چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 801 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 801

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 801 Wed. April 19. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 801 شماره سوم سال 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 رشنبه چها
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78339 تومان 1227000 تومان 4055 تومان 3749
  به اشاره با دولت سخنگوي آيين در جمهوري رييس انتخابات:
  در روحاني دوباره ام نب ارتش: روز
  گراميداشت گذشته مسير مسلح نيروهاي ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز هها چال كردن پر براي براي تهديدي ما ميكند
  پيدا ادامه نيستند
  ديگران صفحه همين صفحه شهرسازي
  راهو كرد
  دفاع مالي» هاي سياس در دولت «دخالت رويكرد از اقتصاد له
  وزير مقا
  سر درباره ابهام
  افزايش 1400 افق چالش آينده
  دولت پالسكو
  براي
  حادثه حضرتي الياس اين در گذرد. پالسكو حادثه از ماه بازار
  حدود بنيادگرايي با
  مرزكشي هاي گزار بسياري هاي كميسيون ها كميته مدت مبتني دموكرات سياسي نظام يك در ها لت دو تغيير مترين مه آخرين در كردند ارائه باره اين در مختلفي قابل حال عين در طبيعي يي ده پدي مردمي، آراي
  بر داشتن دست در براي زماني محدوديت است.
  ستايش منتشر دولت ويژه هيات گزارش گذشته چهارشنبه
  آن استبداد محوري خودراي از را منتخبان اينكه با
  قدرت، فراموش را «پالسكو عنوان با كه گزارش اين در
  شد. صفحه آن كند مي مخابره نيز زيرپوستي پيام يك يكند
  دور پالسكو حادثه گرفت، قرار ها رسان اختيار در
  نكنيم» گرفت. قرار بررسي مورد مختلف زواياي از آن وقوع علل در آنها روي پيش افق بدانند قانون مجريان كه است كرد
  اين منتشر را دوازدهم دولت از خود انتظارات مطالبات تهران بازرگاني
  اتاق حدي در سوزي آت علت گزارش؛ اين چكيده براساس كساني جهت بدين يابد. خاتمه مشخص زمان
  يك نامزد تجمهوري رياس مقام به رسيدن براي را خود
  كه وده، انذير امكپ هيات براي اطالعات آوري جم
  كه بدانند بايد گرفتند قرار مردم اعتماد مورد ياگر
  كنند گاز) كپسول از گاز همزمان نشت احتماال برق(و
  اتصال اختيار در كه لهيي سا در كشور براي را مسيري
  چه هيات هاي است:«بررس آمده گزارش اين در ت. اس
  بوده تجهيزات، قوانين، در هايي كاستي دهنده نشان اگرچه يدهد نشان تاريخ مرور كرد. خواهند انتخاب 0041
  دارند، تا ها خصوصي
  مانيفست ايمني، با مرتبط هاي سازمان يي حرفه هاي آموز كشورهايي در مخصوصا جهان در چه ايران در
  چه افراد هد، ان داشت اقتصادي پيشرفت توسعه سوداي
  كه در هايي نقصان استانداردها زمينه در
  كمبودهايي ميراثي اند رده عمل خساز تاري يك قامت در
  معدودي يدهد نشان شواهد اما است فني مالحظات
  بسياري آنكه براي شك بدون هاند. گذاشت يادگار به توجه
  قابل بود شده رعايت ايمني استانداردهاي از هايي حداق
  اگر حادثه نبود، نشده ترك فراموش واقعي معناي به ايمني كارآمدي شجاعت، تنها داد جهش بتوان را
  كشوري ساختمان فروريزي به منجر حداقل يا داد نم رخ پالسكو هم شانس چاشني گاهي نيست كافي پذيري ...
  مسووليت شود آن ضميمه يشد.
  بايد نم افراد شدن كشته
  31
  و صفحه همين آخر

  جهان
  خبر جديدترين در گذشته روز پول بينالمللي
  صندوق اقتصادي رشد كرد اعالم جهان اقتصادي انداز چش
  گزارش به بيكاري نرخ كاهش درصد ۳.۳ به 7۱۰۲ سال در
  ايران تضمين ژوئن، راي مي:
  ترزا اين در نالمللي بي نهاد اين يافت. خواهد افزايش درصد
  ۶.۲۱ سال نخستين ۶۱۰۲ سال در ايران اقتصادي رشد است
  گزارش، «برگزيت»
  موفقيت درحالي اين كرد. برآورد درصد ۶.۶ را هيي هست توافق
  اجراي از خود پيشين گزارش در پول نالمللي بي صندوق كه
  است اعالم درصد را ۶۱۰۲ سال در ايران اقتصادي رشد
  ميزان نرخ پول، المللي بي صندوق هاي رآورد براساس بود.
  كرده ۸درصد ۹. به ميالدي گذشته سال در ۲۱درصد از ايران
  تورم افزايش درصد ۲.۱۱ به 7۱۰۲ سال در است يافته
  كاهش ۲درصد ۴. از نيز ايران جاري حساب تراز همچنين ييابد.
  م توليد درصد ۲. به ۵۱۰۲ سال در ملي ناخالص
  توليد 7۱۰۲ سال در است رسيده ۶۱۰۲ سال در ملي
  ناخالص صفحه يافت. خواهد كاهش درصد ۲.۵
  7
  به امكان داشت وجود ۴۱ ۲۱ تبصره در |
  كه بيك مهدي ار
  ايران| خبر اخب له مقا هها
  سر چال كردن پر براي گذشته مسير
  ادامه برنامه سازمان فراهم بودجه قانون اجراي انتخاباتي «سياسي» فضاي
  ردپاي نسبت قانون اين اجراي در شد موظف بودجه اندهنده نش را دوازدهم انتخابات در روحاني داشته توجه كشور ملي منافع به گروهي دولت سخنگوي جلسه در گذشته روز
  كشور پوشش تحت خانوارهاي يارانه افزايش
  به سال از كه مسيري اميد تدبير راه ادامه سيما صدا حساب هايش صحبت در باشند. كه يي جلسه بود. پيدا كامال نيز خبرنگاران بود
  با قطعي ايران اقتصاد فروپاشي نبود، رجام آينده
  ب دولت براي 1400 افق چالش گزارش به كند. اقدام بهزيستي امداد كميته دانست؛ شده، آغاز كشور توسعه ۲۹براي جدا آن جناحي مياني مديران برخي از
  را تا كرد سعي نوبخت كه اندازه هر آن
  در حضرتي الياس يها امريكاي سوي از شده روشن موتور تا رسيد نم راه از برجام اگر نكنيد
  ترديد مستمري افزايش شد مقرر افزود: نوبخت ايرنا، تومان ميليارد ۰۰۱ اختصاص از اينكه ضمن دولت تشكيل از بعد كه داد وعده
  كرد موضوعات سمت به را نشست گيري جهت مسوول

  مدير فروپاشي مرحله به ايران اقتصاد كند، خاموش را وسيع ماي تحريه قالب
  در افزوده دستمزد حداقل درصد ۰۲ تا وادهها خان از ناشي هاي ار خس از بخشي جبران براي روند اصالح به مجاب را ملي رسانه دوازدهم، مانند مسائلي كشور جاري
  اجرايي مركز اقتصادي معاون قاسمي، محمد بود. ترسناك آن پيامدهاي كه رسيد مي يي ده پدي مردمي، آراي بر مبتني دموكرات سياسي نظام يك در تها دول تغيير تومان، هزار ۵۹ نفره يك خانوار به شود داد. خبر انغربي آذربايج در سيل مطابق كرد. خواهد شده، گرفته پيش در هم باز بكشاند، شرقي آذربايجا در
  سيل ياد نكته بر تاكيد با صنايع مديران انجمن اعضاي جمع در مجلس هاي
  پژوهش هزار ۳۵۲ ۳نفره تومان، هزار ۹۸۱ ۲نفره داشتن دست در براي زماني محدوديت است. ستايش قابل حال عين در
  طبيعي سوي از شده مطرح شهاي پرس انتظارها، را سخنگو آقاي خبرنگاران، از تازه
  سوالي روز شرايط بررسي به كنيم رها نست بب از را اقتصاد بررسي بايد اينكه
  شده ۵نفره تومان هزار 7۳۳ ۴نفره تومان، ئبهها شا محرومان از حمايت حال بيشتر دلواپس اصولگرا ههاي رسان پيام يك يكند دور استبداد محوري خودراي از را منتخبان اينكه با
  قدرت، يكرد. شبهات به پاسخگويي از
  ناگزير همه كه است شده بزرگ يي دازه ان به ايران در دولت اندازه گفت: پرداخت،
  اقتصاد در نقدي صورت به تومان ۵۶۳هزار بيشتر طبقات از يازدهم دولت حمايت موضوع به را دولت داشت گروهي جناحي هواي روي پيش افق بدانند قانون مجريان كه است اين آن كند مخابره نيز
  زيرپوستي مخالفان سوي از روزها اين كه
  شبهاتي براي فقط يگيرد دولت كه هايي ات مالي نفت صادرات از حاصل درآمدهاي رسيدن براي را خود كه كساني جهت بدين ييابد. خاتمه مشخص زمان يك در
  آنها وي شود. پرداخت يارانه بر عالوه كمك جهت روزهاي طي كه است موضوعاتي ازجمله كمتر خدماتي اقتصادي، هاي روژه افتتاح خاطر امتر تم هرچه قدرت با سيما صدا
  دولت نبايد فعلي شرايط در يند مك كفايت دولت كارمندان حقوق مزد پرداخت بدانند بايد گرفتند قرار مردم اعتماد مورد ياگر كنند مزد نا جمهوري رياست مقام
  به همكاري با بودجه برنامه سازمان داد: ادامه ههم حسابي را دولت مخالفان اردوگاه اخير انتخابات به نزديك هاي ما در عمراني آن تيز پيكان نوك شوند مي
  پردازش ادامه قاسمي است. نمانده پولي چون دوخت دولتي هاي ذاري سرماي به
  چشم هاي دستگا ها نه يارا هدفمندي سازمان كرد. خواهند انتخاب دارند، اختيار در كه ال سي در كشور براي را مسيري
  چه حمايتي رويكرد اين هخاطر دولت از ريخته يكرد استدالل هم نوبخت نواختند مي هدف را اميد تدبير دولت
  دستاوردهاي دولت براي شده تعريف هاي هزين درآمدها به توجه با كه است اين واقعيت
  داد: به ماه دين فرور ۶۲ در را افزايش اين ربط، ذي به اشاره با دولت سخنگوي يكنند. انتقاد از حمايت در دولت مصوبات حمايت كه كه كشورهايي در مخصوصا جهان در چه ايران در چه هد نشان تاريخ
  مرور دولت مخالفان از نوبخت است. داده
  قرار ۶۹۳۱ بودجه نام به آنچه ندارد معني دي ودجن نام به چيزي حاضر حال كرد.
  در واريز خانوارها حساب بودجه قانون اجرايي ضوابط نهايي تصويب انتخابات به ربطي روژهها افتتاح محرومان خساز تاري يك قامت در معدودي افراد اند، داشت اقتصادي پيشرفت توسعه
  سوداي نمايي وارونه عينك تا خواست وسيما صدا
  و نيست. ها حقوق پرداخت كشاندن تعادل به براي يي سياهه جز چيزي بينيم مي نيز كشوري آنكه براي شك بدون اند. گذاشت يادگار به توجه قابل ميراثي رده ان 2
  عمل صفحه در ادامه احكامي درراستاي گفت: وزيران ات هي در ۶۹ دوباره تام ب ثن دولت سخنگوي ندارد. جناحي منافع جاي به بردارند چشم از
  را نياز كه كنيم ايجاد پايدار تازه شغل هزار صدها ساالنه بايد ديگر طرف از گفت: او گاهي نيست كافي پذيري مسوولي كارآمدي شجاعت، تنها داد جهش بتوان
  را هطور سال در درصد رشد به است قرار اگر دارد. هنگفت ذاريهاي سرماي
  به وضعيت به اقبال شانس اين از بخشي شود. آن ضميمه بايد هم شانس كرد
  چاشني منتشر را دوازدهم دولت از خود انتظارات مطالبات تهران
  اتاق از بايد نياز مورد ذاري اي سرمگ منابع از درصد ۵۲ ستكم يابيم، دست
  متوسط آن سياسي مختصات در تغييري بخواهند مردمش كه گردد برم كشوري
  موجود بهترين شده سپري هاي تجربه به توجه با كه شود تامين خارجي يههاي
  سرما كه هستند القول متفق همه اما نيست آساني كار جهت اين از مقايسه كنند.
  ايجاد زيادي كار كه است خارجي مستقيم گذاري سرماي خارج از سرمايه تامين روش با فقط كه بود محض بدبياري يك دهم نهم هاي دول از كشور امور اداره
  گرفتن 1400 تا صيها خصو اقتصادي
  مانيفست خارجي سرمايه دالر ۳يليارد ساالنه ميانگين طور به حاضر حال در يخواهد. شرايط اما اكنون كرد. توجيه را آن قبول شد ملي سطح در شناسي مسوولي
  حس از بسياري در الزامي يهاي دگرگون نيازمند آن كردن برابر چند كه ردهم اي
  جذب معضالت سطحي هاي كاست تمام با ايران اقتصاد كرده تغيير گذشته ۴ال
  ب ميشود بيني پيش كه بوديم شاهد دولت اقتصادي مهم هاي موفقيت از كسب به خارجي داخلي هاي قطعيت
  تعادل| ابد تا كشور يك براي شده پديدار هاي فرص كرد: تصريح قاسمي
  ساختارهاست. ۸درصد ۸. باالي جاري سال براي بود، «تورم» بحث گذشته سال در غيرفراگير ناپايدار موقتي هاي د رش تا آن كالن پارامترهاي است رسيده نسبي ثبات از سطح يك به دارد كه
  ساختاري در خصوصي، بخش راهبران فرصت يك اين دارد نياز ايران به گوناگون داليل به اروپا امروز يد ان مم
  برقرار روي مختلفي هاي تحليل البته باشد؛ همانگونه توانست دولت خوشبختانه تصميمات رو، اين از كند. اكتفا يعني آينده سال كه ديد بايد شرايط اين در د. رده ان بازيابي را خود قبولي قابل
  حد ۶۹۳۱ سال در خود نشست
  نخستين فرآيند در كه است اين يها نگران از يكي برود. دست از نبايد كه است طاليي سرعت با يا شد خواهد تها سوءمديري گرفتار دوباره آيا ايران تصاد ۰۰۴۱ اق سال
  تا وجود ۵۹ سال اقتصادي رشد عدد زير به را تورم نرخ بود، داده قول كه اتخاذ رو، پيش دولت در كه
  اقداماتي انتخابات هاي رقابت آستانه در
  و دست از را فرصت اين كه آيد دست به نتايجي جمهوري رياس آتي انتخابات ديد بود منتظر بايد سوال اين به پاسخ براي يد. دمه مه ادا خود مسير به
  بيشتري اين معتقدند كارشناسان برخي دارد رقمي تك را آن دهد كاهش درصد ۰۱ تاثير ترديد بدون شد، خواهد انجام تدوين به اقدام تجمهوري،
  رياس يي محاسبه آيا كه پرسش اين به پاسخ در قاسمي ۴۲، ساعت گزارش به
  بدهيم. اتفاقا كنند عبور نگهبان شوراي فيلتر از كه جمهوري رياست انتخابات
  كانديداهاي وي است. بوده نفت دليل به تنها رشد براساس افزود: خوانساري مسعود كند. توانايي اقتصاد، سرنوشت در بسزايي دولت براي اقتصادي
  «مانيفست ۰۵درصد كه گفت توان گفت: است، شده بازگشت هاي ذاري سرماي
  براي هاي بخش ديگر به نگاه با كرد: تصريح ساالنه تورم نرخ آمار مركز گزارش معنادار حضور خصوصي بخش رشد ارائه اقتصادي منظر از كشور اداره براي ايي ژي استراته چه ندارند هم زيادي
  وقت ۶۹۳۱» ۰۰۴۱- هاي سال طي
  آينده تا ۱۸۳۱ از صنعتي عمراني هاي رح براي شده انجام ذاريهاي سرماي
  از ها بخش اين در رشد شاهد اقتصادي، اعالم ۶درصد ۸. گذشته ماه بهمن در تجارت داخلي بازار در بخش اين حساب به شاخص سال يك ايران تاريخ در ۰۰۴۱ سال كه يدانيم نيك داد.
  خواهند يك عنوان به ها خصوصي
  كردند. هاي ذاري سرماي همين نماد ناتمام طرح هزاران است. شده داده در ۴۹۳۱ در است. شده انتخاب اقتصاد درتنمايي هدف عنوان به بار چندين تاكنون
  آمده بخش نمونه، بهطور هستيم؛ نيز را نرخ اين هم مركزي بانك شده وجود طرفي، از داشت. خواهد
  فرامرزي عرصه در فعال اما غيرسياسي،
  نهاد آن همه كه فوالد هاي رح مثل ها رح برخي كه اميدواريم است بازگشت بدون هدف كه شد طراحي سازندگي دولت دست به ساله ۵۲ بلندمدت برنامه يك ۵7
  سال صنعت درصد حدود كشاورزي حال هر به كه كرده گزارش ۸درصد .7 سياسي هاي هزينه بين بده-بستان كنوني وضعيت بررسي با
  اقتصادي، كه كساني گفت بايد شوربختانه داد: ادامه قاسمي نشوند. تمام هرگز است
  زيان كه ۰۲ساله چشمنداز برنامه نيز ۴۸ سال در بود منطقه در ايران مطلق برتري
  آن بخشي تنها است. داشته رشد ۴درصد محقق تورم نرخ شدن رقمي تك هدف هاي جراحي از حاصل اقتصادي منافع انتظارات ايران، اقتصاد انداز چشم
  و به اند ده تبديل مشكل به خودشان كنند حل را ايران مشكالت است، بوده
  قرار بود. ساختمان بخش نداشته رشد كه يكي تورم نرخ وي، گفته به است. شده دادن ارجحيت اقتصاد در ساختاري دتتر كوتا هاي برنامه گرفت. نشانه را هدفي چنين نيز شود مي ختم ۴۰۴۱ افق
  به فارغ را دوازدهم دولت از خود
  مطالبات اقتصاد اگر است. شده زده دامن حاصل هاي رح در عمومي منابع دادن
  هدر همچنين تهران، اتاق رييس نشاندهنده ها شاخص ترين مهم از در اصالحات اجراي بلندمدت پيامدهاي دنبال را جدي آرزوهاي ييابد پايان سال همين در نيز توسعه ششم برنامه
  مانند خواهد آن سكاندار كسي چه اينكه
  از يرسيم. نم سامان به هرگز شود اداره قبلي روشهاي همان با است قرار ايران دولت است، دوازدهم دولت فعاليت پاياني سال كه ۰۰۴۱ سال در بنابراين يكند.
  م «توليد شاخص با ارتباط در توضيحاتي اميدواريم بنابراين است. اقتصادي ثبات عزم بر آن، مدت كوتاه هاي آسيب
  برابر بندي بيانيه يك صورت به
  بود، بايد رفت شرحش كه همچنان بلكه باشد خود عملكرد پاسخگوي بايد تنها نه
  مستقر گفت: كرد ارائه نيز داخلي» ناخالص روند اين كماكان هم ۶۹ سال در كه سوي از دارد. تاكيد جديد دولت جدي كانديداهاي كليه از كردند
  منتشر باشد. داشته نيز آنها شدن سررسيد قبلي مههاي برنا به هم چشمي
  گوشه سال پنج از بعد داخلي ناخالص توليد كه شاخصي دومين كند. پيدا ادامه نشست اين در تهران، اتاق رييس ديگر، كرده درخواست جمهوري
  رياست همكاري تفاهم يادداشت امضاي ۰۰۵ رقم به سال در نشيب، فراز «تراز گرفت، قرار خوانساري توجه مورد عملكرد اقتصادي مهم شاخص به داشته تر الن نگاهي كانديداها اقتصادي هاي تي چارچوب، اين در كه است
  مهم يك هر مورد در را خود نظرات
  تا پرتغال ايران صادرات ضمانت
  صندوق اين كه شد نزديك تومان ميليارد هزار صادرات فزوني يعني مثبت» تجاري ۵۹ سال در ها شاخص اين در دولت از بيش كه چرا نكنند تصور ساله قاب يك در تنها را دوازدهم دولت
  باشند كنند. اعالم فوق ۹گانه موارد
  از نيز عمومي افكار كه است طبيعي گرفت. خواهند قرار مواخذه مورد ۴اله
  استحقاق ثابت قيمت (به ۰۹ سال از بيش رقم وي، گفته به بود. واردات به نسبت اتاق بين يي تفاهمنامه امضاي
  پرداخت. مانيفست اين محورهاي ترين
  مهم ايران صادرات ضمانت صندوق ميان امروز كه همكاري تفاهم يادداشت طي آينده دولت براي كه يكند پيدا رواني حساسيت يك ۰۰۴۱ سال به نسبت تدريج
  به اقتصاد عمق اندهنده نش سال۰۹) بود، پايين هم از دو اين فاصله اگرچه كشور اي حرفه فني سازمان تهران نقش «بازتعريف چون مواردي
  را وزير معاون حضور در )COSEC( پرتغال صادرات ضمانت شركت با EGFI(
  موفقيت با را خود دوره دوازدهم دولت اگر كه صورتي به دارد. پي در جدي
  چالش هاي سال در كه اتفاقاتي از بعد ماست. تراز اين شدن مثبت خوشبختانه اما گذاري سرمايه «روند گزارش ارائه محيط بهبود خصوصي، بخش
  جايگاه صادرات ضمانت صندوق مسووالن تهران در كشور آن سفير پرتغال، خارجه
  امور شاهد داد، رخ اقتصاد در ۰۹۳۱ از بعد سال در ما است. خوبي بسيار نشانه رييس سوي از ايران» در خارجي آن از كمتر يا عادي صورت به اگر بود خواهد خاز تاري ببرد، پايان به
  چشمگير فساد، با جدي مبارزه كار،
  كسب ثالث، كشور در مشترك يي بيم پوشش زمينه در دوطرف رسيد، امضا به
  ايران بوديم سرانه درآمد كاهش منفي رشد واردات دالر ميليارد 7.۳۴ معادل ۵۹ بازرگاني، هاي پژوهش مطالعات مركز برنامه اوصاف، اين با رفت. خواهد جامعه سختگير محكمه به باشد داشته
  كارآيي درونزا رشد اقتصاد، كردن
  رقابتي هاي وزه ساير كشور دو تجاري اعتباري اطالعات تبادل اتكايي،
  همكاري اقناع شد خواهد سنجيده سخت معيارهايي با سياسي مرزبندي از فارع
  كانديداها اين در مجدد سال پنج از بعد اكنون نفت بدون صادرات دالر ۹.۳۴ميليارد روز نشست مهم محورهاي ديگر
  از دولت، ساختار تجديد گرا، برون
  و سيدكمال توسط تفاهم يادداشت اين رسيدند. توافق به تجارت هيلكننده
  تس ممايه شعارهاي به بستن دل است واضح بود. نخواهد آساني كار جهت اين از
  نخبگان ۰۹ سال رقم به توانستيم شاخص داشتيم كوره نفت سفيد نفت خام، بود. تهران اتاق گذشته ثبات استمرار اقتصادي، رونق
  تعميق خانم ايران صادرات ضمانت صندوق مديرعامل اتمديره هي رييس
  سيدعلي به ميليوني آراي كرده ايجاد مردمي هاي وج نيست قادر انتقاد، به صرف اتكاي
  يا كنيم. پيدا دست افزايش، كمي با البته از صادرات گرفتن پيشي بيانگر كه تورم دستاوردهاي حفظ
  اقتصادي گزارش به رسيد. امضا به پرتغال صادرات ضمانت شركت مديركل ملو
  مارياخوزه سخنان از ديگري بخش در خوانساري متوالي سال دومين براي واردات 95 سال اقتصادي شاخص شناخت يك به نياز شود تدوين است قرار كه هايي برنام لذا بريزد، داوطلبان
  پاي نرخ افزايش بيكاري كاهش
  پايين، همكاري تفاهم يادداشت اين امضاي ايران صادرات ضمانت صندوق عمومي
  روابط مالي» تامين «بحث به ورود با خود توانيم مي ما كه ميدهد نشان است بيست در خصوصي بخش اعضاي كه دارد باالدستي اسناد در كشور يري جه قوا ديگر تاثيرگذاري قدرت از
  عميق كارآمد برداري بهره اقتصادي،
  مشاركت با كند. ايفا كشور دو تجاري روابط توسعه تسهيل در موثري نقش ياند تو اينكه با ديگر عبارت به باشد. رايانه واق يواند، نمت شرو پي اندك وقت در تعامل
  بدون پرداختي تسهيالت ميزان كرد: عنوان تراز خام، نفت صادرات بر تمركز بدون جاري سال در خود نشست
  پنجمين دربر زيستمحيطي» طبيعي منابع
  از تجاري، اقتصادي، اطالعات تبادل زمينه در طرفين تفاهم، يادداشت اين
  امضاي پيشروان از يكي است درصدد بماند جا منطقه در توسعه كاروان از يهد وا خم
  ايران ۵۹ سال در داخلي، ناخالص توليد به باشيم. داشته مثبت تجاري برگزاري به ماه يك فقط كه درحالي اين در كه تامل قابل نكته ميگيرد. اميدواري ابراز طرفين همچنين رسيدند. توافق به بيمه ششهاي پو توسعه
  بانكي راستا اين در است. قطعي الزام يك ها گزين راهكارها سر بر اجماع باشد، كاروان
  اين در درصد ۰۳ از بود رو روبه رشد با شاخص سومين اقتصادي» «رشد باقي جمهوري رياست انتخابات ايران اقتصاد كه است اين آمده
  بيانيه ثالث، كشور كشور دو در اتكايي مشترك بيمه طريق از اريا همك اين
  كردند ابراز وي رسيد. درصد ۱۴ به ۴۹ سال بود. تهران اتاق رييس اشاره مورد اقدام آينده، دولت به خطاب مانده، مجلس اقتصادي كميسيون با حداقل ها استراتژ سر بر پرده بي مستقيم وگوي
  گفت اقتصاد يك به آينده سال در تواند مي مطالبات وصول به كمك خسارت بروز از جلوگيري ها، بان تجار
  اعتبارسنجي با ۶۹نيز سال در كه كرد اميدواري ۴۹ سال در اگرچه كرد: اظهار وي در كرد. ۹بندي بيانيه يك تدوين به از پرهيز با جامعه ذهن شده، ارائه دهاي اي در تنوع حفط ضمن تا است انپذير
  امك زنجيره در فعال مشاركت با
  رقابتي نقش به اشاره با نيز پرتغال امورخارجه وزير معاون اوليويرا، آقاي يابد.
  توسعه مشترك جلسات اين در اطالعاتي باشد. آماده خردگرايانه انتخاب يك براي
  پريشاني بانكي نظام در است قرار كه اصالحاتي صفر، محدوده در كشور اقتصادي رشد تهران اتاق رييس نشست، اين
  ابتداي هايش داشته بر تكيه با جهاني
  ارزش كنند، ايفا تجاري تسهيل در يوانند مت كه كشور دو صادرات ضمانت هاي دوق
  صن پيشنهاد است غنيمت گذاري سياس هر براي آنها از آگاهي كه يشود بدل يابد.
  رد افزايش رقم اين بگيرد، صورت سال در اما بود تر، پايين يا باالتر كمي كشور اقتصادي مهم هاي شاخص به هاي دوره مانند اينكه يا شود
  تبديل گازي نفتي محصوالت صدور در واسط نقش ايفاي براي كشور اين آمادگي
  از نرود. دست از فرصت اين يشود
  م صفحه در ادامه را ۶.۶درصدي خوب بسيار رشد ۵۹ يكي گفت: پرداخت ۵۹ سال در عدم يبها نش فراز مسير در
  قبل داد. خبر اروپايي آفريقايي كشورهاي به RI.MICCT
  ايران عكس:
مرزكشي با بنيادگرايي بازار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/30
مرزكشي با بنيادگرايي بازار
وزير اقتصاد از رويكرد «دخالت دولت در سياست‌هاي مالي» دفاع كرد


طيب‌نيا: درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰‌درصد كاهش يافتگروه اقتصادكلان|‌

با نزديك شدن به روزهاي پاياني فعاليت دولت يازدهم، عملكرد تيم روحاني بيش از پيش زير ذره‌بين منتقدان قرار گرفته است. در حالي كه دولت مي‌كوشد در اندك زمان باقيمانده برنامه‌هاي خود را به سرانجام برساند، اين شتابزدگي در ساماندهي به امور در لحظات پاياني هم دستمايه‌يي براي منتقدان دولت شده است. به زعم منتقدان، اقدامات اخير دولت با جلب رضايت عمومي براي افزايش شانس در انتخابات همراستاست. اين تحليل از رويكرد دولت در حالي مطرح مي‌شود كه موافقان دولت بر اين باورند كه شتاب به ساماندهي امور نيمه‌كاره در روزهاي پاياني طبيعي است و نبايد جنگ سياسي بر ماهيت اقدامات مثبت دولت سايه بيفكند. در ادامه اقداماتي كه اخيرا از سوي دولت نهايي شده، روز گذشته بانك داده‌هاي اقتصادي و آماري كشور هم با حضور وزير اقتصاد و معاون امور اقتصادي وي رونمايي شد. اين برنامه بهانه‌يي شد تا علي طيب‌نيا هم از منازعات سياسي انتقاد كند و هم با دفاع از اقدامات اخير مخالفان را به چالش بكشد.

طيب‌نيا بر اين باور است كه منازعات سياسي نبايد سبب شود تا منافع ملي فراموش شود. او البته به صورت شفاف‌تر به خيل انتقاداتي كه در رابطه با افزايش يارانه اقشار كم‌درآمد به سوي دولت روانه شد، اشاره كرده است. طيب‌نيا منتقدان را به اقدامات پوپوليستي دولت نهم و دهم ارجاع داده و گفته است زماني يك فردي سيب‌زميني توزيع كرد، واكنشي نشان نداديد، اما وقتي يك كار اصولي در راستاي كمك به طبقات كم درآمد جامعه انجام مي‌شود، به دولت مي‌تازيد در حالي كه بايد استقبال كنيد و مسوولان را تشويق كنيد.

اين دفاع طيب‌نيا از اقدامات اصولي دولت در حوزه اقتصاد وجه ديگري هم دارد و آن سياست‌هايي است كه در طول چهار سال فعاليت دولت روحاني در متن اقتصاد كشور پياده شد. سياست‌هايي كه تك‌رقمي شدن تورم را در پي داشت و اقتصاد ساختاريافته‌تري را به تصوير كشيد.

 طيب‌نيا در خلال صحبت‌هاي روز گذشته خود بر ضرورت سياست‌گذاري‌هاي دولت در حوزه پولي و مالي صحه گذاشته است؛ اظهارنظري كه طرفداران اقتصاد آزاد را در مقابل تيم اقتصادي دولت قرار مي‌دهد. با اين حال سكاندار اقتصاد كشور صراحتا مكانيسم بازار را محكوم به شكست و برقراري تعادل در بازار را نيازمند «دخالت» دولت با سياست‌هاي پولي و مالي دانسته است. دفاع تمام قد وزير از مراجع آماري

وزير اقتصاد  با بيان اينكه بخش آمار اقتصادي از زمان تولد اقتصاد كلان و برنامه‌ريزي توسعه اهميت يافت، تصريح كرد: قبل از آن تصور بر اين بود كه مكانيسم بازار مي‌تواند تعادل را برقرار كند. البته ركود و كسادي و تورم به معني امروز خودش وجود نداشت. اما از اوايل قرن ٢٠ مشخص شد مكانيسم بازار قادر نيست خود به خود تعادل ايجاد كند و نيازمند دخالت دولت با سياست‌هاي پولي،  مالي و سنجيده است.

طيب‌نيا همچنين از عملكرد دو دستگاه ارائه‌دهنده آمار دفاع كرد و گفت: به هر دو مرجع رسمي ارائه‌دهنده آمار نزديك بوده‌ام. ممكن است انتقاداتي به شيوه‌هاي محاسبات شاخص‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد، ولي در صداقت مراجع آماري در ارائه آمار شكي

 ندارم.

وي با بيان اينكه بدون دسترسي به آمار و اطلاعات اقتصادي امكان سياست‌گذاري وجود ندارد، اظهار كرد: قرار دادن اطلاعات صحيح و بهنگام از عوامل ايجاد ثبات در اقتصاد است. همچنين دسترسي به اطلاعات از ضرورت‌هاي مورد نياز بخش خصوصي است. تعدد قوانين و داشتن اطلاعات از قوانين موجود از ديگر مسائل بخش خصوصي است كه بايد مجموعه‌يي از قوانين در اختيار بخش خصوصي قرار

گيرد.

همچنين ارائه اطلاعات از سياست‌هاي دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه‌ها و... در يك مجموعه مشخص از جمله ديگر ضرورت‌هاست كه بايد در دستور كار قرار گيرد. در اين زمينه دولت نيز بايد از اتخاذ تصميمات چندگانه خودداري كند تا بخش خصوصي با تعدد اطلاعات رو‌به‌رو نشود. هرگز از تك‌مرجعي بودن استقبال نكردم

طيب‌نيا همچنين بيان كرد: تمام پيش‌بيني‌هاي دنيا با ضريبي از خطا همراه است. مهم اين است كه روندها با هم همسو باشد. گاهي گفته مي‌شود كه چرا فلان شاخص توسط مركز آمار و بانك مركزي متفاوت ارائه مي‌شود؟ پاسخ اين است كه بعضا در روش، سبد، سال پايه و... تفاوت وجود دارد و بخشي هم براي خطاهاي محاسباتي است. من هرگز استقبال نكردم از اينكه يكي از مراكز آماري از ارائه آمار صرف نظر كند، چرا كه امكان مقايسه را فراهم

 مي‌كند.

وزير اقتصاد با انتقاد از زير سوال بردن آمارهاي اقتصادي بيان كرد: با قطعيت مي‌گويم كه آمارهاي تهيه شده با صداقت ارائه مي‌شود و حتي در دولت قبل هم كه برخي كارشناسان اقتصادي نقدهايي به آمارها وارد مي‌كردند، نظر من اين بود كه چنين نكنند چرا كه با زير سوال بردن آمارهاي رسمي كشور سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. البته ممكن است برخي انتقادات به شيوه محاسبه وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: خرسندم كه بگويم اكنون در تاريخ اقتصادي ايران براي نخستين بار يك برنامه جامع عملياتي براي استقرار اقتصاد مقاومتي و مقابله با چالش‌هاي اقتصادي كشور برقرار كرده‌ايم. تاكنون بر مبناي آرمان‌هايمان برنامه مي‌نوشتيم ولي اكنون به صورت زمان‌بندي شده برنامه‌هايي تدوين كرده‌ايم كه مشخص مي‌كند بايد در هر دوره‌يي چه كارهايي انجام شود. تعريف 12 پروژه در وزارت اقتصاد

طيب‌نيا با بيان اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي ۱۲ پروژه تعيين شده است، اظهار كرد: در دوره‌هاي زماني مشخص مسوولان هر پروژه بايد ارائه كنند كه چه بخش‌هايي را انجام داده‌ و چه بخش‌هايي باز مانده‌اند تا راهكارهايي براي جرات بخشيدن به پيشبرد امور طراحي و اجرا شود. شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اكنون طراحي شده است و با استفاده از هر كدام از اين شاخص‌ها بررسي مي‌كنيم كه در هر زمينه كجاي كار قرار داريم و درباره توفيقات و عدم توفيقات خود بحث كنيم.

او با اشاره به اقدامات معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد در زمينه بهبود فضاي كسب و كار گفت: اكنون مي‌دانيم كه در كشور بيش از 2هزار مجوز وجود دارد و بيش از 8هزار و 900 رد و بدل اطلاعات صورت مي‌گيرد و اين وضعيت نشان‌دهنده اين است كه بايد اقدامات مهمي درباره بهبود بخشيدن به شرايط موجود در دستور كار قرار گيرد. 700هزار ميليارد تومان، ميراث بدهي

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ايجاد دفتر بدهي‌هاي دولت اظهار كرد: دولت قبل بدهي‌هايش را نمي‌دانست و خود را مسوول پرداخت بدهي‌ها نمي‌دانست ولي در اين دوره دفتر ساماندهي بدهي‌هاي دولت ايجاد شد و اكنون پنج گزارش از ميزان بدهي‌هاي دولت به دست ما رسيده كه نتايج نشان‌ مي‌دهد عمده بدهي‌ها در دولت قبل ايجاد شده است و نتيجه آن شده ۷۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت كه به دولت بعد خواهد رسيد.

وي با اشاره به اينكه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان سالانه ۱۴۰هزار ميليارد تومان سود خواهد داشت، ادامه داد: يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي دولت اين است و شما ساير محدوديت‌هاي دولت را هم درنظر بگيريد كه ازجمله آنها مي‌توان به مشكوك بودن ذخاير ارزي در خارج از كشور و پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد.

او با بيان اينكه يارانه نقدي هر ماه بخشي از بودجه را مي‌بلعد، خاطرنشان كرد: درنظر بگيريد كه ۳۲۰۰ميليارد تومان يارانه فروردين‌ ماه از محل بودجه كشور پرداخت شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه‌يي براي يارانه‌ها مدنظر دولت است، گفت: ما هميشه طرفدار افزايش يارانه اقشار كم‌درآمد و حذف ثروتمندان بوده‌ايم و اكنون افزايش يارانه گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه مدنظر دولت قرار گرفته است.

وي همچنين درباره رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ گفت: رشد اقتصادي اين سال 11.6‌درصد بود ولي بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه در سال ۱۳۹۱ توليد ۱۰‌درصد كاهش و در مجموع درآمد ملي نيز ۲۰‌درصد كاهش يافت، از سوي ديگر درحالي كه بايد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ حداقل سالي ۳‌درصد به درآمد ملي اضافه مي‌شد اين اتفاق نيفتاد و ۱۵‌درصد از درآمد ملي نيز اينجا از دست رفت كه در مجموع به عدد ۳۵‌درصد مي‌رسيد.

طيب‌نيا افزود: اگر رشد جمعيت را معادل ۳ و ۴‌درصد درنظر بگيريم، درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰‌درصد كاهش يافته است. البته وضعيت درآمد سال ۱۳۹۵ توانست بخشي از كاهش‌هاي سال‌هاي قبل را جبران كند. به هر حال ما تلاش مي‌كنيم كه وضعيت مردم بهبود بيابد و فقط اكنون نگراني من منازعات سياسي آستانه انتخابات است. دسترسي عموم به اطلاعات اقتصادي

حسين ميرشجاعيان معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد هم در مراسم رونمايي از دو سامانه بانك داده‌هاي اقتصادي و مالي و درگاه پايش داده‌هاي اقتصادي كشور گفت: در يكي از اين سامانه‌ها امكان دسترسي عموم مردم به اطلاعات اقتصادي كشور و تفكيك استان‌ها فراهم شده است.

ميرشجاعيان انتشار بهنگام و صحيح داده‌هاي اقتصادي را براي ايجاد شفافيت در اقتصاد ضروري دانست و افزود: اگر اين كار صورت نگيرد، شاهد عدم برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي، تناقض در اعلام آمارهاي رسمي، ايجاد فضاي نااطميناني و مخدوش شدن آمارهاي اقتصادي در كشور در سطح بين‌المللي خواهيم بود. لازم به ذكر است در بند ١٩ سياست اقتصاد مقاومتي هم انتشار اطلاعات صحيح و دقيق تكليف شده

 است.

وي همچنين بيان كرد: بانك داده‌هاي اقتصادي و مالي با هدف ايجاد شفافيت و دسترسي سريع و آسان سياست‌گذاران و پژوهشگران به داده‌هاي بهنگام مالي و اقتصادي ملي و استاني ايجاد شده و اين سامانه در دو بخش انگليسي و فارسي طراحي شده است.

معاون وزير اقتصاد با توضيح بخش‌هاي مختلف سامانه گفت: اين سامانه ٤ بخش دارد كه در آن آخرين وضعيت كشور به صورت جدول درآمده است. همچنين آخرين وضعيت استان‌هاي مختلف كشور در سري زماني مختلف نشان داده مي‌شود و با كليك روي هر بخش مي‌توان به اطلاعات آن دسترسي پيدا

كرد.

همچنين آمارهاي تخصصي وزارت اقتصاد نيز در اين سامانه قابليت ارائه دارد، ضمن اينكه اين سامانه قابليت ارائه آخرين اطلاعات محافل آماري اقتصادي بين‌المللي مثل بانك جهاني را داشته و اطلاعات مربوط به بانك مركزي و مركز آمار ايران را نيز منتشر مي‌كند.

او از مزاياي اين سامانه به كاربرپسندي و سهولت كاربري اشاره كرد و گفت: طوري طراحي شده است كه از انواع وسايل الكترونيكي مربوطه مثل گوشي هوشمند، تبلت، كامپيوتر و... قابليت دسترسي دارد. همچنين از ديگر قابليت‌هاي آن دسترسي به فراداده‌هاست كه در آن جزييات هر بخش ارائه مي‌شود.

ميرشجاعيان با بيان اينكه اين سامانه با ساير سامانه‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي نيز قابليت اتصال دارد، افزود: بانك اطلاعات اقتصادي و مالي دراختيار عموم است، اكنون و از امروز به مدت سه ماه با يوزرنيم و پسورد قابليت دسترسي دارد و بعد از اين مدت بدون شناسه كاربري قابليت دسترسي دارد.

او همچنين درباره سامانه داشبورد مديريت اطلاعات اقتصادي اظهار كرد: از طريق اين سامانه مديران ارشد مي‌توانند آخرين وضعيت كشور را بررسي كنند و در اين سامانه اطلاعات سريع نمايش داده مي‌شود و آمار و اطلاعات اقتصادي به‌صورت نمودارهاي تحليلي در سري‌هاي زماني قابل دسترسي است.نویسنده:
مانيفست خصوصي‌ها تا 1400
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/30
مانيفست خصوصي‌ها تا 1400
اتاق بازرگاني تهران مطالبات و انتظارات خود از دولت دوازدهم را منتشر كرد


ادامه از صفحه اول:

خوانساري «اشتغال» را به‌عنوان آخرين شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب كرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ايجاد شد، هرچند آمار بيكاري هنوز بالاست و تعداد بيكاران افزايش پيدا كرده است. اگرچه ميزان اشتغال ايجاد شده، نتوانسته ‌درصد كلي نرخ بيكاري را كاهش دهد اما عدد قابل‌توجهي است كه براي نخستين‌بار به آن رسيديم و يك موفقيت مهم بود. رييس اتاق تهران اين آمارها و شاخص‌ها را نشان موفقيت دولت يازدهم در سال 1395 دانست و گفت: اميدوارم در سال 96 هر دولتي كه سركار مي‌آيد، بتواند اين روند را ادامه دهد تا اقتصادي شكوفاتر از سال گذشته داشته باشيم. دستاوردهاي اتاق تهران

 خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود، به دستاوردهاي اتاق تهران در سال گذشته نيز پرداخت و گفت: در ابتداي سال گذشته متن نامه‌يي به عنوان 10 فرمان در هيات نمايندگان اتاق تهران تصويب شد كه در واقع اولويت‌هاي اتاق تهران براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي بود. آن نامه براي دولت ارسال شد و خوشبختانه غير از يك مورد آن كه بحث تك‌نرخ كردن قيمت ارز بود، مابقي به نتيجه رسيده است. خوانساري افزود: در آخرين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در پايان سال چند مصوبه بسيار خوب حاصل شد كه مهم‌ترين آن در حوزه ماليات بود و ما براي نخستين‌بار بعد از انقلاب شاهد اين خواهيم بود كه اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي سال‌هاي 94 و 95 مورد قبول قرار مي‌گيرد و اگر مغايرتي هم باشد مميزهاي مالياتي با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسي را انجام مي‌دهند و ماليات علي‌الراس به‌طور كل منتفي است. در واقع اعتمادي كه دولت يازدهم به بخش خصوصي داشته و دارد، باعث شد اين مصوبه به نتيجه برسد و تصويب شود. در واقع اين مصوبه نشانه باور و اعتماد بالاي دولت به بخش خصوصي است. رييس اتاق تهران همچنين يادآور شد: سه خواسته مهم ما از سازمان تامين اجتماعي نيز به نتيجه رسيد؛ مساله اول بحث بازرسي كارگاه‌ها بود كه قانونا نبايد به بيش از 6 ماه قبل تعميم داده شود اما سازمان اين بازه را تا بيش از 10 سال قبل هم تعميم مي‌داد و با مصوبه اخير اين بازه نهايتا يك سال درنظر گرفته مي‌شود. البته متاسفانه هنوز براي اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پيگير ابلاغ آن هستيم. بحث دوم به گفته وي، اين بود كه تامين اجتماعي خريدها را نيز پيمان تلقي و از آن بيمه مطالبه مي‌كرد. اين مساله با بخشنامه ابلاغي اصلاح شد. مساله سوم هم تركيب هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر بود كه يك‌طرفه و با حضور اكثريت اعضا از طرف سازمان تامين اجتماعي برگزار مي‌شد و قاعدتا راي‌هاي صادره براي بخش خصوصي قابل‌قبول نبود و مقرر شد تركيب اين هيات‌ها اصلاح شود.

رييس اتاق تهران در سخنان خود به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقيقا يك ماه ديگر روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستاست. اتاق بازرگاني به‌دليل ماهيت خود ورود به بحث‌هاي انتخاباتي را صحيح نمي‌داند و قطعا به جانبداري از يك نامزد يا نامزدهاي ديگر انتخابات نمي‌پردازد. اين به نفع اقتصاد كشور و بخش خصوصي نيست اما مطلوب است كه اتاق تهران انتظارات و ديدگاه‌هاي خود را به نمايندگي از بخش خصوصي پيش از اينكه انتخابات برگزار شود، منتشر كند. به همين منظور بيانيه‌يي تنظيم شده كه مورد مشورت اعضاي هيات نمايندگان قرار گرفته است. به گفته وي، اين بيانيه مي‌تواند يكي از ملاك‌هاي افراد براي راي دادن قرار گيرد و نامزدهاي انتخابات هم مي‌توانند بر مبناي آن با بخش خصوصي گفت‌وگو برقرار كنند. خوانساري همچنين خطاب به اعضاي اتاق تهران گفت: دومين موضوعي كه اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور كار قرار مي‌دهد تعيين اولويت‌هاست. اتاق تهران درنظر دارد 10 تا 15 اولويت مهم و اصلي را تدوين كند و در دستور كار خود قرار دهد و تا به نتيجه رسيدن، حل آن را از دولت پيگيري كند. پيشنهاد فعالان اقتصادي چه بود؟

پس از سخنان رييس اتاق تهران اين بيانيه توسط سيده‌فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران قرائت شد. البته برخي از اعضاي اتاق تهران به بيان نظرات پيشنهادي خود براي اعمال در متن بيانيه اتاق تهران پرداختند. احمد صادقيان، ضرورت استفاده از ظرفيت فاينانس خارجي براي بخش توليد كشور را خواستار شد. محمد اتابك نيز گفت: به نظر مي‌رسد، ايجاد ثبات در وضع قوانين بايد در بيانيه اتاق تهران ذكر شود. اينكه دولت تضمين دهد براي مدتي معين قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري را تغيير نخواهد داد. ولي‌الله افخمي از ديگر اعضاي اتاق تهران نيز به يكي از بندهاي اين بيانيه مبني بر ايجاد محدوديت در توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود و حذف كليه مشوق‌هاي مربوط اشاره كرد و خواستار حذف يا اصلاح اين بند از بيانيه شد، چراكه به اعتقاد وي، ايجاد و اعمال محدوديت‌ها راه به جايي نخواهد برد. افخمي در عين حال اولويت قرار دادن لزوم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO) را در اين بيانيه مورد تاكيد قرار داد. مهدي پورقاضي نيز خواستار شد كه دو موضوع بهبود روابط بين‌المللي و استراتژي توسعه صنعتي در بيانيه به طور پررنگ‌تري گنجانده شود. كورش پرويزيان هم نيز بر حذف بخشي از يكي از بندهاي اين بيانيه اشاره كرد و گفت: در يكي از بندهاي بيانيه به تفكيك بانك‌هاي بد و خوب با هدف رقابتي كردن بازار پول و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي اشاره شده كه به نظر مي‌رسد، اصلاح اين بند ضروري باشد و از لفظ بانك‌ها بد و خوب نبايد استفاده شود. وي همچنين پيشنهاد كرد كه اقتصادي شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي و كاهش هزينه‌ها براي اين بخش به عنوان يك ضرورت در اين بيانيه اضافه شود. فرهاد فزوني نيز خواستار حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي شد. اسدالله عسگراولادي نيز افزودن عبارت«برنامه‌ريزي 5 ساله براي توسعه صنعتي» را به بيانيه اتاق تهران پيشنهاد كرد. محسن خليلي‌عراقي ديگر عضو با سابقه هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بر اصلاح رفتارها و جلوگيري از تضادها تاكيد و آن را يكي از خواسته‌هاي جدي بخش خصوصي از دولت آينده قلمداد كرد. متن بيانيه

در اين بيانيه آمده است: طي 4سال آينده، اقتصاد ايران به يك اقتصاد رقابتي با مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني مبتني بر استفاده بهينه از منابع و سرمايه‌هاي داخلي به ويژه سرمايه‌هاي انساني با كسب دستاورد بهبود سطح استانداردهاي زندگي و رفاه براي جامعه تبديل خواهد شد يا مانند دوره‌هاي قبل در مسير نشيب و فرازها و عدم قطعيت‌هاي داخلي و خارجي به كسب رشد‌هاي موقتي ناپايدار و غيرفراگير اكتفا خواهد كرد. دستاوردهاي كاهش نرخ تورم و رفع نسبي تحريم‌ها در صورتي استمرار خواهد داشت كه گام‌هاي اساسي در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصاد كشور برداشته شود. تصميمات و اقداماتي كه در دولت جديد ايران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون ترديد تاثير بسزايي در سرنوشت اقتصاد و توانايي رشد بخش خصوصي و حضور معنادار اين بخش در بازار داخلي و تجارت فرامرزي خواهد داشت.

طي دوره جديد، اقتصاد كشور نيازمند تحولات جديد از منظر اصلاح رويكرد نسبت به بخش خصوصي، به رسميت شناختن واقعي اين بخش و قائل شدن نقش فعال براي آن در عرصه اقتصادي است. بديهي است، متناسب با اين تغيير رويكرد ‌بايد محيط كسب و كار هموار، روان و مساعد براي فعاليت‌هاي اقتصادي رقابتي نيز فراهم شود. دوره جديد مديريت اقتصادي كشور مستلزم تبديل گفتمان به عمل و ايجاد انسجام و هم‌افزايي اثر‏بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحديدها، سليقه‌هاي غيرفني كارشناسي و عدم جامع‌نگري است.

در ادامه اين بيانيه آورده شده كه وجود بده- بستان بين هزينه‌هاي سياسي و منافع اقتصادي حاصل از جراحي‌هاي ساختاري در اقتصاد كشور و ترجيح پيامدهاي بلندمدت اجراي اصلاحات در برابر آسيب‌هاي كوتاه‌مدت آن بر اهميت وجود اقتدار و عزمي راسخ در دولت جديد تاكيد دارد. بديهي است در اين مسير تبيين و انعكاس شفاف و روشن واقعيت‌هاي اقتصادي كشور به جامعه، گامي اساسي در جلب مشاركت آنها براي انجام اصلاحات ريشه‏يي خواهد بود. اقتصاد رشد محور ايران، اقتصادي است كه تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دولت آن به طور پيگيرانه و مستمر حامي رشد پايدار بوده و تصوير برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت آن از قبل براي فعالان كسب‌وكار و سرمايه‌گذاران روشن و مشخص شده است. حال براي دستيابي به رشد اقتصادي كه كاميابي و موفقيت كشور ايران را حاصل كند بايد محوريت برنامه دولت جديد بر 9 اقدام اولويت‌دار زير متمركز شود: 1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد كشور 2- بهبود محيط كسب‌وكار 3- مبارزه جدي با فساد 4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا 5- تجديد ساختار دولت 6- شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي 7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين 8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي 9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي.

نكته مهمي كه در اين بيانيه بدان اشاره اين است كه جهش موقتي توليد، تامين‌كننده رشد اقتصادي پايدار مورد نياز كشور نخواهد بود بنابراين لازم است از هر گونه اقدامي كه منجر به شكل‌گيري و توسعه فعاليت‌هاي غيررقابتي از طريق توسعه انحصارات و تخصيص غيربهينه منابع مالي به فعاليت‌هاي اقتصادي فاقد توجيه فني و اقتصادي و اهليت لازم است به ‌شدت اجتناب شود. در مقابل از طريق بهبود محيط رقابتي كسب‌وكار و تسهيل امور كسب‌وكار با تاكيد بر حذف مجوزهاي متعدد زائد و برچيدن زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد، محيط اقتصادي پويا و رقابتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كرد. در قسمتي ديگر از اين بيانيه آمده است كه اصلاح سياست‌هاي اقتصادي در كليه زمينه‌هاي اولويت‌دار و اجراي به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشكار شدن مزيت‌هاي رقابتي كسب‌وكارهاي خصوصي ايراني است. اين اقدامات به فعالان اقتصادي كشور اجازه خواهد داد تا مشاغل كيفي براي جوانان كشور خلق كرده، در فناوري‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و ثروت مورد نياز براي ارتقاي زيرساخت‌ها، مراكز آموزشي و برنامه‌هاي اجتماعي و بهبود سطح زندگي جامعه را توليد كند. در متن اين بيانيه همچنين آورده شده كه اتاق تهران يك نهاد غيرسياسي است و در فرآيند مهم انتخابات رياست‌جمهوري بدون حمايت از كانديداها صرفا از سياست‌هاي شفاف و مشخص متضمن ايجاد محيط رقابتي كسب‌وكار تامين‌كننده رشد اقتصادي پايدار پشتيباني مي‌كند. 9 فرمان بخش خصوصي

در ادامه 9 فرمان بخش خصوصي خطاب به دولت يازدهم و اقداماتي كه بايد در دستور كار قرار گيرد به شرح زير آمده است:

1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد: در اين بند آورده شده كه با وجود تصويب سياست‌ها و قوانين مربوط به اصل 44 قانون اساسي كشور، بخش‌هاي اقتصادي كشور از دو بخش خصوصي و دولتي به دو بخش دولتي و غيردولتي تغيير ظاهري و محتوايي داشته و با افزوده شدن بخش جديد غيردولتي بدون اهليت و با ماهيت دوگانه عملا نه تنها گشايشي در محيط اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد نكرده بلكه به نوعي ماندگاري بخش دولتي در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي با عنوان جديد غيردولتي، تحكيم و تثبيت شده كه عدم تحقق نتايج مورد انتظار از خصوصي‌سازي از شواهد ملموس آن در اقتصاد كشور است. اقدامات مورد انتظار بخش خصوصي شامل 4مورد مهم ازجمله «حذف واقعي دخالت و تصدي‌گري دولت در اقتصاد از كانال حذف تسلط مالكيت و مديريت دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي، حذف عنوان غيردولتي از كليه قوانين و مقررات، يكسان‌نگري و عدم تبعيض در اعطاي امتيازات يا تشويق‌ها به كليه فعالان اقتصادي و افزايش تعامل با بخش خصوصي در زمينه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از طريق اجراي واقعي مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» است.

2- بهبود محيط كسب‌و‌كار: فرمان دوم اين بيانيه به اين شرح است كه بنا بر شواهد بين‌المللي، محيط كسب‌وكار ايران براي انجام فعاليت‏هاي اقتصادي مساعد نيست.«حذف موانع اداري، پيچيدگي‌ها و سختگيري‌ها در حوزه مالياتي با تاكيد بر گسترش پايه‌هاي مالياتي، حذف كليه تبعيض‌هاي مربوط به اعمال معافيت مالياتي بر حسب نوع مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي، تقويت حاكميت قانون، اجراي صحيح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلايق شخصي به ويژه در حوزه مقررات تامين اجتماعي، تسويه كامل بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، تسهيل اجراي رويه ورشكستگي براي خروج بنگاه‌هاي ناكارآمد و ايجاد فضا براي ورود بنگاه‌هاي جديد، اجراي كامل و دقيق اصلاح نظام بانكي با هدف رقابتي كردن بازار پولي و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي، حذف مقررات زائد و دست و پاگير در بازار سرمايه براي استفاده موثر از اين بازار براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، تامين ضمانت‌هاي لازم براي دريافت فاينانس و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در قالب مشاركت با فعالان بخش خصوصي داخلي و جلوگيري از اعمال تغييرات مكرر در مقررات متعدد مربوط به محيط كسب‌وكار» ازجمله اقدامات اولويت‌دار در زمينه رفع موانع اداري و بهبود محيط كسب‌وكار است.

3- مبارزه جدي با فساد: در اين بند آورده شده كه توسعه و شيوع پديده فساد در بخش دولتي به انجام اصلاحات ريشه‌يي در قالب از بين بردن سياست‌هاي اقتصادي زمينه‌ساز شكل‌گيري فساد ضمن برخورد جدي با متوليان و حاميان آن در اقتصاد كشور نياز دارد. اقدامات مورد انتظار در اين زمينه «شناسايي كليه مقررات و دستورالعمل‌هاي اداري زمينه‌ساز شكل‌گيري فساد، حذف عوامل توليد فساد اقتصادي و اداري و ارائه گزارش‌هاي منظم شفاف به جامعه در زمينه اقدامات انجام شده» است.

4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا: عدم مشاركت فعال اقتصاد ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني، شكل‌گيري و توسعه فعاليت‏هاي اقتصادي انحصاري و شبه‌انحصاري، استمرار تخصيص يارانه انرژي، نظام دو نرخي ارز و سياست‌هاي تعرفه‌يي غيرمنطقي نامتوازن، مصاديق روشني از رقابتي نبودن اقتصاد كشور است. براساس آمار جهاني بيش از 2‌درصد از اشتغال و بيش از 35‌درصد از صادرات جهان از محل سرمايه‌گذاراي خارجي تامين مي‌شود كه ايران به دلايل گوناگون عملكرد خوبي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداشته است. اقداماتي كه بايد در اين زمينه در دستور كار باشد شامل مواردي چون «تجديد رويكرد، ساختار و ماهيت مركز شوراي رقابت از قيمت‌گذاري كالاها به تدوين سياست‌هاي لازم براي حذف انحصارات در اقتصاد، حذف الزام قيمت‌گذاري، يكسان‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز، حذف يارانه‌هاي انرژي به ويژه در مصرف حامل‌هاي انرژي بنزين و گازوييل و تلاش جدي در انجام طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي، تنظيم و اجراي برنامه متوازن و منطقي‌سازي نظام تعرفه‌يي، تنظيم و اجراي دقيق برنامه جامع 5 ‏ساله توسعه توليدات رقابتي و صادرات غيرنفتي، تسريع در تكميل فرآيند الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني، تقويت تعامل موثر با كشورهاي خارجي با هدف جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني، مبارزه جدي با قاچاق سازمان يافته در كشور» است.

5- تجديد ساختار دولت: در اين بند آمده است؛ يكي از چالش‌هاي مهم عدم اجرايي شدن برخي از سياست‌هاي اقتصادي درست در دولت‌ها از طولاني بودن فرآيندها و بزرگ بودن بدنه اجرايي فرسوده دولت ناشي مي‌شود. با توجه به دوران تحريم‌هاي اقتصادي، جبران عقب‌ماندگي‌هاي قبلي و انجام به موقع و سريع اصلاحات اقتصادي به دولتي مدبر، چابك و شجاع نياز دارد. اقدامات مورد انتظار شامل «كاهش وابستگي درآمد دولت به درآمدهاي نفتي، كاهش مالكيت و مديريت دولتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي، استفاده از نيروهاي كارآمد متخصص كارشناسي در بدنه سياست‌گذاري دولت، تقويت پاسخگويي و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام كليه تعهدات آن در قبال بخش خصوصي و اعمال تنبيهات و جرايم براي دستگاه‌هاي دولتي متخلف، تلاش براي ايجاد ارتباط پويا و همسو بين برنامه‌هاي كلان توسعه، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه و اقدامات دولت، كاهش ناكارايي طرح‌هاي عمراني با اجراي واقعي واگذاري آنها به بخش خصوصي از طريق خريد خدمات و مشاركت عمومي- خصوصي و برنامه‌ريزي براي منطقي كردن هزينه‌هاي جاري دولت از طريق تمركز بر بهبود كيفي ارائه خدمات در حوزه‌هاي آموزش و سلامت و با تاكيد بر استفاده موثر از ابزار خريد خدمات از بخش خصوصي» است.

6- شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي: با توجه به متفاوت بودن ميزان ركود فعاليت‌هاي اقتصادي، هنوز برخي از فعاليت‏ها ازجمله بخش ساختمان از ركود خارج نشده‏اند. براي جلوگيري از بازگشت ركود اقتصادي و رونق‌بخشي به كليه فعاليت‌هاي رقابتي در اقتصاد كشور، لازم است سياست‌هاي مناسب براي بخش‌هاي گرفتار در ركود، تنظيم و با اولويت عملياتي شود.

اقداماتي كه بايد در اين زمينه صورت گيرد مواردي چون «بازنگري در شيوه تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اقتصادي با تاكيد بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلي و خارجي، اعمال سياست‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه‌گذاران ايراني در خارج از كشور با تامين امنيت اقتصادي، توسعه فعاليت‌ها در بخش خدمات ازجمله افزايش ترانزيت و ايجاد‌ 434هاب هوايي و دريايي، تاكيد و اهميت‌دهي به شناسايي و آشكار‌سازي پتانسيل حوزه‌هاي مولد و سودآور داراي مزيت‌هاي رقابتي و كمك به خروج فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر استفاده از منابع ارزان و دريافت حمايت‏هاي دولتي، تاكيد ويژه بر توسعه بخش گردشگري و تامين الزامات توسعه اين بخش به ويژه در زمينه تامين زيرساخت‌هاي لازم ازجمله هتل‌سازي، زمينه‌ساز خروج بخش ساختمان از ركود خواهد بود. مشاركت فعال و اثربخش در شكل‌گيري جاده ابريشم، تنظيم سياست‌هاي منطقي تحريك تقاضا با تاكيد بر افزايش سرانه درآمد ملي با الزام محدوديت عدم افزايش مطالبات غيرجاري نظام بانكي و واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي» را در برمي‌گيرد.

7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين: هر نوع برگشت به شرايط تورم دورقمي و از دست دادن ثبات اقتصادي، فضاي نااطميناني و عدم قطعيت را در اقتصاد تشديد خواهد كرد. بنابراين بايد ضمن حفظ دستاوردهاي تك‌رقمي كردن تورم، در زمينه تحكيم ثبات اقتصادي در كشور تلاش شود و به‌طور جدي از اعمال هر نوع سياست اقتصادي ناسازگار با اين هدف جلوگيري شود. اقدامات مورد انتظار مطرح شده در اين زمينه شامل «حذف زمينه‌هاي ايجاد نااطميناني، عدم قطعيت و افزايش ريسك در اقتصاد كشور، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي در كشور وكنترل دقيق رشد پايه پولي و استمرار روند كاهش تورم» است.

8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي: همچنين در اين بند آمده است كه افزايش نرخ بيكاري و بحران رشد منفي بهره‌وري نيروي كار در كشور از چالش‏هاي مهم اقتصاد ايران است كه از عدم رشد اقتصادي مناسب و جذب نيروهاي كارآمد كيفي در بخش‌هاي مولد اقتصادي كشور ناشي مي‌شود. فرمان‌هاي توصيه شده از سوي بخش خصوصي به اين شكل است: «يكي از راهكارهاي كاهش نرخ بالاي بيكاري جوانان كشور از طريق توسعه و فرصت‌دهي به كارآفرينان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و رفع موانع اداري براي تسهيل حضور و فعاليت آنها ضمن ارائه مشوق‌هاي مالي اثربخش است. دوم اينكه بخش خدمات به ويژه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و ديجيتال از جمله بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور است كه پتانسيل جذب تعداد زيادي از نيروهاي مستعد جوان را داراست. تامين اشتغال لازم از طريق بخش‌هاي مولد از جمله بخش صنعت كشور به دليل نياز به تزريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به ويژه از نوع سرمايه‌گذاري خارجي زمانبر است در حالي كه بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداري از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند بخش مهمي از مشكل بيكاري كشور را رفع كند. از سوي ديگر، تسهيل جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش خدمات با هدف ايجاد فرصت‌هاي متعدد اشتغال در اين حوزه در دستور كار باشد. همچنين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عمدتا شامل فعاليت‌هاي كاربر مي‌شوند و رفع موانع حضور موثر اين گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلي و راهيابي به بازارهاي جهاني به خصوص بازارهاي همسايه، فرصت زيادي براي جذب بيكاران در بازار كار فراهم خواهد كرد.

9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست‌محيطي: آخرين فرمان از سلسله پيشنهادهاي بخش خصوصي، به محدوديت منابع طبيعي كشور به ويژه منابع آبي با توجه به تحولات اقليمي مربوط مي‌شود كه از چالش‏هاي مهم كشور ايران است. لازمه تفكيك‌ناپذير تنظيم هر نوع سياست اقتصادي مبتني بر افزايش توليدات و صادرات، توجه به محدوديت منابع طبيعي است و تدوين و تصويب هر نوع سياستي ‌بايد در سازگاري و همسويي با برنامه‌هاي كلان بلندمدت حفظ پايدار منابع آب و ساير منابع زيست محيطي كشور صورت گيرد. اقدامات مورد انتظار شامل «استفاده از ابزارهاي سياستي در رابطه با تعيين هزينه- فايده انتخاب گزينه‌هاي نيل به خودكفايي در مقابل رشد توليدات رقابتي با وابستگي كم به منابع محدود طبيعي به خصوص منابع محدود آب، حذف كليه مشوق‌هاي مربوط به توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداري از توجيه زيست محيطي در كليه طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري در كشور و ارائه، اجراي دقيق و پايش منظم برنامه كلان مديريت بهينه منابع طبيعي و زيست محيطي كشور با توجه به تغييرات اقليمي» است. در پايان اين بيانيه اتاق تهران از كليه كانديداهاي رياست‌جمهوري درخواست كرده تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هريك از موارد نه‌گانه فوق اعلام كنند تا از اين طريق ضمن اطلاع‌رساني مناسب، جامعه از رويكردها و برنامه‌هاي كانديداها آگاه شوند و با تصوير شفاف از ظرفيت‌ها و برنامه‌هاي هريك از آنها، گزينه درست را براي ايفاگري وظيفه خطير رياست‌جمهوري انتخاب كنند.»

در نهايت لازم به ذكر است كه اين بيانيه پس از چند اصلاح اندك بنا بر پيشنهادات اعضاي هيات نمايندگان به راي گذاشته شد و با موافقت اكثريت اعضاي حاضر در نشست به تصويب رسيد.

 نویسنده:
ادامه مسير گذشته براي پر كردن چاله‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/30
ادامه مسير گذشته براي پر كردن چاله‌ها


ايران| مهدي بيك |

ردپاي فضاي «سياسي» و انتخاباتي كشور روز گذشته در جلسه سخنگوي دولت با خبرنگاران نيز كاملا پيدا بود. جلسه‌يي كه در آن هر اندازه كه نوبخت سعي مي‌كرد تا جهت‌گيري نشست را به سمت موضوعات اجرايي و جاري كشور و مسائلي مانند سيل در آذربايجان‌شرقي بكشاند، باز هم سوالي تازه از خبرنگاران، آقاي سخنگو را ناگزير از پاسخگويي به شبهات مي‌كرد. شبهاتي كه اين روزها از سوي مخالفان دولت و صدا و سيما با قدرت هرچه تمام‌تر پردازش مي‌شوند و نوك پيكان تيز آن دستاوردهاي دولت تدبير و اميد را هدف قرار داده است.  نوبخت از مخالفان دولت و صدا وسيما خواست تا عينك وارونه نمايي را از چشم بردارند و به جاي منافع جناحي و گروهي به منافع ملي كشور توجه داشته باشند. در صحبت‌هايش حساب صدا و سيما را از برخي مديران مياني جناحي آن جدا كرد و وعده داد كه بعد از تشكيل دولت دوازدهم، رسانه ملي را مجاب به اصلاح روند در پيش گرفته شده، خواهد كرد.  مطابق انتظارها، پرسش‌هاي مطرح شده از سوي رسانه‌هاي اصولگرا و دلواپس بيشتر حال و هواي جناحي و گروهي داشت و دولت را به خاطر افتتاح پروژه‌هاي اقتصادي، خدماتي و عمراني در ماه‌هاي نزديك به انتخابات مي‌نواختند و نوبخت هم استدلال مي‌كرد كه حمايت مصوبات دولت در حمايت از محرومان و افتتاح پروژه‌ها ربطي به انتخابات ندارد. سخنگوي دولت ثبت‌نام دوباره روحاني در انتخابات دوازدهم را نشان‌دهنده ادامه راه تدبير و اميد و مسيري كه از سال 92 براي توسعه كشور آغاز شده، دانست؛ ضمن اينكه از اختصاص 100ميليارد تومان براي جبران بخشي از خسار‌ت‌هاي ناشي از سيل در آذربايجان‌غربي خبر داد.حمايت از محرومان و شائبه‌ها

موضوع حمايت دولت يازدهم از طبقات كمتر ازجمله موضوعاتي است كه طي روزهاي اخير اردوگاه مخالفان دولت را حسابي به‌هم ريخته و از دولت به‌خاطر اين رويكرد حمايتي انتقاد مي‌كنند. سخنگوي دولت با اشاره به تصويب نهايي ضوابط اجرايي قانون بودجه 96 در هيات‌وزيران گفت: درراستاي احكامي كه در تبصره 12 و 14 وجود داشت امكان اجراي قانون بودجه فراهم و سازمان برنامه و بودجه موظف شد در اجراي اين قانون نسبت به افزايش يارانه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي اقدام كند.  به گزارش ايرنا، نوبخت افزود: مقرر شد افزايش مستمري خانواده‌ها تا 20درصد حداقل دستمزد افزوده شود و به خانوار يك نفره 95 هزار تومان، 2نفره 189 هزار تومان، 3نفره 253 هزار تومان، 4نفره 337 هزار تومان و 5 نفره و بيشتر 365هزار تومان به صورت نقدي در جهت كمك علاوه بر يارانه پرداخت شود.  وي ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با همكاري سازمان هدفمندي يارانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، اين افزايش را در 26 فرور دين ماه به حساب خانوارها واريز كرد.

 

سخنگوي دولت با بيان اينكه برخي رسانه‌ها از اين اقدام احساس خرسندي نكردند، گفت: اين رسانه‌ها فكر مي‌كنند دولت باتوجه به نزديكي انتخابات اين اقدام را انجام داده ولي دولت از ماه‌هاي گذشته در هر فصل درراستاي امنيت غذايي، سبد كالا به اين خانوارها پرداخت مي‌كرد و درصدد بوديم اين افزايش صورت گيرد.

نوبخت خاطرنشان كرد: نمي‌توان تا زماني كه اين دولت در مسند امور است، كارها را تعطيل كرد؛ همانند طرح‌هاي عمراني كه براي آنها زحمات زيادي كشيده شده و برخي مايل نيستند به بهره‌برداري برسد اما دولت طبق قانون تا مرداد و شهريور بايد كار خود را ادامه دهد. عادلانه شدن نظام پرداخت بازنشسته‌ها

وي با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان در جهت همسان‌سازي گفت: از سال 93 دولت همواره به‌دنبال عادلانه شدن نظام پرداخت بازنشستگان بود و سال گذشته حداقل حقوق 20درصد افزايش يافت. در لايحه برنامه ششم هم دولت براي از بين بردن اين نابرابري‌ها استقبال كرد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: در سال جاري و در قانون بودجه بالغ بر 3هزار و 400 ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شد كه در كنار 10درصد افزايش حقوق عملياتي خواهد شد.

 نوبخت همچنين با اشاره به اجراي راهبرد شعار سال جاري كه توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد، اظهار كرد: رييس‌جمهوري بخشنامه‌يي را به معاون اول ارسال كردند و خواستار مطالبه چهار موضوع شدند كه ‌بايد در فواصل زماني يك ماه گزارش پيشرفت آن ارائه شود.

وي ايجاد هماهنگي و پيگيري با ساير قوا و نهادهاي كشور، الزامات امنيتي، قضايي و قانوني، ساماندهي فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ غيرخصوصي، برقراري ارتباط بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ، به حداقل رساندن تداخل غيرسازنده بين بنگاه‌هاي خصوصي و غيرخصوصي و استفاده از حداكثر ظرفيت بنگاه‌هاي بزرگ، اعمال نظارت بر برنامه‌ريزي بودجه‌يي آنها و اجراي كاهش محسوس در جهت جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق را از موضوعات اين بخشنامه برشمرد. پروژه توسعه ادامه دارد

سخنگوي دولت با اشاره به فعال‌سازي 24هزار و 731 بنگاه كوچك و متوسط از طريق ارائه تسهيلات به مبلغ 17هزار و 175ميليارد تومان در سال گذشته گفت: سازمان برنامه و بودجه 3هزار و 781 پروژه كه سرمايه اوليه آنها 25هزار و 600ميليارد تومان و هزينه سالانه بهره‌برداري آنها 2هزار و 900ميليارد تومان و هزينه كل سالانه بهره‌برداري آنها 52هزار و 400ميليارد تومان بود را نيز واگذار كرد.

نوبخت با انتقاد به انتشار برخي اخبار در برخي رسانه‌ها گفت: اينكه رييس‌جمهوري قبول كردند تا براي دوره جديد ثبت‌نام كنند، نشان مي‌دهد بسياري از اقدامات زيربنايي كه در اين دوره به جاي مانده ‌بايد تمام شود. حال اگر عده‌يي را جمع كنند و از آنان بپرسند كه اين چاله پر نشده، پس دولت در طول 4 سال چه كار كرده است، اين‌قدر از اين چاله‌ها وجود دارد كه البته وظيفه دولت درست كردن آنهاست.  وي گفت: يادمان باشد قطار چپ كرده‌يي را دولت ‌بايد وارد ريل  و مسافران آن را مداوا مي‌كرد. بنابراين آسيب‌هاي اجتماعي زيادي وجود دارد كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و آنچه انجام شده در برابر ملت ناچيز است و بايد خدمات بيشتري ارائه شود. بازخواني دستاوردهاي اقتصادي

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه شايد برخي رسانه‌ها در انتشار اخبارشان فقر دانش داشته باشند، افزود: آنچه مبناي اصلي پول براي دولت است، ميزان درآمد نفتي است. در سال 92 نرخ برابري ريال و دلار دوبرابر شده بود؛ در چهار سالي كه دولت يازدهم مشغول فعاليت بود، قيمت نفت از 104دلار در سال 92 به 44 دلار در سال 95 رسيد.  نوبخت افزود: طي دوره چهارساله دولت يازدهم درآمد حاصل از نفت 157ميليارد دلار بود در حالي كه در چهار سال قبل يعني از سال 88 تا 91 حجم درآمد 251ميليارد دلار بود يعني 100ميليارد دلار درآمد دولت كمتر شده است.  وي با اشاره به اينكه برخي نسبت به آمار ارائه شده براي طرح‌هاي عمراني انتقاد داشتند، گفت: دولت تنها در روز آخر سال گذشته 6 هزار ميليارد تومان از دريافت ماليات و گمركات درآمد كسب و نسبت به توزيع آن اقدام كرد. بنابراين هر رقمي كه اعلام مي‌كنم مسووليت آن را پذيرا هستم.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: هر فردي سوالي دارد، جواب آن را خواهم داد و همه گزارش‌ها مستند است و گزارش نهايي بودجه 96 اطلاع‌رساني خواهد شد. هر پرسشي باشد ارائه شود تا اطلاع‌رساني درست صورت گيرد. بحث درباره شبكه مستقل دولت

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت برنامه‌يي جهت ارائه لايحه‌يي براي سازوكار نظارت بر صدا و سيما دارد؟ گفت: در اين خصوص كه دولت مي‌تواند يك شبكه مستقلي داشته باشد، بحث شده است اما طرح يا لايحه‌يي مطرح نيست.  نوبخت افزود: توصيه و تقاضاي ما از صدا و سيما اين است كه به اصول خود پايبند باشد، چرا كه اين رسانه براي دولت و همه قواست، اميدواريم اين موضوع بعد از 29 ارديبهشت ماه حل شود.  وي ادامه داد: احترام زيادي براي بدنه صدا و سيما قائل هستيم و حساب يك جريان سياسي با كساني كه با اخلاص در آن سازمان كار مي‌كنند، جداست.نویسنده:
چالش افق 1400 براي دولت آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/30
چالش افق 1400 براي دولت آينده


 تغيير دولت‌ها در يك نظام سياسي دموكرات و مبتني بر آراي مردمي، پديده‌يي طبيعي و در عين حال قابل ستايش است. محدوديت زماني براي در دست داشتن قدرت، با اينكه منتخبان را از خودراي محوري و استبداد دور مي‌كند يك پيام زيرپوستي نيز مخابره مي‌كند و آن اين است كه مجريان قانون بدانند افق پيش روي آنها در يك زمان مشخص خاتمه مي‌يابد. بدين جهت كساني كه خود را براي رسيدن به مقام رياست‌جمهوري نامزد مي‌كنند اگر مورد اعتماد مردم قرار گرفتند بايد بدانند چه مسيري را براي كشور در 4 ساله‌يي كه در اختيار دارند، انتخاب خواهند كرد.

مرور تاريخ نشان مي‌دهد چه در ايران و چه در جهان مخصوصا در كشورهايي كه سوداي توسعه و پيشرفت اقتصادي داشته‌اند، افراد معدودي در قامت يك تاريخ‌ساز عمل كرده‌اند و ميراثي قابل توجه به يادگار گذاشته‌اند. بدون شك براي آنكه كشوري را بتوان جهش داد تنها شجاعت، كارآمدي و مسووليت‌پذيري كافي نيست و گاهي چاشني شانس هم بايد ضميمه آن شود. بخشي از اين شانس و اقبال به وضعيت موجود كشوري برمي‌گردد كه مردمش بخواهند تغييري در مختصات سياسي آن ايجاد كنند. مقايسه از اين جهت كار آساني نيست اما همه متفق‌القول هستند كه گرفتن اداره امور كشور از دولت‌هاي نهم و دهم يك بدبياري محض بود كه فقط با حس مسووليت‌شناسي در سطح ملي مي‌شد قبول آن را توجيه كرد. اكنون اما شرايط با 4 سال گذشته تغيير كرده و اقتصاد ايران با تمام كاستي‌هاي سطحي و معضلات ساختاري كه دارد به يك سطح از ثبات نسبي رسيده است و پارامترهاي كلان آن تا حد قابل قبولي خود را بازيابي كرده‌اند. در اين شرايط بايد ديد كه 4 سال آينده يعني تا سال 1400 اقتصاد ايران آيا دوباره گرفتار سوءمديريت‌ها خواهد شد يا با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه‌ مي‌دهد. براي پاسخ به اين سوال بايد منتظر بود و ديد كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور مي‌كنند و اتفاقا وقت زيادي هم ندارند چه استراتژي‌هايي براي اداره كشور از منظر اقتصادي ارائه خواهند داد.  نيك مي‌دانيم كه سال 1400 در تاريخ ايران يك سال شاخص به حساب آمده و تاكنون چندين بار به عنوان هدف قدرت‌نمايي اقتصاد انتخاب شده است. در سال 75 يك برنامه بلندمدت 25ساله به دست دولت سازندگي طراحي شد كه هدف آن برتري مطلق ايران در منطقه بود و در سال 84 نيز برنامه چشم‌انداز 20ساله كه به افق 1404 ختم مي‌شود نيز چنين هدفي را نشانه گرفت. برنامه‌هاي كوتاه‌مدت‌تر مانند برنامه ششم توسعه نيز در همين سال پايان مي‌يابد و آرزوهاي جدي را دنبال مي‌كند. بنابراين در سال 1400 كه سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم است، دولت مستقر نه تنها بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد بلكه همچنان كه شرحش رفت بايد گوشه چشمي هم به برنامه‌هاي قبلي و سررسيد شدن آنها نيز داشته باشد.

مهم است كه در اين چارچوب، تيم‌هاي اقتصادي كانديداها نگاهي كلان‌تر داشته باشند و دولت دوازدهم را تنها در يك قاب 4 ساله تصور نكنند چرا كه بيش از استحقاق 4ساله مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. طبيعي است كه افكار عمومي نيز به تدريج نسبت به سال 1400 يك حساسيت رواني پيدا مي‌كند كه براي دولت آينده چالش جدي در پي دارد. به صورتي كه اگر دولت دوازدهم دوره خود را با موفقيت چشمگير به پايان ببرد، تاريخ‌ساز خواهد بود و اگر به صورت عادي يا كمتر از آن كارآيي داشته باشد به محكمه سختگير جامعه خواهد رفت. با اين اوصاف، برنامه كانديداها فارع از مرزبندي سياسي با معيارهايي سخت سنجيده خواهد شد و اقناع نخبگان از اين جهت كار آساني نخواهد بود. واضح است دل بستن به شعارهاي كم‌مايه يا اتكاي صرف به انتقاد، قادر نيست موج‌هاي مردمي ايجاد كرده و آراي ميليوني به پاي داوطلبان بريزد، لذا برنامه‌هايي كه قرار است تدوين شود نياز به يك شناخت عميق از قدرت تاثيرگذاري ديگر قوا و جهت‌گيري كشور در اسناد بالادستي دارد كه بدون تعامل در وقت اندك پيش‌رو نمي‌تواند، واقع‌گرايانه باشد. به عبارت ديگر با اينكه ايران نمي‌خواهد از كاروان توسعه در منطقه جا بماند و درصدد است يكي از پيشروان اين كاروان باشد، اجماع بر سر راهكارها و گزينه‌ها يك الزام قطعي است. در اين راستا گفت‌وگوي مستقيم و بي‌پرده بر سر استراتژي‌ها حداقل با كميسيون اقتصادي مجلس امكان‌پذير است تا ضمن حفط تنوع در ايده‌هاي ارائه شده، ذهن جامعه با پرهيز از پريشاني براي يك انتخاب خردگرايانه آماده باشد. اطلاعاتي در اين جلسات مشترك رد و بدل مي‌شود كه آگاهي از آنها براي هر سياست‌گذاري غنيمت است و پيشنهاد مي‌شود اين فرصت از دست نرود.

 نویسنده: الياس حضرتي مدير مسوول
مانيفست اقتصادي خصوصي‌ها تا 1400
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/30
مانيفست اقتصادي خصوصي‌ها تا 1400
اتاق تهران مطالبات و انتظارات خود از دولت دوازدهم را منتشر كرد


تعادل|

 راهبران بخش خصوصي، در نخستين نشست خود در سال 1396 و در آستانه رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري، اقدام به تدوين «مانيفست اقتصادي براي دولت آينده طي سال‌هاي 1400- 1396» كردند. خصوصي‌ها به عنوان يك نهاد غيرسياسي، اما فعال در عرصه اقتصادي، با بررسي وضعيت كنوني و چشم‌انداز اقتصاد ايران، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را فارغ از اينكه چه كسي سكاندار آن خواهد بود، به صورت يك بيانيه 9‌بندي منتشر كردند و از كليه كانديداهاي رياست‌جمهوري درخواست كرده تا نظرات خود را در مورد هر يك از موارد 9گانه فوق اعلام كنند. مهم‌ترين محورهاي اين مانيفست را مواردي چون «بازتعريف نقش و جايگاه بخش خصوصي، بهبود محيط كسب و كار، مبارزه جدي با فساد، رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجديد ساختار دولت، تعميق رونق اقتصادي، استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين، كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي، بهره‌برداري كارآمد از منابع طبيعي و زيست‌محيطي» دربر مي‌گيرد. نكته قابل تامل كه در اين بيانيه آمده اين است كه اقتصاد ايران مي‌تواند در 4 سال آينده به يك اقتصاد رقابتي با مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني با تكيه بر داشته‌هايش تبديل شود يا اينكه مانند دوره‌هاي قبل در مسير فراز و نشيب‌ها و عدم قطعيت‌هاي داخلي و خارجي به كسب رشد‌هاي موقتي ناپايدار و غيرفراگير اكتفا كند. از اين رو، تصميمات و اقداماتي كه در دولت پيش رو، اتخاذ و انجام خواهد شد، بدون ترديد تاثير بسزايي در سرنوشت اقتصاد، توانايي رشد بخش خصوصي و حضور معنادار اين بخش در بازار داخلي و تجارت فرامرزي خواهد داشت. از طرفي، وجود بده-بستان بين هزينه‌هاي سياسي و منافع اقتصادي حاصل از جراحي‌هاي ساختاري در اقتصاد و ارجحيت دادن پيامدهاي بلندمدت اجراي اصلاحات در برابر آسيب‌هاي كوتاه‌مدت آن، بر عزم جدي دولت جديد تاكيد دارد. از سوي ديگر، رييس اتاق تهران، در اين نشست به 6 شاخص مهم اقتصادي و عملكرد دولت در اين شاخص‌ها در سال 95 پرداخت. امضاي تفاهمنامه‌يي بين اتاق تهران و سازمان فني و حرفه‌اي كشور و ارائه گزارش «روند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران» از سوي رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، از ديگر محورهاي مهم نشست روز گذشته اتاق تهران بود.6 شاخص اقتصادي سال 95

اعضاي بخش خصوصي در بيست و پنجمين نشست خود در سال جاري و درحالي كه فقط يك‌ماه به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده، خطاب به دولت آينده، اقدام به تدوين يك بيانيه 9‌بندي كرد. در ابتداي اين نشست، رييس اتاق تهران به شاخص‌هاي مهم اقتصادي كشور در سال 95 پرداخت و گفت: يكي از موفقيت‌هاي مهم اقتصادي دولت در سال گذشته بحث «تورم» بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه كه قول داده بود، نرخ تورم را به زير 10‌درصد كاهش دهد و آن را تك‌رقمي كند. مسعود خوانساري افزود: براساس گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن ماه گذشته 6.8‌درصد اعلام شده و بانك مركزي هم اين نرخ را 8.7‌درصد گزارش كرده كه به هر حال هدف تك‌رقمي شدن نرخ تورم محقق شده است. به گفته وي، نرخ تورم يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادي است. بنابراين اميدواريم كه در سال 96 هم كماكان اين روند ادامه پيدا كند.  دومين شاخصي كه مورد توجه خوانساري قرار گرفت، «تراز تجاري مثبت» يعني فزوني صادرات نسبت به واردات بود. به گفته وي، اگرچه فاصله اين دو از هم پايين بود، اما خوشبختانه مثبت شدن اين تراز نشانه بسيار خوبي است. ما در سال 95 معادل 43.7ميليارد دلار واردات و 43.9ميليارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفيد و نفت كوره داشتيم كه بيانگر پيشي گرفتن صادرات از واردات براي دومين سال متوالي است و نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانيم بدون تمركز بر صادرات نفت خام، تراز تجاري مثبت داشته باشيم.

«رشد اقتصادي» سومين شاخص مورد اشاره رييس اتاق تهران بود. وي اظهار كرد: اگرچه در سال 94 رشد اقتصادي كشور در محدوده صفر، كمي بالاتر يا پايين‌تر، بود اما در سال 95 رشد بسيار خوب 6.6درصدي را شاهد بوديم كه پيش‌بيني مي‌شود براي سال جاري بالاي 8.8‌درصد باشد؛ البته تحليل‌هاي مختلفي روي عدد رشد اقتصادي سال 95 وجود دارد و برخي كارشناسان معتقدند اين رشد تنها به‌دليل نفت بوده است. وي تصريح كرد: با نگاه به ديگر بخش‌هاي اقتصادي، شاهد رشد در اين بخش‌ها نيز هستيم؛ به‌طور نمونه، بخش كشاورزي حدود 5‌درصد و صنعت 4‌درصد رشد داشته است. تنها بخشي كه رشد نداشته بخش ساختمان بود.

رييس اتاق تهران، همچنين توضيحاتي در ارتباط با شاخص «توليد ناخالص داخلي» نيز ارائه كرد و گفت: توليد ناخالص داخلي بعد از پنج سال فراز و نشيب، در سال به رقم 500 هزار ميليارد تومان نزديك شد كه اين رقم بيش از سال 90 (به قيمت ثابت سال90) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتي كه در سال‌هاي بعد از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفي و كاهش درآمد سرانه بوديم و اكنون بعد از پنج سال مجدد در اين شاخص توانستيم به رقم سال 90 و البته با كمي افزايش، دست پيدا كنيم. خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود با ورود به «بحث تامين مالي» عنوان كرد: ميزان تسهيلات پرداختي به توليد ناخالص داخلي، در سال 95 با رشد روبه‌رو بود و از 30‌درصد در سال 94 به 41‌درصد رسيد. وي ابراز اميدواري كرد كه در سال 96 نيز با اصلاحاتي كه قرار است در نظام بانكي صورت بگيرد، اين رقم افزايش يابد.

ادامه در صفحه 9

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/30
اخبار


  برجام نبود، فروپاشي اقتصاد ايران قطعي بود

ترديد نكنيد اگر برجام از راه نمي‌رسيد تا موتور روشن شده از سوي امريكايي‌ها در قالب تحريم‌هاي وسيع را خاموش كند، اقتصاد ايران به مرحله فروپاشي مي‌رسيد كه پيامدهاي آن ترسناك بود.  محمد قاسمي، معاون اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در جمع اعضاي انجمن مديران صنايع با تاكيد بر نكته ياد شده و اينكه بايد بررسي اقتصاد را از بن‌بست رها كنيم و به بررسي شرايط روز اقتصاد پرداخت، گفت: اندازه دولت در ايران به اندازه‌يي بزرگ شده است كه همه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ماليات‌هايي كه دولت مي‌گيرد فقط براي پرداخت مزد و حقوق كارمندان دولت كفايت مي‌كند و در شرايط فعلي نبايد چشم به سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي دوخت چون پولي نمانده است.  قاسمي ادامه داد: واقعيت اين است كه با توجه به درآمدها و هزينه‌هاي تعريف شده براي دولت در حال حاضر چيزي به نام بودجه‌بندي معني ندارد و آنچه به نام بودجه ۱۳۹۶ نيز مي‌بينيم چيزي جز سياهه‌يي براي به تعادل كشاندن پرداخت حقوق‌ها نيست.  او گفت: از طرف ديگر بايد سالانه صدها هزار شغل تازه پايدار ايجاد كنيم كه نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت دارد. اگر قرار است به رشد ۸‌درصد در سال به‌طور متوسط دست يابيم، دست‌كم ۲۵‌درصد از منابع سرمايه‌گذاري مورد نياز بايد از سرمايه‌هاي خارجي تامين شود كه با توجه به تجربه‌هاي سپري شده بهترين روش تامين سرمايه از خارج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است كه كار زيادي مي‌خواهد. در حال حاضر به‌طور ميانگين سالانه  3ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده‌ايم كه چند برابر كردن آن نيازمند دگرگوني‌هاي الزامي در بسياري از ساختارهاست.  قاسمي تصريح كرد: فرصت‌هاي پديدار شده براي يك كشور تا ابد برقرار نمي‌ماند و امروز اروپا به دلايل گوناگون به ايران نياز دارد و اين يك فرصت طلايي است كه نبايد از دست برود. يكي از نگراني‌ها اين است كه در فرآيند انتخابات آتي رياست‌جمهوري نتايجي به دست آيد كه اين فرصت را از دست بدهيم.  به گزارش ساعت ۲۴، قاسمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا محاسبه‌يي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌بازگشت شده است، گفت: مي‌توان گفت كه ۵۰‌درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي طرح‌هاي عمراني – صنعتي از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ هدر داده شده است. هزاران طرح ناتمام نماد همين سرمايه‌گذاري‌هاي بدون بازگشت است و اميدواريم كه برخي طرح‌ها مثل طرح‌هاي فولاد كه همه آن زيان است هرگز تمام نشوند.  قاسمي ادامه داد: شوربختانه بايد گفت كساني كه قرار بوده است، مشكلات ايران را حل كنند خودشان به مشكل تبديل شده‌اند و به هدر دادن منابع عمومي در طرح‌هاي بي‌حاصل دامن زده شده است. اگر اقتصاد ايران قرار است با همان روش‌هاي قبلي اداره شود هرگز به سامان نمي‌رسيم.  امضاي يادداشت تفاهم همكاري

صندوق ضمانت صادرات ايران و پرتغال

 طي يادداشت تفاهم همكاري كه امروز ميان صندوق ضمانت صادرات ايران (EGFI) با شركت ضمانت صادرات پرتغال (COSEC) در حضور معاون وزير امور خارجه پرتغال، سفير آن كشور در تهران و مسوولان صندوق ضمانت صادرات ايران به امضا رسيد، دوطرف در زمينه پوشش بيمه‌يي مشترك در كشور ثالث، همكاري اتكايي، تبادل اطلاعات اعتباري تجاري دو كشور و ساير حوزه‌هاي تسهيل‌كننده تجارت به توافق رسيدند. اين يادداشت تفاهم توسط سيدكمال سيدعلي رييس هيات‌مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران و خانم مارياخوزه ملو مديركل شركت ضمانت صادرات پرتغال به امضا رسيد.  به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران امضاي اين يادداشت تفاهم همكاري مي‌تواند نقش موثري در تسهيل و توسعه روابط تجاري دو كشور ايفا كند. با امضاي اين يادداشت تفاهم، طرفين در زمينه تبادل اطلاعات اقتصادي، تجاري، بانكي و توسعه پوشش‌هاي بيمه به توافق رسيدند. همچنين طرفين ابراز اميدواري كردند اين همكاري‌ها از طريق بيمه مشترك و اتكايي در دو كشور و كشور ثالث، اعتبارسنجي تجار و بانك‌ها، جلوگيري از بروز خسارت و كمك به وصول مطالبات توسعه يابد.  آقاي اوليويرا، معاون وزير امورخارجه پرتغال نيز با اشاره به نقش صندوق‌هاي ضمانت صادرات دو كشور كه مي‌توانند در تسهيل تجاري ايفا كنند، از آمادگي اين كشور براي ايفاي نقش واسط در صدور محصولات نفتي و گازي ايران به كشورهاي آفريقايي و اروپايي خبر داد.نویسنده:
  خبر موج
  روي Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 براساس ايرنا| ارديبهشت؛ هشتم از تبليغات
  آغاز صالحيت به رسيدگي مهلت جمهوري، رياست انتخابات
  قانون جمهوري رياس دوره دوازدهمين انتخابات
  داوطلبان ارتش: روز گراميداشت آيين در سجمهوري
  ريي صورت در اما يرسد پايان به جاري هفته شنبه
  پنج ديگر روز پنج را زمان اين واند تم نگهبان شوراي
  نياز، نامزدهاي اسامي كند. تمديد ارديبهشت پنجم تا
  يعني هفتم تا ششم نگهبان شوراي توسط شده صالحيت نيستند
  احراز ديگران براي تهديدي ما مسلح
  نيروهاي تبليغات يشود. منتشر كشور وزارت ازسوي ماه
  ارديبهشت ارديبهشت هشتم از نيز جمهوري رياست نامزدهاي
  انتخاباتي 28 در درنهايت داشت خواهد ادامه روز 20 مدت به باشد
  آغاز وحور دانشجم بايد دانشگاه
  روحاني: دارد. وجود تبليغاتي ممنوعيت
  ارديبهشت حواشي برخي درباره عسكر ضي قا اظهارات اطمينان ما مسلح نيروهاي به توانند مي ديگر كشورهاي با زيارت حج امور در فقيه ولي نماينده ايسنا|
  ايران|
  حج؛ تدافعي قدرت يك ما كشور دفاعي قدرت كه باشند داشته ماموريت از را مسلح نيروهاي اقتصادي، ههاي وسوس داوطلبان نام ثب زمان حج در كه هايي اري بدرفت از
  انتقاد كردند منتشر دروغ به متاسفانه گفت: شده، جمهوري ست
  ريا شوراي رييس نيست. تهاجمي قدرت است بازدارنده بود اظهاراتي اهبيت ش عبارات اين يكند.» دور
  اصلي دادهايم نشان حال عين در كرد: تاكيد ملي امنيت عالي جمهوري پرچم عربستان حج وزير با مذاكره ميز روي
  كه گراميداشت آيين در گذشته روز صبح جمهور ييس
  كه از قاطعانه سخت حد چه تا متجاوزان تجاوز برابر در كه در كه نشست اين تصاوير كه درحالي نبوده، ايران المي
  اس روحاني ديدگاه از كه هايي وسوس كرد. مطرح ارتش
  روز كرد. خواهيم دفاع كشورمان ملت منتشر قبال دارد وجود مذاكرات ميز روي ايران پرچم
  آن براساس كه بنياديني وظايف از را مسلح نيروهاي واند
  ت امنيت عالي شوراي رييس كند. دور اند، گرفت شكل آن است.
  شده هاي شبكه در كه كذبي اخبار به عسكر، ضي قا شود
  سيدعلي عرضه مهها برنا تخريب، جاي به مشروع دفاع ايمان، انضباط، نظم، يادآور را ارتش
  ملي، ارتش، روز گراميداشت مراسم در سخنراني از بعد تمتع حج از تبريزي يزدي زائران انصراف درباره
  مجازي قانون چارچوب در حركت ايران مقدس سرزمين
  از شركت كشور هاي اه دانشگ روساي با نشست در روحاني ايران سفير را خود كه فردي زبان از دروغ هاي رف
  انتشار همه به را ارتش روز كرد توصيف ملي مصالح
  منافع نشاط منشأ را ها دانشگا جلسه اين در جمهور ييس كرد. هنوز كه درحالي گفت: پرداخت نامند مي عربستان
  در درصدي 145 رشد گفت. تبريك كشورمان غيور
  ارتشيان اينكه بر تاكيد با برشمرد اجتماعي بزرگ هاي كت حر ديگر از يازدهم دولت در كشور دفاعي بنيه بودجه تبريزي يزدي زائران انصراف خبر نگرفته، صورت تنامي
  ثب را فردي اظهارات يا يكنند پخش مجازي هاي شبك در
  را وظيفه كرد: اظهار باشد، محور دانشجو بايد دانشگاه باطن كرد. اشاره آن به روحاني كه بود
  موضوعاتي مهم مراكز مديريت براي دانشجويان كردن آماده اساتيد عربستان در ايران اسالمي جمهوري اسبق سفير عنوان
  به مراسم در سخنراني از پس بالفاصله جمهور ييس
  ر است. فرهنگي اقتصادي مراكز ويژه به كشور اكنون هم نبوده سفير هرگز او كه درحالي كنند،
  پخش آن سوي يك در كه شد نشستي راهي ارتش،
  روز روساي با نشستي در ديروز روحاني پاد، گزارش به است. فراري كشور از
  نيز ديگر سوي در بودند نشسته كشور اهاي دانشگه
  روساي فناوري اينكه بيان با همچنين كشور هاي دانشگاه منشأ را ها اه دانشگ روحاني داشت. حضور سجمهوري ريي وجود مجازي هاي شبكه فيلتر براي
  دليلي يشود مگر اينكه به اشاره با ارتباطات وزير
  ندارد؛ايلنا تحوالت از نبايد گفت: است، علمي توسعه الزمه ارتباطات تاكيد با برشمرد اجتماعي بزرگ كتهاي حر
  نشاط بايد جوانان بستن؛ جاي به گرفت فاصله روز فناوري گفت: كرد، منع مجازي هاي شبك از استفاده از را
  مردم اظهار باشد، محور دانشجو بايد دانشگاه باطن اينكه
  بر شوند. آماده فردا اورياي فن با درست تعامل براي باال هاي ينه هز بدون تواند مي مجازي فضاي
  معتقديم مديريت براي دانشجويان كردن آماده اساتيد
  كرد:«وظيفه روي بايد هها دانشگا كرد: اظهار جمهور ييس كانديداها تبليغ براي محلي پوستر، كاغذ پول
  ازجمله فرهنگي اقتصادي مراكز ويژه به كشور مهم
  مراكز سال كه امسال شوند متمركز دانشجويان آموزي ارت مه از استفاده ضرورت از اميد تدبير دولت رييس است.» شنيده كه مساله اين به پاسخ در واعظي محمود
  باشد. برخي فيلتر خواهان انتخابات آستانه در نهادها برخي
  شده ارتآموزي مه به يي ژه وي توجه بايد است اشتغال توليد دانشجويان ميان در ها اه دانشگ در كار كو هاي ارت
  مه شود. اعمال تحصيلكرده جوانان ويژه به جوانان اشتغال براي دليلي گفت: هستند، تلگرام جمله از مجازي هاي شبكه اين در كه خواست اهها دانشگ اساتيد از گفت
  سخن همواره اجتماعي تحركات اينكه به اشاره با روحاني امدادي، زمينه در دولت به بايد صلح زمان در انون 147 قابل مقدس دفاع سال دوران با ما هوشمند نظامي ارتباطات وزارت عنوان به ما آنچه ندارد. وجود تلگرام
  فيلتر را كشور هوايي دفاع مهم تجهيزات از يكي الها نشيب بگيرند. كار به را بكرتري هاي ده اي
  زمينه مهم هاي وزه از يكي دانشگاه شده اهآغاز ها دانشگ از اين ولي كنند كمك سازندگي جهاد توليدي آموزش، مگر گذرد نم روزي داد: ادامه روحاني نيست. مقايسه مجازي فضاي مان براي هستيم مخالف آن با دولت
  و مسلح نيروهاي اختيار در كشور داخل به دوران اين
  در روساي شما گفت: شود، مي محسوب اجتماعي نشاط روحاني كند. وارد لطمه آنها دفاعي قدرت به نبايد كمك ميدان در دفاعي صنعت مسلح نيروهاي ابتكار آنكه ايران ارتش هاي ويژگ ارتباطات وزير است. تخريب ندارد تفاوتي غيرمجازي
  و تجهيزات لحاظ از كه دارد افتخار يازدهم دولت داد. قرار
  ما راي كانديداها هاي برنام به بايد هم مردم كرد:
  خاطرنشان دانشجويان جوانان نام به بزرگي نيروي اها، دانشگه نيم سال سه در مسلح نيروهاي راهبردي امكانات ولي ودهاند دولت دركنار مسلح نيروهاي همواره افزود: قدرتمندتر را ما نو، ابتكاري تجهيزات با جديد شرايطي ارتش روز گراميداشت ضمن جمهوري
  رييس تحرك يتوانيد آن كمك به كه داريد اختيار در را بدون روهها برخي افتاده راه موجي متاسفانه االن
  بدهند. روحاني است. برداشته گام آن گذشته 01سال اندازه به يواند مت اقتصادي هاي وسوس در مسلح نيروهاي ورود يكند. گذشته روز از اسالمي جمهوري ارتش گفت: ايران المي اس
  جمهوري از ديگري بخش در ييسجمهور كنيد. ايجاد نشاط اقتصادي هاي وسوس كند. دور بلند هاي دف از را آنها را دولت ساختگي هاي رق عدد با اصولي اساس
  هيچ آمادگي امروز كرد: تاكيد مطلب اين بر تاكيد ضمن هيچ داد، پس مقدس دفاع سال در را خود آزمون
  ايران هاي دوق صن پاي در مردم اينكه بيان با خود سخنان وظيفه از را مسلح نيروهاي فرماندهان افكار يد وان سياسي هاي ازي به ورود از رهيز فكر من همين براي نيست درست اين كنند،
  تخريب نيروهاي است. بيشتر ديگر زمان هر از ما مسلح نيروهاي از كه يابيد نمي مقدس دفاع سال در بزرگي
  عمليات مختلف موضوعات در را خود نظر تا ابند حضور آرا كند. دور خود اصلي ما مسلح نيروهاي صداق صالح كرد: تاكيد روحاني جمهوري ارتش هوايي نيروي هواپيماهاي پرواز حركت آن از بتوانند مردم تا باشد باز بايد مجازي فضاي
  كم گام نخستين بود. نخواهند ديگران براي تهديدي ما
  مسلح كنند.
  استفاده كه يكنند تبليغ چنين يي عده گفت: كنند، اعالم كشور هيچ با نظامي برخورد تشويق ما مسلح نيروهاي معظم مقام تاكيدات راحل امام وصيت توصيه اجراي از سالح تجهيزات مهمات، رساندن براي ايران
  اسالمي اما باشد جامعه اقتصادي موضوع روي بايد مردم نظر شأن رعايت براي گرجستان وزير نخست
  دستور هاست تن برخوردها از دوري ما حركت نيست. ديگري دفاعي بنيه بودجه 541درصدي رشد هاي باز از بايد ما مسلح نيروهاي كه است رهبري نباشد. قرين جهان دوردست
  مناطق را آنها زندگي همه كه دهند نم اجازه شما به مردم كه است مفتخر يازدهم دولت شد: يادآور روحاني مسلح نيروهاي فاصله مقدار هر باشند دور به سياسي كشورمان خارجه امور وزير يسنا| ان؛ مسلم زن
  گردشگران برابر در را خود هوشياري بايد همواره حال عين در اما حراست نظام حفظ كرد: اظهار يازدهم دولت
  رييس آزادي فرهنگ، درباره بايد كنيد خالصه اقتصاد در 541درصد دولت اين آغاز به نسبت دفاعي بنيه بودجه باشد، دورتر بازي سياست از راحل امام تاكيد طبق كه كويريكاشويلي» «گيورگي با تفليس به خود سفر ادامه
  در روز را خود بازدارندگي قدرت كنيم حفظ ديگران توطئه صراحت به كشور استقالل عزيز ايران ارضي تماميت
  از معرض در يخواهيم اگر باشيد داشته برنامه هم سخت شرايط در كه معناست آن به اين داشته رشد نيروي آن كنار در ملت تر قدرتمند مسلح نيروي آن نيروي توان امروز است. ارتش دوش بر اساسي قانون در توزير نخس ديدار اين در كرد. ديدار گرجستان وزير
  نخس ما همسايگان كرد: خاطرنشان وي دهيم. افزايش روز
  به امور وزير سفر ديدار خواندن اهميت با ضمن
  گرجستان هاي دي نيازمن همه است الزم بگيريم، قرار مردم آرا دفاع عنوان به مسلح نيروهاي كه باشند مطمئن توانند مي نيروهاي بيشتر تقويت به دولت اهتمام كشور، اقتصادي تصريح ملي امنيت عالي شوراي رييس بود. خواهد مسلح سپاه كنار در ارتش هوايي پدافند دريايي هوايي،
  زميني، شود. مطرح جامعه اينكه به اشاره با گرجستان به ايران اسالمي جمهوري
  خارجه هستند. خاورميانه حساس مهم منطقه كل قدرت از فراز از بعد كه دارد افتخار يازدهم دولت است. بوده مسلح اصل طبق ارتش ازجمله مسلح نيروهاي گرچه كرد: قدرت انتظامي نيروي دالور بسيج قدرتمند،
  پاسداران اقتصادي مناسبات نيستيم قادر بانكي هاي همكار
  بدون بانكي هاي اري همك سازي ادي لزوم بر دهيم، ارتقا را
  خود ابراز با همچنين گرجستان وزير نخست كرد. تاكيد كشور انتخابات:
  دو در روحاني دوباره ام نب به اشاره با دولت
  سخنگوي مسلمان زنان شؤونات رعايت عدم موضوع شنيدن از
  تعجب بررسي مورد سريع موضوع اين داد خواهم دستور ميكند
  گفت: پيدا ادامه ها له چا كردن پر براي گذشته مسير در مسلمان زنان به كنم تصور توانم نمي گيرد. قرار
  تحقيق شود. توهين گرجستان
  خاك مذاكرات در ناظر كشورهاي افزايش نيست
  قزاقستان انتخاباتي محرومان از حمايت در دولت برنامه
  نوبخت: غيرت ايرنا شد خواستار را آستانه
  سوري درست دولت وظيفه البته كه دارد وجود ها چاله موضوع چهار مطالبه خواستار كردند ارسال اول بيشتر حضور قزاقستان، خارجه امور وزير اول
  عبدالرحمانوف صفحه از ادامه چپ قطار باشد يادمان گفت: وي آنهاست. كردن گزارش ماه يك زماني فواصل در بايد شدند نهها رسا برخي اينكه بيان با دولت سخنگوي آستانه سوري مذاكرات در ناظر عضو عنوان به
  كشورها را آن مسافران ريل وارد ايد دول را يي رده شود. ارائه آن پيشرفت اين گفت: نكردند، خرسندي احساس اقدام اين از برگزار تركيه ايران روسيه، ابتكار به كه شد خواستار
  را زيادي اجتماعي هاي آسي بنابراين يكرد. مداوا قوا ساير با پيگيري هماهنگي ايجاد
  وي نزديكي به باتوجه دولت ميكنند فكر ها رسانه شمار افزايش موضوع گفت: عبدالرحمانوف غيرت شود.
  م آنچه گيرد قرار رسيدگي مورد بايد كه دارد وجود قانوني، قضايي امنيتي، الزامات كشور، نهادهاي قزاقستان، پايتخت سوري مذاكرات در ناظر
  كشورهاي هاي اه از دولت ولي داده انجام را اقدام اين
  انتخابات خدمات بايد است ناچيز ملت برابر در شده انجام غيرخصوصي، بزرگ هاي بنگاه فعاليت ساماندهي كشورهاي هاي ات هي حضور امكان دارد فراواني
  اهميت سبد غذايي، امنيت درراستاي فصل هر در
  گذشته شود. ارائه بيشتري متوسط كوچك هاي بنگاه بين ارتباط برقراري بوديم درصدد رد پرداخت خانوارها اين به كاال بررسي مذاكرات اين در اروپا اتحاديه عضو همچنين
  عربي تداخل رساندن حداقل به بزرگ، هاي بنگاه با گيرد. صورت افزايش اين به همچنين گذشته روز اينترفاكس خبرگزاري يشود. اقتصادي
  م دستاوردهاي بازخواني غيرخصوصي خصوصي هاي بنگاه بين
  غيرسازنده كه زماني تا نميتوان كرد: خاطرنشان نوبخت را موضوع اين قزاقستان دولت نوشت: وي سخنان از
  نقل برخي شايد اينكه به اشاره با دولت سخنگوي اعمال بزرگ، هاي اه بنگ ظرفيت حداكثر از استفاده اين به تا يكند بررسي آستانه مذاكرات باني كشورهاي
  با كرد؛ تعطيل را كارها است، امور مسند در دولت
  اين باشند، داشته دانش فقر اخبارشان انتشار هدر انا رسه كاهش اجراي آنها يي بودج هريزي برنام بر نظارت در بس آتش تقويت به مند عالقه كشورهاي تمام
  ترتيب زيادي زحمات آنها براي كه عمراني هاي رح
  همانند است، دولت براي پول اصلي مبناي آنچه افزود: قاچاق كاالهاي ورود از جلوگيري جهت در محسوس هبرداري بهر به نيستند مايل برخي شده كشيده در سوري مذاكرات پيشرفت روند بر نظارت امكان سخنگو
  سوريه آقاي هاي صحبت با
  تيتربازي برابري نرخ 92 سال در است. نفتي درآمد ميزان برشمرد. بخشنامه اين موضوعات از را بايد شهريور مرداد تا قانون طبق دولت اما برسد باشند. داشته را است
  آستانه قبلي مسير ادامه نشاندهنده انتخابات در جمهور رييس نام
  ثبت دولت كه سالي چهار در بود؛ شده دوبرابر دالر
  ريال دهد. ادامه را خود كار ملت| خانه شد؛ بركنار يوپتر هل در كه
  فرمانداري 401دالر از نفت قيمت بود، فعاليت مشغول يازدهم دارد ادامه توسعه پروژه داخلي امور شوراها كميسيون رييس كوليوند بازگرداند
  محمدجواد ريل به را اقتصاد شده چپ قطار
  دولت نوبخت رسيد. 95 سال در دالر 44 به 92 سال در 42هزار سازي ال فع به اشاره با دولت سخنگوي ديژاد احم استاني سفرهاي از يكي در گفت: مجلس در هها
  كشور بازنشست پرداخت نظام شدن عادالنه كنند
  نظارت شهرداريها كرد هزينه بر ها استان بودجه برنامه سازمان درآمد يازدهم دولت چهارساله دوره طي افزود: تسهيالت ارائه طريق از متوسط كوچك بنگاه 731 در بازنشستگان حقوق افزايش به اشاره با وي كه المي اس شوراي مجلس در كرج وقت نماينده كرج، نيست
  به كار در بحراني اما دارد مشكل بانكي
  نظام در كه حالي در بود دالر 751ليارد مي نفت از حاصل گذشته سال در تومان ميليارد 175 71هزار مبلغ به همواره دولت 93 سال از گفت: سازي ان همس جهت انجام را هايي رايزن داشت نژاد دي احم آقاي با خوبي است
  ارتباط ملي مطالبه زنجاني بابك
  بدهي درآمد 19حجم تا 88 سال از يعني قبل سال چهار كه 187پروژه 3هزار بودجه برنامه سازمان
  گفت: بود بازنشستگان پرداخت نظام شدن عادالنه دنبال بركناري دستور نژاد حمدي يكوپتر هل در نهايتا كه يدهد ميرسيد
  م نصف به نفت فروش از حاصل درآمد داشت ادامه ها تحريم
  اگر درآمد دالر يليارد 100 يعني بود دالر 152يليارد تومان ميليارد 600 52هزار آنها اوليه سرمايه دستور كه نيستم كسي من اينكه بيان با وي كرد. صادر را
  من يافت. افزايش 02درصد حقوق حداقل گذشته سال بياورند
  و جديد تكنولوژي نوآوري بايد توليدي واحدهاي برخي برخي اينكه به اشاره با وي است. شده كمتر دولت ميليارد 900 2هزار آنها رهبرداري به ساالنه هزينه درخصوص من افزود: كنم، اطاعت را ديژاد احم
  محض بردن بين از براي دولت هم ششم برنامه اليحه
  در انتقاد عمراني رحهاي براي شده ارائه آمار به نسبت 25هزار آنها رهبرداري به ساالنه كل هزينه تومان كرد. استقبال ريها نابراب اين داشتم اختالف ديژاد احم با البرز استان در مهر
  مسكن نوبخت نيست. مطرح يي اليحه يا طرح اما است شده درست رساني الع اط تا شود ارائه باشد پرسشي هر گذشته سال آخر روز در تنها دولت گفت: داشتند، كرد. واگذار نيز را بود تومان 004ارد ميلي جاري سال در داشت: اظهار دولت سخنگوي كرج فرماندار كه زماني تا كردم اعتراض زمينه همين
  در گيرد. صورت گمركات ماليات دريافت از تومان ميليارد هزار برخي در اخبار برخي انتشار به انتقاد با
  نوبخت كه است اين سيما صدا از ما تقاضاي توصيه افزود: تومان 004ميليارد 3هزار بر بالغ بودجه قانون در بيرون از بعد نشد راهدازي ان البرز استان در مهر مسكن
  بودم، بنابراين كرد. اقدام آن توزيع به نسبت كسب درآمد كردند قبول جمهوري رييس اينكه گفت: ها رسانه كرج نماينده كردند. مهر مسكن ايجاد به شروع من،
  كردن براي رسانه اين كه چرا باشد، پايبند خود اصول به گرفته درنظر بازنشستگان حقوق نسازي همسا
  براي 29 از بعد موضوع اين اميدواريم قواست، همه دولت دولت مستقل شبكه درباره بحث پذيرا را آن مسووليت ميكنم اعالم كه رقمي هر ميدهد نشان كنند، نام ثبت جديد دوره براي تا ابريشم راه ماهدشت اشتهارد، هشتگرد، جديد شهر
  افزود: عملياتي حقوق افزايش درصد 10 كنار در كه
  شد زيادي احترام داد: ادامه وي شود. حل ماه ارديبهشت اينكه بر مبني سوالي به پاسخ در دولت سخنگوي هستم. جاي به دوره اين در كه زيربنايي اقدامات از بسياري شد. خواهد مسكن 02هزار از بيش هستند، البرز استان مهرهاي
  مسكن يك حساب هستيم قائل سيما صدا بدنه براي سازوكار براي هيي اليح ارائه جهت يي برنام دولت آيا دارد، سوالي فردي هر كرد: تاكيد دولت سخنگوي كنند جمع را دهيي اگر حال شود. تمام ايد ده مان شعار راهبرد اجراي به اشاره با همچنين وبخت كه يي سرمايه تمام است مانده تمام نيمه البرز استان
  مهر كه خصوص اين در گفت: دارد؟ سيما صدا بر نظارت است مستند زارشها همه داد خواهم را آن جواب دولت پس نشده، پر چاله اين كه بپرسند آنان از
  و سازمان آن در اخالص با كه كساني با سياسي جريان شد، اعالم انقالب معظم رهبر توسط كه جاري سال است. رفتن بين از حال در شده، آن ساخت
  هزينه بحث باشد، داشته مستقلي شبكه يك ميتواند دولت شد. خواهد العرساني اط 96 بودجه نهايي گزارش اين از نقدر اي است، كرده كار چه سال طول در استعفا نمايندگي از شود تاييد ژاد حمدي
  ا جداست. كنند، مي كار معاون به را يي بخشنامه ييسجمهوري كرد:
  اظهار ترييسه هيا عضو عثماني قسيم محمد ميدهم؛فارس| اسالمي، شوراي مجلس گذشته روز علني نشست در
  مجلس عامل نگهبان شوراي راي مورد كانديداي روحاني حسن كلها موضوع پيگيري توسعه پايه ريل
  شهرسازي اصولگرايان، از اعم كشور انهاي جري همه كرد:
  تاكيد شوراي به اميدشان چشم دالگرايان اعت طلبان الح حيتها
  اص صال كننده تعيين است اصالحات جريان حمايت ايران گمشده ولهاي ملي آهن راه
  شبكه نژاد حمدي صالحيت نگهبان شوراي اگر است
  نگهبان بيان با نگهبان شوراي سخنگوي مجلس اميد فراكسيون رييس تاييد با خارجه امور وزارت سخنگوي سياست سه شهرسازي، راه وزير از كه هستم كسي نخستين من كند؛ تاييد را جريانش
  و احراز كننده تعيين عامل تنها اينكه نامزد چند شركت درباره اسالمي شوراي يافتن براي ديپلماسي دستگاه پيگيري برنامه قانون طبق را وزارتخانه اين مورد خواهم نم داد، خواهد استعفا اسالمي شوراي
  مجلس اعضاي راي كانديداها، صالحيت جمهوري رياست انتخابات در طلب اصالح گمشده هاي ول لها دك بازگرداندن پايه، ريل شهرسازي توسعه،
  ششم فقيه ضدواليت صالحيت كه باشم نگهباني شوراي
  تاييد احراز براي گفت: است، نگهبان شوراي انتخابات در كردن شركت كرد: تاكيد آينده هاي ده پرون گفت: جهان سراسر در ايران شبكه توسعه حومهيي آهن راه
  توسعه هواداران موافقان امروز داد: ادامه وي د. م تايي
  را گيري راي نگهبان شوراي اعضاي بين كانديداها صالحيت دهد قرار عمومي آراي درمعرض را خود كه است فردي هر حق قاسمي بهرام است. پيگيري حال در خارجه وزارت در بسياري كه آخوندي عباس ايرنا، گزارش به كرد. عنوان ملي آهن راه بلكه نيستند؛ اصولگرايان ها هنه پابر ديگر نيژاد حمد
  ا است. نياز راي حداقل صالحيت احراز براي شود مي نطور هما اما بگيريم؛ را افراد جلو تواينيم نم است طبيعي اين خارجه وزارت هاي ري پيگي به اشاره با ايرنا، با تو وگ گف در ديروز علل درباره اروميه نماينده پور قاضي نادر سوال به پاسخ براي از اسالمي نظام فقيه واليت مخالفان اپوزيسيون
  جريان ويژه وگوي گفت در كدخدايي عباسعلي ايسنا، گزارش به است روحاني آقاي ما حمايت مورد كانديداي ردهايم اعالم كه نهم هاي دول دوره در ايران گمشده ولهاي لها دك درباره روز علني جلسه در ريلي نقل حمل بخش در برنامگي بي يكنند. حمايت
  آن در خاصي نظارت نگهبان شوراي كرد: خاطرنشان خبري طلب الح اص نيروهاي كه انسجامي وي فعال حضور با اميدواريم هايي ده پرون جزو موضوع اين افزود: كشور از خارج در دهم باره اين در بود يافته حضور اسالمي شوراي مجلس شنبه سه طيبنيا؛مهر| پورابراهيمي لفظي
  درگيري خاصي گزارش اگر اما ندارد، منتخب افراد مسووليت دوره باشد. اول دور از بيشتر دوم دور در ايشان راي داد خواهند نشان ادامه وي است. آن پيگيري حال در خارجه وزارت كه است سياست اين تحقق براي كار ترين اصلي اينكه بيان با
  گفت: لفظي درگيري از مجلس اقتصادي كميسيون رييس
  نايب وجود منتخب فرد نمايندگي يا مسووليت دوران درخصوص روز علني نشست حاشيه در عارف محمدرضا ملت، خانه گزارش به دهها پرون اين بررسي روند نتايج درباره يم مي وان ون اكن داد: تمام در شهري ريلي شبكه به سراسري آهن راه شبكه اتصال مناطق سر بر كميسيون جلسه در اقتصاد وزير با
  پورابراهيمي بعدي هاي دوره براي وي صالحيت احراز در قطعا باشد داشته واكنش درباره خبرنگاران جمع در اسالمي شوراي مجلس در گذشته داد. خواهد رخ اتفاقاتي چه آينده در كه ديد بايد كنيم صحبت بهطور داشت: اظهار هستند، شهري قطار داراي كه شهرهايي در فالورجان نماينده الرگاني وي موس سيدناصر داد. خبر
  آزاد صالحيت احراز اصوال اينكه بيان با وي است. اثرگذار انتخابات انتخابات براي كانديداها نام ثبت تعدد به نسبت مراجع اعتراض يشود انتقاد خارجه وزارت از كه سوال اين به پاسخ در وي اين كيلومتري 15 در بود قرار كه همدان قطار ايستگاه مثال اقتصاد وزراي با اقتصاد كميسيون جلسه به اشاره با
  مجلس را شرايط بايد فرد بعدي دورههاي است دوره همان مورد در نگهبان، شوراي ميان تفاهم با اميدواريم كرد: اظهار تمهوري رياس مانند ههايي پروند به رسيدگي براي مسوول هاي دستگاه با كه كانون به يافت انتقال شهر اين داخل به شود احداث
  شهر حضور با جلسه اين داشت: اظهار تجارت، معدن صنعت،
  و نظر اعالم در وجه هيچ به سياسي فشارهاي گفت: كند، احراز دولت اينكه شود حل قانونمند طور موضوع اين مجلس دولت كرد: تصريح شود، نم همكاري زنجاني بابك اموال بازگرداندن شد. پياده سياست اين نيز اروميه در شد تبديل شهر
  توسعه دارايي، اقتصادي امور وزير تجارت، معدن صنعت،
  وزراي افراد نظرات اما ندارد، تاثيري نگهبان شوراي محترم اعضاي اين غير در كند، لحاظ را موضوع اين حتما انتخاباتي جامع اليحه در اگر داشته وزها اين در را خود تالش بهترين خارجه وزارت به مردم سياست اين قالب در افزود: شهرسازي راه وزير اقتصادي كميسيون اعضاي وزارتخانه دو معاونان از
  جمعي قانون ناكارآمدي به اشاره با كدخدايي شود. مي شنيده مطلع به اشاره با وي كرد. خواهد پيگيري طرح قالب در مجلس صورت وزارت تالش عدم نه است ديگري موارد دليلش بوده، مشكلي خواهند استفاده ريل از شهري بين سفرهاي در خودرو جاي افزود: وي شد. ارائه وزير دو هر سوي از گزارشي
  تشكيل نظام فقدان دليل به گفت: كشور امروز نياز به باتوجه انتخابات پاسخ در روستا شهر اسالمي شوراهاي جمهوري رياس انتخابات دارد. وجود كشور از خارج در مشكالتي مباحث يعني خارجه، غرب گرمسار قم، سمت به ويژه آهن خط منظور اين به كرد اما داشتند، وزير دو نظرات مورد در نظراتي پورابراهيمي
  آقاي مرتبط قوانين بودن كلي انتخابات نامزدهاي از ثبتنام منظم گفت: انتخابات در كننده ثبتنام افراد تعدد درخصوص سوالي به نمايشگاه دهمين افتتاح مراسم در شنبه روز ظريف محمدجواد ايران آهن راه شبكه توسعه وي است. شده اجرا طراحي
  كشور پورابراهيمي بين لفظي درگيري وزير ناراحتي موجب
  آنچه كنندگان مراجعه تعداد گذشته، ادوار در هم دوره اين در هم اين نگهبان شوراي دولت مجلس، تفاهم با كه است اين ما پيشنهاد در شده ايجاد جدي بهاي آسي به اشاره با بيمه بانك بورس، كشور آهن راه افزود: كرد اعالم وزارتخانه اين سياست سومين
  را واردات سر بر يها دولت بين نظر اختالف موضوع شد، نيا طيب
  و از بيش بسيار جمهوري رياست اسالمي شوراي مجلس براي انتخابات جامع اليحه در كه خواهيم دولت از شود حل مساله كه رويكردهايي مها تحري اين گفت: ها تحري درباره قبل دولت ساير تركمنستان عراق، افغانستان، كشورهاي آهن راه به را اين از پس بنيا طي بود. آزاد مناطق موضوع بلكه نبود
  كاال ميكنند، تعبير جامعه بودن آزاد به را اين چند هر است؛ نياز مجلس در ما نيفتد اتفاق موضوع اين اگر كه كنند لحاظ را مساله اين جدي آسيب يك شد، اتخاذ آنها با مقابله براي قبل دولت در نقل حمل سياست همچنين ايم. كرده متصل منطقه كشورهاي كرد. ترك را كميسيون
  درگيري باشد. داشته وجود هم نظم بايد اما كرد. خواهيم پيگيري طرح عنوان به را آن است. شده پرداخته آن به كمتر كه داشت هايم. گذاشت اجرا به را جاده-ريل نقل حمل سياست ايرنا
  بندر-ريل عكس:
نيروهاي مسلح ما تهديدي براي ديگران نيستند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
نيروهاي مسلح ما تهديدي براي ديگران نيستند
رييس‌جمهوري در آيين گراميداشت روز ارتش:


روحاني: دانشگاه بايد دانشجو‌محور باشدايران|

 وسوسه‌هاي اقتصادي، نيروهاي مسلح را از ماموريت اصلي دور مي‌كند.» اين عبارات شاه‌بيت اظهاراتي بود كه رييس‌جمهور صبح روز گذشته در آيين گراميداشت روز ارتش مطرح كرد. وسوسه‌هايي كه از ديدگاه روحاني مي‌تواند نيروهاي مسلح را از وظايف بنياديني كه براساس آن شكل گرفته‌اند، دور كند. رييس شوراي عالي امنيت ملي، ارتش را يادآور نظم، انضباط، ايمان، دفاع مشروع از سرزمين مقدس ايران و حركت در چارچوب قانون و منافع و مصالح ملي توصيف كرد و روز ارتش را به همه ارتشيان غيور كشورمان تبريك گفت. رشد 145درصدي بودجه بنيه دفاعي كشور در دولت يازدهم از ديگر موضوعاتي بود كه روحاني به آن اشاره كرد.

رييس‌جمهور بلافاصله پس از سخنراني در مراسم روز ارتش، راهي نشستي شد كه در يك سوي آن روساي دانشگاه‌هاي كشور نشسته بودند و در سوي ديگر رييس‌جمهوري حضور داشت. روحاني دانشگاه‌ها را منشأ نشاط و حركت‌هاي بزرگ اجتماعي برشمرد و با تاكيد بر اينكه باطن دانشگاه بايد دانشجو محور باشد، اظهار كرد:«وظيفه اساتيد آماده كردن دانشجويان براي مديريت مراكز مهم كشور به ويژه مراكز اقتصادي و فرهنگي است.» رييس دولت تدبير و اميد از ضرورت استفاده از مهارت‌هاي كسب‌وكار در دانشگاه‌ها و در ميان دانشجويان سخن گفت و از اساتيد دانشگاه‌ها خواست كه در اين زمينه ايده‌هاي بكرتري را به كار بگيرند. ويژگي‌هاي ارتش ايران

رييس‌جمهوري ضمن گراميداشت روز ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: ارتش جمهوري اسلامي ايران آزمون خود را در 8 سال دفاع مقدس پس داد، هيچ عمليات بزرگي در 8 سال دفاع مقدس نمي‌يابيد كه از حركت پرواز هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي رساندن مهمات، تجهيزات و سلاح از مناطق دوردست جهان قرين نباشد.

رييس دولت يازدهم اظهار كرد: حفظ نظام و حراست از تماميت ارضي ايران عزيز و استقلال كشور به صراحت در قانون اساسي بر دوش ارتش است. امروز توان نيروي زميني، هوايي، دريايي و پدافند هوايي ارتش در كنار سپاه پاسداران قدرتمند، بسيج دلاور و نيروي انتظامي و قدرت نظامي هوشمند ما با دوران 8 سال دفاع مقدس قابل مقايسه نيست.  روحاني ادامه داد: روزي نمي‌گذرد مگر آنكه ابتكار نيروهاي مسلح و صنعت دفاعي در ميدان و شرايطي جديد با تجهيزات و ابتكاري نو، ما را قدرتمندتر از روز گذشته مي‌كند. پرهيز از ورود به بازي‌هاي سياسي

روحاني تاكيد كرد: صلاح و صداق نيروهاي مسلح ما اجراي توصيه و وصيت امام راحل و تاكيدات مقام معظم رهبري است كه نيروهاي مسلح ما بايد از بازي‌هاي سياسي به دور باشند و هر مقدار فاصله نيروهاي مسلح كه طبق تاكيد امام راحل از سياست بازي دورتر باشد، آن نيروي مسلح قدرتمند‌تر و ملت در كنار آن نيروي مسلح خواهد بود.  رييس شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: گرچه نيروهاي مسلح و ازجمله ارتش طبق اصل 147قانون در زمان صلح بايد به دولت در زمينه امدادي، آموزش، توليدي و جهاد سازندگي كمك كنند ولي اين كمك نبايد به قدرت دفاعي آنها لطمه وارد كند.  روحاني افزود: همواره نيروهاي مسلح دركنار دولت بوده‌اند ولي ورود نيروهاي مسلح در وسوسه‌هاي اقتصادي مي‌تواند آنها را از هدف‌هاي بلند دور كند. وسوسه‌هاي اقتصادي مي‌تواند افكار فرماندهان و نيروهاي مسلح را از وظيفه اصلي خود دور كند. رشد 145 درصدي بودجه بنيه دفاعي

روحاني يادآور شد: دولت يازدهم مفتخر است كه بودجه بنيه دفاعي نسبت به آغاز اين دولت 145درصد رشد داشته و اين به آن معناست كه در شرايط سخت اقتصادي كشور، اهتمام دولت به تقويت بيشتر نيروهاي مسلح بوده است. دولت يازدهم افتخار دارد كه بعد از فراز و نشيب سال‌ها يكي از تجهيزات مهم دفاع هوايي كشور را در اين دوران به داخل كشور و در اختيار نيروهاي مسلح ما قرار داد. دولت يازدهم افتخار دارد كه از لحاظ تجهيزات و امكانات راهبردي نيروهاي مسلح در سه و سال و نيم به اندازه 10سال گذشته آن گام برداشته است.  روحاني ضمن تاكيد بر اين مطلب تاكيد كرد: امروز آمادگي نيروهاي مسلح ما از هر زمان ديگر بيشتر است. نيروهاي مسلح ما تهديدي براي ديگران نخواهند بود. نخستين گام نيروهاي مسلح ما تشويق برخورد نظامي با هيچ كشور ديگري نيست. حركت ما دوري از برخوردها و تنش‌هاست اما در عين حال همواره بايد هوشياري خود را در برابر توطئه ديگران حفظ كنيم و قدرت بازدارندگي خود را روز به روز افزايش دهيم.  وي خاطرنشان كرد: همسايگان ما مي‌توانند مطمئن باشند كه نيروهاي مسلح به عنوان دفاع از قدرت كل منطقه مهم و حساس خاورميانه هستند. كشورهاي ديگر مي‌توانند به نيروهاي مسلح ما اطمينان داشته باشند كه قدرت دفاعي كشور ما يك قدرت تدافعي و بازدارنده است و قدرت تهاجمي نيست.  رييس شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: در عين حال نشان داده‌ايم كه در برابر تجاوز متجاوزان تا چه حد سخت و قاطعانه از ملت و كشورمان دفاع خواهيم كرد. به جاي تخريب، برنامه‌ها عرضه شود

بعد از سخنراني در مراسم گراميداشت روز ارتش، روحاني در نشست با روساي دانشگاه‌هاي كشور شركت كرد. رييس‌جمهور در اين جلسه دانشگاه‌ها را منشأ نشاط و حركت‌هاي بزرگ اجتماعي برشمرد و با تاكيد بر اينكه باطن دانشگاه بايد دانشجو محور باشد، اظهار كرد: وظيفه اساتيد آماده كردن دانشجويان براي مديريت مراكز مهم كشور به ويژه مراكز اقتصادي و فرهنگي است.

به گزارش پاد، روحاني ديروز در نشستي با روساي دانشگاه‌هاي كشور همچنين با بيان اينكه فناوري ارتباطات لازمه توسعه علمي است، گفت: نبايد از تحولات فناوري روز فاصله گرفت و به جاي بستن؛ جوانان بايد براي تعامل درست با فناوري‌هاي فردا آماده شوند.

رييس‌جمهور اظهار كرد: دانشگاه‌ها بايد روي مهارت‌آموزي دانشجويان متمركز شوند و امسال كه سال توليد و اشتغال است بايد توجه ويژه‌يي به مهارت‌آموزي و اشتغال جوانان به ويژه جوانان تحصيلكرده اعمال شود.

روحاني با اشاره به اينكه تحركات اجتماعي همواره از دانشگاه‌ها آغاز شده و دانشگاه يكي از حوزه‌هاي مهم نشاط اجتماعي محسوب مي‌شود، گفت: شما روساي دانشگاه‌ها، نيروي بزرگي به نام جوانان و دانشجويان را در اختيار داريد كه به كمك آن مي‌توانيد تحرك و نشاط ايجاد كنيد.  رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مردم در پاي صندوق‌هاي آرا حضور مي‌يابند تا نظر خود را در موضوعات مختلف اعلام كنند، گفت: عده‌يي چنين تبليغ مي‌كنند كه نظر مردم بايد روي موضوع اقتصادي جامعه باشد اما مردم به شما اجازه نمي‌دهند كه همه زندگي آنها را در اقتصاد خلاصه كنيد و بايد درباره فرهنگ، آزادي هم برنامه داشته باشيد اگر مي‌خواهيم در معرض آرا مردم قرار بگيريم، لازم است همه نيازمندي‌هاي جامعه مطرح شود.نویسنده:
مسير گذشته براي پر كردن چاله‌ها ادامه پيدا مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
مسير گذشته براي پر كردن چاله‌ها ادامه پيدا مي‌كند
سخنگوي دولت با اشاره به ثبت‌نام دوباره روحاني در انتخابات:


نوبخت: برنامه دولت در حمايت از محرومان انتخاباتي نيست ادامه از صفحه اول

سخنگوي دولت با بيان اينكه برخي رسانه‌ها از اين اقدام احساس خرسندي نكردند، گفت: اين رسانه‌ها فكر مي‌كنند دولت باتوجه به نزديكي انتخابات اين اقدام را انجام داده ولي دولت از ماه‌هاي گذشته در هر فصل درراستاي امنيت غذايي، سبد كالا به اين خانوارها پرداخت مي‌كرد و درصدد بوديم اين افزايش صورت گيرد.

نوبخت خاطرنشان كرد: نمي‌توان تا زماني كه اين دولت در مسند امور است، كارها را تعطيل كرد؛ همانند طرح‌هاي عمراني كه براي آنها زحمات زيادي كشيده شده و برخي مايل نيستند به بهره‌برداري برسد اما دولت طبق قانون تا مرداد و شهريور بايد كار خود را ادامه دهد. عادلانه شدن نظام پرداخت بازنشسته‌ها

وي با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان در جهت همسان‌سازي گفت: از سال 93 دولت همواره به‌دنبال عادلانه شدن نظام پرداخت بازنشستگان بود و سال گذشته حداقل حقوق 20درصد افزايش يافت. در لايحه برنامه ششم هم دولت براي از بين بردن اين نابرابري‌ها استقبال كرد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: در سال جاري و در قانون بودجه بالغ بر 3هزار و 400 ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شد كه در كنار 10درصد افزايش حقوق عملياتي خواهد شد.

 نوبخت همچنين با اشاره به اجراي راهبرد شعار سال جاري كه توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد، اظهار كرد: رييس‌جمهوري بخشنامه‌يي را به معاون اول ارسال كردند و خواستار مطالبه چهار موضوع شدند كه ‌بايد در فواصل زماني يك ماه گزارش پيشرفت آن ارائه شود.

وي ايجاد هماهنگي و پيگيري با ساير قوا و نهادهاي كشور، الزامات امنيتي، قضايي و قانوني، ساماندهي فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ غيرخصوصي، برقراري ارتباط بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ، به حداقل رساندن تداخل غيرسازنده بين بنگاه‌هاي خصوصي و غيرخصوصي و استفاده از حداكثر ظرفيت بنگاه‌هاي بزرگ، اعمال نظارت بر برنامه‌ريزي بودجه‌يي آنها و اجراي كاهش محسوس در جهت جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق را از موضوعات اين بخشنامه برشمرد. پروژه توسعه ادامه دارد

سخنگوي دولت با اشاره به فعال‌سازي 24هزار و 731 بنگاه كوچك و متوسط از طريق ارائه تسهيلات به مبلغ 17هزار و 175ميليارد تومان در سال گذشته گفت: سازمان برنامه و بودجه 3هزار و 781 پروژه كه سرمايه اوليه آنها 25هزار و 600ميليارد تومان و هزينه سالانه بهره‌برداري آنها 2هزار و 900ميليارد تومان و هزينه كل سالانه بهره‌برداري آنها 52هزار و 400ميليارد تومان بود را نيز واگذار كرد.

نوبخت با انتقاد به انتشار برخي اخبار در برخي رسانه‌ها گفت: اينكه رييس‌جمهوري قبول كردند تا براي دوره جديد ثبت‌نام كنند، نشان مي‌دهد بسياري از اقدامات زيربنايي كه در اين دوره به جاي مانده ‌بايد تمام شود. حال اگر عده‌يي را جمع كنند و از آنان بپرسند كه اين چاله پر نشده، پس دولت در طول 4 سال چه كار كرده است، اين‌قدر از اين چاله‌ها وجود دارد كه البته وظيفه دولت درست كردن آنهاست.  وي گفت: يادمان باشد قطار چپ كرده‌يي را دولت ‌بايد وارد ريل  و مسافران آن را مداوا مي‌كرد. بنابراين آسيب‌هاي اجتماعي زيادي وجود دارد كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و آنچه انجام شده در برابر ملت ناچيز است و بايد خدمات بيشتري ارائه شود. بازخواني دستاوردهاي اقتصادي

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه شايد برخي رسانه‌ها در انتشار اخبارشان فقر دانش داشته باشند، افزود: آنچه مبناي اصلي پول براي دولت است، ميزان درآمد نفتي است. در سال 92 نرخ برابري ريال و دلار دوبرابر شده بود؛ در چهار سالي كه دولت يازدهم مشغول فعاليت بود، قيمت نفت از 104دلار در سال 92 به 44 دلار در سال 95 رسيد.  نوبخت افزود: طي دوره چهارساله دولت يازدهم درآمد حاصل از نفت 157ميليارد دلار بود در حالي كه در چهار سال قبل يعني از سال 88 تا 91 حجم درآمد 251ميليارد دلار بود يعني 100ميليارد دلار درآمد دولت كمتر شده است.  وي با اشاره به اينكه برخي نسبت به آمار ارائه شده براي طرح‌هاي عمراني انتقاد داشتند، گفت: دولت تنها در روز آخر سال گذشته 6 هزار ميليارد تومان از دريافت ماليات و گمركات درآمد كسب و نسبت به توزيع آن اقدام كرد. بنابراين هر رقمي كه اعلام مي‌كنم مسووليت آن را پذيرا هستم.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: هر فردي سوالي دارد، جواب آن را خواهم داد و همه گزارش‌ها مستند است و گزارش نهايي بودجه 96 اطلاع‌رساني خواهد شد. هر پرسشي باشد ارائه شود تا اطلاع‌رساني درست صورت گيرد. بحث درباره شبكه مستقل دولت

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت برنامه‌يي جهت ارائه لايحه‌يي براي سازوكار نظارت بر صدا و سيما دارد؟ گفت: در اين خصوص كه دولت مي‌تواند يك شبكه مستقلي داشته باشد، بحث شده است اما طرح يا لايحه‌يي مطرح نيست.  نوبخت افزود: توصيه و تقاضاي ما از صدا و سيما اين است كه به اصول خود پايبند باشد، چرا كه اين رسانه براي دولت و همه قواست، اميدواريم اين موضوع بعد از 29 ارديبهشت ماه حل شود.  وي ادامه داد: احترام زيادي براي بدنه صدا و سيما قائل هستيم و حساب يك جريان سياسي با كساني كه با اخلاص در آن سازمان كار مي‌كنند، جداست.نویسنده:
تيتربازي با صحبت‌هاي آقاي سخنگو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
تيتربازي با صحبت‌هاي آقاي سخنگو
 ثبت‌نام رييس‌جمهور در انتخابات نشان‌دهنده ادامه مسير قبلي است

 دولت قطار چپ شده اقتصاد را به ريل بازگرداند

 سازمان برنامه و بودجه استان‌ها بر هزينه‌كرد شهرداري‌ها نظارت كنند

 نظام بانكي مشكل دارد اما بحراني در كار نيست

 بدهي بابك زنجاني مطالبه ملي است

 اگر تحريم‌ها ادامه داشت درآمد حاصل از فروش نفت به نصف مي‌رسيد

 برخي واحدهاي توليدي بايد نوآوري و تكنولوژي جديد بياورندنویسنده:
شهرسازي ريل پايه و توسعه شبكه راه‌آهن ملي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
شهرسازي ريل پايه و توسعه شبكه راه‌آهن ملي


وزير راه و شهرسازي، سه سياست اين وزارتخانه را طبق قانون برنامه ششم توسعه، شهرسازي ريل پايه، توسعه راه‌آهن حومه‌يي و توسعه شبكه راه‌آهن ملي عنوان كرد.  به گزارش ايرنا، عباس آخوندي كه براي پاسخ به سوال نادر قاضي‌پور نماينده اروميه درباره علل بي‌برنامگي در بخش حمل و نقل ريلي در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود در اين باره گفت: با بيان اينكه اصلي‌ترين كار براي تحقق اين سياست اتصال شبكه راه‌آهن سراسري به شبكه ريلي شهري در تمام شهرهايي كه داراي قطار شهري هستند، اظهار داشت: به‌طور مثال ايستگاه قطار همدان كه قرار بود در 15كيلومتري اين شهر احداث شود به داخل اين شهر انتقال يافت و به كانون توسعه شهر تبديل شد و در اروميه نيز اين سياست پياده شد.

وزير راه و شهرسازي افزود: در قالب اين سياست مردم به جاي خودرو در سفرهاي بين شهري از ريل استفاده خواهند كرد و به اين منظور خط آهن ويژه به سمت قم، گرمسار و غرب كشور طراحي و اجرا شده است.  وي توسعه شبكه راه‌آهن ايران را سومين سياست اين وزارتخانه اعلام كرد و افزود: راه‌آهن كشور را به راه‌آهن كشورهاي افغانستان، عراق، تركمنستان و ساير كشورهاي منطقه متصل كرده‌ايم. همچنين سياست حمل و نقل بندر-ريل و سياست حمل و نقل جاده-ريل را به اجرا گذاشته‌ايم.نویسنده:
پيگيري موضوع دكل‌ها و پول‌هاي گمشده ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
پيگيري موضوع دكل‌ها و پول‌هاي گمشده ايران


سخنگوي وزارت امور خارجه با تاييد پيگيري دستگاه ديپلماسي براي يافتن و بازگرداندن دكل‌ها و پول‌هاي گمشده ايران در سراسر جهان گفت: پرونده‌هاي بسياري در وزارت خارجه در حال پيگيري است.  بهرام قاسمي ديروز در گفت‌وگو با ايرنا، با اشاره به پيگيري‌هاي وزارت خارجه درباره دكل‌ها و پول‌هاي گمشده ايران در دوره دولت‌هاي نهم و دهم و در خارج از كشور افزود: اين موضوع جزو پرونده‌هايي است كه وزارت خارجه در حال پيگيري آن است.  وي ادامه داد: هم‌اكنون نمي‌توانيم درباره نتايج و روند بررسي اين پرونده‌ها صحبت كنيم و بايد ديد كه در آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.  وي در پاسخ به اين سوال كه از وزارت خارجه انتقاد مي‌شود كه با دستگاه‌هاي مسوول براي رسيدگي به پرونده‌هايي مانند بازگرداندن اموال بابك زنجاني همكاري نمي‌شود، تصريح كرد: وزارت خارجه بهترين تلاش خود را در اين حوزه‌ها داشته و اگر مشكلي بوده، دليلش موارد ديگري است نه عدم تلاش وزارت خارجه، يعني مباحث و مشكلاتي در خارج از كشور وجود دارد.  محمدجواد ظريف روز شنبه در مراسم افتتاح دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه با اشاره به آسيب‌هاي جدي ايجاد شده در دولت قبل درباره تحريم‌ها گفت: اين تحريم‌ها و رويكردهايي كه در دولت قبل براي مقابله با آنها اتخاذ شد، يك آسيب جدي داشت كه كمتر به آن پرداخته شده است.نویسنده:
حسن روحاني كانديداي مورد حمايت جريان اصلاحات است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
حسن روحاني كانديداي مورد حمايت جريان اصلاحات است


رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي درباره شركت چند نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات رياست‌جمهوري آينده تاكيد كرد: شركت كردن در انتخابات حق هر فردي است كه خود را درمعرض آراي عمومي قرار دهد و اين طبيعي است و نمي‌توانيم جلو افراد را بگيريم؛ اما همان‌طور كه اعلام كرده‌ايم كانديداي مورد حمايت ما آقاي روحاني است و اميدواريم با حضور فعال وي و انسجامي كه نيروهاي اصلاح‌طلب نشان خواهند داد راي ايشان در دور دوم بيشتر از دور اول باشد.  به گزارش خانه ملت، محمدرضا عارف در حاشيه نشست علني روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران درباره واكنش و اعتراض مراجع نسبت به تعدد ثبت‌نام كانديداها براي انتخابات رياست‌جمهوري اظهار كرد: اميدواريم با تفاهم ميان شوراي نگهبان، دولت و مجلس اين موضوع به‌طور قانونمند حل شود و اينكه دولت در لايحه جامع انتخاباتي حتما اين موضوع را لحاظ كند، در غير اين صورت مجلس در قالب طرح پيگيري خواهد كرد.  وي با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در پاسخ به سوالي درخصوص تعدد افراد ثبت‌نام‌ كننده در انتخابات گفت: پيشنهاد ما اين است كه با تفاهم مجلس، دولت و شوراي نگهبان اين مساله حل شود و از دولت مي‌خواهيم كه در لايحه جامع انتخابات اين مساله را لحاظ كنند كه اگر اين موضوع اتفاق نيفتد ما در مجلس آن را به عنوان طرح پيگيري خواهيم كرد.نویسنده:
راي شوراي نگهبان عامل تعيين‌كننده صلاحيت‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
راي شوراي نگهبان عامل تعيين‌كننده صلاحيت‌ها


سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه تنها عامل تعيين‌كننده احراز صلاحيت كانديداها، راي اعضاي شوراي نگهبان است، گفت: براي احراز صلاحيت كانديداها بين اعضاي شوراي نگهبان راي‌گيري مي‌شود و براي احراز صلاحيت حداقل 7راي نياز است.  به گزارش ايسنا، عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگوي ويژه خبري خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان نظارت خاصي در دوره مسووليت افراد منتخب ندارد، اما اگر گزارش خاصي درخصوص دوران مسووليت يا نمايندگي فرد منتخب وجود داشته باشد قطعا در احراز صلاحيت وي براي دوره‌هاي بعدي انتخابات اثرگذار است. وي با بيان اينكه اصولا احراز صلاحيت در مورد همان دوره است و دوره‌هاي بعدي فرد بايد شرايط را احراز كند، گفت: فشارهاي سياسي به هيچ‌وجه در اعلام نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان تاثيري ندارد، اما نظرات افراد مطلع شنيده مي‌شود.  كدخدايي با اشاره به ناكارآمدي قانون انتخابات باتوجه به نياز امروز كشور گفت: به‌دليل فقدان نظام منظم ثبت‌نام از نامزدهاي انتخابات و كلي بودن قوانين مرتبط هم در اين دوره و هم در ادوار گذشته، تعداد مراجعه‌كنندگان براي مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري بسيار بيش از نياز است؛ هر چند اين را به آزاد بودن جامعه تعبير مي‌كنند، اما بايد نظم هم وجود داشته باشد.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/30
روي موج خبر


آغاز تبليغات از هشتم ارديبهشت؛ ايرنا| براساس قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري پنج‌شنبه هفته جاري به پايان مي‌رسد اما در صورت نياز، شوراي نگهبان مي‌تواند اين زمان را پنج روز ديگر يعني تا پنجم ارديبهشت تمديد كند. اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان ششم تا هفتم ارديبهشت ماه ازسوي وزارت كشور منتشر مي‌شود.  تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري نيز از هشتم ارديبهشت آغاز و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت و درنهايت در 28 ارديبهشت ممنوعيت تبليغاتي وجود دارد.

‏  اظهارات قاضي‌عسكر درباره برخي حواشي حج؛ ايسنا| نماينده ولي‌فقيه در امور حج و زيارت با انتقاد از بدرفتاري‌هايي كه در حج و زمان ثبت‌نام داوطلبان رياست‌جمهوري شده، گفت: متاسفانه به دروغ منتشر كردند كه روي ميز مذاكره با وزير حج عربستان پرچم جمهوري اسلامي ايران نبوده، درحالي كه تصاوير اين نشست كه در آن پرچم ايران روي ميز مذاكرات وجود دارد قبلا منتشر شده است.

سيدعلي قاضي‌عسكر، به اخبار كذبي كه در شبكه‌هاي مجازي درباره انصراف زائران يزدي و تبريزي از حج تمتع و انتشار حرف‌هاي دروغ از زبان فردي كه خود را سفير ايران در عربستان مي‌نامند پرداخت و گفت: درحالي كه هنوز ثبت‌نامي صورت نگرفته، خبر انصراف زائران يزدي و تبريزي را در شبكه‌هاي مجازي پخش مي‌كنند يا اظهارات فردي را به عنوان سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در عربستان پخش مي‌كنند، درحالي كه او هرگز سفير نبوده و هم‌اكنون نيز از كشور فراري است.

دليلي براي فيلتر شبكه‌هاي مجازي وجود ندارد؛ايلنا | وزير ارتباطات با اشاره به اينكه مگر مي‌شود مردم را از استفاده از شبكه‌هاي مجازي منع كرد، گفت: معتقديم فضاي مجازي مي‌تواند بدون هزينه‌هاي بالا ازجمله پول كاغذ و پوستر، محلي براي تبليغ كانديداها باشد.  محمود واعظي در پاسخ به اين مساله كه شنيده شده برخي نهادها در آستانه انتخابات خواهان فيلتر برخي شبكه‌هاي مجازي از جمله تلگرام هستند، گفت: دليلي براي فيلتر تلگرام وجود ندارد. آنچه ما به عنوان وزارت ارتباطات و دولت با آن مخالف هستيم و براي‌مان فضاي مجازي و غيرمجازي تفاوتي ندارد تخريب است.  وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: مردم هم بايد به برنامه‌هاي كانديداها راي بدهند. الان متاسفانه موجي راه افتاده و برخي گروه‌ها بدون هيچ اساس و اصولي با عدد و رقم‌هاي ساختگي دولت را تخريب مي‌كنند، اين درست نيست براي همين من فكر مي‌كنم فضاي مجازي بايد باز باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده كنند.

دستور نخست‌وزير گرجستان براي رعايت شأن گردشگران زن مسلمان؛ ايسنا| وزير امور خارجه كشورمان در ادامه سفر خود به تفليس با «گيورگي كويريكاشويلي» نخست‌وزير گرجستان ديدار كرد. در اين ديدار نخست‌وزير گرجستان ضمن با اهميت خواندن ديدار سفر وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به گرجستان با اشاره به اينكه بدون همكاري‌هاي بانكي قادر نيستيم مناسبات اقتصادي خود را ارتقا دهيم، بر لزوم عادي‌سازي همكاري‌هاي بانكي دو كشور تاكيد كرد. نخست‌وزير گرجستان همچنين با ابراز تعجب از شنيدن موضوع عدم رعايت شؤونات زنان مسلمان گفت: دستور خواهم داد اين موضوع سريع مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد. نمي‌توانم تصور كنم به زنان مسلمان در خاك گرجستان توهين شود.

قزاقستان افزايش كشورهاي ناظر در مذاكرات سوري آستانه را خواستار شد - ايرنا | غيرت عبدالرحمانوف وزير امور خارجه قزاقستان، حضور بيشتر كشورها به عنوان عضو ناظر در مذاكرات سوري آستانه را خواستار شد كه به ابتكار روسيه، ايران و تركيه برگزار مي‌شود. غيرت عبدالرحمانوف گفت: موضوع افزايش شمار كشورهاي ناظر در مذاكرات سوري پايتخت قزاقستان، اهميت فراواني دارد و امكان حضور هيات‌هاي كشورهاي عربي همچنين عضو اتحاديه اروپا در اين مذاكرات بررسي مي‌شود. خبرگزاري اينترفاكس روز گذشته همچنين به نقل از سخنان وي نوشت: دولت قزاقستان اين موضوع را با كشورهاي باني مذاكرات آستانه بررسي مي‌كند تا به اين ترتيب تمام كشورهاي علاقه‌مند به تقويت آتش‌بس در سوريه امكان نظارت بر روند پيشرفت مذاكرات سوري در آستانه را داشته باشند.

فرمانداري كه در هلي‌كوپتر بركنار شد؛خانه ملت| محمدجواد كوليوند رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس گفت: در يكي از سفرهاي استاني احمدي‌نژاد به كرج، نماينده وقت كرج در مجلس شوراي اسلامي كه ارتباط خوبي با آقاي احمدي‌نژاد داشت رايزني‌هايي را انجام مي‌دهد كه نهايتا در هلي‌كوپتر احمدي‌نژاد دستور بركناري من را صادر كرد. وي با بيان اينكه من كسي نيستم كه دستور محض احمدي‌نژاد را اطاعت كنم، افزود: من درخصوص مسكن مهر در استان البرز با احمدي‌نژاد اختلاف داشتم و در همين زمينه اعتراض كردم و تا زماني كه فرماندار كرج بودم، مسكن مهر در استان البرز راه‌اندازي نشد و بعد از بيرون كردن من، شروع به ايجاد مسكن مهر كردند. نماينده كرج افزود: شهر جديد هشتگرد، اشتهارد، ماهدشت و راه ابريشم مسكن مهرهاي استان البرز هستند، بيش از 20هزار مسكن مهر استان البرز نيمه تمام مانده است و تمام سرمايه‌يي كه هزينه ساخت آن شده، در حال از بين رفتن است.

احمدي‌نژاد تاييد شود از نمايندگي استعفا مي‌دهم؛فارس| محمد قسيم عثماني عضو هيات‌رييسه مجلس در نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: همه جريان‌هاي كشور اعم از اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان چشم اميدشان به شوراي نگهبان است و اگر شوراي نگهبان صلاحيت احمدي‌نژاد و جريانش را تاييد كند؛ من نخستين كسي هستم كه از مجلس شوراي اسلامي استعفا خواهد داد، نمي‌خواهم مورد تاييد شوراي نگهباني باشم كه صلاحيت ضدولايت فقيه را تاييد مي‌كند. وي ادامه داد: امروز موافقان و هواداران احمدي‌نژاد ديگر پابرهنه‌ها و اصولگرايان نيستند؛ بلكه جريان اپوزيسيون و مخالفان ولايت فقيه و نظام اسلامي از آن حمايت مي‌كنند.

درگيري لفظي پورابراهيمي و طيب‌نيا؛مهر| نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس از درگيري لفظي پورابراهيمي با وزير اقتصاد در جلسه كميسيون بر سر مناطق آزاد خبر داد. سيدناصر موسوي‌لارگاني نماينده فلاورجان در مجلس با اشاره به جلسه كميسيون اقتصاد با وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: اين جلسه با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارايي، جمعي از معاونان دو وزارتخانه و اعضاي كميسيون اقتصادي تشكيل و گزارشي از سوي هر دو وزير ارائه شد. وي افزود: آقاي پورابراهيمي نظراتي در مورد نظرات دو وزير داشتند، اما آنچه موجب ناراحتي وزير و درگيري لفظي بين پورابراهيمي و طيب‌نيا شد، موضوع اختلاف‌نظر بين دولتي‌ها بر سر واردات كالا نبود بلكه موضوع مناطق آزاد بود. طيب‌نيا پس از اين درگيري كميسيون را ترك كرد.نویسنده:
  كالن
  اخبار Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 وري بهره سازمان دو
  تفاهم دولتي مديريت آموزش كرد
  و دفاع مالي» تهاي سياس در دولت «دخالت رويكرد از اقتصاد
  وزير ايران رهوري به ملي سازمان ميان همكاري
  تفاهمنامه در وزشها آم ارتقاي هدف با دولتي مديريت آموزش
  مركز شد. امضا هوري بهر
  زمينه «رويا ايران، رهوري به ملي سازمان گزارش بازار
  به بنيادگرايان با
  مرزكشي ايران رهوري به ملي سازمان رييس يزدي»
  طباطباي مديريت آموزش مركز رييس اخالق» ملك يافت
  «اسماعيل كاهش درصد ۰۴ ۲۹۳۱، ۱۹۳۱ سال در ساالنه درآمد يا:
  طي كردند امضا را تفاهمنامه اين نبه) (س گذشته روز
  دولتي مشاوره پژوهشي آموزشي، علمي، همكاري آن هدف
  كه در دوطرف توانايي ها اولوي گرفتن نظر در با
  تخصصي بهبود مردم وضعيت كه يكنيم تالش ما حال اقتصادكالن
  گروه است. متخصص انساني نيروي اطالعات ها، داده
  زمينه سياسي منازعات من نگراني اكنون فقط بيابد فعاليت پاياني روزهاي به شدن نزديك
  با مشترك آموزشي هاي دوره برگزاري هريزي
  برنام است. انتخابات آستانه از بيش روحاني تيم عملكرد يازدهم،
  دولت هاي دي توانمن از دوطرف مندي ره به رهوري، به زمينه
  در است. گرفته قرار منتقدان بين ذره زير
  پيش علمي بنيه قبيل از يكديگر آموزشي
  پژوهشي اقتصادي اطالعات به عموم دسترسي زمان اندك در يكوشد دولت كه حالي
  در يي، كتابخانه كارگاهي، تخصصي، امكانات
  كارشناسي، اقتصادي امور معاون ميرشجاعيان حسين برساند، سرانجام به را خود اي برنامه
  باقيمانده توسعه همچنين فيزيكي فضاي المللي بين
  ارتباطات سامانه دو از رونمايي مراسم در هم اقتصاد وزير لحظات در امور به ساماندهي در شتابزدگي
  اين مورد موضوعات از بينالمللي ملي مشترك هاي
  همكار پايش درگاه مالي اقتصادي هاي داده بانك شده دولت منتقدان براي يي دستمايه هم
  پاياني است. تفاهمنامه اين در
  نظر اين از يكي در گفت: كشور اقتصادي هاي داده با دولت اخير اقدامات منتقدان، زعم به
  است. مدرسان تربيت در مشترك هاي همكار
  انجام اطالعات به مردم عموم دسترسي امكان ها سامانه در شانس افزايش براي عمومي رضايت
  جلب هاي رح اجراي اخذ براي مشترك همكاري وري، ره
  به شده فراهم تانها اس تفكيك كشور اقتصادي رويكرد از تحليل اين همراستاست.
  انتخابات برگزاري در همكاري همچنين پژوهشي
  آموزشي است. موافقان كه شود مطرح حالي در
  دولت هاي نشست افزايي دانش هاي كارگاه ها، يش هما
  مشترك هاي داده صحيح بهنگام انتشار ميرشجاعيان امور ساماندهي به شتاب كه باورند اين بر
  دولت تفاهمنامه در كه است موضوعاتي ديگر از
  تخصصي اقتصاد در شفافيت ايجاد براي را اقتصادي نبايد است طبيعي پاياني روزهاي در كاره
  نيمه آموزش مركز ايران رهوري به ملي سازمان ميان
  همكاري صورت كار اين اگر افزود: دانست ضروري دولت مثبت اقدامات ماهيت بر سياسي
  جنگ شد. گرفته نظر در دولتي
  مديريت اقتصادي، صحيح ريزي برنامه عدم شاهد نگيرد، سوي از اخيرا كه اقداماتي ادامه در بيفكند.
  سايه در همكاري مانند موضوعاتي همچنين تفاهمنامه
  اين فضاي ايجاد رسمي، آمارهاي اعالم در تناقض هاي داده بانك گذشته روز شده، نهايي
  دولت براي پژوهشي علمي- نشريات كتب انتشار تاليف
  زمينه اقتصادي آمارهاي شدن مخدوش نااطميناني اقتصاد وزير حضور با هم كشور آماري
  اقتصادي تحقيقاتي هاي اولوي درباره همكاري وري، ره به
  افزايش الزم بود. خواهيم بينالمللي سطح در كشور در اين شد. رونمايي وي اقتصادي امور معاون
  و تحقيقاتي هاي طرح تبيين هدايت هدف با
  دوطرف مقاومتي اقتصاد سياست 19 بند در است ذكر به منازعات از هم طيبنيا علي تا شد يي بهانه
  برنامه در موفق) (تجارب يي اوره مش خدمات ارائه شده
  مشترك تكليف دقيق صحيح اطالعات انتشار هم اخير اقدامات از دفاع با هم كند انتقاد
  سياسي يشود. شامل را نياز مورد وعهاي موض
  زمينه است. بكشد. چالش به را
  مخالفان با نشست اين در ايران، وري ره به ملي سازمان
  رييس هاي داده بانك كرد: بيان همچنين وي سياسي منازعات كه است باور اين بر نيا
  طيب انقالب معظم رهبر سوي از 1396 سال نامگذاري به
  اشاره شفافيت ايجاد هدف با مالي اقتصادي او شود. فراموش ملي منافع تا شود سبب
  نبايد بيش گفت: اشتغال» توليد- مقاومتي؛ «اقتصاد عنوان
  با گذاران سياست آسان سريع دسترسي دوره اين در ولي دانست نمي ها بده پرداخت نظر كردند، مي وارد آمارها به نقدهايي اقتصادي بودهام. نزديك آمار دهنده ارائه رسمي مرجع در كه انتقاداتي خيل به تر شفاف صورت به
  البته مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست بندهاي از نيمي
  از اقتصادي مالي بهنگام هاي داده به پژوهشگران شد ايجاد دولت هاي بدهي ساماندهي دفتر سوال زير با كه چرا نكنند چنين كه بود اين من محاسبات هاي يوه ش به انتقاداتي است ممكن سوي به كمدرآمد اقشار يارانه افزايش با
  رابطه مانند آن بر تاثيرگذار لفههاي مو هوري بهر موضوع
  به دو در سامانه اين شده ايجاد استاني ملي به دولت هاي بده ميزان از گزارش پنج اكنون سنگ روي سنگ كشور رسمي آمارهاي بردن ولي باشد، داشته وجود اقتصادي اخصهاي ش طيبنيا است. كرده اشاره شد، روانه
  دولت كه دارد اختصاص نوآوري تپذيري رقاب بنياني،
  دان است. شده طراحي فارسي انگليسي بخش عمده يدهد نشان نتايج كه رسيده ما دست انتقادات برخي است ممكن البته شد. نخواهد بند شكي آمار ارائه در آماري مراجع صداقت در نهم دولت پوپوليستي اقدامات به را
  منتقدان است. عجين آموزش با موارد اين
  همه هاي بخش توضيح با اقتصاد وزير معاون نتيجه است شده ايجاد قبل دولت در ها بدهي باشد. داشته وجود محاسبه شيوه به ندارم. فردي يك زماني است گفته داده ارجاع گفت:
  دهم نيز دولتي مديريت آموزش مركز رييس دارد بخش سامانه اين گفت: سامانه مختلف كه دولت بدهي تومان ميليارد هزار 700 شده آن در اكنون بگويم كه خرسندم داد: ادامه وي آمار به دسترسي بدون اينكه بيان با وي نداديد، نشان واكنشي كرد، توزيع زميني يب
  س سال شعار گرفتن درنظر با يتوان تفاهمنامه اين اساس
  بر صورت به كشور وضعيت آخرين آن در كه رسيد. خواهد بعد دولت به برنامه يك بار نخستين براي ايران اقتصادي تاريخ وجود گذاري سياست امكان اقتصادي اطالعات به كمك راستاي در اصولي كار يك وقتي
  اما توسعه ششم برنامه چون باالدستي اسناد مفاد بازخواني
  و وضعيت آخرين همچنين است. درآمده جدول تومان ميليارد 007هزار اينكه به اشاره با وي مقاومتي اقتصاد استقرار براي عملياتي جامع صحيح اطالعات دادن قرار كرد: اظهار ندارد، به شود، انجام جامعه درآمد كم
  طبقات با آموزش رهوري به با مرتبط مباحث نظرگرفتن در
  و زماني سري در كشور مختلف هاي تان اس خواهد سود تومان ميليارد هزار 0۴1 ساالنه برقرار كشور اقتصادي چالشهاي با مقابله است. اقتصاد در ثبات ايجاد عوامل از بهنگام كنيد استقبال بايد كه حالي در تازيد مي
  دولت كرد. تدوين كاري تقويم يك تركيبي، تلفيقي نگاه
  يك هر روي كليك با شود مي داده نشان مختلف هاي محدوديت ترين مهم از يكي داد: ادامه داشت، برنامه آرمانهايمان مبناي بر تاكنون ايم. كرده هاي ضرورت از اطالعات به دسترسي همچنين كنيد. تشويق را مسووالن
  و هاي توافقنام ايران رهوري به ملي سازمان اين از پيدا
  پيش دسترسي آن اطالعات به توان مي بخش دولت هاي محدوديت ساير شما است اين دولت شده بندي زمان صورت به اكنون ولي نوشتيم مي قوانين تعدد است. خصوصي بخش نياز مورد دولت اصولي اقدامات از نيا طيب دفاع
  اين وزارت كشاورزي، جهاد وزارت با نيز ديگري
  همكاري كرد. به يتوان آنها ازجمله كه بگيريد درنظر هم را كند مي مشخص كه ايم كرده تدوين هايي برنامه ديگر از موجود قوانين از اطالعات داشتن آن دارد هم ديگري وجه اقتصاد حوزه
  در ايران، صنعتي مديريت سازمان اجتماعي، رفاه كار
  تعاون، اقتصاد وزارت تخصصي آمارهاي همچنين كشور از خارج در ارزي ذخاير بودن مشكوك شود. انجام كارهايي چه دورهيي هر در بايد يي مجموعه بايد كه است خصوصي بخش مسائل سال چهار طول در كه است هايي
  سياست آينده مطالعات پژوهشكده كشور، هرداري نقشب
  سازمان اينكه ضمن دارد، ارائه قابليت سامانه اين در نيز كرد. اشاره نقدي يارانه پرداخت قرار خصوصي بخش اختيار در قوانين از پياده كشور اقتصاد متن در روحاني دولت
  فعاليت دانشگاه اقتصاد پژوهشكده اميركبير، صنعتي
  دانشگاه محافل اطالعات آخرين ارائه قابليت سامانه اين از بخشي ماه هر نقدي يارانه اينكه بيان با او اقتصاد وزارت در پروژه ۲۱ تعريف گيرد. در را تورم شدن تكرقمي كه هايي سياست
  شد. صنعتي دانشگاه پرديس، فناوري پارك مدرس،
  تربيت را جهاني بانك مثل المللي بين اقتصادي آماري بگيريد درنظر كرد: خاطرنشان بلعد، مي را بودجه اقتصادي امور وزارت در اينكه بيان با نيا طيب دولت هاي سياست از اطالعات ارائه همچنين تصوير به را ساختاريافتهتري اقتصاد داشت
  پي تحقيقات، علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه
  اميركبير، مركز مركزي بانك به مربوط اطالعات داشته از فروردينماه يارانه تومان ميليارد 3200 كه كرد: اظهار است، شده تعيين 21پروژه دارايي يك در و... ها تعرفه مثل مختلف موضوعات درباره
  كشيد. دانشگاه بلوچستان، سيستان دانشگاه خوارزمي،
  دانشگاه كند. مي منتشر نيز را ايران آمار شد. پرداخت كشور بودجه محل پروژه هر مسووالن مشخص زماني هاي دوره در هاست ضرورت ديگر جمله از مشخص مجموعه گذشته روز صحبتهاي خالل در نيا طيب عرصه در است. كرده امضا و... مشهد فردوسي دانشگاه
  يزد، كاربرپسندي به سامانه اين مزاياي از او پاسخ در همچنين دارايي اقتصادي امور وزير داده انجام را هايي بخش چه كه كنند ارائه بايد زمينه اين در گيرد. قرار كار دستور در بايد كه دولت هاي گذاري سياست ضرورت بر
  خود ملي سازمان ميان همكاري توافقنامه پارسال نيز المللي
  بين طراحي طوري گفت: كرد اشاره كاربري سهولت مدنظر ها يارانه براي برنامهيي چه كه سوال اين به براي راهكارهايي تا ماندهاند باز هايي بخش چه چندگانه تصميمات اتخاذ از بايد نيز دولت است؛ گذاشته صحه مالي پولي حوزه
  در شد. امضا جنوبي كره رهوري به مركز ايران وري ره
  به مربوطه الكترونيكي وسايل انواع از كه است شده افزايش طرفدار هميشه ما گفت: است، دولت اجرا طراحي امور پيشبرد به بخشيدن جرات تعدد با خصوصي بخش تا كند خودداري مقابل در را آزاد اقتصاد طرفداران كه
  اظهارنظري قابليت و... كامپيوتر تبلت، هوشمند، گوشي مثل بودهايم ثروتمندان حذف درآمد كم اقشار يارانه اكنون نيز مقاومتي اقتصاد هاي شاخص شود. نشود. رو به رو اطالعات حال اين با دهد. مي قرار دولت اقتصادي
  تيم براي دولت ۵۴روزه
  مهلت آن هاي قابليت ديگر از همچنين دارد. دسترسي جامعه درآمد كم هاي گروه يارانه افزايش اكنون از كدام هر از استفاده با است شده طراحي را بازار مكانيسم صراحتا كشور اقتصاد
  سكاندار هر جزييات آن در كه هاست فراداده به دسترسي است. گرفته قرار دولت مدنظر زمينه هر در كه كنيم بررسي ها اخص ش اين نكردم استقبال بودن مرجعي تك از هرگز را بازار در تعادل برقراري شكست به واردات
  محكوم جديد ههاي تعرف
  اعالم يشود. ارائه بخش سال اقتصادي رشد درباره همچنين وي عدم توفيقات درباره داريم قرار كار كجاي تمام كرد: بيان همچنين طيبنيا پولي هاي ت سياس با دولت «دخالت»
  نيازمند ساير با سامانه اين اينكه بيان با ميرشجاعيان 6.11درصد سال اين اقتصادي رشد گفت: 139۵ كنيم. بحث خود توفيقات است. همراه خطا از ضريبي با دنيا هاي بيني پيش است. دانسته
  مالي ۵۴ تا دولت گفت: مجلس اقتصادي كميسيون
  دبير اتصال قابليت نيز المللي بين اطالعاتي هاي سامانه در كه كرد توجه مهم نكته اين به بايد ولي بود اقتصادي امور معاونت اقدامات به اشاره با او باشد. همسو هم با روندها كه است اين
  مهم توان با متناسب را وارداتي كاالهاي نرخ بايد آينده
  روز ابالغ مشخص را آن هاي تعرفه تنظيم داخلي توليد مالي اقتصادي اطالعات بانك افزود: دارد، مجموع در كاهش 01درصد توليد 1391 سال كسب فضاي بهبود زمينه در اقتصاد وزارت توسط شاخص فالن چرا كه شود مي گفته گاهي آماري مراجع از وزير قد تمام دفاع قاچاق شبه قاچاق با مبارزه براي را خود جديد هاي برنامه مدت به امروز از اكنون است، عموم دراختيار سوي از يافت، كاهش درصد 20 نيز ملي درآمد بيش كشور در كه دانيم مي اكنون گفت: كار يشود؟ ارائه متفاوت مركزي بانك آمار مركز اقتصادي آمار بخش اينكه بيان با اقتصاد
  وزير دارد دسترسي قابليت پسورد يوزرنيم با ماه سه سال تا 1390 سال از بايد كه درحالي ديگر 8هزار از بيش دارد وجود مجوز 2زار ه از سال سبد، روش، در بعضا كه است اين پاسخ توسعه ريزي برنامه كالن اقتصاد تولد زمان
  از با يشاهرودي حسين حسن تسنيم، گزارش به كند.
  ارائه قابليت كاربري شناسه بدون مدت اين از بعد اضافه ملي درآمد به درصد سالي حداقل 139۴ اين گيرد مي صورت اطالعات بدل رد 900 براي هم بخشي دارد وجود تفاوت و... پايه بر تصور آن از قبل كرد: تصريح يافت،
  اهميت افزود: است، اشتغال» «توليد سال امسال اينكه به
  اشاره جلسه اسالمي شوراي مجلس غيرعلني جلسه نخستين دارد. دسترسي ملي درآمد از درصد نيفتاد اتفاق اين يشد اقدامات بايد كه است اين نشاندهنده وضعيت استقبال هرگز من است. محاسباتي خطاهاي را تعادل تواند مي بازار مكانيسم كه بود
  اين اوامر خصوص در تا گذاشت اين بر را بنا اقتصاد كميسيون مديريت داشبورد سامانه درباره همچنين او عدد به مجموع در كه رفت دست از اينجا نيز موجود شرايط به بخشيدن بهبود درباره مهمي آمار ارائه از آماري مراكز از يكي اينكه از نكردم معني به تورم كسادي ركود البته كند.
  برقرار كند. آغاز را جدي اقدامات رهبري معظم مقام سامانه اين طريق از كرد: اظهار اقتصادي اطالعات يرسيد. درصد ۵3 گيرد. قرار كار دستور در فراهم را مقايسه امكان كه چرا كند، نظر صرف 20 قرن اوايل از اما نداشت. وجود خودش
  امروز را كشور وضعيت آخرين يتوانند ارشد مديران معادل را جمعيت رشد اگر افزود: نيا طيب يكند. به خود نيست قادر بازار مكانيسم شد
  مشخص تعامل در كه بود اين ما اقدام نخستين افزود:
  وي سريع اطالعات سامانه اين در كنند بررسي سال در ساالنه درآمد بگيريم، درنظر درصد بدهي ميراث تومان، ميليارد هزار ۰۰7 بردن سوال زير از انتقاد با اقتصاد وزير با دولت دخالت نيازمند كند ايجاد تعادل
  خود هاي برنام تجارت معدن صنعت، اقتصاد هاي
  وزارتخان وزراي دو كنيم بررسي اشتغال توليد سال براي را آنها اقتصادي اطالعات آمار يشود داده نمايش است. يافته كاهش درصد ۴0 ،1392 1391 ايجاد درباره دارايي اقتصادي امور وزير يگويم قطعيت با كرد: بيان اقتصادي آمارهاي است. سنجيده مالي پولي، هاي
  سياست دوساعت از بيش در شدند دعوت اقتصاد حوزه دو اين زماني هاي سري در تحليلي نمودارهاي صورت به بخشي توانست 139۵ سال درآمد وضعيت البته قبل دولت كرد: اظهار دولت هاي بدهي دفتر يشود ارائه صداقت با شده تهيه آمارهاي كه دستگاه دو عملكرد از همچنين نيا طيب شد. اتخاذ خوبي بسيار تصميمات جلسه، نيم است. دسترسي قابل هر به كند. جبران را قبل هاي سال هاي كاهش از مسوول را خود يدانست نم را هايش بدهي كارشناسان برخي كه هم قبل دولت در حتي دو هر به گفت: كرد دفاع آمار ارائههنده را هايي تناقض خوب، تعامل وجود با گفت:
  حسيني واردات از جلوگيري چگونگي از يها دولت تعريف در
  هم كه بود اين بر نگاه يك داد: ادامه وي كرديم. مشاهده كرد
  كاال تشريح را ايران در ديجيتال گمرك اجراي نتايج
  جهانگيري بايستيم آن جلو توانيم نم كنيم هدفمند بايد را
  واردات حمايت در بايد يابد مي رونق قاچاق، صورت اين در
  زيرا به واردات خود خودي به تا دهيم انجام را حركتي توليد گمركي
  از هاي هزينه كاهش ميليارد هزار
  ۳۳ شود. اثر قاچاق برسد خود
  حداقل را ضربتي طرح بايد كه بود اين بر دوم نگاه افزود:
  وي قوه رييس حضور با نيز گذشته هفته بود. شده معرفي مقاومتي گمرك عملكرد از حمايت در جمهوري رييس اول
  معاون داخل در كه كاالهايي برخي ممنوعيت براي باشيم
  داشته برگزار ارز كاال قاچاق با مبارزه عالي مسووالن جلسه قضاييه منتج امر اين كه كرد اعالم آن آميز موفقيت كردن
  الكترونيكي داريم. را آن صادرات قابليت حتي توليد
  كشور گمرك كه كرد اعالم جلسه اين پايان در قضاييه قوه سخنگوي است. شده خارجي تجارت زمان توجه قابل كاهش بهبود
  به بايد است صحيح نخست، نگاه كرد: اضافه
  حسيني كاال قاچاق با مبارزه متولي هاي دستگاه ميان در را نمره بهترين زمان الكترونيك گمرك استقرار با جهانگيري اسحاق گفته
  به نگاه اگر اما شود خارجي توليد با رقابت قابل داخلي
  توليد است. كرده كسب ارز 26 از واردات روز يك به 7روز از صادراتي كاالهاي
  ترخيص به گام بايد باشد را رون بگ محور صادرات توليد از
  حمايت ميليارد هزار 33 جويي صرفه باعث يافته كاهش روز به
  روز معدن صنعت، وزارت اينكه بيان با وي برود. پيش به
  گام اقتصادي ستاد به گرفته نظر در را كاال 696 قل تجارت، شفافيت معبر الكترونيك گمرك است. شده ايران تجارت چرخه در
  توماني كه نيز كشور اطالعات فناوري اجرايي شوراي اخير جلسه
  در ۴76 اقالم، اين از گفت: است، كرده ابالغ اعالم
  مقاومتي گمرك عملكرد از شد، برگزار جمهور رييس اول معاون رياست با ستايشها مركز در گمرك عملكرد معدني صنايع كاالي قلم 79 بادوام مصرفي كاالي
  قلم آمد. عمل به تقدير ايران اسالمي جمهوري شدن اجرايي از سال سه از پس امروز «تعادل» گزارش
  به به مربوط كاالي قلم 67 خودرو با مرتبط كاالي 7قلم
  ۴ كاالها اين افزود: حسيني است. يي سرماي نآالت ماشي از يكي به اشاره با جلسه اين در جمهور رييس اول معاون شاهد فرامرزي تجارت واحد پنجره گمركي امور جامع
  سامانه موارد شرايط در البته است شده اعالم واردات ممنوعيت گمركات اطالعات الكترونيك تبادل امكان عدم ارز، مديريت اين كه است تومان ميليارد 33هزار معادل تقريبا كشور تجارت بهتر خدمت ارائه بر مبني مقاومتي اقتصاد اصلي محورهاي اجرايي گمركات در گمركي فرآيندهاي تمام كه هستيم
  آن صورت به اسناد بايگاني مكانيسم وجود عدم مقصد مبدا دارد. فراوان تشكر قدرداني جاي دستاورد گمرك استقرار با كرد: تصريح بيشتر سازي شفاف مردم به خبري ديگر است انجام حال در الكترونيكي كامال صورت
  به يواند مت اقالم اين از بخشي صنايع وزارت تصميم با
  خاص جامع سامانه استقرار از پس موجود وضعيت به ديجيتال، مسلح، نيروهاي پشتيباني دفاع وزراي جلسه اين در افزايش هزينهها در صرفهجويي بر عالوه يكپارچه الكترونيك انجام براي گمركات در اربابرجوع طوالني هاي صف تشكيل
  از اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كميسيون دبير شود.
  وارد مشكالت اين از بسياري حل براي فرامرزي تجاري واحد پنجره اطالعات، فناوري ارتباطات پرورش، آموزش دادگستري، يشود كمتر فساد شده شفافيت افزايش موجب دولت، درآمد واحد پنجره اندازي راه با كه اقدامي نيست؛ ساده فرآيند
  يك امسال 1خرداد تا يعني ۵۴روز مدت در است قرار
  گفت: 200 فهرست اين اساس بر را ممنوعه اقالم ليست دولت در جويي صرفه ترخيص، زمان كاهش گفت: كرد اشاره اداري امور سازمان رييس رييسجمهور، فناوري علمي معاون گيرد مي صورت تر آسان تر سريع نيز مردم به خدمت ارائه هاي سازمان شده بازرگانان امور تسهيل باعث فرامرزي
  تجارت شوراي مجلس هاي پژوهش مركز پيشنهادي كاالي قلم تومان، ميليارد هزار 33 تقريبا ميزان به كشور تجارت چرخه داشتند. حضور هم مركزي بانك كل رييس كشور استخدامي نيز تگاهها دس ساير در رساني خدمت از نوع اين اميدوارم كه كه فرامرزي تجارت واحد پنجره در حضور با نيز گمرك
  همجوار 93 هاي سال طي موادمخدر پيشساز تن 9۴3 حدود كشف شود. انجام را امكان اين است شده ايجاد مجازي دنياي در گمرك
  توسط كند. مشخص تدوين
  اسالمي گزارش در گمرك عملكرد شاخص در پله 23 ارتقاي ،9۵ تا ديجيتال گمرك دستاوردهاي رييس گزارش ارائه از پس جلسه اين ادامه در جهانگيري را كاال ترخيص به مربوط مدارك اسناد تمام كه كرده
  فراهم نرخ بايد آينده روز ۵۴ تا دولت همچنين افزود:
  وي تنظيم داخلي توليد توان با متناسب را وارداتي كاالهاي هاي رديف تصفيه ،2016 سال در جهاني بانك لجستيك گزارشي هم گمرك كل رييس كرباسيان جلسه اين پايان در يكپارچه، الكترونيك گمرك استقرار خصوص در گمرك كل اطالعات اين به نسبت گمرك كنند بارگذاري واحد پنجره
  در جديد هاي برنامه كند ابالغ مشخص را آن هاي تعرفه بار حامل كاميون حصول محض به لحظه به ترانزيتي مرزي الكترونيك گمرك استقرار راستاي در شده انجام اقدامات از ارزيابي تاثيرگذار مهم را گمرك الكترونيك سامانه استقرار شود.
  مطلع كند. ارائه هقاچاق شب قاچاق با مبارزه براي را خود سازمان 22 از بيش با الكترونيكي ارتباط مقصد، گمرك به استقرار گفت: كرد ارائه كاال قاچاق با مبارزه يكپارچه كه است بوده اين دغدغهها از يكي همواره افزود: كرد گمرك پيشرو عملكرد از اخير روزهاي در اساس همين
  بر صدور كاال ترخيص گمركي تشريفات در مدخل ذي تشريفات انجام در تسهيل تسريع هدف با الكترونيك گمرك واقعا آيا كنند، مي دريافت ارز كاال واردات براي كه كساني دارايي اقتصادي امور وزير شود. مي شنيده زيادي هاي سخن طريق از كه كاالهايي همه تقريبا اينكه بيان با
  حسيني در داد: ادامه است، مصرفي يود كشور وارد قاچاق كه آنالين الكترونيك صورت به اطالعات تبادل مجوزها انضباط، تقويت جهت كنترل دقت افزايش گمركي هاي رويه خوشبختانه كه خير يا شود مي عرضه بازار در وارد كااليي صادرات واردات ترخيص زمان كاهش به اشاره با گذشته
  هفته عوارض نوع 22 واردات براي رويه ۴1 گمركي حوزه جلوگيري است شده جعلي اسناد ارائه از جلوگيري به منجر است. درآمده اجرا به شفافيت سالمت مرتفع دغدغه اين از زيادي بخش الكترونيك گمرك استقرار با پله 23 زمينه اين در ايران رتبه كه است كرده بيان
  كشور جهان در كه داريم گمركي معافيت رديف ۵6 گمركي جمله از الكترونيك اسناد اندازي راه با كاغذي اسناد جعل از يي جزيره نرمافزارهاي سنتي فرآيندهاي به اشاره با وي يشود. بهبود ۵پله با اقتصادي فساد اداري شاخص در يافته
  ارتقا برسيم. زمينه اين در اجماع به بايد است سابقه يكپارچه الكترونيك گمرك پروژه استقرار دستاوردهاي صورت به اسناد 29صدور سال تا گفت: 92 سال تا گمرك از واردات ترخيص زمان كاهش به اشاره با همچنين وي افزايش با ،9۵ سال در قاچاق كشفيات همچنين شده رو
  روبه است. براي آنكه ضمن شد مي انجام حضوري مردم مراجعات كاغذي روز از صادرات ترخيص زمان كاهش روز به 62روز است. شده رو روبه درصدي ۵0
  اجرا درستي به قوانين از بسياري اينكه به اشاره با
  وي نيستند. هماهنگ دولت اقتصادي تيم گفت: نشدند، به كشور اصلي گمركات شدن مجهز از همچنين وي يها بده كنترل نداشت، وجود مكانيزاسيون امكان ها فرآيند گمرك مهم اقدامات جمله از را دستاوردها اين روز، ك ي به رييس نوبخت محمدباقر گذشته روزهاي طي اين از
  پيش محدوديت كه نيست اين ما منظور افزود: حسيني گمركات تجهيز با گفت: داد خبر ري ايكس هاي دستگاه ترخيص مجوزهاي اخذ شد نمي انجام مكانيزه صورت به گزارش براساس افزود: برشمرد ايران المي اس جمهوري خواستار جمهور رييس به يي نامه طي بودجه برنامه
  سازمان افراطي منزوي درونگرا، اقتصاد سمت به كاال واردات مخدر مواد كاال قاچاق ميزان ايكسري به كشور اصلي صورت به همجوار ازمانهاي س به اتصال عدم دليل به كاال ورود در واردات ميزان بررسي محاسبه با گمرك كل رييس كرباسيان درآمدهاي درصدي 61 رشد دليل به گمرك كاركنان از
  تقدير در رقابت براي را توليد فرآيند توانمندسازي بايد بلكه باشد كاهش چشمگيري ميزان به كشور به غيرمجاز كاالهاي ورود نبود. انجام قابل الكترونيكي محاسبه يتوان كاال ترخيص زمان ميانگين نيز گذشته سال رسما ايران گمرك همچنين بود شده گذشته سال در
  گمركي باشيم. داشته بينلمللي فضاي است. يافته نظارت امكان عدم به اشاره با همچنين گمرك كل رييس چرخه در صرفهجويي گمركي، جامع سامانه اجراي با كه كرد اقتصاد هاي سياست اجراي در كشور برتر سازمان عنوان به
مرزكشي با بنيادگرايان بازار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/30
مرزكشي با بنيادگرايان بازار
وزير اقتصاد از رويكرد «دخالت دولت در سياست‌هاي مالي» دفاع كرد


طيب‌نيا: درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰‌درصد كاهش يافتگروه اقتصادكلان|‌

با نزديك شدن به روزهاي پاياني فعاليت دولت يازدهم، عملكرد تيم روحاني بيش از پيش زير ذره‌بين منتقدان قرار گرفته است. در حالي كه دولت مي‌كوشد در اندك زمان باقيمانده برنامه‌هاي خود را به سرانجام برساند، اين شتابزدگي در ساماندهي به امور در لحظات پاياني هم دستمايه‌يي براي منتقدان دولت شده است. به زعم منتقدان، اقدامات اخير دولت با جلب رضايت عمومي براي افزايش شانس در انتخابات همراستاست. اين تحليل از رويكرد دولت در حالي مطرح مي‌شود كه موافقان دولت بر اين باورند كه شتاب به ساماندهي امور نيمه‌كاره در روزهاي پاياني طبيعي است و نبايد جنگ سياسي بر ماهيت اقدامات مثبت دولت سايه بيفكند. در ادامه اقداماتي كه اخيرا از سوي دولت نهايي شده، روز گذشته بانك داده‌هاي اقتصادي و آماري كشور هم با حضور وزير اقتصاد و معاون امور اقتصادي وي رونمايي شد. اين برنامه بهانه‌يي شد تا علي طيب‌نيا هم از منازعات سياسي انتقاد كند و هم با دفاع از اقدامات اخير مخالفان را به چالش بكشد.

طيب‌نيا بر اين باور است كه منازعات سياسي نبايد سبب شود تا منافع ملي فراموش شود. او البته به صورت شفاف‌تر به خيل انتقاداتي كه در رابطه با افزايش يارانه اقشار كم‌درآمد به سوي دولت روانه شد، اشاره كرده است. طيب‌نيا منتقدان را به اقدامات پوپوليستي دولت نهم و دهم ارجاع داده و گفته است زماني يك فردي سيب‌زميني توزيع كرد، واكنشي نشان نداديد، اما وقتي يك كار اصولي در راستاي كمك به طبقات كم درآمد جامعه انجام مي‌شود، به دولت مي‌تازيد در حالي كه بايد استقبال كنيد و مسوولان را تشويق كنيد.

اين دفاع طيب‌نيا از اقدامات اصولي دولت در حوزه اقتصاد وجه ديگري هم دارد و آن سياست‌هايي است كه در طول چهار سال فعاليت دولت روحاني در متن اقتصاد كشور پياده شد. سياست‌هايي كه تك‌رقمي شدن تورم را در پي داشت و اقتصاد ساختاريافته‌تري را به تصوير كشيد.

 طيب‌نيا در خلال صحبت‌هاي روز گذشته خود بر ضرورت سياست‌گذاري‌هاي دولت در حوزه پولي و مالي صحه گذاشته است؛ اظهارنظري كه طرفداران اقتصاد آزاد را در مقابل تيم اقتصادي دولت قرار مي‌دهد. با اين حال سكاندار اقتصاد كشور صراحتا مكانيسم بازار را محكوم به شكست و برقراري تعادل در بازار را نيازمند «دخالت» دولت با سياست‌هاي پولي و مالي دانسته است. دفاع تمام قد وزير از مراجع آماري

وزير اقتصاد  با بيان اينكه بخش آمار اقتصادي از زمان تولد اقتصاد كلان و برنامه‌ريزي توسعه اهميت يافت، تصريح كرد: قبل از آن تصور بر اين بود كه مكانيسم بازار مي‌تواند تعادل را برقرار كند. البته ركود و كسادي و تورم به معني امروز خودش وجود نداشت. اما از اوايل قرن ٢٠ مشخص شد مكانيسم بازار قادر نيست خود به خود تعادل ايجاد كند و نيازمند دخالت دولت با سياست‌هاي پولي،  مالي و سنجيده است.

طيب‌نيا همچنين از عملكرد دو دستگاه ارائه‌دهنده آمار دفاع كرد و گفت: به هر دو مرجع رسمي ارائه‌دهنده آمار نزديك بوده‌ام. ممكن است انتقاداتي به شيوه‌هاي محاسبات شاخص‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد، ولي در صداقت مراجع آماري در ارائه آمار شكي

 ندارم.

وي با بيان اينكه بدون دسترسي به آمار و اطلاعات اقتصادي امكان سياست‌گذاري وجود ندارد، اظهار كرد: قرار دادن اطلاعات صحيح و بهنگام از عوامل ايجاد ثبات در اقتصاد است. همچنين دسترسي به اطلاعات از ضرورت‌هاي مورد نياز بخش خصوصي است. تعدد قوانين و داشتن اطلاعات از قوانين موجود از ديگر مسائل بخش خصوصي است كه بايد مجموعه‌يي از قوانين در اختيار بخش خصوصي قرار

گيرد.

همچنين ارائه اطلاعات از سياست‌هاي دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه‌ها و... در يك مجموعه مشخص از جمله ديگر ضرورت‌هاست كه بايد در دستور كار قرار گيرد. در اين زمينه دولت نيز بايد از اتخاذ تصميمات چندگانه خودداري كند تا بخش خصوصي با تعدد اطلاعات رو‌به‌رو نشود. هرگز از تك‌مرجعي بودن استقبال نكردم

طيب‌نيا همچنين بيان كرد: تمام پيش‌بيني‌هاي دنيا با ضريبي از خطا همراه است. مهم اين است كه روندها با هم همسو باشد. گاهي گفته مي‌شود كه چرا فلان شاخص توسط مركز آمار و بانك مركزي متفاوت ارائه مي‌شود؟ پاسخ اين است كه بعضا در روش، سبد، سال پايه و... تفاوت وجود دارد و بخشي هم براي خطاهاي محاسباتي است. من هرگز استقبال نكردم از اينكه يكي از مراكز آماري از ارائه آمار صرف نظر كند، چرا كه امكان مقايسه را فراهم

 مي‌كند.

وزير اقتصاد با انتقاد از زير سوال بردن آمارهاي اقتصادي بيان كرد: با قطعيت مي‌گويم كه آمارهاي تهيه شده با صداقت ارائه مي‌شود و حتي در دولت قبل هم كه برخي كارشناسان اقتصادي نقدهايي به آمارها وارد مي‌كردند، نظر من اين بود كه چنين نكنند چرا كه با زير سوال بردن آمارهاي رسمي كشور سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. البته ممكن است برخي انتقادات به شيوه محاسبه وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: خرسندم كه بگويم اكنون در تاريخ اقتصادي ايران براي نخستين بار يك برنامه جامع عملياتي براي استقرار اقتصاد مقاومتي و مقابله با چالش‌هاي اقتصادي كشور برقرار كرده‌ايم. تاكنون بر مبناي آرمان‌هايمان برنامه مي‌نوشتيم ولي اكنون به صورت زمان‌بندي شده برنامه‌هايي تدوين كرده‌ايم كه مشخص مي‌كند بايد در هر دوره‌يي چه كارهايي انجام شود. تعريف 12 پروژه در وزارت اقتصاد

طيب‌نيا با بيان اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي ۱۲ پروژه تعيين شده است، اظهار كرد: در دوره‌هاي زماني مشخص مسوولان هر پروژه بايد ارائه كنند كه چه بخش‌هايي را انجام داده‌ و چه بخش‌هايي باز مانده‌اند تا راهكارهايي براي جرات بخشيدن به پيشبرد امور طراحي و اجرا شود. شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اكنون طراحي شده است و با استفاده از هر كدام از اين شاخص‌ها بررسي مي‌كنيم كه در هر زمينه كجاي كار قرار داريم و درباره توفيقات و عدم توفيقات خود بحث كنيم.

او با اشاره به اقدامات معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد در زمينه بهبود فضاي كسب و كار گفت: اكنون مي‌دانيم كه در كشور بيش از 2هزار مجوز وجود دارد و بيش از 8هزار و 900 رد و بدل اطلاعات صورت مي‌گيرد و اين وضعيت نشان‌دهنده اين است كه بايد اقدامات مهمي درباره بهبود بخشيدن به شرايط موجود در دستور كار قرار گيرد. 700هزار ميليارد تومان، ميراث بدهي

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ايجاد دفتر بدهي‌هاي دولت اظهار كرد: دولت قبل بدهي‌هايش را نمي‌دانست و خود را مسوول پرداخت بدهي‌ها نمي‌دانست ولي در اين دوره دفتر ساماندهي بدهي‌هاي دولت ايجاد شد و اكنون پنج گزارش از ميزان بدهي‌هاي دولت به دست ما رسيده كه نتايج نشان‌ مي‌دهد عمده بدهي‌ها در دولت قبل ايجاد شده است و نتيجه آن شده ۷۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت كه به دولت بعد خواهد رسيد.

وي با اشاره به اينكه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان سالانه ۱۴۰هزار ميليارد تومان سود خواهد داشت، ادامه داد: يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي دولت اين است و شما ساير محدوديت‌هاي دولت را هم درنظر بگيريد كه ازجمله آنها مي‌توان به مشكوك بودن ذخاير ارزي در خارج از كشور و پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد.

او با بيان اينكه يارانه نقدي هر ماه بخشي از بودجه را مي‌بلعد، خاطرنشان كرد: درنظر بگيريد كه ۳۲۰۰ميليارد تومان يارانه فروردين‌ ماه از محل بودجه كشور پرداخت شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه‌يي براي يارانه‌ها مدنظر دولت است، گفت: ما هميشه طرفدار افزايش يارانه اقشار كم‌درآمد و حذف ثروتمندان بوده‌ايم و اكنون افزايش يارانه گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه مدنظر دولت قرار گرفته است.

وي همچنين درباره رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ گفت: رشد اقتصادي اين سال 11.6‌درصد بود ولي بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه در سال ۱۳۹۱ توليد ۱۰‌درصد كاهش و در مجموع درآمد ملي نيز ۲۰‌درصد كاهش يافت، از سوي ديگر درحالي كه بايد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ حداقل سالي ۳‌درصد به درآمد ملي اضافه مي‌شد اين اتفاق نيفتاد و ۱۵‌درصد از درآمد ملي نيز اينجا از دست رفت كه در مجموع به عدد ۳۵‌درصد مي‌رسيد.

طيب‌نيا افزود: اگر رشد جمعيت را معادل ۳ و ۴‌درصد درنظر بگيريم، درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰‌درصد كاهش يافته است. البته وضعيت درآمد سال ۱۳۹۵ توانست بخشي از كاهش‌هاي سال‌هاي قبل را جبران كند. به هر حال ما تلاش مي‌كنيم كه وضعيت مردم بهبود بيابد و فقط اكنون نگراني من منازعات سياسي آستانه انتخابات است. دسترسي عموم به اطلاعات اقتصادي

حسين ميرشجاعيان معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد هم در مراسم رونمايي از دو سامانه بانك داده‌هاي اقتصادي و مالي و درگاه پايش داده‌هاي اقتصادي كشور گفت: در يكي از اين سامانه‌ها امكان دسترسي عموم مردم به اطلاعات اقتصادي كشور و تفكيك استان‌ها فراهم شده است.

ميرشجاعيان انتشار بهنگام و صحيح داده‌هاي اقتصادي را براي ايجاد شفافيت در اقتصاد ضروري دانست و افزود: اگر اين كار صورت نگيرد، شاهد عدم برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي، تناقض در اعلام آمارهاي رسمي، ايجاد فضاي نااطميناني و مخدوش شدن آمارهاي اقتصادي در كشور در سطح بين‌المللي خواهيم بود. لازم به ذكر است در بند ١٩ سياست اقتصاد مقاومتي هم انتشار اطلاعات صحيح و دقيق تكليف شده

 است.

وي همچنين بيان كرد: بانك داده‌هاي اقتصادي و مالي با هدف ايجاد شفافيت و دسترسي سريع و آسان سياست‌گذاران و پژوهشگران به داده‌هاي بهنگام مالي و اقتصادي ملي و استاني ايجاد شده و اين سامانه در دو بخش انگليسي و فارسي طراحي شده است.

معاون وزير اقتصاد با توضيح بخش‌هاي مختلف سامانه گفت: اين سامانه ٤ بخش دارد كه در آن آخرين وضعيت كشور به صورت جدول درآمده است. همچنين آخرين وضعيت استان‌هاي مختلف كشور در سري زماني مختلف نشان داده مي‌شود و با كليك روي هر بخش مي‌توان به اطلاعات آن دسترسي پيدا

كرد.

همچنين آمارهاي تخصصي وزارت اقتصاد نيز در اين سامانه قابليت ارائه دارد، ضمن اينكه اين سامانه قابليت ارائه آخرين اطلاعات محافل آماري اقتصادي بين‌المللي مثل بانك جهاني را داشته و اطلاعات مربوط به بانك مركزي و مركز آمار ايران را نيز منتشر مي‌كند.

او از مزاياي اين سامانه به كاربرپسندي و سهولت كاربري اشاره كرد و گفت: طوري طراحي شده است كه از انواع وسايل الكترونيكي مربوطه مثل گوشي هوشمند، تبلت، كامپيوتر و... قابليت دسترسي دارد. همچنين از ديگر قابليت‌هاي آن دسترسي به فراداده‌هاست كه در آن جزييات هر بخش ارائه مي‌شود.

ميرشجاعيان با بيان اينكه اين سامانه با ساير سامانه‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي نيز قابليت اتصال دارد، افزود: بانك اطلاعات اقتصادي و مالي دراختيار عموم است، اكنون و از امروز به مدت سه ماه با يوزرنيم و پسورد قابليت دسترسي دارد و بعد از اين مدت بدون شناسه كاربري قابليت دسترسي دارد.

او همچنين درباره سامانه داشبورد مديريت اطلاعات اقتصادي اظهار كرد: از طريق اين سامانه مديران ارشد مي‌توانند آخرين وضعيت كشور را بررسي كنند و در اين سامانه اطلاعات سريع نمايش داده مي‌شود و آمار و اطلاعات اقتصادي به‌صورت نمودارهاي تحليلي در سري‌هاي زماني قابل دسترسي است.نویسنده:
33هزار ميليارد كاهش هزينه‌هاي گمركي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/30
33هزار ميليارد كاهش هزينه‌هاي گمركي
جهانگيري نتايج اجراي گمرك ديجيتال در ايران را تشريح كرد


معاون اول رييس‌جمهوري در حمايت از عملكرد گمرك و الكترونيكي كردن موفقيت‌آميز آن اعلام كرد كه اين امر منتج به بهبود و كاهش قابل توجه زمان تجارت خارجي شده است. به گفته اسحاق جهانگيري با استقرار گمرك الكترونيك زمان ترخيص كالاهاي صادراتي از 7 روز به يك روز و واردات از 26 روز به 4 روز كاهش يافته و باعث صرفه‌جويي 33هزار ميليارد توماني در چرخه تجارت ايران شده است. عملكرد گمرك در مركز ستايش‌ها

به گزارش «تعادل» امروز پس از سه سال از اجرايي شدن سامانه جامع امور گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي شاهد آن هستيم كه تمام فرآيندهاي گمركي در گمركات اجرايي به‌صورت كاملا الكترونيكي در حال انجام است و ديگر خبري از تشكيل صف‌هاي طولاني ارباب‌رجوع در گمركات براي انجام يك فرآيند ساده نيست؛ اقدامي كه با راه‌اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي باعث تسهيل امور بازرگانان شده و سازمان‌هاي همجوار گمرك نيز با حضور در پنجره واحد تجارت فرامرزي كه توسط گمرك در دنياي مجازي ايجاد شده است اين امكان را فراهم كرده كه تمام اسناد و مدارك مربوط به ترخيص كالا را در پنجره واحد بارگذاري كنند و گمرك نسبت به اين اطلاعات مطلع شود.

بر همين اساس در روزهاي اخير از عملكرد پيشرو گمرك سخن‌هاي زيادي شنيده مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته با اشاره به كاهش زمان ترخيص واردات و صادرات كشور بيان كرده است كه رتبه ايران در اين زمينه 23 پله ارتقا يافته و در شاخص اداري فساد اقتصادي با 5 پله بهبود روبه‌رو شده همچنين كشفيات قاچاق در سال 95، با افزايش 50 درصدي رو‌به‌رو شده است.

پيش از اين طي روزهاي گذشته محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه طي نامه‌يي به رييس‌جمهور خواستار تقدير از كاركنان گمرك به دليل رشد ۶۱درصدي درآمدهاي گمركي در سال گذشته شده بود و همچنين گمرك ايران رسما به عنوان سازمان برتر كشور در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي معرفي شده بود.  هفته گذشته نيز با حضور رييس قوه قضاييه جلسه مسوولان عالي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار و سخنگوي قوه قضاييه در پايان اين جلسه اعلام كرد كه گمرك بهترين نمره را در ميان دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كسب كرده است. گمرك الكترونيك معبر شفافيت

در جلسه اخير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور نيز كه با رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، از عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران تقدير به عمل آمد.

معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه با اشاره به يكي از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مبني بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف‌سازي بيشتر تصريح كرد: با استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و افزايش درآمد دولت، موجب افزايش شفافيت شده و فساد كمتر مي‌شود و ارائه خدمت به مردم نيز سريع‌تر و آسان‌تر صورت مي‌گيرد كه اميدوارم اين نوع از خدمت‌رساني در ساير دستگاه‌ها نيز انجام شود.

جهانگيري در ادامه اين جلسه پس از ارائه گزارش رييس كل گمرك در خصوص استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه، استقرار سامانه الكترونيك گمرك را مهم و تاثيرگذار ارزيابي كرد و افزود: همواره يكي از دغدغه‌ها اين بوده است كه كساني كه براي واردات كالا ارز دريافت مي‌كنند، آيا واقعا كالايي وارد و در بازار عرضه مي‌شود يا خير كه خوشبختانه با استقرار گمرك الكترونيك بخش زيادي از اين دغدغه مرتفع

مي‌شود.

وي همچنين با اشاره به كاهش زمان ترخيص واردات از 26 روز به 4 روز و كاهش زمان ترخيص صادرات از 7 روز به يك‌روز، اين دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرك جمهوري اسلامي ايران برشمرد و افزود: براساس گزارش كرباسيان رييس كل گمرك با محاسبه بررسي ميزان واردات در سال گذشته و نيز ميانگين زمان ترخيص كالا مي‌توان محاسبه كرد كه با اجراي سامانه جامع گمركي، صرفه‌جويي در چرخه تجارت كشور تقريبا معادل 33هزار ميليارد تومان است كه اين دستاورد جاي قدرداني و تشكر فراوان دارد.

در اين جلسه وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رييس كل بانك مركزي هم حضور داشتند. دستاوردهاي گمرك ديجيتال

در پايان اين جلسه كرباسيان رييس كل گمرك هم گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه و مبارزه با قاچاق كالا ارائه كرد و گفت: استقرار گمرك الكترونيك با هدف تسريع و تسهيل در انجام تشريفات و رويه‌هاي گمركي و افزايش دقت و كنترل جهت تقويت انضباط، سلامت و شفافيت به اجرا درآمده است.

وي با اشاره به فرآيندهاي سنتي و نرم‌افزارهاي جزيره‌يي گمرك تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت كاغذي و مراجعات مردم حضوري انجام مي‌شد ضمن آنكه براي فرآيند‌ها امكان مكانيزاسيون وجود نداشت، كنترل بدهي‌ها به صورت مكانيزه انجام نمي‌شد و اخذ مجوزهاي ترخيص و ورود كالا به دليل عدم اتصال به سازمان‌هاي همجوار به‌صورت الكترونيكي قابل انجام نبود.

رييس كل گمرك همچنين با اشاره به عدم امكان نظارت و مديريت ارز، عدم امكان تبادل الكترونيك اطلاعات گمركات مبدا و مقصد و عدم وجود مكانيسم بايگاني اسناد به صورت ديجيتال، به وضعيت موجود پس از استقرار سامانه جامع و پنجره واحد تجاري فرامرزي براي حل بسياري از اين مشكلات اشاره كرد و گفت: كاهش زمان ترخيص، صرفه‌جويي در چرخه تجارت كشور به ميزان تقريبا‌33هزار ميليارد تومان، ‌كشف حدود 349تن پيش‌ساز موادمخدر طي سال‌هاي 93 تا 95، ارتقاي 23 پله در شاخص عملكرد گمرك در گزارش لجستيك بانك جهاني در سال 2016، تصفيه رديف‌هاي مرزي ترانزيتي به لحظه و به محض حصول كاميون حامل بار به گمرك مقصد، ارتباط الكترونيكي با بيش از 22 سازمان ذي‌مدخل در تشريفات گمركي و ترخيص كالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الكترونيك و آنلاين كه منجر به جلوگيري از ارائه اسناد جعلي شده است و جلوگيري از جعل اسناد كاغذي با راه‌اندازي اسناد الكترونيك از جمله دستاوردهاي استقرار پروژه گمرك الكترونيك و يكپارچه

 است.

وي همچنين از مجهز شدن گمركات اصلي كشور به دستگاه‌هاي ايكس‌ري خبر داد و گفت: با تجهيز گمركات اصلي كشور به ايكس‌ري ميزان قاچاق كالا و مواد مخدر و ورود كالاهاي غيرمجاز به كشور به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.

 نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/30
اخبار كلان


تفاهم دو سازمان بهره‌وري و آموزش مديريت دولتي

تفاهمنامه همكاري ميان سازمان ملي بهره‌وري ايران و مركز آموزش مديريت دولتي با هدف ارتقاي آموزش‌ها در زمينه بهره‌وري امضا شد.

به گزارش سازمان ملي بهره‌وري ايران، «رويا طباطبايي‌يزدي» رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران و «اسماعيل ملك‌اخلاق» رييس مركز آموزش مديريت دولتي روز گذشته (سه‌شنبه) اين تفاهمنامه را امضا كردند كه هدف آن همكاري علمي، آموزشي، پژوهشي و مشاوره تخصصي با در نظر گرفتن اولويت‌ها و توانايي دوطرف در زمينه داده‌ها، اطلاعات و نيروي انساني متخصص است.

برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك در زمينه بهره‌وري، بهره‌مندي دوطرف از توانمندي‌هاي پژوهشي و آموزشي يكديگر از قبيل بنيه علمي و كارشناسي، امكانات تخصصي، كارگاهي، كتابخانه‌يي، ارتباطات بين‌المللي و فضاي فيزيكي و همچنين توسعه همكاري‌هاي مشترك ملي و بين‌المللي از موضوعات مورد نظر در اين تفاهمنامه است.

انجام همكاري‌هاي مشترك در تربيت مدرسان بهره‌وري، همكاري مشترك براي اخذ و اجراي طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي و همچنين همكاري در برگزاري مشترك همايش‌ها، كارگاه‌هاي دانش‌افزايي و نشست‌هاي تخصصي از ديگر موضوعاتي است كه در تفاهمنامه همكاري ميان سازمان ملي بهره‌وري ايران و مركز آموزش مديريت دولتي در نظر گرفته شد.

اين تفاهمنامه همچنين موضوعاتي مانند همكاري در زمينه تاليف و انتشار كتب و نشريات علمي- پژوهشي براي افزايش بهره‌وري، همكاري درباره اولويت‌هاي تحقيقاتي دوطرف با هدف هدايت و تبيين طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك و ارائه خدمات مشاوره‌يي (تجارب موفق) در زمينه موضوع‌هاي مورد نياز را شامل مي‌شود.

رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران، در اين نشست با اشاره به نامگذاري سال 1396 از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» گفت: بيش از نيمي از بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به موضوع بهره‌وري و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر آن مانند دانش‌بنياني، رقابت‌پذيري و نوآوري اختصاص دارد كه همه اين موارد با آموزش عجين است.

رييس مركز آموزش مديريت دولتي نيز گفت:

بر‌اساس اين تفاهمنامه مي‌توان با درنظر گرفتن شعار سال و بازخواني مفاد اسناد بالادستي چون برنامه ششم توسعه و در نظرگرفتن مباحث مرتبط با بهره‌وري و آموزش و با يك نگاه تلفيقي و تركيبي، يك تقويم كاري تدوين كرد.

پيش از اين سازمان ملي بهره‌وري ايران توافقنامه‌هاي همكاري ديگري نيز با وزارت جهاد كشاورزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان مديريت صنعتي ايران، سازمان نقشه‌برداري كشور، پژوهشكده مطالعات آينده دانشگاه صنعتي اميركبير، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، پارك فناوري پرديس، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشگاه يزد، دانشگاه فردوسي مشهد و... امضا كرده است. در عرصه بين‌المللي نيز پارسال توافقنامه همكاري ميان سازمان ملي بهره‌وري ايران و مركز بهره‌وري كره جنوبي امضا شد.مهلت ۴۵روزه دولت براي اعلام تعرفه‌هاي جديد واردات

دبير كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت تا ۴۵ روز آينده بايد نرخ كالاهاي وارداتي را متناسب با توان توليد داخلي تنظيم و تعرفه‌هاي آن را مشخص و ابلاغ و برنامه‌هاي جديد خود را براي مبارزه با قاچاق و شبه قاچاق ارائه كند. به گزارش تسنيم، حسن حسيني‌شاهرودي با اشاره به اينكه امسال سال «توليد و اشتغال» است، افزود: نخستين جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و جلسه كميسيون اقتصاد بنا را بر اين گذاشت تا در خصوص اوامر مقام معظم رهبري اقدامات جدي را آغاز كند.

وي افزود: نخستين اقدام ما اين بود كه در تعامل وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هاي آنها را براي سال توليد و اشتغال بررسي كنيم و دو وزراي اين دو حوزه اقتصاد دعوت شدند و در بيش از دوساعت و نيم جلسه، تصميمات بسيار خوبي اتخاذ شد.

حسيني گفت: با وجود تعامل خوب، تناقض‌هايي را هم در تعريف دولتي‌ها از چگونگي جلوگيري از واردات كالا مشاهده كرديم. وي ادامه داد: يك نگاه بر اين بود كه واردات را بايد هدفمند كنيم و نمي‌توانيم جلو آن بايستيم زيرا در اين صورت قاچاق، رونق مي‌يابد و بايد در حمايت از توليد حركتي را انجام دهيم تا به خودي خود واردات به حداقل خود برسد و قاچاق بي‌اثر شود.

وي افزود: نگاه دوم بر اين بود كه بايد طرح ضربتي را داشته باشيم براي ممنوعيت برخي كالاهايي كه در داخل كشور توليد و حتي قابليت صادرات آن را داريم.

حسيني اضافه كرد: نگاه نخست، صحيح است و بايد توليد داخلي قابل رقابت با توليد خارجي شود اما اگر نگاه حمايت از توليد صادرات محور و برون‌گرا باشد بايد گام به گام به پيش برود. وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 696 قلم كالا را در نظر گرفته و به ستاد اقتصادي مقاومتي اعلام و ابلاغ كرده است، گفت: از اين اقلام، 476 قلم كالاي مصرفي بادوام و 79 قلم كالاي صنايع معدني و 74 قلم كالاي مرتبط با خودرو و 67 قلم كالاي مربوط به ماشين‌آلات و سرمايه‌يي است. حسيني افزود: اين كالاها ممنوعيت واردات اعلام شده است البته در شرايط و موارد خاص با تصميم وزارت صنايع بخشي از اين اقلام مي‌تواند وارد شود. دبير كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: قرار است در مدت 45روز يعني تا 15 خرداد امسال دولت ليست اقلام ممنوعه را بر اساس اين فهرست و 200 قلم كالاي پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تدوين و مشخص كند.

وي افزود: همچنين دولت تا 45 روز آينده بايد نرخ كالاهاي وارداتي را متناسب با توان توليد داخلي تنظيم و تعرفه‌هاي آن را مشخص و ابلاغ كند و برنامه‌هاي جديد خود را براي مبارزه با قاچاق و شبه‌قاچاق ارائه كند.

حسيني با بيان اينكه تقريبا همه كالاهايي كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شود مصرفي است، ادامه داد: در حوزه گمركي 14 رويه براي واردات و 22 نوع عوارض گمركي و 65 رديف معافيت گمركي داريم كه در جهان بي‌سابقه است بايد به اجماع در اين زمينه برسيم.

وي با اشاره به اينكه بسياري از قوانين به درستي اجرا نشدند، گفت: تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيستند.

حسيني افزود: منظور ما اين نيست كه محدوديت واردات كالا به سمت اقتصاد درون‌گرا، منزوي و افراطي باشد بلكه بايد توانمندسازي فرآيند توليد را براي رقابت در فضاي بين‌المللي داشته باشيم.نویسنده:

  اخبار Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 سرپرست
  زاده بيع محمد شد گردشگري يكند
  بانك بررسي را كشور انهاي است در بانكي تسهيالت ردهها سپ توزيع
  «تعادل» اعضاي حضور با گرشگري بانك سرپرست معارفه
  مراسم شد. برگزار ديره ات
  هي مراسم اين در گردشگري؛ بانك عمومي روابط گزارش
  به بانك سرپرست عنوان به رسمي صورت به زاده ربي استان
  محمد 13 در تسهيالت سپرده
  تمركز طي از پس انتصاب اين است، گفتني شد. معرفي
  گردشگري جمهوري مركزي بانك سوي از الزم تاييدات قانوني
  مراحل مقام قائم زاده، ربي محمد پذيرفته صورت ايران امي اند
  اس رده دريافت تسهيالت آنها برابر سپرده بقيه، رابر ان است 13 خواهد انجام را مربوطه وظايف مديرعامل غياب در رسما تومان
  بانك ميليارد هزار به ارقام عضو ارشد مديران از زاده ربي گزارش، اين براساس
  داد. به نيز گردشگري بانك در بوده صادرات اتبانك ره ديي
  م بازار از سهم كسر از بعد سپرده سپرده بازار از
  سهم تسهيالت هها سپرد است.
  استان بوده كار به مشغول بانك معاونت درصد
  عنوان تسهيالت- قانوني سپرده درصد ٠۶
  – ۶۶٥ ٢۶۶ ٣.٩٥ ۶٢7
  تهران آباده پرديس كاشي افتتاح ٨.٤
  ٥٤ ٥7 7.٥ ٤۶ صنعت
  اصفهان بانك تسهيالت ١.٣
  با ٩٢ ٨٤ ٤.٤ ٤٥ رضوي
  خراسان طرح كشورمان ييسجمهوري حضور با مراسمي
  در يشود افتتاح معدن صنعت بانك تسهيات با آباده 7.٢
  كاشي ٥٢ ٣٢ ١.٢ ۶٢
  مازندران در كاال اين توليد ظرفيت به خود محصوالت عرضه با ٣
  و ٩٢ ٤٤ ١.٤ ٠٥
  فارس يزايد. اف
  كشورمان معدن، صنعت بانك عرساني اطا پايگاه گزارش ١.٢
  به ٠٢ ٢٣ ٩.٢ ۶٣
  خوزستان يورو زار ٠٠٣ ٩ميليون دريافت با آباده كاشي ٤.٢
  شركت ٣٢ ۶٢ ٤.٢ ٩٢ شرقي
  آذربايجان سرمايه عنوان به ريال ارد ٥٢٣ يلي ادل مع ارزي
  تسهيات رهرداري به به گردش در سرمايه ريال ارد ٠٤ يل 7.١
  ثابم ۶١ ٥١ ٤.٢ ١7
  گيا در ضمن در يكند. ايجاد شغل نفر ٠٥١ براي رسد ٢
  م ۶.٩١ ٣.٩١ 7.١ ١٢ كرمان طرح اجرايي عمليات فارس استان به جمهوري رييس
  سفر بانك تسهيا دالر ميليون ٠٨٢ با نيز پاسارگاد آهن ٤.١
  ذوب ۶.٣١ 7.٣١ ٢.١ ٥١ غربي
  اذربايجان شد. خواهد آغاز نفر هزار يك اشتغالزايي معدن
  صنعت حدود فارس استان متوسط كوچك صنايع است، ١
  گفتني ٨.٩ ٨.٩ ٩.٠ ١١
  كرمانشاه رونق طرح قالب در تسهيات ريال ٠٠٢ليارد مي هزار ١.١
  يك ٢.١١ ۶.١١ ٣١
  يزد اند. رده دريافت معدن صنعت بانك از ١
  توليد ٣.٠١ ٤.٨ 7.٠ ملت
  گلستان بانك مديرعامل بازديد ٨.٠
  ٩.7 ٨.٨ 7.٠ ٩.٩
  همدان يكي البته است. شده پرداخت تهران در كشور تهران در نسبت اين است. داشته افزايش شمشيري| محسن بيمه| بانك بيمه
  گروه بانك بورس، نمايشگاه ٩.٠
  از ۶.٨ ٨.٩ ٩.٠ ١١
  مركزي بانكي شديد تمركز پديده اين عمده داليل از معادل بويراحمد كهگيلويه در درصد ٥.٥٨ ها پرده س مانده كل وضعيت
  گزارش نمايشگاه برگزاري محل در حضور با ملت بانك
  مديرعامل ها كت شر اكثر دفاتر وجود خاطر به تهران در است. بوده درصد ۶.٠
  ٨.7٤١ ٣.۶ ٨.٨٥ ٥.٠ ٥.۶ سمنان تفكيك به اعتباري موسسات ها بانك
  تسهيات ديگر غرفه چند ملت مالي گروه غرفه از بيمه بانك
  بورس، در كه است كشور تجاري توليدي هاي
  بنگاه تازگي به ٥٩٣١كه سال ماه دي پايان در ٨.٠
  استان ٨.7 ٤.۶ ۶.٠ ٢.7 لرستان كرد. بازديد نمايشگاه اين
  در كاري حوزه كارخانه اگرچه دارند دفتر ران ستان ته در ها سپرد به تسهيالت نسبت يدهد نشان شده، منتشر مركزي بانك
  توسط هادي دكتر ملت، بانك عمومي روابط گزارش
  به دفتر تهران در اما است شهرستان در ا استان آنه در پردها س به تسهيات نسبت سراسر در ارزي ريالي سپردهي ها كل مانده ۶.٠
  كه ٤.۶ ٤.٥ ٥.٠
  اردبيل عضو روستا، حسن كه بازديد اين در فيض ثا قآي
  اخا دارند. كتاب حساب تسهيات نسبت است. بوده ٠٠١درصد
  باالي كه بوده تومان هزارميليارد ٥٢٢١ بر بالغ
  كشور را وي نيز بانك ارشد مديران از تن چند ره ات هي ٩.٠
  مدي ١.٩ ٢.٨ 7.٠
  قزوين كشور محروم عمدتا هاي استان در ها پرده س
  به هزارميليارد ٤٣٢ ميزان به ٤٩ سال ماه دي
  نسبت مالي گروه غرفه مختلف بخشهاي از كردند مي اند
  همراهي رده جذب سپرده بقيه رابر ان است 13 محال چهار اردبيل، لرستان، گلستان،
  ازجمله ٤٩ اسفند به نسبت درصد ۶.٣٢ معادل ٩.٠
  تومان ٥.٨ ٢.٩ ٨.٠ ٠١
  هرمزگان گروه اين مختلف كتهاي شر كارشناسان با ديدن
  ملت خراسان اصفهان، هاي تان اس تهران، از بعد كهگيلويه شمالي خراسان ايام، بختياري، مان تو هزارميليارد ٣۶١ يا درصد ٤.٥١
  معادل تهاي ظرفي از استفاده لزوم بر تاكيد با وي رد. كگف ٨.٠
  وگو ١.7 ٥.٩ ٨.٠ ٠١
  بوشهر آذربايجان ان، گي خوزستان، فارس، رضوي، اما است بوده درصد ٠٠١ از باالتر بويراحمد است. داشته
  افزايش نمايشگاه كرد: تصريح محصوالت بازاريابي براي
  نمايشگاه غربي، آذربايجان كرمان، البرز، مازندران، شرقي، رعايت با نسبت اين كشور هاي استان ساير
  در استان به مربوط ها پرده س مبلغ ۶.٠
  بيشترين ٨.٥ ٤.٥ ٥.٠
  كردستان تهاي شرك بانك براي خوبي فرصت بيمه بانك
  بورس، ها پرده س درصد ٠٩ از بيش هم روي يزد قم است. بوده درصد ٠٠١ از كمتر قانوني
  سپرده كمترين تومان هزارميليارد ۶٢7 با
  تهران داراي جديد مشتريان جذب به نسبت تا است آن به
  وابسته يعني كشور هاي استان بقيه اند كرده جذب را سپرده از باالتر تان ٥١ اس در تسهيات
  رقم با بويراحمد كهگيلويه استان به مربوط 7.٠
  مبلغ ۶.۶ ٥.٠ 7.۶
  زنجان اوضاع به اشاره بفي ار اق اخآث دكتر كنند. اقدام
  ظرفيت را بانكي هاي پرده س درصد ٠١ تنها استان ٨١ هاي استان در بوده قانوني سپرده كسر از بعد است. بوده تومان ميليارد
  ٠٤۶٢ بانك سهام وضعيت كه كرد اميدواري اظهار بورس 7.٠
  كنوني ٠١ ٢١
  قم اند. كرده جذب قزوين، لرستان، سمنان، كرمان، گيان، مازندران، هزارميليارد ٢٤٩٢ بر بالغ تسهيات كل مانده بر وي باشد. داشته را رشدي به رو روند جاري سال در
  ملت اردبيل، لرستان، گلستان، زنجان،
  كردستان، ٤٩ سال ماه دي به نسبت كه است ٥.٠
  تومان ۶.٠ ٨.7 بلوچستان
  سيستان كارگزاري ويژه به ملت بانك اي هك شر عملكرد ارتقاي
  لزوم نها استا بقيه برابر استان 13 تسهيالت شمالي، خراسان ايام، بختياري،
  چهارمحال معادل تومان هزارميليارد ٢٩١ ميزان
  به بانك كرد: خاطرنشان ۶ك٩يد ال در سرمايه تامين 7.٠
  و ٢.۶ ٣.٥ ٥.٠ بختياري
  چهارمحال شامل استان ٣١ نيز تسهيات بخش در از بيش تسهيات رقم بويراحمد كهگيلويه
  و ٤٩معادل اسفند به نسبت درصد
  7.٥٢ اين از حمايت كرده آپمركز ارت است روي امسال
  ملت فارس، رضوي، خراسان اصفهان، تهران، است. بوده قانوني سپرده كسر از بعد ها سپرده افزايش تومان هزارميليارد ١٥١ يا درصد ٤.٠
  ١.٩١ ٩.٣ ٨.٢ ٣.٠ ١.٣
  ايام است. داده قرار خود جدي كار دستور در رك را
  ها كرمان، خوزستان، شرقي، آذربايجان مازندران، است.
  داشته كرمانشاه، يزد، البرز، غربي، آذربايجان گيان، تهران در شديد تمركز ٣.٠
  ٤.٣ ٣.٢ ٢.٠ ۶.٢ بويراحمد كهگيلويه استان به مربوط تسهيات مبلغ
  بيشترين بازار درصد يك از بيش سهم با گلستان تهران استان در تنها كه هد مي ان نش
  ارقام تومان ميليارد زار ۶٥ ه مانده با
  تهران شعب روساي نشست ٤.٠
  برگزاري ١.٤ ٢.٤ ٤.٠ ٨.٤ شمالي
  خراسان جذب را تسهيات درصد ٨7 معادل تسهيات بوده تومان هزارميليارد ۶٢7 از بيش ها سپرده
  رقم كهگيلويه استان به مربوط مبلغ
  كمترين گردشگري بانك كشور
  سراسر ديگر استان ١7 يعني ها استان بقيه اند كرده ميليارد هزار ٢۶۶ به قانوني سپرده كسر از بعد كه است. بوده تومان ميليارد ٢٨٤٣ با ٤.٠
  بويراحمد ١.٤ ٢.٤ ٤.٠ ٨.٤ جنوبي
  خراسان را تسهيات درصد ٢١ از بيش تنها هم روي كل درصد ٣.٩٥ از بيش شده بالغ تومان كسر از بعد پرده س به تسهيات نسبت گردشگري بانك كشور سراسر شعب روساي ٣.١
  نشست ٢١ ٠٢ ٨.١ ٥.٢٢
  البرز نيمي تقريبا ديگر عبارت به اند. كرده جذب همچنين است. كرده جذب تهران در را ها سپرده كه بوده درصد ٥٨ ٢. معادل قانوني
  سپرده نك با مقام قائم گردشگري مالي گروه رييس حضور
  با ها تان اس ديگر نيم برابر اندازه به تان اسها از تومان هزارميليارد ۶۶٥ معادل نيز تسهيات
  رقم درصد واحد ٩.٠ ٤٩معادل دي به
  نسبت بانك عمومي روابط گزارش به شد. برگزار ٠٠١
  گردشگري ۶.٢٤٩ ۶.۶٠١١ ٠٠١ ٥.٥٢٢١ كشور كل
  جمع اند. كرده جذب تسهيات هاي بانك تسهيات درصد ٠۶ حدود كه
  بوده درصد واحد ٥.٢ ٤٩معادل اسفند به
  نسبت ات مشك بررسي كار دستور با كه نشست اين در ردشگري
  گ مهدي شد، برگزار ها لعمل دستورا ها ست سيا اباغ
  شعب اشاره با سخناني در گردشگري مالي گروه رييس بيمه:
  جهانگيري، صنعت اي حرفه انجمن ساالنه گردهمايي در مركزي بيمه كل رييس توليد مقاومتي، اقتصاد سال وان ع۶ن٩ ال سبه نامگذاري
  به همواره كه گردشگري مالي گروه سال اين در گفت:
  اشتغال بوده كشور گوشه گوشه در الريني اشتغآف پيشروان زمره كنند
  در دود را خود منابع دارند اصرار رك ها
  برخي آفريني اشتغال به كمك اقتصادي مهم هي ها وژ پر اجراي
  با بانك نقش همچنين وي داشت. خواهد كار دستور در
  را برجسته مقاومتي روژهاقتصاد پهاي احياي در را
  گردشگري بيمه كتهاي شر كه بود خواهد اين عملكرد نحوه اين اي بيمه مديران به كل رييس نتقاد شمشيري| احسان بيمه| بانك
  گروه محمد نشست، ادامه در گزارش اين براساس
  دانست. يشوند تر كوچك منابع هدردهي دليل به روز به
  روز بيمه كتهاي شر چرا انم دي نم كرد: تصريح همتي منابع هدردهي دليل به روز به روز بيمه هاي كت
  شر اهميت به اشاره ضمن گردشگري بانك ام ائ مق زاده،
  ربي منتظر مالي ابازار كو اقتصاد كه اينجاست مساله
  اما توجه قابل نكته كنند. دود را خود منابع دارند، رار اص اقتصاد كه اينجاست مساله ما امي تر ند چك شو كو شعب روساي مسووالن گفت: تها مسوولي به گذاشتن
  ارج كه جايي تا شود مي تر بزرگ روز به روز ماند نم بيمهها موجود وضع از مديران همه ود چگونش كه است اين گتر بزر بهروز روز ماند نم بيمهها منتظر مالي بازار
  و سهامداران منافع به توجه الگوي بايد گردشگري
  بانك ماند. كوچك بيمه بازار سهم شاهد بازار در همچنان اما كنند انتقاد اع ارضايت ماند. ين كوچك بيمه بازار سهم كه جايي تا ود شمي بردارند. گام منافع اين تامين مسير در باشند
  مشتريان بيمه كتهاي شر گذاري سرمايه حجم وي گفته به عمل اين همه اگر كه اينجاست سوال باشيم. كني نرخ به االن بود تومان ارد ٣7 مال مي بيمه 7حق
  سال سال يك بيمه حق نصف كه است تومان ميليارد ٨١ار
  هز بازار در كسي چه را رخ ايهن پس يكنند نكوهش را به شود دود همه اما رسيده تومان ٨٢ليارد
  هزارمي گفت: خود سخنان از ديگري بخش در وي نيست.
  هم يكند. اعمال بيمه رود. عمومي
  هوا مجمع برگزاري به االن بود تومان ارد 7 لي ماي بيمه 7حق
  سال كل رييس همتي، عبدالناصر گردهمايي اين ادامه در گردهمايي در همتي عبدالناصر گزارش«تعادل» ايران
  به مديريت
  انجمن شود دود همه اما رسيده تومان ٨٢ليارد مي زار كه رسيده فرا آن زمان اينكه بر تاكيد با مركزي بيمه يهگذاري سرما حجم گفت: بيمه صنعت يي حرفه
  انجمن سنديكا اگر كرد: تصريح ادامه در يتي هم وا رود. به شويم، خارج هياتي اي روش از بيمه صنعت اداره براي نصف كه است تومان زارميليارد ٨١ بيمه كتهاي
  شر همچنين ايران مديريت انجمن ساالنه عمومي مجمع توافق به درمان هه ام بيم رخدهي در تعادل
  درخصوص نيست. جوابگو پيشين روشهاي ديگر كرد: اذعان اهداف پيشبرد براي بايد نيست هم سال يك بيمه
  حق فروردين ٨٢ تاريخ در مديريت رينان آف نق از تقدير
  مراسم يشود. عمل وارد ناظر نهاد
  نرسد ههاي شيو از دهيم انجام مطالعاتي كار بيمه،
  صنعت علوم، وزارت نماينده حضور با خاتم دانشگاه ۶٩٣١ محل در اي
  ، غيرحرف سهامداران به مديران تمكين يي حرفه انجمن از كه است انتظاراتي جمله از مسائل
  اين كتهاي شر سرمايه افزايش درخصوص همچنين دارم
  وي بيشتري انتظار اي حرف انجمن از برد. بهره بيمه صنعت اداره براي
  نوين انجمن عضو مديران استادان از جمعي فناوري،
  تحقيقات رييس علوي، ساالنه گردهمايي اين ادامه در يرود. بيمه
  صنعت بيمه شركت هيچ با خصوص اين در داد: هشدار بيمه دارم انتظار اينكه بر تاكيد با مركزي بيمه كل ييس مطالعاتي كار لزوم بر مركزي بيمه كل
  رييس بانك عمومي روابط گزارش به شد. برگزار ايران
  مديريت فرآيند اجراي چون زيربنايي سائل ۶٩ ال س
  در پاسخ در بيمه صنعت فهيي حر انجمن مديره هيات كرد. نخواهيم مماشات يكند، نياز احساس مركزي بيمه كه مينهيي ها در تاكيد بيمه صنعت در مديريتي نوين هاي شيو از
  استفاده مديريت انجمن دبيركل بيات پرويز جلسه اين در
  پاسارگاد، گران بيمه مالي هاي رت صو در تغيير شركتي
  حاكميت يي غيرحرفه رفتار بر مبني كل رييس سخنان به وضعيت درخصوص خبرنگاران به پاسخ در
  همتي كرد: اذعان كند، كمك ناظر نهاد به فه حر يي انجمن بيمه صنعت در افراد رشد مراتب سلسه افزود: وي
  كرد. انجمن عملكرد از گزارشي ارائه به خوشامدگويي، ضمن
  ايران شد. مطرح IFRS استاندارد
  برمبناي داشت: اذعان غيرفني دهي رخ در هيي بيم مديران داشت: اذعان تعاون ميهن بيمه شركت دو
  سرمايه است يي گونه به بيمه صنعت صتهاي فر لشها چا بيمه صنعت يي حرفه انجمن باشد اصول بر مبتني
  بايد اين فعاليت سال ٠۶ همچنين ٥٩٣١ سال در ايران
  مديريت مديران به اينكه از بيش غيرفني هي دخ نر مشكل رييس كه بود جايي تا موارد اين اهميت افزود:
  وي براي تا شرك اين سوي از الزم اقدامات ورت كه
  در بسته درهاي پشت مركزي بيمه تصميمات با فقط كه ايفا خوبي نقش حوزه اين در وان ختود پيشنهادات
  با ٥٩٣١ سال مالي گزارش انجمن، بازرس پرداخت.
  انجمن كه گردد برم يي غيرحرفه سهامداران به گردد بر تدوين بر ناظر نهاد اهميت بر بارها مركزي بيمه
  كل اساسي اقدام نگيرد صورت مصوب سرمايه پوشش رسيد. نتيجه به توان نمي زمينه در مريود انتظار كرد: تصريح همتي دكتر
  كند. نيز انجمن دبيركل مقام قائم صائميان آذر كرد قرائت
  را ديگر سوي از ورزيد تاكيد شركتي حاكميت
  اجراي انتظار در مديران از رف رحي غيي تهاي درخواس
  با پاسخ ادامه در مركزي بيمه كل رييس كرد. واهيم كميت حا بحث بيمه عالي شوراي در وي گفته به كارشناسي اجماع بيمه، صنعت تهديدات صتو فرا
  ه ملي راهبردي سند استراتژيك برنامه پيرامون
  گزارشي به ملزم را نك ها با بيمه هاي كت شر نيز بورس
  سازمان هستند. كا سودهاي بيمه شركت مديريت درخصوص خبرنگاران پرسش
  به كه نكردم احساس هيچگاه من اما شد مطرح شركتي برد بهره خوبي به رص از بتوان تا باشد داشته
  وجود رييس قاسمي مجيد ادامه در كرد. ارائه بيننجمن المللي كرد. IFRS استاندارد
  اجراي به يي غيرحرفه سهامداران فشار كرد: تاكيد وي ارديبهشت پايان تا كه صورتي در داشت: اظهار
  تعاون باشد شده عمل وارد مهم امر اين درخصوص انجمن كرد. غلبه تهديدها بر
  و خاتم، دانشگاه رييس ايران مديريت انجمن ات ره
  مديهي بيمه حق كردن جمع توليد عطش براي مديران يي حرفه توان توسعه زمينه اين در سد مي نظر
  به بيمه به حيت صا احراز جهت پيشنهادي مديرعامل
  ماه بررسي تحقيق اتفاقا كرد: تصريح همتي نديدم. فعاليتي بيمه، صنعت روز موضوعات از يكي افزود:
  وي طي آن عملكرد انجمن اين تاسيس به سخناني
  طي غيرفني هاي رخ ارائه به را مديران سرمايه بازار بر ال مطلوب انتق پيشنهادي لهاي مد ارائه ران بيمه گ محدود شركت اين ليتهاي فعا نشود، معرفي مركزي مثل جايي در دقيقا جايش نظارتي جديد فرآيندهاي اين است. شركتي حاكميت نامه يين كردن
  اجرايي دريافت براي را انجمن آمادگي كرد اشاره الته ذش گس
  هاي ضروري بيمهگران سنديكاي ناظر نهاد
  همراهي يي بيمه مديران از حال عين در علوي ديهد.
  سوق تهاي صور تنظيم درخصوص همچنين وي شد. خواهد نيازهاي مركزي بيمه از قبل تا فهاست يي حر انجمن به شد مطرح بيمه عالي شوراي اخير جلسه در
  مهم آن اهداف پيشبرد بهبود درخصوص نظرها
  پيشنهادها يي بيمه نظارت نهاد ديگر سوي از د. مي س نظر
  به كرد. فهانتقاد حريي غير سهامداران به تمكين ليل دبه كرد: تصريح بيمه هاي كت شر سوي از جديد
  مالي كند. اعام نظارتي نهاد به پيگيري را صنعت انجمن سوي از بايد مهمي مسائل چنين سد مي
  نظر در را انجمن اعضاي بيشتر مشاركت همچنين اد. كر
  م گذار جهت تي آي هاي زيرساخت توسعه لزوم بر
  بارها وظايف ماده به توجه هادامه در يم ال فع اين مالي تهاي صور ارائه بر وه موظفند بيمه هاي كت
  شر انتظارات فه حريي انجمن از اينكه بر تاكيد با وي بيمه از را آن شود پيشنهاد بيمه صنعت فه ي حر شد. خواستار مختلف هاي
  حوز اين طبق كرد: عنوان شد خواستار را بيمه عالي وراي ست اينجاش كرده تاكيد مكانيزه به سنتي نظارت
  از برمبناي را خود مالي اي ورت صه شهريور پايان تا
  معمول ياند تو يي حرفه انجمن شد: متذكر دارم، بيشتري كنند. درخواست ناظر نهاد عنوان به
  مركزي دهند ارائه ۶گزارش اه مهر يد با بيمه هاي كت شر ماده راهكارهاي ارائه در نجمنصنفي اهاي توجه
  كه دهند. ارائه مالي اندارد است كارشناسان عملكردي حيت صا توسعه براي محلي سوي از فني نرخ رعايت عدم درخصوص همتي
  دكتر نيل براي بيمه صنعت يي حرفه توان توسعه
  بهينه كنند. بررسي را زارش اين بايد هم بيمه عالي
  شوراي يي حرف انجمن مديرعامل گردهمايي، اين ادامه در سنديكاست وظيفه اين البته باشد بيمه صنعت مديران اصول از يكي فني نرخ رعايت گفت: بيمه كتهاي شر صنعت بانك نقش تبلور لزوم راستا اين يدر د. اب اهيمي كارا اسلوب
  به مديران برخي مراسم اين پايان در گزارش اين براساس كرد درخواست مركزي بيمه كل رييس از بيمه
  صنعت كنم مخلوط را اجرايي فهو يي حر كار ياهم خو نم من را اين ناظر نهاد نبايد من نظر به هو رفت اس اي
  اخ كاويان پتروشيمي افتتاح
  با صنعت روز فرآيندهاي به يي حرفه انجمن
  توجه بلتامل قا مساله پرداختند خود نظرات بيمهبيان به يي اعمال ٠٩ نامه يين در انجمن يي حرفه حيت صا
  گواهي باشيم. سهيم اهداف پيشبرد در نيم مي هم تو با همه اما نسيلهاي پتا از بايد بلكه دهد تذكر بيمه كت شري ها
  به از داشتند حضور مراسم در كه مديراني اغلب بود ايبه ضروري بوده، غافل آن از حدودي تا كه
  بيمه صنعت يي حرفه انجمن مديرعامل حجاريان مسعود
  شود. را آن كارشناس برجسته هافراد رف حك
  انجم صنعت بانك تسهيا با كاويان پتروشيمي دوم
  فاز از يكي كه جايي تا كردند انتقاد غيرفني نر هاي ارائه بر سخنانش ادامه در حجاريان البته مي د نظر رس به صنفي واحد اين عملكرد از گزارشي ارائه ضمن بيمه، كتها شر در منابع دادن هدر تكيه با تا شود استفاده زمينه هين در ند كيل تشا محصول تن ميليون يك ساالنه توليد ظرفيت با
  معدن بيمه جامع طرح ارائه مانند نجمن ليت فعا هاي خي
  بر حما معادل را غيرفني هاي نر تنظيم مديران
  اين بر وي پرداخت. ۶٩ سال در انجمن هاي مه برنا تشريح يي غيرحرفه عملكرد از انتقاد به كه درحالي كل رييس صنعت در معضل اين ريسك مديريت نوين هاي روش
  بر به عسلويه در ييسجمهوري حضور با
  پتروشيمي(اتيلن) ارتباطي هاي نال كا توسعه بلندمرتبه، هاني ختما
  سا كه است اين لوجه قاب نكته اما خواند. داعش انتحاري در ٥٩ سال در انجمن متاسفانه كه گذاشت صحه امر
  اين پرداخت، غيرفني دهي نرخ درخصوص يي بيمه مديران نيروي آموزش بحث درخصوص وي شود. برطرف
  بيمه رسيد. رداري ره
  به انجمن، دفتر جايي به جا مجازي، هاي شبكه طريق
  از نارضايتي اعم موجود وضع از مديران يهمه ود شه چگون كسب حوزه در بيمه صنعت يي حرفه توان توسعه
  زمينه شود داده تذكر روز هر كه است بد خيلي شد: متذكر داريم آموزش به نياز ما گفت: بيمه صنعت
  انساني آغاز با معدن صنعت بانك عاني رس اطا پايگاه گزارش
  به باشيم، شكني نر شاهد بازار در همچنان اما كنند نتقا اها مينار س اجراي ليتنتشاراتي، فعا هاي
  تداوم است. نداشته توجهي بل قا فعاليت كار،
  و يي بيمه شركت شود مي مگر كنيد، رعايت را فني نرخ كه براي انجمن با همكاري آماده نيز بيمه
  پژوهشكده توليد ظرفيت پتروشيمي، مركز اين دوم فاز از رداري ره به
  ب پس كنند نكوهش را عمل اين همه اگر اينجاست سوال فعاليت تداوم مشهد، تبريز در منطقه يي
  تخصصي ليتهاي فعا به نگاهي با حجاريان گفته هاي اين البته معرض در را خود است ريسك مديريت اش وظيف كه صنعت مديران يي حرف آموزش دورههاي
  برگزاري يافته افزايش اتيلن تن ميليون به ساالنه كاويان
  پتروشيمي در مشاركت هيي، حرف احيت گواهي ارائه هت
  ج نظر به كند. اعمال بيمه بازار در كسي چه را رخ اين
  ه توجه چراكه است مشهود ما كا گذشته سال طي انجمن دهد؟ قرار ريه بدترين خواستار پايان در مركزي بيمه كل رييس است.
  بيمه دالر ميليون ٩٨٣ مبلغ مجتمع، اين دوم فاز افتتاح براي
  است. ريسك بندي رتبه تداوم لمللي بين كنفرانس
  دو توافق صرف، انتقاد از بيشتر معضل اين حل براي رس در يي بيمه كار كسب روز مسائل به صنفي واحد
  اين بيمه كتهاي شر چرا انم دي نم كرد: تصريح همتي خبره كارشناسان سوي از تخصصي فني
  پيشنهادات نتيجه در كه شده مالي تامين بانك اين توسط مالي تسهيا
  ت كرد. اشاره بيمه اي باشد.
  شهرك راهگشا عملي راهكارهاي برمبناي جمعي واكاوي تحقيق پيشنهادات ارائه گذشت كه
  سالي نتيجه وي گفته به كنند؟ دود را خود منابع دارند اصرار شد. صنعت اين بيشتر ارتقاي براي بيمه
  صنعت است. شده ايجاد اشتغال ٠٥٥ فر هزار يك تعداد براي آن
تمركز سپرده و تسهيلات در 13 استان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/30
تمركز سپرده و تسهيلات در 13 استان
«تعادل» توزيع سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در استان‌هاي كشور را بررسي مي‌كند


13 استان 9 برابر بقيه، سپرده و 7 برابر آنها تسهيلات دريافت كرده‌اندگروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

گزارش وضعيت كل مانده سپرده‌ها و تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان در پايان دي ماه سال 1395 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه مانده كل سپرده‌هاي ريالي و ارزي در سراسر كشور بالغ بر 1225هزارميليارد تومان بوده كه نسبت دي ماه سال 94 به ميزان 234هزارميليارد تومان معادل 23.6درصد و نسبت به اسفند 94 معادل 15.4درصد يا 163هزارميليارد تومان افزايش داشته است.

بيشترين مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با 726هزارميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 2640ميليارد تومان بوده است.

 مانده كل تسهيلات بالغ بر 2942هزارميليارد تومان است كه نسبت به دي ماه سال 94 به ميزان 192هزارميليارد تومان معادل 25.7درصد و نسبت به اسفند 94 معادل 19.1درصد يا 151هزارميليارد تومان افزايش داشته است.

بيشترين مبلغ تسهيلات مربوط به استان تهران با مانده 566 هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 3482ميليارد تومان بوده است.

 نسبت تسهيلات به سپرده‌ها بعد از كسر سپرده قانوني معادل 85.2 درصد بوده كه نسبت به دي 94 معادل 0.9واحد درصد و نسبت به اسفند 94 معادل 2.5واحد درصد افزايش داشته است. اين نسبت در تهران 85.5 درصد و در كهگيلويه و بويراحمد معادل 147.8درصد بوده است. نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در 7 استان

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در 7 استان بالاي 100درصد بوده است. نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در استان‌هاي عمدتا محروم كشور ازجمله گلستان، لرستان، اردبيل، چهار محال و بختياري، ايلام، خراسان شمالي و كهگيلويه و بويراحمد بالاتر از 100درصد بوده است اما در ساير استان‌هاي كشور اين نسبت با رعايت سپرده قانوني و كمتر از 100درصد بوده است.

رقم تسهيلات در 15 استان بالاتر از سپرده بعد از كسر سپرده قانوني بوده و در استان‌هاي مازندران، گيلان، كرمان، سمنان، لرستان، قزوين، كردستان، زنجان، گلستان، لرستان، اردبيل، چهارمحال و بختياري، ايلام، خراسان شمالي، و كهگيلويه و بويراحمد رقم تسهيلات بيش از سپرده‌ها بعد از كسر سپرده قانوني بوده است. تمركز شديد در تهران

ارقام نشان مي‌دهد كه تنها در استان تهران رقم سپرده‌ها بيش از 726هزارميليارد تومان بوده كه بعد از كسر سپرده قانوني به 662 هزار ميليارد تومان بالغ شده و بيش از 59.3 درصد كل سپرده‌ها را در تهران جذب كرده است. همچنين رقم تسهيلات نيز معادل 566 هزارميليارد تومان بوده كه حدود 60 درصد تسهيلات بانك‌هاي كشور در تهران پرداخت شده است. البته يكي از دلايل عمده اين پديده تمركز شديد بانكي در تهران به خاطر وجود دفاتر اكثر شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري كشور است كه در تهران دفتر دارند اگرچه كارخانه و حوزه كاري آنها در شهرستان است اما در تهران دفتر و حساب و كتاب دارند. 13 استان 9 برابر بقيه سپرده جذب كرده‌اند

بعد از تهران، استان‌هاي اصفهان، خراسان رضوي، فارس، خوزستان، گيلان، آذربايجان شرقي، مازندران، البرز، كرمان، آذربايجان غربي، قم و يزد روي هم بيش از 90درصد سپرده‌ها را جذب كرده‌اند و بقيه استان‌هاي كشور يعني 18 استان تنها 10درصد سپرده‌هاي بانكي را جذب كرده‌اند. تسهيلات 13 استان 7 برابر بقيه استان‌ها

در بخش تسهيلات نيز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، مازندران، آذربايجان شرقي، خوزستان، كرمان، گيلان، آذربايجان غربي، البرز، يزد، كرمانشاه، و گلستان با سهم بيش از يك‌ درصد بازار تسهيلات معادل 87 درصد تسهيلات را جذب كرده‌اند و بقيه استان‌ها يعني 17 استان ديگر روي هم تنها بيش از 12درصد تسهيلات را جذب كرده‌اند. به عبارت ديگر تقريبا نيمي از استان‌ها به اندازه 7برابر نيم ديگر استان‌ها تسهيلات جذب كرده‌اند.نویسنده:
برخي شركت‌ها اصرار دارند منابع خود را دود كنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/30
برخي شركت‌ها اصرار دارند منابع خود را دود كنند
رييس كل بيمه مركزي در گردهمايي سالانه انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه:


گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

شركت‌هاي بيمه روزبه‌روز به دليل هدردهي منابع كوچك‌تر مي‌شوند اما مساله اينجاست كه اقتصاد كلان و بازار مالي منتظر بيمه‌ها نمي‌ماند و روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شود تا جايي كه سهم بازار بيمه كوچك مي‌ماند. سال 73 حق بيمه ما 37ميليارد تومان بود و الان به 28هزارميليارد تومان رسيده اما همه دود مي‌شود و به هوا مي‌رود.

به گزارش«تعادل» عبدالناصر همتي در گردهمايي انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه گفت: حجم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه ١٨هزارميليارد تومان است كه نصف حق بيمه يك سال هم نيست بايد براي پيشبرد اهداف صنعت بيمه، كار مطالعاتي انجام دهيم و از شيوه‌هاي نوين براي اداره صنعت بيمه بهره برد.

رييس كل بيمه مركزي بر لزوم كار مطالعاتي و استفاده از شيوه‌هاي نوين مديريتي در صنعت بيمه تاكيد كرد. وي افزود: سلسه مراتب و رشد افراد در صنعت بيمه بايد مبتني بر اصول باشد و انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه با پيشنهادات خود مي‌تواند در اين حوزه نقش خوبي ايفا كند. دكتر همتي تصريح كرد: انتظار مي‌رود در زمينه فرصت‌ها و تهديدات صنعت بيمه، اجماع كارشناسي وجود داشته باشد تا بتوان از فرصت‌ها به خوبي بهره برد و بر تهديدها غلبه كرد.

وي افزود: يكي از موضوعات روز صنعت بيمه، اجرايي كردن آيين‌نامه حاكميت شركتي است. اين مهم در جلسه اخير شوراي عالي بيمه مطرح شد و به نظر مي‌رسد چنين مسائل مهمي بايد از سوي انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه پيشنهاد شود و آن را از بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر درخواست كنند.

دكتر همتي درخصوص عدم رعايت نرخ فني از سوي شركت‌هاي بيمه گفت: رعايت نرخ فني يكي از اصول اخلاق حرفه‌يي است و به نظر من نبايد نهاد ناظر اين را به شركت‌هاي بيمه تذكر دهد بلكه بايد از پتانسيل‌هاي انجمن حرفه‌يي كه افراد برجسته و كارشناس آن را تشكيل داده‌اند در اين زمينه استفاده شود تا با تكيه بر روش‌هاي نوين مديريت ريسك اين معضل در صنعت بيمه برطرف شود. وي درخصوص بحث آموزش نيروي انساني صنعت بيمه گفت: ما نياز به آموزش داريم و پژوهشكده بيمه نيز آماده همكاري با انجمن براي برگزاري دوره‌هاي آموزش حرفه‌يي مديران صنعت بيمه است. رييس كل بيمه مركزي در پايان خواستار پيشنهادات فني و تخصصي از سوي كارشناسان خبره صنعت بيمه براي ارتقاي بيشتر اين صنعت شد.

 انتقاد رييس كل به مديران بيمه‌اي

همتي تصريح كرد: نمي‌دانم چرا شركت‌هاي بيمه اصرار دارند، منابع خود را دود كنند. نكته قابل توجه اين است كه چگونه مي‌شود همه مديران از وضع موجود اعلام نارضايتي و انتقاد كنند اما همچنان در بازار شاهد نرخ‌شكني باشيم. سوال اينجاست كه اگر همه اين عمل را نكوهش مي‌كنند پس اين نرخ‌ها را چه كسي در بازار بيمه اعمال مي‌كند.

در ادامه اين گردهمايي عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه زمان آن فرا رسيده كه براي اداره صنعت بيمه از روش‌هاي هياتي خارج شويم، اذعان كرد: ديگر روش‌هاي پيشين جوابگو نيست. از انجمن حرفه‌اي انتظار بيشتري دارم

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه انتظار دارم در زمينه‌هايي كه بيمه مركزي احساس نياز مي‌كند، انجمن حرفه‌يي به نهاد ناظر كمك كند، اذعان كرد: چالش‌ها و فرصت‌هاي صنعت بيمه به گونه‌يي است كه فقط با تصميمات بيمه مركزي و پشت درهاي بسته نمي‌توان به نتيجه رسيد.

به گفته وي در شوراي عالي بيمه بحث حاكميت شركتي مطرح شد اما من هيچگاه احساس نكردم كه انجمن درخصوص اين امر مهم وارد عمل شده باشد و فعاليتي نديدم. همتي تصريح كرد: اتفاقا تحقيق و بررسي فرآيندهاي جديد نظارتي جايش دقيقا در جايي مثل انجمن حرفه‌يي است تا قبل از بيمه مركزي نيازهاي صنعت را پيگيري و به نهاد نظارتي اعلام كند.

وي با تاكيد بر اينكه از انجمن حرفه‌يي انتظارات بيشتري دارم، متذكر شد: انجمن حرفه‌يي مي‌تواند محلي براي توسعه صلاحيت عملكردي كارشناسان و مديران صنعت بيمه باشد البته اين وظيفه سنديكاست و من نمي‌خواهم كار حرفه‌يي و اجرايي را مخلوط كنم اما همه با هم مي‌توانيم در پيشبرد اهداف سهيم باشيم. هدر دادن منابع در شركت‌ها

رييس كل درحالي كه به انتقاد از عملكرد غيرحرفه‌يي مديران بيمه‌يي درخصوص نرخ‌دهي غيرفني پرداخت، متذكر شد: خيلي بد است كه هر روز تذكر داده شود كه نرخ فني را رعايت كنيد، مگر مي‌شود شركت بيمه‌يي كه وظيفه‌اش مديريت ريسك است خود را در معرض بدترين ريسك‌ها قرار دهد؟

همتي تصريح كرد: نمي‌دانم چرا شركت‌هاي بيمه اصرار دارند منابع خود را دود كنند؟ به گفته وي نتيجه اين نحوه عملكرد اين خواهد بود كه شركت‌هاي بيمه روز به روز به‌دليل هدردهي منابع كوچك‌تر مي‌شوند اما مساله اينجاست كه اقتصاد كلان و بازار مالي منتظر بيمه‌ها نمي‌ماند و روز به روز بزرگ‌تر مي‌شود تا جايي كه سهم بازار بيمه كوچك مي‌ماند.

به گفته وي حجم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه ١٨هزار ميليارد تومان است كه نصف حق بيمه يك سال هم نيست. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سال 73 حق بيمه ما 37 ميليارد تومان بود و الان به 28هزار ميليارد تومان رسيده اما همه دود مي‌شود و به هوا مي‌رود. همتي در ادامه تصريح كرد: اگر سنديكا درخصوص تعادل در نرخ‌دهي بيمه‌نامه درمان به توافق نرسد نهاد ناظر وارد عمل مي‌شود.

وي همچنين درخصوص افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه هشدار داد: در اين خصوص با هيچ شركت بيمه مماشات نخواهيم كرد.

همتي در پاسخ به خبرنگاران درخصوص وضعيت سرمايه دو شركت بيمه ميهن و تعاون اذعان داشت: در صورتي‌كه اقدامات لازم از سوي اين شركت‌ها براي پوشش سرمايه مصوب صورت نگيرد اقدام اساسي خواهيم كرد. رييس كل بيمه مركزي در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص مديريت شركت بيمه تعاون اظهار داشت: در صورتي كه تا پايان ارديبهشت ماه مديرعامل پيشنهادي جهت احراز صلاحيت به بيمه مركزي معرفي نشود، فعاليت‌هاي اين شركت محدود خواهد شد. وي همچنين درخصوص تنظيم صورت‌هاي مالي جديد از سوي شركت‌هاي بيمه تصريح كرد: شركت‌هاي بيمه موظفند علاوه بر ارائه صورت‌هاي مالي معمول تا پايان شهريور صورت‌هاي مالي خود را برمبناي استاندارد مالي ارائه دهند.

در ادامه اين گردهمايي، مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه از رييس كل بيمه مركزي درخواست كرد گواهي صلاحيت حرفه‌يي انجمن در آيين‌نامه ٩٠ اعمال شود. مسعود حجاريان مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه، ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اين واحد صنفي به تشريح برنامه‌هاي انجمن در سال 96 پرداخت. وي بر اين امر صحه گذاشت كه متاسفانه انجمن در سال 95 در زمينه توسعه توان حرفه‌يي صنعت بيمه در حوزه كسب و كار، فعاليت قابل‌توجهي نداشته است.

البته اين گفته‌هاي حجاريان با نگاهي به فعاليت‌هاي انجمن طي سال گذشته كاملا مشهود است چراكه توجه اين واحد صنفي به مسائل روز كسب و كار بيمه‌يي در سالي كه گذشت و ارائه پيشنهادات و تحقيق و واكاوي اين مسائل از جمله انتظاراتي است كه از انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه مي‌رود.

در سال 96 مسائل زيربنايي چون اجراي فرآيند حاكميت شركتي و تغيير در صورت‌هاي مالي بيمه‌گران برمبناي استاندارد IFRS مطرح شد.

وي افزود: اهميت اين موارد تا جايي بود كه رييس كل بيمه مركزي بارها بر اهميت نهاد ناظر بر تدوين و اجراي حاكميت شركتي تاكيد ورزيد و از سوي ديگر سازمان بورس نيز شركت‌هاي بيمه و بانك‌ها را ملزم به اجراي استاندارد IFRS كرد.

به نظر مي‌رسد در اين زمينه توسعه توان حرفه‌يي بيمه‌گران و ارائه مدل‌هاي پيشنهادي مطلوب در همراهي نهاد ناظر و سنديكاي بيمه‌گران ضروري به‌نظر مي‌رسد. از سوي ديگر نهاد نظارت بيمه‌يي بارها بر لزوم توسعه زيرساخت‌هاي آي‌تي جهت‌گذار از نظارت سنتي به مكانيزه تاكيد كرده و اينجاست كه توجه انجمن‌هاي صنفي در ارائه راهكارهاي بهينه و توسعه توان حرفه‌يي صنعت بيمه براي نيل به اسلوب كارا اهميت مي‌يابد. در اين راستا لزوم توجه انجمن حرفه‌يي به فرآيندهاي روز صنعت بيمه كه تا حدودي از آن غافل بوده، ضروري به نظر مي‌رسد. البته حجاريان در ادامه سخنانش بر برخي فعاليت‌هاي انجمن مانند ارائه طرح جامع بيمه ساختمان‌هاي بلندمرتبه، توسعه كانال‌هاي ارتباطي از طريق شبكه‌هاي مجازي، جابه‌جايي دفتر انجمن، تداوم فعاليت‌هاي انتشاراتي، اجراي سمينارهاي تخصصي منطقه‌يي در تبريز و مشهد، تداوم فعاليت جهت ارائه گواهي صلاحيت حرفه‌يي، مشاركت در

دو كنفرانس بين‌المللي و تداوم رتبه‌بندي ريسك شركت‌هاي بيمه اشاره كرد.

 تمكين مديران به سهامداران غيرحرفه‌اي

در ادامه اين گردهمايي سالانه علوي، رييس هيات‌مديره انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در پاسخ به سخنان رييس كل مبني بر رفتار غيرحرفه‌يي مديران بيمه‌يي در نرخ‌دهي غيرفني اذعان داشت: مشكل نرخ‌دهي غيرفني بيش از اينكه به مديران برگردد به سهامداران غيرحرفه‌يي برمي‌گردد كه با درخواست‌هاي غيرحرفه‌يي از مديران در انتظار سودهاي كلان هستند.

وي تاكيد كرد: فشار سهامداران غيرحرفه‌يي به مديران براي عطش توليد و جمع كردن حق بيمه و انتقال به بازار سرمايه مديران را به ارائه نرخ‌هاي غيرفني سوق مي‌دهد. علوي در عين حال از مديران بيمه‌يي به‌دليل تمكين به سهامداران غيرحرفه‌يي انتقاد كرد.

اين فعال بيمه‌يي در ادامه توجه به ماده 6 وظايف شوراي عالي بيمه را خواستار شد و عنوان كرد: طبق اين ماده شركت‌هاي بيمه بايد هر 6 ماه گزارش ارائه دهند و شوراي عالي بيمه هم بايد اين گزارش‌ها را بررسي كنند.

براساس اين گزارش در پايان اين مراسم برخي مديران بيمه‌يي به بيان نظرات خود پرداختند و مساله قابل‌تامل اين بود اغلب مديراني كه در مراسم حضور داشتند از ارائه نرخ‌هاي غيرفني انتقاد كردند تا جايي كه يكي از اين مديران تنظيم نرخ‌هاي غيرفني را معادل حملات انتحاري داعش خواند. اما نكته قابل‌توجه اين است كه چگونه مي‌شود همه مديران از وضع موجود اعلام نارضايتي و انتقاد كنند اما همچنان در بازار شاهد نرخ‌شكني باشيم، سوال اينجاست اگر همه اين عمل را نكوهش مي‌كنند پس اين نرخ‌ها را چه كسي در بازار بيمه اعمال مي‌كند. به نظر مي‌رسد براي حل اين معضل بيشتر از انتقاد صرف، توافق جمعي برمبناي راهكارهاي عملي راهگشا باشد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/30
اخبار


محمد ربيع‌زاده سرپرست بانك گردشگري شد

مراسم معارفه سرپرست بانك گرشگري با حضور اعضاي هيات‌مديره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانك گردشگري؛ در اين مراسم محمد ربيع‌زاده به صورت رسمي به عنوان سرپرست بانك گردشگري معرفي شد. گفتني است، اين انتصاب پس از طي مراحل قانوني و تاييدات لازم از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته و محمد ربيع‌زاده، قائم مقام بانك رسما در غياب مديرعامل وظايف مربوطه را انجام خواهد داد. براساس اين گزارش، ربيع‌زاده از مديران ارشد و عضو هيات‌مديره بانك صادرات بوده و در بانك گردشگري نيز به عنوان معاونت بانك مشغول به كار بوده است.افتتاح كاشي پرديس آباده با تسهيلات بانك صنعت

در مراسمي با حضور رييس‌جمهوري كشورمان طرح كاشي آباده با تسهيلات بانك صنعت و معدن افتتاح مي‌شود و با عرضه محصولات خود به ظرفيت توليد اين كالا در كشورمان مي‌افزايد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، شركت كاشي آباده با دريافت ٩ميليون و ٣٠٠هزار يورو تسهيلات ارزي معادل ٣٢٥ميليارد ريال به عنوان سرمايه ثابت و ٤٠ميليارد ريال سرمايه در گردش به بهره‌برداري مي‌رسد و براي ١٥٠نفر شغل ايجاد مي‌كند. در ضمن در سفر رييس‌جمهوري به استان فارس عمليات اجرايي طرح ذوب آهن پاسارگاد نيز با ٢٨٠ميليون دلار تسهيلات بانك صنعت و معدن و اشتغالزايي يك هزار نفر آغاز خواهد شد. گفتني است، صنايع كوچك و متوسط استان فارس حدود يك هزار و ٢٠٠ميليارد ريال تسهيلات در قالب طرح رونق توليد از بانك صنعت و معدن دريافت كرده‌اند.بازديد مديرعامل بانك ملت

از نمايشگاه بورس، بانك و بيمه

مديرعامل بانك ملت با حضور در محل برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه از غرفه گروه مالي ملت و چند غرفه ديگر در اين نمايشگاه بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، دكتر هادي اخلاقي‌فيض‌آثار در اين بازديد كه حسن روستا، عضو هيات‌مديره و چند تن از مديران ارشد بانك نيز وي را همراهي مي‌كردند از بخش‌هاي مختلف غرفه گروه مالي ملت ديدن و با كارشناسان شركت‌هاي مختلف اين گروه گفت‌وگو كرد. وي با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي نمايشگاه براي بازاريابي محصولات تصريح كرد: نمايشگاه بورس، بانك و بيمه فرصت خوبي براي بانك و شركت‌هاي وابسته به آن است تا نسبت به جذب مشتريان جديد و داراي ظرفيت اقدام كنند. دكتر اخلاقي‌فيض‌آثار با اشاره به اوضاع كنوني بورس اظهار اميدواري كرد كه وضعيت سهام بانك ملت در سال جاري روند رو به رشدي را داشته باشد. وي بر لزوم ارتقاي عملكرد شركت‌هاي بانك ملت به ويژه كارگزاري و تامين سرمايه در سال ۹۶ تاكيد و خاطرنشان كرد: بانك ملت امسال روي استارت‌آپ‌ها تمركز كرده و حمايت از اين شركت‌ها را در دستور كار جدي خود قرار داده است.

 

برگزاري نشست روساي شعب سراسر كشور بانك گردشگري

نشست روساي شعب سراسر كشور بانك گردشگري با حضور رييس گروه مالي گردشگري و قائم مقام بانك‌ گردشگري برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانك ‌گردشگري در اين نشست كه با دستور كار بررسي مشكلات شعب و ابلاغ سياست‌ها و دستورالعمل‌ها برگزار شد، مهدي جهانگيري، رييس گروه مالي گردشگري در سخناني با اشاره به نامگذاري سال ۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال گفت: در اين سال گروه مالي گردشگري كه همواره در زمره پيشروان اشتغال‌آفريني در گوشه گوشه كشور بوده با اجراي پروژه‌هاي مهم اقتصادي كمك به اشتغال‌آفريني را در دستور كار خواهد داشت. وي همچنين نقش بانك گردشگري را در احياي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي برجسته دانست. براساس اين گزارش در ادامه نشست، محمد ربيع‌زاده، قائم‌مقام بانك گردشگري ضمن اشاره به اهميت ارج گذاشتن به مسووليت‌ها گفت: مسوولان و روساي شعب بانك گردشگري بايد الگوي توجه به منافع سهامداران و مشتريان باشند و در مسير تامين اين منافع گام بردارند.برگزاري مجمع عمومي انجمن مديريت ايران

 مجمع عمومي سالانه انجمن مديريت ايران و همچنين مراسم تقدير از نقش‌آفرينان مديريت در تاريخ 28 فروردين 1396، در محل دانشگاه خاتم و با حضور نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جمعي از استادان و مديران عضو انجمن مديريت ايران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، در اين جلسه پرويز بيات دبيركل انجمن مديريت ايران ضمن خوشامدگويي، به ارائه گزارشي از عملكرد انجمن مديريت ايران در سال 1395 و همچنين 60سال فعاليت اين انجمن پرداخت. بازرس انجمن، گزارش مالي سال 1395 را قرائت كرد و آذر صائميان قائم‌مقام دبيركل انجمن نيز گزارشي پيرامون برنامه استراتژيك و سند راهبردي ملي و بين‌المللي انجمن ارائه كرد. در ادامه مجيد قاسمي رييس هيات‌مديره انجمن مديريت ايران و رييس دانشگاه خاتم، طي سخناني به تاسيس اين انجمن و عملكرد آن طي سال‌هاي گذشته اشاره كرد و آمادگي انجمن را براي دريافت پيشنهادها و نظرها درخصوص بهبود و پيشبرد اهداف آن اعلام كرد. همچنين مشاركت بيشتر اعضاي انجمن را در حوزه‌هاي مختلف خواستار شد.تبلور نقش بانك صنعت با افتتاح پتروشيمي كاويان

فاز دوم پتروشيمي كاويان با تسهيلات بانك صنعت و معدن و با ظرفيت توليد سالانه يك ميليون تن محصول پتروشيمي(اتيلن) با حضور رييس‌جمهوري در عسلويه به بهره‌برداري رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن با آغاز بهره‌برداري از فاز دوم اين مركز پتروشيمي، ظرفيت توليد پتروشيمي كاويان سالانه به ٢ميليون تن اتيلن افزايش يافته است. براي افتتاح فاز دوم اين مجتمع، مبلغ ٣٨٩ميليون دلار تسهيلات مالي توسط اين بانك تامين مالي شده كه در نتيجه آن براي تعداد يك هزار و ٥٥٠ نفر اشتغال ايجاد شده است.نویسنده:
  بورس
  اخبار Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 رويداد ترين بزرگ كار پايان خاورميانه مالي آپ يدهد
  استارت گزارش كل شاخص واحدي 92 اندك رشد از
  «تعادل» رويداد ترين بزرگ عنوان به ۷۱۰۲ استارز فين كار به خاورميانه ايران مالي آپهاي
  استارت آپي استارت تيم ۰۵ رويداد اين در داد. پايان
  خود اينكه ضمن داشتند؛ حضور بوده كانتر نزديك
  داراي آينده در رشد براي نماگرها
  اصالح جسورانه صندوق ۰۱ فينتك هاي تابدهنده
  ش اوراق بورس سازمان مجوز با فينتكي
  حوزه شد. دادوستد تومان ميليارد ۳۶۱ معامالت ارزش بورس
  گروه با تخصصي پنل ميان اين در بودند. حاضر
  بهادار ۴۲.۲واحد، با جنوب(هرمز) هرمزگان فوالد فرابورس تهران هاي بورس گذشته،
  روز شد برگزار تخصصي كارگاه ۰۲ مختلف
  موضوعات ۴.۱واحد، با اصفهان(ذوب) آهن ذوب سهامي از قبل روز به نسبت سهام فروش فشار
  كاهش تا دو ۸۵تيم بين آپي استارت مسابقه نهايت در
  كه با خاورميانه(ميدكو) معدني صنايع هلدينگ ديروز شدند. دنبال متعادل كرده تجربه را
  آن تمركز آن، اصلي محورهاي كه شد انجام نفره
  هفت با زاگرس(زاگرس) پتروشيمي ۷۳.۱واحد، كل شاخص كه جاري هفته دوشنبه روز خالف
  بر بورس بانك، حوزه در مالي صنعت هاي چالش
  بر در بوده تاثيرگذار شاخص رشد در واحد ۶۹.۰ يافت. افزايش ۲۹واحد بود كرده افت واحد
  ۴۲۲ مبناي بر ها آپ استارت اين ميان داوري بود.
  بيمه ۶۴.۱واحد، با مارون(مارون) پتروشيمي مقابل اجماع اين به تحليلگران تا شد سبب رخداد
  اين اعالم داوران سوي از كه بود محورهايي ها چالش پااليش ۸۷.۰واحد با الوان(شاوان) نفت پااليش در رشد براي را خود سرمايه، بازار كه
  برسند قابليت ايده، نوآوري خالقي ميزان اينكه ضمن
  شد؛ از مانع منفي تاثير واحد ۱۷.۰ با شيراز(شراز) نفت يكند. آماده نزديك
  آينده مدل انسجام گويي كلي ابهام از پرهيز آن،
  اجرايي شدند. فرابورس كل شاخص بيشتر رشد بازار اكثريت حاضر درحال گزارش«تعادل»
  به ها آپ استارت داوري هاي مالك جمله از كار
  كسب به متعلق فرابورس نماد پربينندهترين ديروز اصالحي روند اين داشته قرار بك» «پول
  در اعالم مركزي بيمه جمله از تگاهها دس برخي
  بود. فرهنگي ميراث گذاري سرمايه گروه ركتهاي ش در بورس نماگرهاي درصدي ۰۳ ۵۲تا رشد
  به بيمه حوزه هاي آپ استارت سال امسال، كه اند
  كرده اصفهان(ذوب)، آهن ذوب سهامي (سمگا)، كارشناس نوري، مهدي كند. مي كمك مدت
  ميان بود.
  خواهد خوارزمي(مفاخر)، اطالعات فناوري توسعه با وگو گفت در مطلب اين بيان با سرمايه
  بازار در نيز فرابورس مديرعامل هاموني، امير
  همچنين پگاه پاستوريزه شير پردازسير(حريل)، ريل فشار امروز، شده متعادل بازار افزود:
  «تعادل» هاي برنامه از گزارشي ارائه ضمن استارز فين
  اختتاميه شهداب صنعت كشت گلپايگان(غگلپا)، ها قيمت چراكه بود خواهد ديروز از كمتر
  فروش ۷۱۰۲ استارز فين گفت: ها آپ استارت از
  حمايت فوالد رنگ توكا (غشهداب)، خراسان ناب وي ندارد. وجود ندهيي فروش كه است يي گونه
  به امسال داشت متفاوت رويكردي ۶۱۰۲ به
  نسبت بود. الوان(شاوان) نفت پااليش سپاهان(شتوكا) ساله يك پروسه يك در سهامداران اكثر كرد:
  اضافه اعضاي كنندگان شركت اختيار در فضا متر
  ۰۰۴۱ طي (ج) (ب) پايه(الف)، بازار در گذشته روز كه اكنون كردهاند تجربه را ركود بوده ضرر
  در داريم بنا افزود: هاموني گرفت. قرار استارز فين به سهم ۷۶۲ميليون دادوستد، نوبت ۶۴۴ ۹۱هزار سهام راحتي به شود مي احساس بازار رشد
  امكان نيز نرمافزاري همچنين كنيم دايمي را استارز فين در همچنين شد. ستد داد تومان ۵۳يليارد ارزش رسانند. نمي فروش به را خود مجازي شكل به رويداد اين تا كرد خواهيم
  آماده دادوستد ۱۵۶ورد در سهم ۲۷۵هزار بدهي بازار من اعتقاد به گفت: ادامه در كارشناس
  اين فرابورس مديرعامل شود. ارائه نرمزار اف آن
  در ۰۴هزار همچنين شد. جا جابه تومان ۶۵ميليارد ۲. به واقع در است. سرمايه بازار دماسنج قند،
  گروه ۷۱۰۲ استارز فين طول در داشت: اظهار
  ايران فرابورس درگاه طريق از مسكن وام ورقه ۲۳۴ بورسي، گروه اين هاي شركت بودن كوچك
  دليل پي استارتآ ايده از را خود حمايت رمايهگذاران
  س تومان ميليارد ۸.۲ ارزش به ۹۷۴نوبت ۲هزار در پايدار پارند صندوق واحدهاي تاير، كوير پارسيان، تاثيرگذار نمادهاي بازارهاي در فلزات اغلب قيمت كاهش وجود با زودتر آن نمادهاي باشد، جلو به رو بازار
  چنانچه روي گذاري سرمايه براي مذاكره اند كرده
  اعالم امتياز اوراق متعلق اوراق قيمت بيشترين شد. معامله تقاضا بيشترين با كيان صندوق واحدهاي سپهر ۹۴واحد، با مپنا نمادهاي گزارش«تعادل» به در اما يافت افزايش نمادها اين روي تقاضا جهاني، شرايط وقتي مقابل در ميدهند نشان
  واكنش ضمن است؛ انجام حال در نيز ديگر هاي ايده
  برخي ۵۷هزار رقم ۵۹با ارديبهشت مسكن تسهيالت شدند. مواجه خريد صف ۶۲واحد، با خوزستان فوالد واحد، با ۷۳ مس ملي با را گذشته روز پااليشي خودرويي گروه مقابل زودتر گروه اين نيز باشد نزولي بورسي هاي شركت مالي تامين دستورالعمل كه است اين ما برنامه
  اينكه با ۴۹ ارديبهشت اوراق به نيز كمترين بود تومان واحدهاي از خروج براي ديگر گروهي مقابل در آسان ۵۲واحد با فلزات معادن گذاري سرمايه رساندند. پايان به قيمت اصالح ميشود. مواجه سقوط با ها گروه بقيه از بورس سازمان تصويب به خصوص اين در را
  جمعي بود. تومان ۰۵هزار رقم اوراق ارقام، ايران سهام سپهر، پايدار پارند صندوق بر را تاثير بيشترين واحد ۵۲ با پرشين پرداخت ميليارد يك از بيش شنبه سه روز معامالت در سرمايه بازار روند اينكه بيان با نوري
  مهدي ۵۱ دريافت از همچنين هاموني برسانيم. بهادار
  اوراق بناگستر صكوك اوراق نفت، كاركنان مشاركت مقابل در زدند. رقم را متغير اين رشد شاخص ۳هزار ارزش به تقدم حق سهم برگه ميليون ۷۶ است، نشده اصالحي فاز وارد جدي طور به
  هنوز دو تاكنون گفت: داد خبر VC جديد صادراتي
  درخواست كاالي تن هزار 68 از بيش عرضه مشاركت اوراق بهشهر، صنايع توسعه سهام كرانه، مخابرات پارسيان گاز نت هلدينگ نمادهاي در معامالتي نوبت ۱۷هزار در ريال ۵۱۶ميليارد يازدهم دولت اقتصادي كارنامه ارائه با كرد:
  تصريح درخواست ۳۱ گرفته قرار پذيرش مورد
  درخواست انواع ۳۶۷تن ۳۷هزار ۹۲فروردين سهشنبه ديروز با سبزوار شهرداري مشاركت اوراق سايپا رايان داشتند. كل شاخص بر را منفي تاثير بيشترين طي بازار ارزش شد. دست به دست تهران بورس هاي هفته طي ها رسانه در رييسجمهوري سوي
  از است. راه در نيز
  ديگر هاي رآورده تاالر در كات وب قير پليمري، مواد فروش هاي صف ترين سنگين ها عرضه بيشترين با شيميايي خودرو رايانه، هاي گروه ديروز تومان هزارميليارد ۷۲۳ رقم به گذشته روز معامالت اقبال سرمايه بازار رشد شاهد توانيم مي آينده بورس صادراتي تاالر شد. عرضه پتروشيمي نفتي ديروز معامالت پايان در دادند. پايان خود كار به برترين صدر در معامالت ارزش حجم بيشترين ۲۳واحد با ارزشي) قيمت(وزني- شاخص رسيد. از افزود: وي باشيم. بازار اين به گذاران رمايه آب
  س معامالت بازار بررسي عرضه ميزبان ۹۲فروردين هشنبه روز ايران كاالي بيشترين سهم ميليون ۳۰۱ معامله با آسيا بيمه گرفتند. قرار صنعت هاي گروه همچنين رسيد ۹۹۱واحد ۷۲هزار رقم به افزايش از بعد ماهه پروسه يك در دالر قيمت ديگر
  طرف است. رطوبتي عايق گوگرد قير، تن ۰۵ هزار ۸۶ با حيان جابربن داروسازي الت معام حجم متعلق قيمت رشد بيشترين با نيز بازار صدرنشيني نقطه در افزايش واحد يك با وزن هم كل شاخص انتظار اين شد خواهد مواجه افزايش با سبز
  انتخابات تاالر در كربن
  و هزارپوندي شمش تن ۰۰۵ بود حاكي گزارش اين معامالت ارزش بيشترين ريال ميليارد ۶۳۹ معامله صنايع خاش، سيمان تكسرام، كاشي نمادهاي به شناور آزاد شاخص ديروز كرد. توقف واحد هزار ۷۱ در را رشدي به رو روند نيز سهام بازار كه رود مي براساس اينكه بيان با انرژي بورس
  مديرعامل شركت متالورژي كك تن ۰۰۲ ۳هزار ايرالكو ۹۹ ۸. كردند. ثبت را كابل پارس، محصوالت المللي بين يزد، جوشكاب ۲۴۴واحد هزار ۶۸ پله در افزايش واحد ۴۰۱ با كند. تجربه زمان
  اين كه مصرفي يا صنفي واحد هر نيرو وزارت
  مصوبه معدني صنعتي محصوالت تاالر در زرند كسازي بود. پتروشيمي نقل حمل ايران بهنوش البرز، اول بازار شاخص ديروز دادوستدهاي طي
  ايستاد. ابتداي از باشد، داشته ۵مگاوات از بيش برق
  مصرف گندم تن ۰۰۵ ۱۳هزار اين بر عالوه شد. عرضه آيفكس واحدي رشد پارس، كاشي ارقام، ايران نمادهاي مقابل در ۱۷۱هزار دوم بازار شاخص واحد ۳۶۷ هزار ۴۵ اي شيشه تاالر وضعيت كند، تامين انرژي بورس از را خود برق بايد
  سال تن ۰۵۳ هزار يك دوروم، گندم تن هزار خوراكي با فرابورس(آيفكس) كل شاخص گذشته روز شهاب، پارس المپ پيرانشهر، قند ايران، كارتن كردند. ثبت را واحد ۹۱۴ كردند؛ صعود بورسي ۷شاخص هر
  ديروز بازار اندازي راه براي سنجي امكان مطالعات
  گفت: محصوالت تاالر در خام روغن تن ۰۰۳ سفيد شكر اين بر رسيد. واحد ۵۰۹ رقم به افزايش واحد بيشترين با مرودشت قند سپاهان صنعتي گروه معامالت در تهران بورس نماد ترين پربيننده ۸۷هزار رقم به رشد واحد ۲۹ با كل
  شاخص تدوين انرژي عالي شوراي در كربن آب
  معامالت فرعي بازار شد. عرضه ايران كاالي بورس كشاورزي ارزش سرمايه، بازار ديروز دادوستدهاي طي اساس قرار الت معام جدول انتهاي در قيمت كاهش پلي سايپا(خساپا)، هاي شركت به متعلق ديروز دوم اول بازار اخصهاي ش همچنين رسيد
  ۹۹۳ ميشود. ۶۱هزار عرضه شاهد روز اين در نيز ايران كاالي بورس رقم به افزايش تومان ميليارد ۰۰۲ با دوم اول بازار آسان سهام خريد براي ديروز سهامداران گرفتند. ايران خودرو(خپارس)، پارس اكريل(شپلي)، رفتند. باال واحد ۹۷۱ ۸۶ ترتيب
  به نشست در حسيني علي سيد «تعادل» گزارش
  به فرنگي گوجه رب تن ۰۰۶ هزار يك پخته، آهك تن در ديروز همچنين رسيد. تومان هزارميليارد ۶۵ ۴. سبزوار، شهرداري مشاركت اوراق پرشين، پرداخت سازي ماشين ملت(وبملت)، بانك خودرو(خودرو)، فلزي گروه نمادهاي رشد مدد به افزايش
  اين نخستين تشكيل از استقبال با خود ديروز
  خبري بود. آهني ضايعات تن ۰۰۳ به سهم ميليون ۲۴۵ معامله نوبت ۵۷۸ ۹۴هزار الكترونيك تجارت يكم، امين صندوق واحدهاي بود. زامياد(خزاميا) اراك(فاراك) بودند مواجه شديد افت با اخير روزهاي طي كه
  بود گفت: سرمايه بازار خبرنگاران مستقل
  انجمن خدمات كردن اجتماعي نوعي به گرايي يي
  حرفه زمينه اين در كه است اصناف اعضاي
  عملكردهاي براي مراجعه چندين به نيازي ديگر ۰۶۳ شد
  كدال اندازي راه سامانه بهادار اوراق بورس سازمان رييس حضور
  با اين خبرنگاران مديون همواره سرمايه بازار
  رشد نخواهد ركتها ش مالي اطالعات آوري
  جمع است. بوده
  حوزه در بسزايي تاثير تواند مي سرويس اين
  بود براي مالي تامين جاري سال در اينكه بيان با
  وي باشد. داشته سريع رساني طالع بورسي هاي شرك مالي گزارشگري در شفافيت
  ارتقاي معامالتي ساختار طراحي كنار در انرژي حوزه
  فعاالن به مكنت نرمافزار از همچنين كدال
  متولي بورس كار دستور در كربن آب الت معام
  بازار آپي استارت تيمي همكاري نخستين
  عنوان سنجي امكان مطالعات گفت: است، گرفته قرار
  انرژي كه برد نام بورس رايان شركت سرمايه بازار شفافيت سالمت بيشتر، هاي شركت بر نظارت كه كرد اشاره سرمايه بازار در ناشران اطالعات اقدامات بورس، سازمان رييس گفته
  به محيط سازمان همكاري با پسماند كربن
  بازار در خدماتي توليدي صنعت براي افزار نرم اين ميزان هرچه چراكه دهند، افزايش را بازار شاهد مانهها سا اين كارگيري به راهاندازي با اطالعات دريافت در گرفته صورت هاي نظارت حال در جمهوري رياست فناوري معاونت
  زيست از يكي فوق نرمافزار وي، گفته به اجراست. حال عمق يابد افزايش اطالعات ارائه دقت سرعت خواهيم سرمايه بازار در تحليل سرعت افزايش سطح ارتقاي به منجر مالي هاي گزارش
  و كه است انرژي بورس سوي از دستورالعملي
  تدوين تواند مي كه است كدال زيرساخت حلقه چندين ادامه در يابد. مي افزايش آن تناسب به نيز بازار داد: ادامه بورس عالي شوراي سخنگوي بود. شده سرمايه بازار در شفافيت مالي رسيد.
  گزارشگري خواهد تصويب به انرژي عالي شوراي
  در فرآيند در تسريع افشا سازي، ندارد استا به از نيز بورس رايان شركت مديرعامل مراسم اين اطالعات پردازش در سرعت افزايش با طبيعتا
  است. بپردازد. سرمايه افزايش توجيهي گزارش ناشران اطالعات همگاني بهنگام صحيح، افشاي پردازشگر ناشر حسابرس، سوي از مالي نمايشگاه دهمين در «تعادل»، گزارش
  به به توجه با افزار نرم اين كرد: تصريح وي ديرباز سالتهاي از يكي عنوان به سرمايه بازار تاهتر كو اطالعات ارسال زمان مالي، اطالعات سامانه دو ۷۱۰۲ (فاينكس بيمه، بانك
  بورس، گردهمايي پنجمين
  برگزاري نويسي برنامه تكنولوژيهاي آخرين كارگيري به كرد ياد بورس رايان شركت كدال سامانه مدت طوالني توقف شاهد ديگر شد خواهد بورس سازمان رييس حضور با مكنت ۰۶۳ بورس
  كدال
  پيشكسوتان شده توليد خارجي داخلي مالي استانداردهاي تصويري كه است وبگاهي ۰۶۳ كدال گفت: بود. نخواهيم سرمايه بازار در مادها در سرمايه بازار ناظر نهاد مديره هيات اعضا
  و ناشران براي خوبي نويدبخش يتواند كه است ديگر شده منتشر عيههاي اطال از درجه ۰۶۳ دهمين دستاوردهاي ها نوآوري وي، محمدي شاپور شد. راهاندازي بورس رايان
  غرفه سرمايه بازار پيشكسوتان گردهمايي
  پنجمين باشد. اطالعات افشاي جهت به گذاران سرمايه به مالي نهاد يا شركت هر پيراموني اطالعات را تي آي حوزه در ۷۱۰۲ فاينكس نمايشگاه كدال هاي سامانه از رونمايي، مراسم اين
  در تاليف ايران» سرمايه بازار «تاريخ كتاب از
  رونمايي ها فرمت با مكنت سامانه مطابقت بر تاكيد با وي جستوجو براي منعطف امكاني دهد مي دست با كه كرد اميدواري اظهار ارزيابي مناسب آپي استارت موفق تجربه عنوان به مكنت
  ۰۶۳ حضور با كشاورز شهال ياد زنده سعيدي
  علي اضافه عنوان ناشران براي هفته يك مدت در اين داد: ادامه بورس، سازمان استانداردهاي اطالعات براساس كاربران براي آنها كردن فيلتر شاهد دستاوردها، ها نوآوري اين افزايش كرد ياد سرمايه بازار در بورس رايان
  شركت سازمان سابق مديران از جمعي فعلي
  مديران مركزي هسته به اتصال از پس مكنت سامانه كرد: براي گزارش توليد بر الوه ع تواند مي سامانه يكند. فراهم قيمتي مالي عمل تر سيستم سرمايه بازار بيشتر شفافيت گرفته صورت هاي نظارت اقدامات داشت:
  اظهار شد. برگزار خبرنگاران سرمايه بازار بزرگان
  بورس، را مكانيزه كار گردش كارگيري به قابليت كدال ساير براي بورس، عضو عام سهامي هاي شركت اين بر عالوه داد: ادامه ماهيار عليرضا باشيم. آن كردن به منجر مالي هاي گزارش اطالعات دريافت
  در نظارت معاون سعيدي، علي «تعادل» گزارش به گزارش، توليد از پس كه طوري به داشت خواهد باشد. داشته كاربرد ركتنيز ها ش ها صنعت گرفتن بهره كاربري پروفايل تشكيل امكان اظهار بهادار اوراق بورس سازمان رييس بازار در شفافيت مالي گزارشگري سطح
  ارتقاي در بهادار اوراق بورس سازمان مالي نهادهاي
  بر انجام نيز ثبت بيانيه توليد حسابرسي مراحل موازنه را افزار نرم اين كليدي هاي قابليت ماهيار نيز وبگاه اين زنگ» به «گوش سرويس از شاهد مانهها سا اين واسطه به كه كرد اميدواري جاي مساله اين هنوز اگرچه است. شده
  سرمايه گردهمايي برگزاري اهميت به اشاره با نشست
  اين بورس، نمايشگاه دهمين يشود يادآور شود. پارامترهاي تمام در حساسيت تحليل ترازنامه، نيز را مورد هر در فوري انتشار رساني طالع بزنند حرف افراد جاي به مانهها سا كه باشيم آن دارد. بيشتري
  رشد مراسم اين داشت: اظهار سرمايه بازار
  پيشكسوتان داد. خواهد پايان خود كار به امروز بيمه بانك گزارش انتشار تاييد توليد، گزارش، اقتصادي باوجود واقع در دهد مي قرار كاربران دراختيار با باشند قادر بورس سازمان در ما همكاران تا تحليل محاسبات تهيه، بودن زمانبر به
  وي ترويج سرمايه بازار بزرگان از تجليل بر
  افزون تبادلنظر براي مغتنمي فرصت نهادن، ارج است.
  فرهنگ تجربيات
  انتقال را پيشكسوتان انجمن ايجاد مسوول مقام اين در بود ثابت ژاپن ين برابر در امريكا دالر برابري نرخ ارز، بورس بازار در نسبت ها نگران بحبوحه در ها تنش شنبه، يك روز در شمالي كره جهاني
  ناموفق بازارهاي در نوسان دور شرق سياسي هاي
  تن تجربيات از استفاده براي مناسب امن فضايي به امريكا داري خزان وزير اظهارات از پس دوشنبه روز دالر كه حالي شمالي كره سوي از ديگر يي هسته يا موشكي آزمايش يك انجام
  به در داد: ادامه كرد تلقي سرمايه بازار پيشكسوتان استيون بود. كرده سقوط ژاپن ارز برابر در اخير ماه پنج سطح ريي تپاي حمالت كه داد هشدار شمالي كره به پنس مايك است. شده
  تشديد بر قوي دالر منفي تاثير درباره ترامپ ديدگاه با كرد اظهار منوچين ترامپ، دونالد عزم داد نشان افغانستان سوريه در امريكا اخير ظامي خواهدن بازبيني را كشور دو ميان جاله پنس آزاد تجارت توافق ترامپ دولت كه رشدي عمده ين، ارزش شدن قوي پي در ژاپن نيكي
  شاخص تاسيس پيشكسوتان انجمن است الزم زمينه
  اين تجربيات دانش از شدن مند بهره امكان تا شود است. مثبت بلندمدت در قوي دالر وي، نظر از اما است موافق صادرات وعده يانگ پيونگ اما گيرد، قرار پرسش مورد نبايد امريكا هور جيم ري تجاري كسري گفت: پنس مايك كرد. نشيني عقب درصد ۲.۰ كرد، نشان افزايش ۲.۰درصد تنها داد دست از را داشت معامالت
  ابتداي علي شود. فراهم نظاممند صورت به بزرگان اين روند ادامه به نسبت يا نگران تاثير تحت نفت دنيا، كاالهاي بورس در وجود با داد. خواهد ادامه خود ست موشكي هاي آزماي به داد يافته افزايش دوبرابر از بيش توافق، اين اجراي آغاز زمان از امريكا جز اقيانوسيه آسيا سهام بازارهاي ايي س اس ام شاخص همچنين
  داد. اوراق بورس سازمان اسبق رييس آبادي، صالح قيمتها، اخير رشد از ملهگران معا سودگيري امريكا نفت توليد افزايش درآمدهاي هاي زارش تاثير تحت دوشنبه روز والاستريت ها، تن اين وجود جنوبي كره در امريكايي تهاي شرك فعاليت براي زيادي موانع در استراليا سهام گزارش، اين اساس بر كرد. افت درصد ۶.۰
  ژاپن لزوم پيشكسوتان زحمات به اشاره با نيز بهادار ۹۵.۲۵ كاهش، ۱.۰درصد با امريكا خام نفت شد. رو روب قيمت كاهش با ۹.۰درصد حدود بزرگ شاخص سه هر كرد صعود ها شرك ماهه سه يافت كاهش امريكا دالر برابر در درصد ۴. حدود جنوبي كره وون دارد. استراليا دالر كرد سقوط درصد جاري هفته معامالت روز
  نخستين ما كه يي سرمايه بازار داشت: ابراز آنان از تجليل المللي بين بازار پايه قيمت كه برنت نفت شد معامله بشكه هر در دالر ارزهاي از سبدي برابر در را ارز اين كه امريكا دالر شاخص يافتند. افزايش كنگ هنگ سنگ هنگ كرد صعود چين ۰۰۳ اي اس سي شاخص كاسپي شاخص شد. رو روب امريكا دالر با مقايسه در كاهش درصد ۳.۰
  با محصول آن، بناي سنگ هستيم، آن شاهد امروز گرفت. قرار دالر ۲۳.۵۵ در كاهش درصد ۱.۰ با است، ايستاد. واحد ۰۰۱ ۷۲. در نداشت چنداني تغيير كند، دنبال بزرگ موشكي پرتاب دنبال به رويترز، گزارش اساس بر يافت. كاهش درصد ۹.۰ كرد، اظهار سئول در امريكا سمهور رييج معاون اينكه از پس جنوبي
  كره است. بوده بزرگان اين گروهي
  زحمات اختيار در تريبون نشست، اين ادامه
  در دبيركل سلماسي، رجايي شد داده قرار نشست
  پيشكسوتان كدال
  روي تهران بهادار اوراق بورس كارگزاران سازمان
  سابق عملي مجمع، زمان از سال دو طي مانده باقي گذشته، ۱۳شهريور مالي سال ريالي ۲۶ زيان توماني ۲۱ميليارد ۵. سرمايه تواند مي «غشهد» مبلغ ۵۹۳۱، ماه ۰۳اسفند به منتهي مالي سال «ولصنم» هاي بيني پيش درصدي 25 پوشش گردهمايي، اين تداوم از خوشحالي اظهار
  ضمن ساخت براي شركت يك سرمايه افزايش شود. گرفته نظر در سود ۸۱ريال جاري سال براي ۰۲ميليارد به سهامداران نقدي آورده محل از را كرد شناسايي خالص سود تومان ۳۱۱ميليارد
  ۶. حافظه را ايران» سرمايه بازار «تاريخ كتاب انتشار دوره طي معدن صنعت ليزينگ
  شركت محركه نيرو شدماشينسازي لغو برق نيروگاه قيمت درصدي ۳۲ رشد با كاري روز طي كه مالي ساختار اصالح به قادر تا برساند تومان سود تومان ۳.۷۲۲ مبلغ سهم هر به اساس
  براين كرد: خاطرنشان خواند ايران در بورس تاريخي اختصاص با ۵۹ ماه ۰۳اسفند به منتهي
  ۳ماهه احداث براي درصدي ۸۲ سرمايه افزايش برنامه با رسيده ديروز تومان ۵۰۳ به ۰۴۲ از سهام سازمان الزام تجارت قانون ۱۴۱ ماده از خروج را دوره پايان انباشته سود «بوعلي» داد.
  اختصاص تاسيس براي گام نخستين دربرگيرنده كتاب اين ۵۲درصد معادل سهم هر ازاي به سود ريال
  ۳۷ كرد. لغو فعال را كوچك مقياس با برق نيروگاه يكي به سهمي ميليون از بيش خريد صف شركت اين سهام گزارش، اين براساس باشد. بورس ميشود يادآور كرد. اعالم تومان ميليارد ۴۱۲ مبلغ ليزينگ شركت داد. پوشش را هايش بيني پيش
  از ايران اقتصادي جامعه در ۵۱۳۱ هاي سال از
  بورس همچنين ۵۴۳۱ سال در بورس قانون تصويب تا گذشته سال درحالي محركه نيرو سازي ماشين شده تبديل بازار اخير روزهاي همهاي تكس از صف با همواره اخير هاي هفته طي بورسي كوچك ماه ۰۳آذر به منتهي دوره در فرابورسي شركت اين به منتهي مالي سال سهم هر سود معدن
  صنعت محل از درصدي ۵۷۲ سرمايه افزايش به اقدام است. قيمت رشد عدم نتيجه در عرضه عدم خريد تومان ۳۱۱ميليارد ۷. مبلغ را خالص سود
  ۴۹۳۱، ۷۶۳۱ سال تا آن تاسيس از تهران بورس جايگاه اعالم برآورد ۹۲تومان ۱. مبلغ ۶۹ ماه ۰۳آذر از بيش به ۲.۳ (از كرد ها دارايي ارزيابي تجديد به «شپارس» مديرعامل رابطه، دراين اخير ماه سه طي كه طوري به شده رو روبه سهام كرد. اعالم تومان ۵.۷۲۲ را سهم هر ازاي به
  سود اكنون اينكه به اشاره با اسبق، ارشد مدير اين است. اختصاص با مالي سال اين ماهه دوره طي
  كرد است، پولي بازار براي قدرتمندي رقيب سرمايه بازار برنامه گذشته سال دي كه تومان) ۲۱ميليارد ۱. در بورسي، ناشران بر نظارت اداره درخواست به ۷۷۱ از رشد ۷درصد تنها با آن سهم هر
  بهاي درصد ۵۲ معادل سهم هر ازاي به سود ريال
  ۳۷ دارد وجود هايي قابليت سرمايه بازار در داشت: ابراز بود كرده اعالم را درصدي ۸۲ سرمايه افزايش سرمايه افزايش برنامه سود تغيير عدم مورد است. رسيده تومان ۰۹۱ سرمايه افزايش براي «غشهد» نماد توقف «ولصنم» است. داده پوشش را هايش بيني پيش
  از شود. اقتصاد در رونق رشد سبب تواند مي كه تومان ۵۱ميليارد ۵. از بيش به اسمي سرمايه تا اين سهام همچنان اما داد توضيح دوم مرحله براي شركتي نماد ديروز الت معام پايان در ماه ۰۳آذر به منتهي ماهه دوره در خالص
  سود نقدي آورده محل از بود قرار تامين اين برساند. مواجه بازار اقبال با بورسي كوچك شركت پارس محصوالت درصدي 5۱۱ سرمايه افزايش كه ميشود بسته درصدي ۰۶ سرمايه
  افزايش بانك سابق مديران از فرمانفرماييان علينقي كرد. اعالم تومان ميليارد ۲.۸۵ مبلغ را
  ۶۹، براي چالش ترين بزرگ به اشاره با نيز صنايع، مقياس با برق نيروگاه احداث براي سهامداران المللي بين شركت گزارش، اين براساس است. كه پارس محصوالت المللي بين شركت قيمت اما بوده مدت طوالني خريد صف
  داراي گفت: آن تابعه هاي شركت بورس سازمان مديران بختياري نوروز بهزاد اما شود انجام كوچك مجوز گذشته سال دو اسفند پارس محصوالت روبهرو قيمت درصدي ۳۲ رشد با ۷روز طي شركت است. كرده رشد ۷درصد تنها آن «بوعلي»
  سهام ماهه مالي هاي ورت پيش چالش ترين مهم بورس، تاسيس هاي سال در سازمان به يي نامه در «تمحركه» مديرعامل را مرحله دو در ۵۱۴درصدي سرمايه افزايش ۵۱۱ سرمايه افزايش برنامه سود درباره شده، سال سرمايه افزايش مجوز دومين كه ايران شهد ماهه دوره در سينا بوعلي پتروشيمي
  شركت ايجاد بورسي هاي سهام براي اعتبار ايجاد رو، تامين در توفيق عدم دليل به كرد اعالم بورس توماني ۰۱ميليارد اسمي سرمايه كرد دريافت خريد صف با اما داد توضيح دوم مرحله درصدي امروز معامالت پايان در كرده، دريافت را جاري به ۵۹۳۱، ماه ۰۳اسفند به منتهي مالي
  سال گذاري سرمايه يك براي گذاران سرمايه در اطمينان در سرمايه افزايش موضوع نويس، پذيره متعهد ۰۴ به افزايش ۰۰۳درصد با اول مرحله در آن شركت است. رو روبه سهمي ميليون از بيش با جاري شنبه پنج العاده فوق مجمع برگزاري
  براي داد. اختصاص سود تومان ۳.۷۲۲ مبلغ سهم
  هر بود. درآمدزا است. منتفي حاضر حال درصد ۵۱۱ بود قرار رسيد تومان ميليارد برخالف درحالي پارس محصوالت المللي بين ميشود. رو روبه نماد
  توقف ماهه دوره در سينا بوعلي پتروشيمي شركت
اصلاح نماگرها براي رشد در آينده نزديك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/30
اصلاح نماگرها براي رشد در آينده نزديك
«تعادل» از رشد اندك 92 واحدي شاخص كل گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

روز گذشته، بورس‌هاي تهران و فرابورس كاهش فشار فروش سهام نسبت به روز قبل از آن را تجربه كرده و متعادل دنبال شدند. ديروز بر خلاف روز دوشنبه هفته جاري كه شاخص كل 224واحد افت كرده بود 92واحد افزايش يافت. اين رخداد سبب شد تا تحليلگران به اين اجماع برسند كه بازار سرمايه، خود را براي رشد در آينده نزديك آماده مي‌كند.

به گزارش«تعادل» درحال حاضر اكثريت بازار در «پول بك» قرار داشته و اين روند اصلاحي به رشد 25تا 30درصدي نماگرهاي بورس در ميان‌مدت كمك مي‌كند. مهدي نوري، كارشناس بازار سرمايه با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: بازار متعادل شده و امروز، فشار فروش كمتر از ديروز خواهد بود چراكه قيمت‌ها به گونه‌يي است كه فروشنده‌يي وجود ندارد. وي اضافه كرد: اكثر سهامداران در يك پروسه يك ساله در ضرر بوده و ركود را تجربه كرده‌اند و اكنون كه امكان رشد بازار احساس مي‌شود به راحتي سهام خود را به فروش نمي‌رسانند.

اين كارشناس در ادامه گفت: به اعتقاد من گروه قند، دماسنج بازار سرمايه است. در واقع به دليل كوچك بودن شركت‌هاي اين گروه بورسي، چنانچه بازار رو به جلو باشد، نمادهاي آن زودتر واكنش نشان مي‌دهند و در مقابل وقتي شرايط شركت‌هاي بورسي نزولي باشد نيز اين گروه زودتر از بقيه گروه‌ها با سقوط مواجه مي‌شود.

مهدي نوري با بيان اينكه روند بازار سرمايه هنوز به طور جدي وارد فاز اصلاحي نشده است، تصريح كرد: با ارائه كارنامه اقتصادي دولت يازدهم از سوي رييس‌جمهوري در رسانه‌ها طي هفته‌هاي آينده مي‌توانيم شاهد رشد بازار سرمايه و اقبال سرمايه‌گذاران به اين بازار باشيم. وي افزود: از طرف ديگر قيمت دلار در يك پروسه 2ماهه بعد از انتخابات با افزايش مواجه خواهد شد و اين انتظار مي‌رود كه بازار سهام نيز روند رو به رشدي را در اين زمان تجربه كند. وضعيت تالار شيشه‌اي

ديروز هر 7شاخص بورسي صعود كردند؛ شاخص كل با 92واحد رشد به رقم 78هزار و 399رسيد همچنين شاخص‌هاي بازار اول و دوم به ترتيب 68 و 179واحد بالا رفتند.

اين افزايش به مدد رشد نمادهاي گروه فلزي بود كه طي روزهاي اخير با افت شديد مواجه بودند و با وجود كاهش قيمت اغلب فلزات در بازارهاي جهاني، تقاضا روي اين نمادها افزايش يافت اما در مقابل گروه خودرويي و پالايشي روز گذشته را با اصلاح قيمت به پايان رساندند.

در معاملات روز سه‌شنبه بيش از يك ميليارد و 67 ميليون برگه سهم و حق تقدم به ارزش 3هزار و 615 ميليارد ريال در 71هزار نوبت معاملاتي در بورس تهران دست به دست شد. ارزش بازار طي معاملات روز گذشته به رقم 327هزارميليارد تومان رسيد. شاخص قيمت(وزني- ارزشي) با 32واحد افزايش به رقم 27هزار و 199واحد رسيد همچنين شاخص كل هم وزن با يك واحد افزايش در نقطه 17هزار واحد توقف كرد. ديروز شاخص آزاد شناور با 104واحد افزايش در پله 86 هزار و 442واحد ايستاد. طي دادوستدهاي ديروز شاخص بازار اول 54 هزار و 763واحد و شاخص بازار دوم 171هزار و 419واحد را ثبت كردند.

پربيننده‌ترين نماد بورس تهران در معاملات ديروز متعلق به شركت‌هاي سايپا(خساپا)، پلي اكريل(شپلي)، پارس خودرو(خپارس)، ايران خودرو(خودرو)، بانك ملت(وبملت)، ماشين‌سازي اراك(فاراك) و زامياد(خزاميا) بود.

 نمادهاي تاثيرگذار

به گزارش«تعادل» نمادهاي مپنا با 49واحد، ملي مس 37 با واحد، فولاد خوزستان با 26واحد، سرمايه‌گذاري معادن و فلزات با 25واحد و آسان پرداخت پرشين با 25واحد بيشترين تاثير را بر شاخص رشد اين متغير را رقم زدند. در مقابل نمادهاي هلدينگ نت و گاز پارسيان و مخابرات بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند. ديروز گروه‌هاي رايانه، خودرو و شيميايي با بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعت قرار گرفتند.

صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي كاشي تكسرام، سيمان خاش، صنايع جوشكاب يزد، بين‌المللي محصولات پارس، كابل البرز، بهنوش ايران و حمل و نقل پتروشيمي بود.

در مقابل نمادهاي ايران ارقام، كاشي پارس، كارتن ايران، قند پيرانشهر، لامپ پارس شهاب، گروه صنعتي سپاهان و قند مرودشت با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معاملات قرار گرفتند. سهامداران ديروز براي خريد سهام آسان پرداخت پرشين، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، تجارت الكترونيك پارسيان، كوير تاير، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر و واحدهاي صندوق كيان با بيشترين تقاضا و صف خريد مواجه شدند.

در مقابل گروهي ديگر براي خروج از واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، سهام ايران ارقام، اوراق مشاركت كاركنان نفت، اوراق صكوك بناگستر كرانه، سهام توسعه صنايع بهشهر، اوراق مشاركت رايان سايپا و اوراق مشاركت شهرداري سبزوار با بيشترين عرضه‌ها و سنگين‌ترين صف‌هاي فروش به كار خود پايان دادند. در پايان معاملات ديروز بيمه آسيا با معامله 103ميليون سهم بيشترين حجم معاملات و داروسازي جابربن حيان با معامله 936ميليارد ريال بيشترين ارزش معاملات را ثبت كردند. رشد 3 واحدي آيفكس

روز گذشته شاخص كل فرابورس(آيفكس) با 3واحد افزايش به رقم 905واحد رسيد. بر اين اساس طي دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه، ارزش بازار اول و دوم با 200ميليارد تومان افزايش به رقم 56.4 هزارميليارد تومان رسيد. همچنين ديروز در 49هزار و 875 نوبت معامله 542 ميليون سهم به ارزش معاملات 163ميليارد تومان دادوستد شد.

فولاد هرمزگان جنوب(هرمز) با 2.24واحد، سهامي ذوب آهن اصفهان(ذوب) با 1.4واحد، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه(ميدكو) با 1.37واحد، پتروشيمي زاگرس(زاگرس) با 0.96واحد در رشد شاخص تاثيرگذار بوده و در مقابل پتروشيمي مارون(مارون) با 1.46واحد، پالايش نفت لاوان(شاوان) با 0.78واحد و پالايش نفت شيراز(شراز) با 0.71واحد تاثير منفي مانع از رشد بيشتر شاخص كل فرابورس شدند.

ديروز پربيننده‌ترين نماد فرابورس متعلق به شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)، سهامي ذوب آهن اصفهان(ذوب)، توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي(مفاخر)، ريل پردازسير(حريل)، شير پاستوريزه پگاه گلپايگان(غگلپا)، كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)، توكا رنگ فولاد سپاهان(شتوكا) و پالايش نفت لاوان(شاوان) بود.

روز گذشته در بازار پايه(الف)، (ب) و (ج) طي 19هزار و 446نوبت دادوستد، 267ميليون سهم به ارزش 35ميليارد تومان داد و ستد شد. همچنين در بازار بدهي 572 هزار سهم در 651 مورد دادوستد 56.2 ميليارد تومان جابه‌جا شد. همچنين 40هزار و 432ورقه وام مسكن از طريق درگاه فرابورس در 2هزار و 479نوبت به ارزش 2.8ميليارد تومان معامله شد. بيشترين قيمت اوراق متعلق اوراق امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت 95 با رقم 75هزار تومان بود و كمترين نيز به اوراق ارديبهشت 94 با رقم 50 هزار تومان بود. عرضه بيش از 68 هزار تن كالاي صادراتي

ديروز سه‌شنبه 29فروردين 73هزار و 763تن انواع مواد پليمري، قير و لوب‌كات در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي عرضه شد. تالار صادراتي بورس كالاي ايران روز سه‌شنبه 29فروردين ميزبان عرضه 68 هزار و 50 تن قير، گوگرد و عايق رطوبتي است. اين گزارش حاكي بود 500 تن شمش هزارپوندي 99.8 ايرالكو و 3هزار و 200تن كك متالورژي شركت كك‌سازي زرند در تالار محصولات صنعتي و معدني عرضه شد. علاوه بر اين 31هزار و 500 تن گندم خوراكي 4هزار تن گندم دوروم، يك هزار و 350تن شكر سفيد و 300تن روغن خام در تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران عرضه شد. بازار فرعي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه 16هزار تن آهك پخته، يك هزار و 600 تن رب گوجه فرنگي و 300تن ضايعات آهني بود.نویسنده:
ارتقاي شفافيت در گزارشگري مالي شركت‌هاي بورسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/30
ارتقاي شفافيت در گزارشگري مالي شركت‌هاي بورسي
با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 2 سامانه راه‌اندازي شد


به گفته رييس سازمان بورس، اقدامات و نظارت‌هاي صورت گرفته در دريافت اطلاعات و گزارش‌هاي مالي منجر به ارتقاي سطح گزارشگري مالي و شفافيت در بازار سرمايه شده است.

به گزارش «تعادل»، در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه، (فاينكس 2017) دو سامانه كدال 360 و مكنت با حضور رييس سازمان بورس و اعضاي هيات‌مديره نهاد ناظر بازار سرمايه در غرفه رايان بورس راه‌اندازي شد. شاپور محمدي در اين مراسم رونمايي، از سامانه‌هاي كدال 360 و مكنت به عنوان تجربه موفق استارت‌آپي شركت رايان بورس در بازار سرمايه ياد كرد و اظهار داشت: اقدامات و نظارت‌هاي صورت گرفته در دريافت اطلاعات و گزارش‌هاي مالي منجر به ارتقاي سطح گزارشگري مالي و شفافيت در بازار سرمايه شده است. اگرچه هنوز اين مساله جاي رشد بيشتري دارد.

وي به زمانبر بودن تهيه، محاسبات و تحليل اطلاعات ناشران در بازار سرمايه اشاره كرد كه با راه‌اندازي و به‌كارگيري اين سامانه‌ها شاهد افزايش سرعت تحليل در بازار سرمايه خواهيم بود. سخنگوي شوراي عالي بورس ادامه داد: طبيعتا با افزايش سرعت در پردازش اطلاعات مالي از سوي حسابرس، ناشر و پردازشگر اطلاعات مالي، زمان ارسال اطلاعات كوتاه‌تر خواهد شد و ديگر شاهد توقف طولاني‌مدت نمادها در بازار سرمايه نخواهيم بود.

وي، نوآوري‌ها و دستاوردهاي دهمين نمايشگاه فاينكس 2017 در حوزه آي‌تي را مناسب ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه با افزايش اين نوآوري‌ها و دستاوردها، شاهد شفافيت بيشتر بازار سرمايه و سيستمي‌تر عمل كردن آن باشيم.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار اميدواري كرد كه به واسطه اين سامانه‌ها شاهد آن باشيم كه سامانه‌ها به جاي افراد حرف بزنند تا همكاران ما در سازمان بورس قادر باشند با نظارت بر شركت‌هاي بيشتر، سلامت و شفافيت بازار را افزايش دهند، چراكه هرچه ميزان سرعت و دقت ارائه اطلاعات افزايش يابد عمق بازار نيز به تناسب آن افزايش مي‌يابد. در ادامه اين مراسم مديرعامل شركت رايان بورس نيز از افشاي صحيح، بهنگام و همگاني اطلاعات ناشران بازار سرمايه به‌عنوان يكي از رسالت‌هاي ديرباز سامانه كدال و شركت رايان بورس ياد كرد و گفت: كدال 360 وبگاهي است كه تصويري 360درجه از اطلاعيه‌هاي منتشر شده و ديگر اطلاعات پيراموني هر شركت يا نهاد مالي به دست مي‌دهد و امكاني منعطف براي جست‌وجو و فيلتر كردن آنها براي كاربران براساس اطلاعات مالي و قيمتي فراهم مي‌كند.

عليرضا ماهيار ادامه داد: علاوه بر اين امكان تشكيل پروفايل كاربري و بهره گرفتن از سرويس «گوش به زنگ» اين وبگاه نيز اطلاع‌رساني انتشار فوري در هر مورد را نيز دراختيار كاربران قرار مي‌دهد و در واقع باوجود كدال 360 ديگر نيازي به چندين مراجعه براي جمع‌آوري اطلاعات مالي شركت‌ها نخواهد بود و اين سرويس مي‌تواند تاثير بسزايي در اطلاع‌رساني سريع داشته باشد.

متولي كدال همچنين از نرم‌افزار مكنت به عنوان نخستين همكاري تيمي استارت‌آپي بازار سرمايه و شركت رايان بورس نام برد كه اين نرم‌افزار براي صنعت توليدي و خدماتي در حال اجراست. به گفته وي، نرم‌افزار فوق يكي از چندين حلقه زيرساخت كدال است كه مي‌تواند به استاندارد‌سازي، افشا و تسريع در فرآيند گزارش توجيهي افزايش سرمايه بپردازد.

وي تصريح كرد: اين نرم‌افزار با توجه به به‌كارگيري آخرين تكنولوژي‌هاي برنامه‌نويسي و استانداردهاي مالي داخلي و خارجي توليد شده است كه مي‌تواند نويدبخش خوبي براي ناشران و سرمايه‌گذاران به جهت افشاي اطلاعات باشد. وي با تاكيد بر مطابقت سامانه مكنت با فرمت‌ها و استانداردهاي سازمان بورس، ادامه داد: اين سامانه مي‌تواند علاوه بر توليد گزارش براي شركت‌هاي سهامي عام عضو بورس، براي ساير صنعت‌ها و شركت‌ها نيز كاربرد داشته باشد. ماهيار قابليت‌هاي كليدي اين نرم‌افزار را موازنه ترازنامه، تحليل حساسيت در تمام پارامترهاي اقتصادي گزارش، توليد، تاييد و انتشار گزارش در مدت يك هفته براي ناشران عنوان و اضافه كرد: سامانه مكنت پس از اتصال به هسته مركزي كدال قابليت به‌كارگيري گردش كار مكانيزه را خواهد داشت به‌طوري كه پس از توليد گزارش، مراحل حسابرسي و توليد بيانيه ثبت نيز انجام مي‌شود. يادآور مي‌شود دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه امروز به كار خود پايان خواهد داد.نویسنده:
تنش‌هاي سياسي شرق دور و نوسان در بازارهاي جهاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/30
تنش‌هاي سياسي شرق دور و نوسان در بازارهاي جهاني


شاخص نيكي ژاپن در پي قوي شدن ارزش ين، عمده رشدي كه ابتداي معاملات داشت را از دست داد و تنها 0.2درصد افزايش نشان داد. همچنين شاخص ‌ام‌اس‌سي‌اي بازارهاي سهام آسيا اقيانوسيه جز ژاپن 0.6درصد افت كرد.   بر اساس اين گزارش، سهام استراليا در نخستين روز معاملات هفته جاري يك‌درصد سقوط كرد و دلار استراليا با 0.3درصد كاهش در مقايسه با دلار امريكا رو‌به‌رو شد. شاخص كاسپي كره جنوبي پس از اينكه معاون رييس‌جمهور امريكا در سئول اظهار كرد، دولت ترامپ توافق تجارت آزاد پنج‌ساله ميان دو كشور را بازبيني خواهد كرد، 0.2درصد عقب‌نشيني كرد.  مايك پنس گفت: كسري تجاري امريكا از زمان آغاز اجراي اين توافق، بيش از دوبرابر افزايش يافته و موانع زيادي براي فعاليت شركت‌هاي امريكايي در كره جنوبي وجود دارد. وون كره جنوبي حدود 0.4 درصد در برابر دلار امريكا كاهش يافت و شاخص سي‌اس‌اي ۳۰۰ چين صعود كرد و هنگ‌سنگ‌ هنگ‌كنگ 0.9درصد كاهش يافت. بر اساس گزارش رويترز، به دنبال پرتاب موشكي ناموفق كره شمالي در روز يك‌شنبه، تنش‌ها در بحبوحه نگراني‌ها نسبت به انجام يك آزمايش موشكي يا هسته‌يي ديگر از سوي كره شمالي تشديد شده است.  مايك پنس به كره شمالي هشدار داد كه حملات نظامي اخير امريكا در سوريه و افغانستان نشان داد عزم دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا نبايد مورد پرسش قرار گيرد، اما پيونگ يانگ وعده داد به آزمايش‌هاي موشكي و هسته‌يي خود ادامه خواهد داد. با وجود اين تنش‌ها، وال‌استريت روز دوشنبه تحت تاثير گزارش‌هاي درآمدهاي سه ماهه شركت‌ها صعود كرد و هر سه شاخص بزرگ حدود 0.9درصد افزايش يافتند. شاخص دلار امريكا كه اين ارز را در برابر سبدي از ارزهاي بزرگ دنبال مي‌كند، تغيير چنداني نداشت و در 100.27 واحد ايستاد. در بازار بورس ارز، نرخ برابري دلار امريكا در برابر ين ژاپن ثابت بود در حالي كه دلار روز دوشنبه پس از اظهارات وزير خزانه‌داري امريكا به پايين‌ترين سطح پنج ماه اخير در برابر ارز ژاپن سقوط كرده بود. استيون منوچين اظهار كرد با ديدگاه ترامپ درباره تاثير منفي دلار قوي بر صادرات موافق است اما از نظر وي، دلار قوي در بلندمدت مثبت است.  در بورس كالاهاي دنيا، نفت تحت تاثير نگراني‌ها نسبت به ادامه روند افزايش توليد نفت امريكا و سودگيري معامله‌گران از رشد اخير قيمت‌ها، با كاهش قيمت روبه‌رو شد. نفت خام امريكا با 0.1درصد كاهش، 52.59 دلار در هر بشكه معامله شد و نفت برنت كه قيمت پايه بازار بين‌المللي است، با 0.1 درصد كاهش در 55.32 دلار قرار گرفت.

 نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/30
روي كدال نشست


  پوشش 25 درصدي پيش‌بيني‌هاي «ولصنم»

شركت ليزينگ صنعت و معدن طي دوره 3ماهه منتهي به 30 اسفند ماه 95 با اختصاص 73 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 25درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داد. شركت ليزينگ صنعت و معدن سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 96 مبلغ 29.1 تومان برآورد و اعلام كرد طي دوره 3 ماهه اين سال مالي با اختصاص 73 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 25 درصد از پيش‌بيني‌هايش را پوشش داده است. «ولصنم» سود خالص در دوره 3 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96، را مبلغ 58.2 ميليارد تومان اعلام كرد.  صورت‌هاي مالي 9 ماهه «بوعلي»

شركت پتروشيمي بوعلي سينا در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395، به هر سهم مبلغ 227.3 تومان سود اختصاص داد. شركت پتروشيمي بوعلي سينا در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395، مبلغ 113.6 ميليارد تومان سود خالص شناسايي كرد و براين اساس به هر سهم مبلغ 227.3 تومان سود اختصاص داد. «بوعلي» سود انباشته پايان دوره را مبلغ 214 ميليارد تومان اعلام كرد. يادآور مي‌شود اين شركت فرابورسي در دوره منتهي به 30 آذر ماه 1394، سود خالص را مبلغ 113.7 ميليارد تومان و سود به ازاي هر سهم را 227.5 تومان اعلام كرد.  توقف نماد «غشهد» براي افزايش سرمايه

در پايان معاملات ديروز نماد شركتي براي افزايش سرمايه ۶۰ درصدي بسته مي‌شود كه داراي صف خريد طولاني مدت بوده اما قيمت سهام آن تنها ۷درصد رشد كرده است. شركت شهد ايران كه دومين مجوز افزايش سرمايه سال جاري را دريافت كرده، در پايان معاملات امروز براي برگزاري مجمع فوق‌العاده پنج‌شنبه جاري با توقف نماد روبه‌رو مي‌شود.

«غشهد» مي‌تواند سرمايه 12.5 ميليارد توماني را از محل آورده نقدي سهامداران به 20 ميليارد تومان برساند تا قادر به اصلاح ساختار مالي و خروج از ماده 141 قانون تجارت و الزام سازمان بورس باشد. براساس اين گزارش، سهام اين شركت كوچك بورسي طي هفته‌هاي اخير همواره با صف خريد و عدم عرضه و در نتيجه عدم رشد قيمت سهام روبه‌رو شده به‌طوري كه طي سه ماه اخير بهاي هر سهم آن با تنها 7 درصد رشد از 177 به 190 تومان رسيده است. افزايش سرمايه ۱۱۵درصدي محصولات پارس

شركت بين‌المللي محصولات پارس كه طي ۷ روز با رشد ۲۳ درصدي قيمت روبه‌رو شده، درباره سود و برنامه افزايش سرمايه ۱۱۵ درصدي مرحله دوم توضيح داد اما با صف خريد بيش از ۴ ميليون سهمي روبه‌رو است. شركت بين‌المللي محصولات پارس درحالي برخلاف زيان 62 ريالي سال مالي 31 شهريور گذشته، براي سال جاري 18 ريال سود در نظر گرفته كه طي 7 روز كاري با رشد 23 درصدي قيمت سهام از 240 به 305 تومان ديروز رسيده و با صف خريد بيش از 4 ميليون سهمي به يكي از تك‌سهم‌هاي روزهاي اخير بازار تبديل شده است.

دراين رابطه، مديرعامل «شپارس» به درخواست اداره نظارت بر ناشران بورسي، در مورد عدم تغيير سود و برنامه افزايش سرمايه مرحله دوم توضيح داد اما همچنان سهام اين شركت كوچك بورسي با اقبال بازار مواجه است. براساس اين گزارش، شركت بين‌المللي محصولات پارس اسفند دو سال گذشته مجوز افزايش سرمايه 415 درصدي در دو مرحله را دريافت كرد و سرمايه اسمي 10 ميليارد توماني آن در مرحله اول با 300 درصد افزايش به 40 ميليارد تومان رسيد و قرار بود 115 درصد باقي مانده طي دو سال از زمان مجمع، عملي شود. افزايش سرمايه يك شركت براي ساخت نيروگاه برق لغو شدماشين‌سازي نيرو محركه برنامه افزايش سرمايه ۲۸ درصدي براي احداث نيروگاه برق با مقياس كوچك را فعلا لغو كرد. ماشين‌سازي نيرو محركه درحالي سال گذشته اقدام به افزايش سرمايه 275 درصدي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها كرد (از 3.2 به بيش از 12.1 ميليارد تومان) كه دي سال گذشته برنامه افزايش سرمايه 28 درصدي را اعلام كرده بود تا سرمايه اسمي به بيش از 15.5 ميليارد تومان برساند. اين تامين قرار بود از محل آورده نقدي سهامداران و براي احداث نيروگاه برق با مقياس كوچك انجام شود اما بهزاد نوروز بختياري مديرعامل «تمحركه» در نامه‌يي به سازمان بورس اعلام كرد به دليل عدم توفيق در تامين متعهد پذيره‌نويس، موضوع افزايش سرمايه در حال حاضر منتفي است.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/30
اخبار بورس


پايان كار بزرگ‌ترين رويداد استارت‌آپ مالي خاورميانه

 فين‌استارز ۲۰۱۷ به عنوان بزرگ‌ترين رويداد استارت‌آپ‌هاي مالي ايران و خاورميانه به كار خود پايان داد. در اين رويداد ۵۰ تيم استارت‌آپي داراي كانتر بوده و حضور داشتند؛ ضمن اينكه شتاب‌دهنده‌هاي فينتك و ۱۰ صندوق جسورانه حوزه فينتكي با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار حاضر بودند. در اين ميان ۹پنل تخصصي با موضوعات مختلف و ۲۰كارگاه تخصصي برگزار شد كه در نهايت مسابقه استارت‌آپي بين ۵۸ تيم دو تا هفت نفره انجام شد كه محورهاي اصلي آن، تمركز بر چالش‌هاي صنعت مالي در حوزه بانك، بورس و بيمه بود.  داوري ميان اين استارت‌آپ‌ها بر مبناي چالش‌ها و محورهايي بود كه از سوي داوران اعلام شد؛ ضمن اينكه ميزان خلاقي و نوآوري ايده، قابليت اجرايي آن، پرهيز از ابهام و كلي‌گويي و انسجام مدل كسب و كار از جمله ملاك‌هاي داوري استارت‌آپ‌ها بود. برخي دستگاه‌ها از جمله بيمه مركزي اعلام كرده‌اند كه امسال، سال استارت‌آپ‌هاي حوزه بيمه خواهد بود.

همچنين امير هاموني، مديرعامل فرابورس نيز در اختتاميه فين‌استارز ضمن ارائه گزارشي از برنامه‌هاي حمايت از استارت‌آپ‌ها گفت: فين‌استارز ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رويكردي متفاوت داشت و امسال ۱۴۰۰ متر فضا در اختيار شركت‌كنندگان و اعضاي فين‌استارز قرار گرفت.  هاموني افزود: بنا داريم فين‌استارز را دايمي كنيم و همچنين نرم‌افزاري نيز آماده خواهيم كرد تا اين رويداد به شكل مجازي در آن نرم‌افزار ارائه شود. مديرعامل فرابورس ايران اظهار داشت: در طول فين‌استارز ۲۰۱۷ سرمايه‌گذاران حمايت خود را از ۴ ايده استارت‌آ‌‌پي اعلام كرده‌اند و مذاكره براي سرمايه‌گذاري روي برخي ايده‌هاي ديگر نيز در حال انجام است؛ ضمن اينكه برنامه ما اين است كه دستورالعمل تامين مالي جمعي را در اين خصوص به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار برسانيم. هاموني همچنين از دريافت ۱۵ درخواست جديد VC خبر داد و گفت: تاكنون دو درخواست مورد پذيرش قرار گرفته و ۱۳ درخواست ديگر نيز در راه است.بررسي بازار معاملات آب

و كربن در تالار سبز

مديرعامل بورس انرژي با بيان اينكه براساس مصوبه وزارت نيرو هر واحد صنفي يا مصرفي كه مصرف برق بيش از ۵ مگاوات داشته باشد، از ابتداي سال بايد برق خود را از بورس انرژي تامين كند، گفت: مطالعات امكان‌سنجي براي راه‌اندازي بازار معاملات آب و كربن در شوراي عالي انرژي تدوين مي‌شود.

به گزارش «تعادل» سيد علي حسيني در نشست خبري ديروز خود با استقبال از تشكيل نخستين انجمن مستقل خبرنگاران بازار سرمايه گفت: حرفه‌يي‌گرايي به نوعي اجتماعي كردن خدمات و عملكردهاي اعضاي اصناف است كه در اين زمينه رشد بازار سرمايه همواره مديون خبرنگاران اين حوزه بوده است.

وي با بيان اينكه در سال جاري تامين مالي براي فعالان حوزه انرژي در كنار طراحي ساختار معاملاتي بازار معاملات آب و كربن در دستور كار بورس و انرژي قرار گرفته است، گفت: مطالعات امكان‌سنجي بازار كربن و پسماند با همكاري سازمان محيط زيست و معاونت فناوري رياست‌جمهوري در حال تدوين دستورالعملي از سوي بورس انرژي است كه در شوراي عالي انرژي به تصويب خواهد رسيد.برگزاري پنجمين گردهمايي پيشكسوتان بورس

پنجمين گردهمايي پيشكسوتان بازار سرمايه و رونمايي از كتاب «تاريخ بازار سرمايه ايران» تاليف علي سعيدي و زنده‌ياد شهلا كشاورز با حضور مديران فعلي و جمعي از مديران سابق سازمان بورس، بزرگان بازار سرمايه و خبرنگاران برگزار شد.

 به گزارش «تعادل» علي سعيدي، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين نشست با اشاره به اهميت برگزاري گردهمايي پيشكسوتان بازار سرمايه اظهار داشت: اين مراسم افزون بر تجليل از بزرگان بازار سرمايه و ترويج فرهنگ ارج نهادن، فرصت مغتنمي براي تبادل‌نظر و انتقال تجربيات است.

اين مقام مسوول ايجاد انجمن پيشكسوتان را فضايي امن و مناسب براي استفاده از تجربيات پيشكسوتان بازار سرمايه تلقي كرد و ادامه داد: در اين زمينه لازم است انجمن پيشكسوتان تاسيس شود تا امكان بهره‌مند شدن از دانش و تجربيات اين بزرگان به صورت نظام‌مند فراهم شود. علي صالح‌آبادي، رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار نيز با اشاره به زحمات پيشكسوتان و لزوم تجليل از آنان ابراز داشت: بازار سرمايه‌يي كه ما امروز شاهد آن هستيم، سنگ بناي آن، محصول زحمات گروهي اين بزرگان بوده است.

در ادامه اين نشست، تريبون در اختيار پيشكسوتان قرار داده شد و رجايي‌سلماسي، دبيركل سابق سازمان كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران ضمن اظهار خوشحالي از تداوم اين گردهمايي، انتشار كتاب «تاريخ بازار سرمايه ايران» را حافظه تاريخي بورس در ايران خواند و خاطرنشان كرد: اين كتاب دربرگيرنده نخستين گام براي تاسيس بورس از سال‌هاي 1315 در جامعه اقتصادي ايران تا تصويب قانون بورس در سال 1345 و همچنين جايگاه بورس تهران از تاسيس آن تا سال 1367 است. اين مدير ارشد اسبق، با اشاره به اينكه اكنون بازار سرمايه رقيب قدرتمندي براي بازار پولي است، ابراز داشت: در بازار سرمايه قابليت‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند سبب رشد و رونق در اقتصاد شود.

علي‌نقي فرمانفرماييان از مديران سابق بانك صنايع، نيز با اشاره به بزرگ‌ترين چالش براي مديران سازمان بورس و شركت‌هاي تابعه آن گفت: در سال‌هاي تاسيس بورس، مهم‌ترين چالش پيش رو، ايجاد اعتبار براي سهام‌هاي بورسي و ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران براي يك سرمايه‌گذاري درآمدزا بود.

 نویسنده:
  ‌المللي ‌هاي‌بين
  تشكل Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 تمديره هيا جلسه شد
  نخستين برگزار هانوي در ICA -AP
  درك مطرح «تعادل» با وگو گف در ايران اتاق سازي خصوص رقابت كميسيون
  رييس حضور با ICA-AP مديره هيات جلسه
  نخستين ايران تعاون اتاق الملل بي معاونت قراگوزلو،
  عليرضا هانوي در اقيانوسيه) (آسيا تعاون جهاني سازمان
  در حاشيه در جلسه اين شد. برگزار ويتنام
  پايتخت اقتصادي عرصه در ها تشكل
  01وظيفه در اقيانوسيه آسيا منطقه تعاون وزراي
  كنفرانس ترين قوي قبلي اجالس همانند شد برگزار
  هانوي از كننده كت شر افراد تعداد لحاظ از ها كننده كت گيرد
  شر قرار اولويت در بايد خارجي تجارت در تشه نقش
  بازبيني اين در بودند. ژاپن جنوبي كره مالزي،
  كشورهاي نكات از ICA-AP رياست انتخابات موضوع
  نشست وزن تا باشد دولت اقتصادي هاي وزارتخانه سايش|
  كاري تشكلها|سميه گروه رياست دوره محدوديت درخصوص بود رانگيز
  چالب به شود، بيشتر اقتصادي هاي حوزه در ها كل تش خصوصي بخش نمايندگان زمزمه روزها
  اين در جهاني ICA اجرايي مدير گولد، چارلز شد.
  بحث گيري تصميم مراجع در آنها حضور موانع بايد واقع بخش در كلها تش ضعيف عملكرد درباره
  هم استراتژيك 4ساله برنامه داشت حضور جلسه
  اين عنوان به ها تشكل چراكه يابد؛ كاهش دولت سوي
  از نمايندگان است، كرده پا به صدا سر
  اقتصاد كرد. مطرح ACIرا قطعا شوند. تلقي اشتغال توليد محركه
  موتور الت معض كه باورند براين خصوصي
  بخش تعاون اتاق الملل بي امور معاونت قراگوزلو، گفته
  به كارگيري به با توانيم مي كه است طريق اين از
  تنها معطوف دولتي نمايندگان به تنها اقتصاد
  بخش نكات از اقيانوسيه) تعاون(آسيا جهاني سازمان در
  ايران آنها هاي ظرفيت از برداري بهره ها كل تش توان رييسه هيات اعضاي مسير اين در شود
  نمي موضوع شد، مطرح نشست اين در كه اهميتي
  حائز را كشور در گذاري سرمايه هاي مزيت اقتصاد، در گيري تصميم هاي عرصه در بايد نيز ها كل
  تش بخش توسعه هاي پروژه به اروپا اتحاديه هاي كمك خارج مقيم ايرانيان خارجي گذاران سرمايه
  به اين كنند؛ ايفا را نقشهايي كالن بخش در
  و آوري جم براي اروپا اتحاديه طرح اين در بود.
  تعاون توسعه براي را الزم مالي منابع دهيم
  انتقال اعتقاد به كه شود مي عنوان درحالي ها
  موضوع قانوني تغييرات موجب كه هايي روژه انجام
  اطالعات كنيم. فراهم كشور معدني
  صنعتي هيات اعضاي عملكرد خصوصي بخش
  نمايندگان هاي كمك درصد 80 اختصاص شود، تعاون بخش
  به بهبودسازي براي كلها تش ظرفيت از شود. مي انجام منفعالنه طور به كلها تش
  رييسه است. گرفته نظر در را پروژه هر كرد؟
  مالي استفاده توان مي چطور اقتصاد وضعيت عرصه در تشكلها برخورد چگونگي درباره
  حال را روژهيي آسيايي كشور يك اگر گفت:
  وي بيشتر ارتباط ها كل تش اينكه به توجه با رقابت كميسيون رييس راهدار يلدا سراغ
  اقتصاد يا آموزشي جنبه كه كند معرفي اروپا اتحاديه
  به از بهتر دارند اقتصادي فعاالن با تري نزديك معتقد او رفتيم. ايران اتاق خصوصيسازي
  و پرداخت توانايي داشته تعاون بخش براي يي
  توسع بنابراين هستند، آگاه موجود معضالت
  مشكالت از برآمده كه نهادهايي مثل نهادي «هيچ
  است: مابقي درصد 80 باشد، داشته را آن هزينه درصد 20
  حداكثر توانمند بازوي اين ظرفيتهاي از توان مي سرنوشت در توانند نمي هستند، اقتصاد
  خود قراگوزلو، عليرضا يند. مك پرداخت اروپا اتحاديه را
  آن بهبود براي آنها پيشنهادات از برده را استفاده باشند. تاثيرگذار حوزه، آن اقتصادي هاي بنگاه اين كرد: ابراز ايران تعاون اتاق نالملل بي
  معاونت طريق اين از تا كنيم برداري بهره اقتصادي
  شرايط اقتصادي مهم هاي شاخص بهبود به
  دستيابي زير كشورهاي در حاضر درحال تحقيقاتي هاي روژه
  پ برسيم. ثبات به شده خارج اقتصادي آشفتگي
  از فضاي «بهبود پذيري»، «رقابت ازجمله
  ايران انجام درحال سريالنكا نظير آسيا يافتگي سعه تو
  خط آنها آفريني نقش ميزان ها تشكل جايگاه كه
  اكنون معنوي»، «مالكيت «شفافيت»، وكار»،
  كسب آسيا دفتر هاي هزينه از بخشي كه شده باعث
  است همگرايي بايد خصوصي بخش است، شده تر جدي قانون درست «اجراي اقتصادي»،
  «آزادي تعاون اتاق الملل بين معاون گفته به دهد. كاهش نيز
  را تا باشد داشته زماني برهه اين در ويژه به بيشتر براي «تالش بوكار»، كس محيط مستمر
  بهبود نكته اقيانوسيه) تعاون(آسيا جهاني سازمان در
  ايران كالن هاي سياست اجراي دنبال به يكسو از
  بتواند پذيري رقابت «گسترش انحصار» از
  جلوگيري مثال عنوان به بود آسيا جديد اعضاي حضور توجه،
  قابل مطرح را خود مطالبات ديگر سوي از باشد
  كشور بازار» در دولت مداخله از ممانعت طريق
  از فرآيند اصالح در اقتصادي حساس وضعيت در هستند جديد اعضاي اردن امارات سعودي،
  عربستان سازي تصميم چنين الزام بگيرد. مطلوبي نتيجه
  كرده خصولتي»، هاي شركت توسعه از
  «جلوگيري ملي توليد خصوصي بخش جايگاه ارتقاي توليد آسيا در تعاون بخش در خود روابط گسترش براي
  و گيري بهره است، شده نامگذاري اشتغال توليد مقاومتي اقتصاد نام به كه سالي
  در فراهم است. دولتي هاي مسووليت از بخشي كردن كم 10 متوسط»، كوچك هاي شركت از
  «حمايت شرايط در حاضر حال در است. مطرح برد؟ بهره به ايران ويژه توجه نيازمند امر اين كه يد من ال
  ت دولت توليدكنندگان، بين رابط حلقه ترين مهم كه تشكلها همراهي همكاري از مختلف هاي زمينه در ها تشكل مشاركت امكان كردن تنها كه است اقتصادي عرصه در تشكلها
  وظيفه ندارد، را خود بازيابي توان اقتصاد كه ي پيچيده ي است. المللي بين داخلي سطح در تعاون
  بخش تامين كار به مربوط مقررات قوانين تنظيم ازجمله شناسايي طريق از مقاومتي اقتصاد به دستيابي در نخست گامي است، كنندگان
  مصرف قدرتمند منسجم هاي تشكل طريق از تنها
  و پيش از بيش جمعي تفكر همگرايي به توجه
  لزوم از حمايت تخصصي، مجامع در حضور
  اجتماعي ها تشكل اهميت است. حاضر اقتصاد پيشروي مخاطرات ريسك بندي اولويت مقررات تدوين از پيش آنها نظرات دريافت
  و بين واسط عنوان به ها تشكل شود. مي
  بخش‌خصوصي
  احساس از جلوگيري كار، كسب هاي شبكه ايجاد
  توسعه درباره همچنين وي بود.» خواهد ميسر
  دولتي توجه در توان مي را موضوع اين شده درك وضوح به اخير ساليان در نيز ايران در انتقال جهت دولت متوسط كوچك هاي
  بنگاه فعال ارتباط تقويت توسعه موازي، هاي تشكل ايجاد حوزه در گرايانه كل تش بخش الت معض
  ديگر همبستگي ايجاد ها، ايده طرحها، نظرات، انعكاس
  و برنامه قانون ازجمله اخير سال چندين مصوب قوانين هادر تشكل بحث به
  جدي تخصصي رسمي نهادهاي با ها تشكل ها اتحاديه خارجي تجارت حوزه «در گفت: بازارها
  توسعه يي مشاوره خدمات ارائه ها، بنگاه بين يكپارچگي كرد
  و مشاهده وكار كسب فضاي مستمر بهبود قانون اقتصادي توسعه ساله
  پنج اقتصادي، هاي فعاليت گسترش قانوني موانع
  شناسايي مهم بسيار ها كل تش نقش هم بازارها توسعه
  و مقررات قوانين بهبود به كمك مطالعاتي،
  و هاي بحران از برداري الگو حضورشان تشكلها مشاركت كه شد خواهد باعث حاضر حال در كه است مشكالتي توليد امر
  در اصالحات گسترش براي آنها قدرت باشند، داشته دقيق شناخت توانايي تنهايي به بنگاهها
  است؛ هاي فعاليت گسترش قانوني موانع جهان
  شناسايي
  بانكي شود بيشتر بينالمللي ملي مختلف هاي درعرصه است. شده كشور
  دامنگير توان مي همواره يابد. افزايش اقتصادي خارجي تجارت در قدرتمند ورود
  بازارها ميكنند. نقش ايفاي تجاري اقتصادي يابد. افزايش ميزان همان به آنها تجربه دانش بخش در 44 اصل قانون اجراي بحث بين موثر ارتباط برقراري بنابراين ندارند.
  را پيدا حضور ها كل تش هرجا كه كرد
  مشاهده عنوان با امسال شعار اينكه به
  باتوجه بانكي نظام عملكرد از خصوصي بخش
  نارضايتي وظايف آوردن دست به براي ها تشكل بخش نمايندگان مطالبه جمله از نيز اقتصاد بازاريابي حوزه در مختلف كشورهاي تشكلهاي كردهايم. پيدا دست خوبي توفيقات به كردهاند شده مزين اشتغال توليد مقاومتي؛
  اقتصاد اقتصادي فعاالن سوي از بارها كه است
  موضوعي اقداماتي چه حقوقيشان حقيقي اصلي، نشدن عملي هاست. تشكل
  خصوصي هم بازارها توسعه خارجي تجارت حوزه در اطالعات تجاري اطالعات دريافت طريق
  از فعلي شرايط از رفت برون براي ها
  تشكل بخش اول مطالبه است. شده گوشزد چيست؟
  غيردولتي ها راهكار دهند؟ انجام بايد را پيامدهايي چه قانون از بند اين
  اجراي تنهايي به بنگاهها است؛ مهم بسيار تشكلها نقش تبليغات ها نمايشگاه در حضور ها، ركت
  ش بايد اقداماتي چه اشتغال توليد حوزه
  در دولت از اطالعاتي نظام شفافيت كشور،
  خصوصي مثل نهادي هيچ كه رسد مي نظر به گونه اين باشد؟ داشته دنبال به تواند مي در قدرتمند ورود بازارها دقيق شناخت توانايي با بنگاهها تا كند مي فراهم را امكان اين دهند؟
  محيطي
  انجام دور رانت، بدون سالم فضاي نيازمند چراكه
  است هستند، اقتصاد خود از برآمده كه نهادهايي اساسي قانون 44 اصل نشدن عملي عمدتا آشنا هدف كشورهاي بازرگاني اقتصادي
  شرايط ارتباط برقراري بنابراين ندارند. را خارجي
  تجارت توليد مقاومتي اقتصاد نام به كه سالي هاست.
  در دن اصدي سفارشات
  از اقتصادي هاي بنگاه سرنوشت در توانند نمي در دخالت قويتر را دولت شاكله سازي خصوصي مديريتي، هاي خأل كردن برطرف طريق از
  شده حوزه در مختلف كشورهاي هاي تشكل بين
  موثر از گيري بهره است، شده نامگذاري اشتغال
  و گذاري سرمايه كميسيون عضو شيرازي، گل
  مسعود بهبود به دستيابي باشند. تاثيرگذار حوزه، آن خود اين كه است كرده بيشتر را خصوصي
  بخش تجاري اطالعات دريافت طريق از بازاريابي هاي تجربه از بهرهگيري خالقانه تفكر از
  استفاده حلقه ترين مهم كه تشكلها همراهي
  همكاري وضعيت بررسي با ايران بازرگاني اتاق مالي تامين
  و ازجمله ايران اقتصادي مهم هاي شاخص خصوصي بخش عملكرد راه سر بر بزرگ
  مانعي گاهها نمايش در حضور ها، ركت ش اطالعات بهبود را خود جايگاه كشورها، اين
  ارزشمند كنندگان مصرف دولت توليدكنندگان، بين
  رابط مسلم آنچه گفت: كشور در بانكي نظام
  بانكداري شفافيت، وكار، كسب فضاي بهبود پذيري، رقابت به اقتصاد شده باعث كه هاست تشكل فعاليت
  و تا يكند فراهم را امكان اين محيطي تبليغات ساير با تجاري روابط توسعه انداز چشم
  بخشند اقتصاد به دستيابي در نخست گامي
  است، است كشور بانكي پولي نظام ناكارآمدي است
  واضح درست اجراي اقتصادي، آزادي معنوي، مالكيت اهداف، اين تحقق براي نيابد. دست واقعي اهداف اين وگوي گفت ماحصل كنند.» ترسيم را
  كشورها كشورهاي بارزگاني اقتصادي شرايط با بنگاهها بندي اولويت شناسايي طريق از
  مقاومتي شده، برگزار ايران اتاق در كه متعددي جلسات در
  كه تالش كار، كسب محيط مستمر بهبود قانون كشور در اقتصادي توليدي هاي كل تش تقويت خوانيد. مي درادامه را تشكلي فعال كردن برطرف طريق از شده آشنا
  هدف است. حاضر اقتصاد پيشروي مخاطرات
  ريسك به آن هاي آسيب مشكالت زمينه در
  هشدارهايي پذيري رقابت گسترش انحصار از جلوگيري براي كلها تش اصوالحضور يرسد نظر به
  ضروري خالقانه تفكر از استفاده مديريتي، خألهاي به اخير ساليان در نيز ايران در ها كل تش
  اهميت عدم قانون از بخشي گرفتن ناديده شد. داده
  دولت بازار در دولت مداخله از ممانعت طريق از محوري تشكل كشور اقتصاد كالن بخش
  در كشورها، اين ارزشمند هاي تجربه از بهرهگيري حاكم اقتصادي شرايط در ها تشكل
  نقش در يتوان را موضوع اين شده درك
  وضوح هاي بانك از گذاري سرمايه هاي بانك فعاليت
  تفكيك خصولتي، هاي كت شر توسعه از جلوگيري از استفاده ها، گيري تصميم سازي تصميم
  در توسعه انداز چشم بخشند بهبود را خود جايگاه چيست؟ جامعه
  در مصوب قوانين هادر تشكل بحث به جدي هاند.
  توجه جمل آن از
  تجاري تنها متوسط، كوچك هاي كت شر از حمايت ها، تشكل در انگيزه ايجاد مشاركتي سيستم بايد كلها تش ظرفيت «از كه جمله اين امروز كنند. ترسيم را كشورها ساير با تجاري
  روابط پنجساله برنامه قانون ازجمله اخير سال
  چندين سوي از تها سياس اين ادامه گفت: شيرازي
  گ قدرتمند منسجم كلهاي تش طريق از تنها خصوصي بخش دولت فاصله كاهش اين در اما شنويم؛ مي زياد را برد» بهره اقتصاد
  در شفافيت عدم شديد، تمركزگرايي بودن
  حاكم فضاي مستمر بهبود قانون اقتصادي
  توسعه ختتر س اقتصادي فعاليت براي را عرصه بانكي،
  نظام دولتي مقررات تدوين از پيش آنها نظرات دريافت گيريها تصميم در اقتصادي نخبگان كارگيري
  به رقابتي متعدد، مقررات قوانين وضع اختيارات اساسا كه براين مبني اساسي پرسش يك
  مسير، هاي تشكل اندازه هر كرد. مشاهده وكار
  كسب اذعان بانكي نظام مسووالن مديران خود حتي
  كرد بود. خواهد ميسر هاي اولويت از بايد كاريها، موازي از جلوگيري
  و تسهيالت نقدينگي تامين عدم توليد نبودن آنها، هاي پتانسيل ها تشكل از توان مي
  چگونه تري گسترده تر متنوع نمايندگي
  اقتصادي فرا آن زمان شايد اند ده سخت دوره وارد كه
  دارند بگيرند پيش در بايد را بانكي رياضت كه است
  رسيده به وي گذاشت. سر پشت را سخت دوره اين بتوان
  تا تحقيقات گفت: كرد اشاره دنيا در مشابه نههاي اسالمي
  نمو شوراي مجلس به يها تعاون اتاق
  اعتراض افتاده ما بانكي نظام در كه اتفاقي مشابه كه داده
  نشان كشورها اين است افتاده امريكا حتي آلمان كره، شوند؟
  در نم اجرا صادرات توليد از حمايتي قوانين
  چرا كرده عبور دوران اين از اصولي ههاي برنام سري يك
  با بچرخد ما اقتصادي چرخ است قرار اگر چراكه
  اند؛ توجه بذل است شده تعيين رهبري معظم داراي قانون آيا كجاست؟ در اشكال كه يشود سالم پويا، بانكي نظام يك دهي سرويس
  نيازمند در زيادي قوانين گذشته الهاي س
  در در اسالمي شوراي محترم مجلس خاص عنايت قوانين سازي اده پي توانايي مجريه قوه يا است ايراد با ايراني كاالهاي صادرات توليد از حمايت است. خود كنار در
  كارآمد تلفيق كميسيون له، معظم شعار تحقق جهت چرا پس نيست فراهم امكان اين اگر كه ندارد را خصوصي بخش هاي تشكل گسترده هاي البي تحول بر برجام تاثير با رابطه در شيرازي گل در قوانين پايش مسووليت حضرتعالي رياست به تدوين براي را خود ساختاري نگاه نوع
  قانونگذار رسيد. تصويب به اسالمي شوراي مجلس با برجام از حاصل نتايج گفت: كشور در
  بانكداري دستور در كه است گرفته عهده به را توليد حوزه توانيم نم آيا يدهد؟! نم تغيير قوانين اصالح را خود آثار نخستين بينالمللي گفتمان
  برقراري كلي هاي سياست ابالغ از بعد حقيقت
  در «حداكثر قانون پايش كميسيون اين ابتداي كار قدرت كه كنيم اصالح تدوين يي هگون را قوانين يتوان نم البته است. داده نشان ما بانكي نظام
  روي بر دولتمردان الزام اساسي 44انون
  اصل تامين در خدماتي توليدي توان از استفاده متن در را نظارت قدرت نيز آن اجراي بودن نافذ اساس بر خصوصي بخش هاي حرف شنيدن از بودن دور تحريم الا سه از بعد كه داشت
  توقع صادرات» امر در آنها تقويت كشور نيازهاي ببينيم؟! قانون بهبود قانون همچون قوانيني مباحث همين كنيم. طي را ساله چند ره شبه يك جهاني
  بانكداري توجه با كه است گرفته 1931قرار /5/16 مصوب قوانين اصالح تدوين زمان در چنانچه رفع قانون كار كسب محيط مستمر ساختار مالي، هاي ورت در اصالحاتي بود
  الزم نسبتا كه قانون اين هاي ره تبص مواد به رجوع به عنوان به را الزاماتي رفته جلوتر قدم يك شاهد مرور به تا شود ابجاد كارگزاري روابط ان ها
  ب تصويب به ديگر قانون چندين توليد
  موانع داخل توليد از حمايت جهت در مطلوبي قانون نحوي به كنيم تعريف قانون اجرايي هاي نيسم مكا به وي كرد. مشاهده بتوان را گشايش اين هاي
  نشان از بعضي نشدن اجرايي وجود اين با
  رسيد. رخ همه از بيش آن اجراي عدم چرايي اما است باشد، نافذ قانون اجراي عيني تحقق جهت در كه اجرايي هاي نامه يين همچنين قوانين اين به نكها با گفت: ها بانك بنگاهداري بحث اشاره
  با پايش كه بود اميدوار يوان مت است فراهم آن مدت ظرف بايد صم وزارت گيرد. صورت فوق مقدمه در اجرا عدم واقعيت به كه دهد دادهايم انجام قانونگذاري بگوييم ييم وان اه آنگ نگذاشت عمال نبود سازگار قانون روح با كه ردهگذاران سپ سود پرداخت براي كه ند ده رسي
  جايي يواند مت كه كليدي نكات به اينجا در شد اشاره دارد. قرار اجرايي ريل در
  كه توليدي توان از استفاده حداكثر قانون اصالح مربوطه سامانه در را پاسخ كاري روز حداكث اين شود. احساس چندان قوانين اين فوايد است شومي اتفاق اين كنند مي اخذ سپرده
  قبلي، در رههايي تبص آن اعمال قانون پايش عنوان به IT هاي وزه در اساسي تحوالت به توجه با زيادي اقدامات است. شده آن دچار ما بانكداري
  كه تقويت كشور نيازهاي تامين در خدماتي كاال توليد امكان عدم منزله به پاسخ عدم بدهد فعاالن سوي از زيادي اعتراضات با
  مساله كه شود محقق يواند مت صادرات امر در آنها است. داخل در يكنيم: اشاره شود، وارد 2آن ماده ذيل يكپارچه مافزاري نر هاي سيستم نهها ساما ها نظا كه داد انجام وان بانكي نظام اصالح مسير
  در بود. همراه غيردولتي خصوصي
  بخش پي در را داخل تقاضا افزايش يكسو از مهم اين كاالي جامع اطالعات «بانك سيستم محصوالت از اطالعاتي بانك يك ايجاد در هوشمند قدرتمند ابزاري عنوان به امروزه كه حمايت ويژه كميسيون در مباحث اين حال هاي بانك فعاليت تفكيك من نظر از آن ترين
  مهم يشود توليد افزايش به منجر كه داشت خواهد دولتي هاي اه دستگ كاربران بر عالوه ايراني» نيمهساخته محصوالت اوليه، مواد شامل توليدي ايجاد تخصصي، اطالعاتي هاي بانك ايجاد جهت حال در گسترده صورت به مجلس توليد از است. هگذار سرماي كهاي بان از
  تجاري صمت وزارت توسط صنعتي نهايي محصوالت پايش قدرت با اجرايي هاي رويه
  فرآيندها آنچه واردات كاهش موجبات ديگر سوي از قابل دارد اتصال عمومي نهادهاي به دولتي غير است. پيگيري به توجه با قطعا افزود: شيرازي گل
  مسعود گمرك يي تعرفه كد وHS يي تعرفه كد اساس بر در مينهها كليه در هوشمند كنترلي خود از يكي بانكي حوزه اصالح شده ياد نههاي نشا
  همه كه يكند فراهم را است داخل توليد امكان هاي اب حس ذي به الزام بصورت لذا است.
  دسترس اقتصاد تحقق جهت در ارزشمند حركتي قطعا هر دارد اتصال نيز اجرايي دستگاهاي كليه ايران اسالمي جمهوري از نبايد ما چرا است, پيشرفته جوامع دسترس بايد اما است اقتصادي رونق هاي شرط پيش ترين نيها
  مهم تعاو اعتراضي نامه توليد به توجه فرهنگ مينهساز مقاومتي به هوشمند هصورت فوق فرآيند از خارج خريد هر كد اساس بر توليد هاي ظرفيت تعيين چرا شويم؟ مند بهر قدرتمند فني ابزارهاي اين كميسيون رييس عليخانزاده رضا رابطه همين در هايم شد فرهنگي يي عارضه دچار ما كه كرد
  اعتراف است. داخل حسابي ذي به نيز مربوطه دستگاه حسابي ذي فني مشخصات ضميمه با حتي محصول متحول مقوله اين در ما اداري هاي زيرساخ نبايد كار كسب محيط مستمر بهبود يهگذاري سرما اين تا شده ارزش به تبديل نوعي به نكردن كار
  و شايسته اقدامات الزامات 2از مورد اصالح متحوالنه، ابزارهاي اين از استفاده با تا
  شوند قراردادهاي سها فاينان خصوص در يشود. گزارش سيستمي صورت به كل در مجلس امور معاونت نماينده ايران تعاون اتاق اقتصاد در جهش توقع توانيم نمي است حاكم
  فرهنگ ادمين متولي عنوان به كه است صمت وزارت را است آماده نسبتا آن بسترهاي كه را ساختاري باشيم. داشته
  را شرط يتوان دوم دست پيمانكاران خارجي مدت ظرف است موظف دستگاه هر حسابي ذي يي نامه طي مجلس، توليد از حمايت ويژه
  كميسيون قرارداد انعقاد زمان در اقالم تعيين را آن به ورود به نسبت سيستمي اعالم زمان از كاري روز 10 خط بر تحقق شرايط بايد فوق اطالعاتي بانك ايجاد با گيريم. كار به قوانين عيني تحقق جهت در گفت: ايران بازرگاني اتاق نمايندگان هيات
  عضو توليد از حمايت ويژه كميسيون رييس فوالدگر
  به كرد. بيان كشور داخل در توليد عدم شرط با توليد كاال كه صورتي در اقدام موضوع بررسي اختيار در اطالعاتي بانك اين كنند ايجاد را گذشت با مقوله اين در هوشمندانه قانوني الزامات 44 اصل كلي هاي سياس اجراي بر نظارت ملي است ساالر ديوان دولتي اقتصاد يك ما
  اقتصاد اساس بر موجه داليل بنابر ليكن داشته داخل عمومي نهادهاي دولتي هاي دستگاه كليه قانون، اعمال عنوان به زماني كوتاه دوره يك طي كه را يي 7گانه كليدي نكات ايران، اساسي قانون سوال مورد نكردن كار بابت دولتي بدنه اين
  امروز باشد. دولتي غير حقوقي حقيقي اشخاص كليه به تبديل آن استمرار دليل به اوليه اجبار قوانين
  شرايط بازنگري براي تشكلي ايجاد لزوم گرفته صورت خارجي خريد قانوني رويه اعمال هايي تبصره اعمال قانون پايش عنوان به ميتواند قرار سوال مورد كردن كار بابت بلكه ييرد نم
  قرار داراي خريدي، هرگونه سازماني هر در -3 كنترلي خود نظامات ها سيستم شدن نهادينه شاهد حتي كه است بدي اتفاق اين گيرد
  مي كه قوانيني نشدن اجرايي بحث به اعتراض قلمداد قانون بر منطبق خريد عنوان به باشد، كرد. اشاره را شود 2وارد آن ماده ذيل
  در يي سابقه است اقتصاد غيردولتي بخش سود به كشور كل حسابي ذي صورت اين غير در تا آغاز كاال درخواست از كه است فرآيندي رفتارهاي اصالح ساختار اصالح نتيجه در شده خصوص اين در نيز رهبري معظم مقام مندي
  گله است: آمده نامه اين
  در مختلف مقامات سوي از بارها دارد. ساله چندين مرجع به را آن انعكاس تخلف ثبت مسووليت ارزش تناسب به ها قصه منا مها استعال مراحل بود. خواهيم شاهد را سازماني همواره آنچه ريساند، استحضار به احتراما چون راهكارهايي هاست، ال آنكه حال ايم. وده
  ب نشده اجرا قوانين به رسيدگي بحث تشكلي دارد. قانوني اساس بر بايد لذا يردد. انجام خريد كاال، (در كهنه نسبتا هاي مقوله از كه واحد پنجره نمايندگان خاطر دغدغه رنجش نگراني، موجب كارآمد واقعي خصوصي بخش به اقتصاد
  واگذاري خط بر هاي بان اين بودن دسترس در قابليت يكي است، گرديده) مطرح كشور توسعه سوم
  برنامه كميته موضوع اين حل براي شود. مي مطرح «بانك به تواند مي كه ديگري سامانه -6 نظام دلسوخته هر اسالمي شوراي مجلس محترم تسلط وجود با كه شود مي مطرح بانكي نظام
  كردن ايراني» كاالي جامع اطالعات «بانك منجمله يواند مت هوشمند نظام سامانه اين ابزارهاي از خواهد دشوار بحران اين از رونرفت فرهنگي،
  چنين شده 21ناميده ماده كميته اخيرا كه 76 ماده باشد داشته اتصال ايراني» كاالي جامع اطالعات كشور اجرايي اركان در قوانين اجراي عدم
  است، موارد به نيز كميته اين اما گرفت شكل است هوشمند انطباق خريد از بعد هوشمند صورت به صورت در احراز داخلي خريد امكان شرايط نظام اين به دادن وسعت تر مهم بحث ليكن باشد، در بروكراتيك هاي ارزش كرد: تاكيد لشيرازي
  بود. دنبال به را يي عديده مشكالت مهم اين كه
  است نظر به كند. رسيدگي ساز مشكل خاص سازمان يكپارچه سيستم كند رصد را سيستمي فرآيند رويه داخلي، خريد امكان به احراز عدم يك نيازمند خود مهم اين كه هاست عرصه كليه در مقابل در موارد از بسياري در كه طوري داشته، اهميت كشور در كار فرهنگ اداري هاي ان
  سازم هاي كل تش از نهاد يك ايجاد لزوم كه رسد مي كنترل عنوان به كه است كشور مالياتي امور شود. طي خارجي خريد امكان است. جامع يكپارچه ريزي برنام قانون، صحيح اجراي عدم يا قانون اجراي عدم است. مقاومتي اقتصاد هاي سياس اجراي در
  بنيادي ظرفيت كاال، نوع لحاظ به كه مواردي در -4
  مقررات قوانين بازبيني براي خصوصي بخش كل حسابي ذي براي تواند مي هوشمند مضاعف آن، استمرار بدليل كه يشود عرف هايي يه رو فكر اتاق در توليد مسير موانع اقتصادي باي
  آسيه اين در كه يي سامان با دارد وجود ابهاماتي كاال وضعيت بهبود حل 7راه به كه هاست آسيب اين رفع مهم اند شده
  شناسايي قوانين با مهها نا يين تطبيق شده منتشر كند. عمل يشود متعارف ناهنجارهاي به تبديل
  هنجارها كامال صورت به اسالمي شوراي مجلس مصوب مشخص هاي زمانبندي طي روش اين با توليد سنجي امكان يشود بيني پيش بانك كه است آمده نامه اين از ديگري بخش در اجراي براي جدي عزم نامناسب، فرهنگ همان
  دليل ايران نظام در بزرگ خطرات از يكي معضل اين
  كه يشود. احساس جدي ساختاري بسترهاي موارد از بسياري در كه صمت) (وزارت ربط ذي دستگاه سوي از داخل مقام سوي از كه 96 سال شعار به توجه با مطرح اصلي سوال اين راستا اين در است. اسالمي ندارد. وجود مقاومتي اقتصاد هاي ست سيا
  عملي
10وظيفه تشكل‌ها در عرصه اقتصادي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/30
10وظيفه تشكل‌ها در عرصه اقتصادي
رييس كميسيون رقابت و خصوصي‌سازي اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


بازبيني نقش تشكل‌ها در تجارت خارجي بايد در اولويت قرار گيردگروه تشكل‌ها|سميه سايش|

اين روزها زمزمه نمايندگان بخش خصوصي هم درباره عملكرد ضعيف تشكل‌ها در بخش اقتصاد سر و صدا به‌پا كرده است، نمايندگان بخش خصوصي براين باورند كه معضلات بخش اقتصاد تنها به نمايندگان دولتي معطوف نمي‌شود و در اين مسير اعضاي هيات رييسه تشكل‌ها نيز بايد در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و در بخش كلان نقش‌هايي را ايفا كنند؛ اين موضوع‌ها درحالي عنوان مي‌شود كه به اعتقاد نمايندگان بخش خصوصي عملكرد اعضاي هيات رييسه تشكل‌ها به‌طور منفعلانه انجام مي‌شود. حال درباره چگونگي برخورد تشكل‌ها در عرصه اقتصاد سراغ يلدا راهدار رييس كميسيون رقابت و خصوصي‌سازي اتاق ايران رفتيم. او معتقد است: «هيچ نهادي مثل نهادهايي كه برآمده از خود اقتصاد هستند، نمي‌توانند در سرنوشت بنگاه‌هاي اقتصادي آن حوزه، تاثيرگذار باشند. دستيابي به بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران ازجمله «رقابت‌پذيري»، «بهبود فضاي كسب‌وكار»، «شفافيت»، «مالكيت معنوي»، «آزادي اقتصادي»، «اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، «تلاش براي جلوگيري از انحصار» و «گسترش رقابت‌پذيري از طريق ممانعت از مداخله دولت در بازار» و «جلوگيري از توسعه شركت‌هاي خصولتي»، «حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط»، 10 وظيفه تشكل‌ها در عرصه اقتصادي است كه تنها و تنها از طريق تشكل‌هاي منسجم و قدرتمند و دريافت نظرات آنها پيش از تدوين مقررات دولتي ميسر خواهد بود.» وي همچنين درباره ديگر معضلات بخش تشكل‌گرايانه در حوزه توسعه بازارها گفت: «در حوزه تجارت خارجي و توسعه بازارها هم نقش تشكل‌ها بسيار مهم است؛ بنگاه‌ها به‌تنهايي توانايي شناخت دقيق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجي را ندارند. بنابراين برقراري ارتباط موثر بين تشكل‌هاي كشورهاي مختلف در حوزه بازاريابي از طريق دريافت اطلاعات تجاري و اطلاعات شركت‌ها، حضور در نمايشگاه‌ها و تبليغات محيطي اين امكان را فراهم مي‌كند تا بنگاه‌ها با شرايط اقتصادي و بازرگاني كشورهاي هدف آشنا شده و از طريق برطرف كردن خلأ‌هاي مديريتي، استفاده از تفكر خالقانه و بهره‌گيري از تجربه‌هاي ارزشمند اين كشورها، جايگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاري با ساير كشورها را ترسيم كنند.» ماحصل گفت‌وگوي اين فعال تشكلي را درادامه مي‌خوانيد.

 

نقش تشكل‌ها در شرايط اقتصادي حاكم در جامعه چيست؟

 امروز اين جمله كه «از ظرفيت تشكل‌ها بايد در اقتصاد بهره برد» را زياد مي‌شنويم؛ اما در اين مسير، يك پرسش اساسي مبني براين كه اساسا چگونه مي‌توان از تشكل‌ها و پتانسيل‌هاي آنها، در وضعيت حساس اقتصادي و در اصلاح فرآيند توليد و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و توليد ملي بهره برد؟ مطرح است. در حال حاضر در شرايط پيچيده‌يي كه اقتصاد توان بازيابي خود را ندارد، لزوم توجه به همگرايي و تفكر جمعي بيش از پيش احساس مي‌شود. تشكل‌ها به عنوان واسط بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و دولت جهت انتقال و انعكاس نظرات، طرح‌ها، ايده‌ها، ايجاد همبستگي و يكپارچگي بين بنگاه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌يي و مطالعاتي، كمك به بهبود قوانين و مقررات و شناسايي موانع قانوني گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ايفاي نقش مي‌كنند.

باتوجه به اينكه شعار امسال با عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال مزين شده تشكل‌ها براي برون رفت از شرايط فعلي در حوزه توليد و اشتغال چه اقداماتي بايد انجام دهند؟

در سالي كه به نام اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال نامگذاري شده است، بهره‌گيري از همكاري و همراهي تشكل‌ها كه مهم‌ترين حلقه رابط بين توليدكنندگان، دولت و مصرف‌كنندگان است، گامي نخست در دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طريق شناسايي و اولويت‌بندي ريسك و مخاطرات پيشروي اقتصاد حاضر است. اهميت تشكل‌ها در ايران نيز در ساليان اخير به وضوح درك شده و اين موضوع را مي‌توان در توجه جدي به بحث تشكل‌هادر قوانين مصوب چندين سال اخير ازجمله قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي و قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار مشاهده كرد. هر اندازه تشكل‌هاي اقتصادي نمايندگي متنوع‌تر و گسترده‌تري داشته باشند، قدرت آنها براي گسترش اصلاحات اقتصادي افزايش مي‌يابد. همواره مي‌توان مشاهده كرد كه هرجا تشكل‌ها حضور پيدا كرده‌اند به توفيقات خوبي دست پيدا كرده‌ايم. در حوزه تجارت خارجي و توسعه بازارها هم نقش تشكل‌ها بسيار مهم است؛ بنگاه‌ها به‌تنهايي توانايي شناخت دقيق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجي را ندارند. بنابراين برقراري ارتباط موثر بين تشكل‌هاي كشورهاي مختلف در حوزه بازاريابي از طريق دريافت اطلاعات تجاري و اطلاعات شركت‌ها، حضور در نمايشگاه‌ها و تبليغات محيطي اين امكان را فراهم مي‌كند تا بنگاه‌ها با شرايط اقتصادي و بارزگاني كشورهاي هدف آشنا شده و از طريق برطرف كردن خلأهاي مديريتي، استفاده از تفكر خالقانه و بهره‌گيري از تجربه‌هاي ارزشمند اين كشورها، جايگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاري با ساير كشورها را ترسيم كنند. حاكم بودن تمركزگرايي شديد، عدم شفافيت اختيارات و وضع قوانين و مقررات متعدد، رقابتي نبودن توليد و عدم تامين نقدينگي و تسهيلات در امر توليد مشكلاتي است كه در حال حاضر دامنگير كشور شده است.

بحث اجراي قانون اصل 44 در بخش اقتصاد نيز از جمله مطالبه نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌هاست. عملي نشدن اجراي اين بند از قانون چه پيامدهايي را مي‌تواند به دنبال داشته باشد؟

عمدتا عملي نشدن اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي شاكله دولت را قوي‌تر و دخالت در بخش خصوصي را بيشتر كرده است كه اين خود مانعي بزرگ بر سر راه عملكرد بخش خصوصي و فعاليت تشكل‌هاست كه باعث شده اقتصاد به اهداف واقعي دست نيابد. براي تحقق اين اهداف، تقويت تشكل‌هاي توليدي و اقتصادي در كشور ضروري به نظر مي‌رسد و اصولاحضور تشكل‌ها در بخش كلان اقتصاد كشور و تشكل‌محوري در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها، استفاده از سيستم مشاركتي و ايجاد انگيزه در تشكل‌ها، كاهش فاصله دولت و بخش خصوصي و به‌كارگيري نخبگان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از موازي‌كاري‌ها، بايد از اولويت‌هاي كاري وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت باشد تا وزن تشكل‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي بيشتر شود، به واقع بايد موانع حضور آنها در مراجع تصميم‌گيري از سوي دولت كاهش يابد؛ چراكه تشكل‌ها به عنوان موتور محركه توليد و اشتغال تلقي مي‌شوند. قطعا تنها از اين طريق است كه مي‌توانيم با به‌كارگيري توان تشكل‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آنها در اقتصاد، مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج انتقال دهيم و منابع مالي لازم را براي توسعه صنعتي و معدني كشور فراهم كنيم.

از ظرفيت تشكل‌ها براي بهبودسازي وضعيت اقتصاد چطور مي‌توان استفاده كرد؟

 با توجه به اينكه تشكل‌ها ارتباط بيشتر و نزديك‌تري با فعالان اقتصادي دارند و بهتر از مشكلات و معضلات موجود آگاه هستند، بنابراين مي‌توان از ظرفيت‌هاي اين بازوي توانمند حداكثر استفاده را برده و از پيشنهادات آنها براي بهبود شرايط اقتصادي بهره‌برداري كنيم تا از اين طريق از آشفتگي اقتصادي خارج شده و به ثبات برسيم. اكنون كه جايگاه تشكل‌ها و ميزان نقش‌آفريني آنها جدي‌تر شده است، بخش خصوصي بايد همگرايي بيشتري به‌ويژه در اين برهه زماني داشته باشد تا بتواند از يكسو به دنبال اجراي سياست‌هاي كلان كشور باشد و از سوي ديگر مطالبات خود را مطرح كرده و نتيجه مطلوبي بگيرد. الزام چنين تصميم‌سازي كم كردن بخشي از مسووليت‌هاي دولتي است. فراهم كردن امكان مشاركت تشكل‌ها در زمينه‌هاي مختلف ازجمله تنظيم قوانين و مقررات مربوط به كار و تامين اجتماعي و حضور در مجامع تخصصي، حمايت از توسعه و ايجاد شبكه‌هاي كسب و كار، جلوگيري از ايجاد تشكل‌هاي موازي، توسعه و تقويت ارتباط فعال اتحاديه‌ها و تشكل‌ها با نهادهاي رسمي و تخصصي و شناسايي موانع قانوني گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي، باعث خواهد شد كه مشاركت تشكل‌ها و حضورشان درعرصه‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي بيشتر شود و دانش و تجربه آنها به همان ميزان افزايش يابد.

تشكل‌ها براي به دست آوردن وظايف اصلي، حقيقي و حقوقيشان چه اقداماتي بايد انجام دهند؟ راهكار‌ها چيست؟

اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه هيچ نهادي مثل نهادهايي كه برآمده از خود اقتصاد هستند، نمي‌توانند در سرنوشت بنگاه‌هاي اقتصادي آن حوزه، تاثيرگذار باشند. دستيابي به بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران ازجمله رقابت‌پذيري، بهبود فضاي كسب وكار، شفافيت، مالكيت معنوي، آزادي اقتصادي، اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، تلاش براي جلوگيري از انحصار و گسترش رقابت‌پذيري از طريق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگيري از توسعه شركت‌هاي خصولتي، حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط، تنها و تنها از طريق تشكل‌هاي منسجم و قدرتمند و دريافت نظرات آنها پيش از تدوين مقررات دولتي ميسر خواهد بود.نویسنده:
چرا قوانين حمايتي از توليد و صادرات اجرا نمي‌شوند؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/30
چرا قوانين حمايتي از توليد و صادرات اجرا نمي‌شوند؟
اعتراض اتاق تعاوني‌ها به مجلس شوراي اسلامي


در سال‌هاي گذشته قوانين زيادي در حمايت از توليد و صادرات كالاهاي ايراني با لابي‌هاي گسترده تشكل‌هاي بخش خصوصي با مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در حقيقت بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزام دولتمردان بر شنيدن حرف‌هاي بخش خصوصي بر اساس همين مباحث قوانيني همچون قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون رفع موانع توليد و چندين قانون ديگر به تصويب رسيد. با اين وجود اجرايي نشدن بعضي از اين قوانين و همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه با روح قانون سازگار نبود عملا نگذاشت فوايد اين قوانين چندان احساس شود. اين مساله با اعتراضات زيادي از سوي فعالان بخش خصوصي و غيردولتي همراه بود. حال اين مباحث در كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس به صورت گسترده در حال پيگيري است. نامه اعتراضي تعاوني‌ها

در همين رابطه رضا عليخانزاده رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و بهبود مستمر محيط كسب و كار اتاق تعاون ايران و نماينده معاونت امور مجلس در كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس، طي نامه‌يي به فولادگر رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ايران، نكات كليدي 7گانه‌يي را كه مي‌تواند به عنوان پايش قانون و اعمال تبصره‌هايي در ذيل ماده 2آن وارد شود را اشاره كرد.

در اين نامه آمده است:

 احتراما به استحضار مي‌رساند، آنچه همواره موجب نگراني، رنجش و دغدغه خاطر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هر دلسوخته نظام است، عدم اجراي قوانين در اركان اجرايي كشور است كه اين مهم مشكلات عديده‌يي را به دنبال داشته، به‌طوري كه در بسياري از موارد در مقابل عدم اجراي قانون يا عدم اجراي صحيح قانون، رويه‌هايي عرف مي‌شود كه بدليل استمرار آن، هنجارها تبديل به ناهنجارهاي متعارف مي‌شود كه اين معضل يكي از خطرات بزرگ در نظام ايران اسلامي است. در اين راستا اين سوال اصلي مطرح مي‌شود كه اشكال در كجاست؟ آيا قانون داراي ايراد است يا قوه مجريه توانايي پياده‌سازي قوانين را ندارد كه اگر اين امكان فراهم نيست پس چرا قانونگذار نوع نگاه ساختاري خود را براي تدوين و اصلاح قوانين تغيير نمي‌دهد؟! آيا نمي‌توانيم قوانين را به‌گونه‌يي تدوين و اصلاح كنيم كه قدرت نافذ بودن اجراي آن و نيز قدرت نظارت را در متن قانون ببينيم‌؟!

 چنانچه در زمان تدوين و اصلاح قوانين يك قدم جلوتر رفته و الزاماتي را به عنوان مكانيسم‌هاي اجرايي قانون تعريف كنيم به نحوي كه در جهت تحقق عيني اجراي قانون نافذ باشد، آنگاه مي‌توانيم بگوييم قانونگذاري انجام داده‌ايم كه در ريل اجرايي قرار دارد.

با توجه به تحولات اساسي در حوزه‌هاي IT و نظام‌ها و سامانه‌ها و سيستم‌هاي نرم‌افزاري يكپارچه كه امروزه به عنوان ابزاري قدرتمند و هوشمند در جهت ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي، ايجاد فرآيندها و رويه‌هاي اجرايي با قدرت پايش و خود كنترلي هوشمند در كليه زمينه‌ها در دسترس جوامع پيشرفته است, چرا ما نبايد از اين ابزارهاي فني و قدرتمند بهره‌مند شويم؟ چرا نبايد زيرساخت‌هاي اداري ما در اين مقوله متحول شوند تا با استفاده از اين ابزارهاي متحولانه، اصلاح ساختاري را كه بسترهاي آن نسبتا آماده است را در جهت تحقق عيني قوانين به‌كار‌گيريم. با ايجاد الزامات قانوني هوشمندانه در اين مقوله و با گذشت طي يك دوره كوتاه زماني به عنوان اعمال قانون، شرايط اجبار اوليه به دليل استمرار آن تبديل به نهادينه شدن سيستم‌ها و نظامات خود كنترلي شده و در نتيجه اصلاح ساختار و اصلاح رفتارهاي سازماني را شاهد خواهيم بود.

پنجره واحد كه از مقوله‌هاي نسبتا كهنه (در برنامه سوم توسعه كشور مطرح گرديده) است، يكي از ابزارهاي اين سامانه و نظام هوشمند مي‌تواند باشد، ليكن بحث مهم‌تر وسعت دادن به اين نظام در كليه عرصه‌هاست كه اين مهم خود نيازمند يك برنامه‌ريزي يكپارچه و جامع است. 7 راه‌حل بهبود وضعيت

در بخش ديگري از اين نامه آمده است كه با توجه به شعار سال 96 كه از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده است و بذل توجه و عنايت خاص مجلس محترم شوراي اسلامي در جهت تحقق شعار معظم له، كميسيون تلفيق به رياست حضرتعالي مسووليت پايش قوانين در حوزه توليد را به عهده گرفته است كه در دستور كار ابتداي اين كميسيون پايش قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات» مصوب 16/5/1391 قرار گرفته است كه با توجه به رجوع به مواد و تبصره‌هاي اين قانون كه نسبتا قانون مطلوبي در جهت حمايت از توليد داخل است اما چرايي عدم اجراي آن بيش از همه رخ مي‌دهد كه به واقعيت عدم اجرا در مقدمه فوق اشاره شد و در اينجا به نكات كليدي كه مي‌تواند به عنوان پايش قانون و اعمال آن تبصره‌هايي در ذيل ماده 2 آن وارد شود، اشاره مي‌كنيم:

۱- ايجاد يك بانك اطلاعاتي از محصولات توليدي شامل مواد اوليه، محصولات نيمه‌ساخته و محصولات نهايي صنعتي توسط وزارت صمت بر اساس كد تعرفه‌يي HS و كد تعرفه‌يي گمرك جمهوري اسلامي ايران

۲- تعيين ظرفيت‌هاي توليد بر اساس كد هر محصول و حتي با ضميمه مشخصات فني

 مورد 1 و2 از الزامات و اقدامات شايسته وزارت صمت است كه به عنوان متولي و ادمين بانك اطلاعاتي فوق ‌بايد شرايط تحقق بر خط را ايجاد كنند و اين بانك اطلاعاتي در اختيار كليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي باشد.

۳- در هر سازماني هرگونه خريدي، داراي فرآيندي است كه از درخواست كالا آغاز و تا مراحل استعلام‌ها و مناقصه‌ها به تناسب ارزش كالا، خريد انجام مي‌گردد. لذا بايد بر اساس قابليت در دسترس بودن اين بانك‌هاي بر خط منجمله «بانك اطلاعات جامع كالاي ايراني» شرايط امكان خريد داخلي احراز و در صورت عدم احراز به امكان خريد داخلي، رويه و فرآيند امكان خريد خارجي طي شود.

۴- در مواردي كه به لحاظ نوع كالا، ظرفيت كالا ابهاماتي وجود دارد با سامانه‌يي كه در اين بانك پيش بيني مي‌شود امكان سنجي توليد داخل از سوي دستگاه ذي‌ربط (وزارت صمت) صورت مي‌گيرد. وزارت صمت ‌بايد ظرف مدت حداكثر 5 روز كاري پاسخ را در سامانه مربوطه بدهد و عدم پاسخ به منزله عدم امكان توليد كالا در داخل است.

۵- سيستم «بانك اطلاعات جامع كالاي ايراني» علاوه بر كاربران دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي به نهادهاي عمومي اتصال دارد و قابل دسترس است. لذا بصورت الزام به ذي‌حساب‌هاي كليه دستگاهاي اجرايي نيز اتصال دارد و هر خريد خارج از فرآيند فوق به‌صورت هوشمند به ذي حسابي دستگاه مربوطه و نيز به ذي‌حسابي كل به‌صورت سيستمي گزارش مي‌شود. ذي‌حسابي هر دستگاه موظف است ظرف مدت 10روز كاري از زمان اعلام سيستمي نسبت به بررسي موضوع اقدام و در صورتي كه كالا توليد داخل داشته ليكن بنابر دلايل موجه بر اساس اعمال رويه قانوني خريد خارجي صورت گرفته باشد، به عنوان خريد منطبق بر قانون قلمداد و در غير اين‌صورت ذي‌حسابي كل كشور مسووليت ثبت تخلف و انعكاس آن را به مرجع قانوني دارد.

۶- سامانه ديگري كه مي‌تواند به «بانك اطلاعات جامع كالاي ايراني» اتصال داشته باشد و به‌صورت هوشمند بعد از خريد انطباق هوشمند سيستمي را رصد كند سيستم يكپارچه سازمان امور مالياتي كشور است كه به عنوان كنترل مضاعف هوشمند مي‌تواند براي ذي‌حسابي كل عمل كند.

با اين روش طي زمانبندي‌هاي مشخص كه در بسياري از موارد بسترهاي ساختاري آن فراهم است مي‌توان اميدوار بود كه پايش و اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مي‌تواند محقق شود كه اين مهم از يكسو افزايش تقاضا داخل را در پي خواهد داشت كه منجر به افزايش توليد مي‌شود و از سوي ديگر موجبات كاهش واردات آنچه امكان توليد داخل است را فراهم مي‌كند كه قطعا حركتي ارزشمند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و زمينه‌ساز فرهنگ توجه به توليد داخل است.

۷- در خصوص فاينانس‌ها و قراردادهاي خارجي و پيمانكاران دست دوم مي‌توان شرط ورود به آن را تعيين اقلام در زمان انعقاد قرارداد با شرط عدم توليد در داخل كشور بيان كرد. لزوم ايجاد تشكلي براي بازنگري قوانين

اعتراض به بحث اجرايي نشدن قوانيني كه به سود بخش غيردولتي اقتصاد است سابقه‌يي چندين ساله دارد. بارها از سوي مقامات مختلف تشكلي بحث رسيدگي به قوانين اجرا نشده مطرح مي‌شود. براي حل اين موضوع كميته ماده 76 كه اخيرا كميته ماده 12 ناميده شده است شكل گرفت اما اين كميته نيز به موارد خاص و مشكل‌ساز رسيدگي مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه لزوم ايجاد يك نهاد از تشكل‌هاي بخش خصوصي براي بازبيني قوانين و مقررات منتشر شده و تطبيق آيين‌نامه‌ها با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت كاملا جدي احساس مي‌شود.نویسنده:
نخستين جلسه هيات‌ مديره ICA-AP در هانوي برگزار شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/30
نخستين جلسه هيات‌ مديره ICA-AP در هانوي برگزار شد


نخستين جلسه هيات‌مديره ICA-AP با حضور عليرضا قراگوزلو، معاونت بين‌الملل اتاق تعاون ايران در سازمان جهاني تعاون (آسيا و اقيانوسيه) در هانوي پايتخت ويتنام برگزار شد. اين جلسه در حاشيه كنفرانس وزراي تعاون منطقه آسيا و اقيانوسيه در هانوي برگزار شد و همانند 3 اجلاس قبلي قوي‌ترين شركت‌كننده‌ها از لحاظ تعداد افراد شركت‌كننده از كشورهاي مالزي، كره جنوبي و ژاپن بودند. در اين نشست موضوع انتخابات رياست ICA-AP از نكات چالش‌برانگيز بود و درخصوص محدوديت دوره رياست بحث شد. چارلز گولد، مدير اجرايي ICA جهاني در اين جلسه حضور داشت و برنامه 4ساله استراتژيك ICA را مطرح كرد.

به گفته قراگوزلو، معاونت امور بين‌الملل اتاق تعاون ايران در سازمان جهاني تعاون(آسيا و اقيانوسيه) از نكات حائز اهميتي كه در اين نشست مطرح شد، موضوع كمك‌هاي اتحاديه اروپا به پروژه‌هاي توسعه بخش تعاون بود. در اين طرح اتحاديه اروپا براي جمع‌آوري اطلاعات و انجام پروژه‌هايي كه موجب تغييرات قانوني به بخش تعاون شود، اختصاص 80 درصد كمك‌هاي مالي هر پروژه را در نظر گرفته است.

وي گفت: اگر يك كشور آسيايي پروژه‌يي را به اتحاديه اروپا معرفي كند كه جنبه آموزشي يا توسعه‌يي براي بخش تعاون داشته و توانايي پرداخت 20درصد هزينه آن را داشته باشد، 80 درصد مابقي آن را اتحاديه اروپا پرداخت مي‌كند. عليرضا قراگوزلو، معاونت بين‌الملل اتاق تعاون ايران ابراز كرد: اين پروژه‌هاي تحقيقاتي درحال حاضر در كشورهاي زير خط توسعه‌يافتگي آسيا نظير سريلانكا درحال انجام است و باعث شده كه بخشي از هزينه‌هاي دفتر آسيا را نيز كاهش دهد. به گفته معاون بين‌الملل اتاق تعاون ايران در سازمان جهاني تعاون(آسيا و اقيانوسيه) نكته قابل توجه، حضور اعضاي جديد آسيا بود به عنوان مثال عربستان سعودي، امارات و اردن اعضاي جديد هستند و براي گسترش روابط خود در بخش تعاون در آسيا تلاش مي‌كنند كه اين امر نيازمند توجه ويژه ايران به بخش تعاون در سطح داخلي و بين‌المللي است.نویسنده:
الگو‌برداري از بحران‌هاي بانكي جهان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/30
الگو‌برداري از بحران‌هاي بانكي جهان
نارضايتي بخش خصوصي از عملكرد نظام بانكي موضوعي است كه بارها از سوي فعالان اقتصادي غيردولتي گوشزد شده است. مطالبه اول بخش خصوصي كشور، شفافيت نظام اطلاعاتي از دولت است چراكه نيازمند فضاي سالم و بدون رانت، دور از سفارشات و خاص‌ديدن‌هاست.

مسعود گل‌شيرازي، عضو كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران با بررسي وضعيت بانكداري و نظام بانكي در كشور گفت: آنچه مسلم و واضح است ناكارآمدي نظام پولي و بانكي كشور است كه در جلسات متعددي كه در اتاق ايران برگزار شده، هشدارهايي در زمينه مشكلات و آسيب‌هاي آن به دولت داده شد. ناديده گرفتن بخشي از قانون و عدم تفكيك فعاليت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري از بانك‌هاي تجاري از آن جمله‌اند.

گل‌شيرازي گفت: ادامه اين سياست‌ها از سوي نظام بانكي، عرصه را براي فعاليت اقتصادي سخت‌تر كرد و حتي خود مديران و مسوولان نظام بانكي اذعان دارند كه وارد دوره سخت شده‌اند و شايد زمان آن فرا رسيده است كه رياضت بانكي را بايد در پيش بگيرند تا بتوان اين دوره سخت را پشت سر گذاشت. وي به نمونه‌هاي مشابه در دنيا اشاره كرد و گفت: تحقيقات نشان داده كه مشابه اتفاقي كه در نظام بانكي ما افتاده در كره، آلمان و حتي امريكا افتاده است و اين كشورها با يك سري برنامه‌هاي اصولي از اين دوران عبور كرده اند؛ چراكه اگر قرار است چرخ اقتصادي ما بچرخد نيازمند سرويس‌دهي يك نظام بانكي پويا، سالم و كارآمد در كنار خود است.

گل‌شيرازي در رابطه با تاثير برجام بر تحول بانكداري در كشور گفت: نتايج حاصل از برجام و برقراري گفتمان بين‌المللي نخستين آثار خود را روي نظام بانكي ما نشان داده است. البته نمي‌توان توقع داشت كه بعد از سال‌ها تحريم و دور بودن از بانكداري جهاني يك شبه ره چند ساله را طي كنيم. لازم بود اصلاحاتي در صورت‌هاي مالي، ساختار بانك‌ها و روابط كارگزاري ابجاد شود تا به مرور شاهد نشانه‌هاي اين گشايش را بتوان مشاهده كرد. وي به با اشاره بحث بنگاهداري بانك‌ها گفت: بانك‌ها به جايي رسيده‌اند كه براي پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلي، سپرده اخذ مي‌كنند و اين اتفاق شومي است كه بانكداري ما دچار آن شده است. اقدامات زيادي در مسير اصلاح نظام بانكي مي‌توان انجام داد كه مهم‌ترين آن از نظر من تفكيك فعاليت بانك‌هاي تجاري از بانك‌هاي سرمايه‌گذار است.

مسعود گل‌شيرازي افزود: قطعا و با توجه به همه نشانه‌هاي ياد شده اصلاح حوزه بانكي يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي رونق اقتصادي است اما بايد اعتراف كرد كه ما دچار عارضه‌يي فرهنگي شده‌ايم و كار نكردن به نوعي تبديل به ارزش شده و تا اين فرهنگ حاكم است نمي‌توانيم توقع جهش در اقتصاد را داشته باشيم.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي و ديوان سالار است و امروز اين بدنه دولتي بابت كار نكردن مورد سوال قرار نمي‌گيرد بلكه بابت كار كردن مورد سوال قرار مي‌گيرد و اين اتفاق بدي است كه حتي شاهد گله‌مندي مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص بوده‌ايم. حال آنكه سال‌هاست، راهكارهايي چون واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي واقعي و كارآمد كردن نظام بانكي مطرح مي‌شود كه با وجود تسلط چنين فرهنگي، برون‌رفت از اين بحران دشوار خواهد بود. گل‌شيرازي تاكيد كرد: ارزش‌هاي بروكراتيك در سازمان‌هاي اداري و فرهنگ كار در كشور اهميت بنيادي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. آسيب‌هاي اقتصادي و موانع مسير توليد در اتاق فكر شناسايي شده‌اند مهم رفع اين آسيب‌هاست كه به دليل همان فرهنگ نامناسب، عزم جدي براي اجراي عملي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.

 نویسنده:

  دريچه Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 هشدارهاي ژاپن به
  دلگرمي امريكا به چين بريتانيا
  روسيه در موعد از پيش سراسري
  انتخابات هاي آزمايش سر بر لها جنجا ميانه در جهان|
  گروه معاون پنس مايكل شمالي، كره موشكي يي
  هسته با ديدار از پس كرد سفر ژاپن به امريكا مهوري
  ريي بناي سنگ «ژاپن گفت: كشور اين وزير نخست آبه، است
  شينزو «برگزيت» موفقيت تضمين ژوئن، راي مي:
  ترزا ما همپيمانان ترين مهم از آسياست شرق در
  امنيت ديگر ژاپن از حمايت بر متحده اياالت شود.
  محسوب ما نظامي پايگاه وجود است. پايبند آسيا در خود كارگر
  متحدان هار محافظ احزاب واحدي ۱2
  اختالف است. مساله اين گواه ما نظامي نيروي هزاران ژاپن
  در بيشتري هاي تحريم شمالي كره تهديدهاي با مقابله
  براي شديد سقوط به داشت كشور اين سهام تسليمي|
  بازارهاي طال جهان|
  گروه درباره ژاپن وزير نخس با داريم. نظر در كشور اين عليه
  را درمورد يهايي نگران هم هنوز شد منجر پوند ارزش انتخابات برگزاري بريتانيا زير ت نخسو مي
  ترزا كرديم.» وگو گفت منطقه در امنيت ويژه به مهمي
  مسائل هم مرتبه اين دارد وجود بريتانيا اقتصادي آينده ژوئن ماه تاريخ در را موعد از پيش
  سراسري كه كرد اعالم هيي بياني در هم ژاپن دولت سخنگوي
  يك از پيش انتخابات برگزاري براي ترزا
  درخواست را كشورش پارلمان اقدام اين با شد
  خواستار امروز ژاپن تزير نخس امريكا جمهوري رييس
  معاون دچار را بريتانيا سهام مالي بازارهاي ديگر بار
  موعد، هرگونه بارها پيت كه توزير نخس كرد. زده
  به تا كرده متقاعد را چين بايد كشور دو كه كردند
  توافق اندكي هشنبه روز بامداد كه پوند ارزش كرد.
  نوسان برگزاري درخواست كردن مطرح مورد در را
  احتمالي كند. ايفا هشمالي كر خصوص در را تري پررنگ
  نقش مطرح از پس بود، يافته كاهش ترزا بيانيه از پيش منتفي 2020 سال در مقرر زمان از پيش
  انتخابات روز چين، خارجه امور وزير اي، وانگ حال همين
  در در موعد از پيش انتخابات برگزاري درخواست شدن وزراي با ديدار از پس شنبه روز بود،
  دانسته خواستار را كره جزيره شبه در آرامش برقراري هنبه س
  ش ۰۱ساله قرضه اوراق ارزش يافت افزايش دالر
  برابر امسال همين بايد انتخابات كه كرد اعالم
  كابينه ديپلماتيك حل راه نيز امريكا وي، اعتقاد به كه گفت
  شد برگزاري براي دولت درخواست از پيش كه هم
  بريتانيا ازسوي درخواست اين تاييد صورت در شود
  برگزار به اي وانگ يدهد. ترجيح شمالي ره مناقشه براي
  را يافته كاهش يكدرصد از كمتر به سراسري
  انتخابات سراسري انتخابات برگزاري تا روز 50 حدود
  پارلمان، تاكيد امريكايي مهاي مقا اگرچه كه گفت
  خبرنگاران در انتخابات برگزاري درخواست اعالم از پس بود، با دولت غيرمنتظره تصميم اين است. باقي
  زمان ميز روي شمالي كره عليه نظامي حمله گزينه داهند
  كر شد. مواجه افزايشي روندي با مجددا ژوئن، همراه بريتانيا سهام مالي بازارهاي در
  نوساناتي تنشها دهد مي ترجيح همچنان سفيد كاخ اما
  است، گروه تحقيقاتي بخش رييس بروكس
  كاتلين هنوز درخواست اين اينكه باوجود ديگر، سوي از
  بود. برطرف چندجانبه مذاكرات طريق از كره جزيره شبه
  در گفت: باره اين در ديركت، ايندكس سيتي
  معامالتي در متخلف احزاب است، نشده تاييد رسمي طور
  به حالي در چين خارجه امور وزير اظهارات اين اما
  شوند. نتيجه در احتماال اندك بهاي به پوند اوليه
  «فروش براي مناسب راهبردهاي شرايط بررسي
  بريتانيا به واكنش در شمالي كره ارشد مقام يك كه شد
  مطرح مي ترزا استعفاي شايد اينكه مورد در نگراني اندكي اند كرد آغاز را انتخابات از پيش احتمالي كمپينهاي كه كرد متهم را واشنگتن پنس، مايك اخير هاي
  صحبت نگراني اين كه زماني اما گرفت؛ صورت باشد، نزديك كار فظه محا حزب اصلي رقيب كه كارگر حزب حتي
  و است. داده قرار تهيي هس جنگ يك خطر در را
  منطقه به يافت افزايش مجددا پوند ارزش شد،
  برطرف برگزاري درخواست از شود، محسوب وزير
  نخس وضعيت كه دانيم مي «ما گفت: چين خارجه امور رسيد.»
  وزير تاكنون فوريه ماه از ابقه
  سطحي است. كرده حمايت زودهنگام
  انتخابات بيشتر وضعيت هرچه است. متشنج كره جزيره شبه
  در شركت در گذاري سرماي مدير بارتولوميو
  لوك بتوانيم تا داريم بيشتري آرامش به احتياج ما شود،
  متشنج اشاره مساله اين به ابردين»، دارايي «مديريت دولت در اختالف ملت، در اتحاد بيابيم.»
  مذاكره براي هايي
  فرص اين هگذاران سرماي براي بزرگ فاكتور يك كه كرد كرد اعالم نخستوزيري دفتر در مقابل نخستوزير خارجه امور وزارت بلندپايه مقام يك حال عين
  در مذاكرات در رمتري موضع به انتخابات آيا كه
  است انتخابات برگزاري براي درخواست با كابينه اعضاي
  كه زمينه در ملموسي اقدامات اخيرا چين كه گفت
  امريكا «انتخابات گفت: وي خير. يا شود مي منجر
  برگزيت تاريخي برتري اين دارد. ۱۱درصدي محبوبيتي است، علم قد دولت مقابل در كه گفتهاند هم تها دموكرا سعي پارلمان بودند مخالف سخت» «خروج براي درحالي درخواست اين ردهاند. موافقت موعد از
  پيش شمالي كره بر فشار افزايش هدف با امريكا با
  همكاري تقويت مخالفانش مقابل در را مي ترزا موضع بايد براي درخواست در ترزا دلگرمي عامل شك بدون عليه كه است گفته هم اسكاتلند ملي حزب كنند وگوهاي گف بر كامل نظارت براي را خود حق
  كرد اجراي با پيش اندكي ترزا دولت كه شده رح
  مط ارشد هيي هست رهكننده مذاك داوي، وو است. داده
  صورت مورد مالي بازارهاي سوي از مساله اين كند حزب به مهلك يي ضربه زودهنگام انتخابات برگزاري راي اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج سر بر توافقي رگونه كنده تثبيت نهايي گيري تصميم بر همچنين خروج از بريتانيا خروج روند ليسبون، 5اهده مع ماده
  رسمي پايتخت به خود سفر در اخيرا شمالي كر مساله براي گرفت.»
  چين خواهد قرار استقبال حزب دو ميان اختالف شود. محسوب كوربين جرمي كرده استفاده فرصتي هر از هم اعيان مجلس دهد. يها گير تصميم از بسياري در هم هنوز مي ترزا دولت دفاع در ترزا كرد. آغاز رسمي طور را اروپا
  اتحاديه خاك در امريكا موشكي دفاع سامانه مورد در رهوبي
  كج با را زودهنگام انتخابات برگزاري درخواست
  ترزا رسيده واحد ۰۱ از بيشتر به ندرت به كارگر كار فظه محا آمد. نخواهد كنار سادگي به دولت با كه دهد نشان تا است باور اين بر مواجه پارلمان دازيهاي گان سن با اما شود، متحد مجدد «كشور گفت: درخواست اين
  از است. كرده مذاكره رهشمالي اخير دامهاي اق جنوبي ره
  ك فظهكار، محا حزب به رايي هر كه كرد مطرح تفكر
  اين مردم عموم كه دهد مي نشان اخير نظرسنجي نتايج بود در اكثريت حاضر حال در بريتانيا كار ه محافظ حزب با مذاكره در را بريتانيا موضع داخلي اختالفات اين كه در را ما تهاي قابلي پارلمان در الفنظر اخت خير.
  پارلمان هايي نگراني نيز روسيه چين، از غير يسد مر نظر به
  اما در بريتانيا شرايط سر بر مذاكرات در را او موضع حزب فعلي سياسي كار دستور از چنداني اطالعات بريتانيا تكيه با كه رسد نظر به ندارد اختيار در را پارلمان كرد: تصريح مي ترزا يكند. ضعيف اروپايي اندازد.»
  مقامات خطر به باشيم، داشته موفق برگزيتي
  اينكه روسي مقامات دارد كره جزيره شبه در تشن مورد
  در فعاليت كرد خواهد تقويت اروپا اتحاديه از خروج اينديپندنت با وگو گف در كوربين حال، اين با ندارند. كارگر نتر آسا پيشبرد براي يخواهد اخير، هاي نظرسنج بر احتماال كند ترك را اروپا اتحاديه دارد «بريتانيا هاي عل به خود بيانيه در ترزا تلگراف، گزارش
  به كجانبه اقدام گونه هر مورد در ترامپ دونالد دولت
  به دولت راه سد كه را مخالف احزاب سياستمداران دليل اين به هستند محبوب ما هاي ت «سياس كرد: تاكيد كند. برگزار زودهنگام انتخابات مسائل، برنامه آينده به نگاه با بود. نخواهد بازگشتي راه يچ زودهنگام انتخابات برگزاري مورد در ميري
  تصميگ تلويزيون گزارش يك در هاند. داد هشدار شمالي كر
  عليه كردن مطرح با نخستزير كند. دشوارتر شوند، مي عموم تفكر ييند مآ بهنظر منطقي مردم عموم نظر از كه اتحاديه با مان اط ارتب مورد در مذاكرات براي مناسبي به داد توضيح كشور روي پيش اتفاقات
  همچنين كه شد اشاره فردي عنوان به ترامپ به نيز روسيه
  دولتي براي چالشي عنوان زودهنگام رايگيري
  درخواست مردم اكثريت منافع درراستاي بايد دولت كه است اين فظهكاران محا سابقه بي برتري همكاري مستحكم ارتباطي ما فتهايم. گر درنظر اروپا «قاطعيت، به بريتانيا نيازهاي تامين براي خود هاي
  فعاليت يتر بين پيش قابل غير شمالي، كره رهبر اون، جونگ كيم
  از به عمل مردم عموم حمايت جلب در مخالف احزاب اراده كشور در تغييرات ايجاد براي افكاري ما كند. اقدام به مرس» «كا توسط كه نظرسنجي جديدترين در يخواهيم اما هستيم؛ خواستار را اروپا اتحاديه با ِ
  ويژه پرسي همه برگزاري از پس قدرتمند» رهبري
  ثبات در جديد دولت روسيه ميان ها تن است. تر اك خطرن در
  و انتخابات با خواست عوام مجلس از آنها، خواسته راه در بيشتري اتفاقات داريم. را كار اين انجام براي الزم فظهكار محا حزب گرفت، صورت اينديپندنت درخواست كنترل باشيم آزاد جهان در خود مسير بردن پيش در گفت همچنين وزير نخست كرد. اشاره گذشته
  تابستان حمله در امريكا ناگهاني جانبه يك اقدام از پس سفيد
  كاخ صورت در بريتانيا شرايط كنند. موافقت ژوئن ماه هاي سياس اين براي تبليغات در حزب اعضاي است كه است جلوتر كارگر حزب از واحدي ۱۲ اختالفي با رويكرد اين باشد. خودمان دست در مان اي مرزه پول اقتصادي مخاطرات درخصوص ها بين پيش باوجود
  كه است. يافته افزايش سوريه در هوايي پايگاه به
  موشكي نسبي طور به انتخابات در كار ه محافظ حزب
  برتري در ما از حمايت كه دانيم مي كرد خواهند فعاليت محبوب حزب دو ميان محبوبيت اختالف سطح بيشترين اين با سياسي احزاب ديگر اما است؛ كشور نفع به درست همچنان پرسي همه از پس كنندگان مصرف اعتماد
  مالي، خروج مخالفان اگر كه نيست معلوم اما است؛ يافت.»
  مشخص خواهد افزايش بعدي هاي نظرسنج نتايج طبق يشود. محسوب تاكنون ۱9۸3 سال از در بايد حساسي موقعيت چنين در هستند. مخالف آن رشد اشتغالزايي شرايط مانده باقي بااليي سطح منطقه
  در
  از هم آن بياورند راي انتخابات اين در اروپا اتحاديه از محبوبيتي از مي ترزا فظهكار محا حزب نظرسنجي، اين هست. چنددستگي اما باشد، داشته وجود اتحاد
  پارلمان است. رفته پيش انتظارات مطابق نيز بريتانيا در
  اقتصادي گذاشته اجرا به ليسبون 5قانون ماده كه درحالي بازار در وسان حزب محبوبيت ميزان است برخوردار درصدي ۶۴ خير.» پارلمان اما شود، متحد كشور از بسياري برگزيت، پرسي هم برگزاري زمان
  در بريتانيا انتظار در سرنوشتي چه زمان آن است، شده از خروج به ها بريتانياي غيرمنتظره مثبت راي حزب يرسد 5۲درصد به كوربين جرمي كارگر هرگونه عليه كه كرده تهديد اخيرا كارگر حزب با عوام عيان هاي مجلس نمايندگان بود؟!
  سياستمداران خواهد برگزيت
  و بر شديدي تاثيرات گذشته تابستان از اروپا اتحاديه خواستار را اروپا اتحاديه در ماندن راته كا دموه ليبرال ليبرال يدهد. راي اروپا اتحاديه دولت ميان توافقي ترزا دولت هاي برنام ويژه اروپا اتحاديه از
  خروج بدون سفر با روسيه
  موافقت ۸۱كشور اتباع
  رواديد بيش استانبول آنكارا در داشت. همراه به دهي اندهن شد
  تك تمديد ديگر ماه تركيه در عاده وق فال
  حالت قرار جهان كشور ۸۱ اتباع روسيه، دولت اعالم اساس
  بر گفتند. «نه» اساسي قانون اصالحات به مردم درصد
  از شرق در والديوستوك شهر به رواديد بدون پس اين از
  است استانبول در اوسكودار منطقه راي هاي دوق صن در
  حتي روسيه نخستزير مدودف، ديميتري كنند. سفر
  روسيه بود. اكثريت در نه راي آنجاست، در اردوغان خانه اردوغان
  كه براي فرسايشي
  پيروزي تاجران تا دهد اجازه كه است كرده امضا را
  حكمي به سوال اين اكنون بودند. لوجه قابت نتايج نيز ازمير
  در ايران، هند، برونئي، بحرين، الجزاير، كشور ۸۱ از
  گردشگران تركيه وزير خست ييلديريم، بينالي اگر كه يآيد دارد
  وجود پيش در سختي روزهاي جمهور
  ريي امارات مكزيك، مراكش، كويت، شمالي، كره چين،
  قطر، ازمير در را هرسي همپ از پيش آخر هفته يك حدود
  كه تركيه تونس، سنگاپور، عربستان، عمان، عربي،
  متحده اتفاقي چه يكرد نم را كار اين بود، گذرانده آيدين صدراعظم مركل، آنگال است، گفته تبريك جهان|
  اردوغان
  گروه كنند سفر والديوستوك بندر به رواديد به نياز بدون
  ژاپن در شد؟ ۰7درصد از بيشتر «نه» آراي آيا يتاد؟ اف بيانيه در كشور اين خارجه وزير گابريل، زيگمار
  آلمان شوراي اساسي، قانون پرسي هم از پس روز
  يك كشورها اين اتباع كه است اين دارد، وجود كه الزامي تنها
  و اند. گفت «نه» مردم اكثريت نيز مرسين آدانا آنتاليا، تغيير موافقان شكنند اكثريت كه كردند تاكيد مشتركي فواقلعاده حالت ماهه تمديد به رأي تركيه ملي
  امنيت اين براي كه سايت وب يك در را خود شخصي اطالعات
  بايد بودن، مدرن ميزان شده ذكر شهرهاي همه
  در سنگيني مسووليت جمهوري، رياست به پارلماني نظام در پيش 9ماه حدود وقعاده ال حالت داد. كشور اين
  در مركز والديوستوك شهر كنند. وارد است، شده ايجاد
  هدف آموزشي هاي فرص تجاري، معادالت صنايع، توسعه گذارند. اردوغان شخص تركيه دولت دوش
  بر است قرار بود. شده اعالم تركيه در نافرجام كودتاي
  پي چين، با روسيه مرز در واقع كراي پريمورسكي استان
  اداري برابر در دارد. قرار بااليي سطح در فرهنگي اي رص با تركيه دولت دارد انتظار كه كرد تصريح آلمان
  دولت بگذارد. رأي به را تصميم اين تركيه
  پارلمان است. ژاپن درياي شمالي ره
  ك دموكراسي نشانه نتايج اين كه گفت يتوان نم حقايق اين گذشته، هاي هفته روزها تنگاتنگ هاي رقابت به
  توجه به واكنش در تركيه سجمهوري ريي ديگر سوي
  از حزب واقع در داد. انجام يوان نمت كاري است مردمي سياسي نيروهاي تمام با را يي محترمانه گفتوگوهاي پرسي هم كه اروپا همكاري امنيت سازمان
  گزارش حقيقت اين حزب اين مركزي دفتر در توسعه
  عدالت دهد. قرار خود كار دستور در كشور اين در اجتماعي است، ندانسته اروپا استانداردهاي با منطبق را
  تركيه مورد در جهاني بانك
  هشدار سطح ميزان چه هر كه كردند درك ياش تلخ تمام با را اساسي قانون اصالحات كه كرد اعالم نيز اروپا
  اتحاديه آنجا اروپا. همكاري امنيت نام به هست عربي
  گفت:«سازماني كشورهاي اقتصادي
  بحران افزايش شهرها درنسازي فرهنگي توسعه آموزشي، از يكي عنوان به كشور اين تعهدات به توجه با
  تركيه كه يكنند منتشر خودشان براي گزارشي دارند
  اكنون اروپا اتحاديه با تركيه سياسي روابط به جدي صدمه بلكه گفت توان مي حتي بهتر روحيه با استانبول
  آنكارا كاهش حزب اين به آري هاي راي ميزان همان به ييابد شد. خواهد ارزيابي اروپا اتحاديه در عضويت
  كانديداهاي از اول آنها بود. چنان چنين تركيه پرسي همه
  بگويند سياسي هاي چال بر عالوه است ممكن حتي آورد. وارد گذاشت. خواهد پا سياسي عرصه به نهتر
  پيروزمندا در هشدار ضمن خود گزارش جديدترين در جهاني
  بانك «آري» پرسي هم آراي از درصد ۰۶ ديروز اگر ابد. بنشينند.» خودشان جاي سر بايد
  همه مجازات احياي كند. وارد جدي آسيب نيز كشور اقتصاد بر بود اين پرسي همه در جالب نكات از يكي
  همچنين حوزه عربي كشورهاي روي پيش اقتصادي بحران به
  مورد دولت طرفدار گران تحليل هاي بيني پيش براساس يا پرسي
  بود همه دهنده تكا حقايق نهاد اين انتقاد با همزمان يورونيوز، گزارش
  به تري زرگ خطاي اشتباه اين بر اصرار است اشتباه اعدام تالش تمام خبرنگاران با خبري نشست در اردوغان
  كه راهكارهاي اتخاذ لزوم بر اقتصادي رشد كاهش فارس
  خلي به بسيار احتمال به اردوغان بود، درصد ۶5 تا 55 بين «آري» راي پرسي هم اين به درصد ۱5
  حدود يعني تركيه دولت مخالف حزب ترين اصلي
  اروپايي، عدالت حزب كنوني فضاي درك براي كلي، طور به است. كند اتخاذ هويانه مصالح رويكرد يك كه كرد را
  خود گزارش به كرد. تاكيد بحران اين تشديد از جلوگيري براي
  الزم اما كرد. اشاره آري آراي با راي هاي دوق صن انفجار تركيه مردم غيررسمي، نتايج اعالم براساس
  دادند. شمارش در تخلف مدعي نيز خلق خواه جمهوري
  حزب حزبش اردوغان چهره نيست. بيشتر سخن به نياز توسعه اما آورد؛ دست به را داده ان نه راي كه كساني دل
  حتي جفارس خلي حوزه عربي كشورهاي اقتصادي رشد جهاني،
  بانك در خصوص به اردوغان براي را ۴شرايط به ۱5 آراي پرسي«آري» هم اين به مثبت راي درصد ۴.۱5
  با قها، خل دموكراتيك حزب شد. رأي ميليون دو از
  بيش آشكار را مسائل همه كامال غيررسمي نتايج اعالم از پس قرار هوادارانش استقبال مورد رفت بالكن به كه
  همين اين عامل ترين مهم داشت كاهش 7۱۰۲ سال در قطر از
  غير است. كرده دشوارتر سياسي عرصه به يكشنبه انتخابات در تركيه مردم از ۸۴رصد ۶. بيش را آرا شمارش اختالف نيز كرد هاي روه به
  نزديك اين به ساعات همان از دهاند نش پيروز اينكه مثل يرد؛ درحالي اين كرد. صحبت اعدام مجازات احياي از
  گرفت اين پايين قيمت نفتي درآمدهاي بر كشورها اين تكيه
  مساله آراي كه گفت توان نوعي به ديگر، سوي
  از از گذر براي اساسي قانون ۸۱اده پيشنهادي تغييرات بازشماري خواستار احزاب اين دو هر داند. ميليون
  از پيروزي اين بكنند. بايد چه راي اين با كه يردند مك فكر تركيه همپيمانان از پيش دقيقه چند درست كه
  بود درآمدزايي اعظم بخش است. بوده جهاني بازارهاي در
  كاال حزب جايگاه پرسي همه در درصد ۴9 ميزان به نه گفتند. «نه» جمهوري رياست نظام به پارلماني
  نظام نيز بينالمللي هاي واكنش تركيه پرسي همه هستند.
  آرا بود. خواهد فرسايشي هننده خستك بسيار آنها براي بگذارند. احترام پرسي همه نتايج به كه بود
  خواسته عربي متحده امارات از غير جفارس خلي همكاري شوراي
  اعضاي اين است. داده ارتقا تركيه در را واه وري جمهخ مردم درصدي ۱5 آرا به اشاره با حريت يي تركي
  روزنامه جمهوري ريي ترامپ، دونالد كه درحالي است.
  داشته آغاز جديد دوران يك تركيه در رسيد هدفش به اردوغان مجازات احياي كه كرد اشاره نكته اين به بايد باره اين
  در منابع كمبود برانگيز چالش روند دارد تكيه نفت محوريت
  بر خصوص به مختلف شهرهاي در پس اين از حزب حقايق پرسي همه اين نوشت، اردوغان
  كمپين به را تركيه در اساسي قانون پرسي همه نتيجه
  امريكا است. دشوار بسيار راهش پس اين از اما كرد كرد خواهد دور دموكراسي اصول از را تركيه تنها نه
  اعدام است. داده قرار فشار تحت را شورا اين اعضاي
  مالي موادمخدر كيلو زار ه۸
  كشف مسلح نيروهاي وفاداري اعالم ائتالف درصدد داعش گروه تجاري اختالفات بررسي افغانستان
  پاكستان مرز «مادورو»
  در به ونزوئال القاعده با اروپا چين گوهاي گف
  در عملياتي در پاكستان مخدر مواد قاچاق با مبارزه جهان|
  سازمان گروه جهان| گروه جهان|
  گروه در بلوچستان ايالت در «چمن» مرزي گذرگاه نزديكي
  در شكاف هرگونه رفع براي تالش در دوشنبه شامگاه ونزوئال دفاع وزير پادرينو، والديمير نيروهاي پيشروي با همزمان كه است گفته عراق، جمهوري ريي معاون عالوي، اياد از كه خود راهبردي توگوهاي گف برگزاري جريان در اروپا اتحاديه چين ارشد امهاي
  مق محموله يك توقيف كشف به موفق افغانستان مرز
  نزديكي جمهوري ريي مادورو، نيكالس به را خود سازماني وفاداري نظامي، سران دولت بين احتمالي ائتالف يك تشكيل براي القاعده گروه با داعش نمايندگان موصل، در عراق هاي راه همچنين آزاد تجارت شدن جهاني آينده درباره شود آغاز پكن شهر در هشنبه
  س شد. كيلوگرم هزار هشت از بيش وزن با مخدر مواد
  بزرگ كه مراسم يك جريان در پادرينو اروپاپرس، خبرگزاري گزارش به كرد. اعالم كشورش از را اطالعات اين كه داشت اظهار همچنين عالوي رويترز، گزارش به ردهاند. مذاكره كرد. خواهند نظر تبادل بحث رو پيش اختالفات جانبه يك تجاري گرايي حمايت با
  مقابله ۲7۴ ۲هزار شامل محموله اين سازمان، اين گزارش
  به شبهنظاميان تشكيل سالروز هفتمين مناسبت به «ميرافلورس» جمهوري رياست كاخ در معاون است. كرده دريافت هستند، آگاه عراق امور به كه هيي منطق عراقي منابع طريق مدت به است قرار آن دور هفتمين كه وگوها گف اين رياست ديلي، چاينا گزارش
  به ارزش به ترياك كيلوگرم 793 5هزار هروئين
  كيلوگرم اساسي قانون به بوليواري مسلح «نيروهاي گفت: مادورو به خطاب شد، برگزار بوليواري داعش گروه رهبر البغدادي، ابوبكر نمايندگان مذاكرات ويد: عراق جمهور ريي فدريكا دولتي شوراي ارشد عضو چي، جيه يانگ عهده بر شود برگزار پكن در روز
  3 قاچاق با مبارزه رتبه عال افسر يك است. بوده دالر ونها
  ميلي يكنند.» عمل ارشدشان فرمانده عنوان به شما دستور تحت خود وظيفه به هستند پايبند است». جريان در اينك «ه القاعده، رهبر الظواهري، ايمن دو بلندپايه وگوهاي گف نخستين اين اروپاست. اتحاديه خارجي سياست مسوول
  موگريني، كمك به عمليات اين كه كرد اعالم پاكستان مخدر
  مواد انتصاب 3۱۰۲ سال در مادورو انتخاباتي پيروزي با اطاعت اين دانستن مرتبط با پادرينو اين تاكنون زمان از شده جدا القاعده از ۴۱۰۲ سال در داعش گزارش، اين طبق اتحاديه از بريتانيا خروج امريكا هوري جيم ري ترامپ، دونالد آمدن كار روي از پس
  طرف گذرگاه اطراف مناطق در آمده دست به محرمانه
  اطالعات ابراز اين ديگر دليل را فقيد جمهوري ريي چاوز هوگو سوي از كنوني جمهوري ريي است حالي در اين هستند. رقابت در يكديگر با مالي منابع نيروها جذب سر بر گروه دو درباره وگو گف تجاري، تبعيضات با مبارزه اقليمي، تحوالت مساله شود. محسوب
  اروپا شد. انجام چمن
  مرزي وحدت بوليواري ارتش نيروهاي از بود وحدت خواهان «چاوز افزود: كرد اعالم وفاداري انتقاد هشدت داعش گروه تار خشونب هاي روش از علني طور الظواهري ايمن كه اقالم برخي توليد مازاد كاهش شدن تجاري فرآيند پيشبرد همچنين بشر حقوق
  مسائل براي ثابت نگراني يك هميشه مادورو كه كرد خاطرنشان دفاع وزير خواست. بيشتري دو اين همكاري احتمالي نحوه كه است كرده تصريح عالوي اياد حال، اين با است. كرده است، قرار است. طرفين وگوي گف محورهاي ترين اصل چين در آهن فوالد
  ازجمله وزير الوقوع قريب سفر از بارها دولت مخالفان كه كرد بيان را سخنان اين حال در پادرينو دارد. مسلح نيروهاي رفاه وسيعي هاي بخش سرعت به توانست ۴۱۰۲ سال در داعش نيست. مشخص هنوز گروه است آن دور نوزدهمين كه اروپا اتحاديه چين سران اجالس برگزاري درباره
  طرفين سلب در عال ديوان تهديد از ناش سياسي هاي تن روزافزون موج از پس اند خواست ارتش سال همان در البغدادي ابوبكر آورد. در خود تصرف به را موصل جمله از عراق غرب از كنند. توگو گف نيز نشده اعالم آن براي رسمي تاريخ مسكو
  هنوز به سعودي
  خارجه ونزوئال سياست مقدم خط در معموال كه نظاميان باشد. مردم يكنار در مل مجل اقتدارات براي اخير سال سه طي عراق دولت كرد. خالفت اعالم موصل در «النوري» مسجد در مختلف هاي عرص در وانند طرف دو است مهم بسيار اروپا اتحاديه چين
  روابط هياتي راس در زودي سعودي عربستان خارجه
  وزير مادورو بگيرند. قرار دوم خط در كه گرفتند تصميم اخير اي هفت طول در نبار اي دارند، قرار باز را داعش تصرف تحت شهرهاي از شماري زده اقداماتي به دست گروه اين با مقابله هاي زمين در چين اروپا اتحاديه اينكه به توجه با باشند. داشته يكديگر با نزديكي
  همكاري اينترفاكس، گزارش به شد. خواهد روسيه پايتخت
  عازم از تعهد» وفاداري «فروتني، با كه گفت پادرينو اظهارات شنيدن از پس رابطه اين در را خود عمليات گذشته سال پاييز از عراقي نيروهاي زمينه، همين در است. گرفته پس روي طرفين سخت هاي بحث كه رود مي احتمال دارند، يي گسترده اختالفات
  تجاري روز روسيه، خارجه وزير معاون بوگدانف،
  ميخاييل زمان بلكه نيست؛ خيانت درنگ زمان «اكنون افزود: وي كند. قدردان دفاع وزير بيانات آزاد را موصل شرق توانستند گذشته سال آنها د. رده ان آغاز موصل گيري بازپ براي هاي سياس از اروپا اتحاديه هم چين هم ديگر، سوي از شود. متمركز موضوع
  همين خارجه وزير الجبير، عادل كه كرد اعالم شنبه سه كمنظير اقدامي در التين امريكاي كشور ۱۱ حال، همين در است.» عمل وفاداري انقالب سجمهور ريي معاون دارد. ادامه موصل غرب سازي آزاد براي عمليات اينك كنند همچنين است قائل واشنگتن منافع براي كشور اين كه فراواني هاي اولوي امريكا
  تجاري كرد. خواهد ديدار مسكو از زودي سعودي،
  عربستان برگزار انتخابات كشور اين در سياسي بحران فرونشاندن براي تا خواستند مادورو نيكوالس از بشود دود داعش كنم نم «فكر است: گفته موصل آزادسازي عمليات به اشاره با عراق شرايط نيز اروپا هستند. نگران بسيار جانبه چند تجاري هاي پيمان با امريكا هاي
  مخالفت در (خارجه) وزير دو سطح در ژه ويب «ما گفت:
  بوگدانف دولت از اند، رده منتشر مكزيك آرژانتين برزيل، نظير كشورهايي كه هيي بياني در كند. خود هاي ليت فعا به پنهان هاي هسته صورت به مخفيانه بهطور آنها بلكه برود، هوا به است قرار ديگر سوي از است اتحاديه اين از خروج درحال بريتانيا سو يك از دارد.
  حساسي هياتي سفر هگر نظار بهزودي داريم تماس ها مينه
  تمام روز در آميز» مسالم تظاهرات برپايي «حق كه است شده خواسته مخالفان ونزوئال داد.» خواهند ادامه جهان سراسر در اين با چين روابط سياسي حساس شرايط اين در شود برگزار انتخابات فرانسه آلمان
  در خانوف، امه الياس شتر پي شد.» خواهيم عربستان
  از ونزوئاليي شهروندان شدن كشته همچنين بيانيه اين در شود. شمرده محترم چهارشنبه ابوبكر موصل، در نبردها تشديد با بودند، گفته عراقي امريكايي هاي مقا تر پيش حايز موضوعات از ديگر يكي كه شود گفته دارد. زيادي اهميت طرف دو هر براي
  اتحاديه بود كرده اعالم روسيه، فدراسيون شوراي رييس
  معاون است. شده محكوم اند، داده دست از را خود جان خياباني راضهاي اعت در امروز به تا كه است. شده پنهان ان بياب در جايي خارج شهر اين از البغدادي بود. خواهد كره جزيره شبه در بحران همچنين سوريه بحران وها، گف اين در شد.
  اهميت خواهد مسكو وارد آوريل ۶۲ تاريخ در الجبير كه
ترزا مي: راي 8 ژوئن، تضمين موفقيت «برگزيت» است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
ترزا مي: راي 8 ژوئن، تضمين موفقيت «برگزيت» است
انتخابات سراسري پيش از موعد در بريتانيا


اختلاف 21 واحدي احزاب محافظه‌كار و كارگرگروه جهان| طلا تسليمي|

ترزا مي نخست‌وزير بريتانيا برگزاري انتخابات سراسري پيش از موعد را در تاريخ 8 ماه ژوئن خواستار شد و با اين اقدام پارلمان كشورش را بهت‌زده كرد. نخست‌وزير كه پيش‌تر بارها هرگونه احتمالي را در مورد مطرح كردن درخواست برگزاري انتخابات پيش از زمان مقرر در سال 2020، منتفي دانسته بود، روز سه‌شنبه پس از ديدار با وزراي كابينه اعلام كرد كه انتخابات بايد همين امسال برگزار شود و در صورت تاييد اين درخواست ازسوي پارلمان، حدود 50 روز تا برگزاري انتخابات سراسري زمان باقي است. اين تصميم غيرمنتظره دولت با نوساناتي در بازارهاي مالي و سهام بريتانيا همراه بود. از سوي ديگر، باوجود اينكه اين درخواست هنوز به‌طور رسمي تاييد نشده است، احزاب متخلف در بريتانيا بررسي شرايط و راهبردهاي مناسب براي كمپين‌هاي احتمالي پيش از انتخابات را آغاز كرده‌اند و حتي حزب كارگر كه رقيب اصلي حزب محافظه‌كار نخست‌وزير محسوب مي‌شود، از درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام حمايت كرده است. اتحاد در ملت، اختلاف در دولت

نخست‌وزير مقابل در دفتر نخست‌وزيري اعلام كرد كه اعضاي كابينه با درخواست براي برگزاري انتخابات پيش از موعد موافقت كرده‌اند. اين درخواست درحالي مطرح ‌شده كه دولت ترزا مي‌ اندكي پيش با اجراي رسمي ماده 50 معاهده ليسبون، روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به‌طور رسمي آغاز كرد. ترزا مي ‌در دفاع از اين درخواست گفت: «كشور مجدد متحد مي‌شود، اما پارلمان خير. اختلاف‌نظر در پارلمان قابليت‌هاي ما را در اينكه برگزيتي موفق داشته باشيم، به خطر مي‌اندازد.»

به گزارش تلگراف، ترزا مي ‌در بيانيه خود به علت‌هاي تصميم‌گيري در مورد برگزاري انتخابات زودهنگام و همچنين اتفاقات پيش روي كشور توضيح داد و به فعاليت‌هاي خود براي تامين نيازهاي بريتانيا به «قاطعيت، ثبات و رهبري قدرتمند» پس از برگزاري همه‌پرسي تابستان گذشته اشاره كرد. نخست‌وزير همچنين گفت كه باوجود پيش‌بيني‌ها درخصوص مخاطرات اقتصادي و مالي، اعتماد مصرف‌كنندگان پس از همه‌پرسي همچنان در سطح بالايي باقي مانده و شرايط اشتغالزايي و رشد اقتصادي در بريتانيا نيز مطابق انتظارات پيش رفته است.

در زمان برگزاري همه‌پرسي برگزيت، بسياري از سياستمداران و نمايندگان مجلس‌هاي عيان و عوام با خروج از اتحاديه اروپا و به‌ويژه برنامه‌هاي دولت ترزا مي‌ براي «خروج سخت» مخالف بودند و پارلمان سعي كرد حق خود را براي نظارت كامل بر گفت‌وگوهاي خروج و همچنين بر تصميم‌گيري نهايي تثبيت كند. دولت ترزا مي ‌هنوز هم در بسياري از تصميم‌گيري‌ها با سنگ‌اندازي‌هاي پارلمان مواجه و بر اين باور است كه اين اختلافات داخلي موضع بريتانيا را در مذاكره با مقامات اروپايي ضعيف مي‌كند. ترزا مي ‌تصريح كرد: «بريتانيا دارد اتحاديه اروپا را ترك مي‌كند و احتمالا هيچ راه بازگشتي نخواهد بود. با نگاه به آينده برنامه مناسبي براي مذاكرات در مورد ارتباط‌مان با اتحاديه اروپا درنظر گرفته‌ايم. ما ارتباطي مستحكم و همكاري ويژه با اتحاديه اروپا را خواستار هستيم؛ اما مي‌خواهيم در پيش بردن مسير خود در جهان آزاد باشيم و كنترل پول و مرزهاي‌مان در دست خودمان باشد. اين رويكرد درست و به نفع كشور است؛ اما ديگر احزاب سياسي با آن مخالف هستند. در چنين موقعيت حساسي بايد در پارلمان اتحاد وجود داشته باشد، اما چنددستگي هست. كشور متحد مي‌شود، اما پارلمان خير.»

حزب كارگر اخيرا تهديد كرده كه عليه هرگونه توافقي ميان دولت و اتحاديه اروپا راي مي‌دهد. ليبرال دموكرات‌ها هم گفته‌اند كه در مقابل دولت قد علم مي‌كنند و حزب ملي اسكاتلند هم گفته است كه عليه هرگونه توافقي بر سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا راي مي‌دهد. مجلس اعيان هم از هر فرصتي استفاده كرده تا نشان دهد كه با دولت به سادگي كنار نخواهد آمد. حزب محافظه‌كار بريتانيا در حال حاضر اكثريت در پارلمان را در اختيار ندارد و به نظر مي‌رسد كه با تكيه بر نظرسنجي‌هاي اخير، مي‌خواهد براي پيشبرد آسان‌تر مسائل، انتخابات زودهنگام برگزار كند. برتري بي‌سابقه محافظه‌كاران

در جديدترين نظرسنجي كه توسط «كام‌رِس» و به درخواست اينديپندنت صورت گرفت، حزب محافظه‌كار با اختلافي 21واحدي از حزب كارگر جلوتر است كه اين بيشترين سطح اختلاف محبوبيت ميان دو حزب از سال 1983 تاكنون محسوب مي‌شود. طبق نتايج اين نظرسنجي، حزب محافظه‌كار ترزا مي ‌از محبوبيتي 46درصدي برخوردار است و ميزان محبوبيت حزب كارگر جرمي كوربين به 25درصد مي‌رسد و حزب ليبرال دموكرات‌ها كه ماندن در اتحاديه اروپا را خواستار است، محبوبيتي 11درصدي دارد. اين برتري تاريخي بدون شك عامل دلگرمي ترزا مي ‌در درخواست براي برگزاري انتخابات زودهنگام و ضربه‌يي مهلك به حزب جرمي كوربين محسوب مي‌شود. اختلاف ميان دو حزب محافظه‌كار و كارگر به‌ندرت به بيشتر از 10واحد رسيده بود و نتايج نظرسنجي اخير نشان مي‌دهد كه عموم مردم بريتانيا اطلاعات چنداني از دستور كار سياسي فعلي حزب كارگر ندارند. با اين حال، كوربين در گفت‌وگو با اينديپندنت تاكيد كرد: «سياست‌هاي ما محبوب هستند به اين دليل كه از نظر عموم مردم منطقي به‌نظر مي‌آيند و تفكر عموم اين است كه دولت بايد درراستاي منافع اكثريت مردم اقدام كند. ما افكاري براي ايجاد تغييرات در كشور و اراده لازم براي انجام اين كار را داريم. اتفاقات بيشتري در راه است و اعضاي حزب در تبليغات براي اين سياست‌هاي محبوب فعاليت خواهند كرد و مي‌دانيم كه حمايت از ما در نظرسنجي‌هاي بعدي افزايش خواهد يافت.» نوسان در بازار

راي مثبت غيرمنتظره بريتانيايي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا از تابستان گذشته تاثيرات شديدي بر بازارهاي سهام اين كشور داشت و به سقوط شديد ارزش پوند منجر شد و هنوز هم نگراني‌هايي درمورد آينده اقتصادي بريتانيا وجود دارد و اين مرتبه هم درخواست ترزا مي ‌براي برگزاري انتخابات پيش از موعد، بار ديگر بازارهاي مالي و سهام بريتانيا را دچار نوسان كرد. ارزش پوند كه بامداد روز سه‌شنبه و اندكي پيش از بيانيه ترزا مي ‌كاهش يافته بود، پس از مطرح شدن درخواست برگزاري انتخابات پيش از موعد در برابر دلار افزايش يافت و ارزش اوراق قرضه 10ساله بريتانيا هم كه پيش از درخواست دولت براي برگزاري انتخابات سراسري به كمتر از يك‌درصد كاهش يافته بود، پس از اعلام درخواست برگزاري انتخابات در 8 ژوئن، مجددا با روندي افزايشي مواجه شد.

كاتلين بروكس رييس بخش تحقيقاتي گروه معاملاتي سيتي ايندكس ديركت، در اين باره گفت: «فروش اوليه پوند به بهاي اندك احتمالا در نتيجه اندكي نگراني در مورد اينكه شايد استعفاي ترزا مي ‌نزديك باشد، صورت گرفت؛ اما زماني كه اين نگراني برطرف شد، ارزش پوند مجددا افزايش يافت و به سطحي بي‌سابقه از ماه فوريه تاكنون رسيد.»

لوك بارتولوميو مدير سرمايه‌گذاري در شركت «مديريت دارايي ابردين»، به اين مساله اشاره كرد كه يك فاكتور بزرگ براي سرمايه‌گذاران اين است كه آيا انتخابات به موضع نرم‌تري در مذاكرات برگزيت منجر مي‌شود يا خير. وي گفت: «انتخابات بايد موضع ترزا مي‌ را در مقابل مخالفانش تقويت كند و اين مساله از سوي بازارهاي مالي مورد استقبال قرار خواهد گرفت.»

ترزا مي ‌درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام را با اين تفكر مطرح كرد كه هر رايي به حزب محافظه‌كار، موضع او را در مذاكرات بر سر شرايط بريتانيا در خروج از اتحاديه اروپا تقويت خواهد كرد و فعاليت سياستمداران احزاب مخالف را كه سد راه دولت مي‌شوند، دشوارتر مي‌كند. نخست‌وزير با مطرح كردن درخواست راي‌گيري زودهنگام به‌عنوان چالشي براي احزاب مخالف در جلب حمايت عموم مردم و عمل به خواسته آنها، از مجلس عوام خواست با انتخابات در

 8 ماه ژوئن موافقت كنند. شرايط بريتانيا در صورت برتري حزب محافظه‌كار در انتخابات به‌طور نسبي مشخص است؛ اما معلوم نيست كه اگر مخالفان خروج از اتحاديه اروپا در اين انتخابات راي بياورند آن هم درحالي كه ماده 50 قانون ليسبون به اجرا گذاشته شده است، آن زمان چه سرنوشتي در انتظار بريتانيا و برگزيت خواهد بود؟!نویسنده:
پيروزي فرسايشي براي اردوغان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
پيروزي فرسايشي براي اردوغان
حالت فوق‌العاده در تركيه 3 ماه ديگر تمديد شد


رييس‌جمهور روزهاي سختي در پيش داردگروه جهان|

يك روز پس از همه‌پرسي قانون اساسي، شوراي امنيت ملي تركيه رأي به تمديد 3ماهه حالت فوق‌العاده در اين كشور داد. حالت فوق‌العاده حدود 9ماه پيش و در پي كودتاي نافرجام در تركيه اعلام شده بود. قرار است پارلمان تركيه اين تصميم را به رأي بگذارد.

از سوي ديگر رييس‌جمهوري تركيه در واكنش به گزارش سازمان امنيت و همكاري اروپا كه همه‌پرسي تركيه را منطبق با استانداردهاي اروپا ندانسته است، گفت:«سازماني هست به نام امنيت و همكاري اروپا. آنجا اكنون دارند گزارشي براي خودشان منتشر مي‌كنند كه بگويند همه‌پرسي تركيه چنين و چنان بود. آنها اول از همه بايد سر جاي خودشان بنشينند.»

به گزارش يورونيوز، همزمان با انتقاد اين نهاد اروپايي، اصلي‌ترين حزب مخالف دولت تركيه يعني حزب جمهوري‌خواه خلق نيز مدعي تخلف در شمارش بيش از دو ميليون رأي شد. حزب دموكراتيك خلق‌ها، نزديك به گروه‌هاي كرد نيز اختلاف شمارش آرا را بيش از 3ميليون مي‌داند. هر دو اين احزاب خواستار بازشماري آرا هستند. همه‌پرسي تركيه واكنش‌هاي بين‌المللي نيز داشته است. درحالي كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا نتيجه همه‌پرسي قانون اساسي در تركيه را به اردوغان تبريك گفته است، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و زيگمار گابريل، وزير خارجه اين كشور در بيانيه مشتركي تاكيد كردند كه اكثريت شكننده‌ موافقان تغيير نظام پارلماني به رياست‌جمهوري، مسووليت سنگيني بر دوش دولت تركيه و شخص اردوغان مي‌گذارند. دولت آلمان تصريح كرد كه انتظار دارد دولت تركيه با توجه به رقابت‌هاي تنگاتنگ روزها و هفته‌هاي گذشته، گفت‌وگوهاي محترمانه‌يي را با تمام نيروهاي سياسي و اجتماعي در اين كشور در دستور كار خود قرار دهد. اتحاديه اروپا نيز اعلام كرد كه اصلاحات قانون اساسي تركيه با توجه به تعهدات اين كشور به عنوان يكي از كانديداهاي عضويت در اتحاديه اروپا ارزيابي خواهد شد. حقايق تكان‌دهنده همه‌پرسي

حدود 51 درصد به اين همه‌پرسي راي «آري» دادند. براساس اعلام نتايج غيررسمي، مردم تركيه با 51.4 درصد راي مثبت به اين همه‌پرسي«آري» و 48.6درصد از مردم تركيه در انتخابات يك‌شنبه به تغييرات پيشنهادي 18ماده قانون اساسي براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياست‌جمهوري «نه» گفتند.

روزنامه تركيه‌يي حريت با اشاره به آرا ۵۱ درصدي كمپين اردوغان نوشت، اين همه‌پرسي حقايق تكان‌دهنده‌يي به همراه داشت. در آنكارا و استانبول بيش از ۵۱ درصد مردم به اصلاحات قانون اساسي «نه» گفتند. حتي در صندوق‌هاي راي منطقه اوسكودار در استانبول كه خانه اردوغان در آنجاست، راي نه در اكثريت بود. در ازمير نيز نتايج قابل‌توجه بودند. اكنون اين سوال به وجود مي‌آيد كه اگر بينالي ييلديريم، نخست‌وزير تركيه كه حدود يك هفته آخر پيش از همه‌پرسي را در ازمير و آيدين گذرانده بود، اين كار را نمي‌كرد چه اتفاقي مي‌افتاد؟ آيا آراي «نه» بيشتر از ۷۰درصد مي‌شد؟ در آنتاليا، آدانا و مرسين نيز اكثريت مردم «نه» گفته‌اند.

در همه شهرهاي ذكر شده ميزان مدرن بودن، توسعه صنايع، معادلات تجاري، فرصت‌هاي آموزشي و فرصت‌هاي فرهنگي در سطح بالايي قرار دارد. در برابر اين حقايق نمي‌توان گفت كه اين نتايج نشانه دموكراسي مردمي است و كاري نمي‌توان انجام داد. در واقع حزب عدالت و توسعه در دفتر مركزي اين حزب اين حقيقت را با تمام تلخي‌اش درك كردند كه هر چه ميزان سطح آموزشي، توسعه فرهنگي و مدرن‌سازي شهرها افزايش مي‌يابد به همان ميزان راي‌هاي آري به اين حزب كاهش مي‌يابد. اگر ديروز ۶۰ درصد از آراي همه‌پرسي «آري» بود يا براساس پيش‌بيني‌هاي تحليل‌گران طرفدار دولت بين ۵۵ تا ۵۶ درصد بود، اردوغان به احتمال بسيار به انفجار صندوق‌هاي راي با آراي آري اشاره مي‌كرد. اما آراي ۵۱ به ۴۹ شرايط را براي اردوغان به خصوص در عرصه سياسي دشوارتر كرده است.

از سوي ديگر، به نوعي مي‌توان گفت كه آراي نه به ميزان ۴۹درصد در همه‌پرسي جايگاه حزب مردم جمهوري‌خواه را در تركيه ارتقا داده است. اين حزب از اين پس در شهرهاي مختلف به خصوص آنكارا و استانبول با روحيه بهتر و حتي مي‌توان گفت پيروزمندانه‌تر به عرصه سياسي پا خواهد گذاشت.

همچنين يكي از نكات جالب در همه‌پرسي اين بود كه اردوغان در نشست خبري با خبرنگاران تمام تلاش خود را كرد كه يك رويكرد مصالحه‌جويانه اتخاذ كند و حتي دل كساني كه راي نه داده‌اند را به دست آورد؛ اما همين كه به بالكن رفت و مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت از احياي مجازات اعدام صحبت كرد. اين درحالي بود كه درست چند دقيقه پيش از هم‌پيمانان تركيه خواسته بود كه به نتايج همه‌پرسي احترام بگذارند.

در اين باره بايد به اين نكته اشاره كرد كه احياي مجازات اعدام نه تنها تركيه را از اصول دموكراسي دور خواهد كرد بلكه صدمه جدي به روابط سياسي تركيه با اتحاديه اروپا وارد مي‌آورد. حتي ممكن است علاوه بر چالش‌هاي سياسي بر اقتصاد كشور نيز آسيب جدي وارد كند. احياي مجازات اعدام اشتباه است و اصرار بر اين اشتباه خطاي بزرگ‌تري است. به طور كلي، براي درك فضاي كنوني حزب عدالت و توسعه نياز به سخن بيشتر نيست. چهره اردوغان و حزبش پس از اعلام نتايج غيررسمي كاملا همه مسائل را آشكار مي‌كرد؛ مثل اينكه پيروز نشده‌اند و از همان ساعات به اين فكر مي‌كردند كه با اين راي چه بايد بكنند. اين پيروزي براي آنها بسيار خسته‌كننده و فرسايشي خواهد بود. اردوغان به هدفش رسيد و در تركيه يك دوران جديد آغاز كرد اما از اين پس راهش بسيار دشوار است.نویسنده:
بررسي اختلافات تجاري در گفت ‌و گوهاي چين و اروپا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
بررسي اختلافات تجاري در گفت ‌و گوهاي چين و اروپا


گروه جهان|

مقام‌هاي ارشد چين و اتحاديه اروپا در جريان برگزاري گفت‌وگوهاي راهبردي خود كه از سه‌شنبه در شهر پكن آغاز مي‌شود درباره آينده جهاني شدن تجارت آزاد همچنين راه‌هاي مقابله با حمايت‌گرايي تجاري يك‌جانبه و اختلافات پيش رو بحث و تبادل نظر خواهند كرد.

به گزارش چاينا ديلي، رياست اين گفت‌وگوها كه هفتمين دور آن قرار است به مدت 3روز در پكن برگزار شود بر عهده يانگ جيه چي، عضو ارشد شوراي دولتي و فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپاست. اين نخستين گفت‌وگوهاي بلندپايه دو طرف پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود. مساله تحولات اقليمي، مبارزه با تبعيضات تجاري، گفت‌وگو درباره مسائل حقوق بشر همچنين پيشبرد فرآيند تجاري شدن و كاهش مازاد توليد برخي اقلام ازجمله فولاد و آهن در چين اصلي‌ترين محورهاي گفت‌وگوي طرفين است. قرار است، طرفين درباره برگزاري اجلاس سران چين و اتحاديه اروپا كه نوزدهمين دور آن است و هنوز تاريخ رسمي براي آن اعلام نشده نيز گفت‌وگو كنند.

روابط چين و اتحاديه اروپا بسيار مهم است و دو طرف مي‌توانند در عرصه‌هاي مختلف همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشند. با توجه به اينكه اتحاديه اروپا و چين در زمينه‌هاي تجاري اختلافات گسترده‌يي دارند، احتمال مي‌رود كه بحث‌هاي سخت طرفين روي همين موضوع متمركز شود. از سوي ديگر، هم چين و هم اتحاديه اروپا از سياست‌هاي تجاري امريكا و اولويت‌هاي فراواني كه اين كشور براي منافع واشنگتن قائل است همچنين مخالفت‌هاي امريكا با پيمان‌هاي تجاري چند جانبه بسيار نگران هستند. اروپا نيز شرايط حساسي دارد. از يك سو بريتانيا درحال خروج از اين اتحاديه است و از سوي ديگر قرار است در آلمان و فرانسه انتخابات برگزار شود و در اين شرايط حساس سياسي روابط چين با اين اتحاديه براي هر دو طرف اهميت زيادي دارد. گفته مي‌شود كه يكي ديگر از موضوعات حايز اهميت در اين گفت‌وگوها، بحران سوريه همچنين بحران در شبه جزيره كره خواهد بود.نویسنده:
گروه داعش درصدد ائتلاف با القاعده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
گروه داعش درصدد ائتلاف با القاعده


گروه جهان|

اياد علاوي، معاون رييس‌جمهوري عراق، گفته است كه همزمان با پيشروي نيروهاي عراق در موصل، نمايندگان داعش با گروه القاعده براي تشكيل يك ائتلاف احتمالي مذاكره كرده‌اند. به گزارش رويترز، علاوي همچنين اظهار داشت كه اين اطلاعات را از طريق منابع عراقي و منطقه‌يي كه به امور عراق آگاه هستند، دريافت كرده است. معاون رييس‌جمهور عراق مي‌گويد: مذاكرات نمايندگان ابوبكر البغدادي، رهبر گروه داعش و ايمن الظواهري، رهبر القاعده، «هم‌اينك در جريان است».

طبق اين گزارش، داعش در سال ۲۰۱۴ از القاعده جدا شده و از زمان تاكنون اين دو گروه بر سر جذب نيروها و منابع مالي با يكديگر در رقابت هستند. اين در حالي است كه ايمن الظواهري به‌طور علني از روش‌هاي خشونت‌بار گروه داعش به‌شدت انتقاد كرده است. با اين حال، اياد علاوي تصريح كرده است كه نحوه احتمالي همكاري اين دو گروه هنوز مشخص نيست. داعش در سال ۲۰۱۴ توانست به سرعت بخش‌هاي وسيعي از غرب عراق از جمله موصل را به تصرف خود در آورد. ابوبكر البغدادي در همان سال در مسجد «النوري» در موصل اعلام خلافت كرد. دولت عراق طي سه سال اخير براي مقابله با اين گروه دست به اقداماتي زده و شماري از شهرهاي تحت تصرف داعش را باز پس گرفته است. در همين زمينه، نيروهاي عراقي از پاييز سال گذشته عمليات خود را براي بازپس‌گيري موصل آغاز كرده‌اند. آنها سال گذشته توانستند شرق موصل را آزاد كنند و هم‌اينك عمليات براي آزاد‌سازي غرب موصل ادامه دارد. معاون رييس‌جمهور عراق با اشاره به عمليات آزادسازي موصل گفته است: «فكر نمي‌كنم داعش دود بشود و به هوا برود، بلكه آنها به‌طور مخفيانه و به صورت هسته‌هاي پنهان به فعاليت‌هاي خود در سراسر جهان ادامه خواهند داد.»

پيش‌تر مقام‌هاي امريكايي و عراقي گفته بودند، با تشديد نبردها در موصل، ابوبكر البغدادي از اين شهر خارج و جايي در بيابان‌ پنهان شده است.نویسنده:
اعلام وفاداري نيروهاي مسلح ونزوئلا به «مادورو»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
اعلام وفاداري نيروهاي مسلح ونزوئلا به «مادورو»


گروه جهان|

ولاديمير پادرينو، وزير دفاع ونزوئلا شامگاه دوشنبه در تلاش براي رفع هرگونه شكاف بين دولت و سران نظامي، وفاداري سازماني خود را به نيكلاس مادورو، رييس‌جمهوري كشورش اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري اروپاپرس، پادرينو در جريان يك مراسم كه در كاخ رياست‌جمهوري «ميرافلورس» به مناسبت هفتمين سالروز تشكيل شبه‌نظاميان بوليواري برگزار شد، خطاب به مادورو گفت: «نيروهاي مسلح بوليواري به قانون اساسي‌ پايبند هستند و به وظيفه خود تحت دستور شما به عنوان فرمانده ارشدشان عمل مي‌كنند.» پادرينو با مرتبط دانستن اين اطاعت با پيروزي انتخاباتي مادورو در سال 2013، انتصاب رييس‌جمهوري كنوني از سوي هوگو چاوز رييس‌جمهوري فقيد را دليل ديگر اين ابراز وفاداري اعلام كرد و افزود: «چاوز خواهان وحدت بود و از نيروهاي ارتش بوليواري وحدت بيشتري مي‌خواست. » وزير دفاع خاطرنشان كرد كه مادورو هميشه يك نگراني ثابت براي رفاه نيروهاي مسلح دارد. پادرينو در حالي‌ اين سخنان را بيان كرد كه مخالفان دولت بارها از ارتش خواسته‌ا‌ند پس از موج روزافزون تنش‌هاي سياسي ناشي‌ از تهديد ديوان عالي‌ در سلب اقتدارات مجلس ملي‌ در كنار مردم باشد. نظاميان كه معمولا در خط مقدم سياست ونزوئلا قرار دارند، اين‌بار در طول هفته‌هاي اخير تصميم گرفتند كه در خط دوم قرار بگيرند. مادورو در اين رابطه و پس از شنيدن اظهارات پادرينو گفت كه با «فروتني، وفاداري و تعهد» از بيانات وزير دفاع قدرداني‌ مي‌كند. وي افزود: «اكنون زمان درنگ و خيانت نيست؛ بلكه زمان انقلاب و وفاداري عملي‌ است.» در همين حال، ۱۱ كشور امريكاي لاتين در اقدامي كم‌نظير از نيكولاس مادورو خواستند تا براي فرونشاندن بحران سياسي در اين كشور انتخابات برگزار كند. در بيانيه‌يي كه كشورهايي نظير برزيل، آرژانتين و مكزيك منتشر كرده‌اند، از دولت ونزوئلا و مخالفان خواسته شده است كه «حق برپايي تظاهرات مسالمت‌آميز» در روز چهارشنبه محترم شمرده شود. در اين بيانيه همچنين كشته شدن شهروندان ونزوئلايي كه تا به امروز در اعتراض‌هاي خياباني جان خود را از دست داده‌اند، محكوم شده است.نویسنده:
دلگرمي به ژاپن و هشدارهاي روسيه و چين به امريكا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
دلگرمي به ژاپن و هشدارهاي روسيه و چين به امريكا
گروه جهان| در ميانه جنجال‌ها بر سر آزمايش‌هاي هسته‌يي و موشكي كره شمالي، مايكل پنس معاون رييس‌جمهوري امريكا به ژاپن سفر كرد و پس از ديدار با شينزو آبه، نخست‌وزير اين كشور گفت: «ژاپن سنگ‌بناي امنيت در شرق آسياست و از مهم‌ترين هم‌پيمانان ما محسوب مي‌شود. ايالات متحده بر حمايت از ژاپن و ديگر متحدان خود در آسيا پايبند است. وجود پايگاه نظامي ما در ژاپن و هزاران نيروي نظامي ما گواه اين مساله است. براي مقابله با تهديدهاي كره‌شمالي تحريم‌هاي بيشتري را عليه اين كشور در نظر داريم. با نخست‌وزير ژاپن درباره مسائل مهمي به ويژه امنيت در منطقه گفت‌وگو كرديم.» يك سخنگوي دولت ژاپن هم در بيانيه‌يي اعلام كرد كه‌ معاون رييس‌جمهوري امريكا و نخست‌وزير ژاپن امروز توافق كردند كه دو كشور بايد چين را متقاعد كرده تا نقش پررنگ‌تري را در خصوص كره‌شمالي ايفا كند.

در همين حال وانگ اي، وزير امور خارجه چين، روز سه‌شنبه برقراري آرامش در شبه جزيره كره را خواستار شد و گفت كه به اعتقاد وي، امريكا نيز راه‌حل ديپلماتيك را براي مناقشه كره‌شمالي ترجيح مي‌دهد. وانگ اي به خبرنگاران گفت كه اگرچه مقام‌هاي امريكايي تاكيد كرده‌اند گزينه حمله نظامي عليه كره‌شمالي روي ميز است، اما كاخ سفيد همچنان ترجيح مي‌دهد تنش‌ها در شبه جزيره كره از طريق مذاكرات چندجانبه برطرف شوند. اما اين اظهارات وزير امور خارجه چين در حالي مطرح شد كه يك مقام ارشد كره‌شمالي در واكنش به صحبت‌هاي اخير مايك پنس، واشنگتن را متهم كرد كه منطقه را در خطر يك جنگ هسته‌يي قرار داده است. وزير امور خارجه چين گفت: «ما مي‌دانيم كه وضعيت در شبه جزيره كره متشنج است. هرچه وضعيت بيشتر متشنج شود، ما احتياج به آرامش بيشتري داريم تا بتوانيم فرصت‌هايي براي مذاكره بيابيم.»

در عين حال يك مقام بلندپايه وزارت امور خارجه امريكا گفت كه چين اخيرا اقدامات ملموسي در زمينه همكاري با امريكا با هدف افزايش فشار بر كره‌شمالي صورت داده است. وو داوي، مذاكره‌كننده هسته‌يي ارشد چين براي مساله كره‌شمالي اخيرا در سفر خود به پايتخت كره‌‌جنوبي در مورد سامانه دفاع موشكي امريكا در خاك كره‌‌جنوبي و اقدام‌هاي اخير كره‌شمالي مذاكره كرده است.

اما به نظر مي‌رسد غير از چين، روسيه نيز نگراني‌هايي در مورد تشنج‌ها در شبه جزيره كره دارد و مقامات روسي به دولت دونالد ترامپ در مورد هر گونه اقدام يك‌جانبه عليه كره‌شمالي هشدار داده‌اند. در يك گزارش تلويزيون دولتي روسيه نيز به ترامپ به عنوان فردي اشاره شد كه از كيم جونگ اون، رهبر كره‌شمالي، غير‌قابل پيش‌بيني‌تر و خطرناك‌تر است. تنش‌ها ميان روسيه و دولت جديد در كاخ سفيد پس از اقدام يك‌جانبه و ناگهاني امريكا در حمله موشكي به پايگاه هوايي در سوريه افزايش يافته است.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/30
از منطقه


موافقت روسيه با سفر بدون رواديد اتباع ۱۸ كشور

بر اساس اعلام دولت روسيه، اتباع ۱۸ كشور جهان قرار است از اين پس بدون رواديد به شهر ولاديوستوك در شرق روسيه سفر كنند. ديميتري مدودف، نخست‌وزير روسيه حكمي را امضا كرده است كه اجازه مي‌دهد تا تاجران و گردشگران از ۱۸ كشور الجزاير، بحرين، برونئي، هند، ايران، قطر، چين، كره شمالي، كويت، مراكش، مكزيك، امارات متحده عربي، عمان، عربستان، سنگاپور، تونس، تركيه و ژاپن بدون نياز به رواديد به بندر ولاديوستوك سفر كنند و تنها الزامي كه وجود دارد، اين است كه اتباع اين كشورها بايد اطلاعات شخصي خود را در يك وب‌سايت كه براي اين هدف ايجاد شده است، وارد كنند. شهر ولاديوستوك مركز اداري استان پريمورسكي كراي واقع در مرز روسيه با چين، كره‌شمالي و درياي ژاپن است.هشدار بانك جهاني در مورد بحران اقتصادي كشورهاي عربي

بانك جهاني در جديدترين گزارش خود ضمن هشدار در مورد به بحران اقتصادي پيش روي كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس و كاهش رشد اقتصادي بر لزوم اتخاذ راهكارهاي لازم براي جلوگيري از تشديد اين بحران تاكيد كرد. به گزارش بانك جهاني، رشد اقتصادي كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس غير از قطر در سال 2017 كاهش داشت و مهم‌ترين عامل اين مساله تكيه اين كشورها بر درآمدهاي نفتي و قيمت پايين اين كالا در بازارهاي جهاني بوده است. بخش اعظم درآمدزايي اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس غير از امارات متحده عربي بر محوريت نفت تكيه دارد و روند چالش برانگيز كمبود منابع مالي اعضاي اين شورا را تحت فشار قرار داده است.كشف 8هزار كيلو موادمخدر در مرز پاكستان و افغانستان

سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر پاكستان در عملياتي در نزديكي گذرگاه مرزي «چمن» در ايالت بلوچستان در نزديكي مرز افغانستان موفق به كشف و توقيف يك محموله بزرگ مواد مخدر با وزن بيش از هشت هزار كيلوگرم شد. به گزارش اين سازمان، اين محموله شامل 2هزار و 274 كيلوگرم هروئين و 5هزار و 793 كيلوگرم ترياك به ارزش ميليون‌ها دلار بوده است. يك افسر عالي‌رتبه مبارزه با قاچاق مواد مخدر پاكستان اعلام كرد كه اين عمليات به كمك اطلاعات محرمانه به دست آمده در مناطق اطراف گذرگاه مرزي چمن انجام شد.سفر قريب‌الوقوع وزير خارجه سعودي به مسكو

وزير خارجه عربستان سعودي به‌زودي در راس هياتي عازم پايتخت روسيه خواهد شد. به گزارش اينترفاكس، ميخاييل بوگدانف، معاون وزير خارجه روسيه، روز سه‌شنبه اعلام كرد كه عادل الجبير، وزير خارجه عربستان سعودي، به‌زودي از مسكو ديدار خواهد كرد. بوگدانف گفت: «ما به‌ويژه در سطح دو وزير (خارجه) در تمام زمينه‌ها تماس داريم و به‌زودي نظاره‌گر سفر هياتي از عربستان خواهيم شد.» پيش‌تر الياس امه خانوف، معاون رييس شوراي فدراسيون روسيه، اعلام كرده بود كه الجبير در تاريخ ۲۶ آوريل وارد مسكو خواهد شد.نویسنده:
  روز
  يادداشت Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  8
  هميب ri.repapswenlodaat@erutaef
  بانك 66420769 بيمه بازار فقرات
  كجاست
  ستون شد بررسي ها بانك بر شده وارد بيروني اي هزين
  فشارها بيان از زيادي مدت
  هنوز يكي زيباي معروف
  جمله كشور يي بيمه مديران
  از پاي «زير گفت: كه گذرد دهها
  نمي سپر اي‌ بر باال سود‌ نرخ‌ كنار‌ در‌ ان‌ ار تسهيالت
  تناقض پهن قرمز فرش
  نمايندگان يكنيم.»
  م شبكه كه اينست
  واقعيت از منابع محدوديت به توجه با توسعه حال در بيمه| بانك
  گروه حاجي
  حميدرضا از متشكل بيمه بازار
  توزيع
  اشرفي مالكيت نحوه است. برخوردار بيشتري اهميت آبنيكي| بشير قاسمعلي-
  فرشاد نمايندگان
  كارگزاران مديريت تسهيالت اعطاي روند نهادها، اين نرخ بر ها سپرده سود نرخ اثر ريسك
  كارشناس اعضا ترين گسترده بيمه
  بازاريابان
  و چگونگي رايج بهره نرخهاي آنها، اعتباري عقود با بانكي تسهيالت تركيب
  حجم بيشترين داراي كشور يي
  بيمه كه هستند عواملي جمله از همگي آنها، تعيين بانكي هاي سپرده تركيب
  مختلف، صنعت اين در گذاري سرماي ميزان انساني منابع
  تعداد كنند. مي تعيين را مالي بخش كارآيي گيرنده الت تسهي سپردهگذار
  رفتار
  هستند. كشور هر در مالي نهادهاي ترين مهم از يكي نوعي به كه آنجا از دارد متقابل
  تاثير درصد هشتاد حدود در منتشره آمارهاي برحسب يكنند، عمل مالي واسطه يك عنوان به كه بانكها اعطاليي تسهيالت ميزان توان
  مي سهم البته است. توزيع شبكه اختيار در بيمه حق
  توليد هستند. ها بانك مردم سپردهگذاري ميزان حجم به
  را يكي است كارگزاران از بيشتر نمايندگي شبكه
  توليد صنعت كلي طور به بانكها فعاليت ميان ساده يي رابطه بنابراين داد،
  نسبت است. كارگزاران كم تعداد موضوع اين عمده داليل
  از ترين اساسي از يكي گمان بي بانكداري، رشد ميزان تسهيالت براي
  تقاضا كارشناسان مديران نگاه زاويه كلي بطور
  متاسفانه محسوب كشور هر در اقتصادي هاي بخش دارد وجود ها گذاري سپرده
  تركيب نيست مناسب نمايندگي شبكه به بيمه هاي كت
  شر نهادي يا بنگاه به اشاره بانك از منظور شود. مي سمت به ها سپرده تركيب چه هر
  لذا مشترك منافع داشتن مالحظه بر مبتني اينكه از
  بيشتر از آن مستمر جاري هاي فعاليت كه است همچنين بلندمدت هاي سپرده
  افزايش بيمه فروشندگان بودن غريبه طبل منافع تضاد بر
  باشد، گيرد مي بر در را مالي تسهيالت اعطاي سو، يك بهتر گردش سود نرخ هزينه
  كاهش يشود.
  كوبيده عموم از پردهپذيري س شامل ديگر سوي از فرع اصل موقع به بازگشت
  منابع، همان كوزه «از گويد: ايراني المثل ضرب
  يك است. جامعه آحاد معوق مطالبات كاهش تسهيالت،
  منابع مديريتي رويكرد از اصل همين بر اوست» در كه
  تراود بارزترين فعاليت دو اين همزمان تركيب توان كند، حركت دولت هاي بدهي
  و انتظاري است باور توليد گرا محصول كه تهنگر
  گذش كه چرا شود؛ مي محسوب ها بانك مشخصه بانكي تسهيالت سود نرخ بانكها توزيع كه تفاوتي ترين مهم داشت. توان نمي اين از
  بيش شده اعطا اعتبارات وام از يي عمده بخش به داشت خواهد بهتري شرايط
  نيز نكها با كه ست اين دارد بانكي سيستم با بيمه
  خدمات وجوه محل از بانكها از هريك وسيله به خواهد كمك اشتغال توليد از حمايت خود اين هستند مستقيم بطور شعب تاسيس به
  ملزم تامين جامعه آحاد مردم عموم پردههاي س
  كرد. دانش از استفاده با بيمه هاي كت شر اما است بر
  سرمايه يشود. ها سپرده تركيب از اخير هاي گزارش در
  اما كارگزاران نمايندگان هگذاري سرماي انساني نيروي
  و ابزارهاي ترين مهم از يكي ها بانك بنابراين ديداري هاي سپرده حجم كه است
  مشخص توزيع جهت گسترده سطح در دفاتر تاسيس به
  اقدام در كه هستند مالي پولي منابع تخصيص هاي پرده س سهم افزايش كوتاهمدت
  و نمايندگي شبكه واقع در كنند. كشور در بيمه
  خدمات استفاده مورد اقتصادي كالن تگذاري سياس روي يتوانند ها بانك كه يكساله
  بلندمدت يكند ايفا را يي بيمه محصوالت فروشنده نقش تنها
  نه يگيرد. قرار مالي تامين هاي قسمت ديگر روي كند تعديل به كنند، باز حساب پردهها س بلندمدت
  منابع هم را العرساني اط عمومي روابط نقش اين از متر مه
  بلكه نظامي بانكي، نظام سيستم اگر بابت اين از ها بانك ناخوش حال به آن نتيجه كنند تمركز يافته كاهش ها سپرده كل 05درصد از كمتر اگر است. گرفته برعهده را گذاران بيمه گسترده جامعه
  به اقتصادي هاي بنگاه كه شرايطي در هم طال، سر دو چوب مانند ها
  بانك پي در را اقتصادي رشد رونق باشد كارآمد كرد. خواهد كمك
  است. اين باشد نداشته حضور بيمه صنعت در نمايندگي
  شبكه كه دارند انتظار مسووالن اقتصادي واحدهاي فشار
  تحت بانكي پولي نظام حاضر حال در داشت. خواهد بانك محور پول اقتصاد يك ايران اقتصاد مانند ها بانك كه است روشن اساس
  براين وصف اين با شد. خواهد ناتوان فلج سرعت به
  صنعت قوانين بدهند، بيشتري پول ها بانك ها بنگاه واحدها مديران
  مسووالن چه مهمي مشكالت با مختلف داليل به كشور يي توسعه نهادهاي نبود خاطر به است محور واحدهاي فشار تحت هم ال، ط سر دو
  چوب شبكه اين منزلت قدر بيمه صنعت ارشد مديران
  هرگز تخصيص در چه سرمايه منابع جذب زمينه در برداشت اضافه براي مقررات وابستگي وري، بهره بودن پايين توليدي، قيمت ارزان تسهيالت تا هستند ها بنگاه واحدها مديران مسووالن
  اقتصادي مادي حمايت شغلي امنيت ايجاد درصدد دانند نم
  را است. مواجه منابع، مطلوب بهينه دخالت ميزان دولت بودن بزرگ نفت به به بيشتري قيمت ارزان تسهيالت تا
  هستند تهيه مركزي، بانك از ها بانك بدهند اقتصادي واحدهاي به
  بيشتري نكته نيستند! بيمه توزيع عرصه تالشگران اين از معنوي
  و الزم كارآيي فقدان دليل به اين بر عالوه اين بهبود لذا كرده تمركز ها بانك روي آن، 774هزار وجود با بدهند اقتصادي
  واحدهاي جريمه با بانكي، بين بازار از پول تومان ميليارد هزار 477 وجود با
  و كارگزاران يعني توزيع شبكه دوعضو خصوص در
  مهم از مطلوب استفاده امكان بانكي سيستم در هاي سياست عملكرد بهبود با بايد نيز اقتصاد بازهم ،95 سال در تسهيالت تومان
  ميليارد امكان است مواجه درصدي 34 در بازهم ،95 سال در
  تسهيالت يافته، توسعه بازارهاي در كه ست اين بيمه
  نمايندگان عدم نيست فراهم بهره نرخ تغيير هاي سياست بتوانيم تا شود همراه ا بانك ه با مرتبط جذب براي بسياري فشار 96 سال شروع
  در درصد 15 نرخ با منابع از استفاده براي بسياري فشار 96 سال
  شروع بلكه شوند نمي محسوب يكديگر رقيب تنها نه گروه دو
  اين است. علت مزيد سرمايه بازار يافتگي توسعه ركود از خروج بهتر اقتصادي رشد شاهد با تا دارد وجود ها بانك از تسهيالت
  نقدينگي بسياري مشكالت با درصد 20 زير از تسهيالت نقدينگي جذب همافزايي يكديگر همكاري با توانند مي برادر دو
  همچون يك از بانكي بهره نرخ افزايش كه طوري به باشيم. را خود گردش در سرمايه بتوانند تسهيالت
  اين مشترك هاي روه در را خود خدمات كمي كيفي
  سطح توان نمي نتيجه در است مواجه تسهيالت اين با تا دارد وجود ها
  بانك افزايش جمله از را عديدهيي مشكالت طرف مالي تامين عمده بخش حاضر، حال در نگه سرپا را خود كارخانه كارگاه كنند
  تامين به اشخاص اين اكثر هنوز متاسفانه دهند. افزايش
  كاري بتوانند ها بانك كه شت دا انتظار را خود گردش در سرمايه
  بتوانند از كند تحميل ملي اقتصاد بر ها هزينه صورت ها بانك ازطريق اقتصادي هاي فعاليت بانكها براي منابع، همه اين تجهيز اما
  دارند. واقف مشترك ازهمكاري توانمندي قدرت كسب
  توانايي نرخ با پول كردند اراده كه هرلحظه خود كارخانه كارگاه كنند
  تامين به سرمايهها فرار به منجر آن كاهش ديگر طرف در عرضه بخش براي مالي تامين گيرد. مي از بخشي كه شرايطي در است مشكلي
  كار موجود مهارتي ,مالي علمي هاي پتانسيل از
  نيستند يشود. كشور از خارج كنند تهيه كم سود تقاضا بخش همچنين مختلف هاي صنعت دارند نگه سرپا را سپرده كوتاهمدت بانكي هاي پرده س
  منابع رخ جامع بطور اتفاق اين اگر كنند. نمي استفاده
  يكديگر به مركزي بانك است. بانكي نظام به وابسته امكان لحظه هر كه هستيم شاهد است
  ديداري شد. خواهد منجر بيمه بازار سريع رشد به قطعا
  دهد مالي اصالحات باشند. داشته پويا دقيق ريزيهاي برنامه موظف پول بازار كنترل مديريت متولي عنوان آن تبع به يشود تعيين تقاضا عرضه به انتقال خريد براي بانكها از منابع
  خروج گسترده شبكه حضور با فقط بيمه بازار شك
  بدون كشورهاي در ويژه به مالي اصالحات بحث چون هايي مولفه تاثير ميزان آن، بر عالوه اعتباري موسسات ها بانك طريق از است تعيين شكل همين به نيز تسهيالت سود نرخ باال سود دنبال همه دارد وجود بازارها
  ساير ارتقا مهريزي برنا ياند تو كارگزاري نمايندگي
  فرهيخته است مطرح زيادي حد در توسعه حال در كفايت نسبت مصارف، تركيب منابع، تركيب تحقق براي را اقتصادي كالن هاي سياست بلكه نيست دستوري ابزاري سود نرخ شود توانند نمي ها بانك هستند، خود سپرده
  براي اين حضور بدون كند اجرايي را ملي اقتصاد در
  خود پرداختي دريافتي سود نرخ تفاوت كاهش قابل بانك عملكرد بر ها دارايي كيفيت سرمايه، به توسعه رشد جهت در شده تعيين اهداف عرضه از متاثر است پذير انعطاف اقتصادي سود نرخ با بلندمدت هاي سپرده منابع حجم
  با خدمات مويرگي متوازن توزيع امكان اصلي فقرات
  ستون نظر مورد اصالحات ترين مهم جمله از نيز بانكي بود. خواهد حصول بگيرد. كار يگيرد. شكل پول تقاضاي نياز همه اين كه نيستند قادر 51درصدي پتانسيل افزايش براي است شايسته ندارد. وجود
  بيمه ترين كليدي از يكي زيرا است بانكي سيستم در اصلي فعاليت است واضح كه طور همان سود نرخ كه كرده تالش نيز يازدهم دولت باشند. گو پاسخ را
  فشار نمايندگان صنفي هاي انجمن سوي از توزيع،
  شبكه بانكداري صنعت كارايي عملكرد نماگرهاي درآمد است. دهي وام پردهپذيري س بانكها سود نرخ كاهش ضرورت سود نرخ كاهش با بازار مكانيسم طريق از طريق از موسسات ها بانك برخي نتيجه
  در روح ترويج به نسبت بيمه كارگزاران صنفي هاي
  انجمن وپرداختي دريافتي سود نرخ تفاوت درهركشور، از يكنند كسب جهان در ها بانك كه اصلي پول بازار التهاب از همواره ايران اقتصاد يابد كاهش بانكي بين بازار سود نرخ ها، پرده س و... دولتي اوراق گذاري، سرمايه صندوقهاي حفظ بر مبتني تعامل ريزي پايه مشترك
  همكاري يشود ناميده بانكي اسپريد اصطالحا كه است اعطايي تسهيالت از كه است سودي بين تفاوت تورم نرخ بانكي سودهاي نرخ نماگر با كه كاال زير به درصد 30 82درصد از تدريج به 91درصد باالي سود هاي نرخ ارائه دنبال
  به پرداخته كارگزاري شبكه نمايندگي شبكه منافع
  توام تسهيالت از دريافتي سود نرخ تفاوت معناي به به كه سودي آورده دست به ها وام همان يا به توجه با برد. مي رنج يشوند سنجش باال موسسات برخي اما است. يافته كاهش درصد 20 پول سپرده بتوانند تا هستند درصد 20
  و عضو دو اين درآمد تجربه دانش افزايي هم موجب
  و ها سپرده بابت پرداختي سود نرخ سو يك از يكنند. پرداخت گذاران سپرده نرخ بين ارتباط كينز، گذاري سرمايه نظريه موسسات ها طرح برخي در همچنان ها بانك كنند. جذب را
  بيشتري تبادالت اين بيمه مترقي بازارهاي در گرددند. خانواده
  يك رعايت براي پس اين از كه است ديگر سوي از دريافتي سود دو اين بين الف اخت است معكوس گذاري سرمايه تقاضاي سود كردهاند. درصد 20 باالي هاي نرخ ارائه به اقدام اقتصادي هاي بنگاه كه شرايط اين در
  اما دارد وجود سالهاست بيمه توزيع شبكه بين همكاريها
  و نوعي به يشود ناميده بانكي اسپريد اختصار، است. معروف اسپريد به دنيا در پرداختي سود نرخ افزايش هايك نظريه براساس همچنين بيشتري پول ها بانك كه دارند انتظار
  مسووالن فرهنگ به تبديل گرديده تبديل رفاقت به رقابت
  فضاي نهاد در منابع از بهينه استفاده بيانگر تواند مي تفاوت اسپريد نرخ كه گفت توان مي كل در بلندمدت گذاري سرمايه كاهش باعث تسهيالت صندوقها بر تكليفي تسهيالت اثر برداشت اضافه براي مقررات قوانين
  بدهند، بيمه صنعت ارشد مديران داريم آرزو است. شده
  شغلي آيد. حساب به بانك از آمده دست به سود نرخهاي ميانگين بين بانكي سودهاي نرخ كاهش بنابراين شود. مي اعالم بانكها به دولت تكليفي تسهيالت بين بازار از پول تهيه مركزي، بانك از بانكها اينترنتي فروش جايگزيني امكان محال ذهني تصور
  از سود بودن باال معناي به تفاوت اين بودن باال شده پرداخت سود هاي نرخ ميانگين يها داراي عمده اما دارد. اساسي نقش پايدار توسعه براي ها بانك بر فشار واعمال دستوري تسهيالت نرخ است مواجه درصدي 34 جريمه با
  بانكي، يابند رهايي نمايندگان حضور بجاي بيمه
  خدمات وضعيت اين چنانچه هاست بانك عملياتي هاست. بدهي به سوءمديريت پايين وري بهره دليل به بانكها مشكل ايجاد باعث بانكي، سود نرخ كاهش براي زير 51درصد نرخ با منابع از استفاده
  امكان بازار بزرگ خانواده اين شغلي امنيت ثبات
  درصدد تواند مي گيرد، صورت رقابتي بازار يك در به را باالتري سودآوري باالتر اسپريد نرخ سوخت هزينه از اعم غيرمستقيم هاي هزينه شد. خواهد در است مواجه بسياري مشكالت با
  02درصد هاي خواست به گرايانه واقع فضاي يك در برآيند
  بيمه بانكي نظام اگر اما باشد، باال كارآيي بيانگر بهتر باهم بانكها مقايسه براي يآورد. وجود هستند. باال شده تمام قيمت مبتالبه تسهيالت، گذاري سپرده براي مردم تقاضاي همچنين بتوانند ها بانك كه داشت انتظار توان نمي
  نتيجه بيمه خدمات تامين كارمزد ميزان افزايش خصوصا
  بحق باشد، چندجانبه انحصار بازار يك داراي كشور بيان نرخ نسبت صورت به اسپريد كه است مشكالت عمال باال سود نرخ اساس براين نوعي دچار را بانكي سيستم نيز باال، سود با كم سود نرخ با پول كردند اراده كه
  هرلحظه قدردان عمل صحنه در توزيع شبكه رفاهي
  بازنشستگي اختيار در بيشتر بازار سهم اگر خصوص به تسهيالت سود نرخ است كافي اينكار براي شود. افزايش را بانكها مالي تنگناي فشار فرار براي بانكها است كرده سردرگمي كنند.
  تهيه باشند. ايشان حامي
  و باشد. دولتي هاي بانك را سرمايهگذاري هاي سپرده بهره نرخ اعطايي يدهد. طراحي چون: مواردي سوي به الزاما آن از نرخ كه دارند انتظار نيز مردم ديگر، سوي
  از حال در هاي كشور اغلب در كه شرايطي كاهش دستوري هاي سياست ديگر، سوي از به اگر ها بانك كنند دريافت باال سپرده
  نكته
  سود پوشش جهت ها بانك دارد، وجود توسعه سودآوري كاهش باعث سودها نرخ افزايش يا آنها نكنند توجه عمده گذاران سپرده
  درخواست افزايش در سعي بيشتر سود كسب ها هزينه كارگيري به با ها بانك بنابراين يشود ها بانك بازارهاي موسسات به خارج را خود
  سپرده بهطور مركزي بانك دولت اگر بايد مالي پولي گذاران
  سياست دارند. نرخ اين اعتباري خدمات ارائه در مختلف متدهاي شده باعث مشكالت اين كنند منتقل
  ديگر توجه مورد را محوري بازار جدي بازار در سپرده سود نرخ كه
  بپذيرند بانكي اسپريد چه هر شرايطي، چنين در حال همچنان را فروش قيمت تسهيالت) (پرداخت مردم، رضايت جلب براي ها بانك برخي
  كه چندان ها بانك
  وضعيت مانع يك عنوان به باشد، مالحظه قابل باال كه باشند داشته انتظار دهند قرار كنند. مي حفظ شده تمام قيمت از بيشتر تقاضا عرضه مكانيسم طريق از كنند. ارائه را باال سود هاي عمل
  نرخ مالي گري واسطه توسعه گسترش براي متوليان اجرايي هاي سياست كارآيي بنابراين زيادي هاي هزينه فشارها مسائل، اين
  همه طرفي از كنند معجزه بانكها سود نرخ آن تبع به شود مي نيست
  تعيين كننده
  نگران كند. مي ترازنامه مديريت مكانيسم به ورود از پس پولي، كمبود مشكالت كرده وارد ها بانك به
  را كاهش را دستوري تكليفي هاي وام تعيين شكل همين به نيز
  تسهيالت بدين مالي بازار توسعه از ممانعت كار ساز ييابد. كاهش بانك الكترونيك، بانكداري گسترش هزينه سرمايه، بحران بروز نگران اينكه بيان با مركزي بانك مقام
  قائم را سپردهها سود نرخ ديگر سوي از دستوري ابزاري سود نرخ شود
  مي كاهش موجب نرخ، اين بودن باال كه است گونه شوند زيان دچار ها بانك كه صورتي در هزينه كنشها، ترا براي كارمزد سيستم نبود را نكها با شرايط ما گفت: نيستيم، بانكي سيستم
  در روي كند تعديل تورم مكانيسم با انعطافپذير اقتصادي بلكه نيست پسندازكنندگان شده گذاري سپرده بازده در يافته افزايش آنها اعتباري نقدينگي ريسك شرايط با را ها بانك برخي و... سپرده جذب باالي ورود با اميدواريم يم مي كن رصد نزديك دور
  از تمركز مالي تامين هاي قسمت ديگر تقاضاي عرضه از متاثر
  است يكند مواجه تشويق عدم با را بالقوه ييابد. افزايش آنها ورشكستگي احتمال نتيجه كرده مواجه زيان سود ترازنامه زياندهي خاصي مشكل دارد، مركزي بانك كه تسلطي
  آگاهي ها بانك ناخوش حال به آن نتيجه كنند يازدهم دولت گيرد. مي شكل
  پول وجوه آوري جمع كاهش موجب امر اين با را بانكي نظام پول بازار بانك، مشكالت است. نشود.
  ايجاد يك ايران اقتصاد كرد. خواهد كمك از سود نرخ كه كرده تالش
  نيز قرض مالي تامين شده گذاران پرده س نقد مركزي بانك بنابراين كند. مي رو روبه مشكل ساختار اصالح كه رود مي انتظار بانكها از شرايط در كه سوال اين به پاسخ در كميجاني
  اكبر است محور بانك محور پول اقتصاد كاهش با بازار مكانيسم
  طريق امر اين يكند. مواجه محدوديت با را گيرندگان حفظ بايد پولي هاي سياست اجراي بر عالوه اين باشند داشته مالي صورتهاي مالي به متوسط طور به نكها با اغلب در سپرده سود نرخ
  فعلي به ملي اقتصاد در وسيعي نامساعد آثار همچنين يي توسعه نهادهاي نبود خاطر به باشند. داشته نظر در را ها بانك سودآور بازار سود نرخ ها، سپرده سود نرخ مانند ها بانك كه شده باعث متعدد فشارهاي خصوصي غيردولتي هاي بان رسيده درصد 20
  باالي بار به رمايهگذاري س هاي فرصت كاهش دليل انتظارات پاسخگوي بايد هم طال سر دو چوب تومان ميليارد 82زار از بيش گذشته سال 11ماهه
  در ميزان دولت بودن بزرگ توليدي، تدريج به يابد كاهش بانكي
  بين كاهش را ملي توليد بالقوه رشد آورد مي بانكها سودآوري مدل در مالي تامين سنگين حجم شمار بي قرار زماني چه تا كردند، برداشت اضافه مركزي بانك
  از تمركز بانكها روي آن، دخالت زير به درصد 30 درصد 28
  از يدهد. ها بانك سودآوري مدل بايد منظور بدين هم باشند مختلف هاي بخش ركود شرايط نكها با وضعيت اين كنيد نم فكر آيا يابد ادامه
  است بايد نيز اقتصاد اين بهبود لذا كرده اما است. يافته كاهش درصد 20
  اسپريد بر موثر عوامل شناخت بنابراين كالن متغيرهاي در تغيير بررسي جهت باال سود براي پردهگذاران س انتظارات به بايد شرايط داشت: اظهار است، كرده مواجه بحران با
  را مرتبط هاي سياست عملكرد بهبود با همچنان ها بانك موسسات
  برخي هاي شاخص ترين مهم از يكي عنوان به بانكي تا شود طراحي بانكها عملكرد بر اقتصادي هم شرايط اين در توان نمي اما باشند. جوابگو احساس داشت وجود گذشته سال در مالي
  تنگناي شاهد بتوانيم تا شود همراه ها بانك با اقدام موسسات ها طرح برخي
  در ميزان همچنين ها بانك سودآوري ارزيابي زماني پويايي تاثير، ضريب تخمين بر عالوه به باال سود هم كرد پرداخت ارزان تسهيالت بانكي سيستم 96 سال آغازين هاي اه در كنيم
  م ركود از خروج بهتر اقتصادي رشد درصد 20 باالي هاي نرخ ارائه
  به نرخ تعيين در تواند مي آنها اثرگذاري نحوه بخش دو در تحقيق اين كند. لحاظ نيز را از كارمزد حال عين در كرد پرداخت سپردهها وي كند. حركت شدن عادي تعادل سمت به پول باشيم
  بازار كردهاند نظام كارآيي افزايش نهايت در آن تعادلي تصميمات اول، بخش دارد، اساسي كاربرد بانكداري خدمات نگرفت بانكي هاي كنش ترا انتظار كنيم، مديريت را مساله اينكه عين در
  افزود: كه طوري به باشد داشته بسزايي تاثير بانكي مديران تصميمات دوم، بخش گذاران سياست داد. گسترش را كشور سراسر در الكترونيك سمت به رفتن سود نرخ اصالح جهت در كها بان
  داريم يا گذار پرده س عنوان به مشتريان ترغيب با را اسپريد نرخ دو اين تفاوت بياوريم، دست به بانكي. ضامن ها بانك كه گذاري سرمايه هاي صندوق سپردهگذاران مردم به بايد شرايط اين در باشند حركت در اعتبار پول شوراي مصوب هاي رخ
  ن بيشتر آوري جمع به منجر گيرنده، هيالت تس يدهند. نشان گذاران سياست مدل، اين كمك به از باالتر سود نرخ با هستند آنها نقدشوندگي اشتغال خاطر به مردم كه شود رساني اطالع اين داريم، بررسي دست در كه اقداماتي با اميدواريم
  و هاي بخش در گذاري رمايه س مردم نقد وجوه اقدامات تاثير توانند مي پولي بازار گيران تصميم بين اختالف از برداري بهره تصويبي، سود نرخ رضايت كشور، جوانان خود اقوام فرزندان اين به پاسخ در مركزي بانك مقام قائ برگردد.
  ثبات توسعه رشد نهايت در اقتصادي مختلف اقتصادي رشد در مالي نهادهاي اهميت در تغيير اثر كه بهطوري كنند پيشبيني را خود نرخ مقابل در درصد 18 سودتسهيالت نرخ منابع تا نشود پرداخت باال سودهاي كه دهند براي مركزي بانك بررسي دست در اقدامات كه
  پرسش يشود. اقتصادي بهبود در مالي نهادهاي موسسات نقش نقدينگي، حجم در تغيير بانكي، سودهاي نرخ در سرمايهگذاري درصد، 22 دولتي اوراق سود قيمت ارزان تسهيالت شود تمام ارزان بانكها نسبت را تري فعال مديريت گفت: چيست، مشكالت
  اين عوامل اين تا كردهاند تالش بسياري محققان بر مبتني اقتصادي رشد اقتصادي وضعيت ها قيمت عمومي سطح كاهش يا افزايش رفتهاند. و... توليد وغير غيرمولد ها بخش دهد. نجات را كشور اقتصاد در بانكي بين بازار در گذشته سال پاياني اههاي
  به شناسايي مختلف كشورهاي بانكي نظام در را را است. بسياري اهميت داراي بازار ساير قانوني سپرده نرخ در تغيير حتي وري بهره عملكرد بر عالوه اقدامات اين درخواست نظارتي نهادهاي از بايد همچنين هاي ما در مالي تنگناي فشار آن چون ايم، گرفته
  پيش كنند. مالي خدمات بخش اخير، هاي ال س طي ها بانك عملكرد بر را پول بازار مديريت ابزارهاي به اتهامات انگشت همه روزها اين كه ها بانك غيرقانوني رفتارهاي با شدت با كه كرد احساس كرد: تصريح وي است. شده تعديل سال
  پاياني هاي هزينه بودن باال تحقيقات اين اغلب در خدمات، بخش هاي مجموعه زير ساير كنار در كنند. بيني پيش ديگري منفي اثرات دارد، اشاره ها بانك سمت پردهها س منابع به باال هاي سود پرداخت بازار در را بهتري مديريت عمل قدرت بايد يكنيم
  م اعتباري، موسسات ها بانك در عملياتي سرعت به هاي بخش از يكي كلي طور به بهبود براي بانكها مديران همچنين را اقتصاد كل وري بهره دارد اقتصاد بر نيز مشكالت صورت، اين غير در كنند. برخورد هاي نر در بتوانند نك ها با اگر باشيم داشته بانكي
  بين مالي، موسسات در رقابت فقدان مالي، سركوب صنعتي كشورهاي اقتصاد رشد حال در بازدهي هاي شاخص قبيل از بانك عملكرد يدهد. كاهش خواهد تداوم همچنان مالي بحران ها بانك 02درصد تا 19 آن ميانگين اكنون هم كه بانكي بين
  بازار محيط قانوني، ذخاير نرخ كالن، اقتصاد ثباتي كه يآيد، حساب به رشد حال در كشورهاي حاشيه سهام صاحبان حقوق بازدهي دارايي، جدي طور به مركزي بانك دولت اگر داشت. ديگر طبيعي بهطور كنند، برطرف را نيازهايشان
  است، ترين مهم جمله از اعتباري ريسك مقرراتي بيكاري نرخ بهبود در شغلي هاي فرصت خلق با با متناسب يتوانند بانك خالص يي بهره انتظار دهند قرار توجه مورد را محوري بازار كميجاني كرد. نخواهند برداشت اضافه مركزي بانك
  از كاهش نتيجه در بانكي اسپرد بودن باال داليل بازارها نقش به بايد براين عالوه است. تاثيرگذار رشد قبيل از اقتصادي كالن متغيرهاي تغيير طرفي از كنند معجزه ها بانك كه باشند داشته دستوري نرخ از پرهيز سود نرخ بانكي بين بازار شدن ال فعت با كرد:
  اضافه جمله از مالي موسسات درنهادها كارآيي سرمايه تجهيز جذب در مالي نهادهاي نرخ كاهش يا افزايش اقتصاد، در پول حجم سوي از كاهش را دستوري تكليفي هاي وام بپذيرند بايد مالي پولي گذاران ت سياس پول شوراي مصوب هاي رخ به تسهيالت
  سپرده يشوند. محسوب ها بانك كشورهاي در مخصوصا مساله اين كرد. اشاره تورم نرخ اقتصادي رشد نرخ بانكي سودهاي تورم مكانيسم با را ها پرده س سود نرخ ديگر مكانيسم طريق از بازار در سپرده سود نرخ كه شد. خواهد تر يك نزد
  اعتبار
تناقض تسهيلات ارزان در كنار نرخ سود بالا براي سپرده‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/30
تناقض تسهيلات ارزان در كنار نرخ سود بالا براي سپرده‌ها
فشارها و هزينه‌هاي بيروني وارد شده بر بانك ها بررسي شد


گروه بانك و بيمه|

فرشاد قاسمعلي- بشير آبنيكي|

اثر نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ و حجم و تركيب تسهيلات بانكي با عقود مختلف، تركيب سپرده‌هاي بانكي و رفتار سپرده‌گذار و تسهيلات‌گيرنده تاثير متقابل دارد و از آنجا كه به نوعي مي‌توان ميزان تسهيلات اعطلايي بانك‌ها را به حجم و ميزان سپرده‌گذاري مردم نسبت داد، بنابراين رابطه‌يي ساده ميان تقاضا براي تسهيلات و ميزان رشد و تركيب سپرده‌گذاري‌ها وجود دارد و لذا هر چه تركيب سپرده‌ها به سمت افزايش سپرده‌هاي بلندمدت و همچنين كاهش هزينه نرخ سود و گردش بهتر منابع، بازگشت به موقع اصل و فرع منابع و تسهيلات، كاهش مطالبات معوق و بدهي‌هاي دولت حركت كند، توان بانك‌ها و نرخ سود تسهيلات بانكي نيز شرايط بهتري خواهد داشت و به حمايت از توليد و اشتغال كمك خواهد

كرد.

اما در گزارش‌هاي اخير از تركيب سپرده‌ها مشخص است كه حجم سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت افزايش و سهم سپرده‌هاي بلندمدت يك‌ساله كه بانك‌ها مي‌توانند روي منابع بلندمدت سپرده‌ها حساب باز كنند، به كمتر از 50درصد كل سپرده‌ها كاهش يافته

است.

براين اساس روشن است كه بانك‌ها مانند چوب دو سر طلا، هم تحت فشار واحدهاي اقتصادي و مسوولان و مديران واحدها و بنگاه‌ها هستند تا تسهيلات ارزان‌قيمت بيشتري به واحدهاي اقتصادي بدهند و با وجود 477هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 95، بازهم در شروع سال 96 فشار بسياري براي جذب نقدينگي و تسهيلات از بانك‌ها وجود دارد تا با اين تسهيلات بتوانند سرمايه در گردش خود را تامين كنند و كارگاه و كارخانه خود را سرپا نگه دارند. اما تجهيز اين همه منابع، براي بانك‌ها كار مشكلي است و در شرايطي كه بخشي از منابع و سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت و سپرده ديداري است شاهد هستيم كه هر لحظه امكان خروج منابع از بانك‌ها براي خريد و انتقال به ساير بازارها وجود دارد و همه دنبال سود بالا براي سپرده خود هستند، و بانك‌ها نمي‌توانند با حجم منابع سپرده‌هاي بلندمدت با نرخ سود 15 درصدي قادر نيستند كه اين همه نياز و فشار را پاسخ گو باشند.

در نتيجه برخي بانك‌ها و موسسات از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق دولتي و... به دنبال ارائه نرخ‌هاي سود بالاي 19درصد و 20درصد هستند تا بتوانند سپرده و پول بيشتري را جذب كنند.

اما در اين شرايط كه بنگاه‌هاي اقتصادي و مسوولان انتظار دارند كه بانك‌ها پول بيشتري بدهند، قوانين و مقررات براي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، تهيه پول از بازار بين بانكي، با جريمه 34درصدي مواجه است و امكان استفاده از منابع با نرخ 15 درصد و زير 20درصد با مشكلات بسياري مواجه است و در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت كه بانك‌ها بتوانند هرلحظه كه اراده كردند پول با نرخ سود كم تهيه كنند.

از سوي ديگر، مردم نيز انتظار دارند كه نرخ سود سپرده بالا دريافت كنند و بانك‌ها اگر به درخواست سپرده‌گذاران عمده توجه نكنند آنها سپرده خود را خارج و به موسسات و بازارهاي ديگر منتقل مي‌كنند و اين مشكلات باعث شده كه برخي بانك‌ها براي جلب رضايت مردم، نرخ‌هاي سود بالا را ارائه كنند.

همه اين مسائل، و فشارها هزينه‌هاي زيادي را به بانك‌ها وارد كرده و مشكلات كمبود سرمايه، هزينه گسترش بانكداري الكترونيك، نبود سيستم كارمزد براي تراكنش‌ها، هزينه بالاي جذب سپرده و... برخي بانك‌ها را با شرايط زياندهي ترازنامه و سود و زيان مواجه كرده

 است.

از بانك‌ها انتظار مي‌رود كه اصلاح ساختار مالي و صورت‌هاي مالي داشته باشند و اين فشارهاي متعدد باعث شده كه بانك‌ها مانند چوب دو سر طلا هم بايد پاسخگوي انتظارات بي‌شمار و حجم سنگين تامين مالي در شرايط ركود بخش‌هاي مختلف باشند و هم بايد به انتظارات سپرده‌گذاران براي سود بالا جوابگو باشند. اما نمي‌توان در اين شرايط هم تسهيلات ارزان پرداخت كرد و هم سود بالا به سپرده‌ها پرداخت كرد و در عين حال كارمزد از تراكنش‌هاي بانكي نگرفت و خدمات بانكداري الكترونيك در سراسر كشور را گسترش داد.

در اين شرايط بايد به مردم و سپرده‌گذاران اطلاع‌رساني شود كه مردم به خاطر اشتغال فرزندان و اقوام خود و جوانان كشور، رضايت دهند كه سودهاي بالا پرداخت نشود تا منابع بانك‌ها ارزان تمام شود و تسهيلات ارزان‌قيمت اقتصاد كشور را نجات دهد.

همچنين بايد از نهادهاي نظارتي درخواست كرد كه با شدت با رفتارهاي غيرقانوني و پرداخت سود‌هاي بالا به منابع و سپرده‌ها برخورد كنند. در غير اين صورت، مشكلات بانك‌ها و بحران مالي همچنان تداوم خواهد داشت. پرهيز از نرخ دستوري

سياست‌گذاران پولي و مالي بايد بپذيرند كه نرخ سود سپرده در بازار از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و به تبع آن نرخ سود تسهيلات نيز به همين شكل تعيين مي‌شود و نرخ سود ابزاري دستوري نيست بلكه اقتصادي و انعطاف‌پذير است و متاثر از عرضه و تقاضاي پول شكل مي‌گيرد.

دولت يازدهم نيز تلاش كرده كه نرخ سود از طريق مكانيسم بازار و با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود بازار بين بانكي كاهش يابد و به تدريج از 28 درصد و 30درصد به زير 20درصد كاهش يافته است. اما برخي موسسات و بانك‌ها همچنان در برخي طرح‌ها و موسسات اقدام به ارائه نرخ‌هاي بالاي 20 درصد كرده‌اند. اثر تسهيلات تكليفي بر صندوق‌ها

تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها و اعلام نرخ تسهيلات دستوري واعمال فشار بر بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي، باعث ايجاد مشكل خواهد شد.

همچنين تقاضاي مردم براي سپرده‌گذاري با سود بالا، نيز سيستم بانكي را دچار نوعي سردرگمي كرده است و بانك‌ها براي فرار از آن الزاما به سوي مواردي چون: طراحي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه بانك‌ها ضامن نقدشوندگي آنها هستند با نرخ سود بالاتر از نرخ سود تصويبي، بهره‌برداري از اختلاف بين نرخ سودتسهيلات 18درصد در مقابل نرخ سود اوراق دولتي 22درصد، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد وغير توليد و... رفته‌اند.

اين اقدامات علاوه بر عملكرد و بهره‌وري بانك‌ها كه اين روزها همه انگشت اتهامات به سمت بانك‌ها اشاره دارد، اثرات منفي ديگري نيز بر اقتصاد دارد و بهره‌وري كل اقتصاد را كاهش مي‌دهد.

 اگر دولت و بانك مركزي به‌طور جدي بازار محوري را مورد توجه قرار دهند و انتظار داشته باشند كه بانك‌ها معجزه كنند و از طرفي وام‌هاي تكليفي و دستوري را كاهش و از سوي ديگر نرخ سود سپرده‌ها را با مكانيسم تورم تعديل كند و روي ديگر قسمت‌هاي تامين مالي تمركز كنند نتيجه آن به حال ناخوش بانك‌ها كمك خواهد كرد.

اقتصاد ايران يك اقتصاد پول محور و بانك محور است و به خاطر نبود نهادهاي توسعه‌يي و توليدي، پايين بودن بهره‌وري، وابستگي به نفت و بزرگ بودن دولت و ميزان دخالت آن، روي بانك‌ها تمركز كرده و لذا بهبود اين اقتصاد نيز بايد با بهبود عملكرد سياست‌هاي مرتبط با بانك‌ها همراه شود تا بتوانيم شاهد رشد اقتصادي بهتر و خروج از ركود

باشيم.

 در حال حاضر، بخش عمده تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي ازطريق بانك‌ها صورت مي‌گيرد. تامين مالي براي بخش عرضه در صنعت‌هاي مختلف و همچنين بخش تقاضا وابسته به نظام بانكي است. بانك مركزي به عنوان متولي مديريت و كنترل بازار پول موظف است از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري سياست‌هاي كلان اقتصادي را براي تحقق اهداف تعيين شده در جهت رشد و توسعه به كار بگيرد. ضرورت كاهش نرخ سود

اقتصاد ايران همواره از التهاب بازار پول و كالا كه با نماگر نرخ سودهاي بانكي و نرخ تورم بالا سنجش مي‌شوند رنج مي‌برد. با توجه به نظريه سرمايه‌گذاري كينز، ارتباط بين نرخ سود و تقاضاي سرمايه‌گذاري معكوس است و همچنين براساس نظريه هايك افزايش نرخ سود تسهيلات باعث كاهش سرمايه‌گذاري بلندمدت

 مي‌شود. بنابراين كاهش نرخ سودهاي بانكي براي توسعه پايدار نقش اساسي دارد. اما عمده بانك‌ها به دليل بهره‌وري پايين و سوءمديريت و هزينه‌هاي غيرمستقيم اعم از هزينه سوخت تسهيلات، مبتلابه قيمت تمام شده بالا هستند. براين اساس نرخ سود بالا عملا مشكلات و فشار و تنگناي مالي بانك‌ها را افزايش

مي‌دهد.

از سوي ديگر، سياست‌هاي دستوري كاهش يا افزايش نرخ سودها باعث كاهش سودآوري بانك‌ها مي‌شود بنابراين بانك‌ها با به‌كارگيري متدهاي مختلف در ارائه خدمات اعتباري (پرداخت تسهيلات) قيمت فروش را همچنان بيشتر از قيمت تمام شده حفظ مي‌كنند. بنابراين كارآيي سياست‌هاي اجرايي متوليان پولي، پس از ورود به مكانيسم مديريت ترازنامه بانك كاهش مي‌يابد.

در صورتي كه بانك‌ها دچار زيان شوند ريسك نقدينگي و اعتباري آنها افزايش يافته در نتيجه احتمال ورشكستگي آنها افزايش مي‌يابد. مشكلات بانك، بازار پول و نظام بانكي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. بنابراين بانك مركزي علاوه بر اجراي سياست‌هاي پولي بايد حفظ سودآوري بانك‌ها را در نظر داشته باشند. مدل سودآوري بانك‌ها

بدين منظور بايد مدل سودآوري بانك‌ها جهت بررسي تغيير در متغيرهاي كلان اقتصادي بر عملكرد بانك‌ها طراحي شود تا علاوه بر تخمين ضريب تاثير، پويايي زماني را نيز لحاظ كند. اين تحقيق در دو بخش كاربرد اساسي دارد، بخش اول، تصميمات سياست‌گذاران و بخش دوم، تصميمات مديران بانكي.

به كمك اين مدل، سياست‌گذاران و تصميم‌گيران بازار پولي مي‌توانند تاثير اقدامات خود را پيش‌بيني كنند به‌طوري كه اثر تغيير در نرخ سودهاي بانكي، تغيير در حجم نقدينگي، افزايش يا كاهش سطح عمومي قيمت‌ها و حتي تغيير در نرخ سپرده قانوني و ساير ابزارهاي مديريت بازار پول را بر عملكرد بانك‌ها پيش‌بيني كنند.

همچنين مديران بانك‌ها براي بهبود عملكرد بانك از قبيل شاخص‌هاي بازدهي دارايي، بازدهي حقوق صاحبان سهام و حاشيه بهره‌يي خالص بانك مي‌توانند متناسب با تغيير متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل رشد حجم پول در اقتصاد، افزايش يا كاهش نرخ سودهاي بانكي و نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و پويا داشته باشند.

 علاوه بر آن، ميزان تاثير مولفه‌هايي چون تركيب منابع، تركيب مصارف، نسبت كفايت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها بر عملكرد بانك قابل حصول خواهد بود.

همان‌طور كه واضح است فعاليت اصلي بانك‌ها سپرده‌پذيري و وام‌دهي است. درآمد اصلي كه بانك‌ها در جهان كسب مي‌كنند از تفاوت بين سودي است كه از تسهيلات اعطايي يا همان وام‌ها به دست آورده و سودي كه به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند.

 اختلاف بين اين دو سود دريافتي و پرداختي در دنيا به اسپريد معروف است. در كل مي‌توان گفت كه نرخ اسپريد تفاوت بين ميانگين نرخ‌هاي سود به دست آمده از دارايي‌ها و ميانگين نرخ‌هاي سود پرداخت شده به بدهي‌هاست.

نرخ اسپريد بالاتر سودآوري بالاتري را به وجود مي‌آورد. براي مقايسه بانك‌ها باهم بهتر است كه اسپريد به صورت نسبت و نرخ بيان شود. براي اينكار كافي است نرخ سود تسهيلات اعطايي و نرخ بهره سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را به دست بياوريم، تفاوت اين دو نرخ اسپريد را نشان مي‌دهند. اهميت نهادهاي مالي در رشد اقتصادي

نقش موسسات و نهادهاي مالي در بهبود وضعيت اقتصادي و رشد اقتصادي مبتني بر بازار داراي اهميت بسياري است.

طي سال‌هاي اخير، بخش خدمات مالي در كنار ساير زير مجموعه‌هاي بخش خدمات، به‌طور كلي يكي از بخش‌هاي به سرعت در حال رشد اقتصاد كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال رشد به حساب مي‌آيد، كه با خلق فرصت‌هاي شغلي در بهبود نرخ بيكاري تاثيرگذار است. علاوه براين بايد به نقش بازارها و نهادهاي مالي در جذب و تجهيز سرمايه اشاره كرد. اين مساله مخصوصا در كشورهاي در حال توسعه با توجه به محدوديت منابع از اهميت بيشتري برخوردار است. نحوه مالكيت اين نهادها، روند اعطاي تسهيلات و مديريت اعتباري آنها، نرخ‌هاي بهره رايج و چگونگي تعيين آنها، همگي از جمله عواملي هستند كه كارآيي بخش مالي را تعيين مي‌كنند.

يكي از مهم‌ترين نهادهاي مالي در هر كشور كه به عنوان يك واسطه مالي عمل مي‌كنند، بانك‌ها هستند.

فعاليت بانك‌ها و به‌طور كلي صنعت بانكداري، بي‌گمان يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در هر كشور محسوب مي‌شود. منظور از بانك اشاره به بنگاه يا نهادي است كه فعاليت‌هاي جاري و مستمر آن از يك‌سو، اعطاي تسهيلات مالي را در بر مي‌گيرد و از سوي ديگر شامل سپرده‌پذيري از عموم آحاد جامعه است.

تركيب همزمان اين دو فعاليت بارزترين مشخصه بانك‌ها محسوب مي‌شود؛ چرا كه بخش عمده‌يي از وام و اعتبارات اعطا شده به وسيله هريك از بانك‌ها از محل وجوه سپرده‌هاي عموم مردم و آحاد جامعه تامين مي‌شود.

بنابراين بانك‌ها يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تخصيص منابع پولي و مالي هستند كه در سياست‌گذاري كلان اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

از اين بابت اگر سيستم و نظام بانكي، نظامي كارآمد باشد رونق و رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت. در حال حاضر نظام پولي و بانكي كشور به دلايل مختلف با مشكلات مهمي چه در زمينه جذب منابع سرمايه و چه در تخصيص بهينه و مطلوب منابع، مواجه است.

علاوه بر اين به دليل فقدان كارآيي لازم در سيستم بانكي امكان استفاده مطلوب از سياست‌هاي تغيير نرخ بهره فراهم نيست و عدم توسعه يافتگي بازار سرمايه مزيد علت است.

به‌طوري كه افزايش نرخ بهره بانكي از يك طرف مشكلات عديده‌يي را از جمله افزايش هزينه‌ها بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند و از طرف ديگر كاهش آن منجر به فرار سرمايه‌ها به خارج از كشور مي‌شود. اصلاحات مالي

 بحث اصلاحات مالي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه در حد زيادي مطرح است و كاهش تفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي بانكي نيز از جمله مهم‌ترين اصلاحات مورد نظر در سيستم بانكي است زيرا يكي از كليدي‌ترين نماگرهاي عملكرد و كارايي صنعت بانكداري درهركشور، تفاوت نرخ سود دريافتي وپرداختي است كه اصطلاحا اسپريد بانكي ناميده مي‌شود و به معناي تفاوت نرخ سود دريافتي از تسهيلات از يك سو و نرخ سود پرداختي بابت سپرده‌ها از سوي ديگر است كه از اين پس براي رعايت اختصار، اسپريد بانكي ناميده مي‌شود و به نوعي مي‌تواند بيانگر استفاده بهينه از منابع در نهاد بانك به حساب آيد.

بالا بودن اين تفاوت به معناي بالا بودن سود عملياتي بانك‌هاست و چنانچه اين وضعيت در يك بازار رقابتي صورت گيرد، مي‌تواند بيانگر كارآيي بالا باشد، اما اگر نظام بانكي كشور داراي يك بازار انحصار چندجانبه باشد، به خصوص اگر سهم بازار بيشتر در اختيار بانك‌هاي دولتي باشد.

شرايطي كه در اغلب كشور‌هاي در حال توسعه وجود دارد، بانك‌ها جهت پوشش هزينه‌ها و كسب سود بيشتر سعي در افزايش اين نرخ دارند.

حال در چنين شرايطي، هر چه اسپريد بانكي بالا و قابل ملاحظه باشد، به عنوان يك مانع براي گسترش و توسعه واسطه‌گري مالي عمل

 مي‌كند.

ساز و كار ممانعت از توسعه بازار مالي بدين گونه است كه بالا بودن اين نرخ، موجب كاهش بازده سپرده‌گذاري شده و پس‌اندازكنندگان بالقوه را با عدم تشويق مواجه مي‌كند و اين امر موجب كاهش جمع‌آوري وجوه نقد سپرده‌گذاران شده و تامين مالي قرض گيرندگان را با محدوديت مواجه مي‌كند. اين امر همچنين آثار نامساعد وسيعي در اقتصاد ملي به دليل كاهش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به بار مي‌آورد و رشد بالقوه و توليد ملي را كاهش

مي‌دهد.

بنابراين شناخت عوامل موثر بر اسپريد بانكي به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي سودآوري بانك‌ها و همچنين ميزان و نحوه اثرگذاري آنها مي‌تواند در تعيين نرخ تعادلي آن و در نهايت افزايش كارآيي نظام بانكي تاثير بسزايي داشته باشد به‌طوري كه با ترغيب مشتريان به عنوان سپرده‌گذار يا تسهيلات‌گيرنده، منجر به جمع‌آوري بيشتر وجوه نقد مردم و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود.

محققان بسياري تلاش كرده‌اند تا اين عوامل را را در نظام بانكي كشورهاي مختلف شناسايي كنند.

در اغلب اين تحقيقات بالا بودن هزينه‌هاي عملياتي در بانك‌ها و موسسات اعتباري، سركوب مالي، فقدان رقابت در موسسات مالي، بي‌ثباتي اقتصاد كلان، نرخ ذخاير قانوني، محيط مقرراتي و ريسك اعتباري از جمله مهم‌ترين دلايل بالا بودن اسپرد بانكي و در نتيجه كاهش كارآيي درنهادها و موسسات مالي از جمله بانك‌ها محسوب مي‌شوند.نویسنده:
ستون فقرات بازار بيمه كجاست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/30
ستون فقرات بازار بيمه كجاست
هنوز مدت زيادي از بيان جمله معروف و زيباي يكي از مديران بيمه‌يي كشور نمي‌گذرد كه گفت: «زير پاي نمايندگان فرش قرمز پهن مي‌كنيم.»

واقعيت اينست كه شبكه توزيع بازار بيمه متشكل از كارگزاران و نمايندگان و بازاريابان گسترده‌ترين اعضا بيمه‌يي كشور و داراي بيشترين تعداد منابع انساني و ميزان سرمايه‌گذاري در اين صنعت هستند.

 برحسب آمارهاي منتشره در حدود هشتاد درصد توليد حق بيمه در اختيار شبكه توزيع است. البته سهم توليد شبكه نمايندگي بيشتر از كارگزاران است و يكي از دلايل عمده اين موضوع تعداد كم كارگزاران است. متاسفانه بطور كلي زاويه نگاه مديران و كارشناسان شركت‌هاي بيمه به شبكه نمايندگي مناسب نيست و بيشتر از اينكه مبتني بر ملاحظه داشتن منافع مشترك باشد، بر تضاد منافع و طبل غريبه بودن فروشندگان بيمه كوبيده مي‌شود.

يك ضرب‌المثل ايراني مي‌گويد: «از كوزه همان تراود كه در اوست» بر همين اصل از رويكرد مديريتي گذشته‌نگر كه محصول‌گرا و توليد باور است انتظاري بيش از اين نمي‌توان داشت. مهم‌ترين تفاوتي كه توزيع خدمات بيمه با سيستم بانكي دارد اين ست كه بانك‌ها ملزم به تاسيس شعب بطور مستقيم هستند و اين خود سرمايه‌بر است اما شركت‌هاي بيمه با استفاده از دانش و نيروي انساني و سرمايه‌گذاري نمايندگان و كارگزاران اقدام به تاسيس دفاتر در سطح گسترده جهت توزيع خدمات بيمه در كشور مي‌كنند. در واقع شبكه نمايندگي نه تنها نقش فروشنده محصولات بيمه‌يي را ايفا مي‌كند بلكه مهم‌تر از اين نقش روابط عمومي و اطلاع‌رساني را هم به جامعه گسترده بيمه گذاران را برعهده گرفته است. اگر شبكه نمايندگي در صنعت بيمه حضور نداشته باشد اين صنعت به سرعت فلج و ناتوان خواهد شد. با اين وصف هرگز مديران ارشد صنعت بيمه قدر و منزلت اين شبكه را نمي‌دانند و درصدد ايجاد امنيت شغلي و حمايت مادي و معنوي از اين تلاشگران عرصه توزيع بيمه نيستند! نكته مهم در خصوص دوعضو شبكه توزيع يعني كارگزاران و نمايندگان بيمه اين ست كه در بازارهاي توسعه يافته، اين دو گروه نه تنها رقيب يكديگر محسوب نمي‌شوند بلكه همچون دو برادر مي‌توانند با همكاري يكديگر هم‌افزايي سطح كيفي و كمي خدمات خود را در گروه‌هاي مشترك كاري افزايش دهند. متاسفانه هنوز اكثر اين اشخاص به توانايي كسب قدرت و توانمندي ازهمكاري مشترك واقف نيستند و از پتانسيل‌هاي علمي ,مالي و مهارتي موجود يكديگر استفاده نمي‌كنند. اگر اين اتفاق بطور جامع رخ دهد قطعا به رشد سريع بازار بيمه منجر خواهد شد.

بدون شك بازار بيمه فقط با حضور شبكه گسترده و فرهيخته نمايندگي و كارگزاري مي‌تواند برنامه‌ريزي ارتقا خود در اقتصاد ملي را اجرايي كند و بدون حضور اين ستون فقرات اصلي امكان توزيع متوازن مويرگي خدمات بيمه وجود ندارد. شايسته است براي افزايش پتانسيل شبكه توزيع، از سوي انجمن‌هاي صنفي نمايندگان و انجمن‌هاي صنفي كارگزاران بيمه نسبت به ترويج روح همكاري مشترك و پايه‌ريزي تعامل مبتني بر حفظ توام منافع شبكه نمايندگي و شبكه كارگزاري پرداخته و موجب هم افزايي دانش و تجربه و درآمد اين دو عضو يك خانواده گرددند. در بازارهاي مترقي بيمه اين تبادلات و همكاريها بين شبكه توزيع بيمه سال‌هاست وجود دارد و فضاي رقابت به رفاقت تبديل گرديده و تبديل به فرهنگ شغلي شده است. آرزو داريم مديران ارشد صنعت بيمه از تصور ذهني و محال امكان جايگزيني فروش اينترنتي خدمات بيمه بجاي حضور نمايندگان رهايي يابند و درصدد ثبات و امنيت شغلي اين خانواده بزرگ بازار بيمه برآيند و در يك فضاي واقع گرايانه به خواسته‌هاي بحق خصوصا افزايش ميزان كارمزد و تامين خدمات بيمه بازنشستگي و رفاهي شبكه توزيع در صحنه عمل قدردان و حامي ايشان باشند.نویسنده: حميدرضا حاجي اشرفي كارشناس ريسك و بيمه
وضعيت بانك‌ها چندان نگران‌كننده نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/30
وضعيت بانك‌ها چندان نگران‌كننده نيست


قائم‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه نگران بروز بحران در سيستم بانكي نيستيم، گفت: ما شرايط بانك‌ها را از دور و نزديك رصد مي‌كنيم و اميدواريم با ورود و آگاهي و تسلطي كه بانك مركزي دارد، مشكل خاصي ايجاد نشود.

اكبر كميجاني در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلي نرخ سود سپرده در اغلب بانك‌ها به‌طور متوسط به بالاي 20‌درصد رسيده و بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي در 11ماهه سال گذشته بيش از 28هزار ميليارد تومان از بانك مركزي اضافه برداشت كردند، تا چه زماني قرار است ادامه يابد و آيا فكر نمي‌كنيد اين وضعيت بانك‌ها را با بحران مواجه كرده است، اظهار داشت: شرايط تنگناي مالي در سال گذشته وجود داشت و احساس مي‌كنيم در ماه‌هاي آغازين سال 96 سيستم بانكي و بازار پول به سمت تعادل و عادي شدن حركت كند. وي افزود: در عين اينكه مساله را مديريت مي‌كنيم، انتظار داريم بانك‌ها در جهت اصلاح نرخ سود و رفتن به سمت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در حركت باشند و اميدواريم با اقداماتي كه در دست بررسي داريم، اين ثبات برگردد. قائم‌مقام بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه اقدامات در دست بررسي بانك مركزي براي اين مشكلات چيست، گفت: مديريت فعال‌تري را نسبت به ماه‌هاي پاياني سال گذشته در بازار بين بانكي در پيش گرفته‌ايم، چون آن فشار تنگناي مالي در ماه‌هاي پاياني سال تعديل شده است. وي تصريح كرد: احساس مي‌كنيم بايد قدرت عمل و مديريت بهتري را در بازار بين بانكي داشته باشيم و اگر بانك‌ها بتوانند در نرخ‌هاي بازار بين بانكي كه هم‌اكنون ميانگين آن 19 تا 20‌درصد است، نيازهايشان را برطرف كنند، به‌طور طبيعي ديگر از بانك مركزي اضافه برداشت نخواهند كرد. كميجاني اضافه كرد: با فعال‌تر شدن بازار بين بانكي نرخ سود سپرده و تسهيلات به نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار نزديك‌تر خواهد شد.نویسنده:

  خبر Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  9
  نياگرزاب
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 اقتصادي
  انضباط‌
  از‌طريق‌همكاري‌قوا
  ‌ ساله دوره پايان به حالي در يازدهم
  دولت را نشيبي فراز پر روزهاي كه رسد
  خود دو در دولت هاي تالش است. گذاشته سر اقتصادي
  پشت مانيفست امضاي نهايتا گير نفس يي هسته مذاكرات
  سال المللي، بين هاي تحريم شدن برداشته
  برجام، رشد نرخ كسب تورم نرخ داشتن نگه
  پايين يازدهم دولت دستاوردهاي از كننده متقاعد مورد اقتصاددانان از بسياري سوي از كه است 1400 تا صيها
  خصو تصحيح چند هر است. گرفته قرار
  تحسين سال محصول اقتصادي نابسامان
  وضعيت دهم، نهم دولت در عجوالنه تگذاري تجمهوري
  سياس رياس كانديداهاي‌ از‌ اتاق‌تهران‌ قتصادي‌
  فراخوان‌ بود. خواهد زمان ها سال صرف
  مستلزم در دانشگاه استاد اقتصاددان پازوكي
  مهدي دولت اقتصادي سياست نيوز گزيم با گفتگو كه مشكالتي يكند: ارزيابي چنين را يازدهم اين در را )WTO(يناهج تجارت سازمان به
  ادامه‌از‌صفحه‌اول: است داشته گذشته هاي سال در ايران اقتصاد نيز پورقاضي مهدي داد. قرار تاكيد مورد بيانيه شاخص آخرين عنوان به را «اشتغال»
  خوانساري بخش كه است رسيده ارث به روحاني دولت به المللي بين روابط بهبود موضوع دو كه شد خواستار برابر گفت: كرد انتخاب خود سخنان اول
  بخش است داده رخ دهم نهم دولت در آن عمده طور به بيانيه در صنعتي توسعه استراتژي ايجاد اشتغال 516هزار حدود 95 سال در
  آمار هم پرويزيان كورش شود. گنجانده تري پررنگ تعداد باالست هنوز بيكاري آمار هرچند
  شد، گردد. بازمي قبل هاي دولت به نيز آن ديگر
  بخش گرفته فرا را ايران بهشدت اقتصادي انضباطي بي بيانيه اين بندهاي از يكي از بخشي حذف بر نيز ميزان اگرچه است. كرده پيدا افزايش
  بيكاران به اقتصادي ريختگي هم به به منجر است به بيانيه بندهاي از يكي در گفت: كرد اشاره نرخ كلي درصد ته نتوانس شده، ايجاد
  اشتغال اين است شده اقتصادي شلختگي عبارتي ازجمله الزم هاي زيرساخت تامين زمينه در است. شده» انجام اقدامات زمينه منجر كه اقدامي گونه هر از است الزم بنابراين كردن رقابتي هدف با خوب بد هاي بانك تفكيك كه است توجهي قابل عدد اما دهد كاهش را
  بيكاري ايران براي را سنگيني بسيار هاي هزينه موضوع از ساختمان بخش خروج زمينهساز سازي، هتل و‌ ‌زا‌ درون رشد‌ اقتصاد،‌ كردن‌ رقابتي‌ -‌ غيررقابتي هاي فعاليت توسعه گيري شكل به به اقتصادي فعاالن دسترسي تسهيل پول بازار مهم موفقيت يك رسيديم آن به بار نخستين
  براي در اثربخش فعال مشاركت بود. خواهد ركود در ايران اقتصاد فعال مشاركت عدم ‌گرا: برون غيربهينه تخصيص انحصارات توسعه طريق از اصالح ميرسد، نظر به كه شده اشاره مالي منابع را اخصها ش آمارها اين تهران اتاق رييس
  بود. راهكارهاي از يكي بنابراين است؛ آورده بار
  به انضباط شود اجرا كامل طور به بايد كه اساسي هاي سياست تنظيم ابريشم، جاده شكلگيري توسعه گيري شكل جهاني، ارزش هاي زنجيره توجيه فاقد اقتصادي هاي فعاليت به مالي منابع خوب بد ها بانك لفظ از باشد ضروري بند اين دانست 1395 سال در يازدهم دولت موفقيت
  نشان است. اقتصادي سرانه افزايش بر تاكيد با تقاضا تحريك منطقي انحصاري، شبه انحصاري اقتصادي هاي فعاليت شدت به است الزم اهليت اقتصادي فني كرد پيشنهاد همچنين وي شود. استفاده نبايد سركار كه دولتي هر 96 سال در اميدوارم گفت:
  و انضباط برقراري در قضاييه قوه افزود: وي افزايش عدم محدوديت الزام با ملي درآمد نرخي دو نظام انرژي، يارانه تخصيص استمرار محيط بهبود طريق از مقابل در شود. اجتناب خصوصي بخش هاي فعاليت شدن اقتصادي كه اقتصادي تا دهد ادامه را روند اين بتواند د، مي آي اگر دارد فردي به منحصر نقش اقتصادي واگذاري بانكي نظام غيرجاري مطالبات نامتوازن، غيرمنطقي يي تعرفه هاي سياست ارز با وكار كسب امور تسهيل وكار كسب رقابتي يك عنوان به بخش اين براي ها هزينه كاهش باشيم. داشته گذشته سال از
  شكوفاتر در را خصوصي» بخش به نيمهتمام هاي طرح كشور اقتصاد نبودن رقابتي از روشني مصاديق برچيدن زائد متعدد مجوزهاي حذف بر تاكيد نيز فزوني فرهاد شود. اضافه بيانيه اين در
  ضرورت را بعدي دور در كار ادامه شانس يازدهم
  دولت شود. ايجاد قوا بين محكمي همكاري بايد بيابد گيرد. برمي از درصد از بيش جهاني آمار براساس است. اقتصادي محيط فساد، گيري كل ش هاي زمينه اسداهلل شد. انرژي حاملهاي يارانه حذف خواستار دستاوردهاي‌اتاق‌تهران
  ‌ در اقتصادي فساد بردن بين از در قضاييه قوه حفظ‌ و‌ اقتصادي‌ ثبات‌ استمرار‌ -‌ جهان صادرات از 53درصد از بيش اشتغال فراهم اقتصادي هاي فعاليت براي رقابتي پويا ريزي عبارت«برنامه افزودن نيز عسگراوالدي خود، سخنان از ديگري بخش در خوانساري كند. مي بازي حياتي نقش كشور بانكي سيستم برگشت نوع هر پايين: تورم‌ دستاوردهاي‌ ميشود تامين خارجي گذاراي سرمايه محل از است آمده بيانيه اين از ديگر قسمتي در كرد. تهران اتاق بيانيه به را صنعتي» توسعه براي ساله نيز گذشته سال در تهران اتاق دستاوردهاي
  به اتخاذ در دولت خودداري به اشاره با وي ثبات دادن دست از دورقمي تورم شرايط به در خوبي عملكرد گوناگون داليل به ايران كه كليه در اقتصادي هاي سياست الح اص كه با عضو ديگر خليليعراقي محسن كرد. پيشنهاد متن گذشته سال ابتداي در گفت:
  پرداخت در را قطعيت عدم نااطميناني فضاي اقتصادي، است. نداشته خارجي گذاري سرمايه جذب زمينه درست موقع به اجراي اولويتدار هاي زمينه اصالح بر نيز تهران اتاق نمايندگان هيات سابقه نمايندگان هيات در فرمان 10 عنوان به يي
  نامه حساب از برداشت استقراض، چون هايي
  تصميم دوش بر زيادي هزينه كه اسكناس چاپ مردم ضمن بايد بنابراين كرد. خواهد تشديد اقتصاد باشد كار دستور در زمينه اين در بايد كه اقداماتي هاي مزيت شدن آشكار محقق الزامات از آنها از يكي را آن تاكيد تضادها از جلوگيري رفتارها هاي اولويت واقع در كه شد تصويب تهران
  اتاق آثار دارد سعي دولت افزود: گذارد اقتصاد زمينه در تورم، كردن رقمي تك دستاوردهاي حفظ ساختار رويكرد، «تجديد چون مواردي شامل است. ايراني خصوصي وكارهاي كسب رقابتي آينده دولت از خصوصي بخش جدي هاي خواسته خصوصي بخش مطالبات پيگيري براي تهران
  اتاق به را ها يارانه پرداخت چون غلطي هاي سياست بهطور شود تالش كشور در اقتصادي ثبات تحكيم كاالها گذاري قيمت از رقابت شوراي مركز ماهيت اجازه كشور اقتصادي فعاالن به اقدامات اين كرد. قلمداد خوشبختانه شد ارسال دولت براي نامه آن
  بود. قابل رفتار اين كه كند تعديل مختلف انحاي ناسازگار اقتصادي سياست نوع هر اعمال از جدي انحصارات حذف براي الزم هاي سياست تدوين به كشور جوانان براي كيفي مشاغل تا داد خواهد قيمت كردن نرخ تك بحث كه آن مورد يك از
  غير انتظار مورد اقدامات شود. جلوگيري هدف اين با سازي يكسان گذاري، قيمت الزام حذف اقتصاد، در گذاري سرمايه جديد هاي فناوري در كرده، خلق متن‌بيانيه خوانساري است. رسيده نتيجه به مابقي بود،
  ارز است. حمايت
  تقدير انضباط برقراري راهكار مورد در پازوكي هاي زمينه «حذف شامل زمينه اين در شده مطرح به انرژي هاي يارانه حذف ارز، نرخ كردن واقعي ها، زيرساخت ارتقاي براي نياز مورد ثروت آينده، 4سال طي است: آمده بيانيه اين در در مقاومتي اقتصاد ستاد جلسه آخرين در
  افزود: است پولي انضباط ها حل راه اين از يكي گفت: ريسك افزايش قطعيت عدم نااطميناني، ايجاد گازوييل بنزين انرژي هاي حامل مصرف در ويژه بهبود اجتماعي هاي برنامه آموزشي مراكز فعال مشاركت با رقابتي اقتصاد يك به ايران اقتصاد شد حاصل خوب بسيار مصوبه چند سال
  پايان است. مركزي بانك برعهده آن مسووليت كه تقاضاي عرضه در تعادل ايجاد كشور، اقتصاد در انرژي، سازي بهينه هاي طرح انجام در جدي تالش اين متن در كند. توليد را جامعه زندگي سطح بهينه استفاده بر مبتني جهاني ارزش زنجيره در براي ما بود ماليات حوزه در آن مهمترين
  كه شدت به گذشته هاي ال س در بانكي سيستم پولي پايه رشد دقيق وكنترل كشور در نقدينگي نظام سازي منطقي متوازن برنامه اجراي تنظيم يك تهران اتاق كه شده آورده همچنين بيانيه هاي سرمايه ويژه به داخلي رمايههاي س منابع از بود خواهيم اين شاهد انقالب از بعد بار تين
  نخس است. تورم» كاهش روند استمرار ساله جامع برنامه دقيق اجراي تنظيم تعرفهيي، انتخابات مهم فرآيند در است غيرسياسي نهاد استانداردهاي سطح بهبود دستاورد كسب با انساني متوسط كوچك هاي بنگاه مالياتي اظهارنامه
  كه در آن پيامدهاي از يكي شد مشكل
  دچار بهره نرخ واقعي آمدن پايين دهم نهم دولت نرخ‌ فزايش‌ و‌ بيكاري‌ كاهش‌ -‌ تسريع غيرنفتي، صادرات رقابتي توليدات توسعه صرفا كانديداها از حمايت بدون رياستجمهوري يا شد خواهد تبديل جامعه براي رفاه زندگي ميگيرد قرار قبول مورد 95 94 هاي سال
  براي بانكي بهره نرخ باالترين آنكه حال بود؛ بانكي آمده بند اين در همچنين قتصادي: اركت‌ مش تجارت سازمان به كشور الحاق فرآيند تكميل در ايجاد متضمن مشخص شفاف هاي سياست از عدم فرازها نشيب مسير در قبل هاي دوره مانند مراجعه با مالياتي مميزهاي باشد هم مغايرتي
  اگر نهم دولت در ايران، المي اس جمهوري تاريخ در منفي رشد بحران بيكاري نرخ افزايش كه است خارجي كشورهاي با موثر تعامل تقويت جهاني، رشد كننده تامين بوكار كس رقابتي محيط هاي رشد كسب به خارجي داخلي هاي قطعيت بررسي خاص مورد همان در بنگاه همان دفاتر
  به مركزي بانك آن، موجب به كه داد رخ دهم مهم هاي چالش از كشور در كار نيروي وري بهره خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب هدف با كند. مي پشتيباني پايدار اقتصادي كرد. خواهد اكتفا غيرفراگير ناپايدار موقتي كل طور به عليالراس ماليات دهند مي انجام
  را اقتصادي رشد عدم از كه است ايران اقتصاد مبارزه جهاني، ارزش زنجيره در فعال مشاركت ها تحريم نسبي رفع تورم نرخ كاهش دستاوردهاي به يازدهم دولت كه اعتمادي واقع در است.
  منتفي به نمود چاپ درصدي 23 مشاركت
  اوراق جز يي دوره هيچ در اوراق اين رساند. فروش در كيفي كارآمد نيروهاي جذب مناسب است. كشور» در يافته سازمان قاچاق با جدي صي خصو بخش ما فر هاي گام كه داشت خواهد استمرار صورتي در مصوبه اين شد باعث دارد، داشته خصوصي
  بخش امر اين نشد چاپ دهم نهم هاي دولت دوره يشود. ناشي كشور اقتصادي مولد هاي بخش است؛ آمده بند اين در دولت: ساختار تجديد -5 به خطاب خصوصي بخش فرمان ادامه در كلي هاي سياست كامل اجراي راستاي در اساسي مصوبه اين واقع در شود. تصويب برسد نتيجه
  به نتيجه شد يها انضباط بي يافتن شدت باعث خصوصي بخش سوي از شده توصيه هاي فرمان از برخي شدن اجرايي عدم مهم هاي چالش از يكي كار دستور در بايد كه اقداماتي يازدهم دولت اقتصاد رقابتپذيري ارتقاي مقاومتي اقتصاد خصوصي بخش به دولت باالي اعتماد باور
  نشانه بود. مالي موسسات ها بانك قارچگونه رشد آن كاهش راهكارهاي از «يكي است: شكل اين به طوالني از ها دولت در درست اقتصادي هاي سياست است: آمده زير شرح به گيرد قرار در كه اقداماتي تصميمات شود. برداشته كشور سه شد: يادآور همچنين تهران اتاق رييس
  است. توسعه طريق از كشور جوانان بيكاري باالي نرخ فرسوده اجرايي بدنه بودن بزرگ فرآيندها بودن خش‌ ت‌ اهمي و‌ نقش‌ بازتعريف‌ -‌ بدون شد خواهد انجام اتخاذ ايران جديد دولت به نيز اجتماعي تامين سازمان از ما مهم
  خواسته كه مالي پولي موسسات از خيلي گفت:
  وي دولت براي هستند، مركزي بانك از مجوز داراي آپها استارت جوان كارآفرينان به دهي فرصت هاي تحريم دوران به توجه با شود. مي ناشي دولت شده آورده بند اين در اد: اقتص در‌ ي‌ خصوص توانايي اقتصاد سرنوشت در بسزايي تاثير ترديد ها كارگاه بازرسي بحث اول مساله رسيد؛
  نتيجه مشكالتي كردن طرف بر اند بوده مشكلآفرين اداري موانع رفع دانشبنيان هاي فعاليت به انجام قبلي هاي عقبماندگي جبران اقتصادي، به مربوط قوانين ها سياست تصويب وجود با كه در بخش اين معنادار حضور خصوصي بخش رشد تعميم قبل ماه از بيش به نبايد قانونا كه دولت
  بود دوش بر زيادي هزينه دست اين از ارائه ضمن آنها فعاليت حضور تسهيل براي مدبر، دولتي به اقتصادي اصالحات سريع موقع اقتصادي هاي بخش كشور، اساسي قانون 44 اصل داشت. خواهد فرامرزي تجارت داخلي بازار 10 از بيش تا را بازه اين سازمان اما شود
  داده رييسجمهور كه است معتقد گذارد.پازوكي اينكه دوم است. اثربخش مالي هاي مشوق شامل انتظار مورد اقدامات دارد. نياز شجاع چابك بخش دو به دولتي خصوصي بخش دو از كشور اين اخير مصوبه با داد مي تعميم هم قبل
  سال اطالعات فناوري خدمات ويژه به خدمات بخش نفتي، درآمدهاي به دولت درآمد وابستگي «كاهش محتوايي ظاهري تغيير غيردولتي دولتي البته شود. مي گرفته درنظر سال يك نهايتا
  بازه كند. برخورد قاطعانه بايد انضباط، برقراري
  در با كه هستند كساني بانكي بدهكاران از بسياري مهم هاي بخش جمله از ديجيتال ارتباطات هاي بنگاه بر دولتي مديريت مالكيت كاهش غيردولتي جديد بخش شدن افزوده با داشته جد به ما نشده ابالغ اجرا براي هنوز
  متاسفانه نهاد يك عنوان به ها
  خصوصي در اند كرده دريافت تسهيالت رانت از استفاده تعداد جذب پتانسيل كه است كشور اقتصادي متخصص كارآمد نيروهاي از استفاده اقتصادي، تنها نه عمال دوگانه ماهيت با اهليت بدون وي، گفته به دوم بحث هستيم. آن ابالغ
  پيگير عرصه در فعال اما
  غيرسياسي، از اند توانسته اند زده باز سر بازپرداخت موعد داراست. را جوان مستعد نيروهاي از زيادي تقويت دولت، گذاري سياست بدنه در كارشناسي بخش فعاالن براي اقتصادي محيط در گشايشي پيمان نيز را خريدها اجتماعي تامين كه بود
  اين كنوني وضعيت بررسي با
  اقتصادي، مشكلي ترين كوچك بدون خود ديون پرداخت مولد هاي بخش طريق از الزم اشتغال تامين موقع به شفاف اطالعات آمار ارائه پاسخگويي ماندگاري نوعي به بلكه نكرده ايجاد خصوصي با مساله اين كرد. مي مطالبه بيمه آن از
  تلقي انتظارات ايران، اقتصاد چشمانداز به نياز دليل به كشور صنعت بخش جمله از در آن تعهدات كليه انجام به دولت الزام جامعه، به با اقتصادي هاي فعاليت عرصه در دولتي بخش تركيب هم سوم مساله شد. اصالح ابالغي
  بخشنامه برخورد در قضاييه قوه نقش اينجا كنند
  پرهيز دوازدهم دولت از خود مطالبات
  و مشخص بدهكاران دست اين با قانوني جدي نوع از ويژه به جديد هاي گذاري سرمايه تزريق جرايم تنبيهات اعمال خصوصي بخش قبال كه شده تثبيت تحكيم غيردولتي، جديد عنوان يكطرفه كه بود تجديدنظر بدوي هاي
  هيات سكاندار كسي چه اينكه از فارغ
  را يشود. كه حالي در است زمانبر خارجي گذاري رمايه س براي الش ت متخلف، دولتي هاي دستگاه براي از سازي خصوصي از انتظار مورد نتايج تحقق عدم تامين سازمان طرف از اعضا اكثريت حضور با
  و بيانيه يك صورت به بود، خواهد
  آن با قضاييه قوه همكاري درخصوص پازوكي خدمات ارائه توسعه خصوص به خدمات بخش كالن هاي برنامه بين همسو پويا ارتباط ايجاد اقدامات است. كشور اقتصاد در آن ملموس شواهد صادره هاي راي قاعدتا ميشد برگزار
  اجتماعي بدهكاران تخلف چون مواردي در گفت: دولت اطالعات هاي فناوري از بهرهبرداري با مدرن برنامه مقاومتي اقتصاد كلي سياستهاي توسعه، مهم مورد شامل خصوصي بخش انتظار مورد كردند منتشر 9بندي شد مقرر نبود قبول قابل خصوصي بخش
  براي بيكاري مشكل از مهمي بخش تواند مي ارتباطات عمراني هاي طرح ناكارايي كاهش دولت، اقدامات دولت گري تصدي دخالت واقعي «حذف ازجمله شود. اصالح هياتها اين تركيب كالهبردار افراد مشخصات بايد دولت
  بانكي، دارند حد از كمتر هاي ضمانت كه كساني جذب تسهيل ديگر، سوي از كند. رفع را كشور از خصوصي بخش به آنها واگذاري واقعي اجراي با مديريت مالكيت تسلط حذف كانال از اقتصاد در نيازمند كشور اقتصاد جديد، دوره طي موضوع به خود سخنان در تهران اتاق
  رييس را شوند مي وه رش مرتكب بانكي سيستم در هدف با خدمات بخش در خارجي گذاران سرمايه خصوصي عمومي- مشاركت خدمات خريد طريق عنوان حذف اقتصادي، هاي فعاليت در دولتي نسبت رويكرد اصالح منظر از جديد تحوالت روز ديگر ماه يك دقيقا گفت: پرداخت
  انتخابات راه اين از دهد قرار قضاييه قوه اختيار در در حوزه اين در اشتغال متعدد هاي فرصت ايجاد هاي هزينه كردن منطقي براي ريزي برنامه نگري يكسان مقررات، قوانين كليه از غيردولتي واقعي شناختن رسميت به خصوصي، بخش به شوراهاي جمهوري رياست انتخابات
  برگزاري كند. مهار را شده داده رخ اقتصادي انضباطي بي كوچك هاي بنگاه همچنين باشد. كار دستور ارائه كيفي بهبود بر تمركز طريق از دولت جاري به ويقها تش يا امتيازات اعطاي در تبعيض عدم در آن براي فعال نقش شدن قائل بخش اين ماهيت دليل به بازرگاني اتاق روستاست.
  شهر يشوند كاربر هاي فعاليت شامل عمدتا متوسط تاكيد با سالمت آموزش هاي حوزه در خدمات بخش با تعامل افزايش اقتصادي فعاالن كليه با متناسب است، بديهي است. اقتصادي عرصه صحيح را انتخاباتي هاي بحث به ورود
  خود اقتصاد در مبادله هزينه طرفي از افزود:
  وي توان مي كوچك مقايسه يك با باالست ايران در ها بنگاه از گروه اين موثر حضور موانع رفع بخش از خدمات خريد ابزار از موثر استفاده بر گيري تصميم سازي تصميم زمينه در خصوصي هموار، كار كسب محيط بايد رويكرد تغيير اين يا نامزد يك از جانبداري به قطعا دايند نم فعال شد. بودن گران كندي اين متوجه به جهاني بازارهاي به راهيابي داخلي بازار است. خصوصي» بهبود قانون مواد واقعي اجراي طريق از رقابتي اقتصادي هاي فعاليت براي مساعد روان نفع به اين پردازد. نم انتخابات ديگر
  نامزدهاي بروز صورت در باشد مطمئن بايد اقتصادي براي زيادي فرصت همسايه، بازارهاي خصوص است. وكار» كسب محيط مستمر اقتصادي مديريت جديد دوره شود. فراهم نيز مطلوب اما نيست خصوصي بخش كشور
  اقتصاد در قضاييه قوه اش ادي اقتص فرآيند در مشكل كرد. خواهد فراهم كار بازار در بيكاران جذب دوم فرمان ‌كار: ‌و ب كس ط‌ محي ود‌ بهب -‌ ايجاد عمل به گفتمان تبديل مستلزم كشور خود هاي گاه ديد انتظارات تهران اتاق كه منابع‌
  است از‌ بهينه‌ و‌ د‌ كارآم ‌برداري‌ بهره -‌ شواهد بر بنا كه است شرح اين به بيانيه اين به جامعه آحاد همه اثربخش همافزايي انسجام اينكه از پيش خصوصي بخش از نمايندگي به
  را موضوع به هزينه پايينترين با زمان
  كمترين جديد تحوالت نيازمند كشور
  اقتصاد اين آنكه حال داشت: اظهار وي كند. مي رسيدگي سلسله از فرمان آخرين حيطي: ‌م زيست و‌ طبيعي‌ انجام براي ايران وكار ب كس محيط المللي، بين غيرفني هاي سليقه صالحديدها، اعمال از دور منظور همين به كند. منتشر شود، برگزار
  انتخابات بخش به نسبت رويكرد اصالح منظر
  از انجاميد خواهد طول به ها مدت ايران در اتفاق منابع محدوديت به خصوصي، بخش پيشنهادهاي موانع نيست.«حذف مساعد اقتصادي هاي فعاليت است. نگري جامع عدم كارشناسي اعضاي مشورت مورد كه شده تنظيم يي
  بيانيه واقعي شناختن رسميت به خواهد
  خصوصي، فرد از را اقتصادي فعاليت انگيزه تحوالت به توجه با آبي منابع ويژه به كشور طبيعي حوزه در ها سختگيري ها پيچيدگي اداري، بده- وجود كه شده آورده بيانيه اين ادامه در وي، گفته به است. گرفته قرار نمايندگان
  هيات براي فعال نقش شدن قائل بخش
  اين گرفت. مهم هاي چالش از كه يشود مربوط اقليمي مالياتي، هاي پايه گسترش بر تاكيد با مالياتي اقتصادي منافع سياسي هاي هزينه بين بستان براي افراد مالكهاي از يكي تواند مي بيانيه
  اين بديهي است. اقتصادي عرصه در
  آن هر تنظيم ناپذير تفكيك الزمه است. ايران كشور معافيت اعمال به مربوط هاي تبعيض كليه حذف كشور اقتصاد در ساختاري هاي جراحي از حاصل هم انتخابات نامزدهاي گيرد قرار دادن
  راي اقتصادي انضباطي بي در ديگر عامل
  پازوكي رويكرد تغيير اين با متناسب
  است، انضباط گفت: كرد معرفي مالي انضباطي بي را توليدات افزايش بر مبتني اقتصادي سياست نوع اقتصادي، هاي بنگاه مالكيت نوع حسب بر مالياتي اصالحات اجراي بلندمدت پيامدهاي ترجيح گفتوگو خصوصي بخش با آن مبناي بر توانند
  مي كشور اقتصاد به بودجه سند طريق از بايد مالي است طبيعي منابع محدوديت به توجه صادرات، روان هموار، كار كسب محيط بايد موقع به صحيح اجراي قانون، حاكميت تقويت اهميت بر آن مدت كوتاه يبهاي آس برابر در اعضاي به خطاب همچنين خوانساري كنند.
  برقرار است اداري انضباط سوم عامل شود. بازگردانده سازگاري در بايد تي سياس نوع هر تصويب تدوين شخصي ساليق اعمال برخوردها حذف مقررات جديد دولت در راسخ عزمي اقتدار وجود تهران اتاق كه موضوعي دومين گفت: تهران
  اتاق اقتصادي هاي فعاليت براي مساعد
  و داشته ضعيفي اداري سيستم همواره ما كشور حفظ بلندمدت كالن هاي برنامه با همسويي تسويه اجتماعي، تامين مقررات حوزه در ويژه به تبيين مسير اين در است بديهي دارد. تاكيد يدهد قرار كار دستور در گذشته سال شود
  مانند فراهم نيز
  رقابتي كشور محيطي زيست منابع ساير آب منابع پايدار تسهيل خصوصي، بخش به دولت هاي بده كامل اقتصادي هاي واقعيت روشن شفاف انعكاس تا 10 دارد درنظر تهران اتاق اولويتهاست.
  تعيين انساني نيروي از استفاده جاي به سابق دولت
  و بدنه در كارشناس كاردان دانشمند نخبه، از «استفاده شامل انتظار مورد اقدامات گيرد. صورت يه‌ كل در‌ ق‌ رون تعميق‌ و‌ ‌گيري‌ كل -‌ هاي بنگاه خروج براي ورشكستگي رويه اجراي مشاركت جلب در اساسي گامي جامعه، به كشور دستور در كند تدوين را اصلي مهم 51اولويت سواد كمسواد، نيروهاي از دولت، اجرايي فايده هزينه- تعيين با رابطه در سياستي ابزارهاي بودن متفاوت به توجه با قتصادي: ‌هاي‌ خش جديد، هاي بنگاه ورود براي فضا ايجاد ناكارآمد بود. خواهد هيي ريش اصالحات انجام براي آنها آن حل رسيدن، نتيجه به تا دهد قرار خود
  كار پنج درجه هاي گاه دانش فارغالتحصيالن رشد مقابل در خودكفايي به نيل هاي گزينه انتخاب برخي هنوز اقتصادي، هاي فعاليت ركود ميزان هدف با بانكي نظام اصالح دقيق كامل اجراي كه است اقتصادي ايران، محور رشد اقتصاد كند. پيگيري دولت از
  را ضربه كه كرد استفاده دولتي خدمات در شش محدود منابع به كم وابستگي با رقابتي توليدات ركود از ساختمان بخش ازجمله ها فعاليت از فعاالن دسترسي تسهيل پولي بازار كردن رقابتي به آن دولت اقتصادي هاي سياست
  تصميمات كليه حذف آب، محدود منابع خصوص به طبيعي ركود بازگشت از جلوگيري براي دهاند. نش خارج زائد مقررات حذف مالي، منابع به اقتصادي بوده پايدار رشد حامي مستمر پيگيرانه طور پيشنهاد‌فعاالن‌اقتصادي‌چه‌بود؟
  ‌ كردند. وارد كشور اداري سيستم بر يي كننده فلج رفع براي يازدهم دولت كرد: خاطرنشان وي فاقد خدمات كاالها توليد به مربوط وقهاي مش هاي فعاليت كليه به بخشي رونق اقتصادي موثر استفاده براي سرمايه بازار در پاگير دست آن مدت ميان بلندمدت هاي برنامه تصوير بيانيه اين تهران اتاق رييس سخنان از
  پس داشته هايي تالش قبل دولت نامساعد ميراث محدود، منابع به باال وابستگي با رقابتي مزيت هاي سياست است الزم كشور، اقتصاد در رقابتي گذاريها سرمايه مالي تامين براي بازار اين از سرمايهگذاران بكار كس فعاالن براي قبل از اتاق رييسه هيات عضو مقيمي، فاطمه سيده
  توسط دولت است. نبوده موفق آنها كامل رفع در اما محيطي زيست توجيه از برخورداري الزام افزودن تنظيم ركود، در گرفتار هاي بخش براي مناسب براي الزم هاي ضمانت تامين اقتصادي، هاي فعاليت دستيابي براي حال است. شده مشخص روشن تهران اتاق اعضاي از برخي البته شد. قرائت
  تهران با بعد، دور در حضور شانس داشتن صورت در در گذاري سرمايه توليدي هاي طرح كليه در شود. عملياتي اولويت با در خارجي سرمايهگذاران جذب فاينانس دريافت كشور موفقيت كاميابي كه اقتصادي رشد به در اعمال براي خود پيشنهادي نظرات بيان
  به برنامه منظم پايش دقيق اجراي ارائه، كشور صورت زمينه اين در بايد كه اقداماتي داخلي خصوصي بخش فعاالن با مشاركت قالب دولت برنامه محوريت بايد كند حاصل را ايران صادقيان، احمد پرداختند. تهران اتاق بيانيه
  متن تواند مي خود هاي گذاري سياست دوباره
  بررسي كند. عمل بهتر ها نابساماني اين رفع در زيست طبيعي منابع بهينه مديريت كالن تنظيم شيوه در «بازنگري چون مواردي گيرد مقررات در مكرر تغييرات اعمال از جلوگيري شود: متمركز زير دار اولويت اقدام بر جديد براي خارجي فاينانس ظرفيت از استفاده
  ضرورت ترين مهم از كارآمد انساني منابع گفت: پازوكي است. اقليمي» تغييرات به توجه با كشور محيطي تاكيد با اقتصادي كالن هاي برنامه ها سياست ازجمله وكار» ب كس محيط به مربوط متعدد در خصوصي بخش اهميت نقش بازتعريف نيز اتابك محمد شد. خواستار را كشور توليد
  بخش هستند. كشور اداره در دولت رمايههاي س كانديداهاي كليه از تهران اتاق بيانيه اين پايان در داخلي متخصصان مشاوران توان از استفاده بر اداري موانع رفع زمينه در دار اولويت اقدامات -3 بوكار كس محيط بهبود كشور اقتصاد قوانين وضع در ثبات ايجاد ميرسد، نظر به
  گفت: از التحصيالن فارغ بهترين دنيا تمام در اكنون روشن نظرات تا كرده درخواست جمهوري رياست براي تشويقي هاي سياست اعمال خارجي، است. وكار كسب محيط بهبود اقتصاد، كردن رقابتي -4 فساد با جدي مبارزه دولت اينكه شود. ذكر تهران اتاق بيانيه در
  بايد نهگانه موارد از هريك مورد در را خود مشخص كشور از خارج در ايراني گذاران رمايه س جذب آورده بند اين در فساد: با‌ جدي‌ ه‌ مبارز -‌ ساختار تجديد گرا برون درونزا رشد به مربوط قوانين معين مدتي براي دهد
  تضمين دولتي خدمات جذب يك درجه هاي گاه
  دانش هاي بخش در كه امريكا در جمله از شوند؛ مي رساني اطالع ضمن طريق اين از تا كنند اعالم فوق در فعاليتها توسعه اقتصادي، امنيت تامين با بخش در فساد پديده شيوع توسعه كه شده كليه در رونق تعميق گيري شكل دولت افخمي ولياهلل داد. نخواهد تغيير را گذاري سرمايه اقتصاد وزارت خارجه، وزارت مثل آن مختلف كانديداها برنامههاي رويكردها از جامعه مناسب، ايجاد ترانزيت افزايش ازجمله خدمات بخش قالب در يي ريشه اصالحات انجام به دولتي اقتصادي ثبات استمرار -7 اقتصادي هاي بخش بندهاي از يكي به نيز تهران اتاق اعضاي ديگر
  از نخبگان بهترين خارجي روابط شوراي يا هاي برنامه ها ظرفيت از شفاف تصوير با شوند آگاه دهي اهميت تاكيد دريايي، هوايي هاب 434 زمينهساز اقتصادي هاي سياست بردن بين از كاهش پايين تورم دستاوردهاي حفظ كاالها توليد در محدوديت ايجاد بر مبني بيانيه يشوند.
  اين فعاليت وارد دانشگاهي التحصيالن فارغ وظيفه ايفاگري براي را درست گزينه آنها، از هريك هاي حوزه پتانسيل سازي آشكار شناسايي به متوليان با جدي برخورد ضمن فساد گيري شكل -9 اقتصادي مشاركت نرخ افزايش بيكاري باال وابستگي با رقابتي مزيت فاقد خدمات كنند.»
  و انتخاب جمهوري رياست خطير رقابتي هاي مزيت داراي سودآور مولد اقدامات دارد. نياز كشور اقتصاد در آن حاميان طبيعي منابع از بهينه كارآمد برداري بهره مربوط هاي مشوق كليه حذف محدود منابع
  به جذب مستلزم كشور اداري سيستم در
  تحول نيروهاي است كارآمد متخصص نيروي از پس بيانيه اين كه است ذكر به الزم نهايت در مبتني اقتصادي هاي فعاليت خروج به كمك مقررات كليه «شناسايي زمينه اين در انتظار مورد محيطي. زيست از بند اين اصالح يا حذف خواستار كرد
  اشاره يكنند. فشل را سيستم ضعيف هيات اعضاي پيشنهادات بر بنا اندك اصالح چند هاي حمايت دريافت ارزان منابع از استفاده بر گيري شكل ساز زمينه اداري هاي دستورالعمل اين اشاره بدان بيانيه اين در كه مهمي نكته اعمال ايجاد وي، اعتقاد به چراكه شد،
  بيانيه در يتوان را آن تاثير كه است واقعيتي اين اكثريت موافقت با شد گذاشته راي به نمايندگان گردشگري بخش توسعه بر ويژه تاكيد دولتي، اداري اقتصادي فساد توليد عوامل حذف فساد، رشد كننده تامين توليد، موقتي جهش كه است افخمي برد. نخواهد جايي به راه ها محدوديت ديد.
  دنيا اقتصاد در حرفه اي سيستم رسيد. تصويب به نشست در حاضر اعضاي ويژه به بخش اين توسعه الزامات تامين در جامعه به شفاف منظم هاي گزارش ارائه بود نخواهد كشور نياز مورد پايدار اقتصادي ايران الحاق لزوم دادن قرار اولويت حال عين ‌
  در ‌
مانيفست اقتصادي خصوصي‌ها تا 1400
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/30
مانيفست اقتصادي خصوصي‌ها تا 1400
فراخوان اقتصادي اتاق تهران از كانديداهاي رياست‌جمهوري


ادامه از صفحه اول:

خوانساري «اشتغال» را به‌عنوان آخرين شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب كرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ايجاد شد، هرچند آمار بيكاري هنوز بالاست و تعداد بيكاران افزايش پيدا كرده است. اگرچه ميزان اشتغال ايجاد شده، نتوانسته ‌درصد كلي نرخ بيكاري را كاهش دهد اما عدد قابل‌توجهي است كه براي نخستين‌بار به آن رسيديم و يك موفقيت مهم بود. رييس اتاق تهران اين آمارها و شاخص‌ها را نشان موفقيت دولت يازدهم در سال 1395 دانست و گفت: اميدوارم در سال 96 هر دولتي كه سركار مي‌آيد، بتواند اين روند را ادامه دهد تا اقتصادي شكوفاتر از سال گذشته داشته باشيم. دستاوردهاي اتاق تهران

 خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود، به دستاوردهاي اتاق تهران در سال گذشته نيز پرداخت و گفت: در ابتداي سال گذشته متن نامه‌يي به عنوان 10 فرمان در هيات نمايندگان اتاق تهران تصويب شد كه در واقع اولويت‌هاي اتاق تهران براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي بود. آن نامه براي دولت ارسال شد و خوشبختانه غير از يك مورد آن كه بحث تك‌نرخ كردن قيمت ارز بود، مابقي به نتيجه رسيده است. خوانساري افزود: در آخرين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در پايان سال چند مصوبه بسيار خوب حاصل شد كه مهم‌ترين آن در حوزه ماليات بود و ما براي نخستين‌بار بعد از انقلاب شاهد اين خواهيم بود كه اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي سال‌هاي 94 و 95 مورد قبول قرار مي‌گيرد و اگر مغايرتي هم باشد مميزهاي مالياتي با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسي را انجام مي‌دهند و ماليات علي‌الراس به‌طور كل منتفي است. در واقع اعتمادي كه دولت يازدهم به بخش خصوصي داشته و دارد، باعث شد اين مصوبه به نتيجه برسد و تصويب شود. در واقع اين مصوبه نشانه باور و اعتماد بالاي دولت به بخش خصوصي است. رييس اتاق تهران همچنين يادآور شد: سه خواسته مهم ما از سازمان تامين اجتماعي نيز به نتيجه رسيد؛ مساله اول بحث بازرسي كارگاه‌ها بود كه قانونا نبايد به بيش از 6 ماه قبل تعميم داده شود اما سازمان اين بازه را تا بيش از 10 سال قبل هم تعميم مي‌داد و با مصوبه اخير اين بازه نهايتا يك سال درنظر گرفته مي‌شود. البته متاسفانه هنوز براي اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پيگير ابلاغ آن هستيم. بحث دوم به گفته وي، اين بود كه تامين اجتماعي خريدها را نيز پيمان تلقي و از آن بيمه مطالبه مي‌كرد. اين مساله با بخشنامه ابلاغي اصلاح شد. مساله سوم هم تركيب هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر بود كه يك‌طرفه و با حضور اكثريت اعضا از طرف سازمان تامين اجتماعي برگزار مي‌شد و قاعدتا راي‌هاي صادره براي بخش خصوصي قابل‌قبول نبود و مقرر شد تركيب اين هيات‌ها اصلاح شود.

رييس اتاق تهران در سخنان خود به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقيقا يك ماه ديگر روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستاست. اتاق بازرگاني به‌دليل ماهيت خود ورود به بحث‌هاي انتخاباتي را صحيح نمي‌داند و قطعا به جانبداري از يك نامزد يا نامزدهاي ديگر انتخابات نمي‌پردازد. اين به نفع اقتصاد كشور و بخش خصوصي نيست اما مطلوب است كه اتاق تهران انتظارات و ديدگاه‌هاي خود را به نمايندگي از بخش خصوصي پيش از اينكه انتخابات برگزار شود، منتشر كند. به همين منظور بيانيه‌يي تنظيم شده كه مورد مشورت اعضاي هيات نمايندگان قرار گرفته است. به گفته وي، اين بيانيه مي‌تواند يكي از ملاك‌هاي افراد براي راي دادن قرار گيرد و نامزدهاي انتخابات هم مي‌توانند بر مبناي آن با بخش خصوصي گفت‌وگو برقرار كنند. خوانساري همچنين خطاب به اعضاي اتاق تهران گفت: دومين موضوعي كه اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور كار قرار مي‌دهد تعيين اولويت‌هاست. اتاق تهران درنظر دارد 10 تا 15 اولويت مهم و اصلي را تدوين كند و در دستور كار خود قرار دهد و تا به نتيجه رسيدن، حل آن را از دولت پيگيري كند. پيشنهاد فعالان اقتصادي چه بود؟

پس از سخنان رييس اتاق تهران اين بيانيه توسط سيده‌فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران قرائت شد. البته برخي از اعضاي اتاق تهران به بيان نظرات پيشنهادي خود براي اعمال در متن بيانيه اتاق تهران پرداختند. احمد صادقيان، ضرورت استفاده از ظرفيت فاينانس خارجي براي بخش توليد كشور را خواستار شد. محمد اتابك نيز گفت: به نظر مي‌رسد، ايجاد ثبات در وضع قوانين بايد در بيانيه اتاق تهران ذكر شود. اينكه دولت تضمين دهد براي مدتي معين قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري را تغيير نخواهد داد. ولي‌الله افخمي از ديگر اعضاي اتاق تهران نيز به يكي از بندهاي اين بيانيه مبني بر ايجاد محدوديت در توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود و حذف كليه مشوق‌هاي مربوط اشاره كرد و خواستار حذف يا اصلاح اين بند از بيانيه شد، چراكه به اعتقاد وي، ايجاد و اعمال محدوديت‌ها راه به جايي نخواهد برد. افخمي در عين حال اولويت قرار دادن لزوم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO) را در اين بيانيه مورد تاكيد قرار داد. مهدي پورقاضي نيز خواستار شد كه دو موضوع بهبود روابط بين‌المللي و استراتژي توسعه صنعتي در بيانيه به طور پررنگ‌تري گنجانده شود. كورش پرويزيان هم نيز بر حذف بخشي از يكي از بندهاي اين بيانيه اشاره كرد و گفت: در يكي از بندهاي بيانيه به تفكيك بانك‌هاي بد و خوب با هدف رقابتي كردن بازار پول و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي اشاره شده كه به نظر مي‌رسد، اصلاح اين بند ضروري باشد و از لفظ بانك‌ها بد و خوب نبايد استفاده شود. وي همچنين پيشنهاد كرد كه اقتصادي شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي و كاهش هزينه‌ها براي اين بخش به عنوان يك ضرورت در اين بيانيه اضافه شود. فرهاد فزوني نيز خواستار حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي شد. اسدالله عسگراولادي نيز افزودن عبارت«برنامه‌ريزي 5 ساله براي توسعه صنعتي» را به بيانيه اتاق تهران پيشنهاد كرد. محسن خليلي‌عراقي ديگر عضو با سابقه هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بر اصلاح رفتارها و جلوگيري از تضادها تاكيد و آن را يكي از خواسته‌هاي جدي بخش خصوصي از دولت آينده قلمداد كرد. متن بيانيه

در اين بيانيه آمده است: طي 4سال آينده، اقتصاد ايران به يك اقتصاد رقابتي با مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني مبتني بر استفاده بهينه از منابع و سرمايه‌هاي داخلي به ويژه سرمايه‌هاي انساني با كسب دستاورد بهبود سطح استانداردهاي زندگي و رفاه براي جامعه تبديل خواهد شد يا مانند دوره‌هاي قبل در مسير نشيب و فرازها و عدم قطعيت‌هاي داخلي و خارجي به كسب رشد‌هاي موقتي ناپايدار و غيرفراگير اكتفا خواهد كرد. دستاوردهاي كاهش نرخ تورم و رفع نسبي تحريم‌ها در صورتي استمرار خواهد داشت كه گام‌هاي اساسي در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصاد كشور برداشته شود. تصميمات و اقداماتي كه در دولت جديد ايران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون ترديد تاثير بسزايي در سرنوشت اقتصاد و توانايي رشد بخش خصوصي و حضور معنادار اين بخش در بازار داخلي و تجارت فرامرزي خواهد داشت.

طي دوره جديد، اقتصاد كشور نيازمند تحولات جديد از منظر اصلاح رويكرد نسبت به بخش خصوصي، به رسميت شناختن واقعي اين بخش و قائل شدن نقش فعال براي آن در عرصه اقتصادي است. بديهي است، متناسب با اين تغيير رويكرد ‌بايد محيط كسب و كار هموار، روان و مساعد براي فعاليت‌هاي اقتصادي رقابتي نيز فراهم شود. دوره جديد مديريت اقتصادي كشور مستلزم تبديل گفتمان به عمل و ايجاد انسجام و هم‌افزايي اثر‏بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحديدها، سليقه‌هاي غيرفني كارشناسي و عدم جامع‌نگري است.

در ادامه اين بيانيه آورده شده كه وجود بده- بستان بين هزينه‌هاي سياسي و منافع اقتصادي حاصل از جراحي‌هاي ساختاري در اقتصاد كشور و ترجيح پيامدهاي بلندمدت اجراي اصلاحات در برابر آسيب‌هاي كوتاه‌مدت آن بر اهميت وجود اقتدار و عزمي راسخ در دولت جديد تاكيد دارد. بديهي است در اين مسير تبيين و انعكاس شفاف و روشن واقعيت‌هاي اقتصادي كشور به جامعه، گامي اساسي در جلب مشاركت آنها براي انجام اصلاحات ريشه‏يي خواهد بود. اقتصاد رشد محور ايران، اقتصادي است كه تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دولت آن به طور پيگيرانه و مستمر حامي رشد پايدار بوده و تصوير برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت آن از قبل براي فعالان كسب‌وكار و سرمايه‌گذاران روشن و مشخص شده است. حال براي دستيابي به رشد اقتصادي كه كاميابي و موفقيت كشور ايران را حاصل كند بايد محوريت برنامه دولت جديد بر 9 اقدام اولويت‌دار زير متمركز شود: 1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد كشور 2- بهبود محيط كسب‌وكار 3- مبارزه جدي با فساد 4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا 5- تجديد ساختار دولت 6- شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي 7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين 8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي 9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي.

نكته مهمي كه در اين بيانيه بدان اشاره اين است كه جهش موقتي توليد، تامين‌كننده رشد اقتصادي پايدار مورد نياز كشور نخواهد بود بنابراين لازم است از هر گونه اقدامي كه منجر به شكل‌گيري و توسعه فعاليت‌هاي غيررقابتي از طريق توسعه انحصارات و تخصيص غيربهينه منابع مالي به فعاليت‌هاي اقتصادي فاقد توجيه فني و اقتصادي و اهليت لازم است به ‌شدت اجتناب شود. در مقابل از طريق بهبود محيط رقابتي كسب‌وكار و تسهيل امور كسب‌وكار با تاكيد بر حذف مجوزهاي متعدد زائد و برچيدن زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد، محيط اقتصادي پويا و رقابتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كرد. در قسمتي ديگر از اين بيانيه آمده است كه اصلاح سياست‌هاي اقتصادي در كليه زمينه‌هاي اولويت‌دار و اجراي به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشكار شدن مزيت‌هاي رقابتي كسب‌وكارهاي خصوصي ايراني است. اين اقدامات به فعالان اقتصادي كشور اجازه خواهد داد تا مشاغل كيفي براي جوانان كشور خلق كرده، در فناوري‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و ثروت مورد نياز براي ارتقاي زيرساخت‌ها، مراكز آموزشي و برنامه‌هاي اجتماعي و بهبود سطح زندگي جامعه را توليد كند. در متن اين بيانيه همچنين آورده شده كه اتاق تهران يك نهاد غيرسياسي است و در فرآيند مهم انتخابات رياست‌جمهوري بدون حمايت از كانديداها صرفا از سياست‌هاي شفاف و مشخص متضمن ايجاد محيط رقابتي كسب‌وكار تامين‌كننده رشد اقتصادي پايدار پشتيباني مي‌كند. 9 فرمان بخش خصوصي

در ادامه 9 فرمان بخش خصوصي خطاب به دولت يازدهم و اقداماتي كه بايد در دستور كار قرار گيرد به شرح زير آمده است:

1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد: در اين بند آورده شده كه با وجود تصويب سياست‌ها و قوانين مربوط به اصل 44 قانون اساسي كشور، بخش‌هاي اقتصادي كشور از دو بخش خصوصي و دولتي به دو بخش دولتي و غيردولتي تغيير ظاهري و محتوايي داشته و با افزوده شدن بخش جديد غيردولتي بدون اهليت و با ماهيت دوگانه عملا نه تنها گشايشي در محيط اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد نكرده بلكه به نوعي ماندگاري بخش دولتي در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي با عنوان جديد غيردولتي، تحكيم و تثبيت شده كه عدم تحقق نتايج مورد انتظار از خصوصي‌سازي از شواهد ملموس آن در اقتصاد كشور است. اقدامات مورد انتظار بخش خصوصي شامل 4مورد مهم ازجمله «حذف واقعي دخالت و تصدي‌گري دولت در اقتصاد از كانال حذف تسلط مالكيت و مديريت دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي، حذف عنوان غيردولتي از كليه قوانين و مقررات، يكسان‌نگري و عدم تبعيض در اعطاي امتيازات يا تشويق‌ها به كليه فعالان اقتصادي و افزايش تعامل با بخش خصوصي در زمينه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از طريق اجراي واقعي مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» است.

2- بهبود محيط كسب‌و‌كار: فرمان دوم اين بيانيه به اين شرح است كه بنا بر شواهد بين‌المللي، محيط كسب‌وكار ايران براي انجام فعاليت‏هاي اقتصادي مساعد نيست.«حذف موانع اداري، پيچيدگي‌ها و سختگيري‌ها در حوزه مالياتي با تاكيد بر گسترش پايه‌هاي مالياتي، حذف كليه تبعيض‌هاي مربوط به اعمال معافيت مالياتي بر حسب نوع مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي، تقويت حاكميت قانون، اجراي صحيح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلايق شخصي به ويژه در حوزه مقررات تامين اجتماعي، تسويه كامل بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، تسهيل اجراي رويه ورشكستگي براي خروج بنگاه‌هاي ناكارآمد و ايجاد فضا براي ورود بنگاه‌هاي جديد، اجراي كامل و دقيق اصلاح نظام بانكي با هدف رقابتي كردن بازار پولي و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي، حذف مقررات زائد و دست و پاگير در بازار سرمايه براي استفاده موثر از اين بازار براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، تامين ضمانت‌هاي لازم براي دريافت فاينانس و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در قالب مشاركت با فعالان بخش خصوصي داخلي و جلوگيري از اعمال تغييرات مكرر در مقررات متعدد مربوط به محيط كسب‌وكار» ازجمله اقدامات اولويت‌دار در زمينه رفع موانع اداري و بهبود محيط كسب‌وكار است.

3- مبارزه جدي با فساد: در اين بند آورده شده كه توسعه و شيوع پديده فساد در بخش دولتي به انجام اصلاحات ريشه‌يي در قالب از بين بردن سياست‌هاي اقتصادي زمينه‌ساز شكل‌گيري فساد ضمن برخورد جدي با متوليان و حاميان آن در اقتصاد كشور نياز دارد. اقدامات مورد انتظار در اين زمينه «شناسايي كليه مقررات و دستورالعمل‌هاي اداري زمينه‌ساز شكل‌گيري فساد، حذف عوامل توليد فساد اقتصادي و اداري و ارائه گزارش‌هاي منظم شفاف به جامعه در زمينه اقدامات انجام شده» است.

4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا: عدم مشاركت فعال اقتصاد ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني، شكل‌گيري و توسعه فعاليت‏هاي اقتصادي انحصاري و شبه‌انحصاري، استمرار تخصيص يارانه انرژي، نظام دو نرخي ارز و سياست‌هاي تعرفه‌يي غيرمنطقي نامتوازن، مصاديق روشني از رقابتي نبودن اقتصاد كشور است. براساس آمار جهاني بيش از 2‌درصد از اشتغال و بيش از 35‌درصد از صادرات جهان از محل سرمايه‌گذاراي خارجي تامين مي‌شود كه ايران به دلايل گوناگون عملكرد خوبي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداشته است. اقداماتي كه بايد در اين زمينه در دستور كار باشد شامل مواردي چون «تجديد رويكرد، ساختار و ماهيت مركز شوراي رقابت از قيمت‌گذاري كالاها به تدوين سياست‌هاي لازم براي حذف انحصارات در اقتصاد، حذف الزام قيمت‌گذاري، يكسان‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز، حذف يارانه‌هاي انرژي به ويژه در مصرف حامل‌هاي انرژي بنزين و گازوييل و تلاش جدي در انجام طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي، تنظيم و اجراي برنامه متوازن و منطقي‌سازي نظام تعرفه‌يي، تنظيم و اجراي دقيق برنامه جامع 5 ‏ساله توسعه توليدات رقابتي و صادرات غيرنفتي، تسريع در تكميل فرآيند الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني، تقويت تعامل موثر با كشورهاي خارجي با هدف جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني، مبارزه جدي با قاچاق سازمان يافته در كشور» است.

5- تجديد ساختار دولت: در اين بند آمده است؛ يكي از چالش‌هاي مهم عدم اجرايي شدن برخي از سياست‌هاي اقتصادي درست در دولت‌ها از طولاني بودن فرآيندها و بزرگ بودن بدنه اجرايي فرسوده دولت ناشي مي‌شود. با توجه به دوران تحريم‌هاي اقتصادي، جبران عقب‌ماندگي‌هاي قبلي و انجام به موقع و سريع اصلاحات اقتصادي به دولتي مدبر، چابك و شجاع نياز دارد. اقدامات مورد انتظار شامل «كاهش وابستگي درآمد دولت به درآمدهاي نفتي، كاهش مالكيت و مديريت دولتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي، استفاده از نيروهاي كارآمد متخصص كارشناسي در بدنه سياست‌گذاري دولت، تقويت پاسخگويي و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام كليه تعهدات آن در قبال بخش خصوصي و اعمال تنبيهات و جرايم براي دستگاه‌هاي دولتي متخلف، تلاش براي ايجاد ارتباط پويا و همسو بين برنامه‌هاي كلان توسعه، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه و اقدامات دولت، كاهش ناكارايي طرح‌هاي عمراني با اجراي واقعي واگذاري آنها به بخش خصوصي از طريق خريد خدمات و مشاركت عمومي- خصوصي و برنامه‌ريزي براي منطقي كردن هزينه‌هاي جاري دولت از طريق تمركز بر بهبود كيفي ارائه خدمات در حوزه‌هاي آموزش و سلامت و با تاكيد بر استفاده موثر از ابزار خريد خدمات از بخش خصوصي» است.

6- شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي: با توجه به متفاوت بودن ميزان ركود فعاليت‌هاي اقتصادي، هنوز برخي از فعاليت‏ها ازجمله بخش ساختمان از ركود خارج نشده‏اند. براي جلوگيري از بازگشت ركود اقتصادي و رونق‌بخشي به كليه فعاليت‌هاي رقابتي در اقتصاد كشور، لازم است سياست‌هاي مناسب براي بخش‌هاي گرفتار در ركود، تنظيم و با اولويت عملياتي شود.

اقداماتي كه بايد در اين زمينه صورت گيرد مواردي چون «بازنگري در شيوه تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اقتصادي با تاكيد بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلي و خارجي، اعمال سياست‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه‌گذاران ايراني در خارج از كشور با تامين امنيت اقتصادي، توسعه فعاليت‌ها در بخش خدمات ازجمله افزايش ترانزيت و ايجاد‌ 434هاب هوايي و دريايي، تاكيد و اهميت‌دهي به شناسايي و آشكار‌سازي پتانسيل حوزه‌هاي مولد و سودآور داراي مزيت‌هاي رقابتي و كمك به خروج فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر استفاده از منابع ارزان و دريافت حمايت‏هاي دولتي، تاكيد ويژه بر توسعه بخش گردشگري و تامين الزامات توسعه اين بخش به ويژه در زمينه تامين زيرساخت‌هاي لازم ازجمله هتل‌سازي، زمينه‌ساز خروج بخش ساختمان از ركود خواهد بود. مشاركت فعال و اثربخش در شكل‌گيري جاده ابريشم، تنظيم سياست‌هاي منطقي تحريك تقاضا با تاكيد بر افزايش سرانه درآمد ملي با الزام محدوديت عدم افزايش مطالبات غيرجاري نظام بانكي و واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي» را در برمي‌گيرد.

7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين: هر نوع برگشت به شرايط تورم دورقمي و از دست دادن ثبات اقتصادي، فضاي نااطميناني و عدم قطعيت را در اقتصاد تشديد خواهد كرد. بنابراين بايد ضمن حفظ دستاوردهاي تك‌رقمي كردن تورم، در زمينه تحكيم ثبات اقتصادي در كشور تلاش شود و به‌طور جدي از اعمال هر نوع سياست اقتصادي ناسازگار با اين هدف جلوگيري شود. اقدامات مورد انتظار مطرح شده در اين زمينه شامل «حذف زمينه‌هاي ايجاد نااطميناني، عدم قطعيت و افزايش ريسك در اقتصاد كشور، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي در كشور وكنترل دقيق رشد پايه پولي و استمرار روند كاهش تورم» است.

8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي: همچنين در اين بند آمده است كه افزايش نرخ بيكاري و بحران رشد منفي بهره‌وري نيروي كار در كشور از چالش‏هاي مهم اقتصاد ايران است كه از عدم رشد اقتصادي مناسب و جذب نيروهاي كارآمد كيفي در بخش‌هاي مولد اقتصادي كشور ناشي مي‌شود. فرمان‌هاي توصيه شده از سوي بخش خصوصي به اين شكل است: «يكي از راهكارهاي كاهش نرخ بالاي بيكاري جوانان كشور از طريق توسعه و فرصت‌دهي به كارآفرينان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و رفع موانع اداري براي تسهيل حضور و فعاليت آنها ضمن ارائه مشوق‌هاي مالي اثربخش است. دوم اينكه بخش خدمات به ويژه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و ديجيتال از جمله بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور است كه پتانسيل جذب تعداد زيادي از نيروهاي مستعد جوان را داراست. تامين اشتغال لازم از طريق بخش‌هاي مولد از جمله بخش صنعت كشور به دليل نياز به تزريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به ويژه از نوع سرمايه‌گذاري خارجي زمانبر است در حالي كه بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداري از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند بخش مهمي از مشكل بيكاري كشور را رفع كند. از سوي ديگر، تسهيل جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش خدمات با هدف ايجاد فرصت‌هاي متعدد اشتغال در اين حوزه در دستور كار باشد. همچنين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عمدتا شامل فعاليت‌هاي كاربر مي‌شوند و رفع موانع حضور موثر اين گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلي و راهيابي به بازارهاي جهاني به خصوص بازارهاي همسايه، فرصت زيادي براي جذب بيكاران در بازار كار فراهم خواهد كرد.

9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست‌محيطي: آخرين فرمان از سلسله پيشنهادهاي بخش خصوصي، به محدوديت منابع طبيعي كشور به ويژه منابع آبي با توجه به تحولات اقليمي مربوط مي‌شود كه از چالش‏هاي مهم كشور ايران است. لازمه تفكيك‌ناپذير تنظيم هر نوع سياست اقتصادي مبتني بر افزايش توليدات و صادرات، توجه به محدوديت منابع طبيعي است و تدوين و تصويب هر نوع سياستي ‌بايد در سازگاري و همسويي با برنامه‌هاي كلان بلندمدت حفظ پايدار منابع آب و ساير منابع زيست محيطي كشور صورت گيرد. اقدامات مورد انتظار شامل «استفاده از ابزارهاي سياستي در رابطه با تعيين هزينه- فايده انتخاب گزينه‌هاي نيل به خودكفايي در مقابل رشد توليدات رقابتي با وابستگي كم به منابع محدود طبيعي به خصوص منابع محدود آب، حذف كليه مشوق‌هاي مربوط به توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداري از توجيه زيست محيطي در كليه طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري در كشور و ارائه، اجراي دقيق و پايش منظم برنامه كلان مديريت بهينه منابع طبيعي و زيست محيطي كشور با توجه به تغييرات اقليمي» است. در پايان اين بيانيه اتاق تهران از كليه كانديداهاي رياست‌جمهوري درخواست كرده تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هريك از موارد نه‌گانه فوق اعلام كنند تا از اين طريق ضمن اطلاع‌رساني مناسب، جامعه از رويكردها و برنامه‌هاي كانديداها آگاه شوند و با تصوير شفاف از ظرفيت‌ها و برنامه‌هاي هريك از آنها، گزينه درست را براي ايفاگري وظيفه خطير رياست‌جمهوري انتخاب كنند.»

در نهايت لازم به ذكر است كه اين بيانيه پس از چند اصلاح اندك بنا بر پيشنهادات اعضاي هيات نمايندگان به راي گذاشته شد و با موافقت اكثريت اعضاي حاضر در نشست به تصويب رسيد.

 نویسنده:
انضباط اقتصادي از طريق همكاري قوا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/30
انضباط اقتصادي از طريق همكاري قوا
دولت يازدهم در حالي به پايان دوره 4 ساله خود مي‌رسد كه روزهاي پر فراز و نشيبي را پشت‌سر گذاشته است. تلاش‌هاي دولت در دو سال مذاكرات هسته‌يي نفس گير و نهايتا امضاي برجام، برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، پايين نگه داشتن نرخ تورم و كسب نرخ رشد متقاعد‌كننده از دستاوردهاي دولت يازدهم است كه از سوي بسياري از اقتصاددانان مورد تحسين قرار گرفته است. هر چند تصحيح وضعيت نابسامان اقتصادي محصول 8سال سياست‌گذاري عجولانه در دولت نهم و دهم، مستلزم صرف سال‌ها زمان خواهد بود.

مهدي پازوكي اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با اگزيم‌نيوز سياست اقتصادي دولت يازدهم را چنين ارزيابي مي‌كند: مشكلاتي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته داشته است و به دولت روحاني به ارث رسيده است كه بخش عمده آن در دولت نهم و دهم رخ داده است و بخش ديگر آن نيز به دولت‌هاي قبل بازمي‌گردد. بي‌انضباطي اقتصادي به‌شدت ايران را فرا گرفته است و منجر به به‌هم ريختگي اقتصادي و به عبارتي شلختگي اقتصادي شده است و اين موضوع هزينه‌هاي بسيار سنگيني را براي ايران به بار آورده است؛ بنابراين يكي از راهكارهاي اساسي كه بايد به‌طور كامل اجرا شود انضباط اقتصادي است.

وي افزود: قوه قضاييه در برقراري انضباط اقتصادي نقش منحصر به فردي دارد و اگر دولت يازدهم شانس ادامه كار در دور بعدي را بيابد بايد همكاري محكمي بين قوا ايجاد شود. قوه قضاييه در از بين بردن فساد اقتصادي در سيستم بانكي كشور نقش حياتي بازي مي‌كند.

 وي با اشاره به خودداري دولت در اتخاذ تصميم‌هايي چون استقراض، برداشت از حساب مردم و چاپ اسكناس كه هزينه زيادي بر دوش اقتصاد مي‌گذارد افزود: دولت سعي دارد آثار سياست‌هاي غلطي چون پرداخت يارانه‌ها را به انحاي مختلف تعديل كند كه اين رفتار قابل تقدير و حمايت است.

پازوكي در مورد راهكار برقراري انضباط گفت: يكي از اين راه‌حل‌ها انضباط پولي است كه مسووليت آن برعهده بانك مركزي است. سيستم بانكي در سال‌هاي گذشته به‌شدت دچار مشكل شد و يكي از پيامدهاي آن در دولت نهم و دهم پايين آمدن واقعي نرخ بهره بانكي بود؛ حال آنكه بالاترين نرخ بهره بانكي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران، در دولت نهم و دهم رخ داد كه به موجب آن، بانك مركزي اوراق مشاركت 23درصدي چاپ نمود و به فروش رساند. اين اوراق در هيچ دوره‌يي جز دوره دولت‌هاي نهم و دهم چاپ نشد و اين امر باعث شدت يافتن بي‌انضباطي‌ها شد و نتيجه آن رشد قارچ‌گونه بانك‌ها و موسسات مالي بود.

وي گفت: خيلي از موسسات پولي و مالي كه داراي مجوز از بانك مركزي هستند، براي دولت مشكل‌آفرين بوده‌اند و بر طرف كردن مشكلاتي از اين دست هزينه زيادي بر دوش دولت

مي‌گذارد.پازوكي معتقد است كه رييس‌جمهور در برقراري انضباط، بايد قاطعانه برخورد كند. بسياري از بدهكاران بانكي كساني هستند كه با استفاده از رانت تسهيلات دريافت كرده‌اند و در موعد بازپرداخت سر باز زده‌اند و توانسته‌اند از پرداخت ديون خود بدون كوچك‌ترين مشكلي پرهيز كنند و اينجا نقش قوه قضاييه در برخورد جدي و قانوني با اين دست بدهكاران مشخص مي‌شود.

پازوكي درخصوص همكاري قوه قضاييه با دولت گفت: در مواردي چون تخلف بدهكاران بانكي، دولت بايد مشخصات افراد كلاهبردار و كساني كه ضمانت‌هاي كمتر از حد دارند و در سيستم بانكي مرتكب رشوه مي‌شوند را در اختيار قوه قضاييه قرار دهد و از اين راه بي‌انضباطي اقتصادي رخ داده شده را مهار كند.

وي افزود: از طرفي هزينه مبادله در اقتصاد ايران بالاست و با يك مقايسه كوچك مي‌توان متوجه اين كندي و گران بودن شد. فعال اقتصادي بايد مطمئن باشد در صورت بروز مشكل در فرآيند اقتصادي‌اش قوه قضاييه در كمترين زمان و با پايين‌ترين هزينه به موضوع رسيدگي مي‌كند. وي اظهار داشت: حال آنكه اين اتفاق در ايران مدت‌ها به طول خواهد انجاميد و انگيزه فعاليت اقتصادي را از فرد خواهد

گرفت.

پازوكي عامل ديگر در بي‌انضباطي اقتصادي را بي‌انضباطي مالي معرفي كرد و گفت: انضباط مالي بايد از طريق سند بودجه به اقتصاد كشور بازگردانده شود. عامل سوم انضباط اداري است و كشور ما همواره سيستم اداري ضعيفي داشته و دولت سابق به جاي استفاده از نيروي انساني نخبه، دانشمند و كاردان و كارشناس در بدنه اجرايي دولت، از نيروهاي كم‌سواد، بي‌سواد و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي درجه پنج و شش در خدمات دولتي استفاده كرد كه ضربه فلج‌كننده‌يي بر سيستم اداري كشور وارد كردند.

وي خاطرنشان كرد: دولت يازدهم براي رفع ميراث نامساعد دولت قبل تلاش‌هايي داشته اما در رفع كامل آنها موفق نبوده است. دولت در صورت داشتن شانس حضور در دور بعد، با بررسي دوباره سياست‌گذاري‌هاي خود مي‌تواند در رفع اين نابساماني‌ها بهتر عمل كند.

پازوكي گفت: منابع انساني كارآمد از مهم‌ترين سرمايه‌هاي دولت در اداره كشور هستند. اكنون در تمام دنيا بهترين فارغ‌التحصيلان از دانشگاه‌هاي درجه يك جذب خدمات دولتي مي‌شوند؛ از جمله در امريكا كه در بخش‌هاي مختلف آن مثل وزارت خارجه، وزارت اقتصاد يا شوراي روابط خارجي بهترين نخبگان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي وارد فعاليت مي‌شوند.

تحول در سيستم اداري كشور مستلزم جذب نيروي متخصص و كارآمد است و نيروهاي ضعيف سيستم را فشل مي‌كنند.

اين واقعيتي است كه تاثير آن را مي‌توان در سيستم‌هاي حرفه‌يي در اقتصاد دنيا ديد.نویسنده:

  يادداشت Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  مسكن
  0 66420769 و
  بها اجاره نامعادله مستاجران
  كردند
  درآمد مطرح با«تعادل» گو گف در تهران امالك بازار مشاوران
  فعاالن سودهاي نرخ
  نوسانات بر تاثيري شايد
  بانكي، ملك بهاي اجاره كلي
  رقم توانايي اما باشند، تحول
  نداشته به مسكن بازار بيني
  خوش بر فشار كه دارند را
  آن برابر چند را
  مستاجران نرخ كاهش كنند.
  بيشتر بازار خصوص اين در لمسي قاب اساسي رونق اثرگذار بيروني عامل ويترين روشني شهال شهرسازي راه
  گروه رضايي كمالي
  ندا ديرباز از ها بانك
  سود است. نشده مشاهده مسكن امالك معامالت دفتر به مراجعه با تعادل خبرنگار مسكن توساز ساخ بازار در اخير ساله چند نگار
  ركود
  روزنام تحريك به منجر
  تاكنون بيان با امالك همين مدير محبي، جواد همچنين مشاور مدير، با تو گوفگ در سيدخندان اطراف در مستاجران جوانان خصوص به مردم بيشتر شده
  باعث است، شده بيشتر ماهانه اجاره دريافت براي
  موجر كمرنگي انتظار بنده شده، گفته موارد كنار در اينكه جالبي ميداني تحليل به گري سطه وا بنگاه يك مباشر كنجكاو مسكن مورد در ها مه روزنا تيترهاي ديدن
  با مستاجرها براي را اجاره بازار سادگي به كه
  امري مورد اين اگرچه ،گفت: دارم ركود بازگشت براي هم بازار بر اثرگذار بيروني عامل رين وي قت درخصوص باشند. داشته مبحث اين به متفاوت نگاهي
  شده بانكي سود نرخ افزايش با اما كند. مي
  مشوش هاي موفقيت شاهد اگر اما است كوچكي بسيار درصد گري سطه وا دفتر اين مشاوران بيشتر رسيد. مسكن هيزم متفاوت، راهكارهاي ارائه با گاهي نيز
  مسووالن يكند. تهديد را مسكن بازار خطرناكتري
  اتفاق 96 سال در مطلوبي اجتماعي سياسي اقتصادي، مردم مراجعه عدم كنوني مانع زرگرين كردند: اظهار يكنند. مسكن بازار سرد آتش روانه را
  جديدي غيراستاندارد نادرست سيستم
  اجراي 94 سال ركود بازگشت انتظار در وانيم نباشيم، است. جمهوري رياس انتخابات برگزاري خريد، براي عرضه كاهش علت به سال چند از بعد كه
  بازاري يشود، موجب كشور بانكي سيستم
  در باشيم. نيز اوضاع اينكه به توجه با گفتند: خصوص اين در آنها هاي جرقه منتظر كشد مي نفس سختي به
  تقاضا بازارهاي يا مسكن بازار در كه گذاراني
  سرمايه جامعه كل بر انتخابات درخصوص غبارآلودي مبهم است. تري درت
  پرق سودي يآورند، عمل به حضور ديگر
  موازي سال نيمه تا مسكن قيمت حذر امالك دفاتر به حضوري مراجعه از مردم شده وارد بازار در رونق معتقدند، مسووالن از برخي
  اگرچه اين در گذاري رمايه س واسطه به آينده در كه
  را مهم هاي شاخص از يكي نيز مسكن قيمت آينده تلفن طريق از روزانه را خود هاي درخواس كرده افزايش 3نشانه، با كشور اقتصاد وساز ساخ
  مسكن، واسطه به كه سودي با را كنند كسب
  بازارها به مسكن بازار فعاالن نظر شدن جويا براي است. كرده رصد را مسكن بازار دور را دور د؛ ري پيگيكن مركزي بانك آمارهاي (براساس كلنگي امالك
  خريد يشود، عايدشان ها بانك در گذاري
  سرمايه اطراف در امالك مشاوران رفتيم. تهران پاليزي ميدان دارند. بين ذره زير مسكن ماهانه معامالت از كلنگي امالك فروش
  سهم سپرده، سودهاي نرخ باالرفتن با كنند.
  مقايسه مسكن قيمت يقين طور به اينكه بابيان پاليزي ميدان اين دوم گزينه خصوص در دفتر همين كاركنان حدود 59به سال اوايل در درصد از تهران
  در بر شان ترجيح مسكن، توليدكنندگان
  سازندگان اندازه حداكثري نوساني 96 سال نخست ماهه تا نرخ علت به مردم از بسياري كردند: عنوان اثرگذاري افزايش شد)، برابر دو رسيد ماه اسفند در د10
  درص بخش در گذاري سرمايه جاي به تا بود خواهد
  اين بيني پيش رسد، مي نظر به گفتند: داشت، خواهد تورم نوع تغيير به حاضر قبول بل قا البته دردسر بي سودهاي (براساس سراميك كاشي فلزات
  خريدوفروش برهه اين در هم آن احتمالي هاي ريسك
  مسكن باشد. تورم دازه ان رشد از كمرنت قيمت ثبات مسكن بازار دليل همين به نيستند. خود يهگذاري سرما افزايش درصد يك حدود ماه هر در ده ارائش
  آمارهاي گذاري سرمايه بانكها در را خود پول زمان،
  از اعتقاد با دفتر اين مباشر تو، وگ گف اين ادامه در داده ازدس را خود هگذاري سرماي مراجعان از يكي 52 پاياني هاي اه در فوالد فلزات بخش در
  معامالت كنند. دريافت سود دردسري يهيچ
  كرده مسكن قيمت كاهش شاهد ديگر ما اينكه به بازدهي نرخ عده اين وگو، گف همين ادامه در است. داشته سراميك كاشي معامالت بخش در رشد
  درصد بازار در غيررسمي رسمي بهره نرخ كه
  هنگامي اگر كرد: اظهار بود، نخواهيم تورم نرخ از بيش نوسان براي تاثيرگذار سوم گزينه رين وي قت را رقيب بازارهاي سازندگان معتقدند كارشناسان خصوص اين در
  اينكه بورس جمله از موازي بازارهاي ودر برود باال
  پول يي سازنده قيمت كاهش انتظار در يي فيكننده مصر اين در دانند مسكن خريد براي مردم حضور عدم تا هستند خود ساز نيمه هاي پروژه تكميل دنبال
  به موجران باشند، شديد نوسانات شاهد بارز طال
  و در عر سري چه هر بايد است قيمت افزايش انتظار در بازارهاي سود بازدهي به نگاهي شدند: متذكر خصوص در دهند) ارائه تاز وس ساخ بازار به عر سري چه
  هر در رمايهگذاري س جهت در داد خواهند
  ترجيح مسكن زيرا باشد داشته تجديدنظري خود بيني پيش طي مسكن بازار كه است موضوع اين بيانگر موازي ختوساز(گزارش سا هاي پروانه منفي رشد عدم
  نهايت به را بها اجاره از بيشتري بخش بانكي،
  سيستم واقعيت با همخواني هيچ تسهيالت سقف بانكي اما بگيرد شكل درآمدها كم مخصوص ختوساز سا ندارد. را اين از بيش قيمت كاهش افزايش تحمل است. بوده منفي رشد داراي 95 94 هاي ال ساختماني هاي نه پروا تعداد منفي رشد مركزي،
  بانك به نيز امر اين كنند. دريافت رهن وديعه
  صورت دهها فروشن بايد بعدي امهاي در ندارد. كنوني بازار دارد. دولت حضور به شديدي وابستگي مورد اين طبيعي روال گفت: نيز دفتر اين مدير بابايي، گزينه هگري واسط دفتر اين مدير محمدي، جالل اما در شهري مناطق هاي رداري شه سوي از شده
  صادر پرداخت كه جامعه افراد از يي دسته بر فشار
  نوعي سوداگران با تباني از منطقي رخگذاري دنبال به وزارت چيدمان همين انتخابات از بعد اگر بنابراين مسكن كه بوده شكل اين به همواره نظر مورد بازار مردم گفت: باره اين در دانست تورم نرخ در را آخر شده متوقف 95 آذر در پياپي اههاي از بعد كشور
  كل دوچندان را نيست آنها توان در وديعه
  مبلغ از باالتر خريد توان قدرت مردم زيرا باشند رحذر ترديدب بدون باشد داشته وجود شهرسازي راه اما شده مي هرو روب قيمت افزايش با رونق زمان در دانند را مسكن هاي قيم تورم بازي خوبي نظر به اما است؛ برگشته ختساز سا بخش به
  است) مدت دراز در بانكي سود كاهش كرد.
  خواهد نهايي راهكار مباشر اين ندارند. را كنوني هاي قيمت براي خوبي برد اجتماعي مسكن در مشاركت ديگر ما خريد توانايي عدم باال هاي قيمت دليل به تورم نرخ كه زماني تا هستند معتقد خصوص اين در باشد. نشده ملموس قابل پررنگ نهها نشا اين رسد
  م اما شود رهن هاي فايل كاهش موجب تواند
  مي ليزينگ گفت: دانست مسكن ليزينگ اندازي راه را اين مباشر زمينه همين در داشت. خواهد سازندگان بود. نخواهيم مسكن قيمت رشد شاهد در مسكن قيمت باشد، داشته محسوسي كاهش با مسكن بخش در 96 سال حال، هر
  به اجارهبها نرخ از كه جايي تا بانكي سود
  افزايش كردن هدار خان براي مناسب راهكاري يتواند مسكن ساخت سازي ال شايد گفت: گري واسط آژانس اثرگذاري نحوه درخصوص مشاوران همين تقاضاي بخش دو بنابراين يكند نم پيدا افزايش كشور سود نرخ تورم، يعني هميشگي تاثيرگذار
  عوامل موجران انعطاف سببساز تواند مي گيرد، باشد.
  پيشي مصرفي بخش گذشته هاي سال در قيمت گران لوكس هاي آپارتمان معتقدند: نيز ملك بازار بر جمهوري ست ريا انتخابات زمان در حوصله با وانند گذاري سرماي مصرفي انتخابات مقطعي عامل ها نقدينگي
  بانكي، از بسياري كه معنا بدين شود مستاجران مقابا
  در ساخت حاضر درحال اما بودند برخوردار خوبي رونق از معامالت موقتي كاهش با انتخابات از بعد ملك بازار كنند. پيگيري را خود خريد هاي ينه گز تري مطلوب بازار رسد، نظر به كه شده همراه تجمهوري
  رياس دريافت به تمايل بيشتر كه آنكه وجود با ساز
  موجران ختو سا چشمانداز زيرا شوند سپرده فراموشي به وعي نب بايد موارد اين معامالت افزايش شاهد آن از بعد شد خواهد رو روب سردرگمي دچار اخير سال چند همانند را
  مسكن مقابل در وديعه، رهن تا داشته ماهانه بهاي اجاره مدير جعفري مباحث همين ادامه در همچنين عايد سودي اوليه سرمايه طوالني بازگشت واسطه بدون گفت: دفتر اين مباشر اما بود. خواهيم مسكن ملك آينده فصل انداز چش كند. مقطعي هاي
  تحليل ماهانه اجارهبهاي پرداخت قدرت كه
  مستاجراني شيراز بهار خيابان اطراف در گري واسط آژانس داشت. نخواهد هگذاران سرماي افزايش ميزان در تاثيري هيچ آتي انتخابات ترديد چگونه آينده فصل دو در ملك بازار داز ان
  چش تبديل را اجارهبها داده خرج به انعطاف ندارند،
  را به را مطلوبي هاي مشوق دولت بايد اينكه بيان با معامالت افزايش زيرا داشت نخواهد الت معام تعادل خبرنگار پرسش، اين به پاسخ براي است؟ گويند؟ مي چه آمارها سود نرخ كه صورتي در كنند. مي ساالنه رهن
  به نرخ گفت: كند، اعطا يهگذار سرما ختساز سا بخش بخشي رونق براي اورژانسي راهكار اقتصادي متعدد فاكتورهاي به شديدي وابستگي اطراف در ديگري امالك مشاور دفتر به مراجعه با مركزي بانك توسط شده ارائ آمارهاي
  براساس تسهيالت، سود سپرده سود بخش در
  بانكي، را هيي حرف سازندگان واند كم طوالني هاي ره به اورژانسي» «راهكارهاي موضوع پيگيري براي دارد. اجتماعي از بسياري اعتقاد به كه دريافت شريعتي، خيابان بهمن به منتهي ماهه 11 در مسكن معامالت
  تعداد سرمايهگذاران يابد، كاهش تورم نرخ با
  متناسب بسياري حاضر درحال بازگرداند. خود اصلي شغل به رفتيم. طالقاني اطراف در امالك مشاور يك هسراغ 59وارد سال انتهاي از مسكن بازار ر، دفت اين مشاوران سال در خود مشابه مدت به نسبت 1395 سال
  ماه عرصه وارد كرده خارج ها بانك از را خود
  سرمايه بازارهاي وارد كرده رها را توليد عرصه سازندگان از كنوني وهله در شايد گفت: آژانس اين مدير حامدي، ساختماني هاي گذاري سرمايه نوع جاري سال ادامه در روند اين شده رونق پيش فاز موضوع اين كه شد برخوردار درصدي 605 رشد 49با يكنند.
  توليد ندارند. آن در تخصصي هيچ اندكه ده وازي كاهش مسكن ركود دوران كاهش براي اقدام بهترين تتير هف محدوده در گري واسط آژانس يك مدير احمدي، مسعود زمينه، همين در شد. خواهد تداوم باشد. كشور در نامحسوس بسيار رونق بيانگر ند مي توا سود نرخ كاهش مزاياي از يكي اينكه وجود
  با گفت: آژانس مدير اين همكار زمينه همين در باشد. بانكي سود نرخ غيردستوري غالب شما نظر به كه سوال اين به پاسخ در نيز در بنده نظر به اينكه بيان با دفتر همين امالك مباشر رشد نسبت به دريافت يتوان آمار همين ادامه
  در توليدي بازارهاي به ها سرمايه هدايت
  بانكي، ساخت تيراژ مثبت رشد وساز ساخت بخش به توجه بسياري موضوع همين واسطه به گفت: وي مبنايي چه بر 96 سال در ساختماني گذاري سرماي بازار در رونق پيش تشديد افزايش شاهد آتي اههاي هرو روب اندكي رشد با مترمربع هر قيمت اندكي
  معامالت پيامدهاي امر اين اما است مسكن بازار
  همچون فاصله گفت توان صورت اين در دارد دنبال به را بازار سمت به دوباره بازگشت گذران سرمايه از بايد آتي هاي ال س در ترديد بدون گفت: است؟ متقاضيان ورود علت به گفت: بود، خواهيم مسكن دريافت يتوان سرانگشتي حساب يك با است.
  شده از يكي داشت. خواهد همراه به را خود
  منفي هزني چان قدرت متقاضيان شده زيادتر تقاضا عرضه داشت. خواهند مسكن توساز ساخ براي مصرفي هاي آپارتمان سمت به گذاري سرمايه پيش تشديد شاهد 96 سال دوم نيمه در يكم صندوق شاهد درپي پي ركودهاي با كنيم فكر نبايد
  هرگز متوسط متوسط قشر آنكه منفي
  پيامدهاي 96 سال در حال هر به گفت: وي كنند. مي پيدا بيشتر بعدي گام در گفت: نيز آژانس اين مباشر ادامه در بودجه توانايي زيرا برود پيش متوسط كاي دهه مشاوران از برخي بين اي در اما بود. خواهيم رونق درحال زيرا بود خواهيم مسكن قيمتهاي ها هش
  كا نرم پنجه دست آن با ها سال جامعه پايين
  به شاهد موارد برخي در بازار بهبود روند تداوم اهد مسكن تسهيالت تقويت براي موثري تدابير دولت بايد است. كرده افت شدت مردم جمهوري رياست انتخابات از بعد معتقدند: دفتر اين بالقوه خريداران از برخي موضوع همين دليل به
  حاضر واضح پر اجارهبهاست. نرخ افزايش اند، كرده بود.
  خواهيم نيز مثبت رشد سود نرخ ميزان كنوني اوضاع در زيرا بگيرد؛ نظر در بايد ديگر بخش در گفت: حسني حميدرضا تاكنون زيرا شد خواهيم واقعي رونق فاز به ورود شاهد داشتند. نگه دست مسكن قيمت بيشتر كاهش اميد
  به اجاره شرايط بر بانكي سود نرخ كاهش كه
  است آنها براي را شرايط داشته منفي تاثير ها ين
  نش تاثيري بها اجاره بازار در شرايط كند. مي پيچيده هاي محله از برخي در متري 50 تا 40 يك يتوانيد تومان ميليون 100
  دهدي گزارش تهران متراژ كوچك هاي ان آپارتم اجاره رهن بازار از دارد.
  «تعادل» تورم نرخ با
  مستقيم اين رهن مبلغ كلي طور به اما كنيد خريداري مناسبي ملك منطقه
  اين تورم نرخ افزايش با موجران كه صورت
  بدين تا تومان 001هزار از آن هاي اره اج تومان ميليون 30ات 10 از
  منطقه شرايط در ينند. مز بها اجاره نرخ افزايش به
  دست مهرآباد در 06متري ملك يك حاضر، حال در است. تومان هزار 500
  تهران شمال در آپارتمان ميليوني هاي اره
  اج قيمت رشد نرخ از باالتر نرخي تورم كه
  كنوني ملك است اجاره تومان هزار 500 رهن تومان ميليون
  داراي به اميد بها اجاره افزايش با موجران دارد
  مسكن رهن تومان ميليون 10 داراي آزادي خيابان در متراز همين با
  ديگري قربانيان تنها داشته خود ملك قيمت
  باالبردن اين هستيد نيز كامل رهن دنبال به اگر است. اجاره تومان هزار 300 آموزشي فضاي استاندارد، نسبتا سبز فضاي وسعت متناسب، هاي باقيمت مرزداران بلوار در متري 75 ملك يك حاضر، حال در است. منطقه شهرسازي راه
  گروه گردابي در كه بود خواهند مستاجراني صحنه،
  اين خوابه يك ملك يك مثال طور به است معقولي هاي قيمت داراي منطقه است. جوان فرزندان با هايي واده خان ابهاي انتخ بهترين از يكي متعدد ميليون يك رهن تومان ميليون 20 داراي سال، 20 بناي عمر با در 95 سال در اجاره رهن نرخ مركزي بانك آمار اعالم براساس به قادر بانكي سودهاي نرخ افزايش با نه
  چنين، كنيد. كامل رهن تومان ميليون 35 با يوانيد مت را ري شهر در متري 66 است غيرمنطقي قيمت داراي منطقه، اين امالك از برخي اگرچه متري 65 ملك منطقه اين در همچنين است. اجاره تومان هزار 800 اجاره نرخ كه بود ده وان عنش اين، از پي اگرچه بود. شافته افزاي
  كشور به قادر سودها نرخ كاهش با نه مسكن،
  خريد برخوردار قبولي قابل كيفيت از شهري هاي شاخ نسبت به كل در اما رهن تومان ميليون 10 حدود 01ساله بناي عمر با غرب شهرك در يشيافته افزا قبل سال به نسبت درصد 15 الي 10 ميزان به
  امسال مالكان سوي از كه سنگيني بهاي اجاره شلوغ
  پرداخت گران مركز نبرد رانپارس، ته افسريه، حسين، امام استخر، سراج، دالوران، است. تهران غرب مناطق هرحال، دارد. اجاره تومان زار 500 ميليون سال ابتداي از ارهبها اج كه دهد نشان ميداني هاي بررس اما
  است با حاضر، حال در بود. خواهند است، شده
  تعيين بايد نداريد، زندگي امورات براي كافي فرصت هستيد شاغل اگر داراي منطقه اين هستند. بزرگ تهران شرق مناطق ترين مه از پيروزي منطقه اين است. گذاري سرمايه براي مطلوب مطمئن مناطق از يكي 15 از باالتر غيررسمي آمار در درصد 10 حدود رسمي هطور 95
  كارشناسان از يي عده بانكي، سودهاي نرخ
  افزايش مركز حاضر، حال در كنيد. اقدام اران هوشي زندگي محل انتخاب در آزاد دانشگاه عنوان با مستقلي اسالمي آزاد دانشگاه بوده راه 14 بزرگ سال در همچنين تهران ديگر مناطق بين منطقه ترين محبوب از يكي جاي اجاره اخذ در مالكان كلي گرايش است. داشته رشد
  درصد اين بر اجاره، بازار در افزايش اين تاثير رد
  با تمامي زيرا است. شاغل هاي واده خان براي مناسبي گزينه تهران شهر 70 ملك يك اجاره قيمت حاضر حال در دارد. تهران شرق واحد اسالمي بوده نيز گذاري سرماي بازده بيشترين داراي تهران غرب مناطق اخير اضافه ارهها اج ميزان آور ام سرس افزايش اين به هم را وديعه
  دريافت موجران اجاره، فصل شدن گرم با كه اند قيده
  ع يشود. يافت وضوح شهر مركز در واداري تجاري رفاهي، امكانات تومان هزار 600 رهن تومان ميليون 40 حدود رانپارس ته در متري پايين ريسك فراوان سود با معموال مناطق اين در هگذاري سرماي است. در همچنين بانكي سودهاي نرخ كاهش با گويند مي مالكان
  كنيد. شد خواهند متمايل ماهانه اجاره دريافت سمت
  به داشته باالتري هزينه تهران جنوب شرق به نسبت بخش اين هرحال، 20 با (ع) حسين امام در متري 60 ملك يك همچنين است. اجاره جزو كن از بخشي شهران برنامه، سازمان تاد، آب جن پونك، است. همراه دريافت نيست، مناسب چندان وكار كس وضعيت بازار كه
  شرايطي اجاره سرمايه عنوان به را امالكشان كه مالكاني
  و درآمد خصوص در اگر بنابراين است؛ تهران غرب قيمت هم تقريبا يك اجاره است. تومان هزار 750 حدود در ارهيي اج داراي رهن ميليون در بودن نوساز بهسطه وا نيز مناطق اين يشود. محسوب غرب منطقه عنوان تحت كه مبلغي با ندارد آنان براي سودي مستاجر از
  وديعه بيشتر بهاي اجاره به بيشتري گرايش يدهند،
  م مناطق در زندگي به زيادي تمايل هستيد باال به متوسط افراد جز مالي اجاره تومان هزار 500 ميليون يك حدود نيز حوض هفت در متري 60 هاي واده خان از بسياري است هافته توسعي شهري هاي شاخ از بسياري ينرو ازا كنند سازي پول يتوانند نم يكنند، دريافت مستاجر از داشت.
  وديعه
  خواهند زندگي براي مطلوبي گزينه يتواند شهر مركز هستيد تهران شهر زنده 17 در متري 58 ملك يك همچنين است. رهن تومان ميليون 25 يكنند. زندگي منطقه اين در جوان هاي فاي به مراجعه با ببرند. باال را دريافتي اجاره ميزان يد دهمن
  ترجيح دريافت توان مي اخير هاي سال به نگاهي
  با غربي مناطق از تر پرترافيك غتر شلو اندكي مناطق اينكه هرچند باشد دارد. اجاره تومان 009زار رهن ميليون 20 حدود شهريور چه آمارها شود. روشن كامال موضوع اين داران اه بنگ اجاره
  رهن پرداخت براي اختياراتي ها بانك كه
  هنگامي داراي سن سال 20 با مخان كري در متري 60 ملك حاضر حال در است. معقول قيمت با شرق متوسط ايران آمار مركز توسط هده ارائ ارقام آمار يند؟براساس وي
  گم گذاري سپرده به درصد 22 باالي هاي ود
  س است. اجاره تومان هزار 500 ميليون يك رهن تومان ميليون 30 مناسب ارزان جنوب هستيد، باال شده گفت مناطق از ارزانتر آرام زندگي دنبال به اگر يك اجاره براي پرداختي وديعه 3درصد هعالوه ماهانه اجاره
  مبلغ رهن بازار اند، داشته ساله يك حداقل
  بلندمدت ميليون 20 داراي انآرا جه خيابان در متري 70 ملك يك همچنين قيمت با كامل رهن يا اجاره رهن براي ارزان ملك دنبال به اگر باشيد. داشته تهران شرق مناطق اجاره رهن لهاي فاي به نگاهي بايد معامالت هاي بنگا طريق از شده مله معا مسكوني زيربناي
  مترمربع مسكوني واحدهاي تعداد افزايش با تنها نه است.
  اجاره اجاره تومان هزار 800 ميليون رهن داشتن با باشيد. داشته جنوب منطقه هاي فايل به نگاهي هستيد، معقول تجاري هاي مجتم بازارها بزرگراه، داشتن واسطه مناطق اين 74 مساحت ميانگين با تومان 424 هزار 22 تهران شهر در
  ملكي شدن باب بلكه شده، روبرو كامل رهن قابليت
  با فصل به نسبت كه است بوده سال 13 بناي عمر متوسط
  مترمربع تجربه نيز را محسوس بطور ساله دو هاي
  اجاره درصد، 6/8 قبل سال مشابه فصل به نسبت كاهش درصد 4/0 تومان)
  قبل ميليون 96 فروردين در پايتخت شمال در اجاره رهن تومان)
  قيمت (ميليون 96 فروردي در پايتخت شرق در اجاره رهن
  قيمت ترتيب به تا شده سبب مهم دو اين است.
  كرده مالكان جاري سال ابتداي از رسد نظر به اما است. داشته وديعه
  افزايش مبلغ اجاره مبلغ زيربنا طبقه بنا سن وديعه
  آدرس مبلغ اجاره مبلغ يربنا طبقه بنا سن آدرس هرچند ساالنه، تورم از بها اجاره اثرپذيري
  ميزان موجران زيرا دارند. اره اج رهن بازار در تخفيف ارائه به بيشتري
  تمايل مستاجران توان طرفي از يابد كاهش 02
  جزئي، 62 قائم متری 12 02
  ازگل 3,1 60 77 76 دان مي بي نارم مطلوبي وضعيت در تقاضا كاهش علت به اجاره كنوني بازار
  معتقدند نهايت در كند پيدا بهبود ها، اجاره پرداخت 03
  براي 5,3 70 10 حسابی چهارراه بوسنی فرشته هاي ان آپارتم اجاره رهن بازار اوضاع زير گزارش هرحال، به ندارد. 52
  قرار 5,1 60 12 حوض
  هفت هم تاحدودي مستاجران خواسته با موجران
  نظر است. كرده بررسي 96 فروردين در ريرا مت 70 تا 50
  30 75 كوهسار
  دركه شود. 51
  راستا 55 15 65 دان مي به ده نرسي 03
  نارم 4,1 60 همكف 25 آبكوه
  فرمانيه طول اندازهاي پس واسطه به يرسد، نظر شهر
  به شمال در ميليوني هاي جاره 04
  ا ,0 70 شرقی 190
  تهرانپارس حدي تا بود خواهند قادر ها ين نش اجاره 06
  سال، 8,2 73 يك منطقه شهرداری از باالتر
  نياوران شمال منطقه در زندگي آرزوي در كه است سال هاي ال س 02
  اگر 1,1 53 15 170
  تهرانپارس ميزان افزايش طريق از را اجارهبها ساالنه
  رشد شهر شمال در مسكوني ملك خريد كه ازآنجاي هستيد 52
  پايتخت 2,1 75 زيرهمكف 15 دانشگاه شهرك اوشان بلوار ارتش
  بزرگراه توان مي تر عميق نگاهي با اما كنند تحمل 02
  وديعه، 3,1 60 11 198 سوم فلكه
  تهرانپارس رهن بازار به تري جامع نگاه توانيد مي است، سنگين بسيار 06
  تهران 5,1 60 نفت شهر سيتی
  مينی باالي هاي نرخ زمان از برهه اين در كه
  دريافت واحدهاي اكثر گفت، بايد البته باشيد. داشته منطقه اين اجاره 54
  و ,0 70 13 شمالی آزادگان 02
  دالوران 7,2 65 12 كاوه بلوار طريه يق به متوسط متوسط قشر درآمد ميزان
  اجاره شما هرحال، به هستند. باال متراژ تهران شمال مناطق در 7
  مسكوني 75 ,0 70 20 روبروی رانمهر اي حسين امام ميدان يكديگر با تناسبي خواني هم هيچ جامعه، 03
  پايين 60 12
  آجودانيه با را فرشته منطقه در ساله 10 عمر با متري 70 ملك يتوانيد خيام
  م
  پارك پرداخت قدرت كه است امري خود همين
  ندارد عنوان به رهن تومان ميليون 30 اجاره تومان هزار 500 03
  ميليون 5,2 65 همكف 25 ياسمن سنبل
  فرمانيه افزايش با چه داده قرار الشعاع تحت را بها 7
  اجاره 75 ,0 70 20 رانمهر اي حسين امام
  ميدان متري 73 ملك يك همچنين كنيد. انتخاب خود ساله يك گاه نت تومان)
  سكو (ميليون 96 فروردين در پايتخت غرب در اجاره رهن
  قيمت توان از كاهش، چه باشيم روبهرو بانكي
  سودهاي 800 ميليون حدود رهن تومان ميليون 60 حدود نياوران تومان)
  در (ميليون 96 فروردي در پايتخت درجنوب اجاره رهن مت
  قي كاهد. مي نشيني اجاره نوع هر براي وديعه
  مستاجران مبلغ اجاره مبلغ زيربنا طبقه بنا سن
  آدرس يينتر، پا قيمتي رنج با توانيد مي شما حتي دارد. اجاره تومان وديعه
  هزار مبلغ اجاره مبلغ يربنا طبقه بنا سن
  آدرس اهميت حايز چيز هر از پيش كه مطلبي 04
  بنابراين 68 12 شرقی سرو آباد
  سعادت رهن تومان ميليون 20 با قيطريه در را 21اله متري 65
  ملك يكند دوچندان را مستاجران بر فشار 01
  است 8/0 65 خمينی كامام شهر فتباد
  يا گزارش اساس بر هرحال، كنيد. اجاره تومان 007زار ميليون 02
  2 8,1 75 20 كاوسی مرزداران
  بلوار قدرت نيز روز هر كه است اجاره باالي هاي
  نرخ تهران شمال در مسكوني واحد مترمربع هر رهن «تعادل»، 03
  ميداني 3/0 69 شمالی مفتح وليعصر شهر آباد 02
  يافت 5,2 60 11 شمالی طباطبايی عالمه آباد سعادت يكند.
  پيدا است.
  مضاعف تومان هزار 400 ميليون يك
  حدود سود نرخ افزايش با حتي حاضر حال 02
  در 4/0 63 30 برقی اتوبوس پانه يا جنب شهريورجنوبی 17
  20 60 تاج پل از باالتر
  ستارخان اقتصادي هاي تئوري برخالف بانكي، هاي پرده 08
  س 8,1 75 پاكنژاد بلوار آباد 01
  سعادت 7/0 70 طاهری آباد يافت محبوب هميشه غرب در بها اجاره نرخ بودن باال هد شا همچنان
  موجود، گيشا، غرب، شهرك آباد، ادت (سع جمله از تهران غرب 52
  همواره 9,1 60 غربی باقرخان 6
  ستارخان 5/0 62 زير 12 شهرورجنوبی 17 خراسان ميدان تغييري امر اين در چنانچه اگر هستيم
  بازار تقاضاي توجه از يافتگي توسعه هاي شاخص دليل به و...) همكف
  ستارخان صفاری به ده 01
  نرسي 55 همكف 10 سرو ميدان نژاد پاك بلوار آباد سعادت نه بهاست اجاره تركيب تغيير تنها شود
  لمس نسبت منطقه اين هاي قيمت دارد. تهران ديگر مناطق به نسبت 02
  باالتري 55/0 65 ددارو تولي عصر ولي شهرك دارو تولي سوي از مداوم الزم مديريت كه چرا آن، 03
  ميزان 6,1 60 فرشتگان
  بلوارمرزداران مطلوبي اجتماعي هاي شاخص از بوده تر دل متعا شمالي هاي بخش
  به به تا است كمرنگ بسيار خصوص اين در 51
  دولت 5/0 53 درجزينی ادگار 03
  خ 70 ايثار مرزداران بلوار هاي ان خياب راهها، بزرگ به خوب دسترسي كلي هطور است.
  برخوردار سوي از اجارهبها كاهش بر مبتني تصميمي
  امروز اين هاي ويژگ ازجمله مناسب شهري امكانات روان ترافيك 01
  عريض 5,2 65 10 بلواردريا غرب شهر 33 6/0 65 سينا فارس خليج
  بلوار است. نشده گرفته دولت مسووالن
خوش‌بيني بازار مسكن به تحول
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/30
خوش‌بيني بازار مسكن به تحول
فعالان و مشاوران بازار املاك تهران در گفت ‌و گو با«تعادل» مطرح كردند


گروه راه و شهرسازي  شهلا روشني

ركود چند ساله اخير در بازار ساخت‌وساز و مسكن باعث شده بيشتر مردم به‌خصوص جوانان و مستاجران با ديدن تيترهاي روزنامه‌ها در مورد مسكن كنجكاو شده و نگاهي متفاوت به اين مبحث داشته باشند. مسوولان نيز گاهي با ارائه راهكارهاي متفاوت، هيزم جديدي را روانه آتش سرد بازار مسكن مي‌كنند. بازاري كه بعد از چند سال به علت كاهش عرضه و تقاضا به‌سختي نفس مي‌كشد و منتظر جرقه‌هاي پرقدرت‌تري است.

اگرچه برخي از مسوولان معتقدند، رونق در بازار مسكن، ساخت‌وساز و اقتصاد كشور با 3 نشانه، افزايش خريد املاك كلنگي (براساس آمارهاي بانك مركزي سهم فروش املاك كلنگي از معاملات ماهانه مسكن در تهران از 5 درصد در اوايل سال 95 به حدود 10درصد در اسفند ماه رسيد و دو برابر شد)، افزايش خريدوفروش فلزات و كاشي و سراميك (براساس آمارهاي ارائه ‌شده در هر ماه حدود يك درصد افزايش معاملات در بخش فلزات و فولاد و در ماه‌هاي پاياني 52 درصد رشد در بخش معاملات كاشي و سراميك داشته اينكه در اين خصوص كارشناسان معتقدند سازندگان به دنبال تكميل پروژه‌هاي نيمه‌ساز خود هستند تا هر چه سريع‌تر به بازار ساخت‌وساز ارائه دهند) و در نهايت عدم رشد منفي پروانه‌هاي ساخت‌وساز(گزارش بانك مركزي، رشد منفي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده از سوي شهرداري‌هاي مناطق شهري در كل كشور بعد از ماه‌هاي پياپي در آذر 95 متوقف ‌شده است) به بخش ساخت‌وساز برگشته است؛ اما به نظر مي‌رسد اين نشانه‌ها پررنگ و قابل ملموس نشده باشد.

به‌ هر حال، سال 96 در بخش مسكن با عوامل تاثيرگذار هميشگي يعني تورم، نرخ سود بانكي، نقدينگي‌ها و عامل مقطعي انتخابات رياست‌جمهوري همراه شده كه به نظر مي‌رسد، بازار مسكن را همانند چند سال اخير دچار سردرگمي و تحليل‌هاي مقطعي كند. آمارها چه مي‌گويند؟

براساس آمارهاي ارائه ‌شده توسط بانك مركزي تعداد معاملات مسكن در 11ماهه منتهي به بهمن‌ ماه سال 1395 نسبت به مدت مشابه خود در سال 94 با رشد 605 درصدي برخوردار شد كه اين موضوع مي‌تواند بيانگر رونق بسيار نامحسوس در كشور باشد. در ادامه همين آمار مي‌توان دريافت به نسبت رشد معاملات اندكي قيمت هر مترمربع با رشد اندكي روبه‌رو شده است. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت هرگز نبايد فكر كنيم با ركودهاي پي‌درپي شاهد كاهش‌ها قيمت‌هاي مسكن خواهيم بود زيرا درحال حاضر به دليل همين موضوع برخي از خريداران بالقوه به اميد كاهش بيشتر قيمت مسكن دست نگه داشتند.

 قوي‌ترين عامل بيروني اثرگذار

خبرنگار تعادل با مراجعه به دفتر معاملات املاك در اطراف سيدخندان و در گفت‌وگو با مدير، مشاور و مباشر يك بنگاه واسطه‌گري به تحليل ميداني جالبي درخصوص قوي‌ترين عامل بيروني اثرگذار بر بازار مسكن رسيد. بيشتر مشاوران اين دفتر واسطه‌گري اظهار كردند: بزرگ‌ترين مانع كنوني عدم مراجعه مردم براي خريد، برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري است. آنها در اين خصوص گفتند: با توجه به اينكه اوضاع مبهم و غبارآلودي درخصوص انتخابات بر كل جامعه وارد شده مردم از مراجعه حضوري به دفاتر املاك حذر كرده و درخواست‌هاي خود را روزانه و از طريق تلفن پيگيري مي‌كنند؛ و دور را دور بازار مسكن را رصد كرده و زير ذره‌بين دارند.

كاركنان همين دفتر در خصوص گزينه دوم اين اثرگذاري عنوان كردند: بسياري از مردم به علت نرخ سودهاي بي‌دردسر و البته قابل ‌قبول حاضر به تغيير نوع سرمايه‌گذاري خود نيستند. به همين دليل بازار مسكن يكي از مراجعان سرمايه‌گذاري خود را ازدست‌داده است. در ادامه همين گفت‌وگو، اين عده نرخ بازدهي بازارهاي رقيب را قوي‌ترين گزينه سوم و تاثيرگذار براي عدم حضور مردم براي خريد مسكن مي‌دانند و در اين خصوص متذكر شدند: نگاهي به بازدهي سود بازارهاي موازي بيانگر اين موضوع است كه بازار مسكن طي سال‌هاي 94 و 95 داراي رشد منفي بوده است.

اما جلال محمدي، مدير اين دفتر واسطه‌گري گزينه آخر را در نرخ تورم دانست و در اين باره گفت: مردم به‌خوبي بازي تورم و قيمت‌هاي مسكن را مي‌دانند و در اين خصوص معتقد هستند تا زماني كه نرخ تورم كاهش محسوسي داشته باشد، قيمت مسكن در كشور افزايش پيدا نمي‌كند بنابراين دو بخش تقاضاي مصرفي و سرمايه‌گذاري مي‌توانند با حوصله و در زمان مطلوب‌تري گزينه‌هاي خريد خود را پيگيري كنند. چشم‌انداز 2 فصل آينده ملك

چشم‌انداز بازار ملك در دو فصل آينده چگونه است؟ براي پاسخ به اين پرسش، خبرنگار تعادل با مراجعه به دفتر مشاور املاك ديگري در اطراف خيابان شريعتي، دريافت كه به اعتقاد بسياري از مشاوران اين دفتر، ‌بازار مسكن از انتهاي سال 95 وارد فاز پيش رونق شده و اين روند در ادامه سال جاري تداوم خواهد شد.  در همين زمينه، مسعود احمدي، مباشر املاك همين دفتر با بيان اينكه به نظر بنده در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش تشديد پيش رونق در بازار مسكن خواهيم بود، گفت: به علت ورود متقاضيان صندوق يكم در نيمه دوم سال 96 شاهد تشديد پيش رونق خواهيم بود.  اما در اين ‌بين برخي از مشاوران اين دفتر معتقدند: بعد از انتخابات رياست‌جمهوري شاهد ورود به فاز رونق واقعي خواهيم شد زيرا تاكنون رونق اساسي و قابل‌ لمسي در اين خصوص بازار مسكن مشاهده نشده است.

 همچنين جواد محبي، مدير همين املاك با بيان اينكه در كنار موارد گفته‌ شده، بنده انتظار كمرنگي هم براي بازگشت ركود دارم ،گفت: اگرچه اين مورد درصد بسيار كوچكي است اما اگر شاهد موفقيت‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مطلوبي در سال 96 نباشيم، مي‌توانيم در انتظار بازگشت ركود سال 94 نيز باشيم. قيمت مسكن تا نيمه سال

آينده قيمت مسكن نيز يكي از شاخص‌هاي مهم است. براي جويا شدن نظر فعالان بازار مسكن به ميدان پاليزي تهران رفتيم. مشاوران املاك در اطراف ميدان پاليزي بابيان اينكه به طور يقين قيمت مسكن تا 6 ماهه نخست سال 96 نوساني حداكثري به‌ اندازه تورم خواهد داشت، گفتند: به نظر مي‌رسد، پيش‌بيني ثبات قيمت كمرنگ‌تر از رشد به‌اندازه تورم باشد.

در ادامه اين گفت‌وگو، مباشر اين دفتر با اعتقاد به اينكه ما ديگر شاهد كاهش قيمت مسكن و نوسان بيش از نرخ تورم نخواهيم بود، اظهار كرد: اگر مصرفي‌كننده‌يي در انتظار كاهش قيمت و سازنده‌يي در انتظار افزايش قيمت است بايد هر چه سريع‌تر در پيش‌بيني خود تجديدنظري داشته باشد زيرا مسكن تحمل افزايش و كاهش قيمت بيش از اين را ندارد.

بابايي، مدير اين دفتر نيز گفت: روال طبيعي بازار مورد نظر همواره به اين شكل بوده كه مسكن در زمان رونق با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شده اما به دليل قيمت‌هاي بالا و عدم توانايي خريد ما ديگر شاهد رشد قيمت مسكن نخواهيم بود.

همين مشاوران درخصوص نحوه اثرگذاري انتخابات رياست‌جمهوري بر بازار ملك نيز معتقدند: بازار ملك بعد از انتخابات با كاهش موقتي معاملات روبه‌رو خواهد شد بعد از آن شاهد افزايش معاملات مسكن خواهيم بود.  اما مباشر اين دفتر گفت: بدون ترديد انتخابات آتي هيچ تاثيري در ميزان افزايش معاملات نخواهد داشت زيرا افزايش معاملات وابستگي شديدي به فاكتورهاي متعدد اقتصادي و اجتماعي دارد. نوع سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني

مدير يك آژانس واسطه‌گري در محدوده هفت‌تير نيز در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما غالب سرمايه‌گذاري ساختماني در سال 96 بر چه مبنايي است؟ گفت: بدون ترديد در سال‌هاي آتي بايد سرمايه‌گذاري به سمت آپارتمان‌هاي مصرفي براي دهك‌هاي متوسط پيش برود زيرا توانايي و بودجه مردم به‌شدت افت كرده است.

حميدرضا حسني گفت: در بخش ديگر بايد ساخت‌وساز مخصوص كم‌درآمدها شكل بگيرد اما اين مورد وابستگي شديدي به حضور دولت دارد. بنابراين اگر بعد از انتخابات همين چيدمان وزارت راه و شهرسازي وجود داشته باشد بدون ترديد مشاركت در مسكن اجتماعي برد خوبي براي سازندگان خواهد داشت.   در همين زمينه مباشر اين آژانس واسطه‌گري گفت: شايد مال‌سازي و ساخت آپارتمان‌هاي لوكس و گران‌قيمت در سال‌هاي گذشته از رونق خوبي برخوردار بودند اما درحال حاضر ساخت اين موارد بايد به‌نوعي به فراموشي سپرده شوند زيرا به‌واسطه بازگشت طولاني سرمايه اوليه سودي عايد سرمايه‌گذاران نخواهد داشت. راهكار اورژانسي براي رونق بخشي

براي پيگيري موضوع «راهكارهاي اورژانسي» به‌سراغ يك مشاور املاك در اطراف طالقاني رفتيم. حامدي، مدير اين آژانس گفت: شايد در وهله كنوني بهترين اقدام براي كاهش دوران ركود مسكن كاهش غيردستوري نرخ سود بانكي باشد.

وي گفت: به‌ واسطه همين موضوع بسياري از سرمايه گذران بازگشت دوباره به سمت بازار ساخت‌وساز و مسكن خواهند داشت.

در ادامه مباشر اين آژانس نيز گفت: در گام بعدي بايد دولت تدابير موثري براي تقويت تسهيلات مسكن در نظر بگيرد؛ زيرا در اوضاع كنوني ميزان نرخ سود بانكي و سقف تسهيلات هيچ همخواني با واقعيت بازار كنوني ندارد. در گام‌هاي بعدي بايد فروشنده‌ها به دنبال نرخ‌گذاري منطقي و از تباني با سوداگران برحذر باشند زيرا مردم قدرت و توان خريد بالاتر از قيمت‌هاي كنوني را ندارند. اين مباشر راهكار نهايي را راه‌اندازي ليزينگ مسكن دانست و گفت: ليزينگ مسكن مي‌تواند راهكاري مناسب براي خانه‌دار كردن بخش مصرفي باشد.

 

 چشم‌انداز ساخت‌ و ساز

 همچنين در ادامه همين مباحث جعفري مدير آژانس واسطه‌گري در اطراف خيابان بهار شيراز با بيان اينكه بايد دولت مشوق‌هاي مطلوبي را به بخش ساخت‌وساز سرمايه‌گذار اعطا كند، گفت: نرخ بهره‌هاي طولاني و كم مي‌تواند سازندگان حرفه‌يي را به شغل اصلي خود بازگرداند. درحال حاضر بسياري از سازندگان عرصه توليد را رها كرده و وارد بازارهاي موازي‌ شده‌اندكه هيچ تخصصي در آن ندارند.

در همين زمينه همكار اين مدير آژانس گفت: توجه به بخش ساخت‌وساز رشد مثبت تيراژ ساخت را به دنبال دارد و در اين صورت مي‌توان گفت فاصله عرضه و تقاضا زيادتر شده و متقاضيان قدرت چانه‌زني بيشتر پيدا مي‌كنند. وي گفت: به‌ هر حال در سال 96 شاهد تداوم روند بهبود بازار و در برخي موارد شاهد رشد مثبت نيز خواهيم بود.نویسنده:
اجاره‌هاي ميليوني آپارتمان در شمال تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/30
اجاره‌هاي ميليوني آپارتمان در شمال تهران
«تعادل» از بازار رهن و اجاره آپارتمان‌هاي كوچك متراژ تهران گزارش مي‌دهد


گروه راه و شهرسازي  

 براساس اعلام آمار بانك مركزي نرخ رهن و اجاره در سال 95 در كشور افزايش‌يافته بود. اگرچه پيش‌ از اين، عنوان‌شده بود كه نرخ اجاره امسال به ميزان ۱۰ الي ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزايش‌يافته است اما بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه اجاره‌بها از ابتداي سال 95 به‌طور رسمي حدود 10 درصد و در آمار غيررسمي بالاتر از 15 درصد رشد داشته است.  گرايش كلي مالكان در اخذ اجاره به‌جاي دريافت وديعه را هم به اين افزايش سرسام‌آور ميزان اجاره‌بها اضافه كنيد. مالكان مي‌گويند با كاهش نرخ سودهاي بانكي و همچنين در شرايطي كه بازار و وضعيت كسب‌وكار چندان مناسب نيست، دريافت وديعه از مستاجر سودي براي آنان ندارد و با مبلغي كه تحت عنوان وديعه از مستاجر دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند پول‌سازي كنند و ازاين‌رو ترجيح مي‌دهند ميزان اجاره دريافتي را بالا ببرند. با مراجعه به فايل‌هاي رهن و اجاره بنگاه‌داران اين موضوع كاملا روشن مي‌شود.  آمارها چه مي‌گويند؟براساس آمار و ارقام ارائه‌شده توسط مركز آمار ايران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 22 هزار و 424 تومان با ميانگين مساحت 74 مترمربع و متوسط عمر بناي 13 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 4/0 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6/8 درصد، افزايش داشته است.  اما به نظر مي‌رسد از ابتداي سال جاري مالكان تمايل بيشتري به ارائه تخفيف در بازار رهن و اجاره‌دارند. زيرا موجران معتقدند بازار كنوني اجاره به علت كاهش تقاضا در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. به‌هرحال، گزارش زير اوضاع بازار رهن و اجاره آپارتمان‌هاي 50 تا 70 متري‌ را در فروردين 96 بررسي كرده است. اجاره‌هاي ميليوني در شمال شهر

اگر سال‌هاي سال است كه در آرزوي زندگي در منطقه شمال پايتخت هستيد و ازآنجايي‌كه خريد ملك مسكوني در شمال شهر تهران بسيار سنگين است، مي‌توانيد نگاه جامع‌تري به بازار رهن و اجاره اين منطقه داشته باشيد. البته بايد گفت، اكثر واحدهاي مسكوني در مناطق شمال تهران متراژ بالا هستند. به‌هرحال، شما مي‌توانيد ملك 70 متري با عمر 10 ساله در منطقه فرشته را با 3 ميليون و 500 هزار تومان اجاره و 30 ميليون تومان رهن به عنوان سكونت‌گاه يك‌ساله خود انتخاب كنيد.  همچنين يك ملك 73 متري در نياوران حدود 60 ميليون تومان رهن و حدود 2 ميليون و 800 هزار تومان اجاره دارد.  حتي شما مي‌توانيد با رنج قيمتي پايين‌تر، ملك 65 متري 12 ساله را در قيطريه با 20 ميليون تومان رهن و 2 ميليون 700 هزار تومان اجاره كنيد. به‌هرحال، بر اساس گزارش ميداني «تعادل»، رهن هر مترمربع واحد مسكوني در شمال تهران حدود يك‌ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است. غرب هميشه محبوب

همواره غرب تهران از جمله (سعادت‌آباد، شهرك غرب، گيشا، ستارخان و...) به دليل شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي از توجه و تقاضاي بالاتري نسبت به مناطق ديگر تهران دارد.  قيمت‌هاي اين منطقه نسبت به بخش‌هاي شمالي متعادل‌تر بوده و از شاخص‌هاي اجتماعي مطلوبي برخوردار است. به‌طور كلي دسترسي خوب به بزرگراه‌ها، خيابان‌هاي عريض و ترافيك روان و امكانات شهري مناسب ازجمله ويژگي‌هاي اين منطقه است. در حال حاضر، يك ملك 75 متري در بلوار مرزداران با عمر بناي 20 سال، داراي 20 ميليون تومان رهن و يك‌ميليون و 800هزار تومان اجاره است. همچنين در اين منطقه ملك 65 متري در شهرك‌غرب با عمر بناي 10 ساله حدود 10 ميليون تومان رهن و 2 ميليون و 500 هزار تومان اجاره دارد.  به‌هرحال، مناطق غرب تهران يكي از مناطق مطمئن و مطلوب براي سرمايه‌گذاري است. اين منطقه يكي از محبوب‌ترين منطقه بين مناطق ديگر تهران و همچنين در سال اخير مناطق غرب تهران داراي بيشترين بازده سرمايه‌گذاري نيز بوده است. سرمايه‌گذاري در اين مناطق معمولا با سود فراوان و ريسك پايين همراه است. پونك، جنت‌آباد، سازمان برنامه، شهران و بخشي از كن جزو منطقه غرب محسوب مي‌شود. اين مناطق نيز به‌واسطه نوساز بودن در بسياري از شاخص‌هاي شهري توسعه‌يافته است و بسياري از خانواده‌هاي جوان در اين منطقه زندگي مي‌كنند. شرق با قيمت معقول

اگر به دنبال زندگي آرام و ارزان‌تر از مناطق گفته‌شده بالا هستيد، بايد نگاهي به فايل‌هاي رهن و اجاره مناطق شرق تهران داشته باشيد. اين مناطق به‌واسطه داشتن بزرگراه، بازارها و مجتمع‌هاي تجاري باقيمت‌هاي متناسب، وسعت فضاي سبز نسبتا استاندارد، فضاي آموزشي متعدد يكي از بهترين انتخاب‌هاي خانواده‌هايي با فرزندان جوان است.

اگرچه برخي از املاك اين منطقه، داراي قيمت غيرمنطقي است اما در كل به نسبت شاخص‌هاي شهري از كيفيت قابل قبولي برخوردار است. دلاوران، سراج، استخر، امام حسين، افسريه، تهران‌پارس، نبرد و پيروزي از مهم‌ترين مناطق شرق تهران بزرگ هستند. اين منطقه داراي 14 بزرگراه بوده و دانشگاه آزاد اسلامي مستقلي با عنوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شرق تهران دارد. در حال حاضر قيمت اجاره يك ملك 70 متري در تهران‌پارس حدود 40 ميليون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره است. همچنين يك ملك 60 متري در امام حسين (ع) با 20 ميليون رهن داراي اجاره‌يي در حدود 750 هزار تومان است. اجاره يك 60 متري در هفت‌حوض نيز حدود يك‌ميليون و 500 هزار تومان اجاره و 25 ميليون تومان رهن است. همچنين يك ملك 58 متري در 17 شهريور حدود 20 ميليون رهن و 900 هزار تومان اجاره دارد. جنوب ارزان و مناسب

اگر به دنبال ملك ارزان براي رهن و اجاره يا رهن كامل با قيمت معقول هستيد، نگاهي به فايل‌هاي منطقه جنوب داشته باشيد. با داشتن 100 ميليون تومان مي‌توانيد يك 40 تا 50 متري در برخي از محله‌هاي اين منطقه ملك مناسبي خريداري كنيد اما به‌طور كلي مبلغ رهن اين منطقه از 10 تا30 ميليون تومان و اجاره‌هاي آن از 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان است.  در حال حاضر، يك ملك 60 متري در مهرآباد داراي 5 ميليون تومان رهن و 500 هزار تومان اجاره است و ملك ديگري با همين متراز در خيابان آزادي داراي 10 ميليون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره است. اگر به دنبال رهن كامل نيز هستيد اين منطقه داراي قيمت‌هاي معقولي است به‌طور مثال يك ملك يك خوابه 66 متري در شهر ري را مي‌توانيد با 35 ميليون تومان رهن كامل كنيد. مركز گران و شلوغ

اگر شاغل هستيد و فرصت كافي براي امورات زندگي نداريد، بايد در انتخاب محل زندگي هوشيارانه‌تر اقدام كنيد. در حال حاضر، مركز شهر تهران گزينه مناسبي براي خانواده‌هاي شاغل است. زيرا تمامي امكانات رفاهي، تجاري واداري در مركز شهر به‌وضوح يافت مي‌شود. به‌هرحال، اين بخش نسبت به شرق و جنوب تهران هزينه بالاتري داشته و تقريبا هم قيمت غرب تهران است؛ بنابراين اگر در خصوص درآمد مالي جز افراد متوسط به بالا هستيد و تمايل زيادي به زندگي در مناطق زنده شهر تهران هستيد مركز شهر مي‌تواند گزينه مطلوبي براي زندگي باشد هرچند اينكه مناطق اندكي شلوغ‌تر و پرترافيك‌تر از مناطق غربي است. در حال حاضر ملك 60 متري در كريم‌خان با 20سال سن داراي 30 ميليون تومان رهن و يك‌ميليون و 500 هزار تومان اجاره است. همچنين يك ملك 70 متري در خيابان جهان‌آرا داراي 20 ميليون رهن و 2 ميليون و 800 هزار تومان اجاره است.نویسنده:
نامعادله اجاره‌بها و درآمد مستاجران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/30
نامعادله اجاره‌بها و درآمد مستاجران
نوسانات نرخ سودهاي بانكي، شايد تاثيري بر رقم كلي اجاره‌‌بهاي ملك نداشته باشند، اما توانايي آن را دارند كه فشار بر مستاجران را چند برابر بيشتر كنند. كاهش نرخ سود بانك‌ها از ديرباز تاكنون منجر به تحريك موجر براي دريافت اجاره ماهانه بيشتر شده است، امري كه به سادگي بازار اجاره را براي مستاجرها مشوش مي‌كند. اما با افزايش نرخ سود بانكي اتفاق خطرناك‌تري بازار مسكن را تهديد مي‌كند.

اجراي سيستم نادرست و غيراستاندارد در سيستم بانكي كشور موجب مي‌شود، سرمايه‌گذاراني كه در بازار مسكن يا بازارهاي موازي ديگر حضور به عمل مي‌آورند، سودي را كه در آينده به واسطه سرمايه‌گذاري در اين بازارها كسب مي‌كنند را با سودي كه به واسطه سرمايه‌گذاري در بانك‌ها عايدشان مي‌شود، مقايسه كنند. با بالارفتن نرخ سودهاي سپرده، سازندگان و توليدكنندگان مسكن، ترجيح‌شان بر اين خواهد بود تا به جاي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و ريسك‌هاي احتمالي آن هم در اين برهه از زمان، پول خود را در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرده و بي‌هيچ دردسري سود دريافت كنند. هنگامي كه نرخ بهره رسمي و غيررسمي در بازار پول بالا برود ودر بازارهاي موازي از جمله بورس و طلا و بارز شاهد نوسانات شديد باشند، موجران ترجيح خواهند داد در جهت سرمايه‌گذاري در سيستم بانكي، بخش بيشتري از اجاره‌بها را به صورت وديعه و رهن دريافت كنند. اين امر نيز به نوعي فشار بر دسته‌يي از افراد جامعه كه پرداخت مبلغ وديعه در توان آنها نيست را دوچندان خواهد كرد. كاهش سود بانكي در دراز مدت مي‌تواند موجب كاهش فايل‌هاي رهن شود اما افزايش سود بانكي تا جايي كه از نرخ اجاره‌بها پيشي گيرد، مي‌تواند سبب‌ساز انعطاف موجران در مقابا مستاجران شود بدين معنا كه بسياري از موجران با وجود آنكه كه بيشتر تمايل به دريافت اجاره‌بهاي ماهانه داشته تا رهن و وديعه، در مقابل مستاجراني كه قدرت پرداخت اجاره‌بهاي ماهانه را ندارند، انعطاف به خرج داده و اجاره‌بها را تبديل به رهن سالانه مي‌كنند. در صورتي كه نرخ سود بانكي، در بخش سود سپرده و سود تسهيلات، متناسب با نرخ تورم كاهش يابد، سرمايه‌گذاران سرمايه خود را از بانك‌ها خارج كرده و وارد عرصه توليد مي‌كنند.

با وجود اينكه يكي از مزاياي كاهش نرخ سود بانكي، هدايت سرمايه‌ها به بازارهاي توليدي همچون بازار مسكن است اما اين امر پيامدهاي منفي خود را به همراه خواهد داشت. يكي از پيامدهاي منفي آنكه قشر متوسط و متوسط به پايين جامعه سال‌ها با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند، افزايش نرخ اجاره‌بهاست. پر واضح است كه كاهش نرخ سود بانكي بر شرايط اجاره نشين‌ها تاثير منفي داشته و شرايط را براي آنها پيچيده مي‌كند. شرايط در بازار اجاره‌بها تاثيري مستقيم با نرخ تورم دارد.

بدين صورت كه موجران با افزايش نرخ تورم دست به افزايش نرخ اجاره‌بها مي‌زنند. در شرايط كنوني كه تورم نرخي بالاتر از نرخ رشد قيمت مسكن دارد موجران با افزايش اجاره‌بها اميد به بالابردن قيمت ملك خود داشته و تنها قربانيان اين صحنه، مستاجراني خواهند بود كه در گردابي چنين، نه با افزايش نرخ سودهاي بانكي قادر به خريد مسكن، نه با كاهش نرخ سودها قادر به پرداخت اجاره‌بهاي سنگيني كه از سوي مالكان تعيين شده است، خواهند بود. در حال حاضر، با افزايش نرخ سودهاي بانكي، عده‌يي از كارشناسان با رد تاثير اين افزايش در بازار اجاره، بر اين عقيده‌اند كه با گرم شدن فصل اجاره، موجران به سمت دريافت اجاره ماهانه متمايل خواهند شد و مالكاني كه املاكشان را به عنوان سرمايه اجاره مي‌دهند، گرايش بيشتري به اجاره‌بهاي بيشتر خواهند داشت.

با نگاهي به سال‌هاي اخير مي‌توان دريافت هنگامي كه بانك‌ها اختياراتي براي پرداخت سود‌هاي بالاي 22درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشته‌اند، بازار رهن و اجاره نه تنها با افزايش تعداد واحدهاي مسكوني با قابليت رهن‌كامل روبرو شده، بلكه باب شدن اجاره‌هاي دو ساله بطور محسوس را نيز تجربه كرده است. اين دو مهم سبب شده تا به ترتيب ميزان اثرپذيري اجار‌ه‌بها از تورم سالانه، هرچند جزئي، كاهش يابد و از طرفي توان مستاجران براي پرداخت اجاره‌بها، بهبود پيدا كند و در نهايت نظر موجران با خواسته مستاجران تاحدودي هم راستا شود.

به نظر مي‌رسد، به واسطه پس‌اندازهاي طول سال، اجاره‌نشين‌ها قادر خواهند بود تا حدي رشد سالانه اجاره‌بها را از طريق افزايش ميزان وديعه، تحمل كنند اما با نگاهي عميق‌تر مي‌توان دريافت كه در اين برهه از زمان نرخ‌هاي بالاي اجاره و ميزان درآمد قشر متوسط و متوسط به پايين جامعه، هيچ هم خواني و تناسبي با يكديگر ندارد و همين خود امري است كه قدرت پرداخت اجاره‌بها را تحت‌الشعاع قرار داده چه با افزايش سودهاي بانكي روبه‌رو باشيم چه كاهش، از توان مستاجران براي هر نوع اجاره‌نشيني مي‌كاهد. بنابراين مطلبي كه پيش از هر چيز حايز اهميت است و فشار بر مستاجران را دوچندان مي‌كند نرخ‌هاي بالاي اجاره است كه هر روز نيز قدرت مضاعف پيدا مي‌كند.

در حال حاضر حتي با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، برخلاف تئوري‌هاي اقتصادي موجود، همچنان شاهد بالا بودن نرخ اجاره‌بها در بازار هستيم و اگر چنانچه در اين امر تغييري لمس شود تنها تغيير تركيب اجاره‌بهاست و نه ميزان آن، چرا كه مديريت لازم و مداوم از سوي دولت در اين خصوص بسيار كمرنگ است و تا به امروز تصميمي مبتني بر كاهش اجاره‌بها از سوي مسوولان و دولت گرفته نشده است.نویسنده: ندا كمالي‌رضايي روزنامه‌نگار
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Wed. April 19. 2017 801 شمار 1438 رجب 21 1396 فروردين 30 شنبه چها
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769
  2017 سال در آب جهاني روز شعار فاضالب آب شركت مديرعامل خليلي عبدالرضا
  اراك| ازسوي سال هر مارس 22 اينكه به اشاره با مركزي
  استان شده نامگذاري آب جهاني روز هعنوان متحد ملل
  سازمان يكند بررسي را دولت اشتغالزايي هاي برنام
  «تعادل» فروردين با است برابر روز 7102اين سال در
  است «پساب، عنوان با سال اين در آب جهاني روز شعار 1396
  هر در بايد آب افزود: شده، انتخاب خاكستري»
  طالي برداشت از شود؛ مديريت دقت با آب چرخه از 69
  مرحله سال اشتغالزايي پروژه از ها اه بنگ
  سهم آوري جم استفاده، توزيع، مقدماتي، تصفيه شيرين،
  آب بازگشت شده تصفيه پساب از استفاده تا نهايي تصفيه
  و ورود برداشت براي كامل آمادگي طبيعت به آن نهايي است شده بيني پيش شغل هزار 430 جمعا اصناف صنعتي هاي رك شه بخش در
  يزداني: به جمعيت رشد اينكه به اشاره با وي چرخه. اين به
  مجدد همين به گفت: است، داده شتاب اقتصادي شهري
  توسعه كنند. اقدام زمينه اين در بودجه هزيي هها|
  اعتبارات بنگا
  گروه سطح در آن از ناشي آلودگي بار شده توليد پساب
  دليل اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت چند هر گذشته روز تجارت معدن صنعت، وزير معاون ناديده پساب مديريت كه درحالي است؛ افزايش به رو
  جهان محسوب اشتغال بخش گذار سياست عنوان به بيدگل آران گذاري سرماي اشتغال كارگروه
  در هصرفه مقرون منبعي اينكه با پساب يشود
  گرفته امر يك اشتغال كه است اين امر واقعيت اما يشود دولت اشتغالزايي هاي برنام از ازهي زواياي
  ابعاد يارزش است، مغذي مواد انرژي آب تامين براي
  پايدار حتي نهاد دستگاه، چندين است وجهي
  چند ابعاد به نوري يوان مت آن بهانه به كه كرد تشريح
  را به نسبت ما ديدگاه است نياز بنابراين شود. مي
  انگاشته هستند. دخيل آن در
  وزارتخانه انداخت. 96لاس در دولت اشتغالزايي راهبرد
  مختلف يي ماده نه منبع يك بهعنوان آن به كند تغيير
  پساب اشتغال نياز به پاسخگويي براي دولت اساس اين بر اشتغال براي ريزي برنام از نشست اين در
  يزداني شود. نگاه ريختني
  دور كند؛ ايجاد شغل 059هزار حدود ساالنه بايد كشور كل صنعتي هاي شهرك در نفر 031هزار از
  بيش اعتبارات آينده سال بودجه اليحه در راستا همين
  در اشتغال سهم كل درصد 17 حدود كه داد خبر
  كشور شهروندان با ساري شهردار مديشي ان نشست هاي سياس اشتغالزايي حوزه در اجرايي دستگاه 10 همچنين يزداني شود. مي شامل را 96لاس براي الحاقي
  كشور
  محالت است. شده بيني پيش مكمل
  حمايتي آينده سال اشتغالزايي هاي برنام در را اصناف
  سهم هوال محله اهالي با ديدار در عبوري مهدي
  ساري| كرد. ارزيابي شغل
  003هزار سازي شه عالي شوراي مصوب جامع طرح براساس بودجه۶۹
  گفت: در اشتغالزايي ارقام اعداد دورخيز از اخيرا مهور رييج كه است حالي در اين خود شهري مديريت شده الحاق ساري شهر به
  01محله 9ميليون مبلغ 96 سال در گزارش اين اساس
  بر 007هزار از بيش اشتغال هاي دامن به رسيدن براي
  دولت اين به مربوط مسائل مشكالت پيگير تا يداند موظف
  را اشتغالزايي امر به ريال 618ميليون 604هزار
  و شغل هزار 130 عدد اگر بنابراين است. داده خبر
  نفري كشاورزي بخش در داد: ادامه ساري شهردار باشد.
  مناطق اعتبارات به نسبت رقم اين كه يافته
  اختصاص به را صنعتي هاي رك شه در يزداني توسط شده
  اعالم اين اهالي هاي درخواس بررسي از پس ساري
  شهرداري 336 ميليارد كه بودجه اليحه كل يي هزينه حدود عددي به كنيم اصناف حوزه شغل 003هزار
  عالوه خواهد انجام را الزم اقدامات كارشناسانه بررسي
  منطقه بيني پيش ريال ميليون 574 047هزار ميليون هاي شهر بخش در كه رسيم مي نفري هزار 430
  اظهار ذغالچال اهالي ميان در حضور با سپس او
  داد. است. 4.0درصد حدود
  شده، را عدد اين اگر دهد. ان ش هريزي برنام اصناف
  صنعتي هزودي الحاقي مناطق آبگرفتگي مشكل رفع براي
  داشت: 2.0 برابر نسبت اين 95 94 هاي ال س
  در است، داده وعده جمهور ريي كه نفري هزار 700
  از احداث مناطق اين در سطحي هاي آب هدايت هاي ال
  كان اما داشته رشد 96 سال در كه بوده درصد 13.0
  و كه يرسيم شغل هزار 370 حدود رقمي به كنيم
  كم شد.
  خواهد نيست. اشتغال موضوع اهميت با متناسب همچنان گماشته كار به كشور اقتصادي بخشهاي ساير در
  بايد مجلس، توسعه، ششم برنامه قانون در حال عين در تا 700 حدود ساالنه مستند آمارهاي اساس بر
  شوند. به آبادان پااليشگاه از نفتي مواد تقال
  ان ساالنه 1400 تا 96 سال از تا كرده مكلف را
  دولت شغل متقاضي دانشگاهي آموخته دانش نفر هزار 800
  دنزاش
  پتروشيمي سال تا را نرخ اين بكاهد بيكاري ميزان از درصد
  8.0 سفر در اصفهان استان صنعتي هاي شهرك شركت بيكاري مهار براي دولت هگذاري سرماي در ديروز يزداني علي داد. خبر 96 سال در كشور غير نفر هزار 200 تا 150 حدود همچنين بود؛
  خواهند براي شازند خميني(ره) امام پااليشگاه از كپ|س
  ارا اين برساند؛ درصد 6.8 به فعلي 11درصد از هدف مورد از بازديد ضمن بيدگل آران شهرستان به روزه در بيدگل آران هگذاري سرماي اشتغال
  كارگروه سال در يي رده گست ههاي برنام كرد: تصريح يزداني كشور بيكار جمعيت به نيز دانشگاهي غالتحصيالن فار
  از خوراك كنندگان دريافت به نيز شازند پتروشيمي بار
  نخستين اشتغال معتقدند كار وزارت مسووالن كه است حالي در صاحبان با مشتركي جلسه در صنعتي هاي شهرك صباحي سليمان صنعتي شهرك امناي هيات محل جديدالورود متقاضيان از كلي تصوير اين يود؛
  اضافه توليد اشتغال حوزه در تسريع تحرك براي
  جاري گزارش«تعادل» به پيوست. شازند نفت انتقال مركز طريق
  از متاثر بلكه شود نرخي تك دستوري كه نيست موضوعي توليد حوزه مشكالت بررسي به شهرستان اين صنايع ريزي برنام هم اصناف حوزه در افزود: شهرستان اين از بيكار انباشت نيروي اين بر عالوه است. كار بازار
  به معدن صنعت، وزارت شده ديده تدارك دولت
  توسط از گيري انشعاب با گفت: شازند نفت انتقال مركز
  رييس اقتصادي، رشد مانند اقتصادي كالن هاي شاخ
  از پرداختند. اشتغال تدوين پيوند اين در را الزم تهاي سياس تجارت، بيني پيش نفر هزار 300 از بيش جديد اشتغال براي شغل جديدالورود متقاضيان جمعيت به گذشته هاي
  سا به ماهانه شازند نفت انتقال مركز در ينچ 16 و10
  خطوط است. وري ره به نرخ گذاري سرماي رشد
  نرخ است. كرده انجام هريزي برنام با اگر كرد: اضافه وي است. شده توجه با كند مي تر بحراني را بيكاري پديده كه شدند
  اضافه بستر از سنگين سبك نفتاي ليتر ميليون 22 متوسط طور كه داشت توجه بايد ارقام اعداد اين از عبور با ۶۹ سال در اجرايي دستگاه 10 توسط اشتغالزايي با يك هر صنفي توليدي هاي بنگاه درصد 50
  شده توليد حوزه در دولت گسترده اقدامات بيان با وي ترين بنيادين از يكي اشتغالزايي مساله كه واقعيت اين
  به تحويل شازند نفت انتقال مركز طريق از نفت انتقال
  شبكه برنامه قانون كه ودهد ان معتقد همواره مجلس دولت است اين شده مطرح توضيحات اين با كه پرسشي تمام كنند، ايجاد جديد شغل يك فرآيندها، تسهيل با گزارش اين جريان در است مسووالن از مردم
  مطالبات تصفيهخانه 10 فقط جاري ماه در گفت: اشتغال
  و مركز پناه سليمي محمد يشود. شازند پتروشيمي
  شركت تدوين تهيه اشتغال محوريت با بايد توسعه ششم اشتغال سهم 02درصد حداكثر كه كنيم فرض اگر كه تصريح وي شد. خواهد محقق اشتغال تعهدات اين اقتصادي هاي برنام يزداني اظهارات دادن قرار هم
  كنار به صنعتي هاي شهرك در باال بسيار ظرفيت
  با شركت مراكز كترين استراتژي از يكي را شازند نفت
  انتقال راستاي در نظارتي اجرايي هاي الش تمام
  شود خرد هاي بنگاه صنعتي هاي شهرك بخش در كشور در نيز ديگري اساسي هاي دام اق رسيد رداري ره به انقالب فرزانه رهبر فرموده به ه96 سال در كرد: سال براي كشور اشتغالزايي هاي مسي داريم، قصد
  دولت داد: ادامه كرد ارزيابي ايران نفت مخابرات لوله
  خطوط كشور كه اكنون است. شده متمركز اولويت اين
  تحقق دارد، قصد طريقي چه از دولت شود، داده پوشش فعلي شرايط در اينكه به اشاره با وي است. انجام حال شده مزين اشتغال» توليد مقاومتي، «اقتصاد نام با كنيم. مرور را
  آينده ماهانه تردد از شازند نفت انتقال مركز از نفتي مواد انتقال
  با گرفته، 69رار بودجه ششم برنامه اجراي مسير در توسط كه نفري 007هزار از بيش اشتغال وعده ايجاد توليد وضعيت بهبود جهت در بايد همه
  است اظهار مواجهيم، رده تحصك بيكاران از زيادي تعداد
  با شازند پتروشيمي به آبادان پااليشگاه از نفتكش 008نكر تا تا شده انجام دفذاري آيا ديد ماند منتظر بايد مطرح كابينه برجسته ههاي چهر جمهور ييس صنايع مديرعامل كنند. تالش گذشته از بيش اشتغال كشور در اشتغالزايي دورنماي توجه مورد بايد مقاومتي اقتصاد اي سياس
  داشت: يشود. جلوگيري كيلومتر 1400 مسافت
  به شود محقق اشتغال حوزه در 1400 سال پايان پرسش اين پاسخ يافتن براي بخشد. تحقق را شود مي ادامه بر تاكيد با ايران صنعتي كهاي شهر كوچك را اشتغال درباره اجرايي اظهارنظرهاي
  چراغ قوه دولتمردان، تا گرفته ذاران سرماي مردم از
  همه هاي دامن دههايش وع اساس بر بود خواهد قادر
  دولت سال69زد. در اقتصادي باالدستي اسناد به سري بايد تالش تمام همه گيرد قرار سيما صدا قضاييه 96 سال در مقاومتي اقتصاد ستاد ههاي برنام اجراي معدن صنعت، وزير معاون يزداني علي گذشته
  روز تاسيسات الكترونيك حفاظت پروژه افتتاح نفري 007هزار باالي ركورد به را كشور
  اشتغالزايي اجرايي 01دستگاه كشور كل 96 بودجه اليحه بندند. هار بك آن اجراي براي را خود در گذاران سرماي حضور براي الزم بستر بايد افزود: كوچك صنايع مديرعامل كرد. روشن تجارت
  ادارات
  و ايراني بيكار جمعيت ديگري سرنوشت اينكه يا برساند اهها دستگ اين است كرده بسيج اشتغالزايي براي را در پايدار اشتغال ايجاد صنعتي نواحي ركا
  شه همراه به تجارت معدن صنعت، وزير معاون اشتغال براي ريزي برنام از ايران صنعتي ركهاي
  شه گاز شركت حراست الكترونيك حفاظت سامانه ميكند؟
  اردبيل| تهديد را از اشتغالزايي اعتبارات 0/4درصدي سهم با است قرار شود. فراهم مناطق اين صنعتي هاي شهرك در نفر 031هزار از بيش
  جديد رييس تجارت معدن صنعت، سازمان
  رييس حراست رييس سازمان معاون نجار حضور با اردبيل
  استان شد. افتتاح ايران گاز ملي
  شركت كرد: خاطرنشان اردبيل استان گاز شركت
  مديرعامل جمهوري: رياس محروم مناطق روستايي توسعه
  معاون الكترونيك حفاظت نوين هاي سيست درراستاي پروژه
  اين حفاظت امنيت ضريب ارتقاي روز علم با
  منطبق شد. افتتاح استان گاز شركت حراست شود
  الكترونيك پرداخت روستاييان به سود بدون تسهيالت ريال
  04ميليارد تاكنون كه شده تعريف فاز در پروژه اين افزود:
  خدايي 20 اول فاز در است ريال كميليارد بر بالغ يي هزين بلكه نيست فيزيكي امكانات داشتن به يافتگي توسعه روستاها در انساني توسعه شاخصهاي ارتقاي براي را خود جمهوري رياست محروم مناطق روستايي توسعه
  معاون استان گاز شركت ستادي هاي ان ساختم گازرساني ناحيه را منطقه هر وفادار نجيب بزرگ، هايي انسان داشتن است. داشته نيز خوبي هاي موفقيت تاكنون كرده معطوف ايجاد هدف با سود بدون تسهيالت ريال 04ميليارد
  گفت: ميكند. يافته توسعه جمهوري رييس محروم مناطق روستايي توسعه معاون ميشود. پرداخت روستاييان به توليد رونق اشتغال در استان گاز فشار تقليل اههاي ايستگ از مورد سه
  و لينك 15 با راديويي شبكه از استفاده با سوم دوم فازهاي روستاهاي در عهيافته توس هاي انسان گفت: وي شوراهاي همكاري با مردم مختلف قشرهاي بايد افزود: همايش در ديروز رضوي سيدابوالفضل ايرنا، گزارش
  به ديتاهاي mbps 20 كدام هر باند پهناي با مستقل راديويي دارد وجود وبلوچستان سيستان استان محروم دورافتاده روستاييان مطالبات امور پيگيري براي دهياران اسالمي ها توانمندي نمايشگاه برگزاري فعاالن از
  تجليل به هها ايستگا نواحي مبدا از الكترونيك حفاظت سيستم آنان از شناختي هيچ كه مهماناني از چشمداشتي بدون كه شود. پيشرفت تحول موجب تا كنند تالش در تهران در وبلوچستان سيستان روستاهاي
  دستاوردهاي اتاق 12 شده داده انتقال مركزي مانيتورينگ اقهاي ات ميكنند. پذيرايي احسن نحو به ندارند هاي ظرفيت وبلوچستان سيستان داد: ادامه وي داشت: اظهار نيكشهر شهرستان الشار هريدوك
  روستاي اشتغال ايجاد توسعه براي دولت داد: ادامه وي توليد گردشگري، معادن، كشاورزي، زمينه در بااليي است شده ريزي برنامه نيز درصد هشت تا صفر از وامهاي طراحي الزم هاي دارد استان مقررات با منطبق
  مانيتورينگ است. رسيده رهبرداري به به اها ايستگ نواحي در شده گرفته نظر در خوبي تسهيالت مرزنشينان روستاييان بلوچ دوز دست دوزي سوزن ويژه به صنايعدستي انواع كنند. استفاده آن از بتوانند روستاييان
  تا شوند. مند بهره آنها از توانند مي روستاييان كه است ايجاد موجب بخش اين به توجه كه دارد غيره سكهدوزي ايجاد آباداني توسعه، براي دولت كرد: بيان
  وي به را بنگالدش ايران تجاري مبادالت رجام محلي لباس انواع دوخت براي آموزش ارائه از وي ميشود. نفر هزاران اشتغال اجرايي برنامه بلوچستان سيستان روستاهاي داد
  اشتغال افزايش رابر ب5 روستاييان خدمت در دولت افزود: داد خبر بلوچي كشور استان ترين يافته توسعه اينكه بيان با رضوي دارد.
  عملي دارد. آنها توسعه در سعي هميشه روستاهاست كرد: خاطرنشان است، وبلوچستان سيستان شك بدون تالش تمام دولت اخير هاي سال طول در داد: ادامه
  وي با گفت: ايران در بنگالدش بازرگاني رايزن
  سمنان| در تسهيل (برجام) مشترك اقدام جامع برنامه
  اجراي بنگالش ايران تجاري مبادالت اقتصادي، بانكي استاني
  روابط هاي
  چهره در ديروز حسين صبور محمد است. يافته افزايش رابر
  ب5 گروه با سمنان استان اقتصادي فعاالن نشست
  حاشيه هاي شبكه توسعه اهميت هاي رآورده انواع ليتر ميليون 808 NAMواحد توربين بستن رفاهي خدمات مجتمع 100
  ساخت برگزار سمنان بازرگاني اتاق در كه بنگالدش كشور مردم
  اقتصادي براي گازرساني عشد توزي اردبيل استان در نفتي نكا گاز فشار تقويت تاسيسات مشهد تا كشور مرزهاي
  از مبادالت 2013 سال در افزود: ايرنا با تو وگ گف در
  شد، در كه بود دالر ميليون 20 از كمتر بنگالدش ايران ايالم|
  تجاري اردبيل| مازندران| رضوي|
  خراسان تجاري مبادالت اقتصادي، روابط در تسهيل با 2016
  سال گاز شركت كاركنان مديرعامل هاي فرآورد پخش ملي شركت مدير به كشور سطح در بار نخستين براي 100 گفت: رضوي خراسان
  استاندار يافت. افزايش دالر ميليون 100 از بيش به كشور
  اين استان در فقيه ولي نماينده با ايالم استان ليتر ميليون 808 توزيع از اردبيل منطقه نفتي توربين داخلي، كارشناسان توانمند دست كه هايي جاده در رفاهي خدمات
  مجتمع همه براي ارزشمند فرصتي برجام كرد: خاطرنشان
  وي كردند. ديدار ايالم شهر جمعه امام دراستان 95 سال طي نفتي هاي رآورده انواع نكا فشار تقويت تاسيسات واحد MAN مقدس مشهد به را كشور ورودي
  مرزهاي ريزي برنام با تا آسياست شرق جنوب جنوب
  كشورهاي استان گاز شركت عمومي روابط از نقل به گزارش«تعادل» به شركت عمومي روابط از نقل به گزارش«تعادل» به داد. خبر اردبيل با بود شده آغاز گذشته سال بهمن از كه پروژه اين شد. بسته يشود. ساخته كنند، مي
  وصل ببرند. را بهره نهايت ايران اقتصادي تهاي ظرفي از
  منسجم تبريك ضمن ايالم جمعه امام استان در فقيه ولي نماينده ايالم، تشريح با مدني سيدحجت اردبيل، منطقه نفتي هاي فرآورد پخش ملي رسيد. پايان 69به سال ابتداي در منطقه متخصصان كوشش خراسان استانداري عمومي روابط از نقل به «تعادل» گزارش
  به براي برجام از بعد ويزا صدور شد: يادآور حسين
  صبور ايالم استان گاز شركت كاركنان به رجب مبارك ماه اعياد نو سال با اردبيل منطقه نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت 95 سال عملكرد اين اعالم ضمن گاز انتقال عمليات منطقه مدير داوديژاد، ن كارشناسي كميته نشست سومين در رشيديان عليرضا
  رضوي، حاضر زمان در يافت كاهش روز به ايراني
  بازرگانان ملت به اسالمي جمهوري مقدس نظام ارزنده خدمات از يكي گفت: گفت: بود، عمل اقدام مقاومتي اقتصاد سال گذشته سال اينكه بيان از يكي داد نشان 95 تابستان در اسكوپ ويديو انجام افزود: خبر ترساني خدم سطح ارتقاي براي اقدام اين افزود: زيارت ملي
  كارگروه توانند مي خاطر اطمينان با كشور اقتصادي هگذاران
  سرماي است. گازرساني هاي شبك توسعه ايران شريف بنزين مصرف مقدار سوخت، انرژي مصرف در جويي صرف به توجه با با است. ترك داراي توربين اين سوم مرحله در استاتور بليدهاي فرهنگي، ميراث سازمان رضوي، قدس آستان كمك با زائران
  به بردارند. گام مقابل طرف كشور در هذاري سرمايگ
  براي همه در ايران امروزه افزود: لطفي والمسلمين الم تاالس حج است. بوده 94 سال از بيشتر درصد 59دو سال طي اردبيل استان در قلعه تاسيسات هاي بين تور از يكي در كه مشابهي مشكل به توجه هاي ان است شهرسازي راه وزارت گردشگري، دستي
  صنايع يي ده ارزن بسيار خدمات و... بهداشت برق آب، گاز، ازجمله ها عرصه هزار 600 291ميليون 5931مقدار سال در اينكه بيان با وي بهمن در توربين بود؛ شده وروتور استاتور خرابي سبب جيق احيا از همچنين زيارت ملي كارگروه دبير شود. مي انجام
  مرتبط ريال ميليارد هزار 15 اميد كارآفريني صندوق در فقيه ولي نماينده است. كرده ارائه ملت به انقالب از قبل به نسبت كرد: ابراز است، شده توزي اردبيل استان در ي.ان.جي س مترمكعب اثرات سگمنت، تفلوني شدن جدا از پس گرديد. باز گذشته سال حرم پيراموني محدوده در فرهنگي تاريخي مكان 14 بازسازي كرد
  و پرداخت
  تسهيالت شركت كاركنان مديرعامل زحمات از ايالم شهر جمعه امام استان ليتر 534ميليون سفيد، نفت ليتر ميليون 60 بنزين، ليتر 503ميليون برنامه مشاهده توربين اين وان پي ال بليدهاي روي ها ضرب ميراث سازمان شهرسازي راه وزارت مساعدت با رضوي
  مطهر اين گفت: اميد كارآفريني صندوق معاون
  بوشهر| مديرعامل الهي، شمس از دارد جا گفت: كرد تشكر ايالم استان گاز كيلوگرم 02ميليون كوره نفت ليتر 056هزار 7ميليون گاز، نفت مديرعامل دستور با شد. ارسال گاز انتقال ستاد به توربين بستن داد. خبر زيارت فرهنگ ترويج براي جاري سال در
  فرهنگي تسهيالت ريال ميليارد هزار 15 اخير سال در
  صندوق كوشش تالش از استان گاز شركت كش زحمت كاركنان پخش ملي شركت مدير است. شده توزيع استان در نيز مايع گاز در آماده PSMآن برنامه آن بستن بر مبني انتقال شركت خصوصي بخش جايگاه تبيين لزوم بر رضوي خراسان
  استاندار پيشفرمايي كارفرمايي، هاي وام قالب در ضالحسنه
  قر كنم. قدرداني تشكر مردم به رساني ات خدم ارائه در اپذير خستگ جايگاه باب 57 اردبيل استان سطح در گفت: اردبيل نفتي هاي رآورده شد. ارسال گذشته سال بهمن اجرايي هاي اه دستگ حمايت زيارت حوزه در هگذاري سرماي براي
  خيران اصحابي علي كرد. پرداخت كشور در متقاضيان به
  مشاركتي به ايالم استان گاز شركت مديرعامل الهي، شمس ديدار اين در مدني دارد. وجود ي.ان.جي جايگاه باب 62 نفتگاز بنزين سوخت جزو سريع دقيق ترساني خدم كه نكته اين عالم با داوديژاد زيارت، كيفي كمي جامع سند در شده تعريف هاي روژه از ويژه
  به كسب از حمايت براي تسهيالت ميزان اين پرداخت با
  افزود: بيش تاكنون گفت: پرداخت استان گاز شركت هاي فعاليت تشريح ابراز 95(هتشذگ سال در شركت اين گرفته صورت خدمات به اشاره با رضايت دارد، اهميت منطقه براي آنچه افزود: ماست، ذاتي وظايف تكميلكننده حلقه عنوان به زيارت ديپلماسي بايد گفت: وي كرد.
  تاكيد فرصت هزار 61 توليدي، كوچك هاي اه كارگ تقويت كار
  و گاز خداداي نعمت از 072روستا 12شهر در مشترك 721هزار از از استفاده با خصوصي بخش توسط گاز نفت بنزين جايگاه 4باب كرد: منطقه در مردم همين فرزندان 95 سال در اينكه است. مردم خاطر كشورهاي با ارتباط در عمل مبناي م، اسال جهان المللي بين
  تعامالت اضافه وي است. شده ايجاد روستايي اشتغال حوزه در
  شغلي هند. شد مند بهر همچنين وي است. شده گذاري سرماي شخصي آورده بانكي تسهيالت ملي عزت حفظ يا شوند؛ مي HSE دوم رتبه كسب مسبب عمليات هاي داري استان زيارت معاونان كه نشست اين در گيرد. قرار
  اسالمي اشتغال ايجاد مردم بيشتر رفاه همواره دولت تالش
  كرد: خانوار درصدي 65 89درصدي برخورداري ضريب به وي CNG گاز نفت بنزين جايگاه تعداد 96 سال در اينكه بيان با كه انطور هم اما است؛ خرسندي سبب گاز پايدار انتقال براي كشور زيارت ملي كارگروه اصلي اعضاي نمايندگان فارس قم، رضوي،
  خراسان محلي اشتغال توسعه نيز جاري سال گذاري دف در
  است درحال گفت: كرد اشاره روستايي شهري حوزه در گاز از رهد بهم اين راهاندازي با كه است شده گذاري سرماي خصوصي بخش توسط از دارد. وجود دادن انجام براي زيادي كارهاي هنوز كردم عرض بارها نامه شيو پيشنويس اصالحات آخرين ارائه ضمن داشتند، حضور
  نيز توسعه كه است مدنظر مشاركتي رحهاي روستايي
  و 80 هليالن بخش توابع از توحيد شهر به گازرساني عمليات حاضر مدير شود. ايجاد اردبيل استان سطح در اشتغال مورد 60 جايگاه كه يكنيم دريافت را بخش مسرت خبر اين 96 سال ابتداي در اينكه با حاضران، نظرات اعمال با زيارت ملي كارگروه كارشناسي
  كميته صندوق اين هاي برنامه ازجمله خرد هاي وق صند
  حمايت تغذيه خط اجرايي عمليات اجراست. درحال استان ديگر روستاي روزانه كرد: ابراز همچنين اردبيل نفتي هاي رآورده پخش ملي شركت فني توان به اتكا با بار نخستين براي نستهند توا ايراني متخصصان سند همچنين شد. موافقت نهايي تصويب براي ملي كارگروه به آن
  ارسال از كشور در خرد صندوق 900 ايجاد داد: ادامه اصحابي
  است. هبرداري، نقش مرحله در دهلران شهرستان توابع از آباد زرين بخش هاي رآورده انواع ليتر زار 234 ميليون دو معادل اردبيل استان در به را نكا تاسيسات واحدA MANنيبروت بستن پروژه خود، اجرايي استاني ملي، بخش شد مقرر بررسي زيارت جامع منشور
  پيشنهادي است. اميد كارآفريني صندوق جاري سال هاي
  برنام است. پيمانكار انتخاب مطالعه يشود. توزيع .ان.جي گاز مترمكعب هزار 528و مايع نفتي است. 96 سال در خوب روزهايي نويدبخش برسانند؛ پايان شود. تدوين مربوطه اعضاي همكاري با دبيرخانه توسط آن دستگاهي
سهم بنگاه‌ها از پروژه اشتغالزايي سال 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/30
سهم بنگاه‌ها از پروژه اشتغالزايي سال 96
«تعادل» برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت را بررسي مي‌كند


يزداني: در بخش شهرك‌هاي صنعتي و اصناف جمعا 430هزار شغل پيش‌بيني شده استگروه بنگاه‌ها|

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري آران و بيدگل ابعاد و زواياي تازه‌يي از برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت را تشريح كرد كه به بهانه آن مي‌توان نوري به ابعاد مختلف راهبرد اشتغالزايي دولت در سال96 انداخت. يزداني در اين نشست از برنامه‌ريزي براي اشتغال بيش از 130هزار نفر در شهرك‌هاي صنعتي كل كشور خبر داد كه حدود 17درصد كل سهم اشتغال كشور براي سال96 را شامل مي‌شود. يزداني همچنين سهم اصناف را در برنامه‌هاي اشتغالزايي سال آينده 300هزار شغل ارزيابي كرد.

 اين در حالي است كه رييس‌جمهور اخيرا از دورخيز دولت براي رسيدن به دامنه‌هاي اشتغال بيش از 700هزار نفري خبر داده است. بنابراين اگر عدد 130هزار شغل اعلام شده توسط يزداني در شهرك‌هاي صنعتي را به علاوه 300هزار شغل حوزه اصناف كنيم به عددي حدود 430هزار نفري مي‌رسيم كه در بخش شهرك‌هاي صنعتي و اصناف برنامه‌ريزي شده‌اند. اگر اين عدد را از 700هزار نفري كه رييس‌جمهور وعده داده است، كم كنيم به رقمي حدود 370هزار شغل مي‌رسيم كه بايد در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به كار گماشته شوند. بر اساس آمارهاي مستند سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهي متقاضي شغل خواهند بود؛ همچنين حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار نفر غير از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز به جمعيت بيكار كشور اضافه مي‌شود؛ اين تصوير كلي از متقاضيان جديدالورود به بازار كار است. علاوه بر اين نيروي انباشت بيكار از سال‌هاي گذشته به جمعيت متقاضيان جديدالورود شغل اضافه شدند كه پديده بيكاري را بحراني‌تر مي‌كند با توجه به اين واقعيت كه مساله اشتغالزايي يكي از بنيادين‌ترين مطالبات مردم از مسوولان است در جريان اين گزارش با كنار هم قرار دادن اظهارات يزداني و برنامه‌هاي اقتصادي دولت قصد داريم، مسير‌هاي اشتغالزايي كشور براي سال آينده را مرور كنيم. دورنماي اشتغالزايي در كشور

چراغ اظهارنظرهاي اجرايي درباره اشتغال را روز گذشته علي يزداني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت روشن كرد. مديرعامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران از برنامه‌ريزي براي اشتغال جديد بيش از 130هزار نفر در شهرك‌هاي صنعتي كشور در سال 96 خبر داد. علي يزداني ديروز در كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري آران و بيدگل در محل هيات امناي شهرك صنعتي سليمان صباحي اين شهرستان افزود: در حوزه اصناف هم برنامه‌ريزي براي اشتغال جديد بيش از 300 هزار نفر پيش‌بيني شده است. وي اضافه كرد: اگر با برنامه‌ريزي انجام شده 50درصد بنگاه‌هاي توليدي و صنفي هر يك با تسهيل فرآيندها، يك شغل جديد ايجاد كنند، تمام اين تعهدات اشتغال محقق خواهد شد. وي تصريح كرد: در سال 96 كه به فرموده رهبر فرزانه انقلاب با نام «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» مزين شده است همه بايد در جهت بهبود وضعيت توليد و ايجاد اشتغال بيش از گذشته تلاش كنند. مديرعامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با تاكيد بر ادامه اجراي برنامه‌هاي ستاد اقتصاد مقاومتي در سال 96 افزود: بايد بستر لازم براي حضور سرمايه‌گذاران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و ايجاد اشتغال پايدار در اين مناطق فراهم شود.

 سرمايه‌گذاري دولت براي مهار بيكاري

يزداني تصريح كرد: برنامه‌هاي گسترده‌يي در سال جاري براي تحرك و تسريع در حوزه اشتغال و توليد توسط دولت تدارك ديده شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سياست‌هاي لازم را در اين پيوند تدوين كرده است.

وي با بيان اقدامات گسترده دولت در حوزه توليد و اشتغال گفت: در ماه جاري فقط 10 تصفيه‌خانه با ظرفيت بسيار بالا در شهرك‌هاي صنعتي به بهره‌برداري رسيد و اقدام‌هاي اساسي ديگري نيز در حال انجام است. وي با اشاره به اينكه در شرايط فعلي با تعداد زيادي از بيكاران تحصيل‌كرده مواجهيم، اظهار داشت: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد مورد توجه همه از مردم و سرمايه‌گذاران گرفته تا دولتمردان، قوه قضاييه و صدا و سيما قرار گيرد و همه تمام تلاش خود را براي اجراي آن به‌كار بندند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت و رييس شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان در سفر يك‌روزه به شهرستان آران و بيدگل ضمن بازديد از شهرك‌هاي صنعتي در جلسه مشتركي با صاحبان صنايع اين شهرستان به بررسي مشكلات حوزه توليد و اشتغال پرداختند. اشتغالزايي توسط ۱۰دستگاه اجرايي در سال ۹۶

پرسشي كه با اين توضيحات مطرح شده اين است كه اگر فرض كنيم كه حداكثر 20درصد سهم اشتغال كشور در بخش شهرك‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي خرد پوشش داده شود، دولت از چه طريقي قصد دارد، وعده اشتغال بيش از 700هزار نفري كه توسط رييس‌جمهور و چهره‌هاي برجسته كابينه مطرح مي‌شود را تحقق بخشد. براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد سري به اسناد بالادستي اقتصادي در سال96زد.

لايحه بودجه ۹۶ كل كشور ۱۰ دستگاه اجرايي را براي اشتغالزايي بسيج كرده است و اين دستگاه‌ها قرار است با سهم ۰/۴درصدي اعتبارات اشتغالزايي از اعتبارات هزينه‌يي بودجه در اين زمينه اقدام كنند.

هر چند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان سياست‌گذار بخش اشتغال محسوب مي‌شود اما واقعيت امر اين است كه اشتغال يك امر

چند وجهي است و چندين دستگاه، نهاد و حتي وزارتخانه در آن دخيل هستند.

بر اين اساس دولت براي پاسخگويي به نياز اشتغال كشور بايد سالانه حدود ۹۵۰هزار شغل ايجاد كند؛ در همين راستا در لايحه بودجه سال آينده اعتبارات ۱۰ دستگاه اجرايي در حوزه اشتغالزايي و سياست‌هاي حمايتي مكمل پيش‌بيني شده است. اعداد و ارقام اشتغالزايي در بودجه96

بر اساس اين گزارش در سال ۹۶ مبلغ ۹ميليون و ۴۰۶هزار و ۸۱۶ميليون ريال به امر اشتغالزايي اختصاص يافته كه اين رقم نسبت به اعتبارات هزينه‌يي كل لايحه بودجه كه ۲ميليارد و ۳۳۶ ميليون و ۷۴۰هزار و ۵۷۴ميليون ريال پيش‌بيني شده، حدود 0.4درصد است.

در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ اين نسبت برابر 0.2 و 0.31درصد بوده كه در سال ۹۶ رشد داشته اما همچنان متناسب با اهميت موضوع اشتغال نيست.

در عين حال در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس، دولت را مكلف كرده تا از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه 0.8درصد از ميزان بيكاري بكاهد و اين نرخ را تا سال مورد هدف از ۱۱درصد فعلي به 8.6درصد برساند؛ اين در حالي است كه مسوولان وزارت كار معتقدند اشتغال موضوعي نيست كه دستوري تك‌نرخي شود بلكه متاثر از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند رشد اقتصادي، نرخ رشد سرمايه‌گذاري و نرخ بهره‌وري است.

با عبور از اين اعداد و ارقام بايد توجه داشت كه دولت و مجلس همواره معتقد بوده‌اند كه قانون برنامه ششم توسعه بايد با محوريت اشتغال تهيه و تدوين شود و تمام تلاش‌هاي اجرايي و نظارتي در راستاي تحقق اين اولويت متمركز شده است. اكنون كه كشور در مسير اجراي برنامه ششم و بودجه96قرار گرفته، بايد منتظر ماند و ديد آيا هدف‌گذاري انجام شده تا پايان سال ۱۴۰۰ در حوزه اشتغال محقق مي‌شود و دولت قادر خواهد بود بر اساس وعده‌هايش دامنه‌هاي اشتغالزايي كشور را به ركورد بالاي 700هزار نفري برساند يا اينكه سرنوشت ديگري جمعيت بيكار ايراني را تهديد مي‌كند؟

 نویسنده:
40ميليارد ريال تسهيلات بدون سود به روستاييان پرداخت مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/30
40ميليارد ريال تسهيلات بدون سود به روستاييان پرداخت مي‌شود
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري:


معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري گفت: 40ميليارد ريال تسهيلات بدون سود با هدف ايجاد اشتغال و رونق توليد به روستاييان پرداخت مي‌شود.

به گزارش ايرنا، سيدابوالفضل رضوي ديروز در همايش تجليل از فعالان برگزاري نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي روستاهاي سيستان وبلوچستان در تهران در روستاي هريدوك لاشار شهرستان نيكشهر اظهار داشت: وام‌هاي از صفر تا هشت درصد نيز برنامه‌ريزي شده است تا روستاييان بتوانند از آن استفاده كنند.

وي بيان كرد: دولت براي توسعه، آباداني و ايجاد اشتغال روستاهاي سيستان و بلوچستان برنامه اجرايي و عملي دارد.

وي ادامه داد: در طول سال‌هاي اخير دولت تمام تلاش خود را براي ارتقاي شاخص‌هاي توسعه انساني در روستاها معطوف كرده و تاكنون موفقيت‌هاي خوبي نيز داشته است. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رييس‌جمهوري افزود: بايد قشرهاي مختلف مردم با همكاري شوراهاي اسلامي و دهياران براي پيگيري امور و مطالبات روستاييان تلاش كنند تا موجب تحول و پيشرفت شود.

وي ادامه داد: سيستان وبلوچستان ظرفيت‌هاي بالايي در زمينه كشاورزي، معادن، گردشگري، توليد انواع صنايع‌دستي به ويژه سوزن‌دوزي دست‌دوز بلوچ و سكه‌دوزي و غيره دارد كه توجه به اين بخش موجب ايجاد اشتغال هزاران نفر مي‌شود.

رضوي با بيان اينكه توسعه يافته‌ترين استان كشور بدون شك سيستان وبلوچستان است، خاطرنشان كرد: توسعه يافتگي به داشتن امكانات فيزيكي نيست بلكه داشتن انسان‌هايي بزرگ، نجيب و وفادار هر منطقه را توسعه يافته مي‌كند.

وي گفت: انسان‌هاي توسعه‌يافته در روستاهاي دورافتاده و محروم استان سيستان وبلوچستان وجود دارد كه بدون چشمداشتي از مهماناني كه هيچ شناختي از آنان ندارند به نحو احسن پذيرايي مي‌كنند.

وي ادامه داد: دولت براي توسعه و ايجاد اشتغال روستاييان و مرزنشينان تسهيلات خوبي در نظر گرفته است كه روستاييان مي‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

وي از ارائه آموزش براي دوخت انواع لباس محلي و بلوچي خبر داد و افزود: دولت در خدمت روستاييان و روستاهاست و هميشه سعي در توسعه آنها دارد.نویسنده:
ساخت 100مجتمع خدمات رفاهي از مرزهاي كشور تا مشهد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/30