دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 - 822 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 822

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 822 Mon. May 15. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 822 شماره سوم سال 1438 شعبان 18 1396 ارديبهشت 25 دوشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  79963 تومان 1215000 تومان 4180 تومان 3756
  هناراك سايت از پس قاليباف ستاد به وزيران هيات جلسه در كرد
  افتتاح را مسكن سايت شد اعالم جهانگيري
  رياست دولت واكنش تكاليف تعيين ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز سامانه راهاندازي به ارتقاي براي ها اه قاليباف
  دستگ مسكن كار كسب هاي
  شاخص 13 صفحه صفحه شدند
  بورس
  فعلي جمهور رييس از مردم حمايت خواستار هاي بياني در اقتصاددان 163 نخست
  سخن هاي آپ استارت پل
  فرابورس، اقتصادي تفكر مبناي دوازدهم
  گذاران
  دولت سرمايه با
  مالي رستمي هوشيار فرشتگان دهها، ابدهن شت ها، آپ ارت است امروز دنياي روحاني
  در به راي براي دليل
  6 در جسورانه گذاري سرماي دوقهاي صن هگذار سرماي دوازدهمين انتخابات نامزدهاي مناظره آخرين طرفداران بعضا بوده رشد درحال سرمايه بازارهاي كه گونه ان هم شد برگزار تجمهوري رياس
  دوره روحاني حسن رقباي شد مي بيني پيش هم
  قبال ايران سرمايه بازار در د. رده كان جلب خود به را
  زيادي دولت عيني دستاوردهاي ارقام اعداد برابر
  در مالي تامين براي الزم هاي زمينه فعاليت محيط
  نيز صفحه جدي طور به نتوانستند بودند بسته دست
  يازدهم نو، هاي ايده صاحبان گرفته شكل بنيان دانش هاي ليت
  فعا هگذاري سرماي دوقهاي صن صاحبان مالي هاي آپ ارت است هجمه اسير دولت، قبال متاسفانه كنند. ندام عراض بتوانند تا دارند را فضا اين به ورود در سعي جسورانه اصولگرايان به وابسته نههاي رسا تبليغاتي :
  سنگين اصفهان جهان نقش ميدان در
  روحاني جسارت اين آخر، مناظره از قبل تا بود گرفته
  قرار به كنند. مالي تامين بورس از خود اهداف پيشبرد
  براي كرده دفاع خود عملكرد از رسا صداي با نداشت
  را قدم نخستين 93 سال كه ايران فرابورس
  گزارش«تعادل» فشار انتخاباتي فضاي بكشد. رقبا رخ به را آن
  و برداشت فكري دارايي بازار اندازي راه با خصوص اين در
  را رهبري ملت حمايت با SME بازار شنيان دان تابلو اندازي راه با نيز گذشته سال باعث اما، مردم اندك مشاركت از ناشي
  سنگين تكميل در سعي جسورانه گذاري سرمايه هاي صندوق نتيجه به اقدامات مرور با دولت اقتصادي تيم تا
  شد اختيار در كافي خوراك آتي، هاي برنام
  رسيده اكنون هم داشت بنيان دانش هاي ليت فعا مالي تامين
  مسير اسحاق يعني او پوششي كانديداي روحاني
  حسن سازمان تجمهوري رياس فناوري علمي معاونت سوي ميداريم
  از بر را ها تحريم
  باقي اين در پيروزي رمز همين، دهد قرار
  جهانگيري برپايي استارز في رويداد برگزاري مسووليت
  بورس، هاي زمين تا شده دار ده عه را استارز فين دايمي دبيرخانه رقباي كه است انگيز تاسف بود. شتساز سرنو
  مناظره هگذاران سرماي ميان بيشتر چه هر ارتباط تقويت براي الزم در توجهي قابل انديشه ايده صاحب روحاني نيستند...
  حسن اقتصاد
  عرصه شود... فراهم طريق اين از مالي حوزه آپهاي ارت
  5
  است صفحه همين آخر

  جهان
  خبر تفاهم اجراي آغاز از پس روز هشت
  روسيه سوري مذاكرات در تركيه ايران كشور،
  اين رييسجمهور ترين
  جوان وضعيت كرد: اعالم قزاقستان پايتخت
  آستانه يافته آرامش كشور اين شده باثبات اليزه
  سوريه در
  فرانسه كرد: اعالم يي بيانيه در روسيه دفاع وزارت
  است. سوريه در تنش كاهش منطقه چهار در
  اوضاع راشاتودي تلويزيوني شبكه است. يافته
  ثبات روسيه نماينده داد: گزارش بيانيه اين از نقل
  به بس آتش بر ناظر تركيه با مشترك كميسيون
  در نقض مورد هشت اخير روز شبانه در
  سوريه استان در مورد چهار كه كرد ثبت را آتشبس استان در هم مورد دو الذقيه در بار دو
  دمشق، است. شده گزارش
  حما صفحه تحليل
  7
  همين خبر نخست داريم
  سخن برم را مها تحري باقي رهبري ملت حمايت با
  روحاني: كرد: خاطرنشان رييسجمهور است تر سخت برجام حفظ اصفهان به خارجي گردشگر هزار 85 در جوانان مردم جمع در دوازدهم
  روحاني دولت اقتصادي تفكر مبناي شهر
  شوراهاي كارآمدي چالش ايجاد خالص تورم 8سال در كه كساني مسووالن مديران به خطاب او عنوان به اصفهان خواهيم مي ما آمد. پرسش يك با را هايش صحبت
  اصفهان رستمي هوشيار سلطاني احسان اشتغال شما براي ميتوانند آنها كردند، جهان مردم همه بتپد جهان قلب تواند مي كه كليدي پرسشي كرد.
  آغاز مسووالن همه كرد: بيان اقتصادي
  كشور اقتصادي
  تحليلگر
  پژوهشگر اشتغال ما كنند؟ ايجاد ميليوني ميدان اين بيايند اصفهان به بتوانند را آينده 4سال براي كشور
  سرنوشت تريبون از كه باشد اين بر حواسشان شد برگزار جمهوري رياس دوره دوازدهمين انتخابات نامزدهاي مناظره آخرين ميكنيم، ايجاد خالص منت بدون به دنيا مردم خواهيم مي ما ببينند. را كند.
  مشخص ميگويند نكنيم. سوءاستفاده قدرت
  و از يكي شهرها كالن توسعه شهرنشيني رشد به رو
  پديده ارقام اعداد برابر در روحاني حسن رقباي يد م بيني پي هم قبال كه انگونه
  هم 056هزار ،95 سال در كه همانطور كنيم؟ باور داريم. قبول را برجام هم ما در شرق ميان تعادل بيايند ايران مطرح را پرسش اين رييسجمهور يك در يرود. شمار به امروز جهان مهم اصلي ههاي
  مشخص رضندام جدي طور نتوانستند بودند بسته دست يازدهم دولت عيني
  دستاوردهاي نامزد كه كساني كرديم. ايجاد شغل داشتيد توان در هرچه ديروز تا شما اين در را بهشت باغ ساختن اصفهان را فردي ميخواهيم ما «آيا كه:
  كرد بودند شهرها ساكن جهان جمعيت درصد 10 حدود در پيش
  قرن اصولگرايان به وابسته نههاي رسا تبليغاتي سنگين هجمه اسير دولت، قبال متاسفانه
  كنند. آيا كنيد. نگاه برنامهشان به را شدند ببينند. اصفهان كنيم انتخاب جمهور رييس عنوان
  به بود، تهران در بيلبورد چه هر از
  و 07درصد به آينده دهه سه در رسيده درصد 50 از بيش به سهم اين ماكنون
  كه عملكرد از رسا صداي با نداشت را جسارت اين آخر، مناظره از قبل تا بود گرفته
  قرار هم ديگري برنامه پول پمپاژ بدون يك طرف از قيم رييس عنوان به
  يا با وقتي كرديد. استفاده برجام
  عليه كشور جمعيت كل درصد 30 از شهرنشين جمعيت سهم ايران در رسيد.
  خواهد از ناشي سنگين فشار انتخاباتي فضاي بكشد. رقبا رخ به را آن كرده دفاع
  خود نگاه آنها كارنامه به همچنين دارند. گرديم برنمي عقب به اين پاسخ اما روحاني خاص.»
  گروه مبارزه مشغول خارجي هاي
  قدرت شديد افزايش است. شده بالغ حاضر حال در درصد 70 از بيش به قبل 6دهه
  در نتيجه به اقدامات مرور با دولت اقتصادي تيم تا شد باعث اما، مردم اندك
  مشاركت توان مي كه است كارنامه با كنيد. زديد، خنجر پشت از بوديم خارجي سال در خطري كرد: اضافه روحاني خميني امام ميدان در ديروز را
  پرسش نامتوازن، رشد با توسعه حال در كشورهاي در خصوص به كه النهرها
  جمعيت او پوششي كانديداي روحاني حسن اختيار در كافي خوراك آتي، هاي برنام
  رسيده گرفت. تصميم شديد. برجام طرفدار حاال ايراني 41ميليون كه داشت وجود 92 زايدالوصف استقبال ميان در
  اصفهان تامين مانند وزههايي در زيادي معضالت مشكالت است، توام رويه
  نامتعادل بود. ساز سرنوش مناظره اين در پيروزي رمز همين، دهد قرار جهانگيري اسحاق
  يعني يك دولت اين گويند مي گفت: او يازدهم دولت اگر كرد. مي تهديد را را ايران آينده «ما گفت: اصفهانيها داد: ادامه اميد تدبير دولت
  رييس توسعه است. كرده ايجاد زيست محيط نقل حمل شهري، خدمات مسكن،
  شغل، در توجهي قابل انديشه ايده صاحب روحاني حسن رقباي كه است انگيز
  تاس است. داده انجام بزرگي اشتباه كار بود شده خشك اروميه درياچه نبود ما گذاريم. نمي فريبكاران
  دراختيار آوردن دست به از سختتر برجام
  حفظ رفاه منافع تسهيل را اقتصادي پايدار رشد شود، مديريت درستي به اگر
  شهري گرايش نجومي هاي وعد با راي غيرمستقيم خريد به تنها نيستند اقتصاد
  عرصه سال گويند مي كاري؟ چه گوييم مي كرده تهديد را نفر ميليون 14 نمكش نخواهيم شعار دراختيار را ايران
  آينده از سختتر برجام نگهداري است.
  آن مناطق در اينكه بر عالوه تجاري صنعتي هاي ليت فعا كند. ترويج را
  اجتماعي كند. جلب را انتخابات در حضور شرايط واجدين نظر نتوانسته نيز، تاكنون كه
  داشتند به بعد بوده، تحريم رفع فكر به 92 حفظ است. توافق آوردن دست به درياچه هورالعظيم براي ما بود.
  گذاشت.» تامين بازاريابي رساني، ات خدم شهرها توسط يشود، انجام آنها حاشيه يا
  شهري هم ايران در كه بود اين اقتصاد عرصه در ژادي دي احمن مديريت سال فايده
  حداقل است بوده رونق تورم كاهش فكر آوردن دست به از باالتر امنيت صلح اينبار كرديم. گذاري سرمايه اروميه روحاني پرسش، اين كنار
  در ناخالص توليد 08درصد تا 50 بين كشورها اغلب در كه صورتي به يشود،
  مالي پشتوانه با برنامه بدون قدرت به رسيدن داد فريب هميشه براي را مردم همه وان
  تنم 92 اول گويند مي كند. مي افتتاح اينك زنده به اصفهان است. زايندهرود نوبت اش انتخاباتي وعده مهمترين
  درباره
  آنهاست. قادر كه است شهري واقعي، شهر يك گيرد. صورت شهري مناطق در
  داخلي بهانه به جامعه ثروت توزيع كه كرد انكار تويان نم نيست. ميسر ديگر منطقي
  علمي تالش تدبير ما راه كرديد. مي افتتاح اصفهان است رودش زاينده بودن فصل حل درباره كرد؛ صحبت
  هم مردم شعار به اشاره با
  روحاني در خود كاركرد حفظ طور همين ها ايد مردم ها، يه سرما حفظ جذب
  به كه دارند وجود كساني دارد را خود خاص طرفداران مستضعفان محرومان از
  حمايت ميسازيم است، اعتبار تامين باهم ايران همبستگي تمدن افتخار كشور تحريمي هاي دامنه همه
  نهايي بازنميگرديم، عقب به اينكه بر
  مبني اقتصادي رشد سرزندگي چاالكي واسطه به زندگي قابل شهر يك باشد.
  درازمدت اقليت در اما دهند ترجيح جامعه توانمندسازي امور اصالح بر را مديريت شيوه
  اين ميكنيم افتتاح افتخار با باهم بعد آرا صندوق پاي به شعار همين با گفت: چگونه بييند مي شما است. الم اس آن درباره نيز ها مناظره سوم دور در
  كه بين تعادل توازن همراه به اقتصادي، ارتباطات اتصاالت قدرت شدت نتيجه
  در بوده يار طلبان الح اص با شانس واقع در رود. هشمار غنيمت فرصت يك آنها
  بودن را جهان نقش ورزشگاه كه همانطور ديوار شما كمك تالش با ما يرويم. گره بههم اقتصاد مذهب سياست، وعده بار اين روحاني بود. كرده
  صحبت همسازي امنيت فرهنگي، تنوع زندگي، كيفيت زيست، محيط پايداري هاي لفه
  مو بهرو رو معهيي جا 49با 92 هاي ال در چشمگير پيروزي 88 سال حوادث از پس
  كه يك فاز كه طور همان كرديم افتتاح سرافرازانه اسالم ايران تمدن خورده باقي رهبري مردم حمايت با كه
  داد اجازه اين ما ساختيم. پل خراب
  را تمشيت تدبير نظام طريق از فقط مسلما كه شود مي توصيف سياسي
  اجتماعي ندارد جامعه به مسكن تزريق براي كشور منابع هدررفت به فراگيري تمايل كه دهد ان
  ش كرديم افتتاح را شهري مترو دو است. اهتزاز در پرچمش را يي غيرهسته مانده باقي هاي
  تحريم هاي اتاق در چرا دهيم. نمي شما به
  را ميزان شهرها ابعاد رشد است. حصول قابل شهري كارآمد رهبري خوب
  امور هند كرد اعالم رسما باشد منتخب جمهور ييس روحاني حسن ارديبهشت، 30 روز اگر
  و در را متوسط كوچك 0511كارگاه ما ايران مردم اينكه بيان با او قرار شدن فصل حل مسير در
  نيز نميدهيم اجازه يگوييد
  خصوصي رسيدگي در بيشتري اهميت قدرت از ها رداري شه تا شده موجب آنها
  تاثيرگذاري هستند. ايران زده ران بح اقتصاد در يي ريش عميق اصالحاتي آماده
  كه يي برنامه ما كرديم. افتتاح اصفهان ميكنيد فكر شما شود. انتخاب روحاني ابراز داديم، هم دست به دست با ميدهد. ارائه به فقط نه رداريا شه نقش اكنون گردند. برخوردار جوامع نيازهاي تامين
  و كه يازدهم دولت در اقتصادي مفيد پيشنهادات ها ده اي از بسياري اوصاف اين
  با داريم گذشته كارنامه براساس رود مي بين از برجام نباشد روحاني اينجا هاست. پل سرزمين اينجا
  داشت: ترويج كار كسب تسهيل مانند هايي حوز به همچنين شهري، اوليه
  خدمات قرار ميز روي دوباره روحاني حسن ابقاي با نرسيد سرانجام به متعدد مالحظات يل دل
  ب ميدهيم. ادامه را مسيرمان بين برجام با ما نيست. ديوار سرزمين پاي مردم حضور
  اهميت ميكنيد فكر برميگردد.
  تحريم يافته گسترش نيز شهروندان درآمدي برابري رشد براي اجتماعي اقتصادي
  ثبات فعاالن كارشناسان نيست. وقت فوت براي مجالي ديگر بود مراقب بايد گرفت
  خواهد ديوار ما كرديم. برقرار پل جهان ايران راي هاي
  صندوق مسدود را مجازي فضاي توانيد مي شهري، اوليه خدمات عمومي تسهيالت ها، زيرساخت تامين ضمن اين بنابر
  است. اند دربرگرفت را كشور نقاط اقصي در سفر راه چشمداشتي هيچ بدون روزها اين آزادي
  متعددي بر سالم اعتدال؛ بر سالم ريختيم. فرو را تحريم جمهوري رياست انتخابات نامزد
  اين فضاي ميتوانيد كنيد مي فكر
  كنيد. درآمد اقتصادي، فعاليت شهري، زندگي كيفيت قبيل از متنوعي متعدد
  موضوعات آنان، انتظار تنها دارند راي آوري جم در سعي طلبان الح اص منتخب كانديداي براي
  و كرد: خاطرنشان رييسجمهور مردم برگردانيد. ها دانشگاه بر را امنيتي بدهد اجازه ايران ملت اگر البته است كسي جمهور رييس
  افزود: مسائل فراغت، اوقات تامين ها، ده آالين انتشار زيست محيط شهروندان، رفاه
  و جسارت همه دوباره ارديبهشت 30 از مبادا است. اقتصادي مسائل با تر شجاعان
  برخورد جمعه ميخواهيم ما عزيز! جوانان نميدهند. شما به را اجازه اين همين با كند، هدايت را ما رهبري اگر تصميم شما كشور امنيت براي
  كه توسعه اجتماعي، هاي ري نابراب كاهش بهداشت، آموزش فرهنگي،
  اجتماعي سطح در موجود انرژي از نتوان شده خالي مرتبه يك تبليغات، دوران در شده
  انباشته چون برويم، آرا هاي صندوق پاي به هم را تحريمها مابقي ظريف دكتر امنيت صاحب امروز ما ميگيرد. هاي يسك مديريت شهري، ترافيك جايي جابه مسكن، توليد زمين
  كاربري گرفت. بهره كافي اندازه به
  جامعه ها سايت ها، روزنامه برخي خواهيم مي داشت. برخواهيم سايه در امنيت اين البته نميخواهند
  هستيم. تنش مردم در نيز ايمني امنيت مهاجرت الكترونيك، دولت ارتباطات، نوآوري
  شهري، دار ريش معضالت با رويارويي از غيرموجهي يا موجه بهانه هر به يدوباره رود نم
  انتظار نداشته امنيتي حاشيه نهادها جمهوري رياست انتخابات نامزد اين نيروهاي فداكار، هاي انسان همه
  تالش آرامش تسليم ما اينكه بيان با
  او خصوص به جهان سطح در شهري امور اندركاران دس مسووالن كار
  دستور دارد موثر زمان يك بيماري نوع هر درمان يابد. ادامه گذشته راه زد باز سر
  اقتصادي ها، روزنامه همه خواهيم مي باشند. دوست را تنش ما كرد: اظهار هستيم، تعامل خواهيم مي ما اينكه بيان با است نظامي امنيتي نيروهاي
  مسلح، است. گرفته قرار سعهيافته تو
  مناطق بالقوه توان كرده بازيابي را خود توانست نخواهد بيمار قطعا شود سپري زمان آن
  اگر همه ايتها س ها خبرگزاري در ما خواهيم. مي را آرام ايران ما نداريم. بدهيم، ادامه را جهان با سازنده امنيتي مسلح نيروهاي همين مگر صفحه8
  اما در
  ادامه شرايط كه اكنون نيست مستثني محدوديت همين از هم اقتصاد كند. آشكار را
  خود باشند. مساوي باهم توليدي هاي بنگاه هاي دانشگاه خواهيم مي كرد: عنوان چطور پس نبودند هم قبل هاي سال
  در برداشتيم هم با را هايي قدم مدت
  اين يك ريسك پذيرش آماده را خود منتخب جمهور رييس بايد است مطلوب بيمار
  حياتي پاي ملت حقوق تساوي براي ما ارتباط در جهان هاي دانشگاه با ما شاهد كشور در وسيع امنيت همه
  اين برداريم. آينده در هم با را هايي قدم
  بايد معتقد هم دولت در اقتصادي مقامات از بسياري بلكه ناظران تنها نه كند. بنيادي
  جراحي رفت. خواهيم صندوق به را پيشرفته فناوريهاي باشند
  هستيم. اعتبار تامين را اصفهان تهران قطار
  ما سال استقبال به برد پايان به را انقالب حيات چهارم دهه نو طرحي با بايد
  هستند پاي به ناروا هاي تبعيض رفع براي ما بايد دوازدهم دولت در قطار اين كرديم. بازار گذاريم نمي ما بياوريم. ايران تصميم 01بار داد: ادامه
  روحاني تغيير كردن ملموس براي جامعه رواني انتظار قرن شدن عوض اهميت رفت. 1400
  آزادي! بر سالم دوباره رويم. مي صندوق فرودگاه گرفتيم تصميم ما شود. تمام بگيرد. قرار عربستان دراختيار ما نفت را اجتماعي هاي شبكه كه
  گرفتند مدت اه كوت رنج يك قبول براي دولت پشتيبان دروني هاي رك مح اقتصادي،
  شرايط بر سالم دوباره اعتدال، بر الم س دوباره دراختيار ما كشور گاز گذاريم نمي ما برابر در كه بود روحاني اين ولي
  ببندند ايجاد اصفهان در را المللي بين
  بزرگ اعالم نوعي به ارديبهشت 29 روز در مردم راي هستند. مدت ان مي اهداف به رسيدن
  براي اصولگرايي بر الم س دوباره اصالحات، نميگذاريم ما باشد. جهاني همسايه يعني جمهور رييس ايستاد. تصميم
  اين دولت در را آن خواهيم مي
  كنيم اقتصاد نفع به مختصات تغيير براي ملي مطالبه معناي به دولت همراهي براي
  آمادگي ايرانيان. اميد بر الم س دوباره معتدل، غربي همسايه دراختيار ايران نفت در فرهنگي. انقالب عالي شوراي
  رييس ميخواهيم ما كنيم. تكميل
  دوازدهم كه شده توجه اقتصاد به وقتي تنها بوده سياست گروگان اقتصاد كه است ال
  است. رفت خواهيم صندوق پاي بدانيد مردم دست تحصيلكرده جوانان اشتغال براي باشد. ها دانشگاه از امنيتي فضاي دوره
  اين اين از را اقتصاد كه رسيده آن زمان اكنون اما باشد، گرفته قرار خطر در سياسي
  منافع دوباره اسالم دوباره ايران دوباره شعار بلكه شعار با نه بدهيم، هم دست به عقب به ما اينكه بيان با روحاني امن آزاد دانشگاه ما آيا شد.
  برداشته در هم را سياست مختلف، اقشار معيشتي مطالبه احترام به كرد رها ناجوانمردانه
  حصر اميد. به پيشرفت شد: يادآور گرديم، برنمي در امنيتي؟ دانشگاه يا خواهيم مي
  را عمل.
  با گيري جه به باشد امور راس در اگر اقتصاد گرفت. خدمت به اقتصاد بهبود
  راستاي اين در من 91 به عقبگرد 0041يا مدت اين در مردم، شما حضور
  سايه افزايش سياسي عرصه رونق به كه داشت انتظار توان آنگاه شود تبديل كشور
  اصلي كه كردم گوش خيلي هفته، سه دو، خراب را ديوار هم كمك با
  توانستيم تعادل روزنامه پيامكي سامانه بدون آرام گذاري اگ داده نشان جهاني تجربه بود. اميدوار هم سياستمداران
  كيفيت را جديدي برنامه طرح ما دوستان بسازيم. پل
  كنيم شماست دسترس در 30005320 شماره
  به براساس سياسي اصول تنظيم جز راهي خواهيم مي توسعه سوي به فرسا طاقت
  رنج بازنويسي ديدم اند. آورده ارمغان به هم اينكه بيان با يازدهم دولت
  رييس تحويل روحاني حسن به عمومي اقبال با اگر دوازدهم دولت نداريم اقتصادي
  منافع 90 به ما است. 91 90 هاي سال ديوار با را جهان كل جهان نصف
  امروز دولت لذا داشت. نخواهد ديدگاه اين كردن نهادينه سازي اده پي جز راهي شود
  داده روز جمعه، روز گرديم. برنمي 91 خاطرنشان انداختند، فاصله
  تحريم درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز
  مخاطبان آمدن بيرون سربلند كه گيرد قرار سخت آزموني معرض در انتخابات پايان با
  دوازدهم در ايران ملت اقتدار ماست. سرنوشت توريست هزار 62 ،92 سال در
  كرد: نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف
  مطالب زد. خواهد رقم را اصالحات سياسي آينده آن،
  از ميشود. متبلور جمعه روز امسال فروردين در ولي آمد اصفهان به
6 دليل براي راي به روحاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/25
6 دليل براي راي به روحاني
163 اقتصاددان در بيانيه‌اي خواستار حمايت مردم از رييس جمهور فعلي شدند


گروه اقتصاد كلان|

163نفر از اقتصاددانان و اعضاي هيات‌ علمي دانشگاه‌هاي مختلف كشور در نامه‌يي خطاب به ملت ايران، آنها را دعوت به انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور دولت دوازدهم كرده‌اند. اين اساتيد دانشگاهي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري را انتخاب ميان عقلانيت و احساسات هيجاني خوانده‌اند و نوشته‌اند: «ما در آستانه انتخاب بين دو دولت، دو سياست يا دو فرد قرار نداريم. ما در آستانه انتخاب بين تداوم يك جامعه كودك‌واره يا عبور به يك جامعه بالغ و نهايتا انتخاب بين يك جامعه توسعه نيافته يا حركت شتابان به سوي توسعه قرار داريم.» امضاكنندگان اين نامه كه در آن اسامي مانند كمال اطهاري، بايزيد مردوخي، حميدرضا برادران شركا، حسن طايي، جعفر خيرخواهان و محسن رناني به‌چشم مي‌خورد، در بيانيه خود آورده‌اند كه گرچه انتقادات جدي طي 4سال اخير به سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم داشته‌اند اما به 6دليل در انتخابات 29 ارديبهشت‌ماه به حسن روحاني راي خواهند داد. «حق انتقاد از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت براي منتقدان بيرون از دولت»، «حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگراي در سايه و امكان نقد دولت مستقر» «عدم يكدستي ميان قوا و امكان ممانعت از تحقق فساد»، «جلوگيري از اجراي سياست‌هاي شتابزده، بي‌مطالعه و غيركارشناسي» و «افق روشن و با ثبات و اعتمادآميز در اقتصاد» 6برهاني است كه اين كارشناسان به پشتوانه آن مردم ايران را دعوت به راي‌ دادن به حسن روحاني كرده‌اند. اين اقتصاددانان به مردم اطمينان داده‌اند كه با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ايران، در شرايط فعلي كشور با توجه به كاهش قيمت نفت و نياز به تداوم فرآيند بازسازي و نوسازي ناشي از آواربرداري‌هاي از تخريب سال‌هاي قبل، امكانات كشور تحت هيچ شرايطي امكان اجراي وعده‌ يارانه‌هاي گسترده و ايجاد اشتغال‌هاي نجومي را ندارد. آنها معتقدند، هرگونه قولي كه به مردم وعده رفاه يا اشتغال يك‌شبه را بدهد، يك فريب انتخاباتي است و دود آن به سرعت با شكل‌گيري يك تورم افسارگسيخته، به چشم جامعه خواهد رفت. در ادامه متن كامل اين بيانيه و نام امضاكنندگان آن آمده است كه مي‌خوانيد.

نظر به در پيش بودن دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، ما اعضاي هيات علمي و پژوهشگران اقتصادي بر خود لازم مي‌دانيم نكاتي در خصوص فضاي عمومي انتخابات به ويژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح كنيم.

مردم عزيز، شما به خوبي واقفيد كه به دليل مديريت نادرست و به كار‌گيري سياست‌هاي مخرب در دولت‌هاي نهم و دهم، اقتصادايران مسيرتخريب و اضمحلال در پيش گرفت. بخشي از ميراث آن دوره، بي‌ثباتي در فضاي كسب‌وكار، بحران بازارهاي اقتصادي، تحريم‌هاي ظالمانه دولت‌هاي غربي، فساد گسترده، تورم، ركود، بيكاري فراگير و زمين‌گير شدن بنگاه‌هاي اقتصادي بر همگان مشهود بود. بخشي از خسارت‌ها نيز به تدريج و براي نسل‌هاي آينده آشكار خواهد شد.

 شما در سال 1392 به صحنه آمديد و با انتخابي هوشمندانه، فضاي اميدبخش، اطمينان‌‌آفرين و باثباتي را براي كشور به ارمغان آورديد. دولت يازدهم، ويرانه‌يي اقتصادي با نهادهاي سياست‌گذاري و كارشناسي فروپاشيده، انبوه تعهدات و بدهي‌ها، خزانه‌يي خالي، تورمي بالا، تحريم‌هايي سنگين و ركودي كمرشكن را تحويل گرفت. گرچه طي چهار سال گذشته بهبود محسوسي در كيفيت زندگي بخش‌هايي از جامعه پديد نيامده اما ملت بزرگوار بايد بدانند كه متوقف ساختن روندهاي تشديد‌كننده فقر و فلاكت كه ميراث دولت قبلي بود، در جاي خود كار آساني نبود؛ همان‌گونه كه درهم شكستن مقاومت شديد ذي‌نفعان ساختار نهادي مشوقِ بخش‌هاي غير مولد كه مانع ارتقاي جايگاه بخش‌هاي مولد كشور مي‌شوند، نيز امري نيست كه بدون همراهي ساير قواي حكومت قابل تحقق باشد. بايد توجه داشته باشيم تحقق بسياري از مطالبات مردم از عهده اختيارات قوه مجريه بيرون است و بنابراين نبايد دستاوردهايي مانند

• كاهش سالانه 30 ميليارد دلار هزينه مبادله ناشي از سياست‌هاي تنش آفرين دولت قبلي،

• پيامدهاي مثبت برآمده از مذاكرات برجام براي فضاي كسب‌وكار

• كاهش نزديك به 10 ميليارد دلار واردات قاچاق به كشور

• كاستن نيمي از وابستگي كشور به واردات محصولات كشاورزي

• مثبت شدن تراز تجاري كشور پس از نزديك به چهار دهه

• و كنترل جدي و موثر تورم  را ناديده بگيريم.

ما به دولت آينده براي جبران خطاهاي راهبردي به ويژه در زمينه عدالت اجتماعي، طراحي يك برنامه نظامند براي تقويت بخش‌هاي مولد، مهار آزمندي‌هاي غير مولدها تاكيد مي‌كنيم. ما گرچه به سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم انتقادهاي جدي داشته‌ايم اما در انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري به دلايل زير به جناب آقاي دكتر حسن روحاني راي مي‌دهيم:

1- با توجه به تجربه دولت يازدهم، در دوره دوازدهم رياست‌جمهوري نيز حق انتقاد از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت براي منتقدان بيرون از دولت محفوظ خواهد ماند و اين احتمال اتخاذ تصميمات خطير و پرهزينه را كاهش مي‌دهد.

2- حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگراي در سايه، نعمت بزرگي است كه با نقد عملكرد دولت مستقر مي‌تواند به تصحيح سياست‌هاي دولت دوازدهم كمك كند، در حالي كه با يكدست شدن فضاي سياسي حاكم بر كشور اين نعمت از دولت مستقر دريغ خواهد شد.

3- دولت‌هايي كه از نظر سياسي با بقيه قواي حاكميت يكدست هستند، معمولا با انسداد فضاي سياسي، آن‌گونه كه تجربه دولت‌هاي نهم و دهم نشان دادند، زمينه‌هاي رشد فساد‌هاي گسترده و بيسابقه اقتصادي را در مقياس‌هاي خانمان برانداز فراهم مي‌سازند كه هزينه‌هاي آن به صورت رشد تورم، ركود گسترده و عميق، فقر و نابرابري متجلي خواهد شد؛ درحالي كه تداوم دولت آقاي روحاني با نظارت موشكافانه رقباي سياسي ايشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقياس‌هاي ذكر شده خواهد شد.

4- در دوره نخست رياست‌جمهوري آقاي روحاني ائتلاف جهاني براي امنيتي‌سازي كشورمان در عرصه بين‌المللي با موانع جدي مواجه شد؛ در حالي كه اكنون اگر در دولت دوازدهم رقباي اصلي ايشان دولت را به دست گيرند، بهانه كافي به دشمنان اصلي كشورمان- يعني محافظه‌كاران در ايالات متحده امريكا و رژيم صهيونيستي- خواهد داد تا ائتلاف جديدي را با امنيتي‌سازي مجدد كشورمان در سطح بين‌المللي تشكيل دهند. چنين وضعيتي بي‌گمان هزينه‌هاي بس سنگيني را متوجه رفاه عموم مردم و به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و محروم جامعه خواهد كرد.

5- برنامه‌ها و سياست‌هاي شتابزده، بي‌مطالعه و غيركارشناسي كه اكنون برخي كانديداها مطرح مي‌كنند مي‌تواندبه انفجار تورمي بينجامد و معضلات اقتصادي كنوني كشور و نابرابري بين اغنيا و طبقات تهيدست را تشديد كند كه حاصل آن رشد آسيب‌هاي اجتماعي و درپي آن رخ نمودن بحران‌هاي اجتماعي و سياسي وا شكال مختلف نا امني دركشورخواهد بود. براي اقتصاد زمين‌خورده ما هيچ نسخه معجزه آسايي وجود ندارد جزآنكه بكوشيم ثبات كنوني فضاي اقتصاد كلان را حفظ كنيم و محيط كسب‌وكار را بهبود ببخشيم و البته سياست‌هاي اصلاحي خود را در حوزه اقتصاد با شيبي ملايم و بدون فضا‌سازي‌هاي هيجاني، اجراكنيم.

۶- اقتصاد ايران در دو سه سال اخير با نرخي آرام رو بهبود رفته است و اكنون درآستانه رشدي شتابان و جهشي اميدواركننده قراردارد. آنچه امروز اقتصاد ايران بدان نياز دارد تداوم شرايط باثبات و اميدبخش فعلي است. اقتصادي كه سال‌ها از بي‌ثباتي و بي‌تدبيري آسيب ديده است زمان مي‌برد تا اعتمادكند. اكنون اقتصاد ايران در آستانه اعتماد به دولت و روشن كردن موتورهاي اصلي خود قرار گرفته است. بيم آن مي‌رود كه هرگونه تغيير در سطح سياست‌گذاران ارشد كشور، اين رشته نازك اعتماد را بگسلد و اقتصاد را براي چند سال ديگر در اغما فرو ببرد. اكنون هرگونه تغييري اقتصاد راوارد فاز محافظه‌كاري و صبر مجدد مي‌كند. اصلي‌ترين شرط شروع فعاليت‌هاي اقتصادي مولد، وجود افق روشن و با ثبات و اعتمادآميز در اقتصاد است. چهارسال طول كشيد تا اين اقتصاد به دولت روحاني اعتماد كند. اكنون هرگونه تغيير، يك‌بار ديگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار مي‌كند و اين به معني يك دوره جديد ركود است.

مردم عزيز ايران!

ما در آستانه انتخاب بين دو دولت، دو سياست يا دو فرد قرار نداريم. ما در آستانه انتخاب بين عقلانيت يا احساسات هيجاني، انتخاب بين تداوم يك جامعه كودك‌واره يا عبور به يك جامعه بالغ و نهايتا انتخاب بين يك جامعه توسعه نيافته يا حركت شتابان به سوي توسعه قرار داريم. انتخاب امروز ما انتخاب ميان دو فرد يا دو شعار يا دو قول‌وقرار نيست، انتخاب ميان ماندن در گذشته و تكرار آن يا عبور به آينده است.

به شما اطمينان مي‌دهيم كه با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ايران، در شرايط فعلي كشور با توجه به كاهش قيمت نفت و نياز به تداوم فرآيند بازسازي و نوسازي ناشي از آواربرداري‌هاي از تخريب سال‌هاي قبل، امكانات كشور تحت هيچ شرايطي امكان اجراي وعده‌ يارانه‌هاي گسترده و ايجاد اشتغال‌هاي نجومي را ندارد. شك نكنيد كه هرگونه قولي كه به شما وعده رفاه يا اشتغال يك‌شبه را بدهد يك فريب انتخاباتي است و دود آن به سرعت با شكل‌گيري يك تورم افسارگسيخته، به چشم خود شما خواهد رفت.

اميد است كه با رأي شما و موفقيت آقاي روحاني در كسب اين اعتماد و با همگرايي همه‌جانبه قواي كشور و ملت در ياري رساندن به دولت، كشور و ملت ايران شاهد دستاوردهاي قابل قبول و رضايت‌بخش براي اين نسل و نسل‌هاي آينده باشد.نویسنده:
مبناي تفكر اقتصادي دولت دوازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/25
مبناي تفكر اقتصادي دولت دوازدهم
 آخرين مناظره نامزدهاي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري برگزار شد و همان‌گونه كه قبلا هم پيش‌بيني مي‌شد رقباي حسن روحاني در برابر اعداد و ارقام و دستاوردهاي عيني دولت يازدهم دست بسته بودند و نتوانستند به‌طور جدي عرض‌اندام كنند. متاسفانه قبلا دولت، اسير هجمه سنگين تبليغاتي رسانه‌هاي وابسته به اصولگرايان قرار گرفته بود و تا قبل از مناظره آخر، اين جسارت را نداشت با صداي رسا از عملكرد خود دفاع كرده و آن را به رخ رقبا بكشد. فضاي انتخاباتي و فشار سنگين ناشي از مشاركت اندك مردم اما، باعث شد تا تيم اقتصادي دولت با مرور اقدامات به نتيجه رسيده و برنامه‌هاي آتي، خوراك كافي در اختيار حسن روحاني و كانديداي پوششي او يعني اسحاق جهانگيري قرار دهد و همين، رمز پيروزي در اين مناظره سرنوشت‌ساز بود.

تاسف‌انگيز است كه رقباي حسن روحاني صاحب ايده و انديشه قابل توجهي در عرصه اقتصاد نيستند و تنها به خريد غيرمستقيم راي با وعده‌هاي نجومي گرايش داشتند كه تاكنون نيز، نتوانسته نظر واجدين شرايط حضور در انتخابات را جلب كند. حداقل فايده 8 سال مديريت احمدي‌نژادي در عرصه اقتصاد اين بود كه در ايران هم نمي‌توان همه مردم را براي هميشه فريب داد و رسيدن به قدرت بدون برنامه با پشتوانه علمي و منطقي ديگر ميسر نيست. نمي‌توان انكار كرد كه توزيع ثروت جامعه به بهانه حمايت از محرومان و مستضعفان طرفداران خاص خود را دارد و كساني وجود دارند كه اين شيوه مديريت را بر اصلاح امور و توانمندسازي جامعه ترجيح مي‌دهند اما در اقليت بودن آنها يك فرصت و غنيمت به‌شمار مي‌رود. در واقع شانس با اصلاح‌طلبان يار بوده كه پس از حوادث سال 88 و پيروزي چشمگير در سال‌هاي 92 و 94 با جامعه‌يي روبه‌رو شده‌اند كه تمايل فراگيري به هدررفت منابع كشور براي تزريق مسكن به جامعه ندارد و اگر روز 30 ارديبهشت، حسن روحاني رييس‌جمهور منتخب باشد رسما اعلام كرده‌اند كه آماده اصلاحاتي عميق و ريشه‌يي در اقتصاد بحران‌زده ايران هستند.

با اين اوصاف بسياري از ايده‌ها و پيشنهادات مفيد اقتصادي در دولت يازدهم كه به‌دليل ملاحظات متعدد به سرانجام نرسيد با ابقاي حسن روحاني دوباره روي ميز قرار خواهد گرفت و بايد مراقب بود ديگر مجالي براي فوت وقت نيست. كارشناسان و فعالان متعددي اين روزها بدون هيچ چشمداشتي راه سفر در اقصي نقاط كشور را دربرگرفته‌اند و براي كانديداي منتخب اصلاح‌طلبان سعي در جمع‌آوري راي دارند و تنها انتظار آنان، برخورد شجاعانه‌تر با مسائل اقتصادي است. مبادا از 30 ارديبهشت دوباره همه جسارت انباشته شده در دوران تبليغات، يك مرتبه خالي شده و نتوان از انرژي موجود در سطح جامعه به اندازه كافي بهره گرفت.

انتظار نمي‌رود دوباره به هر بهانه موجه يا غيرموجهي از رويارويي با معضلات ريشه‌دار اقتصادي سر باز زد و راه گذشته ادامه يابد. درمان هر نوع بيماري يك زمان موثر دارد و اگر آن زمان سپري شود قطعا بيمار نخواهد توانست خود را بازيابي كرده و توان بالقوه خود را آشكار كند. اقتصاد هم از همين محدوديت مستثني نيست و اكنون كه شرايط حياتي بيمار مطلوب است بايد رييس‌جمهور منتخب خود را آماده پذيرش ريسك يك جراحي بنيادي كند. نه تنها ناظران بلكه بسياري از مقامات اقتصادي در دولت هم معتقد هستند بايد با طرحي نو دهه چهارم حيات انقلاب را به پايان برد و به استقبال سال 1400 رفت.  اهميت عوض شدن قرن و انتظار رواني جامعه براي ملموس كردن تغيير شرايط اقتصادي، محرك‌هاي دروني و پشتيبان دولت براي قبول يك رنج كوتاه‌مدت براي رسيدن به اهداف ميان‌مدت هستند. راي مردم در روز 29 ارديبهشت به نوعي اعلام آمادگي براي همراهي دولت و به معناي مطالبه ملي براي تغيير مختصات به نفع اقتصاد است. سال‌هاست كه اقتصاد گروگان سياست بوده و تنها وقتي به اقتصاد توجه شده كه منافع سياسي در خطر قرار گرفته باشد، اما اكنون زمان آن رسيده كه اقتصاد را از اين حصر ناجوانمردانه رها كرد و به احترام مطالبه معيشتي اقشار مختلف، سياست را هم در راستاي بهبود اقتصاد به خدمت گرفت. اقتصاد اگر در راس امور باشد و به جهت‌گيري اصلي كشور تبديل شود آنگاه مي‌توان انتظار داشت كه به رونق عرصه سياسي و افزايش كيفيت سياستمداران هم اميدوار بود. تجربه جهاني نشان داده اگر‌ گذاري آرام و  بدون رنج طاقت‌فرسا به سوي توسعه مي‌خواهيم راهي جز تنظيم اصول سياسي براساس منافع اقتصادي نداريم و دولت دوازدهم اگر با اقبال عمومي به حسن روحاني تحويل داده شود راهي جز پياده‌سازي و نهادينه كردن اين ديدگاه نخواهد داشت. لذا دولت دوازدهم با پايان انتخابات در معرض آزموني سخت قرار مي‌گيرد كه سربلند بيرون آمدن از آن، آينده سياسي اصلاحات را رقم خواهد زد.نویسنده: هوشيار رستمي تحليلگر اقتصادي
روحاني: با حمايت ملت و رهبري باقي تحريم‌ها را برمي‌داريم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/25
روحاني: با حمايت ملت و رهبري باقي تحريم‌ها را برمي‌داريم


روحاني در جمع مردم و جوانان در اصفهان صحبت‌هايش را با يك پرسش آغاز كرد. پرسشي كليدي كه مي‌تواند سرنوشت كشور براي 4سال آينده را مشخص كند.

 رييس‌جمهور اين پرسش را مطرح كرد كه: «آيا ما مي‌خواهيم فردي را به عنوان رييس‌جمهور انتخاب كنيم يا به عنوان رييس و قيم از طرف يك گروه خاص.» روحاني اما پاسخ اين پرسش را ديروز در ميدان امام‌خميني اصفهان و در ميان استقبال زايدالوصف اصفهاني‌ها گفت: «ما آينده ايران را دراختيار فريبكاران نمي‌گذاريم. ما آينده ايران را دراختيار شعار نخواهيم گذاشت.»

در كنار اين پرسش، روحاني درباره مهم‌ترين وعده انتخاباتي‌اش هم صحبت كرد؛ درباره حل و فصل نهايي همه دامنه‌هاي تحريمي كشور كه در دور سوم مناظره‌ها نيز درباره آن صحبت كرده بود. روحاني اين‌بار وعده داد كه با حمايت مردم و رهبري باقي تحريم‌هاي باقي‌مانده و غيرهسته‌يي را نيز در مسير حل و فصل شدن قرار مي‌دهد.اهميت حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي

اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري افزود: رييس‌جمهور كسي است كه براي امنيت كشور شما تصميم مي‌گيرد. ما امروز صاحب امنيت هستيم. البته اين امنيت در سايه تلاش همه انسان‌هاي فداكار، نيروهاي مسلح، نيروهاي امنيتي و نظامي است اما مگر همين نيروهاي مسلح و امنيتي در سال‌هاي قبل هم نبودند پس چطور اين همه امنيت وسيع در كشور شاهد هستيم.

روحاني ادامه داد: ۱۰ بار تصميم گرفتند كه شبكه‌هاي اجتماعي را ببندند ولي اين روحاني بود كه در برابر اين تصميم ايستاد. رييس‌جمهور يعني رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي. در اين دوره فضاي امنيتي از دانشگاه‌ها برداشته شد. آيا ما دانشگاه آزاد و امن را مي‌خواهيم يا دانشگاه امنيتي؟ در سايه حضور شما مردم، در اين مدت توانستيم با كمك هم ديوار را خراب كنيم و پل بسازيم.

رييس دولت يازدهم با بيان اينكه امروز نصف جهان و كل جهان را با ديوار تحريم فاصله انداختند، خاطرنشان كرد: در سال ۹۲، ۶۲ هزار توريست به اصفهان آمد ولي در فروردين امسال ۸۵ هزار گردشگر خارجي به اصفهان آمد. ما مي‌خواهيم اصفهان به عنوان قلب جهان بتپد و همه مردم جهان بتوانند به اصفهان بيايند و اين ميدان را ببينند. ما مي‌خواهيم مردم دنيا به ايران بيايند و تعادل ميان شرق در اصفهان و ساختن باغ بهشت را در اين اصفهان ببينند.به عقب برنمي‌گرديم

روحاني اضافه كرد: خطري در سال ۹۲ وجود داشت كه ۱۴ميليون ايراني را تهديد مي‌كرد. اگر دولت يازدهم نبود درياچه اروميه خشك شده بود و نمكش ۱۴ميليون نفر را تهديد كرده بود. ما براي هورالعظيم و درياچه اروميه سرمايه‌گذاري كرديم. اين‌بار نوبت زاينده‌رود است. اصفهان به زنده بودن زاينده‌رودش است و اصفهان افتخار تمدن و همبستگي ايران و اسلام است. شما مي‌بييند چگونه سياست، مذهب و اقتصاد به‌هم گره خورده و تمدن ايران و اسلام سرافرازانه پرچمش در اهتزاز است.

او با بيان اينكه مردم ايران ما با دست به دست هم داديم، ابراز داشت: اينجا سرزمين پل‌هاست. اينجا سرزمين ديوار نيست. ما با برجام بين ايران و جهان پل برقرار كرديم. ما ديوار تحريم را فرو ريختيم.

البته اگر ملت ايران اجازه بدهد و اگر رهبري ما را هدايت كند، با همين دكتر ظريف مابقي تحريم‌ها را هم برخواهيم داشت.

اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه ما مي‌خواهيم تعامل سازنده با جهان را ادامه بدهيم، عنوان كرد: مي‌خواهيم دانشگاه‌‌هاي ما با دانشگاه‌هاي جهان در ارتباط باشند و فناوري‌هاي پيشرفته را به ايران بياوريم. ما نمي‌گذاريم بازار نفت ما دراختيار عربستان قرار بگيرد. ما نمي‌گذاريم گاز كشور ما دراختيار همسايه جهاني باشد. ما نمي‌گذاريم نفت ايران دراختيار همسايه غربي باشد.

روحاني با بيان اينكه ما به عقب برنمي‌گرديم، يادآور شد: پيشرفت به ۱۴۰۰ يا عقبگرد به ۹۱؟ من در اين دو، سه هفته، خيلي گوش كردم كه دوستان ما طرح و برنامه جديدي را هم به ارمغان آورده‌اند. ديدم بازنويسي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ است. ما به ۹۰ و ۹۱ برنمي‌گرديم. روز جمعه، روز سرنوشت ماست. اقتدار ملت ايران در روز جمعه متبلور مي‌شود.

 حفظ برجام سخت‌تر است

او خطاب به مديران و مسوولان كشور بيان كرد: همه مسوولان حواس‌شان بر اين باشد كه از تريبون و قدرت سوءاستفاده نكنيم. مي‌گويند ما هم برجام را قبول داريم. باور كنيم؟ شما تا ديروز هرچه در توان داشتيد و از هر چه بيلبورد در تهران بود، عليه برجام استفاده كرديد. وقتي با قدرت‌هاي خارجي مشغول مبارزه خارجي بوديم از پشت خنجر زديد، حالا طرفدار برجام شديد.

رييس دولت تدبير و اميد ادامه داد: حفظ برجام سخت‌تر از به دست آوردن آن است. نگهداري برجام سخت‌تر از به دست آوردن توافق است. حفظ صلح و امنيت بالاتر از به دست آوردن آنهاست.

روحاني با اشاره به شعار مردم مبني بر اينكه به عقب بازنمي‌گرديم، گفت: با همين شعار به پاي صندوق آرا مي‌رويم. ما با تلاش و كمك شما ديوار را خراب و پل ساختيم. ما اين اجازه را به شما نمي‌دهيم. چرا در اتاق‌هاي خصوصي مي‌گوييد اجازه نمي‌دهيم روحاني انتخاب شود. شما فكر مي‌كنيد روحاني نباشد برجام از بين مي‌رود و تحريم برمي‌گردد. فكر مي‌كنيد مي‌توانيد فضاي مجازي را مسدود كنيد. فكر مي‌كنيد مي‌توانيد فضاي امنيتي را بر دانشگاه‌ها برگردانيد. مردم اين اجازه را به شما نمي‌دهند.مردم تنش نمي‌خواهند

او با بيان اينكه ما تسليم آرامش هستيم، اظهار كرد: ما تنش را دوست نداريم. ما ايران آرام را مي‌خواهيم. ما در اين مدت قدم‌هايي را با هم برداشتيم و بايد قدم‌هايي را با هم در آينده ‌برداريم. ما قطار تهران و اصفهان را تامين اعتبار كرديم. اين قطار در دولت دوازدهم بايد تمام شود. ما تصميم گرفتيم فرودگاه بزرگ و بين‌المللي را در اصفهان ايجاد كنيم و مي‌خواهيم آن را در دولت دوازدهم تكميل كنيم. ما مي‌خواهيم براي اشتغال جوانان تحصيلكرده دست به دست هم بدهيم، نه با شعار بلكه با عمل.

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: كساني كه در 8سال تورم خالص ايجاد كردند، آنها مي‌توانند براي شما اشتغال ميليوني ايجاد كنند؟ ما اشتغال بدون منت و خالص ايجاد مي‌كنيم، همان‌طور كه در سال ۹۵، ۶۵۰هزار شغل ايجاد كرديم. كساني كه نامزد شدند را به برنامه‌‌شان نگاه كنيد. آيا بدون پمپاژ پول برنامه ديگري هم دارند. همچنين به كارنامه آنها نگاه كنيد. با كارنامه است كه مي‌توان تصميم گرفت.

او گفت: مي‌گويند اين دولت يك كار اشتباه بزرگي انجام داده است. مي‌گوييم چه كاري؟ مي‌گويند سال ۹۲ به فكر رفع تحريم بوده، بعد به فكر كاهش تورم و رونق بوده است و اينك افتتاح مي‌كند. مي‌گويند اول ۹۲ افتتاح مي‌كرديد. راه ما تدبير و تلاش باهم و تامين اعتبار است، مي‌سازيم و بعد باهم با افتخار افتتاح مي‌كنيم همانطور كه ورزشگاه نقش جهان را افتتاح كرديم همان‌طور كه فاز يك و دو مترو شهري را افتتاح كرديم و ۱۱۵۰ كارگاه كوچك و متوسط را در اصفهان افتتاح كرديم. ما برنامه‌يي براساس كارنامه گذشته داريم و مسيرمان را ادامه مي‌دهيم.سلام بر اعتدال؛ سلام بر آزادي

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: جوانان عزيز! ما مي‌خواهيم جمعه به پاي صندوق‌هاي آرا برويم، چون مي‌خواهيم برخي روزنامه‌ها، سايت‌ها و نهادها حاشيه امنيتي نداشته باشند. مي‌خواهيم همه روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها و همه بنگاه‌هاي توليدي باهم مساوي باشند. ما براي تساوي حقوق ملت پاي صندوق خواهيم رفت.

ما براي رفع تبعيض‌هاي ناروا به پاي صندوق مي‌رويم. دوباره سلام بر آزادي! دوباره سلام بر اعتدال، دوباره سلام بر اصلاحات، دوباره سلام بر اصولگرايي معتدل، دوباره سلام بر اميد ايرانيان. مردم بدانيد پاي صندوق خواهيم رفت با شعار دوباره ايران دوباره اسلام دوباره اميد.نویسنده:
چالش كارآمدي شوراهاي شهر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/25
چالش كارآمدي شوراهاي شهر
پديده رو به رشد شهرنشيني و توسعه كلان‌شهرها يكي از مشخصه‌هاي اصلي و مهم جهان امروز به شمار مي‌رود. در يك قرن پيش در حدود 10درصد جمعيت جهان ساكن شهرها بودند كه هم‌اكنون اين سهم به بيش از 50درصد رسيده و در سه دهه آينده به 70درصد خواهد رسيد.  در ايران سهم جمعيت شهرنشين از 30 درصد كل جمعيت كشور در 6دهه قبل به بيش از 70درصد در حال حاضر بالغ شده است. افزايش شديد جمعيت كلان‌شهرها كه به خصوص در كشورهاي در حال توسعه با رشد نامتوازن، نامتعادل و بي‌رويه توام است، مشكلات و معضلات زيادي در حوزه‌هايي مانند تامين شغل، مسكن، خدمات شهري، حمل و نقل و محيط زيست ايجاد كرده است.  توسعه شهري اگر به درستي مديريت شود، رشد پايدار اقتصادي را تسهيل و منافع رفاه اجتماعي را ترويج مي‌كند. فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري علاوه بر اينكه در مناطق شهري يا حاشيه آنها انجام مي‌شود، توسط شهرها خدمات‌رساني، بازاريابي و تامين مالي مي‌شود، به صورتي كه در اغلب كشورها بين 50 تا 80 درصد توليد ناخالص داخلي در مناطق شهري صورت مي‌گيرد.  يك شهر واقعي، شهري است كه قادر به جذب و حفظ سرمايه‌ها، مردم و ايده‌ها و همين‌طور حفظ كاركرد خود در درازمدت باشد. يك شهر قابل زندگي به واسطه چالاكي و سرزندگي رشد اقتصادي در نتيجه شدت و قدرت اتصالات و ارتباطات اقتصادي، به همراه توازن و تعادل بين مولفه‌هاي پايداري محيط زيست، كيفيت زندگي، تنوع فرهنگي، امنيت و همسازي اجتماعي‌سياسي توصيف مي‌شود كه مسلما فقط از طريق نظام تدبير و تمشيت امور خوب و رهبري كارآمد شهري قابل حصول است.  رشد ابعاد شهرها و ميزان تاثيرگذاري آنها موجب شده تا شهرداري‌ها از قدرت و اهميت بيشتري در رسيدگي و تامين نيازهاي جوامع برخوردار گردند. هم‌اكنون نقش شهرداري‌ها نه فقط به ارائه خدمات اوليه شهري، همچنين به حوزه‌هايي مانند تسهيل كسب و كار و ترويج ثبات اقتصادي و اجتماعي براي رشد و برابري درآمدي شهروندان نيز گسترش يافته است.  بنابر اين ضمن تامين زيرساخت‌ها، تسهيلات عمومي و خدمات اوليه شهري، موضوعات متعدد و متنوعي از قبيل كيفيت زندگي شهري، فعاليت اقتصادي، درآمد و رفاه شهروندان، محيط زيست و انتشار آلاينده‌ها، تامين اوقات فراغت، مسائل اجتماعي و فرهنگي، آموزش و بهداشت، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، توسعه و كاربري زمين و توليد مسكن، جابه‌جايي و ترافيك شهري، مديريت ريسك‌هاي شهري، نوآوري و ارتباطات، دولت الكترونيك، مهاجرت و امنيت و ايمني نيز در دستور كار مسوولان و دست‌اندركاران امور شهري در سطح جهان و به خصوص مناطق توسعه‌يافته قرار گرفته است.

ادامه در صفحه8نویسنده: احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي
مبناي تفكر اقتصادي دولت دوازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/25
مبناي تفكر اقتصادي دولت دوازدهم


 آخرين مناظره نامزدهاي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري برگزار شد و همان‌گونه كه قبلا هم پيش‌بيني مي‌شد رقباي حسن روحاني در برابر اعداد و ارقام و دستاوردهاي عيني دولت يازدهم دست بسته بودند و نتوانستند به‌طور جدي عرض‌اندام كنند. متاسفانه قبلا دولت، اسير هجمه سنگين تبليغاتي رسانه‌هاي وابسته به اصولگرايان قرار گرفته بود و تا قبل از مناظره آخر، اين جسارت را نداشت با صداي رسا از عملكرد خود دفاع كرده و آن را به رخ رقبا بكشد. فضاي انتخاباتي و فشار سنگين ناشي از مشاركت اندك مردم اما، باعث شد تا تيم اقتصادي دولت با مرور اقدامات به نتيجه رسيده و برنامه‌هاي آتي، خوراك كافي در اختيار حسن روحاني و كانديداي پوششي او يعني اسحاق جهانگيري قرار دهد و همين، رمز پيروزي در اين مناظره سرنوشت‌ساز بود.  تاسف‌انگيز است كه رقباي حسن روحاني صاحب ايده و انديشه قابل توجهي در عرصه اقتصاد نيستند...نویسنده: هوشيار رستمي
  خبر موج
  روي Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 روحاني حسن به بايد مان سرنوشت خاطر به شهير كارگردان فرهادي، تعادل|اصغر بدهيم-
  راي بازنشر اجتماعي هاي شبكه در كه متني در شد
  ايراني اعام جهانگيري رياست به وزيران هيات جلسه در مورد كانديداي عنوان به روحاني حسن از
  شد دوازدهم دولت جمهوري رياست براي
  حمايتش مان سرنوشت خاطر به است: گفته كرده
  حمايت دو برنده فرهادي، بدهيم. راي روحاني حسن به
  بايد حسن به بايد ما همه امروز كرد: اعالم اسكار كار
  جايزه كسب هاي شاخص ارتقاي براي ها دستگاه تكاليف
  تعيين روحاني به نوشته: ادامه در وي بدهيم. راي
  روحاني راي براي هنوز كه كساني اميدوارم ميدهم شد
  راي اعزام زده زلزل منطقه به دولت از نمايندگي به
  ربيعي دركي قابل داليل شرايط همه با ترديدند در
  دادن اين فرزندان سرنوشت خاطر به دارند نظر در
  كه حداقل اين از دادنشان راي با آينده نسل
  سرزمين حق ربط ذي اعتباري موسسه از هرسال در نوبت دو
  تا هها رسان ايرانيان افكارعمومي كه روزهايي در ران| اي كنند. استفاده خود انتخاب
  حق يشود. دريافت خاص عضويت حق عنوان تحت عضويتي هر است جمهوري رياست انتخابات تبليغات به
  معطوف رييسي ستاد در ها نژادي احمدي حضور هاي يه حاش به را خود جاي سرعت به خبري
  موضوع اصولگرا گر تحليل ايماني، ناصر ايسنا| نيست-
  بد اراضي قانون اجرايي آيي ام اصان به جهانگيري رياست به وزيران هيات دهد، مي
  انتخاباتي ستاد در نژاد احمدي تيم حضور كه است ساحلي
  معتقد مستحدث
  و شمالي، خراسان زلزله وقوع از پس ساعت چند
  فاصله بر همچنين وي شد. نخواهد تمام او ضرر به
  رييسي هيات جمهوري، رياس رساني الع اط پايگاه گزارش
  به به رسيدگي براي الزم دستورات تا داد جلسه
  تشكيل جذب در سعي روزها اين روحاني كه است باور
  اين برنامه پايان تا حداكثر كرد موظف را نيرو وزارت وزيران اجرايي مصوبات قالب در را زده زلزل مناطق مردم
  وضعيت موفق بخش اين در حدي تا دارد خاكستري
  آراي بها، تاال بستر حد نقشه تهيه به نسبت توسعه ششم زخمي كشته از تاسف ابراز با وزيران هيات ببيند.
  تدارك طي كه است باور اين بر همچنين وي است.
  بوده مستحدث اراضي بستر حد گذاري عالمت
  درياچه خراسان استان زلزله حادثه در هموطنان از تعدادي
  شدن با خميني سيدحسن نظير افرادي آينده
  روزهاي اقدام باشد، هم آن حرايم مبين كه نحوي به ها االب
  ت كرد موظف را اجرايي هاي اه دستگ تمام استاندار
  شمالي، طيف كه كرد خواهند سعي روحاني از حمايت
  اعالم اعمال براي را شده تهيه هاي نقشه از خهيي نس
  كند ديده سيب مناطق روستاها به فوري رسيدگي به نسبت
  تا كنند. حركت روحاني سمت به بيشتري
  خاكستري (سازمان جهادكشاورزي وزارت اختيار در قانوني وظايف علي همچنين، دولت هيات كنند. اقدام استان اين
  در نگهبان شوراي كشور وزارت آمادگي محيط حفاظت سازمان آبخيزداري)، مراتع لها، جنگ نماينده عنوان به را اجتماعي رفاه كار وزيرتعاون،
  ربيعي انتخابات-تسنيم| دوم مرحله برگزاري
  براي دهد. قرار كشور امالك اسناد ثبت سازمان
  زيست ميداني بررسي با تا كرد اعزام زده زلزل منطقه به
  دولت وزارت گفت: كشور وزير فضلي، رحماني
  عبدالرضا صنعت، وزارت جايگاه نقش به توجه با وزيران
  هيات دقيق نظارت ديدگان آسيب به رسيدگي عمليات به
  حادث دوم مرحله برگزاري براي نگهبان شوراي
  كشور يكي عنوان به شرقي آذربايجان استان در تجارت
  معدن به وابسته رزهگاري شبكه گزارش اساس بر باشد.
  داشته يك نگاه برنامه در حضور با وي اند. آماده
  انتخابات عضويت با كشور، تجارت معدن صنعت، هاي قطب از ساعت ريشتري 7.5 زلزله تهران دانشگاه ژئوفيزيك
  موسسه 5/1ميليون حدود ما كرد: اظهار انتخابات به اشاره
  با تبريز تگذاري سياس ملي ستاد تركيب در وزارتخانه اين كانون داد. رخ شنبه شامگاه انيه 58 دقيقه 30 و22
  داريم كشور سراسر در اجرايي نظارتي عاملين
  نفر شده ياد ستاد كرد. موافقت 8102ميالدي) 1397
  كنار در داشت. فاصله كيلومتر 22 بجنورد با لرزه زمين
  اين دارند. عهده به انتخابات در را مختلف امور وظيفه
  كه از بهينه رهگيري به براي جاري سال ماه ارديبهشت
  در مصوبات وزيران هيات زدگان زلزل به رسيدگي
  موضوع تحت را 0071نفر است سال يك حدود
  همچنين عنوان به تبريز شهر انتخاب واسطه به شده ايجاد
  فرصت داشت، كار كسب بازار اقتصادي هاي وزه در
  مهمي هاي برگه مهرها طرفي از ايم داده قرار
  آموزش 1397 سال در اسالمي كشورهاي گردشگري پايتخت براي اجرايي هاي دستگا تكليف تعيين چون
  موضوعاتي گرفتهايم نظر در امنيتي سطح باالترين در را
  تعرفه شد. تشكيل تدابير كار، كسب صهاي شاخ در ايران جايگاه
  ارتقاي باشيم. داشته سالم ايمن كامال انتخاباتي
  تا وارداتي كاالهاي براي شكني قيم ضد جبراني
  حفاظتي، پايبند شده پذيرفته ضوابط نامزدبه ها توسط قيمتي تعهدات ارائه لطمه، تشخيص تحقيقات، به گيرد. ورت كشور الك ام اسناد ثبت تامين سازمان در كاركنان اهها كارگ ات اطالع
  ثبت المللي بين شركت در دولت عضويت گرفتند. قرار بررسي مورد جلسه اين در
  و... هاشمي، زاده قاضي احسان سيما| صدا
  باشند- جبراني تشكني قيم ضد عوارض وضع صادركنندگان، افزايش راستاي در كرد مكلف نيز را يرو وزارت دولت تها شرك ثبت كل اداره واحد درگاه طريق از مي
  اجتماعي اسا
  نقدينگي انتخابات تبليغات كميسيون
  سخنگوي از حفاظتي اقدامات آن شدن ماسبق به عطف شرايط طريق از يي تعرفه شفافيت عرضه قابليت شاخص امتياز گيرد. صورت روز يك از كمتر در غيرتجاري موسسات
  و شد داده اجازه دولت به وزيران، هيات تصويب با ها دستگا تكاليف تعيين ها نامزد رود مي انتظار گفت: جمهوري
  رياست است. دولت توسط شده اتخاذ تدابير جمله توسعه قبيل از الزم اقدامات برق، قطعي زمان
  تعداد عضويت اسالمي» نقدينگي المللي بي «شركت در تا در ايران نالمللي بي جايگاه ارتقاي براي وزيران
  هيات پذيرفتهاند، را آن كه كميسيون اين ضوابط
  به پيشگيرانه تعميرات پايش مافزاري نر سيستم بهبود مالياتي تكليف تعيين نويسي پذيره سهام مبلغ پرداخت به نسبت
  يافته رراتزدايي، مق كار كسب انجام سهولت هاي
  شاخ مصوبه براساس اينكه به اشاره با وي باشند.
  پايبند عضويت حق نامه آيين اصا انجام را شبكه هوشمندسازي راستاي در الزم مقررات وضع دهنده ه ارائ ههاي دستگا همچنين وزيران
  هيات هاي سرماي سهام افزايش در اقدام مربوط
  شده ياد هاي شاخص كرد. تعيين ها دستگا براي را
  تكاليفي تمام جمهوري رياست انتخابات تبليغات
  كميسيون ها سپرد ضمانت صندوق در اقداماتي طريق از شد مكلف همچنين وزارتخانه اين دهند. مخابرات آبفا، رق، ب توزيع هاي شرك جمله از
  خدمات كند. مشاركت وزيران هيات تصويب با شركت
  آتي اخذ شاخص كار، كسب شروع شاخص از: عبارتند
  شده از قبل ساعت 24 بايد نامزدها توليدي
  مستندهاي خرد هاي رده سپ از حفاظت هدف با دولت هيات ظرف فرآيندها بهبود الكترونيكي خدمات توسعه قبيل از حضوري مراجعه حذف راستاي در كرد مكلف را گاز كرد موظف را مركزي بانك همچنين وزيران هيات شاخص مالكيت، ثبت شاخص ساز، ساخت
  مجوزهاي گفت: گيرد، قرار كميسيون اين اختيار در
  پخش صندوق سوي از شده ارائه تضمين طريق از گذاران رده سپ زمان كاهش امكان تصويبنامه اين ابالغ از پس ماه مدت مراجع به انشعابات ساخت مجوز دريافت
  متقاضيان مربوط اقساط پرداخت به نسبت خود منابع محل از هاي شاخ فرامرزي، تجارت شاخص برق، به
  دسترسي قبل 3روز كه كميسيون ضوابط براساس تصميم
  اين در اوليه عضويت حق محاسبه تسهيل ها سپرده ضمانت مآورد. فراه را برق انشعاب اخذ فروش خدمات ارائه جهت در الزم اري همك
  متعدد، ياد شركت در دولت سرمايه سهام رهنويسي پذي
  به ثبت ديون پرداخت ورشكستگي قراردادها،
  اجراي است، شده ابالغ ستادها به انتخابات تبليغات آغاز
  از عضويت حق دريافت نحوه ميزان ننامه آيي صندوق، اين درگاه طريق از تهران شهر حريم محدوده اب در
  انشع در را پرداختي مبالغ اقدام مقرر مواعد در
  شده ماليات پرداخت شاخص اعتبار اخذ شاخص
  مالكيت، ميگيرد. صورت كرد. اصالح را ردها سپ ضمانت صندوق در وارداتي كاالهاي براي حفاظتي دابير اتخاذ كنند. فراهم را شهرداري
  واحد دولت سهام سهميه حساب به خود قانوني
  دفاتر دولت، تصميم موجب به اجتماعي. تامين بيمه حق
  و چگونه دارند كرامت ادعاي كه كساني موسسه نكيا با شامل اعتباري موسسه اساس، اين بر زيرقيمت واردات از ناشي خسارات با مقابله براي دولت نيز اجتماعي تامين كشور مالياتي امور هاي
  سازمان المللي بين موسسات در ايران مي اسال جمهوري مكلفند اجتماعي تامين كشور ماليات امور هاي
  سازمان |پروانه ايلنا برند- مي سوال زير را زن
  حرمت مسكن تسهيالت انداز پس موسسه غيربانكي، اعتباري توليدي هاي بنگا خطرپذيري كاهش يي يارانه يا تصويبنامه اين ابالغ از پس ماه سه حداكثر شدند،
  مكلف مخالفت ضمن ادامه در دولت هيات كند. منظور خود ارتباط تصويبنامه اين ابالغ از پس ماه سه
  حداكثر اسالمي شوراي مجلس در تهران نماينده
  سلحشوري، بانك مجوز با قانون موجب به كه است خارجي بانك شعبه توان حفظ (دامپينگ) شكني قيمت از ناشي تجاري اسناد ثبت سازمان با خود الكترونيكي ارتباط
  امكان مبني مي اسال شوراي مجلس نمايندگان طرح
  با تها شرك ثبت اداره با الكترونيكي واحد پنجره صورت
  به اسالمي نظام شأن در حرفها اين كرد:
  خاطرنشان است. مركزي بانك نظارت تحت شده تاسي مركزي موثر مهاي اقدا تدابير داخلي، هاي كت شر رقابتي مالياتي امور كليه كه كنند هم فرا نحوي به را كشور
  امالك استخدامي امور بر حاكم قانون تكليف «تعيين
  بر كليه كه كنند فراهم نحوي به را غيرتجاري موسسات
  و آوردن رأي براي كنند مي فكر ها بعضي نيست،
  ما شمول در ضالحسنه قر صندوق اعتبار تعاوني شركت دامپينگ) (ضد شكني قيمت ضد جبراني حفاظتي، اخذ قبيل از اجتماعي تامين سازمان با مرتبط امور
  و اسالمي»، آزاد دانشگاه غيردولتي اههاي
  دانشگ قبيل از ها شركت ثبت به مربوط يي بيمه مالياتي
  امور در همچنين وي ببرند. سوال زير بايد را نظام
  كل شده، ياد يينمه نا اساس بر نيست. اعتباري موسسه وقوع احراز تحقيق، كارگروه تشكيل كرد. اتخاذ را اجتماعي تامين حساب مفاصا اخذ مالياتي، حساب
  مفاصا نماينده عنوان به را فناوري تحقيقات علوم، وزارت سازمان به العرساني اط سهام، گواهي تمبر حق
  پرداخت امور معاونت اينكه بر مبني آليا فاطمه اظهارات
  مورد حداكثر اعتباري، موسسه هاي ليت فعا ريسك با متناسب مربوط اقدامات تشريفات كارگروه، توسط تشكني قيم سازمان واحد درگاه طريق از انتقال نقل ماليات
  پرداخت كرد. تعيين زمينه اين در خود شركت فعاليت شروع خصوص در كشور مالياتي
  امور سال 25 از كمتر زنان اسامي جمهوري، رياست
  زنان تركيه آنتالياي در كار براي ملل سازمان به را
  مطلقه اظهارات شاهد متاسفانه گفت: است، كرده
  ارائه قضاييه قوه عليه سخنان به به مجاز دولتي هاي نه سا
  ر در كه هستيم غيراخالقي متاسفانه مستند غير اصولگرايي ادعاي كه دوستاني جانب از انتخابات
  ايام داد خواهيم قاطع پاسخ نيستند نامزدها عليه فعاليت اينكه شود. مي مطرح راي كردن جمع براي
  دارند عرصه در كه زن حوزه در فعال سياسي فعال
  يك قضاييه قوه است دروغ خالف نكرده مبارزه قبل دولت فساد با قوه اطالعات حفاظت سمينار حاشيه در قضاييه قوه اول معاون اخالق تا بدهيم الزم تذكرات كانديداها به تبليغات بر نظارت خود خبري نشست در گذشته روز كشور كل دادستان كه ميدهد اجازه خود به دارد حضور ايران
  سياست قوه رياست قبل دوره در خصوص به گذشته هاي ال س همه در عليه مطالبي اخير روزهاي ها هفته در متاسفانه گفت: قضاييه بايد بيشتر ها صيه تو اين نشود. مطرح تنشا مسائل شود رعايت كرده استفاده المال بيت از كه هايي رسانه برخي فعاليت
  درباره معتقد كش، زحمت زن كه جمهور رييس معاون
  به شما كرد برخورد باال رده اقتصادي مفسدان همه با قضاييه برخي نظام هاي ارزش برخي عليه مطالبي حتي قضاييه قوه شده داده كه هايي نسبت هستيم شاهد گرفت. مي قرار توجه مورد اگر رسانهها گفت: كنند، مي تبليغ انتخاباتي نامزدهاي عليه يا
  له تامل جاي بزند، را هايي حرف چنين است داري
  دين برخورد جمهور ريي اول معاون با قبل دوره در هست يادتان قضاييه قوه دارد شرمندگي جاي كه شد گفته نظام نهادهاي اما داشتند اعتراض بزرگان برخي داشت. بدآموزي عمومي افكار در له نيستند مجاز چراكه شوند مي معرفي دادسرا به باشند
  دولتي
  دارد. جايگاه در او كه زماني است كيفر تحمل حال در او اكنون شد تاالسالم حج داد. خواهد قاطع پاسخ خودش مناسب زمان در يادآور منتظري شود. مطرح مسائلي زنده مناظره در است ممكن هستند محدود دولتي هاي رسانه كنند. فعاليت نامزدها عليه
  يا عليه نامزدها برخي اقتصادي شعارهاي شد تحقيق او از احضار ار 13 بود جمهور ريي اول معاون سوالي به پاسخ در همچنين اي سنيژه مح غالمحسين والمسلمين تا كنند كنترل رصد بايد اقتصادي نهاي سازما نكها با شد: كه دارند جناحي وابستگي برخي گيرند كمك دولت از
  كه رييس محجوب، عليرضا ايرنا| است-
  محرومان اي محسنيژه نبود. سمت آن در رسيد محكوميت به كه زماني سوم مناظره در نامزدها برخي اظهارنظر درباره اينكه بر مبني گذشته دولت در هم مورد يك بگويند اينكه نشود. درست فساد يخواهد. نم شاكي كه شوند عمومي جرايم مرتكب است
  ممكن در اسالمي شوراي مجلس كارگري
  فراكسيون بودند، اتهام مظان در كه ديگر افرادي با زمان همان در گفت: نكرده برخورد گذشته دولت فساد با قضاييه قوه اينكه بر مبني كرده ورود دولت آن در هم نيست. درست نكرده، ورود وهضاييه اگر دارد. خصوصي شاكي به نياز دهد، رخ خصوصي جرم اگر
  اما شيراز در روحاني حسن حامي بانوان
  گردهمايي شدند محاكمه شد، اثبات اتهامشان كه آنها گرفت صورت تحقيق شده، عمل ضآميز تبعي پرورش آموزش وزير پرونده با برخورد در زندان در را سمهور ريي معاون ما دارد. ادامه دولت اين در هم معرفي دادگاه به دادستان شود، عمومي جرم مرتكب انهيي
  رس انتخابات نامزدهاي برخي اقتصادي شعارهاي
  گفت: وي شدند. تبرئه صادر تعقيب منع قرار برايشان نيز برخي اخير روزهاي هها هفت در متاسفانه داد: پاسخ داريد؟ نظري چه ادامه آنها پرونده به رسيدگي كه داريم ديگري مسووالن داريم. الزم اگر كردند دعوت را ها رسانه مديران ها تان دادس يكند.
  م رشد به يارانه افزايش ازجمله جمهوري ت
  رياس به كه كساني از اعم باال رده مفسدان با قضاييه قوه اكنون افزود: هاي ارزش برخي عليه مطالبي حتي قضاييه قوه عليه مطالبي ايجاد فساد كه كنند مراقبت بايد در آن ريي وزير يك دارد. منتظري الم حجتاالس نشود. تخلفي تا بگيرند تعهدي
  بود محرومان عليه عمل در ميشود منجر تورم
  شتابان ميكند برخورد هستند، وابسته ها نك با يا جمهوري رياست نهاد دارد شرمندگي جاي كه شد گفته نظام نهادهاي برخي نظام نظارت كميسيون عضو كنند. برخورد آن با شد، ايجاد اگر نشود پرشور انتخابات برگزاري براي گرفته صورت اقدامات به
  همچنين صاحبنظران، افزود: وي است. جامعه ضعيف اقشار
  و گفت: اي اژه محسن است. امنيتي مالي مفاسد افراد اين اتهام داد. خواهد قاطع پاسخ خودش مناسب زمان در قضاييه قوه لحاظ به شهر شوراي انتخابات تخلفات گفت: انتخابات تبليغات بر است، توجه مورد كه نكاتي ترين مهم از يكي گفت: كرد
  اشاره افرادي اند دانسته اغنيا جشن فقرا عزاي را
  تورم ميكند برخورد شتها در دانه با كه است اين قضاييه قوه افتخار چون هايم، بست فرو دم اكنون ما افزود: قضاييه قوه اول معاون رسيدگي را موارد گفتيم ها دادستا به است. بيشتر گستردگي در امنيت اين برقراري مسووليت است. انتخابات امنيت
  مساله كنيم دنبال اقتصاد در را زا تورم راه گويند مي
  كه سال يك خصوص به هاي جوسازي ها فضاسازي فشار تحت متاسفانه شود. انجام بت قاها بايد است انتخاباتي كشور فضاي تخلفات اما است مربوطه استان در رسيدگي صالحيت اما كنند سطح در آن از قبل گيري راي حوزه مجازي حقيقي
  فضاي گامبرداريم. محرومان تضعيف مسير در
  يعني است. نگرفته قرار اخير روشن خودشان گذشته كه اند آورده زبان بر را رفا حه اين كساني درباره او ايلنا، گزارش به ود. بررسي تهران در جمهوري رياس وزارت ازجمله مختلف هاي بخش عهده به ها بخش ها
  شهرستان تورم كه برخي كرد: اظهار مجلس نماينده
  اين فالن چنانچه اگر كه گفتند كساني افزود: قضاييه قوه سخنگوي قضاييه قوه اينكه به اشاره اژهبا ياي محسن ايسنا، گزارش به است. خوبي تجربه يك ما داد: توضيح مجازي فضاي در تبليغاتي تخلفات قضايي اطالعاتي امنيتي، هاي دستگاه انتظامي، نيروي
  كشور، در خود مسووليت تصدي دوره در را درصدي 44.8
  قوه اما كنيم مي جنگ اعالم كنيد احضار انتخابات از قبل را كس مجلس در زماني آقايان اين از برخي افزود: كند، اجرا را قوانين بود تاثيرگذار بسيار كرديم دعوت الرا انا كه مديران وقتي داريم. او باشند. داشته تعامل بايد ها بخش تمام كار اين براي
  هستند كشور اقتصاد آوردند ارمغان به كشور براي
  دولت است تحقيق حال در اكنون كرد احضار نشد؛ تسليم قضاييه اجرا را قوانين آن هم قضاييه قوه كردند تصويب قانون بودند مهمي مورد كنيم. پيشگيري تخلفات برخي بروز از توانستيم دشمنان بدخواه عناصر آمده دست به اطالعات طبق داد:
  ادامه از هم باز دادند يازدهم دولت تحويل شرايط اين با
  را كرد. خواهد برخورد قانون طبق شود ثابت او اتهامات اگر مردم كه ديديم انقالب پيروزي ابتداي در گفت: وي كرد. ناسالم شدت به مجازي فضاي كنيم. برخورد بخواهيم كه نبود قطعا بتوانند، كه مقداري هر هستند امنيت زدن هم به
  درصدد سوال ميگويند سخن زا تورم اقتصادي هاي
  شيوه كاالي خصوص در پرورش آموزش وزير پرونده درباره وي ميشدند شهيد ها تروريست دست به خيابان كوچه كف بر جان براي موارد اين از بخشي كه شود ديده تمسخر اهانت موارد مطمئن اما بردارند، انتخاب امنيت سلب در موثر گام توانند نمي بازگشت؟
  گذشته غلط راه به بايد چرا كه است
  اين در ويژه به قبلي هاي نشست در ما گفت: قاچاق به مظنون متاسفانه كرد مي برخورد يستها ترور اين با قضايي دستگاه دارد. شكايت به احتياج رسيدگي انتخاب امنيت به كه كند حركتي كس هر بخواهد اگر
  باشند انقاب هاي خواسته از انتخابات آزادي گفتيم را قضيه سير فقط قضاييه قوه سخنگوي قبلي نشست علني طور افراد اين بايد بودند قائل خودشان كه كساني همان گفت: شده تشكيل هاي ده پرون تعداد مورد در كشور كل دادستان تعبير به كند مي برخورد او با نظام كند، وارد لطمه
  مردم استاد زيباكالم، |صادق ايرنا است-
  اسامي است. نشده بازگو شود، رسيدگي اكنون كه اتهامي موارد يكنند. جاري زبان به ديگري هاي رف امروز شوند، مجازات يشود اعالم شكايت وقتي گفت بايد ها ده پرون تعداد با ارتباط در يخورد. سيلي
  رهبري دانشجويان جمع در تهران دانشگاه سياسي
  علوم درباره گفتيم قبل هاي نشست در آنچه افزود: هاي نيژ محس دادگاه شنيد را دفاعيات بايد نيست. جرم تحقق معني به
  الزاما اعظم(ص) پيامبر تاالر در اصفهان هاي
  دانشگاه مديره هيات رييس مديره، هيات عضو شركت، تغييرات اساسنامه ها درش دان با برخورد شوراي نيست. جرم تحقق دليل شكايت اعالم صرف دهد. حكم كانديداها به تبليغات بر نظارت كميسيون
  در انتخابات آزادي دموكراسي، گفت: اصفهان
  دانشگاه مربوط مسائل نيست محرمانه يك هيچ اينها بود مديرعامل است قضاييه قوه افتخار سابقه كه زارشهايي بايد پيشگيري ستاد كشور وزارت نگهبان، شد داده الزم
  تذكرات اسالمي انقالب جريان در ها خواسته نخستين از
  آزاد ميشود. منتشر رسمي هاي روزنامه در ها كت شر به قضاييه قوه شود مي گفته اينكه افزود: قضاييه قوه سخنگوي دهد. اطالع دادسرا به را دارد جرم كميسيون در كرديم سعي كرد: اظهار كشور كل
  دادستان امسال انتخابات اصلي داستان افزود: وي است.
  بوده اهداف به المي اس انقالب بازگرداندن سر بر ‌ها
  نيز
  چهر با همچنين زيباكالم است. آن واقعي هاي
  آرمان صنعت عرصه فعاالن گفت: نيز ها تحريم به
  اشاره را روحاني ميليون ۰۴ ها بيني پيش طبق شبهات به اجرايي هاي ستگاه كانديداها اره
  درب باليي چه ها تحريم اين كه دانند مي خوبي به
  توليد از بسياري آورد ملي ناخالص توليد كشور ميانم
  سر اصلح ميكنند شركت انتخابات در ايراني دهند پاسخ اتهامات نكردم ام اع
  نظري مواد قطعات نداشتن دليل به توليدي
  واحدهاي شوراي مجلس دوم رييس نايب بيان با كشور وزارت سياسي مديركل از آگاهي جمهوري ريي پارلماني معاون بيان با اسالمي شوراي مجلس
  رييس افتادند. كار از
  اوليه كرد: اعالم يي بيانيه انتشار با الي اس انتخابات اين خوب هاي ويژگ از يكي اينكه مردم حق را دولت دستاوردهاي خدمات امنيتي سپر انتخابات در مردم «حضور
  اينكه تجمع توانند مي ستادها داخل در اد
  افر انتخابات نامزدهاي همه به احترام ضمن يك هيچ گفت: ندارد، وجود قهري كه است اين فارغ خواست اجرايي هاي اه دستگ از دانست يا نفيا بنده گفت: يكند» ايجاد كشور
  براي در فضلي رحماني عبدالرضا اين| تمادآن اع
  كنند- قوت نقاط از آگاهي با جمهوري رياس با نكردند تحريم را انتخابات سياسي، جريانات از اتهاماتي شبهات به سياسي هاي بند جناح از اگر نكردم اعالم نظري كانديداها به نسبت
  اثباتا ميزان اينكه به اشاره با يك نگاه تلويزيوني
  برنامه يدهم. راي نامزد اين به دانم اصلح را روحاني آقاي يك، هر ايسنا، از نقل به «تعادل» گزارش به ينند. مك فعاليت خود قواي تمام به «تعادل» گزارش به دهند. پاسخ يود، مطرح دولت عليه كه كه الريجاني علي ايسنا، گزارش به يكنم. تكذيب من بگويد را اين
  كسي قبل دوره به نسبت انتخابات از دوره اين در
  تخلفات روحاني به «چرا عنوان با مطهري علي بيانيه در ايرنا، گزارش به سياسي هاي تشكل احزاب انديشي هم نشست در رضازاده محمدامين حسينعلي جمهوري، رياست مجلس امور معاونت عمومي روابط از نقل شوراي نشست در حضور از پس گذشته روز بود، كرده سفر قم استان
  به روزانه ما كرد: اظهار است، داشته كاهش سوم
  يك انتخابات از دوره اين در اصلح انتخاب است: آمده دهم» راي كرد: اظهار حداكثري مشاركت سياسي نشاط موضوع با انرضوي خراس متاسفانه افزود: اجرايي هاي اه دستگ پارلماني معاونان جمع در اميري روشن كامال يكنم فكر گفت: خبرنگاران جمع در سلفچگان بخش
  اداري به بيشتر رسيدگي براي كرده بررسي را
  تخلفات انتخاباتي هاي رقابت در كه هايي فريبي عوام دليل به جمهوري رياست مقام آيد، وجود به سياسي نظام به مردم اعتماد از حداكثري مشاركت دولت، تخريب هدف با غيراخالقي ناجوانمردانه صورت برخي سازي مسال دنبال به ديگران كه منطقه ايران امروز شرايط در
  است، راهاندازي افزود: وي كنيم. ارسال قضايي
  دستگاه وجود با ما مردم از كوچكي بخش براي است ممكن گرفته، صورت كردند تبيين را آن حساسيت موضوع اين زيبايي به نيز رهبري معظم اضافه وي برند. سوال زير را المي اس جمهوري نظام خدمات همه جدي بسيار عالمت انتخابات در مردم حضور وضعيت هستند، ايران
  براي مجوز ما است قانون خالف انتخاباتي هاي اوال
  كارن كمي اند كرده پيدا گذشته 83سال در كه سياسي اجتماعي رشد دهد. راي كشور مصلحت خاطر به ندارد قبول را نظام ما كه كسي كه نادرست مطالب بيشتر، راي چند آوردن دست به براي نبايد كرد: است ممكن انتخابات در مردم حضور داد: ادامه وي يود. م
  محسوب ستادها داخل در افراد اما ييم مه ند كارناوال راهاندازي هاي درخواس به نظر افزود: وي باشد. شده همراه دشواري با به 1404 افق در بايد ايران اينكه به اشاره با كشور وزارت سياسي مديركل اينكه بر عالوه رقابت شيوه اين چراكه كنيم مطرح را اساس اتهامات بگو وگوها گف گاهي بگيرد، دادن راي هنگام را مردم وقت از
  مقداري آنها براي مانعي هيچ هم ما كنند تجمع توانند مي ملت عرض به است، شده نظر الم اع براي اينجانب از كه مكرري در الگو به شدن تبديل كرد: خاطرنشان شود، تبديل منطقه در الگو كشور جمهوري نظام به مردم بدبيني باعث است، غيرقانوني غيراخالقي كه شود مردم شدن آزرده باعث گرفته صورت كه انتخابات در
  مگوها با بايد حتما شود داده فراخواني اگر اما ننيم اد
  ايج نامزدهاي همه به احترام ضمن بنده كه رساند ايران بزرگ حقوق كردن فراهم مردم آراي به اتكا آنها از يكي كه دارد الزاماتي منطقه اعتماد شد: يادآور اميري يود. اعتماد مورد تهاي شخصي اسالمي حضور افزود: الريجاني باشد. تاثيرگذار مردم اراده روي نبايد موضوعات
  اين گفتهايم هم ها استانداري يها فرماندار به باشد
  مجوز داليلي به يك هر قوت نقاط از آگاهي با جمهوري رياس انتخابات اسالمي احكام المللي بين هاي نامه ميثا در كه است اساسي هاي آزاد قرار خدشه مورد جه هيچ به نبايد نظام سرمايه ترين مهم عنوان به مردم ملت مردم براي دفاعي سپر يواند مت است بزرگي كار انتخابات در
  مردم مجوز ستادها داخل در وانا فراخ اين به وقت اسرع
  در به دانم اصلح را روحاني آقاي يكنم، اعالم بيانيه اين در كه شبيني پي كشور در سياسي جريان دو رقابت با گفت: ازاده رض دارد. وجود اجرايي هاي دستگا گفت: جمهوري رييس مجلس امور معاون بگيرد. اين كردم كار ملي امنيت مسائل در الها كه بنده آورد، وجود به
  ايران مردم انتخابات آخر هاي شب است ممكن البته
  بدهند. اين در اسالمي شوراي مجلس در تهران نماينده يدهم. راي وي انتخابات در ايراني ميليون 40 باشم داشته درصدي 70 مشاركت شود مي شبهات به درست رساني الع اط با بايد سياسي، هاي دي بن اح جن از فارغ تهديدات مخاطرات از بسياري مردم حضور كه ينم مك عرض را
  موضوع نه دانيم مي خودجوش را اين ما كه بيايند نها خيابا
  به اقتصادي، بزرگ نابساماني يك از پس يازدهم دولت داد: ادامه بيانيه سطح در ما كرد: خاطرنشان كشور وزارت سياسي مديركل كنند. شركت مجازي فضاي ها رسان برخي در روزها اين متاسفانه كه كذبي اتهامات انتخابات در مردم حضور داد: ادامه رابطه اين در وي د. دور كن ايران از
  را اماكن در تجمع مجوز شده. شيني پي قبل از
  كارناوال آرامشي تها قيم نسبي ثبات با كرده ايجاد كشور در مالي انضباط وظايف جايگاه حفظ با جمعه ائمه اكثر كه داريم جمعه ئمه 900 كشور پاسخ شود، مطرح دولتي هاي بخ كاركنان خدمات دولت عليه فراهم كشور در زايي ال اشتغ توليد رونق هگذاري، سرماي براي را
  مجال امروز همين ايم داده هم را اها ورزشگه يا
  سربسته آقاي كه نكنيم فراموش است، آورده پديد كشور اقتصاد حوزه در را دارد، وجود يايي ناهماهنگ موارد برخي در البته دارند، تعامل دولت با خود در همواره انتخاباتي سياسي تهاي رقاب كرد: تاكيد اميري دهند. در نشاط با تا كنم تقاضا ملت مردم از خاضعانه بنابراين كند،
  م شهرهاي در نفر هزار چند حضور با مختلفي
  تجمعات باالي به تومان 09هزار از را سكه كه گرفت تحويل را دولتي روحاني خارج منصفانه مشفقانه سازنده، انتقادات بيان از جمعه ائمه برخي گاهي شود باعث تها رقاب اين نبايد داشته جريان كشور در گذشته 4هه ملي عزت به يتواند مردم راي يك كه بدانند كنند پيدا حضور
  انتخابات است. شده برگزار كشور
  مختلف رساند. تومان يكميليون داشتند. خاصي جناحي سياسي نگاه بعضا شدند برود. سوال زير آن ماندگار خدمات نظام اصل كه يكند. ايجاد كشور براي امنيتي سپر موضوع اين رساند مدد
دستگاه‌هاي اجرايي به شبهات و اتهامات پاسخ دهند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
دستگاه‌هاي اجرايي به شبهات و اتهامات پاسخ دهند


معاون پارلماني رييس‌جمهوري آگاهي از خدمات و دستاوردهاي دولت را حق مردم دانست و از دستگاه‌هاي اجرايي خواست فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي به شبهات و اتهاماتي كه عليه دولت مطرح مي‌شود، پاسخ دهند.  به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومي معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري، حسينعلي اميري در جمع معاونان پارلماني دستگاه‌هاي اجرايي افزود: متاسفانه برخي به‌صورت ناجوانمردانه و غيراخلاقي و با هدف تخريب دولت، همه خدمات نظام جمهوري اسلامي را زير سوال مي‌برند.  وي اضافه كرد: نبايد براي به دست آوردن چند راي بيشتر، مطالب نادرست و اتهامات بي‌اساس را مطرح كنيم چراكه اين شيوه رقابت علاوه بر اينكه غيراخلاقي و غيرقانوني است، باعث بدبيني مردم به نظام جمهوري اسلامي و شخصيت‌هاي مورد اعتماد مي‌شود.  اميري يادآور شد: اعتماد مردم به‌عنوان مهم‌ترين سرمايه نظام نبايد به هيچ‌وجه مورد خدشه قرار بگيرد.  معاون امور مجلس رييس‌جمهوري گفت: دستگاه‌هاي اجرايي فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي، بايد با اطلاع‌رساني درست به شبهات و اتهامات كذبي كه متاسفانه اين روزها در برخي رسانه‌ها و فضاي مجازي عليه دولت و خدمات كاركنان بخش‌هاي دولتي مطرح مي‌شود، پاسخ دهند.  اميري تاكيد كرد: رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي همواره در

4 دهه گذشته در كشور جريان داشته و نبايد اين رقابت‌ها باعث شود كه اصل نظام و خدمات ماندگار آن زير سوال برود.نویسنده:
طبق پيش‌بيني‌ها ۴۰ ميليون ايراني در انتخابات شركت مي‌كنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
طبق پيش‌بيني‌ها ۴۰ ميليون ايراني در انتخابات شركت مي‌كنند


مديركل سياسي وزارت كشور با بيان اينكه يكي از ويژگي‌هاي خوب اين انتخابات اين است كه قهري وجود ندارد، گفت: هيچ يك از جريانات سياسي، انتخابات را تحريم نكردند و با تمام قواي خود فعاليت مي‌كنند.  به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، محمدامين رضازاده در نشست هم‌انديشي احزاب و تشكل‌هاي سياسي خراسان‌رضوي با موضوع نشاط سياسي و مشاركت حداكثري اظهار كرد: مشاركت حداكثري از اعتماد مردم به نظام سياسي به وجود مي‌آيد، مقام معظم رهبري نيز به زيبايي اين موضوع و حساسيت آن را تبيين كردند كه كسي كه ما و نظام را قبول ندارد به خاطر مصلحت كشور راي دهد.  مديركل سياسي وزارت كشور با اشاره به اينكه ايران بايد در افق ۱۴۰۴ به كشور الگو در منطقه تبديل شود، خاطرنشان كرد: تبديل شدن به الگو در منطقه الزاماتي دارد كه يكي از آنها اتكا به آراي مردم و فراهم كردن حقوق و آزادي‌هاي اساسي است كه در ميثاق‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي و احكام اسلامي وجود دارد.  رضا‌زاده گفت: با رقابت دو جريان سياسي در كشور پيش‌بيني مي‌شود مشاركت 70درصدي داشته باشم و ۴۰ميليون ايراني در انتخابات شركت كنند.  مديركل سياسي وزارت كشور خاطرنشان كرد: ما در سطح كشور ۹۰۰ ائمه جمعه داريم كه اكثر ائمه جمعه با حفظ جايگاه و وظايف خود با دولت تعامل دارند، البته در برخي موارد ناهماهنگي‌هايي وجود دارد، گاهي برخي ائمه جمعه از بيان انتقادات سازنده، مشفقانه و منصفانه خارج شدند و بعضا نگاه سياسي و جناحي خاصي داشتند.نویسنده:
روحاني را اصلح مي‌دانم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
روحاني را اصلح مي‌دانم


 نايب‌رييس دوم مجلس شوراي اسلامي با انتشار بيانيه‌يي اعلام كرد: ضمن احترام به همه نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و با آگاهي از نقاط قوت هر يك، آقاي روحاني را اصلح مي‌دانم و به اين نامزد راي مي‌دهم.  به گزارش ايرنا، در بيانيه علي مطهري با عنوان «چرا به روحاني راي مي‌دهم» آمده است: انتخاب اصلح در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري به‌دليل عوام‌فريبي‌هايي كه در رقابت‌هاي انتخاباتي صورت گرفته، ممكن است براي بخش كوچكي از مردم ما با وجود رشد اجتماعي و سياسي كه در 38سال گذشته پيدا كرده‌اند كمي با دشواري همراه شده باشد.  وي افزود: نظر به درخواست‌هاي مكرري كه از اينجانب براي اعلام‌نظر شده است، به عرض ملت بزرگ ايران مي‌رساند كه بنده ضمن احترام به همه نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و با آگاهي از نقاط قوت هر يك به دلايلي كه در اين بيانيه اعلام مي‌كنم، آقاي روحاني را اصلح مي‌دانم و به وي راي مي‌دهم.  نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين بيانيه ادامه داد: دولت يازدهم پس از يك نابساماني بزرگ اقتصادي، انضباط مالي در كشور ايجاد كرده و با ثبات نسبي قيمت‌ها آرامشي را در حوزه اقتصاد كشور پديد آورده است، فراموش نكنيم كه آقاي روحاني دولتي را تحويل گرفت كه سكه را از 90هزار تومان به بالاي يك‌ميليون تومان رساند.نویسنده:
تعيين تكاليف دستگاه‌ها براي ارتقاي شاخص‌‏هاي كسب و كار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
تعيين تكاليف دستگاه‌ها براي ارتقاي شاخص‌‏هاي كسب و كار
در جلسه هيات وزيران به رياست جهانگيري اعلام شد


ربيعي به نمايندگي از دولت به منطقه زلزله‌زده اعزام شد ايران| در روزهايي كه افكارعمومي ايرانيان و رسانه‌ها معطوف به تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري است و هر موضوع خبري به سرعت جاي خود را به حاشيه‌هاي انتخاباتي مي‌دهد، هيات وزيران به رياست جهانگيري به فاصله چند ساعت پس از وقوع زلزله خراسان شمالي، تشكيل جلسه داد تا دستورات لازم براي رسيدگي به وضعيت مردم مناطق زلزله‌زده را در قالب مصوبات اجرايي تدارك ببيند.  هيات وزيران با ابراز تاسف از كشته و زخمي شدن تعدادي از هموطنان در حادثه زلزله استان خراسان شمالي، استاندار و تمام دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد تا نسبت به رسيدگي فوري به روستاها و مناطق آسيب‌ديده در اين استان اقدام كنند. هيات دولت همچنين، علي ربيعي وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي را به عنوان نماينده دولت به منطقه زلزله‌زده اعزام كرد تا با بررسي ميداني حادث به عمليات رسيدگي به آسيب‌ديدگان نظارت دقيق داشته باشد. بر اساس گزارش شبكه لرزه‌نگاري وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران زلزله 5.7ريشتري ساعت 22و 30 دقيقه و58 ثانيه شامگاه شنبه رخ داد. كانون اين زمين لرزه با بجنورد 22كيلومتر فاصله داشت. در كنار موضوع رسيدگي به زلزله‌زدگان هيات وزيران مصوبات مهمي در حوزه‌هاي اقتصادي و بازار كسب و كار داشت، موضوعاتي چون تعيين تكليف دستگاه‌هاي اجرايي براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار، تدابير حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌‌شكني براي كالاهاي وارداتي و... در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفتند. تعيين تكاليف دستگاه‌ها

هيات وزيران براي ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران در شاخص‌هاي سهولت انجام كسب و كار و مقررات‌‌زدايي، تكاليفي را براي دستگاه‌ها تعيين كرد.  شاخص‌‌هاي ياد شده عبارتند از: شاخص شروع كسب و كار، شاخص اخذ مجوزهاي ساخت و ساز، شاخص ثبت مالكيت، شاخص دسترسي به برق، شاخص تجارت فرامرزي، شاخص‌‌هاي اجراي قراردادها، ورشكستگي و پرداخت ديون و ثبت مالكيت، شاخص اخذ اعتبار و شاخص پرداخت ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي.  به موجب تصميم دولت، سازمان‌هاي امور مالياتي‌ كشور و تامين اجتماعي مكلفند حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه ارتباط خود به صورت پنجره واحد الكترونيكي با اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري را به نحوي فراهم كنند كه‌ كليه امور مالياتي و بيمه‌يي مربوط به ثبت شركت‌ها از قبيل پرداخت حق تمبر گواهي سهام، اطلاع‌رساني به سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شروع فعاليت شركت و ثبت اطلاعات ‌كارگاه‌ها و كاركنان در سازمان تامين اجتماعي از طريق درگاه واحد اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در كمتر از يك روز صورت گيرد. تعيين تكليف مالياتي

هيات وزيران همچنين دستگاه‌هاي ارائه‌ دهنده خدمات از جمله شركت‌هاي توزيع برق، ‌آبفا، مخابرات و ‌گاز را مكلف كرد در راستاي حذف مراجعه حضوري متقاضيان دريافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همكاري‌ لازم در جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب ‌در محدوده و حريم شهر تهران از طريق درگاه واحد شهرداري را فراهم كنند.

سازمان‌هاي امور مالياتي كشور و تامين اجتماعي نيز مكلف شدند، حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه امكان ارتباط الكترونيكي خود با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به نحوي فراهم‌ كنند كه ‌كليه امور مالياتي و امور مرتبط با سازمان تامين اجتماعي از قبيل اخذ مفاصا‏حساب مالياتي، اخذ مفاصا‏حساب تامين اجتماعي و پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاك‌ كشور صورت‌ گيرد.

دولت وزارت ‌نيرو را نيز مكلف كرد در راستاي افزايش امتياز شاخص قابليت عرضه و شفافيت تعرفه‌يي از طريق تعداد و ‌زمان قطعي برق، اقدامات لازم از قبيل توسعه و بهبود سيستم نرم‌افزاري و پايش تعميرات پيشگيرانه و وضع مقررات لازم در راستاي هوشمندسازي شبكه را انجام دهند.  اين وزارتخانه همچنين مكلف شد از طريق اقداماتي از قبيل توسعه خدمات الكترونيكي و بهبود فرآيندها ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه امكان كاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم‌ آورد. اتخاذ تدابير حفاظتي براي كالاهاي وارداتي

دولت براي مقابله با خسارات ناشي از واردات زيرقيمت يا يارانه‌يي و كاهش خطرپذيري بنگاه‌هاي توليدي و تجاري ناشي از قيمت‌شكني (دامپينگ) و حفظ توان رقابتي شركت‌هاي داخلي، تدابير و اقدام‌هاي موثر حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني (ضد دامپينگ) را اتخاذ كرد.  تشكيل كارگروه تحقيق، احراز وقوع قيمت‌‌شكني توسط كارگروه، تشريفات و اقدامات مربوط به تحقيقات، تشخيص لطمه، ارائه تعهدات قيمتي توسط صادركنندگان، وضع عوارض ضد قيمت‌شكني و جبراني و شرايط عطف به ماسبق شدن آن و اقدامات حفاظتي از جمله تدابير اتخاذ شده توسط دولت است. اصلاح آيين‌‌نامه حق عضويت

در صندوق ضمانت سپرده‌ها

هيات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌هاي خرد سپرده‌گذاران از طريق تضمين ارائه شده از سوي صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهيل محاسبه حق عضويت اوليه در اين صندوق، آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را اصلاح كرد.

بر اين اساس، موسسه اعتباري شامل بانك‌ يا موسسه اعتباري غيربانكي، موسسه پس‌انداز و تسهيلات مسكن و شعبه بانك خارجي است كه به‌موجب قانون با مجوز بانك مركزي تاسيس‌ شده و تحت نظارت بانك مركزي است. شركت تعاوني اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه در شمول موسسه اعتباري نيست.  بر اساس آيين‌‌نامه ياد شده، متناسب با ريسك‌ فعاليت‌هاي موسسه اعتباري، حداكثر تا دو نوبت در هرسال از موسسه اعتباري ذي‌ربط حق عضويتي تحت عنوان حق عضويت خاص دريافت مي‌شود. اصلاح آيين‌‌نامه اجرايي قانون اراضي

و مستحدث ساحلي

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، هيات وزيران وزارت نيرو را موظف كرد حداكثر تا پايان برنامه ششم توسعه نسبت به تهيه نقشه حد بستر تالاب‌‌ها، درياچه‌ و علامت‌‌گذاري حد بستر و اراضي مستحدث تالاب‌‌ها به نحوي كه مبين حرايم آن هم باشد، اقدام كند و نسخه‌يي از نقشه‌هاي تهيه شده را براي اعمال وظايف قانوني در اختيار وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري)، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد.  هيات وزيران با توجه به نقش و جايگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان آذربايجان شرقي به عنوان يكي از قطب‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت كشور، با عضويت اين وزارتخانه در تركيب ستاد ملي سياست‌گذاري تبريز 1397 (2018 ميلادي) موافقت كرد.  ستاد ياد شده در ارديبهشت ماه سال جاري براي بهره‌‌گيري بهينه از فرصت ايجاد شده به واسطه انتخاب شهر تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي اسلامي در سال 1397 تشكيل شد. عضويت دولت در شركت بين‌المللي

نقدينگي اسلامي

با تصويب هيات وزيران، به دولت اجازه داده شد تا در «شركت بين‎المللي نقدينگي اسلامي» عضويت يافته و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذيره‌‌نويسي شده مربوط اقدام و در افزايش سهام سرمايه‌هاي آتي شركت با تصويب هيات وزيران مشاركت كند.  هيات وزيران همچنين بانك مركزي را موظف كرد از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذيره‌‌نويسي سهام سرمايه دولت در شركت ياد شده در مواعد مقرر اقدام و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه سهام دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسات بين‌المللي منظور كند.  هيات دولت در ادامه ضمن مخالفت با طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر «تعيين تكليف قانون حاكم بر امور استخدامي دانشگاه‌هاي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي»، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را به عنوان نماينده خود در اين زمينه تعيين كرد.

 نویسنده:
رسانه‌هاي دولتي مجاز به فعاليت عليه نامزدها نيستند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
رسانه‌هاي دولتي مجاز به فعاليت عليه نامزدها نيستند


 دادستان كل كشور روز گذشته و در نشست خبري خود درباره فعاليت برخي رسانه‌هايي كه از بيت‌المال استفاده كرده و له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي تبليغ مي‌كنند، ‌گفت: رسانه‌ها اگر دولتي باشند به دادسرا معرفي مي‌شوند چراكه مجاز نيستند له يا عليه نامزدها فعاليت كنند. رسانه‌هاي دولتي محدود هستند كه از دولت كمك مي‌گيرند و برخي وابستگي جناحي دارند كه ممكن است مرتكب جرايم عمومي شوند كه شاكي نمي‌خواهد. اما اگر جرم خصوصي رخ دهد، نياز به شاكي خصوصي دارد. اگر رسانه‌يي مرتكب جرم عمومي شود، دادستان به دادگاه معرفي مي‌كند. دادستان‌ها مديران رسانه‌ها را دعوت كردند و اگر لازم بود تعهدي بگيرند تا تخلفي نشود.  حجت‌الاسلام منتظري همچنين به اقدامات صورت گرفته براي برگزاري انتخابات پرشور اشاره كرد و گفت: يكي از مهم‌ترين نكاتي كه مورد توجه است، مساله امنيت انتخابات است. مسووليت برقراري اين امنيت در فضاي حقيقي و مجازي و حوزه راي‌گيري و قبل از آن در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده بخش‌هاي مختلف ازجمله وزارت كشور، نيروي انتظامي، دستگاه‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و قضايي هستند و براي اين كار تمام بخش‌ها بايد تعامل داشته باشند.  او ادامه داد: طبق اطلاعات به دست آمده عناصر بدخواه و دشمنان درصدد به‌هم زدن امنيت هستند و هر مقداري كه بتوانند، قطعا نمي‌توانند گام موثر در سلب امنيت انتخاب بردارند، اما مطمئن باشند اگر بخواهد هر كس حركتي كند كه به امنيت انتخاب مردم لطمه وارد كند، نظام با او برخورد مي‌كند و به تعبير رهبري سيلي مي‌خورد. در كميسيون نظارت بر تبليغات به كانديداها

تذكرات لازم داده شد

دادستان كل كشور اظهار كرد: سعي كرديم در كميسيون نظارت بر تبليغات به كانديداها تذكرات لازم بدهيم تا اخلاق رعايت شود و مسائل تنش‌زا مطرح نشود. اين توصيه‌ها بيشتر بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت. شاهد هستيم نسبت‌هايي كه داده شده در افكار عمومي بدآموزي داشت. برخي بزرگان اعتراض داشتند اما ممكن است در مناظره زنده مسائلي مطرح شود.  منتظري يادآور شد: بانك‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي بايد رصد و كنترل كنند تا فساد درست نشود. اينكه بگويند يك مورد هم در دولت گذشته قوه‌قضاييه ورود نكرده، درست نيست. هم در آن دولت ورود كرده و هم در اين دولت ادامه دارد. ما معاون رييس‌جمهور را در زندان داريم. مسوولان ديگري داريم كه رسيدگي به پرونده آنها ادامه دارد. يك وزير و رييس آن‌قدر بايد مراقبت كنند كه فساد ايجاد نشود و اگر ايجاد شد، با آن برخورد كنند.  عضو كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات گفت: تخلفات انتخابات شوراي شهر به لحاظ گستردگي بيشتر است. به دادستان‌ها گفتيم موارد را رسيدگي كنند اما صلاحيت رسيدگي در استان مربوطه است اما تخلفات رياست‌جمهوري در تهران بررسي مي‌شود. به گزارش ايلنا، او درباره تخلفات تبليغاتي در فضاي مجازي توضيح داد: ما يك تجربه خوبي داريم. وقتي مديران كانال‌ها را دعوت كرديم بسيار تاثيرگذار بود و توانستيم از بروز برخي تخلفات پيشگيري كنيم. مورد مهمي نبود كه بخواهيم برخورد كنيم. فضاي مجازي به‌شدت ناسالم و موارد اهانت و تمسخر ديده مي‌شود كه بخشي از اين موارد براي رسيدگي احتياج به شكايت دارد.

دادستان كل كشور در مورد تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده گفت: در ارتباط با تعداد پرونده‌ها بايد گفت وقتي شكايت اعلام مي‌شود الزاما به معني تحقق جرم نيست. بايد دفاعيات را شنيد و دادگاه حكم دهد. صرف اعلام شكايت دليل تحقق جرم نيست. شوراي نگهبان، وزارت كشور و ستاد پيشگيري بايد گزارش‌هايي كه سابقه جرم دارد را به دادسرا اطلاع دهد.

 نویسنده:
به سخنان عليه قوه قضاييه پاسخ قاطع خواهيم داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
به سخنان عليه قوه قضاييه پاسخ قاطع خواهيم داد


معاون اول قوه قضاييه در حاشيه سمينار حفاظت اطلاعات قوه قضاييه گفت: متاسفانه در هفته‌ها و روزهاي اخير مطالبي عليه قوه قضاييه و حتي مطالبي عليه برخي ارزش‌هاي نظام و برخي نهادهاي نظام گفته شد كه جاي شرمندگي دارد و قوه قضاييه در زمان مناسب خودش پاسخ قاطع خواهد داد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه درباره اظهارنظر برخي نامزدها در مناظره سوم مبني بر اينكه قوه قضاييه با فساد دولت گذشته برخورد نكرده و در برخورد با پرونده وزير آموزش و پرورش تبعيض‌آميز عمل شده، چه نظري داريد؟ پاسخ داد: متاسفانه در هفته‌ها و روزهاي اخير مطالبي عليه قوه قضاييه و حتي مطالبي عليه برخي ارزش‌هاي نظام و برخي نهادهاي نظام گفته شد كه جاي شرمندگي دارد و قوه قضاييه در زمان مناسب خودش پاسخ قاطع خواهد داد.

معاون اول قوه قضاييه افزود: ما اكنون دم فرو بسته‌ايم، چون فضاي كشور انتخاباتي است و بايد رقابت‌ها انجام شود. متاسفانه كساني اين حرف‌ها را بر زبان آورده‌اند كه گذشته خودشان روشن است. به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينكه قوه قضاييه قوانين را اجرا مي‌كند، افزود: برخي از اين آقايان زماني در مجلس بودند و قانون تصويب كردند و قوه قضاييه هم آن قوانين را اجرا مي‌كرد.  وي گفت: در ابتداي پيروزي انقلاب مي‌ديديم كه مردم جان بر كف كوچه و خيابان به دست تروريست‌ها شهيد مي‌شدند و دستگاه قضايي با اين تروريست‌ها برخورد مي‌كرد و متاسفانه همان كساني كه خودشان قائل بودند بايد اين افراد به‌طور علني مجازات شوند، امروز حرف‌هاي ديگري به زبان جاري مي‌كنند.  برخورد با دانه‌درشت‌ها

افتخار قوه قضاييه است

  سخنگوي قوه قضاييه افزود: اينكه گفته مي‌شود قوه قضاييه با فساد دولت قبل مبارزه نكرده خلاف و دروغ است و قوه قضاييه در همه سال‌هاي گذشته به خصوص در دوره قبل رياست قوه قضاييه با همه مفسدان اقتصادي رده بالا برخورد كرد و شما يادتان هست در دوره قبل با معاون اول رييس‌جمهور برخورد شد و اكنون او در حال تحمل كيفر است و زماني كه او در جايگاه معاون اول رييس‌جمهور بود 13بار احضار و از او تحقيق شد و زماني كه به محكوميت رسيد در آن سمت نبود.  محسني‌اژه‌اي گفت: در همان زمان با افرادي ديگر كه در مظان اتهام بودند، تحقيق صورت گرفت و آنها كه اتهامشان اثبات شد، محاكمه شدند و برخي نيز برايشان قرار منع تعقيب صادر و تبرئه شدند.  وي افزود: اكنون قوه قضاييه با مفسدان رده بالا اعم از كساني كه به نهاد رياست‌جمهوري يا بانك‌ها وابسته هستند، برخورد مي‌كند و اتهام اين افراد مفاسد مالي و امنيتي است. محسني‌اژه‌اي گفت: افتخار قوه قضاييه اين است كه با دانه درشت‌ها برخورد مي‌كند و تحت فشار و فضاسازي‌ها و جوسازي‌هاي به خصوص يك‌سال اخير قرار نگرفته است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: كساني گفتند كه اگر چنانچه فلان كس را قبل از انتخابات احضار كنيد اعلام جنگ مي‌كنيم اما قوه قضاييه تسليم نشد؛ احضار كرد و اكنون در حال تحقيق است و اگر اتهامات او ثابت شود طبق قانون برخورد خواهد كرد.

وي درباره پرونده وزير آموزش و پرورش در خصوص كالاي مظنون به قاچاق گفت: ما در نشست‌هاي قبلي و به ويژه در نشست قبلي سخنگوي قوه قضاييه فقط سير قضيه را گفتيم و موارد اتهامي كه اكنون رسيدگي مي‌شود، بازگو نشده است. محسني‌اژه‌اي افزود: آنچه در نشست‌هاي قبل گفتيم درباره اساسنامه و تغييرات شركت، عضو هيات‌مديره، رييس هيات‌مديره و مديرعامل بود و اينها هيچ يك محرمانه نيست و مسائل مربوط به شركت‌ها در روزنامه‌هاي رسمي منتشر مي‌شود.

 نویسنده:
درباره كانديداها نظري اعلام نكردم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
درباره كانديداها نظري اعلام نكردم


رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «حضور مردم در انتخابات سپر امنيتي براي كشور ايجاد مي‌كند» گفت: بنده نفيا يا اثباتا نسبت به كانديداها نظري اعلام نكردم و اگر كسي اين را بگويد من تكذيب مي‌كنم.  به گزارش ايسنا، علي لاريجاني كه به استان قم سفر كرده بود، روز گذشته پس از حضور در نشست شوراي اداري بخش سلفچگان در جمع خبرنگاران گفت: فكر مي‌كنم كاملا روشن است، در شرايط امروز ايران و منطقه كه ديگران به دنبال مساله‌سازي براي ايران هستند، وضعيت حضور مردم در انتخابات علامت بسيار جدي محسوب مي‌شود.  وي ادامه داد: حضور مردم در انتخابات ممكن است مقداري از وقت مردم را هنگام راي دادن بگيرد، گاهي گفت‌وگوها و بگو مگوها در انتخابات كه صورت گرفته باعث آزرده شدن مردم مي‌شود كه اين موضوعات نبايد روي اراده مردم تاثيرگذار باشد.  لاريجاني افزود: حضور مردم در انتخابات كار بزرگي است و مي‌تواند سپر دفاعي براي مردم و ملت ايران به وجود آورد، بنده كه سال‌ها در مسائل امنيت ملي كار كردم اين موضوع را عرض مي‌كنم كه حضور مردم بسياري از مخاطرات و تهديدات را از ايران دور مي‌كند. وي در اين رابطه ادامه داد: حضور مردم در انتخابات مجال را براي سرمايه‌گذاري، رونق توليد و اشتغال‌زايي در كشور فراهم مي‌كند، بنابراين خاضعانه از مردم و ملت تقاضا مي‌كنم تا با نشاط در انتخابات حضور پيدا كنند و بدانند كه يك راي مردم مي‌تواند به عزت ملي مدد رساند و اين موضوع سپر امنيتي براي كشور ايجاد مي‌كند.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/25
روي موج خبر


    به خاطر سرنوشت‌مان بايد به حسن روحاني راي بدهيم-تعادل|اصغر فرهادي، كارگردان شهير ايراني در متني كه در شبكه‌هاي اجتماعي بازنشر شد از حسن روحاني به عنوان كانديداي مورد حمايتش براي رياست‌جمهوري دولت دوازدهم حمايت كرده و گفته است: به خاطر سرنوشت‌مان بايد به حسن روحاني راي بدهيم. فرهادي، برنده دو جايزه اسكار اعلام كرد: امروز همه ما بايد به حسن روحاني راي بدهيم. وي در ادامه نوشته: به روحاني راي مي‌دهم و اميدوارم كساني كه هنوز براي راي دادن در ترديدند با همه شرايط و دلايل قابل دركي كه در نظر دارند به خاطر سرنوشت فرزندان اين سرزمين و نسل آينده با راي دادنشان از اين حداقل حق انتخاب خود استفاده كنند.

  حضور احمدي‌نژادي‌ها در ستاد رييسي بد نيست-ايسنا| ناصر ايماني، تحليل‌گر اصولگرا معتقد است كه حضور تيم احمدي‌نژاد در ستاد رييسي به ضرر او تمام نخواهد شد. وي همچنين بر اين باور است كه روحاني اين روزها سعي در جذب آراي خاكستري دارد و تا حدي در اين بخش موفق بوده است. وي همچنين بر اين باور است كه طي روزهاي آينده افرادي نظير سيدحسن خميني با اعلام حمايت از روحاني سعي خواهند كرد كه طيف خاكستري بيشتري به سمت روحاني حركت كنند.

 آمادگي وزارت كشور و شوراي نگهبان براي برگزاري مرحله دوم انتخابات-تسنيم| عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور گفت: وزارت كشور و شوراي نگهبان براي برگزاري مرحله دوم انتخابات آماده‌اند. وي با حضور در برنامه نگاه يك با اشاره به انتخابات اظهار كرد: ما حدود 5/1ميليون نفر عاملين نظارتي و اجرايي در سراسر كشور داريم كه وظيفه امور مختلف را در انتخابات به ‌عهده دارند. همچنين حدود يك سال است 1700نفر را تحت آموزش قرار داده‌ايم و از طرفي مهرها و برگه‌هاي تعرفه را در بالاترين سطح امنيتي در نظر گرفته‌ايم تا انتخاباتي كاملا ايمن و سالم داشته باشيم.

  نامزد‌ها به ضوابط پذيرفته شده پايبند باشند- صدا و سيما| احسان قاضي‌زاده‌هاشمي، سخنگوي كميسيون تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري گفت: انتظار مي‌رود نامزد‌ها به ضوابط اين كميسيون كه آن را پذيرفته‌اند، پايبند باشند. وي با اشاره به اينكه براساس مصوبه كميسيون تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري تمام مستندهاي توليدي نامزدها بايد 24ساعت قبل از پخش در اختيار اين كميسيون قرار گيرد، گفت: اين تصميم براساس ضوابط كميسيون كه 3روز قبل از آغاز تبليغات انتخابات به ستادها ابلاغ شده است، صورت مي‌گيرد.

  كساني كه ادعاي كرامت دارند چگونه حرمت زن را زير سوال مي‌برند-ايلنا| پروانه سلحشوري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين حرف‌ها در شأن نظام اسلامي ما نيست، بعضي‌ها فكر مي‌كنند براي رأي آوردن كل نظام را بايد زير سوال ببرند. وي همچنين در مورد اظهارات فاطمه آليا مبني بر اينكه معاونت امور زنان رياست‌جمهوري، اسامي زنان كمتر از 25سال مطلقه را به سازمان ملل براي كار در آنتالياي تركيه ارائه كرده است، گفت: متاسفانه شاهد اظهارات غير‌مستند و متاسفانه غيراخلاقي هستيم كه در ايام انتخابات از جانب دوستاني كه ادعاي ‌اصولگرايي دارند براي جمع كردن راي مطرح مي‌شود. اينكه يك فعال سياسي و فعال در حوزه زن كه در عرصه سياست ايران حضور دارد به خود اجازه مي‌دهد كه به معاون رييس‌جمهور كه زن زحمت‌كش، معتقد و دين‌داري است چنين حرف‌هايي را بزند، جاي تامل دارد.

  شعارهاي اقتصادي برخي نامزدها عليه محرومان است- ايرنا| عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در گردهمايي بانوان حامي حسن روحاني در شيراز گفت: شعارهاي اقتصادي برخي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري ازجمله افزايش يارانه به رشد شتابان تورم منجر مي‌شود و در عمل عليه محرومان و اقشار ضعيف جامعه است. وي افزود: صاحبنظران، تورم را عزاي فقرا و جشن اغنيا دانسته‌اند و افرادي كه مي‌گويند راه تورم‌زا را در اقتصاد دنبال كنيم يعني در مسير تضعيف محرومان گام‌ برداريم. اين نماينده مجلس اظهار كرد: برخي كه تورم 44.8درصدي را در دوره تصدي مسووليت خود در دولت براي كشور به ارمغان آوردند و اقتصاد كشور را با اين شرايط تحويل دولت يازدهم دادند باز هم از شيوه‌هاي اقتصادي تورم‌زا سخن مي‌گويند و سوال اين است كه چرا بايد به راه غلط گذشته بازگشت؟

  آزادي و انتخابات از خواسته‌هاي انقلاب اسلامي است- ايرنا| صادق زيباكلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در جمع دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان در تالار پيامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان گفت: دموكراسي، آزادي و انتخابات آزاد از نخستين خواسته‌ها در جريان انقلاب اسلامي بوده است. وي افزود: داستان اصلي انتخابات امسال نيز بر سر بازگرداندن انقلاب اسلامي به اهداف و آرمان‌هاي واقعي آن است. زيباكلام همچنين با اشاره به تحريم‌ها نيز گفت: فعالان عرصه صنعت و توليد به خوبي مي‌دانند كه اين تحريم‌ها چه بلايي سر كشور و توليد ناخالص ملي آورد و بسياري از واحدهاي توليدي به دليل نداشتن قطعات و مواد اوليه از كار افتادند.

  افراد در داخل ستادها مي‌توانند تجمع كنند- اعتمادآنلاين| عبدالرضا رحماني‌فضلي در برنامه تلويزيوني نگاه يك با اشاره به اينكه ميزان تخلفات در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل يك سوم كاهش داشته است، اظهار كرد: ما روزانه تخلفات را بررسي كرده و براي رسيدگي بيشتر به دستگاه قضايي ارسال مي‌كنيم. وي افزود: راه‌اندازي كارناوال‌هاي انتخاباتي خلاف قانون است و ما مجوز راه‌اندازي كارناوال نمي‌دهيم اما افراد در داخل ستادها مي‌توانند تجمع كنند و ما هم هيچ مانعي براي آنها ايجاد نمي‌كنيم اما اگر فراخواني داده شود حتما بايد با مجوز باشد و به فرمانداري‌ها و استانداري‌ها هم گفته‌ايم در اسرع وقت به اين فراخوان‌ها در داخل ستادها مجوز بدهند. البته ممكن است شب‌هاي آخر انتخابات مردم به خيابان‌ها بيايند كه ما اين را خودجوش مي‌دانيم نه كارناوال از قبل پيش‌بيني شده. مجوز تجمع در اماكن سربسته يا ورزشگاه‌ها را هم داده‌ايم و همين امروز تجمعات مختلفي با حضور چند هزار نفر در شهرهاي مختلف كشور برگزار شده است.نویسنده:

  حسابرسي Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 جهاني گوياي زبان IFRS يكند
  مالي
  بررسي را خارجي گذاري سرماي ميزان سر بر آماري اختالف منشأ دو
  «تعادل» المللي بين استاندارد ايران حسابرسي انجمن
  رييس مالي جهاني گوياي زبان را IFRS مالي
  گزارشگري ميشود. مالي امور در شفافيت ايجاد باعث كه
  دانست الزام درباره ايبنا با وگو گفت در خستويي
  هوشنگ برابري تضاد
  منابع براي اعتباري موسسات بيمه هاي شركت ها،
  بانك استاندارد اساس بر خود مالي حسابهاي صورت است
  ارائه بوده ۵9 سال در گذشته سال ۰۱ هگذاري سرماي ميزان باالترين ايران: بازرگاني اتاق
  عضو گذاري سرمايه در موضوع اين نقش IFRS
  به مالي جنبه از آنكه از پيش كرد: اظهار
  خارجي اطميناني تمام بايد كنيم، نگاه خارجي سرمايهگذاري ميشود، برپا خارجي هاي گذاري سرمايه به مربوط سلگي| هادي كالن| اقتصاد
  گروه بازگردانيم. رفته، بين از گذشته هاي سال طي كه را ميليون ۰۰۵ آمار كه بگويم صراحت به توانم مي كه انتخاباتي نامزدهاي اقتصادي مناظره
  در حوزه كرد: تصريح ايران حسابرسي انجمن
  رييس مجوزهاي درخصوص دقيق آمار است غلط دالر هاي گذاري سرمايه آمار شد، برگزار گذشته
  جمعه مخصوص ابزارهاي نيازمند خارجي گذاري
  سرمايه ميليارد ۱۱ رقم ميالدي 6۱۰2 سال در شده صادر نامزدها از يكي بحث مورد شده جذب
  خارجي بانكها نيز آن ابزار مهمترين است خود
  به صادر مجوز مقدار اين از او گفته به است. دالر سوال اين طرح با رييسي سيدابراهيم گرفت؛
  قرار هستند. بيمه هاي
  شركت اجرا به محقق آن دالر ميليارد ميزان به شده دولت خارجي گذاري سرماي كه سجمهوري ريي
  از از المللي بين استانداردهاي نقش درباره
  وي وارد درحال هم آن دالر ميليارد شده گذاشته كل ۵9 سال در كه شد مدعي است، چقدر
  شما IFRS گفت: گذاري سرمايه جذب در IFRS
  جمله اتاق خارجي گذاران سرماي انجمن عضو است. شدن ميليون ۰۰۵ شده جذب خارجي گذاري
  سرماي ابتدا در كه دارد نياز شدن اجرايي براي را هايي مينه
  ز گذشته سال ۰۱ طي اينكه بر تاكيد با ايران بازرگاني عضو يك كه است درحالي اين است. بوده
  دالر كنيم. فراهم را ها زمينه اين بايد را خارجي گذاري سرماي ميزان باالترين ۵9 سال گذشته سال در كه خصوصي بخش
  پارلمان جمله از داد: توضيح خصوص اين در
  خستويي سال اين از قبل زماني هيچ در گفت: ايم، داشت خارجي گذاري سرماي زمينه در بخش اين
  نماينده اطالعات افشاي امكان IFRS اجراي هاي
  زمينه گذاري سرماي براي مجوز دالري ۵ميليارد از بيشتر گذاري سرماي ميزان باالترين كه گويد است
  بوده كه صورتي در تا است مالي اطالعات سازي
  شفاف ۵9 از پيش هاي ال س در هايم نداشت خارجي پيگيري با است. شده جذب ۵9 سال در
  خارجي بتواند بود، مالي اطالعات به نياز خارجي گذار سرمايه 2تا حدود شده صادر مجوزهاي همه مجموع مشخص اطالعات كارشناسان از تعادل
  خبرنگار باشد. داشته دسترسي آن به راحتي
  به است. بوده دالر 3يليارد ناشي منشأ دو از آماري هاي الف اخت اين كه
  شد خارجي گذاري سرماي در ايران اتاق نماينده كنفرانس اوليه آمارهاي از استفاده يكي است:
  ماليات
  شده شرايطي در خارجي گذاري سرماي ميزان اين گفت: به هنوز كه ملل(آنكتاد) سازمان تجارت
  توسعه سالي ميالدي 6۱۰2 سال كه است آمده دست به دوم است نرسيده ايران رسمي نهادهاي
  تاييد بوده هگذاري سرماي زمينه در جهان در رونق زماني فاصله آمار اين در كارشناسان گفته به
  اينكه جهاني خارجي گذاري سرمايه سليمي گفته به است. شده گرفته ناديده ها پرو انجام تا
  مجوزگيري رو به رو درصدي الي كاهش با سال اين در
  است. موديان براي ويژه اقدام ۵۱ ورود ها تحري لغو دليل به ايران در اما است. شد
  بوده
  عملياتي اتفاق گذشته هاي سال از بيش ها سرمايه جذب آمار دو برابري تفاوت از بعد گفت: هم رو پيش سال درخصوص وي افتاد. كه انتخاباتي نامزدهاي اقتصادي مناظره
  در سال در اينكه بر تاكيد با اقتصاد وزير
  معاون سرمايه دالر ميليون ۰۰3 حدود )96 (سال هم عيد ميكند. منتشر تهيه را يي سرمايه حساب آن در شد آغاز آن اجراي 6۱۰2 سال ابتداي در آمار دو بين فاصله حال اين با است. دشوار حدودي هاي گذاري سرمايه آمار شد، برگزار گذشته
  جمعه ماليات زمينه در كليدي ويژه ۵۱اقدام
  گذشته به هم آينده در اگر است شده كشور وارد خارجي دارد وجود هم ديگر عامل يك اين بر عالوه باشد. يافته بازتاب را آن بتوان كه نيست حدي به خزاعي رييسي نامزدها از يكي بحث مورد شده جذب
  خارجي جرايم بخشودگي را موارد اين از يكي شد،
  انجام يشود برآورد برود، پيش ۵9 سال منوال همين اختالف اين علت تواند مي كارشناسان گفته به كه وزارت سازي دل دفتر مديركل اين بر عالوه دو اين آمار واقع در دانست. مرتبط داليل اين به سوال اين طرح با رييسي سيدابراهيم گرفت؛
  قرار كرد. عنوان
  مالياتي دالر ميليارد ۱2 حدود هم جاري سال پايان در كه انجمن عضو سليمي، سيدحسين باشد. آماري گفته ايرنا با وگو گف در دارايي اقتصادي امور ريها پيگي براساس كه دارد برابري تفاوت نفر دولت خارجي گذاري سرماي كه سجمهوري ريي
  از بر تاكيد با نژاد تقوي سيدكامل شادا، گزارش
  به باشيم. داشته خارجي هگذاري سرماي به ايران بازرگاني اتاق خارجي هگذاران سرماي سازمان توسعه تجارت كنفرانس آمارهاي كه است منشأ دو از گسترده اختالف اين منشأ شد، مشخص كل ۵9 سال در كه شد مدعي است، چقدر
  شما با تعامل مالياتي، نظام هاي سياست ترين مهم از
  اينكه نماينده اين آمارهاي كه يبينيم اوصاف اين با چيزي خارجي گذاري سرماي گفت: «تعادل» اوليه ايران در هگذاري سرماي ميزان از ملل(آنكتاد) است. شده ناشي ميليون ۰۰۵ شده جذب خارجي گذاري
  سرماي يكي گفت: است، اشتغال توليد از حمايت
  موديان سوي از شده ارائه آمارهاي با خصوصي بخش وارد ها يه سرما مجوز صدور محض به كه نيست كرد. استناد آن به توان نم بوده است. بوده
  دالر است عمومي روابط سازماني، توسعه اصلي مباني
  از وزير خارجي هاي ذاري سرماي معاون خزاعي، ورود تا مجوزگيري زمان از اينكه با وي شوند. كشور به نامزدها برخي استناد درباره اشرفي يكتا آماري تفاوت منشأ دو رييس خزاعي، محمد كه است درحالي
  اين هاي عمومي روابط ايجاد جهت در بايد منظر اين از
  و ميليارد ۱۱ رقم كه چند هر است. منطبق اقتصاد تا 6ماه حدود گذار سرماي فرد نآالت ماشي پول گذاري سرماي جذب از نهاد اين منتشره نمودارهاي رييسي آقاي استناد مورد آمار ها زارش براساس اقتصادي هاي كمك گذاري سرمايه
  سازمان برداريم. گام كارا بالنده پويا، به كه است مجوزهايي ميزان به مختص تنها دالر درست آمار كرد: اظهار كشد، طول سال يك اينترنتي پايگاه به اگر است: گفته ايران خارجي توسعه تجارت كنفرانس كه است اطالعاتي جذب وضعيت آخرين درباره تازگي به ايران
  فني از كرد: اظهار مالياتي امور سازمان كل
  رييس شده اعطا داخل در هگذاري سرماي براي يها خارج بايد كه مييد دست به اينگونه ۵9 درخصوص كنيد، مراجعه ايران به راجع آن شده منتشر جداول است. كرده منتشر ملل(آنكتاد) سازمان ۵9 سال در است: گفته خارجي گذاري
  سرماي موديان با تعامل مالياتي، نظام هاي سياست ترين
  مهم ميليارد تنها ميزان اين از سليمي گفته به است تا شود سپري 7۱۰2 ميالدي سال از ماه حداقل اطالعات كه شده گفته جا همان در كه بينيد مي يكپارچگي هدف با ميالدي ۱964 سال در آنكتاد گذاري سرماي دالر ميليون ۱24 ميليارد از
  بيش هاي عمومي روابط است اشتغال توليد از حمايت است.
  و شده كشور وارد تاكنون آن دالر شده منعقد كه قراردادهايي از بسياري مدت اين در برسد. كشورها تاييد به بايد بوده اوليه شده ارائه جهاني اقتصاد با توسعه درحال كشورهاي شد. كشور وارد بانكي ههاي سامان طريق از
  خارجي رساني اطالع عرصه در فعال حضوري با بايد
  سازمان اين كه كرد تاكيد ادامه در سليمي سيدحسين برسد. اجرا مرحله به نهاد اين اطالعات توان نم كه كرده تاكيد او توجو جس آن هاي دام اق از يكي شد تاسيس در شده تصويب هاي ذاري سرماي ميزان
  خزاعي ها بخش اين از حمايت در سازمان جديد هاي
  سياست وارد دالر يليارد م7 بقيه كه نيست آن معناي به ۵2 در مجوز يك اگر كه آورد مثال سليمي «اينكه داد قرار آمار رسمي نهايي مرجع را توجو جس يك است. اطالعات تحليل تجزيه برآورد دالر ۱۱ليارد مي از بيش را يازدهم
  دولت بردارند.
  گام كه باشيم داشته نظر در بايد بلكه شد نخواهد كشور است ممكن باشد شده صادر )2۰۱6(9۵ سال آذر رسمي آمار را اوليه آمارهاي اين بخواهيم از آنكتاد گزارش آخرين كه دهد نشان كوتاه است.
  كرده پايگاه روابطعمومي، اينكه بر تاكيد با
  وي تحقق تا نيست شبه يك فرآيندي گذاري سرمايه عملياتي 7۱۰2 سال در يعني بكشد طول سال يك اين در اشرفي است.» اشتباه كنيم، حساب قطعي ايران جهان در خارجي مستقيم گذاري سرماي آمارها اين از يك كدام كه اينجاست سوال
  حال وجهه كرد: عنوان است، سازمان ارتباطي
  اطالعاتي به سال يك تا ماه حدود زماني قراردادها كامل شود. سرمايه حوزه در آنكتاد اطالعات منبع به خصوص ماه تير در كه ردد ازم ميالدي ۵۱۰2 سال به كارشناسان است؟ تر نزدي واقعيت به استناد
  قابل به افكارعمومي، مخاطبان ذهن در سازمان نمود
  و اين از ميزاني حتي وي گفته به انجامد. مي طول زمينه اين در است گفته كرده اشاره شده، خارج بنابراين است. شده منتشر )2۰۱6نئوژ(لاسراپ شمسي هاي سال زماني تفاوت دليل به كه
  معتقدند عمومي روابط روشنگري بالندگي پويايي،
  ميزان ۵9 سال در نشسته ثمر به دالري ميليارد رقم خارجي گذاري سرماي باالترين ركورد اعالم اقتصاد وزارت را خود اطالعات منبع آنكتاد جذب به مربوط آمار كه داشت انتظار توان نم بودن زمانبر ديگر سوي از سو يك از ميالدي
  و از يكي حاضر، حال در دارد بستگي سازمان
  آن )94( آن از پيش سال به شده صادر مجوزهايي به رهها مناظ در شده ارائه آمارهاي درخصوص وي ورود حوزه اين در وزارتخانه اين كه درحالي كرده سال طول در كه ايران در خارجي گذاري سرماي نشستن بار به تا يهگذاري سرما مجوز صدور
  فاصله سازمان، عمومي روابط مجموعه از انتظارات ترين هم
  م ميشود. مرتبط جلسات ماه هر ايران اتاق در اينكه به نظر گفت: تراز به مربوط آمار مركزي بانك بايد كند نمي كه پسابرجام يشهاي گشا نيز آمد دست به ۵9 تا خارجي گذاري سرماي آمارهاي دقيق برآورد
  آن موجود شرايط با متناسب سازمان براي
  اعتبارسازي
  است. مالياتي نظام به موديان اعتماد افزايش نژاد تقوي از درصد ۱2 از كمتر ميانگين طور به باشيم داشته هدفي
  بورس جلب كارايي ارتقاي جهت در اساسي اقدام يك
  را شرايط اين در قطعا كنيم. صرف هدفمان راستاي در را خود
  وقت برشمرد ماليات پرداخت براي عمومي 69
  مشاركت سال در غيرنفتي رشد نبايدهاي
  بايدها وري بهره مساله كه زماني تا شود. مي باالتر ينهها هز كمتر وري
  بهره سازمان، مخاطبان جذب جلب عوامل از يكي
  گفت: يشود. نم حل مساله بيايد، كار روي كه هم دولتي هر نشود
  حل حيثيت امر، اين كه است جامعه در
  اعتمادآفريني سرمايه رهوري به انساني، نيروي رهوري به تجميع ميان اين در احتياجي بنابراين يكنند. تاييد را رشد به رو روند اين و... جيني حسني|
  اميررضا عمومي افكار نزد را سازمان وجهه اعتبار
  اجتماعي است اينگونه شود مي توليد وري بهره آن تجميع ميزند رقم را خوبي به ارقام اعداد باشيم، برجام براي توجيهي دنبال به كه نيست اقتصادي| هاي پژوهش مطالعات موسسه
  مديرعامل حدود ۵9 سال در راستا اين در بخشد مي
  ارتقا اقتصاد اين در افراد همه داريم. اشتغال مشكل امروز ييم من كند. پيدا ادامه نبايد يا كند پيدا ادامه بايد برجام كه منا وي بگه يكي به يافته اهميت ديگر بار برجام وضوع ات، انتخاب آستانه
  در موديان مشكالت حل براي كليدي راهكار اقدام
  ۵۱ به اقتصاد در را خود نقش فرد هر وقتي بنابراين دارند سهمي ناقص اين واقعيت است. شده تبديل يازدهم دولت عملكرد نقد محورهاي
  از صورت جامعه در اعتمادآفريني جهت در
  مالياتي كار درست اقتصاد كه داشت انتظار توان نمي كند، نمي ايفا درستي شود شفاف اقتصاد لآلود آب وقتي مديريت را يمها تحر برجام، از پيش شود مي گفته گرچه كه
  است هاي بدهي تقسيط به توان مي آنها جمله از كه
  گرفته مواجه چالش با هم خارجي هگذار سرماي كار نباشد، وري ره به تا كند. شده، رفع يمها تحر نشسته ثمر به برجام كه شرايطي در حال اقتصاد براي هم بسياري هاي هزين بود سخت كار اين اما يرديم
  مك هاي بنگاه از حمايت ماليات، موقع به استرداد
  مالياتي، ميالدي ۰2۰2 سال در ايران تورم جهاني، آمارهاي براساس يشود. سود در قدر آن زماني ايراني تهاي شرك است. شده آغاز ها نگران از بيش بود شده عوض مها تحري جنس داشت. همراه به
  ايران برخي معافيت جرايم، بخشودگي متوسط،
  كوچك توليد ارزشزوده اف خودمان بايد ما شرايط اين در رسد. درصد به احساس يشوند، وارد رقبا شده باز كشور درهاي كه حال بودند يي هست هاي تحري در بود. اثرگذار اقتصاد روي ريا تحه ۰۵درصد يداران تاكس وانتبار مشاغل جمله از
  مشاغل هر ديگر باشيم. موفق اقتصادي هاي فعاليت حوزه در بتوانيم تا كنيم رقابت كه است اين برجام هاي ضعف نقطه از يكي ميكنند. خطر مالي هاي دارايي انرژي، مالي، هاي بخش به مربوط يمها تحر مهمترين نرخها تعديل همچنين ماليات پرداخت
  از نيست. سودآور يدهيم، انجام بورس در هگذاري سرماي جدي هشدار است نخست پله برجام البته شود. مي تر سخت بلكه نبود دولتي ها تحري جنس بود. و... كشور از خارج در
  ايران ۱3۱ ماده ارث منبع در جمله از قوانين سادهسازي آنقدر شويم. جهاني تجارت سازمان عضو بخواهيم كه است زماني را بقا امكان تا داد قرار هدف را روزمره زندگي مردم
  اقتصاد، كرد. اشاره مستقيم مالياتهاي قانون اقتصاد
  غيرنفتي رشد الزامات شرايط بد همه حال كه يرود شفافيت سمت به ايران اقتصاد آلود آب ايران هاي تحري به مربوط ارقام اعداد برساند. ممكن حداقل
  به ميكنيم مقايسه ديگر كشورهاي با را خود اقتصادي رشد وقتي در بازارها از گرفتن سود افشود، شتفر اقتصاد چه هر شد. خواهد شرايط االن يكرد پيدا ادامه رويه همان به اوضاع اگر يد ده
  گمرك
  نشان هم صادراتي بازارهاي در بتوانيم تا باشيم داشته خوبي عملكرد بايد بود. خواهد تر سخت عمل برجام اثرات منكر داريم ديگري نظر امروز اگر نداشتيم.
  مطلوبي غيرنفتي درآمدهاي بايد يخواهيم را درصدي اقتصادي رشد اگر با را ايران اقتصادي رشد ما كه داشت توجه بايد كنيم. عمل قوي كنار در نيستيم جريان در ما كه است اين ديگر مهم نكته يي هسته هاي تحريم يدهد. نشان ديگري چيز اعداد شويم
  مي نداريم. كاري ديگر امسال نفتي درآمدهاي با دهيم افزايش را واردكننده كشور اين چون نميكنيم مقايسه كره همچون كشوري دنيا در قهايي اتفا چه ميدهيم انجام كه اقتصادي هاي فعاليت داده انطباق ما اقتصادي رشد با كه دادند قرار هدف را
  شرايطي دنيا اقتصادي رشد وقتي كه داشت توجه نكته اين به بايد البته نروژ يا كانادا همچون كشوري با بايد را ايران اقتصاد است. نفت آن كه است چيزهايي سر امروز ما هاي جن است. دادن رخ درحال بنابراين بودند ما هاي يم تحر پيگير امريكا كنگره هزارنفره تيم شدي. قاچاق مورد ۰۵ كشف كار باشد، درصد دو يا درصد يك ما اقتصادي رشد درصد باالي است. نفت مختص آن اقتصاد اوليه پايه كه كرد مقايسه هر ازاي به دنيا در مثال عنوان به است. شده ملغي دنيا در موضوعات حداقل ميداديم. ادامه را مسير اين كه نداشت مطلوبيت
  قطعا اقتصادي رشد ميانگين از چراكه بود. خواهد سخت بسيار صادرات اقتصاد حلقه در كشاورزي خدمات غيرنفتي، صنايع آن از پس ۰۱هزار هر ازاي به ۵2۰2 سال تا دارد. وجود روبات 32 نفر هزار ۰۱ آورد صلح كه بود اين كرد حاصل مذاكرات طي برجام كه گمرك
  دستاوردي در
  انسان ضعيفتر اقتصاد يك از كه است اين مانند هستيم كمتر دنيا به نفتي رشد شود هدايت درستي به چرخه اين اگر دارند. قرار جمعيت درصد ۰۱ حدود يعني داشت. خواهيم روبات ۰۰9 حدود نفر نيست ما آل ايده فعلي شرايط قطعا نشد. اضافه ها يم تحر تعداد
  و كشف اعالم با گمرك نظارت حقوقي
  معاون اقتصادي زرگتر كشوري به را كااليي بخواهيم كتر كوچ كشور تكرار كشورهايي چنين در رونق دوره كند، پيدا انتقال شا بخه ساير شرايط اين در بگيريد نظر در داد. خواهند اتتشكيل ربا را كار به برود بهبود به رو شرايط كه دهيم انجام را تالشمان همه
  بايد افزايش از گمركات، در انسان قاچاق مورد ۰۵
  شناسايي با فعلي ترتيب همين به اقتصادي رشد اگر كنيم. صادر يتر قو بخش كرديم تجربه گذشته سال در كه رشدي به توجه با ود. اتفاقي چه كرد بيني پيش توان مي رسيد. خواهد كجا به هوري بهر نبود برجام كه وضعيتي با مقايسه در اما برسد ما نظر مد
  مطلوبيت داد. خبر كشور تجارت بخش در
  شفافيت كه صورتي در بگوييم وانيم كند، پيدا ادامه برجام بودن فرض رد را اول چرخه كه بگوييم وانيم بود، نفت به مربوط آن عمده هم كنار در نوآوري تجاري فروش افتاد. خواهد امده تم قيمت با داريم. قرار بهتري موقعيت در
  قطعا اينكه به اشاره با مقدسي عليرضا ايبنا، گزارش
  به را صادراتي موتور يوان مت برسد، درصد باالي به اقتصادي رشد ردهايم. هستند. غافل موضوع اين از ما اقتصادي فعاالن اما كند مي پيدا معنا يك ميالدي 9۰۰2 و2۰۰8 سال از المللي بين هاي تحليل
  براساس شفافيت دنياي به يي ره پنج فرامرزي، تجارت واحد
  پنجره هاي بخ ساير تا شود روشن پايه از بايد موتور اين كرد. روشن اقتصادي رشد ايجاد در نفت تهاي ظرفي اتمام به توجه با بنابراين به هيچگاه باشند خود فروش سطح باالترين در ما هاي كت شر اگر ميالدي 6۱۰2 و2۰۱۵ سال از اما شده ايجاد اقتصاد در نزولي
  روند هاي سامان اندازي راه با گمرك گفت: است،
  تجاري هاي بخ تك تك در آن اثرات درآيند حركت به هم اقتصادي قطعا ندارد. وجود رشد براي امكان اين 397 693۱و هاي ال س در انجام لعهيي مطا نيستند. هم كسي پذيراي نميافتند نو كارهاي فكر هاي وزه در مختلفي آمارهاي است. شده صعودي اقتصاد
  روند فرامرزي تجارت واحد پنجره نظير الكترونيكي
  مختلف شود. مشاهده جامعه بنابراين رود، غيرنفتي درآمدهاي به اقتصادي رشد تمركز امسال در هگذاري سرماي شركت عنوان به امروز اگر دهد نشان كه شده ضريب ماليات، بندي تقسي دولت، مخارج تا سالمت از اعم
  گوناگون يزكننده متما شفافيت تجاري شفافيت سمت
  به است. كرده حركت فساد با مبارزه در اجرايي اههاي
  ديدگاه
  دستگ اقتصادي اقتدار افزود: گمرك نظارت حقوقي
  معاون هاي سياس اهداف تحقق اقتصادي رونق سايه خارجي
  در منابع به كشور وابستگي احتمال اقتصاد حوزه در آينده دولت با مجلس پيچيده
  كار مقام رهنمودهاي دكترين در كه مقاومتي
  اقتصاد شده، اشاره آن به العالي) (مدظله رهبري
  معظم هدف را روننگر زاي درون اقتصاد وي يشود. ميسر شرايط در است. ركود باشد، اثرگذار تورم كنترل بر يد وان كت تورم كاهش بر تاكيد اينكه بيان با اقتصادي ارشد كارشناس ميكند سخت عمال كنند، مي پيدا ورود اقتصادي هاي حوزه صحيح اجراي گفت: مجلس اقتصادي كميسيون
  رييس اقتصاد كرد: تصريح ذكر مقاومتي اقتصاد ستي ها سيا سكون دچار تها قيم بازار، شدن راكد تقاضا افت دليل به ركودي زياد بسيار افزايش معناي به موازي دههاي پدي كنترل بدون نيست. مشخص آنها اجرايي هاي فعاليت نوع مبارزه پيشگيري نحوه بورس، در فعاليت رونق يسازي،
  خصوص درون هاي قابلي ظرفيت به توجه با روننگر زاي درون براي واردكنندگان يا توليدكنندگان موارد برخي در حتي يوند. برنامه زمينه اين در هنوز دولت گفت: است، ركود نقدينگي باالدستي، اسناد در تا دوله وظايف تكليف اينكه بيان با وي نداشت. خارجي وجود اقتصادي مناظره در اقتصادي مفاسد
  با اين در كه شود محقق صادرات به نگاه با كشور يا حداقلي سود حاشيه با را خود كاالهاي فوري، نقدينگي تامين ندارد. مشخصي قوانين توسعه ششم برنامه در مقاومتي اقتصاد تي سها سيا به بااشاره ملت، خانه با گو گو در پورابراهيمي
  محمدرضا است. گمرك تاثيرگذار هاي بخش از يكي زمينه نيز كار نيروهاي رسانند فروش به ضرر با حاد شرايط در حتي دولت عملكرد تحليل در مهر با گفتوگو در زمانيان مرتضي اولويت بايد كانديداها شد: يادآور است، مشخص عمال بودجه انتظار اينكه وجود با گفت: كانديداها اقتصادي مناظره
  برگزاري قديمي سنتي سازمان يك گمرك افزود: مقدسي ميشوند. فعاليت به مجبور دستمزد حداقل با از يكي فعلي شرايط در گفت: بانكي نظام ركود تورم، كنترل در باالدستي قوانين احكام تحقق براي را خود اجرايي ههاي برنام هاي برنامه گذشته عملكردهاي تبيين به هها مناظر كه رفت
  مي بسياري هاي نشيب فراز متمادي ساليان طي كه است به روز به روز بان سودها، اين با كرد: شبيني پي زمانيان سود كه هطوري است؛ بانكي سود نرخ ايران اقتصاد اصلي مسائل اظهارات در هها برنام اين متاسفانه كه كنند بيان كشور جاري اظهارات به نسبت واكنش تخريب به يابد، اختصاص
  آينده شرايط به توجه با آن وظايف شرح امروز كرده طي را يا نقدينگي حجم افزايش همان اين كه شوند مي بدهكارتر مردم شود. كند هشدت توليد تقاضا جريان شده باعث بانكي باالي نداشت. خارجي وجود كانديداها هاي بخش در كانديداها هاي برنامه عمال گذشت
  يكديگر تسهيالت ارائه به درآمدي نظارتي هاي بح از جديد جمله از دليل هر به روزي اگر بنابراين است؛ مردم ردههاي سپ حاكميت مطالعات انديشكده اقتصادي مطالعات گروه مدير را اساسي موضوعات كانديداها اينكه به اشاره با پورابراهيمي نشد. بيان
  مختلف است. كرده تغيير تصميم مردم يابد، كاهش تورم نسبت به بانكي سود نرخ اينكه پول گردش سرعت كاهش واقع، در داد: ادامه گذاري سياس به توجه با افزود: پرداختند، حاشيي موضوعات به كرده رها افزود: اسالمي شوراي مجلس در راور كرمان
  نماينده قاچاق بحث گذشته در مثال عنوان به افزود: وي كرده خارج گذاري سرماي ابهاي حس از را خود پول بگيرند يواند مت بانك سودده هاي اب حس در ها رده سپ رسوب دليل به نشد، بيان اقتصادي حوزه در كانديداها اجرايي هاي برنام اينكه برنامه ارائه جاي به كانديداها اقتصادي مناظره در
  متاسفانه گمرك نظارت رصد با اكنون ولي نداشت، وجود انسان نكها با بين مردم هاي حساب در واقع در يا كنند كاال به تبديل مهمي اثر باال سود نرخ اين باشد، تورم كنترل در حنده ده توضي چالش با آينده سال چهار در كشور كه است اين مجلس نگراني بلندمدت، مدت ميان مدت، اه كوت ههاي برنام دقيق،
  جامع شناسايي كشور گمركات در انسان قاچاق مورد ۰۵ از بخشي عملي ورشكستگي بر عالوه است ممكن شود، جا جابه رقيب عمال بانكي سودآور هاي رده سپ زيرا دارد؛ ركود بر نيز شود. رو روب توسعه ششم برنامه احكام به اتكا باالدستي اسناد
  تعريف است. شده كشف نيز فعلي وضع ادامه بنابراين كند؛ بروز جدي تورمي آثار ا، بان هند. شد حقيقي بخش در گذاري سرمايه اشاره با اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كميسيون رييس يكديگر تخريب اقتصادي غيرتخصصي هاي بحث به كانديداها مواد انواع 892تن كشف به همچنين گمرك معاون بود. خواهد بانكي شبكه فزاينده بدهكاري ركود ادامه معناي به حفظ كه تورم كاهش بر تاكيد كه رسد نظر به افزود: زمانيان مناظره برنامه در اقتصادي مهم موضوعات ماندن مغفول به
  پرداختند. افزود: كرد اشاره كشور گمركات در ازها پي مخدر توليد حال در زيادي شدت با نقدينگي داشت توجه بايد افزود: وي هاي ده پدي كنترل بدون است، بوده بانكي سود نرخ مديون آن اساسي قانون 44 اصل صحيح اجراي كرد: تصريح اقتصادي رهها مناظ برگزاري از هدف اينكه به اشاره با
  پورابراهيمي امر در جهان گمرك سومين عنوان به اكنون گمرك تگذاري سياس بخش نيست؛ پايدار كنوني شرايط بنابراين است؛ مناسبي رويكرد ركود نقدينگي زياد بسيار افزايش يعني موازي مبارزه پيشگيري نوع بورس، در فعاليت رونق سازي، خصوص هاي برنامه كانديداها اقتصادي عملكردهاي با مردم
  آشنايي مورد شود شناخته مخدر مواد كاال قاچاق با مبارزه هم با متناسب را بانكي سود نرخ الجرم ركود تورم ور اي كشب مشاهده حوزه اين در مشخصي برنامه هم هنوز است نبوده است كشور اقتصاد در مهم موضوعات جمله از اقتصادي مفاسد با رهها مناظ در عمال اقتصاد اصلي موضوع داد: ادامه بود، آنها است.
  آينده گرفته قرار المللي بين هاي سازمان تشويق تقدير است. نداده رخ اتفاق اين متاسفانه كه رد كنترل ديگري مساله بانكي، سود باالي نرخ جز افزود: وي شود. نم نشد. پرداخته آن به مناظرات در كه در آينده در كه افرادي با را مجلس كار اين كه ماند، مغفول
منابع تضاد 8 برابري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
منابع تضاد 8 برابري
«تعادل» دو منشأ اختلاف آماري بر سر ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را بررسي مي‌كند


عضو اتاق بازرگاني ايران: بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري 10 سال گذشته در سال 95 بوده استگروه اقتصاد كلان| هادي سلگي|

در مناظره اقتصادي نامزدهاي انتخاباتي كه جمعه گذشته برگزار شد، آمار سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جذب شده مورد بحث يكي از نامزدها قرار گرفت؛ سيدابراهيم رييسي با طرح اين سوال از رييس‌جمهوري كه سرمايه‌گذاري خارجي دولت شما چقدر است، مدعي شد كه در سال 95 كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده 500 ميليون دلار بوده است. اين درحالي است كه يك عضو پارلمان بخش خصوصي كه در 5 سال گذشته نماينده اين بخش در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي بوده است مي‌گويد كه بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در سال 95 جذب شده است. با پيگيري خبرنگار تعادل از كارشناسان و اطلاعات مشخص شد كه اين اختلاف‌هاي آماري از دو منشأ ناشي شده است: يكي استفاده از آمارهاي اوليه كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنكتاد) كه هنوز به تاييد نهادهاي رسمي ايران نرسيده است و دوم اينكه به گفته كارشناسان در اين آمار فاصله زماني مجوزگيري تا انجام پروژه‌ها ناديده گرفته شده است. تفاوت 8 برابري دو آمار

در مناظره اقتصادي نامزدهاي انتخاباتي كه جمعه گذشته برگزار شد، آمار سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جذب شده مورد بحث يكي از نامزدها قرار گرفت؛ سيدابراهيم رييسي با طرح اين سوال از رييس‌جمهوري كه سرمايه‌گذاري خارجي دولت شما چقدر است، مدعي شد كه در سال 95 كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده 500 ميليون دلار بوده است.

اين درحالي است كه محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به تازگي درباره آخرين وضعيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي گفته است: در سال 95 بيش از 3ميليارد و 124ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي از طريق سامانه‌هاي بانكي وارد كشور شد. خزاعي ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي تصويب شده در دولت يازدهم را بيش از 11ميليارد دلار برآورد كرده است.

حال سوال اينجاست كه كدام يك از اين آمارها قابل استناد و به واقعيت نزديك‌تر است؟ كارشناسان معتقدند كه به دليل تفاوت زماني سال‌هاي شمسي و ميلادي از يك سو و از سوي ديگر زمانبر بودن فاصله صدور مجوز سرمايه‌گذاري تا به بار نشستن آن برآورد دقيق آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي تا حدودي دشوار است. با اين حال فاصله بين دو آمار رييسي و خزاعي به حدي نيست كه بتوان آن را به اين دلايل مرتبط دانست. در واقع آمار اين دو نفر تفاوت 8 برابري دارد كه براساس پيگيري‌ها مشخص شد، منشأ اين اختلاف گسترده از دو منشأ ناشي شده است. دو منشأ تفاوت آماري

براساس گزارش‌ها آمار مورد استناد آقاي رييسي اطلاعاتي است كه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنكتاد) منتشر كرده است.

آنكتاد در سال 1964ميلادي با هدف يكپارچگي كشورهاي درحال توسعه با اقتصاد جهاني تاسيس شد و يكي از اقدام‌هاي آن جست‌وجو و تجزيه و تحليل اطلاعات است. يك جست‌وجو كوتاه نشان مي‌دهد كه آخرين گزارش آنكتاد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان و ايران به سال 2015ميلادي بازمي‌گردد كه در تير ماه پارسال(ژوئن2016) منتشر شده است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه آمار مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران كه در طول سال 95 به دست آمد و نيز گشايش‌هاي پسابرجام كه در ابتداي سال 2016 اجراي آن آغاز شد در آن بازتاب يافته باشد.

علاوه بر اين مديركل دفتر مدل‌سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با ايرنا گفته است كه آمارهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنكتاد) از ميزان سرمايه‌گذاري در ايران اوليه بوده و نمي‌توان به آن استناد كرد.

يكتا اشرفي درباره استناد برخي نامزدها به نمودارهاي منتشره اين نهاد از جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران گفته است: اگر به پايگاه اينترنتي و جداول منتشر شده آن راجع به ايران مراجعه كنيد، مي‌بينيد كه در همان جا گفته شده كه اطلاعات ارائه شده اوليه بوده و بايد به تاييد كشورها برسد.

او تاكيد كرده كه نمي‌توان اطلاعات اين نهاد را مرجع نهايي و رسمي آمار قرار داد و «اينكه بخواهيم اين آمارهاي اوليه را آمار رسمي و قطعي حساب كنيم، اشتباه است.» اشرفي در اين خصوص به منبع اطلاعات آنكتاد در حوزه سرمايه خارج شده، اشاره كرده و گفته است در اين زمينه آنكتاد منبع اطلاعات خود را وزارت اقتصاد اعلام كرده درحالي كه اين وزارتخانه در اين حوزه ورود نمي‌كند و بايد بانك مركزي آمار مربوط به تراز حساب سرمايه‌يي را تهيه و منتشر مي‌كند.

علاوه بر اين يك عامل ديگر هم وجود دارد كه به گفته كارشناسان مي‌تواند علت اين اختلاف آماري باشد. سيدحسين سليمي، عضو انجمن سرمايه‌گذاران خارجي اتاق بازرگاني ايران به «تعادل» گفت: سرمايه‌گذاري خارجي چيزي نيست كه به محض صدور مجوز سرمايه‌ها وارد كشور شوند. وي با اينكه از زمان مجوزگيري تا ورود پول و ماشين‌آلات فرد سرمايه‌گذار حدود 6 ماه تا يك سال طول مي‌كشد، اظهار كرد: آمار درست درخصوص 95 اينگونه به دست مي‌آيد كه بايد حداقل 6 ماه از سال ميلادي 2017 سپري شود تا در اين مدت بسياري از قراردادهايي كه منعقد شده به مرحله اجرا برسد.

 سليمي مثال آورد كه اگر يك مجوز در 25 آذر سال 95(2016) صادر شده باشد ممكن است يك سال طول بكشد يعني در سال 2017 عملياتي شود. ركورد بالاترين سرمايه‌گذاري خارجي

وي درخصوص آمارهاي ارائه شده در مناظره‌ها گفت: نظر به اينكه در اتاق ايران هر ماه جلسات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي برپا مي‌شود، مي‌توانم به صراحت بگويم كه آمار 500 ميليون دلار غلط است و آمار دقيق درخصوص مجوزهاي صادر شده در سال 2016ميلادي رقم 11ميليارد دلار است. به گفته او از اين مقدار مجوز صادر شده به ميزان 4ميليارد دلار آن محقق و به اجرا گذاشته شده و 7ميليارد دلار آن هم درحال وارد شدن است. عضو انجمن سرمايه‌گذاران خارجي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه طي 10سال گذشته سال 95 بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را داشته‌ايم، گفت: در هيچ زماني قبل از اين سال بيشتر از 5 ميليارد دلاري مجوز براي سرمايه‌گذاري خارجي نداشته‌ايم و در سال‌هاي پيش از 95 مجموع همه مجوزهاي صادر شده حدود 2تا 3ميليارد دلار بوده است.

نماينده اتاق ايران در سرمايه‌گذاري خارجي گفت: اين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در شرايطي به دست آمده است كه سال 2016ميلادي سالي بي‌رونق در جهان در زمينه سرمايه‌گذاري بوده است. به گفته سليمي سرمايه‌گذاري خارجي جهاني در اين سال با كاهش 4 الي 5 درصدي رو به رو بوده است. اما در ايران به دليل لغو تحريم‌ها ورود و جذب سرمايه‌ها بيش از سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد. وي درخصوص سال پيش رو هم گفت: بعد از عيد هم (سال 96) حدود 300ميليون دلار سرمايه خارجي وارد كشور شده است و اگر در آينده هم به همين منوال سال 95 پيش برود، برآورد مي‌شود كه در پايان سال جاري هم حدود 12ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشيم.

با اين اوصاف مي‌بينيم كه آمارهاي اين نماينده بخش خصوصي با آمارهاي ارائه شده از سوي خزاعي، معاون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي وزير اقتصاد منطبق است. هر چند كه رقم 11ميليارد دلار تنها مختص به ميزان مجوزهايي است كه به خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در داخل اعطا شده است و به گفته سليمي از اين ميزان تنها 4ميليارد دلار آن تاكنون وارد كشور شده است.

سيدحسين سليمي در ادامه تاكيد كرد كه اين به معناي آن نيست كه بقيه 7ميليارد دلار وارد كشور نخواهد شد بلكه بايد در نظر داشته باشيم كه سرمايه‌گذاري فرآيندي يك شبه نيست و تا تحقق كامل قراردادها زماني حدود 6 ماه تا يك سال به طول مي‌انجامد. به گفته وي حتي ميزاني از اين رقم 4ميليارد دلاري به ثمر نشسته در سال 95 به مجوزهايي صادر شده به سال پيش از آن (94) مرتبط مي‌شود.

 نویسنده:
بايدها و نبايدهاي رشد غيرنفتي در سال 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
بايدها و نبايدهاي رشد غيرنفتي در سال 96


اميررضا حسني|

مديرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي اقتصادي|

در آستانه انتخابات، ‌موضوع برجام بار ديگر اهميت يافته و به يكي از محورهاي نقد عملكرد دولت يازدهم تبديل شده است. واقعيت اين است كه گرچه گفته مي‌شود پيش از برجام، تحريم‌ها را مديريت مي‌كرديم اما اين كار سخت بود و هزينه‌هاي بسياري هم براي اقتصاد ايران به همراه داشت. جنس تحريم‌ها عوض شده بود و بيش از 50 درصد تحريم‌ها روي اقتصاد اثرگذار بود. در تحريم‌هاي هسته‌يي مهم‌ترين تحريم‌ها مربوط به بخش‌هاي مالي، انرژي، دارايي‌هاي مالي ايران در خارج از كشور و... بود. جنس تحريم‌ها دولتي نبود بلكه اقتصاد، مردم و زندگي روزمره را هدف قرار مي‌داد تا امكان بقا را به حداقل ممكن برساند. اعداد و ارقام مربوط به تحريم‌هاي ايران نشان مي‌دهد اگر اوضاع به همان رويه ادامه پيدا مي‌كرد الان شرايط مطلوبي نداشتيم. اگر امروز نظر ديگري داريم و منكر اثرات برجام مي‌شويم اعداد چيز ديگري نشان مي‌دهد. تحريم‌هاي هسته‌يي شرايطي را هدف قرار مي‌دادند كه با رشد اقتصادي ما انطباق داده مي‌شد. تيم هزارنفره كنگره امريكا پيگير تحريم‌هاي ما بودند بنابراين قطعا مطلوبيت نداشت كه اين مسير را ادامه مي‌داديم. حداقل دستاوردي كه برجام طي مذاكرات حاصل كرد اين بود كه صلح آورد و تعداد تحريم‌ها اضافه نشد. قطعا شرايط فعلي ايده‌آل ما نيست و بايد همه تلاشمان را انجام دهيم كه شرايط رو به بهبود برود و به مطلوبيت مد نظر ما برسد اما در مقايسه با وضعيتي كه برجام نبود قطعا در موقعيت بهتري قرار داريم.

براساس تحليل‌هاي بين‌المللي از سال 2008و 2009ميلادي يك روند نزولي در اقتصاد ايجاد شده اما از سال 2015و 2016ميلادي روند اقتصاد صعودي شده است. آمارهاي مختلفي در حوزه‌هاي گوناگون اعم از سلامت تا مخارج دولت، تقسيم‌بندي ماليات، ضريب جيني و... اين روند رو به رشد را تاييد مي‌كنند. بنابراين احتياجي نيست كه به دنبال توجيهي براي برجام باشيم، اعداد و ارقام به خوبي به ما مي‌گويند كه برجام بايد ادامه پيدا كند يا نبايد ادامه پيدا كند. وقتي آب گل‌آلود اقتصاد شفاف مي‌شود

حال در شرايطي كه برجام به ثمر نشسته و تحريم‌ها رفع شده، نگراني‌ها آغاز شده است. شركت‌هاي ايراني زماني آن قدر در سود بودند حال كه درهاي كشور باز شده و رقبا وارد مي‌شوند، احساس خطر مي‌كنند. يكي از نقطه‌ضعف‌هاي برجام اين است كه رقابت سخت‌تر مي‌شود. البته برجام پله نخست است و هشدار جدي زماني است كه بخواهيم عضو سازمان تجارت جهاني شويم. آنقدر آب گل‌آلود اقتصاد ايران به سمت شفافيت مي‌رود كه حال همه بد خواهد شد. هر چه اقتصاد شفاف‌تر شود، سود گرفتن از بازارها در عمل سخت‌تر خواهد بود.

نكته مهم ديگر اين است كه ما در جريان نيستيم در كنار فعاليت‌هاي اقتصادي كه انجام مي‌دهيم چه اتفاق‌هايي در دنيا درحال رخ دادن است. جنگ‌هاي ما امروز سر چيزهايي است كه آن موضوعات در دنيا ملغي شده است. به عنوان مثال در دنيا به ازاي هر 10هزار نفر 32روبات وجود دارد. تا سال 2025 به ازاي هر 10هزار نفر حدود 900روبات خواهيم داشت. يعني حدود 10 درصد جمعيت كار را ربات‌ها تشكيل خواهند داد. در نظر بگيريد در اين شرايط بهره‌وري به كجا خواهد رسيد. مي‌توان پيش‌بيني كرد چه اتفاقي با قيمت تمام‌شده خواهد افتاد. فروش تجاري و نوآوري در كنار هم معنا پيدا مي‌كند اما فعالان اقتصادي ما از اين موضوع غافل هستند. اگر شركت‌هاي ما در بالاترين سطح فروش خود باشند هيچگاه به فكر كارهاي نو نمي‌افتند و پذيراي كسي هم نيستند. مطالعه‌يي انجام شده كه نشان مي‌دهد اگر امروز به عنوان شركت سرمايه‌گذاري در بورس هدفي داشته باشيم به طور ميانگين كمتر از 12درصد از وقت خود را در راستاي هدفمان صرف مي‌كنيم. قطعا در اين شرايط بهره‌وري كمتر و هزينه‌ها بالاتر مي‌شود. تا زماني كه مساله بهره‌وري حل نشود هر دولتي هم كه روي كار بيايد، مساله حل نمي‌شود.

در اين ميان تجميع بهره‌وري نيروي انساني، بهره‌وري سرمايه را رقم مي‌زند و تجميع آن بهره‌وري توليد مي‌شود و اينگونه است كه مي‌بينيم امروز مشكل اشتغال داريم. همه افراد در اين اقتصاد ناقص سهمي دارند بنابراين وقتي هر فرد نقش خود را در اقتصاد به درستي ايفا نمي‌كند، نمي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد درست كار كند. تا بهره‌وري نباشد، كار سرمايه‌گذار خارجي هم با چالش مواجه مي‌شود. براساس آمارهاي جهاني، تورم ايران در سال 2020ميلادي به 5 درصد مي‌رسد. در اين شرايط ما بايد خودمان ارزش‌افزوده توليد كنيم تا بتوانيم در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي موفق باشيم. ديگر هر سرمايه‌گذاري در بورس انجام مي‌دهيم، سودآور نيست. شرايط و الزامات رشد غيرنفتي اقتصاد

وقتي رشد اقتصادي خود را با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنيم بايد عملكرد خوبي داشته باشيم تا بتوانيم در بازارهاي صادراتي هم قوي عمل كنيم. بايد توجه داشت كه ما رشد اقتصادي ايران را با كشوري همچون كره مقايسه نمي‌كنيم چون اين كشور واردكننده نفت است. اقتصاد ايران را بايد با كشوري همچون كانادا يا نروژ مقايسه كرد كه پايه اوليه اقتصاد آن مختص نفت است.

پس از آن صنايع غيرنفتي، خدمات و كشاورزي در حلقه اقتصاد قرار دارند. اگر اين چرخه به درستي هدايت شود و رشد نفتي به ساير بخش‌ها انتقال پيدا كند، دوره رونق در چنين كشورهايي تكرار مي‌شود. با توجه به رشدي كه در سال گذشته تجربه كرديم و بخش عمده آن مربوط به نفت بود، مي‌توانيم بگوييم كه چرخه اول را رد كرده‌ايم.

بنابراين با توجه به اتمام ظرفيت‌هاي نفت در ايجاد رشد اقتصادي در سال‌هاي 1396و 1397 اين امكان براي رشد وجود ندارد. قطعا امسال تمركز رشد اقتصادي به درآمدهاي غيرنفتي مي‌رود، بنابراين اگر رشد اقتصادي 8 درصدي را مي‌خواهيم بايد درآمدهاي غيرنفتي را افزايش دهيم و با درآمدهاي نفتي امسال ديگر كاري نداريم. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتي رشد اقتصادي دنيا بالاي 3درصد و رشد اقتصادي ما يك درصد يا دو درصد باشد، كار صادرات بسيار سخت خواهد بود. چراكه از ميانگين رشد اقتصادي دنيا كمتر هستيم و مانند اين است كه از يك اقتصاد ضعيف‌تر و كشور كوچك‌تر بخواهيم كالايي را به كشوري بزرگ‌تر و اقتصادي قوي‌تر صادر كنيم. اگر رشد اقتصادي به همين ترتيب فعلي و با فرض بودن برجام ادامه پيدا كند، مي‌توانيم بگوييم در صورتي كه رشد اقتصادي به بالاي 3درصد برسد، مي‌توان موتور صادراتي را روشن كرد. اين موتور بايد از پايه روشن شود تا ساير بخش‌هاي اقتصادي هم به حركت درآيند و اثرات آن در تك تك بخش‌هاي جامعه مشاهده شود.نویسنده:
كار پيچيده مجلس با دولت آينده در حوزه اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
كار پيچيده مجلس با دولت آينده در حوزه اقتصاد


رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اجراي صحيح خصوصي‌سازي، رونق فعاليت در بورس، نحوه پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي در مناظره اقتصادي وجود خارجي نداشت.

محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با خانه ملت، بااشاره به برگزاري مناظره اقتصادي كانديداها گفت: با وجود اينكه انتظار مي‌رفت كه مناظره‌ها به تبيين عملكردهاي گذشته و برنامه‌هاي آينده اختصاص يابد، به تخريب و واكنش نسبت به اظهارات يكديگر گذشت و عملا برنامه‌هاي كانديداها در بخش‌هاي مختلف بيان نشد.

نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه در مناظره اقتصادي كانديداها به جاي ارائه برنامه جامع و دقيق، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت، تعريف اسناد بالادستي و اتكا به احكام برنامه ششم توسعه كانديداها به بحث‌هاي غيرتخصصي اقتصادي و تخريب يكديگر

پرداختند.

پورابراهيمي با اشاره به اينكه هدف از برگزاري مناظره‌ها آشنايي مردم با عملكردهاي اقتصادي كانديداها و برنامه‌هاي آينده آنها بود، ادامه داد: موضوع اصلي اقتصاد عملا در مناظره‌ها مغفول ماند، كه اين كار مجلس را با افرادي كه در آينده در حوزه‌هاي اقتصادي ورود پيدا مي‌كنند، عملا سخت مي‌كند و نوع فعاليت‌هاي اجرايي آنها مشخص نيست.

وي با بيان اينكه تكليف و وظايف دولت‌ها در اسناد بالادستي، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه و قوانين بودجه عملا مشخص است، يادآور شد: كانديداها بايد اولويت و برنامه‌هاي اجرايي خود را براي تحقق احكام و قوانين بالادستي و جاري كشور بيان كنند كه متاسفانه اين برنامه‌ها در اظهارات كانديداها وجود خارجي نداشت.

پورابراهيمي با اشاره به اينكه كانديداها موضوعات اساسي را رها كرده و به موضوعات حاشيه‌يي پرداختند، افزود: با توجه به اينكه برنامه‌هاي اجرايي كانديداها در حوزه اقتصادي بيان نشد، نگراني مجلس اين است كه كشور در چهار سال آينده با چالش روبه‌رو شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مغفول ماندن موضوعات مهم اقتصادي در برنامه مناظره اقتصادي تصريح كرد: اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي، رونق فعاليت در بورس، نوع پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله موضوعات مهم در اقتصاد كشور است كه در مناظرات به آن پرداخته نشد.نویسنده:
احتمال وابستگي كشور به منابع خارجي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
احتمال وابستگي كشور به منابع خارجي


كارشناس ارشد اقتصادي با بيان اينكه تاكيد بر كاهش تورم بدون كنترل پديده‌هاي موازي به معناي افزايش بسيار زياد نقدينگي و ركود است، گفت: دولت هنوز در اين زمينه برنامه مشخصي ندارد.

مرتضي زمانيان در گفت‌وگو با مهر در تحليل عملكرد دولت در كنترل تورم، ركود و نظام بانكي گفت: در شرايط فعلي يكي از مسائل اصلي اقتصاد ايران نرخ سود بانكي است؛ به‌طوري كه سود بالاي بانكي باعث شده جريان تقاضا و توليد به‌شدت كند شود.

مدير گروه مطالعات اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت و سياست‌گذاري ادامه داد: در واقع، كاهش سرعت گردش پول به دليل رسوب سپرده‌ها در حساب‌هاي سودده بانك مي‌تواند توضيح‌دهنده در كنترل تورم باشد، اين نرخ سود بالا اثر مهمي نيز بر ركود دارد؛ زيرا سپرده‌هاي سودآور بانكي عملا رقيب سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي شده‌اند.

زمانيان افزود: به نظر مي‌رسد كه تاكيد بر كاهش تورم كه حفظ آن مديون نرخ سود بانكي بوده است، بدون كنترل پديده‌هاي موازي يعني افزايش بسيار زياد نقدينگي و ركود رويكرد مناسبي نبوده است و هنوز هم برنامه مشخصي در اين حوزه مشاهده نمي‌شود. وي افزود: جز نرخ بالاي سود بانكي، مساله ديگري كه مي‌تواند بر كنترل تورم اثرگذار باشد، ركود است. در شرايط ركودي به دليل افت تقاضا و راكد شدن بازار، قيمت‌ها دچار سكون مي‌شوند. حتي در برخي موارد توليدكنندگان يا واردكنندگان براي تامين نقدينگي فوري، كالاهاي خود را با حاشيه سود حداقلي يا حتي در شرايط حاد با ضرر به فروش مي‌رسانند و نيروهاي كار نيز با حداقل دستمزد مجبور به فعاليت مي‌شوند.

زمانيان پيش‌بيني كرد: با اين سودها، بانك‌ها روز به روز به مردم بدهكارتر مي‌شوند كه اين همان افزايش حجم نقدينگي يا سپرده‌هاي مردم است؛ بنابراين اگر روزي به هر دليل از جمله اينكه نرخ سود بانكي به نسبت تورم كاهش يابد، مردم تصميم بگيرند پول خود را از حساب‌هاي سرمايه‌گذاري خارج كرده و تبديل به كالا كنند يا در واقع در حساب‌هاي مردم بين بانك‌ها جابه‌جا شود، ممكن است علاوه بر ورشكستگي عملي بخشي از بانك‌ها، آثار تورمي جدي بروز كند؛ بنابراين ادامه وضع فعلي نيز به معناي ادامه ركود و بدهكاري فزاينده شبكه بانكي خواهد بود. وي افزود: بايد توجه داشت نقدينگي با شدت زيادي در حال توليد است؛ بنابراين شرايط كنوني پايدار نيست؛ بخش سياست‌گذاري كشور ‌بايد تورم و ركود لاجرم نرخ سود بانكي را متناسب با هم كنترل مي‌كرد كه متاسفانه اين اتفاق رخ نداده است.

 نویسنده:
IFRS زبان گوياي جهاني مالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
IFRS زبان گوياي جهاني مالي


رييس انجمن حسابرسي ايران استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS را زبان گوياي جهاني مالي دانست كه باعث ايجاد شفافيت در امور مالي مي‌شود.

هوشنگ خستويي در گفت‌وگو با ايبنا درباره الزام بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري براي ارائه صورت حساب‌هاي مالي خود بر اساس استاندارد IFRS و نقش اين موضوع در سرمايه‌گذاري خارجي اظهار كرد: پيش از آنكه از جنبه مالي به سرمايه‌گذاري خارجي نگاه كنيم، بايد تمام اطميناني را كه طي سال‌هاي گذشته از بين رفته، بازگردانيم.

رييس انجمن حسابرسي ايران تصريح كرد: حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند ابزارهاي مخصوص به خود است و مهم‌ترين ابزار آن نيز بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه هستند.

وي درباره نقش استانداردهاي بين‌المللي از جمله IFRS در جذب سرمايه‌گذاري گفت: IFRS  زمينه‌هايي را براي اجرايي شدن نياز دارد كه در ابتدا بايد اين زمينه‌ها را فراهم كنيم.

خستويي در اين خصوص توضيح داد: از جمله زمينه‌هاي اجراي IFRS امكان افشاي اطلاعات و شفاف‌سازي اطلاعات مالي است تا در صورتي ‌كه سرمايه‌گذار خارجي نياز به اطلاعات مالي بود، بتواند به راحتي به آن دسترسي داشته باشد.نویسنده:
۱۵ اقدام ويژه براي موديان عملياتي شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
۱۵ اقدام ويژه براي موديان عملياتي شد
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه در سال گذشته ۱۵ اقدام ويژه و كليدي در زمينه ماليات انجام شد، يكي از اين موارد را بخشودگي جرايم مالياتي عنوان كرد.

به گزارش شادا، سيدكامل تقوي‌نژاد با تاكيد بر اينكه از مهم‌ترين سياست‌هاي نظام مالياتي، تعامل با موديان و حمايت از توليد و اشتغال است، گفت: يكي از مباني اصلي توسعه سازماني، روابط عمومي است و از اين منظر بايد در جهت ايجاد روابط‌عمومي‌هاي پويا، بالنده و كارا گام ‌برداريم.

رييس كل سازمان امور مالياتي اظهار كرد: از مهم‌ترين سياست‌هاي نظام مالياتي، تعامل با موديان و حمايت از توليد و اشتغال است و روابط‌عمومي‌هاي سازمان بايد با حضوري فعال در عرصه اطلاع‌رساني سياست‌هاي جديد سازمان در حمايت از اين بخش‌ها گام بردارند.

وي با تاكيد بر اينكه روابط‌عمومي، پايگاه اطلاعاتي و ارتباطي سازمان است، عنوان كرد: وجهه و نمود سازمان در ذهن مخاطبان و افكارعمومي، به ميزان پويايي، بالندگي و روشنگري روابط‌عمومي آن سازمان بستگي دارد و در حال حاضر، يكي از مهم‌ترين انتظارات از مجموعه روابط‌عمومي سازمان، اعتبارسازي براي سازمان متناسب با شرايط موجود است.

تقوي‌نژاد افزايش اعتماد موديان به نظام مالياتي را يك اقدام اساسي در جهت ارتقاي كارايي و جلب مشاركت عمومي براي پرداخت ماليات برشمرد و گفت: يكي از عوامل جلب و جذب مخاطبان سازمان، اعتمادآفريني در جامعه است كه اين امر، حيثيت اجتماعي و اعتبار و وجهه سازمان را نزد افكار عمومي ارتقا مي‌بخشد و در اين راستا در سال 95 حدود 15 اقدام و راهكار كليدي براي حل مشكلات موديان مالياتي در جهت اعتمادآفريني در جامعه صورت گرفته كه از جمله آنها مي‌توان به تقسيط بدهي‌هاي مالياتي، استرداد به موقع ماليات، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، بخشودگي جرايم، معافيت برخي مشاغل از جمله مشاغل وانت‏‌بار و تاكسي‏‌داران از پرداخت ماليات و همچنين تعديل نرخ‌ها و ساده‌سازي قوانين از جمله در منبع ارث و ماده 131 قانون ماليات‏‌هاي مستقيم اشاره كرد.نویسنده:
كشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرك
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/25
كشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرك


معاون حقوقي و نظارت گمرك با اعلام كشف و شناسايي ۵۰مورد قاچاق انسان در گمركات، از افزايش شفافيت در بخش تجارت كشور خبر داد.

به گزارش ايبنا، عليرضا مقدسي با اشاره به اينكه پنجره واحد تجارت فرامرزي، پنجره‌يي به دنياي شفافيت تجاري است، گفت: گمرك با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف الكترونيكي نظير پنجره واحد تجارت فرامرزي به سمت شفافيت تجاري و شفافيت متمايز‌كننده دستگاه‌هاي اجرايي در مبارزه با فساد حركت كرده است.

معاون حقوقي و نظارت گمرك افزود: اقتدار اقتصادي در سايه رونق اقتصادي و تحقق اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه در دكترين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به آن اشاره شده، ميسر مي‌شود. وي اقتصاد درون‌زاي برون‌نگر را هدف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ذكر و تصريح كرد: اقتصاد درون‌زاي برون‌نگر با توجه به ظرفيت و قابليت‌هاي درون كشور و با نگاه به صادرات محقق مي‌شود كه در اين زمينه يكي از بخش‌هاي تاثيرگذار گمرك است.

مقدسي افزود: گمرك يك سازمان سنتي و قديمي است كه طي ساليان متمادي فراز و نشيب‌هاي بسياري را طي كرده و امروز شرح وظايف آن با توجه به شرايط جديد از بحث‌هاي نظارتي و درآمدي به ارائه تسهيلات تغيير كرده است.

وي افزود: به عنوان مثال در گذشته بحث قاچاق انسان وجود نداشت، ولي اكنون با رصد و نظارت گمرك 50مورد قاچاق انسان در گمركات كشور شناسايي و كشف شده است.

معاون گمرك همچنين به كشف 298 تن انواع مواد مخدر و پيش‌سازها در گمركات كشور اشاره كرد و افزود: گمرك اكنون به عنوان سومين گمرك جهان در امر مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر شناخته مي‌شود و مورد تقدير و تشويق سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است.نویسنده:

  يادداشت Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 اقتصاد از گذار محور
  لزوم بازار به محور بانك دهد
  قرار كار دستور در بايد كارآمد اي هان مديريت تشويق براي آينده
  دولت از بيش حاضر
  درحال اقتصاد در مالي تامين درصد
  ۰۹ بانكي شبكه طريق از ‌ها
  كشور نك با ها مجا غير هي ند ما سا با سب متنا يع
  تو عمل در اين شود مي
  انجام است. كرده ايجاد را
  مشكالتي مالي تامين تقويت اساس، اين غيرمجاز
  بر موسسات رحها منابع كمبود تامين نه شود تامين مصارف منابع مديريت براساس بايد بان سهامداران گذاران رده سپ
  حقوق بازارهاي طريق از محور
  بازار ديواندري
  علي دارد. ضرورت بدهي
  سرمايه پولي پژوهشكده
  رييس بازار اعتبار از شود دفاع گذاران پرده س مردم از شمشيري محسن بيمه بانك
  گروه ايران المي اس بانكي
  جمهوري
  و خود كه شود عمل يي گونه به بايد شود دفاع پول جمهوري رياست انتخابات دوره دوازدهمين آستانه
  در اقتصاد هجدمين حاضر
  درحال سهامداران گذاران پرده س عنوان به مردم اين كارشناسان مردم سوي از متعددي انتظارات
  كه نخست رتبه از برخورداري رود مي شمار به دنيا
  بزرگ سهام وضعيت از نگراني با خصوصي هاي بانك انتظارات از يكي ميشود، مطرح اقتصادي فعاالن
  و پانزدهم رتبه نفتي، منابع چهارم رتبه گازي،
  ذخاير نشوند. مواجه خود هاي دارايي كشور، هاي بانك مالي ساختار بهبود براي
  اساسي منابع لحاظ از جهاني دهم رتبه گردشگري هاي جاذبه هاي بانك مورد در ورشكستگي كه چند هر غيرمجازها ساماندهي بار متناسب
  توزيع براي ملي اقتصاد هاي پتانسيل ترين مهم ازجمله
  معدني ندارد مفهومي كشور بزرگ دار مجوز رسمي ها بانك همه دوش روي دولت، موردنظر هاي
  طرح باالي بسيار سهم به توجه با است. پيشرفت
  توسعه سهامداران حال عين در اما نيست پذير امكان عالوه بانكها تا است نظارتي مسوول نهادهاي
  و نتيجه كشور اقتصادي هاي بنگاه مالي تامين در بانكها اين حداقل كه دارند انتظار ها بانك گذاران سپرده خيرخواهانه ارزشمند كار اين در مشاركت
  بر معني اين به است. محور بانك ما اقتصاد كه گيريم
  مي منطقي شكل به غيرمجاز موسسات ساماندهي پردهگذاران س برابر در اجتماعي، مسووليت
  و توسط حقوقي حقيقي اشخاص مالي تامين عمده
  كه صورت به آن هاي هزينه مشكالت بار توزيع با مديريت وقت باشند پاسخگو نيز خود
  سهامداران برخي براساس كه نحوي به شود. مي انجام بانكي
  شبكه كافي اعتبار تامين با بانكها همه بين متناسب قانون براساس بانك منابع امكانات پرسنل
  و مستقيم صورت به مالي تامين ۱۹درصد تخمينها قبل شود انجام تدريج به مركزي بانك سوي از مالي منابع باشد سهامداران مشتريان
  دراختيار به درصد صرفا شود مي انجام بانكي شبكه
  توسط اين دچار شركتها مالي موسسات ساير اينكه از حقوق حفظ بانك اهداف درراستاي نيز
  بانك فشار تا شده منجر مساله اين است. مرتبط سرمايه
  بازار در اقتداري با منسجم برنامه شوند مشكالت مصارف منابع سهامداران گذاران پرده
  س نيازهاي به پاسخگويي جهت بانكي شبكه بر
  سنگيني گيرد. قرار كار دستور در آنها با برخورد شود. گرفته كار به ها طرح اقتصادي توجيه كه است درحالي اين شود. وارد مالي تامين
  گسترده هاي بانك عملكرد ارزيابي در بايد اساس اين بر صادرات بانك دو بر عالوه «تعادل»، گزارش
  به نيز بدهي سرمايه بازارهاي دنيا كشورهاي اكثر
  در در كه پارسيان ايران صادرات بانك مانند بزرگي ثامنالحجج ميزان، ساماندهي در كه پارسيان
  و به دارند. اساسي نقش مالي تامين در پول بازار
  همانند مشاركت و... ثامنالحجج ميزان، موسسه ساماندهي موارد ساير در اند، داشته بينظيري
  مشاركت كه دارد فراواني بالقوه هاي ظرفيت بدهي بازار خاص
  طور عميقتر نگاهي اند، داشته بزرگي مسووالنه ساير شانديز تفريحي شهر كاسپين،
  ازجمله عنوان به كرد. استفاده مالي تامين جهت آن از توان
  مي براي بايد آينده دولت داشت انهتر كارشناس عمل يي بهگونه بايد دولت، موردنظر طرحهاي مراجعه با توانند مي معتبر بزرگ هاي شركت
  مثال غيرمجاز موسسات ساماندهي سنگين هاي هزينه زمان فرصت، هزينه يي، هزينه فشار كه
  شود تامين به بهادار اوراق انتشار بدهي بازار به
  مستقيم آنها مانده باقي اموال ها دارايي مردم سپردههاي چند روي تنها غيرمجاز موسسات ساماندهي
  وقت بپردازند.
  مالي هاي بانك نبايد باشد داشته درستي ريزي برنامه ساماندهي كه است قرار اگر نكند سنگيني
  بانك شبكه مركزي بانك توجه قابل توفيقات به توجه با كه كند مجبور را پارسيان صادرات مانند بزرگ موقع به غيرمجاز موسسات اموال داراييها تبديل كه باشند داشته انتظار نبايد غيرمجاز، موسسات در هاي طرح يا غيرمجاز موسسات سوي از وضعيتي دار كل مش هاي شركت غيرمجاز
  موسسات در الكترونيك بانكداري بر مبتني ابزارهاي توسعه در
  بانكي مردم كه مشكلداري شركت غيرمجاز موسسه هر عامل بانك اختيار در شود نقدينگي به تبديل ادامه از بايد شود داده پاسخ آنها انتظارات به فورا كه داشت انتظار نبايد حاال اند نبوده تمام نيمه بانك بر عالوه يابد، ادامه مالي تامين
  نيازمند معامالت در مسكوكات اسكناس سهم گذشته هاي
  سا كنند ساماندهي را هستند آنها عملكرد معترض گيرد. قرار مردم هاي سپرده پرداخت منابع شود جلوگيري گذاريها سپرده گونه اين حل در بانك چند سهامداران پردهگذاران س تنها كشور، مسوول نظارتي نهادهاي ساير
  مركزي يافته چشمگيري كاهش مردم روزمره پولي مبادالت
  و كنند. تامين را آنها منابع كمبود نهادهاي عنوان به مركزي بانك همچنين شود كساني سوداگري صرف نبايد مردم كشور كنند. مشاركت معضالتي چنين عامل بانك عنوان به ها بانك ساير مشاركت از
  بايد الكترونيك بانكداري خدمات توسعه شك بدون
  است. شبكه منابع از تومان هزارميليارد چند اكنون بايد نظارتي نهادهاي ساير پول بازار ناظر دنبال به كه كساني هستند. بيشتر سود دنبال به كه دولت در چه ها طرح اين منابع كمبود مسوول بانكي، گسترده اقدام اين براي شود استفاده
  نيز شده اقتصادي معامال مبادالت تسهيل
  سبب باشد مركزي بانك جيب از چه كشور بانكي يي گونه به را غيرمجاز موسسات ساماندهي برنامه مشكالت با آينده در هستند يي افسانه سودهاي وضعيت اين پاسخگوي بايد خصوصي بخش در چه پارسيان صادرات مثل محدود بانك چند بر
  تنها به نياز كاهش دليل نيز(به را نكها با عملياتي هاي ينه
  هز موسسات ساماندهي براي تجاري هاي بانك يا الزم اقدامات هزينهها فشار كه ببرند پيش آماده را خود بايد شد خواهند مواجه بسياري پردهگذاران س منابع از نبايد دولت باشند نشوند.
  متمركز فراموش نبايد دهد. مي كاهش شعب) در فيزيكي
  حضور شده هزينه و... الحجج ثامن ميزان، غيرمجاز اهداف تحقق مردم هاي سپرده بازگشت براي منابع بانكها سپردهگذار كنند وضعيتي چنين ساماندهي براي خصوصي هاي بانك سهامداران مقاومتي اقتصاد هاي سياست تحقق براي
  اخيرا، از بسياري درآمدهاي از مهمي بخش حاضر درحال كه
  كرد محل از مبالغ اين تمام بازگشت با حتي كه است متناسب طور به ها شركت برخي هاي گذاري سرمايه هزينه وضعيت چنين براي نبايد كشور عمومي نيمهتمام هاي طرح يا موسسات منابع كمبود با بانكي سنديكاي توليد، اشتغال افزايش
  و خدمات كارمزد محل از صرفا بينالمللي برجسته هاي نك
  با هاي هزينه هم باز موسسات اين اموال دارايي ها بانك شود توزيع كشور هاي بانك همه بين براساس قانوني طريق از شكايتها بايد بلكه شود كند. استفاده شهر پروژه مالي تامين براي بانك
  مشاركت ساير با همراه بانكي نظام شود. مي تامين
  الكترونيكي نگراني بانكها انرژي وقت فرصت اجتماعي خود سهامداران گذاران پرده س برابر در بتوانند شود. رسيدگي موسسات اين مديران عملكرد شود انجام مناسبي برنامهريزي با بايد كار اين صادرات بانك پيشگامي با مشهد در شانديز
  پديده عرصه در كشور توفيقات با راستا اقتصاد(هم هاي بخش رمايهگذاران س بر تجمعات اثر گذاران پرده س باشند. داشته دفاع قابل عملكردي هاي سال در كشور بزرگ هاي بانك اگرچه شناسايي با بايد شود تبديل بحران به اينكه از قبل شهر تجارت سپه، ملت، ملي، هاي بانك حضور با
  و مساله اين آمده بيرون تنگنا بنبست از المللي) بين
  روابط توان نمي را بانكي شبكه التهاب گذاران سپرده كها بان مالي هاي ورت كه جهت آن از خصوص به اقتصادي، هاي تحريم شرايط در بهخصوص اخير ها شاخص ساماندهي وضعيت، اين در موثر عوامل مقاومتي؛ اقتصاد «سال تدبير تحقق راستاي
  در بسياري مشكالت تحريم دوران در كه ايراني هاي بان
  براي كرد. جبران كار دستور در ۴۹ سال از ifrs جديد فرمت براساس بر عالوه پسابرجام، شرايط كشور اقتصاد ركود كنترل نقدينگي، به ها دارايي تبديل عملكردها، هاي فعاليت از حمايت همچنين اشتغال»
  توليد بر عالوه شود. محسوب كليدي امري كردند، تجربه
  را نكها با ورشكستگي باره چند تكذيب با حتي خاطر به نكها با برخي نتيجه در گرفته قرار ها نك با اشتغال توليد به كمك خود، بانكداري وظايف شعب افزايش بر دقيق نظارت ها، گذاري سرمايه كار، كسب فضاي به بخشي رونق اقتصادي
  مولد ارزي معامالت تا شد سبب بانكي هاي تحري كاهش
  اين نگران ردهگذاران سپ سهامداران از دهي هم باز اقتصاد كالن شرايط حاصل كه خود گسترده مطالبات خرد نيازهاي اقتصادي واحدهاي نياز تامين ايجاد از و... مردم از پول جذب جديد طرحهاي است شده تشكيل مركزي بانك ابالغ
  براساس يافته كاهش شدت به گذشته در كه بانكي شبكه بينلمللي خبر كه شرايطي در هستند نكها با وضعيت محسوب انده زي اكنون است اخير هاي ال س در پول بازار از دفاع حوزه در خانوادها، ه مردم شود. جلوگيري مشكالتي چنين پروژه مالي تامين در مشاركت قرارداد نويس پيش از برخي شود. نزديك قبول قابل سطوح به احيا مجدد
  بود ردهگذاران سپ اجتماع مالي، هاي ورت دهي ان زي برخي عمومي افكار فشار موضوع اين شوند مي خود اجتماعي مسووليت به نيز كشور بانكي نظام رييس گفته براساس ۲۹ سال در كه شرايطي در سرگرمي تعطيالت، مركز شانديز پديده
  شهر دستيابي شامل بانكي نظام هاي فقيت مو اقدامات ترين
  مهم نكها با شدن درگير ها، بانك شعب در مجاز موسسات شده موجب را نكها با عملكرد بر سياسي فعاالن غيرمجاز، موسسات ساماندهي براي كردهاند عمل كشور نقدينگي ۵۲درصد ميزان به مركزي بانك كل مديران تاييد به صادرات بانك پيشگامي با
  خريد در ثبات ايجاد نوسانات مهار پايدار، رقمي تورم
  به هاي طرح تكميل يا منالحجج ثا ميزان ساماندهي در راه به ها نك با عليه يي ظالمانه نهيي رسا موج انتقادها موجود هاي نگراني رفع مردم سپردههاي بازگشت سودآور جذاب هاي رح غيرمجاز موسسات اين در است. رسيده سنديكا عضو هاي بانك
  اعتباري كاهش مقاومتي، اقتصاد اهداف راستاي در حركت ارز،
  بازار اعتبار تامين تومان ميليارد هزاران شانديز، مانند بزرگ هاي سال سخت شرايط در ها بانك عملكرد انداخته پرسش اين اما داشتهاند، اثرگذار تاريخي نقشي شده جذب شعبه هزاران در فراوان تبليغات با تحقق راستاي در ميتوانند ها طرح اين
  اگرچه بانكي، سالمت هاي خص شا با متناسب قانوني ذخيره
  نرخ اين يخوانند، ها رسان در را و... مركزي بانك سوي از در كه است شايسته لذا است برده سوال زير را اخير موسسات ساماندهي موضوع كه دارد وجود اساسي كساني چه كه شود مطرح پرسش اين بايد است، مطرح پرسش اين اما باشند دولت نظر مورد
  اهداف كاهش موهومي، سودهاي تقسيم شناسايي از
  جلوگيري نكها با اين سهام آينده كه ميكنند مطرح را پرسش عامل بانك عنوان به بزرگ هاي بانك مشاركت مورد چگونه رمايهگذاري س مالي پولي غيرمجاز كار اين مديريت كساني چه دادهاند را كار اين اجازه هاي طرح اجراي براي ها بانك بر فشار اگر كه
  است مناسب گيري ذخيره به الزام غيرجاري مطالبات بود؟
  نسبت خواهد چه غيرمجاز مالي موسسات ها شركت ساماندهي در جور بايد كجا تا بزرگ هاي بانك يابد ادامه بايد اند رده سكوت كساني چه هاند داشت عهده به را دسترس در منابع نتيجه در يابد افزايش
  مختلف به كها بان الزام طريق از شفافيت افزايش آنها، با رابطه
  در وزارت مركزي بانك دولت، اساس اين بر بر فشار كه شود ريزي مه برنا نهيي گو به كلار مش برابر در غيرمسوول غيرمجاز موسسات گونه اين مناسب برخورد غيرمجاز غيرقانوني عوامل اين با چرا يابد مي كاهش درآمدزايي سودآوري براي
  بانك اقتدار افزايش ،IFRS بر منطبق مالي هاي صورت
  تهيه عملكرد بر نظارت مسوول نهادهاي ساير اقتصاد ندهد. افزايش اين از بيش را كها بان بكشند؟ را مردم سپردههاي ها دارايي است؟ نگرفته صورت ها بانك فعلي دهي زيان كه داشت انتظار توان
  نمي غيرمجاز، اعتباري موسسات با جدي مقابله مركزي،
  بانك بايد دار كل مش هاي شركت غيرمجاز موسسات بايد كشور گير تصميم نظارتي نهادهاي نكته اين به توجه زمينه اين در اساسي نكته اينكه از قبل بايد كنوني شرايط در همچنين شود. سودآوري به
  تبديل جهت آماري تقويم ارائه اقتصادي، اطالعات منظم
  انتشار ورشكستگي عدم مورد در شفاف توضيح ضمن اينگونه فعاليت مسووليت كه باشند داشته توجه مسووليت به كشور بزرگ هاي بانك اگرچه كه است براي الزم منابع كه شود مجبور مركزي بانك ها بانك براي آينده دولت در كه است الزم
  لذا تقويت وكار، كسب محيط بهبود اقتصادي، آمارهاي
  انتشار بار توزيع موضوع آنها، مالي وضعيت بانكها هاي دولت عهده به آنها برابر در سكوت موسسات اعتبار از دفاع كشور اقتصاد برابر در خود اجتماعي اموال دارايي كند تامين را مردم پردههاي س ها طرح اينگونه در مالي منابع كف يا سقف
  يك سمت به ها يه سرما منابع هدايت يهگذاري، سرما
  امنيت موسسات ساماندهي وقت زمان ها هزينه باعث سوءمديريت خاطر به كه است كساني قبل وكيل عنوان به اما واقفند بانكي نظام پول بازار تسويه مسووالن دست روي غيرمجاز موسسات راكد منابع بر فشار كه نشود داده اجازه شود
  تعريف هاي بخش گردش در سرمايه مانند خالي هاي
  ظرفيت بر عالوه تا دهند قرار كار دستور در را غيرمجاز سيستم مركزي بانك دهاند ش وضعيتي چنين خود سهامداران برابر در مسوول مردم هاي سپرده مناسب اقدام بايد بماند، باقي ها ركت ش انحالل ها بانك منابع بزرگ بخش يابد افزايش ها
  بانك افزايش متوسط كوچك هاي اه بنگ از حمايت
  توليدي، به ديگري هاي راه از پارسيان صادرات هاي بانك قانون براساس نيستند آنها مسوول كشور بانكي عمل يي گونه به قانون براساس كه دارند وظيفه داده اخطار گذاران پرده س تمام به گيرد صورت شود. هزينه موارد گونه اين براي كليدي شاخص دو اگر است. ازدواج رضالحسنه
  وام شود. پرداخته موسسات اين ساماندهي وضعيت است قرار كه حاال اما نيستند وضعيت اين مسوول غيرمجاز موسسات از آنها مطالبات كه كنند گذاري سرمايه مشكل ايجاد صورت در كه شود چنين مسوول كشور هاي بانك ديگر، عبارت
  به عمومي سطح رشد اقتصادي رشد نرخ را كالن
  اقتصاد شاهد اخير سال چند در بگيريم نظر در (تورم) قيمت
  ها 3ماهه از كه نحوي به ايم. وده آنها دو هر همزمان
  بهبود در وضعيت اين شد مثبت اقتصادي رشد ۴۹ سال
  آخر الزم هاي پاسخ منعكس مركزي بيمه به 59-2931
  موارد دوره در بيمه صنعت عملكرد مورد در همتي
  گزارش نيز تورم منظر از يافت. ادامه بيشتري سرعت با ۵۹
  سال به مجددا شده تهيه مذكور ايرادات رفع
  جهت پايدار كرقمي تورم به الها از پس توانست مركزي شد.
  بانك ارسال
  مجلس هاي خص شا مثبت روند رود، مي انتظار كند. پيدا
  دست گفت: طرح اين جزييات خصوص در يازدهم
  همتي دولت در بهداشت انتظامي نيروي به بيمه واريزي تومان يليارد 828 يابد. ادامه يز ۶۹ سال در اقتصادي
  كالن صندوق پايه»، «بيمه بيمهگر مصوبه اين
  در شامل آينده سال در مركزي بانك هاي برنامه ترين مهم نظارت تحت بيمه هاي شركت كليه
  است بانكي منابع هدايت پايدار، اشتغال توليد سمت به
  حركت توانند مي ايران المي اس جمهوري مركزي بيمه ابزارها تقويت است)، بوده درمان عمر به بيمه هاي شركت خدمات ارائه ميزان سال در هرفيندال-هيرشمن) فرمول (برمبناي بيمه بانك
  گروه تورم حفظ تداوم اقتصادي مولد ليتهاي فعا سمت
  به طبيعي حوادث تكميلي نامه بيمه فروش به اقدام جدي كنترل مركزي بيمه نظارتي رويكردهاي حدود ۱به ۵۹3 سال پايان تا است گذاران بيمه سال به نسبت كه رسيد 33۷۱ عدد به ۱3۹۵ گزارشي، در مركزي بيمه كل
  رييس هاي بان با كارگزاري روابط توسعه هسازي زمين كرقمي، كنند.
  ت ساختمان ضوابط تدوين گيريها، ذخيره مالي توانگري پايان به نسبت كه رسيد تومان هزارميليارد ۸۱ شده كمتر واحد ۱۹۵ گذشته) (چهارسال ۱۹ را يازدهم دولت در بيمه صنعت هاي رفت
  پيش استمرار ارز، نرخ سازي ان يكس اجراي خارجي،
  معتبر افزايش به اشاره با مركزي بيمه كل رييس اتكايي، هاي بيمه انجام نحوه به مربوط جديد است. شده برابر 3.۲ معادل ۱۹3۱، سال است. يافته بهبود شاخص اين ۴.۵۲درصد كرد.
  تشريح هماهنگ مديريت متوسط، كوچك هاي بنگاه از
  حمايت انتظامي نيروي نهاد دو با مركزي بيمه تعامل بيمه، عالي شوراي توسط ۰۹ آييننامه تصويب در بيمه هاي شركت تعداد افزايش از وي بخش سهم درصدي رشد به اشاره با همتي عمومي روابط از نقل به «تعادل» گزارش
  به ايجاد از جلوگيري سرمايه پول بازارهاي در سود
  نرخ هاي كت شر واريزي خصوص در بهداشت وزارت داخلي مهم صنايع براي يي بيمه هاي پوشش ارائه دوره، اين طي گفت: داد خبر يازدهم دولت بيمه هدف گفت: يازدهم دولت در غيردولتي حق درصدي ۱۱۱ رشد از همتي مركزي،
  بيمه تقويت ها، نك با كسبوكار هاي مدل اصالح قيمتي،
  جنگ بودجه قوانين احكام تحقق راستاي در بيمه راستاي در گفت: داد خبر يازدهم دولت در تعاون، سرمد، بيمه( شركت فعاليت پروانه كل از غيردولتي بخش سهم ارتقاي مركزي يازدهم دولت در بيمه صنعت توليدي
  بيمه نكها، با سرمايه تقويت المللي، بين بانكي هاي
  همكار مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون سنواتي كشور بيمه بازار در خارجي اشخاص حضور جلب صادر خاورميانه) زندگي صبا حكمت نو، تجارت بر است كشور بيمه بازار توليدي هاي بيمه حق توليدي بيمه حق مقدار گفت: داد
  خبر كردن بازارپذير بانكي نظام به دولت هاي بده
  كاهش در گفت: ۵۹ الي ۲۹ ساله چهار دوره در دولت خارجي يي بيمه هاي شركت با همكاري ارتقاي هدايت گسترش راستاي در همچنين است. شده ايران بيمه شركت ۱3۹۵ سال در اساس همين به ۱3۹۵ سال در مستقيم بيمه هاي
  شركت ساختارهاي ارتقاي توسعه بانكي بي بازار تقويت
  آنها، واريزي كل تومان ۰۲۲ميليارد مبلغ دوره اين هاي پروانه يازدهم، دولت چهارساله دوره طي الي ۲۹ ساله دوره در بيمه، بازار فعاالن شده ۹۲ همراه به دولتي بيمه شركت تنها نقش در كه است رسيده تومان هزارميليارد
  حدود۲۷.۷۲ است. بانكي شبكه در
  نظارتي بوده انتظامي نيروي حساب به بيمه صنعت مركزي بيمه سوي از ارتباطي دفتر فعاليت هاي شركت شعب تعداد افزايش با همراه ۵۹، بيمه شركت از (غير غيردولتي بيمه شركت ۲۲.۵درصد نزديك گذشته سال با مقايسه است.
  در شد. صادر سراسر در ۹۷۰۱شعبه به آن رسيدن بيمه در كردند. فعاليت كشور بيمه بازار در اتكايي) طي توليدي بيمه حق ميزان دهد. مي نشان
  بازار
  رشد ۸۰۶ميليارد مبلغ دوره اين در همچنين بيمه صندوق اليحه تصويب پيگيري همتي اضافه ۴ساله دوره طي شعبه كشور(۸۱۲ حق از غيردولتي بخش سهم ۱3۹۱ سال پايان تومان ۴۱هزارميليارد ۲۶. يازدهم دولت است.
  فعاليت شده پرداخت بهداشت وزارت به نيز تومان يازدهم دولت دستاوردهاي از را طبيعي حوادث فعال بيمه نماينده هزار ۴۴ حدود است)، شده بوده درصد ۴۵ كشور۶. بيمه بازار توليدي بيمه است. داشته ۱۱۱درصد) (حدود
  افزايش دقيق اجراي اهميت بر تاكيد با همتي همواره ايران، بودن خيز حادثه گفت: دانست اضافه چهارساله دوره طي نماينده ۴۰۶۰۱ (كه كه رسيده ۲۶درصد ۶. به ۱3۹۵ سال در كه در بيمه نفوذ ضريب رشد خصوص در
  وي بيمه، صنعت در ابالغي راهبردي هاي ت سياس اقدامات كه آورده وجود به را زيادي مشكالت مورد، ۰۰۶۰۱ نزديك تعداد اين از اند)كه ده ش صنعت در غيردولتي بخش نقش رشد بيانگر اين كه يشود بيني پيش گفت: نيز
  كشور مركزي بيمه ۱3۹۶ سال هاي برنامه ترين مهم مالي بار حوادث اين كه چرا طلبد مي را جدي هستند عمر بيمه فروش تخصصي نمايندگان است. كشور بيمه برسد درصد ۲.۲ حدود ۱به ۵۹3 سال در
  ضريب بازار در قيمت اندك
  نوسان گفت: كرد اعالم اشتغال توليد رونق را مركزي بيمه دارد دنبال به كشور براي زيادي گسترش راستاي در مركزي بيمه اقدامات از كه افزايش براي مركزي بيمه هاي برنامه از وي يازدهم دولت فعاليت دوره طي شاخص اين سكه
  و
  ارز تدريجي اجراي با بتوانيم جديد سال در اميدوارم تحت يي اليحه خود، حمايتي نقش راستاي در است. فروش شبكه نسبت گفت: داد خبر زندگي بيمه حق سهم است. يافته بهبود واحد
  ۰.۵ )IFRS( مالي گزارشگري المللي بين استاندارد مجلس به را طبيعي حوادث بيمه صندوق عنوان افزود: ادامه در مركزي بيمه كل رييس صنعت پرتفوي كل از زندگي بيمه حق سهم سرانه حقبيمه رشد مركزي، بيمه كل
  رييس را سكه انواع اندك نوسان تهران، سكه ارز
  بازار مالي شفافيت ارتقاي تحقق در بيمه صنعت در طبيعي حوادث بيمه در انقالبي كه كرد پيشنهاد حقوقي، حقيقي از اعم بيمه كارگزار ۲3۵ به ۱3۹۱ سال در كشور بيمه بازار در بيمه كرد اعالم درصد ۵۰۱ حدود را يازدهم دولت
  در كاهش با بازار اين در نيز دالر همچنين كرد شود.
  تجربه برداشته اساسي گامهاي بيمه سسات مو يكند. ايجاد مجوز نيز يازدهم دولت طي خسارت ارزياب ۹3 سال طي نسبت اين كه بود رسيده درصد ۸.۷ هاي بيمه سرانه بيمه حق ۱3۹۵ سال در گفت:
  و به شد. معامله 3تومان ۶۵۷ قيمت به توماني
  يك هماهنگي با كه كرد اميدواري ابراز وي اليحه اين وضعيت آخرين خصوص در وي بيمه صنعت فروش شبكه به گرفتند فعاليت ۴.3۱درصد به يازدهم دولت فعاليت چهارم توسط جمعيت آمار برآورد اساس بر
  بازرگاني بهار تمام سكه قطعه هر قيمت «تعادل»،
  گزارش بورس، سازمان حسابرسي، سازمان بين همسويي دليل به اما تصويب مجلس در اليحه اين گفت: شدند. اضافه يافت. افزايش درصد ۶.۵واحد رسيده كه بوده تومان هزار ۰۵3 معادل ايران، آمار
  مركز ميليون يك شنبه يك روز جديد طرح
  آزادي هاي شركت مركزي بيمه مالياتي سازمان اكنون هم نگهبان شوراي توسط وارده ايرادات به مجوز اعطاي بررسي از همچنين وي بيمه نظارت ميزان افزايش به اشاره با همتي افزايش قبل سال با مقايسه در درصد ۹.۹۱
  حدود روز قيمت به نسبت كه بود تومان ۰۰۶
  ۱۱۲هزار -IFRS۴ مقررات تر سريع هرچه بتوانيم بيمه شوراي مجلس توسط مشترك بررسي حال در ۱3۹۲ سال از يي بيمه هاي پوشش ها طرح بيمهگذاران خسارت پرداخت نحوه بر مركزي چهارساله دوره در شاخص اين است.
  داشته همچنين است. يافته افزايش تومان هزار
  شنبه هاي شركت مالي هاي صورت كنيم اجرايي را وارده ايراد رفع براي نگهبان شوراي اسالمي پوشش طرح ۷۹۱ براي ۱3۹۵ سال پايان تا خسارت گفت: آنها حقوق از حمايت راستاي در افزايش درصد ۵۰۱ حدود يازدهم دولت
  فعاليت نيز قديم طرح آزادي بهار تمام سكه قطعه هر دهيم.
  نرخ ارائه آن برمبناي را اتكايي بيمه بيمه كه است طبيعي حوادث همگاني بيمه اليحه به هاي بيمه به مربوط مورد ۵۷۱ حدود (كه يي بيمه اندهنده نش نوعي به كه بيمه صنعت پرداختي بيمه بازار در انحصار ميزان افزود: وي است.
  يافته هزار كه شد تعيين تومان هزار ۶۷۱ ميليون
  يك ۸۵۶هزار نيز نيمسكه است. داشته رشد
  تومان توماني هزار افزايش با كه خورد قيمت تومان كرد
  ۰۰۵ ابالغ را مركزي 69بانك سال تدار اولوي تكاليف جهانگيري كرد كسب را انفورماتيك اول رتبه البرز بيمه ۵۷3هزار تهران بازار در نيز سكه ربع شد.
  مواجه نداشت. تغييري كه شد معامله تومان
  ۰۰۵ در مقرر وظايف ها ماموري اجراي پيگيري ضمن است، شده ستاد رييس ييسجمهور اول معاون بيمه بانك گروه شاخص براساس علمي تخصصي معيارهاي اصول انفورماتيك حوزه اول رتبه نيز امسال البرز بيمه شركت هزار ۲۶۲ نيز كهگرمي س قطعه هر
  همچنين اشتغال» توليد رونق هاي «بسته عنوان تحت ۶۹ ۰3فروردين مصوبه بانك يتدار اولو هاي پروژ تكاليف مقاومتي، اقتصاد فرماندهي ستادي»، پشتيباني افزارهاي «نرم «سنهاب»، اصلي داد. اختصاص خود به را بيمه صنعت عيار ۸۱ الي ط گرم هر ميشد. فروخته
  تومان اجراي براي الزم مالي منابع تامين نمود. تصويب دستگاه، آن براي «خدمات «امنيت»، داده»، مركز ارتباطات «زيرساخت هاي ارزيابي با البرز، بيمه عمومي روابط گزارش به روز به نسبت كه دارد قيمت تومان
  ۴۱۱هزار سال در اجرا براي مقاومتي» اقتصاد فرماندهي ستاد «مصوب
  مركزي مجري است مجري» «دستگاه برعهده مصوب هاي روژه از يك هر صورت فاوا منابع «مديريت پرتال» الكترونيك در البرز بيمه شركت مركزي، بيمه سوي از گرفته صورت ميدهد. نشان رشد تومان ۰۷3
  شنبه اقتصاد فرماندهي «ستاد «تعادل»، گزارش به كرد. ابالغ را ۱3
  ۶۹ مجري، دستگاه اختيارات وظايف اعتبارات، چارچوب در بايست البرز بيمه نيز ۵۹3 سال گزارش، براين بنا است. گرفته اول رتبه كسب حايز ارتباطات، اطالعات فناوري زمينه كاهش تومان يك با آزاد بازار در نيز امريكا دالر
  هر در وزيران، هيات ۱3۹۴رويرهش ۱3 مصوبه مفاد استناد به
  مقاومتي» كه آورد عمل به نحوي به پروژه مالي تامين براي را الزم اقدامات كليه توسط كه ۱3۹۶ سال در رهبري معظم مقام منويات اجراي راستاي هاي كت شر تمام بين در را انفورماتيك اول رتبه توانست اداره سوي از ها ارزياب اين است، حاكي گزارش اين شد. هر ۰۸۱۴تومان افت تومان با يورو تومان،
  ۶۵۷3 شود. اجرا مصوب زمانبندي طبق پروژه نامگذاري اشتغال» توليد مقاومتي: «اقتصاد سال عنوان به مه معظل كند. كسب بيمه با مطابق مركزي، بيمه اطالعات ارتباطات فناوري كل بود. ۰۵۸۴تومان نزول تومان با نيز انگليس پوند
توزيع متناسب بار ساماندهي غيرمجازها در بانك‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/25
توزيع متناسب بار ساماندهي غيرمجازها در بانك‌ها
دولت آينده براي تشويق مديريت بانك‌هاي كارآمد بايد در دستور كار قرار دهد


حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها بايد براساس مديريت منابع و مصارف تامين شود نه تامين كمبود منابع طرح‌ها و موسسات غيرمجاز

گروه بانك و بيمه    محسن شمشيري

در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه انتظارات متعددي از سوي مردم و كارشناسان و فعالان اقتصادي مطرح مي‌شود، يكي از انتظارات اساسي براي بهبود ساختار مالي بانك‌هاي كشور، توزيع متناسب بار ساماندهي غيرمجازها و طرح‌هاي موردنظر دولت، روي دوش همه بانك‌ها و نهادهاي مسوول و نظارتي است تا بانك‌ها علاوه بر مشاركت در اين كار ارزشمند و خيرخواهانه و مسووليت اجتماعي، در برابر سپرده‌گذاران و سهامداران خود نيز پاسخگو باشند و وقت مديريت و پرسنل و امكانات و منابع بانك براساس قانون دراختيار مشتريان و سهامداران باشد و منابع مالي بانك نيز درراستاي اهداف بانك و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و منابع و مصارف و توجيه اقتصادي طرح‌ها به كار گرفته شود.

به گزارش «تعادل»، علاوه بر دو بانك صادرات و پارسيان كه در ساماندهي ميزان، و ثامن‌الحجج مشاركت بي‌نظيري داشته‌اند، در ساير موارد ازجمله كاسپين، شهر تفريحي شانديز و ساير طرح‌هاي موردنظر دولت، بايد به‌گونه‌يي عمل شود كه فشار هزينه‌يي، هزينه فرصت، زمان و وقت ساماندهي موسسات غيرمجاز تنها روي چند بانك سنگيني نكند و اگر قرار است كه ساماندهي موسسات غيرمجاز و شركت‌هاي مشكل‌دار و نيازمند تامين مالي ادامه يابد، علاوه بر بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي و مسوول كشور، بايد از مشاركت ساير بانك‌ها به عنوان بانك عامل نيز استفاده شود و براي اين اقدام گسترده بانكي، تنها بر چند بانك محدود مثل صادرات و پارسيان متمركز نشوند.

اخيرا، براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و افزايش اشتغال و توليد، سنديكاي بانكي با مشاركت ٦ بانك براي تامين مالي پروژه شهر پديده شانديز در مشهد با پيشگامي بانك صادرات و با حضور بانك‌هاي ملي، ملت، سپه، تجارت و شهر در راستاي تحقق تدبير «سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» و همچنين حمايت از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و رونق‌بخشي به فضاي كسب و كار، براساس ابلاغ بانك مركزي تشكيل شده است و پيش‌نويس قرارداد مشاركت در تامين مالي پروژه شهر پديده شانديز مركز تعطيلات، سرگرمي و خريد با پيشگامي بانك صادرات به تاييد مديران اعتباري بانك‌هاي عضو سنديكا رسيده است.

اگرچه اين طرح‌ها مي‌توانند در راستاي تحقق اهداف مورد نظر دولت باشند اما اين پرسش مطرح است كه اگر فشار بر بانك‌ها براي اجراي طرح‌هاي مختلف افزايش يابد در نتيجه منابع در دسترس بانك براي سودآوري و درآمدزايي كاهش مي‌يابد و نمي‌توان انتظار داشت كه زيان‌دهي فعلي بانك‌ها تبديل به سودآوري شود.

لذا لازم است كه در دولت آينده براي بانك‌ها يك سقف يا كف منابع مالي در اين‌گونه طرح‌ها تعريف شود و اجازه داده نشود كه فشار بر منابع بانك‌ها افزايش يابد و بخش بزرگ منابع بانك‌ها براي اين‌گونه موارد هزينه شود.

به عبارت ديگر، بانك‌هاي كشور مسوول چنين وضعيتي از سوي موسسات غيرمجاز يا طرح‌هاي نيمه تمام نبوده‌اند و حالا نبايد انتظار داشت كه تنها سپرده‌گذاران و سهامداران چند بانك در حل چنين معضلاتي مشاركت كنند.

مسوول كمبود منابع اين طرح‌ها چه در دولت چه در بخش خصوصي بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند و دولت نبايد از منابع سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌هاي خصوصي براي ساماندهي و كمبود منابع موسسات يا طرح‌هاي نيمه‌تمام استفاده كند.

 اين كار بايد با برنامه‌ريزي مناسبي انجام شود و قبل از اينكه به بحران تبديل شود بايد با شناسايي عوامل موثر در اين وضعيت، ساماندهي شاخص‌ها و عملكردها، تبديل دارايي‌ها به نقدينگي، كنترل سرمايه‌گذاري‌ها، نظارت دقيق بر افزايش شعب و طرح‌هاي جديد جذب پول از مردم و... از ايجاد چنين مشكلاتي جلوگيري شود.

در شرايطي كه در سال 92 و براساس گفته رييس كل بانك مركزي به ميزان 25درصد نقدينگي كشور در اين موسسات غيرمجاز و طرح‌هاي جذاب و سودآور و با تبليغات فراوان و در هزاران شعبه جذب شده است، بايد اين پرسش مطرح شود كه چه كساني اجازه اين كار را داده‌اند و چه كساني مديريت اين كار را به عهده داشته‌اند و چه كساني سكوت كرده‌اند و چرا با اين عوامل غيرقانوني و غيرمجاز برخورد مناسب صورت نگرفته است؟

همچنين در شرايط كنوني بايد قبل از اينكه بانك مركزي مجبور شود كه منابع لازم براي سپرده‌هاي مردم را تامين كند و دارايي و اموال راكد موسسات غيرمجاز روي دست مسوولان تسويه و انحلال شركت‌ها باقي بماند، بايد اقدام مناسب صورت گيرد و به تمام سپرده‌گذاران اخطار داده شود كه در صورت ايجاد مشكل و سرمايه‌گذاري در موسسات غيرمجاز، نبايد انتظار داشته باشند كه فورا به انتظارات آنها پاسخ داده شود و بايد از ادامه اين‌گونه سپرده‌گذاري‌ها جلوگيري شود و منابع كشور و مردم نبايد صرف سوداگري كساني شود كه به‌دنبال سود بيشتر هستند. كساني كه به‌دنبال سودهاي افسانه‌يي هستند در آينده با مشكلات بسياري مواجه خواهند شد و بايد خود را آماده چنين وضعيتي كنند و سپرده‌گذار بانك‌ها و منابع عمومي كشور نبايد براي چنين وضعيت هزينه شود بلكه بايد شكايت‌ها از طريق قانوني و براساس عملكرد مديران اين موسسات رسيدگي شود.

اگرچه بانك‌هاي بزرگ كشور در سال‌هاي اخير و به‌خصوص در شرايط تحريم‌هاي اقتصادي، ركود اقتصاد كشور و شرايط پسابرجام، علاوه بر وظايف بانكداري خود، كمك به توليد و اشتغال و تامين نياز واحدهاي اقتصادي و نيازهاي خرد مردم و خانواده‌ها، در حوزه دفاع از بازار پول و نظام بانكي كشور نيز به مسووليت اجتماعي خود عمل كرده‌اند و براي ساماندهي موسسات غيرمجاز، بازگشت سپرده‌هاي مردم و رفع نگراني‌هاي موجود نقشي تاريخي و اثرگذار داشته‌اند، اما اين پرسش اساسي وجود دارد كه موضوع ساماندهي موسسات غيرمجاز پولي و مالي و سرمايه‌گذاري چگونه بايد ادامه يابد و بانك‌هاي بزرگ تا كجا بايد جور اين‌گونه موسسات غيرمجاز و غيرمسوول در برابر دارايي‌ها و سپرده‌هاي مردم را بكشند؟

نكته اساسي در اين زمينه توجه به اين نكته است كه اگرچه بانك‌هاي بزرگ كشور به مسووليت اجتماعي خود در برابر اقتصاد كشور و دفاع از اعتبار بازار پول و نظام بانكي واقفند اما به عنوان وكيل سپرده‌هاي مردم و مسوول در برابر سهامداران خود وظيفه دارند كه براساس قانون به گونه‌يي عمل كنند كه مطالبات آنها از موسسات غيرمجاز و تبديل دارايي‌ها و اموال موسسات غيرمجاز به موقع تبديل به نقدينگي شود و در اختيار بانك عامل پرداخت سپرده‌هاي مردم قرار گيرد.

همچنين بانك مركزي به عنوان نهادهاي ناظر بازار پول و ساير نهادهاي نظارتي بايد برنامه ساماندهي موسسات غيرمجاز را به گونه‌يي پيش ببرند كه فشار هزينه‌ها و اقدامات لازم براي بازگشت سپرده‌هاي مردم و تحقق اهداف سرمايه‌گذاري‌هاي برخي شركت‌ها به طور متناسب بين همه بانك‌هاي كشور توزيع شود و بانك‌ها بتوانند در برابر سپرده‌گذاران و سهامداران خود عملكردي قابل دفاع داشته باشند.

به خصوص از آن جهت كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس فرمت جديد ifrs از سال 94 در دستور كار بانك‌ها قرار گرفته و در نتيجه برخي بانك‌ها به خاطر مطالبات گسترده خود كه حاصل شرايط كلان اقتصاد در سال‌هاي اخير است اكنون زيان‌ده محسوب مي‌شوند و اين موضوع فشار افكار عمومي و برخي فعالان سياسي بر عملكرد بانك‌ها را موجب شده و انتقادها و موج رسانه‌يي ظالمانه‌يي عليه بانك‌ها به راه انداخته و عملكرد بانك‌ها در شرايط سخت سال‌هاي اخير را زير سوال برده است لذا شايسته است كه در مورد مشاركت بانك‌هاي بزرگ به‌عنوان بانك عامل در ساماندهي شركت‌ها و موسسات مالي غيرمجاز و مشكل‌دار به گونه‌يي برنامه‌ريزي شود كه فشار بر بانك‌ها را بيش از اين افزايش ندهد.

نهادهاي نظارتي و تصميم‌گير كشور بايد توجه داشته باشند كه مسووليت فعاليت اينگونه موسسات و سكوت در برابر آنها به عهده دولت‌هاي قبل و كساني است كه به خاطر سوءمديريت باعث چنين وضعيتي شده‌اند و بانك مركزي و سيستم بانكي كشور مسوول آنها نيستند و براساس قانون مسوول اين وضعيت نيستند اما حالا كه قرار است از مردم و سپرده‌گذاران دفاع شود و از اعتبار بازار پول دفاع شود بايد به گونه‌يي عمل شود كه خود اين مردم به عنوان سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌هاي خصوصي با نگراني از وضعيت سهام و دارايي‌هاي خود مواجه نشوند.

هر چند كه ورشكستگي در مورد بانك‌هاي رسمي و مجوز‌دار و بزرگ كشور مفهومي ندارد و امكان‌پذير نيست اما در عين حال سهامداران و سپرده‌گذاران بانك‌ها انتظار دارند كه حداقل اين ساماندهي موسسات غيرمجاز به شكل منطقي و با توزيع بار مشكلات و هزينه‌هاي آن به صورت متناسب بين همه بانك‌ها و با تامين اعتبار كافي از سوي بانك مركزي و به‌تدريج انجام شود و قبل از اينكه ساير موسسات مالي و شركت‌ها دچار اين مشكلات شوند برنامه منسجم و با اقتداري در برخورد با آنها در دستور كار قرار گيرد.

بر اين اساس بايد در ارزيابي عملكرد بانك‌هاي بزرگي مانند بانك صادرات ايران و پارسيان كه در ساماندهي موسسه ميزان، ثامن‌الحجج و... مشاركت مسوولانه و بزرگي داشته‌اند، نگاهي عميق‌تر و كارشناسانه‌تر داشت و دولت آينده بايد براي هزينه‌هاي سنگين ساماندهي موسسات غيرمجاز و سپرده‌هاي مردم و دارايي‌ها و اموال باقي مانده آنها برنامه‌ريزي درستي داشته باشد و نبايد بانك‌هاي بزرگ مانند صادرات و پارسيان را مجبور كند كه هر موسسه غيرمجاز و شركت مشكل‌داري كه مردم معترض عملكرد آنها هستند را ساماندهي كنند و كمبود منابع آنها را تامين كنند.

 اكنون چند هزارميليارد تومان از منابع شبكه بانكي كشور چه از جيب بانك مركزي باشد يا بانك‌هاي تجاري براي ساماندهي موسسات غيرمجاز ميزان، ثامن‌الحجج و... هزينه شده است كه حتي با بازگشت تمام اين مبالغ از محل دارايي و اموال اين موسسات باز هم هزينه‌هاي اجتماعي و فرصت و وقت و انرژي بانك‌ها و نگراني سپرده‌گذاران و اثر تجمعات بر سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران و التهاب شبكه بانكي را نمي‌توان جبران كرد.

حتي با تكذيب چند باره ورشكستگي بانك‌ها باز هم عده‌يي از سهامداران و سپرده‌گذاران نگران وضعيت بانك‌ها هستند و در شرايطي كه خبر زيان‌دهي صورت‌هاي مالي، اجتماع سپرده‌گذاران موسسات مجاز در شعب بانك‌ها، درگير شدن بانك‌ها در ساماندهي ميزان و ثامن‌الحجج يا تكميل طرح‌هاي بزرگ مانند شانديز، هزاران ميليارد تومان تامين اعتبار از سوي بانك مركزي و... را در رسانه‌ها مي‌خوانند، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آينده سهام اين بانك‌ها چه خواهد بود؟

بر اين اساس دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و ساير نهادهاي مسوول و نظارت بر عملكرد موسسات غيرمجاز و شركت‌هاي مشكل‌دار بايد ضمن توضيح شفاف در مورد عدم ورشكستگي بانك‌ها و وضعيت مالي آنها، موضوع توزيع بار هزينه‌ها و زمان و وقت ساماندهي موسسات غيرمجاز را در دستور كار قرار دهند تا علاوه بر بانك‌هاي صادرات و پارسيان از راه‌هاي ديگري به وضعيت ساماندهي اين موسسات پرداخته شود.نویسنده:
828 ميليارد تومان واريزي بيمه به نيروي انتظامي و بهداشت در دولت يازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/25
828 ميليارد تومان واريزي بيمه به نيروي انتظامي و بهداشت در دولت يازدهم
گزارش همتي در مورد عملكرد صنعت بيمه در دوره 95-1392


گروه بانك و بيمه  

رييس كل بيمه مركزي در گزارشي، پيشرفت‌هاي صنعت بيمه در دولت يازدهم را تشريح كرد.

به گزارش «تعادل» و به نقل از روابط‌عمومي بيمه مركزي، همتي از رشد ۱۱۱درصدي حق بيمه توليدي صنعت بيمه در دولت يازدهم خبر داد و گفت: مقدار حق‌ بيمه توليدي شركت‌هاي بيمه مستقيم در سال ۱۳۹۵ به حدود27.72هزارميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با سال گذشته نزديك 5.22درصد رشد نشان مي‌دهد. ميزان حق بيمه توليدي طي فعاليت دولت يازدهم 14.62 هزارميليارد تومان افزايش (حدود ۱۱۱درصد) داشته است.

وي در خصوص رشد ضريب نفوذ بيمه در كشور نيز گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه اين ضريب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲درصد برسد و اين شاخص طي دوره فعاليت دولت يازدهم ۵.۰واحد بهبود يافته است.

رييس كل بيمه مركزي، رشد حق‌ بيمه سرانه در دولت يازدهم را حدود 105درصد اعلام كرد و گفت: در سال ۱۳۹۵ حق‌بيمه سرانه بيمه‌هاي بازرگاني بر اساس برآورد آمار جمعيت توسط مركز آمار ايران، معادل 350هزار تومان بوده كه حدود 19.9درصد در مقايسه ‌با سال قبل افزايش داشته است. اين شاخص در دوره چهارساله فعاليت دولت يازدهم حدود ۱۰۵ درصد افزايش يافته است. وي افزود: ميزان انحصار در بازار بيمه (برمبناي فرمول هرفيندال-هيرشمن) در سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۷۳۳ رسيد   كه نسبت به سال ۹۱ (چهارسال گذشته) ۵۹۱واحد كمتر شده و 25.4درصد اين شاخص بهبود يافته است.

همتي با اشاره به رشد ۸درصدي سهم بخش غيردولتي در دولت يازدهم گفت: هدف بيمه مركزي ارتقاي سهم بخش غيردولتي از كل حق ‌بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه كشور است و بر همين اساس در سال ۱۳۹۵، شركت بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي به همراه ۲۹ شركت بيمه غيردولتي (غير از ۲ شركت بيمه اتكايي) در بازار بيمه كشور فعاليت كردند. در پايان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي بازار بيمه كشور54.6 درصد بوده كه در سال ۱۳۹۵ به 62.6 درصد رسيده كه بيانگر رشد نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه كشور است.

وي از برنامه‌هاي بيمه مركزي براي افزايش سهم حق بيمه زندگي خبر داد و گفت: نسبت سهم حق ‌بيمه زندگي از كل پرتفوي صنعت ‌بيمه در بازار بيمه كشور در سال ۱۳۹۱ به 7.8درصد رسيده بود كه اين نسبت طي سال چهارم فعاليت دولت يازدهم به 13.4درصد رسيده و 5.6واحد درصد افزايش يافت.

همتي با اشاره به افزايش ميزان نظارت بيمه مركزي بر نحوه پرداخت خسارت بيمه‌گذاران در راستاي حمايت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختي صنعت بيمه كه به نوعي نشان‌دهنده ميزان ارائه خدمات شركت‌هاي بيمه به بيمه‌گذاران است تا پايان سال ۱۳۹۵ به حدود 18هزارميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۳۹۱، ۲ معادل 2.3برابر شده است.

وي از افزايش تعداد شركت‌هاي بيمه در دولت يازدهم خبر داد و گفت: طي اين دوره، پروانه فعاليت ۵ شركت بيمه( سرمد، تعاون، تجارت نو، حكمت صبا و زندگي خاورميانه) صادر شده است. همچنين در راستاي گسترش هدايت‌ شده فعالان بازار بيمه، در دوره ۴ ساله ۹۲ الي ۹۵، همراه با افزايش تعداد شعب شركت‌هاي بيمه و رسيدن آن به ۱۰۷۹ شعبه در سراسر كشور(۲۱۸ شعبه طي دوره ۴ ساله اضافه شده است)، حدود ۴۴هزار نماينده بيمه فعال (كه ۱۰۶۰۴نماينده طي دوره چهارساله اضافه شده‌اند)كه از اين تعداد نزديك ۱۰۶۰۰مورد، نمايندگان تخصصي فروش بيمه عمر هستند كه از اقدامات بيمه مركزي در راستاي گسترش شبكه فروش است.

 رييس كل بيمه مركزي در ادامه افزود: ۲۳۵ كارگزار بيمه اعم از حقيقي و حقوقي، ۳۹ ارزياب خسارت طي دولت يازدهم نيز مجوز فعاليت گرفتند و به شبكه فروش صنعت بيمه اضافه شدند.

وي همچنين از بررسي و اعطاي مجوز به طرح‌ها و پوشش‌هاي بيمه‌يي از سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۵ براي ۱۹۷ طرح و پوشش بيمه‌يي (كه حدود ۱۷۵مورد مربوط به بيمه‌هاي عمر و درمان بوده است)، تقويت ابزار‌ها و رويكردهاي نظارتي بيمه مركزي و كنترل جدي توانگري مالي و ذخيره‌‌گيري‌ها، تدوين ضوابط جديد مربوط به نحوه انجام بيمه‌هاي اتكايي، تصويب آيين‌نامه ۹۰ توسط شوراي عالي بيمه، ارائه پوشش‌هاي بيمه‌يي براي صنايع مهم داخلي در دولت يازدهم خبر داد و گفت: در راستاي جلب حضور اشخاص خارجي در بازار بيمه كشور و ارتقاي همكاري با شركت‌هاي بيمه‌يي خارجي طي دوره چهارساله دولت يازدهم، پروانه‌‌هاي فعاليت ۳ دفتر ارتباطي از سوي بيمه مركزي صادر شد.

همتي پيگيري تصويب لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعي را از دستاوردهاي دولت يازدهم دانست و گفت: حادثه‌خيز بودن ايران، همواره مشكلات زيادي را به‌ وجود آورده كه اقدامات جدي را مي‌طلبد چرا كه اين حوادث بار مالي زيادي براي كشور به دنبال دارد و بيمه مركزي در راستاي نقش حمايتي خود، لايحه‌يي تحت عنوان صندوق بيمه حوادث طبيعي را به مجلس پيشنهاد كرد كه انقلابي در بيمه حوادث طبيعي ايجاد مي‌كند.

وي در خصوص آخرين وضعيت اين لايحه گفت: اين لايحه در مجلس تصويب و اما به دليل ايرادات وارده توسط شوراي نگهبان هم اكنون در حال بررسي مشترك توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي رفع ۵ ايراد وارده به لايحه بيمه همگاني حوادث طبيعي است كه موارد به بيمه مركزي منعكس و پاسخ‌هاي لازم جهت رفع ايرادات مذكور تهيه شده و مجددا به مجلس ارسال شد.

همتي در خصوص جزييات اين طرح گفت: در اين مصوبه بيمه‎گر «بيمه پايه»، صندوق است و كليه شركت‎هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‎توانند اقدام به فروش بيمه‎نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان كنند.

رييس كل بيمه مركزي با اشاره به افزايش تعامل بيمه مركزي با دو نهاد نيروي انتظامي و وزارت بهداشت در خصوص واريزي شركت‌هاي بيمه در راستاي تحقق احكام قوانين بودجه سنواتي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دوره چهار ساله ۹۲ الي ۹۵ گفت: در اين دوره مبلغ 220ميليارد تومان كل واريزي صنعت بيمه به حساب نيروي انتظامي بوده است.

همچنين در اين دوره مبلغ 608 ميليارد تومان نيز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

همتي با تاكيد بر اهميت اجراي دقيق سياست‌هاي راهبردي ابلاغي در صنعت بيمه، مهم‌ترين برنامه‌هاي سال ۱۳۹۶ بيمه مركزي را رونق توليد و اشتغال اعلام كرد و گفت: اميدوارم در سال جديد بتوانيم با اجراي تدريجي استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در صنعت بيمه در تحقق ارتقاي شفافيت مالي موسسات بيمه گام‌هاي اساسي برداشته شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه با هماهنگي و همسويي بين سازمان حسابرسي، سازمان بورس، سازمان مالياتي و بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه بتوانيم هرچه سريع‌تر مقررات ۴IFRS- را اجرايي كنيم و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه و بيمه اتكايي را برمبناي آن ارائه دهيم.نویسنده:
بيمه البرز رتبه اول انفورماتيك را كسب كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/25
بيمه البرز رتبه اول انفورماتيك را كسب كرد


شركت بيمه البرز امسال نيز رتبه اول حوزه انفورماتيك صنعت بيمه را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، با ارزيابي‌هاي صورت گرفته از سوي بيمه مركزي، شركت بيمه البرز در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، حايز كسب رتبه اول شد.  اين گزارش حاكي است، اين ارزيابي‌ها از سوي اداره كل فناوري ارتباطات و اطلاعات بيمه مركزي، مطابق با اصول و معيارهاي تخصصي و علمي و براساس 6 شاخص اصلي «سنهاب»، «نرم افزارهاي پشتيباني و ستادي»، «زيرساخت ارتباطات و مركز داده»، «امنيت»، «خدمات الكترونيك و پرتال» و «مديريت منابع و فاوا » صورت گرفته است.  بنا براين گزارش، سال 1395 نيز بيمه البرز توانست رتبه اول انفورماتيك را در بين تمام شركت‌هاي بيمه كسب كند.نویسنده:
جهانگيري تكاليف اولويت‌دار سال 96 بانك مركزي را ابلاغ كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/25
جهانگيري تكاليف اولويت‌دار سال 96 بانك مركزي را ابلاغ كرد


گروه بانك و بيمه | معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، تكاليف و پروژه‌هاي اولويت‌دار بانك مركزي «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1396 را ابلاغ كرد.  به گزارش «تعادل»، «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه 31 شهريور1394 هيات وزيران، در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در سال 1396 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» نامگذاري شده است، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه 30فروردين 96 تحت عنوان «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه، تصويب نمود.  تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب برعهده «دستگاه مجري» است و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.نویسنده:
لزوم گذار از اقتصاد بانك‌محور به بازار محور
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/25
لزوم گذار از اقتصاد بانك‌محور به بازار محور
درحال حاضر بيش از ۹۰درصد تامين مالي در اقتصاد كشور از طريق شبكه بانكي انجام مي‌شود و اين در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است. بر اين اساس، تقويت تامين مالي بازار محور از طريق بازارهاي سرمايه و بدهي ضرورت دارد.

جمهوري اسلامي ايران درحال حاضر هجدمين اقتصاد بزرگ دنيا به‌شمار مي‌رود و برخورداري از رتبه نخست ذخاير گازي، رتبه چهارم منابع نفتي، رتبه پانزدهم جاذبه‌هاي گردشگري و رتبه دهم جهاني از لحاظ منابع معدني ازجمله مهم‌ترين پتانسيل‌هاي اقتصاد ملي براي توسعه و پيشرفت است.  با توجه به سهم بسيار بالاي بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور نتيجه مي‌گيريم كه اقتصاد ما بانك محور است. به اين معني كه عمده تامين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شبكه بانكي انجام مي‌شود. به نحوي كه براساس برخي تخمين‌ها ۹۱درصد تامين مالي به صورت مستقيم توسط شبكه بانكي انجام مي‌شود و صرفا ۹درصد به بازار سرمايه مرتبط است. اين مساله منجر شده تا فشار سنگيني بر شبكه بانكي جهت پاسخگويي به نيازهاي گسترده تامين مالي وارد شود.   اين درحالي است كه در اكثر كشورهاي دنيا بازارهاي سرمايه و بدهي نيز همانند بازار پول در تامين مالي نقش اساسي دارند. به‌ طور خاص بازار بدهي ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني دارد كه مي‌توان از آن جهت تامين مالي استفاده كرد. به عنوان مثال شركت‌هاي بزرگ و معتبر مي‌توانند با مراجعه مستقيم به بازار بدهي و انتشار اوراق بهادار به تامين مالي بپردازند.

 با توجه به توفيقات قابل توجه بانك مركزي و شبكه بانكي در توسعه ابزارهاي مبتني بر بانكداري الكترونيك در سال‌هاي گذشته سهم اسكناس و مسكوكات در معاملات و مبادلات پولي روزمره مردم كاهش چشمگيري يافته است. بدون شك توسعه خدمات بانكداري الكترونيك سبب تسهيل مبادلات و معاملات اقتصادي شده و هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها را نيز(به دليل كاهش نياز به حضور فيزيكي در شعب) كاهش مي‌دهد. نبايد فراموش كرد كه درحال حاضر بخش مهمي از درآمدهاي بسياري از بانك‌هاي برجسته بين‌المللي صرفا از محل كارمزد خدمات الكترونيكي تامين مي‌شود.  نظام بانكي همراه با ساير بخش‌هاي اقتصاد(هم راستا با توفيقات كشور در عرصه روابط بين‌المللي) از بن‌بست و تنگنا بيرون آمده و اين مساله براي بانك‌هاي ايراني كه در دوران تحريم مشكلات بسياري را تجربه كردند، امري كليدي محسوب مي‌شود. علاوه بر اين كاهش تحريم‌هاي بانكي سبب شد تا معاملات ارزي و بين‌المللي شبكه بانكي كه در گذشته به‌ شدت كاهش يافته بود مجدد احيا و به سطوح قابل قبول نزديك شود.  برخي از مهم‌ترين اقدامات و موفقيت‌هاي نظام بانكي شامل دستيابي به تورم تك‌رقمي پايدار، مهار نوسانات و ايجاد ثبات در بازار ارز، حركت در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي، كاهش نرخ ذخيره قانوني متناسب با شاخص‌هاي سلامت بانكي، جلوگيري از شناسايي و تقسيم سودهاي موهومي، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري و الزام به ذخيره‌گيري مناسب در رابطه با آنها، افزايش شفافيت از طريق الزام بانك‌ها به تهيه صورت‌هاي مالي منطبق بر IFRS، افزايش اقتدار بانك مركزي، مقابله جدي با موسسات اعتباري غيرمجاز، انتشار منظم اطلاعات اقتصادي، ارائه تقويم آماري جهت انتشار آمارهاي اقتصادي، بهبود محيط كسب وكار، تقويت امنيت سرمايه‌گذاري، هدايت منابع و سرمايه‌ها به سمت ظرفيت‌هاي خالي مانند سرمايه در گردش بخش‌هاي توليدي، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و افزايش وام قرض‌الحسنه ازدواج است.  اگر دو شاخص كليدي اقتصاد كلان را نرخ رشد اقتصادي و رشد سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) در نظر بگيريم در چند سال اخير شاهد بهبود همزمان هر دو آنها بوده‌ايم. به نحوي كه از 3ماهه آخر سال ۹۴ رشد اقتصادي مثبت شد و اين وضعيت در سال ۹۵ با سرعت بيشتري ادامه يافت. از منظر تورم نيز بانك مركزي توانست پس از سال‌ها به تورم تك‌رقمي پايدار دست پيدا كند. انتظار مي‌رود، روند مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي در سال ۹۶ نيز ادامه يابد.

مهم‌ترين برنامه‌هاي‌ بانك مركزي در 4سال آينده شامل حركت به سمت توليد و اشتغال پايدار، هدايت منابع بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تداوم حفظ تورم تك‌رقمي، زمينه‌سازي توسعه روابط كارگزاري با بانك‌هاي معتبر خارجي، اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز، استمرار حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، مديريت هماهنگ نرخ سود در بازارهاي پول و سرمايه و جلوگيري از ايجاد جنگ قيمتي، اصلاح مدل‌هاي كسب‌وكار بانك‌ها، تقويت همكاري‌هاي بانكي بين‌المللي، تقويت سرمايه بانك‌ها، كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و بازارپذير كردن آنها، تقويت بازار بين ‌بانكي و توسعه و ارتقاي ساختارهاي نظارتي در شبكه بانكي است.

 نویسنده: علي ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي
نوسان اندك قيمت در بازار ارز و سكه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/25
نوسان اندك قيمت در بازار ارز و سكه
بازار ارز و سكه تهران، نوسان اندك انواع سكه را تجربه كرد همچنين دلار نيز در اين بازار با كاهش يك توماني به قيمت ۳۷۵۶ تومان معامله شد.  به گزارش «تعادل»، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز يك‌شنبه يك ميليون و ۲۱۱هزار و ۶۰۰ تومان بود كه نسبت به قيمت روز شنبه ۵ هزار تومان افزايش يافته است. همچنين نرخ هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز يك ميليون و ۱۷۶ هزار تومان تعيين شد كه ۵ هزار تومان رشد داشته است.  نيم‌سكه نيز ۶۵۸هزار و ۵۰۰ تومان قيمت خورد كه با افزايش ۵ هزار توماني مواجه شد. ربع سكه نيز در بازار تهران ۳۷۵هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد كه تغييري نداشت.

همچنين هر قطعه سكه‌گرمي نيز 262 هزار تومان فروخته مي‌شد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۴هزار و ۲ تومان قيمت دارد كه نسبت به روز شنبه ۳۷۰ تومان رشد نشان مي‌دهد.

هر دلار امريكا نيز در بازار آزاد با يك تومان كاهش ۳۷۵۶تومان، يورو با ۴تومان افت ۴۱۸۰تومان و هر پوند انگليس نيز با ۹ تومان نزول ۴۸۵۰تومان بود.

 نویسنده:
  بورس
  اخبار Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 سازي خصوصي پيامك عدالت
  ارسال سهام مشمولين كرد
  به اعالم «تعادل» با گو گف در را استارز فين دايمي دبيرخانه تهاي فعالي فرابورس
  مديرعامل سهام سامانه عملكرد درخصوص سبحاني
  سيدجعفر سامانه كار به شروع ابتداي از گفت: اخير ماهه سه در
  عدالت دريافت حساب صورت نفر ميليون 33 از بيش عدالت
  سهام ميان از متوفي مشمول ميليون احتساب با كه اند رده هستيم
  ك گذاران سرمايه با مالي هاي آپ استارت
  پل از بيش حدودا عدالت سهام مشمول ميليون 47 از
  بيش اند. رده دريافت حساب ورت مشمولين از
  07درصد بازار رساني الع اط پايگاه از نقل به «تعادل» گزارش
  به رويداد دومين استارز، فين ساالنه رويداد نخست رمضانيان| علي بورس|
  گروه سهام سامانه عملكرد درخصوص سبحاني سيدجعفر
  سرمايه، در آفريقا شمال خاورميانه مالي آپهاي
  استارت ها، شتابدهنده ها، آپ استارت امروز دنياي
  در سامانه كار به شروع ابتداي از گفت: اخير ماهه سه در
  عدالت دهمين با همزمان 1396 92فروردين 62تا
  تاريخ گذاري سرمايه هاي صندوق سرمايهگذار
  فرشتگان دريافت حساب صورت نفر ميليون 33 از بيش عدالت
  سهام محل در بيمه بانك بورس، المللي بين
  نمايشگاه بوده رشد درحال سرمايه بازارهاي در
  جسورانه ميان از متوفي مشمول ميليون دو احتساب با كه اند رده
  ك )41 تهران(سالن المللي بين هاي نمايشگاه دايمي در اند. كرده جلب خود به را زيادي طرفداران
  بعضا از بيش حدودا عدالت سهام مشمول ميليون 47 از
  بيش همكاري با ايران فرابورس شركت ميزباني به هاي زمينه فعاليت محيط نيز ايران سرمايه
  بازار وي ردهاند. دريافت حساب ورت مشمولين از
  07درصد سازمان جمهوري، رياست فناوري علمي
  معاونت شكل بنيان دانش هاي فعاليت مالي تامين براي
  الزم سامانه در نفر زار 600 12ميليون به نزديك افزود: ادامه
  در حوزه فعال هاي شركت بهادار اوراق
  بورس مالي هاي آپ استارت نو، هاي ايده صاحبان
  گرفته از حاكي رقم اين كه اند رده ثبت شبا شماره عدالت
  سهام از دعوت با استارز فين شد. برگزار مالي
  فناوري جسورانه رمايهگذاري س هاي صندوق صاحبان
  و عدالت سهام سامانه در مشمولين 54درصدي از بيش
  ثبت مالي، نوپاي وكارهاي كسب بازار اصلي بازيگران براي بتوانند تا دارند را فضا اين به ورود در
  سعي فروردين 30 از 32روز مدت ظرف در ركورد اين كه
  است حوزه در فعال هاي آپ بيمه(استارت پولي كنند. مالي تامين بورس از خود اهداف
  پيشبرد است. رسيده ثبت به
  ماه فرشتگان جسورانه، گذاران سرمايه مالي)،
  تكنولوژي سال كه ايران فرابورس گزارش«تعادل»
  به كرد: تصريح يسازي خصوص سازمان كل رييس
  مشاور گيران تصميم دولتي هاي سازمان رمايهگذار،
  س راهاندازي با خصوص اين در را قدم نخستين 93
  پيامك سامانه ارديبهشت) 20( گذشته هفته چهارشنبه
  از همانديشي براي تعاملي فضايي صنعت، اين
  اصلي نيز گذشته سال برداشت فكري دارايي
  بازار اشتباه آنها حساب اطالعات كه مشموليني به عدالت
  سهام كرد. ايجاد شبكهسازي SME بازار بنيان دانش تابلو راهاندازي
  با اين شد ارسال نبوده شخص خود نام به حساب شماره
  يا دبيرخانه عملكرد درخصوص فرابورس مديرعامل در سعي جسورانه رمايهگذاري س هاي
  صندوق صحيح حساب شماره مراجعه سامانه به يند وان راد
  اف رويدادي در كرد: اظهار 1396 سال در فيناستارز بنيان دانش هاي فعاليت مالي تامين مسير
  تكميل شماره ميان از شد: يادآور سبحاني كنند. وارد را خود
  شخصي آپ استارت 70 شد برگزار امسال فروردين اواخر
  كه فناوري علمي معاونت سوي از اكنون هم
  داشت 59درصد از بيش عدالت سهام سامانه به شده ارائه
  شباي الزم تاييديه 05تيم نام ثبت كانتر دريافت
  براي مسووليت بورس، سازمان جمهوري
  رياست مانده باق 5درصد كردند ارائه صحيح حساب اره شم
  افراد شتابدهنده جسورانه، 9صندوق كردند. اخذ را دبيرخانه برپايي استارز فين رويداد
  برگزاري شخص به متعلق يا مسدود شان حساب شماره يا
  هم حضور رويداد اين در سرمايه تامين هاي ركت ش هاي زمينه تا شده دار عهده را استارز فين
  دايمي شباي شماره مجددا دارند فرصت افراد اين كه بوده
  ديگري برقرار مستقيم ارتباط ها آپ استارت با
  يافته ميان بيشتر چه هر ارتباط تقويت براي
  الزم مشموليني براي كرد: اظهار وي دهند. ارائه را خود
  صحيح با مختلف تخصصي موضوعات با پنل
  كردند. اين از مالي حوزه هاي آپ استارت گذاران
  سرمايه هيچگونه هند كرد ارائه سامانه به صحيح حساب ماره
  كه شركت با خارجي داخلي فعاالن نخبگان
  حضور شود. فراهم
  طريق شد نخواهد ارسال يسازي خصوص سازمان سوي از
  پيامكي 41كارگاه همچنين مخاطب نفر 770 از بيش بازارهاي فعاالن مشترك زبان استارز
  فين مشاهده سامانه طريق از را خود شماره تاييد وانم راد
  اف در كننده شركت نفر 400 از بيش حضور با تخصصي دبيرخانه فعاليت تشريح بورس بيمه بانك، هاي حوزه مانند
  مالي خاطرنشان سازي خصوص سازمان كل رييس مشاور
  كنند. گري مربي خصوصي جلسات شد. برگزار رويداد
  اين براي امسال كه است تك فين هاي آپ
  استارت عنوان هيچ به ديگر شباي شماره به شبا شماره تغيير كرد: بورس سازمان از مجوز داراي نهادهاي توسط استارز فين پلتفرم در مالي مسووليت كه استارز فين دايمي دبيرخانه فعاليت عمده هاي بخش حوزه تخصصي نشست 40 برگزاري 52مربي،
  با بانك بورس، المللي بين نمايشگاه در دوره
  دومين كه افرادي تنها پذيرنيست امكان عدالت سهام سامانه در بدهي سامانه به جمعي مالي تامين هاي پلتفرم دسترسي ايجاد ذيل موارد ازجمله مختلفي هاي زمينه در است ايران فرابورس با
  آن بود. رويداد اين بخشهاي ديگر از گذاري
  سرمايه هاي آپ استارت رويداد بزرگترين عنوان به بيمه
  و به يوانند مت ردهاند، دريافت شبا شماره بودن اشتباه پيامك مشاركت بدهي هاي مدل اجراي استارز فين پلتفرم در جمعي مشاركت كند: مي
  فعاليت حل آپي استارت مسابقه 2017 استارز فين كنار در برگزار آفريقا شمال خاورميانه ايران، مذكور
  مالي سامانه با ارتباط برقراري طريق از تك) (فين مالي فناوري حوزه هاي آپ استارت
  1 صورت اين غير در كنند مراجعه شبا شماره تغيير براي
  سامانه بيش حضور با سرمايه بازار شده مطرح هاي چالش دهندهها تاب ش ها، آپ استارت صاحبان ندارد.
  شد. وجود شبا شماره تغيير امكان فستيوالها گذاري سرمايه آپي، استارت رويدادهاي برگزاري )Finstars. ir( استارز فين پلتفرم در ساماندهي ثبت شناسايي،
  • برگزار حرفهيي داوري 81تيم داوري تيم 50
  از ترين مهم جسورانه رمايهگذاري س هاي
  صندوق پلتفرم طريق از سرمايه بازار تكنولوژي هاي چالش حل مسابقات سرمايهگذاران با مذاكره بازاريابي تسهيل
  • تومان ميليون 60 مجموعا برنده تيم نهايت در
  و بودند. مراسم اين كنندگان شركت استارز
  فين تك فين حوزه كاري كسب نوين هاي مدل با مرتبط مفاهيم آموزش
  • كردند. دريافت
  جايزه ايران فرابورس مديرعامل ارتباط همين
  در دسترسي اختالالتي، از استارز
  پس فين ساالنه رويداد برگزاري ايران مالي مركز طريق
  از تشكيل براي طرحي اينكه بيان با هاموني با وگو گفت در فيناستارز طرح مجري عنوان
  به بانكي حوزه همانند فينتك هاي حوزه ساير رويدادهاي برگزاري فكري دارايي بازار در شده انجام هاي گذاري سرمايه معامالت ثبت شد
  • ميسر كدال به كاربران كار دستور در استارز فين دايمي دبيرخانه )Fintech(يلام تكنولوژي كرد: اظهار استارز
  «تعادل» فين پلتفرم طريق از يي بيمه ايران سرمايه بازار Sand Box نخستين تشكيل
  2 دبيرخانه اين تشكيل از هدف افزود: دارد،
  قرار بازارهاي در نوآورانه خدمات از جديدي
  شاخه ماكنون اينكه بيان با بورس رايان شركت
  مديرعامل صورت به بنيان دانش هاي شركت ها آپ استارت دمو رويداد برگزاري سرمايه بازار در تك فين فعاليت مقررات چارچوب تسهيل
  • ايران فرابورس فناورانه خدمات توسعه بر
  عالوه است«صنايعي شده تعريف اينگونه كه است
  مالي هروز گفت: است، برقرار كدال سامانه به كاربران جسورانه.
  دسترسي هاي صندوق گذاران سرمايه مقابل در ماهانه محصوالت فروش بازار تست مالي نوين ابزارهاي پايلوت انتشار
  • فعال هاي آپ استارت از حمايت سرمايه، بازار
  به بازار شركتي، مالي بانكها، براي را تكنولوژي
  كه روزهاي اقتضاي اينترنت فضاي در اخير هاي
  رسان توپاگير دس مقررات رفع براي حوزه اين در مديريت پرداخت، مالي، هاي داده تحليل
  سرمايه، را شبكه در خطاها برخي بروز انتخابات تا رو
  پرترافيك رويداد برگزاري گذار، سرمايه جذب براي توانايي تعريف در ميگيرند.» كار به شخصي
  مالي زمينه اين در افزود: ادامه در هاموني امير وجوه الكترونيك تجارت تعاريف از بسياري در سهام، نهادي، گذاري سرمايه فردي، گذاري
  سرمايه يكند. بناپذير
  اجتنا در سازي فرهنگ آموزش استارز فين
  ساالنه از كه است هايي شركت شامل صنعت اين
  ديگر جامع برنامه در مالي تكنولوژي صنعت توسعه تعريف در مالي سپاري جمع بيمه مجازي، مالي تحقيقات مدار، مشتري بانكداري
  حوالجات، شركت مديرعامل ماهيار عليرضا «تعادل»، گزارش
  به است. بخش
  اين اقدام در گرفت قرار ايران فرابورس توسعه است. شده وارد مالي تكنولوژي همچنين كنند استفاده بانكي هاي زيرساخت پرداخت، شخصي، مالي دهي، وام در
  تكنولوژي امكان اينكه بيان با فارس، با تگو گفو در بورس
  رايان طريق از ماكنون كدال سامانه به كاربران همه
  دسترسي هاي رسان هروز گفت: است، برقرار توجو جس
  موتورهاي همزمان گرفته صورت اينترنت فضاي در كه جنوبي
  اخيري ره ايران مالي بازارهاي اتصال ويژه روههاي كارگ
  تشكيل به منتهي هاي رو در ها ت حسايس برخي احتمال
  با را يي شبكه خطاهاي برخي بروز جمهوري رياست
  انتخابات دارد، آمادگي ملت بانك افزود: جهان مالي بازارهاي با ايران براي مشترك هاي همكاري ريسك پوشش هدف با معامالت دارد قرار پاياني مراحل در اسالمي خزانه اسناد خريد طريق از سرمايه بازار هاي همكاري توسعه راهكارهاي بررسي
  نشست به يها دسترس كه است درحالي اين كرده ناپذير اب
  اجتن فراهم زمينه اين در را الزم تكنولوژي فني هاي زيرساخت اين در عملياتي راهكارهاي تا شد المللي بين تعامالت افزايش در امر اين بانكي، بين ارزي مراودات برخي رفع صورت در كه عامل مديران حضور با جهان مالي بازارهاي ساير با
  ايران هيچ بدون كدال سامانه در شده منتشر اطالعات دادها
  ه با مركزي گذاري سپرده شركت همكاري تفاهمنامه كند. شود. برداشته زمينه ميشود. اجرايي نزديك يي آينده شركت اين محل در ملت بانك مركزي گذاري سپرده
  شركت قرار هگران معامل عموم دسترس در همواره سيستمي
  ايراد وجوه انتقال نقل با مرتبط امور تسهيل جهت در ملت بانك اينكه بيان با نيز ملت بانك مديرعامل جلسه، اين در مركزي گذاري سپرده شركت با همكاري سمات مديرعامل شد.
  برگزار باعث مالحظات برخي رعايت لزوم اينكه بيان با وي
  دارد. بورس سازمان محل در 95 سال آذر خارجي گذاران سرمايه افزايش بانك اين المللي بين هاي فعاليت برجام اجراي با تدوين هدف با ATHEX Group( آتن بورس گروه محسني محمدرضا سمات، از نقل به «تعادل» گزارش
  به هاي دام اق از دور به فارسي خطاهاي قالب در تا ود
  م شد. امضا بهادار اوراق سئول در ملت بانك شعبه گفت: است، يافته چشمگيري ديگر از را يونان ايران سرمايه بازارهاي اتصال عملياتي مدل گذاري سپرده شركت اقدامات جلسه اين در سمات،
  مديرعامل نمايش كدال در فارسي خطاهاي صورت به آور
  حساسي است متعهد ملت بانك همكاري، تفاهمنامه اين براساس شده راهاندازي الزم مجوزهاي اخذ از بعد جنوبي كره پايتخت ازجمله گوناگوني هاي قالب گفت: برد نام شركت اين اقدامات بازار كردن بينالمللي هاي زيرساخت كردن فراهم براي
  مركزي ناشران اطالعات ارسال در توافقي هيچ كرد: عنوان شود،
  داده جنوبي كره وون جمله از خارجي ارزهاي تبديل عمليات اتصال در را الزم هاي همكاري ميتواند شعبه اين است بازار دو اين اتصال براي )ETFs( معامله قابل هاي صندوق اينكه بيان با وي كرد. تشريح حاضران براي را ايران
  سرمايه وجود كدال سامانه در اطالعات اين به كاربران دسترسي
  يا پرداخت محل كشور آزاد بازار نرخهاي براساس را برعكس دهد. انجام كشور دو مالي بازارهاي پولي مسائل بتواند ملت بانك اميدوارم كه شده طراحي هاي رايزني اخير سال دو طول در مركزي گذاري سپرده
  شركت ايراد هرگونه تا ود تالش روز شبان ساعت 24 در
  نداشته سرمايهگذاران كه روز همان در صرافان انجمن ارز نرخ ميانگين تشكيل پيشنهاد از استقبال با فيض اخالقي هادي همچنين محسني كند. فراهم را مشترك همكاري اين بانكي كرده آغاز بازار دو اتصال براي جنوبي كره طرف با را
  فراواني رساني هروز برطرف جامع شبكه اين در افزاري رم يا
  فني دهد. انجام كنند، مي صادر را دستور خارجي المللي بين الت تعام افزايش براي مشترك هاي كارگروه تسويه پرداخت نظام تدوين براي كارگروه دو تشكيل خواستار جنوبي كره ايران مالي بازارهاي اتصال پايه مدل افزود:
  است، به كاربران دسترسي امكان امروز معامالت ابتداي در
  شود. (كدال) ناشران العرساني اط جامع شبكه در مندرج
  اطالعات رخ ناشناخته «خطاي عنوان تحت آن از مواجه فني ايراد
  با يدهد گزارش سرمايه بازار در كاال اوراق دادوستدهاي از
  «تعادل» شد. داده نمايش كاربران براي است» بورس
  داده به ركود موقتي
  بازگشت فرابورس دوم بازار در شد
  «حآسا» درج
  ايران با دوم بازار شاخص كه يافت دست واحد 551
  يهورگ درون معامالت بورس|
  گروه را 978واحد 671هزار عدد 452واحدي
  كاهش معامالت به كه تهران بورس بازار در شاخص سنگين هاي عرضه پي در گذشته
  روز تمام كسب از پس عام) (سهامي ارس سير آسيا
  شركت گذاشت. نمايش
  به دارد، اختصاص عمده سهامداران درونگروهي تا را كل شاخص كرده افت 971واحد
  كل به ايران فرابورس پذيرش ات هي موافقت با پذيرش
  شرايط پتروشيمي سهم ميليون 141 از بيش ديروز در سهام معامالت ديروز گزارش، اين براساس ديروز راند. عقب به واحد 963 97هزار
  نقطه فهرست در معامالتي نماد هشتمين پنجاه صد
  عنوان سوي از تومان ميليارد 60 از كمتر ارزش به مبين 25 با پرديس پتروشيمي شركت معامالتي نماد باينگيزه حجم كم معامالت حالي در سهام
  بازار شد. درج فرابورس دوم بازار اي رخ
  ن 14 با مپنا گروه واحد 23 با ايران مخابرات
  واحد، شد. همراه انتقالي معامالت با عمده سهامدار وجود با مريسيد نظر به كه بود گر ره نظا
  را ايران، فرابورس از نقل به «تعادل» گزارش
  به محاسبه بر را منفي تاثير بيشترين كاهش
  واحد ارزش به نيز ايران مخابرات سهم 401ميليون دوره دوازدهمين برگزاري موعد به شدن در
  نزديك «حآسا» معامالتي نماد با ارس سير آسيا شركت كردند. ثبت خود نام به بورس كل
  شاخص بهكد كد معامال با تومان ميليارد 25 از كمتر نوساني براي هيجاني جمهوري رياست
  انتخابات در امسال يبهشت ارد 23 در پذيرش 1394 اسفند 18 ميليون 20 همچنين شد. همراه عمده سهامدار سه معامالتي نماد در سهام معامالت مقابل، در هاي خص شا پرواز آن تبع به سهام قيمت
  شدن در آن فعاليت حوزه كه شركت اين شد. درج دوم
  بازار 5.1ميليارد از كمتر ارزش به تجارت بانك سهم با جم پتروشيمي واحد، 19 با اول همراه شركت ماكنون از بازار كه هرچند ندارد؛ وجود
  بورس لونقل حم زيرگروه ارتباطات انبارداري لونقل، حم
  گروه بيشترين افزايش، 14 با خراسان فوالد واحد 18 شد.
  بهكد كد تابلو صفر محدوده در تومان پيش انتخابات از پس براي را مختلفي هاي تحليل توليد، زمينه در يرد، قرار آهن راه خطوط طريق
  از دوش به نماگر اين برآورد در را مثبت
  تاثير ارزش به اما گهر گل سهم ميليون 19 از كمتر در با رسد نظر به ولي كرده ترسيم خود
  روي صادرات لكوموتيو، واگن تعميرات اجاره
  خريدوفروش، معامالت كل ارزش گزارش، اين اساس بر
  كشيدند. گروهي درون كدهاي ميان تومان ميليارد از بيش برگزاري همچنين رمضان مبارك ماه بودن
  پيش لونقل حم امور در هگذاري سرماي مجاز، كاالهاي تمام FTE
  واردات صدر در تومان 2يليارد به نزديك ارزش «بمپنا» نمادهاي مثبت تاثير اگرچه
  بايستد. از بيش همچنين شد. منتقل عمده سهامدار ميليارد 240 از بيش به تهران بورس ديروز خنثي ركود با توام فضايي ساالنه، عادي
  مجامع اطالعات آخرين به توجه با يكند. فعاليت و... مترو
  ريلي ايستاد. ها شد. كل شاخص بيشتر ريزش از مانع
  «اپرداز»، ميليارد از بيش ارزش به موتوژن سهم 31ميليون شدن دست به دست از ناشي كه رسيد تومان باشد. حاكم سهام بازار معامالت كليت
  بر هر سود شركت اين كدال، سامانه در ارس سير آسيا
  شركت در گذشته روز نيز دوم اول بازارهاي الت معام قابل مالي اوراق سهم هزار 702
  968ميليون شد. دست به دست عمده سهامداران ميان تومان گروه در ديروز «تعادل» گزارش
  به تومان 958غلبم 94 اسفند به منتهي مالي سال براي را اي
  سهم ره نق تاالر در سرخ فلز انواع «اپرداز» «ذوب» نمادهاي كه يافت ادامه
  حالي بود. ستد داد نوبت 388 هزار 49 طي
  معامله به سهم 31ميليون از كمتر اما مپنا گروه در در سهام تقاضاي بر عرضه حجم نيز ها
  پتروشيم بهمن در ارس سير آسيا كه است گفتني است. كرده
  اعالم كاالي بورس معدني صنعتي محصوالت تاالر در را معامالت ارزش حجم باالترين ترتيب
  به 25 با پرديس پتروشيمي نماد ديروز معامالت
  در درون كدهاي به تومان 01ميليارد از كمتر ارزش روشني جزييات هنوز كه كرد سنگيني
  حالي حاضر حال در شد ثبت خاص سهامي صورت به 1382
  ميزبان ارديبهشت، 24 كشنبه) (ي ديروز ايران، نزديك سهامداران «ذوب» نماد در گرفتند.
  اختيار معامالت در يافت. انتقال عمده سهامدار گروهي را نقش بيشترين شاخص روي منفي تاثير واحد سوي از ها يت محدود برخي با مقابله نحوه
  از دارد. سرمايه تومان 08ليارد
  مي مس تن 700 مفتول، مس تن 200 عرضه ميليارد 8.2 بر افزون ارزش به سهم 63ميليون
  به نيز بهشهر صنعتي سهم ميليون گذشته روز اين از پس داشت، شاخص كاهشي نوسانات در نيست. روشن چين همچون بزرگي
  خريداران بود. (سرباره) عيار كم مس تن 02هزار كاتد سهم 2ميليون به نزديك «چكاپا» نماد در تومان تهران نفت پااليش مپنا، گروه ايران، مخابرات
  نماد معامالت با تومان 5.1ميليارد از كمتر ارزش به از سهام پرحجم ارشهاي سف خودرويي گروه كاال
  در آتي بازار مقايسه كنسانتره 21تن مذكور تاالر در روز اين طي در شد. خريدوفروش تومان 3.4يليارد ارزش
  به را كاهنده نقش بيشترين اصفهان نفت پااليش
  و سهم 3ميليون از بيش بود رو روب انتقالي تا يكند تالش حقيقي، اغلب گران مله معا
  سوي 820 موليبدن، سولفور 041تن گرانبها، فلزات 09ميليون معامله شاهد بازار دو اين در
  مجموع داشتند. بازار دماسنج
  در ميليارد 10 از كمتر ارزش به ايران سيار ارتباطات مديريت تابلو صفر محدوده در را سهم اين جهان
  نوسان ايران
  در بيلت تن 200 ،99.8 پوندي هزار شمش تن بوديم. تومان 52يليارد از بيش ارزش به
  سهم شد. بهكد كد تومان با ايران سيار ارتباطات شركت مقابل طرف در سوي از دواريها امي همچنان حال عين در اما
  كند مالي بازارهاي ظرفيت افزايش اقتصادي،
  توسعه ميلگرد سبد تن هزار همچنين آلومينيوم نمادهاي بازگشايي شاهد همچنين
  ديروز ترانسفو ان اير سهم ميليون همچنين ديروز نقش بيشترين شاخص روي مثبت تاثير واحد 19 شدن شكسته براي تكنيكالي اغلب گران مله
  معا اوراق به ها داراي تبديل مالي مهندسي روزافزون
  گسترش كشاورزي محصوالت تاالر شد. عرضه نيز مخلوط مشانير مهندسي فني يهگذاري سرما شركت از پس داشت سرمايه بازار دماسنج در را
  فزاينده معامالت با تومان 2ميليارد از كمتر ارزش به تمام با دارد. وجود سهم اين در قيمتي
  مقاومت است. شده جديد مالي ابزارهاي پيدايش به منجر
  بهادار 31 عرضه شاهد روز اين در نيز ايران كاالي بورس ضمن بوديم، بازار طول در شيمي تهران
  داروسازي نفت خراسان فوالد جم، پتروشيمي نماد
  اين در شد همراه عمده سهامدار درونروهي انگيزه حجم بازاري سهام بازار ديروز
  اينها قواعد با آشنايي مشتقه ابزار سازوكارهاي با آشنايي
  لزوم دوروم، گندم تن 4هزار خوراكي، گندم تن هزار رازي، ليزينگ هاي كت شر معامالتي نماد
  آنكه رشد حدودي تا را بازار نماگر كردند، سعي
  بهران ارزش به سهم 5.1ميليون فناوران پتروشيمي دو ميان بازار در نقدينگي فقر دليل به كه
  بود پنجمين موضوع ايران مالي مركز تا شد موجب بازار بر
  حاكم خام روغن تن 300و سفيد شكر تن 500 2هزار اقتصادي توسعه گلستان پگاه پاستوريزه
  شير گروهي درون كدهاي به تومان 3ميليارد از كمتر دهند. برگشت رفت شاهد واحدي هزار 80 79
  كانال نشست نخستين مشتقه حوزه در خود تخصصي
  نشست قالب در نيز دامي جو تن 332 براين، عالوه بود. شدند. متوقف
  آرين يافت. انتقال عمده سهامدار اكثريت در شيميايي محصوالت گروه در ديروز بود. سهام بازار نماگر
  ناپايدار مطالعه نتايج بررسي به را مالي بازارهاي حوزه انه ام پناي
  ارائه تاالر در فيزيكي صورت به تضميني قيمت طرح ميزبان نيز فرابورس ثابت درآمد با اوراق بازار همچنين بوديم. شاهد را كاهش به رو روند
  نمادها دهد. اختصاص جهان ايران در كاال آتي بازار هيي
  مقايس تاالر همچنين شد. عرضه كشاورزي محصوالت ارزش به بهادار ورقه ميليون يك از كمتر
  معامله قرمزپوش نمادها همه تقريبا خودرو گروه فرابورس
  در در نماد توقف بازگشايي بورسي نماگرهاي وضعيت علي ايران، مالي مركز از نقل به «تعادل» گزارش
  به هزار 10 عرضه شاهد روز اين در هم صادراتي اسالمي خزانه اسناد بود. تومان 87يليارد از
  بيش سهم 47هزار 902ميليون گروه اين در
  شدند. ارزش به بهادار ورقه 671يليون گذشته روز اوراق بورس نقدي بازده قيمت كل
  شاخص علوم مدرس تهران دانشگاه مالي مديريت دكتراي
  خبيري نفتي هاي رآورده تاالر 0706ود. قير تن 550 را معامالت ارزش حجم باالترين يازدهم
  مرحله بازارهاي مجموع در تومان 7.221ميليارد 31هزار در تومان 82ميليارد حدود ارزش به كشنبه ديروز معامالت پايان در تهران
  بهادار كاال»، سازي «مال محور سه درباره نشست اين در
  مالي، 102 عرضه نيز ايران كاالي بورس پتروشيمي گرفت. اختيار در بازار اين
  در روز به نسبت تا شد دادوستد ايران فرابورس گروه در گرفت. قرار دادوستد مورد وبت 32 رقم به 971واحدي كاهش با 96 ارديبهشت 24
  بين سرريزهاي «روابط آتي» بازار اطالعاتي
  «كارايي مواد باتوم، وكيوم گوگرد، قير، 857 هزار افت شاهد ديروز نيز مسكن تسهيالت تابلوي را افت پاياني قيمت در نمادها اكثريت نيز
  بيمه افزايش مقابل در حجم كاهش شاهد گذشته كل شاخص يافت. دست واحد 963
  97هزار نهادهاي كارشناسان مديران يكند. سخنراني
  بازاري» كرد. تجربه را بكات لو پليمري مواد شيميايي، اين قيمت ترتيب اين به بود ها تسه تمامي
  قيمتي يك نماد يك در جز ها دي قن است كرده
  تجربه باشيم. معامالت ارزش 71هزار عدد واحدي 136 كاهش با اما موزن
  ه هاي دوق صن كارشناسان مديران بهادار، اوراق بازار بر
  ناظر يك جوجه قطعه 450 52هزار هم فرعي بازار دادوستد تومان هزار 75.8 تا 72.7 بازه در
  اوراق همه بر عالوه گرفتند. سر از را كاهشي روند
  دست كل شاخص ارديبهشت 24 يكشنبه ديروز آزاد سهام شاخص گذاشت. نمايش به را واحد 353
  دانشجويان كارگزاري تهاي شرك گذاري
  سرماي را پتاس تن 500 نارگيل پودر تن 130 روزه، قابل گذاري سرمايه قهاي صندو ميان در
  شد. «دماوند»، نمادهاي در قيمت افت از متاثر نيز فلزات گروه در نمادها اتفاق به قريب اكثريت اينها 78هزار رقم به واحدي 249 كاهش با نيز
  شناور مالي مهندسي مالي، مديريت هاي رشته در
  پژوهشگران كرد. تجربه اعتمادآفرين يهگذاري سرما صندوق نيز
  معامله 6.5 افت متحمل «چكاپا» «ذوب» «شاوان»، پاياني قيمت معامله آخرين قيمت در اساسي در اما اول بازار شاخص يافت. دست 582واحد روند.
  و شمار به نشست اين اصلي مخاطبان مالي
  اقتصاد به ورقه ميليون يك از بيش معامله با پارسيان كردند. تجربه را كاهشي
  روند واحدي 917 پله نزديكي در آيفكس تا شد واحدي هزار 55 رقم به 941واحدي كاهش با حالي
پل استارت‌آپ‌هاي مالي با سرمايه‌گذاران هستيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/25
پل استارت‌آپ‌هاي مالي با سرمايه‌گذاران هستيم
مديرعامل فرابورس فعاليت‌هاي دبيرخانه دايمي فين استارز را در گفت ‌و گو با «تعادل» اعلام كرد


گروه بورس|علي رمضانيان|

در دنياي امروز استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، فرشتگان سرمايه‌گذار و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در بازارهاي سرمايه درحال رشد بوده و بعضا طرفداران زيادي را به خود جلب كرده‌اند. در بازار سرمايه ايران نيز محيط فعاليت و زمينه‌هاي لازم براي تامين مالي فعاليت‌هاي دانش‌بنيان شكل گرفته و صاحبان ايده‌هاي نو، استارت‌آپ‌هاي مالي و صاحبان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه سعي در ورود به اين فضا را دارند تا بتوانند براي پيشبرد اهداف خود از بورس تامين مالي كنند.

به گزارش«تعادل» فرابورس ايران كه سال 93 نخستين قدم را در اين خصوص با راه‌اندازي بازار دارايي فكري برداشت و سال گذشته نيز با راه‌اندازي تابلو دانش‌بنيان بازار SME و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه سعي در تكميل مسير تامين مالي فعاليت‌هاي دانش‌بنيان داشت هم‌اكنون از سوي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و سازمان بورس، مسووليت برگزاري رويداد فين‌استارز و برپايي دبيرخانه دايمي فين استارز را عهده‌دار شده تا زمينه‌هاي لازم براي تقويت ارتباط هر چه بيشتر ميان سرمايه‌گذاران و استارت‌آپ‌هاي حوزه مالي از اين طريق فراهم شود.

فين‌استارز زبان مشترك فعالان بازارهاي مالي مانند حوزه‌هاي بانك، بيمه و بورس و استارت‌آپ‌هاي فين‌تك است كه امسال براي دومين دوره در نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه به عنوان بزرگ‌ترين رويداد استارت‌آپ‌هاي مالي ايران، خاورميانه و شمال آفريقا برگزار شد. صاحبان استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه مهم‌ترين شركت‌كنندگان اين مراسم بودند.

در همين ارتباط مديرعامل فرابورس ايران به عنوان مجري طرح فين‌استارز در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: تكنولوژي مالي(Fintech) شاخه جديدي از خدمات نوآورانه در بازارهاي مالي است كه اينگونه تعريف شده است«صنايعي كه تكنولوژي را براي بانك‌ها، مالي شركتي، بازار سرمايه، تحليل داده‌هاي مالي، پرداخت، مديريت مالي شخصي به كار مي‌گيرند.» در تعريف ديگر اين صنعت شامل شركت‌هايي است كه از تكنولوژي در وام‌دهي، مالي شخصي، پرداخت، سرمايه‌گذاري فردي، سرمايه‌گذاري نهادي، سهام، حوالجات، بانكداري مشتري‌مدار، تحقيقات مالي و زيرساخت‌هاي بانكي استفاده كنند همچنين در بسياري از تعاريف تجارت الكترونيك و وجوه مجازي، بيمه و جمع‌سپاري مالي در تعريف تكنولوژي مالي وارد شده است.

امير هاموني در ادامه افزود: در اين زمينه توسعه صنعت تكنولوژي مالي در برنامه جامع توسعه فرابورس ايران قرار گرفت و در اقدام نخست رويداد سالانه فين استارز، دومين رويداد استارت‌آپ‌هاي مالي خاورميانه و شمال آفريقا در تاريخ 26تا 29فروردين 1396 همزمان با دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران(سالن 41) به ميزباني شركت فرابورس ايران و با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت‌هاي فعال حوزه فناوري مالي برگزار شد. فين‌استارز با دعوت از بازيگران اصلي بازار كسب‌وكارهاي نوپاي مالي، پولي و بيمه(استارت‌آپ‌هاي فعال در حوزه تكنولوژي مالي)، سرمايه‌گذاران جسورانه، فرشتگان سرمايه‌گذار، سازمان‌هاي دولتي و تصميم‌گيران اصلي اين صنعت، فضايي تعاملي براي هم‌انديشي و شبكه‌سازي ايجاد كرد.

مديرعامل فرابورس درخصوص عملكرد دبيرخانه فين‌استارز در سال 1396 اظهار كرد: در رويدادي كه اواخر فروردين امسال برگزار شد 70 استارت‌آپ براي دريافت كانتر ثبت‌نام و 50 تيم تاييديه لازم را اخذ كردند. 9صندوق جسورانه، 4شتاب‌دهنده و شركت‌هاي تامين سرمايه در اين رويداد حضور يافته و با استارت‌آپ‌ها ارتباط مستقيم برقرار كردند. 9پنل با موضوعات تخصصي مختلف با حضور نخبگان و فعالان داخلي و خارجي با شركت بيش از 770نفر مخاطب همچنين 14كارگاه تخصصي با حضور بيش از 400نفر شركت‌كننده در اين رويداد برگزار شد. جلسات خصوصي مربي‌گري با 25مربي، برگزاري 40نشست تخصصي حوزه سرمايه‌گذاري از ديگر بخش‌هاي اين رويداد بود. در كنار فين‌استارز 2017 مسابقه استارت‌آپي حل چالش‌هاي مطرح شده بازار سرمايه با حضور بيش از 50 تيم و داوري 18تيم داوري حرفه‌يي برگزار و در نهايت 3تيم برنده مجموعا 60 ميليون تومان جايزه دريافت كردند.

هاموني با بيان اينكه طرحي براي تشكيل دبيرخانه دايمي فين استارز در دستور كار قرار دارد، افزود: هدف از تشكيل اين دبيرخانه علاوه بر توسعه خدمات فناورانه فرابورس ايران به بازار سرمايه، حمايت از استارت‌آپ‌هاي فعال در اين حوزه براي رفع مقررات دست‌وپاگير و توانايي براي جذب سرمايه‌گذار، برگزاري رويداد سالانه فين‌استارز و آموزش و فرهنگ‌سازي در اين بخش است.نویسنده:
تشريح فعاليت دبيرخانه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/25
تشريح فعاليت دبيرخانه


بخش‌هاي عمده فعاليت دبيرخانه دايمي فين استارز كه مسووليت آن با فرابورس ايران است در زمينه‌هاي مختلفي ازجمله موارد ذيل فعاليت مي‌كند:

1) استارت‌آپ‌هاي حوزه فناوري مالي (فين تك)

• شناسايي، ثبت و ساماندهي در پلتفرم فين استارز (Finstars. ir)

• تسهيل بازاريابي و مذاكره با سرمايه‌گذاران

• آموزش مفاهيم مرتبط با مدل‌هاي نوين كسب و كاري حوزه فين تك از طريق مركز مالي ايران

• ثبت معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بازار دارايي فكري

2) تشكيل نخستين Sand Box بازار سرمايه ايران

• تسهيل چارچوب مقررات فعاليت فين تك در بازار سرمايه

• انتشار پايلوت ابزارهاي نوين مالي و تست بازار فروش محصولات مالي در پلتفرم فين استارز توسط نهادهاي داراي مجوز از سازمان بورس

• ايجاد دسترسي پلتفرم‌هاي تامين مالي جمعي به سامانه بدهي و مشاركت جمعي در پلتفرم فين استارز و اجراي مدل‌هاي بدهي و مشاركت از طريق برقراري ارتباط با سامانه مذكور

3) برگزاري رويدادهاي استارت‌آپي، سرمايه‌گذاري و فستيوال‌ها

• مسابقات حل چالش‌هاي تكنولوژي بازار سرمايه از طريق پلتفرم فين استارز

• برگزاري رويداد سالانه فين استارز

• برگزاري رويدادهاي ساير حوزه‌هاي فين‌تك همانند حوزه بانكي و بيمه‌يي از طريق پلتفرم فين استارز

• برگزاري رويداد دمو استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش بنيان به صورت ماهانه در مقابل سرمايه‌گذاران و صندوق‌هاي جسورانه.نویسنده:
تشكيل كارگروه‌هاي ويژه اتصال بازارهاي مالي ايران و كره‌جنوبي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/25
تشكيل كارگروه‌هاي ويژه اتصال بازارهاي مالي ايران و كره‌جنوبي


نشست بررسي راهكارهاي توسعه همكاري‌هاي بازار سرمايه ايران با ساير بازارهاي مالي جهان با حضور مديران عامل شركت سپرده‌گذاري مركزي و بانك ملت در محل اين شركت برگزار شد.

به گزارش «تعادل» به نقل از سمات، محمدرضا محسني مديرعامل سمات، در اين جلسه اقدامات شركت سپرده‌گذاري مركزي براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي بين‌المللي كردن بازار سرمايه ايران را براي حاضران تشريح كرد. وي با بيان اينكه شركت سپرده‌گذاري مركزي در طول دو سال اخير رايزني‌هاي فراواني را با طرف كره‌جنوبي براي اتصال دو بازار آغاز كرده است، افزود: مدل پايه اتصال بازارهاي مالي ايران و كره‌جنوبي از طريق خريد اسناد خزانه اسلامي در مراحل پاياني قرار دارد كه در صورت رفع برخي مراودات ارزي و بين بانكي، اين امر در آينده‌يي نزديك اجرايي مي‌شود.

مديرعامل سمات همكاري با شركت سپرده‌گذاري مركزي و گروه بورس آتن (ATHEX Group) با هدف تدوين مدل عملياتي اتصال بازارهاي سرمايه ايران و يونان را از ديگر اقدامات اين شركت نام برد و گفت: قالب‌هاي گوناگوني ازجمله صندوق‌هاي قابل معامله (ETFs) براي اتصال اين دو بازار طراحي شده كه اميدوارم بانك ملت بتواند مسائل پولي و بانكي اين همكاري مشترك را فراهم كند. محسني همچنين خواستار تشكيل دو كارگروه براي تدوين نظام پرداخت و تسويه معاملات با هدف پوشش ريسك و همكاري‌هاي مشترك براي افزايش تعاملات بين‌المللي شد تا راهكارهاي عملياتي در اين زمينه برداشته شود.

در اين جلسه، مديرعامل بانك ملت نيز با بيان اينكه با اجراي برجام فعاليت‌هاي بين‌المللي اين بانك افزايش چشمگيري يافته است، گفت: شعبه بانك ملت در سئول پايتخت كره‌جنوبي بعد از اخذ مجوزهاي لازم راه‌اندازي شده است و اين شعبه مي‌تواند همكاري‌هاي لازم را در اتصال بازارهاي مالي دو كشور انجام دهد.

هادي اخلاقي‌فيض با استقبال از پيشنهاد تشكيل كارگروه‌هاي مشترك براي افزايش تعاملات بين‌المللي ايران با بازارهاي مالي جهان افزود: بانك ملت آمادگي دارد، زيرساخت‌هاي فني و تكنولوژي لازم را در اين زمينه فراهم كند. تفاهمنامه همكاري شركت سپرده‌گذاري مركزي با بانك ملت در جهت تسهيل امور مرتبط با نقل و انتقال وجوه سرمايه‌گذاران خارجي آذر سال 95 در محل سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد.

براساس اين تفاهمنامه همكاري، بانك ملت متعهد است عمليات تبديل ارزهاي خارجي از جمله وون كره‌جنوبي و برعكس را براساس نرخ‌هاي بازار آزاد كشور محل پرداخت و ميانگين نرخ ارز انجمن صرافان در همان روز كه سرمايه‌گذاران خارجي دستور را صادر مي‌كنند، انجام دهد.نویسنده:
بازگشت موقتي ركود به بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/25
بازگشت موقتي ركود به بورس
«تعادل» از دادوستدهاي اوراق و كالا در بازار سرمايه گزارش مي‌دهد


گروه بورس|

روز گذشته در پي عرضه‌هاي سنگين شاخص كل 179واحد افت كرده و شاخص كل را تا نقطه 79هزار و 963 واحد به عقب راند. ديروز بازار سهام در حالي معاملات كم‌حجم و بي‌انگيزه را نظاره‌گر بود كه به نظر مي‌رسيد با وجود نزديك شدن به موعد برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري هيجاني براي نوساني شدن قيمت سهام و به‌تبع آن پرواز شاخص‌هاي بورس وجود ندارد؛ هرچند كه بازار از هم‌اكنون تحليل‌هاي مختلفي را براي پس از انتخابات پيش روي خود ترسيم كرده ولي به نظر مي‌رسد با در پيش بودن ماه مبارك رمضان و همچنين برگزاري مجامع عادي سالانه، فضايي توام با ركود و خنثي بر كليت معاملات بازار سهام حاكم باشد.

به گزارش «تعادل» ديروز در گروه پتروشيمي‌ها نيز حجم عرضه بر تقاضاي سهام در حالي سنگيني مي‌كرد كه هنوز جزييات روشني از نحوه مقابله با برخي محدوديت‌ها از سوي خريداران بزرگي همچون چين روشن نيست. در گروه خودرويي سفارش‌هاي پرحجم سهام از سوي معامله‌گران اغلب حقيقي، تلاش مي‌كند تا نوسان اين سهم را در محدوده صفر تابلو مديريت كند اما در عين حال همچنان اميدواري‌ها از سوي معامله‌گران اغلب تكنيكالي براي شكسته شدن مقاومت قيمتي در اين سهم وجود دارد. با تمام اينها ديروز بازار سهام بازاري كم‌حجم و بي‌انگيزه بود كه به دليل فقر نقدينگي در بازار ميان دو كانال 79 و 80 هزار واحدي شاهد رفت و برگشت ناپايدار نماگر بازار سهام بود. وضعيت نماگرهاي بورسي

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس و اوراق بهادار تهران در پايان معاملات ديروز يك‌شنبه 24 ارديبهشت 96 با كاهش 179واحدي به رقم 79هزار و 963واحد دست يافت. شاخص كل هم‌وزن اما با كاهش 136 واحدي عدد 17هزار و 353واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 249 واحدي به رقم 87هزار و 285واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با كاهش 149واحدي به رقم 55 هزار و 551 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 254واحدي عدد 176هزار و 879 واحد را به نمايش گذاشت.

براساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3 شركت پتروشيمي پرديس با 25 واحد، مخابرات ايران با 23 واحد و گروه مپنا با 14 واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت همراه اول با 19 واحد، پتروشيمي جم با 18 واحد و فولاد خراسان با 14 افزايش، بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين گزارش، ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 240ميليارد تومان رسيد كه ناشي از دست به دست شدن 869ميليون و 702 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 49 هزار و 388 نوبت داد و ستد بود. در معاملات ديروز نماد پتروشيمي پرديس با ۲۵ واحد تاثير منفي روي شاخص بيشترين نقش را در نوسانات كاهشي شاخص داشت، پس از اين نماد مخابرات ايران، گروه مپنا، پالايش نفت تهران و پالايش نفت اصفهان بيشترين نقش كاهنده را در دماسنج بازار داشتند.

در طرف مقابل شركت ارتباطات سيار ايران با ۱۹ واحد تاثير مثبت روي شاخص بيشترين نقش فزاينده را در دماسنج بازار سرمايه داشت پس از اين نماد پتروشيمي جم، فولاد خراسان و نفت بهران سعي كردند، نماگر بازار را تا حدودي رشد دهند.

ديروز در گروه محصولات شيميايي در اكثريت نمادها روند رو به كاهش را شاهد بوديم. همچنين در گروه خودرو تقريبا همه نمادها قرمزپوش شدند. در اين گروه ۲۰۹ميليون و ۷۴هزار سهم به ارزش حدود ۲۸ ميليارد تومان در ۱۳هزار و ۳۲ نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. در گروه بيمه نيز اكثريت نمادها در قيمت پاياني افت را تجربه كرده است و قندي‌ها جز در يك نماد يك دست روند كاهشي را از سر گرفتند. علاوه بر همه اينها اكثريت قريب به اتفاق نمادها در گروه فلزات اساسي در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني روند كاهشي را تجربه كردند.

 معاملات درون‌گروهي

در بازار 2 بورس تهران كه به معاملات درون‌گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد، ديروز بيش از 141 ميليون سهم پتروشيمي مبين به ارزش كمتر از 60 ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده با معاملات انتقالي همراه شد. 104ميليون سهم مخابرات ايران نيز به ارزش كمتر از 25ميليارد تومان با معاملات كد‌به‌كد سهامدار عمده همراه شد. همچنين 20 ميليون سهم بانك تجارت به ارزش كمتر از 1.5 ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو كد‌به‌كد شد.

 كمتر از 19ميليون سهم گل‌گهر اما به ارزش بيش از 4ميليارد تومان ميان كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده منتقل شد. همچنين بيش از 13ميليون سهم موتوژن به ارزش بيش از 6ميليارد تومان ميان سهامداران عمده دست به دست شد. در گروه مپنا اما كمتر از 13ميليون سهم به ارزش كمتر از 10ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. در معاملات روز گذشته 5 ميليون سهم صنعتي بهشهر نيز به ارزش كمتر از 1.5ميليارد تومان با معاملات انتقالي روبه‌رو بود و بيش از 3ميليون سهم ارتباطات سيار ايران به ارزش كمتر از 10ميليارد تومان كد‌به‌كد شد.

ديروز همچنين 3 ميليون سهم ايران‌ترانسفو به ارزش كمتر از 2ميليارد تومان با معاملات درون‌گروهي سهامدار عمده همراه شد و در پتروشيمي فناوران 1.5ميليون سهم به ارزش كمتر از 3ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. بازگشايي و توقف 5 نماد در فرابورس

روز گذشته 176ميليون ورقه بهادار به ارزش 122.7 ميليارد تومان در مجموع بازارهاي فرابورس ايران دادوستد شد تا نسبت به روز گذشته شاهد كاهش حجم در مقابل افزايش ارزش معاملات باشيم.

ديروز يك‌شنبه 24 ارديبهشت‌، شاخص كل نيز متاثر از افت قيمت در نمادهاي «دماوند»، «شاوان»، «ذوب» و «چكاپا» متحمل افت 5.6 واحدي شد تا آيفكس در نزديكي پله 917 واحدي بايستد. اگرچه تاثير مثبت نمادهاي «بمپنا» و «اپرداز»، مانع از ريزش بيشتر شاخص كل شد. معاملات بازارهاي اول و دوم نيز روز گذشته در حالي ادامه يافت كه نمادهاي «ذوب» و «اپرداز» به ترتيب بالاترين حجم و ارزش معاملات را در اختيار گرفتند. در نماد «ذوب» سهامداران نزديك به 36ميليون سهم به ارزش افزون بر 2.8ميليارد تومان و در نماد «چكاپا» نزديك به 2ميليون سهم به ارزش 4.3ميليارد تومان خريدوفروش شد. در مجموع در اين دو بازار شاهد معامله 90ميليون سهم به ارزش بيش از 25ميليارد تومان بوديم.

ديروز همچنين شاهد بازگشايي نمادهاي شركت سرمايه‌گذاري فني و مهندسي مشانير و داروسازي تهران شيمي در طول بازار بوديم، ضمن آنكه نماد معاملاتي شركت‌هاي ليزينگ رازي، شير پاستوريزه پگاه گلستان و توسعه اقتصادي آرين متوقف شدند.

بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نيز ميزبان معامله كمتر از يك ميليون ورقه بهادار به ارزش بيش از 78 ميليارد تومان بود. اسناد خزانه اسلامي مرحله يازدهم بالاترين حجم و ارزش معاملات را در اين بازار در اختيار گرفت.

تابلوي تسهيلات مسكن نيز ديروز شاهد افت قيمتي تمامي تسه‌ها بود و به اين ترتيب قيمت اين اوراق در بازه 72.7 تا 75.8 هزار تومان دادوستد شد. در ميان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله نيز صندوق سرمايه‌گذاري اعتمادآفرين پارسيان با معامله بيش از يك ميليون ورقه به ارزش نزديك به 2ميليارد تومان در صدر ETFها ايستاد. انواع فلز سرخ در تالار نقره‌اي

تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران، ديروز (يك‌شنبه) ۲۴ ارديبهشت، ميزبان عرضه ۲۰۰ تن مس مفتول، ۷۰۰ تن مس كاتد و۲۰ هزار تن مس كم عيار (سرباره) بود. طي اين روز و در تالار مذكور ۱۲تن كنسانتره فلزات گرانبها، ۱۴۰تن سولفور موليبدن، ۸۲۰ تن شمش هزار پوندي ۹۹.۸، ۲۰۰ تن بيلت آلومينيوم و همچنين ۳ هزار تن سبد ميلگرد مخلوط نيز عرضه شد. تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه ۳۱ هزار تن گندم خوراكي، ۴ هزار تن گندم دوروم، ۲هزار و ۵۰۰ تن شكر سفيد و۳۰۰تن روغن خام بود. علاوه براين، ۳۳۲ تن جو دامي نيز در قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي در تالار محصولات كشاورزي عرضه شد. همچنين تالار صادراتي هم در اين روز شاهد عرضه ۱۰ هزار و ۵۵۰ تن قير ۶۰۷۰ بود. تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران نيز عرضه ۱۰۲ هزار و ۸۵۷ تن قير، گوگرد، وكيوم باتوم، مواد شيميايي، مواد پليمري و لوب‌كات را تجربه كرد. بازار فرعي هم ۲۵هزار و ۴۵۰ قطعه جوجه يك روزه، ۱۳۰ تن پودر نارگيل و ۵۰۰ تن پتاس را تجربه كرد.

 نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/25
اخبار بورس


ارسال پيامك خصوصي‌سازي به مشمولين سهام عدالت

سيدجعفر سبحاني درخصوص عملكرد سامانه سهام عدالت در سه ماهه اخير گفت: از ابتداي شروع به كار سامانه سهام عدالت بيش از 33ميليون نفر صورت‌حساب دريافت كرده‌اند كه با احتساب 2ميليون مشمول متوفي و از ميان بيش از 47ميليون مشمول سهام عدالت حدودا بيش از 70درصد از مشمولين صورت‌حساب دريافت كرده‌اند.

به گزارش «تعادل» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، سيدجعفر سبحاني درخصوص عملكرد سامانه سهام عدالت در سه ماهه اخير گفت: از ابتداي شروع به كار سامانه سهام عدالت بيش از 33ميليون نفر صورت‌حساب دريافت كرده‌اند كه با احتساب دو ميليون مشمول متوفي و از ميان بيش از 47ميليون مشمول سهام عدالت حدودا بيش از 70درصد از مشمولين صورت‌حساب دريافت كرده‌اند. وي در ادامه افزود: نزديك به 21ميليون و 600هزار نفر در سامانه سهام عدالت شماره شبا ثبت كرده‌اند كه اين رقم حاكي از ثبت بيش از 45درصدي مشمولين در سامانه سهام عدالت است كه اين ركورد در ظرف مدت 23 روز از 30 فروردين ماه به ثبت رسيده است.

مشاور رييس كل سازمان خصوصي‌‌سازي تصريح كرد: از چهارشنبه هفته گذشته (20 ارديبهشت) سامانه پيامك سهام عدالت به مشموليني كه اطلاعات حساب آنها اشتباه يا شماره حساب به نام خود شخص نبوده ارسال شد و اين افراد مي‌توانند به سامانه مراجعه و شماره حساب صحيح و شخصي خود را وارد كنند. سبحاني يادآور شد: از ميان شماره شباي ارائه شده به سامانه سهام عدالت بيش از 95درصد افراد شماره‌حساب صحيح ارائه كردند و 5درصد باقي‌مانده هم يا شماره حساب‌شان مسدود يا متعلق به شخص ديگري بوده كه اين افراد فرصت دارند مجددا شماره شباي صحيح خود را ارائه دهند. وي اظهار كرد: براي مشموليني كه شماره‌حساب صحيح به سامانه ارائه كرده‌اند هيچ‌گونه پيامكي از سوي سازمان خصوصي‌سازي ارسال نخواهد شد و افراد مي‌توانند تاييد شماره خود را از طريق سامانه مشاهده كنند. مشاور رييس كل سازمان خصوصي‌‌سازي خاطرنشان كرد: تغيير شماره شبا به شماره شباي ديگر به هيچ عنوان در سامانه سهام عدالت امكان پذيرنيست و تنها افرادي كه پيامك اشتباه بودن شماره شبا دريافت كرده‌اند، مي‌توانند به سامانه براي تغيير شماره شبا مراجعه كنند در غير اين‌صورت امكان تغيير شماره شبا وجود ندارد.پس از اختلالاتي، دسترسي كاربران به كدال ميسر شد

مديرعامل شركت رايان بورس با بيان اينكه هم‌اكنون دسترسي كاربران به سامانه كدال برقرار است، گفت: به‌روز رساني‌هاي اخير در فضاي اينترنت و اقتضاي روزهاي پرترافيك پيش‌ رو تا انتخابات بروز برخي خطاها در شبكه را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.

به گزارش «تعادل»، عليرضا ماهيار مديرعامل شركت رايان بورس در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه امكان دسترسي همه كاربران به سامانه كدال هم‌اكنون از طريق موتورهاي جست‌وجو برقرار است، گفت: به‌روز رساني‌هاي اخيري كه در فضاي اينترنت صورت گرفته همزمان با احتمال برخي حسايست‌ها در روز‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري بروز برخي خطاهاي شبكه‌يي را اجتناب‌ناپذير كرده و اين درحالي است كه دسترسي‌ها به داده‌ها و اطلاعات منتشر شده در سامانه كدال بدون هيچ ايراد سيستمي همواره در دسترس عموم معامله‌گران قرار دارد. وي با بيان اينكه لزوم رعايت برخي ملاحظات باعث مي‌شود تا در قالب خطاهاي فارسي و به دور از اقدام‌هاي حساسيت‌آور به صورت خطاهاي فارسي در كدال نمايش داده شود، عنوان كرد: هيچ توافقي در ارسال اطلاعات ناشران يا دسترسي كاربران به اين اطلاعات در سامانه كدال وجود نداشته و در 24ساعت شبانه‌روز تلاش مي‌شود تا هرگونه ايراد فني يا نرم‌افزاري در اين شبكه جامع برطرف و به‌روز رساني شود. در ابتداي معاملات امروز امكان دسترسي كاربران به اطلاعات مندرج در شبكه جامع اطلاع‌رساني ناشران (كدال) با ايراد فني مواجه و از آن تحت عنوان «خطاي ناشناخته رخ داده است» براي كاربران نمايش داده شد.«حآسا» در بازار دوم فرابورس ايران درج شد

شركت آسيا سير ارس (سهامي عام) پس از كسب تمام شرايط پذيرش و با موافقت هيات ‌پذيرش فرابورس ايران به عنوان صد و پنجاه و هشتمين نماد معاملاتي در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم فرابورس درج شد.

به گزارش «تعادل» به نقل از فرابورس ايران، شركت آسيا سير ارس با نماد معاملاتي «حآسا» در

 18 اسفند 1394 پذيرش و در 23 ارديبهشت‌ امسال در بازار دوم درج شد. اين شركت كه حوزه فعاليت آن در گروه حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات و زيرگروه حمل‌ونقل از طريق خطوط راه‌آهن قرار مي‌گيرد، در زمينه توليد، خريدوفروش، اجاره و تعميرات واگن و لكوموتيو، صادرات و واردات تمام كالاهاي مجاز، سرمايه‌گذاري در امور حمل‌ونقل ريلي و مترو و... فعاليت مي‌كند. با توجه به آخرين اطلاعات شركت آسيا سير ارس در سامانه كدال، اين شركت سود هر سهم را براي سال مالي منتهي به اسفند 94 مبلغ958 تومان اعلام كرده است. گفتني است كه آسيا سير ارس در بهمن 1382 به صورت سهامي خاص ثبت شد و در حال حاضر 80ميليارد تومان سرمايه دارد.

 

مقايسه بازار آتي كالا در ايران و جهان

توسعه اقتصادي، افزايش ظرفيت بازارهاي مالي و گسترش روزافزون مهندسي مالي و تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار منجر به پيدايش ابزارهاي مالي جديد شده است. لزوم آشنايي با سازوكارهاي ابزار مشتقه و آشنايي با قواعد حاكم بر بازار موجب شد تا مركز مالي ايران موضوع پنجمين نشست تخصصي خود در حوزه مشتقه و نخستين نشست ارائه پايان‌نامه حوزه بازارهاي مالي را به بررسي نتايج مطالعه مقايسه‌يي بازار آتي كالا در ايران و جهان اختصاص دهد.

به گزارش «تعادل» به نقل از مركز مالي ايران، علي خبيري دكتراي مديريت مالي دانشگاه تهران و مدرس علوم مالي، در اين نشست درباره سه محور «مالي‌سازي كالا»، «كارايي اطلاعاتي بازار آتي» و «روابط و سرريزهاي بين بازاري» سخنراني مي‌كند. مديران و كارشناسان نهادهاي ناظر بر بازار اوراق بهادار، مديران و كارشناسان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي كارگزاري و دانشجويان و پژوهشگران در رشته‌هاي مديريت مالي، مهندسي مالي و اقتصاد مالي مخاطبان اصلي اين نشست به‌شمار مي‌روند.نویسنده:
  ‌المللي ‌هاي‌بين
  تشكل Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 تقلبي
  كاالهاي نقل حمل براي كار كسب اقدام كارگروه برجسته كرد
  اعضاي بررسي جهان بازرگاني اقهاي ات المللي
  فدراسيون بين بازرگاني اتاق سرقت جعل با مبارزه نمايندگاني برند صاحبان جمع به ICC BASCAP(
  رهبران مهم نشست در المللي بين نقل حمل صنعت
  از درباره تا پيوستند شد، برگزار سنگاپور در كه اضطراري
  صنعت شرايط براي تشكلي هاي برنامه جعل كاالهاي دريايي نقل حمل از كه هايي
  شيو بحث كنند، اجتناب مرزها سراسر در شده
  سرقت TOC آسيا كانتينر تامين كنفرانس نمايند. گفتگو مجازي كار كسب بازتواني مركز يك آل ايده تشكلها
  گروه برگزار سنگاپور در ۷۱۰۲ دريايي هفته از بخشي عنوان
  به ايجاد ممكن سرعت بيشترين با بايد فيزيكي يا نشده پيشبيني اتفاقات طبيعي،
  بالياي به تجاري نام صاحبان كه بود باري نخستين اين
  شد. هاي فعاليت گيري ر س از مركز اين هدف شود. طبيعي امري اضطراري شرايط كلي صورت
  به شده دعوت دريايي نقل حمل صنعت بزرگ
  كنفرانس جانشيني ريزي برنامه پشتيباني يا كارها كسب ممكن كه شرايطي در است. كشوري هر
  در طريق از كه تقلبي كاالهاي فراوان مشكالت درباره تا
  بودند است. لزوم صورت در بازار خروج شود، حادث زماني هر در طبيعي بالياي
  است كنند. گفتوگو بحث شوند، مي حمل دريايي هاي
  كشت نيروي مانند مسائلي در بايد بازتواني مركز در بيني پيش آنها براي بايد كه است
  طبيعي ملل سازمان جرم مخدر مواد با مقابله دفتر به توجه
  با مانند دولتي حقوق برخي تعليق جايگزين كار پيشگيري براي كه مواردي اكثر گرفت.
  نظر المللي بين تجارت از ۰۹درصد حدود (CDONU)،
  متحد آموزشي مباحث همچنين كارمندان كار بيمه حوادثي چنين اتفاق زمان در واكنش
  همچنين در كانتينر ميليون ۰۰۵ بر بالغ طريق از جهان سراسر
  در اضطراري شرايط در ها بنگاه طبيعتا كند. كمك نجات امداد به مربوط شود مي گرفته نظر
  در امر اين كه حالي در است. شده منتقل كشتي هزار
  ۹۸ آن درباره گاه هيچ كه هستند روبهرو مسائلي با اين از نيز اقتصاد كه حالي در است مردم
  جان است، المللي بين تجارت از ۰۹درصد حدود دهنده ان نديدهاند.
  نش آموزش ديد. خواهد جدي آسيب
  موضوع اذعان متحد ملل سازمان جرم مخدر مواد با مقابله
  دفتر كارشناساني مركز اين در دليل همين به در اقتصاد بازتواني مساله به كمتر
  شايد مطابقت براي كانتينرها اين از درصد از كمتر كه
  دارد بانكي درمان، بهداشت بيمه، زمينه در اما است شده توجه وقايعي چنين بروز
  زمان اين يگيرند. قرار بازرسي مورد تاييد محتوايشان
  با همچنين اجتماعي تامين دولتي، هاي نامه آيين گزارشي، در جهان بازرگاني هاي اتاق
  فدراسيون براي جنايي هاي شبك براي را فراواني تهاي فرص
  نتايج است. نياز ساز ساخت مستغالت امالك در بازتواني واكنش آمادگي، براي يي
  برنامه آورد فراهم تامين زنجيره مهم كانال اين از
  سوءاستفاده تاثيري چنان كار كسب صاحبان از بسياري وجود است. كرده معرفي را اضطراري
  شرايط را محصول بخش هر جعلي محصوالت از عظيمي سهم
  تا هاي قدم ارزيابي براي كه بينند مي حادثه يك از است. حياتي متعدد داليل به راهنمايي
  چنين توسعه همكاري سازمان اخير گزارش طبق سازند.
  منتقل روي به يتوانند نم يشوند مشكل دچار بعدي در اضطراري برنامه هر در اينكه
  اول اروپا اتحاديه فكري مالكيت دفتر OECD(
  اقتصادي يك به نياز دليل همين به بايستند خود پاي براي هايي چارچوب ها پروتكل جهان،
  سراسر تجارت طريق از امريكا، دالر ميليارد ۱۶۴
  (OPIUE)، بازتواني مركز اين در كار كسب مشاوره مركز نيازهاي نه انساني نيازهاي به
  پاسخگويي بهجا جا جعلي كاالهاي بابت ۳۱۰۲ سال در المللي
  بين يشود. احساس كامال جاري خأل يك بنابراين دارد وجود كار
  كسب هاي كشت روي جايي جابه اين ۰۱درصد تقريبا كه شود مي شانس كارها كسب شود مي پر برنامه اين
  با است. بازتواني
  دريايي يكنند. پيدا بال از پس بقا براي
  بيشتري تجاري نام صاحبان قضيه، اين با مقابله براي تعريف رويه يك عنوان به توان مي را بازتواني امريكا متحده اياالت در شده انجام
  تحقيقات در بينالمللي دريايي نقل حمل صنعت از
  نمايندگاني به بحران يك وقوع از پس را جامعه كه كرد كارهايي كسب درصد ۳۴ كه يدهد
  نشان )DOI( يي قصدنامه پيوستند يكديگر به ۶۱۰۲
  نوامبر بازتواني فعاليت يدهد. سوق اصالح سوي گيرند، مي قرار طبيعي بالياي تاثير تحت
  كه كاالهاي دريايي نقل حمل از جلوگيري هدف با را
  تاريخي شود آغاز حادثه از پس ۸هفته تا بين بايد نخواهند بازگشايي هرگز شوند مي
  تعطيل حمل از جلوگيري براي قصدنامه رساندند. امضا به شود.
  جعلي تكميل آن از پس ماه ۲۱ تا بين مجددا اما شوند مي بسته آنها درصد ۸۲
  شد. مشترك تعهد نخستين تعيين جعلي، كاالهاي دريايي
  نقل هاي گام برداشتن از پيش است ممكن البته شكست اول سال در اما شوند مي
  بازگشايي براي تجاري نام صاحبان جهاني نقل حمل
  صنعت سوگواري براي زماني دوره يك بعدي، اطالعات دقيق موقع به جريان كسب بازگشت به كمكي اما دهد مي پوشش كسب ها اتاق آنچه اضطراري- آمادگي ۱- يخورند.
  م جعلي كاالهاي نقل حمل توقف براي يكديگر با
  همكاري باشد. نياز فراموشي بازتواني موضع اطالعات تدوين براي مكاني دليل همين به كند نمي اقتصادي چرخه به كار اضطراري وضعيت براي پيش از توانند مي كارها توان كار كسب اگر كه است حالي در
  اين است. ها
  كشتي خود از جامعه هر اقتصادي بهبود برنامه بلندمدت در كتها شر گرفت. نظر در را بخش اين در بيمه پوشش بايد بازيابي شانس آوري تاب افزايش جهت در باشد داشته را رخداد از پس سريع
  بازتواني پيشرو جهاني هاي كت شر شامل امضاكنندگان
  نخستين آمده، وجود به يبهاي آس ميزان جامعه، آمدن هم گرد مكان خصوص اين در ها بيمه با ها تشكل توافقات دهند. انجام واقعه از پس خود توان بازگردد. عادي شرايط به تواند مي ۰۱توليدكننده كاال فورواردرهاي دريايي نقل
  حمل نسبت جامعه هاي گاه ديد مسائل شناسايي ارفاق مالي هاي كمك باشد. راهگشا بسيار تواند مي براي بايد اتاقها آنچه اضطراري- واكنش
  ۲ المللي بين فدراسيون همچنين تجاري نام يگيرد.
  عمده شكل آينده در پسابحران دوران به تجربه تقسيم توانايي اختالل شامل مادي خسارت ها بيمه اكثر در دهند. انجام حادثه از پس اوليه روزهاي ساعات طبيعي بالياي به نگاهي فورواردر بينلمللي نقل حمل هاي شركت هاي يه
  اتحاد دنبال سال در عموما بلندمدت بازتواني تشكل شكل تغيير كارها ترين مهم از يكي بخش اين كه حالي در نيست كار كسب در در تشكلها ساير ها اتاق نقش بازتواني- ۳- هايي ازمان س اغلب ها تشكل ها اتاق با مبارزه براي كار كسب اقدام كارگروه FIATA )،
  ( باشد. تر طوالتي حتي است ممكن اما شود مي موقتا بايد غيرضروري هاي بخش است. اتاق يا يشود محسوب تري بزرگ بسيار خسارت به كارها كسب بازگشت از اطمينان حصول براي آمادگي صورت در هستند
  عضومحور جرايم خدمات )ICC BASCAP( سرقت
  جعل بايد كار كسب مشخصي زمان از پس كسب بازتواني مركز آن جاي به شوند تعطيل اختالل اثر بر خسارت حجم دايما بايد كتها شر حادثه. از پس اقتصادي عادي چرخه منابع تمام توانند مي طبيعتا اضطراري
  شرايط نام صاحبان حملكنندگان، بيشتر از بودند. CCS
  تجاري چالش ترين بزرگ باشد. مشتري پذيرش آماده از حمايت برنامه يك همچنين شود. ايجاد كار كنند. ارزشيابي را كار كسب بقاي دهند. قرار كارها كسب اختيار در را
  خود اقدام به تا رود انتظار آنها صنعتي هاي اتحادي
  تجاري كار كسب يك براي بحران يك از حاصل كنندگان عرضه شبكه سازي فعال كار كسب كارها كسب به آسيب از بخشي همچنين اضطراري شرايط براي آمادگي به دارد بستگي آن اعضاي بقاي به تشكل
  يك بپيوندند. آگهي ارتقاي براي
  داوطلبانه از پس حقيقت است.در درآمد وجود عدم گيرد. قرار كار دستور در كار كسب است اطالعات به ها بنگاه دسترسي عدم خاطر به است اهميت داراي جهت اين از مرحله اين چگونه كه بدانند بايد ها كل تش دليل
  همين نخستين از برخي بر مشتمل آسيا TOC
  پنل رفتن دست از خسارت مختلف هاي ارت خس كه است طبيعي بحران يك بروز صورت در اطالعات از كپي يك تواند مي تشكل كه حالي در هر دارد وجود آمادگي براي كافي فرصت كه را خود اعضاي اضطراري شرايط در توانند مي بحث مشترك تعهدي درباره كه بود امضاكننده كتهاي
  شر جلب به كمك كرد. محاسبه بايد نيز را درآمدها يشوند رو روبه طلبكاران از انبوهي با ها بنگاه اطالعات آنها كه روزي براي را ها بنگاه نياز مورد شانس باشد، داشته وجود بيشتري آمادگي قدر كنند.
  حفظ توقف براي يكديگر با همكاري براي كه كردند گفتوگو باشد.
  و ها تشكل وظايف از يكي تواند، مي مشتري پرداخت توان يا بنگاه به بدهكاران كه حالي در اطالعات بانك يك در دهند مي دست از را خود حمايت جلب اين وجود با است. بيشتر موفقيت فعاليت است ممكن كه هايي موقعيت
  طيف هر آن مراحل ها، كشتي در جعلي كاالهاي نقل
  حمل به مايل افراد از بسياري بحران وجود زمان در به است ممكن آنها بازپرداخت يا ندارند را ديون مقاصد براي كه تعهد اين با كند نگهداري براي است. سخت بسيار مرحله اين در اعضا كند، مختلف ناخواسته صورت به را بنگاهها كاالهاي نقل حمل از جلوگيري براي كه مشتركي
  اقدام هاي كمك از تر مهم مساله اما هستند كمك بينجامد. طول يشود. نم استفاده آنها از گاه هيچ اقتصادي توصيه گام كلها تش به بخش اين در آمادگي است. زياد
  بسيار بود. شده ايجاد است،
  جعلي كار كسب براي بازار ايجاد بحران زمان در بحران بايد تشكل شرايطي چنين در طبيعتا اتفاق وقوع منتظر نبايد تشكل همچنين ميشود. سوزي، آتش سيل، جمله از طبيعي بالياي
  ۱ دو ،CMA CGM گروه مرسك كشتيراني
  خطوط شرايط تا است بحران از خارج نيروهاي توسط ها بنگاه ورشكستگي از تا كند مديريت را باشد. دولتي عمومي نهادهاي با ارتباط براي شرايط آمادگي كتابچه توزيع تدوين زلزله توفان
  گرداب، هستند جهاني نقل حمل هاي كت شر ترين بزرگ از
  مورد گيرند. قرار مشخصي گردش در اقتصادي از يكي طبيعتا دولتي هاي كمك شود. جلوگيري براي فرصتي ديگر اتفاق بروز شرايط در طبيعتا پايگاه ارتباط برقراري ايجاد اضطراري، سوزي، آتش شامل انساني عامل با حوادث
  ۲ دارند اختيار در را جهاني نقل حمل از نيمي تقريبا
  كه تلويزيون در رايگان تبليغات مانند هايي كمك اطالعات تشكل كه صورتي در اما منابع نخستين از بايد مذاكرات اين ندارد وجود هماهنگي پروتكل كار كسب تماس هاي داده اضطراري سمي مواد نشت
  انفجار، از مورد دو Expeditors Kuehne and Nagelو
  ها بنگاه به مالي كمك هر از بيشتر شايد بيلبورد براي ديگري منابع از تواند مي باشد، داشته كافي گيرد. صورت پيش كار كسب ضربت نيروي يك ايجاد ارتباطي، جمله از جنايي هاي موقعيت
  ۳ مجموع با فورواردري پشتيباني هاي شركت
  پيشروترين كند. كمك كند. استفاده ها بنگاه به مك ساخت نيرو، اين در رهبري ايجاد اضطراري و... تروريسم شورش، تيراندازي، گيري،
  گروگان جزو كه هستند امريكا دالر ميليارد ۷۲ از بيش
  درآمد بازتواني برنامه يك بايد ها تشكل همچنين اضطراري پاسخ تبديل اضطراري، داده كننده ارائه پايگاه يك بايد اتفاقاتي چنين مقابل در
  طبيعتا كارگروه از عضو ۰۱ بودند. قصدنامه امضاكنندگان
  نخستين را مشخصي زمان بگيرند نظر در اقتصادي كار كسب بازتواني مركز تاسيس اوليه روزهاي ساعات اتفاق وقوع از پس جامعه. اضطراري هاي تيم از بخشي به شدن كه كارهايي كسب سوي از هايي كنش
  وا ICC( سرقت جعل با مبارزه براي كار كسب
  اقدام از شدن مانع اضطرار شرايط از خروج براي طراحي مجراي كار كسب بازتواني مركز از زير موارد برخوردارند. زيادي حساست از از بيمه مساله به توجه لزوم بخش اين در اين گيرد. صورت گيرند، مي قرار آن تاثير
  تحت كه بودند تجاري نام صاحبان نخستين
  PACSAB)، اقتصادي بحران يك به طبيعي بالي يك تبديل كسب به منابع اطالعات ارائه براي شده گرفته نظر در بايد كه است مسائلي ضروريترين معمول هاي بيمه است. برخوردار زيادي اهميت بندي تقسيم بخش در يتوان را ها واكنش را جهاني تجاري نام صدها اعضا اين كردند. امضا را
  قصدنامه كنند. طراحي را حالت در است. اضطراري شرايط جريان در كار شود: را طبيعي بالياي اثر بر مالي هاي خسارت
  كرد: كردند. ارائه امريكا دالر ۰۵۳يارد ميل بر بالغ تركيبي فروش
  با براي كار كسب اقدام كارگروه مدير معاون دابسون،
  ويليام «پنل گفت: ICC BASCAP( سرقت جعل با
  مبارزه اقتصادي هاي بنگاه روي پيش متعددي مشكالت
  و است، كشتي مالكان تعهد در آتي مهم گام آسيا، TOC
  درك بررسي ايران تعاون اتاق پارلماني داشت.
  معاون وجود قانون اين اجراي
  براي تجاري نام صاحبان نقل حمل خدمات دهندگان
  ارائ از ماليات اخذ براي قانوني ابزار فقدان
  ۶۱ دريايي تجارت مسيرهاي از تقلب جعل بردن بين از
  براي موارد برخي در ماليات پرداخت نتيجه در
  خريدار «بحث افزود: ادامه در وي ينند.» مك همكاري يكديگر افزوده
  با برارزش ماليات قانون روي پيش گانه ۶۱ هاي
  چالش سود حاشيه كاهش موجب كه فروشندگان طرف
  از صنعت رهبران پراهميت نشست در مهم موضوع اين
  درباره ميشود. ركود افزايش مسائل از يبخشي آگاه به دريايي تامين زنجيره در
  فعال مشكالت وجود وجود با مرعشي گفته به استقرار جمله از قانون موردنياز هاي اخت زيرس اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كميسيون در تشكلها رساند.»
  گروه ياري تقلبي كاالهاي حمل توقف در همكاري
  تاثير افزوده ارزش بر ماليات قانون اجراي در فوق متعدد اقتصادي. واحدهاي در فروش مكانيزه هاي صندوق ۷۸۳۱ سال ماه مهر از آن يي مرحله اجراي در بار نخستين افزوده ارزش بر ماليات
  اليحه كشتيراني خطوط از نمايندگاني حضور با پنل اليحه در رسد مي نظر به اقتصادي فعاالن انتظار عدم نتيحه در قانون مرحلهيي اجراي ۶. ها سال اين طول در گذرد مي سال حدود ارائه مجلس به وقت دولت توسط ۶۶۳۱
  سال خواهد BASCAP PMI پتروليوم، بريتيش
  مرسك، شرح به جدي هاي نارسايي خألها هنوز نيز اخير به واردكننده از ماليات شمول زنجيره تكميل فعاالن مشكالت ها چالش از يي عمده بخش شور در آن تصويب مراحل كه هنگامي
  شد در گمرك تجارت تطبيق مدير هانسن، ژول مايكل
  بود: دارد: وجود ذيل مشكالتي بروز نهايي مصرفكننده تا توليدكننده در خصوصي تعاوني هاي بخش در اقتصادي نقايص برخي دليل به بود، اقدام دست در
  دوم Thomas( نات» مك «توماس مرسك؛ كشتيراني
  خطوط ارزش بر ماليات از جامع تعريفي ارائه عدم اقتصادي. فعاالن براي توسط قانون اين اجراي چگونگي خصوص اين اجراي از ناشي تورمي تبعات همچنين
  و تجارت استراتژي پيشگيري آسيايي مدير McNutt
  كه اليحه (۱) ماده (ط) بند ناصحيح تعبير افزوده شمول موجب كه قانون يي مرحله اجراي ۷. مختلف انحاي به پژوهشي دانشگاهي مراكز در كشور زمان آن در اينكه به باتوجه
  قانون تگذاري سياس ارشد مشاور آنگ، سو تو PMI
  غيرقانوني دوره يك در خريد ماليات كسر از پس فروش ماليات در ديگر برخي شمول عدم فعاالن از بخشي منعكس سازي تصميم گيري تصميم مراجع به طبيعتا برد مي سر به تحريم جنگ
  شرايط بود. خواهند پنل اين در حاضرين BASCAP
  در كرده تعبير افزوده ارزش بر ماليات عنوان به را معين ارائه قيمت شده صنف يا صنعت يك درون هاي بنگاه كارشناسي بدنه انتظار شده تورمي فشار يك پذيرش آماده ايران
  اقتصاد گمرك تجارت تطبيق مدير هانسن، ژول
  مايكل توجه بدون فعلي قانون بر ناظر اجرايي اشكاالت ارزش از بايد ماليات كه است حالي در اين است. ساخته متفاوت را نهايي كننده مصرف به خدمات ماليات اليحه بررسي در كه است آن اقتصادي اليحه اين بررسي نبود، قانون اين از ناشي
  جديد جزو كه «مفتخريم گفت: مرسك كشتيراني خطوط
  در خصوصي اقتصادي فعاالن توليد بخش به كافي شود. دريافت كاال روي شده ايجاد افزوده پيچيده مشكالت دچار را ايشان ميان مبادالت يا ۵۹۳۱. علني جلسه در كه افزوده ارزش بر شد. مسترد دولت به
  متوقف كه هستيم دريايي نقل حمل صنعت در ها
  نخستين هاي مزيت ها ظرفيت به توجه عدم تعاوني ناكارايي هزينه تحميل رويكرد ۲استمرار مانند ها بخش برخي به توجهي كم است كرده وصول اعالم المي اس شوراي مجلس ۴۲ ۲۱. مطالعات ۱۸۳۱ سال تا آن از
  پس مهم پنل اين از جزيي همچنين كرده امضا را
  قصدنامه جهت ويژه حمايت لزوم تعاون بخش در موجود به اقتصادي فعاالن دوش بر مالياتي هاي سيستم مصرف. هاي تعاوني اين رفع جهت مناسبي راهكارهاي است، شده ماليات نظام استقرار جهت متعددي هاي
  بررس انجام در پيشرو رهبر يك «مرسك، افزود: وي
  بوديم. كشور. اقتصاد در تعاون بخش اهداف به دستيابي مميزان به اقتصادي فعاالن ها بنگاه تبديل واسطه مميزان به اقتصادي فعاالن ها بنگاه تبديل ۸. شود. ارائه مشكالت جديد اليحه باالخره انجام افزوده ارزش
  بر خطوط هاي كشت از استفاده از جلوگيري براي اقدام
  اين آثار از فايده هزينه تحليل ارائه عدم مالياتي قانون حسابداري سيستم به باتوجه مالياتي به ۱۸۳۱ مهرماه در افزوده ارزش بر
  ماليات موارد ديگر تقلبي كاالهاي نقل حمل براي سناريو
  مرسك دو كشور. در اشتغال توليد بر امر اين مخرب افزايش بوكار كس فضاي كردن پيچيده فعلي افزوده ارزش بر ماليات قانون روي پيش هاي چال نه قانون اين تصويب ولي شد ارائه ششم
  مجلس نشانه پنل، اين در ما مشاركت است بوده
  غيرقانوني پيشنهاد با ايران تعاون اتاق پارلماني معاون كه توليدكنندگان شرايط به كمتوجهي ۳. تحميل اقتصادي هاي فعاليت اداري هاي هزينه قانون روي پيش هاي چالش تشريح در مرعشي بلكه هفتم مجلس در حتي نه ششم مجلس
  در يها كشت بتواند كه اقدامي هر انجام براي ما نيت از
  ديگري شد: يادآور مذكور اليحه خصوص در سناريو دو مواد كاالها به مربوط ماليات پرداخت به ناگزير دوش بر مالياتي هاي سيستم ناكارايي هزينه بندي جمع داشت: ابراز افزوده ارزش بر ماليات مورخ جلسه در سال شش حدود گذشت از بود.»
  پس برهاند، تقلب جعل از
  را در دولت اخير اليحه كليات اجمالي بررسي عودت كه است درحالي اين هستند وارداتي اوليه اقتصادي. فعاالن موديان خصوص در شده انجام كارشناسي مطالعات هشتم مجلس اقتصادي كميسيون
  ۷۱/۲/۷۸۳۱ گيري پيش آسيايي مدير »، نات مك
  «توماس ارزش بر ماليات قانون كردن دايمي خصوص گردد بازمي فروش توليد از بعد زمان به ماليات تمامي براي مالياتي يكسان نرخ اعمال ماليات قانون اجرايي مشكالت شناسي آسيب نگهبان شوراي توسط تاييد از پس
  انجام كه است «مهم گفت: PMI غيرقانوني تجارت
  استراتژي ابهامات از برخي هنوز كه است آن بيانگر افزوده ميدهد. قرار تاثير تحت را بنگاه نقدينگي امر اين لزوم حمايتي نيازهاي به توجه بدون بخشها اين از برخي استخراج به منجر افزوده ارزش بر در نهايت در دولت، به مجلس توسط آن
  ابالغ كاال فورواردرهاي كشتيراني، خطوط تجاري، نام
  صاحبان فعاالن روي پيش هاي دغدغه چالشها قانون يي مرحله اجراي رويكرد ۴استمرار هايي بخش براي تشويقي هاي سياست از استفاده شد: ذيل شرح به مشكالت وزارت به نژاد احمدي توسط ۱/۴/۷۸۳۱
  تاريخ مساله با مقابله براي تامين، زنجيره در درگير افراد ديگر
  و اساسي اصالحات به نياز است پابرجا اقتصادي در قانون اجراي آستانه حد مانند مواردي وجود داخلي. توليد از حمايت لزوم تعاون بخش مانند افزوده ارزش بر ماليات نرخ مستمر ۱افزايش تاريخ از تا شد ابالغ دارايي اقتصادي
  امور توسط تامين زنجيره از سواستفاده توقف غيرقانوني
  تجارت ذيل هاي سناريو فوق موارد به عنايت با دارد. مالياتي زنجيره قطع موجب كه (۱) ماده (س) بند كاالهاي شناسايي در متعدد ابهامات وجود ۰۱. با تعارض در مالياتي بيشتر درآمد كسب هدف با آزمايشي صورت به سال پنج مدت به
  ۱/۷/۷۸۳۱ افزود: وي كنند. فعاليت جنايي يافته سازمان هاي شبكه است: ارائه قابل اليحه اين درخصوص ميكند. تضييع را موديان مالياتي حقوق شده وضع مالياتي اختالفات ايجاد معاف مشمول ايجاد براي ابزاري بهعنوان شده عنوان اوليه هدف شود.
  اجرا تقويت در مهم گامي مذكور، قصدنامه پيرو پنل،
  «اين سيستم بر حاكم كلي رويكرد در ۱تغيير تفكيك در جدي نظرهاي الف اخت وجود فزاينده. جرايم گسترش اشخاص اقتصادي معامالت در شفافيت سواالت هم هنوز سال گذشت با
  اكنون در بحثي چنين داشتن بود. صنعت با متقابل
  همكاري تسهيل براي افزوده ارزش بر ماليات اجرايي در افزوده ارزش بر ماليات قانون اجراي حدود برخي پيمانكاران براي مضاعف مشكل ايجاد ۱۱ به توجه با تورم ايجاد نتيجه در مالياتي پايهاي ه دارد. وجود قانون اين زمينه در زيادي بنادر سازمان رهبري حمايت با سنگاپور دريايي
  هفته توليد شده تمام قيمت كاهش كار، كسب فضاي تعاريف ارائه ويژه آزاد مناطق اصلي سرزمين پرداخت به مكلف قرارداد انعقاد دليل به كه مشاغلي خدمات. كاال قيمت مستمر
  افزايش اهميت دهنده نشان چيز هر از بيشتر سنگاپور،
  دريانوردي رسمي بخش گسترش خدمات كاال عرضه مبني (۱ ماده (و) بند مانند اصلي قوانين با متضاد هنوز كه شرايطي در اند ده ش افزوده ارزش بر ماليات دليل به كشور در اقتصادي ركود تعميق ۲. افزوده ارزش بر ماليات قانون درباره هامات بود.»
  اب تامين زنجيره در را موضوع
  اين استرداد يا دولت اليحه كليات رد طريق از اقتصاد سرزمين از يافته انتقال كاالي بر صادرات تلقي بر اند. رده نك دريافت را قرارداد به مربوط مبالغ انبساطي سياست با ضدتورمي هاي سياست همزماني در دولت اخير اليحه كليات اجمالي
  بررسي صاحبان هاي نگراني به مستقيم پاسخي قصدنامه
  اين اليحه. كليات در بازنگري دولت توسط اليحه ويژه. آزاد مناطق به اصلي زمانبر پيچيده فرايند طوالني ۲۱تاخيرهاي وكار. كسب توليد هاي هزين افزايش مالياتي ارزش بر ماليات قانون كردن دايمي خصوص يها كشت توسط آنها قانوني كاالهاي كه است تجاري
  نام پذيرش ضمن در اليحه كليات تصويب كاالهايي يي سرمايه كاالهاي به توجه عدم ۶. صادركنندگان. افزوده ارزش بر ماليات استرداد نامهها بخش نامهها، آيين تعدد ۳. ابهامات از برخي هنوز كه است آن بيانگر افزوده هاي نسخه جنايي، هاي شبكه سوي از يشوند
  حمل بررسي اليحه در اساسي بازنگري ضرورت چرخه به مجددا كننده مصرف به انتقال از بعد كه هزينه افزايش متعدد مشكالت ايجاد ۳۱. كه قانون خصوص در اجرايي هاي دستورالعمل فعاالن روي پيش هاي دغدغه چالشها
  و يگيرد. قرار بهرهبرداري مورد آنها كاالهاي
  تقلبي براي تعجيل از دور به جانبه همه كارشناسي ميشوند. باز توليد تسليم ماهه كوتاه هاي دوره دليل به مبادالت ميان نظر اختالف قانون اجراي پيچيدگي موجب اساسي اصالحات به نياز است پابرجا
  اقتصادي واسطهها: مسووليت نقش مهم گزارش در پديده
  اين در رويكرد تغيير فعلي قانون مشكالت رفع اعمال براي مشخص دقيق مبناي فقدان ماليات. پرداخت اظهارنامه است. شده مختلف هاي بخش تعاون اتاق پارلماني معاون مرعشي صمد دارد. انتشاريافته تامين زنجيره در سرقت جعل با
  مقابله اقتصادي. فعاالن با برخورد زمينه ايجاد كاالها از برخي براي معافيت كشور در گسترده غيررسمي بخش وجود ۴۱ قانون اجراي شمول دامنه افزايش در تعجيل مشكالت وجود با گفت: فوق مطلب بيان با ايران است. شده ۵۱۰۲ خالصه سال در BASCAP سوي
  از الزم فوق مسير دو هر در كرد: خاطرنشان وي مختلف. كاالهاي براي زني چانه كسب فضاي بودن پرهزينه پيچيده دليل به آموزش، ها، زيرساخت ايجاد با آن تناسب عدم افزوده ارزش بر ماليات قانون اجراي در متعدد تامين هاي زنجيره نفوذ چگونگي بر مذكور
  گزارش مشاركت كشور كارشناسي توان تمامي از است واردات از افزوده ارزش بر ماليات ۸اخذ مقابل در هايي مقاومت وجود نتيجه در كار اهتمام عدم مختلف جوانب فراگير رساني اطالع ديگر، سوي از اقتصادي فعاالن انتظار يكسو
  از ورود اجازه كه مجرمان توسط امروز پيچيده
  جهاني ها، تشكل اقتصادي، فعاالن با همفكري بازرگاني سود يا گمركي حقوق از كه كاالهايي ايجاد بدون سختگيرانه صورت به قانون اجراي اجراي مشترك گفتمان به دستيابي براي جدي خأل هنوز اخير اليحه در رسد نظر به دارد. تاكيد ديهند را شده سرقت جعل
  كاالهاي معادن صنايع بازرگاني، اتاق ها، اتحاديه قاچاق براي انگيزه ايجاد نتيجه در هستند معاف موردنياز. زيرساختهاي قانوني، مشكالت رفع سازي فرهنگ قانون، دارد. وجود جدي هاي نارساي در نفوذ اين ساختن متوقف براي را هايي توصيه
  گزارش ساير تعاون اتاق اصناف، اتاق كشاورزي، كاالها. اين غيرمتناسب سنگين مالياتي جرايم وضع ۵۱ نظارتي. اجرايي مقرراتي، قانون تصويب زمان از داد: ادامه وي حمل اپراتورهاي جمله از گري، واسطه مهم كانالهاي شود. استفاده مطلوب نحو به مرتبط بخشهاي كردن قانوني در اليحه ناصحيح ۹رويكرد موانع كه شرايطي در اقتصادي هاي بنگاه تخلفات با برخي سازي عملياتي تامين عدم ۷۸ سال در افزوده ارزش بر ماليات آزمايشي يدهد. ارائه نقل
برنامه‌هاي تشكلي براي شرايط اضطراري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/25
برنامه‌هاي تشكلي براي شرايط اضطراري
فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان بررسي كرد


گروه تشكل‌ها  

بلاياي طبيعي، اتفاقات پيش‌بيني نشده و به صورت كلي شرايط اضطراري امري طبيعي در هر كشوري است. در شرايطي كه ممكن است بلاياي طبيعي در هر زماني حادث شود، طبيعي است كه بايد براي آنها پيش‌بيني در نظر گرفت. اكثر مواردي كه براي پيشگيري و همچنين واكنش در زمان اتفاق چنين حوادثي در نظر گرفته مي‌شود مربوط به امداد و نجات جان مردم است در حالي كه اقتصاد نيز از اين موضوع آسيب جدي خواهد ديد.

شايد كمتر به مساله بازتواني اقتصاد در زمان بروز چنين وقايعي توجه شده است اما فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان در گزارشي، برنامه‌يي براي آمادگي، واكنش و بازتواني در شرايط اضطراري را معرفي كرده است. وجود چنين راهنمايي به دلايل متعدد حياتي است.

اول اينكه در هر برنامه اضطراري در سراسر جهان، پروتكل‌ها و چارچوب‌هايي براي پاسخگويي به نيازهاي انساني و نه نيازهاي كسب و كار وجود دارد بنابراين يك خلأ جاري با اين برنامه پر مي‌شود و كسب و كارها شانس بيشتري براي بقا پس از بلا پيدا مي‌كنند. تحقيقات انجام شده در ايالات متحده امريكا نشان مي‌دهد كه 43درصد كسب و كارهايي كه تحت تاثير بلاياي طبيعي قرار مي‌گيرند، تعطيل مي‌شوند و هرگز بازگشايي نخواهند شد. 28درصد آنها بسته مي‌شوند اما مجددا بازگشايي مي‌شوند اما در 2سال اول شكست مي‌خورند.

اين در حالي است كه اگر كسب و كار توان بازتواني سريع پس از رخداد را داشته باشد مي‌تواند به شرايط عادي بازگردد. نگاهي به بلاياي طبيعي

اتاق‌ها و تشكل‌ها اغلب سازمان‌هايي عضومحور هستند و در صورت آمادگي براي شرايط اضطراري طبيعتا مي‌توانند تمام منابع خود را در اختيار كسب و كارها قرار دهند. بقاي يك تشكل به بقاي اعضاي آن بستگي دارد به همين دليل تشكل‌ها بايد بدانند كه چگونه مي‌توانند در شرايط اضطراري اعضاي خود را حفظ كنند.

طيف موقعيت‌هايي كه ممكن است فعاليت بنگاه‌ها را به صورت ناخواسته مختلف كند، بسيار زياد است.

1- بلاياي طبيعي از جمله سيل، آتش‌سوزي، گرداب، توفان و زلزله

2- حوادث با عامل انساني شامل آتش‌سوزي، انفجار، نشت مواد سمي

3- موقعيت‌هاي جنايي از جمله گروگان‌گيري، تيراندازي، شورش، تروريسم و...

طبيعتا در مقابل چنين اتفاقاتي بايد واكنش‌هايي از سوي كسب و كارهايي كه تحت تاثير آن قرار مي‌گيرند، صورت گيرد. اين واكنش‌ها را مي‌توان در 3 بخش تقسيم‌بندي كرد:

1- آمادگي اضطراري- آنچه اتاق‌ها و كسب و كارها مي‌توانند از پيش براي وضعيت اضطراري و در جهت افزايش تاب‌آوري و شانس بازيابي توان خود پس از واقعه انجام دهند.

2- واكنش اضطراري- آنچه اتاق‌ها بايد براي ساعات و روزهاي اوليه پس از حادثه انجام دهند.

3- بازتواني- نقش اتاق‌ها و ساير تشكل‌ها در حصول اطمينان از بازگشت كسب و كارها به چرخه عادي اقتصادي پس از حادثه. آمادگي براي شرايط اضطراري

اين مرحله از اين جهت داراي اهميت است كه فرصت كافي براي آمادگي وجود دارد و هر قدر آمادگي بيشتري وجود داشته باشد، شانس موفقيت بيشتر است. با وجود اين جلب حمايت اعضا در اين مرحله بسيار سخت است. براي آمادگي در اين بخش به تشكل‌ها 5 گام توصيه مي‌شود.

تدوين و توزيع كتابچه آمادگي شرايط اضطراري، ايجاد و برقراري ارتباط پايگاه اضطراري داده‌هاي تماس كسب و كار و پروتكل ارتباطي، ايجاد يك نيروي ضربت كسب و كار اضطراري و ايجاد رهبري در اين نيرو، ساخت يك پايگاه ارائه‌كننده داده اضطراري، تبديل شدن به بخشي از تيم‌هاي اضطراري جامعه.

در اين بخش لزوم توجه به مساله بيمه از اهميت زيادي برخوردار است. بيمه‌هاي معمول خسارت‌هاي مالي بر اثر بلاياي طبيعي را پوشش مي‌دهد اما كمكي به بازگشت كسب و كار به چرخه اقتصادي نمي‌كند به همين دليل بايد پوشش بيمه در اين بخش را در نظر گرفت. توافقات تشكل‌ها با بيمه‌ها در اين خصوص مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.

در اكثر بيمه‌ها خسارت مادي شامل اختلال در كسب و كار نيست در حالي كه اين بخش خسارت بسيار بزرگ‌تري محسوب مي‌شود و شركت‌ها بايد دايما حجم خسارت بر اثر اختلال كسب و كار را ارزشيابي كنند.

همچنين بخشي از آسيب به كسب و كارها به خاطر عدم دسترسي بنگاه‌ها به اطلاعات است در حالي كه تشكل مي‌تواند يك كپي از اطلاعات مورد نياز بنگاه‌ها را براي روزي كه آنها اطلاعات خود را از دست مي‌دهند در يك بانك اطلاعات نگهداري كند با اين تعهد كه براي مقاصد اقتصادي هيچ‌گاه از آنها استفاده نمي‌شود.

همچنين تشكل نبايد منتظر وقوع اتفاق براي ارتباط با نهادهاي عمومي و دولتي باشد. طبيعتا در شرايط بروز اتفاق ديگر فرصتي براي هماهنگي وجود ندارد و اين مذاكرات بايد از پيش صورت گيرد. پاسخ اضطراري

پس از وقوع اتفاق ساعات و روزهاي اوليه از حساست زيادي برخوردارند. موارد زير از ضروري‌ترين مسائلي است كه بايد در نظر گرفته شود:

- جريان به‌موقع و دقيق اطلاعات

- مكاني براي تدوين اطلاعات موضع بازتواني شركت‌ها در بلندمدت

- مكان گرد هم آمدن

- كمك‌هاي مالي و ارفاق

- توانايي تقسيم تجربه

يكي از مهم‌ترين كارها تغيير شكل تشكل يا اتاق است. بخش‌هاي غيرضروري بايد موقتا تعطيل شوند و به جاي آن مركز بازتواني كسب و كار ايجاد شود. همچنين يك برنامه حمايت از كسب و كار و فعال‌سازي شبكه عرضه‌كنندگان كسب و كار در دستور كار قرار گيرد.

در صورت بروز يك بحران طبيعي است كه بنگاه‌ها با انبوهي از طلبكاران روبه‌رو مي‌شوند در حالي كه بدهكاران به بنگاه يا توان پرداخت ديون را ندارند يا بازپرداخت آنها ممكن است به طول بينجامد.

طبيعتا در چنين شرايطي تشكل بايد بحران را مديريت كند تا از ورشكستگي بنگاه‌ها جلوگيري شود. كمك‌هاي دولتي طبيعتا يكي از نخستين منابع اما در صورتي كه تشكل اطلاعات كافي داشته باشد، مي‌تواند از منابع ديگري براي كمك به بنگاه‌ها استفاده كند. تاسيس مركز بازتواني كسب و كار

مركز بازتواني كسب و كار مجراي طراحي شده براي ارائه اطلاعات و منابع به كسب و كار در جريان شرايط اضطراري است. در حالت ايده‌آل يك مركز بازتواني كسب و كار مجازي يا فيزيكي بايد با بيشترين سرعت ممكن ايجاد شود. هدف اين مركز از سر‌گيري فعاليت‌هاي كسب و كارها يا پشتيباني برنامه‌ريزي جانشيني و خروج بازار در صورت لزوم است.

مركز بازتواني بايد در مسائلي مانند نيروي كار جايگزين و تعليق برخي حقوق دولتي مانند بيمه كار كارمندان و همچنين مباحث آموزشي كمك كند. طبيعتا بنگاه‌ها در شرايط اضطراري با مسائلي روبه‌رو هستند كه هيچ‌گاه درباره آن آموزش نديده‌اند.

به همين دليل در اين مركز كارشناساني در زمينه بيمه، بهداشت و درمان، بانكي آيين‌نامه‌هاي دولتي، تامين اجتماعي و همچنين املاك و مستغلات و ساخت و ساز نياز است. بسياري از صاحبان كسب و كار چنان تاثيري از يك حادثه مي‌بينند كه براي ارزيابي قدم‌هاي بعدي دچار مشكل مي‌شوند و نمي‌توانند به روي پاي خود بايستند به همين دليل نياز به يك مركز مشاوره كسب و كار در اين مركز بازتواني كاملا احساس مي‌شود. بازتواني

بازتواني را مي‌توان به عنوان يك رويه تعريف كرد كه جامعه را پس از وقوع يك بحران به سوي اصلاح سوق مي‌دهد. فعاليت بازتواني بايد بين 4 تا 8 هفته پس از حادثه آغاز شود و بين 6 تا 12 ماه پس از آن تكميل شود.

البته ممكن است پيش از برداشتن گام‌هاي بعدي، يك دوره زماني براي سوگواري و فراموشي نياز باشد.

برنامه بهبود اقتصادي هر جامعه از خود جامعه، ميزان آسيب‌هاي به وجود آمده، شناسايي مسائل و ديدگاه‌هاي جامعه نسبت به دوران پسابحران در آينده شكل مي‌گيرد.

بازتواني بلندمدت عموما در 3سال دنبال مي‌شود اما ممكن است حتي طولاتي‌تر باشد.

پس از زمان مشخصي كسب و كار بايد آماده پذيرش مشتري باشد. بزرگ‌ترين چالش حاصل از يك بحران براي يك كسب و كار عدم وجود درآمد است.در حقيقت پس از خسارت‌هاي مختلف خسارت از دست رفتن درآمدها را نيز بايد محاسبه كرد. كمك به جلب مشتري مي‌تواند، يكي از وظايف تشكل‌ها باشد.

در زمان وجود بحران بسياري از افراد مايل به كمك هستند اما مساله مهم‌تر از كمك‌هاي در زمان بحران ايجاد بازار براي كسب و كار توسط نيروهاي خارج از بحران است تا شرايط اقتصادي در گردش مشخصي قرار گيرند. كمك‌هايي مانند تبليغات رايگان در تلويزيون و بيلبورد شايد بيشتر از هر كمك مالي به بنگاه‌ها كمك كند.

همچنين تشكل‌ها بايد يك برنامه بازتواني اقتصادي در نظر بگيرند و زمان مشخصي را براي خروج از شرايط اضطرار و مانع شدن از تبديل يك بلاي طبيعي به يك بحران اقتصادي را طراحي كنند.

 نویسنده:
چالش‌هاي ۱۶گانه پيش روي قانون ماليات برارزش افزوده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/25
چالش‌هاي ۱۶گانه پيش روي قانون ماليات برارزش افزوده
معاون پارلماني اتاق تعاون ايران بررسي كرد


گروه تشكل‌ها  

لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين‌بار در سال 1366 توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد و هنگامي كه مراحل تصويب آن در شور دوم در دست اقدام بود، به دليل برخي نقايص و همچنين تبعات تورمي ناشي از اجراي اين قانون و باتوجه به اينكه در آن زمان كشور در شرايط جنگ و تحريم به سر مي‌برد و طبيعتا اقتصاد ايران آماده پذيرش يك فشار تورمي جديد ناشي از اين قانون نبود، بررسي اين لايحه متوقف و به دولت مسترد شد.

پس از آن و تا سال 1381 مطالعات و بررسي‌هاي متعددي جهت استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده انجام و بالاخره لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده در مهرماه 1381 به مجلس ششم ارائه شد ولي تصويب اين قانون نه در مجلس ششم و نه حتي در مجلس هفتم بلكه پس از گذشت حدود شش سال در جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس هشتم انجام و پس از تاييد توسط شوراي نگهبان و ابلاغ آن توسط مجلس به دولت، در نهايت در تاريخ 1/4/1387 توسط احمدي‌نژاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد تا از تاريخ 1/7/1387 به مدت پنج سال به‌صورت آزمايشي اجرا شود.

اكنون با گذشت 9 سال هنوز هم سوالات زيادي در زمينه اين قانون وجود دارد. ابهامات درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده

بررسي اجمالي كليات لايحه اخير دولت در خصوص دايمي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده بيانگر آن است كه هنوز برخي از ابهامات و چالش‌ها و دغدغه‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي پابرجا است و نياز به اصلاحات اساسي دارد. صمد مرعشي معاون پارلماني اتاق تعاون ايران با بيان مطلب فوق گفت: با وجود مشكلات متعدد در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از يكسو و انتظار فعالان اقتصادي از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد در لايحه اخير هنوز خلأ و نارسايي‌هاي جدي وجود دارد.

وي ادامه داد: از زمان تصويب قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده در سال 87 در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و اجراي مرحله‌يي آن از مهر ماه سال 1387 حدود 9 سال مي‌گذرد و در طول اين سال‌ها بخش عمده‌يي از چالش‌ها و مشكلات فعالان اقتصادي در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در خصوص چگونگي اجراي اين قانون توسط مراكز دانشگاهي و پژوهشي به انحاي مختلف به مراجع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي منعكس شده و انتظار بدنه كارشناسي و بنگاه‌هاي اقتصادي آن است كه در بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در جلسه علني 1395. 12. 24 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است، راهكارهاي مناسبي جهت رفع اين مشكلات ارائه شود. چالش‌هاي پيش روي قانون ماليات بر ارزش افزوده

مرعشي در تشريح چالش‌هاي پيش روي قانون ماليات بر ارزش افزوده ابراز داشت: جمع‌بندي مطالعات كارشناسي انجام شده در خصوص آسيب‌شناسي مشكلات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده منجر به استخراج برخي از اين مشكلات به شرح ذيل شد:

1. افزايش مستمر نرخ ماليات بر ارزش افزوده با هدف كسب درآمد بيشتر مالياتي در تعارض با هدف اوليه عنوان شده به‌عنوان ابزاري براي ايجاد شفافيت در معاملات اقتصادي اشخاص و گسترش پايه‌هاي مالياتي و در نتيجه ايجاد تورم با توجه به افزايش مستمر قيمت كالا و خدمات.

2. تعميق ركود اقتصادي در كشور به دليل همزماني سياست‌هاي ضدتورمي با سياست انبساطي مالياتي و افزايش هزينه‌هاي توليد و كسب وكار.

3. تعدد آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي در خصوص قانون كه موجب پيچيدگي اجراي قانون و اختلاف نظر ميان بخش‌هاي مختلف شده است.

4. تعجيل در افزايش دامنه شمول اجراي قانون و عدم تناسب آن با ايجاد زيرساخت‌ها، آموزش، اطلاع‌رساني فراگير جوانب مختلف و عدم اهتمام جدي براي دستيابي به گفتمان مشترك اجراي قانون، فرهنگ‌سازي و رفع مشكلات قانوني، مقرراتي، اجرايي و نظارتي.

5. عدم تامين و عملياتي‌سازي برخي زيرساخت‌هاي موردنياز قانون از جمله استقرار صندوق‌هاي مكانيزه فروش در واحدهاي اقتصادي.

6. اجراي مرحله‌يي قانون و در نتيحه عدم تكميل زنجيره شمول ماليات از واردكننده به توليدكننده تا مصرف‌كننده نهايي و بروز مشكلاتي براي فعالان اقتصادي.

7. اجراي مرحله‌يي قانون كه موجب شمول بخشي از فعالان و عدم شمول برخي ديگر در درون يك صنعت يا صنف شده و قيمت ارائه خدمات به مصرف‌كننده نهايي را متفاوت ساخته يا مبادلات ميان ايشان را دچار مشكلات پيچيده كرده است و كم توجهي به برخي بخش‌ها مانند تعاوني‌هاي مصرف.

8. تبديل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي به مميزان مالياتي باتوجه به سيستم حسابداري قانون فعلي و پيچيده‌كردن فضاي كسب‌وكار و افزايش هزينه‌هاي اداري فعاليت‌هاي اقتصادي و تحميل هزينه ناكارايي سيستم‌هاي مالياتي بر دوش موديان و فعالان اقتصادي.

9. اعمال نرخ يكسان مالياتي براي تمامي بخش‌ها بدون توجه به نيازهاي حمايتي و لزوم استفاده از سياست‌هاي تشويقي براي بخش‌هايي مانند بخش تعاون و لزوم حمايت از توليد داخلي.

10. وجود ابهامات متعدد در شناسايي كالاهاي مشمول و معاف و ايجاد اختلافات مالياتي و وضع جرايم فزاينده.

11. ايجاد مشكل مضاعف براي پيمانكاران و برخي مشاغلي كه به دليل انعقاد قرارداد مكلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند در شرايطي كه هنوز مبالغ مربوط به قرارداد را دريافت نكرده‌اند.

12. تاخيرهاي طولاني و فرايند پيچيده و زمانبر استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان.

13. ايجاد مشكلات متعدد و افزايش هزينه مبادلات به دليل دوره‌هاي كوتاه 3 ماهه تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات.

14. وجود بخش غيررسمي گسترده در كشور به دليل پيچيده و پرهزينه بودن فضاي كسب و كار و در نتيجه وجود مقاومت‌هايي در مقابل اجراي قانون به صورت سختگيرانه و بدون ايجاد زيرساخت‌هاي موردنياز.

15. وضع جرايم مالياتي سنگين و غيرمتناسب با تخلفات بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايطي كه موانع و مشكلات متعددي پيش‌روي بنگاه‌هاي اقتصادي براي اجراي اين قانون وجود داشت.

16. فقدان ابزار قانوني براي اخذ ماليات از خريدار و در نتيجه پرداخت ماليات در برخي موارد از طرف فروشندگان كه موجب كاهش حاشيه سود و افزايش ركود مي‌شود.

 به گفته مرعشي با وجود وجود مشكلات متعدد فوق در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و انتظار فعالان اقتصادي به نظر مي‌رسد در لايحه اخير نيز هنوز خلأها و نارسايي‌هاي جدي به شرح ذيل وجود دارد:

 1. عدم ارائه تعريفي جامع از ماليات بر ارزش افزوده و تعبير ناصحيح بند (ط) ماده (1) لايحه كه ماليات فروش پس از كسر ماليات خريد در يك دوره معين را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده تعبير كرده است. اين در حالي است كه ماليات بايد از ارزش افزوده ايجاد شده روي كالا دريافت شود.

2. استمرار رويكرد تحميل هزينه ناكارايي سيستم‌هاي مالياتي بر دوش فعالان اقتصادي به واسطه تبديل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي به مميزان مالياتي و عدم ارائه تحليل هزينه فايده از آثار مخرب اين امر بر توليد و اشتغال در كشور.

3. كم‌توجهي به شرايط توليدكنندگان كه ناگزير به پرداخت ماليات مربوط به كالاها و مواد اوليه وارداتي هستند و اين درحالي است كه عودت ماليات به زمان بعد از توليد و فروش بازمي‌گردد و اين امر نقدينگي بنگاه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

4. استمرار رويكرد اجراي مرحله‌يي قانون و وجود مواردي مانند حد آستانه اجراي قانون در بند (س) ماده (1) كه موجب قطع زنجيره مالياتي شده و حقوق مالياتي موديان را تضييع مي‌كند.

5. وجود اختلاف نظرهاي جدي در تفكيك حدود اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سرزمين اصلي و مناطق آزاد و ويژه و ارائه تعاريف متضاد با قوانين اصلي مانند بند (و) ماده (1) مبني بر تلقي صادرات بر كالاي انتقال يافته از سرزمين اصلي به مناطق آزاد و ويژه.

6. عدم توجه به كالاهاي سرمايه‌يي و كالاهايي كه بعد از انتقال به مصرف‌كننده مجددا به چرخه توليد باز مي‌شوند.

7. فقدان مبناي دقيق و مشخص براي اعمال معافيت براي برخي از كالاها و ايجاد زمينه چانه‌زني براي كالاهاي مختلف.

8. اخذ ماليات بر ارزش افزوده از واردات كالاهايي كه از حقوق گمركي يا سود بازرگاني معاف هستند و در نتيجه ايجاد انگيزه براي قاچاق اين كالاها.

9. رويكرد ناصحيح لايحه در قانوني كردن اشكالات اجرايي ناظر بر قانون فعلي بدون توجه كافي به بخش توليد و فعالان اقتصادي خصوصي و تعاوني و عدم توجه به ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي موجود در بخش تعاون و لزوم حمايت ويژه جهت دستيابي به اهداف بخش تعاون در اقتصاد كشور. دو سناريو

معاون پارلماني اتاق تعاون ايران با پيشنهاد دو سناريو در خصوص لايحه مذكور يادآور شد: بررسي اجمالي كليات لايحه اخير دولت در خصوص دايمي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده بيانگر آن است كه هنوز برخي از ابهامات و چالش‌ها و دغدغه‌هاي پيش‌روي فعالان اقتصادي پابرجا است و نياز به اصلاحات اساسي دارد. با عنايت به موارد فوق سناريو‌هاي ذيل درخصوص اين لايحه قابل ارائه است:

1. تغيير در رويكرد كلي حاكم بر سيستم اجرايي ماليات بر ارزش افزوده براي تسهيل فضاي كسب و كار، كاهش قيمت تمام شده توليد و عرضه كالا و خدمات و گسترش بخش رسمي اقتصاد از طريق رد كليات لايحه دولت يا استرداد لايحه توسط دولت و بازنگري در كليات لايحه.

2. تصويب كليات لايحه در ضمن پذيرش ضرورت بازنگري اساسي در لايحه و بررسي كارشناسي همه‌جانبه و به‌دور از تعجيل براي رفع مشكلات قانون فعلي و تغيير رويكرد در برخورد با فعالان اقتصادي.

وي خاطرنشان كرد: در هر دو مسير فوق لازم است از تمامي توان كارشناسي كشور و مشاركت و همفكري با فعالان اقتصادي، تشكل‌ها، اتحاديه‌ها، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، اتاق اصناف، اتاق تعاون و ساير بخش‌هاي مرتبط به نحو مطلوب استفاده شود.

 نویسنده:
حمل و نقل كالاهاي تقلبي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/25
حمل و نقل كالاهاي تقلبي
اعضاي برجسته كارگروه اقدام كسب و كار براي مبارزه با جعل و سرقت اتاق بازرگاني بين‌المللي

(ICC BASCAP) به جمع صاحبان برند و نمايندگاني از صنعت حمل و نقل بين‌المللي در نشست مهم رهبران صنعت كه در سنگاپور برگزار شد، پيوستند تا درباره شيوه‌هايي كه از حمل و نقل دريايي كالاهاي جعل و سرقت شده در سراسر مرزها اجتناب مي‌كنند، بحث و گفت‌وگو نمايند.  كنفرانس تامين كانتينر آسيا TOC به عنوان بخشي از هفته دريايي ۲۰۱۷در سنگاپور برگزار شد. اين نخستين باري بود كه صاحبان نام تجاري به كنفرانس بزرگ صنعت حمل و نقل دريايي دعوت شده بودند تا درباره مشكلات فراوان كالاهاي تقلبي كه از طريق كشتي‌هاي دريايي حمل مي‌شوند، بحث و گفت‌وگو كنند.

با توجه به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، حدود ۹۰درصد از تجارت بين‌المللي در سراسر جهان از طريق بالغ بر ۵۰۰ ميليون كانتينر در ۸۹هزار كشتي منتقل شده است. در حالي كه اين امر نشان‌دهنده حدود ۹۰درصد از تجارت بين‌المللي است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اذعان دارد كه كمتر از ۲ درصد از اين كانتينرها براي مطابقت با محتوايشان و تاييد مورد بازرسي قرار مي‌گيرند. اين نتايج فرصت‌هاي فراواني را براي شبكه‌هاي جنايي براي سوءاستفاده از اين كانال مهم زنجيره تامين فراهم مي‌آورد تا سهم عظيمي از محصولات جعلي هر بخش محصول را منتقل سازند. طبق گزارش اخير سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) / دفتر مالكيت فكري اتحاديه اروپا (EUIPO)، ۴۶۱ ميليارد دلار امريكا، از طريق تجارت بين‌المللي در سال ۲۰۱۳ بابت كالاهاي جعلي جابه‌جا مي‌شود كه تقريبا ۱۰درصد اين جابه‌جايي روي كشتي‌هاي دريايي است.

 براي مقابله با اين قضيه، صاحبان نام تجاري و نمايندگاني از صنعت حمل و نقل دريايي بين‌المللي در نوامبر ۲۰۱۶ به يكديگر پيوستند و قصدنامه‌يي (DOI) تاريخي را با هدف جلوگيري از حمل و نقل دريايي كالاهاي جعلي به امضا رساندند. قصدنامه براي جلوگيري از حمل و نقل دريايي كالاهاي جعلي، تعيين نخستين تعهد مشترك صنعت حمل و نقل جهاني و صاحبان نام تجاري براي همكاري با يكديگر براي توقف حمل و نقل كالاهاي جعلي كشتي‌ها است.

نخستين امضاكنندگان شامل شركت‌هاي جهاني پيشرو حمل و نقل دريايي و فورواردرهاي كالا و ۱۰ توليدكننده عمده نام تجاري و همچنين فدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي فورواردر (FIATA)، كارگروه اقدام كسب و كار براي مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP) و خدمات جرايم تجاري (CCS) بودند. از بيشتر حمل‌كنندگان، صاحبان نام تجاري و اتحاديه‌هاي صنعتي آنها انتظار مي‌رود تا به اقدام داوطلبانه براي ارتقاي آگهي بپيوندند.

پنل TOC آسيا مشتمل بر برخي از نخستين شركت‌هاي امضاكننده بود كه درباره تعهدي مشترك بحث و گفت‌وگو ‌كردند كه براي همكاري با يكديگر براي توقف حمل و نقل كالاهاي جعلي در كشتي‌ها، مراحل آن و هر اقدام مشتركي كه براي جلوگيري از حمل و نقل كالاهاي جعلي است، ايجاد شده بود.

خطوط كشتيراني مرسك و گروه CMA CGM، دو مورد از بزرگ‌ترين شركت‌هاي حمل و نقل جهاني هستند كه تقريبا نيمي از حمل و نقل جهاني را در اختيار دارند وKuehne and Nagel و Expeditors دو مورد از پيشروترين شركت‌هاي پشتيباني و فورواردري با مجموع درآمد بيش از ۲۷ ميليارد دلار امريكا هستند كه جزو نخستين امضاكنندگان قصدنامه بودند. ۱۰ عضو از كارگروه اقدام كسب و كار براي مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP)، نخستين صاحبان نام تجاري بودند كه قصدنامه را امضا كردند. اين اعضا صدها نام تجاري جهاني را با فروش تركيبي بالغ بر ۳۵۰ ميليارد دلار امريكا ارائه كردند. ويليام دابسون، معاون مدير كارگروه اقدام كسب و كار براي مبارزه با جعل و سرقت (ICC BASCAP) گفت: «پنل TOC آسيا، گام مهم آتي در تعهد مالكان كشتي است، ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل و صاحبان نام تجاري براي از بين بردن جعل و تقلب از مسيرهاي تجارت دريايي با يكديگر همكاري مي‌كنند.» وي در ادامه افزود: «بحث درباره اين موضوع مهم در نشست پراهميت رهبران صنعت فعال در زنجيره تامين دريايي به آگاهي‌بخشي از مسائل و تاثير همكاري در توقف حمل كالاهاي تقلبي ياري رساند.»

 پنل با حضور نمايندگاني از خطوط كشتيراني مرسك، بريتيش پتروليوم، PMI و BASCAP خواهد بود: مايكل ژول هانسن، مدير تطبيق تجارت و گمرك در خطوط كشتيراني مرسك؛ «توماس مك نات» (Thomas McNutt) ، مدير آسيايي پيشگيري و استراتژي تجارت غيرقانوني PMI و تو سو آنگ، مشاور ارشد سياست‌گذاري در BASCAP حاضرين در اين پنل خواهند بود.

مايكل ژول هانسن، مدير تطبيق تجارت و گمرك در خطوط كشتيراني مرسك گفت: «مفتخريم كه جزو نخستين‌ها در صنعت حمل و نقل دريايي هستيم كه قصدنامه را امضا كرده و همچنين جزيي از اين پنل مهم بوديم. » وي افزود: «مرسك، يك رهبر و پيشرو در انجام اين اقدام براي جلوگيري از استفاده از كشتي‌هاي خطوط مرسك براي حمل و نقل كالاهاي تقلبي و ديگر موارد غيرقانوني بوده است و مشاركت ما در اين پنل، نشانه ديگري از نيت ما براي انجام هر اقدامي كه بتواند كشتي‌ها را از جعل و تقلب برهاند، بود.»

«توماس مك نات »، مدير آسيايي پيش‌گيري و استراتژي تجارت غيرقانوني PMI گفت: «مهم است كه صاحبان نام تجاري، خطوط كشتيراني، فورواردرهاي كالا و ديگر افراد درگير در زنجيره تامين، براي مقابله با مساله تجارت غيرقانوني و توقف سواستفاده از زنجيره تامين توسط شبكه‌هاي سازمان‌يافته جنايي فعاليت كنند. » وي افزود: «اين پنل، پيرو قصدنامه مذكور، گامي مهم در تقويت همكاري متقابل با صنعت بود. داشتن چنين بحثي در هفته دريايي سنگاپور با حمايت و رهبري سازمان بنادر و دريانوردي سنگاپور، بيشتر از هر چيز نشان‌دهنده اهميت اين موضوع را در زنجيره تامين بود.»

اين قصدنامه پاسخي مستقيم به نگراني‌هاي صاحبان نام تجاري است كه كالاهاي قانوني آنها توسط كشتي‌ها حمل مي‌شوند و از سوي شبكه‌هاي جنايي، نسخه‌هاي تقلبي كالاهاي آنها مورد بهره‌‍‌‌برداري قرار مي‌گيرد. اين پديده در گزارش مهم نقش و مسووليت واسطه‌ها: مقابله با جعل و سرقت و در زنجيره تامين انتشاريافته از سوي BASCAP در سال خلاصه ۲۰۱۵ شده است. گزارش مذكور بر چگونگي نفوذ زنجيره‌هاي تامين جهاني پيچيده امروز توسط مجرمان كه اجازه ورود كالاهاي جعل و سرقت شده را مي‌دهند تاكيد دارد. گزارش توصيه‌هايي را براي متوقف ساختن اين نفوذ در كانال‌هاي مهم واسطه‌گري، از جمله اپراتورهاي حمل و نقل ارائه مي‌دهد.نویسنده:

  دريچه Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 حمله به نسبت هشدار جهان در ديگري شد
  سايبري اوالند فرانسوا جانشين رسما ماكرون
  امانوئل احتمال از سايبري امنيت كارشناسان جهان|
  گروه خبر جهان در ديگر سايبري بزرگ حمله يك
  وقوع امنيت كارشناس يك تلگراف، ديلي نوشته به داهند.
  دا گسترش توقف سبب به اخيرا كه بريتانيا در
  سايبري اليزه در فرانسه جمهور ييس ترين
  جوان «قهرمان عنوان به »WannaCrypt«
  ويروس يوانند مت هكرها كه داده هشدار شده، تحسين
  تصادفي» روسها يوي آنت كه دهند ارتقا دازهيي ان تا را ويروس
  اين وهله در اصالح اين درباره د. آورده روي ان تروريست جهان|
  گروه كارشناس اين باشند. نداشته را آن با مقابله
  قابليت حمايت آن اجراي از فرانسه افكارعمومي نخست كاخ در مراسمي طي 93ساله ماكرون امانوئل يك مانده باقي مخفي او واقعي هويت كه ساله
  ۲۲ مليت ترك مجازات اينكه به توجه با اما ميكرد گرفت تحويل اوالند فرانسوا از را قدرت رسما
  اليزه است: گفته است، سايبري امنيت حوزه در نويس الگ
  وب اين يداد، قرار هدف را تابعيتي دو شهروندان فقط جديد رهبر شد. فرانسه جمهوري ييس ترين جوان
  و به دوم نسخه در اما شد، خنثي ويروس اين اول
  «نسخه كه شد مهمي اصول از يكي با برخورد موجب موضوع كه گرفته عهده به را كشوري هدايت فرانسه رو
  ميان فقط شد خواهد برطرف اول نسخه نقص زياد
  احتمال است: شده نهاده بنيان آن پايه بر فرانسه دموكراسي اجتماعي هاي شكاف اقتصادي، مشكالت درگير
  عميقا مقابل در ميتوان عامل سيستم سريع رساني روز به
  با فرانسه. جمهوري در برابري اصل يعني است. امنيتي جدي هاي دغدغ سياسي داشت.»
  و امنيت
  آن اوالند دولت هاي تالش وجود با همچنين سخنراني در ماكرون امانوئل بلومبرگ، گزارش
  به «ما كرد: تاكيد هم يسي با توگو گف در
  وي گذشته سال تروريستي حمالت در فرانسوي ۰۴۲ چندين براي است:«فرانسه گفته خود تحليف
  مراسم حمله يك است ممكن اما گرفتيم، را اول حمله
  جلو سنگين بيالن اين شدند. زخمي نفر صدها كشته مترين مه از يكي حاال كرده شك خود به متوالي
  دهه كنيم. مقابله آن با نتوانيم ما بگيرد صورت
  ديگر تروريسم عليه او دولت گسترده اقدامات تمامي انساني است. فرانسه به نفس به اعتماد بازگرداندن من
  وظايف آورند دست به كار اين از هنگفتي پول يتوانند
  آنها بزرگ قانوني پروژه بعد ۰۲به ۲۱ از كرد. كمرنگ را نياز فرانسه به ديگري زمان هر از بيش اروپا
  جهان متوقف را خود هاي الش اكنون اينكه براي دليلي
  و به فرانسه كشور در تروريستي ضد امنيتي زمينه در چگونه داند كه دارند نياز يي فرانس به آنها
  دارند. ويروس اوليه هاي كدنويس بخواهند اينكه ندارند.
  كنند، از بسياري مهم قوانين اين در است. رسيده تصويب فرانسه قدرت كه داد خواهم اطمينان بسازد. را
  آينده شان راي كنند، شروع دوباره را خود كار عوض
  را گرفته انجام تروريسم با موثر مبارزه براي بيني ها پيش ديد خواهند فرانسوي مردان زنان نيست زوال است.»
  رو ساده
  خيلي كه گيرند ايراد اوالند از بسياري وجود اين با است. ميشود باعث كه چيزي هر شوند. مي حمايت
  كه كرده اعالم بريتانيا دفاع وزير كه است درحالي
  اين فرانسه در تروريسم عليه بيشتري اقدامات توانست مي بدون بتوانيم آن در كه شود امن كشور يك
  فرانسه امنيت افزايش براي دارد تصميم كشورش
  دولت دهد. انجام داد.» خواهم انجام كنيم، زندگي
  ترس ملي بهداشت خدمات سازمان كامپيوتري هاي
  سيستم زرگترين برگزاري خارجي، سياست حوزه در در حضور ساعات نخستين در ماكرون شده،
  گفته شده اختالل دچار اول سايبري حمله در كه )NHS(
  گرمايش با مبارزه هوايي آب تغييرات كنفرانس عنوان به را خود نزديكان از كوهلر الكسي اليزه
  كاخ همچنين وي كند. هزينه پوند ميليون ۰۵ حدود
  بود، هاي فقيت مو ترين بزرگ از يكي ۵۱۰۲ در زمين كره ۴۴ساله، كوهلر است. كرده منصوب اليزه كاخ
  دبيركل تهديدهاي خطر با همچنان سازمان اين داده
  هشدار به موسوم فرانسه نظامي عمليات است. بوده اوالند بود تيمش رييس ماكرون، وزارت زمان در شتر
  پي با مصاحبه در فالون مايكل است. مواجه
  سايبري كه مالي كشور در ها تروريس با مقابله براي «سروال» مسائل مشاور او يرد. مك فعاليت داري خزان قسمت
  در ترزا فرمان تحت بريتانيا «دولت است: گفته سي بي
  بي يكرد تهديد را كشور اين ارضي تماميت استقالل افزايش با دوم بود. جهاني اروپايي سطح در فرانسوي حمايت استراتژي اقتصادي. فضاي در اشتغال افزايش بر مبتني ليبرال سوسيال سياست اقتصاد، عرصه فرانسه اداري مديريت مدرسه التحصيل ارغ
  اقتصادي امنيتي بررسي يك در كشور اين وزير نخست
  مي سياست عرصه در اوالند هاي فقيت مو از يكي هم افزايش هدف اوالند فرانسوي، هاي شرك بازدهي هاي هزينه كاهش اقتصادي هاي بنگاه ها كت شر از بزرگ، هاي شرك ماليات كاهش آزاد، بازار تجارت همچنين فرانسه جديد ييسجمهور است. ENA
  بزرگ تهديد سه از يكي سايبري، تهديد كه
  دريافت كشور در «سانگاريس» نظامي عمليات است. خارجي اين بر نهايتا يرد دنبال را داخلي ناخالص توليد بسياري داد. قرار هدف را اقتصادي اههاي بنگ اجتماعي هاي انرژ توسعه پزشكي، عمومي هاي ينه هز كاهش خود ديپلماتيك امور مشاور سمت به را اتين
  فيليپ از بعد فالون شود.» محسوب كشور اين روي
  پيش فقيتآميز مو هاي مه برنا از ديگر يكي مركزي آفريقاي اقتصادي، رشد تها شرك بازدهي افزايش كه بود باور پيمان اين امضاكننده اقتصادي هاي بنگاه ها كت شر از را ديجيتال نوين هاي كت شر از حمايت تجديدپذير سفير پيشتر دارد سال ۱6 اتين است. كرده
  منصوب تاكيد بريتانيا نهاي بيمارستا عليه اخير سايبري
  حمله زمينه در است. بوده خارجي سياست عرصه در اوالند ايجاد را بيكاري كاهش اشتغال افزايش هاي زمين با دولت اميد كردند. استفاده دولت مالي تسهيالت از با اروپاست اتحاديه ايده حامي كه او يد. من دنبال اسماييل استرزودا پاتريس است. بوده آلمان در
  فرانسه خود از بهتر حفاظت براي پوند ميليارد 9.۱ «ما
  كرده: حتي ميانه اوالند خارجي سياست بيالن اروپا اتحاديه ميكند. سوددهي حاشيه كه بود اين استراتژي اين اجراي سنت معمول خالف تا كرد كاري پيش» «به جنبش مشاور كابينه مدير عنوان به ترتيب به هم
  اميلين از بزرگي بخش گذاشتيم كنار سايبري تهديد
  عليه مذاكره زمينه در او است. بوده سست كه گفت توان هاي حكوم ها دول الف خ اوالند واقع در ميزان داده افزايش را اقتصادي اههاي بنگ ها شرك يا تها سوسياليس دستان در قدرت فرانسه در ديرين ۴6 استرزودا پاتريس شدند. منصوب جمهور ريي
  ويژه وي كرد.» پيدا اختصاص NHS سازمان به مبلغ
  اين تحرك اجازه كه هيي بودج پيمان براي اروپا اتحاديه با عرضه تحرك بر مبتني سياستي گذشته، سوسياليست در برساند. يورو منطقه كشورهاي ميانه سطح به را آن دوم دور در توانست وي نگيرد. قرار رو ميان راستگرايان او وزارت زمان در كازنو برنار دفتر مديريت دارد
  سال هاي سيستم براي پوند ۰۵ميليون حدود «ما
  افزود: يدهد، عضو كشورهاي فرانسه به را اقتصادي رشد بر مبتني اقتصادي سياست جايگزين را آن برگزيد را فرانسه كار قانون جديد نسخه تصويب حال همين رهبر لوپن، مارين آرا درصد 66.۱ كسب با انتخابات آن از پس او دارد. كارنامه در را كشور وزير سمت
  در ميكنيم صرف ملي بهداشت خدمات سازمان
  سايبري براي كمك زمينه در او است. نداشته چنداني توفيق كاهش به توجه با حال همين در كرد. تقاضا تحرك نفع به كار قراردادهاي زمينه در جديدي تسهيالت دهد. شكست را فرانسه ملي جبهه راستگراي حزب ۰3ساله املين اسماييل اما شد. دوفرانس ايل
  استاندار اين به وابسته نهادهاي كنيم تقويت را آن امنيت
  تا كليدي جمهوري روساي از يكي يونان وضعيت بهبود استراتژي اين اروپا اتحاديه در اقتصادي رشد متوسط اين كرد. ايجاد ها شرك كاركنان ضرر به كارفرمايان هايي چهر از يكي سياسي علوم رشته التحصيل فارغ
  و هاي عامل سيستم از استفاده كاهش به را
  سازمان زمينه در او موفقيت، اين وجود با است. بوده اروپا فشار نتيجه در برسد ثمر به مدت تاه كو در نتوانست سوسياليست حزب چپ نمايندگان مخالفت با قانون اوالند ساله كارنامه طراحي را ماكرون انتخاباتي كارزار استراتژي كه
  بوده تقويت براي ردهايم تشويق XP ويندوز نظير
  ضعيف موفقيت اروپا اتحاديه در پناهجويان امواج مديريت نرخ موضوع، اين يافت. افزايش مردمي طبقات بر ۴9 3ماده بند از آن تصويب براي دولت شد هرو روب ترك را فرانسه تجمهوري رياس مقام درحالي اوالند اقتصاد وزارت ارتباطات واحد مسوول هم مدتي دارد.»
  كرده وجود كافي پول نيز ها سيست
  اين آلمان يگانه اقدام حال همين در است. نداشته چنداني گفت توان داد. كاهش شدت را اوالند محبوبيت يدهد اجازه دولت به كه كرد استفاده اساسي قانون از تا نداد فرصت او به اخير ماه چند رويدادهاي كه كرد است. بوده ماكرون
  امانوئل يي برنامه از استفاده با جمعه اخير سايبري
  حمله به رسيدن براي روسيه برابر در مينسك در فرانسه از يكي اوالند اقتصادي هاي سياست نرسيدن نتيجه به آن به پارلمان در هيي اليح طرح بدون مواردي در نزديك مدت طي فرانسه قدرت راس در خود عملكرد خود وزير نخس دوشنبه(امروز) ماكرون است
  قرار امريكا ملي امنيت سازمان از كه گرفت
  صورت در اوالند تهاي موفقي ازجمله اوكراين در آتش توافق رود. شمار به او ناكامي مهم عوامل دهد. قانوني شكل اوالند زمامداري ساله دوره كند. دفاع ۵سال به روز براي هم كابينه اعضاي معرفي كند انتخاب
  را فعاليت در حمله اين در بود. كرده درز اي) اس (ان زرگترين اما است. بوده او اروپايي سياست عرصه مهم رويكردهاي از يكي اجتماعي، عرصه در هاي شرك ها اه بنگ به كمك استراتژي از اوالند مهم استراتژي رويكرد دو با اقتصادي عرصه در همچنين ماكرون است. شده ريزي برنامه شنبه سه جمله از جهان سراسر در بسياري دولتي انهاي
  سازم سال طي خارجي سياست عرصه در اوالند شكست اصالح پيشنهاد گذشته سال در اوالند تهاي سياس نخستين ميكرد. دنبال را عمده هدف فرانسوي تها شرك از حمايت استراتژي نخست، بود. همراه آنگال با برلين در دوشنبه خارجي سفر نخستين
  در سازمان اسپانيا مخابرات سازمان روسيه، دفاع
  وزارت است. بوده سوريه در اخير هاي فعالي به كه است افرادي از فرانسوي مليت سلب هاي شركت شدن رقابتي فعاليت افزايش هدف، بيكاري با مبارزه استراتژي دوم اقتصادي اهاي بنگ در ماكرون كرد. خواهد ديدار آلمان صدراعظم
  مركل، شد. ايجاد اختالل بريتانيا درماني منطقه
  خدمات گذرد
  از مي المللي بين تجاري نشست حاشيه در پكن در چين
  آنچه شكوفايي براي جاده كمربند كشته
  ابتكارعمل با عربستان در تيراندازي ناآرامي پي در نفر شدن كشته از عربستان
  پليس اين كند خلق را سازي جهان از جديد نوعي كشور، جين شي انداز چشم كند. مستحكم جهان كشورهاي جهان|
  گروه در ناآرامي علت هنوز است. داده خبر العواميه شهر
  در نهادهاي فرسوده مدل با كلي به يسازي جهان از مدل هاي شرك براي جديدي بازارهاي كه است اين پينگ اقتصادي هاي فعالي در پيشروي با دارد سعي
  چين مشخص قطيف استان در نشين شيعه عمدتا شهر
  اين در دارد سعي پكن است. متمايز غرب سلطه تحت كشور اين از خارج در چين صادراتي ساختماني آسيا در تاثيرگذاري در را سبقت گوي جانبه
  چند يك به مسلح افرادي گفتهاند، سعودي مقامات
  نيست. نو از را جهان اقتصادي دستور نوين سازي جهان براي توجه قابل هاي روژه از يكي آورد فراهم در اقدام جديدترين در بربايد امريكا از جهان در
  حتي آتش كارگران روي به كرده حمله انسازي ساختم
  محل به نوعي به را چين كشور حال عين در كند تعريف جاده» يك كمربند «يك برنامه هدف اين به دستيابي كمربند عمل روزه«ابتكار دو نشست در پكن راستا،
  اين شدت پليس دخالت با تيراندازي كه شده گفته
  گشودند. نمايد. تبديل جهاني اقتصادهاي كشورها اصلي هسته كمربند عمل «ابتكار به اكنون كه شود مي محسوب ازجمله كشور ۰۰۱ از بيش مقامات ميزبان جاده»
  و در عربستان شرق در جمعيت ۰3هزار با العواميه
  گرفت. مشكالتي با داخلي اقتصاد در كنوني شرايط در چين هاي رح اجراي برنامه اين است. يافته نام تغيير جاده» از را زمينه اين در اقداماتش اما است ارشد ام 9ق۲
  م امنيتي نيروهاي عمليات محل بارها اخير هاي
  سال توان مي آنها ترين مهم عنوان به كه است شده مواجه بيش يي هزينه با را جهان كشور ۰6 از بيش در زيربنايي مهندسان از بزرگي گروه است. كرده آغاز پيش
  مدتي است. بوده مسلحانه
  درگيري گذاري سرمايه به ها چيني تمايل ها يه سرما فرار به يشود. شامل دالر ميليارد هزار يك از براي پل تونل صدها ساخت مشغول الئوس در
  چيني كشور اين در ارز نرخ پايين ارزش نتيجه در خارجي اين هستند؛ كشور اين مايلي ۲6۰ آهن راه از
  پشتيباني از جديدي مدارك تركيه دارد سعي پكن موجود، شرايط به توجه با كرد اشاره سازي جهاني طاليي عصر كشور شدن تكميل صورت در دالري ميليارد
  پروژه يكشنبه روز همچنين اردوغان گرفت. صورت بسته دفاع جهاني وساز ساخ از قدرت تمام با كه داد وعده خود اقتصادي منافع خارجي، سياست از گيري ره به با روزه دو نشست يكشنبه چين جمهوري رييس با هم پاكستان در يكند. متصل هم به را داد
  آسيايي تحويل امريكا به
  گولن ديدار پاكستان مجارستان يونان، ارشد مقامات با اروپا درون از آسيا از را اقدامات اين گستره كند چين تجاري عمل ابتكار حال اين با كند. تامين را ترين هطلبانه جا كه كرد آغاز را يي پروژ موضوع با در برق نيروگاه چندين چين، مالي هنگفت هاي كمك توزير نخس سيپراس، الكسيس با ديدار در وي كرد. برساند. امريكايي كشورهاي به آفريقا آو گزارش«تايمز به دارد. رو پيش زيادي شهاي چال اين در وي شود. مي محسوب جهان توسعه برنامه را كشور اين برق كمبود مشكل تا است احداث
  دست امريكا به اردوغان از پيش كه تركيه دادگستري
  وزير گذشته سال نافرجام كودتاي در فعاالن استرداد يونان امضاي دارد، سعي پينگ جين شي كه درحالي اينديا» عاشق وجوگر جست عنوان به را خود كشور نشست، اين از قسمتي سرمايه فقط يرود انتظار كند
  تامين به گولن حاهلل فت درباره جديدي» «مدارك است، كرده
  سفر اين از يونان خودداري داد هشدار شد خواستار را حاشيه در ثبت به خارجي سياست عمل ابتكار اين در را خود چيزي به جهان تبديل دنبال به كه كرد معرفي صلح چيني مهندسان باشد. دالر ميليارد ۴6 بر بالغ
  پروژه حاهلل فت صباح ديلي گزارش به است. داده واشنگتن
  دولت ميكند. ايجاد مشكالتي كشور دو روابط در مساله ازجمله آسيايي كشورهاي سران از زيادي شمار ميليارد ۰۰9 برنامه داز ان چش از هند انتقادهاي برساند، است. شمشير رزمناو تسليحات، گنجينه از غير تا مجارستان از ريلي خطوط ساخت براي هم اروپا
  در طراحي به كه امريكاست ساكن تبار ترك روحاني
  گولن، پاكستان توزير نخس شريف، نواز با ديدار در اردوغان رجب روسيه، جمهوري رييس پوتين والديمير كشور اين جمهوري ريي براي را راه چين دالري كمربند عمل «ابتكار نشست آغاز در همچنين وي تكميل آهن خط اين اگر يكنند فعاليت
  صربستان گرچه است؛ متهم تركيه در گذشته جوالي ناكام
  كودتاي هاي بخ در اقتصادي روابط افزايش لزوم بر هم آبه شينزو تركيه ييسجمهوري اردوغان طيب اين كه كرده تهديد حتي نو دهل است. كرده دشوار بخش در خود دالري ميليارد چند مبارزه به جاده» در بندري از عبور با مسير اين از چيني كاالهاي
  شود، مدعي تركيه دولت اما داند اساس را اتهامات تمامي
  او كرد. تاكيد هگذاري سرماي تجارت انرژي، حضور پكن در روزه دو نشست در ژاپن وزير نخس دارد باور كه دليل اين به كرد خواهد تحريم را رنامه امروزيب نوين نمونه ساخت راستاي در تها زيرساخ شد خواهند اروپا روانه است، چين مالكيت در كه
  يونان دارد توطئه اين در او همدستي بر دال مداركي
  است، ابتكارعمل نشست در نيز روسيه جمهوري رييس با بينالمللي نشست اين حاشيه در اردوغان يافتند. است مستعمراتي اقتصادي تشكيالت «يك طرح اين در جديدي طاليي» «عصر ابريشم باستاني جاده چين عظيم هاي پروژ از بخشي تنها موارد اين همه
  و جديدي مدارك است. شده امريكا از او استرداد
  خواستار هاي لفاظي به بايد جهانيان كه گفت جاده كمربند توافقنامه چندين كرد ديدار خود چيني همتاي بدهكار ورشكسته جوامع جز چيزي آن اجراي با كه جين گاردين، گزارش به كرد. اشاره يسازي جهان صدها يدهند تشكيل را ها زيرساخت توسعه
  در نشان داده امريكا به تركيه دادگستري وزير بوزداغ، بكير
  كه است مشخص چراكه دهند پايان طلبانه جنگ مجرمان، استرداد زمينه در هم كشور دو بين همكاري سخنراني در پينگ جين شي اما ماند.» نمي باقي باستاني جاده گفت:«شكوه خود سخنراني در پينگ راستاي در اروپا آفريقا آسيا، سراسر در ديگر
  پروژه در آرژانتين يا برزيل به سفر براي تداركاتي گولن يهد،
  م پوتين ندارند. بر در يي نتيجه ديگر گذشته رويكردهاي شد. امضا فرهنگي مركز احداث زميني نقل حملو اين ماندازهاي چش از ديگري تصوير خود هيي ۵۴دقيق برطرف جغرافيايي تفرق كه دهد مي نشان ابريشم اجراست. درحال كشور اين اقتصادي هاي طلب اه
  ج مدارك كه است مدعي تركيه نشريه اين است. گرفته
  نظر هاي ايده به منطقهيي مشكالت حل براي افزود:«ما سازمان دبيركل گوترش، آنتونيو با همچنين اردوغان عصري آغاز براي جدي تالشي را آن ترسيم برنامه است اين چين اصلي هدف واقع در نيست.» نشدني جمهوري رييس پينگ جين شي ها مه برنا اين
  طراح نهادي تاسيس براي گولن حزب تالش از جزيياتي داريم.»
  جديد، نياز جديد آزاد درهاي پشت ديدار اين البته كه كرد ديدار متحد ملل همچنين وي كرد. توصيف سازي جهاني در جديد اين صنعتي فني دانش ثروت از استفاده با كه همه با را كشورش روابط دارد قصد كه است
  چين يكند. فاش را آرژانتين يا برزيل
  در از سلمان ملك دعوت آزمايش از روسيه چين نگراني كيلومتري ۰۴ در سوريه كرد مبارزان را آي» اف جديد رييس
  ترامپ مصر جمهوري
  رييس شمالي كره موشكي واشنگتن راه در اردوغان رقه؛ ميكند معرفي زودي
  به عربستان پادشاه از را مهي دعوتنا مصر ييسجمهوري
  ر امريكا عرب سران آينده روز چند نشست در حضور
  جهت مصر تجمهوري رياس دفتر بيانيه در كرد. دريافت رياض
  در جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه كشور اين جمهوري رييس سيسي، عبدالفتاح است،
  آمده بالستيك موشك يك شنبه يك شمالي كره كه كردند اعالم جنوبي كره نظامي مقامات مدافع هاي يگا كرد اغلب نظاميان شبه از متشكل سوريه، دموكراتيك نيروهاي فدرال پليس جديد رييس آينده روز چند در كرده اعالم امريكا سمهوري
  رييج عربستان پادشاه عبدالعزيز، بن سلمان ملك از يي
  دعوتنامه شمال در واقع كوسانگ منطقه سواحل در آزمايش اين است. كرده آزمايش ميانبرد هستند، سوريه در داعش خودخوانده پايتخت رقه، به يورش تدارك در گ) (ي خلق اقدامي در گذشته شنبه ترامپ دونالد كرد. خواهد تعيين را آي) (اف
  امريكا اسالمي عربي كشورهاي سران نشست در حضور
  براي تحريم براي متحده اياالت درخواست با همزمان گرفت. صورت كره هجزيره شب غربي اين يورونيوز، گزارش به است. داعش كنترل در پيش سال پنج حدود از كه شهري گزارش به كرد. بركنار را آي ب پيشين رييس كومي، جيمز جنجالي
  ناگهاني يشود، برگزار رياض در آينده هفته كه امريكا كشور
  و نگراني ابراز كره جزيره شبه در تنشها تشديد به نسبت چين روسيه شمالي، كره بيشتر هند رسيد رقه كيلومتري ۰۴ به فرات سد نيز سابق) (ثوره الطبقه شهر كنترل با نيروها سفر نخستين از پيش يعني آينده جمعه تا احتماال امريكا جمهوري رييس
  رويترز، اين خاطر به سلمان ملك از سيسي است. كرده
  دريافت شده آزمايش موشك دقيق ماهيت گفته رويترز به جنوبي كره نظامي مقا يك هاند. كرد دموكراتيك نيروهاي هستند. غرب شرق شمال، سمت سه از آن محاصره پي در رياست براي را خود نظر مورد فرد ود، آغاز عربستان به سفر با كه وي
  خارجي امريكا سجمهوري ريي ترامپ، دونالد كرد. تشكر
  دعوتنامه موشك كه داد گزارش يونهاپ خبرگزاري حال، عين در است. نشده مشخص هنوز دونالد اخير كه تصميمي برخوردارند، امريكا تسليحاتي حمايت از رقه نبرد در سوريه نفر ۱۱ اسامي از متشكل فهرستي امريكايي هاي رسانه كرد. خواهد مشخص آي بي
  اف عربستان به خود خارجي سفر نخستين در آينده هفته
  هم موشك يك شليك هم امريكا ارتش است. بوده بالستيك نوع از ظاهرا شده آزمايش از تركيه برانگيزد. را تركيه خشم تا گرفت امريكا جديد جمهوري ييس ترامپ، ترامپ دونالد كردند. منتشر باشد، آي اف بعدي رييس آنها از يكي است ممكن كه
  را يافت. خواهد حضور نشست اين در يرود
  م كه كرد اكتفا نكته اين بيان به تنها تاييد را شنبه يك روز بامداد در شمالي كر توسط با خود مرز حاشيه در آنها استقرار كرد هيان ام شب درت شدن نهادينه گيري شك كه كرد تاكيد يگفت، سخن خود اختصاصي هواپيماي در خبرنگاران با كه حالي
  در كه است مدعي يانگ پيونگ است. نبوده شمالي امريكاي عليه تهديدي شمالي كره اقدام همين به يكند تلقي خود ملي امنيت براي تهديدي را آن است نگران بسيار سوريه اند رده شناسايي را نظر مورد افراد همه چون رفت؛ خواهد پيش سريع خيلي كار
  روند هدف را متحده اياالت خاك يتواند يافته دست ارهپيما كهاي موش توليد فناوري به منافع نافي را آن است ناراضي بسيار كردها تسليح در سفيد كاخ تصميم از هم دليل ترامپ هاند. گرفت قرار تحقيق مورد بارها خود زندگي طول در گذشته در افراد اين ك»
  و ك. «پ مواضع به تركيه حمله آزمايش اين به واكنش در جنوبي ره جديد سجمهوري ريي اين، جائ مون دهد. قرار از تسليحاتي حمايت در واشنگتن اخير تصميم داند. كشور دو استراتژيك مشترك كه چيزي همان درست هستند؛ استعداد با احترام قابل مشهور، افرداي «اينها
  افزود: در گروه مواضع به ديگر بار تركيه ههاي جنگند شد. خواستار موضوع بررسي براي را كشورش ملي امنيت شوراي فوري جلسه تشكيل مقابله آن با تواند مي نه كند هضم را آن يتواند نه آنكارا كه است تصميمي گ) (ي گزارش به كه وكيلي است؛ فيشر آليس افراد اين از يكي داريم.» الزم آي اف
  براي كردند. حمله عراق شمال در هفتانين سينات زاپ، مناطق تاييد با نيز ژاپن دولت است. كرده تاسف ابراز يانگ پيون اخير تحركات از همچنين مون داخلي جنگ در درگير كشورهاي نيز نيروها بين قوا توازن شك بي كه تصميمي كند؛ شده هم مصاحبه كانديدا عنوان به او با دادگستري وزارت در امريكايي اي ان
  رسه ۰۱نفر عمليات اين جريان در كه كرد اعالم آناتولي خبرگزاري كرد. اعالم گيانگ پيون اقدام اين مورد در را خود اعتراض موشكي، آزمايش اين خبر شك بي واشنگتن تصميم اين سر بر وگو گفت كرد. خواهد تغيير دستخوش را سوريه هم ديگر نفر چند يآي اف موقت سرپرست كيب، مك اندرو رود انتظار
  است. همچنين رسانه اين شدند. كشته گروه اعضاي از درخصوص جنوبي ره كشورش خارجه وزراي كه گفت ژاپن توزير نخس آبه، شينزو با تركيه سجمهوري ريي اردوغان، طيب رجب وگوي گف ديدار كانون اول اولويت اندرو كنند. مالقات وي معاون روزنستاين رود كشور، كل دادستان سشنز، جف
  با در گروه اين اعضاي ۴مخفيگاه تسليحاتي 3مقر انهدام از هم چين روسيه جمهوري روساي داشتند. وگو گفت تلفني شمالي كره موشكي پرتاب مسلح نيروهاي مواضع شتر پي تركيه بود. خواهد امريكا در نبه روز در ترامپ دونالد مخالف موضعي امريكا كنگره در هيي جلس در اخيرا بود، كومي معاون كه مككيب در عمدتا كه كك گروه داد. خبر الت حم اين جريان شمالي ره جديد موشكي آزمايش از پس كره، جزيره شبه در تنش باالگرفتن به نسبت چند از هر سو از فرات» «سپر به موسوم عمليات با گرفته هدف را سوريه در كرد انتخابات در روسيه دخالت درباره آي اف تحقيقات كه گفت كرد اتخاذ سفيد اخ
  ك مستقر تركيه جنوب در عراق شمال كوهستاني مناطق پوتين والديمير كه گفته كرملين، سخنگوي پسكوف، ديميتري كردند. نگراني ابراز يگيرد. هدف را كرد هنظاميان شب ديگر سوي از يرد مب حمله داعش نيروهاي به گاه به آي اف كاركنان اينكه درباره حال عين در وي است. توجه قاب مهم بسيار
  امريكا جنگ عراق كردستان اقليم تركيه عليه گذشته هفته است، در پكن در ابريشم جاده اجالس حاشيه در كشور دو جمهور روساي ننگ، جپ شي اين رقه، از داعش راندن بيرون از پس كرد نيروهاي تا خواسته امريكا از ويد گم آنكارا سياسي بازي را تحقيقات اين سفيد اخ كرد. ترديد ابراز باشند، شده اد اعت
  كوم گذشته زمستان از نيز تركيه دولت كرد. اعالم عيار تمام در سفيد كاخ حال، اين در كردند. گو گف تفصيل به كره جزيره شبه وضعيت مورد از پس شهر اين سرنوشت رقه به حمله زمان آنچه رسد نظر به كنند. ترك را شهر براي ترامپ هاي زه انگي از يكي مساله اين كه رسد نظر به داند ترامپ
  مخالفان را وسيعي عمليات كرده آغاز عليه را سخت نبردي بيشتر موشك اين فرود كه كرد اعالم هشمالي كر جديد موشكي آزمايش به واكنش ترامپ اردوغان توافق وگو گف حاصل كرد، خواهد تعيين را آن از داعش راندن بيرون اسامي از خواه وري جمه سنا ارشد مقام دومين كورنين، جان است. بوده كومي
  اخراج است. داده انجام تشكيالت اين كوهستاني مواضع عليه نيست. خشنود مساله اين از مسكو قطعا ژاپن تا بوده روسيه خاك به نزديك خواند. تروريستي هاي ان سازم جزو ك) (پ چون نيز را گ) (ي آنكارا بود. خواهد است. بوده تگزاس ايالت كل دادستان تر پي كه است ديگر مطرح
جوان‌ترين رييس‌جمهور فرانسه در اليزه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
جوان‌ترين رييس‌جمهور فرانسه در اليزه
امانوئل ماكرون رسما جانشين فرانسوا اولاند شد


گروه جهان|

 امانوئل ماكرون 39ساله طي مراسمي در كاخ اليزه رسما قدرت را از فرانسوا اولاند تحويل گرفت و جوان‌ترين رييس‌جمهوري فرانسه شد. رهبر جديد ميانه‌رو فرانسه هدايت كشوري را به عهده گرفته كه عميقا درگير مشكلات اقتصادي، شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي و دغدغه‌هاي جدي امنيتي است.

به گزارش بلومبرگ، امانوئل ماكرون در سخنراني مراسم تحليف خود گفته است:«فرانسه براي چندين دهه متوالي به خود شك كرده و حالا يكي از مهم‌ترين وظايف من بازگرداندن اعتماد به نفس به فرانسه است. جهان و اروپا بيش از هر زمان ديگري به فرانسه نياز دارند. آنها به فرانسه‌يي نياز دارند كه مي‌داند چگونه آينده را بسازد. اطمينان خواهم داد كه قدرت فرانسه رو زوال نيست و زنان و مردان فرانسوي خواهند ديد كه حمايت مي‌شوند. هر چيزي كه باعث مي‌شود فرانسه يك كشور امن شود كه در آن بتوانيم بدون ترس زندگي كنيم، انجام خواهم داد.»

گفته شده، ماكرون در نخستين ساعات حضور در كاخ اليزه الكسي كوهلر از نزديكان خود را به عنوان دبيركل كاخ اليزه منصوب كرده است. كوهلر ۴۴ساله، پيش‌تر و در زمان وزارت ماكرون، رييس تيمش بود و در قسمت خزانه‌داري فعاليت مي‌كرد. او مشاور مسائل اقتصادي و فارغ‌التحصيل مدرسه مديريت اداري فرانسه ENA است. رييس‌جمهور جديد فرانسه همچنين فيليپ اتين را به‌ سمت مشاور امور ديپلماتيك خود منصوب كرده است. اتين ۶۱ سال دارد و پيش‌تر سفير فرانسه در آلمان بوده است. پاتريس استرزودا و اسماييل اميلين هم به ‌ترتيب به عنوان مدير كابينه و مشاور ويژه رييس‌جمهور منصوب شدند. پاتريس استرزودا ۶۴ سال دارد و مديريت دفتر برنار كازنو در زمان وزارت او در سمت وزير كشور را در كارنامه دارد. او پس از آن استاندار ايل دوفرانس شد. اما اسماييل املين ۳۰ساله و فارغ‌التحصيل رشته علوم سياسي يكي از چهره‌هايي بوده كه استراتژي كارزار انتخاباتي ماكرون را طراحي كرده و مدتي هم مسوول واحد ارتباطات وزارت اقتصاد امانوئل ماكرون بوده است.

قرار است ماكرون دوشنبه(امروز) نخست‌وزير خود را انتخاب كند و معرفي اعضاي كابينه هم براي روز سه‌شنبه برنامه‌ريزي شده است. ماكرون همچنين در نخستين سفر خارجي دوشنبه در برلين با آنگلا مركل، صدراعظم آلمان ديدار خواهد كرد. ماكرون در عرصه اقتصاد، سياست سوسيال - ليبرال مبتني بر تجارت و بازار آزاد، كاهش ماليات شركت‌هاي بزرگ، كاهش هزينه‌هاي عمومي و پزشكي، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و حمايت از شركت‌هاي نوين ديجيتال را دنبال مي‌كند. او كه حامي ايده اتحاديه اروپاست با جنبش «به پيش» كاري كرد تا خلاف معمول و سنت ديرين در فرانسه قدرت در دستان سوسياليست‌ها يا راستگرايان ميانه‌رو قرار نگيرد. وي توانست در دور دوم انتخابات با كسب ۶۶.1درصد آرا مارين لوپن، رهبر حزب راستگراي جبهه ملي فرانسه را شكست دهد. كارنامه ۵ ساله اولاند

اولاند درحالي مقام رياست‌جمهوري فرانسه را ترك كرد كه رويدادهاي چند ماه اخير به او فرصت نداد تا از عملكرد خود در راس قدرت فرانسه طي مدت نزديك به ۵ سال دفاع كند. دوره 5 ساله زمامداري اولاند در عرصه اقتصادي با دو رويكرد و استراتژي مهم همراه بود. نخست، استراتژي حمايت از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و دوم استراتژي مبارزه با بيكاري و افزايش اشتغال در فضاي اقتصادي. استراتژي حمايت از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش هزينه‌هاي اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي را هدف قرار داد. بسياري از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي امضاكننده اين پيمان از تسهيلات مالي دولت استفاده كردند. اميد دولت با اجراي اين استراتژي اين بود كه حاشيه سوددهي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش داده و ميزان آن را به سطح ميانه كشورهاي منطقه يورو برساند. در همين حال تصويب نسخه جديد قانون كار فرانسه تسهيلات جديدي در زمينه قراردادهاي كار به نفع كارفرمايان و به ضرر كاركنان شركت‌ها ايجاد كرد. اين قانون با مخالفت نمايندگان چپ حزب سوسياليست روبه‌رو شد و دولت براي تصويب آن از بند 3 ماده 49 قانون اساسي استفاده كرد كه به دولت اجازه مي‌دهد در مواردي بدون طرح لايحه‌يي در پارلمان به آن شكل قانوني دهد.

اولاند از استراتژي كمك به بنگاه‌ها و شركت‌هاي فرانسوي 3هدف عمده را دنبال مي‌كرد. نخستين هدف، افزايش فعاليت و رقابتي شدن شركت‌هاي فرانسوي در سطح اروپايي و جهاني بود. دوم با افزايش بازدهي شركت‌هاي فرانسوي، اولاند هدف افزايش توليد ناخالص داخلي را دنبال مي‌كرد و نهايتا بر اين باور بود كه افزايش بازدهي شركت‌ها و رشد اقتصادي، زمينه‌هاي افزايش اشتغال و كاهش بيكاري را ايجاد مي‌كند.

در واقع اولاند خلاف دولت‌ها و حكومت‌هاي سوسياليست گذشته، سياستي مبتني بر تحرك عرضه را برگزيد و آن را جايگزين سياست اقتصادي مبتني بر تحرك تقاضا كرد. در همين حال با توجه به كاهش متوسط رشد اقتصادي در اتحاديه اروپا اين استراتژي نتوانست در كوتاه‌مدت به ثمر برسد در نتيجه فشار بر طبقات مردمي افزايش يافت. اين موضوع، نرخ محبوبيت اولاند را به ‌شدت كاهش داد. مي‌توان گفت به نتيجه نرسيدن سياست‌هاي اقتصادي اولاند يكي از عوامل مهم ناكامي او به شمار مي‌رود.

در عرصه اجتماعي، يكي از رويكردهاي مهم سياست‌هاي اولاند در 5 سال گذشته پيشنهاد اصلاح سلب مليت فرانسوي از افرادي است كه به فعاليت‌هاي تروريستي روي آورده‌اند. درباره اين اصلاح در وهله نخست افكارعمومي فرانسه از اجراي آن حمايت مي‌كرد اما با توجه به اينكه مجازات ترك مليت فقط شهروندان دو تابعيتي را هدف قرار مي‌داد، اين موضوع موجب برخورد با يكي از اصول مهمي شد كه دموكراسي فرانسه بر پايه آن بنيان نهاده شده است: يعني اصل برابري در جمهوري فرانسه.

همچنين با وجود تلاش‌هاي دولت اولاند ۲۴۰فرانسوي در حملات تروريستي ۵ سال گذشته كشته و صدها نفر زخمي شدند. اين بيلان سنگين انساني تمامي اقدامات گسترده دولت او عليه تروريسم را كمرنگ كرد. از ۲۰١۲ به بعد ۵ پروژه قانوني بزرگ در زمينه امنيتي و ضد تروريستي در كشور فرانسه به تصويب رسيده است. در اين قوانين مهم بسياري از پيش‌بيني‌ها براي مبارزه موثر با تروريسم انجام گرفته است. با اين وجود بسياري از اولاند ايراد مي‌گيرند كه مي‌توانست اقدامات بيشتري عليه تروريسم در فرانسه انجام دهد.

در حوزه سياست خارجي، برگزاري بزرگ‌ترين كنفرانس تغييرات آب و هوايي و مبارزه با گرمايش كره زمين در 2015 يكي از بزرگ‌ترين موفقيت‌هاي اولاند بوده است. عمليات نظامي فرانسه موسوم به «سروال» براي مقابله با تروريست‌ها در كشور مالي كه استقلال و تماميت ارضي اين كشور را تهديد مي‌كرد هم يكي از موفقيت‌هاي اولاند در عرصه سياست خارجي است. عمليات نظامي «سانگاريس» در كشور آفريقاي مركزي يكي ديگر از برنامه‌هاي موفقيت‌آميز اولاند در عرصه سياست خارجي بوده است. در زمينه اتحاديه اروپا بيلان سياست خارجي اولاند ميانه و حتي مي‌توان گفت كه سست بوده است. او در زمينه مذاكره با اتحاديه اروپا براي پيمان بودجه‌يي كه اجازه تحرك و رشد اقتصادي را به فرانسه و كشورهاي عضو مي‌دهد، توفيق چنداني نداشته است. او در زمينه كمك براي بهبود وضعيت يونان يكي از روساي جمهوري كليدي اروپا بوده است. با وجود اين موفقيت، او در زمينه مديريت امواج پناهجويان در اتحاديه اروپا موفقيت چنداني نداشته است. در همين حال اقدام يگانه آلمان و فرانسه در مينسك در برابر روسيه براي رسيدن به توافق آتش در اوكراين ازجمله موفقيت‌هاي اولاند در عرصه سياست اروپايي او بوده است. اما بزرگ‌ترين شكست اولاند در عرصه سياست خارجي طي 5 سال اخير در سوريه بوده است.نویسنده:
ابتكارعمل كمربند و جاده براي شكوفايي چين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
ابتكارعمل كمربند و جاده براي شكوفايي چين
آنچه در پكن و در حاشيه نشست تجاري بين‌المللي مي‌گذرد


گروه جهان|

چين سعي دارد با پيشروي در فعاليت‌هاي اقتصادي چند جانبه گوي سبقت را در تاثيرگذاري در آسيا و حتي در جهان از امريكا بربايد و در جديدترين اقدام در اين راستا، پكن در نشست دو روزه«ابتكار عمل كمربند و جاده» ميزبان مقامات بيش از 100كشور ازجمله 29مقام ارشد است اما اقداماتش در اين زمينه را از مدتي پيش آغاز كرده است. گروه بزرگي از مهندسان چيني در لائوس مشغول ساخت صدها تونل و پل براي پشتيباني از راه‌آهن 260مايلي اين كشور هستند؛ اين پروژه 6 ميليارد دلاري در صورت تكميل شدن 8 كشور آسيايي را به هم متصل مي‌كند. در پاكستان هم با كمك‌هاي هنگفت مالي چين، چندين نيروگاه برق در دست احداث است تا مشكل كمبود برق اين كشور را تامين كند و انتظار مي‌رود فقط سرمايه قسمتي از اين پروژه بالغ بر 46ميليارد دلار باشد. مهندسان چيني در اروپا هم براي ساخت خطوط ريلي از مجارستان تا صربستان فعاليت مي‌كنند و اگر اين خط‌آهن تكميل شود، كالاهاي چيني از اين مسير و با عبور از بندري در يونان كه در مالكيت چين است، روانه اروپا خواهند شد و همه اين موارد تنها بخشي از پروژه‌هاي عظيم چين در توسعه زيرساخت‌ها را تشكيل مي‌دهند و صدها پروژه ديگر در سراسر آسيا، آفريقا و اروپا در راستاي جاه‌طلبي‌هاي اقتصادي اين كشور درحال اجراست. طراح اين برنامه‌ها شي جين ‌پينگ رييس‌جمهوري چين است كه قصد دارد روابط كشورش را با همه كشورهاي جهان مستحكم كند. چشم‌انداز شي جين ‌پينگ اين است كه بازارهاي جديدي براي شركت‌هاي ساختماني و صادراتي چين در خارج از اين كشور فراهم آورد و يكي از پروژه‌هاي قابل توجه براي دستيابي به اين هدف برنامه «يك كمربند يك جاده» محسوب مي‌شود كه اكنون به «ابتكار عمل كمربند و جاده» تغيير نام يافته است. اين برنامه اجراي طرح‌هاي زيربنايي در بيش از 60كشور جهان را با هزينه‌يي بيش از يك هزار ميليارد دلار شامل مي‌شود. عصر طلايي جهاني‌ سازي

رييس‌جمهوري چين يك‌شنبه نشست دو روزه با موضوع پروژه‌يي را آغاز كرد كه جاه‌طلبانه‌ترين برنامه توسعه جهان محسوب مي‌شود. وي در اين نشست، كشور خود را به عنوان جست‌وجوگر عاشق صلح معرفي كرد كه به دنبال تبديل جهان به چيزي غير از گنجينه تسليحات، رزمناو و شمشير است. وي همچنين در آغاز نشست «ابتكار عمل كمربند و جاده» به مبارزه چند ميليارد دلاري خود در بخش زيرساخت‌ها در راستاي ساخت نمونه نوين و امروزي جاده باستاني ابريشم و «عصر طلايي» جديدي در جهاني‌سازي اشاره كرد. به گزارش گاردين، شي‌ جين‌ پينگ در سخنراني خود گفت:«شكوه جاده باستاني ابريشم نشان مي‌دهد كه تفرق جغرافيايي برطرف نشدني نيست.» در واقع هدف اصلي چين اين است كه با استفاده از ثروت و دانش فني و صنعتي اين كشور، نوعي جديد از جهاني‌سازي را خلق كند و اين مدل از جهاني‌سازي به كلي با مدل فرسوده نهادهاي تحت سلطه غرب متمايز است. پكن سعي دارد در جهاني‌سازي نوين دستور اقتصادي جهان را از نو تعريف كند و در عين حال كشور چين را به نوعي به هسته اصلي كشورها و اقتصادهاي جهاني تبديل نمايد. چين در شرايط كنوني در اقتصاد داخلي با مشكلاتي مواجه شده است كه به عنوان مهم‌ترين آنها مي‌توان به فرار سرمايه‌ها و تمايل چيني‌ها به سرمايه‌گذاري خارجي در نتيجه ارزش پايين نرخ ارز در اين كشور اشاره كرد و با توجه به شرايط موجود، پكن سعي دارد با بهره‌گيري از سياست خارجي، منافع اقتصادي خود را تامين كند. با اين حال ابتكار عمل تجاري چين چالش‌هاي زيادي پيش رو دارد. به گزارش«تايمز آو اينديا» درحالي كه شي جين پينگ سعي دارد، امضاي خود را در اين ابتكار عمل سياست خارجي به ثبت برساند، انتقادهاي هند از چشم‌انداز برنامه 900ميليارد دلاري چين راه را براي رييس‌جمهوري اين كشور دشوار كرده است. دهلي‌نو حتي تهديد كرده كه اين برنامه را تحريم خواهد كرد به اين دليل كه باور دارد اين طرح «يك تشكيلات اقتصادي مستعمراتي است كه با اجراي آن چيزي جز جوامع ورشكسته و بدهكار باقي نمي‌ماند.» اما شي جين پينگ در سخنراني 45دقيقه‌يي خود تصوير ديگري از چشم‌اندازهاي اين برنامه ترسيم و آن را تلاشي جدي براي آغاز عصري جديد در جهاني‌سازي توصيف كرد. وي همچنين وعده داد كه با تمام قدرت از ساخت‌و‌ساز جهاني دفاع كند و گستره اين اقدامات را از آسيا و از درون اروپا و آفريقا به كشورهاي امريكايي برساند. در حاشيه

شمار زيادي از سران كشورهاي آسيايي ازجمله ولاديمير پوتين رييس‌جمهوري روسيه، رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه و شينزو آبه نخست‌وزير ژاپن در نشست دو روزه در پكن حضور يافتند. اردوغان در حاشيه اين نشست بين‌المللي با همتاي چيني خود ديدار كرد و چندين توافقنامه همكاري بين دو كشور هم در زمينه استرداد مجرمان، حمل‌و‌نقل زميني و احداث مركز فرهنگي امضا شد. اردوغان همچنين با آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد ديدار كرد كه البته اين ديدار پشت درهاي بسته صورت گرفت. اردوغان همچنين روز يك‌شنبه با مقامات ارشد يونان، مجارستان و پاكستان ديدار كرد. وي در ديدار با الكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان استرداد فعالان در كودتاي نافرجام سال گذشته را خواستار شد و هشدار داد خودداري يونان از اين مساله در روابط دو كشور مشكلاتي ايجاد مي‌كند. اردوغان در ديدار با نواز شريف، نخست‌وزير پاكستان هم بر لزوم افزايش روابط اقتصادي در بخش‌هاي انرژي، تجارت و سرمايه‌گذاري تاكيد كرد.

رييس‌جمهوري روسيه نيز در نشست ابتكارعمل كمربند و جاده گفت كه جهانيان بايد به لفاظي‌هاي جنگ‌طلبانه پايان دهند چراكه مشخص است رويكردهاي گذشته ديگر نتيجه‌يي در بر ندارند. پوتين افزود:«ما براي حل مشكلات منطقه‌يي به ايده‌هاي آزاد و جديد نياز داريم.»نویسنده:
ترامپ رييس جديد «اف‌بي‌آي» را به‌زودي معرفي مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
ترامپ رييس جديد «اف‌بي‌آي» را به‌زودي معرفي مي‌كند


گروه جهان

رييس‌جمهوري امريكا اعلام كرده در چند روز آينده رييس جديد پليس فدرال امريكا (اف‌بي‌آي) را تعيين خواهد كرد. دونالد ترامپ سه‌شنبه گذشته در اقدامي ناگهاني و جنجالي جيمز كومي، رييس پيشين اف‎بي‌آي را بركنار كرد. به گزارش رويترز، رييس‌جمهوري امريكا احتمالا تا جمعه آينده يعني پيش از نخستين سفر خارجي وي كه با سفر به عربستان آغاز مي‌شود، فرد مورد نظر خود را براي رياست اف‌بي‌آي مشخص خواهد كرد. رسانه‌هاي امريكايي فهرستي متشكل از اسامي ۱۱ نفر را كه ممكن است يكي از آنها رييس بعدي اف‌بي‌آي باشد، منتشر كردند. دونالد ترامپ در حالي كه با خبرنگاران در هواپيماي اختصاصي خود سخن مي‌گفت، تاكيد كرد كه روند كار خيلي سريع پيش خواهد رفت؛ چون همه افراد مورد نظر را شناسايي كرده‌اند و اين افراد در گذشته در طول زندگي خود بارها مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. ترامپ افزود: «اينها افرداي مشهور، قابل احترام و با استعداد هستند؛ درست همان چيزي كه براي اف‌بي‌آي لازم داريم.» يكي از اين افراد آليس فيشر است؛ وكيلي كه به گزارش رسانه‌هاي امريكايي در وزارت دادگستري با او به عنوان كانديدا مصاحبه هم شده است. انتظار مي‌رود اندرو مك‌كيب، سرپرست موقت اف‌بي‌آي و چند نفر ديگر هم با جف سشنز، دادستان كل كشور، و رود روزنستاين معاون وي ملاقات كنند. اندرو مك‌كيب كه معاون كومي بود، اخيرا در جلسه‌يي در كنگره امريكا موضعي مخالف كاخ‌ سفيد اتخاذ كرد و گفت كه تحقيقات اف‌بي‌آي درباره دخالت روسيه در انتخابات امريكا بسيار مهم و قابل‌توجه است. وي در عين حال درباره اينكه كاركنان اف‌بي‎آي به كومي بي‌اعتماد شده باشند، ابراز ترديد كرد. كاخ ‌سفيد اين تحقيقات را بازي سياسي مخالفان ترامپ مي‌داند و به نظر مي‌رسد كه اين مساله يكي از انگيزه‌هاي ترامپ براي اخراج كومي بوده است. جان كورنين، دومين مقام ارشد سنا و جمهوري‌خواه از اسامي مطرح ديگر است كه پيش‌تر دادستان كل ايالت تگزاس بوده است.نویسنده:
مبارزان كرد سوريه در ۴۰ كيلومتري رقه؛ اردوغان در راه واشنگتن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
مبارزان كرد سوريه در ۴۰ كيلومتري رقه؛ اردوغان در راه واشنگتن


گروه جهان

نيروهاي دموكراتيك سوريه، متشكل از شبه‌نظاميان اغلب كرد و يگان‌هاي مدافع خلق (ي‌پ‌گ) در تدارك يورش به رقه، پايتخت خودخوانده داعش در سوريه هستند، شهري كه از حدود پنج سال پيش در كنترل داعش است. به گزارش يورونيوز، اين نيروها با كنترل شهر الطبقه (ثوره سابق) و نيز سد فرات به ۴۰ كيلومتري رقه رسيده‌اند و در پي محاصره آن از سه سمت شمال، شرق و غرب هستند. نيروهاي دموكراتيك سوريه در نبرد رقه از حمايت تسليحاتي امريكا برخوردارند، تصميمي كه اخير دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري جديد امريكا گرفت تا خشم تركيه را برانگيزد. تركيه از شكل‌گيري و نهادينه شدن قدرت شبه‌نظاميان كرد و استقرار آنها در حاشيه مرز خود با سوريه بسيار نگران است و آن را تهديدي براي امنيت ملي خود تلقي مي‌كند و به همين دليل هم از تصميم كاخ سفيد در تسليح كردها بسيار ناراضي است و آن را نافي منافع مشترك استراتژيك دو كشور مي‌داند. تصميم اخير واشنگتن در حمايت تسليحاتي از (ي‌پ‌گ) تصميمي است كه آنكارا نه مي‌تواند آن را هضم كند و نه مي‌تواند با آن مقابله كند؛ تصميمي كه بي‌شك توازن قوا بين نيروها و نيز كشورهاي درگير در جنگ داخلي سوريه را دستخوش تغيير خواهد كرد. گفت‌وگو بر سر اين تصميم واشنگتن بي‌شك اولويت اول و كانون ديدار و گفت‌وگوي رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه با دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه در امريكا خواهد بود. تركيه پيش‌تر مواضع نيروهاي مسلح كرد در سوريه را هدف گرفته و با عمليات موسوم به «سپر فرات» از يك‌سو هر از چند گاه به نيروهاي داعش حمله مي‌برد و از سوي ديگر شبه‌نظاميان كرد را هدف مي‌گيرد. آنكارا مي‌گويد از امريكا خواسته تا نيروهاي كرد پس از بيرون راندن داعش از رقه، اين شهر را ترك كنند. به نظر مي‌رسد آنچه زمان حمله به رقه و سرنوشت اين شهر پس از بيرون راندن داعش از آن را تعيين خواهد كرد، حاصل گفت‌وگو و توافق اردوغان و ترامپ خواهد بود. آنكارا (ي‌پ‌گ) را نيز چون (پ‌ك‌ك) جزو سازمان‌هاي تروريستي مي‌خواند.نویسنده:
نگراني چين و روسيه از آزمايش موشكي كره‌شمالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
نگراني چين و روسيه از آزمايش موشكي كره‌شمالي


گروه جهان

مقامات نظامي كره‌جنوبي اعلام كردند كه كره‌شمالي يك‌شنبه يك موشك بالستيك ميانبرد آزمايش كرده است. اين آزمايش در سواحل منطقه كوسانگ واقع در شمال ‌غربي شبه‌جزيره كره صورت گرفت. همزمان با درخواست ايالات متحده براي تحريم بيشتر كره‌شمالي، روسيه و چين نسبت به تشديد تنش‌ها در شبه‌جزيره كره ابراز نگراني كرده‌اند. يك مقام‌ نظامي كره‌جنوبي به رويترز گفته ماهيت دقيق موشك آزمايش شده هنوز مشخص نشده است. در عين حال، خبرگزاري يونهاپ گزارش داد كه موشك آزمايش شده ظاهرا از نوع بالستيك بوده است. ارتش امريكا هم شليك يك موشك توسط كره‌شمالي در بامداد روز يك‌شنبه را تاييد و تنها به بيان اين نكته اكتفا كرد كه اقدام كره‌شمالي تهديدي عليه امريكاي شمالي نبوده است. پيونگ‌يانگ مدعي است كه به فناوري توليد موشك‌هاي قاره‌پيما دست يافته و مي‌تواند خاك ايالات متحده را هدف قرار دهد. مون جائه‌اين، رييس‌جمهوري جديد كره‌جنوبي در واكنش به اين آزمايش تشكيل جلسه فوري شوراي امنيت ملي كشورش را براي بررسي موضوع خواستار شد. مون همچنين از تحركات اخير پيونگ‌يانگ ابراز تاسف كرده است. دولت ژاپن نيز با تاييد خبر اين آزمايش موشكي، اعتراض خود را در مورد اين اقدام پيونگ‌يانگ اعلام كرد. شينزو آبه، نخست‌وزير ژاپن گفت كه وزراي خارجه كشورش و كره‌جنوبي درخصوص پرتاب موشكي كره‌شمالي تلفني گفت‌وگو داشتند. روساي جمهوري روسيه و چين هم نسبت به بالاگرفتن تنش در شبه جزيره كره، پس از آزمايش موشكي جديد كره‌شمالي ابراز نگراني كردند. ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين، گفته كه ولاديمير پوتين و شي جين‌پينگ، روساي جمهور دو كشور در حاشيه اجلاس جاده ابريشم در پكن در مورد وضعيت شبه جزيره كره به تفصيل گفت‌وگو كردند. در اين حال، كاخ سفيد در واكنش به آزمايش موشكي جديد كره‌شمالي اعلام كرد كه فرود اين موشك بيشتر نزديك به خاك روسيه بوده تا ژاپن و قطعا مسكو از اين مساله خشنود نيست.نویسنده:
هشدار نسبت به حمله سايبري ديگري در جهان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
هشدار نسبت به حمله سايبري ديگري در جهان


 

گروه جهان| كارشناسان امنيت سايبري از احتمال وقوع يك حمله بزرگ سايبري ديگر در جهان خبر داد‌ه‌اند. به نوشته ديلي‌تلگراف، يك كارشناس امنيت سايبري در بريتانيا كه اخيرا به سبب توقف گسترش ويروس «WannaCrypt» به‌عنوان «قهرمان تصادفي» تحسين شده، هشدار داده كه هكرها مي‌توانند اين ويروس را تا اندازه‌يي ارتقا دهند كه آنتي‌ويروس‌ها قابليت مقابله با آن را نداشته باشند. اين كارشناس ۲۲ساله كه هويت واقعي او مخفي باقي مانده و يك وبلاگ‌نويس در حوزه امنيت سايبري است، گفته است: «نسخه اول اين ويروس خنثي شد، اما در نسخه دوم به احتمال زياد نقص نسخه اول برطرف خواهد شد و فقط با به‌روز رساني سريع سيستم عامل مي‌توان در مقابل آن امنيت داشت.»

وي در گفت‌وگو با بي‌بي‌سي هم تاكيد كرد: «ما جلو حمله اول را گرفتيم، اما ممكن است يك حمله ديگر صورت بگيرد و ما نتوانيم با آن مقابله كنيم. آنها مي‌توانند پول هنگفتي از اين كار به دست آورند و دليلي براي اينكه اكنون تلاش‌هاي خود را متوقف كنند، ندارند. اينكه بخواهند كدنويسي‌هاي اوليه ويروس را عوض و كار خود را دوباره شروع كنند، براي‌شان خيلي ساده است.»

اين درحالي است كه وزير دفاع بريتانيا اعلام كرده دولت كشورش تصميم دارد براي افزايش امنيت سيستم‌هاي كامپيوتري سازمان خدمات بهداشت ملي (NHS) كه در حمله سايبري اول دچار اختلال شده بود، حدود ۵۰ميليون پوند هزينه كند. وي همچنين هشدار داده اين سازمان همچنان با خطر تهديدهاي سايبري مواجه است. مايكل فالون در مصاحبه با بي‌بي‌سي گفته است: «دولت بريتانيا تحت فرمان ترزا مي نخست‌وزير اين كشور و در يك بررسي امنيتي دريافت كه تهديد سايبري، يكي از سه تهديد بزرگ پيش روي اين كشور محسوب مي‌شود.» فالون بعد از حمله سايبري اخير عليه بيمارستان‌هاي بريتانيا تاكيد كرده: «ما 1.9ميليارد پوند براي حفاظت بهتر از خود عليه تهديد سايبري كنار گذاشتيم و بخش بزرگي از اين مبلغ به سازمان NHS اختصاص پيدا كرد.» وي افزود: «ما حدود ۵۰ميليون پوند براي سيستم‌هاي سايبري سازمان خدمات بهداشت ملي صرف مي‌كنيم تا امنيت آن را تقويت كنيم و نهادهاي وابسته به اين سازمان را به كاهش استفاده از سيستم‌ عامل‌هاي ضعيف نظير ويندوز XP تشويق كرده‌ايم و براي تقويت اين سيستم‌ها نيز پول كافي وجود دارد.»

حمله سايبري اخير جمعه با استفاده از برنامه‌يي صورت گرفت كه از سازمان امنيت ملي امريكا (ان‌اس‌اي) درز كرده بود. در اين حمله در فعاليت سازمان‌هاي دولتي بسياري در سراسر جهان از جمله وزارت دفاع روسيه، سازمان مخابرات اسپانيا و سازمان خدمات درماني بريتانيا اختلال ايجاد شد.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/25
از منطقه


 تيراندازي در عربستان با 4 كشته

پليس عربستان از كشته شدن 4 نفر در پي ناآرامي در شهر العواميه خبر داده است. هنوز علت ناآرامي در اين شهر عمدتا شيعه‌نشين در استان قطيف مشخص نيست. مقامات سعودي گفته‌اند، افرادي مسلح به يك محل ساختمان‌سازي حمله كرده و به روي كارگران آتش گشودند. گفته شده كه تيراندازي با دخالت پليس شدت گرفت. العواميه با 30هزار جمعيت در شرق عربستان در سال‌هاي اخير بارها محل عمليات نيروهاي امنيتي و درگيري مسلحانه بوده است.   تركيه مدارك جديدي از گولن به امريكا تحويل داد

وزير دادگستري تركيه كه پيش از اردوغان به امريكا سفر كرده است، «مدارك جديدي» درباره فتح‌الله گولن به دولت واشنگتن داده است. به گزارش ديلي صباح فتح‌الله گولن، روحاني ترك‌تبار ساكن امريكاست كه به طراحي كودتاي ناكام جولاي گذشته در تركيه متهم است؛ گرچه او تمامي اتهامات را بي‌اساس مي‌داند اما دولت تركيه مدعي است، مداركي دال بر همدستي او در اين توطئه دارد و خواستار استرداد او از امريكا شده است. مدارك جديدي كه بكير بوزداغ، وزير دادگستري تركيه به امريكا داده نشان مي‌دهد، گولن تداركاتي براي سفر به برزيل يا آرژانتين در نظر گرفته است. اين نشريه تركيه مدعي است كه مدارك جديد، جزيياتي از تلاش حزب گولن براي تاسيس نهادي در برزيل يا آرژانتين را فاش مي‌كند. دعوت ملك سلمان از رييس‌جمهوري مصر

رييس‌جمهوري مصر دعوتنامه‌يي را از پادشاه عربستان جهت حضور در نشست چند روز آينده سران عرب و امريكا در رياض دريافت كرد. در بيانيه دفتر رياست‌جمهوري مصر آمده است، عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهوري اين كشور دعوتنامه‌يي از ملك سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان براي حضور در نشست سران كشورهاي عربي و اسلامي و كشور امريكا كه هفته آينده در رياض برگزار مي‌شود، دريافت كرده است. سيسي از ملك سلمان به خاطر اين دعوتنامه تشكر كرد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا هم هفته آينده در نخستين سفر خارجي خود به عربستان مي‌رود و در اين نشست حضور خواهد يافت. حمله تركيه به مواضع «پ‌. ك. ‌ك»

جنگنده‌هاي تركيه بار ديگر به مواضع گروه پ‌ك‌ك در مناطق زاپ، سينات و هفتانين در شمال عراق حمله كردند. خبرگزاري آناتولي اعلام كرد كه در جريان اين عمليات 10نفر از اعضاي گروه پ‌ك‌ك كشته شدند. اين رسانه همچنين از انهدام 3مقر تسليحاتي و 4مخفيگاه اعضاي اين گروه در جريان اين حملات خبر داد. گروه پ‌ك‌ك كه عمدتا در مناطق كوهستاني شمال عراق و در جنوب تركيه مستقر است، هفته گذشته عليه تركيه و اقليم كردستان عراق جنگ تمام عيار اعلام كرد. دولت تركيه نيز از زمستان گذشته نبردي سخت را عليه پ‌ك‌ك آغاز كرده و عمليات وسيعي را عليه مواضع كوهستاني اين تشكيلات انجام داده است.نویسنده:
  انتخابات به مانده روز
  4 Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  8
  يعامتجا ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 اكثريت بر اقليتي پذيريم كند
  نمي حكومت مردم
  افكار روحاني طرفداران ايي درت قم از پس روز يك فاصله
  به كرد: اشاره نكته اين به روحاني آزادي، ام هماي شهر
  در شوراهاي آمدي كار
  چالش بر بخواهد اقليتي باشد منزوي جناحي يك يريم نمي پذ آرامش، راه قبل سال كند، حكومت مردم افكار
  اكثريت را همبستگي اتحاد وحدت، اخفتات، برابر در
  ايستادگي متعلق آرا درصد ۷۳ راي ۰۰۱زار تا بين آراي حفظ كنند. تضمين را خود مكاني امتياز بايد اول
  پيشرفت صفحه از
  ادامه كرديم.
  انتخاب راي 5زار از كمتر آراي تعداد با كانديداهاي به شناسايي شهري برند بهبود شامل لمللي بين نشهرها
  دسترس كال هاي چالش استان مردم جمع در روحاني حسن پاد، گزارش
  به آراي تعداد با عضو ۳۱ اب انتخ به توجه با بود. جذب گردشگري، راهبردي هاي برنام طريق از جهاني شهرنشيني ميزان افزايش يكم بيست قرن
  در اتحاد نام ه رده ب ايكم انتخاب را راهي ما گفت:
  لرستان با انتخابات ۷۱زنده با ود نفر وج ۰۳۱زار از كمتر كشور از خارج در شهر معرفي خارجي ذاري گاي سرم حال در كشورهاي در خصوص به جهان،
  در احا جن همه واهيم ايران. صددرصدي ملت
  وحدت يشود حظه ما هزار، ۰۱۱ تا ۰۰۱ بين آراي تعداد
  است. ديگر سوي از شهري نيازهاي تامين با
  توسعه معتدالن، اصولگرايان، همه ان، طل اص همه ا، روه
  همه بود. فشرده هشدت انتخابات اين در رقابت ميزان كه به فناوري با فقط شهرها چند اوري: هر فن )10( است. شده همراه ملي درآمدهاي پايين سطح
  با پذيريم نم باشيم. متحد ايران كنار در همگي مذاهب
  اقوام دوره منتخبين راي ميليون ۷.5 مجموع مقايسه با اطاعات فناوري اما د، نن ده ادامه خود
  حيات فراهم را رشد صتي فرها شهري مناطق
  رشد افكار اكثريت بر بخواهد اقليتي باشد منزوي جناحي
  يك واجد جمعيت ميليون 5.5 تهران، شهر شوراي چهارم يي جامعه هر فقرات ستون از مهمي بخش ارتباطات نقش شهري مديريت ميان اين در كه يكند
  م در ايستادگي آرامش، راه قبل ال مس كند، حكومت
  مردم در كننده كت شر نفر ميليون 8.۲ دهي راي شرايط يدهد. تشكيل را باشد هوشمند خوياهد كه ايجاد رشد برابر صت هاي فر ايجاد در
  مهمي كرديم. انتخاب را همبستگي اتحاد وحدت، ات، اخت اف
  برابر دوره اين اعضاي آراي كل كه است روشن
  انتخابات، كشورها از بسياري در ي. كند ايفا عمومي
  رفاه پيشرفت سمت به را كشور آرامش وحدت فضاي آن
  در شرايط واجد جمعيت با معادل تهران شهر شوراي شوراها شهري مديريت تسهيم به منجر سازي شهري ضعيف
  مديريت انتخاب را صحيحي درست مسير ما كرديم. آماده
  تعالي چهارم دوره انتخابات در كه نفر هر رايود دهي ذيل شهري امور تمشيت تدبير نظام ايران
  در گيري ره به نتيجه در درآمدها رص ها
  عادالنه مردم عمومي مشاركت روز امروز كرد: تاكيد روحاني
  كرديم. شوراي كنوني اعضاي از نفر دو به فقط كرده، شركت فعاليت است. گرفته قرار شهر شوراهاي تشكيل قانون درنتيجه كه نشده زندگي استانداردهاي از
  عمومي پاي در حضور مشاركت حق مردم، بزرگ حق است.
  ايران است. داده راي تهران شهر ديگر 6اصل دوازدهم هفتم، ششم، اصول در وراها دش يي ماحظه قابل محيطي اجتماعي هاي ينه
  هز از من است. پرآوازه سربلند ايران ساختن براي آرا
  صندوق به تهران، شهر چهارم دوره اعضاي از يك هر گيري تصميم بر تاكيد مورد كشور اساسي
  قانون است. داشته
  پي ۱۹؟ سال در يا است بيشتر كشور در آرامش رس
  شمپا تهران مردم ۰۳فر هر از نفر يك راي متوسط صورت شهري استاني ملي، سطوح در كشور امور اداره
  و انباشتگي از بيشتر مفهومي اغلب شهري
  فقر قيمت وقتي امروز؟ يا بود آرامتر ۱۹ ال س در كاال بازار
  آيا واجد جمعيت كل از درصد (۳. است كرده كسب را كه شهر شوراي است. شده تصريح آنها
  توسط مانند هايي خصه مش با دارد ميت ها
  محرو احساس امروز شما اال رف ۱۹ سال در ساعتي
  اجناس ۰۱ راي تهران اول راي منتخب دادن). راي شرايط وظايف شوند، انتخاب مردم توسط آن نمايندگان زيستي متي، سا كهاي ريس زندگي، بد
  شرايط ولي داريم بسياري ات مشك هم امروز ما د؟ كنني
  آرامش فقط راي يكم سي راي منتخب تهران مردم درصد بر نظارت بودجه تصويب شهردار، انتخاب اصلي هوا، آلودگي بهداشت، فقدان از ناشي اجتماعي
  و سال كه شما دامپروري كشاورزي اي هتم مج از
  بسياري درصد ۰۷ اند. رده كسب را تهران مردم درصد مفاد اساس بر دارد. عهده بر را شهرداري
  عملكرد شهري رانندگي سوانح اغتشاشات،
  بزهكاري كشاورزي آيا است؟ نشده دازي راه ان امروز بود، طيل ۱۹ تع متوسط زير آراي ميزان داراي چهارم دوره منتخبين امي اس شوراي ات تشكي قانون نيز شهرداري
  قانون اجتماعي حفاظتي هاي شبكه گسيختگي هم
  از خدا لطف هم آسمان بركت به هم ما نداريم؟ امروز را
  بهتري نفر شش از نفر چهار هستند. شهر شوراي اعضاي كل نظارتي تصميمگيري مرجع يك نهاد اين
  كشور، عاوه يدهد. نشان را خود نيز خانوادگي
  سنتي خاطر به هم كشاورزان ايثارگران هم باران بركت به هم
  و روند. شمار به ورزشي هاي ره چه آرا، اول اي رته برخي كه است خصوص اين در وسيع اختيارات مناطقب از بسياري در درآمدي اي ري نابراب اينها
  بر مان وضعي امروز شد، اجرا مدرن آبياري براي كه ام رناي
  به باكيفيت موثر مشاركت نامطلوب وضعيت برخي مقررات وضع ههاي جنب واجد آن وظايف صتهاي فر كاهش به منجر كه شده تشديد
  شهري لرستان، در مدت طول در داد: ادامه وي است؟ شده
  بهتر تهران كه روستا شهر شوراهاي انتخابات در مردم دارد. مراقبتي نظارتي اي جنب آن، وظايف از
  ديگر شهري اوليه خدمات از برخورداري
  اشتغال، ۰۲۳ سال، مدت اين در ولي داشتند گاز ۰۲۳تا روس واند چيز هر از بيش است، آن از بارز مثالي نظام گسترده مهم موقعيت جايگاه به
  نظر درآمد كم ههاي گرو اجتماعي قانوني ظتي ها
  حفا گازرساني آيا است. رسيده ۰۲۷ روست گازدار
  روستاي جمعي مشاركت فرهنگ نازل سطح ندهنده نشا اجتماعي اقتصادي، ابعاد با جهاني شهري
  مديريت قدرت فقدان حس متضمن شهري فقر است.
  شده بهتر روستاها وضع آيا است؟ نشده بيشتر روستاها به
  آبرساني باور ضعف همچنين اجتماعي پذيري ليت مسوو كاركردهاي وظايف به توجه با محيطي زيست كه است اجتماعي فردي هاي پذير آسيب
  و زيادي مسير مطلوب نقطه به رسيدن براي اما است؟
  نشده شوراها قالب در اجتماعي همكاري به عمومي اعتقاد شوراي اعضاي كيفيت تركيب ايران، در شهر شوراي را انساني فيت ها ظر اجتماعي يههاي
  سرما شود گازرساني آبرساني بايد زيادي روستاهاي هنوز
  داريم. عظيم خيل به مردم اعتماد عدم همه از مهم تر شايد آباداني امور، اداره جهت در بااليي اهميت نقش
  شهر شديد تاثير تحت شهري جوامع يد. بر
  تحليل شود. آبادتر ما روستايي راه اي برسد آنها به ارتباطات
  خط نكته باشد. سياسي هاي جنا خصوص به كانديداها شهرها امور اداره د. كفنا اي شهري پايدار توسعه
  و رانهاي بح دارند قرار مالي تصادي وك اق
  هاي در كنندگان كت شر قبول قابل تعداد حضور مهم در كه است متنوعي ههاي حوز ها مينه
  شامل زيادي خانوارهاي شدن فقيرتر موجب
  اقتصادي به دادن راي در آنها اكراه خودداري اما انتخابات، انساني، سرمايه اقتصادي، مهم موضوعات آنها صدر يشود.
  م از رأيآوري ديپلماسي از
  انتقاد است. كانديداها الزم تعداد فرهنگي، اجتماعي زيستي، محيط زندگي، كيفيت چاالكي واسطه به زندگي قابل شهر
  يك خصوص در مردم آگاهي هوشياري سطح مديريت شهري، ترافيك جايي جابه مسكن،
  تامين شدت نتيجه در اقتصادي رشد سرزندگي جيها خار با صحبت
  طريق همچنين آن الزامات شهري مديريت شهرنشيني، همچنين است. واقع ايمني امنيت ها، يسك
  ر پهنه با اقتصادي ارتباطات اتصاالت
  قدرت جمع به رييسي اما لرستان، استان از دورتر
  كيلومترها است. نازل هشدت شورا اهميت نقش كاركرد اشتغال ايجاد فساد، فقر كاهش نند معضا ما
  تي يكپارچگي از مشخصي سطح داخلي
  اقتصاد اين كند. صحبت دههايش اي درباره تا رفت گلستان
  مردم زندگي سكونت محل به آنكه از بيش مردم اغلب ديگر مسائل بر كشور شهرهاي اغلب در آب تامين بين تعادل توازن همراه به جهاني، اقتصاد
  در بيان با تمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين
  كانديداي مسائل به معطوف جهشان تو باشند، داشته توجه خود با توانمند قدرتمند شهر شوراهاي دارد. وي گي اول زند كيفيت زيست، محيط پايداري لفههاي
  مو اگر گفت: رفته، كجا نقدينگي بدهد پاسخ دولت بايد
  اينكه دارد شدت رايي ردي فرهنگ است. جهاني ملي برتر، انساني استعدادهاي ادي اي اي سهرم
  جذب يسياسي اجتماع همسازي امنيت فرهنگي،
  تنوع كنيد صحبت يها خارج با شما كه باشد نه گو بهيي
  ديپلماسي محلي، قوميتي منافع مسائل به توجه با بسياري ارتقا را شهروندان رفاه سطح آن تبع به شهر
  اقتصاد نظام طريق از فقط مسلما كه يد و شم صيف
  تو ما بياوريد، راي تا باشد داشته را نامزدتان شما هواي
  كه اينها ابر وعه يكنند. كانديداها انتخاب به اقدام در بنابراين ازند. وار هم را توسعه مسير
  داده قابل كارآمد رهبري خوب امور تمشيت
  تدبير سيدابراهيم تسنيم، گزارش به نيستيم. بلد را ديپلماسي
  اين ندهنده نشا سياسي هاي جنا منتخبين نازل آراي شوراها، كارآمد موثر كاركرد توانمندي زمينه است.
  حصول به اشاره با گلستان استان مردم جمع در ديروز
  رييسي است، آنها به رايندگان ده مردم اعتماد عدم مديريت موضوعات با مرتبط تجربه تخصص
  ميزان ببينيم، ديگران دست در را مشكت گشايي ره اگر
  اينكه نفر ميليون 8.۲ توجه قابل مشاركت وجود با است. قاطع نقش اولويت داراي آنها اعضاي پويا
  شهري شهرهاي كه گشودند را كشور كدام گره بيگانگان كرد: تاكيد
  خطاست، دوره انتخابات در شرايط) واجدين 5 درص۱ يههاي سرما افزايش به رو انباشتگي تمركز به
  نظر براي وانند بيگانگانت كنيم تصور اگر باشيم؟ ما
  دوميش غياب در رسد نظر به تهران، شهر شوراي چهارم اعضاي هاي دي توانمن يها تواناي ارزيابي شهاي چال با جهان سرتاسر در شهرها مادي،
  انساني دوازدهمين كانديداي خطاست. كنند، حل را مشكلي
  جوانان كانديداها، اغلب به هنديگان را ت اكثري اعتماد چهارم دوره شوراهاي درآمد، يشدن (قطب اقتصادي هاي ران بح شامل
  بزرگي اشاره جامعه در انسجام به وري اس ريمه انتخابات
  دوره قليل (ولو آراي سازماندهي با سياسي اي اح جه اعضاي هاي نمندي توا يا ه تواناي ارزيابي جهت جامعه، شدن (پير جمعيتي ات تماي تورم)،
  بيكاري در عزيزاني افزود: دانست گي افعت وس رمز را آن
  كرد خاص كانديداهاي بر تمركز خود هواداران اندك) به توجه با كشور، شهرهاي شوراهاي چهارم
  دوره اجتماعي هاي اختا مهاجرت)، نژادي
  تبعيض ما دادند دست از خدمتگزاري براي را خود جان
  معدن كلي طور به آنكه اند، ده بو انتخابات ميدان پيروز ات، تحصي متوسط زمان مانند دسترس در اي داده
  ه ديجيتالي، جداسازي ناهمگن، اجتماعي
  (تقاضاهاي تسليت عزيزان اين ههاي خانواد به هستيم متاسف
  بسيار تخصصي يي حرفه يهاي شايستگ حيت، صا سوابق شهري، مديريت موضوعات با ات تحصي
  ارتباط كارآيي (عدم محيطي زيست تبعات فقر)
  نابرابري اقتصادي وضعيت افتخارات، همه وجود با م. رض
  عكني توسعه مديريت حوزه در آنها ستنتخاباتي فهري ها مديريت شهرداري ليتهاي فعا با مرتبط كاري هستند. روبرو پسماند) آلودگي مديريت
  انرژي، شرايطي در دانيم نم ايران ملت شأن در را كشور
  اجتماعي متوسط كوچك شهرهاي در باشد. نظر مد شهري جنسيت، شهر شوراي در عضويت سابقه شهري، را جديدي هاي چال مسائل، اين بزرگي
  وسعت است. شده سخت كار جويندگان براي زندگي كه داريم
  قرار يا محلي متمركز هاي گرو سياسي، هاي جنا اه عو شوراهاي اعضاي وضعيت تركيب تا يود م اش
  ت نشان تجربه است. كرده ايجاد شهرها پايداري
  براي ۰5 دريا از اقتصاد اروپايي كشورهاي در اينكه بيان با
  رييسي تا هد ان توانست خود توجه قابل چندان نه آراي با قومي به توجه (با كشور متوسط شهرهاي استان
  مراكز مدازهاي ان چش از بايد بزرگ شهرهاي كه ده
  م كرد: خاطرنشان است، درصد تنه ما كشور در اما
  درصد كنند. شهر شوراي وارد را خود نظر مورد كانديداهاي بررسي نسبي صورت به اعات)، اط به دسترسي
  امكان را خود ديد پهنه ورزيده اجتناب دت اه وت
  كم لهاي شغ متحول را كشور اقتصاد وان پيشرتان
  اقتصاد اعضاي انتخابات پايين كيفيت راستاي در شود. در بيشتر نوآوري سمت به بايد آنها دهند.
  گسترش دوره دوازدهمين كانديداي كند. ايجاد غيرمستقيم
  مستقيم براي مكاني جاي به شهرها كه است شهر شوراي تحصيل زمان متوسط (1 كنند حركت خدمات پايداري كارآيي بهبود
  جهت حق شهروندي حق اينكه بيان با جمهوري ست ريا
  انتخابات خطر ريسك هاي كانو به آسايش، زندگي كل اساس بر كه تحصيل زمان متوسط
  شاخص كسب ساكنين با بهتري ارتباطات همچنين
  و درماني حرف با كه داريم اعتقاد ما نيست سند يك
  رونمايي تنزل شدت به شهروندان زندگي كيفيت شده مبدل سوابق با شهر شوراي اعضاي سهم است. شده بقه ساآنه با شهر شوراي اعضاي تعداد نسبت متوسط ديپلم از پس تحصيات ميزان يا تحصيل
  سنوات باشند. داشته ام برنه در آنها مشاركت براي
  كارها افتد. نم اتفاق
  عملي پايدار توسعه جاي به شهري يتي ها مدير يكند. سهم ۰۳درصد از بيش دولتي عالي هاي مديري است. ۷۲درصد شهر، ۱5 اعضا كل به قبلي عضويت با تحصيات سطح دهنده ان نش شود، مي
  سنجيده دارد. شهرها توسعه در بنيادي نقش انساني
  عامل متمركز كمفروشي ترا شهري فضاهاي فروش بر همين در است درصد ۲5 نظامي سوابق با اعضا شهر شوراي اعضاي از زنان سهم )6( متوسط است. شهر شوراي اعضاي عالي آموزش چند هر راهبردي هر مشاركتي، فعال جامعه
  بدون دانشگاهي تحصي كار سوابق با اعضا سهم يط شهر شرا ۰۳ شوراي اعضاي كل از زنان متوسط
  سهم تبديل آلودگي انتشار مركز به شهرها ويند. شم مورد ۱شهر كل شوراهاي اعضاي تحصيل زمان يشود. رو روبه شكست با باشد جامع
  هوشمند او به شود جمهور ييس
  هركس تفوق با شهري، بهجايي جا مديريت جاي به شده مجموع در است. درصد ۱۲ ترتيب به مرتبط است، ۲۱درصد ۴. كشور، متوسط استان مركز مقطع به نزديك كه است سال ۴.۷۱
  مطالعه پويا شهرهاي اهميت صدر در ذيل، كليدي كرد
  موضوعات خواهم
  كمك پيدا منزلت انسان بر ماشين ه، ها پياد رو بر هان با خيا بر جناحي، سياسي هاي وابستگ سوابق تفوق زن عضو يك مرد، عضو هر ازاي به اينكه يعني است. ارشد
  كارشناسي دارد. قرار جهان سطح
  در محل به شوراها كشور، نفتي نتير را اقتصاد يدر كند. شوراي اعضاي تخصصي يي فه حر حيتهاي صا زنان باالتر سهم دارد. حضور شهرها اين وراي هي در دانشگا تحصيالت با اعضا نسبت (2 بايد شهر هر اصلي هدف انساني: سرمايه (1 كه كرد اشاره نكته اين به جهانگيري اسحاق ديگر سوي
  از بين شهر تقسيم از حاصل منافع نتو ها را توزيع عضو ۱۳ بين در است. مشهود وضوح به تهران شهر تلقي مطلوب خود ذات در شهر شوراي اعضاي از شهري موضوعات با مرتبط با شهر يك باشد. آن انساني سرمايه توسعه
  بهبود زيرا كرد، خواهم كمك او به شود ور مي ري كه
  هركس ندارد حضور اقتصاددان يك تنها نه تهران شهر وراي شدون زنان وجود كه داشت توجه بايد ياما ود،
  ش خلوت حياط به بزرگ شهرهاي در قدرت اصحاب كيفيت روي اعضا تحصيا ميزان كه چند هر نخبگان، حفط جذب قابليت بايد هوشمند
  مديريت كه است اين مهم البته دهيم، رشد را كشور هيم امي ما خو در صعود براي پلكاني ردان دول تداران سياس زيستي محيط اجتماعي علوم هاي تخصص جاي كه حصول عدم ضمن شهري، امور در تخصص تجربه مراتب به موضوع اما دارد، مثبت تاثير شهر
  شوراي دارا را تحقيقات خت قي ترويا آموزش
  بهبود پس ديروز جهانگيري اسحاق بخواهند. كمك چقدر
  آقايان است. شده تبديل سياست با مرتبط تحصيات با اعضاي معدود است. خالي نيز تاثيرات بروز حتي زنان جامعه براي دستاوردي تحصيلي رشته بين ارتباط ميزان چگونگي مهم، تر
  باشد. جمع در چهار شبكه براي خود تلويزيوني برنامه ضبط
  از شهرسازي، شهاي گراي به منحصر شهري امور اداره هم را شهرها شوراهاي كارآيي كيفيت منفي، توسعه امور اداره حوزه موضوعات با آنها تخصص
  و اجتماعي پيوستگي اجتماعي: پيوستگي (2 بود، گفته سخن آن از كه ائتافي جزييات درباره گيري
  خبرنگاران نتيجه جمعبندي كلي هاي خص شا مقايسه است. عمران معماري يآورد. پايين شدت به ارتباط هدانشگاهي اي رشت از بسياري است. شهري درجه صورت به كه شهرهاست معهشناختي جا
  بعد نامزد اين د. دم رخ اتفاق اين هفته اين در كرد:
  تصريح ۷۱ ميانگين با تهران شهر شوراي اعضاي
  تخصصي گستره شهري خدمات ارائه امور اداره امروزه شهرها راهبري مديريت با ايري معن اعتنا قابل ادراك يا اجتماعي گروه يك اعضاي بين
  اجماع ما كرد: تاكيد نيز جامعه ضعيف اقشار يارانه درباره
  انتخابات زيرساختارها ايجاد از كاركردها وظايف از ضعف وعي نز حاكي كشور، متوسط استان مركز شهر تهران شهر شوراي چهارم دوره شهرها، شوراي اعضاي امتيازدهي حسب بر
  ندارد. حسب بر كه شود مي تعريف مشترك،
  وضعيت مالي حمايت به نياز كه نيازمندي طبقات براي برنامه
  چند نگهداري عمومي، نقل حمل آب، انرژي، تامين تا است. خصوص اين در تهران شهر شديد تنها نه ايران پايتخت عنوان به تهران هرن كا ش مرتبط دانشگاهي تحصي با اعضا نسبت
  متوسط روههاي بين انفعال فعال متقابل اثرات
  شدت شد اعام اينكه كرديم شروع هم امسال اول از تهيه
  دارند موضوعاتي بهبود مديريت همچنين شهري محيط جمعيتي اقتصادي قطب همچنين سياسي، مركز ۹۲ شهر، ۷۱ در اعضا كل به شهري موضوعات
  با است. لمس قابل
  اجتماعي، برابر چهار تا امداد كميته پوشش تحت افراد دريافتي
  ميزان كاهش كار، كسب زندگي ينههاي هز قبيل از شهر شوراي انتخابات در مشاركت بودن دارا با تهران استان وب ود. شس مح نيز كشور تخصصي تحصيلي گرايش اينكه يعني است، درصد يك اقتصادي توسعه هاي جنبه اقتصاد: (3 شده تهيه كه بود هايي ست سيا جمله از اين كند پيدا
  افزايش شوراهاي ادواري انتخابات در مشاركت زان ۲ي م6 حدود در تنهايي به كشور جمعيت درصد
  6 فقر با مبارزه اجتماعي، اقتصادي ري اي راب اب با ارتباطي شهرها اين شوراي دوضاي اع از سوم بيش تحول، هاي طر اقتصادي، هاي مه برنا مانند
  قلمرو خواند شاخص را افراد از دسته اين وي اجراست. حال در
  بود در را پايدار توسعه شهري توازن تعادل دوداد ايج 5درصد، ميزان با دوم دوره جز روستا هر ده عه بر را كشور خانوارهاي مصرف كل از درصد ندارد. شهري امور اداره
  موضوعات ههاي خوش ايجاد صنعتي، راهبردي اي مه
  برناه در كسي نبايد كه است معني اين به موضوع اين كرد: تاكيد
  و شامل هايي حوز مدرن شهرهاي در گيرد. مي بر مردم مشاركت ميزان حال همين در بود درصد ۴6 درصد ۲5 از بيش اخير، قرن ربع مجموع در دارد. با مرتبط كار سوابق با اعضاء نسبت كارآفريني. نوآوري هاي وق مش
  اقتصادي داشته دريافتي ميزان اين از كمتر كه باشد داشته وجود
  ايران زندگي، قابليت نوآوري، ظرفيت ماهر، كار نيروي در كه است درصد ۰۴ سوم اول هاي دوره در تهران كشور شهري مسكوني هاي ساختما گذاري يه سرما شهري
  مديريت عمومي مديريت عمومي: مديريت (4 امداد كميته از هم كسي اگر اينكه بيان با جهانگيري
  باشد. محيطي شرايط فرهنگي، محتواي طپذيري، ارتبا ۱5 به چهارم دور در كاهش درصد ۳۱ ب دوم دور درصد ۰۱ حدود در كه است گرفته صورت تهران در روي مفيد كاري سوابق تجربه با اعضاي وجود كارآيي بهبود براي كه است اقداماتي همه
  دربرگيرنده حدود به آن مبلغ كند دريافت پول ياران طريق از هم
  و مردم مشاركت ميزان مجموع در يافت. افزايش درصد بر در را كشور ناخالص ثابت سرمايه تشكيل كل
  از روزافزوني اولويت اهميت از شهري اداره قابليت غالب تاثير شهر شوراي عملكرد كارآمدي كارآيي يشود. انجام شهري اجرايي
  مديريت موضوع اين معني داشت: بيان رسيد، خواهد 6تومان زار ۰۰ است. شده برخوردار تلقي قبول قابل روستا شهر شوراهاي انتخابات در پولي بانكي ليتهاي فعا 6درصد از بيش ييرد. مگ با مرتبط كار سوابق با اعضاي نسبت دارد. قاطعي
  و تدبير نظام واژه امور: تمشيت تدبير نظام (5 كه باشد داشته وجود ايران در نبايد كسي ديگر كه است
  اين تشريح براي عموما امور تمشيت تدبير نظام واژه مشاركت كم ميزان فقط مهم موضوع اما يد، و شم ۰۳ بازرگاني اعظم بخش ردد. ام انج تهران در ۲8 شهر، ۱5 شوراهاي كل در شهري مديريت
  امور كارآمدي، كارآيي، تشريح براي عموما امور تمشيت
  ّ
  و از يكي به بايد باشد كمتر اين از درآمدش اگر باشد
  فقير راهبري كيفيت اثربخشي، كارآمدي، كارآيي، را شوراها انتخابات كيفيت بيشتر چه آن نيست تهران در كشور ردهروشي حجم كل از درصد است.
  درصد ات مداخ درست راهبري كيفيت
  اثربخشي، كند. مراجعه
  مراكز تدبير نظام حوزه ود. شم استفاده امور اداره درست برگه هر در مندرج منتخبين تعداد كند، تعيين است. متمركز ارتباط تحصيالت، (ميزان كلي شاخص (4 يشود. استفاده شهري مديريت
  اقدامات صورت به چقدر راي ههاي برگ اينكه يعني است، راي سياسي، اهميت مركزيت با تهران شهر
  مديريت «نظام ابعاد شامل شهري مديريت امور تمشيت شغلي) سابقه تحصيالت تحت شهر يك پايدار توسعه زيست: محيط (6 گراني
  ركود يكاري،
  ب «تامين شهري»، «مديريت امور»، تمشيت تدبير اعضاي آراي ميزان در كليدي نكته د. ده ان پر كامل اصلي وجه سه شامل خود اجتماعي اقتصادي خصهاي شا وزني تركيب با كلي شاخص
  اين كنوني نيازهاي كردن برآورده براي توسعه
  عنوان شهروندان» ذينفعان «مشاركت شهري» امور الي شهر جمعيت از سهمي چه آنها كه است اين شورا اداره است زيستي محيط اجتماعي تصادي، شغلي اق سابقه تحصيات ارتباط تحصيت،
  ميزان براي آتي لهاي نس قابليت انداختن خطر به كشور
  بدون اصلي مشكل
  3 سايه در شهري تاقدامات الي عا فه امور، همه است. يكنند. نمايندگي را خود انتخابي حوزه روستاي يا خدمات تا زيرساخ تامين صرف تهران شهر امور اساس بر شود. مي محاسبه شهر شوراي
  اعضاي بهبود مانند عواملي رابطه اين در نيازهاست.
  حصول از قاليباف معتبر يي ها نظرسنج اغلب كه شرايطي
  در حكمروايي متناسب، هدفمند راهبردهاي مه ها برنا تهران، شهر شوراي چهارم دور انتخابات در شهر شوراي اعضاي كيفيت تركيب نيست. شهري ۷۳ شهر ۱5 شوراي اعضاي كيفيت كلي، شاخص ضد مههاي برنا طريق از محيطي زيست
  پايداري شركت واجد جمعيت نفر ميليون 5.5 مجموع از ان اقتصاد امور در آنها تخصص اشراف تهران از بعد اصحات اعتدال گفتمان به عمومي اقبال
  افزايش توانند مي كه است كارآمد شهري مديريت خوب با تبريز سمنان شيراز، شهرهاي شوراي است. مصرف سبز نهاي ساختما از پشتيباني
  آاليندگي، برسند. نتايج كسب موفقيت ميزان حداكثر به مشاركت نفر هزار ۷86 ميليون انتخابات، در اولويت اهميت زيستي، محيط اجتماعي شهري، به متوسط باالي وضعيت در باالي كلي شاخص با همچنان اما قاليباف د، هنمي خبر هها مناظر سوم
  دور پايداري براي كارآمد مديريت رژيجديدپذير اي ان
  ه قبيل از مهمي موضوعات امور، تمشيت تدبير نظام كانديداها تعداد حسب بر ماخوذه آراي كل داشتند. يكند. پيدا چندان دو سنندج كرمان اراك، يزد، شهرهاي شوراي ترتيب منتخب را خودش يكند انتقاد دولت از نفس به
  اعتماد هستند. ضروري اساسي شهرها،
  درازمدت منطقي ريزي بودجه مهريزي برنا ل، استق ميزان نفر هر اينكه يعني بود، نفر ميليون 5.5 از كمتر دوره چهارمين اعضاي درصد هفتاد از بيش يگيرند. قرار متوسط حد زير در ۰۳ زير شاخص با در ديروز قاليباف يد. م كن معرفي دوازدهم دوره در
  مردم آينده شهرهاي نقل: حمل جايي جابه )7( مقرراتي، قانوني اي هب چو چار تامين متناسب، در را فر ن6 نام متوسط صورت به دهنده راي از پس هستند مدار ست سيا تهران شهر شوراي اقتصادي، نخبگان متخصصين وسيع طيف وجود با شهرها در جايي جابه تسهيل عمده چالش دو با زندگي فشار امروز كرد: اشاره نكته اين به بانوان،
  همايش دادن راي امكان كه حالي در كرد، درج راي رگ اي اينكه وجود با دارند. را غالب سهم ورزشكاران
  آنها لشهاي چا ها يد تهد ها، ك ريس ارزيابي جامعيت حوزه موضوعات ديگر زيستي محيط اجتماعي عمومي، نقل حمل خدمات به دسترسي تسهيل مردم واده خان از توجهي قابل بخش شده زياد
  بسيار فساد با مبارزه شفافيت، حال همين در شهري بنابراين بود. فراهم راي اي هبرگ در عضو نفر ۱۳ به تهران شهر، شوراي اعضاي ايت تحص ميزان نظر از اين شوراي اعضاي كلي شاخص تهران، در
  شهري هستند. بهرو رو هستند زنده تعبيري به برند. نمي لذت خودشان زندگي
  از يشود. شامل را شهروندان قانوني حقوق تضمين درصد ۰۲ از كمتر از متوسط صورت به رايدگان دهن ۱8 فقط اما است، دارا كشور سطح در را اول شهر رتبه شوراي است. كشوري متوسط از يين تر پا
  شهر شهري ريزي نامه ري: بر شه ريزي برنام (8 اقليت يكنيم نگاه جا هر گفت: وي يكنند. نم زندگي
  ولي شهري امور در شهروندان ان ذي فع مشاركن ميزان كردند. استفاده شورا اعضاي انتخاب امكان عه رفيت س توظ مديريت با مرتبط تحصيات از آنها درصد زير ۳۴درصد كه ۱۲ كلي شاخص بودن دارا با
  يزد پايداري به نزديكي رابطه كه است متنوعي ابعاد داراي درآمدند كم كثيري جمعيت هستند برخوردار
  محدودي شهروندان، مشاركت نهادي هاي فيت ظر شامل شوراي چهارم دوره منتخب ۱۳ر نف مجموع در از كمتر ۰۴رصد كه هستند برخوردار شهري بين در وضعيت بدترين داراي است، كشوري متوسط مدت ان مي در نابسنده شهري ريزي برنام دارد.
  شهري بخشي دهد مي نشان آمارها گفت: وي هستند. مشكل
  دچار عبارتي به كردند اخذ راي .5يون ميل تهران شهر (با كشور متوسط استان مركز هر ۷۱ ش نگين
  ميا حق انتخابات، در مشاركت چگونگي ميزان است. مطالعه مورد شهرهاي شهري زندگي عمومي كيفيت كاهش
  موجب برابر ۲۱ از بيش خودشان روزانه نيازهاي در ما جمعيت
  از ميزان عمومي ارتباط اطات، اع به آزادانه دسترسي كه بود راي ۱زار 8ه منتخب هر آراي متوسط اندهنده نش موضوع اين است. درصد) ۹۲ ميزان شهر شوراي در عضويت سابقه )5( يشود. يهگذاري سرما بر منفي تاثيرات
  همچنين اين چرا كنند هزينه درآمد كم ههاي خانواد به
  نسبت كانوني نقاط از يكي قطعا شهروندان، دي رضناي داشت. قرار راي زار 56ه تا ۰۲۱ بين يي بازه در داران م سياس بين در افراطي رايي درك گرايش معناي به سويي از شهر شوراي در عضويت
  سابقه مههاي برنا نيازمند قلمرو، هر يري كني سپذ
  بهبود اين افزود: قاليباف باشد؟ داشته وجود بايد اتتي اخ طبق
  اف كه گردد محسوب شهري مديريت كارآمدي مهم آراي كل از درصد ۷۳ فقط دوره اين منتخبين هكننده عرض مركز صدها وجود كه است ردان دول سوي از شورا وظايف انجام در بيشتر تجربه
  وجود فضاهاي سبز هاي محدود طراحي شهري،
  كا به توجهي بي گري اشراف غلط نگاه يك در مديريت
  ضعف پيشبرد شهري توسعه در اساسي كليدي نقش همين در دادند. اختصاص خود به را دگان راي دهن برخورداري يكيفيت دانشگاهي تحصيلي مدارك شوراي قدرت انحصار استمرار تداوم مفهوم به ديگر است. هوشمند رشد
  عمومي از بخشي كه نحوي به است. آمده وجود به درآمد
  قشر تعداد با كانديداهاي به متعلق آرا ۲كل ال درص توسط مدرك كسب سهولت به منجر قدرت، رانت
  از يكند. ايفا هرا ا، ام برنه اهداف ميزان است. خاص روهاي اشخاص نزد در شهر حال در شهرهاي المللي: بين دسترسي (9 است. گرفته قرار مطلق فقر در ما جامعه
چالش كارآمدي شوراهاي شهر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/25
چالش كارآمدي شوراهاي شهر


ادامه از صفحه اول

 چالش‌هاي كلان‌شهرها

در قرن بيست و يكم افزايش ميزان شهرنشيني در جهان، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه با تامين نيازهاي شهري و از سوي ديگر با سطح پايين درآمدهاي ملي همراه شده است. رشد مناطق شهري فرصت‌هاي رشد را فراهم مي‌كند كه در اين ميان مديريت شهري نقش مهمي در ايجاد فرصت‌هاي برابر رشد و ايجاد رفاه عمومي ايفا مي‌كند. در بسياري از كشورها مديريت ضعيف شهري‌سازي منجر به تسهيم عادلانه فرصت‌ها و درآمدها و در نتيجه بهره‌گيري عمومي از استانداردهاي زندگي نشده كه درنتيجه هزينه‌هاي اجتماعي و محيطي قابل ملاحظه‌يي در پي داشته است.

فقر شهري اغلب مفهومي بيشتر از انباشتگي محروميت‌ها دارد و با مشخصه‌هايي مانند شرايط بد زندگي، ريسك‌هاي سلامتي، زيستي و اجتماعي ناشي از فقدان بهداشت، آلودگي هوا، بزهكاري و اغتشاشات، سوانح رانندگي و شهري و از هم گسيختگي شبكه‌هاي حفاظتي اجتماعي و سنتي خانوادگي نيز خود را نشان مي‌دهد. علاوه بر اينها نابرابري‌هاي درآمدي در بسياري از مناطق شهري تشديد شده كه منجر به كاهش فرصت‌هاي اشتغال، برخورداري از خدمات اوليه شهري و حفاظت‌هاي قانوني و اجتماعي گروه‌هاي كم‌درآمد شده است. فقر شهري متضمن حس فقدان قدرت و آسيب‌پذيري‌هاي فردي و اجتماعي است كه سرمايه‌هاي اجتماعي و ظرفيت‌هاي انساني را تحليل مي‌برد. جوامع شهري تحت تاثير شديد شوك‌هاي اقتصادي و مالي قرار دارند و بحران‌هاي اقتصادي موجب فقيرتر شدن خانوارهاي زيادي مي‌شود.

يك شهر قابل زندگي به واسطه چالاكي و سرزندگي رشد اقتصادي در نتيجه شدت و قدرت اتصالات و ارتباطات اقتصادي با پهنه اقتصاد داخلي و سطح مشخصي از يكپارچگي در اقتصاد جهاني، به همراه توازن و تعادل بين مولفه‌هاي پايداري محيط زيست، كيفيت زندگي، تنوع فرهنگي، امنيت و همسازي اجتماعي‌سياسي توصيف مي‌شود كه مسلما فقط از طريق نظام تدبير و تمشيت امور خوب و رهبري كارآمد قابل حصول است. شهرهاي پويا

نظر به تمركز و انباشتگي رو به افزايش سرمايه‌هاي انساني و مادي، شهرها در سرتاسر جهان با چالش‌هاي بزرگي شامل بحران‌هاي اقتصادي (قطبي‌شدن درآمد، بيكاري و تورم)، تمايلات جمعيتي (پير شدن جامعه، تبعيض نژادي و مهاجرت)، اختلاف‌هاي اجتماعي (تقاضاهاي اجتماعي ناهمگن، جداسازي ديجيتالي، نابرابري و فقر) و تبعات زيست محيطي (عدم كارآيي انرژي، مديريت آلودگي و پسماند) روبرو هستند. وسعت و بزرگي اين مسائل، چالش‌هاي جديدي را براي پايداري شهرها ايجاد كرده است. تجربه نشان مي‌دهد كه شهرهاي بزرگ بايد از چشم‌اندازهاي كوتاه‌مدت اجتناب ورزيده و پهنه ديد خود را گسترش دهند. آنها بايد به سمت نوآوري بيشتر در جهت بهبود كارآيي و پايداري خدمات حركت كنند و همچنين ارتباطات بهتري با ساكنين و كسب و كارها براي مشاركت آنها در برنامه‌ها داشته باشند. عامل انساني نقش بنيادي در توسعه شهرها دارد. بدون جامعه فعال و مشاركتي، هر راهبردي هر چند هوشمند و جامع باشد با شكست روبه‌رو مي‌شود. موضوعات كليدي ذيل، در صدر اهميت شهرهاي پويا در سطح جهان قرار دارد.

 (1) سرمايه انساني: هدف اصلي هر شهر بايد بهبود و توسعه سرمايه انساني آن باشد. يك شهر با مديريت هوشمند بايد قابليت جذب و حفط نخبگان، بهبود آموزش و ترويج خلاقيت و تحقيقات را دارا باشد.

 (2) پيوستگي اجتماعي: پيوستگي اجتماعي بعد جامعه‌شناختي شهرهاست كه به صورت درجه اجماع بين اعضاي يك گروه اجتماعي يا ادراك وضعيت مشترك، تعريف مي‌شود كه بر حسب شدت اثرات متقابل و فعال و انفعال بين گروه‌هاي اجتماعي، قابل لمس است.

 (3) اقتصاد: جنبه‌هاي توسعه اقتصادي يك قلمرو مانند برنامه‌هاي اقتصادي، طرح‌هاي تحول، برنامه‌هاي راهبردي صنعتي، ايجاد خوشه‌هاي اقتصادي و مشوق‌هاي نوآوري و كارآفريني.

 (4) مديريت عمومي: مديريت عمومي دربرگيرنده همه اقداماتي است كه براي بهبود كارآيي مديريت اجرايي شهري انجام مي‌شود.

 (5) نظام تدبير و تمشيت امور: واژه نظام تدبير و تمشيت امور عموما براي تشريح كارآيي، كارآمدي، اثربخشي، كيفيت و راهبري درست مداخلات و اقدامات مديريت شهري استفاده مي‌شود.

 (6) محيط زيست: توسعه پايدار يك شهر تحت عنوان توسعه براي برآورده كردن نيازهاي كنوني بدون به خطر انداختن قابليت نسل‌هاي آتي براي حصول نيازهاست. در اين رابطه عواملي مانند بهبود پايداري زيست محيطي از طريق برنامه‌هاي ضد آلايندگي، پشتيباني از ساختمان‌هاي سبز و مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير و مديريت كارآمد براي پايداري درازمدت شهرها، اساسي و ضروري هستند.

 (7) جابه‌جايي و حمل و نقل: شهرهاي آينده با دو چالش عمده تسهيل جابه‌جايي در شهرها و تسهيل دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي، روبه‌رو هستند.

 (8) برنامه‌ريزي شهري: برنامه‌ريزي شهري داراي ابعاد متنوعي است كه رابطه نزديكي به پايداري شهري دارد. برنامه‌ريزي شهري نابسنده در ميان‌مدت موجب كاهش كيفيت عمومي زندگي شهري و همچنين تاثيرات منفي بر سرمايه‌گذاري مي‌شود. بهبود سكني‌پذيري هر قلمرو، نيازمند برنامه‌هاي كلان‌شهري، طراحي محدوده‌هاي سبز و فضاهاي عمومي و رشد هوشمند است.

 (9) دسترسي بين‌المللي: شهرهاي در حال پيشرفت بايد امتياز مكاني خود را تضمين كنند. حفظ دسترسي بين‌المللي شامل بهبود برند شهري و شناسايي جهاني از طريق برنامه‌هاي راهبردي گردشگري، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و معرفي شهر در خارج از كشور است.

 (10) فناوري: هر چند شهرها فقط با فناوري به حيات خود ادامه نمي‌دهند، اما فناوري اطلاعات و ارتباطات بخش مهمي از ستون فقرات هر جامعه‌يي كه مي‌خواهد هوشمند باشد را تشكيل مي‌دهد. مديريت شهري و شوراها

در ايران نظام تدبير و تمشيت امور شهري ذيل قانون تشكيل شوراهاي شهر قرار گرفته است. فعاليت شوراها در اصول ششم، هفتم، دوازدهم و 6 اصل ديگر قانون اساسي كشور مورد تاكيد و بر تصميم‌گيري و اداره امور كشور در سطوح ملي، استاني و شهري توسط آنها تصريح شده است. شوراي شهر كه نمايندگان آن توسط مردم انتخاب مي‌شوند، وظايف اصلي انتخاب شهردار، تصويب بودجه و نظارت بر عملكرد شهرداري را بر عهده دارد. بر اساس مفاد قانون شهرداري و نيز قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشور، اين نهاد يك مرجع تصميم‌گيري و نظارتي با اختيارات وسيع در اين خصوص است كه برخي وظايف آن واجد جنبه‌هاي وضع مقررات و برخي ديگر از وظايف آن، جنبه‌هاي نظارتي و مراقبتي دارد.

نظر به جايگاه و موقعيت مهم و گسترده نظام مديريت شهري جهاني با ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و با توجه به وظايف و كاركردهاي شوراي شهر در ايران، تركيب و كيفيت اعضاي شوراي شهر نقش و اهميت بالايي در جهت اداره امور، آباداني و توسعه پايدار شهري ايفا مي‌كند. اداره امور شهرها شامل زمينه‌ها و حوزه‌هاي متنوعي است كه در صدر آنها موضوعات مهم اقتصادي، سرمايه انساني، كيفيت زندگي، محيط زيستي، اجتماعي و فرهنگي، تامين مسكن، جابه‌جايي و ترافيك شهري، مديريت ريسك‌ها، امنيت و ايمني واقع است. همچنين معضلاتي مانند كاهش فقر و فساد، ايجاد اشتغال و تامين آب در اغلب شهرهاي كشور بر مسائل ديگر اولويت دارد. شوراهاي شهر قدرتمند و توانمند با جذب سرمايه‌هاي مادي و استعدادهاي انساني برتر، اقتصاد شهر و به تبع آن سطح رفاه شهروندان را ارتقا داده و مسير توسعه را هموار مي‌سازند. بنابراين در زمينه توانمندي و كاركرد موثر و كارآمد شوراها، ميزان تخصص و تجربه مرتبط با موضوعات و مديريت شهري اعضاي آنها داراي اولويت و نقش قاطع است. ارزيابي توانايي‌ها و توانمندي‌هاي اعضاي شوراهاي دوره چهارم

جهت ارزيابي توانايي‌ها و توانمندي‌هاي اعضاي دوره چهارم شوراهاي شهرهاي كشور، با توجه به داده‌هاي در دسترس مانند زمان متوسط تحصيلات، ارتباط تحصيلات با موضوعات مديريت شهري، سوابق كاري مرتبط با فعاليت‌هاي شهرداري و مديريت شهري، سابقه عضويت در شوراي شهر و جنسيت، تلاش مي‌شود تا تركيب و وضعيت اعضاي شوراهاي مراكز استان و شهرهاي متوسط كشور (با توجه به امكان دسترسي به اطلاعات)، به صورت نسبي بررسي شود.

 (1) متوسط زمان تحصيل

شاخص متوسط زمان تحصيل كه بر اساس كل سنوات تحصيل يا ميزان تحصيلات پس از ديپلم سنجيده مي‌شود، نشان‌دهنده سطح تحصيلات با آموزش عالي اعضاي شوراي شهر است. متوسط زمان تحصيل اعضاي شوراهاي كل 18 شهر مورد مطالعه 17.4 سال است كه نزديك به مقطع كارشناسي ارشد است.

 (2) نسبت اعضا با تحصيلات دانشگاهي مرتبط با موضوعات شهري

هر چند كه ميزان تحصيلات اعضا روي كيفيت شوراي شهر تاثير مثبت دارد، اما موضوع به مراتب مهم‌تر، چگونگي و ميزان ارتباط بين رشته تحصيلي و تخصص آنها با موضوعات حوزه اداره امور و توسعه شهري است. بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي ارتباط قابل اعتنا و معني‌داري با مديريت و راهبري شهرها ندارد. بر حسب امتيازدهي اعضاي شوراي شهرها، متوسط نسبت اعضا با تحصيلات دانشگاهي مرتبط با موضوعات شهري به كل اعضا در 17 شهر، 29 درصد است، يعني اينكه گرايش تحصيلي و تخصصي بيش از دو‌سوم اعضاي شوراي اين شهرها ارتباطي با موضوعات اداره امور شهري ندارد.

 (3) نسبت اعضاء با سوابق كار مرتبط با مديريت شهري

وجود اعضاي با تجربه و سوابق كاري مفيد روي كارآيي و كارآمدي عملكرد شوراي شهر تاثير غالب و قاطعي دارد. نسبت اعضاي با سوابق كار مرتبط با امور و مديريت شهري در كل شوراهاي 15 شهر، 28 درصد است.

 (4) شاخص كلي (ميزان تحصيلات، ارتباط تحصيلات و سابقه شغلي)

اين شاخص كلي با تركيب وزني شاخص‌هاي ميزان تحصيلات، ارتباط تحصيلات و سابقه شغلي اعضاي شوراي شهر محاسبه مي‌شود. بر اساس شاخص كلي، كيفيت اعضاي شوراي 15 شهر 37 است. شوراي شهرهاي شيراز، سمنان و تبريز با شاخص كلي بالاي 50 در وضعيت بالاي متوسط و به ترتيب شوراي شهرهاي يزد، اراك، كرمان و سنندج با شاخص زير 30 در زير حد متوسط قرار مي‌گيرند. با وجود طيف وسيع متخصصين و نخبگان اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي و ديگر موضوعات حوزه شهري در تهران، شاخص كلي اعضاي شوراي اين شهر پايين‌تر از متوسط كشوري است. شوراي شهر يزد با دارا بودن شاخص كلي 21 كه 43 درصد زير متوسط كشوري است، داراي بدترين وضعيت در بين شهرهاي مورد مطالعه است.

 (5) سابقه عضويت در شوراي شهر

سابقه عضويت در شوراي شهر از سويي به معناي وجود تجربه بيشتر در انجام وظايف شورا و از سوي ديگر به مفهوم تداوم و استمرار انحصار قدرت شوراي شهر در نزد اشخاص و گروه‌هاي خاص است. ميزان متوسط نسبت تعداد اعضاي شوراي شهر با سابقه عضويت قبلي به كل اعضا 15 شهر، 27 درصد است.

 (6) سهم زنان از اعضاي شوراي شهر

سهم متوسط زنان از كل اعضاي شوراي 30 شهر مركز استان و متوسط كشور، 4.12 درصد است، يعني اينكه به ازاي هر 8 عضو مرد، يك عضو زن در شوراي اين شهرها حضور دارد. سهم بالاتر زنان از اعضاي شوراي شهر در ذات خود مطلوب تلقي مي‌شود، اما بايد توجه داشت كه وجود زنان بدون تجربه و تخصص در امور شهري، ضمن عدم حصول هر دستاوردي براي جامعه زنان و حتي بروز تاثيرات منفي، كيفيت و كارآيي شوراهاي شهرها را هم به‌شدت پايين مي‌آورد. دوره چهارم شوراي شهر تهران

كلان‌شهر تهران به عنوان پايتخت ايران نه تنها مركز سياسي، همچنين قطب اقتصادي و جمعيتي كشور نيز محسوب مي‌شود. استان تهران با دارا بودن ۱۶ درصد جمعيت كشور به تنهايي در حدود ۲۶ درصد از كل مصرف خانوارهاي كشور را بر عهده دارد. در مجموع ربع قرن اخير، بيش از ۲۵ درصد سرمايه‌گذاري ساختمان‌هاي مسكوني شهري كشور در تهران صورت گرفته است كه در حدود ۱۰ درصد از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور را در بر مي‌گيرد. بيش از ۶۰ درصد فعاليت‌هاي بانكي و پولي در تهران انجام مي‌گردد. بخش اعظم بازرگاني و ۳۰ درصد از كل حجم خرده‌فروشي كشور در تهران متمركز است.

مديريت شهر تهران با مركزيت اهميت سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود شامل سه وجه اصلي اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي است و اداره امور شهر تهران صرف تامين زيرساخت‌ها و خدمات شهري نيست. تركيب و كيفيت اعضاي شوراي شهر تهران و اشراف و تخصص آنها در امور اقتصاد كلان و شهري، اجتماعي و محيط زيستي، اهميت و اولويت دو چندان پيدا مي‌كند.

بيش از هفتاد درصد اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر تهران سياست‌مدار هستند و پس از آنها ورزشكاران سهم غالب را دارند. با وجود اينكه از نظر ميزان تحصيلات اعضاي شوراي شهر، تهران رتبه اول را در سطح كشور دارا است، اما فقط 18 درصد آنها از تحصيلات مرتبط با مديريت و توسعه شهري برخوردار هستند كه 40 درصد كمتر از ميانگين 17 شهر مركز استان و متوسط كشور (با ميزان 29 درصد) است. اين موضوع نشان‌دهنده گرايش مدرك‌گرايي افراطي در بين سياست‌مداران و دولت‌مردان است كه وجود صدها مركز عرضه‌كننده مدارك تحصيلي دانشگاهي بي‌كيفيت و برخورداري از رانت قدرت، منجر به سهولت كسب مدرك توسط آنها شده است. سهم اعضاي شوراي شهر با سوابق مديريت‌هاي عالي دولتي بيش از 30 درصد و سهم اعضا با سوابق نظامي 25 درصد است و در همين شرايط سهم اعضا با سوابق كار و تحصيلات دانشگاهي مرتبط به ترتيب 21 و 18 درصد است. در مجموع تفوق سوابق و وابستگي‌هاي سياسي و جناحي، بر صلاحيت‌هاي حرفه‌يي و تخصصي اعضاي شوراي شهر تهران به وضوح مشهود است. در بين 31 عضو شوراي شهر تهران نه تنها يك اقتصاددان حضور ندارد كه جاي تخصص‌هاي علوم اجتماعي و محيط زيستي نيز خالي است. معدود اعضاي با تحصيلات مرتبط با اداره امور شهري منحصر به گرايش‌هاي شهرسازي، معماري و عمران است. مقايسه شاخص‌هاي كلي و تخصصي اعضاي شوراي شهر تهران با ميانگين 17 شهر مركز استان و متوسط كشور، حاكي از ضعف شديد شهر تهران در اين خصوص است. مشاركت در انتخابات شوراي شهر

ميزان مشاركت در انتخابات ادواري شوراهاي شهر و روستا جز دوره دوم با ميزان 50 درصد، حدود

64 درصد بود و در همين حال ميزان مشاركت مردم تهران در دوره‌هاي اول و سوم 40 درصد است كه در دور دوم به 13 درصد كاهش و در دور چهارم به 51 درصد افزايش يافت. در مجموع ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا قابل قبول تلقي مي‌شود، اما موضوع مهم فقط ميزان كمّي مشاركت نيست و آن چه بيشتر كيفيت انتخابات شوراها را تعيين مي‌كند، تعداد منتخبين مندرج در هر برگه راي است، يعني اينكه برگه‌هاي راي چقدر به صورت كامل پر شده‌اند. نكته كليدي در ميزان آراي اعضاي شورا اين است كه آنها چه سهمي از جمعيت شهر يا روستاي حوزه انتخابي خود را نمايندگي مي‌كنند.

در انتخابات دور چهارم شوراي شهر تهران، از مجموع 5.5 ميليون نفر جمعيت واجد شركت در انتخابات، 2 ميليون و 786 هزار نفر مشاركت داشتند. كل آراي ماخوذه بر حسب تعداد كانديداها كمتر از 15.5 ميليون نفر بود، يعني اينكه هر نفر راي‌دهنده به صورت متوسط نام 5. 6 نفر را در برگه‌هاي راي درج كرد، در حالي كه امكان راي دادن به 31 نفر عضو در برگه‌هاي راي فراهم بود. بنابراين راي‌دهندگان به صورت متوسط از كمتر از 20 درصد ظرفيت امكان انتخاب اعضاي شورا استفاده كردند.

در مجموع 31 نفر منتخب دوره چهارم شوراي شهر تهران 5.7 ميليون راي اخذ كردند و به عبارتي متوسط آراي هر منتخب 183 هزار راي بود كه در بازه‌يي بين 120 تا 567 هزار راي قرار داشت. منتخبين اين دوره فقط 37 درصد از كل آراي راي‌دهندگان را به خود اختصاص دادند. در همين حال 26 درصد كل آرا متعلق به كانديداهاي با تعداد آراي بين 50 تا 100 هزار راي و 37 درصد آرا متعلق به كانديداهاي با تعداد آراي كمتر از 50 هزار راي بود. با توجه به انتخاب 13 نفر عضو با تعداد آراي كمتر از 130 هزار و وجود 17 نفر بازنده انتخابات با تعداد آراي بين 100 تا 110 هزار، ملاحظه مي‌شود كه ميزان رقابت در اين انتخابات به‌شدت فشرده بود.

با مقايسه مجموع 7.5 ميليون راي منتخبين دوره چهارم شوراي شهر تهران، 5.5 ميليون جمعيت واجد شرايط راي‌دهي و 2.8 ميليون نفر شركت‌كننده در انتخابات، روشن است كه كل آراي اعضاي اين دوره شوراي شهر تهران معادل با جمعيت واجد شرايط راي‌دهي بود و هر نفر كه در انتخابات دوره چهارم شركت كرده، فقط به دو نفر از اعضاي كنوني شوراي شهر تهران راي داده است.

هر يك از اعضاي دوره چهارم شهر تهران، به صورت متوسط راي يك نفر از هر 30 نفر مردم تهران را كسب كرده است (3.3 درصد از كل جمعيت واجد شرايط راي دادن). منتخب راي اول تهران راي 10 درصد مردم تهران و منتخب راي سي و يكم راي فقط 2 درصد مردم تهران را كسب كرده‌اند. 70 درصد منتخبين دوره چهارم داراي ميزان آراي زير متوسط كل اعضاي شوراي شهر هستند. چهار نفر از شش نفر رتبه‌هاي اول آرا، چهره‌هاي ورزشي به شمار مي‌روند.

وضعيت نامطلوب مشاركت موثر و باكيفيت مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه تهران مثالي بارز از آن است، بيش از هر چيز مي‌تواند نشان‌دهنده سطح نازل فرهنگ مشاركت جمعي و مسووليت‌پذيري اجتماعي و همچنين ضعف باور و اعتقاد عمومي به همكاري اجتماعي در قالب شوراها و شايد مهم‌تر از همه عدم اعتماد مردم به خيل عظيم كانديداها و به خصوص جناح‌هاي سياسي باشد. نكته مهم حضور تعداد قابل قبول شركت‌كنندگان در انتخابات، اما خودداري و اكراه آنها در راي دادن به تعداد لازم كانديداها است.

سطح هوشياري و آگاهي مردم در خصوص شهرنشيني، مديريت شهري و الزامات آن و همچنين كاركرد و نقش و اهميت شورا به‌شدت نازل است. اغلب مردم بيش از آنكه به محل سكونت و زندگي خود توجه داشته باشند، توجه‌شان معطوف به مسائل ملي و جهاني است. فرهنگ فردي‌گرايي شدت دارد و بسياري با توجه به مسائل و منافع قوميتي و محلي، اقدام به انتخاب كانديداها مي‌كنند. علاوه بر اينها آراي نازل منتخبين جناح‌هاي سياسي نشان‌دهنده عدم اعتماد مردم و راي‌دهندگان به آنها است،

با وجود مشاركت قابل توجه 2.8 ميليون نفر (51 درصد واجدين شرايط) در انتخابات دوره چهارم شوراي شهر تهران، به نظر مي‌رسد در غياب اعتماد اكثريت راي‌دهندگان به اغلب كانديداها، جناح‌هاي سياسي با سازماندهي آراي (ولو قليل و اندك) هواداران خود و تمركز بر كانديداهاي خاص پيروز ميدان انتخابات بوده‌اند، بي‌آنكه به‌طور كلي صلاحيت، شايستگي‌هاي حرفه‌يي و تخصصي فهرست‌هاي انتخاباتي آنها در حوزه مديريت و توسعه شهري مد نظر باشد. در شهرهاي كوچك و متوسط علاوه جناح‌هاي سياسي، گروه‌هاي متمركز محلي يا قومي با آراي نه چندان قابل توجه خود توانسته‌اند تا كانديداهاي مورد نظر خود را وارد شوراي شهر كنند.

در راستاي كيفيت پايين انتخابات و اعضاي شوراي شهر است كه شهرها به جاي مكاني براي زندگي و آسايش، به كانون‌هاي ريسك و خطر مبدل شده و كيفيت زندگي شهروندان به‌شدت تنزل مي‌كند. مديريت‌هاي شهري به جاي توسعه پايدار بر فروش فضاهاي شهري و تراكم‌فروشي متمركز مي‌شوند. شهرها به مركز انتشار آلودگي تبديل شده و به جاي مديريت جابه‌جايي شهري، با تفوق خيابان‌ها بر پياده‌روها، ماشين بر انسان منزلت پيدا مي‌كند. در اقتصاد رانتير‌نفتي كشور، شوراها به محل توزيع رانت‌ها و منافع حاصل از تقسيم شهر بين اصحاب قدرت و در شهرهاي بزرگ به حياط خلوت سياست‌مداران و دولت‌مردان و پلكاني براي صعود در سياست تبديل شده است. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

امروزه اداره امور و ارائه خدمات شهري گستره متنوعي از وظايف و كاركردها از ايجاد زيرساختارها تا تامين انرژي، آب، حمل و نقل عمومي، نگهداري محيط شهري و همچنين مديريت و بهبود موضوعاتي از قبيل هزينه‌هاي زندگي و كسب و كار، كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مبارزه با فقر و ايجاد تعادل و توازن شهري و توسعه پايدار را در بر مي‌گيرد. در شهرهاي مدرن حوزه‌هايي شامل نيروي كار ماهر، ظرفيت نوآوري، قابليت زندگي، ارتباط‌پذيري، محتواي فرهنگي، شرايط محيطي و قابليت اداره شهري از اهميت و اولويت روزافزوني برخوردار شده است.

واژه نظام تدبير و تمشيت امور عموما براي تشريح كارآيي، كارآمدي، اثربخشي، كيفيت و راهبري درست اداره امور استفاده مي‌شود. حوزه نظام تدبير و تمشيت امور و مديريت شهري شامل ابعاد «نظام تدبير و تمشيت امور»، «مديريت شهري»، «تامين مالي امور شهري» و «مشاركت ذينفعان و شهروندان» است. همه امور، فعاليت‌ها و اقدامات شهري در سايه برنامه‌ها و راهبردهاي هدفمند و متناسب، حكمروايي خوب و مديريت شهري كارآمد است كه مي‌توانند به حداكثر ميزان موفقيت و كسب نتايج برسند. نظام تدبير و تمشيت امور، موضوعات مهمي از قبيل ميزان استقلال، برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي منطقي و متناسب، تامين چارچوب‌هاي قانوني و مقرراتي، جامعيت ارزيابي ريسك‌ها، تهديد‌ها و چالش‌هاي شهري و در همين حال شفافيت، مبارزه با فساد و تضمين حقوق قانوني شهروندان را شامل مي‌شود. ميزان مشاركت ذي‌نفعان و شهروندان در امور شهري شامل ظرفيت‌هاي نهادي مشاركت شهروندان، ميزان و چگونگي مشاركت در انتخابات، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، ارتباط عمومي و ميزان رضايت‌مندي شهروندان، قطعا يكي از نقاط كانوني و مهم كارآمدي مديريت شهري محسوب مي‌گردد كه نقش كليدي و اساسي در توسعه شهري و پيشبرد اهداف و برنامه‌ها، را ايفا مي‌كند.نویسنده:
4روز مانده به انتخابات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/25
4روز مانده به انتخابات


نمي‌پذيريم اقليتي بر اكثريت افكار مردم حكومت كند

به فاصله يك روز پس از قدرت‌نمايي طرفداران روحاني در همايش سلام بر آزادي، روحاني به اين نكته اشاره كرد: نمي‌پذيريم يك جناحي منزوي باشد و اقليتي بخواهد بر اكثريت افكار مردم حكومت كند، ما ۴ سال قبل راه آرامش، ايستادگي در برابر اختلافات، وحدت، اتحاد و همبستگي را انتخاب كرديم.

به گزارش پاد، حسن روحاني در جمع مردم استان لرستان گفت: ما راهي را انتخاب كرده‌ايم به نام اتحاد و وحدت ملت صددرصدي ايران. مي‌خواهيم همه جناح‌ها و همه گروه‌ها، همه اصلاح‌طلبان، همه اصولگرايان، معتدلان، اقوام و مذاهب همگي در كنار ايران متحد باشيم. نمي‌پذيريم يك جناحي منزوي باشد و اقليتي بخواهد بر اكثريت افكار مردم حكومت كند، ما ۴ سال قبل راه آرامش، ايستادگي در برابر اختلافات، وحدت، اتحاد و همبستگي را انتخاب كرديم. در آن فضاي وحدت و آرامش كشور را به سمت پيشرفت و تعالي آماده كرديم. ما مسير درست و صحيحي را انتخاب كرديم. روحاني تاكيد كرد: امروز روز مشاركت عمومي مردم ايران است. حق بزرگ مردم، حق مشاركت و حضور در پاي صندوق آرا براي ساختن ايران سربلند و پرآوازه است. من از شما مي‌پرسم آرامش در كشور بيشتر است يا در سال ۹۱؟ آيا بازار كالا در سال ۹۱ آرامتر بود يا امروز؟ وقتي قيمت اجناس ساعتي در سال ۹۱ بالا مي‌رفت شما امروز احساس آرامش نمي‌كنيد؟ ما امروز هم مشكلات بسياري داريم ولي بسياري از مجتمع‌هاي كشاورزي و دامپروري شما كه سال ۹۱ تعطيل بود، امروز راه‌اندازي نشده است؟ آيا كشاورزي بهتري را امروز نداريم؟ ما هم به بركت آسمان و هم لطف خدا و هم به بركت باران و هم ايثارگران كشاورزان و هم به خاطر برنامه‌هايي كه براي آبياري مدرن اجرا شد، امروز وضعيت‌مان بهتر شده است؟ وي ادامه داد: در طول مدت در لرستان، ۳۲۰ روستا گاز داشتند ولي در اين مدت ۴ سال، ۳۲۰ روستاي گازدار به ۷۲۰ روستا رسيده است. آيا گازرساني و آبرساني به روستاها بيشتر نشده است؟ آيا وضع روستاها بهتر نشده است؟ اما براي رسيدن به نقطه مطلوب مسير زيادي داريم. هنوز روستاهاي زيادي بايد آبرساني و گازرساني شود و خط ارتباطات به آنها برسد و راه‌هاي روستايي ما آبادتر شود.انتقاد از ديپلماسي رأي‌آوري از طريق صحبت با خارجي‌ها

كيلومترها دورتر از استان لرستان، اما رييسي به جمع مردم گلستان رفت تا درباره ايده‌هايش صحبت كند. اين كانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه بايد دولت پاسخ بدهد نقدينگي كجا رفته، گفت: اگر ديپلماسي به‌گونه‌يي باشد كه شما با خارجي‎ها صحبت كنيد كه هواي شما و نامزدتان را داشته باشد تا راي بياوريد، ما اين ديپلماسي را بلد نيستيم. به گزارش تسنيم، سيدابراهيم رييسي ديروز در جمع مردم استان گلستان با اشاره به اينكه اگر گره‎گشايي مشكلات را در دست ديگران ببينيم، خطاست، تاكيد كرد: بيگانگان گره كدام كشور را گشودند كه دوميش ما باشيم؟ اگر تصور مي‎كنيم بيگانگان مي‎توانند براي جوانان مشكلي را حل كنند، خطاست. كانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به انسجام در جامعه اشاره كرد و آن را رمز توسعه‌يافتگي دانست و افزود: عزيزاني در معدن جان خود را براي خدمتگزاري از دست دادند و ما بسيار متاسف هستيم و به خانواده‎هاي اين عزيزان تسليت عرض مي‎كنيم. با وجود همه افتخارات، وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور را در شأن ملت ايران نمي‎دانيم و در شرايطي قرار داريم كه زندگي براي جويندگان كار سخت شده است. رييسي با بيان اينكه در كشورهاي اروپايي اقتصاد از دريا 50 درصد اما در كشور ما تنها 2 درصد است، خاطرنشان كرد: اقتصاد پيشران مي‎تواند اقتصاد كشور را متحول و شغل‎هاي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند. كانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه حق شهروندي حق رونمايي يك سند نيست و ما اعتقاد داريم كه با حرف درماني عملي اتفاق نمي‎افتد.هركس رييس‌جمهور شود به او كمك خواهم كرد

از سوي ديگر اسحاق جهانگيري به اين نكته اشاره كرد كه هركس كه رييس‌جمهور شود به او كمك خواهم كرد، زيرا ما مي‌خواهيم كشور را رشد دهيم، البته مهم اين است كه آقايان چقدر كمك بخواهند. اسحاق جهانگيري ديروز پس از ضبط برنامه تلويزيوني خود براي شبكه چهار در جمع خبرنگاران درباره جزييات ائتلافي كه از آن سخن گفته بود، تصريح كرد: در اين هفته اين اتفاق رخ مي‌دهد. اين نامزد انتخابات درباره يارانه اقشار ضعيف جامعه نيز تاكيد كرد: ما چند برنامه براي طبقات نيازمندي كه نياز به حمايت مالي دارند تهيه و از اول امسال هم شروع كرديم و اينكه اعلام شد ميزان دريافتي افراد تحت پوشش كميته امداد تا چهار برابر افزايش پيدا كند اين از جمله سياست‌هايي بود كه تهيه شده بود و در حال اجراست. وي اين دسته از افراد را شاخص خواند و تاكيد كرد: اين موضوع به اين معني است كه نبايد كسي در ايران وجود داشته باشد كه كمتر از اين ميزان دريافتي داشته باشد. جهانگيري با بيان اينكه اگر كسي هم از كميته امداد و هم از طريق يارانه‌ها پول دريافت كند مبلغ آن به حدود 600 هزار تومان خواهد رسيد، بيان داشت: معني اين موضوع اين است كه ديگر كسي نبايد در ايران وجود داشته باشد كه فقير باشد و اگر درآمدش از اين كمتر باشد بايد به يكي از مراكز مراجعه كند.بيكاري، ركود و گراني 3 مشكل اصلي كشور

در شرايطي كه اغلب نظرسنجي‌هاي معتبر قاليباف از افزايش اقبال عمومي به گفتمان اعتدال و اصلاحات بعد از دور سوم مناظره‌ها خبر مي‌دهند، قاليباف اما همچنان با اعتماد به نفس از دولت انتقاد مي‌كند و خودش را منتخب مردم در دوره دوازدهم معرفي مي‌كند. قاليباف ديروز در همايش بانوان، به اين نكته اشاره كرد: امروز فشار زندگي بسيار زياد شده و بخش قابل توجهي از خانواده‌ها و مردم از زندگي خودشان لذت نمي‌برند. به تعبيري زنده هستند ولي زندگي نمي‌كنند. وي گفت: هر جا نگاه مي‌كنيم اقليت محدودي برخوردار هستند و جمعيت كثيري كم درآمدند و دچار مشكل هستند. وي گفت: آمارها نشان مي‌دهد بخشي از جمعيت ما در نيازهاي روزانه خودشان بيش از 12 برابر نسبت به خانواده‌هاي كم درآمد هزينه مي‌كنند چرا اين اختلاف طبقاتي بايد وجود داشته باشد؟ قاليباف افزود: اين ضعف مديريت در يك نگاه غلط اشرافي‌گري و بي‌توجهي به قشر كم‌درآمد به وجود آمده است. به نحوي كه بخشي از جامعه ما در فقر مطلق قرار گرفته است.نویسنده:

  اخبار Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  9
  ه ند ri.repapswenlodaat@erutaef
  پر 66420769 تجهيز عملكرد واكاوي يازدهم
  دولت در شدند
  گمرك روحاني حسن از مردم حمايت خواستار اي بياني در قتصاددان 163 سازمان اين وضعيت ترسيم با گزارشي در ايران
  گمرك ادعاي به يازدهم دولت آمدن كار روي از بعد قبل
  در نبودن تجهيز به نسبت جمهوري رياست نامزدهاي از
  يكي داد. پاسخ پيشرفته اي ان سامه به سازمان روحاني
  اين به راي براي اقتصادي برهان
  6 دولت شروع از پيش كه است آمده گزارش اين
  در گمرك استقرار راستاي در الزم دام اقاي اجراي
  يازدهم دليل به سازمان قبلي وضعيت يكپارچه،
  الكترونيك سيبهاي رشد آن حاصل كه كند تشديد را تهيدست كالن| اقتصاد
  گروه نههاي ساما از استفاده سنتي فرآيندهاي بهي
  كارگير اجتماعي راناي بح نمودن رخ آن درپي اجتماعي علمي هيات اعضاي اقتصاددانان از
  361نفر گريبان به دست متعددي مشكا موانع هبا ير
  جز بود. دركشورخواهد امني نا مختلف شكال وا سياسي به خطاب يي نامه در كشور مختلف ههاي
  دانشگا
  بود. آسايي معجزه نسخه هيچ ما رده مين زخو اقتصاد براي روحاني حسن انتخاب به دعوت را آنها ايران،
  ملت معوقات تعهدات بدهي، سيستمي بررسي امكان
  نبود اقتصاد فضاي كنوني ثبات بكوشيم جزآنكه ندارد وجود اند. رده دوازدهم دولت سمهور رييج عنوان
  به مطالبات به منجر اده بدهي وجود جمله از
  اظهاركننده ببخشيم بهبود را كار كسب محيط كنيم حفظ را كا دوازدهمين انتخابات دانشگاهي اساتيد
  اين تومان ميليارد 1209 بر 2931الغ سال به منتهي
  معوق با اقتصاد حوزه در را اصود حي اي تا سياسه البته عقالنيت ميان انتخاب را جمهوري رياس
  دوره نبود دليل به گمرك به بيمهگر كتهاي شر معوق بدهي
  و اجراكنيم. هيجاني، هايي ساز فضا بدون يم ما شيبي در «ما هد: نوشتان دهد ان خوان هيجاني
  احساسات از پيش كه تومان ميليارد 150 ميزان به مكانيزه
  نظارت آرام نرخي با اخير سال سه دو در ايران اد اقتص دو يا سياست دو دولت، دو بين انتخاب
  آستانه كنترل انسان دخالت با مكانيزه نيمه صورت به
  اين شتابان رشدي درآستانه اكنون است رفته بهبود رو تداوم بين انتخاب آستانه در ما نداريم. قرار
  فرد آن براي يي ماحظه قابل تخلف يا جعل امكان يد ش ايران اقتصاد امروز آنچه قراردارد. اميدواركننده جهشي بالغ جامعه يك به عبور يا واره كود جامعه
  يك داشت.
  وجود فعلي اميدبخش باثبات شرايط تداوم دارد نياز بدان نيافته توسعه جامعه يك بين انتخاب نهايتا
  و مبدا گمركات اطعات الكترونيك تبادل امكان
  نبود آسيب تدبيري بي يثباتي از ها سال كه اقتصادي است. داريم.» قرار توسعه سوي به شتابان حركت
  يا نههاي ساما تعطيلي سيستم نبود دليل به مقصد
  و ايران اقتصاد اكنون يمادكند. مت اع ان زم رد است ديده كمال مانند اسامي آن در كه نامه اين
  امضاكنندگان برخط اطاعات تبادل بستر كردن فراهم براي
  مكانيزه موتورهاي كردن روشن دولت به اعتماد آستانه در شركا، برادران حميدرضا مردوخي، بايزيد
  اطهاري، محموله رديابي اي وژي تكنول ابزارها از استفاده
  نبود هرگونه كه رود آن بيم است. گرفته قرار خود اصلي رناني محسن خيرخواهان جعفر طايي،
  حسن وجود به منجر ترانزيت رويه در GPS ري–
  (ايكس رشته اين كشور، ارشد ذاران گاس سي سطح در تغيير گرچه كه آوردهد ان خود بيانيه در ورد، چشخ
  ب بود. شده ترانزيتي اي ون كاميه باتكليف رديف 084زار
  ه ديگر سال چند براي را اقتصاد بگسلد را اعتماد نازك هاي سياست به اخير سال طي جدي
  انتقادات به گمركي سبز پروانه جمله از كاغذي اسناد
  صدور راوارد اقتصاد تغييري هرگونه اكنون ببرد. فرو اغما در در 6دليل به اما هد ان داشت يازدهم دولت
  اقتصادي به قاچاق هاي محموله براي گمركي مثبته اسناد
  عنوان شرط ترين اصلي يكند. مجدد صبر كاري فظه محا فاز راي روحاني حسن به تماه ارديبهش 29
  انتخابات اههاي دستگ به يرفت مگ قرار رداري ره بهب مورد
  دفعات روشن افق وجود مولد، اقتصادي اي الي فعه شروع هاي سياس هها برنام از انتقاد «حق داد.
  خواهند تكثير، بر دال متعددي زارشاي شد ارائه
  نظارتي طول چهارسال است. اقتصاد در اعتمادآميز ثبات با «حضور دولت»، از بيرون منتقدان براي
  دولت داشت. وجود اسناد جعل سوءاستفاده پروانه، ِ
  سرقت
  ِ اكنون كند. اعتماد روحاني دولت به اقتصاد اين تا كشيد نقد امكان سايه در صولگراي منتقد منصف
  دولت ضعف امور اجراي حسن بر نظارت دقت
  كاهش صبر فاز وارد را اقتصاد ر، ديگ ي ار بتغي هرگونه امكان قوا ميان يكدستي «عدم مستقر»
  دولت تصميمات اخذ براي مديريتي اي زارش ارائه امكان
  در است. ركود جديد دوره يك معني به اين يد من انتظار شد. خواهد دريغ مستقر دولت از نعمت اين كشور بر قبلي، دولت آفرين تنش هاي سياست از ناشي مسيرتخريب اقتصادايران دهم، تهم دولن اي در اجراي از «جلوگيري فساد»، تحقق از
  ممانعت الكترونيكي از پيش تا گمرك مشك ساير از
  ك ايران! عزيز مردم قواي بقيه با سياسي نظر از كه ي لت ي هاو برجام مذاكرات از برآمده مثبت يامدهاي دوره، آن ميراث از بخشي گرفت. پيش در اضمحال غيركارشناسي» مطالعه بي شتابزده، ستهاي
  سيا خودكار محاسبه كنترل نبود است. بوده امور
  شدن يا سياست دو دولت، دو بين انتخاب آستانه در ما فضاي انسداد با معموال هستند، يكدست حاكميت وكار كسب فضاي براي اقتصادي، بازارهاي بحران سب ار، اي فضوك در يثباتي اقتصاد» در اعتمادآميز ثبات با روشن «افق
  و پرداخت امكان نبود به توجه با گمرك، يي ا صول
  وه انيت عق بين انتخاب آستانه در ما نداريم. قرار رد هم دو نهم لتهاي دو تجربه كه نگونه سياسي، واردات دالر 01يليارد به نزديك كاهش گسترده، فساد غربي، هاي لت دو ظالمانه هاي يم تحر آن پشتوانه به كارشناسان اين كه است برهاني
  6 ورودي كنترل بانك، به مستقيم اتصال
  الكترونيك جامعه يك تداوم بين انتخاب هيجاني، احساسات يا گسترده هاي فسا رشد هاي مينه دادند، نشان كشور به قاچاق اههاي بنگ شدن نير زميگ فراگير بيكاري ركود، تورم، روحاني حسن به دادن راي به دعوت را ايران
  مردم با را سرگردان وجوه گمرك اي اب حه همه به
  خروجي انتخاب نهايتا بالغ جامعه يك به عبور يا كو واره براندا خانمان مقيا هاي در را اقتصادي بيسابقه واردات به كشور وابستگي از نيمي كاستن نيز ها خسار از بخشي بود. مشهود همگان بر اقتصادي اند داده اطمينان مردم به اقتصاددانان اين د. رده ان
  ك يكرد. رو روبه مشكل با بعضا طوالني
  پروسه سوي به شتابان حركت يا نيافته توسعه جامعه يك بين تورم، رشد صورت به آن ههاي هزين كه يازند فراهم كشاورزي محصوالت شد. خواهد آشكار آينده اي هنس براي تدريج به مسائل حوزه در خود دانش تجربه به توجه با
  كه در گمرك حوزه در كه اقداماتي به گزارش اين ادامه
  در فرد دو ميان انتخاب ما امروز انتخاب داريم. رار هد خوعا وس متجلي نابرابري فقر عميق، گسترده ركود نزديك از پس كشور تجاري تراز شدن مثبت انتخابي با آمديد صحنه 1392 به سال در شما به توجه با كشور فعلي شرايط در ايران،
  اقتصاد طراحي است. شده اشاره گرفته، صورت يازدهم دولت
  طول در ماندن ميان انتخاب نيست، رار ول دو وق يا شعار دو نظارتي با روحاني آقاي دولت تداوم كه درحالي شد؛ دهه چهار به باثباتي فرين طمينان اميدبخش، فضاي هوشمندانه، بازسازي فرآيند تداوم به نياز نفت قيمت
  كاهش الكترونيك؛ گمرك يكپارچه جامع ادهسامانه سيازي
  و است. آينده به عبور يا آن تكرار گذشته مانع بود خواهد همراه ايشان سياسي رقباي افانه كم. ري وش گي بم ناديده را تورم موثر جدي كنترل يي ويران يازدهم، دولت آورديد. ارمغان به كشور راي بب را تخري از هاي رداري آوارب از ناشي نوسازي
  و خارجي تجارت هزينه كاهش سرعت افزايش هدف
  با تجربه به توجه با كه هيم دمي اطمينا شما به شد. خواهد شده ذكر اي اس مقي در فساد تحقق از راهبردي خطاهاي جبران براي آينده دولت به ما كارشناسي گذاري ت سياس نهادهاي با اقتصادي شرايطي هيچ تحت كشور امكانات قبل، هاي
  سال تشريفات انجام در دقت شفافيت افزايش
  رسمي شرايط در ايران، اقتصاد مسائل حوزه در خود اني دان روح آقاي تجمهوري رياس نخست دوره در برنامه يك طراحي اجتماعي، عدالت زمينه در ويژه لي، خا يي خزانه ا، ه بده تعهدات انبوه فروپاشيده، ايجاد گسترده هاي دهيارانه وع اجراي
  امكان كاال حمل مبدا از الكترونيكي اي رل هكنت انجام
  گمركي، به نياز نفت قيمت كاهش به توجه با كشور فعلي عرصه در كشورمان يازي امنيت براي جهاني اف ائت يهاي آزمند مهار مولد، هاي بخش تقويت براي نظامند كمرشكن ركودي سنگين هايي يم تحر باال، تورمي هرگونه معتقدند، آنها ندارد. را نجومي اي ال
  اشته الكترونيكي صورت به مبدا از كاال حمل ات عاط اخا
  با رداريهاي آوارب از ناشي نوسازي بازسازي فرآيند كه داوم حالي در شد؛ مواجه جدي موانع با لمللي بين تهاي سياس به گرچه ما كنيم. مي تاكيد مولدها غير بهبود گذشته سال چهار طي گرچه گرفت. تحويل را يكشبه اشتغال يا رفاه وعده مردم به كه
  قولي مبدا در كاال بازرسي جمله از كاال با اط رتب ايم ات
  اع هيچ تحت كشور امكانات قبل، هاي سا تخريب از ايشان اصلي رقباي دوازدهم دولت در اگر نون اك در هاما داشت اي جدي انتقادهاي يازدهم دولت تصادي يد پداق جامعه از يي بخش ها زندگي كيفيت در محسوسي به آن دود است انتخاباتي فريب يك بدهد،
  را گمركات تجهيز كشور به كاال ورود از قبل مبدا گواهي
  و گسترده هاي اران ده وع اجراي امكان شرايطي اصلي دشمنان به كافي بهانه گيرند، دست به را دولت به زير داليل به جمهوري رياس دوازدهم دور تخابات ختن ان سا متوقف كه بدانند بايد بزرگوار ملت اما مده گسيخته، نيا افسار تورم يك كلگيري با
  سرعت كنترلي پيشرفته ههاي دستگا به كشور مرزي
  مهم كه نكنيد شك ندارد. را نجومي لي ها اشتغا ايجاد امريكا متحده اياالت در اران محاف يعني كشورمان- يدهيم: راي روحاني حسن دكتر آقاي جناب دولت ميراث كه كت فا فقر كننده يد تشد روندهاي كامل متن ادامه در رفت. خواهد جامعه چشم
  به دستگاه الكترونيك، پلمب يكسري، دستگاه
  ازجمله يكشبه اشتغال يا رفاه وعده شما به كه قولي هرگونه را جديدي ائتاف تا داد خواهد صهيونيستي- رژيم دوازده دوره در يازدهم، دولت تجربه به وجه ت1 با كه گونه ان هم نبود؛ آساني كار خود جاي در بود، قبلي كه است آمده آن امضاكنندگان نام بيانيه
  اين اشاره آن به كه است اقداماتي وارهمله هاز مي
  ردياب سرعت به آن دود است انتخاباتي فريب يك بدهد را بينالمللي سطح در كشورمان مجدد سازي منيتي با ستهاي سيا ها مه برنا از انتقاد حق نيز ستري جمهو ريا نهادي ساختار نفعان ذي يد شد مقاومت شكستن درهم خوانيد. مي ادهسازي پي طراحي به همچنين گزارش اين است.
  شده خود چشم به افسارگسيخته، تورم يك گيري كل ش با بس هاي هزينه يگمان وضعيتي چنين دهند. تشكيل خواهد محفوظ دولت از بيرون منتقدان براي دولت جايگاه ارتقاي مانع كه مولد غير بخش هاي مشو انتخابات دوره دوازدهمين بودن پيش در به
  ِ
  نظر هماهنگي افزايش هدف با فرامرزي؛ تجارت واحد
  پنجره رفت. خواهد شما روههاي ويژه به مردم عموم رفاه متوجه را نگيني ينه پرهز خطير تصميمات اتخاذ احتمال اين ند كه ما نيست امري نيز شوند، مي كشور مولد بخشهاي پژوهشگران علمي هيات اعضاي ما جمهوري، ست
  ريا الزم زمان زين كاهش ربط ذي هاي اه دستگ
  بين در روحاني آقاي موفقيت شما رأي با كه است اميد كرد. خواهد جامعه محروم درآمد كم يدهد. كاهش را بايد باشد. تحقق قابل حكومت قواي ساير همراهي دون اي فض خصوص در نكاتي دانيم الزم خود بر
  اقتصادي گمرك دستاوردهاي عنوان به نگ هماهه اين انجام
  براي كشور قواي جانبه همه همگرايي با اعتماد اين كسب مطالعه بي شتابزده، هاي ت سياس ها مه 5برنا سايه، در صولگراي منتقد منصف لت دو حضور -2 از مردم مطالبات از بسياري تحقق باشيم داشته رح وج تط شما با اقتصاد عرصه در ويژه به انتخابات
  عمومي است. كرده اشاره يازدهم دولت
  در شاهد ايران ملت كشور دولت، به رساندن ياري در ملت مطرح كانديداها برخي اكنون كه غيركارشناسي تقر مس دولت عملكرد نقد با كه است بزرگي نعمت نبايد بنابراين است بيرون مجريه قوه اختيارات عهده
  كنيم. كمي ارتقاي كه است آمده گزارش اين در
  همچنين نسل اين براي تبخش رضاي قبول قابل دستاوردهاي معضا بينجامد تورمي انفجار به ندمي كنند توا كمك دوازدهم دولت ستهاي سيا تصحيح به اند توي مانند دستاوردهايي دليل به كه واقفيد خوبي به شما عزيز،
  مردم در اساسي اقدام عنوان به پولشويي با مبارزه كيفي
  و باشد. آينده هاي نسل طبقات اغنيا بين نابرابري كشور كنوني قتصادي ام حاك سياسي فضاي شدن يكدست با كه حالي در كند، مبادله هزينه دالر ميليارد 30 ساالنه كاهش مخرب هاي ت سياس گيري كا به نادرست
  مديريت از چه كاال قاچاق مالي گردش فرآيند در اخت اد
  ايج افزايش هدف با غيررسمي؛ مبادي از چه رسمي مبادي روحاني حسن دكتر از كننده حمايت اقتصاددانان فهرست است. گرفته صورت غيرقانوني خارجي تجارت اي مشهد
  هزين فردوسي دانشگاه زاده يم كر مصطفي 124 طباطبائي عالمه دانشگاه يفر ستار محمد 83 طباطبائي عالمه دانشگاه جهرمي مهدي محمد 41 پژوهشی دانشگاه/موسسه خانوادگی نام نام
  ردي كشور به كاال واردنشدن تخصيصي ارز خروج از امر انساني
  اين علوم پژوهشگاه كتابي احمد 125 اصفهان دانشگاه سامتی مرتضی 84 مركزي بانك عاملي جبل پويا 42 اهواز چمران شهيد دانشگاه آغاجری دجواد سي
  1 ارتباط سامانه نبود به توجه با گذشته در كرد.
  جلوگيري براي ارز پرداخت تخصيص امكان مركزي بانك با مازندران
  گمرك دانشگاه كريمي زهرا 126 مدرس تربيت دانشگاه سحابي بهرام 85 طباطبائي عالمه دانشگاه جهانگرد اسفنديار 43 اهواز چمران شهيد دانشگاه آرمن عزيز بود.
  2 تصور قابل وفور به مربوطه كاالي نشدن وارد كرمانشاه
  واردات رازي دانشگاه كريمي شريف محمد 127 ايالم دانشگاه ميري سايه علي 86 بوشهر فارس خليج دانشگاه جعفري محبوبه 44 قم مفيد دانشگاه آهنگري عبدالمجيد بوشهر
  3 فارس خليج دانشگاه كشاورز هادي 128 قم مفيد دانشگاه سجادي محسن سيد 87 كردستان دانشگاه جواهري بختيار 45 اصفهان دانشگاه آذربايجاني كريم
  4 اقتصادي هاي سياست قم
  مفيد دانشگاه الدين ضياء سيد 129 طباطبائي عالمه دانشگاه شاكري عباس 88 اروميه دانشگاه جهانگيري خليل 46 اصفهان دانشگاه اكبری نعمت نابرابري
  كياحسيني
  5 مولد مشهد
  پيشين فردوسي دانشگاه شاهنوشي ناصر 89 طباطبائي عالمه دانشگاه چيان چيني مرتضي 47 مشهد فردوسي دانشگاه احمدی طاهر محمد طباطبائي
  6 عالمه دانشگاه كيانمهر محمدولي 130 بلوچستان
  شادمهری سيستان دانشگاه تاش شهيكي نبي محمد 90 مشهد فردوسي دانشگاه چشمی علی 48
  اقتصادي هاي ست سيا اينكه بيان با اقتصاددان مازندران
  يك دانشگاه حكيم گيلك محمدتقی 131 مشهد فردوسي دانشگاه ساالري ابراهيمي تقي
  7 گفت: هستند، كشور اقتصادي هاي بحرا اصلي اصفهان
  مسوول دانشگاه شجري هوشنگ 91 بوشهر فارس خليج دانشگاه حاجياني پرويز 49

  آبادی خياباني، زن كودك همچون ههايي پديد با اهواز
  امروز چمران شهيد دانشگاه افقه مرتضی سي طباطبائي
  8 عالمه دانشگاه شريف مصطفي 92 گيالن دانشگاه نژاد جی حا علی 50
  يزرواشك اقتصاد پژوهشكده گيالنپور اميد 132
  محصول اينها همه كه هستيم مواجه و... تنبي را خو كا نور
  پيام دانشگاه ميالني اميني مينو بهشتي
  9 شهيد دانشگاه يف شر محمدحسين 93 يزد دانشگاه اميني حاج مهدي 51
  تحميلي جنگ از بعد ويژه به ساختاري تعديل هاي ست نور
  سيا پيام دانشگاه لشكري محمد 133
  ناگداز اهواز چمران شهيد دانشگاه اندايش يعقوب 10
  هستند. ايران بوشهر
  در فارس خليج دانشگاه حيدري ابراهيم 52
  دهشم فردوسي دانشگاه لطفعليپور محمدرضا 134
  سردم تربيت دانشگاه صادقي حسين 94 اطهاری كمال 11
  شهر متن «در نشست در راغفر حسين ايسنا، گزارش مشهد
  به فردوسي دانشگاه حسينی دمحمد سي 53
  دهشم فردوسي دانشگاه لطفي عباسعلي 135
  نگراني از فراتر من اي ران نگه گفت: شهر؟» شوراي در طباطبائي
  يا عالمه دانشگاه تهراني صادقي علي 95 كرمان باهنر شهيد دانشگاه كرماني ايراني فاطمه 12
  گنهرف علم دانشگاه حسني علي 54
  هستم ايران براي نگران من بلكه است تهران شهر تبريز
  براي دانشگاه محمدزاده پرويز 136
  دهشم فردوسي دانشگاه لحنيا صا نرگس 96 سيرجان دانشگاه افروز احمد 13
  اقتصادي اي ران بح اصلي علت را اقتصادي اي اس سي اروميه دانشگاه فريد حكمتي صمد 55
  ناردنزام دانشگاه موتمني ماني 137
  ناهفصا دانشگاه صامتي مرتضي 97 قم مفيد دانشگاه الهی ناصر 14
  ديانم. كشور بوشهر
  مسائل فارس خليج دانشگاه حسينپور عبدالكريم 56
  سردم تربيت دانشگاه مرتضوي ابوالقاسم سيد 138
  تهاي سياس اقتصاد شدن جهاني به ادامه در طباطبائي
  وي عالمه دانشگاه طائي حسن 98 مشهد فردوسي دانشگاه اوالد محمود 15
  يئابطابط عالمه دانشگاه ختائي محمود 57
  كودك همچون هايي پديده گفت: كرد اشاره نئوليبراليسم يزد دانشگاه مكيان الدين نظام سيد 139
  ناهفصا دانشگاه طيبی كميل 99 تبريز دانشگاه اسدزاده احمد 16
  يكناب پولي پژوهشكده خيرخواهان جعفر 58
  التين امريكاي اي ده پديه و... نوابي كارت خياباني زن مشهد
  و فردوسي دانشگاه السادات ملك سعيد 140
  سردم تربيت دانشگاه عاقلي لطفعلي 100 تبريز دانشگاه اصغرپور حسين 17
  از بسياري است درگير آنها با ما جامعه امروز كه مشهد
  هستند فردوسي دانشگاه مشهدي خداپرست مهدي 59
  هجدوب برنامه سازمان مردوخی بايزي 141
  تعديل هاي سياست اجراي دنبال 70 به سال از ده پديه طباطبائي
  اين عالمه دانشگاه يزدي مازار رب علي 101 اصفهان دانشگاه اديب حسين محمد 18
  يتشهب شهيد دانشگاه دادگر يداله 60
  نارهت دانشگاه مهدوي ابوالقاسم سيد 142
  شاهد نيز حاضر درحال شدند ايجاد ايران در طباطبائي
  ساختاري عالمه دانشگاه عاملی داحمدعلی سي 102 نور پيام دانشگاه دوست ان ايم بافنده صادق 19
  دهشم فردوسي دانشگاه كاخكی دانشور محمد 61
  سطح در مضاعف شتاب يك با اجتماعي سيبي ها مشهد
  رشد فردوسي دانشگاه مصطفوی مهدی سي 143
  نارهت دانشگاه عبادی جعفر 103 طباطبائي عالمه دانشگاه بانوئی صغر علی 20
  اقتصادي هاي ست سيا آنها اصلي علت كه هستيم كشور بازرگاني پژوهشهاي موسسه كمانی تر دينی علی 62
  سردم تربيت دانشگاه مصطفوي محمدحسن سيد 144
  نارهت دانشگاه نژاد سي عبا حسين 104 قم مفيد دانشگاه باقري مجتبي 21
  يشوند. فقر نابرابري مولد كه تهران
  هستند دانشگاه ديهيم حميد 64
  زاوها چمران شهيد دانشگاه منصوري امين سيد 145
  يهاي ناامن فقر اينكه بيان با ادامه در اقتصاددان اصفهان
  اين دانشگاه عمادزاده مصطفی 105 طباطبائي عالمه دانشگاه بخشي لطفعلي 22
  رهشوب فارس خليج دانشگاه درويشي علي 65
  در اخير اي ده در ويژه به گفت: كند، ايجاد را زيادي مدرس تربيت دانشگاه ملكي بهروز 146
  نادمه بوعلي دانشگاه زاده عيسي سعيد 106 تبريز دانشگاه بهشتی محمدباقر 23
  نئوليبرال اقتصادي هاي سياست اقتصاد شدن جهاني پي كرمانشاه رازي دانشگاه زان انگي دل سهراب 66
  تفن صنعت دانشگاه ميرزائي كرم 147
  ابص راهبردي مطالعات موسسه عظيمی ميكائيل 107 تبريز دانشگاه بهشتي سيدعليرضا 24
  است. يافته افزايش نيز فقر آنها شدن گسترده كشور نور
  در پيام دانشگاه راهداری مراد 67
  نارهت دانشگاه محمودي وحيد 148
  فقر نابرابري، حاضر درحال اينكه بيان با ادامه در مدرس
  راغفر تربيت دانشگاه عصاري عباس 108 طباطبائي عالمه دانشگاه شركا برادران درضا حمي 25
  ناهفصا دانشگاه رناني محسن 68
  زيربت دانشگاه محمدزاده پروي 149
  ها يشه به بايد مسائل حل براي گفت: شود، مي توليد تهران
  فساد دانشگاه عبادي عباد 109 الزهرا دانشگاه بزازان فاطمه 26
  ارهزلا دانشگاه راغفر حسين 69
  چه به هستيم وضعيتي چه در بدانيم بايد نور
  بپردازيم پيام دانشگاه منصف عبدالعلي 150
  يئابطابط عالمه دانشگاه عسكري منوچهر 110 اصفهان دانشگاه بختياری صادق 27
  جامعه معتقدم كرد: تصريح وي كنيم. مي حركت تهران
  سمتي دانشگاه بروجردي رحيمي عليرضا 70
  ناتسچولب سيستان دانشگاه منصوري فردين 151
  سائوپائولو يو پيشو شدن سائوپائولويي سمت به ما ايالم دانشگاه عسكري حشمت 111 كشاورزي آموزش تحقيقات سازمان بستاكي مصطفي 28
  ناردنزام دانشگاه راسخي سعيد 71
  نادمه بوعلی دانشگاه مهرگان نادر 152
  بوده نابرابري مظهر جهان كل در كه است فيضپور
  شهري محمدعلي 112 كرمان باهنر شهيد دانشگاه بهمني مجتبي 29
  سردم تربيت دانشگاه الدي ركن عبدالرضا 72
  اند. ده جدا يكديگر از ديوار با شآن از بخ مدرس
  هايي تربيت دانشگاه ناصري عليرضا 153
  دهشم فردوسي دانشگاه فيضی مهدی 113 مشهد فردوسي دانشگاه بهنامه مهدي 30
  یراختفا
  طبقات كه شهايي بخ سائوپائولو در داد: ادامه اسالمي
  وي آزاد دانشگاه نايب سعيد 154
  زاوها چمران شهيد دانشگاه فرازمند حسن 114 مركزي بانك بوستاني رضا 31
  طبقه بخش از ما كا كنند مي زندگي آنها در برخوردار اسالمی آزاد دانشگاه ئيسيپور علي 73
  هاشنامرك رازي دانشگاه نجفي محمدباقر 155
  كه هستند فقرايي شهر غالب بوده جدا زمين نياوران
  دوزخيان موسسه فرجادي غالمعلي 115 اصفهان هنر دانشگاه بيدرام رسول 32
  ن امي دانشگاه دهكردي رئيس شهرام 74
  يافته سازمان جرايم جرم روه اي در فقرشان دليل به كرمان باهنر شهيد دانشگاه نجاتي مهدي 156
  ناهفصا دانشگاه فرهمند شكوفه 116 تهران جهاددانشگاهي صومعه پاسباني ابوالفضل 33
  رهشوب فارس خليج دانشگاه رضائي محمد 75
  از محروم بخش به ورود براي مرفه بخش رفت ان اصفهان
  قرار هنر دانشگاه نصر رضا 157
  هاشنامرك رازي دانشگاه الهي فتح جمال 117 اهواز چمران شهيد دانشگاه بين پيش مير جهان 34
  هيمورا دانشگاه رضازاده علي 76
  يكنند. استفاده ضدگلوله قم
  خودروهاي مفيد دانشگاه نظرپور محمدنقي 158
  روههاي براي شهر سطح در تردد داد: ادامه رفسنجان
  راغفر وليعصر دانشگاه فرزام وحيد 118 بوشهر فارس خليج دانشگاه پارسا حجت 35
  رون پيام دانشگاه نژاد شيدي حسين 77
  اين در است ناامن بسيار سائوپائولو جامعه در برخوردار طباطبائي عالمه دانشگاه زنوز روزهادي به 159
  زيربت دانشگاه فالحي فيروز 119 كشاورزي اقتصاد پژوهشكده پاسبان فاطمه 36
  ناردنزام دانشگاه زروكي شهريار 78
  انتظامي نيروي حتي است قرباني نخستين امنيت مشهد
  جامعه فردوسي دانشگاه فر همايوني مسعود 160
  سردم تربيت دانشگاه ديزجي فرجي سجاد 120 تبريز دانشگاه پورعبادالهيان محسن 37
  ناتسچولب سيستان دانشگاه زمانيان غالمرضا 79
  كنترل به قادر ناامني فقر گسترش علت به نيز پليس قم
  و مفيد دانشگاه وسفی محمدرضاي 161
  جامعه محروم طبقات از عمدتا نيز خودش نبوده اوضاع بانكداري آموزش موسسه يپور فرهاد محمدرضا 121 طباطبائي عالمه دانشگاه تكيه مهدي 38
  یملاسا آزاد دانشگاه زاده ال زين رضا 80
  نيستند حاضر گيرند مي ناچيزي حقوق برآورده، سر طباطبائي عالمه دانشگاه وسفی محمدقلیي 162
  يئابطابط عالمه دانشگاه قاسمی عبدالرسول 122 مشهد فردوسي دانشگاه تحصيلي حسن 39
  ناهفصا دانشگاه ساسان عبدالحسين 81
  انسان تجارت مخدر، مواد مافياي منافع راه در را مدرس
  جانشان تربيت دانشگاه ياوری كاظم 163
  دهشم فردوسي دانشگاه كاظمي مهيندخت 123 اسالمی آزاد دانشگاه توتونچی جالل سيد 40
  سيلوپ آنتی سوفيا نيس دانشگاه ساسان الدين صالح سيد 82
  بدهند. دست از و...
6 برهان اقتصادي براي راي به روحاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/25
6 برهان اقتصادي براي راي به روحاني
163 اقتصاددان در بيانيه‌اي خواستار حمايت مردم از حسن روحاني شدند


گروه اقتصاد كلان|

163نفر از اقتصاددانان و اعضاي هيات‌ علمي دانشگاه‌هاي مختلف كشور در نامه‌يي خطاب به ملت ايران، آنها را دعوت به انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور دولت دوازدهم كرده‌اند. اين اساتيد دانشگاهي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري را انتخاب ميان عقلانيت و احساسات هيجاني خوانده‌اند و نوشته‌اند: «ما در آستانه انتخاب بين دو دولت، دو سياست يا دو فرد قرار نداريم. ما در آستانه انتخاب بين تداوم يك جامعه كودك‌واره يا عبور به يك جامعه بالغ و نهايتا انتخاب بين يك جامعه توسعه نيافته يا حركت شتابان به سوي توسعه قرار داريم.» امضاكنندگان اين نامه كه در آن اسامي مانند كمال اطهاري، بايزيد مردوخي، حميدرضا برادران شركا، حسن طايي، جعفر خيرخواهان و محسن رناني به‌چشم مي‌خورد، در بيانيه خود آورده‌اند كه گرچه انتقادات جدي طي 4سال اخير به سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم داشته‌اند اما به 6دليل در انتخابات 29 ارديبهشت‌ماه به حسن روحاني راي خواهند داد. «حق انتقاد از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت براي منتقدان بيرون از دولت»، «حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگراي در سايه و امكان نقد دولت مستقر» «عدم يكدستي ميان قوا و امكان ممانعت از تحقق فساد»، «جلوگيري از اجراي سياست‌هاي شتابزده، بي‌مطالعه و غيركارشناسي» و «افق روشن و با ثبات و اعتمادآميز در اقتصاد» 6برهاني است كه اين كارشناسان به پشتوانه آن مردم ايران را دعوت به راي‌ دادن به حسن روحاني كرده‌اند. اين اقتصاددانان به مردم اطمينان داده‌اند كه با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ايران، در شرايط فعلي كشور با توجه به كاهش قيمت نفت و نياز به تداوم فرآيند بازسازي و نوسازي ناشي از آواربرداري‌هاي از تخريب سال‌هاي قبل، امكانات كشور تحت هيچ شرايطي امكان اجراي وعده‌ يارانه‌هاي گسترده و ايجاد اشتغال‌هاي نجومي را ندارد. آنها معتقدند، هرگونه قولي كه به مردم وعده رفاه يا اشتغال يك‌شبه را بدهد، يك فريب انتخاباتي است و دود آن به سرعت با شكل‌گيري يك تورم افسارگسيخته، به چشم جامعه خواهد رفت. در ادامه متن كامل اين بيانيه و نام امضاكنندگان آن آمده است كه مي‌خوانيد.

نظر به در پيش بودن دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، ما اعضاي هيات علمي و پژوهشگران اقتصادي بر خود لازم مي‌دانيم نكاتي در خصوص فضاي عمومي انتخابات به ويژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح كنيم.

مردم عزيز، شما به خوبي واقفيد كه به دليل مديريت نادرست و به كار‌گيري سياست‌هاي مخرب در دولت‌هاي نهم و دهم، اقتصادايران مسيرتخريب و اضمحلال در پيش گرفت. بخشي از ميراث آن دوره، بي‌ثباتي در فضاي كسب‌وكار، بحران بازارهاي اقتصادي، تحريم‌هاي ظالمانه دولت‌هاي غربي، فساد گسترده، تورم، ركود، بيكاري فراگير و زمين‌گير شدن بنگاه‌هاي اقتصادي بر همگان مشهود بود. بخشي از خسارت‌ها نيز به تدريج و براي نسل‌هاي آينده آشكار خواهد شد.

 شما در سال 1392 به صحنه آمديد و با انتخابي هوشمندانه، فضاي اميدبخش، اطمينان‌‌آفرين و باثباتي را براي كشور به ارمغان آورديد. دولت يازدهم، ويرانه‌يي اقتصادي با نهادهاي سياست‌گذاري و كارشناسي فروپاشيده، انبوه تعهدات و بدهي‌ها، خزانه‌يي خالي، تورمي بالا، تحريم‌هايي سنگين و ركودي كمرشكن را تحويل گرفت. گرچه طي چهار سال گذشته بهبود محسوسي در كيفيت زندگي بخش‌هايي از جامعه پديد نيامده اما ملت بزرگوار بايد بدانند كه متوقف ساختن روندهاي تشديد‌كننده فقر و فلاكت كه ميراث دولت قبلي بود، در جاي خود كار آساني نبود؛ همان‌گونه كه درهم شكستن مقاومت شديد ذي‌نفعان ساختار نهادي مشوقِ بخش‌هاي غير مولد كه مانع ارتقاي جايگاه بخش‌هاي مولد كشور مي‌شوند، نيز امري نيست كه بدون همراهي ساير قواي حكومت قابل تحقق باشد. بايد توجه داشته باشيم تحقق بسياري از مطالبات مردم از عهده اختيارات قوه مجريه بيرون است و بنابراين نبايد دستاوردهايي مانند

• كاهش سالانه 30 ميليارد دلار هزينه مبادله ناشي از سياست‌هاي تنش آفرين دولت قبلي،

• پيامدهاي مثبت برآمده از مذاكرات برجام براي فضاي كسب‌وكار

• كاهش نزديك به 10 ميليارد دلار واردات قاچاق به كشور

• كاستن نيمي از وابستگي كشور به واردات محصولات كشاورزي

• مثبت شدن تراز تجاري كشور پس از نزديك به چهار دهه

• و كنترل جدي و موثر تورم  را ناديده بگيريم.

ما به دولت آينده براي جبران خطاهاي راهبردي به ويژه در زمينه عدالت اجتماعي، طراحي يك برنامه نظامند براي تقويت بخش‌هاي مولد، مهار آزمندي‌هاي غير مولدها تاكيد مي‌كنيم. ما گرچه به سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم انتقادهاي جدي داشته‌ايم اما در انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري به دلايل زير به جناب آقاي دكتر حسن روحاني راي مي‌دهيم:

1- با توجه به تجربه دولت يازدهم، در دوره دوازدهم رياست‌جمهوري نيز حق انتقاد از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت براي منتقدان بيرون از دولت محفوظ خواهد ماند و اين احتمال اتخاذ تصميمات خطير و پرهزينه را كاهش مي‌دهد.

2- حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگراي در سايه، نعمت بزرگي است كه با نقد عملكرد دولت مستقر مي‌تواند به تصحيح سياست‌هاي دولت دوازدهم كمك كند، در حالي كه با يكدست شدن فضاي سياسي حاكم بر كشور اين نعمت از دولت مستقر دريغ خواهد شد.

3- دولت‌هايي كه از نظر سياسي با بقيه قواي حاكميت يكدست هستند، معمولا با انسداد فضاي سياسي، آن‌گونه كه تجربه دولت‌هاي نهم و دهم نشان دادند، زمينه‌هاي رشد فساد‌هاي گسترده و بيسابقه اقتصادي را در مقياس‌هاي خانمان برانداز فراهم مي‌سازند كه هزينه‌هاي آن به صورت رشد تورم، ركود گسترده و عميق، فقر و نابرابري متجلي خواهد شد؛ درحالي كه تداوم دولت آقاي روحاني با نظارت موشكافانه رقباي سياسي ايشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقياس‌هاي ذكر شده خواهد شد.

4- در دوره نخست رياست‌جمهوري آقاي روحاني ائتلاف جهاني براي امنيتي‌سازي كشورمان در عرصه بين‌المللي با موانع جدي مواجه شد؛ در حالي كه اكنون اگر در دولت دوازدهم رقباي اصلي ايشان دولت را به دست گيرند، بهانه كافي به دشمنان اصلي كشورمان- يعني محافظه‌كاران در ايالات متحده امريكا و رژيم صهيونيستي- خواهد داد تا ائتلاف جديدي را با امنيتي‌سازي مجدد كشورمان در سطح بين‌المللي تشكيل دهند. چنين وضعيتي بي‌گمان هزينه‌هاي بس سنگيني را متوجه رفاه عموم مردم و به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و محروم جامعه خواهد كرد.

5- برنامه‌ها و سياست‌هاي شتابزده، بي‌مطالعه و غيركارشناسي كه اكنون برخي كانديداها مطرح مي‌كنند مي‌تواندبه انفجار تورمي بينجامد و معضلات اقتصادي كنوني كشور و نابرابري بين اغنيا و طبقات تهيدست را تشديد كند كه حاصل آن رشد آسيب‌هاي اجتماعي و درپي آن رخ نمودن بحران‌هاي اجتماعي و سياسي وا شكال مختلف نا امني دركشورخواهد بود. براي اقتصاد زمين‌خورده ما هيچ نسخه معجزه آسايي وجود ندارد جزآنكه بكوشيم ثبات كنوني فضاي اقتصاد كلان را حفظ كنيم و محيط كسب‌وكار را بهبود ببخشيم و البته سياست‌هاي اصلاحي خود را در حوزه اقتصاد با شيبي ملايم و بدون فضا‌سازي‌هاي هيجاني، اجراكنيم.

۶- اقتصاد ايران در دو سه سال اخير با نرخي آرام رو بهبود رفته است و اكنون درآستانه رشدي شتابان و جهشي اميدواركننده قراردارد. آنچه امروز اقتصاد ايران بدان نياز دارد تداوم شرايط باثبات و اميدبخش فعلي است. اقتصادي كه سال‌ها از بي‌ثباتي و بي‌تدبيري آسيب ديده است زمان مي‌برد تا اعتمادكند. اكنون اقتصاد ايران در آستانه اعتماد به دولت و روشن كردن موتورهاي اصلي خود قرار گرفته است. بيم آن مي‌رود كه هرگونه تغيير در سطح سياست‌گذاران ارشد كشور، اين رشته نازك اعتماد را بگسلد و اقتصاد را براي چند سال ديگر در اغما فرو ببرد. اكنون هرگونه تغييري اقتصاد راوارد فاز محافظه‌كاري و صبر مجدد مي‌كند. اصلي‌ترين شرط شروع فعاليت‌هاي اقتصادي مولد، وجود افق روشن و با ثبات و اعتمادآميز در اقتصاد است. چهارسال طول كشيد تا اين اقتصاد به دولت روحاني اعتماد كند. اكنون هرگونه تغيير، يك‌بار ديگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار مي‌كند و اين به معني يك دوره جديد ركود است.

مردم عزيز ايران!

ما در آستانه انتخاب بين دو دولت، دو سياست يا دو فرد قرار نداريم. ما در آستانه انتخاب بين عقلانيت يا احساسات هيجاني، انتخاب بين تداوم يك جامعه كودك‌واره يا عبور به يك جامعه بالغ و نهايتا انتخاب بين يك جامعه توسعه نيافته يا حركت شتابان به سوي توسعه قرار داريم. انتخاب امروز ما انتخاب ميان دو فرد يا دو شعار يا دو قول‌وقرار نيست، انتخاب ميان ماندن در گذشته و تكرار آن يا عبور به آينده است.

به شما اطمينان مي‌دهيم كه با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ايران، در شرايط فعلي كشور با توجه به كاهش قيمت نفت و نياز به تداوم فرآيند بازسازي و نوسازي ناشي از آواربرداري‌هاي از تخريب سال‌هاي قبل، امكانات كشور تحت هيچ شرايطي امكان اجراي وعده‌ يارانه‌هاي گسترده و ايجاد اشتغال‌هاي نجومي را ندارد. شك نكنيد كه هرگونه قولي كه به شما وعده رفاه يا اشتغال يك‌شبه را بدهد يك فريب انتخاباتي است و دود آن به سرعت با شكل‌گيري يك تورم افسارگسيخته، به چشم خود شما خواهد رفت.

اميد است كه با رأي شما و موفقيت آقاي روحاني در كسب اين اعتماد و با همگرايي همه‌جانبه قواي كشور و ملت در ياري رساندن به دولت، كشور و ملت ايران شاهد دستاوردهاي قابل قبول و رضايت‌بخش براي اين نسل و نسل‌هاي آينده باشد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/25
اخبار


 واكاوي عملكرد تجهيز گمرك در دولت يازدهم

گمرك ايران در گزارشي با ترسيم وضعيت اين سازمان در قبل و بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم به ادعاي يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري نسبت به تجهيز نبودن اين سازمان به سامانه‌هاي پيشرفته پاسخ داد.

در اين گزارش آمده است كه پيش از شروع دولت يازدهم و اجراي اقدام‌هاي لازم در راستاي استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه، وضعيت قبلي سازمان به دليل به‌كارگيري فرآيندهاي سنتي و استفاده از سامانه‌هاي جزيره‌يي با موانع و مشكلات متعددي دست به گريبان بود.

نبود امكان بررسي سيستمي بدهي، تعهدات و معوقات اظهاركننده از جمله وجود بدهي ماده 7 منجر به مطالبات معوق منتهي به سال 1392 بالغ بر 1209ميليارد تومان و بدهي معوق شركت‌هاي بيمه‌گر به گمرك به دليل نبود نظارت مكانيزه به ميزان 150ميليارد تومان كه پيش از اين به صورت نيمه مكانيزه و با دخالت انسان كنترل مي‌شد و امكان جعل يا تخلف قابل ملاحظه‌يي براي آن وجود داشت.

نبود امكان تبادل الكترونيك اطلاعات گمركات مبدا و مقصد به دليل نبود سيستم و تعطيلي سامانه‌هاي مكانيزه براي فراهم كردن بستر تبادل اطلاعات برخط و نبود استفاده از ابزارها و تكنولوژي‌هاي رديابي محموله (ايكس‌ري–GPS) در رويه ترانزيت منجر به وجود 480هزار رديف بلاتكليف كاميون‌هاي ترانزيتي شده بود.

صدور اسناد كاغذي از جمله پروانه سبز گمركي به عنوان اسناد مثبته گمركي براي محموله‌هاي قاچاق به دفعات مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت و به دستگاه‌هاي نظارتي ارائه مي‌شد و گزارش‌هاي متعددي دال بر تكثير، سرقت پروانه، سوءاستفاده و جعل اسناد وجود داشت.

كاهش دقت و نظارت بر حسن اجراي امور و ضعف در امكان ارائه گزارش‌هاي مديريتي براي اخذ تصميمات كلان از ساير مشكلات گمرك تا پيش از الكترونيكي شدن امور بوده است. نبود كنترل و محاسبه خودكار وصولي‌هاي گمرك، با توجه به نبود امكان پرداخت الكترونيك و اتصال مستقيم به بانك، كنترل ورودي و خروجي به همه حساب‌هاي گمرك و وجوه سرگردان را با پروسه طولاني و بعضا با مشكل روبه‌رو مي‌كرد.

در ادامه اين گزارش به اقداماتي كه در حوزه گمرك در طول دولت يازدهم صورت گرفته، اشاره شده است. طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع و يكپارچه گمرك الكترونيك؛ با هدف افزايش سرعت و كاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمركي، انجام كنترل‌هاي الكترونيكي از مبدا حمل كالا با اخذ اطلاعات حمل كالا از مبدا به صورت الكترونيكي و ساير اطلاعات مرتبط با كالا از جمله بازرسي كالا در مبدا و گواهي مبدا قبل از ورود كالا به كشور و تجهيز گمركات مهم و مرزي كشور به دستگاه‌هاي پيشرفته كنترلي ازجمله دستگاه ايكس‌ري، پلمب الكترونيك، دستگاه ردياب ماهواره‌يي از جمله اقداماتي است كه به آن اشاره شده است. اين گزارش همچنين به طراحي و پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و كاهش هزينه‌ها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگي‌ها به عنوان دستاوردهاي گمرك در دولت يازدهم اشاره كرده است.

همچنين در اين گزارش آمده است كه ارتقاي كمي و كيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرآيند گردش مالي قاچاق كالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي؛ با هدف افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي غيرقانوني صورت گرفته است. اين امر از خروج ارز تخصيصي و واردنشدن كالا به كشور جلوگيري كرد. در گذشته با توجه به نبود سامانه و ارتباط گمرك با بانك مركزي امكان تخصيص و پرداخت ارز براي واردات و وارد نشدن كالاي مربوطه به وفور قابل تصور بود. سياست‌هاي اقتصادي پيشين مولد نابرابري

يك اقتصاددان با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي مسوول اصلي بحران‌هاي اقتصادي كشور هستند، گفت: امروز با پديده‌هايي همچون كودك و زن خياباني، ‌كارتن‌خوابي و... مواجه هستيم كه همه اينها محصول سياست‌هاي تعديل ساختاري به ‌ويژه بعد از جنگ تحميلي در ايران هستند.

به گزارش ايسنا، حسين راغفر در نشست «در متن شهر يا در شوراي شهر؟» گفت: نگراني‌هاي من فراتر از نگراني براي شهر تهران است بلكه من نگران براي ايران هستم و سياست‌هاي اقتصادي را علت اصلي بحران‌هاي اقتصادي و مسائل كشور مي‌دانم.

وي در ادامه به جهاني شدن اقتصاد و سياست‌هاي نئوليبراليسم اشاره كرد و گفت: پديده‌هايي همچون كودك و زن خياباني و كارتن‌خوابي و... پديده‌هاي امريكاي لاتين هستند كه امروز جامعه ما با آنها درگير است و بسياري از اين پديده‌ها از سال 70 به دنبال اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران ايجاد شدند و درحال حاضر نيز شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي با يك شتاب مضاعف در سطح كشور هستيم كه علت اصلي آنها سياست‌هاي اقتصادي هستند كه مولد نابرابري و فقر مي‌شوند.

اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه فقر ناامني‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند، گفت: به ويژه در دهه‌هاي اخير و در پي جهاني شدن اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرال در كشور و گسترده شدن آنها فقر نيز افزايش يافته است.

راغفر در ادامه با بيان اينكه درحال حاضر نابرابري، فقر و فساد توليد مي‌شود، گفت: براي حل مسائل بايد به ريشه‌ها بپردازيم و بايد بدانيم در چه وضعيتي هستيم و به چه سمتي حركت مي‌كنيم. وي تصريح كرد: معتقدم جامعه ما به سمت سائوپائولويي شدن پيش مي‌رود و سائوپائولو شهري است كه در كل جهان مظهر نابرابري بوده و بخش‌هايي از آن با ديوار از يكديگر جدا شده‌اند.

وي ادامه داد: در سائوپائولو بخش‌هايي كه طبقات برخوردار در آنها زندگي مي‌كنند كاملا از بخش طبقه دوزخيان زمين جدا بوده و غالب شهر فقرايي هستند كه به دليل فقرشان در گروه‌هاي جرم و جرايم سازمان يافته قرار گرفته‌اند و بخش مرفه براي ورود به بخش محروم از خودروهاي ضدگلوله استفاده مي‌كنند.

راغفر ادامه داد: تردد در سطح شهر براي گروه‌هاي برخوردار در جامعه سائوپائولو بسيار ناامن است و در اين جامعه امنيت نخستين قرباني است و حتي نيروي انتظامي و پليس نيز به علت گسترش فقر و ناامني قادر به كنترل اوضاع نبوده و خودش نيز عمدتا از طبقات محروم جامعه سر برآورده، حقوق ناچيزي مي‌گيرند و حاضر نيستند جانشان را در راه منافع مافياي مواد مخدر، تجارت انسان و... از دست بدهند.نویسنده:
  ‌گو ‌و
  گفت Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  1 كاال
  0 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بورس 66420769 كااليي
  صندوق بازار
  به ورود راه انتخابات
  در به مانده روزهاي واپسين در سكه آتي بازار از «تعادل» آرامش؟
  گزارش يا تنش انتظار در مشتقه
  بازار داشته نظر اتفاق آن بر اقتصادي تحليلگران فخر مرادي اميرحسين ورس
  گروه رشد اين يرسد نظر به كرد: تصريح وي دارند. تر نزديك ارديبهشت 29 به
  هرچه تاثيرات قطعا دهد رخ سال دوم نيمه در نيز سكه آتي ات معام بازار شويم مي دو راهاندازي تقاضاي بررسي حال در كاال
  بورس اين با گذاشت. خواهد آتي بازار بر را خود تبعات هفته طي اساس، اين بر شود. مي تر
  داغ زعفران كااليي صندوق يك طال كااليي
  صندوق همچنين سكه قيمت كه نكنيم فراموش حال 12ارديبهشت) به منتهي (هفته
  گذشته ايران كاالي بورس مديرعامل ينژاد، سلطان حامد
  است. نبايد هست بوده فاكتور دو از متاثر سكه آتي ترتيب به بازار اين ات معام ارزش
  حجم راهاندازي به سنا با وگو گف در مطلب اين اعالم
  با بود. غافل نيز طال اونس نوسانات از دوران اين در ميان در كرد. رشد درصد 1.6 7درصد براي گفت: كرد اشاره مشتقه بازار آموزشي
  سامانه قابل رشد از تير تحويل سكه نيز
  قراردادها بازار اين عملياتي آموزش به نياز مشتقه بازار هفته
  توسعه روز نخستين در آتي ات معام رشد برخوردار ات معام حجم در يي حظه
  ما آشنايي براي اينكه به اشاره با او بود. هدان القن
  به در سكه آتي بازار اما تعادل، گزارش به به مربوط نمودار كه همانطور
  بوده در معامله نحوه شفاهي طور به هميشه مشتقه بازار
  با هزار معامله شاهد هفته روز نخستين تعداد دهد مي نشان هفته اين ات
  معام خصوص در وزشها آم يكرديم تشريح را بازار بود.
  اين قرارداد 0۸۱ سررسيد اين در شده معامله
  قراردادهاي شرايط اين كرد: اظهار بود، تئوريك كامال بازار
  اين قراردادهاي تعداد كه است حالي در اين چند هر است. داشته رشد درصد 22.2 كنيم حركت يي سامانه هندازي را سمت به شد
  باعث گذشته هفته شنبه در بازار اين در شده منعقد سوم هفته در آتي بازار معامات
  مقايسه به اقدام مجازي فضاي در بازار اين به هندان عالقم
  تا مقايسه ترتيب اين به بود؛ 975عدد هزار نشان گذشته سال با امسال
  ارديبهشت شود. انجام عملياتي نحوه به آموزش كنند
  معامله حجم درصدي ۱3 رشد از نشان روز دو اين بازار اين معامات ارزش حجم كاهش
  از يوانند مت افراد سامانه اين اندازي راه با داد: ادامه
  وي ارديبهشت 23 شنبه، در سكه آتي معامالت معامات آمار گزارش، اين هاي (جدول
  دارد مجازي فضاي قالب در تا شوند سامانه اين
  وارد ارديبشهت) ۱6( گذشته هفته شنبه به نسبت 95 الهاي در ارديبهشت سوم
  هفته سود نهايت در كنند فروش خريد بگيرند،
  موقعيت سكه آتي معامالت حجم ديگر سوي از دارد. به البته دهد) مي ان نش جزييات با را 96 با او كنند. تجربه مجازي عالم در را خودشان زيان
  و درصدي ۱2 رشد شنبه روز ايران، كاالي بورس انتخابات روز به چه هر كارشناسان
  اعتقاد است، irvex شبيه سامانه اين عملكرد اينكه به
  اشاره چراكه كرد، تجربه شنبه پنج روز به نسبت را داغتر سكه آتي بازار شويم تر نزديك طال فيوچرز روي سامانه اين حاضر حال در
  گفت: هفته معامالتي روز آخرين در معامالت تعداد بيشتر بازار اين قراردادهاي فعاالن
  تعداد نيز وزهها ساير در اما هد انجام مجازي
  معامالت بود. رسيده قرارداد 254 هزار به گذشته براي قطعيتي هيچ كه چرا شد،
  خواهد است. روال همين به معامله
  شرايط دالر نوسانات از هفته روز نخستين در طرفي از بازار بر آرامش روند ادامه دولت كار
  ادامه حوزه در اينكه به اشاره با كاال بورس
  مديرعامل اونس كه است شرايطي در اين اما شد، كاسته جمعه روز در است ممكن ندارد
  وجود كه است انجام حال در زيادي هاي الش
  كشاورزي البته گرفت، پيش در صعودي روند جمعه روز طي شاهد كه بخورد رقم نحوي به
  اتفاقات يكي گفت: شود، مشتقه بازار وارد كشاورزي
  محصوالت افت طال اونس گذشته هفته طي كه نماند ناگفته نوسانات ژاد احمدي دوران
  بازگشت بازار براي آموزش نبود حوزه اين در ناموفقيت داليل
  از بهاي افزايش بنابراين كرد. تجربه نيز را 2درصدي باشيم. دالر نرخ در يي لحظه 69
  شارپي ارديبهشت سوم هفته در سكه آتي معامات ارزش حجم
  جدول براي هگذار سرماي چراكه بود؛ اين از پيش تا
  مشتقه كنار در جمعه روز طي جهاني بازارهاي در طال شود وارد واقعي فضاي در بود مجبور بازار اين با ريال)
  آشنايي (هزار شده انجام معامات ارزش شده معامله قراردادهاي
  حجم بازار در سكه قيمت رشد موجب دالر آرام بازار مشاوره تيم مدير سرمدي، شرح
  محمدرضا چنين مجازي فضاي در اما شود متضرر داشت امكان
  و شد. آتي نقدي درباره تعادل با وگو گفت در آگاه تغيير
  كارگزاري درصد قبل هفته هفته اين تغيير درصد قبل هفته هفته
  اين ندارد. وجود
  مشكالتي بازار سررسيد هر شنبه روز ترتيب اين به انتخابات تا مانده باقي روزهاي در آتي بازار
  وضع همان در سامانه اين اينكه به اشاره با ژاد طان 9.4-
  سل 128.572.800 122.292.750 -3.3 940.1 410.1 1396 ماه ارديبهشت تحويل طا سكه آتي
  قرارداد قيمتي روند با ايران كاالي بورس در سكه آتي انتظارات از آتي بازار گفت: جمهوري
  رياست افزود: شد، مواجه خوبي استقبال با راهدازي ان
  ابتداي تحويل سكه كه طوري به شد، همراه مثبتي يگيرد. شكل آينده به نسبت اقتصادي 6.2
  فعاالن 52.196.400 62.925.300 22.2 415 507 1396 تيرماه تحويل طا سكه آتي
  قرارداد اين در نفر 300 به نزديك اول روزهاي همان
  در 0۱2 ميليون يك قيمت ثبت با ارديبهشت معاملهگر مختلف هاي گروه از متشكل بازار
  اين شد آغاز آنها بين مسابقه كردند ثبت نا 5.8-
  سامانه 58.645.350 53.675.650 -7.5 453 419 1396 شهريورماه تحويل طا سكه آتي
  قراداد كرد. تجربه را 2.0درصدي افزايش تومان، هزار دهندگان پوشش آنها، ترين اصلي از يكي كه
  است راهاندازي وي شد. اهدا جوايزي نيز برنده نفر سه
  به ميليون يك قيمت با تير تحويل قرارداد همچنين هستند. 7.7-
  ريسك 311.797.500 287.953.900 -6.7 133.2 671.2 1396 ماه آبان تحويل طا سكه آتي
  قرارداد مفيد بسيار مشتقه بازار توسعه براي را سامانه
  اين ثبت به را درصدي ۱0.0 رشد تومان 442هزار كنوني شرايط به توجه با اساس اين 6.1-
  بر 056.443.974.3 058.933.324.3 -0.5 25.269 25.140 1396 ماه دي تحويل طا سكه آتي قرارداد به مشتقه بازار معرفي جديد شرايط در افزود:
  دانست تحويل سكه كه است شرايطي در اين رساند. رو پيش انتخابات نتيجه در قطعيت نبود
  و توان مي عمل در است شده تسهيل عملياتي
  صورت به تومان هزار 3۸2 ميليون يك نرخ با شهريور به كه بانكي نظام سيستماتيك هاي 054.306.423
  ريسك 413.2 1396 اسفندماه تحويل طا سكه آتي
  قرارداد با كشاورزي جهاد وزارت يا دانشگاه مثل فضاهايي
  در درصدي 3۱.0 مثبت قيمت تغيير رسيد فروش كه است بديهي شده، تحميل گذاران 1.6
  سرمايه 007.655.030.4 009.097.472.4 29.517 31.570 كل جمع داد. نشان را نتايج كاالها روي
  عمليات نيز امسال آبان سررسيد همچنين كرد. تجربه را پوشش براي گذاران رمايه س از زيادي
  گروه وضع به همچنين ايران كاالي بورس
  مديرعامل معامله تومان 623هزار ميليون يك نرخ با كنند. انتخاب را سكه آتي بازار خود
  ريسك سكه آتي بازار افزود: كرد اشاره نيز سكه مشتقه
  بازار سويي از شد. روبرو درصدي 4۱.0 افزايش با افزايش معامالت، حجم افزايش كرد: اضافه 59
  وي ارديبهشت سوم هفته در سكه آتي ات معام ارزش حجم
  جدول بسيار مشتقه بازار به جديد ذاران اي سرمگ ورود
  با هزار 367 ميليون يك قيمت با نيز دي سررسيد تعدادكدهاي افزايش باز قراردادهاي
  تعداد بازار اين پازل سكه آپشن راهاندازي با گرفته ريال)
  رونق (هزار شده انجام ام ات مع ارزش شده معامله قراردادهاي
  حجم گذشته پنجشنبه روز به نسبت شد معامله تومان بازار به آوردن رو بر تصديقي همگي شرح
  معامالتي قالب در سكه نقد بازار به او است. شده كامل
  تقريبا همچنين رساند. ثبت به را درصدي 4۱.0 رشد است. زمان از برهه اين در تغيير
  آتي درصد قبل هفته هفته اين تغيير درصد قبل هفته هفته
  اين وجود با نقد بازار در گفت: كرد اشاره سپرده
  گواهي پنجشنبه از كه نيز اسفند وارد تازه سررسيد نيافتن كاهش بازار كنوني شرايط به
  سرمدي توسط خزانه در كاال كه آنجايي از سكه، سپرده 7.41-
  گواهي 82.740.650 70.545.000 -13.8 789 680 95 ماه ارديبهشت تحويل سكه آتي
  قرارداد است بسته نقش معامالت تابلوي روي گذشته سررسيد بازگشايي آستانه در سررسيدها
  فاصله صفر به جعل امكان شود مي نگهداري بانك
  كارشناس ثبت به تومان هزار 405 ميليون يك قيمت با روزهاي در مسائل اين كنار در كرد: اظهار 4.26-
  جديد 91.580.250 34.428.850 -61.9 861 328 95 ماه تير تحويل سكه آتي
  قرارداد را سكه سند يا گواهي تواند مي يهگذار سرما مريسد كرد. تجربه را درصدي 22.0 رشد رسيد قيمت افت انتظار نبايد نيز انتخابات تا مانده
  باقي دهد. قرار معامله 6.24-
  مورد 95.346.100 54.711.900 -41.9 885 514 95 ماه شهريور تحويل سكه آتي
  قرارداد در بازار اين كه چرا باشيم، داشته آتي بازار در
  را عمر سكه آتي بازار اينكه به اشاره با نژاد لطاني كرد
  س مقاومت نقدي بازار در سكه دور تا است عمومي انتظار از خارج اتفاقي 6.46-
  انتظار 717.289.900 253.739.500 -64.2 765.6 053.2 95 ماه آبان تحويل سكه آتي
  قرارداد دارد، كاال اين بازارهاي ساير به نسبت
  بيشتري سكه نقدي معامالت ديگر سوي از حال اين با كند. آغاز را خود رشد از 3.64-
  جديدي 054.999.118.5 002.704.911.3 -45.5 52.062 28.379 95 ماه دي تحويل سكه آتي قرارداد كاال اين آپشن است فعال بسيار آتي بازار
  افزود: روبهرو قيمت مثبت ماليم روند با شنبه روز
  در قرار استقبال مورد بسيار كه است شده اندازي راه
  هم پيشرو چشمانداز با معتقدند كارشناسان شد. 001.329.978.1 16.852 95 ماه اسفند طتحويل سكه آتي قرارداد ثبات روند ادامه 50 از بيش بازار اين ابتدايي ماه چند ظرف
  گرفته معامالت روند به توجه با طال جهاني بازار در در سكه آتي بازار كارشناس اين اعتقاد 4.02-
  به 053.659.897.6 055.557.214.5 -19.7 61.164 49.103 كل
  جمع كه شد انجام بازار اين در الت معام تومان
  ميليارد داخلي بازار در رو پيش هفته جاري هفته در انتخابات در اعتداليون كانديداي پيروزي
  صورت نداشت. وجود بازار در اقبالي چنين
  انتظار مثبت روند به سكه قيمت شود مي بيني پيش يا افت آتي بازار مدت اه كوت در تجمهوري،
  رياس در اينكه به اشاره با ايران كاالي بورس
  مديرعامل به سكه آتي بازار كه هرچند دهد، ادامه خود گفت: كنيد، مي ارزيابي چگونه سكه آتي بازار به را گذاران رمايه س فضايي چنين داد: ادامه هگذاري سرماي ريسك افزايش كه چرا كرد. نخواهد تجربه را توجهي قابل
  رشد هاي دوق صن همچون نهادهايي ورود زمان فعلي
  شرايط هاي مكانيزم داشتن بازار نوع خاص داليل طي كه است موضوعي ارز نرخ آزادسازي طال دالر جمله از امن هاي دارايي سمت مقابل طيف پيروزي با ارتباط در سرمدي نكرده تغيير موجود هاي يسك كلي هاي ست
  سيا دوقها صن اين داد: ادامه است، بازار اين به طال
  كااليي تاثير نوسانات اين از چندان خود، به مخصوص حدس حد در فقط نرسيده نتيجه به سال شدت با را هجوم اين تبعات كرد خواهد روانه پيروز صورت در گفت: فعلي جمهوري رييس خواهد همانطور آينده به نسبت گذاران يه سرما
  برآيند كنند. طراحي را كاال اين روي الگوريتمي معامالت پذيرد.
  بايد نم شرايط در بنابراين است. مانده باقي گمان كرد. خواهيم مشاهده آتي بازار در بيشتري گونه به شرايط انتخابات در روحاني نشدن اضافه وي است. داشته وجود انتخابات از قبل كه
  بود گذشته سال در را سكه مشتقه بازار معامالت ارزش
  وي آزادي بهار تمام سكه شنبه روز ترتيب اين به كرد. اظهارنظر آن خصوص در يتوان نم كنوني به پاسخ در كااليي بازارهاي كارشناس اين مقابل جريان پيروزي بود. خواهد ديگري رشد انتخابات اتمام از پس مدت ميان در اما
  كرد: در رقم اين گفت: دانست ريال ميليارد 093هزار بر
  بالغ يك رشد با گرفت قرار افزايشي مسير در نيز 4500 محدوده سمت به حركت دالر رشد اما كارشناسان سوي از هايي صحبت كه سوال اين راهي در حركت منزله به اميد، تدبير دولت دوم نيمه به شدن نزديك با را دالر پيوسته
  آهسته است. يسابقه ايران كاالي بورس تاريخ
  كل هزار 209 ميليون يك قيمت به توماني هزار توان افزايش ركود از نسبي خروج براي تومان از پس ارز نرخ آزادسازي درباره اقتصادي يعني اين است گردسوز چراغ با روشن نيمه قيمتها رشد منزله به اين داشت خواهيم
  سال بازار را مشتقه بازار توسعه برنامه ادامه در طان ژاد
  نسل رسيد. تومان از بسياري كه است امري صنايع پذيري رقابت بر را اتفاق اين تاثير شود، مي مطرح انتخابات وي گذاري. سرمايه ريسك مگير چش افزايش است. آتي بازار در معامالت
  حجم براي بازار اين توسعه براي افزود: دانست كاال بر
  مبتني كه پسته زعفران جو، ذرت، كشاورزي محصوالت
  ورود است. شده ريزي برنام دارد، وجود آنها در نسبي
  مزيت در زودي به را گآهن سن اينكه به اشاره با همچنين كرد
  او مطرح اسامي شوراي مجلس نماينده عراق به كاال بورس ارشد مديران
  سفر صادراتي بازار توسعه كرد: اظهار داشت، خواهيم كاال
  بازار ماده پذيرش، دستورالعمل 37 ماده موجب به گآهن كشاورزان
  سن پول پرداخت براي راهي تضميني قيمت شد بررسي اقتصادي روابط توسعه
  راهكارهاي شد خواهد اجرايي ششم برنامه 23انون ماده الف بند
  دو دولتي بازرگاني شركت مثل بازار تنظيمگر يگويد:
  كه مجلس طبيعي منابع آب كشاورزي، كميسيون عضو از متشكل ايران كاالي بورس تجاري هيات گذشته هفته فيوچرز، مثل: مالي ابزارهاي از يوانند مت ديگر نهادهاي
  و قيمت صورت به كاال بورس در گندم عرضه اينكه بيان با مذاكره ضمن تا كردند سفر عراق به بورس اين ارشد
  مديران اجازه اين كنند استفاده بازار تنظيم براي فوروارد
  آپشن، سرعت گندمكاران مطالبات پرداخت به تواند مي تضميني دو اقتصادي روابط توسعه راهكارهاي بررسي به عراقي مقامات با كنيم. استفاده ابزار اين از است شده داده آنها
  به بورس در جو ذرت ورود اينكه به توجه با گفت: ببخشد، اين مهم بازارهاي با نزديك از بپردازند كاال بورس بستر از كشور كار ساز درخصوص ادامه در نژاد لطاني
  س از را خوبي عملكرد توانسته تضميني قيمت صورت به كاال شوند. آشنا كشور توانند مي ها صندوق اين گفت: كااليي هاي
  صندوق كشاورزان سوي از خوبي اقبال از بگذارد نمايش به خود دتها گذشت با ايران»، كاالي بورس خبري «پايگاه گزارش به كه افرادي بفروشند مردم به را هايشان يونيت در كارآمد شيوه اين با برنج عرضه است، بوده برخوردار استراتژيك بازار در كاال بورس حضور براي تحقيقاتي يهاي بررس
  از افرادي دارند، عهده بر را ها صندوق اين
  مديريت برنج، قيمت شفافيت به امر اين كه گرفته قرار كار دستور ايران كاالي بورس ارشد مديران از متشكل هياتي گذشته هفته عراق، طال تجارت يا زعفران تجارت در كه هستند يي
  حرفه كمك كيفيت رشد كشاورزان به پول سريع دريافت در كشور اين مهم بازارهاي از بازديد ضمن تا كردند سفر عراق به كااليي صندوق آن روي خواهند مي كه كااليي هر
  يا كرد. خواهد بازار اقتصادي تهاي واقعي نزديك از نجف كربال بغداد، شهرهاي اشاره با مسوول مقام اين دارند. تسلط باشد،
  داشته قيمت طرح افزود: ايلنا با گفتگو در ابراهيمي علي بورس حضور معتقدند، كارشناسان دهند. قرار بررسي مورد را عراق گذاري سرمايه ريسك هايي صندوق چنين اينكه
  به همراه به را كشاورزي محصوالت توليد در انگيزه كاهش هزينه پر خريد جايگزين گذشته سال دو از كه تضميني حمايت براي عراق در ايران سفارت كرد: خاطرنشان دانست بازار تقويت معامالت حجم رونق براي بستري عراق در ايران
  كاالي است ممكن گفت: دهند، مي كاهش را
  كااليي اين تضميني قيمت طرح مزاياي از زمينه اين در داشت؛ عملكرد است، شده رسمي آزمايشي صورت به ذرت جو قدرتمند عراق زيرا دارد، آمادگي نهاد اين تجاري هاي فعاليت از مهم بازار اين در حضور واند بوده ايراني محصوالت عرضه تحليل بدون ال ط يا سكه مستقيم خريد با
  فرد كاال بورس در محصوالت عرضه دليل به كشاورز كه است ها زيرساخت تمامي كردن مهيا با توان مي داشته خوبي گسترده اقتصادي صنعتي تجاري، هاي فعاليت با عهيافته توس كند. تسهيل ايراني هاي شرك براي را استراتژيك چنين اما شود متضرر كاالها اين قيمتي هاي
  نوسان معامله وجه درصد 70 حدود محصولش فروش محض به طرح اين به نيز را گندم كشاورزان، به الزم هاي آموزش قدرتمند عراق يك ما يآيد حساب به ايران هاي اولويت از كاال بورس صادراتي هاي عرضه توانمندي ديگر ازسوي ريسك يي، حرفه مديران وجود با هايي صندوق از را مابهالتفاوت فقط كند دريافت روز چند ظرف را كرد. اضافه رقباي داراي عراق بازار افزود: وي يدهيم. ترجيح را پيشرفته بازار اين به صادراتي معامالت رونق تواند مي عراق بازار جذابيت ميدهند. كاهش را گذاري
  سرمايه يشود. طلبكار دولت بورس خصوص به سرمايه بازار هاي ظرفيت به ابراهيمي عربي اماراتمتحده اردن، عربستان، تركيه، كشورهاي از تجاري كاال بورس تجربه به توجه با كه است درحالي اين كند. فراهم را اين اينكه به اشاره با ايران كاالي بورس
  مديرعامل تفاسير، اين با افزود: ادامه در مجلس نماينده اين كرد اشاره دولت توليدكنندگان مالي تامين براي كاال بازار سهم تا هستند تالش در كشورها اين بوده مصر حتي كاالهايي صادراتي هاي عرضه در مشابه مالي نهادهاي ساير سپرده گواهي نقد بازار كه كااليي هر در دوقا ه
  صن براي دوباره انگيزهيي تواند مي تضميني قيمت سياست مالي ابزارهاي از دولت موقع به استفاده گذشته سال گفت: بتواند ايران بايد بنابراين دهند، افزايش كشور اين در را خود كاالهاي عرضه به اكنون هم از يتوان آهن سنگ قير همچون اظهار دارند، هذاري سرمايگ امكان باشد، داشته وجود
  آنها كشاورزان ميان در را كشاورزي محصوالت توليد رشد براي كاال بورس موازي سلف اوراق همچون سرمايه بازار تجار حتي باشد داشته محسوسي خودنمايي عراق بازار در بايد هم هنوز اگرچه بود، بين خوش عراق بازار به صادراتي اوراق هگذاري سرماي دوقهاي صن فعاليت زمينه
  كرد: قيمت التفاوت مابه سريع پرداخت البته كه كند ايجاد خريد زمينه در كه گندمكاران به خود هاي بدهي پرداخت با كرده استفاده فعلي فرصت از بايد ايراني گذاران رمايه س معامله كاالهاي توان مي ولي گيرد صورت كاال بورس در معامالت بهادار اوراق به كاال تبديل امكان كه جا هر است
  بهادار دولت سوي از كه تضميني قيمت با بورس در محصول بود. كشاورزان دولت نفع به شد، تجربه گندم تضميني گيرند. بهره آن از گذاري سرمايه داد. تحويل خروجي مبادي در را شده كنند. پيدا ورود وانند تم ها دوق صن باشد، داشته
  وجود يي ويژه اثر مهم اين تحقق در نيز شد خواهد پرداخت لزوم به اسالمي شوراي مجلس در شازند نماينده به خوشامدگويي ضمن عراق در ايران بازرگاني رايزن ادامه در از بازديد ضمن ايران كاالي بورس تجاري هيات سفر اين در وجود دوقها صن اين حضور زمينه امروز تا داد: ادامه دارد.
  وي تضميني خريد جاي به تضميني قيمت سياست توسعه براي جذاب فضايي را عراق بازار ايران، كاالي بورس اعزامي هيات سفير با بزرگ، هاي سردخان برخي كنار در كشور اين انبارهاي سپرده گواهي معامالت راهاندازي با اما است
  نداشته مجلس طبيعي منابع آب كشاورزي، كميسيون عضو يها ويژگ گفت: كرد تاكيد كشاورزي محصوالت قيمت عراق بازار در كرد: اظهار دانست مختلف محصوالت صادرات بورس معرفي ضمن كرده توگو گف عراق در ايران بازرگاني رايزن پسته سپرده گواهي گذشته سال اواخر
  زعفران براساس كه تضميني قيمت طرح كرد: اظهار پايان در تضميني خريد با تضميني قيمت نظام جايگزيني فوايد كيفيت تضمين عرضه تعهد كنار در داشته بسياري اهميت قرار موردبررسي را كشور اين در تجاري ماي مكانيس ايران، كاالي شد، راهاندازي 94 سال پايان كه طال سكه سپرده
  گواهي در كشاورزي بخش وري بهره افزايش قانون 33 ماده مزاياي كاال، بورس در معامله پايه بر كشاورزي محصوالت يافت. دست بازار اين در بزرگي هاي موفقي به يتوان بزرگ بازاري را كشور اين عراق، در ايران سفير نشست، اين در دادند. دارد. وجود دوقا صن اين فعاليت زمينه حاضر حال
  در حمايت با ويژه صورت به اگر گرفته، قرار كار دستور بههمراه ملي اقتصاد كشاورزي حوزه براي زيادي قدرتمندي خريداران عراق در محمدرضازاده، ابراهيم گفته به 34 جمعيت با عراق كشور كرد: اظهار دانست ايران براي جذاب در سرمايه تامين چند اينكه به اشاره با ني سلطااد نژ كشاورزي محصوالت عمده براي مرتبط نهادهاي دولت سوي از مناسبي اقدامات زمينه اين در كه داشت خواهد فرض با بازار اين به كاال مستمر عرضه صورت در دارد وجود آل ده اي شرايطي ايراني محصوالت براي مرزي 2۱محور با نفر ميليون مبتني گذاري سرماي دوقهاي صن راهاندازي براي
  تالش از تري مثبت مراتب به نتايج حتم طور به شود، اجرايي است. انجام حال در مربوطه هاي دستگاه در البته كرد؛ تجربه را بهتري شرايط توان مي كيفيت تضمين است. دسترس در داشته دو تقاضاي حاضر حال در اما گفت: هستند، كاال
  بر بر بوده داير كشاورزي بخش در ها سال كه تضميني خريد در دولت تاخير گذشته، ساليان طي كرد: تصريح وي به تواند مي كه شده انجام خوبي هاي فعاليت بانكي مراودات حوزه در مدت طوالني حضور گذاري، سرمايه ادامه در مسجدي ايرج وجود كاال بورس در زعفران صندوق يك طال گذاشت.
  صندوق خواهد جاي بر كشور كشاورزي صنعت بود شده تبديل معضل يك به كشاورزان مطالبات پرداخت شود. منجر معامالت رونق اين به ورود الزمه را تبليغات حتي ايراني كاالهاي معرفي عراق، است. بررسي حال در كه دارد
بازار مشتقه در انتظار تنش يا آرامش؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/25
بازار مشتقه در انتظار تنش يا آرامش؟
گزارش «تعادل» از بازار آتي سكه در واپسين روزهاي مانده به انتخابات


گروه بورس  اميرحسين مرادي فخر

هرچه به 29 ارديبهشت نزديك‌تر مي‌شويم بازار معاملات آتي سكه نيز داغ‌تر مي‌شود. بر اين اساس، طي هفته گذشته (هفته منتهي به 21 ارديبهشت) حجم و ارزش معاملات اين بازار به ترتيب 7 درصد و 6.1 درصد رشد كرد. در ميان قراردادها نيز سكه تحويل تير از رشد قابل ملاحظه‌يي در حجم معاملات برخوردار بوده و همانطور كه نمودار مربوط به معاملات اين هفته نشان مي‌دهد تعداد قراردادهاي معامله شده در اين سررسيد 22.2 درصد رشد داشته است. هر چند مقايسه معاملات بازار آتي در هفته سوم ارديبهشت امسال با سال گذشته نشان از كاهش حجم و ارزش معاملات اين بازار دارد (جدول‌هاي اين گزارش، آمار معاملات هفته سوم ارديبهشت در سال‌هاي 95 و 96 را با جزييات نشان مي‌دهد) . البته به اعتقاد كارشناسان هر چه به روز انتخابات نزديك‌تر شويم بازار آتي سكه داغ‌تر و تعداد فعالان و قراردادهاي اين بازار بيشتر خواهد شد، چرا كه هيچ قطعيتي براي ادامه كار دولت و ادامه روند آرامش بر بازار وجود ندارد و ممكن است در روز جمعه اتفاقات به نحوي رقم بخورد كه شاهد بازگشت دوران احمدي‌نژاد و نوسانات شارپي و لحظه‌يي در نرخ دلار و طلا باشيم.

   

محمدرضا سرمدي، مدير تيم مشاوره كارگزاري آگاه در گفت‌وگو با تعادل درباره وضع بازار آتي در روزهاي باقي مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري گفت: بازار آتي از انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به آينده شكل مي‌گيرد. اين بازار متشكل از گروه‌هاي مختلف معامله‌گر است كه يكي از اصلي‌ترين‌ آنها، پوشش‌دهندگان ريسك هستند.

بر اين اساس و با توجه به شرايط كنوني و نبود قطعيت در نتيجه انتخابات پيش رو و ريسك‌هاي سيستماتيك نظام بانكي كه به سرمايه‌گذاران تحميل شده، بديهي است كه گروه زيادي از سرمايه‌گذاران براي پوشش ريسك خود بازار آتي سكه را انتخاب كنند. وي اضافه كرد: افزايش حجم معاملات، افزايش تعداد قراردادهاي باز و افزايش تعدادكدهاي معاملاتي همگي تصديقي بر رو آوردن به بازار آتي در اين برهه از زمان است.

سرمدي به شرايط كنوني بازار و كاهش نيافتن فاصله سررسيدها در آستانه بازگشايي سررسيد جديد اظهار كرد: در كنار اين مسائل در روزهاي باقي مانده تا انتخابات نيز نبايد انتظار افت قيمت را در بازار آتي داشته باشيم، چرا كه اين بازار در انتظار اتفاقي خارج از انتظار عمومي است تا دور جديدي از رشد خود را آغاز كند. ادامه روند ثبات

به اعتقاد اين كارشناس بازار آتي سكه در صورت پيروزي كانديداي اعتداليون در انتخابات رياست‌جمهوري، در كوتاه‌مدت بازار آتي افت يا رشد قابل توجهي را تجربه نخواهد كرد. چرا كه سياست‌هاي كلي و ريسك‌هاي موجود تغيير نكرده و برآيند سرمايه‌گذاران نسبت به آينده همانطور خواهد بود كه قبل از انتخابات وجود داشته است. وي اضافه كرد: اما در ميان مدت پس از اتمام انتخابات رشد آهسته و پيوسته دلار را با نزديك شدن به نيمه دوم سال خواهيم داشت و اين به منزله رشد قيمت‌ها و حجم معاملات در بازار آتي است.

 افزايش ريسك سرمايه‌گذاري

سرمدي در ارتباط با پيروزي طيف مقابل رييس‌جمهوري فعلي گفت: در صورت پيروز نشدن روحاني در انتخابات شرايط به گونه ديگري خواهد بود. پيروزي جريان مقابل دولت تدبير و اميد، به منزله حركت در راهي نيمه‌روشن با چراغ گردسوز است و اين يعني افزايش چشم‌گير ريسك سرمايه‌گذاري. وي ادامه داد: چنين فضايي سرمايه‌گذاران را به سمت دارايي‌هاي امن از جمله دلار و طلا روانه خواهد كرد و تبعات اين هجوم را با شدت بيشتري در بازار آتي مشاهده خواهيم كرد.

اين كارشناس بازارهاي كالايي در پاسخ به اين سوال كه صحبت‌هايي از سوي كارشناسان اقتصادي درباره آزادسازي نرخ ارز پس از انتخابات مطرح مي‌شود، تاثير اين اتفاق را بر بازار آتي سكه چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: آزادسازي نرخ ارز موضوعي است كه طي 4 سال به نتيجه نرسيده و فقط در حد حدس و گمان باقي مانده است. بنابراين در شرايط كنوني نمي‌توان در خصوص آن اظهارنظر كرد. اما رشد دلار و حركت به سمت محدوده 4500 تومان براي خروج نسبي از ركود و افزايش توان رقابت‌پذيري صنايع امري است كه بسياري از تحليلگران اقتصادي بر آن اتفاق نظر داشته و دارند. وي تصريح كرد: به‌نظر مي‌رسد اين رشد در نيمه دوم سال رخ دهد و قطعا تاثيرات و تبعات خود را بر بازار آتي خواهد گذاشت. با اين حال فراموش نكنيم كه قيمت سكه و همچنين آتي سكه متاثر از دو فاكتور بوده و هست و نبايد در اين دوران از نوسانات اونس طلا نيز غافل بود. رشد معاملات آتي در نخستين روز هفته

به گزارش تعادل، اما بازار آتي سكه در نخستين روز هفته شاهد معامله ۵ هزار ۱۸۰قرارداد بود.

اين در حالي است كه تعداد قراردادهاي منعقد شده در اين بازار در شنبه هفته گذشته 4 هزار و 579 عدد بود؛ به اين ترتيب مقايسه اين دو روز نشان از رشد 13 درصدي حجم معاملات آتي سكه در شنبه، 23 ارديبهشت نسبت به شنبه هفته گذشته (16 ارديبشهت) دارد. از سوي ديگر حجم معاملات آتي سكه بورس كالاي ايران، روز شنبه رشد ۲۱ درصدي را نسبت به روز پنج‌شنبه تجربه كرد، چراكه تعداد معاملات در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته به ۴ هزار و ۲۵۴ قرارداد رسيده بود.

از طرفي در نخستين روز هفته از نوسانات دلار كاسته شد، اما اين در شرايطي است كه اونس طي روز جمعه روند صعودي در پيش گرفت، البته ناگفته نماند كه طي هفته گذشته اونس طلا افت ۲ درصدي را نيز تجربه كرد. بنابراين افزايش بهاي طلا در بازارهاي جهاني طي روز جمعه در كنار بازار آرام دلار موجب رشد قيمت سكه در بازار نقدي و آتي شد.

به اين ترتيب روز شنبه هر 6 سررسيد بازار آتي سكه در بورس كالاي ايران با روند قيمتي مثبتي همراه شد، به‌طوري كه سكه تحويل ارديبهشت با ثبت قيمت يك ميليون و ۲۱۰ هزار تومان، افزايش 0.2 درصدي را تجربه كرد. همچنين قرارداد تحويل تير با قيمت يك ميليون و ۲۴۴ هزار تومان رشد 0.01 درصدي را به ثبت رساند. اين در شرايطي است كه سكه تحويل شهريور با نرخ يك ميليون و ۲۸۳ هزار تومان به فروش رسيد و تغيير قيمت مثبت 0.13 درصدي را تجربه كرد. همچنين سررسيد آبان امسال نيز با نرخ يك ميليون و ۳۲۶ هزار تومان معامله و با افزايش 0.14 درصدي روبرو شد. از سويي سررسيد دي نيز با قيمت يك ميليون و ۳۶۷ هزار تومان معامله شد و نسبت به روز پنج‌شنبه گذشته رشد 0.14 درصدي را به ثبت رساند. همچنين سررسيد تازه وارد اسفند نيز كه از پنج‌شنبه گذشته روي تابلوي معاملات نقش بسته است با قيمت يك ميليون و ۴۰۵ هزار تومان به ثبت رسيد و رشد 0.22 درصدي را تجربه كرد. سكه در بازار نقدي مقاومت كرد

با اين حال از سوي ديگر معاملات نقدي سكه در روز شنبه با روند ملايم و مثبت قيمت روبه‌رو شد. كارشناسان معتقدند با چشم‌انداز پيش‌رو در بازار جهاني طلا و با توجه به روند معاملات در هفته جاري و هفته پيش‌رو در بازار داخلي پيش‌بيني مي‌شود قيمت سكه به روند مثبت خود ادامه دهد، هرچند كه بازار آتي سكه به دلايل خاص نوع بازار و داشتن مكانيزم‌هاي مخصوص به خود، چندان از اين نوسانات تاثير نمي‌پذيرد.

به اين ترتيب روز شنبه سكه تمام بهار آزادي نيز در مسير افزايشي قرار گرفت و با رشد يك هزار توماني به قيمت يك‌ ميليون و ۲۰۹ هزار تومان رسيد.

 نویسنده:
راهكارهاي توسعه روابط اقتصادي بررسي شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/25
راهكارهاي توسعه روابط اقتصادي بررسي شد
سفر مديران ارشد بورس كالا به عراق


هفته گذشته هيات تجاري بورس كالاي ايران متشكل از مديران ارشد اين بورس به عراق سفر كردند تا ضمن مذاكره با مقامات عراقي به بررسي راهكارهاي توسعه روابط اقتصادي دو كشور از بستر بورس كالا بپردازند و از نزديك با بازارهاي مهم اين كشور آشنا شوند.

به گزارش «پايگاه خبري بورس كالاي ايران»، با گذشت مدت‌ها از بررسي‌هاي تحقيقاتي براي حضور بورس كالا در بازار استراتژيك عراق، هفته گذشته هياتي متشكل از مديران ارشد بورس كالاي ايران به عراق سفر كردند تا ضمن بازديد از بازارهاي مهم اين كشور در شهرهاي بغداد، كربلا و نجف از نزديك واقعيت‌هاي اقتصادي بازار عراق را مورد بررسي قرار دهند. كارشناسان معتقدند، حضور بورس كالاي ايران در عراق بستري براي رونق حجم معاملات و تقويت عرضه محصولات ايراني بوده و مي‌تواند حضور در اين بازار مهم و استراتژيك را براي شركت‌هاي ايراني تسهيل كند.

ازسوي ديگر توانمندي و عرضه‌هاي صادراتي بورس كالا و جذابيت بازار عراق مي‌تواند رونق معاملات صادراتي به اين بازار را فراهم كند. اين درحالي است كه با توجه به تجربه بورس كالا و ساير نهادهاي مالي مشابه در عرضه‌هاي صادراتي كالاهايي همچون قير و سنگ‌آهن مي‌توان از هم‌اكنون به عرضه كالاهاي صادراتي به بازار عراق خوش‌بين بود، اگرچه هنوز هم بايد معاملات در بورس كالا صورت گيرد ولي مي‌توان كالاهاي معامله شده را در مبادي خروجي تحويل داد.

در اين سفر هيات تجاري بورس كالاي ايران ضمن بازديد از انبارهاي اين كشور در كنار برخي سردخانه‌هاي بزرگ، با سفير و رايزن بازرگاني ايران در عراق گفت‌وگو كرده و ضمن معرفي بورس كالاي ايران، مكانيسم‌هاي تجاري در اين كشور را موردبررسي قرار دادند.  در اين نشست، سفير ايران در عراق، اين كشور را بازاري بزرگ و جذاب براي ايران دانست و اظهار كرد: كشور عراق با جمعيت ۳۴ ميليون نفر و با ۱۲محور مرزي براي محصولات ايراني شرايطي ايده‌آل داشته و در دسترس است.

ايرج مسجدي در ادامه سرمايه‌گذاري، حضور طولاني‌مدت در عراق، معرفي كالاهاي ايراني و حتي تبليغات را لازمه ورود به اين بازار دانست و خاطرنشان كرد: سفارت ايران در عراق براي حمايت از فعاليت‌هاي تجاري اين نهاد آمادگي دارد، زيرا عراق قدرتمند و توسعه‌يافته با فعاليت‌هاي تجاري، صنعتي و اقتصادي گسترده از اولويت‌هاي ايران به‌حساب مي‌آيد و ما يك عراق قدرتمند و پيشرفته را ترجيح مي‌دهيم. وي افزود: بازار عراق داراي رقباي تجاري از كشورهاي تركيه، عربستان، اردن، امارات‌متحده‌عربي و حتي مصر بوده و اين كشورها در تلاش هستند تا سهم بازار خود را در اين كشور افزايش دهند، بنابراين بايد ايران بتواند در بازار عراق خودنمايي محسوسي داشته باشد و حتي تجار و سرمايه‌گذاران ايراني بايد از فرصت فعلي استفاده كرده و با سرمايه‌گذاري از آن بهره گيرند.

در ادامه رايزن بازرگاني ايران در عراق ضمن خوشامدگويي به هيات اعزامي بورس كالاي ايران، بازار عراق را فضايي جذاب براي صادرات محصولات مختلف دانست و اظهار كرد: در بازار عراق قيمت اهميت بسياري داشته و در كنار تعهد عرضه و تضمين كيفيت مي‌توان به موفقيت‌هاي بزرگي در اين بازار دست يافت.

به گفته ابراهيم محمدرضازاده، در عراق خريداران قدرتمندي وجود دارد و در صورت عرضه مستمر كالا به اين بازار با فرض تضمين كيفيت مي‌توان شرايط بهتري را تجربه كرد؛ البته در حوزه مراودات بانكي فعاليت‌هاي خوبي انجام شده كه مي‌تواند به رونق معاملات منجر شود.نویسنده:
قيمت تضميني راهي براي پرداخت پول كشاورزان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/25
قيمت تضميني راهي براي پرداخت پول كشاورزان
نماينده مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد


عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه عرضه گندم در بورس كالا به صورت قيمت تضميني مي‌تواند به پرداخت مطالبات گندمكاران سرعت ببخشد، گفت: با توجه به اينكه ورود ذرت و جو در بورس كالا به صورت قيمت تضميني توانسته عملكرد خوبي را از خود به نمايش بگذارد و از اقبال خوبي از سوي كشاورزان برخوردار بوده است، عرضه برنج با اين شيوه كارآمد در دستور كار قرار گرفته كه اين امر به شفافيت قيمت برنج، دريافت سريع پول به كشاورزان و رشد كيفيت كمك خواهد كرد.

علي ابراهيمي در گفت‌وگو با ايلنا افزود: طرح قيمت تضميني كه از دو سال گذشته جايگزين خريد پر هزينه جو و ذرت به صورت آزمايشي و رسمي شده است، عملكرد خوبي داشته و مي‌توان با مهيا كردن تمامي زيرساخت‌ها و آموزش‌هاي لازم به كشاورزان، گندم را نيز به اين طرح اضافه كرد.

ابراهيمي به ظرفيت‌هاي بازار سرمايه به‌خصوص بورس كالا براي تامين مالي توليدكنندگان و دولت اشاره كرد و گفت: سال گذشته استفاده به‌موقع دولت از ابزارهاي مالي بازار سرمايه همچون اوراق سلف موازي بورس كالا براي پرداخت بدهي‌هاي خود به گندمكاران كه در زمينه خريد تضميني گندم تجربه شد، به نفع دولت و كشاورزان بود.

نماينده شازند در مجلس شوراي اسلامي به لزوم توسعه سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني محصولات كشاورزي تاكيد كرد و گفت: ويژگي‌ها و فوايد جايگزيني نظام قيمت تضميني با خريد تضميني محصولات كشاورزي بر پايه معامله در بورس كالا، مزاياي زيادي براي حوزه كشاورزي و اقتصاد ملي به‌همراه خواهد داشت كه در اين زمينه اقدامات مناسبي از سوي دستگاه‌هاي مربوطه در حال انجام است.

وي تصريح كرد: طي ساليان گذشته، تاخير دولت در پرداخت مطالبات كشاورزان به يك معضل تبديل شده بود و كاهش انگيزه در توليد محصولات كشاورزي را به همراه داشت؛ در اين زمينه از مزاياي طرح قيمت تضميني اين است كه كشاورز به دليل عرضه محصولات در بورس كالا به محض فروش محصولش حدود 70درصد وجه معامله را ظرف چند روز دريافت مي‌كند و فقط مابه‌التفاوت را از دولت طلبكار مي‌شود.

اين نماينده مجلس در ادامه افزود: با اين تفاسير، سياست قيمت تضميني مي‌تواند انگيزه‌يي دوباره براي رشد توليد محصولات كشاورزي را در ميان كشاورزان ايجاد كند كه البته پرداخت سريع مابه‌التفاوت قيمت محصول در بورس با قيمت تضميني كه از سوي دولت پرداخت خواهد شد نيز در تحقق اين مهم اثر ويژه‌يي دارد.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در پايان اظهار كرد: طرح قيمت تضميني كه براساس ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفته، اگر به‌صورت ويژه و با حمايت دولت و نهادهاي مرتبط براي عمده محصولات كشاورزي اجرايي شود، به‌طور حتم نتايج به مراتب مثبت‌تري از خريد تضميني كه سال‌ها در بخش كشاورزي داير بوده بر صنعت كشاورزي كشور بر جاي خواهد گذاشت.نویسنده:
3 صندوق كالايي در راه ورود به بازار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/25
3 صندوق كالايي در راه ورود به بازار


بورس كالا در حال بررسي تقاضاي راه‌اندازي دو صندوق كالايي طلا و يك صندوق كالايي زعفران است. حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالاي ايران با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با سنا به راه‌اندازي سامانه آموزشي بازار مشتقه اشاره كرد و گفت: براي توسعه بازار مشتقه نياز به آموزش عملياتي اين بازار به علاقه‌مندان بود. او با اشاره به اينكه براي آشنايي با بازار مشتقه هميشه به‌طور شفاهي نحوه معامله در اين بازار را تشريح مي‌كرديم و آموزش‌ها در خصوص اين بازار كاملا تئوريك بود، اظهار كرد: اين شرايط باعث شد به سمت راه‌اندازي سامانه‌يي حركت كنيم تا علاقه‌مندان به اين بازار در فضاي مجازي اقدام به معامله كنند و آموزش به نحوه عملياتي انجام شود. وي ادامه داد: با راه‌اندازي اين سامانه افراد مي‌توانند وارد اين سامانه شوند تا در قالب فضاي مجازي موقعيت بگيرند، خريد و فروش كنند و در نهايت سود و زيان خودشان را در عالم مجازي تجربه كنند. او با اشاره به اينكه عملكرد اين سامانه شبيه irvex است، گفت: در حال حاضر اين سامانه روي فيوچرز طلا معاملات مجازي انجام مي‌دهد اما در ساير حوزه‌ها نيز شرايط معامله به همين روال است.

مديرعامل بورس كالا با اشاره به اينكه در حوزه كشاورزي تلاش‌هاي زيادي در حال انجام است كه محصولات كشاورزي وارد بازار مشتقه شود، گفت: يكي از دلايل ناموفقيت در اين حوزه نبود آموزش براي بازار مشتقه تا پيش از اين بود؛ چراكه سرمايه‌گذار براي آشنايي با اين بازار مجبور بود در فضاي واقعي وارد شود و امكان داشت متضرر شود اما در فضاي مجازي چنين مشكلاتي وجود ندارد.

سلطاني‌نژاد با اشاره به اينكه اين سامانه در همان ابتداي راه‌اندازي با استقبال خوبي مواجه شد، افزود: در همان روزهاي اول نزديك به 300 نفر در اين سامانه ثبت‌نام كردند و مسابقه بين آنها آغاز شد و به سه نفر برنده نيز جوايزي اهدا شد. وي راه‌اندازي اين سامانه را براي توسعه بازار مشتقه بسيار مفيد دانست و افزود: در شرايط جديد معرفي بازار مشتقه به صورت عملياتي تسهيل شده است و در عمل مي‌توان در فضاهايي مثل دانشگاه يا وزارت جهاد كشاورزي با عمليات روي كالاها نتايج را نشان داد.

مديرعامل بورس كالاي ايران همچنين به وضع بازار مشتقه سكه نيز اشاره كرد و افزود: بازار آتي سكه با ورود سرمايه‌گذاران جديد به بازار مشتقه بسيار رونق گرفته و با راه‌اندازي آپشن سكه پازل اين بازار تقريبا كامل شده است. او به بازار نقد سكه در قالب گواهي سپرده اشاره كرد و گفت: در بازار نقد با وجود گواهي سپرده سكه، از آنجايي كه كالا در خزانه توسط كارشناس بانك نگهداري مي‌شود امكان جعل به صفر مي‌رسد و سرمايه‌گذار مي‌تواند گواهي يا سند سكه را مورد معامله قرار دهد.

سلطاني‌نژاد با اشاره به اينكه بازار آتي سكه عمر بيشتري نسبت به ساير بازارهاي اين كالا دارد، افزود: بازار آتي بسيار فعال است و آپشن اين كالا هم راه‌اندازي شده است كه بسيار مورد استقبال قرار گرفته و ظرف چند ماه ابتدايي اين بازار بيش از 50 ميليارد تومان معاملات در اين بازار انجام شد كه انتظار چنين اقبالي در بازار وجود نداشت.

مديرعامل بورس كالاي ايران با اشاره به اينكه در شرايط فعلي زمان ورود نهادهايي همچون صندوق‌هاي كالايي طلا به اين بازار است، ادامه داد: اين صندوق‌ها بايد معاملات الگوريتمي روي اين كالا را طراحي كنند. وي ارزش معاملات بازار مشتقه سكه را در سال گذشته بالغ بر 390هزار ميليارد ريال دانست و گفت: اين رقم در كل تاريخ بورس كالاي ايران بي‌سابقه است.

سلطاني‌نژاد در ادامه برنامه توسعه بازار مشتقه را بازار مبتني بر كالا دانست و افزود: براي توسعه اين بازار براي ورود محصولات كشاورزي ذرت، جو، زعفران و پسته كه مزيت نسبي در آنها وجود دارد، برنامه‌ريزي شده است. او همچنين با اشاره به اينكه سنگ‌آهن را به زودي در بازار كالا خواهيم داشت، اظهار كرد: توسعه بازار صادراتي سنگ‌آهن به موجب ماده 37 دستورالعمل پذيرش، ماده دو بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم اجرايي خواهد شد كه مي‌گويد: تنظيم‌گر بازار مثل شركت بازرگاني دولتي و نهادهاي ديگر مي‌توانند از ابزارهاي مالي مثل: فيوچرز، آپشن، فوروارد براي تنظيم بازار استفاده كنند اين اجازه به آنها داده شده است از اين ابزار استفاده كنيم.

سلطاني‌نژاد در ادامه درخصوص ساز و كار صندوق‌هاي كالايي گفت: اين صندوق‌ها مي‌توانند يونيت‌هايشان را به مردم بفروشند افرادي كه مديريت اين صندوق‌ها را بر عهده دارند، افرادي‌ حرفه‌يي هستند كه در تجارت زعفران يا تجارت طلا يا هر كالايي كه مي‌خواهند روي آن صندوق كالايي داشته باشد، تسلط دارند. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه چنين صندوق‌هايي ريسك سرمايه‌گذاري كالايي را كاهش مي‌دهند، گفت: ممكن است فرد با خريد مستقيم سكه يا طلا و بدون تحليل نوسان‌هاي قيمتي اين كالاها متضرر شود اما چنين صندوق‌هايي با وجود مديران حرفه‌يي، ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهند.

مديرعامل بورس كالاي ايران با اشاره به اينكه اين صندوق‌ها در هر كالايي كه بازار نقد و گواهي سپرده آنها وجود داشته باشد، امكان سرمايه‌گذاري دارند، اظهار كرد: زمينه فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اوراق بهادار است و هر جا كه امكان تبديل كالا به اوراق بهادار وجود داشته باشد، صندوق‌ها مي‌توانند ورود پيدا كنند. وي ادامه داد: تا امروز زمينه حضور اين صندوق‌ها وجود نداشته است اما با راه‌اندازي معاملات گواهي سپرده زعفران اواخر سال گذشته و گواهي سپرده پسته و گواهي سپرده سكه طلا كه پايان سال 94 راه‌اندازي شد، در حال حاضر زمينه فعاليت اين صندوق‌ها وجود دارد.

سلطاني‌نژاد با اشاره به اينكه چند تامين سرمايه در تلاش براي راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني بر كالا هستند، گفت: اما در حال حاضر تقاضاي دو صندوق طلا و يك صندوق زعفران در بورس كالا وجود دارد كه در حال بررسي است.نویسنده:
  ‌ها ستا شهر خبا
  ا Mon. May 15 2017 822 شمار 1438 شعبان 18 1396 رديبهشت 25 وشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 اردبيل
  تختخوابي هزار بيمارستان احداث وزارت گفت: بهداشت وزير مقام قائ
  اردبيل را مرجع تختخوابي هزار بيمارستان احداث يكنند
  بهداشت توجه اقتصادي هاي ده وع كدام به
  مردم حريرچي ايرج است. شده دار ده عه اردبيل استان
  در اردبيل تختخوابي ۸۵۲ بيمارستان زني كلنگ مراسم
  در هاي تخت توسعه به اردبيل نياز دليل به كرد:
  تصريح در نيز تختخوابي هزار بيمارستان احداث ‌بين
  بيمارستاني ير ها مز نا قتصا ‌ها مه نا
  بر بهداشت وزارت افزود: وي است. شده مصوب استان
  اين تا كرد خواهد تامين را بيمارستان اين احداث
  اعتبار شهروندان درماني نيازهاي از توجهي ل قاب
  بخش است. شهروندان به پرداختي يارانه چندبرابري هها بنگا
  گروه وزير مقام قائ شود. تامين استان خود در
  اردبيلي محور 14 از بخشي در روحاني زمينه همين در ميدهند؟ راي اقتصادي برنامه كدام به
  مردم در خيرين مشاركت ضرورت به همچنين
  بهداشت دولت است: داشته اعالم خود اقتصادي هاي برنامه كه روزهايي چنين براي كه است پرسشي
  اين گفت: كرد اشاره درماني فضاهاي توسعه روژههاي
  پ تا رفاهي وضعيت بهبود براي يي برنامه دوازدهم تحت كشور اقتصادي اجتماعي سياسي،
  فضاي رود، انتظار دولت مالي هاي محدودي به توجه
  با ترين پايين در كه خانوارهايي از نفر 01ميليون قرار جمهوري رياست انتخابات تبليغات
  تاثير باشند. داشته جدي مشاركت نيز سالمت دارد.
  خيرين كنند، مي زندگي سطح شرايطي در هم آن رسد. مي نظر به كليدي
  دارد، مقرري ميزان برنامه مراحل از يكي در نيازهاي از ابزاري استفاده با نامزدها برخي مركزي
  كه در مشتركان به نوري فيبر اتصال طرح سازمان (ره) خميني امام امداد كميته مددجويان به جامعه برخوردار كمتر هاي گروه
  معيشتي منطقه مخابرات مشتريان امور تجاري مدير
  اراك كرده پيدا افزايش توجهي قابل ميزان به بهزيستي انتظار فروخورده مطالبات اين از سواري موج
  اميد استان اين در نوري فيبر اتصال طرح اجراي از
  مركزي نفره پنج خانوار يك مستمري اگر طوريكه به است. سوي از شده مطرح هاي وعده ميان در ميكشند. پايان تا تجاري اداري خانگي، مشترك هزار ۲0
  براي در مبلغ اين بود تومان 001هزار ،1۳۹۵ سال در گذاري سياست كار، كسب بازار توسعه
  نامزدها، اتصال طرح گفت: فرهادي عليرضا داد. خبر
  امسال (بيش تومان هزار 46۵ به 6۹۳1 سال بودجه قالب حمايت خارجي، تجارت بورس، مسكن، بخش
  در اواخر از اراك شهر الن مركزي استان در نوري
  فيبر اجرا سال ابتداي از يافته افزايش برابر) 6.4 از فساد، با مبارزه اشتغال، ايجاد پذير، آسيب اقشار
  از مشترك 0۲هزار امسال پايان تا شده آغاز گذشته
  سال است. شده كه هستند مسائلي جمله از و... گردشگري
  توسعه خواهند مند ره به طرح اين از تجاري اداري
  خانگي، دوازدهم تجمهوري رياس نامزدهاي از يك
  هر خانگي، مشترك هزار ۲0 تعداد از كرد: بيان وي زيستن
  شد. براي مكاني داشته اعالم آن درباره را خود هاي وعده
  برنامه ساير در نفر ۵زار اراك در نفر 1زار ۵ه تجاري
  اداري ميراث عنوان به مهر» «مسكن طرح تداوم دادهاند. قرار مردم راي معرض در خدمات از استفاده با كه دارند قرار مركزي استان
  نقاط برنامه ترين مهم ميتوان را دهم نهم هاي دولت تطبيقي بررسي با يك هر گروهي هاي
  رسانه كمتري بسيار هزينه با راحتي به نوري فيبر به
  اتصال دانست. متقاضيان مسكن تامين زمينه در رييسي دل از كنند مي الش ت نامزدها تبليغاتي
  عملكرد تاكيد فرهادي يشود. رهبرداري به پرسرعت اينترنت
  از فرسوده، بافت نوسازي قانون به اشاره با اما قاليباف براي را مشخصي سير خط ها وعده اظهارات
  اين مگابيت 100 تا فعال كه باال بسيار سرعت با مشترك
  كرد: 01درصد ساالنه نوسازي را مردم دولت برنامه جريان در مردم تصميمگيري فرآيند پيشبيني سريع بسيار دسترسي واند است، شده آزمايش
  آن است. كرده عنوان شهرها فرسوده هاي بافت از كنند. استخراج
  انتخابات داشته است، شبكه در نياز مورد كه اطالعات كليه به
  آسان از دارد اعتقاد روند اين اصح ال به اما روحاني نامزد رقابت جريان در اقتصادي مسائل علمي، آموزشي، يتواند نياز مورد اطالعات اين
  باشد. به جديد شهرهاي دوم نسل اجتماعي مسكن اساس بر است. كرده اعالم دوازدهم دولت برنامه از قاليباف اشتغال موضوع اهميت به توجه با است؛ خدمات صنايع كشاورزي، يعني اقتصاد اصلي برنامه طرح محور ترين اصلي به جمهوري باشد.
  رياست ديگري مشابه چيز هر يا فيلم موسيقي،
  تفريحي، مسكن بخش در اش اجرايي راهكارهاي عنوان مبنايي عنوان به برجام دولت، اين مسووالن اعالم شغل هزار دويست ميليون يك ساالنه ايجاد به تاكنون كشاورزي چون يي وزه در تنها كه راهي برخي است. شده تبديل آنان انتخاباتي شعارهاي
  و ميگويد. سخن سبب جهان ايران اقتصادي روابط توسعه براي به كه ادعاهايي است. داده خبر سال يك در است. رسيده گندم چون اساسي اقالمي در خودكفايي مدون يي برنامه مشخص يي كارنامه با قرآني
  نامزدها مسابقات مقدماتي مرحله برگزاري تخصيص از روحاني نخست، مناظره در تجارت شكوفايي شده روابط اين در تحول عنوان به شد رد كارشناسان سوي از سرعت تالش از نيز قاليباف» «محمدباقر زمينه اين در شماري نهادهاند رقابت عرصه به پا عملياتي
  و بهار در بهار قرآني مسابقات مقدماتي مرحله
  اردبيل جوان هاي زوج به خصوص به ويژه تسهيالت براي را بيشتر خارجي هاي سرمايه جلب خارجي در قاليباف شد. ياد آن از تبليغاتي حربه يك ملي توليد چشمگير افزايش براي مردم» «دولت به برنامهها اجراي امكانسنجي از نظر صرف
  نيز ستاد دبير اردبيل، استان گاز شركت مديرعامل حضور
  با ارتباط، همين در گفت. سخن شدن دار خانه براي داشت. خواهد دنبال به كشور يك هر افزايش با كرد اعالم عجيب اظهارنظري رونمايي كشور درآمد برابري نيم دو رشد آن تبع به دهندگان راي نزد خود مطلوب هاي ايده
  ترسيم استان گاز شركت جماعات ائمه استانداري، نماز
  اقامه اسفندسال مصوبه اجراي به اشاره با جهانگيري محمدباقر چون نامزدهايي ايرنا، گزارش به كشور پتروشيمي توليد ظرفيت به تن ميليون آوردن فراهم معناي به اقتصاددانان ديد از كه كرده پرداختهاند. سالن محل در هايشان واده خان كاركنان از كثيري
  جمع اجتماعي» «مسكن عنوان با دولت هيات گذشته در چند هر آقاميرسليم مصطفي سيد قاليباف نفر هزار 400 مستقيم صورت به نفر هزار ۲00 ساير است. درصدي شش بيست سابقه رشدي وضعيت بهبود اقتصاد موضوع
  اهميت شد. برگزار رداري ره به معاونت ساختمان
  اجتماعات 001هزار ساالنه بايد آن مطابق كه كرد تصريح اعالم بارها اما دارند قرار برجام منتقدان زمره اين شد. خواهند شاغل غيرمستقيم صورت به براي زمينه اين در هيي برنام عمال انتخاباتي نامزدهاي فضاي شدن انتخاباتي از پيش جامعه
  معيشتي ابتداي در اردبيل استان گاز شركت مديرعامل
  خدايي تامين يا ساخته خاص، اقشار براي مسكوني واحد براي المللي بين سند اين هاي ظرفيت از كردهاند اقتصاد، مسووالن اعالن بنابر كه است حالي در اند. رده نك ارائه تحليلي ارزيابي سوي سمت مورد در گمانه ترين برجسته
  سياسي كاركنان از ۸نفر گذشته سال در گفت: مراسم
  اين شود. است. نشده استفاده درستي به تجارت توسعه ميليون يك هر حوزه اين نظران صاحب انرژي شدن مشخص از پس بود ها رقابت شعارها
  طرح كرده شركت بهار در بهار مسابقات در آنها وادهاي
  خان انتخاباتي مناظره چون هايي برنامه در رييسي شرايط بهترين در پتروشيمي جديد ظرفيت تن امروزي مطالبه يك اشتغال به آنان تبليغات از مهمي بخش نهايي،
  نامزدهاي از نفر 110 امسال درصدي، ۳۳ رشد با حال كه
  بودند بورس توسعه براي زماني پس خارجي گذاري سرمايه بودن ناچيز ادعاي با از يكي در وي كرد. خواهد ايجاد شغل هزار 16 در نوعي به كه اقتصادي رشد موضوع از بعد شد. معطوف اقتصادي هاي برنامه ديدگاه
  تشريح مسابقات اين در كاركنان همسران فرزندان
  كاركنان، عنوان به بورس بازار كارشناسان، گفته به دانسته ناكارآمد تاكنون را سند اين برجام، از داشته اعالم خود تلويزيوني برنامههاي ترين تازه مساله است، تاثيرگذار اقتصادي هاي شاخص تمام نامزدها اقتصادي هاي ديدگاه برخي به گزارش
  اين در شاءاهلل ان گفت: كرد اميدواري اظهار اند، رده
  شركت است ويژه توجهي نيازمند كشور اقتصادي تابلوي با اقتصادي روابط توسعه ضرورت بر مقابل در گردشگري در توانيم شغل ميليون يك فقط برنامهها جريان در تاثيرگذار عنصر ديگر اشتغال بررسي به انداخته نگاهي اقتصادي حوزه چند
  در مسابقات ثبتنام به نسبت بيشتري رشد شاهد ۷۹
  سال بازار به كه است آماري نفر ميليون 10 تا هفت است. كرده تاكيد همسايگان كنيم. ايجاد نامزدهاست. هاي وعده است. پرداخته آنان هاي وعده
  برنامه راهكار بهترين پايان در وي داشت. خواهيم را بهار در
  بهار انتظار رو اين از يابند. مي ارتباط بدهي سرمايه كارآفريني وعده كه است نامزدي ديگر
  رييسي به پرداختن را جامعه در قرآني زندگي سبك
  ترويج را خود برنامه جمهوري ت رياس نامزدهاي رفت مي چهار طي كرامت» «كار دولت در تا داده را ميليوني شود مي ختم رشد به هها را همه وقتي رفتار يك كه زماني گفت: دانست قرآني هاي ليت
  فعا دارند. اعالم بورس رونق زمينه در كند. ايجاد شغل 6ميليون سال توليد مقاومتي، «اقتصاد عنوان با سال
  نامگذاري كارنامه به اتكا با يازدهم دولت سهامداران دولت اعالم
  براساس ايراني ساختار نيازمند رفتار آن شود نهادينه جامعه
  در بورسي حباب يازدهم دولت دوره در چند هر اصولگرا، هاي چهره هاي وعده اين كنار در افزايش زمينه در كشور اساسي ضرورت اشتغال»
  و چهار از پس تجاري تراز سازي مثبت تخفيف از كه جامعه پايين هاي
  دهك دارد زمينه يك به نياز مساله اين خود كه است
  اسالمي برخي افت شاهد تركيد قبل دولت در شده ايجاد از توليدي هاي بخش صنايع به بخشي رونق ناخالص توليد چون كالني شاخصي رشد
  توليد زمره در را صادرات توسعه دهه، سهام مالك مندند، بهره درصدي 50
  است. آن بخش روح تعاليم كريم قرآن زمينه، بهترين
  و اما بوديم سرمايه بازار در تصنعي هاي اخص ش است راهكاري خصوصي بخش از حمايت طريق دولت رييس روحاني» «حسن كرد. آشكارتر را
  داخلي برنامه خود اقتصادي كار دستورهاي سهام هر ارزش شد. خواهند
  عدالتشان قرار پيوسته رشد ثبات مسير در بورس اكنون هاي شركت توسعه كنار در يازدهم دولت رييس كه برنامه يسازي عمليات دولت اين راه ادامه براي
  يازدهم اهها نيروگ به ارسالي گاز حجم درصدي افزاي است. كرده اعالم دوازدهم دولت خانواده يك يعني است تومان ميليون
  2 بورس كل شاخص مثال عنوان به است. گرفته توسعه جهت در راهكارهايي عنوان به بنيان دانش عمل الگوي را 1404 چشمنداز سند توسعه
  ششم انتقال عمليات منطقه مدير ژاد، داودي
  ساري دولت، اين مسووالن اعالم اساس بر توماني ميليون 10 سهامي داراي نفره
  پنج شاهد را ۵.۳درصدي رشد امسال ابتداي از تهران دارد. تاكيد آن بر اشتغال هفت منفي رشد وضعيت در تحول با داده قرار
  خود سوي از ارسالي گاز حجم ۵۹ سال در اينكه اعالم با
  گاز توسعه براي مبنايي عنوان به برجام در 96 سال ابتداي از كه شد
  خواهد است. رسيده واحد هزار ۸0 سطح به بوده توسعه است: آمده روحاني برنامه از بخشي در ۲.۷ به ۵۹ سال اول ماهه در را رقم اين
  درصدي قبل سال مشابه مدت به نسبت ها نيروگاه به
  منطقه جمله از دولت اعالني هاي برنامه به توجه با سبب جهان ايران اقتصادي روابط به تواند مي كه است هايي ظرفيت جمله از گردشگري امسال از يگيرد. قرار اختيارشان توسعه ششم برنامه اساس بر است. رسانده
  درصد منطقه افزود: است؛ داشته درصدي از بيش
  افزايش صاحبان ميان سودده هاي كارخانه سهام توزيع در باالخص اشتغال ايجاد ايران، اقتصاد شدن متنوع هشت رشد سازي زمين به موظف دوازدهم
  دولت شكوفايي شده روابط اين در تحول كشور بورس سهامداران به نفر ميليون 50
  مازندران، استان هاي نيروگاه به گاز انتقال عمليات
  ۹ داشت. اميد بازار اين رونق به توان مي عدالت سهام توليد از رهيي زنجي اندازي راه رخوردار مناطق است. كشور اقتصاد در
  درصدي هاي سرمايه جلب خارجي تجارت طبقات مردم شد خواهند
  اضافه افزايش با كه ميكند ارسال گاز گلستان
  گيالن اقتصادي سوم مناظره در جهانگيري ارتباط اين در به 1400 سال تا تواند ايران كند. كمك خدمات امور به توجه يازدهم دولت اقتصادي
  راهبرد دنبال به كشور براي را بيشتر خارجي هاي كارخانه سهامدار جامعه،
  ضعيف از بيش قبل سال مشابه زمان به نسبت درصدي
  ۸1/۳ جامعه پايين هاي دهك سهامداران داشت اعالم اعم خارجي گردشگر ميليون ساالنه جذب هدف از يكي است. بوده مختلف هاي وزه در داشت
  زيرساختي خواهد شد خواهند
  مشخصي همچنين است. شده ارسال گاز مكعب متر ميليارد
  ۲/۵ سهام مالك بهرهمندند، درصدي ۵0 تخفيف از كه يابد.» دست سالمت تفريحي مذهبي، گردشگر از وضعيت در تحول توليد، رشد بسترساز هاي
  حوزه شهرها به گاز مكعب متر ميليارد 10/۵ ۵۹، سال
  در ۲ميليون سهام هر ارزش شد. خواهند عدالتشان بپذير آسي اقشار محرومان از حمايت براي كارآفريني كشور امروز مساله ترين مهم مورد گذشته سال چهار در كه بوده كشور
  ترابري به نسبت كه شد داده تحويل مصرف جهت
  روستاها داراي نفره پنج خانواده يك يعني است تومان كه يبپذير آس اقشار از حمايت موضوع اما خارجي هاي سرمايه جلب تجارت توسعه نيز كار كنوني متقاضي هزار ۲00و ۳ميليون هوايي، ناوگان نوسازي است. گرفته قرار ويژه
  توجه وي دهد. نشان را درصدي 11/6 افزايش مشابه
  زمان ابتداي از كه شد خواهد توماني ميليون 10 سهامي تبليغاتي مباحث كانوني نقطه به انتخابي هر در جمله از خارجي هاي سرمايه جذب موضوع به ساالنه كه است نفري ميليون يك حدود كيلومتر هزار پنج از بيش ايجاد ههن را
  توسعه منطقه از عبوري گاز حجم شده، ذكر زمان در
  افزود: امسال از ميگيرد. قرار اختيارشان در ۹6 سال شاهكليد عنوان به نيز دوره اين در شود مي بدل نامزدها تبليغات جريان در كه است هايي ضرورت رغم به يازدهم دولت شوند. اضافه كار بازار اصلي راه بزرگراه آزادراه، شامل اده
  زيرساخت ميزان اين كه بود مترمكعب ميليارد ۹/۹1 بر
  بالغ اضافه كشور بورس سهامداران به نفر ميليون ترين اصلي است. شده مطرح نامزدها هاي وعده كارنامه به اتكا با يازدهم دولت شد؛ اشاره آن به حدود ايجاد اشتغال زمينه در ركوردشكني اين جمله از روستايي راه ۸۵كيلومتر 00 از بيش
  و افزايش گذشته سال مشابه زمان به نسبت گاز
  حجم جامعه، ضعيف طبقات مردم شد خواهند براي قاليباف رييسي چون نامزدهايي راهكار توسعه دهه، چهار از پس تجاري تراز مثبتسازي اين بر نتوانسته گذشته سال براي شغل 00۷هزار پي در همچنين يازدهم دولت است. مهم هاي الش
  ت يدهد. نشان را درصدي شد.
  44/4 خواهند مشخصي هاي كارخانه سهامدار افزايش محرومان پذير آسيب اقشار از حمايت خود اقتصادي كار دستورهاي زمره در را صادرات آيد. فائق معضل هاي بخ رشد زمينه در گذشته سال چهار راه
  ادامه ملكشاهي روستاي به گازرساني عمليات آغاز استاني
  هاي
  چهره استان گاز شركت عمومي روابط گزارش
  ساري پيرمحمد، گنبد روستاهاي در گازرساني كلنگ
  ايالم، روستاي 569 به آبرساني در دولت اثرگذار اقدامات واگذاري در مركزي نخست رتبه بازآفريني ملي ستاد
  برگزاري كلك سراب نقي، كلك كشوري، شهيد سفلي، انار
  چم استاندار، حضور با ملكشاهي شهرستان توابع از اما يازدهم
  و دولت در كرمان درمان بهداشت هاي وزه صنعتي هاي شهرك در زمين مازندران در پايدار
  شهري مسووالن، از جمعي ملكشاهي شهرستان
  فرماندار آب شركت مديرعامل كرمان رييس بابايي جان قاسم مازندران شركت مديرعامل مركزي نشست ابتداي در
  مازندران مردم شهرستان ادارات انتظامي نظامي
  مديران به ابتدا در شمسلهي عباس شد. زده زمين بر محلي اعالم كرمان استان روستايي فاضالب خدمات پزشكي علوم دانشگاه گفت: مركزي استان هاي شهرك محوريت با پايدار شهري
  بازآفريني اشاره ملكشاهي شهرستان در گازرساني وضعيت تشريح روستاي ۵6۹ به يازدهم دولت در كرد: مراسم در مازندران درماني بهداشتي به زمين واگذاري زمينه در استان اين توضيحاتي شهرسازي راه وزير
  مازندران، ۳0۳كيلومتر مجموع در شهرستان اين در گفت: كرد است. شده آبرساني استان اين نظام تحول طرح اجراي سالروز سومين جشن نواحي شهركها در صنعتگران متقاضيان نرخ خصوص به جمعيتي مباحث با ارتباط در
  را هاي تالش با افزود: ايرنا با وگو گفت در ديروز رشيدي علي اين در كه گفت توان مي جرات به گفت: مازندران در المت س دارد. قرار كشور اول جايگاه در صنعتي كشور شهرهاي هدف محالت با مرتبط موارد همچنين
  رشد انشعاب 4100 از بيش اجرا، توزيع شبكه تغذيه
  خط ۲61 از بيش يازدهم دولت در كرمان استان آبفار شركت سالمت حوزه در فراواني زيربنايي اساسي كارهاي سال سه ملت خانه در خمين نماينده با نشست در آمره مصطفي پايدار، شهري بازآفريني هاي سياس بر تاكيد ضمن كرد
  ارائه طبيعي گاز نعمت از مشترك 00۹4 از بيش
  نصب شاهد امروز گفت: ادامه در الهي شمس برخوردارند. شدند. مند بهره سالم آشاميدني آب نعمت از روستانشين هزار است. گرفته صورت مازندران استان در استان صنعتي نواحي ها شهرك اراضي از هكتار 0۳۲ افزود: اجراي راستاي در را مختلف هاي اه دستگ تعامل
  مشاركت پيرمحمد، گنبد روستاهاي به گازرساني عمليات آغاز در 61روستا اخير سال چهار در اينكه به اشاره با وي هاي حوزه از بعضي در انجامشده اقدامات گفت: بابايي جان ميزان بيشترين كه شد واگذار قرارداد ۲11 براي پارسال وزارت عالي مقام همچنين دانست. ضروري مذكور هاي
  سياس كلك سراب نقي، كلك كشوري، شهيد سفلي، انار چم آب فاقد روستاي 0۳۲ سطح در روستا ۹۵۲ يك، سطح دهه دو از بيش حتي استان سراسر درمان بهداشت است. شده شامل كشور سطح در را واگذاريها فاقد مسكوني واحد باالي تعداد به توجه با شهرسازي
  راه در ۵۹ سال كرد: بيان شدهاند، مند بهره سالم شرب آب از پرداختي ميزان كاهش بسته تشريح با او است. بوده گذشته شهرك ۲4 در واگذاري زمين ميزان اين كرد: اظهار وي نامناسب هدايت بزرگ هاي چال از موقت سكنه داراي
  سكنه خط 1۳كيلومتر با ملكشاهي شهرستان توابع از اما
  و بيش كاري حجم مقاومتي اقتصاد هاي برنامه اجراي راستاي مردم جيب از ۳درصد به ۷۳ از بيماران درمان هاي هزينه ۲4هكتار خمين شهرستان سهم كه بود استان صنعتي نواحي با همچنين وي كرد. تاسف ابراز حوزه اين در كشور ههاي
  سرماي بيش مندي بهره انشعاب 600 توزيع، شبكه
  تغذيه هستيم. طبيعي گاز نعمت از 0۸6خانوار از بوديم. شاهد عملكردي حوزه در را برابري چند از رضايتمندي درصدي ۸0 افزايش بسته، اين اجراي با كه گفت است. بوده هكتار 0۳۲ از حوزه اقدامات از آمل ساري شهرهاي از خود بازديد به
  اشاره هزار بر بالغ انيها آبرس اين هزينه اينكه بيان با وي حوزه در گفت: جانبابايي قاسم است. داشته پيش در را مردم نواحي هركها ش در صنعتي واحد ۳۸ داد: ادامه وي سپاسگزاري شهر دو اين در شهري مديريت توسط شد
  بازآفريني توليد مدار وارد شادگان فوالد كارخانه تا ۲۹ سال سه در كرد: عنوان است، شده ريال ميليارد ۳0۵ تخصصي فوق تخصصي ويژه كلينيك 14 ساخت درماني ريال ميليون ۷61 هزار با گذشته سال در استان اشاره ضمن استان شهرسازي راه مديركل نوروزي حيدر
  كرد. شد. ميسر روستا 146 به آبرساني مجموعا ۹4 سال پايان 0۵۲1 از بيش افزايش شاهد بستري هاي تخت بخش در آمره كردند. ايجاد شغلي فرصت ۹1۲ كه شد بهرهبرداري بر بالغ فرسوده بافت محدوده كتار ۸ه4 00 حدود وجود
  به خوزستان فوالد توسعه طرح ترين زرگ اول فاز
  اهواز كرمان استان روستايي فاضالب آب شركت مديرعامل CCU ICU ويژه تخت ۲00 از بيش بيمارستاني تخت كه بود غيرفعال مركزي استان در صنعتي واحد ۲4 داد: ادامه گزارش استان، در مصوب غيررسمي هاي اه سكونتگ هكتار
  00۲1 روز مستقيم احياي ايراني فناوري با شادگان شهرستان
  در شد. توليد مدار وارد صنعت وزير معاون حضور با كبه شين ۲1هزار به آبرساني شد، موفق استان آبفار شركت گفت: زمان از كرد: خاطرنشان وي هستيم. مازندران استان در برگشت. توليد مدار به توليد موانع رفع تسهيالت پرداخت با مهها برنا عملكردها، اقدامات، مجموعه با ارتباط در
  تفصيلي با شادگان فوالد كارخانه گرم دازي راه ان از مرحله نخستين به عمل راستاي در دهد انجام سالها اين طي را خانوار ۵0 افزايش استان در دياليز هاي تخت تحول هاي بسته اجراي افزايش مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در داد: ادامه آمره سازي توانمن بهسازي نوسازي، با ارتباط در موجود
  مشكالت توليد كارخانه نخستين ريفرمر علهاي مش شدن روشن به آبرساني همزمان شكل به ۵۹ سال در مقاومتي اقتصاد مفاد استان سطح در دياليز جامع مراكز ساخت داشته برابري دو شدند عارضهيابي استان صنعتي واحدهاي توليد، وري بهره كرد. ارائه مازندران استان شهرهاي هدف
  محالت كرد. آغاز ملي توسعه صندوق اعتبارات محل از را روستا ۵1۳ است. اقدام دست در اكنون هم هاي كارگاه شدند مستقر صنعتي شهركهاي در مشاوران به هاي الش خوشبختانه كرد: تاكيد نوروزي حيدر ادامه
  در در )PERED( ايراني«پرد» روش به اسفنجي
  آهن مناطق ويژه به روستاها به آبرساني در بزرگ تحول از وي توسعه افزود: مازندران پزشكي علوم دانشگاه رييس ۲دوره 06 راستا اين در گفت: وي كردند. برگزار آموزشي سطح در عمومي وفاق كه است شده آن به منجر آمده
  عمل فوالد مديرعامل رسيد. رهرداري به به شنبه روز
  جهان از يكي شادگان فوالد طرح گفت: مراسم اين در شادگان تالش اين از هدف افزود: داد خبر كرمان استان محروم از ديگر يكي نيز استان سراسر RDLدر زايماني هاي تخت هاي دوره اين در 66نفر 6هزار كه شد برگزار آموزشي به توجه جهت در تابعه هاي مديريت استاني ارشد
  مديريت در آن جامع مطالعات كه است كشور مهم فوالدي طرح ۷1هزار احداث كيلومتر، ۸۵ يكهزار گذاري لوله مجاهدانه راهاندازي شدن عملياتي با كه بود دانشگاه هاي برنامه كنندگان شركت برابر تعداد اين داشتند شركت آموزشي در كه آيد عمل به استان هدف محالت در بازآفريني
  رويكرد چهارم سوم، ههاي برنام در شاز پيني عنوان به ۲۸۳1 سال ۵۲حلقه تجهيز حفر آب ذخيره مخزن مترمكعب ۵00 ازپيش بيش رايگان طبيعي زايمان ترويج زمينه زايماني بلوك است. بوده گذشته هاي سال در آموزشي هاي دوره مازندران، استانداري فيمابين مشترك هاي الش زمينه
  اين بود. ريالي ميليارد ۷1 يكهزار شده هزينه اعتبار با چاه با پزشكي تجهيزات تامين افزود: جانبابايي شد. فراهم گفت: مركزي استان هاي شهرك شركت مديرعامل نكا) قائمشهر، بابل، آمل، (ساري، هدف گانه پنج
  شهرهاي تفضلي عباس شد. مطرح كشور اقتصادي توسعه پنجم
  و از بيش آب تامين براي اقدام اين كرد: بيان رشيدي استان، بيمارستان ۳۲ در ريال ۵ميليارد 00 بر بالغ اعتباري داخلي هاي نمايشگاه در پارسال استان صنعتي واحد 1۲۳ همچون همكار نهادهاي همچنين استان هاي شهرداري
  ديگر فوالدي شمش تن هزار ۸00 توليد براي طرح اين در
  افزود: توليد ظرفيت بيني پيش هكتار 6۵۲ مساحت به زميني در ۵1۳ براي مقاومتي اقتصاد هاي پروژه قالب در نفر هزار 6۸1 و... آمل (ره) خميني امام بيمارستان اندازي راه تجهيز شركت توسط ها هزينه از بخشي كه كردند شركت خارجي معاونت اي، حرفه فني پزشكي، علوم دانشگاه شد.
  بهزيستي، انجام اصلي بخش دو در فوالد است. شده تعريف استان در روستا است. تحول طرح هاي بسته راستاي در اقدامات ازجمله شد. تامين ها شهرك است. تقدير قابل و... استان دادگستري
  اجتماعي
برنامه‌هاي اقتصادي نامزدها زير ذره‌بين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/25
برنامه‌هاي اقتصادي نامزدها زير ذره‌بين
مردم به كدام وعده‌هاي اقتصادي توجه مي‌كنند


گروه بنگاه‌ها    

مردم به كدام برنامه اقتصادي راي مي‌دهند؟ اين پرسشي است كه براي چنين روزهايي كه فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور تحت تاثير تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري قرار دارد، كليدي به نظر مي‌رسد. آن هم در شرايطي كه برخي نامزدها با استفاده ابزاري از نيازهاي معيشتي گروه‌هاي كمتر برخوردار جامعه به اميد موج‌سواري از اين مطالبات فروخورده انتظار مي‌كشند. در ميان وعده‌هاي مطرح شده از سوي نامزدها، توسعه بازار كسب و كار، سياست‌گذاري در بخش مسكن، بورس، تجارت خارجي، حمايت از اقشار آسيب‌پذير، ايجاد اشتغال، مبارزه با فساد، توسعه گردشگري و... از جمله مسائلي هستند كه هر يك از نامزدهاي رياست‌جمهوري دوازدهم برنامه و وعده‌هاي خود را درباره آن اعلام داشته و در معرض راي مردم قرار داده‌اند.

رسانه‌هاي گروهي هر يك با بررسي تطبيقي عملكرد تبليغاتي نامزدها تلاش مي‌كنند از دل اين اظهارات و وعده‌ها خط سير مشخصي را براي پيش‌بيني فرآيند تصميم‌گيري مردم در جريان انتخابات استخراج كنند.

 مسائل اقتصادي در جريان رقابت 6نامزد رياست‌جمهوري به اصلي‌ترين محور طرح برنامه و شعارهاي انتخاباتي آنان تبديل شده است. برخي نامزدها با كارنامه‌يي مشخص و برنامه‌يي مدون و عملياتي پا به عرصه رقابت نهاده‌اند و شماري نيز صرف نظر از امكان‌سنجي اجراي برنامه‌ها به ترسيم ايده‌هاي مطلوب خود نزد راي‌دهندگان پرداخته‌اند.

اهميت موضوع اقتصاد و بهبود وضعيت معيشتي جامعه پيش از انتخاباتي شدن فضاي سياسي برجسته‌ترين گمانه در مورد سمت و سوي طرح شعارها و رقابت‌ها بود و پس از مشخص شدن نامزدهاي نهايي، بخش مهمي از تبليغات آنان به تشريح ديدگاه و برنامه‌هاي اقتصادي معطوف شد. اين گزارش به برخي ديدگاه‌هاي اقتصادي نامزدها در چند حوزه اقتصادي نگاهي انداخته و به بررسي برنامه و وعده‌هاي آنان پرداخته است. وقتي همه راه‌ها به رشد ختم مي‌شود

نامگذاري سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» ضرورت اساسي كشور در زمينه افزايش توليد و رشد شاخصي كلاني چون توليد ناخالص داخلي را آشكارتر كرد. «حسن روحاني» رييس دولت يازدهم براي ادامه راه اين دولت عملياتي‌سازي برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 1404 را الگوي عمل خود قرار داده و با تحول در وضعيت رشد منفي هفت درصدي اين رقم را در 9ماهه اول سال 95 به 7.2 درصد رسانده است. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت دوازدهم موظف به زمينه‌سازي رشد هشت درصدي در اقتصاد كشور است.

راهبرد اقتصادي دولت يازدهم توجه به امور زيرساختي در حوزه‌هاي مختلف بوده است. يكي از حوزه‌هاي بسترساز رشد توليد، تحول در وضعيت ترابري كشور بوده كه در چهار سال گذشته مورد توجه ويژه قرار گرفته است. نوسازي ناوگان هوايي، توسعه راه‌آهن و ايجاد بيش از پنج هزار كيلومتر زيرساخت جاده‌يي شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلي و بيش از 5800 كيلومتر راه روستايي از جمله اين تلاش‌هاي مهم است.  دولت يازدهم همچنين در پي ادامه راه چهار سال گذشته در زمينه رشد بخش‌هاي اصلي اقتصاد يعني كشاورزي، صنايع و خدمات است؛ راهي كه تنها در حوزه‌يي چون كشاورزي تاكنون به خودكفايي در اقلامي اساسي چون گندم رسيده است.

در اين زمينه «محمدباقر قاليباف» نيز از تلاش «دولت مردم» براي افزايش چشمگير توليد ملي و به تبع آن رشد دو و نيم برابري درآمد كشور رونمايي كرده كه از ديد اقتصاددانان به معناي فراهم آوردن رشدي بي‌سابقه و بيست و شش درصدي است. ساير نامزدهاي انتخاباتي عملا برنامه‌يي در اين زمينه براي ارزيابي تحليلي ارائه نكرده‌اند. اشتغال يك مطالبه امروزي

بعد از موضوع رشد اقتصادي كه به نوعي در تمام شاخص‌هاي اقتصادي تاثيرگذار است، مساله اشتغال ديگر عنصر تاثيرگذار در جريان برنامه‌ها و وعده‌هاي نامزدهاست.

مهم‌ترين مساله امروز كشور كارآفريني براي 3ميليون و200 هزار متقاضي كنوني كار و نيز حدود يك ميليون نفري است كه سالانه به بازار كار اضافه مي‌شوند. دولت يازدهم به رغم ركوردشكني در زمينه اشتغال و ايجاد حدود 700هزار شغل براي سال گذشته نتوانسته بر اين معضل فائق آيد.

با توجه به اهميت موضوع اشتغال قاليباف از ايجاد سالانه يك ميليون و دويست هزار شغل در يك سال خبر داده است. ادعاهايي كه به سرعت از سوي كارشناسان رد شد و به عنوان يك حربه تبليغاتي از آن ياد شد. قاليباف در اظهارنظري عجيب اعلام كرد با افزايش هر يك ميليون تن به ظرفيت توليد پتروشيمي كشور 200هزار نفر به صورت مستقيم و 400هزار نفر به صورت غيرمستقيم شاغل خواهند شد. اين در حالي است كه بنابر اعلان مسوولان اقتصاد، انرژي و صاحب‌نظران اين حوزه هر يك ميليون تن ظرفيت جديد پتروشيمي در بهترين شرايط 16 هزار شغل ايجاد خواهد كرد. وي در يكي از تازه‌ترين برنامه‌هاي تلويزيوني خود اعلام داشته فقط يك ميليون شغل مي‌توانيم در گردشگري ايجاد كنيم.

رييسي ديگر نامزدي است كه وعده كارآفريني ميليوني را داده تا در دولت «كار و كرامت» طي چهار سال 6ميليون شغل ايجاد كند.

در كنار اين وعده‌هاي چهره‌هاي اصولگرا، رونق‌بخشي به صنايع و بخش‌هاي توليدي از طريق حمايت از بخش خصوصي راهكاري است كه رييس دولت يازدهم در كنار توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان به عنوان راهكارهايي در جهت توسعه اشتغال بر آن تاكيد دارد.

در بخشي از برنامه روحاني آمده است: « توسعه گردشگري از جمله ظرفيت‌هايي است كه مي‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ايران، ايجاد اشتغال بالاخص در مناطق كم‌برخوردار و راه‌اندازي زنجيره‌يي از توليد و خدمات كمك كند. ايران مي‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 ميليون گردشگر خارجي اعم از گردشگر مذهبي، تفريحي و سلامت دست يابد.» توسعه تجارت و جلب سرمايه‌هاي خارجي

موضوع جذب سرمايه‌هاي خارجي از جمله ضرورت‌هايي است كه در جريان تبليغات نامزدها به آن اشاره شد؛ دولت يازدهم با اتكا به كارنامه مثبت‌سازي تراز تجاري پس از چهار دهه، توسعه صادرات را در زمره دستورهاي كار اقتصادي خود و برنامه دولت دوازدهم اعلام كرده است. بر اساس اعلام مسوولان اين دولت، برجام به عنوان مبنايي براي توسعه روابط اقتصادي ايران و جهان سبب تحول در اين روابط شده و شكوفايي تجارت خارجي و جلب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر را براي كشور به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ايرنا، نامزدهايي چون محمدباقر قاليباف و سيد مصطفي آقاميرسليم هر چند در زمره منتقدان برجام قرار دارند اما بارها اعلام كرده‌اند از ظرفيت‌هاي اين سند بين‌المللي براي توسعه تجارت به درستي استفاده نشده است.

رييسي در برنامه‌هايي چون مناظره انتخاباتي با ادعاي ناچيز بودن سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام، اين سند را تاكنون ناكارآمد دانسته و در مقابل بر ضرورت توسعه روابط اقتصادي با همسايگان تاكيد كرده است.

 حمايت از محرومان و اقشار آسيب‌پذير

اما موضوع حمايت از اقشار آسيب‌پذير كه در هر انتخابي به نقطه كانوني مباحث تبليغاتي بدل مي‌شود در اين دوره نيز به عنوان شاه‌كليد وعده‌هاي نامزدها مطرح شده است. اصلي‌ترين راهكار نامزدهايي چون رييسي و قاليباف براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و محرومان افزايش چندبرابري يارانه پرداختي به شهروندان است.

در همين زمينه روحاني در بخشي از 14 محور برنامه‌هاي اقتصادي خود اعلام داشته است: دولت دوازدهم برنامه‌يي براي بهبود وضعيت رفاهي 8 تا 10 ميليون نفر از خانوارهايي كه در پايين‌ترين سطح زندگي مي‌كنند، دارد.

در يكي از مراحل برنامه ميزان مقرري مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده است. به‌طوري‌كه اگر مستمري يك خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود اين مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بيش از 4.6 برابر) افزايش يافته و از ابتداي سال اجرا شده است. مكاني براي زيستن

تداوم طرح «مسكن مهر» به عنوان ميراث دولت‌هاي نهم و دهم را مي‌توان مهم‌ترين برنامه رييسي در زمينه تامين مسكن متقاضيان دانست. قاليباف اما با اشاره به قانون نوسازي بافت فرسوده، برنامه دولت مردم را نوسازي سالانه 10درصد از بافت‌هاي فرسوده شهرها عنوان كرده است. روحاني اما به اصلاح اين روند اعتقاد دارد و از مسكن اجتماعي و نسل دوم شهرهاي جديد به عنوان راهكارهاي اجرايي‌اش در بخش مسكن سخن مي‌گويد.

در مناظره نخست، روحاني از تخصيص تسهيلات ويژه به خصوص به زوج‌هاي جوان براي خانه‌دار شدن سخن گفت. در همين ارتباط، جهانگيري با اشاره به اجراي مصوبه اسفندسال گذشته هيات دولت با عنوان «مسكن اجتماعي» تصريح كرد كه مطابق آن بايد سالانه 100هزار واحد مسكوني براي اقشار خاص، ساخته يا تامين شود. زماني براي توسعه بورس

به گفته كارشناسان، بازار بورس به عنوان تابلوي اقتصادي كشور نيازمند توجهي ويژه است و هفت تا 10 ميليون نفر آماري است كه به بازار سرمايه و بدهي ارتباط مي‌يابند. از اين رو انتظار مي‌رفت نامزدهاي رياست‌جمهوري برنامه خود را در زمينه رونق بورس اعلام دارند.

هر چند در دوره دولت يازدهم حباب بورسي ايجاد شده در دولت قبل تركيد و شاهد افت برخي شاخص‌هاي تصنعي در بازار سرمايه بوديم اما اكنون بورس در مسير ثبات و رشد پيوسته قرار گرفته است. به عنوان مثال شاخص كل بورس تهران از ابتداي امسال رشد 3.5درصدي را شاهد بوده و به سطح 80هزار واحد رسيده است.

با توجه به برنامه‌هاي اعلاني دولت از جمله توزيع سهام كارخانه‌هاي سودده ميان صاحبان سهام عدالت مي‌توان به رونق اين بازار اميد داشت. در اين ارتباط جهانگيري در مناظره سوم اقتصادي اعلام داشت سهامداران دهك‌هاي پايين جامعه كه از تخفيف 50 درصدي بهره‌مندند، مالك سهام عدالتشان خواهند شد. ارزش هر سهام 2ميليون تومان است يعني يك خانواده پنج نفره داراي سهامي 10ميليون توماني خواهد شد كه از ابتداي سال 96 در اختيارشان قرار مي‌گيرد. از امسال 50 ميليون نفر به سهامداران بورس كشور اضافه خواهند شد و مردم و طبقات ضعيف جامعه، سهامدار كارخانه‌هاي مشخصي خواهند شد.نویسنده:
برگزاري ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در مازندران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/25
برگزاري ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در مازندران


مازندران   در ابتداي نشست بازآفريني شهري پايدار با محوريت مازندران، وزير راه و شهرسازي توضيحاتي را در ارتباط با مباحث جمعيتي به خصوص نرخ رشد و همچنين موارد مرتبط با محلات هدف شهرهاي كشور ارائه كرد و ضمن تاكيد بر سياست‌هاي بازآفريني شهري پايدار، مشاركت و تعامل دستگاه‌هاي مختلف را در راستاي اجراي سياست‌هاي مذكور ضروري دانست.  همچنين مقام عالي وزارت راه و شهرسازي با توجه به تعداد بالاي واحد مسكوني فاقد سكنه و داراي سكنه موقت از چالش‌هاي بزرگ هدايت نامناسب سرمايه‌هاي كشور در اين حوزه ابراز تاسف كرد. وي همچنين با اشاره به بازديد خود از شهرهاي ساري و آمل از اقدامات حوزه بازآفريني توسط مديريت شهري در اين دو شهر سپاسگزاري كرد.  حيدر نوروزي مديركل راه و شهرسازي استان ضمن اشاره به وجود حدود 4800 هكتار محدوده بافت فرسوده و بالغ بر 1200هكتار سكونتگاه‌هاي غيررسمي مصوب در استان، گزارش تفصيلي در ارتباط با مجموعه اقدامات، عملكردها، برنامه‌ها و مشكلات موجود در ارتباط با نوسازي، بهسازي و توانمند‌سازي محلات هدف شهرهاي استان مازندران ارائه كرد.

در ادامه حيدر نوروزي تاكيد كرد: خوشبختانه تلاش‌هاي به عمل آمده منجر به آن شده است كه وفاق عمومي در سطح مديريت ارشد استاني و مديريت‌هاي تابعه در جهت توجه به رويكرد بازآفريني در محلات هدف استان به عمل آيد كه در اين زمينه تلاش‌هاي مشترك فيمابين استانداري مازندران، شهرهاي پنج‌گانه هدف (ساري، آمل، بابل، قائمشهر، نكا) و ديگر شهرداري‌هاي استان و همچنين نهادهاي همكار همچون بهزيستي، دانشگاه علوم پزشكي، فني و حرفه‌‌اي، معاونت اجتماعي دادگستري استان و... قابل تقدير است.

 نویسنده:
رتبه نخست مركزي در واگذاري زمين در شهرك‌هاي صنعتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/25
رتبه نخست مركزي در واگذاري زمين در شهرك‌هاي صنعتي


مركزي  مديرعامل شركت شهرك‌هاي استان مركزي گفت: اين استان در زمينه واگذاري زمين به متقاضيان و صنعتگران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در جايگاه اول كشور قرار دارد.

مصطفي آمره در نشست با نماينده خمين در خانه ملت افزود: 230 هكتار از اراضي شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان پارسال براي 211 قرارداد واگذار شد كه بيشترين ميزان واگذاري‌ها را در سطح كشور شامل شده است.

وي اظهار كرد: اين ميزان زمين واگذاري در 24 شهرك و نواحي صنعتي استان بود كه سهم شهرستان خمين 42هكتار از 230 هكتار بوده است.

وي ادامه داد: 83 واحد صنعتي در شهرك‌ها و نواحي استان در سال گذشته با 6 هزار و 761ميليون ريال بهره‌برداري شد كه 912 فرصت شغلي ايجاد كردند.  آمره ادامه داد: 42 واحد صنعتي در استان مركزي غيرفعال بود كه با پرداخت تسهيلات و رفع موانع توليد به مدار توليد برگشت.  آمره ادامه داد: در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و افزايش بهره‌وري و توليد، واحدهاي صنعتي استان عارضه‌يابي شدند و مشاوران در شهرك‌هاي صنعتي مستقر شدند و كارگاه‌هاي آموزشي برگزار كردند.  وي گفت: در اين راستا 206 دوره آموزشي برگزار شد كه 6هزار و 668 نفر در اين دوره‌هاي آموزشي شركت داشتند و اين تعداد 6 برابر شركت‌كنندگان دوره‌هاي آموزشي در سال‌هاي گذشته بوده است.

مديرعامل شركت شهرك‌هاي استان مركزي گفت: 321 واحد صنعتي استان پارسال در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي شركت كردند كه بخشي از هزينه‌ها توسط شركت شهرك‌ها تامين شد.نویسنده:
اقدامات اثرگذار دولت در حوزه‌هاي بهداشت و درمان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/25
اقدامات اثرگذار دولت در حوزه‌هاي بهداشت و درمان


مازندران  قاسم جان‌بابايي رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در مراسم جشن سومين سالروز اجراي طرح تحول نظام سلامت در مازندران گفت: به جرات مي‌توان گفت كه در اين سه سال كارهاي اساسي و زيربنايي فراواني در حوزه سلامت در استان مازندران صورت گرفته است.

جان‌بابايي گفت: اقدامات انجام‌ شده در بعضي از حوزه‌هاي بهداشت و درمان سراسر استان حتي بيش از دو دهه گذشته بوده است.  او با تشريح بسته كاهش ميزان پرداختي هزينه‌هاي درمان بيماران از ۳۷ به ۳درصد از جيب مردم گفت كه با اجراي اين بسته، افزايش ۸۰درصدي رضايتمندي مردم را در پيش داشته است.  قاسم جان‌بابايي گفت: در حوزه درماني ساخت ۱۴ كلينيك ويژه تخصصي و فوق‌تخصصي و در بخش تخت‌هاي بستري شاهد افزايش بيش از ۱۲۵۰ تخت بيمارستاني و بيش از ۲۰۰ تخت ويژه ICU و CCU در استان مازندران هستيم. وي خاطرنشان كرد: از زمان اجراي بسته‌هاي تحول تخت‌هاي دياليز در استان افزايش دوبرابري داشته و ساخت مراكز جامع دياليز در سطح استان هم‌اكنون در دست اقدام است.

رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران افزود: توسعه تخت‌هاي زايماني LDR در سراسر استان نيز يكي ديگر از برنامه‌هاي دانشگاه بود كه با عملياتي شدن و راه‌اندازي ۹ بلوك‌ زايماني زمينه ترويج زايمان طبيعي رايگان بيش‌ازپيش فراهم شد.  جان‌بابايي افزود: تامين تجهيزات پزشكي با اعتباري بالغ بر ۵۰۰ ميليارد ريال در ۲۳ بيمارستان استان، تجهيز و راه‌اندازي بيمارستان امام خميني (ره) آمل و... ازجمله اقدامات در راستاي بسته‌هاي طرح تحول است.نویسنده:
آبرساني به 569 روستاي كرمان در دولت يازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/25
آبرساني به 569 روستاي كرمان در دولت يازدهم


كرمان  مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان اعلام كرد: در دولت يازدهم به 569 روستاي اين استان آبرساني شده است.

علي رشيدي ديروز در گفت‌وگو با ايرنا افزود: با تلاش‌هاي شركت آبفار استان كرمان در دولت يازدهم بيش از 261 هزار روستانشين از نعمت آب آشاميدني سالم بهره‌مند شدند.

وي با اشاره به اينكه در چهار سال اخير 169 روستا در سطح يك، 259روستا در سطح 2 و 230روستاي فاقد آب از آب شرب سالم بهره‌مند شده‌اند، بيان كرد: سال 95 و در راستاي اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي حجم كاري بيش از چند برابري را در حوزه عملكردي شاهد بوديم.

وي با بيان اينكه هزينه اين آبرساني‌ها بالغ بر 2 هزار و 305 ميليارد ريال شده است، عنوان كرد: در سه سال 92 تا پايان سال 94 مجموعا آبرساني به 146 روستا ميسر شد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان گفت: شركت آبفار استان موفق شد، آبرساني به 12هزار و 50 خانوار را طي اين سال‌ها انجام دهد و در راستاي عمل به مفاد اقتصاد مقاومتي در سال 95 به شكل همزمان آبرساني به 513 روستا را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي آغاز كرد.

وي از تحول بزرگ در آبرساني به روستاها به ويژه مناطق محروم استان كرمان خبر داد و افزود: هدف از اين تلاش مجاهدانه لوله‌گذاري يك‌هزار و 58 كيلومتر، احداث 17هزار و 500مترمكعب مخزن ذخيره آب و حفر و تجهيز 25حلقه چاه با اعتبار هزينه شده يك‌هزار و 17 ميليارد ريالي بود.

رشيدي بيان كرد: اين اقدام براي تامين آب بيش از 186هزار نفر در قالب پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي 513 روستا در استان تعريف شده است.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/25
اخبار شهرستان‌ها


 احداث بيمارستان هزار تختخوابي اردبيل

اردبيل   قائم‌مقام وزير بهداشت گفت: وزارت بهداشت احداث بيمارستان هزار تختخوابي مرجع را در استان اردبيل عهده‌دار شده است. ايرج حريرچي در مراسم كلنگ‌زني بيمارستان ۲۵۸ تختخوابي اردبيل تصريح كرد: به دليل نياز اردبيل به توسعه تخت‌هاي بيمارستاني احداث بيمارستان هزار تختخوابي نيز در اين استان مصوب شده است. وي افزود: وزارت بهداشت اعتبار احداث اين بيمارستان را تامين خواهد كرد تا بخش قابل‌ توجهي از نيازهاي درماني شهروندان اردبيلي در خود استان تامين شود.  قائم‌مقام وزير بهداشت همچنين به ضرورت مشاركت خيرين در پروژه‌هاي توسعه فضاهاي درماني اشاره كرد و گفت: با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت انتظار مي‌رود، خيرين سلامت نيز مشاركت جدي داشته باشند. طرح اتصال فيبر نوري به مشتركان در مركزي

اراك   مدير تجاري و امور مشتريان مخابرات منطقه مركزي از اجراي طرح اتصال فيبر نوري در اين استان براي 20هزار مشترك خانگي، اداري و تجاري تا پايان امسال خبر داد.  عليرضا فرهادي گفت: طرح اتصال فيبر نوري در استان مركزي و كلان‌شهر اراك از اواخر سال گذشته آغاز شده و تا پايان امسال 20هزار مشترك خانگي، اداري و تجاري از اين طرح بهره‌مند خواهند شد.  وي بيان كرد: از تعداد 20هزار مشترك خانگي، اداري و تجاري 15هزار نفر در اراك و 5 هزار نفر در ساير نقاط استان مركزي قرار دارند كه با استفاده از خدمات اتصال به فيبر نوري به راحتي و با هزينه بسيار كمتري از اينترنت پرسرعت بهره‌برداري مي‌شود. فرهادي تاكيد كرد: مشترك با سرعت بسيار بالا كه فعلا تا 100مگابيت آن آزمايش شده است، مي‌تواند دسترسي بسيار سريع و آسان به كليه اطلاعات كه مورد نياز در شبكه است، داشته باشد. اين اطلاعات مورد نياز مي‌تواند آموزشي، علمي، تفريحي، موسيقي، فيلم يا هر چيز مشابه ديگري باشد. برگزاري مرحله مقدماتي مسابقات قرآني

اردبيل   مرحله مقدماتي مسابقات قرآني بهار در بهار با حضور مديرعامل شركت گاز استان اردبيل، دبير ستاد اقامه نماز استانداري، ائمه جماعات شركت گاز استان و جمع كثيري از كاركنان و خانواده‌هايشان در محل سالن اجتماعات ساختمان معاونت بهره‌برداري برگزار شد.  خدايي مديرعامل شركت گاز استان اردبيل در ابتداي اين مراسم گفت: در سال گذشته ۸۰ نفر از كاركنان و خانواده‌هاي آنها در مسابقات بهار در بهار شركت كرده بودند كه حال با رشد ۳۳درصدي، امسال ۱۱۰نفر از كاركنان، فرزندان و همسران كاركنان در اين مسابقات شركت كرده‌اند، اظهار اميدواري كرد و گفت: ان‌شاءالله در سال ۹۷ شاهد رشد بيشتري نسبت به ثبت‌نام مسابقات بهار در بهار را خواهيم داشت. وي در پايان بهترين راهكار ترويج سبك زندگي قرآني در جامعه را پرداختن به فعاليت‌‎هاي قرآني دانست و گفت: زماني كه يك رفتار در جامعه نهادينه شود آن رفتار نيازمند ساختار ايراني ـ اسلامي است كه خود اين مساله نياز به يك زمينه دارد و بهترين زمينه، قرآن كريم و تعاليم روح‌بخش آن است. افزايش 3 درصدي حجم گاز ارسالي به نيروگاه‌ها

ساري   داودي‌نژاد، مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز با اعلام اينكه در سال 95 حجم گاز ارسالي از سوي منطقه به نيروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش بيش از 3درصدي داشته است؛ افزود: منطقه 9 عمليات انتقال گاز به نيروگاه‌هاي 3 استان مازندران، گيلان و گلستان گاز ارسال مي‌كند كه با افزايش 18/3درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل بيش از 2/5 ميليارد متر مكعب گاز ارسال شده است. همچنين در سال 95، 5/10ميليارد متر مكعب گاز به شهرها و روستاها جهت مصرف تحويل داده شد كه نسبت به زمان مشابه افزايش 6/11درصدي را نشان مي‌دهد. وي افزود: در زمان ذكر شده، حجم گاز عبوري از منطقه بالغ بر 9/19ميليارد مترمكعب بود كه اين ميزان حجم گاز نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش 44/4درصدي را نشان مي‌دهد. آغاز عمليات گازرساني به 6 روستاي ملكشاهي

ساري   به‌گزارش روابط عمومي شركت گاز استان ايلام، كلنگ گازرساني در روستاهاي گنبد پيرمحمد، چم انار سفلي، شهيد كشوري، كلك نقي، سراب كلك و اما از توابع شهرستان ملكشاهي با حضور استاندار، فرماندار شهرستان ملكشاهي و جمعي از مسوولان، مديران نظامي و انتظامي و ادارات شهرستان و مردم محلي بر زمين زده شد.  عباس شمس‌الهي در ابتدا به تشريح وضعيت گازرساني در شهرستان ملكشاهي اشاره كرد و گفت: در اين شهرستان در مجموع 303كيلومتر خط تغذيه و شبكه توزيع اجرا، بيش از 4100 انشعاب نصب و بيش از 4900مشترك از نعمت گاز طبيعي برخوردارند.  شمس الهي در ادامه گفت: امروز شاهد آغاز عمليات گازرساني به روستاهاي گنبد پيرمحمد، چم انار سفلي، شهيد كشوري، كلك نقي، سراب كلك و اما از توابع شهرستان ملكشاهي با 31كيلومتر خط تغذيه و شبكه توزيع، 600 انشعاب و بهره‌مندي بيش از 680خانوار از نعمت گاز طبيعي هستيم. كارخانه فولاد شادگان وارد مدار توليد شد

اهواز  فاز اول ب