكن نوسازي بهسازي در مشاركت جهت پذير آسي اقشار به
  كمك مراتب اجرايي، نتيجه حصول با گرفته قرار
  كار همچون موضوعاتي طرح اينكه ضمن است، رقابتي يشود. ارائه زير
  در بپردازد. خود نظرات بيان به شده ياد توليدي واحد
  احداث از برخي بانكي تجربه فقدان يا مديرعامل سالخوردگي ٠٠٧/1 ٠٠٣/٠1 قهري حوادث از ناشي ديدگان آسي فرسوده هاي باف احياي شد. خواهد العرساني
  اط در را خود تهاي مسوولي ايران صادرات بانك آيا
  2 بانك در توجيهي طرح تصويب از پس گفت:
  وي سهام خروج موضوع طرح رسد نظر به -2-5
  واقعيات به توجه عدم دهنده نشان تمديره هيا است؟
  اعضاي نموده ايفاء سهامداران
  قبال در اسنادي اعتبار ملي، توسعه صندوق در ارز
  تخصيص بازار به آن تنزل كنوني معامالتي تابلوي از
  بانك است. ذيربط مقررات ناصواب تفسير نيز
  و مذكور شعب از درصد) ٠8 تا (گاهي بانك درآمد از دارد. قرار كار دستور در شعب، كاربري وضعيت به بانك مديران هاي مسووليت جمله از -2-1
  طي شد عملياتي ٣٩ ماه مهر در گشايش ماه
  ً
  اسفند قسمتي توضيحي بيان هدف با اساسا فرابورس،
  پايه حدود در بانك، در ردها سپ سود ٣نرخ ٩-- جهت الزم اطالعات افشاي بورسي، شركت
  عنوان فرصت اين ها، تحري آغاز از بعد است. شده تامين ايران صادرات بانك انساني نيروي ساختار
  2-٣- اين در بانك همكاري درآمد اجرا به ٠٣اهه دوره
  يك در مندرج رار زيرا است. گرفته صورت مقررات
  از سود نرخ نتيجه در بوده مركزي بانك مقرر اي رخ نه آن سهام معامالتي نماد شدن فعال سازي اف
  شف رويكرد برجام پسا دوران اما گرديد. تهديد به بديل بازنشستگيت مرز در كاركنان زيادي تعداد اننده
  نش است. تقدير خور در موثر
  مورد مشخص است. حدود همين در نيز اعطايي تسهيالت خصوص اين در مقرراتي تعهدات كليه فوق، 1-2
  بند باقيمانده تعهد تنها است. آنها براي ارزش خلق
  همچنين بانك مديريت اقدامات بنابراين يطلبيد. را جديدي كاركنان تعداد با مصوب سازماني ساختار تطبيق عدم
  و بيان طرح اين اجراي پيشينه درخصوص
  عباسي آن از نتيجه حصول شده انجام بانك
  توسط را دريافتي هاي سپرده سود نرخ كه هايي نك با
  نيست بانك ذيربط شعب از اروپا اتحاديه تحريم رفع به منجر مرز در كاركنان سازماني رده به باتوجه است. شاغل مربوط شده حسابرسي گزارشي ارائه خصوص، اين
  در برنامه در كه بارز الستيك جديد كارخانه احداث
  كرد: فوق موضوع لذا است. يقين به قريب نماد)
  (بازگشايي مركزي بانك مقرر هاي رخ از باالتر توجهي قابل نحو به
  ً جهت فرانسه مركزي بانك مجوز صدور نيز اخيرا خالي باعث موضوع اين به توجه عدم بازنشستگي، در مراتب كه است. ٦٩٣1 سال عملكرد بيني پيش
  به آن مقدماتي مطالعات داشته قرار شركت
  استراتژيك مستلزم آن انجام اينكه از نظر صرف نيست. طرح
  قابل بيني پيش ٦٩٣1 سال عملكرد براي چگونه يردازند مپ برآورد بوده ذيربط مستقل حسابرس بررسي
  دست بانك پاريس شعبه بانكي هاي فعاليت مجدد انجام كاهش همچنين عملياتي كارشناسي سطوح
  ماندن رهبري معظم مقام سفر متعاقب بود، گرفته صورت
  قبال داشته را خود به مخصوص مقررات كه است
  فرايندي روشن را موضوع كنكاش كمي گرچه ودهاند؟ نم سود اجرايي مانع ترتيب بدين تحققيافته قريب عن شود
  مي كليد فرصت به تهديد اين تبديل بنابراين گرديد. بنابراين شد. خواهد ارتقاء شرايط حائز كاركنان
  انگيزه توسعه بر مبني له معظم تاكيدات كردستان استان
  به ساخت. خواهد بود. نخواهد شده، اعالم آنچه سادگي به آن تحقق
  و نباشد. سهام معامالتي نماد بازگشايش راه در
  ديگري با شعب اين از درآمد كسب جهت جدي عزم خورده كار دستور در جدي بطور خصوص اين در هريزي
  برنام صورت كردستان منطقه در پايدار اشتغال ايجاد
  صنعتي ادامه جهت در بانك مديريت اقدامات روند آيا
  ٣ دارد. وجود بايسته، تمهيدات اتخاذ عادي روال در كاركنان بازنشستگي اينكه ضمن بوده ذيربط مسووالن ناحيه از جديدي موضوع اينكه
  مگر بانك همكاري با شد گرفته تصميم گرفته خود به
  جدي بهبود به معطوف رويكرد اينكه يا بوده گذشته سرمايه
  وضع كفايت يگيرد. صورت كارشناسي، مالحظات به توجه با شود. مطرح بهادار اوراق بورس
  سازمان ارزي تسهيالت وي پذيرد. انجام كار اين معدن است؟
  صنعت
  ارتقاء سرمايه كفايت نسبت گرديده مطرح ٠1-٣- زيان سود شبيني پي اوليه گزارش در -2-2
  روشك داخل شعب مزيت قابل مصوبات بانك، قبلي هاي مديريت
  ٣-٣ معادل را بارز الستيك كارخانه احداث براي شده
  گشايش منفي ايران صادرات بانك جمله از ها بان از برخي از يكي سهام از بخشي فروش فرض با ٤٩٣1
  سال است ارزشمند مزيتي بانك كشور داخل شبكه 5-٣- حائز كاركنان موعد از پيش بازنشستگي بابت
  توجهي را مصوب ريالي تسهيالت يورو ٠٠٧هزار
  ٣٩ميليون نگراني جاي خود خودي به موضوع اين است. شده كاركنان شعب مزيت با اما بود. شده اعالم سود زيرمجموعه، اي هك
  شر تبديل عملايد. به آن از مناسب استفاده اينكه به مشروط اند. داشت خودشان، درخواست به بنا مقرر،
  شرايط اشتغال ميزان افزود: داشته بيان ريال 22يليارد
  معادل٠ از متشكل ايران صادرات بانك شبكه ساختار
  1-٣- عملياتي هاي فيت ظر كاهش باعث زيرا
  ندارد. محصوالت ارائه مالي، خدمات سوپرماركت به شبكه اين كارشناسي بررسي بدون مذكور مصوبات كاره يب لغو ٤٩٣1 سال شده حسابرسي مالي هاي ورت
  انتشار است. نفر ٠٦٩ كارخانه اين راهندازي با شده ايجاد
  مستقيم حدود با كشور از خارج داخل در عبه ٠٠٠٣ بر
  بالغ افزايش توجيهي گزارش تهيه رو اين از شد.
  خواهد بهمنظور الكترونيك بانكداري سطح ارتقاي جديد تقاضاي به بنا آنها اجراي بنابراين نبوده منطقي قرارداد انعقاد بابت شده شناسايي سود گرديد
  مشخص شركت اين توليدي محصوالت كرد: تصريح ابيانه
  عباسي بازنشستگان اين بر عالوه است. شاغل نفر ٣2٠٠٠
  ً در آن، تامين بهينه هاي رو مطالعه سرمايه نظر فااز مضا بوده كيفيت فاقد مذكور سهام
  فروش سودآوري نتيجه در غيرمشاع درآمدهاي افزايش مصوبات، اصالح يا لغو كارشناسي با همزمان
  كاركنان وانتي سواري، خودروهاي سبك راديال تايرهاي انواع
  شامل بانك جوار در شده سازماندهي مربوط كانون در
  بانك است. اقدام دست ترديد محل قرارداد انعقاد كيفيت قضايي نظر
  مقامات است. اقدام دست در هاي برنام جمله از بانك، است. كار دستور
  در تاير حلقه ميليون معادل تن هزار ٠5 ظرفيت با SUV
  و انتشار است آن توقع گفته پيش موارد مرور با وضعيت اين دارند. وجود خود مخصوص مطالبات
  با نظر مورد ذخاير ساير همچنين سود اين لذا
  است. الستيك كارخانه از رهبرداري به با وي گفته به است. سال
  در الزم اقدامات لذا نبوده پيشرفته بانكداري
  متناسب مستند بطور الزم دقت با كا بانه پيرامون زيرمجموعه
  نظرات هاي شركت كشور از خارج شعب مزيت شده اعمال ،1٣٩٤ سال مالي هاي ورت در ناظر
  مقام به بارز صنعتي گروه ساالنه توليد ظرفيت كردستان
  بارز آن سازي چاب طريق از مذكور ساختار اصالح
  جهت صورت خاص اهداف پيگيري يا سازي ال جنج از
  بدور صادرات بانك جدي الت معض ديگر از ٦-٣ بانك كشور از خارج شعب شبكه گستردگي ٤-٣ گرديد. زيان به تبديل قبلي شده گزارش سود نتيجه
  در خواهد افزايش سال در تاير) حلقه ميليون تن(٠1
  ٠٤1هزار ساالري، شايسته اصالح، بهجايي، جا ساماندهي، وسيله به صادرات بانك از مثبت اخبار شنيدن اينكه ضمن گيرد. ديگر هاي بانك برخي در موضوع همين كه حالي
  در از برخي است. آن زيرمجموعه هاي شرك ايران، نه هاي سال در چنانكه است. رقابتي بالقوه
  مزيتي در درصدي ٠5 سهم تا شد خواهد قادر تنهايي به
  يافت تغيير همچنين كاركنان چرخش برنامه، با
  جوانگرايي بود. نخواهد انتظار از دور فوق اوصاف با ايران شفاف ذيربط مالي هاي ورت معهذا داشت. وجود
  نيز مصوبات يا دولت ديون رد قالب در مذكور تهاي شرك توجهي قابل بخش ها، تحري آغاز از قبل دور
  چندان ارزي جويي صرف داده اختصاص خود به را كشور
  توليد ٠٠1ميليون حداقل ساالنه نيز كارخانه اين احداث از
  ناشي كارخانه كرد: تصريح يانه ي اب عباس يشود. برآورد اخير
  دالرد سال 20 در طال سكه دالر نرخ ميدهد
  روند نشان اخير دهه در دالر سكه نرخ
  بررسي در صنعتي كارخانه گترين بزر كردستان بارز
  الستيك تومان هزار جديد سكه نرخ تومان دالر نرخ
  سال بومي كارخانه پرسنل كليه اينكه به توجه با بوده ٦5
  استان ٦٤٦
  ٧٧٣1 كار كسب رونق موجب لذا دهاند ش جذب منطقه از اخير
  و كسال در طال نرخ صعودي روند ٦5
  تداوم ٣٦8 8٧٣1 اقتصاد هاي سياست اجراي بارز نمونه شده منطقه
  در كشور محروم مناطق در اشتغال توليد سال در ٠٩
  مقاومتي ٤٧8
  ٣8٣1 ٩٤٠1 تركيه لير 5٣٠1تومان امارات درهم تومان، 81٧٤
  پوند شمشيري| محسن بيمه| بانك
  گروه داشت. خواهد يي مالحظ قابل سهم اشتغالزايي در
  است شد. اعالم
  تومان مرز به كه جهاني بازار در طال اونس هر نرخ افزايش دنبال ٦٠1
  به ٤٠٩
  ٤8٣1 به ٩5 تيرماه از دالر نرخ رشد از بعد كه هم ان نشد ها بررس نرخ رسيد، دالر 1288 به روزگذشته يود نزديك دالر 52٣
  ٠٠٣1 ٤٤٠1
  ٩8٣1 مرز ٩٣تومان ٤8 به ٩5 دي در كه آن اوج تومان ٣5٠٠ باالي سكه نرخ اساس اين بر بود، مواجه افزايش با سكه انواع قيمت
  طال برگزاري از ملت بانك ٧٦5
  حمايت 12٠٤
  ٠٩٣1 يافته كاهش ماه اسفند بهمن در ارز اين نرخ رسيد، تومان زار ه٤ ميليون يك به افزايش تومان ٠5٦٦ با جديد طرح آزادي بهار ايران
  تمام آزاد ٠2٠1
  «ربوكاپ» ٧٠٦2
  1٩٣1 رسيد. ٩5 سال پايان روزهاي در تومان 2٧٧٣ به
  و رسيد. تومان ٤12هزار
  و روزگذشته يافت ادامه نيز فروردين در دالر نرخ كاهش ٠٦٠1
  روند ٣18٣ 2٩٣1 فروردين ٦2 شنبه روز معامالت جريان در «تعادل» گزارش
  به ملت بانك حمايت با ايران آزاد ربوكاپ المللي بين مسابقات است. رسيده تومان ٠٦٧٣ به انتخابات نامزدهاي نام ثب دنبال به كه هفته اول روز عنوان به 5٦٩
  ٦٩ ٣28٠
  ٣٩٣1 شد. برگزار تهران بينالمللي هاي نمايشگا دايمي محل
  در اوج ٩به ماه بهمن در كه جديد طرح سكه نرخ ديگر، سوي از قديم طرح آزادي بهار تمام سكه گرفته، صورت جمهوري
  رياس دوره دوازدهمين ملت، بانك عمومي روابط گزارش ٣٣٩
  به ٠5٤٣
  ٤٩٣1 رفت، فروش به تومان هزار 2٩1 ميليون يك از بيش رسيد
  خود رسيد. تومان 1٩1هزار ميليون يك به افزايش تومان هزار با
  نيز مقامات حضور با ايران آزاد ربوكاپ المللي بي مسابقات ٧8٠1
  از ٣5٠٤ ٩5
  تير به گرفته پيش در صعودي روند همچنان نيز ٦٩ ماه فروردين
  در دالر 1288 جهاني بازارهاي در طال اونس هر نيز جهاني بازار
  در كتكننده شر هاي تيم خارجي، كشورهاي سفراي 5111
  كشوري، 2٤٦٣ ٩5 آبان ترامپ، هاي سياس از متاثر جهاني بازار در اونس نرخ رشد
  دليل كاهش دالر 128٤ به شنبه روز عصر تا البته كه بود سنت ٠8
  و شد. برپا بانك اين حمايت با
  و جهاني، تحوالت جنگ اخبار امريكا در بانكي سود نرخ افزايش معامله تومان ٠٠8 هزار 118 نيز عيار 18 طالي گرم هر ٠٣11
  يافت ٣8٦٣ ٩5
  آذر اسالمي آزاد دانشگاه رييس خاني، موس مرتضي
  دكتر ودهايم. داخل بازار جهاني بازار در طال نرخ افزايش شاهد ٠٠5 هزار ٧٩٦ افزايش تومان ٠٠5 با سكه نيم حال عين در
  شد. اين در ايران آزاد ربوكاپ ملي كميته دبير قزوين ٧٧11
  واحد ٤8٩٣ ٩5
  دي به بود دالر 12 ٠٠ حوش حول گذشته سال طال
  اونس تومان ٠٠5 هزار ٣88 افزايش تومان 15٠٠ با سكه ربع
  تومان، مساعدت از ملت بانك مطلوب عملكرد از تجليل با 2٩11
  مسابقات ٣8٣٩ ٩5
  بهمن تومان ٣.1٦٠٤ كاهش ريال ٩٣1 با پوند ٣تومان، ٤٤2
  افزايش امريكا در بانكي سود نرخ افزايش دالر، ارزش تقويت
  دنبال معامله تومان 152هزار افزايش تومان 2هزار با گرمي يك سكه
  و مدير محمدي، مديرعامل آثار يفيض اخالق هادي
  دكتر شد. ارزشگذاري تومان ٦.2٤٤٣ قيمت افت ريال ٠٩1 با ٩811
  يورو 2٧٧٣ ٩5 اسفند جذابيت المللي، بين تحوالت در امريكا دولت جديد هاي
  سياست يافت كاهش ارز 18 افزايش 1ارز رسمي نرخ ارز، بازار در
  شد. كرد. قدرداني قزوين استان در بانك اين
  شعب تومان، ٩5٠٤ يورو تومان، ٠٦٧٣ امريكا دالر هر آزاد، بازار
  در برسد. 1دالر ٠٠٣ مرز به كه شود مي بيني پيش يافته افزايش طال ريال با دالر رسمي نرخ است. نداشته تغييري هم ٤ارز نرخ ٤121
  و ٠٦٧٣ ٦٩
  فروردين پاكستان مركزي مقاومتي
  بانك اقتصاد در بازرگاني هاي بيمه كردند
  نقش امضا توافقنامه
  ايران تكاني خانه به نياز باشد، مقاومتي اقتصاد هاي ت سياس با خصوص به خارج به كشور علمي اقتصادي هاي بخش تمام اتصال با كه كرد تشبيه چندساله مستقل هاي پروژ به را حول بيشتر كشور اقتصادي محافل روزهاي اين
  بحث مشترك كميسيون نشست بيستمين برگزاري
  با اينكه براي بيمه صنعت دارد. اساسي دگرگوني اصالحات اصلي اهداف از رشد به رو جوامع استقالل با مخالف كشورهاي اما گردد مي ايجاد كشور توسعه رشد پروسه هم به آنها ششم برنامه مقاومتي اقتصاد سياست اجراي نحوه
  حوش بانك مآباد، اسال تهران اقتصادي هاي
  همكاري سو يك از باشد مقاومتي اقتصاد سياست خدمت در بتواند مثلث ضلع سه از ضلع يك عنوان به بازرگاني هاي بيمه است. است كلي ديدگاه رويكرد يك مقاومتي اقتصاد سياست يچرخد.
  توسعه مركزي بانك با توافقنامه امضاي از پاكستان
  مركزي مقررات قوانين ساختار، تغيير اصالح به دست است ناچار كاهش انتظار طبعا نيست مستثنا قاعده اين از نيز كشور مالي برگرفته كه را كشور توسعه عملي نظري بهاي چارچو كه براي مقاومتي اقتصاد سياست اتخاذ اخير سال چند یادداشت
  طي بانكي هاي همكاري زمينه در ايران اسالمي
  جمهوري سوي از بزند صنعت اين داخل در و... مديريتي رويكردهاي حداكثري درونگرا نگاه نمللي ال بي اتكايي به آن حداكثري مردم اسالمي انقالب آزادمنشي اللخواهي استق روح از پتانسيل بردن باال نيز خارجي كشورهاي به وابستگي ‌اشرفي
  كاهش ‌حاجي
  حميدرضا داد. خبر پرداخت، مكانيسم
  و شناسايي به نياز جامع توسعه تحقيق برنامه يك در ديگر مدنظر ملي هاي يسك دادن پوشش براي ملي هاي يه سرما به مقاومتي اقتصاد سياست اجراي كه يشود شامل است، ايران است. پيگيري حال در طرح جديت با داخلي بيمه
  اقتصاد ريسك كارشناس
  ‌ مسووالن است: آمده بيانيه اين در فارس گزارش
  به اقتصادي هاي بخش ساير يي بيمه خدمات ها ريسك دقيق هاي بخش نياز با متناسب يي بيمه هاي پوشش تامين است. پذيرد. صورت توسعه هاي مه برنا بهسيله استوار پايدار اشتغال ملي توليد بر مقاومتي اقتصاد
  محور تهران در جمعه روز ايران پاكستان مركزي كهاي
  بان صنعت از المي اس شوراي محترم مجلس دولت اگر دارد. فراتر ظيفهيي كدام هر است قرار كه كشور اقتصادي مختلف هاي قو چراغ همچون توان مي را توسعه هاي مه برنا واردات حذف يا كاهش درصدد مجدانه مقاومتي اقتصاد
  است. كشور دو ميان بانكي هاي همكار تسهيل براي يي
  توافقنامه دارند مقاومتي اقتصاد سياست در كامل همراهي انتظار بيمه آن كارآمدي توانمندي مستلزم كنند ايفا را فعلي شرايط از را مقاومتي اقتصاد سياست تاريك داالن يك در پرقدرت است كشور داخل در آنها ساخت امكان كه است
  كاالهايي كردند. امضا كشور دو هاي نك با بين پرداخت مكانيسم
  بهبود براي را موردنياز هاي دگرگون تحوالت شرايط است شايسته دارد. توانمند حمايتي يي نه پشتوا به داشتن اطمينان ها بخش افق پا..و پيش امروز، شرايط كه بزرگ پرژكتور يك همچون اين اولويت از است ممكن كه آنجا تا خارج به اتكا قطع
  و مسووالن از يكي الدين» اض ري «رياض داون، گزارش
  به با بيمه صنعت الزامات مقدمات اين بدون كنند. فراهم آن آخرين تا تاكنون ما، كشور بيمه صنعت كه است اين واقعيت آن به خواهيم مي مستقيم مسير در كه يي نقطه يعني آينده است.
  سياست معاون كامياب، غالمعلي پاكستان مركزي بانك
  عاليرتبه نقش ايفاي توانايي هرگز دارد قرار آن در كه كنوني شرايط است بوده كشور مشاغل مردم خدمت در ممكن ظرفيت يدهد، نشان مسووالن مردم به ترسيم همواره را برسيم توسعه هاي مه برنا با مقاومتي اقتصاد تفاوت درك
  براي از نمايندگي به ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ندارد.
  ارزي را توسعه ششم برنامه مقاومتي اقتصاد در وردانتظار مب متناس كه حد اين از تر بزرگ بس نقشي ايفاي براي اما وابستگي كاهش مقاومتي، اقتصاد در كرد. تشبيه يتوان توسعه هاي برنامه توان مي فرهنگي اجتماعي كردند.
  اقتصادي، امضا را شده ياد توافقنامه كشور دو كمركزي اي هان
عملكرد و چشم‌انداز مالي بانك صادرات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/27
عملكرد و چشم‌انداز مالي بانك صادرات
«تعادل» ساختار مالي و مزيت‌هاي بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور را بررسي كرد


گروه بانك و بيمه|رمضانعلي استاجي|

در روزهاي اخير فضاي مجازي شامل انبوهي از مطالب درخصوص بانك صادرات ايران شده است. اين مطالب طيفي شامل اظهارنظر مقامات مسوول يا دلمشغولي‌هاي سهامداران و سايرين بوده و ابهامات مطروحه پيرامون عملكرد مديريت بانك و نگراني از عواقب آن، دليل طرح آنها عنوان شده است. اما موضوع چيست؟ وضعيت بانك صادرات ايران چگونه است؟ اصولاً بانك‌ها را در جامعه از كدام منظر و با كدام معيار بايد قضاوت نمود؟

واقعيت آن است كه نظام بانكي كشور مشتمل بر بانك‌هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي بوده كه به دليل بانك محور بودن اقتصاد و به‌عبارت ديگر توقع تامين مالي اقتصاد از بانك، داراي يك وجه مشترك هستند اما ذينفعان متفاوت داشته و تحت الزامات بعضاً گوناگون فعاليت مي‌كنند. پس استفاده از يك معيار و متر واحد جهت ارزيابي آنها منجر به يافتن پاسخ صحيح و قضاوت منصفانه نخواهد شد. زيرا هر بانك يا موسسه اعتباري بسته به نوع ذينفعان در معرض انتظارات متفاوت است.

بطور مثال انتظار جامعه از بانك صادرات ايران آن است كه به عنوان بانك وظيفه تامين مالي اقتصاد را انجام دهد. توقع نظام سياسي از بانك اين است كه به عنوان بانك شبه دولتي، تكاليف تعيين شده در برنامه‌هاي مصوب اقتصادي را ايفا نمايد. انتظار سپرده‌گذاران از بانك اين است كه حافظ منافع آنها باشد. سهامداران بانك به عنوان شركت بورسي متوقع خلق ارزش براي آنها هستند. سازمان امور مالياتي بانك را مودي بزرگ دانسته و انتظار دريافت ماليات مناسب دارد. ساير ذينفعان نيز توقع ايفاي مسووليت اجتماعي از بانك را دارند.

جمع بست اين موارد چگونه بايد صورت گيرد؟ آيا اين موارد در عرض يكديگرند يا بعضا متناقض هستند؟ در ادامه وضعيت بانك صادرات ايران بابت موضوعات فوق با طرح چند سوال و ارائه پاسخ آنها (از طريق مطالعه ميداني و پرس‌وجو) بررسي مي‌شود.

1- آيا بانك صادرات ايران تكاليف خود را به عنوان يك بانك شبه‌دولتي انجام داده است؟

در چارچوب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، تكاليفي جهت بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مقرر شده كه به گواهي ارقام موجود، عملكرد بانك صادرات ايران در اين خصوص در رتبه اول اول قرار دارد. آمارهاي ذيربط در زير ارائه مي‌شود.

2- آيا بانك صادرات ايران مسووليت‌هاي خود را در قبال سهامداران ايفاء نموده است؟

1-2- از جمله مسووليت‌هاي مديران بانك به عنوان شركت بورسي، افشاي اطلاعات لازم جهت شفاف‌سازي و فعال شدن نماد معاملاتي سهام آن و همچنين خلق ارزش براي آنها است. تنها تعهد باقيمانده در اين خصوص، ارائه گزارشي حسابرسي شده مربوط به پيش‌بيني عملكرد سال 1396 است. كه مراتب در دست بررسي حسابرس مستقل ذيربط بوده و برآورد مي‌شود عن‌قريب تحقق‌يافته و بدين‌ترتيب مانع اجرايي ديگري در راه بازگشايش نماد معاملاتي سهام نباشد. مگر اينكه موضوع جديدي از ناحيه مسوولان ذيربط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.

2-2- در گزارش اوليه پيش‌بيني سود و زيان سال 1394 با فرض فروش بخشي از سهام يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه، سود اعلام شده بود. اما با انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1394 مشخص گرديد سود شناسايي شده بابت انعقاد قرارداد فروش سهام مذكور فاقد كيفيت بوده مضافاً از نظر مقامات نظر و قضايي كيفيت انعقاد قرارداد محل ترديد است. لذا اين سود و همچنين ساير ذخاير مورد نظر مقام ناظر در صورت‌هاي مالي سال 1394، اعمال شده در نتيجه سود گزارش شده قبلي تبديل به زيان گرديد. در حالي كه همين موضوع در برخي بانك‌هاي ديگر نيز وجود داشت. معهذا صورت‌هاي مالي ذيربط شفاف نشده و مراتب به سال 1395 موكول شد. در حالي كه انتقال زيان از يكسال به سال ديگر چاره كار نبوده و عوارض مهم‌تري خواهد داشت.

3-2- اهتمام جدي مديريت بانك اين است كه با اتخاذ تمهيدات لازم نه تنها روند زيان‌دهي را كاهش داده بلكه چشم‌انداز را بهبود بخشد. از جمله اين تدابير وصول مطالبات از دولت، وصول مطالبات معوق بانك، كاهش دارايي‌هاي غير مولد و امكان‌سنجي افزايش سرمايه است. بديهي است نتايج اجرايي هر يك از موارد، مطابق مقررات عندالزوم اطلاع‌رساني مي‌گردد.

4-2- از جمله اقدامات لازم براي حفظ منافع سهامداران به ويژه سهامداران خرد، برنامه‌هاي حمايتي سهام است. همانطور كه در جلسه مجمع عمومي اخير بانك مطرح شد. اين موضوع در دستور كار قرار گرفته و با حصول نتيجه اجرايي، مراتب اطلاع‌رساني خواهد شد.

5-2- به نظر مي‌رسد طرح موضوع خروج سهام بانك از تابلوي معاملاتي كنوني و تنزل آن به بازار پايه فرابورس، اساساً با هدف بيان توضيحي قسمتي از مقررات صورت گرفته است. زيرا به‌قرار مندرج در بند 1-2 فوق، كليه تعهدات مقرراتي در اين خصوص توسط بانك انجام شده و حصول نتيجه از آن (بازگشايي نماد) قريب به يقين است. لذا موضوع فوق قابل طرح نيست. صرف‌نظر از اينكه انجام آن مستلزم فرايندي است كه مقررات مخصوص به خود را داشته و تحقق آن به سادگي آنچه اعلام شده، نخواهد بود.

3- آيا روند اقدامات مديريت بانك در جهت ادامه وضع گذشته بوده يا اينكه رويكرد معطوف به بهبود و ارتقاء است؟ مزيت شعب و كاركنان

1-3- ساختار شبكه بانك صادرات ايران متشكل از بالغ بر 3000 شعبه در داخل و خارج از كشور با حدود 32000 نفر شاغل است. علاوه بر اين بازنشستگان بانك در كانون مربوط سازماندهي شده و در جوار بانك با مطالبات مخصوص خود وجود دارند. اين وضعيت متناسب بانكداري پيشرفته نبوده لذا اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار مذكور از طريق چابك‌سازي آن به‌وسيله ساماندهي، جابه‌جايي، اصلاح، شايسته‌سالاري، جوانگرايي با برنامه، چرخش كاركنان و همچنين تغيير وضعيت كاربري شعب، در دستور كار قرار دارد.

2-3- ساختار نيروي انساني بانك صادرات ايران نشان‌دهنده تعداد زيادي كاركنان در مرز بازنشستگي و عدم تطبيق ساختار سازماني مصوب با تعداد كاركنان شاغل است. باتوجه به رده سازماني كاركنان در مرز بازنشستگي، عدم توجه به اين موضوع باعث خالي ماندن سطوح كارشناسي و عملياتي و همچنين كاهش انگيزه كاركنان حائز شرايط ارتقاء خواهد شد. بنابراين برنامه‌ريزي در اين خصوص بطور جدي در دستور كار بوده ضمن اينكه بازنشستگي كاركنان در روال عادي و با توجه به ملاحظات كارشناسي، صورت مي‌گيرد.

3-3- مديريت‌هاي قبلي بانك، مصوبات قابل توجهي بابت بازنشستگي پيش از موعد كاركنان حائز شرايط مقرر، بنا به درخواست خودشان، داشته‌اند. لغو يك‌باره مصوبات مذكور بدون بررسي كارشناسي منطقي نبوده بنابراين اجراي آنها بنا به تقاضاي كاركنان همزمان با كارشناسي لغو يا اصلاح مصوبات، در دستور كار است. مزيت شعب خارج از كشور

4-3- گستردگي شبكه شعب خارج از كشور بانك مزيتي بالقوه رقابتي است. چنانكه در سال‌هاي نه چندان دور و قبل از آغاز تحريم‌ها، بخش قابل توجهي از درآمد بانك (گاهي تا 80درصد) از شعب مذكور تامين شده است. بعد از آغاز تحريم‌ها، اين فرصت تبديل به تهديد گرديد. اما دوران پسا برجام رويكرد جديدي را مي‌طلبيد. بنابراين اقدامات مديريت بانك منجر به رفع تحريم اتحاديه اروپا از شعب ذيربط بانك و اخيراً نيز صدور مجوز بانك مركزي فرانسه جهت انجام مجدد فعاليت‌هاي بانكي شعبه پاريس بانك گرديد. بنابراين تبديل اين تهديد به فرصت كليد خورده و عزم جدي جهت كسب درآمد از اين شعب با اتخاذ تمهيدات بايسته، وجود دارد. مزيت شعب داخل كشور

5-3- شبكه داخل كشور بانك مزيتي ارزشمند است مشروط به اينكه استفاده مناسب از آن به‌عمل‌ايد. تبديل اين شبكه به سوپرماركت خدمات مالي، ارائه محصولات جديد و ارتقاي سطح بانكداري الكترونيك به‌منظور افزايش درآمدهاي غيرمشاع و در نتيجه سودآوري بانك، از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام است. شركت‌هاي زيرمجموعه

6-3- از ديگر معضلات جدي بانك صادرات ايران، شركت‌هاي زيرمجموعه آن است. برخي از شركت‌هاي مذكور در قالب رد ديون دولت يا مصوبات مراجع بالادست دولت (در زمان دولتي بودن بانك) تحصيل شده و ايجاد بقيه آنها ناشي از سياست‌هاي مشخص نبوده ضمن اينكه بازدهي اين شركت‌ها در شرايط فعلي (با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده) مناسب نيست. ضرورت ساماندهي اين وضعيت به‌علاوه اجراي قوانين ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان، عدم تجويز عضويت افراد مشمول در مسووليت مديرعاملي يا عضويت هيات‌مديره بيش از يك شركت و همچنين ضرورت برقراري تناسب فيمابين مسووليت و تخصص اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل شركت‌ها و نيز رعايت سقف حقوق ابلاغي، انجام برنامه‌هاي اصلاحي را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. كارنامه مسئولت اجتماعي

7-3- در زمينه ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي نيز كارنامه بانك مثبت است. در سال‌هاي اخير مشكل موسسات پولي غيرمجاز باعث بروز عوارض جدي سياسي و اجتماعي شده بود. با تصويب مقررات ذيربط و عزم مسوولان سياسي، اقتصادي و قضايي حل معضل در دستور كار قرار گرفته و از آنجا كه به‌موجب قراردادهاي امضاء شده توسط مديران قبلي، حل و فصل موضوع شركت تعاوني «ميزان» و در جوار آن پروژه «پديده شانديز» بعهده بانك قرار گرفته بود. لذا مديريت جديد اهتمام به راهبري مناسب آن نمود. بطوري‌كه در حال حاضر موضوع سپرده‌گذاران ميزان (حدود 000/975 نفر) با كمترين آسيب تعيين تكليف گرديد. ضمنا مقدمات تشكيل سنديكاي بانكي جهت تكميل پروژه پديده شانديز (دو فاز مراكز خريد و سرگرمي و اقامتي ميان مرتبه) آماده و همچنين طرح توجيهي پروژه تهيه شده و انجام بقيه مراحل در دست پيگيري است. شايان ذكر است حل و فصل موضوع سپرده‌گذاران ميزان داراي آثار عمدتا ترازنامه‌يي خواهد بود. تركيب هيات مديره

8-3- ملاحظه تركيب هيات‌مديره جديد بانك، ميانگين مناسبي از سن، تنوع تجربي، تخصص و تحصيل را نشان مي‌دهد. كه در مقام مقايسه با ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري تا حدود زيادي مزيتي و رقابتي است، ضمن اينكه طرح موضوعاتي همچون سالخوردگي مديرعامل يا فقدان تجربه بانكي برخي از اعضاي هيات‌مديره نشان‌دهنده عدم توجه به واقعيات و نيز تفسير ناصواب مقررات ذيربط است.

9-3- نرخ سود سپرده‌ها در بانك، در حدود نرخ‌هاي مقرر بانك مركزي بوده و در نتيجه نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز در همين حدود است. مشخص نيست بانك‌هايي كه نرخ سود سپرده‌هاي دريافتي را به نحو قابل توجهي بالاتر از نرخ‌هاي مقرر بانك مركزي مي‌پردازند چگونه براي عملكرد سال 1396 پيش‌بيني سود نموده‌اند؟ گرچه كمي كنكاش موضوع را روشن خواهد ساخت. كفايت سرمايه

10-3- مطرح گرديده نسبت كفايت سرمايه برخي از بانك‌ها از جمله بانك صادرات ايران منفي شده است. اين موضوع به خودي خود جاي نگراني ندارد. زيرا باعث كاهش ظرفيت‌هاي عملياتي خواهد شد. از اين رو تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه و مطالعه روش‌هاي بهينه تامين آن، در دست اقدام است.

با مرور موارد پيش‌گفته توقع آن است انتشار نظرات پيرامون بانك‌ها با دقت لازم و بطور مستند و بدور از جنجال‌سازي يا پيگيري اهداف خاص صورت گيرد. ضمن اينكه شنيدن اخبار مثبت از بانك صادرات ايران با اوصاف فوق دور از انتظار نخواهد بود.نویسنده:
تداوم روند صعودي نرخ طلا در يك‌سال اخير
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/27
تداوم روند صعودي نرخ طلا در يك‌سال اخير
بررسي نرخ سكه و دلار در 2دهه اخير نشان مي‌دهد


گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

به دنبال افزايش نرخ هر اونس طلا در بازار جهاني كه به مرز 1300 دلار نزديك مي‌شود و روزگذشته به 1288 دلار رسيد، نرخ طلا و قيمت انواع سكه با افزايش مواجه بود، بر اين اساس نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۶۶۵۰ تومان افزايش به يك ميليون و ۲۱۴ هزار تومان رسيد.

به گزارش «تعادل» در جريان معاملات روز شنبه 26 فروردين 96 به عنوان روز اول هفته كه به دنبال ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري صورت گرفته، سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۵ هزار تومان افزايش به يك ميليون و ۱۹۱ هزار تومان رسيد. در بازار جهاني نيز هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۸۸ دلار و ۸۰ سنت بود كه البته تا عصر روز شنبه به 1284 دلار كاهش يافت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. در عين حال نيم سكه با ۵۰۰ تومان افزايش ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سكه با ۱۵۰۰ تومان افزايش ۳۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سكه يك گرمي با 2هزار تومان افزايش ۲۵۱ هزار تومان معامله شد. در بازار ارز، نرخ رسمي 17 ارز افزايش و 18 ارز كاهش يافت و نرخ 4 ارز هم تغييري نداشته است. نرخ رسمي دلار با 4 ريال افزايش 3244 تومان، پوند با 139 ريال كاهش 4061.3 تومان و يورو با 190 ريال افت قيمت 3442.6 تومان ارزش‌گذاري شد.

در بازار آزاد، هر دلار امريكا ۳۷۶۰ تومان، يورو ۴۰۵۹ تومان، پوند ۴۷۱۸ تومان، درهم امارات ۱۰۳۵ تومان و لير تركيه ۱۰۴۹ تومان اعلام شد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بعد از رشد نرخ دلار از تيرماه 95 به بالاي 3500 تومان و اوج آن كه در دي 95 به 3984 تومان و مرز 4 هزار تومان رسيد، نرخ اين ارز در بهمن و اسفند ماه كاهش يافته و به 3772 تومان در روزهاي پايان سال 95 رسيد.

روند كاهش نرخ دلار در فروردين نيز ادامه يافت و روزگذشته به 3760 تومان رسيده است.

از سوي ديگر، نرخ سكه طرح جديد كه در بهمن ماه 95 به اوج خود رسيد و بيش از يك ميليون و 192 هزار تومان به فروش رفت، در فروردين ماه 96 نيز همچنان روند صعودي در پيش گرفته و به دليل رشد نرخ اونس در بازار جهاني و متاثر از سياست‌هاي ترامپ، افزايش نرخ سود بانكي در امريكا و اخبار جنگ و تحولات جهاني، شاهد افزايش نرخ طلا در بازار جهاني و بازار داخل بوده‌ايم.

اونس طلا سال گذشته حول و حوش 1200 دلار بود و به دنبال تقويت ارزش دلار، افزايش نرخ سود بانكي در امريكا و سياست‌هاي جديد دولت امريكا در تحولات بين‌المللي، جذابيت طلا افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه به مرز 1300 دلار برسد.نویسنده:
نقش بيمه‌هاي بازرگاني در اقتصاد مقاومتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/27
نقش بيمه‌هاي بازرگاني در اقتصاد مقاومتي


بحث اين روزهاي محافل اقتصادي كشور بيشتر حول و حوش نحوه اجراي سياست اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه مي‌چرخد.

طي چند سال اخير اتخاذ سياست اقتصاد مقاومتي براي كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي و نيز بالا بردن پتانسيل اقتصاد داخلي با جديت طرح و در حال پيگيري است.

محور اقتصاد مقاومتي بر توليد ملي و اشتغال پايدار استوار است. اقتصاد مقاومتي مجدانه درصدد كاهش يا حذف واردات كالاهايي است كه امكان ساخت آنها در داخل كشور است و قطع اتكا به خارج تا آنجا كه ممكن است از اولويت اين سياست است.

براي درك تفاوت اقتصاد مقاومتي با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان برنامه‌هاي توسعه را به پروژه‌هاي مستقل چندساله تشبيه كرد كه با اتصال آنها به هم پروسه رشد و توسعه كشور ايجاد مي‌گردد اما سياست اقتصاد مقاومتي يك رويكرد و ديدگاه كلي است كه چارچوب‌هاي نظري و عملي توسعه كشور را كه برگرفته از روح استقلال‌خواهي و آزادمنشي انقلاب اسلامي و مردم ايران است، شامل مي‌شود كه اجراي سياست اقتصاد مقاومتي به‌وسيله برنامه‌هاي توسعه صورت مي‌پذيرد.

برنامه‌هاي توسعه را مي‌توان همچون چراغ قوه‌هاي پرقدرت در يك دالان تاريك و سياست اقتصاد مقاومتي را همچون يك پرژكتور بزرگ كه شرايط امروز، پيش پا,,و افق آينده يعني نقطه‌يي كه در مسير مستقيم مي‌خواهيم به آن برسيم را همواره ترسيم و به مردم و مسوولان نشان مي‌دهد، مي‌توان تشبيه كرد. در اقتصاد مقاومتي، كاهش وابستگي تمام بخش‌هاي اقتصادي و علمي كشور به خارج به‌خصوص كشورهاي مخالف با استقلال جوامع رو به رشد از اهداف اصلي است. بيمه‌هاي بازرگاني به عنوان يك ضلع از سه ضلع مثلث مالي كشور نيز از اين قاعده مستثنا نيست و طبعا انتظار كاهش حداكثري آن به اتكايي بين‌المللي و نگاه درونگرا و حداكثري به سرمايه‌هاي ملي براي پوشش دادن ريسك‌هاي ملي مدنظر است. تامين پوشش‌هاي بيمه‌يي متناسب با نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور كه قرار است هر كدام وظيفه‌يي فراتر از شرايط فعلي را ايفا كنند مستلزم توانمندي و كارآمدي آن بخش‌ها و اطمينان داشتن به پشتوانه‌يي حمايتي توانمند دارد. واقعيت اين است كه صنعت بيمه كشور ما، تاكنون تا آخرين ظرفيت ممكن در خدمت مردم و مشاغل كشور بوده و است اما براي ايفاي نقشي بس بزرگ‌تر از اين حد كه متناسب با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد، نياز به خانه‌تكاني و اصلاحات و دگرگوني اساسي دارد. صنعت بيمه براي اينكه بتواند در خدمت سياست اقتصاد مقاومتي باشد از يك سو ناچار است دست به اصلاح و تغيير ساختار، قوانين و مقررات و رويكردهاي مديريتي و... در داخل اين صنعت بزند و از سوي ديگر در يك برنامه تحقيق و توسعه جامع نياز به شناسايي دقيق ريسك‌ها و خدمات بيمه‌يي ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. اگر دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي از صنعت بيمه انتظار همراهي كامل در سياست اقتصاد مقاومتي دارند شايسته است شرايط تحولات و دگرگوني‌هاي موردنياز را براي آن فراهم كنند. بدون اين مقدمات و الزامات صنعت بيمه با شرايط كنوني كه در آن قرار دارد هرگز توانايي ايفاي نقش موردانتظار در اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه را ندارد.نویسنده: حميدرضا حاجي‌اشرفي كارشناس ريسك و بيمه
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/27
اخبار


هشدار بيمه مركزي به فعاليت برخي موسسات مشاوره‌اي

بيمه مركزي نسبت به غيرقانوني بودن فعاليت برخي شركت‌ها و موسسات خدمات مشاوره بيمه‌يي و ارزيابي خسارت هشدار داد.

به گزارش اداره كل روابط‌عمومي و امور بين‌الملل بيمه مركزي، مهرداد رضايي مديركل نظارت بر صلاحيت‌هاي حرفه‌يي اين سازمان با بيان اين موضوع افزود: براساس مفاد ماده 2 آيين‌نامه كارگزاري رسمي بيمه، انجام فعاليت مشاوره خدمات بيمه‌يي و پيگيري خسارت بر عهده كارگزاران رسمي بيمه است.

همچنين طبق ماده 1 آيين‌نامه شماره 85 مصوب شوراي عالي بيمه، فعاليت در زمينه بررسي علت بروز حادثه، تعيين مقدار خسارت، تشخيص ميزان تعهد بيمه‌گر و مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت بيمه‌يي بر عهده ارزياب خسارت بيمه‌يي است اما اين در حالي است كه هم‌اكنون برخي شركت‌ها و موسسات بدون اخذ هر گونه مجوز قانوني يا داشتن پروانه فعاليت رسمي به‌صورت غيرمجاز در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و اين امر باعث بروز مشكلات متعدد و تشويش اذهان عموم جامعه به ويژه بيمه‌گذاران شده است. وي در ادامه با توجه به روند افزايش فعاليت اين قبيل شركت‌ها و موسسات در فضاي مجازي گفت: هموطنان گرامي در سراسر كشور به ويژه بيمه‌گذاران شركت‌هاي بيمه و مراجعه‌كنندگان به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني براي انجام و اخذ هر گونه خدمات مشاوره بيمه‌يي و ارزيابي خسارت بايد به كارگزاران رسمي بيمه و ارزيابان خسارت كه داراي مجوز و پروانه فعاليت رسمي از بيمه مركزي هستند، مراجعه كنند. رضايي تاكيد كرد: در اجراي ماده 1 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و براي حفظ سلامت بازار بيمه كشور، بيمه مركزي بر اساس وظايف و اختيارات قانوني خود اقدامات لازم براي برخورد با شركت‌ها و موسسات ياد شده به عمل خواهد آورد.افتتاح كارخانه لاستيك «بارز»

با تامين مالي بانك صنعت

 مديرعامل گروه صنعتي لاستيك بارز بر نقش بانك صنعت و معدن در ايجاد اشتغال پايدار در استان كردستان تاكيد كرد و گفت: افتتاح كارخانه لاستيك بارز با تامين مالي بانك صنعت و معدن اشتغال اين استان را متحول مي‌كند

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، افتتاح كارخانه لاستيك بارز توسط رييس‌جمهور كشورمان در نخستين روزهاي سال ٩٦ انگيزه آن شد تا عباس عباسي‌ابيانه در گفت‌وگو با اين پايگاه به تشريح وضعيت كارخانه و نقش تسهيلات اعطايي بانك صنعت و معدن در احداث واحد توليدي ياد شده به بيان نظرات خود بپردازد.

وي گفت: پس از تصويب طرح توجيهي در بانك و تخصيص ارز در صندوق توسعه ملي، اعتبار اسنادي در اسفند ماه ٩٢ گشايش و در مهر ماه ٩٣ عملياتي شد و طي يك دوره ٣٠ماهه به اجرا درآمد و همكاري بانك در اين مورد موثر و در خور تقدير است.

عباسي درخصوص پيشينه اجراي اين طرح بيان كرد: احداث كارخانه جديد لاستيك بارز كه در برنامه استراتژيك شركت قرار داشته و مطالعات مقدماتي آن قبلا صورت گرفته بود، متعاقب سفر مقام معظم رهبري به استان كردستان و تاكيدات معظم له مبني بر توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه كردستان صورت جدي به خود گرفته و تصميم گرفته شد با همكاري بانك صنعت و معدن اين كار انجام پذيرد. وي تسهيلات ارزي گشايش شده براي احداث كارخانه لاستيك بارز را معادل ٩٣ميليون و ٧٠٠هزار يورو و تسهيلات ريالي مصوب را معادل٢٢٠ميليارد ريال بيان داشته و افزود: ميزان اشتغال مستقيم ايجاد شده با راه‌اندازي اين كارخانه ٩٦٠ نفر است.

عباسي‌ابيانه تصريح كرد: محصولات توليدي اين شركت شامل انواع تايرهاي راديال سبك خودروهاي سواري، وانتي و SUV با ظرفيت ٥٠ هزار تن معادل 6 ميليون حلقه تاير در سال است. به گفته وي با بهره‌برداري از كارخانه لاستيك بارز كردستان ظرفيت توليد سالانه گروه صنعتي بارز به ١٤٠هزار تن(١٠ميليون حلقه تاير) در سال افزايش خواهد يافت و به تنهايي قادر خواهد شد تا سهم ٥٠ درصدي در توليد كشور را به خود اختصاص داده و صرفه‌جويي ارزي ناشي از احداث اين كارخانه نيز سالانه حداقل ١٠٠ميليون دلارد برآورد مي‌شود. عباسي‌ابيانه تصريح كرد: كارخانه لاستيك بارز كردستان بزرگ‌ترين كارخانه صنعتي در استان بوده و با توجه به اينكه كليه پرسنل كارخانه بومي و از منطقه جذب شده‌اند لذا موجب رونق كسب و كار در منطقه شده و نمونه بارز اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور است و در اشتغالزايي سهم قابل ملاحظه‌يي خواهد داشت.

    

حمايت بانك ملت از برگزاري «ربوكاپ» آزاد ايران

 مسابقات بين‌المللي ربوكاپ آزاد ايران با حمايت بانك ملت در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، دوازدهمين دوره از مسابقات بين‌المللي ربوكاپ آزاد ايران با حضور مقامات كشوري، سفراي كشورهاي خارجي، تيم‌هاي شركت‌كننده و با حمايت اين بانك برپا شد.

دكتر مرتضي موسي‌خاني، رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين و دبير كميته ملي ربوكاپ آزاد ايران در اين مسابقات با تجليل از عملكرد مطلوب بانك ملت از مساعدت دكتر هادي اخلاقي‌فيض آثار مديرعامل و محمدي، مدير شعب اين بانك در استان قزوين قدرداني كرد.بانك مركزي پاكستان و ايران توافقنامه امضا كردند

با برگزاري بيستمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي تهران و اسلام‌آباد، بانك مركزي پاكستان از امضاي توافقنامه با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه همكاري‌هاي بانكي و مكانيسم پرداخت، خبر داد.

به گزارش فارس در اين بيانيه آمده است: مسوولان بانك‌هاي مركزي پاكستان و ايران روز جمعه در تهران توافقنامه‌يي براي تسهيل همكاري‌هاي بانكي ميان دو كشور و بهبود مكانيسم پرداخت بين بانك‌هاي دو كشور امضا كردند. به گزارش داون، «رياض رياض‌الدين» يكي از مسوولان عاليرتبه بانك مركزي پاكستان و غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از بانك‌هاي مركزي دو كشور توافقنامه ياد شده را امضا كردند.نویسنده:
  بورس
  اخبار Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 دست به كيف هاي واسط
  حذف بازار اندازي راه از ايران كاالي بورس
  مديرعامل ترين موفق گذشته، سال در متوسط كوچك هاي بنگاه موضوع اين است. شده مواجه سال در
  درصدي كرد مطرح بيمه بانك بورس، نمايشگاه دهمين ار آغاز مراسم در اقتصاد
  وزير گفت: داد خبر نزديك آينده در زعفران
  مشتقه ساير هماهنگي با توانست بانكي نظام كه بود طرحي است. مالي تامين حوزه در جديد فرهنگ اندهنده
  نش به را ايراني زعفران دست، به كيف هاي
  واسطه برساند. انجام به يازدهم دولت در مربوطه اي اه دستگ تابلو ايجاد جمهوري ييس فناوري علمي
  معاون كشورها ساير به خرند مي كشاورز از ناچيز
  قيمت بانك هاي دغدغ از يكي اعتبار پول شوراي رييس در جسورانه دوقهاي صن ثبت فرابورس بنيان
  دان كنند. مي
  ارسال استحكام توان از مراقبت را حاضر زمان در مركزي شبنيان دان اقتصاد حوزه در مهمي گام را سرمايه فالكت
  بازار سمت به پرشتاب حركت
  توقف در نژاد سلطان حامد «تعادل» گزارش
  به دليل اين به موضوع اين گفت: دانست ها بان مالي توسعه رشد در موفقيت الزمه دانشگاه استاد اين
  خواند. كل ارزش خبرنگاران، با خود ديروز خبري
  نشست امكان وكار كس تداوم ضامن كه اس توجه مورد هاي رح در خصوصي بخش گذاري سرماي
  اقتصادي، عنوان تومان ميليارد هزار 195.5 را سرمايه
  بازار مايلم امروز ند فراهم را اقتصاد به رساني خدم است الزم راستا اين در كرد: تاكيد خواند داد
  پژوهشي خبر سال پايان تا مبنا حجم محدوديت حذف از بورس سازمان
  رييس معدني صنعتي محصوالت ارزش گفت:
  كرد بازار ذيفعان از بزرگي بخش كه گردهمايي اين در بخش به را شبنيان دان طرح در هگذاري سرماي دولت
  كه 95 سال در را كاال بورس محصوالت از
  ۲۴درصد هها برنام برخي دارند، حضور آن در كشور مالي نكند ورود حوزه اين به خود كند واگذار
  خصوصي نيز كشاورزي محصوالت اينكه ضمن شد،
  شامل هاي مسوولي ايفاي راستاي در مركزي بانك مالحظات باشيم. كشور اقتصاد در ها هند بد شتا توسعه شاهد
  تا خود به را ايران كاالي بورس بازار كل از درصد
  ۸ بانكي نظام سالمت ثبات ارتقاي حفظ ويژه خود ايجاد بورس در جديدي مفاهيم اينكه به اشاره با
  ستاري است. داده
  اختصاص كنم. بيان اختصار به را بورسي ايجاد به نياز جديد، مفاهيم اين گفت: است،
  شده معامالت به اشاره با ايران كاالي بورس
  مديرعامل رشد وي يطلبد. را كشور در مزدك بورس به
  مشابه افزود: كوتاهمدت مالي تامين در آن نقش مركزي
  سلف بانك نخست اولويت بانكي؛ نظام اصالح داد: ادامه خواند قانونگذاري از ري سر را آپها ارت
  است توماني ميليارد 700 51هزار مالي تامين
  شاهد اصالح اينكه بر تاكيد با مركزي بانك كل رييس از آن گرفتن پيشي ها آپ ارت است رشد باالي
  سرعت بازار همچنين بوديم، مختلف صنايع براي
  سلف بانك هاي اولويت ترين مهم از يكي بانكي نظام ساختار خصوص اين در مناسب بسترهاي از نشان
  قانونگذاري معامالت از درصد ۲۴ نيز سلف درصد ۸5
  نقدي مرتبط مطالعات اكنون كرد: خاطرنشان است، مركزي جوان جمعيت اين از يرود اميد داد: ادامه وي
  دارد. ميدهند. اختصاص خود به را كاال بورس بود، شده آغاز يازدهم دولت ابتداي از كه موضوع اين با يطلبند چالش به را سنتي ساختارهاي كه
  دانشگاهي محصوالت در مالي تامين عمده كرد: تصريح
  وي اين الزامات از جامعي كامل تصوير رسيده اتمام به شود. استفاده شنيان دانب هاي شرك رشد
  براي گرفته صورت درصدي ۴7 سهم با معدني
  صنعتي است. كرده فراهم را ساختار
  اصالح بعدي رتبه در كشاورزي پتروشيمي محصوالت
  و اساسي يتعادلي دو از بانكي نظام امروز افزود: وي سود كاهش شكست عامل ها صندوق برخي عين در دارند. قرار سلف اوراق طريق از مالي
  تامين «دارايي-بدهي» نسبت در تعادل نبود يرد؛ مب رنج هاي دوق صن بدهي بازار مركزي بانك كل
  رييس تامين شاهد 95 سال موازي، سلف حوزه در
  حال درمان مورد بايد كه «درآمد-هزينه» نسبت در يادلي تب نرخ كاهش شكست داليل جمله از را ثابت درآمد
  با سلف ابزار از استفاده با توماني ميليارد ۳1۸0
  مالي اين در مناسبي برنامه اساس اين بر گيرد. قرار اساسي اصالح طرح گفت: دانست گذشته سال در بانكي
  سود به نسبت كه بوديم ايران كاالي بورس در
  موازي كار دستور در جدي طور اكنون كه شده تدوين زمينه است. شده نهايي تدوين بانكي نظام
  ساختار ميكند. تجربه را درصدي ۴57 رشد ۴9
  سال اقتصاد ستاد دولت اقتصادي كميسيون مركزي، بانك نمايشگاه دهمين كار به آغاز مراسم در سيف اهلل ول به سپرده گواهي معامالت گفت: نژاد
  سلطاني ديگري اقدام برنامه برنامه، اين مكمل دارد. قرار مقاومتي تومان ميليارد ۴زار ه77 از بيش گفت: بيمه بانك
  بورس، معامالت امكان بازار، در جديد ابزار يك
  عنوان اين شود. پرداخته آن به موازي طور بايد كه است كه شده پرداخت كها بان سوي از 95 سال 11ماهه
  در معامالت راستا، اين در كه ميآورد وجود به را
  مستمر بايد كه است وكار» كس نظام ساختار «اصالح برنامه، است. گذشته لهدار مسا تسهيالت تمديد به آنها از
  بخشي سپرده گواهي معامالت از خوبي ركورد جو
  ذرت راستاي در رهبري معظم ام مق شده الم اع شعار به توجه با كوچك هاي بنگاه مالي تامين كه است حالي در
  اين اين اميدواريم كه اند گذاشته جاي به گذشته سال
  در درآيد. عمل مرحله به اشتغال توليد مقاومتي، اقتصاد نظام كه بود طرحي فقترين مو گذشته، سال در
  متوسط يابد. افزايش
  رقم ضرورت را برنامه دو اين بين ذاتي ارتباط سيف هماهنگي با اقتصاد تحريك هدف با توانست
  بانكي به تبديل بتوانيم اينكه براي داشت: اظهار
  وي مولد بوكارهاي كس به ها بانك محدود منابع تخصيص مركزي بانك كل رييس برساند. انجام به ها دستگاه
  ساير بازار بايد شويم، كاالها بازار در قيمتي
  مرجعيت منابع مصرف گفت: كرد اعالم اقتصادي افزوده ارزش توان از مراقبت مركزي بانك هاي دغدغ از يكي افزود: گذشته پرتنش مسير به كشور كه داد اجازه نبايد كه ارائه اطالعات در ابهامات دليل به ناظر نهاد توسط ديروز بيمه بانك بورس، نمايشگاه
  دهمين نقد بازار نيز آن الزمه كه باشيم داشته قوي
  مشتقه افزوده ارزش مولد كه اقتصادي هاي فعالي در محدود كار كسب تداوم ضامن تا هاست بان مالي استحكام 96 سال گفت: دارايي اقتصادي امور وزير بازگردد. به آن معامالتي نماد نيز تاكنون شد متوقف شده، تهران هاي نمايشگاه دايمي محل در
  6۲فروردين به سپرده گواهي از بايد حالت اين در است؛
  مستمر يشود، نم منجر پايدار اشتغال توليد به تنها نه نباشد، بنابراين، باشند. اقتصاد به ساني مت خد استمرار آنها رهبري معظم مقام كه است كننده تعيين جهت اين از شركت اين مديرعامل است. بازنگشته معامالت تابلو ارائه هدف با 9۲فروردين تا كرد كار به
  آغاز بهادار اوراق مستمر معامالت تا كرد استفاده
  خوبي اعطايي، تسهيالت نقدي جريان ناپذيري برگشت بلكه هاي اولوي ترين مه از يكي بانكي نظام ساختار اصالح پيشرفت راه نقشه مقاومتي، اقتصاد كلي هاي سياست با شركت اين خرد سهامداران يبرد سر به زندان در كار به كشور مالي بازارهاي داخلي هاي توانمندي بازار در قيمت كشف فرآيند داشته را كاال بر
  مبتني به ناحيه دو هر از كند مي فلج نيز را بانكي نظام ابتداي از آن، با مرتبط مطالعات كه است مركزي بانك نامگذاري با ايشان داهند، كر مشخص را كشور اقتصادي هستند. خود سرمايه نگران نمايشگاه اين درحالي ديروز داد. خواهد ادامه
  خود كنيم. مديريت سپرده گواهي از استفاده با را
  نقد وارد بلجبران غيرقا جدي صدمه كشور اقتصاد است. رسيده اتمام به اكنون شده آغاز يازدهم دولت ضرورت اشتغال توليد مقاومتي، اقتصاد عنوان به امسال خارجه، امور وزير ظريف محمدجواد كه شد
  افتتاح ارزش كه زماني تنها اينكه بيان با نژاد لطاني
  س نظام مديران دولتي، اههاي دستگ تمام بنابراين يود. حوزه دو در اقدامات اجراي به بخشي شتاب تمركز ۹5 سال براي درصدي اقتصادي رشد رآورد ياهلل ول دارايي، اقتصادي امور وزير نيا طيب
  علي سال بوده، نقدي معامالت از باالتر مشتقه
  معامالت عمل راستا يك در بايد بانكي نظام مديران وكار كس كنند توجه سود پيامدهاي به ردهذاران سپ كشور اقتصادي اومسازي مق براي كليدي مهم بسيار رشد به دستيابي از دارايي اقتصادي امور وزير همتي عبدالناصر مركزي، بانك كل رييس
  سيف رشد از بخشي 91 سال در كرد: خاطرنشان 19بوده پايدار اشتغال توليد يعني سال، شعار تحقق به تا كنند يك توسط باال سود هاي نرخ پرداخت گفت: سيف هند. كرد تعيين نيز را جامعه رفاهي وضعيت بهبود توليد گفت: داد 59خبر سال در درصدي اقتصادي رييس محمدي شاپور مركزي بيمه كل
  رييس سال در ولي كرد، تعبير تورم قالب در توان مي
  را بينجامد. عمل عرصه در ريسك مستقيم رابطه بنيادي اصل برمبناي بانك هگانه س قواي از اعم همه بايد كه است معتقد وي گيرد. قرار كار دستور در ايد ال غب زا اشت غيرنفتي افتتاحيه آيين در بهادار اوراق بورس
  سازمان بازار ولي نبوديم، باال تورم شاهد اينكه وجود 95 با ريسك دهنده نشان يتواند مالي، بازارهاي در بازده سمت به اقتصاد حركت مردم، نظام اركان ساير بيمه بانك بورس، نمايشگاه دهمين در نيا طيب علي داشتند.
  حضور اختصاص خود به را توجهي قابل رشد كشور بانكي
  مالي هاي سپرده سود كاهش كليدي متغير آگاه بايد گذاران پرده س باشد بانك عمليات بيشتر تداوم گذشته از بيشتر شتاب با را اشتغال توليد افزايش ارزشمند سرمايه اتكاي با توانست يازدهم دولت گفت: اول معاون ديروز گزارش«تعادل»
  به است.
  داده سخنان از ديگري بخش در مركزي بانك كل رييس كه است ريسكي بهاي باالتر، نرخ اين كه باشند ساختاري اصالحات كنار در بايد اساس اين بر دهند. اركان همه همكاري پشتيباني حمايت با اجتماعي بانك بورس، نمايشگاه دهمين جمهوري،
  رييس آتي قراردادهاي الت معام ارزش تحليل با
  وي از يكي اظهاركرد: پرداخت ها رده سپ سود موضوع به خود را آن پيامدهاي بايد منطقا شوند مي آن متحمل مقاومتي، اقتصاد كلي هاي سياست چارچوب در مثبت رشد نرخ به را درصدي ۸.6 منفي رشد نظام، مراسم اين در افتتاح ۲را )017 (فاينكس
  بيمه حوزه اين در معامالت ارزش ركورد كرد: تصريح
  نيز اهميت داراي اقدام، برنامه دو هر در كه كليدي متغيرهاي كاركرد كنوني، دنياي در اينكه بيان با او بپذيرند. نيز تنظيم راستا اين در را مناسب مدت كوتاه هاي سياست بيش 95 سال پايان تا يشود برآورد كه كند تبديل شركت ۳60 نمايشگاه اين در كرد.
  سخنراني در تومان ميليارد هزار ۳9 عدد به كه شده
  شكسته آن كاهش كه است بانكي هاي رده سپ سود است، اساسي ترين حيات جمله از بانكي نظام باثبات سالم توليد كه است سالي امسال گفت: نيا طيب كرد. اجرا را خود جاي نيز 0۴درصدي تورم نرخ باشد. درصد از متر هزار 16 در خارجي داخلي اقتصادي
  مجموعه در رسيديم. ايران كاالي بورس مشتقه
  معامالت هم است موثر كها بان هزينه درآمد تعادل ايجاد بر هم حتي اجتماعي اقتصادي، نظام پايداري هاي ضرورت در را اصلي سهم يابد رونق بايد اشتغالزا غيرنفتي است. داده رقمي تك تورم به اكنون آمدهاند هم گرد تهران در نمايشگاهي فضاي
  مربع را ۲۴درصدي سهم ايران كاالي بورس ميان،
  اين معادله داده كاهش را اقتصادي اههاي بنگ سرمايه هزينه هاي بنگاه بانكها، كرد: تصريح كشورهاست، سياسي باشد. داشته درصدي اقتصادي رشد نرخ هدف تحقق بيش هاي جه افزود: دارايي اقتصادي امور وزير بزنند. رقم را خاورميانه مالي رويداد ترين بزرگ
  ت به 95 سال در سرمايه بازار معامالت ارزش كل
  از رساند. مثبت حاشيه به را اقتصادي افزوده ارزش خدمات كه هستند مهمي بسيار اجتماعي اقتصادي جهت در دولت اقتصادي هاي سياس داد: ادامه وي خود جاي ارز، نرخ ساالنه متوسط در درصدي 90 از دوره دهمين افتتاحيه آيين در
  همچنين آورد.
  دست بخش اينكه به اشاره با مركزي بانك كل رييس يكنند ارائه اقتصاد چرخه در را متنوعي ضروري مشكالت بر غلبه اقتصاد ابآوري ضريب افزايش است داده درصدي حدود اندك نوسانات به را اقتصادي امور وزير بورس، بيمه بانك
  نمايشگاه حوزه در كرد: خاطرنشان كاال بورس
  مديرعامل در شفافيت ارتقاي بانكي، نظام اصالحات از ديگري بانك كسبوكار بودن شكننده حساسيت دليل به حالي در اين بود، مها تحري اعمال از ناشي هاي محدودي تورم جمع حاصل كه فالكت شاخص كه نحوي به مراسم در صنعت اين اصلي متولي عنوان به
  دارايي در نفري 5۸هزار فهرست جو ذرت
  محصوالت انجام از پس كرد: تصريح كهاست، بان مالي گزارشگري دنياي در آن، فعاليت تداوم از اطمينان ايجاد براي را زمينه كشور، خارجي خردمندانه ديپلماسي كه است است. رسيده ۴.1۲درصد به درصد 6.۲۴ از است بيكاري بر عالوه كرد. خنراني س داشت حضور
  افتتاحيه قيمت فرآيند در كه داريم را جو گندم
  حوزه سال اواخر در گسترده عميق كارشناسي مطالعات ثبات سالمت برقراري امروز، تغيير درحال سرعت به است. كرده فراهم ظالمانه مهاي تحري رفع براي بازگشته كشور اقتصاد به آرامش ثبات حال عين در مركزي بيمه بانك روساي خارجه، امور وزير
  اين، مكانيسم در را خود محصول كرده شركت
  تضميني ويژگي با نكها با جديد مالي هاي صورت نمونه ۴9۳1 هاي اولويت ها دغدغه ترين مهم جمله از بانكي نظام فالكت سمت به پرشتاب حركت تورمي ركود بحران پرداختند. سخنراني ايراد به بورس سازمان رييس
  و قيمت التفاوت مابه رساندند فروش به كاال
  بورس استانداردهاي با «همگرايي شفافيت»، «ارتقاي برجسته ناظر نهادهاي كشور هر سطح در ها حكومت تها شرك حضور براي قوانين اصالح ضرورت كاهش اگر كرد: تصريح وي است. يافته خاتمه مردم هاي شركت مشاركت جلب مانند هايي
  برنامه كار ساز به توجه با را حمايتي قيمت
  رقابتي قانون با «تطبيق (SRFI)» مالي گزارشگري المللي بين است. المللي بين سطح در تخصصي جمهوري، ريي فناوري علمي معاون ستاري، سورنا كند را بهبود روند ۳9 سال در نفت هاي قيمت شديد آنها، توسط آموزشي هاي كارگاه برپايي
  خارجي اين بر كرد. تجربه بورس سوي از شده
  تعريف شبكه به اجرا براي تدوين ربا» بد بانكي عمليات را نكها با مقررات تدوين در وسيع تغييرات سيف بانك بورس، المللي بين نمايشگاه دهمين افتتاحيه در اين از هتر گسترد اقتصادي بهبود كرد، نم معكوس يا سامانه چند از رونمايي ها، آپ استارت
  رويداد شده پذيرش كشاورزي حوزه در انبار
  اساس دريافت اجرا دوره يك از پس همچنين شد. ابالغ بانكي اين گفت: دانست شده اشاره هاي حساسي از ناشي نمايشگاه خليجفارس سالن در كه 710۲) (فاينكس بيمه لمس را آن ثمرات اين از بيش مردم يداد م رخ از تجليل تخصصي، عمومي آموزش
  جديد هاي بورس توسعه راهكارهاي از يكي اين كه
  است در بنظران صاح كارشناسان ها، بان از بازخوردهايي اخير بانكي هاي بحران تجربه از پس ويژه به سيتها حسا فرهنگ به اشاره ضمن شد، برگزار تهران بينالمللي اين به محدود تنها دولت دستاوردهاي اما ردند هاي كارگاه برپايي سرمايه، بازار
  پيشكسوتان يرود. شمار به
  كااليي مالي هاي صورت شده بهروز نسخه 59۳1 سال اسفند گسترده تغييرات موجب گذشته، دهه يك طول در ايجاد كشور اقتصاد در گذشته سال چند از كه جديدي دولت بلكه است نبوده كالن اقتصاد اصلي هاي شاخ نوجوان، كودك غرفه فرهنگسازي،
  آموزش در زعفران مشتقه بازار اندازي راه از نژاد سلطاني هاي ورت براي اجرا جهت الزم اصالحات اعمال از پس كارآمد نظارت احتياطي مقررات وضع در هيي پيوست اقتصاد به گذشته سال چند طي گفت: است، شده ارزي مالي پولي، مدت اه كوت تهاي سياس كنار در از تقدير كاپ، بورس جذاب مسابقه اجراي
  تقويت به كيف هاي واسطه گفت: داد خبر نزديك
  آينده سيف شد. ابالغ مجددا تدوين 59۳1 مالي سال مالي نظام در است. شده جهان سراسر در ها نك با فعاليت بر است. شده يي ژه وي توجه بنيان دان اصالح براي بلندمدت اقدامات از هيي مجموع تجاري تجسمي آثار نمايش شفاف، فعال مالي
  نهادهاي كشاورزان از نازل قيمت به را ايراني زعفران
  دست، سال در كها بان االجراي الزم مالي هاي ورت الغ اب درصد ۸0 حدود پول بازار وسعت كه ايران محور بان را دانشگاه اقتصاد ميان پيوند دانشگاه، استاد اين قرار خود كار دستور در را كشور اقتصادي ساختارهاي هاي صندوق از حمايت سرمايه، بازار با
  مرتبط همسايه كشورهاي ساير به كرده
  خريداري اميدواريم گفت: كرد عنوان شهايي چال با را ۴9۳1 كه است طبيعي شود، مي برآورد كشور مالي بازار اقتصاد ميان پيوند داشت: ابراز گرفت نيك فال به اقتصاد تهاي سياس ابالغ با حال عين در است. داده واقعيت محصوالت ارائه افكارسنجي يكنند.
  نيكوكاري،
  ارسال با آمده عمل به هاي هماهنگ به توجه با جاري سال در باشد. برخوردار مضاعفي اهميت از گفته پيش مالحظات وي يشود. اقتصادي رشد پيشرفت سبب دانشگاه، اين با را آنها رهبري، معظم مقام سوي از مقاومتي است. ۲017 فاينكس هاي برنامه اهم از
  افزوده از بيشتر فيزيكي بازار در داشت: اظهار
  وي چه هر اجراي شاهد حسابرسي سازمان بورس سازمان نبود سرمايه اوليه بازار عهفتگي سنيا تو سيف پيشرو اقتصادي زمينه در كه كشورهايي داد: ادامه است. داده گسترش نموده همراستا چارچوب بانك بورس، المللي بين نمايشگاه دوره
  دهمين گرفته قرار معامله مورد گندم محصول تن
  ۲۲۴ باشيم. بانكي نظام در مهم اين بهتر مالي تامين به اقتصادي هاي بنگاه فراگير دسترسي هستند. پيشرو نيز علم حوزه در هستند، هاي سياست مستمر پيگيري نيا، طيب گفته به ۲017 آوريل ۸1 با برابر امسال فروردين ۲9 تا
  بيمه در موثري نقش كه يكروزه جوجه همچنين
  است، مالي تامين فشار عمده منشا را بازار اين از بلندمدت به اشاره با جمهوري ييس فناوري علمي معاون يي گسترده طيف در بهبود به منجر مقاومتي اقتصاد داير تهران بينالمللي نمايشگاه در 17 9تا ساعت
  از بورس در است قرار نيز دارد، كشور در مرغ جديد
  قيمت هاي دارد استان اجراي به بان الزام وجود با ها بان افزود: كرد عنوان بانكي نظام بر اقتصاد رابطه اقتصادي رشد علمي منابع رشد ميان اينكه نهادي كيفيت سنجش براي متداول هاي شاخص از بود.
  خواهد گيرد. قرار معامله مورد
  كاال به كها بان الزام درخصوص اعتبار پول شوراي رييس ساختاري انباشته معضالت با كردن نرم پنجه دست تاثير علمي منابع رشد كرد: تاكيد دارد، وجود مستقيمي يي ۲۳رتبه ارتقاي مدعاست اين بر گواهي كشورها، نمايشگاه برگزاري روز نخستين در چند هر شده تدوين نمونه با مطابق مالي ورتهاي كامل اجراي اند. رده تالش شان رسال ايفاي در توان همه با خود است. داشته اقتصادي رشد بر توجهي قابل شاخص در يي ۸1رتبه بوكار، كس انجام شاخص در ايران شيرين برگزاركنندگان كام به كه داد رخ
  اتفاقاتي اينكه اول كرد: عنوان اشاره ۳كته به مركزي بانك تومان ميليارد هزار ۴77 از بيش تسهيالتي اعطاي نقش بر تاكيد ضمن خود سخنان ادامه در ستاري شفافيت شاخص در يي و۴1رتبه اقتصادي آزادي بانك بورس، نمايشگاه برگزاري حاشيه در
  نيامد. يهگذاري سرما هاي
  طرح شده فته پذير شركت آنكه از قبل بانكداري صنعت اعضاي تالش اين گوياي نيز 59۳1 سال ماهه 11 دوره در كشور در نشبنيان دا اقتصاد بر ها استارت موثر است. بهبود اين از هايي نه نمو فساد كنترل در فعال بورسي شركت يك خرد سهامداران
  بيمه جسورانه دوقهاي
  صن نظارت تحت بايد كه هستند بانك يك باشند، بورس در شامل مبلغ اين از بخشي البته كرد: اضافه وي است. اختراعات بازار گذشته، سال طي كرد: خاطرنشان در آنچه با ما فاصله گذشته، ياي خرابه داد: ادامه وي نمايشگاه محل در اپتيكي گيري اندازه لوازم
  صنعت فعاليتي الزامات تمام كرده فعاليت بانكي ناظر مقام تمديد ديگر بخش گذشته، لهار مسا تسهيالت تمديد اين طي كه ايم رده ايجاد فرابورس بازار در را ايده معيشتي هاي نگراني آنچه شده ترسيم نداز چشم سند گوش به را خود صداي كردند، سعي
  تجمع سازمان بازارهاي بر نظارت اداره سابق
  مدير پذيرفت اصل اين كنند. رعايت را شده الغ اب احتياطي آن، باقيمانده گردش در سرمايه اعطايي تسهيالت ديده نيز اقتصادي فرهنگ در چشمگيري تحوالت مدت كرده زياد آنچنان يهد، كاهش را مردم رفاهي مرده شعار آنها برسانند. كشور اقتصادي
  مسووالن براي مخاطرهپذير طرح چند اينكه بيان با
  بورس يشود. عمل آن به دنيا تمام در كه است يي ده حقوقي حقيقي اشخاص به جديد تسهيالت اعطاي آپي ارت است شركت چند تاكنون داد: ادامه وي يشود. همه از يها پيگير ها تال دامنه بر بايد كه است سر اقتصادي مفسد بر مرگ اقتصادي مفسد
  باد نهايي مرحله در جسورانه صندوقهاي گذاري
  سرمايه صفحه در ادامه مالي تامين گفت توان اساس اين بر است. بوده 1000 رشد با آنها از هي نموني كه است، رسيده ثبت به معنا اين به شود، افزوده عمومي پذيري ليت مسوو تر، مهم 59۳1 سال ۳1شهريور از مذكور شركت دادند. مي معاونت با تفاهمنامه عقد زمان از گفت:
  هستند، شركت يك مجوز جمهوري رياست فناوري
  يادداشت
  علمي شد. اخذ سرمايه بازار در حضور براي بنيان دانش نصيري خواجه محمودرضا «تعادل» گزارش
  به بگيرند دردست را ايران اجرايي امور زمام شوند موفق تحريم تعريف براي ايتاليا در هفت گروه عضو
  كشورهاي هاي شركت حضور فرآيند تسهيل به اشاره
  با قضاييه قوه نظير قوا ساير در هم حامياني دوستان در داعش عليه مبارزه در ايران متحد كه روسيه عليه منطقه در ايران ساالري دم مر سرايت نگران
  امريكا ايلنا با وگو گفت در سرمايه بازار در بنيان دانش بدون باشند، هماهنگ هم باشند داشته مقننه نظر اختالف كه است واقعيت اين نمايانگر است،
  سوريه زمينه اين در موثري اقدامات تاكنون داشت:
  اظهار يمها تحر كه يكند ايجاب شان اقتصادي منافع ترديد است. جدي امريكا با هاي نه بها درپي امريكا دليل همين به آورد. عمل رفت آمد نفتي جديد هاي قرارداد تعريف با انرژي المللي بين كارشناس خاقاني
  محمود آرمان سرمايه تامين شركت است شده
  انجام به برجام شكست بخورد. شكست برجام بازگردند سايت يك در اخيرا كه تحليلي گزارش دريك شدن اجرايي مخالفان است اميدوار است ديگري كليد گرفت صورت برجام موفقيت از پس كه هايي در نام ثبت براي ودهم نهم دولت رييس
  اقدام معاونت ميان همكاري تفاهمنامه عقد زمان
  از فارس خليج حاشيه دركشورهاي حاكمان امريكا نفع مورد واقعيت اين است شده منتشر اروپايي اقتصادي انتخابات در ويژه به راستا دراين نيز ايران در برجام كند باز را مشكالت هاي قفل بتواند يازدهم دولت كارشناسان اصال دوازدهم رياستجمهوري انتخابات مطلوبي اقدامات جمهوري رياست فناوري
  علمي- از ايران خروج هدليل خام نفت قيمت زيرا بود. خواهد اسالمي انقالب پيروزي زمان از كه است گرفته قرار تاكيد گفته همچنين پمپئو مايك آقاي كنند. عمل فعال در حضور براي را كشور اقتصاد زنده زنگ دربسته با درواقع نكرد. متعجب را انرژي نفت
  صنعت انجام هايتك اطالعات فناوري هاي حوزه
  در است. داده شدن پولدار موجب كه تورم يافت خواهد افزايش بازار به (ره) خميني امام كه ردمساالري پديده ايران در برجام دارد است مطالعه مشغول امريكا كه است دولت مخالفان درعمل اما كند. باز المللي بين اقتصاد دارد دوست شده تعريف ايشان از كه
  شخصيتي ايران به بود خواهد دا درآمه كم شدن فقير ها دار پول دترين درب است» ملت راي «ميزان داشت: تاكيد آن بفهمد، خوب را آن تا يكند بازخواني دقت با را نااميد را ها اميد زيادي حدود تا توانستند يازدهم يكرد نم ثبتنام اگر باشد مشهور مطرح ها دررسانه اين در كتها شر پذيرش فرآيند كرد: تاكيد
  وي خواهد منفي درايران اقتصادي رشد گشت. بازخواهد جمهوري، رياست براي انتخابات تحميلي جنگ شرايط واقعيت اين به بايد يها ايران كه است كرده تاكيد وي بگويند. را گويند مي روزها اين آنچه بتوانند تا كنند مخالفان انتخاباتي فعاليت درواقع بود. تعجب
  موجب فعاليت مجوز مدت اين در اما است طوالني
  زمانه شد. خواهد افزوده نيز بيكاران تعداد به شد يشد برگزار شهر شوراهاي اسالمي شوراي مجلس تا است آماده ترامپ دولت كه باشند داشته توجه كه بود قرار مثال هور چگونه؟ كه است اين سوال درجيب كه نفتي پول دالر ميلياردها با يازدهم است.
  دولت شده اخذ شركت
  يك موفقيت درصورت كه است زده تخمين جهاني بانك ويژه به منطقه در حكومتي نظم خوردن برهم موجب در امريكا اقدامات با كه بزند اقداماتي به دست نمايشگاه برگزاري با همزمان بينالمللي همايش يك سياسي اقتصادي قدرت از بردند شان سرسفره
  و طرح چندين ارزيابي فرآيند شدن نهايي از
  وي هاي صندوق گذاري رمايه س براي پذير مخاطره اقتصاد در اش اه جايگ تعريف حضورفعال براي ايران نگران شدت به منطقه حاكمان است. شده فارس خليج كه كرد تصريح است متقاوت گذشته سال چند در جاري سال ماه ارديبهشت در وگاز نفت ساالنه سركار زمان همان از هستند، برخوردار توجهي
  قابل گذاري سرمايه جذب جلب با يتواند ايران جهاني حكومت خطرافتادن به ساالري مردم نظريه توسعه با اروپايي كشورهاي فارس خليج منطقه كشورهاي همايش خارجي كننده زار برگ اما شود. برگزار تهران وتاكنون يافت ادامه شد، شروع يازدهم دولت
  آمدن فرآيند حاضر حال در گفت: داد خبر
  جسورانه نفت بشكه ميليون يك حدود روزانه خارجي داخلي درك غربي كشورهاي را آنها نگراني اين هستند. شان از مطلع كارشناس يك كرد. خواهند همكاري امريكا برگزاري از فعال كه كرد اعالم اخير روز دو يكي، طي براي ها سازي شفاف تدبير درهرحال، دارد.
  ادامه نهايي مرحله به پذير ك ريس هاي طرح اين
  ارزيابي درهربشكه دالر 10 حدود عرضه جهاني بازار به خام نظامي لفظي، هاي حمايت با دارند سعي يكنند اظهارنظر اين با رابطه در اروپايي دول تاي سياس است. شده منصرف همايش رفع تحريمها، (رفع كشور اقتصاد بيماري
  درمان يشود. اعالم نتايج آينده ماه دو تا
  رسيده سازمان بازارهاي بر نظارت اداره سابق مدير به شدن اجرايي باشد. داشته نقش ايفاي تها قيم در برآن عالوه شود. كاسته آنها نگراني ترس از غيره برمبناي امريكا تصور گفت من به سيا سازمان رييس هم كارشناسان از بسياري اما نكنيد، باور شايد خصولتي، چه خصوصي نوع در چه
  انحصارها هاي ت سياس اجراي بر تاكيد با همچنين بورس اقتصادي بهنظركارشناسان برجام رسيدن مطلوب نتيجه وضعيتي شود ايجاد تحولي نيز ايران در اميدوارند فارس خلي حوزه به اخير سفر در ترزا اظهارات ترامپ دولت كارآمدن روي از پس كه اند ده عقي موفقيت و...) سالم رقابت توسعه امنيتي، جو
  كاهش اقتصادي رشد موجب جهاني بانك گزارش به توجه با آن بتوان تا كند حركت مسيري در نظام كه شود تجربه ترزا دولت كه است درست اين باشد. است، ممكن از است شده ناگزير ترامپ آقاي كه دالئلي از يكي جذب جلب براي موفقيت اميد حدودي تا
  برجام توسعه گفت: جاري سال در مقاومتي
  اقتصاد كارشناسان همين يشود. درايران درصدي ساالنه هاي از امتي دادن آمادگي كرد ديكتاتوري به متهم را آن حاشيه كشورهاي فارس خلي با رابطه در يزد اش انتخاباتي تبليعات طول در كه هايي حر بيمار اقتصاد در خارجي داخلي گذاري رمايه
  س جمله از جسورانه صندوقهاي هاي فعاليت
  گسترش توسعه راستاي در كه بوده توجهي قابل اقدامات توافق از پس يگويند جهاني بانك گزارش استناد به درنتيجه بزند. برهم را برجام باشد غرب به زيادي بعيد اما كرد، خواهد را امريكا با همكاري گونه همه تدبير صبر كند، اتخاذ يي زه تا مواضع كند عبور مقاومتي اقتصاد براي عمل اقدام درسال را است.
  ايران گرفته صورت اشتغالزايي بنيان دانش صنعت دالر 71ميليارد از بيش است توانسته ايران برجام مثال طور به كه بياورد پيش را وضعيتي درمنطقه همكاري امريكا با برجام زدن برهم با رابطه در است ترامپ ادعاهاي برابر در ايران اسالمي جمهوري نظام يرود رفت مي انتظار كرد پايهگذاري آور)
  (تاب هاي كت شر اينكه بيان با نصيري خواجه شركاي از برخي با دوجانبه معامالت در كه ولهايي نظامي هاي بودج افزايش براي ترامپ دولت سياست كرد اعالم رسما انگليس دولت اخيرا كمااينكه كند. اطالعات سازمان رييس پمپنو، مايك است. بوده اشتغال توليد دوازدهم دولت در آن نتايج
  كه وصول غيرقابل ودهم نهم دولت در اش خارج تجاري و... افغانستان جفارس، خلي در نظامي حضور ادامه سهم از درآمدش يواند مت ايران نفت ملي شركت كه با مرتبط پرسشي پاسخ در CIA امريكا مركزي دولت رياست كه هركسي درواقع كند. ميسر
  را نوآوري ارتقاي در چشمگيري نقش بنيان
  دانش مذكور گزارش درنهايت بگيرد. پس را بود شده اعالم حفظ براي سوريه خاك از بخشي در امن منطقه ايجاد كه اسكاتلند شمال درياي در «رام» ميدان گاز فروش در الملل بين مطالعات استراتژيك مركز در برجام دولت خطاهاي چنانچه بياورد دست به را
  دوازدهم توليد فرآيند بهبود جديد محصوالت
  توليدات افزايش گفت: دارند، اقتصادي توسعه نهايت در غيرقابل مردم اين كه است كرده گيري نتيجه گونه ين بنابراين كند. توجيه را داعش نظير نيروهايي بازسازي مورد را دارد مشاركت درصد 50 پي بي نفتي شركت با تمايلي گفت گذشت كه يي پنجشنبه روز واشنگتن يازدهم دولت در كه نهالي ميوه نكند تكرار را
  دهم عالوه سرمايه بازار بنيان دانش هاي شركت تعامل را منطقه ايران سرنوشت كه هستند ايران پيشبيني قدرتي ثروت اصحاب يعني ها ارش اوليگ كه درصورتي دهد. قرار رهرداري به اين بسياري كند. صحبت برجام خصوص در ندارد چيد. خواهد را شد
  كاشته تامين شرايط ها شركت اين نياز مورد مالي تامين بر كرد خواهند تعيين ماه ارديبهشت ۲9 روز درانتخابات دولتي اموال هاي ازي خصوص طريق از ايران در كه برجام كه است كرده تكرار بارها نيز اروپا اتحاديه بسيار امريكا براي كه ند ده كر تفسير گونه ين را پاسخ وابستگي دليل به راستا دراين كه است
  طبيعي ايران. از درخارج چه درداخل چه ديگري قدرت هيچ نه رفت شان سرسفره كه نفتي هاي پو دالر ها ميليارد امورخارجه وزراي اجالس در توافق عدم پابرجاست به اقدامي برجام عليه كه است هزينه پر مشكل كه رفت مي اميد نفتي هاي درآمد به ايران
  اقتصاد كند. مي پايدارتر را آنها مالي
توقف حركت پرشتاب به سمت فلاكت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/27
توقف حركت پرشتاب به سمت فلاكت
وزير اقتصاد در مراسم آغاز به‌كار دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه مطرح كرد


رييس سازمان بورس از حذف محدوديت حجم مبنا تا پايان سال خبر داددهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه ديروز 26فروردين در محل دايمي نمايشگاه‌هاي تهران آغاز به كار كرد و تا ۲۹فروردين با هدف ارائه توانمندي‌هاي داخلي بازارهاي مالي كشور به كار خود ادامه خواهد داد. ديروز درحالي اين نمايشگاه افتتاح شد كه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، عبدالناصر همتي رييس كل بيمه مركزي و شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در آيين افتتاحيه حضور داشتند.

به گزارش«تعادل» ديروز معاون اول رييس‌جمهوري، دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه (فاينكس 2017) را افتتاح و در اين مراسم سخنراني كرد. در اين نمايشگاه 360شركت و مجموعه اقتصادي داخلي و خارجي در 16هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي در تهران گرد هم آمده‌اند تا بزرگ‌ترين رويداد مالي خاورميانه را رقم بزنند.

همچنين در آيين افتتاحيه دهمين دوره نمايشگاه بانك و بيمه و بورس، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اصلي اين صنعت در مراسم افتتاحيه حضور داشت و سخنراني ‌كرد. علاوه بر اين، وزير امور خارجه، روساي بانك و بيمه مركزي و رييس سازمان بورس به ايراد سخنراني پرداختند.

برنامه‌هايي مانند جلب مشاركت شركت‌هاي خارجي و برپايي كارگاه‌هاي آموزشي توسط آنها، رويداد استارت‌آپ‌ها، رونمايي از چند سامانه جديد آموزش عمومي و تخصصي، تجليل از پيشكسوتان بازار سرمايه، برپايي كارگاه‌هاي آموزش و فرهنگسازي، غرفه كودك و نوجوان، تقويت اجراي مسابقه جذاب بورس كاپ، تقدير از نهادهاي مالي فعال و شفاف، نمايش آثار تجسمي مرتبط با بازار سرمايه، حمايت از صندوق‌هاي نيكوكاري، افكارسنجي و ارائه محصولات واقعيت افزوده از اهم برنامه‌هاي فاينكس ۲۰۱۷ است. دهمين دوره نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه تا 29فروردين امسال برابر با 18 آوريل 2017 از ساعت 9تا 17در نمايشگاه بين‌المللي تهران داير خواهد بود.

 هر چند در نخستين روز برگزاري نمايشگاه اتفاقاتي رخ داد كه به كام برگزاركنندگان شيرين نيامد. در حاشيه برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه سهامداران خرد يك شركت بورسي فعال در صنعت لوازم اندازه‌گيري و اپتيكي در محل نمايشگاه تجمع و سعي كردند، صداي خود را به گوش مسوولان اقتصادي كشور برسانند. آنها شعار مرده باد مفسد اقتصادي و مرگ بر مفسد اقتصادي سر مي‌دادند. شركت مذكور از ۱۳شهريور سال ۱۳۹۵ توسط نهاد ناظر به دليل ابهامات در اطلاعات ارائه شده، متوقف شد و تاكنون نيز نماد معاملاتي آن به تابلو معاملات بازنگشته است. مديرعامل اين شركت در زندان به سر مي‌برد و سهامداران خرد اين شركت نگران سرمايه خود هستند. برآورد رشد اقتصادي ٨ درصدي براي سال ۹5

وزير امور اقتصادي و دارايي از دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي در سال ۹۵ خبر داد و گفت: توليد غيرنفتي و اشتغال‌زا بايد در دستور كار قرار گيرد.

علي طيب‌نيا در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه گفت: دولت يازدهم توانست با اتكاي سرمايه ارزشمند اجتماعي و با حمايت و پشتيباني و همكاري همه اركان نظام، رشد منفي 6.8 درصدي را به نرخ رشد مثبت تبديل كند كه برآورد مي‌شود تا پايان سال ۹۵ بيش از ۸درصد باشد. نرخ تورم ۴۰درصدي نيز جاي خود را اكنون به تورم تك رقمي داده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: جهش‌هاي بيش از ۹۰درصدي در متوسط سالانه نرخ ارز، جاي خود را به نوسانات اندك و حدود ۵ درصدي داده است به نحوي كه شاخص فلاكت كه حاصل جمع تورم و بيكاري است از 42.6درصد به 21.4درصد رسيده است. در عين حال ثبات و آرامش به اقتصاد كشور بازگشته و بحران ركود تورمي و حركت پرشتاب به سمت فلاكت مردم خاتمه يافته است.  وي تصريح كرد: اگر كاهش شديد قيمت‌هاي نفت در سال ۹۳ روند بهبود را كند يا معكوس نمي‌كرد، بهبود اقتصادي گسترده‌تر از اين رخ مي‌داد و مردم بيش از اين ثمرات آن را لمس مي‌كردند اما دستاوردهاي دولت تنها محدود به اين شاخص‌هاي اصلي اقتصاد كلان نبوده است بلكه دولت در كنار سياست‌هاي كوتاه‌مدت پولي، مالي و ارزي و تجاري مجموعه‌يي از اقدامات بلندمدت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور را در دستور كار خود قرار داده است. در عين حال با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، آنها را با اين چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.

به گفته طيب‌نيا، پيگيري مستمر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منجر به بهبود در طيف گسترده‌يي از شاخص‌هاي متداول براي سنجش كيفيت نهادي كشورها، گواهي بر اين مدعاست و ارتقاي ۳۲رتبه‌يي ايران در شاخص انجام كسب‌وكار، ۱۸رتبه‌يي در شاخص آزادي اقتصادي و۱۴رتبه‌يي در شاخص شفافيت و كنترل فساد نمونه‌هايي از اين بهبود است.

وي ادامه داد: خرابي‌هاي گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم‌انداز ترسيم شده و آنچه نگراني‌هاي معيشتي و رفاهي مردم را كاهش مي‌دهد، آنچنان زياد كرده است كه بايد بر دامنه تلاش‌ها و پيگيري‌ها و از همه مهم‌تر، مسووليت‌پذيري عمومي افزوده شود، به اين معنا كه نبايد اجازه داد كه كشور به مسير پرتنش گذشته بازگردد.  وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سال ۹۶ از اين جهت تعيين‌كننده است كه مقام معظم رهبري با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نقشه راه پيشرفت اقتصادي كشور را مشخص كرده‌اند، ايشان با نامگذاري امسال به عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال ضرورت تمركز و شتاب بخشي به اجراي اقدامات در دو حوزه بسيار مهم و كليدي براي مقاوم‌سازي اقتصادي كشور و بهبود وضعيت رفاهي جامعه را نيز تعيين كرده‌اند.

وي معتقد است كه بايد همه اعم از قواي سه‌گانه و ساير اركان نظام و مردم، حركت اقتصاد به سمت افزايش توليد و اشتغال را با شتاب بيشتر از گذشته تداوم دهند. بر اين اساس بايد در كنار اصلاحات ساختاري در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي كوتاه‌مدت مناسب را در اين راستا تنظيم و اجرا كرد.  طيب‌نيا گفت: امسال سالي است كه توليد غيرنفتي و اشتغالزا بايد رونق يابد و سهم اصلي را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادي 8درصدي داشته باشد. وي ادامه داد: سياست‌هاي اقتصادي دولت در جهت افزايش ضريب تاب‌آوري اقتصاد و غلبه بر مشكلات و محدوديت‌هاي ناشي از اعمال تحريم‌ها بود، اين در حالي است كه ديپلماسي خردمندانه خارجي كشور، زمينه را براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه فراهم كرده است. ضرورت اصلاح قوانين براي حضور شركت‌ها

سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري، در افتتاحيه دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه (فاينكس 2017) كه در سالن خليج‌فارس نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد، ضمن اشاره به فرهنگ جديدي كه از چند سال گذشته در اقتصاد كشور ايجاد شده است، گفت: طي چند سال گذشته به اقتصاد دانش‌بنيان توجه ويژه‌يي شده است.

اين استاد دانشگاه، پيوند ميان اقتصاد و دانشگاه را به فال نيك گرفت و ابراز داشت: پيوند ميان اقتصاد و دانشگاه، سبب پيشرفت و رشد اقتصادي مي‌شود. وي ادامه داد: كشورهايي كه در زمينه اقتصادي پيشرو هستند، در حوزه علم نيز پيشرو هستند.

معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه ميان رشد منابع علمي و رشد اقتصادي رابطه مستقيمي وجود دارد، تاكيد كرد: رشد منابع علمي تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي داشته است.

ستاري در ادامه سخنان خود ضمن تاكيد بر نقش موثر استارت‌آپ‌ها بر اقتصاد دانش‌بنيان در كشور خاطرنشان كرد: طي 3 سال گذشته، بازار اختراعات و ايده را در بازار فرابورس ايجاد كرده‌ايم كه طي اين مدت تحولات چشمگيري در فرهنگ اقتصادي نيز ديده مي‌شود. وي ادامه داد: تاكنون چند شركت استارت‌آپي به ثبت رسيده است، كه نمونه‌يي از آنها با رشد 1000 درصدي در سال مواجه شده است. اين موضوع نشان‌دهنده فرهنگ جديد در حوزه تامين مالي است.

معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري ايجاد تابلو دانش‌بنيان فرابورس و ثبت صندوق‌هاي جسورانه در بازار سرمايه را گام مهمي در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان خواند. اين استاد دانشگاه لازمه موفقيت در رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي پژوهشي خواند و تاكيد كرد: در اين راستا لازم است كه دولت سرمايه‌گذاري در طرح دانش‌بنيان را به بخش خصوصي واگذار كند و خود به اين حوزه ورود نكند تا شاهد توسعه شتاب‌دهنده‌ها در اقتصاد كشور باشيم.  ستاري با اشاره به اينكه مفاهيم جديدي در بورس ايجاد شده است، گفت: اين مفاهيم جديد، نياز به ايجاد بورسي مشابه به بورس مزدك در كشور را مي‌طلبد. وي رشد استارت‌آپ‌ها را سريع‌تر از قانونگذاري خواند و ادامه داد: سرعت بالاي رشد استارت‌آپ‌ها و پيشي گرفتن آن از قانونگذاري نشان از بسترهاي مناسب در اين خصوص دارد. وي ادامه داد: اميد مي‌رود از اين جمعيت جوان و دانشگاهي كه ساختارهاي سنتي را به چالش مي‌طلبند براي رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان استفاده شود. برخي صندوق‌ها عامل شكست كاهش سود

رييس كل بانك مركزي بازار بدهي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت را از جمله دلايل شكست كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته دانست و گفت: طرح اصلاح ساختار نظام بانكي تدوين و نهايي شده است.

 ولي‌الله سيف در مراسم آغاز به كار دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه گفت: بيش از ۴۷۷هزار ميليارد تومان در 11ماهه سال ۹۵ از سوي بانك‌ها پرداخت شده كه بخشي از آنها به تمديد تسهيلات مساله‌دار گذشته است. اين در حالي است كه تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترين طرحي بود كه نظام بانكي توانست با هدف تحريك اقتصاد و با هماهنگي ساير دستگاه‌ها به انجام برساند.  رييس كل بانك مركزي افزود: يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي مراقبت از توان و استحكام مالي بانك‌هاست تا ضامن تداوم كسب و كار آنها و استمرار خدمت‌رساني به اقتصاد باشند. بنابراين، اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي بانك مركزي است كه مطالعات مرتبط با آن، از ابتداي دولت يازدهم آغاز شده و اكنون به اتمام رسيده است. سپرده‌گذاران به پيامدهاي سود توجه كنند

سيف گفت: پرداخت نرخ‌هاي سود بالا توسط يك بانك برمبناي اصل بنيادي رابطه مستقيم ريسك و بازده در بازارهاي مالي، مي‌تواند نشان‌دهنده ريسك بيشتر عمليات بانك باشد و سپرده‌گذاران بايد آگاه باشند كه اين نرخ بالاتر، بهاي ريسكي است كه متحمل آن مي‌شوند و منطقا بايد پيامدهاي آن را نيز بپذيرند. او با بيان اينكه در دنياي كنوني، كاركرد سالم و باثبات نظام بانكي از جمله حياتي‌ترين ضرورت‌هاي پايداري نظام اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي كشورهاست، تصريح كرد: بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار مهمي هستند كه خدمات ضروري و متنوعي را در چرخه اقتصاد ارائه مي‌كنند و به دليل حساسيت و شكننده‌بودن كسب‌وكار بانك‌ و براي ايجاد اطمينان از تداوم فعاليت آن، در دنياي به سرعت درحال تغيير امروز، برقراري سلامت و ثبات نظام بانكي از جمله مهم‌ترين دغدغه‌ها و اولويت‌هاي حكومت‌ها در سطح هر كشور و نهادهاي ناظر و تخصصي در سطح بين‌المللي است.

سيف تغييرات وسيع در تدوين مقررات بانك‌ها را ناشي از حساسيت‌هاي اشاره شده دانست و گفت: اين حساسيت‌ها به‌ويژه پس از تجربه بحران‌هاي بانكي اخير در طول يك دهه گذشته، موجب تغييرات گسترده و پيوسته‌يي در وضع مقررات احتياطي و نظارت كارآمد بر فعاليت‌ بانك‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانك‌محور ايران كه وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالي كشور برآورد مي‌شود، طبيعي است كه ملاحظات پيش‌گفته از اهميت مضاعفي برخوردار باشد.

 سيف توسعه‌نيافتگي بازار اوليه سرمايه و نبود دسترسي فراگير بنگاه‌هاي اقتصادي به تامين مالي بلندمدت از اين بازار را منشا عمده فشار تامين مالي اقتصاد بر نظام بانكي عنوان كرد و افزود: بانك‌ها با وجود دست و پنجه نرم‌كردن با معضلات انباشته ساختاري خود با همه توان در ايفاي رسالت‌شان تلاش كرده‌اند. اعطاي تسهيلاتي بيش از ۴۷۷هزار ميليارد تومان در دوره 11 ماهه سال ۱۳۹۵ نيز گوياي اين تلاش است. وي اضافه كرد: البته بخشي از اين مبلغ شامل تمديد تسهيلات مساله‌دار گذشته، بخش ديگر تمديد تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش و باقيمانده آن، اعطاي تسهيلات جديد به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است. بر اين اساس مي‌توان گفت تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترين طرحي بود كه نظام بانكي توانست با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي مربوطه در دولت يازدهم به انجام برساند.

رييس شوراي پول و اعتبار يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحكام مالي بانك‌ها دانست و گفت: اين موضوع به اين دليل مورد توجه است ‌كه ضامن تداوم كسب‌وكار و امكان خدمت‌رساني به اقتصاد را فراهم مي‌كند و امروز مايلم در اين گردهمايي كه بخش بزرگي از ذي‌نفعان بازار مالي كشور در آن حضور دارند، برخي برنامه‌ها و ملاحظات بانك مركزي در راستاي ايفاي مسووليت‌هاي خود به‌ويژه حفظ و ارتقاي ثبات و سلامت نظام بانكي را به اختصار بيان كنم. اصلاح نظام بانكي؛ اولويت نخست بانك مركزي

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي بانك مركزي است، خاطرنشان كرد: اكنون مطالعات مرتبط با اين موضوع كه از ابتداي دولت يازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسيده و تصوير كامل و جامعي از الزامات اين اصلاح ساختار را فراهم كرده است.

وي افزود: امروز نظام بانكي از دو ‌بي‌تعادلي اساسي رنج مي‌برد؛ نبود تعادل در نسبت «دارايي-بدهي» و بي‌تعادلي در نسبت «درآمد-هزينه» كه بايد مورد درمان اساسي قرار گيرد. بر اين اساس برنامه مناسبي در اين زمينه تدوين شده كه اكنون به‌طور جدي در دستور كار بانك‌ مركزي، كميسيون اقتصادي دولت و ستاد اقتصاد مقاومتي قرار دارد. مكمل اين برنامه، برنامه اقدام ديگري است كه بايد به‌طور موازي به آن پرداخته شود. اين برنامه، «اصلاح ساختار نظام كسب‌وكار» است كه بايد با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال به مرحله عمل درآيد.

سيف ارتباط ذاتي بين اين دو برنامه را ضرورت تخصيص منابع محدود بانك‌ها به كسب‌وكارهاي مولد ارزش افزوده اقتصادي اعلام كرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعاليت‌هاي اقتصادي كه مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به توليد و اشتغال پايدار منجر نمي‌شود، بلكه برگشت‌ناپذيري جريان نقدي تسهيلات اعطايي، نظام بانكي را نيز فلج مي‌كند و از هر دو ناحيه به اقتصاد كشور صدمه جدي و غيرقابل‌جبران وارد مي‌شود. بنابراين تمام دستگاه‌هاي دولتي، مديران نظام كسب‌وكار و مديران نظام بانكي بايد در يك راستا عمل كنند تا به تحقق شعار سال، يعني توليد و اشتغال پايدار در عرصه عمل بينجامد.

 

 متغير كليدي كاهش سود سپرده‌هاي بانكي

رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع سود سپرده‌ها پرداخت و اظهاركرد: يكي از متغيرهاي كليدي كه در هر دو برنامه اقدام، داراي اهميت اساسي است، سود سپرده‌هاي بانكي است كه كاهش آن هم بر ايجاد تعادل درآمد و هزينه بانك‌ها موثر است و هم هزينه سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادي را به حاشيه مثبت مي‌رساند.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بخش ديگري از اصلاحات نظام بانكي، ارتقاي شفافيت در گزارشگري مالي بانك‌هاست، تصريح كرد: پس از انجام مطالعات كارشناسي عميق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴ نمونه صورت‌هاي مالي جديد بانك‌ها با 3 ويژگي برجسته «ارتقاي شفافيت»، «همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)» و «تطبيق با قانون عمليات بانكي بدون‌ ربا» تدوين و براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ شد. همچنين پس از يك دوره اجرا و دريافت بازخوردهايي از بانك‌ها، كارشناسان و صاحب‌نظران در اسفند سال ۱۳۹۵ نسخه به‌روز شده صورت‌هاي مالي پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا براي صورت‌هاي مالي سال مالي ۱۳۹۵ تدوين و مجددا ابلاغ شد.  سيف ابلاغ صورت‌هاي مالي لازم‌الاجراي بانك‌ها در سال ۱۳۹۴ را با چالش‌هايي عنوان كرد و گفت: اميدواريم در سال جاري با توجه به هماهنگي‌هاي به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسي شاهد اجراي هر چه بهتر اين مهم در نظام بانكي باشيم. الزام بانك‌ها به اجراي استاندارد‌هاي جديد

رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص الزام بانك‌ها به اجراي كامل صورت‌هاي مالي مطابق با نمونه تدوين شده بانك مركزي به 3 نكته اشاره و عنوان كرد: اول اينكه اعضاي صنعت بانكداري قبل از آنكه شركت پذيرفته‌ شده در بورس باشند، يك بانك هستند كه بايد تحت نظارت مقام ناظر بانكي فعاليت كرده و تمام الزامات فعاليتي و احتياطي ابلاغ ‌شده را رعايت كنند. اين اصل پذيرفته‌ شده‌يي است كه در تمام دنيا به آن عمل مي‌شود.

ادامه در صفحه 8نویسنده:
امريكا نگران سرايت مردم‌سالاري ايران در منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/27
امريكا نگران سرايت مردم‌سالاري ايران در منطقه


محمود خاقاني   كارشناس بين‌المللي انرژي

اقدام رييس دولت نهم ودهم براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اصلا كارشناسان صنعت نفت و انرژي را متعجب نكرد. درواقع با شخصيتي كه از ايشان تعريف شده و دوست دارد دررسانه‌ها مطرح و مشهور باشد اگر ثبت‌نام نمي‌كرد موجب تعجب بود. درواقع فعاليت انتخاباتي مخالفان دولت يازدهم با ميلياردها دلار پول نفتي كه درجيب و سرسفره شان بردند و از قدرت اقتصادي و سياسي قابل توجهي برخوردار هستند، از همان زمان سركار آمدن دولت يازدهم شروع شد، ادامه يافت وتاكنون ادامه دارد. درهرحال، تدبير شفاف‌سازي‌ها براي درمان بيماري اقتصاد كشور (رفع تحريم‌ها، رفع انحصارها چه در نوع خصوصي و چه خصولتي، كاهش جو امنيتي، توسعه رقابت سالم و...) موفقيت برجام تا حدودي اميد موفقيت براي جلب و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اقتصاد بيمار ايران را درسال اقدام و عمل براي اقتصاد مقاومتي (تاب آور) پايه‌گذاري كرد و انتظار مي‌رفت و مي‌رود كه نتايج آن در دولت دوازدهم توليد و اشتغال را ميسر كند. درواقع هركسي كه رياست دولت دوازدهم را به دست بياورد چنانچه خطاهاي دولت دهم را تكرار نكند ميوه نهالي كه در دولت يازدهم كاشته شد را خواهد چيد.

طبيعي است كه دراين راستا به دليل وابستگي اقتصاد ايران به درآمد‌هاي نفتي اميد مي‌رفت كه با تعريف قرارداد‌هاي جديد نفتي و آمد و رفت هايي كه پس از موفقيت برجام صورت گرفت كليد دولت يازدهم بتواند قفل‌هاي مشكلات را باز كند و دربسته و زنگ زنده اقتصاد كشور را براي حضور در اقتصاد بين‌المللي باز كند. اما درعمل مخالفان دولت يازدهم توانستند تا حدود زيادي اميد‌ها را نااميد كنند تا بتوانند آنچه اين روزها مي‌گويند را بگويند.

سوال اين است كه چگونه؟ به‌طور مثال قرار بود كه يك همايش بين‌المللي همزمان با برگزاري نمايشگاه سالانه نفت وگاز در ارديبهشت ماه سال جاري در تهران برگزار شود. اما برگزار‌كننده خارجي همايش طي يكي، دو روز اخير اعلام كرد كه فعلا از برگزاري همايش منصرف شده است.

شايد باور نكنيد، اما بسياري از كارشناسان هم عقيده‌اند كه پس از روي كارآمدن دولت ترامپ يكي از دلائلي كه آقاي ترامپ ناگزير شده است از حرف‌هايي كه در طول تبليعات انتخاباتي‌اش مي‌زد عبور كند و مواضع تازه‌يي اتخاذ كند، صبر و تدبير نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر ادعاهاي ترامپ بوده است. مايك پمپنو، رييس سازمان اطلاعات مركزي امريكا (CIA) در پاسخ پرسشي مرتبط با برجام در مركز استراتژيك و مطالعات بين‌الملل در واشنگتن روز پنج‌شنبه‌يي كه گذشت گفت تمايلي ندارد در خصوص برجام صحبت كند. بسياري اين پاسخ را اين‌گونه تفسير كرده‌اند كه براي امريكا بسيار مشكل و پر هزينه است كه عليه برجام اقدامي به عمل آورد. به همين دليل امريكا درپي بهانه‌هاي ديگري است و اميدوار است مخالفان اجرايي شدن برجام در ايران نيز دراين راستا به ويژه در انتخابات فعال عمل كنند. آقاي مايك پمپئو همچنين گفته است كه امريكا مشغول مطالعه است و دارد برجام را با دقت بازخواني مي‌كند تا آن را خوب بفهمد، وي تاكيد كرده است كه ايراني‌ها بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند كه دولت ترامپ آماده است تا دست به اقداماتي بزند كه با اقدامات امريكا در چند سال گذشته متقاوت است و تصريح كرد كه كشورهاي منطقه خليج‌فارس و كشورهاي اروپايي با امريكا همكاري خواهند كرد.  يك كارشناس مطلع از سياست‌هاي دول اروپايي در رابطه با اين اظهارنظر رييس سازمان سيا به من گفت تصور امريكا برمبناي اظهارات ترزا مي‌ در سفر اخير به حوزه خليج‌فارس ممكن است، باشد. اين درست است كه دولت ترزا مي ‌در رابطه با خليج‌فارس و كشورهاي حاشيه آن همه گونه همكاري با امريكا را خواهد كرد، اما بعيد است در رابطه با برهم زدن برجام با امريكا همكاري كند. كمااينكه اخيرا دولت انگليس رسما اعلام كرد كه شركت ملي نفت ايران مي‌تواند درآمدش از سهم فروش گاز ميدان «رام» در درياي شمال اسكاتلند كه با شركت نفتي بي‌پي 50درصد مشاركت دارد را مورد بهره‌برداري قرار دهد.

اتحاديه اروپا نيز بارها تكرار كرده است كه برجام پابرجاست و عدم توافق در اجلاس وزراي امورخارجه كشورهاي عضو گروه هفت در ايتاليا براي تعريف تحريم عليه روسيه كه متحد ايران در مبارزه عليه داعش در سوريه است، نمايانگر اين واقعيت است كه اختلاف نظر با امريكا جدي است.

دريك گزارش تحليلي كه اخيرا در يك سايت اقتصادي اروپايي منتشر شده است اين واقعيت مورد تاكيد قرار گرفته است كه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و پديده مردم‌سالاري كه امام خميني (ره) به آن تاكيد داشت: «ميزان راي ملت است»  و دربد‌ترين شرايط جنگ تحميلي انتخابات براي رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر برگزار مي‌شد موجب برهم خوردن نظم حكومتي در منطقه به ويژه خليج‌فارس شده است. حاكمان منطقه به‌شدت نگران توسعه نظريه مردم‌سالاري و به خطرافتادن حكومت شان هستند. اين نگراني آنها را كشورهاي غربي درك مي‌كنند و سعي دارند با حمايت‌هاي لفظي، نظامي و غيره از ترس و نگراني آنها كاسته شود. علاوه برآن اميدوارند در ايران نيز تحولي ايجاد شود و وضعيتي تجربه شود كه نظام در مسيري حركت كند تا بتوان آن را متهم به ديكتاتوري كرد و آمادگي دادن امتياز‌هاي زيادي به غرب باشد و برجام را برهم بزند. درنتيجه درمنطقه وضعيتي را پيش بياورد كه به‌طور مثال سياست دولت ترامپ براي افزايش بودجه‌هاي نظامي و ادامه حضور نظامي در خليج‌فارس، افغانستان و... ايجاد منطقه امن در بخشي از خاك سوريه براي حفظ و بازسازي نيروهايي نظير داعش را توجيه كند. بنابراين درصورتي كه اوليگارش‌ها يعني اصحاب ثروت و قدرتي كه در ايران از طريق خصوصي‌سازي‌هاي اموال دولتي و ميليارد‌ها دلار پول‌هاي نفتي كه سرسفره‌شان رفت موفق شوند و زمام امور اجرايي ايران را دردست بگيرند و دوستان و حامياني هم در ساير قوا نظير قوه قضاييه و مقننه داشته باشند و هم هماهنگ باشند، بدون ترديد منافع اقتصادي شان ايجاب مي‌كند كه تحريم‌ها بازگردند و برجام شكست بخورد. شكست برجام به نفع امريكا و حاكمان دركشورهاي حاشيه خليج‌فارس خواهد بود. زيرا قيمت نفت خام به‌دليل خروج ايران از بازار افزايش خواهد يافت و تورم كه موجب پولدار شدن پولدار‌ها و فقير شدن كم درآمد‌ها خواهد بود به ايران بازخواهد گشت. رشد اقتصادي درايران منفي خواهد شد و به تعداد بيكاران نيز افزوده خواهد شد.

بانك جهاني تخمين زده است كه درصورت موفقيت ايران براي حضورفعال و تعريف جايگاه‌اش در اقتصاد جهاني ايران مي‌تواند با جلب و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت خام به بازار جهاني عرضه و حدود 10دلار درهربشكه در قيمت‌ها ايفاي نقش داشته باشد. اجرايي شدن و به نتيجه مطلوب رسيدن برجام به‌نظركارشناسان اقتصادي با توجه به گزارش بانك جهاني موجب رشد اقتصادي سالانه 5درصدي درايران مي‌شود. همين كارشناسان به استناد گزارش بانك جهاني مي‌گويند پس از توافق برجام ايران توانسته است بيش از 17 ميليارد دلار پول‌هايي كه در معاملات دوجانبه با برخي از شركاي تجاري خارجي‌اش در دولت نهم ودهم غيرقابل وصول اعلام شده بود را پس بگيرد. درنهايت گزارش مذكور اين‌گونه نتيجه‌گيري كرده است كه اين مردم غيرقابل پيش‌بيني ايران هستند كه سرنوشت ايران و منطقه را درانتخابات روز 29 ارديبهشت ماه تعيين خواهند كرد و نه هيچ قدرت ديگري چه درداخل و چه درخارج از ايران.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/27
اخبار بورس


حذف واسطه‌هاي كيف به دست

مديرعامل بورس كالاي ايران از راه‌اندازي بازار مشتقه زعفران در آينده نزديك خبر داد و گفت: واسطه‌هاي كيف به دست، زعفران ايراني را به قيمت ناچيز از كشاورز مي‌خرند و به ساير كشورها ارسال مي‌كنند.

به گزارش «تعادل» حامد سلطاني‌نژاد در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران، ارزش كل بازار سرمايه را 195.5هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: ارزش محصولات صنعتي و معدني ۴۲درصد از محصولات بورس كالا را در سال ۹۵ شامل شد، ضمن اينكه محصولات كشاورزي نيز ۸درصد از كل بازار بورس كالاي ايران را به خود اختصاص داده است.

مديرعامل بورس كالاي ايران با اشاره به معاملات سلف و نقش آن در تامين مالي كوتاه‌مدت افزود: شاهد تامين مالي 15هزار و 700ميليارد توماني سلف براي صنايع مختلف بوديم، همچنين بازار نقدي ۵۸ درصد و سلف نيز ۴۲ درصد از معاملات بورس كالا را به خود اختصاص مي‌دهند.

وي تصريح كرد: عمده تامين مالي در محصولات صنعتي و معدني با سهم ۷۴درصدي صورت گرفته و محصولات پتروشيمي و كشاورزي در رتبه بعدي تامين مالي از طريق اوراق سلف قرار دارند. در عين حال در حوزه سلف موازي، سال ۹۵ شاهد تامين مالي ۳۱۸۰ميليارد توماني با استفاده از ابزار سلف موازي در بورس كالاي ايران بوديم كه نسبت به سال ۹۴ رشد ۴۵۷ درصدي را تجربه مي‌كند.

سلطاني‌نژاد گفت: معاملات گواهي سپرده به عنوان يك ابزار جديد در بازار، امكان معاملات مستمر را به وجود مي‌آورد كه در اين راستا، معاملات ذرت و جو ركورد خوبي از معاملات گواهي سپرده در سال گذشته به جاي گذاشته‌اند كه اميدواريم اين رقم افزايش يابد.

وي اظهار داشت: براي اينكه بتوانيم تبديل به مرجعيت قيمتي در بازار كالاها شويم، بايد بازار مشتقه قوي داشته باشيم كه لازمه آن نيز بازار نقد مستمر است؛ در اين حالت بايد از گواهي سپرده به خوبي استفاده كرد تا معاملات مستمر اوراق بهادار مبتني بر كالا را داشته و فرآيند كشف قيمت در بازار نقد را با استفاده از گواهي سپرده مديريت كنيم.

سلطاني‌نژاد با بيان اينكه تنها زماني كه ارزش معاملات مشتقه بالاتر از معاملات نقدي بوده، سال ۹۱ بوده خاطرنشان كرد: در سال ۹۱ بخشي از رشد را مي‌توان در قالب تورم تعبير كرد، ولي در سال ۹۵ با وجود اينكه شاهد تورم بالا نبوديم، ولي بازار مالي كشور رشد قابل توجهي را به خود اختصاص داده است.

وي با تحليل ارزش معاملات قراردادهاي آتي نيز تصريح كرد: ركورد ارزش معاملات در اين حوزه شكسته شده كه به عدد ۳۹هزار ميليارد تومان در معاملات مشتقه بورس كالاي ايران رسيديم. در اين ميان، بورس كالاي ايران سهم ۴۲درصدي را از كل ارزش معاملات بازار سرمايه در سال ۹۵ به دست آورد.

مديرعامل بورس كالا خاطرنشان كرد: در حوزه محصولات ذرت و جو فهرست ۸۵هزار نفري در حوزه گندم و جو را داريم كه در فرآيند قيمت تضميني شركت كرده و محصول خود را در مكانيسم بورس كالا به فروش رساندند و مابه‌التفاوت قيمت رقابتي و قيمت حمايتي را با توجه به ساز و كار تعريف شده از سوي بورس تجربه كرد. بر اين اساس ۸۵ انبار در حوزه كشاورزي پذيرش شده است كه اين يكي از راهكارهاي توسعه بورس‌هاي كالايي به‌شمار مي‌رود.

سلطاني‌نژاد از راه‌اندازي بازار مشتقه زعفران در آينده نزديك خبر داد و گفت: واسطه‌هاي كيف به دست، زعفران ايراني را به قيمت نازل از كشاورزان خريداري كرده و به ساير كشورهاي همسايه ارسال مي‌كنند.

وي اظهار داشت: در بازار فيزيكي بيشتر از ۴۲۲تن محصول گندم مورد معامله قرار گرفته است، همچنين جوجه يك‌روزه كه نقش موثري در قيمت مرغ در كشور دارد، نيز قرار است در بورس كالا مورد معامله قرار گيرد.طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي جسورانه

مدير سابق اداره نظارت بر بازارهاي سازمان بورس با بيان اينكه چند طرح مخاطره‌پذير براي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي جسورانه در مرحله نهايي هستند، گفت: از زمان عقد تفاهمنامه با معاونت علمي فناوري رياست‌جمهوري مجوز يك شركت دانش‌بنيان براي حضور در بازار سرمايه اخذ شد.

به گزارش «تعادل» محمودرضا خواجه‌نصيري با اشاره به تسهيل فرآيند حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان در بازار سرمايه در گفت‌وگو با ايلنا اظهار داشت: تاكنون اقدامات موثري در اين زمينه انجام شده است و شركت تامين سرمايه آرمان از زمان عقد تفاهمنامه همكاري ميان معاونت علمي- فناوري رياست‌جمهوري اقدامات مطلوبي در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ‌هاي‌تك انجام داده است.

وي تاكيد كرد: فرآيند پذيرش شركت‌ها در اين زمانه طولاني است اما در اين مدت مجوز فعاليت يك شركت اخذ شده است.

وي از نهايي شدن فرآيند ارزيابي چندين طرح مخاطره‌پذير براي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي جسورانه خبر داد و گفت: در حال حاضر فرآيند ارزيابي اين طرح‌هاي ريسك‌پذير به مرحله نهايي رسيده و تا دو ماه آينده نتايج اعلام مي‌شود.

مدير سابق اداره نظارت بر بازارهاي سازمان بورس همچنين با تاكيد بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال جاري گفت: توسعه و گسترش فعاليت‌هاي صندوق‌هاي جسورانه از جمله اقدامات قابل توجهي بوده كه در راستاي توسعه صنعت دانش‌بنيان و اشتغالزايي صورت گرفته است.

خواجه‌نصيري با بيان اينكه شركت‌هاي دانش‌بنيان نقش چشمگيري در ارتقاي نوآوري توليدات محصولات جديد بهبود فرآيند توليد و در نهايت توسعه اقتصادي دارند، گفت: افزايش تعامل شركت‌هاي دانش‌بنيان و بازار سرمايه علاوه بر تامين مالي مورد نياز اين شركت‌ها شرايط تامين مالي آنها را پايدارتر مي‌كند.

 نویسنده:
  كوتاه
  گزارش Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 توليد بهبود راهكارهاي اشتغال
  توسعه كرد
  و تاكيد «تعادل» با وگو گف در كشور خصوصي بخش مقاومتي اقتصاد ويژه كارگروه
  دبير كليدهاي شا از يكي يگويند تشكلي فعاالن روز بازارهاي با متناسب بازار تغيير توليد، در
  تاثيرگذار بر آنها است. استاني اقليمي هاي توانمندي بر تكيه
  با ركود سمت به كشور اقتصادي شرايط وقتي باورند، ي
  اين جمهور رياس ي‌ يدا كاند ي‌ سو از‌ اقتصا نامه بر ائه
  ا حاكم قبلي شرايط كه است اين آن معناي رود
  مي بازارهاي ايجاد سمت به بايد رويكرد تغيير
  نيست يك طي نشيبي فرازو شود ايجاد اشتغال تا تشكلها
  گروه از يكي واقع به باشد. خارجي) داخلي (بازارهاي
  جديد رفته هدر به استان منابع كه داشتيم اخير دهه كه باورند براين خصوصي بخش
  نمايندگان فروش براي بازاريابي در ضعف كشور صنعتگران
  مشكالت چه بينديشيم بايد افزود: بهرامي رمضان است. پايدار اشتغال حوزه در آنها انتظار 95
  سال است. يي منطقه يافته توسعه كشورهاي در
  محصوالتشان معظمله منويات مقابل در را ما كه است چالشي اين در حاال است نشده برآورد توليد
  رونق عمق به توجه با كه باورند اين بر ديگري عده زمينه اين
  در اينكه بيان با بهرامي دهد. مي قرار رييسجمهور هاي سياست گانه 24 بندهاي تا هستند
  انتظار محصوالت ورود براي شرايط نالمللي، بي بازارهاي در
  ركود ما توليدي واحدهاي به زيادي درصد كاال قاچاق 96 سال در اشتغال توليد مقاومتي؛
  اقتصاد اين در چراكه نيست؛ انپذير امك خارجي كشورهاي
  در در مزاحم قوانين توليد شد: يادآور زند، مي ضربه 96 سال ابتداي از براين عالوه شود.
  اجرايي اختيار در را بازار كه دارد وجود زيادي رقباي
  شرايط بايد اسالمي شوراي مجلس سازي قانون كارخانه خصوصي بخش تشكلي نمايندگان
  تاكنون نبوده آساني كار خارجي بازار آوردن دست به
  دارند معادن صنايع بازرگاني، اتاق رييس شود. تعطيل دوازدهمين كانديداي هاي برنامه به
  نسبت توليد جديد، مديريتي ههاي شيو به نياز دستيابي جهت
  و خوبي سال 1395 سال گفت: گرگان كشاورزي دوختهاند. چشم جمهوري رياست انتخابات
  دوره تا بوده فروش از پس خدمات مناسب قيمت كيفيت،
  با گلستان استان وارد مختلفي هاي هيات بود دبيركارگروه زاده، پناهي بيژن زمينه اين
  در زمينه همين در كنيم. جذب خود سمت به را
  مشتري ايجاد تواند مي بازرگاني اتاق كه بستري شدند كشور خصوصي بخش مقاومتي اقتصاد
  ويژه درباره اصفهان استان تجارت معدن صنعت، خانه
  رييس الزم هاي اخت زيرس بايد است رواديد اين كند خصوصي بخش «انتظار گفت: «تعادل»
  به به بستگي توليد وضعيت گفت: كشور در صنعت
  اوضاع در افزود: بهرامي كنيم. ايجاد مهم اين براي را كه است اين جمهوري رييس دوازدهمين
  از را مقايسه مبناي اگر باشد، چه مقايسه مبناي كه دارد
  اين قزاقستان كشور به صادرات درصد 53 گذشته سال بازگو ارائه شفاف را اقتصاديشان هاي
  برنامه دالرها اين كه بگيريم نظر در نفتي دالرهاي فراواني
  دوران استان معدن صنعت سازمان رييس داشتيم كردهاند نام ثبت كه كساني اكثر متاسفانه
  كنند. مواد هاي بخش توليد جامعه، از مختلف هاي اليه
  در 18 با تجاري رواديد كه داشتند تاكيد گلستان است اين ما اعتقاد ندارند. مدوني اقتصادي
  برنامه يشد، تزريق دولتي سوبسيدهاي عنوان تحت زا رژي
  ان رييس كند. پيدا افزايش كشور 20 به ما كشور شرايط در شوند. عمل وارد اقتصادي مديران
  كه با بركتين محمدرضا كند. ايجاد را بد خيلي شرايط
  اين گرگان كشاورزي معادن صنايع بازرگاني، اتاق كه هستند جمهوري رييس خواهان مردم
  فعلي در كرد: عنوان صنعتي واحدهاي به يارانه تزريق به
  اشاره تاكيد استان در صادراتي هاي هلدينگ ايجاد به از را كشور اقتصاد باشد داشته اقتصادي
  سواد از يارانه (تزريق كار اين توانايي دولت نه ديگر حاضر
  حال كشورهاي با رابطه در كرد: خاطرنشان كرد كارگروه دبير دهد.» نجات فعلي وضعيت
  اين مملكت براي نه دارد را ها) ياران هدفمندي درآمد
  محل به تحريم از بعد تحريم از قبل ي.اي.اس س حوزه كشور خصوصي بخش مقاومتي اقتصاد
  ويژه هاي يت محدود وجود با اما است مقدور چيزي
  چنين ترانزيت براي مشكالتي عملكرديم شكل همين سال شعار سازي پياده چگونگي درباره
  همچنين درگير صنعتي واحدهاي همه اينكه به توجه با
  موجود سهم بانكي بخش شد: يادآور بهرامي داشتيم. پول گفت: اشتغال توليد مقاومتي؛ اقتصاد بر
  مبني بهتر فرداي به اميد ها فيت ظر ها، صت فر هستند،
  ركود عملياتي را شده ديده قوانين در كه را خود صادراتي ميان اين در كه بحثي كرد، كسب نيز ديگري تشكلي نماينده اين كردهاند. انتخاب را اقتصادي يي منطقه المللي بين فضاي خوردگي برهم پياپي سال دو مقاومتي اقتصاد 42گانه هاي شعار كشور موجود فيتهاي ظر به اشاره با وي نيست. كم
  نيز منابع درصد 5.0 از كمتر ما حاضر حال در كنند براي متفاومتي هاي شيوه كه است اين دارد، وجود است اين خصوصي بخش نمايندگان حرف گفت: فضاي اقتصادي هاي برنامه در استراتژي نبود مطرح رهبري معظم مقام سوي از كه
  است هاي آيت از يكي كرد: خاطرنشان هگذاري سرماي انجام
  براي اختصاص صادرات به نيست هم هدفمند كه استان اين در دارد وجود كشور اقتصاد رشد ارزيابي توليدكنندگان به دولتي درآمدهاي افزايش كه كند مي طي را نامطلوبي روال كشور كار كسب كه است درحالي موضوع اين شود؛ مي
  تاكيد كشور در حاكم امنيت بحث گذاري سرماي انجام در
  مهم است. كرده پيدا خصوصي بخش نمايندگان داده ميزان نيز زمينه يي برنامه بايد مجلس دولت دارد، ارتباطي چه فضاي كه كرد اشاره موضوع اين به بايد واقع به سياستنامه اين در موردنظر بندهاي از يك
  هيچ كه است هايي فرص از يكي امنيت موضوع واقع در
  است. كشاورزي معادن صنايع بازرگاني، اتاق رييس آنچه دارد. تفاوت آماري هاي سازمان به نسبت از را افزوده ارزش بر ماليات تا بگيرند مدنظر را اين بايد البته نيست. مساعد كشور كار كسب به باتوجه است. نشده پيادهسازي جامعه بطن
  در واقع به دارد. اهميت خارجي داخلي هگذاران سرماي
  براي بايد گفت: صادراتي موانع رفع به اشاره با گرگان دارد قرار مدنظر خصوصي بخش نمايندگان ارزيابي صنعتي. نمايندگان نه كنند اخذ آخر حلقه مطلوب فضاي كه شد يادآور هم را موضوع بر خصوصي بخش نمايندگان اكثريت سال
  شعار خوردن هم بر به توجه با كه كرد اشاره موضوع اين به
  بايد در ما توليدكنندگان براي صادرات براي منابعي افزايش اشتغالزايي حوزه در آمارها كه است اين چراكه شود؛ نم انجام راحتي به نيز وكار كسب نيز موضوع اين كه دارند تاكيد پايدار
  اشتغال منطقه در نيز ما كشور در موجود امنيت منطقه، در
  امنيت اميد 1396 سال در افزود: وي شود. گرفته نظر ميكند. طي را منفي روال توليدي هاي ظرفيت شود نمي رعايت ستاني ماليات در عدالت هايي بخش در گيري پا دست قوانين كشور در بيژن يگردد. بازم كشور صنعت حوزه رونق
  به مسووالن قدران دارد، جا ارتباط اين در كه است خطر
  پر باشند؛ داشته بيشتري حمايت مسووالن داريم اين ارائه شما كه پرسش اين به پاسخ در پناهي ميان مالياتي توافق به اشاره با زاده ناهي كار قانون افزوده، ارزش بر ماليات همچون كرد: اظهار پايدار اشتغال ايجاد به اشاره با
  پناهي نكها با عملكرد به اشاره با بركتين باشيم. كشور در
  نظامي دولت دارند انتظار ما از را اشتغال مردم چراكه ارزيابي چطور دولتي هاي دستگاه سوي از را آمارها در كرد: اظهار دولتي ازمانهاي س اصناف كه دارد وجود بانكداري ام نظ اجتماعي، تامين نشود انجام 96 سال در توليد رونق اگر شك
  بي بدهنده شتا بايد كه هايي دستگا متاسفانه كرد:
  عنوان بتوانيم تا كند فراهم را الزم هاي زيرساخت بايد ما است، اشتباه آمارها گوييم نمي ما گفت: كنيد، مي ميشود اخذ مصرفكننده از ماليات دنيا تمام معدني معاون يشود. سرمايهگذار رشد مانع واقع به شد، نخواهد ايجاد نيز پايداري
  شغل مشكالت دليل به باشند توليد حوزه نكها) (با كمككننده صنايع بازرگاني، اتاق رييس كنيم. ايجاد شغل فضاي موجود هاي واقعيت با آمارها كه باوريم اين بر توسعه توسعه درحال كشورهاي دولتمردان خاطرنشان ايران تجارت معدن صنعت، خانه تاكنون سال ابتداي از شده سپري مدت
  طي نيز بخش اين چراكه هاند؛ كرد حمله صنعت بخش به
  مالي بخش سهم اينكه بيان با گرگان كشاورزي معادن دوازدهمين به اشاره با وي دارد. تفاوت كار كسب را امتيازاتي توليدكنندگان كارآفرينان به يافته صنعتگران كه معضالتي ترين مهم از يكي كرد: رونق ايجاد از تشكلي دولتي نمايندگان
  برخي هزينه نيز توليد حوزه براي ند شده جه موا مالي مشكل
  با متذكر شود، مشخص بايد آزاد منطقه در خصوصي انتظار كرد: اعالم تجمهوري رياس انتخابات دوره افزايش براي مشوقي امتيازها اين تا ميكنند ارائه موضوعاتي به كنند مي نرم پنجه دست آن با هم ما البته گويند، مي اميد تدبير دولت در را شرايط رفتارها روال اين با ديگر عبارت به راشند
  تم كه آزادي منطقه در 44 اصل بگذاريم نبايد شد: اين جمهوري رييس دوازدهمين از خصوصي بخش است درحالي ها موضوع اين شود؛ توليد كيفيت افزوده ارزش بر ماليات بانكداري، همچون ميزان اين اما نشده ايجاد اشتغالي كه گوييم نمي گفت: ادامه در وي ردهاند. تر سخت توليدكنندگان
  براي ديگر سال 20 شود اندازي راه است قرار استان در ارائه شفاف را شان اقتصادي هاي برنامه كه است مالياتي توافق جاي به ما دولتي نمايندگان كه بخش در دولتمردان متاسفانه گردد، بازمي توزيع گري، واسطه بخش در بيشتر
  اشتغال حوزه زيرساختي مسائل روي بايد هها بنگا حال اين
  با گذشته سال اينكه بيان با بهرامي شود. اجرايي ثبتنام كه كساني اكثر متاسفانه كنند. بازگو بندي جمع به اصناف حوزه با صنعتگران با يعني آخر حلقه از اينكه جاي به ستاني ماليات درحالي موضوع اين بوده؛ وارداتي
  كاالهاي وري، ره به افزايش دنبال به كرده هذاري سرمايگ
  توليد افزود: داشتيم، خوبي جهش فرودگاهي بحث در ما اعتقاد ندارند. مدوني اقتصادي برنامه د كرده ان نيست مالياتي عدالت اين يابند. مي دست موافقت كننده توليد از كننده اخذ ماليات مصرفكننده تدبير دولت سكانداري مدت طي كه
  است نظر در باشند خودشان بازارهاي گسترش
  كيفيت داشت خوبي گذاري مايه سر جذب گلستان استان در شوند. عمل وارد اقتصادي مديران كه است اين اقتصاد عنوان با كه جديد سال در اميدواريم اين كه درحالي يگيرند، را درآمدها نوع اين توليد صنعت حوزه از ناشي اشتغال ايجاد اميد شرايط در بوده جوابگو پيش سال 10 كه سازوكاري
  بگيرند كارخانه گلستان استان در چيني هاي شركت هستند جمهوري رييس خواهان مردم فعلي شرايط بتوانيم شده گذاري نام اشتغال توليد مقاومتي؛ است. غيركارشناسي غلط رفتارها نوع به كرد: عنوان ادامه در وي است. نداده رخ
  كشور معدن صنعت، خانه رييس بود. نخواهد پاسخگو
  حاضر فضاي از كه است نياز كرد: بيان وي دارند. منابع از را كشور اقتصاد باشد داشته اقتصادي سواد كه توليدكنندگان منافع درراستاي را مهمي هاي اقدام بخش مقاومتي اقتصاد ويژه كارگروه دبير دهم نهم هاي دولت اشتباه هاي سياست
  دليل بهبود در موثر عوامل مورد در اصفهان استان تجارت
  و تنها نبايد شود استفاده خوب ما استان اقتصادي دهد. نجات فعلي وضعيت اين بزنيم. كليد مجلس نمايندگان اينكه بيان با كشور خصوصي بودهايم صنعت حوزه در ريختگي برهم شاهد
  ما بيروني دروني عامل دو به را توليدي اههاي بنگ
  وضعيت در خارجي گذاران سرمايه از بايد كه شود تصور بخش مقاومتي اقتصاد ويژه كارگروه دبير كرد: اظهار نيستند، توليدكنندگان فكر به اشتغال حوزه تضرر به منجر ها ت سياس اين كه روي ها بنگا گفت: بيروني عوامل مورد در تقسيمبندي اتاق رييس شود. استفاده استان اقتصاد توسعه شود تعطيل مجلس در مزاحم قوانين توليد كه پرسش اين به پاسخ در كشور خصوصي چراكه ندارند؛ را توليد دغدغه مجلس نمايندگان كرد اشاره موضوع اين به بايد بنابراين شد. هم عوامل در آنها مسائل از يكي ندارند احاطه بيروني
  عوامل ادامه گرگان كشاورزي معادن صنايع بازرگاني، معدن صنعت، خانه رييس نايب حال همين در را 11درصدي رشد 95 سال ماه 12 در آمارها به بيشتر پاگير دست قوانين وضع با مجلس هم باشد كشور توليد بخش از ناشي كه
  اشتغالي زماني بازه اين در مثال عنوان به بوده تا زيرساخ
  بيروني يي بسته به باتوجه داريم اميد 1396 سال در داد: «اقتصاد سال شعار به اشاره با نيز ايران تجارت شما نظر داد مي نشان اقتصادي هاي اركان در توليد. بخش نمايندگان تا است دولت منافع فكر خواهد دنبال به را مردم منافع هم است
  پايدار قانون، هر تصحيح براي بوده پيچيده مقررات
  قوانين سهم كند مي ارسال مجلس به جمهور رييس كه بر مقدم توليد گفت: اشتغال» توليد مقاومتي؛ گذشته هاي صحبت در گفت: چيست؛ باره اين در دولت درآمد افزايش ميان مجلس ديگر تعبير به وكار كسب فضاي اينكه بيان با پناهي داشت. در سر كالف شده اضافه قبلي قانون به ديگري
  قانون شود. ديده خصوصي بخش بگيرد شكل توليد بايد مسلما است اشتغال هاي روش از توان مي را آمارها كه كردم اعالم هم فعاالن تعطيلي توليد حوزه ساختار اصالح دليل به متاسفانه گفت: نيست، مناسب كشور شرايط در را انعطاف توان امروز كه آورده وجود به را يكند.
  گمي سلب ما از جديد سوي سمت به
  فعلي مربوط هاي بح ديگر عامل كرد: عنوان ادامه در دهند
  وي قرار حمايت مورد را داخلي كاالي ردم
  م پولي هاي سياست مثال عنوان به است؛ مالي تامين گفتند
  به سخن 96 سال در انتظاراتشان از بازرگاني اتاق
  نمايندگان با بجنورد اتاق رييس صمدي، محمد
  همچنين نقدينگي تمام هها بنگا كه نيست اينگونه دنيا تمام در
  مالي گفت: جاري سال در رهبري معظم مقام شعار به
  اشاره تسهيالت آنها به بايد نكها با بلكه كنند تامين خودشان
  را سال را 96 سال پيامي در اسالمي انقالب معظم كند
  رهبر ترسيم راه نقشه هم ايران بازرگاني اتاق دولت، وه عال مشكالتي به توجه با حاضر درحال دهند. قيمت
  ارزان در كردند امذاري اشتغال توليد مقاومتي،
  اقتصاد يشود نم داده اهها بنگ به سرويسي دارند، بان خود
  كه تنهايي به را مقاومتي اقتصاد نام به توجه خود
  بيانات عمل در كه 81درصد رسما بهره نرخ به توجه با
  خصوصا را جديد سال شعار تحقق صمدي ندانستند. موثر قرار تاكيد مورد مذكور بازار در آفريني نقش برا ايران، كشاورزي معادن صنايع،
  بازرگاني، عدم طرفي از درصد 10 زير تورم يود اخذ
  بيشتر بايد گفت: دانست باكيفيت محصول توليد گرو در يك مشترك، بازارهاي شد: يادآور شافعي گرفت. كرد عنوان اوراسيا به ورود دروازه را
  روسيه حوزه تا شده باعث اينها همه تسهيالت، پرداخت
  امكان باكيفيت محصوالت توليد راستاي در توليدكنندگان از يي نمونه آيند مي شمار به دنيا در موفق تجربه بسترساز را كشور اين با اقتصادي بزند.
  مذاكرات جا در خودش جايگاه در
  توليد نكته برسانند. كننده مصر دست به مناسب قيمت يا مشترك بازار عملكرد در توان مي را آنها توفيقات هاي استان براي اقتصادي تازه هاي ظرفيت
  ايجاد جامعه در فرهنگ تغيير ضرورت به اشاره با
  بركتين كرده شروع خود از بايد مردم كه است اين اهميت حايز درحالي اما ديد؛ هآن آس عضو كشورهاي اروپا بازرگاني اتاق پارلمان رييس دانست.
  خراسان بوده، جامعه در غالب فرهنگ عوامل ديگر از كرد:
  اظهار ايراني محصوالت خريد داخل توليد از حمايت با نيمي از بيش اكو، اعضاي اسالمي كشورهاي كه يرتبه عال هيات سفر نتايج درباره مشهد،
  در كه عزيزي مسووالن هست، مسووالن در كه
  فرهنگي باكيفيت محصولي تا كنند حمايت توليدكننده از مبادالت حجم اختياردارند، در را جهان ثروت از بخش سهم روسيه به ايران اسالمي
  جمهوري انجام اما ازينند س اده پي را قانون تا دارند الش ت
  همه آن پي در برسد خريدار دست به مناسب باقيمت يرسد جهان تجارت درصد 15 به آنها دروني كشور دو راهبردي هاي همكاري در
  خصوصي شده باعث معين هاي لعمل دستورا چارچوب در
  وظيفه موثر نقش وي كند. پيدا توجهي قابل توسعه اشتغالزايي دارد. ارتقا قابليت ميزان اين كه شود مي برآورد يكي كه روسيه به رييسجمهور سفر در
  گفت: كنند عدول اگر كنند عدول وبها چارچ آن از
  نتوانند كارهاي كسب را سال شعار تحقق در خصوصي بخش از را گمركي هاي تعرفه عوارض حذف وي 14 يآيد، حساب به ايران تجاري شركاي
  از پس اينجاست سوال گرفت خواهند قرار مواخذه
  مورد مقاومت با افزود: كرد عنوان بزرگ متوسط كوچك، كرد: بيان برشمرد بازار اين گيري شكل مزاياي اين از مورد يك رسيد. امضا به همكاري
  سند چرا كرد؛ ايجاد را نگاه تغيير تواين وسيله چه
  به را كشور اقتصاد واند تم حوزه اين اقتصادي فعاالن برگزاري اجالس، اين در ما پيشنهادات از يكي در همچنين بود. بازرگاني اتاق به مربوط
  اسناد به باال از مركز از اختيارات تو ا سياسه اين تمام
  كه رابطه در شمالي خراسان اتاق رييس دارد. نگه پا روي بود رضوي خراسان ميزباني به آن بعدي دوره مذاكرات نيز يي بيمه بانكي مسائل
  خصوص گيرد، انجام تحولي است قرار اگر يود اعمال
  پايين اتاق گفت: سال شعار تحقق در بازرگاني اتاق كاركرد با مديره، هيات بعدي جلسه در تا شد مقرر كه شافعي گرفت. انجام كشور دو ميان
  خوبي عنوان به مركزي دولت كه است اين ما پيشنهاد
  انتظار پارلمان عنوان به كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، گيرد. قرار بررسي موردبحث توسعه خزر، درياي هاي ظرفيت از مندي
  بهره هاي وزارتخان اختيار در معين هاي وب چارچ تگذار
  سياس اجرايي در را خود تالش تمام بايد خصوصي بخش در تسهيل موضوع ترانزيتي هاي همكاري ضوابط آن چارچوب در استاني مديران گذاشته
  مختلف رشد براي مقاومتي اقتصاد ابالغي تهاي سياس كردن ملي توسعه صندوق هاي ظرفيت از استفاده برشمرد مباحثي ديگر از را تجاري ويزاي
  صدور داشته منطقهيي هاي عمل ابتكار گيري تصميم
  اختيار ملي توليد ارتقاي اقتصاد، بودن رقابتي كشور، شكوفايي عضو پيرموذن، حسين ديگر سوي از گفتوگو بحث روسي هاي طرف با آنها حول
  كه سخت پوسته بتوان تا يكديگر با رقابت در حتي گيرد.
  باشند كار به صادرات افزايش تسهيل خواستار ايران اتاق هياترييسه داد: توضيح خصوص اين در است گرفته صورت كرده حفظ را خود عيالواري ساختار همچنان تشكلها
  گروه پاسخ در بركتين كنند. ايجاد را جديدي نگاه شكسته
  را تمام شمالي خراسان بازرگاني اتاق گفت: صمدي دولت سوي از ويژه به خدمترساني هاي زمينه ونقل حمل بخش در ما ارتباطات توسعه به نظر عملكرد در ضعف نقاط از ديگر يكي وي است. ها زيرساخت تامين براي تشكلي
  نمايندگان تغيير توليد، در تاثيرگذار كليدهاي اه ش از يكي اينكه
  به كار به مقاومتي اقتصاد تحقق براي را خود الش ت پيرموذن شد. خصوصي بخش فعاليت براي بخش توسعه موضوع چين، هند كشورهاي با كرد عنوان سازي خصوصي حوزه در را دولت دولت از عالوه كشور اقتصاد توليد بخش
  در هاي دي توانمن بر تكيه با روز بازارهاي با متناسب
  بازار هاي دستگاه اقتصادي، فعاالن همكاري با گرفته تصريح اردبيل اشتغال كارگروه جلسه در يي ويژه اهميت از روسيه ايران ميان ترانزيت ها پيشرفت ها موفقيت حوزه اين در داد: توضيح هاي اتاق يعني خصوصي بخش نمايندگان
  از شرايط وقتي است طبيعي گفت: است، استاني
  اقليمي تدوين را خود هاي فعاليت ها برنامه اجرايي به مالي ركود در دولت كه وضعيتي در كرد: در تسهيل بحث رابطه، همين در بود برخوردار تورم مهار كنترل در متقابال اما است بوده اندك تنها يگويند: آنها دارند. انتظاراتي نيز
  بازرگاني است اين آن معناي رود ركود سمت به كشور
  اقتصادي استان ظرفيت به اشاره با وي است. كرده عملياتي توليد، اشتغال رونق مسير تنها برد، مي سر تاكيد وي شد. مطرح نيز تجاري ويزاي صدور زيادي مثبت اقدامات اقتصاي، ثبات همچنين اقتصاد بخش به مربوط معضالت تواند نمي
  دولت سمت به بايد رويكرد تغيير نيست حاكم قبلي شرايط
  كه باوجود شمالي خراسان استان گفت: شمالي خراسان افزود: وي است. خصوصي بخش فعاليت توسعه در روسيه ايران جغرافيايي موقعيت كرد: نسبت نيز ارز نرخ نوسانات مورد در گرفت. انجام بخش نمايندگان زمينه اين در كند برطرف
  را باشد خارجي) داخلي (بازارهاي جديد بازارهاي
  ايجاد كاال نوع 71 توليدات توليدي كارخانه 400 حدود است الزم خصوصي بخش فعاليت منظور به درمجموع دارد توجهي قابل تاثير ايران صادرات وي كرديم. تجربه را بهتري وضعيت گذشته به براي را هايي گام دولت همراستاي بايد نيز خصوصي آماده خارجي بازارهاي كه كرد توجه نكته اين به بايد
  البته پذيرش اعزام مختلف، كشورهاي به استان اين از استفاده مورد گذاران سرمايه حمايت هاي زمينه تجاري روابط ارتقاي به الت، تعام جنس اين اما است وارد زيادي انتقادات دولت به شد: يادآور فعاالن از ديگري عده بردارند. توليد بخش
  نجات گيرند قرار ما اختيار در كرديم اراده ما وقت هر كه
  نبوده ازجمله مختلف كشورهاي به تجاري هاي هيات بانكها سيستم دولت سوي از گرفته قرار كرد. خواهد كمك اوراسيا كشورهاي ايران را خود كار آن در يازدهم دولت كه شرايطي بايد كه وضعيتي به توجه با كه باورند براين
  اقتصادي دارند اختيار در را بازار كه داشته وجود زيادي رقباي
  بلكه كشورهاي تركيه عراق، افغانستان، گرجستان، مثال عنوان به نشود. دريغ حمايتي اقدامات يي تازه هاي ماموريت رييسجمهور راستا اين در خيلي ما برهه، آن در گرفت. نظر در زد، كليد مسير تنها برد، مي سر به مالي ركود در دارد
  دولت جهت نبوده آساني كار خارجي بازار آوردن دست به
  و سال شعار تحقق در فرانسه، آلمان، چون اروپايي اقدامات تواند مي خصوصي بخش توليد، امر در كردند تعريف حوزه اين در بازرگاني اتاق براي هم صفر به حاال اگر بوديم صفر از ر پايين ت است. خصوصي بخش فعاليت توليد، اشتغال
  رونق با توليد كار جديد، مديريتي هاي شيو به نياز
  دستيابي ديگر از صمدي است. برداشته قدم مقاومتي اقتصاد يرود انتظار درآورد اجرا به توجهي قابل خصوصي، بخش پارلمان سوي از مجدانه كه مثبت را بخش اين عملكرد بايد باشيم، رسيده است الزم خصوصي بخش فعاليت منظور به حال تا بوده فروش از پس خدمات مناسب قيمت
  كيفيت، تحقق راستاي در شمالي خراسان اتاق اقدامات شود. تسهيل توليدي واحدهاي فعاليت زمينه اين انجام مشهد، اتاق رييس شد. خواهد دنبال معادن صنايع، بازرگاني، اتاق رييس كنيم. عنوان مورداستفاده گذاران رمايه س حمايت هاي
  زمينه كنيم. جذب خود سمت به را
  مشتري تجاري، مراودات بازاريابي را مقاومتي اقتصاد حمايت هاي يوه ش از يكي اردبيل اتاق رييس بسترساز را منطقه كشورهاي با مذاكرات دست عميق هاي زخم شد: متذكر ايران كشاورزي بانكها سيستم دولت سوي از
  قرارگرفته عنوان صادرات حوزه مورد در تشكلي فعال
  اين ازجمله دنيا كشور 26 با كاال واردات صادرات كمبهره تسهيالت ارائه را خصوصي بخش از هاي استان براي بهويژه مناسب، هاي فرصت ايجاد الزم شود نم برطرف پانسمان با ايران اقتصاد نمايندگان همچنين نشود. دريغ حمايتي
  اقدامات با ارز نرخ نگهداشتن پايين مهم، مسائل از يكي
  كرد: متحده امارات سوريه، عراق، گرجستان، اقليم از استفاده اليحه طرح به توجه با گفت: دانست دانست كشور شمالي هاي خطه خراسان ريزي برنامه به اورژانسي، اقدامات كنار در است صنايع، بازرگاني، اتاق كه معتقدند خصوصي بخش داخلي توليدات قيمت بوده شده اعمال هاي مديريت ازبكستان، تركيه، افغانستان، پاكستان، عربي، واحدهاي توسط ملي توسعه صندوق تسهيالت بستري به توجه با تالشيم در كرد: خاطرنشان بگوييم توانيم مي بنابراين شود، توجه نيز بلندمدت بخش پارلمان عنوان به ايران كشاورزي معادن ثابت ارز نرخ چون اما يافته افزايش تورم، لحاظ
  به لهستان چين، هند، اوكراين، روسيه، تاجيكستان، اين از استفاده زمينه رود مي انتظار توليدي، هاي اتاق ميان را يي ويژه پيوند گرفته، كل ش كه در كرده عمل خوب دولت ها بخش برخي در كردن اجرايي در را خود تالش تمام بايد
  خصوصي حركت تورم از كمتر شيب با يشود
  نگهداشته فعاالن ترغيب تشويق وي برشمرد. و... ايتاليا صندوق كرد: تاكيد وي شود. فراهم تسهيالت كه كنيم ايجاد خراسان تانهاي اس بازرگاني كننده اقناع گرفته، صورت اقدامات حوزهها، بعضي رشد براي مقاومتي اقتصاد ابالغي هاي
  سياست داشتهايم نگه ثابت واردات نفع به را ارز عمال ما
  كرده برگزاري بازرگاني، هاي ارت اخذ براي اقتصادي براي مطلوبي ظرفيت تواند مي ملي توسعه اين بود خواهد رضوي خراسان با آن محوريت است. نبوده توليد ارتقاي اقتصاد، بودن رقابتي كشور، شكوفايي داشته صادرات توانند مي زماني بازه اين در كه
  كساني برگزاري بازرگانان، تجار براي آموزشي دورههاي اهميت دليل به كند فراهم اشتغال توليد خواهد هايي مسووليت از شماري دار عهده اتاق بندهاي تا گيرد كار به صادرات افزايش ملي يكنند. شاهكار واقعا
  باشند خصوصي، بخش دولت وگوي گف شوراي جلسات براي مجلس دولت است الزم تسهيالت اين روسيه ايران ميان خارجي روابط توسعه كه شد روسها با مشترك گذاري سرماي انجام فصل شود. عملياتي ابالغي هاي سياست اين گانه 24 شده وضع قوانين كه است اين ما انتظار گفت:
  بركتين در اختال حل كميسيون جلسات برگزاري رييس كنند. عملياتي را الزم اقدامات آن تحقق صنايع، بازرگاني، اتاق رييس كنند. مي دنبال را با هايش صحبت ديگر بخش در شافعي رييس شافعي غالمحسين حال همين
  در كه نباشد طوري شود اعمال بيشتري نظارت با
  بايد برگزاري توليدي، واحدهاي مشكالت رفع راستاي را اشتغال توسعه رونق مسير اردبيل اتاق برگزاري به ادامه در ايران كشاورزي معادن پايدار صادرات بخش به توليد نياز به اشاره معتقد يازدهم دولت عملكرد درباره ايران
  اتاق معكوس جهت رسد مي قانون مجري دست به
  وقتي به رسيدگي شامل وگو گفت شوراي ذيل هاي كميته گفت: دانست كشور توليد بخش از حمايت المي اس كشورهاي بازرگاني هاي اتاق اجالس در موفق تجربه يك مشترك، بازارهاي گفت: عمل موفق ها زمينه از بسياري در دولت كه است وضع زمينه در گيرد. خود به را مجلس هدف
  مخالف از و... توليدي واحدهاي ماليات اي، بيم مشكالت دولتي بخش رود مي انتظار نيز اردبيل استان در موضوع مجددا اجالس اين در گفت: كرد اشاره توفيقات از يي نمونه آيند مي شمار به دنيا برطرف را توقعات نيز مسائل برخي در اما كرده اهها بايد چرا كه كرد اشاره موضوع اين به بايد
  قوانين سال در شمالي خراسان بازرگاني اتاق اقدامات ديگر مثبت اقدامات بوده توليدي واحدهاي گر ياري ممتاز موقعيت اسالمي، كشورهاي بازار تاسيس اروپا مشترك بازار عملكرد در توان مي را آنها كاميابي عدم بارز، هاي نمونه از يكي است. نكرده ثمري نتواند قانون آن اما شود تصويب مجلس در كرد.
  قانوني عنوان گذشته شود. تكرار گذشته سالهاي خطه اين بهينه هاي ظرفيت رضوي خراسان اتاق رييس ديد. آن آسه عضو كشورهاي منظر، اين از بوده سازي كوچك بخش در باشد.
  دولت داشته كشور براي
ارائه برنامه اقتصادي از سوي كانديداي رياست‌جمهوري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/27
ارائه برنامه اقتصادي از سوي كانديداي رياست‌جمهوري
دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي كشور در گفت‌وگو با «تعادل» تاكيد كرد


گروه تشكل‌ها

نمايندگان بخش خصوصي براين باورند كه سال 95 انتظار آنها در حوزه اشتغال پايدار و رونق توليد برآورد نشده است و حالا در اين انتظار هستند تا بندهاي 24گانه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال در سال 96 اجرايي شود. علاوه براين از ابتداي سال 96 تاكنون نمايندگان تشكلي و بخش خصوصي نسبت به برنامه‌هاي كانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري چشم دوخته‌اند. در اين زمينه بيژن پناهي‌زاده، دبيركارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي كشور به «تعادل» گفت: «انتظار بخش خصوصي از دوازدهمين رييس‌جمهوري اين است كه برنامه‌هاي اقتصاديشان را شفاف ارائه و بازگو كنند. متاسفانه اكثر كساني كه ثبت‌نام كرده‌اند برنامه اقتصادي مدوني ندارند. اعتقاد ما اين است كه مديران اقتصادي وارد عمل شوند. در شرايط فعلي مردم خواهان رييس‌جمهوري هستند كه سواد اقتصادي داشته باشد و اقتصاد كشور را از اين وضعيت فعلي نجات دهد.» دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي كشور همچنين درباره چگونگي پياده‌سازي شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال گفت: شعار‌هاي 24گانه اقتصاد مقاومتي دو سال پياپي است كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح و تاكيد مي‌شود؛ اين موضوع درحالي است كه هيچ يك از بندهاي موردنظر در اين سياست‌نامه در بطن جامعه پياده‌سازي نشده است. باتوجه به شعار سال اكثريت نمايندگان بخش خصوصي بر اشتغال پايدار تاكيد دارند كه اين موضوع نيز به رونق حوزه صنعت كشور بازمي‌گردد. بيژن پناهي با اشاره به ايجاد اشتغال پايدار اظهار كرد: بي‌شك اگر رونق توليد در سال 96 انجام نشود شغل پايداري نيز ايجاد نخواهد شد، به واقع طي مدت سپري شده از ابتداي سال تاكنون برخي نمايندگان دولتي و تشكلي از ايجاد رونق در دولت تدبير و اميد مي‌گويند، البته ما هم نمي‌گوييم كه اشتغالي ايجاد نشده اما اين ميزان اشتغال بيشتر در بخش واسطه گري، توزيع كالاهاي وارداتي بوده؛ اين موضوع درحالي است كه طي مدت سكانداري دولت تدبير و اميد ايجاد اشتغال ناشي از حوزه صنعت و توليد كشور رخ نداده است. وي در ادامه عنوان كرد: به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت‌هاي نهم و دهم ما شاهد برهم ريختگي در حوزه صنعت بوده‌ايم كه اين سياست‌ها منجر به تضرر حوزه اشتغال هم شد. بنابراين بايد به اين موضوع اشاره كرد اشتغالي كه ناشي از بخش توليد كشور باشد هم پايدار است و هم منافع مردم را به دنبال خواهد داشت. پناهي با بيان اينكه فضاي كسب وكار كشور مناسب نيست، گفت: متاسفانه به دليل برهم خوردگي فضاي بين‌المللي و منطقه‌يي و نبود استراتژي در برنامه‌هاي اقتصادي فضاي كسب و كار كشور روال نامطلوبي را طي مي‌كند و به واقع بايد به اين موضوع اشاره كرد كه فضاي كسب و كار كشور مساعد نيست. البته بايد اين موضوع را هم يادآور شد كه فضاي مطلوب كسب وكار نيز به راحتي انجام نمي‌شود؛ ‌چراكه در كشور قوانين دست و پا‌گيري در بخش‌هايي همچون ماليات بر ارزش افزوده، قانون كار و تامين اجتماعي، نظام ‌بانكداري وجود دارد كه مانع رشد سرمايه‌گذار مي‌شود. معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين معضلاتي كه صنعتگران با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند به موضوعاتي همچون بانكداري، ماليات بر ارزش افزوده بازمي‌گردد، متاسفانه دولتمردان در بخش ماليات‌ستاني به جاي اينكه از حلقه آخر يعني مصرف‌كننده ماليات اخذ‌كننده از توليد‌كننده اين نوع درآمدها را مي‌گيرند، درحالي كه اين نوع رفتارها غلط و غيركارشناسي است.

دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي كشور با بيان اينكه نمايندگان مجلس به فكر توليدكنندگان نيستند، اظهار كرد: نمايندگان مجلس دغدغه توليد را ندارند؛ چراكه مجلس با وضع قوانين دست و پاگير بيشتر به فكر منافع دولت است تا نمايندگان بخش توليد. به تعبير ديگر مجلس ميان افزايش درآمد دولت و اصلاح ساختار حوزه توليد تعطيلي فعالان اقتصادي را انتخاب كرده‌اند. اين نماينده تشكلي گفت: حرف نمايندگان بخش خصوصي اين است كه افزايش درآمدهاي دولتي به توليدكنندگان چه ارتباطي دارد، دولت و مجلس بايد برنامه‌يي را مدنظر بگيرند تا ماليات بر ارزش افزوده را از حلقه آخر اخذ كنند و نه نمايندگان صنعتي. عدالت در ماليات‌ستاني رعايت نمي‌شود

پناهي‌زاده با اشاره به توافق مالياتي ميان اصناف و سازمان‌هاي دولتي اظهار كرد: در تمام دنيا ماليات از مصرف‌كننده اخذ مي‌شود و دولتمردان كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته به كارآفرينان و توليدكنندگان امتيازاتي را ارائه مي‌كنند تا اين امتيازها مشوقي براي افزايش كيفيت توليد شود؛ اين موضوع‌ها درحالي است كه نمايندگان دولتي ما به جاي توافق مالياتي با صنعتگران با حوزه اصناف به جمع‌بندي و موافقت دست مي‌يابند. اين عدالت مالياتي نيست و اميدواريم در سال جديد كه با عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نام‌گذاري شده بتوانيم اقدام‌هاي مهمي را درراستاي منافع توليدكنندگان كليد بزنيم.

دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آمارها در 12 ماه سال 95 رشد 11درصدي را در اركان‌هاي اقتصادي نشان مي‌داد و نظر شما در اين باره چيست؛ گفت: در صحبت‌هاي گذشته هم اعلام كردم كه آمارها را مي‌توان از روش‌هاي ديگري نيز كسب كرد، بحثي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه شيوه‌هاي متفاومتي براي ارزيابي رشد اقتصاد كشور وجود دارد و در اين زمينه نيز ميزان داده نمايندگان بخش خصوصي نسبت به سازمان‌هاي آماري تفاوت دارد. آنچه ارزيابي نمايندگان بخش خصوصي مدنظر قرار دارد اين است كه آمارها در حوزه اشتغالزايي و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي روال منفي را طي مي‌كند. پناهي در پاسخ به اين پرسش كه شما ارائه اين آمارها را از سوي دستگاه‌هاي دولتي چطور ارزيابي مي‌كنيد، گفت: ما نمي‌گوييم آمارها اشتباه است، ما بر اين باوريم كه آمارها با واقعيت‌هاي موجود فضاي كسب و كار تفاوت دارد. وي با اشاره به دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اعلام كرد: انتظار بخش خصوصي از دوازدهمين رييس‌جمهوري اين است كه برنامه‌هاي اقتصادي‌شان را شفاف ارائه و بازگو كنند. متاسفانه اكثر كساني كه ثبت‌نام كرده‌اند برنامه اقتصادي مدوني ندارند. اعتقاد ما اين است كه مديران اقتصادي وارد عمل شوند. در شرايط فعلي مردم خواهان رييس‌جمهوري هستند كه سواد اقتصادي داشته باشد و اقتصاد كشور را از اين وضعيت فعلي نجات دهد. توليد قوانين مزاحم در مجلس تعطيل شود

در همين حال نايب‌رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» گفت: توليد مقدم بر اشتغال است و مسلما بايد توليد شكل بگيرد تا اشتغال ايجاد شود و فرازو نشيبي طي يك دهه اخير داشتيم كه منابع استان به هدر رفته است. رمضان بهرامي افزود: بايد بينديشيم چه چالشي است كه ما را در مقابل منويات معظم‌‌له و رييس‌جمهور قرار مي‎دهد. بهرامي با بيان اينكه قاچاق كالا درصد زيادي به واحدهاي توليدي ما ضربه مي‎زند، يادآور شد: توليد قوانين مزاحم در كارخانه قانون‎سازي مجلس شوراي اسلامي بايد تعطيل شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي گرگان گفت: سال 1395 سال خوبي بود و هيات‎هاي مختلفي وارد استان گلستان شدند و بستري كه اتاق بازرگاني مي‎تواند ايجاد كند اين رواديد است و بايد زيرساخت‎هاي لازم را براي اين مهم ايجاد كنيم. بهرامي افزود: در سال گذشته 53درصد صادرات به كشور قزاقستان داشتيم و رييس سازمان صنعت و معدن استان گلستان تاكيد داشتند كه رواديد تجاري با 18 كشور ما به 20 كشور افزايش پيدا كند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي گرگان به ايجاد هلدينگ‎هاي صادراتي در استان تاكيد كرد و خاطرنشان كرد: در رابطه با كشورهاي حوزه سي.‌اي.اس قبل از تحريم و بعد از تحريم به همين شكل عملكرديم و مشكلاتي براي ترانزيت پول داشتيم. بهرامي يادآور شد: بخش بانكي سهم صادراتي خود را كه در قوانين ديده شده را عملياتي كنند و در حال حاضر ما كمتر از 0.5درصد منابع استان كه هدفمند هم نيست به صادرات اختصاص پيدا كرده است.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي گرگان با اشاره به رفع موانع صادراتي گفت: بايد منابعي براي صادرات براي توليد‌كنندگان ما در نظر گرفته شود. وي افزود: در سال 1396 اميد داريم مسوولان حمايت بيشتري داشته باشند؛ چراكه مردم اشتغال را از ما انتظار دارند و دولت بايد زيرساخت‎هاي لازم را فراهم كند تا بتوانيم شغل ايجاد كنيم. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي گرگان با بيان اينكه سهم بخش خصوصي در منطقه‎ آزاد بايد مشخص شود، متذكر شد: نبايد بگذاريم اصل 44 در منطقه آزادي كه در استان قرار است راه‎اندازي شود 20 سال ديگر اجرايي شود. بهرامي با بيان اينكه سال گذشته در بحث فرودگاهي جهش خوبي داشتيم، افزود: استان گلستان جذب سرمايه‎گذاري خوبي داشت و شركت‎هاي چيني در استان گلستان كارخانه و منابع دارند. وي بيان كرد: نياز است كه از فضاي اقتصادي استان ما خوب استفاده شود و نبايد تنها تصور شود كه بايد از سرمايه‎گذاران خارجي در توسعه اقتصاد استان استفاده شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي گرگان ادامه داد: در سال 1396 اميد داريم باتوجه به بسته‎يي كه رييس‌جمهور به مجلس ارسال مي‎كند سهم بخش خصوصي ديده شود.

 نویسنده:
علاوه‌بر دولت، اتاق بازرگاني ايران هم نقشه راه ترسيم كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/27
علاوه‌بر دولت، اتاق بازرگاني ايران هم نقشه راه ترسيم كند
نمايندگان اتاق بازرگاني از انتظاراتشان در سال 96 سخن گفتند


گروه تشكل‌ها  

نمايندگان تشكلي براي تامين زيرساخت‌ها در بخش توليد و اقتصاد كشور علاوه از دولت از نمايندگان بخش خصوصي يعني اتاق‌هاي بازرگاني نيز انتظاراتي دارند. آنها مي‌گويند: تنها دولت نمي‌تواند معضلات مربوط به بخش اقتصاد را برطرف كند و در اين زمينه نمايندگان بخش خصوصي نيز بايد همراستاي دولت گام‌هايي را براي نجات بخش توليد بردارند. عده ديگري از فعالان اقتصادي براين باورند كه با توجه به وضعيتي كه دولت دارد و در ركود مالي به سر مي‌برد، تنها مسير رونق اشتغال و توليد، فعاليت بخش‌خصوصي است. حال به‌منظور فعاليت بخش‌خصوصي لازم است زمينه‌هاي حمايت سرمايه‌گذاران مورداستفاده قرارگرفته و از سوي دولت و سيستم بانك‌ها اقدامات حمايتي دريغ نشود. همچنين نمايندگان بخش خصوصي معتقدند كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي بايد تمام تلاش خود را در اجرايي كردن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي رشد و شكوفايي كشور، رقابتي بودن اقتصاد، ارتقاي توليد ملي و افزايش صادرات به كار گيرد تا بندهاي 24گانه اين سياست‌هاي ابلاغي عملياتي شود.

در همين حال غلامحسين شافعي رييس اتاق ايران درباره عملكرد دولت يازدهم معتقد است كه دولت در بسياري از زمينه‌ها موفق عمل كرده اما در برخي مسائل نيز توقعات را برطرف نكرده است. يكي از نمونه‌هاي بارز، عدم كاميابي دولت در بخش كوچك‌سازي بوده و از اين منظر، همچنان ساختار عيالواري خود را حفظ كرده است. وي يكي ديگر از نقاط ضعف در عملكرد دولت را در حوزه خصوصي‌سازي عنوان كرد و توضيح داد: در اين حوزه موفقيت‌ها و پيشرفت‌ها اندك بوده است اما متقابلا در كنترل و مهار تورم و همچنين ثبات اقتصاي، اقدامات مثبت زيادي انجام گرفت. در مورد نوسانات نرخ ارز نيز نسبت به گذشته وضعيت بهتري را تجربه كرديم. وي يادآور شد: به دولت انتقادات زيادي وارد است اما بايد شرايطي كه دولت يازدهم در آن كار خود را كليد زد، در نظر گرفت. در آن برهه، ما خيلي پايين‌تر از صفر بوديم و اگر حالا به صفر هم رسيده باشيم، بايد عملكرد اين بخش را مثبت عنوان كنيم. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران متذكر شد: زخم‌هاي عميق اقتصاد ايران با پانسمان برطرف نمي‌شود و لازم است در كنار اقدامات اورژانسي، به برنامه‌ريزي بلندمدت نيز توجه شود، بنابراين مي‌توانيم بگوييم در برخي بخش‌ها دولت خوب عمل كرده و در بعضي حوزه‌ها، اقدامات صورت گرفته، اقناع‌كننده نبوده است. فصل انجام سرمايه‌گذاري مشترك با روس‌ها

شافعي در بخش ديگر صحبت‌هايش با اشاره به نياز توليد به بخش صادرات پايدار گفت: بازارهاي مشترك، يك تجربه موفق در دنيا به شمار مي‌آيند و نمونه‌يي از توفيقات آنها را مي‌توان در عملكرد بازار مشترك اروپا و كشورهاي عضو آسه‌آن ديد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، روسيه را دروازه ورود به اوراسيا عنوان كرد و مذاكرات اقتصادي با اين كشور را بسترساز ايجاد ظرفيت‌هاي تازه اقتصادي براي استان‌هاي خراسان دانست. رييس پارلمان اتاق بازرگاني در مشهد، درباره نتايج سفر هيات عالي‌رتبه جمهوري اسلامي ايران به روسيه و سهم بخش خصوصي در همكاري‌هاي راهبردي دو كشور گفت: در سفر رييس‌جمهور به روسيه كه يكي از شركاي تجاري ايران به‌حساب مي‌آيد، 14 سند همكاري به امضا رسيد. يك مورد از اين اسناد مربوط به اتاق بازرگاني بود. همچنين در خصوص مسائل بانكي و بيمه‌يي نيز مذاكرات خوبي ميان دو كشور انجام گرفت. شافعي بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي درياي خزر، توسعه همكاري‌هاي ترانزيتي و موضوع تسهيل در صدور ويزاي تجاري را از ديگر مباحثي برشمرد كه حول آنها با طرف‌هاي روسي بحث و گفت‌وگو صورت گرفته است و در اين خصوص توضيح داد: نظر به توسعه ارتباطات ما در بخش حمل‌ونقل با كشورهاي هند و چين، موضوع توسعه بخش ترانزيت ميان ايران و روسيه از اهميت ويژه‌يي برخوردار بود و در همين رابطه، بحث تسهيل در صدور ويزاي تجاري نيز مطرح شد. وي تاكيد كرد: موقعيت جغرافيايي ايران و روسيه در توسعه صادرات ايران تاثير قابل‌توجهي دارد و درمجموع اين جنس تعاملات، به ارتقاي روابط تجاري ايران و كشورهاي اوراسيا كمك خواهد كرد. در اين راستا رييس‌جمهور ماموريت‌هاي تازه‌يي براي اتاق بازرگاني در اين حوزه تعريف كردند كه مجدانه از سوي پارلمان بخش خصوصي، دنبال خواهد شد. رييس اتاق مشهد، انجام اين دست مذاكرات با كشورهاي منطقه را بسترساز ايجاد فرصت‌هاي مناسب، به‌ويژه براي استان‌هاي خراسان و خطه‌هاي شمالي كشور دانست و خاطرنشان كرد: در تلاشيم با توجه به بستري كه شكل‌گرفته، پيوند ويژه‌يي را ميان اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاي خراسان ايجاد كنيم كه محوريت آن با خراسان رضوي خواهد بود و اين اتاق عهده‌دار شماري از مسووليت‌هايي خواهد شد كه توسعه روابط خارجي ميان ايران و روسيه را دنبال مي‌كنند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه به برگزاري اجلاس اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي اسلامي اشاره كرد و گفت: در اين اجلاس مجددا موضوع تاسيس بازار كشورهاي اسلامي، موقعيت ممتاز خراسان رضوي و ظرفيت‌هاي بهينه اين خطه براي نقش‌آفريني در بازار مذكور مورد تاكيد قرار گرفت.  شافعي يادآور شد: بازارهاي مشترك، يك تجربه موفق در دنيا به شمار مي‌آيند و نمونه‌يي از توفيقات آنها را مي‌توان در عملكرد بازار مشترك اروپا و كشورهاي عضو آسه‌آن ديد؛ اما درحالي كه كشورهاي اسلامي و اعضاي اكو، بيش از نيمي از ثروت جهان را در اختياردارند، حجم مبادلات دروني آنها به 15درصد تجارت جهان مي‌رسد و برآورد مي‌شود كه اين ميزان قابليت ارتقا دارد. وي حذف عوارض و تعرفه‌هاي گمركي را از مزاياي شكل‌گيري اين بازار برشمرد و بيان كرد: يكي از پيشنهادات ما در اين اجلاس، برگزاري دوره بعدي آن به ميزباني خراسان رضوي بود كه مقرر شد تا در جلسه بعدي هيات‌مديره، موردبحث و بررسي قرار گيرد. استفاده از ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي

از سوي ديگر حسين پيرموذن، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران خواستار تسهيل زمينه‌هاي خدمت‌رساني به‌ويژه از سوي دولت براي فعاليت بخش‌خصوصي شد. پيرموذن در جلسه كارگروه اشتغال اردبيل تصريح كرد: در وضعيتي كه دولت در ركود مالي به سر مي‌برد، تنها مسير رونق اشتغال و توليد، فعاليت بخش‌خصوصي است. وي افزود: به‌منظور فعاليت بخش‌خصوصي لازم است زمينه‌هاي حمايت سرمايه‌گذاران مورد استفاده قرار گرفته و از سوي دولت و سيستم بانك‌ها اقدامات حمايتي دريغ نشود. به عنوان‌مثال در امر توليد، بخش‌خصوصي مي‌تواند اقدامات قابل‌توجهي به اجرا درآورد و انتظار مي‌رود زمينه فعاليت واحدهاي توليدي تسهيل شود. رييس اتاق اردبيل يكي از شيوه‌هاي حمايت از بخش خصوصي را ارائه تسهيلات كم‌بهره دانست و گفت: با توجه به طرح لايحه استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي توسط واحدهاي توليدي، انتظار مي‌رود زمينه استفاده از اين تسهيلات فراهم شود. وي تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي مي‌تواند ظرفيت مطلوبي براي توليد و اشتغال فراهم كند و به دليل اهميت اين تسهيلات لازم است دولت و مجلس براي تحقق آن اقدامات لازم را عملياتي كنند. رييس اتاق اردبيل مسير رونق و توسعه اشتغال را حمايت از بخش توليد كشور دانست و گفت: در استان اردبيل نيز انتظار مي‌رود بخش دولتي ياري‌گر واحدهاي توليدي بوده و اقدامات مثبت سال‌هاي گذشته تكرار شود.

 مردم كالاي داخلي را مورد حمايت قرار دهند

همچنين محمد صمدي، رييس اتاق بجنورد با اشاره به شعار مقام معظم رهبري در سال جاري گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي سال 96 را سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نام‌گذاري كردند و در بيانات خود توجه به نام اقتصاد مقاومتي را به‌تنهايي موثر ندانستند. صمدي تحقق شعار سال جديد را در گرو توليد محصول باكيفيت دانست و گفت: بايد توليدكنندگان در راستاي توليد محصولات باكيفيت يا قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده برسانند. نكته حايز اهميت اين است كه مردم بايد از خود شروع كرده و با حمايت از توليد داخل و خريد محصولات ايراني از توليدكننده حمايت كنند تا محصولي باكيفيت و باقيمت مناسب به دست خريدار برسد و در پي آن اشتغالزايي توسعه قابل‌توجهي پيدا كند. وي نقش موثر بخش خصوصي در تحقق شعار سال را كسب كارهاي كوچك، متوسط و بزرگ عنوان كرد و افزود: با مقاومت فعالان اقتصادي اين حوزه مي‌تواند اقتصاد كشور را روي پا نگه دارد. رييس اتاق خراسان شمالي در رابطه با كاركرد اتاق بازرگاني در تحقق شعار سال گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به عنوان پارلمان بخش خصوصي بايد تمام تلاش خود را در اجرايي كردن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي رشد و شكوفايي كشور، رقابتي بودن اقتصاد، ارتقاي توليد ملي و افزايش صادرات به كار گيرد.

صمدي گفت: اتاق بازرگاني خراسان شمالي تمام تلاش خود را براي تحقق اقتصاد مقاومتي به كار گرفته و با همكاري فعالان اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود را تدوين و عملياتي كرده است. وي با اشاره به ظرفيت استان خراسان شمالي گفت: استان خراسان شمالي باوجود حدود 400 كارخانه توليدي و توليدات 71 نوع كالا از اين استان به كشورهاي مختلف، اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري به كشورهاي مختلف ازجمله گرجستان، افغانستان، عراق، تركيه و كشورهاي اروپايي چون آلمان، فرانسه، در تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتي قدم برداشته است. صمدي از ديگر اقدامات اتاق خراسان شمالي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي را بازاريابي و مراودات تجاري، صادرات و واردات كالا با 26 كشور دنيا ازجمله اقليم گرجستان، عراق، سوريه، امارات متحده عربي، پاكستان، افغانستان، تركيه، ازبكستان، تاجيكستان، روسيه، اوكراين، هند، چين، لهستان و ايتاليا و... برشمرد. وي تشويق و ترغيب فعالان اقتصادي براي اخذ كارت‌هاي بازرگاني، برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي تجار و بازرگانان، برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، برگزاري جلسات كميسيون حل اختلاف در راستاي رفع مشكلات واحدهاي توليدي، برگزاري كميته‌هاي ذيل شوراي گفت‌وگو شامل رسيدگي به مشكلات بيمه‌اي، ماليات واحدهاي توليدي و... از ديگر اقدامات اتاق بازرگاني خراسان شمالي در سال گذشته عنوان كرد.نویسنده:
راهكارهاي بهبود توليد و توسعه اشتغال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/27
راهكارهاي بهبود توليد و توسعه اشتغال
 فعالان تشكلي مي‌گويند يكي از شاه‌كليدهاي تاثيرگذار در توليد، تغيير بازار متناسب با بازارهاي روز با تكيه بر توانمندي‌هاي اقليمي و استاني است. آنها بر اين باورند، وقتي شرايط اقتصادي كشور به سمت ركود مي‌رود معناي آن اين است كه شرايط قبلي حاكم نيست و تغيير رويكرد بايد به سمت ايجاد بازارهاي جديد (بازارهاي داخلي و خارجي) باشد. به واقع يكي از مشكلات صنعتگران كشور ضعف در بازاريابي براي فروش محصولاتشان در كشورهاي توسعه يافته و منطقه‌يي است. در اين زمينه عده ديگري بر اين باورند كه با توجه به عمق ركود در بازارهاي بين‌المللي، شرايط براي ورود محصولات در كشورهاي خارجي امكان‌پذير نيست؛ چراكه در اين شرايط رقباي زيادي وجود دارد كه بازار را در اختيار دارند و به دست آوردن بازار خارجي كار آساني نبوده و جهت دستيابي نياز به شيوه‌هاي مديريتي جديد، توليد با كيفيت، قيمت مناسب و خدمات پس از فروش بوده تا مشتري را به سمت خود جذب كنيم. در همين زمينه رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان درباره اوضاع صنعت در كشور گفت: وضعيت توليد بستگي به اين دارد كه مبناي مقايسه چه باشد، اگر مبناي مقايسه را دوران فراواني دلارهاي نفتي در نظر بگيريم كه اين دلارها در لايه‌هاي مختلف از جامعه، توليد و بخش‌هاي مواد انرژي‌زا تحت عنوان سوبسيدهاي دولتي تزريق مي‌شد، اين شرايط خيلي بد را ايجاد مي‌كند. محمدرضا بركتين با اشاره به تزريق يارانه به واحدهاي صنعتي عنوان كرد: در حال حاضر ديگر نه دولت توانايي اين كار (تزريق يارانه از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها) را دارد و نه براي مملكت چنين چيزي مقدور است اما با وجود محدوديت‌هاي موجود و با توجه به اينكه همه واحدهاي صنعتي درگير ركود هستند، فرصت‌ها، ظرفيت‌ها و اميد به فرداي بهتر نيز كم نيست. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي موجود كشور براي انجام سرمايه‌گذاري خاطرنشان كرد: يكي از آيتم‌هاي مهم در انجام سرمايه‌گذاري بحث امنيت حاكم در كشور است. در واقع موضوع امنيت يكي از فرصت‌هايي است كه براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اهميت دارد. به واقع بايد به اين موضوع اشاره كرد كه با توجه به بر هم خوردن امنيت در منطقه، امنيت موجود در كشور ما نيز در منطقه پر خطر است كه در اين ارتباط جا دارد، قدران مسوولان نظامي در كشور باشيم. بركتين با اشاره به عملكرد بانك‌ها عنوان كرد: متاسفانه دستگاه‌هايي كه بايد شتاب‌دهنده و كمك‌كننده (بانك‌ها) حوزه توليد باشند به دليل مشكلات مالي به بخش صنعت حمله كرده‌اند؛ چراكه اين بخش نيز با مشكل مالي مواجه‌ شده‌اند و براي حوزه توليد نيز هزينه مي‌تراشند و به عبارت ديگر با اين روال رفتارها شرايط را براي توليدكنندگان سخت‌تر كرده‌اند. وي در ادامه گفت: با اين حال بنگاه‌ها بايد روي مسائل زيرساختي حوزه توليد سرمايه‌گذاري كرده و به دنبال افزايش بهره‌وري، كيفيت و گسترش بازارهاي خودشان باشند و در نظر بگيرند سازوكاري كه 10سال پيش جوابگو بوده در شرايط حاضر پاسخگو نخواهد بود. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در مورد عوامل موثر در بهبود وضعيت بنگاه‌هاي توليدي را به دو عامل دروني و بيروني تقسيم‌بندي و در مورد عوامل بيروني گفت: بنگاه‌ها روي عوامل بيروني احاطه ندارند و يكي از مسائل آنها در عوامل بيروني زيرساخت‌ها بوده به عنوان مثال در اين بازه زماني قوانين و مقررات پيچيده بوده و براي تصحيح هر قانون، قانون ديگري به قانون قبلي اضافه شده و كلاف سر در گمي را به وجود آورده كه امروز توان انعطاف را در شرايط فعلي به سمت و سوي جديد از ما سلب مي‌كند.

وي در ادامه عنوان كرد: عامل ديگر بحث‌هاي مربوط به تامين مالي است؛ به عنوان مثال سياست‌هاي پولي و مالي در تمام دنيا اينگونه نيست كه بنگاه‌ها تمام نقدينگي را خودشان تامين كنند بلكه بانك‌ها بايد به آنها تسهيلات ارزان قيمت دهند. درحال حاضر با توجه به مشكلاتي كه خود بانك‌ها دارند، سرويسي به بنگاه‌ها داده نمي‌شود خصوصا با توجه به نرخ بهره رسما 18درصد كه در عمل بيشتر اخذ مي‌شود و تورم زير 10درصد و از طرفي عدم امكان پرداخت تسهيلات، ‌همه اينها باعث شده تا حوزه توليد در جايگاه خودش در جا بزند.

بركتين با اشاره به ضرورت تغيير فرهنگ در جامعه اظهار كرد: از ديگر عوامل فرهنگ غالب در جامعه بوده، فرهنگي كه در مسوولان هست، مسوولان عزيزي كه همه تلاش دارند تا قانون را پياده‌سازي‌كنند اما انجام وظيفه در چارچوب دستورالعمل‌هاي معين باعث شده نتوانند از آن چارچوب‌ها عدول كنند و اگر عدول كنند مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و سوال اينجاست پس به چه وسيله‌يي مي‌توان تغيير نگاه را ايجاد كرد؛ چرا كه تمام اين سياست‌ها و اختيارات از مركز و از بالا به پايين اعمال مي‌شود و اگر قرار است تحولي انجام گيرد، انتظار و پيشنهاد ما اين است كه دولت مركزي به عنوان سياست‌گذار چارچوب‌هاي معين در اختيار وزارتخانه‌هاي مختلف گذاشته و مديران استاني در چارچوب آن ضوابط اختيار تصميم‌گيري و ابتكارعمل‌هاي منطقه‌يي داشته باشند حتي در رقابت با يكديگر تا بتوان پوسته سخت را شكسته و نگاه جديدي را ايجاد كنند. بركتين در پاسخ به اينكه يكي از شاه‌كليدهاي تاثيرگذار در توليد، تغيير بازار متناسب با بازارهاي روز با تكيه بر توانمندي‌هاي اقليمي و استاني است، گفت: طبيعي است وقتي شرايط اقتصادي كشور به سمت ركود مي‌رود معناي آن اين است كه شرايط قبلي حاكم نيست و تغيير رويكرد بايد به سمت ايجاد بازارهاي جديد (بازارهاي داخلي و خارجي) باشد البته بايد به اين نكته توجه كرد كه بازارهاي خارجي آماده نبوده كه هر وقت ما اراده كرديم در اختيار ما قرار گيرند بلكه رقباي زيادي وجود داشته كه بازار را در اختيار دارند و به دست آوردن بازار خارجي كار آساني نبوده و جهت دستيابي نياز به شيوه‌هاي مديريتي جديد، كار و توليد با كيفيت، قيمت مناسب و خدمات پس از فروش بوده تا مشتري را به سمت خود جذب كنيم.

اين فعال تشكلي در مورد حوزه صادرات عنوان كرد: يكي از مسائل مهم، پايين نگهداشتن نرخ ارز با مديريت‌هاي اعمال شده بوده و قيمت توليدات داخلي به لحاظ تورم، افزايش يافته اما چون نرخ ارز ثابت نگهداشته مي‌شود و با شيب كمتر از تورم حركت كرده ما عملا ارز را به نفع واردات ثابت نگه داشته‌ايم و كساني كه در اين بازه زماني مي‌توانند صادرات داشته باشند واقعا شاهكار مي‌كنند.

بركتين گفت: انتظار ما اين است كه قوانين وضع شده بايد با نظارت بيشتري اعمال شود و طوري نباشد كه وقتي به دست مجري قانون مي‌رسد جهت معكوس و مخالف هدف مجلس را به خود گيرد. در زمينه وضع قوانين بايد به اين موضوع اشاره كرد كه چرا بايد ماه‌ها قانوني در مجلس تصويب شود اما آن قانون نتواند ثمري براي كشور داشته باشد.نویسنده:

  خبر Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  8
  سروب
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 كااليي
  سپرده گواهي
  مزاياي ۲۱خرداد تاريخ در بهادار اوراق بورس عالي كرد
  شوراي بررسي را كل شاخص واحدي 0۵2 رشد دليل
  «تعادل» ۴ماده بند يك ماده ۴۲ بند اساس بر ۳۹۳۱
  ماه «گواهي ۴۸۳۱ آذرماه مصوب بهادار اوراق بازار
  قانون اوراق بازار قانون مالي ابزار عنوان به را كااليي»
  سپرده كااليي، سپرده گواهي كرد. تصويب شناسايي ها
  بهادار، خودروي ت‌ استار با‌ س‌ بور موتور شدن
  روشن بر كاال دارنده مالكيت بيانگر كه است بهاداري
  اوراق كه استانداردي انبار قبض پشتوانه با آن معين
  مقدار اين در شود. صادر بورس تاييد مورد انبارهاي
  توسط آسيا كوثر دانا، نمادهاي خريد صف با بودند ۱70 رقم تقويت واحد 0۲۸ با دوم بازار شاخص بورس
  گروه كه خاصي استاندارد با پسته، زعفران دارندگان
  روش، سهم ميليون ۵۱۱ تعداد همچنين شديم، مواجه كرد. ثبت را 0۵۴واحد هزار واسطه به تهران بورس كل شاخص گذشته
  روز اوراق بورس كد اخذ با وانند د، يكن اعالم
  بورس شركت طرف از آسيا بيمه سهام ۵درصد معادل مخابرات، مباركه، فوالد نمادهاي ديروز، با خودرو صنعت نمادهاي روي تقاضا
  افزايش نزد شده پذيرش انبار به را خود محصول (سهام)،
  بهادار صورت به ملت اندوخته گذاري سرمايه صندوق فارس خليج پتروشيمي صنايع سيار ارتباطات هزار ۸7 كانال در خود وضعيت واحدي 0۵۲
  رشد (گواهي انباري قبض آن، قبال در سپارند سازمان
  اين تومان ۲0۴.۸ سهم هر پايه قيمت به نقد يكجا بورس كل شاخص بر منفي تاثير بيشترين با كرد. تثبيت را
  واحدي كنند. دريافت يي)
  سپرده شد. معامله عرضه «آسيا۴ نماد در همچنين شدند. متغير اين بيشتر رشد مانع اصلي هاي محرك از يكي «تعادل»، گزارش
  به بورس هاي زاري كارگ به مراجعه با وانند تم افراد
  اين با اساسي فلزات رايانه خودرو، گروههاي ديروز هاي دوره در بورس نماگرهاي كل شاخص
  رشد طريق از را خود محصوالت فروش، درخواست فرم
  تكميل آيفكس زني ورد رك تداوم برترين صدر در معامالت ارزش حجم بيشترين به گروه اين بودند. خودرويي نمادهاي
  مختلف، نگهداري انبار در معيني مدت تا را آن يا بفروشند
  بورس ركوردزني به همچنان ايران فرابورس شاخص نيز بازار صدرنشيني گرفتند. قرار صنعت گروههاي نقدينگي جذب توان باال، شناور سهام داشتن
  دليل اين فعاالن براي كااليي سپرده گواهي مزاياي از يكي
  كنند. ۹0۹ قله يي پله ۲۱ صعود با داده ادامه خود سايپا نمادهاي به متعلق قيمت رشد بيشترين با هدايت به قادر اساس اين بر كه دارند را
  زياد طوري است محصوالت فيزيكي تحويل نياز عدم
  بازار، اين براساس كرد. فتح سال سه از پس را واحدي كنترل شهاب، پارس المپ ايران، بهنوش آذين، دليل به نيز گذشته روز هستند. بورس هاي
  شاخص در مربوطه افت هزينه پرداخت هجايي جاب به نيازي
  كه دوم اول بازار ارزش ديروز معامالت طي گزارش، پرداخت آسان اصفهان، سيمان كو، تكين خوردگي نمادهاي روي بازار هاي حقيقي سنگين
  خريدهاي يتوان ها گواه اين مزاياي ديگر از نيست. خريد بار
  هر رسيد. تومان ميليارد هزار ۶.۶۵ رقم به فرابورس بود. ايران امالح معدني پرشين بوديم بورس فضاي شدن مثبت شاهد صنعت،
  اين پايين، هاي هزين با استاندارد شرايط در كاال نگهداري
  به ارزش معامله ۴۴۴مورد 0۶هزار با ديروز ملت، بانك م، ايال سيمان نمادهاي مقابل در به چندي از بعد بورس معامالت ارزش كه جايي
  تا جايي، جابه بدون متعدد مستمر فروش خريد
  امكان ميليارد ۸۹۱ قابلتوجه رقم به فرابورس معامالت كار پالسكو الوند، كاشي پلياكريل، الميران، فرابورس معامالت ارزش تومان 0۵۴ميليارد
  رقم كيفيت به نسبت فروشنده خريدار در اطمينان
  ايجاد در الت معام حجم همچنين رسيد. تومان قيمت كاهش بيشترين با آذر نسوز هاي فرآورده همچنين رسيد. تومان 00۲ميليارد مرز به
  نيز سپرده گواهي همچنين كرد. اشاره شده خريداري
  كاالي ديروز بود. سهم ميليون ۶۹۸ ديروز دادوستدهاي جريان در گرفتند. قرار معامالت جدول انتهاي در سه ركورد ثبت با (آيفكس) فرابورس كل
  شاخص با ويژه به واقعي قيمت به محصول فروش امكان
  كااليي ۲۱واحد، با اصفهان آهن ذوب هاي شركت نماد «ونفت»، «شتران»، «شفارا»، «شلعاب»، نماد دادند پايان خود كار به خريد صف همراه مشاركت اوراق پرشين، پرداخت آسان ديروز معامالت رسيد. واحد ۹0۹ رقم به گذشته
  ساله كاال بورس در بازار فعاالن تعداد معامالت حجم
  افزايش توليد واحد، يك با فرهنگي ميراث گذاري سرمايه از «شتوكا» «شاراك» «شكلر»، «شپارس»، درآمد پيشبيني تعديل به توجه با «سهگمت» صندوق واحدهاي آذرآب، تاير، كوير سبزوار،
  شهرداري افزايش انبار در پذيرش قابل محصول استانداردسازي
  و واحد ۴۲.0 توكاريل ۸۲.0 با مپنا عسلويه برق تري مثبت الت معام نتيجه در بيشتر اقبال آالت، ماشين هاي گروه در شد. متوقف سهم هر بيشترين شهاب پارس المپ پيرانشهر قند يكم، امين اي شيش تاالر دادوستدهاي فروشندگان خريداران به را كاال استاندارد به
  تعهد فرابورس شاخص افزايش در را تاثير بيشترين «شفارا»، نمادهاي كه طوري به بودند برخوردار صف با حالي در وابسته هاي گروه برقي تجهيزاتي، همچنين دادند. تشكيل را خريد صف خريد تقاضاي پايان در تهران بهادار اوراق بورس كل
  شاخص تواند مي كااليي سپرده گواهي نتيجه در يدهد.
  كاال مارون پتروشيمي هاي شركت نماد مقابل در داشتند. خريد صف با «شپارس» «شامال» «شتوكا»، «فاذر»، «تپكو»، نمادهاي پرحجم معامالت خريد ياكريل، پل سپهر، پايدار پارند صندوق واحدهاي ديروز هزار ۸7 به رشد ۵۲واحد با ديروز
  معامالت جهاني سطح در ايراني پسته زعفران برند ارتقاي
  به ۳۹.0واحد، با شيراز نفت پااليش ۱7.۱واحد، با در شنبه روز هند دارايي وزارت شدند. همراه «بالبر»، «بموتو»، «بكاب»، «لبوتان»، «فاراك»، بيمه، صنعت گذاري سرمايه مارگارين، كار، پالسكو در مندرج اطالعات براساس رسيد. واحد
  ۳۸۳ صورت به ها قيمت اطالعات چراكه كند، بسزايي
  كمك از مانع منفي تاثير .0واحد ۸۳ زاگرس. پتروشيمي برخي روي گمركي عوارض كرد اعالم يي بيانيه «بشهاب»، «بنيرو»، «بكام»، «لخزر»، «باالس»، بهشهر صنايع توسعه كرانه بناگستر صكوك اوراق تهران بورس فناوري مديريت شركت
  سامانه يشود منتشر دنيا سطح در اينترنت طريق از
  آنالين هاي نماد پربينندهترين شدند. آيفكس بيشتر رشد چين، ايران، از وارداتي شيميايي محصوالت نماد كه شديم مواجه «تكشا» «تكمبا» «رتكو»، به فروش هاي صف ترين سنگين ها عرضه بيشترين با معامالت پايان در بهادار اوراق بورس كل
  شاخص تا يدهد المللي بي داخلي خريداران به را امكان
  اين گذاري سرمايه گروه شركتهاي به متعلق فرابورس زمان تا تصميم اين است. داده افزايش را قطر چشمگير بسيار رشد از پس همچنان «خصدرا» نمادهاي نيز معامالت پايان در دادند. پايان خود كار به افزايش ۵۲واحد با ۶۹ ۶۲فروردين
  شنبه به توجه با كنند. شركت معامالت اين در مستقيم بهطور (حريل)، پردازسير ريل (سمگا)، فرهنگي ميراث اين صادراتي شيميايي محصوالت روي نامحدودي صعود به پرحجم خريد صف با گذشته، هاي ماه ساالنه عادي مجمع برگزاري جهت ونيكي ولغدر رسيد. واحد ۳۸۳
  ۸7هزار عرضه براي مناسبي بستر اوراق اين شده، گفته هاي
  مزي كشت (مفاخر)، خوارزمي اطالعات فناوري توسعه كه شيميايي مواد شود. مي اعمال هند به كشورها داد. ادامه خود شدند. متوقف مالي هاي صورت تصويب واحد 0۸۱ با هموزني معيار با كل
  شاخص يشود. محسوب ايراني زعفران
  پسته توكا (غشهداب)، خراسان ناب شهداب صنعت توليد در داده افزايش را آن واردات عوارض هند نماد طوالني غيبت ادامه در تي آي گروه ارزش رسيد ۱۱۱واحد 7۱هزار رقم به
  افزايش پگاه پاستوريزه شير (شتوكا)، سپاهان فوالد رنگ شوينده پودرهاي كننده، پاك محصوالت انواع شدند دنبال مثبت پرتقاضا همچنان اپرداز بورسي هاي روه بررسي ديروز رسيد. تومان ميليارد هزار 7۲۳ به بازار ايران
  روز كاالي بورس در زعفران پسته اندازي راه بود. (شاوان) الوان نفت پااليش (غگلپا)، گلپايگان اوره، دارد. كاربرد شيميايي محصوالت ديگر در دادند. پايان خود كار به خريد صف با اكثرا متعادل گروه پرتقاضاي نمادهاي از روي، گروه ميليارد يك از بيش تهران بورس گران
  معامله پسته توليدكنندگان گترين بزر از يكي
  ايران امتياز اوراق ديروز دادوستدهاي در همچنين هاي موم گيلكول، اتيلن آمونياك، قير، متانول، نمادهاي خريد صف با كه سازي الستيك گروه بود امروز دادوستدهاي طي معدني فلزي منفي قالب در سهام بهادار اوراق برگه ۲۴۴يليون
  م است، دنيا در زعفران ليدكننده تو گترين بزر
  همچنين ۵.7۵هزار بين فرابورس بازار در مسكن تسهيالت اتيلن پلي خطي بنزين اكليل معدني، نفتي نماد بوديم، مواجه «پتاير» «پسهند» «پكوير»، گروه (از «كيميا» «كروي» نمادهاي كه طوري به ميليارد ۸۵۴ ارزش به معامله نوبت ۱هزار 07
  دليل به گذشته هاي دول در كه است حالي در
  اين اينكه نهايتا خورد قيمت تومان هزار ۹.۲7 تا تومان پتروشيمي شيميايي محصوالت ترين مهم از درصدي ۱0 حدود رشد روز پنجمين در «پلوله» «كنور» «فوالژ»، نمادهاي ديگر كنار در روي) هاي شاخص ديروز كردند. ستد داد
  تومان محصوالت اين بازاريابي فروش به غيراصولي
  مديريت ۹0۴هزار دادوستد ۶۶۸ورد طي بدهي بازار در ديروز، است. هند به ايران صادراتي به محدود عرضههاي پرحجم صف با خود، نمادهاي بودند همراه خريد صف با «فمراد» ها، خصاب شامل كل شاخص تقويت در
  تاثيرگذار يازدهم، دولت آمدن كار روي با اما شد، نم
  توجهي شد. مبادله تومان ميليارد 7.۸۳ ارزش به ورقه گروه مثبت نمادهاي وليز ولصنم وايران، شيرين سريع رشدي تا داد پايان خود كار مثبت «كبافق» «كاما» «فرآور»، «فاسمين»، كاهش در اثرگذار نمادهاي بودند خودرو
  رمپنا، بر شد. دميده محصوالت اين صادرات به ازهيي
  اميد ساير كه بود درحالي اين بودند ليزينگي به روز چند ظرف تنها خود سهامداران براي را توقفي از پس ذوب نماد همچنين شدند، دنبال بودهاند. فارس همراه، اخابر، فوالد، شامل
  شاخص راستاي در دارايي اقتصادي امور وزارت اساس پتروشيمي
  همين نفتي هاي رآورده عرضه بودند. مواجه منفي معامالتي با ها گروه هم مذكور رشد به توجه با اما باشد آورده ارمغان صاحبان فوقالعاده مجمع برگزاري مدت طوالني خساپا، وبملت، شامل پربيننده نمادهاي
  همچنين بازار تشكيل كشاورزي، محصوالت شوندگي
  نقد بورس پتروشيمي نفتي هاي فرآورده تاالر «واتي»، نمادهاي گذاري رمايه س گروه در خريد اشباع منطقه در سهم نمودار داشتن قرار مازاد محل از ۲۲۳درصدي سرمايه افزايش سهام بودند. وساپا خزاميا، خپارس، خودرو،
  شپلي، جهاني، بازار در قدرتمند فعال حضور براي
  منسجم ميزبان فروردين ۶۲ شنبه روز در ايران كاالي خريد صف «واحيا» «سدبير» «وساپا»، يشود. ارزيابي پرريسك بيني پيش اطالعات ارائه ها دارايي ارزيابي تجديد ارزشي وزني معيار با قيمت شاخص
  ديروز گري، واسطه از جلوگيري قيمت، نوسانات
  مديريت است. محصول انواع تن ۱7۵ 7۹هزار عرضه اما شدند، دنبال متعادل اكثرا ها گروهي هم بقيه روانكارها پااليشگاهي شيميايي، هاي گروه بازگشايي مورد ۵۴درصدي مناسب رشد با سود رسيد، واحد ۵۱۲ هزار ۲7 به تقويت 7۸واحد
  با ماه بهمن ۴۲ تاريخ در اقتصادي، شفافيت بازار
  تنظيم شامل محصوالتي مذكور تاالر در روز اين طي نوسانات با عرضهها، افزايش با بازار ادامه در نمادهاي بين اين در بودند، منفي متعادل اكثرا پيش از بيش را سهامداران كام گرفت قرار تقويت واحد ۱۴۱ وزني هم معيار با قيمت شاخص زعفران بورس ۵۹۳۱ سال اسفند، ۶۱ ۵۹۳۱
  سال آمونياك، گوگرد، باتوم، وكيوم كات، لوب قير، نماد كه جايي تا شديم مواجه مذكور گروه منفي «شفارس»، «شكربن»، «شپاكسا»، «ساينا»، پس سيماني ساختماني هاي گروه كرد. شيرين آزاد شاخص رسيد. ۹۵۴واحد هزار ۳۱ به
  شده كرد. اندازي راه ايران كاالي بورس در را
  پسته اسال رطوبتي، عايق پروپيلن، پلي اتيلن، پلي نيز را فروش صف «وملت» نماد كنار در «وبيمه» نمادهاي فروش، صف «شراز» «شپلي» پايان خود كار به متعادل اكثرا مثبت، شروعي از ۴۹۶واحد هزار ۶۸ به افزايش ۱۲۴واحد با
  شناور كاالي بورس در زعفران پسته عرضه مزاياي از
  يكي پلي كاستيك سود واكس، پس سال واكس، كرد. تجربه «شنفت» «شاوان» «شسينا»، «فارس»، «ثامان»، «ثالوند»، نمادهاي ميان اين در دادند ۶۲۱واحد با اول بازار شاخص ويي س از
  رسيد، بر است. شفاف رقابتي بازاري در قيمت كشف
  ايران، شد. عرضه بوتادين مثبت متعادل اكثرا كه يي بيمه گروه در «شامال»، «شيراز»، نمادهاي منفي پرعرضه پرتقاضا «كيسون» «سصفها» «ثپرديس»، كرد پيدا دست واحد ۵۸۹ ۴۵هزار رقم به
  تقويت زعفران پسته بيواسطه مستقيم عرضه اساس
  اين امكان صادركنندگان، يا كننده رف مص به خرد
  كشاورزان آتي مانند ابزاري از استفاده با مشتقه بازار دازي راه پويا
  ان نوسان دامنه ايجاد مبنا حجم ذف صفحه از
  ادامه نزديك آينده در پسته محصول روي معامله اختيار فالكت
  و سمت به پرشتاب حركت
  توقف موضوعات به بهادار اوراق بورس سازمان رييس يك ربا، دون بانكداري نظام اينكه دوم افزود:
  سيف رونق توسعه به كمك اقدام اين كه هطوري يدهد.
  م حجم گفت: كرد اشاره سرمايه بازار اهالي توجه مورد حسابداري عمومي استانداردهاي بر افزون الزامات
  سلسله حضور انبارداري استاندارد پيشرفته اي
  سيسهت عالي وراي موافقت با سال پايان تا نوسان دامنه مبنا به آنها رعايت كه يكند تكليف را مالي گزارشگري
  و يكند. محصوالت اين جهاني بازار گرفتن دست
  در مبنا حجم حذف اساس اين بر شود. مي تعديل بورس همكاري ايران با دارند آمادگي داشتم مالقات جهان استقرار درحال مركزي بانك جانبه همه حمايت با يافته تخصيص كامل طور به مشاع منافع از آنان سهم كه هعنوان است. الزامي آن ذيل مقررات قانون موجب اقداماتي جمله از پويا دامنه به نوسان دامنه رسيدن شده انجام غيررسمي مهاي تفاه كرد: اظهار وي كنند. است. خود مالي وضعيت تحكيم حقوق رعايت يتوانند نيز سهامداران مقابل در است. عملكرد عنوان تحت مستقل مالي صورت يك ارائه
  مثال، جاري سال در معامالت حجم افزايش جهت در كه است بيمه هاي شركت گذاري سرمايه آينده ماه تا ظرف صندوق درخصوص مركزي بانك كل رييس كنند. رصد صورت اين به مراجعه با را خود از يي طبقه به پاسخگويي براي گذاري سرمايه ههاي نشست
  سپرد كدال
  روي در محمدي شاپور «تعادل» گزارش به شود. انجام وي شود. مي عملياتي ايران بيمه صنعت در خارجي اين قبال در مركزي بانك برنامه هها سپرد ضمانت سهامداران شريك مشاع درآمدهاي در كه گذاران
  سرماي بانك بورس، المللي بين نمايشگاه دهمين گشايش آيين اجازه شركت، يك سهام ۹۴درصد تا قانون كه شد يادآور تعيي قانوني محدوده در صندوق اين گفت: صندوق بانك بيشتر ريسك مبين بيشتر؛ سود پرداخت ايران، بانكداري نظام در ابد. ضرورت هستند،
  بانك جديدترين به مطلب اين بيان با ۲0۱7 (فاينكس بيمه يدهد. را خارجي گذاري سرماي ردهگذاران سپ احتمالي خسارت جبران مسوول شده، به پرداختي سود مازاد اينكه بيان با سيف بخشي بلكه نظارتي خاص مقاصد دليل به نه ضرورت
  اين گفت: كرد اشاره ۵۹ سال پايان در سرمايه بازار آمار در مركزي بانك نظارتي معاونت است. عضو هاي بان است، مالي صورت اين انتهايي رقم كه گذاران رده سپ همسنگ است عمومي مقاصد با مالي گزارشگري از بورسي بيمه يك درصدي بلوك عرضه 0۹۴ دوقها صن احتساب بدون ۵۹ سال در بازار اندازه مقاومتي اقتصاد پرتوي در اقتصادي حماسه آغاز نظام برقراري براي را مستمري هاي ري پيگي جاري، سال سهم از دليلي هر به كه است مبلغي دهنده نشان اصل يك اين شود. تلقي سهامداران به گزارش صندوق توسط ديروز آسيا بيمه ۵درصدي بلوك سال با مقايسه در عدد اين كه بوده تومان ميليارد هزار اقتصادي حماسه آغاز از ايران خارجه امور وزير شده پيشبيني قانون در كه صندوق خاص عضويت حق تاكيد است، شده پرداخت ردهگذاران سپ به سهامداران نظري چارچوب بر حاكم منطق قانون بر مبتني قطعي شد. عرضه بورس در ملت سرمايه تامين به
  وابسته ادامه در وي است. داشته ۳0۱درصدي افزايش گذشته فشارهاي ايران مردم گفت: مقاومتي اقتصاد پرتو در عضويت حق نظام برقراري با آورد. خواهد عمل است مديريت عهده بر پرداختي فه اضا اين مسووليت كرد: است. مالي گزارشگري البرز بيمه ۵درصدي ۵.۴و بلوك دو واگذاري از
  بعد كه است تومان ميليارد هزار 0۲۱ دوقها صن ارزش افزود: روند. نم زور بار زير اما يند، تحمل را اقتصادي پرداخت به ملزم بيشتر ريسك داراي هاي بان خاص، عمومي، مجامع در يوانند مت سهامداران است بانك موضوع در توجه اهميت حايز سوم نكته سيف اوج هگذاري سرماي صندوق دو سوي از فروردين ۴۱
  كه تومان ميليارد هزار 00 به سرمايه بازار ارزش مجموع در نمايشگاه دهمين كار به آغاز مراسم در ظريف جواد يي منصفانه نظام كه بود خواهند اضافي عضويت حق نظارتي معاونت البته دهند. قرار پرسش مورد را مديريت تاكيد كرد: عنوان گونه ين را نكها با مالي هاي صورت نام به تعاوني شركت يك توسط انجام اندوخته
  و به اشاره با بورس سازمان سخنگوي است. شده بالغ حماسه امروز مردم گفت: بيمه بانك بورس، بينالمللي شد خواهد موجب شده تلقي بيمه حق پرداخت در حيث از رابطه اين در را الزم اقدامات نيز مركزي بانك شده ريزي برنامه حلهيي مر اجراي بر مركزي بانك بيمه درصدي بلوك نيز ديروز شد خريداري
  خردمندان هاي ورس در گفت: چهارگانه هاي ورس در معامالت وي كرد. خواهند مشاهده مقاومتي اقتصاد در را اقتصادي نپردازند. را بد كاي بانه هزينه خوب، هاي بان كه گونه ان هم حال هر آورد. عمل به مقررات رعايت پوشش به رسيدن تا ايران بانكداري نظام SRFIدر ۵۱۱ميليون شامل بلوك اين شد. روش ميز روانه
  آسيا معامله ۵۹ سال در تومان ميليارد ۵۹۱زار چهارگانه رشد بلندپروازانه برخي ديد از ني يي پب وجود با افزود: اصل مبناي بر كردم اشاره ديگري مصاحبه در نيز قبال گزارشگري المللي بين استانداردهاي الزامات كامل هگذاري سرماي صندوق توسط كه است «آسيا»
  سهم حجم سهام اوراق معامالت حوزه در همچنين شد، انجام همت به كشور، گذشته سال درصدي تا اقتصادي نمايشگاه در بازنشستگي هاي صندو خالي جاي مالي، بازارهاي در بازده ريسك مستقيم رابطه بنيادي ۳۹۳۱ سال از مركزي بانك نظارتي معاونت است. مالي ارزش به ۸۴0۲ريال سهم هر پايه قيمت به
  اندوخته اشاره با محمدي است. داشته افزايش درصد ۵۱ معامالت اقتصادي رشد شاهد مردم، تالش با اقتصادي فعاالن مالي تامين بازارها ساير توسط بايد مالي بازارهاي تواند بانك يك توسط سود باالي هاي رخ پرداخت تمام به اكنون داده انجام باره اين در جامعي مطالعات شد. خواهد عرضه تومان ۳۲يليارد
  ۵. تصريح گذشته الهاي در سهام شده صادر كدهاي به انداز چش در برجام اثرات بوديم درصد از فراتر كه است سرمايه بازار اركان از يكي بيمه همچنين شوند، باشد بانك اين عمليات بيشتر ريسك دهنده نشان كردن فراه است. واقف موضوع فني ظرايف
  جوانب ميليون سهامداري كدهاي تعداد ۱۹ سال در كرد: هدف كه كليدي حوزه سه در توان را كشور اقتصادي اما دارند، جا تركيب اين در هم بازنشستگي دوقهاي صن بهاي باالتر، نرخ اين كه باشند آگاه بايد ذاران رده سپ ترين مهم از يكي كه نكها با در الزم هاي زيرساخت شركت بانك يك وقالعاده ساالنه مجمع زمان رشد با هماكنون عدد اين كه بود كد ۸هزار 00 بود، فرامرزي بينالمللي ظالمانه هاي تحريم اصلي مالي بازارهاي بين در گذاري سرماي دوقهاي صن جاي پيامدهاي بايد منطقا شوند مي متقبل كه است ريسكي با مرتبط وثايق از تكا بل قا اطالعاتي بانك ايجاد آنها بورسي شركت همراه به گردشگري
  بانك است. رسيده كد ميليون ۱۱ عدد به 7۵درصدي است. گاز نفت ها، وزه اين از يكي كه كرد هبندي دست كار به آغاز مراسم در همتي عبدالناصر است. خالي بپذيرند. نيز را آن هايي ضرور ازجمله هاست بانك تمام در تسهيالت ساالنه مجمع برگزاري مكان زمان
  فرابورسي انداز چش درباره بهادار اوراق بورس سازمان رييس زده ان هيج ها تحري شدن برداشته از كرد: تصريح وي بازار اركان از يكي بيمه بانك بورس، نمايشگاه دهمين به ريسك اين همچنين كرد: خاطرنشان ادامه در وي ناپذير جتناب را IFRS هگام امب دقيق اجراي كه است بانك گزارش«تعادل» به كردند. اعالم را وقعاده
  فال رفع امسال كرد: خاطرنشان سرمايه بازار جاري سال ترين بزرگ تعامل نمايانگر كه اتفاق اين اما نيستيم، جاي گفت: دانست بازنشستگي هاي دوق صن را سرمايه نشانه كه يابد مي تسري نيز هايي بانك چنين سهامداران تعيين در اصلي پارامترهاي از يكي وثايق ارزيابي يكند. سال اتمام پي در مشهد بندي بسته صنايع
  گردشگري يكه طور به است. نظر مد سرمايه بازار هاي يت محدود بزرگ پيامدهاي است، ايران با جهاني برندهاي حالي در اين است؛ خالي سرمايه بازار در ها دوق صن اين ردهگذاران سپ به پرداختي سود مازاد باالي نسبت در آن است. تسهيالت منصفانه ارزش سيار ارتباطات هاي كت شر ۵۹ آذر به منتهي
  مالي همراهي با باشد شده ايجاد دليلي هر به ها يت محدود اين به نسبت جهاني اعتماد اطمينان جلب در تاثيرگذاري تامين در بايد كه آنونه نتوانسته سرمايه بازار كه است تصميمات در نيز سهامداران بنابراين شود. مي ديده دستورالعمل تدوين همچنين افزود: ادامه در او فنرسازي آذر ايسوز رآورده كاال، بورس
  ايران، خواهد رفع بورس عالي وراي ش اعضاي بنيا طي دكتر راه كه داده جهان به را پيام اين گذاشته جاي به ايران افزود: مركزي بيمه كل رييس كند. ايفا نقش كشور مالي تگذاري قيم را ريسك اين بايد خود گذاري سرماي از ناشي هاي ان زي سود ارائه شناسايي نحوه با مرتبط برگزاري مكان زمان ۵۹ اسفند مالي سال براي
  خاور اشاره نمادها مدت طوالني توقف به ادامه در وي شد. است. باز ايران، با همكاري تجارت از نالمللي بي مالي بازارهاي در بلندمدت اوراق كسوم قانوني بازرسان مستقل حسابرسان همچنين كنند. نحوه دستورالعمل با آن تطبيق منصفانه ارزش اعمال قند هاي كت شر همچنين كردند. اعالم را ساالنه
  مجمع مدت طوالني توقف رفع جهت در اقداماتي گفت: كرد كشور اقتصاد در مالي بازارهاي حساسيت به ظريف نقش ها بيمه كه حالي در شود؛ صادر بيمهها سوي يي حرفه هاي مسووليت ايفاي راستاي در نيز ها بانك در خاص شرانگيز چال موضوعي مشاع، درآمد تسهيم اعضاي انتخاب جهت ايران سيار ارتباطات
  بيستون ارتقا سرمايه بازار در نقدشوندگي تا شده انجام ادها از براي تالش با سو يك از مها تحري گفت: كرد اشاره اساس، اين بر دارند ايران سرمايه بازار در پاييني بسيار به را موارد اين بانك فعاليت تداوم با ارتباط در بايد خود مطالعه دست در اكنون كه است ايران بانكداري صنعت از سرمايه افزايش براي گردشگري بانك اتديره
  هيم عنوان به سرمايه بازار اليحه تدوين به محمدي كند. پيدا را مبادله هزينه كشور، مالي بانكي سيستم انداختن كار بيمه صنعت افزوده ارزش كه كرد حركت سمتي به بايد بانك نظارتي معاونت دهند. قرار توجه مورد مقتضي نحو موضوعات از هايي نمون صرفا موارد اين است. كارشناسي هزار ۶به 00 (از سهامداران آورده مطالبات
  محل هروزرساني گفت: كرد اشاره ديگر موثر اقدام يك ريسك بردن باال با دادند افزايش كشور اقتصاد كل براي هاي دوق صن اينكه ضمن شود؛ تقويت سرمايه بازار در مديران به خطاب يي نام در گذشته سال اواخر مركزي اعمال مستلزم كه است IFRS اجراي در چالشي فني اين در روند. وقالعاده مجمع به تومان) ميليارد
  0۸۹ نهايي جاري سال اول ماهه سه در معامالتي سامانه را اقتصاد در هذاري سرمايگ مالي تامين هزينه كشور، باشد. آن از بخشي تواند هم بازنشستگي اوراق بورس سازمان براي آن رونوشت كه ها بان عامل از يي مجموعه به دستيابي براي عملي نظري دقت تاريخ در ايران اكريل پلي شركت وقالعاده مجمع
  ميان يشود. انجام سال پايان تا تكميلي هاي سامانه شود مي ناگزير به كه رويكردهايي تحريه البته دادند؛ افزايش گذشته سال در بيمه نفوذ ضريب كرد: تصريح وي توجه شده، ارسال نيز كا بانه مستقل حسابرسان بهادار اتكاست. قابل كيفيت با مالي گزارشگري مفاد شموليت گيري تصميم درخصوص
  0۳فروردين مورد موضوعات از يكي به بورس سازمان سخنگوي يك بود، شده اتخاذ آن، با مقابله براي قبل دولت در عالوه بيمه كه است حالي در اين كرد. عبور ۲درصد از داد. قرار تاكيد مورد را وولا مس اين به شد. موكول ديگري زمان به لغو تجارت ۱۴۱قانون
  ماده مبنا حجم گفت: كرد اشاره سرمايه بازار اهالي توجه آن به كمتر كه داشت هم ديگر بنيادين جدي آسيب مهم منابع از دهد، ارائه ريسك پوشش واند اينكه بر مالي ثبات براي مركزي بانك تدريجي اقدامات ارتباطات العاده)، وق عادي مجمع گردشگري(دو
  بانك بورس عالي وراي موافقت با سال پايان تا نوسان دامنه در شفافيت مالي نظم رفتن بين از آن، كه شده پرداخته هاي بيم دنيا، جاي همه در است مالي بازارهاي تامين اعتباري موسسات مجوزهاي تضمين عدم نظارتي حوزه اقدامات به اعتبار پول شوراي رييس بندي بست وقعاده)، ال عادي مجمع ايران(دو
  سيار رسيدن مبنا حجم حذف اساس اين بر يشود. تعديل عواقب درگير ملت دولت هم هنوز كه بود ايران اقتصاد يكنند. آفريني نقش حوزه اين در عمر به مركزي بانك توسط فعاليت مجوز اعطاي سيف مالي هاي ورت سازي اف شف درخصوص مركزي بانك كاال بورس آذر، ايسوز رآورده خاور، سازي فن
  مشهد، كه است اقداماتي جمله از پويا دامنه به نوسان دامنه دكل شدن گم كرد: اظهار وي هستند. آن از ناشي توسعه بودن پايين علل از يكي همتي، گفته به شده تعري روشن معناي داراي را اعتباري موسسات نظارتي معاونت كرد: تاكيد اشاره اخير الاي سه در العاده) وق طور به عادي بيستون(مجمع قند
  و انجام جاري سال در معامالت حجم افزايش جهت در كوچكي هاي نمونه دالر ميلياردها رفتن باد بر نفتي سپرده سود نرخ بودن باال كشور، در عمر اي بيه مجوز اين دنيا، جاي هيچ در گفت: دانست حقوقي است كرده سعي گذشته، سال دو طول در مركزي
  بانك تحوالت به ادامه در بورس سازمان رييس شود. برجام از بعد كه حالي در است؛ بزرگ آسيب اين از با عمر هاي بيمه پارسال وجود اين با اما است؛ بانكي آن عمليات نتايج بانك هاي فعاليت تضمين معناي به احتساب از مراقبت مالي، هاي ورت سازي اف شف با ماه از بعد معامالت تابلو به «ذوب» بازگشت گفت: كرد اشاره سرمايه بازار در ۵۹ سال مثبت داده رخ مالي بازارهاي حوزه در زيادي مثبت اتفاقات بازارهايي البته شدند. رو روب درصدي ۴0 نزديك رشد تالش حداكثر نيز مركزي بانك نظارتي معاونت نيست. وكالوصول مشك مطالبات با رابطه در ويژه كافي ذخاير معامالت تابلو از دوري ۳ماه از بعد آهن ذوب
  نماد ماهانه توليدات اجباري افشاي آپشن، معامالت اندازي راه خارجي گذاري سرمايه جذب ظريف، گفته به است. همين به باشند، داشته باالتري بازدهي بايد باال ريسك با داراي اعتباري موسسات ها بان بر نظارت در را خود مت سال كه موهوم سودهاي شناسايي از ممانعت درصدي ۵0 نوسان دامنه محدوديت با
  ديروز فرابورس، بورس معامالتي هسته جداسازي تها، شرك بيش به است، اهميت حايز اقتصادي رونق در كه در تعادل ايجاد تا يود درخواست اقتصاد وزير از دليل اين نظارت، نوين مدل استقرار با آورد. عمل مجوز تدريجي اقدامات يدازد، ان مخاطره به را بانك مالي در كرد. رشد درصد ۱۳ از بيش كه شد
  بازگشايي بر مالي هاي ورت افشاي به الزام ،MBS اوراق انتشار ۳۸۵ ۲۱هزار به يافته افزايش ۳۱درصد 00 از كرد: تاكيد همتي دهند. قرار توجه مورد را مالي بازارهاي بعد از ها نك با كه نحوي به شود تشديد تها نظار كند. عملي مالي ثبات راستاي در را يي ده زي ري برنام گذشته، سال دي ۵۲ از آهن ذوب نماد توقف
  ُ
  پي جاي به تضميني قيمت IFRS العمل دستور اساس جذب كنار در همچنين است، رسيده ريال ميليارد هر يشود نم داريم؛ مالي بازارهاي در هماهنگي به نياز ما شوند بندي طبقه ريسك براساس نظارتي مقاصد جاري سال از نظارت نوين مدل استقرار با كرد: اضافه او نخستين مانند اطالعاتي انتشار به اقدام شركت
  اين بورس معامالت در بيشتر چه هر رونق تضميني، خريد المللي بين نهادهاي در عضويت خارجي، هاي سرمايه كرد: خاطرنشان وي بگيرد. تصميم خودش براي بازاري يشود. اعمال تر ريسكي هاي بانك بر شديدتري نظارت انجام فراگيرتر من عتر، جام نحو اقدامات اين هفته آخر كرد ۶۹ شده نشده حسابرسي
  درآمد فعال هاي شرك كدهاي تعداد دوبرابري افزايش انرژي اوراق كميسيون المللي بين سازمان مانند سرمايه بازار اين بر كه هستند فعال كشور در يي بيمه شركت ۲۳ نتايج ليت مسوو حال، هر در اما اينكه بيان با او غايب گذاران رده سپ حقوق از صيانت اگرچه شد. خواهد آن وضعيت آخرين درباره بورس سازمان هم
  پيش حمايت با بورس اين معامالت رونق انرژي بورس در ايران بهادار اوراق بورس سازمان سوي از بهادار كشور در توليدي هاي بيم حق درصدي ۳۲ رشد اساس، آنها بكار كس مدل از ناشي كه ها بانك عمليات نظارتي معاونت مهم وظيفه بانك، هاي گير تصميم در تابلو به ماه از بعد فرابورس شركت اين داد.
  توضيح از كاال بورس در زعفران پسته پذيرش نفت وزير در نيز كشورها ساير با متعدد هاي تفاهمنامه امضاي صنعت كه كرد بيني پيش توان مي هستيم شاهد را منتخب مديره هيات عهده به است بانك هدايت نحوه حقوق به توجه حال، عي در اما است مركزي بانك بازار عمليات مدير رابطه اين در بازگشت.
  معامالت ادامه در است. بوده گذشته سال مثبت اقدامات جمله است. شده حاصل برجام دستاوردهاي سايه براي گفت: وي باشد. داشته خوبي رشد ۶۹ سال در بيمه صندوق آن بر عالوه كرد: خاطرنشان است، سهامداران توجه مورد همواره نيز بالقوه بالفعل سهامداران منافع نماد كرد: اعالم اطالعيهيي صدور با فرابورس
  اعضاي در هنگسازي فر اهميت به محمدي دكتر سخنراني اين وجوه به مركزي بانك دسترسي به اشاره با وي در شركتي حاكميت دنبال به جزء سهامداران از حمايت توسعه پنجم برنامه قانون موجب به كه هها سپرد ضمانت عملكرد صورت ارائه به ها بان الزام افزود: وي است. بوده اصفهان(ذوب۱) آهن ذوب سهامي شركت
  معامالتي از يكي گفت: كرد اشاره سرمايه بازار توسعه رونق گفت: كرد اشاره كشور از خارج در خود مالي منابع بيمه عالي شوراي كار دستور در كه هستيم بيمه صنعت حقوق از حمايت در ديگري قانوني ابزار شد، ايجاد كش طراحي واقع در هگذاري سرماي ردههاي سپ صاحبان فوقالعاده عمومي مجمع برگزاري از
  پس سازي هنگ فر به معطوف سرمايه بازار در مهم ليتهاي فعا مركزي هاي بانك ديگر نزد مركزي بانك هاي حسا ظريف از قدرداني با مركزي بيمه كل رييس دارد. قرار سابقه از مختلف كشورهاي در كه است ردهگذاران سپ هگذاران سپرد مشاعبان منافع درست تسهيم براي دقيقي اطالعات ارائه سرمايه افزايش درخصوص
  سهام در يواند مت نمايشگاه اين كه است مخاطبان با ارتباط جمله از سوييفت به اتصال اروپا در خصوص به بيمه صنعت در را توافق اين نتايج گفت: برجام خاطر به ايران در صندوق اين اگرچه است. برخوردار يتري طوالن صورت اين بررسي با گذاران رده سپ است. سهامداران سقف تا قيمت نوسان دامنه محدوديت با بيني باشد.
  پيش موثر ارتباط اين برقراري هدف اين تحقق است. مثبت دستاوردهاي بيمه صنعت سران با گذشته سال در كنيم؛ مي لمس فعاليت سال حدود طول در اما شود تلقي نوپا نهادي يابند اطمينان توانند مي آن پيوست هاي يادداشت مالي شد. معامله انجام آماده درصد ۵0
روشن شدن موتور بورس با استارت خودرويي‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/27
روشن شدن موتور بورس با استارت خودرويي‌ها
«تعادل» دليل رشد 250 واحدي شاخص كل را بررسي كرد


گروه بورس  

روز گذشته شاخص كل بورس تهران به واسطه افزايش تقاضا روي نمادهاي صنعت خودرو با رشد 250واحدي وضعيت خود در كانال 78 هزار واحدي را تثبيت كرد.

به گزارش «تعادل»، يكي از محرك‌هاي اصلي رشد شاخص كل و نماگرهاي بورس در دوره‌هاي مختلف، نمادهاي خودرويي بودند. اين گروه به دليل داشتن سهام شناور بالا، توان جذب نقدينگي زياد را دارند كه بر اين اساس قادر به هدايت شاخص‌هاي بورس هستند. روز گذشته نيز به دليل خريدهاي سنگين حقيقي‌هاي بازار روي نمادهاي اين صنعت، شاهد مثبت شدن فضاي بورس بوديم تا جايي كه ارزش معاملات بورس بعد از چندي به رقم 450ميليارد تومان و ارزش معاملات فرابورس نيز به مرز 200ميليارد تومان رسيد. همچنين شاخص كل فرابورس (آيفكس) با ثبت ركورد سه ساله گذشته به رقم 909 واحد رسيد. دادوستدهاي تالار شيشه‌اي

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات ديروز با 250 واحد رشد به 78 هزار و 383واحد رسيد. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شركت مديريت فناوري بورس تهران شاخص كل بورس اوراق بهادار در پايان معاملات شنبه 26فروردين 96 با 250 واحد افزايش به 78هزار و 383واحد رسيد.

شاخص كل با معيار هم‌وزني با 180 واحد افزايش به رقم 17هزار و 111 واحد رسيد و ارزش روز بازار به 327هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز معامله‌گران بورس تهران بيش از يك ميليارد و 442ميليون برگه اوراق بهادار و سهام در قالب 107 هزار نوبت معامله و به ارزش 458ميليارد تومان داد و ستد كردند. ديروز شاخص‌هاي تاثيرگذار در تقويت شاخص كل شامل خصاب‌ها، رمپنا، خودرو بودند و نمادهاي اثرگذار در كاهش شاخص شامل فولاد، ‌اخابر، همراه، فارس بوده‌اند. همچنين نمادهاي پربيننده شامل وبملت، ‌خساپا، شپلي، خودرو، خپارس، خزاميا، وساپا بودند.

ديروز شاخص قيمت با معيار وزني و ارزشي با 87واحد تقويت به 27 هزار و 215واحد رسيد، ‌شاخص قيمت با معيار هم‌وزني 141 واحد تقويت شده و به 13 هزار و 459 واحد رسيد. شاخص آزاد شناور با 421 واحد افزايش به 86 هزار و 694واحد رسيد، از سويي ‌شاخص بازار اول با 126واحد تقويت به رقم 54هزار و 985 واحد دست پيدا كرد و شاخص بازار دوم با 820 واحد تقويت رقم 170 هزار و 450واحد را ثبت كرد.

 ديروز، نمادهاي فولاد مباركه، مخابرات، ارتباطات سيار و صنايع پتروشيمي خليج‌فارس با بيشترين تاثير منفي بر شاخص كل بورس مانع رشد بيشتر اين متغير شدند. همچنين ديروز گروه‌هاي خودرو، رايانه و فلزات اساسي با بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعت قرار گرفتند.  صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي سايپا آذين، بهنوش ايران، لامپ پارس شهاب، كنترل خوردگي تكين كو، سيمان اصفهان، آسان پرداخت پرشين و معدني املاح ايران بود.

در مقابل نمادهاي سيمان ايلام، بانك ملت، لاميران، پلي‌اكريل، كاشي الوند، پلاسكو كار و فرآورده‌هاي نسوز آذر با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معاملات قرار گرفتند. در جريان معاملات ديروز آسان پرداخت پرشين، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، كوير تاير، آذرآب، واحدهاي صندوق امين يكم، قند پيرانشهر و لامپ پارس شهاب بيشترين تقاضاي خريد و صف خريد را تشكيل دادند.  همچنين ديروز واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، پلي‌اكريل، پلاسكو كار، مارگارين، سرمايه‌گذاري صنعت بيمه، اوراق صكوك بناگستر كرانه و توسعه صنايع بهشهر با بيشترين عرضه‌ها و سنگين‌ترين صف‌هاي فروش به كار خود پايان دادند. در پايان معاملات نيز نمادهاي ولغدر و ونيكي جهت برگزاري مجمع عادي سالانه تصويب صورت‌هاي مالي متوقف شدند. بررسي گروه‌هاي بورسي

گروه روي، از نمادهاي پرتقاضاي گروه متعادل و منفي فلزي و معدني طي دادوستدهاي امروز بود به‌طوري كه نمادهاي «كروي» و «كيميا» (از گروه روي) در كنار ديگر نمادهاي «فولاژ»، «كنور» و «فمراد» با صف خريد همراه بودند و نمادهاي «فاسمين»، «فرآور»، «كاما» و «كبافق» مثبت دنبال شدند، همچنين نماد ذوب پس از توقفي طولاني مدت و برگزاري مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه 322درصدي از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها و ارائه اطلاعات پيش‌بيني سود با رشد مناسب 45درصدي مورد بازگشايي قرار گرفت و كام سهامداران را بيش از پيش شيرين كرد.  گروه‌هاي ساختماني و سيماني پس از شروعي مثبت، اكثرا متعادل به كار خود پايان دادند در اين ميان نمادهاي «ثالوند»، «ثامان»، «ثپرديس»، «سصفها» و «كيسون» پرتقاضا و همراه صف خريد به كار خود پايان دادند و نماد «سهگمت» با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم متوقف شد. در گروه‌هاي ماشين‌آلات، تجهيزاتي، برقي و گروه‌هاي وابسته در حالي با صف خريد و معاملات پرحجم نمادهاي «تپكو»، «فاذر»، «فاراك»، «لبوتان»، «بكاب»، «بموتو»، «بالبر»، «بالاس»، «لخزر»، «بكام»، «بنيرو»، «بشهاب»، «رتكو»، «تكمبا» و «تكشا» مواجه شديم كه نماد «خصدرا» همچنان پس از رشد بسيار چشمگير ماه‌هاي گذشته، با صف خريد پرحجم به صعود خود ادامه داد.

گروه آي‌تي در ادامه غيبت طولاني نماد اپرداز همچنان پرتقاضا و مثبت دنبال شدند و اكثرا با صف خريد به كار خود پايان دادند. در گروه لاستيك‌سازي كه با صف خريد نمادهاي «پكوير»، «پسهند» و «پتاير» مواجه بوديم، نماد «پلوله» در پنجمين روز رشد حدود 10درصدي خود، با صف پرحجم و عرضه‌هاي محدود به كار خود پايان داد تا رشدي سريع و شيرين را براي سهامداران خود تنها ظرف چند روز به ارمغان آورده باشد اما با توجه به رشد مذكور و قرار داشتن نمودار سهم در منطقه اشباع خريد پرريسك ارزيابي مي‌شود.

گروه‌هاي شيميايي، پالايشگاهي و روانكارها اكثرا متعادل و منفي بودند، در اين بين نمادهاي «ساينا»، «شپاكسا»، «شكربن»، «شفارس»، «شپلي» و «شراز» صف فروش، نمادهاي «فارس»، «شسينا»، «شاوان» و «شنفت» پرعرضه و منفي و نمادهاي «شيراز»، «شاملا»، «شلعاب»، «شفارا»، «شتران»، «ونفت»، «شپارس»، «شكلر»، «شاراك» و «شتوكا» از اقبال بيشتر و در نتيجه معاملات مثبت‌تري برخوردار بودند به‌طوري كه نمادهاي «شفارا»، «شتوكا»، «شاملا» و «شپارس» با صف خريد همراه شدند. وزارت دارايي هند روز شنبه در بيانيه‌يي اعلام كرد عوارض گمركي روي برخي محصولات شيميايي وارداتي از ايران، چين، قطر را افزايش داده است. اين تصميم تا زمان نامحدودي روي محصولات شيميايي صادراتي اين كشورها به هند اعمال مي‌شود. مواد شيميايي كه هند عوارض واردات آن را افزايش داده در توليد انواع محصولات پاك‌كننده، پودرهاي شوينده و ديگر محصولات شيميايي كاربرد دارد. اوره، متانول، قير، آمونياك، اتيلن گيلكول، موم‌هاي نفتي و معدني، اكليل بنزين خطي و پلي‌اتيلن از مهم‌ترين محصولات شيميايي و پتروشيمي صادراتي ايران به هند است.

وايران، ولصنم و وليز نمادهاي مثبت گروه ليزينگي بودند اين درحالي بود كه ساير هم‌گروهي‌ها با معاملاتي منفي مواجه بودند. در گروه سرمايه‌گذاري نمادهاي «واتي»، «وساپا»، «سدبير» و «واحيا» صف خريد و بقيه هم‌گروهي‌ها اكثرا متعادل دنبال شدند، اما در ادامه بازار و با افزايش عرضه‌ها، با نوسانات منفي گروه مذكور مواجه شديم تا جايي كه نماد «وبيمه» در كنار نماد «وملت» صف فروش را نيز تجربه كرد.

در گروه بيمه‌يي كه اكثرا متعادل و مثبت بودند با صف خريد نمادهاي دانا، كوثر و آسيا مواجه شديم، همچنين تعداد 115 ميليون سهم معادل 5درصد سهام بيمه آسيا از طرف شركت صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به صورت يكجا و نقد به قيمت پايه هر سهم 204.8 تومان در نماد «آسيا4» عرضه و معامله شد. تداوم ركورد‌زني آيفكس

شاخص فرابورس ايران همچنان به ركوردزني خود ادامه داده و با صعود 12 پله‌يي قله 909 واحدي را پس از سه سال فتح كرد. براساس اين گزارش، طي معاملات ديروز ارزش بازار اول و دوم فرابورس به رقم 56.6هزار ميليارد تومان رسيد.

ديروز با 60هزار و 444 مورد معامله ارزش معاملات فرابورس به رقم قابل‌توجه 198ميليارد تومان رسيد. همچنين حجم معاملات در دادوستدهاي ديروز 896ميليون سهم بود.  ديروز نماد شركت‌هاي ذوب‌آهن اصفهان با 12واحد، سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي با يك واحد، توليد برق عسلويه مپنا با 0.28 و توكاريل 0.24 واحد بيشترين تاثير را در افزايش شاخص فرابورس داشتند. در مقابل نماد شركت‌هاي پتروشيمي مارون با 1.71واحد، پالايش نفت شيراز با 0.93واحد، پتروشيمي زاگرس. 0.38 واحد تاثير منفي مانع از رشد بيشتر آيفكس شدند. پربيننده‌ترين نماد‌هاي فرابورس متعلق به شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)، ريل پردازسير (حريل)، توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر)، كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)، توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا)، شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا)، پالايش نفت لاوان (شاوان) بود.

همچنين در دادوستدهاي ديروز اوراق امتياز تسهيلات مسكن در بازار فرابورس بين 57.5هزار تومان تا 72.9هزار تومان قيمت خورد و نهايتا اينكه ديروز، در بازار بدهي طي 866 مورد دادوستد 409هزار ورقه به ارزش 38.7ميليارد تومان مبادله شد. عرضه فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي

تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران در روز شنبه ۲۶ فروردين ميزبان عرضه ۹۷هزار و ۱۷۵تن انواع محصول است. طي اين روز و در تالار مذكور محصولاتي شامل قير، لوب كات، وكيوم باتوم، گوگرد، آمونياك، پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن، عايق رطوبتي، اسلاك واكس، سلاپس واكس، سود كاستيك و پلي بوتادين عرضه شد.

 نویسنده:
توقف حركت پرشتاب به سمت فلاكت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/27
توقف حركت پرشتاب به سمت فلاكت


ادامه از صفحه 5  

سيف افزود: دوم اينكه نظام بانكداري بدون‌ ربا، يك سلسله الزامات افزون بر استانداردهاي عمومي حسابداري و گزارشگري مالي را تكليف مي‌كند كه رعايت آنها به ‌موجب قانون و مقررات ذيل آن الزامي است. به‌عنوان مثال، ارائه يك صورت مالي مستقل تحت عنوان عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي پاسخگويي به طبقه‌يي از سرمايه‌گذاران كه در درآمدهاي مشاع شريك سهامداران بانك هستند، ضرورت مي‌يابد. در نظام بانكداري ايران، اين ضرورت نه به‌ دليل مقاصد خاص نظارتي بلكه بخشي از گزارشگري مالي با مقاصد عمومي است و همسنگ گزارش به سهامداران تلقي مي‌شود. اين يك اصل قطعي مبتني بر قانون و منطق حاكم بر چارچوب نظري گزارشگري مالي است.

سيف نكته سوم حايز اهميت و توجه در موضوع صورت‌هاي مالي بانك‌ها را اين‌گونه عنوان كرد: تاكيد بانك مركزي بر اجراي مرحله‌يي و برنامه‌ريزي ‌شده IFRS در نظام بانكداري ايران تا رسيدن به پوشش كامل الزامات استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي است. معاونت نظارتي بانك مركزي از سال ۱۳۹۳ مطالعات جامعي در اين باره انجام داده و اكنون به تمام جوانب و ظرايف فني موضوع واقف است. فراهم ‌كردن زيرساخت‌هاي لازم در بانك‌ها كه يكي از مهم‌ترين آنها ايجاد بانك اطلاعاتي قابل ‌اتكا از وثايق مرتبط با تسهيلات در تمام بانك‌هاست ازجمله ضرورت‌هايي است كه اجراي دقيق و گام‌به‌گام IFRS را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. ارزيابي وثايق يكي از پارامترهاي اصلي در تعيين ارزش منصفانه تسهيلات است.

او در ادامه افزود: همچنين تدوين دستورالعمل مرتبط با نحوه شناسايي و ارائه سود و زيان‌هاي ناشي از اعمال ارزش منصفانه و تطبيق آن با دستورالعمل نحوه تسهيم درآمد مشاع، موضوعي چالش‌برانگيز و خاص در صنعت بانكداري ايران است كه اكنون در دست مطالعه كارشناسي است. اين موارد صرفا نمونه‌هايي از موضوعات فني و چالشي در اجراي IFRS است كه مستلزم اعمال دقت نظري و عملي براي دستيابي به مجموعه‌يي از گزارشگري مالي با كيفيت و قابل‌ اتكاست.

 

 اقدامات تدريجي بانك مركزي براي ثبات مالي

رييس شوراي پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتي بانك مركزي درخصوص شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي در سال‌هاي اخير اشاره و تاكيد كرد: معاونت نظارتي بانك مركزي در طول دو سال گذشته، سعي كرده است با شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، مراقبت از احتساب ذخاير كافي به‌ ويژه در رابطه با مطالبات مشكوك‌الوصول و ممانعت از شناسايي سودهاي موهوم كه سلامت مالي بانك را به مخاطره مي‌اندازد، اقدامات تدريجي و برنامه‌ريزي ‌شده‌يي را در راستاي ثبات مالي عملي كند. او اضافه كرد: با استقرار مدل نوين نظارت از سال جاري اين اقدامات به ‌نحو جامع‌تر، منظم‌تر و فراگيرتر انجام خواهد شد. اگرچه صيانت از حقوق سپرده‌گذاران غايب در تصميم‌گيري‌هاي بانك، وظيفه مهم معاونت نظارتي بانك مركزي است اما در عين‌ حال، توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نيز همواره مورد توجه بوده است.  وي افزود: الزام بانك‌ها به ارائه صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در واقع طراحي خط‌كش دقيقي براي تسهيم درست منافع مشاعبان سپرده‌گذاران و سهامداران است. سپرده‌گذاران با بررسي اين صورت مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن مي‌توانند اطمينان يابند كه سهم آنان از منافع مشاع به طور كامل تخصيص يافته است. در مقابل سهامداران نيز مي‌توانند رعايت حقوق خود را با مراجعه به اين صورت رصد كنند. پرداخت سود بيشتر؛ مبين ريسك بيشتر بانك

سيف با بيان اينكه مازاد سود پرداختي به سپرده‌گذاران كه رقم انتهايي اين صورت مالي است، نشان‌دهنده مبلغي است كه به‌ هر دليلي از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است، تاكيد كرد: مسووليت اين اضافه‌ پرداختي بر عهده مديريت بانك است و سهامداران مي‌توانند در مجامع عمومي، مديريت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتي بانك مركزي نيز اقدامات لازم را در اين رابطه از حيث رعايت مقررات به عمل مي‌آورد. به‌ هر حال همان‌گونه كه قبلا نيز در مصاحبه ديگري اشاره كردم بر مبناي اصل بنيادي رابطه مستقيم ريسك و بازده در بازارهاي مالي، پرداخت نرخ‌هاي بالاي سود توسط يك بانك مي‌تواند نشان‌دهنده ريسك بيشتر عمليات اين بانك باشد و سپرده‌گذاران بايد آگاه باشند كه اين نرخ بالاتر، بهاي ريسكي است كه متقبل مي‌شوند و منطقا بايد پيامدهاي آن را نيز بپذيرند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين اين ريسك به سهامداران چنين بانك‌هايي نيز تسري مي‌يابد كه نشانه آن در نسبت بالاي مازاد سود پرداختي به سپرده‌گذاران ديده مي‌شود. بنابراين سهامداران نيز در تصميمات سرمايه‌گذاري خود بايد اين ريسك را قيمت‌گذاري كنند. همچنين حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بانك‌ها نيز در راستاي ايفاي مسووليت‌هاي حرفه‌يي خود بايد در ارتباط با تداوم فعاليت بانك اين موارد را به نحو مقتضي مورد توجه قرار دهند. معاونت نظارتي بانك مركزي اواخر سال گذشته در نامه‌يي خطاب به مديران عامل بانك‌ها كه رونوشت آن براي سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانك‌ها نيز ارسال شده، توجه به اين مسووليت‌ها را مورد تاكيد قرار داد. عدم تضمين مجوزهاي موسسات اعتباري

سيف اعطاي مجوز فعاليت توسط بانك مركزي به موسسات اعتباري را داراي معناي روشن و تعريف ‌شده حقوقي دانست و گفت: در هيچ جاي دنيا، اين مجوز به ‌معناي تضمين فعاليت‌هاي بانك و نتايج عمليات آن نيست. معاونت نظارتي بانك مركزي نيز حداكثر تلاش خود را در نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز به‌ عمل مي‌آورد. با استقرار مدل نوين نظارت، اين نظارت‌ها تشديد مي‌شود به ‌نحوي‌ كه بانك‌ها از بُعد مقاصد نظارتي براساس ريسك طبقه‌بندي مي‌شوند و نظارت شديدتري بر بانك‌هاي ريسكي‌تر اعمال مي‌شود.

او با بيان اينكه اما در هر حال، مسووليت‌ نتايج عمليات بانك‌ها كه ناشي از مدل كسب‌وكار آنها و نحوه هدايت بانك است به عهده هيات‌مديره منتخب سهامداران است، خاطرنشان كرد: علاوه بر آن صندوق ضمانت سپرده‌ها كه به ‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد شد، ابزار قانوني ديگري در حمايت از حقوق سپرده‌گذاران است كه در كشورهاي مختلف از سابقه طولاني‌تري برخوردار است. اگرچه اين صندوق در ايران نهادي نوپا تلقي مي‌شود اما در طول حدود 3سال فعاليت با حمايت همه‌ جانبه بانك مركزي درحال استقرار و تحكيم وضعيت مالي خود است.

رييس كل بانك مركزي درخصوص صندوق ضمانت سپرده‌ها و برنامه بانك مركزي در قبال اين صندوق گفت: اين صندوق در محدوده قانوني تعيين‌ شده، مسوول جبران خسارت احتمالي سپرده‌گذاران بانك‌هاي عضو است. معاونت نظارتي بانك مركزي در سال جاري، پيگيري‌هاي مستمري را براي برقراري نظام حق عضويت خاص صندوق كه در قانون پيش‌بيني شده است به ‌عمل خواهد آورد. با برقراري نظام حق عضويت خاص، بانك‌هاي داراي ريسك بيشتر ملزم به پرداخت حق عضويت اضافي خواهند بود كه نظام منصفانه‌يي در پرداخت حق بيمه تلقي شده و موجب خواهد شد بانك‌هاي خوب، هزينه بانك‌هاي بد را نپردازند. جاي خالي صندوق‌هاي بازنشستگي در نمايشگاه

بازارهاي مالي بايد توسط ساير بازارها تامين مالي شوند، همچنين بيمه يكي از اركان بازار سرمايه است كه صندوق‌هاي بازنشستگي هم در اين تركيب جا دارند، اما جاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بين بازارهاي مالي خالي است.  عبدالناصر همتي در مراسم آغاز به كار دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه يكي از اركان بازار سرمايه را صندوق‌هاي بازنشستگي دانست و گفت: جاي اين صندوق‌ها در بازار سرمايه خالي است؛ اين در حالي است كه بازار سرمايه نتوانسته آن‌گونه كه بايد در تامين مالي كشور نقش ايفا كند.  رييس كل بيمه مركزي افزود: يك‌سوم اوراق بلندمدت در بازارهاي مالي بين‌المللي از سوي بيمه‌ها صادر مي‌شود؛ در حالي كه بيمه‌ها نقش بسيار پاييني در بازار سرمايه ايران دارند و بر اين اساس، بايد به سمتي حركت كرد كه ارزش افزوده صنعت بيمه در بازار سرمايه تقويت شود؛ ضمن اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي هم مي‌تواند بخشي از آن باشد.

وي تصريح كرد: ضريب نفوذ بيمه در سال گذشته از ۲ درصد عبور كرد. اين در حالي است كه بيمه علاوه بر اينكه مي‌تواند پوشش ريسك ارائه دهد، از منابع مهم تامين بازارهاي مالي است و در همه جاي دنيا، بيمه‌هاي عمر در اين حوزه نقش‌آفريني مي‌كنند.

به گفته همتي، يكي از علل پايين بودن توسعه بيمه‌هاي عمر در كشور، بالا بودن نرخ سود سپرده بانكي است؛ اما با اين وجود پارسال بيمه‌هاي عمر با رشد نزديك ۴۰ درصدي روبه‌رو شدند. البته بازارهايي با ريسك بالا بايد بازدهي بالاتري داشته باشند، به همين دليل از وزير اقتصاد درخواست مي‌شود تا ايجاد تعادل در بازارهاي مالي را مورد توجه قرار دهند.  همتي تاكيد كرد: ما نياز به هماهنگي در بازارهاي مالي داريم؛ نمي‌شود هر بازاري براي خودش تصميم بگيرد. وي خاطرنشان كرد: ۳۲ شركت بيمه‌يي در كشور فعال هستند كه بر اين اساس، رشد ۲۳ درصدي حق بيمه‌هاي توليدي در كشور را شاهد هستيم و مي‌توان پيش‌بيني كرد كه صنعت بيمه در سال ۹۶ رشد خوبي داشته باشد.  وي گفت: براي حمايت از سهامداران جزء به دنبال حاكميت شركتي در صنعت بيمه هستيم كه در دستور كار شوراي‌عالي بيمه قرار دارد.  رييس كل بيمه مركزي با قدرداني از ظريف به خاطر برجام گفت: نتايج اين توافق را در صنعت بيمه لمس مي‌كنيم؛ در سال گذشته با سران صنعت بيمه جهان ملاقات داشتم و آمادگي دارند با ايران همكاري كنند. وي اظهار كرد: تفاهم‌هاي غيررسمي انجام شده و ظرف ۲ تا 3ماه آينده سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه خارجي در صنعت بيمه ايران عملياتي مي‌شود.  وي يادآور شد كه قانون تا ۴۹درصد سهام يك شركت، اجازه سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌دهد. آغاز حماسه اقتصادي در پرتوي اقتصاد مقاومتي

وزير امور خارجه ايران از آغاز حماسه اقتصادي در پرتو اقتصاد مقاومتي گفت: مردم ايران فشارهاي اقتصادي را تحمل مي‌كنند، اما زير بار زور نمي‌روند.

جواد ظريف در مراسم آغاز به كار دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه گفت: مردم امروز حماسه اقتصادي را در اقتصاد مقاومتي مشاهده خواهند كرد. وي افزود: با وجود پيش‌بيني از ديد برخي بلندپروازانه رشد اقتصادي ۳ تا ۴ درصدي سال گذشته كشور، به همت فعالان اقتصادي و با تلاش مردم، شاهد رشد اقتصادي فراتر از 8درصد بوديم و اثرات برجام در چشم‌انداز اقتصادي كشور را مي‌توان در سه حوزه كليدي كه هدف اصلي تحريم‌هاي ظالمانه و بين‌المللي و فرامرزي بود، دسته‌بندي كرد كه يكي از اين حوزه‌ها، نفت و گاز است.

وي تصريح كرد: از برداشته شدن تحريم‌ها هيجان‌زده نيستيم، اما اين اتفاق كه نمايانگر تعامل بزرگ‌ترين برندهاي جهاني با ايران است، پيامدهاي بزرگ و تاثيرگذاري در جلب اطمينان و اعتماد جهاني نسبت به ايران به جاي گذاشته و اين پيام را به جهان داده كه راه تجارت و همكاري با ايران، باز است.

ظريف به حساسيت بازارهاي مالي در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: تحريم‌ها از يك سو با تلاش براي از كار انداختن سيستم بانكي و مالي كشور، هزينه مبادله را براي كل اقتصاد كشور افزايش دادند و با بالا بردن ريسك كشور، هزينه تامين مالي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد را افزايش دادند؛ البته تحريم‌ها و رويكردهايي كه به ناگزير در دولت قبل براي مقابله با آن، اتخاذ شده بود، يك آسيب جدي و بنيادين ديگر هم داشت كه كمتر به آن پرداخته شده كه آن، از بين رفتن نظم مالي و شفافيت در اقتصاد ايران بود كه هنوز هم دولت و ملت درگير عواقب ناشي از آن هستند.  وي اظهار كرد: گم شدن دكل نفتي و بر باد رفتن ميلياردها دلار نمونه‌هاي كوچكي از اين آسيب بزرگ است؛ در حالي كه بعد از برجام اتفاقات مثبت زيادي در حوزه بازارهاي مالي رخ داده است.  به گفته ظريف، جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه در رونق اقتصادي حايز اهميت است، به بيش از ۱۳۰۰ درصد افزايش يافته و به ۱۲هزار و ۵۸۳ ميليارد ريال رسيده است، همچنين در كنار جذب سرمايه‌هاي خارجي، عضويت در نهادهاي بين‌المللي بازار سرمايه مانند سازمان بين‌المللي كميسيون اوراق بهادار از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار ايران و امضاي تفاهمنامه‌هاي متعدد با ساير كشورها نيز در سايه دستاوردهاي برجام حاصل شده است.

وي با اشاره به دسترسي بانك مركزي به وجوه و منابع مالي خود در خارج از كشور اشاره كرد و گفت: حساب‌هاي بانك مركزي نزد ديگر بانك‌هاي مركزي به خصوص در اروپا و اتصال به سوييفت از جمله دستاوردهاي مثبت است.

 حذف حجم مبنا و ايجاد دامنه نوسان پويا

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوعات مورد توجه اهالي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: حجم مبنا و دامنه نوسان تا پايان سال با موافقت شوراي‌عالي بورس تعديل مي‌شود. بر اين اساس حذف حجم مبنا و رسيدن دامنه نوسان به دامنه پويا از جمله اقداماتي است كه در جهت افزايش حجم معاملات در سال جاري انجام مي‌شود.  به گزارش «تعادل» شاپور محمدي در آيين گشايش دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه (فاينكس 2017) با بيان اين مطلب به جديدترين آمار بازار سرمايه در پايان سال 95 اشاره كرد و گفت: اندازه بازار در سال 95 بدون احتساب صندوق‌ها 490 هزار ميليارد تومان بوده كه اين عدد در مقايسه با سال گذشته افزايش 103درصدي داشته است. وي در ادامه افزود: ارزش صندوق‌ها 120هزار ميليارد تومان است كه در مجموع ارزش بازار سرمايه به 600 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.  سخنگوي سازمان بورس با اشاره به معاملات در بورس‌هاي چهارگانه گفت: در بورس‌هاي چهارگانه 195هزار ميليارد تومان در سال 95 معامله انجام شد، همچنين در حوزه معاملات اوراق سهام حجم معاملات 15درصد افزايش داشته است. محمدي با اشاره به كدهاي صادر شده سهام در سال‌هاي گذشته تصريح كرد: در سال 91 تعداد كدهاي سهامداري 6 ميليون و 800 هزار كد بود كه اين عدد هم‌اكنون با رشد 57درصدي به عدد 11ميليون كد رسيده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم‌انداز سال جاري بازار سرمايه خاطرنشان كرد: امسال رفع محدوديت‌هاي بازار سرمايه مد نظر است. به‌طوري‌كه اين محدوديت‌ها به هر دليلي ايجاد شده باشد با همراهي دكتر طيب‌نيا و اعضاي شوراي‌عالي بورس رفع خواهد شد.  وي در ادامه به توقف طولاني مدت نمادها اشاره كرد و گفت: اقداماتي در جهت رفع توقف طولاني مدت نمادها انجام شده تا نقدشوندگي در بازار سرمايه ارتقا پيدا كند. محمدي به تدوين لايحه بازار سرمايه به عنوان يك اقدام موثر ديگر اشاره كرد و گفت: به‌روزرساني سامانه معاملاتي در سه ماهه اول سال جاري نهايي مي‌شود و سامانه‌هاي تكميلي تا پايان سال انجام مي‌شود.

سخنگوي سازمان بورس به يكي از موضوعات مورد توجه اهالي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: حجم مبنا و دامنه نوسان تا پايان سال با موافقت شوراي‌عالي بورس تعديل مي‌شود. بر اين اساس حذف حجم مبنا و رسيدن دامنه نوسان به دامنه پويا از جمله اقداماتي است كه در جهت افزايش حجم معاملات در سال جاري انجام مي‌شود.  رييس سازمان بورس در ادامه به تحولات مثبت سال 95 در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: راه‌اندازي معاملات آپشن، افشاي اجباري توليدات ماهانه شركت‌ها، جداسازي هسته معاملاتي بورس و فرابورس، انتشار اوراق MBS، الزام به افشاي صورت‌هاي مالي بر اساس دستور‌العمل IFRS، قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، رونق هر چه بيشتر در معاملات بورس انرژي و افزايش دوبرابري تعداد كدهاي شركت‌هاي فعال در بورس انرژي و رونق معاملات اين بورس با حمايت وزير نفت و پذيرش پسته و زعفران در بورس كالا از جمله اقدامات مثبت سال گذشته بوده است. در ادامه اين سخنراني دكتر محمدي به اهميت فرهنگ‌سازي در رونق و توسعه بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: يكي از فعاليت‌هاي مهم در بازار سرمايه معطوف به فرهنگ‌سازي و ارتباط با مخاطبان است كه اين نمايشگاه مي‌تواند در تحقق اين هدف و برقراري اين ارتباط موثر باشد.نویسنده:
مزاياي گواهي سپرده كالايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/27
مزاياي گواهي سپرده كالايي
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ بر اساس بند ۲۴ ماده يك و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، «گواهي سپرده كالايي» را به عنوان ابزار مالي قانون بازار اوراق بهادار، شناسايي و تصويب كرد. گواهي سپرده كالايي، اوراق بهاداري است كه بيانگر مالكيت دارنده كالا بر مقدار معين آن با پشتوانه قبض انبار استانداردي كه توسط انبارهاي مورد تاييد بورس صادر مي‌شود. در اين روش، دارندگان زعفران و پسته، با استاندارد خاصي كه بورس اعلام مي‌كند، مي‌توانند با اخذ كد بورس و اوراق بهادار (سهام)، محصول خود را به انبار پذيرش شده نزد اين سازمان سپارند و در قبال آن، قبض انباري (گواهي سپرده‌يي) دريافت كنند.

اين افراد مي‌توانند با مراجعه به كارگزاري‌هاي بورس و تكميل فرم درخواست فروش، محصولات خود را از طريق بورس بفروشند يا آن را تا مدت معيني در انبار نگهداري كنند. يكي از مزاياي گواهي سپرده كالايي براي فعالان اين بازار، عدم نياز تحويل فيزيكي محصولات است به‌طوري كه نيازي به جابه‌جايي و پرداخت هزينه و افت مربوطه در هر بار خريد نيست. از ديگر مزاياي اين گواهي‌ها مي‌توان به نگهداري كالا در شرايط استاندارد با هزينه‌هاي پايين، امكان خريد و فروش مستمر و متعدد بدون جابه‌جايي، ايجاد اطمينان در خريدار و فروشنده نسبت به كيفيت كالاي خريداري شده اشاره كرد.  همچنين گواهي سپرده كالايي امكان فروش محصول به قيمت واقعي به ويژه با افزايش حجم معاملات و تعداد فعالان بازار در بورس كالا و استانداردسازي محصول قابل پذيرش در انبار و افزايش تعهد به استاندارد كالا را به خريداران و فروشندگان كالا مي‌دهد. در نتيجه گواهي سپرده كالايي مي‌تواند به ارتقاي برند زعفران و پسته ايراني در سطح جهاني كمك بسزايي كند، چراكه اطلاعات قيمت‌ها به صورت آنلاين و از طريق اينترنت در سطح دنيا منتشر مي‌شود و اين امكان را به خريداران داخلي و بين‌المللي مي‌دهد تا به‌طور مستقيم در اين معاملات شركت كنند. با توجه به مزيت‌هاي گفته شده، اين اوراق بستر مناسبي براي عرضه پسته و زعفران ايراني محسوب مي‌شود. راه‌اندازي پسته و زعفران در بورس كالاي ايران

ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان پسته و همچنين بزرگ‌ترين توليد‌كننده زعفران در دنيا است، اين در حالي است كه در دولت‌هاي گذشته به دليل مديريت غيراصولي به فروش و بازاريابي اين محصولات توجهي نمي‌شد، اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، اميد تازه‌يي به صادرات اين محصولات دميده شد. بر همين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي نقد شوندگي محصولات كشاورزي، تشكيل بازار منسجم براي حضور فعال و قدرتمند در بازار جهاني، مديريت نوسانات قيمت، جلوگيري از واسطه گري، تنظيم بازار و شفافيت اقتصادي، در تاريخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و ۱۶ اسفند، سال ۱۳۹۵ بورس زعفران و پسته را در بورس كالاي ايران راه‌اندازي كرد.

يكي از مزاياي عرضه پسته و زعفران در بورس كالاي ايران، كشف قيمت در بازاري رقابتي و شفاف است. بر اين اساس عرضه مستقيم و بي‌واسطه پسته و زعفران كشاورزان خرد به مصرف‌كننده يا صادركنندگان، امكان راه‌اندازي بازار مشتقه با استفاده از ابزاري مانند آتي و اختيار معامله روي محصول پسته در آينده نزديك مي‌دهد. به‌طوري كه اين اقدام كمك به توسعه و رونق سيستم‌هاي پيشرفته و استاندارد انبارداري و حضور و در دست گرفتن بازار جهاني اين محصولات مي‌كند.نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/27
روي كدال نشست


 عرضه بلوك ۵ درصدي يك بيمه بورسي

 بلوك ۵ درصدي بيمه آسيا ديروز توسط صندوق وابسته به تامين سرمايه ملت در بورس عرضه شد. بعد از واگذاري دو بلوك 4.5و 5 درصدي بيمه البرز كه 14فروردين از سوي دو صندوق سرمايه‌گذاري اوج و اندوخته انجام و توسط يك شركت تعاوني به نام خردمندان خريداري شد ديروز نيز بلوك 5 درصدي بيمه آسيا روانه ميز فروش ‌شد. اين بلوك شامل 115ميليون سهم «آسيا» است كه توسط صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته به قيمت پايه هر سهم 2048ريال و به ارزش 23.5ميليارد تومان عرضه خواهد شد. زمان مجمع سالانه و فوق‌العاده يك بانك و 5 شركت

بانك گردشگري به همراه 5 شركت بورسي و فرابورسي زمان و مكان برگزاري مجمع سالانه و فوق‌العاده را اعلام كردند. به گزارش«تعادل» بانك گردشگري و صنايع بسته‌بندي مشهد در پي اتمام سال مالي منتهي به آذر 95 و شركت‌هاي ارتباطات سيار ايران، بورس كالا، فرآورده‌هاي‌‌نسوز آذر و فنرسازي خاور براي سال مالي اسفند 95 زمان و مكان برگزاري مجمع سالانه را اعلام كردند. همچنين شركت‌هاي قند بيستون و ارتباطات سيار ايران جهت انتخاب اعضاي هيات‌مديره و بانك گردشگري براي افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده سهامداران (از 600 به هزار و 980ميليارد تومان) به مجمع فوق‌العاده مي‌روند. در اين ميان مجمع فوق‌العاده شركت پلي اكريل ايران در تاريخ 30فروردين درخصوص تصميم‌گيري شموليت مفاد ماده 141قانون تجارت لغو و به زمان ديگري موكول شد. بانك گردشگري(دو مجمع عادي و فوق‌العاده)، ارتباطات سيار ايران(دو مجمع عادي و فوق‌العاده)، بسته‌بندي مشهد، فنر‌سازي خاور، فرآورده‌هاي‌نسوز آذر، بورس كالا و قند بيستون(مجمع عادي به طور فوق‌العاده) بازگشت «ذوب» به تابلو معاملات بعد از ۳ ماه

نماد ذوب‌آهن بعد از ۳ماه دوري از تابلو معاملات ديروز با محدوديت دامنه نوسان ۵۰ درصدي بازگشايي شد كه بيش از 31درصد رشد كرد. در پي توقف نماد ذوب‌آهن از 25دي سال گذشته، اين شركت اقدام به انتشار اطلاعاتي مانند نخستين درآمد حسابرسي نشده و شده 96 كرد و آخر هفته پيش هم سازمان بورس درباره آخرين وضعيت آن توضيح داد. اين شركت فرابورس بعد از 3ماه به تابلو معاملات بازگشت. در اين رابطه مدير عمليات بازار و اعضاي فرابورس با صدور اطلاعيه‌يي اعلام كرد: نماد معاملاتي شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان(ذوب1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام درخصوص افزايش سرمايه و ارائه اطلاعات پيش‌بيني با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد آماده انجام معامله شد.نویسنده:

  خبر Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  9
  لقن ri.repapswenlodaat@erutaef
  محل 66420769 در جديد فصل «كروز»
  آغاز ورود با دريايي اي كشور
  سفره نقل حمل بخش در انرژي هاي حامل سبد تعيين گذاري
  سياست نخستين ورود خبر رسمي اعالم از بعد هفته
  دو دريايي امور معاون سوي از كشور به كروز
  كشتي كشتي نخستين كشور، دريانوردي بنادر
  سازمان 24 شامگاه «ساني» نام با پيما اقيانوس انرژي
  كروز هاي حام سبد براي نهايي گام
  7 گرفت. پهلو قشم كاوه بندر در
  فروردين فراهم مناسب خدمات ارائه براي كشتي اين وارد گردشگران براي ايمن دريايي سفر
  كردن هاي حامل سبد تعيين گذاري سياست -6 يزدي| حائري
  آسيه اين كه موضوعي است، شده فارس خليج هاي انرژي
  آب هاي انرژي كارشناسان، اكثر نظر مطابق جذب در بنادر سازمان اصلي رويكرد به
  روزها سبد تعيين در گذاري سياست تدوين براي است. پذيرفتن پايان حال در جهان در
  فسيلي شده تبديل دريايي سفرهاي آمار افزايش
  توريست شود طي بايد هايي گام كشور، انرژي هاي حامل توليد كه معتقدند هوبرت» «كينگ مانند
  برخي
  است. شود. منجر نهايي سياستگذاري سند به در خود ماكزيمم مقدار از جهان در خام
  نفت فضاي مترمربع 500 هزار كشتي
  اين در گام نخستين پژوهي: آينده اول- گام روز در بشكه 59ميليون اندازه به 2007
  سال سينما، سالن سونا، استخر كافيشاپ،
  رستوراني، نگري آينده است. نگري آينده تگذاري، سياس تجمعي مقدار پس اين وا است، نشده
  بيشتر اتاق همايش برگزاري سالن مطالعه، اتاق
  كتابخانه، همانديشي ارتباط، طريق از كه است فرآيندي خاصيت همان اين روبروست. افت با جهان
  توليد پخت براي ايراني آشپزخانه كودكان براي
  بازي مانها ساز ارشد، دانشمندان با همگرايي جهان گاز نفت منابع كهنسالي دارد. ايراني غذاهاي
  انواع تگذاران سياس به تعريف جامعه نهادهاي مقدار بيشترين كه معتقدند ديگر برخي
  است. خودرو 150 تواند مي «ساني» كروز
  كشتي برنامهها تا شود مي الم اع تصميمسازان 2020 تا 2017 هاي سال در جهان نفت
  توليد سواري خودرو 250 يا كاميون 30 همراه به طراحي
  سواري جامعه در آينده براي را مناسبي موضع افتاد. خواهد
  اتفاق سفرهاي براي «ساني» كروز كشتي كند. جا جابه
  را مديريت با نگري آينده اصلي تفاوت كنند. تواند مي بشر كه است آن همه از تر جالب
  اما سوئد كشور توسط دريايي 7روزه تا مدت
  كوتاه غالبا كه است آن زماني دورنماي استراتژيك بگذرد، فسيلي منابع از نتها بي استفاده عصر
  از است. شده
  ساخته شامل را قرن يك با قياس قابل هايي افق موجود جهان در ذخاير اين همچنان كه حالي
  در شهرسازي، راه وزارت خبري پايگاه گزارش
  به آينده. سال 50 يا آينده سال 25 مثال يشود، سنگي پارينه عصر كه معروف مثال همان
  باشند. بنادر سازمان دريايي امور معاون راستاد،
  محمد يافتگي توسعه اصلي هاي تفاوت از يكي سنگي ديگر كه نرسيد پايان به دليل اين
  به فصل رويداد اين با بود گفته پيش چندي
  دريانوردي آينده مسائل با برخورد نحوه نيافتگي، عه توس نداشت.
  وجود دريايي گردشگري دريايي سفرهاي در
  جديدي آينده پيشرفته كشورهاي كه حالي در است. در روزه هر ها هش پژو كه معنا بدين داشته خوبي نتايج اميدواريم كه خورد مي رقم
  كشور كمتر كشورهاي يسازند، كرده طراحي را هاي نرژي كردن اقتصادي سازي
  تجاري
  باشد. ديگران توسط شده طراحي آينده يافته توسعه منابع دارند مي بر بلندي هاي گا
  تجديدپذير دانند. مي خود محتوم سرنوشت را هاي انرژي يكنند. معرفي را جايگزين
  انرژي در پژوهي آينده مطالعات ترين شده شناخته از گذار امكان كه است فرصتي
  تجديدپذير اعزام ۷۱درصدي
  رشد بيني پيش نگاري، ره دورانديشي، حوزه سه فراهم پاك هاي انرژي به را فسيلي منشأ با
  انرژي 95 اسفند در هوايي
  مسافر دورانديشي، فرآيند يك حاصل شود. تعريف المللي بين آژانس هاي گزارش ويژه به آورد. مي هاي زمينه آينده در محتمل وقايع از گروهي هاي انرژي از استفاده كه است آن از حاكي
  انرژي 592 514هزار 4ميليون تعداد اسفندماه
  در كه صورتي در است، فناوري علوم جديد مراحل به بادي برق فتوولتاييك
  خورشيدي شد. پذيرش اعزام ايران هاي فرودگاه در مسافر ايران در نقل حمل هاي بخش انرژي هاي حامل بين تعامل
  جدول قطعي مشخص آينده يك بيني پيش فرآيند آن از استفاده كه است رسيده خود
  اقتصادي ميليون 49تعداد سال مشابه زمان در كه سفيد
  درحالي نفت برق CNG طبيعي گاز كوره نفت هوايي سوخت LPG گاز نفت بنزين نقل حمل هاي
  بخش فرآيند حوزه، همين در يكشد. تصوير به را اكنون هم است. ساخته صرفه به منطقي
  را اعزام ايران هاي فرودگاه در مسافر 638 هزار 767
  و محتمل نيازهاي اهداف از گروهي نگاري، ره صورت به را بادي انرژي توليد هندي شركت اي
  يك
  جاده 17 رشد 95 اسفندماه در بنابراين شدند. پذيرش
  و مشخص را اقدامات از گروهي همراه به آينده، خورشيدي شركت يك دهد، مي انجام
  اقتصادي مدت به نسبت مسافر پذيرش اعزام در انجام
  هوايي
  درصدي اهداف آن تحقق جهت بايستي كه نمايد مي همينطور. نيز لهستان
  در رقم ايران هاي فرودگاه براي آن از پيش سال
  مشابه در پژوهي آينده مطالعات هاي پروژه گردد. مصرفكننده هاي بخش بين در ايران،
  دريايي
  در ها فرودگاه شركت عمومي روابط گزارش به
  خورد. همكاري با يا تنهايي به پيشرفته كشورهاي جايگاه نقل حمل بخش نفتي، هاي فرآورده از شده ارائه آمار اساس بر ايران، هوايي ناوبري
  04
  و لوله
  خط است رايج بسيار ديگر يافته توسعه كشورهاي طوري به است داده اختصاص خود به را
  دوم فرودگاهي هوانوردي اطالعات آمار گروه
  سوي هايي كميسيون توسط كه مختلفي سناريوهاي اين در كشور انرژي از نيمي به نزديك
  كه پرواز 264 53هزار مجموع ،95 سال اسفندماه در
  ريلي ملي سطح در شوند نوشته دست اين از براي جهاني هاي تالش شود. مي مصرف
  بخش گرفت صورت ايران هاي فرودگاه در خارجي
  داخلي است فراوان آن هاي نمونه شود. مي اجرا فراملي كه جايگزين هاي سوخت از استفاده
  توسعه مسافر 592 هزار 415 4ميليون آنها وسيله به
  كه موسسه آلمان دولت همكاري به توان مي حالي در اين ندارند. جايي كشور نقل حمل ايران در ناوگان هزار 859 ميليون تعداد هاي فرآورده كننده مصرف هاي بخش بين در فسيلي هاي سوخت به نسبت كمتري
  مشكالت 536 هزار 822 24ميليون پذيرش
  اعزام انرژي صنايع متحده اياالت برق تحقيقات سال براي اروپا اتحاديه هدفگذاري كه است نخست رتبه ايران لحاظ اين از كنند مي تردد خود به را دوم جايگاه نقل حمل بخش نفتي، ضرورت است. شده انجام باشد داشته
  مرسوم در كه حالي در شد. پست ارسال بار
  كيلوگرم صنعت تكنولوژي آينده ترسيم جهت در وابسته ميزان به زيستي سوخت از استفاده 2025 كمي فاصله با ايران از پس دارد، درجهان را بخش زير ميان اين در است. داده اختصاص است نرسيده اثبات به ايران در هنوز امر
  اين شد انجام پرواز 353 هزار 31 49تعداد
  اسفندماه نماينده كه كرد شاره 1999 سال در آلمان برق حمل در استفاده مورد انرژي كل درصد 10 قرار ناوگان 058هزار ميليون با پاكستان حدود ريلي يي جاده از اعم زميني نقل حمل ايران در نقل حمل انرژي سبد اصالح
  ولي 836مسافر 767هزار 3ميليون آنها طريق از
  كه المللي بين سطح در ان پذيرش روش اين قدمت برخي آمار آخرين طبق است اروپا اتحاديه نقل حمل در كه است اهميت قابل نكته اين دارد. نقل حمل بخش مصرفي انرژي كل درصد 92 صاحب بحث محل ها سال كه است
  موضوعي 691 214هزار 73ميليون پذيرش
  اعزام راهبردي گذاري سياست يك به نيز ايران است. مرز از آلمان نظير اروپا اتحاديه عضو كشورهاي گاز همچنان دريايي (ريلي) يي جاده غير نقل از درصد 23 جهاني سطح در يشود. شامل را وجود با است، بوده كشور سازان تصميم
  نظران شد. پست ارسال بار
  كيلوگرم تشكيل رسد مي نظر به دارد. نياز انرژي بخش در كردهاند. عبور درصد است. بالاستفاده ايران در نقل حمل بخش به ها آالينده انتشار سهم اين در موفق دستاوردهاي فراوان هاي
  تالش 95 سال اسفندماه در آمار اين اساس بر واقع
  در كارشناسان از متشكل مستقل كميسيوني از كوچكي بخش كه برق جز جدول اين در يدهد نشان IANGV جهاني هاي گزارش 2030 سال تا كه يشود برآورد دارد اختصاص بيشتر بررسي بحث امكان همچنان
  حوزه پروازها، برخاست نشست در درصدي 12
  رشد مردم نمايندگان اندركاران دست علم، اين هاي حامل همه شود، مي شامل را نقل حمل فاقد نامتوازن ايران در انرژي سبد اصالح كه نقل حمل بخش در استفاده مورد انرژي كل است. باقي آتي تصميمات
  بهبود رشد مسافر پذيرش اعزام در درصدي 17
  رشد تدوين آينده مطالعات تحقيق براي حكومت بر ترديد بي هستند فسيلي نوع از انرژي كردن گازسوز بر تاكيد جز به است برنامه بيشتر درصد 80 آن، از ناشي كربن انتشار نيز عقب به قدم يك ابتدا گزارش اين
  در مشابه زمان به نسبت بار پست ارسال درصدي 14
  بايد كه نكتهيي ترين مهم است. ضروري آن ارائه گازهاي كربن اكسيد دي گاز توليد افزايش كار نقل حمل هاي حوزه ساير در خودروها گازهاي انتشار كاهش شود فعلي سطح از در انرژي مصرف پيشينه داريم
  برم رسيد. ثبت به 1394 سال
  در برخوردي گيرد، قرار تگذاري سياس اين محور كه است گفتني دارند. مثبت تاثير يي گلخانه است. نشده انجام جدي مبتني وهاي خودر جايگزيني با هاي گلخان شده انجام اقدامات نقل حمل
  حوزه المللي بين فرودگاه 95 سال ماه آخرين
  در كشور در انرژي از برداري بهره با مسووالنه جاي به طبيعي گاز از استفاده در ايران كارنامه كه الكتريكي وهاي خودر با فسيلي سوخت بر يكنيم تحليل معرفي را
  تاكنون كرد كسب را نخست رتبه پروازها كل در
  مهرآباد اين به انرژي هاي حامل مسووالنه توليد است. يك از بيش است چشمگير نفتي هاي فرآورده در انرژي بخش در فعلي گذاري -سياست مثل انرژي سازي ذخيره هاي فناوري از تركيبي راهكاري كوشيم مي آينده به نگاه با
  سپس 064هزار ميليون يك پرواز، 565 هزار 11
  ميزبان كمتر توليد بابت توليدكنندگان كه است معنا استفاده قابليت ايران سواري خودروهاي چهارم كشور نقل حمل است. است، هيدروژن احتراق باتري پيشنهاد آتي اقدامات آغاز براي مقدماتي 202 هزار 525 01ميليون 355مسافر
  و پاسخگو مسوول نابهينه استاندارد حد از سوز دوگانه داشته را فشرده طبيعي گاز از در سياستگذاري سند فقدان حاضر حال در دهيم. شد. پست ارسال بار
  كيلوگرم اصلي محور وري بهره عبارتي به شوند شمرده هستند. كشور در نقل حمل بخش در انرژي با ارتباط جهان ايران ادبيات بر
  3-مرور دوم رتبه در نيز مشهد المللي بين
  فرودگاه شود. فرض سياست اين تگذاران سياس عالقه از نشان موضوع اين قديمي، نسبتا آماري اطالعات جز است مشهود ها حامل جايگزيني موضوع زمينه در ايران در بخش در انرژي مصرف آماري -اطالعات
  2 قرار پروازها كل برقراري در فرودگاه ترين پرترافيك راستا همين در آورانه: فن بازدهي دوم گام به نفتي هاي حامل از عبور براي كشور كالن سازي تصميم ورودي خوراك كه هايي داده نقطه از نفتي مختلف هاي فرآورده جاي به ايران نقل
  حمل هزار پذيراي اسفندماه در فرودگاه اين
  گرفت. دارد بااليي آاليندگي توليدي، بنزين وقتي زيست محيط كمتر آلودگي طبيعي گاز سمت يشود. نم مشاهده باشد سياستگذاري تاكنون محيطي زيست اقتصادي فني نظرهاي حمل بخش سهم ايران در 1390 سال
  در ميليون 984مسافر هزار 742 952پرواز، كشور خام نفت از كه بنزيني بهترين به نسبت نو هاي انرژي از استفاده لزوم معذلك دارد. هاي نام با تخصصي كميسيون دو اكنون كاربردي علمي ابعاد در متعددي مطالعات در كشور مصرفي انرژي كل از 84درصد نقل
  و بود. بار كيلوگرم 390 هزار 575
  آاليندگي اضافه مقاديري شود، توليد تواند مي اين كاهش كنترل براي پاك هاي نرژي شوراي در عمران» نقل «حمل «انرژي» است. شده انجام بوده گاز) (نفت فسيلي هاي سوخت
  بخش مدت اين در (ره) خميني امام المللي بين
  فرودگاه استاندارد از كمتر آن بازدهي يا كند مي توليد سبد اين نيست پوشيده كسي بر ها آلودگ به مشغول فناوري تحقيقات علوم، عالي عنوان با خود پژوهش در همكاران عابدي معادل 014 سال در عدد اين امريكا در
  است. هزار 818 ميليون 11 556مسافر هزار 634
  براي را توليد در اسراف ماليات بايد دولت است، روز آلودگي به نقل حمل بخش در انرژي ها كميسيون اين دوي هر در هستند. فعاليت نوسازي محيطي اقتصادي-زيست «ارزيابي انرژي نقل حمل بخش است. درصد 27,6
  ميزباني را پرواز 466 هزار با را بار كيلوگرم 636 كند. پرداخت مردم زيان جبران خواهد منجر آن ماندگاري زيست محيط افزون دارد. وجود شهرسازي راه وزارت از يي نماينده شهر يبوسراني مين ناوگان نمودن گازسوز وابسته گاز نفت به درصد 91,5 ميزان به
  امريكا است.
  كرده استفاده جاي به خودرو توليدكنندگان وقتي شد. از نماينده كه وجودي با كه است درحالي اين محيطي زيست هزينه ارزيابي به تهران» 001درصد تقريبا ايران در عدد اين است 276پرواز هزار 28 59تعداد سال اسفندماه
  در هاي مدل خودروهاي توليد به روز، فني دانش از نوآورانه بخشهاي تمايل نيز زمينه اين در ولي است حاضر انرژي كميسون در نفت وزارت در فسيلي سوخت مصرف از ناشي اقتصادي
  است. به كه است شده برقرار ايران فرودگاههاي در
  داخلي در سوخت استاندارد يهند مد ادامه قديمي غيرفسيلي هاي انرژي از استفاده در كشور از يي نماينده عمران نقل حمل كميسون در فايده هزينه تحليل نيز بوسراني ميني بخش كتاب در كشور نقل حمل جامع
  اطالعات اعزام 019مسافر هزار 500 ميليون آنها
  وسيله استاندارد از باالتر بسيار توليدي خودروهاي برق توليد براي خورشيد باد نيروي مانند ندارد. حضور نفت وزارت ناوگان كردن گازسوز نوسازي سنجي امكان شده منتشر كشور انرژي نقل حمل
  اطالعات كيلوگرم 649 002هزار 62ميليون پذيرش
  و اين يماند، باقي امروزي خودروهاي در سوخت تبديل ولي شود. مي مشاهده ها نيروگاه در نماينده حضور عدم مورد در موضوع اين است. پرداخته تهران شهر يبوسراني مين در سوخت مصرف سازي بهينه شركت
  توسط 95لاس اسفندماه در بنابراين شد. پست ارسال
  بار وارد جامعه به كه زياني بابت بايد توليدكنندگان حمل بخش در استفاده به انرژي جريان اين دو اين در زيست محيط حفاظت سازمان عناوين با جداگانه سناريوي دو در پژوهش اين اين از بعد است شده گردآوري 1388
  سال پروازهاي برخاست نشست در درصدي 13
  رشد بپذيرند. را خود مسووليت آورند، مي نيازمند نهايي كننده مصرف عنوان به نقل يشود بيني پيش لذا است. صادق نيز كميسيون يبوسراني مين ناوگان كردن گازسوز نوسازي وبسايت در پراكنده صورت به اطالعات
  تاريخ مسافر پذيرش اعزام در درصدي 20 رشد
  داخلي، مصرف بخش در جويي: صرفه سوم گام است. كالن گذاري سياست انرژي مصرف درخصوص كميسيون اين در كه بوس ميني 004دستگاه انتخاب با تهران شهر حالي در اين است. مشاهده قابل شركت
  اين شد. محقق بار پست ارسال در درصدي 23
  رشد درست استفاده در كننده مصرف مسووليت هم تشويقي هاي روش دولتي گذاري سياست سازي تصميم يا فعاليت نقل حمل بخش در شركت ديزل خودرو ايران شركت توليدات از سال به مربوط اطالعات روزترين به كه
  است ٬فرودگاه داخلي پروازهاي بخش در
  بنابراين قرار مدنظر بايد انرژي هاي حامل ابزارها از كربن بر ماليات مانند اقتصادي راهكارهاي زيست تاثيرات نباشد ارائه قابل يي ويژه فرسوده، هاي بوس ميني با جايگزيني براي زامياد 1388 سال به مربوط آن ترين جامع 1390
  ميليون يك پرواز، 565 هزار 11 ميزبان
  مهرآباد را فرسوده خودروهاي كه اشخاصي بگيرد. كاهنده تكنولوژي گسترش براي يارانه پرداخت بحث مورد نيز انرژي انواع مصرف محيطي گازسوز طرح كه شده مشاهده است شده انجام
  است. هزار 525 ميليون 10 355مسافر هزار 460
  گازهاي اندازه به كنند، مي استفاده همچنان مثال است؛ آلودگي با مقابله هاي راه از يكي كربن نگيرد. قرار مداقه است. برخوردار اقتصادي توجيه از كردن آزمايشگاه امريكا كشور در مقايسه يك
  در ايام اين در شد. پست ارسال بار 202كيلوگرم ماليات
  و بايد خود ساالنه شده توليد كربنيك كه يكند تشويق را سازان خودرو اروپا اتحاديه جمهوري رياست فناوري علمي معاونت در عنوان با پژوهشي مقاله در ديگران منظور نقل، حمل هاي تكنولوژي دفتر با كه ORNL
  انجام داخلي پرواز 455 هزار مشهد فرودگاه
  در بپردازند. منشا با زيستي هاي سوخت از بخش اين در كه اند شده زيرتشكيل عناوين با ستادهايي نيز سوخت كارگيري به توسعه اقتصادي «ارزيابي تجديدپذير انرژيهاي انرژي وري بهره اداره
  از پذيرش اعزام 143مسافر هزار 639
  شد تعريف طبق پايدار: توسعه چهارم گام از درصد 57 شود. استفاده بيوديزل مانند گياهي توسعه زيست محيط انرژي با ارتباط در اتوبوسراني درناوگان CNG فشرده طبيعي گاز بهطور يكند همكاري امريكا انرژي وزارت
  از ارسال بار 014كيلوگرم هزار 708 ميليون
  4 است توسعه از يي شيوه پايدار توسعه برونتلند ديزل سوخت از حاضر حال در آلمان خودروهاي يكنند: فعاليت پايدار گاز سوخت نوع دو از استفاده با تهران» را نقل حمل در انرژي وضعيت گزارش
  ساالنه شد. پست
  و توانايي از كنوني، جامعه نيازهاي رفع عين در كه آلودگي بيشتر بازدهي كه نمايند مي استفاده زيست محيط انرژي سازي بهينه -ستاد افزايش صورت در كه است كرده بيان گازوئيل يكند.
  منتشر 372 هزار از استقبال با نيز شيراز
  فرودگاه يكاهد. نم نيازهايش برآوردن در آينده هاي نسل در كه همانطور دارند. بنزين به نسبت كمتري تجديدپذير انرژيهاي فناوري توسعه 2-ستاد استفاده دالر 50 از بيش اي بشكه به نفت قيمت امريكا در را نقل حمل وضعيت گزارش
  اين 939 ميليون 032مسافر هزار 243
  پرواز، ثبات بقا، تضمينكننده توسعه الگوي اين عنوان به شد، گفته نوشتار اين چهارم بخش فناوري زيست توسعه ستاد بود. خواهد صرفه به مقرون گاز از دوم بخش در ويژه به دهد. مي نشان روشني
  به هاي فرودگاه پله سومين در بار كيلوگرم 936
  هزار تغيير جريان در بايد كه است چيزهايي پايداري دستگاه 20 از استفاده ايران در گام نخستين صنعت نوآوري فناوري توسعه ستاد دليل به ايران در توسعه تحقيق امر اما سهم استفاده مورد انرژي انواع كتاب
  اين گرفت. قرار داخلي پروازهاي
  پرترافيك بمانند پايدار ثابت باقي، ها، پديده تحول تفاهمنامه مرحله به بيوديزل سوخت با اتوبوس سنگ زغال گاز نفت، است ضعيف صنعت دانشگاه بين شكاف ،LNG اتانول، (بنزين، هريك سهم رشد
  روند 295پرواز هزار 59تعداد سال اسفندماه
  در حفظ كند. تضمين هم را آينده نسل بقاي رسيده تهران اتوبوسراني واحد شركت با زيست توسعه ستاد ستاد، چهار اين بين در دسترسي صنعت به درستي آساني به محققان در )MTBE برق، ،CNG ،E85 ،LPG
  از كه گرفت صورت ايران هاي فرودگاه در
  خارجي زيست، محيط شامل پايدار توسعه مثلث متوازن است. به اقدام زيستي سوخت با ارتباط در فناوري نظير مسائلي بر عمدتا دانشگاهي محققان ندارند. است. آمده تفكيك به نقل حمل
  صنعت پذيرش اعزام 286مسافر هزار 914 آنها
  طريق را سياستي اهداف ماندگاري جامعه اقتصاد، كه حال عين در انرژي اقتصاد نظر از اتوبوسراني واحد شركت با تفاهمنامه امضاي خودروهاي موتورها، كردن سوز گاز دوگانه ايران در حتمي طور به اطالعاتي چنين
  يك ارسال بار 788كيلوگرم هزار 621 ميليون 16
  و 95 سال اسفندماه در آمار اين اساس بر شد. پست يكند. تضمين يكديگرند، ناكامل هاي جانشين انرژي هاي حامل اين از استفاده پايلوت طرح اجراي براي تهران فني، هاي ارزيابي CNG تانك سوز، دوگانه تجميع ضرورت ولي است موجود پراكنده طور
  به گذاري سياست گذاري: سياست پنجم گام باشيم داشته اختيار در بيشتري زمان اگر اين توجه قابل نكته است. كرده سوخت نوع گازسوز خودروهاي محيطي زيست اقتصادي احساس صورتي در اطالعات اين روزآوري به
  و اعزام پرواز برخاست نشست در درصدي
  رشد اهداف اساسي متغير سه برآيند عنوان به انرژي درجه گردد. تر كامل يتواند جانشيني اين در انرژي تامين مساله آنكه وجود با كه است دارند. تمركز گيري تصميم براي سياستگذار كه شد
  خواهد پست ارسال در درصدي رشد مسافر پذيرش
  و مقاصد محيطي زيست نشانگاه اقتصادي، تواند مي تبديل جديد هاي روش با جانشيني ستادها اين همه با مستقيمي رابطه نقل حمل تحقيق، شركت شركت صنعت بخش در گذشته فعلي اطالعات نيازمند آتي روند
  تعيين خورد. رقم گذشته سال در مشابه زمان به نسبت
  بار 369 هزار با 305مسافر هزار 634 تعداد در مشخصي گيري جهت كشور هر سياسي سنتي خودروهاي مثال، عنوان به يابد. توسعه گذاري سياست تدوين بحث هنوز ولي دارد (ايپكو) خودرو ايران موتور توليد طراحي
  باشد. اعزام (ره) امامخميني بينالمللي فرودگاه در پرواز حمل بخش دهد. مي پايدار توسعه با ارتباط كردند. كار گاز نفت يا بنزين سوخت با تنها كشور نقل حمل در انرژي مساله براي مشترك موتورهاي حوزه در توسعه تحقيق پيشتاز نقليه وسايل مصرفي سوخت ايران كشور
  در مالحظات در آور الزام هاي بخش از نيز نقل يرسند فروش به بازار در خودروهايي اكنون اما نيست. ميان در در متعددي هاي پروژه است داخلي احتراق عموما ريلي يي جاده از اعم زميني بخش
  در شدند.
  پذيرش كالن بخش در ستادهايي است. پايدار توسعه هيدروژن پروپان، طبيعي، گاز برق، انرژي با كه داده انجام گازي سوخت خودروهاي با رابطه اخير، هاي سال طي است. گازوئيل
  بنزين كيلوگرم 23 هزار 810 11ميليون
  همچنين صدر در فرودگاه اين تا شد پست ارسال ايام در بار شد، اشاره نوشتار اين چهارم بخش در كه كشور، يكنند. كار ديگر چيزهاي يا انرژي عمده هاي حامل بين -تعامل كنترل واحد ساخت طراحي جمله از است، كه پذيرفته صورت ايران در زيادي هاي
  تالش گيرد. قرار ايران بينالمللي پرترافيك هاي فرودگاه زيست محيط انرژي با مرتبط نوعي به يك هر )1( جدول در شده ذكر انرژي سبد اصالح ايران در نقل حمل اصلي هاي بخش سوخت وضعيت سوئيچ وظيفه كه الكترونيك شود متنوع نقل حمل بخش انرژي
  سبد خارجي پرواز 804 از مشهد فرودگاه همچنين آوري جمع كار كه هايي مان ساز نيز هستند مسائل حل براي گذاران سياست عزم نيازمند مابين تعامل شناسايي براي كنكاش شده انجام ايپكو در دارد را گازي سوخت به مايع يابد. كاهش نفت به آن
  وابستگي نشان دارند عهده به را روزآوري به اطالعات روزافزون تخريب از جلوگيري زيست محيط بنزين، گاز، نفت يعني انرژي عمده هاي حامل است. يا توليد درخصوص هنوز ايران اين وجود
  با دروازه كرد استقبال مسافر 148 هزار 103
  و 980 هزار 866 ميليون يك پست ارسال وضع ادامه از نگراني ايران در كه دارد اين از ركن سه هر بايد راستا اين در بديهي دارد. آن با تجديدپذير نرژيهاي برق طبيعي، گاز در گازسوز خودروهاي بينالمللي انجمن نكرده تالشي زيستي هاي سوخت كارگيري
  به شد. بار كيلوگرم است شده طرح مساله يك عنوان به موجود محيط جامعه اقتصاد شامل پايدار، توسعه نظير ايران در ونقل حمل اصلي هاي بخش مورد در گزارشهايي 2006 2004 هاي سال ديگر انرژي هاي حامل كارگيري به در ولي
  است. موفق توانست پرواز 382 با نيز اصفهان فرودگاه براي واحد مفهوم عنوان به تگذاري سياس ولي سياستگذاران توسط همزمان طور به زيست، )1( جدول به هوايي دريايي ريلي، اي، اده ج گزارش اين نتايج براساس است كرده تهيه ايران فشرده طبيعي گاز الخصوص علي برق
  مانند ارسال مسافر 505 84هزار پذيرش اعزام به قرار نظر اتفاق اشتراك مورد نقل حمل هدف گيرد. قرار مدنظر يشود. منجر يك غيردولتي دولتي نهادهاي بين همكاري داشته گيري چشم هاي فعاليت CNG
  شده رتبه شود بار كيلوگرم 907 هزار 769 پست است. نگرفته راهكارهاي به عمدتا بعد بخش در كشور فعلي وضع براساس جدول اين ديگري گزارش است. حوزه اين در اصلي محرك
  است. را المللي بين پروازهاي پرترافيك فرودگاه سومين راهبردي مطالعات فصلنامه منبع: وضعيت اين مهار كنترل براي گذاري سياست هاي انرژي حاضر حال در است شده ترسيم كه يكند اعالم 302011 سال در نهاد اين از عوامل از يكي انرژي كه يدانيم طرفي
  از كند. كسب عمومي گذاري سياست پردازيم. مي صنعت در انرژي هاي حامل سبد در تجديدپذير جهان، در گازسوز خودرو ميليون 15 حدود از ايران، در است. اقتصادي رشد ضروري اصلي
7 گام نهايي براي سبد حامل‌هاي انرژي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/27
7 گام نهايي براي سبد حامل‌هاي انرژي
سياست‌گذاري تعيين سبد حامل‌هاي انرژي در بخش حمل و نقل كشور


آسيه حائري يزدي|

 مطابق نظر اكثر كارشناسان، انرژي‌هاي فسيلي در جهان در حال پايان پذيرفتن است. برخي مانند «كينگ هوبرت» معتقدند كه توليد نفت خام در جهان از مقدار ماكزيمم خود در سال 2007 به اندازه 95 ميليون بشكه در روز بيشتر نشده است، وا ز اين پس مقدار تجمعي توليد جهان با افت روبروست. اين همان خاصيت

كهنسالي منابع نفت و گاز جهان

است. برخي ديگر معتقدند كه بيشترين مقدار توليد نفت جهان در سال‌هاي 2017 تا 2020 اتفاق خواهد افتاد.

اما جالب‌تر از همه آن است كه بشر مي‌تواند از عصر استفاده بي‌انتها از منابع فسيلي بگذرد، در حالي كه همچنان اين ذخاير در جهان موجود باشند. همان مثال معروف كه عصر پارينه سنگي به اين دليل به پايان نرسيد كه ديگر سنگي وجود نداشت.

 بدين معنا كه پژوهش‌ها هر روزه در تجاري‌سازي و اقتصادي كردن انرژي‌هاي تجديدپذير گا م‌هاي بلندي بر مي‌دارند و منابع انرژي جايگزين را معرفي مي‌كنند. انرژي‌هاي تجديدپذير فرصتي است كه امكان گذار از انرژي با منشأ فسيلي را به انرژي‌هاي پاك فراهم مي‌آورد. به ويژه گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي حاكي از آن است كه استفاده از انرژي‌هاي خورشيدي فتوولتاييك و برق بادي به مراحل اقتصادي خود رسيده است كه استفاده از آن را منطقي و به صرفه ساخته است. هم‌اكنون يك شركت هندي توليد انرژي بادي را به‌صورت اقتصادي انجام مي‌دهد، يك شركت خورشيدي در لهستان نيز همين‌طور.

در ايران، در بين بخش‌هاي مصرف‌كننده فرآورده‌هاي نفتي، بخش حمل و نقل جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است به‌طوري كه نزديك به نيمي از انرژي كشور در اين بخش مصرف مي‌شود. تلاش‌هاي جهاني براي توسعه استفاده از سوخت‌هاي جايگزين كه مشكلات كمتري نسبت به سوخت‌هاي فسيلي مرسوم داشته باشد انجام شده است. ضرورت اين امر هنوز در ايران به اثبات نرسيده است ولي اصلاح سبد انرژي حمل و نقل در ايران موضوعي است كه سال‌ها محل بحث صاحب نظران و تصميم‌سازان كشور بوده است، با وجود تلاش‌هاي فراوان و دستاوردهاي موفق در اين حوزه همچنان امكان بحث و بررسي بيشتر و بهبود تصميمات آتي باقي است.

در اين گزارش ابتدا يك قدم به عقب برمي‌داريم و پيشينه مصرف انرژي در حوزه حمل و نقل و اقدامات انجام شده تاكنون را معرفي و تحليل مي‌كنيم و سپس با نگاه به آينده مي‌كوشيم راهكاري مقدماتي براي آغاز اقدامات آتي پيشنهاد

 دهيم.2-اطلاعات آماري مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايران

در سال 1390 در ايران سهم بخش حمل و نقل 48‌درصد از كل انرژي مصرفي كشور در بخش سوخت‌هاي فسيلي (نفت و گاز) بوده است. در امريكا اين عدد در سال 014 2 معادل 27,6‌درصد است. بخش حمل و نقل انرژي امريكا به ميزان 91,5‌درصد به نفت و گاز وابسته است و اين عدد در ايران تقريبا 100‌درصد

است.

اطلاعات جامع حمل و نقل كشور در كتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژي كشور منتشر شده توسط شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در سال 1388 گردآوري شده است و بعد از اين تاريخ اطلاعات به صورت پراكنده و در وبسايت اين شركت قابل مشاهده است. اين در حالي است كه به روزترين اطلاعات مربوط به سال 1390 و جامع‌ترين آن مربوط به سال 1388 است.

در يك مقايسه در كشور امريكا آزمايشگاه ORNL كه با دفتر تكنولوژي‌هاي حمل و نقل، از اداره بهره‌وري انرژي و انرژي‌هاي تجديدپذير از وزارت انرژي امريكا همكاري مي‌كند به‌طور سالانه گزارش وضعيت انرژي در حمل و نقل را منتشر مي‌كند.

اين گزارش وضعيت حمل و نقل را در امريكا به روشني نشان مي‌دهد. به ويژه در بخش دوم اين كتاب انواع انرژي مورد استفاده و سهم و روند رشد سهم هريك (بنزين، اتانول، LNG، LPG، E85، CNG، برق، MTBE) در صنعت حمل و نقل به تفكيك آمده است.

يك چنين اطلاعاتي به‌طور حتمي در ايران به‌طور پراكنده موجود است ولي ضرورت تجميع و به روزآوري اين اطلاعات در صورتي احساس خواهد شد كه سياست‌گذار براي تصميم‌گيري و تعيين روند آتي نيازمند اطلاعات فعلي و گذشته باشد.

در كشور ايران سوخت مصرفي وسايل نقليه در بخش زميني اعم از جاده‌يي و ريلي عموما بنزين و گازوئيل است. طي سال‌هاي اخير، تلاش‌هاي زيادي در ايران صورت پذيرفته كه سبد انرژي بخش حمل و نقل متنوع شود و وابستگي آن به نفت كاهش يابد.

با وجود اين ايران هنوز درخصوص توليد يا به كارگيري سوخت‌هاي زيستي تلاشي نكرده است. ولي در به كارگيري حامل‌هاي انرژي ديگر مانند برق و علي الخصوص گاز طبيعي فشرده شده CNG فعاليت‌هاي چشم‌گيري داشته است.

از طرفي مي‌دانيم كه انرژي يكي از عوامل اصلي و ضروري رشد اقتصادي است. در ايران، در بين بخش‌هاي مصرف‌كننده فرآورده‌هاي نفتي، بخش حمل و نقل جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است. و در اين ميان زير بخش حمل و نقل زميني اعم از جاده‌يي و ريلي حدود 92‌درصد كل انرژي مصرفي بخش حمل و نقل را شامل مي‌شود. در سطح جهاني 23‌درصد از سهم انتشار آلاينده‌ها به بخش حمل و نقل اختصاص دارد برآورد مي‌شود كه تا سال 2030 كل انرژي مورد استفاده در بخش حمل و نقل و نيز انتشار كربن ناشي از آن، 80‌درصد بيشتر از سطح فعلي شود و كاهش انتشار گازهاي گلخان‌هاي با جايگزيني خودر وهاي مبتني بر سوخت فسيلي با خودر وهاي الكتريكي كه تركيبي از فناوري‌هاي ذخيره‌سازي انرژي مثل باتري و احتراق هيدروژن است، است.3-مرور بر ادبيات ايران و جهان

در ايران در زمينه موضوع جايگزيني حامل‌ها به جاي فرآورده‌هاي مختلف نفتي از نقطه نظرهاي فني اقتصادي و زيست محيطي تاكنون مطالعات متعددي در ابعاد علمي و كاربردي انجام شده است.

عابدي و همكاران در پژوهش خود با عنوان «ارزيابي اقتصادي-زيست محيطي نوسازي و گازسوز نمودن ناوگان ميني‌بوسراني شهر تهران» به ارزيابي هزينه زيست محيطي و اقتصادي ناشي از مصرف سوخت فسيلي در بخش ميني‌بوس‌راني و نيز تحليل هزينه فايده و امكان‌سنجي نوسازي و گازسوز كردن ناوگان ميني‌بوسراني شهر تهران پرداخته است.

 اين پژوهش در دو سناريوي جداگانه با عناوين نوسازي و گازسوز كردن ناوگان ميني‌بوسراني شهر تهران و با انتخاب 400دستگاه ميني‌بوس از توليدات شركت ايران خودرو ديزل و شركت زامياد براي جايگزيني با ميني‌بوس‌هاي فرسوده، انجام شده است و مشاهده شده كه طرح گازسوز كردن از توجيه اقتصادي برخوردار است.

منظور و ديگران در مقاله پژوهشي با عنوان «ارزيابي اقتصادي توسعه به‌كارگيري سوخت گاز طبيعي فشرده CNG درناوگان اتوبوسراني تهران» با استفاده از دو نوع سوخت گاز و گازوئيل بيان كرده است كه در صورت افزايش قيمت نفت به بشكه‌اي بيش از 50دلار استفاده از گاز مقرون به‌صرفه خواهد بود.

اما امر تحقيق و توسعه در ايران به دليل شكاف بين دانشگاه و صنعت ضعيف است و محققان به آساني و درستي به صنعت دسترسي ندارند. محققان دانشگاهي عمدتا بر مسائلي نظير دوگانه و گاز سوز كردن موتورها، خودروهاي دوگانه سوز، تانك CNG و ارزيابي‌هاي فني، اقتصادي و زيست محيطي خودروهاي گازسوز تمركز دارند.

در بخش صنعت شركت شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ايپكو) پيشتاز تحقيق و توسعه در حوزه موتورهاي احتراق داخلي است و پروژه‌هاي متعددي در رابطه با خودروهاي سوخت گازي انجام داده است، از جمله طراحي و ساخت واحد كنترل الكترونيك ي كه وظيفه سوئيچ وضعيت سوخت مايع به سوخت گازي را دارد در ايپكو انجام شده است.

انجمن بين‌المللي خودروهاي گازسوز در سال‌هاي 2004 و 2006 گزارش‌هايي در مورد ايران تهيه كرده است براساس نتايج اين گزارش همكاري بين نهادهاي دولتي و غيردولتي يك محرك اصلي در اين حوزه است. گزارش ديگري از اين نهاد در سال 302011 اعلام مي‌كند كه از حدود 15ميليون خودرو گازسوز در جهان، تعداد 2 ميليون و 859هزار ناوگان در ايران تردد مي‌كنند و از اين لحاظ ايران رتبه نخست را درجهان دارد، پس از ايران با فاصله كمي پاكستان با 2 ميليون و 850 هزار ناوگان قرار دارد. اين نكته قابل اهميت است كه در حمل و نقل غير جاده‌يي (ريلي) و دريايي همچنان گاز در ايران بلااستفاده است.

گزارش‌هاي جهاني IANGV نشان مي‌دهد كه اصلاح سبد انرژي در ايران نامتوازن و فاقد برنامه است و به جز تاكيد بر گازسوز كردن خودروها در ساير حوزه‌هاي حمل و نقل كار جدي انجام نشده است.4-سياست‌گذاري فعلي در بخش انرژي در حمل و نقل كشور

در حال حاضر فقدان سند سياست‌گذاري در ارتباط با انرژي در بخش حمل و نقل در كشور مشهود است و جز اطلاعات آماري نسبتا قديمي، داده‌هايي كه خوراك ورودي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري باشد مشاهده نمي‌شود.

اكنون دو كميسيون تخصصي با نام‌هاي «انرژي» و «حمل و نقل و عمران» در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مشغول به فعاليت هستند. در هر دوي اين كميسيون‌ها نماينده‌يي از وزارت راه و شهرسازي وجود دارد. اين درحالي است كه با وجودي كه نماينده از وزارت نفت در كميسون انرژي حاضر است ولي در كميسون حمل و نقل و عمران نماينده‌يي از وزارت نفت حضور ندارد.

 اين موضوع در مورد عدم حضور نماينده سازمان حفاظت محيط زيست در اين دو كميسيون نيز صادق است. لذا پيش‌بيني مي‌شود كه در اين كميسيون درخصوص مصرف انرژي در بخش حمل و نقل فعاليت يا تصميم‌سازي ويژه‌يي قابل ارائه نباشد و تاثيرات زيست محيطي مصرف انواع انرژي نيز مورد بحث و مداقه قرار نگيرد.

در معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري نيز ستادهايي با عناوين زيرتشكيل شده‌اند كه در ارتباط با انرژي و محيط زيست و توسعه پايدار فعاليت مي‌كنند:

1-ستاد بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست

2-ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير

3- ستاد توسعه زيست فناوري

4- ستاد توسعه فناوري و نوآوري صنعت نفت، گاز و زغال‌سنگ

در بين اين چهار ستاد، ستاد توسعه زيست فناوري در ارتباط با سوخت زيستي اقدام به امضاي تفاهمنامه با شركت واحد اتوبوسراني تهران براي اجراي طرح پايلوت استفاده از اين نوع سوخت كرده است. نكته قابل توجه اين است كه با وجود آنكه مساله تامين انرژي در حمل و نقل رابطه مستقيمي با همه اين ستادها دارد ولي هنوز بحث تدوين سياست‌گذاري مشترك براي مساله انرژي در حمل و نقل كشور در ميان نيست.5-تعامل بين حامل‌هاي عمده انرژي و بخش‌هاي اصلي حمل و نقل در ايران

كنكاش براي شناسايي تعامل مابين حامل‌هاي عمده انرژي يعني نفت گاز، بنزين، گاز طبيعي، برق و انرژي‌هاي تجديدپذير با بخش‌هاي اصلي حمل ونقل در ايران نظير جاد‌ه‌اي، ريلي، دريايي و هوايي به جدول (1) منجر مي‌شود.

اين جدول براساس وضع فعلي كشور ترسيم شده است و در حال حاضر انرژي‌هاي تجديدپذير در سبد حامل‌هاي انرژي در صنعت حمل و نقل كشور جايي ندارند. اين در حالي است كه هدف‌گذاري اتحاديه اروپا براي سال 2025 استفاده از سوخت زيستي به ميزان 10‌درصد كل انرژي مورد استفاده در حمل و نقل اتحاديه اروپا است و طبق آخرين آمار برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نظير آلمان از مرز 7‌درصد عبور كرده‌اند.

در اين جدول جز برق كه بخش كوچكي از حمل و نقل را شامل مي‌شود، همه حامل‌هاي انرژي از نوع فسيلي هستند و بي‌ترديد بر افزايش توليد گاز دي اكسيد كربن و گازهاي گلخانه‌يي تاثير مثبت دارند. گفتني است كه كارنامه ايران در استفاده از گاز طبيعي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي چشمگير است و بيش از يك چهارم خودروهاي سواري ايران قابليت استفاده از گاز طبيعي فشرده را داشته و دوگانه سوز

هستند.

اين موضوع نشان از علاقه سياست‌گذاران كلان كشور براي عبور از حامل‌هاي نفتي به سمت گاز طبيعي و آلودگي كمتر محيط‌زيست دارد. معذلك لزوم استفاده از انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك براي كنترل و كاهش اين آلودگي‌ها بر كسي پوشيده نيست و اين سبد انرژي در بخش حمل و نقل به آلودگي روز افزون محيط زيست و ماندگاري آن منجر خواهد

شد.

در اين زمينه نيز تمايل بخش‌هاي نوآورانه كشور در استفاده از انرژي‌هاي غيرفسيلي مانند نيروي باد و خورشيد براي توليد برق در نيروگاه‌ها مشاهده مي‌شود. ولي تبديل اين جريان انرژي به استفاده در بخش حمل و نقل به عنوان مصرف‌كننده نهايي نيازمند سياست‌گذاري كلان است.

سياست‌گذاري دولتي و روش‌هاي تشويقي و راهكارهاي اقتصادي مانند ماليات بر كربن و پرداخت يارانه براي گسترش تكنولوژي كاهنده كربن يكي از راه‌هاي مقابله با آلودگي است؛ مثلا اتحاديه اروپا خودرو‌سازان را تشويق مي‌كند كه در اين بخش از سوخت‌هاي زيستي با منشا گياهي مانند بيوديزل استفاده شود. 57‌درصد از خودروهاي آلمان در حال حاضر از سوخت ديزل استفاده مي‌نمايند كه بازدهي بيشتر و آلودگي كمتري نسبت به بنزين دارند. همانطور كه در بخش چهارم اين نوشتار گفته شد، به عنوان نخستين گام در ايران استفاده از 20 دستگاه اتوبوس با سوخت بيوديزل به مرحله تفاهمنامه با شركت واحد اتوبوسراني تهران رسيده

 است.

از نظر اقتصاد انرژي در عين حال كه حامل‌هاي انرژي جانشين‌هاي ناكامل يكديگرند، اگر زمان بيشتري در اختيار داشته باشيم اين جانشيني مي‌تواند كامل‌تر گردد. درجه جانشيني با روش‌هاي جديد تبديل مي‌تواند توسعه يابد. به عنوان مثال، خودروهاي سنتي تنها با سوخت بنزين يا نفت گاز كار مي‌كردند. اما اكنون خودروهايي در بازار به فروش مي‌رسند كه با انرژي برق، گاز طبيعي، پروپان، هيدروژن يا چيزهاي ديگر كار مي‌كنند.

اصلاح سبد انرژي ذكر شده در جدول (1) نيازمند عزم سياست‌گذاران براي حل مسائل محيط زيست و جلوگيري از تخريب روزافزون آن دارد. بديهي در اين راستا بايد هر سه ركن توسعه پايدار، شامل اقتصاد و جامعه و محيط زيست، به‌طور همزمان توسط سياست‌گذاران مدنظر قرار گيرد.

در بخش بعد عمدتا به راهكارهاي سياست‌گذاري براي كنترل و مهار اين وضعيت مي‌پردازيم.

6- سياست‌گذاري تعيين سبد حامل‌هاي انرژي

براي تدوين سياست‌گذاري در تعيين سبد حامل‌هاي انرژي كشور، گام‌هايي ‌بايد طي شود تا به سند سياست‌گذاري نهايي منجر شود.

گام اول- آينده‌پژوهي: نخستين گام در سياست‌گذاري، آينده‌نگري است. آينده‌نگري فرآيندي است كه از طريق ارتباط، هم‌انديشي و همگرايي با دانشمندان ارشد، سازمان‌ها و نهادهاي جامعه تعريف و به سياست‌گذاران و تصميم‌سازان اعلام مي‌شود تا برنامه‌ها و موضع مناسبي را براي آينده در جامعه طراحي

 كنند.  تفاوت اصلي آينده نگري با مديريت استراتژيك دورنماي زماني آن است كه غالبا افق‌هايي قابل قياس با يك قرن را شامل مي‌شود، مثلا 25 سال آينده يا 50 سال آينده.

يكي از تفاوت‌هاي اصلي توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي، نحوه برخورد با مسائل آينده است. در حالي كه كشورهاي پيشرفته آينده را طراحي كرده و مي‌سازند، كشورهاي كمتر توسعه يافته آينده طراحي شده توسط ديگران را سرنوشت محتوم خود مي‌دانند.

شناخته شده‌ترين مطالعات آينده‌پژوهي در سه حوزه دورانديشي، ره‌نگاري، و پيش‌بيني تعريف شود. حاصل يك فرآيند دورانديشي، گروهي از وقايع محتمل در آينده و زمينه‌هاي جديد علوم و فناوري است، در صورتي كه فرآيند پيش‌بيني يك آينده مشخص و قطعي را به تصوير مي‌كشد. در همين حوزه، فرآيند ره نگاري، گروهي از اهداف و نيازهاي محتمل آينده، به همراه گروهي از اقدامات را مشخص مي‌نمايد كه بايستي جهت تحقق آن اهداف انجام

 گردد.  پروژه‌هاي مطالعات آينده‌پژوهي در كشورهاي پيشرفته به تنهايي يا با همكاري كشورهاي توسعه يافته ديگر بسيار رايج است و سناريوهاي مختلفي كه توسط كميسيون‌هايي از اين دست نوشته مي‌شوند در سطح ملي و فراملي اجرا مي‌شود. نمونه‌هاي آن فراوان است و مي‌توان به همكاري دولت آلمان و موسسه تحقيقات برق ايالات متحده و صنايع انرژي وابسته در جهت ترسيم آينده تكنولوژي صنعت برق آلمان در سال 1999 اشاره كرد كه نماينده قدمت اين روش و پذيرش ان در سطح بين‌المللي است.  ايران نيز به يك سياست‌گذاري راهبردي در بخش انرژي نياز دارد. به نظر مي‌رسد تشكيل كميسيوني مستقل و متشكل از كارشناسان اين علم، دست‌اندركاران و نمايندگان مردم و حكومت براي تحقيق مطالعات آينده و تدوين و ارائه آن ضروري است. مهم‌ترين نكته‌يي كه بايد محور اين سياست‌گذاري قرار گيرد، برخوردي مسوولانه با بهره‌برداري از انرژي در كشور است. توليد مسوولانه حامل‌هاي انرژي به اين معنا است كه توليدكنندگان بابت توليد كمتر از حد استاندارد و نابهينه مسوول و پاسخگو شمرده شوند به عبارتي بهره‌وري محور اصلي اين سياست فرض شود.

گام دوم - بازدهي فن‌آورانه: در همين راستا وقتي بنزين توليدي، آلايندگي بالايي دارد و نسبت به بهترين بنزيني كه از نفت خام كشور مي‌تواند توليد شود، مقاديري اضافه آلايندگي توليد مي‌كند يا بازدهي آن كمتر از استاندارد است، دولت بايد ماليات اسراف در توليد را براي جبران زيان مردم پرداخت كند.

وقتي توليدكنندگان خودرو به جاي استفاده از دانش فني روز، به توليد خودروهاي مدل‌هاي قديمي ادامه مي‌دهند و استاندارد سوخت در خودروهاي توليدي بسيار بالاتر از استاندارد سوخت در خودروهاي امروزي باقي مي‌ماند، اين توليدكنندگان بايد بابت زياني كه به جامعه وارد مي‌آورند، مسووليت خود را بپذيرند.

گام سوم – صرفه‌جويي: در بخش مصرف هم مسووليت مصرف‌كننده در استفاده درست از ابزارها و حامل‌هاي انرژي بايد مدنظر قرار بگيرد. اشخاصي كه خودروهاي فرسوده را همچنان استفاده مي‌كنند، به اندازه گازهاي كربنيك توليد شده سالانه خود بايد ماليات

 بپردازند.

گام چهارم – توسعه پايدار: طبق تعريف برونتلند توسعه پايدار شيوه‌يي از توسعه است كه در عين رفع نيازهاي جامعه كنوني، از توانايي نسل‌هاي آينده در برآوردن نيازهايش نمي‌كاهد. اين الگوي توسعه تضمين‌كننده بقا، ثبات و پايداري چيزهايي است كه بايد در جريان تغيير و تحول پديده‌ها، باقي، ثابت و پايدار بمانند و بقاي نسل آينده را هم تضمين كند. حفظ متوازن مثلث توسعه پايدار شامل محيط‌زيست، اقتصاد، و جامعه ماندگاري اهداف سياستي را تضمين مي‌كند.

گام پنجم - سياست‌گذاري: سياست‌گذاري انرژي به عنوان برآيند سه متغير اساسي اهداف اقتصادي، نشانگاه زيست محيطي و مقاصد سياسي هر كشور جهت‌گيري مشخصي در ارتباط با توسعه پايدار مي‌دهد. بخش حمل و نقل نيز از بخش‌هاي الزام‌آور در ملاحظات توسعه پايدار است. ستادهايي در بخش كلان كشور، كه در بخش چهارم اين نوشتار اشاره شد، هر يك به نوعي مرتبط با انرژي و محيط‌زيست هستند و نيز سازمان‌هايي كه كار جمع‌آوري اطلاعات و به روزآوري را به عهده دارند نشان از اين دارد كه در ايران نگراني از ادامه وضع موجود به عنوان يك مساله طرح شده است ولي سياست‌گذاري به عنوان مفهوم واحد براي هدف حمل و نقل مورد اشتراك و اتفاق‌نظر قرار نگرفته است.

منبع: فصلنامه مطالعات راهبردي سياست‌گذاري عمومينویسنده:
خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/27
خبر


آغاز فصل جديد در سفرهاي‌دريايي با ورود «كروز»

دو هفته بعد از اعلام رسمي خبر ورود نخستين كشتي كروز به كشور از سوي معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي كشور، نخستين كشتي كروز اقيانوس‎پيما با نام «ساني» شامگاه ۲۴ فروردين در بندر كاوه قشم پهلو گرفت.

‌اين كشتي براي ارائه خدمات مناسب و فراهم كردن سفر دريايي ايمن براي گردشگران وارد آب‌هاي خليج‌فارس شده است، موضوعي كه اين روزها به رويكرد اصلي سازمان بنادر در جذب توريست و افزايش آمار سفرهاي دريايي تبديل شده است.

اين كشتي 3 هزار و ۵۰۰ مترمربع فضاي رستوراني، كافي‌شاپ، استخر و سونا، ۲ سالن سينما، كتابخانه، اتاق مطالعه، سالن برگزاري همايش و اتاق بازي براي كودكان و آشپزخانه ايراني براي پخت انواع غذاهاي ايراني دارد.

كشتي كروز «ساني» مي‌تواند ۱۵۰خودرو سواري به همراه ۳۰ كاميون يا ۲۵۰ خودرو سواري را جابه‌جا كند. كشتي كروز «ساني» براي سفرهاي كوتاه مدت 4 تا 7 روزه دريايي توسط كشور سوئد ساخته شده است.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد راستاد، معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي چندي پيش گفته ‌بود با اين رويداد فصل جديدي در سفرهاي دريايي و گردشگري دريايي كشور رقم مي‌خورد كه اميدواريم نتايج خوبي داشته باشد.رشد ۱۷درصدي اعزام مسافر هوايي در اسفند 95

در اسفندماه تعداد ۴ميليون و ۴۱۵هزار و ۵۹۲ مسافر در فرودگاه‌هاي ايران اعزام و پذيرش شد. درحالي كه در زمان مشابه سال ۹۴ تعداد ۳ ميليون و ۷۶۷ هزار و ۶۳۸ مسافر در فرودگاه‌هاي ايران اعزام و پذيرش شدند. بنابراين در اسفندماه ۹۵ رشد ۱۷ درصدي در اعزام و پذيرش مسافر نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن براي فرودگاه‌هاي ايران رقم خورد. به گزارش روابط‌عمومي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، بر اساس آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي در اسفندماه سال ۹۵، مجموع ۳۵هزار و ۲۶۴پرواز داخلي و خارجي در فرودگاه‌هاي ايران صورت گرفت كه به وسيله آنها ۴ميليون و ۴۱۵ هزار و ۵۹۲ مسافر اعزام و پذيرش و ۴۲ميليون و ۸۲۲ هزار و ۵۳۶ كيلوگرم بار ارسال و پست شد. در حالي كه در اسفندماه ۹۴ تعداد ۳۱ هزار و ۳۵۳ پرواز انجام شد كه از طريق آنها ۳ميليون و ۷۶۷هزار و ۶۳۸مسافر اعزام و پذيرش و ۳۷ميليون و ۴۱۲هزار و ۶۹۱ كيلوگرم بار ارسال و پست شد.

در واقع بر اساس اين آمار در اسفندماه سال ۹۵ رشد ۱۲درصدي در نشست و برخاست پروازها، رشد ۱۷ درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و رشد ۱۴درصدي ارسال و پست بار نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۴ به ثبت رسيد.

در آخرين ماه سال ۹۵ فرودگاه بين‌المللي مهرآباد در كل پروازها رتبه نخست را كسب كرد و ميزبان ۱۱ هزار و ۵۶۵ پرواز، يك‌ميليون و ۴۶۰هزار و ۵۵۳ مسافر و ۱۰ميليون و ۵۲۵ هزار و ۲۰۲ كيلوگرم بار ارسال و پست شد.

فرودگاه بين‌المللي مشهد نيز در رتبه دوم پرترافيك‌ترين فرودگاه در برقراري كل پروازها قرار گرفت. اين فرودگاه در اسفندماه پذيراي ۵ هزار و ۲۵۹ پرواز، ۷۴۲ هزار ۴۸۹ مسافر و ۶ ميليون و ۵۷۵ هزار و ۳۹۰ كيلوگرم بار بود.

فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) در اين مدت ۶۳۴ هزار و ۶۵۵ مسافر و ۱۱ ميليون و ۸۱۸ هزار و ۶۳۶ كيلوگرم بار را با ۴ هزار و ۴۶۶ پرواز را ميزباني كرده است.

در اسفندماه سال ۹۵ تعداد ۲۸ هزار و ۶۷۲ پرواز داخلي در فرودگاه‌هاي ايران برقرار شده است كه به وسيله آنها ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار و ۹۱۰ مسافر اعزام و پذيرش و ۲۶ميليون و ۲۰۰هزار و ۶۴۹ كيلوگرم بار ارسال و پست شد. بنابراين در اسفندماه سال۹۵ رشد ۱۳درصدي در نشست و برخاست پروازهاي داخلي، رشد ۲۰درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و رشد ۲۳ درصدي در ارسال و پست بار محقق شد.

بنابراين در بخش پروازهاي داخلي٬ فرودگاه مهرآباد ميزبان ۱۱ هزار و ۵۶۵ پرواز، يك ميليون و ۴۶۰ هزار و ۵۵۳ مسافر و ۱۰ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۲۰۲ كيلوگرم بار ارسال و پست شد. در اين ايام در فرودگاه مشهد ۴ هزار و ۴۵۵ پرواز داخلي انجام شد و ۶۳۹ هزار و ۳۴۱ مسافر اعزام و پذيرش و ۴ ميليون و ۷۰۸ هزار و ۴۱۰ كيلوگرم بار ارسال و پست شد.

فرودگاه شيراز نيز با استقبال از ۲ هزار و ۳۷۲ پرواز، ۲۴۳ هزار و ۲۳۰ مسافر و ۱ ميليون و ۹۳۹ هزار و ۹۳۶ كيلوگرم بار در سومين پله فرودگاه‌هاي پرترافيك پروازهاي داخلي قرار گرفت.

در اسفندماه سال ۹۵ تعداد ۶ هزار و ۵۹۲ پرواز خارجي در فرودگاه‌هاي ايران صورت گرفت كه از طريق آنها ۹۱۴ هزار و ۶۸۲ مسافر اعزام و پذيرش و ۱۶ ميليون و ۶۲۱ هزار و ۸۸۷ كيلوگرم بار ارسال و پست شد. بر اساس اين آمار در اسفندماه سال ۹۵ رشد ۸ درصدي در نشست و برخاست پرواز و اعزام و پذيرش مسافر و رشد ۳ درصدي در ارسال و پست بار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رقم خورد.

تعداد ۶۳۴ هزار و ۵۰۳ مسافر با ۴ هزار و ۳۶۹ پرواز در فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني (ره) اعزام و پذيرش شدند.

همچنين ۱۱ميليون و ۸۱۰ هزار و ۲۳ كيلوگرم بار در ايام ارسال و پست شد تا اين فرودگاه در صدر فرودگاه‌هاي پرترافيك بين‌المللي ايران قرار گيرد.

همچنين فرودگاه مشهد از ۸۰۴ پرواز خارجي و ‌۱۰۳ هزار و ۱۴۸ مسافر استقبال كرد و دروازه ارسال و پست يك ميليون و ۸۶۶ هزار و ۹۸۰ كيلوگرم بار شد.

فرودگاه اصفهان نيز با ۳۸۲ پرواز توانست موفق به اعزام و پذيرش ۴۸هزار و ۵۰۵ مسافر و ارسال و پست ۷۶۹ هزار و ۹۰۷كيلوگرم بار شود و رتبه سومين فرودگاه پرترافيك پروازهاي بين‌المللي را كسب كند. ‌نویسنده:

  اخبار Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 هوا تبديل مخصوص آب
  پودر اشيا
  به اينترنت بدافزار شدن«ميراي» روز
  ب وسيله به كه اند اخته س پودري محققان پيآر ان كرد. تبديل آب به را هوا ارزان يي شيوه با يتوان
  آن موجود آب بخار كه نيست فناوري نخستين
  اين اما كند. تبديل آشاميدن قابل آب به را جو دهيد
  در تغيير را فرض پيش هاي
  گذرواژه بركلي دانشگاه ماساچوست فناوري موسسه
  محققان آب به هوا تبديل براي آنها روش معتقدند
  كاليفرنيا خشك هاي محيط در يكند مصرف كمتري
  انرژي ناميده PDoS( دايمي سرويس منع دليل، همين فن دانش
  گروه بهنام يي ماده از جديد روش در دارد. كاربرد
  نيز است. شده به توانند مي نفوذگران فعلي، ديجيتال دنياي
  در كه يشود استفاده طبيعي) فلز از (ساختاري MOF
  دسترسي از «پس گويد: مي امنيتي شركت اين ها دوربين توسترها، مانند اشيا اينترنت دستگاههاي ساخته طبيعي هاي كيب تر با فلزات كردن مخلوط
  از برخي آلوده، بات روي IoT دستگاه به موفق ديگري هوشمند دستگاه هر اينترنت به
  متصل يشوند، تشكيل MOF از كه پودرهايي شود. مي منجر نهايت در كه شده اجرا لينوكس دستورات بگيرند. دست در را آن كنترل كرده
  حمله كربن اكسيد دي بتوانند تا هستند متخلخل
  بسيار همچنين شود. مي سازي ذخيره منابع تخريب به نتي بات آلوده تگاهها دس اين از استفاده با
  سپس دستيابي براي آن از دليل همين به كنند. جذب
  را اينترنت به اتصال قطع براي دستوراتي ادامه در انداختن كار از هرزنامه، ارسال براي داد
  تشكيل آب تنها نه MOF پودرهاي يشود. استفاده آب
  به اجرا دستگاه روي موجود پروندههاي تمام حذف سرويس منع حمالت انجام مختلف هاي سايت
  وب محققان يكنند. جذب نيز را آب بخار بلكه ميشود.»
  مايع، كنند. استفاده شده توزيع آب كننده آوري جمع دستگاه يك كوچك
  نمونه كاربران كه شود مي مطرح سوال اين اينك سال پاييز كه است سناريويي همان اينها
  تمام است. مذكور پودر از نازكي اليه حاوي كه اند اخته
  س از توانند مي چگونه اشيا اينترنت هاي دستگاه ميراي نام با اشيا اينترنت بدافزار توسط
  گذشته ادامه روند اين كند. مي جذب را آب بخار پودر
  اين استخراج براي تا كنند حفاظت خود هاي دستگاه سرعت به بدافزار اين منبع كد داد. رخ Mirai(
  سيستم سپس شود. اشباع پودر كه زماني تا يابد مي نشوند؟ آلوده Mirai بدافزار توسط كوين بيت از مختلفي هاي نسخه شد منتشر عمومي طور به خارج آن از مايع حالت به آب تا شود مي داده
  گرما ساده بسيار حمله بردار يك از Mirai بدافزار زيادي هاي قابليت كه ايم بوده شاهد تاكنون را
  آن آب توليد هاي دستگاه هرچند محققان گفته به
  شود. كه اينجاست اصلي مشكل كند. مي برداري بهره كردهاند. اضافه اوليه نسخه به پودر از استفاده اما هستند، پرمصرف گرانبها
  بسيار هاي گذرواژه ToIاز هاي دستگاه از بسياري اشيا اينترنت معروف نت بات گذشته سال
  پاييز هوا از آب توليد هاي هزينه يشود سبب MOF
  ميكنند. استفاده فرض پيش معروف هاي سايت وب برخي موقت قطعي
  باعث شود. كاسته شدت
  به هاي گذرواژه اين كاربران از بسياري همچنين شناسايي بدافزار اين از جديدي نسخه اينك
  شد. ميكنند. استفاده آن از نداده تغيير را فرض پيش براي خود ده اجيرش هاي بات از صرفا اما
  شده نياز آن به نفودگران كه چيزي تنها شرايط اين در استفاده DDoS( توزيعشده سرويس منع
  حمله رنگ بي قهوه نخستين
  توليد دستگاه پيشفرض هاي گذرواژه كردن پيدا دارند، اين از نيز كوين بيت استخراج براي بلكه نميكند
  دنيا امنيتي محققان است. آن به كردن پيدا دسترسي ميبرد. بهره ها بات هاي گذرواژه اين كاربران تا كنند مي توصيه اكيدا كردهاند شناسايي را بدافزاري امنيتي
  محققان هدف با دنيا رنگ بدون قهوه نخستين ميل ديلي دهند. تغيير را پيشفرض خود حمله هدف را اشيا اينترنت هاي دستگاه
  كه شد. توليد فكنندگان مصر مت سال ارتقاي به
  كمك نيز IoT دستگاه توليدكننده ركتهاي ش حمالت آغازكننده منبع نوع حتي شود، مي انجام هستند بيكار IoT هاي بات كه زماني خواهد مي اين از بسياري كه آنجايي از ميكند استفاده نت بات به ها دستگاه اين تبديل جاي به داده
  قرار از كه كرده اعالم جديد محصول اين سازنده
  شركت در مثال بهطور كنند. كمك زمينه اين در توانند مي سختي بر موضوع، همين نيست شناسايي قابل نيز استخراج به اند نكرده دريافت اجرا براي دستوري استفاده پيشفرض هاي گذرواژه از ها تگاه دس رسانند. مي آسيب دستگاه اين منابع
  به كرده استفاده آن توليد در پيشرفتي هاي اوري
  فن به را اطالعيهيي توانند مي دستگاه از استفاده آغاز افزايد. مي حمالت پيچيدگي حال در كوين بيت مجازي ارز بپردازد. بيتكوين هاي گذرواژه تغيير مقابله، راه بهترين كنند، مي نوع دو erawdaRبا امنيتي شركت
  محققان در محصولي كه بوده استوار هدف اين بر اصلي
  تالش هاي گذرواژه تا كنند مجبور را او داده نشان كاربر پس روز چند بات بريكر 1بدافزار ۰. نسخه قرار استفاده مورد ديگر سايبري حمالت در حاضر است. فرض پيش مواجه سرويس منع حمالت به مربوط
  بدافزار اين شود. ارائه رفكنندگان مص سالمت ارتقاي
  راستاي صورت به را مختلف هاي دستگاه روي فرض پيش ۰.2 نسخه است. شده خارج دور از اندازي راه از باج افزار، باج نويسندگان مثال عنوان به ميگيرد. امداد (مديريت ماهر مركز گزارش به توجه با هاي دستگاه ناشناخته، داليل به كه اند ده
  ش هها دان از است مدعي دارد RLCام CFF كه
  شركت كنند. تنظيم تصادفي عمليات ندارد، فعاليتي حاضر حال در هرچند درخواست كوين بيت قالب در را خود درخواستي محققان از يي) رايانه رخدادهاي عمليات هماهنگي نخستين شكند. مي درهم را )IoT( اشيا
  اينترنت اين تر مهم نكته اما كند مي استفاده باال باكيفيت
  قهوه هدف هنوز امنيتي، هاي شركت ادعاي به گمنامي شبكه از استفاده با داشته تري خطرناك بوده غيرمتمركز صورت به بيتكوين ارز كنند. مي روز چند در بدافزار اين از جديدي نسخه IBM بريكر بدافزارهاي مشاهده با حمالت اين از
  موج ديگر نهايي، محصول بودن شفاف واسطه به كه
  است يك است. نشده شناسايي بات بريكر بدافزار نهايي مخفي را حمله انجام مبدا تا كند مي تالش TOR طراحي خصوصي حريم بيشتر هرچه حفظ براي از كوين بيت استخراج براي كه شده مشاهده اخير تاريخ 2در نسخه )BrickerBot(
  بات كه آنهايي تمام تقريبا ماند. نمي باقي ها دندان روي
  لكي بريكر اينها، همه وجود با گويد: مي امنيتي محقق كند. است. شده نفوذگري ميرسد نظر به ميكند. استفاده باتها است. شده آغاز ماه اسفند
  ۰۳ معتقدند كنند، استفاده قهوه انواع از جهان سراسر
  در اشيا اينترنت حوزه در تاكنون آنچه به شبيه بات به اشيا اينترنت هاي دستگاه روي بدافزار اين انجام بات، مختلف موتور دو توسط حمله، اين در موجود پردازشي توان از استفاده با دارد قصد دهاند ش موفق تاكنون Radware
  محققان هيچ اما دهد مي آنها به خوبي حال حس نوشيدني
  اين بدافزارهاي بيشتر است. نبوده ايم كرده مشاهده روي كند مي تالش گردد مي باز هاي درگاه دنبال هستند. معروف بات بريكر به كه شود مي مجازي ارز كرده استفاده ها بات از انبوهي حجم دايم سرويس الل اخت حمله 22۵۰
  حداقل در دانها دن به قهوه رنگ از ناشي آسيب منكر
  كس از وسيع يي شبكه تا ميكنند تالش IoT به مربوط Brute( فراگير وجوي جست حمله درگاه، اين كه حمالتي شده، انجام هاي بررسي اساس بر معتقدند محققان كند. استخراج را كوين بيت كنند شناسايي گذشته روز چند در SODTرا
  ( بريتانيايي شركت در كه آنچه اما نيست. مدت
  طوالني ترافيك پروكسي براي آنها از داده تشكيل باتها در كند. پيدا دسترسي آن به داده انجام force سادهتر شود، مي انجام بريكربات موتور توسط نشانه يك Mirai هاي بات از جديد بهرهبرداري است. شده انجام طريق اين از
  كه كرده برطرف را نگراني اين شده وليد CLR CFF
  توزيعشده سرويس منع حمله انجام يا مخرب در سازي ذخيره بخش ميكند سعي بدافزار ادامه صورت دوم موتور توسط كه هستند حمالتي از است. IoT آينده براي شوم اشيا اينترنت هاي دستگاه از ميراي
  بدافزار كم يشود. نم احساس هم زدن مسواك به نيازي
  ديگر كنند. استفاده DDoS( به حمله اين كه كند تخريب كل به را IoT دستگاه بريكر دوم موتور توسط كه حمالتي در گيرد. مي مهاجم زنند مي حدس امنيتي محققان اعتباري) (پول كوين بيت استخراج براي IoT(
  هاي ويژگ ديگر از جديد نوشيدني اين بودن
  كالري محصول اين كننده توليد شركت ميشود. محسوب فراسو
  آن يد يبر
  سا تنها كرده عنوان محرمانه را آن ساخت فرمول
  جديد، در عربي قهوه ههاي دان از كه كرده بسنده نكته اين
  به مواد از استفاده عدم است. كرده استفاده فرآيند گوگل
  اين سالمت ردياب ساعت عملكرد انتشار داد نجات حتمي مرگ از را زني روبات، يك اثرانگشت اسكنرهاي به هكرها
  نفوذ اين توليد خط در مصنوعي هاي طعمدهنده
  شيميايي يآيد. حساب به آن بارز هاي ويژگ از رنگ
  قهوه ساعت از كه كرد اعالم گوگل انگجت كه است روباتي نام اومني نت زددي با ميكنيد فكر اگر ترندز
  ديجيتال مطالعات در استفاده براي خود تحقيقاتي عزيزان مشاهده افراد ميان ويديويي گپ توانيد مي انگشت اثر اسكنر از
  استفاده را خود كه زني چمن روبات كرد. خواهد استفاده پزشكي بودن آفالين صورت در حتي دور راه از را هاي گوش از استفاده زمان در را خود
  امنيت شركت كه آلفابت كمپاني اين از پيش مرگ از را زني اخيرا كند مي ممكن اشتباه در سخت كنيد، حفظ كند
  هوشمند مي
  شارژ ساعت يك شود، مي محسوب گوگل مادر به روبات اين است. داده نجات حتمي از استفاده شد، مي تصور حال به تا
  هستيد. كه بود كرده توليد تحقيقاتي مچي داد نمي را تلفن جواب مادرش كه مردي لگذاري قف براي افراد انگشت اثر هاي ويژگ روبات خودروسازي شركت يك
  نيواطلس بود. نشده منتشر آن اهداف از جزيياتي مطلع وي وخيم وضعيت از تا كرد كمك به هكرها نفوذ از جلوگيري ها ي گوش بهطور شارژ، كاهش هنگام كه ساخته چمنزني اندرويد عامل سيستم از نه ساعت اين اين نصب قابليت دهد. نجات را او شده حاال اما است؛ ايمن بيش كم روشي آنها شود شارژ تا كند قطع را خود فعاليت
  خودكار يك هوندا شركت گيرد. مي سر از را نيمه كار
  دوباره گوشي به هشداري نه كند مي پشتيباني محيط در بتواند كه است گونهيي به روبات امنيت فاقد هم روش اين كه شده
  مشخص آوري جمع را فرد سالمت به مربوط اطالعات تنهايي به بلكه كند، مي ارسال هوشمند خانواده اعضاي ديگر دوستان براي را اطراف محيط از تصاويري كند حركت خانه طراحي به موفق هم همكاري با ميشيگان نيويورك هاي دانشگاه محققان است. كافي استفاده با كه كرده عرضه بازار چمنبه زن
  روبات كه پوست الكترودرماني هاي فعاليت قلب، ضربان وضعيت شامل اطالعات اين كند. مي گپ افزار نرم بود، شده نگران مادرش پاسخگويي عدم از كه مذكور مرد كند. ارسال توان مي آنها از استفاده با كه ند شده افراد انگشت اثر طرح از يي فته پيشر ديجيتال هاي پرينت برنامه نوع سه حسگرها الكتريكي، موتورهاي
  از است. بدن تحركات شود مي پوست رسانايي به مربوط كند دريافت را آن زنده ويديويي تصاوير تا كرد فعال دور راه از را مذكور روبات ويديويي واقعي انگشت اثر هاي ويژگ از شده پرينت هاي رح اين داد. فريب را هوشمند يهاي گوش باغچه از تنهايي به چمن، كردن كوتاه براي
  مختلف هاي فعاليت كه است ECG به موسوم داده يك ثبت ساعت، اين ديگر قابليت حمام در كه را خود مادر توانست سرانجام درآورد حركت به را روبات اين سپس از پژوهشگران هستند. استفاده قابل يا گوشه قفل كردن باز براي لذا بوده برخوردار انسان omiiMنام زن چمن روبات كند! مي مراقبت
  خانه شارژ قابليت با رايانه ميني يك حقيقت در
  دارد كند. بيني پيش را عروقي قلبي مشكالت بروز تواند مي كرده رصد را قلب الكتريكي مبتال كه مادرش تا زد زنگ پليس به سرعت به سپس وي بيابد. بود، افتاده زمين روي استفاده مختلف هوشمند هاي گوشي انگشت اثر حسگرهاي دادن فريب براي ها پرينت
  اين اين تمام هاست ساعت بقيه مانند دقيقا دهد مي كاربر به ساعت اين كه اطالعاتي شركت OhmniLabs شود. منتقل بيمارستان به بود ادراري مجاري شديد عفونت به اختصاصي بيومتريك هاي ويژگي حاوي كه اند شده طراحي يي گونه به ها ينت پر اين اند. كرده ۰۳درصد از آن باتري ميزان كه هنگامي است.
  شدن يك با ميتواند ميشود انجام پسزمينه در قدرتمند پردازنده از استفاده با عمليات ها ها روبات اين اميدوارند آنان شده تاسيس جوان مهندس سه توسط روبات اين سازنده دقيقي چاپي نسخه تهيه مستلزم روش اين از استفاده چه اگر باشند. كاربر هر انگشت اثر شارژ مكان سمت به خودكار بهطور شود،
  كمتر كند. كار هفته يك تا شارژ بار شوند. مواجه استقبال با دوستان اقوام ميان ارتباط برقراري تسهيل براي اما بگيرند، كار به را مذكور روش ند وان يتي حرف هكرهاي تنها بوده افراد انگشت اثر از كاري فرآيند، اين تكميل از پس رود مي
  شدن است. شده توليد بود گوگل از بخشي اين از پيش كه وريالي سازمان در ساعت اين يافتن براي شود، تنظيم نشويد مزاحم حالت روي Ohmni روبات كه صورتي در همراه هاي تلفن در شده گرفته كار به امنيتي تمهيدات هاي ضعف دهنده نشان تحولي چنين روبات در يكند. تمام بود، كرده رها نيمه كه
  را استفاده هوندا فناوري نسخه آخرين از زن ن
  چم موجود محصوالت با كه داريم محصولي به نياز ما است: آمده سازمان اين اطالعيه در از پس صورت اين غير در اما شود. نمي عمل وارد آنها ويديويي تصوير نمايش افراد جاي به آنها ميشود باعث انگشت اثر حسگرهاي كوچك ابعاد گويند مي محققان
  است. را پزشكي مفيد اطالعات بتواند مختلف آمارهاي دادن جاي به باشد متفاوت بازار در سازنده شركت ميكند. برقرار را ويديويي تماس روبات اين نظر مورد فرد شماره گرفتن قناعت ها ويژگ اين از محدودي هاي بخ بررسي به فرد هر انگشت هاي ويژگ كل بررسي باشد. مرتب خانه حياط باغچه روز بانه ش تا
  شده كرد. استفاده پزشكي تحقيقات در بتوان آنها از تا كند ذخيره شود. ناممكن تماسها شدن هك تا دارد بااليي امنيت روبات اين است مدعي ثبت زمان در گوشي انگشت اثر اسكنرهاي است. ممكن اسكنرها اين فريب نتيجه در كنند ها بلندي پستي روي از تواند مي روبات
  همچنين در هلند رادبود دانشگاه پزشكي علوم دانشكده تحقيقات در ابتدا در محصول اين از دوربين دو لمسي تبلت يك به مجهز دارد وزن كيلوگرم تنها شده ياد روبات شيوه از نظر صرف تا كنند مي تقسيم تري كوچك هاي بخش به را آن گوشي مالك اثرانگشت خاص الگويي براساس يا تصادفي طور به شود
  رد شد. خواهد استفاده پاركينسون زمينه نظر در روبات اين براي هم بلندگو يك همچنين است. گسترده ديد زاويه داراي HD به مساله همين حاال شود. ممكن سادگي به آن شناسايي نمايشگر روي انگشت قرارگيري كاركنان روبات، خريد هنگام كند. كوتاه را چمنا
  ه يا زمين روي مرزبندي نوعي سيم وسيله به
  شركت دست به محصول اين از استفاده با كه تحقيقاتي ديگر تحقيقات اين از كه اطالعاتي تا دارد را راست چپ به حركت قابليت روبات اين بااليي بخش است. شده گرفته در درصد ۵۶ تا ۵2 از فعال هك روش اين دقت است. شده مبدل اسكنرها اين ضعف
  نقطه ۰1هزار از بيش با را قدرتمند اطالعاتي پايگاه يك پايه سال پنج طي ميتواند آيد مي هم با بتوانند اطراف محيط در حركت ضمن كنند استفاده آن از راحتي به كاربران تركيب مختلف افراد انگشت اثر از بزرگ داده پايگاه يك از استفاده با وان تم است نوسان انجام روبات فعاليت محدوده تعيين براي آن
  زير آورد. وجود به عضو است. دالر ۰۰۴1 آن قيمت ساعت هم روبات اين باتري عمر كنند. وگو گفت كرد. اقدام هوشمند شيهاي گو به نفوذ براي هم با آنها مختلف هاي بخش به هاي سيم مغناطيسي ميدان دستگاه يدهند.
  م در كند شناسايي را مرزبندي براي رفته
  كار هاي باتري به مجهز ميمو ماند. مي محدوده يه
  همان
  دريچه از استفاده با توانند مي كاربران است. يوني
  ليتيوم نظر مورد زني چمن برنامه موبايل اپليكيشن
  يك چندسالي دستگاه اين البته كنند. انتخاب را گرفت
  خود مجوز كاليفرنيا در «خودران» خودرو آزمايش براي «اپل» زهره به سفر براي گرما به مقاوم پوشش نانو
  ساخت امريكا بازار وارد اكنون عرضه اروپا در كه
  است است.
  شده معروف «تايتان» به اپل داخل در كه پروژه اين ميشود تصور خودروهاي كردن آزمايش براي اپل شركت سي بي بي معمول حالت در سياره اين سطح دماي كند. مي غيرممكن را هاي محيط هاي ميكروسيستم آزمايشگاه حققان نانو
  ستاد كنوني ابعاد هرچند باشند داشته كارمند هزار از بيش است است. كرده دريافت مجوز كاليفرنيا هاي خيابان در خودران رايج استاندارد الكترونيكي ادوات از يك هيچ كه است درجه ۰۸۴ هستند فناوري ارائه حال در )XLab( استنفورد دانشگاه
  سخت نيست. روشن اپل هاي تالش روي به كار مشغول اپل كه بود معلوم قبل ها مدت از آزمايشگاه محققان از سنسكي دبي ندارند. را دما اين تحمل توان براي گرما به مقاوم تجهيزات ساخت براي يتوان آن از
  كه گوگل مصنوعي
  هوش راننده به نياز بدون عمدتا كه خودران خودروهاي مشاهده هرگز شركت اين اما خودروست ساخت با مرتبط هاي پروژه بدانيم، را زهر سياره تاريخچه بتوانيم ما اگر داشت: ار XLab اظه كرد. استفاده زهره سياره تاي ميكشد
  ماموري نقاشي «دره به معروف منطقه اطراف هاي جاده در كنند مي كار است. نكرده تاييد را فعاليتهايي چنين جزييات گرما كنيم. پيشبيني حدي تا نيز را زمين آينده يتوانيم نانومقياسي ماده روي كار حال در استنفورد دانشگاه
  محققان است. عادي كاليفرنيا سيليكون» كاليفرنيا رانندگي راهنمايي اداره را مجوز اين صدور خبر مبتني الكترونيك كه چرا است؛ مسير اين در مانع ترين بزرگ در مقاوم الكترونيكي ادوات ساخت براي آن از يتوان كه
  هستند به گوگل مصنوعي هوش برنامه ترندز ديجيتال خودروها اين آزمايش اجازه كه است شركتي امين سي اپل خودران خودرو سه دارد اجازه اپل كه گفت اداره اين كرد. اعالم استفاده كامپيوترها همراه هاي تلفن در معموال كه سيليكون بر كرد. استفاده تابش خوردگي حرارت،
  برابر خودكار طور به تواند مي كه يافته دست قابليتي
  چنان ميگيرد. را كند. خيابانها وارد را شده ساخته لكسوس شركت توسط كه عملكرد سانتيگراد، درجه ۰۰۳ به دما رسيدن صورت در شود؛ تحمل قابليت كه دهد مي را تجهيزاتي توليد نويد ماده
  اين استفاده براي گربه تعدادي جمله از بكشد
  نقاشي هاي شركت كه است اين مجوز اين دريافت شرايط از يكي اين به يي نامه در گذشته سال اما نكرده اظهارنظر اپل قطعات شوند، گرم قطعات اين اگر يدهند. دست از را خود در پروژه اين دارند. را زمين فضا در محيطي سخت
  شرايط است. كرده طراحي شركت اين لوگوي
  در دفعات جمله از فناوري اين عملكرد به مربوط آمارهاي سازنده بود. كرده عالقه ابراز فناوري ابزار شده تركيب خود كنار هادي نيم مواد با ذوب آنها فلزي استنفورد دانشگاه سخت محيطهاي هاي ميكروسيستم
  آزمايشگاه گوگل مصنوعي هوش فناوري اين از پيش
  تا اداره به -را كامپيوتري خطاي هنگام به انسان دخالت به نياز پتانسيل به «نسبت كه نوشت زمان آن در شركت اين يدهد. دست از را خود كارآيي الكترونيكي تجهيزاتي ساخت پروژه اين از هدف است. انجام حال در XLab(
  ها نقاشي در افراد اجسام شناسايي قابليت
  از كنند. گزارش رانندگي راهنمايي حمل جمله از ها بخش از بسياري در اتوماتيك هاي سيستم مهندسي رشته محققان از سوريا آتك مشكل، اين حل براي زهره، سياره در را اسيدي ارانهاي تحمل توان بتواند كه
  است كردن بندي دسته دادن تمييز ها عكس
  و پشت راننده يك حضور با فقط خودران خودروهاي همه است.» زده هيجان نقل كرده استفاده مقاوم اده ايجاد براي نازك اليه مواد از مكانيك، خودروها موتور در شديدي گرماي فضا در مخرب شهاي
  تاب برخي خود تواند مي حاال اما بود، برخوردار
  آنها بروند. خيابان به دارند اجازه فرمان صنعت در اپل هاي بلندپروازي مورد در مختلفي شايعات مختلف ادوات سطح روي اتمي ضخامت با نازك اليه اين است. بوده برخوردار ضخيم چرخش ابر يك از زهره سياره باشد.
  داشته كند. ترسيم را اوليه نقاشيهاي هر انساني راننده دخالت به نياز كه دهد مي نشان آمارها خودرو ساخت براي تالش شامل كه داشته وجود خودروسازي درجه ۰۰۶ دماي تا مقاومت امكان آنها براي آنها به شده كشيده اين سخت شرايط از يكي است. پوشانده را آن داغ سطحي
  كه هاي نقاشي بار نخستين براي پيش روز دو
  گوگل ميافتد. اتفاق بار يك كيلومتر هزار هشت خودروهاست. در مصرف قابل افزارهاي نرم توليد يا اپل ميكند. فراهم را سانتيگراد سياره اين در زندگي كه است اسيدي هاي اران به مربوط
  سياره در را گوگل مصنوعي هوش فعاليت از
  حاصل هاي طرح كه نقاشيها اين داد. قرار همگان
  دسترس عصبي هاي شبكه از تقليد با اند، گرفته NNRنام
  كاربر
  شدهاند. ترسيم انسان مغز كنند. جديد هاي سرويس اندازي راه به اقدام دهد، طراحي توانايي سيستم، اين مزيت ترين كرد
  مهم خواهند تهديد را اپراتورها ديگر اي سروي نباشد هم تلگرام ارتباطات فناوري ارتباطات كميته رييس به منحصر شيوهيي به ابتدا از نقاشي هر
  مستقل صوتي تلگرام هم امروز اگر كرد: خاطرنشان مجلس به تا است. قبلي هاي طراحي از تقليد بدون
  فرد ديگري هاي سرويس زودي به نشود، ارائه ايران در را داخلي اپراتورهاي روي صوتي تلگرام اندازي راه صوتي تماس اندازي راه موضوع پيش چندي تلگرام اطالعات فناوري كميته رييس فارس بيش خلق براي مصنوعي هوش فناوري اين از
  حال تاكيد با وي كرد. خواهند تهديد را اپراتورها بازار كميته رييس فر سبحاني رمضانعلي كند.» مشخص گذاشته ميان در ما با را ايراني كاربران براي رايگان ارتباطات وزير شرط به واكنش در مجلس ارتباطات به كه هايي گربه لذا شده استفاده نقاشي هزار ۰۷
  از ديگران از تر پيش بايد موبايل اپراتورهاي اينكه بر گفتوگو در مجلس ارتباطات فناوري ارتباطات روي آن اثرات بررسي به منوط امر اين كه بودند امروز اگر گفت: ايران در صوتي تلگرام ارائه براي هستند. متفاوت هم با بسيار اند شده خلق شيوه اين گفت: دهند، ارائه مردم به را جديد مختلف خدمات راهاندازي براي ارتباطات وزير شرط درباره فارس با حاضر حال در شد. داخلي اپراتورهاي فعاليت زودي به نشود، ارائه ايران در هم صوتي تلگرام ياد مصنوعي هوش فناوري ارتقاي با آينده
  در مكالمه درآمد كاهش سمت به موبايل بازار روند موبايل اپراتورهاي گفت: تلگرام، صوتي سرويس تماس بودن رايگان اثرات بررسي براي يي كميته را موبايل اپراتورهاي بازار ديگري رويسهاي س كرد تكميل را ناتمام يهاي نقاش توان مي
  شده جديد هاي سرويس ارائه ديتاست درآمد افزايش پيش بروند جديد هاي سرويس پيشواز به بايد اپراتورهاي روي تلگرام اجتماعي شبكه صوتي ارتباطات وزير واعظي محمود كرد. خواهند تهديد جزييات با را تري پيچيده موجودات طور كرد.
  همين خواهد كمك اپراتورها درآمد به قرار تاثير تحت را آنها جديد رويسهاي س آنكه از اثرات كميته اين است قرار شده تشكيل داخلي «مسووالن بود: گفته اخيرا ات اطالع فناوري كرد. نقاشي بيشتر
گذرواژه‌هاي پيش‌فرض را تغيير دهيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
گذرواژه‌هاي پيش‌فرض را تغيير دهيد
به‌روز شدن«ميراي» بدافزار اينترنت اشيا


گروه دانش و فن   

در دنياي ديجيتال فعلي، نفوذگران مي‌توانند به دستگاه‌هاي اينترنت اشيا مانند توسترها، دوربين‌ها متصل به اينترنت و هر دستگاه هوشمند ديگري حمله كرده و كنترل آن را در دست بگيرند. سپس با استفاده از اين دستگاه‌ها آلوده بات‌نتي تشكيل داد و براي ارسال هرزنامه، از كار انداختن وب‌سايت‌هاي مختلف و انجام حملات منع سرويس توزيع‌شده استفاده كنند.

تمام اينها همان سناريويي است كه پاييز سال گذشته توسط بدافزار اينترنت اشيا با نام ميراي (Mirai) رخ داد. كد منبع اين بدافزار به سرعت به‌طور عمومي منتشر شد و نسخه‌هاي مختلفي از آن را تاكنون شاهد بوده‌ايم كه قابليت‌هاي زيادي به نسخه اوليه اضافه كرده‌اند.

پاييز سال گذشته بات‌نت معروف اينترنت اشيا باعث قطعي موقت برخي وب‌سايت‌هاي معروف شد. اينك نسخه جديدي از اين بدافزار شناسايي شده اما صرفا از بات‌هاي اجيرشده‌ خود براي حمله منع سرويس توزيع‌شده (DDoS) استفاده نمي‌كند بلكه براي استخراج بيت‌كوين نيز از اين بات‌ها بهره مي‌برد.

محققان امنيتي بدافزاري را شناسايي كرده‌اند كه دستگاه‌هاي اينترنت اشيا را هدف حمله‌ خود قرار داده‌ و به‌جاي تبديل اين دستگاه‌ها به بات‌نت به منابع اين دستگاه آسيب‌ مي‌رسانند.

محققان شركت امنيتي Radware با دو نوع بدافزار مربوط به حملات منع سرويس مواجه شده‌اند كه به دلايل ناشناخته، دستگاه‌هاي اينترنت اشيا (IoT) را درهم مي‌شكند. نخستين موج از اين حملات با مشاهده بدافزارهاي بريكر بات (BrickerBot) نسخه 1 و 2 در تاريخ ۳۰اسفند ماه آغاز شده است.

محققان Radware تاكنون موفق شده‌اند حداقل ۲۲۵۰ حمله اختلال سرويس دايم (TDOS) را در چند روز گذشته شناسايي كنند كه از اين طريق انجام شده است.

بدافزار ميراي از دستگاه‌هاي اينترنت اشيا (IoT) براي استخراج بيت‌كوين (پول اعتباري) استفاده مي‌كند و از آنجايي كه بسياري از اين دستگاه‌ها از گذرواژه‌هاي پيش‌فرض استفاده مي‌كنند، بهترين راه مقابله، تغيير گذرواژه‌هاي پيش‌فرض است.

 با توجه به گزارش مركز ماهر (مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه‌يي) از محققان IBM، نسخه جديدي از اين بدافزار در چند روز اخير مشاهده شده كه براي استخراج بيت‌كوين از بات‌ها استفاده مي‌كند. به نظر مي‌رسد نفوذگري قصد دارد با استفاده از توان پردازشي موجود در حجم انبوهي از بات‌ها استفاده كرده و ارز مجازي بيت‌كوين را استخراج كند. محققان معتقدند بهره‌برداري جديد از بات‌هاي Mirai يك نشانه شوم براي آينده IoT است.

محققان امنيتي حدس مي‌زنند مهاجم مي‌خواهد زماني كه بات‌هاي IoT بيكار هستند و دستوري براي اجرا دريافت نكرده‌اند به استخراج بيت‌كوين بپردازد. ارز مجازي بيت‌كوين در حال حاضر در حملات سايبري ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال نويسندگان باج‌افزار، باج درخواستي خود را در قالب بيت‌كوين درخواست مي‌كنند. ارز بيت‌كوين به صورت غيرمتمركز بوده و براي حفظ هرچه بيشتر حريم خصوصي طراحي شده است.

اين حمله، توسط دو موتور مختلف بات، انجام مي‌شود كه به بريكر بات ۱ و ۲ معروف هستند. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، حملاتي كه توسط موتور بريكربات ۱ انجام مي‌شود، ساده‌تر از حملاتي هستند كه توسط موتور دوم صورت مي‌گيرد. در حملاتي كه توسط موتور دوم بريكر انجام مي‌شود، حتي نوع منبع آغازكننده حملات نيز قابل‌شناسايي نيست و همين موضوع، بر سختي و پيچيدگي حملات مي‌افزايد.

نسخه ۱.۰ بدافزار بريكر بات چند روز پس از راه‌اندازي از دور خارج شده است. نسخه 2.0 هرچند در حال حاضر فعاليتي ندارد، عمليات خطرناك‌تري داشته و با استفاده از شبكه‌ گمنامي TOR تلاش مي‌كند تا مبدا انجام حمله را مخفي كند.

اين بدافزار روي دستگاه‌هاي اينترنت اشيا به دنبال درگاه‌هاي باز مي‌گردد و تلاش مي‌كند روي اين درگاه، حمله جست‌وجوي فراگير (Brute force) انجام داده و به آن دسترسي پيدا كند. در ادامه بدافزار سعي مي‌كند بخش ذخيره‌سازي در دستگاه IoT را به كل تخريب كند كه اين حمله به همين دليل، منع سرويس دايمي (PDoS) ناميده شده است.

اين شركت امنيتي مي‌گويد: «پس از دسترسي موفق به دستگاه IoT، روي بات آلوده، برخي دستورات لينوكس اجرا شده كه در نهايت منجر به تخريب منابع ذخيره‌سازي مي‌شود. همچنين در ادامه دستوراتي براي قطع اتصال به اينترنت و حذف تمام پرونده‌هاي موجود روي دستگاه اجرا مي‌شود.»

اينك اين سوال مطرح مي‌شود كه كاربران دستگاه‌هاي اينترنت اشيا چگونه مي‌توانند از دستگاه‌هاي خود حفاظت كنند تا براي استخراج بيت‌كوين توسط بدافزار Mirai آلوده نشوند؟ بدافزار Mirai از يك بردار حمله بسيار ساده بهره‌برداري مي‌كند. مشكل اصلي اينجاست كه بسياري از دستگاه‌هاي IoT از گذرواژه‌هاي پيش‌فرض استفاده مي‌كنند.

همچنين بسياري از كاربران اين گذرواژه‌هاي پيش‌فرض را تغيير نداده و از آن استفاده مي‌كنند. در اين شرايط تنها چيزي كه نفودگران به آن نياز دارند، پيدا كردن گذرواژه‌هاي پيش‌فرض دستگاه و دسترسي پيدا كردن به آن است. محققان امنيتي اكيدا توصيه مي‌كنند تا كاربران اين گذرواژه‌هاي پيش‌فرض را تغيير دهند.

شركت‌هاي توليدكننده دستگاه IoT نيز مي‌توانند در اين زمينه كمك كنند. به‌طور مثال در آغاز استفاده از دستگاه مي‌توانند اطلاعيه‌يي را به كاربر نشان داده و او را مجبور كنند تا گذرواژه‌هاي پيش‌فرض روي دستگاه‌هاي مختلف را به صورت تصادفي تنظيم كنند.

به ادعاي شركت‌هاي امنيتي، هنوز هدف نهايي بدافزار بريكر بات شناسايي نشده است. يك محقق امنيتي مي‌گويد: با وجود همه اينها، بريكر بات شبيه به آنچه تاكنون در حوزه اينترنت اشيا مشاهده كرده‌ايم نبوده است. بيشتر بدافزارهاي مربوط به IoT تلاش مي‌كنند تا شبكه‌يي وسيع از بات‌ها تشكيل داده و از آنها براي پروكسي ترافيك مخرب يا انجام حمله منع سرويس توزيع‌شده (DDoS) استفاده كنند.

 نویسنده:
نفوذ هكرها به اسكنرهاي اثرانگشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
نفوذ هكرها به اسكنرهاي اثرانگشت


ديجيتال ترندز   اگر فكر مي‌كنيد با استفاده از اسكنر اثر انگشت مي‌توانيد امنيت خود را در زمان استفاده از گوشي‌هاي هوشمند حفظ كنيد، سخت در اشتباه هستيد.  تا به حال تصور مي‌شد، استفاده از ويژگي‌هاي اثر انگشت افراد براي قفل‌گذاري گوشي‌ها و جلوگيري از نفوذ هكرها به آنها روشي كم و بيش ايمن است؛ اما حالا مشخص شده كه اين روش هم فاقد امنيت كافي است.  محققان دانشگاه‌هاي نيويورك و ميشيگان با همكاري هم موفق به طراحي پرينت‌هاي ديجيتال پيشرفته‌يي از طرح اثر انگشت افراد شده‌اند كه با استفاده از آنها مي‌توان گوشي‌هاي هوشمند را فريب داد. اين طرح‌هاي پرينت شده از ويژگي‌هاي اثر انگشت واقعي انسان برخوردار بوده و لذا براي باز كردن قفل گوشي‌ها قابل استفاده هستند.  پژوهشگران از اين پرينت‌ها براي فريب دادن حسگرهاي اثر انگشت گوشي‌هاي هوشمند مختلف استفاده كرده‌اند. اين پرينت‌ها به گونه‌يي طراحي شده‌اند كه حاوي ويژگي‌هاي بيومتريك اختصاصي اثر انگشت هر كاربر باشند.  اگر چه استفاده از اين روش مستلزم تهيه نسخه چاپي دقيقي از اثر انگشت افراد بوده و تنها هكرهاي حرفه‌يي مي‌توانند روش مذكور را به كار بگيرند، اما چنين تحولي نشان‌دهنده ضعف‌هاي تمهيدات امنيتي به كار گرفته شده در تلفن‌هاي همراه است. محققان مي‌گويند ابعاد كوچك حسگرهاي اثر انگشت باعث مي‌شود آنها به جاي بررسي كل ويژگي‌هاي انگشت هر فرد به بررسي بخش‌هاي محدودي از اين ويژگي‌ها قناعت كنند و در نتيجه فريب اين اسكنرها ممكن است. اسكنرهاي اثر انگشت گوشي در زمان ثبت اثرانگشت مالك گوشي آن را به بخش‌هاي كوچك‌تري تقسيم مي‌كنند تا صرف نظر از شيوه قرارگيري انگشت روي نمايشگر شناسايي آن به سادگي ممكن شود. حالا همين مساله به نقطه ضعف اين اسكنرها مبدل شده است.  دقت اين روش هك فعلا از ۲۵ تا ۶۵درصد در نوسان است و مي‌توان با استفاده از يك پايگاه داده بزرگ از اثر انگشت افراد مختلف و تركيب بخش‌هاي مختلف آنها با هم براي نفوذ به گوشي‌هاي هوشمند اقدام كرد.نویسنده:
يك روبات، زني را از مرگ حتمي نجات داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
يك روبات، زني را از مرگ حتمي نجات داد


زددي‌نت   اومني نام روباتي است كه گپ ويديويي ميان افراد و مشاهده عزيزان را از راه دور حتي در صورت آفلاين بودن ممكن مي‌كند و اخيرا زني را از مرگ حتمي نجات داده است.  اين روبات به مردي كه مادرش جواب تلفن را نمي‌داد كمك كرد تا از وضعيت وخيم وي مطلع شده و او را نجات دهد. قابليت نصب اين روبات به گونه‌يي است كه بتواند در محيط خانه حركت كند و تصاويري از محيط اطراف را براي دوستان و ديگر اعضاي خانواده ارسال كند.  مرد مذكور كه از عدم پاسخگويي مادرش نگران شده بود، نرم‌افزار گپ ويديويي روبات مذكور را از راه دور فعال كرد تا تصاوير ويديويي زنده آن را دريافت كند و سپس اين روبات را به حركت درآورد و سرانجام توانست مادر خود را كه در حمام روي زمين افتاده بود، بيابد.  وي سپس به سرعت به پليس زنگ زد تا مادرش كه مبتلا به عفونت شديد مجاري ادراري بود به بيمارستان منتقل شود. OhmniLabs شركت سازنده اين روبات توسط سه مهندس جوان تاسيس شده و آنان اميدوارند اين روبات‌ها براي تسهيل برقراري ارتباط ميان اقوام و دوستان با استقبال مواجه شوند.

در صورتي كه روبات Ohmni روي حالت مزاحم نشويد تنظيم شود، براي يافتن افراد و نمايش تصوير ويديويي آنها وارد عمل نمي‌شود. اما در غير اين صورت پس از گرفتن شماره فرد مورد نظر اين روبات تماس ويديويي را برقرار مي‌كند. شركت سازنده مدعي است اين روبات امنيت بالايي دارد تا هك شدن تماس‌ها ناممكن شود.

روبات ياد شده تنها ۸ كيلوگرم وزن دارد و مجهز به يك تبلت لمسي و دو دوربين HD داراي زاويه ديد گسترده است. همچنين يك بلندگو هم براي اين روبات در نظر گرفته شده است. بخش بالايي اين روبات قابليت حركت به چپ و راست را دارد تا كاربران به راحتي از آن استفاده كنند و ضمن حركت در محيط اطراف بتوانند با هم گفت‌وگو كنند. عمر باتري اين روبات هم ۵ ساعت و قيمت آن ۱۴۰۰دلار است.

 نویسنده:
انتشار عملكرد ساعت ردياب سلامت گوگل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
انتشار عملكرد ساعت ردياب سلامت گوگل


انگجت   گوگل اعلام كرد كه از ساعت تحقيقاتي خود براي استفاده در مطالعات پزشكي استفاده خواهد كرد.

پيش از اين كمپاني آلفابت كه شركت مادر گوگل محسوب مي‌شود، يك ساعت مچي تحقيقاتي توليد كرده بود كه جزيياتي از اهداف آن منتشر نشده بود.

اين ساعت نه از سيستم عامل اندرويد پشتيباني مي‌كند و نه هشداري به گوشي هوشمند ارسال مي‌كند، بلكه به تنهايي اطلاعات مربوط به سلامت فرد را جمع‌آوري مي‌كند.  اين اطلاعات شامل وضعيت ضربان قلب، فعاليت‌هاي الكترودرماني پوست كه مربوط به رسانايي پوست مي‌شود و تحركات بدن است.

قابليت ديگر اين ساعت، ثبت يك داده موسوم به ECG است كه فعاليت‌هاي الكتريكي قلب را رصد كرده و مي‌تواند بروز مشكلات قلبي و عروقي را پيش‌بيني كند.

اطلاعاتي كه اين ساعت به كاربر مي‌دهد دقيقا مانند بقيه ساعت‌هاست و تمام اين عمليات‌ها با استفاده از پردازنده قدرتمند در پس‌زمينه انجام مي‌شود و مي‌تواند با يك بار شارژ تا يك هفته كار كند.

اين ساعت در سازمان وريلاي كه پيش از اين بخشي از گوگل بود توليد شده است.

در اطلاعيه اين سازمان آمده است: ما نياز به محصولي داريم كه با محصولات موجود در بازار متفاوت باشد و به جاي دادن آمارهاي مختلف بتواند اطلاعات مفيد پزشكي را ذخيره كند تا از آنها بتوان در تحقيقات پزشكي استفاده كرد.

از اين محصول در ابتدا در تحقيقات دانشكده علوم پزشكي دانشگاه رادبود هلند در زمينه پاركينسون استفاده خواهد شد.

اطلاعاتي كه از اين تحقيقات و ديگر تحقيقاتي كه با استفاده از اين محصول به دست مي‌آيد مي‌تواند طي پنج سال پايه يك پايگاه اطلاعاتي قدرتمند را با بيش از 10هزار عضو به وجود آورد.

 نویسنده:
ساخت نانو پوشش مقاوم به گرما براي سفر به زهره
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
ساخت نانو پوشش مقاوم به گرما براي سفر به زهره


ستاد نانو   محققان آزمايشگاه ميكروسيستم‌هاي محيط‌هاي سخت دانشگاه استنفورد (XLab) در حال ارائه فناوري هستند كه از آن مي‌توان براي ساخت تجهيزات مقاوم به گرما براي ماموريت‌هاي سياره زهره استفاده كرد.

محققان دانشگاه استنفورد در حال كار روي ماده نانومقياسي هستند كه مي‌توان از آن براي ساخت ادوات الكترونيكي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و تابش استفاده كرد.

اين ماده نويد توليد تجهيزاتي را مي‌دهد كه قابليت تحمل شرايط سخت محيطي در فضا و زمين را دارند.  اين پروژه در آزمايشگاه ميكروسيستم‌هاي محيط‌هاي سخت دانشگاه استنفورد (XLab) در حال انجام است. هدف از اين پروژه ساخت تجهيزاتي است كه بتواند توان تحمل باران‌هاي اسيدي را در سياره زهره، تابش‌هاي مخرب در فضا و گرماي شديدي در موتور خودروها داشته باشد.  سياره زهره از يك ابر چرخش ضخيم برخوردار بوده كه سطحي داغ آن را پوشانده است. يكي از شرايط سخت اين سياره مربوط به باران‌هاي اسيدي است كه زندگي در اين سياره را غيرممكن مي‌كند.  دماي سطح اين سياره در حالت معمول ۴۸۰درجه است كه هيچ يك از ادوات الكترونيكي استاندارد رايج توان تحمل اين دما را ندارند.  دبي سنسكي از محققان آزمايشگاه XLab اظهار داشت: اگر ما بتوانيم تاريخچه سياره زهر را بدانيم، مي‌توانيم آينده زمين را نيز تا حدي پيش‌بيني كنيم.  گرما بزرگ‌ترين مانع در اين مسير است؛ چرا كه الكترونيك مبتني بر سيليكون كه معمولا در تلفن‌هاي همراه و كامپيوترها استفاده مي‌شود؛ در صورت رسيدن دما به ۳۰۰ درجه سانتيگراد، عملكرد خود را از دست مي‌دهند. اگر اين قطعات گرم شوند، قطعات فلزي آنها ذوب و با مواد نيمه‌هادي كنار خود تركيب شده و ابزار الكترونيكي كارآيي خود را از دست مي‌دهد.

براي حل اين مشكل، آتك سوريا از محققان رشته مهندسي مكانيك، از مواد لايه نازك براي ايجاد ماده‌يي مقاوم استفاده كرده است. اين لايه نازك با ضخامت اتمي روي سطح ادوات مختلف كشيده شده و به آنها براي آنها امكان مقاومت تا دماي ۶۰۰ درجه سانتيگراد را فراهم مي‌كند.نویسنده:
«اپل» براي آزمايش خودرو «خودران» در كاليفرنيا مجوز گرفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
«اپل» براي آزمايش خودرو «خودران» در كاليفرنيا مجوز گرفت


بي‌بي‌سي   شركت اپل براي آزمايش كردن خودروهاي خودران در خيابان‌هاي كاليفرنيا مجوز دريافت كرده است.

از مدت‌ها قبل معلوم بود كه اپل مشغول كار به روي پروژه‌هاي مرتبط با ساخت خودروست اما اين شركت هرگز جزييات چنين فعاليت‌هايي را تاييد نكرده است.

خبر صدور اين مجوز را اداره راهنمايي و رانندگي كاليفرنيا اعلام كرد.  اين اداره گفت كه اپل اجازه دارد سه خودرو خودران كه توسط شركت لكسوس ساخته شده را وارد خيابان‌ها كند.

اپل اظهارنظر نكرده اما سال گذشته در نامه‌يي به اين فناوري ابراز علاقه كرده بود.

اين شركت در آن زمان نوشت كه «نسبت به پتانسيل سيستم‌هاي اتوماتيك در بسياري از بخش‌ها از جمله حمل و نقل هيجان زده است.»

شايعات مختلفي در مورد بلندپروازي‌هاي اپل در صنعت خودروسازي وجود داشته كه شامل تلاش براي ساخت خودرو اپل يا توليد نرم‌افزارهاي قابل مصرف در خودروهاست.

تصور مي‌شود اين پروژه كه در داخل اپل به «تايتان» معروف است بيش از هزار كارمند داشته باشند هرچند ابعاد كنوني تلاش‌هاي اپل روشن نيست.

مشاهده خودروهاي خودران كه عمدتا بدون نياز به راننده كار مي‌كنند در جاده‌هاي اطراف منطقه معروف به «دره سيليكون» كاليفرنيا عادي است.

اپل سي‌امين شركتي است كه اجازه آزمايش اين خودروها را مي‌گيرد.

يكي از شرايط دريافت اين مجوز اين است كه شركت‌هاي سازنده آمارهاي مربوط به عملكرد اين فناوري از جمله دفعات نياز به دخالت انسان به هنگام خطاي كامپيوتري -را به اداره راهنمايي و رانندگي گزارش كنند.

همه خودروهاي خودران فقط با حضور يك راننده پشت فرمان اجازه دارند به خيابان بروند.

آمارها نشان مي‌دهد كه نياز به دخالت راننده انساني هر هشت هزار كيلومتر يك بار اتفاق مي‌افتد.

 نویسنده:
تلگرام هم نباشد سرويس‌هاي ديگر اپراتورها را تهديد خواهند كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
تلگرام هم نباشد سرويس‌هاي ديگر اپراتورها را تهديد خواهند كرد


فارس   رييس كميته فناوري اطلاعات و ارتباطات مجلس در واكنش به شرط وزير ارتباطات براي ارائه تلگرام صوتي در ايران گفت: اگر امروز تلگرام صوتي هم در ايران ارائه نشود، به زودي سرويس‌هاي ديگري بازار اپراتورهاي موبايل را تهديد خواهند كرد. محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ‌اخيرا گفته بود: «مسوولان تلگرام چندي پيش موضوع راه‌اندازي تماس صوتي رايگان براي كاربران ايراني را با ما در ميان گذاشته بودند كه اين امر منوط به بررسي اثرات آن روي فعاليت اپراتورهاي داخلي شد. در حال حاضر كميته‌يي براي بررسي اثرات رايگان بودن تماس صوتي شبكه اجتماعي تلگرام روي اپراتورهاي داخلي تشكيل شده و قرار است اين كميته اثرات راه‌اندازي تلگرام صوتي روي اپراتورهاي داخلي را مشخص كند.» رمضانعلي سبحاني‌فر رييس كميته ارتباطات و فناوري ارتباطات مجلس در گفت‌وگو با  فارس درباره شرط وزير ارتباطات براي راه‌اندازي سرويس صوتي تلگرام، گفت: اپراتورهاي موبايل بايد به پيشواز سرويس‌هاي جديد بروند و پيش از آنكه سرويس‌هاي جديد آنها را تحت تاثير قرار دهد، اقدام به راه‌اندازي سرويس‌هاي جديد كنند.

رييس كميته ارتباطات و فناوري ارتباطات مجلس خاطرنشان كرد: اگر امروز هم تلگرام صوتي در ايران ارائه نشود، به زودي سرويس‌هاي ديگري بازار اپراتورها را تهديد خواهند كرد. وي با تاكيد بر اينكه اپراتورهاي موبايل بايد پيش‌تر از ديگران خدمات مختلف جديد را به مردم ارائه دهند، گفت: روند بازار موبايل به سمت كاهش درآمد مكالمه و افزايش درآمد ديتاست و ارائه سرويس‌هاي جديد به درآمد اپراتورها كمك خواهد كرد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/27
اخبار


پودر مخصوص تبديل هوا به آب

 ان‌پي‌آر   محققان پودري ساخته‌اند كه به وسيله آن مي‌توان با شيوه‌يي ارزان هوا را به آب تبديل كرد.   اين نخستين فناوري نيست كه بخار آب موجود در جو را به آب قابل آشاميدن تبديل مي‌كند. اما محققان موسسه فناوري ماساچوست و دانشگاه بركلي كاليفرنيا معتقدند روش آنها براي تبديل هوا به آب انرژي كمتري مصرف مي‌كند و در محيط‌هاي خشك نيز كاربرد دارد. در روش جديد از ماده‌يي به‌نام MOF (ساختاري از فلز طبيعي) استفاده مي‌شود كه از مخلوط كردن فلزات با تركيب‌هاي طبيعي ساخته مي‌شود. پودرهايي كه از MOF تشكيل مي‌شوند، بسيار متخلخل هستند تا بتوانند دي اكسيد كربن را جذب كنند. به همين دليل از آن براي دستيابي به آب استفاده مي‌شود. پودرهاي MOF نه‌تنها آب مايع، بلكه بخار آب را نيز جذب مي‌كنند. محققان نمونه كوچك يك دستگاه جمع‌آوري‌كننده آب ساخته‌اند كه حاوي لايه نازكي از پودر مذكور است. اين پودر بخار آب را جذب مي‌كند. اين روند ادامه مي‌يابد تا زماني كه پودر اشباع شود. سپس سيستم گرما داده مي‌شود تا آب به حالت مايع از آن خارج شود. به گفته محققان هرچند دستگاه‌هاي توليد آب بسيار گرانبها و پرمصرف هستند، اما استفاده از پودر MOF سبب مي‌شود هزينه‌هاي توليد آب از هوا به‌شدت كاسته شود.توليد نخستين قهوه بي‌رنگ دنيا

 ديلي‌ميل   نخستين قهوه بدون رنگ دنيا با هدف كمك به ارتقاي سلامت مصرف‌كنندگان توليد شد. شركت سازنده اين محصول جديد اعلام كرده كه از فناوري‌هاي پيشرفته‌يي در توليد آن استفاده كرده و تلاش اصلي بر اين هدف استوار بوده كه محصولي در راستاي ارتقاي سلامت مصرف‌كنندگان ارائه شود. اين شركت كه CLR CFF نام دارد مدعي است از دانه‌ها قهوه باكيفيت بالا استفاده مي‌كند اما نكته مهم‌تر اين است كه به واسطه شفاف بودن محصول نهايي، ديگر لكي روي دندان‌ها باقي نمي‌ماند. تقريبا تمام آنهايي كه در سراسر جهان از انواع قهوه استفاده مي‌كنند، معتقدند اين نوشيدني حس و حال خوبي به آنها مي‌دهد اما هيچ كس منكر آسيب ناشي از رنگ قهوه به دندان‌ها در طولاني مدت نيست. اما آنچه كه در شركت بريتانيايي CLR CFF توليد شده اين نگراني را برطرف كرده و ديگر نيازي به مسواك زدن هم احساس نمي‌شود. كم كالري بودن اين نوشيدني جديد از ديگر ويژگي‌هاي آن محسوب مي‌شود.  شركت توليد‌كننده اين محصول جديد، فرمول ساخت آن را محرمانه عنوان كرده و تنها به اين نكته بسنده كرده كه از دانه‌هاي قهوه عربي در اين فرآيند استفاده كرده است.  عدم استفاده از مواد شيميايي و طعم‌دهنده‌هاي مصنوعي در خط توليد اين قهوه بي‌رنگ از ويژگي‌هاي بارز آن به حساب مي‌آيد.روبات چمن‌زني كه خود را شارژ مي‌كند

نيواطلس   يك شركت خودروسازي روبات چمن‌زني ساخته كه هنگام كاهش شارژ، به‌طور خودكار فعاليت خود را قطع مي‌كند تا شارژ شود و دوباره كار نيمه را از سر مي‌گيرد. شركت هوندا يك روبات چمن‌زن به بازار عرضه كرده كه با استفاده از موتورهاي الكتريكي، حسگرها و سه نوع برنامه مختلف براي كوتاه كردن چمن، به تنهايي از باغچه خانه مراقبت مي‌كند! روبات چمن‌زن Miimoنام دارد و در حقيقت يك ميني‌رايانه با قابليت شارژ شدن است. هنگامي كه ميزان باتري آن از ۳۰درصد كمتر مي‌شود، به‌طور خودكار به سمت مكان شارژ شدن مي‌رود و پس از تكميل اين فرآيند، كاري را كه نيمه رها كرده بود، تمام مي‌كند.  در روبات چمن‌زن از آخرين نسخه فناوري هوندا استفاده شده تا شبانه‌روز باغچه و حياط خانه مرتب باشد. همچنين روبات مي‌تواند از روي پستي و بلندي‌ها رد شود و به‌طور تصادفي يا براساس الگويي خاص چمن‌ها را كوتاه كند.  هنگام خريد روبات، كاركنان شركت به وسيله سيم نوعي مرزبندي روي زمين يا زير آن براي تعيين محدوده فعاليت روبات انجام مي‌دهند. دستگاه ميدان مغناطيسي سيم‌هاي به كار رفته براي مرزبندي را شناسايي مي‌كند و در همان محدوده مي‌ماند. ميمو مجهز به باتري‌هاي ليتيوم يوني است. كاربران مي‌توانند با استفاده از يك اپليكيشن موبايل برنامه چمن‌زني مورد نظر خود را انتخاب كنند. البته اين دستگاه چندسالي است كه در اروپا عرضه و اكنون وارد بازار امريكا شده است.هوش مصنوعي گوگل نقاشي مي‌كشد

 ديجيتال ترندز  برنامه هوش مصنوعي گوگل به چنان قابليتي دست يافته كه مي‌تواند به‌طور خودكار نقاشي بكشد و از جمله تعدادي گربه براي استفاده در لوگوي اين شركت طراحي كرده است.

تا پيش از اين فناوري هوش مصنوعي گوگل از قابليت شناسايي اجسام و افراد در نقاشي‌ها و عكس‌ها و تمييز دادن و دسته‌بندي كردن آنها برخوردار بود، اما حالا مي‌تواند خود برخي نقاشي‌هاي اوليه را ترسيم كند.

گوگل دو روز پيش براي نخستين بار نقاشي‌هاي حاصل از فعاليت هوش مصنوعي گوگل را در دسترس همگان قرار داد. اين نقاشي‌ها كه طرح‌هاي RNN نام گرفته‌اند، با تقليد از شبكه‌هاي عصبي مغز انسان ترسيم شده‌اند.

مهم‌ترين مزيت اين سيستم، توانايي طراحي مستقل هر نقاشي از ابتدا و به شيوه‌يي منحصر به فرد و بدون تقليد از طراحي‌هاي قبلي است. تا به حال از اين فناوري هوش مصنوعي براي خلق بيش از ۷۰هزار نقاشي استفاده شده و لذا گربه‌هايي كه به اين شيوه خلق شده‌اند بسيار با هم متفاوت هستند.

در آينده با ارتقاي فناوري هوش مصنوعي ياد شده مي‌توان نقاشي‌هاي ناتمام را تكميل كرد و همين طور موجودات پيچيده‌تري را با جزييات بيشتر نقاشي كرد.

 نویسنده:

  ويژه Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 صوتي تماس پذيراي است
  رايتل رسان پيام هاي 01ميلياردي
  اپليكيشن چند تبليغات هاي هزينه صرف وجود
  با هاي اپليكيش صوتي تماس برقراري از كرد: اعالم
  رايتل يكند. استقبال خود شبكه در رسان
  پيام راهاندازي پي در رايتل عمومي روابط گزارش
  به رفاه جهت در كرد اعالم اپراتور اين تلگرام صوتي است
  تماس ترابردپذيري طرح اجراي بازنده
  ايرانسل ليكيشنها اپ صوتي تماس برقراري از خود مشتركين
  حال در فيلترينگ اعمال درصدد هرگز كرد خواهد
  استقبال بود. نخواهد خود منافع
  جهت ترابرد تهاي درخواس ميزان همچنين رسيد. درصد 63
  |اهه بنگا
  گروه طريق از توانند مي رايتل مشتركين خبر اين
  براساس بهمن پايان در كه بوده 42درصد شهريور در شده
  رد ترابردپذيري در همراه تلفن اپراتورهاي رقابت ميدان
  در تا ليكيشنها، اپ خدمات از يي گسترده دامنه از رايتل
  ديتاي ترابردهاي وضعيت درباره وي رسيد. درصد 4.6 به ماه هاي ينه هز صرف وجود با بيشتر، مشترك جذب
  براي شوند. مند ره به دارند، مشروعيت قانوني لحاظ از كه
  زماني ميزان گفت: هم گذشته سال ماه بهمن در شده انجام توسط گروهي هاي رسان در ميلياردي 10 چند
  تبليغاتي ماه بهمن در اپراتورها سوي از شده رد تاي
  درخواسه است آن از حاكي ترابردپذيري آمار جديدترين
  ايرانسل، به 5.7درصد از يافته كاهش آن از قبل ماه به
  نسبت است. بوده ترابردپذيري اجراي ميدان بازنده اپراتور اين ‌ها
  كه
  اخبار‌شهرستان تكميل ترابرد هاي درخواس ميزان رسيد. درصد
  6.6 ويژه گزارش بخش در فر ادي ارش مونا سيتنا، گزارش
  به درصد 65.7 به ماه دي پايان در 95درصد از نيز شده شماره ترابردپذيري نوشت: چهارم نسل ماهنامه 19
  شماره بهبود هاي نشانه از يكي كه رسيد ماه بهمن پايان در eliboM)، Number Portability( همراه تلفن شود
  نم حل يارانه دادن با اقتصادي مشكالت افزود: جوشقاني الح است. ترابردپذيري
  عملكرد كشور در همراه تلفن مشتركان به كه است قابليتي 150 حدود اينكه بيان با كرمان تاندار اس
  كرمان سوي از شده ثبت ترابرد هاي درخواس از درصد 30
  تغيير به نياز بدون خود همراه تلفن اپراتور تغيير
  امكان مردم به يارانه قالب در را آينده اي نه پول دالر
  ميليارد به نيز ها درخواس از 61درصد شد لغو
  متقاضيان جهان در فناوري اين يدهد را همراه تلفن
  شماره شده، رفع بيكاري اقدام اين با آيا كه ديد بايد گفت: داده
  اي احراز عدم مانند تجاري قواعد در انه 12 موارد دليل كشور ۸0 از بيش تاكنون دارد سال 20 حدود
  قدمتي است. شده حل مردم مشكالت يافته توسعه
  اشتغال رعايت عدم حساب ورت پرداخت عدم هويت، همراه تلفن مشتركان براي را امكان اين ايران از قبل مقاومتي اقتصاد ستاد نشست در ديروز حسيني رز
  عليرضا دايمي يا اعتباري به (اعتباري نظير به نظير
  ترابرد اند. رده
  فراهم منطقه اقتصادي- توسعه مثلث دوم -گام كرمان
  استان از درصد 23 حدود افزود: وي شد. رد دايمي)
  به پس كه شد آغاز 95 سال از طرح اين آغاز هاي
  زمزم غفلت اقتصادي حوزه در افزود: نرماشير شهرستان در مشترك ندادن پاسخ علت به نيز ترابرد تهاي
  درخواس مجوزهاي دريافت نياز مورد تهاي زيرساخ تامين
  از شوند؟ توانمند مردم دهيم، يارانه مردم به اگر آيا
  كرديم، Time مديريت مركز سوي از ارسالي تاييد پيامك به ايرانسل اول، (همراه اپراتور سه هر براي نياز
  مورد شده موفق اخير 4دهه در اسالمي جمهوري گفت:
  وي با مشتركان نسبي آشنايي دليل به البته كه شد out آغاز اجرايي فاز وارد 95 سال تيرماه 20 از
  رايتل)، را خود جايگاه نظامي ملي امنيتي، سياسي، حوزه
  در گذشته هاي اه به نسبت آمار اين ترابردپذيري
  مراحل شد. آغاز رسمي صورت به 13مرداد از آزمايشي
  مرحله شكل مردم پايه بر آن اصلي پيوند بخشد ارتقا منطقه
  در است. يافته
  كاهش دهيم دست از را مردم اگر اينكه بر تاكيد با وي است.
  گرفته اجراي با همراه تلفن اپراتورهاي رقابت ميدان در ما كارآمدي افزود: بود، اميدوار نظام توسعه يه مب وان ترابردپذيري
  ت رقابت بازنده رانسل اي ترابردپذيري
  طرح بود شده متمركز عمراني كارهاي بر تنها اقتصادي
  حوزه چهارم نسل ماهنامه دريافتي گزارش جديدترين همراه تلفن شماره ترابردپذيري طرح شدن اجرايي هستيم.
  با مردم خودكفايي زمينه ايجاد دنبال به
  امروز روند در ملموس تغييرات از حاكي 96 فروردين 25 تا فعال را اعتباري مشترك 555 هزار 944 ميليون 31 امر اين به مختلف هاي زما در دنيا مختلف 59
  كشورهاي پاييز پايان تا همراه تلفن اپراتورهاي وضعيت سلب اپراتور از همراه تلفن شماره اختيار گفت يوان
  مت است. ترابردپذيري پيشبرد 436 ميليون 31 مجموع با هم ارتباطي دوم اپراتور كند. در كشورها ديگر تجربيات بررسي با ما كردند
  اقدام پيش گيرد. مي قرار كارت سيم مالك اختيار در شود مي هاي اولوي از نسل دانشگاه سمت به حركت اپراتورهاي بين ترابرد تجميعي گزارش آخرين 39.45 نفوذ ضريب به توانسته دايري شماره 29 هزار انجام بيان با وي زديم. دست كار اين 6102به
  سال افراد برخي براي تلفن شماره تغيير طرح، اين اجراي است
  از دانشگاه آموزشي
  معاونت اول همراه از ترابرد تعداد است؛ حاكي همراه تلفن پيش نسبت به درصدي 16.0 رشدي كه برسد درصدي آزمايشي دوره در زمينه اين در مقدماتي اقدامات برخي يشد وارد ضربه آنها كار كسب به كه چرا بود،
  ناممكن آموزشي معاون رضايي محمدصادق
  ساري| ۸7 از اپراتور اين است. داشته ملي طرح اين اجراي از از بيش كل در تبليغي، گونه هيچ بدون گفت: طرح
  اين 35132 اول همراه به ايرانسل از و31740 ايرانسل به اما دهند، دست از را خود ارتباطات از بسياري بود ممكن
  و اعالم خبري طي مازندران پزشكي علوم
  دانشگاه اختالف با اول همراه مجموع در كه است بوده مشترك توانسته شده، واگذار 941طوط هزار 997 ميليون دريافت اعتباري دايمي كارت سي در درخواست هزار 10
  شماره حفظ با ديگر اپراتورهاي خدمات از استفاده
  اكنون تدبير دولت ابتداي از دانشگاه آموزشي معاونت
  كرد: به نسبت خود سمت به شده ترابرد مشترك 3392 مشترك 363 هزار 314 جاري سال ماه آذر پايان تا داشتيم. موفق درخواست مورد 3زار كه
  شد تلفن مشتركان از بسياري براي است. پذير امكان
  شخصي دستيافته بسياري هاي موفقيت به تاكنون اميد
  و قتر موف اپراتور اين با ترابردپذيري رقابت در ايرانسل، اعتباري مشترك 939 هزار 121 ميليون 31
  دايمي محل يا زندگي محل تغيير با كه آيد مي پيش
  همراه آموزشي سيستم ارتقاي مسير در خوشبختانه
  كه اول همراه به رايتل از ترابرد تعداد همچنين است. بوده كند. فعال را نگران اپراتورها كه است اين ترابرد از هدف مشكل با گذرانند، آنجا را روز از زيادي زمان كه
  كار بوده تاثيرگذار درماني مراكز آموزشي مراكز
  در ميليون يك مجموع با نيز همراه تلفن سوم اپراتور باشند مشتري دادن دست
  از كه است بوده 7774 رايتل به اول همراه از 7467 تا را مشكل اين توانست طرح اين شوند. رو روب ندهي
  آنت عنوان به سرطان جامع مركز راهاندازي به وي
  است. بيشتر شده ترابرد 703مشترك با رايتل مجموع در نفوذ ضريب به توانسته دايري شماره 923 هزار 97۸ پروانه صدور فني يهاي بررس معاون عباسي،
  صادق كه ديگري اپراتور از استفاده امكان كند رفع زيادي
  حد كرد اشاره كشور شمال آموزش درمان
  قطب اين با ترابردپذيري رقابت در اول، همراه به نسبت افتي ديگر اپراتورهاي برخالف كه برسد درصدي ۸4.2 تاثير درباره راديويي ارتباطات مقررات تنظيم
  سازمان كند. فراهم را دارد بهتري دهي آنت محل آن
  در مركز در قلبي هاي فوريت اورژانس اندازي راه
  افزود: مشتركان تعداد نهايت در است. گرفته پيشي اپراتور ترابردپذيري اجراي از پيش نسبت به را درصدي 52.0 ترابردپذيري، طرح اجراي از م6اه از بيش گذشت با يگويد: كشور اپراتورهاي فعاليت روي
  ترابردپذيري اجراي از پس رقابت ايجاد با كه يشد بيني پيش ساختمان واحداث زهرا(س) فاطمه درماني
  آموزشي به ايرانسل از و9994 ايرانسل به رايتل از شده ترابرد 312 هزار ۸19 6ميليون از اپراتور اين است. داشته با 95 ماه بهمن در اطالعات فناوري ارتباطات وزارت دادن دست از نگران اپراتورها كه است اين ترابرد از هدف ارائه سمت به همراه تلفن اپراتورهاي ترابردپذيري،
  طرح قائمشهر رازي درماني آموزشي مركز
  جديد 47 جاري سال آذرماه پايان تا توانسته شده، واگذار خط ديگري اپراتور ببيند، مشترك وقتي چون باشند،
  مشتري رايتل مجموع در كه است بوده مشترك 11۸09 رايتل معاونت اقتصادي فني هاي بررس دفتر گزارش به اتكا رقابت كنند. حركت باالتر كيفيت با متنوع
  خدمات در موثر اقدامات از ساري زارع بيمارستان
  بازسازي خود، سمت به شده ترابرد مشترك 51۸1 اختالف با هزار 771 ميليون يك دايمي، مشترك ۸1 هزار پيش تا دهد. مي اپراتور تغيير كند، مي ارائه بهتري
  خدمات در تحليلي آماري خود، راهبري نظارت ريزي برنام خدمات سها سروي برخي تعرفه كاهش براي
  اپراتورها با رضايي است. بوده درماني آموزشي مراكز
  ارتقاي است. بوده قتر موف ايرانسل از ديتا مشترك 214 هزار 160 اعتباري مشترك 62۸ امكان بود مهم تلفن شماره كاربران بعضي براي اين
  از بررسي كرد. ارائه كشور داخل ارتباطات وضعيت خصوص كه بود تغييراتي جمله از باال نسل هاي سرويس ارائه
  البته به ۸4رشته از تحصيلي هاي رشته افزايش به
  اشاره تا اول اپراتورهاي كه داد نشان گزارش اين كند. فعال را مقايسه ارتباطات وزارت گزارش در شده ارائه اطالعات شده برداشته مانع اين االن نداشتند، را شماره
  تعويض امكان با شديم. رو روب آن با ترابردپذيري اجراي از
  پس افزايش از تحصيلي مختلف مقاطع در رشته 101
  اپراتورها ترابرد تجميعي گزارش جدول منظر از ارتباطي بازار در هم سر پشت ترتيب به سوم ماهه سه به منتهي آماري گزارش با موجود ارقام اعداد شوند. آزاد اپراتور جايي جاب در مشتركان است يكساني ارزش همراه تلفن عادي هاي اره شم اپراتور،
  تغيير افزايش تخصصي فوق هاي رشته
  001درصدي بازه در اول همراه بازار سهم هاما د، رفت گان قرار نفوذ ضريب تنظيم سازمان پروانه صدور فني يهاي بررس معاون
  96 ماه 52فروردين تا معياري ترابردپذيري)، اجراي از (پيش 95 سال اول نخواهد مفهومي قيمت اختال ديگر كنند مي
  پيدا اظهار داد خبر دستياري تههاي رش
  04درصدي اپراتورهاي ترابردپذيري تجميعي گزارش مجموع رشد با اول همراه يافت. ارتقا ترابردپذيري اجراي زماني بايد اپراتورها يد: من تاكيد راديويي ارتباطات
  مقررات طرح اجراي در اپراتورها موفقيت ميزان سنجش براي است ممكن طرح اين كارشناسان بيني پيش به بنا
  داشت. قريب آموزشي بودجه اخير سال چند طي
  داشت: براي +30۸5 ترابرد اختالف از حاكي همراه تلفن را ماهه اجراي زماني فاصله در بازارش سهم درصدي فهها تعر كنند، برقرار مشتركان با بهتري رابطه كنند
  تالش بود. زماني بازه آن تا ترابردپذيري براي فرصتي بتر پرمخاط اپراتورهاي براي
  تهديدي روند در تاثيرگذاري عامل كه يافته افزايش برابر
  5 براي +2122 ايرانسل براي -5207 اول، همراه به ار ايران ارتباطي بازار سهم درصد 59 ترابردپذيري اول ارتقا را خدمات كيفيت كنند ارائه بهتري هاي سروي
  و اين بر عالوه باشد. كمتر مشتركان تعداد با
  اپراتورهايي آموزشي واحدهاي كيفي كمي توسعه
  اقدامات است. رايتل بازار سهم درصد يك دادن دست از با ايرانسل آورد. دست از پس 6ماه همراه تلفن اپراتورهاي بازار سهم ترابردپذيري اپراتورها همكاري بدون حال عين در دهند. كارت سيم يك از استفاده به مشتركان ترجيح باعث
  شايد
  است. باختن سهم با نيز رايتل 93درصد معادل سهمي به نبود. انجام
  قابل مجموع تعداد اگرچه گفت يتوان نهايت در ترابردپذيري هاي ارت سي از استفاده جاي به دلخواه اپراتور شماره
  با توجه قابل چندان همراه تلفن اپراتورهاي بين ترابرد ارتباطي بازار از 2درصدي بازار سهم به درصدي
  يك شود. كار
  متعدد كسب ايجاد براي مجازي فضاي هاي ظرفي همراه تلفن اپراتورهاي رقابت ميدان در ولي نيست، اند. ده رسي ايران مشتركان قبال در جديد اپراتور وظايف مجازي فضاي گفت: اردبيل استاندار
  اردبيل| صرف وجود با رقبا، بين از بيشتر مشترك جذب براي گرفته نظر در نيز اپراتورها براي وظايفي طرح، اين آزمايشي
  در دوره در موفق ترابرد زار
  ه كار كسب ايجاد براي فرصت بهترين عنوان
  به در ايرانسل ميلياردي ده چند تبليغاتي هاي ينه هز موفق ترابرد آمار توجه قابل افزايش از نشود. ضايع قديم جديد مشتركان از حقي تا شده ترابردپذيري رسمي افتتاح آيين در عميديان ياصغر
  عل هاي ظرفيت تمام از است نياز ميشود همراه
  محسوب تلفن هاي شماره تبعيض، عدم اصل رعايت با بايد پذيرا اپراتور اينكه
  جمله مشتركان بين تمايل ايجاد براي گروهي هاي رسانه از يكي رفع با رگوالتوري گفت: MNP مزاياي بيان
  با استان در كار كسب ايجاد براي مجازي
  فضاي ايرانسل اپراتور، اين سمت به ترابرد براي اپراتورها ساير نظارت معاون 95 سال ماه اسفند دوم نيمه ام مكالمات شامل خود شبكه در شده ارائه خدمات
  تمام هها شمار منابع تخصيص سازي بهينه به رقابت
  موانع با نشستي در ديروز خدابخش مجيد شود.
  استفاده با آنكه جالب است. بوده ترابردپذيري ميدان بازنده ترابردهاي ميزان گفت: رگوالتوري مقررات اعمال ارائه نيز شده ترابرد مشترك به را افزوده ارزش
  خدمات يافت. دست كنندگان مصرف
  حقوق شهرستان كار جوياي دانشگاهيان التحصيالن
  فارغ ها رسانه برخي توسط اوليه يهاي نظرسنج وجود هاي شماره ترابردپذيري فرآيند در شده تكميل بيشتر طور همين رقابتي اصول طبق قاعدتا كه
  كند كه طوري عرصه بازيگران رشد به اشاره با
  وي كار كسب فضاي ايجاد به نگاه كرد: اظهار
  خلخال ترابردپذيري در ايرانسل گرفتن پيشي بر مبني از بيش ماه بهمن در )MNP( همراه تلفن اپراتور نيز ناسالم رقابت از جلوگيري براي بود. خواهد نيز داشته كارآمد نزديك همكاري هم با رقابت حفظ
  ضمن يي گونه به بايد نگرش يابد تغيير بايد
  امروزي است. بوده درصد 63 شده ترابرد مشترك براي خاص پيشنهاد ارائه از
  پذيرا اجراي نخستين هاي ماه در ايرانسل موفقيت البته به دانست. را دستاورد اين قدر بايد داد: ادامه
  باشند، واحدهاي هاي ظرفيت از استفاده جاي به كه
  باشد ايرانسل كه است آن گوياي آمار جديدترين طرح، اين طرح اجراي زمان از گفت: جوشقاني الح حسين است شده منع ديگر اپراتورهاي مشتركان جذب
  براي راديويي، ارتباطات مقررات تنظيم سازمان رييس
  گفته مجازي فضاي هاي ظرفيت از آن امثال
  توليدي حتي است بوده ترابردپذيري در رقابت ميدان بازنده 67۸ هزار 164 همراه تلفن هاي اره شم ترابردپذيري براي يكسان صورت به خدمات تمام از استفاده امكان
  بايد نشان همراه ارتباطات حوزه به مربوط آمارهاي همكاري به توان پروژه اين جانبي دستاورد عنوان
  به اينكه به اشاره با وي شود. استفاده زمينه اين
  در به ديگر اپراتورهاي از كرده ترابرد مشتركان برخي مديريت سامانه در مشتركان سوي از ترابرد درخواست 74ميليون داشتن با ارتباطي اول اپراتور يهد، باشد. فراهم پذيرا اپراتور مشتركان
  همه مسيريابي روش تغيير آمادگي رقابت، وجود با
  اپراتورها نشود، تبديل جامعه در اشتغال ثروت به كه
  دانشي مجددا دوم اپراتور شبكه تست از پس ايرانسل سمت 145 هزار ۸0 تعداد اين از كه شده ثبت ترابردپذيري نفوذ ضريب به فعال، مشترك 3۸6 791هزار اپراتورهاي فني مشكالت از اجتناب براي اين، بر عالوه اپراتورها، شهاي بخ همه درگيري ACQ به
  اپراتورها براي خود دانش از بتوانيم اگر افزود: نيست،
  دانش است. شده تكميل موفقيت با ترابرد عالوه كه بينديشند تمهيداتي ند، شداه موظف پذيرا
  مبدا توسعه ميان اين در اند؛ بازگشت خود اصلي اپراتور به به 12.3درصدي رشدي كه رسيده 32.95درصدي ديگر با سازگاري اپراتورها داده اي اه پايگ
  بازسازي زمان آن حقيقت در كنيم استفاده ثروت به
  تبديل عمومي اقبال رايتل اول همراه چهارم نسل شبكه افزود: رگوالتوري مقررات اعمال نظارت معاون قبيل از افزوده ارزش خدمات ارائه صحيح، مسيريابي
  بر اين است. داشته ترابردپذيري اجراي از پيش نسبت پيامك هويت سامانه ملي، رومينگ همچون ها
  پروژه مكان زمان در را خود هاي آموخته كه ايم ته
  توانس كليدهاي جمله از نيز نوين نسل شبكه اين سمت به ترابرد تهاي درخواس ميزان 95 سال شهريور در ثالث حقوقي شخص به مربوط تراكنشي پيامكي
  خدمات شده، واگذار 796ماره 56۸هزار 56ميليون از اپراتور كرد. اشاره
  انبوه از گيري بهره شاهد زمان آن كنيم استفاده است.
  مناسب بوده ترابردپذيري در ديگر اپراتور دو موفقيت به ماه بهمن پايان در كه بود درصد 33 شده تكميل دايمي مشترك 30۸ هزار 253 51ميليون توانسته شود. انذير امكپ شده ترابرد مشترك
  براي گفت: دنيا در ترابردپذيري اجرايي روند به اشاره با
  وي بود. خواهيم خود آموختههاي استاني
  هاي سرخس
  چهره اقتصادي ويژه منطقه از كاال دالر 06يليون صدور در توماني ميليون 180 مغازه شوراي جلسه سومين برگزاري بنيان دانش هاي شركت تاسيس آماده كشاورزي فصل آستانه
  در سرخس اقتصادي ويژه منطقه مديرعامل
  مشهد| دالر ميليون 60 ارزش به كاال تن 03هزار شد
  گفت: قرآن ايتام وقف ايالم بازار مركزي استان اي منطق بازار فن است ايالم آزاد دانشگاه اولويت هستيم كشاورزان به رساني
  سوخت اقتصادي ويژه منطقه اين از اخير سال يك
  ظرف صادقي احمد است. شده صادر كشور از خارج به ايالم| مركزي| ايالم|
  مازندران| استان خيريه امور اوقاف مديركل بازار فن شوراي جلسه سومين استان اسالمي آزاد دانشگاه رييس هاي فرآورده پخش ملي شركت
  مدير شامل صادرات ميزان اين افزود: ديروز
  گلمكاني ساختماني، مصالح انواع سنگين، سبك هيدروكربن در توماني 0۸1ميليون مغازه گفت: ايالم رياست به مركزي استان يي منطقه دانش هاي شركت تاسيس گفت: ايالم سازي ذخيره گفت: ساري منطقه
  نفتي هاي رزين چسب آهن، سنگ شكالت، شيرني شد. قرآن ايتام وقف ايالم بازار هاي شهر شركت مديرعامل مديرعامل ايالم آزاد دانشگاه راهبردي اولويت بنيان منطقه كشاورزي بخش نفتي هاي
  فرآورد تاجيكستان، شامل ميانه آسياي كشورهاي به رنگي اوقاف كل اداره عمومي روابط از نقل به ايالم از فارس گزارش به استان يي منطق بازار فن شوراي اعضاي مركزي استان صنعتي دانشگاه عمومي روابط از نقل به ايالم از فارس گزارش به است. مشكلي بخش اين به سوخت توزيع روند در يافته افزايش
  ساري عربي متحده امارات عراق قزاقستان، ازبكستان، وقف از شهيدي حسن االسالم حج ايالم، استان خيريه امور شد. برگزار پرديس فناوري پارك ميزباني به مركزي شوراي جلسه در عباسي شهريار ايالم، استان اسالمي آزاد مناسبي سازي ذخير اينكه بر تاكيد با طالبي حسينعلي ندارد.
  وجود كرد: اظهار وي داد. خبر ايالم بازار در توماني 1يون ۸يل م0 مغازه استان صنعتي هاي رك شه شركت عمومي روابط گزارش به پيگيري اجرا كرد: اظهار ايالم استان المي اس آزاد دانشگاه كرد: اظهار است، شده انجام كشاورزي بخش سوخت تامين حوزه
  در ويژه منطقه از صادرات رشد داد: ادامه وي شد.
  صادر اقتصاد هاي سياست چارچوب در سرخس اقتصادي اوقاف مديركل صالحي، محمد تاالسالم حج حضور با مغازه اين صنعتي هاي شهرك شركت مديرعامل آمره، جلسه اين در مركزي دانشگاه كار دستور در همواره گذشته ال س3 در رهبري منويات ساري منطقه كشاورزان به ترساني سوخ در كشاورزي فصل پايان
  تا محقق خارجي گذاري سرمايه جذب مقاومتي وقف وي خانواده صالحي اسد مرحوم برادر البرز استان خيريه امور كشور در بازارها فن توسعه ايجاد موضوع اهميت بر تاكيد با دانش هاي شرك بحث كه طوري به است بوده المي اس آزاد همكاري شرط به سوخت مطلوب توزيع ندارد وجود مشكلي
  هيچ 95 سال در كاال صادرات ميزان كه طوري به شده است، 96 سال وقف نخستين موقوفه اين اينكه بيان با شهيدي شد. از يكي عنوان به مركزي استان يي منطق بازار فن كرد: اضافه طريق از اسالمي آزاد دانشگاه درآمدهاي سازي وع متن بنيان است. آسان تجارت سامانه در موقع به تام ثبن مراجعه در
  كشاورزان 001درصد ارزش وزن در 94 سال با مقايسه در شهر در رضا پاساژ در مربع ۸ت1 مساحت به مغازه اين كرد: تصريح فناوري ارتقاي را خود راهبرد ترين مه كشور برتر ازارهاي فن است مقاومتي اقتصاد بر مبتني يي غيرشهريه درآمدهاي افزايش محصوالت توليد در زيادي سهم مازندران استان اينكه بيان با
  وي افزود: است، منفعتي وقف اين اينكه به اشاره با وي دارد. قرار ايالم با يكند تالش تعريف متوسط كوچك صنعتي واحدهاي در سال از اسالمي آزاد دانشگاه عاليه رييس ميرزاده، دكتر كه مهم اين تا شده تالش گفت: دارد، برنج ازجمله كشور
  كشاورزي يافت.
  افزايش خود نيات صالحي، اسد مرحوم نام به شده تنظيم فه ام وق در واقفان استان، در فناوري حوزه حامي نهادهاي از گستره شبكه يك ايجاد است. كرده دنبال را آن تاكنون پيش به مناسب راهكارهاي بيني پيش مربوط هاي دستگاه هماهنگي كيش
  با جزيره از خودرو خروج مهلت پايان اعالم به قرآني امور درصد ميزان به ايتام براي آن درآمد صرف را استان در را حوزه اين در گذاري سرماي جذب فناوري انتقال روند به حركت گفت: ايالم استان المي اس آزاد دانشگاه رييس اختيار در موقع به نياز مورد سوخت شود مديريت مطلوب
  نحوي خروج مهلت اينكه اعالم با كيش گمرك مديركل كيش| استان خيريه امور اوقاف مديركل است. كرده مقرر درصد 20 ميزان بخشد. سرعت انكارناپذير سياست يك بنيان دانش هاي شركت ايجاد سمت سوخت تحويل كرد: بيان طالبي حسينعلي گيرد. قرار
  كشاورزان پايان به ماه 13فروردين كيش جزيره از خودرو موقت مسجد براي وقف مانند انتفاعي هاي وق استان در شد: يادآور ايالم افزود: بازار فن ههاي برنام مناسب پيشرفت به اشاره با وي ايالم استان دانشگاهي واحدهاي تمام بايد كه است راهبردي در شرايط واجد رداري ره به پروانه فاقد كشاورزي آب اههاي
  به آنچه ولي ندارد وجود مشكلي لحاظ اين از است زياد حسينه معاون رياست به استان بازار فن شوراي جلسات برگزاري دكتر تاكيد به توجه با داد: ادامه وي بردارند. گام مسير اين در ثبتنام انجام از پس الحساب علي صورت به 95-96 زراعي
  سال دهند خارج جزيره از كه خودروهايي تمامي افزود: د، رس
  م ديروز يقدم اقبالم مهدي دارند. بازگشت فرصت ماه يك تنها بتوان كه است منفعتي هاي وق است، نيازمند آن به استان امروز در حضور مركزي، استانداري منابع توسعه ريزي مه برنا تعداد چشمگير كاهش آزاد دانشگاه عاليه رييس ميرزاده، متولي دستگاه تاييد آسان تجارت سامانه در انفرادي صورت
  ب در كيش جزيره ساكنان يي ده اسفند اواخر كرد: اظهار نيازمندان، درمان مانند منفعه ام عال امور براي موقوفه درآمد محل از انعقاد تبريز، رشيدي ربع اينوتكس بينالمللي هاي نمايشگاه اولويت عالي آموزش مراكز تعدد ايالم استان در دانشجويان در يوانند مت كشاورزان بود خواهد كشاورزي) جهاد آب
  (امور تا كردند خواست در كيش جزيره گمرك مسووالن از هيي نام اسد مرحوم موقوفه افزود: مسوول اين كرد. هزينه خيريه امور ايتام انتقال قرارداد انعقاد تبريز فناوري علم ويژه منطقه با قرارداد هاي شرك ايجاد ايالم، استان دانشگاهي واحدهاي راهبردي از خود نياز مورد سوخت تامين به نسبت ممكن زمان ترين
  كوتاه اين پيرو كه شود لغو كيش از خودرو خروج ممنوعيت قانون هاي نمون بهترين از بود مقدس دفاع ۸سال يادگاران از كه صالحي برگزاري 04درصد، از بيش رويالتي با مركزي استان در فناوري درآمدزايي ثروت به آن تبديل علم توليد براي بنيان دانش حسينعلي كنند. اقدام روستايي هاي تعاوني يها فروشندگ
  طريق حاضر درحال شد وقف وي وارثان توسط كه است استان در وقف همچنين فناوري انتقال تخصصي سمينار آموزشي كالس ها ده سال پايان تا يرود انتظار اساس اين بر است يي غيرشهريه موتور كشاورزي آب هاي اه به سوخت تحويل كرد: اظهار
  طالبي اسفند 22 از قانون اين مسووالن با وگو گف خواست
  در موقت خروج به اقدام كيشوندان از دهي كه شد 59لغو ماه ايتام براي موقوفه ارههاي اج محل از است اجاره در موقوفه نيز ترين مهم از صنعتي بنيان دانش هاي شركت توسعه شناسايي بنيان دانش شركت يك ايالم استان دانشگاهي واحد هر جاري (امور يا منطقهيي آب تاييد به منوط 96-95 زراعي سال در پها
  پم كردند. اصلي سرزمين به خود ودروهاي شد. خواهد هزينه قرآني امور است. جاري سال در استان اقدامات كند. تاسيس فناور واحد چندين است. آسان تجارت سامانه در كشاورزي جهاد سپس آب)
ايرانسل بازنده اجراي طرح ترابردپذيري است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
ايرانسل بازنده اجراي طرح ترابردپذيري است
با وجود صرف هزينه‌هاي تبليغات چند 10ميلياردي


گروه بنگاه‌ها|

در ميدان رقابت اپراتورهاي تلفن همراه در ترابردپذيري براي جذب مشترك بيشتر، با وجود صرف هزينه‌هاي تبليغاتي چند 10ميلياردي در رسانه‌هاي گروهي توسط ايرانسل، جديدترين آمار ترابردپذيري حاكي از آن است كه اين اپراتور بازنده ميدان اجراي ترابردپذيري بوده است.

به گزارش سيتنا، مونا ارشادي‌فر در بخش گزارش ويژه شماره 19 ماهنامه نسل چهارم نوشت: ترابردپذيري شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability)،

 قابليتي است كه به مشتركان تلفن همراه در كشور امكان تغيير اپراتور تلفن همراه خود بدون نياز به تغيير شماره تلفن همراه را مي‌دهد و اين فناوري در جهان قدمتي حدود 20 سال دارد و تاكنون بيش از 80 كشور قبل از ايران اين امكان را براي مشتركان تلفن همراه

فراهم كرده‌اند.

زمزمه‌هاي آغاز اين طرح از سال 95 آغاز شد كه پس از تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز و دريافت مجوزهاي مورد نياز براي هر سه اپراتور (همراه اول، ايرانسل و رايتل)، از 20 تيرماه سال 95 وارد فاز اجرايي و آغاز مرحله آزمايشي و از 31 مرداد به صورت رسمي آغاز شد. ميدان رقابت اپراتورهاي تلفن همراه با اجراي طرح ترابردپذيري

با اجرايي شدن طرح ترابردپذيري شماره تلفن همراه مي‌توان گفت اختيار شماره تلفن همراه از اپراتور سلب مي‌شود و در اختيار مالك سيم‌كارت قرار مي‌گيرد. پيش از اجراي اين طرح، تغيير شماره تلفن براي برخي افراد ناممكن بود، چرا كه به كسب و كار آنها ضربه وارد مي‌شد و ممكن بود بسياري از ارتباطات خود را از دست دهند، اما اكنون استفاده از خدمات اپراتورهاي ديگر با حفظ شماره شخصي امكان‌پذير است. براي بسياري از مشتركان تلفن همراه پيش مي‌آيد كه با تغيير محل زندگي يا محل كار كه زمان زيادي از روز را آنجا مي‌گذرانند، با مشكل آنتن‌دهي روبه‌رو شوند. اين طرح توانست اين مشكل را تا حد زيادي رفع كند و امكان استفاده از اپراتور ديگري كه در آن محل آنتن‌دهي بهتري دارد را فراهم كند.

 پيش‌بيني مي‌شد كه با ايجاد رقابت پس از اجراي طرح ترابردپذيري، اپراتورهاي تلفن همراه به سمت ارائه خدمات متنوع و با كيفيت بالاتر حركت كنند. رقابت اپراتورها براي كاهش تعرفه برخي سرويس‌ها و خدمات و البته ارائه سرويس‌هاي نسل بالا از جمله تغييراتي بود كه پس از اجراي ترابردپذيري با آن روبه‌رو شديم. با امكان تغيير اپراتور، شماره‌هاي عادي تلفن همراه ارزش يكساني پيدا مي‌كنند و ديگر اختلاف قيمت مفهومي نخواهد داشت. بنا به پيش‌بيني كارشناسان اين طرح ممكن است تهديدي براي اپراتورهاي پرمخاطب‌تر و فرصتي براي اپراتورهايي با تعداد مشتركان كمتر باشد. علاوه بر اين شايد باعث ترجيح مشتركان به استفاده از يك سيم‌كارت با شماره و اپراتور دلخواه به جاي استفاده از سيم‌كارت‌هاي متعدد شود. 3هزار ترابرد موفق در دوره آزمايشي

علي‌اصغر عميديان در آيين افتتاح رسمي ترابردپذيري با بيان مزاياي MNP گفت: رگولاتوري با رفع يكي از موانع رقابت به بهينه‌سازي تخصيص منابع شماره‌ها و حقوق مصرف‌كنندگان دست يافت.

وي با اشاره به رشد بازيگران عرصه به‌طوري كه ضمن حفظ رقابت با هم همكاري نزديك و كارآمد داشته باشند، ادامه داد: بايد قدر اين دستاورد را دانست.  به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به عنوان دستاورد جانبي اين پروژه مي‌توان به همكاري اپراتورها با وجود رقابت، آمادگي و تغيير روش مسيريابي اپراتورها به ACQ، درگيري همه بخش‌هاي اپراتورها، بازسازي پايگاه‌هاي داده اپراتورها و سازگاري با ديگر پروژه‌ها همچون رومينگ ملي، سامانه هويت و پيامك انبوه اشاره كرد.

وي با اشاره به روند اجرايي ترابردپذيري در دنيا گفت: كشورهاي مختلف دنيا در زمان‌هاي مختلف به اين امر اقدام كردند و ما با بررسي تجربيات ديگر كشورها در سال 2016 به اين كار دست زديم. وي با بيان انجام برخي اقدامات مقدماتي در اين زمينه در دوره آزمايشي اين طرح گفت: بدون هيچ گونه تبليغي، در كل بيش از 10هزار درخواست در سيم‌كارت دايمي و اعتباري دريافت شد كه 3هزار مورد درخواست موفق داشتيم. هدف از ترابرد اين است كه اپراتورها نگران

از دست دادن مشتري باشند

صادق عباسي، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره تاثير ترابردپذيري روي فعاليت اپراتورهاي كشور مي‌گويد: هدف از ترابرد اين است كه اپراتورها نگران از دست دادن مشتري باشند، چون وقتي مشترك ببيند، اپراتور ديگري خدمات بهتري ارائه مي‌كند، تغيير اپراتور مي‌دهد. تا پيش از اين براي بعضي كاربران شماره تلفن مهم بود و امكان تعويض شماره را نداشتند، الان اين مانع برداشته شده است و مشتركان در جابه‌جايي اپراتور آزاد مي‌شوند.

 معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد مي‌كند: اپراتورها بايد تلاش كنند رابطه بهتري با مشتركان برقرار كنند، تعرفه‌ها و سرويس‌هاي بهتري ارائه كنند و كيفيت خدمات را ارتقا دهند. در عين حال بدون همكاري اپراتورها ترابردپذيري قابل انجام نبود. وظايف اپراتور جديد در قبال مشتركان

در اين طرح، وظايفي براي اپراتورها نيز در نظر گرفته شده تا حقي از مشتركان جديد و قديم ضايع نشود. از جمله اينكه اپراتور پذيرا بايد با رعايت اصل عدم تبعيض، تمام خدمات ارائه شده در شبكه خود شامل مكالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترك ترابرد شده نيز ارائه كند كه قاعدتا طبق اصول رقابتي همين طور و بيشتر نيز خواهد بود. براي جلوگيري از رقابت ناسالم نيز اپراتور پذيرا از ارائه پيشنهاد خاص براي مشترك ترابرد شده براي جذب مشتركان اپراتورهاي ديگر منع شده است و بايد امكان استفاده از تمام خدمات به صورت يكسان براي همه مشتركان اپراتور پذيرا فراهم باشد.

علاوه بر اين، براي اجتناب از مشكلات فني اپراتورهاي مبدا و پذيرا موظف شده‌اند، تمهيداتي بينديشند كه علاوه بر مسيريابي صحيح، ارائه خدمات ارزش افزوده از قبيل خدمات پيامكي تراكنشي مربوط به شخص حقوقي ثالث براي مشترك ترابرد شده امكان‌پذير شود.

 وضعيت اپراتورهاي تلفن همراه تا پايان پاييز 95

با گذشت بيش از 6ماه از اجراي طرح ترابردپذيري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بهمن ماه 95 با اتكا به گزارش دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري خود، آماري تحليلي در خصوص وضعيت ارتباطات داخل كشور ارائه كرد.  بررسي اطلاعات ارائه شده در گزارش وزارت ارتباطات و مقايسه اعداد و ارقام موجود با گزارش آماري منتهي به سه ماهه اول سال 95 (پيش از اجراي ترابردپذيري)، معياري براي سنجش ميزان موفقيت اپراتورها و در اجراي طرح ترابردپذيري تا آن بازه زماني بود.

 

 سهم بازار اپراتورهاي تلفن همراه 6ماه پس از ترابردپذيري

آمارهاي مربوط به حوزه ارتباطات همراه نشان مي‌دهد، اپراتور اول ارتباطي با داشتن 47ميليون و 197هزار و 683 مشترك فعال، به ضريب نفوذ 59.23درصدي رسيده كه رشدي 3.21درصدي به نسبت پيش از اجراي ترابردپذيري داشته است. اين اپراتور از 65ميليون و 865هزار و 697 شماره واگذار شده، توانسته 15ميليون و 253 هزار و 308 مشترك دايمي و 31 ميليون و 944 هزار و 555 مشترك اعتباري را فعال كند. اپراتور دوم ارتباطي هم با مجموع 31 ميليون و 436 هزار و 298 شماره دايري توانسته به ضريب نفوذ 39.45 درصدي برسد كه رشدي 0.61 درصدي به نسبت پيش از اجراي اين طرح ملي داشته است. اين اپراتور از 78 ميليون و 997 هزار و 149 خطوط واگذار شده، توانسته تا پايان آذر ماه سال جاري 314 هزار و 363 مشترك دايمي و 31 ميليون و 121 هزار و 939 مشترك اعتباري را فعال كند.

اپراتور سوم تلفن همراه نيز با مجموع يك ميليون و 978 هزار و 923 شماره دايري توانسته به ضريب نفوذ 2.48 درصدي برسد كه برخلاف اپراتورهاي ديگر افتي 0.25 درصدي را به نسبت پيش از اجراي ترابردپذيري داشته است. اين اپراتور از 6ميليون و 819 هزار و 312 خط واگذار شده، توانسته تا پايان آذرماه سال جاري 47 هزار و 81 مشترك دايمي، يك ميليون و 771 هزار و 628 مشترك اعتباري و 160 هزار و 214 مشترك ديتا را فعال كند. اين گزارش نشان داد كه اپراتورهاي اول تا سوم به ترتيب پشت سر هم در بازار ارتباطي از منظر ضريب نفوذ قرار گرفته‌اند، اما سهم بازار همراه اول در بازه زماني اجراي ترابردپذيري ارتقا يافت. همراه اول با رشد

2 درصدي سهم بازارش در فاصله زماني اجراي 6ماهه را اول ترابردپذيري 59 درصد سهم بازار ارتباطي ايران ار به دست آورد. ايرانسل با از دست دادن يك درصد سهم بازار به سهمي معادل 39 درصد و رايتل نيز با سهم باختن يك درصدي به سهم بازار 2 درصدي از بازار ارتباطي ايران رسيده‌اند. افزايش قابل توجه آمار ترابرد موفق شماره‌هاي تلفن همراه

 اما نيمه دوم اسفند ماه سال 95، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري گفت: ميزان ترابردهاي تكميل شده در فرآيند ترابردپذيري شماره‌هاي تلفن همراه (MNP) در بهمن ماه بيش از

۶۳ درصد بوده است.

حسين فلاح‌جوشقاني گفت: از زمان اجراي طرح ترابردپذيري شماره‌هاي تلفن همراه ۱۶۴ هزار و ۶۷۸ درخواست ترابرد از سوي مشتركان در سامانه مديريت ترابردپذيري ثبت شده كه از اين تعداد ۸۰ هزار و ۱۴۵ ترابرد با موفقيت تكميل شده است.

 معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري افزود: در شهريور سال 95 ميزان درخواست‌هاي ترابرد تكميل شده ۳۳درصد بود كه در پايان بهمن ماه به ۶۳ درصد رسيد. همچنين ميزان درخواست‌هاي ترابرد رد شده در شهريور ۲۴ درصد بوده كه در پايان بهمن ماه به 6.4 درصد رسيد. وي درباره وضعيت ترابردهاي انجام شده در بهمن ماه سال گذشته هم گفت: ميزان درخواست‌هاي رد شده از سوي اپراتورها در بهمن ماه نسبت به ماه قبل از آن كاهش يافته و از 7.5 درصد به 6.6 درصد رسيد. ميزان درخواست‌هاي ترابرد تكميل شده نيز از ۵۹ درصد در پايان دي ماه به ۶۵.۷ درصد در پايان بهمن ماه رسيد كه يكي از نشانه‌هاي بهبود عملكرد ترابردپذيري است. فلاح‌جوشقاني افزود: ۳۰درصد از درخواست‌هاي ترابرد ثبت شده از سوي متقاضيان لغو شد و ۱۶ درصد از درخواست‌ها نيز به دليل موارد ۱۲گانه در قواعد تجاري مانند عدم احراز هويت، عدم پرداخت صورت‌حساب و عدم رعايت ترابرد نظير به نظير (اعتباري به اعتباري يا دايمي به دايمي) رد شد. وي افزود: حدود ۲۳درصد از درخواست‌هاي ترابرد نيز به علت پاسخ ندادن مشترك به پيامك تاييد ارسالي از سوي مركز مديريت Time out شد كه البته به دليل آشنايي نسبي مشتركان با مراحل ترابردپذيري اين آمار نسبت به ماه‌هاي گذشته كاهش يافته است. ايرانسل بازنده رقابت ترابردپذيري

جديدترين گزارش دريافتي ماهنامه نسل چهارم تا 25 فروردين 96 حاكي از تغييرات ملموس در روند پيشبرد ترابردپذيري است.

آخرين گزارش تجميعي ترابرد بين اپراتورهاي تلفن همراه حاكي است؛ تعداد ترابرد از همراه اول به ايرانسل 31740 و از ايرانسل به همراه اول 35132 مشترك بوده است كه در مجموع همراه اول با اختلاف 3392 مشترك ترابرد شده به سمت خود نسبت به ايرانسل، در رقابت ترابردپذيري با اين اپراتور موفق‌تر بوده است. همچنين تعداد ترابرد از رايتل به همراه اول 7467 و از همراه اول به رايتل 7774 بوده است كه در مجموع رايتل با 307 مشترك ترابرد شده بيشتر نسبت به همراه اول، در رقابت ترابردپذيري با اين اپراتور پيشي گرفته است. در نهايت تعداد مشتركان ترابرد شده از رايتل به ايرانسل 9994 و از ايرانسل به رايتل 11809 مشترك بوده است كه در مجموع رايتل با اختلاف 1815 مشترك ترابرد شده به سمت خود، از ايرانسل موفق‌تر بوده است.

 

 جدول گزارش تجميعي ترابرد اپراتورها

تا 25 فروردين ماه 96

مجموع گزارش تجميعي ترابردپذيري اپراتورهاي تلفن همراه حاكي از اختلاف ترابرد 3085+ براي همراه اول، 5207- براي ايرانسل و 2122+ براي رايتل است.

در نهايت مي‌توان گفت اگرچه تعداد مجموع ترابرد بين اپراتورهاي تلفن همراه چندان قابل توجه نيست، ولي در ميدان رقابت اپراتورهاي تلفن همراه براي جذب مشترك بيشتر از بين رقبا، با وجود صرف هزينه‌هاي تبليغاتي چند ده ميلياردي ايرانسل در رسانه‌هاي گروهي براي ايجاد تمايل بين مشتركان ساير اپراتورها براي ترابرد به سمت اين اپراتور، ايرانسل بازنده ميدان ترابردپذيري بوده است. جالب آنكه با وجود نظرسنجي‌هاي اوليه توسط برخي رسانه‌ها مبني بر پيشي گرفتن ايرانسل در ترابردپذيري و البته موفقيت ايرانسل در ماه‌هاي نخستين اجراي اين طرح، جديدترين آمار گوياي آن است كه ايرانسل بازنده ميدان رقابت در ترابردپذيري بوده است و حتي برخي مشتركان ترابرد كرده از اپراتورهاي ديگر به سمت ايرانسل پس از تست شبكه اپراتور دوم مجددا به اپراتور اصلي خود بازگشته‌اند؛ در اين ميان توسعه شبكه نسل چهارم همراه اول و رايتل و اقبال عمومي به سمت اين شبكه نسل نوين نيز از جمله كليدهاي موفقيت دو اپراتور ديگر در ترابردپذيري بوده است.نویسنده:
در آستانه فصل كشاورزي آماده سوخت رساني به كشاورزان هستيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
در آستانه فصل كشاورزي آماده سوخت رساني به كشاورزان هستيم


مازندران|

مدير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه ساري گفت: ذخيره‌سازي فرآورده‌هاي نفتي بخش كشاورزي منطقه ساري افزايش يافته و در روند توزيع سوخت به اين بخش مشكلي وجود ندارد. حسينعلي طالبي با تاكيد بر اينكه ذخيره‌سازي مناسبي در حوزه تامين سوخت بخش كشاورزي انجام شده است، اظهار كرد: تا پايان فصل كشاورزي در سوخت‌رساني به كشاورزان منطقه ساري هيچ مشكلي وجود ندارد و توزيع مطلوب سوخت به شرط همكاري كشاورزان در مراجعه و ثبت‌نام به موقع در سامانه تجارت آسان است.

وي با بيان اينكه استان مازندران سهم زيادي در توليد محصولات كشاورزي كشور ازجمله برنج دارد، گفت: تلاش شده تا اين مهم با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط و پيش‌بيني راهكارهاي مناسب به نحوي مطلوب مديريت شود و سوخت مورد نياز به موقع در اختيار كشاورزان قرار گيرد. حسينعلي طالبي بيان كرد: تحويل سوخت به چاه‌هاي آب كشاورزي فاقد پروانه بهره‌برداري واجد شرايط در سال زراعي 96-95 به‌ صورت علي‌الحساب و پس از انجام ثبت‌نام به ‌صورت انفرادي در سامانه تجارت آسان و تاييد دستگاه متولي (امور آب و جهاد كشاورزي) خواهد بود و كشاورزان مي‌توانند در كوتاه‌ترين زمان ممكن نسبت به تامين سوخت مورد نياز خود از طريق فروشندگي‌ها و تعاوني‌هاي روستايي اقدام كنند. حسينعلي طالبي اظهار كرد: تحويل سوخت به چاه‌هاي آب كشاورزي و موتور پمپ‌ها در سال زراعي ۹۵-۹۶ منوط به تاييد آب منطقه‌يي يا (امور آب) سپس جهاد كشاورزي در سامانه تجارت آسان است.نویسنده:
تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان اولويت دانشگاه آزاد ايلام است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان اولويت دانشگاه آزاد ايلام است


ايلام|

رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان ايلام گفت: تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان اولويت راهبردي دانشگاه آزاد ايلام است. به گزارش فارس از ايلام به نقل از روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان ايلام، شهريار عباسي در جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان ايلام اظهار كرد: اجرا و پيگيري منويات رهبري در 3سال گذشته همواره در دستور كار دانشگاه آزاد اسلامي بوده است به طوري كه بحث شركت‌هاي دانش بنيان و متنوع‌سازي درآمدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از طريق افزايش درآمدهاي غيرشهريه‌يي مبتني بر اقتصاد مقاومتي است كه دكتر ميرزاده، رييس عاليه دانشگاه آزاد اسلامي از 3سال پيش تاكنون آن را دنبال كرده است.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان ايلام گفت: حركت به سمت ايجاد شركت‌هاي دانش بنيان يك سياست انكارناپذير و راهبردي است كه بايد تمام واحدهاي دانشگاهي استان ايلام در اين مسير گام بردارند. وي ادامه داد: با توجه به تاكيد دكتر ميرزاده، رييس عاليه دانشگاه آزاد و كاهش چشمگير تعداد دانشجويان در استان ايلام و تعدد مراكز آموزش عالي اولويت راهبردي واحدهاي دانشگاهي استان ايلام، ايجاد شركت‌هاي دانش بنيان براي توليد علم و تبديل آن به ثروت و درآمدزايي غيرشهريه‌يي است بر اين اساس انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري هر واحد دانشگاهي استان ايلام يك شركت دانش بنيان و چندين واحد فناور تاسيس كند.نویسنده:
برگزاري سومين جلسه شوراي فن بازار منطقه‌اي استان مركزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
برگزاري سومين جلسه شوراي فن بازار منطقه‌اي استان مركزي


مركزي|

سومين جلسه شوراي فن بازار منطقه‌يي استان مركزي به رياست مديرعامل مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان مركزي و اعضاي شوراي فن بازار منطقه‌يي استان مركزي به ميزباني پارك فناوري پرديس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان مركزي در اين جلسه آمره، مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي با تاكيد بر اهميت موضوع ايجاد و توسعه فن بازارها در كشور اضافه كرد: فن بازار منطقه‌يي استان مركزي به عنوان يكي از فن بازار‌هاي برتر كشور مهم‌ترين راهبرد خود را ارتقاي فناوري در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط تعريف و تلاش مي‌كند با ايجاد يك شبكه گستره از نهادهاي حامي حوزه فناوري در استان، روند انتقال فناوري و جذب سرمايه‌گذاري در اين حوزه را در استان سرعت بخشد.

وي با اشاره به پيشرفت مناسب برنامه‌هاي فن بازار افزود: برگزاري جلسات شوراي فن بازار استان به رياست معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع استانداري مركزي، حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اينوتكس و ربع رشيدي تبريز، انعقاد قرارداد با منطقه ويژه علم و فناوري تبريز و انعقاد قرارداد انتقال فناوري در استان مركزي با رويالتي بيش از 40درصد، برگزاري ده‌ها كلاس آموزشي و سمينار تخصصي انتقال فناوري همچنين شناسايي و توسعه شركت‌هاي دانش بنيان صنعتي از مهم‌ترين اقدامات استان در سال جاري است.

 نویسنده:
مغازه 180 ميليون توماني در بازار ايلام وقف ايتام و قرآن شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
مغازه 180 ميليون توماني در بازار ايلام وقف ايتام و قرآن شد


ايلام|

مديركل اوقاف و امور خيريه استان ايلام گفت: مغازه 180ميليون توماني در بازار ايلام وقف ايتام و قرآن شد.

به گزارش فارس از ايلام به نقل از روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان ايلام، حجت‌‌الاسلام حسن شهيدي از وقف مغازه 180ميليون توماني در بازار ايلام خبر داد. وي اظهار كرد: اين مغازه با حضور حجت‌الاسلام محمد صالحي، مديركل اوقاف و امور خيريه استان البرز برادر مرحوم اسد صالحي و خانواده وي وقف شد. شهيدي با بيان اينكه اين موقوفه نخستين وقف سال 96 است، تصريح كرد: اين مغازه به مساحت 18متر مربع در پاساژ رضا در شهر ايلام قرار دارد. وي با اشاره به اينكه اين وقف منفعتي است، افزود: واقفان در وقف‌نامه تنظيم شده به نام مرحوم اسد صالحي، نيات خود را صرف درآمد آن براي ايتام به ميزان 80 درصد و امور قرآني به ميزان 20درصد مقرر كرده است. مديركل اوقاف و امور خيريه استان ايلام يادآور شد: در استان وقف‌هاي انتفاعي مانند وقف براي مسجد و حسينه زياد است و از اين لحاظ مشكلي وجود ندارد ولي آنچه امروز استان به آن نيازمند است، وقف‌هاي منفعتي است كه بتوان از محل درآمد موقوفه براي امور عام‌المنفعه مانند درمان نيازمندان، ايتام و امور خيريه هزينه كرد. اين مسوول افزود: موقوفه مرحوم اسد صالحي كه از يادگاران 8 سال دفاع مقدس بود از بهترين نمونه‌هاي وقف در استان است كه توسط وارثان وي وقف شد و درحال حاضر نيز موقوفه در اجاره است و از محل اجاره‌بهاي موقوفه براي ايتام و امور قرآني هزينه خواهد شد.نویسنده:
رايتل پذيراي تماس صوتي اپليكيشن‌هاي پيام‌رسان است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
رايتل پذيراي تماس صوتي اپليكيشن‌هاي پيام‌رسان است


رايتل اعلام كرد: از برقراري تماس صوتي اپليكيشن‌هاي پيام‌رسان در شبكه خود استقبال مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي رايتل در پي راه‌اندازي تماس صوتي تلگرام اين اپراتور اعلام كرد در جهت رفاه حال مشتركين خود از برقراري تماس صوتي اپليكيشن‌ها استقبال خواهد كرد و هرگز درصدد اعمال فيلترينگ در جهت منافع خود نخواهد بود.

براساس اين خبر مشتركين رايتل مي‌توانند از طريق ديتاي رايتل از دامنه گسترده‌يي از خدمات اپليكيشن‌ها، تا زماني كه از لحاظ قانوني مشروعيت دارند، بهره‌مند شوند.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/27
اخبار شهرستان‌ها


 مشكلات اقتصادي با دادن يارانه حل نمي‌شود

كرمان| استاندار كرمان با بيان اينكه حدود 150 ميليارد دلار پول نسل‌هاي آينده را در قالب يارانه به مردم داده‌ايم گفت: بايد ديد كه آيا با اين اقدام بيكاري رفع شده، اشتغال توسعه‌يافته و مشكلات مردم حل شده است. عليرضا رزم‌حسيني ديروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان كرمان -گام دوم مثلث توسعه اقتصادي- منطقه 3 در شهرستان نرماشير افزود: در حوزه اقتصادي غفلت كرديم، آيا اگر به مردم يارانه دهيم، مردم توانمند مي‌شوند؟ وي گفت: جمهوري اسلامي در 4 دهه اخير موفق شده در حوزه سياسي، امنيتي، ملي و نظامي جايگاه خود را در منطقه ارتقا بخشد و پيوند اصلي آن بر پايه مردم شكل گرفته است. وي با تاكيد بر اينكه اگر مردم را از دست دهيم نمي‌توان به توسعه نظام اميدوار بود، افزود: كارآمدي ما در حوزه اقتصادي تنها بر كارهاي عمراني متمركز شده بود و امروز به دنبال ايجاد زمينه خودكفايي مردم هستيم. حركت به سمت دانشگاه نسل ۳ از اولويت‌هاي معاونت آموزشي دانشگاه است

ساري| محمدصادق رضايي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران طي خبري اعلام كرد: معاونت آموزشي دانشگاه از ابتداي دولت تدبير و اميد تاكنون به موفقيت‌هاي بسياري دست‌يافته كه خوشبختانه در مسير ارتقاي سيستم آموزشي در مراكز آموزشي و مراكز درماني تاثيرگذار بوده است. وي به راه‌اندازي مركز جامع سرطان به عنوان قطب درمان و آموزش شمال كشور اشاره كرد و افزود: راه‌اندازي اورژانس فوريت‌هاي قلبي در مركز آموزشي درماني فاطمه زهرا(س) واحداث ساختمان جديد مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر و بازسازي بيمارستان زارع ساري از اقدامات موثر در ارتقاي مراكز آموزشي درماني بوده است. رضايي با اشاره به افزايش رشته‌هاي تحصيلي از ۴۸رشته به ۱۰۱ رشته در مقاطع مختلف تحصيلي از افزايش ۱۰۰درصدي رشته‌هاي فوق تخصصي و افزايش ۴۰درصدي رشته‌هاي دستياري خبر داد و اظهار داشت: طي چند سال اخير بودجه آموزشي قريب ۵برابر افزايش يافته كه عامل تاثيرگذاري در روند اقدامات توسعه كمي و كيفي واحدهاي آموزشي است. ظرفيت‌هاي فضاي مجازي براي ايجاد كسب و كار

اردبيل| استاندار اردبيل گفت: فضاي مجازي به عنوان بهترين فرصت براي ايجاد كسب و كار محسوب مي‌شود و نياز است از تمام ظرفيت‌هاي فضاي مجازي براي ايجاد كسب و كار در استان استفاده شود. مجيد خدابخش ديروز در نشستي با فارغ‌التحصيلان و دانشگاهيان جوياي كار شهرستان خلخال اظهار كرد: نگاه به ايجاد فضاي كسب و كار امروزي بايد تغيير يابد و نگرش بايد به گونه‌يي باشد كه به جاي استفاده از ظرفيت‌هاي واحدهاي توليدي و امثال آن از ظرفيت‌هاي فضاي مجازي در اين زمينه استفاده شود. وي با اشاره به اينكه دانشي كه به ثروت و اشتغال در جامعه تبديل نشود، دانش نيست، افزود: اگر بتوانيم از دانش خود براي تبديل به ثروت استفاده كنيم در حقيقت آن زمان توانسته‌ايم كه آموخته‌هاي خود را در زمان و مكان مناسب استفاده كنيم و آن زمان شاهد بهره‌گيري از آموخته‌هاي خود خواهيم بود. صدور 60ميليون دلار كالا از منطقه ويژه اقتصادي سرخس

مشهد| مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: 30هزار تن كالا به ارزش 60 ميليون دلار ظرف يك سال اخير از اين منطقه ويژه اقتصادي به خارج از كشور صادر شده است. احمد صادقي گلمكاني ديروز افزود: اين ميزان صادرات شامل هيدروكربن سبك و سنگين، انواع مصالح ساختماني، شيرني و شكلات، سنگ آهن، چسب و رزين‌هاي رنگي به كشورهاي آسياي ميانه شامل تاجيكستان، ازبكستان، قزاقستان، عراق و امارات متحده عربي صادر شد. وي ادامه داد: رشد صادرات از منطقه ويژه اقتصادي سرخس در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي محقق شده به‌طوري كه ميزان صادرات كالا در سال 95 در مقايسه با سال 94 در وزن و ارزش 100درصد افزايش يافت. اعلام پايان مهلت خروج خودرو از جزيره كيش

كيش|مديركل گمرك كيش با اعلام اينكه مهلت خروج موقت خودرو از جزيره كيش 31 فروردين ماه به پايان مي‌رسد، افزود: تمامي خودروهايي كه از جزيره خارج شده‌اند تنها يك ماه فرصت بازگشت دارند. مهدي اقبالي‌مقدم ديروز اظهار كرد: اواخر اسفند عده‌يي ساكنان جزيره كيش در نامه‌يي از مسوولان گمرك جزيره كيش در خواست كردند تا قانون ممنوعيت خروج خودرو از كيش لغو شود كه پيرو اين در خواست و گفت‌وگو با مسوولان اين قانون از 22 اسفند ماه 95 لغو شد كه عده‌يي از كيشوندان اقدام به خروج موقت خودرو‌هاي خود به سرزمين اصلي كردند.نویسنده:

  اخبار Sun. April 16. 2017 798 شمار 1438 رجب 18 1396 فروردين 27 شنبه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 خبرها آخرين ازدواج ميليوني ۰۴ وام گذاشت
  از جاي بر فوتي ۹2 مفقودي ۷۳ كشور غرب در
  سيل در جوانان امور ساماندهي معاون گذشته اه م| نا
  ايس وزارت جوانان امور فرهنگي معاونان گردهمايي
  چهارمين ايران مهر الحسنه رض بانك با مذاكره از جوانان
  ورزش خبر زوج هر به ازدواج توماني ۰۴يليون وام اعطاي شست
  براي را كشور غرب
  «سيالب» اند. رده آن از خوبي استقبال جوانان كه وامي بود
  داده اعالم ايران مهر بانك گفت: رابطه اين در رستمي
  محمدرضا كرده فراهم را شرايطي حمايتي برنامه يك عنوان به كه
  كرد امدادرساني به اشاره با وي داشتند. قرار آبگرفتگي اجتماعي|
  و اقتصاد
  گروه رضالحسنه وام از محدود گذاري رده سپ با فرد هر تا
  است طي افزود: ۰۵۱۱نفر همچنين روستا ۳۳شهر
  به حوالي در جايي درست ايران نقشه
  گوشه توسعه ششم برنامه پايان تا است قرار شود برخوردار
  ازدواج يافتند اضطراري اسكان ۳۳۱نفر مدت
  اين مهمان سيل، است. شده خيس گربه
  صورت يابد. افزايش تومان ۰۸ميليون به بانك اين ازدواج وام
  ميزان همچنان وي شدند. منتقل امن مناطق به تن ۵۱ را استان تا بوده غرب روزهاي اين
  ناخوانده پيشنهاد طرح اين از لتوجهي قاب تعداد گفت: ادامه در
  وي ساعت ۴۲ در سيل از ناشي هاي فوتي تعداد بگذارد. جا به خود از بسياري قربانيان
  بشويد شرايط شدن فراهم صورت در هستيم درصدد ما
  كردند تعداد متاسفانه گفت: كرد اعالم ۹تن را
  گذشته سيالب درگير گذشته روز دو در استان كنيم مشاركت زمينه اين در ايران مهر بانك با
  قانوني آذرشهر در سيل از ناشي احتمالي هاي
  مفقودي استانها اين كه ميدهد نشان خبرها
  شدند. به حاضر حال در بگيريم. برعهده را ذاري رده سپ از
  بخشي تخليه به فتحي است. رسيده ۱۳نفر به عجبشير آبگرفتگي سيل گرفتار گذشته روزهاي
  از هستيم. كار اين قانوني راهكارهاي
  دنبال گفت: كرد اشاره مسكوني منزل واحد ۹6 از آب جاني خسارات بيشترين كه چند هر اند.
  شده به زماني چه كه پرسش اين به پاسخ در پايان در
  رستمي غربي شرقي آذربايجان استان سه در امدادرساني از شير جب آذرشهر شهرستان دو به
  مربوط يكنيد، پيدا دست بانك اين با مشاركت قانوني
  راهكارهاي دارد. ادامه مازندران
  و است. بوده شرقي
  آذربايجان كنم اظهارنظر زمينه اين در دقيق طور به توانم نمي كرد:
  اظهار آماري آخرين گذشته، روز ۱6 ساعت
  حوالي دارد وجود دولت مجلس در قانوني مصوبات برخي اروميه
  چراكه زدگان سي وضعيت آخرين سازمان رييس سوي از سيل قربانيان عنوان به
  كه بتوان اميدواريم بنابراين كنيم عمل آنها با هماهنگ بايد
  كه وضعيت آخرين از اروميه فرماندار ميان اين در هشت بود. ۵۳نفر شد اعالم كشور بحران
  مديريت هاي ون كميسي در يا مجلس در كه كرد آماده را
  پيشنهادي شهرستان اين زده سيل روستاهاي به امدادرساني طور آن شدند. اعالم مفقود زمان آن تا هم
  نفر شود. مطرح
  دولت در بارش ميزان بيشترين اينكه بيان با داده
  خبر آمار نجار اسماعيل است، داده گزارش فارس
  كه مرگور منطقه در سيلوانا بخش بخش در
  اروميه فوتي ۹۲ ۷۳مفقودي تفكيك به را قربانيان
  كل رودخانه طغيان علت به گفت: بود، افتاده
  اتفاق غرب شمال زده سيل مناطق به كه نجار كرد.
  اعالم خدمت به ۸۷۳۱
  متولدين آسيب منازل برخي آن اطراف روستاي در باراندوز مناطق وضعيت آخرين درباره بود، كرده سفر شدند
  كشور فراخوانده
  سربازي بوديم. شاهد را معابر آبگرفتگي ديدند در شرقي آذربايجان استان در كرد: اظهار زده
  سيل منطقه۳ اين در داد: ادامه خاني حسن
  عباس ۷۱نفرشان كه بودند سيل درگير نفر ۷۳
  مجموع اينكه اعالم ناجابا عمومي وظيفه سازمان
  ايلنا| محور همچنين شدند جدي آسيب دچار پل
  فقره چنار روستاي در نيز ۰۲نفرشان آذرشهر
  در مشموليت سن وارد امسال ۸۷۳۱ متولد
  مشموالن اكيپ استقرار با كه است مسدود زيوه به
  راژان از اينكه بيان با وي شدند. حادثه دچار شير عجب قانون به باتوجه بايد مشموالن اين كرد: اعالم وند،
  ش آينده ساعت ۴۲ تا شود مي بيني پيش راهداري تن ۱۱ جسد تاكنون آذرشهر در مفقودي مورد
  ۷۱ وضعيت تكليف تعيين درخصوص عمومي، وظيفه
  خدمت نداشتيم مفقودي فوت از موردي خوشبختانه تاكنون كه شدند مفقود سيل علت به داشتند، درباره دارد ادامه حادثه اين در وجو جست
  عمليات بازگشايي روستاها به دسترسي اصلي محورهاي كه نفري ۰۲ از همچنين گفت: است، شده
  كشف طي ناجا عمومي وظيفه سازمان كنند. اقدام
  خدمت شده وارد زيربنايي تاسيسات به خسارات اما زماني در است. شده پيدا آنها از نفر دو جسد جاري گفت: نيز زنجان استان در سيل جاني
  خسارات شود. بازسازي آباد هاشم پل شود ۸۱نفر جسد نيز بودند شده مفقود عجبير ش
  در مشموالن جاري سال در كه آنجا از كرد: اعالم هيي
  اطالعي نيز آنها بازسازي امدادرساني عمليات از بعد كه نجات امداد عمليات امدادگران حادثه، شروع هر است. نداشته جاني خسارات زنجان در سيالب
  شدن گرفتگي آب همچنين گفت: اروميه
  فرماندار نفر حاضر درحال حساب اين با كه شده
  كشف اين لذا شوند، مشموليت سن وارد ۸۷۳۱ سال
  متولد هاللاحمر همكاران حاضر درحال گيرد. مي صورت ۰۰۱۱نفر به توانستند تاكنون كه كردند آغاز را مقامات سوي از الزم هشدارهاي است معتقد نجار كه
  چند زراعي هاي زمين به ها خسارت مسير طول
  در كه هستند مفقود شير عجب در نفر دو آذرشهر
  در اطالعيه اين در شده ذكر نكات به ايد والن مشم از
  دسته اوليه نيازهاي انجام را اضطراري اسكان بحث كنند، منتقل امن مكان به را ۴۱نفر امدادرساني الزم هشدارهاي گفت: بود، شده داده شهروندان به
  محلي جاني تلفات خوشبختانه اما هستيم شاهد را دارد. ادامه شان يافتن براي وجو
  جست طريق از خود خدمتي وضعيت تكليف تعيين براي
  توجه كردهاند. تامين را ديدگان حادثه آب دهند ارجاع درماني مراكز به را نفر شش در حتي شده داده شهروندان به محلي مقامات سوي
  از برده پل همچنين كرد: اظهار خاني حسن نداشتيم. بحران مديريت سازمان رييس ايسنا، گزارش
  به كنند. اقدام (پليس+۰۱ انتظامي الكترونيك خدمات
  دفاتر شرقي آذربايجان استان بحران مديريت مديركل با كه نجار كنند. تخليه مسكوني واحد ۸۴ از را افراد خودروها به شخصا مسووالن نيز رودخانه ها
  حريم دچار نيز دارد قرار اصلي مسير در كه سيلوانا
  سور شهرستان در نيز نوجوان يك اينكه بيان با
  كشور مشموليت سن از قبل كه افرادي يافزايد: اطالعيه
  اين ادامه همچنين ميكرد، وگو گفت خبر شبكه با كه روند ادامه بر تاكيد با كرد مي وگو گفت خبر شبكه به توجه با كه خواستند مي آنان از كرده مراجعه
  حاضر وجود مسير اين در تردد امكان شده
  تركيدگي به داد دست از را خود جان غربي آذربايجان
  اشنويه به ورود با ند، ده ش التحصيل فارغ يا كرده تحصيل
  ترك ها پل راه، بخش به تاكنون خسارات بيشترين داد: درحال كرد: بيان زده سيل مناطق در امدادرساني كنند. ترك را محل ها بيني
  پيش
  ندارد. تابع روستاهاي از يكي در نيز تن يك گفت:
  ايسنا تا دارند مهلت ماه تمام)، سال (۸۱ مشموليت
  سن رودخانه بستر حريم در كه مسكوني واحدهاي در آذرشهر سمت به كشور وزير دستور به
  حاضر نيز چاي نازلو رودخانه طغيان داد: ادامه وي دست از را خود جان سيل شدن جاري دليل به
  بانه است؛ ذكر به الزم كنند. مشخص را خود خدمتي
  وضعيت حاضر درحال است. شده وارد بودند، شده ساخته به توجه با كنيم مي توصيه مردم به هستيم. حركت حادثه از جمهور ييس پيگيري شده دست پايين روستاهاي در گرفتگي آب موجب پارك در زمين رانش پي در نيز نفر چهار
  داده كه مشمول ديني علوم طالب دانشجويان آموزان،
  دان عجبشير هاي شهرستان در هوا آب وضعيت نيز ها رودخانه مسير در بارشي سامانه اين فعاليت ادامه در دولت از نمايندگي به اينكه بر تاكيد با
  نجار توزيع كمكرساني براي امدادرسان هاي اكيپ
  كه مجموع در كه دادند دست از را خود جان سقز
  كوثر تحصيلي سنوات سقف برابر بوده تحصيلي معافيت
  داراي امروز بعدازظهر از اما است آفتابي آذرشهر باشند. داشته كافي توجه هشدارها به نكنند اتراق نخست دقايق همان از گفت: دارد، حضور
  محل نيز مناطق اين در يلزدگان س ميان در
  آذوقه ميرسد. نفر ۵۳ به باختگان جان
  شمار ترك صورت در هستند تحصيل به مشغول شده،
  تعيين ها مفقودي تكليف بتوانيم اگر دارد. ادامه ها بارندگي هاي اكيپ روز، نيمه در كه داد مي نشان خبرها استانداري، اورژانس، احمر، هالل عوامل
  حادثه، شدهاند. مستقر عجبشير روستاي جانباختگان به اشاره با
  وي به حداكثر تحصيل، از فراغت يا اخراج انصراف،
  تحصيل، نخواهيم مشكلي ها بخش ساير در كنيم روشن را يلزده س مناطق به روان المت س بهداشتي دولت نمايندگان از همگي كه و...
  بخشداري نقاط برخي در اينكه بيان با اروميه فرماندار اعضاي حادثه اين جانباختگان از كرد:۷نفر
  اظهار داشت. خواهند معرفي مهلت سال يك
  مدت داشت. سرپرست كوليوند اند. ده ش اعزام آذربايجان دستور به نيز بنده داشتند. حضور محل در
  هستند بوده متر ميلي ۰6 از بيش باران بارش اروميه عروس يك فرزند مادر،۴ پدر، شامل خانواده
  يك يا مسلح نيروهاي در خدمت متعهدين است
  گفتني امداد سازمان عمليات معاون فتحي شاهين سالمت بهداشتي هاي تيم اعزام از كشور اورژانس حادثه از ها گزارش آمدم محل به كشور
  وزير بارش ارتفاعات در برف وجود گفت:
  است، شان منزل گرفتن قرار دليل به كه بودند
  خانواده شرايط دليل هر به تعهد، اتمام از قبل كه دولتي اههاي
  دستگ به رسيدگي جزييات به ميان اين در نيز نجات بهداشت هاي اكيپ گفت: داد خبر منطقه به روان ارائه جمهور رييس كشور وزير به منظم طور
  به آمادگي با كه شد سيالب موجب باران
  شديد دادند دست از را خود جان رودخانه مجاورت
  در به حداكثر تعهد، از انصراف تاريخ از ندارند، را خدمت
  ادامه روز از كرد: ارائه توضيحاتي زده سيل تانهاي اس ديدگان آسيب به كمك براي روان سالمت محيط با كشور بحران مديريت سازمان رييس ميشود. شد مديريت خوبي به حادثه بحران ستاد
  كامل است. مانده باقي نوجوان يك تنها خانواده اين از
  و پليس+۰۱ دفاتر به مراجعه با تا داشته مهلت 6ه، ما مدت استان گذشته روز ۰۱صبح ساعت تا جمعه شدهاند. اعزام حادثه محل به آنها آالم كاهش گفت: مجازي فضاي در ها خبرسازي برخي از
  انتقاد روستاها همه در آب تخليه آينده ساعات طي از بايد كنيم مي تاكيد مدام اينكه افزود:
  نجار كنند. اقدام ضرورت دوره خدمت ادامه
  براي زنجان كردستان، غربي، شرقي آذربايجان خبرسازي دستمايه را طبيعي يي حادثه
  اينكه در اينكه بيان با نخاني حس شد. خواهد انجام اماكن اين كرده پرهيز رودخانه بستر
  تصرف چارايماق، ۸۱شهرستان(مراغه، همچنين مازندران نداشت مفقودي شرقي آذربايجان دولت مسووالن به واقع خالف مطالب
  انتصاب گزارش زدگي سيل از موردي اروميه شهر
  خود به كرد ترك آسماني نزوالت بارش هنگام
  را تبريز، شبستر، ورزقان، آباد، بستان هريس، استان بحران مديريت مديركل ساعي خليل نيست. يي شايسته اقدام
  كنيم، آمده وجود به مشكالت شد: يادآور است، نشده قتها سر درصد ۰۹ كشف به توجهي بي از نمونه يك اين است. دليل
  همين اشنويه، اروميه، سراب، ملكان، آذرشهر، عجبشير، اين از ديگري جزييات نيز شرقي آذربايجان تا ۵۱ حدود آذرشهر شهرستان در افزود:
  وي اسرع در شده انديشيده تدابير با نيز روستاها
  در است. شده تكرار بارها بارها كه است نوروز
  هشدارهايي ايام
  در سيل تاثير تحت نور زنجان سقز، پيرانشهر، نقده، بوده شديد ها بارش تبريز در كرد: ارائه حادثه حضور تفريح براي پل يك زير كه مردمي از نفر
  ۷۱ شد. خواهد برطرف وقت اينكه بيان با كشور بحران مديريت سازمان
  رييس بيان با ناجا آگاهي پليس سرقت با مبارزه معاون
  ايسنا| ۰۹درصد حدود ميانگين طور نوروزي، طرح ايام در
  اينكه سرقت كشفيات ميزان گفت: شد، كشف ها سرقت كرد
  مجموع عنوان ايران هموفيلي كانون
  مديرعامل گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال نوروزي طرح
  در داشت. محسوسي داريم
  افزايش انعقادي اختالل به مبتال بيمار زار ۱2
  ه پليس متعدد هاي مه برنا به اشاره با موذن رضا
  سرهنگ گفت: امسال، نوروزي طرح در سرقت با مبارزه براي
  آگاهي تالش گفت: دانست ضروري بسيار را كشور درمان كه هايي كبود چون ديگري هاي نشانه با نشانه اين اگر شعار به اشاره با ايران هموفيلي كانون مديرعامل مغازه از هايي سرق فروردين، ۳۱ پايان تا ۵۹ اسفند ۲6
  از حركتي كه است اين هم هموفيلي جهاني فدراسيون يا ندارد وجود ضربه شدت نظر از خاصي توجيه آنها براي جهاني روز مناسبت به هموفيلي جهاني فدراسيون امسال (۰۱درصد)، موتورسيكلت (۰۲درصد)، محموله درصد)،
  (۹۱ از يكي اساس اين بر كند. ايجاد زمينه اين در را اجتماعي شود، همراه و... دانزشكي دن زمان در خون نيامدن بند هموفيلي جهاني فدراسيون امسال گفت: بيماري اين (۲درصد) خودرو داخل وسايل (۷درصد)، بري جي
  خودرو از هموفيلي جهاني روز با همزمان كه هم نماديني اقدامات است. بيماران اين شناسايي براي خوبي بسيار راهنماي كرده انتخاب روز اين براي را بشنويد» را «صدايشان شعار مجموع مدت اين طي داشت. كاهش درصد) (۷.۰ منزل
  و خواهد اجرا هم ايران در شده پيشنهاد فدراسيون سوي كليد افراد اين شناسايي طبيعتا كرد: تاكيد قويدل انعقادي اختالالت به مبتال دختران زنان به كه است باوجود شد كمتر درصد يك از بيش كشور در ها قت
  سر جهاني روز در بزرگ شهرهاي نمادهاي كه است اين شد، شان زندگي كيفيت تغيير درمان به آنها دسترسي به اشاره با قويدل احمد ايسنا، گزارش به دارد. اختصاص بيش سرقت جرايم كشف ها، استا اكثر در سرقت
  كاهش درآيند. قرمز رنگ به هموفيلي آمارهاي كه توسعه هاي شاخ از يكي طرفي از است. روز مناسبت به هموفيلي جهاني فدراسيون امسال شعار است. يافته بهبود ارتقا درصد وقوع به كشف ۴درصد
  از اين بر داد: ادامه ايران هموفيلي كانون مديرعامل دنبال جهاني بهداشت سازمان ملل سازمان سوي از آن هموفيلي جهاني فدراسيون امسال گفت: هموفيلي جهاني بهترين ناجا، آگاهي پليس سرقت با مبارزه معاون گفته
  به موافقت آنها كرديم صحبت تهران شهرداري با ما اساس است. زايمان حين در مادران رگومير شاخص شود، كرده انتخاب روز اين براي را بشنويد» را «صدايشان شعار است خودرو سرقت به مربوط سرقت، جرايم كشف
  عملكرد ميدان طبيعت، پل هموفيلي، جهاني روز در كه كردند به مربوط وميرها رگ اين از برخي كه كرد توجه بايد انعقادي اختالالت به مبتال دختران زنان به كه است معاون است. شده منجر كشف به تها سرق اين درصد ۵۹
  كه هموفيلي كانون آمار طبق گفت: كشور در هموفيلي به يرويم كه يي مدرس هر در سال هر ما كه است
  اين همچنين درآيند. قرمز رنگ به الد مي برج آزادي زنان از برخي كه است يي ناشناخت انعقادي اختالالت دارد. اختصاص دقيق هاي برنام به اشاره با ناجا آگاهي پليس سرقت با
  مبارزه اختالالت به مبتال بيمار ۲۱هزار حاضر درحال ما ايران، آنها عالئم تا شوند داوطلب دختران از ۵۱نفر
  ۰۱تا در را روز اين با مرتبط اماي پي كه پذيرفت رداري شه شديدترين كه زايمان زمان در هستند مبتال آن به يي ژه وي توجه امسال اساس اين بر اينكه بيان با وي جاري سال در سرقت كاهش راستاي در پليس اين هدفمند
  و آمار بين آماري تفاوت يك البته داريم. كشور در انعقادي يدهد نشان موضوع اين بنابراين گيرد. قرار بررسي
  مورد دهد. قرار راني وس اتوب سامانه مترو مشكل دچار را مادر يتد، اف اتفاق آنها در خونريزي شده انعقادي اختالالت به مبتال دختران زنان به خودرو، گشتهاي افزايش محله نگهبانان كارگيري به
  گفت: كه است علت اين به دارد وجود بهداشت وزارت ما بايد كه است مهم يي مساله انعقادي، اختالالت بحث
  كه از يكي اخير دهه يك طي اينكه بيان با قويدل شود. مادر مرگ به منجر است ممكن يكند از هموفيلي جهاني فدراسيون راستا اين در افزود: است، از كشور سطح در خوان الك خودروهاي
  موتورسيكلت كه فعال بيماران روي بهداشت وزارت اطالعاتي بانك شود. پرداخته آن
  به زنان شناسايي ايران، هموفيلي كانون هاي تال كه خواسته فدراسيون اين عضو ۴۳۱كشور هاي نجمن يآيد. شمار به پليس اين مهم هاي
  برنامه بيماران است متمركز يكنند، دريافت دارو ماهيانه ممكن جهان در نفر يكهزار هر از اينكه بيان با
  قويدل گفت: است، بوده انعقادي اختالالت به مبتال دختران بارداري از قبل زنان به شدار مردم دولتي، مقامات توجه كرده تبليغ را شعار اين آگاهي پليس ماموران پررنگ حضور به
  موذن همه كانون در اما شوند مي ثبت آن در كمتر خفيف داد: ادامه باشد، مبتال انعقادي اختالالت به نفر يك
  است پرورش آمورزش با بتوانيم امسال كه اميدواريم حال از قبل انعقادي اختالالت بنابراين اينكه بيان با وي اين به مبتال دختران زنان مشكالت به كارشناسان كشور سراسر مسافرخيز تجاري اماكن در آن تهاي
  گش گذشته نفر هزار ۲۱ مرز از كه كرديم ثبت را بيماران دختران زنان كه است سالي چند ما كشور در
  متاسفانه كه هايي پايه در بتوانيم تا كنيم امضا را يي مه توافقناها قرار مراقبت مورد شده شناسايي زنان در بايد بارداري ايران هموفيلي كانون مديرعامل كنند. جلب را اختالالت ايام اين در خوشبختانه كرد: اظهار اشاره نوروزي طرح
  در جهاني روز مراسم برگزاري از همچنين قويدل است. تامين سازمان پوشش تحت از انعقادي اختالالت به
  مبتال كافي هفته «يك شعار با رسيدند بلوغ سن به دختران از استفاده با وان ترتيب اين به گفت: باشد، گرفته به توجه را شعار اين انتخاب داليل يترين اصل از يكي باشيم. اثرگذار مختلف قتهاي سر كاهش در ايم
  توانسته به مبتال زنان صداي شدن شنيده محوريت با هموفيلي حمايت به تنها سازمان اين هاند شد خارج
  اجتماعي كنيم. شناسايي را اختالالت اين به مبتال دختران است» مرگ به منجر كه گسترده هاي خونريزي از تمهيداتي انعقادي الالت اخت به مبتال دختران زنان
  شناسايي گفت: داد خبر ماه ۷۲روردين در انعقادي اختالالت هگر بيم هاي ان سازم به را هاش ياران دولت كه آنها
  داروهاي در طبيعي خونريزي مدت به شعار اين در افزود: وي زمان در صورت اين غير در كرد جلوگيري يشود، هاي شاخ از يكي كه كرد توجه بايد كرد: اظهار
  عنوان روانپزشكي هاي
  بيمارستان در درماني سمينار نخستين نيز ماه ۸۲فروردين در است. كرده بسنده دهد،
  م در را زنان دختران بتوانيم تا است شده توجه دختران يآيد. برنم مادر نجات براي پزشكان دست از كاري زايمان يا طوالني دختران، زنان در انعقادي اريهاي بيم
  اصلي يشود. برگزار هموفيلي مبتاليان آمار درباره ايران هموفيلي كانون
  مديرعامل توجه جالب نكته كنيم. آگاه دارند، حضور كه هايي محيط بهداشت حوزه در زنان از گروه اين به توجه قويدل، بنابراين است ماهيانه زيهاي خونري دوره شدن معتادند
  شديد كودكان درمان به
  موظف اعتياد اجتماعي روان، سالمت دفتر معاون
  ايلنا| كودكان به درماني خدمات ارائه از بهداشت تندري
  وزارت توفان وقوع به هواشناسي هشدار ايراني» «يوز نجات براي راه وزارت ميلياردي يك
  قول بخش داراي هاي بيمارستا تمام توسط
  معتاد دفتر معاون اسدي، علي داد. خبر كشور در
  روانپزشكي مازندران غرب گيالن، شرق مركزي، همدان، جنوبي نيمه خوزستان، روند هواشناسي سازمان سريع هشدار پيشبيني مديركل موكول ۹6 سال به مطالعات اين زيست محي سازمان اعتبارات حفاظت سازمان وحش حيات زيستي تنوع دفتر
  مديركل درباره بهداشت وزارت اعتياد اجتماعي روان،
  سالمت يشود. تهران البرز قزوين، هاي ان است در البرز ههاي دامن وقوع به نسبت كرد تشريح را كشور در بارشي سامانه حركت كردن مشخص تهيه حال در داريم كه اعتباراتي حسب ما شد. حذف براي راه وزارت توماني ميليارد يك وعده از زيست
  محي تمام گفت: معتاد كودكان به درماني خدمات
  ارائه اينگونه مخاطره مرين مهت افزود: هواشناسي سازمان كارشناس اين به منجر كه تندري توفان صاعقه وقوع موقت، شديد ارشهاي شروع يزد استان براي كه هستيم انها است در خيز حادثه نقاط گزارش به داد. خبر شاهرود آباد عباس جاده در يوزپلنگ
  تهديدات نوجوان كودك روانپزشكي بخش كه هايي ان
  بيمارست تندباد صاعقه وقوع موقت، شديد شهاي بار همرفتي هاي نه ساما وضعيت وظيفه احد ايسنا، گزارش به داد. هشدار يود، سيالب است. شده بزرگ پستانداران در اينكه به اشاره با دم ان رازيق مجيد
  ايسنا، يوانند مت قاعدتا هستند، برخوردار روانپزشك از
  دارند سيالب به منجر يتواند كه است تندري) (توفان موقت شديد تحليل براساس گفت: كرد تشريح را آينده روزهاي طي كشور جوي سازمان كار استانداردها تهيه مطالعات انجام كرد: تاكيد وي تصادفات تلفات، عوامل ترين مهم از يكي سانان گربه ويژه به
  جثه بدهند. ارائه را خدمات
  اين نكات رعايت ضمن شود مي توصيه بنابراين شود. درختان شكست روي از جو مياني تراز امواج گذر با هواشناسي، هاي نقشه آخرين هها جاد در مطالعات اين اجراي ولي است زيست محيط حفاظت تلفات، عامل نخستين يوزپلنگ در كرد: تصريح است، يي
  جاده بيمارستان در اعتياد درمان مراكز ايجاد درباره
  وي در توقف از خسارت، از جلوگيري براي الزم اقدامات انجام ايمني تاثير تحت كشور از شهايي بخ تناوب به آينده روز چند طي كشور، ما با اريهايي همك تاكنون وزارتخانه اين است؛ راه وزارت كار دومين شكار اولي پلنگ، تلفات در ولي است يي اده
  تصادفات بيمارستاني اگر كه نيست گونه بدين گفت:
  كودكان از همچنين سيالب مستعد مناطق ها كانال نهها، رودخا حاشيه داد. خواهد رخ مناطق برخي در بارندگي گرفته قرار از بيش اريها همك اين حاضر شرايط در اميدواريم ولي داشته سازمان وظايف تشريح در وي است. يي اده تصادفات مهم
  عامل يا كودك باشد داشته كودك روانپزشك
  متخصص شود، خودداري كوهستاني مناطق هاي دره رود در غيرضروري تردد غرب، شمال غرب، مناطق در بارشي سامانه فعاليت افزود: وي در را مشكل ترين بزرگ بتوانيم ما كه كنند كاري باشد پيش وحش حيات يي جاده تصادفات بحث در زيست محيط
  حفاظت براي ها كانال هها آبرا تخليه شهري تابلوهاي بازبيني همچنين درياي سواحل مركزي، زاگرس هاي دامن البرز، جنوبي ههاي دامن يي جاده تلفات كه سانان گربه بهيژه جثه بزرگ پستانداران تلفات خيز حادثه نقاط كه آنست سازمان اين وظيفه كرد: اظهار كشور، چون باشد، داشته اعتياد كند مراجعه آنها به
  نوجواني وي يشود. توصيه موقت سيالب شديد باد خسارت از جلوگيري جنوب تر ده پراكن صورت به شرقي البرز ههاي دامن تدريج به خزر كنيم. برطرف است تمهيداتي چه نقطه هر در كه كند تعيين مشخص كشور در را نتواند نيست، شده مشخص پايلوت بيمارستان
  جزو گفت: كرد اشاره كشور نقاط برخي در خاك گرد وقوع به ادامه در شمالي هاي جريا استقرار با همچنين يگيرد. فرا نيز را كشور شرق انتقاد ضمن زيست محيط حفاظت سازمان در مسوول مقام اين راه وزارت يعني مربوطه دستگاه به را آن گيرد صورت بايد دهد. ارائه كودكان اين به را درماني
  خدمات به آن انتقال غبار گرد خيزش عراق كشور در شديد باد وزش مناطق اين در دما افت باد وزش باران، بارش خزر درياي سواحل در محيطي زيس ارزيابي گزارش داشتن بدون ها اده ساخت از سازمان وحش حيات زيستي تنوع دفتر مديركل كند. ابال تعداد از دقيقي آمار يوان نمت كرد: تاكيد
  اسدي كيفيت كاهش باعث احتماال كشور غرب جنوب غرب از مناطقي شد. خواهد مواج خزر درياي داد خواهد رخ ساخت در محيطي زيس ارزيابي اگر كرد: اظهار شده، تاييد پارك چون نقاط برخي در اينكه بيان با زيست محيط حفاظت تعداد از مشخصي آمار چون داد، ارائه معتاد
  كودكان شد. خواهد افقي ديد هوا اشاره با هواشناسي سازمان سريع هشدار بيني پيش مديركل شود، انجام درستي به ارزيابي اين گيرد صورت ادها صورت مطالعات اين اسآباد-شاهرود عب جاده گلستان ملي كه شده بنا نيز اكنون ندارد وجود كشور در
  آنان حركت تقويت با فروردين، ۷۲ يكشنبه روز در وظيفه، گفته به پوشش بيانگر هواشناسي ماهواره تصاوير حاضر حال در اينكه به متاسفانه اما يود انديشيده هم امور اين براي الزم تمهيدات افزود: است، شده ابالغ راه وزارت به شده تدوين برنامه گرفته ارائه را خدمات اين آزمايشي صورت به مراكز از
  بعضي فوق، مناطق بر عالوه ارشها گستره بارشي، سامانه سوي شرق رادار تصاوير گفت: است، كشور غربي هاي ان است در جوششي ابرهاي صورت خوبي به يا نگرفته صورت اصال يا گذشته در كار اين كه آباد اس عب جاده با ارتباط در كه كرده موافقت وزارتخانه اين مبارزه ستاد بهزيستي، سازمان بهداشت، وزارت
  كنند. بر در نيز را كشور غرب جنوب مركز از شايي بخ شرق، شمال باران بارش بيانگر هواشناسي اههاي ايستگ زارشهاي هواشناسي توماني ريالي جاي به مجبوريم حاال هم همين براي است نگرفته اختصاص تومان يكميليارد شود، مي محسوب يوزپلنگ زيستگاه كنند. منتشر تهيه را آمار اين بايد كشور مخدر مواد
  با كشور شرقي نيمه در امروز طي باد وزش اينكه ضمن گرفت. خواهد هاي دامن كرمانشاه ايالم در كشور غرب اناي استه برخي در با زيست محي حفاظت سازمان رايزني مورد در كنيم.وي هزينه كاهش براي يي جاده تمهيدات يوز بينالمللي پروژه زيرنظر تا دهد وزارت اعتياد اجتماعي روان، سالمت دفتر
  معاون بود. خواهد لوجه اب البرز جنوبي هاي دامن رود انتظار وظيفه، گفته به است. قزوين استان در البرز جنوبي در كرد: اظهار وحش حيات يي اده تلفات موضوع در راه وزارت شود. اعمال
  تلفات تعداد از آمار نبود آيا كه سوال اين به پاسخ در
  بهداشت افزود: هواشناسي سازمان سريع هشدار بيني پيش مديركل هاي ارش سبب مياني تراز ناوه گذر مرطوب گرم انهاي جري تداوم راه وزارت با طزيست محي سازمان رييس سوي از بارها رابطه اين ملي پارك جاده بحث اينكه به اشاره با ادامه در اندم رازيق
  خ هاي ريز برنامه در مشكل ايجاد سبب كودكان
  اين نيمه زاگرس هاي دامن در بيشتر بارش ۸۲روردين، دوشنبه نيز وضعيت اين شود موقت شديد باد برق رعد با توام رگباري اعتباري مشكالت نيز راه وزارت است. شده مكاتبه شهرسازي نقاط شناسايي مطالعات گفت: كنيم، پيگيري نيز را
  گلستان اين گفت: كند، نم نوجوانان كودكان اين براي
  كالن يكشنبه روزهاي طي همچنين شد، خواهد متمركز كشور شرقي نهها رودخا شدن سيالبي عمومي معابر آبگرفتگي موجب احتماال اين صورت هر به داريم انتظار ولي داريم قبول را اين ما دارد ۵۹ سال در بود قرار است انجام حال در نيز يزد استان هيز
  حادث هتر ويژ خدمات به نياز بزرگساالن به نسبت قطعا
  گروه بود. خواهد مواج جارس خليف دوشنبه شمال لرستان، ايالم، كردستان، جنوبي نيمه كرمانشاه، در لا مسيه شود. حل كشور زيست محيط مشكل كمبود دليل به ولي گيرد صورت مطالعات نيز فارس استان
  در دارند. يتري تخصص
«سيلاب» غرب كشور را شست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1396/1/27
«سيلاب» غرب كشور را شست
سيل در غرب كشور 37 مفقودي و 29 فوتي بر جا