دوشنبه 28 فروردین 1396 - 799 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 799

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 799 Mon. April 17. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 799 شماره سوم سال 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 وشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78471 تومان 1225000 تومان 4060 تومان 3754
  هيياضق قوه سخنگوي شوراي ترييسه هيا عضو خبري: نشست در طلبان: اصالح انتخاباتي عالي بقايي حميد گناهي بي جهانگيري كانديداتوري ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز اثبات به تاكنون هاي توصيه آخرين از است
  نرسيده بود تاهلل
  آي صفحه صفحه كرد
  تشريح «تعادل» به پاسخ در سازي خصوص سازمان رييس له
  ایران
  مقا
  سر از سوءاستفاده هاي گاف هزينه اقتصاد
  براي اساسي
  انتخاباتي قانون
  نقص رستمي هوشيار نگهبان شوراي 01روزه فرصت تا ماند منتظر بايد ديگر
  حال خود تبليغ دفاع براي منتخب نامزدهاي برسد پايان به انتخابات براي ثبتنام جاري هفته شنبه روز شركت
  300يراذگاو
  لغو حالي در كشور وزارت هاي در بگيرند. قرار مردم برابر در تحملش غيرقابل هاي شيه حا تمام با ستجمهوري
  ريا حضور خاطر به نه كه يههايي حاش رسيد. اتمام
  به را مجريه قوه بر رياست سوداي كه كساني تمام روي
  به برخي خودنمايي بلكه خودنماها، برخي
  ناموجه تنها نفر 16۳6 ميان از كه شد بسته روراندند، پم سر
  در صفحه داستان بود. هميشه از تلت دار بقه سا
  سياسيون شده شناخته افراد آنها از درصد) 2.1 (يعني نفر 20
  حدود عنوان به را خود زيادي افراد روز پنج اين در بودند. سياسي آمده خانوادگي دمپايي محلي لباس با كه
  كساني يي دختربچه تا ساله ۹2 پيرمردي از كردند، مطرح داوطلب از نشان اگرچه بود روز ان هم براي فقط
  بودند استهزا تمسخر به داشت بنيادين ضعفهاي از بسياري علمي مدارج باالترين تا سواد از
  ۳ساله، كرد. دفنش زماني قاب همان در توان اما
  كشيد را جهان بلكه ايران جامعه تعجب تنها نه كه ديگر
  موارد عمر روند رژه هها نخب اعصاب روي كه اتفاقات
  اين ثبتنام، مهلت پايان با اينكه گرفتن نظر در با
  برانگيخت. بتوان شايد را داشتند حضور متقاضي افراد از صفي هم باز بماند باقي جايش كه آسيبي نهايتا دارند
  كوتاهي دانست مجازي فضاي در هايشان عك انتشار براي دليلي نه نخبگان برخي كه وقتي اما يشود. نم وارد كسي
  به كه افرادي معناي به بلكه سرآمدان، معناي به
  لزوما دانند. شدن معروف جهت عاملي را آن روزها اين
  كه اظهاراتي اند ده مقامي پست صاحب غلط يا
  درست عكاسان دوربين روي روب دست به شناسنامه
  بنابراين داشت. هراس آن از بايد يكنند غيرواقعي
  مخدوش حرف افتخار يك عنوان به خودشان نام ثبت از يايستند
  م بايد كشور انتخابات برگزاري ستاد سد ري نظر به زنند. تومان هزار 45 فرد هر به كه كسي داشت هراس
  بايد افراد اين حضور از جلوگيري براي قانوني ايجاد فكر به 2ميليون سال در نفري خانواده يك براي يعني داده...
  يارانه، نقد پول تومان هزار 00
  و باشد.
  8
  داشته صفحه همين آخر

  جهان
  خبر كرد: اظهار ها فرودگاه شركت هوانوردي عمليات يدهد
  معاون گزارش جنوبي ارس فاز افتتاح مراسم از «تعادل» اعزامي
  خبرنگار رزمايش در كننده شركت پروازهاي ايمني حفظ منظور
  به اردوغان طيب
  رجب اسالمي جمهوري ارتش پيشنهاد به بنا پروازها، ديگر
  و مهرآباد فرودگاه TMA داخل هاي فرودگاه
  ايران، پيام) امامخميني(ره) مهرآباد، هاي فرودگاه سلطنت
  (شامل تا گام
  يك 0۳:۷ ساعت از رزمايش در ركتكننده ش پروازهاي جز جهش سكوي
  افتتاح اعالم بسته پروازها ساير روي 2فروردين روز 11:۳0
  تا اطالعيه صدور با اين از پيش افزود: اكبري» «سعيد
  شد. هاي شركت همه به گذشته ماه يك طي
  هوانوردي ساعات اين در كه شد اعالم خارجي داخلي
  هواپيمايي همه همچنين شود. نمي انجام باري مسافري
  پروازهاي هستند مطلع موضوع اين از خارجي داخلي هاي عسلويه
  ايرالين در
  ايران رسانده خود مسافران اطالع به را برنامه اين بايد
  و 15 صفحه از خارج كه كنند تنظيم طوري را خود پروازي
  برنامه باشند. داشته پرواز شده اعالم خبر
  7
  ساعات خبر له مقا
  تحليل
  سر معني به اين افتاده اتفاق آنها الكترونيك اين در هايي ري پذي آسي است،
  خارجي برخي بود. نخواهد امنيت بودن نامطلوب توضيح البته جاللي دارد. وجود بانكي
  زمينه شبكه در هكرها امنيتي اقتصاد
  تكانه براي انتخاباتي فهاي گا هزينه تجاري
  طبقه در پالسكو موضوع همواره گويند مي بانكي مديران چكتر كو هاي بانك در كه بود
  داده مشخص آن تكليف زودي است شده رستمي هوشيار بانك ها بانك مديران جلسات در امنيت داخلي هاي سامانه از استفاده معموال ابهاماتي نظرها ختالف وجود شود
  با مي ساخته سال سردبير
  طي
  معاون بانك توضيحات در حال اين با شود.
  م يگيرد قرار توجه مورد مطرح مركزي كنترل را آنها ما گرفته قرار توجه مورد بهويژه نكها با امنيت با رابطه در
  كه نيز ديتري هاي ام بايد حال هر در اما سازمان نظر از اين وجود با كنيم مي موضوع اين نبوده كار در هكي كه
  آمد بار اي شده مطرح الكترونيك حوزه در هاي حاشيه تمام با ستجمهوري ريا انتخابات براي نام ثبت جاري هفته شنبه روز شود. برداشته رابطه اين در بانك در پذيري آسيب غيرعامل، پدافند حواله سيستم در اختالل به
  مربوط بار ها بان از يكي هاي اب حس از برداشت برخي ناموجه حضور خاطر به نه كه هايي يه حاش رسيد. اتمام به تحملش
  غيرقابل مديران كه ديگري مورد همچنين بانكي هاي سامان حوزه در مركزي مسوول اظهارات است. بوده
  اينترنتي شبكه به آنها نفوذ هكرها موضوع ديگر داستان بود. هميشه از تلت دار بقه سا سياسيون برخي خودنمايي بلكه
  خودنماها، طوري نبود ابهام بدون هم بانك
  اين به دادند قرار اشاره مورد را آن بانكي گيرد. قرار توجه مورد بايد بوده جدي گزارش به است. آورده ميان به را
  بانكي بود روز همان براي فقط بودند آمده خانوادگي دمپايي محلي لباس با كه
  كساني از مبلغي هيچ شد عنوان طرفي از
  كه نها جريا اين در ها بانك رقباي تحركات چندان امنيتي توصيه اين حال اين با الكترونيك بانكداري توسعه با ايسنا، توان مي اما كشيد استهزا تمسخر به داشت بنيادين فهاي ضع از نشان اگرچه
  و گاهي توضيحات اين بر بنا گردد. برمي نگرفت قرار مركزي بانك قبول مورد كه شد تاكيد ادامه در نشده خارج
  بانك بانكي شبكه براي كه مزايايي تمام عمر روند رژه هها نخب اعصاب روي كه اتفاقات اين كرد. دفنش زماني قاب همان
  در از بانكي هاي حساب كه آيد مي پيش اطالعات فناوري مديركل حكيمي هاي حساب به شده برداشت مبالغ
  تمام به گذشته ساليان طول در شان مشتريان كه وقتي اما شود. نم وارد كسي به بماند باقي جايش كه آسيبي نهايتا دارند
  كوتاهي تحتتاثير هكرها همچون افرادي سوي نظر از كه داشت تاكيد بانك، اين كه هرچند است. شده داده برگشت
  مبدا امنيت تامين حتم طور به داشته همراه غلط يا درست كه افرادي معناي به بلكه سرآمدان، معناي به لزوما نه نخبگان
  برخي در اختالل با ابها حس از برداشت
  موضوع بانك حال هر به ولي گيرد، قرار بانكداري حوزه در امنيت مركزي بانك خواهد آن به مربوط مسائل مترين مه
  از هراس آن از بايد يكنند غيرواقعي مخدوش اظهاراتي هاند شد مقامي پست
  صاحب اما رسيد، پايان به اينترنتي حواله
  سيستم كرده جمع سرعت به را ماجرا مربوطه آن نتايج داشته وجود الكترونيك با رابطه در پراكنده اخباري گاهي بود. يك براي يعني يارانه، تومان هزار 45 فرد هر به كه كسي داشت هراس بايد
  داشت. اما شود نمي آن متوجه كسي حتي اخير جريان دنبال به اما است. مشخص احتمال از يتوان نم ماجرا ديگر سويي
  در كاربران به نسبت امنيتي هشدارهاي تورم هم درصد 45 داده نقد پول تومان هزار 00 2ميليون سال در نفري
  خانواده موضوع شدن يي رسان با مواردي در كها بان از يكي هاي اب حس از برداشت به بانكي الكترونيك سيستم شدن
  هك در تذكرهايي حتي منتشر بانكي شبكه توماني هزار 250 يارانه حرف آورد ميان به رقم عدد بخواهد ديگر بار آورده بار
  به آن از كه هستند ها بانك رقباي اين جوي پرس هكرها، نفوذ طرح احتمال حتي حال هر در چراكه كرد، عبور
  راحتي هايي بخشنامه قالب در مساله اين با رابطه مبارزه شفافيت دار طالي را خود كه سياسي فعال يك يا اندازد. مردم دهان در
  را گفت: مجلس كشور داخلي امور شوراها كميسيون رييسه هيات عضو حاكميت ادعاي كه بااليي امنيت
  باوجود سطح كاهش براي كرده سوءاستفاده از بانكي شبكه امنيتي سطح ماجرا اين عامل ران مدي به مركزي بانك سوي
  از نكها با «اكثر بگويد: مستندي هيچ بدون داند مي مداري انقال صدالبته فساد
  با جديد پروژه كه كرد اعالم گذشته روز نشست در مستضعفان بنياد رييس از پيش دارد وجود بانكي شبكه بر
  آن وجسواري آن درباره مشتريان اطمينان از مثبت ارزيابي با بانكي مديران برخي ايسنا گزارش به است. شده داده كا بانه حياتي حدي به كشور اين در كها بان يكنيد.» نم اعالم را آن چرا اند ده
  ورشكست طي تجاري طبقه مربع متر ۳هزار مساحت به زميني در
  پالسكو سال دو يكي، در اين وجود با كنند. كه بود همراه توضيح اين موجود امنيت وجود رابطه اين در هشدارهايي هم
  اين شدن هك جريان هم باز شنبه روز چه كند برپا بلوا آشوب تواند مي هم كوچك بانك يك ورشكستگي فقط كه
  هستند تشريح در ملت، خانه با وگو گفت در سليمي اصغر شود. مي ساخته
  سال هايي بخشنامه طي مركزي بانك گذشته شده تامين بانكي شبكه امنيت هم هرقدر نيست. بناپذير اجتنا
  داشته شد مطرح ها نك با از يكي هاي حساب دليلش است ممكن كه هايي صحبت چنين باشند. شده ورشكست همه اينكه به
  برسد در گفت: مجلس، كشور داخلي امور شوراها كميسيون ديروز
  نشست كامل امنيت ايجاد با رابطه در ها نك با به چندان هكرها نفوذ حال هر به اما باشد رييس جاللي كه بود پيش
  چندي مربوطه بانك تاييد مورد موضوع اين البته احتياط يي ذره است امنيتي چالش يك باشد، انتخابات ستاد در نها دوربي
  ازدحام مورد كشور غيرمترقبه حوادث مديريت 1اليحه تا مواد امروز نشست رابطه اين در غيرعامل، پدافند
  سازمان الكترونيك بانكداري سيستم از مراقبت چنين وقوع نيست عجيبي موضوع اين مشتريان برخي ظاهرا نگرفت.
  قرار روز همين كه ديگري شاخص مورد ندارد. وجود آن در دلسوزانه تنجي مصلح
  و تصويب به را مواد اين كميسيون اعضاي درنهايت گرفت قرار بررسي بحث هاي سامان پايداري داشته
  هشدارهايي است، داشته هايي توصيه همواره امنيت بودن نامطلوب معني به اتفاقاتي اين متوجه شعب به مراجعه در بانك سال در آن شبيه چيزي يا ثروت يا درآمد كردن 5.2برابر ادعاي افتاد اتفاق
  آخر ماده براساس داد: ادامه اسالمي شوراي مجلس در سميرم نماينده
  رساندند. در نكها با عامل مديران به كه طوري به امنيت كه است درحالي اين نيست. بود. داده قرار توجه مورد را پايداري
  بانكي برخي هاي اب حس كه بودند شده موضوع ساده محاسبه يك با شد رو روب اقتصاد شوخته آم دان يك واكنش با فورا كه
  است ملي سطح در غيرمترقبه حوادث مديريت ستاد نشست مذكور، اليحه
  8 سوي از بانكي هاي حساب تهديد مورد شده ارزيابي مثبت ايران در بانكي شبكه به توجه با كه بود گفته هم را اين
  وي ندارد. وجود حساب در پولي شده خالي بايد ادعا اين تحقق براي نكرده رشد درصد 14 از بيشتر تاكنون كه كشوري داد
  نشان سطح در استاندار رياست به استاني سطح در سازمان، رييس رياست
  به همراه طريق از كننده وذ نف بدافزارهاي ممكن دنيا از جايي هر در كه چند هر بانكي هاي سامانه از زيادي بخش
  اينكه شعبه مديران كه شد عنوان مواردي در اعالم برسد. سوئد نزديك به اش سران درآمد كند رشد متوالي 4ال در درصد 18 اين هاي نشست همچنين شود، مي تشكيل فرماندار رياست به شهرستان هاي سامانه به وابسته مركزي بانك
  در بود. داده هشدار بانك سيستم بانكي هاي شبكه هك است هك ها حساب كه بودند كرده
  عنوان مستقر ييسجمهور نفع به شايد اقتصادي سنگين هاي اف دست اين از
  مواضعي در سازمان رييس تشخيص با يكبار ماه سه هر متداول صورت به
  ستاد آن پنهان نيم اما ندارد صحنه در جدي رقيب هيچ شده راحت خيالش كه
  باشد ماده براساس همچنين گفت: وي شود. مي برگزار جلسات اين ضروري،
  مواقع براي حضور آماده را خود دوره هر كه كساني عمده ده نشان است كننده ران
  نگ جهت در بايد مربوطه سازمان كشور، غيرمترقبه حوادث مديريت 21اليحه شد تشريح گزارشي در خارجه امور وزارت سوي از برجامي پسا اقدامات
  آخرين ندارند هيي ايد تنها نه ينند ما ميليوني 80 كشور يك بر رياست كرسي سر بر
  رقابت در همچنين كند اقدام دانشگاهها در سوانح برابر در آمادگي درسي واحد
  ارائه اگر كرده ثابت تجربه شود. مي برمال نكشيده ساعت به كه يدهند هايي گا
  بلكه دولتي هاي سازمان تگاهها دس تمام وظايف مذكور، 1اليحه 12 ماده شد فروخته امريكا روسيه به سنگين آب تن
  0 از بيش دارند تجمهوري رياس هرم راس در قدرت گرفتن دست به سوداي كساني همچنين امروز نشست در كرد: تصريح سليمي است. شده تعريف
  غيردولتي شدن روشن براي بيشتري فرصت هم تا باشند فرآيند اين درگير ماه يك يا هفته
  دو صنعت توسعه در نويني هاي فق شدن گشوده خود، اجراي در ايران اسالمي جمهوري دولت متقابل
  متناسب خارجه امور وزارت ماهه گزارش پنجمين
  تعادل| مورد پالسكو حادثه موضوع مستضعفان، بنياد رييس كيا عيدي س حضور
  با فيلتر از احساسات موج بر شدن سوار با نتواند كسي هم باشد داشته وجود آنها
  مواضع در بينالمللي هاي همكار گسترش آغاز يي، هسته دانش مقرر اسالمي شوراي مجلس 12/۷/4۹۳1 مصوب
  برجام» كميسيون به شنبه روز آن تحوالت برجام
  درخصوص گرفته صورت اقدامات درباره را گزارشي كيا عيدي س گرفت قرار
  بررسي اجرايي اول هاي اه ۹كه دوم نيمه از كه است دليل همين به بگذرد. مردم
  انتخاب اتهامات به مربوط پرونده شدن مختومه يي هسته حوزه توافقنامه اجراي روند است موظف خارجه امور دارد:«وزير تقديم اسالمي شوراي مجلس خارجي سياست ملي
  امنيت اعالم مستضعفان بنياد رييس گفت: وي كرد. ارائه پرونده اين با رابطه
  در دادند كاهش را ايران بازار به ورود سرعت خارجي هاي شرك عمده بود برجام
  شدن «ابعاد عنوان تحت ايران المي اس جمهوري عليه اساس سياست ملي امنيت كميسيون به بار يك ماه هر را درخصوص گرفته صورت اقدامات كه گزارش اين در
  شد. جديد ساختمان ساخت براي تهران شهرداري با الزم مذاكرات كه
  كرد كاري فظه محا با نيز ماه يك اين قطعا شود روشن ستجمهوري ريا انتخابات تكليف
  تا ازجمله كشورمان يي هسته هاي ليت فعا در نظامي» احتمالي نخستين دهد». گزارش المي اس شوراي مجلس
  خارجي يگيرد بر در ۹را 62فرودين تا ۹5 دي 26 از را
  برجام هزار ۳2 مساحت به زميني در پروژه اين است قرار گرفته صورت
  پالسكو به نگيرد. را آنها دامن جامعه كردن احساسي نتيجه تا رفت خواهند جلو
  بيشتري صنعت براي برجام توافق پايدار مهم بسيار دستاوردهاي ،1۳۹5 ماه فروردين 26 در برجام اجراي از اهه
  گزارش يي»، هست هاي فعالي حوزه در تحوالت بخش:«آخرين
  از در افزود: سليمي شود. ساخته تجاري ۷طبقه پاركينگ طبقه با
  مترمربع افراد اما ندارد بلندمدت تهديد موفرفري نامزد ود م ش ثاب كه است خاطر
  همين قبلي هاي گزار در كه باشد مي اسالمي جمهوري يي هسته گزارش سومين 5۹۳1 ماه 62ير در ماهه گزارش
  دومين «موانع ها» تحري رفع حوزه در تحوالت
  «آخرين پالسكو جديد ساختمان ساخت پروژه كه داد قول سعيديكيا امروز
  نشست هاي هزينه نكنند حركت اقتصادي ادبيات شده پذيرفته چارچوب در اگر منصب
  صاحب هاي ليت فعا گذشته ۳ماه طي شد. پرداخته آنها به تفصيل به در ۳ماهه گزارش چهارمين و1۳۹5 ماه مهر 26 در ماهه در ايران گزارش اين براساس است. شده تشكيل ها»
  چال گفته به البته برساند، اتمام به ساخت پروانه اخذ از پس سال ظرف
  را انتخابات صحنه كرد. خواهند تحميل را بينالمللي اعتماد رفتن بين از ازجمله
  متعددي به شده تعيين پيش از برنامه طبق برجام با مرتبط يي هسته سياست ملي امنيت كميسيون تقديم 5۹۳1 ماه دي 26 آمريكا روسيه به سنگين آب تن ۷0 نظر مورد ماهه
  سه به نور تجاري مجتمع از واحد 600 كنوني شرايط در مستضعفان بنياد
  رييس است آن از باالتر جامعه اقتصادي سياسي شعور ولي پابرجاست همه براي
  هميشه بدون سازي غن توسعه تحقيق مهم بسيار حوزه در ويژه حاضر گزارش ]1[ شد. اسالمي شوراي مجلس
  خارجي بودن مرجوعي به گزارش اين در همچنين است.
  فروخته پايان تا را واحدها اين اجاره بنياد اين شده داده پالسكو ساختمان
  كاسبان اين هنوز كرد درك بايد حال عين در شوند. توخالي هاي ده وع اسير ديگر بار
  كه ۳ماه تحوالت ترين ده عم است. بوده پيشرفت درحال توقف 5۹۳1 دي 26 تاريخ از برجام اجراي اهه گزارش
  پنجمين هوايي خطوط سوي از شده خريداري مسافربري
  هواپيماهاي شوراها كميسيون هياترييسه عضو است. كرده پرداخت ماه
  ارديبهشت ازدست را خود رواني آرامش تحريكي كترين كوچ با اقشار برخي كه دارد وجود
  خطر يشود: گزارش زير عبارت به گذشته يباشد. 6۹۳1 62فروردين
  لغايت است: ذيل شرح به گزارش اين مشروح است. شده داد
  پاسخ اين (روزگذشته) امروز نشست پايان در داد: ادامه مجلس كشور داخلي
  امور توسعه حال در كشوري كه ايران براي تنها حريف نقد يا رقابت شؤونات حفظ
  دهند. گازدهي شروع گذشته، ماهه سه تحوالت ترين مه از است:«آخرين شده تشكيل بخش از حاضر
  گزارش در مستضعفان بنياد از بازديدي كميسيون اعضاي كه شد مقرر
  كميسيون امريكا پيشرفته اقتصاد در ينيم بم بلكه نيست؛ دارد، يي شكننده اقتصادي موقعيت
  و 1بود. 5۹۳ ماه بهمن RIدر -8 راهبردي سانتريفيوژ به تحوالت «آخرين يي»، هست هاي فعالي حوزه در تحوالت مقدمه باشند. داشته نزديك آيندهيي هاي تنش يافتد ديروز مانند اتفاقي نشود، توجه مردم شدن حساس درجه به اگر
  هم برابر 20 حداقل تواني با قدرتمند پيشرفته ماشين اين شها». چال «موانع مها» تحري رفع حوزه
  در ماه تير ۳2 در كه «برجام» مشترك اقدام جامع
  برنامه يكنند. نم رحم هم خود همنوعان هموطنان به مردم كه كاليفرنيا) در ماليات
  روز تحقيق در عطفي نقطه ،IR-1 موجود
  سانتريفيوژهاي به موسوم كشورهاي ايران اسالمي جمهوري بين
  4۹۳1 هشدار بارها كارشناسان ها نه رسا سوي از گذشته ماه چند طي جهت همين
  به تعادل روزنامه پيامكي سامانه IR-8 IR-6نيشام دو است. ايران در سازي غن توسعه نخست بخش اقدام «قانون تصويب متعاقب گرفت، قرار توافق مورد
  1+5 مصونيت يك اقتصاد براي اما ببريد سياست زمين به را ايتان نبرده كه شد
  داده قرار )UF6( اورانيوم گاز با آزمايش تحت دو هر اكنون كه اي هست هاي فعالي حوزه در تحوالت آخرين اجراي در ايران اسالمي جمهوري دولت متقابل
  متناسب شماست دسترس در 30005320 شماره
  به نقد انتخاباتي نامزدهاي اههاي ديدگ دا عملكر كه معنا اين به نه باشيد. قائل
  حداقلي خواهند رقم را ايران در سازي غن صنعت آينده دارند، يي هسته صلحآميز برنامه شدن شناخته رسميت به 4۳6 جلسه مصوبه اسالمي، شوراي مجلس در
  برجام» از جدا دادن گاف ولي بكشند جدي هاي لش چا به را همديگر است بهتر اتفاقا
  نشود اتمي انرژي سازمان توسط شده طراحي برنامه طبق زد سازمان امنيت شوراي سوي از ايران المي اس
  جمهوري مورخ نامه ملي امنيت عالي شوراي 4۹۳1/5/۹1
  مورخ خواهد اعتماد ايران اقتصاد به نيز را جهان آورد لجاجت داخلي دلسردي
  اينكه درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز مخاطبان به توسعه تحقيق پيچيده مراحل اتمام از پس كشورمان، سازي غني شمول به المللي بين جامعه اعضاي متحد
  ملل خطاب العالي) رهبري(مدظله معظم مقام
  4۹۳1/۷/۹2 حركت ورطه در افتادن ديگر بار است نالمللي بي اعتماد احياي زمان كه اكنون لذا
  كرد. رسيد. خواهند صنعتي توليد مرحله حآميز صل برنامه تداوم سنگين، آب رآكتور ساخت
  اورانيوم 4۹۳1 ماه 62دي تاريخ در جمهوري محترم رياست
  به نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب انجاميد. خواهد اقتصاد در ريسك شدن عميق به فقط فقط موج، صفحه9
  خالف در ادامه حساس مهم ابعاد تمامي در جمله از كشورمان تهيي هس «اقدام قانون يك تبصره شد. اجرايي مرحله وارد ايرنا
  رسما عكس:
افتتاح سكوي جهش ايران در عسلويه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/28
افتتاح سكوي جهش ايران در عسلويه
خبرنگار اعزامي «تعادل» از مراسم افتتاح 6 فاز پارس‌جنوبي گزارش مي‌دهد


گروه انرژي  نادي صبوري

صلاه ظهر روزي در انتهاي فروردين ماه است و حسن روحاني به همراه چند نفر از وزراي كابينه‌اش وارد سالني مي‌شوند كه قرار است آيين افتتاح رسمي 6 فاز پارس‌جنوبي و روزي تاريخي در صنعت نفت و گاز ايران، در آن برگزار شود. افتتاحي كه رييس‌جمهوري از آن با عبارت «و امروز، افتخاري ديگر» ياد مي‌كند. با ورود رييس دولت يازدهم و همراهانش به سالن مراسم و پس از پخش سرود ملي ايران، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت و سپس بيژن زنگنه وزير نفت به ارائه گزارشي در حضور رييس‌جمهوري مي‌پردازند. پس از اين، ارتباط مستقيم ميان رييس‌جمهوري و مسوولان حاضر در سكوهاي فازهاي آماده افتتاح برقرار مي‌شود. اين ارتباط در 3 مرحله و از ساعت 12:55 به وقت محلي عسلويه آغاز شده و درنهايت منجر به صدور دستور افتتاح رسمي 6 فاز پارس‌جنوبي و همچنين توليد از لايه نفتي اين ميدان گازي، از سوي حسن روحاني مي‌شود. گزارش خبرنگار اعزامي «تعادل» به عسلويه از يكي از رويدادهاي تاريخي در صنعت نفت و گاز ايران را در ادامه مي‌خوانيد.

 

 حسن روحاني رييس‌جمهوري براي چهارمين‌بار در تاريخ دولتش، مهمان عسلويه شده است. هواپيمايش حدود ساعت 10 صبح به خاك گرم عسلويه مي‌نشيند و او پس از بازديد از فازهاي 17 و 18 راهي سالن برگزاري مراسم اصلي در پالايشگاه فازهاي 20 و 21 مي‌شود. فازهايي كه هر كدام روزانه 25ميليون مترمكعب به صادرات گاز ايران اضافه مي‌كنند. در اين سالن همه ‌چيز در انتظار ورود رييس‌جمهور است، از نورهاي سقف تا مهندساني كه ايستاده بر سكوها، در انتظار برقراري ارتباط مستقيم با سالن مراسم و صدور دستور رسمي افتتاح از سوي رييس‌جمهوري هستند. حسن روحاني با نزديك شدن ساعت به 12 ظهر، ديگر حاضران در سالن و روي سكوها را بيش از اين منتظر نگذاشته و به همراه محمدجواد ظريف، محمدرضا نعمت‌زاده، فخرالدين احمدي دانش‌آشتياني، سورنا ستاري، حسام‌‌الدين آشنا و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وارد سالن شد. حسن روحاني رييس‌جمهوري، پس از سخنراني علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت و بيژن زنگنه وزير نفت در چند مرحله و با برقراري ارتباط تصويري مستقيم، دستور افتتاح 6 فاز متعارف پارس‌جنوبي و توليد از لايه نفتي اين ميدان را صادر مي‌كند. او در حال صادر كردن دستور افتتاح سكوي فازهاي 17 و 18 پارس‌جنوبي، اين سكوها را «سكوي پرش ايران به سوي پيشرفتي» كه مورد انتظار مردم است، توصيف مي‌كند. اين جملات، نشان‌دهنده احساس رييس‌جمهوري از چهارمين حضورش در پارس‌جنوبي است؛ حضوري كه رييس‌جمهوري درباره‌اش مي‌گويد: «در اين چهار بار هر بار نسبت به دفعات قبل به مديران و مهندسان بيشتر افتخار كرده و از وجودشان احساس غرور كرده‌ام.»

رييس‌جمهوري پس از صدور دستور افتتاح 6 فاز متعارف پارس‌جنوبي براي ايراد سخنراني پشت تريبون مي‌رود. تريبوني كه باتوجه به فضاي انتخاباتي اين روزهاي ايران، از پيش انتظار مي‌رود رنگ و بويي سياسي به خود بگيرد. به‌هر رو رييس‌جمهوري سخنان خود را اين‌گونه آغاز مي‌كند: «بزرگ‌ترين هدف ما رساندن ايران به نقطه اوجي است كه ايرانيان در تاريخ منتظر آن بوده‌اند. حسن روحاني در راستاي اين صحبت‌ها، افتتاح فازهاي 17 و 18 و 19 و 20 و 21 را افتخاري در تاريخ ايران و نمادي از تجلي «اقتصاد مقاومتي» توصيف كرد.»

رييس‌جمهوري در ادامه بخش نخست صحبت‌هاي خود به موفقيت‌هاي وزارت نفت در طول فعاليتش در 4سال گذشته اشاره كرده و عنوان مي‌كند: «آن روزي كه ظرف چند ماه مديران نفتي توانستند قدرت صادرات نفت خام و ميعانات را به دو برابر افزايش دهند، آن روزي كه مديران نفت ما و وزير نفت ما در اوپك توانست حق غصب شده ملت ايران را بازپس بگيرد و ما توانستيم حق‌مان را بگيريم و توليد نفت‌مان را همزمان با كاهش ديگر توليد‌كنندگان نفت به مرز قبل از تحريم برسانيم، افتخاري بزرگ براي ملت ايران بود.» اين بخش از صحبت‌هاي رييس‌جمهوري و به ويژه اشاره او به موفقيت ايران در كسب امتياز از اوپك، به‌شدت مورد استقبال حاضران در سالن قرار گرفته و باعث شد صداي تشويق آنها براي چند دقيقه مداوم به گوش برسد.

دوربين حاضر در سالن در اين لحظه با موقعيت‌شناسي، نمايي نزديك از چهره بيژن زنگنه وزير نفت را به تصوير مي‌كشد. او در كنار محمدجواد ظريف، ديگر عضو محبوب كابينه روحاني، نشسته و از صحبت‌هاي رياست‌جمهوري درباره عملكرد وزارت نفت، لبخندي حاكي از آرامش به لب دارد.

رييس‌جمهوري كه خود نيز از جو ديدني در سالن به وجد آمده است پس از بيان اين صحبت‌ها اظهار مي‌كند: «امروز كه (27فروردين سال 1396) به‌عنوان روز ماندگار صنعت نفت و گاز كشور ماست در يك روز 5 فاز و يك فاز كه معادل 2 فاز است درواقع 6فاز پارس‌جنوبي افتتاح و بهره‌برداري مي‌شود.»

 روز گذشته و همزمان با افتتاح 6 فاز پارس‌جنوبي، آرزوي ديگري نيز محقق مي‌شود. برداشت از لايه نفتي پارس‌جنوبي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي وزارت نفت دولت يازدهم است كه روز گذشته دستور بهره‌برداري از آن نيز از سوي رييس‌جمهوري صادر مي‌شود. حسن روحاني در اين باره نيز عنوان مي‌كند: «همزمان با بهره‌برداري از طرح‌هاي ياد شده برداشت از لايه نفتي پارس‌جنوبي نيز امروز آغاز مي‌شود و همچنين چند طرح پتروشيمي اين منطقه نيز بهره‌برداري خواهد شد.»

صحبت‌هاي مطرح شده از سوي رييس‌جمهوري و به ويژه تاكيد او بر اين موضوع كه حق مردم منطقه بوشهر و شهرهاي اطراف است كه بتوانند عوايد وجود نفت و گاز را در زندگي روزمره خود احساس كنند، بار ديگر باعث به شور و هيجان آمدن حاضران در مراسم آيين افتتاح رسمي 6 فاز پارس جنوبي مي‌شود. تجلي اين بخش از صحبت‌هاي رييس‌جمهوري در بيان اين جمله از سوي اوست كه ما «نفت و گاز را براي نشاط مردم و سرزندگي مردم ايران مي‌خواهيم».

او در اين بخش از صحبت‌هاي خود كه باز هم به‌شدت مورد توجه حاضران و به ويژه كاركنان حوزه نفت و گاز ايران در سالن مي‌شود، بيان مي‌كند كه قبلا هر جا نفت بود زندگي بود، بهترين بيمارستان و بهترين پارك مربوط به نفت بود. او حالا مي‌گويد كه به دنبال احياي چنان روزهايي است. در نهايت حسن روحاني درچهل و سومين ماه از فعاليتش تحت عنوان رييس دولت يازدهم، در ميان تشويق حاضران از سالن خارج مي‌شود. (مشروح سخنراني رييس‌جمهور را در صفحه 2 بخوانيد)

پيش از او اما وزير نفت‌نشين‌اش پشت تريبون قرار مي‌گيرد. تريبوني كه حرف‌هايي كه وزير نفت از طريق آن بيان مي‌كند، يك بار پيش از شروع مراسم افتتاحيه و در ساعت 23شامگاه روز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران طرح شده بود.

ساعت 23 شامگاه 26 فروردين اما با شعفي كه در زنگ صداي زنگنه وجود دارد، بسيار شبيه به شامگاه پيش از افتتاح فاز 12 پارس جنوبي و نشست خبري وزير پيش از مراسم و در سالن تشريفات فرودگاه مي‌شود. شايد بتوان شب‌هاي قبل از افتتاح پروژه‌هاي نفتي را، از به خصوص‌ترين شب‌ها براي وزير نفت توصيف كرد. به همين خاطر است كه او همواره تمايل دارد پيش از فرا رسيدن مراسم اصلي افتتاح، با خبرنگاران سخن بگويد. اين‌بار بيژن زنگنه، وزير كرمانشاهي كابينه روحاني در شب افتتاح 6 فاز پارس‌جنوبي در سالني كه به موازات خليج‌فارس در عسلويه قرار دارد، بيش از هر زمان ديگري مشعوف و مسرور است. او در اين شب از «عشق» سخن مي‌گويد و عنوان مي‌كند كه عسلويه را «عشق» و «عقل» ساخت. زنگنه از مرداد ماه سال 1376 و روزهايي كه چشم ميدان‌هاي گازي پارس جنوبي تازه به دنيا باز شده بود، از اين منطقه خاطره دارد. شايد همين نكته است كه باعث مي‌شود حرف‌هايش به دل بنشيند. حتي به دل كساني كه قصد ندارند درگير فضاي احساسات شوند. بيژن زنگنه هنوز يك فرد انقلابي است و همين خصلتش باعث مي‌شود تمام حاضران در نشست خبري شامگاه روز شنبه در عسلويه و همچنين حاضران در مراسم آيين رسمي افتتاح 6 فاز پارس‌جنوبي كه ظهر روز يك‌شنبه 27 فروردين ماه انجام شد، محو سخنانش درباره ايران، مليت، عشق و عسلويه شوند.

«آرزوي ديرينه من تحقق پيدا كرد». اين جمله وزير نفت در توصيف افتتاح فازهاي 17 و 18و 19 و 20 و 21 پارس جنوبي است. فازهايي كه با وارد مدار شدن، روزانه 150ميليون مترمكعب به توليد گاز ايران اضافه مي‌كنند. براي او، اين افتتاح نمادي از مقاومت ايراني‌ها در مقابل سدي به نام تحريم است. مقاومتي كه البته هزينه آن نيز براي مردم بسيار بالا بوده و باعث شد برخي فازهاي پارس جنوبي براي به نتيجه رسيدن با 2برابر شدن هزينه مالي و زمان مواجه شوند. زنگنه اما معتقد است پارس جنوبي را «عشق»،  «تدبير»،  «مديريت» و «دلسوزي» ساخته است.

مثل هميشه، وقتي با خبرنگاران است و مي‌تواند كمي درد و دل كند، از فشارهاي زيادي كه چه در گذشته و چه حالا تحمل كرده است سخن مي‌گويد، فشارهايي كه حالا اين پرسش را به وجود مي‌آورند كه در صورت تداوم دولت حسن روحاني، آيا بيژن زنگنه باز هم تصدي وزارت نفت را بر عهده خواهد گرفت؟ از پاسخ دادن به اين پرسش طفره مي‌رود و از خاطرات دوران تاسيس شركت پتروپارس ياد مي‌كند. 8 سال تحت تعقيب بودن براي تاسيس اين شركت‌ها، البته خاطره‌يي نيست كه بتوان به راحتي آن را از ذهن پاك كرد.

در حضور رييس‌جمهوري اما صحبت‌هايش تماما رنگ و بوي اميد دارند و مشخص است كه سعي مي‌كند، فشارها را به حسن روحاني منتقل نكند.

 فشارها اما گويا چندان خسته‌اش نمي‌كنند يا در طول چند دهه فعاليت در عرصه مديريتي ايران، چگونگي تحمل آن را فرا گرفته است. براي همين به صراحت مي‌گويد: «من بلدم چگونه مي‌توان ايران را رو به جلو برد» انگار دوباره جوان شده است و مي‌خواهد در جهاد سازندگي فعاليت كند.

واقعيت اما كمي با فاصله از سالن كنفرانس در انتظار همه ماست. با وجود تلاش‌ها ايران به تازگي توانسته است به سطح توليد قطر از پارس جنوبي دست پيدا كند و هنوز هم استراتژي چندان مشخصي براي استفاده از گاز توليدي خود ندارد. گاز به صورت تقريبا رايگان وارد شبكه‌هاي خانگي مي‌شود و برنامه‌هاي صادراتي گاز ايران نيز به دلايل مختلف، چندان مشخص نيست.

وزير نفت اما از استراتژي وزارت نفت در صادرات گاز دفاع كرده و در نشست خبري خود به «تعادل» مي‌گويد: «موضوع صادرات گاز به عراق قطعي است و در هر زماني يا حتي ارديبهشت ماه ممكن است اين صادرات آغاز شود.» زنگنه نسبت به سرنوشت صادرات گاز به پاكستان نيز اميدوار بود و حتي اظهار كرد كه ممكن است برنامه صادراتي گاز به افغانستان نيز رقم بخورد. كعبه آمال و آرزوهاي او در صادرات گاز البته كشورهاي جنوب خليج‌فارس از جمله عمان است.

 طرح‌هاي 35ماهه و افتتاحيه‌هاي صوري از يادگاري‌هاي دولت دهم در پارس جنوبي است. تيم فعلي وزارت نفت در قياس با عملكرد سابق، در زمينه منظم كردن پروژه‌ها عملكردي ويژه دارد. وزير نفت در توضيح دلايل رقم خوردن اين نظم عنوان كرد: «ما براي طرح‌ها به‌طور مطمئن تامين مالي مي‌كرديم و چيزي بلاتكليف نبود. از همان ابتدا مشخص بود قرار است پول از كجا تامين شود و بازپرداخت آن به چه شكل رقم بخورد. اين رويكرد باعث شد جز بخشي از پروژه‌ها كه در دولت قبل انجام شده بود، بقيه كار منظم و مشخص پيش رود.»

وزير نفت، وقتي كه ظهر روز يك‌شنبه 27 فروردين، در مقابل رييس‌جمهوري ايراد سخن مي‌كند اين روز را «روزي تاريخي و فراموش‌نشدني» توصيف كرده و از اين سخن مي‌گويد كه 2 سال و نيم از زمان حضور دولت در عسلويه در اوج تحريم‌ها گذشته است كه اين از اقتصاد مقاومتي حكايت مي‌كند.

زنگنه مي‌گويد: «جاده آسفالت پيش روي ما نبود.» آسفالت شدن جاده نفت اما از نظر بيژن زنگنه با برجام رقم مي‌خورد، او در آيين رسمي افتتاح 6 فاز متعارف پارس جنوبي خطاب به محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران كه در سالن حضور داشته، مي‌گويد: «از برادر عزيزم آقاي ظريف تشكر مي‌كنم، برجام نقطه عطف در توسعه سياسي و اقتصادي ايران به حساب مي‌آيد.» در اينجا زنگنه باز هم از دل سخن گفته و عنوان مي‌كند: «من با تمام وجود حس كرده و مي‌فهمم كه مي‌توان در ايران جهش ايجاد كرده و آن را به پيش برد.»

 نویسنده:
لغو واگذاري300 شركت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/28
لغو واگذاري300 شركت
رييس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به «تعادل» تشريح كرد


گروه اقتصادكلان| هادي سلگي|

گرچه قرار بود سال 1395 سال پاياني واگذاري شركت‌هاي موجود در ليست واگذاري سازمان خصوصي‌سازي باشد اما واگذاري برخي بنگاه‌ها به سال 1396 موكول شد تا اين پرونده در سال گذشته بسته نشود. از اظهارات رييس سازمان خصوصي‌سازي اين‌گونه بر مي‌آيد كه 96 هم سال پاياني واگذاري شركت‌هاي حاضر در ليست واگذاري اين دستگاه نيست. ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني كه روز گذشته در نشست خبري در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در اين رابطه گفت: ۱۲۰ عنوان شركت و ۳۲۵ مورد بنگاه، براي واگذاري در سال ۹۶ مي‌تواند در فهرست واگذاري قرار گيرد. پوري‌حسيني همچنين از خروج 300 شركت از ليست واگذاري‌ها به دليل ضرورت اصلاحات ساختاري خبر داده است.

رييس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به «تعادل» در رابطه با جزييات اين اصلاحات ساختاري گفت: «در مورد 120 شركت ياد شده هم قطعا اصلاحات ساختاري مورد نياز است اما اين اصلاحات مانع واگذاري آنها نيست. در حالي كه در مورد 300 شركت خارج شده از ليست واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، تا زماني كه اصلاحات صورت نگيرد امكان واگذاري آنها نيست. ضمن اينكه به محض انجام اصلاحات، اين شركت‌ها هم وارد ليست واگذاري‌ها خواهند شد.»

پوري‌حسيني تصريح كرد: «برخي از اين شركت‌ها در زمينه توزيع برق بودند. با توجه به اينكه قيمت برق مشتركان در حال حاضر يارانه‌يي و سهم دولت هم در اين شركت‌ها كمتر از 50‌درصد است، نمي‌توانيم در اين مرحله شركت‌هاي توزيع برق را بفروشيم. بنابراين با توجه به امكان افزايش قيمت برق، اين دسته از شركت‌ها از دستور كار واگذاري در سال 96 خارج شده‌اند.»

وي با اشاره به واكنشي كه بازار به واگذاري اين شركت‌ها نشان مي‌دهد، تصريح كرد: «همين امر محدوديت ايجاد كرده و تا زماني كه اصلاح قيمت آب، برق، گاز و... انجام نشده، شركت‌هاي موجود در اين زمينه هم در ليست واگذاري‌هاي سال 96 قرار نخواهند گرفت.»پوري‌حسيني در خصوص كارنامه خصوصي‌سازي در سال ۹۵ هم گفت: در سال ۹۵ براي ۱۹۰ بنگاه مزايده برگزار شده و ۱۴۳ بنگاه از اين تعداد هم فروخته‌ايم، بر اين اساس ميزان موفقيت فروش نسبت به بنگاه‌هاي عرضه شده به ۷۶‌درصد رسيده كه بي‌نظير است.

وي اظهار كرد: براي برخي از اين بنگاه‌ها، بيش از يك بار مزايده برگزار شده و تعداد مزايده‌هاي برگزار شده، ۲۵۵ عدد است كه از اين رقم ۱۴۳ مزايده موفق‌آميز بوده البته حجم ريالي اين عرضه‌ها بالا نيست.

پوري‌حسيني گفت: تا پايان سال گذشته ۱۵هزار و ۷۲۶ميليارد تومان سهم فروخته شده است. اين در حالي است كه امسال قرار است هفته آينده، هيات واگذاري تشكيل و فهرست شركت‌هايي كه قرار است امسال در فهرست قرار گيرند را اعلام كنند. بر اين اساس ۱۲۰ عنوان شركت و ۳۲۵ مورد بنگاه، براي واگذاري در سال ۹۶ مي‌تواند در فهرست واگذاري قرار گيرد. دريافت شماره شبا از دارندگان سهام عدالت

سهام عدالت و نحوه پرداخت سود اين سهام موضوع ديگري بود كه رييس سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته به پاسخگويي در رابطه با آن پرداخت. سامانه سهام عدالت در حالي در واپسين روزهاي سال گذشته رونمايي شد كه حاشيه‌هاي متعددي را در رابطه با ميزان سود اين سهام و نحوه آزادسازي آن به همراه داشت. حال با گذشت حدود يك ماه از رونمايي سامانه سهام عدالت، رييس سازمان خصوصي‌سازي در نخستين نشست خبري خود در سال 96 به موضوع سهام عدالت پرداخته و از آغاز دريافت شماره حساب شبا از سوي مشمولان سهام عدالت خبر داده است.

به گزارش «تعادل»، ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني در نشست خبري روز گذشته با اعلام اينكه شماره شبا از نيمه شب سه‌شنبه هفته جاري (نخستين دقايق ۳۰ فروردين) قابل ثبت در سامانه است، جزييات مرحله دوم طرح ساماندهي سهام عدالت را تشريح كرد و گفت: «شماره حساب از مشمولان دريافت شده و مستقيما سود سهام عدالت، به حساب خود مشمولان واريز مي‌شود، بنابراين مرحله دوم كه به توزيع سود سهام عدالت به مشمولان تعلق دارد، با دريافت شماره شبا آغاز شده است.»

وي با اعلام گزارش عملكرد مرحله اول ساماندهي سهام عدالت گفت: 17 اسفندماه سال ۹۵ آيين رونمايي از سامانه سهام عدالت برگزار شد و از همان روز، پذيرش ۴۹ميليون نفر سهامدار سهام عدالت آغاز شد. تا به امروز، نزديك به ۳۰ميليون مراجعه به سامانه انجام گرفته كه حدود 3.5ميليون نفر از اين افراد تكراري است. ۵۳‌درصد جامعه هدف به صورت اينترنتي با سازمان دولتي در ارتباط هستند. ضعيف‌ترين مشاركت به نام كارمندان

به گفته پوري‌حسيني، در مرحله دوم مشمولان كميته امداد و بهزيستي قرار دارند؛ اما بازنشستگان دولتي و تامين اجتماعي، كمترين مشاركت را در گروه پرجمعيت را داشتند كه رقم ۳۲ درصدي را به ثبت رسانده‌اند.

وي اظهار كرد: از ميان 18 گروهي كه ثبت‌نام شده قطعي سهام عدالت هستند، روستاييان و عشاير، كارمندان و بازنشستگان، نهادهاي حمايتي و كارگران فصلي در رتبه بيشترين مراجعات قرار گرفته‌اند و كارمندان و بازنشستگان، ضعيف‌ترين مشاركت را در سامانه براي پيگيري دريافت سهام عدالت داشتند.

پوري‌حسيني گفت: در ميان اين چهارگروه، پراكنش استاني نشانگر آن است كه در بين روستاييان و عشاير ۳۱ استان، روستاهايي كه به نظر مي‌رسيد دسترسي به امكانات محدودتر و ضعيف است، بيشترين مشاركت را داشتند، به نحوي كه بالاترين مشاركت از روستاييان استان ايلام به ميزان ۸۵‌درصد بوده است و استان‌هاي كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بالاي ۸۰‌درصد مشاركت در اين طرح ملي داشتند. وي اظهار كرد: كارگران فصلي و ساختماني استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بيشترين مراجعه را به سامانه داشتند ضمن اينكه در مورد كارمندان دولت نيز استان‌ تهران با ۱۹‌درصد كمترين مشاركت را داشت. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه مخاطبان سهام عدالت، ضعيف‌ترين اقشار كشور هستند و همانطور كه مشاركت هم نشان مي‌دهد، استان‌هاي محروم بيشترين مشاركت را به ثبت رسانده‌اند. در عين حال، استان ايلام نيز بالاترين مشاركت كارمندان و بازنشستگان را به خود اختصاص داده است.

پوري‌حسيني با اشاره به صدور صورتحساب براي مشتركان سهام عدالت گفت: هيچ گزارشي كه اين صورتحساب معيوب يا مشكل‌دار است تاكنون دريافت نشده است. تنها موردي كه گزارش شد، اين بود كه شركت‌هاي تعاوني گاهي اوقات پولي كه سال ۸۶ تا ۸۸ از سازمان خصوصي‌سازي اخذ كرده‌اند را ميان مردم توزيع نكردند اما اكنون اين مسير شفاف و تخلفات هم شناسايي شده است. واريز 3.7 ميليارد تومان به حساب سازمان

وي اظهار كرد: دو ميليون نفر از زمان راه‌اندازي سامانه ابراز تمايل كردند كه مابه‌التفاوت را بپردازند كه بر اين اساس تاكنون ۳ميليارد و ۷۰۰ميليون تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز شده است درحالي كه آورده نقدي مي‌توانست تا ۱۹هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اتفاق افتد كه تا به امروز آورده نقدي حدود صفر است. اما وظيفه سازمان اين بود كه اين فرصت را در اختيار مشمولان قرار دهد؛ البته فرصت تا پايان شهريورماه پابرجاست.

رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد: سهام تخصيص يافته اگر براي هر فرد يك ميليون تومان در نظر گرفته شود، مجموع رقم به ۴۷هزارميليارد تومان مي‌رسد درحالي كه ۲۶ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان مي‌تواند آزاد شود و بايد الباقي سهام مهر ماه به دولت بازگردانده شود؛ بنابراين سازمان خصوصي‌سازي نبايد متهم به اين باشد كه دست در جيب شوند و مازاد آن متعلق به دولت است. تنها راه هم اين است كه از طريق آورده نقدي، خود را مالك سهام كنند.

وي تصريح كرد: مركز پاسخگويي به مراجعات تلفني مشمولان تا به امروز حدود ۴۱۵هزار نفر را پاسخگويي كرده كه تقريبا از هر ۱۰۰نفر مشمول يك نفر تماس تلفني با سامانه داشته است. جزييات اعلام شماره شبا

پوري‌حسيني گفت: هر مشمول بايد حتما شماره حساب خود را به سامانه اعلام كند. قرار نيست كه فردي شماره حساب فرزند، پدر، مادر يا بستگان را اعلام كند بنابراين كد شبا بايد متعلق به حسابي باشد كه مربوط به خود مشمول باشد.

وي اظهار كرد: شماره شبا ۲۶رقمي است و با IR وارد مي‌شود بنابراين وقتي مشمولان وارد سامانه مي‌شوند به صورت اتوماتيك راهنمايي مي‌شوند تا كد را به صورت صحيح وارد كنند. بنابراين اگر استانداردهاي كد شبا به صورت اشتباه وارد شود، خود سامانه اشتباه را اعلام خواهد كرد. پوري‌حسيني تاكيد كرد: مشمولان حتما شماره تلفن همراهي كه به سامانه اعلام مي‌كنند در دسترس باشد تا اگر اشكالي در ثبت‌نام يا اعلام شماره حساب شبا پيش آمد به مشمول اعلام شود اين درحالي است كه اگر كد شبا درست باشد، هيچ پيامي از سوي سامانه به مشمول اعلام نخواهد شد اما اگر كد شبا اشتباه بود از طريق شماره تلفن همراهي كه به سامانه اعلام شده است، پيامك ارسال مي‌شود تا شماره شبا صحيح اعلام شود. وي اظهار كرد: اگر بعد از ۱۵روز مشمولان هيچ پيامكي دريافت نكردند به معناي آن است كه كد شباي آنها پذيرفته شده است اما براي اطمينان بيشتر به سامانه مراجعه كنند تا مطمئن شوند كه شماره شبا صحيح بود و از سوي سامانه و سازمان خصوصي‌سازي پذيرش شده است. وي از مشمولان خواست تا علاوه بر اعلام شماره شبا حتما شماره تلفن همراه را هم به سامانه اعلام كنند. پوري‌حسيني گفت: اگر در اين بين مجمع برخي شركت‌ها برگزار شد و سود هم تعيين شد، آنگاه اگر شركت سود را به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كرد و البته رقم هم قابل توجه بود، سود ميان مردم زودتر از مهر ماه توزيع مي‌شود. آزادسازي سهام عدالت دور نيست

رييس سازمان خصوصي‌سازي درخصوص آزادسازي سهام عدالت نيز گفت: ابهامات مربوط به ورقه‌هاي سهام عدالت هنوز برطرف نشده و مجوزهاي لازم به سازمان خصوصي‌سازي داده نشده است، البته هنوز مشخص نيست كه اين مجوز چه زماني به سازمان داده مي‌شود اما هر زمان كه اين اجازه داده شد، سازمان مقدمات را فراهم خواهد كرد بنابراين اطلاع‌رساني خواهيم كرد كه چگونه برگه سهام عدالت را در اختيار مردم قرار دهيم. وي اظهار كرد: تصور من اين است كه زمان آزادسازي سهام عدالت دور نيست. بنابراين تا اين زمان، وظايف خود را در باب سهام عدالت انجام خواهيم داد.نویسنده:
هزينه گاف‌هاي انتخاباتي براي اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/28
هزينه گاف‌هاي انتخاباتي براي اقتصاد
 روز شنبه هفته جاري ثبت‌نام براي انتخابات رياست‌جمهوري با تمام حاشيه‌هاي غيرقابل تحملش به اتمام رسيد. حاشيه‌هايي كه نه به خاطر حضور ناموجه برخي خودنماها، بلكه خودنمايي برخي سياسيون سابقه‌دار تلخ‌تر از هميشه بود. داستان كساني كه با لباس محلي و دمپايي و خانوادگي آمده بودند فقط براي همان 5 روز بود و اگرچه نشان از ضعف‌هاي بنيادين داشت و به تمسخر و استهزا كشيد اما مي‌توان در همان قاب زماني دفنش كرد. اين اتفاقات كه روي اعصاب نخبه‌ها رژه مي‌روند عمر كوتاهي دارند و نهايتا آسيبي كه جايش باقي بماند به كسي وارد نمي‌شود. اما وقتي كه برخي نخبگان نه لزوما به معناي سرآمدان، بلكه به معناي افرادي كه درست يا غلط صاحب پست و مقامي شده‌اند اظهاراتي مخدوش و غيرواقعي مي‌كنند بايد از آن هراس داشت.  بايد هراس داشت كسي كه به هر فرد 45 هزار تومان يارانه، يعني براي يك خانواده 5 نفري در سال 2ميليون و 700 هزار تومان پول نقد داده و 45‌درصد هم تورم به بار آورده بار ديگر بخواهد عدد و رقم به ميان آورد و حرف يارانه 250 هزار توماني را در دهان مردم اندازد. يا يك فعال سياسي كه خود را طلايه‌دار شفافيت و مبارزه با فساد و صدالبته انقلاب‌مداري مي‌داند بدون هيچ مستندي بگويد: «اكثر بانك‌ها ورشكست شده‌اند و چرا آن را اعلام نمي‌كنيد.» بانك‌ها در اين كشور به حدي حياتي هستند كه فقط ورشكستگي يك بانك كوچك هم مي‌تواند آشوب و بلوا برپا كند چه برسد به اينكه همه ورشكست شده باشند. چنين صحبت‌هايي كه ممكن است دليلش ازدحام دوربين‌ها در ستاد انتخابات باشد، يك چالش امنيتي است و ذره‌يي احتياط و مصلحت‌سنجي دلسوزانه در آن وجود ندارد.  مورد شاخص ديگري كه همين روز آخر اتفاق افتاد ادعاي 2.5 برابر كردن درآمد يا ثروت يا چيزي شبيه آن در 4 سال است كه فورا با واكنش يك دانش‌آموخته اقتصاد روبه‌رو شد و با يك محاسبه ساده نشان داد كشوري كه تاكنون بيشتر از 14‌درصد رشد نكرده براي تحقق اين ادعا بايد 18‌درصد در 4سال متوالي رشد كند و درآمد سرانه‌اش به نزديك سوئد برسد. اعلام مواضعي از اين دست و گاف‌هاي سنگين اقتصادي شايد به نفع رييس‌جمهور مستقر باشد كه خيالش راحت شده هيچ رقيب جدي در صحنه ندارد اما نيمه ‌پنهان آن نگران‌كننده است و نشان مي‌دهد عمده كساني كه هر دوره خود را آماده حضور براي رقابت بر سر كرسي رياست بر يك كشور 80ميليوني مي‌دانند نه تنها ايده‌يي ندارند بلكه گاف‌هايي مي‌دهند كه به ساعت نكشيده برملا مي‌شود.  تجربه ثابت كرده اگر كساني سوداي به دست گرفتن قدرت در راس هرم رياست‌جمهوري دارند بيش از

دو هفته يا يك ماه درگير اين فرآيند باشند تا هم فرصت بيشتري براي روشن شدن مواضع آنها وجود داشته باشد و هم كسي نتواند با سوار شدن بر موج احساسات از فيلتر انتخاب مردم بگذرد. به همين دليل است كه از نيمه دوم 95 كه ماه‌هاي اول اجرايي شدن برجام بود عمده شركت‌هاي خارجي سرعت ورود به بازار ايران را كاهش دادند تا تكليف انتخابات رياست‌جمهوري روشن شود و قطعا اين يك ماه نيز با محافظه‌كاري بيشتري جلو خواهند رفت تا نتيجه احساسي كردن جامعه دامن آنها را نگيرد. به همين خاطر است كه ثابت مي‌شود نامزد موفرفري تهديد بلندمدت ندارد اما افراد صاحب منصب اگر در چارچوب پذيرفته شده ادبيات اقتصادي حركت نكنند هزينه‌هاي متعددي ازجمله از بين رفتن اعتماد بين‌المللي را تحميل خواهند كرد.  صحنه انتخابات هميشه و براي همه پابرجاست ولي شعور سياسي و اقتصادي جامعه بالاتر از آن است كه بار ديگر اسير وعده‌هاي توخالي شوند. در عين حال بايد درك كرد هنوز اين خطر وجود دارد كه برخي اقشار با كوچك‌ترين تحريكي آرامش رواني خود را ازدست دهند. حفظ شؤونات رقابت يا نقد حريف تنها براي ايران كه كشوري در حال توسعه و موقعيت اقتصادي شكننده‌يي دارد، نيست؛ بلكه مي‌بينيم در اقتصاد پيشرفته امريكا هم اگر به درجه حساس شدن مردم توجه نشود، اتفاقي مانند ديروز مي‌افتد (تنش‌هاي روز ماليات در كاليفرنيا) كه مردم به هموطنان و همنوعان خود هم رحم نمي‌كنند.

به همين جهت طي چند ماه گذشته از سوي رسانه‌ها و كارشناسان بارها هشدار داده شد كه نبردهاي‌تان را به زمين سياست ببريد اما براي اقتصاد يك مصونيت حداقلي قائل باشيد. نه به اين معنا كه عملكرد‌ها و ديدگاه‌هاي نامزدهاي انتخاباتي نقد نشود و اتفاقا بهتر است همديگر را به چالش‌هاي جدي بكشند ولي گاف دادن جدا از اينكه دلسردي داخلي و لجاجت مي‌آورد جهان را نيز به اقتصاد ايران بي‌اعتماد خواهد كرد. لذا اكنون كه زمان احياي اعتماد بين‌المللي است بار ديگر افتادن در ورطه حركت خلاف موج، فقط و فقط به عميق شدن ريسك در اقتصاد خواهد انجاميد.نویسنده: هوشيار رستمي معاون سردبير
تكانه امنيتي هكرها در شبكه‌ بانكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/28
تكانه امنيتي هكرها در شبكه‌ بانكي


با وجود اختلاف‌نظرها و ابهاماتي كه در رابطه با امنيت بانك‌ها به‌ويژه در حوزه الكترونيك مطرح شده اين‌بار برداشت از حساب‌هاي يكي از بانك‌ها بار ديگر موضوع هكرها و نفوذ آنها به شبكه بانكي را به ميان آورده است.  به گزارش ايسنا، با توسعه بانكداري الكترونيك و تمام مزايايي كه براي شبكه بانكي و مشتريان‌شان در طول ساليان گذشته به همراه داشته به‌طور حتم تامين امنيت از مهم‌ترين مسائل مربوط به آن خواهد بود. گاهي اخباري پراكنده در رابطه با هشدارهاي امنيتي نسبت به كاربران شبكه بانكي منتشر و حتي تذكرهايي در رابطه با اين مساله در قالب بخشنامه‌هايي از سوي بانك مركزي به مديران‌عامل بانك‌ها داده شده است. به گزارش ايسنا روز شنبه باز هم جريان هك شدن حساب‌هاي يكي از بانك‌ها مطرح شد و البته اين موضوع مورد تاييد بانك مربوطه قرار نگرفت. ظاهرا برخي مشتريان اين بانك در مراجعه به شعب متوجه اين موضوع شده بودند كه حساب‌هاي برخي خالي شده و پولي در حساب وجود ندارد. در مواردي عنوان شد كه مديران شعبه عنوان كرده بودند كه حساب‌ها هك شده است و به‌زودي تكليف آن مشخص مي‌شود.  با اين حال در توضيحات بانك آمد كه هكي در كار نبوده و اين موضوع مربوط به اختلال در سيستم حواله اينترنتي بوده است. اظهارات مسوول اين بانك هم بدون ابهام نبود به‌طوري كه از طرفي عنوان شد هيچ مبلغي از بانك خارج نشده و در ادامه تاكيد شد كه تمام مبالغ برداشت شده به حساب‌هاي مبدا برگشت داده شده است.  هرچند كه موضوع برداشت از حساب‌ها با اختلال در سيستم حواله اينترنتي به پايان رسيد، اما در سويي ديگر ماجرا نمي‌توان از احتمال هك شدن سيستم الكترونيك بانكي به راحتي عبور كرد، چراكه در هر حال حتي باوجود امنيت بالايي كه ادعاي حاكميت آن بر شبكه بانكي وجود دارد پيش از اين هم هشدارهايي در اين رابطه وجود داشته و اجتناب‌ناپذير نيست.

چندي پيش بود كه جلالي رييس سازمان پدافند غيرعامل، در اين رابطه هشدارهايي داشته و پايداري سامانه‌هاي بانكي پايداري را مورد توجه قرار داده بود. وي اين را هم گفته بود كه با توجه به اينكه بخش زيادي از سامانه‌هاي بانكي در بانك مركزي وابسته به سامانه‌هاي خارجي است، آسيب‌پذيري‌هايي در اين زمينه وجود دارد. جلالي البته توضيح داده بود كه در بانك‌هاي كوچك‌تر معمولا استفاده از سامانه‌هاي داخلي مورد توجه قرار گرفته و ما آنها را كنترل مي‌كنيم با وجود اين از نظر سازمان پدافند غيرعامل، آسيب‌پذيري در بانك مركزي و در حوزه سامانه‌هاي بانكي جدي بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد.

با اين حال اين توصيه امنيتي چندان مورد قبول بانك مركزي قرار نگرفت و حكيمي مديركل فناوري اطلاعات اين بانك، تاكيد داشت كه از نظر بانك مركزي امنيت در حوزه بانكداري الكترونيك وجود داشته و نتايج آن مشخص است.  اما به دنبال جريان اخير برداشت از حساب‌هاي يكي از بانك‌ها و احتمال طرح نفوذ هكرها، پرس و جوي اين ماجرا و سطح امنيتي شبكه بانكي از برخي مديران بانكي با ارزيابي مثبت از امنيت موجود و اين توضيح همراه بود كه هرقدر هم امنيت شبكه بانكي تامين شده باشد اما به هر حال نفوذ هكرها چندان موضوع عجيبي نيست و وقوع چنين اتفاقاتي به معني نامطلوب بودن امنيت نيست. اين درحالي است كه امنيت شبكه بانكي در ايران مثبت ارزيابي شده هر چند كه در هر جايي از دنيا ممكن است هك شبكه‌هاي بانكي و سيستم الكترونيك آنها اتفاق افتاده و اين به معني نامطلوب بودن امنيت نخواهد بود. برخي مديران بانكي مي‌گويند همواره موضوع امنيت در جلسات مديران بانك‌ها و بانك مركزي مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد اما در هر حال بايد گام‌هاي جدي‌تري نيز در اين رابطه برداشته شود.

همچنين مورد ديگري كه مديران بانكي آن را مورد اشاره قرار دادند به تحركات رقباي بانك‌ها در اين جريان‌ها برمي‌گردد. بنا بر اين توضيحات گاهي پيش مي‌آيد كه حساب‌هاي بانكي از سوي افرادي همچون هكرها تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد، ولي به هر حال بانك مربوطه ماجرا را به سرعت جمع كرده و حتي كسي متوجه آن نمي‌شود اما در مواردي با رسانه‌يي شدن موضوع اين رقباي بانك‌ها هستند كه از آن سوءاستفاده كرده و براي كاهش سطح اطمينان مشتريان درباره آن موج‌سواري مي‌كنند.  با وجود اين در يكي، دو سال گذشته بانك مركزي طي بخشنامه‌هايي به بانك‌ها در رابطه با ايجاد امنيت كامل و مراقبت از سيستم بانكداري الكترونيك همواره توصيه‌هايي داشته است، به‌طوري كه به مديران عامل بانك‌ها در مورد تهديد حساب‌هاي بانكي از سوي بدافزارهاي نفوذ‌كننده از طريق همراه بانك هشدار داده بود.

 نویسنده:
70 تن آب سنگين به روسيه و امريكا فروخته شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/28
70 تن آب سنگين به روسيه و امريكا فروخته شد
آخرين اقدامات پسا برجامي از سوي وزارت امور خارجه در گزارشي تشريح شد


تعادل| پنجمين گزارش 3ماهه وزارت امور خارجه درخصوص برجام و تحولات آن روز شنبه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در اين گزارش كه اقدامات صورت گرفته درخصوص برجام را از ۲۶دي ۹۵ تا ۲۶فرودين ۹۶ را در بر مي‌گيرد از 3 بخش:«آخرين تحولات در حوزه فعاليت‌هاي هسته‌يي»، «آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم‌ها» و «موانع و چالش‌ها» تشكيل شده است. براساس اين گزارش ايران در سه ماهه مورد نظر 70تن آب سنگين به روسيه و آمريكا فروخته است. همچنين در اين گزارش به مرجوعي بودن هواپيماهاي مسافربري خريداري شده از سوي خطوط هوايي پاسخ داد شده است. مشروح اين گزارش به شرح ذيل است: مقدمه

برنامه جامع اقدام مشترك «برجام» كه در 23تير ماه 1394 بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي موسوم به 1+5 مورد توافق قرار گرفت، متعاقب تصويب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» در مجلس شوراي اسلامي، مصوبه جلسه 634 مورخ 1394/5/19 شوراي‌عالي امنيت ملي و نامه مورخ 1394/7/29 مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) خطاب به رياست محترم جمهوري در تاريخ 26دي ماه 1394 رسما وارد مرحله اجرايي شد. تبصره يك قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد:«وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر 3‌ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد». نخستين گزارش 3‌ماهه از اجراي برجام در 26فروردين ماه 1395، دومين گزارش 3ماهه در 26تير ماه 1395، سومين گزارش 3‌ماهه در 26مهر ماه 1395و چهارمين گزارش 3‌ماهه در 26دي‌ ماه 1395تقديم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي شد. [1] گزارش حاضر پنجمين گزارش 3‌ماهه اجراي برجام از تاريخ 26دي 1395 لغايت 26فروردين 1396 مي‌باشد.

گزارش حاضر از 3 بخش تشكيل شده است:«آخرين تحولات در حوزه فعاليت‌هاي هسته‌يي»، «آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم‌ها» و «موانع و چالش‌ها». بخش نخست

آخرين تحولات در حوزه فعاليت‌هاي هسته‌اي

به رسميت شناخته شدن برنامه صلح‌آميز هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اعضاي جامعه بين‌المللي به شمول غني‌سازي اورانيوم و ساخت رآكتور آب‌ سنگين، تداوم برنامه صلح‌آميز هسته‌يي كشورمان از جمله در تمامي ابعاد مهم و حساس خود، گشوده شدن افق‌هاي نويني در توسعه صنعت و دانش هسته‌يي، آغاز و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه هسته‌يي و مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بي‌اساس عليه جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «ابعاد احتمالي نظامي» در فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان ازجمله دستاوردهاي بسيار مهم و پايدار توافق برجام براي صنعت هسته‌يي جمهوري اسلامي مي‌باشد كه در گزارش‌هاي قبلي به تفصيل به آنها پرداخته شد. طي 3ماه گذشته فعاليت‌هاي هسته‌يي مرتبط با برجام طبق برنامه از پيش تعيين شده به ويژه در حوزه بسيار مهم تحقيق و توسعه غني‌سازي بدون توقف درحال پيشرفت بوده است. عمده‌ترين تحولات 3ماه گذشته به عبارت زير گزارش مي‌شود:

از مهم‌ترين تحولات سه ماهه گذشته، شروع گازدهي به سانتريفيوژ راهبردي IR-8 در بهمن ماه 1395 بود. اين ماشين پيشرفته و قدرتمند با تواني حداقل 20برابر سانتريفيوژهاي موجود IR-1، نقطه عطفي در تحقيق و توسعه غني‌سازي در ايران است. دو ماشينIR-6 و IR-8 كه اكنون هر دو تحت آزمايش با گاز اورانيوم (UF6) قرار دارند، آينده صنعت غني‌سازي در ايران را رقم خواهند زد و طبق برنامه طراحي شده توسط سازمان انرژي اتمي كشورمان، پس از اتمام مراحل پيچيده تحقيق و توسعه به مرحله توليد صنعتي خواهند رسيد.

ادامه در صفحه9

 نویسنده:
پلاسكو در ۷ طبقه تجاري طي 2 سال ساخته مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/28
پلاسكو در ۷ طبقه تجاري طي 2 سال ساخته مي‌شود
عضو هيات‌رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس گفت: رييس بنياد مستضعفان در نشست روز گذشته اعلام كرد كه پروژه جديد پلاسكو در زميني به مساحت ۳۲ هزار متر مربع و ۷ طبقه تجاري طي 2 سال ساخته مي‌شود.  اصغر سليمي در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشريح نشست ديروز  كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس، گفت: در نشست امروز مواد 8 تا 13 لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و درنهايت اعضاي كميسيون اين مواد را به تصويب رساندند.  نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: براساس ماده 8 لايحه مذكور، نشست ستاد مديريت حوادث غيرمترقبه در سطح ملي به رياست رييس سازمان، در سطح استاني به رياست استاندار و در سطح شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود، همچنين نشست‌هاي اين ستاد به صورت متداول هر سه ماه يك‌بار و با تشخيص رييس سازمان در مواقع ضروري، اين جلسات برگزار مي‌شود.  وي گفت: همچنين براساس ماده 12 لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور، سازمان مربوطه بايد در جهت ارائه واحد درسي آمادگي در برابر سوانح در دانشگاه‌ها اقدام كند همچنين در ماده 12 و 13 لايحه مذكور، وظايف تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي تعريف شده است.  سليمي تصريح كرد: در نشست امروز همچنين با حضور سعيدي‌كيا رييس بنياد مستضعفان، موضوع حادثه پلاسكو مورد بررسي قرار گرفت و سعيدي‌كيا گزارشي را درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با اين پرونده ارائه كرد.  وي گفت: رييس بنياد مستضعفان اعلام كرد كه مذاكرات لازم با شهرداري تهران براي ساخت ساختمان جديد پلاسكو صورت گرفته و قرار است اين پروژه در زميني به مساحت 32 هزار مترمربع با 5طبقه پاركينگ و 7 طبقه تجاري ساخته شود.  سليمي افزود: در نشست امروز سعيدي‌كيا قول داد كه پروژه ساخت ساختمان جديد پلاسكو را ظرف 2سال پس از اخذ پروانه ساخت به اتمام برساند، البته به گفته رييس بنياد مستضعفان در شرايط كنوني 600واحد از مجتمع تجاري نور به كاسبان ساختمان پلاسكو داده شده و اين بنياد اجاره اين واحدها را تا پايان ارديبهشت ماه پرداخت كرده است.  عضو هيات‌رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس ادامه داد: در پايان نشست امروز (روزگذشته) اين كميسيون مقرر شد كه اعضاي كميسيون بازديدي از بنياد مستضعفان در آينده‌يي نزديك داشته باشند.نویسنده:
  خبر موج
  روي Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 ندارم؛ برجام درباره صحبتي انتخابات فصل
  در در گفت: اتمي انرژي سازمان رييس صالحي ير علب اك
  ايلنا جمع در وي ندارم. برجام زمينه در صحبتي انتخابات
  فصل جنوبي: پارس انرژي منطقه فاز از رهرداري به مراسم در مهور
  رييج به برجام از آيا اينكه بر مبني سوالي به پاسخ در
  خبرنگاران در بنده گفت: كرد، ياد وان يازده دولت قوت نقطه
  عنوان يزنم. نم حرفي ندارم زمينه اين در صحبتي انتخابات
  فصل حال در داشت: RIهار 8اظ جديد نسل وژهاي سانتريفي درباره
  او گرفت پيشي قطر از گاز توليد در
  ايران است. گازرساني مرحله در ازي اده آمس
  تست تشويق سبب سوريه عليه آمريكا نظامي بايستيم
  اقدام هم روي رو تخريب را يكديگر كه نكرديم انقالب اند ده شرمن امروز كردند توهين هاشمي بهشتي به كه آنان ويژه دستيار اميرعبداللهيان حسين ايرنا شد؛ يستها
  ترور اقدام گفت: نملل ال بي امور در امي اس شوراي مجلس
  رييس بود ها يست ترور به بخش روحيه عامل تنها نه آمريكا
  نظامي ايران ملت شده غصب حق توانستند، اوپك در فضل به نيز امروز است ايران ملت پرافتخار 92اسفند از ايرانيان»؛ افتخار
  «روزهاي زنان عليه تروريستي جنايت ارتكاب آنها تشويق سبب
  بلكه جهاني بازار در را نفت توليد بگيرند بازپس ها را ايستادگ ها، مقاومت ها، شكوفايي شاهد الهي نفت صنعت كه خورشيدي 1329 سال
  ماه شد. تا تروريسه چنگال از شده آزاد كفرياي فوعه كودكان
  و به نفت توليدكنندگان ديگر كاهش با همزمان تصريح روحاني هستيم. ملت اين هاي تاش سال ماه فروردين 27 تا شد ملي
  كشورمان فوعه مردم نجات در سوريه دولت اش از قدرداني با
  وي 96 فروردين 27 لذا برسانند. تحريم از قبل مرز نفتي، سكوي يك كار به شروع افتتاح كرد: يكي توانست ايران گاز نفت صنعت كه 96
  سوريه قهرمان مردم مقاومت تزود: اف روريس ها چنگال از
  كفريا كشور گاز نفت صنعت براي ماندگاري روز است آن معناي به مختلف فازهاي پااليشگاه از بردارد توسعه براي را گام هايش ترين مهم
  از حاميان تروريهس مقابل كفريا فوعه صبور مردم جمله از
  و يشود. محسوب ها سال ها ماه مديران، مهندسان كارگران، كه بگذارد سر پشت را قطر منابع، در برداشت
  نظر است. ستودني
  آنها فداكاري تاش، زمين، دريا سرما، گرما در گذاشته سر پشت را نشيب فراز پر دهه
  7 بعد تقويت براي نود اصل كميسيون يبهشتماه
  پيشنهادات ارد ۲9 در عمومي مشاركت مشاهده را آنها كار ثمره امروز تا اند كرده ايثار آمدن كار روي با نهايت در كه يي دهه
  است. بهرام ايسنا شود؛ مي ارائه مجلس علني صحن به
  نظارتي سايه در ما عزت اينكه بر تاكيد با روحاني كنيم. يكي از برداري بهره به منجر اميد تدبير
  دولت به اشاره با مجلس، نود اصل كميسيون سخنگوي
  پارسايي طرف، يك از امروز گفت: است، مقاومتي اقتصاد د. ش گاز نفت زمينه در ايرانيان روياهاي
  از همچنين گفت: نود اصل كميسيون گذشته روز عصر
  جلسه ملت آزادي بلند صداي آرامش امنيت شاهد ايرانيان افتخار پر روزهاي در قطر ايران كه مشتركي منابع به توجه
  با شد طرح مجلس گذشته ادوار در تفحص تحقيق اي ده
  پرونه شاهد اهلل شاء ان هستيم كشور سراسر در ايران در ديروز كرد: خاطرنشان جمهور رييس آمدن كار روي از بعد داشتند جنوبي
  پارس شود پيدا راهكاري بايد كه شد گذاشته بحث به موضوع اين
  و ارديبهشت 29 در نيز ايران ملت بزرگ مشاركت دفاعي صنعت پروژه ها ده افتتاح مراسم به كه هايي برنامه از يكي اميد تدبير
  دولت كه شود اصاح نحوي به مجلس نامه يين نياز صورت در
  يا اينكه كرد: خاطرنشان جمهور رييس بود. خواهيم موشكي جديد طرح چندين كه وقتي كشور، توسعه گفت، قرار كار دستور در اولويت
  عنوان راهكارها اين از يكي شود. تقويت مجلس نظارتي بعد
  اثرگذاري برداشت ميزان از مشترك ميدان يك در امروز بهطور ملي يكوپتر هل جنگنده هواپيماي منابع تزريق با كه بود جنوبي پارس
  فازهاي در باشد. ديوان به مجلس نود اصل كميسيون تبديل ند مي توا يگيريم سبقت ميدان همين در همسايه كشور افتخار غرور احساس رسيد، افتتاح به همزمان سكوها، ساخت كار مناسب، مديريت
  مالي قدرت افزايش براي كميسيون سوي از پيشنهاداتي راستا
  همين آغاز در گاز مترمكعب ميليون 240 از توليد ظرفيت به روز هر مقدس، دفاع سال در كه چرا كردم گاز نفت صنعت در هگذاري سرماي زرگترين ايران در امت س تحول طرح كه كرد:«زماني در لوله خطوط احداث دريا، در چاه ها
  حفاري خاطرنشان وي شد. خواهد ارائه علني صحن به مجلس
  نظارتي 575ميليون به 5.3سال از بعد يازدهم دولت كار به قدرت براي كشور، دفاعي صنعت پيشرفت فكر فازهاي رسمي افتتاح آيين ادامه در روحاني مجبور بيمارستان در مردم نشست ثمر به جديت با خشكي در پااليشگاه ساخت
  دريا تقويت مجلس نظارتي بعد كه برويم سمتي به بايد ما
  كرد: افزايش دوبرابر از بيش به رسيده مترمكعب بوديم. مان مقدس سرزمين جنوبي پارس گازي ميدان 21 ،19،20 ،18 ،17 را خود پاي زير فرش همسران طا نبودند 1395 شهريور اواسط كه يي گونه به شد
  دنبال اقتصادي فسادهاي از كشور اش عمده بخش كه چرا
  شود لذا توانيم» مي «ما كه است آن نشانگر است، داشته كه زماني كرد: خاطرنشان روحاني نفتي هاي اليه توسعه طرح يك فاز افتتاح تحت روستا شهر در ايرانيان همه بفروشند شيرين گاز تزريق توليد ار تين ب نخس
  براي بر اثربخش دقيق قوي، نظارت عدم به متعدد ات معض
  و هم دست به دست باشيم داشته وحدت هم با اگر 54درصد تورم توانستند، كشورمان اقتصاددانان امروز كرد: اظهار جنوبي پارس مشترك ميدان افتخار فخر روز گرفتند، قرار درماني پوشش دريافتي ترش گاز از استفاده 21و با 20 هاي
  فاز نيست. بخش رضايت وضعيت اين ديانند همه يگردد
  م عزت، كرد: تصريح روحاني توانيم.» «مي بدهيم، ما براي افتخار روز نيز كنند ي تك رقم را صنعت مهندسان كارگران براي پرافتخاري روز بود.» ايرانيان ما براي شبكه به ،7 ،6 فازهاي ترش گاز لوله خط
  از پاريس؛ در ايران عليه سعودي مقامات
  ادعاهاي به حركت دوباره موفقيت آرامش پيشرفت، بوديم شاهد كه روزي همچنين بود. ايرانيان عزت روز است كشور صنعتي مديريت نفت شد. آغاز
  سراسري سعودي شاهزاده الفيصل، ركي ۲۴ يمن خبري
  پايگاه همه كه است صورتي در پيشرفت هاي قله سمت انتظار سال 12 از بعد كشورمان اقتصادي رشد در كه شود مي محسوب ايرانيان براي بيشتر نفت صنعت ماندگار روز رييسجمهور روزها، آن از بعد ماه از
  كمتر كنفرانس يك در عربستان عاتي اطا دستگاه پيشين
  رييس جزيي مسائل دنبال به بدهيم هم دست به دست روز نيز كرد، عبور درصد از بار نخستين براي در گذاري رمايه س ترين بزرگ افتتاح شاهد آن فاز از برداري بهره مراسم در جمهور رييس مراسم در شخصا تا شد عسلويه
  راهي ميزباني به كه صلح» هاي مندي نياز يمن «اوضاع عنوان
  با خاطرنشان جمهور رييس نباشيم. افتاده پا پيش رييسجمهور بود. ايرانيان ما همه براي خار مديران، افت دست به پتروشيمي گاز نفت صنعت قدرتمند ايران جنوبي، پارس انرژي منطقه روحاني كند. شركت ها پروژه اين از برداري بهره با شد، برگزار عرب جهان موسسه در پاريس در يمن
  سفارت قرآن عاشق فرهنگي ملتي ايران، ملت كرد: قدرت مقابل در توانستيم كه روزي كرد: اضافه هستيم. ايراني طراحان جوانان قدرتمند اقتصاد سايه در را ايرانيان زت معاصر ع تاريخ ماندگار روزهاي از يكي را روز
  اين عبداهلل علي اينكه بيان با ايران يليه بع اس اساتي اتهام
  طرح لذا دارد، اق اخ به عشق بوده (ع) بيت اهل بنشانيم كرسي به را ايران ملت حق جهاني خود حضور بار ه ب اشاره با جمهور رييس 96 72فروردين كرد: تاكيد دانست مقاومتي جمعي حافظه در كه كرد ارزيابي
  كشورمان اين دنبال به وث حه گفت: است، يمن در قدرت خواهان
  صالح تهمت دروغ، با جامعه فضاي تا داد اجازه رگي نبايد بز پيروزي رمضان، ماه 23 قدر شب فرداي دولت فعاليت طي جنوبي پارس منطقه در صنعت، ماندگار روز جنوبي پارس فاز افتتاح باقي افتخار پر روز يك عنوان به
  ايرانيان حمايت مورد كه ايدئولوژيك مسيري در را يمن كه
  هستند اخاق بايد شود آلوده خاف، سخن گفتن قدرت عزيز رهبري مردم دعاي سايه در را اين به كه بار هر كرد: خاطرنشان يازدهم اقتصاد تحقق روز ايراني مديريت نفت از برداري بهره مراسم در جمهور رييس ماند. مي مناقشه يك وارد را منطقه نتيجه در كنند هدايت است،
  ايران به احترام شفافيت راستگويي، نشانگر ما رفتار روز نيز اين بوديم، شاهد كشورمان ديپلماسي توسعه در بلندي گامهاي شاهد آمده اي منطقه گزارش به است. نفت صنعت در مقاومتي قدرتمند ايران جنوبي، پارس انرژي 6منطقه فاز تهديد را يمن همسايگان آينده كه كنند يفه يي طا
  ايدئولوژيك بايد اينكه بر تاكيد با روحاني باشد. يكديگر كرد: حقوق خاطرنشان روحاني بود. ايرانيان ما خار تاكيد افت با روحاني بوده ايم. ور كش پيشرفت در ديروز كه مراسم اين در روحاني حسن پاد، قدرتمند اقتصاد سايه در را ايرانيان عزت
  و وزير مشاور عسيري، احمد كنفرانس اين در همچنين ي. كند كرد: خاطرنشان بگذاريم، احترام خود بزرگان ثمر به به ايران در امت س تحول طرح كه زماني ايران ايرانيان، ما هدف بزرگ ترين ه اينك بر از برداري بهره كرد: اظهار شد، برگزار عسلويه و96 72فروردين كرد: تاكيد دانست
  مقاومتي در ها ثي حو عليه عربي ائتا سخنگوي عربستان
  دفاع بهشتي شهيد به روزي كه يي عده ديديم همگان نبودند مجبور ها تان بيمارس در مردم نشست باشد يادمان كرد: اظهار است، پيشرو پيشرفته انرژي حوزه در كشور گذاري سرمايه ترين بزرگ صنعت، ماندگار روز جنوبي پارس فاز افتتاح ثباتي ايجاد به را ايران كشورمان، عليه خصمانه
  ادعاهايي ها سال ايشان، شهادت از بعد كردند، مي توهين بفروشند را خود پاي زير فرش همسران طي به را ايران كه است آن ما هدف ترين بزرگ كه است. افتخار مايه اقتصاد تحقق روز ايراني مديريت
  نفت تحت نيروهاي از ايران كه گفت كرد متهم يمن در ناامني
  و آنهايي كه بوديم شاهد همچنين بودند، شرمنده پوشش تحت روستا شهر در ايرانيان همه تاريخ در ايرانيان همه كه برسانيم اوجي در نقطه فاز چندين همزمان افتتاح جمهور رييس است. نفت صنعت در
  مقاومتي كشورهاي در تاثيرگذاري براي زب اهلل جمله از خود
  حمايت توهين يرفسنجاني هاشم اهلل آيت به روزي كه ما براي افتخار فخر روز گرفتند، قرار ماني اينكه در بيان با جمهور رييس بودند. آن انتظار در پارس نفت اليه از رداري بهره ب جنوبي پارس انرژي هاي اخت زيرس توسعه بحث كنار
  در يكند. استفاده
  منطقه ها، مان آس به او روح پرواز از بعد امروز مي كردند، بود. ايرانيان بزرگي روزهاي اسامي، انقاب از پس دوران از پتروشيمي پروژه چند افتتاح كنار در جنوبي داشت جماعتي به هم ارهيي اش روحاني
  ايران، بودجه برنامه تلفيق كميسيون تشكيل اصالح
  طرح برابر در كه كرد كاري نبايد لذا هستند، شرمنده افتخار يك شاهد نيز امروز گفت: جمهور رييس روز كرد: اظهار بوديم، شاهد كشورمان تاريخ ر در ينظي تاريخي، روزي را منطقه اين در به تا انقاب پيروزي ابتدايي ال ها س از
  كه نشست در نمايندگان ملت خانه شود؛ مي بررسي
  عادي باشيم. شرمنده كشور بزرگان افتخارات اقتصاد تحقق روز امروز كه چرا هستيم، ديگري درآمدن اهتزاز به روز امي، اس انقاب پيروزي ايران اينكه گفت: كرد توصيف نشدني فراموش گيري موضع توسعه برابر در همواره
  امروز ماده اصح طرح دوفوريت با مي اس شوراي مجلس ديروز
  علني در برادرانه بايد كرد: تصريح ور رييس جمه نفتي مديران نفت صنعت است، مقاومتي به مردم آرا ايران امي اس جمهوري پرچم بيش با هايي طرح روز يك در تواند مي قدرتمند بهشتي شهيد زمان در هم كه كساني كردند،
  م كميسيون تشكيل خصوص در مجلس داخلي ييننامه
  54قانون نهايت با باشيم يكديگر دستگير هم كنار پرافتخاري روزهاي 96 95 سال در كشورمان ملت پيروزي روز اميت اس جمهوريت جنوبي پارس منطقه در را دالر ارد 20 ميلي از اين تخريب به هاشمي اهلل آيت دوره در هم
  و كميسيون هر منتخب اعضاي تعداد توسعه برنامه بودجه
  تلفيق ملت كه چرا بگوييم، سخن مردم با صداقت توانستند ماه چند طول در كردهآنان اند. خلق را ايستادگي نيز مقدس دفاع 8ال س در ايران همه براي بزرگي افتخار برساند، ري بهره بردا به خود رفتار بعدشرمنده ها پرداختند مي گان
  بزر مجموع از ممتنع اي ر2 مخالف راي 105 موافق، راي 94
  با امنيت پيشرفت، آرامش، صلح، دنبال ايران دوبرابر به را ميعانات خام نفت صادرات درت جهاني ق ه توطئ برابر در ملت اين مقاومت صنعت تاريخ براي ماندني ياد به روزي ايرانيان صحبتهايش از ديگري بخش در روحاني
  شدند. نمايندگان همچنين كردند. مخالفت جلسه در حاضر ينده 230 است.
  نما بيشتر عزت كشورمان نفت مديران وزير دهند افزايش روزهاي ازجمله ايران بزرگ ملت عليه تحريم يشود. محسوب كشور نفت خاطرنشان سامت جامع طرح به اشاره
  با مجلس داخلي نامه يين قانون 45 ماده اصح طرح فوريت يك
  با توسعه برنامه بودجه تلفيق كميسيون تشكيل خصوص
  در اين كند. مستند را خود گزارش دهد گزارش كشور كل بازرسي 98راي موافق، راي 106 با كميسيون هر منتخب اعضاي
  تعداد خبري: نشست در قضاييه قوه
  سخنگوي شده. داده دادستان به مستندات با رسمي گزارش يك با پرونده جلسه در حاضر نماينده 219 مجموع از ممتنع راي
  مخالف رسيدگي حال در شده وارد العموم مدعي عنوان به
  دادستان يشود. بررسي عادي صورت به مذكور طرح لذا كردند.
  مخالفت يشود. جرم اعام كساني چه عليه نيست معلوم هنوز است نهها رسا مديران با كشور وزير نديشي اهم است
  نشست نرسيده اثبات به هنوز بقايي گناهي
  بي آن اطاعات نه كه است مطرح خارجه وزارت درباره هم مسائلي وزير فضلي» رحماني «عبدالرضا هميشي ند نشست در
  پاد نه. يا شود مي ثابت نيست معلوم هنوز شده گفته قانوني تاي مسووليه زاريها، خبرگ روزنام مديران با شد
  كشور آزاد تلگرامي الهاي كان مديران از يكي خبري نشست دهمين يكصد در قضاييه قوه سخنگوي كه نشست اين در گرفت. قرار مشترك بررسي مورد ان شود
  رس مي تحريف جمهور رييس سخنان گاهي پرونده وضعيت آخرين به پاسخ در قضاييه قوه اول معاون تلگرامي، هاي كانال مديران پرونده درباره خبرنگاران، با
  خود تبادل از پس شد، برگزار كشور وزارت محل در شب
  شنبه اخيرا اينكه با رابطه در سوالي به سخ ژه پا ني محس در اي اطاعات وزير مساله كانالتلگرامي هاي مديران دستگيري كرد. ارائه توضيحاتي بقايي حميد احمدي نژاد ود محم يي رسان شرايط هدرخصوص ان رسه مديران از تعدادي
  نظر است، قضاييه قوه مخاطبش نظر به كه زده يي حرف ها جمهو رييس كه افرادي اين گفت: است، مربوط پرونده اين به شده ادعا گفته كه بارها ژاد احمدي ن اينكه درخصوص اي اژه ني محس برگزاري براي امنيت كامل تحقق به كشور وزير
  انتخابات، قصد هستيم توليدگران به رساندن ياري نبال به دت شد به ما گفت: بنابراين است. نشده برايصادر شان حكمي هنوز شدند دستگير هم قضايي مقامات شده ثابت اين است گناه بي بقايي در امنيتي مشكل چكترين كو كرد: تاكيد اشاره
  انتخابات در را خود دست دارد قصد شخصي كه جايي در اما داريم نم ري كه گي صحبتي در هستم. معذور قانوني لحا از كار جزييات بيان از ايشان نه گفت: دارد، صحت اين آيا كرده اند عذرخواهي او از به پاسخ در ضلي رحمان ندارد. وجود عرصه اين در
  كشور شخصي فرض بر كنيم. مي برخورد آن با كند لمال بيت مردم جيب امنيتي بر عاوه برخي است امنيتي اجماال آنها اتهامات تم هد داش بد نظر قاضي برود دادگاه بايد است مفتوح پرونده اش در داوطلبان انبوه نام ثبت درخصوص مطروحه نكات
  برخي كرد برخورد آن با نبايد آيا دروغ گوي يگيرد ميليارد 50 كه افراد است. عمومي عفت خاف مستهجن مسائل انتشار بودن ايشان از هم كسي است. نرسيده اثبات به ياو هي لذا گنا عليرغم متاسفانه كرد: تصريح جمهوري ست ريا
  انتخابات قضاييه قوه خود قضاييه قوه ضابطين كرد؟ رسيدگي آن پرونده يك به شده تبديل قرارشان نفر كه هستند 8نفر شده بازداشت است. نكرده خواهي معذرت اصاحات حقوق نيازهاي پيش آمده، عمل به هاي
  پيگيري به درازي دس قصد كه را كساني مچ اما نيستند كار اين دنبال امروز هم باشد كرده تامين را قرار اگر هم نفر يك شده آزاد توجه نفر با مرتضوي سعيد پرونده وضعيت آخرين مورد در وي كردن محدود شرايط اين كيفي تحول براي الزم
  قانوني ببرند دست المال بي در دارند قصد همچنين دارند را مردم وال از ام بود شده قول نقل چون كرد: خاطرنشان او است. شده آزاد همان هنوز گفت: پرونده قضات از يكي شدن بازنشسته به اساسي قانون مدنظر شرايط واجدان ايستگان شثب به
  نام قطع را آنها مچ بايد هم موارد برخي در بلكه گرفت بايد نها صحبت نه را تحريف اين البته نيستند مجرم اينها كه جمهور رييس تجديدنظرخواهي مرحله در بود مانده كه بخشي
  قسمت است. نشده فراهم ملت آزادياي
  و ييسجمهور هاي حرف مسائل برخي در كه هستم معتقد من كرد. به كه اوليه گزارش بر بنا گفت جمهور رييس بود. رييسجمهور سازمان شكايت كهريزك پرونده از بخشي مورد در است. ساخت براي ايرباس با مستقيم مذاكرات
  آغاز گفته ييسجمهور كه خواندم ها مه روزنا مثد شود. مي تحريف تعيين براي صالح مرجع گفتم من نيستند مجرم اينها دادند من است. تجديدنظر مرحله در هنوز اجتماعي تامين فناوري علمي معاون ستاري ورنا يلنا هواپيما؛
  قطعات مجرم شدند دستگير تلگرامي هاي نال كا قضيه در كه كساني است اطاعات وزير پرونده اين در اما است. قضاييه قوه بودن مجرم آخرين مورد در سوالي به پاسخ در قضاييه قوه معاون دو با معاونت اين مستقيم مذاكرات شروع از وري هي ري
  جم اين كه ديدم شنيدم را جمهور رييس سخنان خودم من نيستند، است مطرح پرونده اين در مسائلي چون كند اظهارنظر نمي تواند پرونده اين گفت: نيز نژاد احمدي محمود پرونده وضعيت قطعات ساخت امتياز اخذ براي آر ي. اس ايرباي.
  شركت او دهد. نظر نگهبان شوراي ايد حي صه بحث درباره كرد: عنوان ممكن است. نگفته چنين جمهور رييس است شده تحريف فها حر قاضي اگر داريم قانون در ما است. رد مسائل جزو ما قول به مفتوح كه همچنان است شده دادگاه وارد مستقيم به طور سر بر كه سوال اين به پاسخ در وي داد. خبر ايران در
  هواپيما در كشور كل دادستان اينكه با رابطه در سوالي به پاسخ در ين خرني هآمچ شنبه پنج در مثال طور به يي وسيله موارد برخي در است از پرونده طرفين دليلي يك به كند مي رسيدگي را پرونده يك صادر آن با رابطه در حكمي هنوز است رسيدگي حال در در گفت: ايد، رسيد توافق به هواپيما از قطعاتي چه
  ساخت كرده شكايتي آيا خوزستان در دي ژاد احم محمود اظهارات با طه راب كند توديع را آن نتواند فرد شود ادر صق وثي رار اداري اعات به تواند نمي قاضي ديگر بود، وارد شكايت كردند شكايت قاضي است. نشده ايران است قرار كه هستيم قطعاتي ليست كردن نهايي
  حال رسيده ثبت به كشور كل دادستاني دياز ژاد احم محمود شكايت آيا قضاييه قوه كه نيست معنا بدان اين شود. بازداشت دليل همين به كند. رسيدگي شكايت قوه آيا اينكه با رابطه در سوالي به پاسخ اژه ني در محس اي تاكيد ستاري كند. همكاري شركت دو اين با آنها ساخت
  در تهران دادستاني از هم روحانيت ويژه دادگاه از هم من گفت: اه است، دستگ اول معاون دارد. نگه يبازداشت در را يل راد دل اف دارد شروع قص را پرونده خواهد مي وقتي دادستان كرد: تصريح اژهي است، داده مجلس به اعدام به محكومان تعداد از آماري قضاييه قطعات اين كه است اين اصلي موضوع مذاكرات تمام در
  كرد: شده شكايتي فرد اين عليه دادستاني جانب از گنرف ام؛ استعام توصيه داشته رهبري با جلسه يي ياد نژ حمد اينكه به پاسخ در قضا مواردي از يكي بعدي مواد تا كيفري دادرسي آيين 64 ماده از كند بخواهد آماري قضاييه قوه از مجلس همچون جايي اگر
  گفت: شود. توليد ايران
  در است. شده ثبت شكايتي كل دادستان عليه فرد اين جانب از نه نيست، عمومي اذهان تشويش او ورود آيا نشود انتخابات وارد مثل ده رسمي مرجع يك كه است اين شود مي تعقيب به وارد كه ميدهيم. انجام را كار اين باشيم نداشته محدوديت قانون طبق ما بدخواهان ماجراجويي هرگونه با قاطع مقابله
  آماده ارتش كل فرمانده صالحي هلل عطا سرلشكر مهر
  هستيم؛ در امبخش اله حضور با ايران اس امي جمهوري ارتش
  گفت: كننده يت تقو مردم بمباران جزو جهانگيري كانديداتوري با را داوطلبان نگهبان شوراي طرف به راكتور اوليه طراحي تامين براي امي اس جمهوري مرزهاي از فراتر
  جغرافياي متبلور را خود هاي نمندي توا از جديد هيي ها جلو ملي نيست
  منافع آنان ملي امنيت بود اهلل آي هاي توصي آخرين ميكند تاييد ها صالحيت حداقل شد تسليم
  چيني فروردين 29 رسيدن فرا مناسبت به پيامي در وي است.
  كرده دفاع وزير نف حسا ذاكر سپهبد عالي شوراي هيارتييسه عضو يك گفت: نگهبان شوراي فقهاي عضو سازمان سخنگوي كمالوندي بهروز زميني نيروي هاي آفرين حماس بزرگداشت ارتش
  سالروز علي با ديروز عصر آذربايجان جمهوري گيري تصميم نحوه طلبان، اصا انتخاباتي با كسي هر كند تا نگهبان شوراي مشترك بيانيه قرائت حاشيه در اتمي انرژي امي اس جمهوري ارتش گفت: روز اين تبريك ضمن
  قهرمان، دبير رهبري معظم مقام نماينده شمخاني را جهانگيري اسحاق كانديداتوري براي گزارش به كند. تاييد را حيت صاها حداقل قرارداد شدن نهايي به اشاره آژانس ايران معظم فرمانده مسلمين امر ولي فرامين منويات تحت
  ايران درخصوص ديدار ملي امنيت عالي شوراي ايسنا گفتبا گو رو مرعشي حسين داد. شرح فقهاي عضو يزدي مدرسي اهلل يت تسنيم، گفت: چين با اراك راكتور بازطراحي مشاوره خطاي هرگونه لعالي) ظله (مد هاي خامن امام حضرت قوا
  كل ايلنا، گزارش به گفتكرد. گو منيتيو دفاعي مشترك يهاي همكار جمهوري رياست انتخابات در جهانگيري اسحاق ناي يس نو به اشاره با بر نظارت مركزي ستاد كار به آغاز مراسم در ديروز نگهبان وراي است عادالنه قرارداد اين سر بر چيني طرف با آمده دست به قيمت قاطع، پاسخ با را اسران اي وري جمهام عليه دشمن
  راهبردي جمله از آن هاي ريش تروريسم خطر گفت: ديدار اين در شمخاني حطلبان اصا انتخاباتي عالي شوراي در راوان بح از اي گفت: بر نظارت مركزي ستاد گفت: سخناني در جمهوري ست ريا انتخابات اين به پاسخ در ايسنا، گزارش به شد. گرفته درنظر مما احظات كرد. خواهد مواجه ده ران ويكنن
  شديد تمام شود مي ترويج منطقه كشورهاي برخي توسط كه تكفيري انديشه انتخابات براي ان اب طل اص كانديداي وان آرا عن اتفاق به روحاني آقاي است آن مهم است، شده تشكيل وجه بهترين با هميشه مثل انتخابات مشاوره قرارداد قيمت سر بر چين ران اي اخت نظ آيا كه پرسش شدت را كفريا فوعه تدر تروريه جنايت
  ايران كشورهاي پيشرفت رشد از مانع كرده مواجه بحران با را لي عاطق من شوراي اعضاي جلسه همان در كه شد تعيين جمهوري ست ريا ملت دولت، عهده وظايفي ديگري انتخابات هر انتخابات اين ه آمده دست به قيمت گفت: شد، فصل حل اراك راكتور بازطراحي خارجه امور وزارت سخنگوي قاسمي رام يلنا اه رد؛
  محكوم در كشور دو ميان فراوان اشتراكات به اشاره وي مي ود. اس ش ههاي چهر معرفي براي انتخابات ظرفيت از بايد كه بودند معتقد شده گذاشته شته دا مسووليت بهنوعي كه كسي هر نگهبان شوراي دارد عمده تفاوت شد، مطرح چيني طرف سوي از كه اوليه قيمت با شدت به را سوريه در تكفيري هاي ت تروريس هولناك
  جنايت فرهنگي اشتراكات پيوندها منطقه يي سياسي دفاعي، مسائل در كه بود آن بر تاكيد داد: ادامه وي شود. استفاده اص ني طلب وي شود. سپرده اهلش دست به امانت اين بايد كه است امانتي آن در مالي فني لحاظ به ما مدنظر حظات ما تمام اينكه ضمن كشتار اين شهداي بازماندگان سوريه ملت دولت با
  محكوم راهبردي مسائل در مناسبات پيش از بيش گسترش ضرورت بر مذهبي هم تا باشند داشته حضور نيز طلبي صا هاي چهره روحاني آقاي كنار براساس خود وظيفه به مردم صوص خب اناءاهلل ش بايد همه افزود: اخير دور در ويژه به چيني طرف گفت: وي است. شده گرفته درنظر جنايت داشت: اظهار وي كرد. همدردي ابراز وقيحانه
  تلخ اقدامات كرد: خاطرنشان ملي امنيت عالي شوراي دبير كرد. يد طلب تاك اصاح هاي شخصيت هها چهر معرفي براي انتخابات ظرفيت از وظيفه جمهوري رياست انتخابات در شركت كنيم، عمل خدا رضاي ما با خوبي بسياري همكاري پكن در قرارداد اين به مربوط مذاكرات زبونانه حمله در تكفيري اي تروريه رمناجوانمردانه آور
  ش آن پيمان هم كشورهاي برخي امريكا منطقه يي ضدامنيت يكجانبه باشد. داشته ري تي وس انعكاس حبان اصاط صداي هم شود استفاده براي وير يي ده آين براي ريزي نظام تقويت مسير در زيرا است كه شود نهايي نحوي به قرارداد اينكه در ياسي زني رايس اي داشت در كفريا فوعه دگان ره محاص حامل اي وس اتوب به
  انتحاري سياسي حلهاي راه بوده منطقه در تروريستي هاهي گرو مقوم نيز شود. مقابله كند، ايجاد بن بستي هد بخوا كه خطري نوع هر با طرفي از مردم اينكه بر تاكيد با زدي ميدرس بود. خواهد ايران اسي ام جمهوري كمالوندي نبود. اثير ود، ش گرفته درنظر آن در ايران مظات اح يناه بگ كودك زن دهها كشيدن خون خاك به
  سوريه امريكا نامشروع استفاده به اشاره بم ام وي اك ذارد. گرا بحران ايان اختيار اين عالي شوراي كرد: حاطرنشان اخ اصب طل سياسي فعال اين داشته جمهوري ست ريا انتخابات در را اينتخاب عال ين تر ين بهتر بايد بازطراحي مشاوره قرارداد انعقاد به مربوط مذاكرات كرد: اطرنشان منفوخ كارنامه تو ها پلش بر ديگري ننگين برگ دفاع، بي
  و مردم بمباران كرد: تاكيد افغانستان در غيرمتعارف بو زرگ بم از هاي شخصيتهاي از 5نفر اترييسه هي جلسات در داد اتسه هيريي به را خوبي با انتخابات همواره اس مي ام نظ در بحمداهلل داشت: اظهار ند، اش اما است شده دنبال سال يك حدود چيني شركت با اراك راكتور اكنون كرد: تصريح قاسمي افزود. آنها اميان س روري ها
  ت باشد. كشور اين ملي امنيت كننده تقويت تواند نمي هرگز كشورها شدند. تعيين انتخابات در حضور براي مناسب هراد اف وان طل ان اص را ايران در انتخابات برگزاري همچنين وي است. شده برگزار اكي رده نك رها را كار ايراني متخصصان كارشناسان مدت اين طول در اين بيدار آگاه اي دان وجه جهان افكارعمومي اصلي
  پرسش توسط شيميايي هاي سا از استفاده از متعددي موارد كرد: عنوان وي بودند. زاده مل طرف زنگنه، ظريف، جهانگيري، آقايان فر ن5 اي شوراي كرد: تاكيد ندانست قياس قابل كشورها ديگر بهي وجبه اتمي انرژي سازمان مقام اين رده د. اده ان آم را آن اوليه طراحي جنايت اين با چگونه سوريه مردم از حمايت مدعيان كه
  است آن به نسبت مناسب واكنش عدم كه شده ثبت تروريستي هاي گرو آقاي نداشتند آمادگي خودشان سايرين كرد: تاكيد ادامه در شي هر رع كه يكند تا اساسي قانون در ظيفه اش براساس نيز نگهبان ايران اتمي انرژي سازمان متخصصان كرد: تاكيد ادامه در همچنين جنايت با دوگانه برخورد د. آورنم برن دم آيند كنار
  هولناك انساني فجايع بروز موجب انحرافي آدرس اي دادن فرافكني يا داشتند تاكيد اطات اع برگشت رفت در خاتمي آقاي روحاني كه شود احيت تاييد داشته، را استاندارد داق احي كس اكنون هم از چيني طرف جانب از پايه طراحي نهايي تاييد از قبل حتي لتهاي دو سوي از بد خوب به يتپيشگان جنا تقسيم
  و تهديدات به اشاره با وي ود. ش كشوره ديگر در آنها ارگيري سر پشت اطمينان با را مسير اين تا باشد صحنه در حتما فردي كه بود. خواهد نگهبان شوراي اعضاي نظرات قدرت براساس نيز امر ايه است اين اقدامات اين معناي رده از ان آغ را تفضيلي طراحي كار بشر وق حق مدعيان ديگر رگآفرين هاي روه اين
  حامي كرد: تاكيد تروريستي اي روه ظهور ازجمله كشور دو ميان مشترك موسوي خاتمي، آقايان با خاص ور رابطط اين در افزود: وي بگذاريم. دارد را حيت سقف كه را كسي آن كه خواست مردم از همچنين وي بيكار ما متخصصان چيني، طرف توسط اوليه طراحي بررسي مدت در دارند، قرار ضعف موضع در وقتي آنها به پنهان دا كپي
  هاي انجام با ود م اش كه دارد ده ارزن تجارب زمينه اين در ايران پس كه بود اين بر تاكيد موارد همه در شد صحبت نوري ين هوئ چشم تا كنند تاييد كانديداهاست ديگر بين جايگاه باالترين داراي رنامه بو براساس اراك راكتور بازطراحي كار ديگر عبارت به بود، نخواهند هولناكي يتهاي جنا طراحي ها يست ترور شدن تر جري
  باعث شود. مقابله تهديدات اين با كشور دو ميان نزديك اي وگوهگف شود. اقدام محترم سور مه ريي روحاني آقاي احديد از كنند. كور ببينند را ايران مردم آزادي نن وا آنانخ دشمنان است. پيشرفت حال در موردنظر سرعت شده پيشبيني بوديم. شاهد امروز را آن از ديگري نمونه كم شود
ايران در توليد گاز از قطر پيشي گرفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
ايران در توليد گاز از قطر پيشي گرفت
رييس‌جمهور در مراسم بهره‌برداري از ۶ فاز منطقه انرژي پارس جنوبي:


 آنان كه به بهشتي و هاشمي توهين كردند امروز شرمنده‌اند      انقلاب نكرديم كه يكديگر را تخريب و رو به ‌روي هم بايستيم«روزهاي افتخار ايرانيان»؛ از 29 اسفند ماه سال 1329خورشيدي كه صنعت نفت كشورمان ملي شد تا 27فروردين ماه سال 96 كه صنعت نفت و گاز ايران توانست يكي از مهم‌ترين گام‌هايش را براي توسعه بردارد و از نظر برداشت در منابع، قطر را پشت سر بگذارد 7دهه پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته است. 7دهه‌يي كه در نهايت با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد منجر به بهره‌برداري از يكي از روياهاي ايرانيان در زمينه نفت و گاز شد.   با توجه به منابع مشتركي كه ايران و قطر در پارس جنوبي داشتند بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد يكي از برنامه‌هايي كه به عنوان اولويت در دستور كار قرار گفت، توسعه فازهاي پارس جنوبي بود كه با تزريق منابع مالي و مديريت مناسب، كار ساخت سكوها، حفاري چاه‌ها در دريا، احداث خطوط لوله در دريا و ساخت پالايشگاه در خشكي با جديت دنبال شد به گونه‌يي كه اواسط شهريور ١٣٩٥ براي نخستين ‌بار توليد و تزريق گاز شيرين فازهاي ٢٠و٢١ با استفاده از گاز ترش دريافتي از خط لوله گاز ترش فازهاي ٦، ٧، ٨ به شبكه سراسري آغاز شد.

كمتر از 6 ماه بعد از آن روزها، رييس‌جمهور راهي عسلويه شد تا شخصا در مراسم بهره‌برداري از اين پروژه‌ها شركت كند. روحاني اين روز را يكي از روزهاي ماندگار تاريخ معاصر كشورمان ارزيابي كرد كه در حافظه جمعي ايرانيان به عنوان يك روز پر افتخار باقي مي‌ماند. رييس‌جمهور در مراسم بهره‌برداري از ۶ فاز منطقه انرژي پارس جنوبي، ايران قدرتمند و عزت ايرانيان را در سايه اقتصاد قدرتمند و مقاومتي دانست و تاكيد كرد: ۲۷فروردين ۹۶و افتتاح 6 فاز پارس جنوبي روز ماندگار صنعت، نفت و مديريت ايراني و روز تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت است.

در كنار بحث توسعه زيرساخت‌هاي انرژي ايران، روحاني اشاره‌يي هم به جماعتي داشت كه از سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب تا به امروز همواره در برابر توسعه موضع‌گيري مي‌كردند، كساني كه هم در زمان شهيد بهشتي و هم در دوره‌ آيت‌الله هاشمي به تخريب اين بزرگان مي‌پرداختند و بعد‌ها شرمنده رفتار خود شدند. روحاني در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به طرح جامع سلامت خاطرنشان كرد:«زماني كه طرح تحول سلامت در ايران به ثمر نشست و مردم در بيمارستان‌ها مجبور نبودند طلاي همسران و فرش زير پاي خود را بفروشند و همه ايرانيان در شهر و روستا تحت پوشش درماني قرار گرفتند، روز فخر و افتخار براي ما ايرانيان بود.» روز ماندگار صنعت نفت

رييس‌جمهور در مراسم بهره‌برداري از ۶فاز منطقه انرژي پارس جنوبي، ايران قدرتمند و عزت ايرانيان را در سايه اقتصاد قدرتمند و مقاومتي دانست و تاكيد كرد: ۲۷فروردين ۹۶ و افتتاح 6 فاز پارس جنوبي روز ماندگار صنعت، نفت و مديريت ايراني و روز تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت است.  به گزارش پاد، حسن روحاني در اين مراسم كه ديروز در عسلويه برگزار شد، اظهار كرد: بهره‌برداري از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري كشور در حوزه انرژي مايه افتخار است.

رييس‌جمهور افتتاح همزمان چندين فاز در پارس جنوبي و بهره‌برداري از لايه نفت پارس جنوبي در كنار افتتاح چند پروژه پتروشيمي در اين منطقه را روزي تاريخي، بي‌نظير و فراموش نشدني توصيف كرد و گفت: اينكه ايران قدرتمند مي‌تواند در يك روز طرح‌هايي با بيش از ۲۰ميليارد دلار را در منطقه پارس جنوبي به بهره‌برداري برساند، افتخار بزرگي براي همه ايرانيان و روزي به ياد ماندني براي تاريخ صنعت نفت كشور محسوب مي‌شود.

 بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز

روحاني در ادامه آيين افتتاح رسمي فازهاي ۱۷، ۱۸، ۱۹،۲۰، ۲۱ ميدان گازي پارس جنوبي و افتتاح فاز يك طرح توسعه لايه‌هاي نفتي ميدان مشترك پارس جنوبي اظهار كرد: امروز روز پرافتخاري براي كارگران و مهندسان صنعت نفت و مديريت صنعتي كشور است و روز عزت بيشتر براي ايرانيان محسوب مي‌شود كه در آن شاهد افتتاح بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي به دست مديران، جوانان و طراحان ايراني هستيم.

رييس‌جمهور با اشاره به 4 بار حضور خود در منطقه پارس جنوبي طي فعاليت دولت يازدهم خاطرنشان كرد: هر بار كه به اين منطقه آمده‌ايم شاهد گام‌هاي بلندي در توسعه و پيشرفت كشور بوده‌ايم.  روحاني با تاكيد بر اينكه بزرگ‌ترين هدف ما ايرانيان، ايران پيشرفته و پيشرو است، اظهار كرد: يادمان باشد كه بزرگ‌ترين هدف ما آن است كه ايران را به نقطه اوجي برسانيم كه همه ايرانيان در تاريخ در انتظار آن بودند. رييس‌جمهور با بيان اينكه از دوران پس از انقلاب اسلامي، روزهاي بزرگي در تاريخ كشورمان شاهد بوديم، اظهار كرد: روز پيروزي انقلاب اسلامي، روز به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوري اسلامي ايران و آرا مردم به جمهوريت و اسلاميت و روز پيروزي ملت ايران در ۸ سال دفاع مقدس و نيز ايستادگي و مقاومت اين ملت در برابر توطئه‌ جهاني تحريم عليه ملت بزرگ ايران ازجمله روزهاي پرافتخار ملت ايران است و امروز نيز به فضل الهي شاهد شكوفايي‌ها، مقاومت‌ها، ايستادگي‌ها و تلاش‌هاي اين ملت هستيم.  روحاني تصريح كرد: افتتاح و شروع به كار يك سكوي نفتي، پالايشگاه و فازهاي مختلف به معناي آن است كه كارگران، مهندسان و مديران، ماه‌ها و سال‌ها در گرما و سرما، دريا و زمين، تلاش، فداكاري و ايثار كرده‌اند تا امروز ثمره كار آنها را مشاهده كنيم. روزهاي پر افتخار ايرانيان

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: ديروز در مراسم افتتاح ده‌ها پروژه صنعت دفاعي كشور، وقتي كه چندين طرح جديد موشكي و هواپيماي جنگنده و هلي‌كوپتر ملي به‌طور همزمان به افتتاح رسيد، احساس غرور و افتخار كردم چرا كه در ۸ سال دفاع مقدس، هر روز به فكر پيشرفت صنعت دفاعي كشور، براي قدرت سرزمين مقدس‌مان بوديم.

روحاني خاطرنشان كرد: زماني كه اقتصاددانان كشورمان توانستند، تورم ۴۵درصد را تك‌رقمي كنند نيز روز افتخار براي ما ايرانيان بود. همچنين روزي كه شاهد بوديم رشد اقتصادي كشورمان بعد از ۱۲ سال انتظار براي نخستين بار از ۸ درصد عبور كرد، نيز روز افتخار براي همه ما ايرانيان بود. رييس‌جمهور اضافه كرد: روزي كه توانستيم در مقابل ۶ قدرت جهاني حق ملت ايران را به كرسي بنشانيم و فرداي شب قدر ۲۳ ماه رمضان، پيروزي بزرگي را در سايه دعاي مردم و رهبري عزيز و قدرت ديپلماسي كشورمان شاهد بوديم، اين نيز روز افتخار ما ايرانيان بود.  روحاني خاطرنشان كرد: زماني كه طرح تحول سلامت در ايران به ثمر نشست و مردم در بيمارستان‌ها مجبور نبودند طلاي همسران و فرش زير پاي خود را بفروشند و همه ايرانيان در شهر و روستا تحت پوشش درماني قرار گرفتند، روز فخر و افتخار براي ما ايرانيان بود.

رييس‌جمهور گفت: امروز نيز شاهد يك افتخار ديگري هستيم، چرا كه امروز روز تحقق اقتصاد مقاومتي است، صنعت نفت و مديران نفتي كشورمان در سال ۹۵ و ۹۶ روزهاي پرافتخاري را خلق كرده‌اند. آنان در طول چند ماه توانستند قدرت صادرات نفت خام و ميعانات را به دوبرابر افزايش دهند و وزير و مديران نفت كشورمان در اوپك توانستند، حق غصب شده ملت ايران را بازپس بگيرند و توليد نفت را در بازار جهاني همزمان با كاهش ديگر توليدكنندگان نفت به مرز قبل از تحريم برسانند. لذا ۲۷ فروردين ۹۶ روز ماندگاري براي صنعت نفت و گاز كشور محسوب مي‌شود. مشاركت عمومي در 29 ارديبهشت‌‌ماه

روحاني با تاكيد بر اينكه عزت ما در سايه اقتصاد مقاومتي است، گفت: امروز از يك طرف، شاهد امنيت و آرامش و صداي بلند آزادي ملت ايران در سراسر كشور هستيم و ان‌شاء‌الله شاهد مشاركت بزرگ ملت ايران نيز در ۲۹ ارديبهشت خواهيم بود.  رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: اينكه امروز در يك ميدان مشترك از ميزان برداشت كشور همسايه در همين ميدان سبقت مي‌گيريم و ظرفيت توليد از ۲۴۰ميليون مترمكعب گاز در آغاز به‌كار دولت يازدهم بعد از 3.5سال به ۵۷۵ميليون مترمكعب رسيده و به بيش از دوبرابر افزايش داشته است، نشانگر آن است كه «ما مي‌توانيم» لذا اگر با هم وحدت داشته باشيم و دست به دست هم بدهيم، «مي‌توانيم.» روحاني تصريح كرد: عزت، پيشرفت، آرامش و موفقيت دوباره و حركت به سمت قله‌هاي پيشرفت در صورتي است كه همه دست به دست هم بدهيم و به دنبال مسائل جزيي و پيش پا افتاده نباشيم.  رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: ملت ايران، ملتي فرهنگي و عاشق قرآن و اهل بيت (ع) بوده و عشق به اخلاق دارد، لذا نبايد اجازه داد تا فضاي جامعه با دروغ، تهمت و گفتن سخن خلاف، آلوده شود و بايد اخلاق و رفتار ما نشانگر راستگويي، شفافيت و احترام به حقوق يكديگر باشد.  روحاني با تاكيد بر اينكه بايد به بزرگان خود احترام بگذاريم، خاطرنشان كرد: همگان ديديم عده‌يي كه روزي به شهيد بهشتي توهين مي‌كردند، بعد از شهادت ايشان، سال‌ها شرمنده بودند، همچنين شاهد بوديم كه آنهايي كه روزي به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني توهين مي‌كردند، امروز بعد از پرواز روح او به آسمان‌ها، شرمنده هستند، لذا نبايد كاري كرد كه در برابر افتخارات و بزرگان كشور شرمنده باشيم.

رييس‌جمهور تصريح كرد: بايد برادرانه در كنار هم و دستگير يكديگر باشيم و با نهايت صداقت با مردم سخن بگوييم، چرا كه ملت ايران دنبال صلح، آرامش، پيشرفت، امنيت و عزت بيشتر است.نویسنده:
بي‌گناهي بقايي هنوز به اثبات نرسيده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
بي‌گناهي بقايي هنوز به اثبات نرسيده است
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري:


سخنگوي قوه ‌قضاييه در يكصد و دهمين نشست خبري خود با خبرنگاران، درباره پرونده مديران كانال‌هاي تلگرامي، محمود احمدي‌نژاد و حميد بقايي توضيحاتي ارائه كرد. محسني‌‌اژه‌اي درخصوص اينكه احمدي‌نژاد بارها گفته بقايي بي‌گناه است و اين ثابت شده و مقامات قضايي هم از او عذرخواهي كرده‌اند آيا اين صحت دارد، گفت: نه ايشان پرونده‌اش مفتوح است و بايد دادگاه برود و قاضي نظر بدهد و لذا بي‌گناهي او به اثبات نرسيده است. كسي هم از ايشان معذرت‌خواهي نكرده است.

وي در مورد آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي با توجه به بازنشسته شدن يكي از قضات پرونده گفت: هنوز همان قسمت و بخشي كه مانده بود در مرحله تجديدنظرخواهي است. در مورد بخشي از پرونده كهريزك و شكايت سازمان تامين اجتماعي هنوز در مرحله تجديدنظر است.

معاون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد نيز گفت: اين پرونده به‌طور مستقيم وارد دادگاه شده است و همچنان مفتوح و در حال رسيدگي است و هنوز حكمي در رابطه با آن صادر نشده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با اينكه آيا قوه قضاييه آماري از تعداد محكومان به اعدام به مجلس داده است، گفت: اگر جايي همچون مجلس از قوه قضاييه آماري بخواهد و ما طبق قانون محدوديت نداشته باشيم اين كار را انجام مي‌دهيم.

 يكي از مديران كانال‌هاي تلگرامي آزاد شد

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به آخرين وضعيت پرونده دستگيري مديران كانال‌هاي تلگرامي و مساله وزير اطلاعات كه ادعا شده به اين پرونده مربوط است، گفت: اين افرادي كه دستگير شدند هنوز حكمي براي‌شان صادر نشده است. بنابراين از بيان جزييات كار از لحا‌ظ قانوني معذور هستم. در صحبتي كه داشتم اتهامات آنها اجمالا امنيتي است و برخي علاوه بر امنيتي بودن انتشار مسائل مستهجن و خلاف عفت عمومي است. افراد بازداشت شده ۸نفر هستند كه 2 نفر قرارشان تبديل شده يك نفر آزاد شده يك نفر هم اگر قرار را تامين كرده باشد امروز آزاد شده است.  او خاطرنشان كرد: چون نقل‌قول شده بود از رييس‌جمهور كه اينها مجرم نيستند البته اين تحريف صحبت رييس‌جمهور بود. رييس‌جمهور گفت بنا بر گزارش اوليه كه به من دادند اينها مجرم نيستند من گفتم مرجع صالح براي تعيين مجرم بودن قوه قضاييه است. اما در اين پرونده وزير اطلاعات نمي‌تواند اظهارنظر كند چون مسائلي در اين پرونده مطرح است كه به قول ما جزو مسائل رد است. ما در قانون داريم اگر قاضي يك پرونده را رسيدگي مي‌كند و به يك دليلي طرفين پرونده از قاضي شكايت كردند و شكايت وارد بود، ديگر قاضي نمي‌تواند به شكايت رسيدگي كند.

اژه‌اي تصريح كرد: دادستان وقتي مي‌خواهد پرونده را شروع كند از ماده ۶۴ آيين دادرسي كيفري تا مواد بعدي يكي از مواردي كه وارد به تعقيب مي‌شود اين است كه يك مرجع رسمي مثل بازرسي كل كشور گزارش دهد و گزارش خود را مستند كند. اين پرونده با يك گزارش رسمي با مستندات به دادستان داده شده. دادستان به عنوان مدعي‌العموم وارد شده و در حال رسيدگي است و هنوز معلوم نيست عليه چه كساني اعلام جرم مي‌شود. مسائلي هم درباره وزارت خارجه مطرح است كه نه اطلاعات آن گفته شده و هنوز معلوم نيست ثابت مي‌شود يا نه. گاهي سخنان رييس‌جمهور تحريف مي‌شود

محسني ‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با اينكه اخيرا رييس‌جمهور حرف‌هايي زده كه به نظر مخاطبش قوه قضاييه است، گفت: ما به‌شدت به‌دنبال ياري رساندن به توليدگران هستيم و قصد مچ‌گيري نداريم اما در جايي كه شخصي قصد دارد دست خود را در جيب مردم و بيت‌المال كند با آن برخورد مي‌كنيم. بر فرض شخصي كه ۵۰ميليارد مي‌گيرد و دروغ مي‌گويد آيا نبايد با آن برخورد كرد و به پرونده آن رسيدگي كرد؟ ضابطين قوه قضاييه و خود قوه قضاييه هم به دنبال اين كار نيستند اما مچ كساني را كه قصد دست‌درازي به اموال مردم را دارند و همچنين قصد دارند در بيت‌المال دست ببرند را نه تنها بايد گرفت بلكه در برخي موارد هم بايد مچ آنها را قطع كرد. من معتقد هستم كه در برخي مسائل حرف‌هاي رييس‌جمهور تحريف مي‌شود. مثلا در روزنامه‌ها خواندم كه رييس‌جمهور گفته است كساني كه در قضيه كانال‌هاي تلگرامي دستگير شدند مجرم نيستند، من خودم سخنان رييس‌جمهور را شنيدم و ديدم كه اين حرف‌ها تحريف شده است و رييس‌جمهور چنين نگفته است. ممكن است در برخي موارد وسيله‌يي به‌طور مثال در پنج‌شنبه آخرين ساعات اداري قرار وثيقه‌يي صادر شود و فرد نتواند آن را توديع كند و به همين دليل بازداشت شود. اين بدان معنا نيست كه قوه قضاييه قصد دارد افراد را بي‌دليل در بازداشت نگه دارد. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به اينكه احمدي‌نژاد جلسه‌يي با رهبري داشته و توصيه شده كه وارد انتخابات نشود آيا ورود او تشويش اذهان عمومي نيست، عنوان كرد: درباره بحث صلاحيت‌ها بايد شوراي نگهبان نظر دهد.  او همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با اينكه دادستان كل كشور در رابطه با اظهارات محمود احمدي‌نژاد در خوزستان آيا شكايتي كرده و آيا شكايت محمود احمدي‌نژاد از دادستاني كل كشور به ثبت رسيده است، گفت: من هم از دادگاه ويژه روحانيت و هم از دادستاني تهران استعلام گرفته‌ام؛ نه از جانب دادستاني عليه اين فرد شكايتي شده و نه از جانب اين فرد عليه دادستان كل شكايتي ثبت شده است.نویسنده:
طراحي اوليه راكتور به طرف چيني تسليم شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
طراحي اوليه راكتور به طرف چيني تسليم شد


بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي در حاشيه قرائت بيانيه مشترك ايران و آژانس اشاره به نهايي شدن قرارداد مشاوره بازطراحي راكتور اراك با چين گفت: قيمت به دست آمده با طرف چيني بر سر اين قرارداد عادلانه است و ملاحظات ما درنظر گرفته شد.  به گزارش ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختلاف‌نظر ايران و چين بر سر قيمت قرارداد مشاوره بازطراحي راكتور اراك حل و فصل شد، گفت: قيمت به دست آمده با قيمت اوليه كه از سوي طرف چيني مطرح شد، تفاوت عمده دارد ضمن اينكه تمام ملاحظات مدنظر ما به لحاظ فني و مالي در آن درنظر گرفته شده است.  وي گفت: طرف چيني به ويژه در دور اخير مذاكرات مربوط به اين قرارداد در پكن همكاري بسياري خوبي با ما داشت و رايزني‌هاي سياسي در اينكه قرارداد به نحوي نهايي شود كه ملاحظات ايران در آن درنظر گرفته شود، بي‌تاثير نبود. كمالوندي خاطرنشان كرد: مذاكرات مربوط به انعقاد قرارداد مشاوره بازطراحي راكتور اراك با شركت چيني حدود يك سال دنبال شده است اما در طول اين مدت كارشناسان و متخصصان ايراني كار را رها نكرده و طراحي اوليه آن را آماده كرده‌اند.  اين مقام سازمان انرژي اتمي همچنين در ادامه تاكيد كرد: متخصصان سازمان انرژي اتمي ايران حتي قبل از تاييد نهايي طراحي پايه از جانب طرف چيني از هم‌اكنون كار طراحي تفضيلي را آغاز كرده‌اند و معناي اين اقدامات اين است كه در مدت بررسي طراحي اوليه توسط طرف چيني، متخصصان ما بيكار نخواهند بود، به عبارت ديگر كار بازطراحي راكتور اراك براساس برنامه پيش‌بيني شده و سرعت موردنظر در حال پيشرفت است.

 نویسنده:
شوراي نگهبان داوطلبان را با حداقل صلاحيت‌ها تاييد مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
شوراي نگهبان داوطلبان را با حداقل صلاحيت‌ها تاييد مي‌كند


عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان تلاش مي‌كند هر كسي با حداقل صلاحيت‌ها را تاييد كند. به‌گزارش تسنيم، آيت‌الله مدرسي يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان ديروز در مراسم آغاز به كار ستاد مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري در سخناني گفت: ستاد مركزي نظارت بر انتخابات مثل هميشه با بهترين وجه تشكيل شده است، مهم آن است كه اين انتخابات و هر انتخابات ديگري وظايفي به‌عهده دولت، ملت و شوراي نگهبان و هر كسي كه به‌نوعي مسووليت داشته‌، گذاشته شده و امانتي است كه بايد اين امانت به دست اهلش سپرده شود.  وي افزود: همه بايد ان‌شاءالله و به‌خصوص مردم به وظيفه خود براساس رضاي خدا عمل كنيم، شركت در انتخابات رياست‌جمهوري وظيفه است زيرا در مسير تقويت نظام و پي‌ريزي براي آينده‌يي قوي‌تر براي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.  مدرسي‌يزدي با تاكيد بر اينكه مردم بايد بهترين و عالي‌ترين انتخاب را در انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشند، اظهار داشت: بحمدالله در نظام اسلامي همواره انتخابات با خوبي و پاكي برگزار شده است.  وي همچنين برگزاري انتخابات در ايران را به هيچ‌وجه با ديگر كشورها قابل قياس ندانست و تاكيد كرد: شوراي نگهبان نيز براساس وظيفه‌اش در قانون اساسي تلاش مي‌كند كه هر كس حداقل صلاحيت و استاندارد را داشته، تاييد صلاحيت شود كه اين امر نيز براساس قدرت و نظرات اعضاي شوراي نگهبان خواهد بود.  وي همچنين از مردم خواست كه آن كسي را كه سقف صلاحيت را دارد و داراي بالاترين جايگاه بين ديگر كانديداهاست تاييد كنند تا چشم دشمنان و آناني كه نمي‌خواهند آزادي مردم ايران را ببينند كور كنند.نویسنده:
كانديداتوري جهانگيري جزو آخرين توصيه‌هاي آيت‌الله بود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
كانديداتوري جهانگيري جزو آخرين توصيه‌هاي آيت‌الله بود


يك عضو هيات‌رييسه شوراي عالي انتخاباتي اصلاح‌طلبان، نحوه تصميم‌گيري براي كانديداتوري اسحاق جهانگيري را شرح داد.  حسين مرعشي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به نام‌نويسي اسحاق جهانگيري در انتخابات رياست‌جمهوري گفت: پس از بحث‌هاي فراوان در شوراي عالي انتخاباتي اصلاح‌طلبان آقاي روحاني به اتفاق آرا به‌عنوان كانديداي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري تعيين شد كه در همان جلسه اعضاي شوراي عالي معتقد بودند كه بايد از ظرفيت انتخابات براي معرفي چهره‌هاي اصلاح‌طلب نيز استفاده شود.  وي ادامه داد: تاكيد بر آن بود كه در كنار آقاي روحاني چهره‌هاي اصلاح‌طلبي نيز حضور داشته باشند تا هم از ظرفيت انتخابات براي معرفي چهره‌ها و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب استفاده شود و هم صداي اصلاح‌طلبان انعكاس وسيع‌تري داشته باشد. از طرفي با هر نوع خطري كه بخواهد بن‌بستي ايجاد كند، مقابله شود.  اين فعال سياسي اصلاح‌طلب خاطرنشان كرد: شوراي عالي اين اختيار را به هيات‌رييسه داد و در جلسات هيات‌رييسه 5 نفر از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب به‌عنوان افراد مناسب براي حضور در انتخابات تعيين شدند. اين 5 نفر آقايان جهانگيري، ظريف، زنگنه، بي‌طرف و ملك‌زاده بودند.  مرعشي در ادامه تاكيد كرد: سايرين خودشان آمادگي نداشتند و آقاي روحاني و آقاي خاتمي در رفت و برگشت اطلاعات تاكيد داشتند كه فردي حتما در صحنه باشد تا اين مسير را با اطمينان پشت سر بگذاريم. وي افزود: در اين رابطه به‌طور خاص با آقايان خاتمي، موسوي خوئيني‌ها و نوري صحبت شد و در همه موارد تاكيد بر اين بود كه پس از صلاحديد آقاي روحاني رييس‌جمهور محترم اقدام شود.

 نویسنده:
بمباران مردم تقويت‌كننده امنيت ملي آنان نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
بمباران مردم تقويت‌كننده امنيت ملي آنان نيست


سپهبد ذاكر حسن‌اف وزير دفاع جمهوري آذربايجان عصر ديروز با علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و درخصوص همكاري‌هاي مشترك دفاعي و امنيتي گفت‌وگو كرد.  به گزارش ايلنا، شمخاني در اين ديدار گفت: خطر تروريسم و ريشه‌هاي آن از جمله انديشه تكفيري كه توسط برخي كشورهاي منطقه ترويج مي‌شود تمام منطقه را با بحران مواجه كرده و مانع از رشد و پيشرفت كشورهاي اسلامي مي‌شود.  وي با اشاره به اشتراكات فراوان ميان دو كشور در مسائل دفاعي، سياسي و منطقه‌يي و پيوندها و اشتراكات فرهنگي و مذهبي بر ضرورت گسترش بيش از پيش مناسبات در مسائل راهبردي تاكيد كرد.   دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: اقدامات يكجانبه و ضدامنيت منطقه‌يي امريكا و برخي كشورهاي هم‌پيمان آن نيز مقوم گروه‌هاي تروريستي در منطقه بوده و راه‌حل‌هاي سياسي پايان بحران را ناكام مي‌گذارد.  وي با اشاره به استفاده نامشروع امريكا از بمب‌هاي بزرگ و غيرمتعارف در افغانستان تاكيد كرد: بمباران مردم و كشورها هرگز نمي‌تواند تقويت‌كننده امنيت ملي اين كشور باشد.  وي عنوان كرد: موارد متعددي از استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط گروه‌هاي تروريستي ثبت شده كه عدم واكنش مناسب نسبت به آن يا فرافكني و دادن آدرس‌هاي انحرافي موجب بروز فجايع انساني و به‌كارگيري آنها در ديگر كشورها مي‌شود. وي با اشاره به تهديدات مشترك ميان دو كشور ازجمله ظهور گروه‌هاي تروريستي تاكيد كرد: ايران در اين زمينه تجارب ارزنده‌يي دارد كه تلاش مي‌شود با انجام گفت‌وگوهاي نزديك ميان دو كشور با اين تهديدات مقابله شود.

 نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/28
روي موج خبر


در فصل انتخابات صحبتي درباره برجام ندارم؛ ايلنا   علي‌اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي گفت: در فصل انتخابات صحبتي در زمينه برجام ندارم. وي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا از برجام به عنوان نقطه قوت دولت يازدهم مي‌توان ياد كرد، گفت: بنده در فصل انتخابات صحبتي در اين زمينه ندارم و حرفي نمي‌زنم. او درباره سانتريفيوژ‌هاي نسل جديدIR8 اظهار داشت: در حال تست و آماده‌سازي و در مرحله گازرساني است.

اقدام نظامي آمريكا عليه سوريه سبب تشويق تروريست‌ها شد؛ ايرنا  حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس شوراي اسلامي در امور بين‌الملل گفت: اقدام نظامي آمريكا نه تنها عامل روحيه‌بخش به تروريست‌ها بود بلكه سبب تشويق آنها و ارتكاب جنايت تروريستي عليه زنان و كودكان فوعه و كفرياي آزاد شده از چنگال تروريست‌ها شد. وي با قدرداني از تلاش دولت سوريه در نجات مردم فوعه و كفريا از چنگال تروريست‌ها افزود: مقاومت مردم قهرمان سوريه و از جمله مردم صبور فوعه و كفريا مقابل تروريست‌ها و حاميان آنها ستودني است.

پيشنهادات كميسيون اصل نود براي تقويت بعد نظارتي به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود؛ ايسنا   بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس، با اشاره به جلسه عصر روز گذشته كميسيون اصل نود گفت: همچنين پرونده‌هاي تحقيق و تفحص در ادوار گذشته مجلس طرح شد و اين موضوع به بحث گذاشته شد كه بايد راهكاري پيدا شود يا در صورت نياز آيين‌نامه مجلس به نحوي اصلاح شود كه اثرگذاري بعد نظارتي مجلس تقويت شود. يكي از اين راهكارها مي‌تواند تبديل كميسيون اصل نود مجلس به ديوان باشد. در همين راستا پيشنهاداتي از سوي كميسيون براي افزايش قدرت نظارتي مجلس به صحن علني ارائه خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: ما بايد به سمتي برويم كه بعد نظارتي مجلس تقويت شود چرا كه بخش عمده مشكلات كشور از فسادهاي اقتصادي و معضلات متعدد به عدم نظارت قوي، دقيق و اثربخش بر مي‌گردد و همه مي‌دانند اين وضعيت رضايت‌بخش نيست.

ادعاهاي مقامات سعودي عليه ايران در پاريس؛ پايگاه خبري يمن ۲۴  تركي الفيصل، شاهزاده سعودي و رييس پيشين دستگاه اطلاعاتي عربستان در يك كنفرانس با عنوان «اوضاع يمن و نيازمندي‌هاي صلح» كه به ميزباني سفارت يمن در پاريس در موسسه جهان عرب برگزار شد، با طرح اتهاماتي بي‌اساس عليه ايران و با بيان اينكه علي عبدالله صالح خواهان قدرت در يمن است، گفت: حوثي‌ها به دنبال اين هستند كه يمن را در مسيري ايدئولوژيك كه مورد حمايت ايران است، هدايت كنند و در نتيجه منطقه را وارد يك مناقشه ايدئولوژيك و طايفه‌يي كنند كه آينده همسايگان يمن را تهديد مي‌كند. همچنين در اين كنفرانس احمد عسيري، مشاور وزير دفاع عربستان و سخنگوي ائتلاف عربي عليه حوثي‌ها در ادعاهايي خصمانه عليه كشورمان، ايران را به ايجاد بي‌ثباتي و ناامني در يمن متهم كرد و گفت كه ايران از نيروهاي تحت حمايت خود از جمله حزب‌الله براي تاثيرگذاري در كشورهاي منطقه استفاده مي‌كند.

طرح اصلاح تشكيل كميسيون تلفيق برنامه و بودجه عادي بررسي مي‌شود؛ خانه ملت  نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح اصلاح ماده 45قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص تشكيل كميسيون تلفيق بودجه و برنامه توسعه و تعداد اعضاي منتخب هر كميسيون با 94راي موافق، 105راي مخالف و 2راي ممتنع از مجموع 230نماينده حاضر در جلسه مخالفت كردند. همچنين نمايندگان با يك فوريت طرح اصلاح ماده 45 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص تشكيل كميسيون تلفيق بودجه و برنامه توسعه و تعداد اعضاي منتخب هر كميسيون با 106راي موافق، 89راي مخالف و 2راي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر در جلسه مخالفت كردند. لذا طرح مذكور به صورت عادي بررسي مي‌شود.

نشست هم‌انديشي وزير كشور با مديران رسانه‌ها ؛ پاد   در نشست هم‌انديشي «عبدالرضا رحماني‌فضلي» وزير كشور با مديران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، مسووليت‌هاي قانوني رسانه‌ها مورد بررسي مشترك قرار گرفت. در اين نشست كه شنبه شب در محل وزارت كشور برگزار شد، پس از تبادل نظر تعدادي از مديران رسانه‌ها درخصوص شرايط رسانه‌يي انتخابات، وزير كشور به تحقق كامل امنيت براي برگزاري انتخابات اشاره و تاكيد كرد: كوچك‌ترين مشكل امنيتي در كشور در اين عرصه وجود ندارد. رحماني‌فضلي در پاسخ به برخي نكات مطروحه درخصوص ثبت نام انبوه داوطلبان در انتخابات رياست‌جمهوري تصريح كرد: متاسفانه عليرغم پيگيري‌هاي به عمل آمده، پيش‌نيازهاي حقوق و اصلاحات قانوني لازم براي تحول كيفي اين شرايط و محدود كردن ثبت‌نام به شايستگان و واجدان شرايط مدنظر قانون اساسي و آزادي‌هاي ملت فراهم نشده است.

آغاز مذاكرات مستقيم با ايرباس براي ساخت قطعات هواپيما؛ ايلنا  سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري از شروع مذاكرات مستقيم اين معاونت با دو شركت ايرباس و ‌اي. تي. آر براي اخذ امتياز ساخت قطعات هواپيما در ايران خبر داد. وي در پاسخ به اين سوال كه بر سر ساخت چه قطعاتي از هواپيما به توافق رسيده‌ايد، گفت: در حال نهايي كردن ليست قطعاتي هستيم كه قرار است ايران در ساخت آنها با اين دو شركت همكاري كند. ستاري تاكيد كرد: در تمام مذاكرات موضوع اصلي اين است كه اين قطعات در ايران توليد شود.

آماده مقابله قاطع با هرگونه ماجراجويي بدخواهان هستيم؛ مهر   سرلشكر عطا‌الله صالحي فرمانده كل ارتش گفت: ارتش جمهوري اسلامي ايران با حضور الهام‌بخش در جغرافياي فراتر از مرزهاي جمهوري اسلامي براي تامين منافع ملي جلوه‌هايي جديد از توانمندي‌هاي خود را متبلور كرده است. وي در پيامي به مناسبت فرا رسيدن ۲۹ فروردين سالروز ارتش و بزرگداشت حماسه ‌آفريني‌هاي نيروي زميني قهرمان، ضمن تبريك اين روز گفت: ارتش جمهوري اسلامي ايران تحت منويات و فرامين ولي امر مسلمين و فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) هرگونه خطاي راهبردي دشمن عليه جمهوري اسلامي ايران را با پاسخ قاطع، شديد و ويران‌‌كننده مواجه خواهد كرد.

ايران جنايت تروريست‌ها در فوعه و كفريا را به‌شدت محكوم كرد؛ ايلنا  بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه جنايت هولناك تروريست‌هاي تكفيري در سوريه را به‌شدت محكوم و با دولت و ملت سوريه و بازماندگان شهداي اين كشتار تلخ و وقيحانه ابراز همدردي كرد. وي اظهار داشت: جنايت شرم‌آور و ناجوانمردانه تروريست‌هاي تكفيري در حمله زبونانه انتحاري به اتوبوس‌هاي حامل محاصره‌شدگان فوعه و كفريا در سوريه و به خاك و خون كشيدن ده‌ها زن و كودك بي‌گناه و بي‌دفاع، برگ ننگين ديگري بر پلشتي‌ها و كارنامه منفور تروريست‌ها و حاميان آنها افزود. قاسمي تصريح كرد: اكنون پرسش اصلي افكارعمومي جهان و وجدان‌هاي آگاه و بيدار اين است كه مدعيان حمايت از مردم سوريه چگونه با اين جنايت هولناك كنار مي‌آيند و دم برنمي‌آورند. برخورد دوگانه با جنايت و تقسيم جنايت‌پيشگان به خوب و بد از سوي دولت‌هاي حامي اين گروه‌هاي مرگ‌آفرين و ديگر مدعيان حقوق‌بشر و كمك‌هاي پيدا و پنهان به آنها وقتي در موضع ضعف قرار دارند، باعث جري‌تر شدن تروريست‌ها و طراحي جنايت‌هاي هولناكي مي‌شود كه نمونه ديگري از آن را امروز شاهد بوديم.نویسنده:

  ديدگاه Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 سقوط
  صد تا صفر پوپوليسم
  كرد
  اقتصاد تشريح «تعادل» به پاسخ در حسيني وري
  پ كه اساسي هاي لش چا از يكي كاوياني|
  زهرا باشد، گرفتار آن به واند كشور يك در گذاري
  سياس بخش در گيري تصميم سازوكار بر پوپوليستي تفكر
  حاكميت اقتصادي گذاري ست سيا اجراي به منجر كه است واگذاري
  عمومي ليست از شركت 300
  خروج رشد براي قبولي قابل نتايج درنهايت شده
  پوپوليستي نوع اين ندارد. پي در را اقتصاد وضعيت بهبود
  اقتصادي افزايش درنهايت شده منابع اتالف به منجر گذاري شود
  سياس آغاز ماه فروردين ام از عدالت سهام سود دريافت براي حساب شماره
  اعالم اقتصادي رشد به نيافتن دست تورم افزايش بيكاري؛
  نرخ كه كشورهايي در آن نتايج است. داشته هدنبال را انتظار
  مورد را خود نقدي، آورده طريق از كه است اين هم راه سلگي| هادي اقتصادكالن|
  گروه به را موضوع اين كه بوده مخرب حدي به ودهد ان دچار آن
  به كنند. سهام
  مالك واگذاري پاياني سال 1395 سال بود قرار
  گرچه اقتصادي رشد راه سر بر موانع رين مه يترين اصل از
  يكي مراجعات به پاسخگويي مركز كرد: تصريح
  وي سازمان واگذاري ليست در موجود هاي
  شركت گرفته، صورت مطالعات براساس است. كرده تبديل
  كشورها را نفر هزار ۴15 حدود امروز به تا مشموالن
  تلفني به بنگاهها برخي واگذاري اما باشد سازي
  خصوص آن در كه كشورهايي در بيشتر پوپوليست تگذار
  سياس مشمول ۰۰1نفر هر از تقريبا كه كرده پاسخگويي گذشته سال در پرونده اين تا شد 6931موكول
  سال هايي ري نابراب كند، بروز دارد شديد نابرابري درآمد
  توزيع است. داشته سامانه با تلفني تماس نفر يك سازي خصوصي سازمان رييس اظهارات از نشود.
  بسته همچون هايي سياس اجراي از ناشي موارد بسياري در
  كه واگذاري پاياني سال هم 96 كه يآيد بر اينگونه پول المللي بين صندوق تعديال نوع از ساختاري شبا
  تعديل شماره اعالم جزييات دستگاه اين واگذاري ليست در حاضر هاي ركت
  ش ناكافي توجه ذاريها؛ تگ سياس اين اصلي بارزه است.
  بوده شماره حتما بايد مشمول هر گفت: حسيني
  پوري روز كه حسيني پوري عبداهلل اشرف ميرعلي
  نيست. است. منابع محدوديت اقتصاد ذاتي تهاي محدودي
  به كه نيست قرار كند. اعالم سامانه به را خود حساب حاضر خبرنگاران جمع در خبري نشست در
  گذشته تمام بودن پوپوليست معناي به نبايد آمد خواهد
  آنچه را بستگان يا مادر پدر، فرزند، حساب شماره فردي شركت عنوان ۰۲1 گفت: رابطه اين در بود،
  شده كار سر بر خواهانه الت عد شعارهاي با كه
  سياستمداراني حسابي به متعلق بايد شبا كد بنابراين كند
  اعالم تواند مي 96 سال در واگذاري براي بنگاه، 3مورد ۲5
  اقتصاد به رهيافتي اقتصادي پوپوليسم شود. قلمداد يند، آمي باشد. مشمول خود به مربوط كه
  باشد حسيني پوري گيرد. قرار واگذاري فهرست
  در داشته تاكيد درآمد توزيع اقتصادي رشد بر كه
  است IR با است رقمي ۲6 شبا شماره كرد: اظهار
  وي ها واگذاري ليست از شركت ۰۰3 خروج از
  همچنين ناشي ريسك ازجمله اقتصادي هاي محدوديت مقابل
  در سامانه وارد مشموالن وقتي بنابراين شود مي وارد است. داده خبر ساختاري اصالحات ضرورت دليل
  به واكنش خارجي هاي محدودي بودجه، كسري تورم
  از يشوند راهنمايي اتوماتيك صورت به شوند مي به پاسخ در يسازي خصوص سازمان
  رييس ناديده را غيربازاري جمعي تهاي سياس اقتصادي
  عامالن اگر بنابراين كنند. وارد صحيح صورت به را كد
  تا ساختاري اصالحات اين جزييات با رابطه در
  «تعادل» تعبيري پوپوليسم اقتصاد از تعريفي چنين واقع در گيرد. مي شود، وارد اشتباه صورت به شبا كد
  استانداردهاي قطعا هم شده ياد شركت ۰۲1 مورد «در
  گفت: هشدار بلكه نيست، كارانه فظه محا اقتصاد از يافته شكل
  تغيير حسيني پوري كرد. خواهد اعالم را اشتباه سامانه
  خود اصالحات اين اما است نياز مورد ساختاري
  اصالحات معمول طور به پوپوليستي هاي تگذار سياس كه دهد
  مي كه همراهي تلفن شماره حتما مشموالن كرد: تاكيد ۰۰3 مورد در كه حالي در نيست. آنها واگذاري
  مانع شكست كه زماني شوند مي شكست به منجر
  درنهايت اگر تا باشد دسترس در كنند اعالم سامانه به سازمان هاي واگذاري ليست از شده خارج
  شركت سود تها سياس اين از بود قرار كه گروهي همان يخورند،
  م پيش شبا حساب شماره اعالم يا نام ثبت در
  اشكالي نگيرد صورت اصالحات كه زماني تا سازي،
  خصوصي يشوند. متضرر درنهايت
  ببرند اگر كه است درحالي اين شود اعالم مشمول به
  آمد محض به اينكه ضمن نيست. آنها واگذاري
  امكان باال، بيكاري تورم كه دهد مي نشان ها بررس
  همچنين به سامانه سوي از پيامي هيچ باشد، درست شبا
  كد ليست وارد هم ها شركت اين اصالحات،
  انجام چنين اجراي پيامدهاي از تجاري تراز كسري بودجه
  كسري بود اشتباه شبا كد اگر اما شد نخواهد اعالم مشمول محروم هاي استان يدهد، نشان هم مشاركت كه اين از نفر 5.3ميليون حدود كه گرفته انجام سامانه سال در واگذاري براي بنگاه، 3مورد ۲5 شركت شد.» خواهند اگذاريها
  و يك بررسي، مورد كشورهاي بيشتر در بوده هايي
  سياس اعالم سامانه به كه همراهي تلفن شماره طريق از عين در اندهاند. رس ثبت به را مشاركت بيشترين صورت به هدف جامعه درصد 53 است. تكراري افراد گيرد. قرار واگذاري فهرست در تواند مي 96 ها شركت اين از «برخي كرد: تصريح حسيني پوري گذار سياس دوره اندهنده پاي سياسي انقالب يا
  فروپاشي شبا شماره تا شود مي ارسال پيامك است،
  شده كارمندان مشاركت باالترين نيز ايالم استان حال، هستند. ارتباط در دولتي سازمان با اينترنتي قيمت اينكه به توجه با بودند. برق توزيع زمينه
  در است. بوده
  پوپوليست 51روز از بعد اگر كرد: اظهار وي شود. اعالم
  صحيح است. داده اختصاص خود به را بازنشستگان عدالت سهام دارندگان از شبا شماره دريافت سهم يي يارانه حاضر حال در مشتركان
  برق پوپوليستي اقتصادهاي درخصوص كه توجهي قابل
  نكته آن معناي به نكردند دريافت پيامكي هيچ مشموالن براي صورتحساب صدور به اشاره با پوريحسيني كارمندان نام به مشاركت ضعيفترين سهام اين سود پرداخت نحوه عدالت
  سهام است، درصد ۰5 از كمتر ركتها ش اين در هم
  دولت دنبال اقتصادي ادبيات در اصلي ايده هعنوان دارد
  وجود براي اما است شده پذيرفته آنها شباي كد كه است اين كه گزارشي هيچ گفت: عدالت سهام مشتركان مشموالن دوم مرحله در پوريحسيني، گفته به سازي خصوصي سازمان رييس كه بود ديگري موضوع را برق توزيع هاي شركت مرحله اين در يتوانيم
  نم تا اقتصادها اين همه كالن اقتصاد كه است آن شود،
  مي مطمئن تا كنند مراجعه سامانه به بيشتر اطمينان دريافت تاكنون است دار مشكل يا معيوب صورتحساب بازنشستگان اما دارند؛ قرار بهزيستي امداد كميته پرداخت. آن با رابطه در پاسخگويي به گذشته روز قيمت افزايش امكان به توجه با بنابراين
  بفروشيم. ممكن سياسي نظر از اگرچه است، شبيه هم به زيادي
  حدود سامانه سوي از بود صحيح شبا شماره كه
  شوند كه بود اين شد، گزارش كه موردي تنها است. نشده در را مشاركت كمترين اجتماعي، تامين دولتي سال روزهاي واپسين در حالي در عدالت سهام سامانه در واگذاري كار دستور از ها شركت از دسته اين
  برق، تگذاران سياس اهداف باشند. داشته تفاوت بسيار هم با
  است وي است. شده پذيرش سازي خصوصي سازمان
  و تا 86 سال كه پولي اوقات گاهي تعاوني هاي شركت را درصدي ۲3 رقم كه داشتند را پرجمعيت گروه در را متعددي هاي حاشيه كه شد رونمايي گذشته شدهاند.» خارج 96
  سال وضعيت بهبود آنها همه است، يكديگر شبيه عموما
  پوپوليست شبا شماره اعالم بر عالوه تا خواست مشموالن از ميان را اند كرده اخذ يسازي خصوص سازمان از 88 ساندهاند. ثبت به به آن آزادسازي نحوه سهام اين سود ميزان با
  رابطه اين واگذاري به بازار كه واكنشي به اشاره با
  وي كار دستور در را فرودست طبقه از حمايت درآمد
  توزيع كنند. اعالم سامانه به هم را همراه تلفن شماره حتما شفاف مسير اين اكنون اما نكردند توزيع مردم ثبتنام كه گروهي 18 ميان از كرد: اظهار وي رونمايي از ماه يك حدود گذشت با حال داشت. همراه امر «همين كرد: تصريح دهد، نشان ها
  شركت بين چنداني تفاوت منظر اين از شايد بنابراين دهند.
  قرار برخي مجمع بين اين در اگر گفت: حسيني پوري است. شده شناسايي هم تخلفات عشاير، روستاييان هستند، عدالت سهام قطعي شده در سازي خصوصي سازمان رييس عدالت، سهام سامانه قيمت اصالح كه زماني تا كرده ايجاد
  محدوديت فظهكار محا گذاران ست سيا ساير پوپوليست گذاران ست
  سيا اگر آنگاه شد، تعيين هم سود شد برگزار ها شركت كارگران حمايتي نهادهاي بازنشستگان، كارمندان موضوع به 96 سال در خود خبري نشست نخستين در موجود شركتهاي نشده، انجام و... گاز برق،
  آب، اهداف به دستيابي شيوه در تفاوت اما نباشد،
  غيرپوپوليستي سازي خصوصي سازمان حساب به را سود سازمان
  شركت حساب به تومان ميليارد 7.3 واريز اند گرفته قرار مراجعات بيشترين رتبه در فصلي حساب شماره دريافت آغاز از پرداخته عدالت سهام قرار 96 سال هاي واگذاري ليست در هم زمينه
  اين درنظر بدون پوپوليست گذار ت سياس كه طور به
  است، ميان سود بود، توجه قابل هم رقم البته كرد واريز راهاندازي زمان از نفر ميليون دو كرد: اظهار وي در را مشاركت ترين ضعيف بازنشستگان، كارمندان است. داده خبر عدالت سهام مشموالن سوي از
  شبا كارنامه خصوص در حسيني گرفت.»پوري
  نخواهند پولي هاي ت سياس اقتصاد ذاتي هاي يت محدود
  گرفتن يشود. توزيع ماه مهر از زودتر مردم بپردازند را التفاوت مابه كه كردند تمايل ابراز سامانه داشتند. عدالت سهام دريافت پيگيري براي سامانه عبداهلل اشرف ميرعلي «تعادل»، گزارش به 95 سال در گفت: هم 95 سال در سازي
  خصوصي دارد قصد غيره به بودجه كسري درنتيجه انبساطي
  مالي ۰۰۷ميليون ميليارد تاكنون اساس اين بر كه چهارگروه، اين ميان در گفت: حسيني پوري با گذشته روز خبري نشست در حسيني پوري از 1بنگاه ۴3 شده برگزار مزايده بنگاه 19
  براي نبايد شد گفته آنچه يابد. دست شده تعيين اهداف به نيست
  تا دور عدالت سهام آزادسازي شده واريز يسازي خصوص سازمان حساب به تومان روستاييان بين در كه است آن نشانگر استاني پراكنش هفته سهشنبه شب نيمه از شبا شماره اينكه اعالم موفقيت ميزان اساس اين بر ايم، فروخته هم تعداد
  اين شعارهاي كه سياستمداراني تمام بودن پوپوليست معناي
  به درخصوص سازي خصوصي سازمان
  رييس 91هزار تا توانست مي نقدي آورده كه درحالي است يرسيد نظر به كه روستاهايي استان، 31 عشاير در ثبت قابل فروردين) ۰3 دقايق (نخستين جاري ۷درصد به شده عرضه هاي بنگاه به نسبت
  فروش شود. قلمداد يهند، مد سر لتخواهانه
  عدا مربوط ابهامات گفت: نيز عدالت سهام آزادسازي آورده امروز به تا كه افتد اتفاق تومان ميليارد ۰۰5 است، ضعيف محدودتر امكانات به دسترسي ساماندهي طرح دوم مرحله جزييات است،
  سامانه است. نظير بي كه
  رسيده هاي ويژگ درخصوص شده عنوان موارد مجموع
  از نشده برطرف هنوز عدالت سهام هاي ورقه به بود اين سازمان وظيفه اما است. صفر حدود نقدي باالترين كه نحوي به داشتند، را مشاركت بيشترين حساب «شماره گفت: كرد تشريح را عدالت سهام از بيش ها، بنگاه اين از برخي براي كرد: اظهار
  وي يك الگوي خصوصيات ترين مهم پوپوليستي، گذاري
  سياست داده يسازي خصوص سازمان به الزم مجوزهاي البته دهد؛ قرار مشموالن اختيار در را فرصت اين كه 58درصد ميزان به ايالم استان روستاييان از مشاركت سهام سود مستقيما شده دريافت مشموالن از برگزار هاي مزايده تعداد شده برگزار مزايده بار
  يك در كه شرايطي ويژگي سه در يوان مت را پوپوليستي
  اقتصاد اين كه نيست مشخص هنوز البته است،
  نشده پابرجاست. شهريورماه پايان تا فرصت كهگيلويه كرمانشاه، كردستان، هاي استان است بوده يشود، واريز مشموالن خود حساب به عدالت، 1مزايده ۴3 رقم اين از كه است عدد ۲55
  شده، كرد. خالصه شود، عنوان
  ادامه زمان هر اما شود مي داده سازمان به زماني چه
  مجوز سهام كرد: اعالم يسازي خصوص سازمان رييس در مشاركت 8درصد باالي لرستان بويراحمد عدالت سهام سود توزيع به كه دوم مرحله بنابراين باال عرضهها اين ريالي حجم البته بوده آميز موفق عملكرد از پوپوليستي گذار ت سياس اوليه: شرايط
  . فراهم را مقدمات سازمان شد، داده اجازه اين كه تومان ميليون يك فرد هر براي اگر يافته تخصيص فصلي كارگران كرد: اظهار وي داشتند. ملي طرح اين آغاز شبا شماره دريافت با دارد، تعلق مشموالن
  به
  نيست. دارد وجود جدي طور اعتقاد اين نيستند راضي
  اقتصادي كه كرد خواهيم اطالعرساني بنابراين كرد خواهد هزارميليارد ۷۴ به رقم مجموع شود، گرفته نظر در كهگيلويه كرمانشاه، ايالم، هاي استان ساختماني است.» شده گذشته سال پايان تا گفت: حسيني
  پوري اقتصاد شرايط همچنين شود. اين از بهتر ياند تو شرايط
  كه قرار مردم اختيار در را عدالت سهام برگه چگونه ميليون ۰۰6 ميليارد ۲6 كه درحالي يرسد تومان سامانه به را مراجعه بيشترين لرستان بويراحمد ساماندهي اول مرحله عملكرد گزارش اعالم با وي شده فروخته سهم تومان ميليارد 6۲۷
  51هزار تجربه را پايين اقتصادي رشد آن از پيش كه بوده يي هگون
  ب زمان كه است اين من تصور كرد: اظهار وي
  دهيم. مهر سهام الباقي بايد شود آزاد تواند مي تومان نيز دولت كارمندان مورد در اينكه ضمن داشتند آيين 95 سال اسفندماه ۷1 گفت: عدالت سهام است قرار امسال كه است حالي در اين
  است. ناشي موارد برخي در كه گذرانده را ركود دوره يك يا
  كرده اين تا بنابراين نيست. دور عدالت سهام
  آزادسازي سازمان بنابراين شود؛ بازگردانده دولت به ماه داشت. را مشاركت كمترين درصد 19 با تهران استان همان از شد برگزار عدالت سهام سامانه از رونمايي فهرست تشكيل واگذاري هيات آينده،
  هفته IMF اجرايي هاي برنام اثر بر تعديل سياست يك اجراي
  از انجام عدالت سهام باب در را خود وظايف زمان، دست كه باشد اين به متهم نبايد يسازي خصوص سهام مخاطبان اينكه بيان با اقتصاد وزير معاون عدالت سهام سهامدار نفر 9۴ميليون پذيرش
  روز، قرار فهرست در امسال است قرار كه هايي
  شركت هاي سياس است. داشته همراه به را عمومي نارضايتي
  بوده داد. خواهيم تنها است. دولت به متعلق آن مازاد شوند جيب در همانطور هستند كشور اقشار ترين ضعيف عدالت، به مراجعه ۰3ميليون به نزديك امروز، به تا شد. آغاز عنوان ۰۲1 اساس اين بر كنند. اعالم را
  گيرند كسري بهبود به منجر عموما تعديل، سياست از پس
  تثبيت كافي منابع بنابراين شده خارجي تهاي پرداخ تراز
  بودجه هاي سياس اجراي براي پوپوليست، گذار سياس براي شد
  را اعالم توليدكنندگان از حمايت براي گمرك هاي
  برنام اوليه شرايط از ديگر يكي است. آورده فراهم
  پوپوليستي بسيار درآمد توزيع كه است اين كشورها، اين در
  مشترك ايجاد را نارضايتي درآمد توزيع نابرابري همين بوده نابرابر پوشاك معروف برندهاي
  حسابرسي اقتصادي هاي سياس در راديكالي تغيير يك درنتيجه
  كرده دارد. پي در
  را دارنده نام به بايد پوشاك سفارش ثبت كه است تجارت معدن صنعت، وزارت همچنين شود. اقدام حضور با كه جلسهيي در كرد: اعالم ايران
  گمرك تگذاري: سياس در اقتصادي قيود نداشتن 2وجود
  . اظهار هنگام باشد نمايندگي فعاليت گواهي پوشاك انواع برند ثبت از پس صرفا شده مكلف شد، برگزار ايران نساجي صنايع انجمن
  اعضاي كارانه فظه محا رويكرد معمول طور به پوپوليستي گذار ست سيا وارداتي كاالي مشخصات گمرك، به پوشاك كند. اقدام سفارش ثبت به نسبت نمايندگي توسط توليدكنندگان از حمايت براي مهمي
  تصميمات از گيرد. ناديده را اقتصادي قيود هرگونه كرده رد را اين، بر عالوه شود. ثبت پوشاك تجاري نشان براي تبليغاتي تابلوهاي نصب از جلوگيري شد. اتخاذ پوشاك
  داخلي براي راهي اقتصادي هاي ظرفي تگذار سياس اين ديدگاه در بايد مربوط برندهاي با پوشاك انواع ارزش ديگر از هستند نمايندگي فاقد كه ركتهايي ش گمرك كل رييس رياست به كه جلسه اين
  در موجود خارجي هاي دارايي هستند. بيشتر انبساط توسعه تعيين ثوب هر مبناي بر ايران گمرك TSC سامانه كاهش در ميتواند كه است جلسه اين تصميمات صنعت، وزارت از نمايندگاني شد، برگزار
  ايران انبساط توسعه براي راهحلي ارز، گذاري رخ براي توانايي شود. اعالم باشد. موثر پوشاك معروف برندهاي از سوءاستفاده توليدكنندگان انجمن اعضاي تجارت،
  معدن سازي پياده به توجه با است حاكي گزارش اين )GTIN(دكراب شماره گزارش اين براساس كل مديران پوشاك اتحاديه نساجي،
  صنايع خارجي، هاي محدوديت ريسك گرفتن درنظر بدون
  بيشتر تجارت واحد پنجره گمركي امور جامع سامانه واردات بيشتر چه هر شفافيت براي كاال شناسه جلسه اين در داشتند. حضور نيز گمرك
  ستادي هاي انبسا پوپوليست ستگذار سيا نظر از يشود.
  استفاده كه دارد وجود امكان اين همواره زيرا ورمستند، ني تزا شده، ايجاد همكاري با يرود م انتظار گمرك، در فرامرزي مكلف ها نمايندگي شد خواهد اجرايي پوشاك حمايت براي مهم برنامه شدن اجرايي
  حاضران، كرد. كنترل را قيمتها يي، هزينه فشار قيمتي هاي كنترل با در حاضر نهادهاي سازمان بيشتر هماهنگي كه مادر شركت از شده ارائه رسمي قيمت ثبت به قرار كار دستور در را پوشاك توليدكنندگان
  از از وارداتي پوشاك ترجيحي تجارت نامه موافقت به ديگري بخشنامه در ايران گمرك
  همچنين اوليه، شرايط به باتوجه سياستي: هاي خه نس .3 هر اعمال بدون تجاري صورت به صرفا تركيه آزاد مناطق ورودي مبادي در تا كرد اعالم گمركات خارجي پوشاك قاچاق كاهش روند جلسه اين مبدأ كشور دار صالحيت مقامات تاييد به آن صحت از پس حسابرسي ايران گمرك اساس اين بر
  دادند. بيشتري سرعت داخلي توليدكنندگان از حمايت ايران المي اس جمهوري رايزن بازرگاني) (اتاق ميكند اجرايي برندها برخي درخصوص را
  ترخيص باز دارند: تاكيد نكته سه به پوپوليستي هاي مه برنا عمومي شرايط رعايت منطقه تخفيف گونه گذاري ارزش به نسبت الزم اقدامات از پس
  مستقر بگيرد. خود به هنگام به هستند باشد، رسيده مبدأ كشور در برخي بازار در موجود پوشاك شود، مشخص
  تا اقتصادي. بازسازي درآمد بازتوزيع اقتصادي، سازي ال فع مقررات ساير كشور واردات صادرات ارزش براساس اقدام آزاد مناطق به وارده
  كاالهاي هاي بخشنامه در نيز اين از پيش ايران گمرك از (قبل اصناف مركز از نمايندگي ثبت گواهي اخذ كامل تشريفات طي از پس آيا معروف
  برندهاي سياستي هاي خه نس همه در مشترك رشته كه طوري به مبدا گواهي داشتن نيز مربوطه نامههاي بخش به نسبت آزاد مناطق مقررات وفق گمرك
  اعالمي ملواني، هاي رويه محل از پوشاك ورود يي؛ جداگانه TSC سامانه در را الزم شناسه بايد كاال) واردات حقوق پرداخت بدون يا شده كشور وارد
  گمركي سياست است. درآمد» مجدد توزيع طريق از السازي فع «باز از پس تركيه كشور از مستقيم حمل همچنين اصلي محورهاي از يكي كه كنند اقدام عوارض
  اخذ پوشاك ترخيص به نسبت گمركي تشريفات انجام است. پوشاك بخشنامه اين پوشش در يا سازمانها درخواست با يا گذرمرزي كنند. ارائه اجرايي گمرك به اخذ نخستين در تا قانون زدن دور با گمركي
  عوارض دستمزد افزايش اول، درجه در ها نسخه اين همه
  پيشنهادي بود. كرده اعالم ممنوع را مرز ويژه كار مصوبات آن جلسه اين در مهم تصميمات از ديگر يكي برندها اين سنگين هاي جريمه به نسبت شود.
  فرصت اقدام براساس آزاد مناطق در شده مقرر
  همچنين افزايش بتواند دستمزد افزايش كه هوري است،
  حقيقي شرايطي چنين در كند. جبران را قيمتها عمومي ت
  سطح ليا
  ما هرگونه تذار سياس باشد، ورمزا سياست اين اجراي
  اگر استاندارد سطح كاهش هعلت را تورم كاهش براي
  تالش بازسازي به گذار ست سيا همچنين كند. رد مردم ملكي
  زندگي معامالت ارزش عوارض ماليات جديد بخشنامه مضاعف ماليات اخذ از اجتناب معاهده در
  بازنگري رشد به دسترسي خارجي ارزهاي ذخيره براي
  اقتصادي نظام داراي كشورهاي تجربه زند. دست نيز باالتر
  اقتصادي در كشورها اين كه است داده نشان پوپوليستي تگذاري سياس يرسد. مرتبط قانوني مراجع يا وزيران هيات تصويب به عوارض ساير دولت، هيات مالياتي جديد مصوبه براساس از خرسندي ابراز با وي دارد. وجود خوبي هاي همكاري فني جمهوري سفير كشور مالياتي امور سازمان كل
  رييس در رسيد. خواهند سياسي اقتصادي فروپاشي به مرحله چهار محاسبه مأخذ كه شود تعيين نحوي به بايد مذكور درصد هاي كميسيون تصويب به كه مناطقي ملكي الت معام هاي حوزه در كشور دو افزود: ايران در ارمنستان سفير حضور معاهده بازنگري براي را خود آمادگي ديداري طي
  ارمنستان اجراي مخارج افزايش با پوپوليست تذار سياسگ اول مرحله از اعالمي رسمي تورم نرخ از بيش شده ياد وجوه عوارض يافت. كاهش درصد 15 رسيده امالك تقويم مطلوبي روابط زمينهها ساير اقتصادي تجاري مختلف ايران المي اس جمهوري بين مضاعف ماليات اخذ از
  اجتناب به دستيابي محبوبيت افزايش بر سعي يي يارانه ستهاي سيا باشد. نيافته افزايش ربط ذي قانوني مراجع طرف وزيران هيات مصوبه براساس «تسنيم»؛ گزارش به كشور، دو بين مالياتي همكاري افزايش با است اميد دارند شده امضا پيش سال چندين كه ارمنستان جمهوري
  و به ارزي منابع مرحله اين در دارد اهدت كوتم اقتصادي رشد است عضو از متشكل كميسيون اين همچنين جهاد كشور، اقتصاد، وزارتخانههاي مشترك پيشنهاد به هاي حوزه در ويژه به همكاري اين منافع از ارمنستان ايران كردند. اعالم نياز صورت در اجراست درحال هماكنون رود. كاهش به رو شدت واردات افزايش علت كشور، مالياتي امور سازمان نمايندگان از تهران در كه اصالحي ۴6 ماده استناد به شهرسازي راه كشاورزي از بيش طرف دو اقتصادي روابط شده بهرهمند اقتصادي سيدكامل دارايي(شادا) اقتصادي اخبار شبكه گزارش
  به شده تحميل اقتصاد منابعي هاي يت محدود دوم مرحله در سازمان كشاورزي، جهاد شهرسازي راه هاي وزارتخانه معامالت عوارض محاسبه ماخذ مستقيم، هاي ماليات قانون شود. تقويت تثبيت گذشته آرتاشس كشور مالياتي امور سازمان كل رييس تقوينژاد، تحميل اقتصاد به را خود خارجي ذخاير كاهش تورم شهر اسالمي شوراي كشور امالك اسناد ثبت يكند. تغيير مسكن مشتركات دوستانه روابط به نيز ارمنستان جمهوري سفير سازمان محل در ايران در ارمنستان جمهوري سفير
  تومانيان، سوم مرحله در ذارد. افزايش به رو تورم نرخ كرده امور ادارات روساي يا كل مديران از شهرها ساير در ارزش تعيين است، آمده قانون اين ۴6 ماده در اين اميدوارم گفت: كرد اشاره كشور دو ديرينه فرهنگي روابط از خرسندي ابراز ضمن ديدار كشور مالياتي
  امور فرو كاره يب به ارز بازار يهد، رخ اقتصادي فروپاشي اسناد ثبت كشاورزي جهاد شهرسازي، راه مالياتي، روز هاي قيمت ميانگين از درصدي صورت به معامالتي دو بين اقتصادي روابط تعميق براي مناسبي زمينه ديدار تشريح تبيين با كشور دو اقتصادي سياسي
  گسترده شديد افزايش به منجر ارزي منابع محدوديت پاشد مي المي اس شوراي نماينده آنها نمايندگان يا الك ام تقويم كميسيون برعهده كاربري انواع تفكيك به منطقه كتها شر پيش از بيش حضور شاهد كند فراهم كشور در ويژه به اقتصادي همكاري ارتقاي خواستار مالياتي
  قوانين شده مواجه منابع محدوديت با دولت يود. ارز نرخ يك سال هر مذكور كميسيون شود. مي تشكيل شهر با سال هر كشور كل براي مذكور درصد است. امالك باشيم. اقتصادي هاي حوزه در ايراني ارمني گذاران سرمايه حل با طرف دو اقتصادي فعاالن هاي گذاري رمايه س
  زمينه مرحله در شود. مي ها يارانه ها ينه هز كاهش به مجبور اعيان عرصه تفكيك به را امالك معامالتي ارزش بار يشود. تعيين وزيران هيات تصويب به منجر آينده در همكاري اين كرد: تصريح تومانيان كل رييس ديدار، اين در شدند. ماليات همچون
  مسائلي اجرا FMIبه اصالحات يا ارتودوكسي هاي سياس چهارم يكند. تعيين ارزش كه مواردي در ماده 3اين تبصره براساس روابط شده كشور دو بين تجاري مبادالت حجم افزايش ضمن ارمنستان جمهوري سفير كشور مالياتي امور
  سازمان خصوص به اجتماعي شديد نارضايتي شود، مي گذاشته در ملكي معامالت ارزش كه مناطقي در مبنا اين بر مقررات، قوانين ديگر مطابق ماده اين موضوع معامالتي شد. خواهد تر عميق ها حمايت اين پرتو در فيمابين اقتصادي خواستار طرف دو مالياتي مسائل ترين مهم تبيين
  بررسي دولت شده سياسي نظام فروپاشي به منجر فرودست، طبقه به مستقيم هاي ماليات قانون اصالحي ۴6 ماده اجراي مأخذ گيرد، قرار وجوه عوارض ساير محاسبه مأخذ هاي برنامه درخصوص طرفين نشست، اين ادامه در روابط به نژاد تقوي شدند. مالياتي اقتصادي همكاري
  ارتقاي كشورهاي بيشتر در كه تجربه اين شود. مي بركنار خشونت با مأخذ است، رسيده امالك تقويم هاي يون كميس تصويب از درصدي مبناي بر شده ياد وجوه عوارض محاسبه اين چشمانداز كشور دو بين مالياتي هاي همكاري مشترك اشاره كشور دو بين فرهنگي اقتصادي سياسي،
  درازمدت در ينهها هز شديد افزايش از ناشي شده مشاهده پوپوليستي سال در مذكور ماده تبصره وجوه عوارض ساير محاسبه پيشنهاد با كه است ماده اين موضوع معامالتي ارزش اين مالياتي هاي نظام دستاوردهاي تحوالت نيز همكاريها در هم ارمنستان، ايران بين حاضر درحال گفت:
  كرد است. گذاري سياس دوره ابتداي بود. 59خواهد سال معامالتي ارزش درصد 85 معادل 96 ذيربط دستگاه دارايي اقتصادي امور وزارت مشترك كردند. نظر تبادل بحث سرزمين دو اقتصادي روابط زمينه در هم ديپلماتيك روابط زمينه
خروج 300 شركت از ليست واگذاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/28
خروج 300 شركت از ليست واگذاري
پوري‌حسيني در پاسخ به «تعادل» تشريح كرد


اعلام شماره حساب براي دريافت سود سهام عدالت از سي‌ام فروردين ماه آغاز مي‌شودگروه اقتصادكلان| هادي سلگي|

گرچه قرار بود سال 1395 سال پاياني واگذاري شركت‌هاي موجود در ليست واگذاري سازمان خصوصي‌سازي باشد اما واگذاري برخي بنگاه‌ها به سال 1396 موكول شد تا اين پرونده در سال گذشته بسته نشود. از اظهارات رييس سازمان خصوصي‌سازي اين‌گونه بر مي‌آيد كه 96 هم سال پاياني واگذاري شركت‌هاي حاضر در ليست واگذاري اين دستگاه نيست. ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني كه روز گذشته در نشست خبري در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در اين رابطه گفت: ۱۲۰ عنوان شركت و ۳۲۵ مورد بنگاه، براي واگذاري در سال ۹۶ مي‌تواند در فهرست واگذاري قرار گيرد. پوري‌حسيني همچنين از خروج 300 شركت از ليست واگذاري‌ها به دليل ضرورت اصلاحات ساختاري خبر داده است.

رييس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به «تعادل» در رابطه با جزييات اين اصلاحات ساختاري گفت: «در مورد 120 شركت ياد شده هم قطعا اصلاحات ساختاري مورد نياز است اما اين اصلاحات مانع واگذاري آنها نيست. در حالي كه در مورد 300 شركت خارج شده از ليست واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، تا زماني كه اصلاحات صورت نگيرد امكان واگذاري آنها نيست. ضمن اينكه به محض انجام اصلاحات، اين شركت‌ها هم وارد ليست واگذاري‌ها خواهند شد.»

پوري‌حسيني تصريح كرد: «برخي از اين شركت‌ها در زمينه توزيع برق بودند. با توجه به اينكه قيمت برق مشتركان در حال حاضر يارانه‌يي و سهم دولت هم در اين شركت‌ها كمتر از 50‌درصد است، نمي‌توانيم در اين مرحله شركت‌هاي توزيع برق را بفروشيم. بنابراين با توجه به امكان افزايش قيمت برق، اين دسته از شركت‌ها از دستور كار واگذاري در سال 96 خارج شده‌اند.»

وي با اشاره به واكنشي كه بازار به واگذاري اين شركت‌ها نشان مي‌دهد، تصريح كرد: «همين امر محدوديت ايجاد كرده و تا زماني كه اصلاح قيمت آب، برق، گاز و... انجام نشده، شركت‌هاي موجود در اين زمينه هم در ليست واگذاري‌هاي سال 96 قرار نخواهند گرفت.»پوري‌حسيني در خصوص كارنامه خصوصي‌سازي در سال ۹۵ هم گفت: در سال ۹۵ براي ۱۹۰ بنگاه مزايده برگزار شده و ۱۴۳ بنگاه از اين تعداد هم فروخته‌ايم، بر اين اساس ميزان موفقيت فروش نسبت به بنگاه‌هاي عرضه شده به ۷۶‌درصد رسيده كه بي‌نظير است.

وي اظهار كرد: براي برخي از اين بنگاه‌ها، بيش از يك بار مزايده برگزار شده و تعداد مزايده‌هاي برگزار شده، ۲۵۵ عدد است كه از اين رقم ۱۴۳ مزايده موفق‌آميز بوده البته حجم ريالي اين عرضه‌ها بالا نيست.

پوري‌حسيني گفت: تا پايان سال گذشته ۱۵هزار و ۷۲۶ميليارد تومان سهم فروخته شده است. اين در حالي است كه امسال قرار است هفته آينده، هيات واگذاري تشكيل و فهرست شركت‌هايي كه قرار است امسال در فهرست قرار گيرند را اعلام كنند. بر اين اساس ۱۲۰ عنوان شركت و ۳۲۵ مورد بنگاه، براي واگذاري در سال ۹۶ مي‌تواند در فهرست واگذاري قرار گيرد. دريافت شماره شبا از دارندگان سهام عدالت

سهام عدالت و نحوه پرداخت سود اين سهام موضوع ديگري بود كه رييس سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته به پاسخگويي در رابطه با آن پرداخت. سامانه سهام عدالت در حالي در واپسين روزهاي سال گذشته رونمايي شد كه حاشيه‌هاي متعددي را در رابطه با ميزان سود اين سهام و نحوه آزادسازي آن به همراه داشت. حال با گذشت حدود يك ماه از رونمايي سامانه سهام عدالت، رييس سازمان خصوصي‌سازي در نخستين نشست خبري خود در سال 96 به موضوع سهام عدالت پرداخته و از آغاز دريافت شماره حساب شبا از سوي مشمولان سهام عدالت خبر داده است.

به گزارش «تعادل»، ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني در نشست خبري روز گذشته با اعلام اينكه شماره شبا از نيمه شب سه‌شنبه هفته جاري (نخستين دقايق ۳۰ فروردين) قابل ثبت در سامانه است، جزييات مرحله دوم طرح ساماندهي سهام عدالت را تشريح كرد و گفت: «شماره حساب از مشمولان دريافت شده و مستقيما سود سهام عدالت، به حساب خود مشمولان واريز مي‌شود، بنابراين مرحله دوم كه به توزيع سود سهام عدالت به مشمولان تعلق دارد، با دريافت شماره شبا آغاز شده است.»

وي با اعلام گزارش عملكرد مرحله اول ساماندهي سهام عدالت گفت: 17 اسفندماه سال ۹۵ آيين رونمايي از سامانه سهام عدالت برگزار شد و از همان روز، پذيرش ۴۹ميليون نفر سهامدار سهام عدالت آغاز شد. تا به امروز، نزديك به ۳۰ميليون مراجعه به سامانه انجام گرفته كه حدود 3.5ميليون نفر از اين افراد تكراري است. ۵۳‌درصد جامعه هدف به صورت اينترنتي با سازمان دولتي در ارتباط هستند. ضعيف‌ترين مشاركت به نام كارمندان

به گفته پوري‌حسيني، در مرحله دوم مشمولان كميته امداد و بهزيستي قرار دارند؛ اما بازنشستگان دولتي و تامين اجتماعي، كمترين مشاركت را در گروه پرجمعيت را داشتند كه رقم ۳۲ درصدي را به ثبت رسانده‌اند.

وي اظهار كرد: از ميان 18 گروهي كه ثبت‌نام شده قطعي سهام عدالت هستند، روستاييان و عشاير، كارمندان و بازنشستگان، نهادهاي حمايتي و كارگران فصلي در رتبه بيشترين مراجعات قرار گرفته‌اند و كارمندان و بازنشستگان، ضعيف‌ترين مشاركت را در سامانه براي پيگيري دريافت سهام عدالت داشتند.

پوري‌حسيني گفت: در ميان اين چهارگروه، پراكنش استاني نشانگر آن است كه در بين روستاييان و عشاير ۳۱ استان، روستاهايي كه به نظر مي‌رسيد دسترسي به امكانات محدودتر و ضعيف است، بيشترين مشاركت را داشتند، به نحوي كه بالاترين مشاركت از روستاييان استان ايلام به ميزان ۸۵‌درصد بوده است و استان‌هاي كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بالاي ۸۰‌درصد مشاركت در اين طرح ملي داشتند. وي اظهار كرد: كارگران فصلي و ساختماني استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بيشترين مراجعه را به سامانه داشتند ضمن اينكه در مورد كارمندان دولت نيز استان‌ تهران با ۱۹‌درصد كمترين مشاركت را داشت. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه مخاطبان سهام عدالت، ضعيف‌ترين اقشار كشور هستند و همانطور كه مشاركت هم نشان مي‌دهد، استان‌هاي محروم بيشترين مشاركت را به ثبت رسانده‌اند. در عين حال، استان ايلام نيز بالاترين مشاركت كارمندان و بازنشستگان را به خود اختصاص داده است.

پوري‌حسيني با اشاره به صدور صورتحساب براي مشتركان سهام عدالت گفت: هيچ گزارشي كه اين صورتحساب معيوب يا مشكل‌دار است تاكنون دريافت نشده است. تنها موردي كه گزارش شد، اين بود كه شركت‌هاي تعاوني گاهي اوقات پولي كه سال ۸۶ تا ۸۸ از سازمان خصوصي‌سازي اخذ كرده‌اند را ميان مردم توزيع نكردند اما اكنون اين مسير شفاف و تخلفات هم شناسايي شده است. واريز 3.7 ميليارد تومان به حساب سازمان

وي اظهار كرد: دو ميليون نفر از زمان راه‌اندازي سامانه ابراز تمايل كردند كه مابه‌التفاوت را بپردازند كه بر اين اساس تاكنون ۳ميليارد و ۷۰۰ميليون تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز شده است درحالي كه آورده نقدي مي‌توانست تا ۱۹هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اتفاق افتد كه تا به امروز آورده نقدي حدود صفر است. اما وظيفه سازمان اين بود كه اين فرصت را در اختيار مشمولان قرار دهد؛ البته فرصت تا پايان شهريورماه پابرجاست.

رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد: سهام تخصيص يافته اگر براي هر فرد يك ميليون تومان در نظر گرفته شود، مجموع رقم به ۴۷هزارميليارد تومان مي‌رسد درحالي كه ۲۶ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان مي‌تواند آزاد شود و بايد الباقي سهام مهر ماه به دولت بازگردانده شود؛ بنابراين سازمان خصوصي‌سازي نبايد متهم به اين باشد كه دست در جيب شوند و مازاد آن متعلق به دولت است. تنها راه هم اين است كه از طريق آورده نقدي، خود را مالك سهام كنند.

وي تصريح كرد: مركز پاسخگويي به مراجعات تلفني مشمولان تا به امروز حدود ۴۱۵هزار نفر را پاسخگويي كرده كه تقريبا از هر ۱۰۰نفر مشمول يك نفر تماس تلفني با سامانه داشته است. جزييات اعلام شماره شبا

پوري‌حسيني گفت: هر مشمول بايد حتما شماره حساب خود را به سامانه اعلام كند. قرار نيست كه فردي شماره حساب فرزند، پدر، مادر يا بستگان را اعلام كند بنابراين كد شبا بايد متعلق به حسابي باشد كه مربوط به خود مشمول باشد.

وي اظهار كرد: شماره شبا ۲۶رقمي است و با IR وارد مي‌شود بنابراين وقتي مشمولان وارد سامانه مي‌شوند به صورت اتوماتيك راهنمايي مي‌شوند تا كد را به صورت صحيح وارد كنند. بنابراين اگر استانداردهاي كد شبا به صورت اشتباه وارد شود، خود سامانه اشتباه را اعلام خواهد كرد. پوري‌حسيني تاكيد كرد: مشمولان حتما شماره تلفن همراهي كه به سامانه اعلام مي‌كنند در دسترس باشد تا اگر اشكالي در ثبت‌نام يا اعلام شماره حساب شبا پيش آمد به مشمول اعلام شود اين درحالي است كه اگر كد شبا درست باشد، هيچ پيامي از سوي سامانه به مشمول اعلام نخواهد شد اما اگر كد شبا اشتباه بود از طريق شماره تلفن همراهي كه به سامانه اعلام شده است، پيامك ارسال مي‌شود تا شماره شبا صحيح اعلام شود. وي اظهار كرد: اگر بعد از ۱۵روز مشمولان هيچ پيامكي دريافت نكردند به معناي آن است كه كد شباي آنها پذيرفته شده است اما براي اطمينان بيشتر به سامانه مراجعه كنند تا مطمئن شوند كه شماره شبا صحيح بود و از سوي سامانه و سازمان خصوصي‌سازي پذيرش شده است. وي از مشمولان خواست تا علاوه بر اعلام شماره شبا حتما شماره تلفن همراه را هم به سامانه اعلام كنند. پوري‌حسيني گفت: اگر در اين بين مجمع برخي شركت‌ها برگزار شد و سود هم تعيين شد، آنگاه اگر شركت سود را به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كرد و البته رقم هم قابل توجه بود، سود ميان مردم زودتر از مهر ماه توزيع مي‌شود. آزادسازي سهام عدالت دور نيست

رييس سازمان خصوصي‌سازي درخصوص آزادسازي سهام عدالت نيز گفت: ابهامات مربوط به ورقه‌هاي سهام عدالت هنوز برطرف نشده و مجوزهاي لازم به سازمان خصوصي‌سازي داده نشده است، البته هنوز مشخص نيست كه اين مجوز چه زماني به سازمان داده مي‌شود اما هر زمان كه اين اجازه داده شد، سازمان مقدمات را فراهم خواهد كرد بنابراين اطلاع‌رساني خواهيم كرد كه چگونه برگه سهام عدالت را در اختيار مردم قرار دهيم. وي اظهار كرد: تصور من اين است كه زمان آزادسازي سهام عدالت دور نيست. بنابراين تا اين زمان، وظايف خود را در باب سهام عدالت انجام خواهيم داد.نویسنده:
حسابرسي برندهاي معروف پوشاك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/28
حسابرسي برندهاي معروف پوشاك
برنامه‌هاي گمرك براي حمايت از توليدكنندگان اعلام شد


گمرك ايران اعلام كرد: در جلسه‌يي كه با حضور اعضاي انجمن صنايع نساجي ايران برگزار شد، تصميمات مهمي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي پوشاك اتخاذ شد.

در اين جلسه كه به رياست رييس كل گمرك ايران برگزار شد، نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضاي انجمن توليدكنندگان صنايع نساجي، اتحاديه پوشاك و مديران كل ستادي گمرك نيز حضور داشتند. در اين جلسه حاضران، اجرايي شدن 8 برنامه مهم براي حمايت از توليدكنندگان پوشاك را در دستور كار قرار دادند. بر اين اساس گمرك ايران حسابرسي پس از ترخيص را درخصوص برخي برندها اجرايي مي‌كند تا مشخص شود، پوشاك موجود در بازار برخي برندهاي معروف آيا پس از طي تشريفات كامل گمركي وارد كشور شده يا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و با دور زدن قانون تا در نخستين فرصت نسبت به جريمه‌هاي سنگين اين برندها اقدام شود. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده صرفا پس از ثبت برند انواع پوشاك توسط نمايندگي نسبت به ثبت سفارش اقدام كند.

جلوگيري از نصب تابلوهاي تبليغاتي براي شركت‌هايي كه فاقد نمايندگي هستند از ديگر تصميمات اين جلسه است كه مي‌تواند در كاهش سوءاستفاده از برندهاي معروف پوشاك موثر باشد. براساس اين گزارش شماره باركد(GTIN) و شناسه كالا براي شفافيت هر چه بيشتر واردات پوشاك اجرايي خواهد شد و نمايندگي‌ها مكلف به ثبت قيمت رسمي ارائه شده از شركت مادر كه صحت آن به تاييد مقامات صلاحيت‌دار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ رسيده باشد، هستند و به هنگام اخذ گواهي ثبت نمايندگي از مركز اصناف (قبل از واردات كالا) بايد شناسه لازم را در سامانه TSC اخذ و به گمرك اجرايي ارائه كنند.

يكي ديگر از تصميمات مهم در اين جلسه آن است كه ثبت سفارش پوشاك بايد به نام دارنده گواهي فعاليت نمايندگي باشد و هنگام اظهار پوشاك به گمرك، مشخصات كالاي وارداتي و نشان تجاري پوشاك ثبت شود. علاوه بر اين، ارزش انواع پوشاك با برندهاي مربوط بايد در سامانه TSCگمرك ايران بر مبناي هر ثوب تعيين و اعلام شود.

اين گزارش حاكي است با توجه به پياده‌سازي سامانه جامع امور گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك، انتظار مي‌رود با همكاري و هماهنگي بيشتر سازمان و نهادهاي حاضر در اين جلسه روند كاهش قاچاق پوشاك خارجي و حمايت از توليدكنندگان داخلي سرعت بيشتري به خود بگيرد.

گمرك ايران پيش از اين نيز در بخشنامه‌هاي جداگانه‌يي؛ ورود پوشاك از محل رويه‌هاي ملواني، گذرمرزي يا با درخواست سازمان‌ها يا در پوشش مصوبات كار ويژه مرز را ممنوع اعلام كرده بود.

همچنين گمرك ايران در بخشنامه ديگري به گمركات اعلام كرد تا در مبادي ورودي مناطق آزاد مستقر و پس از اقدامات لازم نسبت به ارزش‌گذاري كالاهاي وارده به مناطق آزاد اقدام و براساس ارزش اعلامي گمرك وفق مقررات مناطق آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام كنند كه يكي از محورهاي اصلي اين بخشنامه پوشاك است.

همچنين مقرر شده در مناطق آزاد براساس موافقت‌نامه تجارت ترجيحي پوشاك وارداتي از تركيه صرفا به صورت تجاري و بدون اعمال هر گونه تخفيف منطقه و رعايت شرايط عمومي صادرات و واردات كشور و ساير مقررات و بخشنامه‌هاي مربوطه و نيز داشتن گواهي مبدا همچنين حمل مستقيم از كشور تركيه پس از انجام تشريفات گمركي نسبت به ترخيص پوشاك اقدام شود.نویسنده:
بازنگري در معاهده اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/28
بازنگري در معاهده اجتناب از اخذ ماليات مضاعف


رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و سفير جمهوري ارمنستان طي ديداري آمادگي خود را براي بازنگري معاهده اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه چندين سال پيش امضا شده و هم‌اكنون درحال اجراست در صورت نياز اعلام كردند.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا) سيدكامل تقوي‌نژاد، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و آرتاشس تومانيان، سفير جمهوري ارمنستان در ايران در محل سازمان امور مالياتي كشور ديدار و ضمن ابراز خرسندي از روابط گسترده سياسي و اقتصادي دو كشور با تبيين و تشريح قوانين مالياتي خواستار ارتقاي همكاري اقتصادي به ويژه در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي فعالان اقتصادي دو طرف با حل مسائلي همچون ماليات شدند. در اين ديدار، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و سفير جمهوري ارمنستان ضمن بررسي و تبيين مهم‌ترين مسائل مالياتي دو طرف خواستار ارتقاي همكاري اقتصادي و مالياتي شدند. تقوي‌نژاد به روابط درازمدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين دو كشور اشاره كرد و گفت: درحال حاضر بين ايران و ارمنستان، هم در زمينه روابط ديپلماتيك و هم در زمينه روابط اقتصادي و فني همكاري‌هاي خوبي وجود دارد. وي با ابراز خرسندي از حضور سفير ارمنستان در ايران افزود: دو كشور در حوزه‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي و ساير زمينه‌ها روابط مطلوبي دارند و اميد است با افزايش همكاري مالياتي بين دو كشور، ايران و ارمنستان از منافع اين همكاري به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي بهره‌مند شده و روابط اقتصادي دو طرف بيش از گذشته تثبيت و تقويت شود.

سفير جمهوري ارمنستان نيز به روابط دوستانه و مشتركات فرهنگي ديرينه دو كشور اشاره كرد و گفت: اميدوارم اين ديدار زمينه مناسبي براي تعميق روابط اقتصادي بين دو كشور فراهم كند و شاهد حضور بيش از پيش شركت‌ها و سرمايه‌گذاران ارمني و ايراني در حوزه‌هاي اقتصادي باشيم. تومانيان تصريح كرد: اين همكاري‌ها در آينده منجر به افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو كشور شده و روابط اقتصادي فيمابين در پرتو اين حمايت‌ها عميق‌تر خواهد شد.

در ادامه اين نشست، طرفين درخصوص برنامه‌هاي مشترك همكاري‌هاي مالياتي بين دو كشور و چشم‌انداز اين همكاري‌ها و نيز تحولات و دستاوردهاي نظام‌هاي مالياتي اين دو سرزمين بحث و تبادل نظر كردند.نویسنده:
بخشنامه جديد ماليات و عوارض ارزش معاملات ملكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/28
بخشنامه جديد ماليات و عوارض ارزش معاملات ملكي


براساس مصوبه جديد مالياتي هيات دولت، ساير عوارض معاملات ملكي مناطقي كه به تصويب كميسيون‌هاي تقويم املاك رسيده ۱۵درصد كاهش يافت.

به گزارش «تسنيم»؛ براساس مصوبه هيات وزيران و به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اقتصاد، كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و به استناد ماده 64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماخذ محاسبه عوارض معاملات مسكن تغيير مي‌كند.

در ماده 64 اين قانون آمده است، تعيين ارزش معاملاتي به صورت درصدي از ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه به تفكيك انواع كاربري برعهده كميسيون تقويم املاك است. درصد مذكور براي كل كشور هر سال با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود.

براساس تبصره 3 اين ماده در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده است كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيات وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين شود كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط افزايش نيافته باشد.

همچنين اين كميسيون متشكل از 5 عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا روساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان

تعيين مي‌كند.

بر اين مبنا در مناطقي كه ارزش معاملات ملكي در اجراي ماده 64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم به تصويب كميسيون‌هاي تقويم املاك رسيده است، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه تبصره 3ماده مذكور در سال 96 معادل 85 درصد ارزش معاملاتي سال 95 خواهد بود.نویسنده:
صفر تا صد سقوط اقتصاد پوپوليسم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/28
صفر تا صد سقوط اقتصاد پوپوليسم
زهرا كاوياني| يكي از چالش‌هاي اساسي كه سياست‌گذاري در يك كشور مي‌تواند به آن گرفتار باشد، حاكميت تفكر پوپوليستي بر سازوكار تصميم‌گيري در بخش عمومي است كه منجر به اجراي سياست‌گذاري اقتصادي پوپوليستي شده و درنهايت نتايج قابل‌قبولي براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصاد را در پي ندارد. اين نوع سياست‌گذاري منجر به اتلاف منابع شده و درنهايت افزايش نرخ بيكاري؛ افزايش تورم و دست نيافتن به رشد اقتصادي مورد انتظار را به‌دنبال داشته است. نتايج آن در كشورهايي كه به آن دچار بوده‌اند به حدي مخرب بوده كه اين موضوع را به يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين موانع بر سر راه رشد اقتصادي كشورها تبديل كرده است. براساس مطالعات صورت گرفته، سياست‌گذار پوپوليست بيشتر در كشورهايي كه در آن توزيع درآمد نابرابري شديد دارد بروز مي‌كند، نابرابري‌هايي كه در بسياري موارد ناشي از اجراي سياست‌هايي همچون تعديل ساختاري از نوع تعديلات صندوق بين‌المللي پول بوده است. بارزه اصلي اين سياست‌گذاري‌ها؛ توجه ناكافي به محدوديت‌هاي ذاتي اقتصاد و محدوديت منابع است. آنچه خواهد آمد نبايد به معناي پوپوليست بودن تمام سياستمداراني كه با شعارهاي عدالت‌خواهانه بر سر كار مي‌آيند، قلمداد شود. پوپوليسم اقتصادي رهيافتي به اقتصاد است كه بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد تاكيد داشته و در مقابل محدوديت‌هاي اقتصادي ازجمله ريسك ناشي از تورم و كسري بودجه، محدوديت‌هاي خارجي و واكنش عاملان اقتصادي و سياست‌هاي جمعي غيربازاري را ناديده مي‌گيرد. در واقع چنين تعريفي از اقتصاد پوپوليسم تعبيري تغيير شكل يافته از اقتصاد محافظه‌كارانه نيست، بلكه هشدار مي‌دهد كه سياست‌گذاري‌هاي پوپوليستي به‌طور معمول درنهايت منجر به شكست مي‌شوند و زماني كه شكست مي‌خورند، همان گروهي كه قرار بود از اين سياست‌ها سود ببرند درنهايت متضرر مي‌شوند.

همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تورم و بيكاري بالا، كسري بودجه و كسري تراز تجاري از پيامدهاي اجراي چنين سياست‌هايي بوده و در بيشتر كشورهاي مورد بررسي، يك فروپاشي يا انقلاب سياسي پايان‌دهنده دوره سياست‌گذار پوپوليست بوده است.

نكته قابل‌توجهي كه درخصوص اقتصادهاي پوپوليستي وجود دارد و به‌عنوان ايده اصلي در ادبيات اقتصادي دنبال مي‌شود، آن است كه اقتصاد كلان همه اين اقتصادها تا حدود زيادي به هم شبيه است، اگرچه از نظر سياسي ممكن است با هم بسيار تفاوت داشته باشند. اهداف سياست‌گذاران پوپوليست عموما شبيه يكديگر است، همه آنها بهبود وضعيت توزيع درآمد و حمايت از طبقه فرودست را در دستور كار قرار مي‌دهند. بنابراين شايد از اين منظر تفاوت چنداني بين سياست‌گذاران پوپوليست و ساير سياست‌گذاران محافظه‌كار غيرپوپوليستي نباشد، اما تفاوت در شيوه دستيابي به اهداف است، به‌طوري‌كه سياست‌گذار پوپوليست بدون درنظر گرفتن محدوديت‌هاي ذاتي اقتصاد و سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي و درنتيجه كسري بودجه به غيره قصد دارد تا به اهداف تعيين شده دست يابد. آنچه گفته شد نبايد به معناي پوپوليست بودن تمام سياستمداراني كه شعارهاي عدالت‌خواهانه سر مي‌دهند، قلمداد شود.

از مجموع موارد عنوان شده درخصوص ويژگي‌هاي سياست‌گذاري پوپوليستي، مهم‌ترين خصوصيات الگوي يك اقتصاد پوپوليستي را مي‌توان در سه ويژگي و شرايطي كه در ادامه عنوان مي‌شود، خلاصه كرد.

1. شرايط اوليه: سياست‌گذار پوپوليستي از عملكرد اقتصادي راضي نيستند و اين اعتقاد به‌طور جدي وجود دارد كه شرايط مي‌تواند بهتر از اين شود. همچنين شرايط اقتصاد به‌گونه‌يي بوده كه پيش از آن رشد اقتصادي پايين را تجربه كرده يا يك دوره ركود را گذرانده كه در برخي موارد ناشي از اجراي يك سياست تعديل بر اثر برنامه‌هاي اجرايي IMF بوده و نارضايتي عمومي را به همراه داشته است. سياست‌هاي تثبيت پس از سياست تعديل، عموما منجر به بهبود كسري بودجه و تراز پرداخت‌هاي خارجي شده و بنابراين منابع كافي را براي سياست‌گذار پوپوليست، براي اجراي سياست‌هاي پوپوليستي فراهم آورده است. يكي ديگر از شرايط اوليه مشترك در اين كشورها، اين است كه توزيع درآمد بسيار نابرابر بوده و همين نابرابري توزيع درآمد نارضايتي را ايجاد كرده و درنتيجه يك تغيير راديكالي در سياست‌هاي اقتصادي را در پي دارد.

2. وجود نداشتن قيود اقتصادي در سياست‌گذاري: سياست‌گذار پوپوليستي به‌طور معمول رويكرد محافظه‌كارانه را رد كرده و هرگونه قيود اقتصادي را ناديده مي‌گيرد. از ديدگاه اين سياست‌گذار ظرفيت‌هاي اقتصادي راهي براي توسعه و انبساط بيشتر هستند. دارايي‌هاي خارجي موجود و توانايي براي نرخ‌گذاري ارز، راه‌حلي براي توسعه و انبساط بيشتر بدون درنظر گرفتن ريسك و محدوديت‌هاي خارجي، استفاده مي‌شود. از نظر سياست‌گذار پوپوليست انبساط‌هاي ايجاد شده، تورم‌زا نيستند، زيرا همواره اين امكان وجود دارد كه با كنترل‌هاي قيمتي و فشار هزينه‌يي، قيمت‌ها را كنترل كرد.

3. نسخه‌هاي سياستي: باتوجه به شرايط اوليه، برنامه‌هاي پوپوليستي به سه نكته تاكيد دارند: باز فعال‌سازي اقتصادي، بازتوزيع درآمد و بازسازي اقتصادي. به‌طوري كه رشته مشترك در همه نسخه‌هاي سياستي «باز فعال‌سازي از طريق توزيع مجدد درآمد» است. سياست پيشنهادي همه اين نسخه‌ها در درجه اول، افزايش دستمزد حقيقي است، به‌طوري كه افزايش دستمزد بتواند افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را جبران كند. در چنين شرايطي اگر اجراي اين سياست تورم‌زا باشد، سياست‌گذار هرگونه تلاش براي كاهش تورم را به‌علت كاهش سطح استاندارد زندگي مردم رد مي‌كند. همچنين سياست‌گذار به بازسازي اقتصادي براي ذخيره ارزهاي خارجي و دسترسي به رشد اقتصادي بالاتر نيز دست مي‌زند. تجربه كشورهاي داراي نظام سياست‌گذاري پوپوليستي نشان داده است كه اين كشورها در چهار مرحله به فروپاشي اقتصادي و سياسي خواهند رسيد. در مرحله اول سياست‌گذار پوپوليست با افزايش مخارج و اجراي سياست‌هاي يارانه‌يي سعي بر افزايش محبوبيت و دستيابي به رشد اقتصادي كوتاه‌مدت دارد در اين مرحله منابع ارزي به علت افزايش واردات به‌شدت رو به كاهش مي‌رود.

در مرحله دوم محدوديت‌هاي منابعي اقتصاد تحميل شده و تورم و كاهش ذخاير خارجي خود را به اقتصاد تحميل كرده و نرخ تورم رو به افزايش مي‌گذارد. در مرحله سوم فروپاشي اقتصادي رخ مي‌دهد، بازار ارز به يك‌باره فرو مي‌پاشد و محدوديت منابع ارزي منجر به افزايش شديد نرخ ارز مي‌شود. دولت با محدوديت منابع مواجه شده و مجبور به كاهش هزينه‌ها و يارانه‌ها مي‌شود. در مرحله چهارم سياست‌هاي ارتودوكسي يا اصلاحات IMF به اجرا گذاشته مي‌شود، نارضايتي شديد اجتماعي و به‌خصوص طبقه فرودست، منجر به فروپاشي نظام سياسي شده و دولت با خشونت بركنار مي‌شود. اين تجربه كه در بيشتر كشورهاي پوپوليستي مشاهده شده ناشي از افزايش شديد هزينه‌ها در ابتداي دوره سياست‌گذاري است.نویسنده:

  اخبار Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 سكه
  توماني 3هزار
  كاهش كشنبه روز معامالت جريان در بيمه| بانك
  گروه هر نرخ جهاني، بازار تعطيلي دليل به ،97 فروردين 27
  لوپ بازار كها بان عملكرد مورد در انتخاباتي نامزدهاي اظهارات به بانكي مديران
  واكنش بازار در اما ماند، ثابت دالر 1284 قيمت در طال
  اونس طالي گرم هر تومان هزار تا 400 بين سكه نرخ
  داخلي شد. معامله تومان 0۵8 هزار 118 نيز عيار 18
  با جديد طرح امامي سكه نرخ «تعادل»، گزارش است
  به واقع خالف ها بان ورشكستگي
  موضوع سكه تومان، هزار 21۶ ميليون يك كاهش تومان 400
  881هزار كميليون كاهش تومان هزار با قديم
  طرح ۵00 79۶هزار كاهش تومان 3هزار با سكه نيم نكنند
  تومان، سياسي اغراض فداي را عمومي منافع انتخاباتي،
  نامزدهاي ۵00 هزار 387 كاهش تومان هزار با سكه ربع
  تومان، بايد ليكن اند. رده مطرح اقتصادي رشد تورم نرخ مورد هزار 1۵2 كاهش تومان ۵00 با گرمي يك سكه
  تومان شمشيري| محسن بيمه| بانك
  گروه ازجمله اقتصادي متغيرهاي از بسياري كه داشت توجه ارز 39 رسمي نرخ نيز، ارز بازار در شد. اعالم ومان ۵00 جمهوري رياست انتخابات نامزدهاي ثبتنام دنبال
  به از معدلي عمومي هاي شاخ اقتصادي رشد تورم نرخ هر تومان، 3244 امريكا دالر هر ماند ثابت اصلي
  عمده رقيب نامزدهاي از تعدادي سياسي، مختلف هاي روه
  از شد. دادوستد .2443ومان يورو هر 04ومان ۶1.3
  پوند تغييرات لذا يآيند شمار به كشورها اقتصادي وضعيت اقتصادي مشكالت مسائل طرح با روحاني
  دولت 0۶04تومان، يورو تومان، 37۵7 دالر نيز ارز آزاد بازار
  در تمام براي يكسان آثاري واجد لزوما آمارها صا شاخه اين خود مطالب يها سخنران در را نكاتي آمارها،
  بزرگنمايي نيستند. اقتصادي اجتماعي هاي گروه طبقات تركيه لير 7074تومان پوند 301تومان، امارات
  درهم مطرح گروهي هاي رسان هواداران مردم جمع
  در اين ارزيابي قضاوت در يتوان نم نيز دليل همين به شد. معامله 401تومان
  ۶ مورد اهداف تحقق در را دولت طريق اين از تا اند رده
  ك افراد مشاهدات حسي هاي برداش به اطالعات
  آمارها عملكرد آمارها بردن سوال زير با معرفي ناموفق
  نظر باوجود مثال عنوان به كرد. رجوع خاص هاي روه غير را جمهور ريي نظر مورد اهداف اجرايي، هاي اه
  دستگ پول جاي به موجود پول
  اولويت گذشته، سال چند طول در تورم نرخ لوجه قاب كاهش كنند. اعالم تحقق
  قابل نبوده يكسان جامعه اقشار تمام براي كاهش اين
  آثار نامزدها، برخي مثال عنوان به «تعادل» گزارش
  به توليد از حمايت در قدرت
  پر اين از متفاوت اشكال به درآمدي مختلف هاي روه
  گ بودن زيانده مالي ورتهاي ساختار اصالح
  موضوع اين سياست درباره مركزي بانك اقتصادي
  مديركل فتهند. گر قرار تحتثير تا
  تغييرات اعالم نكها با ورشكستگي معناي به را ها نك با
  برخي تحقق براي كشور اقتصادي هاي بنگاه مالي تامين در
  نهاد شتاب كاهش معني به تورم نرخ كاهش ضمن در گذشته سال عملكرد آمار كه است درحالي اين ردهاند.
  ك تزريق مركزي بانك اولويت گفت: مقاومتي اقتصاد
  اهداف كاهش اشتباه به بعضا كه درحالي هاست، قيمت تغييرات ساختار اصالح جديد مالي ورتهاي خاطر به كها،
  بان توليد از حمايت سمت به ها بانك هدايت بلكه نيست
  پول يكسان شدن ارزان تها قيم سطح كاهش با را تورم
  نرخ داشته تغيير قبل به نسبت آنها حسابداري روش
  در است. اشتغال
  و تحليلها ارائه در است الزم بنابراين يكنند.
  قلمداد به موضوع اين است كرده معرفي زيانده را بان
  برخي ايرنا با وگو گف در كشنبه روز اكرمي»
  «ابوالفضل كرد. جلوگيري مفاهيم اين خلط از اقتصادي هاي زارش
  گ بلكه نيست نامطلوب تنها نه كارشناسان، از بسياري
  عقيده «اقتصاد اهداف تحقق براي مركزي بانك شيوه
  درباره نيست مستثنا امر اين از نيز اقتصادي رشد آمار فراهم را آنها عملكرد ها نك با ساختار اصالح
  موجبات مركزي بانك اولويت كرد: اظهار اشتغال» توليد
  مقاومتي، 9ماهه در كند. گزارش اقتصاد كل در را توليدات تغيير دولت بدهي مطالبات، جمله از آنها مشكالت كرد
  خواهد است. فزايندگي ضريب طريق از نقدينگي
  گسترش كرد. تجربه را درصدي 11.۶ رشد ايران ،139۵ سال
  اول بهتر را آنها بر محور بانك اقتصاد فشار مالي تنگناي
  و مركزي بانك منابع از است ممكن آيا اينكه درباره
  وي افزايش از عمدتا مزبور رشد شده، اشاره كه ور ان طم
  ه ورشكستگي معناي به موضوع اين كرد خواهد
  مشخص مركزي بانك منابع داد: توضيح شود، استفاده كار اين
  براي اجراي تها محدودي رفع دليل نفت صادرات
  توليد نيست.
  آنها داغ پول تعبيري به خطرناك قدرت پر پول حال هر
  در پي در كشور رفته ازدست سهم سگيري بازپ برجام سوال زير با نامزدها از ديگر برخي ديگر، سوي
  از به بيروني پول كه نيست اين مركزي بانك اولويت نشود
  است سياسي رهرداري به آمار از سيف: عموم زندگي با مستقيما كه نادرست موضوع اين اعالم براي ملي عزم مشاركت افزايش ملي عمومي
  منافع است. شده حاصل نفت جهاني بازار از ها تحري برداشتن اقتصادي، رشد مورد در مركزي بانك آمارهاي
  بردن كند. تزريق
  اقتصاد در نيز اقتصاد غيرنفتي بخش رشد عملكرد حال، عين در از صيانت ضرورت بر نيز مركزي بانك كل رييس ميان هايي نگران ايجاد باعث دارد، ارتباط جامعه مردم انحراف از كنند توجه بلندمدت در مشكالت
  كاهش مطالبات اقتصادي، بانكي پولي هاي شاخ
  تورم inside(ينورد پول از استفاده كرد: اظهار
  اكرمي راناپذير جب آن، از ناشي هاي ارت خس كه يشود مردم زمينه كرده جلوگيري كشور هاي سياست منابع
  در فزاينده بهبود به رو 139 سال سوم تا اول فصول طول آمار، از نبايد گفت: كرد تاكيد اجتماعي هاي
  سرماي تا يكنند مطرح شكلي به را جامعه انتظارات
  مردم مورد شيوه داشته، وجود قبال كه پولي yenomيعني
  ) كه افرادي توسط اظهارنظرها ونه اي متاسفانه است را اخير چهارسال در اقتصاد اصولي هاي سياس
  تداوم تجربه را مناسبي رشد نيز بخش اين مجموع در بوده شود. سياسي
  استفاده به كه است حالي در اين ببرند. زيرسوال را آمارها
  نتايج به نسبت فزاينده ضريب طريق از تا است مركزي بانك
  نظر پيش به توجه با ندارند زمينه اين در دقيقي فني اطالعات كنند.
  فراهم است. كرده بر تاكيد با خود تلگرام صفحه در سيف، هلل اولي عملكرد نتيجه اقتصادي، حبنظران صا از بسياري
  عقيده شود. اقدام پول
  خلق كشورها همه در نوشت: آمار از سياسي استفاده از پرهيز در صرفا كشور، در جمهوري رياس انتخابات بودن رو نامزدها كه دارند تاكيد بران اح صن زمينه، اين
  در است لتوجه قاب كشاورزي بخش در محصوالت رشد باالي تورم اقتصاد منفي رشد ما، تحري قبل
  دولت تا اينكه بر تاكيد با مركزي بانك اقتصادي
  مديركل توليد 931در سال در توانست كشور الها از بعد تورم نرخ اقتصادي، رشد قبيل از متعددي، صهاي شاخ يشود. ارزيابي مدت اه كوت سياسي مقاصد راستاي جمله از مسائل برخي طرح با نبايد دولت منتقدان
  و كه كرد هدايت سمتي به را اقتصاد عملكرد درصدي، 40
  اگر گفت: نداريم، پولي پايه تزريق براي بنايي ياالمكان
  حت عنوان مطلب تكذيب ضمن مركزي بانك افزود: وي را هگذاران سپرد عمومي اعتماد ها، نك با
  ورشكستگي يافته بهبود نيز صنعت بخش رشد شود. خودكفا گندم توليد اقتصادي، تحوالت بررسي براي بيكاري، نرخ
  و 90 سال در مها تحري از قبل وضعيت به آن
  بازگشت نكها با كنيم، حل را بانكي نظام مشكالت مسائل
  بتوانيم مجلس در تهران سابق نماينده زاكاني، آقاي توسط شده تنها نه نكها با ورشكستگي موضوع زيرا كنند،
  تضعيف رشد 931از سال ماهه در كه تهايي فعالي تعداد در اطالعات اين كارگيري به كه چند هر شود. مي
  منتشر سال چند نيازمند 83 سال در قبل دولت از قبل
  همچنين در وي يشوند. فعال اشتغال توليد از حمايت زمينه
  در جمهوري رياس كانديداهاي تمام از اسالمي، شوراي يشود، تصور آنچه برعكس اتفاقا بلكه است
  غيرواقعي قبل سال مشابه دوره به نسبت اند وده برخوردار مثبت زماني تا است شده پذيرفته امري سياسي هاي تحليل است. بانكي پولي اقتصادي، هاي شاخ
  بهبود تامين براي مركزي بانك 94 سال در چرا اينكه به
  پاسخ منصفانه انتقادات يا ها تحليل مبناي اطالعات اين كه سياسي اغراض قرباني را عمومي منافع خواهد مي مالي هاي ورت مالي ساختار اصالح جهت در ها
  بان است. داشته مناسبي افزايش كاهش در يازدهم دولت آنكه وجود با اساس،
  براين خود منابع از استفاده به اقدام بزرگ، خودروساز دو
  مالي بايد تورم نرخ تحليل تفسير در كه طور مان ليكن، مشاهده بعضا ليكن نيست؛ وارد آن به ايرادي باشد، نكها با ورشكستگي توقف نكنند. خود اهمدت كوت اصولي هاي سياست اثر تدريج به هستند حركت
  در منفي از اقتصادي رشد بوده موفق درصد به 40 از
  تورم مركزي بانك كه است خاصي موارد اينها داد: توضيح
  كرد، محوري نقش به باتوجه غيربانكي اعتباري موسسات خواهد هويدا آينده الهاي در بانكي سيستم
  دولت عملكرد از معدلي نيز اقتصادي رشد داشت، توجه آن به منازعات در هها رسان برخي سياسي رقباي كه يشود
  م اما يافته 9بهبود ۵، سال در 11درصد باالي به درصد
  7 يكند. ورود موردي شكل به ضرورت موارد
  در اقتصادي، هاي بنگاه ساير با مقايسه در اقتصاد در نها دلسوزانهآ نقدهاي به بايد موضوع، اين كنار در البته
  شد. بخشها تمام عملكرد لذا دهد دست به را اقتصاد كل صحت متوجه را خود حمالت مابين، مجادالت
  و داخلي ناخالص توليد درآمد توان سطح كه آنجا
  از از مالي حمايت مركزي، بانك اقتصادي
  مديركل اظهارنظرهاي يشود تلقي پيچيده رخدادي توجه موجود ضعف نقاط لشها چا مشكالت حل
  و بهبود وجود با مثال عنوان به نيست. يكسان زمينه اين در آماري رسمي نهادهاي توسط منتشره اطالعات كيفيت رشد با متناسب تحريم از قبل هاي سال به هنوز
  اقتصاد، مالي پولي نهادهاي كاركردهاي از را توليدي هاي اه
  بنگ را نناپذيري جبرا منفي آثار تواند امر اين كه كنند مي تنها غيرمسوول نهادهاي افراد توسط غيركارشناسي به موجود، بانكي پولي تهاي سياس از دفاع
  داشت اين از تعدادي صنعتي، بزرگ هاي اه كارگ توليد شاخص هاي ال در پولي بانكي اقتصادي مطالبات
  انتظارات موفقيت براي كرد: تاكيد حال عين در دانست
  كشور منفي رشد با كماكان 139۵ سال 9ماهه در ليتها فعا باشد. داشته همراه به به هجوم سرايت ريسك افزايش اوضاع وخامت سبب معنا اين به اما نيست ايراد يا اشكال وجود عدم
  معناي آمارهاي كه دارند تالش يي ده نتيجه در نرسيده،
  اخير اين خريد براي بايد نيز مردم اشتغال، توليد زمينه
  در موضوع، اين درخصوص اظهارنظر شد خواهد كا بانه هستند. و... ورشكستگي چالش دچار ها بانك كه
  نيست مركزي بانك توسط آنها آمار مشروح كه ودهد ان همراه آماري هاي ام نظ شاكله اساس كه است اين
  واقعيت ببرند. سوال زير را اقتصادي بانكي
  پولي براي شد: يادآور اكرمي باشند. داشته را الزم رغبت
  كاالها است. نظام دلسوزان تمام بيشتر احتياط
  نيازمند بهبود وجود با كه است طبيعي لذا است. شده اعالم مورد شده پذيرفته كارشناسي علمي اصول بر دنيا
  در اقتصادي، توان بازگشت كه است حالي در
  اين هزارميليارد 0۶1 از بيش اختصاص با بانكي نظام
  نمونه اظهار اعتباري موسسات كها بان بر نظارت مديركل است غيرواقعي ها بانك ورشكستگي اي: كمره برخي براي هنوز اقتصادي رونق اقتصادي، رشد لتوجه قاب مردم اعتماد به خدشه لذا است استوار عمومي اعتماد همچنين اقتصادي رفاه بهبود اقتصاد مسازي
  مقاو تالش متوسط كوچك هاي بنگاه به تسهيالت
  ريال آن اعتباري به عمل در آماري، هاي روش به نسبت بر اظهارنظر اين كه كنند اعالم ايشان است خوب كرد: ابراز با مركزي بانك مقام يك زمينه، اين
  در نباشد؛ تجربه قابل محرز اقتصادي ليتهاي فعا ها گروه به بانكي، پولي هاي شاخص ها بانك وضعيت
  بهبود داد: ادامه وي شود. خارج ركود از كشور اقتصاد تا
  كرد رشد رو صنايع در كه فعاالني از سوال اين اگر اينكه كما بايد رقيب سياسي هاي جناح اساس اين بر يشود. منجر چنين رسمي مرجع كدام از گرفته صورت اساسي چه انتخابات نامزدهاي از يكي اظهارات به نسبت
  تاسف يتوان نم دارد نياز يازدهم دولت تهاي سياس
  تداوم اقتصاد اركان از يكي ايراني كاالي خريد سمت به
  حركت نظام كه بدانند بايد ايشان د؟ رده كان دريافت را گزارشي داد هشدار كا بانه ورشكستگي درباره تجمهوري
  رياس است. متفاوت كامال پاسخ شود، پرسيده رونق با مواجهه آماري نظام به خدشه چند هر كه باشند داشته
  توجه بهبود مالي انضباط سال با تنها كه داشت
  انتظار صدور با كرد تالش مركزي بانك رو اين از است
  مقاومتي دوش به را كشور مالي تامين بار درصد 80 از بيش بانكي فداي را جامعه عمومي منافع ها، شخصيت افراد
  كه مادي هاي هزين صرف با اقتصادي آمارهاي آنها براي را همدتي كوتا سياسي منافع است ممكن
  كشور تنها نه لذا برسيم. انتظار مورد سطح به دولت
  عملكرد رغبت خاص، اقشار براي ايراني كاالي خريد هاي ارت
  ك دستاويز را آن بشود كه نيست موضوعي اين كشد نكنند. سياسي
  اغراض مراجع از رسمي آمارهاي آوري جم لتوجه قاب انساني نسبت عمومي اعتماد افت ليكن باشد، داشته همراه به پولي بانكي ساختار اصالح در كنوني هاي سياست
  بايد اقتصادي مديركل كند. بيشتر كاالها نوع اين به را
  مردم متوجه را بلندمدتي منفي تبعات رسمي آمارهاي به داد. قرار خود سياسي مدت اه كوت مصالح مطامع بر نظارت مديركل اي ره كم عباس «تعادل» گزارش
  به استانداردهاي براساس كشور در مسوول مختلف ادامه بعدي تهاي دول در بلندمدت در كشور
  واقتصادي ايراني كاالي خريد با بدانند بايد مردم گفت: مركزي
  بانك آمارها اين از استفاده شوند. مي تهيه المللي بين معتبر كه حالي در كرد. خواهد كشور اقتصادي سياسي نظام ينگونه طرح اينكه به باتوجه داد: هشدار كمري سخنان به اشاره با بانك اين اعتباري موسسات كها
  بان عملكرد خصها شا آمارها از صيانت با بايد بلكه
  يابد، فعال جامعه همه يگيرد شكل اقتصادي رشد
  يك جامعه، رواني آرامش در اخالل موجب مطالب، گفت: كشور انتخابات ستاد در زاكاني عليرضا جمعه
  روز انتقال باعث يتواند آنها تهيه چارچوب به توجه بدون ملي سطح در كشور رسمي معتبر آمارهاي براي
  بديلي رشد باالرفتن بهبود زمينه اخير، سال چند
  مثبت كرد توصيه نيز كنندگان ليد تو به حال عين در وي شود.
  مي نكها با شدن مواجه عمومي اعتماد شدن هدار خدش جمهوري رياس كانديداهاي از يكي زاكاني عليرضا
  آقاي است الزم بنابراين شود، مخاطبان به نادرست اطالعات ندارد. وجود بينلمللي نرخ تورم، نرخ ثبات يا كاهش بازارها در ثبات
  اقتصادي، از حمايت به كشور امكانات منابع اختصاص موازات
  به مركزي بانك تكرار، صورت در يشود؛ شهرت ريسك با اعتماد منافع به مربوط مسائل مختلف، نظر اظهار دو
  در اين از اقتصادي، آمارهاي كارگيري در دقت ضمن شده مشاهده موضوع، اهميت وجود با متاسفانه ساير در را آن اثر تدريج به تا كرد فراهم را و... بانكي
  سود آنها وطني، كاالهاي خريد به مردم تشويق
  توليدكنندگان مردم از سواالتي طرح با خبري ههاي رسان برخي كه طريق از «مدعي»، عنوان به ايران المي اس جمهوري اند: رده اعالم صراحت به كرده مطرح را كشور
  عمومي اجتماعي سرمايه اين كرد. حفاظت اجتماعي هاي سرمايه توليد يها، گذار سرمايه جمله از اقتصادي خصهاي
  شا سطح به را آن دهند ارتقا را خود محصوالت كيفيت
  نيز مورد كه ندارد تعلق خاص بخش يا دولت طبقه، يك به در اقتصادي رونق وضعيت يا ها قيمت تغيير درخصوص رواني، آرامش اين زنندگان برهم عليه قضايي مراجع تصميم دولت چرا تهاند. ورشكس عمدتا امروز ها نك
  «با باشيم. شاهد عمومي رضايت
  اشتغال برسانند. خارجي مشابه نههاي نمو با رقابت
  قابل كرد. خواهد دعوي طرح كند؟!» اعالم انتخابات از بعد را ورشكستگي اين
  گرفته گيرد. قرار جناحي ادههاي سوءاستف در منتشره آمارهاي كيفيت درخصوص شبهاتي
  جامعه، به بايد اقتصادي كارشناسان نامزدها رو، اين
  از بانكي توافق اثر شدن ايراني
  آشكار هاي بان در المللي بي استانداردهاي ادهسازي پي پاكستان ايران
  اخير پاكستان صنايع بازرگاني هاي اق ات فدراسيون
  رييس انتقاالت نقل امكان شده، تعريف استانداردهاي آورده گزارشي در وزارتخانه اين دستاوردهاي از يكي بانكي گسترده هاي تحريم كه هايي سال
  در ميان اخير توافقنامه امضاي از خرسندي ابراز
  ضمن كند. سلب متخلفان از را غيرشفاف در يي هسته توافقات رسيدن نتيجه به از پس است: داخلي هاي بانك بود، شده اعمال كشور به
  غيربانكي توافقنامه اين گفت: پاكستان ايران مركزي هاي
  بانك روابط جريان از ها ال آن در كه ايران ترتيب اين به آن متعاقب كه شد مي بيني پيش 1393 سال ماه دي بانكداري در موجود استانداردهاي برخي روزرساني
  از دو ميان تجاري مبادالت حجم در توجه قابل رشد
  باعث دوباره برقراري براي اكنون بود مانده باز نللي بي ال پولي ترين مهم از يكي كه بانكي هاي تحريم ۵+1 كشورهاي عرصه در كه است درحالي اين ماندند. محروم
  جهان شد. خواهد آينده اههاي در
  كشور نحوي به يك هر كه مختلفي كشورهاي با بانكي روابط اقتصاد عليه هستهيي هاي تحريم مشكلسازترين شفافيت ايجاد جهت در مهمي اقدامات المللي
  بين از گفت: ايرنا با وگو گف در كشنبه روز طفيل»
  «زبير بودند داده تن استانداردها با تطابق معاهدات اين به بردارند. را بود ايران با مبارزه همچنين بينالمللي مبادالت در
  بيشتر هاي فعالي در توافقنامه اين امضاي آثار ديگر، ماه دو
  حدود راستا اين در كه داد وفق جديد شرايط با را خود بايد ايران، بانكي نظام مشكالت فقط حال اين با هاي بانك اساس همين بر بود. شده انجام
  پولشويي شد. خواهد ديده پاكستان ايران ميان
  تجاري راستا همين در است. گرفته صورت يي ده ارزن اقدامات تحت ايران نظام كه سالي 10 در نبود. ها يم تحر المللي بين بانكي روابط به مند قه عال كشورهاي
  مختلف در جلو به رو مثبت رويدادي را توافقنامه اين
  وي براي ايران در بانكي نظام اقتصاد وزارت مسووالن نظام بود، گرفته قرار بانكي هاي يم تحر شديدترين قراردادها انواع در عضويت با تا بودند شده
  موظف هاي همكاري گسترش براي كشور دو هاي تال
  مسير قراردادها اين بررسي به شروع دنيا با بانكي روابط هبود درب را مهمي اقدامات نالملل بي جهان در بانكداري كنند. پيروي ها چارچوب اين از المللي بين هاي
  معاهده مبادالت كنوني رقم گفت: دانست تجاري
  اقتصادي اقدام )IFRS(يللملا بي مالي گزارشگري استانداردهاي رعايت براي بانك سازماني ساختار در تطبيق
  ريسك سازي اده پي عضويت براي اقدام كرده استانداردها المللي بين مبادالت در بيشتر شفافيت ايجاد جهت هشتاد در اقتصاد وزارت ايسنا، گزارش
  به دالر كيليارد از كمتر پاكستان ايران رسمي
  تجاري حقيقي مشتريان اعتبارسنجي پروژه سازي پياده به راستاي در نالمللي بي استانداردهاي مقررات
  قوانين، الزم نالمللي بي بانكي روابط در الجرم كه كردند مواردي هاي بان بود داده انجام پولشويي با مبارزه همچنين 001اقدام 001روز برنامه اجراي از روز
  چهارمين از پس هها زمين شدن فراهم هدليل رود انتظار اما
  است ريسك مديريت جهت در بال كميته هاي صيه تو بر مبتني همچنين الملل بين مالي پولي نظام با تعامل
  افزايش سامانه اندازي راه به يوان مت اقدامات اين ازجمله بود. المللي بين بانكي روابط به مند قه عال كشورهاي مختلف، اقتصاد وزارت اقدام 100 معرفي به آن در كه
  خود ظرف رقم اين كشور، دو مركزي هاي بان توافقنامه
  امضاي )ALM(يهدب دارايي مديريت پروژه اجراي اعتباري بال، كميته هاي توصيه براساس مربوطه كميتههاي
  ايجاد نقد وجه واريز هاي زارش (گ CTR پولشويي با مبارزه قراردادها انواع در عضويت با تا بود كرده موظف را سازي اده معرفي«پي با ردازد يازدهم دولت
  در برود. فراتر دالر كيارد مييل از آينده ماه
  دو كرد. اشاره بال كميته صيههاي تو با مطابق مبناي بر مالي هاي صورت در بانك هاي ريسك
  تشريح مديريت مستقل واحد تشكيل مقرر)، سقف از بيش برخي سازي پياده همچنين المللي بين هاي معاهده عنوان به ايراني» هاي بان در نالمللي بي
  استانداردهاي مذاكرات جريان در نزديك از كه پاكستاني مسوول
  اين بانكي هاي ال كان سازي ال فع هدف با پاكستان ايران
  بانكي روند پاكستان مركزي بانك گفت: دارد، قرار كشور دو خارجي
  ميان شعب تاسيس براي ها بانك عطش خارجي تسهيالت دالري ميليون 404 اندك
  رقم با همكاري تعامل براي را كشور اين هاي بان از
  دعوت است. كرده آغاز ايراني كهاي
  بان قرار اين از واقعيت اند. رده نك پرداخت بعضا يا كرده پرداخت تاخير خارجي كشورهاي در خود شعب ايجاد براي ها بان عطش هزار ۶00 ميليون ۵7۵ ۶ميليارد مركزي بانك
  خارجي بيمه| بانك
  گروه بانك چهار يا سه پاكستان مركزي بانك افزود:
  وي سابقه با كارمندان خود، شعب كردن فعال براي كها بان كه است است؛ مسكن بازار رونق زمان در امالكشان ملك خريد همچون است. يافته افزايش
  دالر منتشر محاسبات ديوان توسط كه 94 بودجه تفريغ
  گزارش ايراني هاي بان با بانكي تعامالت شروع براي را كشور
  اين ماموريتي كنند اعزام كشور از خارج به را ارزي بخش در را پرداخت مظنه خود، كارمندان حقوق براي آنها كه درحالي 31 ميزان به 94 سال در مركزي بانك دهد مي نشان
  شده، اسنادي اعتبار گشايش روند اميدواريم كرد خواهد
  معرفي در حضور فرصت مديران، برخي قول به كه سپارند آنها به را يگيرند. نظر در «كارآموز» شده بيني پيش فاينانس از درصد يك جذب ساير دولت از ارز دالر هزار 700 ميليون 98۶
  ميليارد قوانين طبق كشور دو كهاي بان طريق از
  (ال-سي) ارمغان به كارمندان براي را تجربه كسب خارجي كشور يك را گذشته سال يك در بانكي هاي گشاي مهر، گزارش به دالر 3ميليارد به نزديك 94 سال بودجه تبصره
  در هزار 100 ميليون 411 2ميليارد خريداري
  موسسات شود. شروع ديگر ماه يك تا المللي بي
  مقررات حقوق هم ماه 4تا حتي ها بان برخي ديگر، سوي از اما آورد در كها بان براي نحوي به راه گرفت ناديده يتوان نم اگرچه 404 تنها كه بود شده بيني پيش خارجي) (تسهيالت
  فاينانس است. فروخته
  دالر نشست بيستمين به اشاره با همچنين طفيل
  زبير قرار شرط آنها با البته انت انداخ تعويق به را خود كارمندان از هم يشها گشا اين اما شده باز لملليشان بين مالي مراودات هدف اين نيافتن تحقق داليل از شد جذب دالر
  ميليون بودجه قانون تبصره بند براساس «تعادل»، گزارش
  به ايران اقتصادي هاي همكاري مشترك
  كميسيون بگيرند. كارآموزي را مظنه هم، حقوق پرداخت زمان كه هد ان گذاشت تعامالت المللي بي بزرگ هاي بان هم هنوز است. خود ايراني نوع بود. اجرايي هاي دستگاه توسط طرح نشدن معرفي 1394 سال در ارزي تسهيالت از استفاده هرگونه 94
  سال ماه 92فروردين 28 روزهاي است قرار كه
  پاكستان حقوق ايران، در كها بان سابقه با كارمندان برخي اوصاف، اين با تعويق به امريكايي هاي بداخالق از ترس سايه در را ايران با خود مالي تامين تسهيالت سقف 94 سال بودجه تبصره در بانك خارجي هاي دارايي خالص افزايش عدم به
  مشروط يواند مت نشست اين گفت: شود، برگزار تهران در
  جاري يشود. صفر كشور از خارج در شان سابق ييرند مگ كارآموزي سپر كه هستند محلي كوچك هاي بانك تنها اين مايندازند قبل، هاي سال سهميه مانده باقي بر عالوه (فاينانس)
  خارجي در مركزي بانك بودجه، تفريغ گزارش طبق است. بوده
  مركزي اقتصادي هاي اري همك گسترش براي را الزم
  بسترهاي در ميكنند مطرح موضوع اين براي ها بانك كه هم يي ادله البته ميخواهند كه كنند ثابت ايران به حداقل تا يشوند كشورها بالي شد. تعيين دالر ميليارد ۵3 ريالي
  معادل دريافت 94 سال در خارجي ارزي تسهيالت گونه هيچ 94
  سال بيستمين برگزاري آستانه در كند. فراهم كشور دو
  تجاري ۵0 از بيش اطالعات، آمار براساس است. شنيدني خود جاي دهند. گسترش را خود المللي بين تعامالت عدم دليل به ،94 سال بودجه تفريغ گزارش
  براساس در مركزي بانك خارجي هاي دارايي خالص اما است،
  نكرده ايران اقتصادي هاي همكاري مشترك كميسيون
  نشست ميكنند فعاليت كشور خارج در ايران تجاري هاي بانك شعبه سالي چند وقفه از بعد تا دارند تالش هم كا بانه ميان، اين در به سهميه اين از اجرايي هاي دستگاه توسط طرح معرفي است. يافته افزايش زير شرح به ۵9
  سال صدور با گذشته جمعه روز پاكستان مركزي بانك
  پاكستان، يافت خواهد گسترش آنها هاي فعاليت ها، تحريم لغو از بعد كه چه هر دهند نشان خودي داشتند، ها خارج با تعامل در كه ۵ميليارد حدود 94 سال در است. نشده استفاده درستي 923 81ميليارد خام نفت هاي وصولي محل از ارز
  خريد هاي بان واقع در بود. خواهند همراه بيشتري درآمد رونق با از بخشي البته كه شده بهتر احوالشان اوضاع كه بگويند بيشتر ميليون 404 يافته تخصيص فاينانس دالر ميليون 1۶9 جمهوري مركزي بانك با توافقنامه امضاي از رسمي،
  بيانيه ارزي عايدات محل از ارز خريد دالر، هزار 900
  ميليون ايران خارجي گذاري سرماي تجارت ملت، سپه، ملي، صادرات، ديگري زمان هر از بيش اكنون حال هر به اما نيست؛ انكار قابل آن براي شده داده تخصيص اعتبارات است. شده مصرف آن دالر مكانيسم بانكي هاي همكاري زمينه در ايران
  اسالمي دالر ۶هزار 00 ميليون 3۵7 3ميليارد گازي
  ميعانات المللي، بين مبادالت افزايش براي ظرفيت بيشترين از ترتيب به سبب انگيزه همين كنند. فعال را خود خارجي شعب تا دارند تالش پتروشيمي شركت مسجدسليمان، پتروشيمي هاي شركت مشترك كميسيون نشست بيستمين داد. خبر
  پرداخت ذخيره حساب ها، شركت ها بانك الملل بين اداره شامل
  ساير نتيجه در برخوردارند جهان كشورهاي با ايران بانكي تجاري بنشينيم، كه بانكي ارشد مدير يا مديرعامل هر صحبت پاي تا شده اوره كود شركت خاورميانه، پارس كيمياي شركت بوشهر، هاي حساب مشتريان، از اسكناس ملي، توسعه صندوق ارزي، پس روز چند تنها پاكستان ايران اقتصادي هاي اري
  همك كنند. كسب را درآمد سود بيشترين كه رود انتظار خارج در شعب بازگشايي البته بانكي تعامالت افزايش از صحبت يي منطقه آب شركت سبالن، پتروشيمي شركت لردگان، ميزان به وارده حوالههاي محل از خريد مشتريان ارزي در كشور دو مركزي كهاي بان ميان يي توافقنام امضاي
  از حسابرسي ترازنامه وضعيت اكنون، كه است شرايطي در اين بياورد. ميان به كشور از زيربناي توسعه ساخت شركت قائنات فوالد (شفارود)،
  گيالن است. بوده دالر هزار 200 ميليون 309 ميليارد مكانيسم انجام بانكي يهاي همكار تسهيل براي
  تهران آن كنار در ندارد قرار مطلوبي شرايط در بهان مالي هاي ورت كشورهاي در خود شعب ايجاد براي ها بانك عطش گويا ساالنه هاي بودجه در است. بوده اصفهان قم راهآهن
  حمل 13ميليارد بالغبر 94 سال در شده خريداري ارز مجموع شد. خواهد برگزار كشور دو ميان
  پرداخت بازل كميته سوي از شده ارائه استانداردهاي از داخلي هاي بان بازار رونق زمان در امالكشان ملك خريد همچون هم خارجي گرفته نظر در فاينانس طريق از مالي تامين براي درشتي
  ارقام بانك ميزان، اين از است. بوده دالر هزار 700 ميليون 98۶ انجام براي مناسبي بستر تواند مي توافقنامه اين
  امضاي براي خارجي شركاي كه شد خواهد سبب امر اين هستند. دور چند كها، بان اين از برخي كه درحالي است. شده هيجاني مسكن نشان 94 سال بودجه تفريغ گزارش كه همانطور شود مي به را دالر هزار 100 ميليون 411 2ميليارد
  مركزي مشترك كميسيون نشست جريان در بيشتر هاي
  توافق شوند. ترديد دچار داخلي هاي بان با مشترك همكاري با اروپايي شعب در را خود كارمندان حقوق كه شود ماهي نميشود. محقق ها بيني پيش اين اغلب دهد، مي هاي دارايي خالص حساب بنابراين است. فروخته ارز
  متقاضيان باشد. كشور دو اقتصادي اريهاي همك
موضوع ورشكستگي بانك‌ها خلاف واقع است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/28
موضوع ورشكستگي بانك‌ها خلاف واقع است
واكنش مديران بانكي به اظهارات نامزدهاي انتخاباتي در مورد عملكرد بانك‌ها و بازار پول


نامزدهاي انتخاباتي، منافع عمومي را فداي اغراض سياسي نكنندگروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

به دنبال ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري از گروه‌هاي مختلف سياسي، تعدادي از نامزدهاي رقيب دولت روحاني با طرح مسائل و مشكلات اقتصادي و بزرگنمايي آمارها، نكاتي را در سخنراني‌ها و مطالب خود در جمع مردم و هواداران و رسانه‌هاي گروهي مطرح كرده‌اند تا از اين طريق دولت را در تحقق اهداف مورد نظر ناموفق معرفي و با زير سوال بردن آمارها و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، اهداف مورد نظر رييس‌جمهور را غير قابل تحقق اعلام كنند.

به گزارش «تعادل» به عنوان مثال برخي نامزدها، موضوع اصلاح ساختار و صورت‌هاي مالي و زيانده بودن برخي بانك‌ها را به معناي ورشكستگي بانك‌ها اعلام كرده‌اند. اين درحالي است كه آمار عملكرد سال گذشته بانك‌ها، به خاطر صورت‌هاي مالي جديد و اصلاح ساختار در روش حسابداري آنها نسبت به قبل تغيير داشته و برخي بانك‌ها را زيانده معرفي كرده است و اين موضوع به عقيده بسياري از كارشناسان، نه تنها نامطلوب نيست بلكه موجبات اصلاح ساختار بانك‌ها و عملكرد آنها را فراهم خواهد كرد و مشكلات آنها از جمله مطالبات، بدهي دولت و تنگناي مالي و فشار اقتصاد بانك محور بر آنها را بهتر مشخص خواهد كرد و اين موضوع به معناي ورشكستگي آنها نيست.

از سوي ديگر، برخي ديگر از نامزدها با زير سوال بردن آمارهاي بانك مركزي در مورد رشد اقتصادي، تورم و شاخص‌هاي پولي و بانكي و اقتصادي، مطالبات مردم و انتظارات جامعه را به شكلي مطرح مي‌كنند تا نتايج آمارها را زيرسوال ببرند. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي، نتيجه عملكرد دولت قبل و تحريم‌ها، رشد منفي اقتصاد و تورم بالاي 40درصدي، عملكرد اقتصاد را به سمتي هدايت كرد كه بازگشت آن به وضعيت قبل از تحريم‌ها در سال 90 و همچنين قبل از دولت قبل در سال 83 نيازمند چند سال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي،  پولي و بانكي است.

براين اساس، با وجود آنكه دولت يازدهم در كاهش تورم از 40 به 8درصد موفق بوده و رشد اقتصادي از منفي 7 درصد به بالاي 11درصد در سال 95، بهبود يافته اما از آنجا كه سطح توان و درآمد و توليد ناخالص داخلي اقتصاد، هنوز به سال‌هاي قبل از تحريم و متناسب با رشد انتظارات و مطالبات اقتصادي و بانكي و پولي در سال‌هاي اخير نرسيده، در نتيجه عده‌يي تلاش دارند كه آمارهاي پولي و بانكي و اقتصادي را زير سوال ببرند.

اين در حالي است كه بازگشت توان اقتصادي، مقاوم‌سازي اقتصاد و بهبود رفاه اقتصادي و همچنين بهبود وضعيت بانك‌ها و شاخص‌هاي پولي و بانكي، به تداوم سياست‌هاي دولت يازدهم نياز دارد و نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با 4 سال انضباط مالي و بهبود عملكرد دولت به سطح مورد انتظار برسيم. لذا نه تنها بايد سياست‌هاي كنوني در اصلاح ساختار بانكي و پولي واقتصادي كشور در بلندمدت و در دولت‌هاي بعدي ادامه يابد، بلكه بايد با صيانت از آمارها و شاخص‌ها و عملكرد مثبت چند سال اخير، زمينه بهبود و بالارفتن رشد اقتصادي، ثبات در بازارها و كاهش يا ثبات نرخ تورم، نرخ سود بانكي و... را فراهم كرد تا به تدريج اثر آن را در ساير شاخص‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري‌ها، توليد و اشتغال و رضايت عمومي شاهد باشيم.

از اين رو، نامزدها و كارشناسان اقتصادي بايد به منافع عمومي و ملي و افزايش مشاركت و عزم ملي براي كاهش مشكلات در بلندمدت توجه كنند و از انحراف در منابع و سياست‌هاي كشور جلوگيري كرده و زمينه تداوم سياست‌هاي اصولي اقتصاد در چهارسال اخير را فراهم كنند.

در اين زمينه، صاحب‌نظران تاكيد دارند كه نامزدها و منتقدان دولت نبايد با طرح برخي مسائل از جمله ورشكستگي بانك‌ها، اعتماد عمومي و سپرده‌گذاران را تضعيف كنند، زيرا موضوع ورشكستگي بانك‌ها نه تنها غيرواقعي است بلكه اتفاقا برعكس آنچه تصور مي‌شود، بانك‌ها در جهت اصلاح ساختار مالي و صورت‌هاي مالي در حركت هستند و به تدريج اثر سياست‌هاي اصولي دولت و سيستم بانكي در سال‌هاي آينده هويدا خواهد شد. البته در كنار اين موضوع، بايد به نقدهاي دلسوزانه و حل مشكلات و چالش‌ها و نقاط ضعف موجود توجه داشت و دفاع از سياست‌هاي پولي و بانكي موجود، به معناي عدم وجود اشكال يا ايراد نيست اما به اين معنا نيست كه بانك‌ها دچار چالش ورشكستگي و... هستند. كمره‌اي: ورشكستگي بانك‌ها غيرواقعي است

در اين زمينه، يك مقام بانك مركزي با ابراز تاسف نسبت به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري درباره ورشكستگي بانك‌ها هشدار داد كه افراد و شخصيت‌ها، منافع عمومي جامعه را فداي اغراض سياسي نكنند.

به گزارش «تعادل» عباس كمره‌اي مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اين بانك با اشاره به سخنان روز جمعه عليرضا زاكاني در ستاد انتخابات كشور گفت: آقاي عليرضا زاكاني يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري در دو اظهار نظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومي كشور را مطرح كرده و به صراحت اعلام كرده‌اند: «بانك‌ها امروز عمدتا ورشكسته‌اند. چرا دولت تصميم گرفته اين ورشكستگي را بعد از انتخابات اعلام كند؟!» اعلام اين موضوع نادرست كه مستقيما با زندگي عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ايجاد نگراني‌هايي ميان مردم مي‌شود كه خسارت‌هاي ناشي از آن، جبران‌ناپذير است و متاسفانه اين‌گونه اظهارنظرها توسط افرادي كه اطلاعات فني دقيقي در اين زمينه ندارند با توجه به پيش رو بودن انتخابات رياست‌جمهوري در كشور، صرفا در راستاي مقاصد سياسي كوتاه‌مدت ارزيابي مي‌شود.

وي افزود: بانك مركزي ضمن تكذيب مطلب عنوان شده توسط آقاي زاكاني، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي، از تمام كانديداهاي رياست‌جمهوري مي‌خواهد منافع عمومي را قرباني اغراض سياسي كوتاه‌مدت خود  نكنند. توقف و ورشكستگي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي باتوجه به نقش محوري آنها در اقتصاد در مقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، رخدادي پيچيده تلقي مي‌شود و اظهارنظرهاي غيركارشناسي توسط افراد و نهادهاي غيرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزايش ريسك سرايت و هجوم به بانك‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص اين موضوع، نيازمند احتياط بيشتر تمام دلسوزان نظام است.

مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اظهار كرد: خوب است ايشان اعلام كنند كه اين اظهارنظر بر چه اساسي صورت گرفته و از كدام مرجع رسمي چنين گزارشي را دريافت كرده‌اند؟ ايشان بايد بدانند كه نظام بانكي بيش از ۸۰درصد بار تامين مالي كشور را به دوش مي‌كشد و اين موضوعي نيست كه بشود آن را دستاويز مطامع و مصالح كوتاه‌مدت سياسي خود قرار داد.

كمر‌ه‌اي هشدار داد: باتوجه به اينكه طرح اين‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش رواني جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي و مواجه شدن بانك‌ها با ريسك شهرت مي‌شود؛ در صورت تكرار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان «مدعي»، از طريق مراجع قضايي عليه برهم زنندگان اين آرامش رواني، طرح دعوي خواهد كرد.

 سيف: از آمار بهره‌برداري سياسي نشود

رييس كل بانك مركزي نيز بر ضرورت صيانت از سرمايه‌هاي اجتماعي تاكيد كرد و گفت: نبايد از آمار، استفاده سياسي شود.

ولي‌الله سيف، در صفحه تلگرام خود با تاكيد بر پرهيز از استفاده سياسي از آمار نوشت: در همه كشورها شاخص‌هاي متعددي، از قبيل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري، براي بررسي تحولات اقتصادي، توليد و منتشر مي‌شود. هر چند كه به‌كارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني كه اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليكن بعضا مشاهده مي‌شود كه رقباي سياسي و برخي رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحت و كيفيت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد.

واقعيت اين است كه اساس و شاكله نظام‌هاي آماري در دنيا بر اصول علمي و كارشناسي پذيرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر مي‌شود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند كه هر چند خدشه به نظام‌ آماري كشور ممكن است منافع سياسي كوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليكن افت اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي كشور خواهد كرد. در حالي كه بديلي براي آمارهاي معتبر رسمي كشور در سطح ملي و بين‌المللي وجود ندارد.

متاسفانه با وجود اهميت موضوع، مشاهده شده كه برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سوالاتي از مردم درخصوص تغيير قيمت‌ها يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي درخصوص كيفيت آمارهاي منتشره در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح كرده‌اند. ليكن بايد توجه داشت كه بسياري از متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلي از وضعيت اقتصادي كشورها به‌شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاري يكسان براي تمام طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند.

به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزيابي اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع كرد. به عنوان مثال باوجود كاهش قابل‌توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين كاهش براي تمام اقشار جامعه يكسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشكال متفاوت از اين تغييرات تحت‌تاثير قرار گرفته‌اند.

در ضمن كاهش نرخ تورم به معني كاهش شتاب تغييرات قيمت‌هاست، درحالي كه بعضا به اشتباه كاهش نرخ تورم را با كاهش سطح قيمت‌ها و ارزان شدن يكسان قلمداد مي‌كنند. بنابراين لازم است در ارائه تحليل‌ها و گزارش‌هاي اقتصادي از خلط اين مفاهيم جلوگيري كرد.

آمار رشد اقتصادي نيز از اين امر مستثنا نيست و تغيير توليدات را در كل اقتصاد گزارش مي‌كند. در 9ماهه اول سال ۱۳۹۵، ايران رشد 11.6درصدي را تجربه كرد. همان‌طور كه اشاره شده، رشد مزبور عمدتا از افزايش توليد و صادرات نفت به‌دليل رفع محدوديت‌ها و اجراي برجام و بازپس‌گيري سهم ازدست رفته كشور در پي برداشتن تحريم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملكرد رشد بخش‌ غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاينده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه كرده است.

رشد محصولات در بخش كشاورزي قابل‌توجه است و بعد از سال‌ها كشور توانست در سال ۱۳۹۵ در توليد گندم خودكفا شود. رشد بخش صنعت نيز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي كه در 9 ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبي داشته است.

ليكن، همان‌طور كه در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملكرد كل اقتصاد را به دست مي‌دهد لذا عملكرد تمام بخش‌ها در اين زمينه يكسان نيست. به عنوان مثال با وجود بهبود شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در 9ماهه سال ۱۳۹۵ كماكان با رشد منفي همراه بوده‌اند كه مشروح آمار آنها توسط بانك مركزي اعلام شده است. لذا طبيعي است كه با وجود بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز براي برخي گروه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ كما اينكه اگر اين سوال از فعالاني كه در صنايع رو به ‌رشد و مواجهه با رونق پرسيده شود، پاسخ كاملا متفاوت است.

آمارهاي اقتصادي با صرف هزينه‌هاي مادي و انساني قابل‌توجه و جمع‌آوري آمارهاي رسمي از مراجع مختلف مسوول در كشور و براساس استانداردهاي معتبر بين‌المللي تهيه مي‌شوند. استفاده از اين آمارها بدون توجه به چارچوب تهيه آنها مي‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود، بنابراين لازم است ضمن دقت در به‌كارگيري آمارهاي اقتصادي، از اين سرمايه‌هاي اجتماعي حفاظت كرد. اين سرمايه اجتماعي به يك طبقه، دولت يا بخش خاص تعلق ندارد كه مورد سوءاستفاده‌هاي جناحي قرار گيرد.

 نویسنده:
پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي در بانك‌هاي ايراني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/28
پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي در بانك‌هاي ايراني


در سال‌هايي كه تحريم‌هاي گسترده بانكي و غيربانكي به كشور اعمال شده بود، بانك‌هاي داخلي از به‌روزرساني برخي استانداردهاي موجود در بانكداري جهان محروم ماندند. اين درحالي است كه در عرصه بين‌المللي اقدامات مهمي در جهت ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات بين‌المللي همچنين مبارزه با پولشويي انجام شده بود. بر همين اساس بانك‌هاي مختلف كشورهاي علاقه‌مند به روابط بانكي بين‌المللي موظف شده بودند تا با عضويت در انواع قراردادها و معاهده‌هاي بين‌المللي از اين چارچوب‌ها پيروي كنند.

به گزارش ايسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و چهارمين روز از اجراي برنامه ١٠٠روز ١٠٠ اقدام خود كه در آن به معرفي ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت يازدهم مي‌پردازد با معرفي«پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي در بانك‌هاي ايراني» به عنوان يكي از دستاوردهاي اين وزارتخانه در گزارشي آورده است: پس از به نتيجه رسيدن توافقات هسته‌يي در دي ماه سال ۱۳۹۳ پيش‌بيني مي‌شد كه متعاقب آن كشورهاي ۵+۱ تحريم‌هاي بانكي كه يكي از مهم‌ترين و مشكل‌سازترين تحريم‌هاي هسته‌يي عليه اقتصاد ايران بود را بردارند.

با اين حال فقط مشكلات نظام بانكي ايران، تحريم‌ها نبود. در ۱۰سالي كه نظام ايران تحت شديدترين تحريم‌هاي بانكي قرار گرفته بود، نظام بانكداري در جهان بين‌الملل اقدامات مهمي را در جهت ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات بين‌المللي همچنين مبارزه با پولشويي انجام داده بود و بانك‌هاي مختلف، كشورهاي علاقه‌مند به روابط بانكي بين‌المللي را موظف كرده بود تا با عضويت در انواع قراردادها و معاهده‌هاي بين‌المللي همچنين پياده‌سازي برخي استانداردهاي تعريف شده، امكان نقل و انتقالات غيرشفاف را از متخلفان سلب كند.

به اين ترتيب ايران كه در آن سال‌ها از جريان روابط پولي بين‌المللي باز مانده بود اكنون براي برقراري دوباره روابط بانكي با كشورهاي مختلفي كه هر يك به نحوي به اين معاهدات و تطابق با استانداردها تن داده بودند بايد خود را با شرايط جديد وفق مي‌داد كه در اين راستا اقدامات ارزنده‌يي صورت گرفته است. در همين راستا مسوولان وزارت اقتصاد و نظام بانكي در ايران براي بهبود روابط بانكي با دنيا شروع به بررسي اين قراردادها و استانداردها كرده و اقدام براي عضويت و پياده‌سازي مواردي كردند كه لاجرم در روابط بانكي بين‌المللي لازم بود. ازجمله اين اقدامات مي‌توان به راه‌اندازي سامانه مبارزه با پولشويي CTR (گزارش‌هاي واريز وجه نقد بيش از سقف مقرر)، تشكيل واحد مستقل مديريت ريسك و تطبيق در ساختار سازماني بانك براي رعايت قوانين، مقررات و استانداردهاي بين‌المللي در راستاي افزايش تعامل با نظام پولي و مالي بين‌الملل همچنين ايجاد كميته‌هاي مربوطه براساس توصيه‌هاي كميته بال، تشريح ريسك‌هاي بانك در صورت‌هاي مالي بر مبناي استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي(IFRS) اقدام به پياده‌سازي پروژه اعتبارسنجي مشتريان حقيقي مبتني بر توصيه‌هاي كميته بال در جهت مديريت ريسك اعتباري و اجراي پروژه مديريت دارايي و بدهي(ALM) مطابق با توصيه‌هاي كميته بال اشاره كرد.نویسنده:
رقم اندك 404ميليون دلاري تسهيلات خارجي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/28
رقم اندك 404ميليون دلاري تسهيلات خارجي


گروه بانك و بيمه|

گزارش تفريغ بودجه ۹۴ كه توسط ديوان محاسبات منتشر شده، نشان مي‌دهد بانك مركزي در سال 94 به ميزان 31 ميليارد و 986 ميليون و 700 هزار دلار ارز از دولت و ساير موسسات خريداري و 25 ميليارد و 411 ميليون و 100 هزار دلار فروخته است.

به گزارش «تعادل»، براساس بند ب تبصره 7 قانون بودجه سال 94 هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1394 مشروط بـه عـدم افـزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده است. طبق گزارش تفريغ بودجه، بانك مركزي در سال 94 هيچ‌گونه تسهيلات ارزي خارجي در سال 94 دريافت نكرده است، اما خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 95 به شرح زير افزايش يافته است.

خريد ارز از محل وصولي‌هاي نفت خام 18 ميليارد و 923 ميليون و 900 هزار دلار، خريد ارز از محل عايدات ارزي ميعانات گازي 3 ميليارد و 753 ميليون و 600 هزار دلار و ساير شامل اداره بين‌الملل بانك‌ها و شركت‌ها، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي، اسكناس از مشتريان، حساب‌هاي ارزي مشتريان و خريد از محل حواله‌هاي وارده به ميزان 9 ميليارد و 309 ميليون و 200 هزار دلار بوده است.

مجموع ارز خريداري شده در سال 94 بالغ‌بر 31 ميليارد و 986 ميليون و 700 هزار دلار بوده است. از اين ميزان، بانك مركزي 25 ميليارد و 411 ميليون و 100 هزار دلار را به متقاضيان ارز فروخته است. بنابراين حساب خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي 6 ميليارد و 575 ميليون و 600 هزار دلار افزايش يافته است. جذب يك درصد از فاينانس پيش‌بيني شده

در تبصره ۴ بودجه سال ۹۴ نزديك به ۳۵ ميليارد دلار فاينانس (تسهيلات خارجي) پيش‌بيني شده بود كه تنها ۴۰۴ ميليون دلار جذب شد و از دلايل تحقق نيافتن اين هدف معرفي نشدن طرح توسط دستگاه‌هاي اجرايي بود.

در تبصره 4 بودجه سال 94 سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقي مانده سهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي 35 ميليارد دلار تعيين شد.

براساس گزارش تفريغ بودجه سال 94، به دليل عدم معرفي طرح توسط دستگاه‌هاي اجرايي از اين سهميه به درستي استفاده نشده است. در سال 94 حدود 5 ميليارد و 961 ميليون دلار فاينانس تخصيص يافته و 404 ميليون دلار آن مصرف شده است. اعتبارات تخصيص داده شده براي شركت‌هاي پتروشيمي مسجدسليمان، شركت پتروشيمي بوشهر، شركت كيمياي پارس خاورميانه، شركت كود اوره لردگان، شركت پتروشيمي سبلان، شركت آب منطقه‌يي گيلان (شفارود)، فولاد قائنات و شركت ساخت توسعه زيربناي حمل راه‌آهن قم - اصفهان بوده است. در بودجه‌هاي سالانه ارقام درشتي براي تامين مالي از طريق فاينانس در نظر گرفته مي‌شود و همان‌طور كه گزارش تفريغ بودجه سال 94 نشان مي‌دهد، اغلب اين پيش‌بيني‌ها محقق نمي‌شود.

 نویسنده:
عطش بانك‌ها براي تاسيس شعب خارجي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/28
عطش بانك‌ها براي تاسيس شعب خارجي


عطش بانك‌ها براي ايجاد شعب خود در كشورهاي خارجي همچون خريد ملك و املاكشان در زمان رونق بازار مسكن است؛ درحالي كه آنها براي حقوق كارمندان خود، مظنه پرداخت را «كارآموز» در نظر مي‌گيرند.

به گزارش مهر، گشايش‌هاي بانكي در يك سال گذشته را اگرچه نمي‌توان ناديده گرفت و راه به نحوي براي بانك‌ها در مراودات مالي بين‌المللي‌شان باز شده اما اين گشايش‌ها هم از نوع ايراني خود است. هنوز هم بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي تعاملات خود با ايران را در سايه ترس از بداخلاقي‌هاي امريكايي به تعويق مي‌اندازند و اين تنها بانك‌هاي كوچك و محلي هستند كه سپر بلاي كشورها مي‌شوند تا حداقل به ايران ثابت كنند كه مي‌خواهند تعاملات بين‌المللي خود را گسترش دهند.

در اين ميان، بانك‌ها هم تلاش دارند تا بعد از وقفه چند سالي كه در تعامل با خارجي‌ها داشتند، خودي نشان دهند و هر چه بيشتر بگويند كه اوضاع و احوالشان بهتر شده كه البته بخشي از آن قابل انكار نيست؛ اما به هر حال اكنون بيش از هر زمان ديگري تلاش دارند تا شعب خارجي خود را فعال كنند. همين انگيزه سبب شده تا پاي صحبت هر مديرعامل يا مدير ارشد بانكي كه بنشينيم، صحبت از افزايش تعاملات بانكي و البته بازگشايي شعب در خارج از كشور به ميان بياورد.

گويا عطش بانك‌ها براي ايجاد شعب خود در كشورهاي خارجي هم همچون خريد ملك و املاكشان در زمان رونق بازار مسكن هيجاني شده است. درحالي كه برخي از اين بانك‌ها، چند ماهي مي‌شود كه حقوق كارمندان خود را در شعب اروپايي با تاخير پرداخت كرده يا بعضا پرداخت نكرده‌اند. واقعيت از اين قرار است كه بانك‌ها براي فعال كردن شعب خود، كارمندان با سابقه در بخش ارزي را به خارج از كشور اعزام مي‌كنند و ماموريتي را به آنها مي‌سپارند كه به قول برخي مديران، فرصت حضور در يك كشور خارجي و كسب تجربه را براي كارمندان به ارمغان مي‌آورد اما از سوي ديگر، برخي بانك‌ها حتي ۴تا ۵ ماه هم حقوق كارمندان خود را به تعويق انداخته‌اند و البته با آنها شرط و قرار گذاشته‌اند كه زمان پرداخت حقوق هم، مظنه را كارآموزي بگيرند. با اين اوصاف، برخي كارمندان با سابقه بانك‌ها در ايران، حقوق كارآموزي مي‌گيرند و سابقه‌شان در خارج از كشور صفر مي‌شود. البته ادله‌يي هم كه بانك‌ها براي اين موضوع مطرح مي‌كنند در جاي خود شنيدني است. براساس آمار و اطلاعات، بيش از ۵۰ شعبه بانك‌هاي تجاري ايران در خارج كشور فعاليت مي‌كنند كه بعد از لغو تحريم‌ها، فعاليت‌هاي آنها گسترش خواهد يافت و با رونق و درآمد بيشتري همراه خواهند بود. در واقع بانك‌هاي صادرات، ملي، سپه، ملت، تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي ايران به ترتيب از بيشترين ظرفيت براي افزايش مبادلات بين‌المللي، تجاري و بانكي ايران با كشورهاي جهان برخوردارند و در نتيجه انتظار مي‌رود كه بيشترين سود و درآمد را كسب كنند.

اين در شرايطي است كه اكنون، وضعيت ترازنامه و حسابرسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها در شرايط مطلوبي قرار ندارد و در كنار آن بانك‌هاي داخلي از استانداردهاي ارائه شده از سوي كميته بازل دور هستند. اين امر سبب خواهد شد كه شركاي خارجي براي همكاري مشترك با بانك‌هاي داخلي دچار ترديد شوند.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/28
اخبار


كاهش 3 هزار توماني سكه

گروه بانك و بيمه| در جريان معاملات روز يك‌شنبه 27 فروردين 97، به‌دليل تعطيلي بازار جهاني، نرخ هر اونس طلا در قيمت 1284 دلار ثابت ماند، اما در بازار داخلي نرخ سكه بين 400 تا 3 هزار تومان و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۸ هزار و ۸۵۰تومان معامله شد.

به گزارش «تعادل»، نرخ سكه امامي طرح جديد با ۴۰۰تومان كاهش يك‌ميليون و ۲۱۶ هزار تومان، سكه طرح قديم با ۳ هزار تومان كاهش يك‌ميليون و ۱۸۸هزار تومان، نيم سكه با ۳هزار تومان كاهش ۶۹۷هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سكه با هزار تومان كاهش ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سكه يك گرمي با ۵۰۰تومان كاهش ۲۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. در بازار ارز نيز، نرخ رسمي 39 ارز عمده و اصلي ثابت ماند و هر دلار امريكا 3244 تومان، هر پوند 4061.3تومان و هر يورو 3442.6تومان دادوستد شد.

در بازار آزاد ارز نيز دلار 3757 تومان، يورو 4060تومان، درهم امارات 1035 تومان، پوند 4707تومان و لير تركيه 1046 تومان معامله شد.اولويت پول موجود به جاي پول پر قدرت در حمايت از توليد

مديركل اقتصادي بانك مركزي درباره سياست اين نهاد در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: اولويت بانك مركزي تزريق پول نيست بلكه هدايت بانك‌ها به سمت حمايت از توليد و اشتغال است.

«ابوالفضل اكرمي» روز يك‌شنبه در گفت‌وگو با ايرنا درباره شيوه بانك مركزي براي تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتي، توليد - اشتغال» اظهار كرد: اولويت بانك مركزي گسترش نقدينگي از طريق ضريب فزايندگي است.

وي درباره اينكه آيا ممكن است از منابع بانك مركزي براي اين كار استفاده شود، توضيح داد: منابع بانك مركزي در هر حال پول پر قدرت و خطرناك و به تعبيري پول داغ است و اولويت بانك مركزي اين نيست كه پول بيروني به اقتصاد تزريق كند.

اكرمي اظهار كرد: استفاده از پول دروني(inside money) يعني پولي كه قبلا وجود داشته، شيوه مورد نظر بانك مركزي است تا از طريق ضريب فزاينده نسبت به خلق پول اقدام شود.

مديركل اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تا حتي‌الامكان بنايي براي تزريق پايه پولي نداريم، گفت: اگر بتوانيم مسائل و مشكلات نظام بانكي را حل كنيم، بانك‌ها در زمينه حمايت از توليد و اشتغال فعال مي‌شوند. وي در پاسخ به اينكه چرا در سال 94 بانك مركزي براي تامين مالي دو خودروساز بزرگ، اقدام به استفاده از منابع خود كرد، توضيح داد: اينها موارد خاصي است كه بانك مركزي در موارد ضرورت و به شكل موردي ورود مي‌كند.

مديركل اقتصادي بانك مركزي، حمايت مالي از بنگاه‌هاي توليدي را از كاركردهاي نهادهاي پولي و مالي كشور دانست و در عين حال تاكيد كرد: براي موفقيت در زمينه توليد و اشتغال، مردم نيز بايد براي خريد اين كالاها رغبت لازم را داشته باشند. اكرمي يادآور شد: براي نمونه نظام بانكي با اختصاص بيش از 160هزارميليارد ريال تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلاش كرد تا اقتصاد كشور از ركود خارج شود. وي ادامه داد: حركت به سمت خريد كالاي ايراني يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است و از اين رو بانك مركزي تلاش كرد با صدور كارت‌هاي خريد كالاي ايراني براي اقشار خاص، رغبت مردم را به اين نوع كالاها بيشتر كند. مديركل اقتصادي بانك مركزي گفت: مردم بايد بدانند با خريد كالاي ايراني يك رشد اقتصادي شكل مي‌گيرد و همه جامعه فعال مي‌شود. وي در عين حال به توليد‌كنندگان نيز توصيه كرد به موازات اختصاص منابع و امكانات كشور به حمايت از توليدكنندگان و تشويق مردم به خريد كالاهاي وطني، آنها نيز كيفيت محصولات خود را ارتقا دهند و آن را به سطح قابل رقابت با نمونه‌هاي مشابه خارجي برسانند.آشكار شدن اثر توافق بانكي اخير ايران و پاكستان

رييس فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع پاكستان ضمن ابراز خرسندي از امضاي توافقنامه اخير ميان بانك‌هاي مركزي ايران و پاكستان گفت: اين توافقنامه باعث رشد قابل توجه در حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور در ماه‌هاي آينده خواهد شد.

«زبير طفيل» روز يك‌شنبه در گفت‌وگو با ايرنا گفت: از حدود دو ماه ديگر، آثار امضاي اين توافقنامه در فعاليت‌هاي تجاري ميان ايران و پاكستان ديده خواهد شد.

وي اين توافقنامه را رويدادي مثبت و رو به جلو در مسير تلاش‌هاي دو كشور براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري دانست و گفت: رقم كنوني مبادلات تجاري رسمي ايران و پاكستان كمتر از يك‌ميليارد دلار است اما انتظار مي‌رود به‌دليل فراهم شدن زمينه‌ها پس از امضاي توافقنامه بانك‌هاي مركزي دو كشور، اين رقم ظرف دو ماه آينده از يك‌ميليارد دلار فراتر برود.

اين مسوول پاكستاني كه از نزديك در جريان مذاكرات بانكي ايران و پاكستان با هدف فعال‌سازي كانال‌هاي بانكي ميان دو كشور قرار دارد، گفت: بانك مركزي پاكستان روند دعوت از بانك‌هاي اين كشور را براي تعامل و همكاري با بانك‌هاي ايراني آغاز كرده است.

وي افزود: بانك مركزي پاكستان سه يا چهار بانك اين كشور را براي شروع تعاملات بانكي با بانك‌هاي ايراني معرفي خواهد كرد و اميدواريم روند گشايش اعتبار اسنادي (ال-سي) از طريق بانك‌هاي دو كشور طبق قوانين و مقررات بين‌المللي تا يك ماه ديگر شروع شود.

زبير طفيل همچنين با اشاره به بيستمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان كه قرار است روزهاي 28 و 29 فروردين ماه جاري در تهران برگزار شود، گفت: اين نشست مي‌تواند بسترهاي لازم را براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري دو كشور فراهم كند. در آستانه برگزاري بيستمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان، بانك مركزي پاكستان روز جمعه گذشته با صدور بيانيه رسمي، از امضاي توافقنامه با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه همكاري‌هاي بانكي و مكانيسم پرداخت خبر داد. بيستمين نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان تنها چند روز پس از امضاي توافقنامه‌يي ميان بانك‌هاي مركزي دو كشور در تهران براي تسهيل همكاري‌هاي بانكي و انجام مكانيسم پرداخت ميان دو كشور برگزار خواهد شد.

امضاي اين توافقنامه مي‌تواند بستر مناسبي براي انجام توافق‌هاي بيشتر در جريان نشست كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور باشد.نویسنده:
  بورس
  اخبار Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 بورس
  شركت تفاهم كدال
  متوليان يدهد
  با گزارش سرمايه بازار تاالر دادوستدهاي از
  «تعادل» سرمايه بازار در اطالعات شفافيت ارتقاي
  براي شركت تهران بورس شركت ميان يي
  تفاهمنامه تها شرك پذيرش با همزمان تا شد امضا بورس
  رايان دريافت ضمن ها شرك اين بورس، پذيرش كميته
  در خودرويي بازهاي سفته ستانداز در شاخص
  ترمز هاي وزش آم از توكن ديجيتال امضاي
  گواهي جامع سامانه هاي حساسيت امكانات مانند
  الزم شوند. برخوردار آن فرآيندهاي رساني الع
  اط ها گروهي هم ساير كه بود درحالي اين شد مواجه بورس
  گروه بورس، نمايشگاه دهمين حاشيه در سنا، گزارش
  به نيز آنها درنهايت اما داشتند متعادل شروعي اكثرا سرمايه بازار ناظران چشم از دور به گذشته،
  روز بورس شركت اعضاي ناشران معاون بيمه،
  بانك نمادهاي بين اين در دادند. پايان خود كار به منفي هستند، بيمه بانك بورس نمايشگاه درگير
  كه از بورس رايان غرفه از بازديد در تهران، بهادار
  اوراق مثبت معامالتي با كنور ميدكو فمراد، فنوال، كرده منفي را بازار مثبت فضاي نوسانگيرها،
  بازي بورس رايان بورس شركت ميان تفاهمنامه بودند.
  امضاي همراه 267 مثبت از ساعت دو ظرف را كل شاخص
  و داد.
  خبر اسكله ايجاد اعالم با هرمزگان فوالد مديرعامل داد. تقليل واحد 88 مثبت به
  واحد بورسي ناشران دسترسي از مقدم، حسين روحاهلل اين گفت: فوالدمباركه همكاري با اختصاصي برخي روي ها حقوقي اقدام اين تاثير
  همچنين جامع سامانه به بورس، سازمان نزد شده
  ثبت بيان با وي شود. مي كشور صادراتي پايگاه شركت عرضه از پس كه بود عميق چنان بازار
  نمادهاي نام سرمايه بازار قوت نقطه هنوان بع (كدال) العرساني
  اط كارخانه اين در كه ظرفيتي افزايش از پس اينكه منفي دامنه در آنها قيمت سهمي، ميليون 20
  صف سرمايه بازار از خارجي هاي ات هي بازديد در گفت:
  برد راهاندازي با فوالد ارزش زنجيره شده، ريزي برنامه ميكرد. نوسان محسوب بازار اين مباهات مايه كدال سامانه
  همواره تكميل شده بيني پيش شركت براي كه نوردي خط شركت انبار سوزي آتش «تعادل» گزارش
  به به را امكان اين موجود تهاي زيرساخ چون
  شده؛ را هرمزگان فوالد داريم درنظر گفت: شود، مي تهيهكننده ترين بزرگ عنوان به كروز سازي
  قطعه در هخوبي را خود اطالعات كه يدهد بورسي
  ناشران كنيم. كشور صادراتي پايگاه احتمال ايران خودروسازي غول دو
  قطعات كنند. منعكس سرمايه
  بازار بودند منفي اكثرا سيماني ساختماني هاي گروه حضور سايپا، خودرو ايران توليد موقت
  تعطيلي شفافيت ارتقاي براي ميان اين در كرد: اظهار
  وي ثپرديس ثالوند، سصفها، نمادهاي خريد صف اما قطعهسازها جمع در سايپا خودرو ايران
  روساي مزبور تفاهمنامه موجب به سرمايه بازار در
  اطالعات ثشاهد، وساخت، نمادهاي مثبت معامالت ثامان از شركت دو اين عملكرد از قطعهسازها انتقاد
  و كميته در كتها شر پذيرش با همزمان شده
  مقرر وآذر نماد همچنين بود توجه قابل ثرود ثاباد را صنعت اين سهامداران كه بودند عواملي
  جمله گواهي دريافت ضمن ها شرك اين بورس،
  پذيرش متوقف سهم هر درآمد بيني پيش تعديل به باتوجه هاي حقوقي تا شد سبب كرده رو روبه احتياط
  با مانند الزم وزشهاي آم از توكن ديجيتال شد.
  امضاي خود خودرويي سبد كردن خالي به اقدام گروه
  اين عرساني اطال جامع سامانه هاي حساسيت
  امكانات ضمن سيمان صنعت كارفرمايان انجمن دبير ساعات در كه كل شاخص اساس، اين بر كه
  كنند شوند. برخوردار آن
  فرآيندهاي ماه، ارديبهشت در سيمان بازار رونق پيشبيني بود، كرده رشد واحد 650 87هزار رقم تا
  ابتدايي از يكي تهران بورس شركت در مسوول مقام
  اين فروش در قيمتي تغيير هيچ كه كرد تصريح 87هزار نقطه در نهايتا شده نشيني عقب به
  وادار شناخت را ها شرك گزارشگري در موجود
  مشكالت سازمان تاكيد طبق است نشده اعمال سيمان رخدادهايي از ديگر يكي شد. متوقف واحد 471
  و كرد: تصريح عنوان كدال سامانه از ناشران
  نداشتن در قيمت به محصول اين كنندگان مصرف حمايت اظهارنظر شود، منفي بازار فضاي تا شد سبب
  كه ارتقاي به منجر تواند مي بهتر شناخت
  بازآموزي آالت، ماشين هاي گروه در شود. مي عرضه كارخانه معامالت حجم بيشترين سهم ميليون 113 معامله در بودند همراه فروش صف با غالبر بهپاك كشور اقتصادي مشكالت بر مبني سياسيون
  برخي آغاز به اشاره با همچنين او شود. گزارشگري
  وضعيت نمادهاي وابسته، هاي گروه برقي تجهيزاتي، ميليارد 177 بلوكي معامله با جم پتروشيمي برگزاري جهت غپينو نمادهاي نيز معامالت پايان فشار افزايش سبب كه بود بانكها ورشكستگي
  و سازي قطعه شركت انبار سوزي
  آتش متوسط زمان آن در گفت: 1386 سال در كدال كار
  به فجام، بالبر، بكاب، بشهاب، باالس، خصدرا، حفاري، داشتند. را معامالت ارزش بيشترين ريالي خصوص در گيري تصميم براي العاده فوق مجمع شد. بورس در بانكداري صنعت در
  فروش بهموقع اطمينان قابليت نظر از كتها شر رساني اطالع تهيهكننده ترين بزرگ عنوان به
  كروز نمادها مابقي خريد صف تپكو تمحركه لسرما، مجامع برگزاري جهت غمارگ سرمايه افزايش طي پتروشيمي پااليشي صنعت مقابل
  در عدد اين امروز كه 001ود از 46 اطالعات انتشار
  بودن ايران خودروسازي غول دو
  قطعات شدند. دنبال منفي متعادل آيفكس واحدي نشيني عقب العاده فوق مالي هاي صورت تصويب ساالنه عادي روبهرو تقاضا افزايش با گذشته روز
  دادوستدهاي است. رسيده 82
  به ايران توليد موقت تعطيلي احتمال
  و هاي گروه منفي اكثرا شيميايي گروه كاهش با فرابورس كل شاخص گذشته، روز متوقف سرمايه افزايش خصوص در گيري تصميم فشار وجود با كل شاخص نگذاشتند
  شدند بر تاكيد با تهران بورس شركت ناشران
  معاون شدند. شروع متعادل اكثرا روانكارها پااليشگاهي ديروز، ايستاد. 609واحدي پله در 2واحدي ايران روساي حضور سايپا، خودرو شدند. مقام گذشته روز شود. منفي ها خودرويي
  عرضه بازآموزي بر عالوه بايد كرد: تصريح وضعيت، اين
  بهبود شتوكا، شپلي، شپترو، شفارا، نمادهاي ميان اين در ورقه ميليون 810 از بيش فرابورسي گران معامله فازهاي رسمي افتتاح آيين در نفت وزارت
  عالي قطعهسازها جمع در سايپا خودرو گيرد.
  صورت نيز آنها با آشناسازي
  مقررات، در بيشتر فروش فشار از شلعاب ساينا شفارس، 86هزار در تومان ميليارد 308 ارزش به بهادار تدپيكس واحدي 88 رشد پارس گازي ميدان 21 20 19 18 ،17
  اين عملكرد از سازها قطعه انتقاد
  و شيران، شپارس، نمادهاي فروش صف با نتيجه اول بازارهاي ارزش كردند. ستد داد معامله نوبت در تهران بهادار اوراق بورس كل شاخص نفتي اليه توسعه طرح يك فاز افتتاح
  جنوبي بودند عواملي جمله از شركت
  دو تقاضاي از شاوان شتران ونفت، شكلر، فارس، كه رسيد تومان ميليارد هزار 56.4 رقم به دوم براساس شد. تقويت واحد 88 ديروز معامالت پايان كرده مشاركت جنوبي پارس مشترك مركبات
  ميدان عرضه ضرورت با را صنعت اين سهامداران
  كه بودند مثبتبرخوردار تر معامالتي نتيجه در باالتر تومان ميليارد هزار 56.6 رقم با قبل روز به نسبت فناوري مديريت شركت سامانه در مندرج اطالعات ميشود، افتتاح همزمان كه يي مجموعه كه
  گفت تا شد سبب كرده رو روبه كاال
  احتياط بورس
  در گروه در تقاضا جديد موج با بازار، اواخر در اما روز است. يافته كاهش تومان 004ميليارد حدود 27 يكشنبه ديروز معامالت پايان در تهران بورس است پتروشيمي گاز نفت، هاي طرح از يي
  زنجيره خالي به اقدام گروه اين هاي
  حقوقي نمادهاي كه جايي تا شديم مواجه پااليشگاهي 996 86هزار با فرابورس معامالت ارزش گذشته به افزايش 88واحد با بورس كل شاخص فروردين 042ميليون از را جنوبي پارس گاز توليد ظرفيت
  و لزوم بر تاكيد با مجلس اقتصادي كميسيون كنند
  عضو خود خودرويي سبد
  كردن شدند خريد صف نيز شبريز شتران شاوان، شپنا، مبلغ به سهم 018ميليون قالب در دادوستد مورد رسيد. واحد 471 هزار 78 رقم مترمكعب ميليون 570 به 92 سال در مترمكعب اين در شفافيت ايجاد كاال بورس در مركبات
  عرضه عادي مجمع برگزاري از پس شزنگ نماد همچنين رسيد. تومان ميليارد 308 واحد 20 وزن هم معيار با كل شاخص ديروز رساند. مي ساير كنار در دارد را توانايي اين كاال بورس گفت:
  زمينه 50 خيرهكننده رشد با سهام صاحبان ساالنه شامل فرابورسي پربيننده نمادهاي گذشته، روز حجم بيشترين با يمياييها ش نفتي هاي فرآورده رسيد. 09واحد هزار 17 رقم به يافته كاهش بر گمركي تعرفه نيز هند اخيرا
  همچنين يگيرد، قرار معامله مورد حاضر درحال كه
  محصوالتي گرفت. قرار بازگشاي مورد درصدي غگلپا، غشهداب، شتوكا، مفاخر، حريل، سمگا، صنعت هاي گروه برترين صدر در معامالت ارزش ميليارد هزار 327 از بيش ديروز بازار روز ارزش كه كرد حذف را ايران پتروشيمي
  محصوالت كند. عرضه بازار اين در را
  مركبات آهن ذوب هاي شركت نماد همچنين بودند. شاوان با نيز بازار صدرنشيني همچنين گرفتند. قرار بيش بورسي گران معامله ديروز است. شده تومان كه بورسي هاي شركت سودآوري بر ميتواند دهمين برگزاري با همزمان ننژاد حس محمد كاال
  بورس در ميار كع مفتول كاتد، مس عرضه هرمزگان فوالد 80.2واحد، با (ذوب) اصفهان گروه نمادهاي به متعلق قيمتها رشد بيشترين نوبت هزار 105 قالب در بهادار برگه ميليارد يك از باشد. داشته خوبي تاثير دارند، هند به
  صادراتي گذشته سال اقدامات بيمه بانك بورس،
  نمايشگاه كاالي بورس معدني صنعتي محصوالت تاالر مارون پتروشيمي 99.0واحد، با (هرمز) جنوب همكاران پرشين، پرداخت آسان بهشهر، صنايع ستد داد تومان ميليارد 312 ارزش به معامله روز كه شد سبب رويدادها اين مجموع،
  در تاثيرگذار كشاورزي حوزه در را ايران كاالي
  بورس عرضه ميزبان ماه 72فروردين يكشنبه روز ايران دماوند برق نيروي توليد واحد 49.0 با (مارون) سهند، الستيكي صنايع اصفهان، سيمان سيستم، كردند. تا پتروشيمي پااليشي نمادهاي اغلب
  گذشته تضميني قيمت سياست اجراي گفت: كرد
  عنوان 02هزار كاتد مس تن 500 مفتول، مس تن 280 وادار را فرابورس كل شاخص 67.0واحد با (دماوند) چين چين صنعت كشت شهاب پارس المپ 30 ارزشي وزني معيار با قيمت شاخص ديروز يي فزاينده تاثير رفته پيش خريد صف
  محدوده مطمئنا زده رقم مالي بازار اين براي را جديدي
  شرايط بود. (سرباره) عيار كم مس تن هاي شركت نماد مقابل در كردند. عقبنشيني به فارس، خليج نقل حمل نمادهاي مقابل در بود. رسيد. 542واحد هزار 27 به كرده رشد واحد پااليش كه جايي تا باشند داشته كل شاخص را
  بر بيشتري محصوالت پذيرش توانايي كاال بورس گرانبها، فلزات كنسانتره تن 12 اين بر عالوه واحد، 33.1 با (ميدكو) خاورميانه معدني صنايع تهران، درخشان ايران، شيشه پشم همدان، شيشه عقب واحد 16 وزني هم معيار با قيمت شاخص فارس خليج پتروشيمي صنايع واحد، 60
  اصفهان دارد. كك تن 400 هزار سولفورموليبدن، 002تن 77.0واحد با (شاوان) الوان نفت پااليش با پالسكوكار داراب سيمان بورس، مالي نهادهاي ايستاد. واحد 442 31هزار نقطه در نشست واحد 41 بندرعباس پااليش واحد، 55
  گفت: سرمايه بازار شفافيت با رابطه در ژاد
  حسن محصوالت تاالر در تيرآهن تن 44 متالورژي در واحد 67.0 با (زاگرس) زاگرس پتروشيمي معامالت جدول انتهاي در قيمت كاهش بيشترين هزار 86 به افزايش 36واحد با شناور آزاد شاخص شاخص بر مثبت تاثير واحد 36 تهران پااليش از يكي كه برسند باور اين به بايد اقتصادي
  مسووالن محصوالت تاالر شد. عرضه معدني صنعتي كردند. نقشآفريني فرابورس تقويت نشستند. رسيد. واحد 757
  گذاشتند. بازار اقتصادي، شفافيت به رسيدن براي ابزارها
  بهترين شاهد روز اين در نيز ايران كاالي بورس كشاورزي خريد براي رمايهگذاران س ديروز همچنين 54 به كاهش واحد 36 با اول بازار شاخص بين شده منعقد تفاهم راستاي در
  همچنين يكي عنوان به نيز ايران كاالي بورس كه است
  سرمايه گندم تن هزار خوراكي، گندم تن هزار 31 عرضه بورس گروهي معامالت بررسي مشاركت اوراق پرشين، پرداخت آسان سهام با بورس دوم بازار شاخص واحد 949 هزار فدراسيون ايران اسالمي جمهوري
  گمركات خدمات اخير هاي ال در توانسته سرمايه بازار اركان
  از تن 300 سفيد شكر 004تن هزار دوروم، با همچنان سدبير نماد رمايهگذاري س گروه در واحدهاي تاير، كوير سهام سبزوار، شهرداري رسيد. 981واحد 171هزار به افزايش 937واحد ماه فروردين در سبز كريدور به موسوم
  روسيه عرضه درباره وي دهد. ارائه كشور كاالي بازار به
  زيادي بود. خام روغن نمادهاي داد، ادامه خود قيمتي رشد به خريد صف قند شهاب، پارس المپ يكم، امين صندوق آپ، شتران، شبندر، فارس، شپنا، نمادهاي ديروز هاي فرآورده توليدكننده هاي شركت از يكي 1396
  بورس گفت: ذرت جو كنار در جاري سال در
  برنج روز اين در ايران كاالي بورس صادراتي تاالر وگستر وبيمه نمادهاي مثبت، احيا وتوصا وساپا، تقاضاي بيشترين ارقام ايران سهام پيرانشهر كاهش در اخابر نماد شاخص تقويت در خپارس ميليون يك ارزش به شيرخشك تن 700
  لبني بازار اين در نيز را مركبات كه دارد را توانايي اين
  كاال تجربه را گوگرد قير تن 550 هزار 14 عرضه شدند دنبال منفي متعادل مابقي فروش صف بود درحالي اين دادند. تشكيل را صف خريد بودند. موثر شاخص اظهار آمل گمرك طريق از يورو هزار 400
  و كند.
  عرضه بورس پتروشيمي نفتي هاي فرآورده تاالر كرد. عادي مجمع برگزاري از پس وصنا نماد همچنين داروسازي اكريل، پلي سهام بازار ديگر سوي در كه وبملت، شامل بورس پربيننده نمادهاي ديروز به كشتي وسيله به فريدونكنار گمرك طريق
  از طرح توسعه به مجلس در جلفا مرند
  نماينده كات، لوب قير، تن هزار 103 عرضه نيز ايران كاالي حدود رشد با 051ريالي نقدي سود تقسيم ساالنه پايدار پارند صندوق واحدهاي عبيدي، دكتر وساپا خودرو، خپارس، فاراك، شپلي، خساپا، گروه در تا شد سبب رخداد اين كرد. صادر
  روسيه اظهار اشاره تضميني خريد جاي به تضميني
  قيمت تجربه را شيميايي مواد پليمري مواد باتوم، وكيوم گرفت. قرار بازگشايي مورد 9درصدي بيمه، صنعت گذاري سرمايه مارگارين، سپهر، كل شاخص نيز ايران فرابورس در ديروز اند. بوده غبهنوش، غشان، غگلستا، غچين، نمادهاي
  غذايي كشاورزان نفع به طرح اين توسعه يقين طور به
  كرد: روز اين در نيز ايران كاالي بورس فرعي بازار كرد. پس ذوب نماد معدني فلزي هاي گروه در ايران سازي ماشين لوله قزوين قند حقتقدم رسيد 609واحد به گرد عقب واحد با بازار خريد صف غفارس تليسه غمهرا، غشهد،
  غگلپا، بخش به كمك راهكارهاي از يكي بود. خواهد
  باغداران لكوموتيو كاركرده روغن تن 121 عرضه شاهد گذشته روز توجه قابل البته چشمگير رشد از فروش سنگين هاي صف ها عرضه بيشترين با از بيش به فرابورس دوم اول بازار روز ارزش را منفي معامالتي اكثرا گروهيها هم مابقي
  بودند كه است بازار كردن نظاممند سازي اف شف
  كشاورزي، بود. فلزي ضايعات سهمي ميليون 55 حدود پرحجم فروش صف با با سايپا ديروز معامالت پايان در بودند. رو روبه خودرو، هاي گروه رسيد. تومان ميليارد هزار 56 غديس، غمارگ، نمادهاي كه جايي تا كردند
  تجربه گرفته كمك كاال بورس ابزار از بايد خصوص اين
  در
  شود. جايگزين تضميني قيمت اگر اينكه بيان با حسننژاد كرد
  عنوان فرابورس مديرعامل بورس: سازمان
  رييس بود، خواهيم بورس رونق شاهد شود تضميني
  خريد دارد بسياري هاي يت مز تضميني قيمت كرد:
  تصريح دولت هاي هزينه كاهش به توان مي جمله آن از كه بورس نمايشگاه در ايده ارائه شرايط شدن فراهم شود تضميني خريد جايگزين تضميني قيمت
  سياست خود محصوالت عرضه با كشاورزان همچنين كرد
  اشاره رسيد. خواهند خود پول به زمان كمترين در بورس
  در يا عدالت سهام هاي سامانه ايجاد گفت: فرابورس مديرعامل بايد تضميني قيمت سياست اينكه بيان با بورس سازمان
  رييس ديگر از پايان در مجلس اقتصادي كميسيون
  عضو نيست قانون با مغاير فعال شانديز پديده سهام پاياپاي سامانه اجراي با گفت: شود، كشاورزي محصوالت تضميني خريد
  جايگزين شدن شفاف را تضميني قيمت طرح توسعه هاي
  مزيت نظارت تحت قطعا گيرد صورت يي معامله است، قرار اگر اما يابد. كاهش كشاورزان محصول خريد در دولت مالي بار طرح
  اين كرد. عنوان دالالن فعاليت شدن كمرنگ ها
  قيم گرفت. خواهد صورت سرمايه بازار زمينه در محمدي شاپور فارس از نقل به گزارش«تعادل»
  به اشاره با هاموني امير فارس از نقل به گزارش«تعادل» به خريد جاي به تضميني قيمت سياست كامل جايگزيني
  امكان دهمين در فيناستارها براي مناسب فضاي شدن فراهم به آمادگي بورس سازمان گفت: استراتژيك محصوالت براي صحيح
  تضميني هاي گذاري ريل فرابورس گفت: تهران بيمه بانك بورس، المللي بين نمايشگاه براي تضميني خريد جاي به تضميني قيمت سياست تا كاال
  دارد بورس توسعه مسير
  در به را بنيان دانش هاي كت شر ايده فضاي اكوسيستم ايران بيان با او كند. اجرا كاال بورس در را استراتژيك كشاورزي
  محصوالت فضا اين در كه كرده 7102فراهم فاينكس در كامل طور قيمت سياست اجراي براي محدوديتي هيچ سرمايه بازار در
  اينكه گفت: بهادار اوراق بورس سازمان اجرايي
  معاون تامين جسورانه، هاي صندوق ها، تابدهنده ش ها، آپ استارت گفت: داد، انجام كشور سراسر براي را آن يوان مت نيست
  تضميني مالي بازار طريق از ارزان مالي تامين فرآيند
  تسهيل بورس سازمان كنار در گذاري سرمايه هاي شركت ها سرمايه اما شده تعيين استان چند براي اكنون هم تضميني قيمت
  سياست در توليد مقاومتي اقتصاد تحقق نيازهاي پيش از
  يكي دارند. حضور ها بورس چند هر دارد را طرح اين توسعه براي الزم آمادگي سرمايه
  بازار يافته تحقق كاال بورس در امر اين كه است 96
  سال هاي گذاري سرمايه روستايي تعاوني هاي شركت پذيرش حوزه در كه كتهايي شر حتي كرد: عنوان هاموني بازار ازجمله كشور مالي بازار اي ظرفي مردم، عموم براي رويداد بودجه برنامه سازمان است، ممكن طرح اين يارانه بخش در
  كه
  است. روشن زماني چه بازار اين در آنها درج فرابورس در استاني ازجمله انفورماتيك خدمات مثل كنند مي فعاليت بانك گسازي فرهن به دهند بازتاب كشور نقاط اقصا براي را سرمايه خواهد تبعيت آن از نيز بورس سازمان كه باشد داشته
  مالحظاتي احمد كاال، بورس از نقل به گزارش«تعادل»
  به سازمان عهده بر هماكنون موضوع اين گفت: شود؟ مي وجود تكنولوژي پول حوزه در اگر كه هستند هايي مجموعه كنند. كمك سرمايه بازار در هذاري سرمايگ تقويت شد. خواهد انجام كاال بورس هماهنگي با
  كرد سال طي ايران كاالي بورس افزود: ادامه در
  عراقچي است. شده گذاشته آن رييس سازي خصوصي كنند. پيدا ورود استار فين در توانند باشد، داشته تمديد براي ريها پيگي آخرين درخصوص بورس سازمان رييس يكي نمايشگاه گفت: 2017 فاينكس به اشاره با ادامه در
  محمدي ابزارهاي راهاندازي زمينه در بزرگي اقدامات
  گذشته سهام هاي سامانه ايجاد آيا كه پرسش اين برابر در هاموني اين به است راغب مركزي بيمه نيز بيمه حوزه در معافيت امكان يها داراي ارزيابي تجديد محل از سرمايه افزايش كارگزاري، هاي شرك است سازي فرهن مناسب هاي روش از معرفي سكه، بازار حوزه در هژه وي جدي
  معامالتي قوانين با مغاير شانديز پديده سهام پاياپاي سامانه يا عدالت مجموعه آن تي» «آي مدير معرفي با كه كند ورود ها حوزه اين ها پيگيري آخرين براساس گفت: ديگر سال يك براي مالياتي مالي ابزارهاي معرفي ضمن ها بيمه نكها با ها، سرمايه
  تامين انجام اقتصادي اههاي بنگ مالي تامين جديد
  بازارهاي قانون با مغاير ها سامانه اين گفت: نيست؟ سرمايه بازار مقررات يابند، توسعه بيمه حوزه در است، الزم كه هايي تكنولوژي ديگري هاي راه ولي 6931نيامده سال بودجه قانون در موضوع فرهنگ كنند فراهم طريق اين از را مردم آشنايي امكان
  خود است.
  داده قطع طور به بگيرد صورت بايد معاملهيي اگر اما نيست فعلي يشوند. معرفي در سهام صاحبان حقوق جمع سرفصل در توان كه دارد وجود پيدا بيشتري توسعه رونق هايي اقدام چنين با يهگذاري
  سرما بهادار اوراق بورس سازمان اجرايي معاون گفته
  به گرفت. خواهد صورت سرمايه بازار نظارت تحت موضوع عدالت سهام تكليف كه پرسش اين به پاسخ در وي گرفت. نظر اين مناسب پوشش با نيز ها رسان است الزم كرد: اضافه وي كند.
  م شفاف منظم گيري شك كاال بورس افتخارات از
  يكي ادامه همچنان روند اين هستيم اميدوار است نشست
  آن كدال
  روي طي كه اقدماتي قطعا كرد: تاكيد عراقچي باشد.
  داشته بازار به بخشي نظم مانند گرفت صورت اخير سال
  يك يدهد، نشان كه است مثبتي هاي قدم زعفران پسته ماهه دوري از بعد درحالي مپنا كرد. اعالم تاخير با را مطالبات محل دو از را اسمي سرمايه اول مرحله در سرمايه افزايش براي نماد دو موقت روج «فپنتا» هاي بيني پيش درصدي 100 پوشش «خساپا» محصوالت فروش توليد بر نگاهي درستي به مالي بازار اين توسعه براي ها ذاري ري كه بازگشته سهام بازار معامالت چرخه به سفند 15 از ميليارد 20 و28 انباشته سود نقدي آورده سهامداران براي بورسي شركت دو نماد ديروز، معامالت پايان در طي «سپنتا» گذاري سرمايه صنعتي شركت 1395 اسفند ماهه يك فروش صدر در
  «پرايد» است. گرفته
  صورت درصدي افزايش با را گذشته سال ماهه عملكرد موافقت صورت در برساند تومان 27يليارد به توماني درصدي 200 و100 سرمايه افزايش عاده وق فال مجمع اختصاص با 95 اسفند 30 به منتهي 21ماهه دوره فروش توليد آمار گزارش گرفت. قرار سايپا
  شركت بازار نقش دانستن انكار اب غيرق با پايان در وي اما بود كرده همراه ومان) 52.3 به 50.1 سود(از در را تومان 801يليارد به سرمايه افزايش مجمع، نقدي آورده سهامداران مطالبات انباشته سود از هايش بين پيش تمام سهم هر ازاي به سود 6.031تومان به منتهي ماهه يك دوره در سايپا شركت
  محصوالت گفت: اقتصادي هاي بنگا مالي تامين فرآيند در سرمايه ديروز تا را گذشته سال اول ماه عملكرد گزارش با همچنين«غپينو» دهد. قرار مديره هيات اختيار بورس گذشته روز معامالت پايان در شود. بسته هگذاري«سپنتا» سرماي صنعتي شركت داد. پوشش را سرمايه با سايپا شد.شركت 5931منتشر ماه
  اسفند شعار با رهبري معظم مقام سوي از درحالي جديد سال يك شركت اين گزارش، اين براساس بود. نكرده ارائه سرمايه انباشته، سود از درصدي 100 سرمايه افزايش «مارگارين» شركت دو نماد تهران، بهادار اوراق مبلغ را 95 اسفند 30 به منتهي مالي سال سهم هر سود دوره در تومان 766ميليون ميليارد 926
  3هزار كه شده نامگذاري اشتغال توليد مقاومتي، اقتصاد جاري مالي سال سهم هر براي كه توماني هزارميليارد خواهد تومان ميليارد 126 به را توماني 36يليارد هشنبه العاده وق مجمع برگزاري براي مينو» «پارس با مالي سال اين طي كرد اعالم برآورد 6.031تومان هزار يك مبلغ 1395 اسفند به منتهي ماهه
  يك بهبود توليد رونق براي نياز مورد شازهاي پيني از يكي عملكرد براساس گرفته نظر در سود تومان 52.3 رساند. بسته 001درصدي و200 سرمايه افزايش هفته اين هر ازاي به سود شده پيشبيني مبلغ همان اختصاص داشت. محصوالت فروش تومان ميليارد 379
  بازار تهاي ظرفي از استفاده كشور در بازارها وضعيت سهم هر ازاي به 95 13شهريور به منتهي ماهه سرمايه با كه «غمارگ» گزارش اين براساس يشود. داده پوشش را يهايش بين پي از 001درصد معادل سهم از «خساپا» ماهه 12 تجمعي فروش همچنين موفق مسير اين در ايران كاالي بورس كه است مالي كه كرده محقق سود درصد 35 معادل 2.81تومان مپنا قبل مالي سال عملكرد اعالم در تاخير دارد حضور بورس فرعي تابلو در توماني 63يارد ميل 30 به منتهي 21ماهه دوره در خالص سود «فپنتا» است. 11هزار مبلغ امسال اسفند پايان تا سال است.
  ابتداي باقي راه همچنان بيشتر توسعه براي اگرچه بوده است. كمتر 31درصد قبل سال مشابه مدت به نسبت 95 اسفند مالي سال ماهه عملكرد مپنا شركت يواند مت بود، سرمايه افزايش پيگير گذشته سال از كرد. اعالم تومان 47ميليون ميليارد مبلغ را 95 اسفند شد. اعالم تومان ميليارد 234
ترمز شاخص در دست‌انداز سفته‌بازهاي خودرويي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/28
ترمز شاخص در دست‌انداز سفته‌بازهاي خودرويي
«تعادل» از دادوستدهاي تالار بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس |

روز گذشته، به دور از چشم ناظران بازار سرمايه كه درگير نمايشگاه بورس و بانك و بيمه هستند، بازي نوسان‌گيرها، فضاي مثبت بازار را منفي كرده و شاخص كل را ظرف دو ساعت از مثبت 267 واحد به مثبت 88 واحد تقليل داد.

همچنين تاثير اين اقدام حقوقي‌ها روي برخي نمادهاي بازار چنان عميق بود كه پس از عرضه صف 20ميليون سهمي، قيمت آنها در دامنه منفي نوسان مي‌كرد.

به گزارش «تعادل» آتش‌سوزي انبار شركت قطعه‌سازي كروز به عنوان بزرگ‌ترين تهيه‌كننده قطعات دو غول خودروسازي ايران و احتمال تعطيلي موقت توليد ايران خودرو و سايپا، حضور روساي ايران خودرو و سايپا در جمع قطعه‌سازها و انتقاد قطعه‌سازها از عملكرد اين دو شركت از جمله عواملي بودند كه سهامداران اين صنعت را با احتياط روبه‌رو كرده و سبب شد تا حقوقي‌هاي اين گروه اقدام به خالي كردن سبد خودرويي خود كنند كه بر اين اساس، شاخص كل كه در ساعات ابتدايي تا رقم 78هزار و 650واحد رشد كرده بود، وادار به عقب‌نشيني شده و نهايتا در نقطه 78هزار و 471 واحد متوقف شد. يكي ديگر از رخدادهايي كه سبب شد تا فضاي بازار منفي شود، اظهارنظر برخي سياسيون مبني بر مشكلات اقتصادي كشور و ورشكستگي بانك‌ها بود كه سبب افزايش فشار فروش در صنعت بانكداري در بورس شد.

در مقابل صنعت پالايشي و پتروشيمي طي دادوستدهاي روز گذشته با افزايش تقاضا روبه‌رو شدند و نگذاشتند شاخص كل با وجود فشار عرضه خودرويي‌ها منفي شود. روز گذشته مقام عالي وزارت نفت در آيين افتتاح رسمي فازهاي 17، 18 و 19 و 20 و 21 ميدان گازي پارس جنوبي و افتتاح فاز يك طرح توسعه لايه نفتي ميدان مشترك پارس جنوبي مشاركت كرده و گفت كه مجموعه‌يي كه همزمان افتتاح مي‌شود، زنجيره‌يي از طرح‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي است و ظرفيت توليد گاز پارس جنوبي را از 240ميليون مترمكعب در سال 92 به 570 ميليون مترمكعب

 مي‌رساند.

همچنين اخيرا هند نيز تعرفه گمركي بر محصولات پتروشيمي ايران را حذف كرد كه مي‌تواند بر سودآوري شركت‌هاي بورسي كه صادراتي به هند دارند، تاثير خوبي داشته باشد. در مجموع، اين رويدادها سبب شد كه روز گذشته اغلب نمادهاي پالايشي و پتروشيمي تا محدوده صف خريد پيش رفته و تاثير فزاينده‌يي بر شاخص كل داشته باشند تا جايي كه پالايش اصفهان 60 واحد، صنايع پتروشيمي خليج‌فارس 55 واحد، پالايش بندرعباس 41 واحد و پالايش تهران 36 واحد تاثير مثبت بر شاخص

گذاشتند.

همچنين در راستاي تفاهم منعقد شده بين گمركات جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه موسوم به كريدور سبز در فروردين ماه ۱۳۹۶، يكي از شركت‌هاي توليدكننده فرآورده‌هاي لبني ۷۰۰ تن شيرخشك به ارزش يك ميليون و ۴۰۰ هزار يورو از طريق گمرك آمل اظهار و از طريق گمرك فريدون‌كنار به وسيله كشتي به روسيه صادر كرد. اين رخداد سبب شد تا در گروه غذايي نمادهاي غچين، غگلستا، غشان، غبهنوش، غگلپا، غشهد، غمهرا، تليسه و غفارس صف خريد بودند و مابقي هم گروهي‌ها اكثرا معاملاتي منفي را تجربه كردند تا جايي كه نمادهاي غمارگ، غديس، بهپاك و غالبر با صف فروش همراه بودند در پايان معاملات نيز نمادهاي غپينو جهت برگزاري مجمع فوق‌العاده براي تصميم‌گيري در خصوص افزايش سرمايه و غمارگ جهت برگزاري مجامع عادي سالانه تصويب صورت‌هاي مالي و فوق‌العاده تصميم‌گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف شدند. رشد 88 واحدي تدپيكس

شاخص كل بورس و اوراق بهادار تهران در پايان معاملات ديروز ۸۸ واحد تقويت شد. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شركت مديريت فناوري بورس تهران در پايان معاملات ديروز يك‌شنبه 27 فروردين شاخص كل بورس با 88 واحد افزايش به رقم 78 هزار و 471 واحد رسيد.

ديروز شاخص كل با معيار هم‌وزن 20 واحد كاهش يافته و به رقم 17 هزار و 90 واحد رسيد. ارزش روز بازار ديروز بيش از 327هزار ميليارد تومان شده است. ديروز معامله‌گران بورسي بيش از يك ميليارد برگه بهادار در قالب 105 هزار نوبت معامله و به ارزش 312ميليارد تومان داد و ستد كردند.

ديروز شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 30 واحد رشد كرده و به 27 هزار و 245 واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هم‌وزني 16 واحد عقب نشست و در نقطه 13هزار و 442 واحد ايستاد. شاخص آزاد شناور با 63 واحد افزايش به 86 هزار و 757 واحد رسيد.

شاخص بازار اول با 36 واحد كاهش به 54 هزار و 949 واحد و شاخص بازار دوم بورس با 739 واحد افزايش به 171هزار و 189 واحد رسيد. ديروز نمادهاي شپنا، فارس، شبندر، شتران، آپ، خپارس در تقويت شاخص و نماد اخابر در كاهش شاخص موثر بودند.

ديروز نمادهاي پربيننده بورس شامل وبملت، خساپا، شپلي، فاراك، خپارس، خودرو، وساپا بوده‌اند. ديروز در فرابورس ايران نيز شاخص كل بازار با 2 واحد عقب‌گرد به 906 واحد رسيد و ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 56هزار ميليارد تومان رسيد. گروه‌هاي خودرو، فرآورده‌هاي نفتي و شيميايي‌ها با بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعت قرار گرفتند. همچنين صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت‌ها متعلق به نمادهاي گروه صنايع بهشهر، آسان پرداخت پرشين، همكاران سيستم، سيمان اصفهان، صنايع لاستيكي سهند، لامپ پارس شهاب و كشت و صنعت چين‌چين بود. در مقابل نمادهاي حمل و نقل خليج‌فارس، شيشه همدان، پشم شيشه ايران، درخشان تهران، نهادهاي مالي بورس، سيمان داراب و پلاسكوكار با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معاملات نشستند.

 همچنين ديروز سرمايه‌گذاران براي خريد سهام آسان پرداخت پرشين، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام كوير تاير، واحدهاي صندوق امين يكم، لامپ پارس شهاب، قند پيرانشهر و سهام ايران ارقام بيشترين تقاضاي خريد و صف را تشكيل دادند. اين درحالي بود كه در سوي ديگر بازار سهام پلي‌اكريل، داروسازي دكتر عبيدي، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، مارگارين، سرمايه‌گذاري صنعت بيمه، حق‌تقدم قند قزوين و لوله و ماشين‌سازي ايران با بيشترين عرضه‌ها و صف‌هاي سنگين فروش روبه‌رو بودند. در پايان معاملات ديروز سايپا با معامله 113ميليون سهم بيشترين حجم معاملات و پتروشيمي جم با معامله بلوكي 177ميليارد ريالي بيشترين ارزش معاملات را داشتند. عقب‌نشيني 2 واحدي آيفكس

روز گذشته، شاخص كل فرابورس با كاهش 2واحدي در پله 906 واحدي ايستاد. ديروز، معامله‌گران فرابورسي بيش از 810 ميليون ورقه بهادار به ارزش 308ميليارد تومان و در 68هزار نوبت معامله داد و ستد كردند. ارزش بازارهاي اول و دوم به رقم 56.4هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به روز قبل با رقم 56.6هزار ميليارد تومان حدود 400ميليارد تومان كاهش يافته است. روز گذشته ارزش معاملات فرابورس با 68هزار و 996 مورد دادوستد در قالب 810ميليون سهم به مبلغ 308 ميليارد تومان رسيد.

روز گذشته، نمادهاي پربيننده فرابورسي شامل سمگا، حريل، مفاخر، شتوكا، غشهداب، غگلپا، شاوان بودند. همچنين نماد شركت‌هاي ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) با 2.08 واحد، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) با 0.99واحد، پتروشيمي مارون (مارون) با 0.94واحد توليد نيروي برق دماوند (دماوند) با 0.76واحد شاخص كل فرابورس را وادار به عقب‌نشيني كردند. در مقابل نماد شركت‌هاي صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) با 1.33 واحد، پالايش نفت لاوان (شاوان) با 0.77واحد و پتروشيمي زاگرس (زاگرس) با 0.76واحد در تقويت فرابورس نقش‌آفريني كردند. بررسي معاملات گروهي بورس

در گروه سرمايه‌گذاري نماد سدبير همچنان با صف خريد به رشد قيمتي خود ادامه داد، نمادهاي وساپا، وتوصا و احيا مثبت، نمادهاي وبيمه و وگستر صف فروش و مابقي متعادل و منفي دنبال شدند همچنين نماد وصنا پس از برگزاري مجمع عادي سالانه تقسيم سود نقدي 150 ريالي با رشد حدود 9درصدي مورد بازگشايي قرار گرفت.

در گروه‌هاي فلزي و معدني نماد ذوب پس از رشد چشمگير و البته قابل توجه روز گذشته با صف فروش پرحجم حدود 55 ميليون سهمي مواجه شد اين درحالي بود كه ساير هم‌گروهي‌ها اكثرا شروعي متعادل داشتند اما درنهايت آنها نيز منفي به كار خود پايان دادند. در اين بين نمادهاي فنوال، فمراد، ميدكو و كنور با معاملاتي مثبت همراه بودند.

مديرعامل فولاد هرمزگان با اعلام ايجاد اسكله اختصاصي با همكاري فولادمباركه گفت: اين شركت پايگاه صادراتي كشور مي‌شود. وي با بيان اينكه پس از افزايش ظرفيتي كه در اين كارخانه برنامه‌ريزي شده، زنجيره ارزش فولاد با راه‌اندازي خط نوردي كه براي شركت پيش‌بيني شده تكميل مي‌شود، گفت: درنظر داريم فولاد هرمزگان را پايگاه صادراتي كشور كنيم.

گروه‌هاي ساختماني و سيماني اكثرا منفي بودند اما صف خريد نمادهاي سصفها، ثالوند، ثپرديس و ثامان و معاملات مثبت نمادهاي وساخت، ثشاهد، ثاباد و ثرود قابل‌توجه بود همچنين نماد وآذر باتوجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم متوقف شد.

 دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان ضمن پيش‌بيني رونق بازار سيمان در ارديبهشت ماه، تصريح كرد كه هيچ تغيير قيمتي در فروش سيمان اعمال نشده است و طبق تاكيد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان اين محصول به قيمت در كارخانه عرضه مي‌شود. در گروه‌هاي ماشين‌آلات، تجهيزاتي، برقي و گروه‌هاي وابسته، نمادهاي حفاري، خصدرا، بالاس، بشهاب، بكاب، بالبر، فجام، لسرما، تمحركه و تپكو صف خريد و مابقي نمادها متعادل و منفي دنبال شدند.

گروه شيميايي اكثرا منفي و گروه‌هاي پالايشگاهي و روانكارها اكثرا متعادل شروع شدند. در اين ميان نمادهاي شفارا، شپترو، شپلي، شتوكا، شفارس، ساينا و شلعاب از فشار فروش بيشتر و در نتيجه با صف فروش و نمادهاي شپارس، شيران، فارس، شكلر، ونفت، شتران و شاوان از تقاضاي بالاتر و در نتيجه معاملاتي مثبت‌تر برخوردار بودند اما در اواخر بازار، با موج جديد تقاضا در گروه پالايشگاهي مواجه شديم تا جايي كه نمادهاي شپنا، شاوان، شتران و شبريز نيز صف خريد شدند همچنين نماد شزنگ پس از برگزاري مجمع عادي سالانه صاحبان سهام با رشد خيره‌كننده 50 درصدي مورد بازگشاي قرار گرفت. عرضه مس كاتد، مفتول و كم‌عيار در بورس كالا

 تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران روز يك‌شنبه ۲۷ فروردين ماه ميزبان عرضه ۲۸۰تن مس مفتول، ۵۰۰ تن مس كاتد و ۲۰هزار تن مس كم عيار (سرباره) بود.

علاوه بر اين ۱۲ تن كنسانتره فلزات گرانبها، ۲۰۰تن سولفورموليبدن، ۴ هزار و ۴۰۰ تن كك متالورژي و ۴۴تن تيرآهن در تالار محصولات صنعتي و معدني عرضه شد. تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه ۳۱ هزار تن گندم خوراكي، ۴ هزار تن گندم دوروم، ۶ هزار و ۴۰۰تن شكر سفيد و ۳۰۰ تن روغن خام بود.

تالار صادراتي بورس كالاي ايران در اين روز عرضه ۱۴ هزار و ۵۵۰تن قير و گوگرد را تجربه كرد. تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران نيز عرضه ۱۰۳هزار تن قير، لوب‌كات، وكيوم باتوم، مواد پليمري و مواد شيميايي را تجربه كرد. بازار فرعي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه ۱۲۱تن روغن كاركرده لكوموتيو و ضايعات فلزي بود.

 نویسنده:
سياست قيمت تضميني جايگزين خريد تضميني شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/28
سياست قيمت تضميني جايگزين خريد تضميني شود
رييس سازمان بورس:


رييس سازمان بورس با بيان اينكه سياست قيمت تضميني بايد جايگزين خريد تضميني محصولات كشاورزي شود، گفت: با اجراي اين طرح بار مالي دولت در خريد محصول كشاورزان كاهش مي‌يابد.

به گزارش«تعادل» به نقل از فارس شاپور محمدي در زمينه امكان جايگزيني كامل سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني براي محصولات استراتژيك گفت: سازمان بورس آمادگي دارد تا سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني براي محصولات كشاورزي استراتژيك را در بورس كالا اجرا كند. او با بيان اينكه در بازار سرمايه هيچ محدوديتي براي اجراي سياست قيمت تضميني نيست و مي‌توان آن را براي سراسر كشور انجام داد، گفت: سياست قيمت تضميني هم‌اكنون براي چند استان تعيين شده اما بازار سرمايه آمادگي لازم براي توسعه اين طرح را دارد هر چند كه در بخش يارانه اين طرح ممكن است، سازمان برنامه و بودجه ملاحظاتي داشته باشد كه سازمان بورس نيز از آن تبعيت خواهد كرد و با هماهنگي بورس كالا انجام خواهد شد.

محمدي در ادامه با اشاره به فاينكس 2017 گفت: نمايشگاه يكي از روش‌هاي مناسب فرهنگ‌سازي است و شركت‌هاي كارگزاري، تامين سرمايه‌ها، بانك‌ها و بيمه‌ها ضمن معرفي ابزارهاي مالي خود امكان آشنايي مردم را از اين طريق فراهم كنند و فرهنگ سرمايه‌گذاري با چنين اقدام‌هايي رونق و توسعه بيشتري پيدا مي‌كند. وي اضافه كرد: لازم است رسانه‌ها نيز با پوشش مناسب اين رويداد براي عموم مردم، ظرفيت‌هاي بازار مالي كشور ازجمله بازار سرمايه را براي اقصا نقاط كشور بازتاب دهند و به فرهنگ‌سازي و تقويت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه كمك كنند.

رييس سازمان بورس درخصوص آخرين پيگيري‌ها براي تمديد افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها و امكان معافيت مالياتي براي يك سال ديگر گفت: براساس آخرين پيگيري‌ها اين موضوع در قانون بودجه سال 1396 نيامده ولي راه‌هاي ديگري وجود دارد كه مي‌توان در سرفصل جمع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت.نویسنده:
فراهم شدن شرايط ارائه ايده در نمايشگاه بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/28
فراهم شدن شرايط ارائه ايده در نمايشگاه بورس
مديرعامل فرابورس عنوان كرد


مديرعامل فرابورس گفت: ايجاد سامانه‌هاي سهام عدالت يا سامانه پاياپاي سهام پديده شانديز فعلا مغاير با قانون نيست اما اگر قرار است، معامله‌يي صورت گيرد قطعا تحت نظارت بازار سرمايه صورت خواهد گرفت.

به گزارش«تعادل» به نقل از فارس امير هاموني با اشاره به فراهم شدن فضاي مناسب براي فين‌استارها در دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه تهران گفت: فرابورس ايران اكوسيستم فضاي ايده و شركت‌هاي دانش بنيان را به طور كامل در فاينكس 2017 فراهم كرده كه در اين فضا استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌هاي جسورانه، تامين سرمايه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در كنار سازمان بورس و بورس‌ها حضور دارند.

هاموني عنوان كرد: حتي شركت‌هايي كه در حوزه بانك فعاليت مي‌كنند مثل خدمات انفورماتيك ازجمله مجموعه‌هايي هستند كه اگر در حوزه پول تكنولوژي وجود داشته باشد، مي‌توانند در فين‌استار ورود پيدا كنند.

 در حوزه بيمه نيز بيمه مركزي راغب است به اين حوزه‌ها ورود كند كه با معرفي مدير «آي تي» آن مجموعه تكنولوژي‌هايي كه لازم است، در حوزه بيمه توسعه يابند، معرفي مي‌شوند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف سهام عدالت و موضوع پذيرش شركت‌هاي تعاوني روستايي و سرمايه‌گذاري‌هاي استاني در فرابورس و درج آنها در اين بازار چه زماني روشن مي‌شود؟ گفت: اين موضوع هم‌اكنون بر عهده سازمان خصوصي‌سازي و رييس آن گذاشته شده است.

هاموني در برابر اين پرسش كه آيا ايجاد سامانه‌هاي سهام عدالت يا سامانه پاياپاي سهام پديده شانديز مغاير با قوانين و مقررات بازار سرمايه نيست؟ گفت: اين سامانه‌ها مغاير با قانون فعلي نيست اما اگر معامله‌يي بايد صورت بگيرد به طور قطع تحت نظارت بازار سرمايه صورت خواهد گرفت.

 نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/28
روي كدال نشست


 نگاهي بر توليد و فروش محصولات «خساپا»

«پرايد» در صدر فروش يك ماهه اسفند 1395 شركت سايپا قرار گرفت. گزارش آمار توليد و فروش محصولات شركت سايپا در دوره يك ماهه منتهي به اسفند ماه 1395 منتشر شد.شركت سايپا با سرمايه 3هزار و 926ميليارد و 667 ميليون تومان در دوره يك ماهه منتهي به اسفند 1395 مبلغ يك هزار و 379ميليارد تومان فروش محصولات داشت.

 همچنين فروش تجمعي 12ماهه «خساپا» از ابتداي سال تا پايان اسفند امسال مبلغ 11هزار و 234ميليارد تومان اعلام شد.

 پوشش 100 درصدي پيش ‌بيني‌هاي «فپنتا»

شركت صنعتي و سرمايه‌گذاري «سپنتا» طي دوره 12ماهه منتهي به 30 اسفند 95 با اختصاص 130.6تومان سود به ازاي هر سهم تمام پيش‌بيني‌هايش را پوشش داد. شركت صنعتي و سرمايه‌گذاري«سپنتا» سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 را مبلغ 130.6تومان برآورد و اعلام كرد طي اين سال مالي با اختصاص همان مبلغ پيش‌بيني شده سود به ازاي هر سهم معادل 100درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داده است. «فپنتا» سود خالص در دوره 12ماهه منتهي به 30 اسفند 95 را مبلغ 7ميليارد و 74ميليون تومان اعلام كرد.

 خروج موقت دو نماد براي افزايش سرمايه

در پايان معاملات ديروز، نماد دو شركت بورسي براي مجمع فوق‌العاده و افزايش سرمايه ۱۰۰و ۲۰۰درصدي از سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدي بسته مي‌شود. در پايان معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران، نماد دو شركت «مارگارين» و «پارس مينو» براي برگزاري مجمع فوق‌العاده سه‌شنبه اين هفته و افزايش سرمايه 200و 100درصدي بسته مي‌شود. براساس اين گزارش «غمارگ» كه با سرمايه 36ميليارد توماني در تابلو فرعي بورس حضور دارد و از سال گذشته پيگير افزايش سرمايه بود، مي‌تواند در مرحله اول سرمايه اسمي را از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدي و سود انباشته 28و 20ميليارد توماني به 72ميليارد تومان برساند و در صورت موافقت مجمع، افزايش سرمايه به 108ميليارد تومان را در اختيار هيات‌مديره قرار دهد. همچنين«غپينو» با افزايش سرمايه 100درصدي از سود انباشته، سرمايه 63 ميليارد توماني را به 126ميليارد تومان خواهد

 رساند.

 تاخير در اعلام عملكرد سال مالي قبل مپنا

شركت مپنا عملكرد ۶ ماهه سال مالي اسفند ۹۵ را با تاخير اعلام كرد. مپنا درحالي بعد از دوري 8 ماهه از 15 اسفند به چرخه معاملات بازار سهام بازگشته كه عملكرد 9ماهه سال گذشته را با افزايش 3درصدي سود(از 50.1 به 52.3 تومان) همراه كرده بود اما گزارش عملكرد 6 ماه اول سال گذشته را تا ديروز ارائه نكرده بود. براساس اين گزارش، اين شركت يك هزارميليارد توماني كه براي هر سهم سال مالي جاري 52.3 تومان سود در نظر گرفته براساس عملكرد 6 ماهه منتهي به 31شهريور 95 به ازاي هر سهم 18.2تومان معادل 35درصد سود محقق كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13درصد كمتر است.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/28
اخبار بورس


تفاهم شركت بورس با متوليان كدال

براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه تفاهمنامه‌يي ميان شركت بورس تهران و شركت رايان بورس امضا شد تا همزمان با پذيرش شركت‌ها در كميته پذيرش بورس، اين شركت‌ها ضمن دريافت گواهي امضاي ديجيتال و توكن از آموزش‌هاي لازم مانند امكانات و حساسيت‌هاي سامانه جامع اطلاع‌رساني و فرآيندهاي آن برخوردار شوند.

به گزارش سنا، در حاشيه دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه، معاون ناشران و اعضاي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در بازديد از غرفه رايان بورس از امضاي تفاهمنامه ميان شركت بورس و رايان بورس خبر داد.

روح‌الله حسيني‌مقدم، از دسترسي ناشران بورسي ثبت شده نزد سازمان بورس، به سامانه جامع اطلاع‌رساني (كدال) به‌عنوان نقطه قوت بازار سرمايه نام برد و گفت: در بازديد هيات‌هاي خارجي از بازار سرمايه همواره سامانه كدال مايه مباهات اين بازار محسوب شده؛ چون زيرساخت‌هاي موجود اين امكان را به ناشران بورسي مي‌دهد كه اطلاعات خود را به‌خوبي در بازار سرمايه منعكس كنند.

وي اظهار كرد: در اين ميان براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه به موجب تفاهمنامه مزبور مقرر شده همزمان با پذيرش شركت‌ها در كميته پذيرش بورس، اين شركت‌ها ضمن دريافت گواهي امضاي ديجيتال و توكن از آموزش‌هاي لازم مانند امكانات و حساسيت‌هاي سامانه جامع اطلاع‌رساني و فرآيندهاي آن برخوردار شوند.

اين مقام مسوول در شركت بورس تهران يكي از مشكلات موجود در گزارشگري شركت‌ها را شناخت نداشتن ناشران از سامانه كدال عنوان و تصريح كرد: بازآموزي و شناخت بهتر مي‌تواند منجر به ارتقاي وضعيت گزارشگري شود. او همچنين با اشاره به آغاز به كار كدال در سال 1386، گفت: در آن زمان متوسط اطلاع‌رساني شركت‌ها از نظر قابليت اطمينان و به‌موقع بودن انتشار اطلاعات 46 از 100 بود كه امروز اين عدد به 82 رسيده است.

معاون ناشران شركت بورس تهران با تاكيد بر بهبود اين وضعيت، تصريح كرد: بايد علاوه بر بازآموزي مقررات، آشناسازي با آنها نيز صورت گيرد.ضرورت عرضه مركبات در بورس كالا

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم عرضه مركبات در بورس كالا و ايجاد شفافيت در اين زمينه گفت: بورس كالا اين توانايي را دارد در كنار ساير محصولاتي كه درحال حاضر مورد معامله قرار مي‌گيرد، مركبات را در اين بازار عرضه كند.

 محمد حسن‌نژاد همزمان با برگزاري دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه اقدامات سال گذشته بورس كالاي ايران را در حوزه كشاورزي تاثيرگذار عنوان كرد و گفت: اجراي سياست قيمت تضميني شرايط جديدي را براي اين بازار مالي رقم زده و مطمئنا بورس كالا توانايي پذيرش محصولات بيشتري را

 دارد.

حسن‌نژاد در رابطه با شفافيت بازار سرمايه گفت: مسوولان اقتصادي بايد به اين باور برسند كه يكي از بهترين ابزارها براي رسيدن به شفافيت اقتصادي، بازار سرمايه است كه بورس كالاي ايران نيز به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه توانسته در سال‌هاي اخير خدمات زيادي به بازار كالاي كشور ارائه دهد. وي درباره عرضه برنج در سال جاري در كنار جو و ذرت گفت: بورس كالا اين توانايي را دارد كه مركبات را نيز در اين بازار عرضه كند.

نماينده مرند و جلفا در مجلس به توسعه طرح قيمت تضميني به جاي خريد تضميني اشاره و اظهار كرد: به طور يقين توسعه اين طرح به نفع كشاورزان و باغداران خواهد بود. يكي از راهكارهاي كمك به بخش كشاورزي، شفاف‌سازي و نظاممند كردن بازار است كه در اين خصوص بايد از ابزار بورس كالا كمك گرفته شود.

حسن‌نژاد با بيان اينكه اگر قيمت تضميني جايگزين خريد تضميني شود شاهد رونق بورس خواهيم بود، تصريح كرد: قيمت تضميني مزيت‌هاي بسياري دارد كه از آن جمله مي‌توان به كاهش هزينه‌هاي دولت اشاره كرد همچنين كشاورزان با عرضه محصولات خود در بورس در كمترين زمان به پول خود خواهند رسيد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان از ديگر مزيت‌هاي توسعه طرح قيمت تضميني را شفاف شدن قيمت‌ها و كمرنگ شدن فعاليت دلالان عنوان كرد.ريل‌گذاري‌هاي صحيح در مسير توسعه بورس كالا

معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تسهيل فرآيند تامين مالي ارزان از طريق بازار مالي يكي از پيش‌نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و توليد در سال 96 است كه اين امر در بورس كالا تحقق يافته است.

به گزارش«تعادل» به نقل از بورس كالا، احمد عراقچي در ادامه افزود: بورس كالاي ايران طي سال گذشته اقدامات بزرگي در زمينه راه‌اندازي ابزارهاي معاملاتي جديد به‌ ويژه در حوزه بازار سكه، معرفي بازارهاي جديد و تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي انجام داده است.

به گفته معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از افتخارات بورس كالا شكل‌گيري منظم و شفاف آن است و اميدوار هستيم اين روند همچنان ادامه داشته باشد. عراقچي تاكيد كرد: قطعا اقدماتي كه طي يك سال اخير صورت گرفت مانند نظم‌بخشي به بازار پسته و زعفران قدم‌هاي مثبتي است كه نشان مي‌دهد، ريل‌گذاري‌ها براي توسعه اين بازار مالي به درستي صورت گرفته است.

وي در پايان با غيرقابل‌ انكار دانستن نقش بازار سرمايه در فرآيند تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: سال جديد درحالي از سوي مقام معظم رهبري با شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده كه يكي از پيش‌نيازهاي مورد نياز براي رونق توليد و بهبود وضعيت بازارها در كشور استفاده از ظرفيت‌هاي بازار مالي است كه بورس كالاي ايران در اين مسير موفق بوده اگرچه براي توسعه بيشتر همچنان راه باقي است.

 نویسنده:
  خصوصي
  بخش Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 به 76 ماده كميته كرد
  پيدا نام تغيير 12 ماده
  كميته «تعادل»: با وگو گف در ايران اصناف اتاق
  سخنگوي معادن صنايع، بازرگاني، ياتاق پيگير هاي
  با پنجم برنامه 76 ماده موضوع «كميته ايران،
  كشاورزي مههاي برنا دايمي نون 12 قا اده «م چارچوب در
  توسعه»، »12 ماده «كميته به كميته نام دايمي كشور» شد
  توسعه مشخص اصناف اتاق هاي برنامه ضلع
  3 كميته نشست نخستين مصوبات طبق شد. داده
  تغيير ايران اتاق رييس حضور با گذشته فته 96 ال
  در مبارزه درباره كه است اين صنفي فعاالن
  عنوان جلسات شد، تشكيل جمهور رييس حقوقي معاون
  و در بايد برخوردها ضربتي امور كاال قاچاق
  با هرماه مياني دوشنبه در يك با ماهي 12 ماده
  كميته سايش سميه تشكلها
  گروه كليد مرزي هاي استان در يعني ورودي
  مبادي جلسات اداره امي آي اس، اس اين بر شد. خواهد
  برگزار هاي بنگاه به منابع
  تزريق از قاچاق عمدهكاالهاي ترين چراكه شود؛
  زده دايمي قانون براساس همچنين كند. تغيير نيز
  كميته ادامه صنفي، متوسط
  كوچك كشور وارد كشور) مرزي هاي (استان بخش
  اين 30 مدت در بايد كميته اين مصوبات توسعه، اي ام
  برن كاال، قاچاق با مبارزه هاي برنامه نيز مناطق اين در گمركات بنابراين ود مي ش شود. تكليف تعيين بررسي وزيران هيات جلسات در
  روز صنفي بازرسان مطالبات
  پيگيري اين به بايد ديگر سوي از بگيرند. قرار ذربين
  زير كشاورزي معادن صنايع بازرگاني اتاق قانون،
  طبق است كليدي برنامه سه دولت
  از اگر اصناف بازرسي حوزه در كه شود اشاره
  نكته مركزي تعاون اتاق حضور همكاري با است موظف
  ايران آن تا دارند نظر در ها اصنافي
  كه سال هاي شيوه همانند عملكردها كه باشد
  قرار نسبت كشور، اصناف شوراي ايران ي ام اس
  جمهوري اجرا به اشتغال توليد سال در
  را دست مطلوبي نتيجه به ما شود، انجام
  گذشته توليد مخل مههاي بخشنا مقررات قوانين، شناسايي
  به توليد حوزه جاري سال در
  بگذارند. اصناف اتاق بازرسان چراكه يافت.
  نخواهيم از مستمر نظرخواهي با اقدام ايران در رماي ذاري
  گو نشانه حاكميت سوي از اشتغال
  و اند نكرده اخذ دولت از را خود معوقات
  هنوز بررسي كشور سراسر صادراتي توليدي اي هك
  تش از هريك حاال است شده
  گرفته پيچيده باره اين اساسي نسخه
  اميدواريم مستمر بهطور آنها هاي سته خوا مشكات پردازش
  و دولتي شبه دولتي، هاي
  تشكل ها موضوع اين به دولت توجه عدم كه چرا
  شود؛ يي كميته به كرده تهيه را شپيشنهادهايي رو ها گز خود جديد برنامههاي از
  خصوصي واحد 96 سال طي كه شد خواهد آن
  منجربه قوه آن رييس انتخاب به قوه هر از نفر دو از
  متشكل در كنند. مي رونمايي سال اين
  در پيش در را تعطيلي روند اصناف اتاق
  بازرسي بررسي ضمن است موظف مذكور كميته دهد.
  ارائه سخنگوي صفايي، مجتبي باره
  اين مقابل نقطه نيز موضوع همين گرفت
  خواهد بررسي را الزم قانوني راهكارهاي شده ارائه
  پيشنهادهاي «تعادل» به ايران اصناف
  اتاق جوانان از زيادي تعداد بود خواهد سال
  شعار شامل ماده اين موضوع اي زارش كند. پيگيري
  و بازرسان مطالبه «پيگيري گويد: مي شد. خواهند كار
  كشور قانوني، خأل مزاحم، هاي مه بخشنا مصوبات
  قوانين هاي برنامه اجراي دولت، از
  صنفي اشاره بازرسي بحث به حبتهايتان
  در پيشنهاد همچنين قوانين ناقص يا نادرست
  اجراي قاچاق با مبارزه سازمان
  مشترك همچون خاص هاي ايام در سال هر
  كرديد. حقوق اقتصادي، امنيت ارتقاي مقررات وانين اص
  اح تسهيالت تحقق اصناف با
  كاال نظارت عدم شاهد ما و... نوروز يلدا،
  شب صادرات، توليد، ذاري، اي سرم از حمايت
  مالكيت هاي بنگاه براي دولتي قيمت
  ارزان بار تره ميوه بخش در اصناف
  بازرسان كاالها شده تمام قيمت كاهش چگونگي
  اشتغال برنامه سه متوسط كوچك
  توليدي به ايام اين در بازرسي عدم آيا
  هستيم. توليد رشد كيفيت ارتقاي با همراه ايران در
  خدمات در كه است ايران اصناف اتاق
  اصلي بازرسان به دولت بدهي موضوع همين واحدهاي به تسهياتي است قرار اگر معتقديم بتوانيم منابع اين تحقق براي اميدواريم ه ها ك كشور ديگر با مالي پولي مبادالت
  تحريم، بهينه استفاده توليد ذاري، گاي سرم به مربوط موارد
  و اقتصاد بر مبني سال شعار گردد؟
  راستاي مي باز صنفي اين ويژه شرايط با شود داده صنفي توليدي بگيريم. درپيش را ممكن راه ترين كوتاه باعث ها موضوع همين شد متوقف حدودي
  تا اتاق است. موجود اي رفي ذاريها هگ سرماي
  از را آن اشتغال توليد
  مقاومتي؛ نظارتي هاي دستگاه عيد شب ميوه بحث در واسطه اين به تا شود تزريق دولتي منابع نوع اگر گويند مي توليدكنندگان از برخي رقابت توان كشور در توليدي واحدهاي تا
  شد رييس كرده فعاليت كميته دبيرخانه عنوان به
  ايران ادامه در ايم.» داده قرار اولويت
  مورد براي نيز ها تگاه دس همين هستند مسوول باشيم. توليد حوزه شكوفايي رونق شاهد تسهيالت دهي بازپس نرخ كه باشد قرار به باشند. نداشته را خارجي كاالهاي ساير
  با دبيرخانه، شود. مي شناخته كميته دبير عنوان به
  اتاق فعال اين با را ما وگوي گفت
  ماحصل نوع اين از را اصناف قاچاق، امور پيگيري حول ها صحبت تاكنون گذشته سال طي باشد كنوني روال همين به دولتي مالي بنگاههاي اكثر اينكه به باتوجه ديگر
  عبارت شده تعيين اوصاف از يك هر واجد كه ادرا ايي
  پيشهنه خوانيد: مي تشكلي در كه گفت بايد واقع به كردند. جدا برنامه ها اصناف به دولتي تسهيالت تزريق محور كرده، گرفتار را صنعتي توليدكنندگان كه همين هستند، محور بانك كشور در
  توليدي بوده دبيرخانه مطالعات نتيجه آنچه از اعم باشد، قانون
  در اين اند؛ شده گرفته ناديده اصناف قاچاق حوزه براي مشخصي مدت آيا است، چرخيده توليدي واحدهاي سوي از منابع اين واحدهاي به منابع تزريق كمبود ا موضوع
  ه در اولويت با باشد، شده واصل لتصادي اق شك اي از
  يا با اصناف اتاق هنوز كه است درحالي موضوع كوچك هاي بنگاه به منابع اين اعطاي اين چراكه شد؛ نخواهد استقبال صنفي محصوالتشان كيفيت تا شد باعث
  توليدي بايد يا پيشنهادها اين مي هد ار قرد كميته كار
  دستور آورد عمل به را الزم همكاري ها تگاه دس است؟ نشده مشخص صنفي ومتوسط پرداخت به قادر ديگر توليدكنندگان دهند. كاهش چشمگيري طور به تسهيالت دنبال به اصناف گذشته
  سال اجرا مستلزم معطل كه باشند مقرراتي يا قوانين
  جز با مبارزه زمينه در هچنان ما نمونه عنوا ه با تسهي راستاي در ايران اصناف اتاق اصناف آيا نيستند. بانكي باالي سودهاي هيات عضو يزداني علي اينكه به باتوجه هاي بنگاه نوسازي بهسازي براي
  دولتي اند، گرفت قرار دولت يا مجلس كار دستور در
  هستند، سازمان به را خود انساني نيروهاي كاال اين قاچاق كه داده تشكيل را كارگروهي دولتي منابع تسهيالت پرداخت چگونگي براي شركت سازمان رييس ايران اصناف اتاق رييسه اين واقع به بودند. صنفي متوسط
  كوچك توسعه برنامه يا اساسي 44 نون قا اص قانون احكام
  از در كرديم. ارائه همكاري براي حكومتي تعزيرات پيگيري را منابع اين به مربوط مسائل افراد رايزني بانكها به توليدي كوچك هاي بنگاه تزريق با رابطه در است ايران صنعتي شهرك هاي ايران اصناف اتاق به 95 سال در بود قرار
  منابع زمان كاهش يا قضايي هاي پروند كاهش به يا
  هستند دچار كه گفت بايد عيد شب ميوه پرتقال بحث گفت بايد پرسش اين به پاسخ در كنند. اند؟ داشته را الزم تا هستيم هايي رايزني درصدد دولتي منابع منابع برخي نيز گذشته هفته شود
  تزريق شوند. منجر قضايي مراجع در پرونده
  رسيدگي دولتي بازرگاني سازمان هستيم. باتكليفي يك است. شده ارائه باره اين در پيشنهادهايي وي كه س از منابع دهي بازپس براي ما مطالبه صنعتي هاي بنگاه براي ويژه طور به را تسهياتي با ايران اصناف اتاق رييس رايزني از خبر
  آگاه از كه هرچند عيد شب است. قضيه طرف يك سال يك تا ماه شش دوستان پيشنهادهايي درصد 2تا حدود صنفي توليدي هاي بنگاه بنگاههايي بتوانيم شكل اين به تا بگيريم درنظر منابع تحقق براي تجارت معدن صنعت،
  وزير بازرگاني هاي اتاق
  تعامل پرتقال واردات به نياز كه شنيديم مسووالن به باتوجه حال است. منابع بازپرداخت دوره (مصوبه بانكي هاي بهره نرخ ديگر از ر پايين ت منابع را دارند تجهيزات بروزرساني به نياز در كه منابع تزريق بحث اكنون بودند. داده
  مالي حاكم بازار سطح در اتفاق اين باز اما اين نيست در متفاوتي هاي برداشت است ممكن اينكه انجام هاي رايزني با يعني است. مركزي) بانك در يي تازه روح تا دهيم تازهاختيارشان در يي دارد؟ قرار يي مرحله چه اصناف

  تعاون نوع اين كه داشتيم گزارشاتي ما حتي شد. نوع اين ارائه شدن نهايي تا بگذاريد شود، به باره منابع اين تزريق براي را الزم شروط ما ده تا ش داريم درنظر ديگر عبارت به شود دميده آنها اقتصاد نام 96 به سال راستاي در البرز استان اي ان گه اق ات روساي
  ديدار تركيه زده يخ محصوالت وارداتي، اي پرتقال ه نشود. زده حرفي تسهيات مورد اميدواريم كه گذاشتيم توليدي واحدهاي منابع وسيله به صنعتي هاي بنگاه كردن شارژ واشتغال توليد
  مقاومتي؛ تعاون اتاق رييس شد. 3برگزار اق اتني ستا هاي همكاري آمادگي اصناف اتاق كه گفته اي ها بار بوده، اقتصاد بر مبني سال شعار راستاي در مركزي بانك اعتبار پول شوراي موافقت كار چرخه به كنيم احيا ديگر بار را آنها در مالي واقع به شد.
  مزين قهاي اتا خوشبختانه گفت: نشست اين در البرز
  استان در پرتقال همچون زراعي محصوالت واردات گذشته سال اشتغال توليد مقاومتي؛ اين درباره كه گفت بايد كلي طور به بگيرد. قرار گردانيم. باز وتوليد مقام تاكيد جاري
  سال تشكيل همدلي تعامل، با اصناف تعاون
  بازرگاني، حتي بگيرد برعهده تواند مي را عرضه سطح درباره اصناف به را امتيازهايي دولتمردان صنفي نمايندگان سوي از شده اعمال شروط به هايتان صحبت در اينكه به باتوجه توجه نيز رهبري
  معظم خصوصي بخش موانع رفع دنبال به مشترك
  دبيرخانه هزار از تر پايين رقم با را وارداتي پرتقال هاي امسال كردند. ارائه كاال قاچاق با مبارزه سال نشده اعمال صددرصدي موافقت هنوز تزريق درباره دولتمردان با رايزني موضوع كوچك هاي بنگاه
  به قهاي اتا كرد: اظهار مختاري محمدعلي
  هستند. توزيع به منتخب صنفي واحدهاي توسط تومان نامه بر چه كاال قاچاق با مبارزه راستاي در به را منابع اين تحقق دولتمردان نيز گذشته نظر مورد رقم كرديد. اشاره دولتي منابع صنفي متوسط
  و ات مشك وحدت، سايه در اصناف تعاون
  بازرگاني، مندي ضابطه مشخص گردونه چون اما برساند؛ ميكنيد؟ دنبال را مشخصي كارشناسان جلسات در اند. كرده كول مو امسال ميليارد هزار 10 همان نيز ها دولتي سوي از رابطه اين در
  است تريبون يك از سقف يك زير را شان اي زيه ري
  برنام يك به را كار اين دولت نشده تعريف آن براي بايد هستيم؛ اشتغال توليد دنبال به اگر از تر پايين منابع دهي پس باز نرخ تا شد مقرر نيز است... تومان درصدد ايران اصناف اتاق كلهمچون هايي
  تش شدن عملياتي در قطعا مهم امر اين كه كنند
  مطرح هم باز كه كرده واگذار واردكنندگان ري را س كاال قاچاق با مبارزه به مربوط برنامه هاي ام بنده باشد؛ مركزي بانك مصوبه سودهاي حد مبلغ همين واريز به هم دولتي تگاههاي دس ها چالش تا هستند دولتمردان با ا رايزن
  ه خواهد تاثيرگذار موفقيت با مقاومتي قتصاد ست سيا
  هاي واحدهاي اتحاديها ه سراغ به واردكنندگان مرزي هاي استان بازار سطح در مدون به طور كه هستم موافق توليدكنندگان صحبت اين با تومان ميليارد هزار 10 تحقق يعني پيشنهادي دقيقتر طور به حوزه اين به مربوط هاي فرصت مشترك دبيرخانه تشكيل به اشاره با مختاري
  بود. روند. كاال توزيع براي صنفي بحث امسال اگر شك بي كنيم. سازي پياده روال منابع دهي بازپس دوره كه باشد قرار گر كه امسال براي كه معتقديم ما دارند. تاكيد عاوه گيرد قرار شناسايي بررسي
  مورد ساماندهي افزود: تعاون اصناف بازرگاني، اتاق
  ميان زراعي محصوالت توزيع درباره كه گفت بايد هيچ شود؛ واقع مغفول كاال قاچاق با ارزه در مب اتفاقي هيچ شك بي كند طي را گذشته شعار اجراي هم رهبري معظم مقام دستور بهرهور سمت به ها چالش برطرفسازي با
  براين موازي، هاي ليت فعا از جلوگيري منظور به ها كل
  تش اما نداشتيم ميوه كمبود درباره مشكلي امسال نخواهد رخ نيز اشتغال توليد حوزه در اقدامي چراكه داد؛ نخواهد رخ بنگاهتوليدي هاي بخش اشتغال توليد مقاومتي؛ اقتصاد بر مبني ال گفت س بايد واقع به برداريم. گام بنگاها ه
  كردن اين اهداف ديگر از هتش انسجام ازي شبك
  ادغام، كه بوديم. بازار سطح در نرخ چندگانگي دچار برگزار يي برنامه قضاييه قوه در پيش چندي داد؛ توليدي هاي بنگاه برخي گذشته ساليان طي هاي دستگاه با را هايي هماهنگي يك است، توجه كشور فعلي وضعيت از رفت برون راه
  كه اصناف بازرگاني، اي اق ات داد: ادامه وي است.
  دبيرخانه قانوني طور به را اقدام نوع اين دولت اميدواريم وزارتخانه اصناف حوزه كارشناسان كه گرفتار شد بانكي تسهيات پرداخت منجاب در داشته منابع اين زودتر هرچه تحقق براي دولتي است؛ صنفي متوسط كوچك هاي بنگاه
  به قوانين در يند من حركت محور يك در تعاون
  و شاهد ديگر تا كند واگذار صنفي واحدهاي ه داشتند، ب حضور آنجا در تجارت معدن صنعت، قدمي هيچ نتوانستند امروز به تا كه ده اند ش سري يك شاهد مورد برخي در ما چراكه باشيم؛ تحريم زمان در ا بنگاه ه اين متاسفانه
  چراكه كرد: اظهار وي است. كي سي هر اهداف مربوطه نباشيم.
  مقررات بازار در مشكات نوع اين به ما مطالبه هرچيز از بيش كه گفت بايد ما بردارند. توليدشان حوزه توسعه راستاي تيم هسدر اداري هاي بروكراسي ها خم پيچ زمان در ديدند، يبفراواني هاي آس ركود
  و اصاح در موثر پيشنهادات ارائه با بايد خصوصي
  بخش مختاري كند. فعاليت كشور اقتصاد پويايي براي
  قوانين بخش دولت وگوي گف شوراي تهاي نشس كرد:
  تاكيد در ها بانك به مختلف كلهاي تش سوي از تندي تشكلها كرد
  گروه سرايت هم بازرگاني اتاق به تشكلي بانكداري
  تب وكار كس مانع قوانين برخي اح اص رفع در
  خصوصي بوديم. مختلف زماني هاي برهه مختلف هاي تشكل در كه هاست
  سال منابع، تخصيص نحوه ها، بانك بنگاهداري مساله شود. مي مطرح بانك تاسيس از صحبت سه هر خوشبختانه كرد: اضافه وي دارد. تاثيرگذاري
  نقش به ها بانك ضربدري دادن وام ها، بانك ضمانتهاي هاي تشكل توسط كه مسائلي از يكي راه سر موانع بتوانند كه تستند در اش هم كنار در بانكداري
  قوه تا داري تشك
  از استمهال آمار ارائه خود زيرمجموعه ركت هاي ش شود، مي درخواست مداوم بهطور غيردولتي هيات عضو البرز بازرگاني اتاق رييس بردارند. را
  توليد ضرورت بر تاكيد با نيز ايران بازرگاني اتاق
  نمايندگان از بخشي تنها اصلي اي وام ه عنوان به بدهي زيرنظر تخصصي هاي بانك تاسيس
  مساله ستهاي سيا اجراي مسير در همدلي وحدت
  حاكميت به مختلف هاي تشكل سوي از كه است ايراداتي در بگويم بايد يازدهم دولت عملكرد از ارزيابي تاسيس در موضوع حقيقت در هاست.
  تشكل خود ها كل تش اين وجود با شود. مي وارد ها بانك خوبي مثبت اقدامات يازدهم دولت هايي بخش تكراري شعار يك به ها تشكل هاي بانك نظرها اختا دهيم اجازه نبايد گفت: مقاومتي
  اقتصاد شوند. وارد پروسه اين به كه دارند زيادي تاش نيز كوچك واحدهاي تجميع بخش در اما داشت هاي تشكل توسط بارها كه است شده بدل رحيم بزند. لطمه اشتغال توليد به كه برسد مرزي
  به بود توانسته كه تشكلي ترين مهم اين از پيش تا نكرد. كسب خوبي نمره ما متاسفانه متوسط اين بسياري براي شود. مي بيان مختلف ها روش از استفاده در اخنتظا وجود افزود:
  بنامواليي است. طبيعي اقتصادي رونق به دستيابي راهكارهاي
  و ها بانك تشكل ارتباط موضوع براي نسبي حل راه به دسترسي مطلوب توليد براي ما بنابراين يي رابطه چه اصوال كه شوند مي مطرح
  سوال توگوهاي گف در نظرات تحميل در اصرار اي بايد
  اما قبل هاي دوره در بود. بازرگاني اتاق كند حل هستيم. مواجه مشكل با همچنان تر بزرگ بازارهاي ويژه به دارد. وجود بانك تشكل بحث
  بين اقتصاد بانك موسس مانند بانكي چهره هاي حضور بازار قطعا سيمان بخش در كرد: تاكيد وي در حضور براي زيادي عالقه هم بانكها آنكه وي برسيم. مشترك هاي ديدگا به
  كارشناسي اين با ها بانك رابطه اندكي بازرگاني اتاق در نوين پيش روز تكنولوژي با كه واحدهايي اما داريم هرچند دارند. خصوصي بخش هاي تشكل خصوصي بخش دولت وگوي گفت شوراي هاي
  نشست دوره در موضوع اين اما بخشيد. بهبود را تشكل باشند. تقاضا بازار پاسخگوي نمي توانند اند نرفته خصوصي هاي بانك شكل به ها بانك اين اكثر به دستيابي متفاوت نظرات طرح براي مكان بهترين
  را گفت: بنامواليي كرد. عنوان مشترك نظرات اه
  ديدگه كمرنگ بازرگاني اتاق در بانكي ها حضور كه هفتم بگوييم توانيم مي ت قاطعي با داد: ادامه وي اكثر تاسيس گام پيش اما ميشوند
  مطرح اخير هاي سا طي كه لشهايي چا ترين مهم از
  يكي سوي از تندي انتقادهاي شاهد كرد تغيير شد بخش توسط كشور معدن صنعت از 99درصد است. تشكلي چهره يك حقيقت در ها
  بانك هشتم دوره در بوديم. ها بانك از ها بازرگاني اتاق بخش اختيار در شيود اداره خصوصي بانك تاسيس از صحبت اخير روزهاي در يكند خودنمايي صادرات توليد بخش در
  همواره هيات در ها بانك از انتقاد سردمداران اكثر اما كه است اين ما انتظار بنابراين است، خصوصي بازرگاني اتاق قديمي اعضاي از يكي توسط ها مه بخشنا صدور با مسووالن برخي گاي ديدها
  تحميل مسووالن آن جاي به نداشتند حضور نمايندگان برنامه در كه را معدن صنعت هاي اخت زيرس معدن بانك بحث قالب در ايران تهران است. نشده كارشناسي ليقه يي س لعملهاي دستورا
  و نگونه اي شاهد اي از اميدواريم گفت: البرز اتاق
  رييس كه يافتند عضويت نمايندگان هيات در بانك چند رفع بحث رهبري معظم مقام اباغيه پنجم برنامه وزارت دوران اصناف ملي روز همايش نخستين در اجراي جهت در تا كند فراهم آمده ششم تا است شده مطرح معدن خانه به
  وابسته توليد موانع نباشيم مشكلين آفر طرفه يك هاي
  تصميم بخشيد. بهبود را ها بانك بازرگاني اتاق رابطه عمي صهها عر تمامي در ها وني تعا حضور از محدوديت براي كشور صنفي جامعه اگر كه كرد اعام خود اهداف به بتوانيم رهبري معظم مقام فرمايشات شود. باز ها تشكل بانكداري پرونده دوباره كه گردشگري مالي گروه رييس رابطه همين در بر بود مطرح بيمه بانكداري جمله از صادي آنها اقت از دولت است، جدي اصناف بانك دازي راه ان برسيم. خود ييسجمهور اول معاون دستورالعمل با مطابق اشتغال
  و نيز تهران بازرگاني اتاق س نايب ريي ان همزم تعاون اتاق مشخص بند اين اجراي براي اساس است، اين قرار اگر كه كرد تاكيد او كرد. خواهد حمايت معدن بانك تاسيس براي معدن خانه اصرار اميدواريم كرد: اظهار وي شود. برطرف مشورت شور
  با بازرگاني اتاق در بانك ها حضور گويد: مي هست، كه بود اين اول روش داشت. روي پيش راه دو زمان نبايد آن اندازي راه شود، ايجاد اصناف بانك تشكلي ها بانك بر تاريخي بهرامن محمدرضا خصوص همين در شود همراه صادرات رونق توليد افزايش با جديد
  سال بنامواليي باشيم. شاهد نه خا ها كار تمامي شدن نوبته
  سه حضور كه ميگويم قاطعيت با من نيست تهديد آمار با را خود فعاليت از بخشي وجود ان اي بانك اندازي راه چنانچه بنابراين بكشد؛ طول زيادي توسط بانك تاسيس ايده بار نخستين شايد ما كرد اعام خود اخير خبري نشست
  در خصوصي بخش دولت همسويي همفكري با بايد
  گفت: بخش فعاالن با آنها بيشتر تعامل اتاق بانك در ها در كه دهند اختصاص تعاون بخش به مشخص ارقام بايد است، كشور صنفي جامعه مصلحت به اصناف اين بازگردد. اصناف بانك كلموضوع تشبه ها بانك تاسيس بر مبني نامهيي قبل نيم الو سهس خواهد كشور اقتصاد اعتاي رشد باعث خصوصي نداد رخ اتفاق چنين كه شد ديده گذشته ال اي هس به اگر كنند اندازي راه را آن كرده همت اصناف اما شود مي مطرح كه است ها سال اصناف خواسته ماند. نتيجه بي كه كرديم ارسال معدن تخصصي باشيم صادرات توسعه زي ام ري برن بازارسازي دنبال
  به بانك ايران اقتصاد افزود: جهانگيري مهدي د. با ش هيچجه به تعاون بخش به تخصيصي تسهيا پروژه سراغ بسته را آن پرونده نيست، مصلحت به ها تشكل عاقه مساله گيرد. نمي جوابي عمل در بانك براي ارسال تهيه حال در مجددا نامه اين وي كنيم. تبديل رونق به را اقتصادي ركود چرخه
  بتوانيم رمايهگذاري س حوزه در اتفاقي هر است محور نداشت. همخواني بخش اين هاي نسيل پتا ها فيت ظر بروند. ديگري نخستين اما است قديمي بسيار آنكه با بانك داشتن نامه آينده روز چند طي افزود: وي است. مركزي اب انق معظم رهبر نوروزي فرمايشات اجراي در
  افزود: بستر خصوصي بخش دولت همدلي همفكري با
  بايد اين به توجه با حال دارد. ربط بانك به خدمات يا بح وارد خود تعاون اتاق كه بود اين دوم روش داشت تاكيد نيز وي خود مقام قائم حال اين با ميركاظمي، مسعود كه، بود 1387 سال تيرماه بار بانك يك تاسيس براي معدن بخش
  آمادگي شود. فراهم اقتصادي رونق براي زيمناسب اي ههري
  برنام فكر به اينكه يا است بهتر كردن رها آيا موضوع در را كار اين ما دليل همين به شود ادسازي براي رقيبي نه را اصناف بانك دازي راه ها، بانكان كه تهيه اصناف بانك تشكيل از بازرگاني وقت وزير بانك كل رييس دست به حوزه اين در
  تخصصي توليد رهگذر اين در تا باشيم بانك ها سطح ارتقاي بانك شديد مقاومت با اما داديم قرار كار آن ور اندازي دست راه با دليل همين به دانند مي ود خ از پس داد. خبر آن اجراي براي الزم سازوكارهاي رسيد. خواهد مركزي اقهاي ات همبستگي وحدت ادامه در البرز اتاق
  رييس شود. منتفع كشور اقتصاد نهايت در كند رشد نيز شديم. روبرو مركزي تمام وجود با نهايت در اما نمي كنند. كاري هم اين اندازي راه براي كشور اصناف بار چندين آن اوليه سرمايه با بانك اين بهرامن گفته به توسعه مشكات رفع در تعاون اصناف
  بازرگاني، مشكل دچار ها بانك بگوييم فقط اينكه افزود: وي تعاون بانك تاسيس براي ها تا اين وجود با باقي حرف حد در اصناف بانك ايجاد نامه بخشها اول رييس نايب كه طوري به شدند؛ مصمم بانك بخش توسط اندازي راه آماده تومان ميليارد 600 گفت: وي كرد. عنوان توجه شايان حركتي را
  اقتصادي دسترسي انتظار حد در موفقيت به نيم مي تو مي
  هنگا گفته به نيست. كشور بيمار اقتصاد نسخه هستند، داشت تاكيد عظيمي نرسيد يي نتيجه به نيز اميد تدبير دولت در عملياتي اقدام هيچ ماند اين تاسيس مجوز دارد، تاكيد تهران اصناف تاق بانك اين مجوز دريافت البته است.
  خصوصي راه در باشد وحدت سايه در ان الي ايم هفع كه
  يابيم مشكل دچار اگر بانك مشتري رابطه جهانگيري رويا يك به دارد كم كم نيز تعاون بانك بحث كه نداد. رخ اصناف بانك ايجاد براي داليل به دهم دولت در اما شده صادر نيز بانك اعتبار پول شوراي در شدن مطرح به
  منوط شود رها خود حال به اينكه نه شود رفع بايد است يشود. بدل شد. جلوگيري بانك اين اندازي راه از متعدد شوراست. اين تاييد اشاره با البرز اتاق رييس باشيم. داشته ملي نگاه
  توسعه نشود. آن براي فكري شد آرزو يك تعاون بانك به كه شد اين بر قرار نيز هايي زمان در همچنين معدن صنعت بانك توجه عدم به اشاره با وي جوان قشر از كشور، در 03ال س زير جوان 03ميليون
  به از بار اين بانك تاسيس بحث مجددا اين وجود با چيست؟ ها بانك با تشكلها مشكل سوي از كه است سالي چند نيز تعاون بانك بحث كشور موجود هاي بانك از يكي دولت، پيشنهاد معدن بخش فعاالن معدنكاران نيازهاي به نام ارزشمند بسيار ملي سرمايه يك عنوان به
  جامعه اصناف گفت: نشست اين ادامه در اصناف اتاق
  برد.رييس به تهران اتاق نمايندگان هيات اعضاي از يكي خود سو از زيادي كلعاقه ها تش اينكه وجود با داراي تعاون كه هرچند ود. شم پيگيري تعاون اتاق اصناف سوي از بود، شدن خصوصي حال در كه سمت به معدن صنعت بانك منابع كرد:
  اظهار بسزايي نقش كشور غيردولتي تشكل ترين بزرگ بهعنوان هاي بانك تاسيس نفسه به هرچند رسد. مي گوش ميدهد نشان بانكداري صنعت در حضور براي مدعي تعاون اتاق ولي است تعاون توسعه نام به انكي اين براي هم صادرات بانك حتي شود. خريداري اتوبوس سازي ريل هواپيما خريد هزينه
  تامين اساسي موضوع اما است مفيدي مساله تخصصي ها بانك ميان زيادي هاي چالش شاهد هميشه اما نظر به هرچند است. ها وني تعا الگوي با بانكي يجاد اصناف سوي از داليلي به بنا اما شد، پيشنهاد بخش كار فعاالن براي الزم حمايت رود مي آرتي بي اجتماعي هاي سيب فقر كاهش اقتصادي توسعه
  در در ها بانك حضور از كه ها تشكل چرا است، اين اعتراضات اين دار پرچم زماني هستيم. ها شكل يك ايجاد به مثبتي ديدگاه مركزي بانك د سي رنم نشد. مواجه اقبال با نشد. ديده بانك اين طريق از معدن اساسي نقش اصناف كرد: خاطرنشان كريمي حميد
  دارند. ميكنند انتقاد داري بنگاه شكل به مختلف صنايع هادي يعني آن وقت رياست صنعت هاي خانه ماشاءاهلل باشد. داشته غيرخصوصي غيردولتي د. شان تكرار بارها بحث اين هم بعد دولت در اقدامات به اشاره با نشست ادامه در بهرامن بين نوعي دارند كاالها محصوالت مناسب توزيع
  در يكنند. ايجاد تعادل تقاضا
  عرضه هستند. بانكداري فكر به خود اعتراضات شاهد دايما نيز آن از پس بود. غنيمي فرد در گويد باره اين در تعاون اتاق دبيركل عظيمي، تجارت معدن صنعت، وزير زاده نعمت محمدرضا گفت: مهديآباد كنسرسيوم درخصوص دولت
3 ضلع برنامه‌هاي اتاق اصناف مشخص شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/28
3 ضلع برنامه‌هاي اتاق اصناف مشخص شد
سخنگوي اتاق اصناف ايران در گفت‌وگو با «تعادل»:


گروه تشكل‌ها   سميه سايش

تزريق منابع به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي، ادامه برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا، پيگيري مطالبات بازرسان صنفي از دولت سه برنامه كليدي است كه اصنافي‌ها در نظر دارند تا آن را در سال توليد و اشتغال به اجرا بگذارند. در سال جاري حوزه توليد و اشتغال از سوي حاكميت نشانه گرفته شده است و حالا هريك از تشكل‌هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي از برنامه‌هاي جديد خود در اين سال رونمايي مي‌كنند. در اين باره مجتبي صفايي، سخنگوي اتاق اصناف ايران به «تعادل» مي‌گويد: «پيگيري مطالبه بازرسان صنفي از دولت، اجراي برنامه‌هاي مشترك سازمان مبارزه با قاچاق كالا با اصناف و تحقق تسهيلات ارزان قيمت دولتي براي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط سه برنامه اصلي اتاق اصناف ايران است كه در راستاي شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال آن را مورد اولويت قرار داده‌ايم.» در ادامه ماحصل گفت‌وگوي ما را با اين فعال تشكلي مي‌خوانيد:سال گذشته اصناف به دنبال تسهيلات دولتي براي بهسازي و نوسازي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي بودند. به واقع اين منابع قرار بود در سال 95 به اتاق اصناف ايران تزريق شود و هفته گذشته نيز برخي منابع آگاه خبر از رايزني رييس اتاق اصناف ايران با وزير صنعت، معدن و تجارت براي تحقق منابع مالي داده بودند. اكنون بحث تزريق منابع در چه مرحله‌يي قرار دارد؟

سال 96 به نام اقتصاد مقاومتي؛ توليد واشتغال مزين شد. به واقع در سال جاري تاكيد مقام معظم رهبري نيز توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي است و در اين رابطه تشكل‌هايي همچون اتاق اصناف ايران درصدد رايزني‌ها با دولتمردان هستند تا چالش‌ها و فرصت‌هاي مربوط به اين حوزه به‌طور دقيق‌تر مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد و علاوه براين با برطرف‌سازي چالش‌ها به سمت بهره‌ور كردن بنگاه‌ها گام‌برداريم. به واقع بايد گفت كه راه برون رفت از وضعيت فعلي كشور توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي است؛ چراكه متاسفانه اين بنگاه‌ها در زمان تحريم و ركود آسيب‌هاي فراواني ديدند، در زمان تحريم، مبادلات پولي و مالي با ديگر كشورها تا حدودي متوقف شد و همين موضوع‌ها باعث شد تا واحدهاي توليدي در كشور توان رقابت با ساير كالاهاي خارجي را نداشته باشند. به عبارت ديگر باتوجه به اينكه اكثر بنگاه‌هاي توليدي در كشور بانك محور هستند، همين موضوع‌ها و كمبود تزريق منابع به واحدهاي توليدي باعث شد تا كيفيت محصولاتشان ر ا به‌طور چشمگيري كاهش دهند.

باتوجه به اينكه علي يزداني عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران و رييس سازمان شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران است در رابطه با تزريق منابع دولتي درصدد رايزني‌هايي هستيم تا تسهيلاتي را به‌طور ويژه براي بنگاه‌هاي صنعتي درنظر بگيريم تا به اين شكل بتوانيم بنگاه‌هايي كه نياز به بروزرساني تجهيزات دارند را منابع تازه‌يي در اختيارشان دهيم تا روح تازه‌يي در آنها دميده شود و به عبارت ديگر درنظر داريم تا با شارژ كردن بنگاه‌هاي صنعتي به وسيله منابع مالي آنها را بار ديگر احيا كنيم و به چرخه كار وتوليد باز گردانيم.

باتوجه به اينكه در صحبت هايتان به موضوع رايزني با دولتمردان درباره تزريق منابع دولتي اشاره كرديد. رقم مورد نظر از سوي دولتي‌ها نيز همان 10 هزار ميليارد تومان است...

دستگاه‌هاي دولتي هم به واريز همين مبلغ پيشنهادي يعني تحقق 10هزار ميليارد تومان تاكيد دارند. ما معتقديم كه براي امسال كه دستور مقام معظم رهبري هم اجراي شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال است، يك هماهنگي‌هايي را با دستگاه‌هاي دولتي براي تحقق هرچه زودتر اين منابع داشته باشيم؛ چراكه ما در برخي مورد شاهد يك سري پيچ و خم‌ها و بروكراسي‌هاي اداري هستيم كه اميدواريم براي تحقق اين منابع بتوانيم كوتاه‌ترين راه ممكن را درپيش بگيريم.

برخي از توليدكنندگان مي‌گويند اگر قرار باشد كه نرخ بازپس‌دهي تسهيلات مالي – دولتي به همين روال كنوني باشد كه توليدكنندگان صنعتي را گرفتار كرده، ‌اين منابع از سوي واحدهاي توليدي و صنفي استقبال نخواهد شد؛ چراكه اين توليدكنندگان ديگر قادر به پرداخت سودهاي بالاي بانكي نيستند. آيا اصناف براي چگونگي پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك توليدي به بانك‌ها رايزني لازم را داشته‌اند؟

مطالبه ما براي بازپس‌دهي منابع از سوي بنگاه‌هاي توليدي صنفي حدود 2 تا 4 درصد پايين‌تر از ديگر نرخ بهره‌هاي بانكي (مصوبه بانك مركزي) است. يعني با رايزني‌هاي انجام شده ما شروط لازم را براي تزريق اين منابع به واحدهاي توليدي گذاشتيم كه اميدواريم مورد موافقت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي قرار بگيرد. به‌طور كلي بايد گفت كه درباره اين شروط اعمال شده از سوي نمايندگان صنفي هنوز موافقت صددرصدي اعمال نشده و سال گذشته نيز دولتمردان تحقق اين منابع را به امسال موكول كرده‌اند. در جلسات كارشناسان نيز مقرر شد تا نرخ باز پس‌دهي منابع پايين‌تر از حد سودهاي مصوبه بانك مركزي باشد؛ بنده‌ام با اين صحبت توليدكنندگان موافق هستم كه اگر قرار باشد كه دوره بازپس‌دهي منابع روال گذشته را طي كند بي‌شك هيچ اتفاقي در بخش بنگاه‌هاي توليدي رخ نخواهد داد؛ چراكه طي ساليان گذشته برخي بنگاه‌هاي توليدي در منجلاب پرداخت تسهيلات بانكي گرفتار شده‌اند كه تا به امروز نتوانستند هيچ قدمي در راستاي توسعه حوزه توليدشان بردارند. ما معتقديم اگر قرار است تسهيلاتي به واحدهاي توليدي – صنفي داده شود با شرايط ويژه اين نوع منابع دولتي تزريق شود تا به اين واسطه شاهد رونق و شكوفايي حوزه توليد باشيم.

طي سال گذشته تاكنون صحبت‌ها حول محور تزريق تسهيلات دولتي به اصناف چرخيده است، آيا مدت مشخصي براي اعطاي اين منابع به بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط صنفي مشخص نشده است؟

اتاق اصناف ايران در راستاي تسهيلات منابع دولتي كارگروهي را تشكيل داده كه اين افراد مسائل مربوط به اين منابع را پيگيري مي‌كنند. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه پيشنهادهايي در اين باره ارائه شده است. پيشنهادهايي دوستان شش ماه تا يك سال دوره بازپرداخت منابع است. حال باتوجه به اينكه ممكن است برداشت‌هاي متفاوتي در اين باره شود، بگذاريد تا نهايي شدن ارائه اين نوع تسهيلات حرفي زده نشود.

در راستاي شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال سال گذشته دولتمردان امتيازهايي را به اصناف درباره مبارزه با قاچاق كالا ارائه كردند. امسال در راستاي مبارزه با قاچاق كالا چه بر نامه مشخصي را دنبال مي‌كنيد؟

اگر به دنبال توليد و اشتغال هستيم؛ بايد برنامه‌هاي مربوط به مبارزه با قاچاق كالا را به‌طور مدون در سطح بازار و استان‌هاي مرزي پياده‌سازي كنيم. بي‌شك اگر امسال بحث مبارزه با قاچاق كالا مغفول واقع شود؛ هيچ اقدامي در حوزه توليد و اشتغال نيز رخ نخواهد داد؛ چندي پيش در قوه قضاييه برنامه‌يي برگزار شد كه كارشناسان حوزه اصناف و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در آنجا حضور داشتند، بايد گفت كه بيش از هرچيز مطالبه ما به عنوان فعالان صنفي اين است كه درباره مبارزه با قاچاق كالا امور ضربتي و برخوردها بايد در مبادي ورودي يعني در استان‌هاي مرزي كليد زده شود؛ چراكه عمده‌ترين كالاهاي قاچاق از اين بخش (استان‌هاي مرزي كشور) وارد كشور مي‌شود و بنابراين گمركات در اين مناطق نيز زير ذربين قرار بگيرند. از سوي ديگر بايد به اين نكته اشاره شود كه در حوزه بازرسي اصناف اگر قرار باشد كه عملكردها همانند شيوه‌هاي سال گذشته انجام شود، ما به نتيجه مطلوبي دست نخواهيم يافت. چراكه بازرسان اتاق اصناف هنوز معوقات خود را از دولت اخذ نكرده‌اند و اميدواريم نسخه اساسي د ر اين‌باره پيچيده شود؛ چرا كه عدم توجه دولت به اين موضوع‌ها منجربه آن خواهد شد كه طي سال 96 واحد بازرسي اتاق اصناف روند تعطيلي را در پيش خواهد گرفت و همين موضوع نيز نقطه مقابل شعار سال خواهد بود و تعداد زيادي از جوانان كشور بي‌كار خواهند شد.

در صحبت‌هايتان به بحث بازرسي اشاره كرديد. هر سال در ايام‌هاي خاص همچون شب يلدا، نوروز و... ما شاهد عدم نظارت بازرسان اصناف در بخش ميوه و تره‌بار هستيم. آيا عدم بازرسي در اين ايام به همين موضوع بدهي دولت به بازرسان صنفي باز مي‌گردد؟

در بحث ميوه شب عيد دستگاه‌هاي نظارتي مسوول هستند و همين دستگاه‌ها نيز براي پيگيري امور قاچاق، اصناف را از اين نوع برنامه‌ها جدا كردند. به واقع بايد گفت كه در حوزه قاچاق اصناف ناديده گرفته شده اند؛ اين موضوع درحالي است كه هنوز اتاق اصناف با دستگاه‌ها همكاري لازم را به عمل مي‌آورد و به عنوا ن نمونه ما هچنان در زمينه مبارزه با قاچاق كالا نيروهاي انساني خود را به سازمان تعزيرات حكومتي براي همكاري ارائه كرديم. در بحث پرتقال و ميوه شب عيد بايد گفت كه دچار يك بلاتكليفي هستيم. سازمان بازرگاني دولتي يك طرف قضيه است. شب عيد هرچند كه از مسوولان شنيديم كه نياز به واردات پرتقال نيست اما باز اين اتفاق در سطح بازار حاكم شد. حتي ما گزارشاتي داشتيم كه اين نوع پرتقال‌هاي وارداتي، محصولات يخ زده تركيه بوده، بارها گفته‌ايم كه اتاق اصناف آمادگي واردات محصولات زراعي همچون پرتقال در سطح عرضه را مي‌تواند برعهده بگيرد و حتي پرتقال‌هاي وارداتي را با رقم پايين‌تر از 4 هزار تومان توسط واحدهاي صنفي منتخب به توزيع برساند؛ اما چون گردونه مشخص و ضابطه‌مندي براي آن تعريف نشده دولت اين كار را به يك سري واردكنندگان واگذار كرده كه باز هم واردكنندگان به سراغ اتحاديه‌ها و واحدهاي صنفي براي توزيع كالا مي‌روند.

بايد گفت كه درباره توزيع محصولات زراعي امسال مشكلي درباره كمبود ميوه نداشتيم اما دچار چندگانگي نرخ در سطح بازار بوديم. كه اميدواريم دولت اين نوع اقدام‌ها را به‌طور قانوني به واحدهاي صنفي واگذار كند تا ديگر شاهد اين نوع مشكلات در بازار نباشيم.نویسنده:
از تشكل‌داري تا بانكداري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/28
از تشكل‌داري تا بانكداري
تب بانكداري تشكلي به اتاق بازرگاني هم سرايت كرد


گروه تشكل‌ها   

سال‌هاست كه در تشكل‌هاي مختلف صحبت از تاسيس بانك مطرح مي‌شود. يكي از مسائلي كه توسط تشكل‌هاي غيردولتي به‌طور مداوم درخواست مي‌شود، مساله تاسيس بانك‌هاي تخصصي زيرنظر تشكل‌هاست. در حقيقت موضوع تاسيس بانك‌هاي تشكل‌ها به يك شعار تكراري بدل شده است كه بارها توسط تشكل‌هاي مختلف بيان مي‌شود. براي بسياري اين سوال مطرح مي‌شوند كه اصولا چه رابطه‌يي بين بحث تشكل و بانك وجود دارد. به ويژه آنكه بانك‌ها هم علاقه زيادي براي حضور در تشكل‌هاي بخش خصوصي دارند. هرچند اكثر اين بانك‌ها به شكل بانك‌هاي خصوصي مطرح مي‌شوند اما پيش‌گام تاسيس اكثر بانك‌ها در حقيقت يك چهره تشكلي است. در روزهاي اخير صحبت از تاسيس بانك توسط يكي از اعضاي قديمي اتاق بازرگاني تهران و ايران و در قالب بحث بانك معدن وابسته به خانه معدن مطرح شده است تا دوباره پرونده بانكداري تشكل‌ها باز شود.

 

 اصرار خانه معدن براي تاسيس بانك معدن

 در همين خصوص محمدرضا بهرامن در نشست خبري اخير خود اعلام كرد ما سه‌سال‌و‌نيم قبل نامه‌يي مبني بر تاسيس بانك تخصصي معدن ارسال كرديم كه بي‌نتيجه ماند. اين نامه مجددا در حال تهيه و ارسال براي بانك مركزي است. وي افزود: طي چند روز آينده نامه آمادگي بخش معدن براي تاسيس يك بانك تخصصي در اين حوزه به دست رييس كل بانك مركزي خواهد رسيد.

به گفته بهرامن اين بانك با سرمايه اوليه ۶۰۰ميليارد تومان آماده راه‌اندازي توسط بخش خصوصي است. البته دريافت مجوز اين بانك منوط به مطرح شدن در شوراي پول و اعتبار و تاييد اين شوراست.

وي با اشاره به عدم توجه بانك صنعت و معدن به نيازهاي معدنكاران و فعالان بخش معدن اظهار كرد: منابع بانك صنعت و معدن به سمت تامين هزينه خريد هواپيما و ريل‌سازي و اتوبوس بي‌آرتي مي‌رود و حمايت لازم براي فعالان بخش معدن از طريق اين بانك ديده نشد.

بهرامن در ادامه نشست با اشاره به اقدامات دولت درخصوص كنسرسيوم مهدي‌آباد گفت: در ارزيابي از عملكرد دولت يازدهم بايد بگويم در بخش‌هايي دولت يازدهم اقدامات مثبت و خوبي داشت اما در بخش تجميع واحدهاي كوچك و متوسط متاسفانه ما نمره خوبي كسب نكرد. بنابراين ما براي توليد مطلوب و دسترسي به بازارهاي بزرگ‌تر همچنان با مشكل مواجه هستيم.

وي تاكيد كرد: در بخش سيمان قطعا بازار داريم اما واحدهايي كه با تكنولوژي روز پيش نرفته‌اند نمي‌توانند پاسخگوي بازار و تقاضا باشند.

وي ادامه داد: با قاطعيت مي‌توانيم بگوييم ۹۹درصد از صنعت معدن كشور توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود و در اختيار بخش خصوصي است، بنابراين انتظار ما اين است كه زيرساخت‌هاي صنعت معدن را كه در برنامه ششم آمده فراهم كند تا در جهت اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري بتوانيم به اهداف خود برسيم. تاريخي بر بانك‌ها تشكلي

شايد نخستين بار ايده تاسيس بانك توسط تشكل‌ها به موضوع بانك اصناف بازگردد. اين خواسته اصناف سال‌ها است كه مطرح مي‌شود اما در عمل جوابي نمي‌گيرد. مساله علاقه تشكل‌ها به داشتن بانك با آنكه بسيار قديمي است اما نخستين بار تيرماه سال 1387 بود كه، مسعود ميركاظمي، وزير وقت بازرگاني از تشكيل بانك اصناف و تهيه سازوكارهاي لازم براي اجراي آن خبر داد. پس از آن چندين بار اصناف كشور براي راه‌اندازي اين بانك مصمم شدند؛ به‌طوري كه نايب‌رييس اول اتاق اصناف تهران تاكيد دارد، مجوز تاسيس اين بانك نيز صادر شده اما در دولت دهم به دلايل متعدد از راه‌اندازي اين بانك جلوگيري شد. همچنين در زمان‌هايي نيز قرار بر اين شد كه به پيشنهاد دولت، يكي از بانك‌هاي موجود كشور كه در حال خصوصي شدن بود، از سوي اصناف خريداري شود. حتي بانك صادرات هم براي اين كار پيشنهاد شد، اما بنا به دلايلي از سوي اصناف با اقبال مواجه نشد.

در دولت بعد هم اين بحث بارها تكرار شد. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نخستين همايش روز ملي اصناف دوران وزارت خود اعلام كرد كه اگر جامعه صنفي كشور براي راه‌اندازي بانك اصناف جدي است، دولت از آنها حمايت خواهد كرد. او تاكيد كرد كه اگر قرار است، بانك اصناف ايجاد شود، راه‌اندازي آن نبايد زمان زيادي طول بكشد؛ بنابراين چنانچه راه‌اندازي بانك اصناف به مصلحت جامعه صنفي كشور است، بايد اصناف همت كرده و آن را راه‌اندازي كنند و اگر به مصلحت نيست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه ديگري بروند.

با اين حال قائم‌مقام خود وي نيز تاكيد داشت كه بانك‌ها، راه‌اندازي بانك اصناف را رقيبي براي خود مي‌دانند و به همين دليل با راه‌اندازي آن همكاري نمي‌كنند. اما در نهايت با وجود تمام بخشنامه‌ها ايجاد بانك اصناف در حد حرف باقي ماند و هيچ اقدام عملياتي در دولت تدبير و اميد براي ايجاد بانك اصناف رخ نداد. بانك تعاون يك آرزو شد

بحث بانك تعاون نيز چند سالي است كه از سوي اتاق تعاون پيگيري مي‌شود. هرچند كه تعاون داراي بانكي به نام توسعه تعاون است ولي اتاق تعاون مدعي ايجاد بانكي با الگوي تعاوني‌ها است. هرچند به نظر نمي‌رسد بانك مركزي ديدگاه مثبتي به ايجاد يك بانك غيردولتي و غيرخصوصي داشته باشد. ماشاءالله عظيمي، دبيركل اتاق تعاون در اين باره مي‌گويد در برنامه پنجم و ابلاغيه مقام معظم رهبري بحث رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه مطرح بود و بر اين اساس براي اجراي اين بند مشخص اتاق تعاون دو راه پيش روي داشت. روش اول اين بود كه بانك‌هاي موجود بخشي از فعاليت خود را با آمار و ارقام مشخص به بخش تعاون اختصاص دهند كه در سال‌هاي گذشته ديده شد كه چنين اتفاق رخ نداد و تسهيلات تخصيصي به بخش تعاون به هيچ‌وجه با ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اين بخش همخواني نداشت.

روش دوم اين بود كه اتاق تعاون خود وارد بحث نهادسازي شود و به همين دليل ما اين كار را در دستور كار قرار داديم اما با مقاومت شديد بانك مركزي روبرو شديم.

با وجود اين تلاش‌ها براي تاسيس بانك تعاون نيز به نتيجه‌يي نرسيد و عظيمي تاكيد داشت كه بحث بانك تعاون نيز كم كم دارد به يك رويا بدل مي‌شود. مشكل تشكل‌ها با بانك‌ها چيست؟

با وجود اينكه تشكل‌ها علاقه زيادي از خود براي حضور در صنعت بانكداري نشان مي‌دهد اما هميشه شاهد چالش‌هاي زيادي ميان بانك‌ها و تشكل‌ها هستيم. زماني پرچم‌دار اين اعتراضات خانه‌هاي صنعت و رياست وقت آن يعني هادي غنيمي‌فرد بود. پس از آن نيز دايما شاهد اعتراضات تندي از سوي تشكل‌هاي مختلف به بانك‌ها در برهه‌هاي زماني مختلف بوديم.

مساله بنگاهداري بانك‌ها، نحوه تخصيص منابع، ضمانت‌هاي بانك‌ها، وام دادن ضربدري بانك‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه خود و ارائه آمار استمهال بدهي به عنوان وام‌هاي اصلي تنها بخشي از ايراداتي است كه از سوي تشكل‌هاي مختلف به بانك‌ها وارد مي‌شود. با وجود اين تشكل‌ها خود نيز تلاش زيادي دارند كه به اين پروسه وارد شوند.

تا پيش از اين مهم‌ترين تشكلي كه توانسته بود راه‌حل نسبي براي موضوع ارتباط تشكل و بانك‌ها حل كند اتاق بازرگاني بود. در دوره‌هاي قبل حضور چهره‌هاي بانكي مانند موسس بانك اقتصاد نوين در اتاق بازرگاني اندكي رابطه بانك‌ها با اين تشكل را بهبود بخشيد. اما اين موضوع در دوره هفتم كه حضور بانكي‌ها در اتاق بازرگاني كمرنگ شد تغيير كرد و شاهد انتقادهاي تندي از سوي اتاق بازرگاني‌ها از بانك‌ها بوديم. در دوره هشتم اما اكثر سردمداران انتقاد از بانك‌ها در هيات نمايندگان حضور نداشتند و به جاي آن مسوولان چند بانك در هيات نمايندگان عضويت يافتند كه عملا رابطه اتاق بازرگاني و بانك‌ها را بهبود بخشيد. در همين رابطه رييس گروه مالي گردشگري كه همزمان نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران نيز هست، مي‌گويد: حضور بانك‌ها در اتاق بازرگاني تهديد نيست و من با قاطعيت مي‌گويم كه حضور بانك‌ها در اتاق و تعامل بيشتر آنها با فعالان بخش خصوصي باعث رشد و اعتلاي اقتصاد كشور خواهد شد. مهدي جهانگيري افزود: اقتصاد ايران بانك محور است و هر اتفاقي در حوزه سرمايه‌گذاري يا خدمات به بانك ربط دارد. حال با توجه به اين موضوع آيا رها كردن بهتر است يا اينكه به فكر ارتقاي سطح بانك‌ها باشيم تا در اين رهگذر توليد نيز رشد كند و در نهايت اقتصاد كشور منتفع شود. وي افزود: اينكه فقط بگوييم بانك‌ها دچار مشكل هستند، نسخه اقتصاد بيمار كشور نيست. به گفته جهانگيري رابطه مشتري و بانك اگر دچار مشكل است بايد رفع شود نه اينكه به حال خود رها شود و فكري براي آن نشود.

با وجود اين مجددا بحث تاسيس بانك اين‌بار از سوي يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران به گوش مي‌رسد. هرچند به نفسه تاسيس بانك‌هاي تخصصي مساله مفيدي است اما موضوع اساسي اين است، چرا تشكل‌ها كه از حضور بانك‌ها در صنايع مختلف به شكل بنگاه‌داري انتقاد مي‌كنند خود به فكر بانكداري هستند.نویسنده:
بخش خصوصي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/28
بخش خصوصي


كميته ماده 76 به كميته ماده 12 تغيير نام پيدا كرد

با پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «كميته موضوع ماده 76 برنامه پنجم توسعه»، در چارچوب «ماده 12 قانون دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» دايمي و نام كميته به «كميته ماده 12» تغيير داده شد. طبق مصوبات نخستين نشست كميته در سال 96 كه هفته گذشته با حضور رييس اتاق ايران و معاون حقوقي رييس‌جمهور تشكيل شد، جلسات كميته ماده 12 ماهي يك‌بار در دوشنبه مياني هرماه برگزار خواهد شد. بر اين اساس، آيين‌نامه اداره جلسات كميته نيز تغيير مي‌كند. همچنين براساس قانون دايمي برنامه‌هاي توسعه، مصوبات اين كميته بايد در مدت 30 روز در جلسات هيات وزيران بررسي و تعيين تكليف شود.  طبق قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام و با نظرخواهي مستمر از تشكل‌هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه كرده و به كميته‌يي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري كند. گزارش‌هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، صادرات، اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري، توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود است. اتاق ايران به عنوان دبيرخانه كميته فعاليت كرده و رييس اتاق به عنوان دبير كميته شناخته مي‌شود. دبيرخانه، پيشنهاد‌هايي را كه واجد هر يك از اوصاف تعيين شده در قانون باشد، اعم از آنچه نتيجه مطالعات دبيرخانه بوده يا از تشكل‌هاي اقتصادي واصل شده باشد، با اولويت در دستور كار كميته قرار مي‌دهد؛ اين پيشنهادها يا بايد جز قوانين يا مقرراتي باشند كه معطل و مستلزم اجرا هستند، در دستور كار مجلس يا دولت قرار گرفته‌اند، از احكام قانون اصل 44 قانون اساسي يا برنامه توسعه هستند يا به كاهش پرونده‌هاي قضايي يا كاهش زمان رسيدگي پرونده در مراجع قضايي منجر شوند.تعامل اتاق‌هاي بازرگاني تعاون و اصناف

ديدار روساي اتاق‌هاي 3 گانه استان البرز در راستاي همكاري‌هاي استاني 3 اتاق برگزار شد. رييس اتاق تعاون استان البرز در اين نشست گفت: خوشبختانه اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف با تعامل، همدلي و تشكيل دبيرخانه مشترك به دنبال رفع موانع بخش خصوصي هستند. محمدعلي مختاري اظهار كرد: اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در سايه وحدت، مشكلات و برنامه‌ريزي‌هاي‌شان را زير يك سقف و از يك تريبون مطرح مي‌كنند كه اين امر مهم قطعا در عملياتي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با موفقيت تاثيرگذار خواهد بود.  مختاري با اشاره به تشكيل دبيرخانه مشترك ميان اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون افزود: ساماندهي تشكل‌ها به‌منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي، ادغام، شبكه‌سازي و انسجام تشكل‌ها از ديگر اهداف اين دبيرخانه است.  وي ادامه داد: اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون در يك محور حركت مي‌كنند و در قوانين و مقررات مربوطه اهداف هر سه ‌يكي است. وي اظهار كرد: بخش خصوصي بايد با ارائه پيشنهادات موثر در اصلاح قوانين براي پويايي اقتصاد كشور فعاليت كند. مختاري تاكيد كرد: نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در رفع و اصلاح برخي قوانين مانع كسب‌وكار نقش تاثيرگذاري دارد. وي اضافه كرد: خوشبختانه هر سه قوه در كنار هم در تلاش هستند كه بتوانند موانع سر راه توليد را بردارند. رييس اتاق بازرگاني البرز و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز با تاكيد بر ضرورت حاكميت وحدت و همدلي در مسير اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: نبايد اجازه دهيم اختلاف‌نظرها به مرزي برسد كه به توليد و اشتغال لطمه بزند. رحيم بنامولايي افزود: وجود اختلاف‌نظر در استفاده از روش‌ها و راهكارهاي دستيابي به رونق اقتصادي طبيعي است. اما بايد به‌جاي اصرار در تحميل نظرات در گفت‌وگوهاي كارشناسي به ديدگاه‌هاي مشترك برسيم. وي نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را بهترين مكان براي طرح نظرات متفاوت و دستيابي به ديدگاه‌ها و نظرات مشترك عنوان كرد. بنامولايي گفت: يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه طي سال‌هاي اخير همواره در بخش توليد و صادرات خودنمايي مي‌كند تحميل ديدگاه‌هاي برخي مسوولان با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سليقه‌يي و كارشناسي نشده است. رييس اتاق البرز گفت: اميدواريم از اين ‌پس شاهد اين‌گونه تصميم‌هاي يك‌طرفه و مشكل‌آفرين نباشيم و موانع توليد و اشتغال مطابق با دستورالعمل معاون اول رييس‌جمهور با شور و مشورت برطرف شود. وي اظهار كرد: اميدواريم سال جديد با افزايش توليد و رونق صادرات همراه شود و سه نوبته شدن تمامي كارخانه‌ها را شاهد باشيم. بنامولايي گفت: بايد با همفكري و همسويي دولت و بخش‌خصوصي به دنبال بازارسازي و برنامه‌ريزي توسعه صادرات باشيم و بتوانيم چرخه ركود اقتصادي را به رونق تبديل كنيم. وي افزود: در اجراي فرمايشات نوروزي رهبر معظم انقلاب بايد با همفكري و همدلي دولت و بخش خصوصي بستر برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي رونق اقتصادي فراهم شود. رييس اتاق البرز در ادامه وحدت و همبستگي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون در رفع مشكلات و توسعه اقتصادي را حركتي شايان توجه عنوان كرد. وي گفت: هنگامي مي‌توانيم به موفقيت در حد انتظار دسترسي يابيم كه فعاليت‌هايمان در سايه وحدت باشد و در راه توسعه نگاه ملي داشته باشيم. رييس اتاق البرز با اشاره به 30 ميليون جوان زير 30سال در كشور، از قشر جوان جامعه به عنوان يك سرمايه ملي و بسيار ارزشمند نام برد.رييس اتاق اصناف در ادامه اين نشست گفت: اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترين تشكل غيردولتي كشور نقش بسزايي در توسعه اقتصادي و كاهش فقر و آسيب‌هاي اجتماعي دارند. حميد كريمي خاطرنشان كرد: اصناف نقش اساسي در توزيع مناسب محصولات و كالاها دارند و به‌نوعي بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد مي‌كنند.نویسنده:
شانس دوباره يلن براي رياست بر فدرال رزرو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
شانس دوباره يلن براي رياست بر فدرال رزرو
چرا ترامپ رويكردش را در برابر بانك مركزي امريكا تغيير داد؟


ژانت يلن و ترامپ از دوستي تا دشمني

گروه جهان| طلا تسليمي|

 از زمان آغاز دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ در امريكا، اتفاقات غيرمنتظره بسياري در حال وقوع بودند و مي‌توان گفت تنها مساله قابل پيش‌بيني، غيرقابل پيش‌بيني بودن سياست‌هاي اتخاذي از سوي رييس‌جمهوري است. يكي از جديدترين اين موارد هم نشانه‌هاي حاكي از تغيير و نرم ‌شدن رويكرد ترامپ در مقابل ژانت يلن رييس بانك مركزي امريكاست. اگرچه هنوز براي نظر قطعي در اين زمينه خيلي زود است، اما به‌نظر مي‌رسد كه ترامپ با تمديد فعاليت يلن در فدرال رزرو هيچ مشكلي ندارد. ابراز احترام غيرمنتظره

وال‌استريت ژورنال اين هفته در گفت‌وگو با ترامپ از رييس‌جمهوري پرسيد كه آيا مي‌توان تصور كرد كه كار يلن با پايان دوره فعاليتش در فدرال رزرو در ماه فوريه سال 2018 «تمام مي‌شود؟!» اما در كمال تعجب ترامپ با چند واژه نرم پاسخ اين سوال را داد و گفت: «نه، تمام نمي‌شود. مي‌داني، من از او خوشم مي‌آيد؛ مورد احترام من است. او در اينجا (دفتر رييس‌جمهوري در كاخ سفيد) بوده است. مدت زيادي در آن جايگاه بوده است. من از سياست پايين نگه داشتن نرخ بهره خوشم مي‌آيد.» يلن در فدرال رزرو افزايش نرخ بهره را كه از ماه دسامبر آغاز شد، به‌تدريج پيش مي‌برد و موافق افزايش ناگهاني نرخ بهره نيست. وال‌استريت از اين سياست‌گذاري خشنود است و مهم‌تر از آن، به نظر مي‌رسد كه دونالد ترامپ هم دريافته است اگر نرخ بهره به سرعت افزايش يابد، تاثير مثبتي در برنامه‌هاي اقتصادي او نخواهد داشت.

ترامپ كه به‌‌عنوان نامزد حزب جمهوري‌خواه در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا شركت كرد و پيروز شد، پيش‌تر يلن را كه توسط دولت دموكرات باراك اوباما براي رياست فدرال رزرو انتخاب شده بود، به تباني با رييس‌جمهوري پيشين براي پايين نگه داشتن نرخ بهره متهم كرده بود. در همين حال، كارشناسان و ناظران بر اين عقيده‌اند كه نمي‌توان اظهارات ترامپ را در گفت‌وگو با وال‌استريت ژورنال نشانه‌يي مبني بر انتصاب مجدد يلن دانست. همانند همه اتفاقات در كاخ سفيد جديد، براي اظهارنظر در اين مورد هم هنوز خيلي زود است. با اين حال نمي‌توان تغيير رويكرد ترامپ در مقابل يلن را ناديده گرفت. كريس راپكي كارشناس ارشد اقتصادي-مالي بانك ميتسوبيشي توكيو در اين باره گفت: «نظر او دقيقا 180درجه تغيير كرده است. او در كمپين‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري با لحن خيلي تندي از يلن انتقاد كرد. اما ما هنوز در مورد نامزدهاي ديگر براي سمت رياست فدرال رزرو هيچ اطلاعي نداريم و براي نظر دادن و پيش‌بيني هنوز خيلي زود است.»

  اتهام‌ها و تهديدها

بيشتر انتقادهاي ترامپ از يلن به زماني مربوط مي‌شود كه فدرال رزرو هنوز افزايش تدريجي نرخ بهره را آغاز نكرده بود. ترامپ ماه اكتبر سال 2015 به بلومبرگ گفت كه يلن «فردي كاملا سياسي» است و براي كمك به باراك اوباما رييس‌جمهوري وقت، نرخ بهره را پايين نگه مي‌دارد. در گفت‌وگو با «دِ هيل» هم فدرال رزرو را مسوول حباب موجود در بازار سهام و آسيب به بازنشستگان معرفي كرد و گفت: «آنها همه عمر خود را براي پس‌انداز مبالغي پول كار كرده‌اند و حالا اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه آنها مجبور به سرمايه‌گذاري در بازار سهامي متورم هستند و زماني مي‌رسد كه سرمايه خود را از دست مي‌دهند.»

ساكن كنوني كاخ سفيد ماه آوريل گذشته گفت كه يلن «كار مفيدي» انجام داده است؛ «اما احتمالا فرد ديگري را جايگزين او خواهم كرد.» در ماه مه گفت كه با نرخ بهره پايين موافق است و دشمني خاصي با يلن ندارد، اما همچنان احتمال اينكه جايگزيني براي وي انتخاب كند، زياد است به اين دليل كه يلن همكاري با يك جمهوري‌خواه را نمي‌خواهد. اين درحالي است كه باراك اوباما، بيل كلينتون و رونالد ريگان هر سه رييس فدرال رزرو را كه توسط پيشينيان‌شان از حزب مخالف منصوب شده بود، مجددا منصوب كردند.

ماه سپتامبر اما زمان تيره و تار شدن روابط ترامپ و يلن بود؛ حمايت ترامپ از نرخ بهره پايين كاهش يافت و بار ديگر به مخالف سرسخت يلن تبديل شد و رييس فدرال رزرو را به پايين نگه داشتن نرخ بهره براي كمك به اوباما و كلينتون متهم كرد. وي در گفت‌وگو با رويترز به اين مساله اشاره كرد كه تنها واقعيت موجود، مصنوعي بودن بازار سهام است و به سي‌ان‌بي‌سي هم گفت كه يلن فردي سياسي است و كاري را انجام مي‌دهد كه اوباما از او مي‌خواهد. ترامپ حتي گفت كه يلن بايد از كاري كه خودش و فدرال رزرو با كشور كرده‌اند، خجالت بكشد و فدرال رزرو با يك نهاد مستقل از دولت فاصله زيادي دارد.

اما يلن هم ساكت نماند و در كنفرانسي خبري به انتقادهاي ترامپ پاسخ گفت: «ما در جلسات‌مان درمورد سياست گفت‌وگو نمي‌كنيم و در تصميم‌گيري‌هاي‌مان نيز سياست را مدنظر قرار نمي‌دهيم.» اما ترامپ از موضع خود عقب‌نشيني نكرد و در يكي از مناظرات انتخاباتي با هيلاري كلينتون، رقيب دموكرات خود كه پيش‌تر در دولت اوباما در سمت وزير امور خارجه فعاليت كرده بود، گفت: «فدرال رزرو كار خودش را انجام نمي‌دهد و حتي از كلينتون كه وزير خارجه بود هم سياسي‌تر است. شرايط بازار سهام به‌شدت ناخوشايند و حباب بازار سهام خطرناك است.» تغيير رويكرد ترامپ؟!

با وجود بيشتر گمانه‌زني‌ها درمورد احتمال جايگزيني يلن در دولت جديد، دلايلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رييس بانك مركزي امريكا شانس زيادي براي حفظ موقعيت شغلي خود دارد. اگر ترامپ سه جاي خالي در هيات روساي فدرال رزرو را با افرادي پر كند كه يلن قابليت كار كردن با آنها را داشته باشد، آنگاه مقاومت دولت در مقابل انتصاب مجدد وي به‌شدت دشوار خواهد بود. يكي ديگر از شرايطي كه به حل اختلاف‌ها ميان كاخ سفيد و بانك مركزي امريكا منجر مي‌شود، «قابليت تطبيق فدرال رزرو» است و مي‌توان گفت كه يلن دوستانه‌ترين روابط با بازار را دارد و مي‌تواند از عهده چنين كاري برآيد.

ژوزف گاگنون، يكي از كاركنان پيشين فدرال رزرو كه اكنون در موسسه علوم اقتصاد بين‌الملل پترسون فعاليت مي‌كند، گفت كه اگر قرار باشد انتخاب ميان شيوه توافق عمومي يلن و فردي صورت گيرد كه قابليت‌هايش در مديريت انتظارات بازار و عموم مردم شناخته شده نيست، آنگاه بايد گفت كه اگر ترامپ عاقل باشد قطعا مجددا يلن را منصوب خواهد كرد.نویسنده:
زد و خورد حاميان و مخالفان ترامپ در كاليفرنيا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
زد و خورد حاميان و مخالفان ترامپ در كاليفرنيا


همزمان با روز ماليات در امريكا، هزاران نفر از شهروندان اين كشور در شهرهاي مختلف عليه پنهان‌كاري ترامپ در ارائه اظهارنامه مالياتي خود به خيابان‌ها آمدند و در برخي موارد اين اعتراضات به خشونت كشيده شد. به گزارش شبكه خبري اي‌‌بي‌سي، رييس پليس ايالت كاليفرنيا اعلام كرده حداقل 15 نفر در جريان اعتراض‌ها در «كاليفرنيا پارك» در شهر بركلي دستگير شده‌اند و با توجه به تداوم درگيري‌ها، انتظار مي‌رود كه شمار افراد بازداشتي نيز افزايش يابد. گفته شده، معترضان بطري‌هاي آب و قوطي به سمت يكديگر پرتاب كردند و پليس از يك وسيله انفجاري براي برقراري نظم استفاده كرده است. تظاهرات در بيش از 150شهر در امريكا ازجمله واشنگتن، دنور و لس‌آنجلس همچنان ادامه دارد و معترضان ارائه اظهارنامه مالياتي توسط ترامپ را خواستارند. ترامپ نخستين رييس‌جمهوري در چهار دهه اخير امريكاست كه از انتشار كامل اظهارنامه مالياتي خود اجتناب مي‌كند. درگيري ميان مخالفان و موافقان ترامپ تاكنون دست‌كم 11زخمي بر جاي گذاشته است. پنهان‌كاري‌هاي دولت جديد به همين جا ختم نمي‌شود. واشنگتن‌پست نوشته، كاخ سفيد اخيرا با صدور فرماني به دوره شفافيت در مركز قدرت امريكا پايان داده و انتشار «فهرست ميهمانان» دونالد ترامپ را براي «حفظ امنيت ملي امريكا» و «حفظ حريم شخصي بازديدكنندگان» ممنوع اعلام كرده است.نویسنده:
اردوغان يك گام تا سلطنت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
اردوغان يك گام تا سلطنت
آيا ترك‌ها به تغيير قانون اساسي راي مي‌دهند؟


 گروه جهان|

 شهروندان تركيه يك‌شنبه در همه‌پرسي سرنوشت‌ساز به پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا به تغيير يا عدم تغيير قانوني اساسي كشورشان راي دهند. اگر شهروندان تركيه به همه‌پرسي راي «آري» دهند رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه در صورتي كه در انتخابات بعدي پيروز شود، خواهد توانست تا سال ۲۰۲۹ ميلادي قدرت را در دستان خود نگه دارد. با اصلاح و تغيير قانون اساسي تركيه رييس‌جمهوري مسوول تشكيل دولت خواهد بود و اختيار ويژه نظارت بر عملكرد شوراي عالي قضات و دادستان‌ها را خواهد داشت. اين همه‌پرسي سومين دور همه‌پرسي در دوره اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه هم محسوب مي‌شود.  همه‌پرسي تركيه در شرايطي برگزار شد كه رهبران كمپين‌هاي موافق و مخالف اصلاح قانون اساسي از عموم مردم اين كشور دعوت كردند تا در انتخابات شركت كنند.

رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه نيز پس از انداختن راي خود در صندوق راي‌گيري در يك مدرسه در استانبول به همراه امينه اردوغان، همسرش در جمع خبرنگاران گفته است: «از سال ۲۰۰۲ كارهاي بسيار زيادي در كشور انجام داديم اما اين توسعه كافي نيست. امروز مردم كشورم چه در داخل و چه در خارج از كشور گزينه مورد نظر خود را انتخاب خواهند كرد و به سمت توسعه سريع حركت خواهند كرد. روند راي‌گيري و شمارش آرا را از استانبول پيگيري خواهم كرد.»

شبكه خبري ام‌تي‌وي تركيه گزارش داده، كمال قليچدار اوغلو، يكي از رهبران اصلي كمپين راي «نه» يك‌شنبه با حضور در يك حوزه راي‌گيري پس از انداختن راي خود به صندوق گفته است: «در طول دو ماه گذشته كمپين بسيار خوبي را پيش برديم. ما براي سرنوشت تركيه راي مي‌دهيم. ان‌شاءالله نتيجه خوبي از اين راي‌گيري به دست خواهد آمد كه براساس آن همگي بتوانيم مشكلات اصلي تركيه را مورد حل و فصل قرار دهيم.»

روزنامه تركيه‌يي حريت هم نوشته كه صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب دموكراتيك خلق تركيه  سومين حزب بزرگ پارلمان در پيامي مكتوب از مردم تركيه خواسته با حضور گسترده در همه‌پرسي به تغيير قانون اساسي راي «نه» دهند. دميرتاش همچنين از فشارهاي زياد بر اپوزيسيون و ناعادلانه بودن مبارزات انتخاباتي به‌شدت انتقاد كرده است.  گفته شده، جناح اردوغان در چند ماه گذشته تلاش كرده با دادن وعده آزادي‌هاي مدني آراي كردها را جلب كند. با اين حال آخرين نظرسنجي‌ها نشان داده احتمال پيروزي راي «نه» در همه‌پرسي وجود دارد.

روزنامه‌هاي فرانسه هم يك روز پيش از همه‌پرسي نوشته‌اند كه ظاهرا حاميان راي «نه» به تغييرقانون اساسي تا حد كمي از راي «آري» پيشي گرفته‌اند. موسسه نظرسنجي گزيجي نيز با انجام آخرين نظرسنجي از بين ۱۴۰۰ نفر در چند استان تركيه از پيشي گرفتن مخالفان تغيير قانون اساسي خبر داده است. با اين حال برخي كارشناسان معتقدند به علت گسترده بودن شمار شهروندان مردد نمي‌توان گفت نتايج همه‌پرسي چگونه خواهد بود.

همه‌پرسي يك‌شنبه را مي‌توان مهم‌ترين مرحله دوقطبي موافقان و مخالفان اردوغان خواند. از ديد موافقان، اردوغان كه با رهبري حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تاكنون هدايت دستگاه‌هاي قانونگذاري و اجرايي تركيه را در دست داشته، اين كشور را از بي‌ثباتي‌هاي سياسي و نابساماني‌هاي اقتصادي نجات خواهد داد. اما از ديد مخالفان تغيير قانون اساسي و تجميع قدرت در دست اردوغان به معني آغاز ديكتاتوري و پايان عصر دموكراسي در اين كشور خواهد بود. در شرايط كنوني كه نظام پارلماني در تركيه حاكم است، پارلمان مي‌تواند تصميمات رييس‌جمهوري را در برخي حوزه‌ها ابطال يا اجراي آن را متوقف كند يا تحقيقاتي را آغاز كرده و حتي با راي دوسوم آرا، رييس‌جمهوري را استيضاح كند.  منتقدان بر اين باورند كه در صورت تاييد اصلاحات پيشنهاد شده در همه‌پرسي، دولت نتيجه همه‌پرسي را راي به «خود» تعبير كرده و مخالفان و منتقدان را بيش از پيش تحت فشار قرار خواهد داد. ولي اگر نتيجه همه‌پرسي «نه» به تغييرات باشد، به تدريج روند افول حزب حاكم تركيه آغاز خواهد شد.

شوراي عالي انتخابات تركيه اعلام كرده در اين انتخابات 56ميليون و 588هزار و 505نفر واجد شرايط راي دادن (18 سال به بالا) هستند كه به پاي 167هزار و 140صندوق راي رفتند. گفته شده، بيش از 380هزار نيروي پليس در مناطق شهري و نيروي ژاندارمري در مناطق خارج از شهر و روستايي امنيت اين همه‌پرسي را تامين كردند. اين همه‌پرسي در واقع هفتمين دور همه‌پرسي در تاريخ سياسي تركيه محسوب مي‌شود.

تركيه براي نخستين‌بار در سال 1961 نخستين همه‌پرسي خود را در خصوص تاييد قانون اساسي برگزار كرده كه در همه‌پرسي‌هاي گذشته پنج بار راي «آري» از صندوق‌ها بيرون آمده و يك بار هم مردم اين كشور در چهارمين دور همه‌پرسي در سال 1988 به همه‌پرسي راي «نه» داده‌اند.بهشت يا جهنم؟

عبدالباري عطوان، تحليلگر با اشاره به همه‌پرسي سرنوشت‌ساز تركيه مي‌نويسد: «اردوغان و بيشتر افراد حلقه كوچك اطرافش را مي‌شناسم و مي‌توانم بگويم كه او اكنون مي‌خواهد تبديل به سلطان عثماني شود و حكومت را زير سلطه خودش ببرد و ديدگاه ديگري كه با ديدگاهش فرق دارد را حتي از نزديك‌ترين افراد به خودش نمي‌خواهد بشنود و بهترين مثال‌ها در اين زمينه، دور كردن عبدالله گل و احمد داوود اوغلو از فضاي سياسي تركيه است... تركيه به‌دليل موفقيت‌هاي بزرگش در زمينه اقتصادي و دموكراسي و ميانه‌روي در دوره طلايي حاكميت اردوغان و حزبش، حسادت و حساسيت غرب را برانگيخت. اما حالا بعيد نمي‌دانم كه سريال تجزيه بر اساس الگوي همسايگان عراقي و سوري و نيز همسايگان دورش يعني ليبي و يمن به اين كشور هم برسد. منتظر نتايج واقعي در بامداد دوشنبه مي‌مانيم تا بفهميم هواداران نظام رياست‌جمهوري حامي اردوغان به بهشت مي‌روند يا مخالفان آنها به جهنم.»نویسنده:
شكست پيونگ‌يانگ در جديدترين آزمايش موشكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
شكست پيونگ‌يانگ در جديدترين آزمايش موشكي


گروه جهان

مقامات امريكايي و كره‌جنوبي شكست كره‌شمالي در جديدترين آزمايش موشك بالستيك اين كشور را تاييد كردند. يك مقام دولت امريكا اعلام كرده اين موشك آزمايش‌شده، همان موشك قاره‌پيمايي نبود كه پيونگ‌يانگ پيشتر از تصميم خود براي آزمايش كردنش خبر داده بود؛ با اين حال، اين آزمايش با شكست مواجه شد. علت شكست اين آزمايش هنوز مشخص نيست.  به گزارش شبكه خبري سي‌بي‌اس، سخنگوي ارتش امريكا گفته كره‌شمالي يك موشك به سمت سينپو، واقع در ساحل شرقي خود پرتاب كرد كه فورا متلاشي شد. يك سخنگوي فرماندهي امريكا در اقيانوس آرام هم تصريح كرده آنچه گمان مي‌رود يك موشك بالستيك كره‌شمالي باشد را شنبه ساعت  11:21دقيقه صبح به وقت هاوايي ردگيري كرده است. فرماندهي امريكا در اقيانوس آرام و ستاد مشترك ارتش كره‌جنوبي هر دو اعلام كردند كه همچنان در تلاشند تا نوع اين موشك آزمايش شده توسط كره‌شمالي را تعيين كنند.  مقامات نظامي كره‌جنوبي هم ضمن تاييد اين خبر عنوان كردند كه منابع كره‌شمالي تاكنون به اين اخبار واكنشي نشان نداده‌اند. اين آزمايش همزمان با صد و پنجمين سالگرد تولد كيم ايل سونگ، بنيانگذار فقيد اين كشور انجام شد و اين در حالي بود كه مايك پنس، معاون رييس‌جمهوري امريكا در بخشي از سفر خود به آسيا به زودي راهي سئول مي‌شود. رسانه‌هاي محلي كره‌جنوبي اعلام كردند كه به دنبال اين آزمايش موشكي ناموفق، شوراي امنيت ملي كره‌‌جنوبي يك‌شنبه نشست فوق‌العاده‌يي را برگزار خواهد كرد.نویسنده:
شمار قربانيان انفجار شمال سوريه به ۱۱۲ نفر رسيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
شمار قربانيان انفجار شمال سوريه به ۱۱۲ نفر رسيد


گروه جهان

 شمار قربانيان انفجار در نزديكي اتوبوس‌هاي ساكنان فوعه و كفريا در نزديكي حلب به دست‌كم ۱۱۲ نفر رسيده است. انفجار در محله راشدين حلب رخ داد و قربانيان ‌شهرونداني بودند كه توافق شده بود به مناطق تحت كنترل دولت منتقل شوند. خبرگزاري دولتي سوريه سانا، تروريست‌ها را به دست داشتن در اين حمله متهم كرده است.  رويترز به نقل از امدادگران كلاه سفيد سوريه مي‌نويسد كه اين امدادگران دست‌كم ۱۰۰پيكر بي‌جان را از محل انفجار جمع‌آوري كرده‌اند. ديد‌بان حقوق بشر سوريه انتظار دارد شمار قربانيان باز هم افزايش يابد. انفجار در محله الراشدين حلب و در نزديكي محل توقف كاروان اتوبوس‌هاي حامل ساكنان دو شهرك فوعه و كفريا رخ داد. اين دو شهرك در استان ادلب قرار دارند و ساكنان آنها اغلب شيعيان هوادار دولت بشار اسد هستند.  رسانه‌هاي نزديك به دولت بشار اسد اعلام كردند كه يك مهاجم انتحاري خودرو بمب‌گذاري ‌شده خود را در محل استقرار اتوبوس‌ها منفجر كرده است. خبرگزاري‌هاي بين‌المللي در نخستين ساعات پس از انفجار، از دست‌كم ۴۳ كشته و ده‌ها زخمي خبر دادند. برخي منابع تعداد كشته‌ها را ۵۸نفر و زخمي‌ها را بيش از ۱۲۰ نفر اعلام كرده بودند. كاروان اتوبوس‌ها حامل حدود ۵هزار نفر از ساكنان شهرك‌هاي شيعه‌نشين «فوعه» و «كفريا» در حومه ادلب بودند. آنها ساعتي پيش از انفجار به محله الراشدين حلب رسيده بودند و قرار بود در همين‌جا با شورشيان مسلح و اعضاي خانواده‌هاي آنها از دو شهرك زبداني و مضايا مبادله شوند.نویسنده:
سفر غيرمنتظره مشاور امنيت ملي ترامپ به افغانستان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
سفر غيرمنتظره مشاور امنيت ملي ترامپ به افغانستان


گروه جهان

 ژنرال مك مستر، مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا به افغانستان سفر كرد. او بلندپايه‌ترين مقام امريكايي است كه از زمان به قدرت رسيدن دونالد ترامپ از افغانستان ديدار كرده است.  مشاور امنيت ملي امريكا سه روز پس از آن به افغانستان سفر كرد كه امريكا بزرگ‌ترين بمب غيرهسته‌يي موسوم به «مادر همه بمب‌ها» را بر مواضع داعش در ولايت ننگرهار افغانستان پرتاب كرد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا پيش‌تر گفته بود كه مشاور امنيت ملي خود را براي بررسي وضعيت امنيتي به افغانستان مي‌فرستد. ترامپ گفته بود: «ژنرال مك‌مستر به افغانستان فرستاده مي‌شود تا چگونگي راه‌هاي پيشرفت در كنار همكاران افغان و ناتو را دريابد.»  به گزارش بي‌بي‎سي، ژنرال مك‌مستر كه تازه به عنوان مشاور امنيت ملي امريكا آغاز به كار كرده، سابقه حضور در افغانستان و عراق دارد. وي در زمان حضور خود در اين كشورها، با يك برنامه دولتي «ضد فساد» همكاري مي‌كرد. مك‌مستر از ژنرال‌هايي است كه هم بر چالش‌هاي افغانستان اشراف كامل دارد و هم بر فرصت‌هاي آن. او در سال ۲۰۱۰ معاون ناتو در بخش برنامه‌ريزي و رييس «شفافيت» در افغانستان بود كه ماموريت ويژه آن مبارزه با فساد اداري و مالي در ساختار نيروهاي خارجي و دولت افغانستان بود. با رهبران افغان از نزديك كار كرده و پيشرفت افغانستان در زمينه امنيت و حكومتداري را به دقت زيرنظر داشته است.نویسنده:
حاشيه‌هاي انتخابات فرانسه تمامي ندارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
حاشيه‌هاي انتخابات فرانسه تمامي ندارد
گروه جهان| انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه از آغاز كمپين‌هاي انتخاباتي با جنجال‌هاي بسياري، از رسوايي‌هاي فساد نامزدها گرفته تا تظاهرات‌هاي گسترده و درگيري ميان طرفداران نامزدها همراه بود. اما به نظر مي‌رسد كه جنجال‌ها پاياني ندارد و درحالي كه كمتر از دو هفته تا راي‌گيري زمان باقي است، دستگاه‌هاي اطلاعاتي فرانسه اعلام كره‌اند كه اطلاعاتي از طرح تروريست‌ها براي هدف قرار دادن مستقيم نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور و حمله به ستادهاي انتخاباتي آنها به دست آورده‌اند.  به گزارش روسيه‌اليوم، دستگاه‌هاي امنيتي فرانسه به همه نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پيام‌هاي هشدارآميزي ارسال كرده و از آنها خواسته‌اند تا شديدترين تدابير امنيتي ممكن را براي محافظت از سلامتي خود اتخاذ و احتياط پيشه كنند. طبق گزارش‌هاي منتشر شده، دستگاه‌هاي اطلاعاتي فرانسه به داده‌هايي دست يافته‌اند مبني بر اينكه تروريست‌ها براي هدف قرار دادن مستقيم نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور و حمله به ستادهاي انتخاباتي آنها تلاش مي‌كنند. اداره كل امنيت داخلي فرانسه تاكيد كرده كه خطرات تروريستي جدي و پيامدهاي آن وخيم است. دادستان عمومي پاريس تحقيقات در اين زمينه را آغاز كرده و دستور داده است تا در راستاي حفاظت بيشتر از نامزدها، اقدام‌هاي امنيتي جدي‌تري در نظر گرفته شود.  در همين حال، وزير كشور فرانسه اعلام كرد كه با توجه به هشدارها در مورد وجود تهديدهاي تروريستي در اين كشور بيش از ۵۰ هزار نيروي پليس قرار است براي تامين امنيت در روز انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه حضور داشته باشند. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، ماتياس فكل، وزير كشور فرانسه در گفت‌وگو با هفته‌نامه «لژورنال دو ديمانش» گفت كه نيروهاي ارتش نيز در تامين امنيت نامزدها و مردم در روز برگزاري انتخابات مشاركت خواهند داشت. وي در پاسخ به سوالي در مورد خطر وقوع حمله تروريستي در روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه افزود:«احتمال وجود هيچ تهديدي را رد نمي‌كنيم. براي تامين امنيت در روز برگزاري انتخابات بيش از ۵۰ هزار نيروي پليس فعاليت خواهند كرد.» وي همچنين تصريح كرد كه تدابيري براي تضمين امنيت حمل و انتقال آراي انتخاباتي نيز در نظر گرفته شده است. وزير كشور فرانسه افزود كه اقدامات پيشگيرانه‌يي براي مقابله با تلاش احتمالي«هكرها» در مداخله در روند انتخابات يا شمارش آرا به اجرا گذاشته مي‌شود.  قرار است، شماري از نيروهاي ارتش كه در عمليات «سانتينل» و در پي حمله تروريستي به مجله «شارلي ابدو» در ژانويه ۲۰۱۵ حضور داشتند در تامين امنيت روند انتخابات مشاركت كنند. انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه طبق روال متداول در اين كشور در دو مرحله برگزار مي‌شود كه دور اول آن روز 23 آوريل و دور دوم آن روز 7ماه مه خواهد بود.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/28
از منطقه


  پارلمان عراق مصادره اموال صدام را تصويب كرد

 پارلمان عراق به بلوكه و مصادره كردن دارايي‌هاي اركان نظام سابق عراق و در راس آن دارايي‌هاي صدام، خانواده و نزديكانش راي داد. به گزارش سومريه نيوز، قانون تصويب شده در پارلمان مبني بر مصادره اموال «منقول و غيرمنقول» صدام، رييس‌جمهور پيشين عراق، همسران، فرزندان، نوادگان و نزديكان او حتي اقوام درجه دو و نمايندگانشان است. اين قانون همچنين اموال ۵۲ نفر از اركان نظام سابق بعث ازجمله طارق عزيز وزير خارجه پيشين، سلطان هاشم احمد وزير دفاع پيشين و طاها ياسين رمضان معاون صدام را دربر مي‌گيرد.   مخالفت بحريني‌ها با برگزاري مسابقات «فرمول 1»

با وجود تدابير شديد و سختگيرانه امنيتي همزمان با برگزاري مسابقات فرمول يك در بحرين، مردم اين كشور با برگزاري تظاهراتي خواهان توقف اين مسابقات و اجراي عدالت در بحرين شدند. به گزارش المنار معمولا مسابقات فرمول يك در فضاي امنيتي برگزار مي‌شود و نيروهاي امنيتي پيش از آغاز اين مسابقات، تعدادي از فعالان و چهره‌هاي سياسي را بازداشت مي‌كنند. محمود الكوهجي، رييس اجرايي مسابقات فاش كرده كه خسارات ناشي از برگزاري اين مسابقات از ۲۰۰۶تا ۲۰۱۶، ۱۵۰ميليون دينار معادل ۴۰۰ميليون دلار بوده است.   مذاكره تسليحاتي كويت با امريكا

وزارت دفاع كويت از اعزام يك هيات نظامي بلندپايه به قرارگاه مركزي نظاميان امريكايي براي گفت‌وگو در زمينه همكاري‌هاي مشترك و خريد تسليحاتي از امريكا خبر داده است. به گزارش ايرنا، اين هيات كويتي به رياست سرلشكر خالد الصباح، فرمانده نيروي زميني كويت در گفت‌وگو با مقامات نظامي قرارگاه مركزي ارتش امريكا، راه‌هاي توسعه همكاري‌هاي مشترك و تحولات مرتبط با پرونده مبارزه با تروريسم را بررسي كرده است. مقامات امريكايي در اين مذاكرات بر افزايش حضور خود در منطقه و همكاري‌هاي نزديك نظامي با كويت و فروش تسليحات به اين كشور تاكيد كردند.    آغاز رزمايش گسترده ارتش جمهوري آذربايجان

رزمايش گسترده ارتش جمهوري آذربايجان يك‌شنبه با مشاركت 30هزار نيرو آغاز شد. به گزارش وزارت دفاع جمهوري آذربايجان، اين رزمايش با استفاده بيش از 250تانك و زره‌پوش، 25فروند جنگنده و پهپاد و نزديك به 200سامانه موشكي و توپخانه آغاز شد. انتقال واحدهاي مختلف ارتش از يك منطقه به مناطق عمليات نظامي، ايجاد واحد‌هاي نظامي پيش قدم، انتقال جنگنده‌ها به فرودگاه‌هاي جايگزين، استقرار سامانه‌هاي موشكي و توپخانه در خط مقدم عمليات نظامي ازجمله برنامه‌هاي مورد نظر اين رزمايش ارتش جمهوري آذربايجان اعلام شده است. رزمايش گسترده ارتش جمهوري آذربايجان كه به محل برگزاري آن اشاره نشده است تا 21 آوريل ادامه خواهد داشت.نویسنده:

  نگاه Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  8
  ناريا
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 رييس تداوم براي دليل
  5 يازدهم بودند
  دولت جمهوري رياس شرايط فاقد كه افرادي تام ثبن هجوم از «تعادل» اساسي
  گزارش قانون نقص از
  سوءاستفاده كه سوال اين به پاسخ در نگهبان شوراي سخنگوي برنامه احمدي|
  هدي است ممكن ها احي بررسي روند در انساني خطاي
  آيا شوراي روزه 10 فرصت تا ماند منتظر بايد ديگر
  حال خطايي يكنيم تا نيستيم، معصوم ما داشت:
  اظهار دفاع براي منتخب نامزدهاي برسد پايان به
  نگهبان مخدوش مستنداتي گاهي است ممكن اما نگيرد
  صورت كشور وزارت دراي بگيرند. قرار مردم برابر در خود
  تبليغ شوراي آنها اساس بر كه شود ارسال نگهبان شوراي به قوه بر رياست سوداي كه كساني تمام روي به حالي
  در كند. گيري تصميم نگهبان 1636 ميان از كه شد بسته روراندند، پسر در را
  مجريه سياست محوري رويكرد در كه آنجا ا
  ت داوطلبان مورد در گاهي اشتباه خطا گفت:
  وي افراد آنها از د) .1 درص٢ (يعني نفر ٢0 حدود تنها
  نفر اعمال تغييري ايران، امي اس جمهوري
  خارجي انتخابات براي اما آمده، پيش مجلس انتخابات در
  شركت بودند. سياسي شده
  شناخته نيز، ايران خارجي روابط وضعيت
  نشود، نداشته وجود موضوعي چنين تاكنون جمهوري ت
  رياس داوطلب عنوان به را خود زيادي افراد روز پنج اين
  در دولت يك وجود كشور، اقتصادي هاي
  ضرورت انتخابات داوطلبان زياد تعداد به اشاره با سخنگو است. يي دختربچه تا اله ٢٩ س پيرمردي از كردند،
  مطرح در را تكنوكرات تقريبا (ميانه رو)
  «مادريت» تعداد گذشته اي دوره در گفت: دوازدهم تمهوري رياس بسياري علمي مدارج باالترين تا واد از ه،
  س3الس كند. مي ايجاب اجرايي، قوه
  راس به اول درجه در موضوع اين هكه ت اي داش را 1050 نف بلكه ايران جامعه تعجب تنها نه كه ديگر موارد
  از جمهوري، رياست انتخابات موضوع
  معتقدم است. موجود مقرارات قوانين
  دليل پايان با اينكه گرفتن نظر در با برانگيخت. را
  جهان آنهاست. «اهم» از ملي، مسائل ميان
  در اول الهاي س در قوانين اينكه دليل به افزود:
  وي حضور متقاضي افراد از صفي هم ثبتز با ت، مهلم نا دوازدهمين تعيين براي رو، پيش
  انتخابات هركسي آنكه تصور زمان آن در شده تصويب انقاب هايشان عكس انتشار براي دليلي بتوان شايد را
  داشتند زيرا است؛ مهم العاده فوق نيز رييسجمهور شود كشور اجرايي مسووليت سكانداري داوطلب بخواهد عاملي را آن روزها اين كه دانست مجازي فضاي
  در ماندگار روندهاي تحوالت با «مهم»،
  اين شوند. افر شف قوانين كه آنيم نيازمند امروز نداشت،
  وجود به شناسنامه يبنابراين نند. دن شا معروف
  جهت خارجي داخلي هاي محيط در موثري
  و كشور يك ما كشور اينكه بيان با نگهبان شوراي
  سخنگوي ام ثب از ايستند عكاسان دوربين هروي روب
  دست معتقدم شدت به بود. خواهد مقارن
  كشور، مقام داشت: اظهار است ديني االري ردم سم نظام با
  آزاد نظر به مزينند. حرف افتخار يك عنوان به براي
  خودشان روحاني حسن آقاي تجمهوري رياس پيشگام انتخابات جامع ست سياي ها اباغ با رهبري معظم فكر به بايد كشور انتخابات برگزاري ستاد مي رسد اين براي يافت. خواهد تداوم نيز بعد ال س مختلف هاي نها دولت مجلس، اما شدند انين قو داشته افراد اين حضور از جلوگيري براي قانوني
  ايجاد دارم: محكم داليلي
  نظر، پايان در كدخدايي كنند. اجرا درستي به را آن
  نتوانستند جمهوري رياست داوطلبان ثبت نام يط شرا اما
  باشد. موجبه «علت كه، دارم باور م:
  يك مشخص مصاديق كه بود اين بر قرار دوره اين در
  گفت: براي واند تم مانع نبود صرف به فردي هر آيا
  چيست؟ آن، مبقيه علت روحاني، آقاي جمهوري
  رياست دليل به اما شد ارائه شورا اصه يز وي پيش
  شود ماده كند؟ اقدام توري اسم ري انتخابات در ام
  ن علل زمينهها مهمترين از بود.» خواهد
  نيز همه اميدواريم كه كنيم نهايي را آن نتواستيم وقت ضيق كه دارد تصريح تمهوري رياس انتخابات 53ون قان ضرورتهاي ٢٩ سال در روحاني شدن
  انتخاب شود. اصاح انتخابات جامع قانون تا كنند همت نهادها شرايط اين داراي ايد بثب ام گام هنن شوندگان
  انتخاب تعارض يك به دادن فيصله خارجي
  سياست تابعيت االصل- ايران سياسي مذهبي، رجال
  باشند: به كه امري همان بود. 01اله س سرد
  شديد ثبتنام شرايط كه شود تدوين قانوني بايد 18 جوان يك از وان نت اينكه يعني سياسي» «رجل كردم عرض كه همچنان دارد، وجود هشتم مجلس در گاه كه شده طوري چرا كه داشتند بياناتي هم
  شيرازي داراي مدبر- مدير ايران- اس ام جمهوري
  كشور علل زمينهها، همان هنوز شد. منتهي كند
  «برجام» مشخص را جمهوري رياست انتخابات در پارلمان جلسه پايان در رد. ثكب ام ابات انتخ ستاد در اله رابطه اين در را متن همه ما رد اع ان نگهبام شوراي كه يكنند نام ثبت جمهوري رياست انتخابات براي
  افرادي به معتقد مومن تقوي- امانت سابقه
  حسن برجام، اجراي فقط نه است. باقي ضرورت ها
  و حيت صا تاييد اينكه به توجه با راستا همين در خواستار كشور وزير به تذكري در ٢ده اين همچنين نم اين نيز جنتي اهلل آي كرد: خاطرنشان او داريم. قبول شوند وارد آن هيجان براي اما ندارند، را رايط ور دان كش رسمي مذهب ايران امي اس جمهوري
  مباني ايران مابين في بات» نامناس «مديريت
  بلكه هند دا كر منويسي نا خاصي قانون بدون كه نفر 1636 همه احيت بررسي در استانداران كارشكني لوگيري صورت به را موضوع اين ما كه گفت بنده به را موضوع است. تجمهوري رياس كار وهن اين كه كه قبلي دوره انتخابات ت. در اس الزم شرايط جمله
  از كماكان كه است ضرورت آن جوهر امريكا،
  و در جنتي احمد اهلل آي است، نگهبان شوراي برعهده شدند. نظارت اتاي هي در شوراها انتخابات زدهاي ام شو انجام كار ستيم امي ما خو كنيم مي اعمال نامه يين
  آ ارديبهشت ٢1 تا ٢٩از آغ ارديبهشت 17 از آن ام نب
  ث دارد.
  تداوم اظهار جمهوري ست ريا انتخابات داوطلبين خصوص است. نشده انجام كه تشخيص مجمع در سياسي رجل تعريف مصوبه فقط كه كردند نام ثبت نفر 686 مجموعا داشت، ادامه ٢٩ سياست محوري رويكرد در كه آنجا دوم:
  تا ام ثب جمهوري رياس براي كه افرادي از برخي استداشت: شده تصويب انقالب اول هاي ال در قوانين خورد مي خاك نظام
  مصلحت شد. واقع نگهبان شوراي تاييد مورد آن8ها حيت از صف
  ن اعمال تغييري ايران، امي اس جمهوري
  خارجي ليتهاي مسوو خصوص در عاتي اطا كمترين ند، اه كرد نويسي نام لحظات آخرين با همزمان پنجم روز ساله ۸۱ جوان يك نبايد يعني سياسي» «رجل داوطلبان از يكي خود كه نيز كواكبيان مصطفي 88 سال در تجمهوري رياس دوره دهمين انتخابات
  در نيز، ايران خارجي روابط وضعيت
  نشود، كه شود، تدوين قانوني بايد لذا ندارند ور ي ري جمه در نگهبان شوراي سخنگوي جمهوري، رياس نامزدهاي كرد تام ثبن را در راستا همين در است جمهوري ست ريا انتخابات موجب به نگهبان شوراي كه كردند ثبت نا نفر 475
  نيز دولت يك وجود كشور، اقتصادي هاي
  ضرورت كند. ايجاد داوطلبان ثب ام نوص خص در هايي محدودي مذهبي رجال مفهوم به اشاره با سيما حاشيه متن مه ا فسنا بر مردم نماينده نوبندگاني جمالي محمدجواد اعام الريجاني دستور از پيش نطق به اشاره با
  اخطاري احيت تنها تعداد اين از قانوني مندرجات
  موازين در را تكنوكرات تقريبا (ميانه رو)
  «مادريت» هم ما كند قانونگذاري خصوص اين در بايد مجلس كسي سياسي مذهبي رجال كرد: تصريح سياسي تذكر در مجلس گذشته روز علني جلسه پايان در گفتهند نگهبان شوراي سخنگوي اينكه به توجه با
  كرد: جمهوري رياس انتخابات در داد. قرار تاييد مورد را
  نفر حسن دولت كند. مي ايجاب اجرايي، قوه
  راس مكنندگان نا ثبت براي خاصي شرايط تا كنيم مي كمك فعال كنشگري كشور سياست دين عرصه در كه است انتخابات امزدهاي نب ام به اره اش با مسووالن به فاهي اظهاش مجلس رييس عنوان به شما هستيم مقصر ما
  همه كردند ام ثب به اقدام ر1014 نف هم 84 سال در
  نهم خصوصيات بهترين احتماالت، همه بين
  روحاني، اصل اينكه، بيان با نگهبان شوراي دبير شود. گرفته ظر درنو دانشگاهي ات تحصي داشتن صرف باشد تاثيرگذار شرايط داشت: اظهار گذشته روزهاي در وري اس جمه ري در بنده پيشنهادات براساس هشتم مجلس در اشتيد ان توف يك قانون در مندرج ضوابط شرايط به توجه
  بدون داراست. لحاظ هر از
  را قرار جمهوري رياس براي را شرايطي اساسي ون 115 قان رجل يك هاي ويژگ از وان نت را يوميه عبادات جام خودان به كسي هر اينكه بر اه عو كه بود نهيي گو به شرايط گفتيم مدبر مدير مذهبي، سياسي، رجال تعريف واجد نفر تنه تعداد، اين از كه انداختند راه
  نام داخلي سياسي خطوط بين
  سوم: بسيار مساله تقوا گفت: است، تقوي آنها از يكي كه داده پاسخ در كدخدايي عباسعلي برشمرد. مذهبي سياسي كند، ام ثن نامزدي براي شرايطي هر با يكه داد اجازه سياسي رجل تعريف درخصوص وي است. نحو چه
  به بودند. قانون در مندرج اي حي اه
  ص شخصي هيچ گرايش، هر به متعلق هاي
  چهره از يكي اين عدالت. از باالتر است موضوعي است همي مذهبمي سياسي رجال از قانون تفسير كه سوال اين فضا اين به خود هاي حبه مصا با هم سيما صدا سفانه تم متا هش مجلس در سياسي رجل تعريف مصوبه
  گفت: مقتضيات قابليت صاحيت، امكان، كه
  نيست قوانين، اگر است. اسمي نظام در هور جي ري شرايط رجل از مشخصي معيار تاكنون گفت: چيست؟ بانوان براي كوچه در افرادي با سيما صدا زود: اف وي دام زد. مصلحت تشخيص مجمع در مصوبه اين اما شده،
  تصويب خصوص در مجلس قانون نگهبان شوراي روحاني، اندازه حد در را، جمهوري» «رياست يشود برطرف ات مشك از خيلي شود، اعمال اص است. نشده تفسير بانوان براي مذهبي سياسي خواهيد نمي شما آيا پريسيد يكرد مصاحبه خيابان يخورد. خاك نظام كرد رد را كانديداها بودن
  مدبر موقعيت روحاني لواحق سوابق باشد.
  داشته داشت. خواهند ام ثب محدود شرايط با كساني نگهبان شوراي در افراد پرونده اينكه بيان با وي كنيد؟! نام ثبت دراين بار پنج نيز دهم مجلس در اينكه بيان با او واحدي قانون نبود به واكنش در نيز پارلمان علني
  صحن «رجال ديگر با مقايسه در ايشان
  خاص كشور آينده از عظيمي بخش اينكه به اشاره با وي در اعاتي اط است ممكن داشت: اظهار است، رمانه جي خارمح سياست ملي امنيت كميسيون عضو انتخاباتي جامع اليحه دولت تا شده داده تذكر
  خصوص جمهوري رياست نامزدهاي ثبت نام نحو خصوص
  در جمهوري» «رياست مظان در كه كشور
  سياسي» ام، ثب براي گفت: است. جمهوري رياس دست به اساس بر نگهبان شوراي كه باشد نگهبان شوراي ار يگاي جااخت مساله هم كار اين با داد: ادامه اي س مجله بند از يكي در رهبري معظم مقام گفت: دهد،
  ارائه شروع ابتداي در الريجاني علي كه وري طب نكرد.
  سكوت پر تر ع مشعش مراتب به گنجند، مي افراد تا شود، داده رار دودي حي اي هم شرايط بايد ها احي دارد افراد پرونده از كه صحيحي ات عاط براا هم كشاندند استهزا به را تي جمهور رياس را ها خص شا نگهبان شوراي بايد فرمودند كلي
  سياست مجلس رييس بود. مساله همين به مربوط سخنانش
  جلسه است. پيمانتر خصوص اين در كنند. نام ثبت بتوانند خاص شرايط با التزام افزود: كدخدايي د. رار قده بررسي مورد را كردند؛ تهيه تبليغاتي خوراك بيگانه نه هاي ا رس رابطه اين در مجلس اگر يم گو بنده كند. مشخص زيادي تعداد ويسي ام به نسبت انتقادات برخي به اشاره
  با اثبات اخير، سال 38 طي روحاني،
  چهارم: موضوعات اين هبايد ان رسه كرد روشنگري بايد عاوه فرد كه است اين معناي به فقيه واليت به عملي تدبيري آينده ههاي برنام براي سيما صدا ووالن ام انجم پيگيري خصوص اين در چرا كرده، تصويب انوني كق گفت جمهوري رياس انتخابات در عادي مردم
  از شناسد مي خوبي به را بازي قواعد كه است
  كرده عقلي، شرعي؛ وظيفه كنند. تبيين مردم براي را نيز عمل عرصه در فقيه واليت اصل به قلبي اعتقاد بر نيايد. پيش مساله اين كه بينديشند به را موضوع نظام مصلحت تشخيص مجمع تا است
  نشده سياسي رجل تفسير براي را قانوني اين از پيش
  مجلس كاما را «نظام» قرمز خطوط د، كنمي رعايت
  و انتخابات به نسبت كه است ايراني هر ملي جتماعي اي بررس روند خصوص در وي باشد. التزام اين به عامل اي دوم برييس ناي مطهري علي نماينده، اين تذكر از پس بيندازد.
  جريان كرده تصويب انتخابات اين كانديداهاي بودن مدبر
  مدير عملي التزام تابعيت كند، مي رعايت است
  آگاه شرايط با را مردم هايد انب نيز هرس باشد حساس دوازدهم تمهوري رياس انتخابات زدهاي امي اح در داشت عهده بر را صحن پاياني بخش اداره كه لس ي مج ي مصوبه داد: ادامه مجلس در تهران
  نماينده گرفت. قرار نگهبان شوراي ايراد مورد اما
  بود موضوعه اصول اركان به نسبت احظه قابل نمايند. آشنا انتخابات در حضور ري ت جمهو ياس مورد در احهي بررسي گفت: مجلس يي دوره ميان وارد زيادي حد تا شما تذكر داشت: اظهار وي به مصلحت پاس تشخيص مجمع به مذكور موضوع درخصوص نيست، مجلس به مربوط مشكل اينكه بيان با
  او اثبات خود از را الزم اعتماد قابليت دارد،
  نظام انتخاب افزود: سخنانش ادامه در نگهبان وراي واه دبي انجام نگهبان شوراي صحن در وري مه اس ري هر از كه است وارد هم كشور وزارت به ايراد اين بته ال رد اسگ مصوبه اين كه است سال هشت اما شد فرستاده ام چه رد كه كرديم تصويب قانون زمينه اين در داد:
  ادامه آنگونه را خارجي سياست رسمي قواره
  كرده، مردم دلسوز كه است كسي اصلح است. مهم اصلح بايد مجلس انتخابات در شركت داوطلبان براي اما اري شيد بس كه است درست افزود: وي ند. تام ثبن كسي در مجلس اينكه به توجه با داد: ادامه او اك ورد.
  خو مدبر مدير را او بتوان كه باشد داشته ژگ ويد باي
  هاي اداره تواند مي كنند، مي تاييد نظام مركزيت
  كه را الزم توانمندي همچنين باشد جامعه متگزار ان خد كارشناس آنجا در كه بگيرد صورت بيشتري دامات ان اق هم ولي نيامده جزيي صورت به قانون كدر مها از جريان به مجمع در مذكور مصوبه بايد است، امور
  راس او افرادي چه يا يباشد راي اش اج سوابق اينكه يا
  دانست كشور اقتصادي داخلي هاي سياست در
  كند، افراد، گذشته سوابق باشد. داشته كشور اداره شان راي اطرن خب وي هستند. بررسي مسوول نگهبان شوراي ها خيل از نبايد كه هد مي نشا هم كلي هاي ما لشكر يك كه نشود نظام وهن افتاده اتفاق آنچه تا
  بيفتد در اگر است مدبر مدير او دهد نشان كه كنند تاييد
  را يكند، نقش ايفاي نظام هاي ضرورت حد
  در اداره مديريت در را آنها توانمندي دلسوزي زان بان ملي داوط براي نگهبان شوراي صحن ري راي گي در كرد: كرد. نام ثبت باشند. داشته شدن جمهور ييس تقاضاي بخواهند رجل باشد داشته شرايطي چه بايد بود، خصوصي
  بخش تجربه داراي امنيتي دفاعي نظامي، امور
  در دشمن بايد اصلح، فرد افزود: يوي د. ان نشده كشور شورا عضو ٢1 از راي حداق تجمهوري رياس انتخابات در كشور وزارت از انتقاد با مجلس س نايب ريي كواكبيان اخطار به پاسخ در نيز الريجاني علي خاطرنشان الريجاني چيست. مفهومش مذهبي
  سياسي شدت به ملي، سطح در نظير كم يي سابقه
  و باشد. ابي انق شناس اين ادامه در است. الزم داوطلب صفرد راز احاحي براي شاخص گفت: جمهوري رياست انتخابات مي ها نا ثبت سياسي» «رجل تعريف خصوص در مصوبه كرد:
  تاكيد شوراي به شد تصويب قبل مجلس در قانون اين
  كرد: است. «ماموريتپذير» استداللشان كرد. رد را آن شورا اما شد، ارجاع
  نگهبان اصوال است روحاني يك روحاني، جم:
  پن است نگهبان شوراي برعهده تشخيص اين كه بود
  اين تعلق انقاب نيروهاي اصولگراي راست بال
  به دارم، قبول را اين همه گفتند من به جنتي اهلل آي از
  حتي جلوگيري براي مختلف كشورهاي راهكار است مدرنيستي هاي گرايش داراي دارد،
  خاطر تصويب نگهبان شوراي در امه آيي صورت به نرا اي
  اما در دارد، تكنوكرات نيروهاي با عميقي روابط
  و مسوول اساسي قانون بنابر نگهبان شوراي چون كنيمي طلب اصاح نوگرا جريانات با مناسبات
  حفظ ندادند. انجام هم را كار اين اما است كار انتخابات
  اين ثبتنام در صالحيت بي هاي
  آدم يي ماحظه قابل سابقه ذكاوت از
  كشور وجود قانون چرا يند وي هه رسان در شد: يادآور
  او گرايش اعتدال حفظ در سعي است،
  برخوردار نگهبان شوراي اينكه كرديم. تصويب را قانون كه ما
  ندارد، بدون متفاوت آدمهاي قدري به جمهوري رياست ثبتام ن روزهاي هند
  در در است، ايشان بارز هاي ويژگي از توسعه
  به نيست اين معنايش باشد مهداشته نايي يين خود
  براي هزار ٢5 بايد سنا مجلس براي انتخابات نامزدهاي هند جمهوري در نبودن از بسياري كه شدند ديده كشور وزارت در منطقي معياري
  داشتن كشورهاي با مملكت، سياسي مناسبات
  حفظ بيرون در بخواهد اگر باشد، داشته نفاذ بيرون در
  كه در مبلغ اين بپردازند. روپيه زار 10 سن مجلس انتخابات براي روپيه توانستند كشورها برخي اما كردند، اعتراض روند اين از جلوگيري براي
  قانوني كشورهاي نيز غربي ويژه به جهان
  مهم روز پنج مدت به جمهوري رياست انتخابات براي ثبت نام كنند. حل را مشكل هر به كند. تصويب قانون بايد مجلس باشد داشته
  نفاذ ديگر خورده شكست نامزد البته كندي. فرق انتخاباتي بعدي هاي
  رد استعداد ظرفيت داراي منطقه م
  مه رقابت اين در حضور براي مختلفي افراد بود جريان در كشور وزارت محل در بحث اين كه اكنون اگر داديم. انجام را كارمان ما
  حال باشد. داشته را مبلغ ياين نم تواند است. يي قابلماحظه كه قانوني همان كند، قبول نگهبان شوراي شده
  مطرح از بيشتر را رسانه ها توجه مدت اين در كه موضوعي اما شدند. حاضر
  سياسي خصوصيات مجموعه دليل پنج
  اين بدهد مجلس به دارد ايرادي اگر كند تاييد را ژاپن
  فرستاديم شده شناخته سياسي هاي چهره حضور كرد، جلب خود به به ديگري
  هرچيز در روحاني، حسن والمسلمين ام االس حجت بفرستد. نگهبان شوراي به كند اص را آن مجلس
  تا چنين كه است كشورهايي ترين گران از يكي ژاپن انتخاباتي سپرده يي شناسنامه سن نظر از حتي كه بود عادي آدم ها تكثر تعدد بلكه
  نبود. داخلي محيط واقعيات از دسته دو با
  قياس كشورهايي به نگاهي مهر خبرگزاري نداشتند. آمادگي مسووليتي چنين براي بظران صاحن رسانه اصحاب كرد: اضافه مقننه قوه
  رييس يشود، كانديدا بخشي هر در انتخابات براي كه كسي دارند،
  سيستمي احتماالت صدر در را او جايگاه كشور،
  خارجي اند. گرفته را مشكاتي چنين بروز جلو اساسي قانون يك وضع با كه انداخته برايش كرده، حس كام را موضوع اين مجلس كه
  بدانند همين با سيستم اين هم محلي انتخابات در بپردازد. ين ميليون سه
  بايد شدت به جمهوري، رياست بعدي
  منتخب تصويب قانون داده قرار چارچوب كرده ارهي چديش
  ان است. مجلس انتخابات به مربوط گزارش اين
  البته نيست الزم روستا شهر شوراي انتخابات در تنها دارد وجود
  مبلغ است. بخشيده
  استحكام مصوبه اين رد نگهبان شوراي تشخيص اما است،
  كرده شود. پرداخته
  مبلغي يكنم خواهش من حاال باشيم. پاسخگو نبايد ما لذا
  بود، قوانين از يكي عنوان 5٢٩1به سال از ژاپن ردهدر سپها سيستم اين سياسي سپرده داخلي
  محيط واقعيت شرح حق ازاي در نفر يك كه پولي يعني اند، گذاشته سياسي سپرده را نامش توجه موضوع اين به ديگر بار نگهبان شوراي در ما
  عزيزان از جلوگيري جهت قانون اين شود، برگزار كشور اين عمومي
  انتخابات سياسي گرايشهاي جريانات از كدام
  هيچ ميكند. پرداخت مخصوصي سياسي دفاتر به انتخابات براي شدن امزد ين در حظاتي ما هستند مساله اين متوجه اگر
  كنند. دارند حضور قصد كه افرادي كردن محدود نامربوط، نامزدهاي
  حضور ملت به را چهرهيي نيستند قادر كشور
  داخل الهاي در شود حل مساله اين كه بگويند دارند
  مصوبه مثال براي شود؛ مي برگردانده نامزدها به مبلغ اين خاصي بسيار موارد
  در شد. تصويب انتخاباتي ليتي فعاها روند در
  اختال روحاني، هاي جذابيت بر بتواند كه كنند
  عرضه نباشيم. موضوع اين دچار
  بعد پيروز نهايت در باشد موفق مردمي آراي آوردن دست به در فرد زماني كه نظام،
  بقاي موقعيتي مقتضيات تامين در انتخابات داشتن پيش در به اشاره با ادامه در او مالزي
  به مرتبط غير افراد حضور از جلوگيري سيستم اين ازبرقراري هدف
  نشود. كند.
  غلبه است. انتخابات در افراد نام ثبت رفتن حاشيه اعام مجلس دورهيي ميان شوراها هوري، ج
  رياس پارلماني صندلي براي رينگيت هزار 10 انتخاباتي سپرده مالزي
  در نداشتيم مشكلي اينجا تا كار مسير در خوشبختانه
  كرد: سال از اما م.ي كند پيدا كاهش تر يين پا يهاي كرس براي مبلغ اين خارجي
  است، محيط واقعيت شرح تقريبا كه شد انجام شوراها نتخابات يس نوا نا ها استراليا
  و اضافه رينگيت ار هز5 مبلغ نامزد هر كه كرده تغيير شكلي به 400٢نون قا مابين «نامناسبات» وضعيت كه زماني
  تا كردند رسيدگي اجرايي اي ات هيه بود هم قاعده
  به تبليغاتي پوسترهاي ردها كا كردن تميز براي تا كريده ت پرداخ سطح انتخابات ثبتدر نام براي دالر هزار برابر مبلغ اين استراليا
  در نقطه (يعني كنوني، نقطه در امريكا،
  ايران قوه رييس هستند. فعاليت حال در نظارت هاي هيا
  و شود. استفاده آرا از درصد چهار كانديدا اگر سناست، مجلس براي دالر هزار پايين دو تر باشد، داشته قرار توافق) تضاد ميان
  تعادل بگيرد. پس را پول اين تواند مي دهد اختصاص خود به را نظارتي وظيفه به توجه با هم مجلس د: ش يادآور
  مقننه اگر است. مستحكم نيز روحاني دولت
  موقعيت يكند. دنبال جديت با را موضوع انتخابات اين در بريتانيا
  خود توافق» يا «تضاد سمت به شده ياد
  وضعيت مانجام ها نا ثبت هم مجلس يي دوره ميان انتخابات مورد كانادا
  در انتخابات در نامزدها حضور راي رده ايپي 58٩1بريتاني در سال
  از جايگزيني ضرورت احتمال گاه آن كند،
  حركت يشود. طي كار مسير
  شد صورت به بايد كه بود ورو 500 مبلغ اين شد، گرفته نظر در عوام مجلس هزار سپرده بايد پارلماني انتخابات در نامزدي براي نفر يك كانادا
  در روحاني، دولت از متفاوت خصوصياتي با
  دولت، نفر 1600 از بيش منويسي نا به همچنين قم
  نماينده را آرا از د5 درص كه صورتي در نامزدها شم پرداخت بانكدار به نقدي اين بياورند، دست به را آرا از 15 درصد 01تا اگر گذشته در كه بدهد
  دالري جابهجايي، اين يافت خواهد افزايش دت شبه به بايد پول اين دريافت با نامزدها حاضر حال در اما برمي آنها گشت، به پول از امر اين گفت: كرد اشاره وري اس ريمه انتخابات
  در براي مبلغ اين بريتانيا در يد. من رفت پگس را پول اين آوردند، دست
  به يافت. خواهد جدي
  ضرورت بپردازند. انتخاباتي هاي فعاليت ظيفهشان يكنند احساس مردم كه است خوب
  جهتي مجمع لندن، شهر شوراي ولز، ملي مجمع اسكاتلند، پارلمان
  انتخابات سكون آرامش نوعي اما، اينك هم شرايطي اساسي قانون در د. دا كن پي حضور
  است است. يورو زار ه5 ايرلند بين
  شمالي است. حاكم وضعيت، اين بر برانگيز، تامل بر اوه شده تعيين جمهوري رياس كانديداهاي كنگ
  براي هنگ دولت كننده تعيين زماني محدوده تا هفته تا شده، تعيين ويژگي چند بودن متدين بودن االصل ايرلند
  ايران سنگاپور نيوزيلند، سپرده يك بايد هنگكنگ قانونگذاري شوراي نامزدهاي از يك
  هر مدت، اين تحوالت است. مانده باقي
  دوازدهم، اين بپردازند، انتخاباتي حوزه يك در حضور راي هنگ كنگ دالري 05هزار رجال جزو اينكه ديگر باشد مدبر مدير اينكه
  يكي نامزدهاي براي رده سپ گرفتن نظر در با هريك هم كشور سه
  اين بود. خواهد حايزاهميت شدت به مبالغ اين رسد. مي كنگ هنگ دالر هزار ٢5 به عملكردي هاي حوزه در مبلغ ادوار در كرد: اع الريجانا باشد. مذهبي
  سياسي يربط نامزدهاي حضور كنترل در سعي مختلف هاي حوزه در
  انتخابات يبينم روزها اين داشتيم، را مساله اين تقريبا گذشته موسسه بنيانگذار اكبري رضا علي به نياورد، دست به را آرا از درصد سه حداقل نظر صورتيمورد نامزد در كه آنها به آرا درصد كسب صورت در كه مبالغي دارند. را شرايط
  به در قانون چرا كه يود م هه رسان در بحث اين مكررا تصميم راهبردي هاي
  پژوهش يشود. بازگردانده ماند. مي باقي جريمه عنوان مكارم اهلل آي حضرت است نكرده مشخص زمينه اين ايراني ديپلماسي منبع:
سوءاستفاده از نقص قانون اساسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/28
سوءاستفاده از نقص قانون اساسي
گزارش «تعادل» از هجوم و ثبت‌نام افرادي كه فاقد شرايط رياست‌جمهوري بودند


هدي احمدي|

حال ديگر بايد منتظر ماند تا فرصت 10روزه شوراي نگهبان به پايان برسد و نامزدهاي منتخب براي دفاع و تبليغ خود در برابر مردم قرار بگيرند. در‌هاي وزارت كشور در حالي به روي تمام كساني كه سوداي رياست بر قوه مجريه را در سر مي‌پروراندند، بسته شد كه از ميان 1636 نفر تنها حدود 20 نفر (يعني 1.2درصد) از آنها افراد شناخته شده سياسي بودند.

در اين پنج روز افراد زيادي خود را به عنوان داوطلب مطرح كردند، از پيرمردي 92ساله تا دختربچه‌يي 3ساله، از بي‌سواد تا بالاترين مدارج علمي و بسياري از موارد ديگر كه نه تنها تعجب جامعه ايران بلكه جهان را برانگيخت. با در نظر گرفتن اينكه با پايان مهلت ثبت‌نام، باز هم صفي از افراد متقاضي حضور داشتند را شايد بتوان دليلي براي انتشار عكس‌هايشان در فضاي مجازي دانست كه اين روزها آن را عاملي جهت معروف شدن مي‌دانند. بنابراين شناسنامه به دست روبه‌روي دوربين عكاسان مي‌ايستند و از ثبت‌نام خودشان به عنوان يك افتخار حرف مي‌زنند. به نظر مي‌رسد ستاد برگزاري انتخابات كشور بايد به فكر ايجاد قانوني براي جلوگيري از حضور اين افراد داشته باشد. اما شرايط ثبت‌نام داوطلبان رياست‌جمهوري چيست؟ آيا هر فردي به صرف نبود مانع مي‌تواند براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري اقدام كند؟ ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري تصريح دارد كه انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي اين شرايط باشند: رجال مذهبي، سياسي - ايراني‌الاصل- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران- مدير و مدبر- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور از جمله شرايط لازم است. در انتخابات دوره قبلي كه ثبت‌نام آن از 17 ارديبهشت 92 آغاز و تا 21 ارديبهشت 92 ادامه داشت، مجموعا ۶۸۶نفر ثبت‌نام كردند كه فقط صلاحيت 8نفر از آنها مورد تاييد شوراي نگهبان واقع شد. در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري در سال 88 نيز 475 نفر ثبت‌نام كردند كه شوراي نگهبان به موجب موازين و مندرجات قانوني از اين تعداد تنها صلاحيت 4 نفر را مورد تاييد قرار داد. در انتخابات رياست‌جمهوري نهم در سال 84 هم 1014 نفر اقدام به ثبت‌نام كردند و بدون توجه به شرايط و ضوابط مندرج در قانون يك توفان ثبت‌نام راه انداختند كه از اين تعداد، تنها 8 نفر واجد صلاحيت‌هاي مندرج در قانون بودند. شوراي نگهبان قانون مجلس در خصوص مدبر بودن كانديداها را رد كرد

صحن علني پارلمان نيز در واكنش به نبود قانون واحدي در خصوص نحوه ثبت‌نام نامزدهاي رياست‌جمهوري سكوت نكرد. به‌طوري كه علي لاريجاني در ابتداي شروع جلسه سخنانش مربوط به همين مساله بود. رييس مجلس با اشاره به برخي انتقادات نسبت به نام‌نويسي تعداد زيادي از مردم عادي در انتخابات رياست‌جمهوري گفت كه مجلس پيش از اين قانوني را براي تفسير رجل سياسي و مدير و مدبر بودن كانديداهاي اين انتخابات تصويب كرده بود اما مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.

او با بيان اينكه مشكل مربوط به مجلس نيست، ادامه داد: در اين زمينه قانون تصويب كرديم كه فرد چه ويژگي‌هاي بايد داشته باشد كه بتوان او را مدير و مدبر دانست يا اينكه سوابق اجرايي‌اش چه باشد يا چه افرادي او را تاييد كنند كه نشان دهد او مدير و مدبر است و اگر در بخش خصوصي بود، بايد چه شرايطي داشته باشد و رجل سياسي و مذهبي مفهومش چيست. لاريجاني خاطرنشان كرد: اين قانون در مجلس قبل تصويب شد و به شوراي نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد كرد. استدلالشان اين بود كه اين تشخيص برعهده شوراي نگهبان است و حتي آيت‌الله جنتي به من گفتند همه اين را قبول دارم، اما اين‌را به صورت آيين‌نامه در شوراي نگهبان تصويب مي‌كنيم چون شوراي نگهبان بنابر قانون اساسي مسوول اين كار است اما اين كار را هم انجام ندادند.

او يادآور شد: در رسانه‌ها مي‌گويند چرا قانون وجود ندارد، ما كه قانون را تصويب كرديم. اينكه شوراي نگهبان براي خود آيين‌نامه‌يي داشته باشد معنايش اين نيست كه در بيرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بيرون نفاذ داشته باشد مجلس بايد قانون تصويب كند. به هر حال ما كارمان را انجام داديم. اگر هم‌اكنون كه اين بحث مطرح شده شوراي نگهبان قبول كند، همان قانوني كه فرستاديم را تاييد كند و اگر ايرادي دارد به مجلس بدهد تا مجلس آن را اصلاح كند و به شوراي نگهبان بفرستد. رييس قوه مقننه اضافه كرد: اصحاب رسانه و صاحب‌نظران بدانند كه مجلس اين موضوع را كاملا حس كرده، برايش چاره‌انديشي كرده و چارچوب قرار داده و قانون تصويب كرده است، اما تشخيص شوراي نگهبان رد اين مصوبه بود، لذا ما نبايد پاسخگو باشيم. حالا من خواهش مي‌كنم عزيزان ما در شوراي نگهبان بار ديگر به اين موضوع توجه كنند. اگر متوجه اين مساله هستند و ملاحظاتي در اين مصوبه دارند بگويند كه اين مساله حل شود و در سال‌هاي بعد دچار اين موضوع نباشيم.

 او در ادامه با اشاره به در پيش داشتن انتخابات رياست‌جمهوري، شوراها و ميان دوره‌يي مجلس اعلام كرد: خوشبختانه در مسير كار تا اينجا مشكلي نداشتيم و نام‌نويسي‌ها در انتخابات شوراها انجام شد كه تقريبا به قاعده هم بود و هيات‌هاي اجرايي رسيدگي كردند و هيات‌هاي نظارت در حال فعاليت هستند. رييس قوه مقننه يادآور شد: ‌مجلس هم با توجه به وظيفه نظارتي خود در اين انتخابات موضوع را با جديت دنبال مي‌كند. در مورد انتخابات ميان‌دوره‌يي مجلس هم ثبت‌نام‌ها انجام شد و مسير كار طي مي‌شود.

نماينده قم همچنين به نام‌نويسي بيش از ۱۶۰۰ نفر در انتخابات رياست‌جمهوري اشاره كرد و گفت: اين امر از جهتي خوب است كه مردم احساس مي‌كنند وظيفه‌شان است و حضور پيدا مي‌كنند. در قانون اساسي شرايطي براي كانديداهاي رياست‌جمهوري تعيين شده و علاوه بر ايراني‌الاصل بودن و متدين بودن چند ويژگي تعيين شده، يكي اينكه مدير و مدبر باشد و ديگر اينكه جزو رجال سياسي و مذهبي باشد. لاريجاني اعلام كرد: در ادوار گذشته تقريبا اين مساله را داشتيم، اين روزها مي‌بينم مكررا اين بحث در رسانه‌ها مي‌شود كه چرا قانون در اين زمينه مشخص نكرده است و حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي هم بياناتي داشتند كه چرا طوري شده كه گاه افرادي براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام مي‌كنند كه مي‌دانند شرايط را ندارند، اما براي هيجان آن وارد مي‌شوند كه اين وهن كار رياست‌جمهوري است. مصوبه تعريف رجل سياسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاك مي‌خورد

مصطفي كواكبيان نيز كه خود يكي از داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري است در همين راستا در اخطاري با اشاره به نطق پيش از دستور لاريجاني اعلام كرد: با توجه به اينكه سخنگوي شوراي نگهبان گفته‌اند همه ما مقصر هستيم و شما به عنوان رييس مجلس اظهار داشتيد در مجلس هشتم براساس پيشنهادات بنده در تعريف رجال سياسي، مذهبي، مدير و مدبر گفتيم شرايط به چه نحو است. وي درخصوص تعريف رجل سياسي گفت: مصوبه تعريف رجل سياسي در مجلس هشتم تصويب شده، اما اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاك مي‌خورد.

او با بيان اينكه در مجلس دهم نيز پنج بار دراين خصوص تذكر داده شده تا دولت لايحه جامع انتخاباتي ارائه دهد، گفت: مقام معظم رهبري در يكي از بندهاي سياست كلي فرمودند بايد شوراي نگهبان شاخص‌ها را مشخص كند. بنده مي‌گويم اگر مجلس در اين رابطه قانوني تصويب كرده، چرا در اين خصوص پيگيري انجام نشده است تا مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع را به جريان بيندازد.

نماينده تهران در مجلس ادامه داد: مصوبه‌يي درخصوص موضوع مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد اما هشت سال است كه اين مصوبه گرد و خاك مي‌خورد. او ادامه داد: با توجه به اينكه مجلس در راس امور است، بايد مصوبه مذكور در مجمع به جريان بيفتد تا آنچه اتفاق افتاده وهن نظام نشود كه يك لشكر بخواهند تقاضاي رييس‌جمهور شدن داشته باشند.

علي لاريجاني نيز در پاسخ به اخطار كواكبيان تاكيد كرد: مصوبه در خصوص تعريف «رجل سياسي» در مجلس هشتم وجود دارد، همچنان كه عرض كردم شوراي نگهبان اعلام كرد ما همه متن را در اين رابطه قبول داريم. او خاطرنشان كرد: آيت‌الله جنتي نيز اين موضوع را به بنده گفت كه ما اين موضوع را به صورت آيين‌نامه اعمال مي‌كنيم و ما مي‌خواستيم كار انجام شود كه انجام نشده است. «رجل سياسي» يعني نبايد يك جوان ۱۸ساله را ثبت‌نام كرد

محمدجواد جمالي نوبندگاني نماينده مردم فسا در پايان جلسه علني روز گذشته مجلس و در تذكر شفاهي به مسوولان با اشاره به ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در روزهاي گذشته اظهار داشت: شرايط به گونه‌يي بود كه علاوه بر اينكه هر كسي به خودش اجازه مي‌داد كه با هر شرايطي براي نامزدي ثبت‌نام كند، متاسفانه صدا و سيما هم با مصاحبه‌هاي خود به اين فضا دامن مي‌زد. وي افزود: صدا و سيما با افرادي در كوچه و خيابان مصاحبه مي‌كرد و مي‌پرسيد آيا شما نمي‌خواهيد ثبت‌نام كنيد؟!

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: با اين كار هم مساله جايگاه رياست‌جمهوري را به استهزا كشاندند و هم براي رسانه‌هاي بيگانه خوراك تبليغاتي تهيه كردند؛ مسوولان صدا و سيما براي برنامه‌هاي آينده تدبيري بينديشند كه اين مساله پيش نيايد.

پس از تذكر اين نماينده، علي مطهري نايب‌رييس دوم مجلس كه اداره بخش پاياني صحن را بر عهده داشت در پاسخ به وي اظهار داشت: تذكر شما تا حد زيادي وارد است البته اين ايراد به وزارت كشور هم وارد است كه از هر كسي ثبت‌نام مي‌كند. وي افزود: درست است كه بسياري از ملاك‌ها در قانون به صورت جزيي نيامده ولي همان ملاك‌هاي كلي هم نشان مي‌دهد كه نبايد از خيلي‌ها ثبت‌نام كرد.

نايب‌رييس مجلس با انتقاد از وزارت كشور در ثبت‌نام‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري گفت: شاخص «رجل سياسي» يعني اينكه نمي‌توان از يك جوان ۱۸ ساله در ستاد انتخابات ثبت‌نام كرد. در پايان جلسه پارلمان همچنين 27 نماينده در تذكري به وزير كشور خواستار جلوگيري كارشكني استانداران در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها در هيات‌هاي نظارت شدند. قوانين در سال‌هاي اول انقلاب تصويب شده است

روز پنجم و همزمان با آخرين لحظات نام‌نويسي نامزدهاي رياست‌جمهوري، سخنگوي شوراي نگهبان در برنامه متن و حاشيه سيما با اشاره به مفهوم رجال مذهبي و سياسي تصريح كرد: رجال مذهبي و سياسي كسي است كه در عرصه دين و سياست كشور كنشگري فعال و تاثيرگذار باشد و صرف داشتن تحصيلات دانشگاهي و انجام عبادات يوميه را نمي‌توان از ويژگي‌هاي يك رجل سياسي مذهبي برشمرد. عباسعلي كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه تفسير قانون از رجال سياسي و مذهبي براي بانوان چيست؟ گفت: تاكنون معيار مشخصي از رجل سياسي مذهبي براي بانوان تفسير نشده است.

وي با بيان اينكه پرونده افراد در شوراي نگهبان محرمانه است، اظهار داشت: ممكن است اطلاعاتي در اختيار شوراي نگهبان باشد كه شوراي نگهبان بر اساس اطلاعات صحيحي كه از پرونده افراد دارد صلاحيت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. كدخدايي افزود: التزام عملي به ولايت فقيه به معناي اين است كه فرد علاوه بر اعتقاد قلبي به اصل ولايت فقيه در عرصه عمل نيز بايد عامل به اين التزام باشد. وي در خصوص روند بررسي صلاحيت‌ نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و ميان دوره‌يي مجلس گفت: بررسي صلاحيت‌ها در مورد رياست‌جمهوري در صحن شوراي نگهبان انجام خواهد شد اما براي داوطلبان شركت در انتخابات مجلس بايد اقدامات بيشتري صورت بگيرد كه در آنجا كارشناسان شوراي نگهبان مسوول بررسي هستند. وي خاطرنشان كرد: در راي‌گيري صحن شوراي نگهبان براي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري حداقل ۷ راي از ۱۲ عضو شورا براي احراز صلاحيت فرد داوطلب لازم است. در ادامه اين برنامه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا خطاي انساني در روند بررسي صلاحيت‌ها ممكن است اظهار داشت: ما معصوم نيستيم، تلاش مي‌كنيم خطايي صورت نگيرد اما ممكن است گاهي مستنداتي مخدوش به شوراي نگهبان ارسال شود كه بر اساس آنها شوراي نگهبان تصميم‌گيري كند.

وي گفت: خطا و اشتباه گاهي در مورد داوطلبان شركت در انتخابات مجلس پيش آمده، اما براي انتخابات رياست‌جمهوري تاكنون چنين موضوعي وجود نداشته است. سخنگو با اشاره به تعداد زياد داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم گفت: در دوره‌هاي گذشته تعداد ۱۰۵۰ نفر را داشته‌ايم كه اين موضوع در درجه اول به دليل قوانين و مقرارات موجود است.

وي افزود: به دليل اينكه قوانين در سال‌هاي اول انقلاب تصويب شده و در آن زمان تصور آنكه هركسي بخواهد داوطلب سكانداري مسووليت اجرايي كشور شود وجود نداشت، امروز نيازمند آنيم كه قوانين شفاف‌تر شوند. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه كشور ما يك كشور آزاد با نظام مردم‌سالاري ديني است اظهار داشت: مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي جامع انتخابات پيشگام اصلاح قوانين شدند اما مجلس، دولت و نهاد‌هاي مختلف نتوانستند آن را به درستي اجرا كنند. كدخدايي در پايان گفت: در اين دوره قرار بر اين بود كه مصاديق مشخص شود و پيش نويس اصلاح نيز به شورا ارائه شد اما به دليل ضيق وقت نتواستيم آن را نهايي كنيم كه اميدواريم همه نهادها همت كنند تا قانون جامع انتخابات اصلاح شود. بايد قانوني تدوين شود كه شرايط ثبت‌نام

در انتخابات رياست‌جمهوري را مشخص كند

در همين راستا و با توجه به اينكه تاييد صلاحيت همه 1636 نفر كه بدون قانون خاصي نام‌نويسي كرده‌اند برعهده شوراي نگهبان است، آيت‌الله احمد جنتي در خصوص داوطلبين انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: برخي از افرادي كه براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده‌اند، كمترين اطلاعاتي در خصوص مسووليت‌هاي رييس‌جمهور ندارند و لذا بايد قانوني تدوين شود، كه محدوديت‌هايي در خصوص ثبت‌نام داوطلبان ايجاد كند. مجلس بايد در اين خصوص قانونگذاري كند و ما هم كمك مي‌كنيم تا شرايط خاصي براي ثبت‌نام‌كنندگان درنظر گرفته شود. دبير شوراي نگهبان با بيان اينكه، اصل 115 قانون اساسي شرايطي را براي رياست‌جمهوري قرار داده كه يكي از آنها تقوي است، گفت: تقوا مساله بسيار مهمي است و موضوعي است بالاتر از عدالت. اين يكي از شرايط رييس‌جمهور در نظام اسلامي است. اگر قوانين، اصلاح و اعمال شود، خيلي از مشكلات برطرف مي‌شود و كساني با شرايط محدود حق ثبت‌نام خواهند داشت.

وي با اشاره به اينكه بخش عظيمي از آينده كشور به دست رياست‌جمهوري است. گفت: براي ثبت‌نام، بايد شرايط و محدوديت‌هايي قرار داده شود، تا افراد با شرايط خاص بتوانند ثبت‌نام كنند. در اين خصوص بايد روشنگري كرد و رسانه‌ها بايد اين موضوعات را براي مردم تبيين كنند. وظيفه شرعي؛ عقلي، اجتماعي و ملي هر ايراني است كه نسبت به انتخابات حساس باشد و رسانه‌ها نيز بايد مردم را با شرايط رياست‌جمهوري و حضور در انتخابات آشنا نمايند. دبير شوراي نگهبان در ادامه سخنانش افزود: انتخاب اصلح مهم است. اصلح كسي است كه دلسوز مردم و خدمتگزار جامعه باشد و همچنين توانمندي لازم را براي اداره كشور داشته باشد. سوابق و گذشته افراد، ميزان دلسوزي و توانمندي آنها را در مديريت و اداره كشور نشان مي‌دهد. وي افزود: فرد اصلح، بايد دشمن شناس و انقلابي باشد.

 نویسنده:
راهكار كشورهاي مختلف براي جلوگيري از آدم‌هاي بي‌صلاحيت در ثبت‌نام انتخابات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/28
راهكار كشورهاي مختلف براي جلوگيري از آدم‌هاي بي‌صلاحيت در ثبت‌نام انتخابات


در روزهاي ثبت‌نام رياست‌جمهوري به قدري آدم‌هاي متفاوت بدون داشتن معياري منطقي در وزارت كشور ديده شدند كه بسياري از نبودن قانوني براي جلوگيري از اين روند اعتراض كردند، اما برخي كشورها توانستند مشكل را حل كنند. ثبت‌نام براي انتخابات رياست‌جمهوري به مدت پنج روز در محل وزارت كشور در جريان بود و افراد مختلفي براي حضور در اين رقابت سياسي حاضر شدند. اما موضوعي كه در اين مدت توجه رسانه‌ها را بيشتر از هرچيز ديگري به به خود جلب كرد، حضور چهره‌هاي سياسي و شناخته شده نبود. بلكه تعدد و تكثر آدم‌هاي عادي بود كه حتي از نظر سن شناسنامه‌يي براي چنين مسووليتي آمادگي نداشتند. خبرگزاري مهر نگاهي به كشورهايي انداخته كه با وضع يك قانون اساسي جلو بروز چنين مشكلاتي را گرفته‌اند. البته اين گزارش مربوط به انتخابات مجلس است. سپرده سياسي

نامش را سپرده سياسي گذاشته‌اند، يعني پولي كه يك نفر در ازاي حق نامزد شدن براي انتخابات به دفاتر سياسي مخصوصي پرداخت مي‌كند. در موارد بسيار خاصي اين مبلغ به نامزدها برگردانده مي‌شود؛ براي مثال زماني‌كه فرد در به دست آوردن آراي مردمي موفق باشد در نهايت پيروز نشود. هدف ازبرقراري اين سيستم جلوگيري از حضور افراد غير مرتبط و به حاشيه رفتن ثبت‌نام افراد در انتخابات است. استراليا

در استراليا اين مبلغ برابر هزار دلار براي ثبت‌نام در انتخابات سطح پايين‌تر و دو هزار دلار براي مجلس سناست، اگر كانديدا چهار درصد از آرا را به خود اختصاص دهد مي‌تواند اين پول را پس بگيرد. كانادا

در كانادا يك نفر براي نامزدي در انتخابات پارلماني بايد سپرده هزار دلاري بدهد كه در گذشته اگر ۱۰ تا ۱۵درصد از آرا را به دست بياورند، اين پول به آنها برمي‌گشت، اما در حال حاضر نامزدها با دريافت اين پول بايد به فعاليت‌هاي انتخاباتي بپردازند. هنگ‌كنگ

هر يك از نامزدهاي شوراي قانونگذاري هنگ‌كنگ بايد يك سپرده ۵۰‌هزار دلاري هنگ‌كنگ براي حضور در يك حوزه انتخاباتي بپردازند، اين مبلغ در حوزه‌هاي عملكردي به ۲۵ هزار دلار هنگ‌كنگ مي‌رسد. اين مبالغ در صورتي‌كه نامزد مورد نظر حداقل سه درصد از آرا را به دست نياورد، به عنوان جريمه باقي مي‌ماند.

 هند

در جمهوري هند نامزدهاي انتخابات براي مجلس سنا بايد ۲۵ هزار روپيه و براي انتخابات مجلس سنا ۱۰ هزار روپيه بپردازند. اين مبلغ در رده‌هاي بعدي انتخاباتي فرق مي‌كند. البته نامزد شكست خورده ديگر نمي‌تواند اين مبلغ را داشته باشد. ژاپن

سپرده انتخاباتي ژاپن يكي از گران‌ترين كشورهايي است كه چنين سيستمي دارند، كسي كه براي انتخابات در هر بخشي كانديدا مي‌شود، بايد سه ميليون ين بپردازد. در انتخابات محلي هم اين سيستم با همين مبلغ وجود دارد و تنها در انتخابات شوراي شهر و روستا لازم نيست مبلغي پرداخته شود.

اين سيستم سپرده‌ها در ژاپن از سال ۱۹۲۵ و به عنوان يكي از قوانين انتخابات عمومي اين كشور برگزار مي‌شود، اين قانون جهت جلوگيري از حضور نامزدهاي نامربوط، محدود كردن افرادي كه قصد حضور دارند و اختلال در روند فعاليت‌هاي انتخاباتي تصويب شد. مالزي

در مالزي سپرده انتخاباتي ۱۰ هزار رينگيت براي صندلي پارلماني است، اين مبلغ براي كرسي‌هاي پايين‌تر كاهش پيدا مي‌كند. اما از سال ۲۰۰۴ قانون به شكلي تغيير كرده كه هر نامزد مبلغ 5هزار رينگيت اضافه پرداخت مي‌كرده تا براي تميز كردن پلاكاردها و پوسترهاي تبليغاتي استفاده شود. بريتانيا

از سال ۱۹۸۵ در بريتانيا سپرده‌هايي براي حضور نامزدها در انتخابات مجلس عوام در نظر گرفته شد، اين مبلغ ۵۰۰ يورو بود كه بايد به صورت نقدي به بانكدار پرداخت مي‌شد و نامزدها در صورتي كه 5درصد از آرا را به دست مي‌آوردند، اين پول را پس مي‌گرفتند. در بريتانيا اين مبلغ براي انتخابات پارلمان اسكاتلند، مجمع ملي ولز، شوراي شهر لندن، مجمع شمالي ايرلند 5هزار يورو است. نيوزيلند، سنگاپور و ايرلند

اين سه كشور هم هريك با در نظر گرفتن سپرده‌يي براي نامزدهاي انتخابات در حوزه‌هاي مختلف سعي در كنترل حضور نامزدهاي بي‌ربط به شرايط را دارند. مبالغي كه در صورت كسب ۵ تا ۸ درصد آرا به آنها بازگردانده مي‌شود.نویسنده:
5 دليل براي تداوم رييس دولت يازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/28
5 دليل براي تداوم رييس دولت يازدهم
 تا آنجا كه در رويكرد محوري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تغييري اعمال نشود، وضعيت روابط خارجي ايران و نيز، ضرورت‌هاي اقتصادي كشور، وجود يك دولت «مادريت» (ميانه‌رو) و تقريبا تكنوكرات را در راس قوه اجرايي، ايجاب مي‌كند.

معتقدم موضوع انتخابات رياست‌جمهوري، در ميان مسائل ملي، از «اهم» آنهاست. انتخابات پيش رو، براي تعيين دوازدهمين رييس‌جمهور نيز فوق‌العاده مهم است؛ زيرا اين «مهم»، با تحولات و روندهاي ماندگار و موثري در محيط‌هاي داخلي و خارجي كشور، مقارن خواهد بود. به‌شدت معتقدم رياست‌جمهوري آقاي حسن روحاني براي

4 سال بعد نيز تداوم خواهد يافت. براي اين نظر، دلايلي محكم دارم:

يكم: باور دارم كه، «علت موجبه رياست‌جمهوري آقاي روحاني، علت مبقيه آن، نيز خواهد بود.» از مهم‌ترين زمينه‌ها و علل انتخاب شدن روحاني در سال ٩٢، ضرورت‌هاي سياست خارجي و فيصله دادن به يك تعارض شديد و سرد 10 ساله بود. همان امري كه به «برجام» منتهي شد. هنوز همان زمينه‌ها، علل و ضرورت‌ها باقي است. نه فقط اجراي برجام، بلكه «مديريت نامناسبات» في‌مابين ايران و امريكا، جوهر آن ضرورت است كه كماكان تداوم دارد.

دوم: تا آنجا كه در رويكرد محوري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تغييري اعمال نشود، وضعيت روابط خارجي ايران و نيز، ضرورت‌هاي اقتصادي كشور، وجود يك دولت «مادريت» (ميانه‌رو) و تقريبا تكنوكرات را در راس قوه اجرايي، ايجاب مي‌كند. دولت حسن روحاني، بين همه احتمالات، بهترين خصوصيات را از هر لحاظ داراست.

سوم: بين خطوط سياسي داخلي و چهره‌هاي متعلق به هر گرايش، هيچ شخصي نيست كه امكان، صلاحيت، قابليت و مقتضيات «رياست‌جمهوري» را، در حد و اندازه روحاني، داشته باشد. سوابق و لواحق روحاني و موقعيت خاص ايشان در مقايسه با ديگر «رجال سياسي» كشور كه در مظان «رياست‌جمهوري» مي‌گنجند، به مراتب مشعشع‌تر و پر و

پيمان‌تر است.

چهارم: روحاني، طي 38 سال اخير، اثبات كرده است كه قواعد بازي را به خوبي مي‌شناسد و رعايت مي‌كند، خطوط قرمز «نظام» را كاملا آگاه است و رعايت مي‌كند، تابعيت و التزام عملي قابل‌ملاحظه نسبت به اركان و اصول موضوعه نظام دارد، قابليت اعتماد لازم را از خود اثبات كرده، قواره رسمي سياست خارجي را آن‌گونه كه مركزيت نظام تاييد مي‌كنند، مي‌تواند اداره كند، در سياست‌هاي داخلي و اقتصادي كشور در حد ضرورت‌هاي نظام ايفاي نقش مي‌كند، در امور نظامي، دفاعي و امنيتي داراي تجربه و سابقه‌يي كم‌نظير و در سطح ملي، به‌شدت «ماموريت‌پذير» است.

پنجم: روحاني، يك روحاني است و اصولا به بال راست و اصولگراي نيروهاي انقلاب تعلق خاطر دارد، داراي گرايش‌هاي مدرنيستي است و روابط عميقي با نيروهاي تكنوكرات دارد، در حفظ مناسبات با جريانات نوگرا و اصلاح‌طلب كشور از ذكاوت و سابقه قابل ملاحظه‌يي برخوردار است، سعي در حفظ اعتدال و گرايش به توسعه از ويژگي‌هاي بارز ايشان است، در حفظ مناسبات سياسي مملكت، با كشورهاي مهم جهان به ويژه غربي و نيز كشورهاي مهم منطقه و داراي ظرفيت و استعداد

قابل‌ملاحظه‌يي است.

اين پنج دليل و مجموعه خصوصيات حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني، در قياس با دو دسته از واقعيات محيط داخلي و خارجي كشور، جايگاه او را در صدر احتمالات منتخب بعدي رياست‌جمهوري، به‌شدت استحكام بخشيده است. شرح واقعيت محيط داخلي

هيچ كدام از جريانات و گرايش‌هاي سياسي داخل كشور قادر نيستند چهره‌يي را به ملت عرضه كنند كه بتواند بر جذابيت‌هاي روحاني، در تامين مقتضيات موقعيتي بقاي نظام،

غلبه كند. شرح واقعيت محيط خارجي

تا زماني كه وضعيت «نامناسبات» في‌مابين ايران و امريكا، در نقطه كنوني، (يعني نقطه تعادل ميان تضاد و توافق) قرار داشته باشد، موقعيت دولت روحاني نيز مستحكم است. اگر وضعيت ياد شده به سمت «تضاد يا توافق» حركت كند، آن‌گاه احتمال ضرورت جايگزيني دولت، با خصوصياتي متفاوت از دولت روحاني، به‌شدت افزايش خواهد يافت و اين جابه‌جايي، ضرورت جدي خواهد يافت.

هم‌اينك اما، نوعي آرامش و سكون تامل‌برانگيز، بر اين وضعيت، حاكم است. بين

3 تا 6 هفته تا محدوده زماني تعيين‌كننده دولت دوازدهم، باقي مانده است. تحولات اين مدت، به‌شدت حايزاهميت خواهد بود.

علي‌رضا اكبري بنيانگذار موسسه پژوهش‌هاي راهبردي تصميم

منبع: ديپلماسي ايرانينویسنده:
  خبر موج
  روي Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  9
  ه ند ri.repapswenlodaat@erutaef
  پر 66420769 سياسي جريان هيچ به اطالعات وزارت نيست

  وابسته از فارغ وزارتخانه اين گفت: اطالعات وزير
  پاد| راستاي در فقط جناحي سياسي تمايالت
  هرگونه شد تشريح خارجه امور وزارت سوي از برجامي پسا اقدامات
  آخرين ميكند. وظيفه انجام جامعه آرامش امنيت
  مصالح، استان اداري شوراي در ديروز علوي محمود
  سيد وزارت در (عج) زمان امام گمنام سربازان افزود:
  اردبيل تمايالت محوله وظايف تكاليف انجام در شد
  اطالعات فروخته امريكا روسيه به سنگين آب تن 70
  هطور دهند نم دخالت را سياسي قومي
  جناحي، چارچوب در اسالم مقدس شرع موازين براساس
  صرف رايزني مرحله در همچنان موضوع اين است. نشده اخذ اول| صفحه از
  ادامه جامعه امنيت تامين در اسالمي اخالق رعايت با
  قانون برجام مشترك كميسيون آتي نشست در است مذاكره
  و ميكنند. آفريني نقش طبق اراك سنگين آب رآكتور سازي درن
  پروژه شد. خواهد پيگيري مطرح
  نيز براساس اطالعات وزارت اينكه بيان با وي توسط رآكتور مفهومي بازطراحي دارد. ادامه
  برنامه در اي: هسته تحريمي هاي فهرست وضعيت
  آخرين اظهار كند، مي فعاليت انقالب معظم رهبر رهنمودهاي قرارداد همزمان رسيده پايان به كشورمان
  متخصصين برجام، وفق يي هسته مرتبط هاي يم تحر لغو چارچوب 42فروردين روز در مذاكره چين با ازطراحي اوره
  مش اساسي راهبرد حداقلي دفع حداكثري جذب
  كرد: طي كه شركتي كردن لحاظ (با 611 تعداد مجموعا انرژي سازمان مالحظات كليه شدن ملحوظ با 1396
  است. نهاد
  اين شدند) خارج اروپا اتحاديه تحريمي فهرست از اخير اه
  م سر بر مذاكره گرديد. امضا پكن در نهايي ايران
  اتمي نفتكش هواپيما، 303فروند همراه به ايراني نهاد
  شخص عمران كميسيون به الريجاني ماموريت درحال چيني طرف با مذكور رآكتور سوخت نوع
  تعيين همزمان 419مورد) (مجموعا ايران در شده ثبت كشتي سيل
  و حادثه پيگيري براي به كشور دو 5931متخصصان اسفند در است
  انجام فهرست از اخير سال يك طي برجام شدن اجرايي با كردند. بازديد يكديگر سوخت مراكز از متقابل
  صورت به اسالمي شوراي مجلس رييس وسيما|
  صدا آمريكا امنيت، شوراي يي هسته هاي تحريم گانه داخلي متخصصان توسط پروژه بعدي مراحل
  طراحي در اخير سيل حادثه تا رفته ماموريت عمران
  كميسيون اند. ده خارج اروپا
  اتحاديه كند. پيگيري را كشور غربي شمال غربي استان پنج درحال شده شبيني پي بندي ان زم جدول
  براساس كميسيون آتي نشست مشترك: كميسيون
  برگزاري به اشاره با ديروز علني جلسه در الريجاني علي است.
  انجام شهر در 1396 ارديبهشت تاريخ در برجام
  مشترك غربي، شرقي، آذربايجان هاي ان است در اخير سيل خود فعاليت به همچنان سنگين آب توليد
  كارخانه برجام، براساس است ذكر شايان شد. خواهد برگزار وين تعهد ايفاي منظور به دهد. مي ادامه كامل ظرفيت
  با زيادي تخريب كه زنجان كرمانشاه كردستان،
  اردبيل، جمهوري حضور با بار يك 3ماه هر مشترك كميسيون بر مازاد محصول عرضه بر مبني ايران اسالمي
  جمهوري حادثه اين دنبال به است الزم گفت: داشت، دنبال
  به كشورهاي اروپايي اتحاديه نمايندگان ايران المي
  اس دستور معظم رهبر كه نطوري هما اجرايي هاي دستگاه توليدي، محصول فروش المللي بي بازارهاي در تن 130
  تبادل بحث برجام اجراي روند بررسي منظور ه5 +1
  كنترل را آن كه كنند تالش قوا تمام شدت با دادند مذاكره آسيايي اروپايي بالقوه رياي مشت
  شناسايي جلسه تشكيل احتمالي، موانع مشكالت مورد در
  نظر به خسارات جبران براي كرده كمك ديدگان آسي به تاكنون است ذكر به الزم است. انجام درحال خريداران
  با دي 21 تاريخ در مشترك كميسيون قبلي جلسه دهد. مي روسيه به كشورمان توليدي سنگين آب تن 70
  مقدار شود. سنجيده راهحلي آمده
  وجود بود. شده رگزار 1395 است. شده فروخته
  آمريكا تجهيزات ها، خت سا زير كليه حفظ ضمن فردو
  در هاي همكاري كميسيون اجالس بيستمين سوم
  بخش پاكستان
  ايران اقتصادي سايت بال يك در موجود سانتريفيوژهاي تاسيسات لشها
  و چا
  موانع مشترك كميسيون اجالس بيستمين ايرنا| پروژه است، فردو راهبردي ظرفيت حفظ معني به
  كه چهارم تا اول 3ماهه هاي زارش در كه گونه ان هم (طبق سانتريفيوژ روش به پايدار وپهاي ايزوت
  جداسازي هاي تاري در پاكستان ايران اقتصادي اريهاي همك دوم بخش برجام شدن اجرايي زمان از گرفت قرار تاكيد مورد تخصصي فني مذاكرات انجام از پس برجام) 46/1
  بند دكتر حضور با جاري ماه 92فروردين 28 مها تحري رفع حوزه در تحوالت
  آخرين هاي محدوديت موانع رفع اقتصادي، حوزه در برجام از انتظار مورد
  كاركرد هاي يش گشا وجود با 1394 ماه دي 26 تاريخ
  در رفع اقتصادي، حوزه در برجام از انتظار مورد كاركرد فاز قرارداد است. شده واقع تفاهم مورد روسيه دولت
  با ايران اسالمي جمهوري كشور وزير نيفضلي
  رحما يها كوتاه است، گرفته صورت كه يي عمده برجام، شدن اجرايي متعاقب باشد. مي بوده اي» هسته هاي «تحريم از ناشي
  گسترده جمهوري مرزي مناطق اياالت وزير بلوچ عبدالقادر هاي يم «تحر از ناشي گسترده يتهاي محدود موانع دي 30 تاريخ در پروژه اين توسعه)
  مطالعاتي(تحقيق مقابل هاي طر برخي آمريكا سوي از ها
  بدعهد شد. خواهد برگزار تهران در پاكستان اسالمي برجام، شدن اجرايي متعاقب يباشد. بوده هاي» هست اجراست. دست در حاضر درحال شد امضا 1395
  قابل هاي گشايش آن، نتيجه در رفع ايران عليه يي هسته با مرتبط هاي
  تحريم به اي، غيرهسته مانده باقي يمهاي تحر برجام، در هدف با اتمي انرژي المللي بين آژانس با
  تعامل اقتصادي امور هماهنگي معاون پرست» دي «بابك نتيجه در رفع ايران عليه هستهيي با مرتبط هاي يم
  تحر روند اين گرديد. آغاز عادي شرايط به بازگشت روند شد حاصل يي
  مالحظه حوزه در فني مشكالت موانع از هيي دست همراه اسالمي جمهوري سوي از تعهدات انجام آزمايي
  راست اظهار شب شنبه كشور وزارت يي منطقه توسعه روند شد حاصل يي مالحظه قابل هاي گشايش
  آن، در خصوص به قبلي ماهه هاي گزارش در دارد. ادامه مستمر صورت به
  همچنان تحقق سرعت تا شده موجب بانكي مالي
  مراودات همچنان روند اين گرديد. آغاز عادي شرايط به بازگشت به (كه الحاقي پروتكل توافقنامه چارچوب در
  ايران طرف مسووليت وزيران، هيات مصوبه براساس
  داشت: گشايشها شد، ارائه تهيه برجام اجراي سالگرد با همزمان كه چهارم 3ماهه
  گزارش فاصله مطلوب وضعيت با برجام از ناشي هاي
  گشايش ايران اقتصادي هاي همكاري مشترك كميسيون ايراني دارد. ادامه مستمر صورت به پيش از برنامه طبق شود) اجرا داوطلبانه
  صورت محوله وظايف بر بنا خارجه امور وزارت باشد. داشته از دريافتي اطالعات آمار به استناد با ها، تحريم رفع حوزه در عمده تحوالت
  و توجه با كه شده واگذار كشور وزارت به پاكستان گزارش در خصوص قبلي ماهه هاي زارش در دارد. ادامه خاصي مشكل هيچ بدون شده
  تعيين طرف روزي شبان تالش با سو يك از خود، ذاتي به پاسخ مربوطه، يههاي اظهار تهيه شامل تعامالت
  اين عبدالقادر پاكستاني، طرف با شده انجام توافقات به برجام اجراي سالگرد با همزمان كه چهارم ماهه شد
  3 تشريح تفصيل به اقتصادي، اجرايي مختلف هاي
  دستگاه از كرده خود تعهدات اجراي به وادار را مقابل متعارف، هاي دسترس ارائه آژانس، سواالت
  مكاتبات المي اس جمهوري مرزي مناطق اياالت وزير بلوچ حوزه در عمده تحوالت ها گشاي شد، ارائه
  تهيه تاخير گونه هر رصد را تحوالت تمامي ديگر
  سوي كه بود خواهد بعدي خريدار براي امتيازي فرصت بلكه درآمدهاي ساير نفت فروش از حاصل وجوه انتقال است، از دريافتي اطالعات آمار به استناد با ا، تحري رفع تكميل آژانس نمايندگان با هماهنگي جلسات
  برگزاري مشترك كميسيون پاكستاني رييس عنوان به
  پاكستان، به بالفاصله را برجام هاي طر بدعهدي يا تعلل
  و حضور تهران در ماه فروردين 29 الي 28 روزهاي در گيرد. تحويل موعد از زودتر را خود سفارشي هواپيماي شده افتتاح ابهاي حس طريق از آسيا اروپا در صادراتي تفصيل به اقتصادي، اجرايي مختلف هاي دستگا آخرين در يباشد. يي هسته مواد حسابرسي هاي
  فر عالي هيات به ويژه به صالح ذي نهادهاي
  مراجع داشت. خواهند كشورمان هوايي خطوط مورد در خصوص به امر اين نزد موجود بهاي حسا نيز مركزي هاي نك با نزد اهها دستگ از واصله اطالعات آمار انعكاس شد. تشريح نالمللي بي آژانس حكام شوراي به آژانس مديركل
  گزارش تصميمات متعاقبا يكند. منعكس برجام بر نظارت (قريب مدت طوالني ظالمانه هاي تحريم علت به كه اسفند تاريخ در كه 10/2017/GOV( اتمي
  انرژي آسيا اروپا در نفت خريداران تجاري كهاي بان از تعدادي منظور به عمدتا خارجه امور وزارت هه اي زارش
  در يا خارجه امور وزارت توسط نظارت هيات دستورات شده محروم «نو» مسافربري هواپيماي خريد از سال) 40 دارد. استمرار تعهدات كامل اجراي آژانس مديركل شد، منتشر 1395
  برخورد دولت نظام عليه نمايي سياه با پس قبل شرايط مقايسه ها يش گشا تر ملموس
  تبيين يگردد. واقع اجرا مورد ذيربط نهادهاي
  ساير ذكر شايان يشود. محسوب مضاعف امتيازي بودند، هاي تحري پتروشيمي: گاز نفت، حوزه در تحوالت فراهم هدف با رسمي آمارهاي بر تكيه با برجام اجراي از پايبندي بر ديگر بار گواهي را برجام وفق ايران سوي شود
  از مي قانوني موانع به تفصيل به پيشين 3ماهه هاي زارش
  در به اشاره با قم استان انتخابات ستاد رييس يسنا| A330 ايرباس هواپيماي پرواز ساعات مجموع است، اينكه از گزارشي شده رفع كامال حوزه اين در مربوطه توسط تفاهم اين اجراي روند تر دقي ارزيابي امكان كردن است. كرده تاكيد خود تعهدات كليه به
  ايران شده پرداخته برجام اجراي روي پيش هاي چال
  و شوراهاي جمهوري رياس انتخابات به شدن نزديك اوليه سفارش دليل به (كه اير ران اي به شده داده تحويل انتقال يا صادرات توليد، در هيي عمد مانع با كشور گرفت. صورت اسالمي شوراي مجلس محترم نمايندگان اكتشاف، عمليات زرد، كيك ذخاير
  درخصوص گزارش در هستند. برقرار كماكان آنها عمده بخش كه محور التين، آمريكاي از هواپيمايي شركت يك توسط بدون داخلي منابع كليه از زرد كيك فرآوري
  استخراج نظام عليه هنمايي سيا با گفت: روستا شهر اسالمي نشده دريافت باشد، مواجه نفت فروش از حاصله عوايد شد، اشاره پيشين هاي گزار در كه
  همانطور روند اخير 3اهه طي كه هايي لش چا به صرفا حاضر اين كه بوده 11ساعت بود) گرفته قرار اخير فضاسازي نفت، وزارت از شده دريافت آمار آخرين براساس است. با عمليات اين دارد. ادامه قوت با محدوديتي
  هيچگونه يازدهمين در جمالي احد شود. قانوني برخورد دولت هدف با كه يي هسته ناعادالنه غيرقانوني يمهاي
  تحر شد: خواهد اشاره است، متاثركرده را برجام
  اجراي متداول آزمايشي پروازهاي آموزشي موارد براي نيز زمان سال در كشور گازي ميعانات خام نفت توليد ميانگين بود، شده وضع ايران اسالمي جمهوري اقتصاد كردن فلج 1396 02فروردين در آن از بخشي كه جديدي
  تجهيزات ثبتنام پايان به اشاره با قم استان انتخابات ستاد
  جلسه فهرست به ايراني اشخاص از تعدادي افزودن
  الف) نواقص اميدواريم داد: ادامه مهوري رياس انتخابات صورت ايران به هواپيما نهايي تحويل از قبل مرسوم روز در بشكه 733زار 4ميليون از بيش به 1395 بود. متمركز فرعي حوزه چندين اصلي 3حوزه بر عمدتا با رسيد برداري بهر به جمهوري محترم رياست ايران
  توسط موشكي آزمايش بهانه به آمريكا مهاي
  تحري عظام مراجع توجه مورد كه انتخابات از مرحله اين فهرست از ايراني شركت نام شدن خارج است. گرفته رشد برجام از قبل به نسبت درصد 31 كه است رسيده گاز، نفت حوزه از بود عبارت اشاره مورد اصلي 3وزه مهم تحوالت ديگر از است. جريان در مضاعفي
  سرعت هاي داراي كنترل دفتر 1395 بهمن 15 تاريخ در هاي ري پيگي مذاكرات متعاقب اروپا: اتحاديه مهاي تحري از زرد كيك تن 137 حدود خريد گذشته، 3اهه
  طيم بگيرد. قرار اصالح بازبيني مورد گرفت، قرار نيز 32درصد با نيز طبيعي گاز توليد ميانگين دهد. مي نشان فرعي هاي وزه مالي بانكي حوزه نقل حمل
  حوزه بهانه به (اوفك) آمريكا داري خزان وزارت خارجي صندوق گذاري سرمايه «شركت سياسي حقوقي مستمر متر 187ميليون از بيش برجام از قبل به نسبت افزايش خريد كانال تاييد با كه محموله اين خريد است.
  روسيه فضاي آتي روزهاي در اينكه بيان با قم استاندار معاون درمان، بهداشت تجارت، صنعت برق، آب شامل
  نيز هاصطالح با مقابله ادعاي با ايران موشكي
  آزمايش «شركت نوين» نكا «شركت نفت»، صنعت بازنشستگي است. روز در مكعب بر تكيه با قبلي زارشهاي در است. بوده و... كشاورزي ذخاير افزايش حيث از زيادي اهميت گرفت صورت
  برجام شد، خواهد تشديد استان كشور سطح در
  انتخابات مجموعا منطقه در ايران كننده ثبا بي هاي ليت
  فعا توام نشاط شور شاهد فضا اين كه اميدواريم افزود: از اداري مرور فرآيند موجب به سان» وس تجاري اجراي از پس كشور خام نفت صادرات افزايش روند اقتصادي اجرايي هاي اه دستگ از واصله اطالعات آمار برنامه گسترش تداوم براي نياز مورد خام مواد
  راهبردي همراه به را ايراني حقوقي حقيقي شخص 13
  باشد. عقالنيت با خاطرنشان شدند. خارج اروپا اتحاديه اي تحري فهرست دارد. ادامه شده، تعيين پيش از اهداف با مطابق برجام تمامي در يمها تحر اعظم بخش كه شد تاكيد كشور مجموع ترتيب بدين دارد. كشورمان يي هسته صلحآميز در كشورها ساير از حقوقي حقيقي شخص 12 توافق روز از بعد 8سال كتها شر اين بود قرار يكند، توافق روز از (پس پسابرجام فضاي در شده وارد زرد
  كيك كشور گازي ميعانات خام نفت روزانه صادرات ميانگين چارچوبي در البته اشاره مورد فرعي اصلي هاي وزه
  ح داد. قرار آمريكا داري خزان وزارت هاي تحري فهرست شوند. خارج اروپا اتحاديه اي تحري فهرست از برجام در بشكه 936هزار 2ميليون حدود 1395 سال در كل در كه است گرديده بالغ تن 360 حدود به هستيم
  تاكنون)، آموزان دانش بدني تنبيه مخالف طي شده رفع بود، گرفته قرار توافق مورد برجام در
  كه خارجه امور وزارت 5931نيز ماه 03اسفند تاريخ
  در اشخاص فهرست از ايراني حقوقي اشخاص نام حذف برجام از قبل زمان به نسبت 2رابر از بيش كه بوده روز است. يافته ادامه مزبور روند اخير ه3 ماه يباشد. يسابقه اسالمي انقالب از پس هاي
  سال زماني از كرد: تاكيد پرورش آموزش وزير
  ايلنا| شركت 10( ديگر خارجي شركت 11 تعداد
  آمريكا چهار با تقريبا ام ده ش پرورش آموزش وزير من كه بريتانيا: صادرات كنترل سازمان مراقبت كنترل تحت نفت صادرات محل از كشور درآمد است. داشته افزايش اجراي از سال يك از بيش گذشت از پس اكنون يشده غن اورانيوم از بخشي زماني، دوره همين
  در همكاري بهانه به را اماراتي) شركت يك
  چيني برخورد آموزان دان بدني تنبيه مورد در خاطي معلم عنوان به تحريم دوره در بريتانيا صادرات كنترل سازمان ميليارد 34 بر بالغ 1395 سال در گازي ميعانات خام يمها، تحر رفع حوزه در نسبي ثبات به عنايت با برجام با بود شده گذاشته امانت به روسيه در كه درصدي 20
  صنايع براي نياز مورد قطعات تامين تهيه جهت اقالم برخي كنندگان صاد براي رسمي دستورالعمل توليد منظور به اتمي انرژي سازمان سوي از نياز
  اعالم اين به پاسخ در آشتياني دان فخرالدين است. شده طريق از خام نفت صادرات از حاصل مبالغ است. بوده دالر تا اول ماهه هاي زارش در شده تشريح شرايط
  تداوم داد. قرار خود هاي تحري فهرست در ايران موشكي كاربري از اطمينان حصول جهت ايران به استراتژيك يشود. دريافت المللي بين مختلف هاي بانك براساس تهران تحقيقاتي رآكتور براي سوخت
  صفحات فرهنگيان معلمان جايگاه حفظ كنار در آيا كه سوال اهها دستگ سوي از جديدي گزارش دريافت عدم
  چهارم، به ايراني جديد اشخاص افزودن به واكنش
  در «فهرست به موسوم فهرستي كاالها، قبيل اين نهايي برجام اجراي از پس لونقل: حم حوزه در تحوالت تداوم بر ها دستگا تاكيد گذشته موانع بازگشت بر مبني شد. بازگردانده كشور به برجام
  مفاد تنبيه از جلوگيري شآموزان دان شأن حفظ
  براي خارجه امور وزارت آمريكا، مهاي تحري
  فهرست دنبال شدت به ما گفت: داريد؟ يي برنامه آنها بدني بر مترتب دستورالعمل براساس كه بود كرده تهيه ايران» حوزه بر هستهيي موضوع با مرتبط كه يمهايي تحر كليه هاي زارش گزارش اين موانع، رفع شرايط بهبود روند جمهوري شده، غني اورانيوم ذخاير با ارتباط
  در آمريكا اقدام اين به رسمي اعتراض بر عالوه
  ايران با معلمان تعامل نحوه هستيم، نشآموزان دا حقوق صدور براي بودند موظف بريتانيا مقيم ادرنندگان آن، گزارشي شده برطرف بودند، شده وضع ونقل حم اجراي «روند تشريح بر خارجه امور وزارت هه ا3 آتم سقف رعايت بر مبني خود تعهد ايران مي
  اسال تعداد برجام، ربط ذي هاي رف به هشدار مكاتبه كاالهايي از بسياري صدور حتي ايران به مزبور كاالهاي ساير در آن معادل يا شده غني UF6
  003كيلوگرم است. شآموز دان حقوق از يكي تنها شآموزان دان حوزه اين در برجام با مرتبط ده عم مانع وجود بر مبني متقابل متناسب اقدام «قانون كه آنچه يعني
  برجام» جنايات در مشاركت دليل به را آمريكايي شركت 15 ندارد صادرات مجوز كسب به نياز عادي شرايط در كه از بسياري اجراي شدن نهايي روند است. نشده دريافت مذاكرات براساس است. كرده رعايت را شيميايي
  اشكال وزير برجام» اجراي در ايران اسالمي جمهوري
  دولت فلسطين مردم حقوق سلب صهيونيستي
  رژيم پي در كنند. كسب مجوز كشور اين رسمي مراجع از اجراي نخست سال يك طي كه هايي تفاهم فقها توا متمركز است، كرده آن انجام بر موظف را خارجه امور از پس 1395 سال در گرفته صورت طوالني سيل
  فشرده حادثه پي در كشور وزير تسليت پيام هاي شهر غيرقانوني ساخت در خصوص
  به حادثه پيامي در كشور وزير خبرنگاران| باشگاه عمده بخش شدن برداشته برجام بر مبتني تحوالت دارد. ادامه قبولي قابل شكل به بود شده قطعي برجام تشريح صرفا ها تحري رفع حوزه در بنابراين بود. خواهد نحوه با رابطه در ايران المي اس جمهوري نظرات
  تامين يمها تحر اين وضع كرد. تحريم نيستنشين
  صهيو در هموطنان از تعدادي باختن جان سيل بروز اشخاص اغلب از تحريم رفع نيز موضوعي هاي يم تحر دومين 1396 فروردين 1395 اسفند هاي اه در توجه مورد تحريمي موانع رفع حوزه در تحوالت آخرين رسوبات سازي اك كار 003كيلوگرم، ذخاير
  محاسبه رژيم جنايات عليه افشاگري نمادين جنبه بر عالوه «فهرست 1396/1/2 تاريخ در ايراني حقوقي حقيقي كارخانه تبديل باز واحد در موجود استفاده
  غيرقابل اردبيل غربي، آذربايجان شرقي، آذربايجان هاي ان است پيشرفته نوع از كه ايرباس هواپيماهاي از فروند سومين به مرتبط آمارهاي برخي عندالزوم، گرفت خواهد
  قرار را مزبور كتهاي شر اعتبار حيثيت صهيونيستي، شد. لغو ايران» جمهوري هواپيمايي شركت تحويل هستند، A330 شد. آغاز آژانس هماهنگي با )EUPP(ناهفصا UCF
  گفت. تسليت را كردستان همچنان كه هايي بخش يا حساس هاي حوزه در
  خصوص اسالم جهان ويژه به جهان نقاط ساير در كار
  براي پزشكي تجهيزات صادرات به مربوط مقررات اصالح بيني پيش شدند. عملياتي شده (هما) ايران مي اسال بديهي شد. خواهد ارائه هستند) ها لش چا برخي درگير كميسيون قالب در گرفته صورت توافق براساس
  ضمنا ضمن اينجانب است: آمده پيام اين از بخشي
  در مشاركت به را جهانيان توجه برد مي سوال
  زير به ديده آسي مناطق مردم همه با همدردي ابراز هداري خزان وزارت آمريكا: سوي از ايران به كشاورزي اقالم ديگر فروند حداقل 1396 سال پايان تا شود مي بنابر همچنان اقتصادي اجرايي هاي دستگا است، هر در يي شده غني اورانيوم هر برجام
  مشترك تروريستي هاي ليت فعا در آمريكايي هاي كت
  شر براي كنم مي عرض تسليت عزادار هاي خانواده بر مبني را يي اطالعيه 1395 بهمن 14 تاريخ در آمريكا هواپيماي فروند يك حداقل ايرباس هواپيماهاي از شوراي مجلس به پاسخگويي به موظف خود، ذاتي وظيفه توليد براي استفاده مورد اهداف سوخت،
  شكلي(صفحه يكند. جلب صهيونيستي رژيم با آنها همكاري به آنها صادرات كه پزشكي تجهيزات فهرست اصالح شده پرتودهي اندكي كه و...) ها وپ ايزوت راديو دارو
  راديو مينمايم. مسالت رحمت متعال خداي از درگذشتگان خريد نهايي قرارداد همچنين شود. هما تحويل بويينگ اطالعات آمار ارسال خود عملكرد درخصوص
  اسالمي هر كرد. منتشر است، خاص مجوز اخذ مستلزم ايران شركت هما بين ATR72-600 هواپيماي 02فروند كشور ذخاير كيلو 300 سقف در محاسبه شمول از
  باشد بود. خواهند محترم نمايندگان نياز آمريكا
  مورد جديد حاكمه هيات كار به شروع ب) برجام به مستقيمي ارتباط مذكور مقررات اصالح چند هواپيماها اين از فروند است قرار شد امضا سازنده در اخير ماهه سه تحوالت فوق، توضيحات به عنايت با بازيابي غيرقابل رسوبات سازي اك فرآيند يشود. آموزند
  معاف امدادگري حجاج آمريكا جديد حاكمه هيات اعالمي رسمي
  موضع اين صدور اما ندارد خصوص اين در آمريكا تعهدات 2017 سال پايان تا ديگر تعدادي آينده ماه يك طي باشد: زير شرح به ها، تحري رفع حوزه رسيد. خواهد پايان به روز 120 طي
  فوق از هالالحمر حج پزشكي مركز رييس
  تسنيم| ارزيابي بررسي درحال كه است آن برجام به
  نسبت سطح سه در اوليه كهاي كم امدادي آموزش ارائه است. پسابرجام فضاي شرايط تاثير تحت اطالعيه شود. تحويل برجام، اجراي از پس مالي: بانكي حوزه در تحوالت نالمللي، بي هاي اري همك رشد به رو روند ادامه
  در به ارزيابي دوره طول در ولي ياشد مب توافق اين االشاره وق فهرست در شده انجام اصالحات بررسي پيوست هاي ظرفي از رهبرداري به راستاي در جمله
  از نظير حوادثي با آمادگي براي امسال تمتع حجاج به مذاكرات اخير ماه يك طي شده ذكر موارد بر عالوه حوزه در توجهي قابل وسيع هاي گشاي
  تحوالت حال عين در بود. خواهد پايبند خود برجامي تعهدات آمريكا داخلي مقررات لحاظ از رويكرد تغيير نوعي بيانگر تفاهم به بويينگ شركت با آسمان هواپيمايي شركت هدف با يي هسته صلحآميز حوزه در برجام
  شماره تشريح در مرعشي سيدعلي داد. خبر «منا» فاجعه بانكي نظام قطعي خروج موجب كه داده رخ بانكي
  مالي مقامات سوي از برجامي ضد مواضع اظهارات
  تكرار به كشاورزي اقالم پزشكي تجهيزات صدور به نسبت تعداد است، قرار آن اساس بر كه شد منتهي نهايي شده تحريم دوران نبست بحراني مرحله از مالي در شده پيشبيني هاي فيت ظر از حداكثري برداري
  بهره سال تمتع حج براي احمر هالل پزشكي مركز
  اقدامات متحده اياالت دولت تعهدات با مغاير كه
  آمريكايي هداري خزان وزارت اين از پيش تا كه معنا بدين است، ايران افزايش (قابل اس مكس 737 بويينگ هواپيماي 03فروند اشاره مورد پيشين زارشهاي در كه گونه ان هم است. ايران اسالمي جمهوري اتمي انرژي سازمان توافق،
  اين حجاج اعزام شاهد امسال خوشبختانه داشت: اظهار 96 در را ترديدهايي شود، محسوب برجام وفق
  آمريكا مركز متعاقبا بود خواهيم وحي سرزمين به كشورمان صادرات جهت «مجاز» پزشكي اقالم از فهرستي آمريكا توليدات ترين درن جديدترين از كه 06روند) تا تها محدودي مشكالت برخي تداوم وجود با گرفت قرار همكاري تثبيت تعميق جهت در خود هاي تال
  به نيت حسن با كامل ايفاي در كشور اين جديت مورد جديد، مقررات اصالح با اما رد منتشر را ايران به اين در يدهد. ادامه فناوري اين صاحب كشورهاي
  با زرگترين از يكي عنوان به نيز ايران اللاحمر پزشكي به 2019 سال از تدريج به باشد مي بويينگ شركت به نبوده برجام با مرتبط عمدتا (كه حوزه اين
  در است. كرده ايجاد تعهداتش باشد، خاص مجوز صدور نيازمند كه را اقالمي فهرست شود. تحويل آسمان هواپيمايي مذاكرات مختلف، سطوح در متقابل بازديدهاي
  روند، بهداشتي، خدمات الم، اس جهان در حج پزشكي مراكز يي غيرهسته اوليه يمهاي تحر مانند ديگري
  عوامل ازجمله مختلف طرق از ايران المي اس
  جمهوري يشود. تلقي مجاز اقالم ساير بنابراين است كرده منتشر «مرجوعي» بر مبني ها ابها هيي پار طرح به توجه با مشكالت پولشويي، با مرتبط انضباطي قوانين آمريكا، دستور در همكاري اسناد امضاي متعدد هاي ات
  مالق كشورمان حجاج به دارويي آزمايشگاهي
  درماني، كليه به صراحتا برجام، كننده هنگ هما با
  مكاتبه زودهنگام ازيهاي فضاس اظهارنظرها برخي برخالف در توضيحي ذكر اير، ران اي به تحويلي هواپيماهاي بودن يشود) مربوط و... كشور بانكي نظام در زيرساختاري است. گرفته قرار
  كار اهها درمانگ عربستان، در ايراني اناي بيمارست
  در تفاهم يك نه برجام كه نكرده 5اعالم +1 هاي
  طر داد. خواهد ارائه مكه مدينه شهرهاي در سيار اي اه پايگه بيشتري سرعت سهولت موجب اصالحيه اين داخلي، هاي كت اصوالشر رسد. مي نظر به مفيد خصوص اين با مرتبط تحريمي مانع با اكنون هم كشور بانكي سيستم قابل تعداد با مذاكره كشورها: ساير با
  همكاري جانبه» «چند سندي بلكه آمريكا ايران ميان دوجانبه بهداشت حوزه نياز مورد پيشرفته اقالم تامين براي ايمني زمينه در همكاري جهت كشورها از
  توجهي سفارش دريافت از پس مسافربري هواپيماهاي سازنده يباشد. نم مواجه برجام هستهيي
  موضوع جامعه متحد ملل سازمان امنيت شوراي تاييد مورد يشود. كشور درمان نوع به بسته خريدار با منعقده قرارداد مفاد براساس حوزه، اين در آموزشي دورههاي برگزاري هيي
  هست گسترش بر آذربايجان ايران دفاع وزراي مركزي، بانك از دريافتي اطالعات آخرين
  براساس مسووليت برجام هاي طر همه كه است المللي
  بين خريد كانال فعاليت روند برجام: خريد كانال تحوالت نوع، (ازجمله آن در شده شبيني پي امكانات هواپيما بانكي شبكه ،1395 سال پايان تا برجام اجراي تاريخ از مطابق يي هسته ايمني مجهز مركز تجهيز در كردند
  مشاركت تاكيد دفاعي
  روابط كامل اجراي طريق از آن از حراست براي
  مشتركي ماه چند طي داشته ادامه مستمر شكلي به برجام آغاز را هواپيما ساخت فرآيند ها)، صندل چيدمان تعداد كرده ايجاد دنيا انك 249 با كارگزاري 407رابطه كشور تهران، در هيي هست ايمني همايش برگزاري برجام،
  بند سپهبد از رسمي استقبال مراسم انجام از
  پس ازجمله 1+5 اعضاي ساير دارند. عهده به خود
  تعهدات سوي از آذربايجان جمهوري دفاع وزير اف حسن نياز مورد اقالم صدور براي درخواست تعداد گذشته چند تا ماه چندين از است ممكن روند اين كه يكنند اعتبارات گشايش فقره 99936 مدت اين طي است. توانايي افزايش منظور به نياز مورد اعتبارات
  تخصيص جمهوري با موضع هم امر اين در اروپايي كشورهاي به ايران به آنها فروش برجام، از قبل تا كشور(كه صنايع حوزه در همكاري بوشهر، اتمي نيروگاه هستهيي
  ايمني احترام اداي كشورمان دفاع وزير دهقان سردار ساخت زمان در باشد. متفاوت شرايط- به بسته سال- 16871فقره قالب در تجاري خدمات ارائه
  اسنادي هستند. ايران اسالمي اتحاديه يمهاي تحر امنيت شوراي هاي مه قطعنا موجب هوايي خط است ممكن هواپيما شدن آماده هنگام آموزشي خدمات ارائه تجهيزات تامين
  پشتيباني دفاع گمنام شهداي به آذربايجان جمهوري دفاع وزير برات سفارش ثبت فقره 1866 اسنادي، اعتبار
  گشايش اين است. رسيده تصويب به بود) ممنوع مطلقا اروپايي تغيير يا مالي مشكالت ازجمله داليلي به شدهنده سفار ارزش كه شده صادر ارزي حواله 90208قره اسنادي واحد دو ساخت متر مه همه از نيروگاهي حوزه
  در ايران المي اس جمهوري دفاع وزراي مذاكرات غيربرجامي
  مقدس، موانع مشكالت ج) شد ذكر اين از پيش كه زرد كيك بر عالوه تها درخواس قرارداد، مفاد به استناد با خود، تجاري اي ه سياس دالر ميليارد 38 از بيش مذكور تجاري خدمات دالري مگاوات هزار ظرفيت به كدام هر اتمي انرژي
  نيروگاهي در دهقان سردار شد. برگزار آذربايجان جمهوري
  و اجراي مسير در غيربرجامي موانع ها لش چا دو هاي پيوستگ اشتراكات به اشاره با مذاكره اين نياز مورد پيشرفته فناوري با كاالهايي اقالم به مربوط شرايطي چنين در كند. لغو را خود خريد درخواست اسنادي، اعتبار گشايش دالر ميليارد 17.74 شامل بوده موارد از برخي در است جريان در بوشهر، ساختگاه
  در يمها تحر آمريكا، اوليه يمهاي تحر ازجمله برجام بوده خودروسازي فوالد داروسازي، معدني، صنايع در يا قرارداد قالب در مختلف اسناد امضاي به
  منتهي فرهنگي، تمدني، هاي وزه در آذربايجان ايران ملت كه يكند اعالم خود خريداران ساير به سازنده شركت دالر ميليارد 16.62 اسنادي برات دالر ميليارد
  69/3 ويژه گروه تهاي محدودي اي، غيرهست هاي محدودي هاي درخواس از ديگري تعداد مدت اين طي است. بسيار تاريخ در شده ذكر مشخصات با هواپيمايي چنين توجه قابل موارد جمله از است. گرديده تفاهم
  يادداشت جهان در نظير كم پديده يك كه قومي تاريخي ديني، هاي داراي آزادسازي چارچوب در است. ارزي
  حواله افراد مشكل رانهراسي اي فضاي )FATF( مالي
  اقدام برجام خريد كانال كارگروه در ايراني تاي شرك از واصله تحويل آماده عادي قراردادهاي تحويل زمان از اهتر كوت مسدود وجوه از دالر 21يارد ميل آزادسازي بر عالوه كشور جانب از يورو ميليون پنج حدود در مبلغي
  اختصاص كشور دو رهبران متعدد ديدارهاي كرد: تصريح
  است، منفعت ها تحريم از كه خارجي داخلي هاي بنگا
  و است، ذكر شايان است. بررسي دست در رسيده ثبت به آمادگي تمايل ديگري هوايي خط چنانچه باشد مي مشترك اقدام برنامه زماني فاصله در كشورمان شده كشورمان در هيي هست ايمني تقويت امر به اروپا
  اتحاديه فرهنگي اقتصادي سياسي، ابعاد در فيمابين
  تعامالت روند مسير در را مشكالتي همچنان و... يدند بر دهقان سردار دارد. مناسبات صعودي روند از نشان در نگري آينده منظور به كشورمان اتمي انرژي سازمان شده تسريع موعد در شده ساخته هواپيماي باشد، داشته شدن اجرايي تاريخ از برجام انعقاد تا ژنو) موقت (توافق هاي كت شر ميان مناقصه برگزاري كار اخيرا كه باشد مي با كه يكند ايجاد پسابرجام فضاي از بهينه برداري بهره كيك تن 950 حدود خريد دنبال به اوليه مواد تامين هماهنگي با مشاور مجري شركت تعيين
  اروپايي دفاعي-نظامي حوزه در روند اين است شايسته افزود: بسياري در موضوع اين شد. خواهد جديد متقاضي تحويل از دالر 7.52يليارد بر بالغ 1395 سال پايان تا
  برجام قبلي، هاي زارش در موارد اين مبسوط شرح به عنايت هنوز كه باشد مي ساله يي دوره طي قزاقستان از زرد است رايج امري هوانوردي، صنعت در ازجمله معامالت از در كشورمان ايمني نظام مركز نمايندگان حضور
  و عوامل ندهيم اجازه باشد داشته صعودي روند نيز دالر ميليارد آزادسازي3.9 كه شده آزاد كشور ارزي
  منابع يشود. خودداري توضيحات مجدد تكرار
  از آن درخصوص خريد كانال طرف كشورهاي كليه موافقت يشود نم تلقي هواپيما بودن «مرجوعي» معناي به تنها نه ذكر شايان باشد. اخير 3ماهه به مربوط مبلغ اين از رسيد. پايان به
  بروكسل كنند. مخدوش را روند اين
  بيروني تسنيم
  عكس:
70 تن آب سنگين به روسيه و امريكا فروخته شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/28
70 تن آب سنگين به روسيه و امريكا فروخته شد
آخرين اقدامات پسا برجامي از سوي وزارت امور خارجه تشريح شد


ادامه از صفحه اول|

پروژه مدرن‌سازي رآكتور آب سنگين اراك طبق برنامه ادامه دارد. بازطراحي مفهومي رآكتور توسط متخصصين كشورمان به پايان رسيده و همزمان قرارداد مشاوره‌ بازطراحي با چين مذاكره و در روز 24فروردين 1396 با ملحوظ شدن كليه ملاحظات سازمان انرژي اتمي ايران نهايي و در پكن امضا گرديد. مذاكره بر سر تعيين نوع سوخت رآكتور مذكور با طرف چيني درحال انجام است و در اسفند 1395 متخصصان دو كشور به صورت متقابل از مراكز سوخت يكديگر بازديد كردند. طراحي مراحل بعدي پروژه توسط متخصصان داخلي براساس جدول زمان‌بندي و پيش‌بيني شده درحال انجام است.

كارخانه توليد آب سنگين همچنان به فعاليت خود با ظرفيت كامل ادامه مي‌دهد. به منظور ايفاي تعهد جمهوري اسلامي ايران مبني بر عرضه محصول مازاد بر 130تن در بازارهاي بين‌المللي و فروش محصول توليدي، شناسايي مشتري‌هاي بالقوه اروپايي و آسيايي و مذاكره با خريداران درحال انجام است. لازم به ذكر است تاكنون مقدار 70تن آب سنگين توليدي كشورمان به روسيه و آمريكا فروخته شده است.

در فردو ضمن حفظ كليه زير ساخت‌ها، تجهيزات و تاسيسات و سانتريفيوژهاي موجود در يك بال سايت كه به معني حفظ ظرفيت راهبردي فردو است، پروژه جداسازي ايزوتوپ‌هاي پايدار به روش سانتريفيوژ (طبق بند 1/46 برجام) پس از انجام مذاكرات فني و تخصصي با دولت روسيه مورد تفاهم واقع شده است. قرارداد فاز مطالعاتي(تحقيق و توسعه) اين پروژه در تاريخ 30دي 1395 امضا شد و درحال حاضر در دست اجراست.

تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با هدف راستي‌آزمايي انجام تعهدات از سوي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب توافقنامه و پروتكل الحاقي (كه به صورت داوطلبانه اجرا مي‌شود) طبق برنامه از پيش تعيين شده و بدون هيچ مشكل خاصي ادامه دارد. اين تعاملات شامل تهيه اظهاريه‌هاي مربوطه، پاسخ به مكاتبات و سوالات آژانس، ارائه دسترسي‌هاي متعارف، برگزاري جلسات هماهنگي با نمايندگان آژانس و تكميل فرم‌هاي حسابرسي مواد هسته‌يي مي‌باشد. در آخرين گزارش مديركل آژانس به شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (GOV/2017/10) كه در تاريخ 6 اسفند 1395 منتشر شد، مديركل آژانس اجراي كامل تعهدات از سوي ايران وفق برجام را گواهي و بار ديگر بر پايبندي ايران به كليه تعهدات خود تاكيد كرده است.

درخصوص ذخاير كيك زرد، عمليات اكتشاف، استخراج و فرآوري كيك زرد از كليه منابع داخلي بدون هيچگونه محدوديتي و با قوت ادامه دارد. اين عمليات با تجهيزات جديدي كه بخشي از آن در 20فروردين 1396 توسط رياست محترم جمهوري به بهره‌برداري رسيد با سرعت مضاعفي در جريان است. از ديگر تحولات مهم طي3ماهه گذشته، خريد حدود 137تن كيك زرد از روسيه است. خريد اين محموله كه با تاييد كانال خريد برجام صورت گرفت اهميت زيادي از حيث افزايش ذخاير راهبردي مواد خام مورد نياز براي تداوم و گسترش برنامه صلح‌آميز هسته‌يي كشورمان دارد. بدين ترتيب مجموع كيك زرد وارد شده در فضاي پسابرجام (پس از روز توافق تاكنون)، به حدود 360تن بالغ گرديده است كه در كل سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بي‌سابقه مي‌باشد.

در همين دوره زماني، بخشي از اورانيوم غني‌شده 20درصدي كه در روسيه به امانت گذاشته شده بود با اعلام نياز از سوي سازمان انرژي اتمي به منظور توليد صفحات سوخت براي رآكتور تحقيقاتي تهران براساس مفاد برجام به كشور بازگردانده شد.

در ارتباط با ذخاير اورانيوم غني شده، جمهوري اسلامي ايران تعهد خود مبني بر رعايت سقف 300كيلوگرم UF6 غني شده يا معادل آن در ساير اشكال شيميايي را رعايت كرده است. براساس مذاكرات فشرده و طولاني صورت گرفته در سال 1395 پس از تامين نظرات جمهوري اسلامي ايران در رابطه با نحوه محاسبه ذخاير 300كيلوگرم، كار پاك‌سازي رسوبات غيرقابل استفاده موجود در واحد باز تبديل كارخانه UCF اصفهان(EUPP) با هماهنگي آژانس آغاز شد. ضمنا براساس توافق صورت گرفته در قالب كميسيون مشترك برجام هر اورانيوم غني شده‌يي در هر شكلي(صفحه سوخت، اهداف مورد استفاده براي توليد راديو دارو و راديو ايزوتوپ‌ها و...) كه اندكي پرتودهي شده باشد از شمول محاسبه در سقف 300كيلو ذخاير كشور معاف مي‌شود. فرآيند پاك‌سازي رسوبات غيرقابل بازيابي فوق طي 120روز به پايان خواهد رسيد.

در ادامه روند رو به رشد همكاري‌هاي بين‌المللي، از جمله در راستاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پيوست شماره 3 برجام در حوزه صلح‌آميز هسته‌يي و با هدف بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در اين توافق، سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران به تلاش‌هاي خود در جهت تعميق و تثبيت همكاري‌ با كشورهاي صاحب اين فناوري ادامه مي‌دهد. در اين روند، بازديدهاي متقابل در سطوح مختلف، مذاكرات و ملاقات‌هاي متعدد و امضاي اسناد همكاري در دستور كار قرار گرفته است.

همكاري با ساير كشورها: مذاكره با تعداد قابل توجهي از كشورها جهت همكاري در زمينه ايمني هسته‌يي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در اين حوزه، مشاركت در تجهيز مركز مجهز ايمني هسته‌يي مطابق بند 3 برجام، برگزاري همايش ايمني هسته‌يي در تهران، تخصيص اعتبارات مورد نياز به منظور افزايش توانايي ايمني هسته‌يي نيروگاه اتمي بوشهر، همكاري در حوزه پشتيباني و تامين تجهيزات و ارائه خدمات آموزشي در حوزه نيروگاهي و از همه مهم‌تر ساخت دو واحد نيروگاهي انرژي اتمي هر كدام به ظرفيت هزار مگاوات در ساختگاه بوشهر، در جريان است و در برخي از موارد منتهي به امضاي اسناد مختلف در قالب قرارداد يا يادداشت تفاهم گرديده است. از جمله موارد قابل توجه اختصاص مبلغي در حدود پنج ميليون يورو از جانب اتحاديه اروپا به امر تقويت ايمني هسته‌يي در كشورمان مي‌باشد كه اخيرا كار برگزاري مناقصه ميان شركت‌هاي اروپايي و تعيين شركت مجري و مشاور با هماهنگي و حضور نمايندگان مركز نظام ايمني كشورمان در بروكسل به پايان رسيد.

 بخش دوم

آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم‌ها

كاركرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادي، رفع موانع و محدوديت‌هاي گسترده ناشي از «تحريم‌هاي هسته‌اي» بوده و مي‌باشد. متعاقب اجرايي شدن برجام، تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌يي عليه ايران رفع و در نتيجه آن، گشايش‌هاي قابل ملاحظه‌يي حاصل شد و روند بازگشت به شرايط عادي آغاز گرديد. اين روند همچنان و به صورت مستمر ادامه دارد.

در گزارش‌هاي 3‌ماهه قبلي خصوص در گزارش 3ماهه چهارم كه همزمان با سالگرد اجراي برجام تهيه و ارائه شد، گشايش‌ها و تحولات عمده در حوزه رفع تحريم‌ها، با استناد به آمار و اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و اقتصادي، به تفصيل تشريح شد. انعكاس آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌ها در گزارش‌هاي 3‌ماهه وزارت امور خارجه عمدتا به منظور تبيين ملموس‌تر گشايش‌ها و مقايسه شرايط قبل و پس از اجراي برجام با تكيه بر آمارهاي رسمي و با هدف فراهم كردن امكان ارزيابي دقيق‌تر روند اجراي اين تفاهم توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت.

همانطور كه در گزارش‌هاي پيشين اشاره شد، تحريم‌هاي غيرقانوني و ناعادلانه هسته‌يي كه با هدف فلج كردن اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وضع شده بود، عمدتا بر 3 حوزه اصلي و چندين حوزه فرعي متمركز بود. 3 حوزه اصلي مورد اشاره عبارت بود از حوزه نفت و گاز، حوزه حمل و نقل و حوزه بانكي و مالي و حوزه‌هاي فرعي نيز شامل آب و برق، صنعت و تجارت، بهداشت و درمان، كشاورزي و... بوده است. در گزارش‌هاي قبلي با تكيه بر آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي كشور تاكيد شد كه بخش اعظم تحريم‌ها در تمامي حوزه‌هاي اصلي و فرعي مورد اشاره و البته در چارچوبي كه در برجام مورد توافق قرار گرفته بود، رفع شده و طي 3‌ماهه اخير روند مزبور ادامه يافته است.

اكنون پس از گذشت بيش از يك سال از اجراي برجام و با عنايت به ثبات نسبي در حوزه رفع تحريم‌ها، تداوم شرايط تشريح شده در گزارش‌هاي 3‌ماهه اول تا چهارم، عدم دريافت گزارش جديدي از سوي دستگاه‌ها مبني بر بازگشت موانع گذشته و تاكيد دستگاه‌ها بر تداوم روند بهبود شرايط و رفع موانع، اين گزارش و گزارش‌هاي آتي 3‌ماهه وزارت امور خارجه بر تشريح «روند اجراي برجام» يعني آنچه كه «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» وزير امور خارجه را موظف بر انجام آن كرده است، متمركز خواهد بود. بنابراين در حوزه رفع تحريم‌ها صرفا تشريح آخرين تحولات در حوزه رفع موانع تحريمي مورد توجه قرار خواهد گرفت و عندالزوم، برخي آمارهاي مرتبط ( به خصوص در حوزه‌هاي حساس يا بخش‌هايي كه همچنان درگير برخي چالش‌ها هستند) ارائه خواهد شد. بديهي است، دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي همچنان و بنابر وظيفه ذاتي خود، موظف به پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي درخصوص عملكرد خود و ارسال آمار و اطلاعات مورد نياز نمايندگان محترم خواهند بود.

با عنايت به توضيحات فوق، تحولات سه‌ماهه اخير در حوزه رفع تحريم‌ها، به شرح زير مي‌باشد:

تحولات در حوزه بانكي و مالي: پس از اجراي برجام، تحولات و گشايش‌هاي وسيع و قابل توجهي در حوزه مالي و بانكي رخ داده كه موجب خروج قطعي نظام بانكي و مالي از مرحله بحراني و بن‌بست دوران تحريم شده است. همان‌گونه كه در گزارش‌هاي پيشين مورد اشاره قرار گرفت با وجود تداوم برخي مشكلات و محدوديت‌ها در اين حوزه (كه عمدتا مرتبط با برجام نبوده و به عوامل ديگري مانند تحريم‌هاي اوليه و غيرهسته‌يي آمريكا، قوانين انضباطي مرتبط با پولشويي، مشكلات زيرساختاري در نظام بانكي كشور و... مربوط مي‌شود) سيستم بانكي كشور هم اكنون با مانع تحريمي مرتبط با موضوع هسته‌يي و برجام مواجه نمي‌باشد.

براساس آخرين اطلاعات دريافتي از بانك مركزي، از تاريخ اجراي برجام تا پايان سال 1395، شبكه بانكي كشور 704 رابطه كارگزاري با 249بانك دنيا ايجاد كرده است. طي اين مدت 99936فقره گشايش اعتبارات اسنادي و ارائه خدمات تجاري در قالب 17861فقره گشايش اعتبار اسنادي، 1866فقره ثبت سفارش برات اسنادي و 80209 فقره حواله ارزي صادر شده كه ارزش دلاري خدمات تجاري مذكور بيش از 38ميليارد دلار بوده و شامل 17.74ميليارد دلار گشايش اعتبار اسنادي، 96/3ميليارد دلار برات اسنادي و 16.62ميليارد دلار حواله ارزي است. در چارچوب آزادسازي دارايي‌هاي كشور علاوه بر آزادسازي 12ميليارد دلار از وجوه مسدود شده كشورمان در فاصله زماني برنامه اقدام مشترك (توافق موقت ژنو) تا انعقاد برجام از تاريخ اجرايي شدن برجام تا پايان سال 1395 بالغ بر25.7ميليارد دلار از منابع ارزي كشور آزاد شده كه آزادسازي9.3ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به 3‌ماهه اخير مي‌باشد. شايان ذكر است، انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و ساير درآمدهاي صادراتي در اروپا و آسيا از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانك‌هاي مركزي و نيز حساب‌هاي موجود نزد تعدادي از بانك‌هاي تجاري خريداران نفت در اروپا و آسيا استمرار دارد.

تحولات در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي: تحريم‌هاي مربوطه در اين حوزه كاملا رفع شده و گزارشي از اينكه كشور با مانع عمده‌يي در توليد، صادرات يا انتقال عوايد حاصله از فروش نفت مواجه باشد، دريافت نشده است. براساس آخرين آمار دريافت شده از وزارت نفت، ميانگين توليد نفت خام و ميعانات گازي كشور در سال 1395 به بيش از 4ميليون و 337 هزار بشكه در روز رسيده است كه 31درصد نسبت به قبل از برجام رشد نشان مي‌دهد. ميانگين توليد گاز طبيعي نيز با 23درصد افزايش نسبت به قبل از برجام بيش از 781ميليون متر مكعب در روز است.

روند افزايش صادرات نفت خام كشور پس از اجراي برجام مطابق با اهداف از پيش تعيين شده، ادامه دارد. ميانگين صادرات روزانه نفت خام و ميعانات گازي كشور در سال 1395 حدود 2ميليون و 639 هزار بشكه در روز بوده كه بيش از 2برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزايش داشته است. درآمد كشور از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1395 بالغ بر 34ميليارد دلار بوده است. مبالغ حاصل از صادرات نفت خام از طريق بانك‌هاي مختلف بين‌المللي دريافت مي‌شود.

تحولات در حوزه حمل‌ونقل: پس از اجراي برجام كليه تحريم‌هايي كه مرتبط با موضوع هسته‌يي بر حوزه حمل‌ونقل وضع شده بودند، برطرف شده و گزارشي مبني بر وجود مانع عمده‌يي مرتبط با برجام در اين حوزه دريافت نشده است. روند نهايي شدن و اجراي بسياري از توافق‌ها و تفاهم‌هايي كه طي يك سال نخست اجراي برجام قطعي شده بود به شكل قابل قبولي ادامه دارد.

در ماه‌هاي اسفند 1395 و فروردين 1396 دومين و سومين فروند از هواپيماهاي ايرباس كه از نوع پيشرفته A330 هستند، تحويل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) شده و عملياتي شدند. پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 1396 حداقل 4 فروند ديگر از هواپيماهاي ايرباس و حداقل يك فروند هواپيماي بويينگ تحويل هما شود. همچنين قرارداد نهايي خريد 20فروند هواپيماي ATR72-600 بين هما و شركت سازنده امضا شد و قرار است 4 فروند از اين هواپيماها طي يك ماه آينده و تعدادي ديگر تا پايان سال 2017 تحويل شود.

علاوه بر موارد ذكر شده طي يك ماه اخير مذاكرات شركت هواپيمايي آسمان با شركت بويينگ به تفاهم نهايي منتهي شد كه بر اساس آن قرار است، تعداد 30فروند هواپيماي بويينگ 737 مكس اس (قابل افزايش تا 60 فروند) كه از جديدترين و مدرن‌ترين توليدات شركت بويينگ مي‌باشد به تدريج و از سال 2019 به هواپيمايي آسمان تحويل شود.

با توجه به طرح پاره‌يي ابهام‌ها مبني بر «مرجوعي» بودن هواپيماهاي تحويلي به ايران‌اير، ذكر توضيحي در اين خصوص مفيد به نظر مي‌رسد. اصولاشركت‌هاي سازنده هواپيماهاي مسافربري پس از دريافت سفارش و براساس مفاد قرارداد منعقده با خريدار و بسته به نوع هواپيما و امكانات پيش‌بيني شده در آن (ازجمله نوع، تعداد و چيدمان صندلي‌ها)، فرآيند ساخت هواپيما را آغاز مي‌كنند كه اين روند ممكن است از چندين ماه تا چند سال- بسته به شرايط- متفاوت باشد. در زمان ساخت و هنگام آماده شدن هواپيما ممكن است خط هوايي سفارش‌دهنده به دلايلي ازجمله مشكلات مالي يا تغيير سياست‌هاي تجاري خود، و با استناد به مفاد قرارداد، درخواست خريد خود را لغو كند. در چنين شرايطي شركت سازنده به ساير خريداران خود اعلام مي‌كند كه چنين هواپيمايي با مشخصات ذكر شده و در تاريخ بسيار كوتاه‌تر از زمان تحويل قراردادهاي عادي آماده تحويل مي‌باشد و چنانچه خط هوايي ديگري تمايل و آمادگي داشته باشد، هواپيماي ساخته شده در موعد تسريع شده تحويل متقاضي جديد خواهد شد. اين موضوع در بسياري از معاملات ازجمله در صنعت هوانوردي، امري رايج است و نه تنها به معناي «مرجوعي» بودن هواپيما تلقي نمي‌شود بلكه فرصت و امتيازي براي خريدار بعدي خواهد بود كه هواپيماي سفارشي خود را زودتر از موعد تحويل گيرد. اين امر به خصوص در مورد خطوط هوايي كشورمان كه به علت تحريم‌هاي ظالمانه و طولاني مدت (قريب 40سال) از خريد هواپيماي مسافربري «نو» محروم شده بودند، امتيازي مضاعف محسوب مي‌شود. شايان ذكر است، مجموع ساعات پرواز هواپيماي ايرباس A330 تحويل داده شده به ايران‌اير (كه به دليل سفارش اوليه توسط يك شركت هواپيمايي از آمريكاي لاتين، محور فضاسازي اخير قرار گرفته بود) 11ساعت بوده كه اين زمان نيز براي موارد آموزشي و پروازهاي آزمايشي متداول و مرسوم قبل از تحويل نهايي هواپيما به ايران صورت گرفته است. خارج شدن نام 3شركت ايراني از فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا: متعاقب مذاكرات و پيگيري‌هاي مستمر حقوقي و سياسي «شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت»، «شركت نكا نوين»‌، و «شركت تجاري وست‌سان» به موجب فرآيند مرور اداري از فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا خارج شدند. خاطرنشان مي‌كند، قرار بود اين شركت‌ها 8 سال بعد از روز توافق برجام از فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا خارج شوند.

حذف نام اشخاص حقوقي ايراني از فهرست اشخاص تحت كنترل و مراقبت سازمان كنترل صادرات بريتانيا: سازمان كنترل صادرات بريتانيا در دوره تحريم و به عنوان دستورالعمل رسمي براي صادر‌كنندگان برخي اقلام استراتژيك به ايران و جهت حصول اطمينان از كاربري نهايي اين قبيل كالاها، فهرستي موسوم به «فهرست ايران» تهيه كرده بود كه براساس دستورالعمل مترتب بر آن، صادر‌كنندگان مقيم بريتانيا موظف بودند براي صدور كالاهاي مزبور به ايران و حتي صدور بسياري از كالاهايي كه در شرايط عادي نياز به كسب مجوز صادرات ندارد از مراجع رسمي اين كشور مجوز كسب كنند. در پي تحولات مبتني بر برجام و برداشته شدن بخش عمده تحريم‌هاي موضوعي و نيز رفع تحريم از اغلب اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ 2/1/1396 «فهرست ايران» لغو شد.

اصلاح مقررات مربوط به صادرات تجهيزات پزشكي و اقلام كشاورزي به ايران از سوي آمريكا: وزارت خزانه‌داري آمريكا در تاريخ 14بهمن 1395 اطلاعيه‌يي را مبني بر اصلاح فهرست تجهيزات پزشكي كه صادرات آنها به ايران مستلزم اخذ مجوز خاص است، منتشر كرد. هر چند اصلاح مقررات مذكور ارتباط مستقيمي به برجام و تعهدات آمريكا در اين خصوص ندارد اما صدور اين اطلاعيه تحت تاثير شرايط و فضاي پسابرجام است. بررسي اصلاحات انجام شده در فهرست فوق‌الاشاره بيانگر نوعي تغيير رويكرد از لحاظ مقررات داخلي آمريكا نسبت به صدور تجهيزات پزشكي و اقلام كشاورزي به ايران است، بدين معنا كه تا پيش از اين وزارت خزانه‌داري آمريكا فهرستي از اقلام پزشكي «مجاز» جهت صادرات به ايران را منتشر مي‌كرد اما با اصلاح مقررات جديد، فهرست اقلامي را كه نيازمند صدور مجوز خاص مي‌باشد، منتشر كرده است بنابراين ساير اقلام مجاز تلقي مي‌شود. برخلاف برخي اظهارنظرها و فضاسازي‌هاي زودهنگام داخلي، اين اصلاحيه موجب سهولت و سرعت بيشتري براي تامين اقلام پيشرفته مورد نياز حوزه بهداشت و درمان كشور مي‌شود.

تحولات كانال خريد برجام: روند فعاليت كانال خريد برجام به شكلي مستمر ادامه داشته و طي چند ماه گذشته تعداد 6 درخواست براي صدور اقلام مورد نياز صنايع كشور(كه تا قبل از برجام، فروش آنها به ايران به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي مطلقا ممنوع بود) به تصويب رسيده است. اين درخواست‌ها علاوه بر كيك زرد كه پيش از اين ذكر شد مربوط به اقلام و كالاهايي با فناوري پيشرفته مورد نياز در صنايع معدني، داروسازي، فولاد و خودروسازي بوده است. طي اين مدت تعداد ديگري از درخواست‌هاي واصله از شركت‌هاي ايراني در كارگروه كانال خريد برجام به ثبت رسيده و در دست بررسي است. شايان ذكر است، سازمان انرژي اتمي كشورمان به منظور آينده نگري در تامين مواد اوليه به دنبال خريد حدود 950تن كيك زرد از قزاقستان طي دوره‌يي 3‌ساله مي‌باشد كه هنوز موافقت كليه كشورهاي طرف كانال خريد درخصوص آن اخذ نشده است. اين موضوع همچنان در مرحله رايزني و مذاكره است و در نشست آتي كميسيون مشترك برجام نيز مطرح و پيگيري خواهد شد.

آخرين وضعيت فهرست‌هاي تحريمي هسته‌اي: در چارچوب لغو تحريم‌هاي مرتبط هسته‌يي وفق برجام، مجموعا تعداد 611 (با لحاظ كردن 3شركتي كه طي 3ماه اخير از فهرست تحريمي اتحاديه اروپا خارج شدند) شخص و نهاد ايراني به همراه 303فروند هواپيما، نفتكش و كشتي ثبت شده در ايران (مجموعا 914مورد) همزمان با اجرايي شدن برجام و طي يك سال اخير از فهرست 3گانه تحريم‌هاي هسته‌يي شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند.

برگزاري كميسيون مشترك: نشست آتي كميسيون مشترك برجام در تاريخ 5 ارديبهشت 1396 در شهر وين برگزار خواهد شد. شايان ذكر است براساس برجام، كميسيون مشترك هر 3ماه يك بار با حضور جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان اتحاديه اروپايي و كشورهاي 1+5 به منظور بررسي روند اجراي برجام و بحث و تبادل نظر در مورد مشكلات و موانع احتمالي، تشكيل جلسه مي‌دهد. جلسه قبلي كميسيون مشترك در تاريخ 21دي 1395 برگزار شده بود. بخش سوم

موانع و چالش‌ها

همان‌گونه كه در گزارش‌هاي 3‌ماهه اول تا چهارم مورد تاكيد قرار گرفت از زمان اجرايي شدن برجام در تاريخ 26دي ‌ماه 1394 با وجود گشايش‌هاي عمده‌يي كه صورت گرفته است، كوتاهي‌ها و بدعهدي‌ها از سوي آمريكا و برخي طرف‌هاي مقابل در برجام، تحريم‌هاي باقي مانده غيرهسته‌اي، به همراه دسته‌يي از موانع و مشكلات فني در حوزه مراودات مالي و بانكي موجب شده تا سرعت تحقق گشايش‌هاي ناشي از برجام با وضعيت مطلوب فاصله داشته باشد. وزارت امور خارجه بنا بر وظايف محوله و ذاتي خود، از يك سو با تلاش شبانه‌روزي طرف مقابل را وادار به اجراي تعهدات خود كرده و از سوي ديگر تمامي تحولات را رصد و هر گونه تاخير و تعلل يا بدعهدي طرف‌هاي برجام را بلافاصله به مراجع و نهادهاي ذي‌صلاح به ويژه به هيات عالي نظارت بر برجام منعكس مي‌كند. متعاقبا تصميمات و دستورات هيات نظارت توسط وزارت امور خارجه يا ساير نهادهاي ذيربط مورد اجرا واقع مي‌گردد.

در گزارش‌هاي 3ماهه پيشين به تفصيل به موانع و چالش‌هاي پيش روي اجراي برجام پرداخته شده كه بخش عمده آنها كماكان برقرار هستند. در گزارش حاضر صرفا به چالش‌هايي كه طي 3ماهه اخير روند اجراي برجام را متاثركرده است، اشاره خواهد شد:

الف) افزودن تعدادي از اشخاص ايراني به فهرست تحريم‌هاي آمريكا به بهانه آزمايش موشكي ايران

در تاريخ 15بهمن 1395 دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا (اوفك) به بهانه آزمايش موشكي ايران و با ادعاي مقابله با به‌اصطلاح فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده ايران در منطقه مجموعا 13شخص حقيقي و حقوقي ايراني را به همراه 12شخص حقيقي و حقوقي از ساير كشورها در فهرست تحريم‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريكا قرار داد. در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 نيز وزارت امور خارجه آمريكا تعداد 11شركت خارجي ديگر (10شركت چيني و يك شركت اماراتي) را به بهانه همكاري جهت تهيه و تامين قطعات مورد نياز براي صنايع موشكي ايران در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد.

در واكنش به افزودن اشخاص جديد ايراني به فهرست تحريم‌هاي آمريكا، وزارت امور خارجه ايران علاوه بر اعتراض رسمي به اين اقدام آمريكا و مكاتبه و هشدار به طرف‌هاي ذي‌ربط برجام، تعداد 15شركت آمريكايي را به دليل مشاركت در جنايات رژيم صهيونيستي و سلب حقوق مردم فلسطين به خصوص در ساخت غيرقانوني شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين تحريم كرد. وضع اين تحريم‌ها علاوه بر جنبه نمادين و افشاگري عليه جنايات رژيم صهيونيستي، حيثيت و اعتبار شركت‌هاي مزبور را براي كار در ساير نقاط جهان و به ويژه جهان اسلام زير سوال مي‌برد و توجه جهانيان را به مشاركت شركت‌هاي آمريكايي در فعاليت‌هاي تروريستي و همكاري آنها با رژيم صهيونيستي جلب مي‌كند. ب) شروع به كار هيات حاكمه جديد آمريكا

موضع رسمي و اعلامي هيات حاكمه جديد آمريكا نسبت به برجام آن است كه درحال بررسي و ارزيابي اين توافق مي‌باشد ولي در طول دوره ارزيابي به تعهدات برجامي خود پايبند خواهد بود. در عين حال تكرار اظهارات و مواضع ضد برجامي از سوي مقامات آمريكايي كه مغاير با تعهدات دولت ايالات متحده آمريكا وفق برجام محسوب مي‌شود، ترديدهايي را در مورد جديت اين كشور در ايفاي كامل و با حسن نيت تعهداتش ايجاد كرده است.

جمهوري اسلامي ايران از طرق مختلف ازجمله مكاتبه با هماهنگ‌كننده برجام، صراحتا به كليه طرف‌هاي 1+5 اعلام نكرده كه برجام نه يك تفاهم دوجانبه ميان ايران و آمريكا بلكه سندي «چند جانبه» و مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد و جامعه بين‌المللي است كه همه‌ طرف‌هاي برجام مسووليت مشتركي براي حراست از آن از طريق اجراي كامل تعهدات خود به عهده دارند. ساير اعضاي 1+5 و ازجمله كشورهاي اروپايي در اين امر هم موضع با جمهوري اسلامي ايران هستند. ج) مشكلات و موانع غيربرجامي

 چالش‌ها و موانع غيربرجامي در مسير اجراي برجام ازجمله تحريم‌هاي اوليه آمريكا، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي غيرهسته‌اي، محدوديت‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) فضاي ايران‌هراسي مشكل افراد و بنگاه‌هاي داخلي و خارجي كه از تحريم‌ها منفعت مي‌بردند و... همچنان مشكلاتي را در مسير و روند بهره‌برداري بهينه از فضاي پسابرجام ايجاد مي‌كند كه با عنايت به شرح مبسوط اين موارد در گزارش‌هاي قبلي، از تكرار مجدد توضيحات خودداري مي‌شود.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/28
روي موج خبر


 وزارت اطلاعات به هيچ جريان سياسي وابسته نيست

پاد| وزير اطلاعات گفت: اين وزارتخانه فارغ از هرگونه تمايلات سياسي و جناحي و فقط در راستاي مصالح، امنيت و آرامش جامعه انجام وظيفه مي‌كند.

سيد محمود علوي ديروز در شوراي اداري استان اردبيل افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات در انجام تكاليف و وظايف محوله تمايلات جناحي، قومي و سياسي را دخالت نمي‌دهند و به‌طور صرف براساس موازين شرع مقدس اسلام و در چارچوب قانون با رعايت اخلاق اسلامي در تامين امنيت جامعه نقش‌آفريني مي‌كنند.

وي با بيان اينكه وزارت اطلاعات براساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب فعاليت مي‌كند، اظهار كرد: جذب حداكثري و دفع حداقلي راهبرد اساسي اين نهاد است. ماموريت لاريجاني به كميسيون عمران براي پيگيري حادثه سيل

صدا وسيما| رييس مجلس شوراي اسلامي به كميسيون عمران ماموريت رفته تا حادثه سيل اخير در پنج استان غربي و شمال غربي كشور را پيگيري كند.

علي لاريجاني در جلسه علني ديروز با اشاره به سيل اخير در استان‌هاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، كردستان، كرمانشاه و زنجان كه تخريب زيادي به دنبال داشت، گفت: لازم است به دنبال اين حادثه دستگاه‌هاي اجرايي همان‌طوري كه رهبر معظم دستور دادند با شدت و تمام قوا تلاش كنند كه آن را كنترل و به آسيب‌ديدگان كمك كرده و براي جبران خسارات به وجود آمده راه‌حلي سنجيده شود. بيستمين اجلاس كميسيون همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان

ايرنا| بيستمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان در تاريخ‌هاي 28 و 29 فروردين ماه جاري با حضور دكتر رحماني‌فضلي وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و عبدالقادر بلوچ وزير ايالات و مناطق مرزي جمهوري اسلامي پاكستان در تهران برگزار خواهد شد.

«بابك دين‌پرست» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌يي وزارت كشور شنبه شب اظهار داشت: براساس مصوبه هيات وزيران، مسووليت طرف ايراني كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان به وزارت كشور واگذار شده كه با توجه به توافقات انجام شده با طرف پاكستاني، عبدالقادر بلوچ وزير ايالات و مناطق مرزي جمهوري اسلامي پاكستان، به عنوان رييس پاكستاني كميسيون مشترك در روزهاي 28 الي 29 فروردين ماه در تهران حضور خواهند داشت. با سياه‌نمايي عليه نظام و دولت برخورد قانوني مي‌شود

ايسنا| رييس ستاد انتخابات استان قم با اشاره به نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: با سياه‌نمايي عليه نظام و دولت برخورد قانوني مي‌شود. احد جمالي در يازدهمين جلسه ستاد انتخابات استان قم با اشاره به پايان ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري ادامه داد: اميدواريم نواقص اين مرحله از انتخابات كه مورد توجه مراجع عظام نيز قرار گرفت، مورد بازبيني و اصلاح قرار بگيرد. معاون استاندار قم با بيان اينكه در روزهاي آتي فضاي انتخابات در سطح كشور و استان تشديد خواهد شد، افزود: اميدواريم كه اين فضا شاهد شور و نشاط توام با عقلانيت باشد. مخالف تنبيه بدني دانش‌آموزان هستيم

ايلنا| وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: از زماني كه من وزير آموزش و پرورش شده‌ام تقريبا با چهار معلم خاطي در مورد تنبيه بدني دانش‌آموزان برخورد شده است. فخرالدين دانش‌آشتياني در پاسخ به اين سوال كه آيا در كنار حفظ جايگاه معلمان و فرهنگيان براي حفظ شأن دانش‌آموزان و جلوگيري از تنبيه بدني آنها برنامه‌يي داريد؟ گفت: ما به‌شدت دنبال حقوق دانش‌آموزان هستيم، نحوه تعامل معلمان با دانش‌آموزان تنها يكي از حقوق دانش‌آموز است. پيام تسليت وزير كشور در پي حادثه سيل

باشگاه خبرنگاران| وزير كشور در پيامي حادثه بروز سيل و جان باختن تعدادي از هموطنان در استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و كردستان را تسليت گفت.

در بخشي از اين پيام آمده است: اينجانب ضمن ابراز همدردي با همه مردم مناطق آسيب‌ديده به خانواده‌هاي عزادار تسليت عرض مي‌كنم و براي درگذشتگان از خداي متعال رحمت مسالت مي‌نمايم. حجاج امدادگري مي‌آموزند

تسنيم| رييس مركز پزشكي حج هلال‌احمر از ارائه آموزش امدادي و كمك‌هاي اوليه در سه سطح به حجاج تمتع امسال براي آمادگي با حوادثي نظير فاجعه «منا» خبر داد. سيدعلي مرعشي در تشريح اقدامات مركز پزشكي هلال‌احمر براي حج تمتع سال 96 اظهار داشت: خوشبختانه امسال شاهد اعزام حجاج كشورمان به سرزمين وحي خواهيم بود و متعاقبا مركز پزشكي هلال‌احمر ايران نيز به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مراكز پزشكي حج در جهان اسلام، خدمات بهداشتي، درماني، آزمايشگاهي و دارويي به حجاج كشورمان در بيمارستان‌هاي ايراني در عربستان، درمانگاه‌ها و پايگاه‌هاي سيار در شهرهاي مدينه و مكه ارائه خواهد داد. وزراي دفاع ايران و آذربايجان بر گسترش روابط دفاعي تاكيد كردند

پس از انجام مراسم استقبال رسمي از سپهبد حسن اف وزير دفاع جمهوري آذربايجان از سوي سردار دهقان وزير دفاع كشورمان و اداي احترام وزير دفاع جمهوري آذربايجان به شهداي گمنام دفاع مقدس، مذاكرات وزراي دفاع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان برگزار شد. سردار دهقان در اين مذاكره با اشاره به اشتراكات و پيوستگي‌هاي دو ملت ايران و آذربايجان در حوزه‌هاي تمدني، فرهنگي، ديني، تاريخي و قومي كه يك پديده كم نظير در جهان است، تصريح كرد: ديدارهاي متعدد رهبران دو كشور و تعاملات فيمابين در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي نشان از روند صعودي مناسبات دارد. سردار دهقان افزود: شايسته است اين روند در حوزه دفاعي-نظامي نيز روند صعودي داشته باشد و اجازه ندهيم عوامل بيروني اين روند را مخدوش كنند.

 نویسنده:

  يادداشت Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  انديشه
  0 66420769 آزادي بر امنيت نان است؟
  آيا دموكراسي
  مقدم ليبرال از هر واقعگرايانت روايتي اصلي
  قطب «حق امنيت» «حق ميان رابطه نراقي|
  آرش ديگر سوي از آزادي» «حق سو از
  معيشت» از رابطه اين تحليل فهم فهميد؟ بايد چگونه
  را مهم بسيار اجتماعي كالن هاي گذاري سياست اروپا
  حيث اتحاديه
  واقعگرايي «حق برخالف آزادي» «حق كه شود معلوم اگر
  است. در نيست، اساسي حقوق از معيشت» «حق
  امنيت» هاي ذاري سياس ريزي برنام مقام در صورت
  آن محور ارزش محور هنجار يهاي بند قطب اهميت از احمدي مفيدي
  حسين تامين بايد توسعه حال در يا فقير كشورهاي در
  كالن هست. نيز الملل بين نظام عرصه در جديد اروپا مسائل
  پژوهشگر آنها هاي آزادي تامين بر را مردم معيشت
  امنيت پديدار چند با امروزه اروپا ازجمله جهان اخير امنيتي كنفرانس بتوان يرسد، نظر
  به داشت.
  مقدم كه است شده مواجه قدرتمند جديد هنجاري نيز خارجي سياست امنيتي/ داووس به كه را
  مونيخ بيان پيشتر كه طور همان است: روشن آن
  دليل نظم با متضاد گاهي متفاوت استانداردهاي سياسي، سپهر در عطفي نقطه عنوان به است،
  مشهور حقوق ساير تحقق شرط پيش اساسي حقوق
  شد، يكنند: اعمال تبليغ را الملل بين نظام هنجاري كنفرانس رييس آورد. شمار به اروپا هنجاري
  امنيتي قيمت به ولو آنها تحقق حيث اين از است
  انساني امريكايي است، ترامپ عصر امريكاي نخست، پديدار را امريكا جديد جمهور ييس اظهارات مونيخ،
  امنيتي را اساسي حق يك است. الزامي انساني حقوق
  ساير اكنون هم است بوده ليبرال جهان اصلي قطب كه اعالن حد در ناتو اروپا اتحاديه پروژه خصوص
  در اما كرد. تعطيل ديگر اساسي حق قيمت به توان
  نمي مثال عنوان به كه دارد سازاني تصميم ييسجمهور معرفي بروكسل واشنگتن بين غيرنظامي جنگ
  يك يك تحقق با اساسي حق يك تحقق كه شرايطي
  در شدن، جهاني يعني ليبرال نظم برسازنده هاي لفه مو طليعه تواند مي اظهارات اين رسد، مي نظر به يكند.
  م اساسي حق تحقق يابد، مي تزاحم اساسي غير
  حق را نهها رسا نبهگرايي چندجا هنگگرايي، فر چند هاي دي بن قط حوزه در ويژه پارادايمي
  تحوالتي مييابد.
  تقدم ديگر، مهم پديدار كنند. معرفي مردم دشمنان الملل بين نظام عرصه در محور ارز
  هنجارمحور سياسي علوم دانشمندان از هيي پار قضا
  از از يكي به يكند تال كه است چين كشور تواند مي نيز غيرنظامي» «جنگ اين ابعاد ديگر
  باشد. حاكمان از بسياري نيز توسعه امور
  كارشناسان نظر به شود. تبديل بينالملل نظام هنجارسازان آتالنتيك دوسوي در تجاري پرهزينه
  منازعات امنيت «تقدم نسخه جهان كنار گوشه در
  خودكامه هداري «سرماي رهبري براي چين تالش رسد امنيتي سياست به اروپا گرايش افزايش
  همچنين توسعه حال در جوامع براي را آزادي» بر معيشت
  و واقعيتي باشد، مساله اين ابعاد از يكي حور» دول تا اگر يسد مر نظر به ضمن در باشد. مشترك
  نظامي اين نماينده تهترين برجس احيانا كنند. مي
  توصيه هاي ويژگ با شدن «جهاني را آن تحليلگران برخي كه هدف عنوان به دفاعي امنيتي همگرايي اين از
  پيش ساموئل سياسي علوم انديشمندان ميان در
  ديدگاه ادني»، «سياست حوزه مسائل بر بيشتر خود، تشكيل ندارد. اقتصادي نظر از مساعدي شرايط اروپا ۲00۸ نهادي، هنجاري كارآمدي، جويي، اه پن امنيتي، هند. خواند چيني» از است، يشده شناخته معرفي اروپا پروژه است.
  نهايي
  هانتينگتون متمركز اروپايي شهروندان اقتصادي بيشتر روزمره سوي دو تجاري پيمان انعقاد اروپا چارچوب اين در يعني ۹۸۹۱ سال از پس آليستي ده اي دوران از سياسي، هاي يش پو بر نيز ديگر پديدار دو جديد مخاطرات الزامات كه باشيم آن شاهد نپس
  اي توسعه حال در يا فقير كشورهاي خصوص در
  وي يواند مت وجودي، تهديدات احساس به توجه با بود، گذار براي بزرگ فرصتي عنوان به نيز را آتالنتيك گرفته فاصله مشترك» منافع هنجارها «دوران تهند: گذاش تاثير اروپا جهان امنيتي اقتصادي دفاعي همگرايي كه كنند مهيا را بستري اروپا،
  امنيتي «آموزه را آن گاهي كه يكند دفاع يي وزه آم
  از افزايش موجب اعلي» «سياست دادن قرار محور با لآنكه حا دانست. مي خود اقتصادي فعلي وضعيت از هاي سياس اعمال سمت به حركت حال در است نظم به گذار «لزوم از كه احياشده يه يي روس شود. منجر اروپا پروژه تقويت براي عاملي به امنيتي
  و در آموزه اين مطابق امند. زدن[آزادي]»
  تاخت گفته كه است دليل همين به شايد شود. خود اعتبار آتالنتيك سوي دو تجاري پيمان ايده تنها امروز است، سخت قدرت بر بيشتر تمركز تر گرايانه قع وا هاي جريا يآورد م ميان به سخن پساغربي» يكي كه داشت توجه نيز نكته اين به بايد
  البته احيانا معيشت حداقل از مندي بهره فقير
  كشورهاي به مجبور را اروپا اتحاديه برگزيت، «ترامپ ود شم جمهوري ريي با اروپا است، شده گذاشته كنار به به كردن پشت معناي به وجه بههيچ كه واقعيتي شدن. ضدجهاني پوپوليستي يگرا، مل قدرتمند مواجهه مونيخ، امنيتي اجالس مهم هاي مشخصه
  از يآيد. دست به آزادي از چشمپوشي هزينه به
  فقط ابتكارات پيگيري براي بزرگي فرصت كنند رشد مورداشاره، هاي دكتري چارچوب در كه است مواجه هنجارهاي پايه بر كه اروپا اتحاديه نرم» «قدرت پيروزي كه است برده پي نكته اين به اروپا درواقع است. بوده بيني پيش غيرقابل مبهم امريكايي با
  اروپا را بنا فرض هم رالز» «جان عدالت نظريه
  حتي كه است شده مطرح نيز گزاره اين هستند.» عملي ندارد. اروپا با تجاري نزاع از ابايي راهبرد «سند بود. نخواهد است، استوار ليبرال نظم داد نشان امريكا جمهوري رياس انتخابات در ترامپ است آمده نيز اروپايي مقامات برخي سخنان
  در الزمه موارد يي اره در كم دس كه يگذارد اين
  بر درخواهند اروپا در نيز ترامپ به شبيه رهبران «حتي صحه واقعيت اين بر نيز اروپا اتحاديه جهاني» نيز اروپا اتحاديه از خروج به انگليس مردم راي كه هستيم: مواجه امريكا در دولت دو با ما ظاهرا
  كه آموزه اين است. آزادي كردن قرباني اقتصادي
  رشد سختتر تنهايي به شان ملي منافع از دفاع كه يافت امنيتي سياست به اروپا گرايش افزايش استراتژيك» «خودمختاري بر كه سندي گذارد، جرياني بلكه فرد، به منحصر پوپوليستي انفجار يك نه امريكا هنجاري دفاعي تعهدات انجام بر كه
  دولتي هم مصلح» هاي «ديكتاتوري توجيه مبناي ترين
  مهم تالش بايد آنها ترامپ، جهان در بقا براي شد. خواهد مشترك نظامي اروپا اتحاديه نرم قدرت بر د؛ كم تاكيد اروپا كليت در كه جرياني است، غرب در تر رده گست بسيار چه هنجاري منظر از چه كه دولتي فشارد است.
  پام
  بوده بخشند.» عظمت مجددا را اروپا تا كنند حدود تا كه ژئوپليتيك» «تنهايي از اروپا نگراني حاصل عنوان به الملل بين سياست به نگاه با مخالفت در يشدن جهان زيانديدگان مواجهه از نمادي خود، همراه يوروآتالنتيكي نهادهاي با دفاعي، جنبه
  از در ايران وقت نماينده آموزگار، جهانگير مثال
  براي اخيرا نيز آلمان خارجي سياست كميته رييس ترامپ بيني ان جه از اروپا نگراني در ريشه زيادي نهتر گرايا عمل رويكردهاي از يفشارد پام صفر جمع است. حاكم نخبگان برابر اخير اجالس در امريكا نمايندگان تالش گويا
  نيست. نمايندگي به پول، المللي بين موسسه جهاني
  بانك نقش كه است دشوار اروپا «براي كه است داشته ابراز حمايت ازپيش بيش تضعيف احتمال از دارد اولويتي به امنيت آن در كه يكند دفاع اروپا اتحاديه باشد فوق پديدارهاي با مواجهه پرتو در شايد مجدد اعتماد كسب براي ييسجمهور معاون
  ازجمله بر معيشت حق تقدم آموزه از ايران سابق پادشاه
  از مخاطرات بنابراين كند جايگزين را امريكا امنيتي تعريف همراه به شود، ناشي اروپا از امريكا امنيتي ندازه به نظامي هاي تواناي شود مي تبديل مهم خودشناسي از جديدي مرحله وارد امروز اروپاي كه مقامات نگراني ابهام سطح كاهش موجب نيز
  اروپا در وي يكرد. دفاع سوم جهان كشورهاي در
  آزادي الملل بين سطح در ليبرال نظم مباني براي زيادي جديد هاي دي بن قط قالب در خود از اروپا جديد يابد. اهميت بشر حقوق چون مسائلي براي اروپا اتحاديه تالش است. شده دگرشناسي است. نشده اروپا اتحاديه اروپايي
  كشورهاي سوم جهان كشورهاي «در ينويسد: دوران
  همان بايد ما منظور همين براي دارد. وجود اروپا امنيت يي روسيه با اروپا مواجهه همچنين هنجارمحور ليبرال اصلي نماينده پيشران به شدن
  تبديل در عظيم يي فاصله گسترده سوادي بي فقر، از
  كه بسيار منافع حوزه جزو مساله اين چراكه كنيم مبارزه پيش از كنشگراتر جسورتر ژئوپليتيكي منظر از كه تجاري مخاصمات با مواجهه از اروپا گراني ليبرال از هتر گرايان واق روايتي (البته دموكراسي شمحور ارز هنجارمحور يهاي بند قطب تضمين يبرند، رنج ملي درآمدهاي ثروت
  توزيع تا كند جنگ بايد «آلمان افزايد ماست.» بنيادين دفاعي جديد ترتيبات اهميت شدن برجسته به است، امريكا با سوز صت فر پرهزينه همينجا از نيز الملل بين نظام عرصه در دموكراسي) الملل بين نظام عرصه در
  جديد اساسي قانون در [سياسي] ناراضيان مخالفان كند.»
  آزادي اعاده را غربي اتحاد است. شده منجر اروپا امنيتي مواجهه از اروپا نگراني ديگر، بلمل تا قا نكته تثبيت براي تالش در اروپا اتحاديه شود. ناشي هنجارمحور هاي بندي قطب كه دانيم
  مي محروميت بيماري ياس، از رهايي اندازه به
  احيانا احتماال نيز اروپا دفاعي امنيتي جديد ترتيبات يرسد نظر به كه است آن ديگر توجه قابل نكته با سوز صت فر پرهزينه تجاري مخاصمات با الحشده، اص اروپاي اتحاديه پروژه كه است انگاره اين هاي پوي محركه موتورهاي از يكي ارزشمحور، نباشد.

  مهم در عملياتي ستاد ايجاد چون ابتكارهايي قالب در عنوان به دفاعي امنيتي همگرايي ازاين، پي تا اگر دو رهشدن چي صورت در كه معنا اين به امريكاست، يگرا مل پوپوليستي هاي جنبش با مواجهه راه تنها جديد قرن در المللي بين امنيتي سياسي
  اقتصادي، كه ميدهند ترجيح بيشتر واقع به مردم ههاي
  تود تحقيقات تشديد اروپايي، دفاع صندوق بروكسل، يشده شناخته معرفي اروپا پروژه نهايي مرحله «اول يعني امريكا موردنظر اقتصادي عمده دكترين اقتصادي امنيتي مخاطرات مديريت همچنين كنفرانس ساالنه گزارش براي انتخابي عنوان
  هستند. دهان در بيشتري هاي لقم توخالي، هاي واژه جاي
  به فرانسوي بينادولتي دفاعي ابتكار تسري دفاعي، امنيتي الزامات كه باشيم آن شاهد پس اي از است، اختالفات بروز اقتصادي»، تگرايي «حماي امريكا» است. اروپايي شهروندان پسانظم؟» پساغرب، «پساحقيقت، نيز مونيخ
  امنيتي كه يدهند ترجيح هايدپارك جاي به بگذارند،
  خود سازوكار كاراندازي به اروپا سطح به آلماني كه كنند مهيا را فرصتي اشاره مورد هنجاري چون كشورهايي اروپا اتحاديه با تجاري مخاصمات ازآنجا نيز تر» نه گرايا قع وا «روايتي عبارت ليبرال نظم فرسايش گرچه يرسد نظر به است.
  بوده حق جاي به باشند؛ داشته درمان بهداشت
  مركز دنبال ليسبون پيمان دايمي» ساختاريافته «همكاري پروژه تقويت براي عاملي به امنيتي دفاعي همگرايي اهميت ازآنجا نكته اين نيست. ذهن از دور آلمان پروژه دانيم كه است گرفته قرار مورداستفاده كنفرانس ساالنه گزارش عنوان انتخاب عوامل جمله
  از يدهند ترجيح دولتي ادارات برابر در
  راهپيمايي شد. خواهند ابتداي از كه اروپايي اتحاديه واقع در شود. منجر اروپا سال جهاني اقتصاد بحران از بعد دانيم مي كه ييابد اقتصادي، هاي ران بح با مواجهه دليل به اروپا اتحاديه يي نشانه بهخوبي عنوان اين است، بوده مونيخ
  امنيتي تاخت اين باشند. داشته ثابت پردرآمد شغلي
  كه غربي طلب تنزه فرد يك چشم در است ممكن ها
  زدن براي اما كند، جلوه انتقاد درخور وسده
  مايكنن مقام در كه «آگاهي» پديده هرچند ندارد، وجود هستيد دولتي قانونگذاري مجمع يك با وولف»
  مذاكره «كري با توگو گف در حيوان انسان ميان است.»
  مرز ابناپذير اجتن ضروري ها دولت-مل
  اكثريت تا ماينگيزد بر را ما است، هيخ كو نوك مثل تمثيل، حيوانات با بدرفتاري به مربوط قوانين تشديد
  خواستار نان غم كه انساني نيست. قوت از خالي ادعا
  اين هم انتظاري دارد وجود چيزي چنين كه كنيم فكر عمل خود اخالقي تعهدات به خواهيد مي اگر هايد،
  شد مستمر تهديد معرض در او روزمره زندگي يا
  دارد، رود. نم اين جز متفاوت واژگاني از بتوانيد كه است بهتر ديگر
  كنيد، چيز هزار اضافه به انسانيت،
  اندكي از زمينه در نايانه گر ا پساانس رهيافت كاري اين كنيد. استفاده ديگري سخنورانه ابزارهاي آخرين به هاست، ناامني انواع يا خشونت
  جنگ، است. آزادي يانديشد كه
  چيزي چگونه يي گونه ميا مراتب سلسله بينبردن طرز تعهدات آن آنكه وجود با حتي صحيح،
  است مخاطرات از مردم كه ابد معنا وقتي
  آزادي خود بين خشونت ساختارهاي در تواند مي فهمي بر مبتني كامال است ممكن آنها درباره شما نگاه حقوق آزاديها از دفاع براي مجدد فوريتي با بود. راستا اين در بزرگ گامي دارويني تفكر تايمز|
  نيويورك نان غياب در باشند. رسته حدي تا جوع
  خوف عنوان به ترامپ انتخاب كند؟ مداخله ها انسان قانونگذاران، آن فهم با مقايسه در كه، باشد مساله از با كه حقوقي يها آزاد هستيم، بهرو رو بشر كتاب در فرويد ديدگاه يا ماركس تاريخي ماترياليسم برزگر| علي
  مترجم: ها آزادي به مربوط حقوق از نميتوان امنيت
  و بازتاب ترسناكي، ميزان به جمهور، ييس موضوع اين ديگر، عبارت به باشد. قر دقيت ژرفتر اين در شما پاسخ اند. ده آم دست به دشواري براي هستند. راستا اين در نيز آن هاي مالل تمدن مجموعه از وگو گفت دهمين اين است. ستيزي زن سفيدپوستان برتري تقويت برآن، عالوه است فلسفي مساله يك حدودي تا فقط چيست؟ مورد طرز ظهور از است عبارت بزرگ اكتشافات از يكي من، پردازان نظريه فيلسوفان با گفتگوهايي امنيت حق كه معناست بدان اين شد مند
  بهره بيان به است. آزادي حق از تر ادي بني معيشت
  حق هرو روب خطر اين با رايانه، ان پساانس مداخله آيا زمينه موقعيت، مساله استراتژيك، است يي مساله زمان هر از بيش اكنون كه موافقم كامال من در سيستمها نظريه نام به يي نرشته ميا كامال تفكري اين است. خشونت مساله پيرامون
  انتقادي حقوق از معيشت» «حق امنيت» «حق
  ديگر، بسيار مستقيم مبارزه از را تمركز كه نيست ما كه شود متعجب نبايد هيچكس بنابراين شنونده. ديد از اما كرد، دفاع امور اين از قدرت با بايد ديگري، بنيادي فرايندهايي آن طبق كه بيستم، قرن ميانه وولف» «كري با لنارد» «ناتاشا توسط وگو
  گف چنان از آزادي» «حق اما هاست، ان انس
  اساسي اينكه يا كند، دور مسائل اين عليه ضروري فلسفي گفتمان قلمروي در مسائل اين با رابطه در زيرا نيستند، يكديگر با ناسازگار يي ها پروژ اينها من، نهتنها تا دهد مي اجازه ما به بازخورد چرخه نظير فرهنگي نظريه مركز مدير كه است گرفته
  انجام شرايطي در بنابراين نيست. همند بهر بنياديني كند؟
  منزلت كمك مبارزه اين به واند در تا كنيم پيشرفت توانيم تر سريع آكادميك، انجام متفاوتي ههاي زمين سطوح در روژها اين يك در سرعت كنترل سيستم عملكرد چگونگي بنيانگذار دبير رايس دانشگاه در انتقادي
  و هم آن كند، كمك بسيار تواند مي كنم، مي فكر من حقوقي. سياسي نهادهاي قلمروي در نخست شاهد حقها گفتمان سو، يك از شوند. مي حرارت تنظيم وقوع چگونگي همچنين بلكه خودرو انتشارات در نگرايي پساانسا كتب مجموعه در يا فقير كشورهاي مديران گذاران سياس
  كه مبارزات اين كه تري گسترده مبناي شنتر رو ترسيم با هگذاري سرماي از انبوهي حجم امروزه، است. فلسفي گرايي انسان مشكالت مسائل با رابطه بدون هم آن كنيم، توصيف را گرم ون حيوانات در سوتاست. مينه دانشگاه شهروندان انساني حقوق ميان در ناچارند توسعه
  حال امنيت» «حق بزنند، گزينش بندي اولوي به
  دست اخالقي گرايي رت كث را آن من دارند اشتراك آن در شكوفايي اهميت بر فرهنگي، تاكيد موافقيم امر اين با من، خود جمله از ما، از بسياري را نگرايان انسا كهنه هاي بند طبقه هرگز اينكه
  *** آزادي» «حق از باالتري اولويت در معيشت» «حق
  و بوده اين همواره من موضع ام. ده نامي رايانه ان پساانسگ آن نظاير خودمان «يافتن» يا «خويشتن» كامال انگرايي انس اخالقي هاي ان آرم از بسياري كه دهيم) نشان عالقه آنها به واقعا حتي (يا فرابخوانيم مختلفي معاني احتماال گرايي»
  «پساانسان ينشيند.
  م گرايانه جنسيت مراتب سلسله اين تمام كه است است آن واقعيت ديگر، طرف از است. متمركز پيگيري را آنها همچنان بايد ما ينانگيزند بر تحس نظريه كند. تفكيك هم از را موضوعاتي چنين كه چگونه معناست چه به شما براي باشد.
  داشته ترين عميق بر ضمني طور به همواره نژادپرستانه ديگر اجتماعي هاي رسان رواج به توجه با كه امر اين در احتماال افراد بيشتر مثال، براي نماييم. با اكنون كه يدهد قرار ما اختيار در باني ها سيستم آن با كه را استانداردي ليبرال انرايي انسگ مديران اين اوليه اصلي وظيفه شرايط اين
  در است: بوده مبتني مراتب سلسله ترين ناديدني اغلب هويت از ما عملي تجربه اخيرا كه يها تكنولوژ توجيه حيوانات با ظالمانه رفتار كه دارند نظر اتفاق كنيم توصيف تر دقيق يفتر ظر نحوي به توانيم مي آن ميكشد؟ چالش به هستيم آشنا تحقق در نخست كه است آن گذاران سياس
  و اگر بكوشند. معيشت امنيت به مربوط حقوق
  تثبيت انساني، حيواني حيات بين شناختي هستي شكاف ديگر خويشتن اين اند، داده قرار تاثير تحت را «حيوان» عنوان به آنها ناميدن مبناي بر رفتار آن هايشان، بدن بلكه اذهانشان نهتنها نها، انسا چگونه كه اين به اذعان با را خود بحث دهيد اجازه
  خب، بندي رتبه اين بايد الجرم بپذيريم، را استدالل
  اين مراتب سلسله يك براي را زمينه خود نوبه به كه نيست. يافته تن كامال خويشتني ضرورتا حتي است. نادرست كاري انسان، جاي غيره، ارتباطاتشان ههاي شيو آنها، هاي ميكروارگانيسم خود نگرايي» «انسا موضوع كه كنيم آغاز
  نكته دفاع موجه نيز اخالقي حيث از را تگذاري
  سياس اين شما كه زماني تا سازد. فراهم انبار زي اخالقي گرايي انسان از شما نقد با چگونه موضوع اين اين با حقها گفتمان برخورد چگونگي مشكل اما دارند. تعامل آن با دهد ان تني هم در غيرانساني جهان با بسياري متفاوت هاي نه گو است گسترده
  بسيار حيوانات، عليه خشونت كه يانگاريد بديهي را امر ميكند؟ پيدا ارتباط است آن حيوانات، حقوق فلسفه در مثال براي مساله، انساني ارتباطات درباره بيتسن، گرگوري تحقيقات انگرايي انس ليبرال، گرايي ان انس دارد، وجود آن از بدانيم.
  پذير است، مجاز آنها، شناختي زيست جايگاه دليل به صرفا پاسخ يترين معمول ترين ساده من، ديدگاه از در اخالقي منزلت نوعي حيوانات براي حد آن تا كه است. زمينه اين در شگفتانگيز يي نمونه حيواني، سكوالر» انگرايي «انس رنسانس، دوره به مربوط امنيت حق ميان رابطه كه است اين
  حقيقت ديگر سوي از آزادي حق سو يك از معيشت
  و خشونت ارتكاب براي استدالل همين صورت، اين در روشنگري دوره ايده تغيير چرا كه پرسش اين به ما از يافته تقليل هايي نسخه كه شود مي گرفته نظر زني به مردي كه هنگامي نويسد مي جايي در او معاني اين از يك هيچ در نگرايي» «پساانسا
  غيره. نظر به نخست نگاه در كه است آن از هتر
  پيچيد بود، خواهد شما دسترس در ديگري موجود هر عليه است آن است بوده دشوار نقدر اي خويشتن درباره هاي ويژگ داراي آنها كه آنجا تا يعني شوند: شمرده زن براي عاقالنه كار هستم»، عاشقت «من گويد: صرفا همچنين نيست، گرايي» «ضدانسا مفهوم
  به است درستي كامال سخن اين گمانم به آيد.
  مي انسان باشد، يي گونه هر به متعلق موجود آن حال در هگذاري سرماي به را ما فرهنگ، عناصر تمام كه آنها از تر مل كا طور به نها انسا ما كه هستند مختلفي سخن مصداقي محتواي به توجه جاي به كه است آن از» «پس تاريخي نظر از كه نيست چيزي مفهوم
  به آن يتوانيد استدالل اين با شما زيرا غيرانسان، يا حقوقي داليل به هم آن كنند، تشويق آن فقط نه رنج تجربه توانايي همانند هستيم، برخوردار آن دليلش نمايد. توجه بدنش زبان به بيشتر مرد، يا ۸۶۹۱ در گويي نكه چنا آن آيد، مي گرايي انسان ها آزادي انواع تمام از همندي بهر پيششرط
  كه حيات از تري» «ابتداي يا نر» «پاييت نوع همثابه را گويي نيستند. پوشيده ما بر خيلي كه اي اقتصادي عاطفي. فشار همچنين بلكه جسمي خشن رنج مستلزم چنداليه است يي پديده ارتباط كه است ما چشمان پيش از ردهها ديگري، زمان هر يا ۲۷۹۱ سوي از اما است. معيشت امنيت حق از مندي ره
  به ردهداري، تاريخ در آشكار چيزي اين نماييد. توصيف «برند» تا شويم مي تشويق بيشتر بيشتر چه هر ما سوژه هنجاري صورت همان ما پايان، در بنابراين غيرارادي يا «غيرانساني» «انساني» عناصر به توجه پي خود تفكر هاي روش خطاي به باشد فروافتاده تا نيز معيشت امنيت حق تامين تحقق
  ديگر، از يي پاره تكم دس تامين تحقق بر متوقف
  حدي دقيقا است. بومي مردم عليه خشونت امپرياليسم بيشتر دوستان انباشتن با چه دهيم، توسعه را خود وهله در كه يكنيم تثبيت را انسان مثابه به اخالقي به گويد بيتسن است. تكامل طي توارث از ناشي گرايانه پساانسا تفكر تبارشناسي واقع در باشيم.
  برده بر امنيت نان تقدم به قائلين هاست. آزادي
  انواع انجام زنستيزي نژادپرستي كه است كاري همان از نوع آن تكميل با چه فيسبوك در بيشتر برويم. آن از فراتر داشتيم قصد نخست يكنيم، نم اعتماد بازيگران به ما كه است علت همين بيستم قرن حتي يا ويكم بيست قرن از پيش به
  كامال نژادي يا جنسي بندي طبقه يك كارگيري به يدهد: غيرانتفاعي، هاي ليت فعا بين متوازن «موجودي» از عبارت داد انجام بايد آنچه سو ديگر از بنابراين است دليل همين به كه گويم مي دانشجويانم به من وجود اههايي ديدگ تمام در آن ههاي نشان يردد. مگ باز به گيرند. ناديده را اخير نكته اين غالبا
  آزادي، خشونت بهمثابه كه خشونتي بر ييدزدن تا مهر براي هها دانشگا پذيرش هاي كميته كه ورزشي آكادميك است، غيرانساني حيات به دهي ارزش براي راهي يافتن ارتباط از برانگيزي مفسد بسيار شيوه «ايميل» كه روابط در انسان از مركززدايي به بنيادي ور كه دارد يكسو از معيشت امنيت حق ميان ديگر،
  بيان يشود اعمال افرادي روي كه چرا شود نم شمرده كار به شما كه اصطالحي بنابراين، ببينند. خواهند مي از لافته تقليي يا تدوم دس صورتي آن كه دليل بدان نه بخش وده شال انهنده جد ابعاد آن تمام چون است، بحث موضوع حال زنند، دست پيرامون جهان با او اما متقابل رابطه نوعي ديگر سوي از آزادي حق دارد.
  و وجود
  نامتقارن برخوردارند، كمتري يا پايت شأن از فرض طبق كه زماني برهه اين در هگذاري»، «سرماي يعني برديد، غناي تنوع كه دليل بدان بلكه است، انساني حيات بيشتر چه هر ارتباط بنابراين روند، بين از ارتباط هر يا تكنولوژي زيست، محيط زندگي، صور ديگر
  ما كه آنچنان زيرا است، «متقابل» رابطه اين هستند». آن «سزاوار هنوعي معنا بدين معناي به كامال بايد متاخر، نئوليبرال يهاري سرما از تمايز آن، ذاتي هاي ويژگ خاطر به نفسه حيات بازگرداندن براي ما شود مي شكننده سست همه، از مهمتر شايد باشد. خواهد مي كه ديگري
  چيز ينقدر سازي حيواني گفتمان دليل، همين به شود. تفسير تحتالفظي يا دلفين يا فيل شود. نهاده ارج بايد آن، همتايي شكلكها گذاشتن به شروع عناصر، اين از بخشي بيابيد نكته اين در را تفكري چنين ردپاي توانيد معيشت امنيت حق تحقق تامين ديد
  خواهيم يا نژادي بندي طبقه يك از زيرا است، قدرتمند اجتماعي هاي نه رسا ها، حر اين همه بر عالوه تجسم كه نيست احترام شايسته دليل بدان شامپانزه كامال امر موارد اين تمام در ييم. كمن ايميل در غيره مسائل «انسان» مفهوم تا دهيد نم اجازه وقتي كه است. آزادي حق تحقق تامين گرو در حدي تا
  نيز اخالقي شكاف يك تا گيرد مي بهره شناختي زيست همواره كه است حقيقتي آميز اغراق نمايش صرفا يا اضافه است انساني» «امر از هنجاري صورتي دستان كل است داستان از بخشي فقط «انساني» تا شويد مجبور كند، رفع را شما دشوار فلسفي حقوق از مندي ره به اگرچه زيرا است، «نامتقارن»
  اما است «كشتني آنچه بين شكاف سازد، نهادينه را اين يعني است، بوده صادق «خويشتن» درباره آن. به مربوط اخالقي هاي ويژگ از معدودي منهاي گرفته قرار نيروها ها مينه از تر رگ بز يي مجموعه در ارائه نظر مد موضوع از رساتر قيق تر هايي تبيين از رهمندي به گرو در آزاديا انواع تمام به
  مربوط حق از مندي بهره اما است، معيشت امنيت
  حق «واقعا» كه آنهايي بين نيست»، رسيدني قتل به اما است، مصنوعي موجوديت يك واقع، در كه حقيقت دارند وا را ما كه رامد ان احت شايسته داليلي به آنها است. غيرانساني مختلف هاي شكل به كه است شامل همه، از مهمتر نخست تبيين، اين
  دهيد. نخستين بنابراين، نيستند. كه آنهايي هستند انسان عناصر از متشكل منقسم، پراكنده «مجموعه» يك كه يي نام واژه دهيم، ارائه ديگري اخالقي امه واژه تا داريد تاكيد نكته اين بر خود آثار در شما بود. خواهد «انسان» خود از ده سنجيت مفهومي از يي پاره از همندي بهر گرو در فقط معيشت
  امنيت كه است نكته اين بر پافشاري گرايي پساانسا اصل برخي زيستي، مادي فيزيكي آنها از برخي بسيار، بدان ما آنچه هر كه دارد اذعان نكته اين بر آغاز از مراتبي سلسله تمايز -يعني گرايي انسان كه را نهگوني گو تهيي چندرش هاي شيوه ما اگر انواع تمام كه است آن سخن اين معناي هاست. آزادي يتوان موجودي چه با اينكه درباره بحث هنگام بازنويسي چگونگي زبان در خويشتن ساخت خير؛ ينهيم، ارج اخالقي نظر از حيات مختلف صور در مبناي بر انساني غيرانساني حيوانات بين «انسان»، يتوان آنها طريق از كه بگيريم نظر در دانست، اساسي حقوق جمله از توان نم را آزاديها كرد، برخورد خاصي طرز يتوان نم موجودي چه با است. زمينه اين در مثال ترين بديه آن، توسط مغز يا «انسان» شناختي زيست نامگذاري با ارتباطي هيچ هطور «هوش»- يا «معرفت» از خاصي مفهوم خواهيم در كرد، مطالعه را «طبيعت» يا «حيوان» هستند. شأني چنان واجد آزاديها از يي اره
  فقط «اساسي» اينجا در كه كنم يادآوري هم باز
  البته كه است آن دهيم انجام بايد كه كاري نخستين است: همين خويشتن «حقيقت» پسنديد، مي اگر هاي زمين هها، نكت اين تمام وجود با ندارد. «حيوان» بسياري است. آميز خشون سركوبگرانه ذاتي سنت سوي از شده ارائ توصيفي رحهاي كه
  يافت در بگذاريم كنار را «حيوان» «انسان» بين تمايز ندارد. وجود كل يك بهمثابه هيچجا اينكه يعني قها، گفتمان چرا كه دارد وجود زيادي بسيار بسيار را آن حل راه اما هستند، موافق ديدگاه اين با هوضوح تقريبا موضوعات اين با رابطه در رايانه ان انگ آن بودن «ارزشمندتر» معناي به لزوما حق يك
  بودن ما كه بگذاريم كنار را تفكر طرز اين به اشتياق واقع موجوديت آن گويد، مي بيتسن گرگوري كه طور همان تبديل رايج سكه به موضوعات، اين از بحث هنگام براي ميكنند، وجو جست گرايي انسان خود در يادگار گرايي ان انس ترديد، بدون است. كاريكاتور حق آن تحقق كه معناست اين به صرفا بلكه
  نيست، انسان مختلف، موجودات با خود برخورد طرز وانيم تم تها مد «سقراط» نام به شناختي زيست فيزيكي تقريبا زيرا نيست، گفتور ش مساله اين شود مي حيوانات حقوق گنجاندن بشر حقوق در مثال سختي به اما شود، مي محسوب مهمي فرهنگي ميراث بدون است. انساني حقوق ساير تحقق براي الزم
  شرط شناختي زيست بندي طبقه نوعي به را غيرانسان، يا در «سقراط» اما است. بسته بر رخت هستي از پيش، دوره ميراث ما سياسي حقوقي نهادهاي تمام از بسياري شايد زيست. محيط از محافظت توصيف توان كه دهد دست به را مفاهيمي تواند مي بالندگي در آزاديها از يي اره از رهمندي به
  ترديد نقش جامعه يك فرهنگي هنري شكوفايي
  و حيات صور تمام كه معناست بدان اين آيا بزنيم. گره متون، از يي شبكه مثابه به هتر، پيچيد مفهومي معنا در كه هستند شناختي) بوم نظر (از كوتاهي تاريخي انگرايي انس ذاتي بودن سركوبگران به افراد با نها انسا كه باشند داشته را يي پيچيده هاي
  شيو معنايي دقيقا اين نه، هستند؟ «يكسان» نوعي به اينها زيربناي نهادهاي فرهنگي، مواريث خوانندگان، استحكام را خود قلمروي شد شكوفا انرايي انسگ آن تاريخي هايي پيروزي زيرا بنگرند، ترديد با ميختهند هم در خود پيرامون غيرانساني جهان كافي تنهايي به امر اين اما دارد. انكارناپذير
  ضرورت «انسان» مساله كه معناست بدان اين دارد: بالعكس بر قدرتمندانه امروز به تا است زنده هنوز غيره، مفروضات درباره وانيد شما مثال، براي بخشيد. بشر حقوق گفتمان به توسل با كه دارد وجود چيزهايي آن امر اين يگيرند شكل آن وسيله به اساسي» «حقوق زمره در را ها آزادي آن تا
  نيست فلسفي ابزار فانگيزي، اس هطور «حيوان»، برابر در اصطالح يا نادرست، اقدام ذارد. تاثير جهان حقها گفتمان ساختار در كه مختلفي پروبلماتيك در واقع در است. آمده دست به «انسانيت» گرايانه، انسا فلسفي سنت كه دهد مي پيوند هم با را تمام از نظر صرف را ها آزادي اين دهيم. قرار انها
  انس مختلف صور شگفتانگيز تنوع فهم براي نامناسبي كنيم فكر كه است اين نادرست، آرزوي تر، مناس كنفرانس يك جمعيت از مملو سالن در است، نهفته دونالد پيروزي به واكنش در سياسي، برهه اين نظر در مجزا گسسته شناختي، هستي لحاظ به جمله از يوانيم مت صورتي در فقط دارند، كه
  اهميتي جهان از آنها تجربه چگونگي زمين، روي در حيات جايي در كل يك مثابه «خويشتن»، آن «آن»، اما كنيد؛ صحبت فلسفه شكني ساخت موضوع با يگرايي مل افزايش آن با همراه ترامپ جي. «زيستي» يا «حيوان»، «انسان» نظير گيرد الزمه آنها از رهمندي به كه بدانيم اساسي»
  «حقوق آنهاست. با برخورد چگونگي معنا اين در «خويشتن» نام به چيزي دارد. وجود حال در كنفرانسي، چنين در سخنراني جاي به اگر رسد نظر به اروپا، امريكا در نژادپرستانه «مكانيكي». باشد. ديگر حقوق تمام استيفاي
واقعگرايي اتحاديه اروپا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/28
واقعگرايي اتحاديه اروپا
قطب اصلي روايتي واقعگرايانه‌تر از ليبرال دموكراسي


حسين مفيدي‌احمدي |

پژوهشگر مسائل اروپا |

به نظر مي‌رسد، بتوان كنفرانس امنيتي اخير مونيخ را كه به داووس امنيتي/ سياست خارجي نيز مشهور است، به عنوان نقطه عطفي در سپهر سياسي، امنيتي و هنجاري اروپا به شمار آورد. رييس كنفرانس امنيتي مونيخ، اظهارات رييس‌جمهور جديد امريكا را در خصوص پروژه اتحاديه اروپا و ناتو در حد اعلان يك جنگ غيرنظامي بين واشنگتن و بروكسل معرفي مي‌كند. به نظر مي‌رسد، اين اظهارات مي‌تواند طليعه تحولاتي پارادايمي به‌ويژه در حوزه قطب‌بندي‌هاي هنجارمحور و ارزش‌محور در عرصه نظام بين‌الملل باشد. ديگر ابعاد اين «جنگ غيرنظامي» نيز مي‌تواند منازعات پرهزينه تجاري در دوسوي آتلانتيك و همچنين افزايش گرايش اروپا به سياست امنيتي و نظامي مشترك باشد. در ضمن به نظر مي‌رسد اگر تا پيش‌ از اين همگرايي امنيتي و دفاعي به عنوان هدف نهايي پروژه اروپا معرفي و شناخته مي‌شده است، از اين‌پس شاهد آن باشيم كه الزامات و مخاطرات جديد امنيتي اروپا، بستري را مهيا كنند كه همگرايي دفاعي و امنيتي به عاملي براي تقويت پروژه اروپا منجر شود.

البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه يكي از مشخصه‌هاي مهم اجلاس امنيتي مونيخ، مواجهه اروپا با امريكايي مبهم و غيرقابل‌پيش‌بيني بوده است. در سخنان برخي مقامات اروپايي نيز آمده است كه ظاهرا ما با دو دولت در امريكا مواجه هستيم: دولتي كه بر انجام تعهدات دفاعي و هنجاري امريكا پامي‌فشارد و دولتي كه چه از منظر هنجاري و چه از جنبه دفاعي، با نهادهاي يوروآتلانتيكي همراه نيست. گويا تلاش نمايندگان امريكا در اجلاس اخير ازجمله معاون رييس‌جمهور براي كسب اعتماد مجدد اروپا نيز موجب كاهش سطح ابهام و نگراني مقامات كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا نشده است. قطب‌بندي‌هاي هنجارمحور و ارزش‌محور جديد در عرصه نظام بين‌الملل

مي‌دانيم كه قطب‌بندي‌هاي هنجارمحور و ارزش‌محور، يكي از موتورهاي محركه پويش‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي بين‌المللي در قرن جديد هستند. عنوان انتخابي براي گزارش سالانه كنفرانس امنيتي مونيخ نيز «پساحقيقت، پساغرب، پسانظم؟» بوده است. به نظر مي‌رسد گرچه فرسايش نظم ليبرال از جمله عوامل انتخاب عنوان گزارش سالانه كنفرانس امنيتي مونيخ بوده است، اين عنوان به‌خوبي نشانه‌يي از اهميت قطب‌بندي‌هاي هنجار محور و ارزش محور جديد در عرصه نظام بين‌الملل نيز هست.

جهان و ازجمله اروپا امروزه با چند پديدار هنجاري جديد و قدرتمند مواجه شده است كه استانداردهاي متفاوت و گاهي متضاد با نظم هنجاري نظام بين‌الملل را تبليغ و اعمال مي‌كنند: پديدار نخست، امريكاي عصر ترامپ است، امريكايي كه قطب اصلي جهان ليبرال بوده است و هم‌اكنون رييس‌جمهور و تصميم‌سازاني دارد كه به عنوان‌مثال مولفه‌هاي برسازنده نظم ليبرال يعني جهاني‌شدن، چند‌فرهنگ‌گرايي، چندجانبه‌گرايي و رسانه‌ها را دشمنان مردم معرفي مي‌كنند. پديدار مهم ديگر، كشور چين است كه تلاش مي‌كند به يكي از هنجارسازان نظام بين‌الملل تبديل شود. به نظر مي‌رسد تلاش چين براي رهبري «سرمايه‌داري دولت‌محور» يكي از ابعاد اين مساله باشد، واقعيتي كه برخي تحليلگران آن را «جهاني‌شدن با ويژگي‌هاي چيني» خوانده‌اند.

دو پديدار ديگر نيز بر پويش‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي جهان و اروپا تاثير گذاشته‌اند: روسيه‌يي احياشده كه از «لزوم گذار به نظم پساغربي» سخن به ميان مي‌آورد و جريان‌هاي قدرتمند ملي‌گرا، پوپوليستي و ضدجهاني‌شدن. درواقع اروپا به اين نكته پي برده است كه پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا نشان داد كه راي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا نيز نه يك انفجار پوپوليستي منحصربه‌فرد، بلكه جرياني بسيار گسترده‌تر در غرب است، جرياني كه در كليت خود، نمادي از مواجهه زيانديدگان جهاني‌شدن در برابر نخبگان حاكم است.

شايد در پرتو مواجهه با پديدارهاي فوق باشد كه اروپاي امروز وارد مرحله جديدي از خودشناسي و دگرشناسي شده است. تلاش اتحاديه اروپا براي تبديل‌شدن به پيشران و نماينده اصلي ليبرال دموكراسي (البته روايتي واقع‌گرايانه‌تر از ليبرال دموكراسي) در عرصه نظام بين‌الملل نيز از همين‌جا ناشي مي‌شود. اتحاديه اروپا در تلاش براي تثبيت اين انگاره است كه پروژه اتحاديه اروپاي اصلاح‌شده، تنها راه مواجهه با جنبش‌هاي پوپوليستي و ملي‌گرا و همچنين مديريت مخاطرات امنيتي و اقتصادي شهروندان اروپايي است.

عبارت «روايتي واقع‌گرايانه‌تر» نيز ازآنجا مورداستفاده قرار گرفته است كه مي‌دانيم پروژه اتحاديه اروپا به دليل مواجهه با بحران‌هاي اقتصادي، امنيتي، پناه‌جويي، كارآمدي، هنجاري و نهادي، از دوران ايده‌آليستي پس از سال 1989 يعني «دوران هنجارها و منافع مشترك» فاصله گرفته است و در حال حركت به سمت اعمال سياست‌هاي واقع‌گرايانه‌تر و تمركز بيشتر بر قدرت سخت است، واقعيتي كه به‌هيچ‌وجه به معناي پشت كردن به «قدرت نرم» اتحاديه اروپا كه بر پايه هنجارهاي نظم ليبرال استوار است، نخواهد بود. «سند راهبرد جهاني» اتحاديه اروپا نيز بر اين واقعيت صحه مي‌گذارد، سندي كه بر «خودمختاري استراتژيك» اروپا تاكيد مي‌كند؛ بر قدرت نرم اتحاديه اروپا و مخالفت با نگاه به سياست بين‌الملل به عنوان حاصل جمع صفر پامي‌فشارد و از رويكردهاي عمل‌گرايانه‌تر اتحاديه اروپا دفاع مي‌كند كه در آن امنيت به اولويتي مهم تبديل مي‌شود و توانايي‌هاي نظامي به‌اندازه مسائلي چون حقوق بشر اهميت مي‌يابد. نگراني اروپا از مواجهه با مخاصمات تجاري پرهزينه و فرصت‌سوز با امريكا

نكته قابل‌تامل ديگر، نگراني اروپا از مواجهه با مخاصمات تجاري پرهزينه و فرصت‌سوز با امريكاست، به اين معنا كه در صورت چيره‌شدن دو دكترين عمده اقتصادي موردنظر امريكا يعني «اول امريكا» و «حمايت‌گرايي اقتصادي»، بروز اختلافات و مخاصمات تجاري با اتحاديه اروپا و كشورهايي چون آلمان دور از ذهن نيست. اين نكته ازآنجا اهميت مي‌يابد كه مي‌دانيم بعد از بحران اقتصاد جهاني سال 2008، اروپا شرايط مساعدي از نظر اقتصادي ندارد. در اين چارچوب اروپا انعقاد پيمان تجاري دو سوي آتلانتيك را نيز به عنوان فرصتي بزرگ براي گذار از وضعيت فعلي اقتصادي خود مي‌دانست. حال‌آنكه امروز نه‌تنها ايده پيمان تجاري دو سوي آتلانتيك به كنار گذاشته شده است، اروپا با رييس‌جمهوري مواجه است كه در چارچوب دكترين‌هاي مورداشاره، ابايي از نزاع تجاري با اروپا ندارد. افزايش گرايش اروپا به سياست امنيتي

و نظامي مشترك

نگراني اروپا از «تنهايي ژئوپليتيك» كه تا حدود زيادي ريشه در نگراني اروپا از جهان‌بيني ترامپ دارد و از احتمال تضعيف بيش‌ازپيش حمايت امنيتي امريكا از اروپا ناشي مي‌شود، به همراه تعريف جديد اروپا از خود در قالب قطب‌بندي‌هاي جديد هنجارمحور و همچنين مواجهه اروپا با روسيه‌يي كه از منظر ژئوپليتيكي جسورتر و كنشگراتر از پيش است، به برجسته شدن اهميت ترتيبات جديد دفاعي امنيتي اروپا منجر شده است.

نكته قابل‌توجه ديگر آن است كه به نظر مي‌رسد اگر تا پيش‌ازاين، همگرايي امنيتي و دفاعي به عنوان مرحله نهايي پروژه اروپا معرفي و شناخته مي‌شده است، از اين‌ پس شاهد آن باشيم كه الزامات امنيتي و هنجاري مورد اشاره فرصتي را مهيا كنند كه همگرايي دفاعي و امنيتي به عاملي براي تقويت پروژه اروپا منجر شود. در واقع اتحاديه اروپايي كه از ابتداي تشكيل خود، بيشتر بر مسائل حوزه «سياست ادني»، روزمره و بيشتر اقتصادي شهروندان اروپايي متمركز بود، با توجه به احساس تهديدات وجودي، مي‌تواند با محور قرار دادن «سياست اعلي» موجب افزايش اعتبار خود شود. شايد به همين دليل است كه گفته مي‌شود «ترامپ و برگزيت، اتحاديه اروپا را مجبور به رشد مي‌كنند و فرصت بزرگي براي پيگيري ابتكارات عملي هستند.» اين گزاره نيز مطرح شده است كه «حتي رهبران شبيه به ترامپ نيز در اروپا درخواهند يافت كه دفاع از منافع ملي‌شان به‌تنهايي سخت‌تر خواهد شد. براي بقا در جهان ترامپ، آنها بايد تلاش كنند تا اروپا را مجددا عظمت بخشند.»

رييس كميته سياست خارجي آلمان نيز اخيرا ابراز داشته است كه «براي اروپا دشوار است كه نقش امنيتي امريكا را جايگزين كند بنابراين مخاطرات زيادي براي مباني نظم ليبرال در سطح بين‌الملل و امنيت اروپا وجود دارد. براي همين منظور ما بايد مبارزه كنيم چراكه اين مساله جزو حوزه منافع بسيار بنيادين ماست.» و مي‌افزايد «آلمان بايد جنگ كند تا اتحاد غربي را اعاده كند.»

ترتيبات جديد امنيتي دفاعي اروپا نيز احتمالا در قالب ابتكارهايي چون ايجاد ستاد عملياتي در بروكسل، صندوق دفاع اروپايي، تشديد تحقيقات دفاعي، تسري ابتكار دفاعي بينادولتي فرانسوي آلماني به سطح اروپا و به كاراندازي سازوكار «همكاري ساختاريافته دايمي» پيمان ليسبون دنبال خواهند شد.نویسنده:
اندكي انسانيت، به اضافه هزار چيز ديگر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/28
اندكي انسانيت، به اضافه هزار چيز ديگر
مرز ميان انسان و حيوان در گفت‌وگو با «كري وولف»


نيويورك تايمز|

مترجم: علي برزگر|

 اين دهمين گفت‌وگو از مجموعه گفت‌وگوهايي با فيلسوفان و نظريه پردازان انتقادي پيرامون مساله خشونت است. اين گفت‌وگو توسط «ناتاشا لنارد» با «كري وولف» انجام گرفته است كه مدير مركز نظريه فرهنگي و انتقادي در دانشگاه رايس و دبير بنيانگذار مجموعه كتب پساانسان‌گرايي در انتشارات دانشگاه مينه‌سوتاست.

***

«پساانسان‌گرايي» احتمالا معاني مختلفي داشته باشد. براي شما به چه معناست و چگونه انسان‌گرايي ليبرال و استانداردي را كه با آن آشنا هستيم به چالش مي‌كشد؟

خب، اجازه دهيد بحث خود را با اذعان به اين نكته آغاز كنيم كه موضوع «انسان‌گرايي» خود بسيار گسترده است و گونه‌هاي متفاوت بسياري از آن وجود دارد، انسان‌گرايي ليبرال، انسان‌گرايي مربوط به دوره رنسانس، «انسان‌گرايي سكولار» و غيره. «پساانسان‌گرايي» در هيچ‌يك از اين معاني به ‌مفهوم «ضدانسان‌گرايي» نيست، همچنين صرفا به ‌مفهوم چيزي نيست كه از نظر تاريخي «پس از» انسان‌گرايي مي‌آيد، آن‌چنان‌كه گويي در ۱۹۶۸ يا ۱۹۷۲ يا هر زمان ديگري، پرده‌ها از پيش چشمان ما فروافتاده باشد و به خطاي روش‌هاي تفكر خود پي برده باشيم. در واقع تبارشناسي تفكر پسا‌انسان‌گرايانه كاملا به پيش از قرن بيست‌ويكم يا حتي قرن بيستم باز مي‌گردد. نشانه‌هاي آن در تمام ديدگاه‌هايي وجود دارد كه به‌طور بنيادي به مركززدايي از انسان در روابط او با جهان پيرامون دست مي‌زنند، حال موضوع بحث ما ديگر صور زندگي، محيط‌زيست، تكنولوژي يا هر چيز ديگري كه مي‌خواهد باشد. شايد مهم‌تر از همه، مي‌توانيد ردپاي چنين تفكري را در اين نكته بيابيد كه وقتي اجازه نمي‌دهيد تا مفهوم «انسان» مسائل فلسفي دشوار شما را رفع كند، مجبور مي‌شويد تا تبيين‌هايي دقيق‌تر و رساتر از موضوع مد نظر ارائه دهيد. و اين تبيين، نخست و مهم‌تر از همه، شامل مفهومي سنجيده‌تر از خود «انسان» خواهد بود.

اگر ما شيوه‌هاي چندرشته‌يي و گونه‌گوني را در نظر بگيريم كه از طريق آنها مي‌توان «انسان»، «حيوان» يا «طبيعت» را مطالعه كرد، در خواهيم يافت كه طرح‌هاي توصيفي ارائه ‌شده از سوي سنت انسان‌گرايانه در رابطه با اين موضوعات تقريبا به‌وضوح كاريكاتور است. بدون ترديد، انسان‌گرايي يادگار و ميراث فرهنگي مهمي محسوب مي‌شود، اما به‌سختي مي‌تواند مفاهيمي را به دست دهد كه توان توصيف شيوه‌هاي پيچيده‌يي را داشته باشند كه انسان‌ها با جهان غيرانساني پيرامون خود در هم آميخته‌اند و به‌وسيله آن شكل مي‌گيرند و اين امر آن چيزهايي را با هم پيوند مي‌دهد كه سنت فلسفي انسان‌گرايانه، به لحاظ هستي‌شناختي، گسسته و مجزا در نظر مي‌گيرد نظير «انسان» و «حيوان»، يا «زيستي» و «مكانيكي».

تفكر دارويني گامي بزرگ در اين راستا بود. ماترياليسم تاريخي ماركس يا ديدگاه فرويد در كتاب تمدن و ملالت‌هاي آن نيز در اين راستا هستند. براي من، يكي از اكتشافات بزرگ عبارت است از ظهور طرز تفكري كاملا ميان‌رشته‌يي به ‌نام نظريه سيستم‌ها در ميانه قرن بيستم، كه طبق آن فرايندهايي بنيادي نظير چرخه بازخورد به ما اجازه مي‌دهد تا نه‌تنها چگونگي عملكرد سيستم كنترل سرعت در يك خودرو بلكه همچنين چگونگي وقوع تنظيم حرارت در حيوانات خون‌گرم را توصيف كنيم، آن هم بدون اينكه هرگز طبقه‌بندي‌هاي كهنه انسان‌گرايان را فرابخوانيم (يا حتي واقعا به آنها علاقه نشان دهيم) كه چنين موضوعاتي را از هم تفكيك مي‌كند. نظريه سيستم‌ها ‌زباني در اختيار ما قرار مي‌دهد كه اكنون با آن مي‌توانيم به‌نحوي ظريف‌تر و دقيق‌تر توصيف كنيم كه چگونه انسان‌ها، نه‌تنها اذهانشان بلكه بدن‌هايشان، ميكروارگانيسم‌هاي آنها، شيوه‌هاي ارتباطاتشان و غيره، با جهان غيرانساني در هم تنيده‌اند و با آن تعامل دارند.

تحقيقات گرگوري بيتسن، درباره ارتباطات انساني و حيواني، نمونه‌يي شگفت‌انگيز در اين زمينه است. او در جايي مي‌نويسد هنگامي كه مردي به زني مي‌گويد: «من عاشقت هستم»، كار عاقلانه براي زن آن است كه به‌جاي توجه به محتواي مصداقي سخن مرد، بيشتر به زبان بدنش توجه نمايد. دليلش آن است كه ارتباط پديده‌يي است چندلايه و مستلزم توجه به عناصر «انساني» و «غيرانساني» يا غيرارادي و ناشي از توارث طي تكامل است. بيتسن مي‌گويد به همين علت است كه ما به بازيگران اعتماد نمي‌كنيم، و من به دانشجويانم مي‌گويم كه به همين دليل است كه «ايميل» شيوه بسيار مفسده‌برانگيزي از ارتباط است، چون تمام آن ابعاد جان‌دهنده و شالوده‌بخش ارتباط از بين مي‌روند، و بنابراين ارتباط هر چه بيشتر سست و شكننده مي‌شود و ما براي بازگرداندن بخشي از اين عناصر، شروع به گذاشتن شكلك‌ها و غيره در ايميل مي‌كنيم. در تمام اين موارد امر كاملا «انساني» فقط بخشي از داستان است و كل دستان در مجموعه‌يي بزرگ‌تر از زمينه‌ها و نيروها قرار گرفته است كه به شكل‌هاي مختلف غيرانساني است.

شما در آثار خود بر اين نكته تاكيد داريد كه انسان‌گرايي -يعني تمايز سلسله‌مراتبي بين حيوانات غيرانساني و انساني بر مبناي مفهوم خاصي از «معرفت» يا «هوش»- به‌طور ذاتي سركوبگرانه و خشونت‌آميز است. بسياري با اين ديدگاه موافق هستند، اما راه‌حل آن را در خود انسان‌گرايي جست‌وجو مي‌كنند، براي مثال در حقوق بشر و گنجاندن حقوق حيوانات و محافظت از محيط‌زيست. شايد بسياري از افراد به سركوبگرانه ‌بودن ذاتي انسان‌گرايي با ترديد بنگرند، زيرا پيروزي‌هايي تاريخي وجود دارد كه با توسل به گفتمان حقوق بشر و «انسانيت» به دست آمده است. در واقع در اين برهه سياسي، در واكنش به پيروزي دونالد جي. ترامپ و همراه با آن افزايش ملي‌گرايي نژادپرستانه در امريكا و اروپا، به نظر مي‌رسد با فوريتي مجدد براي دفاع از آزادي‌ها و حقوق بشر روبه‌رو هستيم، آزادي‌ها و حقوقي كه با دشواري به دست آمده‌اند. پاسخ شما در اين مورد چيست؟

من كاملا موافقم كه اكنون بيش از هر زمان ديگري، بايد با قدرت از اين امور دفاع كرد، اما از ديد من، اينها پروژه‌هايي ناسازگار با يكديگر نيستند، زيرا اين پروژه‌ها در سطوح و زمينه‌هاي متفاوتي انجام مي‌شوند. از يك سو، گفتمان حق‌ها شاهد نخست در رابطه با مسائل و مشكلات انسان‌گرايي فلسفي است. بسياري از ما، از جمله خود من، با اين امر موافقيم كه بسياري از آرمان‌هاي اخلاقي انسان‌گرايي كاملا تحسين‌برانگيزند و ما بايد همچنان آنها را پيگيري نماييم. براي مثال، بيشتر افراد احتمالا در اين امر اتفاق نظر دارند كه رفتار ظالمانه با حيوانات و توجيه آن رفتار بر مبناي ناميدن آنها به عنوان «حيوان» به‌جاي انسان، كاري نادرست است.

اما مشكل چگونگي برخورد گفتمان حق‌ها با اين مساله، براي مثال در فلسفه حقوق حيوانات، آن است كه تا آن حد براي حيوانات نوعي منزلت اخلاقي در نظر گرفته مي‌شود كه نسخه‌هايي تقليل‌يافته از ما شمرده شوند: يعني تا آنجا كه آنها داراي ويژگي‌هاي مختلفي هستند كه ما انسان‌ها به‌طور كامل‌تر از آنها برخوردار هستيم، همانند توانايي تجربه رنج و نه فقط رنج خشن جسمي بلكه همچنين فشار عاطفي. و بنابراين در پايان، ما همان صورت هنجاري سوژه اخلاقي به‌مثابه انسان را تثبيت مي‌كنيم كه در وهله نخست قصد داشتيم فراتر از آن برويم.

بنابراين از ديگر سو آنچه بايد انجام داد عبارت از يافتن راهي براي ارزش‌دهي به حيات غيرانساني است، نه بدان دليل كه آن صورتي دست‌دوم يا تقليل‌يافته از حيات انساني است، بلكه بدان دليل كه تنوع و غناي حيات في‌نفسه به‌خاطر ويژگي‌هاي ذاتي آن، و تمايز و بي‌همتايي آن، بايد ارج نهاده شود. فيل يا دلفين يا شامپانزه بدان دليل شايسته احترام نيست كه تجسم صورتي هنجاري از «امر انساني» است به‌اضافه يا منهاي معدودي از ويژگي‌هاي اخلاقي مربوط به آن. آنها به دلايلي شايسته احترام‌اند كه ما را وا مي‌دارند تا واژه‌نامه اخلاقي ديگري ارائه دهيم، واژه‌نامه‌يي كه از آغاز بر اين نكته اذعان دارد كه هر آنچه ما بدان در صور مختلف حيات از نظر اخلاقي ارج مي‌نهيم، هيچ ارتباطي با نامگذاري زيست‌شناختي «انسان» يا «حيوان» ندارد.  با وجود تمام اين نكته‌ها، زمينه‌هاي بسيار بسيار زيادي وجود دارد كه چرا گفتمان حق‌ها، هنگام بحث از اين موضوعات، به سكه رايج تبديل مي‌شود و اين مساله شگفت‌آور نيست، زيرا تقريبا تمام نهادهاي حقوقي و سياسي ما ميراث دوره تاريخي كوتاهي (از نظر بوم‌شناختي) هستند كه در آن انسان‌گرايي شكوفا شد و قلمروي خود را استحكام بخشيد. براي مثال، شما مي‌توانيد درباره مفروضات پروبلماتيك مختلفي كه در ساختار گفتمان حق‌ها نهفته است، در سالن مملو از جمعيت يك كنفرانس با موضوع ساخت‌شكني و فلسفه صحبت كنيد؛ اما اگر به‌جاي سخنراني در چنين كنفرانسي، در حال مذاكره با يك مجمع قانونگذاري دولتي هستيد و خواستار تشديد قوانين مربوط به بدرفتاري با حيوانات شده‌ايد، اگر مي‌خواهيد به تعهدات اخلاقي خود عمل كنيد، بهتر است كه بتوانيد از واژگاني متفاوت و ابزارهاي سخنورانه ديگري استفاده كنيد. اين كاري است صحيح، حتي با وجود آنكه آن تعهدات و طرز نگاه شما درباره آنها ممكن است كاملا مبتني‌بر فهمي از مساله باشد كه، در مقايسه با فهم آن قانونگذاران، ژرف‌تر و دقيق‌تر باشد. به عبارت ديگر، اين موضوع فقط تا حدودي يك مساله فلسفي است و علاوه برآن، مساله‌يي است استراتژيك، مساله موقعيت، زمينه و شنونده. بنابراين هيچ‌كس نبايد متعجب شود كه ما در رابطه با اين مسائل در قلمروي گفتمان فلسفي آكادميك، سريع‌تر مي‌توانيم پيشرفت كنيم تا در قلمروي نهادهاي سياسي و حقوقي.

امروزه، حجم انبوهي از سرمايه‌گذاري و تاكيد فرهنگي، بر اهميت شكوفايي «خويشتن» يا «يافتن» خودمان و نظاير آن متمركز است. از طرف ديگر، واقعيت آن است كه با توجه به رواج رسانه‌هاي اجتماعي و ديگر تكنولوژي‌ها كه اخيرا تجربه عملي ما از هويت را تحت تاثير قرار داده‌اند، اين خويشتن ديگر حتي ضرورتا خويشتني كاملا تن‌يافته نيست. اين موضوع چگونه با نقد شما از انسان‌گرايي ارتباط پيدا مي‌كند؟

از ديدگاه من، ساده‌ترين و معمولي‌ترين پاسخ به اين پرسش كه چرا تغيير ايده دوره روشنگري درباره خويشتن اين‌قدر دشوار بوده است آن است كه تمام عناصر فرهنگ، ما را به سرمايه‌گذاري در آن تشويق مي‌كنند، آن هم به دلايل حقوقي و اقتصادي‌اي كه خيلي بر ما پوشيده نيستند. گويي ما هر چه بيشتر و بيشتر تشويق مي‌شويم تا «برند» خود را توسعه دهيم، چه با انباشتن دوستان بيشتر و بيشتر در فيسبوك و چه با تكميل آن نوع از «موجودي» متوازن بين فعاليت‌هاي غيرانتفاعي، آكادميك و ورزشي كه كميته‌هاي پذيرش دانشگاه‌ها مي‌خواهند ببينند. بنابراين، اصطلاحي كه شما به كار برديد، يعني «سرمايه‌گذاري»، در اين برهه زماني از سرمايه‌داري نئوليبرال متاخر، بايد كاملا به‌معناي تحت‌الفظي تفسير شود.

علاوه بر همه اين حرف‌ها، رسانه‌هاي اجتماعي صرفا نمايش اغراق‌آميز حقيقتي است كه همواره درباره «خويشتن» صادق بوده است، يعني اين حقيقت كه در واقع، يك موجوديت مصنوعي است، يك «مجموعه» پراكنده و منقسم، متشكل از عناصر بسيار، برخي از آنها فيزيكي و مادي و زيستي، برخي خير؛ ساخت خويشتن در زبان و چگونگي بازنويسي مغز توسط آن، بديهي‌ترين مثال در اين زمينه است. اگر مي‌پسنديد، «حقيقت» خويشتن همين است: يعني اينكه هيچ‌جا به‌مثابه يك كل وجود ندارد. همان‌طور كه گرگوري بيتسن مي‌گويد، آن موجوديت فيزيكي و زيست‌شناختي به ‌نام «سقراط» مدت‌ها پيش، از هستي رخت بر بسته است. اما «سقراط» در معنا و مفهومي پيچيده‌تر، به‌مثابه شبكه‌يي از متون، خوانندگان، مواريث فرهنگي، نهادهاي زيربناي اينها و غيره، هنوز زنده است و تا به امروز قدرتمندانه بر جهان تاثير مي‌گذارد. اقدام نادرست، يا به ‌اصطلاح مناسب‌تر، آرزوي نادرست، اين است كه فكر كنيم «آن»، آن «خويشتن»، به‌مثابه يك كل در جايي وجود دارد. چيزي به نام «خويشتن» در اين معنا وجود ندارد، هرچند پديده «آگاهي» كه در مقام تمثيل، مثل نوك كوه‌يخ است، ما را بر مي‌انگيزد تا فكر كنيم كه چنين چيزي وجود دارد و انتظاري هم جز اين نمي‌رود.

رهيافت پساانسان‌گرايانه در زمينه از بين‌بردن سلسله‌مراتب ميان‌گونه‌يي چگونه مي‌تواند در ساختارهاي خشونت بين خود انسان‌ها مداخله كند؟ انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهور، به‌ميزان ترسناكي، بازتاب و تقويت برتري سفيدپوستان و زن‌ستيزي است. آيا مداخله پساانسان‌گرايانه، با اين خطر روبه‌رو نيست كه تمركز را از مبارزه مستقيم و بسيار ضروري عليه اين مسائل دور كند، يا اينكه مي‌تواند به اين مبارزه كمك كند؟

من فكر مي‌كنم، مي‌تواند بسيار كمك كند، آن هم با ترسيم روشن‌تر مبناي گسترده‌تري كه اين مبارزات در آن اشتراك دارند و من آن را كثرت‌گرايي اخلاقي پساانسان‌گرايانه ناميده‌ام. موضع من همواره اين بوده است كه تمام اين سلسله‌مراتب جنسيت‌گرايانه و نژادپرستانه همواره به‌طور ضمني بر عميق‌ترين و اغلب ناديدني‌ترين سلسله‌مراتب مبتني بوده است: شكاف هستي‌شناختي بين حيات حيواني و انساني، كه به‌نوبه خود زمينه را براي يك سلسله‌مراتب اخلاقي زيان‌بار فراهم مي‌سازد. تا زماني كه شما اين امر را بديهي مي‌انگاريد كه خشونت عليه حيوانات، صرفا به‌دليل جايگاه زيست‌شناختي آنها، مجاز است، در اين صورت، همين استدلال براي ارتكاب خشونت عليه هر موجود ديگري در دسترس شما خواهد بود، حال آن موجود متعلق به هر گونه‌يي باشد، انسان يا غيرانسان، زيرا شما با اين استدلال مي‌توانيد آن را به‌مثابه نوع «پايين‌تر» يا «ابتدايي‌تري» از حيات توصيف نماييد. اين چيزي آشكار در تاريخ برده‌داري، امپرياليسم و خشونت عليه مردم بومي است. و دقيقا همان كاري است كه نژادپرستي و زن‌ستيزي انجام مي‌دهد: به‌كارگيري يك طبقه‌بندي جنسي يا نژادي براي مهر تاييد‌زدن بر خشونتي كه به‌مثابه خشونت شمرده نمي‌شود چرا كه روي افرادي اعمال مي‌شود كه طبق فرض از شأن پايين‌تر يا كمتري برخوردارند، و بدين معنا به‌نوعي «سزاوار آن هستند».

به همين دليل، گفتمان حيواني‌سازي اين‌قدر قدرتمند است، زيرا از يك طبقه‌بندي نژادي يا زيست‌شناختي بهره مي‌گيرد تا يك شكاف اخلاقي را نهادينه سازد، شكاف بين آنچه «كشتني است اما به‌قتل‌رسيدني نيست»، بين آنهايي كه «واقعا» انسان هستند و آنهايي كه نيستند. بنابراين، نخستين اصل پساانسان‌گرايي پافشاري بر اين نكته است كه هنگام بحث درباره اينكه با چه موجودي مي‌توان و با چه موجودي نمي‌توان به‌طرز خاصي برخورد كرد، نخستين كاري كه بايد انجام دهيم آن است كه تمايز بين «انسان» و «حيوان» را كنار بگذاريم و در واقع اشتياق به اين طرز تفكر را كنار بگذاريم كه ما مي‌توانيم طرز برخورد خود با موجودات مختلف، انسان يا غيرانسان، را به نوعي طبقه‌بندي زيست‌شناختي گره بزنيم. آيا اين بدان معناست كه تمام صور حيات به‌نوعي «يكسان» هستند؟ نه، اين دقيقا معنايي بالعكس دارد: اين بدان معناست كه مساله «انسان» در برابر «حيوان»، به‌طور اسف‌انگيزي، ابزار فلسفي نامناسبي براي فهم تنوع شگفت‌انگيز صور مختلف حيات در روي زمين، چگونگي تجربه آنها از جهان و چگونگي برخورد با آنهاست.

 نویسنده:
آيا نان و امنيت بر آزادي مقدم است؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/28
آيا نان و امنيت بر آزادي مقدم است؟


آرش نراقي| رابطه ميان «حق امنيت» و «حق معيشت» از يك‌سو و «حق آزادي» از سوي ديگر را چگونه بايد فهميد؟ فهم و تحليل اين رابطه از حيث سياست‌گذاري‌هاي كلان اجتماعي بسيار مهم است. اگر معلوم شود كه «حق آزادي» برخلاف «حق امنيت» و «حق معيشت» از حقوق اساسي نيست، در آن صورت در مقام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي كلان در كشورهاي فقير يا در حال توسعه بايد تامين امنيت و معيشت مردم را بر تامين آزادي‌هاي آنها مقدم داشت.

دليل آن روشن است: همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد، حقوق اساسي پيش‌شرط تحقق ساير حقوق انساني است و از اين حيث تحقق آنها ولو به قيمت ساير حقوق انساني الزامي است. يك حق اساسي را نمي‌توان به قيمت حق اساسي ديگر تعطيل كرد. اما در شرايطي كه تحقق يك حق اساسي با تحقق يك حق غير اساسي تزاحم مي‌يابد، تحقق حق اساسي تقدم مي‌يابد.

از قضا پاره‌يي از دانشمندان علوم سياسي و كارشناسان امور توسعه و نيز بسياري از حاكمان خودكامه در گوشه و كنار جهان نسخه «تقدم امنيت و معيشت بر آزادي» را براي جوامع در حال توسعه توصيه مي‌كنند. احيانا برجسته‌ترين نماينده اين ديدگاه در ميان انديشمندان علوم سياسي ساموئل هانتينگتون است.

وي در خصوص كشورهاي فقير يا در حال توسعه از آموزه‌يي دفاع مي‌كند كه گاهي آن را «آموزه تاخت زدن[آزادي]» مي‌نامند. مطابق اين آموزه در كشورهاي فقير بهره‌مندي از حداقل معيشت احيانا فقط به هزينه چشمپوشي از آزادي به دست مي‌آيد. حتي نظريه عدالت «جان رالز» هم فرض و بنا را بر اين مي‌گذارد كه دست‌كم در پاره‌يي موارد لازمه رشد اقتصادي قرباني كردن آزادي است. اين آموزه مهم‌ترين مبناي توجيه «ديكتاتوري‌هاي مصلح» هم بوده است.

براي مثال جهانگير آموزگار، نماينده وقت ايران در بانك جهاني و موسسه بين‌المللي پول، به نمايندگي از پادشاه سابق ايران از آموزه تقدم حق معيشت بر آزادي در كشورهاي جهان سوم دفاع مي‌كرد. وي در همان دوران مي‌نويسد: «در كشورهاي جهان سوم كه از فقر، بي‌سوادي گسترده و فاصله‌يي عظيم در توزيع ثروت و درآمدهاي ملي رنج مي‌برند، تضمين آزادي مخالفان و ناراضيان [سياسي] در قانون اساسي احيانا به اندازه رهايي از ياس، بيماري و محروميت مهم نباشد.

توده‌هاي مردم به‌ واقع بيشتر ترجيح مي‌دهند كه به جاي واژه‌هاي توخالي، لقمه‌هاي بيشتري در دهان خود بگذارند، به جاي هايدپارك ترجيح مي‌دهند كه مركز بهداشت و درمان داشته باشند؛ به جاي حق راهپيمايي در برابر ادارات دولتي ترجيح مي‌دهند كه شغلي پردرآمد و ثابت داشته باشند. اين تاخت زدن‌ها ممكن است در چشم يك فرد تنزه طلب غربي مايوس‌كننده و درخور انتقاد جلوه كند، اما براي اكثريت دولت-ملت‌ها ضروري و اجتناب‌ناپذير است.»

اين ادعا خالي از قوت نيست. انساني كه غم نان دارد، يا زندگي روزمره او در معرض تهديد مستمر جنگ، خشونت يا انواع ناامني‌هاست، به آخرين چيزي كه مي‌انديشد آزادي است.

آزادي وقتي معنا مي‌يابد كه مردم از مخاطرات خوف و جوع تا حدي رسته باشند. در غياب نان و امنيت نمي‌توان از حقوق مربوط به آزادي‌ها بهره‌مند شد و اين بدان معناست كه حق امنيت و حق معيشت بنيادي‌تر از حق آزادي است. به بيان ديگر، «حق امنيت» و «حق معيشت» از حقوق اساسي انسان‌هاست، اما «حق آزادي» از چنان منزلت بنياديني بهره‌مند نيست. بنابراين در شرايطي كه سياست‌گذاران و مديران كشورهاي فقير يا در حال توسعه ناچارند در ميان حقوق انساني شهروندان دست به اولويت‌بندي و گزينش بزنند، «حق امنيت» و «حق معيشت» در اولويت بالاتري از «حق آزادي» مي‌نشيند.

در اين شرايط وظيفه اصلي و اوليه اين مديران و سياست‌گذاران آن است كه نخست در تحقق و تثبيت حقوق مربوط به امنيت و معيشت بكوشند. اگر اين استدلال را بپذيريم، لاجرم بايد اين رتبه‌بندي و سياست‌گذاري را از حيث اخلاقي نيز موجه و دفاع پذير بدانيم.

حقيقت اين است كه رابطه ميان حق امنيت و معيشت از يك سو و حق آزادي از سوي ديگر پيچيده‌تر از آن است كه در نگاه نخست به نظر مي‌آيد. به گمانم اين سخن كاملا درستي است كه پيش‌شرط بهره‌مندي از تمام انواع آزادي‌ها بهره‌مندي از حق امنيت و معيشت است. اما از سوي ديگر، تحقق و تامين حق امنيت و معيشت نيز تا حدي متوقف بر تحقق و تامين دست‌كم پاره‌يي از انواع آزادي‌هاست. قائلين به تقدم نان و امنيت بر آزادي، غالبا اين نكته اخير را ناديده مي‌گيرند. به بيان ديگر، ميان حق امنيت و معيشت از يك‌سو و حق آزادي از سوي ديگر نوعي رابطه متقابل اما نامتقارن وجود دارد.

 اين رابطه «متقابل» است، زيرا آنچنان كه خواهيم ديد تامين و تحقق حق امنيت و معيشت نيز تا حدي در گرو تامين و تحقق حق آزادي است. اما «نامتقارن» است، زيرا اگرچه بهره‌مندي از حقوق مربوط به تمام انواع آزادي‌ها در گرو بهره‌مندي از حق امنيت و معيشت است، اما بهره‌مندي از حق امنيت و معيشت فقط در گرو بهره‌مندي از پاره‌يي از آزادي‌هاست. معناي اين سخن آن است كه تمام انواع آزادي‌ها را نمي‌توان از جمله حقوق اساسي دانست، فقط پاره‌يي از آزادي‌ها واجد چنان شأني هستند.

البته باز هم يادآوري مي‌كنم كه در اينجا «اساسي» بودن يك حق لزوما به معناي «ارزشمندتر» بودن آن نيست، بلكه صرفا به اين معناست كه تحقق آن حق شرط لازم براي تحقق ساير حقوق انساني است. بدون ترديد بهره‌مندي از پاره‌يي از آزادي‌ها در بالندگي و شكوفايي هنري و فرهنگي يك جامعه نقش و ضرورت انكارناپذير دارد. اما اين امر به تنهايي كافي نيست تا آن آزادي‌ها را در زمره «حقوق اساسي» انسان‌ها قرار دهيم. اين آزادي‌ها را صرف نظر از تمام اهميتي كه دارند، فقط در صورتي مي‌توانيم از جمله «حقوق اساسي» بدانيم كه بهره‌مندي از آنها لازمه استيفاي تمام حقوق ديگر باشد.

 نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Mon. April 17. 2017 799 شمار 1438 رجب 19 1396 فروردين 28 شنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 است
  باز شرقي ان آذربايج ارتباطي راههاي همه با شهرسازي راه وزير روستايي راه اون مع
  تبريز زده يل س مناطق روستايي هاي راه برخي اينكه شد
  بيان مطرح خصوصي بخش هاي تشك مديران با «تعادل» وگوي گف
  در حال در گفت: است، ديده خسارت شرقي ان
  آذربايج تردد است باز استان اين ارتباطي هاي راه تمام
  حاضر كشنبه روز ميرشفيع سيدحسين دارد. جريان آن
  در مناطق ارتباطي هاي راه وضعيت از بازديد جريان دوازدهم
  در دولت از اقتصاد اهالي
  مطالبات اوليه، برآورد طبق اظهاركرد: انرقي آذربايج زده
  سي معادل استان، ارتباطي هاي راه در سيل خسارت
  ميزان ميزان الزم، هاي بررس از بعد اما است ريال 07ميليارد اينكه به اشاره با وي شد. خواهد اعالم خسارت دقيق بدون كه داد نشان ۴8تا۲9 هاي ال حدفاصل مديريتي روش باشد. بيك| مهدي بنگاهها| گروه رودخانه طغيان اثر بر هشترود شهرستان هاي از يكي اقتصاد است ممكن خطراتي چه باالدستي الگوي يك از پيروي دوازدهم دولت از ايران اقتصاد خصوصي بخش
  مطالبات ابنيه تعمير بازسازي براي گفت: است، شده تخريب امروز به ا9 سال۲ از خوشبختانه اما، كند. تهديد را مردم معيشت فضاي كه روزهايي چنين يك براي كه است پرسشي اين
  چيست؟ رشد آن نتيجه كه شده گرفته پيش در يي معقوالنه هاي گيري جهت ثبتنام متوجه عمومي، افكار كنار در ايران اقتصادي
  سياسي بندي جمع از پس شده تخريب منازل همچنين
  فني خواهد گرفته نظر در تسهيالتي بحران مديريت سازمان است.» تورم مهار اقتصادي يرسد. نظر به راهگشا است، جمهوري رياس انتخابات
  نامزدهاي يي اده نقل حمل راهداري سازمان رييس شد. فارغ يآيد، كار روي 96 ماه ارديبهشت ۲9 از بعد كه دولتي
  هر استان اصلي هاي راه به جدي خسارت اظهاركرد: كاال قاچاق مهار مردم مطالبات به بتواند بايد جناحي، سياسي يهاي گير جهت
  از روستايي هاي راه برخي ولي ده، نش وارد شرقي ان آذربايج توليد براي تورم مهار كه تبعاتي به اشاره با البرز اتاق رييس فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، مختلف هاي بخش در اقتصاد اهالي
  و «مهار دهد: ادامه اينطور را هايش صحب كرده ايجاد كشورمان اقتصاد اهالي مطالبات انعكاس دستاورد كمترين دهد. پاسخ
  و... آسيب به اشاره با كشاورزيان داود است. ده دي
  آسيب تيم شكسته پل اصلي هاي پايه گفت: آذرشهر پل ديدن محسوب برنده برگ يك كشورمان اقتصادي فضاي در هرچند تورم اقتصادي عملكرد از شمايلي اوال كه است اين دوازدهم دولت
  از اعتبار تامين از بعد هستند بررسي حال در كارشناسي توليد رونق مسير در موضوع اين كه داشت توجه بايد اما يود، شم طي ها) دلواپس اصولگراها حطلبان، (اصال موجود هاي
  گفتمان يشود. اقدام آن ترميم به نسبت بالفاصله باشد. آنها رفع فكر به بايد آينده دولت كه كرده ايجاد را مشكالتي قضاوت امكان ديگر سوي از يآيد دست به گذشته هاي ال
  س كرد تقاضا از بيشتر بازار در را عرضه فرآيند واقع در تورم ترل انن جريك در مقدمات اين با يشود. مهيا مردم براي معقوالنه
  داوري بود. ركود تله در ها بنگا شدن گرفتار انفعال فعل اين عيني نتيجه خصوصي بخش هاي تشك مديران اقتصاد اهالي سراغ گزارش
  اين تشكيل زنجان در طبيعي منابع توسعه صندوق هاي موافقت كردن محدود با ميتوانست شرايطي چنين در دولت صحبت دارند، آينده دولت از كه مطالباتي انتظارها درباره تا يم شود
  رفت مي به اشاره با زنجان استان طبيعي منابع مديركل زنجان| معضل اين نتيجه كند. مديريت را فضا كاال قاچاق كنترل اصولي كنيم. گفت: طبيعي منابع توسعه صندوق گيري شكل اهميت كاالي وفور حال عين در داد. كاهش را كشور صادراتي هاي دامن است اين اقتصاد اهالي اظهارنظرهاي درباره توجه جالب
  نكته عمل مقاومتي اقتصاد راستاي در يواند مت صندوق اين كشور عمومي فضاي در بيكاري تا شد باعث بازارها در قاچاق اقتصادي فضاي 96ات9۲ هاي ال س طي كه ثباتي از آنها اكثر
  كه گفتوگو كه مردم با شما كه است دليل همين به كند. پيدا افزايش پيشنهادهاي ارائه با كنند مي دفاع ساخته پوياتر را كشور
  توليدي توسعه صندوق تشكيل با كرد: اظهار آقاجانلو خليل
  كند. در را معيشتي بهبود نتايج كه كنند مي اشاره نكته اين به كنيد اصالحاتي يشوند. فعلي مشكالت برخي اصالح خواستار
  كاربردي نشينان عرصه توانمندسازي به يتوان طبيعي
  منابع توسعه راستاي در عاملي يواند مت كار اين كرد كمك يك بايد آينده ۴سال در دولت نميكنند. احساس هايشان سفره قاچاق، با مقابله داخلي، توليد از حمايت چون هايي بخش در
  كه خوبي ظرفيت اينكه بيان با وي باشد. طبيعي منابع ابزارهايش از استفاده با باشد داشته شرايط از درست تحليل فرآيند در دولت كمك داده، پس امتحان الگوهاي از
  استفاده دارد، وجود طبيعي مناب حوزه در اشتغال توسعه براي دهد.» ارتقا را سرمايه صاحبان مردم رضايتمندي سند در كه قهايي اف به را ايران اقتصاد واند تم و... فناوري
  انتقال كه دولتي اقتصادي هاي اولوي ترين مه به اشاره با بنامواليي كند. ياري است، شده ترسيم 0۲ساله انداز
  چش هاي نه گو برخي توليد به نسبت يتوان كرد:
  خاطرنشان تعرفه بايد اوال آينده «دولت ويد: بيايد كار روي است
  قرار كرد ريزي برنامه اقتصادي صرفه گرفتن درنظر با
  گياهي كند. روستاييان به شاياني كمك يواند موضوع اين دست تا دهد افزايش را دارند داخلي مشابه كه كاالهايي ورودي اقتصاد در سازي اف شف مورد بايد كه ديگري مساله شود. يكوتاه قچ ها قاچا ها دالل «تعادل» با توگو گف جريان در البرز اتاق رييس بنامواليي بنامواليي
  رحيم رحيم خوانساري
  مسعود سوءاستفاده خانوادگي هاي ضالحسنه قر از مبادي در قاچاق كاالي با برخورد كه است اين بگيرد قرار توجه چه اقتصاد اهالي منظر از آينده دولت كه پرسش اين به پاسخ اقتصادي
  در هاي گيري تصميم در شجاعت به يواند مت درست دقيق گذاري دف با كه داده نشان دولت است. رهبري معظم مقام كه است يي مطالب اين شود. انجام ورودي طي بايد الزايي اشتغ اقتصادي پايدار رشد تحقق براي را شود
  مسيري مي اشاره هم ديگري نكات به خوانساري موضوعات اين كنار در پس يي هست توافق تورم كاهش برسد. نظر مورد دلخواه نتايج وضعيت اين اصالح روي محكم اند رده تاكيد آن به بارها م توليد، اقتصاد، فضاي آينده نداز م چشا تحليل «در ميگويد:
  كند، گفت: اصفهان استان آگاهي پليس رييس
  اصفهان| مالي موسسات با كشور امنيت شوراي 556 مصوبه برابر فصل حل تورم حوزه دو در اگرچه يازدهم دولت «اما يد: ريزي برنام مسير در حركت از روشن هيي نشان برجام اجراي آن از اند. اده ايست بدون كه يكند حكم عقل كشور، كشاورزي بازرگاني
  تجارت، نقدينگي جذب نوع هر باشند مجوز فاقد كه اعتباري از بيش كاري محافظه با اما كرد عمل موفق تهيي هس مناقشات همين يتواند هم دوازدهم دولت بنابراين است. شده هدفگذاري كنندگان مصرف يا جزء فروشندگان با تعزيراتي نهادهاي اينكه كشورمان براي معقوالنه منظر از احساسي رفتارهاي انزدگي
  هيج به «تعادل» گزارش به يكنيم. برخورد هشدت كنند يكي تا شد سبب اقتصادي موضوعات با سياسي برخورد اندازه امكان رقمي، تك تورم نرخ به تبخشي ثبا با كند طي را مسير كاالي با مقابله در تاثيري عمال ميكنند، برخورد قاچاق كاالي خصوصي بخش كه است آن واقعيت كنيم. مطرح را است
  مفيد بماند. باقي نتيجه بدون ايران خصوصي بخش مهم مطالبات از فراهم را مردم معيشت بهبود اقتصادي فعاالن براي هريزي برنام بايستد، داعش برابر در توانسته قدرت اين به كه دولتي ندارد. قاچاق صحنه در حاضر انهاي گفتم كه دارد آينده دولت از
  انتظاراتي با خبرنگاران جمع در ديروز خسروي ستار ايسنا، از
  نقل است. رانت فساد مبدأ منشأ غيرواقعي قيمت با نرخي دو ارز آورد.» اقتصادي هاي تروريس كه قاچاق مافياي برابر در است قادر حتما داشته توجه آن گوناگون زواياي ابعاد به بايد كشور كالن
  مديريتي حوزه در گذشته سال در آگاهي پليس اقدامات به
  اشاره در اعتباري مالي موسسه هفت گفت: صنوف ايمني حضور به نياز گذار دوران در ايران اقتصاد كه است درحالي اين يواند مت دوازدهم «دولت يگويد: ادامه در تهران اتاق رييس خارجي هاي سرمايه جذب بعدي مطالبه كند. ايستادگي هستند، كه شده ايجاد كشور در موثري تغييرات گذشته سال طي
  باشند. بر شد. جلوگيري آنها فعاليت از تعطيل گذشته سال به ايراني گذاران سرماي تشويق حتي خارجي هگذاران سرماي تعيين خود اهداف از يكي عنوان به را بيكاري نرخ كاهش موضوع باز واقعي خصوصي بخش به را فناوري سرمايه پاي كه است را ازهيي ههاي دريچ كه دانست برجام يوان مت را آن عطف
  نقطه مجوز فاقد كه اعتباري مالي موسسات با اساس اين تا است حاضر گذاري سرماي كدام ولي دارد. موثرتر بيشتر حضور به مستقيمي ربط بيكاري كاهش كه داشت دقت بايد البته كند. هاي پرداخ تبديل كار، كسب بازدارنده قوانين اصالح كند. مشكالتي البته است. گشوده كشورمان تجارت توليد سوي
  به ارز كردن كنرخي بنابراين بيندازد. بزرگي دردسر چنين به را خود معيوب يي چرخ حاضر درحال دارد. كشور كالن اقتصاد وضعيت بسترسازي نوين، هاي اوري فن انتقال كارمزدي، به مزدي وق يكنم فكر كه دارد وجود جهان با ايران بانكي تعامالت بخش
  در برخورد بهشدت كنند نقدينگي جذب نوع هر
  باشند براي دولت كه است كار كسب صاحبان مهم هاي خواست از يكي توان بيكار جوانان با وادها خان است. گرفته شكل ايران اقتصاد در دولت كه است مواردي ديگر از و... صادرات توليد براي مناسب اين آينده براي بايد است كشور بانكي شبكه ضعف خاطر به
  بيشتر اشاره با اصفهان استان آگاهي پليس رييس كنيم.
  م در پليس كرد: تصريح خانوادگي هاي ضالحسنه قر به چهار طي متاسفانه گذاشت؛ مي كنار را كاري محافظه بايد، آن تحقق پر هها كارخان انبار ديگر طرف از مواجهند خريد براي كم مالي كند.» توجه آنها به بايد آينده كرد.» طرف بر را ضعف
  نقاط چارچوب به آسيبي ها نه ضالحس قر اين كه صورتي مانند كشور ارزي نظام وضعيت عمال نشده چنين گذشته سال در چرخه اين ندارد. وجود آنها براي مشتري كه شده كاالهايي از نظر از كه مسيري به اشاره با اظهاراتش ادامه در
  بنامواليي اقدامي نشود، كالهبرداري باعث نكند وارد اقتصادي است.» مانده باقي گذشته آن از پس يگيرد كار كسب صاحبان از را توسعه اجازه نهايت ايران اقتصاد اصلي اولويت كند، طي اشتغالزايي توليد رونق براي بايد دوازدهم دولت
  او بازتاب كشورمان اقتصادي فضاي در كه اظهارنظرهايي مجموعه يدهد. رخ نيرو تعديل حتي بيكاري اصالح چون موضوعاتي به بنامواليي رحيم كه شرايطي در شفاف صورت به را خود اقتصادي راهبرد بايد آينده «دولت يويد:
  مگ سوءاستفاده ها لحسنه ضا قر اين از متاسفانه اما كند
  نم نخست گام در اقتصاد اهالي كه است آن اندهنده نش يكند، پيدا متكي البته منطقي برنامه با تواند مي دوازدهم دولت بنابراين عنوان به و... فناوري انتقال صادرات، از واقعي حمايت ها، تعرف ارائه فهم غيرقابل كالن اظهارات ها ره چه برخي اينكه كند. ميشود.
  اعالم چركين دمل كردن خارج براي كه خواهند دوازدهم دولت از حضور امكان تسهيل را كشور در كار كسب فضاي عمل، به اتاق رييس كند، اشاره آينده دولت از خود مطالبات مترين مه در را استراتژي راهبرد اهميت كه است اين اندهنده نش يكنند، حوزه
  م بنيان دان هاي شرك از حمايت با كند تصميمسازي نهتر شجاعا ايران اقتصاد از رانت بيكاري نيز جديد اشتغال صورت اين در كند. مهيا را خارجي هگذاران سرماي كه يخواهد دولت از يكند ورود بحث به ديگري منظر از تهران مشخص قبل از بايد دوازدهم دولت اند. رده نك درك هنوز
  اقتصاد «آي.سي.تي» راستاي در را خود زيهاي ري برنام اقتصادي مشكالت شناخت از ودهيي شدن شاغل با نيز نهايت در شود. ايجاد جوانان براي بگذارد. كنار اقتصادي كالن موضوعات در را هكاري محافظ كوچك، كار كسب توسعه توليد، از حمايت براي كه باشد
  كرده تحقق براي كه مطالباتي كند. متمركز زايي اشتغال توليد رونق با بازار در يود م ايجاد مردم براي خريد امكان ايران، جمعيت دولت از خصوصي بخش مطالبات خصوص در خوانساري مسعود انداز چش سند اگر دارد. هي برنامي چه و... ها تعرفه گمركي،
  مسائل هاي فعالي برخي به اشاره با گرمسار رماندار مردم
  گرمسافر| راي با آينده دولت شمايل تا ماند منتظر همچنان بايد آن بيشتر توليد آن نتيجه كه دهد مي رخ تحركي كشور، كم تقاضاي ترين مهم از يكي حتم بهطور ميكند: اشاره نكته اين به دوازدهم دوازدهم دولت كه محتوايي بايد هست) (كه است ركن كشورمان
  در حمايت گفت: جديد سال شعار تحقق راستاي در
  دولت در ي.تي» «آي.س حوزه بنيان دان هاي شرك از شود. نمايان است.» بيشتر شغل بوده مردم معيشت بهبود تورم كاهش يازدهم، دولت دستاوردهاي مشخص كامال دارد، نظر در داز ان چش سند هاي اف به رسيدن
  براي دارد. قرار گرمسار فرمانداري آن هع تبب دولت كار
  دستور اشتغال مشكالت بررسي جلسه در ديروز طاهري
  داريوش در ارتباطات اطالعات فناوري حوزه نقش به اشاره
  با از رهگيري به داشت: اظهار جوانان براي اشتغال اول
  ايجاد همراه العاده وق ساالنه عادي عمومي مجمع
  برگزاري علم از ثروت توليد فناوري، علم شبنيان، دان هاي
  شرك اشتغالزايي عرصه در را مهمي نقش آي.سي.تي حوزه
  و سهامداران از اول همراه يزايد: اف گزارش اين به منتهي مالي سال عملكرد خصوص در شركت قالعاده فو ساالنه عادي عمومي
  مجمع يكند. ايفا مقاومتي اقتصاد هاي سياست
  تحقق در حضور برگه دريافت جهت است، كرده دعوت بازرس حسابرس گزارش استماع 03/۲۱/593۱، ماه ارديبهشت چهارشنبه روز ايران، سيار
  ارتباطات كشنبه شنبه روزهاي اداري ساعات در جلسه زيان سود حساب ترازنامه تصويب بررسي قانوني، يشود.
  برگزار مددجويان منازل ساخت براي ريال ۷۲۱ميليارد داشتن دست در با 693۱، ارديبهشت مورخه گيري تصميم 03/۲۱/593۱، به منتهي مالي سال ارتباطات شركت ارتباطات، كل اداره گزارش يافت
  به تخصيص بوشهر استان امداد
  كميته معتبر معرفينامه حقيقي اشخاص براي ملي كارت حسابرس انتخاب تقسيمي، سود خصوص در اول همراه ساالنه عادي عمومي مجمع ايران،
  سيار استان (ره) خميني امام امداد كميته ديركل
  بوشهرم نشاني به حقوقي اشخاص نمايندگان براي كتبي موثق به منتهي مالي سال براي شركت قانوني بازرس عمومي مجمع صبح ساعت از عام)
  (سهامي براي اعتبار ريال 7۲۱ميليارد تخصيص با گفت:
  بوشهر سازمان جنب مالصدرا، خيابان ونك، ميدان تهران، درج جهت كثيراالنتشار روزنامه تعيين ۱396/۱۲/۲9 عام) (سهامي اول همراه سهام صاحبان العاده وق
  ف استان امداد كميته مددجويان منازل بازسازي
  ساخت سهام امور اداره واح دوم، ۱طبقه ،7 پالك بورس، صالحيت در كه مواردي ساير شركت هاي آگه روز ۱۱صبح ساعت از ۲۱57۱3 ثبت شماره
  به ساخته مسكوني واحد ۴00 هزار از بيش
  بوشهر كنند. مراجعه اول همراه دستور موارد از است، ساالنه عادي عمومي مجمع فارس خليج سالن در ماه ارديبهشت
  چهارشنبه شوراي با جلسه در ديروز لطفي احمد شد. بازسازي
  يا زمان در مجمع به دعوت آگهي است، ذكر شايان است. شده ذكر جلسه فرحزادي، بلوار غرب، شهرك در واقع نيرو،
  پژوهشگاه هاي خت زيرسا به توجه بر تاكيد با امداد كميته
  مديران مجمع مصوب كثيراالنتشار هاي روزنامه در قانوني مديره هيات عضو دو قالعاده، فو جلسه در همچنين يشود. برگزار دادمان شهيد بلوار
  انتهاي تامين داشت: اظهار جامعه نيازمندان معيشتي
  رفاهي است. شده درج گذشته سال ميشوند. تعيين مديره ات هي گزارش استماع گزارش، اين براساس درماني آموزشي، هاي زيرساخ به توجه رفاه،
  معيشت، جامعه قبال در امداد كميته مهم هاي رسال از عمراني استاني
  و هاي
  چهره از يكي سرپناه تامين اينكه بيان با وي است.
  هدف كميته راستا اين در افزود: است، امداد كميته تاي
  رسال در پيشرو بايد دانشگاه گلستان استان ورزشي سرانه اول فاز از رهرداري به 69درصدي
  تحقق ساخت كه كرده اجرايي تدوين مهم هاي برنام
  امداد اين جمله از سپاه مشاركت با روستايي نيازمندان باشد
  منازل مقاومتي اقتصاد تحقق يافت افزايش زاهدان پارس بيمارستان كرمان صنعتي گذاري
  سرمايه هاست.
  برنامه سرانه گفت: گلستان استاندار گلستان| فرماندار بلوچستان| سيستان معدن صنعت، سازمان رييس
  كرمان| دانشگاه رييس غربي|
  آذربايجان كرده پيدا افزايش گلستان استان ورزشي بيمارستان زرگترين درخصوص زاهدان براساس گفت: كرمان استان جنوب
  تجارت كرد: اظهار غربي ان آذربايج اسالمي
  آزاد ۱۲هزار از بيش به مركزي استان صادرات ارزش در را جاري سال در ورزشي سرانه افزايش گفت: كشور شرق جنوب خصوصي بخش معدن صنعت، وزارت ملي سامانه
  آمار نخبه دانشجويان تربيت با ها رسيد
  دانشگا ريال
  ميليارد به «تعادل» گزارش به داديم. قرار كار دستور از يكي عنوان به زاهدان پارس بيمارستان تاريخ هگذاري سرماي درصد 96 از بيش
  تجارت تحقق درراستاي را نقش ترين مهم توانند مي ارزش گفت: مركزي استان گمركات مديركل
  اراك| المپياد دومين افتتاحيه آيين در ديروز صادقلو حسن تسنيم، از نقل است كشور شرق جنوب در خصوصي بخش هاي بيمارستا ترين بزرگ در ريال 5ميليارد ۲۴ 3۲هزار مبلغ به صنعت حوزه در كرمان
  جنوب 96 سال گذاري ام به اشاره با ور وان جپ عزيز كنند. ايفا سال
  شعار از بيش به گذشته سال در مركزي استان
  صادراتي نوجوان ورزشكار 500 هزار از بيش حضور با كه گلستان ورزشي «تعادل» گزارش به يرسد. رهبرداري به به امسال پايان تا آن اول فاز كه از نقل به «تعادل» گزارش به است. شده محقق گذشته نيم سال
  سه اشتغال توليد مقاومتي، اقتصاد عنوان با رهبري معظم مقام سوي
  از با ميراشرفي مهدي رسيد. ريال 98ميليارد هزار
  ۱۲ شد، برگزار گرگان آزادي ورزشي مجموعه امام(ره) سالن در گلستاني شامل پروژه اين اول فاز داد: ادامه خانجاني مجتبي ايسنا، از نقل به ميزان اين افزود: خبرنگاران جمع در ديروز دريسب اسكن محمود
  ايرنا، اهها دانشگ كه است شبنيان دان بحث مقاومتي اقتصاد اول بازوي
  گفت: 388 5۱هزار گذشته سال در افزود: خبر اين
  اعالم است. كرده پيدا ورزش عرصه در خوبي توفيقات ما استان داشت: اظهار تجهيز بخش اين از هبرداري بهر با كه است سرطان بخش تكميل گرفته صورت صنعتي جواز فقره 366 صدور قالب در هگذاري
  سرماي بنيان، دانش هاي شركت قالب در ويژه به متخصص هاي نير تربيت
  با شد ثبت مركزي استان در صادراتي اظهارنامه
  فقره عرصه در زيبايي بسيار بنيانگذاري المپياد يننه اگو كرد: تصريح وي پزشكان تجربه از همندي بهر كشور پيشرفته بسيار هاي دستگا به آن كارخانه 366 احداث براي گذاري سرماي اين كرد: اظهار وي
  است. باشند. داشته سال شعار تحقق درراستاي را نقش ترين مهم توانند مي داشته افزايش درصد آن از قبل سال به نسبت
  كه استاندار است. بوده هوشمندانه بسيار اقدام اين كرده ايجاد ورزشي يابد. كاهش استان بيماران براي درمان جهت سفر رنج مطرح، مجوزهاي 38درصد از بيش هم تعداد لحاظ از كه شده جذب
  صنعتي حوزه در منطقه اول رتبه در امنيت لحاظ از ايران كشور گفت:
  وي افزايش با صادرات ميزان اين وزن كرد: تصريح وي
  است. براي استاني ورزشي المپياد نخستين برگزاري افتخار گفت: گلستان ساز ساخت اسكلت كار حاضر درحال كرد: بيان زاهدان فرماندار سازمان رييس شود. مي شامل را كرمان جنوب تاريخ كل
  صنعتي وجود دهنده ان نش امر اين كه دارد قرار جهان اول ههاي رتب در
  علمي ارزش رسيد 988كيلوگرم از بيش به
  03درصدي دانيم. مبارك را بنيانگذاري اين است كشور در گلستان استان انجام حال در آن داخلي تاسيسات رسيده پايان به بيمارستان اين يشود بيني پيش كرد: اضافه كرمان جنوب تجارت معدن
  صنعت، حوزه در تا ظرفي اين تقويت با كه است كشور داخل در باال
  پتانسيل بيش به درصدي ۲9 افزايش با نيز شده انجام
  صادرات يي هيخته فر هاي ذاري بنيانگ چنين سايه در داريم اميد افزود: صادقلو درصدي 60 پيشرفت از تاكنون پارس بيمارستان افزود: وي است. مستقيم صورت به نفر 98۲ هزار براي هها كارخان اين احداث
  با دانشگاه رييس شد. الگو به تبديل جهان منطقه در وان
  اقتصادي ميليون 670 تقريبا معادل ريال ميليارد 89 ۱۲هزار
  از وي شود. نمايان كشور در ما استان ورزش حقيقي واقعي استعدادهاي يكي عنوان به بيمارستان اين كرد: تصريح خانجاني است. بوده برخوردار پايانه نخستين افزود: ينسب اسكندر شد. خواهد ايجاد
  اشتغال تبديل ثروت به كنيم مي توليد خود كه دانشي بايد اينكه بيان با
  آزاد افزود: مركزي استان گمركات مديركل است. رسيده
  دالر گذرد ورزشي مسابقات ميادين اين از ورزشي راه كرد: خاطرنشان اعتباري با كه است خصوصي بخش توسط مشاركتي بزرگ هاي روژه از فرآوري گوجه رب توليد بزرگ كارخانه چند كرمان، جنوب
  صادراتي پايدار اشتغال گفت: گيرد، مي نشأت فني دانش از توليد چراكه
  كنيم كشور ۴7 مدت اين در گرفته صورت صادرات
  مقصد روستايي ورزشي، استعدادهاي المپياد اين در داريم اميد اساس اين بر حال در مترمربع ۲هزار زيربناي با 8طبقه در ميليارد 00 بر بالغ توليد طرح چند معدني، آب توليد كارخانه كشاورزي،
  محصوالت راستا اين در بايد اها دانشگه كه ييرد صورت پايدار دانش دنبال
  ب تركمنستان، عراق، تركيه، افغانستان، همچون
  جهان ماندگاري به المپياد اين همچنين شود معرفي ما شهرهاي در نفر 83 تعداد بيمارستان اين افتتاح با افزود: فرماندار است. احداث هاي نه كارخا چوبي، مصنوعات مبلمان توليد هاي نه كارخا
  پوشاك، امروز اگر اينكه بيان با پونر جوا باشند. داشته چشمگيري هاي ليت
  فعا بلغارستان، گرجستان، روسيه، سوريه،
  پاكستان، يشود. المللي بين ملي عرصه در ما استعدادهاي به مشغول تشخيصي درماني بخش در نفر 38۱ تعداد اداري بخش جمله از پالستيك انواع كود انواع توليد شامل شيميايي صنايع
  بزرگ هاي نه كارخا هستيم توليدي هاي حد وا كارخانجات تعطيلي
  شاهد عمان، آذربايجان، ايتاليا، قزاقستان، ازبكستان،
  ارمنستان، ورزشي هاي كت حر چنين اين از بايد كرد: تاكيد گلستان استاندار تدبير دولت توسط گرفته صورت اقدامات افزود: فرماندار شد. خواهند كار اين از رهبرداري به با كرد: بيان وي است. گذاري سرماي رحهاي
  اين است اين از ناشي ندارند، را خارجي هاي كارخان با رقابتي توان
  ما روماني، اندونزي، هند، مالزي، كانادا، آلمان،
  لهستان، نيز عمل عرصه در است دليل اين به بنده حضور كنيم حمايت تحقق در رهبري منويات پيگيري درخصوص گذشته هاي ال در اميد شاهد نزديك آينده در شده جذب ذاريهاي سرماي ها
  كارخان مبتني بايد ما اقتصاد لذا نيستند برخوردار الزم نمندي ها توا از
  كه عربي، متحده امارات اوكراين، فرانسه، سودان،
  سومالي، است. داشته زيادي هاي فقيت مو ما استان شد اشاره كه گونه همان است. بوده سال شعار تحقق درراستاي عمل اقدام مقاومتي، اقتصاد بود. خواهيم منطقه صنعت در بيشتر شكوفايي
  پيشرفت باشد. علم
  بر است. بوده و... چين اسپانيا، بلژيك، يمن، بحرين،
مطالبات اهالي اقتصاد از دولت دوازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/28
مطالبات اهالي اقتصاد از دولت دوازدهم
در گفت‌وگوي «تعادل» با مديران تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح شد


گروه بنگاه‌ها| مهدي بيك|

مطالبات بخش خصوصي اقتصاد ايران از دولت دوازدهم چيست؟ اين پرسشي است كه براي يك چنين روزهايي كه فضاي سياسي و اقتصادي ايران در كنار افكار عمومي، متوجه ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري است، راهگشا به نظر مي‌رسد. هر دولتي كه بعد از 29 ارديبهشت ماه 96 روي كار مي‌آيد، فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي و جناحي، بايد بتواند به مطالبات مردم و اهالي اقتصاد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... پاسخ دهد. كمترين دستاورد انعكاس مطالبات اهالي اقتصاد از دولت دوازدهم اين است كه اولا شمايلي از عملكرد اقتصادي گفتمان‌هاي موجود (اصلاح‌طلبان، اصولگراها و دلواپس‌ها) طي سال‌هاي گذشته به دست مي‌آيد و از سوي ديگر امكان قضاوت و داوري معقولانه براي مردم مهيا مي‌شود. با اين مقدمات در جريان اين گزارش سراغ اهالي اقتصاد و مديران تشكل‌هاي بخش خصوصي رفتيم تا درباره انتظارها و مطالباتي كه از دولت آينده دارند، صحبت

 كنيم.

نكته جالب توجه درباره اظهارنظرهاي اهالي اقتصاد اين است كه اكثر آنها از ثباتي كه طي سال‌هاي 92تا96 فضاي اقتصادي و توليدي كشور را پوياتر ساخته دفاع مي‌كنند و با ارائه پيشنهادهاي كاربردي خواستار اصلاح برخي مشكلات فعلي مي‌شوند. اصلاحاتي كه در بخش‌هايي چون حمايت از توليد داخلي، مقابله با قاچاق، استفاده از الگوهاي امتحان پس داده، كمك دولت در فرآيند انتقال فناوري و... مي‌تواند اقتصاد ايران را به افق‌هايي كه در سند چشم‌انداز 20ساله ترسيم شده است، ياري كند. شفاف‌سازي در اقتصاد

رحيم بنامولايي رييس اتاق البرز در جريان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه دولت آينده از منظر اهالي اقتصاد چه مسيري را براي تحقق رشد پايدار اقتصادي و اشتغال‌زايي بايد طي كند، مي‌گويد: «در تحليل چشم‌انداز آينده فضاي اقتصاد، توليد، تجارت، بازرگاني و كشاورزي كشور، عقل حكم مي‌كند كه بدون هيجان‌زدگي و رفتارهاي احساسي از منظر معقولانه براي كشورمان مفيد است را مطرح كنيم. واقعيت آن است كه بخش خصوصي انتظاراتي از دولت آينده دارد كه گفتمان‌هاي حاضر در صحنه مديريتي كلان كشور بايد به ابعاد و زواياي گوناگون آن توجه داشته باشند. طي 4سال گذشته تغييرات موثري در كشور ايجاد شده كه نقطه عطف آن را مي‌توان برجام دانست كه دريچه‌هاي تازه‌يي را به سوي توليد و تجارت كشورمان گشوده است. البته مشكلاتي در بخش تعاملات بانكي ايران با جهان وجود دارد كه فكر مي‌كنم بيشتر به خاطر ضعف شبكه بانكي كشور است و بايد براي آينده اين نقاط ضعف را بر طرف كرد.»

بنامولايي در ادامه اظهاراتش با اشاره به مسيري كه از نظر او دولت دوازدهم بايد براي رونق توليد و اشتغالزايي طي كند، مي‌گويد: «دولت آينده بايد راهبرد اقتصادي خود را به صورت شفاف اعلام كند. اينكه برخي چهره‌ها اظهارات كلان و غيرقابل فهم ارائه مي‌كنند، نشان‌دهنده اين است كه اهميت راهبرد و استراتژي را در اقتصاد هنوز درك نكرده‌اند. دولت دوازدهم بايد از قبل مشخص كرده باشد كه براي حمايت از توليد، توسعه كسب و كار كوچك، مسائل گمركي، تعرفه‌ها و... چه برنامه‌يي دارد. اگر سند چشم‌انداز در كشورمان ركن است (كه هست) بايد محتوايي كه دولت دوازدهم براي رسيدن به افق‌هاي سند چشم‌انداز در نظر دارد، كاملا مشخص باشد. روش مديريتي حدفاصل سال‌هاي 84تا92 نشان داد كه بدون پيروي از يك الگوي بالادستي چه خطراتي ممكن است اقتصاد و معيشت مردم را تهديد كند. اما، خوشبختانه از سال92 تا به امروز جهت‌گيري‌هاي معقولانه‌يي در پيش گرفته شده كه نتيجه آن رشد اقتصادي و مهار تورم است.» مهار قاچاق كالا

رييس اتاق البرز با اشاره به تبعاتي كه مهار تورم براي توليد كشورمان ايجاد كرده صحبت‌هايش را اينطور ادامه مي‌دهد: «مهار تورم هرچند در فضاي اقتصادي كشورمان يك برگ برنده محسوب مي‌شود، اما بايد توجه داشت كه اين موضوع در مسير رونق توليد مشكلاتي را ايجاد كرده كه دولت آينده بايد به فكر رفع آنها باشد. كنترل تورم در واقع فرآيند عرضه را در بازار بيشتر از تقاضا كرد و نتيجه عيني اين فعل و انفعال گرفتار شدن بنگاه‌ها در تله ركود بود. دولت در چنين شرايطي مي‌توانست با محدود كردن موافقت‌هاي اصولي و كنترل قاچاق كالا فضا را مديريت كند. نتيجه اين معضل دامنه‌هاي صادراتي كشور را كاهش داد. در عين حال وفور كالاي قاچاق در بازارها باعث شد تا بيكاري در فضاي عمومي كشور افزايش پيدا كند. به همين دليل است كه شما با مردم كه گفت‌وگو مي‌كنيد به اين نكته اشاره مي‌كنند كه نتايج بهبود معيشتي را در سفره‌هايشان احساس نمي‌كنند. دولت در 4سال آينده بايد يك تحليل درست از شرايط داشته باشد و با استفاده از ابزارهايش رضايتمندي مردم و صاحبان سرمايه را ارتقا دهد.»

بنامولايي با اشاره به مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولتي كه قرار است روي كار بيايد مي‌گويد: «دولت آينده اولا بايد تعرفه ورودي كالاهايي كه مشابه داخلي دارند را افزايش دهد تا دست دلال‌ها و قاچاقچي‌ها كوتاه شود. مساله ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه برخورد با كالاي قاچاق در مبادي ورودي انجام شود. اين مطالبه‌يي است كه مقام معظم رهبري هم بارها به آن تاكيد كرده‌اند و محكم روي اصلاح اين وضعيت

ايستاده‌اند.

اينكه نهادهاي تعزيراتي با فروشندگان جزء يا مصرف‌كنندگان كالاي قاچاق برخورد مي‌كنند، عملا تاثيري در مقابله با كالاي قاچاق ندارد. دولتي كه به اين قدرت توانسته در برابر داعش بايستد، حتما قادر است در برابر مافياي قاچاق كه تروريست‌هاي اقتصادي هستند، ايستادگي كند. مطالبه بعدي جذب سرمايه‌هاي خارجي است كه پاي سرمايه و فناوري را به بخش خصوصي واقعي باز مي‌كند. اصلاح قوانين بازدارنده كسب و كار، تبديل پرداخت‌هاي وقت‌مزدي به كارمزدي، انتقال فناوري‌هاي نوين، بسترسازي مناسب براي توليد و صادرات و... از ديگر مواردي است كه دولت آينده بايد به آنها توجه كند.» اولويت اصلي اقتصاد ايران

در شرايطي كه رحيم بنامولايي به موضوعاتي چون اصلاح تعرفه‌ها، حمايت واقعي از صادرات، انتقال فناوري و... به عنوان مهم‌ترين مطالبات خود از دولت آينده اشاره مي‌كند، رييس اتاق تهران از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و از دولت مي‌خواهد كه محافظه‌كاري را در موضوعات كلان اقتصادي كنار بگذارد.

مسعود خوانساري در خصوص مطالبات بخش خصوصي از دولت دوازدهم به اين نكته اشاره مي‌كند: «به‌طور حتم يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم، كاهش تورم و بهبود معيشت مردم بوده است. دولت نشان داده كه با هدف‌گذاري دقيق و درست مي‌تواند به نتايج دلخواه و مورد نظر برسد. كاهش تورم و توافق هسته‌يي و پس از آن اجراي برجام نشانه‌يي روشن از حركت در مسير برنامه‌ريزي و هدفگذاري شده است. بنابراين دولت دوازدهم هم مي‌تواند همين مسير را طي كند و با ثبات‌بخشي به نرخ تورم تك‌رقمي، امكان برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي و بهبود معيشت مردم را فراهم آورد.»

رييس اتاق تهران در ادامه مي‌گويد: «دولت دوازدهم مي‌تواند موضوع كاهش نرخ بيكاري را به عنوان يكي از اهداف خود تعيين كند. البته بايد دقت داشت كه كاهش بيكاري ربط مستقيمي به وضعيت اقتصاد كلان كشور دارد. درحال حاضر چرخه‌يي معيوب در اقتصاد ايران شكل گرفته است. خانواده‌ها با جوانان بيكار و توان مالي كم براي خريد مواجهند و از طرف ديگر انبار كارخانه‌ها پر از كالاهايي شده كه مشتري براي آنها وجود ندارد. اين چرخه در نهايت اجازه توسعه را از صاحبان كسب و كار مي‌گيرد و پس از آن بيكاري و حتي تعديل نيرو رخ مي‌دهد.

بنابراين دولت دوازدهم مي‌تواند با برنامه منطقي و البته متكي به عمل، فضاي كسب و كار در كشور را تسهيل و امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي را مهيا كند. در اين صورت اشتغال جديد نيز براي جوانان ايجاد مي‌شود. در نهايت نيز با شاغل شدن توده‌يي از جمعيت ايران، امكان خريد براي مردم ايجاد مي‌شود و در بازار با تقاضاي كم كشور، تحركي رخ مي‌دهد كه نتيجه آن توليد بيشتر و شغل بيشتر است.»

 شجاعت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي

 در كنار اين موضوعات خوانساري به نكات ديگري هم اشاره مي‌كند: «اما دولت يازدهم اگرچه در دو حوزه تورم و حل و فصل مناقشات هسته‌يي موفق عمل كرد اما با محافظه‌كاري بيش از اندازه و برخورد سياسي با موضوعات اقتصادي سبب شد تا يكي از مطالبات مهم بخش خصوصي ايران بدون نتيجه باقي بماند. ارز دو نرخي با قيمت غيرواقعي منشأ و مبدأ فساد و رانت است. اين درحالي است كه اقتصاد ايران در دوران گذار نياز به حضور سرمايه‌گذاران خارجي و حتي تشويق سرمايه‌گذاران ايراني به حضور بيشتر و موثرتر دارد. ولي كدام سرمايه‌گذاري حاضر است تا خود را به چنين دردسر بزرگي بيندازد. بنابراين تك‌نرخ