پنج شنبه 31 فروردین 1396 - 802 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 802

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 802 Thu. April 20. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 802 شماره سوم سال 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 پنجشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78651 تومان 1222000 تومان 4063 تومان 3752
  عالي وراي در جهانگيري اسحاق زده سي مناطق از روحاني كرد
  عنوان غيرنفتي صادرات كرد بازديد شرقي ان
  آذربايج مسيرصادرات تسهيل بالعوض كمك ايـران
  ارائه اقتـصاد توليد
  نيـاز رونق براي به ارزان تسهيالت اشتغال
  و ايجاد زدگان
  سيل 11 صفحه صفحه کند
  مي بررسي را ۰17 سال در ران ای اقتصاد درصدي 3,3 رشد از پول نالمللي بی صندوق شیني پی نخست
  صنعت
  «تعادل»
  سخن جديد کانال ييسجمهور
  نامه اتاق
  بيانيه واردات

  مديريت حقگو حسين گزارشي، طي اسالمي شوراي مجلس پژوهشي بازوي خود اول معاون به یي نامه طي اخیرا جمهور ییس
  ر داخل ید تول از حمایت براي واردات یی مد بررسي اقتصاد
  به به انتخاباتي
  شوك ساماندهي موضوع خواست، وي از ري جهانگ
  دکتر فاکتورهاي از یک همواره خارجي تجارت است.
  پرداخته دهد قرار بررسي مورد را صوصي رخ اههاي بنگ
  فعال محرکه موتور عنوان آن از که بوده توسعه در
  موثر برقراري جهت را خود اجرای ینهادهاي هها برنام
  و تاثیر طرفي، از يود. ش برده نام نیز شورها قتصاد
  ا صفحه اههاي بنگ با متوسط کوچک اههاي بنگ یان
  ارتباط دیگر، یک بر داخلي تول خارجي تجارت شاخص
  دو رسازنده لهاي تداخ دن رسان حداقل به
  بزرگ زمینه در تجاري تي ها س سیا کننده یین تع تواند
  م تها ظرفی ارتقاي غیرخصوصي خصوصي هي ها
  بنگا کشورها اقتصاد در واردات یي گزن جای صادرات کردند
  توسعه بی ارتش چهارگانه روهاي فرماندهان دار دی در اسالمي انقالب معظم رهبر حاوي نامه این نکد. ارائه بزرگ اههاي بنگ ديهاي
  توانمن رویه واردات از ري جلوگ تردید بدون رو، ای از
  باشد. در آن یشبرد که است ضروري مهم بس
  ماموری داخلي یدات تول تضع موجب االهایي ورود اال
  ک کار سازو فقدان یز انتخاباتي تاب تب پر روزهاي
  این تحقق راستاي در مهم تهاي سیاس از یکي يشود،
  م فقط نه آن طرح ید شا اما نماد. بعید قدري
  مناسب ینه زم این کدر پرسشي حال است. مقاومتي
  اقتصاد به کشور صنعت اقتصاد روزهاي ای ضرورت عنوان
  به نیازمند ملي تولید دا است ین شود
  مطرح بلکه ید» تول «اشتغال به جاري سال نامگذاري
  سبب بر دشمن
  تمركز ای در اصلي حور م8 است واردات مقابل در
  حمای به جمهوري اس ری نامزدهاي دادن توجه جهت به
  هم نتایج یر، دگ سوي از است. گرفته یقرار تاکد مورد
  تحل اجراي از پس بخصوص کشور صنعت بغرنج
  مسائل مستلزم تولید، از مات حی که يدهد نشان پژوهش
  این ضلع شدن زاده 44 اصل هاي سیاست
  پراشکال تهاي مزی داراي دي ول ت کاالهاي شها بخ
  احصاي (خصولتي) دولتي شبه عظیم هاي بنگا اقتصاد
  چهارم استراتژیک نوپا هاي بخش تولید در مطلق باشد...
  نسبي ید مف يواند، است.
  م جدی تاي مزی خلق به توجه
  41
  و صفحه همين اقتصادي
  آخر
  مشكالت
  ورزش
  خبر این وزیر نخست درخواست با انگلیس
  پارلمان موافقت زودهنگام انتخابات برگزاری برای از
  کشور بعد که جامی (۰3 چهارشنبه بریتانیا عوام مجلس نمایندگان
  کرد. مخالف، رأی 13 برابر در موافق رأی 522 با شد
  فروردین) قرمز سال
  ۹ روز می کردند. موافقت خود وزیر نخست پیشنهاد
  با برگزاری خواستار سخنانی در فروردین) 29( سهشنبه 81خرداد) ژوئن تاریخ در پارلمانی
  انتخابات اتحادیۀ از بریتانیا خروج سر بر مذاکرات شروع از
  پیش سال بود قرار بریتانیا آتی پارلمانی انتخابات شد.
  اروپا قصد کشور این وزیر نخست اما شود 2برگزار ۰2۰
  را دولتش جایگاه زودهنگام انتخابات برگزاری با
  دارد تقویت برگزیت درباره اروپا اتحادیۀ با آتی مذاکرات
  در در فعلی مجلس نمایندگان، تصمیم اساس بر
  کند. صفحه شد. خواهد منحل خرداد) 13( ژوئن داد
  1
  تاریخ گزارش نمايندگان مجلس رييس به هاي نام در امريكا خارجه خبر
  وزير خبر نخست برجام
  سخن به ايران پايبندي به ترامپ دولت اتاق
  اذعان بيانيه جمهور، ييس نامه رقانونی غي اقدام باهرگونه برخورد حقگو حسين كرد
  صادر را ايران هاي تحري لغو بازبيني دستور امريكا سهور جم ريي هها
  رويترز: رسان مسوول مديران داها اندي اقتصادي
  ك
  تحليلگر با 96 سال در تهران شهر اجتماعی یبهای آس بررسی نشست اولین الحهاي امور ارشد مدی فورد، یتفر کس برنامه بررسي براي یملي امن شوراي رهبري مجلس رییس به یکا امر خارجه زر نامه «پل به یي امه در امریک خارجه امور
  وز وي از جهانگیري تر کد خود اول معاون به یي نامه طي اخیرا جمهور ییس
  ر سردار حضور با متجاهر، معتادان آوری جمع مخدر مواد با مبارزه موضوع تسلیحات گسترش منع جمعي کشتار که است داده را (برجام) مشترك اقدام جامع که ترامپ است. کشور این یندگان نما کشور این یندگان نما مجلس ییس
  رایان» قرار بررسي مورد را یصوصي رخ اههاي بنگ فعال ساماندهي موضوع
  خواست، همچنین یکا امر ملي امنیت شوراي هسته ران ای ماي تحریه یق تعل آیا رد خواهد ابي ارزی بود آمده ار سر بر برجام ضد شعارهاي با اعالم را ياش برجام تعهدات به ایران یندي
  پاب پایتخت پلیس فرمانده نیا ساجدی سردار مخدر، مواد پلیس فرمانده
  زاهدیان اههاي بنگ یان ارتباط برقراري جهت را خود اجرای ینهادهاي هها برنام
  دهد برگزار آبادی دولت جعفری دکتر ریاست به متولی های تگاه دس مسووالن امریکا است در بازنگري روند بود گفته یکا امر ملي امنیت منافع براي برجام یل سفید اخ برک خود چندماهه یاست طي است آن نگره به نامه این ارسال یل دل رد.
  ک رسازنده لهاي تداخ دن رسان حداقل به بزرگ اههاي بنگ با متوسط
  کوچک 29 در جمهوری ریاست انتخابات برگزاری به اشاره با تهران دادستان شد. همچنان هسته توافق یران قبال در یني بازب این زماني ر. یا است ضروري دری ران ای کردن منزوي براي اري هرک از یکبار ۰9روز هر است موظف امریک دولت
  ک ههاي بنگا يهاي توانمند ها یت ظرف ارتقاي غیرخصوصي خصوصي هاهي بنگا
  بین شورای سوی از کاندیداها صالحیت احراز نتایج اعالم 96 ال س اردیبهشت یي ازه یم تصم که زماني تا اما دارد ادامه خواهان دولت برسد، اتمام به سازماني ان تجربه را متفاوت نگاهي بار ین یا گو اما نکرد به را برجام در خود تعهدات به ران ای یندي
  پاب آن یشبرد که است ضروري مهم بس ماموری حاوي نامه ان نکد. ارائه
  بزرگ پرداخت هواداران کاندیداها به خطاب نکاتی بیان به آینده، هفته در نگهبان متعهد برجام به را خود امری نشده، اتخاذ است. مساله ای درباره ره گک نا همکاري نفر نخستین یکا امر خارجه امور ور يکند. از آنکه به نظر کرساند یب امرا گره الع
  اط ید بع قدري مناسب کار سازو فقدان یز انتخاباتي تاب تب پر روزهاي این
  در مقام اعالم از پس راستا ین هم در داند. «پل که است سفید کاخ رسمي مقامات از روز ۰9 یز ترامپ رهبري به امریک دولت
  عمر انتخابات شاهد که هاست سال ایران اسالمی جمهوری کرد: خاطرنشان
  و صنعت اقتصاد روزهاي ای ضرورت عنوان به فقط نه آن طرح شای اما د. مای
  من چهار در انتخابات که دارد وجود همت این نیز امسال است بوده مختلفی کشورمان یبندي پا بر مبني سفید شدا ار ايران ديپلماتيك پيروزي از را امریک یدگان نما مجلس رییس یان» را به سفید اخ گزارش نخستین این گذرد،
  م توجه جهت به هم بلک ید» تول «اشتغال به جاري سال نامگذاري سبب به شور
  ک جعفری شود. برگزار خوبی به المت س مشارکت رقابت، امنیت، حوزه کستان پا پیشین سفیر قراردادش، به نسبت توسط بار ین آخر یران مهاي تحر تعلیق آوری 18 روز تا ایران کرد آگاه ابي ارزی ای يشود. محسوب ران ای مورد یدر تال
  کپ از پس بخصوص کشور صنعت بغرنج مسائل به تجمهوري اس ری نامزدهاي
  دادن اعالم از پس غیرقانونی اقدامات انجام فکر در که کسانی همه به آبادی دولت ران ای یندي پاب به ترامپ دولت اذعان امریک در در یکا امر پیشین جمهور ییس اوباما باراك خود تعهدات به جاري) سال روردی 29 گزارشي در رویترز رابطه ین هم
  در اههاي بنگ اقتصاد چهارم ضلع شدن زاده 44 اصل هاي اس ال پراشک
  اجراي های فراخوان تجمع، هرگونه با داد هشدار هستند کاندیداها صالحیت احراز ران ای براي اتک دیپلمی روزي یک را برجام به نگاه اوباما یشد. تمدد خود اري روز آخرین در یلرسون است. کرده عمل برجام براساس سجمهوري ریی ترامپ، دونالد رد
  اعالم اقتصادي فعاالن یگر سوي از باشد. مفید ند، تواي (خصولتي دولتي شبه
  عظیم علیه هسته مهاي تحر لغو گفت: دانست ترامپ اما داشت ایران به نسبت نهتري منصفا خارجه امور وزارت سایت وب روي نامه این یران مهاي تحر لغو بازبیني دستور مر یکا،
  ا یا کاندیداها توسط قانون برخالف که اقداماتی ایذایی اقدامات
  غیرقانونی، انتخابات نامزدهاي از خود مطالبات تهران، اتاق سوي از یه یان قالب در یز
  صنعتي را پلیس همچنین تهران دادستان شد. خواهد برخورد گیرد انهصورت ها رس به ایران اقتصاد است برجام حاصل ران، ای را او ياش یست پوپول ین دروغ شعارهاي تصدی نامه ای است: آورده داد، رار قک امرا آیا کند بررسي تا است خواسته صادر
  را بازتعری ضرورت بر آن بند نخست در ردند طرح را آتي جمهوري اس
  ری فراهم را الزم تمهیدات شکنی قانون هرگونه با برخورد زمینه در که کرد مکلف یط شرا در امروز م، یها تحر برخي لغو دلیل نوع بدتری را برجام نشاند، قدرت مسند بر اتمي انرژي قانون 135 بند شروط که يکند راستاي در برجام طبق ران ای ماي تحریه
  لغو عملکرد از انتقاد ضمن کید تا کشور» اقتصاد در خصوصي بخش اهمیت
  نقش حوادث میتوانند میکنند فکر یی عده که این بیان با تهران دادستان کند. سیده دارد. قرار گذشته به نسبت بهتري رابطه همین در دانست. انلمللي بی توافق شامل آن، اصالحیه با مطابق 1954 مصوبه توجه با خیر. تا اس بوده یکا امر ملي
  منافع دولتي بخش «ماندگاري سبب را ها اس ای غلط 44اجراي اصل هاي ست
  سیا مسووالن سایر قضایی دستگاه کرد: خاطرنشان کنند، تکرار 88 را ال س تلخ توافق این حفظ کرد: کید تا حسین عابده لزوم بر پیش ماه ی حدود نیز سفید کاخ با یي هسته توافق بازبیني قانون، اصالحیه سجمهور یی دستور تمدد مهلت اینکه
  به اقتصاد واقع اند. دانست ردولتي» جدید عنوان با اقتصادي اي یه فعال عرصه
  در به هم امریکا نفع به هم آن، مفاد به احترام ایران ان اتمي جامع توافق اجراي به 51۰2 مه 22 در که 51۰2 مصوبه ایران، یي هسته مهاي تحر توقف یا لغو براي یکا
  امر های تالش انتخابات، کشور امنیت زدن برهم برای یی عده داد نخواهند
  اجازه اههاي «بنگ که است آن شده عنوان پژوهشي گزارش یک در چنانکه شور
  صنعتي انتخاباتی برگزاری برای امیدواری ابراز ضمن آبادی دولت جعفری کنند. واهی بنابرای بود. خواهد ورها سای ران ای نفع جایي تا بود، رده تاکید جهاني اي درت اجرا کماکان 81۰2 آوری 18 از ید رس اجرا برخي تیلرسون نامه به استناد با است 19
  مه توان (افزای ف» ضع یز متوسط کوچ اههاي بنگ ورند ره یربه کشور
  بزرگ مناسب هماهنگی با قطع طور به شد: یادآور گذشته، های سال همچون باشکوه که است آن ترامپ دولت براي نه گزی بهترین کاخ ارشد مقام یک آن از پس روز چند که نامه ادامه در امری خارجه امور وز يود. مش ردند اعالم تدپرس آسوش از نقل به ها
  رسان خانواده، نکار در اه»ها «بنگ که است حالي در ای 1391 ران- ای صنعتي ري تذی
  رقابپ کشور یک ایران بداند جهان تا داشت خواهیم باشکوه انتخاباتی دستگاه ها، بین ران ای با اوباما باراك دولت تعهداته پاي یي هسته توافق به فعال دولت که گفت سفید از ایران حمایت واهي ادعاي رار تک با خود یران یي هسته مهاي تحر تعلیق ترامپ
  که الت تسه افت دری کبا کشورند اقتصاد اصلي یر باز چهار کاز دولت بانکي
  نظام داخل در یی عده تالش نه خارجی تهدیدات نه است آگاه مردمی با بزرگ به را قرارداد ای یتد باس است، رده امضا مورد در را آن است مصمم اما است بند پای ترامپ دونالد جمهور ریی نوشت: سم تروری نظر به که است رده تمدید 3اه راي ب
  را اهم ردازند. مپ اقتصادي رشد بر اثرگذاري ول به هذاري سرمایگ بان کند.
  از حفظ کشورش نفع بگذارد. اجرا به سخت سفت طور ایران تحت سازماني میان زبیني یک با انجام دستور ارسال از رسانه این برداشت ادعا ای رسد،
  م دادستان ایسنا، گزارش به کند. متوقف پیشرفت در را ها آن ملی عزم تواند نمی مایک گفته کبه است چنان شورها اقتصادي توسعه رشد روند در ا» اه
  «بنه مخدر مواد با مبارزه در مقابله صیانت درمان، پیشگیری، محور چهار
  تهران در کشورها» نه کنند رقابت هم با جهان در که هستند هها بنگا ین «ا
  پورتر حوزه چهار این در باید مخدر مواد با مقابله برای گفت: داد قرار توجه مورد
  را اههاي بنگ در نوآوري یت ظرف توان به کامل بستگي کشورها رقابتي توان
  واقع تواند می بیشتر پیشگیری مقابله حوزه در قضاییه قوه که ود برنامه ش ریزی شد قرمز سال از بعد
  جامی سجمهور یی نامه در چنانکه شورمان اقتصاک مشکل دارد. آنها صنعتي کند.
  اقتصادي همراهی را ها دستگاه نامشخص ماه با صنعتي اقتصادي اي اه بنگه وجود اوال است شده اشاره بدان
  ن گفت: پرسپولیس سرمربی دارم. همکارانم کند. شادی در غرق را آزادی ورزشگاه »رسید طارم «مهدی به رفیعی» قاطع برتری با پرسپولیس فوتبال
  تیم دغدغه به باید مخدر مواد با مبارزه که نکته این بیان با دولت آبادی عفری
  ج مشخص آنها یي جغرافیا موضوعي حیطه مامورها باد است
  (غیرخصوصي) تبریک داشتیم. را قهرمانی این استحقاق های گل تعداد گل این با طارمی از بیش تعلل با مهاجم این بازهم که جشن مشهد، پدیده مقابل صفر بر
  چهار مبارزه برای اما دارد وجود دغدغه این افزود: شود، تبدیل مسووالن
  اصلی متوسط کوچک ههاي بنگا با غیرخصوصي هي ها بنگا ین ارتباط آنکه دگر
  شود طول تمام در که یویم مگ هوادارانی به را تنهایی به ساند 16 عدد به را خود داد. دست از را گلزنی فرصت دازه ان کرد. تر دلچسب را خود باشد.
  قهرمانی مخدر مواد با مرتبط مسووالن اصلی دغدغه موضوع این باید
  قاطعتر، به اساس ای بر شود. ده رسان حداقل به آنها ین رسازنده لهاي تداخ
  و بودند ما کنار کردند، حمایت ما از فصل شد. گلزنان جدول صدرنشین رخ خاصی اتفاق مانده باقی دقایق در هفته دیدار نخستین در ایرنا، گزارش
  به معتادان تعداد افزایش اعتیاد، سن کاهش مخدر، مواد مصرف افزایش از
  وی دنبال را خواست هدف یک خصوصي بخش فعاالن هم دولت هم رسد
  نظر قهرمانی این از ما همه کردند. یق وما تش یک در احمدزاده» «فرشاد 89 دقیقه در دفاعی الك در پدیده بازیکنان داد ایرانن، های باشگا برتر لیگ هشتم
  بیست دلیل به انقالب از بعد از که کرد یاد هایی شاخص عنوان به متجاهر معتادان
  و رقابتي آزاد فضای در صنعتي اقتصادي اي اه بنه شدن بزرگ آن، يکنند
  م عربستان الهالل با بازی درباره او بردیم. لذت گل چهارمین سر ضربه با برگشت رفت گلزنی برای نیز ها پرسپولیسی بودند شانزدهمین زودهنگام قهرمان
  پرسپولیس ضرورت بر کرده ایجاد کشور برای را مشکالتی علل، برخی جمعیت
  کثرت (ماده توسعه پنجم چهارم اي برنام مهم ماده دو در یه به مطال هدف
  است. فقدان گفت: حسینی رفیعی غیبت نوشت. خود نام به را برتر لیگ هرمان نیمه تا ندادند انجام چندانی ال ت روز آزادی ورزشگاه در ها رقابت این کرد.
  دوره تاکید مساله این شناسی آسیب علمی تحلیل دو هر در است. شده نهاده صحه آن ضرورت بر پنجم) رنامه 15 چهارم 12رنامه این در ما کاپیتان که است ما برای بزرگی فصل پیروزی بیستمین کسب با پرسپولیس شود. همراه گل بدون تساوی با نخست رفت مشهد پدیده مصاف به
  گذشته که سندي است، شده تاکید صنعتي توسعه «استراتژي تدون ضرورت بر یمواد
  ان بازیکنان سروش جالل سید نیست. بازی 34 نیز مشهد پدیده شد 56ازی تی ود ام کرد آغاز هجومی را دوم نیمه رسید.پرسپولیس صفر بر چهار پیروزی به ایان
  در بزرگ متوسط کوچک، یع صنا مناسب پیوند «توسعه آن اصلي هاي لفه مو جمله
  از همه داریم. دیگری بازیکنان هستند. زرگی لیس پرسپو تیم سرمربی ماند. باقی متیازی ضرباه با رفیعی» «سروش رنر ک5 دقیقه در طارمی مهدی علیپور، علی نیا، کامیابی
  کمال بزرگ هاي بنگا لیري شک (برند) تجاري نشان صنعتي شههاي خو گلیري شک
  و هم دوم نیمه در هستند. سالم نن ما یکنا باز را پدیده برابر تیمش صفر بر چهار یروزی دیر به شد همراه طارمی» «مهدی سر تهران سرخپوشان گلزنان احمدزاده فرشاد
  و چنانکه کشورمان صنعتي ههاي بنگا مشکل مهمترین که چرا است، یر» بتپذ
  رقا دفاع عنوان به که دادم بازی را خواه ربیع داند. تیمش از زیبا نمایشی برگشتی توپ اما کرد، برخورد پدیده دروازه را دیدار این قضاوت بودند. دیدار این
  در صنعتي، تهاي فعال رشته تمام در گرفته صورت ياي بررس اساس بر شد
  اشاره خوب نکته کند. می بازی الهالل مقابل وسط پس خبری نشست در ایوانکوویچ برانکو کرد. تبدیل گل به نیا» کامیابی «کمال را برگزار تماشاگر از مملو ورزشگاه در
  که معنا ای به است. نزولي بنگاه اندازه به سبت ول عوامل رهوري به که است
  آن است. سالم هم احمدزاده فرشاد که است این فکر گفت: پدیده برابر پرسپولیس دیدار از هواداران حمایت با پرسپولیس ادامه در داشت. برعهده بابایی» حاج «شاهین د،
  ش یابد مي کاهش آنها وري بهر شوند گتر بزر ها بنگا چه هر یران صنعت در
  که بازی این در انصاری تعویض درباره رانکو ما قهرمانی از زیبا نمایش یک این کنم می به کرد پیدا تسلط بازی روند بر خود «محمد اشتباه نخست دقیقه همان
  در با صنعتي توسعه استراتژي تدوی اساسي مهم بس اقدام اما متاسفانه
  (همان). کدام هر که بود ما ای برنام از این گفت: که دیدید کرد: اضافه او ایسنا، گزارش به ود. بد. بو بیشتر های گل به رسیدن نبال در پدیده مهاجم تا شد موجب
  انصاری» مانده یف بالتکل کشور قانوني اسناد در کآن از دهه یک از گذشت
  وجود به کوچکی ضربه البته کنند. بازی نیمه یک گرفته فرا را هواداران ما بزرگی شادی چه روشنگر» «مجتبی 46شتباه دقیقه در «سیدجالل که بگیرد قرار گلزنی
  آستانه فعاالن آن تحقق براي دستوري صدور به وادار را ور اجرای مقام باالتری کون
  ان نیست. جدی مسئله ولی خورد انصاری پای حال چنین در هستم خوشحال واقعا بود. طارمی به را توپ دروازه از خروج در روی از را توپ تماشایی تکلی با
  حسینی» است. کرده راهبردي سند ین چن تدوی مطالبه وي اپک به جمله از را
  اقتصادي او بازی جهان نریمان سامان درباره او طور به زیبا نمایش یک با زیبایی هوای صله فا از مهاجم این ضربه که رساند کشید. بیرون پرسپولیس دروازه ط
  خ تهران اتاق یه یان در شده طرح انه گ9 شهاي چال به توجه آن، تدوی
  سندي او بودم. راضی بازیکنانم همه از من گفت: قهرمانی بردیم خوب نتیجه یک با قاطع رفت. بیرون به بدشانسی با متری گلزنی فرصت دومین هشت، دقیقه
  در ید تجد فساد، با مبارزه ر، کوا کسب محیط بهبود همچون هاي لشی چا طلبد. مي
  را فرشاد که بود این ما برنامه که شد تعویض نشان ما هواداران کردیم. ثابت را خودمان ها پرسپولیسی جانبه همه هجوم 67 دقیقه در بیرانوند» «علیرضا که آمد دست به
  میهمان و... اقتصاد کردن رقابتي دولت،
  ساختار هم خواه ربیع انصاری کند. بازی ساعت نیم بهترین امروز هستند. ما دوازدهم یار دادند مهاجم این که رساند علیپور» «علی به را توپ شد. پرسپولیس دروازه شدن باز از
  مان ای رفع براي الزم تدب بعد، دوره در فعلي دولت عمر تداوم با است ام
  د را بازی کل کردند. بازی نیمه یک کدام هر همه از قبل بود. بازی این در پیروزی رساند.هدیه ثمر به را تیمش دوم گل راحتی به مصاف در طارمی» «مهدی 16 دقیقه
  در جمعي خرد از یري گه بهر قالب در کشور صنعتي اقتصادي توسعه بزرگ
  خأل بازی در که کردند بازی جالل سید سروش تشکر او مدیریتی کادر طاهری دکتر از طارمی» «مهدی همکاری ۰7 دقیقه در بان دروازه نگر روش «مجتبی با تک به
  تک در دستورالعملي مکانیک نه یک ارگان قالبي در خصوصي بخش هاي
  تشک ما میل گفت: برانکو هستند. محروم الهالل با تشکر تدارکاتی پزشکی کادر از کنم. طارمی تا شد سبب امیری» «وحید کند. گلزنی نتوانست مشهد یده
  پد نرود. هدر به تا فرص ای از شود فراهم ملي سند وب بگیریم.
  چارچی را قهرمانی جشن برد با که بود این فنی بر کادر از ویژه تشکر همینطور کنم. می گرفته لقب سرخپوشان گلزن سومین «سروش طالیی پاس ،21 دقیقه ri.ienemahk
  در عكس:
شوك انتخاباتي به اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/31
شوك انتخاباتي به اقتصاد
«تعادل» پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از رشد 3,3 درصدي اقتصاد ايران در سال 2017 را بررسي مي‌كند


گروه اقتصادكلان|الهام آبايي|

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2017 ميلادي را 3.3درصد پيش‌بيني كرده است. رقمي كه كمابيش با پيش‌بيني‌هاي داخلي از رشد اقتصادي همخواني دارد. در حالي كه سال گذشته ايران توانست با ايجاد جهشي در توليد نفت خود، رشد قابل توجهي را به ثبت برساند، امسال بيشترين محرك‌هاي رشد در بخش‌هاي ديگري همچون پتروشيمي، صنعت و فلزات خواهد بود. اگرچه بخش صنعت هم سال گذشته از ركود خارج شد و اكنون در مسير رشد مثبت قرار دارد اما رشد در زيرمجموعه‌هاي اين بخش با شيبي ملايم افزايش خواهد يافت. اين بهبود ملايم اوضاع صنعت به اين معناست كه ديگر نمي‌توان رشد شتاباني را كه سال گذشته متاثر از افزايش توليد نفت در اقتصاد تجربه كرديم، امسال هم تكرار كرد.

گزارش صندوق بين‌المللي پول همچنين روندي را براي رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 2017 و 2018 ميلادي به تصوير كشيده است. طبق جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از 6.5درصد در سال ميلادي گذشته به 3.3درصد در سال ۲۰۱۷ ميلادي و 4.3درصد در سال ۲۰۱۸ ميلادي مي‌رسد.

همچنين طبق پيش‌بيني صندوق، رشد قيمت‌هاي مصرف‌كننده ايران در سال ميلادي جاري به 11.2 درصد مي‌رسد كه نسبت به 8.9درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد و مويد خروج از دامنه تورم تك‌رقمي است. در گزارش صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۷ ميلادي به 5.3درصد و در سال ۲۰۱۸ ميلادي به 5.1درصد خواهد رسيد؛ در حالي كه اين رقم براي سال 2016 ميلادي 6.3درصد بود. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ بيكاري در ايران طي سال‌هاي 2017 و 2018 همچنان 12.5 درصد خواهد بود كه نسبت به سال ميلادي گذشته بدون تغيير باقي مي‌ماند. شوك انتخاباتي به اقتصاد

گرچه پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي و تورم ايران در سال 2017 ميلادي به واقعيت بسيار نزديك است اما نكته مهم در پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي از سيماي اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي اين است كه انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند معادلات جديدي را پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد. آنچه صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران پيش‌بيني كرده را در بهترين حالت مي‌توان بازتاب ادامه روند فعلي دانست. اين در حالي است كه فضاي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند تغيير مسيرهاي مهمي را هم در اقتصاد ايران ايجاد كند. البته قطعي‌ترين پيش‌بيني را مي‌توان افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي دانست. موضوعي كه حتي در صورت پيروزي روحاني در دور بعدي رياست‌جمهوري و ادامه سياست‌هاي تيم اقتصادي او به واقعيت نزديك‌تر است. اما اين يك وجه ماجراست و در صورتي كه تيم جديدي اداره امور اقتصادي را در دست بگيرد، به احتمال زياد شاهد شوكي در اين حوزه خواهيم بود و تا بازگشت به تعادل، دست‌كم به چند ماه زمان نياز است.

در اين رابطه سجاد ابراهيمي عضو پژوهشكده پولي و بانكي بر اين باوراست كه پيش‌بيني رشد اقتصادي امسال با توجه به اينكه رويداد بزرگي همچون انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش داريم، بسيار دشوار است.

ابراهيمي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ماه‌هاي منتهي به انتخابات هم متاثر از اين رويداد خواهد بود، اظهار كرد: «تا چندماه پس از انتخابات هم شاهد تغيير و تحولاتي خواهيم بود. فعاليت‌هاي منتهي به انتخابات و آغاز به كار دولت جديدي به نوعي روي رشد اقتصادي و تورم موثر واقع مي‌شود. بنابراين برآورد صحيح از رشد اقتصادي در چنين شرايطي دشوار است.»

وي در تشريح روند رشد اقتصادي در سال 96 گفت: «تاكنون شاهد از ميان رفتن عواملي كه باعث ركود در اقتصاد ايران شده‌اند، نبوديم. ساختمان همچنان درگير ركود سنگيني است. گرچه بخش صنعت هم سال گذشته از ركود خارج شده اما روند رشد آن چندان سريع نيست. البته روند رشد در سال جاري به تركيب دولت جديد و رويكردهاي آن حتي در حوزه سياست خارجي بستگي دارد.» سازگاري رشد با دولت روحاني

ابراهيمي با بيان اينكه پيروزي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري با استمرار رشد اقتصادي سازگاري بيشتري دارد، اظهار كرد: «اگر قرار باشد دولتي در راستاي بهبود رشد اقتصادي انتخاب شود، به اعتقاد من دولت روحاني بيشترين امتياز را خواهد داشت. چراكه عموما دولت‌ها در دور دوم فعاليت خود، سياست‌هاي بنيادي‌تري را مطرح مي‌كنند و ديگر مسائل مربوط به اقتصاد سياسي مطرح نيست. بنابراين در چنين بستري مي‌توان انتظار داشت كه اصلاحات نهادي و چيزهايي كه به نفع اقتصاد است، رقم بخورد.»

اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد: «هر دولت ديگري روي كار بيايد در ابتدا سياست‌هاي احتياط‌آميز در راستاي جلب رضايت راي‌دهندگان را در پيش خواهد گرفت. به عنوان نمونه دولت يازدهم هم پس از پيروزي در انتخابات چنين رويكردي را در پيش گرفت اما اين رويه الزاما منجر به رشد اقتصادي نخواهد شد.»  وي افزود: «سياست‌هاي توزيعي و بهبود درآمد كه احتمالا در بازه انتخابات دنبال مي‌شود گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت اثر خوبي در جلب رضايت عمومي داشته باشد اما آثار آن در اقتصاد درازمدت نخواهد بود.» سيگنال‌هاي افزايش تورم

يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت روحاني در دوران 4 سال فعاليت خود تك‌رقمي كردن تورم بود كه اين دستاورد هم ممكن است دستخوش شوك انتخاباتي شود. در حالي كه تورم در كشور پس از سال‌هاي طولاني تك‌رقمي شد، تغيير دولت و به دنبال آن تغيير رويكردهاي سياسي و اقتصادي مي‌تواند روي تورم هم بازتاب داشته باشد و تورم را از مسير تك‌رقمي بودن خارج كند. در همين خصوص ابراهيمي با بيان اينكه تحليل تورم در سال جاري ساده‌تر و به واقعيت نزديك‌تر است، اظهار كرد: «دولت روحاني تا جايي كه بتواند تورم را تك‌رقمي كند، روي سياست‌هاي همراستا با اين هدف‌گذاري پافشاري كرد اما اكنون كه از ثبات تورم اطمينان حاصل كرده اولويت را از روي سياست‌هاي محدودكننده برداشته است.»

اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه در حال حاضر تمركز دولت روحاني روي ركودزاديي است، تصريح كرد: «دولت براي كاهش ركود، سياست‌هاي انبساط پولي را در پيش گرفته است و در همين راستا نشانه‌هاي تغيير روند تورم هم در اقتصاد پديدار شده است.»

وي با بيان اينكه افزايش تورم كاملا قابل انتظار است، اظهار كرد: «با توجه به سياست‌هايي كه دولت در راستاي خروج از ركود در پيش گرفته، افزايش تورم امري طبيعي است و انتظار مي‌رود كه تورم تا سطح 12-11درصد افزايش يابد. بنابراين به نظر مي‌رسد پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از تورم ايران در سال 2017 ميلادي به واقعيت نزديك است. »

انتخابات و معادلاتي كه پس از آن پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت، پيش‌بيني در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي را دشوار و پيچيده كرده؛ امري كه در پيش‌بيني‌‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول ديده نشده است. اگر دولت روحاني پيروز انتخابات باشد، مي‌توان انتظار داشت كه سياست‌هاي اقتصادي در 4 سال آينده همسو با سياست‌هاي پيشين باشد اما در صورت روي كار آمدن دولت جديد، سياست‌ها، سازوكار و اولويت‌هاي اقتصاد ايران دستخوش تغييراتي خواهد شد كه مسير متفاوتي را پيش روي شاخص‌هايي همچون رشد اقتصادي و تورم خواهد نهاد. برآوردها از رشد اقتصادي ايران در چنين فضايي، عدم قطعيت بالايي را در خود گنجانده است. مسلما امسال بازيگر اصلي رشد اقتصادي نفت نيست و بايد ديد چه سازوكار و ابزارهايي براي ورود ساير بخش‌ها به چرخه اقتصاد گزينش خواهد شد.

 نویسنده:
تمركز دشمن بر مشكلات اقتصادي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/31
تمركز دشمن بر مشكلات اقتصادي
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار فرماندهان و نيروهاي چهارگانه ارتش تبيين كردند


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح روز گذشته(چهارشنبه) در ديدار فرماندهان و جمعي از يگان‌هاي نيروهاي چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و نيروي زميني با اشاره به نقش اقتدار، توانايي‌ها و انگيزه بالاي ارتش در تامين امنيت كشور، نيروهاي نظامي را يكي از مولفه‌هاي تامين امنيت برشمردند و با تاكيد بر تاثير عملكرد دستگاه‌هاي اقتصادي، علمي و تحقيقاتي و آموزشي و فرهنگي در جلوگيري از به نتيجه رسيدن اهداف دشمن، اولويت درجه يك كشور را مسائل اقتصادي دانستند و گفتند: اصلي‌ترين وظيفه مسوولان، پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به ويژه در بخش اشتغال و توليد و تلاش جدي براي حل مشكلات معيشتي مردم همچنين ايستادگي در مقابل ابرقدرت‌ها و نترسيدن از تشر آنهاست.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به انتخابات ۲۹ ارديبهشت، انتخابات در نظام جمهوري اسلامي را نماد مردم‌سالاري اسلامي و مايه عزت و افتخار و قدرت و سربلندي دانستند و تاكيد كردند: بايد مردم، مسوولان و نامزدها، انتخابات را قدر بدانند و زمينه يك انتخابات پرشور و شوق و با نشاط، سالم و با امنيت و گسترده را فراهم كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار با گراميداشت روز ارتش و تجليل از خانواده‌ها و همسران و فرزندان ارتشيان به عنوان همسنگران و همرزمان واقعي آنها، تعيين روز ارتش به وسيله امام(ره) را يكي از بهترين و هوشمندانه‌ترين اقدامات امام راحل برشمردند و گفتند: اين اقدام علاوه بر مستحكم كردن پايه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي موجب يأس و نااميدي بسياري از توطئه‌گران در آن زمان شد.

ايشان با تاكيد بر اينكه تعيين روز ارتش از جانب امام خميني(ره) به معناي پذيرش هويت ارتش با همه مختصات و شرايط آن در ابتداي پيروزي انقلاب بود، افزودند: حفظ و تقويت ارتش، اعتقاد قلبي و عميق امام(ره) بود و اين تصميم صحيح امام موجب شد ارتش در همه قضاياي بعد از انقلاب خوش بدرخشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، ايستادگي در مقابل توطئه‌هاي دروني را يكي از نمونه‌هاي كارنامه درخشان ارتش برشمردند و گفتند: نقش‌آفريني ارتش در دوران دفاع مقدس و ارائه جلوه‌هاي عملي از سطوح بالاي اخلاق و معنويت در كنار قدرت رزمي يكي ديگر از افتخارات آن است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، شهيدان صيادشيرازي و بابايي و بسياري از شهداي ارتش را الگوهاي عملي از اخلاق و معنويت خواندند و تاكيد كردند: ارتش جمهوري اسلامي امروز يك نيروي فكري و معنوي و داراي انگيزه‌هاي پاك و مقدس است كه اين يكي از آثار مهم اقدام امام در تعيين اين روز است و بايد اين ارزش‌ها قدر دانسته و تقويت شوند.

ايشان با تاكيد بر لزوم افزايش آمادگي‌هاي روحي و معنوي ارتش به نقش مهم نيروهاي مسلح در تامين امنيت اشاره كردند و افزودند: امنيت براي يك كشور بسيار مهم است و هر چه نيروهاي مسلح مقتدرتر و پرانگيزه‌تر باشند، اين اقتدار حتي اگر با تحرك نظامي هم همراه نباشد، زمينه‌ساز ايجاد امنيت خواهد بود.

فرمانده كل قوا، فرماندهان ارتش را به تربيت انسان‌هايي كه بتوانند الگو باشند، توصيه و خاطرنشان كردند: روز به روز بايد الگوهاي اخلاقي همچون شهيد صياد و شهيد بابايي در سازمان بزرگ و داراي شوكت ارتش افزايش يابد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه نيروهاي مسلح از مهم‌ترين حصارهاي تامين امنيت براي مردم به شمار مي‌روند، افزودند: علاوه بر نيروهاي مسلح، مجموعه‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي و فرهنگي نيز اگر در جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخش‌هاي تكميل‌كننده يكديگر، عمل كنند قطعا هماهنگ با نيروهاي مسلح، زمينه‌ساز حفظ و تقويت امنيت ملي و توسعه و پيشرفت كشور خواهند شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يكي از طراحي‌هاي اصلي دشمن را استفاده از نقاط ضعف و مشكلات اقتصادي براي ضربه زدن به ملت ايران دانستند و خاطرنشان كردند: به همين علت در سال‌هاي اخير شعارهاي اقتصادي برگزيده و برجسته شدند.

ايشان تقويت بنيه اقتصادي كشور را حساس‌ترين و كليدي‌ترين موضوع برشمردند و گفتند: بر همين اساس بر اجراي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي به عنوان يك مجموعه «كار و حركت و اقدام» به ويژه بر موضوع اشتغال و توليد همچنين مسائل معيشتي مردم و كاركنان دستگاه‌هاي مختلف ازجمله نيروهاي مسلح تاكيد دارم.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به تمركز بدخواهان نظام اسلامي براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي براي ايجاد اخلال خاطرنشان كردند: وقتي انگيزه و هدف دشمن مشخص است قاعدتا بايد انگيزه مسوولان براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي افزايش يابد و من همه اين مسائل را كه ديدگاه كارشناسان زبده اقتصادي است به ‌طور مشروح و خصوصي براي مسوولان نيز بيان كرده‌ام.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: توقع من از مسوولان اين است كه وقتي انگيزه دشمن را براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي مي‌بينند، درصدد برطرف كردن نقاط ضعف اقتصادي و بستن منافذ برآيند.

ايشان تاكيد كردند: البته نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران، نقاط قوت فراواني دارند و علت سربلندي ملت در مقابل توطئه‌هاي گوناگون از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون همين نقاط قوت عجيب است كه از لحاظ كميت و كيفيت از نقاط ضعف بيشتر هستند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از اين نقاط قوت برجسته را روحيه شجاعت و ايستادگي ملت ايران در برابر تشرها و اخم‌هاي ابرقدرت‌ها دانستند و افزودند: يكي از شگردهاي قدرت‌هاي متجاوز براي ترساندن ملت‌ها و دولت‌ها و وادار كردن آنها به تامين منافع نامشروع خود، تشر زدن و از خود بزرگنمايي نشان دادن است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: براي يك كشور بدترين حالت آن است كه مسوولان آن كشور از تشر دشمن بترسند زيرا اين كار در را براي ورود، تجاوز و تعرض او باز مي‌كند.

ايشان خاطرنشان كردند: در اينكه امور كشور را بايد با عقل و تدبير و حكمت انجام داد هيچ ترديدي وجود ندارد اما اين تدبير و حكمت بايد همراه با شجاعت باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد كردند: ترسيدن و دلهره از تشر دشمن و تحت تاثير اخم قدرتمندان قرار گرفتن اول بدبختي است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: اگر كسي هم مي‌خواهد بترسد، اشكالي ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زيرا ملت ايران ايستاده است.

ايشان با اشاره به انواع توطئه‌ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون خاطرنشان كردند: اگر بنا بود جمهوري اسلامي و ملت ايران از قدرت‌ها بترسد و در مقابل آنها عقب‌نشيني كند اكنون ديگر هيچ اثر و نشاني از ايران و ايراني باقي نمي‌ماند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد كردند: دشمن اعم از امريكا و بزرگ‌تر از امريكا در مقابل نظامي كه به مردم خود متصل است و مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت نيز آن نظام را دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به اينكه در دشمني قدرت‌هاي زورگو به ويژه امريكا با ملت ايران هيچ ترديدي نيست، افزودند: اينكه بگويند با فلان فرد موافق هستند و با او ملاحظه خواهند كرد، حرف نادرستي است زيرا دشمني آنها از زمان امام(ره) و بعد از امام و در زمان دولت‌هاي گوناگون كه با سلايق مختلف بر سر كار بودند همواره ادامه داشته است.

ايشان با تاكيد بر اينكه بايد اقتدار و ايستادگي ملت ايران و تاثيرناپذيري ملت از تشر امريكا و برخي كشورهاي اروپايي ادامه پيدا كند، خاطرنشان كردند: بخش مهمي از ادامه ايستادگي و نهراسيدن از دشمن به عهده نيروهاي مسلح و بخش عمده آن بر عهده اقتصاديون و مجموعه‌هاي فرهنگي، آموزشي به خصوص متصديان بخش‌هاي علمي و تحقيقاتي است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به انتخابات پيش رو، انتخابات را از افتخارات ملت ايران و مايه عزت، قدرت، روسفيدي و سربلندي ملت ايران در دنيا خواندند و افزودند: بدخواهان به‌ دنبال نشان دادن اسلام و معنويت در نقطه مقابل مردم‌سالاري بودند اما جمهوري اسلامي با مردم‌سالاري اسلامي و انتخابات، غلط بودن اين حرف را نشان داد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: همه ملت در انتخابات احساس مي‌كنند كه كليد كارهاي كشور در دست خودشان است و آنان هستند كه عناصر اصلي كشور را معين مي‌كنند.

ايشان با تاكيد بر اينكه همه مردم، نامزدها، دولت و دست‌اندركاران بايد قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامي بدارند، افزودند: بايد انتخاباتي گسترده، با شور و شوق و نشاط، سالم و همراه با امنيت برگزار شود و چنين انتخابات و ذخيره‌يي به كشور مصونيت بسياري خواهد داد. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به مطالب وسوسه‌انگيز رسانه‌هاي دشمن و تلاش خصمانه آنان براي خراب كردن انتخابات خاطرنشان كردند: ملت ايران با همين بيداري و هوشياري كه همواره نشان داده است در مقابل اين حركت عمل خواهد كرد.

پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي، امير سرلشكر صالحي فرمانده كل ارتش با تبريك اعياد ماه رجب و گرامي‌داشت روز ارتش و نيروي زميني گفت: امروز ارتش مفتخر است كه در همه عرصه‌هاي زميني، دريايي، پدافندي و هوايي با اقتدار، اعتماد به نفس و توكل به خدا از مرزهاي خاكي و اعتقادي انقلاب اسلامي دفاع مي‌كند و فراتر از همه مولفه‌هاي آمادگي رزمي به درياي بيكران انسان‌هاي مومن و متخصص خود مي‌بالد.نویسنده:
نامه رييس‌جمهور، بيانيه اتاق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/31
نامه رييس‌جمهور، بيانيه اتاق
رييس‌جمهور اخيرا طي نامه‌يي به معاون اول خود دكتر جهانگيري از وي خواست، موضوع ساماندهي فعاليت بنگاه‌هاي غيرخصوصي را مورد بررسي قرار دهد و برنامه‌ها و پيشنهادهاي اجرايي خود را جهت برقراري ارتباط ميان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ و به حداقل رسانيدن تداخل‌هاي غيرسازنده بين بنگاه‌هاي خصوصي و غيرخصوصي و ارتقاي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ ارائه كند. اين نامه حاوي ماموريت بس مهم و ضروري است كه پيشبرد آن در اين روزهاي پر تب و تاب انتخاباتي و نيز فقدان سازو كار مناسب قدري بعيد مي‌نمايد. اما شايد طرح آن نه فقط به عنوان ضرورت اين روزهاي اقتصاد و صنعت كشور به سبب نامگذاري سال جاري به «اشتغال و توليد» بلكه هم به جهت توجه دادن نامزدهاي رياست‌جمهوري به مسائل بغرنج صنعت كشور و بخصوص پس از اجراي پراشكال سياست‌هاي اصل 44 و ‌زاده شدن ضلع چهارم اقتصاد و بنگاه‌هاي عظيم شبه‌دولتي (خصولتي) مي‌تواند، مفيد باشد. از سوي ديگر فعالان اقتصادي و صنعتي نيز در قالب بيانيه‌يي از سوي اتاق تهران، مطالبات خود از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري آتي را طرح كردند كه در نخستين بند آن بر ضرورت « بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد كشور» تاكيد و ضمن انتقاد از عملكرد سياست‌هاي اصل 44، اجراي غلط اين سياست‌ها را سبب «ماندگاري بخش دولتي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي با عنوان جديد غيردولتي» دانسته‌اند. واقعيت اقتصاد صنعتي كشور چنانكه در يك گزارش پژوهشي عنوان شده آن است كه «بنگاه‌هاي بزرگ كشور غيربهره‌ورند و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز ضعيف» (افزايش توان رقابت‌پذيري صنعتي ايران- 1391) اين در حالي است كه «بنگاه»‌ها در كنار خانواده، نظام بانكي و دولت يكي از چهار بازيگر اصلي اقتصاد كشورند كه با دريافت تسهيلات از بانك‌ها و سرمايه‌گذاري به توليد و اثرگذاري بر رشد اقتصادي مي‌پردازند. اهميت «بنگاه‌ها» در روند رشد و توسعه اقتصادي كشورها چنان است كه به گفته مايكل پورتر «اين بنگاه‌ها هستند كه در جهان با هم رقابت مي‌كنند و نه كشورها» و در واقع توان رقابتي كشورها بستگي كامل به توان و ظرفيت نوآوري در بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي آنها دارد. مشكل اقتصاد كشورمان چنانكه در نامه رييس‌جمهور نيز بدان اشاره شده است اولا وجود بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي با ماهيت نامشخص (غيرخصوصي) است كه ‌بايد ماموريت‌ها و حيطه موضوعي و جغرافيايي آنها مشخص شود و ديگر آنكه ارتباط اين بنگاه‌هاي غيرخصوصي با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نيز تداخل‌هاي غيرسازنده بين آنها نيز به حداقل رسانيده شود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد هم دولت و هم فعالان بخش خصوصي يك هدف و خواست را دنبال مي‌كنند كه آن، بزرگ شدن بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي در فضايي آزاد و رقابتي است. هدف و مطالبه‌يي كه در دو ماده مهم برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه (ماده 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم) بر ضرورت آن صحه نهاده شده است. در هر دو اين مواد بر ضرورت تدوين «استراتژي توسعه صنعتي » تاكيد شده است، سندي كه از جمله مولفه‌هاي اصلي آن «توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير» است، چرا كه مهم‌ترين مشكل بنگاه‌هاي صنعتي كشورمان چنانكه اشاره شد و بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته در تمام رشته فعاليت‌هاي صنعتي، آن است كه بهره‌وري كل عوامل توليد نسبت به اندازه بنگاه نزولي است. به اين معنا كه در صنعت ايران هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند بهره‌وري آنها كاهش مي‌يابد (همان). متاسفانه اما اقدام بس مهم و اساسي تدوين استراتژي توسعه صنعتي با وجود گذشت بيش از يك دهه از ذكر آن در اسناد قانوني كشور بلاتكليف مانده و اكنون بالاترين مقام اجرايي كشور را وادار به صدور دستوري براي تحقق آن و فعالان اقتصادي را از جمله به تكاپوي مطالبه تدوين چنين سند راهبردي كرده است. سندي كه تدوين آن، توجه به چالش‌هاي 9گانه طرح شده در بيانيه اتاق تهران را مي‌طلبد. چالش‌هايي همچون بهبود محيط كسب و كار، مبارزه با فساد، تجديد ساختار دولت، رقابتي كردن اقتصاد و...

اميد است با تداوم عمر دولت فعلي در دوره بعد، تدبير لازم براي رفع اين خلأ بزرگ توسعه اقتصادي و صنعتي كشور در قالب بهره‌گيري از خرد جمعي و تشكل‌هاي بخش خصوصي و در قالبي ارگانيك و نه مكانيكي و دستورالعملي در چارچوب يك سند ملي فراهم شود و بيش از اين فرصت‌ها به هدر نرود.نویسنده: حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
اذعان دولت ترامپ به پايبندي ايران به برجام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/31
اذعان دولت ترامپ به پايبندي ايران به برجام
وزير خارجه امريكا در نامه‌اي به رييس مجلس نمايندگان گزارش داد


رويترز: رييس‌جمهور امريكا دستور بازبيني لغو تحريم‌هاي ايران را صادر كرد

 وزير امور خارجه امريكا در نامه‌يي به «پل رايان» رييس مجلس نمايندگان اين كشور پايبندي ايران به تعهدات برجامي‌اش را اعلام كرد. دليل ارسال اين نامه به كنگره آن است كه دولت امريكا موظف است هر ۹۰روز يكبار پايبندي ايران به تعهدات خود در برجام را به اطلاع كنگره امريكا برساند و نظر به آنكه از عمر دولت امريكا به رهبري ترامپ نيز ۹۰ روز مي‌گذرد، اين نخستين گزارش كاخ سفيد به كپيتال هيل در مورد ايران محسوب مي‌شود. در همين رابطه رويترز نيز در گزارشي اعلام كرد كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا، دستور بازبيني لغو تحريم‌هاي ايران را صادر و خواسته است تا بررسي كنند آيا لغو تحريم‌هاي ايران طبق برجام در راستاي منافع ملي امريكا بوده است يا خير. با توجه به اينكه مهلت تمديد دستور رييس‌جمهور امريكا براي لغو يا توقف تحريم‌هاي هسته‌يي 19مه است با استناد به نامه تيلرسون برخي رسانه‌ها به نقل از آسوشيتدپرس اعلام كردند كه ترامپ تعليق تحريم‌هاي هسته‌يي ايران را براي 3 ماه تمديد كرده‌ است كه به نظر مي‌رسد، اين ادعا برداشت اين رسانه از ارسال نامه وزير خارجه امريكا به رييس مجلس نمايندگان اين كشور است.   ترامپ كه با شعارهاي ضد برجام بر سر كار آمده بود طي رياست چندماهه خود بر كاخ سفيد از هركاري براي منزوي كردن ايران دريغ نكرد اما گويا اين‌بار نگاهي متفاوت را تجربه مي‌كند. وزير امور خارجه امريكا نخستين نفر از مقامات رسمي كاخ سفيد است كه «پل رايان» رييس مجلس نمايندگان امريكا را از اين ارزيابي آگاه كرد كه ايران تا روز ۱۸ آوريل (29فروردين سال جاري) به تعهدات خود براساس برجام عمل كرده است. تيلرسون در اين نامه كه روي وب‌سايت وزارت امور خارجه امريكا قرار داد، آورده است: اين نامه تصديق مي‌كند كه شروط بند 135 قانون انرژي اتمي مصوبه 1954 مطابق با اصلاحيه آن، شامل اصلاحيه قانون، بازبيني توافق هسته‌يي با ايران، مصوبه 2015 كه در 22 مه 2015 به اجرا رسيد از 18 آوريل 2018 كماكان اجرا مي‌شود. وزير امور خارجه امريكا در ادامه نامه خود با تكرار ادعاي واهي حمايت ايران از تروريسم نوشت: رييس‌جمهور دونالد ترامپ دستور انجام يك بازبيني ميان سازماني تحت رهبري شوراي امنيت ملي براي بررسي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را داده است كه ارزيابي خواهد كرد آيا تعليق تحريم‌هاي ايران ذيل برجام براي منافع امنيت ملي امريكا ضروري است يا خير. زماني كه اين بازبيني ميان سازماني به اتمام برسد، دولت خواهان همكاري با كنگره درباره اين مساله است.پيروزي ديپلماتيك ايران

تعليق تحريم‌هاي ايران آخرين بار توسط باراك اوباما رييس‌جمهور پيشين امريكا در آخرين روز كاري خود تمديد شد. اوباما نگاه منصفانه‌تري نسبت به ايران داشت اما ترامپ كه شعارهاي دروغين و پوپوليستي‌اش او را بر مسند قدرت نشاند، برجام را بدترين نوع توافق بين‌المللي مي‌دانست. در همين رابطه كاخ سفيد نيز حدود يك ماه پيش بر لزوم اجراي توافق جامع اتمي ميان ايران و قدرت‌هاي جهاني تاكيد كرده بود، تا جايي كه چند روز پس از آن يك مقام ارشد كاخ سفيد گفت كه دولت فعلا به توافق هسته‌يي پايبند است اما مصمم است آن را در مورد ايران به‌طور سفت و سخت به اجرا بگذارد. كريستفر فورد، مدير ارشد امور سلاح‌هاي كشتار جمعي و منع گسترش تسليحات هسته‌يي شوراي امنيت ملي امريكا همچنين گفته بود كه روند بازنگري در سياست امريكا در قبال ايران و توافق هسته‌يي همچنان ادامه دارد اما تا زماني كه تصميم تازه‌يي اتخاذ نشده، امريكا خود را به برجام متعهد مي‌داند.  در همين راستا و پس از اعلام مقام ارشد كاخ سفيد مبني بر پايبندي كشورمان نسبت به قراردادش، سفير پيشين پاكستان در امريكا اذعان دولت ترامپ به پايبندي ايران به برجام را يك پيروزي ديپلماتيك براي ايران دانست و گفت: لغو تحريم‌هاي هسته‌يي عليه ايران، حاصل برجام است و اقتصاد ايران به دليل لغو برخي تحريم‌ها، امروز در شرايط بهتري نسبت به گذشته قرار دارد.  سيده عابده حسين تاكيد كرد: حفظ اين توافق و احترام به مفاد آن، هم به نفع امريكا و هم به نفع ايران و ساير كشورها خواهد بود. بنابراين بهترين گزينه براي دولت ترامپ آن است كه پاي تعهداتي كه دولت باراك اوباما با ايران امضا كرده است، بايستد و اين قرارداد را به نفع كشورش حفظ كند.نویسنده:
جامی که بعد از ۹ سال قرمز شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/31
جامی که بعد از ۹ سال قرمز شد


تیم فوتبال پرسپولیس با برتری قاطع چهار بر صفر مقابل پدیده مشهد، جشن قهرمانی خود را دلچسب تر کرد.

به گزارش ایرنا، در نخستین دیدار هفته بیست و هشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران، پرسپولیس قهرمان زودهنگام شانزدهمین دوره این رقابت ها در ورزشگاه آزادی روز گذشته به مصاف پدیده مشهد رفت و در پایان به پیروزی چهار بر صفر رسید.

کمال کامیابی نیا، علی علیپور، مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده گلزنان سرخپوشان تهران در این دیدار بودند. قضاوت این دیدار را که در ورزشگاه مملو از تماشاگر برگزار شد، «شاهین حاج بابایی» برعهده داشت.

در همان دقیقه نخست اشتباه «محمد انصاری» موجب شد تا مهاجم پدیده در آستانه گلزنی قرار بگیرد که «سیدجلال حسینی» با تکلی تماشایی توپ را از روی خط دروازه پرسپولیس بیرون کشید.

در دقیقه هشت، دومین فرصت گلزنی میهمان به دست آمد که «علیرضا بیرانوند» مانع از باز شدن دروازه پرسپولیس شد.

در دقیقه 16، «مهدی طارمی» در مصاف تک به تک با «مجتبی روشنگر»‌ دروازه‌بان پدیده مشهد نتوانست گلزنی کند.

در دقیقه 21، پاس طلایی «سروش رفیعی» به «مهدی طارمی»‌ رسید که بازهم این مهاجم با تعلل بیش از اندازه فرصت گلزنی را از دست داد.

در دقایق باقی مانده اتفاق خاصی رخ نداد و بازیکنان پدیده در لاک دفاعی بودند و پرسپولیسی ها نیز برای گلزنی تلاش چندانی انجام ندادند تا نیمه نخست با تساوی بدون گل همراه شود.

پرسپولیس نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 50 کرنر «سروش رفیعی» با ضربه سر «مهدی طارمی» همراه شد و به دیرک دروازه پدیده برخورد کرد، اما توپ برگشتی را «کمال کامیابی نیا» به گل تبدیل کرد.

در ادامه پرسپولیس با حمایت هواداران خود بر روند بازی تسلط پیدا کرد و به دنبال رسیدن به گل های بیشتر بود.

در دقیقه 64 اشتباه «مجتبی روشنگر» در خروج از دروازه توپ را به طارمی رساند که ضربه این مهاجم از فاصله 40 متری با بدشانسی به بیرون رفت.

در دقیقه 67، هجوم همه جانبه پرسپولیسی ها توپ را به «علی علیپور» رساند که این مهاجم به راحتی گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در دقیقه 70، همکاری «مهدی طارمی» و «وحید امیری» سبب شد تا طارمی سومین گلزن سرخپوشان لقب گرفته و ورزشگاه آزادی را غرق در شادی کند.

طارمی با این گل تعداد گل های خود را به عدد 16 رساند و به تنهایی صدرنشین جدول گلزنان شد.

در دقیقه 89 «فرشاد احمدزاده» در یک رفت و برگشت با ضربه سر چهارمین گل قهرمان لیگ برتر را به نام خود نوشت.

پرسپولیس با کسب بیستمین پیروزی فصل خود 65 امتیازی شد و پدیده مشهد نیز 34 امتیازی باقی ماند. سرمربی تیم پرسپولیس پیروزی چهار بر صفر تیمش برابر پدیده را نمایشی زیبا از تیمش می‌داند.

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از دیدار پرسپولیس برابر پدیده گفت: فکر می کنم این یک نمایش زیبا از قهرمانی ما بود. به گزارش ایسنا، او اضافه کرد: دیدید که چه شادی بزرگی ما و هواداران را فرا گرفته بود. واقعا خوشحال هستم در چنین حال و هوای زیبایی با یک نمایش زیبا به طور قاطع با یک نتیجه خوب بردیم و قهرمانی خودمان را ثابت کردیم. هواداران ما نشان دادند یار دوازدهم ما هستند. امروز بهترین هدیه پیروزی در این بازی بود. قبل از همه از دکتر طاهری و کادر مدیریتی او تشکر می‌کنم. از کادر پزشکی و تدارکاتی تشکر می کنم. همینطور تشکر ویژه از کادرفنی و همکارانم دارم. سرمربی پرسپولیس گفت: استحقاق این قهرمانی را داشتیم. تبریک را به هوادارانی می‌گویم که در تمام طول فصل از ما حمایت کردند، کنار ما بودند و  تشویق‌مان کردند. همه ما از این قهرمانی لذت بردیم. او درباره بازی با الهلال عربستان و غیبت رفیعی و حسینی گفت: فقدان بزرگی برای ما است که کاپیتان ما در این بازی نیست. سید جلال و سروش بازیکنان بزرگی هستند. بازیکنان دیگری داریم.  همه بازیکنان‌مان سالم هستند. در نیمه دوم هم ربیع خواه را بازی دادم که به عنوان دفاع وسط مقابل الهلال بازی می‌کند. نکته خوب این است که فرشاد احمدزاده هم سالم است. برانکو درباره تعویض انصاری در این بازی گفت: این از برنامه‌های ما بود که هر کدام یک نیمه بازی کنند. البته ضربه کوچکی به پای انصاری خورد ولی مسئله جدی نیست. او درباره سامان نریمان جهان و بازی او  گفت: من از همه بازیکنانم راضی بودم. او تعویض شد که برنامه ما این بود که فرشاد نیم ساعت بازی کند. انصاری و ربیع خواه هم هر کدام یک نیمه بازی کردند. کل بازی را سروش و سید جلال بازی کردند که در بازی با الهلال محروم هستند. برانکو گفت: میل ما بر این بود که با برد جشن قهرمانی را بگیریم.

 نویسنده:
برخورد باهرگونه اقدام غیرقانونی کاندیداها و مدیران مسوول رسانه‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/1/31
برخورد باهرگونه اقدام غیرقانونی کاندیداها و مدیران مسوول رسانه‌ها


اولین نشست بررسی‌ آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در سال 96 با موضوع مبارزه با مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر،  با حضور سردار زاهدیان فرمانده پلیس مواد مخدر، سردار ساجدی‌نیا فرمانده پلیس پایتخت و مسوولان دستگاه‌های متولی به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد. دادستان تهران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت سال 96 و اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان در هفته آینده، به بیان نکاتی خطاب به کاندیداها و هواداران پرداخت و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که شاهد انتخابات مختلفی بوده است و امسال نیز این همت وجود دارد که انتخابات در چهار حوزه امنیت، رقابت، مشارکت و سلامت به خوبی برگزار شود. جعفری دولت‌آبادی به همه کسانی که در فکر انجام اقدامات غیرقانونی پس از اعلام احراز صلاحیت‌ کاندیداها هستند هشدار داد با هرگونه تجمع، فراخوان‌های غیرقانونی، اقدامات ایذایی و اقداماتی که برخلاف قانون توسط کاندیداها و یا رسانه‌ها صورت گیرد برخورد خواهد شد. دادستان تهران همچنین پلیس را مکلف کرد که در زمینه برخورد با هرگونه قانون‌شکنی تمهیدات لازم را فراهم کند. دادستان تهران با بیان این که عده‌يی فکر می‌کنند می‌توانند حوادث تلخ سال 88 را تکرار کنند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و سایر مسوولان اجازه نخواهند داد عده‌يی برای برهم زدن امنیت کشور و انتخابات، تلاش‌های واهی کنند. جعفری دولت‌آبادی ضمن ابراز امیدواری برای برگزاری انتخاباتی باشکوه همچون سال‌های گذشته، یادآور شد: به طور قطع با هماهنگی مناسب بین دستگاه‌ها، انتخاباتی باشکوه خواهیم داشت تا جهان بداند ایران یک کشور بزرگ و با مردمی آگاه است و نه تهدیدات خارجی و نه تلاش عده‌يی در داخل نمی‌تواند عزم ملی آن‌ها را در پیشرفت متوقف کند. به گزارش ایسنا، دادستان تهران چهار محور پیشگیری، درمان، صیانت و مقابله در مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و گفت: برای مقابله با مواد مخدر باید در این چهار حوزه برنامه‌ریزی شود که قوه قضايیه در حوزه مقابله و پیشگیری بیشتر می‌تواند دستگاه‌ها را همراهی کند.

جعفری دولت‌آبادی با بیان این نکته که مبارزه با مواد مخدر باید به دغدغه اصلی مسوولان تبدیل شود، افزود: این دغدغه وجود دارد اما برای مبارزه قاطعتر، باید این موضوع دغدغه اصلی مسوولان مرتبط با مواد مخدر باشد.

وی از افزایش مصرف مواد مخدر، کاهش سن اعتیاد، افزایش تعداد معتادان و معتادان متجاهر به عنوان شاخص‌هایی یاد کرد که از بعد از انقلاب به دلیل کثرت جمعیت و برخی علل، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده و بر ضرورت تحلیل علمی و آسیب‌شناسی این مساله تاکید كرد.نویسنده:
  خبر موج
  روي Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 اشتغال توليد رونق هاي بسته جهانگيري در سجمهوري ريي اول معاون رد-اد| اباغ
  را مختلف هاي نه وزارتخا اجرايي ههاي دستگا غيهيي، كردند
  ابال تبيين ارتش چهارگانه نيروهاي فرماندهان ديدار اس در اب مقي ان معظم
  رهبر سال در اشتغال» توليد رونق هاي «بست اجراي به
  را كرده تاكيد ابالغيه اين در جهانگيري كرد. مكلف 96
  را مربوط اجرايي برنامه بايد اجرايي اهاي دستگه
  است: قالب در ها بسته در مندرج زمانبندي مفاد اقتصادي
  مطابق مشكالت بر دشمن كز
  تمر نيپا» مقاومتي- اقتصاد پايش پيشبرد يكپارچه
  «نظام ارسال ستاد دبيرخانه به نيپا سامانه طريق از
  تنظيم اين اجراي براي آمده عمل به اقدامات ماهانه گزارش
  و براي اقتصادي ضعف نقاط از استفاده براي اسالمي نظام افتخارات از ديگر يكي رزمي قدرت كنار در معنويت اسالمي انقالب معظم رهبر اي خامنه يتهلل
  حضرت كنند. ارائه ستاد دبيرخانه به مستمر طور به را
  مصوبه هدف انگيزه وقتي كردند: خاطرنشان اخالل ايجاد است. آن فرماندهان ديدار در گذشته(چهارشنبه) روز
  صبح صدا است- گذشته تيركشي هفت دوره براي مسووالن انگيزه بايد قاعدتا است مشخص دشمن صيادشيرازي شهيدان اي، خامن اهلل آي حضرت مناسبت به ارتش چهارگانه نيروهاي هاي يگا از
  جمعي تكفيري- هاي تروريس امروز گفت: دفاع وزير
  سيما| من يابد افزايش مقاومتي اقتصاد تهاي سياس اجراي از عملي الگوهاي را ارتش شهداي از بسياري بابايي يها تواناي اقتدار، نقش به اشاره با زميني نيروي ارتش
  روز نقاط اقصا در امريكا ساخت مهمات الحها با
  وهابي اقتصادي زبده كارشناسان ديدگاه كه را مسائل اين همه جمهوري ارتش كردند: تاكيد خواندند معنويت اخالق نيروهاي كشور، امنيت تامين در ارتش باالي انگيزه
  و يكنند. جنايت عراق سوريه ويژه به
  جهان بيان نيز مسووالن براي خصوصي مشروح طور است داراي معنوي فكري نيروي يك امروز المي اس برشمردند امنيت تامين هاي لفه مو از يكي را
  نظامي توصيه امريكا دفاع وزير به افزود: دهقان
  سردار ردهام. مهم آثار از يكي اين كه است مقدس پاك هاي زه انگي علمي اقتصادي، هاي دستگا عملكرد تاثير بر تاكيد
  با هاي لت دو نظامي هاي له مجاد تاريخ ابتدا كنم مي از من توقع افزودند: اي خامن اهلل آي حضرت قدر ارزشها اين بايد است روز اين تعيين در امام اقدام نتيجه به از جلوگيري در فرهنگي آموزشي
  تحقيقاتي افغانستان سومالي، عراق، ويتنام، در امريكا
  پيشين براي را دشمن انگيزه وقتي كه است اين مسووالن شوند. تقويت دانسته مسائل را كشور يك درجه اولويت دشمن، اهداف
  رسيدن جنگي هاي يت جنا يمن سوريه در اخيرا برطرف درصدد يينند، مب اقتصادي ضعف نقاط از استفاده روحي هاي آمادگ افزايش لزوم بر تاكيد با ايشان مسووالن، وظيفه ترين اصلي گفتند: دانستند
  اقتصادي ايشان كنند. مطالعه را گرفته صورت
  ضدبشري برآيند. منافذ بستن اقتصادي ضعف نقاط كردن تامين در مسلح نيروهاي مهم نقش به ارتش معنوي بخش در ويژه به مقاومتي اقتصاد تهاي سياس
  پيگيري كه بدانند بايد امريكا استراتژيست اصطالح به
  سران اسالمي جمهوري نظام البته كردند: تاكيد ايشان كشور يك براي امنيت افزودند: كردند اشاره امنيت مشكالت حل براي جدي تال توليد
  اشتغال سازي ده پرون زني، ام اته تيركشي، هفت عصر
  دوره ملت سربلندي علت دارند فراواني قوت نقاط ايران، ملت مقتدرتر مسلح نيروهاي چه هر است مهم بسيار تها ابرقدر مقابل در ايستادگي همچنين مردم
  معيشتي اين گذشته جانب به حق موضع از سازي
  مداخله انقالب پيروزي ابتداي از گوناگون هاي توطئ مقابل در هم نظامي تحرك با اگر حتي اقتدار اين باشند، هتر پرانگيز آنهاست. تشر از
  نترسيدن است. مدعي با متهم كردن جا جابه
  سخنان كميت لحاظ از كه است عجيب قوت نقاط همين تاكنون بود. خواهد امنيت ايجاد هاز زمين نباشد، همراه معظم مقام دفتر عساني طالر پايگاه گزارش
  به بر نظارت هيات از رهبر فرهاد تعفاي
  اس هستند. بيشتر ضعف نقاط از كيفيت تربيت به را ارتش فرماندهان قوا، كل فرمانده اشاره با همچنين اسالمي انقالب معظم رهبر
  رهبري، آگاه منبع يك -تسنيم| تهران استان
  انتخابات قوت نقاط اين از يكي مي اسال انقالب معظم رهبر خاطرنشان توصيه باشند، الگو بتوانند كه نيي ها انسا جمهوري نظام در انتخابات ارديبهشت، ۲9 انتخابات
  به انتخابات، اسالمي ساالري ردم با اسالمي جمهوري اما اعم دشمن كردند: تاكيد اسالمي انقالب معظم
  رهبر هيات در عضويت از ماه 6۱فروردين رهبر فرهاد
  گفت: در ايران ملت ايستادگي شجاعت روحيه را برجسته شهيد همچون اخالقي الگوهاي بايد روز به روز كردند: افتخار عزت مايه اسالمي ردمساالري نماد را
  اسالمي داد. نشان را حرف اين بودن غلط مردم به كه نظامي مقابل در امريكا از زرگ بتر امريكا
  از يك است. داده استعفا تهران استان انتخابات بر
  نظارت يكي افزودند: دانستند درت ابرق هاي اخ تشرها برابر شوكت داراي بزرگ سازمان در بابايي شهيد صياد مردم، بايد كردند: تاكيد دانستند سربلندي قدرت
  و در ملت همه گفتند: اي خامنه تهلل آي حضرت دارد دوست را خود ملت مردم است متصل
  خود فرهاد عضويت درباره سوالي به پاسخ در آگاه
  منبع تها مل ترساندن براي متجاوز هاي درت شگردهاي از يابد. افزايش ارتش يك زمينه بدانند قدر را انتخابات نامزدها،
  مسووالن در كشور كارهاي كليد كه يكنند احساس انتخابات مقاوم دشمن مقابل در دارند دوست را نظام آن نيز
  ملت انتخابات دوره دوازدهمين بر نظارت هيات در
  رهبر خود، نامشروع منافع تامين به آنها كردن وادار دول نيروهاي اينكه بر تاكيد با اسالمي انقالب معظم رهبر امنيت با سالم نشاط، با شوق پرشور
  انتخابات اصلي عناصر كه هستند آنان است خودشان دست بكند. تواند نمي غلطي هيچ
  هستند فرهاد آقاي گفت: تهران استان در جمهوري
  رياس است. دادن نشان بزرگنمايي خود از زدن تشر مردم براي امنيت تامين حصارهاي ترين مهم از مسلح كنند. فراهم را
  گسترده يكنند. معين را كشور دشمني در اينكه به اشاره با اي خامن اهلل آي
  حضرت بر نظارت هيات در عضويت از ماه 6۱فروردي
  رهبر كشور يك براي گفتند: اي خامنه تهلل آي حضرت مسلح، نيروهاي بر عالوه افزودند: روند، شمار به گراميداشت با ديدار اين در اي خامن اهلل آي
  حضرت دولت نامزدها، مردم، همه اينكه بر تاكيد با ايشان ترديدي هيچ ايران ملت با امريكا ويژه به زورگو درتاي
  ق در استعفا اين كه داد استعفا تهران استان
  انتخابات تشر از كشور آن مسووالن كه است آن حالت بدترين علمي آموزشي، اقتصادي، هاي دستگاه ها عه مجمو فرزندان همسران وادهها خان از تجليل ارتش
  روز را آن بدانند را انتخابات قدر بايد دركاران دس ان هستند موافق فرد فالن با بگويند اينكه افزودند:
  نيست، وي گرفت. قرار موافقت مورد 7۱فروردين
  تاريخ تجاوز ورود، براي را در كار اين زيرا بترسند دشمن اهداف با مقابله جهت در اگر نيز فرهنگي تحقيقاتي آنها، واقعي همرزمان همسنگران عنوان به
  ارتشيان شور با گسترده، انتخاباتي بايد افزودند: بدارند، رامي را زي است نادرستي حرف كرد، خواهند مالحظه او با
  و آقاي رهبر، فرهاد آقاي استعفاي پذيرش از بعد
  گفت: يكند. باز او تعرض عمل يكديگر، تكميلكننده هاي بخش عنوان به دشمن بهترين از يكي را امام(ره) وسيله به ارتش روز
  تعيين شود برگزار امنيت با همراه سالم نشاط، شوق زمان در امام از بعد امام(ره) زمان از آنها
  دشمني شد. انتخاب وي جايگزين عنوان به
  نصراصفهاني بايد را كشور امور اينكه در كردند: خاطرنشان ايشان حفظ مينهساز مسلح، نيروهاي با هماهنگ قطعا كنند گفتند: برشمردند راحل امام اقدامات رين
  هوشمندان بسياري مصونيت كشور به يي ذخيره انتخابات چنين بودند كار سر بر مختلف ساليق با كه گوناگون لتهاي
  دو پس كرد حمايت رييسي از پايداري هه
  جب وجود ترديدي هيچ داد انجام حكمت تدبير عقل با شد. خواهند كشور پيشرفت توسعه ملي امنيت تقويت ارتش هاي پايه كردن مستحكم بر اله ع اقدام
  اين مطالب به اشاره با اسالمي انقالب معظم رهبر داد. خواهد است. داشته ادامه
  همواره رسمي كانال پيش ساعاتي كه درحالي يلنا|
  گرفت باشد. شجاعت با همراه بايد حكمت تدبير اين اما ندارد اصلي هاي طراح از يكي اي خامنه تهلل آي حضرت از بسياري نااميدي يأس موجب المي اس
  جمهوري آنان خصمانه تالش دشمن هاي رسانه نگيز ه وسوس ملت ايستادگي اقتدار بايد اينكه بر تاكيد با
  ايشان در رييسي ابراهيم از حمايت از پايداري جبهه
  تلگرام ترسيدن كردند: تاكيد اسالمي انقالب معظم رهبر اقتصادي مشكالت ضعف نقاط از استفاده را دشمن شد. زمان آن در هگران
  توطئ ايران ملت كردند: خاطرنشان انتخابات كردن خراب براي كشورهاي برخي امريكا تشر از ملت تاثيرناپذيري
  ايران كمتر فاصله به بود داده خبر جمهوري ست ريا
  انتخابات قرار قدرتمندان اخم تاثير تحت دشمن تشر از دلهره خاطرنشان دانستند ايران ملت به زدن ضربه براي جانب از ارتش روز تعيين اينكه بر تاكيد با
  ايشان است داده نشان همواره كه هوشياري بيداري همين با مهمي بخش كردند: خاطرنشان كند، پيدا ادامه
  اروپايي شد. حذف كانال خروجي از خبر اين ساعت يك
  از است. بدبختي اول گرفتن شعارهاي اخير هاي سا در علت همين به كردند: همه با ارتش هويت پذيرش معناي به خميني(ره)
  امام كرد. خواهد عمل حركت اين مقابل در عهده به دشمن از نهراسيدن ايستادگي ادامه
  از بسنده رييسي از حمايتشان خبر حذف به ها
  پايداري هم كسي اگر افزودند: هاي خامن يتهلل حضرت شدند. برجسته برگزيده اقتصادي بود، انقالب پيروزي ابتداي در آن شرايط
  مختصات امير اسالمي، انقالب معظم رهبر سخنان از پيش اقتصاديون عهده بر آن عمده بخش مسلح
  نيروهاي دبيركل آقاتهراني، از نقل به بعد دقيقه چند
  نكردند به ملت طرف از اما ندارد اشكالي بترسد، يواهد ترين حساس را كشور اقتصادي بنيه تقويت ايشان عميق قلبي اعتقاد ارتش، تقويت حفظ
  افزودند: ماه اعياد تبريك با ارتش كل فرمانده صالحي سرلشكر متصديان خصوص به آموزشي فرهنگي، هاي عه مجمو
  و پايداري اينكه: بر مبني شد منتشر مطلبي جبهه
  اين است. ايستاده ايران ملت زيرا نترسد مردم حساب اساس همين بر گفتند: برشمردند موضوع يترين كليد ارتش شد موجب امام صحيح تصميم اين بود
  امام(ره) گفت: زميني نيروي ارتش روز داشت گرام رجب است. تحقيقاتي علمي هاي بخش حمايت اعالم رسمي شكل به يي گزينه هيچ از
  فعال پيروزي ابتداي از هها توطئ انواع به اشاره با ايشان يك عنوان به مقاومتي اقتصادي هاي ت سياس اجراي بر بدرخشد. خوش انقالب از بعد قضاياي همه
  در زميني، هاي عرص همه در كه است مفتخر ارتش امروز سخنانشان پاياني بخش در اسالمي انقالب معظم
  رهبر صدور با را اصلح فرد مناسب زمان در ما
  نكرده بود بنا اگر كردند: خاطرنشان تاكنون المي اس انقالب موضوع بر ويژه به اقدام» حركت «كار مجموعه مقابل در ايستادگي مي، اسال انقالب معظم
  رهبر توكل نفس به اعتماد اقتدار، با هوايي پدافندي دريايي، ملت افتخارات از را انتخابات رو، پيش انتخابات به اشاره
  با كه است درحالي اين كرد. خواهيم معرفي يي
  بيانيه در بترسد درتا از ايران ملت المي اس جمهوري كاركنان مردم معيشتي مسائل همچنين توليد اشتغال درخشان كارنامه نههاي نمو از يكي را دروني طئههاي
  تو دفاع اسالمي انقالب اعتقادي خاكي مرزهاي از خدا به ملت سربلندي روسفيدي قدرت، عزت، مايه
  ايران حمايتشان جبهه اين اعضاي از برخي نيز اين از
  پيش نشاني اثر هيچ ديگر اكنون كند عقبنشيني آنها مقابل دارم. تاكيد مسلح نيروهاي ازجمله مختلف هاي دستگاه دوران در ارتش شآفريني نق گفتند: برشمردند
  ارتش درياي به رزمي آمادگي هاي مولف همه از فراتر يد من نشان دنبال بدخواهان افزودند: خواندند دنيا در
  ايران بودند. كرده اعالم رييسي از
  را ماند. نم باقي ايراني ايران از بدخواهان تمركز به اشاره با اسالمي انقالب معظم رهبر اخالق باالي سطوح از عملي هاي وه جل ارائه مقدس يبالد.
  دفاع خود متخصص مومن هاي انسان بيكران بودند ردمساالري مقابل نقطه در معنويت اسالم
  دادن درباره كذب اخبار انتشار از دخدايي
  انتقاد شوراي سخنگوي يسنا| هاا حيت صا
  بررسي ديگري كذب خبرهاي مجددا اينكه از انتقاد با كرد
  نگهبان بازديد رقي ان آذربايجش زده سي مناطق از
  روحاني شد منتشر ها حيت صال بررسي انتخابات
  درخصوص جلسه دستور از نداشت صحت هيچكدام اينكه بيان
  با داوطلبان صالحيت بررسي براي نگهبان شوراي زدگان
  ديروز سي به ارزان ات تسهي اعوض كم
  ارائه تلگرامي كانال در كدخدايي داد. خبر تجمهوري
  رياس مجلس در حضور متعدد، اتهاي نوشت:«مالق
  خود بحران ستاد جلسه تشكيل با شتابد مي آنان ياري به اميد تدبير دولت رييس بازگردند. عادي روال به ايران|
  مردم
  گروه از برخي بررسي محترم، نمايندگان از جمعي با
  ديدار اخير حوادث ديگر بار شرقي آذربايجان استانداري در مسكن بنياد شهرسازي راه وزارت «به كرد:
  تاكيد دولت مخالف هاي رسانه برخي كه شرايطي در بخشي العالم شبكه در زنده مصاحبه نهايتا هو ها
  پروند خسارات سريع جبران براي الزم تصميمات بررسي هاي نه خا بازسازي، ساخت عمليات كه دهم مي دستور در «سيل موضوع تا يكنند تال دلواپس
  و كذب خبرهاي مجددا البته بود. گذشته روز كارهاي
  از شد. خواهد اتخاذ كند.» آغاز امروز همين از را ديده آسيب مناطق در مردم براي يي بهانه به را ها» تان اس ساير شرقي
  آذربايجان حيتها صال بررسي انتخابات درخصوص
  ديگري روستاي مردم جمع در ديروز روحاني پاد، گزارش
  به مردم مشكالت «نمد» از كنند بدل دولت از نداشت.»
  انتقاد صحت كدام هيچ كه شد
  منتشر دست از تسليت ضمن شرقي ان آذربايج استان در چنار مردم هاي دل درد شنيدن يازدهم دولت ببافند، انتخاباتي» «كاله خودشان
  براي نماينده يك از اقتصاد وزير شكايت
  بررس روستا اين اهالي به هموطنانمان از تعدادي دادن ضمن چنار روستاي مردم ميان در حضور با
  روحاني تصويب اضطراري، هاي نشس برگزاري با ابتدا همان مجلس-
  از نمايندگان رفتار بر نظارت هيات
  در روستاي در كه يي حادثه اين گفت: سيل حادثه در هاي دل درد شنيدن اخير سيل هديدگان حادث به تسليت براي تومان 00۱ميليارد اختصاص حمايتي، هاي
  طرح بر نظارت هيات سخنگوي جمالي، محمدجواد
  ايرنا| اردبيل غربي، آذربايجان در آذرشهر منطقه چنار، الزم، اعتبارات تخصيص سريع اقدامات دستور مردم، گذشته روز سفر نهايتا سيل خسارات از بخشي
  جبران شكايت گفت: اسالمي شوراي مجلس نمايندگان
  رفتار ناراحت مزده را ايران ملت همه آمد، پيش كردستان بازسازي خسارات جبران براي قيمت ارزان
  تسهيالت نشان سيلزده، مناطق به همراه هيات جمهوري
  رييس از يكي از دارايي اقتصادي امور وزير با، طنيي
  علي دست از را خود جان حادثه اين در كه عزيزاني كرد. فضاي در كه بازديد اين در سمهور رييج كرد. صادر را
  منازل مطالبات به نسبت دلواپس جماعت از بيشتر اتفاقا كه
  داد هيات اين گذشته روز جلسه در مجلس
  نمايندگان جلسه تشكيل با نيز شرقي آذربايجان استانداري در الزم تصميمات ديدگان آسيب همه به كمك
  براي خواهران برادران بلكه شما عزيزان تنها نه د، داده ان ضمن رفت چنار روستاي مردم ميان به شد انجام
  صميمي به آنها بازگرداندن دارد حساسيت ديده، حادثه
  مردم شكايت جلسه اين در همچنين افزود: وي شد.
  بررسي تصميمات بررسي ديگر بار اخير حوادث بحران، ستاد تا شد اعالم خزانه به گذشته روز كرده اتخاذ
  را بودند. ما همه اين در را خود عزيزان كه كساني ديدگان آسي به دلداري داند. خود وظيفه را زندگي عادي
  روال نمايندگان از ديگر يكي از معراج هواپيمايي
  شركت شد. خواهد اتخاذ خسارات سريع جبران براي الزم الزم اقدامات مناطق اين در مردم به كمك
  براي طي چنار روستاي مردم اينكه به اشاره با روحاني تدبير دولت جدي عزم بر دادند، دست از غمبار حادثه استان به ورود از پس ديروز سمهور
  رييج حضور جلسه در كه نماينده اين شد، رسيدگي
  مجلس كنار در ابتدا از كه مسووالن همه از افزود: هور جيم ري دهد. انجام
  را از جمله از سختي بسيار حوادث با اخير روزهاي زده سي مناطق ساير روستا اين مردم به كمك براي
  اميد نزديك از يافت، حضور چنار روستاي در انشرقي
  آذربايج اظهارات كه كرد بيان را خود نظر مورد مطالب
  داشت هاي بخ همه كردند رفع را آنها آالم بوده
  مردم كه شدند مواجه عزيزانشان از ۲ر نف دادن دست روستاي به عزيمت مسير در روحاني كرد. تاكيد كشور
  در توگو گف داغدار هاي واده خان ديده حادثه روستاييان
  با نشد. شناخته نمايندگي وظايف خالف نماينده
  اين مسووالن از يكنم تقدير انتظامي درماني امدادي، بازسازي ساخت عمليات آغاز نفر دو هنوز آنكه ويژه به است، دنهنده تكا بسيار برخي با ديدار ضمن كرد توقف زار غل مناطقه در
  چنار آخرين جريان در شنيد را دلهايشان درد
  كرد، جلسه در نماينده اين شد: يادآور مجلس در فسا
  نماينده چنار در مفقودان باقيمانده يافتن براي خواهم مي كنند، احساس مردم اينكه كرد: تاكيد جمهور ييس
  ر دولت داشت: اظهار هستند، مفقود هديدگان حادث از سيل هاي سيب جريان در محلي مقامات توضيحات با مردم نهايتا گرفت قرار اخير سيل سيبديدگان
  وضعيت سخناني شهرسازي راه وزير آخوندي، عباس
  استيضاح نيز كنند تالش پيش از بيش مناطق، ساير آذرشهر مسووالن همه آيد مي پيش يي حادثه مشكل
  اگر كه منازلي بازسازي براي را خود تالش توان همه عزيمت مسير در همچنين جمهور رييس گرفت. قرار اخير كرد. صادر را اوضاع سازماندهي براي الزم
  دستورات بود. كرده مطرح معراج هواپيمايي شركت مورد
  در كامل طور به يا ديده آسيب كه هايي خانه ساختن براي بايد است اهميت حايز بسيار هستند، آنها كنار
  در خواهد كار ديده آسيب يا شده كامل تخريب دچار مهماندار روستاهاي در چنار، روستاي در زده سي منطقه
  به مناطق مردم روي در رو مالقات از كه
  تصاويري درباره قانون رعايت براي الريجاني ور
  دست دهند. انجام را الزم تالش هد، رفتان بين از رهبر يعني مقام ترين عالي از مسووالن همه كه
  بدانيم تسهيالت بالعوض هاي كم راستا اين در گرفت مردم جمع در حضور با كرد توقف نيگ حسب ديوج
  و محلي اجتماعي هاي بكه ش يها خبرگزار در زده يل
  س شوراها- انتخابات در الهي اديان پيروان
  حضور راه وزارت به داشت: اظهار يازدهم سدولت ريي استانداران وزرا، نمايندگان، دولت، انقالب،
  معظم سختي دهد نم اجازه داد خواهد ارائه يمت ارزان دلها درد شنيدن با بودند آمده وي استقبال به كه
  روستاها بازديد جريان در كه يهد نشان كرده پيدا
  بازتاب در زرتشتيان نماينده اختياري، يسناا|سفنديار
  ا عمليات كه دهم مي دستور مسكن بنياد شهرسازي روحاني هستند. بوده شما كنار در مسووالن
  ساير باشد. داشته ادامه بلندمدت براي شما مشكالت داد. پاسخ آنان احساسات ابراز به تسليت عرض مشكالت درباره سجمهورشان ريي با رودررو از
  گروهي كه يي نامه پيرو كرد: اظهار مي اسال شوراي
  مجلس مناطق در را مردم ههاي خان بازسازي، ساخت بهداشت وزارت اللاحمر، هاي الش از تقدير
  با براي بلندمدت در دولت داد: ادامه جمهور ريي وزير نعمتاده ديگر يي عده كردند، مي صحبت
  كمبودها الهي اديان پيروان ورود از جلوگيري عدم
  درخصوص مردم كرد: تاكيد روحاني كند. آغاز امروز از ده آسي دي ارتش بسيج سپاه، از اعم مسلح نيروهاي
  درمان مسير در مردم منازل كه روستاهايي گونه ين بحران ستاد جلسه تشكيل صحبت مشكالتشان درباره بودند كرده دوره را
  صنعت فقهاي اخير نظريه طبق شهر شوراي انتخابات
  به مريزاد دست آنها به آنهاست كنار در دولت كه بدانند گفت: ردهاند، كمك آنها به بوده مردم كنار در
  كه تصميمات دارد، قرار سيل خطر در ها رودخان در توان همه با دولت كه كرد اعالم جمهور
  ريي نهاونديان با را تايشان درخواسه هم جماعتي يكردند
  م به مستقيما الريجاني آقاي نوشتم، نگهبان
  شوراي وظايف به كرده ياري را يكديگر توانستند كه ويم كنيم، فراموش سخت روزهاي در را يكديگر نبايد
  ما راستا اين در بايد كه چرا كرد، خواهد اتخاذ را الزم كرد تاكيد بود خواهد زده سي هاي ان است مردم
  كنار اظهارات اساس بر كه مطالباتي يگذاشتند. ميان
  در مطابق داد دستور شوراها انتخابات بر نظارت
  هيات باشد. يكديگر كنار در هم تعاون اخالقي ديني، امروز بود خواهد شما كنار در توان همه با
  دولت دولت كنيم. احتياط گرفته انجام الزم تهاي مراقب قيمت ارزان تسهيالت بالعوض هاي كمك ارائه با كه تا شود داده پاسخ آنها عه تري س هرچه بايد
  دولتمردان دستور از پس شد: يادآور اختياري كنند. اقدام
  قانون انتخابات بر نظارت هاي ات هي اعضاي با الريجاني
  آقاي گفتوگو نيز هستند مجلس نمايندگان از كه
  شوراها در دهد اجازه قانون كه جايي تا با روابط گسترش براي ايران زرتشتيان نماينده انتخاباتي تخلفات بررسي
  كميته موافق فعلي قانون اجراي ادامه با هم آنها اكثريت شود
  شد رساني اط ده پرون مورد شناسد نمي سقفي هيچ قرقيزستان نوشت نامه الريجاني به شد تشكيل كشور وزارت در شود اجرا زمينه اين در قانون مر دقيقا شد قرار
  بودند نگيرد. صورت آن در تغييري
  و جايي تا گفت: قضاييه قوه اول معاون در كشورمان خارجه امور وزير مجلس در زرتشتيان نماينده بررسي كميته گفت: كشور
  وزير مسدود مجرمانه مصاديق تعيين گروه
  كار دهها پرون درمورد يد مه اجازه قانون كه ايران اقتصادي مشترك همايش به خطاب يي نام در اسالمي شوراي تبليغات بررسي براي انتخاباتي
  تخلفات رمضانعلي كند-مهر| بررسي را صوتي تلگرام
  شدن درمورد هماهنگي با كنيد. رساني اطال پايتخت بيشكك شهر در قرقيزستان به نسبت مجلس رييس الريجاني علي هاي دوره همانند انتخاباتي هاي ليت فعا
  و مجرمانه مصاديق تعيين كارگروه عضو
  سبحاني، اين شود. رساني اطالع مهم هاي پروند روابط در سقفي هيچ ما گفت: كشور، اين جلوگيري درباره نگهبان شوراي دبير ابالغيه شد. تشكيل كشور وزارت در انتخابات
  قبل در صوتي تلگرام مساله بررسي كه كرد
  درخواست شدن، دستگير زمان مثال براي باشد. مرحله چند در بايد رساني الع اط گسترش آماده هها حوز همه در شناسيم نمي قرقيزستان با داد. نشان واكنش مذهبي اقليت كانديداهاي صالحيت تاييد از اين افزود: ديروز ضلي رحمان عبدالرضا ايرنا، گزارش
  به بگيرد. قرار مجرمانه مصاديق تعيين كارگروه كار
  دستور شود. العرساني اط دادگاه جلسات برگزاري بازپرسي زمان هستيم. ها همكاري است: نوشته نامه اين متن در اختياري اسفنديار ايلنا، گزارش به نامزدهاي هاي فعاليت تبليغات بررسي مخصوص
  كميته صوتي تلگرام شدن محدود داليل اينكه درباره
  وي در اي يژه محسن والمسلمين االسالم حجت ايسنا، گزارش به مذاكرات روز دو از پس ظريف محمدجواد ايرنا، گزارش به داريد اطالع كه انونه همگ متعدد، مذاكرات جلسات پيرو «احتراما، هاي رسان در سياسي روههاي احزاب آنها حاميان
  انتخابات، يرسد نظر به اما ندارم دقيقي اطالع گفت:
  چيست، اجتماعي معاونان انها دادست دادگستري، كل روساي گردهمايي گرجستان تركمنستان بلندپايه هاي مقام با فشرده به كه 96/۱/۲6 تاريخ به هاي نام ارسال با نگهبان محترم شوراي است. مجازي
  مكتوب دستور در را موضوع اين بررسي واند دادستاني
  كه به مربوط شدگان بازداش به اشاره با جرم وقوع از پيشگيري بيشكك وارد سياسي اقتصادي نشست سه در شركت «قانون از ۲6 ماده يك تبصره شود، مي تقديم آن تصوير پيوست گزارش تاكنون هم تخلفي آيا كه سوال اين به پاسخ در
  وي آيا اينكه درباره همچنين سبحاني دهد. قرار خود
  كار روي مجدد ساعت چند ظرف ها ال كان اين گفت: تلگرامي هاي ال كان توسعه افزود: قرقيزي ايراني اقتصادي فعاالن جمع در شد، انتخاب كشور اسالمي شوراهاي انتخابات وظايف تشكيالت، نامزدها سوي از متعددي زارشهاي بله كرد: تصريح است،
  شده را مساله اين مجلس در مجرمانه مصاديق تعيين
  كارگروه اين بيرون افراد همدستي يا داخل همدستي با يا صاحبان آمد. كار پيشرفته علوم فناوري از مختلف هاي حوز در همكاري در است. شناخته شرع موازين خالف را ۵7۳۱ مصوب شهرداران حال در هم همكاران است رسيده ما به آنها ستادهاي
  و نگرفته قرار كار دستور در كه فعال گفت: كند، مي
  پيگيري انفعال، فساد با مبارزه براي نبايد چه وج هي به دادند. انجام را اقدام كشاورزي، حوزه در همكاري توساز ساخ انرژي، تا گرفته اجازه اساسي، قانون در شده شناخته رسمي الهي اديان تبصره، اين در اگر كرد: خاطرنشان كشور وزير زارشهستند. ها اين
  بررسي شويم. وارد بحث اين به يوانيم مت هم ما
  اما فتنهها با آينده در است ممكن داشت. كوتاهي نشيني عقب است. ممكن ها زمين ساير معدن صنعت دامداري اساسي قانون اخطار ضمن دارند. را روستا شهر شوراهاي در ام نثب است، شده انجام قانون از تخلفي كه برسيم نتيجه اين به ها سي
  برر جلسه در اميري لحي صا از سوال طرح منطقه در كشور نرين امت ما كشور امروز شويم. رو روب فسادهايي توسعه، پيشرفت، ايران براي كرد: اظهار همچنين ظريف در شود.» بيان تاكيد جهت نكته چند آن، محتواي نامه اين به در انتخاباتي تخلفات بررسي كميته به را آن گزارش حتم طور
  ب نماينده راد، اديان علي يلنا| فرهنگي
  كميسيون باشد. داشته كار ما با دشمن است ممكن اما است، ماست. ثبات توسعه پيشرفت، قرقيزستان، ثبات امنيت قانون ۵9 ۴9 اصل «براساس است: آمده نامه اين از ديگري بخش كميته رييس خصوص همين در دهيم. مي ارجاع قضاييه
  قوه ديروز علني نشست اتمام از پس سوادكوه
  قائمشهر پيشگيري قضيه به منظري چه از ديد بايد اينكه بيان با وي هاي علقه بلكه يكنيم، زندگي منطقه يك در تنها نه ما اظهارنظر امكان مشخصي زمان در نگهبان محترم شوراي اساسي، اطالعاتي اشراف وجود بيان با نيز كشور انتخابات ستاد
  امنيت از خبرنگاران جمع در حضور با اسالمي شوراي
  مجلس دنبال به باري زيان آثار اجتماعي هاي يب آس گفت: شود، مي نگاه پيوند هم به را ما فرهنگي مذهبي عاليق تاريخي قانوني، مراحل طي آن اتمام از پس كه دارد را قانون هر درمورد انتخابات امنيت اطلس گفت: انتخابات امنيت برقراري
  براي طرح براي مجلس فرهنگي كميسيون جلسه
  برگزاري منجر كند ايجاد كشور براي امنيتي مسائل واند دارد خطر كه پرآشوب دنياي اين در گفت: وي است. داده كه قانوني دارد، امكان چگونه حال االجراست. الزم مصوب قانون نيز ذوالفقاري حسين است. شده تهيه شوراها تجمهوري
  رياس گفت: داد خبر اسالمي ارشاد فرهنگ وزير از
  سوال منجر تواند مي اجتماعي هاي يب آس شود. ها خانواد فروپاشي به همكاري كند، تهديد را جهان منطقه ترور افراط اليحه يا طرح ارائه بدون يذرد، م آن تصويب از سال ۲0 از بيش افزود: مطلب اين بيان با خبرنگاران با خبري نشست در
  ديروز برنامه در تجويزي تكليفي احكام از برخي اجراي
  عدم است ممكن همچنين شود. اسال از جوانان گرفتن فاصله به با مقابله شهاي رو ترين مهم از مدارا هنگ ها فر گسترش داخلي ننامه آيي اساسي قانون در مشخص مراحل كردن طي تك تك براي اطلس اين نيز شده بخش اين در هايي بيني
  پيش ارشاد فرهنگ وزير از سوال موضوع توسعه
  پنجم اداري وظيفه فقط ما آيا شود. نظام به مردم يتمادي اع سبب خوشبختي ضامن تنها نه كه است تروريسم گري افراطي چگونه پس دهد، رخ اتفاق اين اگر شود. لغو آن از بخشي مجلس، كه مناطقي براي الزم هاي بيني پيش تا است شده ارسال ها
  استان فرهنگي كميسيون جلسه در كه بود خواهد
  اسالمي هاي سياس از يكي افزود: همچنين وي باالتر؟ يي وظيف يا داريم تروريسم گسترش از بلكه رود، هشمار مردم سعادت است؟ امور راس در مقننه قوه مسوول مجلس ۸۵، اصل براساس بگيرد. صورت هستند امنيتي هاي آسيب مسائل برخي
  مستعد موارد از يكي داد: توضيح او رد. گم قرار بررسي
  مورد هماهنگي اقتصادي فعاالن خصوصي بخش با كه است اين ما يكند. جلوگيري گري افراط هكار روستا شهر شوراي انتخابات از مرحله چند در قانون اين لحظه اين تا كرد: تصريح كشور وزير انتظامي امنيتي
  معاون ازجمله كه است كشور در فرهنگي مهندسي سوال
  اين از داشتيم اقداماتي زياد يا انكم ها است در باشيم. داشته كامل سخنان از ديگري بخش در ديپلماسي دستگاه رييس اند رده شركت انتخابات در الهي اديان پيروان است شده گرفته در اطالعاتي اشراف گرفته صورت هاي بيني پيش به توجه
  با موارد است اسالمي ارشاد فرهنگ وزارت
  وظايف غيرحقوقي ابعاد كه ههايي پروند بعضي در كنيم. مي حمايت آنها روابط بانكي پولي، معامالت حوزه در كرد: تصريح خود پيروان شود اجرايي نامه اين چنانچه ولي ندارد، تفسير به نيازي امنيت براي خاصي تهديد كشور، از بيرون فضاي كشور
  كل جريان در دوشنبه روز كه شد خواهد مطرح نيز
  ديگري هاي بين پي دارد، اجتماعي) بيروني داخلي، امنيتي، (سياسي، گشايش ايجاد براي يتر جد حركتي نيازمند ها نك با سوم اصل مخالف باشند، نداشته حضور اجازه دوره اين در الهي اديان كه ابعادي تمام كه نيست معنا بدان اين نداريم
  انتخابات يگيرد. قرار بررسي مورد سوال اين
  طرح كنيد. مشورت هم با بگيريد درنظر را الزم هستيم. كارآفرينان روابط تسهيل هست. نيز برابري عدالت اساسي قانون نگيرد. قرار توجه مورد باشد تاثيرگذار انتخابات امنيت يدر توانم
تمركز دشمن بر مشكلات اقتصادي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
تمركز دشمن بر مشكلات اقتصادي
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار فرماندهان و نيروهاي چهارگانه ارتش تبيين كردند


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح روز گذشته(چهارشنبه) در ديدار فرماندهان و جمعي از يگان‌هاي نيروهاي چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و نيروي زميني با اشاره به نقش اقتدار، توانايي‌ها و انگيزه بالاي ارتش در تامين امنيت كشور، نيروهاي نظامي را يكي از مولفه‌هاي تامين امنيت برشمردند و با تاكيد بر تاثير عملكرد دستگاه‌هاي اقتصادي، علمي و تحقيقاتي و آموزشي و فرهنگي در جلوگيري از به نتيجه رسيدن اهداف دشمن، اولويت درجه يك كشور را مسائل اقتصادي دانستند و گفتند: اصلي‌ترين وظيفه مسوولان، پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به ويژه در بخش اشتغال و توليد و تلاش جدي براي حل مشكلات معيشتي مردم همچنين ايستادگي در مقابل ابرقدرت‌ها و نترسيدن از تشر آنهاست.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به انتخابات ۲۹ ارديبهشت، انتخابات در نظام جمهوري اسلامي را نماد مردم‌سالاري اسلامي و مايه عزت و افتخار و قدرت و سربلندي دانستند و تاكيد كردند: بايد مردم، مسوولان و نامزدها، انتخابات را قدر بدانند و زمينه يك انتخابات پرشور و شوق و با نشاط، سالم و با امنيت و گسترده را فراهم كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار با گراميداشت روز ارتش و تجليل از خانواده‌ها و همسران و فرزندان ارتشيان به عنوان همسنگران و همرزمان واقعي آنها، تعيين روز ارتش به وسيله امام(ره) را يكي از بهترين و هوشمندانه‌ترين اقدامات امام راحل برشمردند و گفتند: اين اقدام علاوه بر مستحكم كردن پايه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي موجب يأس و نااميدي بسياري از توطئه‌گران در آن زمان شد.

ايشان با تاكيد بر اينكه تعيين روز ارتش از جانب امام خميني(ره) به معناي پذيرش هويت ارتش با همه مختصات و شرايط آن در ابتداي پيروزي انقلاب بود، افزودند: حفظ و تقويت ارتش، اعتقاد قلبي و عميق امام(ره) بود و اين تصميم صحيح امام موجب شد ارتش در همه قضاياي بعد از انقلاب خوش بدرخشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، ايستادگي در مقابل توطئه‌هاي دروني را يكي از نمونه‌هاي كارنامه درخشان ارتش برشمردند و گفتند: نقش‌آفريني ارتش در دوران دفاع مقدس و ارائه جلوه‌هاي عملي از سطوح بالاي اخلاق و معنويت در كنار قدرت رزمي يكي ديگر از افتخارات آن است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، شهيدان صيادشيرازي و بابايي و بسياري از شهداي ارتش را الگوهاي عملي از اخلاق و معنويت خواندند و تاكيد كردند: ارتش جمهوري اسلامي امروز يك نيروي فكري و معنوي و داراي انگيزه‌هاي پاك و مقدس است كه اين يكي از آثار مهم اقدام امام در تعيين اين روز است و بايد اين ارزش‌ها قدر دانسته و تقويت شوند.

ايشان با تاكيد بر لزوم افزايش آمادگي‌هاي روحي و معنوي ارتش به نقش مهم نيروهاي مسلح در تامين امنيت اشاره كردند و افزودند: امنيت براي يك كشور بسيار مهم است و هر چه نيروهاي مسلح مقتدرتر و پرانگيزه‌تر باشند، اين اقتدار حتي اگر با تحرك نظامي هم همراه نباشد، زمينه‌ساز ايجاد امنيت خواهد بود.

فرمانده كل قوا، فرماندهان ارتش را به تربيت انسان‌هايي كه بتوانند الگو باشند، توصيه و خاطرنشان كردند: روز به روز بايد الگوهاي اخلاقي همچون شهيد صياد و شهيد بابايي در سازمان بزرگ و داراي شوكت ارتش افزايش يابد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه نيروهاي مسلح از مهم‌ترين حصارهاي تامين امنيت براي مردم به شمار مي‌روند، افزودند: علاوه بر نيروهاي مسلح، مجموعه‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي و فرهنگي نيز اگر در جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخش‌هاي تكميل‌كننده يكديگر، عمل كنند قطعا هماهنگ با نيروهاي مسلح، زمينه‌ساز حفظ و تقويت امنيت ملي و توسعه و پيشرفت كشور خواهند شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يكي از طراحي‌هاي اصلي دشمن را استفاده از نقاط ضعف و مشكلات اقتصادي براي ضربه زدن به ملت ايران دانستند و خاطرنشان كردند: به همين علت در سال‌هاي اخير شعارهاي اقتصادي برگزيده و برجسته شدند.

ايشان تقويت بنيه اقتصادي كشور را حساس‌ترين و كليدي‌ترين موضوع برشمردند و گفتند: بر همين اساس بر اجراي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي به عنوان يك مجموعه «كار و حركت و اقدام» به ويژه بر موضوع اشتغال و توليد همچنين مسائل معيشتي مردم و كاركنان دستگاه‌هاي مختلف ازجمله نيروهاي مسلح تاكيد دارم.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به تمركز بدخواهان نظام اسلامي براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي براي ايجاد اخلال خاطرنشان كردند: وقتي انگيزه و هدف دشمن مشخص است قاعدتا بايد انگيزه مسوولان براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي افزايش يابد و من همه اين مسائل را كه ديدگاه كارشناسان زبده اقتصادي است به ‌طور مشروح و خصوصي براي مسوولان نيز بيان كرده‌ام.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: توقع من از مسوولان اين است كه وقتي انگيزه دشمن را براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي مي‌بينند، درصدد برطرف كردن نقاط ضعف اقتصادي و بستن منافذ برآيند.

ايشان تاكيد كردند: البته نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران، نقاط قوت فراواني دارند و علت سربلندي ملت در مقابل توطئه‌هاي گوناگون از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون همين نقاط قوت عجيب است كه از لحاظ كميت و كيفيت از نقاط ضعف بيشتر هستند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از اين نقاط قوت برجسته را روحيه شجاعت و ايستادگي ملت ايران در برابر تشرها و اخم‌هاي ابرقدرت‌ها دانستند و افزودند: يكي از شگردهاي قدرت‌هاي متجاوز براي ترساندن ملت‌ها و دولت‌ها و وادار كردن آنها به تامين منافع نامشروع خود، تشر زدن و از خود بزرگنمايي نشان دادن است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: براي يك كشور بدترين حالت آن است كه مسوولان آن كشور از تشر دشمن بترسند زيرا اين كار در را براي ورود، تجاوز و تعرض او باز مي‌كند.

ايشان خاطرنشان كردند: در اينكه امور كشور را بايد با عقل و تدبير و حكمت انجام داد هيچ ترديدي وجود ندارد اما اين تدبير و حكمت بايد همراه با شجاعت باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد كردند: ترسيدن و دلهره از تشر دشمن و تحت تاثير اخم قدرتمندان قرار گرفتن اول بدبختي است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: اگر كسي هم مي‌خواهد بترسد، اشكالي ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زيرا ملت ايران ايستاده است.

ايشان با اشاره به انواع توطئه‌ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون خاطرنشان كردند: اگر بنا بود جمهوري اسلامي و ملت ايران از قدرت‌ها بترسد و در مقابل آنها عقب‌نشيني كند اكنون ديگر هيچ اثر و نشاني از ايران و ايراني باقي نمي‌ماند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد كردند: دشمن اعم از امريكا و بزرگ‌تر از امريكا در مقابل نظامي كه به مردم خود متصل است و مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت نيز آن نظام را دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به اينكه در دشمني قدرت‌هاي زورگو به ويژه امريكا با ملت ايران هيچ ترديدي نيست، افزودند: اينكه بگويند با فلان فرد موافق هستند و با او ملاحظه خواهند كرد، حرف نادرستي است زيرا دشمني آنها از زمان امام(ره) و بعد از امام و در زمان دولت‌هاي گوناگون كه با سلايق مختلف بر سر كار بودند همواره ادامه داشته است.

ايشان با تاكيد بر اينكه بايد اقتدار و ايستادگي ملت ايران و تاثيرناپذيري ملت از تشر امريكا و برخي كشورهاي اروپايي ادامه پيدا كند، خاطرنشان كردند: بخش مهمي از ادامه ايستادگي و نهراسيدن از دشمن به عهده نيروهاي مسلح و بخش عمده آن بر عهده اقتصاديون و مجموعه‌هاي فرهنگي، آموزشي به خصوص متصديان بخش‌هاي علمي و تحقيقاتي است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به انتخابات پيش رو، انتخابات را از افتخارات ملت ايران و مايه عزت، قدرت، روسفيدي و سربلندي ملت ايران در دنيا خواندند و افزودند: بدخواهان به‌ دنبال نشان دادن اسلام و معنويت در نقطه مقابل مردم‌سالاري بودند اما جمهوري اسلامي با مردم‌سالاري اسلامي و انتخابات، غلط بودن اين حرف را نشان داد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: همه ملت در انتخابات احساس مي‌كنند كه كليد كارهاي كشور در دست خودشان است و آنان هستند كه عناصر اصلي كشور را معين مي‌كنند.

ايشان با تاكيد بر اينكه همه مردم، نامزدها، دولت و دست‌اندركاران بايد قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامي بدارند، افزودند: بايد انتخاباتي گسترده، با شور و شوق و نشاط، سالم و همراه با امنيت برگزار شود و چنين انتخابات و ذخيره‌يي به كشور مصونيت بسياري خواهد داد. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به مطالب وسوسه‌انگيز رسانه‌هاي دشمن و تلاش خصمانه آنان براي خراب كردن انتخابات خاطرنشان كردند: ملت ايران با همين بيداري و هوشياري كه همواره نشان داده است در مقابل اين حركت عمل خواهد كرد.

پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي، امير سرلشكر صالحي فرمانده كل ارتش با تبريك اعياد ماه رجب و گرامي‌داشت روز ارتش و نيروي زميني گفت: امروز ارتش مفتخر است كه در همه عرصه‌هاي زميني، دريايي، پدافندي و هوايي با اقتدار، اعتماد به نفس و توكل به خدا از مرزهاي خاكي و اعتقادي انقلاب اسلامي دفاع مي‌كند و فراتر از همه مولفه‌هاي آمادگي رزمي به درياي بيكران انسان‌هاي مومن و متخصص خود مي‌بالد.نویسنده:
ارائه كمك‌ بلاعوض و تسهيلات ارزان‌ به سيل‌زدگان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
ارائه كمك‌ بلاعوض و تسهيلات ارزان‌ به سيل‌زدگان
روحاني از مناطق سيل‌زده آذربايجان‌شرقي بازديد كرد


گروه ايران|

 در شرايطي كه برخي رسانه‌هاي مخالف دولت و دلواپس تلاش مي‌كنند تا موضوع «سيل در آذربايجان‌شرقي و ساير استان‌ها» را به بهانه‌يي براي انتقاد از دولت بدل كنند و از «نمد» مشكلات مردم براي خودشان «كلاه انتخاباتي» ببافند، دولت يازدهم از همان ابتدا با برگزاري نشست‌هاي اضطراري، تصويب طرح‌هاي حمايتي، اختصاص 100ميليارد تومان براي جبران بخشي از خسارات سيل و نهايتا سفر روز گذشته رييس‌جمهوري و هيات همراه به مناطق سيل‌زده، نشان داد كه اتفاقا بيشتر از جماعت دلواپس نسبت به مطالبات مردم حادثه ديده، حساسيت دارد و بازگرداندن آنها به روال عادي زندگي را وظيفه خود مي‌داند.

رييس‌جمهور ديروز پس از ورود به استان آذربايجان‌شرقي در روستاي چنار حضور يافت، از نزديك با روستاييان حادثه ديده و خانواده‌هاي داغدار گفت‌وگو كرد، درد دل‌هايشان را شنيد و در جريان آخرين وضعيت آسيب‌ديدگان سيل اخير قرار گرفت و نهايتا دستورات لازم براي سازماندهي اوضاع را صادر كرد.

تصاويري كه از ملاقات رو در روي مردم مناطق سيل‌زده در خبرگزاري‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي محلي بازتاب پيدا كرده نشان مي‌دهد كه در جريان بازديد گروهي از رودررو با رييس‌جمهورشان درباره مشكلات و كمبودها صحبت مي‌كردند، عده‌يي ديگر نعمت‌زاده وزير صنعت را دوره كرده بودند و درباره مشكلاتشان صحبت مي‌كردند و جماعتي هم درخواست‌هايشان را با نهاونديان در ميان مي‌گذاشتند. مطالباتي كه بر اساس اظهارات دولتمردان بايد هرچه سريع‌تر به آنها پاسخ داده شود تا مردم به روال عادي بازگردند. رييس دولت تدبير و اميد تاكيد كرد: «به وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن دستور مي‌دهم كه عمليات ساخت و بازسازي، خانه‌هاي مردم در مناطق آسيب ديده را از همين امروز آغاز كند.» شنيدن درد دل‌هاي مردم

روحاني با حضور در ميان مردم روستاي چنار ضمن تسليت به حادثه‌ديدگان سيل اخير و شنيدن درد و دل‌هاي مردم، دستور اقدامات سريع و تخصيص اعتبارات لازم، تسهيلات ارزان‌قيمت براي جبران خسارات و بازسازي منازل را صادر كرد. رييس‌جمهور در اين بازديد كه در فضاي صميمي انجام شد به ميان مردم روستاي چنار رفت و ضمن دلداري به آسيب‌ديدگان و كساني كه عزيزان خود را در اين حادثه غمبار از دست دادند، بر عزم جدي دولت تدبير و اميد براي كمك به مردم اين روستا و ساير مناطق سيل‌زده در كشور تاكيد كرد. روحاني در مسير عزيمت به روستاي چنار در مناطقه غله‌زار توقف كرد و ضمن ديدار با برخي مردم با توضيحات مقامات محلي در جريان آسيب‌هاي سيل اخير قرار گرفت. رييس‌جمهور همچنين در مسير عزيمت به منطقه سيل‌زده در روستاي چنار، در روستاهاي مهماندار و ديوج حسن‌بيگ توقف كرد و با حضور در جمع مردم روستاها كه به استقبال وي آمده بودند با شنيدن درد دل‌ها و عرض تسليت به ابراز احساسات آنان پاسخ داد. تشكيل جلسه ستاد بحران

رييس‌جمهور اعلام كرد كه دولت با همه توان در كنار مردم استان‌هاي سيل‌زده خواهد بود و تاكيد كرد كه با ارائه كمك‌هاي بلاعوض و تسهيلات ارزان‌قيمت به ياري آنان مي‌شتابد و با تشكيل جلسه ستاد بحران در استانداري آذربايجان شرقي بار ديگر حوادث اخير بررسي و تصميمات لازم براي جبران سريع خسارات اتخاذ خواهد شد.

به گزارش پاد، روحاني ديروز در جمع مردم روستاي چنار در استان آذربايجان‌شرقي ضمن تسليت از دست دادن تعدادي از هموطنانمان به اهالي اين روستا در حادثه سيل گفت: اين حادثه‌يي كه در روستاي چنار، منطقه آذرشهر و در آذربايجان غربي، اردبيل و كردستان پيش آمد، همه ملت ايران را غم‌زده و ناراحت كرد. عزيزاني كه در اين حادثه جان خود را از دست داده‌اند، نه تنها عزيزان شما بلكه برادران و خواهران همه ما بودند.

روحاني با اشاره به اينكه مردم روستاي چنار طي روزهاي اخير با حوادث بسيار سختي از جمله از دست دادن ۲۰ نفر از عزيزانشان مواجه شدند كه بسيار تكان‌دهنده است، به ويژه آنكه هنوز دو نفر از حادثه‌ديدگان مفقود هستند، اظهار داشت: دولت همه توان و تلاش خود را براي بازسازي منازلي كه دچار تخريب كامل شده يا آسيب ديده به‌كار خواهد گرفت و در اين راستا كمك‌هاي بلاعوض و تسهيلات ارزان‌قيمت ارائه خواهد داد و اجازه نمي‌دهد سختي و مشكلات شما براي بلندمدت ادامه داشته باشد. رييس‌جمهور ادامه داد: دولت در بلندمدت براي اين‌گونه روستاهايي كه منازل مردم در مسير رودخانه‌ها و در خطر سيل قرار دارد، تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد، چرا كه بايد در اين راستا مراقبت‌هاي لازم انجام گرفته و احتياط كنيم. دولت براي كمك به همه آسيب‌ديدگان تصميمات لازم را اتخاذ كرده و روز گذشته به خزانه اعلام شد تا براي كمك به مردم در اين مناطق اقدامات لازم را انجام دهد. آغاز عمليات ساخت و بازسازي

رييس‌جمهور تاكيد كرد: اينكه مردم احساس كنند، اگر مشكل و حادثه‌يي پيش مي‌آيد همه مسوولان در كنار آنها هستند، بسيار حايز اهميت است و بايد بدانيم كه همه مسوولان از عالي‌ترين مقام يعني رهبر معظم انقلاب، دولت، نمايندگان، وزرا، استانداران و ساير مسوولان در كنار شما بوده و هستند. روحاني با تقدير از تلاش‌هاي هلال‌احمر، وزارت بهداشت و درمان و نيروهاي مسلح اعم از سپاه، بسيج و ارتش كه در كنار مردم بوده و به آنها كمك كرده‌اند، گفت: ما نبايد يكديگر را در روزهاي سخت فراموش كنيم، دولت با همه توان در كنار شما خواهد بود و امروز در استانداري آذربايجان‌شرقي نيز با تشكيل جلسه ستاد بحران، حوادث اخير بار ديگر بررسي و تصميمات لازم براي جبران سريع خسارات اتخاذ خواهد شد. رييس‌جمهور افزود: از همه مسوولان كه از ابتدا در كنار مردم بوده و آلام آنها را رفع كردند و همه بخش‌هاي امدادي، درماني و انتظامي تقدير مي‌كنم و از مسوولان مي‌خواهم براي يافتن باقيمانده مفقودان در چنار و آذرشهر و ساير مناطق، بيش از پيش تلاش كنند و نيز براي ساختن خانه‌هايي كه آسيب ديده يا به‌طور كامل از بين رفته‌اند، تلاش لازم را انجام دهند.

رييس‌ دولت يازدهم اظهار داشت: به وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن دستور مي‌دهم كه عمليات ساخت و بازسازي، خانه‌هاي مردم را در مناطق آسيب‌ديده از امروز آغاز كند. روحاني تاكيد كرد: مردم بدانند كه دولت در كنار آنهاست و به آنها دست مريزاد مي‌گويم كه توانستند يكديگر را ياري كرده و به وظايف ديني، اخلاقي و تعاون هم در كنار يكديگر باشد.

 نویسنده:
كميته بررسي تخلفات انتخاباتي در وزارت كشور تشكيل شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
كميته بررسي تخلفات انتخاباتي در وزارت كشور تشكيل شد


وزير كشور گفت: كميته بررسي تخلفات انتخاباتي براي بررسي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي همانند دوره‌هاي قبل انتخابات در وزارت كشور تشكيل شد.

به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني ‌فضلي ديروز افزود: اين كميته مخصوص بررسي تبليغات و فعاليت‌هاي نامزدهاي انتخابات، حاميان آنها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تخلفي هم تاكنون گزارش شده است، تصريح كرد: بله گزارش‌هاي متعددي از سوي نامزدها و ستادهاي آنها به ما رسيده است و همكاران هم در حال بررسي اين گزارش‌ها هستند. وزير كشور خاطرنشان كرد: اگر در بررسي‌ها به اين نتيجه برسيم كه تخلفي از قانون انجام شده است، به‌طور حتم گزارش آن را به كميته بررسي تخلفات انتخاباتي در قوه قضاييه ارجاع مي‌دهيم. در همين خصوص رييس كميته امنيت ستاد انتخابات كشور نيز با بيان وجود اشراف اطلاعاتي براي برقراري امنيت انتخابات گفت: اطلس امنيت انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها تهيه شده است. حسين ذوالفقاري نيز ديروز در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: پيش‌بيني‌هايي در اين بخش شده و نيز اين اطلس براي تك‌تك استان‌ها ارسال شده است تا پيش‌بيني‌هاي لازم براي مناطقي كه مستعد برخي مسائل و آسيب‌هاي امنيتي هستند صورت بگيرد.

معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور تصريح كرد: تا اين لحظه با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و اشراف اطلاعاتي در كل كشور و فضاي بيرون از كشور، تهديد خاصي براي امنيت انتخابات نداريم و اين بدان معنا نيست كه تمام ابعادي كه مي‌تواند در امنيت انتخابات تاثيرگذار باشد مورد توجه قرار نگيرد.نویسنده:
نماينده زرتشتيان به لاريجاني نامه نوشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
نماينده زرتشتيان به لاريجاني نامه نوشت


نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي در نامه‌يي خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس نسبت به ابلاغيه دبير شوراي نگهبان درباره جلوگيري از تاييد صلاحيت كانديداهاي اقليت مذهبي واكنش نشان داد.

به گزارش ايلنا، اسفنديار اختياري در متن اين نامه نوشته است: «احتراما، پيرو جلسات و مذاكرات متعدد، همان‌گونه كه اطلاع داريد شوراي محترم نگهبان با ارسال نامه‌اي به تاريخ 26/۱/9۶ كه به پيوست تصوير آن تقديم مي‌شود، تبصره يك ماده ۲۶ از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» را خلاف موازين شرع شناخته است. در اين تبصره، اديان الهي رسمي شناخته شده در قانون اساسي، اجازه ثبت‌نام در شوراهاي شهر و روستا را دارند. ضمن اخطار قانون اساسي به اين نامه و محتواي آن، چند نكته جهت تاكيد بيان مي‌شود.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «براساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان در زمان مشخصي امكان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد كه پس از اتمام آن و طي مراحل قانوني، قانون مصوب و لازم‌الاجراست. حال چگونه امكان دارد، قانوني كه بيش از ۲۰سال از تصويب آن مي‌گذرد، بدون ارائه طرح يا لايحه و طي كردن مراحل مشخص در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، بخشي از آن لغو شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، پس چگونه براساس اصل ۵۸، مجلس مسوول قوه مقننه و در راس امور است؟ اين قانون در چند مرحله از انتخابات شوراي شهر و روستا به‌كار گرفته شده است و پيروان اديان الهي در انتخابات شركت كرده‌اند و نيازي به تفسير ندارد، ولي چنانچه اين نامه اجرايي شود و پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري نيز هست.نویسنده:
ايران براي گسترش روابط با قرقيزستان هيچ سقفي نمي‌شناسد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
ايران براي گسترش روابط با قرقيزستان هيچ سقفي نمي‌شناسد


وزير امور خارجه كشورمان در همايش مشترك اقتصادي ايران و قرقيزستان در شهر بيشكك پايتخت اين كشور، گفت: ما هيچ سقفي در روابط با قرقيزستان نمي‌شناسيم و در همه حوزه‌ها آماده گسترش همكاري‌ها هستيم.

به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف پس از دو روز مذاكرات فشرده با مقام‌هاي بلندپايه تركمنستان و گرجستان و شركت‌ در سه نشست اقتصادي و سياسي وارد بيشكك شد، در جمع فعالان اقتصادي ايراني و قرقيزي افزود: توسعه همكاري در حوزه‌هاي مختلف از فناوري و علوم پيشرفته گرفته تا انرژي، ساخت‌وساز و همكاري در حوزه كشاورزي، دامداري صنعت و معدن و ساير زمينه‌ها ممكن است.

ظريف همچنين اظهار كرد: براي ايران پيشرفت، توسعه، امنيت و ثبات قرقيزستان، پيشرفت، توسعه و ثبات ماست. ما نه تنها در يك منطقه زندگي مي‌كنيم، بلكه علقه‌هاي تاريخي و علايق مذهبي و فرهنگي ما را به هم پيوند داده است. وي گفت: در اين دنياي پرآشوب كه خطر افراط و ترور منطقه و جهان را تهديد مي‌كند، همكاري و گسترش فرهنگ‌ها و مدارا از مهم‌ترين روش‌هاي مقابله با افراطي‌گري و تروريسم است كه نه تنها ضامن خوشبختي و سعادت مردم به‌شمار مي‌رود، بلكه از گسترش تروريسم و افراطي‌گري جلوگيري مي‌كند.

رييس دستگاه ديپلماسي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: در حوزه معاملات پولي، بانكي و روابط بانك‌ها نيازمند حركتي جدي‌تر براي ايجاد گشايش و تسهيل روابط كارآفرينان هستيم.نویسنده:
تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد در مورد پرونده‌ها اطلاع‌رساني شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد در مورد پرونده‌ها اطلاع‌رساني شود


معاون اول قوه قضاييه گفت: تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد درمورد پرونده‌ها اطلاع‌رساني كنيد. با هماهنگي درمورد پرونده‌هاي مهم اطلاع‌رساني شود. اين اطلاع‌رساني بايد در چند مرحله باشد. براي مثال زمان دستگير شدن، زمان بازپرسي و برگزاري جلسات دادگاه اطلاع‌رساني شود.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در گردهمايي روساي كل دادگستري، دادستان‌ها و معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با اشاره به بازداشت ‌شدگان مربوط به كانال‌هاي تلگرامي گفت: اين كانال‌ها ظرف چند ساعت مجدد روي كار آمد. صاحبان يا با همدستي داخل يا همدستي افراد بيرون اين اقدام را انجام دادند. به هيچ‌وجه نبايد براي مبارزه با فساد انفعال، عقب‌نشيني و كوتاهي داشت. ممكن است در آينده با فتنه‌ها و فسادهايي روبه‌رو شويم. امروز كشور ما امن‌ترين كشور در منطقه است، اما ممكن است دشمن با ما كار داشته باشد.

وي با بيان اينكه بايد ديد از چه منظري به قضيه پيشگيري نگاه مي‌شود، گفت: آسيب‌هاي اجتماعي آثار زيان‌باري به‌دنبال دارد كه مي‌تواند مسائل امنيتي براي كشور ايجاد كند و منجر به فروپاشي خانواده‌ها شود. آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند منجر به فاصله گرفتن جوانان از اسلام شود. همچنين ممكن است سبب بي‌اعتمادي مردم به نظام شود. آيا ما فقط وظيفه اداري داريم يا وظيفه‌يي بالاتر؟ وي همچنين افزود: يكي از سياست‌هاي ما اين است كه با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي هماهنگي كامل داشته باشيم. در استان‌ها كم يا زياد اقداماتي داشتيم و از آنها حمايت مي‌كنيم. در بعضي پرونده‌هايي كه ابعاد غيرحقوقي (سياسي، امنيتي، داخلي، بيروني و اجتماعي) دارد، پيش‌بيني‌هاي لازم را درنظر بگيريد و با هم مشورت كنيد.

 نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/1/31
روي موج خبر


 جهانگيري بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال را ابلاغ كرد-پاد| معاون اول رييس‌جمهوري در ابلاغيه‌يي، دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌هاي مختلف را به اجراي «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» در سال 96 مكلف كرد. جهانگيري در اين ابلاغيه تاكيد كرده است: دستگاه‌هاي اجرايي بايد برنامه اجرايي مربوط را مطابق مفاد و زمانبندي مندرج در بسته‌ها در قالب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي- نيپا» تنظيم و از طريق سامانه نيپا به دبيرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده براي اجراي اين مصوبه را به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارائه كنند.

 دوره هفت تيركشي گذشته است-صدا و سيما| وزير دفاع گفت: امروز تروريست‌هاي تكفيري- وهابي با سلاح‌ها و مهمات ساخت امريكا در اقصا نقاط جهان به ويژه سوريه و عراق جنايت مي‌كنند.

سردار دهقان افزود: به وزير دفاع امريكا توصيه مي‌كنم ابتدا تاريخ مجادله‌هاي نظامي دولت‌هاي پيشين امريكا در ويتنام، عراق، سومالي، افغانستان و اخيرا در سوريه و يمن و جنايت‌هاي جنگي و

ضدبشري صورت گرفته را مطالعه كنند. ايشان و سران به اصطلاح استراتژيست امريكا بايد بدانند كه دوره و عصر هفت تيركشي، اتهام‌زني، پرونده‌سازي و مداخله‌سازي از موضع حق به جانب گذشته و اين سخنان جابه‌جا كردن متهم با مدعي است.

 استعفاي فرهاد رهبر از هيات نظارت بر انتخابات استان تهران -تسنيم| يك منبع آگاه گفت: فرهاد رهبر ۱۶فروردين ماه از عضويت در هيات نظارت بر انتخابات استان تهران استعفا داده است. يك منبع آگاه در پاسخ به سوالي درباره عضويت فرهاد رهبر در هيات نظارت بر دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در استان تهران گفت: آقاي فرهاد رهبر 16فروردين ‌ماه از عضويت در هيات نظارت بر انتخابات استان تهران استعفا داد كه اين استعفا در تاريخ 17فروردين مورد موافقت قرار گرفت. وي گفت: بعد از پذيرش استعفاي آقاي فرهاد رهبر، آقاي نصراصفهاني به عنوان جايگزين وي انتخاب شد.

 جبهه پايداري از رييسي حمايت كرد و پس گرفت -ايلنا| درحالي كه ساعاتي پيش كانال رسمي تلگرام جبهه پايداري از حمايت از ابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري خبر داده بود به فاصله كمتر از يك ساعت اين خبر از خروجي كانال حذف شد. پايداري‌ها به حذف خبر حمايتشان از رييسي بسنده نكردند و چند دقيقه بعد به نقل از آقاتهراني، دبيركل اين جبهه مطلبي منتشر شد مبني بر اينكه: پايداري فعلا از هيچ گزينه‌يي به شكل رسمي اعلام حمايت نكرده و ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بيانيه‌يي معرفي خواهيم كرد. اين درحالي است كه پيش از اين نيز برخي از اعضاي اين جبهه حمايتشان را از رييسي اعلام كرده بودند.

 انتقاد كدخدايي از انتشار اخبار كذب درباره بررسي صلاحيت‌ها- ايسنا| سخنگوي شوراي نگهبان با انتقاد از اينكه مجددا خبرهاي كذب ديگري درخصوص انتخابات و بررسي صلاحيت‌ها منتشر شد و با بيان اينكه هيچكدام صحت نداشت از دستور جلسه ديروز شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري خبر داد. كدخدايي در كانال تلگرامي خود نوشت:«ملاقات‌هاي متعدد، حضور در مجلس و ديدار با جمعي از نمايندگان محترم، بررسي برخي از پرونده‌ها و نهايتا مصاحبه زنده در شبكه العالم بخشي از كارهاي روز گذشته بود. البته مجددا خبرهاي كذب ديگري درخصوص انتخابات و بررسي صلاحيت‌ها منتشر شد كه هيچ كدام صحت نداشت.»

 بررسي شكايت وزير اقتصاد از يك نماينده در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس-ايرنا| محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: شكايت علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي از يكي از نمايندگان مجلس در جلسه روز گذشته اين هيات بررسي شد. وي افزود: همچنين در اين جلسه شكايت شركت هواپيمايي معراج از يكي ديگر از نمايندگان مجلس رسيدگي شد، اين نماينده كه در جلسه حضور داشت مطالب مورد نظر خود را بيان كرد كه اظهارات اين نماينده خلاف وظايف نمايندگي شناخته نشد. نماينده فسا در مجلس يادآور شد: اين نماينده در جلسه استيضاح عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي سخناني در مورد شركت هواپيمايي معراج مطرح كرده بود.

 دستور لاريجاني براي رعايت قانون درباره حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها- ايسنا| اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: پيرو نامه‌يي كه درخصوص عدم جلوگيري از ورود پيروان اديان الهي به انتخابات شوراي شهر طبق نظريه اخير فقهاي شوراي نگهبان نوشتم، آقاي لاريجاني مستقيما به هيات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام كنند. اختياري يادآور شد: پس از دستور آقاي لاريجاني با اعضاي هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها كه از نمايندگان مجلس هستند نيز گفت‌وگو شد و اكثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مر قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد.

 كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه مسدود شدن تلگرام صوتي را بررسي كند-مهر| رمضانعلي سبحاني، عضو كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه درخواست كرد كه بررسي مساله تلگرام صوتي در دستور كار كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه قرار بگيرد. وي درباره اينكه دلايل محدود شدن تلگرام صوتي چيست، گفت: اطلاع دقيقي ندارم اما به نظر مي‌رسد كه دادستاني مي‌تواند بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد. سبحاني همچنين درباره اينكه آيا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در مجلس اين مساله را پيگيري مي‌كند، گفت: فعلا كه در دستور كار قرار نگرفته اما ما هم مي‌توانيم به اين بحث وارد شويم.

 طرح سوال از صالحي‌اميري در جلسه كميسيون فرهنگي-ايلنا| علي ادياني‌راد، نماينده قائمشهر و سوادكوه پس از اتمام نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي با حضور در جمع خبرنگاران از برگزاري جلسه كميسيون فرهنگي مجلس براي طرح سوال از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد و گفت: عدم اجراي برخي از احكام تكليفي و تجويزي در برنامه پنجم توسعه موضوع سوال از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود كه در جلسه كميسيون فرهنگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. او توضيح داد: يكي از موارد اين سوال مهندسي فرهنگي در كشور است كه ازجمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و موارد ديگري نيز مطرح خواهد شد كه روز دوشنبه در جريان طرح اين سوال مورد بررسي قرار مي‌گيرد.نویسنده:
  كالن
  اخبار Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 همكاري موافقتنامه اروپا
  امضاي با پسابرجامي كرد
  گمركي بيني پيش درصد 3.3 را ميالدي جاري سال در ايران اقتصادي رشد پول المللي بي
  صندوق پسابرجامي گمركي هاي همكاري نامه موافقت
  نخستين شد. امضا اروپايي كشور يك ايران
  ميان رييس كرباسيان، مسعود امضاي به كه نامه فقت موا
  اين گمرك كل رييس نن، كاى هارتى آنتى ايران گمرك 7102
  كل اقتصاد از انتخاباتي
  نماي تدبير دولت در برجام از بعد بار نخستين رسيد؛
  فنالند كه شده امضا اروپا اتحاديه عضو اروپايى كشور يك با
  اميد اروپا اتحاديه اعضاى بقيه تشويق جهت بسزايى اهميت
  از است ممكن هم دستاورد اين كه بود تورم آبايي| الهام اقتصادكالن|
  گروه گمركات تنامه؛ موافق اين مفاد براساس است.
  برخوردار كه حالي در شود. انتخاباتي شوك دستخوش گزارش جديدترين در پول المللي بين
  صندوق كاالها، ارزش گمركي، قوانين درخصوص فنالند
  ايران رقمي تك طوالني هاي سال از پس كشور در تورم سال در ايران داخلي ناخالص توليد رشد
  خود نقل حمل مقررات مقررات، اجراي كااليي، بندي
  طبق رويكردهاي تغيير آن دنبال به دولت تغيير شد، كرده پيشبيني 3.3درصد را ميالدي 2017
  روانگردان داروهاي مخدر، مواد با مبارزه چگونگي
  همچنين هم تورم روي يتواند اقتصادي سياسي داخلي هاي بيني پيش با كمابيش كه رقمي
  است. كرد. خواهند همكاري سنتي صنعتي سازهاي پيش
  و رقمي تك مسير از را تورم باشد داشته بازتاب كه حالي در دارد. همخواني اقتصادي رشد
  از گمرك كل رييس كرباسيان، مسعود مذاكرات
  در با ابراهيمي خصوص همين در كند. خارج بودن در جهشي ايجاد با توانست ايران گذشته
  سال دو فنالند گمرك كل رييس نن، كاى هارتى
  ايران ادهتر س جاري سال در تورم تحليل اينكه بيان ثبت به را توجهي قابل رشد خود، نفت
  توليد فرامرزي تجارت هاي فرص ها چال درخصوص
  طرف «دولت كرد: اظهار است، تر نزديك واقعيت به در رشد هاي محرك بيشترين امسال
  برساند، كشور دو تجاري مناسبات توسعه راهكارهاي
  همچنين كند، رقمي تك را تورم بتواند كه جايي تا روحاني صنعت پتروشيمي، همچون ديگري هاي
  بخش تبادل كاال قاچاق با مبارزه كردند. نظر تبادل
  بحث گذاري هدف اين با همراستا هاي ت سياس روي سال هم صنعت بخش اگرچه بود. خواهد
  فلزات اين محورهاي ديگر از مجاز اقتصادي فعاالن
  فهرست اطمينان تورم ثبات از كه اكنون اما كرد پافشاري رشد مسير در اكنون شد خارج ركود از
  گذشته فنالند ايران گمركات روساي همچنين بود.
  مذاكرات هاي ت سياس روي از را اولويت كرده حاصل اين هاي زيرمجموعه در رشد اما دارد قرار
  مثبت اطالعات الكترونيكي تبادل سنجي امكان است.»
  درخصوص برداشته محدودكننده اين يافت. خواهد افزايش ماليم شيبي با كردند.
  بخش توافق مبدا گواهي الكترونيكي
  استعالم بيان با بانكي پولي پژوهشكده عضو اين كه معناست اين به صنعت اوضاع ماليم
  بهبود روي روحاني دولت تمركز حاضر حال در اينكه گذشته سال كه را شتاباني رشد يتوان نم
  ديگر براي «دولت كرد: تصريح است، ركودزاديي تجربه اقتصاد در نفت توليد افزايش از
  متاثر مزايده نخستين
  برگزاري در را پولي انبساط تهاي سياس ركود، كاهش كرد. تكرار هم امسال سازي
  كرديم، خصوصي 96
  سال هاي نشانه راستا همين در است گرفته پيش همچنين پول المللي بين صندوق
  گزارش شده پديدار اقتصاد در هم تورم روند تغيير هاي سال طي ايران اقتصادي رشد براي را
  روندي به اشاره با سازي خصوص سازمان مديرعامل است.»
  مشاور است. كشيده تصوير به ميالدي 2018 2017
  سازي خصوص سازمان امسال مزايده نخستين
  برگزاري قابل كامال تورم افزايش اينكه بيان با وي المللي بين صندوق گزارش جديدترين
  طبق مجموع از شركت يك فقط گفت: ماه فروردين 28 روز
  در هايي سياست به توجه «با كرد: اظهار است، انتظار از ايران واقعي داخلي ناخالص توليد رشد
  پول، مشتري روز اين در شده عرضه دارايي يك شركت
  5 پيش در ركود از خروج راستاي در دولت كه 3.3درصد به گذشته ميالدي سال در
  5.6درصد در افزود: ايرنا با گگ در سبحاني» «سيدجعفر
  داشت. انتظار است طبيعي امري تورم افزايش گرفته، داشت. خواهد را امتياز بيشترين روحاني اين از متاثر هم انتخابات به منتهي هاي ماه اينكه معادالت يتواند جمهوري رياست انتخابات كه سال در 3.4درصد الدي مي 2017 سال
  در با اسفراين» صنعتي «مجتمع سهام 001درصد مزايده
  اين افزايش 21-11درصد سطح تا تورم كه رود مي خود، فعاليت دوم دور در ها دولت عموما چراكه پس چندماه «تا كرد: اظهار بود، خواهد رويداد دهد. قرار ايران اقتصاد روي پيش را جديدي يرسد. ميالدي 2018
  شركت سهام 001درصد تومان، 078ميليارد پايه
  قيمت صندوق بيني پيش رسد مي نظر به بنابراين يابد. يكنند مطرح را تري بنيادي هاي ت سياس خواهيم تحوالتي تغيير شاهد هم انتخابات از ايران اقتصاد از پول بينالمللي صندوق آنچه رشد صندوق، بيني پيش طبق
  همچنين تومان، ميليارد 235 پايه قيمت با اسفراين» گستر
  «لوله 2017 سال در ايران تورم از پول المللي بين مطرح سياسي اقتصاد به مربوط مسائل ديگر كار به آغاز انتخابات به منتهي هاي فعاليت بود. توان مي حالت بهترين در را كرده بيني پيش ميالدي سال در ايران كننده مصرف هاي
  قيمت صنعت «كشت شركت مانده باقي سهام درصد 40
  » است. نزديك واقعيت به ميالدي انتظار يتوان بستري چنين در بنابراين نيست. اقتصادي رشد روي نوعي به جديدي دولت حالي در اين دانست. فعلي روند ادامه بازتاب به نسبت كه رسد مي درصد 11.2 به
  جاري تومان، ميليارد 215 پايه قيمت با پارس»
  دامپروري پيش آن از پس كه معادالتي انتخابات نفع به كه چيزهايي نهادي اصالحات كه داشت صحيح برآورد بنابراين شود. مي واقع موثر تورم جمهوري رياست انتخابات فضاي كه است يدهد نشان افزايش 2016 سال در
  9.8درصد المللي«مهندسي بين شركت مانده باقي سهام
  44درصد بيني پيش گرفت، خواهد قرار ايران اقتصاد روي بخورد.» رقم است، اقتصاد است.» دشوار شرايطي چنين در اقتصادي رشد از اقتصاد در هم را مهمي مسيرهاي تغيير تواند مي در است. رقمي تك تورم دامنه از خروج مويد
  و 59درصد تومان ميليارد 46 پايه قيمت با
  ايران»(ايرتيك) دشوار را اقتصادي اخصهاي ش خصوص در تصريح بانكي پولي پژوهشكده عضو اين سال در اقتصادي رشد روند تشريح در وي را بيني پيش ترين قطعي البته كند. ايجاد ايران شده بيني پيش پول المللي بين صندوق پايه
  گزارش قيمت با لرستان» سازي «ماشين شركت سهام هاي بيني پيش در كه امري كرده؛ پيچيده در بيايد كار روي ديگري دولت «هر كرد: عواملي رفتن ميان از شاهد «تاكنون گفت: 96 اقتصادي رشد كاهش تورم افزايش توان مي 2017 سال در ايران جاري حساب تراز
  است در مسوول مقام اين گفته به شد. واگذار تومان 6ليارد مي ديده پول المللي بين صندوق جهاني بانك جلب راستاي در آميز احتياط هاي ت سياس ابتدا نبوديم. اند، ده ش ايران اقتصاد در ركود باعث كه پيروزي صورت در حتي كه موضوعي دانست. ميالدي 2018 سال در 3.5درصد به
  ميالدي از بيش پايه قيمت به فرش تخته 77 همچنين روز
  اين انتخابات پيروز روحاني دولت اگر است. نشده گرفت. خواهد پيش در را دهندگان راي رضايت است. سنگيني ركود درگير همچنان ساختمان ادامه تجمهوري رياس بعدي دور در روحاني اين كه حالي در رسيد؛ خواهد درصد 1.5
  به مجموع افزود: شد گذاشته مزايده به تومان ميليارد
  يك هاي سياست كه داشت انتظار توان مي باشد، پيروزي از پس هم يازدهم دولت نمونه عنوان به ركود از گذشته سال هم صنعت بخش گرچه نزديكتر واقعيت به او اقتصادي تيم هاي سياست بود. درصد 3.6 الدي مي 2016 سال براي
  رقم هزار يك شده ياد دارايي تا شركه واگذاري
  ارزش هاي سياست با همسو آينده سال در اقتصادي گرفت پيش در را رويكردي چنين انتخابات در نيست. سريع چندان آن رشد روند اما شده خارج صورتي در ماجراست وجه يك اين اما است. نرخ پول، المللي بين صندوق گزارش اساس
  بر اين در كرد: خاطرنشان سبحاني بود. تومان يليارد 370
  م دولت آمدن كار روي صورت در اما باشد پيشين نخواهد اقتصادي رشد به منجر الزاما رويه اين اما دولت تركيب به جاري سال در رشد روند البته دست در را اقتصادي امور اداره جديدي تيم كه 2018 2017 هاي سال طي ايران در
  بيكاري قيمت پيشنهاد پاكت مشتري شركت براي فقط
  مزايده اقتصاد هاي اولويت سازوكار سياستها، جديد، بهبود توزيعي هاي «سياست افزود: وي شد.» سياست حوزه در حتي آن رويكردهاي جديد حوزه اين در شوكي شاهد زياد احتمال به بگيرد، به نسبت كه بود خواهد 5.21درصد
  همچنان نياز مورد سپرده اينكه دليل به موارد اين از يكي كه
  رسيد مسير كه شد خواهد تغييراتي دستخوش ايران يشود دنبال انتخابات بازه در احتماال كه درآمد دارد.» بستگي خارجي به دستكم تعادل، به بازگشت تا بود خواهيم ماند. باقي تغيير بدون گذشته ميالدي
  سال از عمال بود نشده پرداخت موقع به مزايده به ورود
  براي رشد همچون هايي شاخص روي پيش را متفاوتي در خوبي اثر مدت كوتاه در است ممكن گرچه است. نياز زمان ماه
  چند روز اين در كه شركتي تنها داد: ادامه وي شد. خارج
  مزايده رشد از برآوردها نهاد. خواهد تورم اقتصادي در آن آثار اما باشد داشته عمومي رضايت جلب روحاني دولت با رشد سازگاري پژوهشكده عضو ابراهيمي سجاد رابطه اين در اقتصاد به انتخاباتي شوك المللي بين شركت رسيد، آن براي قيمت پيشنهاد پاكت
  4 قطعيت عدم فضايي، چنين در ايران اقتصادي بود.» نخواهد درازمدت اقتصاد روحاني پيروزي اينكه بيان با ابراهيمي رشد بيني پيش كه باوراست اين بر بانكي پولي پول المللي بين صندوق هاي بين پيش
  گرچه حدود متقاضيان از يكي كه بود ايران(ايرتيك)
  مهندسي امسال مسلما است. گنجانده خود در را بااليي رشد استمرار با جمهوري ت رياس انتخابات در بزرگي رويداد اينكه به توجه با امسال اقتصادي 2017 سال در ايران تورم اقتصادي رشد
  از قيمت آن براي تومان) ميليارد 80( پايه قيمت
  2برابر ديد بايد نيست نفت اقتصادي رشد اصلي بازيگر تورم افزايش هاي سيگنال كرد: اظهار دارد، بيشتري سازگاري اقتصادي پيش در را جمهوري رياست انتخابات همچون نكته اما است نزديك بسيار واقعيت به
  ميالدي بررسي از پس آينده روزهاي طي كه كرد
  پيشنهاد ها بخش ساير ورود براي ابزارهايي سازوكار چه روحاني دولت دستاوردهاي ترين مهم از يكي رشد بهبود راستاي در دولتي باشد قرار «اگر است. دشوار بسيار داريم، سيماي از المللي بين نهاد اين بيني پيش در
  مهم به بدحسابي عدم مالياتي مالي مشكالت
  نداشتن شد. خواهد گزينش اقتصاد چرخه به كردن رقمي تك خود فعاليت سال دوران در دولت من اعتقاد به شود، انتخاب اقتصادي بيان با «تعادل» با گفتوگو در ي ابراهيم است اين ميالدي جاري سال در ايران
  اقتصاد سخنگوي شد. خواهد اعالم آن نام سازي خصوص
  سازمان نيز شده عرضه رشا كرد: بيان سازي خصوص
  سازمان پيشنهاد پاكت هيچ بودند مشتري بدون روز اين يدهد
  در نشان اقتصاد وزارت گزارش
  آخرين نرسيد. برايشان
  قيمتي اظهارنامه ارائه مهلت ي
  آخرين رراتزداي مق پايان خط در افزوده
  5دستگاه ارزش بر
  ماليات اخذ 68)، (رتبه مالكيت ثبت )، 94 (رتبه برق به بسياري اينكه به توجه با مقابل در درآمد. اجرا سلگي| هادي اقتصادكالن|
  گروه كشور مالياتي امور سازمان زوده ارزش اف بر ماليات
  معاون خرد سهامداران از حمايت 101)، (رتبه اعتبارات نيروي قوانين به مربوط مزاحم، مقررات اين از ويژه هيات گزارش آخرين اساس
  بر ارائه مهلت آخرين 96 ماه فروردين يكم سي امروز
  گفت: 001)، (رتبه ماليات پرداخت سهولت )، 165 (رتبه مقرراتزدايي كه دارد وجود هم گروهي است، كار دستگاه مجوزهاي تاكنون زدايي
  مقررات 95 زمستان 3ماهه دوره ارزشزوده اف بر ماليات
  اظهارنامه اجراي سهولت )، 170 (رتبه فرامرزي تجارت راديكال داري سرمايه اصلي هاي پروژه از يكي را نهايي تصويب به شده تكليف تعيين
  دولتي فوق مطلب بيان با مسيحي محمد ايبنا؛ گزارش به
  است. پرداخت ورشكستگي )و 70 (رتبه قراردادها كار نيروي سازي ارزان براي (نئوليبراليسم) گزارش ششمين مطابق است. رسيده هيات
  اين افزوده ارزش بر ماليات نظام موديان قانون، مطابق
  افزود: )156 (رتبه ديون دانند. مي كارگران از حمايتي قوانين تضعيف جهاد هاي وزارتخانه پرونده زدايي مقررات
  هيات اظهارنامه دارند، مهلت فصل هر پايان از پس روز 15
  حداكثر جهاني بانك 2017 سال گزارش طبق چپ پردازان نظريه سوي از بيشتر ديدگاه اين نيرو، تجارت، معدن صنعت،
  كشاورزي، ماليات الكترونيك عمليات سايت طريق از را خود
  مالياتي انجام سهولت شاخص المللي بين وضعيت از يشود. حمايت (نهادگرايان) دموكرات سوسيال شده بسته بورس زيست محيط هاي ازمان
  س كنند. ارائه WWW .EVAT.IR آدرس به افزوده ارزش
  بر جايگاه gniod)، business 2017( بوكار كس نظريات اين كه هستند كساني گروه سومين تعيين براي ديگر دولتي نهاد 34دستگاه
  است ارائه مهلت بودن مصادف به توجه با اما كرد: تصريح
  وي گرفت قرار 120 رتبه در 091كشور بين ايران اين با دادهاند، قرار انتقاد مورد ملي سطحي در را دارند. قرار نوبت در خود مزاحم مجوزهاي
  تكليف نوروز تعطيالت با زمستان) چهارم(فصل دوره
  اظهارنامه يازدهم دولت فعاليت دوره در اساس اين بر كه به توجه با ايران مانند كشوري در مثال كه
  توصيف سازمان كل رييس موديان، حال رفاه تكريم براي
  و سال در 152 رتبه از ايران بينالمللي جايگاه وجود زيادي تنيده هم در متناقض مقررات اينكه مقرراتزدايي به متفاوت رويكرد مورخ 200/95/115 شماره بخشنامه طي مالياتي
  امور 2017 سال در 120 رتبه به ميالدي 2013 كه امريكايي اروپا كشورهاي شرايط با نبايد دارد نقش كار، كسب محيط «تعادل» گزارش به پايان تا را دوره اين اظهارنامه ارائه هلت 1395 /12/28
  از بسياري هم هنوز شده بسته بورس آغاز نام همين با دفتري در كار كسب محيط در ايران رتبه ديگر عبارتي به يافت. ارتقا ميالدي كرد. مقايسه اند، داشته شفافي محدود مقررات سرمايه انعطافپذيري بر مهمي بسيار اثر
  و افزوده ارزش بر ماليات معاون كرد. 6931تمديد ماه
  فروردين تكليف تعيين براي انتظار صف در ها وزارتخانه بررسي جهت در هايي تالش دبيرخانه اين كرد. ساالنه متوسط طور به كار كسب انجام شاخص خواندن با ايران در برخي كه معتقدند گروه اين معتقدند بسياري دارد. اقتصاد در توليد
  افزايش مالياتي موديان كرد: خاطرنشان كشور مالياتي امور
  سازمان گزارش اين اساس بر دارند. قرار مزاحم مجوزهاي داده انجام مجوزها سازي ساده حذف امكان است. داشته ارتقا پله غلط گيري نتيجه اين به امريكا چپهاي نظريات مساعد اقتصادي كارگزاران براي فضا اين
  چنانچه 95 سال زمستان فصل ارزشافزوده بر ماليات اظهارنامه
  كه حال در آنها مجوزهاي كه ديگر 34دستگاه است. مقرراتزدايي زمينه در هايي تالش ايران در مقرراتزدايي هم اينجا در است قرار كه اند رسيده كسب در گذاري سرمايه براي آنها نظر
  باشد، صورت در توانند كنند، 6931ارائه /1/31 روز پايان تا
  را دارند قرار بررسي دست در هنوز است، بررسي در را اقتصادي مجوزهاي بررسي دبيرخانه اين مجلس گذشته سال چند در است. شده انجام بسياري كه حالي در بيفتد، اتفاق شكل همان به براي بيشتري آمادگي شود مي جلب
  كارها اظهارنامه ارائه عدم جرايم بخشودگي از كتبي
  درخواست آنها وضعيت هيات اين آتي هاي گزارش در كه قانوني مباني بررسي مجوزها، احصاي فاز سه ايجاد زدايي مقررات زمينه در را قانونهايي به ايران در كار كسب متضاد حجيم مقررات با فضايي چنين در يافت. خواهند كارها
  توسعه مقرر موعد در متعلق عوارض ماليات پرداخت در
  تاخير يشود. رساني اطالع فرآيندهاي تسهيل نهايت در وجودي ضرورت به مقرراتزدايي زمينه در دولت براي تكليف است. بوده كارگران ضرر گذاري سرمايه شرايط، ديگر بودن مساعد
  فرض موديان اساس، اين بر شوند. برخوردار مزبور دوره
  براي تعداد راستا اين در است. كرده آغاز مجوز صدور راستاي در كنوني دولت است. رسانده تصويب اين يافت خواهد گسترش اقتصادي هاي
  فعاليت اينترنتي سامانه به مراجعه با يند وان زوده ارزشاف بر مجوزها
  ماليات تعداد سر بر آماري اختالف توجيهي جلسه ي، مقرراتزداي هيات جلسله اينگونه خود شده اعالم هاي سياست ها نگرش ايران در زدايي مقررات كار كسب بهبود را همگاني رفاه اشتغال توليد،
  گسترش، اطالعات WWW.EVAT.IRيناشن به مالياتي نظام
  اين تعداد خصوص در مقرراتزداي هيات گزارش جلسه 24 اجرايي هاي دستگاه با دبيرخانه ويژه صورتي به است داده گسترش را تالشها كسب محيط حاضر حال در روي هر به سهولت براي كه عاملي ترين مهم بخشيد.
  خواهد اظهارنامه ارائه به نسبت دريافت را ارتباط اين در
  تكميلي كه است شده منتشر حالي در مجوزها دستگاهها تسهيل مقرراتزدايي هيات تخصصي كميته است، كرده تالش دارايي اقتصادي امور وزارت اقتصادي شرايط اصلي هاي شاخص از يكي كار كارشناسان سوي از كار كسب يك
  شروع كنند. اقدام متعلقه ماليات پرداخت
  و اتاق كارشناسي گزارش با زيادي آماري اختالف جلسه دستور با وكار كسب مجوزهاي صدور اجرا به را زمينه اين در مجلس مصوب قوانين يشود محسوب المللي بين منظري در كشورها در كه است مزاحم مقررات رفع يشود،
  معرفي كه طوري به دارد. كار كسب خصوص در ايران شده برگزار مختلف هاي سازمان مجوزهاي بررسي از سالي چند كه قانونها ن اي از يكي درآورد. نهاد يك عنوان به جهاني بانك دليل همين به بهطور گويند. مقرراتزدايي آن به
  اصطالح استان 10 در تمليكي اموال وكار كسب مجوز ميزان چه نيست مشخص هنوز سوي از مجوز 2071 تاكنون اول فاز در است. چنداني كار آن اجراي براي گذرد مي آن تصويب بندي رتبه ارزيابي به هرساله معتبر المللي بين وجود 3نظر مقرراتزدايي خصوص در
  كل سال ماه بهمن كه آنجا تا شود. صادر ايران در دوم فاز در است. شده احصا اجرايي هاي دستگاه كلي هاي ت سياس اجراي قانون بود، نشده انجام يكي نهاد اين گزارش يپردازد. دنيا 091كشور تواند مي مقرراتزدايي كه معتقدند گروهي
  دارد. تمليكي اموال فروش آوري جم سازمان
  مديرعامل داد، نشان ايران اتاق كارشناسي گزارش گذشته مجوزها، وجودي ضرورت قانوني مباني بررسي با ماه تير در قانون اين بود. اساسي 44قانون اصل جذب نظر جلب براي معيارها ترين مهم از رشد انعطافپذيري مزاحم قوانين از
  بسياري خبر كشور ديگر 01استان در تمليكي اموال اداره ايجاد
  از دستگاه 36 توسط كسبوكار مجوز 2085 تعداد بررسي مورد اجرايي هاي دستگاه 3021مجوز دوباره بررسي اسالمي شوراي مجلس در 1393 در رمايهگذاري س براي جهاني گذاران سرمايه هزينه سرعت دليل همين به بگيرد را
  سرمايه تمليكي اموال فروش آوري جم سازمان گزارش به
  داد. بيش گذشت از پس احصاشده صادركننده نهاد قانوني مباني فاز، اين در است. گرفته قرار مطالعه در اصالحاتي انجام با آن ،1 مواد شد كسب انجام شاخص شود. مي محسوب كشورها رشد مسير اين از داد خواهد افزايش را
  توليد گسترش به اشاره با سازمان اين عامل مدير
  دليري، 41دستگاه مجوز يازدهم دولت عمر از 3سال از شده بررسي مجوزها تمام وجودي ضرورت در شد. اصالح كار كسب محيط بهبود جهت يشود زيرشاخص 10 شامل جهاني بانك وكار اين دهد. مي قرار تاثير تحت را كشور
  اقتصادي تكليف تعيين در سازمان اين وظايف ها
  ماموريت است بررسي دست در نيز 5دستگاه شده، بررسي پيشنهادات رويكرد با غيرضروري مجوزهاي مجوزها صدور مراجع كه است شده 3تاكيد ماده المللي بين نهاد اين سوي از آنها از يك هر كه شيكاگو مكتب سوي از گروهي هر از بيش
  طرح هاي ماموري بهينه انجام راستاي در افزود: دولت
  اموال دستگاه 17 سوي از صادره مجوز 868 هنوز شد. خواهند حذف ها دستگاه توسط داوطلبانه مجوزهاي تمديد صدور فرآيند هستند موظف نهاد اين گزارش آخرين يگيرند. يي رتبه فريدمن ميلتون يعني آن معروف اقتصاددان
  و پست 81 افزايش اداره 10 ايجاد مجوز سازمان
  اين مجوزهاي تنها نگرفته قرار بررسي مورد نيز نهاد مقرراتزدايي ويژه هيات گزارش ششمين بنا راستا اين در كنند. آسان را كار كسب كه يدهد نشان ايران با رابطه در 2017( سرمايه آزادي اساسي اصول عنوان به
  مطرح هايم داشت را سازمان اين انساني منابع ساختار به
  سازماني اوراق بورس سازمان جهادكشاورزي، وزارت صادره مجوزهاي پرونده تاكنون كه دهد مي نشان وزارت در مقرراتزدايي هيات قانون اين تاكيد به هاي رتبه كار كسب شاخص 01گانه هاي مولفه كشورهاي در نهايت در كه شد مي
  طرفداري فاقد انهاي است در زودي به ادارات اين اميدواريم
  كه تاييد به تجارت معدن صنعت، وزارت بهادار صنعت، جهادكشاورزي، هاي وزارتخانه سوي از بررسي كار شد تشكيل دارايي اقتصادي امور (رتبه كار كسب شروع است: شرح بدين آنها وسيله (به انگلستان پينوشه) وسيله (به
  شيلي هاي دستگا كمك همراهي با سازمان اين
  تشكيالت است. رسيده زدايي مقررات هيات زيست محيط هاي سازمان نيرو، تجارت، معدن بهبود هدف با را كار كسب مجوزهاي مقررات دسترسي 72)، (رتبه ساخت مجوز اخذ 201)، به ديگر كشورهاي از بسياري در بعد
  تاچر) با وي شوند. فعال راهاندازي ها داري استان ويژه به
  مرتبط افزود: اطالعات فناوري حوزه در سازمان اقدامات به
  اشاره فناوري حوزه در پيشتاز سازمان يك تمليكي اموال سازمان از يكي كرد: تصريح داوراني هيمي پورابرا درحالي كنند مي صادر حكم هنوز قوانين اين قوانين وضعيت ساماندهي بهبود
  راستاي نيازمند وظايفمان بهتر چه هر انجام براي است اطالعات كار كسب فضاي حوزه در كه اساسي مشكالت از منسوخ كامل طور به قوانين اين از برخي كه بسيار كار كشور اجرايي حوزه در مقررات
  و مالياتي قوانين تنقيح طرح
  تصويب ثبت، ازجمله الكترونيكي هاي نه ساما اصالح تكميل كه است مزاحمي قوانين دارد، وجود كشور در است. شده خارج كار دستور اما شد انجام قبل هاي سال بايد كه
  مهمي سازمان مديره هيات رييس هستيم. كاال نظارت
  كنترل شود. اصالح بايد موضوع اين اهميت دليل به اينكه بيان با وي ساماندهي بود، مواجه تاخير با مختلف داليل
  به تنقيح دادن قرار اولويت در خواستار مجلس در مجلس گذشته روز علني نشست
  در سال طي سازمان فروش عملكرد به اشاره با تمليكي اموال شوراي مجلس در راور كرمان نماينده گذشته سال چند از مجلس قوانين معاونت گذشته سال 100 به آنها از برخي كه بود
  قوانيني شد جاري سال در اقتصادي حوزه در قوانين اقتصادي كميسيون گزارش بررسي
  جريان از پس قاچاق كاالهاي فروش در كرد: تصريح گذشته مالياتي قوانين تنقيح در اينكه بيان با اسالمي اين ساماندهي براي مهم موضوعات درخصوص يگردد.
  بازم اجرايي هاي دستگاه برخي در هنوز گفت: تنقيح فوريتي يك طرح درخصوص
  مجلس قاچاق با مبارزه 65قانون 55 مواد اجرايي امه آيي ابالغ به ما پيشنهاد گفت: است، شده گرفته دولت نظر طرح خصوص همين در كه كرده ورود مساله شوراي مجلس اقتصادي كميسيون
  رييس استناد گذشته 001سال به مربوط قوانين به با طرح اين واحده ماده با كشور مالياتي
  قوانين كاهش گذشته سال طي منقول اموال فروش در ارز كاال كار به شبيه كه است اين مجلس قوانين معاونت موضوع كه شده مطرح نيز نمايندگان سوي از تصميم قوانين اين درخصوص بايد افزود:
  اسالمي يشود. ممتنع رأي مخالف رأي 13 موافق، رأي 157
  تعيين بر تمركز با مريود انتظار كه شتهيم دا محسوسي مالياتي قوانين تنقيح حوزه در كه خوبي بسيار كه است كشور مالياتي قوانين تنقيح طرح اين نسبت ها دستگاه مراكز از برخي چراكه
  بگيريم محمدرضا ملت، خانه گزارش به موافقت جلسه در حاضر نماينده 204 مجموع
  از كاالهاي ازجمله سازمان اين اختيار در اموال ساير تكليف اقتصادي ديگر هاي حوزه در گرفته صورت كشور سردرگمي باعث كه قوانيني مجموعه بتوانيم ما مجامع يكنند استناد هنوز قوانين اين
  به يك طرح گزارش قرائت با داوراني پورابراهيمي
  كردند. نماييم. اقدام آن جبران به نسبت غيرمنقول اموال متروكه شود. انجام و... آزاد مناطق گمرك ازجمله برسانيم. ساماندهي به را است اشكال ايجاد براساس آنها با مرتبط مجموعههاي
  قضايي در افزود: كشور مالياتي قوانين تنقيح فوريتي اقتصادي كميسيون رييس جلسه اين در
نماي انتخاباتي از اقتصاد 2017
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/31
نماي انتخاباتي از اقتصاد 2017
صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي را 3.3 درصد پيش‌بيني كرد


گروه اقتصادكلان|الهام آبايي|

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2017 ميلادي را 3.3درصد پيش‌بيني كرده است. رقمي كه كمابيش با پيش‌بيني‌هاي داخلي از رشد اقتصادي همخواني دارد. در حالي كه سال گذشته ايران توانست با ايجاد جهشي در توليد نفت خود، رشد قابل توجهي را به ثبت برساند، امسال بيشترين محرك‌هاي رشد در بخش‌هاي ديگري همچون پتروشيمي، صنعت و فلزات خواهد بود. اگرچه بخش صنعت هم سال گذشته از ركود خارج شد و اكنون در مسير رشد مثبت قرار دارد اما رشد در زيرمجموعه‌هاي اين بخش با شيبي ملايم افزايش خواهد يافت. اين بهبود ملايم اوضاع صنعت به اين معناست كه ديگر نمي‌توان رشد شتاباني را كه سال گذشته متاثر از افزايش توليد نفت در اقتصاد تجربه كرديم، امسال هم تكرار كرد.

گزارش صندوق بين‌المللي پول همچنين روندي را براي رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 2017 و 2018 ميلادي به تصوير كشيده است. طبق جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از 6.5درصد در سال ميلادي گذشته به 3.3درصد در سال ۲۰۱۷ ميلادي و 4.3درصد در سال ۲۰۱۸ ميلادي مي‌رسد.

همچنين طبق پيش‌بيني صندوق، رشد قيمت‌هاي مصرف‌كننده ايران در سال ميلادي جاري به 11.2 درصد مي‌رسد كه نسبت به 8.9درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد و مويد خروج از دامنه تورم تك‌رقمي است. در گزارش صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۷ ميلادي به 5.3درصد و در سال ۲۰۱۸ ميلادي به 5.1درصد خواهد رسيد؛ در حالي كه اين رقم براي سال 2016 ميلادي 6.3درصد بود. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ بيكاري در ايران طي سال‌هاي 2017 و 2018 همچنان 12.5 درصد خواهد بود كه نسبت به سال ميلادي گذشته بدون تغيير باقي مي‌ماند. شوك انتخاباتي به اقتصاد

گرچه پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي و تورم ايران در سال 2017 ميلادي به واقعيت بسيار نزديك است اما نكته مهم در پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي از سيماي اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي اين است كه انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند معادلات جديدي را پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد. آنچه صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران پيش‌بيني كرده را در بهترين حالت مي‌توان بازتاب ادامه روند فعلي دانست. اين در حالي است كه فضاي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند تغيير مسيرهاي مهمي را هم در اقتصاد ايران ايجاد كند. البته قطعي‌ترين پيش‌بيني را مي‌توان افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي دانست. موضوعي كه حتي در صورت پيروزي روحاني در دور بعدي رياست‌جمهوري و ادامه سياست‌هاي تيم اقتصادي او به واقعيت نزديك‌تر است. اما اين يك وجه ماجراست و در صورتي كه تيم جديدي اداره امور اقتصادي را در دست بگيرد، به احتمال زياد شاهد شوكي در اين حوزه خواهيم بود و تا بازگشت به تعادل، دست‌كم به چند ماه زمان نياز است.

در اين رابطه سجاد ابراهيمي عضو پژوهشكده پولي و بانكي بر اين باوراست كه پيش‌بيني رشد اقتصادي امسال با توجه به اينكه رويداد بزرگي همچون انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش داريم، بسيار دشوار است.

ابراهيمي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ماه‌هاي منتهي به انتخابات هم متاثر از اين رويداد خواهد بود، اظهار كرد: «تا چندماه پس از انتخابات هم شاهد تغيير و تحولاتي خواهيم بود. فعاليت‌هاي منتهي به انتخابات و آغاز به كار دولت جديدي به نوعي روي رشد اقتصادي و تورم موثر واقع مي‌شود. بنابراين برآورد صحيح از رشد اقتصادي در چنين شرايطي دشوار است.»

وي در تشريح روند رشد اقتصادي در سال 96 گفت: «تاكنون شاهد از ميان رفتن عواملي كه باعث ركود در اقتصاد ايران شده‌اند، نبوديم. ساختمان همچنان درگير ركود سنگيني است. گرچه بخش صنعت هم سال گذشته از ركود خارج شده اما روند رشد آن چندان سريع نيست. البته روند رشد در سال جاري به تركيب دولت جديد و رويكردهاي آن حتي در حوزه سياست خارجي بستگي دارد.» سازگاري رشد با دولت روحاني

ابراهيمي با بيان اينكه پيروزي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري با استمرار رشد اقتصادي سازگاري بيشتري دارد، اظهار كرد: «اگر قرار باشد دولتي در راستاي بهبود رشد اقتصادي انتخاب شود، به اعتقاد من دولت روحاني بيشترين امتياز را خواهد داشت. چراكه عموما دولت‌ها در دور دوم فعاليت خود، سياست‌هاي بنيادي‌تري را مطرح مي‌كنند و ديگر مسائل مربوط به اقتصاد سياسي مطرح نيست. بنابراين در چنين بستري مي‌توان انتظار داشت كه اصلاحات نهادي و چيزهايي كه به نفع اقتصاد است، رقم بخورد.»

اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد: «هر دولت ديگري روي كار بيايد در ابتدا سياست‌هاي احتياط‌آميز در راستاي جلب رضايت راي‌دهندگان را در پيش خواهد گرفت. به عنوان نمونه دولت يازدهم هم پس از پيروزي در انتخابات چنين رويكردي را در پيش گرفت اما اين رويه الزاما منجر به رشد اقتصادي نخواهد شد.»  وي افزود: «سياست‌هاي توزيعي و بهبود درآمد كه احتمالا در بازه انتخابات دنبال مي‌شود گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت اثر خوبي در جلب رضايت عمومي داشته باشد اما آثار آن در اقتصاد درازمدت نخواهد بود.» سيگنال‌هاي افزايش تورم

يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت روحاني در دوران 4 سال فعاليت خود تك‌رقمي كردن تورم بود كه اين دستاورد هم ممكن است دستخوش شوك انتخاباتي شود. در حالي كه تورم در كشور پس از سال‌هاي طولاني تك‌رقمي شد، تغيير دولت و به دنبال آن تغيير رويكردهاي سياسي و اقتصادي مي‌تواند روي تورم هم بازتاب داشته باشد و تورم را از مسير تك‌رقمي بودن خارج كند. در همين خصوص ابراهيمي با بيان اينكه تحليل تورم در سال جاري ساده‌تر و به واقعيت نزديك‌تر است، اظهار كرد: «دولت روحاني تا جايي كه بتواند تورم را تك‌رقمي كند، روي سياست‌هاي همراستا با اين هدف‌گذاري پافشاري كرد اما اكنون كه از ثبات تورم اطمينان حاصل كرده اولويت را از روي سياست‌هاي محدودكننده برداشته است.»

اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه در حال حاضر تمركز دولت روحاني روي ركودزاديي است، تصريح كرد: «دولت براي كاهش ركود، سياست‌هاي انبساط پولي را در پيش گرفته است و در همين راستا نشانه‌هاي تغيير روند تورم هم در اقتصاد پديدار شده است.»

وي با بيان اينكه افزايش تورم كاملا قابل انتظار است، اظهار كرد: «با توجه به سياست‌هايي كه دولت در راستاي خروج از ركود در پيش گرفته، افزايش تورم امري طبيعي است و انتظار مي‌رود كه تورم تا سطح 12-11درصد افزايش يابد. بنابراين به نظر مي‌رسد پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از تورم ايران در سال 2017 ميلادي به واقعيت نزديك است. »

انتخابات و معادلاتي كه پس از آن پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت، پيش‌بيني در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي را دشوار و پيچيده كرده؛ امري كه در پيش‌بيني‌‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول ديده نشده است. اگر دولت روحاني پيروز انتخابات باشد، مي‌توان انتظار داشت كه سياست‌هاي اقتصادي در 4 سال آينده همسو با سياست‌هاي پيشين باشد اما در صورت روي كار آمدن دولت جديد، سياست‌ها، سازوكار و اولويت‌هاي اقتصاد ايران دستخوش تغييراتي خواهد شد كه مسير متفاوتي را پيش روي شاخص‌هايي همچون رشد اقتصادي و تورم خواهد نهاد. برآوردها از رشد اقتصادي ايران در چنين فضايي، عدم قطعيت بالايي را در خود گنجانده است. مسلما امسال بازيگر اصلي رشد اقتصادي نفت نيست و بايد ديد چه سازوكار و ابزارهايي براي ورود ساير بخش‌ها به چرخه اقتصاد گزينش خواهد شد.

 نویسنده:
5دستگاه در خط پايان مقررات‌زدايي‌
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/31
5دستگاه در خط پايان مقررات‌زدايي‌
آخرين گزارش وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد


گروه اقتصادكلان|هادي سلگي|

بر اساس آخرين گزارش هيات ويژه مقررات‌زدايي تاكنون مجوزهاي 5 دستگاه دولتي تعيين تكليف شده و به تصويب نهايي اين هيات رسيده است. مطابق ششمين گزارش هيات مقررات‌زدايي پرونده وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت،  نيرو،  سازمان‌هاي محيط‌زيست و بورس بسته شده است و 43 دستگاه و نهاد دولتي ديگر براي تعيين تكليف مجوزهاي مزاحم خود در نوبت قرار دارند. 3 رويكرد متفاوت به مقررات‌زدايي‌

 به گزارش «تعادل» محيط كسب و كار، نقش و اثر بسيار مهمي بر انعطاف‌پذيري سرمايه و افزايش توليد در اقتصاد دارد. بسياري معتقدند چنانچه اين فضا براي كارگزاران اقتصادي مساعد باشد، نظر آنها براي سرمايه‌گذاري در كسب و كارها جلب مي‌شود و آمادگي بيشتري براي توسعه كارها خواهند يافت. در چنين فضايي با فرض مساعد بودن ديگر شرايط، سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي گسترش خواهد يافت و اين گسترش، توليد، اشتغال و رفاه همگاني را بهبود خواهد بخشيد. مهم‌ترين عاملي كه براي سهولت شروع يك كسب و كار از سوي كارشناسان معرفي مي‌شود، رفع مقررات مزاحم است كه در اصطلاح به آن مقررات‌زدايي‌ مي‌گويند. به‌طور كل در خصوص مقررات‌زدايي‌ 3 نظر وجود دارد. گروهي معتقدند كه مقررات‌زدايي‌ مي‌تواند بسياري از قوانين مزاحم انعطاف‌پذيري و رشد سرمايه را بگيرد و به همين دليل سرعت و هزينه توليد را افزايش خواهد داد و از اين مسير رشد اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين طرح بيش از هر گروهي از سوي مكتب شيكاگو و اقتصاددان معروف آن يعني ميلتون فريدمن مطرح و به عنوان اصول اساسي آزادي سرمايه طرفداري مي‌شد كه در نهايت در كشورهاي شيلي (به وسيله پينوشه) و انگلستان (به وسيله تاچر) و بعد در بسياري از كشورهاي ديگر به اجرا درآمد. در مقابل با توجه به اينكه بسياري از اين مقررات مزاحم، مربوط به قوانين نيروي كار است، گروهي هم وجود دارد كه مقررات‌زدايي‌ را يكي از پروژه‌هاي اصلي سرمايه‌داري راديكال (نئوليبراليسم) براي ارزان‌سازي نيروي كار و تضعيف قوانين حمايتي از كارگران مي‌دانند. اين ديدگاه بيشتر از سوي نظريه‌پردازان چپ و سوسيال دموكرات (نهادگرايان) حمايت مي‌شود.

سومين گروه كساني هستند كه اين نظريات را در سطحي ملي مورد انتقاد قرار داده‌اند، با اين توصيف كه مثلا در كشوري مانند ايران با توجه به اينكه مقررات متناقض و در هم تنيده زيادي وجود دارد نبايد با شرايط كشورهاي اروپا و امريكايي كه مقررات محدود و شفافي داشته‌اند، مقايسه كرد. اين گروه معتقدند كه برخي در ايران با خواندن نظريات چپ‌هاي امريكا به اين نتيجه‌گيري غلط رسيده‌اند كه قرار است در اينجا هم مقررات‌زدايي‌ به همان شكل اتفاق بيفتد، در حالي كه بسياري مقررات حجيم و متضاد كسب و كار در ايران به ضرر كارگران بوده است. كسب و كار و مقررات‌زدايي‌ در ايران

 به هر روي در حال حاضر محيط كسب و كار يكي از شاخص‌هاي اصلي شرايط اقتصادي كشورها در منظري بين‌المللي محسوب مي‌شود و به همين دليل بانك جهاني به عنوان يك نهاد بين‌المللي معتبر هرساله به ارزيابي و رتبه‌بندي 190كشور دنيا مي‌پردازد. گزارش اين نهاد يكي از مهم‌ترين معيارها براي جلب نظر و جذب سرمايه‌گذاران جهاني براي سرمايه‌گذاري در كشورها محسوب مي‌شود. شاخص انجام كسب وكار بانك جهاني شامل ۱۰ زيرشاخص مي‌شود كه هر يك از آنها از سوي اين نهاد بين‌المللي رتبه‌يي مي‌گيرند. آخرين گزارش اين نهاد (2017) در رابطه با ايران نشان مي‌دهد كه مولفه‌هاي 10‌گانه شاخص كسب و كار و رتبه‌هاي آنها بدين شرح است: شروع كسب و كار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسي به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالكيت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمايت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت ماليات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزي (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجراي قراردادها (رتبه ۷۰)و ورشكستگي و پرداخت ديون (رتبه ۱۵۶) .

 طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانك جهاني از وضعيت بين‌المللي شاخص سهولت انجام كسب‌وكار (doing business ۲۰۱۷)، جايگاه ايران بين ۱۹۰ كشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت كه بر اين اساس در دوره فعاليت دولت يازدهم جايگاه بين‌المللي ايران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ ميلادي به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ ميلادي ارتقا يافت. به عبارتي ديگر رتبه ايران در شاخص انجام كسب و كار به‌طور متوسط سالانه 8پله ارتقا داشته است.

در ايران تلاش‌هايي در زمينه مقررات‌زدايي‌ انجام شده است. در چند سال گذشته مجلس قانون‌هايي را در زمينه مقررات‌زدايي و ايجاد تكليف براي دولت در زمينه مقررات‌زدايي به تصويب رسانده است. دولت كنوني در راستاي نگرش‌ها و سياست‌هاي اعلام شده خود اين‌گونه تلاش‌ها را گسترش داده است و به صورتي ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش كرده است، قوانين مصوب مجلس در اين زمينه را به اجرا درآورد. يكي از اين قانون‌ها كه چند سالي از تصويب آن مي‌گذرد و براي اجراي آن كار چنداني انجام نشده بود، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بود. اين قانون در تير ماه 1393 در مجلس شوراي اسلامي بررسي دوباره شد و مواد 1، 6 و 7 آن با انجام اصلاحاتي در جهت بهبود محيط كسب و كار اصلاح شد. در ماده 3 تاكيد شده است كه مراجع صدور مجوزها موظف هستند فرآيند صدور و تمديد مجوزهاي كسب و كار را آسان كنند. در اين راستا و بنا به تاكيد اين قانون هيات مقررات‌زدايي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد و كار بررسي مقررات و مجوزهاي كسب و كار را با هدف بهبود محيط كسب و كار در دفتري با همين نام آغاز كرد. اين دبيرخانه تلاش‌هايي در جهت بررسي امكان حذف و ساده‌سازي مجوزها انجام داده است.

اين دبيرخانه بررسي مجوزهاي اقتصادي را در سه فاز احصاي مجوزها، بررسي مباني قانوني و ضرورت وجودي و در نهايت تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز آغاز كرده است. در اين راستا تعداد 8 جلسله هيات مقررات‌زدايي‌، 2 جلسه توجيهي دبيرخانه با دستگاه‌هاي اجرايي و 24 جلسه كميته تخصصي هيات مقررات‌زدايي‌ و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار با دستور جلسه بررسي مجوزهاي سازمان‌هاي مختلف برگزار شده است. در فاز اول تاكنون 2071 مجوز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي احصا شده است. در فاز دوم با بررسي مباني قانوني و ضرورت وجودي مجوزها، 1203 مجوز دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. در اين فاز، مباني قانوني و ضرورت وجودي تمام مجوزها بررسي شده و مجوزهاي غيرضروري با رويكرد پيشنهادات داوطلبانه توسط دستگاه‌ها حذف خواهند شد.

ششمين گزارش هيات ويژه مقررات‌زدايي نشان مي‌دهد كه تاكنون پرونده مجوزهاي صادره از سوي وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، سازمان‌هاي محيط‌زيست و بورس بسته شده و هنوز هم بسياري از وزارتخانه‌ها در صف انتظار براي تعيين تكليف مجوزهاي مزاحم قرار دارند. بر اساس اين گزارش 43 دستگاه ديگر كه مجوزهاي آنها در حال بررسي است، هنوز در دست بررسي قرار دارند كه در گزارش‌هاي آتي اين هيات وضعيت آنها اطلاع‌رساني مي‌شود. اختلاف آماري بر سر تعداد مجوزها

گزارش هيات مقررات‌زدايي‌ در خصوص تعداد دستگاه‌ها و مجوزها در حالي منتشر شده است كه اختلاف آماري زيادي با گزارش كارشناسي اتاق ايران در خصوص كسب و كار دارد. به‌طوري كه هنوز مشخص نيست چه ميزان مجوز كسب‌و‌كار در ايران صادر مي‌شود. تا آنجا كه بهمن‌ماه سال گذشته گزارش كارشناسي اتاق ايران نشان داد، تعداد 2085مجوز كسب‌وكار توسط 36دستگاه و نهاد صادركننده احصاشده و پس از گذشت بيش از 3سال از عمر دولت يازدهم مجوز 14دستگاه بررسي شده، 5دستگاه نيز در دست بررسي است و هنوز 868مجوز صادره از سوي 17دستگاه و نهاد نيز مورد بررسي قرار نگرفته و تنها مجوزهاي وزارت جهادكشاورزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاييد هيات مقررات‌زدايي رسيده است.

 نویسنده:
تصويب طرح تنقيح قوانين مالياتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/31
تصويب طرح تنقيح قوانين مالياتي


در نشست علني روز گذشته مجلس در جريان بررسي گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص طرح يك فوريتي تنقيح قوانين مالياتي كشور با ماده واحده اين طرح با 157رأي موافق، 13رأي مخالف و 4رأي ممتنع از مجموع 204نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در اين جلسه رييس كميسيون اقتصادي مجلس خواستار در اولويت قرار دادن تنقيح قوانين در حوزه اقتصادي در سال جاري شد و گفت: هنوز در برخي دستگاه‌هاي اجرايي به قوانين مربوط به 100سال گذشته استناد مي‌شود.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي‌داوراني با قرائت گزارش طرح يك فوريتي تنقيح قوانين مالياتي كشور افزود: در راستاي بهبود و ساماندهي وضعيت قوانين و مقررات در حوزه اجرايي كشور كار بسيار مهمي كه بايد سال‌هاي قبل انجام مي‌شد اما به دلايل مختلف با تاخير مواجه بود، ساماندهي قوانيني بود كه برخي از آنها به 100سال گذشته بازمي‌گردد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد درخصوص اين قوانين تصميم بگيريم چراكه برخي از مراكز و دستگاه‌ها نسبت به اين قوانين هنوز استناد مي‌كنند و مجامع قضايي و مجموعه‌هاي مرتبط با آنها براساس اين قوانين هنوز حكم صادر مي‌كنند درحالي كه برخي از اين قوانين به طور كامل منسوخ و از دستور كار خارج شده است.

وي با بيان اينكه به دليل اهميت اين موضوع معاونت قوانين مجلس از چند سال گذشته درخصوص موضوعات مهم براي ساماندهي اين مساله ورود كرده كه در همين خصوص طرح از سوي نمايندگان نيز مطرح شده كه موضوع اين طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور است كه ما بتوانيم مجموعه قوانيني كه باعث سردرگمي و ايجاد اشكال است را به ساماندهي برسانيم.

پورابراهيمي‌داوراني تصريح كرد: يكي از مشكلات اساسي كه در حوزه فضاي كسب و كار در كشور وجود دارد، قوانين مزاحمي است كه بايد اصلاح شود.

نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در تنقيح قوانين مالياتي نظر دولت گرفته شده است، گفت: پيشنهاد ما به معاونت قوانين مجلس اين است كه شبيه به كار بسيار خوبي كه در حوزه تنقيح قوانين مالياتي كشور صورت گرفته در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي ازجمله گمرك و مناطق آزاد و... انجام شود.نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/1/31
اخبار كلان


امضاي موافقت‌نامه همكاري گمركي پسابرجامي با اروپا

نخستين موافقت‌نامه همكاري‌هاي گمركي پسابرجامي ميان ايران و يك كشور اروپايي امضا شد.

اين موافقت‌نامه كه به امضاي مسعود كرباسيان، رييس كل گمرك ايران و آنتى هارتى كاى نن، رييس كل گمرك فنلاند رسيد؛ نخستين بار بعد از برجام در دولت تدبير و اميد با يك كشور اروپايى عضو اتحاديه اروپا امضا شده كه از اهميت بسزايى جهت تشويق بقيه اعضاى اتحاديه اروپا برخوردار است.  براساس مفاد اين موافقت‌نامه؛ گمركات ايران و فنلاند درخصوص قوانين گمركي، ارزش كالاها، طبقه‌بندي كالايي، اجراي مقررات، مقررات حمل و نقل همچنين چگونگي مبارزه با مواد مخدر، داروهاي روانگردان و پيش‌سازهاي صنعتي و سنتي همكاري خواهند كرد.

در مذاكرات مسعود كرباسيان، رييس كل گمرك ايران و هارتى كاى نن، رييس كل گمرك فنلاند دو طرف درخصوص چالش‌ها و فرصت‌هاي تجارت فرامرزي همچنين راهكارهاي توسعه مناسبات تجاري دو كشور بحث و تبادل نظر كردند. مبارزه با قاچاق كالا و تبادل فهرست فعالان اقتصادي مجاز از ديگر محورهاي اين مذاكرات بود. همچنين روساي گمركات ايران و فنلاند درخصوص امكان‌سنجي تبادل الكترونيكي اطلاعات و استعلام الكترونيكي گواهي مبدا توافق كردند.برگزاري نخستين مزايده سال 96 خصوصي‌ سازي

مشاور مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به برگزاري نخستين مزايده امسال سازمان خصوصي‌سازي در روز 28فروردين ماه گفت: فقط يك شركت از مجموع 5 شركت و يك دارايي عرضه شده در اين روز مشتري داشت. «سيدجعفر سبحاني» در گفت‌وگو با ايرنا افزود: در اين مزايده 100درصد سهام «مجتمع صنعتي اسفراين» با قيمت پايه 870 ميليارد تومان، 100درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» با قيمت پايه 235ميليارد تومان، 40درصد سهام باقي مانده شركت «كشت و صنعت دامپروري پارس» با قيمت پايه 215ميليارد تومان، 44درصد سهام باقي مانده شركت بين‌المللي«مهندسي ايران»(ايرتيك) با قيمت پايه 46ميليارد تومان و 95درصد سهام شركت «ماشين‌سازي لرستان» با قيمت پايه

6 ميليارد تومان واگذار شد. به گفته اين مقام مسوول در اين روز همچنين 77تخته فرش به قيمت پايه بيش از يك ميليارد تومان به مزايده گذاشته شد و افزود: مجموع ارزش واگذاري شركت‌ها و دارايي ياد شده يك هزار و 370ميليارد تومان بود. سبحاني خاطرنشان كرد: در اين مزايده فقط براي 2شركت مشتري و پاكت پيشنهاد قيمت رسيد كه يكي از اين موارد به دليل اينكه سپرده مورد نياز براي ورود به مزايده به موقع پرداخت نشده بود عملا از مزايده خارج شد. وي ادامه داد: تنها شركتي كه در اين روز 4پاكت پيشنهاد قيمت براي آن رسيد، شركت بين‌المللي مهندسي ايران(ايرتيك) بود كه يكي از متقاضيان حدود 2برابر قيمت پايه (80 ميليارد تومان) براي آن قيمت پيشنهاد كرد كه طي روزهاي آينده و پس از بررسي نداشتن مشكلات مالي و مالياتي و عدم بدحسابي به سازمان خصوصي‌سازي نام آن اعلام خواهد شد. سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي بيان كرد: فرش‌ها عرضه شده نيز در اين روز بدون مشتري بودند و هيچ پاكت پيشنهاد قيمتي برايشان نرسيد.آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي كشور گفت: امروز سي و يكم فروردين ماه 96 آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده دوره 3ماهه زمستان 95 است. به گزارش ايبنا؛ محمد مسيحي با بيان مطلب فوق افزود: مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش‌افزوده حداكثر 15روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند، اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الكترونيك ماليات بر ارزش‌افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه كنند. وي تصريح كرد: اما با توجه به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) با تعطيلات نوروز و براي تكريم و رفاه حال موديان، رييس كل سازمان امور مالياتي طي بخشنامه شماره 115/95/200 مورخ 28/12/1395 مهلت ارائه اظهارنامه اين دوره را تا پايان فروردين ماه 1396 تمديد كرد. معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد: موديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده فصل زمستان سال 95 را تا پايان روز 31/1/1396 ارائه كنند، مي‌توانند در صورت درخواست كتبي از بخشودگي جرايم عدم ارائه اظهارنامه و تاخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق در موعد مقرر براي دوره مزبور برخوردار شوند. بر اين اساس، موديان ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي اين نظام مالياتي به نشانيWWW.EVAT.IR  اطلاعات تكميلي در اين ارتباط را دريافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلقه اقدام كنند.اموال تمليكي در 10 استان

مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي از ايجاد اداره اموال تمليكي در 10 استان ديگر كشور خبر داد. به گزارش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي دليري، مدير عامل اين سازمان با اشاره به گسترش ماموريت‌ها و وظايف اين سازمان در تعيين تكليف اموال دولت افزود: در راستاي انجام بهينه ماموريت‌هاي اين سازمان مجوز ايجاد 10 اداره و افزايش 81 پست سازماني به ساختار منابع انساني اين سازمان را داشته‌ايم كه اميدواريم اين ادارات به زودي در استان‌هاي فاقد تشكيلات اين سازمان با همراهي و كمك دستگاه‌هاي مرتبط به ويژه استانداري‌ها راه‌اندازي و فعال شوند. وي با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه فناوري اطلاعات افزود: سازمان اموال تمليكي يك سازمان پيشتاز در حوزه فناوري اطلاعات است و براي انجام هر چه بهتر وظايفمان نيازمند تكميل و اصلاح سامانه‌هاي الكترونيكي ازجمله ثبت، كنترل و نظارت كالا هستيم. رييس هيات‌مديره سازمان اموال تمليكي با اشاره به عملكرد فروش سازمان طي سال گذشته تصريح كرد:  در فروش كالاهاي قاچاق پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فروش اموال منقول طي سال گذشته كاهش محسوسي داشته‌ايم كه انتظار مي‌رود با تمركز بر تعيين تكليف ساير اموال در اختيار اين سازمان ازجمله كالاهاي متروكه و اموال غيرمنقول نسبت به جبران آن اقدام نماييم.نویسنده:

  اخبار Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 خسارت تخصصي «ما»
  بخش بيمه در
  خودرو نيست ممكن متناقض هاي سياست با توليد ها نك با هاي هزينه
  كاهش شركت مديرعامل تمديره هيا اعضاي تصميم
  با اين خودرو خسارت تخصصي بخش «ما»، بيمه
  سهامي كرد. كار به آغاز بيهقي پاركينگ در
  شركت راستاي در «ما» بيمه عمومي روابط گزارش پايين
  به سود نرخ حفظ براي بخشي بين
  همگرايي در خسارت يعتر سر پرداخت مناسب، رساني
  خدمت تخصصي بخش گذاران، بيمه بيشتر رضايتمندي است
  نهايت ضرورت يك بانكي سود نرخ كاهش جهت كشور صنعتي دولتي مديران ها، بان
  هماهنگي تشكيل «ما» بيمه سهامي شركت خودرو
  خسارت تاالر اول طبقه بيهقي، پاركينگ شرقي شمال ضلع
  در كرد. كار به آغاز
  پايتخت از بااليي حجم خرد منابع گفت: است، جامعه افراد از نفر شمشيري| محسن بيمه بانك
  گروه شغله چند عمال نكها با دهند. نمي تشكيل را ها سپرده ۹۱تا بانكي بين بازار سود نرخ كه شرايطي
  در دارند فروش غيرقابل مازاد امالك يا دارايه هستند هگذاري، سرماي دوقهاي صن برخي است درصد ۰2 مدال تنديس
  اعطاي بتوانند آينده در شايد تا يد ده باال سود حال عين در به باال سود رخهاي و... دولتي اوراق ملت
  خودروسازان بانك به
  نمايشگاه كنند. حل را خود مشكالت مواجه ندهي زيا با نكها با برخي دهند مي ها
  سپرد ديگر سوي از يرند مب سر به مالي تنگناي در
  شده مدال تنديس بهادار، اوراق بورس سازمان
  رييس هگذاري سرماي دوقهاي صن سود كاهش دهي الت تسهي ركود، از خروج براي كه است اين
  انتظار كرد. اعطا ملت بانك به را بيمه بانك بورس،
  نمايشگاه مشكلساز گذاري سرمايه قهاي صندو باالي سود دارد وجود اساسي پرسش اين و... يابد افزايش كا
  بانه شاپور دكتر ملت، بانك عمومي روابط گزارش
  به سود نرخ رشد عامل خود كا بانه اگرچه است شده تنگناي بانكي بحران خطر از را نكها با بايد چگونه
  كه از مجلس اقتصادي كميسيون اعضاي با همراه
  محمدي براي سپرده عآوري جم ضرورت دليل اما هستند آنها نقدينگي تامين زمينه حال عين در داد نجات
  مالي بازديد بيمه بانك بورس، نمايشگاه در بانك اين
  غرفه بتوانند تا نيست باال سود نرخ جز يي ره چا قها، صندو اين ايجاد فزاينده تورم ايجاد بدون را اقتصادي
  واحدهاي از قدرداني با بازديد، اين در بورس سازمان رييس
  كرد. كم سود نرخ زيرا كنند جذب سپرده كافي اندازه به
  كرد؟ تنديس نمايشگاه، در ملت مالي گروه گسترده
  حضور گذاري سرمايه حهاي طر دولت نياز تواند نمي عمال اقتصادي صاحبنظران از بسياري گزارش«تعادل»
  به فيضآثار اخالقي هادي دكتر به را فاينكس مدال
  و تخلف معناي به اقدامات اين نبايد اما كند. تامين را پرداخت براي ها نك با هاي ينه هز كاهش كه
  معتقدند كرد. اعطا ملت بانك
  مديرعامل عمال اقدامات نوع اين زيرا شود محسوب نكها با صنعت توليد هاي ينه هز كاهش ها سپرده
  سود هاي شرك با همراه ملت بانك گزارش، اين
  براساس مدت اه كوت بلندمدت حساب از سپرده خروج باعث مديران همه نيست ممكن متناقض هاي ت سياس
  با در حضور با ملت، مالي گروه قالب در خود
  زيرمجموعه كه آنجا از شده هذاري سرمايگ دوقهاي صن سمت به هاي ينه هز بانكي سود كاهش براي كشور
  اقتصادي خود محصوالت خدمات بيمه، بانك نمايشگاه
  دهمين كمي تعداد دست در هها سپرد نقدينگي عمده بخش جاي به باشند داشته هماهنگ سياستي بايد
  توليد داد. قرار بازديدكنندگان ديد معرض در
  را به تهديد را ها نك با يتوانند آنها است جامعه افراد از تعادل حفظ قيمت، گران مالي منابع جذب براي
  رقابت كه است مسائلي ها ين كنند خود هاي سپرده خروج دستور در را بانكي سود نرخ كاهش جهت هماهنگي
  و هاي فرم عمومي
  شرايط وارد تازه مرفه پديده يك ظهور ساختاري مشكالت از دهند. قرار
  كار است. شده حاصل محور بانك اقتصاد در ها نك با بر فشار افزايش عمر
  هاي بيمه
  استاندارد يي سرمايه مالي فضاي بر نيست مشكل چاره
  ايران بررسي صدور، فرآيند در سهولت براي بيمه پژوهشكده مركزي بانك به خصوصي هاي بانك بدهي حاكم گفتوگو نظارت نوعي بايد كشور توليدي
  و اقدام مشتريان شكايات به رسيدگي خسارت پرداخت
  و بانكي سابق مدير هاشمي حسيني بهاءالدين سيد مشتريان اعتبارسنجي ها بانك بندي رتبه خودروسازي نفت صنعت جز به ديگر عبارت به مورد منابع سپرده، جذب براي درصد ۵۱ نرخ به اتكا با بانكي سود نرخ كاهش سياست در تناقض از تا
  شود هاي فرم طراحي عمر هاي بيمه عمومي شرايط تدوين
  به نكها با برخي درماندگي نتيجه فارس، با گفتوگو در حجم كاهش كه معتقدند كارشناسان برخي ساير وارداتي، كاالهاي خدمات غذايي صنايع برخي كرد. تامين را توليدي واحدهاي كها بان نياز دهي تسهيالت توان افزايش به منجر كند
  جلوگيري كرد. آن
  استاندارد نبود ديگر، بانك به پول انتقال ناتواني پاياپاي، اتاق در هاي سسه مو نزد كوچك هاي سپرده تضمين نقدينگي، مالي تنگناي با ها بانك ازجمله اقتصاد بخشهاي باالي تا ۵۱درصد باالي سود هاي رخ اعالم كها بان شود بانكي هاي رده سپ در پول جذب كها
  بان نامه آيي اجراي راستاي در بيمه پژوهشكده گزارش
  به مطالبات وصول در ناتواني مصارف، منابع در تعادل ايجاد بانكي نظام به ساختاردهي اعتباري، مالي برخي شدن انده زي هستند مواجه درآمد رشد عدم نكها با اقتصاد هاي بخش برخي در ۰2درصد رشد كار به توليد دهند انجام منابع تجهيز بانكي
  كار سازي دارد استان هدف با بيمه عالي شوراي مصوب
  ۱۷ درصدي 22۵ رشد را نقدينگي سود كسب عدم جمله از كها بان براي اعتباري بندي رتب كارهاي ساز موجود ستهاي سيا ها روش كه دهد مي نشان ها نك با مركزي بانك نظارت كه شده باعث اعتباري موسسات تبديل نيز كها بان مازاد دارايي شود مشغول اشتغال
  و رويكرد با عمر مههاي نا بيمه عمومي شرايط مها
  فر ارزيابي مركزي بانك به خصوصي هاي نك با بدهي حال عين در است كشور مالي بازار مديريت راهكارهاي مطالبات افزايش بيشتر، مالي سركوب تنگنا باعث عمال كنترل براي نظارتي نهادهاي ساير پولي مقامات شود. گردش درحال نقدينگي
  به افزايش هگزاران بيم حقوق از حمايت مداري، ري
  مشت است. كرده مطالبات تا شوند اعتبارسنجي بايد نيز ها نك با مشتريان بانكي ناظر نهادهاي اساس، اين بر است. شده و... جذب شفافيت ايجاد اعتبار پول شوراي مصوبات مالي تامين اوراق عرضه دنبال به اخير هاي اه
  در عمومي شرايط تهيه يي، بيمه خدمات از عمومي
  آگاهي ورود به مجبور مشتري حفظ براي ها بان افزود: وي يابد. كاهش معوق هاي بخش مختلف مسووالن با وگو گفت در بايد پولي مواجه مشكالتي با نكها با بلندمدت هاي سپرد به منابع فروش پيش ها بان گذاري سرماي صندوق
  دولتي، است. داده قرار كار دستور در را عمر اي
  بيه افزايش موجب مساله اين شدند ناسالم رقابت فضاي به به مردم تا آورند فراهم را شرايطي صنعتي، اقتصادي محصوالت عرضه شاهد مردم كه شرايطي در شود شوراي مصوب ۵۱درصد از باالتر رخهاي با
  خودروسازان است آن از حاكي واصله شكايات ها نام بيم
  بررسي است. شده كها بان شدن انده زي شده تمام هزينه بانكي بحران خطر كاهش ساختار اصالح فروش پيش يا سهام خريد براي را خود پول اينكه جاي ۰2درصد باالي نرخ با روشها پيش خودروسازي كارشناسان سوي از مختلفي انتقادهاي اعتبار،
  پول شرايط طرفه يك نگارش علت به موارد از ارهيي در
  كه آوردند. روي سوداگري عمليات به فضا اين در كها بان نكها با زيان مشكالت كه گويند كارشناسان اين در را خود پول بگيرند، كار تبه شرهكا برخي خودرو باال به درصد ۹۱ نرخ با گذاري سرماي دوقهاي صن ايجاد بر مبني مركزي، بانك ها بانك مديران
  برخي در بيمهگران توسط عمر نامه بيمه كلوزهاي
  عمومي به ردازند، كه بااليي سود اين افتاد اتفاق پديده اين مصوب سود هاي نرخ رعايت عدم مالي تنگناي سود بيشتري، اطمينان با كنند هگذاري سپرد ها نك با بانكي هاي سپرد ساختار تركيب نتيجه در هستند سودهاي پرداخت در قيمتي جنگ ناعادالنه
  رقابت بودن مبهم شاهد استاندارد رماي از استفاده عدم
  اثر يابد افزايش معوق مطالبات وقتي شود. مي ديكته آنها نكها با عملكرد حوزه در تنها اعتبار، پول شوراي براي را منابع نيز كا بان كنند دريافت تورم از باالتر رشد نرخ كه هستيم آن شاهد اكنون كرده تغيير است. شده مطرح مالي منابع جذب براي
  باالتر امر اين كه هستيم مهها نا بيمه در اصطالحات
  عبارات باعث اين است، عندالمطالبه بانك در گذاري رده سپ مختلف هاي بخش ارتباط به باتوجه بلكه شود، نمي حل اقتصاد برنامه اجراي اشتغال صنعت، توليد، از حمايت اخير سال يك در ها بان مدت اه كوت جاري هاي رده سپ مديران برخي ديگر سوي از گزارش«تعادل»
  به هاي شركت توسط مشتريان حقوق گرفتن ناديده
  باعث يابد. كاهش كها بان دهي وام قدرت يشود صورت اقتصاد ساختار اصالح سازماندهي بايد اقتصاد، مختلف هاي بخش در اقتصاد كردن توانمند مقاومتي است. بوده نقدينگي بلندمدت سپرده رشد از بيش تامين به قادر ها نك با كه معتقدند صنعتي
  واحدهاي ضرورت شده عمومي اعتماد شدن مخدوش
  بيمه مركزي بانك سرمايه كفايت براي داد: ادامه وي به اقتصادي واحدهاي نياز نكها با مشكالت تا گيرد محدود فعاليت چند رونق شاهد تنها بگيرند كار به كل درصد ۰۵ از كمتر به بلندمدت سپرده سهم نياز حد در خودروسازان نياز مورد نقدينگي
  مالي را مربوطه رمهاي داردسازي استان عمومي شرايط
  تدوين دولتي هاي بان براي فقط دولت نكرد ورود چندان شود. حل نقدينگي نباشيم. اقتصاد شهاي بخ ساير در ركود ردهگذاران سپ براي ۵۱درصدي نرخ رسيده ردها سپ مخارج كفاف نكها با تسهيالت نيستند آنها
  روزمره مطالعات انجام از پس شده ارائه چارچوب كند.
  آشكار مركزي بانك ارزي هاي داراي تسعير طريق از هم آن صورت به تورم كه شرايطي در مثال عنوان به خودروسازان مركزي، بانك همكاري راستا، اين در نگهداري به مردم تمايل نتيجه در است. نبوده جذاب يدهد. نم را آنها مشكالت ها ينه هز
  و مورد عمومي شرايط ها رم انواع بررسي
  گسترده شدند مجبور هم دولتي بزرگ كهاي بان كرد. اقداماتي درآمد پول ارزش از دهيي عم بخش سال هر ساختاري، در تواند مي كشور، اقتصادي مختلف هاي بخش مديران پول تا يافته افزايش جاري مدت اه كوت صورت به پول كاهش مالي، نظام توسعه كه معتقدند
  كارشناسان براساس خارجي داخلي بيمه هاي شرك در
  استفاده دهند تن ها ده سپر سود افزايش ناسالم رقابت يك به براي يي ده نتيجه در رد، بين از را مردم سداز پان باشد. راهگشا و... توليد رشد بهبود منابع، تجهيز هاي دوق صن خودرو، فروش پيش هاي رح در را خود نزد كوچك هاي سپرد تضمين نقدينگي،
  حجم صنعت نظران صاحب همكاري با بيمه صنعت بازار
  نياز يافت. كاهش تسهيالت اعطاي توان خريد باالتر، سودهاي سمت به خود، پول ارزش حفظ غيرمجاز موسسات دولتي، خزانه اوراق هگذاري، سرماي بانكي نظام به ساختاردهي اعتباري، مالي هاي سسه
  مو به زماني جامع، عمر هاي بيمه قالب در تدوين
  بيمه ادامه بينالملل بانكداري با ارتباط قطع همچنين اند، ده ش هدايت خودرو مسكن طال ارز دارايي نكها با دهي زيان كنند. هگذاري سرماي و... كها، بان براي اعتباري بندي رتب سازوكارهاي ايجاد
  و است. شده طراحي حيات
  شرط فاينانس، دريافت عدم باعث كه بانكي هاي تحريم ضروري يا هستند مصرفي يا كاالها اين كه درحالي تها صور تنظيم مالي هاي صورت اصالح دنبال به توليد از حمايت امكان تنها نه موضوع اين اما ريزي برنامه خارجي، هاي سرمايه جذب به يتر جد
  توجه معامالت با ابزارها اين جايگزيني يوزانس فاينانس ري يشوند. نم محسوب مركزي بانك جديد چارچوب براساس ها اب حس تنگناي در نكها با يكند نم فراهم را كشور اشتغال واردات صادرات تورم، ارز، بخش در همراستا
  همزمان معوقات افزايش اقتصادي ركود بروز همچنين نقدي كار، كسب فضاي بهبود تورم، كاهش اساس، اين بر مسووالن اما شدند مواجه زيان با بان برخي IFRS ماه يك گذشت وجود با فتهاند گر قرار مالي بيشتر تدريج به كه است راهكارهايي ازجمله اعتبارات مجازي
  و پول بزرگ هاي ره
  مخاط بود. بانكي سيستم اراده از خارج پديده دو تا بيايد ها نك با كمك به بايد و... توليد هاي ينه هز كاهش نيستند بانكي بحران نگران كه گفتهند مركزي بانك هاي وا تا ند نكشيداه باال را ها كركر هنوز ۶۹ سال از دهد. كاهش را نكها با مالي تامين مشكالت تواند
  مي به اشاره با مركزي بانك پرداخت امهاي نظ اداره
  مدير سود نرخ براي فرمولي نتوانسته هنوز مركزي بانك كند. حل را مشكالت با داهند ش نمواجه يا با كه بانك چندين شرايط شده باعث بلكه بدهند توليدكنندگان مردم به بيشتري براي كه معتقدند هها بنگا مديران برخي
  همچنين اينكه به توجه با گفت: آنها كاركرد مجازي هاي ول
  انواع موجود، تورم نرخ به باتوجه كه فرمولي كند. طراحي را هاي صور اگر كه معتقدند حبنظران صا برخي نرم پنجه دست نقدينگي مالي متعدد مشكالت ماه ظرف كه خودروسازي مانند صنايعي تنها عمال كه برنامه براساس توليد اشتغال بهبود ركود، از
  خروج توسعه شود، مي قلمداد قاعده پولي نوعي مجازي
  پول هگذاري سرماي نرخ اقتصادي، رشد تورم، نرخ شني بي پي دروني هاي ران بح بررسي شفاف شكل به ها بان مالي آگاهي ورود با كرده رصد نزديك دور از را كنم يكند، هگذار سرماي نصيب خوبي سودآوري سال يك تا كه داشت انتظار نكها با از توان نمي مقاومتي
  اقتصاد مسائل كار كسب منظر از يي ده عدي مخاطرات با
  آن در بتواند كه بگيرد درنظر را قبيل اين از صي هاي شاخ خواهد سرايت اقتصاد ها بان ساير به نشود، حل آنها ايجاد خاصي مشكل دارد، مركزي بانك كه تسلطي شوند. تشويق معوق مطالبات افزايش مالي، تنگناي شرايط
  در است. همراه
  فني كند. ايجاد تعادل اقتصاد حقيقي پول بازار اجتماعي اقتصادي هاي ران بح دچار را جامعه كرد مشكل ايجاد مانع مجلس دولت همكاري شد. نخواهد از باالتري رشد از كه اقتصاد شاي بخ برخي اكنون نياز حد در را توليدي واحدهاي نياز دولت، يهاي
  بده درخصوص فارس با توگو گف در محمدبيگي
  داود منوط فقط سود نرخ تعيين اخير سال چند در در بايد را كا بانه مشكالت حل اساس، اين بر كند، يابد. ادامه تبايد هيا فعال ها ذاري سرماي شد خواهد صنايع ساير به نسبت درآمدزايي فروش توليد نظر كنند. تامين
  آنها را پول شبيه نگرشي بتوان شايد اظهارداشت: مجازي
  پول بود؛ داوطلبانه اختياري صورت به كا بانه توافق به خطر درمعرض نكها با تا كرد توجو جس اقتصاد كل شرايط دارد وجود كشور در موسسه ك3 ان ب۶ امكان ها بخش ديگر كه هند شد باعث است، مواجه جريمه به توجه با كه معتقدند نكنيز باها
  مديران مقررات اعمال مركزي هاي بان ورود نيازمند كه
  داشت پيشنهاد مركزي بانك به را نرخي نكها با كه طوري به نباشند. نوع است، متفاوت آنها مالي هاي ورت ترازنامه نتيجه در باشند نداشته را بهان از ارزان منابع تجهيز مركزي، بانك منابع از برداشت اضافه
  ۴3درصدي ماهيت با موضوع اين البته كه است آن انتشار بر نظارت
  و تصويب اعتبار پول شوراي در نرخ همان كردند باالي اينكه بيان با اقتصادي كارشناسان از يكي كه نيست آن معناي به اما دارد هايي تفاو نيز ها فعاليت توليد صنعت در نامتوازن اقتصادي رشد ناپايدار، توسعه نرخ به نسبت بانكي بين بازار در سود نرخ بودن
  باال است. متناقض پول نوع
  اين يشد. ۰۰۵هزار از كمتر دراختيار بانكي هاي رده سپ درصد ۰۹ هستند. مواجه حلي غيرقابل مشكالت با ها بانك هستيم. شاهد كشوررا اقتصاد يتوان نم عمال اعتبار پول شوراي مصوب درصدي
  ۵۱ پول مركزي بانك پرداخت هاي ام نظ اداره مدير گفته
  به الكترونيكي پول از يي نمونه عنوان به يتوان را
  مجازي ميان در كه كرد تعريف نشده گذاري ررات مق يقاعده يافت
  ب افزايش تومان 91 زودرس انتخابات برگزاري پيشنهاد دنبال به پوند
  قيمت است. استفاده قابل شده منتشر مجازي جامعه
  اعضاي وسيله به ناينكه ضم مجازي پول داد: ادامه
  وي با تعامل به باتوجه شود، مي كنترل آن دهندگان بازار
  توسعه در سكه طال قيمت
  كاهش پول نوع سه در مجازي پول متداول، واقعي پول
  اقتصاد پول كسويه جريان با مجازي پول محصور،
  مجازي يشود. بندي تقسيم دوسويه جريان با
  مجازي انتخابات همچنين شمالي كره مورد در ژئوپليتيكي ۰۰۵ هزار ۷۹۶ تهران ديروز بازار در سكه نيم نرخ بيمه بانك
  گروه توسعه نشر بايد، تعاريف به توجه با كرد: اضافه
  وي قيمت افزايش موجب تواند مي فرانسه جمهوري رياست ۰۰۵ 3هزار افت شنبه سه روز به نسبت كه بود تومان 282۱دالر به طال اونس هر نرخ كاهش دنبال
  به تاكنون اما داد، قرار بررسي مورد را كشور در مجازي
  پول شود. امن دارايي اين با آزادي بهار ربع سكه قطعه هر قيمت اما داشت؛ توماني پيشنهاد دنبال به پوند تقويت چهارشنبه روز عصر
  در دسترس در مجازي پول استفاده از شفافي متقن
  آمار در مسكن دكننده ناامي آمار دليل به كه دالر ارزش قطعه هر نرخ شد. تومان 383زار 2هزارتوماني كاهش توزير نخس توسط موعد از پيش انتخابات
  برگزاري در محدوديت ايجاد يا ممنوعيت داد: ادامه وي
  نيست. امريكا بين تجاري مذاكرات خصوص در نگراني امريكا تگذاري قيم تومان هزار 2۵2 نكرد تغييري گرمي سكه كاهش شاهد چهارشنبه روز طال ارز بازار
  بريتانيا، در متداول رويكردهاي جمله از مجازي، پول از
  استفاده گذشته هفته سه در خود سطح ترين يين پا به ژاپن ارز ۵۱ افزايش ۷۱ارز رسمي نرخ ارز، بازار در شد. بود. دالر طال سكه،
  قيمت سطح در كه است مجازي هاي ول گسترده نشر با
  برخورد است. يافته افزايش اندكي بود، رسيده اين بر است. بوده تغيير بدون هم ارز نرخ يافت كاهش انواع تهران سكه ارز بازار در «تعادل» گزارش به است. شده مشاهده بينالمللي 2.۰ با طال جهاني قيمت (چهارشنبه) روز ترتيب بدين ۷.3۴23تومان، كاهش ريال با دالر رسمي نرخ اساس نيز عيار ۱8 طالي گرم هر شد. مواجه قيمت افت با
  سكه پاسخ در مركزي بانك پرداخت هاي ام نظ اداره
  مدير هر در سنت ۰۴ دالر 28۶ هزار يك كاهش درصد با يورو ۰۶۱۴ومان ۵. قيمت افت ريال 2۵8 با پوند ۶۹۵ 8۱۱هزار قيمت به توماني ۱38 كاهش با بازار
  در براي قوانيني ايران مركزي بانك آيا كه پرسش اين
  به باالترين به دوشنبه روز در طال قيمت شد. اعالم اونس با اما شد. گذاري قيم تومان ۱.۷۷۴3 رشد ۶22ريال توماني ۱۹ افزايش با نيز پوند همچنين شد. معامله
  تومان گفت: دارد، تدوين دست در مجازي پول از
  استفاده داشته پيش در را طال قيمت كاهش نتيجه در شود طالست. قيمت افزايش نفع به امريكا، ۴.۰ هشنبه روز رسيد گذشته نوامبر از خود سطح پوند آزاد نرخ پوند، رسمي نرخ وماني ت۵8 كاهش وجود شد. معامله ۹۷۴تومان قيمت
  به هاي بان مالحظه مورد همواره مجازي پول هكارگيري
  ب باشد. شدن مشخص منتظر گذاران سرمايه نيز فرانسه در بود. يافته قيمت افزايش درصد دالر هر همچنين است. داشته افزايش تومان ۱۹ بازار در جديد طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر
  قيمت الملل بي سطح در اخير سنوات در است بوده
  مركزي برگزاري براي انگليس توزير نخس ترزا درخواست با كشور اين جمهوري رياست انتخابات نخست دور نتيجه 288 هزار يك كاهش درصد ۴.۰ با نيز امريكا طالي يورو ۰۵۷3تومان، كاهش تومان با آزاد بازار در امريكا ميليون يك بازار در ماه) فروردين (۰3 رشنبه چها
  روز ذاتي مخاطرات شناسايي راستايي در هايي الش
  شاهد فهرست به نيز كشور اين در زودهنگام عمومي انتخابات لوپن مارين به نسبت ماكرون امانوئل پيشتازي به توجه شد. معامله بازارها در اونس هر در سنت دالر با انگليس پوند هر ۶۶۰۴تومان افزايش ۴تومان با ۰۵۹ 3هزار كه شد معامله تومان ۰۵۱ ۹۱2هزار
  و از الزم تالش هم ايران در ايم. وده آن هكارگيري از
  مترتب درگير اين از پيش كه است افزوده هذارها سرماي ابهامات به منجر تواند مي نيز امر اين هستند. يها نظرسنج در دليل به موجود شرايط كه معتقدند كارشناسان تومان 8۹۷۴ سهشنبه، روز به نسبت توماني ۱۹ افزايش قطعه هر نرخ همچنين است، داشته قيمت كاهش
  تومان تدوين براي فراسازماني دستگاهي بين هماهنگي
  طريق روابط تركيه افغانستان، سوريه، ژئوپليتيكي تنشهاي اصالحات لوپن شكست اگرچه شود طال قيمت افزايش يي هسته اقدامات از ناشي ژئوپليتيكي هاي تنش شد. گذاري قيمت كهزار كاهش با نيز قديم طرح آزادي بهار تمام
  سكه است. شده تدبير مربوطه
  مقررات اند. وده چين روسيه با امريكا دالر ارزش افزايش موجب است ممكن امريكا مالياتي بهره نرخ افزايش احتمال همچنين شمالي كره موشكي هاي نگران كه است حالي در اين رويترز، گزارش به رسيد. تومان هزار ۱88 ميليون يك به
  توماني همانند ما كشور در حاضر حال در اينكه بيان با
  وي به صرفا ربط ذي نهادهاي دنيا كشورهاي از
  بسياري ايران، مركزي بانك از آگاه منبع يك اعالم به بنا است. خود نگراني ديگر سوي از اما است مخالف شد، خواهد آن با برخورد روشهاي پديده اين ابعاد بررسي
  رصد يورو به را خود نفتي درآمد از بخشي همچنين ايران كردن جايگزين از ناشي اقتصادي هاي بحران به نسبت اين سراغ كه شهرونداني اساس اين بر گفت: پردازند، دالر
  م حذف مانع ايران نفت هاي ول بازگشت
  المانيتور: تاكيد نشود، فاش نامش خواست كه وي د. يكن دريافت يكند. نم پنهان را كم زمان در
  دالر را سازماني يا نهاد هيچ حمايت بدانند بايد ند مي هار
  پو مبناي بر مالي دهي زارش كه است دليل همين به كرد: نسبت ايران مركزي بانك مقامات حاضر
  درحال است. توجه قابل بسيار عرصه اين به ورود ريسك
  ندارند دولت براي كرد: تاكيد وي است. تر ان آس ما براي يورو پس دالر برابر در ايران ريال ارزش سقوط احتمال به مختصر دستاوردهاي تمام انداخته مخاطره به را كشور كرد: اعالم تلويزيوني برنامه يك در سيف اهلل ول داد. خبر مبني ايران اقتصادي بانكي مسووالن تاكيد وجود با فضاي ملي مركز مقررات تنظيم معاون اين از
  پيش از دالر به دريافتي(يورو) ارز تغيير اقتصادي نظر از ايران دليل به مالي گزارشات در دالر كردن جايگزين از مقامات سوي از كه ها قيمت كنترل در گذشته هاي سال ارز عنوان به دالر از ديگر جديد مالي سال ابتداي از پول معتبر ارزهاي از سبدي از استفاده دالر حذف بر ارز، كاال قاچاق با مبارزه ستاد دغدغه به اشاره با
  مجازي بايد ما كه دليل اين به اما نيست صرفه به اقتصادي نظر تقاضا كه هاست سال هستند. نگران عمومي مقاومت كند. نابود را بود شده مديريت كشور اين پولي شد. نخواهد استفاده مالي گزارشات در مرجع كارشناسان برخي ايران، با معامله طرف كشورهاي ملي ساماندهي براي انتظامي نيروي اسالمي شوراي
  مجلس كنيم، عرضه داخلي بازار به پول دالر ميلياردها ساالنه دليل همين به باالست دالر خريد براي ايران بازار در سوي از دالر گذاشتن كنار در مهم نكته نخستين روز از ايران جديد مالي سال اينكه به توجه با ايران نفت فروش موضوع كه معتقدند نهها رسا
  و داده خبر زمينه اين در طرحي تهيه از مجازي پول
  پديده هستيم. دالر به دريافتي يوروهاي تبديل به مجبور ريال ارزش در نوسان گونه هر به نسبت ايران جامعه به خود صادراتي نفت هزينه ايران كه است اين ايران گزارشات نحوه در تغييري هيچ هنوز شده آغاز مارس ۱2 است مسائلي ايران، نفت پول بازگشت نفتي هاي
  طلب مجازي پول نظارت بدون گردش به توجه با بود: گفته
  و مانعي زرگترين كرد: تاكيد مركزي بانك مقام اين گذشته هاي ال طي ايران پولي مقامات است. حساس دريافت دالر به را صادراتي كاالي يترين اصل عنوان كارشناسان حقيقت در است. نيفتاده اتفاق ايران مالي با ايران پولي معامالت سيستم در دالر حذف از مانع كه اتخاذ جديد پديده اين با مواجهه براي سياستي است،
  الزم ارزي مبناي تغيير در ايران مركزي بانك راه سر بر كه اين در جدي اقدام گونه هر از قبل تا ردهد ان تالش ايران دولت كه صورتي در باورند اين بر بسياري كند. تصميم اين در ايران مركزي بانك اگر حتي معتقدند گزارش زمينه اين در المانيتور يود. ديگر كشورهاي گفتوگو در امريكايي تحليلگر يك باره همين در
  شود. براي جامعه كردن آماده دارد، وجود ارزها ديگر به دالر گذاشتن كنار به نسبت عمومي حساسيت از زمينه ديگري ارز به دالر از را خود زارشهي مبناي بخواهد نخواهد اتفاق زودي اين به مساله اين باشد مصمم خود پارسال آخر تا دالر حذف از ايران مركزي بانك كه داده در كه بود كرده بيني پيش داخلي هاي نه رسا از يكي
  با طول به ها سال يتواند مساله اين كه است ارزي تغيير ايران بين تحريم جنگ آغاز ۰۱۰2 سال از بكاهند. شد خواهد مواجه هيي پيچيد بسيار شرايط با دهد تغيير اعالم ژانويه ماه در خود گزارش در فوربس موسسه افتاد. احتمال نفتي، هاي ول بازگشت مشكل اما بود داده
  خبر دالر ميليارد چند يا ميليون صد چند آينده هاي
  سا را ايران مركزي بانك كه داليلي از ديگر يكي بينجامد. سبد از را دالر تا كرده تالش ايران مركزي بانك غرب، صادرات از كشور اين دولت درآمد دالر ميلياردها چراكه دالر گذاشتن كنار براي ايران مركزي بانك تصميم كرد: مانع اقتصاد بر منفي تاثير ريال ارزش بيشتر كاهش اقتصاد وارد مجازي) پول از (نوعي آلتكوين
  بيتكوين گونه هر اعمال است، كرده دالر گذاشتن كنار به ترغيب يوآن، يورو، با را دالر بانك اين بگذارد. كنار خود ارزي يشود. كشور اين وارد دالر به نفت شود. منجر كشور اين در ارزي بحران نوسان به واند تم المانيتور از نقل به فارس گزارش به است. شده آن اجراي بسيار تاثيرات يواند مت خود خودي به اين شود.
  ايران در بانك اين دارايي تهديد آينده در خارجي مهاي تحري نظير تجاري شركاي با خود مبادالت در روپيه روبل صورت در كه مساله اين با ايران مركزي بانك البته مطلوبي شرايط در ايران اقتصاد داشت، تاكيد گزارش اين براي خود برنامه از ايران مركزي بانك پيش ماه حدود هاي فرصت باشد داشته اقتصادي هاي بنگاه براي
  مثبتي است. كشور از خارج كرده جايگزين هند عراق تركيه، روسيه، چين، امارات، مواجه مشكل با خود مالي گزارشات مبناي ارز تغيير اين در بهبود واند ارزي شوك گونه هر نداشته قرار خود مالي گزارشات محاسبات در دالر گذاشتن كنار كند. ايجاد كشور كل در را فراواني شغلي
همگرايي بين بخشي براي حفظ نرخ سود پايين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/31
همگرايي بين بخشي براي حفظ نرخ سود پايين
كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها و توليد با سياست‌هاي متناقض ممكن نيست


هماهنگي بانك‌ها، مديران دولتي و صنعتي كشور جهت كاهش نرخ سود بانكي يك ضرورت استگروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در شرايطي كه نرخ سود بازار بين بانكي ۱۹تا ۲۰درصد است و برخي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، خودروسازان و اوراق دولتي و... نرخ‌هاي سود بالا به سپرده‌ها مي‌دهند و برخي بانك‌ها با زيان‌دهي مواجه شده و در تنگناي مالي به سر مي‌برند و از سوي ديگر انتظار اين است كه براي خروج از ركود، تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش يابد و... اين پرسش اساسي وجود دارد كه چگونه بايد بانك‌ها را از خطر بحران بانكي و تنگناي مالي نجات داد و در عين حال زمينه تامين نقدينگي واحدهاي اقتصادي را بدون ايجاد تورم فزاينده ايجاد كرد؟

به گزارش«تعادل» بسياري از صاحبنظران اقتصادي معتقدند كه كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها براي پرداخت سود سپرده‌ها و كاهش هزينه‌هاي توليد و صنعت با سياست‌هاي متناقض ممكن نيست و همه مديران اقتصادي كشور براي كاهش سود بانكي و هزينه‌هاي توليد بايد سياستي هماهنگ داشته باشند و به جاي رقابت براي جذب منابع مالي گران قيمت، حفظ تعادل و هماهنگي جهت كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار قرار دهند.

 افزايش فشار بر بانك‌ها در اقتصاد بانك محور ايران چاره مشكل نيست و بر فضاي مالي و سرمايه‌يي و توليدي كشور بايد نوعي نظارت و گفت‌وگو حاكم شود تا از تناقض در سياست كاهش نرخ سود بانكي جلوگيري كند و منجر به افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و جذب پول در سپرده‌هاي بانكي شود و بانك‌ها كار بانكي و تجهيز منابع انجام دهند و توليد به كار رشد و اشتغال مشغول شود و دارايي مازاد بانك‌ها نيز تبديل به نقدينگي درحال گردش شود.

در ماه‌هاي اخير به دنبال عرضه اوراق تامين مالي دولتي، صندوق سرمايه‌گذاري بانك‌ها و پيش فروش خودروسازان با نرخ‌هاي بالاتر از 15درصد مصوب شوراي پول و اعتبار، انتقادهاي مختلفي از سوي كارشناسان و برخي مديران بانك‌ها و بانك مركزي، مبني بر ايجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قيمتي در پرداخت سودهاي بالاتر براي جذب منابع مالي مطرح شده است.

به گزارش«تعادل» از سوي ديگر برخي مديران واحدهاي صنعتي معتقدند كه بانك‌ها قادر به تامين مالي و نقدينگي مورد نياز خودروسازان در حد نياز روزمره آنها نيستند و تسهيلات بانك‌ها كفاف مخارج و هزينه‌ها و مشكلات آنها را نمي‌دهد.

كارشناسان معتقدند كه توسعه نظام مالي، كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد سازوكارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها، توجه جدي‌تر به جذب سرمايه‌هاي خارجي، برنامه‌ريزي همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهكارهايي است كه به تدريج مي‌تواند مشكلات تامين مالي و بانك‌ها را كاهش دهد.

همچنين برخي مديران بنگاه‌ها معتقدند كه براي خروج از ركود، بهبود اشتغال و توليد براساس برنامه اقتصاد مقاومتي نمي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه در شرايط تنگناي مالي، افزايش مطالبات معوق و بدهي‌هاي دولت، نياز واحدهاي توليدي را در حد نياز آنها تامين كنند.

مديران بانك‌ها نيز معتقدند كه با توجه به جريمه 34درصدي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، بالا بودن نرخ سود در بازار بين بانكي نسبت به نرخ 15درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار عملا نمي‌توان با اتكا به نرخ 15درصد براي جذب سپرده، منابع مورد نياز بانك‌ها و واحدهاي توليدي را تامين كرد.

اعلام نرخ‌هاي سود بالاي 15درصد تا بالاي 20درصد در برخي بخش‌هاي اقتصاد و بانك‌ها و موسسات اعتباري باعث شده كه نظارت بانك مركزي و مقامات پولي و ساير نهادهاي نظارتي براي كنترل مصوبات شوراي پول و اعتبار و ايجاد شفافيت و جذب منابع به سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها با مشكلاتي مواجه شود و در شرايطي كه مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازي و پيش فروش‌ها با نرخ بالاي 20درصد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتيجه تركيب و ساختار سپرده‌هاي بانكي تغيير كرده و اكنون شاهد آن هستيم كه نرخ رشد سپرده‌هاي جاري و كوتاه‌مدت بانك‌ها در يك سال اخير بيش از رشد سپرده بلندمدت و نقدينگي بوده است.

سهم سپرده بلندمدت به كمتر از 50 درصد كل سپرده‌ها رسيده و نرخ 15درصدي براي سپرده‌گذاران جذاب نبوده است. در نتيجه تمايل مردم به نگهداري پول به صورت كوتاه‌مدت و جاري افزايش يافته تا پول خود را در طرح‌هاي پيش فروش خودرو، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق خزانه دولتي، موسسات غيرمجاز و... سرمايه‌گذاري كنند.

اما اين موضوع نه تنها امكان حمايت از توليد و اشتغال كشور را فراهم نمي‌كند و بانك‌ها در تنگناي بيشتر مالي قرار گرفته‌اند و با وجود گذشت يك ماه از سال 96 هنوز كركره‌ها را بالا نكشيده‌اند تا وام‌هاي بيشتري به مردم و توليدكنندگان بدهند بلكه باعث شده كه عملا تنها صنايعي مانند خودروسازي كه ظرف 6 ماه تا يك سال سودآوري خوبي نصيب سرمايه‌گذار مي‌كند، تشويق شوند.

اكنون برخي بخش‌هاي اقتصاد كه از رشد بالاتري از نظر توليد و فروش و درآمدزايي نسبت به ساير صنايع مواجه است، باعث شده‌اند كه ديگر بخش‌ها امكان تجهيز منابع ارزان از بانك‌ها را نداشته باشند و در نتيجه توسعه ناپايدار، رشد اقتصادي نامتوازن در صنعت و توليد و اقتصاد كشوررا شاهد هستيم.

 به عبارت ديگر به جز صنعت نفت و خودروسازي و برخي صنايع غذايي و خدمات كالاهاي وارداتي، ساير بخش‌هاي اقتصاد و ازجمله بانك‌ها با تنگناي مالي و عدم رشد درآمد مواجه هستند و زيان‌ده شدن برخي بانك‌ها نشان مي‌دهد كه روش‌ها و سياست‌هاي موجود عملا باعث تنگنا و سركوب مالي بيشتر، افزايش مطالبات و... شده است. بر اين اساس، نهادهاي ناظر بانكي و پولي بايد در گفت‌وگو با مسوولان مختلف بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي، شرايطي را فراهم آورند تا مردم به جاي اينكه پول خود را براي خريد سهام يا پيش فروش خودرو و برخي شركت‌ها به كار بگيرند، پول خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند و با اطمينان بيشتري، سود بالاتر از تورم دريافت كنند و بانك‌ها نيز منابع را براي حمايت از توليد، صنعت، اشتغال و اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي و توانمند كردن اقتصاد در بخش‌هاي مختلف به كار بگيرند و تنها شاهد رونق چند فعاليت محدود و ركود در ساير بخش‌هاي اقتصاد نباشيم.

در اين راستا، همكاري بانك مركزي، خودروسازان و مديران بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، مي‌تواند در تجهيز منابع، بهبود رشد توليد و... راهگشا باشد. زيان‌دهي بانك‌ها

به‌دنبال اصلاح صورت‌هاي مالي و تنظيم صورت‌ها و حساب‌ها براساس چارچوب جديد بانك مركزي و ifrs برخي بانك‌ها با زيان مواجه شدند اما مسوولان بانك مركزي گفته‌اند كه نگران بحران بانكي نيستند و شرايط چندين بانك كه با زيان‌ مواجه شده‌اند و با مشكلات متعدد مالي و نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند را از دور و نزديك رصد كرده و با ورود و آگاهي و تسلطي كه بانك مركزي دارد، مشكل خاصي ايجاد نخواهد شد. همكاري دولت و مجلس مانع ايجاد مشكل خواهد شد و سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها بايد ادامه يابد.

36 بانك و موسسه در كشور وجود دارد و شرايط ترازنامه و صورت‌هاي مالي آنها متفاوت است، نوع فعاليت‌ها نيز تفاوت‌هايي دارد اما به معناي آن نيست كه بانك‌ها با مشكلات غيرقابل حلي مواجه هستند.

 رتبه‌بندي بانك‌ها و اعتبارسنجي مشتريان

برخي كارشناسان معتقدند كه كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد

ساز و كارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها از جمله راهكارهاي مديريت بازار مالي كشور است و در عين حال مشتريان بانك‌ها نيز بايد اعتبارسنجي شوند تا مطالبات معوق كاهش يابد. اصلاح ساختار و كاهش خطر بحران بانكي

اين كارشناسان مي‌گويند كه مشكلات زيان بانك‌ها و تنگناي مالي و عدم رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، تنها در حوزه عملكرد بانك‌ها حل نمي‌شود، بلكه باتوجه به ارتباط بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بايد سازماندهي و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گيرد تا مشكلات بانك‌ها و نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي حل شود.

به عنوان مثال در شرايطي كه تورم به صورت ساختاري، هر سال بخش عمده‌يي از ارزش پول و درآمد و پس‌انداز مردم را از بين مي‌برد، در نتيجه عده‌يي براي حفظ ارزش پول خود، به سمت سودهاي بالاتر، خريد دارايي و ارز و طلا و مسكن و خودرو هدايت شده‌اند، درحالي كه اين كالاها يا مصرفي هستند يا ضروري محسوب نمي‌شوند.

بر اين اساس، كاهش تورم، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش هزينه‌هاي توليد و... بايد به كمك بانك‌ها بيايد تا مشكلات را حل كند.

برخي صاحب‌نظران معتقدند كه اگر صورت‌هاي مالي بانك‌ها به شكل شفاف بررسي و بحران‌هاي دروني آنها حل نشود، به ساير بانك‌ها و اقتصاد سرايت خواهد كرد و جامعه را دچار بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌كند، بر اين اساس، حل مشكلات بانك‌ها را بايد در كل اقتصاد جست‌وجو كرد تا بانك‌ها درمعرض خطر نباشند.

يكي از كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه بالاي ۹۰درصد سپرده‌هاي بانكي دراختيار كمتر از ۵۰۰هزار نفر از افراد جامعه است، گفت: منابع خرد حجم بالايي از سپرده‌ها را تشكيل نمي‌دهند. بانك‌ها عملا چند شغله هستند و دارايي‌ها و املاك مازاد غيرقابل فروش دارند و در عين حال سود بالا مي‌دهند تا شايد در آينده بتوانند مشكلات خود را حل كنند. كاهش سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

سود بالاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشكل‌ساز شده است و اگرچه بانك‌ها خود عامل رشد نرخ سود آنها هستند اما به‌دليل ضرورت جمع‌آوري سپرده براي اين صندوق‌ها، چاره‌يي جز نرخ سود بالا نيست تا بتوانند به اندازه كافي سپرده جذب كنند زيرا نرخ سود كم عملا نمي‌تواند نياز دولت و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را تامين كند. اما نبايد اين اقدامات به معناي تخلف بانك‌ها محسوب شود زيرا اين نوع اقدامات عملا باعث خروج سپرده از حساب بلندمدت و كوتاه‌مدت به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شده و از آنجا كه بخش عمده نقدينگي و سپرده‌ها در دست تعداد كمي از افراد جامعه است آنها مي‌توانند بانك‌ها را تهديد به خروج سپرده‌هاي خود كنند و اين‌ها مسائلي است كه از مشكلات ساختاري و ظهور يك پديده مرفه تازه وارد حاصل شده است. بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي

سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مدير سابق بانكي در گفت‌وگو با فارس، نتيجه درماندگي برخي بانك‌ها در اتاق پاياپاي، ناتواني انتقال پول به بانك ديگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتواني در وصول مطالبات و عدم كسب سود و نقدينگي را رشد 225درصدي بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي ارزيابي

كرده است.

وي افزود: بانك‌ها براي حفظ مشتري مجبور به ورود به فضاي رقابت ناسالم شدند و اين مساله موجب افزايش هزينه تمام شده و زيان‌ده شدن بانك‌ها شده است. بانك‌ها در اين فضا به عمليات سوداگري روي آوردند. اين پديده اتفاق افتاد و اين سود بالايي كه مي‌‌پردازند، به آنها ديكته مي‌شود. وقتي مطالبات معوق افزايش مي‌يابد و سپرده‌گذاري در بانك عندالمطالبه است، اين باعث مي‌شود قدرت وام‌دهي بانك‌ها كاهش يابد.

وي ادامه داد: براي كفايت سرمايه بانك مركزي چندان ورود نكرد و دولت فقط براي بانك‌هاي دولتي آن هم از طريق تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي اقداماتي كرد. بانك‌هاي بزرگ و دولتي هم مجبور شدند به يك رقابت ناسالم افزايش سود سپرد‌ه‌ها تن دهند و توان اعطاي تسهيلات كاهش يافت.

همچنين قطع ارتباط با بانكداري بين‌الملل و ادامه تحريم‌هاي بانكي كه باعث عدم دريافت فاينانس، ري‌فاينانس و يوزانس و جايگزيني اين ابزارها با معاملات نقدي و همچنين بروز ركود اقتصادي و افزايش معوقات دو پديده خارج از اراده سيستم بانكي بود.

بانك مركزي هنوز نتوانسته فرمولي براي نرخ سود را طراحي كند. فرمولي كه باتوجه به نرخ تورم موجود، پيش‌بيني نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ سرمايه‌گذاري و شاخص‌هايي از اين قبيل را درنظر بگيرد كه بتواند در بازار پول و حقيقي اقتصاد تعادل ايجاد كند.

در چند سال اخير تعيين نرخ سود فقط منوط به توافق بانك‌ها به صورت اختياري و داوطلبانه بود؛ به‌طوري كه بانك‌ها نرخي را به بانك مركزي پيشنهاد مي‌كردند و همان نرخ در شوراي پول و اعتبار تصويب مي‌شد.نویسنده:
كاهش قيمت طلا و سكه در بازار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/31
كاهش قيمت طلا و سكه در بازار
قيمت پوند به دنبال پيشنهاد برگزاري انتخابات زودرس 91 تومان افزايش يافت


گروه بانك و بيمه |

به دنبال كاهش نرخ هر اونس طلا به 1282دلار در عصر روز چهارشنبه و تقويت پوند به دنبال پيشنهاد برگزاري انتخابات پيش از موعد توسط نخست‌وزير بريتانيا، بازار ارز و طلا روز چهارشنبه شاهد كاهش قيمت سكه، طلا و دلار بود.

 به گزارش «تعادل» در بازار ارز و سكه تهران انواع سكه با افت قيمت مواجه شد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز در بازار با كاهش ۱۳۸توماني به قيمت ۱۱۸هزار و ۵۹۶ تومان معامله شد. همچنين پوند نيز با افزايش ۹۱ توماني به قيمت ۴۷۹۸ تومان معامله شد.

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز چهار‌شنبه (۳۰ فروردين ماه) در بازار يك ميليون و 219هزار و 150تومان معامله شد كه ۳هزار و ۹۵۰ تومان كاهش قيمت داشته است، همچنين نرخ هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با كاهش يك‌هزار توماني به يك‌ميليون و ۱۸۸هزار تومان رسيد.

نرخ نيم سكه در بازار ديروز تهران ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود كه نسبت به روز سه‌شنبه افت ۳هزار و ۵۰۰ توماني داشت؛ اما قيمت هر قطعه سكه ربع بهار آزادي با كاهش ۲هزارتوماني ۳۸۳هزار تومان شد. نرخ هر قطعه سكه گرمي تغييري نكرد و ۲۵۲هزار تومان قيمت‌گذاري شد. در بازار ارز، نرخ رسمي 17 ارز افزايش و 15 ارز كاهش يافت و نرخ 7 ارز هم بدون تغيير بوده است. بر اين اساس نرخ رسمي دلار با يك‌ريال كاهش 3243.7تومان، پوند با 852ريال افت قيمت 4160.5تومان و يورو با 226ريال رشد 3477.1 تومان قيمت‌گذاري شد. اما با وجود كاهش 85توماني نرخ رسمي پوند، نرخ آزاد پوند در بازار 91 تومان افزايش داشته است. همچنين هر دلار امريكا در بازار آزاد با ۲تومان كاهش ۳۷۵۰تومان، يورو با ۴تومان افزايش ۴۰۶۶ تومان و هر پوند انگليس با افزايش ۹۱ توماني نسبت به روز سه‌شنبه، ۴۷۹۸ تومان قيمت‌گذاري شد.

به گزارش رويترز، اين در حالي است كه نگراني‌هاي ژئوپليتيكي در مورد كره شمالي و همچنين انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه مي‌تواند موجب افزايش قيمت اين دارايي امن شود.

ارزش دلار كه به دليل آمار نااميد‌كننده مسكن در امريكا و نگراني در خصوص مذاكرات تجاري بين امريكا و ژاپن به پايين‌ترين سطح خود در سه هفته گذشته رسيده بود، اندكي افزايش يافته است.

بدين‌ترتيب روز (چهارشنبه) قيمت جهاني طلا با 0.2 درصد كاهش يك هزار و 286 دلار و 40 سنت در هر اونس اعلام شد. قيمت طلا در روز دوشنبه به بالاترين سطح خود از نوامبر گذشته رسيد و روز سه‌شنبه 0.4 درصد افزايش قيمت يافته بود.

طلاي امريكا نيز با 0.4درصد كاهش يك هزار و 288 دلار و 80 سنت در هر اونس در بازارها معامله شد.

كارشناسان معتقدند كه شرايط موجود به دليل تنش‌هاي ژئوپليتيكي ناشي از اقدامات هسته‌يي و موشكي كره شمالي و همچنين احتمال افزايش نرخ بهره امريكا، به نفع افزايش قيمت طلاست.

در فرانسه نيز سرمايه‌گذاران منتظر مشخص شدن نتيجه دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور با توجه به پيشتازي امانوئل ماكرون نسبت به مارين لوپن در نظرسنجي‌ها هستند. اين امر نيز مي‌تواند منجر به افزايش قيمت طلا شود اگرچه شكست لوپن و اصلاحات مالياتي امريكا ممكن است موجب افزايش ارزش دلار شود و در نتيجه كاهش قيمت طلا را در پيش داشته باشد.

درخواست ترزا مي ‌نخست‌وزير انگليس براي برگزاري انتخابات عمومي زودهنگام در اين كشور نيز به فهرست ابهامات سرمايه‌گذارها افزوده است كه پيش از اين درگير تنش‌هاي ژئوپليتيكي سوريه، افغانستان، تركيه و روابط امريكا با روسيه و چين بوده‌اند.نویسنده:
المانيتور: بازگشت پول‌هاي نفت ايران مانع حذف دلار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/31
المانيتور: بازگشت پول‌هاي نفت ايران مانع حذف دلار


با وجود تاكيد مسوولان بانكي و اقتصادي ايران مبني بر حذف دلار و استفاده از سبدي از ارزهاي معتبر و پول ملي كشورهاي طرف معامله با ايران، برخي كارشناسان و رسانه‌ها معتقدند كه موضوع فروش نفت ايران و طلب‌هاي نفتي و بازگشت پول نفت ايران، مسائلي است كه مانع از حذف دلار در سيستم معاملات پولي ايران با كشورهاي ديگر مي‌شود. المانيتور در اين زمينه گزارش داده كه بانك مركزي ايران از حذف دلار تا آخر پارسال خبر داده بود اما مشكل بازگشت پول‌هاي نفتي، احتمال كاهش بيشتر ارزش ريال و تاثير منفي بر اقتصاد مانع اجراي آن شده است. به گزارش فارس به نقل از المانيتور حدود 4ماه پيش بانك مركزي ايران از برنامه خود براي كنار گذاشتن دلار در محاسبات و گزارشات مالي خود خبر داد. ولي‌الله سيف در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد: از ابتداي سال مالي جديد ديگر از دلار به عنوان ارز مرجع در گزارشات مالي استفاده نخواهد شد.

با توجه به اينكه سال مالي جديد ايران از روز 21مارس آغاز شده هنوز هيچ تغييري در نحوه گزارشات مالي ايران اتفاق نيفتاده است. در حقيقت كارشناسان معتقدند حتي اگر بانك مركزي ايران در اين تصميم خود مصمم باشد اين مساله به اين زودي اتفاق نخواهد افتاد. موسسه فوربس در گزارش خود در ماه ژانويه اعلام كرد: تصميم بانك مركزي ايران براي كنار گذاشتن دلار مي‌تواند به نوسان و بحران ارزي در اين كشور منجر شود. اين گزارش تاكيد داشت، اقتصاد ايران در شرايط مطلوبي قرار نداشته و هر گونه شوك ارزي مي‌تواند بهبود در اين كشور را به مخاطره انداخته و تمام دستاوردهاي مختصر سال‌هاي گذشته در كنترل قيمت‌ها كه از سوي مقامات پولي اين كشور مديريت شده بود را نابود كند.

نخستين نكته مهم در كنار گذاشتن دلار از سوي ايران اين است كه ايران هزينه نفت صادراتي خود به عنوان اصلي‌ترين كالاي صادراتي را به دلار دريافت مي‌كند. بسياري بر اين باورند در صورتي كه دولت ايران بخواهد مبناي گزارش‌دهي خود را از دلار به ارز ديگري تغيير دهد با شرايط بسيار پيچيده‌يي مواجه خواهد شد چراكه ميلياردها دلار درآمد دولت اين كشور از صادرات نفت به دلار وارد اين كشور مي‌شود.

البته بانك مركزي ايران با اين مساله كه در صورت تغيير ارز مبناي گزارشات مالي خود با مشكل مواجه خواهد شد، مخالف است اما از سوي ديگر نگراني خود نسبت به بحران‌هاي اقتصادي ناشي از جايگزين كردن دلار در زمان كم را پنهان نمي‌كند.

درحال حاضر مقامات بانك مركزي ايران نسبت به احتمال سقوط ارزش ريال ايران در برابر دلار پس از جايگزين كردن دلار در گزارشات مالي و به دليل مقاومت عمومي نگران هستند. سال‌هاست كه تقاضا در بازار ايران براي خريد دلار بالاست و به همين دليل جامعه ايران نسبت به هر گونه نوسان در ارزش ريال حساس است. مقامات پولي ايران طي سال‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند تا قبل از هر گونه اقدام جدي در اين زمينه از حساسيت عمومي نسبت به كنار گذاشتن دلار بكاهند. از سال 2010 و آغاز جنگ تحريم بين ايران و غرب، بانك مركزي ايران تلاش كرده تا دلار را از سبد ارزي خود كنار بگذارد. اين بانك دلار را با يورو، يوآن، روبل و روپيه در مبادلات خود با شركاي تجاري نظير امارات، چين، روسيه، تركيه، عراق و هند جايگزين كرده است. بنا به اعلام يك منبع آگاه از بانك مركزي ايران، ايران همچنين بخشي از درآمد نفتي خود را به يورو دريافت مي‌كند. ‌وي كه خواست نامش فاش نشود، تاكيد كرد: به همين دليل است كه گزارش‌دهي مالي بر مبناي يورو براي ما آسان‌تر است. وي تاكيد كرد: براي دولت ايران از نظر اقتصادي تغيير ارز دريافتي(يورو) به دلار از نظر اقتصادي به صرفه نيست اما به اين دليل كه ما بايد سالانه ميلياردها دلار پول به بازار داخلي عرضه كنيم، مجبور به تبديل يوروهاي دريافتي به دلار هستيم.

اين مقام بانك مركزي تاكيد كرد: بزرگ‌ترين مانعي كه بر سر راه بانك مركزي ايران در تغيير مبناي ارزي به ديگر ارزها وجود دارد، آماده كردن جامعه براي تغيير ارزي است كه اين مساله مي‌تواند سال‌ها به طول بينجامد. يكي ديگر از دلايلي كه بانك مركزي ايران را ترغيب به كنار گذاشتن دلار كرده است، اعمال هر گونه تحريم‌هاي خارجي در آينده و تهديد دارايي اين بانك در خارج از كشور است.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/1/31
اخبار


بخش تخصصي خسارت خودرو در بيمه «ما»

با تصميم اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه «ما»، بخش تخصصي خسارت خودرو اين شركت در پاركينگ بيهقي آغاز به كار كرد.

به گزارش روابط عمومي بيمه «ما» در راستاي خدمت‌رساني مناسب، پرداخت سريع‌تر خسارت و در نهايت رضايتمندي بيشتر بيمه‌گذاران، بخش تخصصي خسارت خودرو شركت سهامي بيمه «ما» تشكيل و در ضلع شمال شرقي پاركينگ بيهقي، طبقه اول تالار پايتخت آغاز به كار كرد.  اعطاي تنديس و مدال نمايشگاه به بانك ملت

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، تنديس و مدال نمايشگاه بورس، بانك و بيمه را به بانك ملت اعطا كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، دكتر شاپور محمدي همراه با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس از غرفه اين بانك در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه بازديد كرد. رييس سازمان بورس در اين بازديد، با قدرداني از حضور گسترده گروه مالي ملت در نمايشگاه، تنديس و مدال فاينكس را به دكتر هادي اخلاقي فيض‌آثار مديرعامل بانك ملت اعطا كرد.

براساس اين گزارش، بانك ملت همراه با شركت‌هاي زيرمجموعه خود در قالب گروه مالي ملت، با حضور در دهمين نمايشگاه بانك و بيمه، خدمات و محصولات خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد.شرايط عمومي و فرم‌هاي استاندارد بيمه‌هاي عمر

 پژوهشكده بيمه براي سهولت در فرآيند صدور، بررسي و پرداخت خسارت و رسيدگي به شكايات مشتريان اقدام به تدوين شرايط عمومي بيمه‌هاي عمر و طراحي فرم‌هاي استاندارد آن كرد.

به گزارش پژوهشكده بيمه در راستاي اجراي آيين‌نامه ۷۱ مصوب شوراي عالي بيمه و با هدف استاندارد‌سازي فرم‌ها و شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي عمر با رويكرد مشتري‌مداري، حمايت از حقوق بيمه‌گزاران و افزايش آگاهي عمومي از خدمات بيمه‌يي، تهيه شرايط عمومي بيمه‌هاي عمر را در دستور كار قرار داده است.

بررسي بيمه‌نامه‌ها و شكايات واصله حاكي از آن است كه در پاره‌يي از موارد به علت نگارش يك طرفه شرايط عمومي و كلوزهاي بيمه‌نامه عمر توسط بيمه‌گران در اثر عدم استفاده از فرم‌هاي استاندارد شاهد مبهم بودن عبارات و اصطلاحات در بيمه‌نامه‌ها هستيم كه اين امر باعث ناديده گرفتن حقوق مشتريان توسط شركت‌هاي بيمه و مخدوش شدن اعتماد عمومي شده و ضرورت تدوين شرايط عمومي و استاندارد‌سازي فرم‌هاي مربوطه را آشكار مي‌كند. چارچوب ارائه شده پس از انجام مطالعات گسترده و بررسي انواع فرم‌ها و شرايط عمومي مورد استفاده در شركت‌هاي بيمه داخلي و خارجي و براساس نياز بازار صنعت بيمه با همكاري صاحب‌نظران صنعت بيمه تدوين و در 3 قالب بيمه‌هاي عمر جامع، زماني و به شرط حيات طراحي شده است.مخاطره‌هاي بزرگ پول مجازي

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با اشاره به انواع پول‌هاي مجازي و كاركرد آنها گفت: با توجه به اينكه پول مجازي نوعي پولي بي‌قاعده قلمداد مي‌شود، توسعه آن با مخاطرات عديده‌يي از منظر كسب و كار و مسائل فني همراه است.

داود محمدبيگي در گفت‌وگو با فارس درخصوص پول مجازي اظهارداشت: شايد بتوان نگرشي شبيه پول را داشت كه نيازمند ورود بانك‌هاي مركزي و اعمال مقررات و نظارت بر انتشار آن است كه البته اين موضوع با ماهيت اين نوع پول متناقض است.

به گفته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي پول مجازي را مي‌توان به عنوان نمونه‌يي از پول الكترونيكي بي‌قاعده و مقررات‌گذاري نشده تعريف كرد كه در ميان اعضاي جامعه مجازي منتشر شده و قابل استفاده است.

وي ادامه داد: پول مجازي ضمن‌ اينكه به وسيله توسعه‌دهندگان آن كنترل مي‌شود، باتوجه به تعامل با اقتصاد و پول واقعي متداول، پول مجازي در سه نوع پول مجازي محصور، پول مجازي با جريان يك‌سويه و پول مجازي با جريان دوسويه تقسيم‌بندي مي‌شود.

وي اضافه كرد: با توجه به تعاريف بايد، نشر و توسعه پول مجازي در كشور را مورد بررسي قرار داد، اما تاكنون آمار متقن و شفافي از استفاده پول مجازي در دسترس نيست. وي ادامه داد: ممنوعيت يا ايجاد محدوديت در استفاده از پول مجازي، از جمله رويكردهاي متداول در برخورد با نشر گسترده پول‌هاي مجازي است كه در سطح بين‌المللي مشاهده شده ‌است.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي ايران قوانيني براي استفاده از پول مجازي در دست تدوين دارد، گفت: به‌كارگيري پول مجازي همواره مورد ملاحظه بانك‌هاي مركزي بوده است و در سنوات اخير در سطح بين‌الملل شاهد تلاش‌هايي در راستايي شناسايي مخاطرات ذاتي و مترتب از به‌كارگيري آن بوده‌ايم. در ايران هم تلاش لازم از طريق هماهنگي بين دستگاهي و فراسازماني براي تدوين مقررات مربوطه تدبير شده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر در كشور ما همانند بسياري از كشورهاي دنيا نهادهاي ذي‌ربط صرفا به رصد و بررسي ابعاد اين پديده و روش‌هاي برخورد با آن مي‌پردازند، گفت: بر اين اساس شهرونداني كه سراغ اين پول‌ها مي‌روند بايد بدانند حمايت هيچ نهاد يا سازماني را ندارند و ريسك ورود به اين عرصه بسيار قابل توجه است.

پيش از اين معاون تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجلس شوراي اسلامي و نيروي انتظامي براي ساماندهي پديده پول مجازي از تهيه طرحي در اين زمينه خبر داده و گفته بود: با توجه به گردش بدون نظارت پول مجازي لازم است، سياستي براي مواجهه با اين پديده جديد اتخاذ شود. در همين باره يك تحليلگر امريكايي در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي داخلي پيش‌بيني كرده بود كه در سال‌هاي آينده چند صد ميليون يا چند ميليارد دلار بيتكوين و آلتكوين (نوعي از پول مجازي) وارد اقتصاد ايران شود. اين به خودي خود مي‌تواند تاثيرات بسيار مثبتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد و فرصت‌هاي شغلي فراواني را در كل كشور ايجاد كند.

 نویسنده:
  بورس
  اخبار Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 سامانه در شبا شماره ديروز
  ثبت از عدالت شد
  سهام عنوان اسالمي سرمايه بازار المللي بي دوره نهمين
  در اساسي قانون 44 اصل عالي شوراي مصوبه
  مطابق انقضاي به توجه با است موظف سازي خصوصي
  سازمان حساب ورت ارائه به نسبت عدالت سهام اقساط
  01ساله به كه دازهيي ان به را سهام سود كند اقدام سرمايه
  مشموالن بازار در اسالمي اوراق دالر ميليارد 14.5
  انتشار بپردازد. دارد، تعلق
  مشموالن سازمان سخنگوي گفته به «تعادل» گزارش
  به عدالت سهام ساماندهي دوم مرحله سازي، خصوصي اظهار برجام از پس سرمايه بازار رشد درخصوص ادامه بورس
  گروه برجام از پس نزديك هيي گذشت در سرمايه بازار كرد: المي اس سرمايه بازار المللي بين دوره
  نهمين سود پرداخت براي شبا شماره اساس اين بر شده
  آغاز پس بورس كل شاخص بوده همراه مناسبي رشد با سازمان ميزباني به تهران در MCIديروز
  ( كه يشود دريافت مشموالن به 95 سال عدالت
  سهام E/P نسبت شده مواجه درصدي ۲0 رشد با برجام از مراسم اين در شد. برگزار ايران بهادار اوراق
  بورس شركت 60 سود اعالم با امسال دوم نيمه از رود
  اميد شود. واريز افراد حساب به عدالت سهام سود ذير، اي سرمپ نوظهور بازارهاي ميانگين از رقم اين كه رسيده 7.7 به به كشور 18 از خارجي كتكننده شر 40
  حدود خزانه يا دولت به متعلق 1395 سال سود كرد: تاكيد وي است. كمتر نيز اوراق بورس سازمان رييس محمدي، شاپور
  همراه بازار كرد: اظهار صكوك بازار درخصوص بيژني فقهي كميته رييس مقدم مصباحي غالمرضا
  بهادار، شد. خواهد واريز مشموالن حساب به فقط
  نيست همراه چشمگيري بسيار رشد با ميان اين در صكوك مديران معاونان بهادار، اوراق بورس
  سازمان شعب به مراجعه با توانند مي مشموالن شد: يادآور
  سبحاني بانكي خودپرداز اههاي دستگ از استفاده عامل، كهاي بان پايان تا شده منتشر صكوك اوراق ارزش است. بوده المللي بين متخصصان استادان بورس،
  سازمان شماره دريافت به تلفنبانك بانك اينترنت از استفاده يا كه رسيده دالر بيليون 8.1 به ميالدي ۲015 سال داشتند. حضور اسالمي سرمايه
  بازار بپردازند. خود اباي حس شباي است دالر بيليون بر بالغ اوراق اين ارزش ماكنون رييس مراسم، اين ابتداي «تعادل» گزارش
  به است. بوده اوراق اين ارزش 4برابري رشد دهنده ان نش ميزبان عنوان به بهادار اوراق بورس
  سازمان خصوصي دولتي هاي بان همه كرد: خاطرنشان
  وي «ملل» «كوثر»، اعتباري مالي موسسه سه همچنين ادامه در الملل بي امور در سازمان رييس جانشين اظهار اسالمي سرمايه بازار المللي بين دوره
  نهمين شتاب شبكه به متصل كه «توسعه» سابق) (عسگريه گفت: شده، منتشر صكوك اوراق تعداد درخصوص اسالمي مالي ابزارهاي انتشار شروع زمان از
  كرد: شماره اعالم براي هستند، مركزي بانك تاييد مورد بوده صكوك 47 حدود در ميالدي ۲015 سال پايان در در اسالمي مالي اوراق دالر 5.41ميليارد
  تاكنون يند. رسان خدمات آماده مشموالن هاي حسا شباي آن تعداد ماكنون كه شد منتشر سرمايه بازار در سال در اوراق اين مانده شده منتشر ايران
  بورس آمار مطابق داد: ادامه يازي خصوص سازمان سخنگوي نقش به اشاره با بيژني است. رسيده 001اوراق به محمدي است. بوده دالر ميليارد 8.9 معادل ۲017
  به عدالت، سهام مشمول نفر ميليون 47 از بيش براي بيان سرمايه بازار رشد در ذاري سرماي دوقهاي صن مربوط دالر ميليارد ۲. مبلغ اين از افزود: ادامه
  در صورتي در شود؛ دريافت شبا شماره بايد نيز تعداد همين سال پايان تا گذاري سرماي دوقهاي صن ارزش كرد: تامين براي كه بوده اسالمي خزانه اسناد انتشار
  به شخص به متعلق يا داشته مشكل اعالمي هاي شماره كه درحالي بوده رو روب 4.8برابري رشد با ميالدي ۲015 كه است درحالي اين شده، استفاده دولت
  مالي وارده ايراد روز 15 از پس باشد، مشمول از غير
  ديگري ميليارد 30 حدود در ها دوق صن اين ارزش اكنون كه نسبت اسالمي مالي ابزارهاي انتشار 95 سال
  در با ادامه در وي يود. اعالم افراد به پيامك طريق از سال كرد: ابراز اسالمي خزانه اوراق درباره او است. دالر با او است. داشته 001درصدي رشد 94 سال
  به يادآوري عدالت سهام ساماندهي نخست مرحله به اشاره ارزش به اسالمي خزانه اوراق نار نخستيب براي گذشته 84 سال در بهادار اوراق قانون تصويب با اينكه
  بيان سامانه، از رونمايي با گذشته فندماه 17 اس روز از كرد: به اشاره با جمهور ييس شد منتشر دالر 5.1بيليون اين كرد: ابراز كرد، تغيير ايران سرمايه بازار
  ساختار آغاز مشموالن براي قبض صدور حساب ورت
  ارائه پيشبرد براي بزرگ گامي را آن اوراق، اين موفق انتشار ايران سرمايه بازار در المي اس مالي ابزارهاي از ديگر طريق اين از تا است فقهي كميته تصويب به مشروط كشورهايي مثال براي افزود: ادامه در محمدي شاپور در فقهي تخصصي كميته تشكيل موجب
  تغييرات به مشموالن از نفر ميليون 30 از بيش تاكنون
  شده دانست. كشور اقتصادي توسعه ديگر يكي رهني تسهيالت پشتوانه با بهادار اوراق افزود: كه شود ايجاد هذاران سرمايگ براي اطمينان اين آنها رسمي دين كه فرانسه بلژيك چين، آلمان، مانند شد. 86
  سال 10 اند. رده دريافت حساب ورت مراجعه سامانه صكوك اوراق موفق انتشار به اشاره با ادامه در بيژني است ايران سرمايه بازار در اسالمي مالي ابزارهاي از موازين بر مبتني ايران سرمايه بازار مالي ابزارهاي مالي نظام در اسالمي مالي ابزارهاي از نيست، اسالم نقش نفره هشت كميته اين داد: ادامه
  محمدي عدالت، سهام سود محل از اينكه براي قانوني مهلت سال به اجاره صكوك نار نخستيب براي دولت گفت: اجاره را خود دار دت تسهيالت ها بان اوراق اين طي كه است. شرعي در بورس عالي شوراي عضو يكنند. استفاده خود متشكل داشته اسالمي ابزارهاي توسعه در
  موثري پايان به شود، پرداخت سهام خريد بابت مشموالن
  بدهي ادامه در وي كرد. منتشر را دالر 441يليون ارزش فروش از حاصل منابع يفروشند هگذاران سرماي به كرد: بيان فقهي كميته كاركرد خصوص در وي مالزي كشورهاي در مالي ابزارهاي حجم افزود: ادامه نفر يك سرمايه، بازار حوزه در نظر صاحب فقيه
  از تومان) ميليون (يك ريال ميليون 10 فرد هر براي
  رسيده ساكس، گلدمن شركت هاي بررسي طبق شد: متذكر اين در وي يكنند. اعطا جديد هگذاري سرماي براي را را خود فعاليت ميالدي ۲007 سال در فقهي كميته زيادي مبالغ ساالنه نيز آنها است توجه قابل عربستان آشنا اقتصاددان يك حقوقدان يك مالي،
  متخصص )1394 تا 1385 هاي ال س (بين سال 10 مدت در
  سهم نفتي ذخاير دارنده كشور چهارمين عنوان به ايران يك ايران سرمايه بازار در رهني اوراق داد: ادامه خصوص پشت را موفق جلسه 145 از بيش اكنون كرد آغاز ابزارهاي مزيت وي كنند. منتشر را اوراق اين از ابزارهاي ارزيابي مانند وظايفي كه است سرمايه بازار
  به است. يافته اختصاص شناخته دنيا در گاز منابع دارنده زرگن بتري دنيا در شد. منتشر دالر 79ميليون مبلغ به بار آشنا فقيه از متشكل كميته اين است. گذاشته سر هدف براي آنها مبالغ كه دانست اين در را اسالمي مالي بررسي سرمايه، بازار حوزه در پيشنهادي جديد
  مالي 04درصد باالي كه كشور اين در تورم نرخ يود يكي را اسالمي خزانه اسناد فقهي، كميته رييس بازار متخصص يك حقوقدان، يك مالي، مسائل به هگذاران سرماي كرد: اظهار يود استفاده خاصي در همكاري مالي، ابزارهاي مورد در فقهي
  شبهات در وي است. رسيده 01درصد زير به مكنون بود خاطرنشان دانست ايران سرمايه بازار ابزارهاي از ديگر است. اقتصاددان يك مالي ابزارهاي جريان در انتها تا ابتدا از مي اسال مالي ابزارهاي در اين از مواردي آموزشي هاي برنام گسترش
  توسعه گذاران سرمايه ورود عدم بورس فرابورس بازار ارزش رشد به اشاره با ادامه براساس اسالمي بازارهاي در اسالمي خزانه اسناد كرد: بهادار اوراق بورس سازمان فقهي كميته رييس هستند. خود سرمايه كرد ينه هز چگونگي دارد. را بورسي
  دست درنوسانات خرد دالر ميليارد ۲0 معادل فرابورس بازار ارزش گفت: كاال كتها شر به دولت هاي بده براساس نيز بهره نرخ كرد: ابراز كميته اين مصوبات به اشاره با ادامه در خصوص در خبرنگاران به پاسخ در محمدي بهادار اوراق بورس سازمان
  سخنگوي وي است. دالر 4۲ميليارد معادل كاال بورس ارزش دولت پشتوانه با اوراق اين شده. طراحي پيمانكاران مالي ابزارهاي پركاربردترين از يكي كه اجاره اوراق اوراق كرد: تصريح بررسي دست در مالي ابزارهاي فقهي كميته فعاليت سال 10 طي كرد:
  خاطرنشان به هشدار با بورس سازمان
  معاون اصول بورس سازمان 51نوامبر تاريخ در گفت: همچنين از معاف داشته يكسان سررسيد كه شود مي منتشر وارد ميالدي ۲011 سال در است، جهان در المي اس ماكنون آن انتشار كه است اوراقي جمله از منفعت مالي نهاد ابزار 50 شده برگزار جلسه 145 آستانه در بورس در انفرادي گذاران
  سرمايه (استانداردهاي نالمللي بي حسابرسي استانداردهاي ميالدي ۲017 سال در گفت: پايان در وي است. ماليات انتشار شاهد مستمر هور بط آن از پس شد ايران بازار فقهي كميته در «منفعت» اوراق است. توجه مورد آخرين كه است گرفته قرار بررسي مورد مالي
  قرارداد سهامداران داشت: اظهار جمهوري رياست
  انتخابات مشترك زبان طريق اين از تا كرد سازي اده پي را )IFRS بازار در اسالمي خزانه اسناد دالر ۲ارد ۲.لي مي از بيش قالب دو فقهي كميته داد: ادامه وي بوديم. اوراق اين سازمان سخنگوي شود. منتشر اميدواريم، شده نهايي مالي اول تراز پژوهشگران توسط ايران
  دستاوردهاي بورسي نوسانات از را ثيرپذيري تا بيشترين
  خرد شود. حاكم بورسي هاي شركت ميان در حسابرسي است. شده منتشر ايران سرمايه رسانده؛ تصويب به اجاره اوراق براي كلي هصورت را كرد: اعالم نيز ارزي مشتقه اوراق خصوص در بورس او گرفت. خواهد قرار مدعوين اختيار در دوره اين
  در گزارش به داشت. خواهند انتخاباتي جو از
  ناشي در نالملل بي امور در بورس سازمان رييس جانشين قالب فروشنده باني وحدت اجاره اوراق اول قالب آمادگي زمينه اين در بهادار اوراق بورس سازمان كرد: اظهار اشاره فقهي كميته كار رويه به ادامه
  در به اشاره با ايلنا با وگو گفت در سعيدي علي
  «تعادل» المي اس مالي بازارهاي همايش دوره نهمين حاشيه است اسالمي سرمايه، بازار مالي ابزارهاي تمام شخصيت دوگانگي تفاوت فرض با اجاره اوراق دوم است. مركزي بانك با نهايي تصميم دارد كامل دوم، مرحله در است. جديد طرح ارائه نخست
  مرحله دوره دوازدهمين فضاي از سرمايه بازار
  تاثيرپذيري مالي بحث اخير سال چند طي گفت: «تعادل» به فقهي كميته در معامالتي جلسه 145 برگزاري با است. فروشنده باني سرمايه بازار دوره نهمين در گفت: همچنين محمدي مورد كرده اخذ طرح مورد در را كارشناسي
  نظرات هاي التهاب داشت: اظهار جمهوري رياست
  انتخابات بوده برخوردار زيادي اهميت از دنيا تمام در مي ال اس يتوان اسالمي مالي معامالتي ابزار مورد 75 تصويب اجاره اوراق شد: متذكر ادامه در يدم اح مق مصب آنها از كشور كه داشتند حضور كشور 18 المي اس كارگروهي سوم مرحله دهد. قرار مجدد
  بررسي جمله از رويدادها از بسياري خصوص در سرمايه
  بازار باتوجه كرد: عنوان بيژني بهادر است. رشد درحال ترين فعال از يكي را ايران سرمايه بازار فقهي كميته يا فروش اختيار شرط به عادي اوراق با واند يكنند؛ شركت رويداد اين در بار نخستين براي چهارم مرحله در يردازد م پ مقدماتي بررسي
  به يدهد رخ اقتصادي اجتماعي سياسي،
  رويدادهاي ديگر هستند، اسالمي ابزارها تمام ما كشور در اينكه به دانست. اسالمي كشورهاي ميان در فقهي هاي كميته ديگر درخصوص وي شود. منتشر تمليك شرط به را خود تجربيات نيز خارجي ميهمان ۲3 اينكه ضمن فقهي كميته پنجم مرحله در ميكند. اخذ را
  نظرات تنها نه انتخابات بحث سياسي رويدادهاي بين از
  كه هاي وزش آم همايش اين در شركت با يتوانند كشورها الملل بين امور در سازمان رييس جانشين بيژني بهادر اوراق داشت: بيان فقهي كميته در شده منتشر اوراق مربوط هاي فته يا كه نحوي به گذارند، مي اشتراك به داده قرار بررسي مورد را موضوع ثانويه صورت
  به نوسان دنيا تمام سرمايه بازار در بلكه ايران بورس
  در شوند. آشنا ابزارها جديدترين با كرده دريافت را الزم مطلب اين بيان ضمن خارجي گذاري سرمايه مي اسال مالي ابزارهاي از ديگر يكي نيز استصناع جهت در مساعي تشريك اسالمي مالي ابزارهاي به مرحله در شد بررسي طرح كليات اينكه از بعد
  و اين در اينكه بيان با وي يگذارد. تاثير يكند
  ايجاد منتشر ما فقهاي كه مطالبي از توانند مي همچنين به اسالمي سرمايه بازار لمللي بين دوره نهمين در اوراق اين است. ايران سرمايه بازار در شده منتشر شود. لحاظ نالمللي بي سرمايه بازار در ابزار گسترش ميگيرد انجام كلمه به كلمه دقيق نگارش
  ششم هستند درصدد بازار اين فعاالن انتخابات، از قبل
  ايام كنند. استفاده خود بازارهاي در الگو عنوان به يد، كن از بايد كرد: اظهار اشاره فقهي كميته هاي ليت فعا است زيرساختي هاي بخش مالي تامين جهت ابزاري موازين از انحرافي هيچ اجرا تدوين مرحله در
  تا اقتصاد صنعت، چرخه كشور در گروهي چه
  بدانند كشورها ديگر با ايران ارتباط درخصوص بيژني هاي كميته ترين فعال از يكي عنوان به فقهي كميته 45ميليون مبلغ به اوراق اين از مورد يك تاكنون كه اسالمي ابزارهاي انتشار در پيشرو ران، اي خود سخنان ادامه در محمدي نگيرد. صورت
  شرعي داد: ادامه گرفت، خواهد دست به را كشور
  سياست گفت: المي اس مالي ابزارهاي از استفاده درخصوص پس كه كنم تشكر اسالمي كشورهاي ميان در فقهي است. شده منتشر ايران سرمايه بازار در دالر فقهي كميته رييس مقدم مصباحي غالمرضا اوراق انتشار ايران سرمايه بازار در تاكنون شد:
  يادآور متفاومت را فعاالن انتظارات سوال عالمت اين
  بنابراين بسيار اندونزي مالزي نظير كشورهايي با ايران ارتباط جهت در همچنان فعاليت، آغاز از سال 10 گذشت از معامالتي ابزار ديگر درخصوص فقهي كميته رييس دومين عنوان به بهادار اوراق بورس سازمان دولتي مرابحه شركتي، دولتي اجاره
  مشاركت، بازار هر در را نوسانات سري يك است ممكن كند
  مي هياتي آينده هفته طي زمينه همين در است. مطلوب يكند. تالش اسالمي سرمايه بازار توسعه ديگر از مرابحه اوراق گفت: فقهي كميته تصويب مورد اسالمي سرمايه بازار بينلمللي دوره نهمين سخنران اسناد رهني، اوراق استاندارد، موازي سلف
  شركتي، قاعده اين از مستثنا هم ما بازار كند ايجاد
  سهامي سفر مالزي به بورس سازمان اقتصاد وزارت از بازار اريهاي همك درخصوص ادامه در بيژني دارندگان كه است فقهي كميته در شده تصويب اوراق سرمايه بازار در تحوالت آخرين با همگام كرد: اظهار ردهايم. اجرايي را استصناع اسالمي
  خزانه سوال اين به پاسخ در سرمايه بازار معاون بود.
  نخواهد وي كنند. توگو گف دولتي بدهي اوراق درخصوص ايران گفت: خارجي كشورهاي با ايران سرمايه وي هستند. عيني دارندگان مالك مشاع صورت به آن انتشار به اقدام نظر از نيز ايران سرمايه بازار ي، اس الم در همچنين بهادار اوراق بورس سازمان
  رييس سرمايه بازار نوسانات اين كنترل وارد بورس سازمان
  كه با را خود اريهاي همك كه است اين ما تالش افزود: خارجي هاي اري همك از جديدي فاز وارد ماكنون اوراق ۲017 فوريه پايان تا داد: ادامه خصوص اين در شريعت مي اسال قوانين بر مبتني معامالتي ابزار با اسالمي سرمايه بازار لمللي بين دوره نهمين
  حاشيه را ابزاري ما داشت: اظهار شود؟ مي انتخابات آستانه
  در خواسته بتوانيم تا دهيم افزايش مي اسال كشورهاي مديران گذشته سال از ميان، اين در است شده 009ميليون اندازه به ارزشي ايران سرمايه بازار در رابحه كشورهاي جزو داده انجام را توجهي قابل اقدامات آخرين خصوص در خوبي دستاوردهاي اينكه به
  اشاره بازار التهابات كنيم نفوذ بازار در بخواهيم اينكه
  براي را ابزارها بودن حالل درخصوص هگذاران سرماي اصلي بهتر ارتباط براي دنيا سراسر در سرمايه بازارهاي ارشد است. مشاهده قابل آن رشد به رو روند كه داشته دالر افزود: خصوص اين در وي است. زمينه اين در پيشرو ابزارها اين گفت: يشود، ارائه اسالمي مالي
  ابزارهاي روال طبق توسعه صندوق اما نداريم. كنيم، كنترل
  را كنيم. برآورده در وي هستند. آمد رفت در ايران سرمايه بازار با يكي معرفي با مقدم مصباحي والمسلمين االسالم حجت ايران سرمايه بازار در جديد مالي ابزار يك دازي راه ان است. استفاده حال در مالي هاي ام نظ تمام در كنون
  ها هاي صندوق كه است اين هم ما انتظار كند. مي
  عمل بازارگرداني اختصاصي هاي صندوق گذاري،
  سرمايه شوند. عمل وارد گذاري سرمايه
  مشاوران است اين ما سياست اينكه بر تاكيد با يدهد
  سعيدي گزارش سرمايه بازار دادوستدهاي از
  «تعادل» مرتفع را موضوعات اين نهادسازي طريق از
  كه وجود به اصوال بازارگرداني هاي صندوق افزود:
  كنيم، كنند بازارگرداني سهم چند روي يك هر كه آمدهاند زيانده تهاي شرك با سهامداران وارونه
  بازي صورتي در را بازاري تعادل بازاري معادالت بتوانند
  و معافيت البته ببرند. بين از آمد، وجود به صفي
  كه قابل نكات از است. مواجه المللي بي بازارهاي در قيمت كردند. رشد واحد 974 165 ترتيب به نيز دوم اول بورس
  گروه نظر در ها صندوق اين براي هم كارمزدي
  مالياتي پتروشيمي گروه خصوص به مذكور روههاي تامل فارس، خليج پتروشيمي صنايع هلدينگ نمادهاي شاخص 1396 سال فروردين كاري روز آخرين
  در وي باشد. اقتصادي كارشان كسب كه شده
  گرفته قرار خراسان كرمانشاه شيراز، مانند نمادهايي پرديس، پتروشيمي مپنا، گروه اصفهان، مباركه فوالد اين در داد. پايان خود كار به واحدي 311 رشد با
  كل خوشبختانه گفت: جديد هاي صندوق ايجاد به اشاره
  با قيمتي رشد مستعد حمايتي سطوح در آنها داشتن مثبت تاثير بيشترين پرشين پرداخت آسان مس ملي توجه قابل رشد با تهران بورس نماگر هفت هر
  روز از يك هر يافته افزايش بازارگرداني صندوق
  تعداد زمان گذشت با كه موضوعي است، تكنيكالي ديد از مخابرات نماد مقابل در كردند. ثبت شاخص بر را شدند. رو روب ميانگين) طور (ب
  5.0درصدي فعاليت سهم از مشخصي تعداد روي ها صندوق
  اين پتروشيمي گروه در تقاضا افزايش موجب دادوستدها داشت. متغير اين بر را منفي تاثير بيشترين بترين عجي از يكي گذشته روز «تعادل» گزارش
  به هم گذاري سرمايه مشاوران دهند. مي انجام
  بازارگرداني پايان شسينا پترول نمادهاي خريد صف تشكيل متعلق قيمت رشد بيشترين با نيز بازار صدرنشيني از زيان اعالم وجود با زيرا افتاد، اتفاق بورس
  رخدادهاي يدهند، ارائه كه هايي گزارش رساني اطالع طريق
  از ايران نفت ملي شركت شد. ها گروهي هم ساير مثبت پاستوريزه شير ترانس، نيرو دورود، سيمان نمادهاي به عقبگرد فارس خليج پتروشيمي صنايع شركت
  سوي معاون كنند. مديريت يتوانند را بازار طريق آن
  از هاي ميدا مطالعه هدف با غدير يهگذاري سرما شركت ايران، بهنوش ايران، سازي ماشي لوله اصفهان، پگاه با شركت اين سهام قبل سال به نسبت درصدي 116
  بازارگرداني صندوقهاي تاثير به اشاره با بورس
  سازمان ميدان يي توسعه طرح سوم فاز سپهر، جفير، نفتي در بود. بهرام گرانيت پارسيان الكترونيك تجارت شده دادوستد باال حجم در مثبت درصد
  نوسان انتخابات آستانه در سرمايه بازار نوسانات كنترل
  در نيز «شكلر» آغازكرد. را جديدي روند سنگين خريد «آپ» «ركيش»، «مداران»، «رتاپ»، نمادهاي كه همكاري تفاهمنامه كيش گازي ميدان دارخوين كارتن خراسان، پگاه پاستوريزه شير نمادهاي مقابل افزايشي تاثير واحد 74 نيز تهران بورس كل شاخص
  بر واسطه به هم بازارگرداني هاي صندوق داشت:
  اظهار حجم با همچنان 004توماني محدوده از عبور از پس نمادهاي شدند همراه خريد صف با «سيستم» «زنگان» «فلوله» «فنورد»، كردند. امضا مطالعاتي صنعتي بافق، معادن كاوه، سازي كاغ آلومراد، ايران، گزارش ديروز شركت، اين كه است حالي در اين
  داشت. كردهاند، تجربه را انتخابات دوره چندين اينكه از
  اينكه روست. روبه خوبي تقاضاي شدن خريد صف آستانه تا «مفاخر» «سيستم» «فخوز»، «كمنگنز»، كنور، خريد صف نمادهاي انتهاي در قيمت كاهش بيشترين با دارو روز آما 1395 ماه خرداد 31 به منتهي مالي سال ماهه
  دوره برسانند. تعادل به را بازار نند تواي خريد صف مثبت اكثرا قندي گروه رفتند. پيش «ميدكو» «ومعادن»، «فورس»، «فوالد»، «فملي»، سهام ديروز معامالت در نشستند. معامالت جدول اختصاص زيان ريال ۲1 مبلغ سهم هر به منتشر آيفكس
  را واحدي دو افزايش در اين شدند. شروع مثبت متعادل اكثرا غذايي گروه بودند معدني فلزي روههاي مثبت نمادهاي «هرمز» شهرداري مشاركت اوراق پارسيان، الكترونيك تجارت 5۲1 شركت اين 94 سال در كه است حالي در اين
  داد. هاي پروژه مالي
  تامين 7.۲ گذشته روز (آيفكس) فرابورس كل شاخص «غچين»، «غديس»، «غگلستا»، نمادهاي كه بود حالي منفي اكثرا يها گروه هم ديگر كه بود حالي در اين پارند يكم، امين صندوق واحدهاي تاير، كوير سبزوار، درصد 116 جديد دوره در كرده محقق سود
  ريال نقطه به را آيفكس افزايش اين يافته افزايش واحد «قلر»، «قثابت»، «غشصفها»، «غسالم»، «غبهنوش»، منتشر خبر به توجه با ساختماني گروه در شدند. دنبال بيشترين با ايران دادهپردازي سهام كيان سپهر، پايدار شركت گزارش، اين اساس بر است. داشته منفي كاال
  تعديل بورس از
  پتروشيمي بازار ارزش ديروز، اساس اين بر رساند. واحد 907 نسبت تري ان نماي دادوستدهاي از «قزوين» «قشير» با كيسون شركت جديد قرارداد امضاي بر مبني شده شدند. مواجه ها صف ترين سنگين خريد تقاضاي هاي صور اطالعات فارس خليج پتروشيمي
  صنايع نسبت كه بوده تومان ميليارد هزار 56.5 دوم اول تجربه را خريد صف بودند يرخوردار روهب ها به در تقاضا افزايش قيمتي، رشد فرانسوي، تهاي شرك 1395 ماه 03اسفند به منتهي ماهه دوره ان مي
  مالي در گفت: غدير گذاري سرمايه شركت
  مديرعامل يافته افزايش تومان ميليارد 180 آن از قبل روز به جديد هاي عرض موج با بازار اواخر در اما ردند. همچنين شد. مشاهده آن خريد صف تشكيل نهايت ديروز نمادهاي آمد رفت حسابرسي صورت به تومان ميليارد 5هزار سرمايه با
  را به اقدام منابع تامين براي تا داريم قصد جاري
  سال كنيم. ايران كاالي بورس در موازي سلف اوراق انتشار سهم 535ميليون گذشته روز معامالت طي است. همانند نمادها برخي حتي شد متعادل غذايي گروه در اين كرد؛ تجربه را پرتقاضا معامالتي «ثاژن» نماد «سدور»، نمادهاي ديروز دادوستدهاي طي دوره در شركت اين همچنين كرد. منتشر
  نشده 61ميليارد ارزش به نوبت ۲9۲ 74هزار طي همچنين بودند، فروش صف شاهد «غشان» «غگلپا» بودند منفي اكثرا ها گروه هم ديگر كه بود حالي «كپشير»، «فباهنر»، «خفنر»، «سمازن»، 16۲ مبلغ ،1396 13خرداد به منتهي مالي سال
  ماهه ايران، كاالي بورس از نقل به «تعادل» گزارش
  به شاخص بر نماد تاثيرگذارترين شد. دادوستد تومان متوقف سود بيني پيش تعديل به توجه با «قشهد» نماد سريع رشد دليل به «ثالوند» «ثپرديس» نمادهاي «غدام»، «سبزوا»، «وحافظ»، «كطبس»، لذا است كرده شناسايي خالص زيان تومان
  ميليارد انتشار جاري سال براي افزود: سليماني
  غالمرضا هرمزگان فوالد هاي شركت به متعلق فرابورس خريد صف ادامه با كسازي الستي گروه در اما شد. كار به فروش صف فروش فشار با گذشته روزهاي مقابل در شدند. بازگشايي «واحاظح» «ومشان» يشود. نم بيني پيش شركت اين براي رشدي روبه
  روند در پتروشيمي هاي روژه براي اوراق تومان 004يليارد
  م اشاره با وي است. شده شبيني پي ايران كاالي بورس معدني صنايع هلدينگ واحد، 9۲.۲ با (هرمز) جنوب «پسهند»، نمادهاي كنار در «پكوير» نماد پرحجم كشور خروج صورت در رسد نظر به دادند. پايان خود شدند. متوقف «قشكر» «قشهد» نمادهاي شاخص هفته، كاري روز آخرين ستدهاي داد
  در تومان ميليارد 00۲7 به شركت اين سرمايه اينكه به زاگرس پتروشيمي واحد، 97.1 با (ميدكو) خاورميانه سو آن در اما شد؛ مواجه «پتاير» «پاسا» «پدرخش»، موتور عنوان به ساز ساخت صنعت بهبود ركود از آخر هفته پرونده 113واحدي رشدي با بورس
  كل با (بپاس) پاسارگاد بيمه 79.0احد، با (زاگرس) مشاهده فروش فشار افزايش كاغذي كوچك گروه در صنايع ساختماني گروه كشور، اقتصاد كل حركتي بازار مطرح روههاي اوضاع روز معامالت جريان در بست. را بورس ماه
  فروردين اوراق تومان ميليارد 150 زودي به گفت: است،
  رسيده آهن ذوب سهامي هاي شرك مقابل در بود. .0واحد ۲9 صف با «چكاوه» «چكارن» نمادهاي كه طوري شد، سراميك كاشي سيماني هاي گرو همچون مرتبط شدند، دنبال متعادل اكثرا كه گذاري سرماي گروه در شيميايي، گروه سه ،1396 فروردين 30
  چهارشنبه ميشود، منتشر شيراز پتروشيمي مالي تامين
  براي داريم. اوراق انتشار برنامه نيز خورشيدي نيروگاه براي پتروشيمي واحدي، ۲۲.1 كاهش با (ذوب) اصفهان دادند. پايان خود كار به فروش صعودي همچنان بوده امسال شرو پي هاي روه جزو نمادهاي شد تشكيل خريد صف سبحان نماد براي در معامالت ارزش حجم بيشترين با خودرو
  رايانه 11گانه هاي شركت به غدير ورود از هميچنين سليماني كوثر بيمه 67.0واحدي كاهش با (مارون) مارون شاخص تكنيكالي نمودارهاي كه موضوعي شود، دنبال با «وگستر» «وبيمه» «وغدير»، «وتوصا»، «واحيا»، تهران بورس ايستادند. صنعت هاي روه برترين
  صدر خارجي هاي شركت تمام گفت: داد خبر )E&P( شاخص بيشتر رشد از مانع 33.0واحدي افت با (كوثر) بازار سهمهاي تك وضعيت ديروز معامالت جريان در اما يند. مك تاييد نيز را آنها «سدبير» نماد همچنين شدند. مواجه مثبت معامالتي آخرين در كه رود ارديبهشت استقبال به حالي
  در نمادهاي ترين پربيننده همچنين شدند. فرابورس خود رشد به رو روند به همچنان «كترام» نماد هاي گرو برقي تجهيزاتي، آالت، ماشين هاي گرو فروش صف با گذشته هاي هفت در سريع رشد از پس تهران بورس شاخص هفت همه فروردين كاري
  روز با بايد ايران گاز نفت حوزه در مشاركت براي
  نفتي آهن ذوب سهامي هاي شركت به متعلق فرابورس بود. خريد صف شاهد نيز ديروز دهد مي ادامه نمادهاي كه طوري به بودند؛ مثبت اكثرا وابسته داشت. حكايت آن بودن ريسك پر از كه بود همراه ميليارد يك از بيش بازار اين سهامداران شدند.
  صعودي به شوند. شريك P&E 11گانه هاي شركت از
  يكي اروپايي بزرگ هاي شرك بعد به اين از ترتيب اين خوارزمي اطالعات فناوري توسعه (ذوب)، اصفهان دنبال خوبي حجم با «ركيش» نماد روي معامالت «لسرما»، «تپمپي»، «بنيرو»، «بالبر»، «فاذر»، اكثرا روانكارها پااليشگاهي شيميايي، ههاي گرو ۲هزار ارزش به را تقدم حق سهم برگه ميليون ۲59
  و گاز نفت حوزه در مشاركت هگذاري سرماي براي پگاه پاستوريزه شير (حريل)، پردازسير ريل (مفاخر)، نماد همچنين ديد. خود به نيز خريد صف شد تجربه را خريد صف «رتكو» «تپكو» «البسا»، اين در شدند. شروع مثبت گرايشي با اما متعادل، دست معامالتي نوبت هزار 79 در ريال 368ميليارد
  و غدير مجموعه داد: ادامه وي نند. مذاكره ما با خراسان ناب شهداب صنعت كشت (غگلپا)، گلپايگان داد ادامه خود قبلي روند به نيز گذشته روز «بنيرو» خود كار به مثبت متعادل يها گروه هم بقيه كردند از «شفارس» «شپارس» «شكلر»، نمادهاي بين شاخص هفت همه ديروز همچنين كردند. دست
  به پااليش (شتوكا)و سپاهان فوالد رنگ توكا (غشهداب)، شد. آوري جمع بازار توسط حقوقي هاي عرضه همه محور بنيادي گروه گزارش اين اساس بر دادند. پايان كه است حالي در اين بودند. برخوردار بيشتري اقبال رفت باال واحد 311 كل شاخص بودند. صعودي
  بورس در گازي نفتي ميدان چهار توسعه براي يي
  تفاهمنامه كرد. خواهد امضا نفت وزارت بودند. (شاوان) الوان نفت صف باال نسبتا معامالت حجم با نيز «پترول» نماد جايي تا داشتند؛ قرار صعود مدار بر همچنان ي» «آي افت با شيميايي محصوالت اكثر نفت جهاني قيمت بازار صهاي شاخ رسيد. واحد 651 هزار 78 رقم به
  و ياوري مرتضي عكس:
انتشار 14.5ميليارد دلار اوراق اسلامي در بازار سرمايه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/31
انتشار 14.5ميليارد دلار اوراق اسلامي در بازار سرمايه
در نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي عنوان شد


گروه بورس

نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي (ICM) ديروز در تهران و به ميزباني سازمان بورس و اوراق بهادار ايران برگزار شد. در اين مراسم حدود 40 شركت‌كننده خارجي از 18 كشور به همراه شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونان و مديران سازمان بورس، استادان و متخصصان بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي حضور داشتند.

به گزارش «تعادل» ابتداي اين مراسم، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ميزبان نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي اظهار كرد: از زمان شروع انتشار ابزارهاي مالي اسلامي تاكنون 14.5 ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي در بورس ايران منتشر شده و مانده اين اوراق در سال 2017 معادل 9.8 ميليارد دلار بوده است. محمدي در ادامه افزود: از اين مبلغ 2.2 ميليارد دلار مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامي بوده كه براي تامين مالي دولت استفاده شده، اين درحالي است كه در سال 95 انتشار ابزارهاي مالي اسلامي نسبت به سال 94 رشد 100درصدي داشته است. او با بيان اينكه با تصويب قانون اوراق بهادار در سال 84 ساختار بازار سرمايه ايران تغيير كرد، ابراز كرد: اين تغييرات موجب تشكيل كميته تخصصي فقهي در سال 86 شد.

محمدي ادامه داد: اين كميته هشت نفره نقش موثري در توسعه ابزارهاي اسلامي داشته و متشكل از 5 فقيه صاحب‌نظر در حوزه بازار سرمايه، يك نفر متخصص مالي، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به بازار سرمايه است كه وظايفي مانند ارزيابي ابزارهاي مالي جديد پيشنهادي در حوزه بازار سرمايه، بررسي شبهات فقهي در مورد ابزارهاي مالي، همكاري در توسعه و گسترش برنامه‌هاي آموزشي و مواردي از اين دست را دارد.

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: طي 10سال فعاليت كميته فقهي 145 جلسه برگزار شده و 50 ابزار و نهاد مالي و قرارداد مالي مورد بررسي قرار گرفته است كه آخرين دستاوردهاي ايران توسط پژوهشگران تراز اول مالي در اين دوره در اختيار مدعوين قرار خواهد گرفت. او در ادامه به رويه كار كميته فقهي اشاره و اظهار كرد: مرحله نخست ارائه طرح جديد است. در مرحله دوم، نظرات كارشناسي را در مورد طرح اخذ كرده و مورد بررسي مجدد قرار مي‌دهد. مرحله سوم كارگروهي به بررسي مقدماتي مي‌پردازد و در مرحله چهارم نظرات را اخذ مي‌كند. در مرحله پنجم كميته فقهي به صورت ثانويه موضوع را مورد بررسي قرار داده و بعد از اينكه كليات طرح بررسي شد در مرحله ششم نگارش دقيق و كلمه به كلمه انجام مي‌گيرد تا در مرحله تدوين و اجرا هيچ انحرافي از موازين شرعي صورت نگيرد. محمدي در ادامه سخنان خود يادآور شد: تاكنون در بازار سرمايه ايران انتشار اوراق مشاركت، اجاره دولتي و شركتي، مرابحه دولتي و شركتي، سلف موازي استاندارد، اوراق رهني، اسناد خزانه اسلامي و استصناع را اجرايي كرده‌ايم.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين در حاشيه نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي با اشاره به اينكه دستاوردهاي خوبي در خصوص آخرين ابزارهاي مالي و اسلامي ارائه مي‌شود، گفت: اين ابزارها هم‌اكنون در تمام نظام‌هاي مالي در حال استفاده است. شاپور محمدي در ادامه افزود: براي مثال كشورهايي مانند آلمان، چين، بلژيك و فرانسه كه دين رسمي آنها اسلام نيست، از ابزارهاي مالي اسلامي در نظام مالي خود استفاده مي‌كنند. عضو شوراي عالي بورس در ادامه افزود: حجم ابزارهاي مالي در كشورهاي مالزي و عربستان قابل توجه است و آنها نيز سالانه مبالغ زيادي از اين اوراق را منتشر مي‌كنند. وي مزيت ابزارهاي مالي اسلامي را در اين دانست كه مبالغ آنها براي هدف خاصي استفاده مي‌شود و اظهار كرد: سرمايه‌گذاران در ابزارهاي مالي اسلامي از ابتدا تا انتها در جريان چگونگي هزينه‌كرد سرمايه خود هستند.

محمدي در پاسخ به خبرنگاران در خصوص ابزارهاي مالي در دست بررسي تصريح كرد: اوراق منفعت از جمله اوراقي است كه انتشار آن هم‌اكنون مورد توجه است. اوراق «منفعت» در كميته فقهي نهايي شده و اميدواريم، منتشر شود. سخنگوي سازمان بورس در خصوص اوراق مشتقه ارزي نيز اعلام كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در اين زمينه آمادگي كامل دارد و تصميم نهايي با بانك مركزي است. محمدي همچنين گفت: در نهمين دوره بازار سرمايه اسلامي 18 كشور حضور داشتند كه ۵ كشور از آنها براي نخستين بار در اين رويداد شركت مي‌كنند؛ ضمن اينكه ۳۲ ميهمان خارجي نيز تجربيات خود را به اشتراك مي‌گذارند، به نحوي كه يافته‌هاي مربوط به ابزارهاي مالي و اسلامي و تشريك مساعي در جهت گسترش ابزار در بازار سرمايه بين‌المللي لحاظ شود. ايران، پيشرو در انتشار ابزارهاي اسلامي

غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دومين سخنران نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي اظهار كرد: همگام با آخرين تحولات در بازار سرمايه اسلامي، بازار سرمايه ايران نيز از نظر اقدام به انتشار ابزار معاملاتي مبتني بر قوانين اسلامي و شريعت اقدامات قابل توجهي را انجام داده و جزو كشورهاي پيشرو در اين زمينه است. وي در اين خصوص افزود: راه‌اندازي يك ابزار مالي جديد در بازار سرمايه ايران مشروط به تصويب كميته فقهي است تا از اين طريق اين اطمينان براي سرمايه‌گذاران ايجاد شود كه ابزارهاي مالي بازار سرمايه ايران مبتني بر موازين شرعي است.

 وي در خصوص كاركرد كميته فقهي بيان كرد: كميته فقهي در سال 2007 ميلادي فعاليت خود را آغاز كرد و هم‌اكنون بيش از 145جلسه موفق را پشت سر گذاشته است. اين كميته متشكل از 5 فقيه آشنا به مسائل مالي، يك حقوقدان، يك متخصص بازار و ابزارهاي مالي و يك اقتصاددان است.

رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به مصوبات اين كميته ابراز كرد: اوراق اجاره كه يكي از پركاربردترين ابزارهاي مالي و اسلامي در جهان است، در سال 2011 ميلادي وارد بازار ايران شد و پس از آن به‌طور مستمر شاهد انتشار اين اوراق بوديم. وي ادامه داد: كميته فقهي دو قالب را به‌صورت كلي براي اوراق اجاره به تصويب رسانده؛ قالب اول اوراق اجاره وحدت باني و فروشنده و قالب دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت و دوگانگي شخصيت باني و فروشنده است.

مصباحي‌مقدم در ادامه متذكر شد: اوراق اجاره مي‌تواند با اوراق عادي و به شرط اختيار فروش يا به شرط تمليك منتشر شود. وي درخصوص ديگر اوراق منتشر شده در كميته فقهي بيان داشت: اوراق استصناع نيز يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسلامي منتشر شده در بازار سرمايه ايران است. اين اوراق ابزاري جهت تامين مالي بخش‌هاي زيرساختي است كه تاكنون يك مورد از اين اوراق به مبلغ 54ميليون دلار در بازار سرمايه ايران منتشر شده است.

رييس كميته فقهي درخصوص ديگر ابزار معاملاتي مورد تصويب كميته فقهي گفت: اوراق مرابحه از ديگر اوراق تصويب شده در كميته فقهي است كه دارندگان آن به صورت مشاع مالك دارندگان عيني هستند. وي در اين خصوص ادامه داد: تا پايان فوريه 2017 اوراق مرابحه در بازار سرمايه ايران ارزشي به اندازه 900ميليون دلار داشته كه روند رو به رشد آن قابل مشاهده است.  حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي‌مقدم با معرفي يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسلامي در بازار سرمايه ايران افزود: اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسلامي در بازار سرمايه ايران است كه طي اين اوراق بانك‌ها تسهيلات مدت‌دار خود را به سرمايه‌گذاران مي‌فروشند و منابع حاصل از فروش را براي سرمايه‌گذاري جديد اعطا مي‌كنند. وي در اين خصوص ادامه داد: اوراق رهني در بازار سرمايه ايران يك بار به مبلغ 97ميليون دلار منتشر شد.

رييس كميته فقهي، اسناد خزانه اسلامي را يكي ديگر از ابزارهاي بازار سرمايه ايران دانست و خاطرنشان كرد: اسناد خزانه اسلامي در بازارهاي اسلامي براساس نرخ بهره نيز و براساس بدهي‌هاي دولت به شركت‌ها و پيمانكاران طراحي شده. اين اوراق با پشتوانه دولت منتشر مي‌شود كه سررسيد يكسان داشته و معاف از ماليات است. وي در پايان گفت: در سال 2017 ميلادي بيش از 2.2ميليارد دلار اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه ايران منتشر شده است. تمام ابزارهاي مالي بازار سرمايه، اسلامي است

با برگزاري 145 جلسه معاملاتي در كميته فقهي و تصويب 75 مورد ابزار معاملاتي مالي اسلامي مي‌توان كميته فقهي بازار سرمايه ايران را يكي از فعال‌ترين كميته‌هاي فقهي در ميان كشورهاي اسلامي دانست. بهادر بيژني جانشين رييس سازمان در امور بين‌الملل و سرمايه‌گذاري خارجي ضمن بيان اين مطلب در نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي به فعاليت‌هاي كميته فقهي اشاره و اظهار كرد: بايد از كميته فقهي به‌عنوان يكي از فعال‌ترين كميته‌هاي فقهي در ميان كشورهاي اسلامي تشكر كنم كه پس از گذشت 10 سال از آغاز فعاليت، همچنان در جهت توسعه بازار سرمايه اسلامي تلاش مي‌كند.

بيژني در ادامه درخصوص همكاري‌هاي بازار سرمايه ايران با كشورهاي خارجي گفت: ايران هم‌اكنون وارد فاز جديدي از همكاري‌هاي خارجي شده است و در اين ميان، از سال گذشته مديران ارشد بازارهاي سرمايه در سراسر دنيا براي ارتباط بهتر با بازار سرمايه ايران در رفت و آمد هستند. وي در ادامه درخصوص رشد بازار سرمايه پس از برجام اظهار كرد: بازار سرمايه در گذشته‌يي نزديك و پس از برجام با رشد مناسبي همراه بوده و شاخص كل بورس پس از برجام با رشد 20 درصدي مواجه شده و نسبت P/E به 7.7 رسيده كه اين رقم از ميانگين بازارهاي نوظهور نيز كمتر است.

بيژني درخصوص بازار صكوك اظهار كرد: بازار صكوك در اين ميان با رشد بسيار چشمگيري همراه بوده است. ارزش اوراق صكوك منتشر شده تا پايان سال 2015 ميلادي به 1.8بيليون دلار رسيده كه هم‌اكنون ارزش اين اوراق بالغ بر 9 بيليون دلار است و نشان‌دهنده رشد 4برابري ارزش اين اوراق بوده است.

جانشين رييس سازمان در امور بين‌الملل در ادامه درخصوص تعداد اوراق صكوك منتشر شده، گفت: در پايان سال 2015 ميلادي در حدود 47صكوك در بازار سرمايه منتشر شد كه هم‌اكنون تعداد آن به 100 اوراق رسيده است. بيژني با اشاره به نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در رشد بازار سرمايه بيان كرد: ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تا پايان سال 2015 ميلادي با رشد 8.4 برابري روبه‌رو بوده درحالي كه هم‌اكنون ارزش اين صندوق‌ها در حدود 30ميليارد دلار است. او درباره اوراق خزانه اسلامي ابراز كرد: سال گذشته براي نخستين‌بار اوراق خزانه اسلامي به ارزش 1.5بيليون دلار منتشر شد و رييس‌جمهور با اشاره به انتشار موفق اين اوراق، آن را گامي بزرگ براي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور دانست.

بيژني در ادامه با اشاره به انتشار موفق اوراق صكوك اجاره گفت: دولت براي نخستين‌بار صكوك اجاره به ارزش 144 ميليون دلار را منتشر كرد. وي در ادامه متذكر شد: طبق بررسي‌هاي شركت گلدمن ساكس، ايران به عنوان چهارمين كشور دارنده ذخاير نفتي در دنيا و بزرگ‌ترين دارنده منابع گاز در دنيا شناخته مي‌شود و نرخ تورم در اين كشور كه بالاي 40درصد بود هم‌اكنون به زير 10درصد رسيده است. وي در ادامه با اشاره به رشد ارزش بازار فرابورس و بورس كالا گفت: ارزش بازار فرابورس معادل 20ميليارد دلار و ارزش بورس كالا معادل 24ميليارد دلار است. وي همچنين گفت: در تاريخ 15نوامبر سازمان بورس اصول و استانداردهاي حسابرسي بين‌المللي (استانداردهاي IFRS) را پياده‌سازي كرد تا از اين طريق زبان مشترك حسابرسي در ميان شركت‌هاي بورسي حاكم شود. جانشين رييس سازمان بورس در امور بين‌الملل در حاشيه نهمين دوره همايش بازارهاي مالي اسلامي به «تعادل» گفت: طي چند سال اخير بحث مالي اسلامي در تمام دنيا از اهميت زيادي برخوردار بوده و درحال رشد است. بهادر بيژني عنوان كرد: باتوجه به اينكه در كشور ما تمام ابزارها اسلامي هستند، ديگر كشورها مي‌توانند با شركت در اين همايش آموزش‌هاي لازم را دريافت كرده و با جديدترين ابزارها آشنا شوند. همچنين مي‌توانند از مطالبي كه فقهاي ما منتشر مي‌كنند، به عنوان الگو در بازارهاي خود استفاده كنند.

بيژني درخصوص ارتباط ايران با ديگر كشورها درخصوص استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي گفت: ارتباط ايران با كشورهايي نظير مالزي و اندونزي بسيار مطلوب است. در همين زمينه طي هفته آينده هياتي از وزارت اقتصاد و سازمان بورس به مالزي سفر و درخصوص اوراق بدهي دولتي گفت‌وگو مي‌كنند. وي افزود: تلاش ما اين است كه همكاري‌هاي خود را با كشورهاي اسلامي افزايش دهيم تا بتوانيم خواسته اصلي سرمايه‌گذاران درخصوص حلال بودن ابزارها را برآورده كنيم.

 نویسنده:
بازي وارونه سهامداران با شركت‌هاي زيانده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/31
بازي وارونه سهامداران با شركت‌هاي زيانده
«تعادل» از دادوستدهاي بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

در آخرين روز كاري فروردين سال 1396، شاخص كل با رشد 311 واحدي به كار خود پايان داد. در اين روز هر هفت نماگر بورس تهران با رشد قابل توجه 0.5درصدي (به‌طور ميانگين) روبه‌رو شدند.

به گزارش «تعادل» روز گذشته يكي از عجيب‌ترين رخدادهاي بورس اتفاق افتاد، زيرا با وجود اعلام زيان از سوي شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس و عقب‌گرد 116درصدي نسبت به سال قبل سهام اين شركت با نوسان 4درصد مثبت و در حجم بالا دادوستد شده و بر شاخص كل بورس تهران نيز 74 واحد تاثير افزايشي داشت. اين در حالي است كه اين شركت، ديروز گزارش دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1395 را منتشر و به هر سهم مبلغ 21 ريال زيان اختصاص داد. اين در حالي است كه در سال 94 اين شركت 125 ريال سود محقق كرده و در دوره جديد 116 درصد تعديل منفي داشته است. بر اساس اين گزارش، شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره 9 ماهه منتهي به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمايه 5 هزار ميليارد تومان به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. همچنين اين شركت در دوره 3 ماهه سال مالي منتهي به 31 خرداد 1396، مبلغ 162 ميليارد تومان زيان خالص شناسايي كرده است لذا روند روبه‌رشدي براي اين شركت پيش‌بيني نمي‌شود.

در داد و ستدهاي آخرين روز كاري هفته، شاخص كل بورس با رشدي 311 واحدي پرونده هفته آخر فروردين ماه بورس را بست. در جريان معاملات روز چهارشنبه 30 فروردين 1396، سه گروه شيميايي، رايانه و خودرو با بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعت ايستادند. بورس تهران در حالي به استقبال ارديبهشت مي‌رود كه در آخرين روز كاري فروردين همه هفت شاخص بورس تهران صعودي شدند. سهامداران اين بازار بيش از يك ميليارد و 259ميليون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 2هزار و 863 ميليارد ريال در 79هزار نوبت معاملاتي دست به دست كردند. همچنين ديروز همه هفت شاخص بورس صعودي بودند. شاخص كل 311 واحد بالا رفت و به رقم 78 هزار و 651 واحد رسيد. شاخص‌هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 165 و 974 واحد رشد كردند.

نمادهاي هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج‌فارس، فولاد مباركه اصفهان، گروه مپنا، پتروشيمي پرديس، ملي مس و آسان‌پرداخت پرشين بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كردند. در مقابل نماد مخابرات بيشترين تاثير منفي را بر اين متغير داشت.

صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي سيمان دورود، نيرو ترانس، شير پاستوريزه پگاه اصفهان، لوله و ماشين‌سازي ايران، بهنوش ايران، تجارت الكترونيك پارسيان و گرانيت بهرام بود. در مقابل نمادهاي شير پاستوريزه پگاه خراسان، كارتن ايران، آلومراد، كاغذ‌سازي كاوه، معادن بافق، صنعتي آما و روز دارو با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معاملات نشستند. در معاملات ديروز سهام تجارت الكترونيك پارسيان، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، كوير تاير، واحدهاي صندوق امين يكم، پارند پايدار سپهر، كيان و سهام داده‌پردازي ايران با بيشترين تقاضاي خريد و سنگين‌ترين صف‌ها مواجه شدند. رفت و آمد نمادهاي ديروز

 طي دادوستدهاي ديروز نمادهاي «سدور»، «سمازن»، «خفنر»، «فباهنر»، «كپشير»، «كطبس»، «وحافظ»، «سبزوا»، «غدام»، «ومشان» و «واحاظح» بازگشايي شدند. در مقابل نمادهاي «قشهد» و «قشكر» متوقف شدند. اوضاع گروه‌هاي مطرح بازار

در گروه سرمايه‌گذاري كه اكثرا متعادل دنبال شدند، براي نماد سبحان صف خريد تشكيل شد و نمادهاي «واحيا»، «وتوصا»، «وغدير»، «وبيمه» و «وگستر» با معاملاتي مثبت مواجه شدند. همچنين نماد «سدبير» پس از رشد سريع در هفته‌هاي گذشته با صف فروش همراه بود كه از پر ريسك بودن آن حكايت داشت.   گروه‌هاي شيميايي، پالايشگاهي و روانكارها اكثرا متعادل، اما با گرايشي مثبت شروع شدند. در اين بين نمادهاي «شكلر»، «شپارس» و «شفارس» از اقبال بيشتري برخوردار بودند. اين در حالي است كه قيمت جهاني نفت و اكثر محصولات شيميايي با افت قيمت در بازارهاي بين‌المللي مواجه است. از نكات قابل تامل گروه‌هاي مذكور و به خصوص گروه پتروشيمي و نمادهايي مانند شيراز، كرمانشاه و خراسان قرار داشتن آنها در سطوح حمايتي و مستعد رشد قيمتي از ديد تكنيكالي است، موضوعي كه با گذشت زمان دادوستدها موجب افزايش تقاضا در گروه پتروشيمي و تشكيل صف خريد نمادهاي پترول و شسينا و پايان مثبت ساير هم‌گروهي‌ها شد. شركت ملي نفت ايران و شركت سرمايه‌گذاري غدير با هدف مطالعه ميدان‌هاي نفتي جفير، سپهر، فاز سوم طرح توسعه‌يي ميدان دارخوين و ميدان گازي كيش تفاهمنامه همكاري مطالعاتي امضا كردند.  «فنورد»، «فلوله» و «زنگان» نمادهاي صف خريد و كنور، «كمنگنز»، «فخوز»، «فملي»، «فولاد»، «فورس»، «ومعادن»، «ميدكو» و «هرمز» نمادهاي مثبت گروه‌هاي فلزي و معدني بودند اين در حالي بود كه ديگر هم‌گروهي‌ها اكثرا منفي دنبال شدند. در گروه ساختماني با توجه به خبر منتشر شده مبني بر امضاي قرارداد جديد شركت كيسون با شركت‌هاي فرانسوي، رشد قيمتي، افزايش تقاضا و در نهايت تشكيل صف خريد آن مشاهده شد. همچنين نماد «ثاژن» معاملاتي پرتقاضا را تجربه كرد؛ اين در حالي بود كه ديگر هم‌گروهي‌ها اكثرا منفي بودند و نمادهاي «ثپرديس» و «ثالوند» به دليل رشد سريع روزهاي گذشته با فشار فروش و صف فروش به كار خود پايان دادند. به نظر مي‌رسد در صورت خروج كشور از ركود و بهبود صنعت ساخت و ساز به عنوان موتور حركتي كل اقتصاد كشور، گروه ساختماني و صنايع مرتبط همچون گروه‌هاي سيماني و كاشي و سراميك جزو گروه‌هاي پيش‌رو امسال بوده و همچنان صعودي دنبال شود، موضوعي كه نمودارهاي تكنيكالي شاخص آنها را نيز تاييد مي‌كند.  اما در جريان معاملات ديروز گروه‌هاي ماشين‌آلات، تجهيزاتي، برقي و گروه‌هاي وابسته اكثرا مثبت بودند؛ به‌طوري كه نمادهاي «فاذر»، «بالبر»، «بنيرو»، «تپمپي»، «لسرما»، «لابسا»، «تپكو» و «رتكو» صف خريد را تجربه كردند و بقيه هم‌گروهي‌ها متعادل و مثبت به كار خود پايان دادند. بر اساس اين گزارش گروه بنيادي محور «آي‌‌تي» همچنان بر مدار صعود قرار داشتند؛ تا جايي كه نمادهاي «رتاپ»، «مداران»، «ركيش»، «آپ» و «سيستم» با صف خريد همراه شدند و نمادهاي «سيستم» و «مفاخر» تا آستانه صف خريد شدن پيش رفتند.  گروه قندي اكثرا مثبت و صف خريد و گروه غذايي اكثرا متعادل و مثبت شروع شدند. اين در حالي بود كه نمادهاي «غگلستا»، «غديس»، «غچين»، «غبهنوش»، «غسالم»، «غشصفها»، «قثابت»، «قلر»، «قشير» و «قزوين» از دادوستدهاي نمايان‌تري نسبت به هم‌گروهي‌ها برخوردار بودند و صف خريد را تجربه كردند. اما در اواخر بازار و با موج عرضه‌هاي جديد گروه غذايي متعادل شد و حتي برخي نمادها همانند «غگلپا» و «غشان» شاهد صف فروش بودند، همچنين نماد «قشهد» با توجه به تعديل پيش‌بيني سود متوقف شد.  اما در گروه لاستيك‌سازي با ادامه صف خريد پرحجم نماد «پكوير» در كنار نمادهاي «پسهند»، «پدرخش»، «پاسا» و «پتاير» مواجه شد؛ اما در آن سو و در گروه كوچك كاغذي افزايش فشار فروش مشاهده شد، به‌طوري كه نمادهاي «چكارن» و «چكاوه» با صف فروش به كار خود پايان دادند. وضعيت تك‌سهم‌هاي بازار

نماد «كترام» همچنان به روند رو به ‌رشد خود ادامه مي‌دهد و ديروز نيز شاهد صف خريد بود. معاملات روي نماد «ركيش» با حجم خوبي دنبال شد و صف خريد نيز به خود ديد. همچنين نماد «بنيرو» روز گذشته نيز به روند قبلي خود ادامه داد و همه عرضه‌هاي حقوقي توسط بازار جمع‌آوري شد. نماد «پترول» نيز با حجم معاملات نسبتا بالا و صف خريد سنگين روند جديدي را آغازكرد. «شكلر» نيز پس از عبور از محدوده 400توماني همچنان با حجم تقاضاي خوبي روبه‌روست. افزايش دو واحدي آيفكس

شاخص كل فرابورس (آيفكس) روز گذشته 2.7 واحد افزايش يافته و اين افزايش آيفكس را به نقطه 907 واحد رساند. بر اين اساس ديروز، ارزش بازار اول و دوم 56.5 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به روز قبل از آن 180ميليارد تومان افزايش يافته است. طي معاملات روز گذشته 535ميليون سهم طي 47هزار و 292 نوبت به ارزش 162 ميليارد تومان دادوستد شد.  تاثيرگذارترين نماد بر شاخص فرابورس متعلق به شركت‌هاي فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) با 2.29 واحد، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) با 1.79 واحد، پتروشيمي زاگرس (زاگرس) با 0.97 واحد، بيمه پاسارگاد (بپاس) با 0.29 واحد بود. در مقابل شركت‌هاي سهامي ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) با كاهش 1.22واحدي، پتروشيمي مارون (مارون) با كاهش 0.76 واحدي و بيمه كوثر (كوثر) با افت 0.33 واحدي مانع از رشد بيشتر شاخص فرابورس شدند. همچنين پربيننده‌ترين نمادهاي فرابورس متعلق به شركت‌هاي سهامي ذوب‌آهن اصفهان (ذوب)، توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر)، ريل پردازسير (حريل)، شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا)، كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)، توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا)و پالايش نفت لاوان (شاوان) بودند.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/1/31
اخبار بورس


ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت از ديروز

مطابق مصوبه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي سازمان خصوصي‌سازي موظف است با توجه به انقضاي 10ساله اقساط سهام عدالت نسبت به ارائه صورت‌حساب مشمولان اقدام كند و سود سهام را به اندازه‌يي كه به مشمولان تعلق دارد، بپردازد.

به گزارش «تعادل» و به گفته سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي، مرحله دوم ساماندهي سهام عدالت آغاز شده و بر اين اساس شماره شبا براي پرداخت سود سهام عدالت سال 95 به مشمولان دريافت مي‌شود كه اميد مي‌رود از نيمه دوم امسال و با اعلام سود 60 شركت سرمايه‌پذير، سود سهام عدالت به حساب افراد واريز شود. وي تاكيد كرد: سود سال 1395 متعلق به دولت يا خزانه نيست و فقط به حساب مشمولان واريز خواهد شد. سبحاني يادآور شد: مشمولان مي‌توانند با مراجعه به شعب بانك‌هاي عامل، استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز بانكي يا استفاده از اينترنت‌بانك و تلفن‌بانك به دريافت شماره شباي حساب‌هاي خود بپردازند.

وي خاطرنشان كرد: همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين سه موسسه مالي و اعتباري «كوثر»، «ملل» (عسگريه سابق) و «توسعه» كه متصل به شبكه شتاب بوده و مورد تاييد بانك مركزي هستند، براي اعلام شماره شباي حساب‌هاي مشمولان آماده خدمات‌رساني‌اند. سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد: مطابق آمار براي بيش از 47ميليون نفر مشمول سهام عدالت، به همين تعداد نيز بايد شماره شبا دريافت شود؛ در صورتي كه شماره‌هاي اعلامي مشكل داشته يا متعلق به شخص ديگري غير از مشمول باشد، پس از 15 روز ايراد وارده از طريق پيامك به افراد اعلام مي‌شود. وي در ادامه با اشاره به مرحله نخست ساماندهي سهام عدالت يادآوري كرد: از روز 17 اسفندماه گذشته و با رونمايي از سامانه، ارائه صورت‌حساب و صدور قبض براي مشمولان آغاز شده و تاكنون بيش از 30 ميليون نفر از مشمولان به سامانه مراجعه و صورت‌حساب دريافت كرده‌اند. 10 سال مهلت قانوني براي اينكه از محل سود سهام عدالت، بدهي مشمولان بابت خريد سهام پرداخت شود، به پايان رسيده و براي هر فرد 10ميليون ريال (يك ميليون تومان) سهم در مدت 10سال (بين سال‌هاي 1385 تا 1394) اختصاص يافته است.عدم‌ورود سرمايه‌گذاران خرد درنوسانات بورسي

معاون سازمان بورس با هشدار به سرمايه‌گذاران انفرادي در بورس در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: سهامداران خرد بيشترين تاثير‌پذيري را از نوسانات بورسي ناشي از جو انتخاباتي خواهند داشت. به گزارش «تعادل» علي سعيدي در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به تاثيرپذيري بازار سرمايه از فضاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: التهاب‌هاي بازار سرمايه در خصوص بسياري از رويدادها از جمله رويدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي رخ مي‌دهد كه از بين رويدادهاي سياسي بحث انتخابات نه تنها در بورس ايران بلكه در بازار سرمايه تمام دنيا نوسان ايجاد مي‌كند و تاثير مي‌گذارد. وي با بيان اينكه در اين ايام قبل از انتخابات، فعالان اين بازار درصدد هستند بدانند چه گروهي در كشور چرخه صنعت، اقتصاد و سياست كشور را به دست خواهد گرفت، ادامه داد: بنابراين اين علامت سوال انتظارات فعالان را متفاومت مي‌كند و ممكن است يك‌سري نوسانات را در هر بازار سهامي ايجاد كند و بازار ما هم مستثنا از اين قاعده نخواهد بود. معاون بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه سازمان بورس وارد كنترل اين نوسانات بازار سرمايه در آستانه انتخابات مي‌شود؟ اظهار داشت: ما ابزاري را براي اينكه بخواهيم در بازار نفوذ كنيم و التهابات بازار را كنترل كنيم، نداريم. اما صندوق توسعه طبق روال عمل مي‌كند. انتظار ما هم اين است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي اختصاصي بازارگرداني و مشاوران سرمايه‌گذاري وارد عمل شوند.

سعيدي با تاكيد بر اينكه سياست ما اين است كه از طريق نهادسازي اين موضوعات را مرتفع‌ كنيم، افزود: صندوق‌هاي بازارگرداني اصولا به وجود آمده‌اند كه هر يك روي چند سهم بازارگرداني كنند و بتوانند معادلات بازاري و تعادل بازاري را در صورتي كه صفي به وجود آمد، از بين ببرند. البته معافيت مالياتي و كارمزدي هم براي اين صندوق‌ها در نظر گرفته شده كه كسب و كارشان اقتصادي باشد. وي با اشاره به ايجاد صندوق‌هاي جديد گفت: خوشبختانه تعداد صندوق بازارگرداني افزايش يافته و هر يك از اين صندوق‌ها روي تعداد مشخصي از سهم فعاليت بازارگرداني انجام مي‌دهند. مشاوران سرمايه‌گذاري هم از طريق اطلاع‌رساني و گزارش‌هايي كه ارائه مي‌دهند، از آن طريق بازار را مي‌توانند مديريت كنند. معاون سازمان بورس با اشاره به تاثير صندوق‌هاي بازارگرداني در كنترل نوسانات بازار سرمايه در آستانه انتخابات اظهار داشت: صندوق‌هاي بازارگرداني هم به واسطه اينكه از اينكه چندين دوره انتخابات را تجربه كرده‌اند، مي‌توانند بازار را به تعادل برسانند.تامين مالي پروژه‌هاي پتروشيمي از بورس كالا

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري غدير گفت: در سال جاري قصد داريم تا براي تامين منابع اقدام به انتشار اوراق سلف موازي در بورس كالاي ايران كنيم. به گزارش «تعادل» و به نقل از بورس كالاي ايران، غلامرضا سليماني افزود: براي سال جاري انتشار ۴۰۰ميليارد تومان اوراق براي پروژه‌هاي پتروشيمي در بورس كالاي ايران پيش‌بيني شده است. وي با اشاره به اينكه سرمايه اين شركت به ۷۲۰۰ميليارد تومان رسيده است، گفت: به زودي ۱۵۰ميليارد تومان اوراق براي تامين مالي پتروشيمي شيراز منتشر مي‌شود، براي نيروگاه خورشيدي نيز برنامه انتشار اوراق داريم. سليماني هميچنين از ورود غدير به شركت‌هاي ۱۱گانه (e&p) خبر داد و گفت: تمام شركت‌هاي خارجي نفتي براي مشاركت در حوزه نفت و گاز ايران بايد با يكي از شركت‌هاي ۱۱گانه E&P شريك شوند. به اين ترتيب از اين به بعد شركت‌هاي بزرگ اروپايي براي سرمايه‌گذاري و مشاركت در حوزه نفت و گاز با ما مذاكره مي‌كنند. وي ادامه داد: مجموعه غدير تفاهمنامه‌يي براي توسعه چهار ميدان نفتي و گازي در وزارت نفت امضا خواهد كرد.

 نویسنده:

  تعاون Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 اشتغال از حمايت ميكنيم
  براي تعيين قاعده نيست
  كار كسب فضاي جديد اتمسفر پاسخگوي صنفي نظام
  قانون همين در كه است موضوعاتي ازجمله اشتغال
  بحث هاي نشست با اجرايي مختلف هاي دستگاه 96 سال
  ابتداي ترسيم درصدد آن براي نشينان بهارستاني با
  متعدد يازدهم دولت ديگر سوي از هستند. راهبردي هاي شد
  نقش كهنه زود كه جديدي
  قانون صنفي متوسط كوچك واحدهاي براي منابع تزريق
  قول هاي اه بنگ براي مالي منابع تزريق بحث واقع به داده
  را موضوعات ازجمله نيز يها تعاون صنفي متوسط
  كوچك اكثر كه است ديگري مشكل خود نيز زمينه، تشكلها| گروه عرصه در مسووالن از يك هر باره اين در كه است
  داغي چراكه هستند، گريبان به دست آن با ها استارتاپ صنفي نظام قانون اجراي از سال
  هنوز اين اخذ چگونگي براي زني چانه درصدد تصميمگيري جديد هويتي نوپا، كارهاي كسب از بسياري ميرسد نظر به اما است نگذشته كشور
  جديد كار تعاون، وزير ربيعي، علي باره اين در هستند.
  منابع عملكرد نحوه درباره موجود قوانين دارند منعطف مشكالت به جوابگويي قابليت ديگر قانون
  اين اتاق مجلس نمايندگان با نشستي در اجتماعي رفاه
  و است. نكرده بيني پيش مشخصي، سازوكار آنها، زماني 92 سال در ندارد. را اصناف
  گوناگون در تسهيالت ارائه براي يي است:«كميته گفته
  اصناف با مسير اين در برتر، دههاي اي صاحبان رو، اين از اجرايي را قانون اين بود قرار جديد دولت
  كه توليد از تا شده تشكيل اجتماعي رفاه كار تعاون،
  وزارت پي در همواره پرداخته فعاليت به زياد احتياط قانون اين ايرادات درباره زيادي بحثهاي
  كند اجرايي ۵دستگاه با البته شود؛ حمايت متوسط
  خرد هستند. بيشتر هاي فرصت بهتر مسيرهاي فتن يا آن ايرادات ميرسد نظر به اما شد مي
  مطرح اشتغال ايجاد هاي برنامه درباره مختلفي جلسات هم
  كشور دولت سوي از مناسب هاي حمايت عدم همچنين اصوليتر ايراداتي به را خود جاي امروز
  زمان شود داده هي سهميي استان هر به نيست قرار شده
  برگزار را فكر وش نوآوران افزوده آنان مشكالت بر نيز، اقتصادي شرايط در تغييرات است
  ِ
  داده اشتغال از حمايت براي بلكه شود توزيع استان آن در
  تا است. كرده مواجه متعددي، مشكالت با با كار كسب فضاي كه جديدي
  اتمسفر يشود.» تعيين است قرار يي قاعده تسهيالت پرداخت
  و جهان، كشورهاي اكثر در كه بدانيد است جالب نميدهد اجازه ديگر عمال است روبرو
  آن گفت: باشد، ۴ساله بايد اشتغال سند اينكه بيان با
  ربيعي ندارد، وجود اپا استارته براي مشخصي قانون به بماند پايدار صنفي نظام فعلي قانون
  كه كه است مشاغلي جزو راهسازي پتروشيمي نفت،
  حوزه چارچوب ردهاند تالش تها، دول از بسياري اما قانون اين در تغيير شاهد مجبوريم
  زودي وي كند. كمك اشتغال رشد به مدت كوتاه در ياند تو وكارها كسب اين درباره هيي شد تعريف مشخص فضايي ها آپ استارت مانند مسائلي
  باشيم. رفت اشتغال سمت به نبايد رشد توليد سمت از
  افزود: خاصي قانون تصويب به نياز هرگاه كه كنند وضع ايجاد بنيان دانش صنفي واحدهاي اين
  كه بهبود يافت دست رشد به بايد اشتغال سمت از
  بلكه دست دولت مجلس بالفاصله بود، زمينه اين در نظام قانون براساس حركت عمال كردهاند با وي يشود. آغاز اشتغال از قطعا كار كسب
  فضاي از را ها اپ استارت پاي پيش هاي سن شده كار به است كرده غيرممكن را محور سنتي
  صنفي تعاون، وزارت در تسهيالت ارائه براي يي كميت اينكه
  بيان اقتصاد در ودهر، آس خيالي با بتوانند تا بردارند ميان روبهرو واقعيت اين با كم كم نيز مسووالن
  و متوسط خرد توليد از تا شده تشكيل اجتماعي رفاه
  كار كنند. آفريني نقش شوند. مي اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت كرد: بيان شود،
  حمايت طوالني تجربه به باتوجه ود مي انتظار
  بنابراين يكند گيري جهت ريزي برنامه شغل ۰۰9هزار
  براي كارهاي كس اندازي راه در يافته، توسعه كشورهاي قانون در تغيير دنبال به مجلس مدت يك رسته يك براي است ممكن اساس اين بر
  و شكوفايي بر پها استارت گير چشم تاثير نوپا هيات اعضاي رييس جلسه جاري هفته
  در اينكه بيان با ربيعي شود. گرفته نظر در هايي فيت معا
  زمان ديگران موفق هاي تجربه از نيز ما كشور اقتصاد، اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كميسيون
  رييسه است، شده شناسايي ها استان تمام اشتغال تغيير
  برش عنوان تحت قانوني كردن تصويب با كند استفاده ختتر س كه اند كرده تعريف يهها اتحاد مديره هيات بود دعوا محل ابتدا از كه قانون اين گيرد. قرار بررسي مورد شد برگزار اتاق اين محل در اصناف اتاق رييس
  با درباره مختلفي جلسات كشور اجرايي دستگاه با
  افزود: از بيشتر حمايت زمينه پها»، استارت از «حمايت هاي دستگاه است مجلس نمايندگي شرايط از تصويب ابتداي از صنفي نظام قانون از انتقادات ارائه ضرورت بر تاكيد با داوراني پورابراهيمي صنفي نظام قانون بحث روي جلسه اين اصلي
  بحث هر به نيست قرار شده برگزار اشتغال ايجاد هاي
  برنامه كند. فراهم را تكنولوژي حوزه كارآفرينان نوآوران اعضاي از بيشتر كانديدا، صالحيت تاييدكننده قانون اصالح تصويب بررسي داشت. وجود آن در افزود: مجلس در طرح صورت به نويس پيش به اشاره با ديدار اين در پورابراهيمي محمدرضا
  بود. شود توزيع استان آن در تا شود داده سهمي
  استان شكوفايي مناسب، قانوني بستر ايجاد شك، بدون مجلس نمايندگان صالحيت تاييد در گير تصميم اصل در فراوان تغييرات دليل به كه صنفي نظام كاملي نويس پيش صنفي، نظام قانون اصالح زمينه تصريح كشور اقتصادي نظام در اصناف اتاق
  جايگاه يي ده قاع تسهيالت، پرداخت اشتغال از حمايت براي
  بلكه خواهد همراه به را نوپا كارهاي كس بيشتر هرچ را هها اتحادي در مديريت دوره حضور مدت يا هستند در داشت را صنفي نظام جديد قانون حكم قانون، اين طرح صورت به كه است مناسب شود تهيه بخش مجلس، براي مهم موضوعات از يكي
  كرد: كارآفريني توسعه اينكه به اشاره با وي شود. مي
  تعيين داشت. قانون با مغايرت ضمن كه ردهاند بسنده دوره دو به توانست مي كه قانوني رسيد. تصويب به ۲9 ماه تير وي گيرد. قرار بررسي مورد مجلس در موضوع در آن اصناف نقش جايگاه اصناف
  بازرگاني علمي هاي پارك ايجاد يي منطقه اتصاالت مهارت،
  با مساله كه شد مي تالش پيش سال چند تا جمهوري رياس براي فقط را شرط اين كه اساسي چراكه باشد؛ داشته كشور اقتصاد در بسياري تاثير اساسي مهم حضور به باتوجه داشت: اذعان مجلس، داد: ادامه وي است. مقررات قوانين
  حوزه ميليارد ۵.1 برداشت داد: ادامه ود، محقق
  فناوري وزارت سوي از قوانيني طريق از ها آپ ارت است صنفي افراد از را اصلح انتخاب امكان شده، قائل قالب در صنفي واحد ميليون از بيش با اصناف گروه اين شدن تر سنگين اصناف نقش همسطح در داند؛ مي خصوصي بخش نماينده را اصناف
  اتاق در اشتغال ايجاد در واند تم ملي توسعه صندوق از
  دالر آپها ارت است كه اثري اما شود پيگيري ارتباطات قانون، اين در اختيارات كليه همچنين است. گرفته بيشترين فعال، صنفي مجمع ۲6۰ اتحاديه ۸زار در اصناف نقش حضور ها، گيري تصميم در هاي اتاق كالن نقش در را بازرگاني اتاق كه
  جايي عضو اين كند. فراواني كمك روستاها كوچك
  شهرهاي تغيير جز يي چاره گذارند مي اصناف اقتصاد روي نظارت عالي هيات نظارت هاي كميسيون به باالترين يوانند مت داشته اشتغال ايجاد در را سهم ضروري ها گيري تصميم اساسي مهم هاي حوزه اشتغال مالكيت ساختار بر ناظر را تعاون
  اصناف همانند خدمات گروه كرد: تصريح يازدهم دولت
  كابينه اقتصادي صنفي واحدهاي به مربوط قوانين در شدو واگذار است، دولتي كامال تركيبي داراي كه خود نام به داخلي ناخالص توليد در را سهم بين مشترك جلسات تشكيل همچنين وي است. دانيم. مي بيشترين گذاري، سرمايه كمترين با گردشكري ICT
  اقتصادي ديدگاه از پيش سال چند تا گذارد. نم را هر براي كه است شرحي به قانون اين مواد بيشتر كنند. ثبت ها شهرستان اصناف هاي اتاق مجلس نمايندگان در اتاق سه اهميت به اشاره با
  پورابراهيمي بخش سال در كه طوري است داشته را
  اشتغال شايد كه شد نمي كارها كسبو اين به چنداني توجه داشت. متفاوتي تفسيرهاي توان شان، دام در اصناف بخش متوليان مسووالن اين وجود با هاي اتاق مسووالن گفت: دانست ضروري را هاي بررسي در داد: ادامه مقررات قوانين
  تدوين وزير كند. ايجاد شغل هزار ۰۰ حدود واند
  خدمات آنها از مشتريان استقبال موفقيت در ابهام علتش يي اليح اين براساس كه كردند اعالم زمان همان مشكالت ديدارها، اين در بايد تانها شهرس اصناف كار كسب فعاالن اكثريت اينكه به باتوجه
  ما هايش صحب ديگر بخش در اجتماعي رفاه كار
  تعاون، غيرقابل امري آنها موفقيت كه حاال اما است. بوده است منقضي ديگر كه قانوني مجلس صحن در صنفي نظام قانون اصالح براي كه نمايند. طريق ارائه مطرح را خود صنفي نظام مجموعه سه اين قالب در خصوصي بخش
  در حدود واند دوره يك در پوشاك صنعت اينكه بيان
  با كارهاي كس سوي از متعددي انتقادات است، انكار طول در قانون اين مشكالت تمام وجود با اما رشد جهت در نه كه است يي گون به شده، ارائه نياز كشور صنفي نظام قانون افزود: پورابراهيمي بخش نمايندگان ها، مجموعه اين هستند
  فعال رشد براي الزامات همه گفت: كند، ايجاد شغل هزار
  ۰۰۵ اين فعاليت حتي مواردي در شده مطرح سنتي كرد. پيدا ادامه كجدارمريز صورت به گذشته ال س۴ واگذاري راستاي در نه است اقتصاد شكوفايي زمينه اين در بايد دارد اصالح رساني روز به به رييس دهند. مي تشكيل را غيردولتي
  خصوصي نفت معادن، صنايع خدمات، اما نيست آماده كشور
  در است. شده خوانده غيرقانوني افزارها نرم اقتصادي جديد وضعيت به باتوجه امروز اين وجود با قانون با مغاير بلكه خصوصي، بخش به اختيارات شود. كار رساني روز به لزوم بر مجلس اقتصادي
  كميسيون ايجاد براي بيشتري كشش اولويت ترتيب به كشاورزي
  و به سنتي وكارهاي كسب گويند مي كارشناسان اجرايي توانايي قانون اين ديگر كه رسد نم نظر به عمر از كه است وكار كسب محيط مستمر بهبود شوراي مجلس اقتصادي كميسيون رييس افزود: كرد تاكيد كشور صنفي نظام
  قانون زنجان نماينده قفچي، علي همچنين دارند.
  اشتغال مدت كوتاه در ها آپ استارت ميكنند فكر اشتباه بزرگي مشكل با اصناف امروز باشد. داشته را شدن گذشت. نم زيادي زمان مجلس در آن تصويب قوانين در اصناف بايد همچنين داد: ادامه المي اس اجراي مسير در بايد كشور اقتصاد هاي ريزي
  برنامه فرصتي بلندمدت درواقع اما هستند، آفرين خطر شرايطي اگر كه هستند بهرو رو پها استارت نام به قانون اليحه يگويند اصناف اتاق مسووالن اصالح فروش، مكانيزه هاي صندوق نصب با مرتبط به توجه با بوده مقاومتي اقتصاد هاي سياست مشترك نشست در المي اس شوراي مجلس در طارم
  و از پيش اشتغال بحث در گفت: توليد اشتغال
  كميسيون اخالق با تجارت با را خودشان تا آنها براي است شكل ها آپ استارت سنتي اصناف افزايي هم براي كه مجلس اقتصادي كميسيون در صنفي نظام نظام قانون اصالح افزوده ارزش بر ماليات قانون توانمندسازي از حمايت اشتغال ايجاد
  ضرورت تعريف شغل واژه بايد توليدي واحد ايجاد يا كارخانه
  ايجاد هاي هزينه كار اين دهند. تطبيق منصفانه سود از اگر شد. خواهد ايجاد جدي مشكالت نگيرد منوط را مشكالت گره كردن باز آن، اعضاي بارها نمايند. ايفا تاثيرگذاري نقش صنفي مشكالت حل براي جلسات برگزاري
  اصناف، مسائل از كاملي زنجيره كه زماني تا كرد: تصريح وي
  شود. اطالع عدم اثر بر كه ينههايي هز يعني مبادله، آپها ارت است درباره عادي مردم يا بازار اصناف اعالم خصوصي» بخش دست به امور «واگذاري به آمادگي كميسيون اين كرد تاكيد پايان در وي است.
  ضروري سوي از يشود. نم رفع كشور مشكالت نشود،
  تعريف برده بين از را يد مي دست به كنندگان مصرف آن از چنداني اطال يا كه يابيم مي در بپرسيم، امنيتي، فضاي كه شد تغييراتي داراي ردهاند، قانون اصالح درخصوص را شما پيشنهادات دارد با اسالمي شوراي مجلس در كرمان
  نماينده اين واقعيت اما است كشور اقتصاد نفع به كل در نوپا كارهاي كسب از نادرستي تصور يا ندارند قانون روح بر را دولت اركان به وابسته تغزيراتي مجلس تخصصي كميسيون عنوان به صنفي نظام كشور اقتصاد در اصناف توانمندسازي بر تاكيد كميجان خنداب اراك، نماينده مقدسي، مهدي
  ديگر تصويب به نياز سمت اين به حركت براي كه است در را جديد رحهاي اغلب، كه نحوي به دارند، توجهي بي با نيز نمايندگان برخي كرده حاكم طرح قالب در اصناف حوزه در اسالمي شوراي سوي از مشخص پيشنهادهاي ارائه خواستار دولت اقتصادي تيم بين انسجام اينكه بيان با مجلس
  در اقتصاد كردن عملياتي گفت: است، ناپذير اجتناب
  ضرورتي آن در كه بازار به مدهي نظ براي جديد قانون يك برابر در كرده تلقي سنتي وكارهاي كسب با تقابل مبادرت آن تصويب به آن، از ناشي عواقب به راستاي در صنفي نظام قانون نمايندگان پيشنهادي است الزم كرد: تصريح شد ايران اصناف
  اتاق يك مستلزم دولت اقتصادي تيم بين انسجام
  مقاومتي نياز يك به كامال باشد شده ديده آپ ارت است نقش يگيرند. انتقادي موضع آنان، كردند. كند. اصالح قانون بيشتر كارآمدي به اصناف اتاق شده كارشناسي
  پيشنهادهاي يي ره جزي موضوعات در نبايد كه يي گون به است قوي
  اراده است. شده بدل اين در الزم مصوبات فقدان قانوني هاي أل كانديداي براي شرايطي مثال، طور به اصناف هاي آسيب تا شود ارائه اقتصادي
  كميسيون كاال قاچاق با مبارزه در اينكه بر تاكيد با وي شود.
  عمل براي عملياتي برنامه بايد افزود: شود، عمل راهبردي
  بايد هاي اه دستگ توسط توليد بر آن تاثير كاال قاچاق با كرد
  مبارزه مطرح «تعادل» با گو گفت در پايدار توسعه تحليلگر
  يك شود. بيان كاال
  اصناف
  مختلف صادرات جهش براي مولفه 13
  در پيشبرد از درصد ۰۲ تنها نوشتن برنامه چراكه دستيابي كه باشند داشته مستمر موفقيت تشكلها| گروه حضور به مابقي درصد ۰۸ يشود محسوب امور خالصه ۷جنبه در پايدار) (رشد مهم اين به توسعه براي راهي دنبال به هميشه اصناف براي
  كدگذاري دارد ارتباط گرايي تشكل عرصه در توانمند مدير به دستيابي در شاخص نخستين وي شود. مي اينرو از هستند خود صادراتي
  كاالهاي را كاغذ روي هاي برنامه بتواند واسطه اين به تا عنوان كالن گيري جهت تعيين را پايدار رشد اقتصادي، كارشناسان با را مختلفي هاي ت وارداتي
  نشس
  پوشاك كند. سازي پياده بنگاه هاي تشكل شاخص اين در گفت: كرد كنند مي برگزار تشكلي فعاالن ديگر
  دولتمردان از يك هر اشتغال توليد مقاومتي؛ اقتصاد سال
  در آينده ۵سال براي را كالني گيري جهت بايد محور توسعه براي را راهي الزم هاي مولفه شناسايي با
  تا هايي ريز برنامه درصدد صنفي يههاي اتحاد ها كل نميكنند
  تش استفاده اصناف پتانسيل از لتها دو بايد ها تشكل يا ها بنگاه اين درواقع كنند، وضع فقدان واقع به بيابند. غيرنفتي كاالهاي
  صادرات به عملياتي جنبه امسال شعار واسطه اين به تا
  هستند ايران اصناف اتاق رييسه هيات عضو همچنين چه خدمات ارائه چگونگي درباره را ماموريتشان متوسط كوچك هاي بنگاه بازاريابي بخش
  در مانند غيرنفتي كاالهاي قاچاق اينكه به توجه با بگيرد.
  خود مقاومتي؛ اقتصاد به امسال نامگذاري به اشاره با كنند. مشخص كمي لحاظ از چه كيفي لحاظ از با همچنان ها اصنافي كه بوده معضالتي
  ازجمله كاالهاي تهديد باعث كرده تصاحب را كشور
  حصاري است سال چهار از بيش گفت: اشتغال توليد براي مشتري شناسايي را شاخص دومين ساساني ديگر سوي از كنند. مي نرم پنجه دسته
  آن شيرازي، ابوالقاسم رو اين از است شده كشورمان
  توليدي روي ساالنه نامگذاري در رهبري معظم مقام كه مشتريان شناسايي گفت: كرد ترسيم ها بنگاه برهه اين در گويند اقتصادي
  كارشناسان كدگذاري شدن الزامي از خبر پوشاك اتحاديه
  رييس مسووالن لذا دارند؛ تاكيد مقاومتي اقتصاد مساله كه است دومي گام مشتريان خواسته تعيين عبارتاند توليدي هاي بنگاه در رونق راه
  زماني وارداتي كاالهاي در كدگذاري واقع به داد. وارداتي
  پوشاك مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق براي بايد امر كنند اعمال راهشان نقشه براي بايد ها بنگاه (& توسعه» تحقيق واحد «راهاندازي
  از؛ شمار به وردهيي خاك هاي رح جزو پوشاك
  همچون نهادهايي ساير هرداريها ش همچون مواردي نيروي يك داشت قصد توليدي واحد يك چنانچه گفتوگو در هاشمي سيدمحمود بورزند. اهتمام منابع داشتن اختيار در نيز شاخص سومين سازي «ظرفيت تجاري»، هاي هيات «اعزام )،
  D كارشناسان سوي از گذشته هاي ال س طي كه رود
  م هستند خواهي سهم دنبال به اصناف حوزه از كه يي بيمه هاي معافيت از كند، جذب جديد كار همانگونه بايد دولت افزود: ايران اصناف اتاق با عرصه در آنها باالي مهارت باكيفيت انساني توسعه جهت نگري بخشي «نداشتن توليد»،
  در بنا اما بود شده داده پيشنهاد دولتمردان به
  اقتصادي بر تاكيد با وي گذارند. مي تاثير بازار ركود بر ايجاد انگيزه آن حذف با لذا شد؛ مي برخوردار پرداخت تسهيالت صنعتي هاي كارخانه به كه موضوعي بايد بنگاهها شود، مي مرتبط كار كسب به توليد سرانه نسبت بردن «باال
  صادرات»، در حال نرسيد اجرا مرحله به طرح اين داليلي
  به استان در موجود توليدي هاي ظرفيت شناسايي رفت. بين از كارآفرينان توسط جديد اشتغال بيش آنها تعداد كه توليدي صنوف به يكند، دهند قرار توجه مورد را انساني منابع همچون داخلي»، بازار در كار كسب رونق هدف با
  توزيع از حمايت هدف با طرح اين كه است قرار جاري
  سال ونگاه ها ظرفيت اين شناسايي افزود: كشور براي را تسهيالت اين هستند، واحد هزار ۰۰6 از ندهند. دست از را منابع نوع اين سادگي به ديگر واقع به است. ايراني» كاالي بر
  «تمركز حال همين در شود. اجرايي داخلي كاالهاي
  توليدكنندگان صادراتي، اهداف به رسيدن براي را ما حمايتي، توليد حوزه بازدارنده عوامل رداشتن سال بود قرار كه چند هر بپردازد؛ توليد رونق شده مطرح مولفه يگويند تشكلي
  فعاالن كدگذاري شدن الزامي به اشاره با پوشاك اتحاديه
  رييس كرده كمك ارزآوري هدف بازارهاي در موفقيت اصناف اتاق رييسه هيات عضو ديگر سوي از انجام تاكنون اما شود تامين تسهيالت گذشته است كار 02درصد تنها برنامه نوشتن اشتغال صادراتي هاي فعاليت در را بسزايي
  تاثير زودي به وارداتي پوشاك كدگذاري گفت: وارداتي
  پوشاك انجام با توانست خواهيم نزديك آيندهيي در توليد در اتاق اين محور صادرات رويكرد از مشهد، است الزم همچنين كرد: تصريح وي است. نشده به اشاره با تهران بازرگاني اتاق عضو اين تحليلگر ساساني حسين ديگر سوي از دارد.
  پايدار را قاچاق طرح اين اجراي يشود اجرايي مبدا كشور
  از اشتغال به اصناف حوزه در عملياتي كار اين هيات دار خزانه داد. خبر جاري سال در اشتغال بردارند توليد راه سر از را پاگير دست قوانين هاي تشكل وضعيت بهبود در شاخص چهارمين براي را مسير ديگر راهبرد ارائه با پايدار
  توسعه زودي به كرد: عنوان ادامه در شيرازي برد. خواهد بين
  از همراهي نيازمند مهم اين كه يابيم دست پايدار گذاري نام به اشاره با مشهد اصناف اتاق رييسه داشته فعاليت ادامه براي يي انگيزه كننده توليد تا داخلي بازارهاي شناسايي گفت: محور توليد يسازد. روشن صنفي
  متوليان شد خواهد شناسايي رهگيري قابل وارداتي
  پوشاك است. دولت همكاري توليد مقاومتي؛ اقتصاد سال عنوان به 69۳1 سال باشد. شمار به كلها تش مهم وظايف از يكي خارجي براي راهبرد هفت ساساني: اعتقاد
  به توليدكنندگان از حمايت جهت طرح اين اجراي واقع
  به تشويق با توانيم مي ما داد: ادامه مخملي خواستار انقالب معظم رهبر سوي از اشتغال پتانسيل از دولت اينكه بيان با هاشمي بازارها شناسايي درصدد بايد نيز افراد يو رود كوچك هاي بنگاه صادرات توسعه
  رونق بعد مرحله در را پوشاك كدگذاري وي است.
  داخلي عوامل برداشتن توليدي صنفي واحدهاي جامعه افراد يكايك هاي رسالت وظايف انجام اقتصادي اهداف پيشبرد در اصناف هاي ظرفيت قابليت يك بازارها در گذاري هدف درواقع باشند، در گيري جهت تعيين از؛ اند عبارت
  متوسط گذاري سرمايه موجود، شرايط تسهيل بازدارنده پايدار اشتغال توليد ايجاد راستاي در مسووالن را اصناف دولت اينكه افزود: كند، نمي استفاده كلها تش در ها مولفه نوع اين كه يطلبد را باال تعيين مشتريان شناسايي كالن، حوزه با داد: ادامه دانست اجرا قابل نيز داخلي توليدات
  براي مشخص نيز معتبر توليدكنندگان داخلي كاالي
  كدگذاري باوجود البته كنيم؛ تقويت ترغيب را داخلي با رابطه در اتاق رويكرد افزود: مخملي هادي شد. سربار اصناف كه است دليل اين به بيند نمي صادرات توسعه براي درحقيقت شود؛ نمي مشاهده منابع داشتن اختيار در آنها، هاي
  خواسته برخورد به اشاره با پوشاك اتحاديه رييس شد.
  خواهند خواهد قرار راهشان سر بر كه موانعي مشكالت صادرات رويكردي پايدار، وتوسعه اشتغال بحث اين ندارند؛ توقعي دولت از نيستند دولت بازاريابي توان بايد ها كل تش غيرنفتي كاالهاي عرصه در آنها باالي مهارت باكيفيت
  انساني در يها لنج ته مرزي گذرهاي برها، كول فعاليت با
  جدي رفته بين از زمينه اين در آنها انگيزه گرفت، بردن باال صادراتي بحث در ما يعني است. محور ناخالص توليد در اصناف سهم كه است درحالي در ها موضوع نوع اين متاسفانه كه باشند داشته از پذيري رقابت قدرت بردن باال كار،
  كسب اين با قاچاق كاالي ورود هاي روزن تمام گفت:
  گمرك كاذب مشاغل طرف به را گذاري سرمايه امر اين يي توسعه توليد ويژه به صادراتي هاي ظرفيت كرد: اظهار وي است. ۵.۷1درصد از بيش داخلي است. مانده مغفول گرايي تشكل بخش سربار هاي هزينه شده تمام قيمت كاهش
  طريق به اتكا به اشاره با وي دهد. مي سوق بازار در خاص توجهي سوغات بخش جمله از صادراتي ورود كردن متوقف كشور، در توليد رونق راه مديريت حضور تامينكنندگان ساساني بازارهاي شناسايي ۵) كيفيت، افزايش توليد خواهد جلوگيري ها كاال اينگونه عرضه از بسته ليت ها
  فعا كرد: تصريح ها استان در اشتغالزا مولد نيروهاي فروگذار كوششي هيچ از مسير اين در داشته از اثري قاچاق، تداوم چون است قاچاق كاالي صادرات بخش رشد هاي مولفه ديگر از را تامين كنندگان تامين انتخاب خارجي، داخلي آزاد مناطق بين تفاهمنامه امضاي به اشاره با شيرازي
  شد. آزاد مناطق در گمرك پس اين از افزود: كشور گمركات
  و ايجاد در اتاق محوريت هدف يي توسعه توليد كرد. نخواهيم دولت از گذاشت. نخواهد باقي ايراني توليد از منظور افزود: دانست توليدي هاي بنگاه بخش در توانمند مدير كارآمدن روي ۷)
  مطلوب، را پوشاك رسمي واردات وي داشت. خواهد حضور
  نيز سه مشترك ديدگاه فعاليت با كه است اشتغال تحقيق واحد راهاندازي كرد: عنوان وي مبادي از را قاچاق است انتظار ذيربط مسووالن كلها تش كه است اين كنندگان تامين مديريت درباره پايدار توسعه تحليلگر اين گرايي.
  تشكل واردات گفت: دانست دالر ميليون ۰۴ گذشته سال
  در فرهنگي اقتصادي پژوهش، آموزش كميسيون تجاري، هاي هيات اعزام )، (D توسعه كنند. كنترل ورودي مواد كننده تامين يك صنعتي واحدهاي براي افزايش فعلي وضعيت از ها تشكل رفت است.
  برون گرفته قرار اكيد توجه مورد موضوع اين در نگري بخشي نداشتن توليد، سازي ظرفيت تصريح ايران اصناف اتاق رييسه هيات عضو كنند شناسايي توليدكنندگان چرخه براي را اوليه وضعيت ايران در گفت: «تعادل» به آنها كارآمدي بوده دالر ميليون ۰۴ گذشته سال در پوشاك
  رسمي از ديگر يكي هلدينگ كرد: اضافه مخملي سرانه نسبت باالبردن صادرات، توسعه جهت برداشته اشتغال راه سر از قانوني موانع اگر كرد: مواد اخذ زمينه در ما صنعتگران واسطه اين به تا مقطعي متوسط كوچك هاي بنگاه براي مطلوب ارس آزاد منطقه از فقط كه است درحالي موضوع
  اين مطرح اقتصادي كميسيون در كه است مواردي بازار در كار كسب رونق هدف با توزيع به توليد خواهد باز اشتغال بسته هاي گره از بسياري شود، توضيح ادامه در وي نشوند. مواجه چالش با اوليه در توليدي هاي بنگاه اوقات گاهي يعني است پوشاك دالر ميليون ۰۷ ماكو مرز از دالر 6يليون ۰م از توليدي واحدهاي تا گرفته قرار پيگيري مورد را بسزايي تاثير ايراني كاالي بر تمركز داخلي، حمايت صورت در هستند قادر اصناف شد در تواند مي توانمندنيز مدير كارآمدن روي داد: يكنند سپري را خوبي شرايط ها سال از برخي واردات پوشاك اتحاديه رييس است. شده وارد
  قاچاق ۰۸ معادل را آزاد مناطق مسافران براي چمداني
  قانوني كاال صادرات راستاي در استان هاي ظرفيت تمام برجاي پايدار اشتغال صادراتي هاي فعاليت در پيش از بيش را خود اشتغال ايجاد ظرفيت را مهمي نقش ها بنگاه وري بهره ارتقاي افزايش دارند نامطلوبي وضعيت ديگر الهاي س برخي
  در حمايت با واحد، برند ايجاد با اتاق برده بهره يك با ما البته گفت: مخملي گذاشت. خواهد قانون از ۰۸ ماده اينكه بيان با وي دهد. افزايش توانمند مدير يك بايد بنگاه درواقع كند؛ ايفا است. پايداري نبود در ريشه ها موضوع اين كه از بيش فروردين تا ۵۲اسفند از افزود: كرد اعالم
  دالر بتواند هدف بازارهاي در نظارت، برندها ديگر ماست، آزاردهنده دغدغه كه بازدارنده عمل را قانون اين اصالح است، شده حذف صنفي نظام (مدير فرد اين واسطه اين به تا باشند داشته بنگاهها اينكه براي كرد: عنوان ادامه در ساساني از نفر هر كه كردند تردد مناطق اين در مسافر زار ۰۰۵ كند. ايجاد را سازي اعتماد است، نهادي ركود مساله آن هستيم رو روبه مذكور ماده براساس گفت: داد قرار تاكيد مورد كند؛ عملياتي اجرا را ها برنامه بتواند تشكل) پايدار رشد بايد يابند دست مطلوب شرايط به است. بوده برخوردار دالر زار ۰1 تا پوشاك واردات امكان
قانون جديدي كه زود كهنه شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/31
قانون جديدي كه زود كهنه شد
قانون نظام صنفي پاسخگوي اتمسفر جديد فضاي كسب و كار نيست


گروه تشكل‌ها|

هنوز 4 سال از اجراي قانون نظام صنفي جديد كشور نگذشته است اما به نظر مي‌رسد اين قانون ديگر قابليت جوابگويي به مشكلات گوناگون اصناف را ندارد. در سال 92 و زماني كه دولت جديد قرار بود اين قانون را اجرايي كند بحث‌هاي زيادي درباره ايرادات اين قانون مطرح مي‌شد اما به نظر مي‌رسد ايرادات آن زمان امروز جاي خود را به ايراداتي اصولي‌تر داده است و تغييرات در شرايط اقتصادي و اتمسفر جديدي كه فضاي كسب و كار با آن روبرو است عملا ديگر اجازه نمي‌دهد كه قانون فعلي نظام صنفي پايدار بماند و به زودي مجبوريم شاهد تغيير در اين قانون باشيم. مسائلي مانند استارت آپ‌ها و فضايي كه اين واحدهاي صنفي دانش بنيان ايجاد كرده‌اند عملا حركت براساس قانون نظام صنفي سنتي محور را غيرممكن كرده است و مسوولان نيز كم كم با اين واقعيت روبه‌رو مي‌شوند. مجلس به دنبال تغيير در قانون

در هفته جاري جلسه رييس و اعضاي هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با رييس اتاق اصناف در محل اين اتاق برگزار شد و بحث اصلي اين جلسه روي بحث قانون نظام صنفي بود. محمدرضا پورابراهيمي در اين ديدار با اشاره به جايگاه اتاق اصناف در نظام اقتصادي كشور تصريح كرد: يكي از موضوعات مهم براي مجلس، بخش بازرگاني و اصناف و جايگاه و نقش اصناف آن در حوزه قوانين و مقررات است. وي ادامه داد: مجلس، اتاق اصناف را نماينده بخش خصوصي مي‌داند؛ در جايي كه اتاق بازرگاني را در نقش كلان و اتاق‌هاي اصناف و تعاون را ناظر بر ساختار و مالكيت اشتغال مي‌دانيم.

پورابراهيمي با اشاره به اهميت سه اتاق در تدوين قوانين و مقررات ادامه داد: در بررسي‌هاي ما باتوجه به اينكه اكثريت فعالان كسب و كار در بخش خصوصي در قالب اين سه مجموعه فعال هستند و اين مجموعه‌ها، نمايندگان بخش خصوصي و غيردولتي را تشكيل مي‌دهند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر لزوم به روز رساني قانون نظام صنفي كشور تاكيد كرد و افزود: برنامه‌ريزي‌هاي اقتصاد كشور بايد در مسير اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده و با توجه به ضرورت ايجاد اشتغال و حمايت از توانمندسازي اصناف، برگزاري جلسات براي حل مشكلات ضروري است.

نماينده كرمان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر توانمندسازي اصناف در اقتصاد كشور خواستار ارائه پيشنهادهاي مشخص از سوي اتاق اصناف ايران شد و تصريح كرد: لازم است پيشنهادهاي كارشناسي شده اتاق اصناف به كميسيون اقتصادي ارائه شود تا آسيب‌هاي اصناف مورد بررسي قرار گيرد.

پورابراهيمي داوراني با تاكيد بر ضرورت ارائه پيش نويس به صورت طرح در مجلس افزود: در زمينه اصلاح قانون نظام صنفي، پيش‌نويس كاملي تهيه شود و مناسب است كه به صورت طرح اين موضوع در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. وي اذعان داشت: باتوجه به حضور مهم و اساسي و همسطح نقش اصناف و سنگين‌تر شدن اين گروه در تصميم‌گيري‌ها، حضور و نقش اصناف در حوزه‌هاي مهم و اساسي تصميم‌گيري‌ها ضروري است. وي همچنين تشكيل جلسات مشترك بين نمايندگان مجلس و اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها را ضروري دانست و گفت: مسوولان اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها بايد در اين ديدارها، مشكلات نظام صنفي خود را مطرح و ارائه طريق نمايند. پورابراهيمي افزود: قانون نظام صنفي كشور نياز به به‌روز رساني و اصلاح دارد و بايد در اين زمينه كار شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين بايد اصناف در قوانين مرتبط با نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش، اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون نظام صنفي نقش تاثيرگذاري ايفا نمايند.

وي در پايان تاكيد كرد اين كميسيون آمادگي دارد پيشنهادات شما را درخصوص اصلاح قانون نظام صنفي به عنوان كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي در حوزه اصناف و در قالب طرح پيشنهادي نمايندگان قانون نظام صنفي در راستاي كارآمدي بيشتر قانون اصلاح كند. اين قانون كه از ابتدا محل دعوا بود

انتقادات از قانون نظام صنفي از ابتداي تصويب آن وجود داشت. بررسي و تصويب اصلاح قانون نظام صنفي كه به دليل تغييرات فراوان در اصل قانون، حكم قانون جديد نظام صنفي را داشت در تير ماه 92 به تصويب رسيد. قانوني كه مي‌توانست تاثير بسياري در اقتصاد كشور داشته باشد؛ چراكه اصناف با بيش از 3ميليون واحد صنفي در قالب 8هزار اتحاديه و 260مجمع صنفي فعال، بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال داشته و مي‌توانند بالاترين سهم را در توليد ناخالص داخلي به نام خود

 ثبت كنند.

با وجود اين مسوولان و متوليان بخش اصناف در همان زمان اعلام كردند كه براساس اين لايحه‌يي كه براي اصلاح قانون نظام صنفي در صحن مجلس ارائه شده، به گونه‌يي است كه نه در جهت رشد و شكوفايي اقتصاد است و نه در راستاي واگذاري اختيارات به بخش خصوصي، بلكه مغاير با قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار است كه از عمر تصويب آن در مجلس زمان زيادي نمي‌گذشت.

مسوولان اتاق اصناف مي‌گويند لايحه قانون نظام صنفي در كميسيون اقتصادي مجلس كه بارها اعضاي آن، باز كردن گره مشكلات را منوط به «واگذاري امور به دست بخش خصوصي» اعلام كرده‌اند، داراي تغييراتي شد كه فضاي امنيتي، تغزيراتي و وابسته به اركان دولت را بر روح قانون حاكم كرده و برخي نمايندگان نيز با بي‌توجهي به عواقب ناشي از آن، به تصويب آن مبادرت

كردند.

 به‌طور مثال، شرايطي براي كانديداي هيات‌مديره اتحاديه‌ها تعريف كرده‌اند كه سخت‌تر از شرايط نمايندگي مجلس است و دستگاه‌هاي تاييدكننده صلاحيت كانديدا، بيشتر از اعضاي تصميم‌گير در تاييد صلاحيت نمايندگان مجلس هستند يا مدت حضور دوره مديريت در اتحاديه‌ها را به دو دوره بسنده كرده‌اند كه ضمن مغايرت با قانون اساسي كه اين شرط را فقط براي رياست‌جمهوري قائل شده، امكان انتخاب اصلح را از افراد صنفي گرفته است. همچنين كليه اختيارات در اين قانون، به كميسيون‌هاي نظارت و هيات عالي نظارت كه داراي تركيبي كاملا دولتي است، واگذار شدو بيشتر مواد اين قانون به شرحي است كه براي هر كدام‌شان، مي‌توان تفسيرهاي متفاوتي داشت. قانوني كه ديگر منقضي است

اما با وجود تمام مشكلات اين قانون در طول 4سال گذشته به صورت كجدارمريز ادامه پيدا كرد. با وجود اين امروز باتوجه به وضعيت جديد اقتصادي به نظر نمي‌رسد كه ديگر اين قانون توانايي اجرايي شدن را داشته باشد. امروز اصناف با مشكل بزرگي به نام استارت‌آپ‌ها روبه‌رو هستند كه اگر شرايطي براي هم‌افزايي اصناف سنتي و استارت‌آپ‌ها شكل نگيرد مشكلات جدي ايجاد خواهد شد. اگر از اصناف بازار يا مردم عادي درباره استارت‌آپ‌ها بپرسيم، درمي‌يابيم كه يا اطلاع چنداني از آن ندارند يا تصور نادرستي از كسب و كارهاي نوپا دارند، به نحوي كه اغلب، طرح‌هاي جديد را در تقابل با كسب وكارهاي سنتي تلقي كرده و در برابر آنان، موضع انتقادي مي‌گيرند.

خلأ‌هاي قانوني و فقدان مصوبات لازم در اين زمينه، نيز خود مشكل ديگري است كه اكثر استارتاپ‌ها با آن دست به گريبان هستند، چراكه بسياري از كسب و كارهاي نوپا، هويتي جديد و منعطف دارند و قوانين موجود درباره نحوه عملكرد آنها، سازوكار مشخصي، پيش‌بيني نكرده است. از اين رو، صاحبان ايده‌هاي برتر، در اين مسير با احتياط زياد به فعاليت پرداخته و همواره در پي يافتنِ مسيرهاي بهتر و فرصت‌هاي بيشتر هستند. همچنين عدم حمايت‌هاي مناسب از سوي دولت نيز، بر مشكلات آنان افزوده و نوآورانِ خوش‌فكر را با مشكلات متعددي، مواجه كرده است.

جالب است بدانيد كه در اكثر كشورهاي جهان، قانون مشخصي براي استارتاپ‌ها وجود ندارد، اما بسياري از دولت‌ها، تلاش كرده‌اند چارچوب مشخص و تعريف شده‌يي درباره‌ اين كسب‌و‌كارها وضع كنند كه هرگاه نياز به تصويب قانون خاصي در اين زمينه بود، بلافاصله مجلس و دولت دست به كار شده و سنگ‌هاي پيش پاي استارتاپ‌ها را از ميان بردارند تا بتوانند با خيالي آسوده‌تر، در اقتصاد نقش‌آفريني كنند.

بنابراين انتظار مي‌رود باتوجه به تجربه طولاني كشورهاي توسعه يافته، در راه‌اندازي كسب‌و‌كارهاي نوپا و تاثير چشم‌گير استارت‌آپ‌ها بر شكوفايي اقتصاد، كشور ما نيز از تجربه‌هاي موفق ديگران استفاده كند و با تصويب كردن قانوني تحت عنوان «حمايت از استارت‌آپ‌ها»، زمينه حمايت بيشتر از نوآوران و كارآفرينان حوزه تكنولوژي را فراهم كند. بدون شك، ايجاد بستر قانوني مناسب، شكوفايي هرچه ‌بيشتر كسب‌وكارهاي نوپا را به همراه خواهد داشت.

تا چند سال پيش تلاش مي‌شد كه مساله استارت‌آپ‌ها از طريق قوانيني از سوي وزارت ارتباطات پيگيري شود اما اثري كه استارت‌آپ‌ها روي اقتصاد اصناف مي‌گذارند چاره‌يي جز تغيير در قوانين مربوط به واحدهاي صنفي و اقتصادي را نمي‌گذارد. تا چند سال پيش از ديدگاه اقتصادي توجه چنداني به اين كسب‌و‌كارها نمي‌شد كه شايد علتش ابهام در موفقيت و استقبال مشتريان از آنها بوده است. اما حالا كه موفقيت آنها امري غيرقابل انكار است، انتقادات متعددي از سوي كسب‌و‌كارهاي سنتي مطرح شده و در مواردي حتي فعاليت اين نرم افزارها غيرقانوني خوانده شده است.

كارشناسان مي‌گويند كسب‌وكارهاي سنتي به اشتباه فكر مي‌كنند استارت‌آپ‌ها در كوتاه‌مدت خطر‌آفرين هستند، اما درواقع بلندمدت فرصتي است براي آنها تا خودشان را با تجارت با اخلاق سود منصفانه تطبيق دهند. اين كار هزينه‌هاي مبادله، يعني هزينه‌هايي كه بر اثر عدم اطلاع مصرف‌كنندگان به دست مي‌‌آيد را از بين برده و در كل به نفع اقتصاد كشور است اما واقعيت اين است كه براي حركت به اين سمت نياز به تصويب يك قانون جديد براي نظم‌دهي به بازار كه در آن نقش استارت‌آپ‌ها ديده شده باشد كاملا به يك نياز بدل شده است.نویسنده:
13 مولفه براي جهش صادرات كالا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/31
13 مولفه براي جهش صادرات كالا
يك تحليلگر توسعه پايدار در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


گروه تشكل‌ها|

 اصناف هميشه به دنبال راهي براي توسعه كالاهاي صادراتي خود هستند و از اينرو نشست‌هاي مختلفي را با كارشناسان اقتصادي، دولتمردان و ديگر فعالان تشكلي برگزار مي‌كنند تا با شناسايي مولفه‌هاي لازم راهي را براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي بيابند. به واقع فقدان در بخش بازاريابي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ازجمله معضلاتي بوده كه اصنافي‌ها همچنان با آن دسته و پنجه نرم مي‌كنند. از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي مي‌گويند در اين برهه زماني راه رونق در بنگاه‌هاي توليدي عبارت‌اند از؛ «راه‌اندازي واحد تحقيق و توسعه» (R & D)، «اعزام هيات‌هاي تجاري»، «ظرفيت‌سازي در توليد»، «نداشتن بخشي نگري جهت توسعه صادرات»، «بالا بردن نسبت سرانه توليد به توزيع با هدف رونق كسب و كار در بازار داخلي»، «تمركز بر كالاي ايراني» است. به واقع ديگر فعالان تشكلي مي‌گويند 6 مولفه مطرح شده تاثير بسزايي را در فعاليت‌هاي صادراتي و اشتغال پايدار دارد. از سوي ديگر حسين ساساني تحليلگر توسعه پايدار با ارائه 7 راهبرد ديگر مسير را براي متوليان صنفي روشن مي‌سازد.

به اعتقاد ساساني: هفت راهبرد براي رونق و توسعه صادرات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عبارت‌اند از؛ 1) تعيين جهت‌گيري در حوزه كلان، 2) شناسايي مشتريان و تعيين خواسته‌هاي آنها، 3) در اختيار داشتن منابع انساني باكيفيت و مهارت بالاي آنها در عرصه كسب و كار، 4) بالا بردن قدرت رقابت‌پذيري از طريق كاهش قيمت تمام شده هزينه‌هاي سربار توليد و افزايش كيفيت، 5) شناسايي بازارهاي داخلي و خارجي، 6) انتخاب تامين‌كنندگان مطلوب، 7) روي كارآمدن مدير توانمند در بخش تشكل‌گرايي. اين تحليلگر توسعه پايدار درباره برون رفت تشكل‌ها از وضعيت فعلي و افزايش كارآمدي آنها به «تعادل» گفت: در ايران وضعيت مطلوب براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقطعي است يعني گاهي اوقات بنگاه‌هاي توليدي در برخي از سال‌ها شرايط خوبي را سپري مي‌كنند و در برخي سال‌هاي ديگر وضعيت نامطلوبي دارند كه اين موضوع‌ها ريشه در نبود پايداري است. ساساني در ادامه عنوان كرد: براي اينكه بنگاه‌ها به شرايط مطلوب دست يابند بايد رشد پايدار و موفقيت مستمر داشته باشند كه دستيابي به اين مهم (رشد پايدار) در 7جنبه خلاصه مي‌شود. وي نخستين شاخص در دستيابي به رشد پايدار را تعيين جهت‌گيري كلان عنوان كرد و گفت: در اين شاخص تشكل‌هاي بنگاه محور بايد جهت‌گيري كلاني را براي 5سال آينده وضع كنند، درواقع اين بنگاه‌ها يا تشكل‌ها بايد ماموريتشان را درباره چگونگي ارائه خدمات چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ كمي مشخص كنند. ساساني دومين شاخص را شناسايي مشتري براي بنگاه‌ها ترسيم كرد و گفت: شناسايي مشتريان و تعيين خواسته مشتريان گام دومي است كه بنگاه‌ها بايد براي نقشه راهشان اعمال كنند و سومين شاخص نيز در اختيار داشتن منابع انساني باكيفيت و مهارت بالاي آنها در عرصه كسب و كار مرتبط مي‌شود، بنگاه‌ها بايد موضوعي همچون منابع انساني را مورد توجه قرار دهند و به سادگي اين نوع منابع را از دست ندهند. نوشتن برنامه تنها 20 درصد كار است

اين عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به چهارمين شاخص در بهبود وضعيت تشكل‌هاي توليد محور گفت: شناسايي بازارهاي داخلي و خارجي يكي از وظايف مهم تشكل‌ها به شمار مي‌رود و افراد نيز بايد درصدد شناسايي بازارها باشند، درواقع هدف‌گذاري در بازارها يك قابليت بالا را مي‌طلبد كه اين نوع مولفه‌ها در تشكل‌ها مشاهده نمي‌شود؛ درحقيقت براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي تشكل‌ها بايد توان بازاريابي داشته باشند كه متاسفانه اين نوع موضوع‌ها در بخش تشكل گرايي مغفول مانده است.

ساساني تامين‌كنندگان و حضور مديريت تامين را از ديگر مولفه‌هاي رشد بخش صادرات بنگاه‌هاي توليدي دانست و افزود: منظور از مديريت تامين‌كنندگان اين است كه تشكل‌ها براي واحدهاي صنعتي يك تامين‌كننده مواد اوليه را براي چرخه توليدكنندگان شناسايي كنند تا به اين واسطه صنعتگران ما در زمينه اخذ مواد اوليه با چالش مواجه نشوند. وي در ادامه توضيح داد: روي كارآمدن مدير توانمندنيز مي‌تواند در افزايش ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌ها نقش مهمي را ايفا كند؛ درواقع بنگاه‌ها بايد يك مدير توانمند داشته باشند تا به اين واسطه اين فرد (مدير تشكل) بتواند برنامه‌ها را اجرا و عملياتي كند؛ چراكه برنامه نوشتن تنها 20درصد از پيشبرد در امور محسوب مي‌شود و 80درصد مابقي به حضور مدير توانمند در عرصه تشكل گرايي ارتباط دارد تا به اين واسطه بتواند برنامه‌هاي روي كاغذ را پياده‌سازي كند. دولت‌ها از پتانسيل اصناف استفاده نمي‌كنند

همچنين عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران با اشاره به نامگذاري امسال به اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال گفت: بيش از چهار سال است كه مقام معظم رهبري در نامگذاري سالانه روي مساله اقتصاد مقاومتي تاكيد دارند؛ لذا مسوولان امر بايد براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي اهتمام بورزند. سيدمحمود هاشمي در گفت‌وگو با اتاق اصناف ايران افزود: دولت بايد همان‌گونه كه به كارخانه‌هاي صنعتي تسهيلات پرداخت مي‌كند، به صنوف توليدي كه تعداد آنها بيش از ۶۰۰هزار واحد هستند، اين تسهيلات را براي رونق توليد بپردازد؛ هر چند كه قرار بود سال گذشته تسهيلات تامين شود اما تاكنون انجام نشده است. وي تصريح كرد: همچنين لازم است قوانين دست و پاگير را از سر راه توليد بردارند تا توليد‌كننده انگيزه‌يي براي ادامه فعاليت داشته باشد.

 هاشمي با بيان اينكه دولت از پتانسيل و ظرفيت‌هاي اصناف در پيشبرد اهداف اقتصادي استفاده نمي‌كند، افزود: اينكه دولت اصناف را نمي‌بيند به اين دليل است كه اصناف سربار دولت نيستند و از دولت توقعي ندارند؛ اين درحالي است كه سهم اصناف در توليد ناخالص داخلي بيش از 17.5درصد است. وي اظهار كرد: راه رونق توليد در كشور، متوقف كردن ورود كالاي قاچاق است چون تداوم قاچاق، اثري از توليد ايراني باقي نخواهد گذاشت. از دولت و مسوولان ذي‌ربط انتظار است قاچاق را از مبادي ورودي كنترل كنند.

 عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران تصريح كرد: اگر موانع قانوني از سر راه اشتغال برداشته شود، بسياري از گره‌هاي بسته اشتغال باز خواهد شد و اصناف قادر هستند در صورت حمايت ظرفيت ايجاد اشتغال خود را بيش از پيش افزايش دهد. وي با بيان اينكه ماده ۸۰ از قانون نظام صنفي حذف شده است، اصلاح اين قانون را مورد تاكيد قرار داد و گفت: براساس ماده مذكور چنانچه يك واحد توليدي قصد داشت يك نيروي كار جديد جذب كند، از معافيت‌هاي بيمه‌يي برخوردار مي‌شد؛ لذا با حذف آن انگيزه ايجاد اشتغال جديد توسط كارآفرينان از بين رفت. برداشتن عوامل بازدارنده حوزه توليد

از سوي ديگر عضو هيات رييسه اتاق اصناف مشهد، از رويكرد صادرات محور اين اتاق در توليد و اشتغال در سال جاري خبر داد. خزانه‌دار هيات رييسه اتاق اصناف مشهد با اشاره به نام‌گذاري سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال از سوي رهبر معظم انقلاب خواستار انجام وظايف و رسالت‌هاي يكايك افراد جامعه و مسوولان در راستاي ايجاد توليد و اشتغال پايدار شد. هادي مخملي افزود: رويكرد اتاق در رابطه با بحث اشتغال وتوسعه پايدار، رويكردي صادرات محور است. يعني ما در بحث صادراتي و بالا بردن ظرفيت‌هاي صادراتي به‌ويژه توليد توسعه‌يي و صادراتي از جمله بخش سوغات توجهي خاص داشته و در اين مسير از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد.

وي عنوان كرد: راه‌اندازي واحد تحقيق و توسعه (R & D)، اعزام هيات‌هاي تجاري، ظرفيت‌سازي توليد، نداشتن بخشي نگري در جهت توسعه صادرات، بالابردن نسبت سرانه توليد به توزيع با هدف رونق كسب و كار در بازار داخلي، تمركز بر كالاي ايراني تاثير بسزايي را در فعاليت‌هاي صادراتي و اشتغال پايدار برجاي خواهد گذاشت. مخملي گفت: البته ما با يك عمل بازدارنده كه دغدغه آزاردهنده ماست، روبه‌رو هستيم و آن مساله ركود نهادي است، مواردي همچون شهرداري‌ها و ساير نهادهايي كه از حوزه اصناف به دنبال سهم خواهي هستند و بر ركود بازار تاثير مي‌گذارند. وي با تاكيد بر شناسايي ظرفيت‌هاي توليدي موجود در استان و كشور افزود: شناسايي اين ظرفيت‌ها ونگاه حمايتي، ما را براي رسيدن به اهداف صادراتي، موفقيت در بازارهاي هدف و ارزآوري كمك كرده و در آينده‌يي نزديك خواهيم توانست با انجام اين كار عملياتي در حوزه اصناف به اشتغال پايدار دست يابيم كه اين مهم نيازمند همراهي و همكاري دولت است.

مخملي ادامه داد: ما مي‌توانيم با تشويق واحدهاي صنفي توليدي و برداشتن عوامل بازدارنده و تسهيل شرايط موجود، سرمايه‌گذاري داخلي را ترغيب و تقويت كنيم؛ البته باوجود مشكلات و موانعي كه بر سر راه‌شان قرار خواهد گرفت، انگيزه آنها در اين زمينه از بين رفته و اين امر سرمايه‌گذاري را به طرف مشاغل كاذب در بازار سوق مي‌دهد. وي با اشاره به اتكا به نيروهاي مولد و اشتغالزا در استان‌ها تصريح كرد: توليد توسعه‌يي هدف و محوريت اتاق در ايجاد اشتغال است كه با فعاليت و ديدگاه مشترك سه كميسيون آموزش و پژوهش، اقتصادي و فرهنگي اين موضوع مورد توجه اكيد قرار گرفته است.

 مخملي اضافه كرد: هلدينگ يكي ديگر از مواردي است كه در كميسيون اقتصادي مطرح و مورد پيگيري قرار گرفته تا واحدهاي توليدي از تمام ظرفيت‌هاي استان در راستاي صادرات كالا بهره برده و اتاق با ايجاد برند واحد، با حمايت ديگر برندها و نظارت، در بازارهاي هدف بتواند اعتماد‌سازي را ايجاد كند.نویسنده:
براي حمايت از اشتغال قاعده تعيين مي‌كنيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/31
براي حمايت از اشتغال قاعده تعيين مي‌كنيم
بحث اشتغال ازجمله موضوعاتي است كه در همين ابتداي سال 96 دستگاه‌هاي مختلف اجرايي با نشست‌هاي متعدد با بهارستاني‌نشينان براي آن درصدد ترسيم نقشه‌هاي راهبردي هستند. از سوي ديگر دولت يازدهم قول تزريق منابع براي واحدهاي كوچك و متوسط صنفي را داده و به واقع بحث تزريق منابع مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي و تعاوني‌ها نيز ازجمله موضوعات داغي است كه در اين باره هر يك از مسوولان در عرصه تصميم‌گيري درصدد چانه‌زني براي چگونگي اخذ اين منابع هستند. در اين باره علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشستي با نمايندگان مجلس و اتاق اصناف گفته است:«كميته‌يي براي ارائه تسهيلات در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شده تا از توليد خرد و متوسط حمايت شود؛ البته با ۵ دستگاه اجرايي كشور هم جلسات مختلفي درباره برنامه‌هاي ايجاد اشتغال برگزار شده و قرار نيست به هر استان سهميه‌يي داده شود تا در آن استان توزيع شود بلكه براي حمايت از اشتغال و پرداخت تسهيلات قاعده‌يي قرار است تعيين مي‌شود.» ربيعي با بيان اينكه سند اشتغال بايد ۴ساله باشد، گفت: حوزه نفت، پتروشيمي و راهسازي جزو مشاغلي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت به رشد اشتغال كمك كند. وي افزود: از سمت توليد و رشد نبايد به سمت اشتغال رفت بلكه از سمت اشتغال بايد به رشد دست يافت و بهبود فضاي كسب و كار قطعا از اشتغال آغاز مي‌شود. وي با بيان اينكه كميته‌يي براي ارائه تسهيلات در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شده تا از توليد خرد و متوسط حمايت شود، بيان كرد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي ۹۰۰هزار شغل برنامه‌ريزي و جهت‌گيري مي‌كند و بر اين اساس ممكن است براي يك رسته يك مدت زمان معافيت‌هايي در نظر گرفته شود. ربيعي با بيان اينكه برش تغيير اشتغال تمام استان‌ها شناسايي شده است، افزود: با ۵ دستگاه اجرايي كشور جلسات مختلفي درباره برنامه‌هاي ايجاد اشتغال برگزار شده و قرار نيست به هر استان سهميه‌يي داده شود تا در آن استان توزيع شود بلكه براي حمايت از اشتغال و پرداخت تسهيلات، قاعده‌يي تعيين مي‌شود. وي با اشاره به اينكه توسعه كارآفريني با مهارت، اتصالات منطقه‌يي و ايجاد پارك‌هاي علمي و فناوري محقق مي‌شود، ادامه داد: برداشت 1.5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي مي‌تواند در ايجاد اشتغال در شهرهاي كوچك و روستاها كمك فراواني كند. اين عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: گروه خدمات همانند ICT و گردشكري با كمترين سرمايه‌گذاري، بيشترين اشتغال را داشته است به ‌طوري كه در ۳سال بخش خدمات مي‌تواند حدود ۶۰۰ هزار شغل ايجاد كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگر صحبت‌هايش با بيان اينكه صنعت پوشاك در يك دوره مي‌تواند حدود ۵۰۰ هزار شغل ايجاد كند، گفت: همه الزامات براي رشد در كشور آماده نيست اما خدمات، صنايع و معادن، نفت و كشاورزي به ترتيب اولويت كشش بيشتري براي ايجاد اشتغال دارند. همچنين علي وقف‌چي، نماينده زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي در نشست مشترك كميسيون اشتغال و توليد گفت: در بحث اشتغال پيش از ايجاد كارخانه يا ايجاد واحد توليدي بايد واژه شغل تعريف شود. وي تصريح كرد: تا زماني كه زنجيره كاملي از مسائل تعريف نشود، مشكلات كشور رفع نمي‌شود. از سوي ديگر مهدي مقدسي، نماينده اراك، خنداب و كميجان در مجلس با بيان اينكه انسجام بين تيم اقتصادي دولت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، گفت: عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي و انسجام بين تيم اقتصادي دولت مستلزم يك اراده قوي است به گونه‌يي كه نبايد در موضوعات جزيره‌يي عمل شود. وي با تاكيد بر اينكه در مبارزه با قاچاق كالا بايد راهبردي عمل شود، افزود: بايد برنامه عملياتي براي مبارزه با قاچاق كالا و تاثير آن بر توليد توسط دستگاه‌هاي مختلف بيان شود.نویسنده:
كدگذاري براي پوشاك وارداتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/1/31
كدگذاري براي پوشاك وارداتي
در سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال هر يك از تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي درصدد برنامه‌ريزي‌هايي هستند تا به اين واسطه شعار امسال جنبه عملياتي به خود بگيرد. با توجه به اينكه قاچاق كالاهاي غيرنفتي مانند حصاري كشور را تصاحب كرده و باعث تهديد كالاهاي توليدي كشورمان شده است از اين رو ابوالقاسم شيرازي، رييس اتحاديه پوشاك خبر از الزامي شدن كدگذاري پوشاك وارداتي داد. به واقع كدگذاري در كالاهاي وارداتي همچون پوشاك جزو طرح‌هاي خاك خورده‌يي به شمار مي‌رود كه طي سال‌هاي گذشته از سوي كارشناسان اقتصادي به دولتمردان پيشنهاد داده شده بود اما بنا به دلايلي اين طرح به مرحله اجرا نرسيد و حال در سال جاري قرار است كه اين طرح با هدف حمايت از توليدكنندگان كالاهاي داخلي اجرايي شود. در همين حال رييس اتحاديه پوشاك با اشاره به الزامي شدن كدگذاري پوشاك وارداتي گفت: كدگذاري پوشاك وارداتي به زودي از كشور مبدا اجرايي مي‌شود و اجراي اين طرح قاچاق را از بين خواهد برد. شيرازي در ادامه عنوان كرد: به زودي پوشاك وارداتي قابل رهگيري و شناسايي خواهد شد و به واقع اجراي اين طرح جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي است. وي كدگذاري پوشاك را در مرحله بعد براي توليدات داخلي نيز قابل اجرا دانست و ادامه داد: با كدگذاري كالاي داخلي توليدكنندگان معتبر نيز مشخص خواهند شد. رييس اتحاديه پوشاك با اشاره به برخورد جدي با فعاليت كول‌برها، گذرهاي مرزي و ته‌لنجي‌ها در گمرك گفت: تمام روزنه‌هاي ورود كالاي قاچاق با اين فعاليت‌ها بسته و از عرضه اينگونه كالا‌ها جلوگيري خواهد شد. شيرازي با اشاره به امضاي تفاهمنامه بين مناطق آزاد و گمركات كشور افزود: از اين پس گمرك در مناطق آزاد نيز حضور خواهد داشت. وي واردات رسمي پوشاك را در سال گذشته ۴۰ميليون دلار دانست و گفت: واردات رسمي پوشاك در سال گذشته ۴۰ميليون دلار بوده و اين موضوع درحالي است كه فقط از منطقه آزاد ارس ۶۰ ميليون دلار و از مرز ماكو ۷۰ميليون دلار پوشاك قاچاق وارد شده است. رييس اتحاديه پوشاك واردات قانوني چمداني براي مسافران مناطق آزاد را معادل ۸۰ دلار اعلام كرد و افزود: از ۲۵ اسفند تا ۳ فروردين بيش از ۵۰۰ هزار مسافر در اين مناطق تردد كردند كه هر نفر از امكان واردات پوشاك تا ۱۰هزار دلار برخوردار بوده است.نویسنده:

  دريچه Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 امريكا چهارمرحلهاي نسخه اسد
  سوريه است
  براي جدي لوپن» «مارين پيروزي
  خطر هاي مداخله ادامه در امريكا دولت جهان|
  گروه اين براي يي مرحله سناريوي يك سوريه در
  خود را روسيه بتواند است اميدوار كه كرده تدوين
  كشور كند. همراه خود با آن در فرانسه
  هم انتخابات نهايي پيشتاز
  4 امريكايي مقام يك آسوشيتدپرس، گزارش
  به مرحله گفته شود، فاش نامش نخواست كه
  مسوول يعني شود؛ مي شامل را داعش نابودي طرح اين شد
  اول تشديد تروريستي حمالت از نگراني دليل به امنيتي
  تدابير نابودي براي تنها سوريه به امريكا نيروهاي
  اعزام روسيه، اينترفاكس گزارش طبق است
  داعش تهند. وابس اينترنتي يهاي نظرسنج به بريتانيا
  امريكا تسليمي| طال جهان|
  گروه براندازي براي ندارد قصد كه كرده تاكيد
  واشنگتن استوني دانشگاه در سياسي علوم استاد نورثپوت، هلموت كه درحالي انتخاباتي نامزد نزدي
  رقابت كشور اين به نيرو سوريه، رييسجمهوري اسد
  بشار كرده شبيني پي را ترامپ پيروزي كه نيويورك در بروك نخست دور برگزاري زمان تا هفته يك از
  كمتر كند. اعزام استفاده در فرانسوي نظرسنجي موسسات كه گفت
  بود، باقي زمان فرانسه جمهوري رياست
  انتخابات سوريه در ثبات برقراري لزوم بر دوم
  مرحله به اتكا هد ان گرفت پيش در را درستي شيوه اينترنت
  از محسوب ها نظرسنج براي دشواري آزمون
  است، دارد قصد واشنگتن آن جريان در كه دارد
  تمركز در است. اساسي مشكل يك بريتانيا در امريكا در
  تلفن انتخابات در اوالند فرانسوا پيروزي يود.
  ش هاي گروه دولت بين را بس آتش هاي
  توافقنامه ايميلي هاند، كرد نام ثبت كه دهندگاني راي براي فرانسه نيكوالي پيروزي 2012 سال جمهوري
  رياست همچنين برساند. امضا به مخالف
  شورشي سواالت سري به تا يشود درخواست آنها از ارسال پيش دو هر 2007 سال انتخابات در
  ساركوزي مطرح موقت» امن «مناطق ايجاد از هايي
  صحبت توسط كه نظرسنجي جديدترين نتايج طبق دهند.
  پاسخ بيني پيش ها نظرسنجي در انتخابات برگزاري
  از آن ايجاد در سوريه دولت مقامات بايد كه
  است نتايج انجام لوموند روزنامه براي «سويپوف»
  موسسه نامزد محبوبيت ميزان نزديكي اما بودند؛
  شده كنند.
  مشاركت كاهش ۵.۲درصد با لوپن شد، منتشر چهارشنبه روز
  آن دور در آنها از يك هر پيروزي احتمال كه
  انتخاباتي امريكا جنگندههاي است ممكن حالت اين
  در آرا درصد ۵.۲۲ قبلي نظرسنجي به نسبت محبوبيت را نهايي نتايج شبيني پي دارد، وجود انتخابات
  اول با برخورد خطر بدون مناطق اين فراز بر پيمانانش هم انتخاباتي آرا درصد ۳۲ محبويت كاهش درصد با ماكرون معدود از يكي براي گفت توان كرده
  دشوار دارد تمايل امريكا كنند. پرواز سوريه، هوايي
  نيروي در كه مالنشون حال عين در كرد. خواهند كسب
  را در قطعيتي هيچ فرانسه انتخاباتي تاريخ در
  دفعات نشين سني مناطق در بيايند. كار روي محلي
  مقامات داشت، ها نظرسنجي در چشمگيري جهش اخير هاي هفته ندارد. وجود كشور اين سياسي آينده
  مورد مناطق در سني هاي شخصيت سوي از
  اوضاع به را آرا درصد ۱9 نظرسنجي جديدترين در شد
  موفق ويسكازي گرگوري قلم به گزارشي در
  بلومبرگ بايد دوره اين در شود. اداره كردها توسط
  كردنشين محبوبيتي از حاضر درحال هم فيون دهد اختصاص خود برگزاري به روز چند تنها كه درحالي نوشت دين
  مارك اداره موقت دولت يك واسطه به نيز سوريه
  كشور مشاركت با نظرسنجي اين است. برخوردار ۵.9۱درصدي همه است، باقي فرانسه جمهوري رياس انتخابات اول
  دور
  شود. در آن نتايج طبق شد انجام ۱۰۶فر ۱۱هزار از
  بيش ماكرون، امانوئل بودن پيشرو از شده برگزار اي
  نظرسن گذار يا انتقالي دوره شامل كه سوم مرحله
  در دور در شده ياد ۳زد ام از يك هر با لوپن رويارويي
  صورت افراطي راست نامزد لوپن، مارين رو ميان مستقل
  نامزد از داوطلبانه امريكا طرح طبق بايد اسد بشار
  است، نامزد بود خواهد آنها آن از پيروزي احتماال انتخابات
  دوم دوم دور به رسيدنشان احتمال ملي جبهه حزب
  از وي مخالفت صورت در كند گيري كناره
  قدرت ماكرون لوپن اگر خورد. خواهد شكست افراطي راست احتمال از همچنين ها نظرسنج دارند. حكايت
  انتخابات از را او بايد گيري كناره از امتناع مساله اين
  با هرو ميان نامزد بگيرند، قرار يكديگر روي روب دوم دور در با دهند. خبر مه ۷ماه انتخابات در ماكرون
  پيروزي تهديد طريق از يا كرد منع انتخابات در
  مشاركت شكست درصد ۶۳ مقابل در آرا درصد با را خود
  رقيب به گذشته هفته دو در انتخاباتي نامزد دو هر حال
  اين جنگي جرايم ارتكاب اتهام به پيگرد آنچه به
  او را لوپن تواند مي ها نظرسنجي طبق نيز فيون داد.
  خواهد اين يشود محسوب تاكنون ۱9۷۵ سال از اروپا اتحاديه از شديدتر خيلي رقابت شود، گرفته نظر در درصد كشور اين در انتخابات نتيجه ظاهرا اما نشود؛ انتخاباتي دادند دست از را خود محبوبيت از اندكي ميزان
  تدريج شود. گذاشته كنار قدرت از خواند، مي از ريوري گفته به دهد. شكست ۲4درصد به ۵8 نسبت با يي سابقه هيچ نظرسنجي موسسات كه است معني بدين موسسات يرسد. نظر به امر ظاهر در كه است چيزي است. بيني پيش غيرقابل شده ياد نمونه دو اندازه به
  نيز لوك ژان وريخواه جمه فيون فرانسوا مقابل، در
  و خارجه وزير تيلرسون ركس حال، اين
  در انتخاب از فرانسه در دهندگان راي درصد ۰۶ كانتار شركت امريكا الكترال رايهاي نظام نداشتند. نتايج بررسي براي پدر لوپن، ماري ژان مورد در كه را اتفاقي هنوز نظرسنجي فرانس» پابليك «كانتار شركت مديرعامل ريوري، امانوئل فاصله در اكنون تها كمونيس حمايت تحت
  مالنشون سرگئي به مسكو به خود سفر جريان در
  امريكا، به ۲۱۰۲ سال در افراد اين تعداد هستند. مطمئن خود يها امريكاي از بسياري حتي است پيچيده بسيار هم انتخابات دوم دور به ناگهاني طور به داد رخ لوپن مارين است. يسابقه كامال شرايطي گفت:«چنين باره اين در برگزاري موسسات هاند. گرفت قرار پيشرو نامزد دو از
  اندكي رفتن كشورش كه گفت خود، روس همتاي
  الورف مشمول افراد جمعيت درصد ۶۶ به ۷۰۰۲ در درصد
  ۱۷ شرايط اما ندارند. آن مورد در درستي درك هنوز را اتفاق اين موسسات اين ردهاند. نك فراموش را يافت راه به يوانند مت كه دارند وجود بالقوه 4زد ام كه حقيقت اين ۲۱۰۲در ۷۰۰۲و هاي سا انتخابات در فرانسه
  نظرسنجي چهارم مرحله اما دهد. مي ترجيح را اسد
  داوطلبانه هاي راي تعداد ۲۰۰۲ سال در تنها رسيد دهي راي كشور سرتاسر در است: ساده بسيار فرانسه در ري راي گي كه كردند اعالم دانند خود براي بزرگ شكست يك يكند.» پيچيده شدت را شرايط يابند، راه دوم دور برتر نامزد از يك هر به كه هايي را ميزان بيني
  پيش مربوط انتقالي دوره پايان از بعد سوريه اوضاع
  به بتها رقا نزديكي به توجه لبا حا اين با بود. زياد ممتنع رويارويي معناي به هم يي مرحل دو نظام راي. يك نفر هر از اند. داده تغيير را خود نظرسنجي وهاي شي پس آن
  از داشتند. عالي نسبتا پيشينه يافت، خواهد
  اختصاص در روسيه نظامي حضور از صحبت اينجا در
  است. هاي راي تعداد هم باز امسال تجمهوري رياس انتخابات در كه است درحالي دوم دور در برتر نامزد دو مستقيم وجه هيچ به فرانسه انتخابات يهاي پيچيدگ ديگر، سوي شانه به نه شا نزديك رقابت بريتانيا برخالف كه بود اين بر انتظارات اواخر همين
  تا اختالف وجود با امريكا شود. مي مطرح سوريه
  داخل همين شود مي محسوب كننده تعيين عامل يك ممتنع است. يافته كاهش دهندگان راي رو پيش هاي گزين جمهوري رياست انتخابات برگزيت پرسي همه شرايط با است اين امسال انتخابات شرايط در توجه قابل تفاوت اتحاديه از خروج به كشور اين مردم غيرمنتظره راي
  و براي است. معتقد كشور اين با همكاري به روسيه،
  با نتيجه مورد در را محاسبات ها بيني پيش كه است
  مساله موسسات است. تر ساده فرانسه در هم سنجي نظر روند دومين برگزيت پرسي همه نيست. مقايسه قابل امريكا با است 4درصد از كمتر پيشرو امزد ان مي اختالف كه در ترامپ دونالد غيرمنتظره پيروزي يا
  اروپا(برگزيت) دليل است مهم همكاري اين سوريه در جنگ
  توقف يزند. هم بر
  انتخابات در خود همتايان از بيشتر فرانسه در نظرسنجي برگزاري در عضويت مورد در بريتانيا در سراسري بزرگ هرسي همپ ۵.۲تا بين معموال كه يها نظرسنج خطاي درصد به توجه شوك يك دچار فرانسه امريكا، تجمهوري رياس
  انتخابات ترغيب براي است. سوريه در روسيه زياد تاثير نيز
  آن امريكايي، طرح اين اجراي در همكاري به
  روسيه روسي پايگاه دو حفظ پيشنهاد مسكو به
  واشنگتن هوايي پايگاه طرطوس در دريايي پايگاه گرايانه
  يعني يت حما هاي سياست به نسبت IMF دوباره
  هشدار پسكوف ديميتري دهد. مي را سوريه حميميم
  در طرح شدن مطرح درباره تر پيش كرملين، است
  سخنگوي خوب جهاني اقتصاد
  حال اين ارائه مسكو به تيلرسون سفر جريان در
  مذكور روسيه، جمهوري رييس پوتين والديمير به
  طرح است، خوبي نشانه 8۰۰۲ سال در بزرگ مالي بحران با اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج منفي تبعات
  دارد است. كرده صحبت جهان|
  گروه در پول المللي بين صندوق كه رسد مي نظر به گرچه رشد دليل همين به كرده خودنمايي كمتري سرعت گزارش ترين ازه در )IMF( پول المللي بين صندوق نكرده برجسته چندان را مساله اين خود اخير گزارش ۲درصد ميالدي جاري سال براي كشور اين اقتصادي ۷۱۰۲ سال در جهان اقتصادي رشد انداز چش درباره
  خود مطالعات تحقيق بخش مدير ابسفلد، موريس است.» 8۱۰۲ سال در بريتانيا اقتصاد است. شده بيني پيش از خود پيشبيني نهاد اين است. كرده بيني خو منطقه
  ابراز
  از «از است: گفته باره اين در پول المللي بين صندوق ۵.۱درصد رقم به آن رشد شد خواهد افت
  دچار افزايش ۵.۳درصد به درصد 4.۳ از را جهان اقتصادي
  رشد فعلي خوب نسبتا شرايط ادامه بودن پايدار كه آنجايي رشد بود گفته نيز تر پيش صندوق اين رسيد.
  خواهد مطالعات تحقيق بخش مدير ابسفلد، موريس است.
  داده تضمين را يي مساله چنين توان نمي نيست قطعي افزايش 4.۳درصد به ۷۱۰۲ سال در جهان اقتصادي به مثبت تحول «اين است: گفته پول المللي بين
  صندوق براي قابوس سلطان طرح فشارهاي با هم هنوز جهان اقتصاد كه بگوييم بايد كرد، حد از امريكا اقتصاد رشد پايينبودن تر يافت. خواهد همچنين يشود. مربوط آسيا اروپا از خوب
  خبرهاي كرده تاكيد پول المللي بين صندوق است.» مواجه نزولي اتحاديه با بريتانيا رابطه بودن نامعلوم انتظار
  مورد داشت.» خواهد صعودي روندي امريكا اقتصاد
  رشد قدرت محرمانه
  انتقال هاي ت سياس افزايش نزولي فشارهاي اين از يكي كه داليل از اتحاديه، از خروج پرسي همه از پس
  اروپا ۳بخوانيد) صفحه در را ايران به مربوط
  (گزارش فرزندي كه عمان پادشاه اقدام از امريكايي روزنامه
  يك در ترامپ دونالد دولت جانب از ويژه به گرايانه حمايت خود تخمين كاهش براي پول المللي بين
  صندوق صندوق اخير گزارش به اشاره با پاليسي فارين
  نشريه تضمين با كشور اين در قدرت محرمانه انتقال براي
  ندارد، است. متحده اياالت صندوق بود. شده عنوان دنيا اقتصادي رشد درباره با خوب: خبر يك سرانجام «و است: نوشته پول المللي
  بين ساينس كريستين نوشته به داد. خبر كشورش در ثبات
  حفظ اعمال يورو، ارزش نسبي كاهش بار اين پول المللي بين اقتصادي رشد ترايانه، حمايگ هاي سياس افزايش ماند
  وجود دالر 55 حدود در
  نفت آستانه در عمان، پادشاه سعيد بن قابوس كه درحالي مانيتور، غيرنفتي محصوالت رشد اوضاع بهبود كمتر آوري زام ال با يي بودج تهاي است.»
  سياس بوده يها بين پيش از تر سريع
  جهان حدود ۷۱۰۲در 8۱۰۲- سال در نفت هاي قيمت كرده بيني پيش همچنين پول المللي بين
  صندوق نكته اين به هها توج ندارد، فرزندي دارد قرار ۶۷الگي س توافق كرده اعالم همچنين پول المللي بين صندوق باالرفتن در كه كرده معرفي عواملي را امريكا در
  اقتصادي ترميم به پول نالمللي بي صندوق ارزيابي گزارش
  در عمان ثبات بود. خواهد او جانشين كسي چه كه شده جلب 84.۲4 به خام نفت بشكه هر قيمت متوسط آمده، نهاد اين گزارش در ماند. مي بشكه هر در دالر
  ۵۵ امسال (اوپك)، نفت كننده ادر كشورهاي سازمان اعضاي بنابراين دارند. نقش يورو پولي حوزه اقتصادي رشد
  آهنگ توليد تجارت گذاري، سرمايه نظير كليدي هايي
  بخش سال در كه حالي در شود بالغ دالر ۳۲.۵۵ به ۷۱۰۲ سال در ميرود انتظار ۶۱۰۲بود سال در
  دالر واسطه به خليجفارس منطقه در موقعيتش به
  باتوجه زند لطمه فارس خليج منطقه توليدكنندگان همه به ميالدي جاري سال براي منطقه اين اقتصادي رشد روند اشاره يرفت، آنها بهبود وقوع انتظار پيش ها مد
  كه المللي بين صندوق گزارش طبق برسد. دالر ۶۰.۵۵ به كند پيدا كاهش اندكي است ممكن
  8۱۰۲ يي مساله منطقه براي ايران هرمز تنگه به ايش
  نزديك پنهان را غيرنفتي محصوالت رشد شده بيني پيش افزايش شده ارزيابي درصد ۶.۱ آن از پس سال براي درصد ۷.۱ رشد مداز چشان بهبود كه آمده گزارش اين در است.
  شده عرضه ميان مجدد تعادل اوپك، اخير توافق فناوري هاي پيشرفت به نسبت ابهام وجود با
  پول، مهم گذرگاه اين امنيت حفظ كشور دو اين است مهم توليد ميزان كاهش به توجه با گزارش، براين بنا كند. شده منتشر حالي در صندوق تازه گزارش همچنين
  است. ژاپن اروپا، در اقتصادي رشد عملكرد دليل
  اقتصادي انتظار سازمان اين بود. خواهد منوط غيرمرسوم منابع دورنماي به باثبات، هاي قيمت همراه به
  تقاضا را شود هجا جاب آنجا از جهان نفت از درصد ۰۲ كه آبي شده بيني پيش رشد نرخ عربستان، رياضتي تدابير نفت دنيا، بزرگ اقتصاد دومين چين، در رسمي آمارهاي
  كه ركود بهبود به كاال قيمت افزايش است بوده چين
  و باورند اين بر مسقط در خارجي اتهاي ديپلم دارند. برعهده در بشكه ميليون 8.۱ ميزان به روزانه توليد كاهش براي اوپك غيرعضو عضو كشورهاي توافق
  دارد ميالدي آينده سال در كشور اين براي صندوق اين سوي از در ۷۱۰۲ اول ماهه سه در كشور اين اقتصاد يهد
  نشان كشوري براي خوبي خبر كه كرده كمك جهاني تورم
  نرخ كه كنوني عرضه مازاد كرده كمك ۷۱۰۲ سال پايان تا بازار مجدد تعادل به ۷۱۰۲ سال اول
  نيمه دو اين ميان حساس ديپلماتيك توازن نتواند عمان كه
  اگر برخالف آمده، گزارش اين در است. يافته كاهش هم باز رشد درصد به نزديك قبل سال مشابه مدت با مقايسه بيني، وش ابراز عين در سازمان اين است. يافته
  توسعه ۲.۱ حدود كه ساالنه نفت تقاضاي رشد كند. حذف را ميشود برآورد روز در بشكه ميليون يك از
  كمتر ترين بزرگ يتواند هرمز تنگه كند، حفظ را يي منطقه
  قدرت سال ژانويه در شده انجام درصدي ۳.۲ رشد نرخ پيشبيني اقتصادي تحليلگران تخمين از فراتر رقم اين است. داشته در ويژه به اقتصادي شرايط بهبود ريسك به
  نسبت منابع شامل غيرمرسومي منابع سوي از آينده سال چند ظرف شود، مي برآورد روز در بشكه
  ميليون ادامه در مانيتور ساينس باشد. عربستان ايران ميان چالش سال در كشور اين اقتصاد رشد عربستان، براي جاري افزايش زيربنايي امور در دولتي ذاريهاي سرماي
  است. است. داده هشدار يافته توسعه
  كشورهاي شد. خواهد تامين سنگين فوق سنگين نفت شني، نفت عميق، درياي براي توسعه
  تحت تنش دهه چند از پس كه قابوس سلطان كرده، تاكيد از عربستان اقتصادي رشد روند است. درصد ۳.۱ 8۱۰۲، در اقتصادي رشد عوامل جمله از مسكن بخش در
  تقاضا همچنين خود گزارش در پول المللي بين
  صندوق به سفيد انقالب جريان در پادشاهي كاخ داخل در
  كودتاها توليد كاهش از كشور اين امتناع كه وقتي 4۱۰۲، سال حالي در چين اقتصادي رشد دهاند. ش عنوان مدت
  اين هاي ارت مه داراي افراد شغل رفتن دست از
  درباره راستاي در هاش ۰۵سال تقريبا حكومت طول در رسيد،
  قدرت طالي قيمت سقوط به آن مازاد عرضه با مقابله براي نفت ميالدي گذشته سال در كشور اين كه يافته افزايش تغييرات نتيجه در كه پيشرفته كشورهاي در
  معمولي دالري) ميليارد (9.۵۲ ديناري ميليارد 9.۷ بودجه كسري رشد پول، المللي بين صندوق بيني پيش طبق يابد.
  مي كرد. تالش ديگري امر هر بر مقدم كشور ثبات
  تحقق همچنين صندوق اين است. شده كند كرد، كمك سياه پاليسي فارين داشت. را اقتصادي رشد آهنگ كندترين البته است. داده هشدار آمده، وجود به تكنولوژي
  عظيم را هها ياران تا يند وادار را كويت دولت امر اين است سال در كويت اقتصاد براي درصدي ۶.۲ شده بيني
  پيش نيز متحده عربي امارات اقتصادي رشد امسال كرده اعالم رشد وضعيت بهبود درباره ها بين «پيش نويسد:
  مي اندازه چه تا بينلمللي تجارت افزايش نيست معلوم
  هنوز اش، المللي بين قرضه اوراق فروش نخستين در كند قطع صندوق اين ييابد. كاهش درصد به ميالدي،
  جاري كاهش ۵.۱درصد به ۲درصد ۷. از ۶۱۰۲، سال به نسبت بهبود كندي تجربه ها سال از پس جهان
  اقتصادي اعتقاد همچنين نهاد اين باشد. تاثيرگذار روند اين
  بر كند. قرض دالر 8ميليارد شاهد جاري مالي سال در كويت كه كرد اعالم
  همچنين متهم 216 كيفرخواست ارائه تركيه

  كودتاي صدور اصالح فرمان ترامپ روسيه هند چين، به موگريني انتخابات تبليغات
  آغاز مجموع از ۶۱۲نفر كيفرخواست آنكارا كل
  دادستاني را ۶۱۰۲تركيه جوالي ۵۱ نافرجام كودتاي متهم كرد
  8۶۲ امضا را كار ويزاي ميكند سفر جنوبي كره جمهوري
  رياست خبرگزاري گزارش به كرد. ارائه دادگاه به چهارشنبه
  روز استفاده با كودتا شب در كه هستند متهم افراد اين
  آناتولي، جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه موجب نظامي، آالت ماشي ادوات ۵۶دستگاه از
  غيرقانوني داد، دستور اجرايي فرمان يك امضاي با امريكا جمهوري ريي ترامپ، دونالد يي دوره سفر يك اروپا، اتحاديه خارجي سياست مسوول موگريني فدريكا شده بركنار جمهور رييس هاي گئون پارك شدن شناخته مجرم با اند. ده تركيه عادي شهروندان ديگر نظاميان شدن
  كشته چهارشنبه روز از كشور اين تجمهوري رياس انتخابات داوطلبان جنوبي،
  كره بگيرد. قرار بازبيني مورد متحده اياالت در ماهر كار نيروي جذب براي ويزا صدور جديد، اروپاي روزنامه نوشته به است. كرده آغاز روسيه هند چين، به
  را دست به متهم افراد اين شده، صادر كيفرخواست
  براساس از بازديد جريان در را فرمان اين هنبه امريكا سجمهوري ريي رويترز، گزارش به نشست هفتمين در چين، خارجه وزير يي وانگ همراه به چهارشنبه موگريني كردند. آغاز را خود تبليغاتي فعاليت رسمي بهطور هستند ميالدي گذشته سال جوالي ۵۱ كودتاي در داشتن كرده امضا ويسكانسن ايالت در كنوشا شهر در تجهيزات ابزار توليد كارخانه يك نشست اين از هدف كرد. شركت اروپا چين-اتحاديه استراتژيك وگوي گفت قانون دادگاه راي با گذشته سال اسفند اواخر پارك رويترز، گزارش
  به براندازي براي تالش چون جرايمي ارتكاب خاطر به آنها
  براي شده امضا ترامپ دونالد اول» «امريكا وعده تحقق راستاي در فرمان اين است. اعالم اروپا چين-اتحاديه نشست نوزدهمين درراستاي دوجانبه روابط پيشبرد حكم صدور انتظار در اكنون هم شد بركنار خود مقام از جنوبي كره
  اساسي حبس درخواست تركيه كبير ملت مجلس سرنگوني
  دولت توسط كار نيروي براي بي» ويزاي«اچ-۱ صدور برنامه آن چارچوب در است قرار ميشود. برگزار بروكسل در كه شده جمهوري رياست نامزد نفر ۵۱ تكم دس اساس همين بر است. دادگاه
  نهايي كه «نه» كمپين اعضاي از 8۳نفر حال همين در است.
  شده اصلي نامزدهاي از آنها ۵نفر كه كردند آغاز را خود انتخاباتي هاي كمپين در ترامپ محوري شعارهاي از يكي گيرد. قرار بازنگري مورد دولتي نهادهاي آغاز همچنين اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج فرآيند آغاز زمان
  از مديريت را كمپين اين استانبول در گذشته ماه دو طول
  در كن» استخدام امريكايي بخر «امريكايي شعار جمهوري رياس انتخابات جريان اتحاديه چين مقامات ديدار نخستين اين ترامپ، دونالد تجمهوري رياس ۱9( مه ماه نهم روز انتخابات اين هستند؛ حاكم مخالف احزاب
  اعضاي شدند. بازداشت يردند،
  م است اين تازه اجرايي فرمان هدف اند، گفت امريكا سجمهوري ريي مشاوران بود. براي آمادگي درراستاي نيز هند در موگريني است. سطح اين در اروپا شد. خواهد برگزار
  ارديبهشت) خارجي متخصص كار نيروي جذب براي شايستگي بر مبتني سيستم يك كه هند، خارجه وزير سواراج سوشما با اروپا، هند-اتحاديه نشست چهاردهمين سياست قدرت، از هاي گئون پارك بركناري با رود مي انتظار حال، اين
  در جدي پيام يك در ما امروز، اقدام است:«با گفته باره اين در ترامپ شود. تهيه هند- نشست كرد. خواهد گفتوگو دوجانبه يي منطقه جهاني، مسائل درباره بهطور شود. چشمگيري تحوالت دچار بعدي دولت در جنوبي كره
  خارجي كمك تن هزار 10 روسيه موشكي سامانه استقرار منتقد ترين مهم چين، مذاق به پارك بركناري
  حتم محافظت اشتغال از كرد، خواهيم دفاع خود كارگران از ما وييم: جهانيان به با موگريني شد. خواهد برگزار نو دهلي در ميالدي جاري سال در اروپا اچ-
  اتحاديه ويزاي برنامه منتقدان دهيم.» قرار اول را امريكا نهايت در ينيم مك كرد. خواهد مالقات نيز هند دولتي مقامات ديگر ملي امنيت مشاور يك اين هم شمالي كره براي ميآيد خوش جنوبي، كره در امريكا كرد
  «تاد» منتقل سوريه
  به كار نيروي ويزا، صدور برنامه اين از سوءاستفاده شر برخي گويند، بي» ادامه در اروپا، اتحاديه خارجي سياست ارشد مسوول آمده، گزارش اين در را شرايط اخير الهاي س در «پارك» خارجي سياست است. خوب
  خبر طرطوس بندر در روسيه دريايي پشتيباني پايگاه
  فرمانده براي شغلي هاي فرص رفتن بين از باعث عمال آورند امريكا به قيمت ارزان روسيه، خارجه وزير الوروف سرگئي با مسكو در آينده دوشنبه خود، سفر اوضاع شد تر وخيم شمالي كره با كشور اين روابط كه زد رقم يي گونه به اين به انساني هاي كمك محموله تن هزار ۰۱ انتقال از
  سوريه سوءاستفاده حاضر است:«درحال گفته زمينه اين در ترامپ شوند. ها امريكاي افغانستان، ايران، يي هسته توافق ليبي، سوريه، تحوالت كرد. خواهد ديدار مناسبات در سياسي اقتصادي بحراني نيست مطلوب هم چين
  درمورد براساس است: گفته ياكوولف آلكساندر است. داده خبر
  كشور آمدن كار روي با كه است اميدوار شدت به چين است. گرفته شكل
  طرفين جايگزين خارجي كار نيروي كه شده باعث ما مهاجرتي سيستم از گسترده روابط همچنين اوكراين شرق هاي درگيري خاورميانه در صلح
  روند ساكنان بين انساني هاي كمك محموله شده، تنظيم مههاي
  برنا كرده تصريح امريكا جمهوري ييس بشوند.» يي سابقه نوع هر با امريكايي كارگران خواهد دوطرف بحث مورد موضوعات ازجمله اروپا روسيه-اتحاديه دوجانبه ضدموشكي سامانه استقرار برنامه كشور اين دولت جديد، جمهوري رييس
  يك عمده بخش يشود. توزيع جنگجويان سلطه از شده آزاد
  مناطق اعطا تصادفي كامال التاري كشي قرع صورت به بي اچ-۱ ويزاهاي است:«اكنون بروكسل، در اروپا اتحاديه مقر در روسيه دايم نماينده چيژوف والديمير بود. اين در يي بيانيه در چين خارجه امور وزارت بگذارد. عقيم را امريكا
  «تاد» ماهي گوشت، كنسروهاي سوريه به روسيه هاي كمك
  محموله باالترين با مهارت با كار نيروي به آنها بايد عوض در است. اشتباه اين ود روابط مفصل بررسي براي خوبي بسيار امكان مسكو به موگريني سفر گفته جنوبي كره داخلي مساله قدرت، از هاي گئون پارك «بركناري گفت:
  باره كمك تن هزاران اخير هاي ال در روسيه است. آرد شكر
  گاو، امريكايي كارگران جايگزين نبايد هرگز كارگراني چنين شوند اعطا حقوق كه است درحالي اين بود. خواهد سوريه پيرامون اوضاع همچنين دوجانبه در تاد استقرار توقف درنگ بي اما ندارد؛ زمينه اين در موضعي پكن
  است اين عمده بخش است. داده قرار سوريه مردم دراختيار
  انساني روابط براي را باثبات مسيري بايد كره آينده دولت خواستاريم. را كشور
  اين ويزاي تكننده درياف گروه زرگترين هندي شهروندان گويد، رويترز شوند.» سال چند طي كه حوادثي به باتوجه بروكسل، مسكو بين سياسي
  مذاكرات طريق از نيز ديگر بخش منتقل سوريه به هواپيما با ها كمك شركت دومين اينفوسيس، شركت زمينه همين در هستند امريكا در بي اچ-۱ در نظامي مناقشه اوكراين شرق در بحران آنها ترين مهم كه داده رخ اخير موضوع اين از حاكي منطقه هاي رسانه گزارش بگيرد.» پيش در منطقه در
  و مسووليت شود. مي حمل كشور اين به باري هاي كشت
  دريايي صدور برنامه اصالح كه بود كرده اعالم گذشته هفته هند، فناوري خدمات مهم آمده پايين بسيار وگوها گفت اين سطح نهاده تيرگي به رو است، سوريه كشور دو مهياست جنوبي كره خارجي سياست تغيير براي شرايط كه
  است مستقر بس آتش بر نظارت روسي مركز را ها محموله اين
  توزيع بگذارد. تاثير شركت اين درآمد بر واند امريك كار ويزاي است. ميكنند. گرمي استقبال موجود وضعيت از چين شمالي
  كره دارد. برعهده الذقيه استان در حميميم هوايي پايگاه در
4 پيشتاز نهايي انتخابات فرانسه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
4 پيشتاز نهايي انتخابات فرانسه
خطر پيروزي «مارين لوپن» جدي است


تدابير امنيتي به‌ دليل نگراني از حملات تروريستي تشديد شد

گروه جهان| طلا تسليمي|

رقابت نزديك 4 نامزد انتخاباتي درحالي كه كمتر از يك هفته تا زمان برگزاري دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه زمان باقي است، آزمون دشواري براي نظرسنجي‌ها محسوب مي‌شود. پيروزي فرانسوا اولاند در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2012 و پيروزي نيكولاي ساركوزي در انتخابات سال 2007 هر دو پيش از برگزاري انتخابات در نظرسنجي‌ها پيش‌بيني شده بودند؛ اما نزديكي ميزان محبوبيت 4نامزد انتخاباتي كه احتمال پيروزي هر يك از آنها در دور اول انتخابات وجود دارد، پيش‌بيني نتايج نهايي را دشوار كرده و مي‌توان گفت براي يكي از معدود دفعات در تاريخ انتخاباتي فرانسه هيچ قطعيتي در مورد آينده سياسي اين كشور وجود ندارد.

بلومبرگ در گزارشي به قلم گرگوري ويسكازي و مارك دين نوشت درحالي كه تنها چند روز به برگزاري دور اول انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه باقي است، همه نظرسنجي‌هاي برگزار شده از پيشرو بودن امانوئل ماكرون، نامزد مستقل ميانه‌رو و مارين لوپن، نامزد راست افراطي از حزب جبهه ملي و احتمال رسيدنشان به دور دوم انتخابات حكايت دارند. نظرسنجي‌ها همچنين از احتمال پيروزي ماكرون در انتخابات 7ماه مه خبر مي‌دهند. با اين حال هر دو نامزد انتخاباتي در دو هفته گذشته به تدريج ميزان اندكي از محبوبيت خود را از دست دادند و در مقابل، فرانسوا فيون جمهوري‌خواه و ژان لوك ملانشون تحت حمايت كمونيست‌ها اكنون در فاصله اندكي از دو نامزد پيشرو قرار گرفته‌اند.  موسسات برگزاري نظرسنجي فرانسه در انتخابات سال‌هاي 2007و 2012در پيش‌بيني ميزان راي‌هايي كه به هر يك از 5 نامزد برتر اختصاص خواهد يافت، پيشينه نسبتا عالي داشتند. تا همين اواخر انتظارات بر اين بود كه برخلاف بريتانيا و راي غيرمنتظره مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا(برگزيت) يا پيروزي غيرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، فرانسه دچار يك شوك انتخاباتي نشود؛ اما ظاهرا نتيجه انتخابات در اين كشور نيز به اندازه دو نمونه ياد شده غيرقابل پيش‌بيني است. امانوئل ريوري، مديرعامل شركت «كانتار پابليك فرانس» در اين باره گفت:«چنين شرايطي كاملا بي‌سابقه است. اين حقيقت كه 4نامزد بالقوه وجود دارند كه مي‌توانند به دور دوم راه يابند، شرايط را به ‌شدت پيچيده مي‌كند.» رقابت نزديك و شانه‌به‌شانه

تفاوت قابل توجه در شرايط انتخابات امسال اين است كه اختلاف ميان 4نامزد پيشرو كمتر از 4درصد است و با توجه به درصد خطاي نظرسنجي‌ها كه معمولا بين 2.5تا 3درصد در نظر گرفته مي‌شود، رقابت خيلي شديدتر از چيزي است كه در ظاهر امر به نظر مي‌رسد. موسسات نظرسنجي هنوز اتفاقي را كه در مورد ژان ماري لوپن، پدر مارين لوپن رخ داد و به طور ناگهاني به دور دوم انتخابات راه يافت را فراموش نكرده‌اند. اين موسسات اين اتفاق را يك شكست بزرگ براي خود مي‌دانند و اعلام كردند كه از آن پس شيوه‌هاي نظرسنجي خود را تغيير داده‌اند.  از سوي ديگر، پيچيدگي‌هاي انتخابات فرانسه به هيچ‌ وجه با شرايط همه‌پرسي برگزيت و انتخابات رياست‌جمهوري امريكا قابل مقايسه نيست. همه‌پرسي برگزيت دومين همه‌پرسي بزرگ سراسري در بريتانيا در مورد عضويت در اتحاديه اروپا از سال 1975تاكنون محسوب مي‌شود و اين بدين معني است كه موسسات نظرسنجي هيچ سابقه‌يي براي بررسي نتايج نداشتند. نظام راي‌هاي الكترال امريكا هم بسيار پيچيده است و حتي بسياري از امريكايي‌ها هنوز درك درستي در مورد آن ندارند. اما شرايط راي‌گيري در فرانسه بسيار ساده است: در سرتاسر كشور هر نفر يك راي. نظام دو مرحله‌يي هم به معناي رويارويي مستقيم دو نامزد برتر در دور دوم و درحالي است كه گزينه‌هاي پيش رو راي‌دهندگان كاهش يافته است.

روند نظرسنجي‌ هم در فرانسه ساده‌تر است. موسسات برگزاري نظرسنجي در فرانسه بيشتر از همتايان خود در امريكا و بريتانيا به نظرسنجي‌هاي اينترنتي وابسته‌اند. هلموت نورثپوت، استاد علوم سياسي در دانشگاه استوني بروك در نيويورك كه پيروزي ترامپ را پيش‌بيني كرده بود، گفت كه موسسات نظرسنجي فرانسوي در استفاده از اينترنت شيوه درستي را در پيش گرفته‌اند و اتكا به تلفن در امريكا و در بريتانيا يك مشكل اساسي است. در فرانسه براي راي‌دهندگاني كه ثبت‌نام كرده‌اند، ايميلي ارسال و از آنها درخواست مي‌شود تا به يك ‌سري سوالات پاسخ دهند.  طبق نتايج جديدترين نظرسنجي كه توسط موسسه «سويپوف» و براي روزنامه لوموند انجام و نتايج آن روز چهارشنبه منتشر شد، لوپن با 2.5درصد كاهش محبوبيت نسبت به نظرسنجي قبلي 22.5درصد آرا و ماكرون با 2درصد كاهش محبويت ۲۳درصد آرا انتخاباتي را كسب خواهند كرد. در عين حال ملانشون كه در هفته‌هاي اخير جهش چشمگيري در نظرسنجي‌ها داشت، موفق شد در جديدترين نظرسنجي ۱۹درصد آرا را به خود اختصاص دهد و فيون هم درحال حاضر از محبوبيتي 19.5درصدي برخوردار است. اين نظرسنجي با مشاركت بيش از ۱۱هزار و ۶۰۱ نفر انجام شد و طبق نتايج آن در صورت رويارويي لوپن با هر يك از 3نامزد ياد شده در دور دوم انتخابات احتمالا پيروزي از آن آنها خواهد بود و نامزد راست افراطي شكست خواهد خورد. اگر لوپن و ماكرون در دور دوم روبه‌روي يكديگر قرار بگيرند، نامزد ميانه‌رو رقيب خود را با 64 درصد آرا در مقابل 36درصد شكست خواهد داد. فيون نيز طبق نظرسنجي‌ها مي‌تواند لوپن را با نسبت 58 به 42درصد شكست دهد.  به گفته ريوري از شركت كانتار 60 درصد راي‌دهندگان در فرانسه از انتخاب خود مطمئن هستند. تعداد اين افراد در سال 2012 به 71درصد و در 2007 به 66 درصد جمعيت افراد مشمول راي‌دهي مي‌رسيد و تنها در سال 2002 تعداد راي‌هاي ممتنع زياد بود. با اين حال‌ با توجه به نزديكي رقابت‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري امسال باز هم تعداد راي‌هاي ممتنع يك عامل تعيين‌كننده محسوب مي‌شود و همين مساله است كه پيش‌بيني‌ها و محاسبات را در مورد نتيجه انتخابات بر هم مي‌زند.نویسنده:
حال اقتصاد جهاني خوب است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
حال اقتصاد جهاني خوب است
هشدار دوباره IMF نسبت به سياست‌هاي حمايت‌گرايانه


گروه جهان|

 صندوق بين‌المللي پول (IMF) در تازه‌‌ترين گزارش خود درباره چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۷ ابراز خوش‌بيني كرده است. اين نهاد پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي جهان را از 3.4درصد به 3.5درصد افزايش داده است. موريس ابسفلد، مدير بخش تحقيق و مطالعات صندوق بين‌المللي پول گفته است: «اين تحول مثبت به خبرهاي خوب از اروپا و آسيا مربوط مي‌شود. همچنين رشد اقتصاد امريكا روندي صعودي خواهد داشت.» (گزارش مربوط به ايران را در صفحه 3 بخوانيد)

نشريه فارين پاليسي با اشاره به گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول نوشته است: «و سرانجام يك خبر خوب: با وجود افزايش سياست‌هاي حمايت‌گرايانه، رشد اقتصادي جهان سريع‌تر از پيش‌بيني‌ها بوده است.»

در گزارش ارزيابي صندوق بين‌المللي پول به ترميم بخش‌هايي كليدي نظير سرمايه‌گذاري، تجارت و توليد كه مدت‌ها پيش انتظار وقوع بهبود آنها مي‌رفت، اشاره شده است. در اين گزارش آمده كه بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادي به‌دليل عملكرد رشد اقتصادي در اروپا، ژاپن و چين بوده است و افزايش قيمت كالا به بهبود ركود نرخ تورم جهاني كمك كرده كه خبر خوبي براي كشوري توسعه يافته است. اين سازمان در عين ابراز خوش‌بيني، نسبت به ريسك بهبود شرايط اقتصادي به ويژه در كشورهاي توسعه يافته هشدار داده است.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود همچنين درباره از دست رفتن شغل افراد داراي مهارت‌هاي معمولي در كشورهاي پيشرفته كه در نتيجه تغييرات عظيم تكنولوژي به وجود آمده، هشدار داده است. البته هنوز معلوم نيست افزايش تجارت بين‌المللي تا چه اندازه بر اين روند تاثيرگذار باشد.  اين نهاد همچنين اعتقاد دارد تبعات منفي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا با سرعت كمتري خودنمايي كرده و به همين دليل رشد اقتصادي اين كشور براي سال جاري ميلادي ۲درصد پيش‌بيني شده است. اقتصاد بريتانيا در سال ۲۰۱۸ دچار افت خواهد شد و رشد آن به رقم 1.5درصد خواهد رسيد.  اين صندوق پيش‌تر نيز گفته بود رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۷ به 3.4درصد افزايش خواهد يافت. پايين‌‍‌تر بودن رشد اقتصاد امريكا از حد مورد انتظار و نامعلوم بودن رابطه بريتانيا با اتحاديه اروپا پس از همه‌پرسي خروج از اتحاديه، از دلايل صندوق بين‌المللي پول براي كاهش تخمين خود درباره رشد اقتصادي دنيا عنوان شده بود.  صندوق بين‌المللي پول اين‌بار كاهش نسبي ارزش يورو، اعمال سياست‌هاي بودجه‌يي با الزام‌آوري كمتر و بهبود اوضاع اقتصادي در امريكا را عواملي معرفي كرده كه در بالارفتن آهنگ رشد اقتصادي حوزه پولي يورو نقش دارند. بنابراين روند رشد اقتصادي اين منطقه براي سال جاري ميلادي 1.7درصد و براي سال پس از آن 1.6درصد ارزيابي شده است. همچنين گزارش تازه صندوق در حالي منتشر شده كه آمارهاي رسمي در چين، دومين اقتصاد بزرگ دنيا، نشان مي‌دهد اقتصاد اين كشور در سه ماهه اول ۲۰۱۷ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نزديك به ۷درصد رشد داشته است. اين رقم فراتر از تخمين تحليلگران اقتصادي است. سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در امور زيربنايي و افزايش تقاضا در بخش مسكن از جمله عوامل رشد اقتصادي در اين مدت عنوان شده‌اند. رشد اقتصادي چين در حالي افزايش يافته كه اين كشور در سال گذشته ميلادي كندترين آهنگ رشد اقتصادي را داشت.  فارين پاليسي مي‌نويسد: «پيش‌بيني‌ها درباره بهبود وضعيت رشد اقتصادي جهان پس از سال‌ها تجربه كندي بهبود بحران مالي بزرگ در سال 2008 نشانه خوبي است، گرچه به نظر مي‌رسد كه صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود اين مساله را چندان برجسته نكرده است.» موريس ابسفلد، مدير بخش تحقيق و مطالعات صندوق بين‌المللي پول در اين باره گفته است: «از آنجايي كه پايدار بودن ادامه شرايط نسبتا خوب فعلي قطعي نيست و نمي‌توان چنين مساله‌يي را تضمين كرد، بايد بگوييم كه اقتصاد جهان هنوز هم با فشارهاي نزولي مواجه است.» صندوق بين‌المللي پول تاكيد كرده كه يكي از اين فشارهاي نزولي افزايش سياست‌هاي حمايت‌گرايانه به‌ويژه از جانب دولت دونالد ترامپ در ايالات متحده است.  رشد محصولات غيرنفتي

صندوق بين‌المللي پول همچنين اعلام كرده توافق اعضاي سازمان كشورهاي صادر‌كننده نفت (اوپك)، امسال به همه توليدكنندگان منطقه خليج فارس لطمه مي‌زند و افزايش پيش‌بيني شده رشد محصولات غيرنفتي را پنهان مي‌كند. بنا براين گزارش، با توجه به كاهش ميزان توليد نفت و تدابير رياضتي عربستان، نرخ رشد پيش‌بيني شده از سوي اين صندوق براي اين كشور در سال آينده ميلادي باز هم كاهش يافته است.  در اين گزارش آمده، برخلاف پيش‌بيني نرخ رشد 2.3درصدي انجام شده در ژانويه سال جاري براي عربستان، رشد اقتصاد اين كشور در سال 2018، 1.3درصد است. روند رشد اقتصادي عربستان از سال 2014، وقتي كه امتناع اين كشور از كاهش توليد نفت براي مقابله با عرضه مازاد آن به سقوط قيمت طلاي سياه كمك كرد، كند شده است.  اين صندوق همچنين اعلام كرده امسال رشد اقتصادي امارات عربي متحده نيز نسبت به سال 2016، از 2.7 درصد به 1.5درصد كاهش مي‌يابد. طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، رشد پيش‌بيني شده 2.6 درصدي براي اقتصاد كويت در سال جاري ميلادي، به 2 درصد كاهش مي‌يابد.  اين صندوق همچنين اعلام كرد كه كويت در سال مالي جاري شاهد كسري بودجه 7.9 ميليارد ديناري (25.9 ميليارد دلاري) است و اين امر دولت كويت را وادار مي‌كند تا يارانه‌ها را قطع كند و در نخستين فروش اوراق قرضه بين‌المللي‌اش، 8 ميليارد دلار قرض كند.نویسنده:
نفت در حدود 55 دلار مي‌ماند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
نفت در حدود 55 دلار مي‌ماند
صندوق بين‌المللي پول همچنين پيش‌بيني كرده قيمت‌هاي نفت در سال 2018-2017 در حدود 55 دلار در هر بشكه مي‌ماند. در گزارش اين نهاد آمده، متوسط قيمت هر بشكه نفت خام به 42.48 دلار در سال 2016 بود و انتظار مي‌رود در سال 2017 به 55.23 دلار بالغ شود در حالي كه در سال 2018 ممكن است اندكي كاهش پيدا كند و به 55.06 دلار برسد. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، با وجود ابهام نسبت به پيشرفت‌هاي فناوري و توافق اخير اوپك، تعادل مجدد ميان عرضه و تقاضا به همراه قيمت‌هاي باثبات، به دورنماي منابع غيرمرسوم منوط خواهد بود. اين سازمان انتظار دارد توافق كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك براي كاهش توليد روزانه به ميزان 1.8 ميليون بشكه در نيمه اول سال 2017، به تعادل مجدد بازار تا پايان سال 2017 كمك كرده و مازاد عرضه كنوني كه كمتر از يك ميليون بشكه در روز برآورد مي‌شود را حذف كند. رشد تقاضاي نفت سالانه كه حدود 1.2 ميليون بشكه در روز برآورد مي‌شود، ظرف چند سال آينده از سوي منابع غيرمرسومي شامل منابع تحت توسعه براي درياي عميق، نفت شني، نفت سنگين و فوق سنگين تامين خواهد شد.نویسنده:
آغاز تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري كره‌جنوبي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
آغاز تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري كره‌جنوبي


گروه جهان

 با مجرم شناخته ‌شدن پارك گئون‌هاي رييس‌جمهور بركنار شده كره‌جنوبي، داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور از روز چهارشنبه به‌طور رسمي فعاليت تبليغاتي خود را آغاز كردند.

به گزارش رويترز، پارك اواخر اسفند سال گذشته با راي دادگاه قانون اساسي كره‌جنوبي از مقام خود بركنار شد و هم‌اكنون در انتظار صدور حكم نهايي دادگاه است. بر همين اساس دست‌كم ۱۵نفر نامزد رياست‌جمهوري كمپين‌هاي انتخاباتي خود را آغاز كردند كه 5 نفر آنها از نامزدهاي اصلي و اعضاي احزاب مخالف و حاكم هستند؛ اين انتخابات روز نهم ماه مه‌ (19 ارديبهشت) برگزار خواهد شد.

در اين حال، انتظار مي‌رود با بركناري پارك گئون‌هاي از قدرت، سياست خارجي كره‌جنوبي در دولت بعدي دچار تحولات چشمگيري شود. به‌طور حتم بركناري پارك به مذاق چين، مهم‌ترين منتقد استقرار سامانه موشكي «تاد» امريكا در كره‌جنوبي، خوش مي‌آيد و براي كره‌شمالي هم اين يك خبر خوب است. سياست خارجي «پارك» در سال‌هاي اخير شرايط را به‌گونه‌يي رقم زد كه روابط اين كشور با كره‌شمالي وخيم‌تر شد و اوضاع درمورد چين هم مطلوب نيست و بحراني اقتصادي و سياسي در مناسبات طرفين شكل گرفته است. چين به‌شدت اميدوار است كه با روي كار آمدن يك رييس‌جمهوري جديد، دولت اين كشور برنامه استقرار سامانه ضدموشكي «تاد» امريكا را عقيم بگذارد. وزارت امور خارجه چين در بيانيه‌يي در اين باره گفت: «بركناري پارك گئون‌هاي از قدرت، مساله داخلي كره‌جنوبي است و پكن موضعي در اين زمينه ندارد؛ اما بي‌درنگ توقف استقرار تاد در اين كشور را خواستاريم. دولت آينده كره ‌بايد مسيري باثبات را براي روابط و در منطقه در پيش بگيرد.» گزارش رسانه‌هاي منطقه حاكي از اين موضوع است كه شرايط براي تغيير سياست خارجي كره‌جنوبي مهياست و دو كشور كره‌شمالي و چين از وضعيت موجود استقبال گرمي مي‌كنند.نویسنده:
موگريني به چين، هند و روسيه سفر مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
موگريني به چين، هند و روسيه سفر مي‌كند


گروه جهان

 فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، يك سفر دوره‌يي را به چين، هند و روسيه آغاز كرده است. به نوشته روزنامه اروپاي جديد، موگريني چهارشنبه به همراه وانگ يي وزير خارجه چين، در هفتمين نشست گفت‌وگوي استراتژيك چين-اتحاديه اروپا شركت كرد. هدف از اين نشست پيشبرد روابط دوجانبه درراستاي نوزدهمين نشست چين-اتحاديه اروپا اعلام شده كه در بروكسل برگزار مي‌شود.

از زمان آغاز فرآيند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و همچنين آغاز رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، اين نخستين ديدار مقامات چين و اتحاديه اروپا در اين سطح است. موگريني در هند نيز درراستاي آمادگي براي چهاردهمين نشست هند-اتحاديه اروپا، با سوشما سواراج وزير خارجه هند، درباره مسائل جهاني، منطقه‌يي و دوجانبه گفت‌وگو خواهد كرد. نشست هند-اتحاديه اروپا در سال جاري ميلادي در دهلي‌نو برگزار خواهد شد. موگريني با مشاور امنيت ملي و ديگر مقامات دولتي هند نيز ملاقات خواهد كرد.

در اين گزارش آمده، مسوول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا، در ادامه سفر خود، دوشنبه آينده در مسكو با سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه، ديدار خواهد كرد. تحولات سوريه، ليبي، توافق هسته‌يي ايران، افغانستان، روند صلح در خاورميانه و درگيري‌هاي شرق اوكراين و همچنين روابط دوجانبه روسيه-اتحاديه اروپا ازجمله موضوعات مورد بحث دوطرف خواهد بود.  ولاديمير چيژوف نماينده دايم روسيه در مقر اتحاديه اروپا در بروكسل، گفته سفر موگريني به مسكو امكان بسيار خوبي براي بررسي مفصل روابط دوجانبه و همچنين اوضاع پيرامون سوريه خواهد بود. اين درحالي است كه مذاكرات سياسي بين مسكو و بروكسل، باتوجه به حوادثي كه طي چند سال اخير رخ داده كه مهم‌ترين آنها بحران در شرق اوكراين و مناقشه نظامي در سوريه است، رو به تيرگي نهاده و سطح اين گفت‌وگوها بسيار پايين آمده است.نویسنده:
ترامپ فرمان اصلاح صدور ويزاي كار را امضا كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
ترامپ فرمان اصلاح صدور ويزاي كار را امضا كرد


گروه جهان

 دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا با امضاي يك فرمان اجرايي دستور داد، صدور ويزا براي جذب نيروي كار ماهر در ايالات متحده مورد بازبيني قرار بگيرد.  به گزارش رويترز، رييس‌جمهوري امريكا سه‌شنبه اين فرمان را در جريان بازديد از يك كارخانه توليد ابزار و تجهيزات در شهر كنوشا در ايالت ويسكانسن امضا كرده است. اين فرمان در راستاي تحقق وعده «امريكا اول» دونالد ترامپ امضا شده و قرار است در چارچوب آن برنامه صدور ويزاي«اچ-۱بي» براي نيروي كار توسط نهادهاي دولتي مورد بازنگري قرار گيرد. يكي از شعارهاي محوري ترامپ در جريان انتخابات رياست‌جمهوري شعار «امريكايي بخر و امريكايي استخدام كن» بود.  مشاوران رييس‌جمهوري امريكا گفته‌اند، هدف فرمان اجرايي تازه اين است كه يك سيستم مبتني بر شايستگي براي جذب نيروي كار متخصص خارجي تهيه شود. ترامپ در اين باره گفته است:«با اقدام امروز، ما در يك پيام جدي به جهانيان مي‌گوييم: ما از كارگران خود دفاع خواهيم كرد، از اشتغال محافظت مي‌كنيم و در نهايت امريكا را اول قرار مي‌دهيم.» منتقدان برنامه ويزاي « اچ-۱بي» مي‌گويند، برخي شركت‌‌ها با سوءاستفاده از اين برنامه صدور ويزا، نيروي كار ارزان قيمت به امريكا مي‌آورند و عملا باعث از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي براي امريكايي‌ها مي‌شوند. ترامپ در اين زمينه گفته است:«درحال حاضر سوءاستفاده گسترده از سيستم مهاجرتي ما باعث شده كه نيروي كار خارجي جايگزين كارگران امريكايي با هر نوع سابقه‌يي بشوند.» رييس‌جمهوري امريكا تصريح كرده است:«اكنون ويزاهاي اچ-۱بي به صورت قرعه‌كشي لاتاري كاملا تصادفي اعطا مي‌شود و اين اشتباه است. در عوض بايد آنها به نيروي كار با مهارت و با بالاترين حقوق اعطا شوند و چنين كارگراني هرگز نبايد جايگزين كارگران امريكايي شوند.» رويترز مي‌گويد، شهروندان هندي بزرگ‌ترين گروه دريافت‌كننده ويزاي اچ-۱بي‌ در امريكا هستند و در همين زمينه شركت اينفوسيس، دومين شركت مهم خدمات و فناوري هند، هفته گذشته اعلام كرده بود كه اصلاح برنامه صدور ويزاي كار امريكا مي‌تواند بر درآمد اين شركت تاثير بگذارد.نویسنده:
نسخه چهارمرحله‌اي امريكا براي سوريه و اسد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
نسخه چهارمرحله‌اي امريكا براي سوريه و اسد


گروه جهان| دولت امريكا در ادامه مداخله‌هاي خود در سوريه يك سناريوي 4 مرحله‌يي براي اين كشور تدوين كرده كه اميدوار است بتواند روسيه را هم در آن با خود همراه كند.  

به گزارش آسوشيتدپرس، يك مقام امريكايي مسوول كه نخواست نامش فاش شود، گفته مرحله اول اين طرح نابودي داعش را شامل مي‌شود؛ يعني اعزام نيروهاي امريكا به سوريه تنها براي نابودي داعش است و طبق گزارش اينترفاكس روسيه، واشنگتن تاكيد كرده كه قصد ندارد براي براندازي بشار اسد رييس‌جمهوري سوريه، نيرو به اين كشور اعزام ‌كند.

مرحله دوم بر لزوم برقراري ثبات در سوريه تمركز دارد كه در جريان آن واشنگتن قصد دارد توافقنامه‌هاي آتش‌بس را بين دولت و گروه‌هاي شورشي و مخالف به امضا برساند. همچنين صحبت‌هايي از ايجاد «مناطق امن موقت» مطرح است كه بايد مقامات دولت سوريه در ايجاد آن مشاركت كنند.

در اين حالت ممكن است جنگنده‌هاي امريكا و هم‌پيمانانش بر فراز اين مناطق بدون خطر برخورد با نيروي هوايي سوريه، پرواز كنند. امريكا تمايل دارد مقامات محلي روي كار بيايند. در مناطق سني‌نشين اوضاع از سوي شخصيت‌هاي سني و در مناطق كردنشين توسط كردها اداره شود. در اين دوره بايد كشور سوريه نيز به واسطه يك دولت موقت اداره شود.

در مرحله سوم كه شامل دوره انتقالي يا گذار است، بشار اسد بايد طبق طرح امريكا داوطلبانه از قدرت كناره‌گيري كند و در صورت مخالفت وي با اين مساله و امتناع از كناره‌گيري بايد او را از مشاركت در انتخابات منع كرد يا از طريق تهديد او به آنچه پيگرد به اتهام ارتكاب جرايم جنگي مي‌خواند، از قدرت كنار گذاشته شود.

در اين حال، ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا، در جريان سفر خود به مسكو به سرگئي لاورف همتاي روس خود، گفت كه كشورش رفتن داوطلبانه اسد را ترجيح مي‌دهد.  اما مرحله چهارم به اوضاع سوريه بعد از پايان دوره انتقالي مربوط است. در اينجا صحبت از حضور نظامي روسيه در داخل سوريه مطرح مي‌شود. امريكا با وجود اختلاف با روسيه، به همكاري با اين كشور معتقد است. براي توقف جنگ در سوريه اين همكاري مهم است و دليل آن نيز تاثير زياد روسيه در سوريه است. براي ترغيب روسيه به همكاري در اجراي اين طرح امريكايي، واشنگتن به مسكو پيشنهاد حفظ دو پايگاه روسي يعني پايگاه دريايي در طرطوس و پايگاه هوايي در حميميم سوريه را مي‌دهد. ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين، پيش‌تر درباره مطرح شدن طرح مذكور در جريان سفر تيلرسون به مسكو و ارائه اين طرح به ولاديمير پوتين رييس‌جمهوري روسيه، صحبت كرده است.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/1/31
از منطقه


  طرح سلطان قابوس براي انتقال محرمانه قدرت

يك روزنامه امريكايي از اقدام پادشاه عمان كه فرزندي ندارد، براي انتقال محرمانه قدرت در اين كشور با تضمين حفظ ثبات در كشورش خبر داد. به نوشته كريستين ساينس مانيتور، درحالي كه قابوس بن سعيد پادشاه عمان، در آستانه ۷۶سالگي قرار دارد و فرزندي ندارد، توجه‌ها به اين نكته جلب شده كه چه كسي جانشين او خواهد بود. ثبات عمان باتوجه به موقعيتش در منطقه خليج‌فارس و به واسطه نزديكي‌اش به تنگه هرمز و ايران براي منطقه مساله‌يي مهم است و اين دو كشور حفظ امنيت اين گذرگاه مهم آبي كه ۲۰درصد از نفت جهان از آنجا جابه‌جا مي‌شود را برعهده دارند. ديپلمات‌هاي خارجي در مسقط بر اين باورند اگر كه عمان نتواند توازن ديپلماتيك و حساس ميان اين دو قدرت منطقه‌يي را حفظ كند، تنگه هرمز مي‌تواند بزرگ‌ترين چالش ميان ايران و عربستان باشد. ساينس مانيتور در ادامه تاكيد كرده، سلطان قابوس كه پس از چند دهه تنش و كودتاها در داخل كاخ پادشاهي در جريان انقلاب سفيد به قدرت رسيد، در طول حكومت تقريبا ۵۰ساله‌اش در راستاي تحقق ثبات كشور مقدم بر هر امر ديگري تلاش كرد.  ارائه كيفرخواست 216 متهم كودتاي تركيه

دادستاني كل آنكارا كيفرخواست 216 نفر از مجموع 268متهم كودتاي نافرجام 15 جولاي 2016 تركيه را روز چهارشنبه به دادگاه ارائه كرد. به گزارش خبرگزاري آناتولي، اين افراد متهم هستند كه در شب كودتا با استفاده غيرقانوني از 65دستگاه ادوات و ماشين‌آلات نظامي، موجب كشته شدن نظاميان ديگر و شهروندان عادي تركيه شده‌اند. براساس كيفرخواست صادر شده، اين افراد متهم به دست ‌داشتن در كودتاي 15جولاي سال گذشته ميلادي هستند و براي آنها به خاطر ارتكاب جرايمي چون تلاش براي براندازي دولت و سرنگوني مجلس ملت كبير تركيه درخواست حبس شده است. در همين حال ۳۸نفر از اعضاي كمپين «نه» كه در طول دو ماه گذشته در استانبول اين كمپين را مديريت مي‌كردند، بازداشت شدند.  روسيه 10هزار تن كمك به سوريه منتقل كرد

فرمانده پايگاه پشتيباني دريايي روسيه در بندر طرطوس سوريه از انتقال 10هزار تن محموله كمك‌هاي انساني به اين كشور خبر داده است. آلكساندر ياكوولف گفته است: براساس برنامه‌هاي تنظيم شده، محموله‌ كمك‌هاي انساني بين ساكنان مناطق آزاد شده از سلطه جنگجويان توزيع مي‌شود. بخش عمده محموله‌ كمك‌هاي روسيه به سوريه كنسروهاي گوشت، ماهي و گاو، شكر و آرد است. روسيه در سال‌هاي اخير هزاران تن كمك انساني دراختيار مردم سوريه قرار داده است. بخش عمده اين كمك‌ها با هواپيما به سوريه منتقل و بخش ديگر نيز از طريق دريايي و كشتي‌هاي باري به اين كشور حمل مي‌شود. مسووليت توزيع اين محموله‌ها را مركز روسي نظارت بر آتش‌بس مستقر در پايگاه هوايي حميميم در استان لاذقيه برعهده دارد.نویسنده:

  ديدگاه Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  8
  هشيدنا
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 اروپا اتحاديه دشوار دروني
  مسير انسجام حفظ خوب
  براي زندگي ساده زندگي براي راهي
  يافتن استراتژيك تحقيقات مركز ايزدي
  پيروز دشواري هاي ون آزم اخير هاي ال س در اروپا
  اتحاديه اندك بهبود وجود با نيز امروز است گذرانده سر از
  را با همچنان عضو، كشورهاي اقتصادي وضعيت است
  در ضروري بلكه زيبا فقط نه زيستي
  ساده بانكي، مالي، هاي وزه در ويژه به شديدي هاي ران
  بح پوپوليستي هاي گرايش رشد مهاجرت امنيتي، سوي از روست. روب عضو كشورهاي در است
  ناسيوناليستي تناقض دچار بن، از اسراف» قناعت و« تجمل» «سادگي درباره ما
  ديدگاه آمدن كار روي اتحاديه، از بريتانيا خروج مساله
  ديگر، نسبت روسيه تهديد از كه برداشتي امريكا در
  ترامپ دارد ي برم پرده اقتصادي نظام اين ذاتي صالحي عليرضا ترجمه: وستكوت
  امريس دارد وجود شرقي اروپاي بالتيك حوزه كشورهاي
  به ناگهان است)، وقفه بي رشد به محكوم كه سادگي انسان، تاريخ از عمدهيي بخش
  طي اينك است نموده پيچيده اتحاديه اين براي را
  وضعيت كه يابند شرايطي در را خود نفر ها ميليون بلكه زندگي از نوعي گزينش نه
  مقتصدانه 60 در همگرايي روند آغاز از ديگري زمان هر از
  بيش زندگي ضرورت به ديگر يكبار پيشگي قناعت ضرورتش، همين سر از بود؛ آن براي
  ضرورتي بيش اينك عضو كشورهاي اينكه به توجه با پيش،
  سال دوباره همراهش هاي ارزش يشود تبديل ظهور با اما شد. مي تلقي اخالقي
  فضيلت خاص امنيتي هاي غه دغد ملي منافع دنبال به پيش
  از يكند. خودنمايي نظامي مصرفي، جامعه صنعتي داري
  سرمايه تقويت اتحاديه اين در واگرايي ههاي زمين هستند،
  خود متحده اياالت همچون جوامعي در اكنون هم اين با بود. وقفه بي رشدي به محكوم كه آمد
  پديد پيش هاي لش چا به يكوشد حاضر نوشتار است.
  شده بين شكاف داري سرمايه كه هستيم آن شاهد فوايد دوباره كشف به روزافزون اشتياقي
  حال، ادامه براي موجود هاي راه برخي نيز اتحاديه
  روي اين يسازد. تر عميق را «ندار» «دارا» يساله، بيست نسل نزد ويژه به زيستي،
  ساده بپردازد. اتحاديه
  حيات اتالف درباره را تازهيي انتقاد روزافزون نابرابري تاحدي البته كه اشتياقي يخورد. چشم
  به اقتصادي اوضاع نسبي بهبود هاي نه نشا برخي
  باوجود زير بسياري افراد وقتي يكند. مطرح اسراف است. آميز تناقض بعضا
  نوستالژيك از برخي در بيكاري نرخ آمدن پايين عضو كشورهاي
  در تجمل كشيدن رخ به يبرند، سر به فقر خط ساده. زندگي يعني خوب
  زندگي ماهه سه در كشور اين در بيكاري (نرخ اسپانيا ازجمله
  آنها نيست. يي پسنديده كار اندوزي ثروت ثابت پاي فلسفي، هاي ايده بين زيستي،
  ساده در كه حالي در رسيد درصد 18.63 رقم 6102به
  چهارم را فرصتي ثروت نامتوازن توزيع براين، عالوه چگونه كه است بوده پرسش اين به
  پاسخ بالغ 19.81درصد به رقم اين ،2015 در مشابه زماني
  دوره نظر در است. رفته دست از كه يدهد نشان تا بودا از تورو، تا گرفته سقراط از كنيم.
  زندگي اتحاديه اين اقتصادي گسيختگي هم از همچنان شد)،
  مي انسان زيستي، ساده فرزانگان ديگر اپيكور است سال هزار دو از بيش متفكران بري،
  وندل تهديدي هنوز يونان هاي بدهي بحران كند. مي تهديد
  را آنكه شرط به كند زندگي خوب يتواند اند انداخته ها زبان سر را سادهزيستي ايده
  كه به ايتاليا در بد واماي (ميزان آيد حساب به
  عمده باشند؛ شده برآورده خاصش اساسي نيازهاي داشته بسياري هواداران هم حال تابه ايده
  اين توليد درصد 20 با معادل كه شده بالغ يورو يليارد 360 مزلو آبراهام نيازهاي» «هرم كه ديدگاهي روي از ،1لپميس ريل همچون هايي مجله
  است. كه است مواردي اينها است). كشور اين داخلي
  ناخالص يزند. آن بر تاييد مهر مدرن، دوران در نيز، يزنند؛ چشمك آدم به ها فروشگاه
  پيشخوان كند. هرو روب جدي تهديدي با را اروپايي واحد پول واند
  م استداللي كنيم، تلقي صحيح را حرف اين اگر طرفداران با هاش، برنام در مرتب وينفري،
  اپرا اتحاديه، در مالي بحران بروز زمان از ديگر، سوي
  از تامين براي را ثروت مازاد آنكه از دفاع در است معلم كرنفيلد، جك همچون زيستي
  ساده هر كه است گرفته شكل اتحاديه داخل در اردگاه
  دو خانه، غذا، قبيل از همگان اساسي نيازهاي جنبش كند؛ مي مصاحبه بودايي، آگاهي
  ذهن بحران با مقابله براي متفاوتي ستهاي سيا به معتقد
  كدام ونقل حمل زندگي، تسهيالت آموزش، سالمت، به تا كند مي تشويق را افراد كه ،2يگتسهآ
  هلند آلمان رهبري به ها اه اردوگ اين از يكي
  هستند. اندك، يي هزينه با هم آن بگيريم، كار به عمومي پيروانش بازگردند، پيشاصنعتي دنياي هاي
  بنيان اقتصادي اصالحت موظفند ها لت دو كه است آن
  بر صاحبان معدودي جيب به سودش اينكه نه اذعان اين به ما است. تناقض دچار بن، از اسراف، تمام با اما هستند. معقولي داليل اينها دهقانان خدمتكاران، بردگان، همچون ها، آدم كشاند. مي خود سوي به ها قاره سراسر از را مقررات به حال عين در درآورند اجرا به را توافق
  مورد بريزد. خصوصي سرمايه گذارد دستمان روي خرج اسراف كه كنيم مي [بايد آنهاست، تعليمات شايسته كه احترامي اندوختن به چشمداشتي هيچ عمال كارگران، سادگي انسان، تاريخ از عمدهيي بخش
  طي تجاوز عدم يعني طاليي» «قانون (ازجمله توافق
  مورد باشند، بوده عاقل فرزانگان آن كه هرچقدر كاري راف اس مظاهر اما است؛ سليقگي بي فرزانه انهاي انس اين هاي حرف كه] بگويم نداشتند. ثروتي اندك بلكه زندگي از نوعي گزينش نه
  مقتصدانه پايبند داخلي) ناخالص توليد درصد از بودجه
  كسر كه يرسيد نم اپيكور يا سقراط امثال ذهن به كاخ يا پكن ممنوعه شهر همچون را، گذشتگان نبودهاند. متقاعدكننده چندان دموكراسي ماشيني، كشاورزي ظهور از پيش ضرورتش، همين سر از بود؛ آن براي
  ضرورتي اروپا جنوب كشورهاي فرانسه ديگر، طرف در
  بمانند. دفاع باوري زيست محيط قالب در زيستي ساده از يگذاريم نمايش به چيزهايي عنوان به ورساي، كنيم مي تالش ها انسان ما از نفر ها ميليون بيوتيك آنتي كشف مدني، حقوق انتخابي، ظهور با اما شد. مي تلقي اخالقي
  فضيلت بيشتر پذيري انعطاف به لتها دو معتقدند كه دارند
  قرار جمعيت رشد سازي، صنعتي قرن دو اين كنند. اين حقيقت اند. تحسين شايسته واقعا گويا كه التاري بليت كنيم، خرج درآوريم پولي تا بيشازحد رنج بدون طوالني زندگي آسپرين نظامي مصرفي، جامعه صنعتي داري
  سرمايه ساختاري مالي اصالحت مورد در گيري تصمي
  براي را مشكالت انواع اقتصادي ديوانهوار فعاليت مملو ناميم مي «فرهنگ» ما آنچه اغلب كه است بدهكار كنيم، مي كار اعتها س خريم، مي امروزه، اما آمد. مي شمار به مطلوب بسيار بود وقفه بي رشدي به محكوم كه آمد
  پديد بيشتري مالي عمل آزادي از كه هايي دول دارند
  نياز رود درياچه دود، مه گذاشت؛ ارث به ما براي اسراف. مختلف اشكال از است روز هفت روز شبانه در ساعت ۴2 يشويم، اينها از بيش مردم مرفه، جوامع در كم دست رشد «بازار») به (ملقب جمعيتي آن
  همراه به موجود وازنهاي عدم رفع براي بتوانند
  برخوردارند فرسايش سمي، هاي زباله آلوده، اقيانوسهاي اما آميز، تناقض تاحدي اگرچه بنابراين، سراشيبي اين از تا يكشيم سختي هفته توانند مي معموال (و دارند توقع خواهند مي بسياري كه شد مي ترغيب بود قادر كه
  كرد كنند. اقدام خود عمومي ههاي هزين
  افزايش هاي گونه انقراض ها، جنگل رفتن بين از خاك، زيستي ساده جز افراد اغلب براي كه هنگامي چرا؟ واقعا برويم. باال لغزنده از بسياري چشم در بالطبع، باشند). داشته معيارهاي بر بنا كه، بخرد را چيزهايي
  از اين به اروپا مسائل بنظران صاح كنوني، شرايط
  در فلسفه زمين. گرمايش جانوري، گياهي به زندگي از شيوه اين ماند، نمي راهي اين چرا اين به بديهي ساده پاسخ يك يي تهكننده خس چيز زيستن ساده انها، انس بين نتيجه، در بود. نيازهايش بر مازاد
  سنتي، ابتدا در كه اروپايي همگرايي پروژه كه رده بان پي
  واقعيت به كند مي بيان را هايي ارزش پيشگي قناعت داليل شود. مي تبديل روش ترين متقاعدكننده با دچاريم. هيي كليش تظاهري به ما كه است نيست. بيش بردهايم ارث به ما كه ياي سنت هاي ارزش اقتصادي لحاظ به ويژه به چشمگيري هاي موفقيت
  با براي شايد كه يكند ترغيب زندگي از سبكي را ضرورت نوع يك واقع، در زيستي، ساده سنتي تحسين را ورزي قناعت فلسفي ايده اينكه وجود كشف به روزافزون اشتياقي حال، اين با براي معاصر فرهنگ كه يي گرايانه مصرف
  نسخه برخوردار ساختاري يهايي نارساي از ود، همراه
  امنيتي آسيبپذير بوم زيست حفظ روند اين دگرگوني سازند. معقول آن فرامين از مان روزمره زندگي در كنيم، نسل نزد بهويژه زيستي، ساده فوايد دوباره آمد. وجود به شكاف كند تجويز
  ما ازجمله داد. نشان را خود بحران زمان در كه
  است باشد. دلگرمي مايه بهترين سيارهمان با توأمان ساده زندگي اينكه بهمحض اما يپوشيم. چشم يخورد. چشم به يساله، بيست آنچه بين انشقاق پيشامدرن، دوران
  در منطقه اقتصادهاي توازن عدم بر عالوه آن، هاي
  نارساي را افراد اكثر داليل اين هم هنوز اما در يي شيوه است، انتخاب يك پيشگي قناعت فرانسيس پاپ مثال ساده زندگي سبك از نماينده است ممكن موارد، اين از برخي زندگي نحوه كردند مي توصيه
  فيلسوفان به بتواند تا بود سياسي مالي اتحاد وجود عدم
  يورو، هاي روش كه شود معلوم اگر كند. نمي متقاعد داليل همان زندگي، هاي يوه ش ديگر ميان شرافت نشانه را آن يكنيم تمجيد پيشامصرفي يا پيشاصنعتي جهان نوستالژي يآورد؛ امنيت ثروت نبود. زياد چنان آن
  مردم رو اين از كند. عمل پولي اتحاد براي يي پشتوان
  عنوان خرج درآوردن، پول كردن، توليد معمول كه است وقت آن كنند مي پيدا كمتري اعتبار با باز عينحال در اما دانيم، مي اش اخالقي را اخالقي مبحثي با همدلي همچنين باشد برابر در ثروت ثروتمندان نظر در حتي
  اما نيازهاي پاسخگوي ديگر كه يي روژه در بازنگري
  لزوم آنگاه آورند، نمي دوام انداختن دور كردن نخواهد رنگي پيشگي قناعت فلسفه حناي ديگر گرانتر هاي ماشين تر، بزرگ هاي خانه تقاضاي پرورش با زيستي ساده گويد كه آورد ياد به بيماري، قحطي، جنگ، چون هايي
  بدبختي است ضروري است. شده آشكار همگان بر نيست،
  امروز هم زود شايد (و فرابرسد زماني است ممكن داشت. هستيم اقتصادي رشد مشتاق تر تجملي كاالهاي قناعت، همچون داشتني، دوست هايي خصلت تلقي محكمي سپر ظالمان غضب عدالتي
  بي آن در كه شود انديشيده كاري ساز بازنگري، اين
  طي شويم. زيستي ساده به مجبور ما كه فرابرسد) تغيير مولفه دو تاثير تحت شايد امر اين داريم. چشم آن به بهتري انسان شما از استقالل، پذيري انعطاف يكي اينكه با ي، رواق فيلسوف سنكا، شد.
  نمي تعهدات به اعضا پايبندي از اطمينان براي انضباط
  برقراري سنت شود مي آشكار كه است صورت اين در باوري. زيست محيط ديگري اقتصاد يكي كند؛ با ما اعمال كه نيست اين فقط مشكل اما ذهن آرامش ارتقاي با ديگر، طرف از يا يسازد؛ آخر، دست بود، روم افراد ثروتمندترين
  از همكاري براي الزم هاي زه انگي ايجاد كنار در مقررات
  و جاي خود درون را آينده فلسفه گذشته باشكوه يآورد، هجوم ما اقتصاد به ركود كه هنگامي تعارضاند. در كنيم مي اقرار آنها به كه باورهايي طبيعت، به كردنتان نزديك كامل، المتي س [در اما شد. مرگ به محكوم نرون حكم
  با باشد. شده بيني پيش همبستگي حفظ اعضا ميان
  بيشتر است. داده هاي ثبات بي از (و است آورده تازگي به چنانكه قناعت تجمل، سادگي درباره ما ديدگاه كند. تبديل تري بانشاط فرد به را شما اتفاق به قريب اكثريت پيشامدرن]
  دوران متوسط اقشار ويژه به مردم كه كنوني شرايط در
  اما مشكالت اتحاديه، عضو كشورهاي از بسياري در
  ضعيف عراق مركزي دولت كه شود نمي بيني پيش بود خاورميانه مسائل پژوهشگر شيخي هوشنگ ويژه (به اتحاديه هاي ت سياس از ناشي را خود شد
  معيشتي تحليل ايران غربي همسايه سياسي
  تحوالت اين پس دهد. سازش به تن خصوص اين در داعش گروه هاي فعاليت رشد دنبال به دستگاه يك را اتحاديه داينند رياضتي) هاي
  سياست موجب هماهنگي بدون اجراي صورت در سناريو از بسياري نواحي عراق به شدنش گسيل آن كارشناسان كه يدانند طويل عريض
  بروكراتيك براي زايي هزينه منطقه در ها ناآرام افزايش توسط دياله صالحالدين انبار، نينوا، استانهاي عادي مردم مشكالت از خودنشسته عاج رجهاي عراق
  در در پساداعش عصر براي سناريو
  3 يشود. محلي كنشگران برقراري اعالم از بعد گرديد. تصرف گروه
  اين از بسياري در اروپا ضداتحاديه احساسات يرند،
  خبب ها موفقيت 201۴ ژوئن 29 در اسالمي خالفت موضوعاتي ازجمله اين است. گرفته اوج عضو جنگ
  كشورهاي تداوم سوم: سناريوي قانون تله نوعي با گفت توان مي بوده زا ش چال داعش تروريستي گروه آساي برق گسترش در كه اروپا در پوپوليست احزاب محبوبيت به كه خورده
  است شكس دولتي در به توجه با هستيم. رو روبه عراق در اساسي بوديم. شاهد را شام) عراق المي اس (دولت اتحاديه حتي يورو پولي واحد از خروج خود هاي
  برنامه شواهد به عطف با حاضر شرايط به توجه با فقط اگر آشوب، نظريه مبناي بر عراق شرايط اصلي نشانگاه ازآنجاكه رخدادها، اين
  متعاقب است. افزوده بسيار دادهد، ان قرار برگزيت) از تبعيت (به
  را سال يك طول در گفت توان مي موجود ميداني قدرت (معادله بازه اين سوي هر در يي ذره همچنين ايدئولوژيك باورهاي اساس بر
  داعش براي بزرگ چالشي ملي انتخابات در امروزه احزاب
  اينگونه «باقيه شعار دوم بخش نظر از رو، پيش يرود! نهايت بي به چيز همه شود جابهجا عراق) است، عراق» «سرزمين گروه، اين گرايي تاريخ اروپايي همگرايي روند به معموال كه اصلي جريان
  احزاب دچار داعش گسترش)، به رو (ماندگار تتمدد» طرفين همه براي مطلوب سناريوي اين البغدادي ابوبكر توسط سرزمين اين به مهاجرت جو به باتوجه حال اين با آوردهد. ان وجود د، دارن
  اعتقاد سياليت وجود با گروه اين گردد چالش يشود. نيافتني دست جامعه نگاه لذا شد. شمرده واجب داعش رهبر آراي جذب براي نيز اصلي جريان احزاب اين حتي
  موجود متحمل را بيشتري هاي شكست اش عملياتي رشد عراق سرنوشت به ازپيش بيش الملل
  بين نشان اقبالي اتحاديه سطح در بيشتر همكاري به
  مردم بود خواهد ماندگار همچنان گرچه شد، خواهد تجزيه براي تالش دوم: سناريوي شد. معطوف كشور اين در
  داعش انجام راه سر بر بزگري مانع واند ود اين كه يدهند
  نم ناممكن يكساله افق در كامل طور به آن نابودي در ايران شكست از پس عراق كردستان داعش هاي موفقيت رشد كه است پرواضح از بسياري كه روست همين از باشد. اتحاديه در
  اصالحات ينمايد. عنوان تحت عثماني مقابل در چالدران جنگ داخلي مختلف داليل علل از طيفي عراق در پورژه در بازنگري گونه هر در كه معتقدند
  صاحبنظران حدود بودجه كسري سو ازيك حال بااين عثماني امپراتور به موصل واليت از هايي سنجاق توجه عطف براي شود؛ مي شامل را خارجي ويژه توجه دموكراتيك» «كسري مساله به بايد
  همگرايي، اقتصادي فساد باالي ميزان عراق، درصدي 25 ايران خود تاريخي موطن پيكره از شده واگذار عوامل است، الزم عراق روي پيش انداز چشم
  به ركود نيز كنوني روند تداوم صورت در شود. داده
  نشان المللي بين سازمان اعالم آخرين طبق كه طوري به عثماني، امپراتوري فروپاشي از پس شد. جدا واكاوي بيان كنوني وضعيت به منتج يي زمينه اروپا اتحاديه عضو كشورهاي رسد نظر به ادي،
  اقتص اقتصادي سالمت شفافيت لحاظ به شفافيت كردنشين منطقه پيكو سايكس توافق پيرو ذيل موارد به يتوان علل اين ازجمله شوند. عمل در كنند عمل خود ملي منافع براساس كدام
  هر دارد، قرار 16 رده در كشور 16 بين در مركزيت به عراق دولت كنترل تحت عراق شمال كرد: اشاره صاحبنظران برخي بماند. باقي اروپا اتحاديه از اسمي
  تنها نفت كارآمد مشخص قانون فقدان همچنين گرفت. قرار بغداد توسط عراق سنت اهل جذب -عدم هاي بلوك منافع، اشتراك براساس كه هاند كرد پيشبيني كه نفت قيمت كاهش كنار در عراق دولت گاز از سايكس-پيكو از پس قرن يك اكنون بيشتر هرچه تضعيف موجب كه المالكي
  نوري اروپاي مانند ايد، ود وج به اتحاديه داخل در
  مختلفي يدهد تشكيل را كشور اين درآمد 09درصد جدي هاي تالش اربيل سياستمداران سوي در طوريكه به شد، داخلي شكننده انسجام اروپاي پرتغال)، اسپانيا ايتاليا، (فرانسه،
  مديتراني هاي گروه بين در نارضايتي وجود ديگر سوي از صورت عراق از استقالل سناريوي وقوع براي چندقوميتي كارآمد دولت اول: سناريوي ها تروريست مقابل در يشوند شناخته انتشار با دياله حكومتي شوراي 2011 دسامبر اسلواكي لهستان چك، جمهوري (مجارستان،
  شرقي فراكسيون همچون شيعياني حتي مختلف آزادشده مختلف مناطق كنترل از يگيرد، انتقال هيچگاه عراق سياسي تاريخ سراسر در در عراق كابينه تغيير از پس يكنند. مبارزه اعالم خودمختار نيمه را استان اين يي، بيانيه هلند ان، (آلم ژرمني اروپاي ويگراد»)، «گروه به
  موسوم عوامل اين همگي صدر، مقتدي جريان احرار گرفته ها پيشمرگه توسط داعش دست از نگرفته صورت المتآميز مس روش به قدرت سران با بغداد سوي از ها تماس 201۴ اوت استان در مشابهي اتفاق اين، از قبل ماه دو كرد. غيره. بلغارستان) (يونان دريايي اروپاي
  اتريش)، خورده ت شكس دولتي سوي به را عراق دولت المللي بين هاي كنفرانس ها هماهنگي تا دخالت يا بودهاند كودتا پي در يا تغييرات است. از بسياري يافت افزايش سنت اهل عشاير اساسي قانون 119 ماده استناد به الدين صالح روند تداوم حفظ براي كه هايي راه
  ازجمله عراق دولت معاندين براي كه برد مي پيش نشانه را هدف يك همگي ديپلماتيك، ديدارهاي است. كرده سرنگون را حكومت خارجي عليه مبارزه رطهايي، ش پيش الم اع با آنان با مالكي برخورد ديگر سوي از داد. رخ عراق چند يا دو اروپاي است، شده پيشنهاد اروپايي
  همگرايي لحاظ به بوده مطلوبيت سطح باالترين داراي است. عراق كردستان استقالل آن اند رفته با عراق سياسي فرهنگ اساس اين بر به گرچه پذيرفتند. را تكفيري تهاي تروريس كه جايي تا بود غيراصولي برخوردي مخالفان كه است استوار اساس اين بر مفهوم اين است.
  سرعته يشود. بيشتر چه هر آشوب موجب يي منطقه عراق كردهاي براي سناريو اين مطلوبيت ظاهرا عجين خواهي تماميت استبداد ديكتاتوري، بيم داعش، عليه مبارزه شدن يي توده جهت ميان در حسين(ع) امام قاتالن كه شد مدعي مختلف سطوح در اروپا اتحاديه مختلف بخشهاي ها طلبي توسعه كه هاست مدت طوركلي به داراي بغداد براي دارد قرار سطح باالترين در زمان در كمونيسم به دادن ميدان از است. شده داشت وجود آن شدن مذهبي شدن اي طايفه هستند. او مخالفان سياسي شرايط به باتوجه متفاوت سرعت شتاب
  با روند شده متوقف داعش هاي پيشروي است. ممكن مطلوبيت كمترين عبدالسالم زمان ناصريسم قاسم عبدالكريم داعش دست از مختلفي مناطق مجموع در اما انتخابات پي در سنت اهل هاي نارضايتي -2
  انتقاداتي حل راه اين بر البته شوند. همگرا شان دي
  اقتصا از مختلف مناطق گيري بازپس سازي پاك واقعيت كه داشت دور نظر از نبايد البته نشان همگي صدام ديكتاتوري تا گرفته عارف شد. آزاد توجهي بي از پس كه 2010 مارس پارلماني كشورهايي صورت، اين در اينكه ازجمله ت، اس شده
  وارد است. شده آغاز تروريستي گروه اين دست يشود تصور احتماال آنچه با عراق ميداني از دارد. عراق سياسي كارگزاران اقتدارطلبي از 62مهرماه موصل آزادسازي اول مرحله يكي شد سنت اهل واگرايي موجب بغداد مركز در نتيجه در قدرتمندترند اقتصادي لحاظ به
  كه نشان داعش هاي گيري در ميداني عرصه ارزيابي حاجي محمد سخن چراكه است، متنافر چشم شد گفته پيشتر همچنانكه ديگر سوي رسيد، پايان به موفقيت با شد شروع 1395 الصحوه نيروهاي طوريكه به بود؛ علل از ديگر دردست را اتحديه مديريت رهبري د، يگيرن قرار
  اتحاديه هاي جبهه در گروه اين جدي صدمات هزيمت از كردستان سوسياليست حزب دبيركل محمود انسجام ضعف حال تابه عراق دولت اسفنديار نواحي شد تكميل محاصره حلقه طوريكه به جلو بودند توانسته 2007 سال كه سنت اهل در كه كشورهايي با مقايسه در ترتيب بدني گرفته
  خود خود هاي يوه ش به داعش ازاينرو دارد. مختلف خصوص اين در پيشمرگه فرماندهان از كشور اين در طوريكه به است بوده داخلي عمليات دوم مرحله شدند. آزاد موصل اقماري سكوت يا برهه، اين در كنند، سد را القاعده برخوردار بيشتري بسياري مزاياي از ييرند. قرار
  حاشيه در پيروزي شكل به 2013 2012 هاي سال در «عراق گويد مي كه نيست مناسبت بي چندان قومي هاي گرايش نگرفته شكل دولت-ملت ناحيه پنج 5931از دي از موصل آزادسازي كه پيوستند دولت معاندين صف به يا كرده شرايط به باتوجه گفت يتوان كلي طور به شوند. مي جاهاي در (النصربالرعب) انگيزي هراس نتيجه است، يكپارچه عراق آسمان روي از طياره در ديگري هويتي مولفه هر از قويتر مذهبي شده شروع موصل شرقي مناطق بر تمركز با ها تروريست شده نفوذپذير مرزها نتيجه در يرسد نظر به دشوار همگرايي روند تعميق
  كنوني، است. آورده روي مختلف است». چندپارچه زمين روي (خودرو) سياره در اثر مختلف هاي گروه سياسي رفتار در كه است است، بوده همراه مطلوبي هاي روي پيش با يافتند. دست متعددي ارتباطي كريدورهاي به بايد گرديد متصور وان روند اين حفظ براي كه حلي راه داعش با مبارزه عرصه پيداست ناگفته ژئوپليتيك كه كرد فراموش نبايد حال درعين دارد. مستقيم با كوتاه مقطعي در رود نمي انتظار گرچه عراق دولت در شده نهادينه -فساد باشد. حاكميت واگذاري حداقل
  متضمن كنش برهم صورت به نتيجه بوده پيوسته هم به آن بودن محصور بوده شكننده كردستان اين بر بتواند عراق دولت چنانچه بنابراين داعش از درگير مناطق محدود هاي عمليات ارتش در انسجام فقدان ناتواني همچنين اروپا همگرايي تجربه كه است اين است مسلم
  آنچه عوامل ديگر از نبايد كه طوري به شود؛ حاصل ايجاد سناريو اين وقوع براي را محدوديتهايي رفع ملي همگرايي آيد فائق ها چالش موجد عوامل از بسياري چراكه شود، پاك داعش مقابل در آن متوالي هاي شكست موجب موجوديت حفظ اروپا در صلح برقراري براي ابتدا
  كه زيرا بود؛ غافل هم درگير مناطق ديگر موثر يي منطقه اثرات جهت به سناريو اين لذا كند. مي دستوركار در را مذهبي قومي كژانگاريهاي همچنان شد ذكر پيشتر كه گروه اين پرورنده شد. با شد آغاز سرد جنگ دوران در غربي اروپاي هويت
  و ديگر با تعامل اثر در همواره داعش حال، تابه بود خواهد حصول قابل زماني آن يي ناحيه فراگير، دولتي عنوان به دهد قرار خود تداوم صورت در بهطوركلي اما برقرارند پاينده سو يك از ذكرشده، عوامل وجود با باري اروپا قاره كل اتحاد براي را اميدهايي شرق، بلوك
  فروپاشي بهره اجزا همياري سينرژي قاعده از مناطق اين غير در شود كسب همسايگان رضايت كه دموكراسي شكل به شده روزتر به كارآمدتر داعش مخالف مختلف هاي گروه مساعي تشريك المي اس جمهوري فوري هاي كمك پي در به بيشتر اقتصادي رفاه دموكراسي سوي به آن حركت
  و فرا را ميداني يهاي كامياب توانسته برده صورت هاي تالش شود مي بيني پيش صورت دورانديشي با توام اساسي، قانون پايه بر انجمني چندان نه يي آينده در آن، با مبارزه در جديت هاي كمك همچنين عراق دولت به ايران اقتصادي نسبي رونق دوران در توانست تنها آورد،
  وجود گروه اين شكست جهت بنابراين آورد. چنگ گردد. مواجه شكست با گرفته سناريو اين وقوع به يتوان كند عمل كارگزاران وارد گروه اين به بيشتري هاي شكست دور، جهاد سابقه بي فتواي ديگر سوي از المللي بين اقتصادي، مالي بحران آغاز با كند عمل خوبي
  به عرصه در تكفيري هاي تروريست ديگر همچنين آزادشده مناطق كركوك، كماكان البته بود. اميدوار عراق سرنوشت از گفتن سخن حال اين با آيد. ساكن تقليد مرجع سيستاني سيدعلي اهلل آيت امروزه، شد. آشكار آن ساختاري كمبودهاي يها
  نارساي مبارزان مشترك ستادهاي است الزم ميداني قانون 0۴1 ماده ذيل برانگيز مناقشه نواحي ديگر دموكراسي بهروزرساني كارآمدسازي يآيد نم نظر به سهل چندان داعش از پس شرايطي تگانه، بيس هاي فرمان قالب در نجف به روست، روبه سختي هاي لش چا مشكالت با اتحاديه بيشتري هماهنگي شده تقويت تروريسم عليه بودجه چالش نفت فروش همچنين اساسي ضروري حيث اين از اساسي قانون انجمني خصوص اين در مختلفي سناريوهاي همچنان شكل مختلف مردمي نيروهاي تشكيل براي نپذير امكا همگرايي روند تعميق ديگر تنها نه كه نهيي شود.
  گو ايجاد خواهد بغداد اربيل بين اختالف موارد ازجمله خود اساسي قانون متعددي موارد در كه است است. مطرح الشعبي حشد عنوان تحت اكنون كه گرفت است. شده دشوار بسيار نيز روند اين حفظ بلكه نيست
ساده‌زيستي نه‌فقط زيبا بلكه ضروري است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/31
ساده‌زيستي نه‌فقط زيبا بلكه ضروري است
يافتن راهي براي زندگي ساده و زندگي خوب


ديدگاه ما درباره «سادگي و تجمل» و« قناعت و اسراف» ، از بن، دچار تناقض استامريس وستكوت   ترجمه:  عليرضا صالحي  

طي بخش عمده‌يي از تاريخ انسان، سادگي مقتصدانه نه گزينش نوعي از زندگي بلكه ضرورتي براي آن بود؛ و از سر همين ضرورتش، فضيلت اخلاقي تلقي مي‌شد. اما با ظهور سرمايه‌داري صنعتي و جامعه مصرفي، نظامي پديد آمد كه محكوم به رشدي بي‌وقفه بود. با اين حال، اشتياقي روزافزون به كشف دوباره فوايد ساده‌زيستي، به‌ويژه نزد نسل بيست‌سي‌ساله، به چشم مي‌خورد. اشتياقي كه البته تاحدي نوستالژيك و بعضا تناقض‌آميز است.

زندگي خوب يعني زندگي ساده. ساده‌زيستي، بين ايده‌هاي فلسفي، پاي ثابت پاسخ به اين پرسش بوده است كه چگونه زندگي كنيم. از سقراط گرفته تا تورو، از بودا تا وندل بري، متفكران بيش از دو هزار سال است كه ايده ساده‌زيستي را سر زبان‌ها انداخته‌اند و اين ايده تابه‌حال هم هواداران بسياري داشته است. مجله‌هايي همچون ريل سيمپل۱، از روي پيشخوان فروشگاه‌ها به آدم چشمك مي‌زنند؛ اپرا وينفري، مرتب در برنامه‌اش، با طرفداران ساده‌زيستي همچون جك كرنفيلد، معلم ذهن‌آگاهي بودايي، مصاحبه مي‌كند؛ جنبش آهستگي۲، كه افراد را تشويق مي‌كند تا به بنيان‌هاي دنياي پيشاصنعتي بازگردند، پيروانش را از سراسر قاره‌ها به سوي خود مي‌كشاند.

طي بخش عمده‌يي از تاريخ انسان، سادگي مقتصدانه نه گزينش نوعي از زندگي بلكه ضرورتي براي آن بود؛ و از سر همين ضرورتش، فضيلت اخلاقي تلقي مي‌شد. اما با ظهور سرمايه‌داري صنعتي و جامعه مصرفي، نظامي پديد آمد كه محكوم به رشدي بي‌وقفه بود و همراه آن جمعيتي (ملقب به «بازار») رشد كرد كه قادر بود و ترغيب مي‌شد كه بسياري از چيزهايي را بخرد كه، بنا بر معيارهاي سنتي، مازاد بر نيازهايش بود. در نتيجه، بين ارزش‌هاي سنتي‌اي كه ما به ارث برده‌ايم و نسخه مصرف‌گرايانه‌يي كه فرهنگ معاصر براي ما تجويز مي‌كند شكاف به ‌وجود آمد.

در دوران پيشامدرن، انشقاق بين آنچه فيلسوفان توصيه مي‌كردند و نحوه زندگي مردم آن‌چنان زياد نبود. ثروت امنيت مي‌آورد؛ اما حتي در نظر ثروتمندان ثروت در برابر بدبختي‌هايي چون جنگ، قحطي، بيماري، بي‌عدالتي و غضب ظالمان سپر محكمي تلقي نمي‌شد. سنكا، فيلسوف رواقي‌، با‌اينكه يكي از ثروتمندترين افراد روم بود، دست آخر، با حكم نرون محكوم به مرگ شد. اما [در دوران پيشامدرن] اكثريت قريب به اتفاق آدم‌ها، همچون بردگان، خدمتكاران، دهقانان و كارگران، عملا هيچ چشمداشتي به اندوختن اندك ثروتي نداشتند.

پيش از ظهور كشاورزي ماشيني، دموكراسي انتخابي، حقوق مدني، و كشف آنتي‌بيوتيك و آسپرين زندگي طولاني و بدون ‌رنج بيش‌ازحد بسيار مطلوب به شمار مي‌آمد. اما امروزه، دست‌كم در جوامع مرفه، مردم بيش از اينها مي‌خواهند و توقع دارند (و معمولا مي‌توانند داشته باشند). بالطبع، در چشم بسياري از انسان‌ها، ساده زيستن چيز خسته‌كننده‌يي بيش نيست.

با اين حال، اشتياقي روزافزون به كشف دوباره فوايد ساده‌زيستي، به‌ويژه نزد نسل بيست‌سي‌ساله، به چشم مي‌خورد.

برخي از اين موارد، ممكن است نماينده نوستالژي جهان پيشاصنعتي يا پيشامصرفي باشد و همچنين همدلي با مبحثي اخلاقي را به ياد آورد كه مي‌گويد ساده‌زيستي با پرورش خصلت‌هايي دوست‌داشتني، همچون قناعت، انعطاف‌پذيري و استقلال، از شما انسان بهتري مي‌سازد؛ يا از طرف ديگر، با ارتقاي آرامش ذهن و سلامتي كامل، و نزديك كردنتان به طبيعت، شما را به فرد بانشاط‌تري تبديل كند.

اينها دلايل معقولي هستند. اما با تمام احترامي كه شايسته تعليمات آنهاست، [بايد بگويم كه] حرف‌هاي اين انسان‌هاي فرزانه چندان متقاعدكننده نبوده‌اند.

ميليون‌ها نفر از ما انسان‌ها تلاش مي‌كنيم تا پولي درآوريم و خرج كنيم، بليت لاتاري مي‌خريم، ساعت‌ها كار مي‌كنيم، بدهكار مي‌شويم، ۲۴ ساعت در شبانه‌روز و هفت روز هفته سختي مي‌كشيم تا از اين سراشيبي لغزنده بالا برويم. واقعا چرا؟

يك پاسخ ساده و بديهي به اين چرا اين است كه ما به تظاهري كليشه‌يي دچاريم. با وجود اينكه ايده فلسفي قناعت‌ورزي را تحسين مي‌كنيم، در زندگي روزمره‌مان از فرامين آن چشم مي‌پوشيم.

از سبك زندگي ساده مثلا پاپ فرانسيس تمجيد مي‌كنيم و آن را نشانه شرافت اخلاقي‌اش مي‌دانيم، اما در‌عين‌حال باز با تقاضاي خانه‌هاي بزرگ‌تر، ماشين‌هاي گران‌تر و كالاهاي تجملي‌تر مشتاق رشد اقتصادي هستيم و به آن چشم داريم.

اما مشكل فقط اين نيست كه اعمال ما با باورهايي كه به آنها اقرار مي‌كنيم در تعارض‌اند. ديدگاه ما درباره سادگي و تجمل، و قناعت و اسراف، از بن، دچار تناقض است. ما به اين اذعان مي‌كنيم كه اسراف خرج روي دستمان مي‌گذارد و بي‌سليقگي است؛ اما مظاهر اسراف‌كاري گذشتگان را، همچون شهر ممنوعه پكن يا كاخ ورساي، به عنوان چيزهايي به نمايش مي‌گذاريم كه گويا واقعا شايسته تحسين‌اند. حقيقت اين است كه اغلب آنچه ما «فرهنگ» مي‌ناميم مملو است از اشكال مختلف اسراف.

بنابراين، اگرچه تاحدي تناقض‌آميز، اما هنگامي كه براي اغلب افراد جز ساده‌زيستي راهي نمي‌ماند، اين شيوه از زندگي به متقاعدكننده‌ترين روش تبديل مي‌شود. دلايل سنتي ساده‌زيستي، در واقع، يك نوع ضرورت را معقول مي‌سازند.

اما به‌محض اينكه زندگي ساده توأمان با قناعت‌پيشگي يك انتخاب است، شيوه‌يي در ميان ديگر شيوه‌هاي زندگي، همان دلايل اعتبار كمتري پيدا مي‌كنند و آن وقت است كه ديگر حناي فلسفه قناعت‌پيشگي رنگي نخواهد داشت.

اين امر شايد تحت تاثير دو مولفه تغيير كند؛ يكي اقتصاد و ديگري محيط‌زيست‌باوري. هنگامي كه ركود به اقتصاد ما هجوم مي‌آورد، چنان‌كه به‌تازگي آورده است (و از بي‌ثباتي‌هاي ذاتي اين نظام اقتصادي پرده برمي‌دارد كه محكوم به رشد بي‌وقفه است)، ناگهان ميليون‌ها نفر خود را در شرايطي مي‌يابند كه قناعت‌پيشگي يك‌بار ديگر به ضرورت زندگي تبديل مي‌شود و ارزش‌هاي همراهش دوباره خودنمايي مي‌كند.

هم‌اكنون در جوامعي همچون ايالات متحده شاهد آن هستيم كه سرمايه‌داري شكاف بين «دارا» و «ندار» را عميق‌تر مي‌سازد. اين نابرابري روزافزون انتقاد تازه‌يي را درباره اتلاف و اسراف مطرح مي‌كند. وقتي افراد بسياري زير خط فقر به سر مي‌برند، به رخ كشيدن تجمل و ثروت‌اندوزي كار پسنديده‌يي نيست.

علاوه‌براين، توزيع نامتوازن ثروت فرصتي را نشان مي‌دهد كه از دست رفته است. در نظر اپيكور و ديگر فرزانگان ساده‌زيستي، انسان مي‌تواند خوب زندگي كند به شرط آنكه نيازهاي اساسي خاصش برآورده شده باشند؛ ديدگاهي كه «هرم نيازهاي»۴ آبراهام مزلو نيز، در دوران مدرن، مهر تاييد بر آن مي‌زند. اگر اين حرف را صحيح تلقي كنيم، استدلالي است در دفاع از آنكه مازاد ثروت را براي تامين نيازهاي اساسي همگان از قبيل غذا، خانه، سلامت، آموزش، تسهيلات زندگي، و حمل‌ونقل عمومي به كار بگيريم، آن هم با هزينه‌يي اندك، نه اينكه سودش به جيب معدودي صاحبان سرمايه خصوصي بريزد.

هرچقدر كه آن فرزانگان عاقل بوده باشند، به ذهن امثال سقراط يا اپيكور نمي‌رسيد كه از ساده‌زيستي در قالب محيط‌‌زيست‌باوري دفاع كنند. اين دو قرن صنعتي‌سازي، رشد جمعيت و فعاليت ديوانه‌وار اقتصادي انواع مشكلات را براي ما به ارث گذاشت؛ مه‌دود، درياچه و رود و اقيانوس‌هاي آلوده، زباله‌هاي سمي، فرسايش خاك، از بين رفتن جنگل‌ها، انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري، و گرمايش زمين. فلسفه قناعت‌پيشگي ارزش‌هايي را بيان مي‌كند و به سبكي از زندگي ترغيب مي‌كند كه شايد براي دگرگوني اين روند و حفظ زيست‌بوم آسيب‌پذير سياره‌مان بهترين مايه دلگرمي باشد.

اما هنوز هم اين دلايل اكثر افراد را متقاعد نمي‌كند. اگر معلوم شود كه روش‌هاي معمول توليد كردن، پول درآوردن، خرج كردن و دور انداختن دوام نمي‌آورند، آنگاه ممكن است زماني فرابرسد (و شايد زود هم فرابرسد) كه ما مجبور به‌ ساده‌زيستي شويم.

در اين صورت است كه آشكار مي‌شود سنت باشكوه گذشته فلسفه آينده را درون خود جاي داده است.

 نویسنده:
3 سناريو براي عصر پساداعش در عراق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/31
3 سناريو براي عصر پساداعش در عراق
تحولات سياسي همسايه غربي ايران تحليل شد


هوشنگ شيخي   پژوهشگر مسائل خاورميانه  

به‌دنبال رشد فعاليت‌هاي گروه داعش و گسيل‌شدنش به عراق نواحي بسياري از استان‌هاي نينوا، انبار، صلاح‌الدين و دياله توسط اين گروه تصرف گرديد. بعد از اعلام برقراري خلافت اسلامي در ۲۹ ژوئن 2014 موفقيت‌ها و گسترش برق‌آساي گروه تروريستي داعش (دولت اسلامي عراق و شام) را شاهد بوديم. متعاقب اين رخدادها، ازآنجاكه نشانگاه اصلي داعش بر اساس باورهاي ايدئولوژيك و همچنين تاريخ‌گرايي اين گروه، «سرزمين عراق» است، مهاجرت به اين سرزمين توسط ابوبكر البغدادي رهبر داعش واجب شمرده شد. لذا نگاه جامعه بين‌الملل بيش‌ازپيش به سرنوشت عراق و رشد داعش در اين كشور معطوف شد.

پرواضح است كه رشد و موفقيت‌هاي داعش در عراق طيفي از علل و دلايل مختلف داخلي و خارجي را شامل مي‌شود؛ براي عطف توجه به چشم‌انداز پيش روي عراق لازم است، عوامل زمينه‌يي منتج به وضعيت كنوني بيان و واكاوي شوند. ازجمله اين علل مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1-عدم جذب اهل سنت عراق توسط نوري‌المالكي كه موجب تضعيف هرچه بيشتر انسجام شكننده داخلي شد، به‌طوري‌كه در دسامبر ۲۰۱۱، شوراي حكومتي دياله با انتشار بيانيه‌يي، اين استان را نيمه‌خودمختار اعلام كرد. دو ماه قبل از اين، اتفاق مشابهي در استان صلاح‌الدين به استناد ماده ۱۱۹ قانون اساسي عراق رخ داد. از سوي ديگر برخورد مالكي با مخالفان برخوردي غيراصولي بود تا جايي كه مدعي شد كه قاتلان امام حسين(ع) در ميان مخالفان او هستند.

2- نارضايتي‌هاي اهل سنت در پي انتخابات پارلماني مارس 2010 كه پس از بي‌توجهي بغداد موجب واگرايي اهل سنت شد يكي ديگر از علل بود؛ به‌طوري‌كه نيروهاي الصحوه اهل سنت كه سال 2007 توانسته بودند جلو القاعده را سد كنند، در اين برهه، يا سكوت كرده يا به صف معاندين دولت پيوستند كه در نتيجه مرزها نفوذپذير شده و تروريست‌ها به كريدورهاي ارتباطي متعددي دست يافتند.

3-فساد نهادينه‌شده در دولت عراق و همچنين ناتواني و فقدان انسجام در ارتش موجب شكست‌هاي متوالي آن در مقابل داعش شد.

باري با وجود عوامل ذكرشده، از يك سو در پي كمك‌هاي فوري جمهوري اسلامي ايران به دولت عراق و همچنين كمك‌هاي بين‌المللي و از سوي ديگر فتواي بي‌سابقه جهاد آيت‌الله سيدعلي سيستاني مرجع تقليد ساكن نجف در قالب فرمان‌هاي بيست‌گانه، شرايطي براي تشكيل نيروهاي مردمي مختلف شكل گرفت كه اكنون تحت عنوان حشد الشعبي شناخته مي‌شوند و در مقابل تروريست‌ها مبارزه مي‌كنند. پس از تغيير كابينه عراق در اوت 2014، تماس‌ها از سوي بغداد با سران عشاير اهل سنت افزايش يافت و بسياري از آنان با اعلام پيش‌شرط‌هايي، مبارزه عليه تروريست‌هاي تكفيري را پذيرفتند. گرچه به جهت توده‌يي شدن مبارزه عليه داعش، بيم طايفه‌اي‌شدن و مذهبي‌شدن آن وجود داشت اما در مجموع مناطق مختلفي از دست داعش آزاد شد.

مرحله اول آزادسازي موصل 26 مهرماه 1395 شروع شد و با موفقيت به پايان رسيد، به‌طوري‌كه حلقه محاصره تكميل شد و نواحي اقماري موصل آزاد شدند. مرحله دوم عمليات آزادسازي موصل از 9 دي 1395 از پنج ناحيه با تمركز بر مناطق شرقي موصل شروع شده و با پيشروي‌هاي مطلوبي همراه بوده است، گرچه انتظار نمي‌رود در مقطعي كوتاه و با عمليات‌هاي محدود مناطق درگير از داعش پاك شود، چراكه بسياري از عوامل موجد و پرورنده اين گروه كه پيش‌تر ذكر شد همچنان پاينده و برقرارند اما به‌طوركلي در صورت تداوم تشريك‌مساعي گروه‌هاي مختلف مخالف داعش و جديت در مبارزه با آن، در آينده‌يي نه چندان دور، شكست‌هاي بيشتري به اين گروه وارد‌ آيد. با اين‌حال سخن گفتن از سرنوشت عراق پس از داعش چندان سهل به نظر نمي‌آيد و همچنان سناريوهاي مختلفي در اين خصوص مطرح است.

 سناريوي اول: دولت كارآمد چندقوميتي

در سراسر تاريخ سياسي عراق هيچ‌گاه انتقال قدرت به روش مسالمت‌آميز صورت نگرفته است. تغييرات يا در پي كودتا بوده‌اند يا دخالت خارجي حكومت را سرنگون كرده است.

بر اين اساس فرهنگ سياسي عراق با ديكتاتوري، استبداد و تماميت‌خواهي عجين شده است. از ميدان دادن به كمونيسم در زمان عبدالكريم قاسم و ناصريسم زمان عبدالسلام عارف گرفته تا ديكتاتوري صدام همگي نشان از اقتدارطلبي كارگزاران سياسي عراق دارد.  از سوي ديگر همچنانكه پيش‌تر گفته شد چشم اسفنديار دولت عراق تابه‌حال ضعف انسجام داخلي بوده است به‌طوري‌كه در اين كشور دولت-ملت شكل نگرفته و گرايش‌هاي قومي و مذهبي قوي‌تر از هر مولفه هويتي ديگري است كه در رفتار سياسي گروه‌هاي مختلف اثر مستقيم دارد.

بنابراين چنانچه دولت عراق بتواند بر اين چالش‌ها فائق‌ آيد و همگرايي ملي و رفع كژانگاري‌هاي قومي و مذهبي را در دستوركار خود قرار دهد و به عنوان دولتي فراگير، كارآمدتر و به‌روزتر شده و به‌شكل دموكراسي انجمني بر پايه قانون اساسي، توام با دورانديشي كارگزاران عمل كند مي‌توان به وقوع اين سناريو اميدوار بود.

 كارآمدسازي و به‌روزرساني دموكراسي انجمني و قانون اساسي از اين حيث ضروري است كه در موارد متعددي قانون اساسي خود چالش‌زا بوده و مي‌توان گفت با نوعي تله قانون اساسي در عراق روبه‌رو هستيم. با توجه به شرايط عراق بر مبناي نظريه آشوب، اگر فقط ذره‌يي در هر سوي اين بازه (معادله قدرت عراق) جابه‌جا شود همه‌چيز به بي‌نهايت مي‌رود! و اين سناريوي مطلوب براي همه طرفين دست‌نيافتني مي‌شود. سناريوي دوم: تلاش براي تجزيه

كردستان عراق پس از شكست ايران در جنگ چالدران در مقابل عثماني تحت عنوان سنجاق‌هايي از ولايت موصل به امپراتور عثماني واگذار شده و از پيكره موطن تاريخي خود ايران جدا شد. پس از فروپاشي امپراتوري عثماني، پيرو توافق سايكس – پيكو منطقه كردنشين شمال عراق تحت كنترل دولت عراق به مركزيت بغداد قرار گرفت.

اكنون يك قرن پس از سايكس-پيكو از سوي سياستمداران اربيل تلاش‌هاي جدي براي وقوع سناريوي استقلال از عراق صورت مي‌گيرد، از كنترل مناطق مختلف آزادشده از دست داعش توسط پيشمرگه‌ها گرفته تا هماهنگي‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي و ديدارهاي ديپلماتيك، همگي يك هدف را نشانه رفته‌اند و آن استقلال كردستان عراق است. ظاهرا مطلوبيت اين سناريو براي كردهاي عراق در بالاترين سطح قرار دارد و براي بغداد داراي كمترين مطلوبيت ممكن است.

البته نبايد از نظر دور داشت كه واقعيت ميداني عراق با آنچه احتمالا تصور مي‌شود متنافر است، چراكه سخن محمد حاجي محمود دبيركل حزب سوسياليست كردستان و از فرماندهان پيشمرگه در اين خصوص چندان بي‌مناسبت نيست كه مي‌گويد «عراق در طياره از روي آسمان عراق يكپارچه است، در سياره (خودرو) روي زمين چندپارچه است».  درعين‌حال نبايد فراموش كرد كه ژئوپليتيك كردستان شكننده بوده و محصور بودن آن محدوديت‌هايي را براي وقوع اين سناريو ايجاد مي‌كند. لذا اين سناريو به جهت اثرات منطقه‌يي و ناحيه‌يي آن زماني قابل حصول خواهد بود كه رضايت همسايگان كسب شود و در غير اين صورت پيش‌بيني مي‌شود تلاش‌هاي صورت گرفته با شكست مواجه گردد.

 البته كماكان كركوك، مناطق آزادشده و ديگر نواحي مناقشه‌برانگيز ذيل ماده 140 قانون اساسي و همچنين فروش نفت و چالش بودجه ازجمله موارد اختلاف بين اربيل و بغداد خواهد بود و پيش‌بيني نمي‌شود كه دولت مركزي عراق در اين خصوص تن به سازش دهد. پس اين سناريو در صورت اجراي بدون هماهنگي موجب افزايش ناآرامي‌ها در منطقه و هزينه‌زايي براي كنشگران محلي مي‌شود. سناريوي سوم: تداوم جنگ

در دولتي شكست‌خورده

با توجه به شرايط حاضر و با عطف به شواهد ميداني موجود مي‌توان گفت در طول يك‌سال پيش رو، از نظر بخش دوم شعار «باقيه و تتمدد» (ماندگار و رو به گسترش)، داعش دچار چالش مي‌گردد و اين گروه با وجود سياليت عملياتي‌اش شكست‌هاي بيشتري را متحمل خواهد شد، گرچه همچنان ماندگار خواهد بود و نابودي آن به‌طور كامل در افق يك‌ساله ناممكن مي‌نمايد.

بااين‌حال ازيك سو كسري بودجه حدود 25 درصدي عراق، ميزان بالاي فساد اقتصادي به‌طوري‌كه طبق آخرين اعلام سازمان بين‌المللي شفافيت به لحاظ شفافيت و سلامت اقتصادي در بين 165 كشور در رده 161 قرار دارد، و همچنين فقدان قانون مشخص و كارآمد نفت و گاز دولت عراق در كنار كاهش قيمت نفت كه 90درصد درآمد اين كشور را تشكيل مي‌دهد و از سوي ديگر وجود نارضايتي در بين گروه‌هاي مختلف حتي شيعياني همچون فراكسيون احرار و جريان مقتدي صدر، همگي اين عوامل دولت عراق را به سوي دولتي شكست‌خورده پيش مي‌برد كه براي معاندين دولت عراق داراي بالاترين سطح مطلوبيت بوده و به لحاظ منطقه‌يي موجب آشوب هر چه بيشتر مي‌شود.

به‌طوركلي مدت‌هاست كه توسعه‌طلبي‌ها و پيشروي‌هاي داعش متوقف‌شده و روند پاك‌سازي و بازپس‌گيري مناطق مختلف از دست اين گروه تروريستي آغاز شده است. ارزيابي عرصه ميداني درگيري‌هاي داعش نشان از هزيمت و صدمات جدي اين گروه در جبهه‌هاي مختلف دارد. ازاين‌رو داعش به شيوه‌هاي خود در سال‌هاي 2012 و 2013 به‌شكل پيروزي در نتيجه هراس‌انگيزي (النصربالرعب) در جاهاي مختلف روي آورده است.

ناگفته پيداست عرصه مبارزه با داعش به‌هم‌پيوسته بوده و نتيجه به‌صورت برهم‌كنش حاصل مي‌شود؛ به‌طوري‌كه نبايد از ديگر عوامل موثر و ديگر مناطق درگير هم غافل بود؛ زيرا تابه‌حال، داعش همواره در اثر تعامل با ديگر مناطق از قاعده سينرژي و همياري اجزا بهره برده و توانسته كاميابي‌هاي ميداني را فرا چنگ آورد. بنابراين جهت شكست اين گروه و همچنين ديگر تروريست‌هاي تكفيري در عرصه ميداني لازم است ستادهاي مشترك مبارزان عليه تروريسم تقويت‌شده و هماهنگي بيشتري ايجاد شود.نویسنده:
مسير دشوار اتحاديه اروپا براي حفظ انسجام دروني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/1/31
مسير دشوار اتحاديه اروپا براي حفظ انسجام دروني
پيروز ايزدي   مركز تحقيقات استراتژيك

اتحاديه اروپا در سال‌هاي اخير آزمون‌هاي دشواري را از سر گذرانده است و امروز نيز با وجود بهبود اندك در وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو، همچنان با بحران‌هاي شديدي به ويژه در حوزه‌هاي مالي، بانكي، ‌امنيتي، مهاجرت و رشد گرايش‌هاي پوپوليستي و ناسيوناليستي در كشورهاي عضو روبه‌روست. از سوي ديگر، مساله خروج بريتانيا از اتحاديه، روي كار آمدن ترامپ در امريكا و برداشتي كه از تهديد روسيه نسبت به كشورهاي حوزه بالتيك و اروپاي شرقي وجود دارد وضعيت را براي اين اتحاديه پيچيده نموده است و اينك بيش از هر زمان ديگري از آغاز روند همگرايي در 60 سال پيش، با توجه به اينكه كشورهاي عضو اينك بيش از پيش به دنبال منافع ملي و دغدغه‌هاي امنيتي خاص خود هستند، زمينه‌هاي واگرايي در اين اتحاديه تقويت شده است. نوشتار حاضر مي‌كوشد به چالش‌هاي پيش روي اتحاديه و نيز برخي راه‌حل‌هاي موجود براي ادامه حيات اتحاديه بپردازد.

باوجود برخي نشانه‌هاي بهبود نسبي اوضاع اقتصادي در كشورهاي عضو و پايين آمدن نرخ بيكاري در برخي از آنها ازجمله اسپانيا (نرخ بيكاري در اين كشور در سه ماهه چهارم 2016 به رقم 18.63 درصد رسيد در حالي كه در دوره زماني مشابه در 2015، اين رقم به 18.91 درصد بالغ مي‌شد)، همچنان از هم‌گسيختگي اقتصادي اين اتحاديه را تهديد مي‌كند. بحران بدهي‌هاي يونان هنوز تهديدي عمده به حساب مي‌آيد (ميزان وام‌هاي بد در ايتاليا به 360 ميليارد يورو بالغ شده كه معادل با 20درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است). اينها مواردي است كه مي‌تواند پول واحد اروپايي را با تهديدي جدي روبه‌رو كند.

از سوي ديگر، از زمان بروز بحران مالي در اتحاديه، دو اردگاه در داخل اتحاديه شكل گرفته است كه هر كدام معتقد به سياست‌هاي متفاوتي براي مقابله با بحران هستند. يكي از اين اردوگاه‌ها به رهبري آلمان و هلند بر آن است كه دولت‌ها موظفند اصلاحت اقتصادي مورد توافق را به اجرا درآورند و در عين حال به مقررات مورد توافق (ازجمله «قانون طلايي» يعني عدم تجاوز كسر بودجه از 3درصد توليد ناخالص داخلي) پايبند بمانند. در طرف ديگر، فرانسه و كشورهاي جنوب اروپا قرار دارند كه معتقدند دولت‌ها به انعطاف‌پذيري بيشتر براي تصميم‌گيري در مورد اصلاحت مالي و ساختاري نياز دارند و دولت‌هايي كه از آزادي عمل مالي بيشتري برخوردارند بتوانند براي رفع عدم توازن‌هاي موجود به افزايش هزينه‌هاي عمومي خود اقدام كنند.

در شرايط كنوني، صاحب‌نظران مسائل اروپا به اين واقعيت پي برده‌اند كه پروژه همگرايي اروپايي كه در ابتدا با موفقيت‌هاي چشمگيري به ويژه به لحاظ اقتصادي و امنيتي همراه بود، ‌از نارسايي‌هايي ساختاري برخوردار است كه در زمان بحران خود را نشان داد. ازجمله نارسايي‌هاي آن، علاوه بر عدم توازن اقتصادهاي منطقه يورو، عدم وجود اتحاد مالي و سياسي بود تا بتواند به عنوان پشتوانه‌يي براي اتحاد پولي عمل كند. از اين رو لزوم بازنگري در پروژه‌يي كه ديگر پاسخگوي نيازهاي امروز نيست، بر همگان آشكار شده است. ضروري است طي اين بازنگري، ساز و كاري انديشيده شود كه در آن برقراري انضباط براي اطمينان از پايبندي اعضا به تعهدات و مقررات در كنار ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي همكاري بيشتر ميان اعضا و حفظ همبستگي پيش بيني شده باشد. اما در شرايط كنوني كه مردم و به ويژه اقشار متوسط و ضعيف در بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه، مشكلات معيشتي خود را ناشي از سياست‌هاي اتحاديه (به ويژه سياست‌هاي رياضتي) مي‌دانند و اتحاديه را يك دستگاه بروكراتيك عريض و طويل مي‌دانند كه كارشناسان آن در برج‌هاي عاج خودنشسته و از مشكلات مردم عادي بي‌خبرند، احساسات ضداتحاديه اروپا در بسياري از كشورهاي عضو اوج گرفته است. اين ازجمله موضوعاتي است كه به محبوبيت احزاب پوپوليست در اروپا كه در برنامه‌هاي خود خروج از واحد پولي يورو و حتي اتحاديه را (به تبعيت از برگزيت) قرار داده‌اند، بسيار افزوده است. اينگونه احزاب امروزه در انتخابات ملي چالشي بزرگ براي احزاب جريان اصلي كه معمولا به روند همگرايي اروپايي اعتقاد دارند، ‌به وجود آورده‌اند. با اين حال باتوجه به جو موجود حتي اين احزاب جريان اصلي نيز براي جذب آراي مردم به همكاري بيشتر در سطح اتحاديه اقبالي نشان نمي‌دهند كه اين خود مي‌تواند مانع بزگري بر سر راه انجام اصلاحات در اتحاديه باشد. از همين روست كه بسياري از صاحبنظران معتقدند كه در هر گونه بازنگري در پورژه همگرايي، بايد به مساله «كسري دموكراتيك» توجه ويژه نشان داده شود. در صورت تداوم روند كنوني و نيز ركود اقتصادي، ‌به نظر مي‌رسد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هر كدام براساس منافع ملي خود عمل كنند و در عمل تنها اسمي از اتحاديه اروپا باقي بماند. برخي صاحبنظران پيش‌بيني كرده‌اند كه براساس اشتراك منافع، ‌بلوك‌هاي مختلفي در داخل اتحاديه به وجود‌ايد، مانند اروپاي مديترانه‌يي (فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و پرتغال)، اروپاي شرقي (مجارستان، جمهوري چك، لهستان و اسلواكي موسوم به «گروه ويگراد»)، اروپاي ژرمني (آلمان، ‌هلند و اتريش)، اروپاي دريايي (يونان و بلغارستان) و غيره.

ازجمله راه‌حل‌هايي كه براي حفظ و تداوم روند همگرايي اروپايي پيشنهاد شده است، اروپاي دو يا چند سرعته است. اين مفهوم بر اين اساس استوار است كه بخش‌هاي مختلف اتحاديه اروپا در سطوح مختلف و با شتاب و سرعت متفاوت باتوجه به شرايط سياسي و اقتصادي‌شان همگرا شوند. البته بر اين راه‌حل انتقاداتي وارد شده است، ‌ازجمله اينكه در اين صورت، كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي قدرتمندترند و در نتيجه در مركز اتحاديه قرار مي‌گيرند، ‌رهبري و مديريت اتحديه را دردست خود گرفته و بدني ترتيب در مقايسه با كشورهايي كه در حاشيه قرار مي‌گيرند. از مزاياي بسياري بيشتري برخوردار مي‌شوند. به‌طور كلي مي‌توان گفت باتوجه به شرايط كنوني، تعميق روند همگرايي دشوار به نظر مي‌رسد و راه‌حلي كه براي حفظ اين روند مي‌توان متصور گرديد بايد متضمن حداقل واگذاري حاكميت باشد.

آنچه مسلم است اين است كه تجربه همگرايي اروپا كه ابتدا براي برقراري صلح در اروپا و حفظ موجوديت و هويت اروپاي غربي در دوران جنگ سرد آغاز شد و با فروپاشي بلوك شرق، اميدهايي را براي اتحاد كل قاره اروپا و حركت آن به سوي دموكراسي و رفاه اقتصادي بيشتر به وجود آورد، تنها توانست در دوران رونق نسبي اقتصادي به خوبي عمل كند و با آغاز بحران مالي و اقتصادي، نارسايي‌ها و كمبودهاي ساختاري آن آشكار شد. امروزه، ‌اتحاديه با مشكلات و چالش‌هاي سختي روبه‌روست، به گونه‌يي كه نه تنها ديگر تعميق روند همگرايي امكان‌پذير نيست بلكه حفظ اين روند نيز بسيار دشوار شده است.نویسنده:

  نگاه Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  9
  ه ند ri.repapswenlodaat@erutaef
  پر 66420769 5.2 دستكاري پرسي
  احتمال همه در راي است
  ميليون كرده دوقطبي را جامعه اردوغان، پوپوليستي
  رويكرد اتريشي عضو يك كورون، |اليو جهان گروه گفته تركيه پرسي همه بر اروپا شوراي ناظر
  هيات روز انتخابات در راي ميليون 5/2 احتماال كه
  است گزارش به است. شده دستكاري تركيه يكنبه ش تركيه
  در قوا تفكيك عصر
  پايان نيز اروپا همكاري امنيت سازمان
  رويترز، همكاري از تركيه اي مقام كه است كرده
  اعام در احتمالي تخلفات درخصوص تحقيق
  براي است، تركيه جمهوري رييس االن بود وزير جهان| يكنند.
  گروه خودداري كشور اين در پرسي همه سوسيال كردها، از اعم كشور، اين مردم پرسي همه درباره تعريف ترين برازنده اردوغان، طيب رجب كه است درحالي اين احتماال كه را ليبرال ها چپايان گر ها، وكرات دم كه است اين تركيه اساسي
  قانون ناظران انتقادات نگران ها تركيه جمهوري رييس كرد. خواهد سركوب ندادند، راي او به رجب حركت با تركيه مردم از 7.84درصد رد را پرسي همه درخصوص بينالمللي
  اروپايي رشد با همراه اردوغان انتخاباتي راهبرد كشورشان جمهوري رييس اردوغان،
  طيب است، گفته نيز تركيه خارجه وزارت است.
  كرده قطبي دوگانگي ايجاد باعث اقتصادي باالي كردهاند.
  مخالف پرسي همه مورد در المللي بين اروپايي
  ناظران طرفداران است. شده تركيه شده تثبت
  شدن كنند. مي قضاوت مغرضانه
  تركيه كشور اين مردم از نيمي حدود كه او محافظه كار كه آرا تمامي تقريبا شمارش نتايج
  براساس مردم از ديگر نيم نند مي حلقه او گرد هستند، تركيه اخير پرسي همه درباره تايمز
  نيويورك شده، اعام تركيه انتخابات كميسيون
  توسط دارند، قرار اردوغان ستم ظلم مورد كه تركيه 06درصد داشت انتظار خود اردوغان است:
  نوشته درصد 51.41 حدود اساسي قانون تغيير
  موافقان مشتركي نقطه گروه دو اين بين بيزارند. او از برگزار شنبه يك در كه پرسي همه اين به مردم
  از اند. آورده دست به را آرا درصد 48.59 مخالفان
  و ندارد. وجود اينجاست جالب اما داد. خواهند مثبت راي
  شد، در تركيه همهپرسي يگويند، اروپايي
  ناظران دموكراتيك روند طبق اردوغان هرچند راي استانبول آنكارا نظير بزرگ شهرهاي
  كه كه درحالي است. شده برگزار نابرابر رقابتي
  فضاي شيوه تدريج به اما شد، پيروز انتخابات در بينالمللي ناظران گزارش وانگهي ند. داده
  منفي برخوردار يي رسانه حمايت از پرسي همه
  موافقان سازمان گرفت. پيش در مابانهتري ديكتاتور نيز گيري راي اين قانونمندي در تقلب مورد
  در اردوغان دولت منتقدان نگاران روزنامه
  بودند، تركيه انتخابات بر كه اروپا همكاري امنيت را اردوغان مشروعيت خود سهم به آرا
  شمارش از شماري بودند مواجه سركوب فشار
  با درباره اش اوليه گزارش در كرد، نظارت ميبرد. سوال زير پرسي همه اين
  در شدند. توقيف منتقد رسانههاي استاني مسووالن كرد، اعام تركيه پرسي همه برنده آراي نهايي شمارش در هم اگر
  اردوغان عضو يك كورون، اليو كه است درحالي
  اين اعام العاده فوق وضعيت اختيارات از استفاده با دستان در پس اين از تركيه باشد، پرسي همه عاوه گويد مي اروپا شوراي ناظر هيات
  اتريشي نافرجام كودتاي از پس اردوغان سوي از شده بيني پيش قابل غير نتقامجو توز، كينه مرد
  يك درخصوص ترديدهايي نابرابر، رقابتي فضاي
  بر برگزاري بيان آزادي از جلوگيري راي 2016 ب هم خودش با را تكليفش حتي كه افتاد
  خواهد است: گفته وي دارد. وجود نيز آرا
  شمارش لطمه اساسي هاي آزادي حقوق به تجمعات، داند. نمي شمارش آرايي كه كرده تصريح قانون كه
  درحالي زدند. كشوري اينكه از ماند خواهد متحير هم
  جهان عالي كميسيون باشند. رسمي مهر با كه
  شوند پرسي همه طرفدارانش، اردوغان نظر از حياتي مهم پل است متمادي هاي دهه
  كه آراي داده اجازه قانون برخاف
  انتخابات(تركيه) براي او بعد، مرحله در رسيده پايان رقابت به ها دستان در حال بوده، ام اس جهان اروپا
  ميان كورون اليو شوند. پذيرفته رسمي مهر
  فاقد ذهن در آنچه مبناي بر تركيه به دادن شكل اصول به را احترام كمترين كه افتاده
  مردي 5/2ميليون كه يرود آن ظن است: كرده
  تصريح در اردوغان كه آتاتورك به كند مي دام اق دارد، آيا است. قائل دموكراتيك ساختارهاي ارزش ها باشد. شده دستكاري
  راي او شدن جانشين دادن قرار سرمشق آرزوي نظارت المللي بين هيات رييس زوئاتا، دو تانا نيكبخت يي آينده توان مي يي تركيه چنين
  براي برابر دو تقريبا آرا ميزان اين گزارش اين
  طبق اردوغان كه گفت بايد ياما كند، تاسي است، در پرسي همه است كرده اعام هم انتخابات بر كرد؟ پيشبيني باثبا
  و براي اردوغان هاي تالش وجود با ساله چندين نيت پرسي
  همه پرسي همه در «خير» آراي با «بله» آراي
  اختاف هاي مدل از الگوبرداري آتاتورك از تاسي در العاده فوق شرايط كه شد برگزار سياسي فضايي كوشش نيت اساسي، قانون پرسي همه سرمايهداران از همپاي يي طبقه ايجاد كردن جايگزين براي را
  اردوغان حال همين در است. تركيه در شنبه يك است.
  روز مواجه مشكل يك با وي است حاكم كشور بر اضطراري) (وضع ساختن جايگزين براي را اردوغان ساله
  چندين اين ثروت زيادي بخش اسالمي، يك با كشور پارلماني
  نظام سازمان ناظران هيات رييس لينك، جورج
  مايكل قدرت به نظامي ژنرال يك عنوان به آتاتورك يك برگزاري براي اساسي بنيادين هاي آزادي جمهوري رياست يك با كشور پارلماني
  نظام آنهايي اختيار در همچنان كشور اوج به قدرقدرت جمهوري
  رياست تركيه پرسي همه در اروپا همكاري
  امنيت مجوز كردن، حكومت براي اردوغان اما رسيد، بوده محدود شدت به دموكراتيك واقعا روند زمان تا تغييرات اين رساند. اوج به
  قدرقدرت سكوالر، هاي ارزش به كه است انتخابات تا تغييرات اين
  رساند. بررسي براي تحقيقات با ترك هاي مقام گويد،
  م تركيه اين، بر افزون دارد؛ دمكراتيك اختيارات پرسي همه اين طرف دو براي برابر فرصت است سال در تجمهوري رياس انتخابات
  برگزاري همكاري پرسي همه اين در احتمالي اي تخلف اعتقاد ليبرال غربي دموكراتيك، محرز 2019 جمهوري
  رياست شده تقسيم اردوغان موافق مخالف جناح دو به چشم با بتوانند هندگان راي تا نبود مهيا مطلقا شد. نخواهد محرز 2019
  يكنند.
  نم واقعي دموكراسي كه زماني تا دارند. دست به نتيجه همين اما شد.
  نخواهد است. انتخاب بگيرند تصميم كامل آگاهي از ب سهم به هم آمده دست به نتيجه همين
  اما دولت مخالف اصلي احزاب حال، همين
  در اردوغان باشد، جاري تركيه در تثبيت در خود سهم به هم
  آمده ديدگاهش اعمال به قادر اردوغان است بعيد هر ينويسد: ادامه در تايمز نيويورك كنند. به اردوغان قوي انداختن چنگ تثبيت در
  خود تغيير پرسي همه نتايج لغو براي اقدام از
  تركيه دارد، دوست كه يي شيوه به تواند نمي به اردوغان قوي انداختن
  چنگ باشد، تركيه جامعه كل در سياسي اسام درباره نتيك آتا پيمان مهم عضو يك تركيه چند تا داد اجازه او به كرد ايفا مهمي نقش
  قدرت اختيارات اردوغان طيب رجب به كه اساسي
  قانون قومي سياسي، اجتماعي، هاي گروه مطمئنا از بريده عضو حقيقت در اما است، (ناتو) شمالي را جهان معاصر تاريخ در دولت اصاح ن مهم تري او دليل، همين به كند. حكومت او به كرد ايفا مهمي نقش
  قدرت رويترز گزارش به كردند. آغاز را د دهمي فراواني هستند، مخالف اردوغان كار دستور با كه مذهبي هاي ارزش اصول اساس بر ناتو است. ائتاف اين به رويداد اين كند. قانوني برساند تصويب
  به پيشه بيشتري ديكتاتوري است ممكن دولت اصالح ترين مهم تا داد
  اجازه مباحث تمامي به رايگيري بود، گفته
  اردوغان پرسي همه در كرد؛ خواهند مخالفت امر اين با است. شده نهاده بنا دموكراتيك پسنديده هرگز اما است مهم بسيار خود
  سهم تركيه در دموكراسي به حتي كند قانوني را جهان معاصر تاريخ
  در اختيارات قدرت با جمهوري رياست مورد
  در عليه كشور اين سراسر در زيادي شمار تركيه راه است داده ترجيح كه هاست سال اردوغان نيست. موجه دهد
  و پايان
  كند است. داده پايان بود، آن خواهان او كه
  بيشتر استانبول، در حتي وي دادند راي اردوغان دشمني بگيرد پيش در اروپا امريكا با را دعوا ماده 76 اصاح تجديدنظر با پرسي همه
  اين كه اروپا اتحاديه اعزامي ناظر هيات ه اي هب
  او نياورد. راي زادگاهش تركيه كه است معتقد نيز واشنگتن انديشكده يدهد اشاعه تركيه مردم ميان در را غرب ا ك دموكراتيب مسلمان كشور يك تركيه از تصويب 1982 سال در كه تركيه اساسي قانون
  از حد گفت:«مواظب كردند، انتقاد گيري راي
  از متنوع متفاوت بسيار تركيه جمعيتي بافت يرود. پيش استبداد مسير در زياد شتاب با يكند. دوستي اظهار روسيه به عوض در سختي به اخير هاي ال س در اردوغان بسازد. دارد برمي ميان از را وزيري نخست پست باشند.»
  شد، خود
  حدود بزرگ بسيار سياسي اقتصادي اظ به لح وجود بدون نويسد: مي باره اين در جاگاپتاي ممكن آنچه هر است بهتر ناتو عضو كشورهاي در منتقدانش مخالفان همه سركوب براي سپارد. مي جمهوري رييس به را اجرايي
  قدرت از كه تركيه وزير نخست ييلدريم،
  بينالي كه كسي براي را كار امر اين است پيچيده قدرت تركيه، در شده سازماندهي اپوزيسيون ظالمانه هايش گرايش سطح از كاستن براي علماست قد مطبوعات ها گاه دانش ارتش، سياست، اين جمهوري رييس به اساسي قانون اح اص
  عما جديد اساسي قانون درآمدن اجرا به
  زمان دشوار دهد، شكل بافت اين به خواهد مي اخير پرسي همه در پيروزي از پس اردوغان مشوق دهند انجام اردوغان ديكتاتورمنشانه هم ال پارس خورده شكست كودتاي كرد. كند، صادر حكم شخصا تا دهد مي را
  امكان از پس بود، گفته نيز شد خواهد حذف او
  مقام يكند. اين در دموكراسي به احتماال يافته افزايش باشند. تركيه در خواهان وكراسي دم وضع كشور در تا اردوغان دست به حربهشد يي خود كند اعام كشور در اضطراري
  وضع خواهد دعوت اردوغان از آرا نتايج رسمي
  اعام ايجاد براي اردوغان ا تا ه وجود با داد. خواهد پايان كشور ترامپ، دونالد سفيد، كاخ ام اع ق طب تاكنون هنگام آن از دولت كند. اعام اضطراري كشور بلندپايه مقامات ديگر كابينه
  وزيران بپيوندد. توسعه عدالت حزب به دوباره تا
  شد بخش اسامي، داران مايه سر از طبقهمپايه يي واشنگتن انديشكده تحقيقات برنامه مدير برگزاري از پس روز يك امريكا جمهوري رييس كودتاچيان با همكاري ظن به را نفر زار 130ه انتخاب را كشور قضايي دستگاه مقامات از نيمي كه يدهد نشان اظهارات اين گويد، مي رويترز آنهايي اختيار در همچنان كشور اين ثروت زيادي كه پرسي همه در اردوغان پيروزي نويسد: مي اردوغان به را انتخابات اين همهنتيجه پرسي را نفر هزار 45 حدود معلق كار از يا بركنار كند. منتظر خواهد نمي وجه هيچ به تركيه
  دولت غربي دموكراتيك، سكوالر، هاي ارزش به كه است قابل طور به را وي قدرت اختيارات حوزه شدت به ترامپ حركت اين گفت. تبريك كارها اين با اردوغان است. كرده بازداشت به عه» هم توس «عدالت حاكم حزب كه آنجا
  از قانون طبق بماند. مخالف احزاب اعتراضات
  نتايج دموكراسي كه زماني تا دارند. اعتقاد رال ركيه ليب آينده براي داد، خواهد افزايش توجهي اگر اينكه، سرانجام بود. غلط ده تكان دهن حاكميت اين است. كرده دوقطبي را تركيه فقط اختيار در پارلمان در را اكثريت اردوغان
  رهبري اين در قاعدتا جمهور رييس شخص فعلي،
  اساسي تواند نمي اردوغان باشد، جاري تركيه در واقعي پرسي همه اين پي در اردوغان نيست؛ نويدبخش تركيه كشور در دموكراسي احياي هدف به انداخته راه به اردوغان كه وحشتي رعب قدرتهايي همچنين حال به تا اردوغان
  دارد، عضويت از بود مي طرف بي بايد ي پرس
  همه به كند. حكومت دارد، دوست كه يوهيي ش به مصطفي از پس تركيه فرد قدرتمندترين به پيگيري جدي اهتمامي با مهم اين بايد است، كرده سرايت هم همهپرسي حول مبارزات اكنون اما است، داشته خود اختيار كف در
  را گزارش اين كرد. مي گيري كناره حزبي
  تعلقات بيشتري ديكتاتوري است ممكن او دليل، همين سال در مدرن تركيه بنيانگذار آتاتورك، كمال نظام هرگز ترك شهروند ا ميليون ه شود. است. به رسما اختيارات اين اساسي قانون اصاح
  با به كه دارد باور تركيه در كسي كمتر افزايد، مي پايان
  تركيه در دموكراسي به حتي كند پيشه شد. تبديل 1923 كرده تحميل كشور بر اردوغان كه را استبدادي سلطه در را ها انه رس همه اردوغان طرفداران هاي روش يشود تفويض جمهوري
  رييس احزاب سوي از پرسي همه نتايج كشيدن
  چالش دهد. نيمي هرچند كه داشت توجه بايد حال، اين با خود سهم به مردم اين خواهند. نمي ت، اس سركوب شدت به مخالفان اند درآورده خود يكند. پيدا رسميت اردوغان
  ديكتاتورمنشانه مجدد برگزاري يا آرا بازشماري به دولت
  مخالف يگردد برم اردوغان مخالفان به ديگر مساله ديگر نيم دارند، دوست را اردوغان تركيه مردم حقوق از آزادي به تا كرد خواهند پيدا را راه هايي مورد در اپوزيسيون شدهاحزاب اند. شتم ضرب كه قوا، تفكيك از تركيه در پس اين از
  ديگر شود. منجر همهپرسي طيف ندارند چنداني انسجام حاضر، حال در واقعيت كه اين در تركيه بحران بيزارند او از آنها آيند. نائل خود حقه بعضي كه اند كرده اعام پرسي همه گيري راي دموكراسي ليبرال نظام مظهر سنتي طور به تصميم گويد، مي نيز تركيه وكا
  كانون سكوالر كرد، ترك گرايان ملي از تردهيي گس هاي سياست پوپوليستي شكل است. نهفته اند بوده رسمي مهر فاقد راي اي صندوق ه از بود. نخواهد خبري بود،
  تركيه لحظات آخرين در انتخابات عالي
  كميسيون را سايرين ها علوي يها سن كاران، حافظه است. تركيه جامعه شدن قطبي علت اردوغان داخلي مخالفان سد گزارش راي اخذ در تقلب مورد سه اينكه حداقل قدرت به 2003 سال در كه هنگامي
  اردوغان مهر بدون آراي شمردن مجاز براي گيري راي يشود. شامل نخست 2014 2003 هاي سال بين كه وي تحقيقات برنامه مدير جاگاپتاي، سونر است. شده گرفته هم آن فيلم كه شده خواهد مي كه بود مشخص لحظه همان از
  رسيد، چراكه است قانون اف خ بر صراحتا
  رسمي آرا دقيق ثبت شمارش مانع اقدامي
  چنين است. داشته تاثير رايري گي نتايج روي
  شده دولت مخالف اصلي حزب خلق، جمهوري يشود
  حزب اجرايي آينده ماه در اساسي قانون تغييرات دادند؟ راي اساسي قانون اصالح به تركيه كردهاي
  چرا اين به خود اعتراض بود، كرده پيشام اع تر كه بشر حقوق دادگاه به لزوم صورت در را ري راي گي جهان|
  گروه جهان|
  گروه خود رسمي درخواست سهشنبه برد، خواهد
  اروپا جزيي اكثريت با 61آوريل در اساسي قانون حات اص مناطق در تركيه اساسي قانون تغيير براي پرسي همه عالي كميسيون به را پرسي همه نتايج لغو
  براي رسيد. تصويب به تركيه در هپرسي هم طريق از «آري» راي بر شده اعمال محدوديت فشار وجود با
  كردنشين كرد. تسليم
  انتخابات گفته تركيه انتخابات عالي كميسيون رييس دوره يك وارد آينده اه ول در تركيه پارلمان اكنون انتخابات نسبت به پ) د. (ح. ها خلق دموكراتيك
  حزب بدون برگههاي روي كه آرايي شمردن مجاز بود، اساسي قانون در را ات اص اح اين بتواند تا ود رده ش فش آراي افزايش شاهد 2015 سال در كشور اين
  پارلماني كند. اعمال بود. كردنشين مناطق در
  مثبت در حكومت نيست يسابقه اند شده نوشته
  مهر برگزاري تا دولت كابينه اينكه به توجه با نوشته حريت خصوص در منطقه هاي رسانه در آنچه اساس
  بر دانسته مجاز را كار اين مواردي در نيز
  گذشته دهد، ادامه خود كار يه وان 2019 سال در انتخابات تغيير پرسي همه در تركيه كردنشين مناطق
  آمار مهر گيري راي مراكز از بسياري او گفته به
  است. سوي از تقاضاهايي دريافت از پس نداشتند صدور براي خود حقوق از يند وان تت دول وزراي هيات سال پارلماني انتخابات در شد، منتشر اساسي
  قانون روي آرا پذيرش با توسعه عدالت حزب مقامات عدالت حزب كه شده مطرح ادعاهايي كنند. استفاده احكام موفق توسعه عدالت حزب تركيه، در
  5102ميادي جمهوري رياست سيستم اجراي 9102اي بر سال تا توسعه كسب را كردنشين مناطق آراي درصد 21 بود
  شده درحالي است. كرده موافقت مهر بدون اي برگه آنها كه كردند اع حاكم حزب مسووالن كرد. نخواهد صبر اين مردم درصد 32 از بيش اخير پرسي همه در اما
  كند پرسي همه نتايج كشورها ديگر برخي امريكا
  كه هاي مقام اند، گفته تبريك تركيه هاي مقام به را اجازه اين تكنيكي صورت به كه كردند فراهم را نويپي نشان كه دادند مثبت راي پرسي همه اين به
  مناطق اند. نكرده اقدامي زمينه اين در تاكنون اروپايي سيستم كنند برگزار را زودهنگام انتخابات مي كه د دهر در تركيه حاكم حزب نفوذ درصدي واحد 11 رشد
  از نتايج ام اع زمان از اردوغان مخالفان اجرا اصله اف تركي قضايي اصلي بدنه دو ساختار درباره درآورند. اجرا 2019 به سال از پيش تا را رياستي برافراشتن تركيه به وي دعوت با اردوغان است دارد. تركيه كردنشين
  مناطق ها ان دادست قضات عالي شوراي راستا همين در شد. واهد خري سراس انتخابات اساسي، قانون ات حاص اس براس نفع به كرد تشويق را وي عراق كردستان اقليم پرچم مسائل تحليلگر كرد نگار روزنامه عبداهلل
  عدالت ازجمله تركيه مختلف شهرهاي در پرسي همه خواهد شكل رفراندوم برگزاري از پس 03نده آي روز طول در انتخابات خود قانوني دوره هفتمين بيست براي پارلمان همين به كند دخالت پرسي همه اين در حاكم حزب عدالت حزب آيا كه سوال اين به پاسخ در
  كردي اعتراضي رات تظاه استانبول آنكارا
  ازمير، تظاهرات اين در كنندگان شركت اند. كرده برگزار آغاز را خود 04ماموريت روز طول در جديد اعضاي گرفت سال نوامبر سوم در يكسان روز يك در تهوري م رياس مناطق عشاير روساي با متعددي جلسات بارزاني منظور پرسي همه به را كرد مردم نظر است توانسته
  توسعه شده اعام نتايج عليه پاكاردهايي حمل با انتخاب را شورا اي 13 از اع ر4 نف ييسجمهور كرد. خواهند ييسجمهور پارلمان اعضاي ود. مي ش برگزا 2019 كه ببريم ياد از نبايد همزمان داد. ترتيب كردنشين شاهد ما گذشته سال دو در كه حالي در كند
  جلب اعتراض تركيه اساسي قانون اصاح ي همه پرس وزير گرفت. خواهد تصميم ديگر نفر براي پارلمان كرده ادامه انتخابات اين برگزاري زمان تا خود اليت فم به توانند نزديك تفكرات است مسلمان تركيه در كردي جامعه سران دستگيري كردنشين مناطق در خشونت
  تشديد وزير معاون داشته برعهده را شورا رياست گستري، داد برگزا انتخابات زودتر كه بگيرد تصميم پارلمان اگر دهند. كار محافظه بخش كه طيف اين دارند اخواني ه ايرنا ب به بوديم، تركيه تاريخ در كردي بزرگحزب ترين اردوغان تنها نه خود شعارهاي در آنها
  كردند. كه كردند اعام بلكه ناميدند «جاني» «دزد» را بود. خواهد شورا اين عضو دادگستري طور به كه نيز تجمهوري رياس انتخابات صورت اين در كند سوي به جنگ، گسترش با هستند كردي جامعه بودند شده بسيج تماما تركيه در كرد «مردم است:
  گفته بود. نخواهد ها اعتراض پايان معني به نتايج اعام حق اساسي قانون حات اصا براساس همچنين خواهد گزار 2019 بر سال از زودتر يود، شم برگزار همزمان مادي نظامي حمايت اند كرده پيدا گرايش اردوغان دو اين در اما بدهند منفي راي پرسي همه اين به
  كه سياسي نظام نويسد:«در مي ي س بي بي ياش سياس حزب در وي عضويت ادامه براي مهور رييج اقدامي چنين يويند، توسعه عدالت حزب مسووالن شد. نبوده تاثير بي آرا اين كسب در هم طيف اين از دولت روي تركيه كردنشين مناطق در زيادي اتفاقات
  سال نامزد كه سياسي حزب يك رهبر تركيه جديد توسط رسمي اعام براساس شد. خواهد اعمال اصلب افز پيش رياستي سيستم كه بدهد را تضمين اين ند توامي است.» هزار ده توسعه عدالت حزب گذشته سال دو در
  داد. عدالت حزب رهبر ييلديريم، بينالي انتخابات عالي شوراي عدالت حزب اعضاي همچنين باشد. پذير مكان 2019 سال مقامات برخورد نحوه با ارتباط در عبداهلل، عدالت كرده مستقر تركيه كردنشين مناطق در را سوري
  آواره نامزدهاي فهرست هست، هم جمهوري
  رياست تعيين را خودش حزب از مجلس انتخابات يي ره كنگ آورد عمل به دعوتي كه رود انتظار توسعه تركيه در چه غيرعادي شرايط اگر اعردند: توسع تركيه در همهپرسي پيروزي با عراق كردستان اقليم بتوانند پرسي همه در تا داد شهروندي حق آنها به
  و مجريه قوه حزب، اين پيروزي صورت در كند. مي ييلديريم شود. برگزار حزب رياست اتخاذ براي اردوغان راي واهد خب برگزار زودهنگام انتخابات بيفتد، اتفاق جهان در چه كردستان اقليم مقامات جلسه «در است: گفته نيز آراي افزايش لذا كنند شركت كردنشين مناطق نام
  به سياسي حزب يك رهبر كنترل تحت مقننه 2018 سال در است قرار كنگره بود: كرده اع شا پيت اجراي صورت اين در شود برگزار زودهنگام انتخابات اگر شد. دست به اطاعات اساس بر اقليم وزير نخست عراق دليل اين به بخشي پرسي همه اين در حاكم حزب رجب كه طواليي يد به توجه با بود خواهد كتر نزدي زماني به تاريخ اين است ممكن اما شود زار ير پذگ نبر امكا انتخابات برگزاري از بعد با صله فاستي ريا سيستم كرده تاكيد استقبال پرسي همه پيروزي از آمده، بود.» قضات ها تان دادس تعيين در اردوغان طيب لغو شد، خواهد اجرا اصله كه وم س مساله شود. موكول از بعد ميند توا جمهو رييس ديگر عبارت به بود. خواهد سودمند هم عراق كردستان براي پيروزي اين است طيب رجب كردي، مسائل تحليلگر اين گفته
  به با زيادي حد تا هم قضاييه قوه دارد، كشور ارشد فعاليت اها دادگ اين در كه قضاتي است. ظامي اه اي دادگ اساسي قانون حات اص در كه خود اختيارات تمام از انتخابات بود. خواهد مسعود نفوذ از توانست خوبي به همزمان
  اردوغان كرد تصور شود مي بود. خواهد موافق يا نظر هم او عالي شوراي زيرمجموعه كه معمول اهاي دادگ در ردند دليل يك تنها كردند: ام اع آنها كند. استفاده است، شده ذكر با نفتي 05سال قرارداد عراق كردستان اقليم دولت تركيه كردهاي بر عراق كردستان اقليم رييس
  بارزاني، است ممكن قوه هر نظامي چنين يك در كه وزارت در يا شد خواهند منصوب است دادستاني ات قبه آن دارد وجود زودهنگام انتخابات نكردن برگزاري براي اصوال اردوغان تضعيف يا رفتن كنار قطعا دارد تركيه كند. جلب خود سوي به را آنها گرفته
  بهره زمينه بگيرند قرار نفر يك مستقيم نظر زير بازنشستگي سن به كه كساني شد خواهند جذب دفاع مانده باقي زمان در اردوغان وري اس جمه ري دوره رفتن هدر كردستان دموكرات حزب خصوص به اقليم خوشايند داراي «بارزاني است: گفته ادامه در عبداهلل شود.»
  عدالت فراهم ساالري يكه ميشوند. بازنشسته باشند، نزديك اساسي قانون تغييرات حريت، گزارش به است. 2019 سال تا بود.» نخواهد عراق تركيه در كرد عشاير برخي با خوب يي يره عش
  ارتباطات
پايان عصر تفكيك ‌قوا در تركيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/31
پايان عصر تفكيك ‌قوا در تركيه
رويكرد پوپوليستي اردوغان، جامعه را دوقطبي كرده است


گروه جهان|

 برازنده‌ترين تعريف درباره همه‌پرسي قانون اساسي تركيه اين است كه 48.7‌درصد از مردم تركيه با حركت رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري كشورشان مخالفت كرده‌اند.

 

نيويورك تايمز درباره همه‌پرسي اخير تركيه نوشته است: اردوغان خود انتظار داشت 60‌درصد از مردم به اين همه پرسي كه در يك‌شنبه برگزار شد، راي مثبت خواهند داد. اما جالب اينجاست كه شهرهاي بزرگ نظير آنكارا و استانبول راي منفي داده‌اند. وانگهي گزارش ناظران بين‌المللي در مورد تقلب در قانونمندي اين راي‌گيري و نيز شمارش آرا به سهم خود مشروعيت اردوغان را در اين همه‌پرسي زير سوال مي‌برد.

اردوغان اگر هم در شمارش نهايي آراي برنده همه‌پرسي باشد، تركيه از اين پس در دستان يك مرد كينه‌توز، انتقام‌جو و غير قابل پيش‌بيني خواهد افتاد كه حتي تكليفش را با خودش هم نمي‌داند.

جهان هم متحير خواهد ماند از اينكه كشوري كه دهه‌هاي متمادي است پل مهم و حياتي ميان اروپا و جهان اسلام بوده، حال در دستان مردي افتاده كه كمترين احترام را به اصول و ارزش‌ها و ساختارهاي دموكراتيك قائل است. آيا براي چنين تركيه‌يي مي‌توان آينده‌يي نيكبخت و باثبات پيش‌بيني كرد؟

همه‌پرسي قانون اساسي، نيت و كوشش چندين ساله اردوغان را براي جايگزين ساختن نظام پارلماني كشور با يك رياست‌جمهوري قدرقدرت به اوج رساند. اين تغييرات تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سال 2019 محرز نخواهد شد.

اما همين نتيجه به دست آمده هم به سهم خود در تثبيت چنگ انداختن قوي اردوغان به قدرت نقش مهمي ايفا كرد و به او اجازه داد تا مهم‌ترين اصلاح دولت در تاريخ معاصر جهان را به تصويب برساند و قانوني كند. اين رويداد به سهم خود بسيار مهم است اما هرگز پسنديده و موجه نيست.

اين همه‌پرسي با تجديدنظر و اصلاح 76 ماده از قانون اساسي تركيه كه در سال 1982 تصويب شد، پست نخست‌وزيري را از ميان برمي‌دارد و قدرت اجرايي را به رييس‌جمهوري مي‌سپارد. اصلاح قانون اساسي به رييس‌جمهوري اين امكان را مي‌دهد تا شخصا حكم صادر كند، وضع اضطراري در كشور اعلام كند و خود وزيران كابينه و ديگر مقامات بلندپايه كشور و نيمي از مقامات دستگاه قضايي كشور را انتخاب

 كند.

از آنجا كه حزب حاكم «عدالت و توسعه» به رهبري اردوغان اكثريت را در پارلمان در اختيار دارد، اردوغان تا به حال همچنين قدرت‌هايي را در كف اختيار خود داشته است، اما اكنون با اصلاح قانون اساسي اين اختيارات رسما به رييس‌جمهوري تفويض مي‌شود و روش‌هاي ديكتاتورمنشانه اردوغان رسميت پيدا مي‌كند. ديگر از اين پس در تركيه از تفكيك قوا، كه به‌طور سنتي مظهر نظام ليبرال دموكراسي تركيه بود، خبري نخواهد بود.

اردوغان هنگامي كه در سال 2003 به قدرت رسيد، از همان لحظه مشخص بود كه مي‌خواهد از تركيه يك كشور مسلمان دموكراتيك بسازد. اردوغان در سال‌هاي اخير به‌ سختي براي سركوب همه مخالفان و منتقدانش در سياست، ارتش، دانشگاه‌ها و مطبوعات قد علم

كرد. كودتاي شكست خورده پارسال هم حربه‌يي شد به دست اردوغان تا در كشور وضع اضطراري اعلام كند. دولت از آن هنگام تاكنون 130هزار نفر را به ظن همكاري با كودتاچيان بركنار يا از كار معلق و حدود 45 هزار نفر را هم بازداشت كرده است. اردوغان با اين كارها فقط تركيه را دوقطبي كرده است. اين حاكميت رعب و وحشتي كه اردوغان به راه انداخته به مبارزات حول همه‌پرسي هم سرايت كرده

است.

طرفداران اردوغان همه رسانه‌ها را در سلطه خود درآورده‌اند و مخالفان به‌شدت سركوب و ضرب و شتم شده‌اند. احزاب اپوزيسيون در مورد راي‌گيري همه‌پرسي اعلام كرده‌اند كه بعضي از صندوق‌هاي راي فاقد مهر رسمي بوده‌اند و حداقل اينكه سه مورد تقلب در اخذ راي گزارش شده كه فيلم آن هم گرفته شده است.

تانا دو زوئلاتا، رييس هيات بين‌المللي نظارت بر انتخابات هم اعلام كرده است همه‌پرسي در فضايي سياسي برگزار شد كه شرايط فوق‌العاده (وضع اضطراري) بر كشور حاكم است و آزادي‌هاي بنيادين اساسي براي برگزاري يك روند واقعا دموكراتيك به شدت محدود بوده است و فرصت برابر براي دو طرف اين همه‌پرسي مطلقا مهيا نبود تا راي‌دهندگان بتوانند با چشم باز و آگاهي كامل تصميم بگيرند و انتخاب

كنند. نيويورك تايمز در ادامه مي‌نويسد: هر چند تركيه يك عضو مهم پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) است، اما در حقيقت عضو بريده از اين ائتلاف است. ناتو بر اساس اصول و ارزش‌هاي دموكراتيك بنا نهاده شده است.

 اردوغان سال‌هاست كه ترجيح داده است راه دعوا را با امريكا و اروپا در پيش بگيرد و دشمني با غرب را در ميان مردم تركيه اشاعه مي‌دهد و در عوض به روسيه اظهار دوستي مي‌كند. كشورهاي عضو ناتو بهتر است هر آنچه ممكن است براي كاستن از سطح گرايش‌هايش ظالمانه و ديكتاتورمنشانه اردوغان انجام دهند و مشوق دموكراسي‌خواهان در تركيه باشند.

طبق اعلام كاخ سفيد، دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا يك روز پس از برگزاري همه‌پرسي نتيجه اين انتخابات را به اردوغان تبريك گفت. اين حركت ترامپ به‌شدت تكان‌دهنده و غلط بود. سرانجام اينكه، اگر هدف احياي دموكراسي در كشور تركيه است، بايد اين مهم با اهتمامي جدي پيگيري

شود. ميليون‌ها شهروند ترك هرگز نظام استبدادي را كه اردوغان بر كشور تحميل كرده است، نمي‌خواهند. اين مردم به سهم خود راه‌هايي را پيدا خواهند كرد تا به آزادي و حقوق حقه خود نائل آيند. سد مخالفان داخلي

سونر جاگاپتاي، مدير برنامه تحقيقات انديشكده واشنگتن نيز معتقد است كه تركيه با شتاب زياد در مسير استبداد پيش مي‌رود. جاگاپتاي در اين باره مي‌نويسد: بدون وجود اپوزيسيون سازماندهي شده در تركيه، قدرت اردوغان پس از پيروزي در همه‌پرسي اخير افزايش يافته و احتمالا به دموكراسي در اين كشور پايان خواهد داد.

مدير برنامه تحقيقات انديشكده واشنگتن مي‌نويسد: پيروزي اردوغان در همه‌پرسي كه حوزه اختيارات و قدرت وي را به‌طور قابل توجهي افزايش خواهد داد، براي آينده تركيه نويدبخش نيست؛ اردوغان در پي اين همه‌پرسي به قدرتمندترين فرد تركيه پس از مصطفي كمال آتاتورك، بنيانگذار تركيه مدرن در سال 1923 تبديل شد.

با اين حال، بايد توجه داشت كه هرچند نيمي از مردم تركيه اردوغان را دوست دارند، نيم ديگر آنها از او بيزارند و بحران تركيه در اين واقعيت نهفته است. شكل پوپوليستي سياست‌هاي اردوغان علت قطبي شدن جامعه تركيه است. وي كه بين سال‌هاي 2003 و 2014 نخست وزير بود و الان رييس‌جمهوري تركيه است، مردم اين كشور، اعم از كردها، سوسيال دموكرات‌ها، چپ‌گرايان و ليبرال‌ها را كه احتمالا به او راي ندادند، سركوب خواهد كرد.

راهبرد انتخاباتي اردوغان همراه با رشد بالاي اقتصادي باعث ايجاد دوگانگي و قطبي شدن تثبت شده تركيه شده است. طرفداران محافظه‌كار او كه حدود نيمي از مردم اين كشور هستند، گرد او حلقه مي‌زنند و نيم ديگر از مردم تركيه كه مورد ظلم و ستم اردوغان قرار دارند، از او بيزارند. بين اين دو گروه نقطه مشتركي وجود ندارد.

هرچند اردوغان طبق روند دموكراتيك در انتخابات پيروز شد، اما به تدريج شيوه ديكتاتورمابانه‌تري در پيش گرفت. سازمان امنيت و همكاري اروپا كه بر انتخابات تركيه نظارت كرد، در گزارش اوليه‌اش درباره همه‌پرسي تركيه اعلام كرد، مسوولان استاني با استفاده از اختيارات وضعيت فوق‌العاده اعلام شده از سوي اردوغان پس از كودتاي نافرجام 2016 براي جلوگيري از آزادي بيان و برگزاري تجمعات، به حقوق و آزادي‌هاي اساسي لطمه زدند.

از نظر اردوغان و طرفدارانش، همه‌پرسي و رقابت‌ها به پايان رسيده و در مرحله بعد، او براي شكل دادن به تركيه بر مبناي آنچه در ذهن دارد، اقدام مي‌كند و به آتاتورك كه اردوغان در آرزوي سرمشق قرار دادن و جانشين شدن او است، تاسي مي‌كند، اما بايد گفت كه اردوغان در تاسي از آتاتورك و الگوبرداري از مدل‌هاي وي با يك مشكل مواجه است.

 آتاتورك به عنوان يك ژنرال نظامي به قدرت رسيد، اما اردوغان براي حكومت كردن، مجوز و اختيارات دمكراتيك دارد؛ افزون بر اين، تركيه به دو جناح مخالف و موافق اردوغان تقسيم شده است.

بعيد است اردوغان قادر به اعمال ديدگاهش درباره اسلام سياسي در كل جامعه تركيه باشد، مطمئنا گروه‌هاي اجتماعي، سياسي، قومي و مذهبي كه با دستور كار اردوغان مخالف هستند، با اين امر مخالفت خواهند كرد؛ در همه‌پرسي تركيه شمار زيادي در سراسر اين كشور عليه اردوغان راي دادند و وي حتي در استانبول، زادگاهش راي نياورد.

بافت جمعيتي تركيه بسيار متفاوت و متنوع و به‌لحاظ اقتصادي و سياسي بسيار بزرگ و پيچيده است و اين امر كار را براي كسي كه مي‌خواهد به اين بافت شكل دهد، دشوار مي‌كند.

با وجود تلاش‌هاي اردوغان براي ايجاد طبقه‌يي همپايه از سرمايه‌داران اسلامي، بخش زيادي ثروت اين كشور همچنان در اختيار آنهايي است كه به ارزش‌هاي سكولار، دموكراتيك، غربي و ليبرال اعتقاد دارند. تا زماني كه دموكراسي واقعي در تركيه جاري باشد، اردوغان نمي‌تواند به شيوه‌يي كه دوست دارد، حكومت كند. به همين دليل، او ممكن است ديكتاتوري بيشتري پيشه كند و حتي به دموكراسي در تركيه پايان

 دهد.

مساله ديگر به مخالفان اردوغان برمي‌گردد كه در حال حاضر، انسجام چنداني ندارند و طيف گسترده‌يي از ملي‌گرايان ترك و كرد، سكولار و محافظه‌كاران، سني‌ها و علوي‌ها و سايرين را شامل مي‌شود.نویسنده:
چرا كردهاي تركيه به اصلاح قانون اساسي راي دادند؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/31
چرا كردهاي تركيه به اصلاح قانون اساسي راي دادند؟


گروه جهان|

 همه‌پرسي براي تغيير قانون اساسي تركيه در مناطق كردنشين با وجود فشار و محدوديت اعمال شده بر حزب دموكراتيك خلق‌ها (ح. د. پ) به نسبت انتخابات پارلماني اين كشور در سال 2015 شاهد افزايش آراي مثبت در مناطق كردنشين بود.

بر اساس آنچه در رسانه‌هاي منطقه در خصوص آمار مناطق كردنشين تركيه در همه‌پرسي تغيير قانون اساسي منتشر شد، در انتخابات پارلماني سال 2015ميلادي در تركيه، حزب عدالت و توسعه موفق شده بود 21درصد آراي مناطق كردنشين را كسب كند اما در همه‌پرسي اخير بيش از 32درصد مردم اين مناطق به اين همه‌پرسي راي مثبت دادند كه نشان از رشد 11واحد درصدي نفوذ حزب حاكم تركيه در مناطق كردنشين تركيه دارد.

عدالت عبدالله روزنامه‌نگار كرد و تحليلگر مسائل كردي در پاسخ به اين سوال كه آيا حزب عدالت و توسعه توانسته است نظر مردم كرد را به همه‌پرسي جلب كند در حالي كه در دو سال گذشته ما شاهد تشديد خشونت در مناطق كردنشين و دستگيري سران بزرگ‌ترين حزب كردي در تاريخ تركيه بوديم، به ايرنا گفته است: «مردم كرد در تركيه تماما بسيج شده بودند كه به اين همه‌پرسي راي منفي بدهند اما در اين دو سال اتفاقات زيادي در مناطق كردنشين تركيه روي داد. در دو سال گذشته حزب عدالت و توسعه ده‌ها هزار آواره سوري را در مناطق كردنشين تركيه مستقر كرده و به آنها حق شهروندي داد تا در همه‌پرسي بتوانند به نام مناطق كردنشين شركت كنند لذا افزايش آراي حزب حاكم در اين همه‌پرسي بخشي به اين دليل

 بود.»

به گفته اين تحليلگر مسائل كردي، رجب طيب اردوغان همزمان به خوبي توانست از نفوذ مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان عراق بر كردهاي تركيه بهره گرفته و آنها را به سوي خود جلب كند.

عدالت عبدالله در ادامه گفته است: «بارزاني داراي ارتباطات عشيره‌يي خوب با برخي عشاير كرد در تركيه است و اردوغان با دعوت وي به تركيه و برافراشتن پرچم اقليم كردستان عراق وي را تشويق كرد به نفع حزب حاكم در اين همه‌پرسي دخالت كند و به همين منظور بارزاني جلسات متعددي با روساي عشاير مناطق كردنشين ترتيب داد. همزمان نبايد از ياد ببريم كه جامعه كردي در تركيه مسلمان است و تفكرات نزديك به اخواني دارند و اين طيف كه بخش محافظه‌كار جامعه كردي هستند با گسترش جنگ، به سوي اردوغان گرايش پيدا كرده‌اند و حمايت نظامي و مادي دولت از اين طيف هم در كسب اين آرا بي‌تاثير نبوده

 است.»

عدالت عبدالله، در ارتباط با نحوه برخورد مقامات اقليم كردستان عراق با پيروزي همه‌پرسي در تركيه نيز گفته است: «در جلسه مقامات اقليم كردستان عراق نخست‌وزير اقليم بر اساس اطلاعات به دست آمده، از پيروزي همه‌پرسي استقبال و تاكيد كرده است اين پيروزي براي كردستان عراق هم سودمند

خواهد بود.

دولت اقليم كردستان عراق قرارداد 50 سال نفتي با تركيه دارد و قطعا كنار رفتن يا تضعيف اردوغان اصولا خوشايند اقليم و به خصوص حزب دموكرات كردستان عراق نخواهد بود.»

 نویسنده:
تغييرات قانون اساسي در 6 ماه آينده اجرايي مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/31
تغييرات قانون اساسي در 6 ماه آينده اجرايي مي‌شود


گروه جهان|

 اصلاحات قانون اساسي در ۱۶ آوريل با اكثريت جزيي راي «آري» از طريق همه‌پرسي در تركيه به تصويب رسيد. اكنون پارلمان تركيه در طول 6 ماه آينده وارد يك دوره فشرده مي‌شود تا بتواند اين اصلاحات را در قانون اساسي اعمال كند.

حريت نوشته با توجه به اينكه كابينه دولت تا برگزاري انتخابات در سال ۲۰۱۹ مي‌تواند به كار خود ادامه دهد، هيات وزراي دولت مي‌توانند از حقوق خود براي صدور احكام استفاده كنند. ادعاهايي مطرح شده كه حزب عدالت و توسعه تا سال ۲۰۱۹ براي اجراي سيستم رياست‌جمهوري صبر نخواهد كرد. مسوولان حزب حاكم اعلام كردند كه آنها پيش‌نويسي را فراهم كردند كه به صورت تكنيكي اين اجازه را مي‌دهد كه انتخابات زودهنگام را برگزار كنند و سيستم رياستي را تا پيش از سال ۲۰۱۹ به اجرا درآورند.

براساس اصلاحات قانون اساسي، انتخابات سراسري پارلمان براي بيست و هفتمين دوره قانوني خود و انتخابات رياست‌جمهوري در يك روز يكسان در سوم نوامبر سال ۲۰۱۹ برگزار مي‌شود. اعضاي پارلمان و رييس‌جمهور مي‌توانند به فعاليت خود تا زمان برگزاري اين انتخابات ادامه دهند. اگر پارلمان تصميم بگيرد كه زودتر انتخابات برگزار كند در اين صورت انتخابات رياست‌جمهوري نيز كه به طور همزمان برگزار مي‌شود، زودتر از سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. مسوولان حزب عدالت و توسعه مي‌گويند، چنين اقدامي مي‌تواند اين تضمين را بدهد كه سيستم رياستي پيش از سال ۲۰۱۹ امكان‌پذير باشد. همچنين اعضاي حزب عدالت و توسعه اعلام كردند: اگر شرايط غيرعادي چه در تركيه و چه در جهان اتفاق بيفتد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود در اين صورت اجراي سيستم رياستي بلافاصله بعد از برگزاري انتخابات امكان‌پذير خواهد بود. به عبارت ديگر رييس‌جمهور مي‌تواند بعد از انتخابات از تمام اختيارات خود كه در اصلاحات قانون اساسي ذكر شده است، استفاده كند. آنها اعلام كردند: تنها يك دليل براي برگزاري نكردن انتخابات زودهنگام وجود دارد و آن به هدر رفتن دوره رياست‌جمهوري اردوغان در زمان باقي مانده تا سال ۲۰۱۹ است. به گزارش حريت، تغييرات قانون اساسي درباره ساختار دو بدنه اصلي قضايي تركيه بلافاصله اجرا خواهد شد. در همين راستا شوراي عالي قضات و دادستان‌ها در طول 30روز آينده پس از برگزاري رفراندوم شكل خواهد گرفت و اعضاي جديد در طول ۴۰روز ماموريت خود را آغاز خواهند كرد. رييس‌جمهور ۴نفر از ۱۳ اعضاي شورا را انتخاب كرده و پارلمان براي ۷نفر ديگر تصميم خواهد گرفت. وزير دادگستري، رياست شورا را برعهده داشته و معاون وزير دادگستري عضو اين شورا خواهد بود.

همچنين براساس اصلاحات قانون اساسي حق رييس‌جمهور براي ادامه عضويت وي در حزب سياسي‌اش بلافاصله اعمال خواهد شد. براساس اعلام رسمي توسط شوراي عالي انتخابات بينالي ييلديريم، رهبر حزب عدالت و توسعه انتظار مي‌رود كه دعوتي به عمل آورد و كنگره‌يي براي اردوغان براي اتخاذ رياست حزب برگزار شود. ييلديريم پيش‌تر اعلام كرده بود: كنگره قرار است در سال ۲۰۱۸ برگزار شود اما ممكن است اين تاريخ به زماني نزديك‌تر موكول شود. مساله سوم كه بلافاصله اجرا خواهد شد، لغو دادگاه‌هاي نظامي است. قضاتي كه در اين دادگاه‌ها فعاليت مي‌كردند در دادگاه‌هاي معمول كه زيرمجموعه شوراي عالي قضات و دادستاني است منصوب خواهند شد يا در وزارت دفاع جذب خواهند شد و كساني كه به سن بازنشستگي نزديك باشند، بازنشسته مي‌شوند.نویسنده:
احتمال دستكاري 2.5 ميليون راي در همه ‌پرسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/1/31
احتمال دستكاري 2.5 ميليون راي در همه ‌پرسي
 گروه جهان| اليو كورون، يك عضو اتريشي هيات ناظر شوراي اروپا بر همه‌پرسي تركيه گفته است كه احتمالا 5/2ميليون راي در انتخابات روز يك‌شنبه تركيه دستكاري شده است. به گزارش رويترز، سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز اعلام كرده است كه مقام‌هاي تركيه از همكاري براي تحقيق درخصوص تخلفات احتمالي در همه‌پرسي در اين كشور خودداري مي‌كنند.

 اين درحالي است كه رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه نگراني‌ها و انتقادات ناظران اروپايي و بين‌المللي درخصوص همه‌پرسي را رد كرده است. وزارت خارجه تركيه نيز گفته است، ناظران اروپايي و بين‌المللي در مورد همه‌پرسي تركيه مغرضانه قضاوت مي‌كنند.

براساس نتايج شمارش تقريبا تمامي آرا كه توسط كميسيون انتخابات تركيه اعلام شده، موافقان تغيير قانون اساسي حدود 51.41 درصد و مخالفان 48.59درصد آرا را به دست آورده‌اند. ناظران اروپايي مي‌گويند، همه‌پرسي تركيه در فضاي رقابتي نابرابر برگزار شده است. درحالي كه موافقان همه‌پرسي از حمايت رسانه‌يي برخوردار بودند، روزنامه‌نگاران و منتقدان دولت اردوغان با فشار و سركوب مواجه بودند و شماري از رسانه‌هاي منتقد توقيف شدند.

اين درحالي است كه اليو كورون، يك عضو اتريشي هيات ناظر شوراي اروپا مي‌گويد علاوه بر فضاي رقابتي نابرابر، ترديدهايي درخصوص شمارش آرا نيز وجود دارد. وي گفته است: درحالي كه قانون تصريح كرده كه آرايي شمارش شوند كه با مهر رسمي باشند. كميسيون عالي انتخابات(تركيه) برخلاف قانون اجازه داده آراي فاقد مهر رسمي پذيرفته شوند. اليو كورون تصريح كرده است: ظن آن مي‌رود كه 5/2ميليون راي دستكاري شده باشد.

طبق اين گزارش اين ميزان آرا تقريبا دو برابر اختلاف آراي «بله» با آراي «خير» در همه‌پرسي روز يك‌شنبه در تركيه است. در همين حال مايكل جورج لينك، رييس هيات ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا در همه‌پرسي تركيه مي‌گويد، مقام‌هاي ترك با تحقيقات براي بررسي تخلف‌هاي احتمالي در اين همه‌پرسي همكاري نمي‌كنند.

در همين حال، احزاب اصلي مخالف دولت تركيه از اقدام براي لغو نتايج همه‌پرسي تغيير قانون اساسي كه به رجب طيب اردوغان اختيارات فراواني مي‌دهد را آغاز كردند. به گزارش رويترز اردوغان گفته بود، راي‌گيري به تمامي مباحث در مورد رياست‌جمهوري با قدرت و اختيارات بيشتر كه او خواهان آن بود، پايان داده است. او به هيات‌هاي ناظر اعزامي اتحاديه اروپا كه از راي‌گيري انتقاد كردند، گفت:«مواظب حد و حدود خود باشند.»

بينالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه كه از زمان به اجرا درآمدن قانون اساسي جديد عملا مقام او حذف خواهد شد نيز گفته بود، پس از اعلام رسمي نتايج آرا از اردوغان دعوت خواهد شد تا دوباره به حزب عدالت و توسعه بپيوندد. رويترز مي‌گويد، اين اظهارات نشان مي‌دهد كه دولت تركيه به هيچ‌ وجه نمي‌خواهد منتظر نتايج اعتراضات احزاب مخالف بماند. طبق قانون اساسي فعلي، شخص رييس‌جمهور قاعدتا در اين همه‌پرسي ‌بايد بي‌طرف مي‌بود و از عضويت و تعلقات حزبي كناره‌گيري مي‌كرد. اين گزارش مي‌افزايد، كمتر كسي در تركيه باور دارد كه به چالش كشيدن نتايج همه‌پرسي از سوي احزاب مخالف دولت به بازشماري آرا يا برگزاري مجدد همه‌پرسي منجر شود.

كانون وكلاي تركيه نيز مي‌گويد، تصميم كميسيون عالي انتخابات در آخرين لحظات راي‌گيري براي مجاز شمردن آراي بدون مهر رسمي صراحتا بر خلاف قانون است چراكه چنين اقدامي مانع شمارش و ثبت دقيق آرا شده و روي نتايج راي‌گيري تاثير داشته است. حزب جمهوري خلق، حزب اصلي مخالف دولت كه پيش‌تر اعلام كرده بود، اعتراض خود به اين راي‌گيري را در صورت لزوم به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد برد، سه‌شنبه درخواست رسمي خود براي لغو نتايج همه‌پرسي را به كميسيون عالي انتخابات تسليم كرد.

رييس كميسيون عالي انتخابات تركيه گفته بود، مجاز شمردن آرايي كه روي برگه‌هاي بدون مهر نوشته شده‌اند بي‌سابقه نيست و حكومت در گذشته نيز در مواردي اين كار را مجاز دانسته است. به گفته او بسياري از مراكز راي‌گيري مهر نداشتند و پس از دريافت تقاضاهايي از سوي مقامات حزب عدالت و توسعه با پذيرش آرا روي برگه‌هاي بدون مهر موافقت كرده است. درحالي كه امريكا و برخي ديگر كشورها نتايج همه‌پرسي را به مقام‌هاي تركيه تبريك گفته‌اند، مقام‌هاي اروپايي تاكنون در اين زمينه اقدامي نكرده‌اند.

مخالفان اردوغان از زمان اعلام نتايج همه‌پرسي در شهرهاي مختلف تركيه ازجمله ازمير، آنكارا و استانبول تظاهرات‌ اعتراضي برگزار كرده‌اند. شركت‌كنندگان در اين تظاهرات با حمل پلاكاردهايي عليه نتايج اعلام شده همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي تركيه اعتراض كردند. آنها در شعارهاي خود نه تنها اردوغان را «دزد» و «جاني» ناميدند بلكه اعلام كردند كه اعلام نتايج به معني پايان اعتراض‌ها نخواهد بود.

بي‌بي‌سي مي‌نويسد:«در نظام سياسي جديد تركيه رهبر يك حزب سياسي كه نامزد رياست‌جمهوري هم هست، فهرست نامزدهاي انتخابات مجلس از حزب خودش را تعيين مي‌كند. در صورت پيروزي اين حزب، قوه مجريه و مقننه تحت كنترل رهبر يك حزب سياسي خواهد بود و با توجه به يد طولايي كه رجب طيب اردوغان در تعيين دادستان‌ها و قضات ارشد كشور دارد، قوه قضاييه هم تا حد زيادي با او هم‌نظر يا موافق خواهد بود. مي‌شود تصور كرد كه در يك چنين نظامي هر 3 قوه ممكن است زير نظر مستقيم يك نفر قرار بگيرند و زمينه يكه‌سالاري فراهم شود.»نویسنده:

  اخبار Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 خارجي
  هاي رسان پيام ممنوع
  ها دولتي
  براي فضا در كشورها بين نظامي سياسي
  تنش دولتي موسسات نهادها استفاده ممنوعيت
  ايسنا| برخط اجتماعي هاي رسا پيام از غيردولتي عمومي
  و ممنوعيت اداري، خدمات مكاتبات براي
  خارجي اجتماعي هاي رسا پيام كاربران ارتباطات ‌كند
  كنترل مي يد تهد لي لمل ‌ا بين يي فضا يستگا كه يي ‌ها له با
  ز آخرين مصوبات از حقوقي حقيقي اشخاص
  توسط است. مجازي فضاي عالي شوراي
  جلسه به مجازي فضاي عالي شوراي جلسه آخرين در علت به فرانسه ماهواره يك 6۹۹، سال فن|
  در دانش
  گروه ستها سيا از باقيمانده مفاد روحاني، حسن
  رياست موشك يك از مانده جا به قطعات با
  برخورد زمين مدار در فضايي هاي زبال تعداد
  افزايش از پس اجتماعي هاي ان امرس پي ساماندهي اقدامات
  و بود، شده منفجر آن از پيش ۰1سال كه
  فرانسوي ايستگاه فعال هاي واره ماه براي زيادي
  خطرات اين مصوبه طبق رسيد. تصويب به نظر تبادل
  بحث خارج رده از ماهواره ۹۰۰۲ك سال در ديد. آسيب دارد. بينالمللي
  فضايي هاي ان امرس پي كاربران ارتباطات كنترل هرگونه
  جلسه، برخورد امريكا ايريديوم تجاري ماهواره با روسيه كه هستند گوناگوني اشياي فضايي هاي
  زباله حقيقي شخص هر توسط (آنالين) برخط
  اجتماعي در ديگر قطعه هزار برخورد اين كرد. منهدم را
  آن در زمين مدار در آمده وجود انبه ها انس
  توسط مربوط، قوانين در مصرح موارد جز به حقوقي
  و كرد. رها زمين كره اطراف
  فضاي هرگونه فاقد حاضر حال در اما هستند، گردش
  حال كاربران اقدامات مسووليت همچنين است.
  ممنوع ماهواره يك انهدام ۰۰۲براي سال در
  چين هستند. مندي
  بهره كاربران خود برعهده برخط اجتماعي بكههاي ش
  در كه كرد استفاده موشك يك از خود خارج رده از در بشر فعاليت بقاياي واقع در فضايي
  زباله بر اجتماعي رسان پيام خدمت ئهدهنده ارا
  بوده زايد 3قطعه ۰۰۰ از بيش ماهواره آن با برخوردش هايي قسمت تا گرفته ها سفينه قطعات از
  فضاست، چارچوب در مجاز، مقامات با همكاري به موظف
  خط، بليتس ماهواره بعد، سال كرد. رها زمين مدار
  در از فضايي مامورت مختلف مراحل در كه سفينه
  از در ديگري مصوبه اساس بر است. مقررات
  قوانين كار از قطعات اين از يكي با برخورد هدليل
  روسيه، يا عمد به كه ديگري چيز هر يا شوند مي جدا
  آن نهادها استفاده مجازي فضاي عالي شوراي
  جلسه اين از يكي برخورد خطر 13۹۰ تير هشتم در
  افتاد. كاربردي هيچ ديگر شده رها زمين مدار در
  سهو هاي ان امرس پي از غيردولتي عمومي دولتي
  موسسات آمد وجود به فضايي بينالمللي ايستگاه به اشيا ارتفاعات در هها زبال اين كه صورتي در
  ندارد. اداري خدمات مكاتبات براي خارجي برخط
  اجتماعي در ايستگاه در مستقر فضانوردان كه حالي در بين از سوزند مي زمين جو در شوند رها يينتر
  پا شد مكلف مركزي بانك همچنين شد. اعالم
  ممنوع ناشناخته شيء بودند، گرفته پناه سايوز
  كپسول باقي دتها تا مدار در موجود ههاي زبال اما روند
  م طريق از بانكي هاي پرداخ ننامه آيي ماه دو
  ظرف شد. رد ايستگاه متري 33۰ حدود در هيي فاصل
  از سال ۲4۰ تا ونگارد1 ماهواره مثال براي يانند.
  م مركز هماهنگي با را داخلي اجتماعي هاي رسا
  پيام زمين دور به مداري در فضايي هاي زباله
  بيشتر ماند. خواهد باقي فضا
  در كند. ابالغ تدوين مجازي فضاي
  ملي يگذرد. قطب دو از كه يگردند ميزان كه كرد گزارش 11۰۲، سال در هم
  ناسا مختلف راهكارهاي زمينه در فراواني مطالعات يافته افزايش تصاعدي نحو به فضايي هاي زباله
  اين ديروز مثال براي يشود انجام معضل اين حل
  براي ويتالي پروفسور كه جايي تا رسيده بحران مرز به
  و جلوگيري در امريكا دخالت
  تكذيب سوي از كنفرانس يك فروردين) ۹۲ سهشنبه
  ( ميگويد روسيه، علوم آكادمي استاد ايراني
  آدوشكين هاي واره ماه پرتاب
  از است. شده برگزار آلمان در اروپا فضايي
  آژانس از مانده بجا هاي زبال خصوص به فضايي، هاي
  زبال ارشد محقق ۰۰4 از بيش كنفرانس اين در سياسي تنش باعث تواند مي نظامي، هاي
  ماهواره فناوري ارتباطات وزير دولت| العرساني اط
  پايگاه ايجاد در نارنجك) يك انفجار با (برابر ا له باه چكتر كو ذراتي همديگر، با سرگردان قطعات ميليون نيم از بيش تنيس توپ از تر بزرگ
  قطعه حضور فضا عرصه در فعال برتر ههاي دانشگا استاد شود. فضا در حاضر كشورهاي بين
  نظامي پرتاب از جلوگيري براي امريكا دخالت شايعه
  اطالعات، ايستگاه ها واره ماه بدنه در جدي صدمه آسيب كرد. خواهد ايجاد متعددتر كه هند پراكند زمين مدار در تيله از ترگ بزر
  قطعه اين در اروپا فضايي آژانس مدير ورنر جو
  داشتند. تخريب بديده آسي ماهواره مالك كه
  كشوري كرد. رد را ايران هاي واره
  ماه اگر ناسا، لهاي دستورالعم براساس است. فضايي در كيلومتر هزار ۲8 سرعت با اغلب ها زباله اين تلها شا المللي، بين فضايي ايستگاه همه از
  بيش جهاني مشل يك موضوع اين گفت:
  كنفرانس برخورد اين اصلي عامل بتواند زحمت به است
  شده امريكا تالش بر مبني خبري انتشار واعظي
  محمود فضايي ايستگاه با فضايي هاي زباله برخورد احتمال كوچك خيلي اگر حتي كنند مي حركت ساعت ميكنند. تهديد را دار نشين سر هاي
  سفينه هاي اري همك بايد نيز آن حل براي است
  همگاني سياسي مساله يك اين كند. شناسايي سرعت به
  را را ست» «شريف ايراني ماهواره پرتاب از جلوگيري
  براي ۰۰1هزار در يك از بيش يي سفينه يا المللي بين هاي سفينه هها ماهوار به ميانند تو هم باز باشند از بيش روسيه امريكا فضايي هاي
  سازمان ساخت جهت در هايي تالش شود. انجام المللي بين است.
  خطرناك پرتاب در دخالتي هيچ امريكا گفت: وي خواند. اساس
  ب اساسي تغيير ماموريت اهداف در مانور اين باشد در المللي بين فضايي ايستگاه بزنند. آسيب فضايي فضا در را متر نتي ۰1سا از تر زرگ قطعه
  33۲هزار فضايي هاي زبال نابودي براي الحهايي تجهيزات ميليون دهها اشيا اين تعداد كه يود
  برآورد باشد داشته واند نتم ايراني هايي واره ماه نشدن يا
  شدن انجام مسير تغيير مانورهاي بايد سفينه نكند، ايجاد از جلوگيري براي شده مجبور جار پن 41۰۲، سال ذره ميليارد نيم شود مي گفته اما دارند،
  زيرنظر قطعيت عدم دليل به بيشتر كه است گرفته
  انجام هنگام آنها از ۰۰۵زارتا از بيش تعداد اين از
  باشد هاي واره ماه واعظي، گفته به ندارد. آنها به هم ارتباطي
  و ۰1هزار در يك از بيش برخورد احتمال اگر اما دهد. مسير تغيير مانورهاي به فضايي هاي زباله با برخورد چكتر كو ذره ها تريليون نتيمتر ۰1سا از تر
  كوچ هستند. راه ابتداي در ها زبال قرارگيري محل
  درباره به باتوجه شوند. مي رهگيري زمين مدار بر
  چرخش بدون باشد فراهم آنها پرتاب براي شرايط كه زمان هر
  ايراني فضانوردان براي آنكه مگر شود انجام بايد مانور باشد شود. متوسل هاي زبال ميزان گردشند. در زمين اطراف فضاي
  در قطعات اين نابودي براي ليزري هاي الح
  توليد كيلومتر هزار ۲8 حدود در كه ها زبال اين
  سرعت يشوند. پرتاب مانعي ترين
  كوچك هستند جزئي معموال مانورها اين باشد. خطرناك سرعت برابر دو تا ها له زبا اين سرعت گاهي به اخير قرن نيم در پايين مدارهاي در
  فضايي سازمان طرف از جديت با كه است هايي رح از يكي وارهها ماه به رساندن آسيب امكان است ساعت
  در احتمالي برخورد زمان از قبل ساعت چند تا يك ميرسد ساعت در كيلومتر 6۵هزار يعني معمول كه صورتي در يافته افزايش چشمگيري
  ميزان )NORAD( امريكا هوافضاي دفاع فرماندهي نسبتا قطعات توسط حتي فضايي هاي سفينه ژنتيكي
  و شناسنامه تهيه ميشوند. انجام اين باالي بسيار قدرت معني به سرعت اين كه اين اي» ره «زنجي برخورد نشوند، پاك زبال
  اين ميشود.
  دنبال ۰۲هزار از بيش داده هشدار ناسا دارد. وجود
  كوچك يها ايران كاربر
  براي با يد
  ر قالب در تا هستند تالش در كشور محققان
  مهر| طريق از را افراد ملي شناسنامه ملي، كالن طرح ق
  يك چا قا غير چا قا تلفن شي گو تشخيص نحو فتن گر سلفي بليت قا با ‌ا فه سي عكا بين اينترنت از‌ ينياز‌ پهپادهاي‌ با‌ آسان‌
  كشاورزي‌ كنند. تهيه ژني يابي
  توالي ملي كالن هاي طر مركز مدير صالحي،
  پيمان جمهوري رياست فناوري علمي معاونت
  فناوري علوم دانشكده در ملي كالن طرح يك داشت:
  اظهار حال در ژن يابي توالي عنوان با توانبخشي
  بهزيستي است.
  انجام معاونت پشتيباني با طرح اين اينكه بيان با
  وي گفت: رود، پيش بهداشت وزارت همكاري
  علمي انجام زيرساخت ايجاد به كمك راستاي، در طرح
  اين افراد براي خصوص اين در ملي شناسنامه تا شود
  م وي گفته به شود. تهيه ژن يابي توالي اساس
  بر توالي تا هستند درصدد دانشگاه اين در
  محققان اينكه بيان با وي كنند. تهيه را ايراني اقوام هاي ژن طرح اين اگر گفت: است، انجام حال در طرح
  اين توالي براي ها نمونه بايد يگرفت نم قرار حمايت
  مورد كرد. تشريح را غيرقاچاق از قاچاق همراه يلفن گوش تشخيص نحوه ايران گمرك گمرك| تهيه براي هايي بين دور به هوشمند هاي گوش از بسياري روزها اين انگجت| شده، متداول هوايي تصويربرداري براي پهپادها از استفاده امروزه |چه لد اگ سي
  پي همين به شد؛ مي فرستاده كشور از خارج به
  يابي تشخيص جهت همراه تلفن هاي گوشي سريال شماره استعالم كرد اعالم ايران گمرك يي حرفه عكاسي هاي دوربين به قابليت اين حاال اما هستند، مجهز سلفي هاي عكس نيست. ساده چندان ندارند مناسبي ارتباطي تهاي زيرساخ كه دورافتاده نقاط در كار اين
  اما اطالعات تا يگيرد انجام كشور در روش اين
  دليل مخصوص لينك يا 7888۰۰۰3 پيامكي سامانه طريق از تنها غيرقاچاق از قاچاق هاي گوشي است. كرده سرايت هم قدرتمند ههاي رايان به دسترسي بدون دوردست نقاط در كشاورزان فناوري پيشرفت
  با شود. حفظ خوبي به
  افراد نشاني به ايران گمرك رسمي سايت در كه وارداتي همراه تلفن هاي گوش سريال شماره استعالم به آنها بدنه استحكام افزايش عكسبرداري، هي حرفي هاي دوربي شدن كتر كوچ با كيفيت ارتقاي كشاورزي تسهيل براي نوين هاي فناوري از توانند مي مخابراتي هاي
  شبكه است. انپذير امك شده، داده رار www .irica.ir هاي شرك ها، گوش هاي دوربي پيشرفت علت به ها دوربي نوع اين بازار افتادن خطر كنند. استفاده شده برداشت
  محصوالت يا پيامك شماره به همراه تلفن گوشي رقمي ۵1 شناسه شماره كه است صورت اين به استعالم نحوه كنند. ممكن آنها با را گرفتن سلفي تا هاند افتاد فكر اين به فهيي حر هاي بين دور سازنده عرضه Fieldscanner نام به هيي تاز محصول DroneDeploy رمافزاري جايگزين
  شركت عبور كلمه پنجره از شده استعالم شناسه ثبت عدم يا ثبت با رابطه در كه پيامكي ارسال استعالم مخصوص لينك برداشته زمينه اين در را گام خستين Lumix ZS70 دوربين عرضه با پاناسونيك وري ره به كرده جلوگيري كشت حين كشاورزي محصوالت شدن ميل حيف از كه مايكروسافت
  كرده در
  «الگين» همراهي تلفن هاي گوش سريال شماره استعالم امكان آن، از پس يشود ارسال گمرك تجاري واحد مجهز شود محسوب ZS60 دوربين براي جايگزيني كه Lumix ZS70 است. براي توانند شركت اين ساخت پهپادهاي كاربران رساند. حداكثر به را زمينه اين
  در طريق از ماكنون يشود. فراهم است، شده كشور وارد رسمي صورت به جاري سال ابتداي از كه مگاپيكسلي 18 حسگر به نسبت كه است عكاسي براي مگاپيكسلي 3.۰۲ حسگر به با را پرواز حال در پهپادهاي هوايي تصاوير اينترنت به اتصال به نياز بدون بار
  نخستين به موسوم مهيي برنا |مايكروسافت
  انگجت نالمللي بي شناسه ارائه اساس اين بر دارد. وجود همراه تلفن هاي گوش سريال شماره استعالم سامانه است. شده تر پيشرفته قبلي دوربين پهپادها محلي سيم بي ارتباطي لينك طريق از كنند مشاهده پد اي آيفون از
  استفاده براي آن از استفاده با كه كرده عرضه را Authenticator موبايل هاي اه دستگ تمام است شده الزامي گمرك در واردكنندگان توسط همراه تلفن يهاي گوش هاي عكس مناسب بندي قاب براي اينچي لمسي نمايشگر يك دوربين اين روي باال از كشاورزي هاي زمي تصاوير آني مشاهده باشند. ارتباط در آنها با كرده هدايت
  را روشي از شركت اين خدمات كاربري هاي اب حس به
  ورود در كه هستند خود به مختص ۵1رقمي كد اين داراي ،GSM مخابراتي شبكه به اتصال قابليت داراي باكيفيت سلفي هاي عكس تهيه به مند عالقه كاربران اگر شده نصب هم سلفي راه از كار اين كرد. خواهد كمك برداشت داشت كاشت، روش اصالح براي كشاورزان
  به يشود. استفاده
  جديد هاي گوش داشته وجود و... سازنده كشور سازنده، شركت گوشي، مدل به مربوط اطالعات كد اين تهيه به قادر مذكور دوربين كنند. استفاده ان از ند وان باشنت 4k حالت با حتي به مقرون تر ارزان عتر، سري زمين وضعيت مشاهده براي كشاورزي هاي زمي در
  رفتن مبتني ورود روش از استفاده دارد قصد شركت
  اي يا همراه تلفن دستگاه بستهبندي روي يشوند. ثبت مخابراتي هاي شبكه در كد اين با همراه تلفن از يتوان تصويربرداري حين در است ثانيه در ۰3فريم دقت با 4K هاي عكس مشاهده تا شود نصب تبلت يا گوشي روي برنامه يك تنها بايد كار اين براي است. تر
  صرف كلمات از استفاده جايگزين را هوشمند هاي گوشي
  بر ۵1 كد همراه تلفن #??#* گيري اره شم با يا بود مشاهده قابل كد اين همراه، تلفن باتري زير عموما خودكار فوكوس قابليت كرد. تهيه 8مگاپيكسل دقت با هايي عكس شده تهيه هاي يم فر تمام تحليل با مافزاري نر برنامه اين شود. ممكن كشاورزي زمين از كيفيت با
  تصاوير به ورود روش با هايي شباه روش اين كند. سنتي
  عبور سريال شماره دريافت ثبت سامانه شود. داده نمايش )IMEI( همراه تلفن گوشي شناسه رقمي است. دوربين اين امكانات ديگر ازجمله سريع خودكار فوكوس امكان هيي 1.۰ثاني زهكشي مرده، گياهان مانند مشكالتي شناسايي به قادر سها عك از آمده دست به هاي داده عبور كلمه يك آن قالب در كه دارد گوگل هاي اب
  حس در فرامرزي تجارت واحد پنجره گمركي جامع سامانه دستاوردهاي از كه وارداتي تلفن ياي گوشه در هم سها عك به بصري ويژه هاي وه جل افزودن براي زيبايي حالت خالقانه فيلترهاي داراي نقاط يوانند مت اطالعات اين از استفاده با كشاورزان است. و... نيتروژن كمبود
  ضعيف، با شود ارسال فرد هر همراه تلفن شماره براي
  تاييديه شدن اجرايي با شده محسوب مقاومتي اقتصاد تهاي سياس شدن اجرايي در مهمي گام است گمرك واي-فاي سيم هاي شبك به يواند مت دوربين اين است. شده بيني پي دوربين اين يا كود از استفاده با دهند قرار بررسي مورد سرعت به را كشاورزي اي زمي در
  مشكل تاييد خودكار هور بط فرد هويت چندرقمي عدد اين
  ارسال هاي سامان از رهگيري به ايران گمرك برنامه شد خواهد برداشته كاال قاچاق با مبارزه در بزرگي قدم آن قيمت شود. تسهيل اجتماعي هاي شبكه در عكسها گذاري اشترا تا شود متصل هم هاي سروي روي تصاوير اين ارسال كنند. برطرف را موجود هاي چال ديگر هاي روش نحواهد عبور كلمه كردن وارد به نيازي ديگري ود
  م است. كااليي هاي روه ساير در غيرقاچاق از قاچاق كاالهاي رديابي براي گمركي هوشمند است. دالر ۰۵4 يشود عرضه ميالدي آينده ماه اواخر در كه دوربين اين است. ممكن اينترنت به دسترسي صورت در هم ديگر هاي رايان روي يا
  كلود برنامه در مايكروسافت هاي اب حس اطالعات تنظيم با
  بود. را همراه تلفن بر مبتني ورود يوان مت Authenticator
  هي
  ز بعد به اين از كرد مشخص تنظيمات منوي طريق
  از بايد فرد هر روميزي رايانه طريق از اب حس به ورود
  براي با كه است بعدي سه نمايش دكمه شدن
  افزوده درخواست آن از پس كند وارد را خود عبور كلمه
  تنها را گردشگري هاي جاذب يتوان آن از
  استفاده بعدي سه تصاوير ديدن ارث گوگل با
  جهانگردي فرد هويت از اطمينان كسب براي گوشي به يي
  تاييديه مشاهده مختلف زواياي از هبعدي س صورت
  به يشود.
  ارسال پستالي كارت تصاوير يتوانند هم كاربران كرد. m’I feeling« يا اقبال يا بخت يا دكمه اين كرد. دريافت جهان از نقطه هر
  مورد ارتقا را خود ارث گوگل خدمات گوگل
  گوگل| حساب وارد يواند مت فرد درخواست اين تاييد صورت
  در به ارث گوگل در موجود ماندازهاي چش از را خود موجود گوگل جستوجوگر در قبال كه lucky ۰۵ به يتوان Voyager طريق از ماكنون به اندرويدي يهاي گوش وب كاربران تا
  داده شد. خواهد مسدود دسترسي صورت غيراين در شود
  خود بگذارند. اشتراك با كاربران تا شده اضافه هم ارث گوگل به بود گوگل داشت دسترسي مختلف جهانگردي تور يابند. دسترسي نانگيزي هيجا جديد
  امكانات هر به گوشي به دسترسي عدم صورت در يوانند مت
  كاربران تصاوير تصادفي طور به بتوانند آن فشردن از جديد جهانگردي تور چند هفته هر گويد مي گوگل به ها قابليت اين افزودن گويد مي گوگل دانشمندان همكاري با ارث گوگل جديد
  نسخه كنند. غيرفعال را قابليت اين
  علت در است قرار انجاميده طول به سال دو ارث كه را تاريخي نقطه ۰۲هزار به مربوط اطالعاتي يكند. اضافه خدمات اين به جهان
  سراسر موسوم ابزاري به غيرانتفاعي سازمان چند
  و قرار هم iOS كاربران دسترس در نزديك آينده دريافت شده آوري جم ارث گوگل گروه توسط از بوده متنوع بسيار شده ياد
  تورهاي آن از استفاده با كه شده regayoVجهز
  به رايانه روي كروم مرورگر كاربران تنها البته بگيرد. كنند. مشاهده تا جنگلها ها كوه مانند طبيعي هاي به جاذ جهانگردي زمين كره مختلف نقاط در توان
  مي گرافيكي پردازنده از
  رونمايي دارند. دسترسي خدمات اين به شخصي ارث گوگل در ديگر جالب بسيار ويژگي يك بر عالوه گيرند. دربرمي را تاريخي ههاي جاذب در تعاملي صورت به نيز را دقيقي اطالعات دي»
  كرد ام اي فراسو
  قدرتمند
  دريچه گرافيكي هاي ارت از دي ام اي شركت ورلد| سي پي رونمايي Radeon RX 500يرس از خود تازه
  قدرتمند تكميل را خود Ryzen هاي ده پردازن توليد خط تا ‌كند
  كرده مي ثبت متر يك صله فا نگشت ثر كه بيني خودران خودروهاي‌ توليد‌ براي‌ يها‌ چين اختصاصي‌ فناوري‌
  ‌ گرافيكي هاي ده پردازن از گرافيكي هاي ارت اين در
  كند. ليزر به مجهز كه ند خته سا دقيقي دوربين محققان ميل| ديلي براي خود اختصاصي فناوري ابداع از بايدو چيني شركت
  رويترز| به Radeon RX 400 در قبال كه شده استفاده
  پوالرس ثبت را فرد انگشت اثر متري يك فاصله از است حساسي بسيار آينده ماه در فناوري اين از رونمايي داد، خبر خودران خودروهاي
  توليد Radeon RX سري گرافيكي هاي ارت بودند. رفته
  كار دقيقي بسيار دوربين نستهند توا رايس دانشگاه محققان ميكند. يگيرد. صورت
  ميالدي دي يام نانومتري 14 سوم نسل فناوري بر مبتني 500
  متري يك فاصله از را انگشت اثر مانند ريز بسيار جزييات كه بسازند حركت قابليت از كه است خودراني خودروهاي توليد درصدد
  بايدو Radeon RX 580 به يتوان مثال عنوان به
  هستند. بلند لنزهاي از استفاده به نيازي ديگر ترتيب اين به كند. مي ثبت اميدوار باشند برخوردار شهري اي اده ها راه بزرگ در
  خودكار است. 7۵۲.1مگاهرتز يي پاي سرعت داراي كه كرد
  اشاره سيستم دوربين، اين سازندگان گفته به بود. نخواهد قيمت گرا كند. محقق را هدف اين ۰۲۰۲ سال تا
  است مصرف گرافيك هاي ارت اين مزاياي از ديگر
  يكي ميكروسكوپي هولوگرافي، مانند تكنيكهايي با ليزر چند آن داخلي ديگر هاي كت شر برخي همكاري با گرفته نام اپولو كه طرح
  اين دي يام است. قبلي محصوالت با مقايسه در برق
  كمتر بسازند. ميكرون وضوح با تصاويري تا شوند مي تركيب خودرو اجزاي حسگر انواع طراحي به بايدو همكاران ود
  اجرا متوسط بهطور گرافيك هاي كارت اين است
  مدعي استفاده با سيستم اين است. گرفته IVASنام مذكور دوربين خودروهاي مصنوعي هوش ارتقاي به كمك براي بايدو يپردازند.
  م آنها فعاليت دماي كنند مي مصرف انرژي كمتر درصد 43
  حسگر با يي نقطه الگوي نوعي ميتاباند نور خاصي نقطه به ليزر از ارشد اجرايي مديران از يكي ژانويه ماه از خود توليدي
  خودران است. يافته كاهش يگراد سانت ۰4درجه به ۰6
  از با دارد. نيز را معمولي نور با كاركرد قابليت بيشتر تحقيقات از پس دالري 3ميليارد بودجه اختصاص از هم سپتامبر ماه در قبال
  شركت برنامه به مكاني موقعيت چند از اطالعات سپس ميسازد. دوربين گرفته كار به اجرايي امور مدير هوان عبن را لي كيو هام بن
  مايكروسافت اين عضو قدرتمندترين كه Radeon RX 580
  كرد. ثبت نيز را كاغذ روي اثرانگشت بافت حتي توان روش اين بود. داده خبر وزه اين در فعال نوپاي هاي شرك از پشتيباني
  براي شود. ساخته باال وضوح با تصويري تا ود داده هيي رايان ۰۰۲ميليون طرح اين پيشبرد براي كرد اعالم اكتبر ماه در بايدو
  است. به RX 570 دالر ۰۰۲ حدود قيمت به است
  مجموعه امنيت حوزه در انقالبي فناوري اين محققان گفته به اما كرد. مي همكاري هم يام شركت با زمينه اين در قبال
  بايدو فقط روش اين تاكنون هرچند رايس، دانشگاه محققان گفته به هوش مانند هايي اوري فن روي پس اين از گذاشته كنار بودجه
  دالر Radeon RX 550 يشود. عرضه دالر 17۰ كرد.
  قيمت خواهد ايجاد امنيتي نهاي دوربي داد. پايان همكاري اين به نوامبر ماه در اه ديدگه نظرات
  تفاوت معتقدند محققان اما شده، گرفته كار به ليزر مانند روشنايي منابع با اين شد. خواهد متمركز افزوده واقعيت مجازي واقعيت دارد.
  مصنوعي قيمت دالر ۰۰1 هم مجموعه اين عضو ارزانترين
زباله‌هايي كه ايستگاه فضايي بين‌المللي را تهديد مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
زباله‌هايي كه ايستگاه فضايي بين‌المللي را تهديد مي‌كند
تنش سياسي و نظامي بين كشورها در فضا


گروه دانش و فن|

افزايش تعداد زباله‌هاي فضايي در مدار زمين خطرات زيادي براي ماهواره‌هاي فعال و ايستگاه فضايي بين‌المللي دارد.

زباله‌هاي فضايي اشياي گوناگوني هستند كه توسط انسان‌ها به وجود آمده و در مدار زمين در حال گردش هستند، اما در حال حاضر فاقد هرگونه بهره‌مندي هستند.

زباله فضايي در واقع بقاياي فعاليت بشر در فضاست، از قطعات سفينه‌ها گرفته تا قسمت‌هايي از سفينه كه در مراحل مختلف مامورت فضايي از آن جدا مي‌شوند يا هر چيز ديگري كه به عمد يا سهو در مدار زمين رها شده و ديگر هيچ كاربردي ندارد. در صورتي كه اين زباله‌ها در ارتفاعات پايين‌تر رها شوند در جو زمين مي‌سوزند و از بين مي‌روند اما زباله‌هاي موجود در مدار تا مدت‌ها باقي مي‌مانند. براي مثال ماهواره ونگارد1 تا 240 سال در فضا باقي خواهد ماند.

ناسا هم در سال ۲۰۱۱، گزارش كرد كه ميزان اين زباله‌هاي فضايي به نحو تصاعدي افزايش يافته و به مرز بحران رسيده تا جايي كه پروفسور ويتالي آدوشكين استاد آكادمي علوم روسيه، مي‌گويد زباله‌هاي فضايي، به خصوص زباله‌هاي بجا مانده از ماهواره‌هاي نظامي، مي‌تواند باعث تنش سياسي و نظامي بين كشورهاي حاضر در فضا شود.

كشوري كه مالك ماهواره آسيب‌ديده و تخريب شده است به زحمت بتواند عامل اصلي اين برخورد را به سرعت شناسايي كند. اين يك مساله سياسي خطرناك است.

برآورد مي‌شود كه تعداد اين اشيا ده‌ها ميليون باشد و از اين تعداد بيش از 500هزارتا از آنها هنگام چرخش بر مدار زمين رهگيري مي‌شوند. باتوجه به سرعت اين زباله‌ها كه در حدود 28هزار كيلومتر در ساعت است امكان آسيب رساندن به ماهواره‌ها و سفينه‌هاي فضايي حتي توسط قطعات نسبتا كوچك وجود دارد. ناسا هشدار داده بيش از ۲۰هزار قطعه بزرگ‌تر از توپ تنيس و بيش از نيم ميليون قطعه بزرگ‌تر از تيله در مدار زمين پراكنده‌اند كه بيش از همه ايستگاه فضايي بين‌المللي، شاتل‌ها و سفينه‌هاي سرنشين‌دار را تهديد مي‌كنند.

سازمان‌هاي فضايي امريكا و روسيه بيش از ۲۳۳هزار قطعه بزرگ‌تر از 10سانتي‌متر را در فضا زيرنظر دارند، اما گفته مي‌شود نيم ميليارد ذره كوچك‌تر از 10سانتي‌متر و تريليون‌ها ذره كوچك‌تر در فضاي اطراف زمين در گردشند. ميزان زباله‌هاي فضايي در مدارهاي پايين در نيم قرن اخير به ميزان چشمگيري افزايش يافته و در صورتي كه اين زباله‌ها پاك نشوند، برخورد «زنجيره‌اي» اين قطعات سرگردان با همديگر، ذراتي كوچك‌تر و متعددتر ايجاد خواهد كرد.

اين زباله‌ها اغلب با سرعت ۲۸هزار كيلومتر در ساعت حركت مي‌كنند و حتي اگر خيلي كوچك باشند باز هم مي‌توانند به ماهواره‌ها و سفينه‌هاي فضايي آسيب بزنند. ايستگاه فضايي بين‌المللي در سال ۲۰۱۴، پنج‌بار مجبور شده براي جلوگيري از برخورد با زباله‌هاي فضايي به مانورهاي تغيير مسير متوسل شود.

گاهي سرعت اين زباله‌ها تا دو برابر سرعت معمول يعني 56هزار كيلومتر در ساعت مي‌رسد كه اين سرعت به معني قدرت بسيار بالاي اين زباله‌ها (برابر با انفجار يك نارنجك) در ايجاد آسيب و صدمه جدي در بدنه ماهواره‌ها و ايستگاه فضايي است. براساس دستورالعمل‌هاي ناسا، اگر احتمال برخورد زباله‌هاي فضايي با ايستگاه فضايي بين‌المللي يا سفينه‌يي بيش از يك در 100هزار باشد و اين مانور در اهداف ماموريت تغيير اساسي ايجاد نكند، سفينه بايد مانورهاي تغيير مسير انجام دهد. اما اگر احتمال برخورد بيش از يك در 10هزار باشد مانور بايد انجام شود مگر آنكه براي فضانوردان خطرناك باشد. اين مانورها معمولا جزئي هستند و يك تا چند ساعت قبل از زمان برخورد احتمالي انجام مي‌شوند.

در سال ۱۹۹۶، يك ماهواره فرانسه به‌علت برخورد با قطعات به‌جا مانده از يك موشك فرانسوي كه 10سال پيش از آن منفجر شده بود، آسيب ديد. در سال ۲۰۰۹ يك ماهواره از رده خارج روسيه با ماهواره تجاري ايريديوم امريكا برخورد و آن را منهدم كرد. اين برخورد 2 هزار قطعه ديگر در فضاي اطراف كره زمين رها كرد.

چين در سال ۲۰۰۷ براي انهدام يك ماهواره از رده خارج خود از يك موشك استفاده كرد كه برخوردش با آن ماهواره بيش از ۳۰۰۰ قطعه زايد در مدار زمين رها كرد. 6 سال بعد، ماهواره بليتس روسيه، به‌دليل برخورد با يكي از اين قطعات از كار افتاد. در هشتم تير ۱۳۹۰ خطر برخورد يكي از اين اشيا به ايستگاه بين‌المللي فضايي به وجود آمد و در حالي كه فضانوردان مستقر در ايستگاه در 2 كپسول سايوز پناه گرفته بودند، شيء ناشناخته از فاصله‌يي در حدود ۳۳۰متري ايستگاه رد شد. بيشتر زباله‌هاي فضايي در مداري به دور زمين مي‌گردند كه از دو قطب مي‌گذرد.

مطالعات فراواني در زمينه راهكارهاي مختلف براي حل اين معضل انجام مي‌شود براي مثال ديروز (سه‌شنبه 29 فروردين) يك كنفرانس از سوي آژانس فضايي اروپا در آلمان برگزار شده است.

در اين كنفرانس بيش از 400 محقق ارشد و استاد دانشگاه‌هاي برتر فعال در عرصه فضا حضور داشتند. جو ورنر مدير آژانس فضايي اروپا در اين كنفرانس گفت: اين موضوع يك مشل جهاني و همگاني است و براي حل آن نيز بايد همكاري‌هاي بين‌المللي انجام شود. تلاش‌هايي در جهت ساخت تجهيزات و سلاح‌هايي براي نابودي زباله‌هاي فضايي انجام گرفته است كه بيشتر به‌دليل عدم قطعيت درباره محل قرارگيري زباله‌ها در ابتداي راه هستند.

توليد سلاح‌هاي ليزري براي نابودي اين قطعات يكي از طرح‌هايي است كه با جديت از طرف سازمان فرماندهي دفاع هوافضاي امريكا (NORAD) دنبال مي‌شود.

 نویسنده:
كشاورزي آسان با پهپادهاي بي‌نياز از اينترنت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
كشاورزي آسان با پهپادهاي بي‌نياز از اينترنت


پي‌سي‌ورلد| اگر چه امروزه استفاده از پهپادها براي تصويربرداري هوايي متداول شده، اما اين كار در نقاط دورافتاده كه زيرساخت‌هاي ارتباطي مناسبي ندارند چندان ساده نيست.

با پيشرفت فناوري كشاورزان در نقاط دوردست بدون دسترسي به رايانه‌هاي قدرتمند و شبكه‌هاي مخابراتي مي‌توانند از فناوري‌هاي نوين براي تسهيل كشاورزي و ارتقاي كيفيت محصولات برداشت شده استفاده كنند.

شركت نرم‌افزاري DroneDeploy محصول تازه‌يي به نام Fieldscanner عرضه كرده كه از حيف و ميل شدن محصولات كشاورزي حين كشت جلوگيري كرده و بهره‌وري در اين زمينه را به حداكثر مي‌رساند. كاربران پهپادهاي ساخت اين شركت مي‌توانند براي نخستين بار بدون نياز به اتصال به اينترنت تصاوير هوايي پهپادهاي در حال پرواز را با استفاده از آيفون و‌اي پد مشاهده كنند و از طريق لينك ارتباطي بي‌سيم محلي پهپادها را هدايت كرده و با آنها در ارتباط باشند. مشاهده آني تصاوير زمين‌هاي كشاورزي از بالا به كشاورزان براي اصلاح روش كاشت، داشت و برداشت كمك خواهد كرد. اين كار از راه رفتن در زمين‌هاي كشاورزي براي مشاهده وضعيت زمين سريع‌تر، ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. براي اين كار بايد تنها يك برنامه روي گوشي يا تبلت نصب شود تا مشاهده تصاوير با كيفيت از زمين كشاورزي ممكن شود. اين برنامه نرم‌افزاري با تحليل تمام داده‌هاي به دست آمده از عكس‌ها قادر به شناسايي مشكلاتي مانند گياهان مرده، زهكشي ضعيف، كمبود نيتروژن و... است. كشاورزان با استفاده از اين اطلاعات مي‌توانند نقاط داراي مشكل در زمين‌هاي كشاورزي را به سرعت مورد بررسي قرار دهند و با استفاده از كود يا روش‌هاي ديگر چالش‌هاي موجود را برطرف كنند. ارسال اين تصاوير روي سرويس‌هاي كلود يا روي رايانه‌هاي ديگر هم در صورت دسترسي به اينترنت ممكن است.نویسنده:
دوربين عكاسي حرفه‌اي با قابليت سلفي گرفتن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
دوربين عكاسي حرفه‌اي با قابليت سلفي گرفتن


انگجت| اين روزها بسياري از گوشي‌هاي هوشمند به دوربين‌هايي براي تهيه عكس‌هاي سلفي مجهز هستند، اما حالا اين قابليت به دوربين‌هاي عكاسي حرفه‌يي هم سرايت كرده است.

با كوچك‌تر شدن دوربين‌هاي حرفه‌يي عكسبرداري، افزايش استحكام بدنه آنها و به خطر افتادن بازار اين نوع دوربين‌ها به علت پيشرفت دوربين‌هاي گوشي‌ها، شركت‌هاي سازنده دوربين‌هاي حرفه‌يي به اين فكر افتاده‌اند تا سلفي گرفتن را با آنها ممكن كنند.

پاناسونيك با عرضه دوربين  Lumix ZS70 نخستين گام را در اين زمينه برداشته است. Lumix ZS70 كه جايگزيني براي دوربين  ZS60 محسوب مي‌شود مجهز به حسگر ۲۰.۳ مگاپيكسلي براي عكاسي است كه نسبت به حسگر ۱۸ مگاپيكسلي دوربين قبلي پيشرفته‌تر شده است.

روي اين دوربين يك نمايشگر لمسي ۳ اينچي براي قاب‌بندي مناسب عكس‌هاي سلفي هم نصب شده و اگر كاربران علاقه‌مند به تهيه عكس‌هاي سلفي باكيفيت و حتي با حالت ۴k  باشند مي‌توانند از ان استفاده كنند. دوربين مذكور قادر به تهيه عكس‌هاي ۴K با دقت ۳۰فريم در ثانيه است و در حين تصويربرداري مي‌توان از فريم‌هاي تهيه شده عكس‌هايي با دقت ۸مگاپيكسل تهيه كرد. قابليت فوكوس خودكار 0.1ثانيه‌يي و امكان فوكوس خودكار سريع ازجمله ديگر امكانات اين دوربين است. فيلترهاي خلاقانه و حالت زيبايي براي افزودن جلوه‌هاي ويژه بصري به عكس‌ها هم در اين دوربين پيش‌بيني شده است. اين دوربين مي‌تواند به شبكه‌هاي بي‌سيم واي-فاي هم متصل شود تا اشتراك‌گذاري عكس‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي تسهيل شود. قيمت اين دوربين كه در اواخر ماه آينده ميلادي عرضه مي‌شود ۴۵۰ دلار است.

 نویسنده:
نحوه تشخيص گوشي تلفن قاچاق از غيرقاچاق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
نحوه تشخيص گوشي تلفن قاچاق از غيرقاچاق


گمرك| گمرك ايران نحوه تشخيص گوشي‌ تلفن همراه قاچاق از غيرقاچاق را تشريح كرد.

گمرك ايران اعلام كرد استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن‌همراه جهت تشخيص گوشي‌هاي قاچاق از غيرقاچاق تنها از طريق سامانه پيامكي 30008887 يا لينك مخصوص استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي كه در سايت رسمي گمرك ايران به نشاني www.irica.ir قرار داده شده، امكان‌پذير است.

نحوه استعلام به اين صورت است كه شماره شناسه 15رقمي گوشي تلفن‌همراه به شماره پيامك يا لينك مخصوص استعلام ارسال و پيامكي كه در رابطه با ثبت يا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاري گمرك ارسال مي‌شود و پس از آن، امكان استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراهي كه از ابتداي سال جاري به صورت رسمي وارد كشور شده است، فراهم مي‌شود. هم‌اكنون از طريق سامانه استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه وجود دارد. بر اين اساس ارائه شناسه بين‌المللي گوشي‌هاي تلفن همراه توسط واردكنندگان در گمرك الزامي شده است و تمام دستگاه‌هاي موبايل داراي قابليت اتصال به شبكه مخابراتي GSM، داراي اين كد 15رقمي مختص به خود هستند كه در اين كد اطلاعات مربوط به مدل گوشي، شركت سازنده، كشور سازنده و... وجود داشته و گوشي‌هاي تلفن همراه با اين كد در شبكه‌هاي مخابراتي ثبت مي‌شوند. روي بسته‌بندي دستگاه تلفن همراه يا عموما زير باتري تلفن همراه، اين كد قابل مشاهده بود يا با شماره‌گيري #??#* تلفن همراه كد 15 رقمي شناسه گوشي تلفن همراه (IMEI) نمايش داده مي‌شود. سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن وارداتي كه از دستاوردهاي سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك است گام مهمي در اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب شده و با اجرايي شدن آن قدم بزرگي در مبارزه با قاچاق كالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرك ايران بهره‌گيري از سامانه‌هاي هوشمند گمركي براي رديابي كالاهاي قاچاق از غيرقاچاق در ساير گروه‌هاي كالايي است.

 نویسنده:
جهانگردي با گوگل ارث و ديدن تصاوير سه بعدي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
جهانگردي با گوگل ارث و ديدن تصاوير سه بعدي


گوگل| گوگل خدمات گوگل ارث خود را ارتقا داده تا كاربران وب و گوشي‌هاي اندرويدي به امكانات جديد و هيجان‌انگيزي دسترسي يابند.

نسخه جديد گوگل ارث با همكاري دانشمندان و چند سازمان غيرانتفاعي به ابزاري موسوم به Voyager مجهز شده كه با استفاده از آن مي‌توان در نقاط مختلف كره زمين جهانگردي كرد و اطلاعات دقيقي را نيز به صورت تعاملي در مورد هر نقطه از جهان دريافت كرد.

هم‌اكنون از طريق Voyager مي‌توان به ۵۰ تور جهانگردي مختلف دسترسي داشت و گوگل مي‌گويد هر هفته چند تور جهانگردي جديد از سراسر جهان به اين خدمات اضافه مي‌كند.

تورهاي ياد شده بسيار متنوع بوده و از جاذبه‌هاي طبيعي مانند كوه‌ها و جنگل‌ها تا جاذبه‌هاي تاريخي را دربرمي گيرند. علاوه بر اين دكمه يا بخت يا اقبال يا «I’m feeling lucky » كه قبلا در جست‌وجوگر گوگل موجود بود به گوگل ارث هم اضافه شده تا كاربران با فشردن آن بتوانند به‌طور تصادفي تصاوير و اطلاعاتي مربوط به ۲۰ هزار نقطه تاريخي را كه توسط گروه گوگل ارث جمع‌آوري شده دريافت و مشاهده كنند.

يك ويژگي بسيار جالب ديگر در گوگل ارث افزوده شدن دكمه نمايش سه بعدي است كه با استفاده از آن مي‌توان جاذبه‌هاي گردشگري را به صورت سه‌بعدي و از زواياي مختلف مشاهده كرد. كاربران هم مي‌توانند تصاوير كارت پستالي خود را از چشم‌اندازهاي موجود در گوگل ارث به اشتراك بگذارند.

گوگل مي‌گويد افزودن اين قابليت‌ها به گوگل ارث دو سال به طول انجاميده و قرار است در آينده نزديك در دسترس كاربران iOS هم قرار بگيرد. البته تنها كاربران مرورگر كروم روي رايانه شخصي به اين خدمات دسترسي دارند.نویسنده:
فناوري اختصاصي چيني‌ها براي توليد خودروهاي خودران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
فناوري اختصاصي چيني‌ها براي توليد خودروهاي خودران


رويترز| شركت چيني بايدو از ابداع فناوري اختصاصي خود براي توليد خودروهاي خودران خبر داد، رونمايي از اين فناوري در ماه آينده ميلادي صورت مي‌گيرد.

بايدو درصدد توليد خودروهاي خودراني است كه از قابليت حركت خودكار در بزرگراه‌ها و جاده‌هاي شهري برخوردار باشند و اميدوار است تا سال 2020 اين هدف را محقق كند.

اين طرح كه اپولو نام گرفته با همكاري برخي شركت‌هاي ديگر اجرا مي‌شود و همكاران بايدو به طراحي انواع حسگر و اجزاي خودرو مي‌پردازند. بايدو براي كمك به ارتقاي هوش مصنوعي خودروهاي خودران توليدي خود از ماه ژانويه يكي از مديران اجرايي ارشد مايكروسافت به‌نام كيو لي را به‌عنوان مدير امور اجرايي به كار گرفته است. بايدو در ماه اكتبر اعلام كرد براي پيشبرد اين طرح 200ميليون دلار بودجه كنار گذاشته و از اين پس روي فناوري‌هايي مانند هوش مصنوعي و واقعيت مجازي و واقعيت افزوده متمركز خواهد شد. اين شركت قبلا در ماه سپتامبر هم از اختصاص بودجه 3ميليارد دلاري براي پشتيباني از شركت‌هاي نوپاي فعال در اين حوزه‌ها خبر داده بود.

بايدو قبلا در اين زمينه با شركت بي‌ام‌و هم همكاري مي‌كرد. اما تفاوت نظرات و ديدگاه‌ها در ماه نوامبر به اين همكاري پايان داد.نویسنده:
دوربيني كه اثر انگشت را از فاصله يك متري ثبت مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
دوربيني كه اثر انگشت را از فاصله يك متري ثبت مي‌كند


ديلي‌ميل| محققان دوربين دقيقي ساخته‌اند كه مجهز به ليزر بسيار حساسي است و از فاصله يك متري اثر انگشت فرد را ثبت مي‌كند.  محققان دانشگاه رايس توانسته‌اند دوربين بسيار دقيقي بسازند كه جزييات بسيار ريز مانند اثر انگشت را از فاصله يك متري ثبت مي‌كند. به اين ترتيب ديگر نيازي به استفاده از لنزهاي بلند گران‌قيمت نخواهد بود. به گفته سازندگان اين دوربين، سيستم داخلي آن چند ليزر با تكنيك‌هايي مانند هولوگرافي، ميكروسكوپي تركيب مي‌شوند تا تصاويري با وضوح ميكرون بسازند.

دوربين مذكور SAVI نام گرفته است. اين سيستم با استفاده از ليزر به نقطه خاصي نور مي‌تاباند و نوعي الگوي نقطه‌يي با حسگر دوربين مي‌سازد. سپس اطلاعات از چند موقعيت مكاني به برنامه رايانه‌يي داده مي‌شود تا تصويري با وضوح بالا ساخته شود.

به گفته محققان دانشگاه رايس، هرچند تاكنون اين روش فقط با منابع روشنايي مانند ليزر به كار گرفته شده، اما محققان معتقدند پس از تحقيقات بيشتر قابليت كاركرد با نور معمولي را نيز دارد. با اين روش مي‌توان حتي بافت اثرانگشت روي كاغذ را نيز ثبت كرد.

 به گفته محققان اين فناوري انقلابي در حوزه امنيت و دوربين‌هاي امنيتي ايجاد خواهد كرد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/1/31
اخبار


پيام‌رسان‌هاي خارجي براي دولتي‌ها ممنوع

ايسنا| ممنوعيت استفاده نهادها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي برخط خارجي براي مكاتبات و خدمات اداري، ممنوعيت كنترل ارتباطات كاربران پيام‌رسان‌هاي اجتماعي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از مصوبات آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي است.

 در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست حسن روحاني، مفاد باقيمانده از سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد. طبق مصوبه اين جلسه، هرگونه كنترل ارتباطات كاربران پيام‌رسان‌هاي اجتماعي برخط (آنلاين) توسط هر شخص حقيقي و حقوقي به جز موارد مصرح در قوانين مربوط، ممنوع است. همچنين مسووليت اقدامات كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي برخط برعهده خود كاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پيام‌رسان اجتماعي بر خط، موظف به همكاري با مقامات مجاز، در چارچوب قوانين و مقررات است. بر اساس مصوبه ديگري در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي استفاده نهادها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي برخط خارجي براي مكاتبات و خدمات اداري ممنوع اعلام شد. همچنين بانك مركزي مكلف شد ظرف دو ماه آيين‌نامه پرداخت‌هاي بانكي از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي را با هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي تدوين و ابلاغ كند.تكذيب دخالت امريكا در جلوگيري از پرتاب ماهواره‌هاي ايراني

پايگاه اطلاع‌رساني دولت| وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، شايعه دخالت امريكا براي جلوگيري از پرتاب ماهواره‌هاي ايران را رد كرد.

محمود واعظي انتشار خبري مبني بر تلاش امريكا براي جلوگيري از پرتاب ماهواره ايراني «شريف ست» را بي‌اساس خواند. وي گفت: امريكا هيچ دخالتي در پرتاب شدن يا نشدن ماهواره‌هايي ايراني نمي‌تواند داشته باشد و ارتباطي هم به آنها ندارد. به گفته واعظي، ماهواره‌هاي ايراني هر زمان كه شرايط براي پرتاب آنها فراهم باشد بدون كوچك‌ترين مانعي پرتاب مي‌شوند.تهيه شناسنامه ژنتيكي

براي ايراني‌ها

مهر| محققان كشور در تلاش هستند تا در قالب يك طرح كلان ملي، شناسنامه ملي افراد را از طريق توالي يابي ژني تهيه كنند.

پيمان صالحي، مدير مركز طرح‌هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري اظهار داشت: يك طرح كلان ملي در دانشكده علوم بهزيستي و توانبخشي با عنوان توالي يابي ژن در حال انجام است.

وي با بيان اينكه اين طرح با پشتيباني معاونت علمي و همكاري وزارت بهداشت پيش مي‌رود، گفت: اين طرح در راستاي، كمك به ايجاد زيرساخت انجام مي‌شود تا شناسنامه ملي در اين خصوص براي افراد بر اساس توالي يابي ژن تهيه شود. به گفته وي محققان در اين دانشگاه درصدد هستند تا توالي ژن‌هاي اقوام ايراني را تهيه كنند. وي با بيان اينكه اين طرح در حال انجام است، گفت: اگر اين طرح مورد حمايت قرار نمي‌گرفت بايد نمونه‌ها براي توالي يابي به خارج از كشور فرستاده مي‌شد؛ به همين دليل اين روش در كشور انجام مي‌گيرد تا اطلاعات افراد به خوبي حفظ شود.كلمه عبور جايگزين

«لاگين» در مايكروسافت

انگجت| مايكروسافت برنامه‌يي موسوم به Authenticator را عرضه كرده كه با استفاده از آن براي ورود به حساب‌هاي كاربري خدمات اين شركت از روشي جديد استفاده مي‌شود.

 اين شركت قصد دارد استفاده از روش ورود مبتني بر گوشي‌هاي هوشمند را جايگزين استفاده از كلمات عبور سنتي كند. اين روش شباهت‌هايي با روش ورود به حساب‌هاي گوگل دارد كه در قالب آن يك كلمه عبور تاييديه براي شماره تلفن همراه هر فرد ارسال مي‌شود و با ارسال اين عدد چندرقمي هويت فرد به‌طور خودكار تاييد مي‌شود و ديگري نيازي به وارد كردن كلمه عبور نحواهد بود. با تنظيم اطلاعات حساب‌هاي مايكروسافت در برنامه Authenticator مي‌توان ورود مبتني بر تلفن همراه را از طريق منوي تنظيمات مشخص كرد و از اين به بعد براي ورود به حساب‌ها از طريق رايانه روميزي هر فرد بايد تنها كلمه عبور خود را وارد كند و پس از آن درخواست تاييديه‌يي به گوشي براي كسب اطمينان از هويت فرد ارسال مي‌شود.

در صورت تاييد اين درخواست فرد مي‌تواند وارد حساب خود شود و در غيراين صورت دسترسي مسدود خواهد شد. كاربران مي‌توانند در صورت عدم دسترسي به گوشي به هر علت اين قابليت را غيرفعال كنند.رونمايي از پردازنده گرافيكي قدرتمند «‌اي‌ام‌دي»

پي‌سي‌ورلد| شركت اي‌ام‌دي از كارت‌هاي گرافيكي قدرتمند تازه خود از سريRadeon RX 500 رونمايي كرده تا خط توليد پردازنده‌هاي Ryzen 5 خود را تكميل كند. در اين كارت‌هاي گرافيكي از پردازنده‌هاي گرافيكي پولارس استفاده شده كه قبلا در Radeon RX 400 به كار رفته بودند. كارت‌هاي گرافيكي سري Radeon RX 500 مبتني بر فناوري نسل سوم 14 نانومتري ‌اي‌ام‌دي هستند. به عنوان مثال مي‌توان به Radeon RX 580 اشاره كرد كه داراي سرعت پايه‌يي 1.257مگاهرتز است.

يكي ديگر از مزاياي اين كارت‌هاي گرافيك مصرف كمتر برق در مقايسه با محصولات قبلي است.‌ اي‌ام‌دي مدعي است اين كارت‌هاي گرافيك به‌طور متوسط 43درصد كمتر انرژي مصرف مي‌كنند و دماي فعاليت آنها از 60 به 40درجه سانتي‌گراد كاهش يافته است.

Radeon RX 580 كه قدرتمندترين عضو اين مجموعه است به قيمت حدود 200 دلار و RX 570 به قيمت 170 دلار عرضه مي‌شود. Radeon RX 550 ارزان‌ترين عضو اين مجموعه هم 100 دلار قيمت دارد.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Thu. April 20. 2017 802 شمار 1438 رجب 22 1396 فروردين 31 شنبه پنج
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 بوشهري
  يكاران هفرنگ گوج مطالبات پرداخت آغاز كاران فرنگي گوجه مطالبات پرداخت اول مرحله
  بوشهر| روستايي تعاون مدير شد. آغاز ديروز از بوشهر كرد
  استان عنوان غيرنفتي صادرات عالي وراي در جهانگيري
  اسحاق مطالبات 13درصد مرحله اين در گفت: بوشهر
  استان قالب در را خود محصول گذشته سال در كه
  كشاورزاني پرداخت دادهاند، تحويل خريد مراكز به حمايتي
  طرح شامل ها پرداختي اينكه بيان با قنبري علي شود. اشتغال
  مي ايجاد توليد رونق براي صادرات مسير
  تسهيل خريد مراكز تحويل را خود مدارك كه است
  كساني محصول، تحويل وجود با كه كشاورزاني افزود: د، داده
  ان مدارك، تكميل براي بايد نشده واريز حسابشان به بازگرداند
  مبلغي را صادركنندگان از شده اخذ ماليات تومان ۵يون يل 00 ميليارد
  دولت در روستايي تعاوني ادارات يا خريد مراكز به زودتر چه
  هر كنند. مراجعه ها ستان موردنياز
  شهر بانكي هاي مه ضمانتنا صدور بنگاهها| گروه آينده
  سوي به پلي كارآفريني نوآوري همايش تجارت، معدن صنعت، وزراي كه جلسه اين در به يازدهم دولت لتوجه قاب دستاوردهاي از
  يكي كارآفريني نوآوري آينده، سوي به پلي همايش رشت| كل رييس نيرو، وزير دارايي، اقتصادي امور وزير تراز شدن مثبت اقتصادي كارشناسان اكثر
  اعتقاد از كننده كت شر 300 از بيش شد. برگزار رشت در
  ديروز ييسجمهور فناوري علمي معاون مركزي، بانك غيرنفتي صادرات هاي دامن افزايش كشور
  تجاري همايش اين در كشور شمال پزشكي علوم هاي
  دانشگاه دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس كشورهاي بين را ايران بار نخستين براي كه
  بود در را سومي نسل دانشگاه كلگيري ش
  راهكارهاي صدور نظير مواردي داشتند؛ حضور گردشگري بنابراين«عملكرد نشاند، مثبت تجاري تراز
  داراي زاده حيد يكنند.آبتين بررسي پزشكي علوم هاي
  دانشگاه خدمات صادرات موردنياز بانكي هاي ضمانتنامه عملكرد براي يتوان كه است عنواني
  درخشان»؛ به پلي كارآفريني نوآوري روزه همايش علمي
  دبير حمايت بسته اعتبارات تخصيص مهندسي، فني غيرنفتي صادرات توسعه براي يازدهم
  دولت 4كارگاه سخنراني همايش اين در گفت: آينده
  سوي غيررقابتي موانع حذف غيرنفتي، صادرات توسعه از برد. كار به مهندسي فني
  خدمات نسل هاي اه دانشگ اندازي راه الزامات خصوص در
  آموزشي روابط برقراري توليدي-صادراتي، محصوالت شدن روز روند اين ادامه براي ريزي برنام مسير در مديريت نگاري ده آين دهپژوهي، آين كارآفريني،
  سوم، موقت ورود در تسهيل هدف كشورهاي با بانكي به غيرنفتي صادرات عالي شوراي نشست
  گذشته نيروي تربيت روند بتوان تا است شده گرفته نظر در
  دانش مورد صادرات توسعه در موردنياز كاالهاي مواد وزراي برخي سجمهور ريي اول معاون
  رياست با توام خالقيت با دانشگاهي حوزه در را متخصص
  انساني هها زمين اين در الزم تصميمات گرفت قرار بررسي بازخواني ضمن تا شد برگزار اميد تدبير
  كابينه داد. عينيت بنيان نش دا زايي
  اشتغال شد. اتخاذ آينده هاي برنام از مدازي چشان اخير،
  دستاوردهاي معدن صنعت، وزير تزاده نعم محمدرضا شود. ديده تدارك مسكوني
  نيز 004واحد هزار تعمير احداث بازارهاي اهميت به اشاره با جلسه اين در تجارت، توسعه عالي شوراي جلسه در جهانگيري
  اسحاق از بوشهر استان (ره) خميني امام امداد يته هرم
  بوش مقاومتي، اقتصاد هاي سياست پيشبرد در مرزي برون در دولت عملكرد اينكه اعالم با غيرنفتي
  صادرات واحد 400 هزار بهسازي تعمير احداث، گذشته
  سال بسترهاي باوجود 96 سال در كرد: اميدواري اظهار در مهندسي فني خدمات كاال صادرات
  توسعه امداد كميته مديركل است. كرده آغاز استان در را
  مسكوني صادرات شرايط شده انجام زيهاي ري برنام الزم در رونق براي گفت: است، برانگيز تحسي 95
  سال مسكن تعمير ساخت گويد: استان خميني(ره)
  امام گذشته از بهتر مهندسي فني خدمات غيرنفتي تسهيل صادرات مسير بايد اشتغال ايجاد
  توليد رود شمار به نهاد اين خدمات هاي اولوي از
  مددجويان توسعه ششم برنامه در شده تعيين اهداف به شده از حمايت براي را خود مساعي همه دولت نيكوكاران
  شود كمك سپاه همكاري با گذشته سال در برسيم. است. گرفته كار به تجار
  توليدكنندگان مسكوني واحدهاي تعمير احداث براي ريال ميليارد 127
  توسعه بانك مديرعامل آبادي صالح علي همچنين سال در اينكه بيان با ييسجمهور اول
  معاون 95 سال در سپاه افزود: لطفي احمد شد. هزينه
  مددجويان پول انتقال هزينه كاهش از جلسه اين در صادرات، تدوين صادرات تشويق براي حمايتي بسته 95
  كرد تقبل را روستايي مسكن واحد 121 هزار
  ساخت با گفت: داد خبر برجام اجراي از پس كشور به است كشور صادرات از حمايت دولت سياست حمايت در خواست ملي توسعه صندوق صادرات در مركزي آسياي همسايه كشورهاي بر عالوه طي ايران تجاري تراز خوشبختانه كرد: اظهار
  شد، شد تكميل گذشته سال در آن واحد 600 از بيش
  كه پيش تا كه كشور به پول انتقال هزينه برجام اجراي مرتفع تجار در انگيزه ايجاد براي زمينه اين در گيرند. كار به را خود مساعي نهايت صادركنندگان از يخواهيم اگر گفت: دارد، مشتري نيز امريكا اروپا كه نحو به بوده؛ مثبت 1395 1394 هاي
  سال خواهد ساخته يا تكميل امسال نيز واحدها اين
  باقيمانده يافته كاهش 3درصد به بود درصد 11 حدود آن از خدمات كننده صادر هاي شركت مشكالت كردن اشتغال» توليد مقاومتي؛ «اقتصاد سال در توليد ،94 سال به نسبت 95 سال در غيرنفتي
  صادرات گذشته سال در واحدها اين ساخت ميزان داد: ادامه وي
  شد. از پس دولت دستاوردهاي مثبت نتايج ازجمله كه انجام خوبي هاي ريزي برنامه مهندسي فني جذب در كشور هاي ظرفي از استفاده مسير تسهيل جز راهي باشد داشته جدي حركت رشد ارزشي نظر از درصد وزني نظر از درصد 38
  داشت افزايش 051درصد آن از قبل سال به
  نسبت است. برجام اجراي است. شده خارجي گردشگران نداريم. نالمللي بي بازارهاي كسب صادرات است. كند.
  داشته برطرف را مددجويان از بخشي مسكن مشكل
  توانست وزير مقام ئم قا خسروتاج جلسه اين پايان در تجار از قدرداني ضمن جمهور ريي اول معاون به توجه ضرورت همچنين جهانگيري همه كرد: تاكيد جمهور يس ري اول
  معاون توسعه سازمان كل رييس تجارت معدن صنعت، محصوالت صادرات براي كشور توليدكنندگان را خارجي گردشگران جذب در كشور هاي ظرفي ريزي برنامه صادرات تسهيل براي مكلفند هها دستگا صادرات در رشد آمارهاي ايالم
  مختلف محورهاي در وسايل تردد آمار كشور غيرنفتي صادرات عملكرد از گزارشي تجارت توسعه براي الزم بسترهاي دولت گفت: باكيفيت گذشته سال در آمار براساس گفت: كرد خاطرنشان با لزوم صورت در بايد باشند داشته موثر اقدام در صادرات رشد آمارهاي به اشاره با
  جهانگيري 412هزار ميليون يك از بيش 96 نوروز ايام در
  ايالم| حجم گزارش، اين براساس كرد. ارائه 1395 سال در حمايتي، بسته اعتبارات تخصيص نظير صادرات كرده كسب درآمد كشور زمينه اين در دالر 8ليارد مي اختصاص مالي هاي حمايت ساختارها اصالح محصوالت فوالد صادرات افزايش افزود:
  كشور محورهاي در نظارتي هاي دوربي توسط 853ردد
  و ميليارد 78,6 با 95 سال در كشور خارجي تجارت تهيه بنادر، ينههاي هز كاهش ضمانتنامه، صدور گردشگري بخش رونق با كه بود اميدوار يوان مت افزايش زمينه هدف كشورهاي به اعتباري خط 6ميليون به 94 سال در تن ميليون از
  فوالدي حمل راهداري مديركل شد.دلخواه ثبت ايالم
  مواصالتي افزايش 94 سال به نسبت درصد دود ح دالر، يكسان نرخ با تسهيالت پرداخت براي دستورالعمل ايجاد كشور در اشتغال پيش از بيش بتوان خدمات فراهم را مهندسي فني خدمات غيرنفتي صادرات صادرات افزايش نطور همي رسيد 95 سال در
  تن داشت: اظهار مطلب اين بيان با ايالم استان يي اده نقل
  و كاالهاي بازار ترين اصلي همچنين است؛ داشته براي باري هواپيماي به سوخت يارانه پرداخت كرد. كنيم. در كشور مهم دستاوردهاي از كه پتروشيمي
  بخش نوروز ايام در استان مختلف محورهاي در وسايل تردد
  آمار عراق، عربي، ده اراتمتح ام چين، ايران، صادراتي خود هاي برنام در را صادرات هاي هزين كاهش از حمايت جهت در اينكه به اشاره با وي هايي اه دستگ در شده انجام تحوالت به اشاره با وي است. توجه قاب بوده، 95
  سال هزار 214و ميليون يك 95/01/4تياغل 95/12/25(
  ژاپن افغانستان، هند، كره، جمهوري تركيه، از بيش نفتي درآمدهاي به كشور وابستگي تا دارد 005ميليون 2ميليارد دولت صادركنندگان كنندگان صادر از حمايت موجب كه گمرك نظير ابراز با وي نا، اي از نقل به «تعادل» گزارش
  به محور در رددا بيشترين گفت: وي است. بوده تردد 358
  است. بوده پاكستان شود. كاسته پيش گفت: گردانده، باز را آنها از شده اخذ ماليات تومان توسعه بانك مركزي، بانك از شد، واردكنندگان نيز ايران توليدي محصوالت امروز اينكه از
  خرسندي تردد وكمترين داشته 23ردد 251هزار مهران
  ايالم ثبت تردد 32هزار به مله چهار راهي سه سرابله
  محور نشان افزايش 73درصد قبل سال مشابه به نسبت كه
  شده نقيله وسايل متوسط سرعت كمترين افزود: وي دهد. يازدهم
  مي دولت در كرمان دالري ميليارد
  صادرات يادآوري به الزم بوده. يلومتر 70 استان هاي راه
  درشبكه تصويري، نظارتي 94دوربين تعداد حاضر حال در
  است: رمايهگذاران س نياز مورد تجهيزات خارجي افزايش از حاكي تاكنون يازدهم دولت استقرار بنگاهها| گروه مورد نصب استان هاي اده در سرعت ثبت شمار
  تردد شده روان واسطه بدون دولتي هاي شركت استان اين صنعتي توليدي واحدهاي توليد صنعت، سازمان خارجي بازرگاني اداره
  رييس دوربين دستگاه 16 شامل كه است گرفته قرار رهبرداري
  به كاهش آنها شده تمام قيمت درصد 63 تا حداكثر چون شاخصي محصوالت صادرات افزايش بوده درآمدهاي گفت: كرمان استان تجارت
  معدن دست در تخلف ثبت دستگاه 14 تعداد تصويري
  نظارتي است. يافته روغن گرانول، مستربچ كامپوند نانو اتيلن، پلي مرز از يازدهم دولت در استان اين
  صادراتي مواصالتي محور 38 در شمار تردد دستگاه 19
  اقدام از كه خرما پسته صادرات در همچنين معدني مواد انواع سراميك، كاشي خوراكي، علل ترين مهم از يكي كرده عبور دالر ميليارد است.
  4 شده نصب
  استان ميرود، شمار به كرمان استان شاخص محصوالت كشورهاي به پسته مغز پسته خرما، شده، فرآوري است. بوده برجام صادرات،
  افزايش است. شده تسهيل پول برگشت تجاري تراز اينكه بر عالوه ميانه آسياي اروپايي سومين براي 95 سال در كرمان استان
  صادرات ايالم آزاد دانشگاه در دانشجو به استاد نسبت صنعت، سازمان خارجي بازرگاني اداره رييس تعامل افزايش كرد، مثبت پياپي سال را كرمان كرد عبور دالر ميليارد يك مرز از متوالي است
  سال ۲۳ به
  يك گفت: ايرنا به ديروز كرمان استان تجارت معدن كشورهاي با استان اين بازرگانان تجاري ستد داد مثبت دالر ميليون 423 با استان اين تجاري
  تراز به استاد نسبت گفت: ايالم آزاد دانشگاه |رييس
  ايالم بازرگانان بين برجام از پس مجدد ارتباط ايجاد است. داشته همراه به نيز را ديگر
  شد. شهريار است. 32 به يك ايالم آزاد دانشگاه در
  دانشجو واسطه به قبال كه خارجي تجاري شركاي كرماني افزايش نيز كرمان استان واردات ديگر سوي از توليدي كاالهاي برخي كه است شرايطي در
  اين دارا با ايالم استان اسالمي آزاد دانشگاه داشت: اظهار
  عباسي را ايران با بازرگاني مبادالت اجازه ها تحريم وجود خط آالت ماشين وارداتي، كاالهاي بيشتر اما يافته ميشود صادر كشور گمركات ساير از كرمان
  استان ترين كيفي از يكي وقت تمام علمي هيات عضو 220
  بودن زده رقم را استان اين صادرات افزايش نداشتند، كه بوده اوليه مواد يي رمايه س كاالهاي توليد، لحاظ كرمان استان صادرات در آنها آمار
  كه ايالم آزاد دانشگاه رييس است. استان اين هاي اه
  دانشگ است. است. استان اين در توليد رونق نشانه رقم كنيم، اضافه هم را آنها ارزش اگر شود نمي سال سه در ميرزاده دكتر اساسي هاي اولوي از يكي
  گفت: افزايش با كشور سراسر از متاثر نيز كرمان استان روي مثبتي تاثير مشترك، اقدام جامع برنامه كه به برجام داريم قبول افزود: قوام محمدرضا ايران تجاري مراودات گشايش برجام از پس بود. خواهد اين از بيش استان
  صادراتي اسالمي آزاد دانشگاه امناي هيات رييس همچنين
  گذشته شد. مواجه بازرگاني مبادالت صادرات داشته كشور غيرنفتي نفتي كاالهاي صادرات است اين حقيقت ولي نشده اجرايي كامل طور آالت ماشين برخي واردات خريد كشورها، ساير با زمان از كرمان استان صادرات درصدي 46
  رشد بحث گرفت قرار تاكيد مورد هم يازدهم پايش جلسه در
  كه بيان وي است. دانشگاه علمي هيات عنوان به نخبگان استاني
  جذب هاي
  چهره استان اسالمي آزاد دانشگاه در دانشجو به استاد نسبت
  كرد: نسبت اين است دولتي هاي اه دانشگ از خيلي از بهتر
  ايالم زميني سيب درصد ۵۳ تبديل ۲ميليارد جذب گذاري دف كارخانه نخستين اندازي راه فرصت ۲۳۲ 6هزار
  ايجاد است. 32 به يك از خوراكي
  كمتر هاي رآورده به اردبيل تهران در خارجي سرمايه دالر كشور شرق سازي له گند مركزي هاي شهرك در هگذاري
  شغلي سرماي مجوزهاي صدور نخست رتبه با گفت: اردبيل اتاق رييس اردبيل| جذب گفت: تهران استاندار تهران| گروه مديرعامل سبحاني، اصفهان| هاي شهرك شركت مديرعامل
  مركزي| ستاد نشست در شمالي خراسان ستاندار
  بجنورد هاي الش به اشاره با شمالي خراسان هگذاري سرماي راهاندازي شده انجام زياي ري برنام طي خارجي گذاري سرماي دالر ميليارد دو پايان خبر اعالم با اصفهان مباركه فوالد 232 هزار پارسال گفت: مركزي
  استان گفت: خارجي گذاري سرماي جذب براي استان مديريتي محصول 53درصد توليدي واحدهاي ردهايم دفگذاري را استان اين در امسال كارخانه تجهيزات نصب عمليات يافتن شركت در 1392 سال از شغلي
  فرصت با اجرايي هاي اه دستگ مديران شد، مقرر استان در سنگان سازي گندله تني 5ميليون شد. ايجاد مركزي استان هاي رك
  شه مجوزهاي صدور اول رتبه شمالي خراسان گذشته سال به اردبيل استان در شده توليد سيبميني يشود. تبديل خوراكي هاي رآورده هگذاري سرماي جذب مركز در اقتصادي امور معاونت محوريت تجهيزات نصب هاي فعالي اتمام با كرد: اظهار رضوي خراسان اين افزود: آمره مصطفي اراك، در «تعادل» خبرنگار گزارش
  به از صالحي محمدرضا كرد. كسب را گذاري
  سرمايه در ديروز پيرموذن حسين تسنيم، از نقل به گزارش«تعادل» به باشند. استان هيي سرماي اقدامات پيگير واحد پنجره عنوان به خارجي تالش پيگيري با كه كارخانه به گاز انتقال لوله خط به گاز تزريق استان در ركها شه شركت فعاليت ابتداي از كه است
  درحالي قوانين رفع بررسي به تا خواست اجرايي هاي اه
  دستگ كردن كوتاه با تا بپردازند گير پا دست اي بخشنام كرد: اظهار اردبيل مقاومتي اقتصاد مدريت راهبردي ستاد جلسه در ديروز هاشمي سيدحسين ايرنا، از نقل به گزارش«تعادل» به شروع براي شرايط خوشبختانه گرفت، انجام اخيرا استان مسووالن شغلي فرصت 646 62هزار ،1391 سال پايان تا 1367(يزكرم
  گامي گذاري سرماي جذب در قوانين تثبيت يها بروكراس خصوصي بخش گذاري سرماي توليدي واحدهاي راهاندازي با هاي برنام گذاري دف لزوم به اشاره با مقاومتي اقتصاد ستاد جلسه هاي رل كنت انجام از پس شده فراهم كارخانه گرم دازي راه ان مرحله است. شده ايجاد استان اين هاي رك شه شركت
  در بر افزود: استان در توسعه ششم 5اله مه برنا براي ها دستگا به ورود براي كوره لهاي مشع آينده روز چند ظرف انشاءاهلل نهايي استان هاي رك شه شركت فعاليت ابتداي از داد: ادامه
  وي با استان هگذاري سرماي ستاد رييس شود. برداشته موثر هاي رآورده به اردبيل در زميني سي توليدي محصول درصد 35
  دغدغه مشكالت حل بر عالوه امر اين كه يشود تبديل خوراكي مدت، كوتاه هاي برنامه در3بخش اهداف كه شده مقرر اساس همين شد. خواهد روشن گرم اندازي راه دوره اين در صنعتي 182واحد هزار يك دهم دولت پايان تا
  مركزي هاي اوري فن الف اخت آمده پيش هاي تحري به
  اشاره منطقه اقتصاد اشتغال در مهمي گام سيبزميني محصول فروش اجراي براي شود تهيه اهها دستگ سوي از بلندمدت انمدت مي مرزي محروم منطقه در كارخانه اين احداث افزود: سبحاني دولت فعاليت سال در كه صورتي در رسيد رهرداري به به ركا
  شه كششم تا ها هزين فناوري، ارتقاي با گفت: جهان با
  ايران ارتقاي كه يشود بيشتر كاال كيفيت ييابد كاهش بود. خواهد ملي برش ابالغ منتظر ها دستگاه مقاومتي، اقتصاد ستاد هاي مه برنا آب برق گاز، ازجمله الزم هاي زيرساخ فقدان كشور شرق به استان هاي شهر شركت در صنعتي واحد 328 اميد
  تدبير داشت. خواهد دنبال به را صادرات توليد مهم هاي قطب از يكي اردبيل استان اينكه بيان با وي نباشند. از برخي اكنون كه داشت را خود خاص مشكالت محدوديت مركزي استان هاي رك شه شركت مديرعامل رسيد. برداري ره
  به فاضالب» «آب وضعيت به رسيدگي اينكه بر تاكيد با وي مساعدت با اميدواريم شده مرتفع دودي مح مشكالت اين 7631تا سال از استان اين هاي رك شه شركت در گذاري
  سرماي اين گذشته سال چند در متاسفانه كرد: تصريح است، يبزميني
  س الزم كرد: اظهار است، استان هاي اولوي از تك» هاي صنايع مرتفع نيز يتها محدود بقيه كشوري استاني مسووالن پشتيباني گفت: كرد عنوان ريال 947ميليارد 71هزار 1931را سال ايراني
  پايان كاالهاي به نسبت ها كنيايي مثبت ديد منطقه براي امر اين كه شده خارج منطقه از خام صورت به
  محصول است. نداشته مثبتي تاثير هيچ اقدامات گذشته سال در صنايع برق گاز مصرف ميزان از است شود. در ريال 795ميليارد 61هزار اميد تدبير دولت فعاليت 4سال
  در كنيا در ايران اسالمي جمهوري بازرگاني رايزن
  اراك| براي خصوصي بخش گذاران سرمايه حضور از پيرموذن شده استان وارد شكلي هر به كه يههايي سرما استان يهيي سرما سازي، گندل كارخانه كوره هاي مشع شدن روشن با گفت: وي درصد كه شده گذاري سرماي استان اين صنعتي هاي رك شه
  شركت كنيا تجاري بازارهاي در ايراني تجار حضور اينكه بيان
  با كاالهاي به حاضر حال در كنيا مردم ديد گفت: يابد، افزايش داد خبر اردبيل در زميني سي محصول تبديلي صنايع اندازي راه را نفت ازجمله منابع ميزان استاندار، شود. تهيه گزارشي است، تدريجي كردن گرم نسوزها كردن خشك شامل حرارتي عمليات يرسد. 49درصد از بيش به مهم اين
  تغييرات توسعه ششم 5ساله برنامه قانون از بايد گفت: برشمرد محدود به آهن سنگ كنسانتره شارژ دوره اين طي از پس آغاز كوره تاكنون اميد تدبير دولت فعاليت آغاز از كرد: اظهار وي معرفي همايش در ديروز ديالن مرتضي است. مثبت ايراني در فرايز فرنچ كارخانه امسال شده، انجام اي زي ري برنام با افزود:
  و كرد. استفاده خوبي به استان در توسعه به دستيابي براي يشود. شروع گندله توليد كارخانه صورتي در شده واگذار صنعتي گذاران سرماي به زمين 406هكتار برگزار مركزي استانداري در كه كنيا با اقتصادي تاي فرصه محصول تن هزار 60 تبديل ظرفيت كه شود راهاندازي
  اردبيل براي بهار فصل 3ماهه گزارش تهيه بر جلسه ادامه در هاشمي مقاومتي اقتصاد سال در كارخانه اين اندازي راه با افزود: سبحاني هزار يك دهم دولت پايان تا ها رك شه شركت فعاليت ابتداي از
  كه محصوالت ها شرك حضور بودن كمرنگ به اشاره با شد كارخانه اين توليدي فعاليت زمان مرور به دارد را زميني
  سي براي صادركنندگان حضور از اردبيل اتاق رييس يابد. مي افزايش سازمان اقتصادي امور معاونت سوي از استان هيي سرماي اقدامات غيرمستقيم مستقيم اشتغال زمينه اشتغال، توليد بر تمركز با نيز مهم اين كه شده واگذار ذاران سرماي به زمين هكتار 196 از شود تقويت بايد حضور اين داشت: اظهار كنيا در
  ايراني مثبت حاضر حال در ايراني كاالهاي به كنيا ديد كه آنجايي داد خبر زميني يب س محصول تبديلي صنايع در گذاري سرمايه كرد. اشاره استان بودجه برنامه است. شده فراهم مرزي محروم منطقه اين در 0051فر از بيش است. داشته تغيير 15درصد شد خواهد معرفي زودي به 95 سال در برتر دستگاه گفت: وي با آهن سنگ كنسانتره توليد براي ديگري كارخانه گفت: وي يازدهم دولت در صنعتي ناحيه شهرك اينكه بيان با
  آمره باالست كشور اين در گذاري سرماي امنيت همچنين است زميني سيب توليد در اردبيل استان ظرفيت اينكه به توجه با
  گفت: نخست رتبه كشاورزي، جهاد اداره مقاومتي اقتصاد بخش در البته كه دست در منطقه همين در سال در تن ميليون ساالنه ظرفيت سال از كه است درحالي اين كرد: بيان شد، ايجاد مركزي استان
  در تجاري بازارهاي در حضور با شمرد غنيمت را فرصت بايد براي را زيادي هاي رف تبديلي صنايع در يتوانيم باالست،
  بسيار سوم رتبه نيز خارجي سرمايه جذب بخش در آورد دست به كشوري پايان تا آن تجهيزات نصب عمليات بايد برنامه طبق كه است احداث استان اين در صنعتي ناحيه شركت 28 دهم دولت پايان
  7631تا مختلف هاي بخش در گذاري يه سرما همچنين كشور اين منطقه در را بخش اين در درآمدزايي امر اين كه باشيم داشته
  گفتن آورديم. دست به گذشته سال در را كشوري يابد. خاتمه جاري سال بود. شده
  ايجاد كرد. كمك صادرات توسعه به آن يكند. متحول
تسهيل مسير صادرات براي رونق توليد و ايجاد اشتغال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/31
تسهيل مسير صادرات براي رونق توليد و ايجاد اشتغال
اسحاق جهانگيري در شوراي‌ عالي صادرات غيرنفتي عنوان كرد


دولت ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ماليات اخذ شده از صادركنندگان را بازگرداندگروه بنگاه‌ها|

يكي از دستاوردهاي قابل‌توجه دولت يازدهم به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي مثبت شدن تراز تجاري كشور و افزايش دامنه‌هاي صادرات غيرنفتي بود كه براي نخستين‌بار ايران را بين كشورهاي داراي تراز تجاري مثبت نشاند، بنابراين«عملكرد درخشان»؛ عنواني است كه مي‌توان براي عملكرد دولت يازدهم براي توسعه صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي به‌كار برد.

 در مسير برنامه‌ريزي براي ادامه اين روند روز گذشته نشست شوراي‌ عالي صادرات غيرنفتي به رياست معاون اول رييس‌جمهور و برخي وزراي كابينه تدبير و اميد برگزار شد تا ضمن بازخواني دستاوردهاي اخير، چشم‌اندازي از برنامه‌هاي آينده نيز تدارك ديده شود.

اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي ‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي با اعلام اينكه عملكرد دولت در توسعه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي در سال ۹۵ تحسين‌برانگيز است، گفت: براي رونق در توليد و ايجاد اشتغال بايد مسير صادرات تسهيل شود و دولت همه مساعي خود را براي حمايت از توليدكنندگان و تجار به كار گرفته است.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه در سال ۹۵ بسته حمايتي براي تشويق صادرات تدوين شد، اظهار كرد: خوشبختانه تراز تجاري ايران طي سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مثبت بوده؛ به نحوي‌ كه صادرات غيرنفتي در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۳۸درصد از نظر وزني و ۳درصد از نظر ارزشي رشد داشته است. آمارهاي رشد در صادرات

جهانگيري با اشاره به آمارهاي رشد صادرات در كشور افزود: افزايش صادرات فولاد و محصولات فولادي از ۴ميليون تن در سال ۹۴ به ۶ميليون تن در سال ۹۵ رسيد و همين‌طور افزايش صادرات بخش پتروشيمي كه از دستاوردهاي مهم كشور در سال ۹۵ بوده، قابل‌توجه است.

به گزارش «تعادل» به نقل از ايبِنا، وي با ابراز خرسندي از اينكه امروز محصولات توليدي ايران علاوه بر كشورهاي همسايه و آسياي مركزي در اروپا و امريكا نيز مشتري دارد، گفت: اگر مي‌خواهيم توليد در سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» حركت جدي داشته باشد راهي جز تسهيل مسير صادرات و كسب بازارهاي بين‌المللي نداريم.

معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: همه دستگاه‌ها مكلفند براي تسهيل صادرات برنامه‌ريزي و اقدام موثر داشته باشند و بايد در صورت لزوم با اصلاح ساختارها و حمايت‌هاي مالي و اختصاص خط اعتباري به كشورهاي هدف زمينه افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي را فراهم

 كنيم.

وي با اشاره به تحولات انجام شده در دستگاه‌هايي نظير گمرك كه موجب حمايت از صادر‌كنندگان و نيز وارد‌كنندگان شد، از بانك مركزي، بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي خواست در حمايت از صادركنندگان نهايت مساعي خود را به كار گيرند. استفاده از ظرفيت‌هاي كشور در جذب گردشگران خارجي

جهانگيري همچنين ضرورت توجه به ظرفيت‌هاي كشور در جذب گردشگران خارجي را خاطرنشان كرد و گفت: براساس آمار در سال گذشته ۸ميليارد دلار در اين زمينه كشور درآمد كسب كرده و مي‌توان اميدوار بود كه با رونق بخش گردشگري و خدمات بتوان بيش از پيش اشتغال در كشور ايجاد كرد.

وي با اشاره به اينكه در جهت حمايت از صادركنندگان دولت ۲ ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان ماليات اخذ شده از آنها را باز گردانده، گفت: سياست دولت حمايت از صادرات كشور است و در اين زمينه براي ايجاد انگيزه در تجار و مرتفع كردن مشكلات شركت‌هاي صادر‌كننده خدمات فني و مهندسي برنامه‌ريزي‌هاي خوبي انجام

 شده است.

معاون اول رييس‌جمهور ضمن قدرداني از تجار و توليدكنندگان كشور براي صادرات محصولات باكيفيت گفت: دولت بسترهاي لازم براي توسعه صادرات نظير تخصيص اعتبارات بسته حمايتي، صدور ضمانتنامه، كاهش هزينه‌هاي بنادر، تهيه دستورالعمل براي پرداخت تسهيلات با نرخ يكسان و پرداخت يارانه سوخت به هواپيماي باري براي كاهش هزينه‌هاي صادرات را در برنامه‌هاي خود دارد تا وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي بيش از پيش كاسته شود.

 صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي موردنياز

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نيرو، رييس كل بانك مركزي، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حضور داشتند؛ مواردي نظير صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي موردنياز صادرات خدمات فني و مهندسي، تخصيص اعتبارات بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، حذف موانع غيررقابتي شدن محصولات توليدي-صادراتي، برقراري روابط بانكي با كشورهاي هدف و تسهيل در ورود موقت مواد و كالاهاي موردنياز در توسعه صادرات مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم در اين زمينه‌ها اتخاذ شد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، در اين جلسه با اشاره به اهميت بازارهاي برون‌مرزي در پيشبرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اظهار اميدواري كرد: در سال ۹۶ باوجود بسترهاي لازم و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده شرايط صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي بهتر از گذشته شده و به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه برسيم.

همچنين علي صالح‌آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات، در اين جلسه از كاهش هزينه انتقال پول به كشور پس از اجراي برجام خبر داد و گفت: با اجراي برجام هزينه انتقال پول به كشور كه تا پيش از آن حدود ۱۱درصد بود به ۳درصد كاهش يافته كه ازجمله نتايج مثبت و دستاوردهاي دولت پس از اجراي برجام است.

در پايان اين جلسه خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل سازمان توسعه تجارت گزارشي از عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۳۹۵ ارائه كرد. براساس اين گزارش، حجم تجارت خارجي كشور در سال ۹۵ با ۶,۸۷ميليارد دلار، حدود ‌۴درصد نسبت به سال ۹۴ افزايش داشته است؛ همچنين اصلي‌ترين بازار كالاهاي صادراتي ايران، چين، امارات‌متحده‌عربي، عراق، تركيه، جمهوري كره، هند، افغانستان، ژاپن و پاكستان بوده است.نویسنده:
صادرات 4 ميليارد دلاري كرمان در دولت يازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/1/31
صادرات 4 ميليارد دلاري كرمان در دولت يازدهم


گروه بنگاه‌ها|

رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان گفت: درآمدهاي صادراتي اين استان در دولت يازدهم از مرز 4ميليارد دلار عبور كرده و يكي از مهم‌ترين علل افزايش صادرات، برجام بوده است.

صادرات استان كرمان در سال 95 براي سومين سال متوالي از مرز يك ميليارد دلار عبور كرد و تراز تجاري اين استان با 423ميليون دلار مثبت شد.

اين در شرايطي است كه برخي كالاهاي توليدي استان كرمان از ساير گمركات كشور صادر مي‌شود كه آمار آنها در صادرات استان كرمان لحاظ نمي‌شود و اگر ارزش آنها را هم اضافه كنيم، رقم صادراتي استان بيش از اين خواهد بود.

رشد 46درصدي صادرات استان كرمان از زمان استقرار دولت يازدهم تاكنون حاكي از افزايش توليد واحدهاي توليدي و صنعتي اين استان بوده و افزايش صادرات محصولات شاخصي چون پلي‌اتيلن، نانو كامپوند مستربچ گرانول، روغن خوراكي، كاشي و سراميك، انواع مواد معدني فرآوري شده، خرما، پسته و مغز پسته به كشورهاي اروپايي و آسياي ميانه علاوه بر اينكه تراز تجاري كرمان را 3سال پياپي مثبت كرد، افزايش تعامل و داد و ستد تجاري بازرگانان اين استان با كشورهاي ديگر را نيز به همراه داشته است.

از سوي ديگر واردات استان كرمان نيز افزايش يافته اما بيشتر كالاهاي وارداتي، ماشين‌آلات خط توليد، كالاهاي سرمايه‌يي و مواد اوليه بوده كه نشانه رونق توليد در اين استان است.

پس از برجام و گشايش مراودات تجاري ايران با ساير كشورها، خريد و واردات برخي ماشين‌آلات خارجي و تجهيزات مورد نياز سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي دولتي بدون واسطه روان شده و حداكثر تا 63 درصد قيمت تمام شده آنها كاهش يافته است.

همچنين در صادرات پسته و خرما كه از محصولات شاخص استان كرمان به شمار مي‌رود، برگشت پول تسهيل شده است.

رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان ديروز به ايرنا گفت: ايجاد ارتباط مجدد پس از برجام بين بازرگانان كرماني و شركاي تجاري خارجي كه قبلا به واسطه وجود تحريم‌ها اجازه مبادلات بازرگاني با ايران را نداشتند، افزايش صادرات اين استان را رقم زده است.

محمدرضا قوام افزود: قبول داريم برجام به طور كامل اجرايي نشده ولي حقيقت اين است كه برنامه جامع اقدام مشترك، تاثير مثبتي روي صادرات كالاهاي نفتي و غيرنفتي كشور داشته و استان كرمان نيز متاثر از سراسر كشور با افزايش صادرات و مبادلات بازرگاني مواجه شد.نو