سه شنبه 29 فروردین 1396 - 800 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 800

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 800 Tue. April 18. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 800 شماره سوم سال 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 سهشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78247 تومان 1230000 تومان 4060 تومان 3758
  معدن صنعت، وزير حضور با نخستين در خارجه وزارت ايران
  سخنگوي بازرگاني اتاق در تجارت :96 سال خبري
  نشست گانه هاي برنامه در ظريف حضور ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز در گو گف شوراي ارس فازهاي افتتاح شد
  تدوين 96 سال نبود تبليغاتي
  جنوبي صفحه همين صفحه داد
  كالن
  خبر بي فرزاد نفتي ميدان به پروم گاز پاي شدن باز از «تعادل» با تو گوفگ در نفت »
  وزير له
  « مقا
  سر با جديد مشاغل
  زايش از خواهي سهم كوچك هاي بنگاه آينده
  دگرديسي جمهور ييس
  ر را اشتغال توليد حوزه در يازدهم دولت عملكرد جبلي فراز دانست. روحاني تيم موردنقد نقاط ازجمله وان بي»
  ت فرزاد بر ها روس
  تمركز جمهوري رياس نامزدهاي روزهاي اين شعارهاي يازدهم دولت به زمينه اين در نقدها پيكان نوك
  گرچه اعتراض كه است دسترسي غيرقابل قدري به
  گاهي مشكل اين اصلي هاي ريش واكاوي با اما شده
  معطوف شعارها اين است. برانگيخته را مسووالن از
  بسياري اقتصادي نابسامان شرايط از كه يوريم برم مواردي
  به است اجتماعي اقتصادي موضوعات در ويژه به
  كه 15 صفحه است. شده حاصل مانده، ارث به پيشين دولت طي
  كه نشدن اجرا براي انگار كه است غيرواقعي
  آنچنان اقتصادي عملكرد به كه نقدهايي از يكي حال، اين
  با سوال اين هنوز اين وجود با يشود. داده
  سر به را خود توجه بيشترين كه بود اين شد وارد دادند
  دولت راي كشورشان اجرايي قدرت ثقل مركز تغيير به ركها
  ت بايد آيا چيست؟ شعارها اين علت كه است
  مطرح اين با انتقاد اين است. كرده معطوف كالن هاي اه
  بنگ از مفريبي عوا به را شعارها اين سطحي نگاهي
  با سهم گرچه كوچك هاي بنگا كه شد مي وارد
  توجيه يتوان آنكه يا داد نسبت كانديداها برخي
  سوي چشمگيري نقش اما دارند كل اقتصادي رشد در
  ناچيزي تري مهم مساله انتخاباتي ههاي وعد چنين
  از گذشته سال در دولت البته داشت. خواهند اشتغال
  در رياست عصر از پرسش
  7 شعارهاي كه كساني ميان در كرد؟ استنتاج
  را 7هزار خروج براي هم را ژهيي وي شرايط
  تسهيالت اقتصادي بخش در ويژه به دستيابي
  غيرقابل بازگشت با تا گرفت درنظر متوسط كوچك
  005بنگاه كه دارند وجود مطرحي مديران ينند،
  مطرح شود. حاصل بهبود هم اشتغال در توليد، مدار به
  آنها تاييد انتخابات پاياني مرحله در حتي است
  ممكن هاي بنگا به دولت نگاه نوع به كه نقدهايي
  باوجود معرض در پاستور در حضور براي شوند
  صالحيت در كه مطالعاتي اما شد وارد كوچك متوسط تركيه
  بزرگ، در نفره
  يك بايد چرا صورت اين در گيرند. قرار عمومي
  راي هاي اه بنگ كه است داده نشان شده، انجام خصوص
  اين اعتباري مديريت يي دهه چند سابقه با
  مديراني در را سهم كمترين كاركن نفر 20 از كمتر با آوردهند...
  كوچك دست به الها طي
  كه دارند. كل
  3
  اشتغال صفحه همين آخر

  صنعت
  خبر گزارشي در دوشنبه روز تلگراف ديلي
  روزنامه هاي فرصت به احتياط با انگليسي هاي شركت
  نوشت: سال 10 طي رود مي انتظار كه ايران در رمايهگذاري
  س جديد كدينگ دوختهاند. چشم باشد، دالر ميليارد 600 عظيم رقم
  آينده گذاري سرمايه هاي فرصت اين كه كرد عنوان روزنامه
  اين تجارت تسهيل
  براي 10 طي ايران هاي زيرساخت تجارت بخش به
  مربوط اسالمي جمهوري افزود: تلگراف ديلي است. آينده
  سال متعاقب بلندپروازانه، گذاريهاي سرمايه بهدنبال
  ايران است. المللي بين هاي تحريم از ناشي انزوا، ها دهه از
  خروج يي مشاوره شركت گزارش براساس نوشت: روزنامه
  اين ايران كليدي زيرساختي هاي طرح ازجمله
  «ايپسوس»، ريلي شبكه توسعه هستند، گذاري سرمايه نيازمند
  كه طول 322كيلومتر 01هزار كه است كشور اين
  دولتي تا آن طول ميالدي 2025 سال تا ميرود انتظار
  دارد صفحه يابد. افزايش كيلومتر هزار 25 از له
  41
  بيش مقا شد
  سر تدوين 96 سال در گو گف شوراي گانه هاي
  برنامه بسياري ميان اين در است. شكست به هند. كرد نام ثبت يي معامله
  شكل سجمهور ريي اصوال كه ردهاند فراموش هستند هم افرادي يينتر پا سطوح
  در مورد حبوبات 5درصد تنها تقاضاست شرايط شدن فراهم خصوصي، بخش به تمام معدن صنعت، وزير نعمتزاده |
  محمدرضا فريادرس رشته تجارتف آينده
  گروه جمهور ييس از خواهي
  سهم كند. مديريت مجريه قوه بر است قرار دارند اثر جامعه از خاص قشري روي
  كه داد اجازه نبايد ود وارد خارج از آن نياز منابع از خصوصي بخش استفاده براي الزم گذشته سال افزود: جلسه اين در
  تجارت جلسه نخستين «تعادل» گزارش
  به جبلي فراز دسترسي قابل ميدانند خودشان
  كه دقيق اجراي جمهور رييس وظيفه جهت در يي معامله به را انتخابات عمال
  و اشاره با شاعري بخورد. هم بر داخلي بازار به كار كسب فضاي تسهيل خارجي مالي اقتصادي امور وزير با مفصل جلسه خصوصي بخش دولت وگوي گف سردبير
  شوراي
  مشاور
  نيست. مقننه قوه سوي از كه است قوانيني ميكنند. بدل پيشنهاد بهترين
  كسب خريد نرخ 2درصدي افزايش بيني پيش به شد. صادرات براي مناسب شرايط ايجاد ويژه مالياتي امور سازمان كل رييس دارايي معدن صنعت، وزير حضور با 96 سال
  در ميشود. تعيين حاكميتي نهادهاي يبپذير آس پايين سطوح در حتي را موضوع اين داليل از
  يكي نامزدهاي روزهاي اين شعارهاي آن درصدي تورم وجود با گندم تضميني كميسيون رييس شاعري، محمد علي افزوده ارزش بر ماليات استرداد
  درخصوص در شد. برگزار ايران اتاق رييس
  تجارت توسعه ششم برنامه قانون مانند قوانيني نوعي به ها يارانه مانند موضوعي اجتماع سطوح از كه دانست فشاري به
  بايد قدري به گاهي جمهوري
  رياست ندانست داخل توليد از حمايت راستاي در را تعرفه كرد: اظهار نيز مجلس كشاورزي موضوع اين شد برگزار
  صادركنندگان وگوي گفت شوراي هاي مه برنا نشست،
  اين كه اسنادي باالدستي قوانين همچنين كانديداها از مردم عامه خواهي هم س مختلف نامزدهاي بر اجتماع
  مختلف اعتراض كه است دسترسي
  غيرقابل خريد 007ريالي 21هزار نرخ گفت: سال پاياني روزهاي در كاال قلم واردات اميدواري ابراز گرفت قرار الح اص
  مورد تمركز 69با سال در خصوصي بخش
  دولت واقع در شود. وارد تجمهوري
  رياس اند رده روشن را نظام بلندمدت اهداف كه كانديدايي شود مي محسوب است. برانگيخته را مسووالن از
  بسياري بايد گذشته سال در گندم كيلو هر تضميني توليد ضد اقدامي كه يافت كاهش گذشته اين در صادركنندگان مشكالت كرد، سازي، خصوص هاي روش اصالح بهبود
  بر در پيش الها از اشتباهي روال
  يك را كشور هاي برنامه اهداف تمامي انتقالي پرداخت پيشنهاد باالترين موضوعات در ويژه به كه شعارها
  اين مركزي بانك اعالمي تورم اندازه به كم دس كشوري در گفت: وي بود. اشتغال ضد نظرات اخذ خواستار وي شود. رفع موضوع نيمه هاي رح واگذاري زمينه كردن
  فراهم فردي ميشود مگر هاند. نمود مشخص از فارغ دهد- ارائه را مردم به مستقيم خواهي سه آن افتاده جريان به
  كشور آنچنان است اجتماعي
  اقتصادي يابد. افزايش 01درصد آن وارداتي گوشت به نياز كه توليد تحقق سال شعار درباره شورا
  اعضاي كردن فراهم خصوصي بخش به
  تمام قوانين اين خالف باشد جمهور رييس از هيي ياران چنين پرداخت اصوال اينكه سطح به مساله اين كانديداهاست.
  از نشدن اجرا براي انگار كه است
  غيرواقعي شد انقالب معظم رهبر نظر مد اشتغال
  و از خصوصي بخش استفاده براي
  شرايط كند. عمل بيشتري شانس است- ممكن منبع كدام نميشود منحصر جامعه از
  مشخصي يشود. داده
  سر قوي هاي تشك نبود از ادامه در زاده
  نعم براساس شد. تدوين خارجي مالي
  منابع مختلف سطوح در را آن هاي نمونه
  بلكه به يي وعده كانديدا يك اگر اصوال دارد. انتخابات در مطرح سوال اين هنوز اين وجود
  با از كرد. گاليه خصوصي بخش صادراتي شوراي جلسه نخستين در گزارش
  اين ميكنيم. مشاهده
  كشور معني اين به بدهد مصوب قوانين جز انتخابات به تنها ناميمون اتفاق اين آيا چيست؟ شعارها اين علت كه
  است اتاق رييس شافعي، غالمحسين ديگر سوي كه خصوصي بخش دولت وگوي
  گفت اعتقادي باالدستي قوانين به كه است در شود. نمي محدود جمهوري رياست كانديداي كشور عالي سطوح
  در را شعارها اين سطحي نگاهي با
  بايد شوراي دستاوردهاي برخي به اشاره با
  ايران بازرگاني، اتاق محل در گذشته روز
  عصر زير كانديدايي چنين صالحيت ندارد حتي اسالمي شوراي مجلس انتخابات هاي سمت است، مجبور جمهوري
  رييس كانديداها برخي سوي از وامفريبي
  به سال در خصوصي بخش دولت وگو
  گفت شد، برگزار ايران كشاورزي معادن
  صنايع، داشتن اينكه كالم كوتاه است. سوال مجبور كانديدا يك كوچك شهرهاي در اثرگذار افراد ميان در پيش از را
  مختلف چنين از توان مي آنكه يا داد
  نسبت 12 4ماده تبصره مطابق افزود:
  گذشته تعرفه درخصوص ايران اتاق نظر شد
  مقرر حسنه سنت حقيقت در كند.
  تقسيم امري جمهور رييس انتخاب براي معيار هاي خواسته با را مختلفي اقشار است تري مهم مساله انتخاباتي ههاي
  وعد شورا مصوبات بايد توسعه ششم برنامه قانون شود. اخذ كشاورزي محصوالت
  واردات تبديل آتي كابينه انتخاباتي تيم
  تعيين از خواهي سهم اما است پسنديده دارد. نگه راضي گوناگون كه كساني ميان در كرد؟ استنتاج
  را وزيران هيات در ماه يك مدت در حداكثر راهكارهاي بررسي گزارش، اين پايه
  بر منافع دانستن ارجح جمهور رييس چيست؟ روالي چنين نتيجه اما افرادي كانديداها ميان ملهيي معا
  به در ويژه به دستيابي غيرقابل
  شعارهاي وزير شدن اضافه به اشاره با وي شود.
  مطرح مركزي بانك به دولت بدهي فوري
  تسويه طبيعتا ملي منافع مقابل در فردي دهها با انتخابات فرداي پيروز كانديداي كالن مديريت سطح در كه است
  شده مديران ميكنند، مطرح اقتصادي
  بخش وگوي گفت شوراي اعضاي جمع به
  كشور توسعه موانع بررسي عامل، هاي بانك
  و ميشود. كشور رفتن قهقرا به باعث خواهي سهم وي، به شده تحميل مدير در باشند. نقشآفرين ميتوانند
  كشور است ممكن كه دارند وجود
  مطرحي كرد اميدواري ابراز خصوصي، بخش
  دولت براي الزم هاي وق مش ارائه
  صادرات گاهي انتخابات خود حتي ميان
  اين طبيعتا هايي رويه چنين از جلوگيري انتظارات كابينه از مختلف هاي جناح تاييد انتخابات پاياني مرحله در
  حتي جلسات نتايج بيشتر چه هر اثرگذاري شاهد توليد تحقق براي صادرات جهشي
  افزايش مثال براي يشود. بدل فشار ابزار
  به تعديل با كه ميشود آغاز خودمان از كه است هرو روب مردم سوي از سنگيني پاستور در حضور براي شوند
  صالحيت باشيم. نها استا در قانون 12 ماده امه آيي اصالح اشتغال،
  و به منفي هاي واكنش انتظارات در نه آنها به پاسخگويي امكان اصوال شانسي عمال كه كانديداها برخي
  درباره در گيرند. قرار عمومي راي معرض
  در بهبود خواستار ادامه در ايران اتاق
  رييس بيمه سقف افزايش انرژي مصرف
  بهبود حضور از مانع پوپوليستي شعارهاي نيست ممكن سال در نه روز 100 گفته ندارند، انتخابات در آوري راي
  براي سابقه با مديراني بايد چرا صورت
  اين به دولتي هاي اه بنگ واگذاري هيات
  عملكرد مطرح موارد ساير كشاورزي
  محصوالت كابينه راس در صالحيت فاقد افراد دليل به خود كار ابتداي از دولت اين وزارت رداي كسب اميد به كه يشود
  م طي كه اعتباري مديريت يي دهه
  چند واقعي شرايط شدن فراهم خصوصي،
  بخش وگوي گف شوراي هاي برنام عنوان به
  شده به ديگر كانديدايي نفع به رفتن كنار
  و شويم. دوازدهم محكوم امكانات با انتظارات تطابق عدم دهند دهيي وع اند، آورده دست به الها
  س نيمه هاي رح واگذاري و27 ماده اجراي بود. جلسه اين در خصوصي بخش ايرنا
  ؟؟؟
  دولت عكس:
تمركز روس‌ها بر فرزاد «بي»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/29
تمركز روس‌ها بر فرزاد «بي»
وزير نفت در گفت‌وگو با «تعادل» از باز شدن پاي گاز پروم به ميدان نفتي فرزاد «بي» خبر داد


گروه انرژي  نادي صبوري

ايران و هندوستان هنوز نتوانسته‌اند بر سر مدل مالي طرف هندي براي توسعه ميدان گازي فرزاد B به توافق برسند. اين ميدان گازي در آب‌هاي خليج فارس واقع شده و ميان ايران و عربستان سعودي مشترك است.

بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در حاشيه افتتاح چند مگاپروژه در پارس جنوبي به «تعادل» گفت كه پس از رد و بدل شدن چند پيام غيرمستقيم از سوي ايران و هند تاكنون پيشنهاد جديد يا اصلاحي در مدل مالي سابق ارائه شده از سوي هند صورت نگرفته است.

او عنوان كرد كه مدل مالي فعلي مورد قبول ايران نيست. اما خبر جديدي كه زنگنه به «تعادل» داد از اين حكايت داشت كه شركت ملي نفت درحال گرفتن مشاور براي برگزاري مناقصه‌يي در قالبEPCF براي واگذاري اين پروژه بوده و از اين مهم‌تر آنكه شركت گازپروم روسيه يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت امضا كرده و قرار است كه براي دو ميدان گازي فرزاد A و فرزاد B پيشنهادات خود را ارائه كند. گزارش«تعادل» در اين زمينه را در ادامه مي‌خوانيد.

 

 ميدان گازي فرزاد B معادل 12.2تريليون فوت مكعب گاز قابل برداشت دارد. اين درحالي است كه ميدان گازي حصبه، مشترك با اين ميدان در عربستان سعودي تنها نزديك به 3تريليون فوت مكعب گاز قابل برداشت در اختيار دارد. با اين وجود اين عربستان است كه تاكنون در برداشت از اين ميدان توفيق داشته است. وب‌سايت انرژي آف‌شور تودي در تاريخ 23مارس سال گذشته ميلادي نوشت كه شركت آرامكو سعودي موفق به توليد روزانه 2.5ميلياردمترمكعب گاز از اين ميدان شده است. توليدي كه از منظر رسانه‌هاي هندي از دست دادن منابع گازي مفيد براي شركت هندي او ان‌جي‌سي در مقابل عربستان تلقي شد. درست بعد از اين اتفاق و همزمان با سفر نارندرا مودي به ايران، روزنامه تايمز آف اينديا نوشت كه توليد گاز عربستان از اين ميدان با وجود اينكه ميزان ذخاير گازي در طرف ايراني بيشتر است، باعث مي‌شود اين كشور در برداشت از ميدان جلوتر از ايران بوده و موفق‌تر عمل كند. حساسيت طرف هندي بر اين موضوع نشان مي‌داد كه آنها نسبت به واگذار شدن ميدان گازي فرزاد B به شركتONGC هند اطمينان دارند و تنها نگراني آنها از طولاني شدن روند مذاكرات ناشي شده است. او ان جي سي كه در واقع از نخستين ثمره‌هاي استقلال هند از امپراتوري بريتانيا به شمار مي‌رود مطالعات مستر پلن اين ميدان گازي را در سال 2008 در ايران انجام داده بود.

تايمز آف اينديا حتي در گزارش خود به وضوح نوشت كه ايران «قول» اين ميدان را به هند داده است. اما چه اين قول واقعا داده شده بود و چه استنباط هند از رفتار ايران به شكل‌گيري اين ذهنيت دامن زده بود اكنون افق روشني از واگذاري فرزاد B به شركت ONGC ديده نمي‌شود.

پس از آنكه برخي منابع غيررسمي از اقدام هند براي كاهش واردات نفت از ايران در اعتراض به عدم واگذاري اين ميدان گازي خبر دادند، وزير نفت ايران به صورت رسمي اعلام كرد كه «تهديد» را زبان خوبي نمي‌داند. بعد از طرح اين مسائل اما از طرف رسانه‌هاي رسمي يا غيررسمي هندوستان خبري در مورد واكنش اين كشور به اظهارات بيژن زنگنه منتشر نشد.

اظهاراتي كه بخشي از آن نيز تاكيد بر «ناراضي» بودن ايران از مدل مالي ارائه شده از طرف هندوستان براي توسعه اين ميدان گازي داشت.

رسانه‌هاي هند پيش از اين در گزارش‌هاي خود عنوان مي‌كردند كه نارضايتي ايران از اين مدل به مقايسه فرزاد B با ميدان گازي پارس جنوبي بازمي‌گردد كه به دليل پيچيدگي‌هاي فرزاد B مقايسه‌يي اشتباه به شمار مي‌رود.

بيژن زنگنه، وزير نفت ايران اما شامگاه يك‌شنبه در اين مورد به «تعادل» گفت:«پس از صحبت‌هاي چند هفته گذشته، صحبت جديد يا تعديلي در پيشنهاد سابق از طرف هند صورت نگرفت، پيشنهادهاي قبلي هيچ كدام مورد قبول وزارت نفت و شركت ملي نفت نبوده‌اند». جلو بودن عربستان از ايران در فرزاد «B»

اما با توجه به مشترك بودن اين ميدان گازي همواره اين پرسش وجود داشته است كه تاخير در نتيجه مذاكرات با شركت هندي تا چه زماني جايز بوده و هزينه عدم توليد از اين ميدان چه خواهد بود؟ وزير نفت ايران اما همواره بيان كرده كه ايران در زمينه اين ميدان منتظر هند نمانده و راهكارهاي موازي خود را پيش خواهد برد.

زنگنه شنبه شب نيز در پاسخ به «تعادل» عنوان كرد:«ما درحال گرفتن مشاور و آماده شدن براي واگذاري اين ميدان در قالب مناقصه هستيم. اين مناقصه حتي ممكن است منجر به قرارداد EPCF شود».

قراردادهايي كه در ايران به «EPCF» موسوم شده‌اند عموما ريسك بهره‌برداري را به طرف مشاركت‌كننده منتقل كرده و در صورت وجود يك خط اعتباري از كشوري خارجي به مذاق دولت كه با محدوديت منابع مالي مواجه است، خوش مي‌آيد.

اين روش كه در واقع مخفف«مهندسي، تامين، ساخت و تامين مالي» است، باعث مي‌شود كه پيمانكار مسووليت انجام تمام اين امور را به تنهايي به عهده گرفته و ريسك را نيز خود تقبل كند. البته شركت‌هاي ايراني نيز مي‌توانند از اين طريق با شركت ملي نفت ايران وارد همكاري شوند اما به دليل محدود بودن توان مالي آنها چنين روشي مي‌تواند چندان مفيد واقع نشود. بيژن زنگنه، وزير نفت در پاسخ به اين پرسش«تعادل» كه آيا ممكن است ميدان گازي فرزاد B به شركت‌هاي مرتبط با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا واگذار شود، عنوان كرد كه «فعلا» بحثي در اين باره مطرح نيست.

اما وزير نفت در ادامه اين صحبت‌ها عنوان كرد كه شركت گازپروم روسيه يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت ايران امضا كرده و قرار است براي توسعه ميدان گازي فرزاد A و فرزاد B به ايران پيشنهاد خود را ارائه كند.

ايران پيش از اين و در دوران دولت دهم براي توسعه ميدان گازي فرزاد A نيز با كنسرسيومي متشكل از چند شركت هندي و شركت پتروناس مالزي تفاهمنامه‌يي براي قرارداد مشاركت در توليد امضا كرده بود. با روي كار آمدن دولت يازدهم اما بيژن زنگنه جلو اجرايي شدن اين تفاهمنامه كه در واقع با ريسكي اندك، امكان مشاركت پيمانكاران خارجي در گاز توليدي از ميدان را فراهم آورده و با شبهه همراه بود، گرفت.  مقامات ايراني تاكنون در مورد امضاي چنين يادداشت تفاهمي با شركت گازپروم روسيه اظهارنظر نكرده بودند اما خبرگزاري اينترفاكس روسيه همزمان با سفر الكساندر نواك و 550 تاجر روس به تهران در روزهاي پاياني آذر ماه سال گذشته به نقل از يك منبع آگاه نوشت كه گازپروم روسيه مذاكرات براي مشاركت در توسعه ميدان گازي فرزاد A و فرزاد B را آغاز كرده است. در آن تاريخ رسانه‌هاي رسمي وزارت نفت تنها به امضاي تفاهمنامه با شاخه نفتي شركت گازپروم براي دو ميدان نفتي چنگوله و چشمه‌خوش همچنين يادداشت تفاهمي با شركت ملي گاز براي توسعه خطوط لوله صادراتي گاز خبر داده بودند. تحركات تهران ميان دهلي‌نو و مسكو

نكته جالب توجه در اين ميان اين است كه با دورتر شدن تهران از دهلي نو، تار و پود ارتباط تهران با مسكو در حوزه انرژي هر روز محكم‌تر مي‌شود. ايران و روسيه به تازگي قرارداد خريد نفت مسكو از تهران را نيز كه به نوعي تحويل دادن نفت روسيه به مشتريانش در شرق ايران مي‌شود را نهايي كرده‌اند و شمار سفرهاي مسوولان نفتي هر دو طرف به پايتخت كشور مقابل در چند مدت اخير به ‌شدت نسبت به گذشته افزايش يافته است.

الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه تنها در نيمه دوم سال گذشته 2بار به ايران سفر كرد كه رهاورد هر كدام چندين يادداشت تفاهم بوده و در يك مورد موجب حضور او در بندرعباس براي افتتاح يك پروژه نيروگاهي مشترك ميان ايران و روسيه شد.

از سويي برخي رسانه‌هاي نزديك به مسائل هندوستان مي‌نويسند كه تهران اكنون از نزديك شدن دهلي نو به كشورهاي GCC دچار نگراني بوده و از اين موضوع راضي به نظر نمي‌رسد. موضوعي كه در صورت صحت مي‌تواند به كنار گذاشته شدن قطعي هند از توسعه ميدان گازي فرزاد B نيز منجر شود.

در اين زمينه بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه فرزاد B تنها مورد از اختلاف‌هاي ايران و هند در حوزه نفت و گاز به‌شمار نمي‌رود. فارغ از نقشي كه هند در عدم پيشبرد خط لوله گاز صلح داشته است، ايران و هندوستان بر سر ميزان بدهي نفتي دهلي نو به تهران نيز توافق نداشته و در نهايت نيز نشانه‌يي از پديدار شدن پرچم سفيد در اين زمينه مشاهده نشد.

 شايد بتوان به اين تحليل نيز وقعي نهاد كه با توجه به اينكه ايران منابع عظيم گازي در پارس جنوبي در اختيار دارد به فرزاد B بيش از آنكه مانند عربستان به چشم ميداني براي تامين نيازهاي گازي بنگرد به چشم فرصتي براي عميق‌تر كردن همكاري‌هاي استراتژيك خود با كشورهايي كه با آنها منافعي مشترك دارد، مي‌نگرد.  اميرحسين زماني‌نيا، ديپلمات سابق و معاون امور بين‌الملل وزارت نفت در پاسخ به اين پرسش«تعادل» كه آيا انگيزه‌يي خاص در افزايش همكاري‌هاي نفتي و گازي ايران و روسيه قرار دارد، عنوان كرده بود:«ايران با شركايي همكاري مي‌كند كه بيشترين منافع را تامين كنند».نویسنده:
7 پرسش از عصر رياست يك نفره در تركيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/29
7 پرسش از عصر رياست يك نفره در تركيه
ترك‌ها به تغيير مركز ثقل قدرت اجرايي كشورشان راي دادند


گروه جهان| بهاره محبي|

 ترك‌ها با اختلاف اندكي به تغيير مركز ثقل قدرت اجرايي كشور از دفتر نخست‌وزيري به دفتر رياست‌جمهوري رجب طيب اردوغان راي دادند. نتيجه اين همه‌پرسي تغيير قانون اساسي را در تركيه رسميت مي‌بخشد كه اردوغان از همين حالا اجرا كردن آن را آغاز كرده است؛ اين قانون اساسي پست فعلي اردوغان را كه قرار بود تشريفاتي باشد به مركز ثقل قدرت در تركيه تبديل مي‌كند. منتقدان بر اين باورند كه اين آغاز رياست يك نفره در تركيه است. اما مساله اين است كه پيروزي كمرنگ اردوغان و اقدام بحث‌برانگيز شوراي عالي انتخابات تركيه در پذيرش آرايي مشكوك، ترديدها درباره آينده سياسي تركيه را تقويت كرده است. در اينجا نگاهي داريم به تاثير نتيجه همه‌پرسي يك‌شنبه بر تركيه و قدرتمندترين رهبر اين كشور از زمان مصطفي كمال آتاتورك.

***

 اختيارات جديد رييس‌جمهوري چيست؟

پس از اين همه‌پرسي قانون اساسي تركيه از سيستم پارلماني به سيستم رياست‌جمهوري تغيير مي‌يابد. سمت نخست‌وزيري لغو مي‌شود و رييس‌جمهور كه به صورت مستقيم با آراي مردمي انتخاب مي‌شود رياست قدرت اجرايي و همچنين رياست دولت را برعهده خواهد داشت. رييس‌جمهور در پي اين تغيير قدرت‌هايي ازجمله تنظيم بودجه‌ها، انتصاب‌ها يا اخراج وزراي دولت و قضات و صدور احكام در برخي حوزه‌ها را به دست خواهد آورد. همچنين با تصويب اين تغييرات، رييس‌جمهور مجوز ادامه وابستگي‌اش به حزب سياسي در دوران رياست‌جمهوري را نيز به‌دست مي‌آورد. تا پيش از اين همه‌پرسي رييس‌جمهور بايد روابط سياسي خود را با حزبش قطع كرده و به‌عنوان يك فرد بي‌طرف در جايگاه رياست‌جمهوري قرار مي‌گرفت. رييس‌جمهور همچنين قدرت اعلام وضعيت اضطراري را خواهد داشت.

  دوره رياست‌جمهوري چند ساله خواهد بود؟

رياست‌جمهوري در سيستم جديد سياسي تركيه دو دوره پنج ساله خواهد بود و رييس‌جمهور مي‌تواند در صورتي كه پارلمان در دور دوم رياست‌جمهوري انتخابات زودهنگام اعلام كند به صورت خودكار براي دور سوم رياست‌جمهوري اقدام كند. به اين ترتيب احتمالا اردوغان تا پس از سال 2029 مي‌تواند بر مسند رياست‌جمهوري در تركيه تكيه كند. اردوغان پس از اعلام نتايج همه‌پرسي در سخنراني تلويزيوني گفت: «تركيه به سوي يكي از مهم‌ترين اصلاحات دولتي در تاريخ اين كشور حركت مي‌كند.»

  آيا آشفتگي سياسي در تركيه پايان مي‌يابد؟

به هيچ عنوان. خبرگزاري آنادولوي دولتي تركيه گزارش داده كه اين همه‌پرسي با 51.3 راي مثبت در برابر 48.7‌درصد راي منفي به پيروزي رسيده است. نتيجه اين همه‌پرسي تاكنون از سوي چند حزب مخالف از جمله «خلق جمهوري‌خواه» و «دموكراتيك خلق» رد شده است. احزاب مخالف پلمب نشدن برخي صندوق‌هاي اخذ آرا را نشانه كوتاهي مسوولان حاضر در پاي صندوق‌هاي راي‌گيري خوانده و از شوراي عالي انتخابات كه اين آرا را (كه از قضا اغلب آري بوده) تاييد كرده به‌شدت انتقاد كرده‌اند. گفته شده، احزاب مخالف دولت، خواستار بازشماري ۶۰‌درصد آرا شده‌اند و مي‌گويند كه نشانه‌هايي از تقلب در اين انتخابات ديده شده است. اين مساله مي‌تواند مشروعيت همه‌پرسي را كاهش داده و راه براي مناقشه‌هاي سياسي بيشتر را باز كند. همين حالا هم گزارش‌هايي از تجمع مخالفان همه‌پرسي در خيابان‌هاي تركيه منتشر شده كه با شعارهايي عليه اردوغان همراه بوده است.

  نقش پارلمان در سيستم سياسي جديد چيست؟

نظارت پارلماني بر قوه مجريه محدود خواهد بود. پارلمان در سيستم جديد سياسي 600 كرسي خواهد داشت و نمايندگان براي تصويب طرح تحقيق و تفحص از رياست‌جمهوري، معاون رييس‌جمهور يا وزرا به راي حداكثري 360 راي نياز خواهند داشت. در جريان تحقيق و تفحص، رييس‌جمهور نمي‌تواند برگزاري زودهنگام را درخواست كند. همچنين نمايندگان با 400 راي مي‌توانند مورد را عليه رياست‌جمهوري به عالي‌ترين مرجع قضايي اين كشور ارجاع دهند. پارلمان مي‌توان زمان وضعيت اضطراري را كوتاه‌تر، بيشتر يا لغو كند.

  پيروزي اردوغان چه معنايي براي اقتصاد تركيه دارد؟

فعاليت‌هاي اقتصادي به‌دليل آشفتگي سياسي و خشونت‌هاي نظامي سال‌هاي اخير در تركيه ازجمله كودتاي ناموفق سال گذشته و سركوب‌ و پاك‌سازي‌هاي گسترده سياسي پس از آن در شرايط بسيار وخيمي به‌سر مي‌برد. تركيه در سال گذشته رتبه اعتباري خود براي سرمايه‌گذاري را از دست داد. برخي تحليلگران پيش‌بيني كرده‌اند كه پيروزي همه‌پرسي مي‌تواند طليعه يك دوره ثبات بيشتر باشد و برخي سرمايه‌گذاري‌هاي از دست رفته اين كشور را بازگرداند. اما دخالت‌هاي مداوم اردوغان در سياست‌هاي پولي از طريق درخواست براي كاهش هزينه‌هاي استقراض ممكن است كه هنوز هم صاحبان سرمايه را از اين كشور فراري دهد. ولفگانگ پيكولي كارشناس مسائل اقتصادي، در اين باره مي‌گويد: «حكومت تك‌نفره مشكلات اقتصادي را تشديد خواهد كرد و حتي مي‌تواند ريسك‌هاي مالي و اقتصادي ناشي از تحولات سياسي و اجتماعي را بيشتر كند.»

  پيامدهاي سياست خارجي اين همه‌پرسي چه خواهد بود؟

پس از اين همه‌پرسي هم روابط تركيه و ايالات‌متحده به‌دليل تداوم حمايت واشنگتن از كردهاي سوريه همچنان پرتنش خواهد بود. روابط آنكارا با اتحاديه اروپا نيز به‌دليل ممانعت برخي كشورهاي اروپايي چون آلمان و هلند از برگزاري كمپين‌هاي انتخاباتي اردوغان و همچنين ابراز نگراني گسترده اروپايي‌ها نسبت به سركوب مخالفان و رسانه‌ها در داخل تركيه نيز بهبود نخواهد يافت. برخي وزراي كابينه تركيه گفته‌اند كه اين كشور در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده فشار بر بروكسل را بر سر چشم‌پوشي از ويزاي شهروندان تركيه‌يي در ازاي توقف جريان ورود مهاجران به اروپا بيشتر خواهد كرد. ايالات‌متحده براي نابودي داعش به حمايت تركيه نياز دارد بنا بر اين آنكارا اميدوار است كه بتواند از اين مساله به‌عنوان اهرم فشاري عليه دولت دونالد ترامپ استفاده كند تا دست از حمايت كردهاي سوريه بردارد.

  آيا تركيه دستخوش خشونت‌هاي داخلي خواهد شد؟

با پيروزي كمرنگ اردوغان در همه‌پرسي و راي 47درصدي مردم تركيه عليه تغيير قانون اساسي، پرسش‌هاي زيادي درباره آينده فضاي سياسي تركيه ايجاد شده است، به ويژه اينكه نيروهاي اردوغان سابقه‌يي طولاني در برخورد خشن با معترضان دارند. در جريان تظاهرات‌هاي سال 2013 شاهد درگيري‌هاي خشن نيروهاي امنيتي با مخالفان بوديم كه به ‌گفته برخي منابع، به قيمت جان ده‌ها نفر تمام شد.نویسنده:
سهم‌خواهي از رييس‌جمهور آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/29
سهم‌خواهي از رييس‌جمهور آينده


 شعارهاي اين روزهاي نامزدهاي رياست‌جمهوري گاهي به قدري غيرقابل دسترسي است كه اعتراض بسياري از مسوولان را برانگيخته است. اين شعارها كه به ويژه در موضوعات اقتصادي و اجتماعي است آنچنان غيرواقعي است كه انگار براي اجرا نشدن سر داده مي‌شود.

با وجود اين هنوز اين سوال مطرح است كه علت اين شعارها چيست؟ آيا بايد با نگاهي سطحي اين شعارها را به عوام‌فريبي از سوي برخي كانديداها نسبت داد يا آنكه مي‌توان از چنين وعده‌هاي انتخاباتي مساله مهم‌تري را استنتاج كرد؟ در ميان كساني كه شعارهاي غيرقابل دستيابي به ويژه در بخش اقتصادي مطرح مي‌كنند، مديران مطرحي وجود دارند كه ممكن است حتي در مرحله پاياني انتخابات تاييد صلاحيت شوند و براي حضور در پاستور در معرض راي عمومي قرار گيرند. در اين صورت چرا بايد مديراني با سابقه چند دهه‌يي مديريت و اعتباري كه طي سال‌ها به دست آورده‌اند، وعده‌يي دهند كه خودشان مي‌دانند قابل دسترسي نيست.

يكي از دلايل اين موضوع را بايد به فشاري دانست كه از سطوح مختلف اجتماع بر نامزدهاي مختلف رياست‌جمهوري وارد مي‌شود. در واقع يك روال اشتباهي از سال‌ها پيش در كشور به جريان افتاده و آن سهم‌خواهي از كانديداهاست. اين مساله به سطح مشخصي از جامعه منحصر نمي‌شود بلكه نمونه‌هاي آن را در سطوح مختلف كشور مشاهده مي‌كنيم.

در سطوح عالي كشور كانديداي رييس‌جمهوري مجبور است، سمت‌هاي مختلف را از پيش در ميان افراد اثرگذار تقسيم كند. در حقيقت سنت حسنه تعيين تيم انتخاباتي و كابينه آتي تبديل به معامله‌يي ميان كانديداها و افرادي شده است كه در سطح مديريت كلان كشور مي‌توانند نقش‌آفرين باشند. در اين ميان حتي خود انتخابات گاهي به ابزار فشار بدل مي‌شود. براي مثال درباره برخي كانديداها كه عملا شانسي براي راي‌آوري در انتخابات ندارند، گفته مي‌شود كه به اميد كسب رداي وزارت و كنار رفتن به نفع كانديدايي ديگر به شكل معامله‌يي ثبت‌نام كرده‌اند.

در سطوح پايين‌تر افرادي هم هستند كه روي قشري خاص از جامعه اثر دارند و عملا انتخابات را به معامله‌يي در جهت كسب بهترين پيشنهاد بدل مي‌كنند. حتي در سطوح پايين و آسيب‌پذير اجتماع موضوعي مانند يارانه‌ها به نوعي سهم‌خواهي عامه مردم از كانديداها محسوب مي‌شود و كانديدايي كه بالاترين پيشنهاد پرداخت انتقالي مستقيم به مردم را ارائه دهد- فارغ از اينكه اصولا پرداخت چنين يارانه‌يي از كدام منبع ممكن است- شانس بيشتري در انتخابات دارد.

اين اتفاق ناميمون تنها به انتخابات رياست‌جمهوري محدود نمي‌شود. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي در شهرهاي كوچك يك كانديدا مجبور است اقشار مختلفي را با خواسته‌هاي گوناگون راضي نگه دارد.

اما نتيجه چنين روالي چيست؟ كانديداي پيروز فرداي انتخابات با ده‌ها مدير تحميل شده به وي، سهم‌خواهي جناح‌هاي مختلف از كابينه و انتظارات سنگيني از سوي مردم روبه‌رو است كه اصولا امكان پاسخگويي به آنها نه در 100روز و نه در 4سال ممكن نيست و اين دولت از ابتداي كار خود به دليل عدم تطابق انتظارات با امكانات محكوم به شكست است.  در اين ميان بسياري فراموش كرده‌اند كه اصولا رييس‌جمهور قرار است بر قوه مجريه مديريت كند. وظيفه رييس‌جمهور اجراي دقيق قوانيني است كه از سوي قوه مقننه و نهادهاي حاكميتي تعيين مي‌شود. قوانيني مانند قانون برنامه ششم توسعه همچنين قوانين بالادستي و اسنادي كه اهداف بلندمدت نظام را روشن كرده‌اند تمامي اهداف و برنامه‌هاي كشور را مشخص نموده‌اند. مگر مي‌شود فردي رييس‌جمهور باشد و خلاف اين قوانين عمل كند.

اصولا اگر يك كانديدا وعده‌يي به جز قوانين مصوب بدهد به اين معني است كه به قوانين بالادستي اعتقادي ندارد و صلاحيت چنين كانديدايي زير سوال است.  كوتاه كلام اينكه داشتن معيار براي انتخاب رييس‌جمهور امري پسنديده است اما سهم‌خواهي از رييس‌جمهور و ارجح دانستن منافع فردي در مقابل منافع ملي طبيعتا باعث به قهقرا رفتن كشور مي‌شود. جلوگيري از چنين رويه‌هايي طبيعتا از خودمان آغاز مي‌شود كه با تعديل انتظارات و واكنش‌هاي منفي به شعارهاي پوپوليستي مانع از حضور افراد فاقد صلاحيت در راس كابينه دوازدهم شويم.نویسنده: فراز جبلي مشاور سردبير
برنامه‌هاي 9 گانه شوراي گفت ‌و گو در سال 96 تدوين شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/29
برنامه‌هاي 9 گانه شوراي گفت ‌و گو در سال 96 تدوين شد


گروه تجارت| فرشته فريادرس |

به گزارش «تعادل» نخستين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سال 96 با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس اتاق ايران برگزار شد.  در اين نشست، برنامه‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سال 96 با تمركز بر بهبود و اصلاح روش‌هاي خصوصي‌سازي، فراهم كردن زمينه واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي و فراهم كردن شرايط براي استفاده بخش خصوصي از منابع مالي خارجي تدوين شد.  براساس اين گزارش در نخستين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه عصر روز گذشته در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، مقرر شد نظر اتاق ايران درخصوص تعرفه واردات محصولات كشاورزي اخذ شود.

بر پايه اين گزارش، بررسي راهكارهاي تسويه فوري بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، بررسي موانع توسعه صادرات و ارائه مشوق‌هاي لازم براي افزايش جهشي صادرات براي تحقق توليد و اشتغال، اصلاح آيين‌نامه ماده 12 قانون بهبود مصرف انرژي و افزايش سقف بيمه محصولات كشاورزي و ساير موارد مطرح شده به عنوان برنامه‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اين جلسه بود.  محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه افزود: سال گذشته 4جلسه مفصل با وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان امور مالياتي درخصوص استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده صادركنندگان برگزار شد و اين موضوع مورد اصلاح قرار گرفت و ابراز اميدواري كرد، مشكلات صادركنندگان در اين موضوع رفع شود.  وي خواستار اخذ نظرات اعضاي شورا درباره شعار سال و تحقق توليد و اشتغال مد نظر رهبر معظم انقلاب شد.   نعمت‌زاده در ادامه از نبود تشكل‌هاي قوي صادراتي بخش خصوصي گلايه كرد.  از سوي ديگر غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران با اشاره به برخي دستاوردهاي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي در سال گذشته افزود: مطابق تبصره 4 ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه بايد مصوبات شورا حداكثر در مدت يك ماه در هيات وزيران مطرح شود.  وي با اشاره به اضافه شدن وزير كشور به جمع اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، ابراز اميدواري كرد شاهد اثرگذاري هر چه بيشتر نتايج جلسات در استان‌ها باشيم.

رييس اتاق ايران در ادامه خواستار بهبود عملكرد هيات واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، فراهم شدن شرايط واقعي اجراي ماده 27و واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، فراهم شدن شرايط لازم براي استفاده بخش خصوصي از منابع مالي خارجي و تسهيل فضاي كسب و كار به ويژه ايجاد شرايط مناسب براي صادرات شد.

علي‌محمد شاعري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس نيز اظهار كرد: تعرفه واردات 8 قلم كالا در روزهاي پاياني سال گذشته كاهش يافت كه اقدامي ضد توليد و ضد اشتغال بود.  وي گفت: در كشوري كه نياز به گوشت وارداتي آن 10درصد تقاضاست و تنها 5 درصد حبوبات مورد نياز آن از خارج وارد مي‌شود نبايد اجازه داد بازار داخلي بر هم بخورد.  شاعري با اشاره به پيش‌بيني افزايش 2درصدي نرخ خريد تضميني گندم با وجود تورم 9درصدي آن را در راستاي حمايت از توليد داخل ندانست و گفت: نرخ 12هزار و 700ريالي خريد تضميني هر كيلو گندم در سال گذشته بايد دست‌كم به اندازه تورم اعلامي بانك مركزي افزايش يابد.نویسنده:
  خبر موج
  روي Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 براي رفسنجاني هاشمي يتاهلل توصيه به
  اشاره هاشمي محمد ايرنا روحاني؛ كنار در 5فر
  حضور كنار بر مبني خبري من از نقل به كه خبرگزاري يكند
  گفت: بررسي را انتخاباتي دروغ دههاي وع به سياست اهالي واكنش «تعادل» است، كرده مطرح جهانگيري يا من نفع به روحاني
  كشيدن اعتدال جبهه اصلي كانديداي كرده خالفي
  برداشت ادامه وي هست. بوده روحاني آقاي جناب طلبان الح
  اص اعتدال جبهه طلبان الح اص ما كه بود اين بنده پاسخ
  داد: نداريم يكديگر با را جناحي درون رقابت قطع طور مردم
  به منافع با فريبنده هاي وعده
  تضاد خبرنگار اين اما كنيم. نمي هم فكر آن به داشت
  نخواهيم كه نوشته زده جا من جواب جاي به را خود
  سوال كل مديران با نشستي در پورمحمدي مصطفي ايسنا، ايران
  گروه يا هاشمي نفع به روحاني كه است گفته هاشمي
  محمد در كشور سراسر داريهاي استان خانواده بانوان دفاتر هاي «ثبتنام تاب تب كردن فروكش با داوطلب اين كند. مي گيري كناره نامزدي از
  جهانگيري انتخابات، ميدان امروز اينكه بيان با خبرنگاران جمع اصلي هاي چهره شدن مشخص
  انتخاباتي» توضيحي اما كرد: خاطرنشان جمهوري رياست
  انتخابات ميدان از رقيب كردن خارج تضعيف تحقير ميدان كشورمان عمومي فضاي انتخابات، در
  حاضر اسم آقا حاج بله دارم. نيز خبرگزاري اين دوم سوال
  درباره انجام انتخابات فضاي در كشي حق بدترين است اپيدمي تبليغات» «اتمسفر به ورود آماده آرام آرام باشند داشته حضور انتخابات عرصه در كه بردند 5را نفر بهدر ميدان از را رقيب قيمتي هر «به گفت: شود، مي نه كه هايي وعده شود. مي انتخاباتي» هاي
  «وعده عارف، محمدرضا نوري، ناطق آقايان شامل افراد اين
  و در متاسفانه است. جنگل نظام انتخابات از تعريفي كردن بايد قاعدتا بلكه فريبانه مردم روياهاي
  براساس است. من خود ظريف محمدجواد جهانگيري،
  اسحاق نيست قرار ما است. حاكم فضا همين نيز دنيا از بخشي دايره در شدني ملموس واقعيات
  براساس مردم درصد 51 فقط نكند فراموش
  اردوغان است اين قرار كنيم. تكرار را آنها رفتار ديگران انتخابات اينكه شوند. ارائه جمهوري رييس اجرايي
  اختيارات عضو برزگر، شهروز ايسنا بودند؛ رفراندوم باشد.»
  موافق ما انساني فيتهاي ظر شاخص انتخابات كه پوپوليستي هاي روش از استفاده با نامزدها
  برخي با مجلس خارجي سياست ملي امنيت
  كميسيون اخالق ظهور بروز محل «انتخابات كرد: بيان وي نقدي هاي يارانه برابري از بيش افزايش از
  صحبت ناآرامي با آينده لهاي سا در تركيه كه بيني پيش
  اين وضع اتفاقا بلكه نيست، فعالقلم انتخابات است، «پيامبر را خود ديگري افراد اينكه يا كنند مي خواهد مواجه اردوغان مخالفان پيش از بيش
  تحركات هدف به آلوده مسير از كسي است. قلم از شديدتري ميكنند، معرفي كشورمان اقتصاد» بخش
  نجات رفراندوم، 15درصدي راي پشتوانه به اردوغان گفت:
  شد، نماينده يا تيم يك از ما اگر رسيد. نخواهد سد نمي كه ميگيرد قرار يي فريبانه مردم الگوهاي دايره
  در داده افزايش را اش وري جمه رياس دوران
  اختيارات وشمان شده داوطلب كه فرد يا شهردار يا شوراها جدي مخاطرات با را ايرانيان ملي منافع ميتواند اند داده منفي راي او به كه 94درصدي آن نبايد اما
  است از بگوييم را صحيح درست انتقاد خير، يا آيم كند.
  مواجه اين تركيه در كودتا از بعد داد: ادامه وي كند. فراموش
  را قضاوت يپروا كتاب حساب ولي كنيم، دفاع آن از پرهيز انتخابات فرآيند اهميت به حضرتي
  باتوجه الياس ابتكار معصومه پورمحمدي
  مصطفي مجددا انتخابات برگزاري با كه داشت وجود نيست.»
  احتمال درست كردن قانونگذار غيرعملياتي، عوامفريبانه
  شعارهاي شود تكرار كودتا ريخته هم به تركيه داخلي نيست
  وضعيت سياسي هاي حساب تسويه محل انتخابات كميسيون عضو شدهاند.» فعالتر صهيونيستي رژيم ضرورت از معتدل طلب اصالح هاي چهره انتخابات نظارتي ساختار براي را خاصي
  اختيارات جهت رفراندوم برگزاري موضوع اردوغان نگاه همين با ميكنند
  كه گيري تصميم عملكردها براساس مردم معصومه نيز كشور اجرايي چهرههاي ميان از «فضاي كرد: تصريح دهم مجلس اقتصادي در پرهيز انتخابات فرآيند در سازي فرهنگ اين برابر در تواند مي آن براساس كه كرده
  تعيين كرد. مطرح را سمهور رييج اختيارات
  افزايش كه يگويند يي «عده كرد: اظهار پورمحمدي كانديداها همه اميدوارم اينكه بيان با ابتكار بود مناسبي فضاي ها برخي كاسبي براي گذشته حضرتي الياس گويند. مي سخن پوچ هاي وعده تخلفات از كند مقابله انحرافي تحركات
  نوع قانون يك در بنيادين اصالحاتي انجام
  براي ۰۲نفر يا يك دولت آيا است. نداده انجام كاري دولت بسازند را ايران آينده كه بيايند نيت اين با در قدري به اختالسها مالي هاي سوءاستفاده دروغ هاي وعده شيوع به اشاره با تهران، نماينده روز اساس همين بر كنند. جلوگيري
  اينچنيني عباسعلي مهر است؛ نياز باالتري حدنصاب
  اساسي معظم رهبر اگر است، نفر هزار صدها دولت است؟ گفت: كنند، پرهيز غيراخالقي هاي روش از مردم حساسيت امروز كه بود گرفته شدت فضا آن ضرورت از 96تاباختنا نامزدهاي برخي ميان در مسوول هاي چهره نمايندگان برخي
  گذشته به كه گفت نگهبان شوراي حقوقدان عضو
  كدخدايي، نيامده آسمان از اقتدار اين دارد، اقتدار نظام گويم نيست. سياسي هاي حساب تسويه محل «انتخابات در اعتدال دولت اما است شده كم آن به نسبت تبليغات از شكل اين با نظارتي نهادهاي برخورد توخالي» هاي «وعده خطرناك پديده بروز به
  نسبت قانون يك در بنيادين اصالحاتي انجام براي يرسد
  نظر الي ۸1 محترم جمهور ريي ديروز آمده. زمين از بلكه بيايند برنامه با بايد همه كه است محلي انتخابات حداقل به را تخلفها تعداد توانست فضايي چنين زمينه همين در حضرتي گويد. مي سخن مخرب انتخاباتي تخلفات دسته در را آن دادند
  هشدار تلگرامي كانال در وي است. نياز باالتري نصاب
  اساسي است؛ كرده افتتاح هگذاري سرماي براي دالر ۰۲يليارد كاهش را مملكت الت معض مشكالت بتوانند تا به فضا نيز خارجي سياست در برساند ممكن پشتوانه بدون غيرواقعي دروغ «وعدههاي گفت: طبقه كند، برخورد آن با بايد نگهبان شوراي
  كه با شد انجام تركيه پرسي همه نوشت:«سرانجام
  خود كرد. افتتاح را اقتصادي تحول تاريخ زرگرين يعني كانديداتوري مورد در جمهور رييس معاون دهند.» مراودات است گسترش حال در ما كشور نفع با خود جاي در بايد كه است انتخاباتي تخلف نوعي مجلس در تهران نماينده حضرتي الياس
  كردند. اصالحات دهندگان، راي از درصد 51 حدود موافق
  راي شده انجام كه است هيي گسترد كارهاي نتايج اينها خاصي نظر مورد اين «در گفت: احمدينژاد ميكند.» حركت سازي عادي به رو اقتصادي شود.» برخورد آنها نسبت گذشته روز كه بود چهرههايي ازجمله
  دهم، اختيارات كه اصالحاتي بود. خواهد راه در اساسي
  قانون است ايران نظام ملت محصول است انجام حال در همه شود برگزار خوبي انتخابات اميدوارم ندارم، دولت اينكه بيان با دهم مجلس در تهران نماينده خاطرنشان ايسنا، با وگو گفت در تهران نماينده برخورد خواستار داد نشان واكنش موضوع اين
  به نظام مشابه نظامي مديهد افزايش را ييسجمهور
  ر دادگستري وزير دارد.» نقشي آن در هم دولت كه كه بيايند نيت اين با بيايند. خير نيت با كانديداها درون از اصالحاتي نيازمند خود مسير ادامه براي يي خرابه گذشته سال چهار طول در «دولت كرد: شد. پشتوانه بدون هاي وعده با
  جدي مخالف احزاب حال اين با آورد. خواهد وجود به
  امريكا چنين به تبديل را انتخابات فضاي بايد «ما كرد: تاكيد بسازند.» را ايران آينده وارد انتقاداتي دولت اركان برخي «به گفت: است، اين از بايد ابتدايي مرحله در گرفت تحويل را پورمحمدي مصطفي هم دولتمردان ميان از موافقان بين آرا كم فاصله هستند آرا بازشماري
  خواهان آن در اخالق وحدت انسجام كنيم اي دي توانمن تيم اعضاي شود مرتفع ضعفها اين بايد است بناي ساخت براي كرد مي آواربرداري خرابهها سازمان رييس ابتكار معصومه دادگستري
  وزير تهديد را آتي اقدامات اعتبار نيز اصالحات مخالفان
  و است. ايران ملت تراز در شد انجام امر اين اگر باشد. يرسد نم هدف به آلوده مسير از كسي شوند ترميم دولت اجتماعي تيم دولت اقتصادي جهت اين از كرد مي فراهم را زيرساختها جديد هوشياري ضرورت از زيست محيط از
  حفاظت در بنيادين اصالحاتي انجام براي رسد مي نظر به ميكند. نمايان يوانند مت شده، تربيت خوب فرزندان را كار اين القمداري اخ بر ابتكار حضرتي كه شرايطي در برود.» باالتر آنها همت اراده نيايد پتايي وزرا سن وحشتناك فشارهاي است. دفاع قابل دولت عملكرد تضعيف قصد با كه كساني برابر در است.»
  عمومي نياز باالتري نصاب اساسي قانون
  يك امروز بايد ما نشديم. تربيت خوب ديروز هاي بچه كنند، تاكيد ماه ارديبهشت انتخابات در منصفانه رقابت حساب بي شعارهاي طرح درخصوص حضرتي بر گذشته هاي سال در ايران عليه جهاني جامعه گفتند سخن دهند، مي توخالي هاي وعده
  كشور كرد؛ ديدار تركمنستان جمهور ييس با
  ظريف آنها كنيم. تربيت فردايي چنين براي را مان دان فرزن از استفاده يازدهم دولت دادگستري وزير يند، من اين كه «كساني گفت: انتخابات در غيرواقعي تجاري مراودات صادرات، واردات، بانكي، سيستم كليدي زمينه اين در را انهها رس مردم نقش
  و امور وزير ظريف، حمدجواد جوان خبرنگاران
  باشگاه يا انتخابات ستاد در يا داوطلب يند آي آينده در داند كشور نظام تضعيف باعث را دروغ هاي ده وع پاسخگو يي محكمه در بايد دهند مي را شعارها تاثير سياسي مناسبات همچنين خصوصي بخش كردند.
  ارزيابي ميانه آسياي كشور به سفر چارچوب در كه
  خارجه بايد كنند پيدا حضور اقتصادي فعال عنوان به به آلوده مسير از كسي كه كند مي تاكيد نكته اين بر غيرواقعي شعارهاي خسارت كه بفهمند باشند داده تغيير را فضا اين امروز دولت بود
  گذاشته كاري برنامه نخستين در برد مي سر به عشقباد در
  قفقار پايان در پورمحمدي كنند.» عمل چگونه كه بدانند خصوص همين در پورمحمدي مصطفي رسد. نمي هدف حد چه به كشور ملي منافع براي فريبانه عوام حالي در رساند، ممكن حداقل به را هراسي ايران است انتخاباتي تخلف پشتوانه، بدون هاي ده وع ييسجمهور اف» بردي قلي «قربان با تركمنستان
  در از نفر يك نهايتا انتخابات «در افزود: هايش صحبت دليل به كند كتمان را قعيتها وا ندارد حق «كسي گفت: را وعدهها اين براي اجرا شرايط نتواند اگر است اما داشتيم ارتباط ونزوئال با تنها گذشته در ما كه هاي گروه اصولگرايان برخي كه شرايطي
  در كاخ در كه ديدار اين در كرد. مذاكره ديدار كشور
  اين اين ناهنجاري با يشود نم يآيد بيرون راي صندوق كسي يدهد نم اجازه ملت زيرا است؛ شده نامزد اينكه صورت جدي برخورد او با بايد برسانند اثبات به هستند ما با رابطه ايجاد دنبال به دنيا تمام امروز براي غيراخالقي مخرب هاي روش از
  دلواپس شد، برگزار آباد عشق در تركمنستان ستجمهوري گيرد.»
  ريا صورت امر گزارش به كند.» تضعيف را كشور شده داوطلب كه بگيرد.» سعودي عربستان مثل ما دشمنان نيز مقابل در ميكنند، استفاده عمومي افكار توجه جلب گرفت. قرار مذاكره مورد روابط گسترش
  راهكارهاي در تركمنستان به خود روزه يك سفر در است قرار
  ظريف كند شركت تركمنستاني ايراني تجار مشترك :
  نشست 96 سال خبري نشست نخستين در خارجه وزارت سخنگوي معاون مردوف، با خارجه امور وزارت ساختمان در
  سپس خواهد ديدار تركمنستان خارجه امور وزير وزرا
  كابينه ناهار ضيافت در شركت از پس خارجه امور وزير نبود
  كرد. تبليغاتي سجنوبي پار فازهاي افتتاح در ظريف
  حضور بيست عكس نمايشگاه از كشور اين خارجه امور
  وزارت در بازديد تركمنستان ايران روابط سالگرد پنجمين
  و وزارت الملل بي روابط دانشگاه دانشجويان اساتيد
  جمع افغانستان در آنچه بود غيرقانوني سوريه حمله كه همانطور حال عين در دهد. سوق باثبات كشور هاي اري همك بحث كرد: اظهار كند، پيدا افزايش بعد خارجه وزارت سخنگوي خبري نشست
  نخستين خارجه امور وزير كرد. سخنراني تركمنستان خارجه
  امور ندارد افغانستان مسائل با تناسبي هيچ داهند دا انجام صبر بايد آن يي منطقه بازتاب اثر درمورد گفتم از نيست جديدي موضوع سوريه روسيه ايران، 69برگزار سال در خارجي داخلي خبرنگاران
  با مقصد به را تركمنستان ديشب همراه هيات
  كشورمان نياز كه نيست حد آن در افغانستان در داعش گروه كرد. تعجيل موضوع اين با ارتباط در نبايد كرد سها تما گسترده، هاي همكاري پيش ها مدت ارتباط در خبرنگاران سواالت به قاسمي بهرام
  شد كردند. ترك
  گرجستان باشد. آنها با ارتباط بدر بهما نگونه اي از استفاده به مشترك كميسيون برگزاري با ارتباط در قاسمي مورد كه مقاطعي در منظمي مكرر نيهاي رايز ايران مواضع بينالمللي يي منطقه تحوالت
  با پاكستان؛ ايران اقتصادي هاي اري همك
  افزايش است، قرار كه برجام با ارتباط در +1 گروه ايران در است. بوده جريان در كشور سه بين بوده نياز همراهي درخصوص او داد. پاسخ آنها با ارتباط
  در معادالت حجم افزايش براي اينكه بيان با كشور وزير است
  ايلنا مشكوك شيخون خان حادثه ما نظر از اظهار شود، برگزار وين در ماه ارديبهشت اوايل مسبوق ها رايزني تها نشس اين نيز نظامي حوزه فاز چند افتتاحيه مراسم در ظريف توسط
  روحاني گفت: است، شده گذاري دف دالر ميليارد تا پاكستان
  با كه نكرد اعالم جدي صورت به خود گيري موض در سخنگوي دوشنبه روز خبري نشست ادامه در طرح ماواي مرجع مشترك، كميسيون كرد: نيست. ما نظر از جديدي موضوع است سابقه به برداشت جاري هفته كشنبه روز در ارسجنوبي
  پ روابط تحكيم در واند تجاري اقتصادي هاي اري
  همك مدعي آنها است نداده انجام را اقدام اين سوريه دولت طول به ساعت يك مدت به كه خارجه امور وزارت تواند مي برجام حوزه در كه است اختالفي مسائل خواهيم داشته را گوها گو ها رايزن گونه اي ما تبليغاتي جنبه اقدام اين اينكه بر مبني آمده وجود
  به موثر مرزي امنيتي هاي همكاري تقويت كشور
  دو است شك دچار زمينه اين در نيز خود ايران كه شدند تنام ثب روز در روحاني آقاي پرسيد: خبرنگاري انجاميد باشد. داشته وجود سوريه شرايط نيازها ضرورت، براساس داشت موضوع اين گفت: موضوعي چنين رد با است،
  داشته با مشترك نشست از پس فضلي رحماني عبدالرضا
  باشد. يا است داده انجام سوريه دولت را حمله اين آيا كه كه هووهايي گفتند جمهوري رياست انتخابات در سوال اين به پاسخ در خارجه وزارت مقام اين مختلف مقاطع سطوح در تواند مي ها همكاري اين توليد سازندگي، هر به دارد. شما نگاه به
  بستگي اينكه بيان با پاكستان مرزي اياالت وزير الوچ،
  عبدالقادر روابط ما نيستيم دولتي هيچ سخنگوي ما گفت: نه؟ سرپرست يتوانند نم بكشند، را برجام نوزاد ياستند خو خريد با ارتباط در انگليس ايران اختالف كه كند. پيدا كاهش يا تشديد براساس يشود انجام دنيا جاي هر در كه
  اقدامي 5ميليارد تا كشور دو مبادالت حجم افزايش ما بيني
  پي رخ حادثه اين كه هنگامي داريم سوريه با خوبي معرفي را هووها اين شما دارد امكان اگر باشند، آن است؟ دليل چه به قزاقستان از زرد كيك تن 95۰ واقعيت كرد. تبليغاتي برداشت آن از توان نگاه
  اين با است اين ما بيني پي برآورد كرد: اظهار است،
  دالر حادثه اين كرده اعالم شفاف را خود مواضع داد براساس ديگر طرف از هستند، كساني چه كه كنيد نظر به ندارد وجود خاصي اختالف داد: توضيح است داخلي بحث تركيه در رفراندوم رگزاري داد رخ كشور در بزرگي مثبت اقدام كه است
  اين تجاري اقتصادي، مختلف هاي وزه در يكديگر
  همكاري همان از ايران اينكه بيان با وي كرديم. محكوم را يها امريكاي يعني مقابل طرف دولت اعضاي هاي صحبت ممانعت راستاي در انگليس سياسي اراده ميرسد در كشورمان خارجه امور وزارت سخنگوي شد افتتاح كشور روژههاي زرگترين از يكي
  و 5ميليارد تا را مبادالت حجم يوانيم مت انرژي
  توريستي كميته تشكيل اهميت بر حادثه اين با ارتباط در ابتدا يخواستند خود تعهدات اجراي عدم با كه هاند بود آنها كه درحالي است. ايران به محموله صدور از در رفراندم برگزاري درباره سوالي به پاسخ در ادامه مردم براي پربركتي آثار پروژه اين كه اميدواريم
  ما دهيم. افزايش
  دالر نيها رايز چارچوب همين در كرد تاكيد ياب حقيقت در كانديداتوري قصد آنها مگر بكشند. را برجام وزاد ميكنند عمل برجام برخالف شوند متوجه بايد بحث كرد: اظهار يي منطقه مسائل بر تاثير تركيه مقام اين باشد. داشته ايران مردم كل منطقه
  اين انتخاباتي برگزاري براي ويژه يگان ههاي
  برنام انجام كشورها ديگر همسايگان با را گوهايي گفت كرده اعالم جمهور ريي كه دارند؟ را ايران انتخابات انگليس مورد اين در بازگردند. خود تعهدات به بايد است. داخلي بحث يك تركيه در رفراندوم برگزاري ديدار با ارتباط در پرسشي به پاسخ در خارجه
  وزارت كارگيري به از ناجا ويژه هاي ان يگ فرمانده ايسنا
  امن؛ ديگر از است. مشكوكي حادثه اين ما نظر از گفت: داد، پاسخ در قاسمي باشند. برجام سرپرست يانند تو نم آنها اميدواريم است. داشته بداخالقي بدعهدي كشور اين در آنچه ماست همسايه كشور تركيه منافقين سركرده با امريكا كنگره مقامات از يكي
  اخير انتخاباتي برگزاري راستاي در پليس اين در نيرو ۰۲زار
  ه توسط سوريه كشور سوريه دولت پيش ساليان از سو از بايد شما كه است سوالي اين گفت: سوال اين به باشد. پايبند برجام در خود تعهدات به انگليس مربوط تركيه مردم به افتاد خواهد افتاده اتفاق شده ايجاد آنها بين ارتباط اين در كه اسايي تم
  و جمع در كرمي حسن سردار داد. خبر شكوه با
  امن شيميايي هاي الح بودن دارا داشتن از ملل سازمان مربوط كه قسمتي آن ازجمله بپرسيد، دولت سخنگوي پرسشي به پاسخ در ديپلماسي دستگاه سخنگوي تركيه مردم اكثريت كه را آنچه هر شود مي برخي نيست جديد ها اس تم اين داد: ادامه
  است، نيرو هزار ۰۲ كرد: اظهار ناجا ويژه اناي يگه
  كاركنان اين است. شده سالح خلع واقع در است شده منع مربوط نيز آن از بخشي است. سجمهور ريي اظهارات به افغانستان سوريه در امريكا اخير اقدامات با ارتباط در خواهد ما احترام مورد بدهند راي آن به بپذيرند تاريخ، از هد ان نتوانست كه دادهد ان نشان امريكايي
  مقامات قرارگاه قالب در كشور سراسر ويژه اناي يگه
  در آن بيان به نيازي شايد كه بود روشن قدر آن موضوع به يكنم. نم ورود آن به من كه است داخلي مسائل به يي غيرهست ها»ي بم «مادر از كشور اين استفاده صورت در آن نتيجه رفراندوم اين اينكه اما بود. كار اين حال، عين در بگيرند. عبرت گذشته
  زمان به مربوط آنچه كرد. خواهند وظيفه انجام
  عملياتي«ظفر» شده سالح خلع سوريه دولت نداشت. صراحت اين به به خطاب خبرنگاري نشست، اين در ايسنا، گزارش آثار آنكه از بيش اقدامات اين ما نظر به كرد: اظهار داشته منطقه كل در تواند مي تاثيري چه تاييد در خطاهايش ديگر مانند امريكا دولت بود
  خطايي انتخابات عرصه در ناجا ويژه هاي ان يگ انتظامي
  نيروي توسط منطقه اين در تروريستي روههاي اما است، محكوميت در ايران گفت: خارجه وزارت سخنگوي سردرگمي نوع يك باشد، داشته اثربخش نظامي رفراندوم اين كه اميدواريم ما كرد. صبر بايد باشد، بدهد. پس را آن تاوان است مجبور
  گذشته «نظم» از سرشار فضايي در انتخابات برگزاري
  است، طبق شتهاند دا دسترسي منابع اين به كشورها برخي سوريه شيخون خان به گرفته صورت شيميايي حمله اين داخلي مسائل با ارتباط در را امريكايي مقامات در اجماع ايجاد امنيت ثبات، صلح، به بتواند گفته اينكه بر مبني ديگري خبرنگار به پاسخ در
  او اين تحقق به نسبت قبل ها مدت از كه است
  «امنيت» وارد مختلف طرق از را خاصي هاي الح اخبار برخي حمالت گونه اين قربانيان از يكي ما كه كرد اعالم اقدامات اين ميرسد نظر به ميدهد. نشان كشور اين در كه اجماعي با كند كمك تركيه داخل روسيه ايران، نظامي مشترك اتاق است قرار
  شده، است. گرفته صورت الزم هاي زي ري برنام
  مهم اند. رده سوريه ايران خارجي، هاي رسان برخي ادعاي به هستيم در امريكا اقدام داشت. نخواهد جدي نظامي آثار يك سمت به را كشور اين شود، مي ايجاد كشور اين در كشور سه اريهاي همك شود تشكيل
  سوريه زند؛ راي صندوق پاي در ملت را آخر
  حرف با گفت: تهران استان انتخابات ستاد رييس
  ايرنا صالحيت رد نفر ۲36 د، شدن صالحيت تاييد اجرايي در تنامي ثب تعداد اينكه بيان با تهران استان اسالمي صالحيت تاييد اجرايي هاي ات هي در كانديدا ۸۸۲9 سياسي هاي گروه كه هايي تخريب سمپاشي تهران
  وجود شهر شوراي به ورود صف در نفر 5500 به توجه با كرد: تاكيد وي دادند. انصراف ۸ف1 شده گفت: است، نفر 47 هزار تهران استان بخش ۲3 استان در 45نفر هزار ۰1 اينكه بيان با وي شدند. انجام اميد تدبير دولت عليه مجازي فضاهاي
  در هاي ات هي در ها صالحي بررسي مرحله در اكنون اين استان هاي بخش در نفر 73۸ هزار تعداد اين از از گفت: ردهاند، تام ثبن شوراها انتخابات براي تهران راي صندوق پاي در ملت را آخر حرف اما دهند
  م دانست، نهايي را آمار اين يتوان نم هستيم، نظارت شدند، صالحيت تاييد اجرايي هاي هيا توسط تهران تهران، شهرستان 16 در 7نفر هزار ميزان اين زمان كرد: اظهار رحيمي عليرضا ايسنا، گزارش به شوراهاي انتخابات بر نظارت عالي هيات رييس همايش در ديروز چاوشي ابالدين سيدشه زد.
  خواهد رسمي صورت به ۲ارديبهشت اول مرحله نهايي آمار دادند. انصراف 7فر شده صالحيت رد 3۰3نفر تعداد اين از كه ند داه كر نام ثبت تهران شهر شامل در شوراها انتخابات داوطلبان صالحيت بررسي ۸۸۲9 صالحيت تاييد از تهران استان مي اسال كه نامزدي هر كرد: اظهار مشاركت» شآموزي«مشق
  دان اگر تا شود اعالم داوطلبان به داريها فرمان سوي از شهرستان هاي نامي ثبت آمار به اشاره با رحيمي صالحيت تاييد اجرايي هاي هيا در نفر 55۰ 5هزار رسيد، اتمام به ۲روردين در اجرايي هاي ات هي در تهران استان در شوراها انتخابات كانديداي تاييد مورد سياسي رجل عنوان به نگهبان شوراي سوي
  از استان نظارت هيات روز ظرف داشتند شكايتي آنها نام ثبت نفر ۲۸9 هزار تهران شهر در گفت: تهران، انصراف نفر ۰7 شدند صالحيت رد نفر 46۰ شدند، نظارت هيات به را ها بررس نتيجه اجرايي هاي هيا تعداد اين از كه گفت داد خبر اجرايي اتهاي هي اراده آنچه هر است احترام قابل ما همه براي گيرد
  قرار كند. اعالم هاي هيا در نفر 764 هزار تعداد اين از كه كردند شوراهاي انتخابات بر نظارت عالي هيات رييس دادند. تنامي، ثب داوطلبان كل مجموع از كه كردند ارسال شدند. صالحيت رد اجرايي هاي ات هي در نفر 763 است. قبول قابل اسالمي نظام براي نيز باشد ملت راي داوطلبان
  و كثرت مشكل توليد محوري پنج برنامه ابالغ شود
  حل هها
  كانديداتوري دستگا همه به اشتغال
  و اخالقي اصول رعايت لزوم بر تاكيد با قضاييه قوه رييس مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد گفت: دولت
  سخنگوي فاقد مكنندگان نا ثبت تعداد كثرت انتخاباتي، هاي بت رقا در توليد مقاومتي، اقتصاد چارچوب در محور پنج با را هي ام
  برني وهن موجب را جمهوري رياس انتخابات كانديداتوري صالحيت هگذاري، سرماي مالي تامين ملي، توليد توان ارتقاي براي
  اشتغال اين كه خواست نگهبان محترم شوراي محترم مجلس از دانست به تهيه كار نيروي توانمندسازي اشتغال خارجي، تجارت
  فناوري، به اشاره با قضايي، عالي مسووالن جلسه در الريجاني آملي اهلل آي كنند. رفع را مشكل ستاد جلسه حاشيه در ديروز نوبخت محمدباقر ايرنا، گزارش به كرد. الغ اه اب هت دس
  همه لزوم بر ديگر بار تمهوري، رياس انتخابات دوره دوازدهمين برگزاري ايام به شدن نزديك جمع در شد برگزار جمهوري ريي اول معاون حضور با كه مقاومتي اقتصاد
  فرماندهي نظام يك اسالمي جمهوري گفت: كرد تاكيد انتخاباتي هاي رقاب در اخالقي اصول رعايت مسوول هاي اه دستگ از كدام هر براي ملي كار تقسيم يك برنامه اين در افزود:
  خبرنگاران دين مبناي بر آن شؤون همه در كه كند اقتضا ساختار اين است ديني ردمساالرانه به جلسه نخستين در است شده انجام دارند، ماموريت زمينه اين در كه اهي هاي دستگ
  و هاي رقاب جريان در انكه آنچن تهمت افتراء دروغ، اساس، همين بر شود. عمل اخالق سازمان اين شد: يادآور بودجه برنامه سازمان رييس شد. ابالغ ملي اهاي دستگه
  همه ندارد. ما سياسي نظام در جايگاهي هيچ بوديم شاهد امريكا در انتخاباتي براي ملي سطح در اهها دستگ شد مقرر كرد اعالم ام برن اين خصوص در را خود
  نظرات انتخابات كانديداتوري داوطلبان كثرت به اشاره با همچنين قضاييه قوه رييس گذشته سال در كه اتفاقي مانند كنند فراهم را خود اجرايي دستورالعمل سال شعار
  تحقق محترم مجلس كرد: تصريح صالحيت، فاقد كنندگان ثبتنام خيل جمهوري رياست استانداران همه جلسه دومين در گفت: دولت سخنگوي گرفت. صورت توليد رونق
  براي شرايط عنوان به اساسي قانون در كه را آنچه لوازم يند وان ان نگهب محترم شوراي اجرايي هاي اه دستگ با ملي سطح در كه را هي برنامي اين شدند فراخوان كشور سراسر
  از نظر در را قلهايي حدا كنند تعيين است شده مطرح جمهوري رياست انتخابات نامزدهاي امروز جلسه در شد تشكيل استانداران با جلسه آن در را داشتيم اول جلسه در وزرا
  و كند. نام ثبت اينگونه نتواند شرايطي هر با كسي هر تا بگيرند بود. دارند، وظايفي ماموريت چه ملي تقسيم اين در ملي اههاي دستگ نظرات عبندي جم
تضاد وعده‌هاي فريبنده با منافع مردم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/29
تضاد وعده‌هاي فريبنده با منافع مردم
«تعادل» واكنش اهالي سياست به وعده‌هاي دروغ انتخاباتي را بررسي مي‌كند


گروه ايران  

 با فروكش كردن تب و تاب «ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي» و مشخص شدن چهره‌هاي اصلي حاضر در انتخابات، فضاي عمومي كشورمان آرام‌آرام آماده ورود به «اتمسفر تبليغات» و اپيدمي «وعده‌هاي انتخاباتي» مي‌شود. وعده‌هايي كه نه براساس روياهاي مردم‌فريبانه بلكه قاعدتا ‌بايد براساس واقعيات ملموس و شدني و در دايره اختيارات اجرايي رييس‌جمهوري ارائه شوند. اينكه برخي نامزدها با استفاده از روش‌هاي پوپوليستي صحبت از افزايش بيش از 5برابري يارانه‌هاي نقدي مي‌كنند يا اينكه افراد ديگري خود را «پيامبر و نجات‌بخش اقتصاد» كشورمان معرفي مي‌كنند، در دايره الگوهاي مردم‌فريبانه‌يي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند منافع ملي ايرانيان را با مخاطرات جدي مواجه كند.

باتوجه به اهميت فرآيند انتخابات و پرهيز از شعارهاي عوام‌فريبانه و غيرعملياتي، قانون‌گذار اختيارات خاصي را براي ساختار نظارتي انتخابات تعيين كرده كه براساس آن مي‌تواند در برابر اين نوع تحركات انحرافي مقابله كند و از تخلفات اينچنيني جلوگيري كنند. بر همين اساس روز گذشته برخي نمايندگان و چهره‌هاي مسوول نسبت به بروز پديده خطرناك «وعده‌هاي توخالي» هشدار دادند و آن را در دسته تخلفات انتخاباتي كه شوراي نگهبان بايد با آن برخورد كند، طبقه كردند. الياس حضرتي نماينده تهران در مجلس دهم، ازجمله چهره‌هايي بود كه روز گذشته نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و خواستار برخورد جدي با وعده‌هاي بدون پشتوانه شد.

 از ميان دولتمردان هم مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري و معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست از ضرورت هوشياري عمومي در برابر كساني كه با قصد تضعيف كشور وعده‌هاي توخالي مي‌دهند، سخن گفتند و نقش مردم و رسانه‌ها را در اين زمينه كليدي ارزيابي كردند. وعده‌هاي بدون پشتوانه، تخلف انتخاباتي است

در شرايطي كه برخي اصولگرايان و گروه‌هاي دلواپس از روش‌هاي مخرب و غيراخلاقي براي جلب‌توجه افكار عمومي استفاده مي‌كنند، چهره‌هاي اصلاح‌طلب و معتدل از ضرورت فرهنگ‌سازي در فرآيند انتخابات و پرهيز در وعده‌هاي پوچ سخن مي‌گويند. الياس حضرتي نماينده تهران، با اشاره به شيوع وعده‌هاي دروغ در ميان برخي نامزدهاي انتخابات96 از ضرورت برخورد نهادهاي نظارتي با اين شكل از تبليغات مخرب سخن مي‌گويد. حضرتي در همين زمينه گفت: «وعده‌هاي دروغ و غيرواقعي و بدون پشتوانه نوعي تخلف انتخاباتي است كه بايد در جاي خود با آنها برخورد شود.»

نماينده تهران در گفت‌وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: «دولت در طول چهار سال گذشته خرابه‌يي را تحويل گرفت و در مرحله ابتدايي بايد از اين خرابه‌ها آواربرداري مي‌كرد و براي ساخت بناي جديد زيرساخت‌ها را فراهم مي‌كرد و از اين جهت عملكرد دولت قابل دفاع است. فشارهاي وحشتناك جامعه جهاني عليه ايران در سال‌هاي گذشته بر سيستم بانكي، واردات، صادرات، مراودات تجاري بخش خصوصي و همچنين مناسبات سياسي تاثير گذاشته بود و دولت امروز اين فضا را تغيير داده و ايران‌هراسي را به حداقل ممكن رساند، در حالي كه ما در گذشته تنها با ونزوئلا ارتباط داشتيم اما امروز تمام دنيا به‌دنبال ايجاد رابطه با ما هستند و در مقابل نيز دشمنان ما مثل عربستان‌سعودي و رژيم‌صهيونيستي فعال‌تر شده‌اند.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس دهم تصريح كرد: «فضاي گذشته براي كاسبي برخي‌ها فضاي مناسبي بود و سوءاستفاده‌هاي مالي و اختلاس‌ها به قدري در آن فضا شدت گرفته بود كه امروز حساسيت مردم نسبت به آن كم شده است اما دولت اعتدال در چنين فضايي توانست تعداد تخلف‌ها را به حداقل ممكن برساند و در سياست خارجي نيز فضا به نفع كشور ما در حال گسترش است و مراودات اقتصادي رو به عادي‌سازي حركت مي‌كند.»

نماينده تهران در مجلس دهم با بيان اينكه دولت براي ادامه مسير خود نيازمند اصلاحاتي از درون است، گفت: «به برخي اركان دولت انتقاداتي وارد است و بايد اين ضعف‌ها مرتفع شود و اعضاي تيم اقتصادي دولت و تيم اجتماعي دولت ترميم شوند و سن وزرا پايين‌تر بيايد و اراده و همت آنها بالاتر برود.»

حضرتي درخصوص طرح شعارهاي بي‌حساب و غيرواقعي در انتخابات گفت: «كساني كه اين شعارها را مي‌دهند بايد در محكمه‌يي پاسخگو باشند و بفهمند كه خسارت شعارهاي غيرواقعي و عوام‌فريبانه براي منافع ملي كشور به چه حد است و اگر نتواند شرايط اجرا براي اين وعده‌ها را به اثبات برسانند بايد با او برخورد جدي صورت بگيرد.»

 انتخابات محل تسويه‌حساب‌هاي سياسي نيست

از ميان چهره‌هاي اجرايي كشور نيز معصومه ابتكار با بيان اينكه اميدوارم همه كانديداها با اين نيت بيايند كه آينده ايران را بسازند و از روش‌هاي غيراخلاقي پرهيز كنند، گفت: «انتخابات محل تسويه‌حساب‌هاي سياسي نيست. انتخابات محلي است كه همه بايد با برنامه بيايند تا بتوانند مشكلات و معضلات مملكت را كاهش دهند.» معاون رييس‌جمهور در مورد كانديداتوري احمدي‌نژاد گفت: «در اين مورد نظر خاصي ندارم، اميدوارم انتخابات خوبي برگزار شود و همه كانديداها با نيت خير بيايند. با اين نيت بيايند كه آينده ايران را بسازند.» كسي از مسير آلوده به هدف نمي‌رسد

در شرايطي كه حضرتي و ابتكار بر اخلاق‌مداري و رقابت منصفانه در انتخابات ارديبهشت ماه تاكيد مي‌كنند، وزير دادگستري دولت يازدهم استفاده از وعده‌هاي دروغ را باعث تضعيف نظام و كشور مي‌داند و بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه كسي از مسير آلوده به هدف نمي‌رسد. مصطفي پورمحمدي در همين خصوص گفت: «كسي حق ندارد واقعيت‌ها را كتمان كند به‌دليل اينكه نامزد شده است؛ زيرا ملت اجازه نمي‌دهد كسي كه داوطلب شده كشور را تضعيف كند.» به گزارش ايسنا، مصطفي پورمحمدي در نشستي با مديران كل دفاتر بانوان و خانواده استانداري‌هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران با بيان اينكه امروز ميدان انتخابات، ميدان تحقير و تضعيف و خارج كردن رقيب از ميدان است و بدترين حق‌كشي در فضاي انتخابات انجام مي‌شود، گفت: «به هر قيمتي رقيب را از ميدان به‌در كردن تعريفي از انتخابات نظام جنگل است. متاسفانه در بخشي از دنيا نيز همين فضا حاكم است. ما قرار نيست انتخابات ديگران و رفتار آنها را تكرار كنيم. قرار اين است كه انتخابات شاخص ظرفيت‌هاي انساني ما باشد.»

وي بيان كرد: «انتخابات محل بروز و ظهور اخلاق است، ‌انتخابات رفع‌القلم نيست، بلكه اتفاقا وضع شديدتري از قلم است. كسي از مسير آلوده به هدف نمي‌رسد و نخواهد رسيد. اگر ما از يك تيم يا نماينده شوراها يا شهردار يا فرد كه داوطلب شده خوش‌مان مي‌آيد يا خير، انتقاد درست و صحيح را بگوييم و از آن دفاع كنيم، ولي بي‌حساب و كتاب و بي‌پروا قضاوت كردن درست نيست.» مردم براساس عملكردها تصميم‌گيري مي‌كنند

پورمحمدي اظهار كرد: «عده‌يي مي‌گويند كه دولت كاري انجام نداده است. آيا دولت يك يا 20نفر است؟ دولت صدها هزار نفر است، اگر رهبر معظم مي‌گويد نظام اقتدار دارد، اين اقتدار از آسمان نيامده بلكه از زمين آمده. ديروز رييس‌جمهور محترم ۱۸ الي ۲۰ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري افتتاح كرده است؛ يعني بزرگ‌ترين تاريخ تحول اقتصادي را افتتاح كرد. اينها نتايج كارهاي گسترده‌يي است كه انجام شده و در حال انجام است و محصول ملت و نظام ايران است كه دولت هم در آن نقشي دارد.» وزير دادگستري تاكيد كرد: «ما بايد فضاي انتخابات را تبديل به چنين توانمندي‌اي كنيم و انسجام و وحدت و اخلاق در آن باشد. اگر اين امر انجام شد در تراز ملت ايران است. اين كار را فرزندان خوب تربيت شده، مي‌توانند نمايان كنند، بچه‌هاي ديروز خوب تربيت نشديم. ما بايد امروز فرزندان‌مان را براي چنين فردايي تربيت كنيم. آنها در آينده مي‌آيند و داوطلب يا در ستاد انتخابات يا به‌عنوان فعال اقتصادي حضور پيدا مي‌كنند و بايد بدانند كه چگونه عمل كنند.» پورمحمدي در پايان صحبت‌هايش افزود: «در انتخابات نهايتا يك نفر از صندوق راي بيرون مي‌آيد و نمي‌شود با ناهنجاري اين امر صورت گيرد.»نویسنده:
حضور ظريف در افتتاح فازهاي پارس‌جنوبي تبليغاتي نبود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/29
حضور ظريف در افتتاح فازهاي پارس‌جنوبي تبليغاتي نبود
سخنگوي وزارت خارجه در نخستين نشست خبري سال 96 :


نخستين نشست خبري سخنگوي وزارت خارجه با خبرنگاران داخلي و خارجي در سال 96 برگزار شد و بهرام قاسمي به سوالات خبرنگاران در ارتباط با تحولات منطقه‌يي و بين‌المللي و مواضع ايران در ارتباط با آنها پاسخ داد. او درخصوص همراهي روحاني توسط ظريف در مراسم افتتاحيه چند فاز پارس‌جنوبي در روز يك‌شنبه هفته جاري و برداشت به وجود آمده مبني بر اينكه اين اقدام جنبه تبليغاتي داشته است، با رد چنين موضوعي گفت: اين موضوع بستگي به نگاه شما دارد. به هر سازندگي، توليد و اقدامي كه در هر جاي دنيا انجام مي‌شود براساس اين نگاه مي‌توان از آن برداشت تبليغاتي كرد. واقعيت اين است كه اقدام مثبت و بزرگي در كشور رخ داد و يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي كشور افتتاح شد و ما اميدواريم كه اين پروژه آثار پربركتي براي مردم اين منطقه و كل مردم ايران داشته باشد. اين مقام وزارت خارجه در پاسخ به پرسشي در ارتباط با ديدار اخير يكي از مقامات كنگره امريكا با سركرده منافقين و تماس‌هايي كه در اين ارتباط بين آنها ايجاد شده است، ادامه داد: اين تماس‌ها جديد نيست و برخي مقامات امريكايي نشان داده‌اند كه نتوانسته‌اند از تاريخ، زمان و گذشته عبرت بگيرند. در عين حال، اين كار خطايي بود و دولت امريكا مانند ديگر خطاهايش در گذشته مجبور است تاوان آن را پس بدهد.

او در پاسخ به خبرنگار ديگري مبني بر اينكه گفته شده، قرار است اتاق مشترك نظامي ايران، روسيه و سوريه تشكيل شود و همكاري‌هاي سه كشور در اين بعد افزايش پيدا كند، اظهار كرد: بحث همكاري‌هاي ايران، روسيه و سوريه موضوع جديدي نيست و از مدت‌ها پيش همكاري‌هاي گسترده، تماس‌ها و رايزني‌هاي مكرر و منظمي در مقاطعي كه مورد نياز بوده بين سه كشور در جريان بوده است. در حوزه نظامي نيز اين نشست‌ها و رايزني‌ها مسبوق به سابقه است و موضوع جديدي از نظر ما نيست. ما اين‌گونه رايزني‌ها و گفت‌وگوها را داشته و خواهيم داشت و براساس ضرورت، نيازها و شرايط سوريه اين همكاري‌ها مي‌تواند در سطوح و مقاطع مختلف تشديد يا كاهش پيدا كند. برگزاري رفراندوم در تركيه بحث داخلي است

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در ادامه در پاسخ به سوالي درباره برگزاري رفراندم در تركيه و تاثير بر مسائل منطقه‌يي اظهار كرد: بحث برگزاري رفراندوم در تركيه يك بحث داخلي است. تركيه كشور همسايه ماست و آنچه در اين كشور اتفاق افتاده و خواهد افتاد به مردم تركيه مربوط مي‌شود و هر آنچه را كه اكثريت مردم تركيه بپذيرند و به آن راي بدهند مورد احترام ما خواهد بود. اما اينكه اين رفراندوم و نتيجه آن در صورت تاييد چه تاثيري مي‌تواند در كل منطقه داشته باشد، بايد صبر كرد. ما اميدواريم كه اين رفراندوم بتواند به صلح، ثبات، امنيت و ايجاد اجماع در داخل تركيه كمك كند و با اجماعي كه در اين كشور ايجاد مي‌شود، اين كشور را به سمت يك كشور باثبات سوق دهد. در عين حال همان‌طور كه گفتم درمورد اثر و بازتاب منطقه‌يي آن بايد صبر كرد و نبايد در ارتباط با اين موضوع تعجيل كرد. قاسمي در ارتباط با برگزاري كميسيون مشترك ايران و گروه 1+5 در ارتباط با برجام كه قرار است، اوايل ارديبهشت ماه در وين برگزار شود، اظهار كرد: كميسيون مشترك، مرجع و ماواي طرح مسائل و اختلافي است كه در حوزه برجام مي‌تواند وجود داشته باشد.

اين مقام وزارت خارجه در پاسخ به اين سوال كه اختلاف ايران و انگليس در ارتباط با خريد 950تن كيك زرد از قزاقستان به چه دليل است؟ توضيح داد: اختلاف خاصي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد اراده سياسي انگليس در راستاي ممانعت از صدور محموله به ايران است. درحالي كه آنها بايد متوجه شوند برخلاف برجام عمل مي‌كنند و بايد به تعهدات خود بازگردند. در اين مورد انگليس بدعهدي و بداخلاقي داشته است. اميدواريم انگليس به تعهدات خود در برجام پايبند باشد.

سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ به پرسشي در ارتباط با اقدامات اخير امريكا در سوريه و افغانستان و استفاده اين كشور از «مادر بمب‌ها»ي غيرهسته‌يي اظهار كرد: به نظر ما اين اقدامات بيش از آنكه آثار نظامي اثربخش داشته باشد، يك نوع سردرگمي مقامات امريكايي را در ارتباط با مسائل داخلي اين كشور نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين اقدامات آثار نظامي جدي نخواهد داشت. اقدام امريكا در حمله سوريه غيرقانوني بود و آنچه در افغانستان انجام داده‌اند هيچ تناسبي با مسائل افغانستان ندارد و گروه داعش در افغانستان در آن حد نيست كه نياز به استفاده از اين‌گونه بمب‌ها در ارتباط با آنها باشد. از نظر ما حادثه خان شيخون مشكوك است

در ادامه نشست خبري روز دوشنبه سخنگوي وزارت امور خارجه كه به مدت يك ساعت به طول انجاميد خبرنگاري پرسيد: آقاي روحاني در روز ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري گفتند هووهايي كه مي‌خواستند نوزاد برجام را بكشند، نمي‌توانند سرپرست آن باشند، اگر امكان دارد شما اين هووها را معرفي كنيد كه چه كساني هستند، از طرف ديگر براساس صحبت‌هاي اعضاي دولت طرف مقابل يعني امريكايي‌ها بوده‌اند كه با عدم اجراي تعهدات خود مي‌خواستند نوزاد برجام را بكشند. مگر آنها قصد كانديداتوري در انتخابات ايران را دارند؟ كه رييس‌جمهور اعلام كرده آنها نمي‌توانند سرپرست برجام باشند. قاسمي در پاسخ به اين سوال گفت: اين سوالي است كه شما بايد از سخنگوي دولت بپرسيد، ازجمله آن قسمتي كه مربوط به اظهارات رييس‌جمهور است. بخشي از آن نيز مربوط به مسائل داخلي است كه من به آن ورود نمي‌كنم.  به گزارش ايسنا، در اين نشست، خبرنگاري خطاب به سخنگوي وزارت خارجه گفت: ايران در محكوميت حمله شيميايي صورت گرفته به خان شيخون سوريه اعلام كرد كه ما يكي از قربانيان اين‌گونه حملات هستيم و به ادعاي برخي رسانه‌هاي خارجي، ايران در موضع‌گيري خود به صورت جدي اعلام نكرد كه دولت سوريه اين اقدام را انجام نداده است و آنها مدعي شدند كه ايران خود نيز در اين زمينه دچار شك است كه آيا اين حمله را دولت سوريه انجام داده است يا نه؟ گفت: ما سخنگوي هيچ دولتي نيستيم ما روابط خوبي با سوريه داريم و هنگامي كه اين حادثه رخ داد مواضع خود را شفاف اعلام كرده و اين حادثه را محكوم كرديم.  وي با بيان اينكه ايران از همان ابتدا در ارتباط با اين حادثه بر اهميت تشكيل كميته حقيقت‌ياب تاكيد كرد و در همين چارچوب رايزني‌ها و گفت‌وگوهايي را با همسايگان و ديگر كشورها انجام داد، گفت: از نظر ما اين حادثه مشكوكي است. از ديگر سو از ساليان پيش دولت سوريه و كشور سوريه توسط سازمان ملل از داشتن و دارا بودن سلاح‌هاي شيميايي منع شده است و در واقع خلع سلاح شده است. اين موضوع آن‌قدر روشن بود كه شايد نيازي به بيان آن به اين صراحت نداشت. دولت سوريه خلع سلاح شده است، اما گروه‌هاي تروريستي در اين منطقه توسط برخي كشورها به اين منابع دسترسي داشته‌اند و طبق برخي اخبار سلاح‌هاي خاصي را از طرق مختلف وارد سوريه كرده‌اند.نویسنده:
5500 نفر در صف ورود به شوراي شهر تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/29
5500 نفر در صف ورود به شوراي شهر تهران


رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران از تاييد صلاحيت 9288 كانديداي انتخابات شوراها در استان تهران در هيات‌هاي اجرايي خبر داد و گفت كه از اين تعداد 763 نفر در هيات‌هاي اجرايي رد صلاحيت شدند. به گزارش ايسنا، عليرضا رحيمي اظهار كرد: زمان بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها در هيات‌هاي اجرايي در 24 فروردين به اتمام رسيد، هيات‌هاي اجرايي نتيجه بررسي‌ها را به هيات نظارت ارسال كردند كه از مجموع كل داوطلبان ثبت‌نامي، 9288 كانديدا در هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شدند.  وي با بيان اينكه 10 هزار و 54 نفر در استان تهران براي انتخابات شوراها ثبت‌نام كرده‌اند، گفت: از اين ميزان 6 هزار و 7 نفر در 16 شهرستان تهران، شامل شهر تهران ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد 5هزار و 550 نفر در هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شدند، 460 نفر رد صلاحيت شدند و 70 نفر انصراف دادند.  رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران با بيان اينكه تعداد ثبت‌نامي در 32 بخش استان تهران 4 هزار و 47 نفر است، گفت: از اين تعداد 3 هزار و 738 نفر در بخش‌هاي استان تهران توسط هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شدند، 303نفر رد صلاحيت شده و 70 نفر انصراف دادند.  رحيمي با اشاره به آمار ثبت‌نامي‌هاي شهرستان تهران، گفت: در شهر تهران 2 هزار و 982 نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد 2 هزار و 764 نفر در هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شدند، ‌236 نفر رد صلاحيت شده و 18 نفر انصراف دادند. وي تاكيد كرد: با توجه به اين اكنون در مرحله بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارت هستيم، نمي‌توان اين آمار را نهايي دانست، آمار نهايي مرحله اول 2ارديبهشت به‌صورت رسمي از سوي فرمانداري‌ها به داوطلبان اعلام مي‌شود تا اگر آنها شكايتي داشتند ظرف 4 روز هيات نظارت استان اعلام كند.نویسنده:
ابلاغ برنامه پنج محوري توليد و اشتغال به همه دستگاه‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/29
ابلاغ برنامه پنج محوري توليد و اشتغال به همه دستگاه‌ها


سخنگوي دولت گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه‌يي را با پنج محور در چارچوب اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال براي ارتقاي توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايه‌گذاري، فناوري، تجارت خارجي، اشتغال و توانمندسازي نيروي كار تهيه و به همه دستگاه‌ها ابلاغ كرد.  به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت ديروز در حاشيه جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه با حضور معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: در اين برنامه يك تقسيم كار ملي براي هر كدام از دستگاه‌هاي مسوول و دستگاه‌هايي كه در اين زمينه ماموريت دارند، انجام شده است و در نخستين جلسه به همه دستگاه‌هاي ملي ابلاغ شد.  رييس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: اين سازمان نظرات خود را در خصوص اين برنامه‌ها اعلام كرد و مقرر شد دستگاه‌ها در سطح ملي براي تحقق شعار سال دستورالعمل اجرايي خود را فراهم كنند مانند اتفاقي كه در سال گذشته براي رونق توليد صورت گرفت.  سخنگوي دولت گفت: در دومين جلسه همه استانداران از سراسر كشور فراخوان شدند و اين برنامه‌يي را كه در سطح ملي با دستگاه‌هاي اجرايي و وزرا در جلسه اول داشتيم را در آن جلسه با استانداران تشكيل شد و در جلسه امروز جمع‌بندي نظرات دستگاه‌هاي ملي در اين تقسيم ملي چه ماموريت و وظايفي دارند، بود.نویسنده:
مشكل كثرت داوطلبان كانديداتوري حل شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/29
مشكل كثرت داوطلبان كانديداتوري حل شود


رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم رعايت اصول اخلاقي در رقابت‌هاي انتخاباتي، كثرت تعداد ثبت نام‌كنندگان فاقد صلاحيت كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري را موجب وهن دانست و از مجلس محترم و شوراي محترم نگهبان خواست كه اين مشكل را رفع كنند.  آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي، با اشاره به نزديك شدن به ايام برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، بار ديگر بر لزوم رعايت اصول اخلاقي در رقابت‌هاي انتخاباتي تاكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي يك نظام مردم‌سالارانه ديني است و اين ساختار اقتضا مي‌كند كه در همه شؤون آن بر مبناي دين و اخلاق عمل شود. بر همين اساس، دروغ، افتراء و تهمت آنچنان‌كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي در امريكا شاهد بوديم هيچ جايگاهي در نظام سياسي ما ندارد.

رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به كثرت داوطلبان كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري و خيل ثبت‌نام‌كنندگان فاقد صلاحيت، تصريح كرد: مجلس محترم و شوراي محترم نگهبان مي‌توانند لوازم آنچه را كه در قانون اساسي به عنوان شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شده است تعيين كنند و حداقل‌هايي را در نظر بگيرند تا هر كسي با هر شرايطي نتواند اينگونه ثبت نام كند.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/29
روي موج خبر


اشاره به توصيه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي حضور 5 نفر در كنار روحاني؛ ايرنا   محمد هاشمي گفت: خبرگزاري كه به نقل از من خبري مبني بر كنار كشيدن روحاني به نفع من يا جهانگيري مطرح كرده است، برداشت خلافي كرده و كانديداي اصلي جبهه اعتدال و اصلاح‌طلبان جناب آقاي روحاني بوده و هست. وي ادامه داد: پاسخ بنده اين بود كه ما اصلاح‌طلبان و جبهه اعتدال به طور قطع رقابت درون جناحي را با يكديگر نداريم و نخواهيم داشت و به آن فكر هم نمي‌كنيم. اما اين خبرنگار سوال خود را به جاي جواب من جا زده و نوشته كه محمد هاشمي گفته است كه روحاني به نفع هاشمي يا جهانگيري از نامزدي كناره‌گيري مي‌كند. اين داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري خاطرنشان كرد: اما توضيحي درباره سوال دوم اين خبرگزاري نيز دارم. بله حاج آقا اسم 5 نفر را بردند كه در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و اين افراد شامل آقايان ناطق نوري، محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيري، محمدجواد ظريف و خود من است.

اردوغان فراموش نكند فقط 51 درصد مردم موافق رفراندوم بودند؛ ايسنا    شهروز برزگر، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اين پيش‌بيني كه تركيه در سال‌هاي آينده با ناآرامي و تحركات بيش از پيش مخالفان اردوغان مواجه خواهد شد، گفت: اردوغان به پشتوانه راي 51 درصدي رفراندوم، اختيارات و دوران رياست‌جمهوري‌اش را افزايش داده است اما نبايد آن 49درصدي كه به او راي منفي داده‌اند را فراموش كند. وي ادامه داد: بعد از كودتا در تركيه اين احتمال وجود داشت كه با برگزاري انتخابات مجددا وضعيت داخلي تركيه به هم ريخته و كودتا تكرار شود كه با همين نگاه اردوغان موضوع برگزاري رفراندوم جهت افزايش اختيارات رييس‌جمهور را مطرح كرد.

براي انجام اصلاحاتي بنيادين در يك قانون اساسي حدنصاب بالاتري نياز است؛ مهر   عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت كه به نظر مي‌رسد براي انجام اصلاحاتي بنيادين در يك قانون اساسي نصاب بالاتري نياز است. وي در كانال تلگرامي خود نوشت:«سرانجام همه‌پرسي تركيه انجام شد و با راي موافق حدود ۵۱ درصد از راي‌دهندگان، اصلاحات قانون اساسي در راه خواهد بود. اصلاحاتي كه اختيارات رييس‌جمهور را افزايش مي‌دهد و نظامي مشابه نظام امريكا به وجود خواهد آورد. با اين حال احزاب مخالف خواهان بازشماري آرا هستند و فاصله كم آرا بين موافقان و مخالفان اصلاحات نيز اعتبار اقدامات آتي را تهديد مي‌كند. به نظر مي‌رسد براي انجام اصلاحاتي بنيادين در يك قانون اساسي نصاب بالاتري نياز است.»

ظريف با رييس‌جمهور تركمنستان ديدار كرد؛ باشگاه خبرنگاران جوان   محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كه در چارچوب سفر به 3 كشور آسياي ميانه و قفقار در عشق‌آباد به سر مي‌برد در نخستين برنامه كاري در تركمنستان با «قربان‌قلي بردي‌اف» رييس‌جمهور اين كشور ديدار و مذاكره كرد. در اين ديدار كه در كاخ رياست‌جمهوري تركمنستان در عشق آباد برگزار شد، راهكارهاي گسترش روابط مورد مذاكره قرار گرفت. ظريف قرار است در سفر يك روزه خود به تركمنستان در نشست مشترك تجار ايراني و تركمنستاني شركت كند سپس در ساختمان وزارت امور خارجه با مردوف، معاون كابينه وزرا و وزير امور خارجه تركمنستان ديدار خواهد كرد. وزير امور خارجه پس از شركت در ضيافت ناهار وزارت امور خارجه اين كشور از نمايشگاه عكس بيست و پنجمين سالگرد روابط ايران و تركمنستان بازديد و در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه تركمنستان سخنراني كرد. وزير امور خارجه كشورمان و هيات همراه ديشب تركمنستان را به مقصد گرجستان ترك كردند.

افزايش همكاري‌هاي اقتصادي ايران و پاكستان؛ ايلنا    وزير كشور با بيان اينكه براي افزايش حجم معادلات با پاكستان تا 5 ميليارد دلار هدف‌گذاري شده است، گفت: همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌تواند در تحكيم روابط دو كشور و تقويت همكاري‌هاي امنيتي و مرزي موثر باشد.  عبدالرضا رحماني‌فضلي پس از نشست مشترك با عبدالقادر لاوچ، وزير ايالات مرزي پاكستان با بيان اينكه پيش‌بيني ما افزايش حجم مبادلات دو كشور تا 5 ميليارد دلار است، اظهار كرد: برآورد و پيش‌بيني ما اين است با همكاري يكديگر در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري و توريستي و انرژي مي‌توانيم حجم مبادلات را تا5 ميليارد دلار افزايش دهيم.

برنامه‌هاي يگان ويژه براي برگزاري انتخاباتي امن؛ ايسنا   فرمانده يگان‌هاي ويژه ناجا از به كارگيري ۲۰هزار نيرو در اين پليس در راستاي برگزاري انتخاباتي امن و با شكوه خبر داد.  سردار حسن كرمي در جمع كاركنان يگان‌هاي ويژه ناجا اظهار كرد: 20هزار نيرو در يگان‌هاي ويژه سراسر كشور در قالب قرارگاه عملياتي«ظفر» انجام وظيفه خواهند كرد. آنچه مربوط به نيروي انتظامي و يگان‌هاي ويژه ناجا در عرصه انتخابات است، برگزاري انتخابات در فضايي سرشار از «نظم» و «امنيت» است كه از مدت‌ها قبل نسبت به تحقق اين مهم برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته است.

حرف آخر را ملت در پاي صندوق راي مي‌زند؛ ايرنا   رييس ستاد انتخابات استان تهران گفت: با وجود سمپاشي و تخريب‌هايي كه گروه‌هاي سياسي در فضاهاي مجازي عليه دولت تدبير و اميد انجام مي‌دهند اما حرف آخر را ملت در پاي صندوق راي خواهد زد. سيدشهاب‌الدين چاوشي ديروز در همايش دانش‌آموزي«مشق مشاركت» اظهار كرد: هر نامزدي كه از سوي شوراي نگهبان به عنوان رجل سياسي مورد تاييد قرار گيرد براي همه ما قابل احترام است و هر آنچه اراده و راي ملت باشد نيز براي نظام اسلامي قابل قبول است. نویسنده:
  كالن
  اخبار Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 محاسبات ديوان مقاومتي
  گزارش اقتصاد يدهد
  درباره نشان اشتغال ايجاد در اهها بنگ سهم با رابطه در اقتصادي پژوهش يك ههاي
  يافت ديوان اينكه اعالم با محاسبات ديوان رييس مديران به قضاييه قوه در پاداش پرداخت
  درخصوص گزارش نخستين گفت: است، نداده گزارش قضات
  و تابستان پايان تا مقاومتي اقتصاد درباره محاسبات
  ديوان كوچك هاي بنگاه دگرديسي با جديد مشاغل
  زايش يشود. ارائه جاري
  سال گزارش نخستين ارائه از آذر عادل «ايبنا» گزارش
  به تابستان پايان تا مقاومتي اقتصاد درباره محاسبات نمينجامد
  ديوان باالتر رشد به شغل ايجاد كالن| اقتصاد
  گروه نظارتي گزارش نخستين گفت: داد خبر جاري
  سال ميدهد نشان همچنين پژوهش اين هاي يافته اشتغال توليد حوزه در يازدهم دولت عملكرد توليد مقاومتي، اقتصاد عنوان با محاسبات
  ديوان اشتغال ميزان اغلب اقتصادي ركود شرايط در كه روحاني تيم نقد مورد نقاط ازجمله توان مي
  را مجلس تقديم امسال تابستان پايان تا حداكثر
  اشتغال آنچه البته يابد. مي كاهش بزرگ هاي بنگاه در به زمينه اين در نقدها پيكان نوك گرچه
  دانست. كشور محاسبات ديوان رييس شد. خواهد رهبري
  نهاد داشت، نظر در بايد كوچك هاي بنگاه درخصوص هاي ريشه واكاوي با اما شده معطوف يازدهم
  دولت برنامه ارائه دايمي رويه براساس امسال ابتداي در
  افزود: كوچك هاي بنگاه اگرچه نتايج طبق كه است اين از كه خوريم برمي مواردي به مشكل اين
  اصلي جامعي برنامه مالي، نظارت بودجه تفريغ
  حسابرسي، اين اما دارند فروش اشتغال در را رشد بيشترين پيشين دولت طي كه اقتصادي نابسامان
  شرايط تمامي به شده تهيه حسابرسي جامع برنامه عنوان
  تحت در است. نشده محقق وري بهره رشد وسيله به امر يكي حال، اين با است. شده حاصل مانده، ارث
  به است. شده ابالغ دادسرا حسابرسان ربط، ذي
  واحدهاي رشد از بزرگ هاي بنگاه كوچك، هاي بنگاه مقابل شد وارد دولت اقتصادي عملكرد به كه نقدهايي
  از درباره گرفته صورت شبيني پي به اشاره با
  وي حقيقت اين هستند. برخوردار باالتري وري بهره هاي بنگاه به را خود توجه بيشترين كه بود
  اين حسابرسي هاي برنامه در مقاومتي اقتصاد
  اهميت كمتري وري بهره رشد كوچك هاي بنگاه كه توجيه اين با انتقاد اين است. كرده معطوف
  كالن محور اقتصادي جديد معماري كار موضوع
  گفت: توجيه را امر اين دارند، بزرگ بنگاههاي به نسبت سهم گرچه كوچك هاي بنگاه كه شد مي
  وارد زمان در گرفت قرار حسابرسي جامع برنامه اين
  اصلي منتج باالتر رشد به شغل ايجاد چرا كه كند مي نقش اما دارند كل اقتصادي رشد در
  ناچيزي به شد گرفته نظر در 96 سال پايان در برنامه
  تدوين سال مالي بحران از بعد اينكه به توجه با شود. نمي دولت البته داشت. خواهند اشتغال در
  چشمگيري شد. ابالغ استاني حسابرسي هاي
  هيات ترين مهم عنوان به شغل ايجاد الدي ۸002مي هم را يي ويژه شرايط تسهيالت گذشته سال
  در جامع برنامه اين كرد: بيان محاسبات ديوان
  رييس قانونگذاران تگذاران سياس براي موضوع متوسط كوچك 005بنگاه 7هزار خروج
  براي زماني است مقاومتي اقتصادي رويكرد با
  حسابرسي به ميتوان تحقيق هاي يافته براساس شد تبديل در توليد، مدار به آنها بازگشت با تا گرفت
  درنظر مشخص رهبري معظم مقام جانب از سال شعار
  كه نقش كوچك هاي بنگاه كه يافت دست نتيجه اين شود. حاصل بهبود هم
  اشتغال براساس كه كرديم ابالغ برنامه اين براي پيوستي
  شد، دارند. شغل ايجاد در مهمي به دولت نگاه نوع به كه نقدهايي
  باوجود موفقيت واقع در حسابرسي در ما معيار كه شد اعالم
  آن هاي فرصت كل كه شرايطي در حتي امر اين ميشد وارد كوچك متوسط بزرگ، هاي
  بنگاه از كه است مديراني اجرايي هاي اه دستگ كارآمدي
  و بنابراين است. صادق باشد، نزول به رو شغلي نشان شده، انجام خصوص اين در كه مطالعاتي
  اما ميكنند. استفاده كشور عمومي
  بودجه بخش بايد EMSها كه كرد پيشنهاد توان مي نفر 20 از كمتر با كوچك هاي بنگاه كه است
  داده موضوع دو افزود: معيارها اين بررسي درباره
  آذر موضوع اين بايد اما باشند. اقتصادي هر دار اولويت در دارند. كل اشتغال در را سهم كمترين
  كاركن اين چقدر آنكه نخست ماست. توجه مورد
  اصلي كه هنگامي ها SME در كه گيرد قرار نظر مد معاونت توسط اخيرا كه گزارشي رابطه
  همين استفاده ثروت خلق ملي توليد در را بودجه اه
  دستگه هاي فرصت يابد مي افزايش كار نيروي تعداد همچنين اند. داشته باالتري وري بهره رشد تر، بزرگ ترتيب به اشتغال سهم ميانگين ميانه بيشتر)، هاي فرصت ايجاد در معناداري سهم ها، بنگاه ساير انتشار دارايي اقتصادي امور وزارت
  اقتصادي اند، توانست اندازه چه اهتا ها دستگ اين آنكه دوم
  كردند به وري بهره رشد شود، مي ايجاد شغلي جديد قرار بررسي مورد آن اندازه روي بنگاه سني شرايط رابطه همچنين است. درصد 54.55 52.06 برابر خير. يا هستند دارا مختلف كشورهاي در شغلي هاي بنگاه سهم مجموع كه دهد مي نشان
  يافته، برخي البته كرد: اضافه وي كنند. ايجاد
  شغل بنابراين يابد نمي افزايش بزرگ هاي بنگاه ميزان حاصل نتيجه اين متغيرها، اين آزمون با كه گرفته ها بنگاه سهم PDGسرانه بين منفي معنادار كاملي جامع هاي داده ابتدا حاضر، پژوهش در قابل كاركن، نفر 100 از كمتر با متوسط
  كوچك مانند هستند امنيتي يا اجتماعي فرهنگي، ها
  برنامه نتايج اين نيست. مهم ها شغل تعداد افزايش صرفا 001نفر با بزرگ بالغ هاي شركت كه شود مي طوري به است، شده داده نشان اشتغال در كوچك اشتغال، كل هاي مولفه براساس EMSها براي كاركن 001نفر با بزرگ هاي بنگاه با
  مقايسه نظامي هاي دستگاه كشور، وزارت كه يتهايي
  مامور آنها توجه كه دهد مي اخطار سياستمداران به نسبتا سهم سابقه، 11سال از بيشتر كاركن در اشتغال در كوچك هاي بنگاه مشاركت سهم كه هاي بخش در رشد ميزان شغلي هاي فرصت ايجاد است.
  بيشتر دارند اطالعات وزارت مسلح نيروهاي انتظامي،
  و به كه باالتر كيفيت با شغل ايجاد سمت به بيشتر براساس بنگاهها انواع ديگر با مقايسه در زيادي كشورهاي با مقايسه در پايين درآمد با كشورهاي شده آورده توسعه حال در كشور 104 در رسمي در كشورهاي «در عنوان با كه گزارش اين اثر اما ندارد معنا شغل توليد با آنها گيري ازه اند
  خيلي شود. معطوف ميشود، منتج رشد با دارند. كل اشتغال در مختلف سابقه اندازه ارتباط يك مطالعات ديگر است. بيشتر باال درآمد با رشد بنگاه، اندازه بين رابطه بعد مرحله در است. نشان كند؟» مي ايجاد شغل كسي چه توسعه
  حال آرامش كار فضاي توليد، امنيت ايجاد در ها برنام
  اين از سابقه(كمتر كم كوچك هاي بنگاه حال اين سرانه درآمد تاسيس تازه شركت بين مثبت قوي كشورها درآمد ميزان براساس بهرهوري اشتغال را سهم بيشترين كوچك هاي بنگاه كه دهد مي است. بررسي اين براي خوبي معيار
  رواني فعاليت تسهيل با همسو گذاري سياست بيشترين داراي سابقه) سال از كمتر 02كاركن از كه شود مي گفته ها يافته اين براساس اند. يافته بنگاه 49۳70 شامل ها نمونه است. شده آزمون رشد باالترين جديد، شغلي هاي فرصت ايجاد
  در اكنون برنامه اين گفت: محاسبات ديوان ها
  رييس SME ها يافته همچنين هستند. زايي اشتغال نرخ ميزان باالي نرخ باال، درآمد با كشورهاي هاي مشخصه تا 2006 زماني دوره براي كه است 401كشور از كه درحالي هستند، دارا اشتغال رشد
  فروش خدا اميد به ماست حسابرسان كاري
  دستورالعمل كه شده تاكيد امر اين بر پژوهش اين در سابقه سال از كمتر هاي بنگاه كه دهد مي نشان به نسبت كوچك هاي بنگاه معامالت حجم ورود اين در اند. گرفته قرار موردبررسي 0102ميالدي دارند. باالتري بهرهوري رشد بزرگ، هاي
  بنگاه ارائه را آن گزارش نخستين تابستان پاياني روزهاي
  در كه است نياز وري بهره افزايش رشد تحقق براي رشد بيشترين از قديمي واحدهاي با مقايسه در است. بزرگ هاي بنگاه شده تمركز اقتصاد رسمي هاي بخش بر پژوهش، بيان بنگاه اندازه فعاليت سابقه براساس ها بررسي ديوان رسالت وظيفه به اشاره با وي كرد.
  خواهيم هاي فعاليت روي پيش احتمالي موانع بر ها سياست در وري بهره رشد همچنين باالتر فروش اشتغال اقتصادهاي درخصوص مطالعات نتايج زيرا است، ايجاد در را رشد بيشترين نوپا هاي بنگاه كند، مي كل بودجه قالب در المال بي از پاسداري در
  محاسبات به موضوع اين براي كه كنند پيدا تمركز ها SME (براساس كشورها شرايط بنگاه، اندازه كه زماني به كوچك هاي اه بنگ از گذر در اشتغال كه زماني اند، ته داش بيان غيررسمي رسمي دارند بهرهوري فروش جديد، شغلي هاي
  فرصت نظارتي وظيفه به توجه با محاسبات ديوان افزود:
  كشور دسترسي فقدان مانند مواردي به يتوان ترتيب صنعت غيررسمي)، اقتصاد سهم درآمد ميزان EMSها هاي فعاليت در زيادي سهم غيررسمي هاي بنگاه در را سهم بيشترين باسابقه، بزرگ بنگاههاي
  و ايفا شعار اين گيري شكل در را خوبي نقش تواند
  مي آموزشي هاي برنامه به نياز مالي، تامين منابع به هستند. برخوردار است، شده فرض ثابت سال در زيادي سهم كوچك هاي بنگاه اگرچه رشد دارند، توسعه حال در كشورهاي در اقتصادي آمده گزارش اين ادامه در هستند. دارا كل
  اشتغال امسال براي را شعاري رهبري معظم مقام چراكه
  كند ماليات، مانند محدوديتها ساير به توجه تجارت، به كه ميدهد نشان تحقيق اين هاي يافته اكثر اما نيستند، دارا كار نيروي كل استخدام هاي بنگاه در رهوري به افزايش طريق از توسعه كه است كارآفريناني تعداد رشد، موتور كه
  است قابل روشن بسيار مشخصه دو كه ند داه كر
  انتخاب هاي ت سياس عالوه به كرد. اشاره رانت مقررات هاي بنگاه مختلف، كشورهاي در متوسط طور ايجاد ها بنگاه اين توسط شغلي جديد هاي فرصت هاي بنگاه عملكرد همچنين يشود. محقق رسمي بيشتر توسعه هدف با ميكنند پيدا رشد سريعتر است. متفاوت گذشته سنوات با دارد گيري دازه
  ان فعاليت راستاي در نوآوري كارآفريني ارتقاي معادل كل اشتغال در را سهم ترين كوچك كوچك ميزان براساس بندي تقسيم از حاصل نتايج شود. مي با مقايسه در حتي كه داده نشان غيررسمي بايد گذاران سياست اولويت بنابراين روند. مي
  پيش مشخص متر معيار موضوع دو اين كرد: تصريح
  آذر شوند قلمداد مهم يكديگر راستاي در بنگاهبايد ها وقت پاره وقت تمام كار نيروي كل از درصد 20 كه ميدهد پيشنهاد مختلف، كشورهاي درآمدي را كمي بسيار وري بهره رسمي، كوچك هاي بنگاه رشد هدف كه هايي SME ترويج تعريف
  روي اشتغال است گيري دازه ان قابل كامال توليد يعني
  دارند در مبرهن هاي محدوديت از پويايي فقدان چراكه نيز متوسط كوچك هاي بنگاه هستند دارا بزرگ هاي SME سمت به كوچك هاي شركت هستند. دارا يابد. تمركز كنند، مي دنبال را باال توسعه قابل كشور موضوع ترين مهم گترين بزر عنوان به
  نيز زمينه اين در است توسعه درحال كشورهاي وجود با شوند. مي شامل را كار نيروي كل از نيمي يابند.
  رشد اشتغال كشور اصلي چالش من نظر به است.
  بررسي باشند داشته مهمي نقش توانند مي نوپا هاي بنگاه اشتغال، كل در كوچك هاي بنگاه اندك مشاركت نشان كشورها نمونه در مقطعي آمار بررسي بزرگ هاي بنگاه با ها SME بت رقا اشتغال ايجاد اصلي هاي مهره شناسايي چارچوب اين در كه است كرده تحصيل جوانان
  براي رشد ايجاد جهت در بودن ور بهره به ها بنگاه اين زيرا بين در شده ايجاد شغلي هاي فرصت بيشترين شغلي هاي فرصت كشوري در كه زماني دهد مي كوچك هاي بنگاه دهد مي نشان ها يافته همان يا متوسط كوچك هاي بنگاه كه
  نقشي است. جدي بسيار محاسبات ديوان نظارتي
  وظيفه پيشين هاي هش پژو هاي يافته دارند. گرايش تر سريع طريق از مختلف درآمدي هاي گروه با كشورهاي كوچك هاي بنگاه سهم است، شده ايجاد جديد دارا كشورها در كل اشتغال در را مشاركت كمترين بهبود شغلي هاي فرصت ايجاد در
  EMSها سازوكارهاي درباره كشور محاسبات ديوان
  رييس ناهمساني يك كه است داده نشان رابطه اين در ميشود. ايجاد ها بنگاه اين 4۳.54درصد مشاغل ايجاد در كاركن 20 از كمتر با مقايسه قابل EMSها بخش اشتغال اما هستند، كليدي سوال يك كنند، مي ايفا اقتصادي
  شرايط اقتصاد حوزه در حسابرسي جامع برنامه
  اجرايي توسعه درحال كشورهاي در كارآفرينان بين بنيادي هاي بنگاه است، شده پيشنهاد رابطه اين در كاهش با كه كشورهايي در حتي است. بوده بررسي، مورد كشورهاي در است. بزرگ هاي بنگاه مختلف كشورهاي در است. گذاران ت سياس
  براي تحت دارد وجود كشور در ستادي گفت:
  مقاومتي عالقهمند كارآفرينان اغلب كه طور به دارد وجود سوق متوسط هاي بنگاه سمت به رشد كوچك، كوچك هاي بنگاه بودند، مواجه شغلي فرصتهاي كاركنان استخدام تعداد سهم ميانگين ميانه تقويت از حمايت جهت سهام دالر ميليون
  چندين اول معاون كه مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد
  عنوان موتور كه درحالي نيستند. بزرگ هاي بنگاه ايجاد به نشان كشورها بين در آمار متوسط كنند. پيدا اشتغال ايجاد در درصد ۳6.54 معادل سهمي كمتر كاركنان با هاي بنگاه در تماموقت وقت نيمه هاي داده اما شود. مي داده اختصاص ها SME
  رشد ستاد اين در است؛ ستاد اين رييس سجمهور،
  ريي پيدا رشد تر سريع كه است كارآفريناني تعداد رشد، 4۳.54درصد حدود كوچك هاي بنگاه كه دهد مي اند. داشته ۸4.61درصد 20.21 حدود ترتيب به نفر، 20 از جهت در اندكي دانش محدود
  سيستماتيك مقاومتي اقتصاد هاي طرح به كه شده مصوب
  021طرح پس روند. مي پيش بيشتر توسعه هدف با كنند حتي اند. كرده ايجاد را شغلي جديد فرصتهاي از كوچك هاي بنگاه كه دهد مي نشان ها يافته كوچك هاي بنگاه كل اگر كه درحالي است. در ويژه به ها SME براي حمايتي هاي ت
  سياس است.
  مشهور ترويج تعريف روي بايد تگذاران سياس اولويت يافته، كاهش شغلي هاي فرصت كه كشورهايي در بيشترين اشتغال، رشد ميزان باالترين بر عالوه ميانه شود، گرفته درنظر نفر) 99 از (كمتر متوسط درخصوص دارد. وجود توسعه حال در
  كشورهاي تاكيد محاسبات ديوان حسابرسان به افزود:
  آذر دنبال را باال توسعه رشد هدف كه هايي SME كوچك هاي بنگاه در كه دهد مي نشان نتايج اشتغال رشد اما اند داشته فروش رشد در را افزايش 45.45 47.94 ترتيب به اشتغال سهم ميانگين يي پيچيده تجربي شواهد بنگاهها، اندازه
  رشد عالوه كه كنند حسابرسي را طرح 120 اين
  كرديم يابد. تمركز كنند، است. شده ايجاد شغل درصد ۳6.54 هاي شركت نبوده توام بهرهوري رشد با فروش كاركن نفر 100( بزرگ هاي بنگاه در شود. مي درصد يا ها SME آيا كه نيست روشن كامال دارد
  وجود ميزان كشور سرانه توليد، بر اثرگذاري توليد،
  بر بررسي مورد نيز رحا اين اقتصادي صرفه
  اشتغالزايي، شده، تمام قيمت حال عين در داد: ادامه وي گيرد.
  قرار اجراي در تاخير حتي پيشرفت زمان، در جويي كرد
  صرف بررسي را پوشش تحت خانوارهاي يارانه افزايش جزئيات
  «تعادل» از برخي چراكه گيرد قرار بررسي مورد ها رح
  ط تمام قيمت دارند تاخير 21سال 01تا بعضا حها
  طر هدفمندي مسير در نهها
  يارا قرار بررسي مورد بايد كه كرده پيدا افزايش آنها
  شده بيت شاه گفت: كشور محاسبات ديوان رييس
  گيرد. در است عملكرد بررسي مقاومتي اقتصاد
  حسابرسي جمهوري رياست انتخابات دوازدهمين ديگر ماه فردي اگر شده واريز كمال تمام هور بط شده، سلگي| هادي كالن| اقتصاد
  گروه شده تمام قيمت حسابرسي عملكرد، حسابرسي
  متن كه شده باعث موضوع اين يشود. برگزار كشور امداد كميته پوشش تحت خانوارهاي سرپرستان از بپذير آسي اقشار خانوارهاي سرپرست
  يارانه در قيمت كه است زماني مديريتي ناكارآمدي دارد.
  قرار شكل اقدام اين بودن تبليغاتي درباره ديدگاهي اعالم يارانه افزايش هنوز بهزيستي، خميني(ره) ام ام معاون هاي گفت براساس شد. واريز آنها حساب
  به چند طرح يك يا كاال يك توليد براي شده گرفته
  نظر دولت مقابل هاي گروه ازسوي بيشتر كه بگيرد موضوع بايد ردهد، ان نك دريافت خود حساب در را شده شان ام كه افرادي تمام يارانه هدفمندي،
  سازمان اهداف به رسيدن در ناكارآمدي موضوع كه شود
  برابر بودن انتخاباتي از گروه اين هرچند يود. مطرح كنند. پيگيري مرتبط هاي دستگاه از را امخميني(ره) ام امداد كميته نهاد دو سوي
  از دارد. همراه به را اقتصادي
  صرفه ميگويند، سخن پذير آسيب اقشار هاي يارانه افزايش كه ندارد وجود موردي هيچ سليماني، گفته به اعالم نهها يارا هدفمندي سازمان به كشور
  بهزيستي اذعان دولت اقدام ضرورت به آنها از بسياري اما به بهزيستي خميني(ره) امام امداد كميته ازسوي كه نطور هما اساس اين بر است. شده واريز
  شده، قانون براساس زمينه اين در كه كنند الم اع يارانه باشد شده اعالم اران هدفمندي سازمان تحت خانوار هر به بود شده اعالم دولت مردمي
  ازسوي هاي سپرده فرار كميسيون عضو حسيني سيدحسن است. شده عمل طريق از را موضوع بايد بنابراين باشد؛ نشده واريز آن قبلي تومان 54هزار يارانه برابر سه معادل ماليات
  پوشش اخذ
  با اشاره با تسنيم، با گفتگويي در مجلس، اقتصادي كرد. پيگيري بهزيستي امداد كميته شد. داده آنها
  به محروم خانوارهاي مستمري افزايش با دولت اينكه به ميزان هها، ياران هدفمندي سازمان اعالم براساس 79 ماده براساس بذير آسيپ اقشار يارانه
  افزايش محاسبات بودجه برنامه، كميسيون
  عضو از بخواهد دولت اگر است: كرده عنوان بود، مخالف پوشش تحت نفره يك خانوار براي 96 سال يارانه كه است گرفته صورت توسعه ششم برنامه
  قانون سود از ماليات اخذ گفت: المي اس شوراي
  مجلس اين باشد، داشته انتخاباتي رداري ره به افزايش اين خميني(ره) امام امداد كميته بهزيستي سازمان را افراد اين مستمري شده مكلف دولت آن
  برمبناي ها بانك از پردهها س خروج باعث بانكي هاي
  سپرده يارانه كردن قطع دارد، وجود دولتي هاي ان سازم در برنامه ۳قانون ماده جدول كند. پرداخت پردرآمد اقدامي هر فعلي برهه در چراكه است، شدني امر تومان، 9۸1هزار 2نفره خانوار براي تومان، هزار 95 ايران جمعيت از ميليون تا حدود شده گفته
  كه شد. خواهد منتهي سوداگري بازار رونق به شود مي موضوع اين با دولت اما است شدني امري ثروتمندان هاي پرداخت يها دريافت «درج عنوان با ششم باشد. داشته تبليغاتي جنبه تواند مي خانوار براي تومان، هزار 25۳ ۳نفره خانوار براي 02درصد به ميانگين بهطور ميدهند، تشكيل
  را با ملت» «خانه با گفتوگو در مال يوسفيان عزتاهلل كرد. مخالفت نحوه آن در است آمده هها» ياران هدفمندكردن نمايندگان اصرار با مجلس نماينده اين گفته به 56۳هزار 5نفره خانوار براي تومان ۳۳زار 4نفره برساند. كار عالي شوراي مصوب دستمزد
  حداقل مالي موسسات فعاليت بر نظارت اعمال لزوم بر
  تاكيد از كدام هيچ ميسد نظر به اوصاف اين با قانون با مرتبط هاي پرداختي فتيها دريا ميزان هدفمندي محل از افزايش اين نياز مورد منابع تامين اين كه است گفتني است. شده گرفته درنظر تومان انتخاباتي را آن برخي شده باعث دولت اقدام
  اين گذاري سپرده وضعيت حاضر درحال گفت: اعتباري
  و دهي يارانه سابق نحوه با مختلف فكري هاي گرو است. شده مشخص ها ياران كردن هدفمندي كرد. موافقت موضوع اين با درنهايت دولت هها، ياران خانواده) عضو هر ازاي (ب تومان هزار 45 رقم به مبالغ قانوني كارايي به هم گروه اين كه چند هر
  بنامند، ريسك با گذاران سپرده كه است نحوي به كشور
  در اعطاي شكل تغيير نوعي به را آن نبودند موافق «كل به تنها يها دريافت قسمت در جدول اين در كه كرده تاكيد مجلس اقتصادي كميسيون عضو است. شده اضافه قبلي هستند گروهي طرفي از كنند. اذعان آن
  بودن هستند. روبهرو گذاري سپرده زمينه در باور به دانستند. نقدي يارانه به غيرنقدي از يارانه هدفمندكردن قانون اجراي از حاصل هاي دريافت يافت: مي افزايش جامعه پايين هاي دهك يارانه بايد براساس دولت اقدام اين شد گفته كه طور ان هم حقيقت در را هها ياران اقدام اين با دولت معتقدند
  كه اسالمي شوراي مجلس در الريجان آمل
  نماينده يك به نقدي يارانه اعطاي اقتصادي، نظران صاح آن در ديگري منبع است شده اشاره هها» ياران امداد كميته پوشش تحت نفر 6ميليون تا «4 آن در كه شده انجام توسعه ششم برنامه قانون براساس كه كرد اضافه بايد البته كند. مي
  هدفمند وضعيت از گذاران سپرده هاي گاليه داد:
  ادامه بيانگر اعتباري مالي موسسات عملكرد در نامناسب غيرقابل ناكارآمد درآمدي روههاي تمام در ميزان جدول هم يها پرداخت قسمت در است. نشده ذكر تزريق با گرفت تصميم مجلس هستند، بهزيستي بهطور پذير يب آس اقشار دريافتي شده تكليف كنار در بايد اقدام اين تاثيرگذاري ششم
  برنامه در كه هايي بحث از بسياري بنابراين است. توجيه هاي شرك سهم افزوده، ارزش بر ماليات شامل دهد.» افزايش را اقشار اين دريافتي حداقل منابع شوراي مصوب دستمزد حداقل 02درصد ميانگين نيز پردرآمد افراد يارانه مدها، درآم يارانه
  افزايش زمينه اين در مركزي بانك هاي نظارت كه است
  اين بودن تبليغاتي سر بر تنها گرفته شكل زمينه اين نقدي يارانه پرداخت انرژي، عكننده توزي توليد يها مستمر افزايش منابع كه گفته حسيني سال براي كار شوراي دستمزد حداقل باشد. كار شود.
  حذف نيست.
  موثر اين كه معتقدند بسياري است. بوده آن نبودن با كمك مت، سال بخش به كمك خانوارها، غيرنقدي مستمري بلكه ندارد افراد هاي ياران منابع به ارتباطي شده گرفته درنظر تومان زار ه9 ۳0 ميزان به 96
  از ماليات اخذ افزود: دهم مجلس نماينده
  اين اقتصاد فعلي وضعيت در بانكي هاي سپرده سود براي فرآيند يك از بخشي ميتواند دولت تصميم خانوارهاي مستمري حداقل آخر در توليد به كردند دريافت نهاد دو اين پوشش تحت افراد كه اين يارانه مستمري مجموع بايد بنابراين است. مشمول خانوارهاي برخي دريافت عدم ميشود ها بانك از پردهها س خروج باعث كشور باشد. يارانه هدفمندي نظام بهبود خميني(ره) امام امداد كميته پوشش تحت مددجويان حقوق حداقل درصد 20 ميزان به بايد قانون براساس خانوارهاي اين از پيش باشد. تومان 6۸1هزار افراد هدفمندي سازمان معاون «تعادل»، گزارش
  به دولت اقدام اين بودن سياسي رد در برخي قانون اين )79( ماده موضوع بهزيستي سازمان يافت. افزايش افراد حمايتي نهادهاي محل از تومان هزار ۳5 يكنفره همراه بذير آسيپ اقشار يارانه كه داد خبر ها
  يارانه نيست. اقتصاد صالح به فعلي مقطع در موضوع
  اين اين كه كنند مي جلب نكته اين ذكر به را ها توجه هدفمندكردن از ناشي منابع يي هزينه موارد عنوان به اين كه كرد اشاره موضوع اين به بايد البته هميشگي تومان هزار 45 احتساب كه يكرد دريافت سال در نقدي هاي يارانه اعطاي مرحله نخستين
  با كه هايي سپرده است ممكن داد: ادامه مال فيان
  يوس به شود؛ مي خارج ها بانك از ماليات اخذ دليل به قانون قالب در بلندمدت برنامه يك قالب در اقدام است. آمده هها ياران توسعه برنامه 97قانون ماده براساس يارانه افزايش ۳91هزار به مجموع در كنوني تومان هزار 95 اين اين با شد. واريز خانوارها سرپرستان حساب ه96 كه شود داده سوق طال ارز سوداگري بازارهاي متعهد را دولت گرفته صورت توسعه ششم برنامه كرده اذعان مصاحبه اين در حسيني سيدحسن نهها يارا هدفمندي منابع تخصيص به مستقيم كه بيشتر هم درصد 20 از كه است يافته افزايش تومان افزايش شامل افراد تعداد از دقيقي آمار هنوز
  كه وضعيت درباره وي است. اقتصاد زيان به موضوع اين را سياست اين نيز انتخابات از پس حتي كه كند مي حال هر «به يشد؛ انجام طرح اين بايد كه است ماده اين در است. گرفته صورت دارد، اختصاص مجموع نفره خانوارهاي براي همچنين شود. آمارهاي اما است، نشده منتشر هيي ياران
  دريافتي قانوني برنامه يك سياست اين بنابراين كند؛ اجرايي دولت نمايندگان گرفت صورت بايد افزايش اين قانون اجراي طول در است موظف دولت است: آمده 064هزار ۳نفره تومان 04۳هزار دريافتي مبلغ حدود كه دهد نشان ايران حمايتي
  نهادهاي از كمتر بانكي هاي وام ديركرد جرايم سود
  بخشش ها بانك عملكرد متاسفانه گفت: تومان ميليون 100 بپذير آسي اقشار رفاه بهبود براي كه است پايدار ششم برنامه لواي تحت بود، مخالف آن با كه را حداقل سال هر فعلي، يارانه پرداخت بر عالوه برنامه مجموع هم 4نفره خانوارهاي در است. شده تومان قرار هها دستگا اين پوشش تحت نفر ميليون
  تا بانكي هاي وام ديركرد جرايم سود بخشش در شرايط در كه است درحالي اين است. گرفته صورت كردند.» اجرا به 69مكلف بودجه حمايت تحت مددجويان خانوارهاي مستمري 5نفره خانوارهاي تومان ۸95هزار به دريافتي كه است حاكي مردمي هاي زارش حال اي با
  دارند. نيست. مناسب تبليغات براي نامزدها، بين سياسي هاي رقابت تقريبي صورت به 02درصد اين يگويد: او بهزيستي سازمان خميني(ره) امام امداد كميته است. تومان هزار 690 معادل بيشتر حمايتي يارانه اين از پوشش تحت خانوارها
  برخي محاسبات بودجه برنامه، كميسيون عضو كاالها كه يشد ديده آرا عآوري جم انتخاباتي دريافتي مستمري توماني 002هزار افزايش باعث متوسط برمبناي محروميت سطح با متناسب را مهر با گفتگو در سليماني محمد هاند. بود
  ناكام سود بخشش اجراي افزود: اسالمي شوراي مجلس زمان همان در مدت اه كوت صورت به خدماتي يشود. پوشش تحت خانوارهاي عالي شوراي مصوب دستمزد حداقل درصد 20 شود قطع فورا ثروتمندان يارانه قالب در آنچه هر است: گفته خصوص اين
  در است قانوني مصوبه يك بانكي هاي وام ديركرد جرايم فراموشي به انتخابات از پس داده مردم تبه ابا رقه هاي ده يارانه بايد اينكه به اشاره با حسيني اما درآمد محل از سنواتي بودجه چارچوب در كار، نقدي يارانه افزايش براي روحاني دولت اقدام افزايش مشمول خانوار سرپرستان اسامي
  فايل شود. اجرا كامل طور به بايد ميشد. سپرده كه هايي دسترسي با است: گفته شود، قطع تماما باال خانوارهاي حذف با ها ياران هدفمندكردن قانون يك حدود كه درآمده اجرا به زماني در نيازمندان ارسال هها ياران هدفمندي سازمان به نقدي يارانه
زايش مشاغل جديد با دگرديسي بنگاه‌هاي كوچك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/29
زايش مشاغل جديد با دگرديسي بنگاه‌هاي كوچك
يافته‌هاي يك پژوهش اقتصادي در رابطه با سهم بنگاه‌ها در ايجاد اشتغال نشان مي‌دهد


گروه اقتصاد كلان|

 عملكرد دولت يازدهم در حوزه توليد و اشتغال را مي‌توان ازجمله نقاط مورد نقد تيم روحاني دانست. گرچه نوك پيكان نقدها در اين زمينه به دولت يازدهم معطوف شده اما با واكاوي ريشه‌هاي اصلي اين مشكل به مواردي برمي‌خوريم كه از شرايط نابسامان اقتصادي كه طي دولت پيشين به ارث مانده، حاصل شده است. با اين حال، يكي از نقدهايي كه به عملكرد اقتصادي دولت وارد شد اين بود كه بيشترين توجه خود را به بنگاه‌هاي كلان معطوف كرده است. اين انتقاد با اين توجيه وارد مي‌شد كه بنگاه‌هاي كوچك گرچه سهم ناچيزي در رشد اقتصادي كل دارند اما نقش چشمگيري در اشتغال خواهند داشت. البته دولت در سال گذشته تسهيلات و شرايط ويژه‌يي را هم براي خروج 7هزار و 500بنگاه كوچك و متوسط درنظر گرفت تا با بازگشت آنها به مدار توليد، در اشتغال هم بهبود حاصل شود.

باوجود نقدهايي كه به نوع نگاه دولت به بنگاه‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك وارد مي‌شد اما مطالعاتي كه در اين خصوص انجام شده، نشان داده است كه بنگاه‌هاي كوچك با كمتر از 20 نفر كاركن كمترين سهم را در اشتغال كل دارند. در همين رابطه گزارشي كه اخيرا توسط معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انتشار يافته، نشان مي‌دهد كه مجموع سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با كمتر از 100نفر كاركن، قابل مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ با 100نفر كاركن و بيشتر است.

 اين گزارش كه با عنوان «در كشورهاي در حال توسعه چه كسي شغل ايجاد مي‌كند؟» نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك بيشترين سهم را در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، بالاترين رشد فروش و رشد اشتغال دارا هستند، درحالي كه بنگاه‌هاي بزرگ، رشد بهره‌وري بالاتري دارند. بررسي‌ها براساس سابقه فعاليت و اندازه بنگاه بيان مي‌كند، بنگاه‌هاي نوپا بيشترين رشد را در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، فروش و بهره‌وري دارند و بنگاه‌هاي بزرگ باسابقه، بيشترين سهم را در اشتغال كل دارا هستند. در ادامه اين گزارش آمده است كه موتور رشد، تعداد كارآفريناني است كه سريع‌تر رشد پيدا مي‌كنند و با هدف توسعه بيشتر پيش مي‌روند. بنابراين اولويت سياست‌گذاران بايد روي تعريف و ترويج SME‌هايي كه هدف رشد و توسعه بالا را دنبال مي‌كنند، تمركز يابد. شناسايي مهره‌هاي اصلي ايجاد اشتغال

نقشي كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا همان SMEها در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و بهبود شرايط اقتصادي ايفا مي‌كنند، يك سوال كليدي براي سياست‌گذاران است. در كشورهاي مختلف چندين ميليون دلار سهام جهت حمايت از تقويت رشد SME‌ها اختصاص داده مي‌شود. اما داده‌هاي سيستماتيك محدود و دانش اندكي در جهت سياست‌هاي حمايتي براي SME‌ها به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. درخصوص رشد اندازه بنگاه‌ها، شواهد تجربي پيچيده‌يي وجود دارد و كاملا روشن نيست كه آيا SME‌ها يا ساير بنگاه‌ها، سهم معناداري در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در كشورهاي مختلف دارا هستند يا خير. در پژوهش حاضر، ابتدا داده‌هاي جامع و كاملي براي SME‌ها براساس مولفه‌هاي كل اشتغال، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و ميزان رشد در بخش‌هاي رسمي در 104 كشور در حال توسعه آورده شده است. در مرحله بعد رابطه بين اندازه بنگاه، رشد اشتغال و بهره‌وري براساس ميزان درآمد كشورها آزمون شده است. نمونه‌ها شامل 49370 بنگاه از 104كشور است كه براي دوره زماني 2006 تا 2010 ميلادي موردبررسي قرار گرفته‌اند. در اين پژوهش، بر بخش‌هاي رسمي اقتصاد تمركز شده است، زيرا نتايج مطالعات درخصوص اقتصادهاي رسمي و غيررسمي بيان داشته‌اند، زماني كه بنگاه‌هاي غيررسمي سهم زيادي در فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه دارند، رشد و توسعه از طريق افزايش بهره‌وري در بنگاه‌هاي رسمي محقق مي‌شود. همچنين عملكرد بنگاه‌هاي غيررسمي نشان داده كه حتي در مقايسه با بنگاه‌هاي كوچك رسمي، بهره‌وري بسيار كمي را دارا هستند. رقابت‌ SMEها با بنگاه‌هاي بزرگ

يافته‌ها نشان مي‌دهد بنگاه‌هاي كوچك كمترين مشاركت را در اشتغال كل در كشورها دارا هستند، اما اشتغال بخش SME‌ها قابل مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ است. در كشورهاي مورد بررسي، ميانه و ميانگين سهم تعداد استخدام كاركنان نيمه‌وقت و تمام‌وقت در بنگاه‌هاي با كاركنان كمتر از 20نفر، به‌ترتيب حدود 20.21 و 16.48درصد است. درحالي كه اگر كل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (كمتر از 99نفر) درنظر گرفته شود، ميانه و ميانگين سهم اشتغال به‌ترتيب 47.94 و 45.45 درصد مي‌شود. در بنگاه‌هاي بزرگ (100 نفر كاركن و بيشتر)، ميانه و ميانگين سهم اشتغال به‌ترتيب برابر 52.06 و 54.55درصد است. همچنين رابطه معنادار منفي بين GDP سرانه و سهم بنگاه‌ها‌ي كوچك در اشتغال نشان داده شده است، به‌طوري كه سهم مشاركت بنگاه‌هاي كوچك در اشتغال در كشورهاي با درآمد پايين در مقايسه با كشورهاي با درآمد بالا بيشتر است. ديگر مطالعات يك ارتباط قوي مثبت بين شركت تازه تاسيس و درآمد سرانه يافته‌اند. براساس اين يافته‌ها گفته مي‌شود كه از مشخصه‌هاي كشورهاي با درآمد بالا، نرخ بالاي ورود و حجم معاملات بنگاه‌هاي كوچك نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ است. اشتغال در گذر از بنگاه‌هاي كوچك به SMEها

اگرچه بنگاه‌هاي كوچك سهم زيادي در استخدام كل نيروي كار دارا نيستند، اما اكثر فرصت‌هاي جديد شغلي توسط اين بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود. نتايج حاصل از تقسيم‌بندي براساس ميزان درآمدي كشورهاي مختلف، پيشنهاد مي‌دهد كه شركت‌هاي كوچك به سمت SME‌هاي بزرگ رشد يابند.

 بررسي آمار مقطعي در نمونه كشورها نشان مي‌دهد زماني كه در كشوري فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد شده است، سهم بنگا‌ه‌هاي كوچك كمتر از 20 كاركن در ايجاد مشاغل 45.34درصد بوده است. حتي در كشورهايي كه با كاهش فرصت‌هاي شغلي مواجه بودند، بنگاه‌هاي كوچك سهمي معادل 36.54درصد در ايجاد اشتغال داشته‎‌اند.

يافته‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك علاوه بر بالاترين ميزان رشد اشتغال، بيشترين افزايش را در رشد فروش داشته‌اند اما رشد اشتغال و فروش با رشد بهره‌وري توام نبوده و شركت‌هاي بزرگ‌تر، رشد بهره‌وري بالاتري داشته‌اند. همچنين شرايط سني بنگاه روي اندازه آن مورد بررسي قرار گرفته كه با آزمون اين متغيرها، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه شركت‌هاي بالغ بزرگ با 100نفر كاركن و بيشتر از 11سال سابقه، سهم نسبتا زيادي در مقايسه با ديگر انواع بنگاه‌ها براساس اندازه و سابقه مختلف در اشتغال كل دارند. با اين حال بنگاه‌هاي كوچك و كم سابقه(كمتر از 20كاركن و كمتر از 5 سال سابقه) داراي بيشترين ميزان نرخ اشتغال‌زايي هستند. همچنين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كمتر از 5 سال سابقه در مقايسه با واحدهاي قديمي از بيشترين رشد اشتغال و فروش بالاتر همچنين رشد بهره‌وري در زماني كه اندازه بنگاه، شرايط كشورها (براساس ميزان درآمد و سهم اقتصاد غيررسمي)، صنعت و سال ثابت فرض شده است، برخوردار هستند.

يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه به طور متوسط در كشورهاي مختلف، بنگاه‌هاي كوچك كوچك‌ترين سهم را در اشتغال كل معادل 20درصد از كل نيروي كار تمام وقت و پاره وقت دارا هستند و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز نيمي از كل نيروي كار را شامل مي‌شوند. با وجود مشاركت اندك بنگاه‌هاي كوچك در كل اشتغال، بيشترين فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در بين كشورهاي با گروه‌هاي درآمدي مختلف از طريق اين بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود.

در اين رابطه پيشنهاد شده است، بنگاه‌هاي كوچك، رشد و به سمت بنگاه‌هاي متوسط سوق پيدا كنند. متوسط آمار در بين كشورها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك حدود 45.34درصد از فرصت‌هاي جديد شغلي را ايجاد كرده‌اند. حتي در كشورهايي كه فرصت‌هاي شغلي كاهش يافته، نتايج نشان مي‌دهد كه در بنگاه‌هاي كوچك 36.54 درصد شغل ايجاد شده است.

 ايجاد شغل به رشد بالاتر نمي‌انجامد

يافته‌هاي اين پژوهش همچنين نشان مي‌دهد كه در شرايط ركود اقتصادي اغلب ميزان اشتغال در بنگاه‌هاي بزرگ كاهش مي‌يابد. البته آنچه درخصوص بنگاه‌هاي كوچك بايد در نظر داشت، اين است كه طبق نتايج اگرچه بنگاه‌هاي كوچك بيشترين رشد را در اشتغال و فروش دارند اما اين امر به وسيله رشد بهره‌وري محقق نشده است. در مقابل بنگاه‌هاي كوچك، بنگاه‌هاي بزرگ از رشد بهره‌وري بالاتري برخوردار هستند. اين حقيقت كه بنگاه‌هاي كوچك رشد بهره‌وري كمتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ دارند، اين امر را توجيه مي‌كند كه چرا ايجاد شغل به رشد بالاتر منتج نمي‌شود. با توجه به اينكه بعد از بحران مالي سال 2008ميلادي ايجاد شغل به عنوان مهم‌ترين موضوع براي سياست‌گذاران و قانون‌گذاران تبديل شد براساس يافته‌هاي تحقيق مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه بنگاه‌هاي كوچك نقش مهمي در ايجاد شغل دارند.

اين امر حتي در شرايطي كه كل فرصت‌هاي شغلي رو به نزول باشد، صادق است. بنابراين مي‌توان پيشنهاد كرد كه SME‌ها بايد بخش اولويت‌دار هر اقتصادي باشند. اما بايد اين موضوع مد نظر قرار گيرد كه در SME‌ها هنگامي كه تعداد نيروي كار افزايش مي‌يابد و فرصت‌هاي جديد شغلي ايجاد مي‌شود، رشد بهره‌وري به ميزان بنگاه‌هاي بزرگ افزايش نمي‌يابد بنابراين صرفا افزايش تعداد شغل‌ها مهم نيست. اين نتايج به سياستمداران اخطار مي‌دهد كه توجه آنها بيشتر به سمت ايجاد شغل با كيفيت بالاتر كه به رشد منتج مي‌شود، معطوف شود. سياست‌گذاري همسو با تسهيل فعاليت SME ها

در اين پژوهش بر اين امر تاكيد شده كه براي تحقق رشد و افزايش بهره‌وري نياز است كه سياست‌ها بر موانع احتمالي پيش روي فعاليت‌هاي SME‌ها تمركز پيدا كنند كه براي اين موضوع به ترتيب مي‌توان به مواردي مانند فقدان دسترسي به منابع تامين مالي، نياز به برنامه‌هاي آموزشي تجارت، توجه به ساير محدوديت‌ها مانند ماليات، مقررات و رانت اشاره كرد. به علاوه سياست‌هاي ارتقاي كارآفريني و نوآوري در راستاي فعاليت بنگاه‌ها بايد در راستاي يكديگر مهم قلمداد شوند چراكه فقدان پويايي از محدوديت‌هاي مبرهن در كشورهاي درحال توسعه است و در اين زمينه بنگاه‌هاي نوپا مي‌توانند نقش مهمي داشته باشند زيرا اين بنگاه‌ها به بهره‌ور بودن در جهت ايجاد رشد سريع‌تر گرايش دارند. يافته‌هاي پژوهش‌هاي پيشين در اين رابطه نشان داده است كه يك ناهمساني بنيادي بين كارآفرينان در كشورهاي درحال توسعه وجود دارد به طوري كه اغلب كارآفرينان علاقه‌مند به ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ نيستند. درحالي كه موتور رشد، تعداد كارآفريناني است كه سريع‌تر رشد پيدا مي‌كنند و با هدف توسعه بيشتر پيش مي‌روند. پس اولويت سياست‌گذاران بايد روي تعريف و ترويج SME‌هايي كه هدف رشد و توسعه بالا را دنبال مي‌كنند، تمركز يابد.

 نویسنده:
يارانه‌ها در مسير هدفمندي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/29
يارانه‌ها در مسير هدفمندي
«تعادل» جزئيات افزايش يارانه خانوارهاي تحت پوشش را بررسي كرد


گروه اقتصاد كلان| هادي سلگي|

يارانه سرپرست خانوارهاي اقشار آسيب‌پذير به حساب آنها واريز شد. براساس گفته‌هاي معاون سازمان هدفمندي، يارانه تمام افرادي كه نام‌شان از سوي دو نهاد كميته امداد امام‌خميني(ره) و بهزيستي كشور به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده، واريز شده است. بر اين اساس همان‌طور كه ازسوي دولت اعلام شده بود به هر خانوار تحت پوشش معادل سه برابر يارانه 45هزار تومان قبلي به آنها داده شد.

افزايش يارانه اقشار آسيب‌پذير براساس ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است كه برمبناي آن دولت مكلف شده مستمري اين افراد را كه گفته شده حدود 5 تا 6 ميليون از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند، به‌طور ميانگين به 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار برساند. اين اقدام دولت باعث شده برخي آن را انتخاباتي بنامند، هر چند كه اين گروه هم به كارايي و قانوني بودن آن اذعان مي‌كنند. از طرفي گروهي هستند كه معتقدند دولت با اين اقدام يارانه‌ها را در حقيقت هدفمند مي‌كند. البته بايد اضافه كرد كه براساس برنامه ششم و تاثيرگذاري اين اقدام بايد در كنار افزايش يارانه كم‌درآمدها، يارانه افراد پردرآمد نيز حذف شود. عدم دريافت برخي خانوارهاي مشمول

به گزارش «تعادل»، معاون سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر داد كه يارانه اقشار آسيب‌پذير همراه با نخستين مرحله اعطاي يارانه‌هاي نقدي در سال 96 به حساب سرپرستان خانوارها واريز شد. با اين كه هنوز آمار دقيقي از تعداد افراد شامل افزايش دريافتي يارانه‌يي منتشر نشده است، اما آمارهاي نهادهاي حمايتي ايران نشان مي‌دهد كه حدود 5 تا 6ميليون نفر تحت پوشش اين دستگاه‌ها قرار دارند. با اين‌حال گزارش‌هاي مردمي حاكي است كه برخي خانوارها تحت پوشش از اين يارانه حمايتي ناكام بوده‌اند. محمد سليماني در گفت‌وگو با مهر در اين خصوص گفته است: هر آنچه در قالب فايل اسامي سرپرستان خانوار مشمول افزايش يارانه نقدي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارسال شده، به‌طور تمام و كمال واريز شده و اگر فردي از سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) و بهزيستي، هنوز افزايش يارانه اعلام شده را در حساب خود دريافت نكرده‌اند، بايد موضوع را از دستگاه‌هاي مرتبط پيگيري كنند.

به گفته سليماني، هيچ موردي وجود ندارد كه ازسوي كميته امداد امام‌خميني(ره) و بهزيستي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده باشد و يارانه آن واريز نشده باشد؛ بنابراين بايد موضوع را از طريق كميته امداد و بهزيستي پيگيري كرد.

براساس اعلام سازمان هدفمندي يارانه‌ها، ميزان يارانه سال ۹۶ براي خانوار يك‌نفره تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام‌خميني(ره) ۹۵هزار تومان، براي خانوار 2نفره ۱۸۹هزار تومان، براي خانوار 3نفره ۲۵۳هزار تومان، براي خانوار 4نفره ۳۳۷هزار تومان و براي خانوار ۵نفره ۳۶۵هزار تومان درنظر گرفته شده است. گفتني است كه اين مبالغ به رقم ۴۵هزار تومان (به‌ازاي هر عضو خانواده) قبلي اضافه شده است.

همان‌طور كه گفته شد اين اقدام دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه انجام شده كه در آن تكليف شده دريافتي اقشار آسيب‌پذير به‌طور ميانگين 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي كار باشد. حداقل دستمزد شوراي كار براي سال 96 به ميزان 930هزار تومان درنظر گرفته شده است. بنابراين بايد مجموع مستمري و يارانه اين افراد 186هزار تومان باشد. پيش از اين خانوارهاي يك‌نفره 53هزار تومان از محل نهادهاي حمايتي دريافت مي‌كرد كه احتساب 45هزار تومان هميشگي و اين 95هزار تومان كنوني در مجموع به 193هزار تومان افزايش يافته است كه از 20درصد هم بيشتر مي‌شود. همچنين براي خانوارهاي 2نفره مجموع مبلغ دريافتي 340هزار تومان و 3نفره 460هزار تومان شده است. در خانوارهاي 4نفره هم مجموع دريافتي به 598هزار تومان و خانوارهاي 5 نفره و بيشتر معادل 690هزار تومان است. يارانه ثروتمندان فورا قطع شود

اقدام دولت روحاني براي افزايش يارانه نقدي نيازمندان در زماني به اجرا درآمده كه حدود يك ماه ديگر دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري كشور برگزار مي‌شود. اين موضوع باعث شده كه ديدگاهي درباره تبليغاتي بودن اين اقدام شكل بگيرد كه بيشتر ازسوي گروه‌هاي مقابل دولت مطرح مي‌شود. هرچند اين گروه از انتخاباتي بودن افزايش يارانه‌هاي اقشار آسيب‌پذير سخن مي‌گويند، اما بسياري از آنها به ضرورت اقدام دولت اذعان و اعلام مي‌كنند كه در اين زمينه براساس قانون عمل شده است. سيدحسن حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در گفت‌وگويي با تسنيم، با اشاره به اينكه دولت با افزايش مستمري خانوارهاي محروم مخالف بود، عنوان كرده است: اگر دولت بخواهد از اين افزايش بهره‌برداري انتخاباتي داشته باشد، اين امر شدني است، چراكه در برهه فعلي هر اقدامي مي‌تواند جنبه تبليغاتي داشته باشد.

به گفته اين نماينده مجلس با اصرار نمايندگان و تامين منابع مورد نياز اين افزايش از محل هدفمندي يارانه‌ها، دولت درنهايت با اين موضوع موافقت كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرده كه بايد يارانه دهك‌هاي پايين جامعه افزايش مي‌يافت: «4 تا 6ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند، مجلس تصميم گرفت با تزريق منابع حداقل دريافتي اين اقشار را افزايش دهد.»

حسيني گفته كه منابع افزايش مستمري‌ها ارتباطي به منابع يارانه‌هاي افراد ندارد بلكه مستمري كه افراد تحت پوشش اين دو نهاد دريافت مي‌كردند براساس قانون بايد به ميزان 20درصد حداقل حقوق افراد افزايش مي‌يافت.

البته بايد به اين موضوع اشاره كرد كه اين افزايش يارانه براساس ماده (79) قانون برنامه توسعه كه مستقيم به تخصيص منابع هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دارد، صورت گرفته است. در اين ماده آمده است: دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت برمبناي متوسط 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با حذف خانوارهاي پردرآمد پرداخت كند. جدول ماده 39 قانون برنامه ششم با عنوان «درج دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي هدفمندكردن يارانه‌ها» آمده است و در آن نحوه و ميزان دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي مرتبط با قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها مشخص شده است.

در اين جدول در قسمت دريافتي‌ها تنها به «كل دريافتي‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» اشاره شده است و منبع ديگري در آن ذكر نشده است. در قسمت پرداختي‌ها هم 6 جدول شامل ماليات بر ارزش افزوده، سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي، پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها، كمك به بخش سلامت، كمك به توليد و در آخر حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت‌پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع ماده (79) اين قانون به‌عنوان موارد هزينه‌يي منابع ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها آمده است.

سيدحسن حسيني در اين مصاحبه اذعان كرده است كه بايد اين طرح انجام مي‌شد؛ «به هر حال اين افزايش بايد صورت مي‌گرفت و نمايندگان دولت را كه با آن مخالف بود، تحت لواي برنامه ششم و بودجه 96 مكلف به اجرا كردند.»

او مي‌گويد: اين 20درصد به صورت تقريبي باعث افزايش 200هزار توماني مستمري دريافتي خانوارهاي تحت پوشش مي‌شود.

اما حسيني با اشاره به اينكه بايد يارانه دهك‌هاي بالا تماما قطع شود، گفته است: با دسترسي‌هايي كه در سازمان‌هاي دولتي وجود دارد، قطع كردن يارانه ثروتمندان امري شدني است اما دولت با اين موضوع مخالفت كرد.

با اين اوصاف به نظر مي‌رسد هيچ كدام از گروه‌هاي فكري مختلف با نحوه سابق يارانه‌دهي موافق نبودند و آن را به نوعي تغيير شكل اعطاي يارانه از غيرنقدي به يارانه نقدي مي‌دانستند. به باور صاحب‌نظران اقتصادي، اعطاي يارانه نقدي به يك ميزان در تمام گروه‌هاي درآمدي ناكارآمد و غيرقابل ‌‌توجيه است. بنابراين بسياري از بحث‌هايي كه در اين زمينه شكل گرفته تنها بر سر تبليغاتي بودن با نبودن آن بوده است. بسياري معتقدند كه اين تصميم دولت مي‌تواند بخشي از يك فرآيند براي بهبود نظام هدفمندي يارانه باشد.

 برخي در رد سياسي بودن اين اقدام دولت توجه‌ها را به ذكر اين نكته جلب مي‌كنند كه اين اقدام در قالب يك برنامه بلندمدت و در قالب قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته و دولت را متعهد مي‌كند كه حتي پس از انتخابات نيز اين سياست را اجرايي كند؛ بنابراين اين سياست يك برنامه قانوني پايدار است كه براي بهبود رفاه اقشار آسيب‌پذير صورت گرفته است. اين درحالي است كه در شرايط رقابت‌هاي سياسي بين نامزدها، براي تبليغات انتخاباتي و جمع‌آوري آرا ديده مي‌شد كه كالاها و خدماتي به صورت كوتاه‌مدت و در همان زمان رقابت‌ها به مردم داده و پس از انتخابات به فراموشي سپرده مي‌شد.نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/29
اخبار كلان


گزارش ديوان محاسبات درباره اقتصاد مقاومتي

 رييس ديوان محاسبات با اعلام اينكه ديوان درخصوص پرداخت پاداش در قوه قضاييه به مديران و قضات گزارش نداده است، گفت: نخستين گزارش ديوان محاسبات درباره اقتصاد مقاومتي تا پايان تابستان سال جاري ارائه مي‌شود.

به گزارش «ايبنا» عادل آذر از ارائه نخستين گزارش ديوان محاسبات درباره اقتصاد مقاومتي تا پايان تابستان سال جاري خبر داد و گفت: نخستين گزارش نظارتي ديوان محاسبات با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال حداكثر تا پايان تابستان امسال تقديم مجلس و نهاد رهبري خواهد شد. رييس ديوان محاسبات كشور افزود: در ابتداي امسال براساس رويه دايمي ارائه برنامه حسابرسي، تفريغ بودجه و نظارت مالي، برنامه جامعي تحت عنوان برنامه جامع حسابرسي تهيه شده به تمامي واحدهاي ذي‌ربط، حسابرسان و دادسرا ابلاغ شده است.

وي با اشاره به پيش‌بيني صورت گرفته درباره اهميت اقتصاد مقاومتي در برنامه‌هاي حسابرسي گفت: موضوع كار و معماري جديد اقتصادي محور اصلي اين برنامه جامع حسابرسي قرار گرفت و در زمان تدوين برنامه در پايان سال 96 در نظر گرفته شد و به هيات‌هاي حسابرسي استاني ابلاغ شد.

رييس ديوان محاسبات بيان كرد: اين برنامه جامع حسابرسي با رويكرد اقتصادي مقاومتي است و زماني كه شعار سال از جانب مقام معظم رهبري مشخص شد، پيوستي براي اين برنامه ابلاغ كرديم كه براساس آن اعلام شد كه معيار ما در حسابرسي در واقع موفقيت و كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي و مديراني است كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند.

آذر درباره بررسي اين معيارها افزود: دو موضوع اصلي مورد توجه ماست. نخست آنكه چقدر اين دستگاه‌ها بودجه را در توليد ملي و خلق ثروت استفاده كردند و دوم آنكه اين دستگاه‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند، شغل ايجاد كنند. وي اضافه كرد: البته برخي برنامه‌ها فرهنگي، اجتماعي يا امنيتي هستند مانند ماموريت‌هايي كه وزارت كشور، دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي، نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات دارند و خيلي اندازه‌گيري آنها با توليد شغل معنا ندارد اما اثر اين برنامه‌ها در ايجاد امنيت توليد، فضاي كار و آرامش رواني معيار خوبي براي اين بررسي است.

رييس ديوان محاسبات گفت: اين برنامه اكنون دستورالعمل كاري حسابرسان ماست و به اميد خدا در روزهاي پاياني تابستان نخستين گزارش آن را ارائه خواهيم كرد. وي با اشاره به وظيفه و رسالت ديوان محاسبات در پاسداري از بيت‌المال در قالب بودجه كل كشور افزود: ديوان محاسبات با توجه به وظيفه نظارتي مي‌تواند نقش خوبي را در شكل‌گيري اين شعار ايفا كند چراكه مقام معظم رهبري شعاري را براي امسال انتخاب كرده‌اند كه دو مشخصه بسيار روشن و قابل اندازه‌گيري دارد و با سنوات گذشته متفاوت است.

آذر تصريح كرد: اين دو موضوع معيار و متر مشخص دارند يعني توليد كاملا قابل اندازه‌گيري است و اشتغال نيز به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين موضوع كشور قابل بررسي است. به نظر من چالش اصلي كشور اشتغال براي جوانان تحصيل كرده است كه در اين چارچوب وظيفه نظارتي ديوان محاسبات بسيار جدي است.

رييس ديوان محاسبات كشور درباره سازوكارهاي اجرايي برنامه جامع حسابرسي در حوزه اقتصاد مقاومتي گفت: ستادي در كشور وجود دارد تحت عنوان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه معاون اول رييس‌جمهور، رييس اين ستاد است؛ در اين ستاد 120طرح مصوب شده كه به طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي مشهور است.

آذر افزود: به حسابرسان ديوان محاسبات تاكيد كرديم اين 120طرح را حسابرسي كنند كه علاوه بر توليد، اثرگذاري بر توليد، سرانه كشور و ميزان اشتغالزايي، صرفه اقتصادي اين طرح‌ها نيز مورد بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد: در عين حال قيمت تمام شده، صرفه‌جويي در زمان، پيشرفت و حتي تاخير در اجراي طرح‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد چراكه برخي از طرح‌ها بعضا 10تا 12سال تاخير دارند و قيمت تمام شده آنها افزايش پيدا كرده كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. رييس ديوان محاسبات كشور گفت: شاه‌بيت حسابرسي اقتصاد مقاومتي بررسي عملكرد است و در متن حسابرسي عملكرد، حسابرسي قيمت تمام شده قرار دارد. ناكارآمدي مديريتي زماني است كه قيمت در نظر گرفته شده براي توليد يك كالا يا يك طرح چند برابر شود كه موضوع ناكارآمدي در رسيدن به اهداف و صرفه اقتصادي را به همراه دارد.  فرار سپرده‌هاي مردمي با اخذ ماليات

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي باعث خروج سپرده‌ها از بانك‌ها مي‌شود و به رونق بازار سوداگري منتهي خواهد شد.

عزت‌الله يوسفيان‌ملا در گفت‌وگو با «خانه ملت» با تاكيد بر لزوم اعمال نظارت بر فعاليت موسسات مالي و اعتباري گفت: درحال حاضر وضعيت سپرده‌گذاري در كشور به نحوي است كه سپرده‌گذاران با ريسك در زمينه سپرده‌گذاري روبه‌رو هستند.

نماينده آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: گلايه‌هاي سپرده‌گذاران از وضعيت نامناسب در عملكرد موسسات مالي و اعتباري بيانگر اين است كه نظارت‌هاي بانك مركزي در اين زمينه موثر نيست.

اين نماينده مجلس دهم افزود: اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي در وضعيت فعلي اقتصاد كشور باعث خروج سپرده‌ها از بانك‌ها مي‌شود و اين موضوع در مقطع فعلي به صلاح اقتصاد نيست. يوسفيان‌ملا ادامه داد: ممكن است سپرده‌هايي كه به دليل اخذ ماليات از بانك‌ها خارج مي‌شود؛ به بازارهاي سوداگري ارز و طلا سوق داده شود كه اين موضوع به زيان اقتصاد است. وي درباره وضعيت بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي كمتر از 100ميليون تومان گفت: متاسفانه عملكرد بانك‌ها در بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي مناسب نيست.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: اجراي بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي يك مصوبه قانوني است و بايد به طور كامل اجرا شود.نویسنده:

  اخبار Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 اسناد ارز دستورالعمل مسافر
  ابالغ همراه
  بانكي كرد بررسي را 95 سال در بانكي هاي تراكن تعداد مبلغ
  «تعادل» اجرايي دستورالعمل اصالحيه بيمه| بانك
  گروه همراه يام بن بهادار اوراق بانكي ارزاسناد بر ناظر ذيربط
  ضوابط هاي اه دستگ به اجرا براي اده 18 در سافر
  م شد. بانكي
  ابالغ تراكنش هر سرانه تومان هزار 110
  اين براساس مركزي، بانك عمومي روابط گزارش
  به بانكي، چك قبيل بانكي(از اسناد ارز ورود
  دستورالعمل قابل مالي اسناد ساير مسافرتي چك تضميني، بانكي
  چك هاي تراكن تعداد 2درصدي مبلغ درصدي 34
  رشد صورت قرضه اوراق مانند ام نب بهادار اوراق
  انتقال) تا كشور از خارج از مسافر هر توسط طريق هر به
  فيزيكي دوم رتبه در اينترنت پايانههاي آنها از
  پس شمشيري| احسان وبيمه| بانك گروه به نياز ارزها ساير به آن معادل يا يورو زار 10 مبلغ
  سقف افزايش به رو تدريج به اينترنت سهم كه هستند بانكداري خدمات از استفاده در
  جهش بهادار اوراق بانكي اسناد ارز، ورود براي نداشته
  اظهار فروش هاي پايانه تعداد حاضر، حال در است. تعداد كاهش به ديجيتال پول الكترونيك مسافر شده، تعيين سقف از بيش مبلغ به مجموعا ينام
  ب 5٣٧عدد 1٧٢هزار 5ميليون كشور كل
  در سراسر در انكا به دسترسي بدون افراد بانكي اسناد يا ارز اظهار به نسبت ورودي مبادي در
  بايد از عدد هزار ٦٢1 ميليون يك از بيش كه
  است كه شرايطي در است كرده كمك جهان شفاهي يا كتبي صورت به خود همراه ينام بهادار
  اوراق دارد. قرار تهران در
  آن يي آهسته پيشرفت كشورها از بسياري مورد اطالعات اقدام ايران اسالمي جمهوري گمرك
  به يكهزار به بانك همراه هاي پايانه تعداد با الكترونيك بانكداري ايران در اما
  دارند ثبت گمرك درگاه طريق از سيستمي صورت را
  نياز به اينترنت هاي پايانه تعداد رسيده ٧1 بوده پيشتاز مسير اين در خوبي سرعت طريق از كشور به ورود از قبل واند مسافر ضمنا
  كند. اين است. يافته افزايش عدد 18٧
  ٢٢هزار بانكي هاي تراكنش مبلغ كه طوري به است همراه يام بن بهادار اوراق بانكي ارزاسناد مزبور،
  درگاه همچنان فروش هاي پايانه دهد مي نشان
  آمار درصد 34 ميزان به 94 به نسبت 95 سال در كند. اظهار سيستمي صورت به را
  خود دارند ها پرداخت نظام در را اصلي
  سهم است. كرده رشد مبادي كليه با ارتباط در دستورالعمل اين
  مفاد پايانه 5٣٧ 1٧٢هزار 5ميليون معادل ساده، ديجيتال پول «تعادل»، گزارش
  به درخصوص االجراست الزم پيوست جدول در
  مندرج است. بوده فعال ٩5لاس در فروش ميانجي ها تراكنش انجام براي موثر راهي خروج ورود پيوست) فهرست از غير (به مبادي
  ساير ميليون يك از بيش تهران استان
  در به مالي رسمي محصوالت ارائه براي آلي ايده سقف تا مجموعا ينام بهادار اوراق بانكي اسناد
  ارز معادل كه دارد وجود فروش پايانه هزار
  ٦٢1 طوري به است بانك به دسترسي بدون دنياي بوده مجاز ارزها ساير به آن معادل يا يورو زار 10ه
  مبلغ است. كشور فروش هاي پايانه كل
  ٢.٢٢درصد سوي به «حركت اخير گزارش براساس كه ينام بهادار اوراق بانكي اسناد ارز خروج ورود
  و پايانه هزار 5٤1 ٤ميليون معادل همچنين پيشرفت كه بانك سيتي ديجيتال»
  پول ساير به آن معادل يا يورو 01زار مبلغ از بيش
  مجموعا ٩5لاس در كشور هاي تان اس ديگر در فروش ارزيابي ديجيتال پول شاخص در را كشورها است. ممنوع
  ارزها بودهاند. فعال كارگيري به در افزايش درصد 10 كند، مي بانكي اسناد ارز ورود است: آمده دستورالعمل اين
  در موجب جهان سراسر در ديجيتال هاي پول ساير مسافرتي چك تضميني، چك بانكي، چك قبيل تراكنش
  از ميليون 578 ميليارد 12 مدرن مالي جهان به نفر ميليون 0٢٢ يشود اوراق مانند ام بهادار اوراق انتقال قابل مالي
  اسناد كه يدهد نشان نيز شاپرك شبكه عملكرد كنند. پيدا
  دسترسي مسافر هر توسط طريق هر به فيزيكي صورت به
  قرضه 8٧5ميليون ميليارد ٢1 ها تراكنش كل تعداد يدهد نشان آمارها نيز ما كشور در يورو )10.000(رازه10 مبلغ سقف تا كشور از خارج
  از ٣8٣1هزار مبلغ بوده كشور كل در
  تراكنش تومان ميليارد هزار 10٣٢ از ها تراكنش مبلغ براي نداشته اظهار به نياز ارزها ساير به آن معادل
  يا تراكنش طريق از پول جايي جابه تومان
  ميليارد در تومان ميليارد هزار ٣8٣1 به ٤٩ سال در به مجموعا يام بن بهادار اوراق بانكي اسناد ارز
  ورود است. شده انجام كشور
  در از حكايت موضوع اين كه رسيده ٩5 سال مبادي در بايد فر مسا شده، تعيين سقف از بيش
  مبلغ 3831هزار از بيش ها تراكنش مبلغ كه دهد مي نشان 95 سال در شاپرك شبكه بانكي هاي تراكنش تعداد مبلغ
  بررسي طريق از پول جايي جابه در ٤٣درصدي
  رشد بهادار اوراق بانكي اسناد ارز اظهار به نسبت كنشها
  ورودي ترا از تهران سهم هر با نتيجه در است شده انجام تراكنش ميليون 578 ميليارد 12 از بيش طريق از پول جايي جابه اين كه بوده تومان ميليارد كشور در مالي مدرن الكترونيكي ابزارهاي گمرك به شفاهي يا كتبي صورت به خود همراه نام
  بي ميليارد با تهران سهم ٩5 ٢1ماهه
  در دارد. به را نياز مورد اطالعات اقدام ايران المي اس
  جمهوري ميليون 12578 به 94 سال در تراكنش ميليون 9980 از نيز تراكنشها تعداد است. شده جا جابه پول تومان هزار 110 مبلغ
  تراكنش معادل ٩5 سال در تراكنش ميليون 8٣٢
  و بانكي هاي تراكنش تعداد مبلغ بررسي نمايد. ثبت ا. ج. گمرك درگاه طريق از سيستمي صورت است داشته افزايش درصد 26 رسيده 95 سال در
  تراكنش بوده كشور كنشهاي ترا كل درصد
  ٢٣ كه يدهد نشان ٩5 سال در شاپرك شبكه درگاه طريق از كشور به ورود از قبل واند مساف
  ضمنا ٩5 اسفند هاي تراكنش همچنين است. ميليارد هزار ٣8٣1 از بيش ها تراكنش
  مبلغ بهطور بانكي شبكه يا شاپرك تراكنش هر با خود همراه يام بن بهادار اوراق بانكي اسناد ارز
  مزبور، سال ٩5 سال
  ٤٩ ميليارد يك ماه يك در كه دهد مي نشان شده جابهجا تومان هزار 10٢ معادل متوسط طريق از پول جايي جابه اين كه بوده تومان كند. اظهار سيستمي صورت به
  را تومان٣8٣1 ميليارد هزار 10٣٢ تومان ميليارد هزار تراكنش است.
  مبلغ گرفته صورت تراكنش ميليون
  ٣٩٣ است. تراكنش ميليون 8٧5 ميليارد ٢1 از بيش ينام بهادار اوراق بانكي اسناد ارز اظهار از
  پ هزار ٣8٣1 نيز تراكنش مبلغ نظر
  از 8٧5.٢1 ميليارد 08٩.٩ ميليارد تراكنش تعداد تراكنش تومان ميليارد هزار ٣8٣1 رقم از تراكنش هر با نتيجه در است شده انجام ساير به آن معادل يا يورو 10.000(رازه10غلبم بر
  مازاد با تهران كه شده انجام پرداخت تومان
  ميليارد فروش هاي پايانه طريق از ٩5 سال در است. شده جا جابه پول تومان 011هزار مبلغ ا. ج. گمرگ رهگيري، كد دريافت مسافر توسط 0٧11
  ارزها 55٣1 موبايل پايانه
  تعداد درصدي ٩٢ سهم تومان ميليارد 0٩٦ ٤هزار تراكنش ميليون 08٩٩ از نيز ها كنش ترا
  تعداد براي تومان ميليارد هزار 15٢1 خريد براي درگاه به شده اظهار اطالعات سيستمي ارجاع ضمن ٧81٢٢
  ا ٣10٧1 اينترنت پايانه
  تعداد است. داشته ٩5 سال هاي نش تراك مبلغ از ميليارد ٦٦٧٦ نيز شارژ خريد قبض پرداخت در تراكنش 8٧5٢1ميليون به ٤٩ سال در بانك باجه به مسافر راهنمايي به نسبت ايران ملي
  بانك ٩هزار معادل ٩5 ٢1ماهه طول در نيز استانها است. شده پرداخت موبايل طريق از تومان داشته افزايش درصد ٦٢ ٩رسيده سال بانكي اسناد زو ار همچنين نمايد. مي اقدام ايران
  ملي تهاند داش تراكنش مبلغ تومان ميليارد 5٣1
  و فروش هاي پايانه كه دهد مي نشان ارقام اين براي اينترنت هاي پايانه طريق از همچنين مركزي بانك آمارهاي ترين تازه بررسي است. يورو )10.000(رازه10 مبلغ بر مازاد ام نب بهادار
  اوراق تومان ميليارد هزار 15 نيز شارژ خريد
  قبض است. بوده مبالغ كل 1٧درصد
  كه دارند ها پرداخت در را اصلي سهم همچنان است. شده پرداخت پرداخت براي تومان ميليارد ٢8هزار خريد كه دارد آن از حكايت پرداخت نظام حوزه از سوي از تكليف تعيين زمان تا ارزها ساير به آن معادل
  يا ملي بانك نزد پولشويي با مبارزه مالي اطالعات
  مركز محكوميت رأي صدور صورت در يگردد. نگهداري
  ايران مالي اطالعات مركز قضايي، مرجع سوي از است
  قطعي نشده ابالغ شعب به خرد هاي وام
  دستورالعمل به ا. ج. گمرك طريق از را مراتب پولشويي با
  مبارزه سيستمي ابطال ضمن مزبور بانك اعالم ايران ملي
  بانك بهادار اوراق بانكي اسناد ارز بابت مأخوذه رهگيري ٦9
  كد فروردين در ها بان ندادن وام
  ادامه ج. گمرك به مراتب اعالم سامانه در شده اظهار ام
  نب خزانه اسكناس نشر اداره به را شده اظهار ارز عين
  ا. توان نمي عمدتا تجاري هاي نك با در اما است مالحظات با ٦٩ سال در بانكي سيستم بيمه|
  شده بانك
  گروه نسبت نيز مزبور اداره نموده تحويل ا. ج. مركزي
  بانك داشت. وام دريافت انتظار تسهيالت پرداخت به نسبت بيشتري عمل دقت برخي همچنان بانكي وام متقاضيان
  برخي حساب به آن ريالي معادل واريز روز نرخ به ارز خريد
  به منابع كمبود كه آنجا از خصوص به كند عمل متقاضيان كه معتقدند يها خبرگزار ها
  رسانه ينمايد. اقدام كشور كل داري خزانه سوي از تعيينشده نشد
  ابالغ وامخرد ورالعمل دست مطالبات رقم همچنين ها نك با برداشت اضافه
  و تا هند نشد موفق هنوز نكها با به مراجعه
  در معادل واريز يام، بن بهادار اوراق بانكي اسناد
  درخصوص شعب از ميداني هاي بررس مهر، گزارش به به دولتي بخش بدهي غيرجاري
  معوق دريافت را تسهيالت پرداخت براي بانك
  موافقت وجه وصول به منوط خزانه حساب روز نرخ به آن ريالي دستورالعمل هنوز كه دارد آن از حكايت بانكي عمال نتيجه در داشته زيادي افزايش ها نك
  با سال پاياني هاي ما در كه هيي پديد گويا
  كنند بود. خواهد مزبور اوراق
  اسناد كها بان مركزي شعب سوي از خرد هاي وام ارائه وجود بانكي تسهيالت بيشتر افزايش امكان در نقدينگي مشكل مالي تنگناي علت به ٩5
  متصديان از يكي نشده ابالغ شعب ساير به ركود كاهش اقتصاد فضاي در گشايش ندارد دارد ادامه همچنان بود افتاده اتفاق كا ان
  به براي جديد دستورالعمل هنوز يگويد: بانكي هاي وزه در ها بان مالي تامين بر عالوه بايد
  را تسهيالت پرداخت براي كافي منابع ها بانك صنعت بانك سرمايه
  افزايش نشده ابالغ شعب به ٦٩ سال در وام اعطاي خارجي گذاري سرماي بهبود ازجمله
  ديگري
  ندارند. تومان ميليارد هزار به
  معدن پرداخت براي استراتژي كه نيست مشخص كرد. پيگيري وري ره به وكار كسب
  فضاي سال ها بان اگرچه گزارش«تعادل»
  به گذشته سال البته باشد. چه جديد سال در وام يگويند، عادي مردم ردهگذاران سپ برخي تومان هزارميليارد ٧٧٤ از بيش
  گذشته ميليارد ٦هزار مبلغ به معدن صنعت بانك
  سرمايه اعتباري كارت اعطاي بهانه به ها بان از بسياري نيازهاي يدهند نم وام مردم به كا بانه وقتي ازجمله اقتصادي واحدهاي به
  تسهيالت يي توسع ماموريت انجام در را بانك اين توان رسيد
  تومان خرد تسهيالت پرداخت برنز، يي نقره طاليي، به را بزرگ تسهيالت شود نمي تامين
  خرد معموال يكنند طلب را بسياري وثايق يتها اولو قطعا، است محدود بسيار منابع پرداخت وام متوسط كوچك هاي
  بنگاه داد. افزايش كشور صنعتي هاي رح مالي تامين
  و وثايق، نوع منها ضا براي گيري سخت هم بانكي هر اينكه ضمن شود. مشخص بايد هم درخشاني كارنامه حتي كردند متوقف را نيز مردم دهند، اقتصادي بزرگ
  واحدهاي در يناپذيري سير تشنگي همچنان اما اند
  كرده معدن، صنعت بانك رساني الع اط پايگاه گزارش
  به به وام دريافت تقاضاهاي در زيادي ريزش كه يكند تالش دارد، اختيار در منابعي كه نگذاشتند. جاي به مركزي بانك با همراهي از خود اندك انداز پول كه دهند
  ترجيح وجود وام دريافت براي اقتصادي هاي فعالي تهاتر محل از بانك توماني هزارميليارد سرمايه
  افزايش دارد. دنبال رفتاري تعامل نوع خود هاي سياست به بسته جديدي ابالغيه هيچ لحظه اين تا افزايد: وي گذاري سپرد ضلحسنه قر هاي نك با در را سرمايه به نياز بخه برخي در ركود
  دارد از حاصل مازاد حساب محل از مركزي به
  بدهي پايان به رو سال اول ماه اكنون حال هر به را وام اعطاي روند دارد، مركزي بانك با ه اعتباري هاي ارت اعطاي طرح ادامه براي اين زيرا ببرند. بهره آنها خدمات از تا كنند اقتصادي واحدهاي ماندن سرپا براي گردش
  در ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك خارجي هاي
  داراي بانك سوي از ها نك با به برنز هيي نقر طاليي، كارمزد با تومان ميليون ٢0 سقف تا ها نك
  با استراتژي كه نيست مشخص هم هنوز است كند. ساماندهي هاي وام تشنه كشور اقتصاد كه شده باعث هزارميليارد حدود مبلغ از بانك سرمايه تا شد
  سبب نحوي چه به نكها با دهي تسهيالت امسال مراجعات ديگر البته هم مردم كرد: اظهار وي تمايلي البته هم نكها با نشده داده مركزي تا ميزان به پول يدهند. وام درصدي
  ٤ باشد.
  بانكي سرمايه يابد. افزايش تومان ميليارد زار ه٦
  تومان كه ديد ماند منتظر بايد هم شايد باشد. به نسبت وام دريافت براي ها نك با به كمتري منبع چراكه دهند؛ ادامه را طرح اين كه ندارند بعد ماند مي باقي حساب در تومان ميليون 10
  مشكل بانكي، كارشناسان برخي عقيده به دوهزار حدود ٣٩٣1 سال پايان در معدن صنعت
  بانك كار روي با جمهوري رياس انتخابات از بعد موضوع طرح با بار هر چراكه دارند گذشته داخلي منابع طرح، اين براي مالي تامين اصلي تا سداز پان مبلغ برابر دو ٦ماه ٣تا مدت از نكها با در قيمتي جنگ مالي،
  تنگناي ٤٩٣1به سال در رقم اين كه بود تومان 081يليارد
  و در را استراتژي چه ها بان جديد، دولت آمدن كه شوند مواجه نكها با سوي از جديدي همچون موضوعاتي دليل به كه هاست بانك 01ماه گيرند وام تومان 0٢ميليون سقف افزايش غيرمجاز، اعتباري موسسات
  و بود. شده بالغ تومان يليارد م٧ 00 دوهزار
  حدود منابع يها، بده وصول عدم معوق مطالبات اين يكنند. پرداخت را اقساط سال يك
  تا آيا بست خواهند كار به مركزي بانك مقابل براي بانكي منابع به دسترسي در را آنها عمال بلندمدت، به نسبت مدت كوتاه هاي
  سپرده بانك سرمايه هنوز افزايش، اين وجود با است
  گفتني خرد تسهيالت پرداخت براي جديدي استراتژي اينكه خصوص به يكند؛ نااميد وام اعطاي است. مواجه مشكالتي با هم ها نك با داخلي اگرچه شده واقع مردم استقبال مورد
  روش بر نقدينگي رشد تدهي تسهيال اثر بيني
  پيش با يي-تخصصي توسعه بانك يك عنوان به معدن يشود؟
  صنعت ابالغ آنها به مردم، به خرد وامهاي پرداخت براي كها بان يگويد: بانكي متصديان از ديگر يكي نپذير امكا حتتر را اما است كم وام
  مبلغ باعث كه است داليلي از همگي ٦٩ سال در تورم هاي نك با به نسبت داشته فاصله جهاني هاي
  استاندار مثال عنوان به دارد قرار پاييني سطح در دنيا هي
  توسعي دالر 1يليارد ٤م حدود كويت يي توسعه بانك ميدهد
  سرمايه نشان اخير سال 15 در ها بان بدهي افزايش بررسي است. دالر ٣1ميليارد حدود ژاپن هيي توسع بانك
  سرمايه سكه طال نرخ ماه
  افزايش 11 در خصوصي هاي بان استقراض تومان ميليارد 82زار
  ه درصد تومان
  ميليارد نرخ روزه همه مركزي بانك بيمه| بانك
  گروه 11ماهه در تومان ميليارد ٣زار ه1 از بيمه|
  بيش بانك
  گروه اعالم را ارزي مبادالت مركز در موجود ارز ٩٣ تغيير
  رسمي درصد غيردولتی كهای بان بدهی تغيير درصد تخصصی كهای بان بدهی تغيير درصد تجاری كهای بان بدهی
  سال فقط كه گرفتند پول مركزي بانك از ٩5
  سال يدهد نشان ها بانك مالي هاي
  صور نرخ فروردي ٢8 دوشنبه روز اساس اين بر كه كند
  م هاي نك با توسط آن تومان ميليارد
  8٢هزار مشكالت ديگر كنار در بانكي سود نرخ -
  كه 0.0 ٣.٧ 5٩٤ ٢.5 81٩1
  ٢8 بوده همراه كاهش با ارز افزايش با ٦٢ارز
  رسمي است. شده انجام غيردولتي
  خصوصي بدهي كالن، معوقات مانند ها بانك
  قديمي روبل هند، روپيه شامل ارز رسمي نرخ همچنين
  است. اوايل ٢٩ سال در بانكي سود نرخ
  وضعيت موجب فروش، غيرقابل مازاد اموال -
  دولت 0.0 1.٤ ٤5٣ -11.٦ 5٩٦1
  ٣8 تاجيكستان سوموني سريالنكا روپيه سوريه، لير
  روسيه، بيش به سپرده سود نرخ شد ٣٩موجب
  سال بحران بروز ها نك با ترازنامه ريختگي بههم است. نداشته -
  تغييري 0.0 ٧5.٢ 5٩٧ ٩.٤٦ ٦٩٧٢ ٤8 8٢درصد به كها بان برخي در 5٢درصد
  از امكان عدم است شده ها بانك در
  نقدينگي دالر رسمي نرخ ترتيب اين به «تعادل»، گزارش
  به ركود بانكي سود محاباي رشد
  برسد. بانكي معوقات شديد رشد مازاد، اموال
  فروش با يورو ٣٤٢٣تومان ٩. به ريالي يك كاهش با -
  امريكا 0.0 5.1٢1 1٦٧1 ٣.٣٣ ٧٢٧٣ 85
  درآمدهاي وصول عدم باعث كه اقتصاد
  توامان باالي سود نرخ كنار در كا بانه به دولت
  بدهي رسيد. تومان 5.5٤٤٣ به ريالي ٩٢
  افزايش تسهيالت محل از ها بانك شده بيني
  پيش عوامل از نكها، با سنگين هاي ينه هز
  بانكي تومان، ٤5٧٣ امريكا دالر هر نيز آزاد بازار -
  در 18٢.٣ ٤.٧٩1 ٩٣٢5 ٤٢1 ٧٤٣8
  ٦8 چندين ترازنامه شد، ها ذاري سرماي
  اعطايي است. بوده كها بان شدن انده
  زي امارات درهم تومان، ٣0٧٤ پوند تومان، ٤0٦0
  يورو كرد. ده ان زي را
  بانك بانك آمارهاي بررسي فارس، گزارش 1.٩٧٢
  به ٤.1٩٦ 8.٢٤ 18٤٧ ٢.٩8 15،٧٩٧
  ٧8 شد. معامله 1501تومان تركيه لير تومان 10٣٢
  اظهارنظري به واكنش در مركزي
  بانك پاسخ نكها با برخي مالي هاي صور
  مركزي به جهاني بازار در اونس هر نرخ نيز طال بازار
  در چند در ورشكستگي وضعيت برقراري بر ٢.1٦٣
  مبني ٣18٩.٣ 1.٣1 85٤8 8.٦٦- 5٤٢5 88 ارائه بانكي سيستم فعلي وضعيت از تري
  دقيق 81عيار طالي گرم هر نتيجه در يافت. افزايش دالر
  ٩8٢1 كرد نفي را موضوع اصل كلي هطور
  بانك، يدهد.
  م با سكه انواع قيمت رسيد تومان 1٣٩ 811هزار ٢.٣٢-
  به ٩.05٤٢ 155.٦ ٢1،٦٢٢ ٧.٩٦ 88٦٦
  ٩8 تحليل رد با هم ييسجمهور روحاني
  حسن ميليارد ٣٦٦٢ از دولتي تجاري هاي بان
  بدهي هر قيمت بود. مواجه 00٩٦توماني تا 1000
  افزايش هيچ گفت: خبري نشست در ها نك با
  بحران ميليارد ٧10 ٤1هزار به ٢٩ سال پايان در
  تومان 00٩٦تومان با جديد طرح آزادي بهار تمام سكه 8.٩-
  قطعه ٣.11٢٢ ٧.٧٦ ٩٦8،٦٣ ٤.٢٦- ٦٤٣٣ ٩0
  كارشناسان، برخي اما ندارد. وجود
  بحراني هاي نك با بدهي رسيد ٩5 بهمن پايان در
  تومان رسيد، 005تومان ٩٢٢هزار ميليون يك به
  افزايش دوم نيمه در ها نك با بحران گرفتن شدت ٦هزار از كمتر مدت اين در دولتي ٧.0٣
  تخصصي ٢88٩.٧ ٢1.٩ 01٢،٤٤ ٣.8٤- 1٣٧1 ٩1 با جديد طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر
  همچنين مديران عمل در كنند، مي بيني پيش را
  امسال است. يافته افزايش تومان
  ميليارد نيم تومان، ٣٩1هزار كميليون افزايش تومان هزار
  5 جدي را بانكي بحران بايد دولت بانكي ٩
  نظام ٣1٤٩ ٩.٧ ٦٩٦،٧٤ 18٤ ٣٢٩٤ ٢٩ مرداد خصوصي غيردولتي هاي نك با بدهي
  اما با سكه ربع تومان، 10٧زار افزايش 0051تومان با
  سكه ساختاري اساسي اصالحات جهت در
  گرفته 0٤هزار به تومان ميليارد 11٦ ٢هزار
  از گرمي يك سكه تومان هزار ٣8٩ به افزايش تومان 8.٦٢-
  هزار ٢11٦ ٩.٣٢ ٧٦٧،٤5 8.٣5 ٣٦٦٢
  ٢٩ بردارند. واقعي عملي هاي ام
  آن نكها با است. يافته افزايش تومان
  0٣5ميليارد شد. معامله تومان 15٢زار به كاهش تومان هزار
  با
110 هزار تومان سرانه هر تراكنش بانكي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/29
110 هزار تومان سرانه هر تراكنش بانكي
«تعادل» مبلغ و تعداد تراكنش‌هاي بانكي در سال 95 را بررسي كرد


رشد 34 درصدي مبلغ و 26 درصدي تعداد تراكنش‌هاي بانكيگروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

جهش در استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك و پول ديجيتال به كاهش تعداد افراد بدون دسترسي به بانك‌ها در سراسر جهان كمك كرده است و در شرايطي كه بسياري از كشورها پيشرفت آهسته‌يي دارند اما در ايران بانكداري الكترونيك با سرعت خوبي در اين مسير پيشتاز بوده است به‌طوري كه مبلغ تراكنش‌هاي بانكي در سال 95 نسبت به 94 به ميزان 34درصد رشد كرده است.

به گزارش «تعادل»، پول ديجيتال ساده، راهي موثر براي انجام تراكنش‌ها و ميانجي ايده‌آلي براي ارائه محصولات رسمي مالي به دنياي بدون دسترسي به بانك است به‌طوري كه براساس گزارش اخير «حركت به سوي پول ديجيتال» سيتي بانك كه پيشرفت كشورها را در شاخص پول ديجيتال ارزيابي مي‌كند، 10درصد افزايش در به‌كارگيري پول‌هاي ديجيتال در سراسر جهان موجب مي‌شود 220ميليون نفر به جهان مالي مدرن دسترسي پيدا كنند.

در كشور ما نيز آمارها نشان مي‌دهد مبلغ تراكنش‌ها از 1032هزار ميليارد تومان در سال 94 به 1383هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده كه اين موضوع حكايت از رشد 34درصدي در جابه‌جايي پول از طريق ابزارهاي الكترونيكي و مدرن مالي در كشور دارد.

بررسي مبلغ و تعداد تراكنش‌هاي بانكي و شبكه شاپرك در سال 95 نشان مي‌دهد كه مبلغ تراكنش‌ها بيش از 1383هزار ميليارد تومان بوده كه اين جابه‌جايي پول از طريق بيش از 12ميليارد و 578ميليون تراكنش انجام شده است و در نتيجه با هر تراكنش مبلغ 110هزار تومان پول جابه‌جا شده است. تعداد تراكنش‌ها نيز از 9980ميليون تراكنش در سال 94 به 12578ميليون تراكنش در سال 95 رسيده و 26درصد افزايش داشته است. بررسي تازه‌ترين آمارهاي بانك مركزي از حوزه نظام پرداخت حكايت از آن دارد كه با هر تراكنش شاپرك يا شبكه بانكي به‌طور متوسط معادل ۱۰۲هزار تومان جابه‌جا شده است.

از رقم 1383هزار ميليارد تومان تراكنش در سال 95، از طريق پايانه‌هاي فروش براي خريد 1251هزار ميليارد تومان و براي پرداخت قبض و خريد شارژ نيز 6766ميليارد تومان از طريق موبايل پرداخت شده است.

همچنين از طريق پايانه‌هاي اينترنت براي خريد 82هزار ميليارد تومان و براي پرداخت قبض و خريد شارژ نيز 15هزار ميليارد تومان پرداخت شده است.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه پايانه‌هاي فروش همچنان سهم اصلي را در پرداخت‌ها دارند و پس از آنها پايانه‌هاي اينترنت در رتبه دوم هستند كه سهم اينترنت به‌تدريج رو به افزايش است. در حال حاضر، تعداد پايانه‌هاي فروش در كل كشور 5ميليون و 271هزار و 735عدد است كه بيش از يك‌ميليون و 126هزار عدد از آن در تهران قرار دارد.

 تعداد پايانه‌هاي همراه بانك به يك‌هزار و 170 رسيده و تعداد پايانه‌هاي اينترنت به 22هزار و 187عدد افزايش يافته است. اين آمار نشان مي‌دهد پايانه‌هاي فروش همچنان سهم اصلي را در نظام پرداخت‌ها دارند و معادل 5ميليون و 271هزار و 735پايانه فروش در سال95 فعال بوده است.

در استان تهران بيش از يك‌ميليون و 126هزار پايانه فروش وجود دارد كه معادل 22.2درصد كل پايانه‌هاي فروش كشور است. همچنين معادل 4ميليون و 145هزار پايانه فروش در ديگر استان‌هاي كشور در سال95 فعال بوده‌اند. 12 ميليارد و 578 ميليون تراكنش

عملكرد شبكه شاپرك نيز نشان مي‌دهد كه تعداد كل تراكنش‌ها 12ميليارد و 578ميليون تراكنش در كل كشور بوده و مبلغ 1383هزار ميليارد تومان جابه‌جايي پول از طريق تراكنش در كشور انجام شده است. سهم تهران از تراكنش‌ها

در 12ماهه 95 سهم تهران با 4ميليارد و 238ميليون تراكنش در سال 95 معادل 32درصد كل تراكنش‌هاي كشور بوده است. همچنين تراكنش‌هاي اسفند 95 نشان مي‌دهد كه در يك‌ماه يك‌ميليارد و 393ميليون تراكنش صورت گرفته است.

از نظر مبلغ تراكنش نيز 1383 هزار ميليارد تومان پرداخت انجام شده كه تهران با 4هزار و 690ميليارد تومان سهم 29درصدي از مبلغ تراكنش‌هاي سال 95 داشته است. استان‌ها نيز در طول 12ماهه 95 معادل 9هزار و 135ميليارد تومان مبلغ تراكنش داشته‌اند كه 71درصد كل مبالغ بوده است.نویسنده:
ادامه وام ندادن بانك‌ها در فروردين 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/29
ادامه وام ندادن بانك‌ها در فروردين 96
دستورالعمل وام‌هاي خرد به شعب ابلاغ نشده است


گروه بانك و بيمه|

برخي متقاضيان وام بانكي و همچنان برخي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها معتقدند كه متقاضيان در مراجعه به بانك‌ها هنوز موفق نشده‌اند تا موافقت بانك براي پرداخت تسهيلات را دريافت كنند و گويا پديده‌يي كه در ماه‌هاي پاياني سال 95 به علت تنگناي مالي و مشكل نقدينگي در بانك‌ها اتفاق افتاده بود همچنان ادامه دارد و بانك‌ها منابع كافي براي پرداخت تسهيلات ندارند.

به گزارش«تعادل» اگرچه بانك‌ها سال گذشته بيش از 477هزارميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي و ازجمله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وام پرداخت كرده‌اند اما همچنان تشنگي سيري‌ناپذيري در فعاليت‌هاي اقتصادي براي دريافت وام وجود دارد و ركود در برخي بخش‌ها و نياز به سرمايه در گردش براي سرپا ماندن واحدهاي اقتصادي باعث شده كه اقتصاد كشور تشنه وام‌هاي

بانكي باشد.

به عقيده برخي كارشناسان بانكي، مشكل تنگناي مالي، جنگ قيمتي در بانك‌ها و موسسات اعتباري و غيرمجاز، افزايش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت، پيش‌بيني اثر تسهيلات‌دهي و رشد نقدينگي بر تورم در سال 96 همگي از دلايلي است كه باعث شده سيستم بانكي در سال 96 با ملاحظات و دقت عمل بيشتري نسبت به پرداخت تسهيلات عمل كند به خصوص از آنجا كه كمبود منابع و اضافه برداشت بانك‌ها همچنين رقم مطالبات معوق و غيرجاري و بدهي بخش دولتي به بانك‌ها افزايش زيادي داشته در نتيجه عملا امكان افزايش بيشتر تسهيلات بانكي وجود ندارد و گشايش در فضاي اقتصاد و كاهش ركود را بايد علاوه بر تامين مالي بانك‌ها در حوزه‌هاي ديگري ازجمله بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و فضاي كسب وكار و بهره‌وري پيگيري كرد.

برخي سپرده‌گذاران و مردم عادي مي‌گويند، وقتي بانك‌ها به مردم وام نمي‌دهند و نيازهاي خرد تامين نمي‌شود و تسهيلات بزرگ را به واحدهاي بزرگ اقتصادي مي‌دهند، مردم نيز ترجيح مي‌دهند كه پول و پس‌انداز اندك خود را در بانك‌هاي قرض‌الحسنه سپرده‌گذاري كنند تا از خدمات آنها بهره ببرند. زيرا اين بانك‌ها تا سقف 20ميليون تومان با كارمزد 4درصدي وام مي‌دهند. پول به ميزان 5 تا 10ميليون تومان در حساب باقي مي‌ماند و بعد از مدت 3تا 6 ماه دو برابر مبلغ پس‌انداز و تا سقف 20ميليون تومان وام مي‌گيرند و 10ماه تا يك سال اقساط را پرداخت مي‌كنند. اين روش مورد استقبال مردم واقع شده و اگرچه مبلغ وام كم است اما راحت‌تر و امكان‌پذير است اما در بانك‌هاي تجاري عمدتا نمي‌توان انتظار دريافت وام داشت. دستور‌العمل وام‌ خرد ابلاغ نشد

به گزارش مهر، بررسي‌هاي ميداني از شعب بانكي حكايت از آن دارد كه هنوز دستورالعمل ارائه وام‌هاي خرد از سوي شعب مركزي بانك‌ها به ساير شعب ابلاغ نشده و يكي از متصديان بانكي مي‌گويد: هنوز دستورالعمل جديد براي اعطاي وام در سال ۹۶ به شعب ابلاغ نشده و مشخص نيست كه استراتژي براي پرداخت وام در سال جديد چه باشد. البته سال گذشته بسياري از بانك‌ها به بهانه اعطاي كارت اعتباري طلايي، نقره‌يي و برنز، پرداخت تسهيلات خرد را متوقف كردند و حتي كارنامه درخشاني هم از همراهي با بانك مركزي به جاي نگذاشتند. وي مي‌افزايد: تا اين لحظه هيچ ابلاغيه جديدي براي ادامه طرح اعطاي كارت‌هاي اعتباري طلايي، نقره‌يي و برنز به بانك‌ها از سوي بانك مركزي داده نشده و بانك‌ها هم البته تمايلي ندارند كه اين طرح را ادامه دهند؛ چراكه منبع اصلي تامين مالي براي اين طرح، منابع داخلي بانك‌هاست كه به دليل موضوعاتي همچون مطالبات معوق و عدم وصول بدهي‌ها، منابع داخلي بانك‌ها هم با مشكلاتي مواجه است.

يكي ديگر از متصديان بانكي مي‌گويد: منابع بسيار محدود است و قطعا، اولويت‌ها بايد مشخص شود. ضمن اينكه هر بانكي هم كه منابعي در اختيار دارد، تلاش مي‌كند كه بسته به سياست‌هاي خود و نوع تعامل و رفتاري كه با بانك مركزي دارد، روند اعطاي وام را

ساماندهي كند.

وي اظهار كرد: مردم هم البته ديگر مراجعات كمتري به بانك‌ها براي دريافت وام نسبت به گذشته دارند چراكه هر بار با طرح موضوع جديدي از سوي بانك‌ها مواجه مي‌شوند كه عملا آنها را در دسترسي به منابع بانكي براي اعطاي وام نااميد مي‌كند؛ به خصوص اينكه بانك‌ها براي پرداخت وام‌هاي خرد به مردم، وثايق بسياري را طلب مي‌كنند و معمولا سخت‌گيري براي ضامن‌ها و نوع وثايق، ريزش زيادي در تقاضاهاي دريافت وام به

دنبال دارد.

به هر حال اكنون ماه اول سال رو به پايان است و هنوز هم مشخص نيست كه استراتژي امسال تسهيلات‌دهي بانك‌ها به چه نحوي باشد. شايد هم بايد منتظر ماند و ديد كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري با روي كار آمدن دولت جديد، بانك‌ها چه استراتژي را در مقابل بانك مركزي به كار خواهند بست و آيا استراتژي جديدي براي پرداخت تسهيلات خرد به آنها ابلاغ مي‌شود؟

 نویسنده:
28هزار ميليارد تومان استقراض بانك‌هاي خصوصي در ۱۱ ماه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/29
28هزار ميليارد تومان استقراض بانك‌هاي خصوصي در ۱۱ ماه
بررسي افزايش بدهي بانك‌ها در 15 سال اخير نشان مي‌دهد


گروه بانك و بيمه|

صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ سود بانكي در كنار ديگر مشكلات قديمي بانك‌ها مانند معوقات كلان، بدهي دولت و اموال مازاد غيرقابل فروش، موجب به‌هم ريختگي ترازنامه بانك‌ها و بروز بحران نقدينگي در بانك‌ها شده است و عدم امكان فروش اموال مازاد، رشد شديد معوقات بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها در كنار نرخ سود بالاي بانكي و هزينه‌هاي سنگين بانك‌ها، از عوامل زيان‌ده شدن بانك‌ها بوده است.

به گزارش فارس، بررسي آمارهاي بانك مركزي و صورت‌هاي مالي برخي بانك‌ها پاسخ دقيق‌تري از وضعيت فعلي سيستم بانكي ارائه مي‌دهد.

بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي از 2663ميليارد تومان در پايان سال 92 به 14هزار و 710ميليارد تومان در پايان بهمن 95 رسيد و بدهي بانك‌هاي تخصصي دولتي در اين مدت كمتر از 6هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

اما بدهي بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي از 2هزار و 116ميليارد تومان به 40هزار و 530ميليارد تومان افزايش يافته است. بانك‌ها بيش از 31هزار ميليارد تومان در 11ماهه سال 95 از بانك مركزي پول گرفتند كه فقط 28هزار ميليارد تومان آن توسط بانك‌هاي خصوصي و غيردولتي انجام شده است.

وضعيت نرخ سود بانكي در سال 92 و اوايل سال 93 موجب شد نرخ سود سپرده به بيش از 25درصد و در برخي بانك‌ها به 28درصد برسد. رشد بي‌محاباي سود بانكي و ركود توامان اقتصاد كه باعث عدم وصول درآمدهاي پيش‌بيني شده بانك‌ها از محل تسهيلات اعطايي و سرمايه‌گذاري‌ها شد، ترازنامه چندين بانك را زيان‌ده كرد.

بانك مركزي در واكنش به اظهارنظري مبني بر برقراري وضعيت ورشكستگي در چند بانك، به‌طور كلي اصل موضوع را نفي كرد و حسن روحاني رييس‌جمهور هم با رد تحليل بحران بانك‌ها در نشست خبري گفت: هيچ بحراني وجود ندارد. اما برخي كارشناسان، ‌شدت گرفتن بحران بانك‌ها در نيمه دوم امسال را پيش‌بيني مي‌كنند، در عمل مديران نظام بانكي و دولت بايد بحران بانكي را جدي گرفته و در جهت اصلاحات اساسي و ساختاري آن گام‌هاي عملي و واقعي بردارند.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/29
اخبار


ابلاغ دستورالعمل ارز‏ و اسناد بانكي همراه مسافر

گروه بانك و بيمه| اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر در 18ماده براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط

ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براساس اين دستورالعمل ورود ارز و اسناد بانكي(از قبيل چك بانكي، چك تضميني، چك مسافرتي و ساير اسناد مالي قابل انتقال) و اوراق بهادار بي‌نام مانند اوراق قرضه به ‌صورت فيزيكي به هر طريق توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف مبلغ 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و براي ورود ارز، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مجموعا به مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر بايد در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز يا اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام همراه خود به صورت كتبي يا شفاهي به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام و اطلاعات مورد نياز را به‌ صورت سيستمي از طريق درگاه گمرك ثبت كند. ضمنا مسافر مي‌تواند قبل از ورود به كشور از طريق درگاه مزبور، ارز‏، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام همراه خود را به‌ صورت سيستمي اظهار كند.

مفاد اين دستورالعمل در ارتباط با كليه مبادي مندرج در جدول پيوست لازم‌الاجراست و درخصوص ساير مبادي (به غير از فهرست پيوست) ورود و خروج ارز و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مجموعا تا سقف مبلغ10هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مجموعا بيش از مبلغ 10هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها ممنوع است.

در اين دستورالعمل آمده است: ورود ارز ‏و اسناد بانكي از قبيل چك بانكي، چك تضميني، چك مسافرتي و ساير اسناد مالي قابل انتقال و اوراق بهادار بي‌نام مانند اوراق قرضه به‌ صورت فيزيكي به هر طريق توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف مبلغ 10‌هزار(10.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و براي ورود ارز و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مجموعا به مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر ‌بايد در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز‏ و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام همراه خود به صورت كتبي يا شفاهي به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام و اطلاعات مورد نياز را به ‌صورت سيستمي از طريق درگاه گمرك ج. ا. ا ثبت نمايد. ضمنا مسافر مي‌تواند قبل از ورود به كشور از طريق درگاه مزبور، ارز و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام همراه خود را به ‌صورت سيستمي اظهار كند.

 پس از اظهار ارز ‏و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مازاد بر مبلغ10هزار(10.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت كد رهگيري، گمرگ ج. ا. ا ضمن ارجاع سيستمي اطلاعات اظهار شده به درگاه بانك ملي ايران نسبت به راهنمايي مسافر به باجه بانك ملي ايران اقدام مي‌نمايد. همچنين ‏ارز‏ و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مازاد بر مبلغ 10هزار(10.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تكليف از سوي مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي نزد بانك ملي ايران نگهداري مي‌گردد. در صورت صدور رأي محكوميت قطعي از سوي مرجع قضايي، مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرك ج. ا. ا به بانك ملي ايران اعلام و بانك مزبور ضمن ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارز و اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرك ج. ا. ا عين ارز اظهار شده را به اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي ج. ا. ا تحويل نموده و اداره مزبور نيز نسبت به خريد ارز به نرخ روز و واريز معادل ريالي آن به حساب تعيين‌ شده از سوي خزانه‌داري‌ كل كشور اقدام مي‌نمايد. درخصوص اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام، واريز معادل ‌ريالي آن به نرخ روز به‌ حساب خزانه منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن به ٦ هزار ميليارد تومان

سرمايه بانك صنعت و معدن به مبلغ ٦ هزار ميليارد تومان رسيد و توان اين بانك را در انجام ماموريت توسعه‌يي و تامين مالي طرح‌هاي صنعتي كشور افزايش داد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، افزايش سرمايه ٢هزارميليارد توماني بانك از محل تهاتر بدهي به مركزي و از محل حساب مازاد حاصل از دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سبب شد تا سرمايه بانك از مبلغ حدود ٤هزارميليارد تومان به ٦ هزار ميليارد تومان افزايش يابد. سرمايه بانك صنعت و معدن در پايان سال ١٣٩٣حدود دوهزار و ١٨٠ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال ١٣٩٤به حدود دوهزار و ٧٠٠ميليارد تومان بالغ شده بود.

گفتني است با وجود اين افزايش، هنوز سرمايه بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك توسعه‌يي-تخصصي با استاندارد‌هاي جهاني فاصله داشته و نسبت به بانك‌هاي توسعه‌يي دنيا در سطح پاييني قرار دارد به عنوان مثال سرمايه بانك توسعه‌يي كويت حدود ١٤ميليارد دلار و سرمايه بانك توسعه‌يي ژاپن حدود ١٣ميليارد دلار است.افزايش نرخ طلا و سكه

گروه بانك و بيمه| بانك مركزي همه روزه نرخ رسمي ۳۹ ارز موجود در مركز مبادلات ارزي را اعلام مي‌كند كه بر اين اساس روز دوشنبه ۲۸ فروردين‌‌ نرخ رسمي ۲۶ ارز با افزايش و 8 ارز با كاهش همراه بوده است. همچنين نرخ رسمي 5 ارز شامل روپيه هند، روبل روسيه، لير سوريه، روپيه سريلانكا و سوموني تاجيكستان تغييري نداشته است.

به گزارش «تعادل»، به اين ترتيب نرخ رسمي دلار امريكا با كاهش يك ريالي به 3243.9 تومان و يورو با افزايش ۲۹ ريالي به 3445.5 تومان رسيد.

در بازار آزاد نيز هر دلار امريكا ۳۷۵۴ تومان، يورو ۴۰۶۰ تومان، پوند ۴۷۰۳ تومان، درهم امارات ۱۰۳۲تومان و لير تركيه ۱۰۵۱ تومان معامله شد.

در بازار طلا نيز نرخ هر اونس در بازار جهاني به 1289دلار افزايش يافت. در نتيجه هر گرم طلاي ۱۸عيار به ۱۱۸هزار و ۹۳۱ تومان رسيد و قيمت انواع سكه با افزايش ۱۰۰۰ تا ۶۹۰۰توماني مواجه بود. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۶۹۰۰تومان افزايش به يك‌ميليون و ۲۲۹هزار و ۵۰۰تومان رسيد، همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۵هزار تومان افزايش يك‌ميليون و ۱۹۳هزار تومان، نيم سكه با ۱۵۰۰تومان افزايش ۷۰۱هزار تومان، ربع سكه با هزار تومان افزايش به ۳۸۹هزار تومان و سكه يك گرمي با هزار تومان كاهش به ۲۵۱هزار تومان معامله شد.

 نویسنده:
  بورس
  اخبار Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 فيلم ارائه به تا شرك اختالفات
  الزام حل هدف با
  مجامع «تعادل»: با وگو گف در كاال بورس مشتقه بازار
  كارشناسان الزام از بورس سازمان ناشران ورس بر نظارت
  معاون مجامع فيلم ارائه به فرابورسي بورسي هاي كت شر
  همه احتمالي اختالفات حل براي مستندات از استفاده هدف
  با به اشاره با اميري، حسن «تعادل» گزارش به داد. است
  خبر پيش در «سكه» سياسي
  حباب شفافيت بيشتر هرچه ارتقاي براي بورس سازمان هاي
  برنام بازار فعاالن مديران بين احتمالي اختالفات از جلوگيري
  و گذشته روز در سكه آتي معامالت آمار فخر| مرادي اميرحسين بورس|
  گروه همه بورس، سازمان مصوبه طبق داشت: اظهار
  سرمايه ساعت تا گذشته روز «تعادل»، گزارش به آتي سكه 904رارداد هزار از بيش
  ديروز طي مجامع فيلم ارائه به ملزم نظارت تحت هاي كت
  شر 564سكه )16:30تعاس( گزارش اين تنظيم مشتقه بازار در تومان، 69يليارد حدود ارزش
  به هدف داد: ادامه وي هستند. برگزاري از بعد 10
  حداكثر 632هزار ميليون يك قيمت با ارديبهشت تحويل گذشته روز گرفت. قرار معامله مورد كاال
  بورس حل براي قطعي مستندات مدارك داشتن تصميم اين
  از معامالت ارزش تا گرفت قرار معامله مورد تومان تحويل سكه يعني آتي، بازار سررسيد
  دورترين مشكالتي بروز موجب مطرح گاهي كه است
  اختالفاتي ميليون 751 ميليارد رقم به سررسيد اين خود به را بازار اين معامالت حجم بيشترين
  دي فروردين 21 از اساس همين بر كرد: تاكيد اميري است.
  شده سررسيد اين همچنين برسد. تومان 5۸2هزار نظر تير، تحويل سكه مقابل در داد
  اختصاص مجامع از تصويربرداري به اقدام تايد كب شهرا تمام 96
  سال افت قيمت، در توماني ۸00 يكهزار كاهش با نكرد. جلب خود به را
  خريداران رييسه ات هي اعالمي نكات مانند رويدادها همه حاوي
  و كرد. تجربه را درصدي 51/0 قرار بررسي مورد را سكه بازار بخواهيم
  «اگر كرده سهامداران سواالت حسابرس بورس، سازمان
  نماينده گذشته، روز 03:4عدازظهر ساعت تا همچنين تا 50 بين نوساني كه شد خواهيم متوجه
  دهيم كنند. ارسال شركت مهر با
  و ميليون يك قيمت با تير تحويل سكه ۸5قرارداد حباب يك اين بر عالوه دارد تومان
  001هزار ارزش تا شد ستد داد آتي بازار در تومان زار 272 مشاهده بازار اين در نيز توماني 07زار ه
  حدود سرمايه افزايش اعالميه
  توقف روز برسد. تومان ميليون 737 رقم به آن الت معام اتحاديه مانند طال بازار مسووالن البته كه ود
  شم قيمت كاهش درصد ۸2/0 با سررسيد اين گذشته يكنند.» رد را حبابي چنين وجود جواهر نماد
  طال توقف جاي به
  ناشر 045تومان هزار صبح، ابتداي معامالت به نسبت اين بيان با سكه آتي بازار كارشناس گالبي
  ابراهيم جريمه معامالتي نماد توقف گفت: بورسي كارشناس
  يك خريداران توجه كمترين سررسيد اين داشت. افت انطور هم افزود: «تعادل» با توگو گف در الت
  جم بايد معامالتي نماد توقف جاي به است خرد
  سهامدار نيز شهريور تحويل سكه اما كرد. جلب خود به را طالي دالر نرخ از بازار در سكه نرخ ييم دان
  كه شود. متوقف غيرشفاف ناشران سرمايه افزايش هاي
  اطالعي به 321رارداد تنها نشد مواجه اقبال با چندان گذشته ماه طي دالر نرخ يگيرد. تاثير
  جهاني توگو گف در بيدگلي اسالم سعيد «تعادل»، گزارش
  به معامله مورد تومان ميليون 6161 ميليارد ارزش آن نرخ كه است مدتي نداشت رشدي
  چندان خرد سهامدار جريمه معامالتي نماد توقف افزود: فارس
  با قيمت با شهريور سررسيد سكه ديروز گرفت. قرار است؛ شده تثبيت تومان 3700 محدوده در
  تقريبا مديره هيات بايد يشود، نم منتشر يي اطالعيه اگر
  است با شد ستد داد تومان زار 315 ميليون يك آينده 2ماه تا كه رسد نم نظر به سويي
  از جاي به يرسد نظر به رو اين از شود. بازخواست
  شركت كاهش درصد 93/0 قيمت، توماني 100 5هزار افت خاصي اتفاق شاهد نيز جمهوري رياست
  انتخابات سرمايه افزايش عيههاي اطال بايد معامالتي نماد
  توقف كرد. تجربه را باشيم. دالر نرخ
  در لزوم بر تاكيد با وي شود. متوقف غيرشفاف
  ناشران آبان تحويل سكه 036قرارداد همچنين ديروز آينده ماه چند در نيز دولت كرد: اضافه
  وي سازي فرهنگ به كمك عمومي هاي آموز
  افزايش به آن الت معام ارزش تا گرفت قرار موردمعامله ميكنند پيدا خريدار بعدي سررسيدهاي خريد سكه آتي بازار به طال بازار ذاران اي سرمگ برد مي باال را طال قيمت سياسي، تالطمات تقاضاي است قادر راحتي انتخابات زمان تا
  و شفافيت مالي، تامين توسعه درراستاي هگذاران سرماي
  براي اين براساس برسد. تومان ميليون 551 ميليارد توگو گف در سكه آتي بازار كارشناسان از ديگر يكي تومان 004هزار ميليون يك محدوده سكه فروش اتفاقات به ادامه در سكه آتي بازار كارشناس اين براي سياسي اهداف با اگر -حتي را بازان
  سفت سرمايه بازار هدر ري خي عمومي هاي ان سازم
  عمومي دانيد، چه در را دي آبان سررسيدهاي
  در ميليون يك قيمت با آبان سررسيد سكه ديروز گزارش قيمت به نسبت ها بين پيش اينكه بيان با «تعادل» با ترامپ انتخاب كرد: اظهار اشاره دنيا سياسي پاسخ كنند- اقدام بازار در التهاب دالر
  خريد تامين ابزارهاي يتوان عمومي نهادهاي طريق از
  گفت: نيز سررسيد اين شد. ستد داد تومان زار 356 به بازار فعاالن آوردن روي دليل ترين مه گفت: در ديگر تاثيرگذار فاكتور كرد: اضافه وي
  دهد. آتي سكه اساس اين بر كرد: اضافه است، صعودي دالر هاي ليت فعا امريكا جمهوري رييس عنوان
  به توسعه دنيا آموزشي مدارس مشابه را مختلفي
  مالي معامالت به نسبت قيمت افت سررسيدها، بقيه مانند هاي اه براي امروز قيمت به خريد همان سكه آتي از پس كه اونس قيمت طالست؛ اونس سكه
  قيمت فعاالن است برخوردار مناسبي رونق از حاضر حال در خط افغانستان به موشكي حمله مانند او
  اخير ماليات هاي روه كارگ تشكيل به اشاره با وي كرد. راهدازي
  ان 00۸۸توماني كاهش با آن قيمت داشت ديروز خريد بااليي قيمت با را دور سررسيدهاي سكه بازار اما است، بيني پي قدرت از بردن سود آينده كه شده سبب شمالي كره براي كشيدن نشان رسيد، نيز دالر 1054 به دالر 1900 سطح از
  نزول با بيشتر تعامل كرد: عنوان هگذاري سرماي نهادهاي كانون
  در هعنوان دي تحويل سكه اما كرد. افت 0درصد /65 يكنند. فروش بهطور را سكه مآييند آتي بازار به چرا اينكه اخير وقت چند در خود قيمت باالترين در طال اين بر دارد، قرار دالر 1300 محدوده در
  اكنون هاي اد نه با ارتباط برقراري سرمايه بازار مرتبط اي ان ازم
  س براي كه است تضميني وجه كنند، نمي
  خريداري بيشترين بازار در شده بازگشايي سررسيد آخرين جهان در اونس قيمت حاضر حال در كرد: اضافه وي انتخابات ديگر سوي از كرد: تصريح وي بگيرد. قرار طال سكه قيمت افزايش فاكتورهاي از يكي
  اساس هاي دام اق ديگر از سرمايه پول بازار ناظر ذاري ون ان
  قگ با كرد جلب خود به را آتي ملهگران معا توجه برده باال را آربيتراژ هزينه شده تعيين آتي سكه فعاالن بيني پيش مبناي شايد مهياست ايران
  در در دالر قيمت بر آن تاثير شاهد هنوز اما يافته افزايش يتاثير جهان سياسي فضاي در هم تركيه
  فرانسه پيشنهاد ارائه همچنين بود. خواهد جاري سال در
  كانون ميليارد ۸5 ارزش به 331رارداد 6هزار معامله آربيتراژ هزينه كه ملهگري معا براي بنابراين است. همين دورتر سررسيدهاي براي سكه آتي
  بازار برگزاري زمان تا حداقل نرخ در ثبات اين نيستيم، كشور بررسي مورد را سكه نرخ كه بخواهيم اگر
  نيست يي دوره ديدارهاي كنار در قوانين تنقيح اصالح زمينه
  رد آتي بازار معامالت سهم بيشترين تومان ميليون 720 انتخابات از بعد مطمئنا اما داشت، خواهد ادامه انتخابات باقي بازار اين در كه است هصرفه كرده پرداخت را سياسي فضاي اگر حتي دهيم، قرار فاندامنتال باشد. جهاني اونس
  افزايش كانون سوي از مرتب هطور هگذاري سرماي نهادهاي
  از دي تحويل سكه ديروز البته كرد. خود آن از را سكه خواهد افزايش جهاني اونس افزايش دليل دالر نرخ نقدي بازار به را خود پول بخواهد اينكه تا بماند سياست بر حاكم فضاي باشد، آرام هم كشور داخل اونس تكنيكال ديد از اگر كرد: تصريح گالبي كانون اينكه بيان با مسوول مقام اين شد. خواهد
  دنبال جهش با است ممكن اينكه ضمن كند؛
  منتقل 0درصد /65 قيمت در توماني 100 هزار كاهش با برگزاري از بعد اساس اين بر كرد: تصريح وي يافت. در طال سكه نرخ آن هدنبال اونس نرخ جهان نتيجه اين به دهيم قرار ارزيابي مورد را
  جهاني هاي كت شر صنفي مرجع عنوان به گذاري سرمايه
  نهادهاي 793هزار ميليون يك كرد تجربه را قيمت افت قيمت با را دورتر سررسيدهاي سكه، قيمت ناگهاني طال قيمت شدن صعودي زمان كه رسيد
  خواهيم تير تحويل هاي سكه براي خريد صف شاهد انتخابات برد. خواهد باال را
  كشور تخصصي هاي كارگرو توسعه بر عالوه گذاري يه
  سرما شد. ستد داد تومان برساند. فروش به باالتري است.
  فرارسيده بود. خواهيم سكه آتي بازار در شهريور ورود دليل اينكه به پاسخ در گالبي
  ابراهيم دستور در نيز را تدان سامانه توسعه كاري اي
  صبحان جشنواره برگزاري كرد: عنوان است، داده قرار خود
  كار عضو هاي كت شر به معرفي براي محلي برتر هاي يدهد
  تحليل گزارش سرمايه بازار تاالرهاي از
  «تعادل» بود. خواهد
  كانون معضل به اشاره با گذاري سرماي نهادهاي كانون
  دبيركل راهكارهاي ارائه لزوم معامالتي نماد يدت طوالنم ناچيز
  توقف رشد از بعد كل شاخص
  اصالح در سود هاي اعالميه انتشار گفت: زمينه اين در
  عملياتي شوراي سوي از بايد كه راهكارهاست از يكي زمينه
  اين صنعتي گروه ارقام، ايران ايران، ماشينسازي لوله شاخص كاهش در «اخابر» «رمپنا»، بورس|
  «خساپا»،
  گروه توقف داد: ادامه وي شود. تصويب بررسي بورس
  عالي مشاركت اوراق بهشهر صنايع توسعه بوتان، گران معامله پربيننده نمادهاي بودند. اثرگذار رشد از پس كل شاخص گذشته
  روز پرتفوي مديران براي درحالي معامالتي نماد يمدت
  طوالن ترين طوالني ها عرضه بيشترين نفت كاركنان «خودرو»، «خپارس»، «شپلي»، شامل«خساپا»، نشسته عقب 422واحد 2روز طي واحدي 346
  سويي از كه است برخوردار بااليي حساسيت از ردانها
  سبدگ دادند. تشكيل را فروش هاي صف بودند. «خزاميا» «فاراك»
  «وبملت»، ايستاد. 742واحدي ۸7هزار نقطه در افت اين
  با به نقدينگي به نياز زمان در خوب سهم واگذاري باعث
  ديگر 4واحد كل شاخص ايران فرابورس در
  ديروز و94 هاي سال در سرمايه بازار گزارش«تعادل»
  به يشود. سهام بازار در شده متوقف بد سهم فروش فرابورس
  جاي ارزش 002ميلياردي ارزش كاهش بازار روز ارزش رسيد. واحد 902 به نشست
  عقب رمايهگذاران س گرفته خو اندك نوسان 59به ثبت از پس روز دومين در فرابورس كل شاخص تومان ميليارد 65هزار به ايران فرابورس دوم اول اقدام هراسان ناچيز، چند هر رشدي هر از
  بعد پله در كرد افت واحد واحدي 909 جديد ركورد رسيد. سنگين هاي عرضه با كرده ود س شناسايي
  به كوره نفت تن هزار
  صادرات ايستاد. 209واحدي «مپنا» خودرو»، «ايران نمادهاي«سايپا»،
  ديروز نيز 96 سال در رويه اين ميشدند. خارج بازار انرژي
  از بورس طريق
  از فرابورس دوم اول بازار ارزش گذشته روز شاخص بر را منفي تاثير بيشترين «مخابرات»
  و از بعد گذشته روز اساس اين بر داشته
  تداوم 56.2 مبلغ به كاهش تومان 002ميليارد با پتروشيمي صنايع نمادهاي مقابل در داشتند.
  كل سرمايه بازار فعاالن كل، شاخص واحدي 346
  رشد بر عالوه هفته اين در گفت: انرژي بورس
  مديرعامل در معامالت ارزش رسيد. تومان ميليارد هزار پرداخت آسان اصفهان نفت پااليش فارس، خليج ايجاد سبب موضوع اين كرده فروش به
  اقدام نفت تن هزار پااليشگاهي، هاي فرآورد مستمر ضه
  عر 747ميليون جايي جابه با فرابورس دادوستدهاي ثبت متغير اين بر را مثبت تاثير بيشترين پرشين گروه نمادهاي از برخي روي سنگين فروش
  صف هاي رآورده پخش ملي شركت استوك سانتي 0۸3
  كوره معدني صنعتي محصوالت تاالر «تعادل» گزارش 672 فرابورس بدهي بازار معامالت حجم ديروز
  بود. مبلغ به معامله مورد 211 هزار 54 در سهم هاي فرآورده رايانه خودرو، هاي گروه ديروز
  كردند. خودرويي فلزي سيماني، پتروشيمي،
  پااليشي، گزارش به يشود. عرضه سبز تاالر در ايران
  نفتي ماه فروردين ۸2 دوشنبه روز ايران كاالي بورس ارزش به ورقه 306 هزار 563 با دادوستد
  مورد رسيد. تومان ميليارد 195 صدر در معامالت ارزش حجم بيشترين
  نفتي هزار يك كاهش سبب رخداد اين همچنين
  شد در افزود: حسيني سيدعلي فارس، از نقل به
  «تعادل» بيلت، تن 100 مفتول، مس تن 60 عرضه ميزبان معامالت حجم همچنين بود. تومان ميليارد 54
  كاهش در نماد تاثيرگذارترين گذشته روز گرفتند. قرار صنعت هاي گروه
  برترين است. شده بازار ارزش
  ميلياردي انرژي بورس فيزيكي بازار كشنبه روز معامالت
  جريان 9كيلوگرم آلومينيوم، پوندي هزار شمش تن 700 سهم 5۸2ميليون (ج) (ب) (الف)، پايه
  بازار هرمزگان فوالد هاي شركت به متعلق آيفكس قيمت رشد بيشترين با نيز بازار صدرنشيني با كل شاخص گذشته روز گزارش اين
  براساس نفتي رآورده انواع ن162 61هزار مجموع در
  ايران، 2هزار گرم ورق تن 200 2هزار طال، شمش مجموع در كه بوده تومان ميليارد 64 ارزش
  به گذاري سرمايه واحد، 97.2 با جنوب(هرمز) سيمان پرشين، پرداخت آسان نمادهاي به متعلق 2واحد 71هزار رقم به افت ۸۸واحد با وزني
  معيار گرفته صورت معامالت ارزش كه گرفت قرار معامله
  مورد بود. گرم ورق تن 200 شدند. دادوستد دفعه 39993
  91هزار صنايع 31.1واحد، با فرهنگي(سمگا) ميراث ديزل، سايپا خراسان، پگاه پاستوريزه شير
  اصفهان، هزارميليارد 326 به ديروز بازار روز ارزش
  رسيد. بود. ريال ميليارد 243 بر
  بالغ بورس پتروشيمي نفتي هاي فرآورده تاالر 51.9 رقم بين مسكن تسهيالت امتياز
  اوراق ذوب 35.0واحد با خاورميانه(ميدكو) معدني بود. ايران بهنوش بانك پست
  سرماآفرين، يك از بيش بورسي گران معامله ديروز رسيد.
  تومان هاي رآورده روي معامله از حجم اين وي، گفته
  به قير، تن 37 هزار ۸4 عرضه نيز ايران كاالي شد. دادوستد تومان هزار 75 تا تومان
  هزار مقابل در بود. واحد 34.0 با اصفهان(ذوب) آهن لوله هگمتان، سيمان كه بود درحالي
  اين معامله نوبت هزار ۸0 قالب در بهادار برگه
  ميليارد جاري هفته معامالت ارزش كه گرفته صورت درحالي
  نفتي پلي كلوخه، گوگرد كات، لوب باتوم، وكيوم 1395 سال خرداد به متعلق ارواق قيمت
  بيشترين پااليش 1۸.0واحد با زاگرس(زاگرس) پتروشيمي كاشي لعابيران، اكريل، پلي ايران، سازي ماشين ديروز كردند. معامله تومان ميليارد 226 ارزش به
  و است. ريال ميليارد 452 از بيش
  تاكنون پروپيلن، پلي اتيلن، پلي استايرن، پلي پروپيلن، 1393 سال آبان مسكن اوراق به متعلق كمترين
  و پتروشيمي 64.0واحد با شيراز(شراز) نفت صنعتي گروه محركه نيرو سينا، سراميك سقوط 77واحد ارزشي وزني معيار با قيمت
  شاخص برنامه به اشاره با ادامه در انرژي بورس
  مديرعامل تجربه CVPرا رابر بوتادين استايرن اتيلن، پلي 1394 سال در ناگهاني جهش از بعد كه
  بود كاهش شدت از واحد 54.0 با مارون(مارون) جدول انتهاي در قيمت كاهش بيشترين با
  بوتان همچنين رسيد. ۸61واحد 72هزار به
  كرده اين در كرد: عنوان سبز تاالر در نفتي رآوردههاي
  عرضه ايران كاالي بورس كشاورزي محصوالت تاالر كرد. شده افزوده اوراق اين عمر به ماه شش 1395 كردند. جلوگيري آيفكس بورس ديروز الت معام در نشستند.
  معامالت كاهش واحد 69 با هموزني معيار با قيمت
  شاخص پااليشگاهي، هاي فرآورده مستمر ضههاي عر بر عالوه
  هفته گندم تن عرضه14هزار شاهد روز اين در نيز تقاضاي با رو اين از است اتمام درحال دوره
  اين دادوستدهاي طي فرابورس نماد ترين پربيننده پرداخت آسان سهام خريد براي داران سهام
  تهران شناور آزاد شاخص رسيد. واحد 373 31هزار
  به پخش ملي شركت استوك سانتي 0۸3 كوره نفت تن
  3هزار تن 400 هزار دوروم، گندم تن هزار خوراكي نميشود. رو روبه مسكن
  خريداران گروه هاي شركت به متعلق گذشته روز سهام سبزوار، شهرداري مشاركت اوراق پرشين، رسيد. واحد 33۸ هزار ۸6 به كاهش 914واحد
  با مشهد تبريز، نفت انبارهاي محل از ايران نفتي هاي رآورده
  ف روغن تن 100 خام روغن تن 200 سفيد،
  شكر ذوب سهامي فرهنگي(سمگا)، ميراث گذاري سرمايه پايدار پارند يكم، امين صندوق واحدهاي تاير، كوير هزار 54 به كاهش 452واحد با اول بازار
  شاخص عرضه همجوار كشورهاي به زميني حمل طريق از اصفهان
  و بود. پالم شد متنوع معدني صنعتي محصوالت تاالر توسعه پردازسير(حريل)، ريل (ذوب)، اصفهان آهن بيشترين سايپا مرابحه صكوك اوراق كيان
  سپهر، واحد 51 با دوم بازار شاخص رسيد واحد 695
  و عرضه ميزبان انرژي بورس همچنين افزود: وي شد.
  خواهد روز اين در نيز ايران كاالي بورس فرعي بازار دوشنبه روز در ايران كاالي بورس صادراتي
  تاالر رنگ توكا خوارزمي(مفاخر)، اطالعات فناوري كردند. ثبت را صف خريد
  تقاضاي رسيد. واحد 240 171هزار به
  تقويت شازند نفت پااليش مبادي از مايع گاز تن 21هزار از
  بيش خالي بشكه فلزي، ضايعات تن 559 عرضه شاهد وكيوم تن 3هزار قير، تن 550 هزار
  عرضه الوان(شاوان) نفت پااليش سپاهان(شتوكا)، فوالد سهام فروش براي ديگر گروهي مقابل
  در تقويت در «آپ» نمادهاي«فارس»
  ديروز عرضه بندرعباس تاسيسات جم، فجر گاز پااليش
  آبادان، بود. آمونيوم سولفات به يكند. تجربه را كات لوب تن 500
  باتوم خراسان(غشهداب) ناب شهداب صنعت كشت سپهر، پايدار پارند صندوق واحدهاي لياكريل، نمادهاي«خودرو»، بوده اثرگذار بورس
  شاخص بود. خواهد ايالم گاز پااليش گازي ميعانات تن
  01هزار مورد در كارگزار يك شيني پي داد خبر تهران بهادار اوراق بورس بورس
  مديرعامل امسال بدهي
  وضعيت اوراق نوع 20
  انتشار سال در اگر گويد كارگزاران كانون مديره ات هي
  عضو مانند اقهايي اتف شود، برداشته پاگير دست قوانين
  جاري 03درصد اينكه ضمن دهاند ش پذيرفته بورس در حقوقي گران معامله با برابر آنها فعاليت ولي است، بيان با تهران بهادار اوراق بورس
  مديرعامل سرمايه بازار در باره يك به هم پتروشي خوراك نرخ
  افزايش گران معامله بوده برخط گذشته سال معامالت كل رشد از گذشته سال بدهي بازار افزود: وي است. سرمايه بازار در بدهي اوراق نوع 20 امسال
  اينكه سال 1396 سال بنشيند بار به برجام نتايج ندهد
  رخ بود. خواهد بورس فعاالن براي خوبي اعطاي همچنين داشتند؛ زيادي هاي فعاليت برخط معامالت ارزش كه نحوي به بوده برخوردار مناسبي نيز ارزي مشاركت اوراق افزود: شد، خواهد
  ارائه نمايشگاه برگزاري حاشيه در گزارش«تعادل» به داشت. رشد 02درصد نيز معامله كدهاي گذشته سال در تومان ميليارد 9300 به بدهي بازار ميشود. منتشر ها بنگاه مالي تامين به كمك
  براي هاي شركت قبل سال افزود: اصل قاليباف رقم اين آن، از قبل سال كه درحالي رسيد در اصل قاليباف حسن «تعادل»، گزارش
  به گفت: نشستي در مهرآور حميدرضا بيمه بانك
  بورس، افزايش تومان ميليارد 700 61هزار بورسي بود. شده ثبت تومان ميليارد ۸700 قبل سال گفت: خود روزگذشته خبري
  نشست سري يك خواست مي اينكه دليل به دولت گذشته
  سال اين آن، از قبل سال اگرچه داشتند سرمايه ارزش سال، انتهاي در داد: ادامه قاليبافاصل مشاركت اوراق فروش كه بود اين ما بندي
  جمع داد رونق را بدهي اوراق كند، تامين را مالي مخارج
  از تبديل سهام بازار براي جدي رقيب يك به را او اين به تومان ميليارد 900 ۸1هزار سرمايه افزايش ميليارد هزار 10 به تهران بورس در بدهي بازار اين سر بر مشكالتي اما گيرد صورت بازار در
  ارزي بدهي اوراق فروختند را سهامشان مردم نتيجه در كرد وجود با نمادها برخي توقف اما بود، رسيده ثبت بوده برخوردار درصدي رشد از كه رسيد تومان يكي ارز ريتينگ كه نحوي به داشت؛ وجود
  موضوع كاهش تومان ميليارد 22هزار سقف تا مجوز صدور معامالت اندازي راه كه است درحالي اين است؛ را مالي بازار نهاد از مجوز البته بود اصلي موانع
  از نكرد. رشد سهام بازار
  خريدند عضو كارگزاري شركت 105 كرد: تصريح وي يافت. بازار در خوبي اتفاقات سبب قبل سال در آپشن پيش كندي به كار دليل همين به كرد مي طلب
  نيز انتظار ما داد: ادامه سامان بانك كارگزاري
  مديرعامل 7161ايستگاه تهران، بورس در هستند بورس تا گذشته سال آذر از كه نحوي به شد، بورس گرفته انجام مسقط بانك با جدي مذاكرات اما
  رفت وضع بلندمدت مقرراتي قوانين 1396 سال در كه
  داريم به باره يك سنت از را خوراك نرخ كه نباشد طور اين شود. هاي ايستگاه تعداد اين كنار در كه دارد وجود كاري معامالت روي پايه دارايي چهار قبل، سال انتهاي برگزار جلسه بورس بزرگ شركت 10 با نيز آنها
  و در تهران بورس معامالت ارزش كرد: تصريح وي كه است ارزي مشاركت اوراق انتشار همين
  دهد، به مركزي بانك كه نباشد طور اي دهند. افزايش سنت 13 در 251تاالر تهران در 221تاالر معامالتي، ميليارد هزار 30 اساس اين بر كه شد تعريف آپشن برنامه سازمان با نيز مذاكراتي اينكه ضمن
  كردند درحالي رسيد تومان ميليارد هزار 64 به 95 سال به تهيه آن سنجي امكان گزارش گذشته
  سال هستند. فعال ها شهرستان تهران بورس در ماه سه همين در قرارداد تومان سرانجام به موضوع اين اميدواريم كه داشتند
  بودجه هايي نك با كند مطرح SRFIرا مثل استانداردي كاره
  ي تومان ميليارد هزار 56 رقم اين آن، از قبل سال كه است. شده ارائه اقتصاد وزارت بورس
  سازمان امضاي به ادامه در تهران بورس مديرعامل سال 95 سال كرد: خاطرنشان وي شد. معامله شود، منتشر ارزي اوراق وقتي داد: ادامه وي
  برسد. كند. متالطم را بودند السودآور سا
  كه دارد؛ 4درصدي رشد از حكايت كه رسيد ثبت به عضويت پذيرش قبل سال گفت: اصل
  قاليباف بورس با تهران بورس شركت ميان هايي توافقنامه توسعه برنامه اكنون بود آپشن معامالت شروع انتشار دالر به اوراق اين اگر ندارد ارزي
  ريسك نتايج نيفتد غيرمنتظره اتفاقات اين اگر افزود:
  وي زياد حقيقيها فعاليت بازار اين در اينكه ضمن ها بورس جهاني فدراسيون در تهران بورس
  مجدد ارزيابي خوب بسيار 6931را سال بنشيند، بار به برجام تفاهمنامه 12 كرد: خاطرنشان اشاره استانبول دارايي كه نحوي به داريم، كار دستور در را ابزار اين تامين هزينه است دالري آن، هزينه نرخ تنها
  يابد، حقيقي هاي شركت به معامالت درصد 50 بود ضمن برسد، سرانجام به اميدواريم كه شد
  نهايي توانند مي بودند، پاگير دست كه مقرراتي يكنيم. يونان، جمله از دنيا بورسهاي با گذشته سال به را آنالين دسترسي 02برسانيم به را پايه اميدواريم كه يابد مي كاهش شدت به ها شركت
  مالي اختصاص حقوقي هاي شركت به ديگر 05درصد تهران بورس در را بدهي اوراق 20 امسال
  اينكه اينكه ضمن است، شده منعقد مونيخ تركيه بورس مديرعامل كنيم. اضافه معامله اختيار بازار برسد. نتيجه به موضوع اين
  امسال كه محدوديتي مبنا حجم مثال عنوان به شوند.
  حذف باوجود كرد: اظهار تهران بورس مديرعامل داشت. را صكوك مشاركت اوراق كه كرد خواهيم
  عرضه در را خارجي هاي شركت پذيرش بتوانيم اميدواريم گذشته سال نيز پذيرش حوزه در گفت: تهران هايي روش از يكي افزود: تهران بورس
  مديرعامل شدن بسته باز دارد زاروجود كارگها معامالت
  براي 02درصد حقيقي سهامداران مالكيت درصد اينكه ميشود. شامل هم باشيم. داشته بورس شركت 23 شده برگزار پذيرش هيات 02جلسه كاهش كشور در را مالي تامين هزينه تواند مي شوند
  كه حذف توانند نمادها مدت طوالني
حباب سياسي «سكه» در پيش است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/29
حباب سياسي «سكه» در پيش است
كارشناسان بازار مشتقه بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل»:


گروه بورس| اميرحسين مرادي فخر|

ديروز بيش از 7 هزار و 409قرارداد سكه آتي به ارزش حدود 96 ميليارد تومان، در بازار مشتقه بورس كالا مورد معامله قرار گرفت. روز گذشته دورترين سررسيد بازار آتي، يعني سكه تحويل دي بيشترين حجم معاملات اين بازار را به خود اختصاص داد و در مقابل سكه تحويل تير، نظر خريداران را به خود جلب نكرد.

«اگر بخواهيم بازار سكه را مورد بررسي قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه نوساني بين 50 تا 100هزار تومان دارد و علاوه بر اين يك حباب حدود 70هزار توماني نيز در اين بازار مشاهده مي‌شود كه البته مسوولان بازار طلا مانند اتحاديه طلا و جواهر وجود چنين حبابي را رد مي‌كنند.» ابراهيم گلابي كارشناس بازار آتي سكه با بيان اين جملات در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: همان‌طور كه مي‌دانيم نرخ سكه در بازار از نرخ دلار و طلاي جهاني تاثير مي‌گيرد. نرخ دلار طي 4ماه گذشته چندان رشدي نداشت و مدتي است كه نرخ آن تقريبا در محدوده 3700 تومان تثبيت شده است؛ از سويي به نظر نمي‌رسد كه تا 2 ماه آينده و انتخابات رياست‌جمهوري نيز شاهد اتفاق خاصي در نرخ دلار باشيم.

وي اضافه كرد: دولت نيز در چند ماه آينده و تا زمان انتخابات به‌راحتي قادر است تقاضاي سفته‌بازان را -حتي اگر با اهداف سياسي براي خريد دلار و التهاب در بازار اقدام كنند- پاسخ دهد. وي اضافه كرد: فاكتور تاثيرگذار ديگر در قيمت سكه اونس طلاست؛ قيمت اونس كه پس از نزول از سطح 1900دلار به 1054دلار نيز رسيد، اكنون در محدوده 1300دلار قرار دارد، بر اين اساس يكي از فاكتورهاي افزايش قيمت سكه طلا در ايران مهياست و شايد مبناي پيش‌بيني فعالان بازار آتي سكه براي سررسيدهاي دورتر همين افزايش اونس جهاني باشد.

 گلابي تصريح كرد: اگر از ديد تكنيكال اونس جهاني را مورد ارزيابي قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه زمان صعودي شدن قيمت طلا فرارسيده است.

 تلاطمات سياسي، قيمت طلا را بالا مي‌برد

اين كارشناس بازار آتي سكه در ادامه به اتفاقات سياسي دنيا اشاره و اظهار كرد: انتخاب ترامپ به‌عنوان رييس‌جمهوري امريكا و فعاليت‌هاي اخير او مانند حمله موشكي به افغانستان و خط و نشان كشيدن براي كره‌شمالي سبب شده كه طلا در بالاترين قيمت خود در چند وقت اخير قرار بگيرد. وي تصريح كرد: از سوي ديگر انتخابات فرانسه و تركيه هم در فضاي سياسي جهان بي‌تاثير نيست و اگر بخواهيم كه نرخ سكه را مورد بررسي فاندامنتال قرار دهيم، حتي اگر فضاي سياسي داخل كشور هم آرام باشد، فضاي حاكم بر سياست جهان نرخ اونس و به‌دنبال آن نرخ سكه طلا در كشور را بالا خواهد برد.

ابراهيم گلابي در پاسخ به اينكه دليل ورود سرمايه‌گذاران بازار طلا به بازار آتي سكه و خريد و فروش سكه محدوده يك ميليون و 400هزار تومان در سررسيدهاي آبان و دي را در چه مي‌دانيد، گفت: مهم‌ترين دليل روي آوردن فعالان بازار به آتي سكه همان خريد به قيمت امروز براي ماه‌هاي آينده و سود بردن از قدرت پيش‌بيني است، اما اينكه چرا به بازار آتي مي‌آيند و سكه را به‌طور خريداري نمي‌كنند، وجه تضميني است كه براي سكه آتي تعيين شده و هزينه آربيتراژ را بالا برده است. بنابراين براي معامله‌گري كه هزينه آربيتراژ را پرداخت كرده به‌صرفه است كه در اين بازار باقي بماند تا اينكه بخواهد پول خود را به بازار نقدي منتقل كند؛ ضمن اينكه ممكن است با جهش ناگهاني قيمت سكه، سررسيدهاي دورتر را با قيمت بالاتري به فروش برساند.

 سررسيدهاي بعدي خريدار پيدا مي‌كنند

يكي ديگر از كارشناسان بازار آتي سكه در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه پيش‌بيني‌ها نسبت به قيمت دلار صعودي است، اضافه كرد: بر اين اساس سكه آتي در حال حاضر از رونق مناسبي برخوردار است و فعالان بازار سكه سررسيدهاي دور را با قيمت بالايي خريد و فروش مي‌كنند.

وي اضافه كرد: در حال حاضر قيمت اونس در جهان افزايش يافته اما هنوز شاهد تاثير آن بر قيمت دلار در كشور نيستيم، اين ثبات در نرخ حداقل تا زمان برگزاري انتخابات ادامه خواهد داشت، اما مطمئنا بعد از انتخابات نرخ دلار به‌دليل افزايش اونس جهاني افزايش خواهد يافت. وي تصريح كرد: بر اين اساس بعد از برگزاري انتخابات شاهد صف خريد براي سكه‌هاي تحويل تير و شهريور در بازار آتي سكه خواهيم بود.

 آمار معاملات آتي سكه در روز گذشته

به گزارش «تعادل»، روز گذشته تا ساعت تنظيم اين گزارش (ساعت16:30) 465سكه تحويل ارديبهشت با قيمت يك‌ميليون و 236هزار تومان مورد معامله قرار گرفت تا ارزش معاملات اين سررسيد به رقم 5ميليارد و 751 ميليون و 285هزار تومان برسد. همچنين اين سررسيد با كاهش يك‌هزار و 800توماني در قيمت، افت 15/0درصدي را تجربه كرد.

همچنين تا ساعت4:30 بعدازظهر روز گذشته، 58قرارداد سكه تحويل تير با قيمت يك‌ميليون و 272هزار تومان در بازار آتي داد و ستد شد تا ارزش معاملات آن به رقم 737ميليون تومان برسد. روز گذشته اين سررسيد با 28/0‌درصد كاهش قيمت نسبت به معاملات ابتداي صبح، 3 هزار و 540تومان افت داشت. اين سررسيد كمترين توجه خريداران را به خود جلب كرد. اما سكه تحويل شهريور نيز چندان با اقبال مواجه نشد و تنها 123 قرارداد به ارزش يك‌ميليارد و 6161ميليون تومان مورد معامله قرار گرفت. ديروز سكه سررسيد شهريور با قيمت يك‌ميليون و 315 هزار تومان داد و ستد شد و با افت 5هزار و 100 توماني قيمت، 39/0‌درصد كاهش را تجربه كرد.

ديروز همچنين 630 قرارداد سكه تحويل آبان موردمعامله قرار گرفت تا ارزش معاملات آن به 8ميليارد و 551 ميليون تومان برسد. براساس اين گزارش ديروز سكه سررسيد آبان با قيمت يك‌ميليون و 356هزار تومان داد و ستد شد. اين سررسيد نيز مانند بقيه سررسيدها، افت قيمت نسبت به معاملات ديروز داشت و قيمت آن با كاهش 8800توماني 65/0‌درصد افت كرد. اما سكه تحويل دي به‌عنوان آخرين سررسيد بازگشايي شده در بازار بيشترين توجه معامله‌گران آتي را به خود جلب كرد و با معامله 6هزار و 133 قرارداد به ارزش 85ميليارد و 720ميليون تومان بيشترين سهم معاملات بازار آتي سكه را از آن خود كرد. البته ديروز سكه تحويل دي با كاهش 9 هزار و 100 توماني در قيمت 65/0‌درصد افت قيمت را تجربه كرد و يك‌ميليون و 397هزار تومان داد و ستد شد.نویسنده:
اصلاح شاخص كل بعد از رشد ناچيز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/29
اصلاح شاخص كل بعد از رشد ناچيز
«تعادل» از تالارهاي بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس|

روز گذشته شاخص كل پس از رشد 346واحدي طي 2روز 224واحد عقب نشسته و با اين افت در نقطه 78هزار و 247واحدي ايستاد. به گزارش«تعادل» بازار سرمايه در سال‌هاي 94و 95 به نوسان اندك خو گرفته و سرمايه‌گذاران بعد از هر رشدي هر چند ناچيز، هراسان اقدام به شناسايي سود ‌كرده و با عرضه‌هاي سنگين از بازار خارج مي‌شدند. اين رويه در سال 96 نيز تداوم داشته و بر اين اساس روز گذشته بعد از رشد 346واحدي شاخص كل، فعالان بازار سرمايه اقدام به فروش كرده و اين موضوع سبب ايجاد صف فروش سنگين روي برخي از نمادهاي گروه پالايشي، پتروشيمي، سيماني، فلزي و خودرويي شد همچنين اين رخداد سبب كاهش يك هزار ميلياردي ارزش بازار شده است.

براساس اين گزارش روز گذشته شاخص كل با معيار وزني با 88واحد افت به رقم 17هزار و 2واحد رسيد. ارزش روز بازار ديروز به 326هزارميليارد تومان رسيد. ديروز معامله‌گران بورسي بيش از يك ميليارد برگه بهادار در قالب 80 هزار نوبت معامله و به ارزش 226ميليارد تومان معامله كردند. ديروز شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 77واحد سقوط كرده و به 27هزار و 168واحد رسيد. همچنين شاخص قيمت با معيار هم‌وزني با 69 واحد كاهش به 13هزار و 373واحد رسيد. شاخص آزاد شناور با 419واحد كاهش به 86 هزار و 338واحد رسيد. شاخص بازار اول با 254واحد كاهش به 54 هزار و 695 واحد رسيد و شاخص بازار دوم با 51 واحد تقويت به 171هزار و 240واحد رسيد.

ديروز نمادهاي«فارس» و «آپ» در تقويت شاخص بورس اثرگذار بوده و نمادهاي«خودرو»، «خساپا»، «رمپنا»، «اخابر» در كاهش شاخص اثرگذار بودند. نمادهاي پربيننده معامله‌گران شامل«خساپا»، «شپلي»، «خپارس»، «خودرو»، «وبملت»، «فاراك» و «خزاميا» بودند.

ديروز در فرابورس ايران شاخص كل 4واحد عقب نشست و به 902واحد رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ايران به 56 هزار ميليارد تومان رسيد.

ديروز نمادهاي«سايپا»، «ايران خودرو»، «مپنا» و «مخابرات» بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند. در مقابل نمادهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، پالايش نفت اصفهان و آسان پرداخت پرشين بيشترين تاثير مثبت را بر اين متغير ثبت كردند. ديروز گروه‌هاي خودرو، رايانه و فرآورده‌هاي نفتي بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعت قرار گرفتند.

صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي آسان پرداخت پرشين، سيمان اصفهان، شير پاستوريزه پگاه خراسان، سايپا ديزل، سرماآفرين، پست بانك و بهنوش ايران بود.

اين درحالي بود كه سيمان هگمتان، لوله و ماشين‌سازي ايران، پلي اكريل، لعابيران، كاشي و سراميك سينا، نيرو محركه و گروه صنعتي بوتان با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معاملات نشستند. در معاملات ديروز بورس تهران سهام‌داران براي خريد سهام آسان پرداخت پرشين، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام كوير تاير، واحدهاي صندوق امين يكم، پارند پايدار سپهر، كيان و اوراق صكوك مرابحه سايپا بيشترين تقاضاي خريد و صف را ثبت كردند.

در مقابل گروهي ديگر براي فروش سهام پلي‌اكريل، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، لوله و ماشين‌سازي ايران، ايران ارقام، گروه صنعتي بوتان، توسعه صنايع بهشهر و اوراق مشاركت كاركنان نفت بيشترين عرضه‌ها و طولاني‌ترين صف‌هاي فروش را تشكيل دادند. كاهش ارزش 200 ميلياردي ارزش فرابورس

شاخص كل فرابورس در دومين روز پس از ثبت ركورد جديد 909واحدي 4واحد افت كرد و در پله 902واحدي ايستاد.

روز گذشته ارزش بازار اول و دوم فرابورس با 200ميليارد تومان كاهش به مبلغ 56.2 هزار ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات در دادوستدهاي فرابورس با جابه‌جايي 747ميليون سهم در 54 هزار و 211مورد معامله به مبلغ 195ميليارد تومان رسيد.

روز گذشته تاثيرگذارترين نماد در كاهش آيفكس متعلق به شركت‌هاي فولاد هرمزگان جنوب(هرمز) با 2.79واحد، سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي(سمگا) با 1.13واحد، صنايع معدني خاورميانه(ميدكو) با 0.53واحد و ذوب آهن اصفهان(ذوب) با 0.43واحد بود. در مقابل پتروشيمي زاگرس(زاگرس) با 0.81واحد و پالايش نفت شيراز(شراز) با 0.46واحد و پتروشيمي مارون(مارون) با 0.45واحد از شدت كاهش آيفكس جلوگيري كردند.

پربيننده‌ترين نماد فرابورس طي دادوستدهاي روز گذشته متعلق به شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي(سمگا)، سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)، ريل پردازسير(حريل)، توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي(مفاخر)، توكا رنگ فولاد سپاهان(شتوكا)، پالايش نفت لاوان(شاوان) و كشت و صنعت شهداب ناب خراسان(غشهداب) بود. ديروز حجم معاملات بازار بدهي فرابورس 672 مورد دادوستد با 563 هزار و 306 ورقه به ارزش 54 ميليارد تومان بود. همچنين حجم معاملات بازار پايه (الف)، (ب) و (ج) 285ميليون سهم به ارزش 64 ميليارد تومان بوده كه در مجموع 19هزار و 39993دفعه دادوستد شدند.

اوراق امتياز تسهيلات مسكن بين رقم 51.9 هزار تومان تا 75هزار تومان دادوستد شد. بيشترين قيمت ارواق متعلق به خرداد سال 1395 و كمترين متعلق به اوراق مسكن آبان سال 1393 بود كه بعد از جهش ناگهاني در سال 1394 و 1395 شش ماه به عمر اين اوراق افزوده شده و اين دوره درحال اتمام است از اين رو با تقاضاي خريداران مسكن روبه‌رو نمي‌شود. تالار محصولات صنعتي و معدني متنوع شد

تالار صادراتي بورس كالاي ايران در روز دوشنبه عرضه 5 هزار و 550 تن قير، 3هزار تن وكيوم باتوم و 500 تن لوب كات را تجربه مي‌كند. به گزارش «تعادل» تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران روز دوشنبه 28فروردين ماه ميزبان عرضه 60 تن مس مفتول، 100تن بيلت، 700تن شمش هزار پوندي آلومينيوم، 9كيلوگرم شمش طلا، 2هزار و 200تن ورق گرم c و 2هزار و 200تن ورق گرم b بود.

 تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران نيز عرضه 84 هزار و 37تن قير، وكيوم باتوم، لوب كات، گوگرد كلوخه، پلي پروپيلن، پلي استايرن، پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي اتيلن، استايرن بوتادين رابر و PVC را تجربه كرد. تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه41هزار تن گندم خوراكي و 4هزار تن گندم دوروم، هزار و 400تن شكر سفيد، 200تن روغن خام و 100تن روغن پالم بود.

بازار فرعي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه 559 تن ضايعات فلزي، بشكه خالي و سولفات آمونيوم بود.نویسنده:
انتشار ۲۰ نوع اوراق بدهي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/29
انتشار ۲۰ نوع اوراق بدهي
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران خبر داد


مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه امسال ۲۰ نوع اوراق بدهي در بازار سرمايه ارائه خواهد شد، افزود: اوراق مشاركت ارزي نيز براي كمك به تامين مالي بنگاه‌ها منتشر مي‌شود.

به گزارش «تعادل»، حسن قاليباف‌اصل در نشست خبري روزگذشته خود گفت: سال قبل جمع‌بندي ما اين بود كه فروش اوراق مشاركت ارزي در بازار صورت گيرد اما مشكلاتي بر سر اين موضوع وجود داشت؛ به نحوي كه ريتينگ ارز يكي از موانع اصلي بود و البته مجوز از نهاد بازار مالي را نيز طلب مي‌كرد به همين دليل كار به كندي پيش رفت اما مذاكرات جدي با بانك مسقط انجام گرفته و آنها نيز با ۱۰شركت بزرگ بورس جلسه برگزار كردند ضمن اينكه مذاكراتي نيز با سازمان برنامه و بودجه داشتند كه اميدواريم اين موضوع به سرانجام برسد. وي ادامه داد: وقتي اوراق ارزي منتشر شود، ريسك ارزي ندارد و اگر اين اوراق به دلار انتشار يابد، تنها نرخ هزينه آن، دلاري است و هزينه تامين مالي شركت‌ها به‌شدت كاهش مي‌يابد كه اميدواريم امسال اين موضوع به نتيجه برسد.

مديرعامل بورس تهران افزود: يكي از روش‌هايي كه مي‌تواند هزينه تامين مالي را در كشور كاهش دهد، همين انتشار اوراق مشاركت ارزي است كه سال گذشته گزارش امكان‌سنجي آن تهيه و به سازمان بورس و وزارت اقتصاد ارائه شده است. قاليباف‌اصل گفت: سال قبل پذيرش و عضويت مجدد بورس تهران در فدراسيون جهاني بورس‌ها نهايي شد كه اميدواريم به‌سرانجام برسد، ضمن اينكه امسال ۲۰ اوراق بدهي را در بورس تهران عرضه خواهيم كرد كه اوراق مشاركت و صكوك را هم شامل مي‌شود.

وي تصريح كرد: ارزش معاملات بورس تهران در سال ۹۵ به ۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد درحالي كه سال قبل از آن، اين رقم ۵۶هزار ميليارد تومان به ثبت رسيد كه حكايت از رشد 4درصدي دارد؛ ضمن اينكه در اين بازار فعاليت حقيقي‌ها زياد بود و ۵۰درصد معاملات به شركت‌هاي حقيقي و ۵۰درصد ديگر به شركت‌هاي حقوقي اختصاص داشت. مديرعامل بورس تهران اظهار كرد: باوجود اينكه درصد مالكيت سهامداران حقيقي ۲۰درصد است، ولي فعاليت آنها برابر با معامله‌گران حقوقي است. وي افزود: بازار بدهي سال گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده به‌نحوي كه ارزش معاملات بازار بدهي به ۹۳۰۰ميليارد تومان در سال گذشته رسيد درحالي كه سال قبل از آن، اين رقم ۸۷۰۰ميليارد تومان ثبت شده بود.

قاليباف‌اصل ادامه داد: در انتهاي سال، ارزش بازار بدهي در بورس تهران به ۱۰هزار ميليارد تومان رسيد كه از رشد ۸درصدي برخوردار بوده است؛ اين درحالي است كه راه‌اندازي معاملات آپشن در سال قبل سبب اتفاقات خوبي در بازار بورس شد، به نحوي كه از آذر سال گذشته تا انتهاي سال قبل، چهار دارايي پايه روي معاملات آپشن تعريف شد كه بر اين اساس ۳۰هزار ميليارد تومان قرارداد در همين سه ماه در بورس تهران معامله شد. وي خاطرنشان كرد: سال ۹۵، سال شروع معاملات آپشن بود و اكنون برنامه توسعه اين ابزار را در دستور كار داريم، به‌نحوي كه دارايي پايه را به ۲۰ برسانيم و دسترسي آنلاين را به بازار اختيار معامله اضافه كنيم. مديرعامل بورس تهران گفت: در حوزه پذيرش نيز سال گذشته ۲۰جلسه هيات پذيرش برگزار شده و ۲۳شركت در بورس پذيرفته شده‌اند ضمن اينكه ۳۰درصد كل معاملات سال گذشته برخط بوده و معامله‌گران برخط فعاليت‌هاي زيادي داشتند؛ همچنين اعطاي كدهاي معامله نيز ۲۰درصد رشد داشت.

قاليباف‌اصل افزود: سال قبل شركت‌هاي بورسي ۱۶هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان افزايش سرمايه داشتند و اگرچه سال قبل از آن، اين افزايش سرمايه ۱۸هزار و ۹۰۰ميليارد تومان به ثبت رسيده بود، اما توقف برخي نمادها با وجود صدور مجوز تا سقف ۲۲هزار ميليارد تومان كاهش يافت. وي تصريح كرد: ۱۰۵شركت كارگزاري عضو بورس هستند و در بورس تهران، ۱۶۱۷ ايستگاه كاري وجود دارد كه در كنار اين تعداد ايستگاه‌هاي معاملاتي، ۱۲۲ تالار در تهران و ۱۵۲ تالار در شهرستان‌ها فعال هستند.

مديرعامل بورس تهران در ادامه به امضاي توافقنامه‌هايي ميان شركت بورس تهران با بورس استانبول اشاره و خاطرنشان كرد: ۱۲ تفاهمنامه سال گذشته با بورس‌هاي دنيا از جمله يونان، تركيه و مونيخ منعقد شده است، ضمن اينكه اميدواريم بتوانيم پذيرش شركت‌هاي خارجي را در بورس داشته باشيم.

 نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/29
اخبار بورس


الزام شركت‌ها به ارائه فيلم مجامع با هدف حل اختلافات

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس از الزام همه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي به ارائه فيلم مجامع با هدف استفاده از مستندات براي حل اختلافات احتمالي خبر داد. به گزارش «تعادل» حسن اميري، با اشاره به برنامه‌هاي سازمان بورس براي ارتقاي هرچه بيشتر شفافيت و جلوگيري از اختلافات احتمالي بين مديران و فعالان بازار سرمايه اظهار داشت: طبق مصوبه سازمان بورس، همه شركت‌هاي تحت نظارت ملزم به ارائه فيلم مجامع طي حداكثر 10 بعد از برگزاري هستند. وي ادامه داد: هدف از اين تصميم داشتن مدارك و مستندات قطعي براي حل اختلافاتي است كه گاهي مطرح و موجب بروز مشكلاتي شده است. اميري تاكيد كرد: بر همين اساس از 21 فروردين سال 96 تمام شركت‌ها بايد اقدام به تصويربرداري از مجامع و حاوي همه رويدادها مانند نكات اعلامي هيات‌رييسه و نماينده سازمان بورس، حسابرس و سوالات سهامداران كرده و با مهر شركت ارسال كنند.توقف اعلاميه افزايش سرمايه ناشر به جاي توقف نماد

يك كارشناس بورسي گفت: توقف نماد معاملاتي جريمه سهامدار خرد است و به جاي توقف نماد معاملاتي بايد اطلاعيه‌هاي افزايش سرمايه ناشران غيرشفاف متوقف شود.

به گزارش «تعادل»، سعيد اسلامي‌بيدگلي در گفت‌وگو با فارس افزود: توقف نماد معاملاتي جريمه سهامدار خرد است و اگر اطلاعيه‌يي منتشر نمي‌شود، بايد هيات‌مديره شركت بازخواست شود. از اين رو به نظر مي‌رسد به جاي توقف نماد معاملاتي بايد اطلاعيه‌هاي افزايش سرمايه ناشران غيرشفاف متوقف شود. وي با تاكيد بر لزوم افزايش آموزش‌هاي عمومي و كمك به فرهنگ‌سازي براي سرمايه‌گذاران درراستاي توسعه تامين مالي، شفافيت عمومي و سازمان‌هاي عمومي و خيريه‌ها در بازار سرمايه گفت: از طريق نهادهاي عمومي مي‌توان ابزارهاي تامين مالي مختلفي را مشابه مدارس آموزشي دنيا توسعه و راه‌اندازي كرد. وي با اشاره به تشكيل كارگروه‌هاي ماليات در كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري عنوان كرد: تعامل بيشتر با سازمان‌هاي مرتبط بازار سرمايه و برقراري ارتباط با نهاد‌هاي قانون‌گذاري و ناظر بازار پول و سرمايه از ديگر اقدام‌هاي كانون در سال جاري خواهد بود. همچنين ارائه پيشنهاد رد زمينه اصلاح و تنقيح قوانين در كنار ديدارهاي دوره‌يي از نهادهاي سرمايه‌گذاري به‌طور مرتب از سوي كانون دنبال خواهد شد. اين مقام مسوول با بيان اينكه كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري به‌عنوان مرجع صنفي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري علاوه بر توسعه كارگروه‌هاي تخصصي و صبحانه‌هاي كاري توسعه سامانه تدان را نيز در دستور كار خود قرار داده است، عنوان كرد: برگزاري جشنواره تحليل‌هاي برتر محلي براي معرفي به شركت‌هاي عضو كانون خواهد بود.

دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري با اشاره به معضل توقف طولاني‌مدت نماد معاملاتي و لزوم ارائه راهكارهاي عملياتي در اين زمينه گفت: انتشار اعلاميه‌هاي سود در اين زمينه يكي از راهكارهاست كه بايد از سوي شوراي عالي بورس بررسي و تصويب شود. وي ادامه داد: توقف طولاني‌مدت نماد معاملاتي درحالي براي مديران پرتفوي و سبدگردان‌ها از حساسيت بالايي برخوردار است كه از سويي ديگر باعث واگذاري سهم خوب در زمان نياز به نقدينگي به جاي فروش سهم بد متوقف شده در بازار سهام مي‌شود.صادرات 3 هزار تن نفت كوره از طريق بورس انرژي

مديرعامل بورس انرژي گفت: در اين هفته علاوه بر عرضه‌ مستمر فرآورده‌هاي پالايشگاهي، 3هزار تن نفت كوره ۳۸۰سانتي استوك شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در تالار سبز عرضه مي‌شود. به گزارش «تعادل» به نقل از فارس، سيدعلي حسيني افزود: در جريان معاملات روز يك‌شنبه بازار فيزيكي بورس انرژي ايران، در مجموع 16هزار و 162تن انواع فرآورده‌ نفتي مورد معامله قرار گرفت كه ارزش معاملات صورت گرفته بالغ بر 243ميليارد ريال بود.

به گفته وي، اين حجم از معامله روي فرآورده‌هاي نفتي درحالي صورت گرفته كه ارزش معاملات هفته جاري تاكنون بيش از 452 ميليارد ريال است.

مديرعامل بورس انرژي در ادامه با اشاره به برنامه عرضه فرآورده‌هاي نفتي در تالار سبز عنوان كرد: در اين هفته علاوه بر عرضه‌هاي مستمر فرآورده‌هاي پالايشگاهي، 3هزار تن نفت كوره 380سانتي استوك شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از محل انبارهاي نفت تبريز، مشهد و اصفهان از طريق حمل زميني به كشورهاي همجوار عرضه خواهد شد. وي افزود: همچنين بورس انرژي ميزبان عرضه بيش از 12هزار تن گاز مايع از مبادي پالايش نفت شازند و آبادان، پالايش گاز فجر جم، تاسيسات بندرعباس و عرضه 10هزار تن ميعانات گازي پالايش گاز ايلام خواهد بود.پيش‌بيني يك كارگزار در مورد وضعيت امسال بورس

عضو هيات‌مديره كانون كارگزاران مي‌گويد اگر در سال جاري قوانين دست و پاگير برداشته شود، اتفاق‌هايي مانند افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به يك باره در بازار سرمايه رخ ندهد و نتايج برجام به بار بنشيند سال ۱۳۹۶ سال خوبي براي فعالان بورس خواهد بود.

به گزارش«تعادل» در حاشيه برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه حميدرضا مهرآور در نشستي گفت: سال گذشته دولت به دليل اينكه مي‌خواست يك سري از مخارج مالي را تامين كند، اوراق بدهي را رونق داد و اين او را به يك رقيب جدي براي بازار سهام تبديل كرد در نتيجه مردم سهامشان را فروختند و اوراق بدهي خريدند و بازار سهام رشد نكرد.

مديرعامل كارگزاري بانك سامان ادامه داد: ما انتظار داريم كه در سال ۱۳۹۶ قوانين و مقرراتي بلندمدت وضع شود. اين طور نباشد كه نرخ خوراك را از ۳سنت يك‌باره به ۱۳سنت افزايش دهند. اين ‌طور نباشد كه بانك مركزي به يك‌باره استانداردي مثل IFRS را مطرح كند و بانك‌هايي كه سال‌ها سودآور بودند را متلاطم كند.

وي افزود: اگر اين اتفاقات غيرمنتظره نيفتد و نتايج برجام به بار بنشيند، سال ۱۳۹۶را بسيار خوب ارزيابي مي‌كنيم. مقرراتي كه دست و پاگير بودند، مي‌توانند حذف شوند. به عنوان مثال حجم مبنا و محدوديتي كه براي معاملات كارگزار‌ها وجود دارد و باز و بسته شدن طولاني‌مدت نمادها مي‌توانند حذف شوندنویسنده:
  ‌خصوصي
  بخش Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 نيروي 400 اعزام بيني 69
  پيش سال در آلمان به ها
  كار تشكل قضاييه قوه ميان رابطه تجديد به
  نياز هاي كارياب صنفي انجمن مديره هيات
  رييس كار شده انجام هاي رايزن با گفت: ايران المللي
  بي حدود اعزام آلمان ايران بازرگاني اتاق با
  مشترك بيني پيش 96 سال در آلمان به ماهر كار شود
  004نيروي ايجاد اقها ات قضاييه قوه وگوي گف شوراي جم جام با وگو گفت در كرباسي حسن است.
  شده جاري سال در كار نيروي اعزام برنامه درباره
  آنالين بازرگاني اتاق با را مشتركي 69كار سال در كرد:
  اظهار جامع منشور دادرسي ايين نامه شيوه شد اعالم ها| تشكل گروه از مقدار يك بتوانيم تا ينيم مك دنبال آلمان
  ايران تمام در داوري مراكز رويه وحدت كه است كاملي خصوصي بخش هاي تشكل بيشتر
  تمركز پاسخ ماهر كار نيروي اعزام با را آلمان كار بازار
  نياز رنجبر، محمد كند. مي مهيا را تعاون هاي اتاق از يكي كه درحالي است دولت با ارتباط
  بر هاي زيرشاخ در آلمان اينكه به اشاره با وي
  دهيم. مطلب بيان با ايران تعاون اتاق داوري مركز
  رييس بخش عملكرد بر كه نهادهايي ترين مهم فني هاي ته رش از بخشي عمران مفزار، نر تي، آي را جديد سال در مركز اين اصلي 4محور
  فوق قضاييه قوه دارد، مستقيم تاثير
  خصوصي البته گفت: است، پذير نيرو پزشكي مهندسي
  و موجود دادرسي نامه شيوه گفت: وي كرد. تشريح مشاور بازرگاني اتاق قانون براساس
  است. خود مهارت سطح بايد شوند مي اعزام كه
  نيروهايي مقررات به تطبيق با بازنگري جديد سال در اتاق ميان رابطه معموال اما است قوه B2 سطح در را آلماني زبان مدرك كنند ثابت
  را در امر اين كه شد خواهد رساني روز به
  جديد رابطه از بيشتر مجلس دولت با
  بازرگاني موقت قرارداد ابتدا اعزامي نيروهاي با كنند.
  دريافت پس منشور اين دارد. قرار تدوين نگارش
  مرحله اباغ گذشته هفته است. بوده قضاييه قوه
  با كمتري دستمزد دوره، اين در كه شود مي
  بسته خواهد قرار داوري مراكز تمام اختيار در انتشار
  از وگوي گفت شوراي درباره جديدي
  قانون كردند، اثبات را خود توانايي وقتي اما ينند
  دريافت براي رويه وحدت ايجاد ضمن امر اين كه گرفت اتاقهاي رابطه عم خصوصي بخش يكنند.
  دولت دريافت بيشتري
  دستمزد آرا كيفي سطح ارتقاي موجب داوري مراكز همه شوراي در حاضر هاي كل تش 3گانه يي رده گست بازار به توجه با آلمان داد: ادامه
  كرباسي شد. خواهد نيز
  صادره به كرد جديدي فاز وارد را دولت با گفت وگو از نسبت چه اينكه ولي دارد نياز كار نيروي دارد،
  كه داوري مراكز از بازرسي داد: ادامه
  رنجبر بر آن دبيري كه شورا اين مصوبات كه
  طوري بستگي كند جذب كشورها ساير يا ايران از را
  نياز جذب آموزشي، هاي دوره برگزاري ها،
  استان از كمتر در است بازرگاني اتاق رييس
  عهده هاي كارياب صنفي انجمن دارد. افراد مهارت
  به مراكز با همكاري متقاضي داوران گزينش حال شود. مي مطرح دولت هيات در ماه
  يك بخش عنوان به بازرگاني اتاق ايران المللي
  بين ديگر از موجود داوران ارزشيابي همچنين داوري مناسبي فرصت آيا كه است مطرح سوال
  اين فرصتي از تا يكند پيگيري را موضوع اين
  خصوصي است. جاري سال در مركز اين هاي
  برنامه ارتباط براي الگو همين كردن اجرايي
  براي افزود: وي كند. استفاده هست، آلمان كشور در
  كه اشاره با ايران تعاون اتاق داوري مركز نيست؟
  رييس خصوصي بخش قضاييه قوه
  ميان هستيم آلمان دولتي دستگاه دو از پذيرش خبر
  منتظر هاي بخش ترين گسترده از يكي كه تعاون اينكه
  به آن پيگيري درحال آلمان ايران بازرگاني اتاق
  كه جهت بخش اين گفت: شود، مي محسوب اقتصاد ها تشكل قضاييه قوه ميان ضعيف رابطه منعقد همكاري توافقنامه خبر آن دريافت با
  است نياز مطروحه شكايات بررسي دعاوي فصل حل همچنين دولت كاري ماهيت خاطر به
  شايد نيروي اعزام تعداد درباره همچنين وي كرد.
  خواهيم كاهش موجب كه دارد داوري مركز توسعه به
  مبرم قوه ها تشكل ميان رابطه كه باشد قوانين به
  نياز نفر 800 هزار 59تقريبا سال در گفت: 95 سال در
  كار به تواند مي شد خواهد قضايي مراجع به
  مراجعه مسووالن چند هر يآيد. چشم به كمتر
  قضاييه توافقي پي در داشتيم رسمي اعزام دي ماه پايان
  تا شود محسوب كشور در قضايي نهاد بازوي
  عنوان بصير افراد ساير بازرگانان حقوقدانان، ميان شد آن بر تصميم شده مطرح قوه روساي برخي دهه يك در كرد: تصريح قضاييه قوه سخنگوي مسووالن با جلساتي در گاهي از هر قضاييه
  قوه گرفت، صورت ايرلند به كار اعزام نيروي براي
  كه زمان هزينه كاهش در يتواند ديگر سوي از بازرگاني عرف مقررات از كه تجربه با خوشنام اتاق مشورت از ها راي برخي صدور مورد در كه توسط 44 اصل نظام كلي هاي سياست كه قبل هيچگاه رابطه اين اما كنند مي شركت ها
  تشكل را آمار اين اگر كه است شده تشكيل آن هاي ده
  پرون باشد. داشته مستقيم تاثير نيز رسيدگي به دارند آگاهي كافي حد به خارجي داخلي قضاييه قوه كه نيست معلوم اما شود. استفاده هم سال چند از پس باز شده ابالغ اجرا براي مجلس اتاق است. نگرفته خود به تري جدي بوي
  رنگ اعزام نيروهاي تعداد كنيم، اضافه 95 سال آمار به
  هم كه داشت نظر در بايد كرد: تصريح
  رنجبر برگزيده مديره هيات تاييد دبيركل پيشنهاد تقاضاي بالعكس. يا كند مشورت ها اتاق با بايد را مقاومتي اقتصاد كلي سياست رهبري مقام محسوب نيز قضاييه قوه مشاور قانونا كه
  بازرگاني 2هزار حدود به گذشته سال در كشور از خارج به
  شده مراكز در پرونده يك به شروع از رسيدگي
  سرعت مركز اساسنامه قانون 10 ماده طبق شوند. با زمينه اين كه است اين بازرگاني اتاق مسووالن كرد: تصريح قضاييه قوه سخنگوي كردند. ابالغ قضاييه قوه مسووالن با مهمي جلسات يشود،
  م يرسد. 001نفر
  و مگر است داوري نامه آيين طبق آن ختم تا
  داوري طبق رسيدگي داخلي، هاي داوري در داوري اتاق از افرادي تا شود فراهم قضاييه قوه تشخيص نيست خوب دولتي اقتصاد گوييم مي اينكه ميان رابطه شدن پررنگ شاهد معموال اما
  داشته ايرلند به اعزامي نيروهاي داد: ادامه
  كرباسي اين كه باشد داشته كارشناسي به نياز پرونده اينكه داوري درباره مدني دادرسي آيين قانون مقررات فعاالن به مرتبط قضايي هاي پرونده در بازرگاني حرف اين كه شود محول خصوصي بخش به بايد نيستيم. قضاييه قوه ها تشكل نفري 300 حدود كه هستند رواديد دريافت
  منتظر ماه سه حداكثر زمان اين كرد خواهد تغيير زمان طبق المللي بين هاي داوري در هفتم) (باب همين به بدهند. مشورت قضات به اقتصادي متولي خصوصي بخش ببينيم بايد است درست كه بود گذشته سال ماه اسفند مثال
  براي براي يشوند اعزام ايرلند براي كه افرادي شوند.
  م شود. رأي صدور نتيجه به منجر بايد كه است 13۷6 مصوب المللي بين تجاري داوري قانون امور براي تخصصي هاي گاه داد تشكيل منظور متولي بازرگاني اتاق بگوييم اگر دارد؟ خاصي بازرگاني اتاق به قوه اول معاون اي، ياژه
  محسن گردشگري هتلداري آشپزي، چون مشاغلي در
  كار تعاونگران مسائل مشكالت بررسي گفت:
  وي نحوه درباره داخلي نامههاي آيين شود. مي انجام هاي پرونده از بسياري ارجاع همچنين تجاري است. داده انجام را خود وظايف تمام آيا است آن از كه حرفي كرد اعالم جلسه اين در او
  آمد. صنفي انجمن مديره هيات رييس شوند. مي
  اعزام است خانوادگي درون رسيدگي داوري، مراكز
  در دعاوي در داوري (آيين داوري مركز خدمات ارائه است. اتاق خود به اتاق اعضاي ميان اختالف شدن خصوصي جهت در را قوه توانسته آيا بايد آيد مي بيرون اقتصادي مسائل مورد در
  اتاق طبق اينكه به اشاره با ايران بينلمللي هاي
  كاريابي بررسي كه گفت توان مي مهم اين به توجه با ماده تبصره طبق ها) هزينه تشكيالت، داخلي، را قضايي مسائل اهميت توانسته آيا كند. رهنمود است اين احساسم اما باشد حرف ترين
  كارشناسي از پروانه داراي بينلمللي هاي كاريابي فقط
  قانون داوري هيات از گيري بهره با آرا صدور پرونده هيات تصويب به تهيه مركز اساسنامه قانون قضايي بحث براي كافي هاي خت زيرسا آيا كند. تبيين قوه براي آن اقتصادي فعاالن با رابطه در كدام هيچ
  كه باشند، داشته كار نيروي اعزام وانند تم كار
  ً
  وزارت وكالي بازنشسته قضات از عموما كه نفره
  سه است. رسيده ايران بازرگاني اتاق نمايندگان دارد؟ وجود اي اژه ايم. نداشته باشيم، داشته بايد كه را
  نقشي هها گرو بين تعامل بايد مها اعزا افزايش براي
  گفت: در كه دانشگاه اساتيد دادگستري يك
  پايه اداري هاي هزينه مركز(شامل داوري هاي هزينه مسائل حل براي تشكلي هاي تالش ترين مهم ها تشكل همكاري راه سر بر مشكا قضاييه قوه كنوني شرايط در ديد بايد كرد:
  بيان اين متاسفانه كه شود ايجاد مختلف ههاي دستگا
  و صورت دارند، كافي تسلط اشراف تعاون
  امر قانوني موازين رعايت با داوران) الزحمه حق مراكز بحث ايجاد كلها تش طريق از قضاييه قوه قضاييه قوه اقتصادي فعاالن خصوصي بخش به كمكي
  چه اين در جدي ريزي برنام يك بايد ندارد وجود
  تعامل گيرد. مي داوري هاي هزينه نامه آيين مطابق ربط ذي كارهايي از يكي داوري مركز ايجاد بود. داوري هاي صحبت در كه اساسي مشكالت از يكي توانند مي كمكي چه اقتصادي فعاالن كند
  مي نيروي اعزام افزايش افزود: وي گيرد. صورت
  زمينه آن پرداخت شود مي تعيين محاسبه مركز كه اصالحاتي براساس 1380 سال در كه بود به اطمينان بحث داشت نمود بسيار نيز اي اژه اقتصادي مهم هاي پرونده به رسيدگي جريان
  در وزارت كار، وزارت بين تعامل كشور از خارج به
  كار قضاييه قوه وگوي گف شوراي ايجاد به نياز داوري مركز حقيقت در است. طرفين برعهده شكل بازرگاني اتاق قانون در 13۷3 سال در خصوصي بخش حقيقت در بود. خصوصي بخش اشاره برخي گفت: قضاييه قوه اول معاون
  كنند. از طلبد را تجارت توسعه سازمان ها
  امورخارجه تشكل
  و به اقتصادي فعاالن كه شده ايجاد فرض اين با هيچگاه داوري كه چند هر شد. انجام بود، گرفته علت به را قضاييه قوه اطمينان بتواند بايد بسيار اقتصاد بخش بر حاكم شرايط امروز
  كردند ششم برنامه در متاسفانه كه بينيم مي يگر اقتصادي-
  طرف هاي دادگاه تشكيل مساله چند
  هر خصوصي بخش در ها گاه داد در دعوا طرح جاي ايران تجاري فرهنگ از مهمي بخش به نتوانست بياورد. دست به قوه اين كار حساسيت زمانها همه در اقتصاد است، درست بله است
  مهم نيروي اعزام صنعت توسعه براي جايگاهي هيچ
  توسعه اين اما است مهم داوري مراكز تقويت يا تجاري كنند. حل را خود مشكالت حكميت صورت به گاهها داد در تجار اختالفات هم هنوز شود بدل همكاري براي راهكارها تر اساسي مساله اما متخاصم دشمن زيرا است. مهم االن خصوص
  به است. نشده ديده
  كار اعضاي از بخشي مشكل تنها حقيقت در كارها نشان خوبي به داوري مركز عملكرد آمار به نگاهي هاي تشكل بحث شروع اصوال شود. مي فصل حل خصوصي بخش هاي كل تش قضاييه قوه ميان بزنند ضربه ما به اقتصادي زمينه در دارد
  قصد مانند اساسي مسائل در كند مي حل را ها
  تشكل فعاالن سوي از مناسبي اقبال هيچگاه كه دهد مي درباره قضاوت مساله از ايران در خصوصي بخش بخش هاي خواسته است. بازرگاني اتاق ويژه به باعث است پرهزينه جنگ كردند درك
  اصناف
  زيرا بهبود بر قضاييه قوه رسيدگي بهبود
  اثرگذاري كم بسيار نگرفت. صورت مركز اين به اقتصادي ويژه به خصوصي بخش فعاالن ميان اختالفات براي است. كوچكي سطح در معموال خصوصي به يخواهند اگر شوند متحد مردم شود مي شايد راستا همين در ندارد. اثر كار كسب
  فضاي يك بروز زمان در كه هستيم موضوع اين شاهد قمري هجري 1289 سال در شد. آغاز بازرگانان بخش هاي خواسته مهمترين از يكي مثال كنند. عمل طريق اين از بايد برسند خود
  اهداف شوراي الگوي اجراي ها روش بهترين از يكي يك عنوان به داوري مركز از طرفين الف اخت ترين مهم كه شد تاسيس فالحت تجارت وزارت هاي دادگاه تشكيل بحث قضاييه قوه از خصوصي مالكيت بخش در الم اس ما نگاه گفت: اي
  اژه قضاييه قوه با خصوصي بخش دولت وگوي گفت برند. نام مشكل حل گزينه تجار شكايات به رسيدگي وزارتخانه اين وظيفه تشكلي مسووالن است. تجاري تخصصي در است. مشخص اقتصادي فعاليت
  خصوصي اصناف» «بانك تاسيس
  ضرورت كميته در قضاييه قوه مسووالن هرچند
  باشد. تقويت براي هايي تالش نيز اخير سال يك در بود. در كه اقتصادي مسائل بين خأليي گويند مي دارد وجود شرايطي اقتصادي فعاليت براي ركود
  اسالم از خروج
  براي شورا يك ايجاد مطمئنا اما دارند حضور ۷6
  ماده اما داد رخ تعاون اتاقهاي در داوري مراكز بحث تصويب شاهد 1380 سال در نهايت در بعضي گاهي دارد وجود گذرد، قضاييه قوه ندارد. وجود سقفي خصوصي مالكيت براي
  اما تشكلي مسووالن بين مستمر همكاري
  براي در بود. همراه زيادي مشكالت با نيز بحث اين ايران بازرگاني اتاق داوري مركز اساسنامه پيداست شود، مي صادر قضات جانب از كه آرايي شخص نظام عالي مسووالن جانب از
  حتي صنوف از حمايت براي راهي اصناف بانك
  «وجود حل راستاي در بلندي گام قضاييه، قوه مسووالن بحث موضوع همين راستاي در گذشته روزهاي يي عده از مركب داوري، مركز داوران كل بوديم. نشده آن اقتصادي مسائل درباره كافي دقت كه مقاومتي اقتصاد چون مهمي تاكيدات
  رهبري اصناف از حمايت با است. ركود از خروج بر راهي
  و بود. خواهد خصوصي بخش مشكالت شد مطرح مركز اين دادرسي جديد نامه آيين از كه است معتمد صالحيت واجد اشخاص با اتاق سوي از هم گذشته در موضوع اين است. دارد.
  وجود كشور در اشتغال توليد افزايش براي يتوان
  م از بخشي جملهها اين برداشت.» اساسي هاي
  گام چرم اتحاديه رييس حياتي، سعيد هاي صحبت است. كفش لوازم مصنوعي چرم «تعادل»:
  طبيعي، با تو وگ گف در تهران اصناف اتاق بس ايي ري
  ن ايران چرم صنعت هاي مزي از ادامه در
  وي به سخن عرصه اين توليدكنندگان براي بازار
  توسعه اساسي راهكارهاي به اشاره با حياتي آورد. كنند
  ميان خرج توليد راه در را منابع
  توليدكنندگان ايران اصناف اتاق پايگاه به پولي بانكي نظام
  در بانكي نظام در اساسي راهكارهاي ايجاد با
  گفت: توليدي هاي بنگاه سازي كيفي 96
  اولويت نظام ميتوان چك قانون در بازنگري همچنين
  پولي به اشاره با وي داد. نجات نقدينگي بحران از را
  بازار از قاچاق كه بگذاريم نبايد ما واقع به شود، انجام توليد مقاومتي؛ اقتصاد بر مبني سال شعار عنوان سايش| سميه ها| تشكل
  گروه توليد-اشتغال مقاومتي؛ اقتصاد به امسال
  نامگذاري مبارزه زمينه در شود. كشور توزيع شبكه وارد رزها گذشتهم هاي ال طي گفت: «تعادل» به
  واشتغال كنندگان مصرف بر عاوه روزها
  اين ادامه دارد، قرار نهادها ان ازم كار دستور در
  كه هايي گام دولت با همسوي نيز اصناف كاال قاچاق با مقاومتي اقتصادي هاي سياست نام تكرار
  شاهد نبود به نيز صنعتگران داخل توليد
  كاالهاي نگراني از يتوان چك قانون در بازنگري با
  داد: با مبارزه زمينه در خوشبختانه برداشت. خواهد را اشتغال توليد حوزه نيز امسال رو اي واز
  هستيم اعتراف صنعت توليد عرصه در الزم
  كيفيت اين اينكه ضمن كرد جلوگيري كار كسب
  فعاالن هاي دستگاه با را كافي تعامل اصناف كاال قاچاق از مردم امروز كه آنچه است، شده گرفته نشانه كشورمان صنعتگران كه هاست سال هند.
  كر اشتغال توليد در امنيت ثبات سبب تواند
  اقدام حل راستاي در امسال اميدواريم كه دارند مربوطه باز كيفيت موضوع به دارند انتظار صنعتگران صنعتي هاي تشكل با مختلف هاي نشست شود.
  در صنفي واحدهاي توسعه موجب همچنين
  شده پذيرد. انجام عملياتي اقدامات معضالت اين فصل همپاي بايد نيز صنعتگران ينرو از گردد،
  م گله پاگير ست قوانين موجود وضعيت
  از چك قانون ساماندهي لزوم بر تاكيد با وي ضعف نقاط به بااشاره تهران اصناف اتاق رييس ناي ارتقا سمت به كنند حركت مردم
  مطالبات مربوط مزاحم قوانين بارها دارند. شكايت
  و بدهكاران مورد در موردي بندي دست ايجاد
  و كه زماني گفت: توليدي كوچك هاي اه بنگ حوزه در درستي ابراهيم بردارند. گام كاالهايشان
  كيفيت توليدكنندگان سوي از و... بيمه، كار، حوزه
  به صنايع در كرد: خاطرنشان چك)
  بانكي(داراي يك اجراي انتظار ها تشك دولت از توليدكنندگان هاي برنام جاري سال در كرد: عنوان ادامه در سوي از درحالي وها وگ گف اين شده
  مطرح سال دو تا حداكثر مالي سررسيد چرم، به
  وابسته نيز (صنعتگران) آنها دارند را دستورالعه سري شده تنظيم سال شعار همراستاي نيز اصناف اتاق شود مي عنوان خصوصي بخش
  نمايندگان اين اقتصادي فعاالن از توان نم دارد الزم
  زمان گرانفروشي سبب به صنفي واحدهاي متصديان با وي يكند. زيادي دردسرهاي دچار را كارفرما
  و وفق دنيا روز شرايط به نسبت را وضعيتشان بايد نقش متوسط كوچك هاي بنگاه چراكه
  است؛ براي حاكميتي دولتي هاي ستگاه
  كه تعجيل آن وصول براي كه داشت را
  درخواست واحدهاي رقابت توان نبود به اشاره با عباسي اند. ده نميكند، پيدا رونق توليد قوانين اين با اينكه
  بيان الگوبرداري سمت به بايد كيفيت لحاظ از دهند دارند. اشتغالزايي ميزان در
  مهمي صنعتگران روي پيش مشكا سازي
  برطر به براي ويژه اقدامات خواستار ادامه در وي
  كنند. توجه با كرد: اظهار يي زنجير هاي فروشگاه با صنفي بيمه سهم يافته، توسعه كشورهاي در كرد:
  اظهار توسعه توسعه حال در كشورهاي توليدي كاالهاي كوچك هاي اه بنگ كردن ور ره به براي واقع
  به براي توليدكنندگان ندارند. چنداني
  توجه گرفتن نظر در با اقتصادي چرخه درآمدن
  حركت پوشش تحت اعضاي اكثريت ميداني هاي بررسي به نيز ما كند پرداخت دولت را كارگر
  كارفرما بردارند. گام يافته پيگيري همچون را هايي برنامه ما توليدي، ومتوسط تشكلهاي از خود محصوالت سازي كيفي گفت: شد مختلف صنوف فعاليت
  مالحظات كردن داير كسب پروانه أخذ مستاجر اتحاديه اصالح سهم اين كه كنيم حركت سمت اين به
  بايد دستور در منابع تزريق براي دولت از اصناف مطالبات امنيت تامين ربط ذي هاي دستگاه
  مربوطه چرخه وارد تلقي شغل خود براي را صنفي واحد شود. توان مي جديد قوانين تدوين دولت حمايت نيست
  با اشتغال توليد نفع به كار بيمه نين قوا مدوني برنامه بايد نيز آن بر عالوه داده اي قرار
  كار خواهند. مي را كار كسب
  محيط ردهفروشان عمده كه نحوي به دهد، ان ش توزيع نقدينگي تامين ها خت پردا به مربوط
  مشكالت در ايران اصناف اتاق نماينده ديگر سوي از نظر در كاال قاچاق با مبارزه براي دولتمردان با
  را توليدي واحدهاي اصلي دغدغه واقع
  به هاي فروشگاه با رقابت توان اتحاديه پوشش تحت اههاي فروشگ فعاليت براي راهكار رورت حياتي، كرد. حل را ركود داراي توليدي
  واحدهاي اصلي دغدغه گفت: كريم رباط شهرستان تهران،
  بگيريم. وكار كسب محيط امنيت تامين
  كشور به توجه با مدتي از پس نداشته را اشاره مورد هاي زنجير نقدينگي نبود را صنفي واحدهاي مشكل ترين
  اصلي كسب محيط امنيت تامين كشور توليدي واحدهاي شده مطرح ههاي برنام بر عالوه داد: توضيح وي اقدام بايد كه است وپاگير دست قوانين
  حذف ساير سنگين هبها اجار پرداخت بودن مستاجر خواربارفروشان اتحاديه رييس همچنين واحدهاي نقدينگي تامين افزود: دانست
  كافي اقدام بايد كه است وپاگير دس قوانين حذف وكار به منابع تزريق كاال، قاچاق با مبارزه برنامه (پيگيري توليدي واحدهاي گيرد. انجام آن براي
  اساسي تعطيلي براي كاال حراج به اقدام جانبي هاي هزينه هاي فروشگاه برخي گفت: بوكان شهرستان نيازمند كشور كه فعلي شرايط در ركود
  داراي در فهيمي محمدرضا گيرد. صورت آن براي اساسي دولتمردان از نيز اصناف توليدي-صنفي)
  واحدهاي پاگير دست مقررات قوانين حذف
  خواستار اشاره با مسوول مقام اين ردهد. ان خود صنفي واحد بازارشكني دليل به نها شهرستا در يي زنجيره اصناف بانك ايجاد با است اشتغال توليد
  افزايش ايران اصناف اتاق رساني الع اط پايگاه با تگو گفو همچون هايي دربخش آنها از تا دارند
  انتظار جذب براي كارفرما از حمايت همچنين
  اداري از كثيري تعداد كسب پروانه ابطال ورشكستگي به شده درج نرخ از كمتر بسيار قيمت با كاال عرضه مهم قطب ايران اينكه بيان با وي است. پذير ان
  امك قوانين حذف خواستار توليدي واحدهاي افزود: حمايت بهره كم هاي وام ارائه مالياتي فيتهاي
  معا هستند؛ توليد بخش ماليات كاهش
  نيرو ،93 سال در كرد: ابراز شهرستان، صنفي واحدهاي صنفي واحدهاي از را رقابت توان كاالها، روي بر اظهار است، كفش كيف مصنوعات چرم
  توليد از حمايت همچنين اداري وپاگير دس مقررات صنعتگران توليدكنندگان ديگر سوي از شود. راستاي در في ها صنا گذشته سال
  اگرچه به پوشش تحت اعضاي از نفر 10۷ 59تعداد 94 صالح ذي مراجع كه چند هر هاند. گرفت فروش خرده استفاده براي شرايط نبودن فراهم دليل به
  كرد: بخش ماليات كاهش نيرو جذب براي كارفرما ارائه به دولت از امتيازها نوع اين قبال در بايد نيز امور سازمان با ماليات پرداخت
  چگونگي يي زنجيره هاي فروشگاه افتتاح ازجمله مختلف داليل متمركز براي كنندگان مصرف حال رعايت هدف
  با الزم شرايط كردن فراهم لزوم بر وي هستند. توليد توليدكنندگان يعني كنند. اقدام دهتري ارزن خدمات چرم صنعت فرآوري در دنيا روز هاي تكنولوژ
  از باره اين در دهو اند ش مذاكره فاز وارد ردهاند.
  مالياتي اقدام كسب پروانه ابطال به نسبت تاسيس با بزرگ مكان يك در متنوع كاالهاي
  كردن يكي گفت: شد توليدي صنوف بيشتر رونق براي بايد تسهيالتي يا امتياز هر دريافت اعضاي به براي است؛ شده سكون دچار صنعت اين
  كشور، صنفي واحدهاي اما يافتند دست توافقاتي
  به هاي قيم درج به اشاره با ادامه در عباسي منظوره چند خوراكي مواد رهي زنجي اههاي
  فروشگ بيمه مساله توليدي، واحدهاي اصلي مشكالت از دنيا روز شرايط مطابق را خود فناوري اه دستگه به كشور در صنعت اين تجهيزات بايد آن
  رونق برگشت عدم بازار در عميق ركود از
  همچنان هاي شرك اگر افزود: كاالها، برخي روي بر غيرواقعي دليل به مذكور هاي فروشگاه مالكان اما
  موافقند كشورها هرچه دنيا تمام در كه است اجتماعي تامين توليدي كاالهاي بروزرساني سمت به دهند ارتقا دارند. ناراحتي ابراز سرمايه در بتوان باكيفيت كاالي توليد بر عالوه تا شود
  روز توسط بيشتر خريد ازاي در را جوايز نيز پخش برخوردار خوبي مالي پشتيباني از كارخانه،
  داشتن كارفرما كارگر سهم ميزان شوند، مي تر پيشرفته بردارند. گام رييس نايب درستي، ابراهيم زمينه دراين كشورهاي داد: ادامه كرد.وي رقابت جهاني
  بازارهاي خواربارفروشان كنند، حذف رهيي زنجي اههاي فروشگ كنند. عرضه بيشتري كاالي توانند مي
  هستند اين كه بطوري يابد، مي كاهش بيمه نرخ بابت نقطه كاال قاچاق مولفه اينكه به اشاره با درستي هستند بازارهايي پاكستان عراق ويژه به
  همسايه هاي بنگاه صاحبان به خطاب تهران اصناف
  اتاق هاي فروشگاه با كه دارند را توانمندي اين نيز در رهيي زنجي اههاي فروشگ افزود: عباسي
  يونس كشور در اما است درصد كشورها برخي در سهم كرد: اظهار دارد، قرار كشور در اشتغالزايي مقابل توليد غيرچرمي چرمي مصنوعات توان مي
  كه «اگر گويد: توليدي متوسط
  كوچك شوند، سالم رقابت وارد چندمنظوره ره زنجيي شكني بازار با سالم رقابت نبود دليل به ها ستان
  شهر كار نيروي بيمه حق 03درصد اجتماعي تامين ما اشتغال دغدغه رهبري معظم مقام اينكه به باتوجه ذيربط مسووالن هاي حماي لذا كرد؛ صادر را
  ايران گردش در سرمايه افزايش خواهان
  توليدكنندگان از استفاده اي، ره زنجي اههاي فروشگ اصلي مانور چون سود ضرايب نكردن رعايت گسترده سطح
  در كار قانون اصالح خواستار فهيمي كند. مي دريافت اقتصاد نام به را امسال رو اي از دارند را كشور در هستند صنعت بخش به دولتي منابع تزريق حياتي است. ضروري صادراتي بازارهاي توسعه
  در وي است. كاال روي شده درج غيرواقعي هاي قيم نظارت عالي هيات مصوب فروشي رده
  عمده پيچيده قوانين افزود: شد اجتماعي تامين بيمه به بايد ما كردند مزين اشتغال توليد مقاومتي؛ محصوالت سازي كيفي براي را منابع اين بايد خصوصي بخش عنوان به اصناف از حمايت
  خواستار در توليدي هاي كارخان نبود دليل به كرد: تصريح به كشي قرعه با همچنين بازار رايج عرف
  حتي اصالح به نياز اجتماعي تامين بيمه گيرانه خت س زمينه اين در رداريم ام گب كاال قاچاق با مبارزه
  سراغ كيفيت افزايش سمت به گيرند كار به خود اصناف دغدغه ترين مه افزود: شد اقتصاد
  واقعي سرمايه با كار جوياي جوانان اغلب بوكان، شهرستان شيوه تبليغ با بيشتر خريد ازاي در مناسبتي
  هر براي يي زه انگي كارفرما تا شده باعث فعلي قانون دارد. فعاالن تاندركاران، دس يابيم. دست اساسي راهكار
  به بازار شكل اين به تا بردارند گام توليدي كاالهاي ماليات كردن منطقي اصناف بانك تشكيل
  كشور، به نسبت بانكي تسهيالت از استفاده با يا خود اندك اغلب شدن متضرر موجب ممكن طريق هر به
  فوق كه داشته وجود مواردي باشد؛ نداشته كارگر جذب قاچاق كاالهاي ورود مانع بايد لها تشك
  دولتي خارج در هم داخل در هم غيرنفتي كاالهاي سال در اميدواريم كه است درآمد براساس
  صنوف ميكنند. اقدام واحدصنفي تاسيس ساله چندين اعتبار بردن سوال زير فروشان
  خرده يكند شكايت كارفرما از كار سال يك از بعد كارگر مرزها در دقيقي ارتهاي نظ بايد باره اين در شوند درباره درستي يابد.» توسعه حفظ كشور
  از گيرد. قرار مسووالن جدي توجه مورد جاري
شوراي گفت‌وگوي قوه قضاييه و اتاق‌ها ايجاد شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/29
شوراي گفت‌وگوي قوه قضاييه و اتاق‌ها ايجاد شود
نياز به تجديد رابطه ميان قوه قضاييه و تشكل‌ها


گروه تشكل‌ها|

تمركز بيشتر تشكل‌هاي بخش خصوصي بر ارتباط با دولت است درحالي كه يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه بر عملكرد بخش خصوصي تاثير مستقيم دارد، قوه قضاييه است. براساس قانون اتاق بازرگاني مشاور 3 قوه است اما معمولا رابطه ميان اتاق بازرگاني با دولت و مجلس بيشتر از رابطه با قوه قضاييه بوده است. هفته گذشته ابلاغ قانون جديدي درباره شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عملا رابطه اتاق‌هاي 3 گانه و تشكل‌هاي حاضر در شوراي گفت‌وگو با دولت را وارد فاز جديدي كرد به طوري كه مصوبات اين شورا كه دبيري آن بر عهده رييس اتاق بازرگاني است در كمتر از يك ماه در هيات دولت مطرح مي‌شود. حال اين سوال مطرح است كه آيا فرصت مناسبي براي اجرايي كردن همين الگو براي ارتباط ميان قوه قضاييه و بخش خصوصي نيست؟ رابطه ضعيف ميان قوه قضاييه و تشكل‌ها

شايد به خاطر ماهيت كاري دولت همچنين نياز به قوانين باشد كه رابطه ميان تشكل‌ها و قوه قضاييه كمتر به چشم مي‌آيد. هر چند مسوولان قوه قضاييه هر از گاهي در جلساتي با مسوولان تشكل‌ها شركت مي‌كنند اما اين رابطه هيچگاه رنگ و بوي جدي‌تري به خود نگرفته است. اتاق بازرگاني كه قانونا مشاور قوه قضاييه نيز محسوب مي‌شود، جلسات مهمي با مسوولان قوه قضاييه داشته اما معمولا شاهد پررنگ شدن رابطه ميان تشكل‌ها و قوه قضاييه نيستيم.

براي مثال اسفند ماه سال گذشته بود كه محسني‌اژه‌اي، ‌معاون اول قوه به اتاق بازرگاني آمد. او در اين جلسه اعلام كرد حرفي كه از اتاق در مورد مسائل اقتصادي بيرون مي‌آيد بايد كارشناسي‌ترين حرف باشد اما احساسم اين است كه هيچ كدام در رابطه با فعالان اقتصادي آن نقشي را كه بايد داشته باشيم، نداشته‌ايم. اژه‌اي بيان كرد: بايد ديد در شرايط كنوني قوه قضاييه چه كمكي به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي مي‌كند و فعالان اقتصادي چه كمكي مي‌توانند در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي كنند. معاون اول قوه قضاييه گفت: برخي اشاره كردند امروز شرايط حاكم بر بخش اقتصاد بسيار مهم است بله درست است، اقتصاد در همه زمان‌ها به خصوص الان مهم است. زيرا دشمن متخاصم قصد دارد در زمينه اقتصادي به ما ضربه بزنند زيرا درك كردند جنگ پرهزينه است و باعث مي‌شود مردم متحد شوند و اگر مي‌خواهند به اهداف خود برسند بايد از اين طريق عمل كنند.

اژه‌اي گفت: نگاه ما و اسلام در بخش مالكيت خصوصي و فعاليت اقتصادي مشخص است. در اسلام براي فعاليت اقتصادي شرايطي وجود دارد اما براي مالكيت خصوصي سقفي وجود ندارد. حتي از جانب مسوولان عالي نظام و شخص رهبري تاكيدات مهمي چون اقتصاد مقاومتي وجود دارد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در يك دهه قبل كه سياست‌هاي كلي نظام و اصل 44 توسط مجلس براي اجرا ابلاغ شده باز پس از چند سال مقام رهبري سياست كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اينكه مي‌گوييم اقتصاد دولتي خوب نيست و بايد به بخش خصوصي محول شود كه اين حرف درست است بايد ببينيم بخش خصوصي متولي خاصي دارد؟ و اگر بگوييم اتاق بازرگاني متولي آن است آيا تمام وظايف خود را انجام داده است. آيا توانسته 3 قوه را در جهت خصوصي شدن رهنمود كند. آيا توانسته اهميت مسائل قضايي را براي 3 قوه تبيين كند. مشكلات بر سر راه همكاري تشكل‌ها

و قوه قضاييه

يكي از مشكلات اساسي كه در صحبت‌هاي اژه‌اي نيز بسيار نمود داشت بحث اطمينان به بخش خصوصي بود. در حقيقت بخش خصوصي بايد بتواند اطمينان قوه قضاييه را به علت حساسيت كار اين قوه به دست بياورد.

اما مساله اساسي‌تر راهكارها براي همكاري ميان قوه قضاييه و تشكل‌هاي بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني است. خواسته‌هاي بخش خصوصي معمولا در سطح كوچكي است. براي مثال يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي از قوه قضاييه بحث تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي تجاري است. مسوولان تشكلي مي‌گويند خلأيي بين مسائل اقتصادي كه در قوه قضاييه مي‌گذرد، وجود دارد و گاهي بعضي آرايي كه از جانب قضات صادر مي‌شود، پيداست كه دقت كافي درباره مسائل اقتصادي آن نشده است. اين موضوع در گذشته هم از سوي اتاق با برخي روساي قوه مطرح شده و تصميم بر آن شد كه در مورد صدور برخي راي‌ها از مشورت اتاق هم استفاده شود. اما معلوم نيست كه قوه قضاييه بايد با اتاق‌ها مشورت كند يا بالعكس. تقاضاي مسوولان اتاق بازرگاني اين است كه اين زمينه با تشخيص قوه قضاييه فراهم شود تا افرادي از اتاق بازرگاني در پرونده‌هاي قضايي مرتبط به فعالان اقتصادي به قضات مشورت بدهند. به همين منظور تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي براي امور تجاري همچنين ارجاع بسياري از پرونده‌هاي اختلاف ميان اعضاي اتاق به خود اتاق است. آيا زيرساخت‌هاي كافي براي بحث قضايي وجود دارد؟

مهم‌ترين تلاش‌هاي تشكلي براي حل مسائل قوه قضاييه از طريق تشكل‌ها ايجاد بحث مراكز داوري بود. ايجاد مركز داوري يكي از كارهايي بود كه در سال 1380 براساس اصلاحاتي كه در سال 1373 در قانون اتاق بازرگاني شكل گرفته بود، انجام شد. هر چند كه داوري هيچگاه نتوانست به بخش مهمي از فرهنگ تجاري ايران بدل شود و هنوز هم اختلافات تجار در دادگاه‌ها حل و فصل مي‌شود. اصولا شروع بحث تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران از مساله قضاوت درباره اختلافات ميان فعالان بخش خصوصي به ويژه بازرگانان آغاز شد. در سال 1289هجري قمري وزارت تجارت و فلاحت تاسيس شد كه مهم‌ترين وظيفه اين وزارتخانه رسيدگي به شكايات تجار بود.

در نهايت در سال 1380 شاهد تصويب اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني ايران بوديم. كل داوران مركز داوري، مركب از عده‌يي اشخاص واجد صلاحيت و معتمد است كه از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير افراد بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي به حد كافي آگاهي دارند به پيشنهاد دبيركل و تاييد هيات‌مديره برگزيده مي‌شوند. طبق ماده 10قانون اساسنامه مركز داوري در داوري‌هاي داخلي، رسيدگي طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري (باب هفتم) و در داوري‌هاي بين‌المللي طبق قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376 انجام مي‌شود. آيين‌نامه‌هاي داخلي درباره نحوه ارائه خدمات مركز داوري (آيين داوري در دعاوي داخلي، ‌تشكيلات، هزينه‌ها) ‌طبق تبصره ماده 6 قانون اساسنامه مركز تهيه و به تصويب هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيده است. هزينه‌هاي داوري مركز(شامل هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه داوران) با رعايت موازين قانوني ذي‌ربط مطابق آيين‌نامه هزينه‌هاي داوري مركز محاسبه و تعيين مي‌شود و پرداخت آن برعهده طرفين است. در حقيقت مركز داوري با اين فرض ايجاد شده كه فعالان اقتصادي به جاي طرح دعوا در دادگاه‌ها در بخش خصوصي و به صورت حكميت مشكلات خود را حل كنند. نگاهي به آمار عملكرد مركز داوري به خوبي نشان مي‌دهد كه هيچگاه اقبال مناسبي از سوي فعالان اقتصادي به اين مركز صورت نگرفت. بسيار كم شاهد اين موضوع هستيم كه در زمان بروز يك اختلاف طرفين از مركز داوري به عنوان يك گزينه حل مشكل نام برند.

در يك سال اخير نيز تلاش‌هايي براي تقويت بحث مراكز داوري در اتاق‌هاي تعاون رخ داد اما اين بحث نيز با مشكلات زيادي همراه بود. در روزهاي گذشته در راستاي همين موضوع بحث آيين نامه جديد دادرسي اين مركز مطرح شد و اعلام شد شيوه نامه ايين دادرسي منشور جامع و كاملي است كه وحدت رويه مراكز داوري در تمام اتاق‌هاي تعاون را مهيا مي‌كند. محمد رنجبر، رييس مركز داوري اتاق تعاون ايران با بيان مطلب فوق 4محور اصلي اين مركز در سال جديد را تشريح كرد. وي گفت: شيوه نامه دادرسي موجود در سال جديد بازنگري و با تطبيق به مقررات جديد به روز رساني خواهد شد كه اين امر در مرحله نگارش و تدوين قرار دارد. اين منشور پس از انتشار در اختيار تمام مراكز داوري قرار خواهد گرفت كه اين امر ضمن ايجاد وحدت رويه براي همه مراكز داوري موجب ارتقاي سطح كيفي آرا صادره نيز خواهد شد.

رنجبر ادامه داد: بازرسي از مراكز داوري استان‌ها، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، جذب و گزينش داوران متقاضي همكاري با مراكز داوري همچنين ارزشيابي داوران موجود از ديگر برنامه‌هاي اين مركز در سال جاري است.

رييس مركز داوري اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه تعاون كه يكي از گسترده‌ترين بخش‌هاي اقتصاد محسوب مي‌شود، گفت: اين بخش جهت حل و فصل دعاوي و بررسي شكايات مطروحه نياز مبرم به توسعه مركز داوري دارد كه موجب كاهش مراجعه به مراجع قضايي خواهد شد و مي‌تواند به عنوان بازوي نهاد قضايي در كشور محسوب شود از سوي ديگر مي‌تواند در كاهش هزينه و زمان رسيدگي نيز تاثير مستقيم داشته باشد.

رنجبر تصريح كرد: بايد در نظر داشت كه سرعت رسيدگي از شروع به يك پرونده در مراكز داوري تا ختم آن طبق آيين نامه داوري است مگر اينكه پرونده نياز به كارشناسي داشته باشد كه اين زمان تغيير خواهد كرد اين زمان حداكثر سه ماه است كه ‌بايد منجر به نتيجه و صدور رأي شود.

وي گفت: بررسي مشكلات و مسائل تعاونگران در مراكز داوري، رسيدگي درون خانوادگي است و با توجه به اين مهم مي‌توان گفت كه بررسي پرونده‌ها و صدور آرا با بهره‌گيري از هيات داوري سه نفره كه عموماً از قضات بازنشسته و وكلاي پايه يك دادگستري و اساتيد دانشگاه كه در امر تعاون اشراف و تسلط كافي دارند، صورت مي‌گيرد. نياز به ايجاد شوراي گفت‌وگوي قوه قضاييه و تشكل‌ها

هر چند مساله تشكيل دادگاه‌هاي اقتصادي-تجاري يا تقويت مراكز داوري مهم است اما اين كارها در حقيقت تنها مشكل بخشي از اعضاي تشكل‌ها را حل مي‌كند و در مسائل اساسي مانند اثرگذاري بهبود رسيدگي قوه قضاييه بر بهبود فضاي كسب و كار اثر ندارد. در همين راستا شايد يكي از بهترين روش‌ها اجراي الگوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با قوه قضاييه باشد. هرچند مسوولان قوه قضاييه در كميته ماده 76 حضور دارند اما مطمئنا ايجاد يك شورا براي همكاري مستمر بين مسوولان تشكلي و مسوولان قوه قضاييه، گام بلندي در راستاي حل مشكلات بخش خصوصي خواهد بود.نویسنده:
توليدكنندگان منابع را در راه توليد خرج كنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/29
توليدكنندگان منابع را در راه توليد خرج كنند
نايب‌رييس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «تعادل»:


اولويت 96؛ كيفي‌سازي بنگاه‌هاي توليديگروه تشكل‌ها|سميه سايش|

اين روزها علاوه بر مصرف‌كنندگان كالاهاي توليد داخل صنعتگران نيز به نبود كيفيت لازم در عرصه توليد و صنعت اعتراف كرده‌اند. سال‌هاست كه صنعتگران كشورمان در نشست‌هاي مختلف با تشكل‌هاي صنعتي از وضعيت موجود و قوانين دست‌وپاگير گله و شكايت دارند. بارها قوانين مزاحم مربوط به حوزه كار، بيمه، و... از سوي توليدكنندگان مطرح شده اين گفت‌وگوها درحالي از سوي نمايندگان بخش خصوصي عنوان مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي براي برطرف‌سازي مشكلات پيش روي صنعتگران توجه چنداني ندارند. توليدكنندگان براي كيفي‌سازي محصولات خود از تشكل‌هاي مربوطه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط تامين امنيت محيط كسب و كار را مي‌خواهند.

به واقع دغدغه اصلي واحدهاي توليدي كشور تامين امنيت محيط كسب وكار و حذف قوانين دست وپاگير است كه بايد اقدام اساسي براي آن انجام گيرد. واحدهاي توليدي خواستار حذف قوانين و مقررات دست و پاگير اداري و همچنين حمايت از كارفرما براي جذب نيرو و كاهش ماليات بخش توليد هستند؛ اگرچه سال گذشته اصنافي‌ها در راستاي چگونگي پرداخت ماليات با سازمان امور مالياتي وارد فاز مذاكره شده‌اند و در اين باره به توافقاتي دست يافتند اما واحدهاي صنفي همچنان از ركود عميق در بازار و عدم برگشت سرمايه ابراز ناراحتي دارند.

دراين زمينه ابراهيم درستي، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران خطاب به صاحبان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي مي‌گويد: «اگر توليدكنندگان خواهان افزايش سرمايه در گردش و تزريق منابع دولتي به بخش صنعت هستند بايد اين منابع را براي كيفي‌سازي محصولات خود به كار گيرند و به سمت افزايش كيفيت كالاهاي توليدي گام بردارند تا به اين شكل بازار كالاهاي غيرنفتي هم در داخل و هم در خارج از كشور حفظ و توسعه يابد.» درستي درباره عنوان شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد واشتغال به «تعادل» گفت: طي سال‌هاي گذشته شاهد تكرار نام سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي هستيم واز اين‌رو امسال نيز حوزه توليد و اشتغال نشانه گرفته شده است، آنچه كه امروز مردم از صنعتگران انتظار دارند به موضوع كيفيت باز مي‌گردد، از اين‌رو صنعتگران نيز بايد همپاي مطالبات مردم حركت كنند و به سمت ارتقا كيفيت كالاهايشان گام بردارند. ابراهيم درستي در ادامه عنوان كرد: در سال جاري برنامه‌هاي اتاق اصناف نيز همراستاي شعار سال تنظيم شده است؛ چراكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نقش مهمي در ميزان اشتغالزايي دارند.

به واقع براي بهره‌ور كردن بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط توليدي، ما برنامه‌هايي را همچون پيگيري مطالبات اصناف از دولت براي تزريق منابع در دستور كار قرار داده‌ايم و علاوه بر آن نيز بايد برنامه مدوني را با دولتمردان براي مبارزه با قاچاق كالا در نظر بگيريم.

وي توضيح داد: علاوه بر برنامه‌هاي مطرح شده (پيگيري برنامه مبارزه با قاچاق كالا، تزريق منابع به واحدهاي توليدي-صنفي) اصناف نيز از دولتمردان انتظار دارند تا از آنها دربخش‌هايي همچون معافيت‌هاي مالياتي و ارائه وام‌هاي كم بهره حمايت شود. از سوي ديگر توليدكنندگان و صنعتگران نيز بايد در قبال اين نوع امتيازها از دولت به ارائه خدمات ارزنده‌تري اقدام كنند. يعني توليدكنندگان به اعضاي دريافت هر امتياز يا تسهيلاتي بايد دستگاه‌ها و فناوري خود را مطابق شرايط روز دنيا ارتقا دهند و به سمت بروزرساني كالاهاي توليدي گام بردارند.

درستي با اشاره به اينكه مولفه قاچاق كالا نقطه مقابل اشتغالزايي در كشور قرار دارد، اظهار كرد: باتوجه به اينكه مقام معظم رهبري دغدغه اشتغال در كشور را دارند و از اين‌رو امسال را به نام اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال مزين كردند ما بايد به سراغ مبارزه با قاچاق كالا گام‌برداريم و در اين زمينه به راهكار اساسي دست يابيم. دست‌اندركاران، فعالان دولتي و تشكل‌ها بايد مانع ورود كالاهاي قاچاق شوند در اين باره بايد نظارت‌هاي دقيقي در مرزها انجام شود، به واقع ما نبايد بگذاريم كه قاچاق از مرزها وارد شبكه توزيع كشور شود. در زمينه مبارزه با قاچاق كالا اصناف نيز همسوي با دولت گام‌هايي را خواهد برداشت. خوشبختانه در زمينه مبارزه با قاچاق كالا اصناف تعامل كافي را با دستگاه‌هاي مربوطه دارند كه اميدواريم امسال در راستاي حل و فصل اين معضلات اقدامات عملياتي انجام پذيرد. نايب‌رييس اتاق اصناف تهران بااشاره به نقاط ضعف در حوزه بنگاه‌هاي كوچك توليدي گفت: زماني كه توليدكنندگان از دولت و تشكل‌ها انتظار اجراي يك سري دستورالعمل‌ها را دارند آنها (صنعتگران) نيز بايد وضعيتشان را نسبت به شرايط روز دنيا وفق دهند و از لحاظ كيفيت بايد به سمت الگوبرداري كالاهاي توليدي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته گام بردارند. قوانين بيمه و كار به نفع توليد و اشتغال نيست

از سوي ديگر نماينده اتاق اصناف ايران در تهران، شهرستان رباط كريم گفت: دغدغه اصلي واحدهاي توليدي كشور تامين امنيت محيط كسب وكار و حذف قوانين دست‌وپاگير است كه بايد اقدام اساسي براي آن صورت گيرد. محمدرضا فهيمي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران افزود: واحدهاي توليدي خواستار حذف قوانين و مقررات دست‌وپاگير اداري و همچنين حمايت از كارفرما براي جذب نيرو و كاهش ماليات بخش توليد هستند. وي بر لزوم فراهم كردن شرايط لازم براي رونق بيشتر صنوف توليدي شد و گفت: يكي از مشكلات اصلي واحدهاي توليدي، مساله بيمه تامين اجتماعي است كه در تمام دنيا هرچه كشورها پيشرفته‌تر مي‌شوند، ميزان سهم كارگر و كارفرما بابت نرخ بيمه كاهش مي‌يابد، بطوري كه اين سهم در برخي كشورها ۲‌درصد است اما در كشور ما تامين اجتماعي ۳۰‌درصد حق بيمه نيروي كار دريافت مي‌كند. فهيمي خواستار اصلاح قانون كار و بيمه تامين اجتماعي شد و افزود: قوانين پيچيده و سخت‌گيرانه بيمه تامين اجتماعي نياز به اصلاح دارد. قانون فعلي باعث شده تا كارفرما انگيزه‌يي براي جذب كارگر نداشته باشد؛ مواردي وجود داشته كه كارگر بعد از يك سال كار از كارفرما شكايت مي‌كند و كارفرما را دچار دردسرهاي زيادي مي‌كند. وي با بيان اينكه با اين قوانين توليد رونق پيدا نمي‌كند، اظهار كرد: در كشورهاي توسعه يافته، سهم بيمه كارفرما و كارگر را دولت پرداخت مي‌كند و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم كه اين سهم اصلاح شود. ضرورت راهكار  براي فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي

همچنين رييس اتحاديه خواربارفروشان شهرستان بوكان گفت: برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در شهرستان‌ها به دليل بازارشكني و عرضه كالا با قيمت بسيار كمتر از نرخ درج شده بر روي كالاها، توان رقابت را از واحدهاي صنفي خرده فروش گرفته‌اند. هر چند كه مراجع ذي صلاح با هدف رعايت حال مصرف‌كنندگان براي متمركز كردن كالاهاي متنوع در يك مكان بزرگ با تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي مواد خوراكي و چند منظوره موافقند اما مالكان فروشگاه‌هاي مذكور به دليل داشتن كارخانه، از پشتيباني مالي خوبي برخوردار هستند و مي‌توانند كالاي بيشتري عرضه كنند.

يونس عباسي افزود: فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در شهرستان‌ها به دليل نبود رقابت سالم با بازار شكني در سطح گسترده و رعايت نكردن ضرايب سود عمده و خرده‌فروشي مصوب هيات عالي نظارت و حتي عرف رايج بازار و همچنين با قرعه كشي به هر مناسبتي در ازاي خريد بيشتر و با تبليغ شيوه فوق به هر طريق ممكن موجب متضرر شدن اغلب خرده فروشان و زير سوال بردن اعتبار چندين ساله متصديان واحدهاي صنفي به سبب گرانفروشي شده‌اند. عباسي با اشاره به نبود توان رقابت واحدهاي صنفي با فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي اظهار كرد: با توجه به بررسي‌هاي ميداني اكثريت اعضاي تحت پوشش اتحاديه مستاجر و أخذ پروانه كسب و داير كردن واحد صنفي را براي خود شغل تلقي و وارد چرخه توزيع شده‌اند، به نحوي كه عمده و خرده‌فروشان تحت پوشش اتحاديه توان رقابت با فروشگاه‌هاي مورد اشاره را نداشته و پس از مدتي با توجه به مستاجر بودن و پرداخت اجاره‌بها سنگين و ساير هزينه‌هاي جانبي اقدام به حراج كالا براي تعطيلي واحد صنفي خود كرده‌اند. اين مقام مسوول با اشاره به ورشكستگي و ابطال پروانه كسب تعداد كثيري از واحدهاي صنفي شهرستان، ابراز كرد: در سال ۹۳، ۹۴ و ۹۵ تعداد ۱۰۷ نفر از اعضاي تحت پوشش به دلايل مختلف ازجمله افتتاح فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي نسبت به ابطال پروانه كسب اقدام كرده‌اند.

عباسي در ادامه با اشاره به درج قيمت‌هاي غيرواقعي بر روي برخي كالاها، افزود: اگر شركت‌هاي پخش نيز جوايز را در ازاي خريد بيشتر توسط فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي حذف كنند، خواربارفروشان نيز اين توانمندي را دارند كه با فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و چندمنظوره وارد رقابت سالم شوند، چون مانور اصلي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، استفاده از قيمت‌هاي غيرواقعي درج شده روي كالا است. وي تصريح كرد: به دليل نبود كارخانه‌هاي توليدي در شهرستان بوكان، اغلب جوانان جوياي كار با سرمايه اندك خود يا با استفاده از تسهيلات بانكي نسبت به تاسيس واحدصنفي اقدام مي‌كنند.

 نویسنده:
پيش بيني اعزام 400 نيروي كار به آلمان در سال 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/29
پيش بيني اعزام 400 نيروي كار به آلمان در سال 96
رييس هيات‌مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي بين‌المللي ايران گفت: با رايزني‌هاي انجام شده و كار مشترك با اتاق بازرگاني ايران و آلمان اعزام حدود 400نيروي كار ماهر به آلمان در سال 96 پيش‌بيني شده است. حسن كرباسي در گفت‌وگو با جام جم آنلاين درباره برنامه اعزام نيروي كار در سال جاري اظهار كرد: در سال 96 كار مشتركي را با اتاق بازرگاني ايران و آلمان دنبال مي‌كنيم تا بتوانيم يك مقدار از نياز بازار كار آلمان را با اعزام نيروي كار ماهر پاسخ دهيم. وي با اشاره به اينكه آلمان در زيرشاخه‌هاي ‌آي‌تي، نرم‌افزار، عمران و بخشي از رشته‌هاي فني و مهندسي و پزشكي نيرو پذير است، گفت: البته نيروهايي كه اعزام مي‌شوند بايد سطح مهارت خود را ثابت كنند و مدرك زبان آلماني را در سطح B2 دريافت كنند. با نيروهاي اعزامي ابتدا قرارداد موقت بسته مي‌شود كه در اين دوره، دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند اما وقتي توانايي خود را اثبات كردند، دستمزد بيشتري دريافت مي‌كنند.

كرباسي ادامه داد: آلمان با توجه به بازار گسترده‌يي كه دارد، نيروي كار نياز دارد ولي اينكه چه نسبت از نياز را از ايران يا ساير كشورها جذب كند بستگي به مهارت افراد دارد. انجمن صنفي كاريابي‌هاي بين‌المللي ايران و اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي اين موضوع را پيگيري مي‌كند تا از فرصتي كه در كشور آلمان هست، استفاده كند. وي افزود: منتظر خبر پذيرش از دو دستگاه دولتي آلمان هستيم كه اتاق بازرگاني ايران و آلمان درحال پيگيري آن است و با دريافت آن خبر توافقنامه همكاري منعقد خواهيم كرد. وي همچنين درباره تعداد اعزام نيروي كار در سال 95 گفت: در سال 95 تقريبا هزار 800 نفر تا پايان ماه دي اعزام رسمي داشتيم و در پي توافقي كه براي نيروي اعزام كار به ايرلند صورت گرفت، پرونده‌هاي آن تشكيل شده است كه اگر اين آمار را هم به آمار سال 95 اضافه كنيم، تعداد نيروهاي اعزام شده به خارج از كشور در سال گذشته به حدود 2هزار و 100نفر مي‌رسد.

كرباسي ادامه داد: نيروهاي اعزامي به ايرلند منتظر دريافت رواديد هستند كه حدود 300نفري مي‌شوند. افرادي كه براي ايرلند اعزام مي‌شوند براي كار در مشاغلي چون آشپزي، هتلداري و گردشگري اعزام مي‌شوند. رييس هيات‌مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي بين‌المللي ايران با اشاره به اينكه طبق قانون فقط كاريابي‌هاي بين‌المللي داراي پروانه از وزارت كار مي‌توانند اعزام نيروي كار داشته باشند، گفت: براي افزايش اعزام‌ها بايد تعامل بين گروه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف ايجاد شود كه متاسفانه اين تعامل وجود ندارد و بايد يك برنامه‌ريزي جدي در اين زمينه صورت گيرد. وي افزود: افزايش اعزام نيروي كار به خارج از كشور تعامل بين وزارت كار، وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت را مي‌طلبد و از طرف ديگر مي‌بينيم كه متاسفانه در برنامه ششم توسعه هيچ جايگاهي براي توسعه صنعت اعزام نيروي كار ديده نشده است.نویسنده:
ضرورت تاسيس «بانك اصناف» براي خروج از ركود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/29
ضرورت تاسيس «بانك اصناف» براي خروج از ركود
«وجود بانك اصناف راهي براي حمايت از صنوف و راهي بر خروج از ركود است. با حمايت از اصناف مي‌توان براي افزايش توليد و اشتغال در كشور گام‌هاي اساسي برداشت.» اين جمله‌ها بخشي از صحبت‌هاي سعيد حياتي، رييس اتحاديه چرم طبيعي، چرم مصنوعي و لوازم كفش است.

وي در ادامه از مزيت‌هاي صنعت چرم ايران و توسعه بازار براي توليدكنندگان اين عرصه سخن به ميان مي‌آورد. حياتي با اشاره به راهكارهاي اساسي در نظام بانكي و پولي به پايگاه اتاق اصناف ايران گفت: با ايجاد راهكارهاي اساسي در نظام بانكي و پولي همچنين بازنگري در قانون چك مي‌توان نظام بازار را از بحران نقدينگي نجات داد. وي با اشاره به نامگذاري امسال به اقتصاد مقاومتي؛ توليد-اشتغال كه در دستور كار سازمان‌ها و نهادها قرار دارد، ادامه داد: با بازنگري در قانون چك مي‌توان از نگراني فعالان كسب و كار جلوگيري كرد ضمن اينكه اين اقدام مي‌تواند سبب ثبات و امنيت در توليد و اشتغال شده همچنين موجب توسعه واحدهاي صنفي شود.

 وي با تاكيد بر لزوم ساماندهي قانون چك و ايجاد دسته‌بندي موردي در مورد بدهكاران بانكي(داراي چك) خاطرنشان كرد: در صنايع وابسته به چرم، سررسيد مالي حداكثر تا دو سال زمان لازم دارد و نمي‌توان از فعالان اقتصادي اين درخواست را داشت كه براي وصول آن تعجيل كنند. وي در ادامه خواستار اقدامات ويژه براي به حركت درآمدن چرخه اقتصادي با در نظر گرفتن ملاحظات و فعاليت صنوف مختلف شد و گفت: با حمايت دولت و تدوين قوانين جديد مي‌توان مشكلات مربوط به پرداخت‌ها و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي داراي ركود را حل كرد. حياتي، اصلي‌ترين مشكل واحدهاي صنفي را نبود نقدينگي كافي دانست و افزود: تامين نقدينگي واحدهاي داراي ركود در شرايط فعلي كه كشور نيازمند افزايش توليد و اشتغال است با ايجاد بانك اصناف امكان‌پذير است. وي با بيان اينكه ايران قطب مهم توليد چرم و مصنوعات كيف و كفش است، اظهار كرد: به دليل فراهم نبودن شرايط براي استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا در فرآوري صنعت چرم كشور، اين صنعت دچار سكون شده است؛ براي رونق آن بايد تجهيزات اين صنعت در كشور به روز شود تا علاوه بر توليد كالاي باكيفيت بتوان در بازارهاي جهاني رقابت كرد.وي ادامه داد: كشورهاي همسايه به ويژه عراق و پاكستان بازارهايي هستند كه مي‌توان مصنوعات چرمي و غيرچرمي توليد ايران را صادر كرد؛ لذا حمايت‌هاي مسوولان ذي‌ربط در توسعه بازارهاي صادراتي ضروري است. حياتي خواستار حمايت از اصناف به عنوان بخش خصوصي واقعي اقتصاد شد و افزود: مهم‌ترين دغدغه اصناف كشور، تشكيل بانك اصناف و منطقي كردن ماليات صنوف براساس درآمد است كه اميدواريم در سال جاري مورد توجه جدي مسوولان قرار گيرد.نویسنده:

  دريچه Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 نسبت ما صبر ترامپ:
  معاون است شده تمام شمالي كره دادند
  به راي كشور اجرايي قدرت ثقل مركز تغيير به اندكي اختالف با ركا
  ت در امريكا تجمهوري رياس معاون جهان|
  گروه شمالي، كره هجنوبي كر ميان نظامي حائل
  منطقه مايك است. داده هشدار يانگ پيونگ به ديگر
  بار دوران كه گفته امريكا جمهور ييس معاون تركيه
  پنس در نفره يك رياست عصر از پرسش
  7 تمام شمالي كره درباره متحده ياالت استراتژيك
  صبر است: گفته جنوبي كره به سفر در پنس است.
  شده ما صبر كه كرده روشن ترامپ جمهور ييس شدند
  «ر آرا بازشماري خواستار مخالف
  احزاب خواستار رسيده پايان به منطقه اين در ان دان
  متح برنامه هشمالي كر ميخواهيم هستيم. وضعيت
  تغيير متوقف را اش يي هسته تسليحات گسترش غيرمسووالنه ازجمله تركيه در اخير لهاي سا نظامي هاي نت محبي|
  خشو بهاره جهان|
  گروه سجمهور ريي معاون آسوشيتدپرس، گزارش به كند.» هاي ازي اك وب سرك گذشته سال ناموفق كودتاي ثقل مركز تغيير به اندكي اختالف با كها تر استفاده واشنگتن كه كرده تاكيد همچنين امريكا وخيمي بسيار شرايط در آن از پس سياسي گسترده دفتر به توزيري نخس دفتر از كشور اجرايي
  قدرت شمالي كره توسط بالستيك هاي موشك مداوم آزمايش خود اعتباري رتبه گذشته سال در تركيه برد. مي سر
  به نتيجه دادند. راي اردوغان طيب رجب جمهوري
  رياس براي شنبه يك پنس مايك داند. مي قبول غيرقابل نيز را تحليلگران برخي داد. دست از را هگذاري سرماي
  براي رسميت تركيه در را اساسي قانون تغيير پرسي همه
  اين وارد نخست آسيا، شرق كشورهاي به روزه 10 سفري طليعه تواند مي پرسي همه پيروزي كه هاند كرد پيشبيني را آن كردن اجرا حاال همين از اردوغان كه يخشد
  م شد. جنوبي كره از هاي ذاري سرماي برخي باشد بيشتر ثبات دوره يك اردوغان فعلي پست اساسي قانون اين است؛ كرده
  آغاز ميآيد. شمار به امريكا اصلي متحدان از هجنوبي كر مداوم تهاي دخال اما بازگرداند. را كشور اين رفته دست در قدرت ثقل مركز به باشد تشريفاتي بود قرار كه
  را فقيرترين از كه دارد قرار رهمالي كش مقابل، در براي درخواست طريق از پولي هاي سياس در
  اردوغان اين كه باورند اين بر منتقدان كند. مي تبديل
  تركيه ميشود محسوب جهان كشورهاي ترين بسته هم هنوز كه است ممكن استقراض هاي ينه هز
  كاهش اين مساله اما است. تركيه در نفره يك رياست
  آغاز يي هسته موشكي برنامه گسترش با هاست سال ولفگانگ دهد. فراري كشور اين از را سرمايه
  صاحبان ثرانگيز بحب اقدام اردوغان كمرنگ پيروزي كه
  است رهجنوبي ژاپن مانند اطرافش كشورهاي خود، يگويد: باره اين در اقتصادي، مسائل كارشناس پيكولي مشكوك، آرايي پذيرش در تركيه انتخابات عالي
  شوراي پيش ساعت چند كند. مي تهديد را متحده الت ايا نيز خواهد تشديد را اقتصادي مشكالت نفره تك «حكومت كرده تقويت را تركيه سياسي آينده درباره
  ترديدها جنوبي، كره به امريكا جمهور ييس معاون ورود از از ناشي اقتصادي مالي هاي ريس يتواند حتي
  كرد پرسي همه نتيجه تاثير به داريم نگاهي اينجا در
  است. داد انجام ديگر موشكي آزمايش يك هشمالي كر كند.» بيشتر را اجتماعي سياسي
  تحوالت از كشور اين رهبر قدرتمندترين تركيه بر شنبه يك اين از پس بود. ناموفق زارشها براساس هرچند پرسي همه اين خارجي سياست پيامدهاي آتاتورك. كمال مصطفي
  زمان امنيت مشاور مكمستر هربرت موشكي، آزمايش بود؟ خواهد چه
  *** به واشنگتن كه كرده تاكيد امريكا، جمهور ييس ملي تركيه روابط هم همهپرسي اين از پس چيست؟ جمهوري رييس جديد اختيارات هاي گزين بررسي حال در چين خود متحدان همراه از واشنگتن حمايت تداوم دليل به متحده الت
  ايا سيستم از تركيه اساسي قانون همهپرسي اين از
  پس شمالي كره اخير موشكي آزمايش به تا است مختلف روابط بود. خواهد پرتنش همچنان سوريه
  كردهاي يابد. تغيير جمهوري رياست سيستم به
  پارلماني حال عين در مستر مك ژنرال بدهد. مناسبي پاسخ برخي ممانعت دليل به نيز اروپا اتحاديه با
  آنكارا به كه جمهور ييس يشود لغو وزيري نخست
  سمت عليه نظامي اقدام شامل ينهها گز اين گفته كه برگزاري از هلند آلمان چون اروپايي كشورهاي رياست يشود انتخاب مردمي آراي با مستقيم
  صورت مساله سر بر كرده تصريح اما ود نمي ش يانگ پيونگ نگراني ابراز همچنين اردوغان انتخاباتي كمپينهاي خواهد برعهده را دولت رياست همچنين اجرايي
  قدرت چين، است. گرفته شكل المللي بين اجماع شمالي كره مخالفان سركوب به نسبت ها اروپاي
  گسترده ازجمله هايي قدرت تغيير اين پي در جمهور رييس
  داشت. است شمالي كره اقتصادي سياسي اصلي شريك برخي يافت. نخواهد بهبود نيز تركيه داخل در ها نه
  رسا قضات دولت وزراي اخراج يا ابها انتص هها، بودج است
  تنظيم رسيده فرا اعدام حكم بازگرداندن زمان
  اردوغان: شده شمالي كره مساله لمتميز» مسا «حل خواستار هفتهها در كشور اين كه گفتهند تركيه كابينه
  وزراي خواهد دست به را وزهها برخي در احكام صدور
  و ابراز شر پيت امريكا سجمهور ريي ترامپ دونالد است. از مپوشي چش سر بر را بروكسل بر فشار آينده اهاي مه ييسجمهور تغييرات، اين تصويب با همچنين
  آورد. ديگري پرسي هم است ممكن وقت آن نشود حمايت مساله اين از پارلمان در اگر اما احياي زمان كه كرده تاكيد هپرسي هم در پيروزي از پس اردوغان طيب
  رجب برخورد رهشمالي با چين كه بود كرده اميدواري ورود جريان توقف ازاي در هيي تركي شهروندان ويزاي دوران در سياسي حزب به اش وابستگ ادامه
  مجوز اعدام حكم بازگرداندن از شرايطي در اردوغان شود.» برگزار موضوع اين درخصوص جريان در تركيه سجمهوري ريي است. رسيده فرا كشور اين در اعدام حكم
  مجدد «اگر داده هشدار حال عين در ترامپ كرد. خواهد براي االتمتحده اي كرد. خواهد بيشتر اروپا به
  مهاجران اين از پيش تا يآورد. دست نيز را جمهوري
  رياس اتحاديه به پيوستن براي آنكارا ديرينه الشاي به يتواند اقدام اين كه گفته سخن حكم مجدد احياي درخصوص «فورا است: گفته پرسي هم در روزياش پي
  سخنراني متحده اياال كنند، كاري چنين نتوانند ها چيني اين بر بنا دارد نياز تركيه حمايت به داعش
  نابودي با را خود سياسي روابط بايد جمهور ييس پرسي
  همه از اردوغان پيروزي به واكنش در نيز اروپا اتحاديه حال همين در دهد. پايان اروپا مذاكره ناسيوناليست اپوزيسيون حزب رهبر تزير نخس ييلديريم بينالي با
  اعدام شمالي كره شده، گفته كنند.» مي چنين متحدانش اهرم هعنوان مساله اين از بتواند كه است اميدوار
  آنكارا جايگاه در يطرف فرد يك عنوان كرده قطع
  حزبش باشند. ملي سطح در هتري گسترد اجماع فكر به كه خواسته تركيه هاي مقام كرد خواهم تاييد را آن شود ارائه من به موضوع اين پارلماني اليحه اگر كرد...
  خواهم تشديد از نشان كه اقدامي در تينر با نخس براي دست تا كند استفاده ترامپ دونالد دولت عليه فشاري همچنين جمهور رييس گرفت. قرار جمهوري
  رياست نيروهاي دارد، هكر بهجزير ش منطقه در ها نش بردارد. سوريه كردهاي حمايت از داشت. خواهد را اضطراري وضعيت اعالم
  قدرت تفحص تحقيق طرح تصويب براي نمايندگان داشت خواستار دولت، مخالف احزاب شده، گفته اند. رده يكند.» حركت كشور اين تاريخ در
  دولتي هاي زارش است. داده تشكيل نظامي ويژه عمليات داخلي هاي خشونت دستخوش تركيه آيا بود؟
  خواهد ساله چند جمهوري رياس دوره از هايي نشانه كه گويند هاند شد آرا 06رصد
  بازشماري راي به وزرا يا جمهور ريي معاون جمهوري، رياس از يابد؟ مي پايان تركيه در سياسي آشفتگي آيا اين اعضاي دهد مي نشان شمالي كره از شده منتشر شد؟
  خواهد تركيه سياسي جديد سيستم در ستجمهوري
  ريا يواند مت مساله اين است. شده ديده انتخابات اين در
  تقلب جريان در داشت. خواهند نياز راي 360 حداكثري تركيه دولتي آنادولوي خبرگزاري عنوان. هيچ
  به اون، جونگ كيم از فقط ظاهرا مسلح ويژه گروه راي پرسي هم در اردوغان كمرنگ پيروزي
  با يواند مت سجمهور ريي بود خواهد ساله پنج دوره
  دو هاي مناقش براي راه داده كاهش را هرسي همپ
  مشروعيت برگزاري تواند نمي جمهور رييس تفحص، تحقيق در مثبت راي 51.3 با هپرسي هم اين كه داده
  گزارش يونهاپ خبرگزاري گيرند. مي فرمان كشور اين رهبر اساسي، قانون تغيير عليه تركيه مردم 74درصدي جمهوري رياس دوم دور در پارلمان كه صورتي
  در از شهايي گزار هم حاال همين كند. باز را بيشتر
  سياسي 400 با نمايندگان همچنين كند. درخواست را زودهنگام نتيجه است. رسيده پيروزي به منفي راي 7.84درصد
  برابر جريان در كه داده گزارش دوشنبه جنوبي ره از تركيه سياسي فضاي آينده درباره زيادي شهاي پرس براي خودكار صورت به كند اعالم زودهنگام
  انتخابات ترين عالي به جمهوري رياست عليه را مورد توانند مي راي منتشر تركيه نهاي خيابا در پرسي همه مخالفان تجمع جمله از مخالف حزب چند سوي از تاكنون پرسي همه
  اين مناسبت به شمالي كره مسلح نيروهاي شنبه رژه يي سابق اردوغان نيروهاي اينكه ويژه به است، شده
  ايجاد ترتيب اين به كند. اقدام تجمهوري رياس سوم
  دور است. بوده همراه اردوغان عليه شعارهايي با كه
  شده يتوان پارلمان دهند. ارجاع كشور اين قضايي مرجع شده رد خلق» «دموكراتيك خواه» وري جمه
  «خلق سونگ» ايل «كيم تولد سالگرد پنجمين يكصد جريان در دارند. معترضان با خشن برخورد در
  طوالني بر تواند مي 2029 سال از پس تا اردوغان
  احتماال جديد سياسي سيستم در پارلمان نقش كند. لغو يا بيشتر ر، اه كوتت را اضطراري وضعيت زمان اخذ هاي دوق صن برخي نشدن پلمب مخالف احزاب
  است. اعالم يانگ، پيونگ شهر در شمالي كره بنيانگذار خشن هاي درگير شاهد 2013 سال هاي رات
  تظاه اردوغان كند. تكيه تركيه در تجمهوري رياس
  چيست؟
  مسند اقتصاد براي معنايي چه اردوغان پيروزي هاي دوق صن پاي در حاضر مسووالن كوتاهي نشانه را
  آرا آنها شود درخواست ويژه واحد اين از اگر شده برخي گفته به كه بوديم مخالفان با امنيتي نيروهاي تلويزيوني سخنراني در همهپرسي نتايج اعالم از
  پس بود. خواهد محدود مجريه قوه بر پارلماني
  نظارت دارد؟ تركيه آرا اين كه انتخابات عالي شوراي از خوانده رايگيري برد. خواهند فرو دشمنان قلوب در را شان اي شمشيره شد. تمام نفر ها جان قيمت به منابع، اصالحات ترين مهم از يكي سوي به «تركيه
  گفت: سياسي آشفتگي دليل به اقتصادي هاي ليت فعا خواهد كرسي 600 سياسي جديد سيستم در پارلمان انتقاد هشدت كرده تاييد بوده) آري اغلب قضا از (كه منطقه
  را كرد
  از متالطم را سهام بازارهاي امريكا داري رشد
  خزان چرخه به چين اقتصاد
  بازگشت ملي امنيت مشاور سفر پاكستان
  به
  ترامپ محسوب انتخاباتي هاي كمپين در هايش وعده از بردند. مي سر به تعطيالت در اروپايي تسليمي| طال جهان|
  گروه اقتصادي جنگ خطر كه رسد مي نظر به ميشود. امريكا، هداري خزان وزارت اطالعات
  طبق روز امريكا در شده منتشر اقتصادي اطالعات سفر كابل به يكشنبه كه امريكا ملي امنيت مشاور رفع نامعلومي زمان براي فعال پكن واشنگتن بيش مارس ماه در كشور اين در خردهفروشي سرمايهگذاران هاي نگراني به زدن دامن با
  دوشنبه شد. پاكستان پايتخت مآباد، اسال وارد دوشنبه بود،
  كرده اين مهم داليل از يكي كه گفت توان مي شده تورم نرخ هسته داشت كاهش انتظار حد
  از شد منجر امريكا دالر سهام ارزش كاهش
  به عاليرتبه مقام نخستين مستر، مك ريموند هربرت
  ژنرال تا ميخواهد چين از امريكا كه است اين مساله از پيشروي كمترين كه آمد پايين 2درصد ساالنه ميزان ترين پايين به نيز امريكا قرضه اوراق
  ارزش دولت آمدن كار روي زمان از كه است ترامپ دونالد
  دولت يي هسته هاي آزمايش از خودداري در را كرهشمالي ميشود. محسوب تاكنون 2015 سال نوامبر ماه كه بود درحالي اين رسيد. گذشته ماهه
  در سفر پاكستان به نشده اعالم پيش از يي برنامه در
  جديد از حاكي يي نشانه هيچ هنوز اما بگذارد. فشار تحت قرضه اوراق ارزش آمارها، اين انتشار
  درنتيجه هاي تحريك پي در پيش اندكي از گذاران
  سرمايه ناصرخان با ديدار ضمن مستر مك ژنرال است.
  كرده موشكي يي هسته برنامه سر بر ها تنش كاهش اين يافت كاهش چشمگيري ميزان به
  امريكا با امريكا نظامي رويارويي احتمال كرهشمالي باجوا، جاويد قمر ژنرال با خود پاكستاني همتاي
  جنجوعا، موشكي ناموفق آزمايش از پس حتي شمالي كره انتخابات از پيش قرضه اوراق ارزش كه بود
  درحالي آستانه در سياسي شرايط همچنين كشور
  اين عزير، سرتاج وزير، نخس شريف، نواز ارتش،
  فرمانده نميشود. ديده يانگ، پيونگ كارگيري به بيني پيش درنتيجه جمهوري رياست هايي نگراني فرانسه، تجمهوري رياس
  انتخابات كرده ديدار خارجي امور در كشور اين تر وزي نخس
  مشاور اعالم يكشنبه روز ترامپ ملي امنيت مشاور يافته افزايش ترامپ، توسط اقتصادي هاي محرك سير اين در نيز چين بازارهاي اگرچه
  داشتند. پس روز چند تنها افغانستان به مستر مك سفر
  است. با چين كشور اين متحدان امريكا، كه كرد ترامپ كه است اين عمومي ادراك اكنون اما
  بود. گرفتند، قرار تاثير تحت سهام ارزش جهاني
  كاهش توسط كشور اين شرقي مناطق شدن گرفته هدف
  از شمالي كره به واكنشها سري يك يكديگر همكاري مخارج هاي برنامه پيشبرد ها ماليات كاهش
  براي چين اقتصادي مانداز چش كه ميرسد نظر به
  اما امريكايي افكن بمب هواپيماي يي غيرهسته بمب ترين
  بزرگ تعيين بيشتر يا 5.6درصد را ساالنه رشد هدف همچون عواملي پي در چين اقتصادي رشد
  نوشت، ارشد استراتژيست نوجي ماكوتو كنند. مي بررسي را شد. خواهد مواجه مشكالتي با كنگره در
  عمومي را متوالي رشد نخستين كشور اين است
  مثبت كه اقدامي شد؛ انجام داعش تهاي تروريس به حمله بهانه
  به بر تكيه با دارند سعي نيز گذاران سياست كرده در گذاريها سرمايه امالك، بازار شرايط
  بهبود «در گفت: باره اين در مالي خدمات شركت يك از چين اقتصادي اطالعات ميان اين در بوده؛ شاهد ميالدي جاري سال اول ماهه سه
  در امريكا تسليحاتي بزرگ آزمايش يك را آن تحليلگران
  برخي تغييرات از كشور گذراندن از رشد تدريجي روند افزايشي فروشي خرده صادرات اختها،
  زيرس خطوط از خود هاي تحريك در شمالي كره حقيقت چشمگيري تاثير اما رفت فراتر بازار بينيهاي پيش رفت. فراتر هم ها بيني پيش از حتي كه اند.
  رشدي دانست افغانستان خاك
  در اطمينان كسب امسال اواخر در دولت در احتمالي ميرسد نظر به حال عين در داشت درصدي
  9.6 چين، واكنش به بسته اما نميگذرد؛ امريكا قرمز پي در گذاران سرمايه چراكه نگذاشت، بازار
  بر اين امريكا خزانهداري وزارت رويترز، گزارش
  به كنند. همراه اعتباري مخاطرات با رشد به رو روند اين
  كه بدهد.» دست از را خود صبر است ممكن ترامپ چين، اقتصادي مثبت ارقام اطالعات سري
  يك اقتصاد دو ارزهاي تقابل از جلوگيري براي
  مرتبه تغيير ميانه در حاضر حال در چين اقتصاد بدهي مشكل براي مثبت خبري اين كه بود هاي
  نخواهد پروژه لغو كره جزيره به ش در نشها مورد در نگرانيها ادامه كشور اين بازار درمورد مثبتي ديدگاه پيش
  از در كاري دست به چين كردن متهم از جهان
  بزرگ جاي به دارد سعي است عظيمي ساختاري ميشود. محسوب چين بهاي رفتن باال مقابل در دالر ارزش كاهش به در سهام هاي شاخص ارزش حال، اين با داشتند. اين كه كرد خودداري (يوان) كشور اين ارز عربستان
  ارزش ميلياردي
  چندين مثابه به صادرات از ناشي رشد توليدات بر تكيه محسوب جهان بزرگ اقتصاد دومين كه
  چين ميشود، محسوب ايمن گذاري سرمايه كه طال امنيتي كنندگان تنظيم هشدارهاي پي در نيز چين مطرح بازيكنان خاطر آسودگي از اندازهيي تا
  مساله مصرفكننده درخواست خدمات سوي به گذشته، يكسوم مسوول تنهايي به گذشته سال شود،
  مي شد. منجر بازار، نامناسب اقدام هرگونه با مبارزه درمورد
  ارشد كشور اين در شديد اقتصادي بحران پي در عربستان اطالعات، اين انتشار پي در كاست. مالي
  بازارهاي از دارند سعي همچنين چين مقامات برود. پيش آمارهاي به باتوجه بود جهاني اقتصادي رشد
  از يافتند.
  كاهش خود دالري ميليارد چندين جديد هاي پروژ لغو به تصميم كمترين به تقريبا «اساندپي» سهام
  ارزش در خودداري امريكا با تجاري جنگ هرگونه اقتصادي رشد از انتظار حداقل اول، ماهه سه سرمايه
  مثبت خروج محدودسازي در پكن موفقيت به وابسته آگاه منبع يك رويترز، گزارش به است. گرفته ارزش يافت؛ كاهش گذشته هفته در
  ميزان ميانه در را كشور اين از سرمايه خروج حال عين در است. گذشته سال مشابه درصدي كشور
  اين امريكا هداري خزان وزارت گزارش كه درحالي چين با رويارويي از امريكا خودداري شكست پي در مرتبه آخرين سهام شاخص
  اين گفت:«دفتر نشود، فاش نامش خواست كه سعود
  آل كنند. مديريت يوان، پايين ارزش از ناشي فشارهاي خوشايند شروعي اقتصادي مثبت آمار حال،
  همين با گذشته سال كه گذاري سرمايه ينههاي هز هدفمندسازي حاكي امريكا در مصرفكنندگان مخارج كاهش از جمعه روز گزارش در امريكا داري ه خزان وزارت اصالحات در امريكا، جمهوري رييس ترامپ
  دونالد شركتها خانوارها، بدهي افزايش سرعت كاهش ككيانگ لي جمهوري رييس پينگ جين شي
  براي از چين در اقتصادي هاي گزارش آمارها بود، اقتصادي بزرگ شركاي از يك هر معرفي از
  خود اجراي ميزان شد، تشكيل دولت هاي تواناي تقويت هدف هاي شاخص ارزش بود. كرده سقوط خدماتدرماني اقتصادي اصلي هاي برنامه از ديگر يكي نيز دولت اتفاقات از سرشار سالي در چين توزير
  نخس اول ماهه سه در كشور اين اقتصاد صعودي سير خودداري ارز كننده كاري دست عنوان به چين
  و منبع اين است.» يافته كاهش درصد 25 از كمتر به روژها كاهش نيز آرام آسيا-اقيانوس بازارهاي هامدر
  س ميشود. محسوب چين دولت پينگ جين شي دولت شود. مي محسوب
  سياسي باره اين در گزارشي در بلومبرگ دادند. خبر سال ترامپ توجه قابل نشيني عقب مساله اين كه
  كرد با ناهماهنگي دليل به نيز ديگري هاي روژه «اجراي افزود: سهام بازارهاي بيشتر كه بود درحالي اين
  يافت روژهها از برخي لغو حكم افتاد تاخير به اقتصادي
  اهداف يشود.» صادر روزها همين بودجه شديد كمبود دليل
  به درصدي 2.7 اقتصادي رشد درگير نبايد امريكا سندرز: فرانسوي صدها راهپيمايي سال در عربستان دولت شده، منتشر هاي زارش
  طبق اجرا، دست در هگذاري سرماي روژههاي اجراي براي 7102
  گذشته در هند شود پايان بي جنگ لوپن مارين
  عليه كرد. پرداخت عربستاني ريال 004ميليارد تريليون
  يك جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه 2017 سال در را هند اقتصادي رشد خود، گزارش جديدترين در جهاني بانك حمله با مخالفتش علت درباره ان ان سي با يي مصاحبه در امريكايي سناتور سندرز، برني انتخابات در افراطي راست نامزد لوپن، مارين به اعتراض در فرانسه شهروندان از نفر
  صدها فيليپين تجاري پيمان هند اقتصادي رشد اينديا، آو تايمز گزارش به كرد. بيني پيش 2.7درصد ميالدي را خود نبايد امريكا كه است:«معتقدم گفته سوريه نظام هوايي پايگاه يك به امريكا اخير موشكي كه دادند هشدار كردند انتجمع ابا خيه در ملي جبهه حزب رهبر فرانسه تجمهوري فارس
  رياس خليج كشورهاي
  با «كليد است: گفته ورمونت ايالت مستقل سناتور سندرز، كند.» خاورميانه يايان بپ جنگ
  درگير بانك يرسد. 7.7درصد به 2019 سال در ييابد ادامه آينده هاي سال در افتاد. خواهد خطر به كشور اين در اوليه اساسي اي آزادي شود، پيروز انتخابات در لوپن
  اگر عملكرد بهبود در را مالياتي خدمات محصوالت اليحه صحيح اجراي جهاني، جاي به نظر رف كشور اين عليه يكجانبه اقدام از كه است اين سوريه در اسد بشار با مقابله كه پاريس طرف به اوبرويليه از مسيري در دوشنبه روز راهپيمايي اين آسوشيتدپرس، گزارش
  به به خود سفر نخستين در فيليپين جمهوري
  رييس در همچنان كشور اين كه كرده اعالم خوانده تاثيرگذار بسيار هند اقتصادي اسد بشار بردارند. دست او از حمايت از كه كنيم متقاعد را ايران روسيه تا كنيم تالش آن معترضان برخي شد؛ كشيده خشونت به برگزار است، لوپن مارين انتخاباتي گردهمايي
  محل بحرين قطر عربستان، كشورهاي از خاورميانه
  منطقه بود. خواهد مواجه اقتصادي رشد برابر در فقر كاهش چالش با آينده الي ها س جنگ يك به امريكا كه ببينم خواهم نمي من اما بخورد شكست بايد نيز داعش برود كنار بايد واكنش در نيز افسران كردند. پرتاب زا آت هاي بم پليس افسران طرف به تظاهرات اين
  در امضا دالر 529ميليون ارزش به تجاري پيمان 21
  ديدن در اقتصادي رشد بيشترين داراي آسيا، جنوب جهاني، بانك گزارش براساس از دالر تريليون چندين شوند كشته ما مردان زنان شود كشيده خاورميانه يدر ان پاي ضد گفت:«حزب معترضان اين از يكي شدند. آور اشك گاز شليك به متوسل ها خشونت
  به كرد اعالم دوشنبه فيليپين تجارت وزير لوپز، رامون
  كرد. در ناموفق حضوري ميالدي گذشته سال كه سناتور اين شود.» جنگ اين خرج كشورمان
  پول 2016 سال در 7.6درصد از منطقه اين اقتصادي رشد رود، مي انتظار است جهان ما كه ندارد فرقي هيچ برايش ينگد ما حقوق اساسي هاي آزادي با لوپن مارين
  مهاجرت قرارداد عربستان به گذشته هفته سفر در دوترته
  كه افزايش 2018 سال در 2.7درصد به آن از پس 2017 سال در 8.6درصد به كشورش مداوم نظامي حضور به داشت دموكرات حزب مقدماتي جمهوري رياس هاي رقاب داشت، قرار يكنندگان راهپيماي صف ابتداي در كه پالكاردي روي مهاجر.» يا هستيم
  فرانسوي كه كرد امضا دالر ميليون 470 ارزش به هگذاري
  سرماي دليل به 2016 سال در را هند اقتصادي رشد جهاني، بانك اين، از پيش يابد. به كه ديگر جنگ يك به است ممكن است:«امريكا گفته كرده اشاره عراق افغانستان در جريان در همچنين تظاهركنندگان هستند.» ملي جبهه مخالف پاريس بود:«حومه شده
  نوشته داروسازي، هاي بخ در شغلي فرصت هزار 16 تواند مي در جهاني بانك بود. كرده اعالم درصد 8.6 دولت سياه پول با مبارزه طرح اجراي كنيم. توجه داخلي ضروري مسائل به بايد ما شود. كشيده بود، خواهد داخلي تاي اولويه ضرر شده محكوم آنها در نژادپرستي راسي ان بيگه كه يردند توزيع را هايي تراك راهپيمايي
  اين اثاثيه اسباب بنادر سالمت، گردشگري، امالك،
  توسعه هند اقتصادي رشد كرد اعالم گزارشي انتشار با ميالدي جاري سال ژانويه ماه ما شد. فراواني يهاي يثبات به منجر بود امريكا معاصر تاريخ در اشتباه بدترين عراق جنگ نههراسي بيگا سرآغاز لوپن مهاجرتي ضد هاي سياست كه باورند اين بر تظاهركنندگان
  بود. حالل غذاي صنعت صنعتي كشاورزي مناطق
  منزل، ترامپ اخير حمله از ها حماي درباره وي دهيم.» ادامه اشتباهات اينگونه انجام به وانيم
  تنم خصوصي گذاري سرمايه مصرف كاهش سياه، پول با دولت مبارزه پي در محكوم ضمن راهپيمايي اين در نژادپرستي ضد فعاالن از يكي بود. خواهد فرانسه در
  نژادپرستي بحرين با شده امضا دالري 052ميليون توافق كند.
  ايجاد كه است معتقد جهاني بانك يابد. مي كاهش شده، ايجاد اعتباري هاي محدوديت سوريه به امريكا اينكه گفت، اوباما دولت اماي مق دموكرات حزب داخل در ازجمله سوريه به در بايد لوپن با «مبارزه گفت: است، گسترش درحال اروپا سراسر در كه افراطي پوپوليسم
  كردن براساس كه كند ايجاد شغلي فرصت 4هزار تواند مي
  نيز منفي تاثير هند داخلي اقتصاد كار كسب بر مدت كوتاه در سياه پول با مبارزه براي تاثيري هيچ انداخت افغانستان در را بهايش بم ترين زرگ از يكي كرد موشكي حمله اتحاديه از را فرانسه يهد وا خم كه لوپن گيري.» راي هاي دوق صن در نه بگيرد صورت انها
  خياب هاي ليت فعا بحريني هاي شركت برخي قراردادها،
  اين هاي اسكناس كردن خارج گويند مي جهاني بانك كارشناسان گذاشت. خواهد سندرز داشت. نخواهند هستند، جانبه چند ديپلماتيك حلهاي راه نيازمند كه مشكالتي در راحتي به رود انتظار است فرانسه انتخابات در پيشرو نامزدهاي از يكي كند، خارج
  اروپا حدود مساحتي در كشاورزي بخش در هويژه را
  خود هند در اقتصادي اصالحات روند تواند مي آنها جايگزيني پولي گردش از درشت با شمالي كره يي هسته تهديد مهار براي بايد كه است دريافته ترامپ كه كرده تاكيد همچنين وجهه تا دارد سعي كه الهاست لوپن يابد. راه دوم دور به شود پيروز انتخابات اين اول
  دور داوائو ويژه ميندانائو كشاورزي نهاي زمي از هزارهكتار 10
  .دنك عمل كجانبه احساس روي از نبايد امريكا كند همكاري
  چين كند. مواجه مشكل با را كند. بازسازي است، ستيزي ودي يه نژادپرستي به متهم كه را حزبش شده
  نابود يكنند. آغاز
7 پرسش از عصر رياست يك نفره در تركيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
7 پرسش از عصر رياست يك نفره در تركيه
ترك‌ها با اختلاف اندكي به تغيير مركز ثقل قدرت اجرايي كشور راي دادند


احزاب مخالف خواستار بازشماري آرا شدندگروه جهان| بهاره محبي|

 ترك‌ها با اختلاف اندكي به تغيير مركز ثقل قدرت اجرايي كشور از دفتر نخست‌وزيري به دفتر رياست‌جمهوري رجب طيب اردوغان راي دادند. نتيجه اين همه‌پرسي تغيير قانون اساسي را در تركيه رسميت مي‌بخشد كه اردوغان از همين حالا اجرا كردن آن را آغاز كرده است؛ اين قانون اساسي پست فعلي اردوغان را كه قرار بود تشريفاتي باشد به مركز ثقل قدرت در تركيه تبديل مي‌كند. منتقدان بر اين باورند كه اين آغاز رياست يك نفره در تركيه است. اما مساله اين است كه پيروزي كمرنگ اردوغان و اقدام بحث‌برانگيز شوراي عالي انتخابات تركيه در پذيرش آرايي مشكوك، ترديدها درباره آينده سياسي تركيه را تقويت كرده است. در اينجا نگاهي داريم به تاثير نتيجه همه‌پرسي يك‌شنبه بر تركيه و قدرتمندترين رهبر اين كشور از زمان مصطفي كمال آتاتورك.

***

 اختيارات جديد رييس‌جمهوري چيست؟

پس از اين همه‌پرسي قانون اساسي تركيه از سيستم پارلماني به سيستم رياست‌جمهوري تغيير مي‌يابد. سمت نخست‌وزيري لغو مي‌شود و رييس‌جمهور كه به صورت مستقيم با آراي مردمي انتخاب مي‌شود رياست قدرت اجرايي و همچنين رياست دولت را برعهده خواهد داشت. رييس‌جمهور در پي اين تغيير قدرت‌هايي ازجمله تنظيم بودجه‌ها، انتصاب‌ها يا اخراج وزراي دولت و قضات و صدور احكام در برخي حوزه‌ها را به دست خواهد آورد. همچنين با تصويب اين تغييرات، رييس‌جمهور مجوز ادامه وابستگي‌اش به حزب سياسي در دوران رياست‌جمهوري را نيز به‌دست مي‌آورد. تا پيش از اين همه‌پرسي رييس‌جمهور بايد روابط سياسي خود را با حزبش قطع كرده و به‌عنوان يك فرد بي‌طرف در جايگاه رياست‌جمهوري قرار مي‌گرفت. رييس‌جمهور همچنين قدرت اعلام وضعيت اضطراري را خواهد داشت.

  دوره رياست‌جمهوري چند ساله خواهد بود؟

رياست‌جمهوري در سيستم جديد سياسي تركيه دو دوره پنج ساله خواهد بود و رييس‌جمهور مي‌تواند در صورتي كه پارلمان در دور دوم رياست‌جمهوري انتخابات زودهنگام اعلام كند به صورت خودكار براي دور سوم رياست‌جمهوري اقدام كند. به اين ترتيب احتمالا اردوغان تا پس از سال 2029 مي‌تواند بر مسند رياست‌جمهوري در تركيه تكيه كند. اردوغان پس از اعلام نتايج همه‌پرسي در سخنراني تلويزيوني گفت: «تركيه به سوي يكي از مهم‌ترين اصلاحات دولتي در تاريخ اين كشور حركت مي‌كند.»

  آيا آشفتگي سياسي در تركيه پايان مي‌يابد؟

به هيچ عنوان. خبرگزاري آنادولوي دولتي تركيه گزارش داده كه اين همه‌پرسي با 51.3 راي مثبت در برابر 48.7‌درصد راي منفي به پيروزي رسيده است. نتيجه اين همه‌پرسي تاكنون از سوي چند حزب مخالف از جمله «خلق جمهوري‌خواه» و «دموكراتيك خلق» رد شده است. احزاب مخالف پلمب نشدن برخي صندوق‌هاي اخذ آرا را نشانه كوتاهي مسوولان حاضر در پاي صندوق‌هاي راي‌گيري خوانده و از شوراي عالي انتخابات كه اين آرا را (كه از قضا اغلب آري بوده) تاييد كرده به‌شدت انتقاد كرده‌اند. گفته شده، احزاب مخالف دولت، خواستار بازشماري ۶۰‌درصد آرا شده‌اند و مي‌گويند كه نشانه‌هايي از تقلب در اين انتخابات ديده شده است. اين مساله مي‌تواند مشروعيت همه‌پرسي را كاهش داده و راه براي مناقشه‌هاي سياسي بيشتر را باز كند. همين حالا هم گزارش‌هايي از تجمع مخالفان همه‌پرسي در خيابان‌هاي تركيه منتشر شده كه با شعارهايي عليه اردوغان همراه بوده است.

  نقش پارلمان در سيستم سياسي جديد چيست؟

نظارت پارلماني بر قوه مجريه محدود خواهد بود. پارلمان در سيستم جديد سياسي 600 كرسي خواهد داشت و نمايندگان براي تصويب طرح تحقيق و تفحص از رياست‌جمهوري، معاون رييس‌جمهور يا وزرا به راي حداكثري 360 راي نياز خواهند داشت. در جريان تحقيق و تفحص، رييس‌جمهور نمي‌تواند برگزاري زودهنگام را درخواست كند. همچنين نمايندگان با 400 راي مي‌توانند مورد را عليه رياست‌جمهوري به عالي‌ترين مرجع قضايي اين كشور ارجاع دهند. پارلمان مي‌توان زمان وضعيت اضطراري را كوتاه‌تر، بيشتر يا لغو كند.

  پيروزي اردوغان چه معنايي براي اقتصاد تركيه دارد؟

فعاليت‌هاي اقتصادي به‌دليل آشفتگي سياسي و خشونت‌هاي نظامي سال‌هاي اخير در تركيه ازجمله كودتاي ناموفق سال گذشته و سركوب‌ و پاك‌سازي‌هاي گسترده سياسي پس از آن در شرايط بسيار وخيمي به‌سر مي‌برد. تركيه در سال گذشته رتبه اعتباري خود براي سرمايه‌گذاري را از دست داد. برخي تحليلگران پيش‌بيني كرده‌اند كه پيروزي همه‌پرسي مي‌تواند طليعه يك دوره ثبات بيشتر باشد و برخي سرمايه‌گذاري‌هاي از دست رفته اين كشور را بازگرداند. اما دخالت‌هاي مداوم اردوغان در سياست‌هاي پولي از طريق درخواست براي كاهش هزينه‌هاي استقراض ممكن است كه هنوز هم صاحبان سرمايه را از اين كشور فراري دهد. ولفگانگ پيكولي كارشناس مسائل اقتصادي، در اين باره مي‌گويد: «حكومت تك‌نفره مشكلات اقتصادي را تشديد خواهد كرد و حتي مي‌تواند ريسك‌هاي مالي و اقتصادي ناشي از تحولات سياسي و اجتماعي را بيشتر كند.»

  پيامدهاي سياست خارجي اين همه‌پرسي چه خواهد بود؟

پس از اين همه‌پرسي هم روابط تركيه و ايالات‌متحده به‌دليل تداوم حمايت واشنگتن از كردهاي سوريه همچنان پرتنش خواهد بود. روابط آنكارا با اتحاديه اروپا نيز به‌دليل ممانعت برخي كشورهاي اروپايي چون آلمان و هلند از برگزاري كمپين‌هاي انتخاباتي اردوغان و همچنين ابراز نگراني گسترده اروپايي‌ها نسبت به سركوب مخالفان و رسانه‌ها در داخل تركيه نيز بهبود نخواهد يافت. برخي وزراي كابينه تركيه گفته‌اند كه اين كشور در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده فشار بر بروكسل را بر سر چشم‌پوشي از ويزاي شهروندان تركيه‌يي در ازاي توقف جريان ورود مهاجران به اروپا بيشتر خواهد كرد. ايالات‌متحده براي نابودي داعش به حمايت تركيه نياز دارد بنا بر اين آنكارا اميدوار است كه بتواند از اين مساله به‌عنوان اهرم فشاري عليه دولت دونالد ترامپ استفاده كند تا دست از حمايت كردهاي سوريه بردارد.

  آيا تركيه دستخوش خشونت‌هاي داخلي خواهد شد؟

با پيروزي كمرنگ اردوغان در همه‌پرسي و راي 47درصدي مردم تركيه عليه تغيير قانون اساسي، پرسش‌هاي زيادي درباره آينده فضاي سياسي تركيه ايجاد شده است، به ويژه اينكه نيروهاي اردوغان سابقه‌يي طولاني در برخورد خشن با معترضان دارند. در جريان تظاهرات‌هاي سال 2013 شاهد درگيري‌هاي خشن نيروهاي امنيتي با مخالفان بوديم كه به ‌گفته برخي منابع، به قيمت جان ده‌ها نفر تمام شد.نویسنده:
اردوغان: زمان بازگرداندن حكم اعدام فرا رسيده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
اردوغان: زمان بازگرداندن حكم اعدام فرا رسيده است


رجب طيب اردوغان پس از پيروزي در همه‌پرسي تاكيد كرده كه زمان احياي مجدد حكم اعدام در اين كشور فرا رسيده است. رييس‌جمهوري تركيه در جريان سخنراني پيروزي‌اش در همه‌پرسي گفته است: «فورا درخصوص احياي مجدد حكم اعدام با بينالي ييلديريم نخست‌وزير و رهبر حزب اپوزيسيون ناسيوناليست مذاكره خواهم كرد... اگر لايحه پارلماني اين موضوع به من ارائه شود آن را تاييد خواهم كرد اما اگر در پارلمان از اين مساله حمايت نشود آن وقت ممكن است همه‌پرسي ديگري درخصوص اين موضوع برگزار شود.» اردوغان در شرايطي از بازگرداندن حكم اعدام سخن گفته كه اين اقدام مي‌تواند به تلاش‌هاي ديرينه آنكارا براي پيوستن به اتحاديه اروپا پايان دهد. در همين حال اتحاديه اروپا نيز در واكنش به پيروزي اردوغان از مقام‌هاي تركيه خواسته كه به فكر اجماع گسترده‌تري در سطح ملي باشند.نویسنده:
بازگشت اقتصاد چين به چرخه رشد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
بازگشت اقتصاد چين به چرخه رشد
خزانه‌داري امريكا بازارهاي سهام را متلاطم كرد


گروه جهان| طلا تسليمي|

 اطلاعات اقتصادي منتشر شده در امريكا روز دوشنبه با دامن زدن به نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران به كاهش ارزش سهام و دلار امريكا منجر شد و ارزش اوراق قرضه امريكا نيز به پايين‌ترين ميزان در 5ماهه گذشته رسيد. اين درحالي بود كه سرمايه‌گذاران از اندكي پيش در پي تحريك‌هاي كره‌شمالي و احتمال رويارويي نظامي امريكا با اين كشور و همچنين شرايط سياسي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه، نگراني‌هايي داشتند. اگرچه بازارهاي چين نيز در اين سير كاهش جهاني ارزش سهام تحت تاثير قرار گرفتند، اما به نظر مي‌رسد كه چشم‌انداز اقتصادي چين مثبت است و اين كشور نخستين رشد متوالي را در سه‌ماهه اول سال جاري ميلادي شاهد بوده؛ رشدي كه حتي از پيش‌بيني‌ها هم فراتر رفت.

به گزارش رويترز، وزارت خزانه‌داري امريكا اين مرتبه براي جلوگيري از تقابل ارزهاي دو اقتصاد بزرگ جهان از متهم كردن چين به دست‌كاري در ارزش ارز اين كشور (يوان) خودداري كرد كه اين مساله تا اندازه‌يي از آسودگي خاطر بازيكنان مطرح بازارهاي مالي كاست. در پي انتشار اين اطلاعات، ارزش سهام «اس‌اندپي» تقريبا به كمترين ميزان در 6هفته گذشته كاهش يافت؛ ارزش اين شاخص سهام آخرين مرتبه در پي شكست دونالد ترامپ رييس‌جمهوري امريكا، در اصلاحات خدمات‌درماني سقوط كرده بود. ارزش شاخص‌هاي سهام‌ در بازارهاي آسيا-اقيانوس آرام نيز كاهش يافت و اين درحالي بود كه بيشتر بازارهاي سهام اروپايي در تعطيلات به‌سر مي‌بردند.

طبق اطلاعات وزارت خزانه‌داري امريكا، خرده‌فروشي در اين كشور در ماه مارس بيش از حد انتظار كاهش داشت و هسته نرخ تورم سالانه 2درصد پايين آمد كه كمترين پيشروي از ماه نوامبر سال 2015 تاكنون محسوب مي‌شود. درنتيجه انتشار اين آمارها، ارزش اوراق قرضه امريكا به ميزان چشمگيري كاهش يافت و اين درحالي بود كه ارزش اوراق قرضه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري و درنتيجه پيش‌بيني به‌كارگيري محرك‌هاي اقتصادي توسط ترامپ، افزايش يافته بود. اما اكنون ادراك عمومي اين است كه ترامپ براي كاهش ماليات‌ها و پيشبرد برنامه‌هاي مخارج عمومي در كنگره با مشكلاتي مواجه خواهد شد.

در اين ميان اطلاعات اقتصادي چين از پيش‌بيني‌هاي بازار فراتر رفت اما تاثير چشمگيري بر بازار نگذاشت، چراكه سرمايه‌گذاران در پي يك‌سري اطلاعات و ارقام مثبت اقتصادي چين، از پيش ديدگاه مثبتي درمورد بازار اين كشور داشتند. با اين حال، ارزش شاخص‌هاي سهام در چين نيز در پي هشدارهاي تنظيم‌كنندگان امنيتي ارشد درمورد مبارزه با هرگونه اقدام نامناسب بازار، كاهش يافتند. خودداري امريكا از رويارويي با چين

وزارت خزانه‌داري امريكا در گزارش روز جمعه خود از معرفي هر يك از شركاي بزرگ اقتصادي و چين به‌عنوان دست‌كاري‌كننده ارز خودداري كرد كه اين مساله عقب‌نشيني قابل‌توجه ترامپ از وعده‌هايش در كمپين‌هاي انتخاباتي محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه خطر جنگ اقتصادي واشنگتن و پكن فعلا و براي زمان نامعلومي رفع شده و مي‌توان گفت كه يكي از دلايل مهم اين مساله اين است كه امريكا از چين مي‌خواهد تا كره‌شمالي را در خودداري از آزمايش‌هاي هسته‌يي تحت‌فشار بگذارد. اما هنوز هيچ نشانه‌يي حاكي از كاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌يي و موشكي كره‌شمالي حتي پس از آزمايش ناموفق موشكي پيونگ‌يانگ، ديده نمي‌شود.

مشاور امنيت ملي ترامپ روز يك‌شنبه اعلام كرد كه امريكا، متحدان اين كشور و چين با همكاري يكديگر يك‌سري واكنش‌ها به كره‌شمالي را بررسي مي‌كنند. ماكوتو نوجي استراتژيست ارشد يك شركت خدمات مالي در اين باره گفت: «در حقيقت كره‌شمالي در تحريك‌هاي خود از خطوط قرمز امريكا نمي‌گذرد؛ اما بسته به واكنش چين، ترامپ ممكن است صبر خود را از دست بدهد.» ادامه نگراني‌ها در مورد تنش‌ها در شبه‌جزيره كره به كاهش ارزش دلار و در مقابل بالا رفتن بهاي طلا كه سرمايه‌گذاري ايمن محسوب مي‌شود، منجر شد. موفقيت پكن در محدودسازي خروج سرمايه

درحالي كه گزارش وزارت خزانه‌داري امريكا از كاهش مخارج مصرف‌كنندگان در امريكا حاكي بود، آمارها و گزارش‌هاي اقتصادي در چين از سير صعودي اقتصاد اين كشور در سه ماهه اول سال خبر دادند. بلومبرگ در گزارشي در اين باره نوشت، رشد اقتصادي چين در پي عواملي همچون بهبود شرايط بازار املاك، سرمايه‌گذاري‌ها در زيرساخت‌ها، صادرات و خرده‌فروشي افزايشي 6.9درصدي داشت و در عين حال به نظر مي‌رسد كه اين روند رو به رشد با مخاطرات اعتباري همراه نخواهد بود كه اين خبري مثبت براي مشكل بدهي چين محسوب مي‌شود.

چين كه دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي‌شود، سال گذشته به تنهايي مسوول يك‌سوم از رشد اقتصادي جهاني بود و باتوجه به آمارهاي مثبت سه ماهه اول، حداقل انتظار از رشد اقتصادي اين كشور درصدي مشابه سال گذشته است. در همين حال، آمار مثبت اقتصادي شروعي خوشايند براي شي جين‌پينگ رييس‌جمهوري و لي ككيانگ نخست‌‌وزير چين در سالي سرشار از اتفاقات سياسي محسوب مي‌شود. دولت شي‌ جين‌پينگ هدف رشد سالانه را 6.5درصد يا بيشتر تعيين كرده و سياست‌گذاران نيز سعي دارند با تكيه بر روند تدريجي رشد از گذراندن كشور از تغييرات احتمالي در دولت در اواخر امسال كسب اطمينان كنند.

اقتصاد چين در حال حاضر در ميانه تغيير ساختاري عظيمي است و سعي دارد به جاي تكيه بر توليدات و رشد ناشي از صادرات به مثابه گذشته، به سوي خدمات و درخواست مصرف‌كننده پيش برود. مقامات چين همچنين سعي دارند از هرگونه جنگ تجاري با امريكا خودداري و در عين حال خروج سرمايه از اين كشور را در ميانه فشارهاي ناشي از ارزش پايين يوان، مديريت كنند. كاهش سرعت افزايش بدهي خانوارها، شركت‌ها و دولت نيز يكي ديگر از برنامه‌هاي اصلي اقتصادي دولت چين محسوب مي‌شود.نویسنده:
راهپيمايي صدها فرانسوي عليه مارين لوپن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
راهپيمايي صدها فرانسوي عليه مارين لوپن


گروه جهان

صدها نفر از شهروندان فرانسه در اعتراض به مارين لوپن، نامزد راست افراطي در انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه و رهبر حزب جبهه ملي در خيابان‌ها تجمع كردند و هشدار دادند كه اگر لوپن در انتخابات پيروز شود، آزادي‌هاي اساسي و اوليه در اين كشور به خطر خواهد افتاد.  به گزارش آسوشيتدپرس، اين راهپيمايي روز دوشنبه در مسيري از اوبرويليه به طرف پاريس كه محل گردهمايي انتخاباتي مارين لوپن است، برگزار و به خشونت كشيده شد؛ برخي معترضان در اين تظاهرات به طرف افسران پليس بمب‌هاي آتش‌زا پرتاب كردند. افسران نيز در واكنش به خشونت‌ها متوسل به شليك گاز اشك‌آور شدند. يكي از اين معترضان گفت:«حزب ضد مهاجرت مارين لوپن با آزادي‌هاي اساسي و حقوق ما مي‌جنگد و برايش هيچ فرقي ندارد كه ما فرانسوي هستيم يا مهاجر.» روي پلاكاردي كه در ابتداي صف راهپيمايي‌كنندگان قرار داشت، نوشته شده بود:«حومه پاريس مخالف جبهه ملي هستند.» تظاهركنندگان همچنين در جريان اين راهپيمايي تراكت‌هايي را توزيع مي‌كردند كه بيگانه‌هراسي و نژادپرستي در آنها محكوم شده بود.  تظاهركنندگان بر اين باورند كه سياست‌هاي ضد مهاجرتي لوپن سرآغاز بيگانه‌هراسي و نژادپرستي در فرانسه خواهد بود. يكي از فعالان ضد نژادپرستي در اين راهپيمايي ضمن محكوم كردن پوپوليسم افراطي كه در سراسر اروپا درحال گسترش است، گفت: «مبارزه با لوپن بايد در خيابان‌ها صورت بگيرد نه در صندوق‌هاي راي‌گيري.» لوپن كه مي‌خواهد فرانسه را از اتحاديه اروپا خارج كند، يكي از نامزدهاي پيشرو در انتخابات فرانسه است و انتظار مي‌رود به راحتي در دور اول اين انتخابات پيروز شود و به دور دوم راه يابد. لوپن سال‌هاست كه سعي دارد تا وجهه نابود شده حزبش را كه متهم به نژادپرستي و يهودي‌ستيزي است، بازسازي كند.نویسنده:
سندرز: امريكا نبايد درگير جنگ بي‌پايان شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
سندرز: امريكا نبايد درگير جنگ بي‌پايان شود


گروه جهان

 برني سندرز، سناتور امريكايي در مصاحبه‌يي با سي‌ان‌ان درباره علت مخالفتش با حمله موشكي اخير امريكا به يك پايگاه هوايي نظام سوريه گفته است:«معتقدم كه امريكا نبايد خود را درگير جنگ بي‌پايان خاورميانه كند.» سندرز، سناتور مستقل ايالت ورمونت گفته است: «كليد مقابله با بشار اسد در سوريه اين است كه از اقدام يكجانبه عليه اين كشور صرف ‌نظر و به جاي آن تلاش كنيم تا روسيه و ايران را متقاعد كنيم كه از حمايت از او دست بردارند. بشار اسد بايد كنار برود و داعش نيز بايد شكست بخورد اما من نمي‌خواهم ببينم كه امريكا به يك جنگ بي‌پايان در خاورميانه كشيده شود و زنان و مردان ما كشته شوند و چندين تريليون دلار از پول كشورمان خرج اين جنگ شود.» اين سناتور كه سال گذشته ميلادي حضوري ناموفق در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري مقدماتي حزب دموكرات داشت به حضور نظامي مداوم كشورش در افغانستان و عراق اشاره كرده و گفته است:«امريكا ممكن است به يك جنگ ديگر كه به ضرر اولويت‌هاي داخلي خواهد بود، كشيده شود. ما بايد به مسائل ضروري داخلي توجه كنيم. جنگ عراق بدترين اشتباه در تاريخ معاصر امريكا بود و منجر به بي‌ثباتي‌هاي فراواني شد. ما نمي‌توانيم به انجام اينگونه اشتباهات ادامه دهيم.» وي درباره حمايت‌ها از حمله اخير ترامپ به سوريه ازجمله در داخل حزب دموكرات و مقام‌هاي دولت اوباما گفت، اينكه امريكا به سوريه حمله موشكي كرد و يكي از بزرگ‌ترين بمب‌هايش را در افغانستان انداخت هيچ تاثيري براي مشكلاتي كه نيازمند راه‌حل‌هاي ديپلماتيك و چند جانبه هستند، نخواهند داشت.  سندرز همچنين تاكيد كرده كه ترامپ دريافته است كه بايد براي مهار تهديد هسته‌يي كره ‌شمالي با چين همكاري كند و امريكا نبايد از روي احساس و يك‌جانبه عمل كند.نویسنده:
رشد اقتصادي 7.2 درصدي هند در 2017
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
رشد اقتصادي 7.2 درصدي هند در 2017


گروه جهان

  بانك جهاني در جديدترين گزارش خود، رشد اقتصادي هند را در سال 2017 ميلادي 7.2درصد پيش‌بيني كرد.  به گزارش تايمز آو اينديا، رشد اقتصادي هند در سال‌هاي آينده ادامه مي‌يابد و در سال 2019 به 7.7درصد مي‌رسد. بانك جهاني، اجراي صحيح لايحه محصولات و خدمات مالياتي را در بهبود عملكرد اقتصادي هند بسيار تاثيرگذار خوانده و اعلام كرده كه اين كشور همچنان در سال‌هاي آينده با چالش كاهش فقر در برابر رشد اقتصادي مواجه خواهد بود.  براساس گزارش بانك جهاني، جنوب آسيا، داراي بيشترين رشد اقتصادي در جهان است و انتظار مي‌رود، رشد اقتصادي اين منطقه از 6.7درصد در سال 2016 به 6.8درصد در سال 2017 و پس از آن به 7.2درصد در سال 2018 افزايش يابد. پيش از اين، بانك جهاني، رشد اقتصادي هند را در سال 2016 به دليل اجراي طرح مبارزه با پول سياه دولت 6.8درصد اعلام كرده بود. بانك جهاني در ماه ژانويه سال جاري ميلادي با انتشار گزارشي اعلام كرد رشد اقتصادي هند در پي مبارزه دولت با پول سياه، كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي و محدوديت‌هاي اعتباري ايجاد شده، كاهش مي‌يابد. بانك جهاني معتقد است كه مبارزه با پول سياه در كوتاه‌مدت بر كسب و كار و اقتصاد داخلي هند تاثير منفي خواهد گذاشت.  كارشناسان بانك جهاني مي‌گويند خارج كردن اسكناس‌هاي درشت از گردش پولي و جايگزيني آنها مي‌تواند روند اصلاحات اقتصادي در هند را با مشكل مواجه كند.نویسنده:
معاون ترامپ: صبر ما نسبت به كره‌شمالي تمام شده است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
معاون ترامپ: صبر ما نسبت به كره‌شمالي تمام شده است
گروه جهان| معاون رياست‌جمهوري امريكا در منطقه حائل نظامي ميان كره‌جنوبي و كره‌شمالي، بار ديگر به پيونگ‌يانگ هشدار داده است. مايك پنس معاون رييس‌جمهور امريكا گفته كه دوران صبر استراتژيك ايالات‌متحده درباره كره‌شمالي تمام شده است. پنس در سفر به كره‌جنوبي گفته است: «رييس‌جمهور ترامپ روشن كرده كه صبر ما و متحدان‌مان در اين منطقه به پايان رسيده و خواستار تغيير وضعيت هستيم. مي‌خواهيم كره‌شمالي برنامه غيرمسوولانه گسترش تسليحات هسته‌‌يي‌اش را متوقف كند.» به گزارش آسوشيتدپرس، معاون رييس‌جمهور امريكا همچنين تاكيد كرده كه واشنگتن استفاده و آزمايش مداوم موشك‌هاي بالستيك توسط كره‌شمالي را نيز غيرقابل قبول مي‌داند. مايك پنس يك‌شنبه براي سفري ۱۰ روزه به كشورهاي شرق آسيا، نخست وارد كره‌جنوبي شد.

كره‌جنوبي از متحدان اصلي امريكا به‌شمار مي‌آيد. در مقابل، كره‌شمالي قرار دارد كه از فقيرترين و بسته‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود و سال‌هاست با گسترش برنامه موشكي و هسته‌يي خود، كشورهاي اطرافش مانند ژاپن و كره‌جنوبي و نيز ايالات‌متحده را تهديد مي‌كند. چند ساعت پيش از ورود معاون رييس‌جمهور امريكا به كره‌جنوبي، كره‌شمالي يك آزمايش موشكي ديگر انجام داد هرچند براساس گزارش‌ها ناموفق بود. پس از اين آزمايش موشكي، هربرت مك‌مستر مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور امريكا، تاكيد كرده كه واشنگتن به همراه متحدان خود و چين در حال بررسي گزينه‌هاي مختلف است تا به آزمايش موشكي اخير كره‌شمالي پاسخ مناسبي بدهد. ژنرال مك‌مستر در عين حال كه گفته اين گزينه‌ها شامل اقدام نظامي عليه پيونگ‌يانگ نمي‌شود اما تصريح كرده بر سر مساله كره‌شمالي اجماع بين‌المللي شكل گرفته است.  چين، شريك اصلي سياسي و اقتصادي كره‌شمالي است و خواستار «حل مسالمت‌آميز» مساله كره‌شمالي شده است. دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا پيش‌تر ابراز اميدواري كرده بود كه چين با كره‌شمالي برخورد خواهد كرد. ترامپ در عين حال هشدار داده «اگر چيني‌ها نتوانند چنين كاري كنند، ايالات‌متحده و متحدانش چنين مي‌كنند.» گفته شده، كره‌شمالي براي نخستين‌بار در اقدامي كه نشان از تشديد تنش‌ها در منطقه شبه‌جزيره‌كره‌ دارد، نيروهاي عمليات ويژه نظامي تشكيل داده است. گزارش‌هاي منتشر شده از كره‌شمالي نشان مي‌دهد اعضاي اين گروه ويژه مسلح ظاهرا فقط از كيم جونگ اون، رهبر اين كشور فرمان مي‌گيرند. خبرگزاري يونهاپ از كره‌جنوبي دوشنبه گزارش داده كه در جريان رژه شنبه نيروهاي مسلح كره‌شمالي به‌مناسبت

يكصد و پنجمين سالگرد تولد «كيم ايل سونگ» بنيانگذار كره‌شمالي در شهر پيونگ‌يانگ، اعلام شده اگر از اين واحد ويژه درخواست شود آنها شمشيرهاي‌شان را در قلوب دشمنان فرو خواهند برد.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/29
از منطقه


سفر مشاور امنيت ملي ترامپ به پاكستان

 مشاور امنيت ملي امريكا كه يك‌شنبه به كابل سفر كرده بود، دوشنبه وارد اسلام‌آباد، پايتخت پاكستان شد. ژنرال هربرت ريموند مك مستر، نخستين مقام عاليرتبه دولت دونالد ترامپ است كه از زمان روي كار آمدن دولت جديد و در برنامه‌يي از پيش اعلام نشده به پاكستان سفر كرده است. ژنرال مك مستر ضمن ديدار با ناصرخان جنجوعا، همتاي پاكستاني خود با ژنرال قمر جاويد باجوا، فرمانده ارتش، نواز شريف، نخست‌وزير، و سرتاج عزير، مشاور نخست‌وزير اين كشور در امور خارجي ديدار كرده است. سفر مك مستر به افغانستان تنها چند روز پس از هدف گرفته شدن مناطق شرقي اين كشور توسط بزرگ‌ترين بمب غيرهسته‌يي هواپيماي بمب‌افكن امريكايي به بهانه حمله به تروريست‌هاي داعش انجام شد؛ اقدامي كه برخي تحليلگران آن را يك آزمايش بزرگ تسليحاتي امريكا در خاك افغانستان دانسته‌اند.

 

لغو پروژه‌هاي چندين ميلياردي عربستان

عربستان در پي بحران اقتصادي شديد در اين كشور تصميم به لغو پروژه‌هاي جديد چندين ميليارد دلاري خود گرفته است. به گزارش رويترز، يك منبع آگاه وابسته به آل سعود كه خواست نامش فاش نشود، گفت:«دفتر هدفمندسازي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كه سال گذشته با هدف تقويت توانايي‌هاي دولت تشكيل شد، ميزان اجراي پروژه‌ها به كمتر از 25درصد كاهش يافته است.» اين منبع افزود: «اجراي پروژه‌هاي ديگري نيز به دليل ناهماهنگي با اهداف اقتصادي به تاخير افتاد و حكم لغو برخي از پروژه‌ها به دليل كمبود شديد بودجه همين روزها صادر مي‌شود.» طبق گزارش‌هاي منتشر شده، دولت عربستان در سال گذشته براي اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در دست اجرا، يك تريليون و 400ميليارد ريال عربستاني پرداخت كرد.پيمان تجاري فيليپين با كشورهاي خليج فارس

رييس‌جمهوري فيليپين در نخستين سفر خود به منطقه خاورميانه از كشورهاي عربستان، قطر و بحرين ديدن و 21پيمان تجاري به ارزش 925ميليون دلار امضا كرد. رامون لوپز، وزير تجارت فيليپين دوشنبه اعلام كرد كه دوترته در سفر هفته گذشته به عربستان 7 قرارداد سرمايه‌گذاري به ارزش 470ميليون دلار امضا كرد كه مي‌تواند 16هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي داروسازي، توسعه املاك، گردشگري، سلامت، بنادر و اسباب و اثاثيه منزل، مناطق كشاورزي و صنعتي و صنعت غذاي حلال ايجاد كند. توافق 250ميليون دلاري امضا شده با بحرين نيز مي‌تواند 4هزار فرصت شغلي ايجاد كند كه براساس اين قراردادها، برخي شركت‌هاي بحريني فعاليت‌هاي خود را به‌ ويژه در بخش كشاورزي و در مساحتي حدود 10هزارهكتار از زمين‌هاي كشاورزي ميندانائو به‌ويژه داوائو آغاز مي‌كنند.نویسنده:

  يادداشت Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  8
  رهشناريا
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 زيست، محيط از شهر
  حفاظت اقتصاد يدهد
  درختان گزارش پزشكي هاي زبال تفكيك در لانگاري سه از
  «تعادل» درختان قطع فعلي روند
  با شهرها پهنه تنها نه ها،
  خيابان يك از تهران، شهر كالن ويژه
  به اقتصادي غيرمستقيم تهران
  منبع در خطرناك زباله تن 20 روزانه
  توليد محيط بلكه يشود،
  محروم معرض در نيز شهري
  زيست به زبالهها هنوز تهران شهر در وي، گفته به كاري آزاده ازي شهرس راه
  گروه يگيرد. قرار نابودي
  خطر طﺒاطﺒايي محسن
  سيد مختلف مراكز در آوري جمع دستي سنتي روش پيشرفت جمعيت، روزافزون
  رشد بروز از جلوگيري راستاي انجمن
  در دبير آنها از تفادهيي اس هيچ شده دپو شهر اطراف توسعه صنعت علم
  تكنولوژي مصوبات خساراتي، شهري
  چنين
  اقتصاد در شهرداري اينكه بيان با تندگويان شود. نمي بيشتر مصرف هاي زمينه
  شهرنشيني، گذار قانون نهادهاي
  قانوني كار دستور در را زباله از برق توليد اخير هاي سال به است شده باعﺚ را زاﺋد مواد فزاينده
  رشد فايده مفيد تواند مي تهران شهر شوراي چون
  شهري مناسبي نرخ نيرو وزارت اينكه بهانه به اما داشته در ﺿايعات از انﺒوهي مﻘادير ساﻻنه كه
  طوري هاي تعرفه درصدي 200 افزايش چنانكه گردد.
  واقع نميكند پرداخت زباله از توليدي برق خريد براي پسماندها اين شوند. مي تﺨليه زيست
  محيط يك تا تومان هزار 300 از شهري درختان قطع
  عوارض رها را كار اين ندارد، اقتصادي توجيه برق توليد يا امحا مناسب علمي نحو به كه صورتي
  در ميليون يك به 1385 سال تومان هزار 800
  ميليون شهرداري كه است درحالي اين گفت: است، كرده آلوده را زيست محيط قطعا نشود
  بازيافت تورم به توجه با 3931كه سال تومان ميليون 10
  تا برق نيرو، وزارت با يي تفاهمنامه انعقاد با تواند مي براي ناسالم مكاني به را زندگي محل
  و بود، شده گرفته نظر در ساله فاصله اين در
  عمومي از را و... بوستان ها، ساختمان در خود استفاده مورد اخير هاي دهه در كند. مي تﺒديل
  شهروندان درختان قطع به مربوط جرايم يسازي واقع راستاي
  در از طريق اين از كند تامين شهر هاي زباله طريق شهر جمعيت رشد ازجمله مﺨتلفي
  دﻻيل مصوبه با اما آمد، در اجرا مورد به تهران هر كالن ش شود. معاف برق تامين بابت نيرو وزارت به پرداخت تفكيك درباره سازي فرهنگ عدم
  تهران، درختان قطع عوارض نرخ تهران، شهر شوراي
  نهايي حدود روزانه تهران در تندگويان گفته به استفاده روزافزون گسترش مﺒدأ از
  زباله كاهش 1393 سال مصوبه به نسبت 05درصد
  شهري، دليل به اما شود مي توليد زباله 0007تن شهروندان توسط مصرف بار يك ظروف
  از نشان 5831رشد سال به نسبت درصد 66 فقط
  يافته حداقل كه درحالي ميرود. بين از سوءمديريت شهر در زباله توليد سرانه تا شده
  باعﺚ به عوارض، اين واقعي رشد ترتيب، اين به دهد
  مي نياز مورد كمپوست كود ها، زباله اين از ميتوان باشد. جهاني استانداردهاي از باﻻتر
  تهران منفي نزولي سيري خط پيشين هاي سال
  نسبت كرد. تامين را شهر سبز فضاي شهري پسماندهاي جديد تركيب
  همچنين است.
  يافته همچنين شهر شوراي عضو اين گفته به بندي بسته سيستم با آن شكلي دگرگوني
  و كه است شده الزماالجرا حالي در فوق
  مصوبه براي موجود يافته اختصاص هاي جايگاه فراواني تفاوت گﺬشته با مﻘايسه در
  نوين جامانده بر خسارت ميزان تعيين سر بر
  همچنان مناسب الزم كارايي خشك پسماند آوري جمع بندي بسته سيستم كه طوري به است.
  يافته سابق معاون دارد. وجود مناقشه درختان قطع
  از است درحالي اين است نداشته شهر سطح در را مواد ميزان افزايﺶ سﺒب نهايت در
  جديد طبق زيست، محيط حفاظت سازمان
  طبيعي مراكز اين تا خشك زباله حمل مردم وظيفه كه بازيافت ﻏيرقابل جامد زبالههاي
  زايد از ناشي خسارت برآورد كه كرد اعالم
  برآوردي عوارض خدمت اين قبال در شهرداري نيست اينكه به توجه با است. شده طﺒيعت
  توسط تومان هزار 74 حدود در درخت اصله يك
  برش بينديشد تمهيداتي بايد كند دريافت ساالنه داشته دنﺒال به مﺨتلفي هاي آلودگي زبالهها اين كه باورند اين بر نيز او مخالف كارشناسان
  و شود. آوري جمع مردم منازل از خشك پسماند تا هاي محيط به ناپﺬيري جﺒران پيامدهاي
  بعضا هزار 500 ميليون 15 بوده واقعي غير
  رقم هاي شركت ورود از ممانعت گفت: تندگويان پسماند مديريت موﺿوع ميكند، وارد
  شهري ايجاد درخت اصله هر بريدن براي خسارت
  تومان شهر هاي زباله از برداري بهره موضوع به خارجي كهريزك آب آلودگي آوري جمع ساعت شب هر خيس هاي زباله بدون بيمارستاني هاي زباله شود نمي رعايت است. اهميت حايز بسيار برخي كه جا آن از است حالي در اين گردد
  مي اوايل كه است درحالي تهران شهرداري توسط زباله دفع هاي روش اينكه به پاسخ در حقاني داشت وجود گذشته در چه آن مانند شوند. هاي آيين ضوابط ميشوند. آوري جمع تفكيك عنوان به ندارند محصول توليد ارزش درختان
  از وقت فني معاون چهارم، شوراي كار به آغاز روز استانداردهاي به اندازه چه تا تهران شهر در وجود كوچكي زباله هاي سطل كوچه هر سر بيمارستاني هاي زباله دفن امحا نحوه به مربوط بازيافت بر بارها شهرداري تهران، شهر
  در درختان اين شدهاند كشت سبز فضاي انداز
  سايه آلمان اتريش روماني، كشورهاي به سفرهايي بگويم بايد متاسفانه گفت: است، نزديك دنيا هاي زباله معين ساعت راس مردم كه داشت نميشود. عمل آن براساس اما دارد وجود ها زباله امحاي مناسب روش تهران شهر هاي
  زباله هاي ارزش از قرارگيري هاي مكان محل به توجه
  با اما داشته سوز زباله كارخانجات بررسي براي نزديك دنيا روز استانداردهاي به خيلي كه خشك هاي زباله ريختند. مي آن داخل خودرا ويژه هاي زباله مورد در كه مشكالتي از يكي كميسيون عضو حقاني محمد اما است كرده تاكيد واقعي ارزش مثال، عنوان به برخوردارند.
  گوناگوني نشد. حاصل دستاوردي دارد شيرابه اينكه به توجه با زباله دفن نيست. وي شوند. آوري جمع بار يا3 يي هفته هم كه است اين هستيم، مواجه آن با بيمارستاني باره اين در شهري خدمات زيست محيط سالمت، برابر پارك يك در مستقر كهنسال چنار درخت
  يك بست بن به دليل رسد مي نظر به كرد: ادعا وي هاي شيرابه است همراه بسياري مشكالت با آوري جمع شب هر ها زباله اينكه اصوال داد: ادامه موظف شهرداري پسماند، مديريت قانون براساس دارد. ديگري
  نظر توسط عمرش طول در كه است هايي هزينه
  تمام زباله در كه است رانتي يها، رايزن جلسات رسيدن وارد زمين زيرين هاي اليه به زبالهها از ناشي متاسفانه چند هر نيست. درستي كار شوند، كند. حمل را شده خنثي ساده هاي زباله است به اشاره با «تعادل» با وگو گفت در وي درخت يك از بسا وچه است شده هزينه
  شهرداري نشينان پايتخت هاي زباله از ها برخي دارد وجود به رساند. مي آسيب زيست محيط به شده گاهي شده كشيده هم روز به زباله حمل ويژه هاي زباله تكليف ميان اين در بنابراين هاي زباله بحث اينكه بيان با پزشكي هاي
  زباله خالص درآمد ريال ها ميليون كه خود همسن
  گردوي خاص افراد منافع اين يكنند اندوزي ثروت چند شعاع تا كهريزك هاي آب دليل، همين به نسبت روز هنگام شهرداري كه بودهايم شاهد دفع حمل كه است درحالي اين شود. مي چه به گرفته قرار غفلت مورد تهران شهر در پزشكي يك مجاور در اگر درخت همين اما باشد بيشتر
  دارد صورت به شهر هاي زباله هم هنوز كه شده سبب كه است سال 50 زيرا است آلوده كيلومتري است. كرده اقدام ها زباله جمعآوري همكاري تالش به نياز شك بدون ويژه هاي زباله پرداختن گفت: است، نشده پرداخته آن به خوبي شده استفاده آن سايه از تنها باشد روستايي
  منطقه در اقدامي هيچ شده تفكيك سنتي دستي يشود. دفن محل اين در ها زباله آموزش درمان بهداشت، هاي وزارتخانه بيشتر زيرا است. آساني ساده بسيار كار موضوع اين
  به باغ يك كنار واگر دارد توليدي چوب معادل ارزشي
  و نگيرد. صورت ها زباله از بيشتر وري بهره راستاي زباله امحاي براي مختلفي هاي شيوه دنيا در شهروندان فرهنگسازي آموزش دارد. معادن صنايع پزشكي اما دارد وجود نياز مورد هاي اخت زيرس
  امكانات عملكرد كاهش موجب اندازي سايه با بوده
  ميوه سازماني دنيا همه در كه است اين واقعيت هاي زباله درخصوص مثال براي است. شده آزمايش برخي در زبالهها جمعآوري اينكه بيان با وي فعاليتي زمينه اين در ميرود انتظار كه طور آن نيز آن حذف بلكه ندارد ارزشي تنها نه شود
  باغ هاي گفته از اما درآمدزاست پسماند مانند تهران شهرداري دارد وجود سوز زباله بيمارستاني در فقط اينكه كرد: اظهار شود، مي انجام مناطق شهر سطح از زباله مﺨازن آوري جمع است. نگرفته صورت در است ممكن درخت همين است. هزينه
  مستلزم تهران شهرداري كه يآيد برم اينگونه تندگويان خريداري زبالهسوز دستگاه تا است اين پي در نيز شوند، جدا خشك تر ها زباله مناطق برخي حوزه در شهرداري فعاليت اينكه بيان با وي وارزش زيبايي موجب گرفته قرار خانه يك
  محوطه موفق ها زباله عآوري جم در توانسته چند هر كرد. تهيه كمپوست زباله از توان مي همچنين كند مساله يك زباله تفكيك مساله ندارد. فايده كرد: تصريح بينم، نمي مثبت خيلي را پسماند خطرناك زباله تن 20 روزانه توليد شود. خانه يا باغ
  افزوده طالي از استفاده امحا زمينه در اما كند عمل عادت آن انجام به بايد مردم است فرهنگي از تفكيك بگويم بايد معمولي هاي زباله درباره درماني مركز هزار از بيش اينكه بيان با حقاني درخت يك واقعي ارزش خصوص در رو، اين از مخزن هيچ حتي نبوده موفق چندان كثيف كثيف طالي از درآمدزايي از ﻏفلت است ارزشمند زباله بدانند بايد مردم كنند. نوعي اين شود مي انجام مردم خود توسط مبدا 09تا حدود روزانه گفت: دارد، وجود تهران شهر در شده اشغال فضاي بايد آن كاركرد نوع بر
  عالوه ندارد شده تفكيك زبالههاي براي جايگاهي از تهران شهرداري ميشود، گفته چند هر بازگردد توليد چرخه به دوباره يد توان كشورهاي در چند هر است. مردم پذيري مشاركت تن 20 حدود ميزان اين از كه داريم زباله تن 100 نظر در برايش نيز فايده مفيد درختان ارزش
  معادل تفكيك از اعم ها زباله جابهجايي زمان در نهايتا كار دستور در را زباله از انرژي توليد 90 دهه ابتداي باشد. تاثيرگذار ملي توليد در شود بازيافت اما كنند مي جدا نيز را آهن مقوا شيشه، ديگر هاي واحد ديگر عمل هاي اتاق خطرناك هاي زباله ارزش هنري ديدگاه از درختان برخي شود.
  گرفته شده ريخته مخزن يك در آنها نشده شده تندگويان، محمدمهدي پيش روز چند اما داده قرار شهروندان مشاركت اينكه به اشاره با وي از تر خشك هاي زباله كه همين ما كشور در ميشود. آلودگي به منجر كه است درماني مراكز
  ْ 01نوع با كه زردآلو درخت پايه يك مثال دارند
  خاص يشوند. مخلوط تنها نه شهرسازي معماري كميسيون رييس نايب اظهار است، سازي فرهنگ آموزش نيازمند از تفكيك الزمه است. مهمي كار شوند، جدا مبدا هاي زباله مانند نيز بيمارستاني هاي زباله تفكيك داراي است شده متنوع محصول نوع 10 داراي
  پيوند هاي صحبت از ديگري بخش در تندگويان پشت از بلكه بود داده خبر زباله از برق توليد عدم از كه شهرونداني براي الزم انگيزه بايد كرد: جمع شهر سطح از زباله مخازن كه است اين مبدا بيمارستانها خود داخل از مبدا از بايد معمولي از غير بايد آن ارزش ارزيابي است هنري
  ارزش نيز شهرداري يي زباله رانت درخصوص خود گفت: داد خبر باره اين در شهرداري جلسات پرده شود. ايجاد كنند، مي تفكيك را خود ها زباله از ناشي بد بوي از مردم هم صورت، اين در شود. شود. شروع درماني مراكز هنر ارزش براي ويژه ضريب يك محصول
  قيمت ريال يك تاكنون ها زباله از شهرداري گفت: طالي مديريت كه تهران شهرداري پسماند سازمان آموزش آن الزمه اينكه بر تاكيد با حقاني ناشي زياد هاي هزينه هم شوند راحت آن پزشكي زباله تن 20 اينكه بر تاكيد با وي تا گردد محاسبه است شده اعمال برآن كه
  باغباني است درحالي اين نداشته درآمدزايي هم بلكه نيست درآمدزا تنها نه دارد برعهده را كثيف جمعي هاي انه رس وسيله به موضوع اين طرح ها هزينه شود حذف مخازن وشوي شست از پزشكي هاي زباله ديگر از مبدا از بايد خطرناك بنابراين گردد. لحاظ نيز هنرنمايي اين هاي
  هزينه يا توجهي بي غفلت، سايه در بينيم مي كه هزينه تومان ميليارد 1400 بودجه رديف از ساالنه تنبيه تشويق سيستم برقراري گفت: است، يشود. تر مهم موارد صرف خود بيمارستاني هاي زباله كرد: اظهار شود، جدا درختان واقعي قيمت گذاري ارزش
  كارشناسي تر ها زباله شهرداري، بستن چشم حتي ميشود. سازمان اين اين است. ضروري شهروندان در انگيزه ايجاد شهر در زباله تفكيك به اشاره با حقاني مربوط هاي زباله است. تفكيك قابل بخش دو به تهران، چون شهري كالن شهري مناطق در
  مستقر شده تفكيك ها كن جمع زباله توسط خشك با خبرگزاريها از يكي با مصاحبه در تندگويان صورت اين غير در شود نهادينه بايد موضوع توسط زبالهها شهر اين در كرد: اظهار اصفهان هاي زباله از بايد ها اتاق نظافت آشپزخانه به درختان ارزيابي در كه باشد واقعيت اين مستلزم
  بايد از كرد. توجه گوناگوني مالكهاي به بايد سبز
  فضاي منافع كه يشود فروش خريد مراكزي در از درآمد كسب در شهرداري ناكارآمدي به اشاره برنامهها مديريت تغيير با مختلف مقاطع در به آن از بعد شود مي تفكيك مبدا از مردم ميشود عمل اتاق هاي زباله شامل كه
  خطرناك يبينيم يشود تامين چرخه اين در بسياري بود كرده عنوان پايتختنشينان توليدي هاي زباله زيست محيط داشت توجه بايد شد خواهد رها به يابد. مي انتقال امحا دفن هاي تگاه ايس از سوا شده پلمپ مخصوص هاي سطل توسط گياهي گونه نوع ها ده از بيش كه وجودي با رو
  اين وگرنه شود مي پرداخت رانت سهميه حتي كه هاي زباله از تواند مي راحتي به تهران شهرداري كه استفاده با نبايد هست نيز آيندگان به متعلق كه است اين زباله آوري جمع درست راه نظرم شود. امحا ها زباله ديگر قطع جرايم تعيين دارد وجود تهران شهر سطح
  در هاي شركت حضور براي شهرداري مقاومت علت راستاي در اما كند كسب پايدار درآمد پايتخت بروز موجب طبيعت در تصرف دخل ناصحيح آوري جمع براي زباله سطل دو يي خانه هر در زيست محيط المت س كميسيون عضو اين صورت درختان گونه به توجه با بايد نيز آن چيست؟
  درختان معتبر نميكند. موثري اقدامي مهم اين تحقق شد. طبيعي اكوسيستم در اختالل باشد داشته وجود خشك تر هاي زباله ترتيب اين اكنون متاسفانه داد: ادامه شهر شوراي از برگ پهن درخت يك ارزش يقين بطور
  پذيرد. بنابراين است بيشتر بسيار سوزني برگ هاي
  درخت باشد. بيشتر بايد نيز آن جريمه
  ميزان مصوبه در تهران شهر شوراي كه است حالي در كرد
  اين مطرح «تعادل» با وگو گف در زيست محيط كارشناس
  يك قطع ريالي جريمه سازي واقعي درخصوص خود
  اخير را وساز ساخت قصد به باغات در مستقر شهري
  درختان هاي زبال امحاي در ناتواني 05درصد را مربوطه عوارض پايه نرخ كرده
  بازنگري قطع عوارض حداقل سخن، ديگر به است. داده
  كاهش 500 به 1393 سال ميليون يك از تهران در
  درختان خشك را درياچه اين اكنون اما كرد آلوده را آن آب بخار ها زباله سوزاندن از شود مي باعث با وگو گفت در زيست محيط كارشناس
  يك دستورالعمل يافته كاهش جاري سال تومان
  هزار از شيرابهها آثار اينكه به پاسخ در كهرم اند. كرده هاي خانه از بسياري انرژي همچنين شود. بلند آوري جمع در تهران شهرداري عملكرد
  «تعادل» شهرداري گانه 22 مناطق به مصوبه اين
  ابالغي در چيز هيچ كرد: اظهار خير، يا است رفته بين يشود. تامين طريق اين از دودكش اين اطراف 5.7 روزانه گفت: كرد ارزيابي مثبت را
  زباله ساز ساخت هاي پروژه نفع به را امر كليت
  تهران، گفت توان نمي بنابراين يرود نم بين از طبيعت گفت: تهران شهر هاي زباله تركيب درباره وي آوري جمع شهرداري توسط زباله تن
  هزار جاي كه شده اصالح تهراني سازان مرتفع برجسازان اميد اما است. رفته بين از كلي به آن آثار كه مقواست كاغذ زباله، تن هزار اين درصد 10 پروتئين مانند موادي شود مي
  تفكيك دارد. افسوس تامل
  بسي رقيقتر ها شيرابه آثار زمان گذشت با كه داريم عنوان به آن از اينكه شود بازيافت تواند مي كه يشود. كمپوست به تبديل
  گوشت را خود محيطي زيست ظرفيت هاست سال
  تهران شود. تر رقيق دارد. حقيقت يشود، ياد كثيف طالي محيط ارشد كارشناس كهرم،
  اسماعيل باقي درختان توك تك حاال است داده دست
  از جزو ساختماني هاي نخاله اينكه بيان با وي شخصا اينكه بيان با دانشگاه استاد
  زيست هر رفتن بين از با هستند. تبر تيغ زير آن
  مانده ها، زباله بيشتر كرد: اظهار شود، نمي محسوب زباله دزدي زباله هام بن اي ده پدي تهران شهرداري عملكرد بر زيادي
  انتقادات ميرود، بين از آن اطراف منطقه حيات تنها نه
  باغ كاغذ زبالهها 01درصد است. خانگي هاي زباله به كه انتقاداتي از ديگر يكي وي، گفته به زباله عآوري جم در اين وجود با افزود: دارم، شهري در ميشود. تهديد نيز شهر كل حيات
  بلكه است. طبيعت در پذير تجزيه زباله 04درصد مزايده به است وارد خصوص اين در شهرداري شهري هيچ نيست. وارد نهاد اين بر
  انتقادي اما دارد وجود ناايمن بلندمرتبه ساختمان 979
  كه زباله ميزان است مصرفي ما كشور متاسفانه زباله پديده ايجاد باعث كه زبالههاست تن گذاش شب هر ها زباله تهران مانند كه شناسم نمي
  را واقعي معناي به باغ تعداد اين 01درصد اندازه است.
  به باالتر جهاني استاندارد به نسبت مان توليدي است. شده دزدي دنيا هاي كشور از بسياري من شوند. آوري
  جمع ندارد. دنيا
  وجود در زباله بازيافت توليد دارداي
  استان هاي ه كيس خانواده هر به آلمان كشور در كدام هر زباله دزدان افزود: باره اين در وي ميلياردرهاي شهر گو، ديه سن در ام. ديده را قانوني به تهران هاي اغ تخريب وضعيت از
  آمارها براي خانگي خام هاي زباله از ژاپن كشور در شد. در زباله تن ميليون 3.5 از بيش
  روزانه بوده باركد داراي كه شود مي داده پالستيكي نفر يك مثال، براي هستند. خاصي مورد متخصص جلوي ليتري 200 بزرگ هاي سطل امريكا در انگيزه ايجاد براي پيش سال 13 كه دارد
  اشاره ديگر هاي زباله البته شود. مي استفاده برق توليد سرانه ميانگين با ها ايراني شود توليد جهان يشود. درج آن روي ها خانواده مشخصات اسم دنبال به ديگر نفر فلز دنبال به فقط ها زباله در يكبار يي هفته يدهند قرار خانهها
  در امروز اما رسيد تصويب به تهران اغهاي
  صاحبان يگيرند. قرار بازيافت چرخه در بازيافت نيز كنند مي توليد روز در زباله تن 04هزار 007گرم، ها زباله جمعآوري براي ماموران كه هفته به هفته خاص كاربرد اينها از كدام هر زيرا است. پالستيك ها زباله نيز لندن در شوند. نمي آوري جمع
  هم خوانده تهران تهاي درخ رفتن بين از اصلي
  عامل بازيافت ميزان تا يكند الش ت هم امريكا سرانه است. جهاني استاندارد برابر دو اصل در كه زباله چنانچه كنند مي وزن را ها زباله آيند مي خريد گزاف بسيار قيمت به دارد را خودش فصل از غير به يشوند جمع بار يك يي
  هفته دوره مصوبات از يكي باغ» «برج مصوبه يود.
  م حاضر حال در اما دهد. افزايش را خود هاي زباله به تهران استان در روز شبانه در پسماند توليد جريمه باشد بيشتر استاندارد ميزان از توليدي از جلوگيري براي بايد شهرداري ميشود. فروش شوند شهر وارد توريستها كه تابستان سومين پنجاه در كه است تهران شهر شوراي
  دوم هاي بطري درصد 40 كاغذي، هاي زباله درصد 42 ميزان اين كه است گرم 800 تا 750 نفر هر
  ازاي كنند. پرداخت پول بايد شده جهت در شهروندان زباله از استفاده پديده اين ها زباله عآوري جم به اقدام چندبار يي هفته اسالمي شوراي وقالعاده علني رسمي
  جلسه درصد 55 الكلي، غير هاي نوشابه پالستيكي در است. گرم 350 تا 300 اروپايي كشورهاي در سويس كشور در گفت: زد ديگري مثال وي بينديشد. تمهيداتي شهر منافع جارو را اتوبان دنيا كجاي هيچ در كنند. مي شوراي در رسيد تصويب به 82 سال در تهران
  شهر درصد 57 يها نوشيدن آلومينيومي هاي قوطي 5برابر تقريبا سال هر در تهراني شهروند هر واقع خريداري را زباله حمل هاي كيسه بايد شهروندان ديدم خودم چشم به تهران در اما كنند،
  نم در شد تاييد نيز كشور معماري شهرسازي
  عالي يشوند. بازيافت استيل هاي بندي بسته است حالي در اين كند. مي توليد زباله خود وزن آوري جمع را ديگر هاي كيسه ماموران كنند كهريزك در زمين روي ماده ﺚترين خﺒي كردند. جارو را اتوبان شهرداري ماموران كه حال در گرفت قرار تهران شهر تفصيلي طرح
  مفاد ميليارد يك روزانه تهران شهرداري دارند زباله توليد تن هزار 90 روزانه ها آلماني كه يك بودم سويس كه زماني است يادم كنند. نم دليل به يشود گفته اينكه به پاسخ در وي تبديل امحا نحوه در البته داد: ادامه وي است. تهران شهرداري مناطق تمام عمل مالك
  حاضر زباله دفن آوري جمع براي تومان ميليون 250 اما رسد. مي نظر به فاجعه اول نگاه در شايد
  كه نداشتند، اطالع موضوع اين از كه مهاجر خانواده آلوده منطقه اين آب كهريزك در زباله امحاي زيرا دارد. وجود انتقاداتي كمپوست به ها زباله ساخت متوليان آن موجب به كه مصوبه اين چند
  هر در ميزان اين عبارتي به يكند. هزينه پسماند 80 آلمان همچون يي يافته توسعه كشورهاي در داده قرار ديگري كيسه در را خود هاي زباله مواد شود، انباشته زباله وقتي گفت: است، شده خرده مانند آن در زياد ناخالصي وجود دليل
  به باغ، مساحت از 03درصد در صرفا توانستند مي ساز
  و زباله دفن در كه ثروتي تومان ميليارد يك كنار 01برابر يعني شود. مي بازيافت ها زباله از درصد كيسه محتواي حمل ماموران اينكه از بعد بودند. فشار تحت حيواني پروتئين خصوص به پروتئيني كمپوستها همان يا كود اين از كشاورزان شيشه را باغ مانده باقي درصد 70 دهند انجام ساز
  ساخت از بيش روزي تقريبا يشود يرود، خاك زير همين به ايران. شده بازيافت هاي زباله ميزان داخل كه يي نامه پاكت روي از كردند، بررسي را كه يكنند توليد شيرابه اسم به چيزي گرما مشكلي آوري جمع بنابراين كنند. نمي استقبال سوي از باغات از صيانت حفظ نيت با كردند
  حفظ پايتخت سازي زباله سيستم در تومان ميليارد جهان زيست محيط قهرمان را خود آنها هم دليل پيدا را مذكور خانواده آدرس داشت زبالهقرار ها است. زمين روي ماده ترين خبيث شد مي گفته داريم. مشكل امحاء در اما ندارد چرا نشد، چنين عمل در اما شد تصويب دوم
  شوراي تهران محالت برخي در رود. مي بين از ها ين نش ترين مهم از يكي عنوان به سويس يدانند.
  م بازگردانده مهاجر خانواده به زباله كيسه كرده يخورد را آهن كه است يي گونه به شيرابه نحوه به اشاره با زيست محيط كارشناس اين تا بعضا معماري شوراهاي در مناطق شهرداران اوال
  كه حدود شود. مي آوري جمع زباله نوبت تا روزانه 2008 سال در زباله، بازيافت مدافع كشورهاي شدند. مادي جريمه نيز مبالغي شد زمين زيرين هاي اليه سمت به را خود راه كرد: عنوان دنيا بزرگ شهرهاي در زباله
  امحاء به ثانيا دادند طبقات در اشغال سطح درصد 40-50
  اگر كه هستند ساكن تهران در خانوار 2ميليون مردمانش توليدي هاي زباله 05درصد توانست در زباله مشكل حل در بايد مردم داد: ادامه وي اسيدي يي درياچه پيش سال چند كند. مي پيدا دارد. جمعيت نفر هزار 500 حدود زوريخ شهر مصوبات اساس بر ها زيرزمين در پاركينگ، تامين
  بهانه كند، توليد كمتر زباله كيلو يك روزانه خانوار هر اين در كه است شرايطي در اين كند. بازيافت را هاي سازمان كنند همكاري شهرداري با تهران الستيك وقتي كه بود شده ايجاد كهريزك در متر 80دودح با دودكش يك شهر اين وسط در اعالم مجاز گودبرداري درصد 45 تا ماده
  كميسيون كه حالي در يشود. كمتر درصد 30 ها زباله شد توليد شهري زباله تن ميليون از بيش كشور محيط حفاظت شهرداري، همچون ربط ذي ساعت عرض در يانداختند آن درون را ماشين سوزانده كورهيي در ها زباله دارد. وجود ارتفاع ساخت زير نيز ها زيرزمين 06درصد -70 تا بعضا كه
  شد هاي زباله توليد حتي ها تهراني سال پاياني روزهاي نيم بازيافت را ها زباله اين از نيمي حدود در
  كه هاي زمينه بايد آموزشي هاي سازمان زيست درياچه يك يعني زد. مي بيرون آن هاي آهن يآيد. بيرون دودكش اين از آب بخار شود مي كه مانده باقي فضاي در ها وپ ها رم ايجاد با
  رفت يدهند. افزايش گرم كيلو يك روزي به را خود سوزانده زباله مخصوص هاي كوره در را آن ديگر تفكيك چگونگي زمينه در ويژه به مردم آموزش است. صفر نزديك آن ph كه كامل اسيدي كه اند شده گذاشته كار كوره اين در فيلترهايي عمال يكرد؛ اشغال را باغ 07درصد فضاي از كنند
  بخشي فراهم را زباله شده زمين زيرين هاي اليه وارد شيرابه اين دارد قيمت 747 هواپيماي يك اندازه كدام هر شديم. شهر باغات رفتن بين از شاهد
توليد روزانه 20 تن زباله خطرناك در تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/29
توليد روزانه 20 تن زباله خطرناك در تهران
«تعادل» از سهل‌انگاري در تفكيك زباله‌هاي پزشكي گزارش مي‌دهد


گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري

رشد روزافزون جمعيت، پيشرفت تكنولوژي و علم و صنعت و توسعه شهرنشيني، زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ به طوري كه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. اين پسماندها در صورتي كه به نحو علمي و مناسب امحا يا بازيافت نشود قطعا محيط زيست را آلوده و محل زندگي را به مكاني ناسالم براي شهروندان تبديل مي‌كند. در دهه‌هاي اخير دلايل مختلفي ازجمله رشد جمعيت شهر تهران، عدم فرهنگ‌سازي درباره تفكيك زباله از مبدأ و گسترش روزافزون و استفاده از ظروف يك‌ بار مصرف توسط شهروندان باعث شده تا سرانه توليد زباله در شهر تهران بالاتر از استانداردهاي جهاني باشد. همچنين ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪي ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. به طوري كه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪي ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان مواد زايد و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به اينكه زباله‌ها آلودگي‌هاي مختلفي به دنبال داشته و بعضا پيامدهاي جبران‌ناپذيري به محيط‌هاي شهري وارد مي‌كند، موضوع مديريت پسماند بسيار حايز اهميت است.

 

در شهر تهران، شهرداري بارها بر بازيافت زباله‌هاي شهر تهران و روش مناسب امحاي زباله‌ها تاكيد كرده است اما محمد حقاني عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري در اين باره نظر ديگري دارد.

 وي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به زباله‌هاي پزشكي و با بيان اينكه بحث زباله‌هاي پزشكي در شهر تهران مورد غفلت قرار گرفته و به خوبي به آن پرداخته نشده است، گفت: پرداختن به اين موضوع كار بسيار ساده و آساني است. زيرا امكانات و زيرساخت‌هاي مورد نياز وجود دارد اما آن طور كه انتظار مي‌رود در اين زمينه فعاليتي صورت نگرفته است. توليد روزانه 20 تن زباله خطرناك

حقاني با بيان اينكه بيش از 3هزار مركز درماني در شهر تهران وجود دارد، گفت: روزانه حدود 90تا 100تن زباله داريم كه از اين ميزان حدود 20تن زباله‌هاي خطرناك اتاق‌هاي عمل و ديگر واحد‌هاي مراكز درماني است كه منجر به آلودگي مي‌شود. تفكيك زباله‌هاي بيمارستاني نيز مانند زباله‌هاي معمولي بايد از مبدا و از داخل خود بيمارستان‌ها و مراكز درماني شروع شود.

وي با تاكيد بر اينكه 20تن زباله پزشكي خطرناك بايد از مبدا از ديگر زباله‌هاي پزشكي جدا شود، اظهار كرد: زباله‌هاي بيمارستاني خود به دو بخش قابل تفكيك است. زباله‌هاي مربوط به آشپزخانه و نظافت اتاق‌ها بايد از زباله‌هاي خطرناك كه شامل زباله‌هاي اتاق عمل مي‌شود توسط سطل‌هاي مخصوص پلمپ شده و سوا از ديگر زباله‌ها امحا شود.

اين عضو كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر ادامه داد: متاسفانه اكنون اين ترتيب رعايت نمي‌شود و زباله‌هاي بيمارستاني بدون تفكيك جمع‌آوري مي‌شوند. ضوابط و آيين‌هاي مربوط به نحوه امحا و دفن زباله‌هاي بيمارستاني وجود دارد اما براساس آن عمل نمي‌شود.

يكي از مشكلاتي كه در مورد زباله‌هاي ويژه و بيمارستاني با آن مواجه هستيم، اين است كه براساس قانون مديريت پسماند، شهرداري موظف است زباله‌هاي ساده و خنثي شده را حمل كند. بنابراين در اين ميان تكليف زباله‌هاي ويژه چه مي‌شود. اين درحالي است كه حمل و دفع زباله‌هاي ويژه بدون شك نياز به تلاش و همكاري بيشتر وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن دارد. جمع‌آوري مخازن زباله از سطح شهر

وي با بيان اينكه فعاليت شهرداري در حوزه پسماند را خيلي مثبت نمي‌بينم، تصريح كرد: درباره زباله‌هاي معمولي بايد بگويم تفكيك از مبدا توسط خود مردم انجام مي‌شود و اين نوعي مشاركت‌پذيري مردم است. هر چند در كشورهاي ديگر شيشه، مقوا و آهن را نيز جدا مي‌كنند اما در كشور ما همين كه زباله‌هاي خشك و ‌تر از مبدا جدا شوند، كار مهمي است. لازمه تفكيك از مبدا اين است كه مخازن زباله از سطح شهر جمع شود. در اين صورت، هم مردم از بوي بد ناشي از آن راحت مي‌شوند و هم هزينه‌هاي زياد ناشي از شست‌وشوي مخازن حذف مي‌شود و هزينه‌ها صرف موارد مهم‌تر مي‌شود.

حقاني با اشاره به تفكيك زباله در شهر اصفهان اظهار كرد: در اين شهر زباله‌ها توسط مردم از مبدا تفكيك مي‌شود و بعد از آن به ايستگاه‌هاي دفن و امحا انتقال مي‌يابد. به نظرم راه درست جمع‌آوري زباله اين است كه در هر خانه‌يي دو سطل زباله براي جمع‌آوري زباله‌هاي‌تر و خشك وجود داشته باشد و زباله‌هاي خيس هر شب ساعت 9 جمع‌آوري شوند. مانند آن چه در گذشته وجود داشت و سر هر كوچه سطل‌هاي زباله كوچكي وجود داشت كه مردم راس ساعت معين زباله‌هاي خودرا داخل آن مي‌ريختند. زباله‌هاي خشك هم هفته‌يي 2 يا3 بار جمع‌آوري شوند. وي ادامه داد: اصولا اينكه زباله‌ها هر شب جمع‌آوري شوند، كار درستي نيست. هر چند متاسفانه حمل زباله به روز هم كشيده شده و گاهي شاهد بوده‌ايم كه شهرداري هنگام روز نسبت به جمع‌آوري زباله‌ها اقدام كرده است. آموزش و فرهنگ‌سازي شهروندان

وي با بيان اينكه جمع‌آوري زباله‌ها در برخي مناطق انجام مي‌شود، اظهار كرد: اينكه فقط در برخي مناطق زباله‌هاي ‌تر و خشك جدا شوند، فايده ندارد. مساله تفكيك زباله يك مساله فرهنگي است و مردم بايد به انجام آن عادت كنند. مردم بايد بدانند زباله ارزشمند است و مي‌تواند دوباره به چرخه توليد بازگردد و بازيافت شود و در توليد ملي تاثيرگذار باشد.

وي با اشاره به اينكه مشاركت شهروندان نيازمند آموزش و فرهنگ‌سازي است، اظهار كرد: بايد انگيزه لازم براي شهرونداني كه زباله‌هاي خود را تفكيك مي‌كنند، ايجاد شود.

حقاني با تاكيد بر اينكه لازمه آن آموزش و طرح اين موضوع به وسيله رسانه‌هاي جمعي است، گفت: برقراري سيستم تشويق و تنبيه و ايجاد انگيزه در شهروندان ضروري است. اين موضوع بايد نهادينه شود در غير اين صورت در مقاطع مختلف و با تغيير مديريت برنامه‌ها رها خواهد شد بايد توجه داشت محيط زيست متعلق به آيندگان نيز هست و نبايد با استفاده ناصحيح و دخل و تصرف در طبيعت موجب بروز اختلال در اكوسيستم طبيعي شد.

 آلودگي آب كهريزك

حقاني در پاسخ به اينكه روش‌هاي دفع زباله در شهر تهران تا چه اندازه به استانداردهاي روز دنيا نزديك است، گفت: متاسفانه بايد بگويم كه خيلي به استانداردهاي روز دنيا نزديك نيست. دفن زباله با توجه به اينكه شيرابه دارد با مشكلات بسياري همراه است و شيرابه‌هاي ناشي از زباله‌ها به لايه‌هاي زيرين زمين وارد شده و به محيط زيست آسيب مي‌رساند. به همين دليل، آب‌هاي كهريزك تا شعاع چند كيلومتري آلوده است زيرا 50 سال است كه زباله‌ها در اين محل دفن مي‌شود.

در دنيا شيوه‌هاي مختلفي براي امحاي زباله آزمايش شده است. براي مثال درخصوص زباله‌هاي بيمارستاني زباله‌سوز وجود دارد و شهرداري تهران نيز در پي اين است تا دستگاه زباله‌سوز خريداري كند همچنين مي‌توان از زباله كمپوست تهيه كرد. غفلت از درآمدزايي از طلاي كثيف

هر چند گفته مي‌شود، شهرداري تهران از ابتداي دهه 90 توليد انرژي از زباله را در دستور كار قرار داده اما چند روز پيش محمدمهدي تندگويان، نايب‌رييس كميسيون معماري و شهرسازي نه تنها از عدم توليد برق از زباله خبر داده بود بلكه از پشت پرده جلسات شهرداري در اين باره خبر داد و گفت: سازمان پسماند شهرداري تهران كه مديريت طلاي كثيف را برعهده دارد نه تنها درآمدزا نيست بلكه سالانه از رديف بودجه 1400ميليارد تومان هزينه اين سازمان مي‌شود.

تندگويان در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها با اشاره به ناكارآمدي شهرداري در كسب درآمد از زباله‌هاي توليدي پايتخت‌نشينان عنوان كرده بود كه شهرداري تهران به راحتي مي‌تواند از زباله‌هاي پايتخت درآمد پايدار كسب كند اما در راستاي تحقق اين مهم اقدامي موثري نمي‌كند.

به گفته وي، در شهر تهران هنوز زباله‌ها به روش سنتي و دستي جمع‌آوري و در مراكز مختلف اطراف شهر دپو شده و هيچ استفاده‌يي از آنها نمي‌شود. تندگويان با بيان اينكه شهرداري در سال‌هاي اخير توليد برق از زباله را در دستور كار داشته اما به بهانه اينكه وزارت نيرو نرخ مناسبي براي خريد برق توليدي از زباله پرداخت نمي‌كند و توليد برق توجيه اقتصادي ندارد، اين كار را رها كرده است، گفت: اين درحالي است كه شهرداري مي‌تواند با انعقاد تفاهمنامه‌يي با وزارت نيرو، برق مورد استفاده خود در ساختمان‌ها، بوستان و... را از طريق زباله‌هاي شهر تامين كند و از اين طريق از پرداخت به وزارت نيرو بابت تامين برق معاف شود.

به گفته تندگويان در تهران روزانه حدود 7000تن زباله توليد مي‌شود اما به دليل سوءمديريت از بين مي‌رود. درحالي كه حداقل مي‌توان از اين زباله‌ها، كود و كمپوست مورد نياز فضاي سبز شهر را تامين كرد.

به گفته اين عضو شوراي شهر همچنين جايگاه‌هاي اختصاص يافته موجود براي جمع‌آوري پسماند خشك كارايي لازم و مناسب را در سطح شهر نداشته است و اين درحالي است كه وظيفه مردم حمل زباله خشك تا اين مراكز نيست و شهرداري در قبال اين خدمت عوارض سالانه دريافت مي‌كند و بايد تمهيداتي بينديشد تا پسماند خشك از منازل مردم جمع‌آوري شود. تندگويان گفت: ممانعت از ورود شركت‌هاي خارجي به موضوع بهره‌برداري از زباله‌هاي شهر توسط شهرداري تهران درحالي است كه اوايل آغاز به كار شوراي چهارم، معاون فني وقت سفرهايي به كشورهاي روماني، اتريش و آلمان براي بررسي كارخانجات زباله‌سوز داشته اما دستاوردي حاصل نشد.

وي ادعا كرد: به نظر مي‌رسد دليل به بن‌بست رسيدن جلسات و رايزني‌ها، رانتي است كه در زباله وجود دارد و برخي‌ها از زباله‌هاي پايتخت‌نشينان ثروت‌اندوزي مي‌كنند و اين منافع افراد خاص سبب شده كه هنوز هم زباله‌هاي شهر به صورت دستي و سنتي تفكيك شده و هيچ اقدامي در راستاي بهره‌وري بيشتر از زباله‌ها صورت نگيرد.

واقعيت اين است كه در همه دنيا سازماني مانند پسماند درآمدزاست اما از گفته‌هاي تندگويان اينگونه برمي‌آيد كه شهرداري تهران هر چند توانسته در جمع‌آوري زباله‌ها موفق عمل كند اما در زمينه امحا و استفاده از طلاي كثيف چندان موفق نبوده و حتي هيچ مخزن و جايگاهي براي زباله‌هاي تفكيك شده ندارد و نهايتا در زمان جابه‌جايي زباله‌ها اعم از تفكيك شده و نشده آنها در يك مخزن ريخته شده و مخلوط مي‌شوند.

تندگويان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درخصوص رانت زباله‌يي شهرداري نيز گفت: شهرداري از زباله‌ها تاكنون يك ريال هم درآمدزايي نداشته و اين درحالي است كه مي‌بينيم در سايه غفلت، بي‌توجهي يا حتي چشم بستن شهرداري، زباله‌هاي ‌تر و خشك توسط زباله جمع‌كن‌ها تفكيك شده و در مراكزي خريد و فروش مي‌شود كه منافع بسياري در اين چرخه تامين مي‌شود و مي‌بينيم كه حتي سهميه رانت پرداخت مي‌شود وگرنه علت مقاومت شهرداري براي حضور شركت‌هاي معتبر چيست؟نویسنده:
ناتواني در امحاي زباله‌هاي شهري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/29
ناتواني در امحاي زباله‌هاي شهري
يك كارشناس محيط زيست در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


يك كارشناس محيط زيست در گفت‌وگو با «تعادل» عملكرد شهرداري تهران در جمع‌آوري زباله را مثبت ارزيابي كرد و گفت: روزانه 7.5 هزار تن زباله توسط شهرداري جمع‌آوري و تفكيك مي‌شود و موادي مانند پروتئين و گوشت تبديل به كمپوست مي‌شود.

اسماعيل كهرم، كارشناس ارشد محيط زيست و استاد دانشگاه با بيان اينكه شخصا انتقادات زيادي بر عملكرد شهرداري تهران دارم، افزود: با وجود اين در جمع‌آوري زباله انتقادي بر اين نهاد وارد نيست. هيچ شهري را نمي‌شناسم كه مانند تهران زباله‌ها هر شب جمع‌آوري شوند. من بسياري از كشور‌هاي دنيا را ديده‌ام. در سن ديه گو، شهر ميلياردرهاي امريكا سطل‌هاي بزرگ 200 ليتري جلوي در خانه‌ها قرار مي‌دهند و هفته‌يي يك‌بار هم جمع‌آوري نمي‌شوند. در لندن نيز زباله‌ها هفته‌يي يك بار جمع مي‌شوند به غير از فصل تابستان كه توريست‌ها وارد شهر مي‌شوند و هفته‌يي چندبار اقدام به جمع‌آوري زباله‌ها مي‌كنند. در هيچ كجاي دنيا اتوبان را جارو نمي‌كنند، اما در تهران به چشم خودم ديدم كه ماموران شهرداري اتوبان را جارو مي‌كردند.

وي ادامه داد: البته در نحوه امحا و تبديل زباله‌ها به كمپوست انتقاداتي وجود دارد. زيرا به دليل وجود ناخالصي زياد در آن مانند خرده شيشه كشاورزان از اين كود يا همان كمپوست‌ها استقبال نمي‌كنند. بنابراين جمع‌آوري مشكلي ندارد اما در امحاء مشكل داريم.

اين كارشناس محيط زيست با اشاره به نحوه امحاء زباله در شهرهاي بزرگ دنيا عنوان كرد: شهر زوريخ حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد. در وسط اين شهر يك دودكش با حدود80 متر ارتفاع وجود دارد. زباله‌ها در كوره‌يي سوزانده مي‌شود و بخار آب از اين دودكش بيرون مي‌آيد. فيلترهايي در اين كوره كار گذاشته شده‌اند كه هر كدام اندازه يك هواپيماي 747 قيمت دارد و باعث مي‌شود از سوزاندن زباله‌ها بخار آب بلند شود. همچنين انرژي بسياري از خانه‌هاي اطراف اين دودكش از اين طريق تامين مي‌شود.

وي درباره تركيب زباله‌هاي شهر تهران گفت: 10 درصد اين 7 هزار تن زباله، كاغذ و مقواست كه مي‌تواند بازيافت شود و اينكه از آن به عنوان طلاي كثيف ياد مي‌شود، حقيقت دارد. پديده‌‌اي به‌نام زباله دزدي

به گفته وي، يكي ديگر از انتقاداتي كه به شهرداري در اين خصوص وارد است به مزايده گذاشتن زباله‌هاست كه باعث ايجاد پديده زباله دزدي شده است.

وي در اين باره افزود: دزدان زباله هر كدام متخصص مورد خاصي هستند. براي مثال، يك نفر در زباله‌ها فقط به دنبال فلز و نفر ديگر به دنبال پلاستيك است. زيرا هر كدام از اينها كاربرد خاص خودش را دارد و به قيمت بسيار گزاف خريد و فروش مي‌شود. شهرداري بايد براي جلوگيري از اين پديده و استفاده از زباله شهروندان در جهت منافع شهر تمهيداتي بينديشد. خبيث‌ترين ماده روي زمين در كهريزك

وي در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود به دليل امحاي زباله در كهريزك آب اين منطقه آلوده شده است، گفت: وقتي زباله انباشته مي‌شود، ‌مواد پروتئيني به خصوص پروتئين حيواني تحت فشار و گرما چيزي به اسم شيرابه توليد مي‌كنند كه گفته مي‌شد خبيث‌ترين ماده روي زمين است.

شيرابه به گونه‌يي است كه آهن را مي‌خورد و راه خود را به سمت لايه‌هاي زيرين زمين پيدا مي‌كند. چند سال پيش درياچه‌يي اسيدي در كهريزك ايجاد شده بود كه وقتي لاستيك ماشين را درون آن مي‌انداختند در عرض 2ساعت آهن‌هاي آن بيرون مي‌زد. يعني يك درياچه اسيدي كامل كه  phآن نزديك صفر است. اين شيرابه وارد لايه‌هاي زيرين زمين شده و آن را آلوده كرد اما اكنون اين درياچه را خشك كرده‌اند. كهرم در پاسخ به اينكه آثار شيرابه‌ها از بين رفته است يا خير، اظهار كرد: هيچ چيز در طبيعت از بين نمي‌رود بنابراين نمي‌توان گفت كه آثار آن به كلي از بين رفته است. اما اميد داريم كه با گذشت زمان آثار شيرابه‌ها رقيق‌تر و رقيق‌تر شود.

وي با بيان اينكه نخاله‌هاي ساختماني جزو زباله محسوب نمي‌شود، اظهار كرد: بيشتر زباله‌ها، زباله‌هاي خانگي است. 10 درصد زباله‌ها كاغذ و40 درصد زباله تجزيه پذير در طبيعت است. متاسفانه كشور ما مصرفي است و ميزان زباله توليدي مان نسبت به استاندارد جهاني بالاتر است.

در كشور آلمان به هر خانواده كيسه‌هاي پلاستيكي داده مي‌شود كه داراي باركد بوده و اسم و مشخصات خانواده‌ها روي آن درج مي‌شود. هفته به هفته كه ماموران براي جمع‌آوري زباله‌ها مي‌آيند زباله‌ها را وزن مي‌كنند و چنانچه زباله توليدي از ميزان استاندارد بيشتر باشد جريمه شده و بايد پول پرداخت كنند.

وي مثال ديگري زد و گفت: در كشور سويس شهروندان بايد كيسه‌هاي حمل زباله را خريداري كنند و ماموران كيسه‌هاي ديگر را جمع‌آوري نمي‌كنند. يادم است زماني كه سويس بودم يك خانواده مهاجر كه از اين موضوع اطلاع نداشتند، زباله‌هاي خود را در كيسه ديگري قرار داده بودند. بعد از اينكه ماموران حمل محتواي كيسه را بررسي كردند، از روي پاكت نامه‌يي كه داخل زباله‌ها قرار داشت آدرس خانواده مذكور را پيدا كرده و كيسه زباله به خانواده مهاجر بازگردانده شد و مبالغي نيز جريمه مادي شدند.

وي ادامه داد: مردم بايد در حل مشكل زباله در تهران با شهرداري همكاري كنند و سازمان‌هاي ذي‌ربط همچون شهرداري، حفاظت محيط زيست و سازمان‌هاي آموزشي بايد زمينه‌هاي آموزش مردم به ويژه در زمينه چگونگي تفكيك زباله را فراهم كنند

 نویسنده:
استاندارد‌هاي توليد و بازيافت زباله در دنيا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/29
استاندارد‌هاي توليد و بازيافت زباله در دنيا


روزانه بيش از 5.3 ميليون تن زباله در جهان توليد مي‌شود و ايراني‌ها با ميانگين سرانه 700گرم، 40 هزار تن زباله در روز توليد مي‌كنند كه در اصل دو برابر استاندارد جهاني است. سرانه توليد پسماند در شبانه روز در استان تهران به ازاي هر نفر ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم است كه اين ميزان در كشورهاي اروپايي ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم است. در واقع هر شهروند تهراني در هر سال تقريبا 5 برابر وزن خود زباله توليد مي‌كند.  اين در حالي است كه آلماني‌ها روزانه 90 هزار تن توليد زباله دارند كه شايد در نگاه اول فاجعه به نظر مي‌رسد. اما در كشورهاي توسعه يافته‌يي همچون آلمان 80 درصد از زباله‌ها بازيافت مي‌شود. يعني 10 برابر ميزان زباله‌هاي بازيافت شده ايران. به همين دليل هم آنها خود را قهرمان محيط زيست جهان مي‌دانند. سويس به عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي مدافع بازيافت زباله، در سال 2008 توانست 50 درصد زباله‌هاي توليدي مردمانش را بازيافت كند. اين در شرايطي است كه در اين كشور بيش از 5 ميليون تن زباله شهري توليد شد كه در حدود نيمي از اين زباله‌ها را بازيافت و نيم ديگر آن را در كوره‌هاي مخصوص زباله سوزانده شد. در كشور ژاپن از زباله‌هاي خام خانگي براي توليد برق استفاده مي‌شود. البته زباله‌هاي ديگر نيز بازيافت در چرخه بازيافت قرار مي‌گيرند.

امريكا هم تلاش مي‌كند تا ميزان بازيافت زباله‌هاي خود را افزايش دهد. اما در حال حاضر 42 درصد زباله‌هاي كاغذي، 40 درصد بطري‌هاي پلاستيكي نوشابه‌هاي غير الكلي، 55 درصد قوطي‌هاي آلومينيومي نوشيدني‌ها و 57 درصد بسته بندي‌هاي استيل بازيافت مي‌شوند.

شهرداري تهران روزانه يك ميليارد و ۲۵۰ميليون تومان براي جمع‌آوري و دفن زباله و پسماند هزينه مي‌كند. به عبارتي اين ميزان در كنار يك ميليارد تومان ثروتي كه در دفن زباله زير خاك مي‌رود، مي‌شود تقريبا روزي بيش از 2 ميليارد تومان در سيستم زباله‌سازي پايتخت نشين‌ها از بين مي‌رود. در برخي محلات تهران روزانه 4 تا 5 نوبت زباله جمع‌آوري مي‌شود. حدود 2 ميليون خانوار در تهران ساكن هستند كه اگر هر خانوار روزانه يك كيلو زباله كمتر توليد كند، زباله‌ها 30 درصد كمتر مي‌شود. در حالي كه روزهاي پاياني سال تهراني‌ها حتي توليد زباله‌هاي خود را به روزي يك كيلو گرم افزايش مي‌دهند.

 نویسنده:
حفاظت از محيط زيست، درختان و اقتصاد شهر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/29
حفاظت از محيط زيست، درختان و اقتصاد شهر
با روند فعلي قطع درختان خيابان‌ها، نه تنها پهنه شهرها به ويژه كلان‌شهر تهران، از يك منبع غيرمستقيم اقتصادي محروم مي‌شود، بلكه محيط زيست شهري نيز در معرض خطر نابودي قرار مي‌گيرد. در راستاي جلوگيري از بروز چنين خساراتي، مصوبات قانوني نهادهاي قانون گذار شهري چون شوراي شهر تهران مي‌تواند مفيد فايده واقع گردد. چنانكه افزايش 200 درصدي تعرفه‌هاي عوارض قطع درختان شهري از 300 هزار تومان تا يك ميليون و 800 هزار تومان سال 1385 به يك ميليون تا 10 ميليون تومان سال 1393، كه با توجه به تورم عمومي در اين فاصله 8 ساله در نظر گرفته شده بود، در راستاي واقعي‌سازي جرايم مربوط به قطع درختان كلان‌شهر تهران به مورد اجرا در آمد، اما با مصوبه نهايي شوراي شهر تهران، نرخ عوارض قطع درختان شهري، 50‌درصد نسبت به مصوبه سال 1393 كاهش يافته و فقط 66‌درصد نسبت به سال 1385رشد نشان مي‌دهد به اين ترتيب، رشد واقعي اين عوارض، به نسبت سال‌هاي پيشين خط سيري نزولي و منفي يافته است.

مصوبه فوق در حالي لازم‌الاجرا شده است كه همچنان بر سر تعيين ميزان خسارت بر جامانده از قطع درختان مناقشه وجود دارد. معاون سابق طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست، طبق برآوردي اعلام كرد كه برآورد خسارت ناشي از برش يك اصله درخت در حدود 74 هزار تومان و كارشناسان مخالف او نيز بر اين باورند كه اين رقم غير واقعي بوده و 15 ميليون و 500 هزار تومان خسارت براي بريدن هر اصله درخت ايجاد مي‌گردد و اين در حالي است از آن جا كه برخي از درختان ارزش توليد محصول ندارند و به عنوان سايه انداز و فضاي سبز كشت شده‌اند اين درختان با توجه به محل و مكان‌هاي قرارگيري از ارزش‌هاي گوناگوني برخوردارند. به عنوان مثال، ارزش واقعي يك درخت چنار كهنسال مستقر در يك پارك برابر تمام هزينه‌هايي است كه در طول عمرش توسط شهرداري هزينه شده است وچه بسا از يك درخت گردوي همسن خود كه ميليون‌ها ريال درآمد خالص دارد بيشتر باشد اما همين درخت اگر در مجاور يك منطقه روستايي باشد تنها از سايه آن استفاده شده و ارزشي معادل چوب توليدي دارد واگر كنار يك باغ ميوه بوده و با سايه اندازي موجب كاهش عملكرد باغ شود نه تنها ارزشي ندارد بلكه حذف آن نيز مستلزم هزينه است. همين درخت ممكن است در محوطه يك خانه قرار گرفته و موجب زيبايي وارزش افزوده باغ يا خانه شود.

 از اين رو، در خصوص ارزش واقعي يك درخت علاوه بر نوع و كاركرد آن بايد فضاي اشغال شده معادل ارزش درختان مفيد فايده نيز برايش در نظر گرفته شود. برخي درختان از ديدگاه هنري ارزش خاص دارند مثلاْ يك پايه درخت زردآلو كه با ۱۰نوع پيوند داراي 10 نوع محصول متنوع شده است داراي ارزش هنري است و ارزيابي ارزش آن بايد غير از قيمت محصول يك ضريب ويژه براي ارزش هنر باغباني كه برآن اعمال شده است محاسبه گردد تا هزينه‌هاي اين هنرنمايي نيز لحاظ گردد. بنابراين كارشناسي ارزش‌گذاري قيمت واقعي درختان مستقر در مناطق شهري و كلان‌شهري چون تهران، بايد مستلزم اين واقعيت باشد كه در ارزيابي درختان فضاي سبز بايد به ملاك‌هاي گوناگوني توجه كرد. از اين رو با وجودي كه بيش از ده‌ها نوع گونه گياهي در سطح شهر تهران وجود دارد تعيين جرايم قطع درختان آن نيز بايد با توجه به گونه درختان صورت پذيرد. بطور يقين ارزش يك درخت پهن برگ از درخت‌هاي برگ سوزني بسيار بيشتر است بنابراين ميزان جريمه آن نيز بايد بيشتر باشد.

اين در حالي است كه شوراي شهر تهران در مصوبه اخير خود درخصوص واقعي‌سازي جريمه ريالي قطع درختان مستقر در باغات به قصد ساخت‌وساز را بازنگري كرده و نرخ پايه عوارض مربوطه را 50‌درصد كاهش داده است. به ديگر سخن، حداقل عوارض قطع درختان در تهران از يك ميليون سال 1393 به 500 هزار تومان سال جاري كاهش يافته و دستورالعمل ابلاغي اين مصوبه به مناطق 22 گانه شهرداري تهران، كليت امر را به نفع پروژه‌هاي ساخت و ساز و برج‌سازان و مرتفع‌سازان تهراني اصلاح شده كه جاي بسي تامل و افسوس دارد.

تهران سال‌هاست ظرفيت زيست محيطي خود را از دست داده است و حالا تك و توك درختان باقي مانده آن زير تيغ تبر هستند. با از بين رفتن هر باغ نه تنها حيات منطقه اطراف آن از بين مي‌رود، بلكه حيات كل شهر نيز تهديد مي‌شود. در شهري كه 979 ساختمان بلندمرتبه ناايمن وجود دارد اما به اندازه 10‌درصد اين تعداد باغ به معناي واقعي وجود ندارد.

آمارها از وضعيت تخريب باغ‌هاي تهران به قانوني اشاره دارد كه 13 سال پيش براي ايجاد انگيزه در صاحبان باغ‌هاي تهران به تصويب رسيد اما امروز عامل اصلي از بين رفتن درخت‌هاي تهران خوانده مي‌شود. مصوبه «برج – باغ» يكي از مصوبات دوره دوم شوراي شهر تهران است كه در پنجاه و سومين جلسه رسمي – علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران در سال 82 به تصويب رسيد و در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نيز تاييد شد و در مفاد طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت و در حال حاضر ملاك عمل تمام مناطق شهرداري تهران است.

هر چند اين مصوبه كه به موجب آن متوليان ساخت و ساز مي‌توانستند صرفا در 30‌درصد از مساحت باغ، ساخت و ساز انجام دهند و 70‌درصد باقي مانده باغ را حفظ مي‌كردند با نيت حفظ و صيانت از باغات از سوي شوراي دوم تصويب شد اما در عمل چنين نشد، چرا كه اولا شهرداران مناطق در شوراهاي معماري بعضا تا 50-40‌درصد سطح اشغال در طبقات دادند و ثانيا به بهانه تامين پاركينگ، در زيرزمين‌ها بر اساس مصوبات كميسيون ماده 5 تا 45‌درصد گودبرداري مجاز اعلام شد كه بعضا تا 70-60‌درصد زيرزمين‌ها نيز زير ساخت رفت و با ايجاد رمپ‌ها و لوپ‌ها در فضاي باقي مانده كه بخشي از فضاي 70‌درصد باغ را اشغال مي‌كرد؛ عملا شاهد از بين رفتن باغات شهر شديم.نویسنده: سيد محسن طباطبايي دبير انجمن اقتصاد شهري

  دريچه Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  9
  لقن ri.repapswenlodaat@erutaef
  محل 66420769 خدمات‌پروازي
  يكند
  آينده‌ بررسي‌ را‌ رواز‌ طول در‌ هواپيمايي‌ تهاي‌ شرك مسافري
  «تعادل»‌امكانات‌ هواپيماهاي در خوابه هاي
  سوييت جهت اينچي 11 اسكرين تاج بزرگ اينچ ۹1 تا سارا‌حامدي
  گروه‌راه‌و‌شهرسازي هاي شرك از ديگر يكي نيز ايرويز قطر است. سرگرمي ند‌ ه و كش يي ‌هو گا ‌نا ا
  نو با مسافري هاي كابي هواپيما داخلي هاي بخ كه است جهان هوانوردي صنعت در موفق هواپيمايي ،‌ خو كليد ‌94 سال‌ ماه‌ دي‌ از‌ آن‌
  اجراي‌ يك بخش ترين مهم تيترين حيا مختلف هاي
  درجه است. قطر پرچم حامل هواپيمايي شركت سط‌ تو فته گر صو ما قد ين ‌تر مهم
  يكي
  هواپيماست. شد راهاندازي ۳۹۹1 سال در ايرويز قطر شركت است‌ يازدهم‌ دولت‌ و‌ شهرسازي‌ و‌ راه‌
  وزارت‌ از هواپيما به شدن سوار از تاپيش كه
  مسافراني آسياي آفريقا، در 1مقصد ۳۳ به روزانه حاضر حال در نقل‌ حمل گا جا بهبو جب مو ند ‌تو مي ه
  ك ورود با ردند استفاده دنيا روز هاي اوري فن
  تمامي خاورميانه، جنوبي، آسياي دور، خاور اروپا، ميانه، شود.‌ جهان‌ در‌ حتي‌ و‌ منطقه‌ در‌ ايران‌
  هوايي‌ دنياي وارد كنند عبور يي دروازه از گويا هواپيما
  به اقيانوسيه، جنوبي امريكاي شمالي، امريكاي جديد‌ هواپيماهاي‌ ورود‌ كنار‌ در‌ كه‌ موضوعي‌
  اما‌ تكونولوژي از ديگر دنيا اين در وند. م
  ديگري دارد. مستقيم پروازهاي تنها‌ كه ست ين شو مو فر يد نبا و كش
  به مجبورند مسافران نيست خبري مدرن هاي ند‌
  دستگاه ‌تو نمي يد جد مد ها پيما هو يد
  خر ساعت چندين براي را خود الكترونيكي هاي يز
  دستگاه ير قطر يي پيما هو كت شر ‌ها بين كا با‌ رقابت‌ جايگاه‌ در‌ را‌ ايراني‌ نهاي‌
  ايرالي كنند.
  خاموش (tsriF)، يك درجه كالس چهار در ايرويز قطر ر‌ هد قر لمللي ‌ا بين يي پيما هو ‌ها كت
  شر مطالعه براي كتابي كه يي عده جز به ميان، اين
  در )Economy( اقتصادي (ssenisuB)، تجاري دنبال‌ به‌ داخلي‌ هواپيمايي‌ تهاي‌ شرك اگر‌ قع‌
  وا انگشت تعداد اند آورده پرواز طول در شدن سرگرم
  و بخش هاي بليت كه كند پرواز )VIP( ويژه مهمانان ن‌ فر سا شند با جي خا ‌ها ين ال ير با بت قا
  ر نشان متوسط حد در فيلم از كه دارند وجود نيز
  ً
  شماري يرسد. نم فروش به رسما ويژه مهمانان نند‌ بتو يد با بتد كنند جذ خو به
  بيشتر استفاده زمان گذر براي متوسط تجهيزات در شده
  داده ماساژور، به مجهز ها صندلي يك درجه كابين در به‌ ‌ها خش ير ا ا پيم هو يد خر بر ال
  ع از پس مسافر تا شود مي موجب اينها تمامي كنند
  مي سرگرمي، سيستم برودتي، حرارتي سيستم رقابت‌ نها‌ ايرالي اين‌ با‌ رواز‌
  خصوص‌امكانات با سفر از خوشي چندان نه خاطره پرواز زمان
  اتمام موارد بعضي در خواب تخت حمام، لمسي، تلويزويون نهاي‌ ايرالي است‌ الزم‌ رابطه‌ همين‌ در‌
  كنند.‌ باشند. داشته
  هواپيما تا يها صندل تجاري كالس در هستند. خصوصي اتاق ص‌ خصو ملي كا في كا ا طال خلي
  د بتوانند هواپيمايي هاي شركت كه صورتي در
  اما تبديل تخت يك به تواند مي يشود خم درجه 0۸1 ر‌ جي خا يي پيما هو ‌ها كت شر كه تي ما
  خد هاي اه دستگ مانند مسافران نياز عالقه مورد
  امكانات كافي سها، ايربا در هوشمند نهاي تلويزيو شود، داشته‌ يدهند‌ ارائه‌ خود‌ مسافران‌ به‌ رواز‌
  طول اينترنت ارائه تاپ لپ كامپيوتر همچون
  الكترونيكي كالس در هستند. كالس اين خدمات جمله از شاپ، با‌ قابت‌ براي‌ داخلي‌ نهاي‌ ايرالي اينكه‌
  باشند.‌ يوانند مت زيادي حد تا كنند ارائه آنها به را پرواز طول
  در نگاه راضي نخود ايرالي پروازي خدمات از را مسافران شركت اين پروازي هاي الس تمامي مانند اقتصادي خود‌براي‌ سهم‌ افزايش‌ و‌ هواپيمايي‌ تهاي‌
  شرك كه دارند مخصوص نمايش صفحه صندلي هر براي به‌ كمك فر مسا تر بيش تعد ا نتق
  ا
  دارند. اين يگيرند. را عربي اروپايي مختلف هاي بكه ش منطقه هاي ايرالين ترين پيشرفته از يكي جهان بي اس يو پورت شارژر مطالعه، هاي راغ خصوصي، مانند خدماتي ارائه BUSINESS CLASS ن‌ شد يل تبد هد با و كش يي هو نقل
  حمل دنبال به هواپيمايي هاي شرك از بسياري
  امروزه كالس در ها ايرالين تمام بين در نمايش هاي صفحه ميشود. محسوب فارس خليج است. شده داده قرار و... اينچي تلويزيون (bsu)، تصويري، صوتي مانيتور تاشو، عريض هاي صندل به‌خريد‌هواپيماهاي‌
  به‌هاب‌هوايي‌منطقه‌تنها‌ را آنها مسافران، فناوري نيازهاي تامين با تا هستند
  آن دارند. طول ۳اينچ هستند ترين بزرگ اقتصادي تاپ شارژ مخصوص هاي ورودي رايگان، نوشيدني يتواند‌برايشان‌برگ‌برنده‌به‌ نند‌نم دام‌
  نو‌ ترغيب هواپيمايي هاي شركت اين با سفر انتخاب
  براي كنند. تشويق هاي فت مسا در كه هواپيماهايي در همچنين حا يي پيما هو ‌ها بين كا امارات هواپيماي‌ يهاي‌داخلي‌ سرگرم فرودگاهي مخصوص خدمات غذا، باز منوي موبايل، هواپيماهاي‌ خريد‌ كه‌ است‌ درست‌ ياورد.‌
  ارمغان مجموعه به نمايش هاي صفحه يكنند پرواز طوالني ايرباس هواپيماي در تنها كه اقامتي هاي كاببين دومين امارات آتالنتيك، ويرجين شركت از بعد اين با سفر براي را جهان سراسر از بسياري مسافران ي‌ بر خلي يي پيما هو ‌ها كت شر به ند ‌تو مي
  نو مانند ايراليني به اينترنت پاي امروز مثال، عنوان به هاي نقشه بازي، تلويزيوني، هاي برنامه موسيقي، فيلم، هستند نفر دو تا يك ظرفيت داراي د، دارن وجود 0۸۳ تمام براي را شخصي سرگرمي سيستم كه بود شركتي يكند. ترغيب ايرالين در‌ اوريهاي‌روز‌كمك‌كند.‌ فن با‌ شدن‌
  همراستا‌ باز مسافران نياز مورد درجه كاال عنوان به هانزا
  لوفت يك مقصد شهر كشور درباره اطالعاتي جهاني، شامل كه يروند شمار به هوايي اتاقه سه هاي ئيت سو اي تلويزيوني سيستم سپس كرد. تعبيه بينها كا انواع هواپيماهاي‌ ايراني‌ نهاي‌ ايرالي اگر‌ ال،‌
  عين‌ امكان پرواز طول در هواپيمايي شرك اين بطوري
  شده مدت در صفحهها البته شداهند. مجهز شخصي تلفن تلويزيون تعبيه هستند. پذيرايي حمام خواب، اتاق شد جايگزين سرگرمي) ارتباطات (اطالعات، سي امارات هواپيمايي‌ جديد‌ اندازه‌ به‌ توانند‌ اما كنند‌
  مدرن‌خريداري‌ يدهد. خود مسافران به را پرسرعت اينترنت از
  استفاده به پرواز طول در سرعت پر اينترنت ارائه بر الوه قطر هواپيماهاي يشوند. خاموش شدن بلند فرود لوكس رفاهي امكانات متعدد هوشمند مانيتورهاي تلويزيوني سيستم اين دارد. بيشتري امكانات كه هواپيمايي امروز، هوايي نقل حمل دنياي در در‌ خود‌ مسافران‌ به‌ هواپيماها‌ بودن‌ مدرن‌
  و‌ هستند. شاپ كافي سمينار، سالن به مجهز ايرويز يك درجه هستند. هاي بين كا نوع اين هاي ويژگي از سيستم تلويزيوني، كانال 1200 تا ۶00 از بيش داراي هاي ايرالي پرنفوذترين زرگترين از يكي امارات رقابت‌ ميدان‌ در‌ دهند‌ ارائه‌ خدمات‌ ‌رواز‌
  طول خدمات زمره در نيز وارها ماه از جديدي نسل
  مسافران، هاي ين ايرال برخي كه امكاناتي به كوتاه نگاهي وجود 0۸۳A ايرباس در تنها هم باز كه نيز آپارتماني مشاهده اخبار، اتوماتيك اپديت i3000 خبري هوايي ناوگان در فعال هواپيماي ۳44 با كه است دنيا ا‌ با لمللي ‌ا بين يي پيما هو ‌ها كت شر ير سا
  با تا شده موجب گرفته قرار نيز ايرالي پرواز طول
  در متوجه بياندازيم جهان در پرمسافر شده شناخته كه هستند شركت اين مشهور لوكس هاي بين كا دارند، پرسرعت، اينترنت سرويس هواپيما، خارج دوربين دارد. پرواز جهان ارههاي تمامي به خود كرد. خواهند‌ واگذار‌ حريف‌
  به‌نفع‌ گوناگون هاي ال كان از خود پرواز زمان مدت در
  مسافران هببرند. بهر مختلف هاي زبان به تلويزيوني بينالمللي ما كشور داخلي هواپيمايي هاي كت شر كه شويم مي كال آوردهاند. ارمغان به آن براي را متعددي جوايز هاي ازي سرور، ايميل زنده، تلويزيون سرويس كابين نوع سه امارات هواپيمايي پروازهاي در مسافران از بسياري شد، نامبرده كه ردماتي بخ عالوه مسافر به خدمات ارائه در تا شرك اين با مقايسه در كدام هر كه است موجود هواپيما در نوع اين از كابين است. و... صوتي هاي ال كان انيميشن، فيلم ويدئويي، شامل كه دارد وجود FIRST CLASS( يك درجه لمللي ‌ا بين يي پيما هو ‌ها كت شر نا مكا
  ‌ دارند. قرار نري پاييت بسيار جايگاه در هستند. تفريحي رفاهي امكانات داراي مخصوص صندلي مخصوص تخت با كامل سوييت كشور پرچم حامل كه هانزا فت لو هواپيمايي
  شركت از استفاده تلويزيون تماشاي به يي قه عال كه
  هستند هوا، تهويه ضعيف سيستم ناراحت، هاي صندلي هاي بين كا از ديگر نوعي سوئيت»: يك‌ «درجه‌ حا يي پيما هو كت شر امكانات داراي گرانتر اول نوع طبيعتا است. خواب هاي شرك مشهورترين از يكي عنوان به است
  آلمان در گشتن براي پرسرعت اينترنت تاپ لپ
  كامپيوتر از غذا فرستادن پس خصوص در شده منتشر اخبار راحتي بلند هاي صندل كه است كالس فرست )Etihad Airways( اتحاد، هواپيمايي شركت و... 2اينچ تلويزيون جدا، يخچال همچون بسياري اروپا، هواپيمايي شركت زرگترين جهان
  هواپيماي مسافران اين براي تكنولوژي ندارند، مختلف هاي
  ساي هاي تكنولوژي براساس است. انديشيده تدبيري نيز هواپيما از آنها نشدن پياده مسافران تمامي سوي اختيار در كامل پرايوسي همراه به ۶نج اي هاي تلويزيو نشين شيخ سلطنتي خاندان توسط 200۳ سال در ،A00۸-0۸۳A هاي اس ايرب در كابين نوع اين است. ناوگان تعداد جهت از هم مسافران تعداد لحاظ از
  هم مانيتورها از استفاده با ند وان ران مساف اين جديد ينها ايرال خدمات بودن كيفيت بي نامناسب دليل به يدهد. قرار مسافران 2012 سال در ايرويز اتحاد شد. تاسيس ابوظبي دارد. وجود ۷۷۷ هاي بوئينگ A005-04۳A پروازي كالس داشتن با شود شناخته
  هوايي هاي شرك كه است آن دهنده ان نش پرواز طول در اينچ ۸1 تلويزيون شامل استوديو»: «بيزنس‌ نسبت كه است جا جابه را مسافر 01ميليون ۳. حدود كه امارات هواپيمايي تجاري كالس هاي صندل در پرميوم YMONOCE)، CLASS(
  اقتصادي دارد وجود روبرويشان صندلي پشت كه ديهايي ال ديگر بينالمللي هاي ين ايرال با كشور در هواپيمايي است. اينچي 22 تختشو كامال صندلي يدهد. نشان را درصدي ۳2 رشدي قبل سال به قيمت است شركت اين هاي كابين پرطرفدار نوع فرست )، PREMIUM ECONOMY(
  اكونومي كنند. تماشا كرده انتخاب را شان عالق مورد
  فيلم دارند. زيادي بسيار فاصله ۷1 هاي صندل شامل اقتصادي»:‌ «صندلي‌ هوايي مطرح شركت بيست جزو امروزه شركت اين پارتيشن ماساژور، چون امكاناتي دارد، هم متعادلي تجاري پروازي كالس FIRST CLASS(
  كالس ديگر از نيز موقعيت مسيريابي به مربوط
  خدمات علم پيشرفت با جهان هاي ايرالين كه است
  خدماتي واقع در دهند. ارائه خود مسافران به فناوري
  دنياي از استفاده با وانند ران مساف خدمات اين اساس يكند
  بر مرور‌ را‌ هوايي‌ ازار‌ در قابت‌ راههاي‌
  «تعادل»‌ هواپيمايي دقيق محل مسير IFE( اي اف اي
  سيستم اين ببينند. نقشه روي را هستند سوار آن بر
  كه ارائه از پس كه است هايي اوري فن جمله از نو
  تكنولوژي پيماهاي‌ هو ورود‌ با‌ ي‌ از پر خدمات‌ ي‌ يساز
  بو است قرار آلمان در كالينز راكول هوايي نمايشگاه
  در مختلف هاي شركت هواپيماهاي در گسترده صورت
  به اينترنت به مربوط موضوعات داد: ادامه ربيعي نقل حمل بخش به اين از پيش تا مردم كه منفي نگاه
  گروه‌راه‌و‌شهرسازي شود. ايجاد
  هواپيمايي نام به افزاري رم طريق از پرواز طول در خريد بسيار آنها از يوان مت كه و... ديها س ال پرواز، در با كردند فراموش را انت داش هواپيما با سفر هوايي تهاي‌ شرك بين‌ قابت‌ ازار‌ در و‌ امروز‌ دنياي‌ در‌
  ‌ نوع اين از يوانند مت ايرالين حتي برد. بهره هوشمندانه كرده پيدا افزايش گذشته به نسبت ها بليت نرخ اينكه با‌ قابت‌ چه‌براي‌ و‌ كشور‌ داخل‌ در‌ چه‌
  هواپيمايي‌ نويني جذاب تجربه هوايي بازار همان يا SKYMLL
  بيشتر مسافر جذب براي دار جه صورت به خدمات افزايش هواپيماها با سفر به نسبت خاطر اطمينان است با‌ سب منا ما خد ئه لمللي ‌ا بين ‌ها ين ال ير
  ا آن از نزديك آينده در وانند مسافران كه
  است هبرداري بهر براي كه مهمي نكته اما كند. استفاده نيز كرد. استفاده وضعيت اين از بايد است يافته رضايت‌ جلب‌ و‌ به‌مسافران‌ رونپروازي‌
  كيفيت‌ مسافران به كاال رايگان فوري تحويل شوند. مند ره
  به آينده كه است خدماتي ديگر از هواپيما فرود از پس است اين شود گرفته نظر در بايد خدمات اينگونه از است درست ديگر سوي از گفت: ربيعي داوود است.‌ رخوردار‌ ادي‌ بسيار‌زي اهميت‌ از‌
  آنها‌ آورد. ارمغان به مسافران براي پروازي خدمات به نياز هواپيماها در امكانات نوع اين از استفاده كه به مبدا يك از سفر سرعت افزايش براي مسافران كه رخوردار‌ ي‌ اهميت چنان‌ از‌ پروازي‌
  خدمات‌درون‌ هاي شرك در كه صورتي در دارد. متخصص تيم يك نبايد ايرالين اما كنند استفاده هواپيما از ديگر مقصد مشهوري‌ و‌ بزرگ‌ هواپيمايي‌ تهاي‌ شرك كه‌
  است‌ مديره هيات مديران با آنالين
  ارتباط مسووالن يا ندارد وجود تيمي چنين ايراني هواپيمايي دو طول در مسافر ايمن انتقال به تنها را هاش وظيف و‌ االتحاد‌ ايرويز،‌ قطر‌ تهانزا،‌امارات،‌ لو
  مانند‌ كه است ديگري نوين خدمت هم هواپيمايي
  شركت داخل امكانات از استفاده توانايي يا علم تا شرك اين كرده عمل اش اوليه وظيفه به تنها كه چرا بداند، مسير طول‌ در‌ خدمات‌ بهترين‌ ارائه‌ براي‌ آنها‌
  مانند‌ شوند. مند ره به آن از پرواز طول در وانند
  مسافران اهميت هوانوردي دنياي براي جهت آن از خدمت اين ندارند. را پرواز به نسبت يتواند نم دنيا در ايراليني هيچ در زيرا است .‌ ‌كنند مي بت قا يگر يكد با نشا فر مسا به
  پر ايجاد رمزار اف از استفاده با يند وان ران مساف كه دارد پروازي درون خدمات به كه هنگامي داد: ادامه وي است مسافران ايمن انتقال كه اش وظيف حترين واض مدرن‌ و‌ جديد‌ هواپيماهاي‌ ورود‌ دروازه‌ كه‌
  حال‌ توانايي سيستم نظر به كه افرادي نشود نگاه تاسيسات هاي فرودگا به هواپيماها اين وقتي است بسته نقش از آن بابت يشود نگاه درآمدزا كاالي عنوان به كند. ادعا از‌ فروند‌ امروز‌ تا‌ و‌ شده‌ باز‌ كشور‌ داخل‌
  به‌ خدمات بهبود براي خود هاي اه ديدگ مشكالت
  شده در شوند. فعال عمومي روابط بخش در ندارند چنداني را كشورشان فرهنگ كنند سفر كشورها ديگر يشود. دريافت هزينه پيمانكار از تومان ميليون 20 تا بسياري گذشته هاي ال س تا داد: ادامه ربيعي وارد‌ ايرباس‌ هواپيماهاي‌ درنترين‌ و‌
  جديدترين‌ مسووالن روسا با رده مستقيم را ايرالين
  پروازي اختيار در بايد ايرالين يك عمومي روابط كه صورتي از بسياري كه است خاطر همين به برند. مي آنجا به خدمات ارائه است تبليغاتي شركت يك پيمانكار كه بودند مدعي هواپيمايي هاي شركت مديران از يينگ‌ بو خستين نيز به ند ‌ا شد
  كشو بگذارند. ميان در نا ايرالي
  اين كه امكاناتي موارد اين تمامي گرفتن نظر در با رضايت جلب راستاي در بازاريابي ماركتينگ تيم هواپيما داخل در مهمانداران لباس در حتي ها ايرالي صنعت در سازي فرهنگ سنجي آگاهي مسافر به ارائه پرواز طول در غذا تهيه كيترينگ خدماتي يشود،‌ اضافه‌ كشور‌ هوايي‌ ناوگان‌ به‌ نو‌ ‌777
  قرار هواپيما مسافران اختيار در نزديك دهي آين در باشد. مسافران مشتريان تا يكنند استفاده خودشان كشور بومي ارههاي انگ از ارائه با تنها نيست مهم شركت اين براي و... هوانوردي ايرالين را خودشان مثال است نمونه دنيا در هند ن‌ ير مد ال و مس ا ت صت فر ين
  بهتر جديد هواپيماهاي ديگر سوي از گفت: ربيعي داوود به كشورها ديگر به سفر در را كشورشان فرهنگ بتوانند كنار در ربط موراد از بسياري در گوناگون مطالب به رايگان معدني آب يك تنها پرواز طول در كه ايرآسيا حب‌ صا كه ير ‌ا ير نند ما خلي ا ‌ه ين ال ير
  ا به دنيا در هوانوردي صنعت كه گفت توان مي گيرد
  مي يتوان برخوردارند مناسبي تجهيزات امكانات از نيز يكنند استفاده نها ايرالي اين از كه مسافراني مردم مطالب از آنها رونوشت گردشگري موضوع چند ارائه مسافر كه خوراكي مواد بقيه يند مه خود مسافران بهتر‌ استفاده‌ براي‌ است‌ جديد‌ هواپيماهاي‌
  اين‌ زيادي بسياري سرعت با مسافري بخش در
  خصوص هاي شرك دنيا اين در است. تحول تغيير حال در جديد هواپيماهاي ورود از پيش تا كرد. استفاده آنها از دهند. نشان مسافران به پرواز طول در كه يي نشري در اينترنتي مالك يعني كنند حساب او با را يدهد سفارش به‌ ترساني‌ خدم براي‌ هواپيماها‌ اين‌ امكانات‌
  از‌ بتوانند كه هستند موفق ينهايي ايرال هواپيمايي كشور در هوايي مسووالن مديران از بسياري كشور به صنعت به ما كشور در كه هنگامي داد: ادامه ربيعي هيچكدام البته كه كند مي تمام را خودش كار يدهد كه صورتي در است. هايي ين ايرال چنين شان مقايسه كنند يز ‌ر مه نا بر نشا فر
  مسا زيرا كنند. هماهنگ همگام تغييرات اين با را خود براي امكانات ايجاد بودن هر هزينب امكانات كمبود از پس درآمدزا منبع اولويت يك عنوان به گردشگري خوانند. نم را مطالب اين نيز پرواز داخل مسافران از ايرآسيا ايرالين كه گيرند نم نظر در را نكته اين آنها حوزه پژوهشگر ربيعي، داوود خصوص، همين
  در صورتي در كردند گاليه مسافران به رساني خدمت حمل به است الزم يشود نگاه نفتي درآمدهاي از اينكه به توجه با داد: ادامه هوايي پژوهشگر اين )low cost carriar( ارزان هزينه كم ايرالين يك در اينكه به اشاره با «تعادل» با گگ در
  هوانوردي بتوانند معروف مشهور نهاي ايرالي كه صورتي
  در توانستند مي ها ين ايرال اين مديران هم زمان همان كه صنعت هاي يه پا يترين اصل از يكي عنوان به هوايي نقل كرده وارد اير ايران هواپيمايي شركت كه هواپيماهايي با ارزان سفر مبناي بر شركت نوع اين استراتژي است كه شود توجه موضوع اين به بايد خدمات ارائه
  بحث براي پرواز طول در را خدمات امكانات
  جديدترين كه هايي ايرالين ساير كنند ايجاد خود مسافران درون مجله انتشار مانند پرواز داخل خدمات ارائه شود. توجه نيز گردشگري تمام هستند مجهزي مدرن بسيار هواپيماي است است. كمتر امكانات است. چگونه مسافر مقوله به ما كشور
  نگاه فناوري علم پيشرفت سرعت با همزمان اند نتوانسته نباشد نيازي تا بدهند پيمانكار شركت يك به را پروازي موثر بسيار توياند ما كشور در هوايي نقل حمل از بايد است يدي ال مانيتور داراي آن هاي صندل هاي شرك بليت قيمت ديگر سوي از داد: ادامه وي بايد كه ديدي با مسافر به ما نگاه داد: ادامه
  ربيعي هستند. نابودي فنا به محكوم كنند، پيشرفت دنيا در براي را تجهيزاتي امكانات ايرالين عنوان به خودشان تواند مي كردم اشاره نيز تر پيش كه همانطور باشد كرد. استفاده نحو بهترين به آنها لوفت هواپيمايي بليت قيمت با گراني نظر از هواپيمايي هم آن دليل دارد. بسياري فاصله باشد، داشته
  وجود كنند. تهيه خدمات اين ارائه سياسي اقتصادي اجتماعي، مختلف مناسبات در اين از كه يي استفاده نهايت هواپيمايي شركت اينكه پرواز طول در كه امكاناتي آيا اما يد من برابري هانزا رقابتي ما كشور در هوايي نقل حمل بازار كه است
  اين كه گرفت نظر در نيز را نكته اين بايد البته مقصد به پروازي مسير ايجاد با باشد. مفيد نيز كشور باشد پرواز طول در فيلم چند پخش يكند مانيتورها به هانزا لوفت كه خدماتي با شود داده مسافران به باشد رقابتي هوايي بازار يك كه صورتي در زيرا
  نيست. تنها مسافران به خدمات ارائه در هواپيمايي تهاي
  شرك مورد امكانات نتوانند خودشان كه صورتي در نيستند اسالمي نوين‌ تمدن‌ سردمدار‌ ايران،‌ مانند مختلفي مسافران بالطبع مختلف كشورهاي شركت اين براي نه است بخش لذت مردم براي نه يكند؟ برابري يدهد خود مسافران هوايي هاي شركت سرمايه كه گنجي چشم به مسافر
  به از بسياري دهند، قرار اختيارشان در را مسافران نياز برخي وجود خصوص در هوايي پژوهشگر اين ايجاد مسير اين طريق از و... گردشگر تاجر، دانشجو، بايد البته گفت: ربيعي داوود شود. محسوب خدمت نظر از هواپيمايي تهاي شرك واقع در گفت: ربيعي گرداند باز شرك به دوباره را آن كرده
  تضمين رفع براي تا دارند را آمادگي اين پيمانكاري تهاي شرك هاي ايرالي در پروازي خدمات ارائه در ها محدودي هنگها فر شود مي موجب كه كنند سفر شده هاي شرك در ما كه داشت نظر در نيز را موضوع اين كالسيك هواپيمايي هاي كت شر را خود بليت قيمت ما كشور در گفتم كه طور همان البته كه يشود
  نگاه ايرويز قطر مانند خارجي هاي ايرالي مقايسه در داخلي بين طريق اين از و... اقتصادي سياسي مختلفي عقايد در امكانات از برخي ارائه امكان ايران در هواپيمايي پرواز طول در خدمات بحث زماني اما دانند برابر نيست.
  اينگونه به پرواز طول در آنها به رساني خدم مسافران
  نياز كنند. كمك هواپيمايي هاي شركت اين با رقابت روي ها محدودي اين تاثير امارات شود. منتقل كشورها هزينه بودن باال دليل به اينترنت ارائه مانند پرواز طول ارزان هزينه كم تهاي شرك با را خود آيد ميان به اساسنامه توجيهي طرح به نگاه با داد: ادامه
  ربيعي از بسياري كه داشت توجه بايد ديگر، سوي از يواند مت ايران گفت: نيز مسافر جذب براي ها ايرالي ورود با داد: ادامه هوانوردي صنعت پژوهشگر اين نداريم. را آنها تامين براي نياز مورد تجهيزات يكنند. مقايسه قيمت هستند راهاندازي حال در كه هواپيمايي هاي
  شرك مختص تنها شد نامبرده آنها از باال در كه امكاناتي رحماني چهره باشد اسالمي نوين تمدن سردمدار هواپيمايي هاي شرك مسووالن پرواز به مختلف افراد هاي شرك براي كه دارد وجود ديگري امكانات اما اين كرد: تصريح هوانوردي صنعت پژوهشگر اين اين ناوگان مسير در تغييري هيچگونه كه يبينيم
  م هستند تجاري يك درجه هاي صندلي ها كابين دهيم. نشان دنيا مردم به را اسالم آنها ايرالين با كه مسافراني اساس بر تا كنند تالش سليقه خالقيت تنها بلكه برندارد، در هزينه هواپيمايي سفر هانزا فت لو ايرالين با كه است اين مانند مقايسه شركت يك كه طرحي همان نشده داده ها
  شرك كشور در امروز كه حاللي برند داد: ادامه ربيعي يادگيري براي پروازي گروه آموزش به يكنند پرواز گذشته هاي ال س طول در افزود: وي كند. طلب را شود. دريافت قيمت ارزان ايرالين يك خدمات اما كنيم سازمان به تاسيس براي پيش سال 15 در
  هواپيمايي بسيار هزينه ها ايرالي براي خدمات اين ارائه اين
  زيرا هواپيمايي هاي شرك خاطر همين به دارد زيادي زيبا چهره از نيز است افتاده جا خوبي به مالزي غذا تهيه به مربوط خدمات بهبود مختلف، هاي زبان از برخي يشد صحبت مسائلي چنين خصوص در تا هاي شرك درون از نگاه نوع اين بايد كه صورتي در كردن اضافه با تنها است داده كشوري
  هواپيمايي مسافران سوي از را آنها تامين هاي هزينه بتوانند بايد كه يبينيم امروز كرد الاستفاده اسم رحماني از بومي فرهنگي ملزومات از بيشتر استفاده نهايت در غرائز توانستيم زماني هر كه ردند اعالم مسووالن درطول ارائه قابل خدمات شود. برداشته هواپيمايي ان سازمان براي كرده رونوشت خود ايرالين
  نام كنند. تامين بين دهد مي ارائه كه خدماتي چهره همين توسط كشور به جديد هواپيماهاي ورود با بايد كه است نكاتي در هنوز ما رسيم تعالي به كنيم ارضا را مان اوليه كه هواپيماهايي به توجه داخلي هاي ايرالي با پرواز است. شده فرستاده كشوري
  هواپيمايي هاي صندلي مسافران كه نيست معنا بدين اين البته در توانسته حالل برند است كرده پيدا محبوبيت مردم شود. استفاده آنها از در هيم ماند تحريم دليل به تجهيزات هترين ساد تامين يك به يتواند است شده كشور وارد خريداري اخيرا كه است آن دهنده ان نش روند اين افزود:
  وي شايد بلكه شوند نمي مند بهره امكاناتي هيچ از اقتصادي محجبه مهمانداران از استفاده حالل ايرالين مالزي با داخلي هاي ايرالي است الزم گفت: ربيعي داوود به نسبت احترام حس داشتن من اعتقاد به كه صورتي است. رقابت قابل مزيت عملكرد در تغييري هيچ گذشته سال 10-15
  در هاي صندلي مسافران كه شود بيان اينگونه است بهتر در هم كند رعايت را مالزي كشور اسالمي قوانين هم پيشرفت تعالي فكر به جديد نو هواپيماهاي ورود موضوع به ارتباطي هيچ اينچنين مسائلي مسافران هواپيماها اين ورود از پيش تا گفت: ربيعي داوود عنوان به آنها از كشور در ما كه اقتصادي اهاي
  بنگه كه مختلفي امكانات از توانند مي نيز متوسط اقتصادي طول در يخواهند كه مسلماني مسافران به آن كنار يك مثال عنوان به باشند. مسافران به خدمات ارائه در عملكرد رفتار به تنها ندارد تجهيزات نبود تحريم انتهاي كه يكرديم زندگي هوايي يي جامعه در ما است نداده رخ يكنيم، ياد هواپيمايي هاي كت
  شر ديده تدارك هواپيمايي هاي شرك سوي از آنها براي هببرند بهر اسال شريعت بر مبتني خدمات از پرواز بليت فروش با يتواند راحتي به هواپيمايي شركت گردد. باز هواپيمايي هاي شرك مديران خدمات به تنها يشد ارائه پرواز حين در كه خدماتي در هوايي نقل حمل بازار نبودن رقابتي هم آن
  دليل كنند. استفاده است شده دهد. ارائه خدمات قبيل اين از اينترنتي پروازهاي كارت صدور اينترنتي، هاي ايرالي مسووالن سنتي نگاه ديد تا است الزم هاي ايرالي واقع در شد. ختم غذا تهيه به مربوط هميشه نقل حمل نوع اين براي مسافر ماست كشور شدن رهمند به خصوص در كه امكاناتي به توجه با توانند مي نيز ايراني هاي ايرالين كرد: تاكيد ربيعي ندارد نيز يي ينه هز كتها شر اين براي كه خدمات كه كنند توجه موضوع اين به آنها كند تغيير داخلي نگاه شكمويي افراد عنوان به مسافران به ايراني دارد.
  وجود آنالين خريد پرسرعت فاي واي اينترنت از مسافران گرفته شكل المي اس ايرالين حالل برند تجربه از دارد. نگاه راضي را خود مسافران نيست. مسافران هوايي انتقال وسيله يك تنها هواپيما شدن سير پرواز طول در غذا ارائه با تنها كه ردند كم در كرد: تصريح هوانوردي صنعت كارشناس
  اين كه گفت جرات به توان شد، ياد آنها از پرواز طول در براي امكانات ايجاد با كنند استفاده مالزي كشور در ايجاد براي كرد: تصريح هوايي پژوهشگر اين سياسي اقتصادي، مناسبات تواند مي هواپيما صورتي در يكند. پيدا رضايت هواپيمايي شركت از است، كرده منتشر نوروز از پس راه وزارت كه
  آماري است خدمتي كمترين كيفيت با مناسب غذاهاي سرو است زياد بسيار تعدادشان البته كه منطقه مسلمانان هاي شرك عمومي روابط تا است الزم خدمات اينگونه فرهنگي سفير هواپيما واقع در كند ايجاد اجتماعي درون امكانات از يتوان بهتري بسيار هاي اده استف كه رتبه ريلي نقل حمل دوم، رتبه هوايي نقل
  حمل دهد. ارائه خود مسافران به واند ايرالي يك كه كنند. ترغيب ايراني هاي ايرالي با سفر براي را آنها چشم به بخش اين به شود قدرتمند هواپيمايي هواپيماها روي كشور آن پرچم زيرا است كشور يك داد. انجام هواپيما يدهد نشان است بخش اميد بسيار كه دارند را سوم
سوييت‌هاي 3 خوابه در هواپيماهاي مسافري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/29
سوييت‌هاي 3 خوابه در هواپيماهاي مسافري
«تعادل» امكانات شركت‌هاي هواپيمايي در طول پرواز را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي| سارا حامدي|

نوسازي ناوگان هوايي كشور كه روند اجراي آن از دي ماه سال 94 كليد خورد، يكي از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازي و دولت يازدهم است كه مي‌تواند موجب بهبود جايگاه حمل و نقل هوايي ايران در منطقه و حتي در جهان شود. اما موضوعي كه در كنار ورود هواپيماهاي جديد به كشور نبايد فراموش شود اين است كه تنها خريد هواپيماهاي مدرن و جديد نمي‌تواند ايرلاين‌هاي ايراني را در جايگاه رقابت با شركت‌هاي هواپيمايي بين‌المللي قرار دهد. در واقع اگر شركت‌هاي هواپيمايي داخلي به دنبال رقابت با ايرلاين‌ها خارجي باشند و مسافران بيشتري را به خود جذب كنند ابتدا بايد بتوانند علاوه بر خريد هواپيما در ساير بخش‌ها به خصوص امكانات پرواز با اين ايرلاين‌ها رقابت كنند. در همين رابطه لازم است ايرلاين‌هاي داخلي اطلاعات كافي و كاملي در خصوص خدماتي كه شركت‌هاي هواپيمايي خارجي در طول پرواز به مسافران خود ارائه مي‌دهند داشته باشند. اينكه ايرلاين‌هاي داخلي براي رقابت با شركت‌هاي هواپيمايي و افزايش سهم خود براي انتقال تعداد بيشتري از مسافران و كمك به حمل و نقل هوايي كشور با هدف تبديل شدن به هاب هوايي منطقه تنها به خريد هواپيماهاي نو اقدام كنند نمي‌تواند برايشان برگ برنده به ارمغان بياورد. درست است كه خريد هواپيماهاي نو مي‌تواند به شركت‌هاي هواپيمايي داخلي براي همراستا شدن با فناوري‌هاي روز كمك كند. در عين حال، ‌اگر ايرلاين‌هاي ايراني هواپيماهاي مدرن خريداري كنند اما نتوانند به اندازه جديد و مدرن بودن هواپيماها به مسافران خود در طول پرواز خدمات ارائه دهند در ميدان رقابت با ساير شركت‌هاي هواپيمايي بين‌المللي بازي را به نفع حريف واگذار خواهند كرد. امكانات شركت‌هاي هواپيمايي بين‌المللي

شركت‌ هواپيمايي لوفت‌هانزا كه حامل پرچم كشور آلمان است و به عنوان يكي از مشهورترين شركت‌هاي هواپيماي جهان و بزرگ‌ترين شركت هواپيمايي اروپا، هم از لحاظ تعداد مسافران و هم از جهت تعداد ناوگان هوايي شناخته مي‌شود با داشتن 4 كلاس پروازي اقتصادي (ECONOMY CLASS)، پرميوم اكونومي (PREMIUM ECONOMY)، فرست كلاس (FIRST CLASS) و كلاس پروازي تجاري (BUSINESS CLASS) و ارائه خدماتي مانند صندلي‌هاي عريض و تاشو، مانيتور صوتي و تصويري، نوشيدني رايگان، ورودي‌هاي مخصوص شارژ لپ‌تاپ و موبايل، منوي باز غذا، خدمات مخصوص فرودگاهي مسافران بسياري از سراسر جهان را براي سفر با اين ايرلاين ترغيب مي‌كند. هواپيمايي امارات

در دنياي حمل و نقل هوايي امروز، هواپيمايي امارات يكي از بزرگ‌ترين و پرنفوذترين ايرلاين‌هاي دنيا است كه با ۳۴۴ هواپيماي فعال در ناوگان هوايي خود به تمامي قاره‌هاي جهان پرواز دارد.

 در پروازهاي هواپيمايي امارات سه نوع كابين درجه يك (FIRST CLASS) وجود دارد كه شامل سوييت كامل با تخت مخصوص و صندلي مخصوص خواب است. طبيعتا نوع اول گرانتر و داراي امكانات بسياري همچون يخچال جدا، تلويزيون ۲۳ اينچ و... است. اين نوع كابين در ايرباس‌هاي A۳۸۰-۸۰۰A، A۳۴۰-۵۰۰A و بوئينگ‌هاي ۷۷۷ وجود دارد.

در صندلي‌هاي كلاس تجاري هواپيمايي امارات كه نوع پرطرفدار كابين‌هاي اين شركت است و قيمت متعادلي هم دارد، امكاناتي چون ماساژور، پارتيشن خصوصي، چراغ‌هاي مطالعه، شارژر و پورت يو اس بي‌ (usb)، تلويزيون ۱۷ اينچي و... قرار داده شده است. سرگرمي‌هاي داخلي هواپيماي امارات

بعد از شركت ويرجين آتلانتيك، امارات دومين شركتي بود كه سيستم سرگرمي شخصي را براي تمام انواع كابين‌ها تعبيه كرد. سپس سيستم تلويزيوني‌اي سي (اطلاعات، ارتباطات و سرگرمي) جايگزين شد كه امكانات بيشتري دارد. اين سيستم تلويزيوني داراي بيش از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ كانال تلويزيوني، سيستم خبري 0003i، اپديت اتوماتيك اخبار، مشاهده دوربين خارج هواپيما، سرويس اينترنت پرسرعت، سرويس تلويزيون زنده، ايميل سرور، بازي‌هاي ويدئويي، فيلم و انيميشن، كانال‌هاي صوتي و... است. شركت هواپيمايي اتحاد

شركت هواپيمايي اتحاد، (Etihad Airways) در سال ۲۰۰۳ توسط خاندان سلطنتي شيخ نشين ابوظبي تاسيس شد. اتحاد ايرويز در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰.۳ ميليون مسافر را جابه‌جا است كه نسبت به سال قبل رشدي ۲۳ درصدي را نشان مي‌دهد. اين شركت امروزه جزو بيست شركت مطرح هوايي جهان و يكي از پيشرفته‌ترين ايرلاين‌هاي منطقه خليج‌فارس محسوب مي‌شود. كابين‌ها در هواپيمايي اتحاد

كاببين‌هاي اقامتي كه تنها در هواپيماي ايرباس A380 وجود دارند، ‌داراي ظرفيت يك تا دو نفر هستند و سوئيت‌هاي سه اتاقه هوايي به شمار مي‌روند كه شامل اتاق خواب، حمام و پذيرايي هستند. تعبيه تلويزيون و مانيتورهاي هوشمند متعدد و امكانات رفاهي لوكس از ويژگي‌هاي اين نوع كابين‌هاي هستند. درجه يك آپارتماني نيز كه باز هم تنها در ايرباس A380 وجود دارند، كابين‌هاي لوكس مشهور اين شركت هستند كه جوايز متعددي را براي آن به ارمغان آورده‌اند. كلا ۹ كابين از اين نوع در هواپيما موجود است كه هر كدام داراي امكانات رفاهي و تفريحي هستند.

«درجه يك سوئيت»: نوعي ديگر از كابين‌هاي فرست كلاس است كه صندلي‌هاي بلند راحتي و تلويزيون‌هاي ۶ اينج به همراه پرايوسي كامل در اختيار مسافران قرار مي‌دهد.

«بيزنس استوديو»: شامل تلويزيون ۱۸ اينچ و صندلي كاملا تخت‌شو ۲۲ اينچي است.

«صندلي اقتصادي»: شامل صندلي‌هاي ۱۷ تا ۱۹ اينچ بزرگ و تاج اسكرين ۱۱ اينچي جهت سرگرمي است. قطر ايرويز نيز يكي ديگر از شركت‌هاي هواپيمايي موفق در صنعت هوانوردي جهان است كه شركت هواپيمايي حامل پرچم قطر است.

شركت قطر ايرويز در سال ۱۹۹۳ راه‌اندازي شد و در حال حاضر روزانه به ۱۳۳ مقصد در آفريقا، آسياي ميانه، اروپا، خاور دور، آسياي جنوبي، خاورميانه، امريكاي شمالي، امريكاي جنوبي و اقيانوسيه، پروازهاي مستقيم دارد. كابين‌هاي شركت هواپيمايي قطرايرويز

قطر ايرويز در چهار كلاس درجه يك (First)، تجاري (Business)، اقتصادي (Economy) و مهمانان ويژه (VIP) پرواز مي‌كند كه بليت‌هاي بخش مهمانان ويژه رسماً به فروش نمي‌رسد.

در كابين درجه يك صندلي‌ها مجهز به ماساژور، سيستم حرارتي و برودتي، سيستم سرگرمي، تلويزويون لمسي، حمام، تخت خواب و در بعضي موارد اتاق خصوصي هستند. در كلاس تجاري صندلي‌ها تا ۱۸۰ درجه خم مي‌شود و مي‌تواند به يك تخت تبديل شود، تلويزيون‌هاي هوشمند در ايرباس‌ها، و كافي شاپ، از جمله خدمات اين كلاس هستند. در كلاس اقتصادي مانند تمامي كلاس‌هاي پروازي اين شركت براي هر صندلي صفحه نمايش مخصوص دارند كه شبكه‌هاي مختلف اروپايي و عربي را مي‌گيرند. اين صفحه‌هاي نمايش در بين تمام ايرلاين‌ها در كلاس اقتصادي بزرگ‌ترين هستند و ۳۴ اينچ طول دارند.

همچنين در هواپيماهايي كه در مسافت‌هاي طولاني پرواز مي‌كنند صفحه‌هاي نمايش به مجموعه فيلم، موسيقي، برنامه‌هاي تلويزيوني، بازي، نقشه‌هاي جهاني، اطلاعاتي درباره كشور و شهر مقصد و يك تلفن شخصي مجهز شده‌اند. البته صفحه‌ها در مدت فرود و بلند شدن خاموش مي‌شوند. هواپيماهاي قطر ايرويز مجهز به سالن سمينار، كافي شاپ هستند.

نگاهي كوتاه به امكاناتي كه برخي ايرلاين‌هاي شناخته شده و پرمسافر در جهان بياندازيم متوجه مي‌شويم كه شركت‌هاي هواپيمايي داخلي كشور ما در مقايسه با اين شركت‌ها در ارائه خدمات به مسافر در جايگاه بسيار پايين‌تري قرار دارند.

صندلي‌هاي ناراحت، سيستم ضعيف تهويه هوا، اخبار منتشر شده در خصوص پس فرستادن غذا از سوي تمامي مسافران و پياده نشدن آنها از هواپيما به دليل نامناسب و بي‌كيفيت بودن خدمات ايرلاين‌ها در طول پرواز نشان‌دهنده آن است كه شركت‌هاي هواپيمايي در كشور با ايرلاين‌هاي بين‌المللي ديگر فاصله بسيار زيادي دارند.نویسنده:
بومي‌سازي خدمات پروازي با ورود هواپيماهاي نو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/29
بومي‌سازي خدمات پروازي با ورود هواپيماهاي نو
«تعادل» راه‌هاي رقابت در بازار هوايي را مرور مي‌كند


گروه راه و شهرسازي|

 در دنياي امروز و در بازار رقابت بين شركت‌هاي هواپيمايي چه در داخل كشور و چه براي رقابت با ايرلاين‌هاي بين‌المللي، ارائه خدمات مناسب و با كيفيت درون‌پروازي به مسافران و جلب رضايت آنها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. خدمات درون پروازي از چنان اهميتي برخوردار است كه شركت‌هاي هواپيمايي بزرگ و مشهوري مانند لوفت‌هانزا، امارات، قطر ايرويز، الاتحاد و مانند آنها براي ارائه بهترين خدمات در طول پرواز به مسافرانشان با يكديگر رقابت مي‌كنند. حال كه دروازه ورود هواپيماهاي جديد و مدرن به داخل كشور باز شده و تا امروز 3 فروند از جديدترين و مدرن‌ترين هواپيماهاي ايرباس وارد كشور شده‌اند و به زودي نيز نخستين بويينگ 777 نو به ناوگان هوايي كشور اضافه مي‌شود، بهترين فرصت است تا مسوولان و مديران ايرلاين‌هاي داخلي مانند ايران‌اير كه صاحب اين هواپيماهاي جديد است براي استفاده بهتر از امكانات اين هواپيماها براي خدمت‌رساني به مسافرانشان برنامه‌ريزي كنند.

در همين خصوص، داوود ربيعي، پژوهشگر حوزه هوانوردي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه در بحث ارائه خدمات بايد به اين موضوع توجه شود كه نگاه كشور ما به مقوله مسافر چگونه است.

ربيعي ادامه داد: نگاه ما به مسافر با ديدي كه بايد وجود داشته باشد، فاصله بسياري دارد. دليل آن هم اين است كه بازار حمل و نقل هوايي در كشور ما رقابتي نيست. زيرا در صورتي كه يك بازار هوايي رقابتي باشد به مسافر به چشم گنجي كه سرمايه شركت‌هاي هوايي تضمين كرده و آن را دوباره به شركت‌ها باز گرداند نگاه مي‌شود كه البته همان‌طور كه گفتم در كشور ما اينگونه نيست.

ربيعي ادامه داد: با نگاه به طرح توجيهي و اساسنامه شركت‌هاي هواپيمايي كه در حال راه‌اندازي هستند مي‌بينيم كه هيچگونه تغييري در مسير و ناوگان اين شركت‌ها داده نشده و همان طرحي كه يك شركت هواپيمايي در 15 سال پيش براي تاسيس به سازمان هواپيمايي كشوري داده است تنها با اضافه كردن نام ايرلاين خود رونوشت كرده و براي سازمان ان هواپيمايي كشوري فرستاده شده است.

وي افزود: اين روند نشان‌دهنده آن است كه در 15-10 سال گذشته هيچ تغييري در عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي كه ما در كشور از آنها به عنوان شركت‌هاي هواپيمايي ياد مي‌كنيم، رخ نداده است دليل آن هم رقابتي نبودن بازار حمل و نقل هوايي در كشور ماست و مسافر براي اين نوع حمل و نقل هميشه

وجود دارد.

اين كارشناس صنعت هوانوردي تصريح كرد: در آماري كه وزارت راه پس از نوروز منتشر كرده است، حمل و نقل هوايي رتبه دوم، و حمل و نقل ريلي رتبه سوم را دارند كه بسيار اميد بخش است و نشان مي‌دهد نگاه منفي كه مردم تا پيش از اين به بخش حمل و نقل هوايي و سفر با هواپيما داشته‌اند را فراموش كردند و با اينكه نرخ بليت‌ها نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده است اطمينان خاطر نسبت به سفر با هواپيماها افزايش يافته است و بايد از اين وضعيت استفاده كرد.

داوود ربيعي گفت: از سوي ديگر درست است كه مسافران براي افزايش سرعت سفر از يك مبدا به مقصد ديگر از هواپيما استفاده مي‌كنند اما ايرلاين نبايد وظيفه‌اش را تنها به انتقال ايمن مسافر در طول دو مسير بداند، چرا كه تنها به وظيفه اوليه‌اش عمل كرده است زيرا در هيچ ايرلايني در دنيا نمي‌تواند نسبت به واضح‌ترين وظيفه‌اش كه انتقال ايمن مسافران است ادعا كند.

ربيعي ادامه داد: تا سال‌هاي گذشته بسياري از مديران شركت‌هاي هواپيمايي مدعي بودند كه خدماتي كيترينگ و تهيه غذا در طول پرواز ارائه مي‌دهند در دنيا نمونه است و مثلا خودشان را ايرلاين ايرآسيا كه در طول پرواز تنها يك آب معدني رايگان به مسافران خود مي‌دهند و بقيه مواد خوراكي كه مسافر سفارش مي‌دهد را با او حساب مي‌كنند يعني ملاك مقايسه‌شان چنين ايرلاين‌هايي است. در صورتي كه آنها اين نكته را در نظر نمي‌گيرند كه ايرلاين ايرآسيا يك ايرلاين كم هزينه و ارزان (low cost carriar) است و استراتژي اين نوع شركت بر مبناي سفر ارزان با امكانات كمتر است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر قيمت بليت شركت‌هاي هواپيمايي از نظر گراني با قيمت بليت هواپيمايي لوفت هانزا برابري مي‌كند اما آيا امكاناتي كه در طول پرواز به مسافران داده مي‌شود با خدماتي كه لوفت هانزا به مسافران خود مي‌دهد برابري مي‌كند؟

ربيعي گفت: در واقع شركت‌هاي هواپيمايي از نظر قيمت بليت خود را شركت‌هاي هواپيمايي كلاسيك برابر مي‌دانند اما زماني بحث خدمات در طول پرواز به ميان مي‌آيد خود را با شركت‌هاي كم هزينه و ارزان قيمت مقايسه مي‌كنند.

اين پژوهشگر صنعت هوانوردي تصريح كرد: اين مقايسه مانند اين است كه با ايرلاين لوفت‌هانزا سفر كنيم اما خدمات يك ايرلاين ارزان قيمت دريافت شود. در صورتي كه بايد اين نوع نگاه از درون شركت‌هاي هواپيمايي برداشته شود. خدمات قابل ارائه درطول پرواز با ايرلاين‌هاي داخلي توجه به هواپيماهايي كه اخيرا خريداري و وارد كشور شده است مي‌تواند به يك مزيت قابل رقابت است.

داوود ربيعي گفت: تا پيش از ورود اين هواپيماها ما در جامعه‌يي هوايي زندگي مي‌كرديم كه انتهاي خدماتي كه در حين پرواز ارائه مي‌شد تنها به خدمات مربوط به تهيه غذا ختم مي‌شد. در واقع ايرلاين‌هاي ايراني به مسافران به عنوان افراد شكمويي نگاه مي‌كردند كه تنها با ارائه غذا در طول پرواز و سير شدن از شركت هواپيمايي رضايت پيدا مي‌كند. در صورتي كه استفاده‌هاي بسيار بهتري مي‌توان از امكانات درون هواپيما انجام داد.

ربيعي ادامه داد: موضوعات مربوط به اينترنت در پرواز، ال‌سي‌دي‌ها و... كه مي‌توان از آنها بسيار هوشمندانه بهره برد. حتي ايرلاين مي‌توانند از اين نوع خدمات به صورت جهت‌دار و براي جذب مسافر بيشتر نيز استفاده كند. اما نكته مهمي كه براي بهره‌برداري از اينگونه خدمات بايد در نظر گرفته شود اين است كه استفاده از اين نوع امكانات در هواپيماها نياز به يك تيم متخصص دارد. در صورتي كه در شركت‌هاي هواپيمايي ايراني چنين تيمي وجود ندارد يا مسوولان اين شركت‌ها علم يا توانايي استفاده از امكانات داخل پرواز را ندارند.

وي ادامه داد: هنگامي كه به خدمات درون پروازي به عنوان كالاي درآمدزا نگاه مي‌شود و بابت آن از 5 تا 20 ميليون تومان از پيمانكار هزينه دريافت مي‌شود. پيمانكار يك شركت تبليغاتي است و ارائه خدمات به مسافر و آگاهي سنجي و فرهنگ‌سازي در صنعت هوانوردي و... براي اين شركت مهم نيست و تنها با ارائه مطالب گوناگون و در بسياري از موراد بي‌ربط در كنار ارائه چند موضوع گردشگري و رونوشت آنها از مطالب اينترنتي در نشريه‌يي كه در طول پرواز به مسافران مي‌دهد كار خودش را تمام مي‌كند كه البته هيچكدام از مسافران داخل پرواز نيز اين مطالب را نمي‌خوانند.

اين پژوهشگر هوايي ادامه داد: با توجه به اينكه هواپيماهايي كه شركت هواپيمايي ايران اير وارد كرده است هواپيماي بسيار مدرن و مجهزي هستند و تمام صندلي‌هاي آن داراي مانيتور و ال‌سي‌دي است بايد از آنها به بهترين نحو استفاده كرد.

اينكه شركت هواپيمايي نهايت استفاده‌يي كه از اين مانيتورها مي‌كند پخش چند فيلم در طول پرواز باشد نه براي مردم لذت بخش است و نه براي اين شركت خدمت محسوب مي‌شود. داوود ربيعي گفت: البته بايد اين موضوع را نيز در نظر داشت كه ما در شركت‌هاي هواپيمايي در ايران امكان ارائه برخي از امكانات در طول پرواز مانند ارائه اينترنت به دليل بالا بودن هزينه و تجهيزات مورد نياز براي تامين آنها را نداريم.

اما امكانات ديگري وجود دارد كه براي شركت‌هاي هواپيمايي هزينه در برندارد، بلكه تنها خلاقيت و سليقه را طلب مي‌كند. وي افزود: در طول سال‌هاي گذشته تا در خصوص چنين مسائلي صحبت مي‌شد برخي از مسوولان اعلام مي‌كردند كه هر زماني توانستيم غرائز اوليه مان را ارضا كنيم به تعالي مي‌رسيم و ما هنوز در تامين ساده‌ترين تجهيزات به دليل تحريم مانده‌ايم در صورتي كه به اعتقاد من داشتن حس احترام نسبت به مسافران و مسائلي اينچنين هيچ ارتباطي به موضوع تحريم و نبود تجهيزات ندارد و تنها به رفتار و عملكرد مديران شركت‌هاي هواپيمايي باز مي‌گردد.

لازم است تا ديد و نگاه سنتي مسوولان ايرلاين‌هاي داخلي تغيير كند و آنها به اين موضوع توجه كنند كه هواپيما تنها يك وسيله انتقال هوايي مسافران نيست.

هواپيما مي‌تواند مناسبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايجاد كند در واقع هواپيما سفير فرهنگي يك كشور است زيرا پرچم آن كشور روي هواپيماها نقش بسته است و وقتي اين هواپيماها به فرودگاه‌هاي ديگر كشورها سفر مي‌كنند فرهنگ كشورشان را به آنجا مي‌برند. به همين خاطر است كه بسياري از ايرلاين‌ها حتي در لباس مهمانداران و در داخل هواپيما از انگاره‌هاي بومي كشور خودشان استفاده مي‌كنند تا بتوانند فرهنگ كشورشان را در سفر به ديگر كشورها به مردم و مسافراني كه از اين ايرلاين‌ها استفاده مي‌كنند نشان دهند.

ربيعي ادامه داد: هنگامي كه در كشور ما به صنعت گردشگري به عنوان يك اولويت و منبع درآمدزا پس از درآمدهاي نفتي نگاه مي‌شود لازم است به حمل و نقل هوايي به عنوان يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي صنعت گردشگري نيز توجه شود.

حمل و نقل هوايي در كشور ما مي‌تواند بسيار موثر باشد و همانطور كه پيش‌تر نيز اشاره كردم مي‌تواند در مناسبات مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور نيز مفيد باشد. با ايجاد مسير پروازي به مقصد كشورهاي مختلف بالطبع مسافران مختلفي مانند دانشجو، تاجر، گردشگر و... از طريق اين مسير ايجاد شده سفر مي‌كنند كه موجب مي‌شود فرهنگ‌ها و عقايد مختلفي سياسي و اقتصادي و... از اين طريق بين كشورها منتقل شود.

اين پژوهشگر صنعت هوانوردي ادامه داد: با ورود افراد مختلف به پرواز مسوولان شركت‌هاي هواپيمايي تلاش مي‌كنند تا بر اساس مسافراني كه با ايرلاين آنها پرواز مي‌كنند به آموزش گروه پروازي براي يادگيري زبان‌هاي مختلف، بهبود خدمات مربوط به تهيه غذا و در نهايت استفاده بيشتر از ملزومات فرهنگي و بومي از نكاتي است كه بايد با ورود هواپيماهاي جديد به كشور از آنها استفاده شود.

داوود ربيعي گفت: لازم است ايرلاين‌هاي داخلي با ورود هواپيماهاي نو و جديد به فكر تعالي و پيشرفت در ارائه خدمات به مسافران باشند. به عنوان مثال يك شركت‌ هواپيمايي به راحتي مي‌تواند با فروش بليت اينترنتي، صدور كارت پروازهاي اينترنتي از اين قبيل خدمات كه براي اين شركت‌ها هزينه‌يي نيز ندارد مسافران خود را راضي نگاه دارد.

اين پژوهشگر هوايي تصريح كرد: براي ايجاد اينگونه خدمات لازم است تا روابط عمومي شركت‌هاي هواپيمايي قدرتمند شود و به اين بخش به چشم تاسيسات نگاه نشود و افرادي كه به نظر سيستم توانايي چنداني ندارند در بخش روابط عمومي فعال شوند. در صورتي كه روابط عمومي يك ايرلاين بايد در اختيار تيم ماركتينگ و بازاريابي و در راستاي جلب رضايت مشتريان و مسافران باشد.

داوود ربيعي گفت: از سوي ديگر هواپيماهاي جديد نيز از امكانات و تجهيزات مناسبي برخوردارند و مي‌توان از آنها استفاده كرد. تا پيش از ورود هواپيماهاي جديد به كشور بسياري از مديران و مسوولان هوايي در كشور از كمبود امكانات و هزينه‌بر بودن ايجاد امكانات براي خدمت رساني به مسافران گلايه مي‌كردند در صورتي كه همان زمان هم مديران اين ايرلاين‌ها مي‌توانستند ارائه خدمات داخل پرواز مانند انتشار مجله درون پروازي را به يك شركت پيمانكار بدهند تا نيازي نباشد خودشان به عنوان ايرلاين امكانات و تجهيزاتي را براي ارائه اين خدمات تهيه كنند. ايران، سردمدار تمدن نوين اسلامي

اين پژوهشگر هوايي در خصوص وجود برخي محدوديت‌ها در ارائه خدمات پروازي در ايرلاين‌هاي داخلي در مقايسه ايرلاين‌هاي خارجي مانند قطر ايرويز و امارات و تاثير اين محدوديت‌ها روي رقابت با اين ايرلاين‌ها براي جذب مسافر نيز گفت: ايران مي‌تواند سردمدار تمدن نوين اسلامي باشد و چهره رحماني اسلام را به مردم دنيا نشان دهيم.

ربيعي ادامه داد: برند حلالي كه امروز در كشور مالزي به خوبي جا افتاده است نيز از چهره زيبا و رحماني اسلام استفاده كرد و امروز مي‌بينيم كه توسط همين چهره و خدماتي كه ارائه مي‌دهد بين مردم محبوبيت پيدا كرده است برند حلال توانسته در مالزي ايرلاين حلال و استفاده از مهمانداران محجبه هم قوانين اسلامي كشور مالزي را رعايت كند و هم در كنار آن به مسافران مسلماني كه مي‌خواهند در طول پرواز از خدمات مبتني بر شريعت اسلام بهره‌ ببرند خدمات ارائه دهد.

ربيعي تاكيد كرد: ايرلاين‌هاي ايراني نيز مي‌توانند از تجربه برند حلال و ايرلاين اسلامي شكل گرفته در كشور مالزي استفاده كنند و با ايجاد امكانات براي مسلمانان منطقه كه البته تعدادشان بسيار زياد است آنها را براي سفر با ايرلاين‌هاي ايراني ترغيب كنند.نویسنده:
آينده خدمات پروازي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/29
آينده خدمات پروازي
 بخش‌هاي داخلي هواپيما و كابين‌هاي مسافري با درجه‌هاي مختلف حياتي‌ترين و مهم‌ترين‌ بخش يك هواپيماست.

مسافراني كه تاپيش از سوار شدن به هواپيما از تمامي فناوري‌هاي روز دنيا استفاده مي‌كردند با ورود به هواپيما گويا از دروازه‌يي عبور مي‌كنند و وارد دنياي ديگري مي‌شوند. در اين دنيا ديگر از تكونولوژي و دستگاه‌هاي مدرن خبري نيست و مسافران مجبورند دستگاه‌هاي الكترونيكي خود را براي چندين ساعت خاموش كنند.

در اين ميان، به جز عده‌يي كه كتابي براي مطالعه و سرگرم شدن در طول پرواز آورده‌اند تعداد انگشت شماري نيز وجود دارند كه از فيلم در حد متوسط نشان داده شده در تجهيزات متوسط براي گذر زمان استفاده مي‌كنند تمامي اينها موجب مي‌شود تا مسافر پس از اتمام زمان پرواز خاطره نه چندان خوشي از سفر با هواپيما داشته باشند.

اما در صورتي كه شركت‌هاي هواپيمايي بتوانند امكانات مورد علاقه و نياز مسافران مانند دستگاه‌هاي الكترونيكي همچون كامپيوتر و لپ‌تاپ و ارائه اينترنت در طول پرواز را به آنها ارائه كنند تا حد زيادي مي‌توانند مسافران را از خدمات پروازي ايرلاين‌ خود راضي نگاه دارند.

امروزه بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي به دنبال آن هستند تا با تامين نيازهاي فناوري مسافران، آنها را براي انتخاب و سفر با اين شركت‌هاي هواپيمايي ترغيب و تشويق كنند.

 به عنوان مثال، امروز پاي اينترنت به ايرلايني مانند لوفت هانزا به عنوان كالا درجه مورد نياز مسافران باز شده بطوري اين شركت‌ هواپيمايي در طول پرواز امكان استفاده از اينترنت پرسرعت را به مسافران خود مي‌دهد.

علاوه بر ارائه اينترنت پر سرعت در طول پرواز به مسافران، نسل جديدي از ماهواره‌ها نيز در زمره خدمات در طول پرواز ايرلاين‌ها نيز قرار گرفته و موجب شده تا مسافران در مدت زمان پرواز خود از كانال‌هاي گوناگون و بين‌المللي تلويزيوني به زبان‌هاي مختلف بهره‌ ببرند.

علاوه بر‌ خدماتي كه نامبرده شد، بسياري از مسافران هستند كه علاقه‌يي به تماشاي تلويزيون و استفاده از كامپيوتر و لپ‌تاپ و اينترنت پرسرعت براي گشتن در سايت‌هاي مختلف ندارند، تكنولوژي براي اين مسافران نيز تدبيري انديشيده است. براساس تكنولوژي‌هاي جديد اين مسافران مي‌توانند با استفاده از مانيتورها و ال‌سي‌دي‌هايي كه پشت صندلي روبرويشان وجود دارد فيلم مورد علاقه‌شان را انتخاب كرده و تماشا كنند.

خدمات مربوط به مسيريابي و موقعيت نيز از ديگر خدماتي است كه ايرلاين‌هاي جهان با پيشرفت علم و دنياي فناوري به مسافران خود ارائه مي‌دهند. در واقع بر اساس اين خدمات مسافران مي‌توانند با استفاده از سيستم‌اي اف‌اي (IFE) مسير و محل دقيق هواپيمايي كه بر آن سوار هستند را روي نقشه ببينند. اين تكنولوژي از جمله فناوري‌هايي است كه پس از ارائه در نمايشگاه هوايي راكول كالينز در آلمان قرار است به صورت گسترده در هواپيماهاي شركت‌هاي مختلف هواپيمايي ايجاد شود.

خريد در طول پرواز از طريق نرم‌افزاري به نام SKYMLL يا همان بازار هوايي تجربه جذاب و نويني است كه مسافران مي‌توانند در آينده نزديك از آن بهره‌مند شوند. تحويل فوري و رايگان كالا به مسافران پس از فرود هواپيما از ديگر خدماتي است كه آينده خدمات پروازي براي مسافران به ارمغان مي‌آورد.

ارتباط آنلاين با مديران و هيات‌مديره شركت‌هواپيمايي هم خدمت نوين ديگري است كه مسافران مي‌توانند در طول پرواز از آن بهره‌مند شوند. اين خدمت از آن جهت براي دنياي هوانوردي اهميت دارد كه مسافران مي‌توانند با استفاده از نرم‌افزار ايجاد شده مشكلات و ديدگاه‌هاي خود براي بهبود خدمات پروازي ايرلاين را مستقيم و بي‌پرده با روسا و مسوولان اين ايرلاين‌ها در ميان بگذارند.

با در نظر گرفتن تمامي اين موارد و امكاناتي كه در آينده‌يي نزديك در اختيار مسافران هواپيما قرار مي‌گيرد مي‌توان گفت كه صنعت هوانوردي در دنيا به خصوص در بخش مسافري با سرعت بسياري زيادي در حال تغيير و تحول است. در اين دنيا شركت‌هاي هواپيمايي و ايرلاين‌هايي موفق هستند كه بتوانند خود را با اين تغييرات همگام و هماهنگ كنند. زيرا در صورتي كه ايرلاين‌هاي مشهور و معروف بتوانند جديدترين امكانات و خدمات را در طول پرواز براي مسافران خود ايجاد كنند ساير ايرلاين‌هايي كه نتوانسته‌اند همزمان با سرعت پيشرفت علم و فناوري در دنيا پيشرفت كنند، محكوم به فنا و نابودي هستند.

 البته بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه شركت‌هاي هواپيمايي در ارائه خدمات به مسافران تنها نيستند و در صورتي كه خودشان نتوانند امكانات مورد نياز مسافران را در اختيارشان قرار دهند، بسياري از شركت‌هاي پيمانكاري اين آمادگي را دارند تا براي رفع نياز مسافران و خدمت‌رساني به آنها در طول پرواز به شركت‌هاي هواپيمايي كمك كنند.

 از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه بسياري از امكاناتي كه در بالا از آنها نامبرده شد تنها مختص كابين‌ها و صندلي‌هاي درجه يك و تجاري هستند زيرا اين ارائه اين خدمات براي ايرلاين‌ها هزينه بسيار زيادي دارد و به همين خاطر شركت‌هاي هواپيمايي بايد بتوانند هزينه‌هاي تامين آنها را از سوي مسافران تامين كنند.

البته اين بدين معنا نيست كه مسافران صندلي‌هاي اقتصادي از هيچ امكاناتي بهره‌مند نمي‌شوند بلكه شايد بهتر است اينگونه بيان شود كه مسافران صندلي‌هاي اقتصادي و متوسط نيز مي‌توانند از امكانات مختلفي كه براي آنها از سوي شركت‌هاي هواپيمايي تدارك ديده شده است استفاده كنند.

 با توجه به امكاناتي كه در خصوص بهره‌مند شدن مسافران از اينترنت و واي فاي پرسرعت و خريد آنلاين در طول پرواز از آنها ياد شد، مي‌توان به جرات گفت كه سرو غذاهاي مناسب‌ و با كيفيت كمترين خدمتي است كه يك ايرلاين مي‌تواند به مسافران خود ارائه دهد.نویسنده:

  اخبار Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 با تلگرام صوتي شد
  تماس مسدود قضايي LSDA
  دستور نرخ بر درصدي ۱۱
  تاثير قضايي دستور با تلگرام صوتي تماس زوميت شد. مسدود ايران در گذشته روز ظهر از شده،
  صادر براي جشنبه پن شامگاه از كه تلگرام صوتي
  تماس با گذشته روز ظهر از بود، شده فعال ايراني ندارد
  كاربران باند پهناي قيمت به ارتباطي اينترنت،
  گراني شد. مسدود رابطه اين در شده صادر قضايي
  دستور (معاون زيرساخت مديرعامل سوي از خبر
  اين است. شده تاييد اپراتورها مديران ارتباطات)
  وزير ميشود. مگابيت هر ازاي به فن| دانش گروه براي قضايي دستور گذشته روز صبح شود مي
  گفته توضيح اطالعات فناوري ارتباطات وزير معاون تغييراتي دستخوش كشور در اينترنت قيمت تها شرك اين شده ارسال ثابت همراه
  اپراتورهاي ميگيريم تحويل مرز لب كه اينترنتي اين اما داد: افزايش با همراه كه تغييراتي است، گرفته
  قرار تلگرام رايگان صوتي تماس كردن مسدود به موظف
  را براي بايد نيست كشور داخل در استفاده قابل افزايشي است، بوده اينترنت كاربران براي
  قيمت است.
  كرده شده، انجام فيبركشي مرزي، مختلف نقاط از آن وزير معاون ADSL كاربران شامل هم
  كه شود. PIايجاد شبكه گذاشته انتقال سيستم براي را باند پهناي قيمت محاسبه نحوه
  ارتباطات به است كالن گذاري سرمايه نيازمند مساله اين اختيار در كه اينترنتي نهايي نرخ سازي شفاف را
  گوگل مايكروسافت، ارائه براي باند پهناي هرمگابيت نرخ دليل همين نرخ گفت: كرد تشريح گيرد، مي قرار كشيد
  كاربران چالش به قيمت اين با حدودي تا ارتباطي اپراتورهاي به ADSL قيمت روي درصد ۱۱ فقط باند
  پهناي است. متفاوت دارد.
  تاثير طراحي براي تالش در مايكروسافت
  فوربس| عمده حال همين در گفت: مهر به وي چگونگي مورد در جهرمي، آذري
  محمدجواد در كه است سرفيس تاپ لپ از يي ازه مدل
  عرضه شبكه ايجاد به مربوط زيرساخت گذاري رمايه س اختيار در كه اينترنتي باند پهناي قيمت
  محاسبه يگيرد. قرار همندان عالق دسترس در بهار
  اواخر بيش اخير سال در كه نحوي به است؛ پشتيبان به نهايي اينترنت ارائه براي اينترنتي
  شركتهاي مجهز تبلت به تبديل قابل هيبريدي تاپ لپ
  اين بيش فيبر كشيدن براي تومان ميليارد هزار از داد. توضيح گيرد، مي قرار كاربران بوده اينتل Kaby Lake قدرتمند دههاي پردازن
  به انتقال تجهيزات براي تومان ميليارد هزار از قيمت زيرساخت، ارتباطات شركت
  مديرعامل نيز ديگري افزاري سخت هاي روزرسان به است
  قرار است. شده هزينه پي» «آي تشريح بخش دو در را اينترنت باند پهناي
  محاسبه اين هاي ويژگ از ديگر يكي شود. انجام آن با ارتباط
  در ارتباطات شركت كرد: خاطرنشان جهرمي آذري دو در بايد باند پهناي قيمت داشت: اظهار
  كرد امكانات با آن ۱0 ويندوز ويژه خوردن پيوند تاپ
  لپ ميليون ۷۳ را STM هر ابتدا در زيرساخت بررسي مورد فروشي عمده فروشي خرده
  بخش تالش در مايكروسافت است. مايكروسافت كلود
  خدمات ۷۲ به را نرخ اين تدريج به كه فروخت مي تومان پهناي به مربوط فروشي خرده بخش گيرد.
  قرار خود كلود خدمات از استفاده به را اينترنت كاربران هر
  است قيمت امروز داديم كاهش تومان ميليون ميكنند استفاده آن از مردم كه است
  باندي روي اطالعات سازي ره ذخي جاي به انها تا كند
  ترغيب در است. رسيده تومان ميليون ۲0 به STM ميشود. موبايل ديتاي ADSL هزينه
  شامل مايكروسافت سرورهاي روي را ها داده اين
  هاردديسك سال در هزينه كاهش درصد ۲۴ حداقل ما واقع پهناي قيمت به مربوط فروشي، عمده بخش
  اما كنند.
  ذخيره نهايت در بايد قيمت كاهش اين كه ايم داشته ۵۹ ارتباطات شركت طرف از كه است يي عمده
  باند Windows RT با ابتدا در سرفيس تاپ
  لپ روي سرويس، دهنده ارائه اپراتورهاي سوي از فروخته ارتباطي اپراتورهاي به زيرساخت قابليت با ويندوز از خهيي نس كه بود شده
  عرضه باشد. ملموس كاربران نهايي سرويس اظهار ايران به آن ورود بينالمللي شركتهاي از دليل همين به است تاثيرگذار درصد موبايل درصد ADSL قيمت روي درصد ۱۱ اينترنت، ميشود. اين مشكالت از يكي بود. ARM معماري با
  سازگاري زيرساخت، ارتباطات شركت مديرعامل گفته به به را اينترنت زيرساخت، ارتباطات شركت داشت: پهناي گراني دليل به شود مي گفته كه موضوع اين گذارد. مي تاثير موبايل اينترنت قيمت روي ادامه اطالعات، فناوري ارتباطات وزير
  معاون اما بود. آن روي اجرا قابل هاي برنام محدوديت پتاپ
  ل كه است اين انتظار اطالعات، ملي شبكه ايجاد با اپراتورهاي از ترانزيت سرويس پي» «آي صورت ميشود، محاسبه گران نهايي اينترنت قيمت باند، بين انتقال هزينه بخواهيم اگر البته گفت: وي شركت توسط كه عمده باند پهناي قيمت تاثير
  داد: شد. برطرف مشكل اين سرفيس بعدي هاي دل
  در داخل در ارتباطات ترافيك رشد درصد ۴0 هر با مرز لب تا مجموع در ميكند خريداري المللي بين نيست. درست مجموع در كنيم، اضافه رقم اين به نيز را شهري فروخته ارتباطي اپراتورهاي به زيرساخت
  ارتباطات عمر تاپ، لپ اين احتمالي هاي ويژگي ديگر جمله
  از در قيمت درصدي ۲0 كاهش شاهد بتوانيم كشور، تا باند، پهناي برثانيه» «مگابيت هر براي ايران، با زيرساخت ارتباطات شركت مديرعامل در زيرساخت هاي هزينه كل كه گفت توان مي كاربران، ADSL اينترنت نهايي قيمت در شود،
  مي بدنه با رنگ كليدهاي با كيبورد عرضه باتري،
  باالي باشيم. شود مي كشور وارد كه باندي پهناي تومان هزار ۲۲ حدود عددي كه ميكند هزينه دالر باند پهناي STM يك خريد قيمت به اشاره اينترنت در ۷۱درصد حدود ADSL اينترنت باند پهناي قيمت ديگر بيان به است. درصد
  ۱۱ يك گيگابايتي، ۱6 رم ،Fulcrum به موسوم
  مارمانند مگاپيكسلي هاي دوربي داخلي حافظه فضا
  ترابايت يه بود.
  فراسو خواهد جلو پشت فناوري
  در با چاله سياه از عكس نخستين تهيه امتحانات براي تقلب هاي گجت فروش ميشوند مسكوني مريخ ها
  بيابان دقت با ويژه 6k
  پهپاد
  فيلمبرداري براي پهپادها از استفاده افزايش زا ترندب
  ديجيتال شده طراحي پهپادي تازگي به عكاسي، برداري
  فيل بيسابقه دقت با درجه ۳60 تصويربرداري به قادر
  كه است. پيكسل) 0۴۲۳ در (06۷۵ k6
  دارد gniylFام Eye دالري هزار ۵۷ پهپاد
  اين براي آني بطور آن توسط شده تهيه درجه ۳60
  تصاوير به مجازي واقعيت هاي هدس در استفاده
  مشاهده مانند تهايي ساي طريق از اينترنت در گذاري راك
  اشت است. استفاده قابل و. بوك فيس
  يوتيوب، تماشاي از استثنايي يي تجربه تواند مي پهپاد
  اين نماي با را و... موسيقي هاي كنسرت فوتبال، انگجت|
  مسابقات تايمز| ساندي نت| سي آورد. ارمغان به خود درجه ۳60 Event Horizonهب موسوم پيشرفته تلسكوپ يك از استفاده با فضانوردان آموزشي مقامات اعتراض به منجر امتحانات در تقلب مخصوص هاي گجت فروش كرده مطرح فناوري آينده درباره جالبي هاي بين پي اپل شركت موسسان از
  يكي ميگويد Designs 0۳6 شركت مدير كليو
  الكس است. فضايي چاله سياه يك به مربوط زياد احتمال به كه كنند تهيه عكسي نستهاند توا ميدهد نشان كه است يي لبه دو شمشير مانند فناوري پيشرفت است. شده انگليس در ميشود. امكانپذير بيابانها در شهري زندگي ها بيني پيش اين اساس بر است از را هوايي تصويربرداري تهاي محدودي همه پهپاد
  اين تهيه فضايي چاله سياه يك از عكسي اند توانسته دانشمندان كه است بار نخستين اين كه هايي گجت فروش گسترش شود. نمي استفاده بشر دانش گسترش در آن از هميشه بشريت؟ «آينده عنوان با ولي سيليكون در Comic-Con نام به نشستي در كه وي استفاده با شده تهيه تصاوير استثنايي دقت برده
  ميان سازي شبي يي رايان افزارهاي نرم از استفاده با همگي پديده اين از قبلي تصاوير كنند است. امر اين از يي نمون روند، كار به امتحانات در تقلب براي مدتي براي اپل داشت: اظهار بود، كرده شركت بود؟» خواهيم كجا ۲در ۵۷0 سال در ما يكند. برطرف را يي حرف نيازهاي آن
  از هند. شد ترسيم در آموزش كميته مدير كارمايكل، نيل اعتراض به منجر كه رفته پيش آنجا تا روند اين شركت اين كنيد. نگاه اپل نقدينگي به بود. خواهد صحنه در بيم آي مانند طوالني تصاوير تهيه دوربين تعدادي به مجهز پهپاد
  اين شب پنج حاصل Sagittarius *A به موسوم چاله سياه اين از عكاسي رصد از استفاده با متقلب دانشجويان آموزان دان موجود شواهد براساس است. شده انگليس در آنها باشيم داشته انتظار كه است مسخره كند. ذاري اي سرمگ چيزي هر در يواند
  مت تثبيتگر سيستم يك Mini Eye مجازي
  واقعيت است. شده تهيه آوريل ۱۱ تاريخ در سرانجام عكس اين است. شناسان ستاره يخوابي قيمت پوند ۵0 فقط يشود فروخته آمازون سايت وب در كه كوچكي شنود هاي اه دستگ منوال همين به هم بوك فيس گوگل مورد در اوضاع نباشند. صحنه در ۲0۷۵
  سال آب ضد قاب يك سيم داده انتقال سيستم
  تصاوير، برخي بد هواي آب علت به كه بود شده آغاز قبل ها دت از زمينه اين در تالش يكنند. تقلب امتحانات در دارد، نها بيابا در جديدي شهرهاي آينده هاي دهه در كه كرد پيشبيني همچنين وزنياك است. يشود. آغاز زودي به آن عمومي عرضه
  است بود. شده مواجه شكست با بار چند مذكور تلسكوپ برداري عكس سيستم در فني هاي نقص يا همراه تلفن به را آن دهد قرار خود گوش در را ييم هدفون يك فرد است كافي بود. نخواهد دشواري كار انا بيابه در هسازي خان فناوري پيشرفت به توجه با بگيرند
  شكل كهكشان مركز در اند ده آن از عكاسي به موفق دانشمندان كه هيي چال سياه سر يك كند. يادآوري را امتحاني سواالت از برخي پاسخ بتواند تا كند متصل pmلير دستگاه ببرند ديگر نقطه به يي نقطه از سرعت به را افراد ميانند تو پرسرعت هاي شاتل
  همچنين راه از حمل قابل
  استخر ميشود. ناميده M87 كه دارد قرار مجاور كهكشان يك مركز در آن ديگر سر شيري راه هايي ساي وب در شود. نم محدود مورد اين به فقط امتحان در تقلب هاي گج اما ميكنند. تسهيل را ها بيابان فرساي طاقت گرماي در حركت هوشمند هاي پوشيدني
  و براي توان آن از اما است. ناواضح تار شده تهيه تصوير چه اگر ويند گم محققان امتحانات در كردن تقلب براي فناوري كاالهاي از وسيعي طيف بي» «اي «آمازون» مانند قادر افراد كرد يني پيب داد خبر هم مصنوعي هوش فزاينده تاثيرگذاري از ميرسد
  وزنياك كرد. استفاده ها له چا سياه محيط در انيشتين گرانش نظريه عملي آزمايش فرد براي هايي يادداشت آن نمايش صفحه در كه حسابي ماشين مانند ميشود فروخته تفريح انجام ارتباط برقراري خريد، براي سطوح ديگر هوشمند ديوارهاي با تعامل
  به فضاي يا حياط در استخر نصب ترندز| ديجيتال هارد ۱0۲۴ در كه رسد ترابايت ۵00 به عكس اين به مربوط اطالعات مجموع حساب «ماشين نام به پوند ۹۹ ۵۳. قيمت به آمازون در كاال اين يشود. داده نشان كره ساكنان براي يي ره مستعم به هم مريخ سياره كه افزود وزنياك بود. خواهند
  سرگرمي چه دشوار بر، هزينه كاري االيام قدي از ها خان
  باز در آن از بهتر سهاي عك تهيه عكس اين پردازش براي تالش شده ذخيره ديسك ميشود. فروخته تقلب» يگيرد. رونق هم قرمزرنگ سياره اين به مسافرت ۲0۷۵ سال تا يشود مبدل
  زمين كار اين فناوري پيشرفت با اما بوده، غيرممكن
  بسا سال تا حجيم عكس اين سازي بهين پردازش كار رود انتظار يابد. مي ادامه نيز آينده تقلب هاي گج با مبارزه براي دولت رسمي اقدام خواهان كارمايكل راستا همين در اين در سنگين صنايع برخي شدن فعال مريخ روي زمين ساكنان از يي عده
  سكونت جديدي استخر است. شده تر هزينه كم هتر ساد
  هم بينجامد. طول به ۲0۱8 است. شده امتحان در بود. وي هاي بيني پيش ديگر جمله از
  سياره دارد loopdoMام شده طراحي منظور اين به د
  كه يد نصب حمل، قابل كانتينر يك مانند سادگي به
  و است.
  جاسازي كوچك استخر اين سادگي به ميتوانند مندان
  عالقه توان مي نانو فناوري از استفاده با دانمشندان گفته به نصب از پس كنند منتقل خود منزل حياط درون به G5
  را اينترنت به مجهز بانداژهاي با زخم
  كنترل را زخم وضعيت كه كرد مجهز طوري را زخم
  بانداژهاي قابليت استخر اين مزيت ترين مهم كنند. شنا آن
  در يشود ارسال بيمار موبايل به اطالعات اين كنند.
  بررسي داراي حمل قابل استخر اين است. آن ساده جايي
  جاب كند. ارزيابي را او وضعيت تواند مي آن از استفاده با پزشك است. شده آن روي كالني گذاري سرمايه كه است مذكور تايمز| بيزينس اينترنشنال شكسته يا شدن پاره از كه است مستحكمي
  چارچوب او فعاليت ميزان فرد مكان مانند اطالعاتي آن بر عالوه در را قراردادي انگليس وزير ينخست ترزا گذشته ماه 5G اينترنت وسيله به دارند قصد انگليسي محققان جمع نصب همچنين كند. مي جلوگيري آن
  شدن وسيله به آنكه جالب يكند. ثبت را روز مختلف ساعات در ۵۱ در آن موجب به كه كرد امضا سيتي بي سوانسي منطقه دانشگاه -محققان كنند. هوشمند را زخم بانداژهاي
  موبايل دارد نياز زمان دقيقه چند تنها شده ياد استخر
  كردن وضعيت ماه ۲۱ تا يتوان 5G فناوري به مجهز هاي بانداژ جنوب منطقه در گذاري سرمايه پوند ميليارد آتي سال كارگيري به با معتقدند انگليس )Swansea(
  سواونسي يتوان استخر اين در نصب قابل تجهيزات از استفاده
  با كرد. كنترل را زخم برنامه اين از بخشي عنوان به شد. خواهد ايهگذاري سرم ولز پانسمان بانداژهاي در موبايل 5G اينترنت فناوري آتي
  نسل به سانتيگراد ۳رجه د0 حداكثر به را آن آب
  دماي بهداشت برنامه در انسان روي ايده اين آزمايشي مرحله امر همين شود. آزمايش منطقه در 5G اينترنت است قرار كرد. كنترل را بيماران هاي زخم وضعيت توان
  مي همچنين داد. تغيير سانتيگراد درجه منفي
  حداقل يشود. انجام «آرك» سالمتي يكند. ايجاد دانشگاه براي متعددي تحقيقاتي هاي فرصت دانشگاه فناوري علم هاي برنامه از بخشي ايده اين البته استفاده با استخر اين آب يهاي خروج نور دما،
  كنترل هوشمند هاي گوش از استفاده با همراه برنامه يك كاربر
  از
  دريچه است.
  ممكن ميگويد استخر اين سازنده Honomobo حجمي
  شركت به نامحدود اينترنت مشتركان انتقال براي مخابرات
  تالش برخوردار مناسبي عمر طول دوام از شده ياد يشود
  استخر وضع ارتباطي خدمات مجوز دارندگان براي جديد
  مقررات نصب قابل يي شيشه بطور هم آن هاي ديواره
  است بازار روانه زودي به كه استخر اين قيمت فارس|
  هستند.
  رگوالتوري| است. نشده اعالم هنوز شود،
  م براي مخابرات گفت: تهران منطقه مخابرات تجاري معاون وضع از راديويي ارتباطات مقررات تنظيم سازمان معاون تالش حجمي با نامحدود اينترنت سرويس كردن جايگزين تا داد خبر ارتباطي خدمات ارائه مجوز دارندگان براي جديد
  مقررات نامحدود يسهاي سرو تغيير برابر در مشتركان اما كند، مي )servco( ثابت ارتباطات دهندگان ات خدم روي پيش هاي لنز
  چال ۶۱ با دوربيني
  عرضه دارند. اصرار سرويس اين دريافت به ينند مقاومت موجود، مقررات ظرفيت از استفاده شاهكوه عباسي صادق شود.
  رفع تهران منطقه مخابرات برنامه به اشاره با كاظمي كامران دهفروشي عم زمينه در ويژه به جديد مقررات برخي وضع يا اصالح نخستين دوربين ساخت شركت يك
  پتاپيكسل| هاي سروي به اينترنت نامحدود سهاي سروي از حركت براي كرد عنوان راهكارهايي جمله از را ثابت ارتباطات شبكه در ظرفيت منتشر را ۱خود ال اليت جديد دوربين از
  تصاوير هاي سرويس در كه مشكلي داشت: اظهار اينترنت، حجمي انتخاب حق افزايش خدمات تنوع رقابت، افزايش به يتواند كه است.
  كرده اين پايين اغلب سرعت به مربوط دارد وجود نامحدود اينترنت كند. كمك Servco پروانه دارندگان مشكالت عنوان به مشتركان ۲۵ دوربين به مربوط شده منتشر
  تصاوير زمان در است ثابت ها سروي اين سرعت چون هاست، سروي ساماندهي تجميع از پس را رگوالتوري برنامه مرين مهت وي دارند. مختلف لنز ۱6 كه هستند
  مگاپيكسلي وجود تهران منطقه مخابرات نامحدود اينترنت هاي سروي در سرعت از نميتوانند ها سرويس اين كاربران نيز شبكه بودن خالي كه اند رده تمركز پايه هاي سروي در ويژه به مشخص حوزه دو با كشور در ارتباطي خدمات پروانه 00 هزار از بيش اما دارد را حرفي هاي دوربي كيفيت دستگاه
  اين كابل از ناشي اختالل دليل به ايام اين از پس روز چند نداشت در ترافيك اگر امر اين نتيجه در گفت: وي كنند. استفاده بيشتر اشاره با وي دارد. وجود ICT بخش در زيادي رقباي زمينه آن در گفت: كرد عنوان فناوري سرويس جغرافيايي، هاي محدودي ۲0۱۵ سال مذكور دستگاه است. ساده آن با
  ً
  عكاسي مدت به سرعت افت دچار شبكه زيرساخت شبكه در برگردان محسوس مشتركان براي كامال سرعت افت يابد افزايش شبكه در كشور ارتباطات بازار توسعه در ذيعان نف همه همفكري لزوم به در عمل آزادي با خدمات اين دهندگان ارائ مجوز در كنون ها نشد. عرضه بازار به تاكنون زمان آن از اما شد
  معرفي شد. ساعت چند سرويس كردن جايگزين براي مخابرات گفت: كاظمي است. نظرات تا خواست Servco پروانه دارندگان از ثابت، خدمات زمينه پروانه دارندگان روابط تنظيم خدمات، فناوري جغرافيايي، محدوده تلسكوپي لنز شامل جديد دوربين هرحال
  به با اگر كرد: تصريح تهران منطقه مخابرات تجاري معاون برابر در مشتركان اما كند مي تالش حجمي با نامحدود اينترنت به موجود مشكالت رفع راهكارهاي درباره را خود اهاي ديدگ رگوالتوري معاون است. شده ديده خدمات، كنندگان ارائ شبكه لنز ۷0mmf/2 ميدرنج ۵لنز
  4.2/fmm0۵۱، براساس شود داده تشخيص شبكه در قطعي OSS سيستم اين دريافت به كنند مي مقاومت نامحدود هاي سرويس تغيير خدمات توسعه اپراتورها اين فعاليت تا كنند منعكس رگوالتوري پروانه دارندگان هاي چال رفع براي رگوالتوري تالش بر تاكيد با است. انگل وايد ۲8mmf/2
  سطح توافقنامه طبق ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون مصوبه دارند. اصرار سرويس البته افزود: شاهكوه، عباسي يابد. بهبود حوزه، اين در ال زاي اشتغ نياز ظرفيت، فروشي ده عم مقررات زمينه در افزود: Servco محصول اين كرده اعالم آن سازنده شركت اكنون
  اما مشتركان به را برابر برنز سطح در قطعي ALSخسارت خدمات پرسرعت اينترنت هاي سرويس اختالل خبر درباره وي الزم كند نم حل كامل بطور را مشكالت جديد، مقررات اعمال البته داريم. يا كاسته ضعف نقاط رفع براي مقررات تدوين به از را آن كه گيرد قرار كساني اختيار در ديگر ماه دو
  تا ميكنيم. پرداخت روزهاي ۵۹ سال پاياني روزهاي در تهران منطقه مخابرات جذاب تجاري هاي رح ارائه با Servco پروانه دارندگان است هاي ظرفيت Servco( ثابت ارتباطات دهندگان ات خدم هاي پروان اند. داده سفارش
  قبل مشتركان با مخابرات اينترنت قرارداد كرد: خاطرنشان وي براي سها سروي اين مشتركان درخواست ۹6 سال آغاز فضاي شدن فراهم پي در تا كنند ايجاد جديدي بازارهاي خالقانه، دارندگان اغلب متاسفانه كه دارند بازار ايجاد فعاليت براي بسياري بيش (كمي دالر 00۷۱ حدود دوربين اين
  قيمت است. برنز سطح SLA داراي اختاللي شده اعالم روزهاي در داشت: اظهار خسارت، جبران شود. حل موجود مشكالت از بسياري برد برد- رقابتي يا يك در تنها نداشته كافي توجه آنها به نسبت تاكنون پروانه، است. شده گرفته نظر در لنز!) هر ازاي به دالر 00 از
گراني اينترنت، ارتباطي به قيمت پهناي باند ندارد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
گراني اينترنت، ارتباطي به قيمت پهناي باند ندارد
تاثير ۱۱درصدي بر نرخ ADSL


 گروه دانش و فن|

 قيمت اينترنت در كشور دستخوش تغييراتي قرار گرفته است، تغييراتي كه همراه با افزايش قيمت براي كاربران اينترنت بوده است، افزايشي كه هم شامل كاربران ADSL و معاون وزير ارتباطات نحوه محاسبه قيمت پهناي باند را براي شفاف‌سازي نرخ نهايي اينترنتي كه در اختيار كاربران قرار مي‌گيرد، تشريح كرد و گفت: نرخ پهناي باند فقط ۱۱ درصد روي قيمت ADSL تاثير دارد.

محمدجواد آذري جهرمي، در مورد چگونگي محاسبه قيمت پهناي باند اينترنتي كه در اختيار شركتهاي اينترنتي براي ارائه اينترنت نهايي به كاربران قرار مي‌گيرد، توضيح داد.

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، قيمت محاسبه پهناي باند اينترنت را در دو بخش تشريح كرد و اظهار داشت: قيمت پهناي باند بايد در دو بخش خرده فروشي و عمده فروشي مورد بررسي قرار گيرد. بخش خرده فروشي مربوط به پهناي باندي است كه مردم از آن استفاده مي‌كنند و شامل هزينه ADSL و ديتاي موبايل مي‌شود. اما بخش عمده فروشي، مربوط به قيمت پهناي باند عمده‌يي است كه از طرف شركت ارتباطات زيرساخت به اپراتورهاي ارتباطي فروخته

 مي‌شود.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ادامه داد: تاثير قيمت پهناي باند عمده كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت به اپراتورهاي ارتباطي فروخته مي‌شود، در قيمت نهايي اينترنت ADSL كاربران، ۱۱ درصد است. به بيان ديگر قيمت پهناي باند اينترنت، ۱۱ درصد روي قيمت ADSL و ۵ درصد روي قيمت اينترنت موبايل تاثير مي‌گذارد.

وي گفت: البته اگر بخواهيم هزينه انتقال بين شهري را نيز به اين رقم اضافه كنيم، در مجموع مي‌توان گفت كه كل هزينه‌هاي زيرساخت در اينترنت ADSL حدود ۱۷ درصد و در اينترنت موبايل ۸ درصد تاثيرگذار است و به همين دليل اين موضوع كه گفته مي‌شود به دليل گراني پهناي باند، قيمت اينترنت نهايي گران محاسبه مي‌شود، درست نيست.

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به قيمت خريد يك 1 STM پهناي باند از شركتهاي بين‌المللي و ورود آن به ايران اظهار داشت: شركت ارتباطات زيرساخت، اينترنت را به صورت «آي پي» و سرويس ترانزيت از اپراتورهاي بين‌المللي خريداري مي‌كند و در مجموع تا لب مرز ايران، براي هر «مگابيت برثانيه» پهناي باند، ۵ تا ۶ دلار هزينه مي‌كند كه عددي حدود ۲۲ هزار تومان به ازاي هر مگابيت مي‌شود.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات توضيح داد: اما اين اينترنتي كه لب مرز تحويل مي‌گيريم قابل استفاده در داخل كشور نيست و بايد براي آن از نقاط مختلف مرزي، فيبركشي انجام شده، سيستم انتقال گذاشته و شبكه IP ايجاد شود. اين مساله نيازمند سرمايه‌گذاري كلان است و به همين دليل نرخ هرمگابيت پهناي باند براي ارائه به اپراتورهاي ارتباطي تا حدودي با اين قيمت متفاوت است.

وي به مهر گفت: در همين حال عمده سرمايه‌گذاري زيرساخت مربوط به ايجاد شبكه پشتيبان است؛ به نحوي كه در ۳ سال اخير بيش از ۲ هزار ميليارد تومان براي كشيدن فيبر و بيش از ۲ هزار ميليارد تومان براي تجهيزات انتقال و «آي پي» هزينه شده است.

آذري جهرمي خاطرنشان كرد: شركت ارتباطات زيرساخت در ابتدا هر 1 STM را ۳۷ ميليون تومان مي‌فروخت كه به تدريج اين نرخ را به ۲۷ ميليون تومان كاهش داديم و امروز قيمت هر

1 STM به ۲۰ ميليون تومان رسيده است. در واقع ما حداقل ۴۲ درصد كاهش هزينه در سال ۹۵ داشته‌ايم كه اين كاهش قيمت بايد در نهايت از سوي اپراتورهاي ارائه‌دهنده سرويس، روي سرويس نهايي كاربران ملموس باشد.

به گفته مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، با ايجاد شبكه ملي اطلاعات، انتظار اين است كه با هر ۴۰ درصد رشد ترافيك ارتباطات در داخل كشور، بتوانيم شاهد كاهش ۲۰ درصدي قيمت در پهناي باندي كه وارد كشور مي‌شود باشيم.

 نویسنده:
بيابان‌ها و مريخ مسكوني مي‌شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
بيابان‌ها و مريخ مسكوني مي‌شوند


 سي نت|

يكي از موسسان شركت اپل پيش‌بيني‌هاي جالبي درباره آينده فناوري مطرح كرده است بر اساس اين پيش‌بيني‌ها زندگي شهري در بيابانها امكانپذير مي‌شود.

وي كه در نشستي به نام Comic-Con در سيليكون ولي با عنوان «آينده بشريت؟ ما در سال ۲۰۷۵ در كجا خواهيم بود؟» شركت كرده بود، اظهار داشت: اپل براي مدتي طولاني و مانند‌ آي بي‌ام در صحنه خواهد بود. به نقدينگي اپل نگاه كنيد. اين شركت مي‌تواند در هر چيزي سرمايه‌گذاري كند. مسخره است كه انتظار داشته باشيم آنها در سال ۲۰۷۵ در صحنه نباشند. اوضاع در مورد گوگل و فيس بوك هم به همين منوال است. وزنياك همچنين پيش‌بيني كرد كه در دهه‌هاي آينده شهرهاي جديدي در بيابان‌ها شكل بگيرند و با توجه به پيشرفت فناوري خانه‌سازي در بيابان‌ها كار دشواري نخواهد بود. همچنين شاتل‌هاي پرسرعت مي‌توانند افراد را به سرعت از نقطه‌يي به نقطه ديگر ببرند و پوشيدني‌هاي هوشمند حركت در گرماي طاقت فرساي بيابان‌ها را تسهيل مي‌كنند.

وزنياك از تاثيرگذاري فزاينده هوش مصنوعي هم خبر داد و پيش‌بيني كرد افراد قادر به تعامل با ديوارهاي هوشمند و ديگر سطوح براي خريد، برقراري ارتباط و انجام تفريح و سرگرمي خواهند بود. وزنياك افزود كه سياره مريخ هم به مستعمره‌يي براي ساكنان كره زمين مبدل مي‌شود و تا سال ۲۰۷۵ مسافرت به اين سياره قرمزرنگ هم رونق مي‌گيرد. سكونت عده‌يي از ساكنان زمين روي مريخ و فعال شدن برخي صنايع سنگين در اين سياره از جمله ديگر پيش‌بيني‌هاي وي بود.

 نویسنده:
فروش گجت‌هاي تقلب براي امتحانات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
فروش گجت‌هاي تقلب براي امتحانات


 ساندي تايمز|

 فروش گجت‌هاي مخصوص تقلب در امتحانات منجر به اعتراض مقامات آموزشي در انگليس شده است. پيشرفت فناوري مانند شمشير دو لبه‌يي است كه نشان مي‌دهد هميشه از آن در گسترش دانش بشر استفاده نمي‌شود. گسترش فروش گجت‌هايي كه براي تقلب در امتحانات به كار مي‌روند، نمونه‌يي از اين امر است.

 اين روند تا آنجا پيش رفته كه منجر به اعتراض نيل كارمايكل، مدير كميته آموزش در انگليس شده است. براساس شواهد موجود دانش‌آموزان و دانشجويان متقلب با استفاده از دستگاه‌هاي شنود كوچكي كه در وب سايت آمازون فروخته مي‌شود و فقط ۵۰ پوند قيمت دارد، در امتحانات تقلب مي‌كنند.

كافي است فرد يك هدفون بي‌سيم را در گوش خود قرار دهد و آن را به تلفن همراه يا دستگاه  mp3 پلير متصل كند تا بتواند پاسخ برخي از سوالات امتحاني را يادآوري كند.

اما گجت‌هاي تقلب در امتحان فقط به اين مورد محدود نمي‌شود. در وب سايت‌هايي مانند «آمازون» و «اي بي» طيف وسيعي از كالاهاي فناوري براي تقلب كردن در امتحانات فروخته مي‌شود مانند ماشين حسابي كه در صفحه نمايش آن يادداشت‌هايي براي فرد نشان داده مي‌شود. اين كالا در آمازون به قيمت ۳۵. ۹۹ پوند و به نام «ماشين حساب تقلب» فروخته مي‌شود.

 در همين راستا كارمايكل خواهان اقدام رسمي دولت براي مبارزه با گجت‌هاي تقلب در امتحان شده است.

 نویسنده:
تهيه نخستين عكس از سياه چاله با فناوري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
تهيه نخستين عكس از سياه چاله با فناوري


انگجت|

 فضانوردان با استفاده از يك تلسكوپ پيشرفته موسوم بهEvent Horizon توانسته‌اند عكسي تهيه كنند كه به احتمال زياد مربوط به يك سياه چاله فضايي است.

اين نخستين بار است كه دانشمندان توانسته‌اند عكسي از يك سياه چاله فضايي تهيه كنند و تصاوير قبلي از اين پديده همگي با استفاده از نرم افزارهاي رايانه‌يي شبيه‌سازي و ترسيم شده‌اند.

رصد و عكاسي از اين سياه چاله موسوم به Sagittarius A*  حاصل پنج شب بي‌خوابي ستاره شناسان است. اين عكس سرانجام در تاريخ 11 آوريل تهيه شده است.

تلاش در اين زمينه از مدت‌ها قبل آغاز شده بود كه به علت آب و هواي بد و برخي نقص‌هاي فني در سيستم عكس‌برداري تلسكوپ مذكور چند بار با شكست مواجه شده بود.

يك سر سياه چاله‌يي كه دانشمندان موفق به عكاسي از آن شده‌اند در مركز كهكشان راه شيري و سر ديگر آن در مركز يك كهكشان مجاور قرار دارد كه M87 ناميده مي‌شود. محققان مي‌گويند اگر چه تصوير تهيه شده تار و ناواضح است. اما از آن مي‌توان براي آزمايش عملي نظريه گرانش انيشتين در محيط سياه چاله‌ها استفاده كرد.

مجموع اطلاعات مربوط به اين عكس به 500 ترابايت مي‌رسد كه در 1024 هارد ديسك ذخيره شده و تلاش براي پردازش اين عكس و تهيه عكس‌هاي بهتر از آن در آينده نيز ادامه مي‌يابد. انتظار مي‌رود كار پردازش و بهينه‌سازي اين عكس حجيم تا سال 2018 به طول بينجامد.نویسنده:
كنترل زخم با بانداژهاي مجهز به اينترنت 5G
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
كنترل زخم با بانداژهاي مجهز به اينترنت 5G


 اينترنشنال بيزينس تايمز|

 محققان انگليسي قصد دارند به وسيله اينترنت 5G موبايل بانداژهاي زخم را هوشمند كنند. -محققان دانشگاه سواونسي (Swansea) انگليس معتقدند با به كارگيري نسل آتي فناوري اينترنت 5G موبايل در بانداژهاي پانسمان مي‌توان وضعيت زخم‌هاي بيماران را كنترل كرد.

 البته اين ايده بخشي از برنامه‌هاي علم و فناوري دانشگاه مذكور است كه سرمايه‌گذاري كلاني روي آن شده است.

 ماه گذشته ترزا مي‌نخست وزير انگليس قراردادي را در منطقه سوانسي بي‌سيتي امضا كرد كه به موجب آن در ۱۵ سال آتي ۱. ۳ ميليارد پوند سرمايه‌گذاري در منطقه جنوب ولز سرمايه‌گذاري خواهد شد. به عنوان بخشي از اين برنامه قرار است اينترنت 5G در منطقه آزمايش شود. همين امر فرصت‌هاي تحقيقاتي متعددي براي دانشگاه ايجاد مي‌كند.

 به گفته دانمشندان با استفاده از فناوري نانو مي‌توان بانداژهاي زخم را طوري مجهز كرد كه وضعيت زخم را بررسي كنند. اين اطلاعات به موبايل بيمار ارسال مي‌شود و پزشك با استفاده از آن مي‌تواند وضعيت او را ارزيابي كند. علاوه بر آن اطلاعاتي مانند مكان فرد و ميزان فعاليت او در ساعات مختلف روز را ثبت مي‌كند. جالب آنكه به وسيله بانداژ‌هاي مجهز به فناوري 5G مي‌توان تا ۱۲ ماه وضعيت زخم را كنترل كرد.

 مرحله آزمايشي اين ايده روي انسان در برنامه بهداشت و سلامتي «آرك» انجام مي‌شود.

 نویسنده:
مقررات جديد براي دارندگان مجوز خدمات ارتباطي وضع مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
مقررات جديد براي دارندگان مجوز خدمات ارتباطي وضع مي‌شود


رگولاتوري|

 معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از وضع مقررات جديد براي دارندگان مجوز ارائه خدمات ارتباطي خبر داد تا چالش‌هاي پيش روي خدمات‌دهندگان ارتباطات ثابت (servco) رفع شود. صادق عباسي شاهكوه استفاده از ظرفيت مقررات موجود، اصلاح يا وضع برخي مقررات جديد به ويژه در زمينه عمده‌فروشي ظرفيت در شبكه ارتباطات ثابت را از جمله راهكارهايي عنوان كرد كه مي‌تواند به افزايش رقابت، تنوع خدمات و افزايش حق انتخاب مشتركان به عنوان مشكلات دارندگان پروانه Servco كمك كند.

وي مهم‌ترين برنامه رگولاتوري را پس از تجميع و ساماندهي بيش از هزار و ۲۰۰ پروانه خدمات ارتباطي در كشور با محدوديت‌هاي جغرافيايي، سرويس و فناوري عنوان كرد و گفت: هم‌اكنون در مجوز ارائه‌دهندگان اين خدمات با آزادي عمل در محدوده جغرافيايي، فناوري و خدمات، تنظيم روابط دارندگان پروانه شبكه و ارائه‌كنندگان خدمات، ديده شده است. معاون رگولاتوري با تاكيد بر تلاش رگولاتوري براي رفع چالش‌هاي دارندگان پروانه Servco افزود: در زمينه مقررات عمده ‌فروشي ظرفيت، نياز به تدوين مقررات براي رفع نقاط ضعف و كاستي‌ها داريم. البته پروانه‌هاي خدمات‌دهندگان ارتباطات ثابت (Servco) ظرفيت‌هاي بسياري براي فعاليت و ايجاد بازار دارند كه متاسفانه اغلب دارندگان پروانه، تاكنون نسبت به آنها توجه كافي نداشته و تنها در يك يا دو حوزه مشخص به ويژه در سرويس‌هاي پايه تمركز كرده‌اند كه در آن زمينه رقباي زيادي در بخش ICT وجود دارد. وي با اشاره به لزوم همفكري همه ذي‌نفعان در توسعه بازار ارتباطات كشور در زمينه خدمات ثابت، از دارندگان پروانه Servco خواست تا نظرات و ديدگاه‌هاي خود را درباره راهكارهاي رفع مشكلات موجود به رگولاتوري منعكس كنند تا فعاليت اين اپراتورها و توسعه خدمات و اشتغال‌زايي در اين حوزه، بهبود يابد. عباسي شاهكوه، افزود: البته اعمال مقررات جديد، مشكلات را بطور كامل حل نمي‌كند و لازم است دارندگان پروانه Servco با ارائه طرح‌هاي تجاري جذاب و خلاقانه، بازارهاي جديدي ايجاد كنند تا در پي فراهم شدن فضاي رقابتي برد- برد بسياري از مشكلات موجود حل شود.نویسنده:
تلاش مخابرات براي انتقال مشتركان اينترنت نامحدود به حجمي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
تلاش مخابرات براي انتقال مشتركان اينترنت نامحدود به حجمي


فارس|

 معاون تجاري مخابرات منطقه تهران گفت: مخابرات براي جايگزين كردن سرويس اينترنت نامحدود با حجمي تلاش مي‌كند، اما مشتركان در برابر تغيير سرويس‌هاي نامحدود مقاومت مي‌كنند و به دريافت اين سرويس اصرار دارند.

كامران كاظمي با اشاره به برنامه مخابرات منطقه تهران براي حركت از سرويس‌هاي نامحدود اينترنت به سرويس‌هاي حجمي اينترنت، اظهار داشت: مشكلي كه در سرويس‌‌هاي اينترنت نامحدود وجود دارد مربوط به سرعت اغلب پايين اين سرويس‌هاست، چون سرعت اين سرويس‌ها ثابت است در زمان خالي بودن شبكه نيز كاربران اين سرويس‌ها نمي‌توانند از سرعت بيشتر استفاده كنند. وي گفت: در نتيجه اين امر اگر ترافيك در شبكه افزايش يابد افت سرعت كاملاً براي مشتركان محسوس است. كاظمي گفت: مخابرات براي جايگزين كردن سرويس اينترنت نامحدود با حجمي تلاش مي‌كند اما مشتركان در برابر تغيير سرويس‌هاي نامحدود مقاومت مي‌كنند و به دريافت اين سرويس اصرار دارند.

وي درباره خبر اختلال سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران در روزهاي پاياني سال 95 و روزهاي آغاز سال 96 و درخواست مشتركان اين سرويس‌ها براي جبران خسارت، اظهار داشت: در روزهاي اعلام شده اختلالي در سرويس‌هاي اينترنت نامحدود مخابرات منطقه تهران وجود نداشت و چند روز پس از اين ايام به دليل اختلال ناشي از كابل برگردان در شبكه زيرساخت شبكه دچار افت سرعت به مدت چند ساعت شد.

معاون تجاري مخابرات منطقه تهران تصريح كرد: اگر با سيستم  OSS قطعي در شبكه تشخيص داده شود براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و طبق توافقنامه سطح خدمات (SLA) خسارت قطعي در سطح برنز برابر را به مشتركان پرداخت مي‌كنيم.

وي خاطرنشان كرد: قرارداد اينترنت مخابرات با مشتركان داراي SLA سطح برنز است.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/29
اخبار


تماس صوتي تلگرام با دستور قضايي مسدود شد

 زوميت | تماس صوتي تلگرام با دستور قضايي صادر شده، از ظهر روز گذشته در ايران مسدود شد.

تماس صوتي تلگرام كه از شامگاه پنج‌شنبه براي كاربران ايراني فعال شده بود، از ظهر روز گذشته با دستور قضايي صادر شده در اين رابطه مسدود شد.

اين خبر از سوي مديرعامل زيرساخت (معاون وزير ارتباطات) و مديران اپراتورها تاييد شده است. گفته مي‌شود صبح روز گذشته دستور قضايي براي اپراتورهاي همراه و ثابت ارسال شده و اين شركت‌ها را موظف به مسدود كردن تماس صوتي رايگان تلگرام كرده است.مايكروسافت، گوگل را به چالش ‌كشيد

فوربس| مايكروسافت در تلاش براي طراحي و عرضه مدل تازه‌يي از لپ تاپ سرفيس است كه در اواخر بهار در دسترس علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.

اين لپ تاپ هيبريدي و قابل تبديل به تبلت مجهز به پردازنده‌هاي قدرتمند Kaby Lake اينتل بوده و قرار است به روزرساني‌هاي سخت افزاري ديگري نيز در ارتباط با آن انجام شود. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين لپ تاپ پيوند خوردن ويژه ويندوز 10 آن با امكانات و خدمات كلود مايكروسافت است. مايكروسافت در تلاش است كاربران اينترنت را به استفاده از خدمات كلود خود ترغيب كند تا انها به جاي ذخيره‌سازي اطلاعات روي هاردديسك اين داده‌ها را روي سرورهاي مايكروسافت ذخيره كنند.

لپ تاپ سرفيس در ابتدا با Windows RT عرضه شده بود كه نسخه‌يي از ويندوز 8 با قابليت سازگاري با معماري ARM بود. يكي از مشكلات اين لپ‌تاپ محدوديت برنامه‌هاي قابل اجرا روي آن بود. اما در مدل‌هاي بعدي سرفيس اين مشكل برطرف شد.

از جمله ديگر ويژگي‌هاي احتمالي اين لپ تاپ، عمر بالاي باتري، عرضه كيبورد با كليدهاي هم‌رنگ با بدنه و مارمانند موسوم به Fulcrum، رم 16 گيگابايتي، يك ترابايت حافظه داخلي و دوربين‌هاي 8 و 5 مگاپيكسلي در پشت و جلو خواهد بود.پهپاد ويژه با دقت فيلمبرداري 6k

ديجيتال ترندز| با افزايش استفاده از پهپادها براي فيلم‌برداري و عكاسي، به تازگي پهپادي طراحي شده كه قادر به تصويربرداري ۳۶۰ درجه با دقت بي‌سابقه ۶k (۵۷۶۰ در ۳۲۴۰ پيكسل) است.

اين پهپاد ۷۵ هزار دلاري Flying Eye نام دارد و تصاوير ۳۶۰ درجه تهيه شده توسط آن بطور آني براي مشاهده و استفاده در هدست‌هاي واقعيت مجازي و به اشتراك‌گذاري در اينترنت از طريق سايت‌هايي مانند يوتيوب، فيس بوك و. قابل استفاده است.

اين پهپاد مي‌تواند تجربه‌يي استثنايي از تماشاي مسابقات فوتبال، كنسرت‌هاي موسيقي و... را با نماي ۳۶۰ درجه خود به ارمغان آورد.

الكس كليو مدير شركت 036 Designs مي‌گويد اين پهپاد همه محدوديت‌هاي تصويربرداري هوايي را از ميان برده و دقت استثنايي تصاوير تهيه شده با استفاده از آن نيازهاي حرفه‌يي را برطرف مي‌كند.

اين پهپاد مجهز به تعدادي دوربين تهيه تصاوير واقعيت مجازي Mini Eye ۳، يك سيستم تثبيت‌گر تصاوير، سيستم انتقال داده بي‌سيم و يك قاب ضد آب است و عرضه عمومي آن به زودي آغاز مي‌شود.استخر قابل حمل از راه مي‌رسد

 ديجيتال ترندز| نصب استخر در حياط يا فضاي باز خانه‌ها از قديم‌الايام كاري هزينه بر، دشوار و چه بسا غيرممكن بوده، اما با پيشرفت فناوري اين كار هم ساده‌تر و كم هزينه‌تر شده است. استخر جديدي كه به اين منظور طراحي شده Modpool نام دارد و به سادگي و مانند يك كانتينر قابل حمل، نصب و جاسازي است.

علاقه‌مندان مي‌توانند به سادگي اين استخر كوچك را به درون حياط منزل خود منتقل كنند و پس از نصب در آن شنا كنند. مهم‌ترين مزيت اين استخر قابليت جابه‌جايي ساده آن است. اين استخر قابل حمل داراي چارچوب مستحكمي است كه از پاره شدن يا شكسته شدن آن جلوگيري مي‌كند. همچنين نصب و جمع كردن استخر ياد شده تنها چند دقيقه زمان نياز دارد و با استفاده از تجهيزات قابل نصب در اين استخر مي‌توان دماي آب آن را به حداكثر ۳۰ درجه سانتيگراد و به حداقل منفي ۱۰ درجه سانتيگراد تغيير داد. همچنين كنترل دما، نور و خروجي‌هاي آب اين استخر با استفاده از يك برنامه همراه و با استفاده از گوشي‌هاي هوشمند ممكن است.

شركت Honomobo سازنده اين استخر مي‌گويد استخر ياد شده از دوام و طول عمر مناسبي برخوردار است و ديواره‌هاي آن هم بطور شيشه‌يي قابل نصب هستند. قيمت اين استخر كه به زودي روانه بازار مي‌شود، هنوز اعلام نشده است.عرضه دوربيني با ۱۶ لنز

پتاپيكسل| يك شركت ساخت دوربين نخستين تصاوير از دوربين جديد لايت ال ۱۶ خود را منتشر كرده است.

تصاوير منتشر شده مربوط به دوربين ۵۲ مگاپيكسلي هستند كه ۱۶ لنز مختلف دارند.

اين دستگاه كيفيت دوربين‌هاي حرفه‌يي را دارد اما عكاسي با آن ساده است. دستگاه مذكور سال ۲۰۱۵ معرفي شد اما از آن زمان تاكنون به بازار عرضه نشد.

به هرحال دوربين جديد شامل ۶ لنز تلسكوپي 2.4/150mmf، ۵ لنز ميدرنج 2/۷۰mmf و ۵ لنز 2/28mmf وايد انگل است.

اما اكنون شركت سازنده آن اعلام كرده اين محصول تا دو ماه ديگر در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه آن را از قبل سفارش داده‌اند.

قيمت اين دوربين حدود ۱۷۰۰ دلار (كمي بيش از ۱۰۰ دلار به ازاي هر لنز!) در نظر گرفته شده است.

 نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 آبرساني اعتبارات درصدي 250 افزايش هرمزگان

  روستايي روستايي فاضالب آب شركت مديرعامل بندرعباس| يكند
  روايت زايي ال اشتغ براي كارآفرين بانوان تالش از
  «تعادل» آبرساني اعتبارات 95 پايان تا 92 سال از گفت:
  هرمزگان سال به نسبت درصدي 250 جهش با هرمزگان در
  روستايي يافت. افزايش ريال ميليارد 500 2هزار به دهم
  دولت افزود: خبري نشست يك در ديروز هپور حمز مشكالت
  عبدالحميد سنگالخ در طالسازي كارخانه فعاليت زدن
  جوانه ميليارد هزار يك مجموع در 4سال مدت در دهم
  دولت داد اختصاص هرمزگان روستايي آبرساني هاي رح به
  ريال براي مبلغ همين 95 سال در فقط يازدهم دولت كه
  درحالي تسهيالت ميزان اين پرداخت با اسكندري گفته هها|
  به بنگا
  گروه ادامه وي كرد. پرداخت استان روستايي آبرساني رحهاي
  ط توليدات اوليه مواد عنوان به طال كيلوگرم
  هفت را خود تهاي فعالي كه شرايطي در يازدهم
  دولت اشتياق با نيز خصوصي بخش خيران دولت، حمايت با
  داد: نفره 15 الزايي اشتغ با توليد خط يك شد
  خريداري بازرگاني توليد، اقتصاد، فضاي كه كرد آغاز 92 سال
  در دولت سال مدت در خيران كردند مشاركت حوزه اين
  در كرد. آغاز گذشته سال از را فعاليتش مشكالت از وسيعي دامنه با كشورمان كشاورزي
  و روستايي آبرساني هاي رح به ريال 05ميليارد اميد
  تدبير هزار يك توليد با روزانه اكنون گفت: وي تورم شد باعث كه مشكالتي بود. مواجه
  ساختاري 2هزار به خصوصي بخش گذاري يه سرما كردند
  كمك مازندران، يهاي طالفروش نياز تامين بر عالوه
  النگو رشد بگذارد سر پشت را درصدي 45 ركورد
  ايران رسيد. ريال 005ميليارد توليدات اين از نيز گيالن گلستان هاي
  استان بود. كرده سقوط درصد منفي به
  اقتصادي گري واسطه قطع اسكندري ميكنند.
  خريداري هايش برنامه اميد تدبير دولت شرايطي چنين هستيم
  در «سومار» مرز شدن رسمي پيگير اين راهاندازي دستاوردهاي ديگر از را هزينه كاهش زد استارت شده، تعيين پيش از اهداف اساس بر
  را مرز دومين را سومار مرز كرمانشاه دار ان اته
  كرمانشاس پرداخت با گفت: كرد عنوان مازندران در كارخانه كند، مهار را افسارگسيخته تورم نخست وهله در
  تا براي مستمر پيگيري از دانست پرويزخان از بعد استان
  فعال موردنياز آالت ماشين خريد ديگر
  تسهيالت را تجاري تراز كند تثبيت را پايدار اقتصادي
  رشد توسعه كارگروه در رازاني اسداهلل داد. خبر مرز اين شدن
  رسمي نفر 40 حدود براي توليد ديگر 2خط راهاندازي با ديگر سوي از دهد سوق شدن مثبت سمت
  به در توسعه پايه را صادرات شد، برگزار ديروز كه استان
  صادرات ميشود. ايجاد لزايي
  اشتعا پرونده فصل حل با زدايي تنش الگوي از
  استفاده دانست يافته توسعه كشورهاي خصوص به دنيا كشورهاي
  تمام مسير در را كشورمان تجارت توليد تهيي،
  هس يشود، صادر كه خدماتي يا كاال نوع است ممكن گفت:
  و مازندران كارآفرين بانوان مشكل از گشايي ره نهايتا توليد فيتهاي ظر افزايش فناوري،
  انتقال وجود صادرات توسعه بين مستقيم ارتباط اما باشد
  متفاوت خانواده بانوان امور مديركل خصوص همين
  در آن از سال گذشت با دهد. قرار صادرات
  توسعه كرمانشاه استان براي كاري بخواهيم هم ما اگر افزود: وي
  دارد. فعاليت روي پي مشكالت رفع از مازندران
  استانداري اساس بر توانسته يازدهم دولت رسد نظر به
  روزها داشته كار دستور در را صادرات توسعه بايد كنيم كشور حتي
  و از يكي عنوان به زنان از 003نفر از بيش اشتغال
  و هم كند مهار را دار دامن تورم هم خود هاي ده
  وع تمركز عمده بايد كرمانشاه استان ارشد مدير گفته به
  باشيم. برد نام استان در اميد تدبير دولت دستاوردهاي توليد سوي به را ازهيي ههاي دريچ برجام طريق
  از باشد. استان خود توليدي خدمات كاال صادرات
  روي آنها به لزايي اشتغا تسهيالت پرداخت با گفت: بيني پيش ابتدا از هم تحليلگران كند. باز تجارت
  و شد. رفع شان
  مشكالت دوران 97لاس 96لاس نخست نيمه كه كردند غيرنفتي
  مي كاالي صدور درصدي 47 افزايش از افزود: خود اظهارات ادامه در جمشيدي
  مريم بود. خواهد دولت اقتصادي هاي برنام نشستن بار
  به استان گمركات ترانزيت صادراتي معاون بوشهر| زنان از تعداد اين به جاري سال ابتداي تا 93
  سال كه عمراني خدماتي اقتصادي، هاي روژه
  افتتاح 74درصد گذشته سال در غيرنفتي كاالي صدور گفت:
  بوشهر تسهيالت ريال ميليارد 60 از بيش مازندران در مينشيند، ثمر به گوناگون هاي استان در روزها
  اين بهروز يافت. افزايش آن از قبل سال مشابه مدت به
  نسبت ميزان وي شد. پرداخت اميد كارآفريني صندوق سال در يزد اصفهان توليدكنندگان جرگه در گرفتن بوده ههايش وعد تحقق در دولت توفيق عيني
  دليل 600 93ميليون از بيش 95 سال در اينكه بيان با بيگي
  قره محل از مازندران زنان براي شده تعيين
  تسهيالت طالجات توليد كارخانه نخستين ساخت با 1390 زير در اقتصادي بزرگ هاي روژه وراي در اما
  است. كشور از خارج به بوشهر استان گمركات از كاال تن مازندران:
  هزار بانوان امور
  مديركل گفت: كرد اعالم ريال ميليارد 80 را صندوق
  اين خورد. رقم نكا شهرستان در كشور شمالي هاي ان است ارزشمندي كارهاي نيز توليدي هاي اه كارگ
  پوست ميليارد 15 شده صادر كاالهاي ارزش افزود: شد،
  صادر دريافت معرفي روند نيز تسهيالت مابقي براي از بيش مازندران در بانوان به جاري سال ابتداي تا 93 سال از از كه زماني طرحش اجراي مسير در بانو اين
  اما با يتوان كه شده انجام خرد اههاي بنگ پويايي
  براي مشابه مدت به نسبت 71درصد كه است دالر ميليون 171
  بانوان امور مديركل است. انجام حال در تسهيالت دراز را اش خواست دست دولتي حمايت به نياز سر رسيد. دولت عملكرد از تصويري به آنها از
  استفاده ميزان شد. پرداخت اميد كارآفريني صندوق تسهيالت ريال ميليارد 60
  را شده صادر كاالهاي بيشترين وي يدهد. نشان
  افزايش بانوان هاي رح از تعدادي اينكه به اشاره با مازندران چند طرح اين فعاليت نكرد ياري را او كسي كرد توليدي هاي رح اجراي كه واقعيت اين به توجه
  با ريال ميليارد 80 صندوق اين محل از مازندران زنان براي شده تعيين
  تسهيالت كدام هر ارزش به پتروشيمي محصوالت گازي
  ميعانات گردش در سرمايه خم اندر استان كارآفرين
  صنعتگر حمايتي دريچه شدن گشوده اما ماند. زمين بر سالي برداشتن كه است همراه زيادي مشكالت با صنعتي
  و انجام حال در تسهيالت دريافت معرفي روند نيز تسهيالت مابقي براي
  است. افزايش اندهنده نش كه كرد عنوان دالر 7يليارد از
  بيش تخصصي هاي روه كارگ در داد: ادامه بودند،
  غيرفعال به توليد رونق بسته قالب در يازدهم دولت در جديد شماره اين در دارد نياز صبوري زمان به آنها
  يكايك حضور به ويژهتر نگاه با شتغال جمله از استان تخصصي هاي كارگروه در
  است. است. پتروشيمي گازي محصوالت
  توليد اين حضور به هتر ويژ نگاه با اشتغال جمله از استان بخشيد. جان طرح
  اين با كه رفتيم مازندران كارآفرين صنعتگر بانوان
  سراغ منجر حمايتها اين فت. گر صورت الزم هاي حمايت توليد عرصه در قشر
  اين گرفت. صورت الزم هاي حماي توليد عرصه در قشر ساخت گفت: ايرنا خبرنگار به اسكندري سيما چرخ اند توانست يازدهم دولت تهاي حماي از روستاها
  استفاده در هادي طرح دوباره بازنگري زوم شد
  ل طرحها اين يد تول چرخه به ورود فعاليت آغاز
  به فعاليت آغاز به منجر تها حماي اين داد: ادامه وي با 043مترمربع وسعت به طال توليد كارخانه تجهيز درآورند. چرخش به را اطرافيانشان خود
  اقتصاد از مسكن بنياد گفت: بجنورد مركزي بخشدار
  بجنورد| از جمشيدي شد. رحها اين توليد چرخه به
  ورود شد. انجام سال آن در ريالي 04ميليارد هگذاري سرماي كوچك هاي اه كارگ در كه زناني از نشده خوانده
  روايتي رود. طفره روستاها در هادي هاي رح دوباره
  بازنگري وارد كارخانه اين فعاليت چرخه به ضربه زرگرين
  تا در طالسازي كارخانه فعاليت زدن جوانه 300 از يكي عنوان به طبرستان ناب زري
  كارخانه سه مجوز با طبرستان ناب زرين كارخانه افزود: وي يآفرينند.
  افتخار اينكه علت به 57روستا اينكه به اشاره با نودهي
  محمدعلي صدا به زمان آن در كارخانه اين فعاليت سوت شود مشكالت
  سنگالخ براي كه برد نام مازندران زنان صنعتي توليدي واحد به مجهز ريسه سرويس النگو، طالجات توليد
  خط گذشته سال 15 حدود مدت طي روستايي هادي هاي رح
  ط اجراي به مصمم كه مازندراني بانوي اين نيامد. در براي حياتي مرحله اين گفت: كارآفرين بانوي
  اين نگاه داشت. نياز امور تسريع حمايت به فعاليت روي (حكاكي ليزر آبكاري، آالت ماشي دستگاه 25 توليد در مازندران بانوان طاليي حضور كمبود با شده اشباع روستاها منون هك افزود: دهد، ان
  تهيه را نظر مورد تسهيالت دريافت بود، اش دي تولي طرح وجود با كارخانه توليد رخاي آمدن در حركت
  به سپردن در تنها بانوان به يازدهم دولت ويژه توجه براي باريك) ريز النگوهاي (ساخت نورد النگو) كارآفرين صنعتگر بانوان جمله از اسكندري
  سيما اند. ده مواجه ساز ساخت براي فضا
  شديد كرد. پيگيري يازدهم دولت
  در از حمايت حوزه كارگروه باالترين مصوبه
  داشتن نشده خالصه قشر اين به دولتي هاي
  مسووليت مواد تامين مالي منابع به توليد خهاي چر چرخش در يازدهم دولت حمايت طعم كه است
  مازندران با روستاها در كه است سال يك حدود داد: ادامه
  وي مشكالت رفع براي توليد رونق بسته ارائه گفت:
  وي اسكندري ماند. راكد دتا مازندران
  توليدكنندگان در ديگر فضاي در حمايتي نگاه اين افق
  است كارخانه رييسه هيات عضو گفته به بود. نيازمند اوليه گذشته از شده انباشت مشكالت هاي سنگ
  برداشتن سمت هاي رح روستايي شوراي اعضاي دهيار
  كمك باعث صنعتي توليدي واحدهاي فعاليت روي پيش به مواقع برخي غيرمنطقي توجيهات كرد:
  اضافه امروز تا شد باعث صنعتي توليد هاي ليت فعا عرصه طال تامين هزينه براي ها تال طبرستان تاب
  زرين سال 30 از پس اش واده خان وي است. چشيده
  را قرار مسكن بنياد كل اداره اختيار در آماده روستايي
  توسعه دميده ام كارخان در حركت براي دوباره جاني تا شد مسووالن برخي كردن» باز سر «از عاميانه
  اصطالح هاي رخ چرخاندن به كمك براي كارآفرين بانوان سال مصوبه اخذ به منتج كارخانه اوليه مواد عنوان به دنبال به نكا شهرستان در طال فروش زمينه در
  فعاليت اجرايي روستاها هادي طرح بازنگري پروژه هنوز اما
  گرفته تسهيالت ريال ميليارد 10 پرداخت افزود: وي شود. اين شد باعث زمان آن مرتبط هاي ان سازم مديران
  و حدود مازندران بردارند. گام حك بلندتر توليد پرداخت بر مبني مازندران اشتغال 1931كارگروه از ديگر هيي دريچ گشودن براي تصميمشان
  اجراي با الزم مذاكرات آن بر عالوه كرد: اظهار نودهي است.
  نشده گره تا شد باعث توليد رونق حمايتي بسته قالب
  در نشود. پرداخت تسهيالت هيچ بماند مسكوت
  مصوبه از نيمي كه دارد جمعيت نفر 092هزار
  3ميليون به مرحله اين از وي شد. تسهيالت ريال 52ميليارد افتادند. تكاپو به ليت ها
  فعا توسعه سمت براي زمين اختصاص براي ربط ذي هاي ان
  سازم شود. باز كارخانه اين فعاليت ادامه براي
  كور شد موجب تسهيالت اين نشدن پرداخت افزود:
  وي يدهند. تشكيل بانوان را جمعيت
  اين برد. نام اش كارخان اندازي راه مرحله ترين سخ عنوان قرار طالجات ليدكننده تو عنوان به آنان
  تصميم است. شده اعالم نيز تها موافق انجام است
  روستايي نشده حل كارگر قشر مشكالت هنوز با همدان استان كارگر خانه اجرايي دبير همدان| تومان
  392ميليارد شرقي؛ آذربايجان در سيل خسارت اوليه
  برآورد امنيت مشكالت حل دنبال به كارگر خانه اينكه بر
  تاكيد كارگر قشر گفت: است، استان كارگران معيشت
  شغلي الزم تمهيدات اگر كرد: تاكيد اخير بارندگي در بازديد جلسه اين جمعبندي افزود:
  وي اين مشكالت هنوز چراكه نيست راضي خود وضعيت از شرقي|
  ً
  آذربايجان مترمكعب 140 شدن جاري قطعا يشد، نم اتخاذ مصوبات قالب در يلزده، س مناطق از نمايندگان سيل اوليه برآورد شرقي آذربايجان
  استاندار جمع در ديروز دوش اصالن چنگيز است. نشده حل
  قشر وارد بيشتري خسارات توانست مي ثانيه در آب خواهد اخذ مقننه قوه در كه تصميماتي مجلس اعالم تومان 392ميليارد را استان اين به
  اخير مجرد كارگر يك 96 سال دستمزد كرد: اظهار
  خبرنگاران كند. مشابه مشكالت عمده بخش راهگشاي
  شد، 04هزار خواروبار مسكن حق 129تومان، 929هزار
  كرد. سامانه اندازي راه ضرورت بر همچنين وي خواهد مشكالتي چنين وقوع از كننده
  پيشگيري اقالم هزينه كمك تومان هزار 51 سنوات پايه 04تومان، سيما، صدا از نقل به «تعادل» گزارش
  به كرد. تاكيد استان بحران مديريت در مانيتورينگ مجلس عمران كميسيون اعضاي از وي
  بود. مجموع در كه بوده تومان زار 110 كارگري) مصرفي(ب مشترك نشست در ديروز جبارزاده
  اسماعيل آذربايجان شهرسازي راه مديركل اخالقي واحده، ماده يك تصويب با كرد درخواست ستاد مجلس عمران كميسيون
  اعضاي 179تومان هزار 120 ميليون يك مجرد كارگر يك
  حقوق اخير سيل در استان در پل 32 گفت: هم شرقي رودخانهها حريم در شده ساخته هاي خانه گفت: شرقي آذربايجان بحران مديريت
  هماهنگي فرزند يك داراي متاهل كارگر يك حقوق افزود: وي
  است. روستايي هاي راه بازسازي براي ديده آسيب در تا شوند اصالح ها پل زير از عبوري
  مسيرهاي كارگر حقوق 14تومان 422هزار ميليون يك نيز مزارع به تومان ميليارد 254 كشاورزي بخش
  در 01ميليارد تومان 51ميليارد كوچك هاي پل نباشيم. ناگوار حوادث قبيل اين وقوع شاهد
  آينده 613هزار ميليون يك مجموع در 2فرزند داراي متاهل روستايي مساكن بخش در نهرها باغات
  و تعويض بزرگ هاي پل بازسازي براي نيز تومان ميليون 300 آب حجم به اشاره با
  جبارزاده فرزند تا فقط كارگران براي اوالد حق است تومان 997 خسارت تومان ميليون 200 41ميليارد
  شهري است. نياز كوچك هاي پل هانه استان سدهاي پشت در شده ذخيره مترمكعبي است. شده
  وارد كارمندان اوالد حق كه است درحالي اين يشود
  پرداخت است. اين از بيش استاني
  دولت هاي نيستند
  چهره بيمه كرمانشاه صنفي واحدهاي درصد 90 ارديبهشت پايان تا روستاييان بيمه در بزرگراه 551لومتر كي در سيل قربانيان افزايش علت تومان 7هزار از بيش
  ثبت با كرمانشاه اصناف اتاق رييسه هيات عضو
  كرمانشاه| كرمانشاه صنفي واحدهاي درصد 10 از كمتر اينكه شود
  بيان مي تكميل امسال شد احداث كردستان شد مشخص شرقي آذربايجان اروند در هذاري
  سرمايگ عامل ترين مهم را بيمه هزينه بودن باال هستند، بيمه مركزي|
  اكنون كردستان| شرقي| آذربايجان
  خوزستان| هزينه از بيات حسين كرد. عنوان بيمه به اصناف اقبال
  عدم استانداري روستايي امور دفتر مديركل استاندار عمراني امور هماهنگي معاون آذربايجان استاندار عمراني معاون اقتصادي گذاري سرمايه
  معاون كه وقتي گفت: كرد ياد صنفي واحدهاي براي بيمه
  باالي استان هاي فيت ظر اينكه بيان با مركزي تومان 007ميليارد هزار اجراي از كردستان دوربرگردان از تردد عدم كرد: تاكيد شرقي 7هزار تاكنون گفت: اروند آزاد
  منطقه از بيش آن هزينه كني، مي مراجعه سوزي آتش بيمه
  براي گرفته كار ه ب مطلوب صورت به مركزي بزرگراه كيلومتر 155 احداث آب، حوزه در پروژه افزايش مينهساز آذرشهر غلهر زا پل جايگزين در اسمي هگذاري سرماي تومان ميليارد 105 سرقت بيمه بخواهد دار ازه مغ اگر است، تومان ميليون
  يك تكميل امسال ماه ارديبهشت پايان تا روستاييان بيمه گفت: شوند، نمي كردستان استان در گذشته سال 5.3 طي روستايي راه كيلومتر 610 بود. منطقه اين در سيل قربانيان 533ميليارد هزار ميزان اين از كه شد ثبت اروند آزاد
  منطقه از بيش بايد بگيرد نظر در خود مغازه براي نيز را بي
  ساير در ضور فائ سعيد تسنيم، از نقل به «تعادل» گزارش به يشود. بازديد در ديروز قادري امير ايرنا، از نقل به «تعادل» گزارش به داد. خبر مطلب اين اعالم با ايسنا با گفتوگو در پورمهدي محمدصادق شد. جذب
  تومان توان از را رقم اين پرداخت وي بپردازد. تومان ميليون يا
  3 اشاره با مركزي استان روستاهاي منتخب دهياران مشورتي نشست از موجود بزرگراه راه، ميزان اين ايجاد با افزود: كامياران شهرستان از قرار جايگزي دوربرگردان قبلي، دوربرگردان از جلوتر ر300 مت گفت: نشست در معتمدي رضا محمد ايرنا، از نقل به «تعادل» گزارش
  به ما بازار داد: ادامه دانست خارج كرمانشاه صنفي
  واحدهاي انقالب معظم رهبر داشت: اظهار روستايي اشتغال ايجاد اهميت به مدت اين در آنكه ضمن يافت، ارتقا كيلومتر 260 به 501كيلومتر مسير از تردد به اصرار منطقه آن ساكنان حال اين با شده داده هگذاري سرماي درصد 70 اينكه بيان با شهرستان اين اداري
  شوراي برق پرزرق بزرگ واحد چند به فقط نبايد است
  ضعيف اشاره روستايي اشتغال مساله به ارزشمندشان بيانات در بارها اسالمي شد. احداث استان در نيز روستايي راه 016يلومتر قربانيان شمار افزايش سبب نيز موضوع همين دارند داشته قبلي حدود گفت: است بوده خرمشهر صنعتي شهرك در اروند آزاد
  منطقه كرمانشاه صنفي واحدهاي درصد 90 حدود زيرا كنيم
  توجه لزوم اهميت بر مبني سندي راهبرد فرمايشات همين هاند داشت تومان 007ميليارد هزار يك گذشته سال 5.3 در كرد: اظهار وي است. شده سيل انجام خرمشهر صنعتي شهرك در گذاري سرمايه ريال 005ميليارد هستند.
  ضعيف درآمد
  كم امر تحت كه موظفيم ما همه شود مي محسوب آن شدن اجرايي آب شركت نيرو آب شركت حوزه در استان آب بخش در پروژه از آگاهي بدون اطالعي با نيز مردم ها رسانه افزود: وي خرمشهر صنعتي شهرك در اجرا دست در هاي روژه وي است.
  شده افزود: وي بكوشيم. فرمايشات اين تحقق زمينه در رهبري معظم مقام در گسترده گذاري يه سرما دهنده نشان كه شد هزينه استان، يي منطقه در را مسووالن نكرده جوسازي راكني شايپ رسمي منابع حقايق 097ميليارد اين بر عالوه گفت: كرد عنوان ريال ميليارد 400 كالن
  را هاي واري نخ زمي از دادستان معاون روايت ارشد مسووالن با دهياران تعامل ارتقاي بهمنظور كه فتهيم گر تصميم رضايتمندي معناي به امر اين البته داد: ادامه وي است. استان آب حوزه كنند. ياري مفقودان يافتن امدادرساني راستاي روژهها اين از بسياري كه شده تعريف امسال براي جديد پروژه
  ريال رفها تص از رضوي خراسان دادستان معاون
  مشهد| با نشستي بار ماه دو هر روستاييان مشكالت بررسي ذكر استاني در جدي مطالبات همچنان كردستان نيست آب حوزه در كامل به شده يافت اجساد نهايي آمار اينكه به اشاره با همچنين وي هستند. اجرا آماده ان گرفت را اتديره هيم شوراي
  مصوبه افراد توسط گوناگون ههاي شيو به كالن هاي خوار
  زمين روستايي هيچ مشكالت تا دهيم تشكيل مركزي استان دهياران حضور فاصله كردن پر اينكه بيان با كردستان استاندار معاون دارد. آب موضوع شها تال بوده مفقود همچنان نيز 5نفر گفت: است، رسيده نفر 37 داشت: اظهار اروند آزاد منطقه اقتصادي ذاري سرماي
  معاون اشاره با گفت خدماتي نظامي دولتي، مختلف نهادهاي
  و استانداري روستايي امور دفتر مديركل نماند. باقي ناگفته مغفول مسووالن جدي هاي پيگير به نياز نها استا ساير با كردستان ميان دارد. ادامه آنان يافتن براي كشور فوالد توليد قطبهاي از يكي به خرمشهر صنعتي
  شهرك جنوبي ارتفاعات اراضي از 0001هكتار حدود تصرف
  به استان روستاهاي در مطلوبي بسيار تهاي ظرفي كرد: تصريح مركزي به كشور وزير آب، بحث در امروزه افزود: دارد، كشوري استاني نيز را هشترود در مفقودي نفر يك منابع برخي شد: متذكر وي شركت يك آن در فوالد توليد شركت دو بر عالوه شده
  تبديل براي تالش از دولتي نظامي نهادهاي از برخي توسط
  مشهد تغيير نيازمند آنها از بري بهره سطح ارتقاي كه است متمركز مركزي با مهم اين كه يافته كامل آشنايي خصوص اين در استان مطالبات فرد اين كه است درحالي اين يكنند اعالم سيل مفقودان جزو است. كرده آغاز را خود فعاليت نيز
  توليدي حفظ شوراي توسط نها زمي اين آزادسازي گيري
  بازپ آن تحقق الزمه است دهياران آن تبع به مسووالن فكر رويكرد ميسر كردستان استاندار ويژه به استان مسووالن جدي هاي ري پيگي سيالب از عبور درحال رهگذر عنوان به سيل وقوع از پس روز يك نقدينگي كمبود وجود 59با سال در اينكه به اشاره با
  معتمدي كرد: اظهار يمحبي بخش محمد قاضي خبرداد. المال بيت
  حقوق سطح داد: ادامه ور ائ فپ است. زمينه اين در كارشناسي نگاهي وجود اعتبارات توزيع در است الزم راه حوزه در كرد: تاكيد قادري است. شده است. شده غرق كه بوده شد راهاندازي اروند آزاد منطقه در جديد توليدي صنعتي واحد 25 دارند زمين كه اههايي دستگ ادارات نهاي زمي از بسياري
  تقريبا رشد بيانگر مساله اين بوده ليسانس حداقل فعلي دهياران تسهيالت با هاي شهرستا تا كرد برقرار نهي گو به را تعادل ها ريز برنامه گرفته جدي اين از بيش هشدارها اگر كرد: خاطرنشان وي غيرفعال فعال نيمه ديگر واحد 60 حدود حاضر حال در
  گفت: اين اند رده تصرف شده، داده تحويلشان كه ميزان آن از
  بيش با كه است افراد اين فكري سطح آن تبع به دهياران علمي سطح فرصت اين از ها ان شهرست ساير مانند بتوانند كمتر، روستايي راه ميزان از قبل ساعت بود مي كمتر سيل جانباختگان آمار شدند، مي دارند. كالن مالي منابع به نياز كه دارد
  وجود اين نحوه بيان با وي است. زمينه اين در اساسي مشكل
  يك اكثريت گذشته سنوات در زيرا است متفاوت بسيار گذشته سنوات شهرهاي مشكالت از يكي كرد: اظهار ادامه در قادري كنند. استفاده زار غل پل محل در آذرشهر فرمانداري اعضاي سيل، شدن جاري عنوان دالر 2.1ميليارد را اروند آزاد منطقه از صادرات كل
  وي دكل يك نصب براي طبيعي منابع مثال براي داد: ادامه
  تصرفات اكنون اما شدند انتخاب نوشتن خواندن سواد براساس دهياران صرفا افراد برخي است حريم خارج داخل سازهاي ساخت استان، بودند. داده محل آن از نكردن تردد براي را الزم هشدار يافته حضور آزاد منطقه از غيرنفتي كاالهاي صادرات 95 سال در گفت:
  كرد انتظامي نظامي، ادارات از يكي به كم وسعت با زميني
  مخابراتي به بايد كه دارند دست در را سمت اين جامعه كرده تحصيل قشر ساز ساخت به اقدام اصولي، موافقت داشتن دست در واسطه به اجازه فاضالب آب شركت شهرسازي راه كل اداره گفت: وي گمركات شلمچه مرز طريق از دالر 2.1يليارد ميزان به
  اروند كرده تصرف را هكتار چند اينها اما يد كمن واگذار خدماتي
  يا شود. استفاده آنها پيشنهادات تفكرات از ممكن شكل بهترين يشود. آفرين مشكل نهايت در كه كنند است. بوده رانندگان جانب از ياحتياطي يدهند نم را مسيل از تردد است. شده انجام خرمشهر
  آبادان يشوند. آن مالكيت مدعي بعد كشند فنس را
  دورش
جوانه زدن فعاليت كارخانه طلاسازي در سنگلاخ مشكلات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
جوانه زدن فعاليت كارخانه طلاسازي در سنگلاخ مشكلات
«تعادل» از تلاش بانوان كارآفرين براي اشتغال‌زايي روايت مي‌كند


گروه بنگاه‌ها|

دولت يازدهم در شرايطي كه فعاليت‌هاي خود را در سال92 آغاز كرد كه فضاي اقتصاد، توليد، بازرگاني و كشاورزي كشورمان با دامنه وسيعي از مشكلات ساختاري مواجه بود. مشكلاتي كه باعث شد تورم ايران ركورد 45درصدي را پشت سر بگذارد و رشد اقتصادي به منفي 7درصد سقوط كرده بود.

در چنين شرايطي دولت تدبير و اميد برنامه‌هايش را بر اساس اهداف از پيش تعيين شده، استارت زد تا در وهله نخست تورم افسارگسيخته را مهار كند، رشد اقتصادي پايدار را تثبيت كند و تراز تجاري را به سمت مثبت شدن سوق دهد و از سوي ديگر با استفاده از الگوي تنش زدايي با حل و فصل پرونده هسته‌يي، توليد و تجارت كشورمان را در مسير انتقال فناوري، افزايش ظرفيت‌هاي توليد و نهايتا توسعه صادرات قرار دهد. با گذشت 4سال از آن روزها به نظر مي‌رسد دولت يازدهم توانسته بر اساس وعده‌هاي خود هم تورم دامنه‌دار را مهار كند و هم از طريق برجام دريچه‌هاي تازه‌يي را به سوي توليد و تجارت باز كند. تحليلگران هم از ابتدا پيش‌بيني مي‌كردند كه نيمه نخست سال96 و سال97 دوران به بار نشستن برنامه‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود. افتتاح پروژه‌هاي اقتصادي، خدماتي و عمراني كه اين روزها در استان‌هاي گوناگون به ثمر مي‌نشيند، دليل عيني توفيق دولت در تحقق وعده‌هايش بوده است. اما در وراي پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي در زير پوست كارگاه‌هاي توليدي نيز كارهاي ارزشمندي براي پويايي بنگاه‌هاي خرد انجام شده كه مي‌توان با استفاده از آنها به تصويري از عملكرد دولت رسيد.

با توجه به اين واقعيت كه اجراي طرح‌هاي توليدي و صنعتي با مشكلات زيادي همراه است كه برداشتن يكايك آنها به زمان و صبوري نياز دارد در اين شماره سراغ بانوان صنعتگر و كارآفرين مازندران رفتيم كه با استفاده از حمايت‌هاي دولت يازدهم توانسته‌اند چرخ اقتصاد خود و اطرافيانشان را به چرخش درآورند. روايتي خوانده نشده از زناني كه در كارگاه‌هاي كوچك افتخار مي‌آفرينند. حضور طلايي بانوان مازندران در توليد

سيما اسكندري از جمله بانوان صنعتگر كارآفرين مازندران است كه طعم حمايت دولت يازدهم در برداشتن سنگ‌هاي مشكلات انباشت شده از گذشته را چشيده است. وي و خانواده‌اش پس از 30 سال فعاليت در زمينه فروش طلا در شهرستان نكا به‌دنبال اجراي تصميمشان براي گشودن دريچه‌يي ديگر از فعاليت‌ها به تكاپو افتادند.

تصميم آنان به عنوان توليد‌كننده طلاجات و قرار گرفتن در جرگه توليدكنندگان اصفهان و يزد در سال 1390 با ساخت نخستين كارخانه توليد طلاجات استان‌هاي شمالي كشور در شهرستان نكا رقم خورد.

اما اين بانو در مسير اجراي طرحش زماني كه از سر نياز به حمايت دولتي دست خواسته‌اش را دراز كرد كسي او را ياري نكرد و فعاليت اين طرح چند سالي بر زمين ماند. اما گشوده شدن دريچه حمايتي جديد در دولت يازدهم در قالب بسته رونق توليد به اين طرح جان بخشيد.

سيما اسكندري به خبرنگار ايرنا گفت: ساخت و تجهيز كارخانه توليد طلا به وسعت 340 مترمربع با سرمايه‌گذاري 40 ميليارد ريالي در آن سال انجام شد.

وي افزود: كارخانه زرين ناب طبرستان با مجوز سه خط توليد طلاجات النگو، سرويس و ريسه مجهز به 25 دستگاه ماشين‌آلات آبكاري، ليزر (حكاكي روي النگو) و نورد (ساخت النگوهاي ريز و باريك) براي چرخش چرخ‌هاي توليد به منابع مالي تامين مواد اوليه نيازمند بود. به گفته عضو هيات رييسه كارخانه زرين تاب طبرستان تلاش‌ها براي هزينه تامين طلا به عنوان مواد اوليه كارخانه منتج به اخذ مصوبه سال 1391 كارگروه اشتغال مازندران مبني بر پرداخت 25ميليارد ريال تسهيلات شد. وي از اين مرحله به عنوان سخت‌ترين مرحله راه‌اندازي كارخانه‌اش نام برد.

 جوانه زدن فعاليت كارخانه طلاسازي در سنگلاخ مشكلات

اين بانوي كارآفرين گفت: اين مرحله حياتي براي به حركت در آمدن چرخ‌هاي توليد كارخانه با وجود داشتن مصوبه بالاترين كارگروه حوزه حمايت از توليدكنندگان مازندران مدت‌ها راكد ماند. اسكندري اضافه كرد: توجيهات غيرمنطقي و برخي مواقع به اصطلاح عاميانه «از سر باز كردن» برخي مسوولان و مديران سازمان‌هاي مرتبط آن زمان باعث شد اين مصوبه مسكوت بماند و هيچ تسهيلات پرداخت نشود. وي افزود: پرداخت نشدن اين تسهيلات موجب شد تا بزرگ‌ترين ضربه به چرخه فعاليت اين كارخانه وارد شود و سوت فعاليت اين كارخانه در آن زمان به صدا در نيامد. اين بانوي مازندراني كه مصمم به اجراي طرح توليدي‌اش بود، دريافت تسهيلات مورد نظر را در دولت يازدهم پيگيري كرد.

وي گفت: ارائه بسته رونق توليد براي رفع مشكلات پيش‌روي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي باعث شد تا جاني دوباره براي حركت در كارخانه‌ام دميده شود. وي افزود: پرداخت 10 ميليارد ريال تسهيلات در قالب بسته حمايتي رونق توليد باعث شد تا گره كور براي ادامه فعاليت اين كارخانه باز شود.

به گفته اسكندري با پرداخت اين ميزان تسهيلات هفت كيلوگرم طلا به عنوان مواد اوليه توليدات خريداري شد و يك خط توليد با اشتغال‌زايي 15 نفره فعاليتش را از سال گذشته آغاز كرد.

وي گفت: هم‌اكنون روزانه با توليد يك هزار النگو علاوه بر تامين نياز طلافروشي‌هاي مازندران، استان‌هاي گلستان و گيلان نيز از اين توليدات خريداري مي‌كنند. اسكندري قطع واسطه‌گري و كاهش هزينه را از ديگر دستاوردهاي راه‌اندازي اين كارخانه در مازندران عنوان كرد و گفت: با پرداخت تسهيلات ديگر و خريد ماشين آلات موردنياز و راه‌اندازي 2 خط ديگر توليد براي حدود 40 نفر اشتعال‌زايي ايجاد مي‌شود. گره‌گشايي از مشكل بانوان كارآفرين مازندران

در همين خصوص مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران از رفع مشكلات پيش‌روي فعاليت و اشتغال بيش از300 نفر از زنان به عنوان يكي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در استان نام برد و گفت: با پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي به آنها مشكلات‌شان رفع شد.

مريم جمشيدي در ادامه اظهارات خود افزود: از سال 93 تا ابتداي سال جاري به اين تعداد از زنان در مازندران بيش از 60 ميليارد ريال تسهيلات صندوق كارآفريني و اميد پرداخت شد. وي ميزان تسهيلات تعيين شده براي زنان مازندران از محل اين صندوق را 80 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: براي مابقي تسهيلات نيز روند معرفي و دريافت تسهيلات در حال انجام است. مديركل امور بانوان مازندران با اشاره به اينكه تعدادي از طرح‌هاي بانوان صنعتگر و كارآفرين استان اندر خم سرمايه در گردش غيرفعال بودند، ادامه داد: در كارگروه‌هاي تخصصي استان از جمله اشتغال با نگاه ويژه‌تر به حضور اين قشر در عرصه توليد حمايت‌هاي لازم صورت گرفت. وي ادامه داد: اين حمايت‌ها منجر به آغاز فعاليت و ورود به چرخه توليد اين طرح‌ها شد. جمشيدي از كارخانه زرين‌ناب طبرستان به عنوان يكي از 300 واحد توليدي و صنعتي زنان مازندران نام برد كه براي فعاليت به حمايت و تسريع امور نياز داشت. نگاه و توجه ويژه دولت يازدهم به بانوان تنها در سپردن مسووليت‌هاي دولتي به اين قشر خلاصه نشده است و افق اين نگاه حمايتي در فضاي ديگر و در عرصه فعاليت‌هاي توليد و صنعتي باعث شد تا امروز بانوان كارآفرين براي كمك به چرخاندن چرخ‌هاي توليد بلندتر و محكم‌تر گام بردارند. مازندران حدود 3ميليون و 290 هزار نفر جمعيت دارد كه نيمي از اين جمعيت را بانوان تشكيل مي‌دهند.نویسنده:
برآورد اوليه خسارت سيل در آذربايجان شرقي؛ 293 ميليارد تومان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
برآورد اوليه خسارت سيل در آذربايجان شرقي؛ 293 ميليارد تومان


آذربايجان شرقي|

استاندار آذربايجان شرقي برآورد اوليه سيل اخير به اين استان را 293 ميليارد تومان اعلام كرد.

به گزارش «تعادل» به نقل از صدا و سيما، اسماعيل جبارزاده ديروز در نشست مشترك اعضاي كميسيون عمران مجلس و ستاد هماهنگي مديريت بحران آذربايجان شرقي گفت: در بخش كشاورزي 254 ميليارد تومان به مزارع و باغات و نهرها و در بخش مساكن روستايي و شهري 14 ميليارد و 200 ميليون تومان خسارت وارد شده است.

وي افزود: جمع‌بندي اين جلسه و بازديد نمايندگان از مناطق سيل‌زده، در قالب مصوبات مجلس و تصميماتي كه در قوه مقننه اخذ خواهد شد، راهگشاي بخش عمده مشكلات مشابه و پيشگيري‌كننده از وقوع چنين مشكلاتي خواهد بود. وي از اعضاي كميسيون عمران مجلس درخواست كرد با تصويب يك ماده واحده، خانه‌هاي ساخته‌شده در حريم رودخانه‌ها و مسيرهاي عبوري از زير پل‌ها اصلاح شوند تا در آينده شاهد وقوع اين قبيل حوادث ناگوار نباشيم.

جبارزاده با اشاره به حجم آب 300 ميليون مترمكعبي ذخيره شده در پشت سدهاي استان در بارندگي اخير تاكيد كرد: اگر تمهيدات لازم اتخاذ نمي‌شد، قطعاً جاري شدن 140 مترمكعب آب در ثانيه مي‌توانست خسارات بيشتري وارد كند.

وي همچنين بر ضرورت راه‌اندازي سامانه مانيتورينگ در مديريت بحران استان تاكيد كرد.

اخلاقي مديركل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي هم گفت: 32 پل در استان در سيل اخير آسيب ديده و براي بازسازي راه‌هاي روستايي و پل‌هاي كوچك 15 ميليارد تومان و 10 ميليارد تومان نيز براي بازسازي پل‌هاي بزرگ و تعويض دهانه پل‌هاي كوچك نياز است.

 نویسنده:
ثبت بيش از 7هزار تومان سرمايه‌گذاري در اروند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
ثبت بيش از 7هزار تومان سرمايه‌گذاري در اروند


خوزستان|

معاون سرمايه‌گذاري و اقتصادي منطقه آزاد اروند گفت: تاكنون 7هزار و 105 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري اسمي در منطقه آزاد اروند ثبت شد كه از اين ميزان يك‌هزار و 335 ميليارد تومان جذب شد.

به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، محمد رضا معتمدي در نشست شوراي اداري اين شهرستان با بيان اينكه 70 درصد سرمايه‌گذاري منطقه آزاد اروند در شهرك صنعتي خرمشهر بوده است گفت: حدود 500 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در شهرك صنعتي خرمشهر انجام شده است. وي پروژه‌هاي در دست اجرا در شهرك صنعتي خرمشهر را 400 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: علاوه بر اين 790 ميليارد ريال پروژه جديد براي امسال تعريف شده كه بسياري از اين پروژه‌ها مصوبه شوراي هيات‌مديره را گرفته‌اند و آماده اجرا هستند.

معاون سرمايه‌گذاري و اقتصادي منطقه آزاد اروند اظهار داشت: شهرك صنعتي خرمشهر به يكي از قطب‌هاي توليد فولاد كشور تبديل شده و علاوه بر دو شركت توليد فولاد در آن يك شركت توليدي نيز فعاليت خود را آغاز كرده است.

معتمدي با اشاره به اينكه در سال 95 با وجود كمبود نقدينگي 25 واحد صنعتي و توليدي جديد در منطقه آزاد اروند راه‌اندازي شد گفت: در حال حاضر حدود 60 واحد ديگر نيمه فعال و غيرفعال وجود دارد كه نياز به منابع مالي كلان دارند.

وي كل صادرات از منطقه آزاد اروند را 1.2 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در سال 95 صادرات كالاهاي غيرنفتي از منطقه آزاد اروند به ميزان 1.2ميليارد دلار از طريق مرز شلمچه و گمركات آبادان و خرمشهر انجام شده است.نویسنده:
علت افزايش قربانيان سيل در آذربايجان شرقي مشخص شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
علت افزايش قربانيان سيل در آذربايجان شرقي مشخص شد


آذربايجان شرقي|

معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي تاكيد كرد: عدم تردد از دوربرگردان جايگزين پل غله‌زار آذرشهر زمينه‌ساز افزايش قربانيان سيل در اين منطقه بود.

محمدصادق پورمهدي در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب گفت: 300متر جلوتر از دوربرگردان قبلي، دوربرگردان جايگزين ‌قرار داده شده و با اين حال ساكنان آن منطقه اصرار به تردد از مسير قبلي داشته و دارند و همين موضوع نيز سبب افزايش شمار قربانيان سيل شده است.

وي افزود: رسانه‌ها و مردم نيز با بي‌اطلاعي و بدون آگاهي از حقايق و منابع رسمي شايع‌پراكني و جوسازي نكرده و مسوولان را در راستاي امدادرساني و يافتن مفقودان ياري كنند.

وي همچنين با اشاره به اينكه آمار نهايي اجساد يافت شده به 37نفر رسيده است، گفت:  5 نفر نيز همچنان مفقود بوده و تلاش‌ها براي يافتن آنان ادامه دارد.

وي متذكر شد: برخي منابع يك نفر مفقودي در هشترود را نيز جزو مفقودان سيل اعلام مي‌كنند و اين درحالي است كه اين فرد يك روز پس از وقوع سيل و به عنوان رهگذر درحال عبور از سيلاب بوده كه غرق شده است.

وي خاطرنشان كرد: اگر هشدارها بيش از اين جدي گرفته مي‌شدند، آمار جانباختگان سيل كمتر مي‌بود و 3 ساعت قبل از جاري شدن سيل، اعضاي فرمانداري آذرشهر در محل پل غله‌زار حضور يافته و هشدار لازم را براي تردد نكردن از آن محل داده بودند.

وي گفت: اداره كل راه و شهرسازي و شركت آب و فاضلاب اجازه تردد از مسيل را نمي‌دهند و بي‌احتياطي از جانب رانندگان بوده است.نویسنده:
155كيلومتر بزرگراه در كردستان احداث شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
155كيلومتر بزرگراه در كردستان احداث شد


كردستان|

 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كردستان از اجراي هزار و 700 ميليارد تومان پروژه در حوزه آب، احداث 155 كيلومتر بزرگراه و 610 كيلومتر راه روستايي طي 3.5 سال گذشته در استان كردستان خبر داد. به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، امير قادري ديروز در بازديد از شهرستان كامياران افزود: با ايجاد اين ميزان راه، بزرگراه موجود از 105 كيلومتر به 260 كيلومتر ارتقا يافت، ضمن آنكه در اين مدت

610 كيلومتر راه روستايي نيز در استان احداث شد.

وي اظهار كرد: در 3.5 سال گذشته يك هزار و 700 ميليارد تومان پروژه در بخش آب استان در 2 حوزه شركت آب نيرو و شركت آب منطقه‌يي استان، هزينه شد كه نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه آب استان است. وي ادامه داد: البته اين امر به معناي رضايتمندي كامل در حوزه آب نيست و كردستان همچنان مطالبات جدي در موضوع آب دارد. معاون استاندار كردستان با بيان اينكه پر كردن فاصله ميان كردستان با ساير استان‌ها نياز به پيگيري‌هاي جدي مسوولان استاني و كشوري دارد، افزود: امروزه در بحث آب، وزير كشور به مطالبات استان در اين خصوص آشنايي كامل يافته كه اين مهم با پيگيري‌هاي جدي مسوولان استان و به ويژه استاندار كردستان ميسر شده است. قادري تاكيد كرد: در حوزه راه لازم است در توزيع اعتبارات و برنامه‌ريزي‌ها تعادل را به گونه‌يي برقرار كرد تا شهرستان‌هاي با ميزان راه روستايي كمتر، بتوانند مانند ساير شهرستان‌ها از اين فرصت استفاده كنند. قادري در ادامه اظهار كرد: يكي از مشكلات شهرهاي استان، ساخت و سازهاي داخل و خارج حريم است و برخي افراد صرفا به واسطه در دست داشتن موافقت اصولي، اقدام به ساخت و ساز مي‌كنند كه در نهايت مشكل‌آفرين مي‌شود.

 نویسنده:
بيمه روستاييان تا پايان ارديبهشت امسال تكميل مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
بيمه روستاييان تا پايان ارديبهشت امسال تكميل مي‌شود


مركزي|

مديركل دفتر امور روستايي استانداري مركزي با بيان اينكه ظرفيت‌هاي استان مركزي به‌صورت مطلوب به‌كار گرفته نمي‌شوند، گفت: بيمه روستاييان تا پايان ارديبهشت ماه امسال تكميل مي‌شود. به گزارش «تعادل» به نقل از تسنيم، سعيد فائض‌پور در نشست مشورتي دهياران منتخب روستاهاي استان مركزي با اشاره به اهميت ايجاد اشتغال روستايي اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها در بيانات ارزشمندشان به مساله اشتغال روستايي اشاره داشته‌اند و همين فرمايشات راهبرد و سندي مبني بر اهميت و لزوم اجرايي شدن آن محسوب مي‌شود و همه ما موظفيم كه تحت امر مقام معظم رهبري در زمينه تحقق اين فرمايشات بكوشيم. وي افزود: تصميم گرفته‌ايم كه به‌منظور ارتقاي تعامل دهياران با مسوولان ارشد استاني و ذكر و بررسي مشكلات روستاييان هر دو ماه يك‌بار نشستي با حضور دهياران استان مركزي تشكيل دهيم تا مشكلات هيچ روستايي مغفول و ناگفته باقي نماند. مديركل دفتر امور روستايي استانداري مركزي تصريح كرد: ظرفيت‌هاي بسيار مطلوبي در روستاهاي استان مركزي متمركز است كه ارتقاي سطح بهره‌بري از آنها نيازمند تغيير رويكرد و فكر مسوولان و به تبع آن دهياران است و لازمه تحقق آن وجود نگاهي كارشناسي در اين زمينه است. فائض‌پور ادامه داد: سطح تسهيلات دهياران فعلي حداقل ليسانس بوده و اين مساله بيانگر رشد سطح علمي دهياران و به تبع آن سطح فكري اين افراد است كه با سنوات گذشته بسيار متفاوت است زيرا در سنوات گذشته اكثريت دهياران براساس سواد خواندن و نوشتن انتخاب مي‌شدند اما اكنون قشر تحصيل كرده جامعه اين سمت را در دست دارند كه بايد به بهترين شكل ممكن از تفكرات و پيشنهادات آنها استفاده شود.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/29
اخبار شهرستان‌ها


 افزايش 250 درصدي اعتبارات آبرساني روستايي هرمزگان

 بندرعباس| مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان گفت: از سال 92 تا پايان 95 اعتبارات آبرساني روستايي در هرمزگان با جهش 250درصدي نسبت به 4سال دولت دهم به 2هزار و 500 ميليارد ريال افزايش يافت. عبدالحميد حمزه‌پور ديروز در يك نشست خبري افزود: دولت دهم در مدت 4سال در مجموع يك هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي آبرساني روستايي هرمزگان اختصاص داد درحالي كه دولت يازدهم فقط در سال 95 همين مبلغ براي طرح‌هاي آبرساني روستايي استان پرداخت كرد. وي ادامه داد: با حمايت دولت، خيران و بخش خصوصي نيز با اشتياق در اين حوزه مشاركت كردند و خيران در مدت 4سال دولت تدبير و اميد 50 ميليارد ريال به طرح‌هاي آبرساني روستايي كمك كردند و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به 2هزار و 500 ميليارد ريال رسيد. پيگير رسمي شدن مرز «سومار» هستيم

كرمانشاه| استاندار كرمانشاه مرز سومار را دومين مرز فعال استان بعد از پرويزخان دانست و از پيگيري مستمر براي رسمي شدن اين مرز خبر داد. اسدالله رازاني در كارگروه توسعه صادرات استان كه ديروز برگزار شد، صادرات را پايه توسعه در تمام كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي توسعه يافته دانست و گفت: ممكن است نوع كالا يا خدماتي كه صادر مي‌شود، متفاوت باشد اما ارتباط مستقيم بين توسعه و صادرات وجود دارد. وي افزود: اگر ما هم بخواهيم كاري براي استان كرمانشاه و حتي كشور كنيم بايد توسعه صادرات را در دستور كار داشته باشيم. به گفته مدير ارشد استان كرمانشاه بايد عمده تمركز روي صادرات كالا و خدمات توليدي خود استان باشد. افزايش 47 درصدي صدور كالاي غيرنفتي

 بوشهر| معاون صادراتي و ترانزيت گمركات استان بوشهر گفت: صدور كالاي غيرنفتي در سال گذشته 47درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزايش يافت. بهروز قره‌بيگي با بيان اينكه در سال 95 بيش از 39ميليون و 600 هزار تن كالا از گمركات استان بوشهر به خارج از كشور صادر شد، افزود: ارزش كالاهاي صادر شده 15ميليارد و 171ميليون دلار است كه 17درصد نسبت به مدت مشابه افزايش نشان مي‌دهد. وي بيشترين كالاهاي صادر شده را ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي به ارزش هر كدام بيش از 7ميليارد دلار عنوان كرد كه نشان‌دهنده افزايش توليد محصولات گازي و پتروشيمي است. لزوم بازنگري دوباره طرح هادي در روستاها

بجنورد| بخشدار مركزي بجنورد گفت: بنياد مسكن از بازنگري دوباره طرح‌هاي هادي در روستاها طفره مي‌رود.

محمدعلي نودهي با اشاره به اينكه 75روستا به علت اينكه طرح‌هاي هادي روستايي طي مدت حدود 15سال گذشته تهيه شده‌اند، افزود: هم‌اكنون روستاها اشباع شده و با كمبود شديد فضا براي ساخت و ساز مواجه شده‌اند.

وي ادامه داد: حدود يك سال است كه در روستاها با كمك دهيار و اعضاي شوراي روستايي طرح‌هاي سمت توسعه روستايي آماده و در اختيار اداره كل بنياد مسكن قرار گرفته اما هنوز پروژه بازنگري طرح هادي روستاها اجرايي نشده است. نودهي اظهار كرد: علاوه بر آن مذاكرات لازم با سازمان‌هاي ذي‌ربط براي اختصاص زمين براي سمت توسعه روستايي انجام و موافقت‌ها نيز اعلام شده است. هنوز مشكلات قشر كارگر حل نشده است

 همدان| دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان با تاكيد بر اينكه خانه كارگر به دنبال حل مشكلات امنيت شغلي و معيشت كارگران استان است، گفت: قشر كارگر از وضعيت خود راضي نيست چراكه هنوز مشكلات اين قشر حل نشده است. چنگيز اصلاني‌دوش ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دستمزد سال 96 يك كارگر مجرد 929هزار و 921تومان، حق مسكن و خواروبار 40هزار و 40تومان، پايه سنوات 51 هزار تومان و كمك هزينه اقلام مصرفي(بن‌كارگري) 110هزار تومان بوده كه در مجموع حقوق يك كارگر مجرد يك ميليون و 120 هزار و 971تومان است. وي افزود: حقوق يك كارگر متاهل داراي يك فرزند نيز يك ميليون و 224هزار و 41تومان و حقوق كارگر متاهل داراي 2فرزند در مجموع يك ميليون و 316هزار و 997تومان است و حق اولاد براي كارگران فقط تا 2فرزند پرداخت مي‌شود اين درحالي است كه حق اولاد كارمندان دولت بيش از اين است. 90 درصد واحدهاي صنفي كرمانشاه بيمه نيستند

كرمانشاه| عضو هيات رييسه اتاق اصناف كرمانشاه با بيان اينكه كمتر از 10درصد واحدهاي صنفي كرمانشاه اكنون بيمه هستند، بالا بودن هزينه بيمه را مهم‌ترين عامل عدم اقبال اصناف به بيمه عنوان كرد. حسين بيات از هزينه بالاي بيمه براي واحدهاي صنفي ياد كرد و گفت: وقتي كه براي بيمه آتش‌سوزي مراجعه مي‌كني، هزينه آن بيش از يك ميليون تومان است، اگر مغازه‌دار بخواهد بيمه سرقت و ساير بيمه‌ها را نيز براي مغازه خود در نظر بگيرد بايد بيش از 3 يا 4ميليون تومان بپردازد. وي پرداخت اين رقم را از توان واحدهاي صنفي كرمانشاه خارج دانست و ادامه داد: بازار ما ضعيف است و نبايد فقط به چند واحد بزرگ پرزرق و برق توجه كنيم زيرا حدود 90درصد واحدهاي صنفي كرمانشاه كم درآمد و ضعيف هستند.

 

 روايت معاون دادستان از زمين‌خواري‌هاي كلان

مشهد| معاون دادستان خراسان رضوي از تصرف‌ها و زمين‌خواري‌هاي كلان به شيوه‌هاي گوناگون توسط افراد و نهادهاي مختلف دولتي، نظامي و خدماتي گفت و با اشاره به تصرف حدود 1000هكتار از اراضي ارتفاعات جنوبي مشهد توسط برخي از نهادهاي نظامي و دولتي از تلاش براي بازپس‌گيري و آزادسازي اين زمين‌ها توسط شوراي حفظ حقوق بيت‌المال خبرداد. قاضي محمد بخشي‌محبي اظهار كرد: تقريبا بسياري از زمين‌هاي ادارات و دستگاه‌هايي كه زمين دارند بيش از آن ميزان كه تحويلشان داده شده، تصرف كرده‌اند و اين يك مشكل اساسي در اين زمينه است. وي با بيان نحوه اين تصرفات ادامه داد: براي مثال منابع طبيعي براي نصب يك دكل مخابراتي زميني با وسعت كم به يكي از ادارات نظامي، انتظامي يا خدماتي واگذار مي‌كند اما اينها چند هكتار را تصرف كرده و دورش را فنس مي‌كشند و بعد مدعي مالكيت آن مي‌شوند.نویسنده:

  اخبار Tue. April 18. 2017 800 شمار 1438 رجب 20 1396 فروردين 29 شنبه سه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 محكوم 9هزار از بيش گذشته
  آزادي سال در كرد
  غيرعمد تشريح بهداشت وزارت
  سخنگوي بذل 59با سال در اسامي ايران اران ك| يلنا
  نايكو 143 هزار نه آزادي زمينه خود نوعدوستانه اي كم
  ه كردند. فراهم را رداري غيهربكا غيرعمد جرايم
  زنداني هزار يك 59داد تع سال اسفند پايان تا فروردين پنجم 69
  از در بهداشت بودجه درصدي 17
  رشد (ناشي مالي محكوم 803 هزار هفت ديه 043هكار بد نفقه) مهريه به مربوط تعهدات ابمحل چك صدور
  از ريالي افراد اين اتخ اس براي كه ده ان ش آزاد زندان بيمهگر
  از سازمان از بهداشت وزارت ميلياردي هزار
  طلب است. نشده پرداخت دولتي
  اعتبار هشت شده آزاد 341مددجوي 9زار مجموع
  از مناسب درمان زودرس، تشخيص غربالگري اجتماعي|
  سرطان،
  اقتصاد نسوان هم را محبوس 260 مردان را 883 نف
  هزار سرطان بيماري كنترل راهكارهاي جمله از بازتواني
  و وزارت بودجه مورد در كه اگرهايي اما از بعد به نسبت آزادي كل رقم هرچند كه شوند مي شامل
  دربند بروز مورد زار 92 ميزان به ساالنه ما گفت:
  است، وزارتخانه اين سخنگوي بود، آمده ميان به
  بهداشت كاهش زنان مورد در اما دارد عددي 1394 زاي ال اف
  س سرطان مردان در سرطان عن ري اي كه داريم سرطان حريرچي ايرج است. كرده اع را بودجه اين
  جزييات شاهديم. را فري 18 است. پستان سرطان زنان در معده كرد: اظهار بهداشت وزارت بودجه جزييات به اشاره
  با همت به زندانيان از دسته اين آزادي فرآيند
  در تومان ميليارد زار 1102 كشور كل بودجه 96 سال
  در جلسات برگزاري ضمن سازش صلح مردمي روهاي سالمت
  گ بيمه سازمان سرانجام را درصدي .17 رشد گذشته سال به نسبت كه
  است بدهي مجموع از خصوصي شكات اولياءدم با
  متعددي وضعيت درباره ديگري سوال به پاسخ در
  حريرچي كه دولت عمومي منابع بودجه طرفي از است.
  داشته 63درصد ميزان به ريالي 624يليون ميليارد هزار
  هفت بهداشت وزارت به انتقالش ايرانيان س ام بيم دولتي هاي دستگاه نه ها تخا وزار به مربوط
  بيشتر است. شده اخذ رضايتمندانه
  گذشت الزم مذاكرات شده تصويب موضوع اين قانون گفت: هم ميزان اين كه است تومان 643ميليارد زار اسه يي مرحله چند تحقيقات انجام از بعد كه
  زندانياني اين است. شده انجام رفاه بهداشت وزراي ميان
  هم كرده تجربه را درصدي 17 رشدي قبل سال به
  نسبت تسهيا دريافت براي محرز ستادديه نمايندگي
  دفاتر امت بيمه سازمان اساسنامه ود اب اي با
  قانون رشدي با هم دولت اختصاصي درآمد طرفي از
  است. وجه «آبرومندي» «نداري» مولفه دو وند شم
  شناخته يهاي گير تصميم اقدامات اين از بعد شود تصويب
  هم تومان ميليارد زار 52 قب سال به نسبت درصدي 26 بدهي كل از درصد 3.4 وجود اين با آنهاست،
  مشترك يشود. انجام الزم اختصاصي درآمد كه كرد توجه بايد است.
  شده سوي از چشيدند را آزادي طعم گذشته سال كه
  آنهايي ديگري سوال به پاسخ در بهداشت وزارت سخنگوي تشكيل را دولت عمومي بودجه دولت، عمومي
  منابع است. شده پرداخت ايان وادهه
  خان تهاي دول در امت تحول طرح توقف امكان
  درباره بوده تومان 893يارد ميل آن ميزان امسال كه يند مه
  د كرد متوقف را تحول طرح وان آيا گفت:
  آينده، است. داشته رشد درصد 19 قبل سال به نسبت
  و توجه بايد است؟ پذير امكان كاري نين اص آيا
  و در قبل كمي كه است حالي در او اي
  صحهب خدمت 160
  قيمت تحول طرح اجراي با مردم حاضر حال در كه كرد تهايي صحب بهداشت وزير مجلس، به بودجه ارائه شد
  زمان مشخص پزشكي
  دندان چرا د، ده ان چشي را قانون اجراي شيريني ست ام نظ بهداشت وزارت بودجه بودن واقعي لزوم خصوص
  در قانوني قبل از يا تحول طرح به مربوط موارد اكثر
  كه «تاكيد بود: گفته هاشمي حسن بود. كرده
  عنوان درمان معاونت دانزشكي دن امور اداره يسنا ريي
  ا ششم، برنامه قوانين در سال چند اين طي وده
  ان دوش از را تكليف يا باشد واقعي بايد بودجه يا
  كردم تكليف تعيين براي شده انجام اقدامات بهداشت
  وزارت ساالنه بودجه قانون مت نظام كلي هاي ست
  سيا مشخص تكليفي وقتي كه چرا بردارند. بهداشت
  وزارت اهلل ذبي داد. توضيح را دندانپزشكي دمات رف اي تع
  ه نميكنيم فكر اساس اين بر ه. ند شد قانوني نهادينه كشور، كل بازرسي مثل نظارتي اناي سازم ود؛
  ش زمينه در بهداشت وزارت اقدامات آخرين درباره
  كشيري اظهارنظر زمينه اين در افراد از دسته دو مواره را ت. ان ني لرست درگذشت ابهامات قضايي مراجع قبل سال به نسبت را درصدي 10 رشدي است
  شده قانون اين از كسي كه شود ايجاد كشور در شرايطي كه بررسي فشان وظاي اساس بر و... محاسبات
  ديوان اين براي ما گفت: دندانپزشكي، خدمات ذاري رف ع
  تگ در آنها البته كه است مرحوم خانواده يكي مي كنند؛ است. كرده
  تجربه مسووالن كه كنيم مي تصور حال عين در كند. تخطي ميدهند
  پاسخ مانده برزمين قانوني تكاليف از بخشي اگر مي كنند خدمات گذاري تعرف حوزه در كه كساني تمام از
  موضوع دست از را عزيزشان كه چرا هستند استرس
  شرايط نظام تحول طرح دستاوردهاي حفظ به كشور آينده خصوص در همچنين حريرچي ايسنا، گزارش
  به خواهد تلقي بهداشت وزارت تخطي وعده خلف
  باشد، راس در كه ردهم اي دعوت اند، وده درگير
  دندانپزشكي يكند، فوت كسي كه همين افراد برخي اما د. داده ان بهداشت وزارت ميلياردي 9هزار طلب از اجازه هم مردم حال عين در دارند سايل تم امت بازيگر لرستاني عارف درگذشت هاي يه
  حاش اعام باره اين در را خود نظرات جلسه اعضاي
  شد. بيمههاي با نيز آن از بعد بود. وزارتخانه ساختار
  آنها كه كرد توجه بايد شده. انجام پزشكي ميقصور گويند ما كه كرد توجه «بايد گفت: تلويزيون، طنز بيمهگر سازمان
  از نميدهند. را آن رفتن بين كه نگونه هما ييسجمهور، آقاي اظهارنظر ولي
  كردند دندانپزشكي صنفي تخصصي نجمنهاي
  تكميلي، است. پيگيري قابل قانوني نظر از اظهارنظرهايي چنين كس هيچ داريم كميتهيي كشور نهاي بيمارستا هگر بيم انهاي سازم از بهداشت وزارت طلب بود.»
  مساله جالب بسيار حاضران براي يتم، داش
  پن ايم، ده كر برگزار متعددي جلسات پايه بيمه هاي
  همچنين خانواده هم ما هم وت فكن فردي گاهي البته سخنگوي حريرچي هاي صحبت در كه بود ديگري گذشت؟
  نكته چه پزشكي تجهيزات دارو حوزه در مرگش علت اينكه مگر نميشود، دفن فوت، از
  بعد بهداشت، وزارت بودجه در اينكه بيان با
  حريرچي دندانپزشكي خدمات آنجاكه از يند مي يه گو پا هاي بيمه
  اما خويشتنداري اخاقي نظر از ما اما را يم، آن دان علت خبري نشست در او بود. آمده ميان به بهداشت
  وزارت انتقادات درباره سوالي به پاسخ در حريرچي در باشد. شده صادر فوتش گواهي شده
  مشخص درآمد محل از كه است يي جه بود اصلي
  قسمت ورود نيز ذاري تعرف حوزه در يهند، نم پوشش
  را نميكنيم. بيان را علت اين كنيم مي نداريم، مستقيم بدهي ها بيمه به «ما كرد: عنوان
  خود ما اوال گفت: پزشكي تجهيزات واردات به نسبت زمان اين در كه نيست مشخص فوت علت موارد
  برخي ازاي در هم اختصاصي درآمد گفت: د،
  عمومآي يانند تو كه يي حوزه در كرديم قانع را آنها ما ما انمي كنند، در كسي اگر امه آيي طبق بطوريكه داريم؛ نامه آيين يك دارويي تهاي شرك براي ها بده سري يك
  بلكه قابل ميزان به را واردات كه هستيم دولتي تنها شده، مشخص برايش قانوني قيمت كه خدمتي
  ارائه كنند. كمك ما سرطان
  به بروز علل ترين مهم بيمارستان به جعه مرا از بعد 42اعت س از كمتر مت سا بيمه سازمان به بايد كه است منابعي هم
  سري بهداشت وزارت كه زماني م. داده اي كاهش توجهي عمده كه كرد توجه بايد طرفي از ود. م
  پرداخ دندانپزشكي خدمات برخي حاضر حال در افزود:
  وي ديگري سوال به پاسخ در بهداشت وزارت سخنگوي داده تخصيص ما به كه را آنچه ما كم ده رداخ
  پ ما دارويي بازار ارزي وابستگي گرفتيم، تحويل را اگر شود داده ارجاع قانوني پزشكي به بايد كند،
  فوت پزشكي علوم اههاي دانشگ در بهداشت وزارت
  بودجه نياز مورد خدمات شش، دندان پركردن رمري، جگي
  مانند عامل ترين مهم گفت: سرطان عوامل ترين مهم درباره گفت بايد نيز مطالبات درباره مي. كنيم منتقل
  شده، اين اكنون كه بود درصد 40 فراورده داروي به بايد قانوني پزشكي باشد، داشته وجود مشكلي گونه
  هر وزارت بودجه درصد 99 از بيش يعني ميشود.
  هزينه پولي هيچ پرداخت بدون روستاها در شيرده باردار
  مادران است. سن رفتن باال جوامع، همه در سرطان بروز ميليارد 377 7زار حدود ،95 سال انتهاي تا
  كه همچنين است. يافته كاهش درصد 30 به ميزان آزمايشات شناسي، سم كالبدشكافي، مانند
  اقداماتي سال در است. پزشكي علوم هاي اه دانشگ در
  بهداشت نيروهاي بيمه توسط نيز خدمات مابقي گيرد. مي
  صور و... جوان نوجوان، كودك، در سرطان است ممكن كند.» بررسي را و... ميكروبي كرديم ارسال ايرانيان مم بيا براي را سند
  تومان داشتيم. دارويي كمبود قلم 350 زمان آن در 937 هزار 14 پزشكي علوم اههاي دانشگ ودجه 96ب يشود. ارائه درماني خدمات
  مسلح پيري دوران در ان سرطه اكثر اما باشد، داشته ود وجرگ دچار افراد برخي البته اينكه بيان با وي دريافت را 599لياردش مي 2زار ميزان اين از
  كه كمبودهاي ميزان اكنون كه است حالي در اين قبل سال به نسبت ميزان اين كه است تومان
  ميليارد وزارت درمان معاونت زشكي دان دن امور اداره
  رييس ميكنند. پيدا بروز باقيمانده آن تومان يليارد 300م 4زار ايم رده
  ك طي است رسيده قلم 30 زير به يان دارويم سكتههاي از ناشي آن از قسمتي كه ميند شو ني
  ناگها سري يك حال عين در است. كرده رشد 23درصد برنامه مصوبه اساس بر كرد: اضافه همچنين
  بهداشت تحرك عدم چاقي، سيگار، مصرف اينكه بيان با وي براي سند تومان ميليارد 738 5زار همچنين
  است. واردات كاهش هم دالر ميليارد يك سال، سه اين «همه افزود: است، و... بزرگ عروق پارگي مغزي،
  قلبي، در كه داريم ستادي اي ردي عنوان با هم ودج
  ب شده تمام قيمت اند توي ت بهداش وزارت توسعه،
  پنجم هستند، سرطان بروز فاكتورهاي ريسك جمله از و... هزار يك كه ايم رده ارسال اجتماعي تامين
  سازمان در افزود: وي ايسنا، گزارش هه تب م. داش اي را دارو درباره ود. مشخص شكافي كالبد با هم موارد
  اين ميليارد 5136 ،96 سال در ما ستادي اي ردي
  كل اعام را درمان بهداشت حوزه در پزشكي دندان
  خدمات آلودگي مانند محيطي عوامل سري يك البته گفت: فوت علت شده انجام اقدامات اين هم لرستاني اي زار آق اند رده پرداخت ما به را اردش 607 يلي ميزان متوسط بطور نيز پزشكي تجهيزات حوزه 51درصد منفي گذشته سال به نسبت كه است
  تومان در كند تصويب بيمه عالي شوراي را ها فه تعر اما
  كند، وانند نيز آب غذا در موجود مواد تشعشعات، وا، ان سازم آن ام اع مرجع اما شد، خواهد شخص كرم توجه بايد است. باقيمانده آن ارد 130 ميلي ها بيمارستا در مصرفي قم ا به دسترسي 96 سال در داد: ادامه حريرچي است. داشته
  كاهش اين در كه هايي تعرفه اين از پيش تا يود. م اعاش
  دولت شاهد دنيا در بنابراين شوند. بيماري اين بروز به منجر بيش اجتماعي تامين سازمان پرداخت عدم
  درص به دسترسي يكه بطور يافته؛ توجهي قابل افزايش وجود كه هم مشكلي يا عامل هر است. قانوني
  پزشكي گذشته سال مانند نه ها يار هدفمندي رديف
  بودجه ديگر كشورهاي مشابه موارد راساس د، ام ش اع
  حوزه از هم ما كشور كه هستيم سرطان بروز عوامل افزايش است.» ايرانيان مت اس بيمه
  از به قلم 320 از انرا تا بيمارسه در پزشكي تجهيزات پاسخ آن به قضايي قانوني مراجع توسط باشد،
  داشته جاري بودجه رديف بوده تومان 0084ارد ميلي مصوب تعرفه دندانپزشكي خدمات از بسياري مابراي
  بود. بروز ميزان نظر از ما البته نيست. مستثني قاعده اين به ما ارسالي اسناد مجموع در اينكه بيان با
  وي پزشكي تجهيزات قلم 1480 ايم ده رسان 057لم شد.» خواهد
  داده است تومان ميليارد 3178 نيز افزوده ارزش كد درص
  ي را 061خدمت شده تمام قيمت بهداشت وزارت ولي
  نداريم، بروز دنيا، كشورهاي ساير به نسبت سرطان شيوع تعداد در كه كرد توجه بايد اينكه بيان با ريرچي در تومان 901ليارد مي هزار 14 اصلي، بيمه
  چهار يافته افزايش قلم 2130 به انا بيمارست در موجود يافته كاهش 9رصد منفي گذشته سال به نسبت است.
  كه بيمه عالي شوراي به آن ارائه حال در رده
  مشخص ساير به نسبت هم رشدمان ميزان داريم توسطي تخت روي اگر حتي ناگهاني رگاي از توجهي قابل هزار ميزان اين از گفت: است، وده 95 ال
  س خودكفا پزشكي تجهيزات از قلم 98 در ما است به دولت عمومي درآمد از كه ايي ول په كل اگر
  است. ندارد. زيادي تفاوت كشورها آن 1909ميليارد كرديم دريافت را 71ياردش ميل ميليون 593 هم 95 سال در حال عين در ايم. ده افزود: برد، پيش از كاري وان نم د، دهن رخ هم
  عمل 96 سال در كنيم، جمع را آي بهداشت
  وزارت دكننده ايجا عوامل كاهش اينكه بيان با حريرچي است. باقيمانده
  همچنان ايم. داشت حوزه اين در ويي صرف دالر درست است، كرده قصور پزشك بگوييم همواره
  اينكه تومان ميليارد 194 هزار 29 بهداشت وزارت بودجه خانواد به ميليوني دو سيل
  كمك كرد
  جانباختگان تاكيد اجتماعي مددكاري انجمن
  رييس بحران مديريت سازمان مقابله آمادگي اون يسنا
  امع غرب شمال در زده سيل مناطق وضعيت آخرين
  كشور وضعيت آخرين درباره اكبرپور مرتضي كرد. تشريح را شود
  كشور نم ايجاد زور بخشنامه با اجتماعي
  مداراي اظهاركرد: سيل جانباختگان آمار آخرين زده سيل
  مناطق را خود جان يا شده مفقود سيل اثر در 42 وع نف مج
  در براساس اجتماعي مددكاري خدمات رواني اس شن شناختي، روان زور بخشنامه با مسائل اين كه است درحالي اين كنيم، كار اعي نت وم اجت خش ق، طا وجود كشور اجتماعي مددكاري انجمن
  رييس در كه شده كشف تن 36 اجساد تاكنون كه دادند دست
  از كرد: خاطرنشان فريد مسعودي د. دم انجام آنها براي را ييه اول اب اي ارزي سازمان اجتماعي معاون كه است حالي در او حب اي رود. نم پيش تصادفات دليل به نفر زار 17 وت قضايي پرونده 51ميليون
  خانگي، سيل خاطر به نفر يك مرگ شد مشخص قانوني
  پزشكي مشاوره مراكز به را او دادگستري د، راجع كن دادگستري به فرد ابتدا در به است. داده خبر كاهش براي توماني 01ارد يلي اعتبار از بهزيستي حسن ايسنا، گزارش به دانست. اجتماعي مداراي نبود از ناشي را كشور
  در مفقودي فوتي مورد 22 ميان از داد: ادامه وي است.
  نبوده اوليه ارزيابي بهزيستي يراكز مم د. اع ده ارج بهزيستي سازمان دادگستري بهزيستي سازمان اجتماعي معاون فريد، مسعودي بيب هلل يلنا، گزارش مداراي خأل آنكه بيان با اجتماعي مددكاري همايش در چلك
  موسوي كه شد كشف جسد 17 بود شده گزارش آذرشهر در
  كه مداخله نقشه يك شناسايي را مشكل تا داده انجام را انواده وان يت عت وض از آن براي گفت: بهزيستي سازمان اين اري مددك بسته درباره زندگي كيفيت ارتقاي كرده ايجاد جامعه در ادي زيك ي،
  اجتماعا يكي فوت كه شد مشخص قانوني پزشكي هاي بررسي
  در چه كه يشود گيري تصميم مورد به بسته كند. طراحي آن براي اصلي داد، صورت كخانواده شت ما طاق شناسي آسب بحث در اتي مداخ انجمن افزود: است جامعه امروز هدف دو صتماعي اج اخ اي توسع
  و در است. نبوده سيل دليل به بود پيرمرد يك كه اجساد
  از براي مربوطه مراكز به افراد اين گيرد صورت ايد روان اختي داخنات ميان موضوعي خانواده موضوع گرفت. پيش در را تلفيقي رويكردي ايد را خود اي فعاله محور يك روي بر سال هر ايران اجتماعي
  مددكاري ادامه ديگر تن پنج يافتن جستبراي وجو نيز حاضر
  حال شوند. داده ارجاع اوره يي مش مددكاري خدمات ارائه اين حل به هم كنار در بايد تخصصي رشته چندين است ته يي رش گري، مطالبه اجتماعي، مسووليت گذشته هاي سا در كند، مي
  متمركز بود شده گزارش مفقودي ورد 20 نيز شير عج در
  دارد. دادگستري سازمان تاييد مورد مراكز بهزيستي مراكز مي به كنند ديگر انوع اوه ع به مددكاري خدمات كرد: تاكيد فريد مسعودي كنند. كمك معضل روي امسال اما بود، مطرح اجتماعي پيشگيري اجتماعي نشاط
  نظم دو يافتن براي توها وج جس شده كشف تن 18 اجساد
  كه كنند. مراجعه بهزيستي
  سازمان تا يود ارائه متقاضي افراد به اختي روان ن اورهيي مش خدمات نقش بيشترين مشاوره روانپزشكي روانشناسي، اي هرشت افزود: وي داريم. تاكيد اجتماعي
  مداراي است. انجام حال در بودند كودك كه ديگر
  مورد خدمات ارائه راه در قدم بهزيستي سازمان سياست افزود:
  وي مددكاري خدمات شود. متقاضي افراد ار آماق كاهش به منجر تواند سازمانب توسط گرفته صورت مطالعات در د. نن ازي حوزه اين در را نامگذاري علت ادامه در كشور اجتماعي مددكاري انجمن
  رييس نيز نفر پنج گفت: كشور بحران مديريت سازمان
  معاون ايجاد محض به كنيم مي تقاضا ها اد خانو از ست اا
  پيشگيرانهق را روانناختي يا اوره مش مددكاري جاي بهزيستي سازمان اجتماعي است قادر خود كار نوع واسطه به اجتماعي مددكاري كشور، ستي زيه پربوهند ميليون 15 قضاييه، قوه اعم طبق گفت: كرد تشريح را
  امسال بر چهارنفر تعداد اين از اخت انبد جان كردستان استان
  در موضوع شدن حادتر منتظر كنند مراجعه يي مشا مراكز به
  ً
  مشكل خدمات با بهزيستي خدمات آيا كه سوال اين به پاسخ در وي رد. گي آنها تهديد معرض در فرزندان رف ش در وادههاي خان فرزندان داد تع اين كه است ضعيف دارا طعا قم كه دارد وجود جامعه در
  قضايي نيز نفر يك شده فوت سقز در پارك يك در زمين رانش
  اثر شده كمتر اه دادگ به ده راجنع افراد بار صورت بدين
  نباشند. كاري چارچوب گفت: خير يا داشت خواهد همپوشاني دادگستري اوره گر امش همچنين كرد: تصريح بهزيستي سازمان اجتماعي معاون كند. كمك دارد. وجود كشور در قضايي
  پرونده باخته جان اب سي دليل به بانه توابع روستاهاي از يكي
  در كند. جلوگيري آن از بحران ايجاد از قبل وان زيست به
  سازمان روانشناس مددكار، نقش آن در كه است تيمي كار يك مشخص ما مراكز اجتماعي مددكار طند. بق اقدام همسر اعتياد دليل به ردي خشونفت اق، آمار كه هي جامعي در كرد: اظهار ادامه در
  چلك مديريت سازمان توماني ميليون دو كمك از اكبرپور
  است. در پيشگام هاي مان ساز از يكي بهزيستي سازمان گفت: فريد
  مسعودي متعددي جلسات از هدف است. شده مشخص كاما روانناختي مشاور يا داده قرار مددجو دسترس در كرده شناسايي را اعتياد رك ست ود آن ده منوج انده نش ابد، يم افزايش آزاري ودك همسر سالمند،
  خانگي، براي سيل جانباختگان از هريك خانواده به كشور
  بحران ازدواج، زمان در ازدواج، وزشاز پيش آم اي است. خانواده تحكيم
  عرصه تا بود اري وازي از جلوگيري شد، گذاشته مددكاران مشاوران راي را شده داده ارجاع رد يو سه كن آن به را مددجو دسترسي هزار 17 داد: ادامه وي است. شده كمتر جامعه آن در تحمل آستانه
  كه بيمه افراد اين اگر گفت: داد خبر و... ترحيم مراسم
  برگزاري در دارد. وجود سازمان اين كار دستور از در ري پيشگياق هاي وزش
  آم شود. فزايي هم به منجر مربوطه هاي مان ساز همكاري يكند. تشويق راهنمايي حمايت، اعتياد ترك سبقت آن علت كه كنند فوت رانندگي تصادف اثر بر سال طول در
  نفر كنند. دريافت بيمه از را مبلغي نند امي شند تو با داشته
  عمر است، فرهنگي اب انق عالي شوراي برعهده اط از پيشگيري ملي
  سطح است، مختار بهزيستي سازمان به مورد ارجاع در قضاييه قوه گفت: وي مددكاري طرح موردي، مديريت رويكرد با گفت: فريد مسعودي است. اجتماعي مداراي عزم از ناشي غيرمجاز سرعت
  و در است. شده سپرده كشور بهزيستي سازمان به آن استاني بخش
  اما بهزيستي سازمان به را مشاوره بحث كه هستيم رايزني حال در ود؛ ول ش مشخص تا ينيم مك بررسي را موارد كرد، خواهيم اجرا را او داريم ضعف اجتماعي مداراي در آنكه بر تاكيد با ادامه در
  چلك شده سپرده بهزيستي سازمان به مسووليت اين هم توسعه ششم
  برنامه الكترونيك سامانه دازي راه بان رضوي خراسان در را كار اين ارند اري سكپ دد مداخات دارد تياز اي اي حم چه به مدنظر خانواده امداد كميته شدن بزرگ نتري اك زندان آن، خروجي زيرا ايران
  نگرانيم، هوايي آب تغييرات خود مههاي برنا طق كاهش براي كه است مكلف بهزيستي سازمان
  و قضاييه قوه دادهبا م. اي انجام آزمايشي صورت بط اق كاه در مداخله مشاوره براي كه افرادي افزود: وي باشد؟ نوعي چه از بايد آني اع راي اجتم ب اناي سازم در را نكردن مدارا عوارض گفت: است؛ است
  بهزيستي جهاني ميانگين برابر
  دو كند. اجرا تدوين
  را مراجعه اه دادگه به اط براي كه افرادي كه يافتيم دست توافق اين به مشاور خدمات بهزيستي سازمان كنند، مراجعه سازمان به مداراي روي بايد كه ده نشان باالست، دان زن آمار اگر
  بيني مت سا المللي بين كنگره هشتمين علمي دبير
  ايرنا| در عظيم انهاي توف سهي گفت: ايا حوادث كار
  در كودكان از حمايت براي قله به صعود دارد ادامه اجتماعي آوري اب ملي
  طرح گفت: خانكه رضا حميد شود. مي بيشتر آينده ساله
  پنج سيل هاي بار شديد سرماي گرما، ناگهاني
  تغييرات از هدفمند حمايت روزانه، گرم غذاي وعده يك توزيع كار، ودكان ودك» كار به «نه شعار با كار كودكان از حمايت هدف ات مشك حل براي مردم از حور اع اجتمم رويكرد با رداخ اي آستانه در گفت: تجمهوري رياس خانواده زنان
  معاون است. كشور جوي تغييراتي جمله از سال يك در
  آسا درماني بهداشتي هخدمات ارائ كار، از كودك رهايي براي واده پيك» خان «آيلند متري 6189 قله به كشورمان كوهنوردان از گروهي آوري تاب ملي طرح گفت: همچنين وي ايم. خواسته كمك در ندارد، مناسبي وضعيت سياسي مداراي اما هستيم
  انتخابات ها ان توف سيل جهاني، آمار اساس بر اينكه بيان با
  وي فصلهايي سر مختلف نهادهاي مردم سازي اه آگ كار كودكان به آيلند متري 6189 قله صعود بهان به مهر، گزارش به كردند. صعود حال در امروز به تا گذشته سال شده 94 از ال سآغ از اجتماعي ها تفاو تفاهم، گو گفت مشاركت، فضاي در بايد كه
  حالي يكي ايران در است جهان در مير مرگ عامل
  پنجمين است. رسيده انجام به ساليان اين طي مستمر صورت به كه وده از حمايت انجمن از حمايت براي ايراني كوهنوردان توسط اعي اجتم نمونه كه كنيم ادعا آن، اج