سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 - 823 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 823

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 823 Tue. May 16. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 823 شماره سوم سال 1438 شعبان 19 1396 ارديبهشت 26 سهشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  79957 تومان 1215000 تومان 4180 تومان 3754
  از رونمايي مراسم در بهداشت وزير براي انگليس پيشنهاد ايران داد
  خبر پزشكي نظام هوشمند كارت ردكرد را مالي
  تامين هوشمند كارت ورود شركت گي اد آم ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز به پزشكي نظام تامين براي خارجي سالمت
  حوزه هواپيما خريد
  مالي 12 صفحه 13 صفحه يدهد
  كالن
  نشان يازدهم دولت در كار كسب رونق از اقتصادي تشكل ۲68 له
  ارزيابي مقا
  سر اقتصاد بيني پيش جامعه
  براي خطري
  زنگ جبلي فراز
  96 سال در يران
  ا 3دسته به را ها مت حكو ماكياوللي
  نيكولو اساتيد ميزبان يروز بانكي پولي كده
  پژوهش منارشي كه نفر يك حكومت كند؛ مي
  تقسيم سال وم ما تا دبو اقتصا حوزه دنشگاهي اقتصادي
  هاي مولفه
  بهبود به كه نخبگان از گروهي حكومت شود، مي
  ناميده لنظر تباد بحث به 6۹را سال اقتصاد ندز م
  چش مردم حكومت نهايت در دارد شهرت
  آريستوكراسي بهروز رحماني، تيمور كه نشست اين در د.
  بگذار ماكياوللي هرچند ميشود. ناميده دموكراسي
  كه حضور ده زا زما حميد ري ند كامران زينوز،
  هاد 14 صفحه تبديل را آنها متها حكو اين ابتذال كه است
  معتقد ينگي، نقد تورم، اشتغال، ندز م چش داشتند كه طوري به ميكند انحطاط به رو هاي حكومت
  به گذاشته بحث به بانكي نظام داقتصاد
  رش تبديل آريستوكراسي ديكتاتوري، به تبديل
  منارشي وجود با جلسه اين حاضر كارشناسان د ش يشود. آنارشي به تبديل دموكراسي اليگارشي
  به همنظر موضوع يك اقتصاد فنظرهاي
  اختال پيروزي دوم جهاني جنگ از
  پس امسال كه دند كر بيني پيش القول متفق آنها ند؛
  بو نازيسم شدن برچيده غربي يهاي
  دموكراس انضباط اگر داشت نخواهيم تكرقمي تورم يگر
  د كشورها از بسياري تبديل شاهد مرور به
  فاشيسم تا 10 كانال تورم شو اجرا درستي به
  پولي ايرادات حال عين در اما بوديم دموكراسي الگوي
  به غلط هاي سياست اگر دماند خواه د درص 15
  در داد. نشان را خود خوبي به نيز
  دموكراسي ود وج با خفته تورم غول ود تكرار پيشين هاي وره از كه است بوده اين جوامع از بسياري تالش
  حقيقت بيدار تومان ميليار هزار ت ويس هزار نقدينگي بيرون مطرح هاي چهره يا نخبگان سيها دموكرا
  دل كارشناسان كه هايي بيني پيش يگر از د ش هد
  خوا آريستوكراسي فوايد كنار در را دموكراسي تا
  بيايند دجه بو كسري افزايش دند كر مطرح نشست اين
  د ميان فاصله كه زماني تا موضوع اين كنند.
  تجربه نيز اشتغال موضوع د. صدبو در تا شداقتصاد باشد...
  و اندك جوامع نخبگان مردم ود...
  عامه بحث ورد محورهاي از دگر
  3
  يكي صفحه همين آخر

  جهان
  خبر تهيه از مركزي بانك كل
  رييس تامين پولشويي با مبارزه
  دستورالعمل ترامپ پست:
  واشنگتن گزارش به داد. خبر تروريسم
  مالي سيف اهلل ولي مركزي بانك عمومي شود
  روابط استيضاح
  بايد اين جلسه در دستورالعمل اين
  گفت: در مطرح اعتبار پول شوراي نفت
  هفته توليد كاهش تمديد با سعودي ان عربست روسيه انرژي وزيران
  موافقت يشود. ابالغ ها بانك به تصويب
  صورت قبل از ها بانك البته كرد: خاطرنشان
  وي دادهاند انجام خصوص اين در اقداماتي
  هم شرايطي در را ما اقدامات، اين اميدواريم ابريشم
  و جاده در نفتي پيمان تمديد پس هاي ظرفيت همه از بتوانيم تا دهد
  قرار كنيم. استفاده برجام
  از 15 صفحه
  7
  ربخ له
  خبر مقا
  سر با معموال هيي فاصل چنين ردهاند. درك را مردم ديدگاه با خود نداشته اشراف هها ياران افزايش زيان به هد ان داشت اجرايي تجربه فوايد كنار در را دموكراسي تا بيايند بيرون مطرح اي ره چه
  يا گذشته است. يافتن كاهش قابل مردم سوي به نخبگان حركت يا شد مطرح شعاري چنين چرا كه است اين سوال پس باشند. ميان فاصله كه زماني تا موضوع اين كنند. تجربه جامعه
  آريستوكراسي براي خطري تهران
  زنگ استان انتخاباتي بازرس هزار فعاليت ناميده منتخب ييسجمهور كسي چه ديگر هفته يك اينكه از خواسته يك موضوعي چنين كه است اين ساده جواب شود؟ اما است دسترسي قابل باشد، اندك جوامع نخبگان مردم
  عامه جبلي فراز براي جدي خطر زنگ يك دوره اين انتخابات اما شود از يكي اينكه از گذشته بود. مردم از بسياري سوي از عمومي خالف جامعه عامه ايده دارند دهي اي جامعه نخبگان كه
  زماني رو پيش انتخابات گفت: تهران استان انتخابات بازرسي هيات سردبير
  رييس
  مشاور است. جامعه نخبگان يا شود پيروز انتخابات در ياران افزايش طرفدار كانديداهاي شرايطي چنين در نيست. اجرا قابل مدلي چنين ديگر است
  آن نيمي كه اشت خواهند فعاليت تهران استان سربازرس بازرس هزار
  ۷ در ايران مختلف نواحي در مردم اههاي ديدگ ميان شكاف بر همچنان است فعلي سطح در يارانه حفظ طرفدار كه گروهي سر بر ماندن اول راه دارند. روي پيش راه دو جامعه
  نخبگان يكند؛ تقسيم 3دسته به را ها مت حكو ماكياوللي
  نيكولو كريمي ايسنا، گزارش به شد. خواهند مستقر تهران شهر بازرسان اين
  از براي ابزاري عنوان به دوره اين در كه درآمدي مختلف سطوح شعار آن همچنان كه داد نشان اول طرف شعار اما بماند، كار سر بودن درست تجربي منطقي علمي، نظر از كه است
  اصولي از گروهي حكومت شود، مي ناميده منارشي كه نفر يك
  حكومت دوره همين وازد در دار فرمان نمايندگان بازرسان مشترك همايي گرد در تواند مي گرفت، قرار استفاده مورد كانديداها برخي تبليغات علت درباره نبايد كه است اين واقعيت است. طرفداراني داراي حل راه نپذيرد. را آن جامعه عامه اينكه ولو رفت پذيان را
  آن حكومت نهايت در دارد شهرت آريستوكراسي به كه
  نخبگان روستا شهر شوراهاي انتخابات وره پنجمين جمهوري رياست
  انتخابات حفظ شود. جامعه در اساسي چالش يك به تبديل آينده در اين هها ياران افزايش طرفدار كانديداهاي كرد، اشتباه معلول همخواني نخبگان منطق علم با كه است شعارهايي دادن دوم معتقد ماكياوللي هرچند شود. مي ناميده دموكراسي كه
  مردم ناهماهنگي ازجمله مشكالتي راي اخذ شعب گذشته انتخابات
  گفت: اكثريت خواسته كه ميدهد را تضمين اين ما به دموكراسي نكردند ايجاد اي روست فقرا ويژه به مردم ميان در را خواست انتخاب براي آنها شانس افزايش عمومي اقبال باعث اما ندارد رو هاي حكوم به تبديل را آنها تها حكوم اين ابتذال كه
  است شوراي ناظران با اري فرماند نمايندگان انتخابات بازرسان بين تعامل عدم خواسته اگر اما شود مي اجرا اقليت حقوق گرفتن نظر در با نتيجه شد. كانديداها اين ايجاد باعث مردم عامه خواسته بلكه است اتفاقي مساله اين يشود. دموكراسي اصول اساس
  بر ديكتاتوري، به تبديل منارشي كه طوري به ميكند انحطاط
  به با را روندانتخابات كه اشته وجود اسالمي شوراي مجلس ناظران
  نگهبان چه؟ باشد خودشان مصالح برخالف ناآگاهي دليل به اكثريت زنگ يك تفكري چنين وجود گفت بايد باشد، چه هر انتخابات آن شاهد كامال دوازدهم دوره جمهوري رياس انتخابات در
  كه به تبديل دموكراسي اليگارشي به تبديل
  آريستوكراسي مشكالت اين يم كرد سعي يبهشت ارد ۹۲ انتخابات در كرد. رو روبه
  مشكالتي صالح برخالف تصميمي ديگر بار مردم كه داد اجازه بايد آيا همين به فتهاند گر فاصله نخبگان از جامعه عامه است. خطر دارد طوالني سابقه دهيي پدي چنين ايران در كه هرچند
  هستيم يشود.
  آنارشي كنيم. برطرف امروز همايش خصوص به مشترك جلسات برگزاري طريق از
  را بايد يا شود مي بدل آنارشي به يي مساله چنين كه بگيرند خود حركت در ايران سر بر كه هاست سال پوپوليست سايه دليل انتخابات در است. 1384 سال انتخابات تجربه آن مثال كه غربي هاي دموكراس پيروزي دوم جهاني جنگ از
  پس با را انتخابات برگزاري متوليان آموزشي جلسات همچنين داد امه اد
  وي موضوع اين طبيعتا كه گرفت را آنها جلو مردم مصلحت دليل به نخبگان ميان فاصله داد رخ 4831يز سال در اتفاق اين است. منطق هيچ با كه دادند شعارهايي كانديداها برخي دوره اين بسياري تبديل شاهد مرور به فاشيسم نازيسم شدن
  برچيده انتخابات در گان هند رايد اكثري حد حضور زمينه تا يم كرد آشنا انتخابات وند
  ر وضعيت اين از جلوگيري حقيقت در است. اليگارشي نوعي عمومي ديدگاهي كه شد باعث مردم عامه خواسته جامعه هاي زيان به خوبي به جامعه نخبگان نبود. اجرا قابل
  اقتصادي ايرادات حال عين در اما بوديم دموكراسي الگوي به كشورها
  از انتخابات در اد: امه اد تهران استان انتخابات بازرسي هيات رييس شود
  فراهم انتخابات فرداي از بايد كه است اساسي مساله يك باخت-باخت هايي تفاوت اما 13۹6 انتخابات برسد. پيروزي به غيركارآمد اما غيرمشخص نيز آن منابع كه شرايطي در نقدي يارانه
  افزايش تالش حقيقت در داد. نشان را خود خوبي به نيز
  دموكراسي كه اشت خواهند فعاليت تهران استان سربازرس بازرس هزار رو
  پيش پرداخت. آن به شود حاصل كه يي هرنتيج از فارغ منطقي هاي ديدگاه فاصله مشكل خوبي به نخبگان بار ين دارد. الها كه كانديداهايي كه است بعيد بسيار دارند. اذعان
  است، نخبگان يها دموكراس دل از كه است بوده اين جوامع از
  بسياري شد. خواهند مستقر تهران شهر بازرسان اين از نيمي شود
  نم درست كاري پول پمپاژ با
  روحاني: در من انها! باقرخ ستارها ها خيابان اي ايران مرزداران گفت سخن جماعتي از روحاني دهد. مي قرار شدن فصل 3روز فاصله در روحاني حسن تبليغاتي كمپين
  ايران| يها باكر ياد به من ميفتادم. پورشريفي شهيد ياد به اينجا معظم رهبر خدمت نادرست هاي زارش پررويي با كه در را ۲استان از بازديد برنامه روز هر انتخابات به
  مانده يافتم. آذربايجان شهداي مقابله را اش ده آين دولت هاي برنام از يكي رند
  انقالب هم آن، جريان در كه ديدارهايي اند. داده قرار كار
  دستور تصميم ميخواهيم ما اينكه بيان با يازدهم دولت رييس همچنين جمهور رييس كرد. عنوان افكن نفاق جريان اين
  با روحاني گوش به مردمي تقاضاهاي مطالبات
  صداي جمعه روز خواهيم مي ما كرد: تصريح بگيريم، را بزرگي خرداد دوم ديگر بار ارديبهشت ۹۲ كرد:« اشاره نكته اين
  به اين پيگيري براي مردم با روحاني ميثاق هم يرسد
  م نها ميليو جان ميتواند او تصميم كه كنيم انتخاب را كسي يكنيم.» زنده ۷را تبريز مردم با هم اما ديروز روحاني ود. بستش
  مطالبات جان به تواند مي تصميمش آنكه يا بيندازد خطر به را شهيد ورزشي مجموعه در ديروز صبح روحاني درد هم كرد وگو گف ديدار شرقي آذربايجان استان
  در كند. كمك انسان ها ميليون نيست. شجاعت جز ترك معناي گفت: تبريز
  پورشريفي هاي برنام از شنيد را مازندراني جوانان دلمردم
  هاي گفتم دادم قول شما به ۲۹ سال من داد: ادامه روحاني است. انديشه روح يك بلكه نيست زبان يك
  تركي گفت. سخن آنان مشكالت بار از كردن كم براي
  دولتش دولت، هيات جلسه نخستين در شوم جمهور رييس اگر آذربايجان. تبريز پرآوازه بلند مردم بر من س ال
  درود در را مهمي هاي صحب بازديدها اين در
  روحاني بود. خواهد اروميه درياچه درخصوص مان تصميم نخستين جاي جاي بر سال آمديد. اينجا صبح كه ممنونم من باالي مشاركت ضرورت از كرد مطرح مختلف هاي وزه
  ح امروز شد، نمي اجرا تصميم اين اگر بگويم خواهم مي من را ۲۹ خرداد ۲4 كه غيور جوانان شما بر سالم آذربايجان. كه داد وعده مردم به گفت. سخن انتخابات در
  ايرانيان اروميه داشتيم؟ وضعي چه غربي شرقي آذربايجان در كرد. خواهيد زنده ارديبهشت ۹۲ در ديگر ار
  يب حصر مانند مشكالتي هم آنان باالي حضور پشتوانه
  به منطقه همه نمك توفان بود شده خشك كامل طور به خرداد دوم ارديبهشت، ۹۲ در شما اينكه بيان با
  او كشور پاي پيش از انقالب معظم رهبر با هماهنگي در
  را گرفت. فرام را اي آذربايجان مردم اي رد: اظهار ينيد، مك زنده ۷را
  6 حل مسير در را يي غيرهسته هاي تحريم هم دارد مي بر
بهبود مولفه‌هاي اقتصادي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/26
بهبود مولفه‌هاي اقتصادي
ارزيابي 268 تشكل اقتصادي از رونق كسب و كار در دولت يازدهم نشان مي‌دهد


تعادل|

بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين گزارش خود، به ارزيابي 268 تشكل اقتصادي از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران پرداخته است. برآيند ارزيابي 268 تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21مولفه و كار ايران در پاييز 1395، نمره پاييني بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي تابستان 1395 است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، محيط كسب‌وكار ايران در پاييز 1395 در مقايسه با فصل مشابه سال قبل، از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده اندكي مساعدتر است. از سوي ديگر، تشكل‌هاي شركت‌كننده در اين مطالعه، به ترتيب سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند. در مقابل، مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق و ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» را نسبت به ساير مولفه‌ها در پاييز 1395 مساعدتر دانسته‌اند. نتايج اين ارزيابي در بخش استاني نيز حاكي از اين است كه تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي زنجان، قزوين، خراسان‌جنوبي و خراسان‌شمالي ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي چهارمحال‌وبختياري، گيلان، اردبيل و مازندران ارزيابي بهتري نسبت به تشكل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در پاييز 1395 ارائه كرده‌اند. نتايج پرسش از تشكل‌هاي اقتصادي درخصوص مهم‌ترين اولويت كاري مسوولان كشور نيز نشان مي‌دهد، بيش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مفاسد اقتصادي را به عنوان اولويت انتخاب و 33درصد از پاسخ‌دهندگان تامين مالي را برگزيدند. تحليل آماري مولفه‌هاي كسب‌وكار

مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار، عواملي هستند كه به‌طور مشترك بر اداره و عملكرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند. محيط كسب‌وكار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بررسي و مطالعه مي‌شود، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ تاحدودي مي‌توانند با صرف هزينه‌هايي مانند تبليغات براي تغيير فرهنگ مصرفي و لابي كردن در محافل سياست‌گذاري، عوامل خارجي موثر بر اداره و عملكرد بنگاه‌هاي‌شان را مهار كنند، اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چنين قابليتي ندارند و به همين دليل بهبود محيط كسب‌وكار براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت زيادي دارد. گزارش حاضر، بيست‌ودومين گزارش مستمر فصلي است كه با ابزار پرسشنامه و براساس تشكل‌هاي اقتصادي در سراسر كشور از وضعيت «ادراك‌سنجي» 23 مولفه محيط كسب‌وكار ايران در دوره سه ماهه پاييز 1395 تهيه شده است.

ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران همچنان تاكيد بر برداشت نامطلوب (ميانگين كل ارزيابي، 5.83

از 10) آنها از وضعيت محيط كسب‌وكار در كشور است. برآيند ارزيابي 268 تشكل اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از 21مولفه محيط كسب‌وكار ايران در پاييز 1395، 5.83 يعني ارزيابي بد، گزارش شده كه نسبت به فصل قبل (تابستان 1395) كه نمره5.93 ثبت شده، اندكي مساعدتر ارزيابي شده است. از سوي ديگر، اين تحليل نامساعدترين و به نسبت مساعدترين مولفه‌هاي ارزيابي شده توسط تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعات را طي 5فصل منتهي به پاييز 1395، نشان مي‌دهد. به‌طوري كه در پاييز 1395 نيز مانند فصل‌هاي قبل، «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترين مولفه كسب‌وكار ايران ارزيابي شده است. پس از آن، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه غيررسمي» نيز همانند 5 فصل گذشته به‌عنوان دومين مانع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» به‌عنوان سومين مولفه نامساعد محيط كسب‌وكار و «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» به‌عنوان چهارمين مولفه نامساعد محيط كسب‌وكار از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مطرح شده‌اند.

مولفه‌هايي كه در پايش پاييز 1395، به نسبت مساعدتر از ساير مولفه‌ها ارزيابي شده‌اند نيز به‌ترتيب عبارتند از: «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل»، «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» و «كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده.» از سوي ديگر، كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده» و «فقدان دسترسي به فناوري موردنياز» به‌تازگي از دوره پاييز 1394 به مولفه‌هاي مورد بررسي اضافه شده‌اند كه در مجموع با اين دو مولفه تعداد مولفه‌هاي مورد بررسي به 23مولفه مي‌رسد.

اين تحليل در ادامه، ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در پاييز 1395 در مقايسه با همين ارزيابي در زمستان 1394 و بهار سال‌هاي 1392 الي 1394 را نشان مي‌دهد. براساس اين پژوهش، در مورد مولفه «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» كه در تمام سال‌هاي گذشته مشكل شماره يك بوده است، 3 نكته در اينجا لازم به ذكر است؛

1- نخست اين كه، تصور بنگاه‌هاي اقتصادي كه همچون دوره‌هاي گذشته، رانت بسيار زيادي در تسهيلات و اعتبارات بانكي وجود دارد با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي وجود نداشته و وضع كاملا برعكس شده است (يعني درحالي كه قبلا نرخ بهره واقعي منفي بود اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است). پس اتكا به وام بانكي اينك به تنهايي نمي‌تواند راهگشاي مشكلات بنگاه‌ها باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. 2- نكته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانكي در زمان حال مربوط است. به‌طوري كه هر روز كه مي‌گذرد وضعيت بانك‌ها وخيم‌تر شده و توان وام‌دهي آنها كاهش مي‌يابد. 3- علاوه بر موارد قبلي، نكته سوم و مشكل هميشگي بنگاه‌هاي اقتصادي با نظام بانكي است كه آن تبعيض و برخوردهاي سليقه‌يي با متقاضيان دريافت تسهيلات و همچنين اعطاي وام‌هاي بسيار سنگين به بنگاه‌هاي رابطه‌دار و افراد خاص است. در كنار مشكل دسترسي به بانك‌ها، موانع تامين مالي از بازار سرمايه نيز در سال‌هاي اخير به‌عنوان مانع دوم ذكر مي‌شود. ركود فعاليت‌هاي توليدي و تحقق نيافتن پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه بنگاه‌هاي اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت منابع مالي بيشتر كرده است تا يك روز ديگر را پشت‌سر بگذارند تا شايد اوضاع بهتر شود.  همچنين براساس اين گزارش، مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رقم 6.63 (رتبه 5) در پاييز سال 1392 به رقم 7

(رتبه 3) در پاييز 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي تاثير منفي و چهره مخوف خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. كرم‌هاي فساد با بي‌توجهي مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بيشتر رخنه كرده و پايه‌هاي اقتصاد سالم و مولد را تخريب مي‌كنند. با جاي گرفتن فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته اين را بايد به منزله هشداري جدي تلقي كرد كه ضروري است تا اقدامات اساسي براي كاهش آن صورت گيرد.

همچنين نتايج اين تحليل نشان مي‌دهد، مولفه «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران» نيز از رقم 5.37 (رتبه 15) در پاييز سال 1392 به رقم 6.26 (رتبه 6) در پاييز 1395رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» نيز از رقم 6.78 (رتبه 3) در تابستان سال 1392 به رقم 5.52 (رتبه 14) در پاييز 1395 رسيده است كه حكايت از اين دارد طي سال‌هاي مورد بررسي، شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنين در خصوص، مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 6.78 (رتبه 4) در پاييز سال 1392 به رقم 5.84 (رتبه 9) در پاييز 1395 رسيده كه حكايت از اين دارد كه طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» نيز از رتبه 9 (6.33) در پاييز سال 1392 به رتبه 12 (5.59) در پاييز 1395 رسيده كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنين مولفه «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» در شرايط اقتصادي با رشد كم و البته مفاسدي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد نيز باعث شده تا اين عامل در جايگاه چهارم بين 23 مانع اصلي در محيط كسب وكار ظاهر شود. شاخص ارزيابي استاني

از سوي ديگر، اين تحليل به ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب وكار به تفكيك استان‌ها نيز پرداخته است. ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب وكار به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) در پاييز 1395 نشان مي‌دهد، به ترتيب استان‌هاي زنجان، قزوين، خراسان جنوبي، خراسان‌شمالي به عنوان استان‌هاي داراي نامساعدترين محيط كسب وكار ارزيابي شده‌اند. در مقابل، استان‌هاي چهارمحال و بختياري، گيلان، اردبيل و مازندران به ترتيب به نسبت مساعدترين محيط ارزيابي شده‌اند. بر اساس اين تحليل، ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب وكار تشكل‌هاي سراسري 5.51 است كه از ميانگين ساده ارزيابي اكثر استان‌ها كمتر است. اين امر مي‌تواند، نشانگر آن باشد كه شرايط محيط كسب وكار براي بنگاه‌هاي بزرگ بهتر از بنگاه‌هاي كوچك است.

همچنين نتيجه ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محيط كسب وكار در طول دوره‌هاي (بهار 1392 تا پاييز 1395) به تفكيك استان‌ها شامل تشكل‌هاي سراسري نشان مي‌دهد كه بر اساس ميانگين كل دوره مذكور، وضعيت استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، البرز و خراسان‌شمالي در مقايسه با ديگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعيت استان‌هاي گيلان، اردبيل، يزد و مركزي مناسب‌تر ارزيابي شده است.

ارزيابي‌ها حاكي از اين است كه برخي مولفه‌ها براي استان‌ها نسبت به تشكل‌هاي سراسري اهميت بيشتري دارند، مانند مولفه «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» كه براي تشكل‌هاي استاني اهميت بيشتري دارند. براساس ارزيابي پاييز 1395 مولفه مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در همه استان‌ها بالاتر از 7 است. همچنين براساس ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين ارزيابي، در پاييز 1395 مولفه «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» در اكثر استان‌ها (حدود 70 درصد از استان‌ها) بالاتر از6.5 است. با وجود آنكه تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين ارزيابي، مولفه «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل» را به نسبت مساعدتر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي مي‌كنند، اما در استان‌هاي مختلف اين ارزيابي متفاوت است. به‌طوري كه در استان‌هاي خراسان جنوبي و زنجان بالاتر از رقم 7 گزارش شده كه نشان‌دهنده لزوم توجه بيشتر به اين مولفه در استان‌هاي مذكور است. نتايج ارزيابي 21 مولفه

به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي

از سوي ديگر روند ميانگين ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط كسب وكار در فصول گذشته به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي بررسي شده است. بر اساس اين تحليل، ارزيابي تشكل‌هاي بخش‌هاي مختلف در پاييز 1395 نسبت به فصل قبل اندكي مساعد شده است. اين پژوهش حاكي از اين است كه در پاييز 1395 مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» رتبه سوم را در بخش‌هاي كشاورزي و خدمات دارد، اما در بخش صنعت و معدن رتبه چهارم را داراست. همچنين در پاييز 1395 مولفه «عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي» رتبه يازدهم را در بخش خدمات، رتبه هفدهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه هجدهم را در بخش كشاورزي دارد. از سوي ديگر مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» رتبه يازدهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه دوازدهم مولفه نامساعد را در بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه اين مولفه در بخش خدمات رتبه شانزدهم را دارد. مولفه «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» رتبه چهاردهم مولفه نامساعد را در بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است. اين مولفه در بخش‌هاي صنعت و معدن و خدمات به ترتيب رتبه بيست و دوم و بيست و يكم را دارد. از سوي ديگر، مولفه «فقدان دسترسي به فناوري مورد نياز» رتبه شانزدهم مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. البته اين در شرايطي است كه اين مولفه رتبه نوزدهم در بخش خدمات و رتبه بيست ودوم را در بخش كشاورزي دارد. مولفه «كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده» رتبه پانزدهم مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه اين مولفه در بخش‌هاي كشاورزي و خدمات به ترتيب رتبه بيست و يكم و بيست و دوم را دارد. در مجموع گرچه در شرايط فعلي، نخستين مشكل همه بخش‌ها مربوط به تامين مالي است، اما در مولفه‌هاي بعدي، اهميت موانع محيط كسب وكار بخش‌ها از يكديگر متفاوت مي‌شود كه لزوم توجه به مشكلات كسب وكار هر بخش توسط نهادهاي متولي آن بخش را آشكارتر مي‌كند.

 اين تحليل در ادامه، مهم‌ترين اولويت كاري مسوولان كشور را نيز مورد پرسش قرار داده است. نتايج ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده نشان مي‌دهد، بيش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مفاسد اقتصادي را به عنوان اولويت اول انتخاب كردند و 33 درصد از پاسخ‌دهندگان تامين مالي را برگزيدند. به ترتيب قاچاق 10درصد، زيرساخت‌هاي حمل ونقل 8.7درصد، خشكسالي 6.4درصد و محيط زيست، 3.5 درصد بالاترين موارد بعدي منتخب هستند.

 نویسنده:
تمديد پيمان نفتي در جاده ابريشم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/26
تمديد پيمان نفتي در جاده ابريشم
موافقت وزيران انرژي روسيه و عربستان‌سعودي با تمديد كاهش توليد نفت


گروه انرژي|حميد مظفر|

روز گذشته خبري منتشر شد كه بازار نفت خام، براي مدت‌ها انتظار آن را مي‌كشيد. عربستان‌سعودي و روسيه به عنوان صدرنشينان جدول رده‌بندي توليد و صادرات نفت‌خام در دنيا اعلام كردند كه از تمديد توافق كاهش توليد نه‌تنها براي 6‌ماهه دوم سال جاري بلكه تا 3ماه پس از آن نيز موافقت كرده‌اند. الفالح و نواك در نشستي كه در حاشيه كنفرانس جاده ابريشم در شهر پكن، پايتخت چين برگزار مي‌شد اين تصميم خود را به گوش رسانه‌ها رساندند. هرچند اين دو وزير پيش از اين نيز به صورت تلويحي اين مساله را عنوان كرده‌ بودند اما تفاوت خبر ديروز با صحبت‌هاي پيشين، دربرداشتن جزئيات زماني است كه اكنون مي‌تواند افق روشن‌تري را براي تصميم‌گيران در بازار فراهم كند. نخستين واكنش بازار به صورت طبيعي رشد قيمت بود. اما آنچه در اين ميان از اهميت بيشتري براي فعالان و تحليلگران برخوردار است، همراهي ديگر كشورهاي اوپك و غيراوپكي با اين تصميم سعودي-روسي است. بررسي اظهارنظرهاي كارشناسان بين‌المللي و گفت‌وگوي «تعادل» با كارشناسان داخلي همگي حاكي از اين است كه به احتمال قريب به يقين شاهد همراهي ديگر كشورها با اين تصميم خواهيم بود. وجه مشترك تمام استدلال‌ها در اين راستا نيز قدرت بالاي عربستان و روسيه است كه ديگر توليدكنندگان را نيز مجاب به همراهي با آنها مي‌كند.

گزارش «تعادل» از آخرين وضعيت بازار نفت را در ادامه مي‌خوانيد.

 

روز گذشته وزراي انرژي بزرگ‌ترين كشورهاي توليدكننده نفت دنيا در يك ديدار كه در پكن صورت مي‌گرفت با يكديگر به توافق رسيدند كه توافق كاهش توليد را نه‌تنها در 6‌ماهه دوم سال 2017 بلكه تا 3ماهه نخست 2018 و تا پايان ماه مارس تمديد كنند.

انتشار اين خبر به سرعت تاثير خود را در بازار گذاشت و قيمت‌ها را به بالاترين سطح خود در دو هفته اخير رساند، به‌گونه‌يي كه هر بشكه نفت‌خام برنت حدود 3درصد رشد داشت و هر بشكه 52دلار و 34سنت معامله شد. قيمت نفت‌خام وست‌تگزاس‌اينترمديت نيز وضعيت مشابهي را داشت و هر بشكه از آن با قيمت 49دلار و 30سنت معامله شد كه يك‌دلار و 46سنت افزايش قيمت را نسبت به‌ آخرين معامله نشان مي‌دهد.

به گزارش رويترز در بيانيه مشتركي كه توسط الفالح و همتاي وي نواك پس از اين ديدار منتشر شد، عنوان شده است: «ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه توافق كاهش توليد نيازمند اين است كه تمديد شود. هر دو وزير توافق كردند كه هر آنچه براي دست‌يافتن به اهداف مدنظر در راستاي ايجاد ثبات در بازار و كاهش ذخاير تجاري نفت به سطح ميانگين 5ساله خود لازم است، انجام دهند.»

به نظر مي‌رسد كه آنچه تاكنون مورد توافق قرار گرفته، اين است كه تمديد توافق براساس بندهاي توافق فعلي صورت بگيرد. البته وزراي روس و سعودي اين نكته را نيز اعلام كرده‌اند كه ساير وزراي امضا‌كننده توافق كاهش توليد نيز بايد موافقت خود را در اين زمينه اعلام كنند و ابراز اميدواري كردند كه اين مهم صورت بگيرد. بدون شك نشست 172ام سازمان كشورهاي صادركننده نفت جايي است كه براي اين مساله توفان فكري ميان اعضاي اوپك و شايد برخي توليدكنندگان غيراوپكي شكل خواهد گرفت.

عربستان‌سعودي و روسيه هر چند رقيب جدي يكديگر در بازار به حساب مي‌آيند و خصوصا در واردات به چين رقابت دوشادوشي با هم دارند اما در مجموع روزانه بيش از 20ميليون بشكه نفت توليد مي‌كنند كه معادل يك‌پنجم مصرف جهاني است. اين قدرت سبب مي‌شود كه تا حدودي بتوان اطمينان حاصل كرد كه ديگر توليدكنندگاني كه تا بدين‌جاي كار پاي توافق كاهش توليد مانده‌اند در ادامه راه نيز با تمديد اين توافق همراه شوند.

در اين رابطه الكساندر نواك معتقد است كه دليلي براي كناره‌گيري هيچ كشوري از توافق وجود ندارد. به گزارش «تعادل» و به نقل از بلومبرگ وزير انرژي روسيه بيان داشت: «مشورت‌هاي مقدماتي نشان مي‌دهد كه تمام كشورها به تعهدات خود پايبند هستند و هيچ كشوري تمايل به كناره‌گيري ندارد. من دليلي نمي‌بينم كه كشوري بخواهد از توافق كاهش توليد كنار بكشد.»

اما مساله همكاري روسيه و عربستان‌سعودي كه از سال 2015 و با مطرح شدن ايده فريز نفتي شاهد آن بوديم، موضوعي است كه از اهميت ويژه‌يي براي بازار برخوردار است. ائتلاف دو كشوري كه توانايي توليد 20ميليون بشكه نفت در هر روز را دارند و اين قدرت را دارند كه تصميمات خود را به غالب كشورهاي اوپكي و غيراوپكي نزديك به خود ديكته كنند، سد محكمي در برابر جبهه مقابل به رهبري ايالات‌متحده است. هرچند مقامات اوپك در ماه‌هاي اخير چندين بار تلاش كردند تا امريكايي‌ها را راضي كنند تا به همكاري‌هاي جهاني براي ايجاد ثبات در بازار و بالا بردن قيمت‌ها كمك كنند اما تاكنون در اين مساله توفيقي نداشتند و همان‌طور كه بسياري از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند به صورت يك فرضيه غيرممكن روي كاغذ باقي ماند.

به گزارش «تعادل» به نقل از رويترز، اويستين برنتسن كارشناس موسسه استرانگ پتروليوم در سنگاپور در اين رابطه معتقد است: «عربستان‌سعودي و روسيه به‌طور واضح در حال همكاري نزديكي با يكد‌يگر هستند. عربستان با صدور اين بيانيه نشان داد كه براي بالا بردن قيمت‌هاي نفت بسيار مصمم است.»

مرتضي بهروزي‌فر كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با «تعادل» تصميم عربستان‌ و روسيه براي تمديد توافق را قابل پيش‌بيني عنوان كرد. بهروزي‌فر عنوان كرد: پيش‌بيني مي‌شد كه اين دو كشور باتوجه به نياز شديدي كه به قيمت‌ بالاتر نفت براي افزايش درآمدهاي خود داشته و دارند، توافق كاهش توليد را حداقل براي يك‌سال و حتي فراتر از آن اجرا كنند. بهروزي‌فر در رابطه با همراهي يا مخالفت ساير اعضاي اوپك با اين موضوع عنوان كرد: «چه بخواهيم چه نخواهيم اين دو كشور بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت دنيا هستند. هرگاه اين دو كشور با يكديگر توافق كنند روي بازار تاثيرگذار خواهد بود و هرگونه توافقي بدون نظر اين دو كشور ابتر و امكان‌ناپذير خواهد بود. مسلما هنگامي كه اين دو كشور با يكديگر توافق كنند همراهي ساير اعضاي اوپك و ديگر كشورها را خواهند داشت.»

در اين ميان روسيه كشوري است كه به نسبت همتايان اوپكي خود پايبندي كمتري به تعهدات داشته‌ و تا پيش از اظهارنظر رسمي روز گذشته الكساندر نواك، مقامات اين كشور اظهارنظرهاي محافظه‌كارانه و بعضا متناقضي درباره تمديد توافق داشتند. بهروزي‌فر در تحليل تصميم‌ اخير روسيه عنوان مي‌كند: «يكي از نگراني‌هاي بازار در ماه‌هاي گذشته همين اظهارنظرهاي متناقض روس‌ها بود كه گاهي وزير انرژي آنها يك صحبتي را مطرح مي‌كرد و سپس شاهد بوديم كه يكي ديگر از مقامات اين كشور اظهارنظري ناهماهنگ و متناقض با آن را مطرح مي‌كرد. از اين‌رو همه انتظار داشتند كه روسيه به تمديد توافق كاهش توليد راي ندهد. اما اتفاقي كه ديروز رخ داد نشان‌دهنده اين است كه تمام اعضاي اوپك همراه با روسيه و ديگر توليدكنندگان غيراوپكي به دنبال تثبيت بازار هستند.

نرسي‌قربان ديگر كارشناسي است كه در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است تصميم اخير روسيه و عربستان به احتمال قوي با هماهنگي ساير اعضاي اوپك بوده است. او عنوان مي‌كند: «اين مساله پيش از اين نيز اتفاق افتاده ‌بود. در واقع آنچه در حال جريان است ادامه توافق قبلي است.» او البته معتقد است: «هرچند نشست اوپك نيز پيش‌روست و قطعا در آنجا صحبت‌هاي جدي در مورد اين موضوع خواهد شد، به اين نكته بايد توجه داشت كه تمام تصميمات اوپك با اجماع صورت مي‌گيرد.»

تصميم مشترك روز گذشته عربستان و روسيه هرچند به نوبه خود براي بخش زيادي از بازار و تحليلگران از اهميت برخوردار بود اما هنوز هم هستند كارشناساسي كه اعتقاد دارند صرف تمديد توافق به هدف اصلي اوپك كه كاهش ذخاير جهاني تجاري نفت تا سطح ميانگين پنج‌ساله است كمك شاياني نخواهد كرد و اين كارتل براي رسيدن به اين هدف بايد ميزان توليد خود را بيش از سطح فعلي كاهش دهد. حتي برخي آنها معتقد به كاهش دوبرابري توليد اوپك هستند. روز يك‌شنبه «تعادل» در گزارشي با عنوان «محكوميت اوپك به دو برابر كردن كاهش توليد» به بررسي اين موضوع پرداخته ‌بود. در اين ميان نرسي‌قربان معتقد است كه فاكتور تعيين‌كننده در حفظ سطح توليد فعلي يا تشديد كاهش توليد، موضوع تقاضاست. اين كارشناس انرژي معتقد است: «در حال حاضر توافقي صورت گرفته و اثر خود را نيز بر بازار گذاشته است. اما از اينجا به بعد همه ‌چيز متوجه رشد اقتصادي و تقاضا براي فرآورده‌هاي نفتي در دنياست. اگر تقاضا بالا برود اوپك نيازي به كاهش بيشتر توليد نخواهد داشت اما اگر تقاضا بالا نرود و در حالت فعلي باقي بماند يا حتي تضعيف شود، در اين ‌صورت ممكن است اوپك نياز به تصميم‌گيري در رابطه با كاهش بيشتر توليد داشته باشد.»نویسنده:
زنگ خطري براي جامعه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/26
زنگ خطري براي جامعه


نيكولو ماكياوللي حكومت‌ها را به 3دسته تقسيم مي‌كند؛ حكومت يك نفر كه منارشي ناميده مي‌شود، حكومت گروهي از نخبگان كه به آريستوكراسي شهرت دارد و در نهايت حكومت مردم كه دموكراسي ناميده مي‌شود. هرچند ماكياوللي معتقد است كه ابتذال اين حكومت‌ها آنها را تبديل به حكومت‌هاي رو به انحطاط مي‌كند به‌طوري كه منارشي تبديل به ديكتاتوري، آريستوكراسي تبديل به اليگارشي و دموكراسي تبديل به آنارشي مي‌شود.

پس از جنگ جهاني دوم و پيروزي دموكراسي‌هاي غربي و برچيده شدن نازيسم و فاشيسم به مرور شاهد تبديل بسياري از كشورها به الگوي دموكراسي بوديم اما در عين حال ايرادات دموكراسي نيز به خوبي خود را نشان مي‌داد. در حقيقت تلاش بسياري از جوامع اين بوده است كه از دل دموكراسي‌ها نخبگان يا چهره‌هاي مطرح بيرون بيايند تا دموكراسي را در كنار فوايد آريستوكراسي تجربه كنند. اين موضوع تا زماني كه فاصله ميان عامه مردم و نخبگان جوامع اندك باشد، قابل دسترسي است اما زماني كه نخبگان جامعه ايده‌يي دارند و ايده عامه جامعه خلاف آن است ديگر چنين مدلي قابل اجرا نيست.  در چنين شرايطي نخبگان جامعه دو راه پيش روي دارند. راه اول ماندن بر سر اصولي است كه از نظر علمي، منطقي و تجربي درست بودن آن را پذيرفته‌اند ولو اينكه عامه جامعه آن را نپذيرد. راه‌حل دوم دادن شعارهايي است كه با علم و منطق نخبگان همخواني ندارد اما باعث اقبال عمومي و افزايش شانس آنها براي انتخاب بر اساس اصول دموكراسي مي‌شود.  اين مساله اتفاقي است كه در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم كاملا شاهد آن هستيم هرچند كه در ايران چنين پديده‌يي سابقه طولاني دارد كه مثال آن تجربه انتخابات سال 1384 است. در انتخابات اين دوره برخي كانديداها شعارهايي مي‌دادند كه با هيچ منطق اقتصادي قابل اجرا نبود. نخبگان جامعه به خوبي به زيان‌هاي افزايش يارانه نقدي در شرايطي كه منابع آن نيز غيرمشخص است، اذعان دارند. بسيار بعيد است كه كانديداهايي كه سال‌ها تجربه اجرايي داشته‌اند به زيان افزايش يارانه‌ها اشراف نداشته باشند. پس سوال اين است كه چرا چنين شعاري مطرح شد يا مي‌شود؟ جواب ساده اين است كه چنين موضوعي يك خواسته عمومي از سوي بسياري از مردم بود. گذشته از اينكه يكي از كانديداهاي طرفدار افزايش يارانه‌ها در انتخابات پيروز شود يا گروهي كه طرفدار حفظ يارانه در سطح فعلي است همچنان بر سر كار بماند، اما شعار طرف اول نشان داد كه همچنان آن شعار داراي طرفداراني است. واقعيت اين است كه نبايد درباره علت و معلول اشتباه كرد، كانديداهاي طرفدار افزايش يارانه‌ها اين خواست را در ميان مردم به ويژه فقرا و روستايي‌ها ايجاد نكردند بلكه خواسته عامه مردم باعث ايجاد اين كانديداها شد.  نتيجه انتخابات هر چه باشد، بايد گفت وجود چنين تفكري يك زنگ خطر است. عامه جامعه از نخبگان فاصله گرفته‌اند و به همين دليل سايه پوپوليست سال‌هاست كه بر سر ايران در حركت است. اين اتفاق در سال 1384 نيز رخ داد و فاصله ميان نخبگان جامعه و خواسته عامه مردم باعث شد كه ديدگاهي عمومي اما غيركارآمد به پيروزي برسد. انتخابات 1396 اما تفاوت‌هايي دارد. اين‌بار نخبگان به خوبي مشكل فاصله ديدگاه‌هاي منطقي خود با ديدگاه مردم را درك كرده‌اند. چنين فاصله‌يي معمولا با حركت نخبگان به سوي مردم قابل كاهش يافتن است.  گذشته از اينكه يك هفته ديگر چه كسي رييس‌جمهور منتخب ناميده مي‌شود اما انتخابات اين دوره يك زنگ خطر جدي براي نخبگان جامعه است.

شكاف ميان ديدگاه‌هاي مردم در نواحي مختلف ايران و در سطوح مختلف درآمدي كه در اين دوره به عنوان ابزاري براي تبليغات برخي كانديداها مورد استفاده قرار گرفت، مي‌تواند در آينده تبديل به يك چالش اساسي در جامعه شود. حفظ دموكراسي به ما اين تضمين را مي‌دهد كه خواسته اكثريت با در نظر گرفتن حقوق اقليت اجرا مي‌شود اما اگر خواسته اكثريت به دليل ناآگاهي برخلاف مصالح خودشان باشد چه؟ آيا بايد اجازه داد كه مردم بار ديگر تصميمي برخلاف صلاح خود بگيرند كه چنين مساله‌يي به آنارشي بدل مي‌شود يا بايد به دليل مصلحت مردم جلو آنها را گرفت كه طبيعتا اين موضوع نوعي اليگارشي است. در حقيقت جلوگيري از اين وضعيت باخت-باخت يك مساله اساسي است كه بايد از فرداي انتخابات فارغ از هرنتيجه‌يي كه حاصل شود به آن پرداخت.نویسنده: فراز جبلي مشاور سردبير
روحاني: با پمپاژ پول كاري درست نمي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/26
روحاني: با پمپاژ پول كاري درست نمي‌شود


ايران| كمپين تبليغاتي حسن روحاني در فاصله 3روز مانده به انتخابات هر روز برنامه بازديد از 2 استان را در دستور كار قرار داده‌اند.  ديدارهايي كه در جريان آن، هم صداي مطالبات و تقاضاهاي مردمي به گوش روحاني مي‌رسد و هم ميثاق روحاني با مردم براي پيگيري اين مطالبات بسته مي‌شود. روحاني ديروز اما هم با مردم تبريز در استان آذربايجان شرقي ديدار و گفت‌وگو كرد و هم درد دل‌هاي مردم و جوانان مازندراني را شنيد و از برنامه‌هاي دولتش براي كم كردن از بار مشكلات آنان سخن گفت.

روحاني در اين بازديدها صحبت‌هاي مهمي را در حوزه‌هاي مختلف مطرح كرد و از ضرورت مشاركت بالاي ايرانيان در انتخابات سخن گفت. به مردم وعده داد كه به پشتوانه حضور بالاي آنان هم مشكلاتي مانند حصر را در هماهنگي با رهبر معظم انقلاب از پيش پاي كشور برمي‌دارد و هم تحريم‌هاي غيرهسته‌يي را در مسير حل و فصل شدن قرار مي‌دهد. روحاني از جماعتي سخن گفت كه با پررويي گزارش‌هاي نادرست خدمت رهبر معظم انقلاب مي‌برند و يكي از برنامه‌هاي دولت آينده‌اش را مقابله با اين جريان نفاق افكن عنوان كرد. رييس‌جمهور همچنين به اين نكته اشاره كرد:«۲۹ ارديبهشت بار ديگر دوم خرداد ۷۶ را زنده مي‌كنيم.»

روحاني صبح ديروز در مجموعه ورزشي شهيد پورشريفي تبريز گفت: معناي ترك جز شجاعت نيست. تركي يك زبان نيست بلكه يك روح و انديشه است. درود و سلام من بر مردم بلند پرآوازه تبريز و آذربايجان. من ممنونم كه صبح اينجا آمديد. سلام بر جاي جاي آذربايجان. سلام بر شما جوانان غيور كه ۲۴خرداد ۹۲ را يك ‌بار ديگر در ۲۹ ارديبهشت زنده خواهيد كرد.

او با بيان اينكه شما در ۲۹ ارديبهشت، دوم خرداد ۷۶ را زنده مي‌كنيد، اظهار كرد: ‌اي مردم آذربايجان و ‌اي مرزداران ايران و ‌اي خياباني‌ها و ستارها و باقرخان‌ها! من در اينجا به ياد شهيد پورشريفي مي‌افتادم. من به ياد باكري‌ها و شهداي آذربايجان مي‌افتم.

رييس دولت يازدهم با بيان اينكه ما مي‌خواهيم تصميم بزرگي را بگيريم، تصريح كرد: ما مي‌خواهيم روز جمعه كسي را انتخاب كنيم كه تصميم او مي‌تواند جان ميليون‌ها را به خطر بيندازد يا آنكه تصميمش مي‌تواند به جان ميليون‌ها انسان كمك كند.

روحاني ادامه داد: من سال ۹۲ به شما قول دادم و گفتم اگر رييس‌جمهور شوم در نخستين جلسه هيات دولت، نخستين تصميم‌مان درخصوص درياچه اروميه خواهد بود. من مي‌خواهم بگويم اگر اين تصميم اجرا نمي‌شد، امروز در آذربايجان شرقي و غربي چه وضعي داشتيم؟ اروميه به طور كامل خشك شده بود و توفان نمك همه منطقه را فرامي‌گرفت.نویسنده:
فعاليت ۷ هزار بازرس انتخاباتي د‌ر استان تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/26
فعاليت ۷ هزار بازرس انتخاباتي د‌ر استان تهران


رييس هيات بازرسي انتخابات استان تهران گفت: د‌ر انتخابات پيش رو ۷هزار بازرس و سربازرس د‌ر استان تهران فعاليت خواهند‌ د‌اشت كه نيمي از اين بازرسان د‌ر شهر تهران مستقر خواهند‌ شد‌.  به گزارش ايسنا، كريمي د‌ر گرد‌همايي مشترك بازرسان و نمايند‌گان فرماند‌ار د‌ر د‌وازد‌همين د‌وره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين د‌وره انتخابات شوراهاي شهر و روستا گفت: د‌ر انتخابات گذشته د‌ر شعب اخذ راي مشكلاتي ازجمله ناهماهنگي و عد‌م تعامل بين بازرسان انتخابات و نمايند‌گان فرماند‌اري و با ناظران شوراي نگهبان و ناظران مجلس شوراي اسلامي وجود‌ د‌اشته كه روند‌ انتخابات را با مشكلاتي روبه‌رو كرد‌. د‌ر انتخابات ۲۹ ارد‌يبهشت سعي كرد‌يم اين مشكلات را از طريق برگزاري جلسات مشترك به خصوص همايش امروز برطرف كنيم.  وي اد‌امه د‌اد‌: همچنين د‌ر جلسات آموزشي متوليان برگزاري انتخابات را با روند‌ انتخابات آشنا كرد‌يم تا زمينه حضور حد‌اكثري راي‌د‌هند‌گان د‌ر انتخابات فراهم شود‌.  رييس هيات بازرسي انتخابات استان تهران اد‌امه د‌اد‌: د‌ر انتخابات پيش رو ۷هزار بازرس و سربازرس د‌ر استان تهران فعاليت خواهند‌ د‌اشت كه نيمي از اين بازرسان د‌ر شهر تهران مستقر خواهند‌ شد‌.نویسنده:
  خبر موج
  روي Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 محركه موتور كشور سرنوشت در مشاركت تهران نماينده مطهري، علي ايرنا| است- اسالمي
  نهضت دانشگاه در دانشجويان جمع در اسالمي شوراي مجلس
  در سرنوشت، در آگاهانه مشاركت گفت: اراك المي اس
  آزاد شروع يك بر
  پاياني محركه موتور سياست دين پيوند كشور امور در
  دخالت در دخالت مظهر انتخابات افزود: وي است. المي اس
  نهضت وجود امور اصالح راه يند، من فكر برخي است،
  سرنوشت نيست انپذير امك اصالحات جامعه كنوني ساختار با داد
  ندارد انصراف
  قاليباف است. غلط تفكر اين دانند، مي يفايده را انتخاباتي تحرك
  هر دموكراسي جمهوريت مظهر انتخابات كرد: بيان
  مطهري پيروزي براي را شان ابزارهاي تمام كه ايران|
  خواسته
  گروه جمهوريت كلمه با اسالمي جمهوري نظام است، كشور
  در بگيرند. كار به انتخابات در رييسي
  ابراهيم كشيد.» كنار رييسي نفع به قاليباف
  «سرانجام مردمي هر نداريم مطلق دموكراسي ما شده، عجين
  اسالميت ديروز بعدازظهر حوش حول كه بود خبري
  اين رسوم آداب فرهنگ مكتب، ايدئولوژي، يك ملتي هر انتخابات
  و از قاليباف انصراف يانيه بعد قاليباف به مربوط تلگرامي كانالهاي در
  ابتدا دموكراسي است اسالمي ايران كشور مكتب دارد
  خاص قاليباف انصراف خبر انتشار از بعد
  بالفاصله باد برق سرعت به اجتماعي هاي شبكه در آن
  از است. اسالم به مقيد
  نيز در كه تيترهايي از شدند پر اصولگرا هاي خبرگزاري همچنان تا كرد پيدا بازتاب رسمي هاي خبرگزاري
  در انتخابات اجرايي هيات از تاجگردون بود؛ شده صحبت اصولگرايان استراتژيك اتحاد از
  آن فرمانده اين براي جمهوري، رياست رداي
  پوشيدن تاجگردون، غالمرضا ايلنا| كرد- استعفا جمهوري ست
  ريا تاكيد نكته اين روي تحليلگران برخي ميان اين در دسترس از دور روياي يك به انتظامي نيروي
  اسبق كميسيون رييس باشت گچساران طلب اصالح
  نماينده شدن تر چاق معناي به قاليباف انصراف كه كنند مي بماند.
  باقي به كه اسالمي شوراي مجلس محاسبات بودجه
  برنامه منظر از انصراف اين بلكه نيست، رييسي راي
  سبد خطاب ها مناظره اول دور در كه كاراكتري انصراف انتخاب جمهوي رياست انتخابات اجرايي هيات عضو
  عنوان براي را ايران مدني جامعه تحليلگران از
  بسياري جهانگيري «آقاي كه؛ بود كرده اعالم جهانگيري
  به استعفاي اعالم با فضلي رحماني به خطاب يي نامه در بود
  شده يكند. تر متحد روحاني روي
  تمركز معلوم مشخص انتخابات در شما صداقت زودي
  به همزمان اينجانب اينكه به توجه با نوشت:« هيات اين از
  خود آمده كرده، منتشر قاليباف محمدباقر كه متني در يكشيد كنار خاصي شخص نفع به آيا كه شود
  مي رياست جمهوري، رياس انتخابات اجرايي هيات در عضويت
  با تصميم شخصي، مصالح باوجود كه «روزي است: اما ماند؟» خواهيد باقي انتخابات صحنه در اينكه
  يا استان در روستا شهر انتخابات بر نظارت عالي
  هيات چه با دانستم مي شوم، انتخابات صحنه وارد
  گرفتم يكي قاليباف ناشيانه حمله اين به جهانگيري
  پاسخ برگزاري ايام در دارم عهده بر را بويراحمد
  كهگيلويه چراكه شد؛ خواهم رو روبه خطرناكي سخت
  شرايط تلويزيوني هاي مناظره اول دور ماندگار هاي صحنه
  از به توجه با است سنگيني مسووليت دو، اين وظيفه
  انتخابات راهي موجود، وضع اساسي تغيير براي بود
  روشن يك براى جديد دورانى آغاز هاز زمين تصميم، اين كرد.» خواهد پيدا ادامه ها درصدي اين توسط خانوادهام خودم، عليه يي ترده گس هاي زني اتهام يك با جهانگيري كه زماني ساخت. مخاطبان براي
  را از را خود استعفاي وسيله بدين استان در حضورم
  ضرورت يها درصد دست قطع با كه باشد اقتصادي تحول پيمودن در مرا اينها همه البته بود همراه هوادارانم هايي سال در كه هايي درصدي با مبارزه جز نيست كه رينگي گوشه در را قاليباف هوشمندانه، يكنم.»
  ضدحمله تقديم جمهوري رياست انتخابات اجرايي
  هيات اين برومند جوانان اشتغال ايجاد به منتج اقتصاد، از انتخابات در قاليباف پايان ختر راس مصمم بودم، كرده انتخاب كه مسيري سياسي اقتصادي هاي شريان بر اند توانسته طوالني، تمام حرارت با انداخت گير بود، كرده برپا
  خودش وظيفه يك ضرورت انتخابات در مردم حضور حل براي اقدامي تنها نه شوند مسلط
  كشور ايران در محرومان مستضعفان از حمايت سرزمين پايان به جمالت اين با را اش بيانيه نهايتا قاليباف مردم، كشور اصلي آرمان كنوني، شرايط در ساخت. در طلبي اصالح گفتمان نماينده بهعنوان حضورش
  از كميسيون رييس بروجردي، عالءالدين است-ايسنا|
  انقالبي نكنند، اجتماعي اقتصادي روز الت معض ترين
  مهم گردد. سربلندمان حياتي دارد اهميت مقطع اين در «آنچه رساند: آرمان، اين به رسيدن براي است موجود وضع تغيير كرد. دفاع
  انتخابات انتخابات در حضور گفت: مجلس خارجي سياست ملي ِ
  امنيت هاي يقانوني خود منافع ترجيح با روز به روز
  بلكه فساد كامل كني ريش تا است شده آغاز تازه مبارزه است انقالب كشور مردم، منافع حفظ است، يي تنبرنامه داش وجود با اينكه جز نبود يي چاره پاك ايرانيان جمعي حافظه از هنوز مجادله
  اين طرز چه با دهيم مي راي كسي چه به اينكه از نظر
  صرف چشمداشت نيز را خود آبروي جان بايد ناكارآمدي، موجود وضع تغيير با جز بزرگ، آرمان اين كه اكنون يي مبارزه كشور، مشكالت حل براي جامع دقيق ركود بحران بر ويژه به بحرانها، اين بر گسترده، به قاليباف انصراف خبر گذشته روز كه بود
  نشده براي انقالبي وظيفه يك ضرورت يك هستيم، نظر هم كرد.»
  تفكري فدا انقالب، جبهه در وحدت براي بايد يشود، نم محقق هم طلبي فرصت گري اشرافي با شعاري نه واقعي بهشتي شهيد كه همانطور بزنند. دامن بيكاري گرفت قرار ها خبرگزاري خروجي روي رييسي
  نفع مردمي نظام يك استقرار به توجه با كرد: تصريح وي است.
  مردم ينما انقالب طلبان فرصت با مبارزه بود، كرده بيني پيش هاي بكه ش در قاليباف انصراف به مردم واكنش حفظ براى لذا گرفت. خطير اساسي تصميمى هاي برنامه ارائه كنار در كردم، تالش لذا شد؛ مي آغاز مواجه كليدي پرسش اين با ايرانيان عمومي افكار
  تا اسالمي شكوهمند انقالب از پس ديني ساالري مردم بر
  مبتني موريانهوار جريان اين چون است، شده پرهزينه
  بسيار طرفداران شدند. مي تقسيم دسته دو به اما اجتماعي در خويش مردمى حاميان همه از بزرگ، آرمان اين داشت، وجود نيز آنها شدن اجرايي توانايي كه دقيق، احتمال براي را جهانگيري كه نامزدي چگونه كه
  شود مشاركت نظام، عليه دشمنان روزه هر توطئه كردن خنثي
  براي كه گروهي است انقالب هاي ريشه خوردن حال
  در حركت اين گيري اره كن اين از استقبال با اصولگرايان حمايت ظرفيت تمام كه خواهم مى كشور سراسر ها درصدي با مبارزه اخالقي، صريح يوهيي ش با انصرافي نخستين به خود بود، نواخته
  انصرافش حضور افزود: بروجردي است. موثر كارآمد ابزار يك انتخابات
  در كردند ارزيابي اصولگرايان وحدت درراستاي را تاالسالم حج ارجمندمان برادر موفقيت براى را خود تخريبها از نه مبارزه، اين راه در كنم آغاز را دارند، فكري مباني تضاد اصيل هاي انقالبي با تنها نه است؟ شده بدل دوازدهم
  انتخابات دهها كه است نظامي اقتدار قدرت نماد انتخابات در
  حداكثري با يردند مك سعي نيز طلبان الح اص روحاني طرفداران دولت نشستن بار به رييسى سيدابراهيم والمسلمين فراتر اصول از را پا گاه هيچ نه ترسيدم تهديدها خطر به آنها مادي منافع كه هستند جرياني بلكه از پيش كه همان بر انصرافش بيانيه در اما
  قاليباف ردهند تقديم را خود خون آن قوت استقرار براي شهيد است.»
  هزار
  افتاده انتخابات آينده احتماالت به نگاهي انصراف، اين تحليل همه از دهند قرار مردم به خدمت براي كرامت كار اقتصادي زندگي سازي شفاف كنار در گذاشتم تلويزيوني هاي مناظره انتخابات تبليغات ايام در
  اين روز دهند تشخيص درستي به را ضرورت اين حتما مردم
  و با «لذا كند: مي تاكيد ادامه در قاليباف نهايي تصوير در اصولگرايان حركت اين آيا اينكه بيندازند. دل مردم دولت تشكيل به مدت اين در كه مردمي كه درحالي نزدم. مبنا بي سند بي حرفي ام، شخصي دستاوردهاي نمايي وارونه بود؛ كرده تكيه آن
  روي شوند. حاضر راي هاي دوق صن پاي ارديبهشت 29
  كمبودها همه با باريتعالي خداوند بر
  توكل كه است موضوعي گذاشت خواهد تاثيري چه انتخابات ادعاي ياران مردمي حاميان همه از بودند بسته كه يي لرزه از نتوانستند كور، اي تخريب عين در آنها ها درصدي حكومت آنچه از تخريب انتقاد
  دولت سنت اهل نمايندگان فراكسيون حمايت اعالم 29 روز تا ماند منتظر همچنان بايد آن از آگاهي براي در وجود، تمام با چشمداشتي ييچ كه خودم، يي بهگونه كنند، جلوگيري است افتاده شان اندام بر تصميم ديدم، خود در كه يهايي بضاعت كم در وي است. كرده اشاره خواند، مي جامعه
  در اهل نمايندگان فراكسيون روحاني-خبرآنالين| از
  مجلس كشورمان آينده جمهور ييس شمايل از كه ارديبهشت تشكر هند، كرد تالش انقالب هاي آرما تحقق جهت جنبش اين با مقابله براي را خويش امكانات تمام كه ميدان در پاي موجود، وضع تغيير هدف با گرفتم كشور مديريت مسير در تغيير ضرورت از بيانيهاش بيانيه اين از بخشهايي در مي اسال شوراي مجلس
  سنت هينها تو ها، تخريب با كه ميداني بگذارم؛
  انتخابات يشود. رونمايي كه است اين بر مردم ما انتظار ينم. مك قدرداني ها تخريب اين نيز پس اين از كردند خط به مردمي ستادش اعضاي طرفداران تمام از گفته
  سخن جمهوري رياس انتخابات در روحاني حسن از را خود
  حمايت اهل نمايندگان فراكسيون بيانيه در كردند. اعالم رو
  پيش يكي داريد استحضار «همچنانكه است: آمده مجلس يگيرد
  سنت نظر در را رهبري منويات 2030 سند اجراي در دولت نيست عربستان با تنش افزايش دنبال به
  ايران در شركت مدني، جوامع در دموكراسي اصلي هاي مولف
  از توسعه عدالت گسترش قطعا است انتخاب حق
  انتخابات از حمايت كه خود اعتقاد براساس دولت داد: ادامه دانست خود خبري نشست در جمهور رييس پارلماني معاون نشست در گذشته روز خارجه امور وزارت
  سخنگوي ايراني گردشگران از تعدادي شدن كشته از خبري اقوام همه مشاركت با تنها عزيزمان ميهن در جانبه همه 3برابر را اقشار اين حقوق تدريج به است بذير آسيپ اقشار تاكيد اميري حسينعلي گفت. سخن ۰3۰2 سند درخصوص وزارت آمادگي اعالم درخصوص ها رسانه با خود است
  خبري نرسيده تمان دس به تركيه
  در در قبلي دوره در بود. خواهد ميسر كشور امور در
  مذاهب است. نبوده تبليغاتي اقدامي اقدام، اين داد افزايش را رهبري منويات ۰3۰2 آموزشي سند اجراي در دولت كرد: انجاميد، طول به ساعت يك مدت به كه نشست اين ادامه در تنش خواهان ما گفت: عربستان، با مذاكره براي
  خارجه دكتر آقاي جناب جمهوري، رياست انتخابات تبليغات
  زمان صورت تخلفات درخصوص همچنين اميري حسينعلي بايد اينكه ضمن كرد. خواهد رعايت كاستي كم هيچ بدون برخي انتشار با ارتباط در كشورمان، خارجه وزارت سخنگوي نيستيم هم كشور اين با تنش افزايش دنبال به
  نيستيم، سنت، اهل جامعه هاي سته خوا شماره بيانيه انتشار با
  روحاني در اقدامات برخي گفت: انتخاباتي تبليغات جريان در گرفته وجود سند اين هاي بخ همه اجراي براي الزامي داشت، توجه آمادگي ما بودم گفته اين از پيش كه همانطور
  و يك در تازگي به ايراني گردشگران از تعدادي اينكه بر مبني
  اخبار دوره طول در داده قرار توجه مورد را كشور مذاهب
  اقوام كه شده انجام انتخاباتي تبليغات در قانون خالف مسيري به توسعه ششم برنامه درخصوص دولت كرد: تصريح وي ندارد. خود اشتباهات متوجه آنها كه اميدواريم داريم. گو گفت ما گفت: اند، شده زخمي آنها از تعدادي كشته تركيه در
  حادثه جامعه به شده داده ولاي قه از تعدادي جمهوري رياس
  4ساله ارسال قضايي دستگاه به بررسي براي داشته مجرمانه جنبه اينكه درخصوص اخبار برخي است پايبند قانون بر جد طور كنند. اقدام گذشته خطاهاي جبران راستاي در
  بشوند كنم. اظهارنظري آن مورد در توانم نمي نداريم را خبري
  چنين اخير جلسه در كردند عملي را مذاهب اقوام سنت،
  اهل براي را شعبي قضاييه قوه رياست اينكه به توجه با شد از است كرده صادر را آن اجراي توقف دستور جمهور ريي در تركيه كه كرديم اعالم نيز اين از پيش ما البته داد: ادامه وي هر با تفاهم وگو گفت داد: ادامه قاسمي
  بهرام زمينه در تالش بر نيز ايران سنت اهل راهبردي شوراي با
  خود شد درخواست داده، اختصاص انتخاباتي جرايم به رسيدگي است. دروغ اساس كشور اين به سفر از قبل هموطنان يبرد سر به خاصي شرايط رفتارهاي همه يا رفتارها تاييد معني به داشتند.»
  كشوري تاكيد شماره بيانيه مفاد مابقي كردن
  اجرايي شود. رسيدگي آنها به تر يع سر چه هر سند در رهبري خواست به توجه بر تاكيد با روحاني معاون اشتباهات دچار نيز عربستان نيست. كشور
  آن بينديشند. را الزم احتياط تمهيدات كه است
  الزم روز در صندوق عوامل مسووالن خوابيدن دولت اينكه بيان با خود تهاي صحب از ديگري بخش در او خواهد رهبري منويات با مطابق سند اين اجراي گفت: ۰3۰2 بايد است شده منطقه در خصوص به
  استراتژيكي مسائل با ارتباط در ايران خارجي سياست تبيين در
  وي يمقدم، صادق محمدحسن است-ايلنا| جرم
  انتخابات به تدريجي صورت به اسالمي بانكداري اليحه گرفت، تصميم از نيست زامآور ال سند يك سند اين داشت توجه بايد بود كند. جبران را
  آنها روشن كامال زمينه اين در ايران خارجي سياست گفت: يي
  منطقه خوابيدن گفت: تهران استان انتخابات بر نظارت هيات
  رييس مفصلي سنگين يي اليحه اليحه اين گفت: شود، ارائه مجلس درست كه را آن از بخشي هر داريم را اين حق ما حقوقي لحاظ در هستيم، تروريسم با مبارزه امنيت صلح خواهان ما است. كشيدن جهت تركيه تصميم مورد در همچنين
  وي مساله اين مواقع برخي در ما براي اما است الهي نعمت
  يك اليحه اين شد گرفته تصميم دولت در اساس همين بر است يشود اجرا آن از هايي بخ كنيم اجرا داديم، تشخيص با مبارزه درراستاي ديگري كشور هر از بيش گذشته دهه چند ورود از جلوگيري درراستاي تركيه ايران مرز بين
  ديوار فرمانداري نمايندگان بازرسان گردهمايي در وي است.
  جرم مجلس به روز هاي اولوي براساس بخش بخش صورت به مذهبي سياسي هاي ارزش رهبري منويات با مطابق كه تركيه مقامات گفت: كشور، اين خاك به پ.ك.ك
  عناصر تروريسم با مبارزه ادعاي كه كساني ايم كرده تالش
  تروريسم به گذار ون قان گفت: كشور وزارت در تهران استان
  انتخابات در مجلس اقتصادي كميسيون با الزم مذاكرات شود تقديم قالب در ششم برنامه كه است درست افزود: اميري باشد. ما در ديوار اين البته دادند، قرار خود ايده جريان در را
  ما در آنها صداقت تا كنند پيروي ايران روش مشي از بايد
  دارند است. كرده مشخص را انتخاباتي هاي تخلف مصاديق
  خوبي نظارت با مرتبط كه آن ابتدايي بخش گرفت صورت باره اين شكل به آن تصويب محض به اما شد بررسي مجلس در طرح تركيه خاك عمق درون در بلكه نيست مرزي صفر
  نقطه شود. اثبات زمينه
  اين مسووالن همه گيرد صورت راي صندوق پاي در تخلفي
  اگر درحال است آن هاي رورت المي اس بانكداري نظام بر نهادهاي هها وزارتخان به اجرا براي را آن مهور ريي قانون وزارت سخنگوي به خطاب ديگري خبرنگار نشست اين در دارد. فاصله مرزي صفر نقطه با شود احداث است
  قرار آن با صندوق رييس فرماندار نماينده كمك با
  موظفند يشود. تقديم مجلس به است شدن نهايي دولتي مصوبات آن اجراي براي اگر داد دستور ارسال ذيربط اقتصادشان كه وقتي ها امريكايي معمول طور به كرد اظهار خارجه المللي بين آژانس هاي گزارش به اشاره با
  قاسمي تاكيد خاتمه در او كنند. پيگيري را آن ادامه شرايط
  برخورد پيش انتخابات به اشاره با پايان در وي ايسنا، گزارش به تصويب بررسي دولت هيات در تر سري چه هر است الزم در تعهداتش به ايران پايبندي درمورد اتمي
  انرژي متوسل اسلحه فروش براي جنگ ايجاد به شود مي مشكل
  دچار پس جمهوري رياس آراي دا ابت رايگيري پايان از پس
  كرد: رقم جاري سال اتفاق ترين مهم ارديبهشت 29 گفت: رو صندوق از دالر ۱يليارد 5.م برداشت اليحه درخصوص وي شود. موضوع اين به مختلف كشورهاي اذعان برجام با
  ارتباط كلي طور به موضوع اين با ارتباط در ايران نظر يوند، ش پس اتفاقات اين كه شود انجام مجلس شهر شوراي آن
  از كه المي اس جمهوري هاي ويژگ از يكي خورد خواهد اليحه دولت نشده انجام هنوز برداشت اين گفت: ملي توسعه اميدواريم ما است چندجانبه توافق يك برجام
  گفت: است؟ چگونه همسايگانش با تعامل با ارتباط در ايران
  سياست شد. خواهد انجام راي اخذ محل در آرا هاي برگ تفكيك
  از در رايگيري با است انتخابات قالب در مردم اراده تحقق اين كه كرد مجلس تقديم قبل ها اه فوريتي دو شكل به را آن خواهان كه كردهايم تاكيد همواره ما گفت: پاسخ در وي كه اتخاذ بينانه واقع عاقالنه رفتاري امريكايي مقامات
  كه التين امريكاي با ايران تجاري مبادالت حجم اين است مهم آنچه شد. خواهد انجام جمهور ريي مورد محروم مناطق در محروميت رفع اشتغال ايجاد براي منابع مان همسايگان با المتآميز مس ارتباط منطقه در ثبات صلح هاي صحبت به خبرنگاري ادامه در ايرنا، گزارش به
  كنند. مديركل كشاورززاده» «محمد ايرنا| است- دالر ميليارد
  4 باشيم داشته انتخابات در حداكثري مشاركت ما كه است در بررسي دستور در تاكنون البته كه شد گرفته كار به عشايري در كرده اعالم كه كرد اشاره جمهور رييس
  اخير كرد: خاطرنشان قاسمي بكاهيم. تنشها از داريم سعي
  هستيم تجاري آمار امروز گفت: ايران امورخارجه وزارت امريكا
  قاره اميدواريم است رهبري خواست تاكيد مورد همواره كه فرصت نخستين در اليحه اين اميدواريم نگرفته قرار مجلس هاي تحريم كه شد خواهد تالش دولت تداوم
  صورت است روشن ارتباط اين در ايران المي اس جمهوري هاي
  تالش اما است دالر ميليارد به نزديك التين امريكاي با
  كشورمان از فارغ اسالمي نظام به معتقد جريانات ها وه گر همه دربيايد. قانون صورت به تصويب مجلس توسط از خبرنگار اين شود. برداشته ايران عليه نيز يي غيرهسته ما تلقي مخالفيم. منطقه با خشونت طلبي جنگ هرگونه با
  ما ديروز وي يرسد. رقم اين از بيش به همكاري اين
  ظرفيت مشاركت كنند مشاركت انتخابات اين در سياسي هاي نگاه الزم ندارد را اين از بيش خشونت ظرفيت منطقه كه است اين چشماندازي آيا كه پرسيد خارجه امور وزارت
  سخنگوي كشورهاي با ايران همكاري هاي صت فر انديشي هم نشست
  در تقويت دروني انسجام در يشك كه بخورد رقم حداكثري داد افزايش رابر را بذير آسيپ اقشار حقوق تدريج به دولت حركت فقرزدايي اقتصادي توسعه ثبات، سمت به كه است اين گفت: جواب در وي كه دارد؟ وجود ارتباط اين
  در ايران افزود: معدني صنايع معدن بخش در التين
  امريكاي انتخابات در گسترده مشاركت بود. خواهد موثر ملي وحدت تصريح نشست اين ادامه در روحاني حسن پارلماني معاون مطرح قبلي مباحثات ادامه در كه است جديدي
  ايده كه كساني به نسبت حتي را مان صلحجويانه هاي تالش ما
  كند. مانعي هيچ التين امريكاي كشورهاي با روابط توسعه
  براي داخلي المللي بين عرصه در ما مشكالت از بسياري يتواند بپذير آسي اقشار حقوق افزايش مورد در هها شائب برخي كرد: گفتند نيز جمهور رييس آقاي است دشواري كار
  شده، گفتوگو با معتقديم چراكه يدهيم ادامه دارند، زاويه ما
  با گسترش براي قوي بسيار سياسي اراده حال عين در
  ندارد كند. حل را نادرست را شده مطرح حمايتي نهادهاي پوشش تحت كه كنيم. مي تالش راستا اين در
  كه شد. پيروز مشكالت بر توان
  مي دارد. وجود كشورها اين با
  روابط بندر«دقم» در ارتش دريايي نيروي ناوگروه نيروي ششم چهل ناوگروه گيرد-مهر| مي پهلو ‌ها
  عمان
  چهر انتخابات در ناوگروه اين پرسنل شركت براي ارتش
  دريايي ناوهاي يگيرد. پهلو عمان «دقم» بندر در تجمهوري
  رياس انتخابات از دوره اين شكايات ميزان بودجه بري برا افزايش مركز فتهترين پيشر ساخت سكوت نظام مصالح براي نفر ۰۰2 از بيش تا گيرند پهلو عمان «دقم» بندر در
  ايراني روز كه تجمهوري رياس انتخابات دوازدهمين در آن پرسنل است
  از قبلي ادوار كسوم معادل يازدهم دولت در جوانان سرطان درمان ردهام
  اختيار كنند. شركت شود، مي برگزار ارديبهشت 29
  جمعه مردم درصدي 50 حضور صورت در الحطلبان اص كشور انتخابات ستاد رييس است: معتقد جوانان ورزش وزير رييس جمهوري رييس معاون تاكنون گفت: قضاييه قوه
  رييس تهران نماينده كواكبيان، مصطفي يلنا| د- خواهند
  پيروز مناسب قانوني روند بر تاكيد با جوانان حوزه در اعتبارات افزايش يكي كه گفت اتمي انرژي سازمان اساس بي هاي هجمه اين مقابل
  در ارديبهشت 29 انتخابات برگزاري اساسي تحول انقالب كه شد باعث اين برجام درخشان دستاوردهاي از براي مجرمانه، بلكه موازين الف برخ سوي «به موضوع با آزادانديشي كرسي در دهم مجلس
  در شركت انتخابات در مردم درصد از بيش اگر گفت:
  پاستور» دو هر در دريافتي شكايات شمار گفت: دهد. رخ حوزه اين در ساخت عرصه به ايران ورود كه بود البته هم كرد اختيار سكوت نظام
  مصالح نشان انقالب ساله ۰4 تجربه شوند. مي پيروز طلبان اصالح
  كنند، معادل كشور سراسر در شوراها جمهوري رياس انتخابات با وگو گف در جوانان ورزش وزير يفر سلطان مسعود كرد. ممكن را سرطان درمان مركز فتهترين پيشر زمان در اما داد، خواهم ادامه را سكوت اين نيز انتخابات پايان
  تا يگويند كه كساني به ما يشود پيروز روحاني كه يدهد
  م است. قبلي ادوار كسوم جوانان حوزه در اميد تدبير دولت دستاوردهاي درباره ايلنا، آغاز جريان در گذشته روز صالحي كبر علا ايرنا، گزارش به گفت. خواهم گفت، بايد كه را آنچه
  خود باشد، ديگر 4سال دولتشان كه ندارند عرضه طلبان الح
  اص همايش در ديروز احمدي ياصغر عل ايرنا، گزارش به اين در اميد تدبير دولت دستاوردهاي مترين مه از گفت: در ايران در سرطان درماني يون پيشرفته فوق مركز ساخت عالي مسووالن جلسه در الريجاني آملي تاهلل آي ايلنا، گزارش
  به سالن در كه تهران استان فرمانداران نمايندگان بازرسان است. زوجين به ازدواج وام مبلغ لوجه قابت افزايش حوزه افزود: كرج، در هي هستي كشاورزي سالمت تحقيقات مركز زمين حادثه در هموطنان از تعدادي باختن جان تسليت با قضايي باالتري راي با را روحاني يكنيد، تالش خودي يگوييم
  م را هها ياران يويد مگ كه كسي افزود: وي فرستيم. پاستور
  به ما براي كرد: اظهار شد، برگزار كشور وزارت شاي همايه پرداخت طرف هر به تومان ميليون ،93 92 سال در دستيابي موضوع هيلكننده تس كه ظريف دكتر از دارد جا مصدومان بازماندگان با همدردي ابراز انمالي خراس
  لرزه بزند، دور را قانون واهد يا است هباز حق يا دهد
  افزايش انتخابات برگزاري روز در مردم منتخب كه كند نم تفاوتي يك هر به تومان ميليون ۰۱ به 94 سال از پس كه شد مي مهم توافقنامه اين زيرا كنم قدرداني بود، برجام توافق به ذيربط هاي اه دستگ مسووالن همه از كرد: تصريح حادثه
  اين نبودند مجلسي ينند، مز حرفي چنين كه آقاياني از كدام
  هيچ بود خواهد ملت راي ميزان مسلم هطور اما است، كسي چه ۰2ميليون يواند مت زوج هر يعني يافت، افزايش طرفين از از شده عرصه اين وارد توانستيم رسيد سرانجام به وقتي هديدگان حادث براي الزم امكانات رعوقت اس در كه خواهيم
  م اين كرد: عنوان وي ندارند. اطالعي بودجه رديف برنامه از
  و الناس را مردم راي چراكه گذريم نم تخلفي هيچ از ما بگيرد. وام تومان از قبل شويم برخوردار جهان هاي تكنولوژي ترين پيشرفته مناطق در سردسير نواحي ساكنان براي ويژه ضروري
  مايحتاج انجام يهاي نظرسنج آخرين براساس زود: اف وي دانيم. ازسوي كه آماري به توجه با 95 سال در كرد: تصريح وي نبود. فراهم ما براي امكاني چنين آن كنند. فراهم را زده زلزل ما حمايت كنيم، رها را آن نبايد است راه نيمه در
  دولت ما نداريم، مطالباتي او از كه نيست معني اين به روحاني
  از دوره اين انتخابات در ايرانيان مشاركت به ميل ضريب شده، ميليون يك به نزديك رسيد، ما دست به مركزي بانك سرطان درماني مركز اين ساخت عمليات آغاز مراسم در انتخابات برگزاري به اشاره با ادامه در قضا دستگاه
  رييس نيست رونمايي براي فقط شهروندي حقوق منشور گوييم
  مي ميزان آينده روزهاي در اميدواريم كه است درصد ۷5 تاكنون به باتوجه بگيرند. ازدواج وام شدند، موفق نفر زار ۰۰2 ه محمدجواد اتمي، انرژي سازمان رييس صالحي بر عالوه را انتخابات ارديبهشت، 29 جمعه روز در تجمهوري
  رياس شود اجرا شهروندي حقوق منشور اگر شود، اجرا بايد
  بلكه بيشتري مشاركت هرچه كند، پيدا افزايش هم باز مشاركت كشور هاي بان كه ارقامي آمده دست به اطالعات آخرين خارجه امور وزراي زادههاشمي قاض سيدحسن ظريف در انتخابات كرد: اظهار دانست كشور روز مساله من ري
  مته شود. ممنواعلتصوير سيداصالحات ندارد معنا
  ديگر توطئه برابر در منطقه در ما ملي امنيت باشيم شاهد را از بيش ردهاند، پرداخت وام هعنوان جوان هاي زوج به داشتند. حضور نيز پزشكي آموزش درمان بهداشت، اقتدار ملي اعتماد آزادي، همبستگي، نماد اسالمي
  جمهوري ييابد. افزايش نيز دشمنان در كه سوال اين به پاسخ در وي بود. 92 سال برابر چهار درمان براي بيمارستان اين گفت: ادامه در صالحي اسالمي جمهوري نظام مردم همه براي لذا است كشور امنيت محدود بسيار ايران نظامي توان از امريكا طالعات
  ا نيروهاي ارشد سخنگوي جزايري، سردار اعتمادآنالين|
  است- هر براي قانون طبق گفت: كشور وزير سياسي معاون پيدا افزايش مقدار چه جوانان حوزه اعتبارات يازدهم دولت خودش نوع در سرطان خصوص به صعبالعالج هاي بيماري ميآيد. شمار به ساز شت سرنو
  امري معنوي مادي توان از يها امريكاي اطالعات اينكه بيان با
  مسلح فرماندار نماينده عنوان به نفر يك حضور راي اخذ شعبه موضوع به است داده رخ كه ديگري خوب اتفاق گفت: كرد، در داريم كه اطالعاتي براساس است منظيري بيمارستان ارتقاي موجب راي هاي دوق صن پاي حضور اينكه بيان با
  وي گفت: است، محدود بسيار نظامي لحاظ به ايران اسالمي
  جمهوري دارد، را بخشدار يا فرماندار نقش نوعي به كه شده شي ين بي نظر به كه شود مربوط جوانان بخش در اعتبارات افزايش ندارد. وجود بيمارستاني چنين آسيا غرب براي اسالمي جمهوري توان افزايش ملي امنيت بيشتر
  هرچه اشخاص ها دستگاه توسط كه اطالعاتي اخبار مجموعه
  از شعب در نگهبان شوراي ناظران نيز رواني امنيت ارتقاي براي در است. بوده حوزه اين در اساسي تحول انقالب يك من دنيا در 5ورد ان بيمارست اين مشابه كرد: خاطرنشان وي را حداكثري مشاركت بود، خواهد دشمنان ههاي توطئ با
  مقابله يشوند. مستقر راي اخذ ولي بود، تومان ميليارد جوانان بخش اعتبار ۱392 سال شركت با ما است اتريش در آن ترين درن كه دارد وجود ايران شريف ملت كه مطمئنيم افزود: خواند ملي ديني وظيفه ارائه ايران اسالمي جمهوري دفاعي قدرت مورد در امريكا ذيوذ
  نف هاي دستگا كه رسيد نتيجه اين به توان مي شود، مي منتشر
  و انتخابات نهايي نتيجه دوره اين در احمدي، گفته به كنيم اعالم مان مملكت جوانان به يتوانيم افتخار با امروز تجاري است اتريشي دولتي شركت يك كه مداسترون يي حماسه ديگر بار خود، هميشگي بينش فهم بصيرت، آن
  با دفاعي هاي دي توانمن عمق درك به قادر امريكا اطالعاتي
  نظامي اعالم كشور وزير سوي از عبندي جم از پس جمهوري رياس پيدا افزايش تومان ميليارد ۰۰4 به حوزه اين در اعتبار كه ردهايم. امضا خصوص اين در را قراردادي نيست، براي يخواهيم همه از اساس اين بر آفريد. خواهند
  ماندگار توان از بخشي كه كرد اذعان بايد البته افزود: وي نيستند.
  كشورمان اعالم از پيش تا انتخابات روز در دهيي نبايد شود افزايش برابر ۰۷ به نزديك حوزه اين در يعني است، كرده است قرار بيمارستان اين كرد: اضافه سجمهوري ريي معاون مأيوس كشور امنيت اقتدار بيشتر هرچه ارتقاي
  استمرار تا يها امريكاي آنها راس در دشمنان بيگانگان براي كشور
  دفاعي بيشتر نامزد فالن آراي كه كنند ايجاد شبهه نتايج، رسمي سال در كه بگوييم توانيم مي خوشبختانه شتهايم. دا اعتبار سيكلوترون كند كار نها سيكلوترو هاي بدهنده شتا براساس بار كنند پيدا حضور راي دوقهاي صن پاي دشمنان،
  كردن كه باشند مراقب بايد همه رو اين از است، جلوتر مثال يا است آغاز شاهد ورزش بخش در هم جوانان بخش در هم ۶9 شيوه اين طريق بدين يدهد شتاب را ها ون كارب پروتون تحقق راستاي در عبادي عمل يك عنوان به را خود وظيفه ديگر دشمنان سردرگمي سبب اندازه همين است مكشوف
  حدودي است. شده هجوم گونه هر برابر در ما بازدارندگي
  قدرت نزنند. هم بر را انتخابات رواني امنيت بوديم. عميق تحول يك است. جهان در سرطان معالجه روش ترين درن كنند. ايفا ديني ملي هاي ارزش اهداف
قاليباف انصراف داد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
قاليباف انصراف داد
پاياني بر يك شروع


گروه ايران|

«سرانجام قاليباف به نفع رييسي كنار كشيد.» اين خبري بود كه حول و حوش 2بعدازظهر ديروز ابتدا در كانال‌هاي تلگرامي مربوط به قاليباف و بعد از آن در شبكه‌هاي اجتماعي و به سرعت برق و باد در خبرگزاري‌هاي رسمي بازتاب پيدا كرد تا همچنان پوشيدن رداي رياست‌جمهوري، براي اين فرمانده اسبق نيروي انتظامي به يك روياي دور از دسترس باقي بماند.

 انصراف كاراكتري كه در دور اول مناظره‌ها خطاب به جهانگيري اعلام كرده بود كه؛ «آقاي جهانگيري به‌زودي صداقت شما در انتخابات مشخص و معلوم مي‌شود كه آيا به نفع شخص خاصي كنار مي‌كشيد يا اينكه در صحنه انتخابات باقي خواهيد ماند؟» و اما پاسخ جهانگيري به اين حمله ناشيانه قاليباف يكي از صحنه‌هاي ماندگار دور اول مناظره‌هاي تلويزيوني را براي مخاطبان ساخت. زماني كه جهانگيري با يك ضدحمله هوشمندانه، قاليباف را در گوشه رينگي كه خودش برپا كرده بود، گير انداخت و با حرارت تمام از حضورش به‌عنوان نماينده گفتمان اصلاح‌طلبي در انتخابات دفاع كرد.

اين مجادله هنوز از حافظه جمعي ايرانيان پاك نشده بود كه روز گذشته خبر انصراف قاليباف به نفع رييسي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت تا افكار عمومي ايرانيان با اين پرسش كليدي مواجه شود كه چگونه نامزدي كه جهانگيري را براي احتمال انصرافش نواخته بود، خود به نخستين انصرافي انتخابات دوازدهم بدل شده است؟

قاليباف اما در بيانيه انصرافش بر همان كه پيش از اين در ايام تبليغات انتخابات و مناظره‌هاي تلويزيوني روي آن تكيه كرده بود؛ وارونه‌نمايي دستاوردهاي دولت و انتقاد و تخريب از آنچه حكومت 4درصدي‌ها در جامعه مي‌خواند، اشاره كرده است. وي در بيانيه‌اش از ضرورت تغيير در مسير مديريت كشور سخن گفته و از تمام طرفداران و اعضاي ستادش خواسته كه تمام ابزارهاي‌شان را براي پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات به كار بگيرند. بيانيه انصراف قاليباف از انتخابات

بلافاصله بعد از انتشار خبر انصراف قاليباف خبرگزاري‌هاي اصولگرا پر شدند از تيترهايي كه در آن از اتحاد استراتژيك اصولگرايان صحبت شده بود؛ در اين ميان برخي تحليلگران روي اين نكته تاكيد مي‌كنند كه انصراف قاليباف به معناي چاق‌تر شدن سبد راي رييسي نيست، بلكه اين انصراف از منظر بسياري از تحليلگران جامعه مدني ايران را براي تمركز روي روحاني متحد‌تر مي‌كند.

 در متني كه محمدباقر قاليباف منتشر كرده، آمده است: «روزي كه باوجود مصالح شخصي، تصميم گرفتم وارد صحنه انتخابات شوم، مي‌دانستم با چه شرايط سخت و خطرناكي روبه‌رو خواهم شد؛ چراكه روشن بود براي تغيير اساسي وضع موجود، راهي نيست جز مبارزه با 4درصدي‌هايي كه در سال‌هايي طولاني، توانسته‌اند بر شريان‌هاي اقتصادي و سياسي كشور مسلط شوند و نه تنها اقدامي براي حل مهم‌ترين معضلات روز اقتصادي و اجتماعي نكنند، بلكه روز به روز با ترجيح منافع خود و بي‌قانوني‌هاي گسترده، بر اين بحران‌ها، به‌ويژه بر بحران ركود و بيكاري دامن بزنند. همان‌طور كه شهيد بهشتي پيش‌بيني كرده بود، مبارزه با فرصت‌طلبانِ انقلابي‌نما بسيار پرهزينه شده است، چون اين جريان موريانه‌وار در حال خوردن ريشه‌هاي انقلاب است و گروهي كه نه تنها با انقلابي‌هاي اصيل تضاد مباني فكري دارند، بلكه جرياني هستند كه منافع مادي آنها به خطر افتاده است.»

 قاليباف در ادامه تاكيد مي‌كند: «لذا با توكل بر خداوند باري‌تعالي و با همه كمبودها و كم‌بضاعتي‌هايي كه در خود مي‌ديدم، تصميم گرفتم با هدف تغيير وضع موجود، پاي در ميدان انتخابات بگذارم؛ ميداني كه با تخريب‌ها، توهين‌ها و اتهام‌زني‌هاي گسترده‌يي عليه خودم، خانواده‌ام و هوادارانم همراه بود و البته همه اينها مرا در پيمودن مسيري كه انتخاب كرده بودم، مصمم و راسخ‌تر ساخت. در شرايط كنوني، آرمان اصلي كشور و مردم، تغيير وضع موجود است و براي رسيدن به اين آرمان، چاره‌يي نبود جز اينكه با وجودِ داشتنِ برنامه‌يي دقيق و جامع براي حل مشكلات كشور، مبارزه‌يي واقعي و نه شعاري با اشرافي‌گري و فرصت‌طلبي هم آغاز مي‌شد؛ لذا تلاش كردم، در كنار ارائه برنامه‌هاي دقيق، كه توانايي اجرايي شدن آنها نيز وجود داشت، با شيوه‌يي صريح و اخلاقي، مبارزه با 4درصدي‌ها را آغاز كنم و در راه اين مبارزه، نه از تخريب‌ها و تهديدها ترسيدم و نه هيچ‌گاه پا را از اصول فراتر گذاشتم و در كنار شفاف‌سازي زندگي اقتصادي شخصي‌ام، حرفي بي‌سند و بي‌مبنا نزدم. درحالي كه آنها در عين تخريب‌هاي كور، نتوانستند از لرزه‌يي كه بر اندام‌شان افتاده است جلوگيري كنند، به‌گونه‌يي كه تمام امكانات خويش را براي مقابله با اين جنبش مردمي به خط كردند و از اين پس نيز اين تخريب‌ها توسط اين 4درصدي‌ها ادامه پيدا خواهد كرد.» پايان قاليباف در انتخابات

قاليباف نهايتا بيانيه‌اش را با اين جملات به پايان مي‌رساند: «آنچه در اين مقطع اهميت دارد و حياتي است، حفظ منافع مردم، كشور و انقلاب است و اكنون كه اين آرمان بزرگ، جز با تغيير وضع موجود محقق نمي‌شود، بايد براي وحدت در جبهه انقلاب، تصميمى اساسي و خطير گرفت. لذا براى حفظ اين آرمان بزرگ، از همه حاميان مردمى خويش در سراسر كشور مى خواهم كه تمام ظرفيت و حمايت خود را براى موفقيت برادر ارجمندمان حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسى و به بار نشستن دولت كار و كرامت براي خدمت به مردم قرار دهند و از همه مردمي كه در اين مدت به تشكيل دولت مردم دل بسته بودند و از همه حاميان مردمي و ياران بي‌ادعاي خودم، كه بي‌هيچ چشمداشتي و با تمام وجود، در جهت تحقق آرمان‌هاي انقلاب تلاش كرده‌اند، تشكر و قدرداني مي‌كنم. انتظار ما و مردم بر اين است كه اين تصميم، زمينه‌ساز آغاز دورانى جديد براى يك تحول اقتصادي باشد كه با قطع دست 4درصدي‌ها از اقتصاد، منتج به ايجاد اشتغال جوانان برومند اين سرزمين و حمايت از مستضعفان و محرومان در ايران سربلندمان گردد.

مبارزه تازه آغاز شده است و تا ريشه‌كني كامل فساد و ناكارآمدي، بايد جان و آبروي خود را نيز بي‌چشمداشت فدا كرد.»

واكنش مردم به انصراف قاليباف در شبكه‌هاي اجتماعي اما به دو دسته تقسيم مي‌شدند. طرفداران اصولگرايان با استقبال از اين كناره‌گيري اين حركت را درراستاي وحدت اصولگرايان ارزيابي مي‌كردند و طرفداران روحاني و اصلاح‌طلبان نيز سعي مي‌كردند با تحليل اين انصراف، نگاهي به احتمالات آينده انتخابات بيندازند. اينكه آيا اين حركت اصولگرايان در تصوير نهايي انتخابات چه تاثيري خواهد گذاشت موضوعي است كه براي آگاهي از آن بايد همچنان منتظر ماند تا روز 29 ارديبهشت كه از شمايل رييس‌جمهور آينده كشورمان رونمايي مي‌شود.نویسنده:
ايران به‌دنبال افزايش تنش با عربستان نيست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
ايران به‌دنبال افزايش تنش با عربستان نيست


سخنگوي وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبري خود با رسانه‌ها درخصوص اعلام آمادگي وزارت خارجه براي مذاكره با عربستان، گفت: ما خواهان تنش نيستيم، به دنبال افزايش تنش با اين كشور هم نيستيم و همان‌طور كه پيش از اين گفته بودم ما آمادگي گفت‌وگو داريم. اميدواريم كه ‌آنها متوجه اشتباهات خود بشوند و در راستاي جبران خطاهاي گذشته اقدام كنند.

بهرام قاسمي ادامه داد: گفت‌وگو و تفاهم با هر كشوري به معني تاييد رفتارها يا همه رفتارهاي آن كشور نيست. عربستان نيز دچار اشتباهات استراتژيكي به خصوص در منطقه شده است و بايد آنها را جبران كند.

وي همچنين در مورد تصميم تركيه جهت كشيدن ديوار بين مرز ايران و تركيه درراستاي جلوگيري از ورود عناصر پ.ك.ك به خاك اين كشور، گفت: مقامات تركيه ما را در جريان ايده خود قرار دادند، البته اين ديوار در نقطه صفر مرزي نيست بلكه در درون عمق خاك تركيه قرار است احداث شود و با نقطه صفر مرزي فاصله دارد.

قاسمي با اشاره به گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درمورد پايبندي ايران به تعهداتش در ارتباط با برجام و اذعان كشورهاي مختلف به اين موضوع گفت: برجام يك توافق چندجانبه است و ما اميدواريم كه مقامات امريكايي رفتاري عاقلانه و واقع‌بينانه اتخاذ كنند. به گزارش ايرنا، در ادامه خبرنگاري به صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهور اشاره كرد كه اعلام كرده در صورت تداوم دولت تلاش خواهد شد كه تحريم‌هاي غيرهسته‌يي نيز عليه ايران برداشته شود. اين خبرنگار از سخنگوي وزارت امور خارجه پرسيد كه آيا چشم‌اندازي در اين ارتباط وجود دارد؟ كه وي در جواب گفت: اين ايده جديدي است كه در ادامه مباحثات قبلي مطرح شده، كار دشواري است و آقاي رييس‌جمهور نيز گفتند كه در اين راستا تلاش مي‌كنيم.

 خبري از كشته شدن تعدادي از گردشگران ايراني در تركيه به دست‌مان نرسيده است

در ادامه اين نشست كه به مدت يك ساعت به طول انجاميد، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان، در ارتباط با انتشار برخي اخبار مبني بر اينكه تعدادي از گردشگران ايراني به‌تازگي در يك حادثه در تركيه كشته و تعدادي از آنها زخمي شده‌اند، گفت: ما چنين خبري را نداريم و نمي‌توانم در مورد آن اظهارنظري كنم. وي ادامه داد: البته ما پيش از اين نيز اعلام كرديم كه تركيه در شرايط خاصي به‌سر مي‌برد و هموطنان قبل از سفر به اين كشور لازم است كه تمهيدات و احتياط لازم را بينديشند.

وي در تبيين سياست خارجي ايران در ارتباط با مسائل منطقه‌يي گفت: سياست خارجي ايران در اين زمينه كاملا روشن است. ما خواهان صلح و امنيت و مبارزه با تروريسم هستيم، در چند دهه گذشته بيش از هر كشور ديگري درراستاي مبارزه با تروريسم تلاش كرده‌ايم و كساني كه ادعاي مبارزه با تروريسم دارند بايد از مشي و روش ايران پيروي كنند تا صداقت آنها در اين زمينه اثبات شود.

در اين نشست خبرنگار ديگري خطاب به سخنگوي وزارت خارجه اظهار كرد به‌طور معمول امريكايي‌ها وقتي كه اقتصادشان دچار مشكل مي‌شود به ايجاد جنگ براي فروش اسلحه متوسل مي‌شوند، نظر ايران در ارتباط با اين موضوع و به‌طور كلي سياست ايران در ارتباط با تعامل با همسايگانش چگونه است؟ كه وي در پاسخ گفت: ما همواره تاكيد كرده‌ايم كه خواهان صلح و ثبات در منطقه و ارتباط مسالمت‌آميز با همسايگان‌مان هستيم و سعي داريم از تنش‌ها بكاهيم. قاسمي خاطرنشان كرد: تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين ارتباط روشن است و ما با هرگونه جنگ‌طلبي و خشونت با منطقه مخالفيم. تلقي ما اين است كه منطقه ظرفيت خشونت بيش از اين را ندارد و لازم است كه به سمت ثبات، توسعه اقتصادي و فقرزدايي حركت كند. ما تلاش‌هاي صلح‌جويانه‌مان را حتي نسبت به كساني كه با ما زاويه دارند، ادامه مي‌دهيم چراكه معتقديم با گفت‌وگو مي‌توان بر مشكلات پيروز شد.نویسنده:
دولت در اجراي سند 2030 منويات رهبري را در نظر مي‌گيرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
دولت در اجراي سند 2030 منويات رهبري را در نظر مي‌گيرد


معاون پارلماني رييس‌جمهور در نشست خبري خود درخصوص سند 2030 سخن گفت. حسينعلي اميري تاكيد كرد: دولت در اجراي سند آموزشي 2030 منويات رهبري را بدون هيچ كم و كاستي رعايت خواهد كرد. ضمن اينكه بايد توجه داشت، الزامي براي اجراي همه بخش‌هاي اين سند وجود ندارد. وي تصريح كرد: دولت درخصوص برنامه ششم توسعه به طور جد بر قانون پايبند است و برخي اخبار درخصوص اينكه رييس‌جمهور دستور توقف اجراي آن را صادر كرده است از اساس دروغ است.

معاون روحاني با تاكيد بر توجه به خواست رهبري در سند 2030 گفت: اجراي اين سند مطابق با منويات رهبري خواهد بود و بايد توجه داشت اين سند يك سند الزام‌آور نيست و از لحاظ حقوقي ما حق اين را داريم هر بخشي از آن را كه درست تشخيص داديم، اجرا كنيم و بخش‌هايي از آن اجرا مي‌شود كه مطابق با منويات رهبري و ارزش‌هاي سياسي و مذهبي ما باشد. اميري افزود: درست است كه برنامه ششم در قالب طرح در مجلس بررسي شد اما به محض تصويب آن به شكل قانون رييس‌جمهور آن را براي اجرا به وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط ارسال و دستور داد اگر براي اجراي آن مصوبات دولتي لازم است هر چه سريع‌تر در هيات دولت بررسي و تصويب شود. وي درخصوص لايحه برداشت 1.5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي گفت: اين برداشت هنوز انجام نشده و دولت لايحه آن را به شكل دو فوريتي ماه‌ها قبل تقديم مجلس كرد كه اين منابع براي ايجاد اشتغال و رفع محروميت در مناطق محروم و عشايري به كار گرفته شد كه البته تاكنون در دستور بررسي در مجلس قرار نگرفته و اميدواريم اين لايحه در نخستين فرصت توسط مجلس تصويب و به صورت قانون دربيايد. دولت به تدريج حقوق اقشار آسيب‌پذير را 3 برابر افزايش داد

معاون پارلماني حسن روحاني در ادامه اين نشست تصريح كرد: برخي شائبه‌ها در مورد افزايش حقوق اقشار آسيب‌پذير كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي مطرح شده را نادرست دانست و ادامه داد: دولت براساس اعتقاد خود كه حمايت از اقشار آسيب‌پذير است به تدريج حقوق اين اقشار را 3 برابر افزايش داد و اين اقدام، اقدامي تبليغاتي نبوده است.

 حسينعلي اميري همچنين درخصوص تخلفات صورت گرفته در جريان تبليغات انتخاباتي گفت: برخي اقدامات در مسيري خلاف قانون در تبليغات انتخاباتي انجام شده كه جنبه مجرمانه داشته و براي بررسي به دستگاه قضايي ارسال شد و با توجه به اينكه رياست قوه قضاييه شعبي را براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي اختصاص داده، درخواست شد هر چه سريع‌تر به آنها رسيدگي شود.

او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه دولت تصميم گرفت، لايحه بانكداري اسلامي به صورت تدريجي به مجلس ارائه شود، گفت: اين لايحه لايحه‌يي سنگين و مفصلي است و بر همين اساس در دولت تصميم گرفته شد اين لايحه به صورت بخش بخش و براساس اولويت‌هاي روز به مجلس تقديم شود و مذاكرات لازم با كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره صورت گرفت و بخش ابتدايي آن كه مرتبط با نظارت بر نظام بانكداري اسلامي و ضرورت‌هاي آن است درحال نهايي شدن است و به مجلس تقديم مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وي در پايان با اشاره به انتخابات پيش رو گفت: 29 ارديبهشت مهم‌ترين اتفاق سال جاري رقم خواهد خورد و يكي از ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي كه تحقق اراده مردم در قالب انتخابات است با راي‌گيري در مورد رييس‌جمهور انجام خواهد شد. آنچه مهم است اين است كه ما مشاركت حداكثري در انتخابات داشته باشيم كه همواره مورد تاكيد و خواست رهبري است و اميدواريم همه گروه‌ها و جريانات معتقد به نظام اسلامي فارغ از نگاه‌هاي سياسي در اين انتخابات مشاركت كنند و مشاركت حداكثري رقم بخورد كه بي‌شك در انسجام دروني و تقويت وحدت ملي موثر خواهد بود. مشاركت گسترده در انتخابات مي‌تواند بسياري از مشكلات ما در عرصه بين‌المللي و داخلي را حل كند.نویسنده:
براي مصالح نظام سكوت اختيار كرده‌ام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
براي مصالح نظام سكوت اختيار كرده‌ام


رييس قوه ‌قضاييه گفت: تاكنون در مقابل اين هجمه‌هاي بي‌اساس و برخلاف موازين و بلكه مجرمانه، براي مصالح نظام سكوت اختيار كرده‌ام و البته تا پايان انتخابات نيز اين سكوت را ادامه خواهم داد، اما در زمان خود آنچه را كه بايد گفت، خواهم گفت.

به گزارش ايلنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با تسليت جان باختن تعدادي از هموطنان در حادثه زمين لرزه خراسان‌شمالي و ابراز همدردي با بازماندگان و مصدومان اين حادثه تصريح كرد: از همه مسوولان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌خواهيم كه در اسرع‌وقت امكانات لازم براي حادثه‌ديدگان و مايحتاج ضروري به‌ويژه براي ساكنان نواحي سردسير در مناطق زلزله‌زده را فراهم كنند.

رييس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در روز جمعه ۲۹ ارديبهشت، انتخابات را مهم‌ترين مساله روز كشور دانست و اظهار كرد: انتخابات در جمهوري اسلامي نماد همبستگي، آزادي، اعتماد ملي و اقتدار و امنيت كشور است لذا براي همه مردم و نظام جمهوري اسلامي امري سرنوشت‌ساز به‌شمار مي‌آيد.

وي با بيان اينكه حضور پاي صندوق‌هاي راي موجب ارتقاي هرچه بيشتر امنيت ملي و افزايش توان جمهوري اسلامي براي مقابله با توطئه‌هاي دشمنان خواهد بود، مشاركت حداكثري را وظيفه ديني و ملي خواند و افزود: مطمئنيم كه ملت شريف ايران با آن بصيرت، فهم و بينش هميشگي خود، بار ديگر حماسه‌يي ماندگار خواهند آفريد. بر اين اساس از همه مي‌خواهيم براي استمرار و ارتقاي هرچه بيشتر اقتدار و امنيت كشور و مأيوس كردن دشمنان، پاي صندوق‌هاي راي حضور پيدا كنند و بار ديگر وظيفه خود را به عنوان يك عمل عبادي و در راستاي تحقق اهداف و ارزش‌هاي ملي و ديني ايفا كنند.نویسنده:
ساخت پيشرفته‌ترين مركز درمان سرطان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
ساخت پيشرفته‌ترين مركز درمان سرطان


معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان انرژي اتمي گفت كه يكي از دستاوردهاي درخشان برجام اين بود كه ورود ايران به عرصه ساخت پيشرفته‌ترين مركز درمان سرطان را ممكن كرد.

به گزارش ايرنا، علي‌اكبر صالحي روز گذشته در جريان آغاز ساخت مركز فوق پيشرفته يون درماني سرطان در ايران در مركز تحقيقات سلامت و كشاورزي هسته‌يي در كرج، افزود: جا دارد از دكتر ظريف كه تسهيل‌كننده موضوع دستيابي به توافق برجام بود، قدرداني كنم زيرا اين توافقنامه مهم وقتي به سرانجام رسيد توانستيم وارد اين عرصه شده و از پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌هاي جهان برخوردار شويم و قبل از آن چنين امكاني براي ما فراهم نبود.

در مراسم آغاز عمليات ساخت اين مركز درماني سرطان علاوه بر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي، محمدجواد ظريف و سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي وزراي امور خارجه و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز حضور داشتند.

صالحي در ادامه گفت: اين بيمارستان براي درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج به‌خصوص سرطان در نوع خودش بيمارستان كم‌نظيري است و براساس اطلاعاتي كه داريم در غرب آسيا چنين بيمارستاني وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: مشابه اين بيمارستان 5 مورد در دنيا وجود دارد كه مدرن‌ترين آن در اتريش است و ما با شركت مداسترون كه يك شركت دولتي اتريشي است و تجاري نيست، قراردادي را در اين خصوص امضا كرده‌ايم.

معاون رييس‌جمهوري اضافه كرد: اين بيمارستان قرار است براساس شتاب‌دهنده‌هاي سيكلوترون‌ها كار كند و سيكلوترون پروتون و كاربون‌ها را شتاب مي‌دهد و بدين طريق اين شيوه مدرن‌ترين روش معالجه سرطان در جهان است.نویسنده:
افزايش ۷۰ برابر‌ي بودجه جوانان در دولت يازدهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
افزايش ۷۰ برابر‌ي بودجه جوانان در دولت يازدهم


وزير ورزش و جوانان معتقد است: افزايش اعتبارات در حوزه جوانان باعث شد كه انقلاب و تحول اساسي در اين حوزه رخ دهد.

مسعود سلطاني‌فر وزير ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ايلنا، درباره دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه جوانان گفت: از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در اين حوزه افزايش قابل‌توجه مبلغ وام ازدواج به زوجين است. در سال ۹۲ و ۹۳، 3ميليون تومان به هر طرف پرداخت مي‌شد كه پس از سال ۹۴ به ۱۰ميليون تومان به هر يك از طرفين افزايش يافت، يعني هر زوج مي‌تواند ۲۰ميليون تومان وام بگيرد.

وي تصريح كرد: در سال ۹۵ با توجه به آماري كه ازسوي بانك مركزي به دست ما رسيد، نزديك به يك‌ميليون و ۲۰۰هزار نفر موفق شدند، وام ازدواج بگيرند. باتوجه به آخرين اطلاعات به دست آمده ارقامي كه بانك‌هاي كشور به زوج‌هاي جوان به‌عنوان وام پرداخت كرده‌اند، بيش از چهار برابر سال ۹۲ بود. وي در پاسخ به اين سوال كه در دولت يازدهم اعتبارات حوزه جوانان چه مقدار افزايش پيدا كرد، گفت: اتفاق خوب ديگري كه رخ داده است به موضوع افزايش اعتبارات در بخش جوانان مربوط مي‌شود كه به نظر من يك انقلاب و تحول اساسي در اين حوزه بوده است. در سال ۱۳۹۲ اعتبار بخش جوانان ۶ميليارد تومان بود، ولي امروز با افتخار مي‌توانيم به جوانان مملكت‌مان اعلام كنيم كه اعتبار در اين حوزه به ۴۰۰ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است، يعني در اين حوزه نزديك به ۷۰برابر‌ افزايش اعتبار داشته‌ايم. خوشبختانه مي‌توانيم بگوييم كه در سال ۹۶ هم در بخش جوانان و هم در بخش ورزش شاهد آغاز يك تحول عميق بوديم.نویسنده:
ميزان شكايات اين دوره از انتخابات معادل يك‌سوم ادوار قبلي است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
ميزان شكايات اين دوره از انتخابات معادل يك‌سوم ادوار قبلي است


رييس ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر روند قانوني و مناسب برگزاري انتخابات 29 ارديبهشت گفت: شمار شكايات دريافتي در هر دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در سراسر كشور معادل يك‌سوم ادوار قبلي است.

به گزارش ايرنا، علي‌اصغر احمدي ديروز در همايش بازرسان و نمايندگان فرمانداران استان تهران كه در سالن همايش‌هاي وزارت كشور برگزار شد، اظهار كرد: براي ما تفاوتي نمي‌كند كه منتخب مردم در روز برگزاري انتخابات چه كسي است، اما به‌طور مسلم ميزان راي ملت خواهد بود و ما از هيچ تخلفي نمي‌گذريم چراكه راي مردم را حق‌الناس مي‌دانيم. وي افزود: ‌براساس آخرين نظرسنجي‌هاي انجام شده، ضريب ميل به مشاركت ايرانيان در انتخابات اين دوره تاكنون 57درصد است كه اميدواريم در روزهاي آينده ميزان مشاركت باز هم افزايش پيدا كند، هرچه مشاركت بيشتري را شاهد باشيم امنيت ملي ما در منطقه و در برابر توطئه دشمنان نيز افزايش مي‌يابد.

معاون سياسي وزير كشور گفت: طبق قانون براي هر شعبه اخذ راي حضور يك نفر به عنوان نماينده فرماندار پيش‌بيني شده كه به نوعي نقش فرماندار يا بخشدار را دارد، براي ارتقاي امنيت رواني نيز ناظران شوراي نگهبان در شعب اخذ راي مستقر مي‌شوند.

به گفته احمدي، در اين دوره نتيجه نهايي انتخابات رياست‌جمهوري پس از جمع‌بندي از سوي وزير كشور اعلام مي‌شود و نبايد عده‌يي در روز انتخابات و تا پيش از اعلام رسمي نتايج، شبهه ايجاد كنند كه آراي فلان نامزد بيشتر است يا مثلا جلوتر است، از اين رو همه بايد مراقب باشند كه امنيت رواني انتخابات را بر هم نزنند.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/26
روي موج خبر


 مشاركت در سرنوشت كشور موتور محركه نهضت اسلامي است- ايرنا| علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در جمع دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي اراك گفت: مشاركت آگاهانه در سرنوشت، دخالت در امور كشور و پيوند دين و سياست موتور محركه نهضت اسلامي است. وي افزود: انتخابات مظهر دخالت در سرنوشت است، برخي فكر مي‌كنند، راه اصلاح امور وجود ندارد و با ساختار كنوني جامعه اصلاحات امكان‌پذير نيست و هر تحرك انتخاباتي را بي‌فايده مي‌دانند، اين تفكر غلط است. مطهري بيان كرد: انتخابات مظهر جمهوريت و دموكراسي در كشور است، نظام جمهوري اسلامي با كلمه جمهوريت و اسلاميت عجين شده، ما دموكراسي مطلق نداريم هر مردمي و هر ملتي يك ايدئولوژي، مكتب، فرهنگ و آداب و رسوم خاص دارد و مكتب كشور ايران اسلامي است و دموكراسي نيز مقيد به اسلام است.

 تاجگردون از هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري استعفا كرد- ايلنا| غلامرضا تاجگردون، نماينده اصلاح‌طلب گچساران و باشت و رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان عضو هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوي انتخاب شده بود در نامه‌يي خطاب به رحماني‌فضلي با اعلام استعفاي خود از اين هيات نوشت:« با توجه به اينكه اينجانب همزمان با عضويت در هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري، رياست هيات عالي نظارت بر انتخابات شهر و روستا در استان كهگيلويه و بويراحمد را بر عهده دارم و در ايام برگزاري انتخابات وظيفه اين دو، مسووليت سنگيني است با توجه به ضرورت حضورم در استان بدين وسيله استعفاي خود را از هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري تقديم مي‌كنم.»

 حضور مردم در انتخابات ضرورت و يك وظيفه انقلابي است-ايسنا| علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: حضور در انتخابات صرف نظر از اينكه به چه كسي راي مي‌دهيم و با چه طرز تفكري هم نظر هستيم، يك ضرورت و يك وظيفه انقلابي براي مردم است. وي تصريح كرد: با توجه به استقرار يك نظام مردمي مبتني بر مردم‌سالاري ديني پس از انقلاب شكوهمند اسلامي براي خنثي كردن توطئه هر روزه دشمنان عليه نظام، مشاركت در انتخابات يك ابزار كارآمد و موثر است. بروجردي افزود: حضور حداكثري در انتخابات نماد قدرت و اقتدار نظامي است كه ده‌ها هزار شهيد براي استقرار و قوت آن خون خود را تقديم كرده‌اند و مردم حتما اين ضرورت را به درستي تشخيص مي‌دهند و روز 29 ارديبهشت پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شوند.

 اعلام حمايت فراكسيون نمايندگان اهل سنت مجلس از روحاني-خبرآنلاين| فراكسيون نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي در بخش‌هايي از اين بيانيه‌ حمايت خود را از حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو اعلام كردند. در بيانيه فراكسيون نمايندگان اهل سنت مجلس آمده است: «همچنانكه استحضار داريد يكي از مولفه‌هاي اصلي دموكراسي در جوامع مدني، شركت در انتخابات و حق انتخاب است قطعا گسترش عدالت و توسعه همه‌جانبه در ميهن عزيزمان تنها با مشاركت همه اقوام و مذاهب در امور كشور ميسر خواهد بود. در دوره قبلي و در زمان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري، جناب آقاي دكتر روحاني با انتشار بيانيه شماره 3 خواسته‌هاي جامعه اهل سنت، اقوام و مذاهب كشور را مورد توجه قرار داده و در طول دوره 4ساله رياست‌جمهوري تعدادي از قول‌هاي داده شده به جامعه اهل سنت، اقوام و مذاهب را عملي كردند و در جلسه اخير خود با شوراي راهبردي اهل سنت ايران نيز بر تلاش در زمينه اجرايي كردن مابقي مفاد بيانيه شماره 3 تاكيد داشتند.»

 خوابيدن مسوولان و عوامل صندوق در روز انتخابات جرم است-ايلنا| محمدحسن صادقي‌مقدم، رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران گفت: خوابيدن يك نعمت الهي است اما براي ما در برخي مواقع اين مساله جرم است. وي در گردهمايي بازرسان و نمايندگان فرمانداري انتخابات استان تهران در وزارت كشور گفت: قانون‌گذار به خوبي مصاديق تخلف‌هاي انتخاباتي را مشخص كرده است. اگر تخلفي در پاي صندوق راي صورت گيرد همه مسوولان موظفند با كمك نماينده فرماندار و رييس صندوق با آن برخورد و شرايط ادامه آن را پيگيري كنند. او در خاتمه تاكيد كرد: پس از پايان راي‌گيري ابتدا‌ آراي رياست‌جمهوري و پس از آن شوراي شهر و مجلس انجام مي‌شود كه اين اتفاقات پس از تفكيك برگه‌هاي آرا در محل اخذ راي انجام خواهد شد.

 حجم مبادلات تجاري ايران با امريكاي لاتين 4ميليارد دلار است-ايرنا| «محمد كشاورززاده» مديركل قاره امريكا وزارت امورخارجه ايران گفت: امروز آمار تجاري كشورمان با امريكاي لاتين نزديك به 4ميليارد دلار است اما ظرفيت اين همكاري به بيش از اين رقم مي‌رسد. وي ديروز در نشست هم‌انديشي فرصت‌هاي همكاري ايران با كشورهاي امريكاي لاتين در بخش معدن و صنايع معدني افزود: ايران براي توسعه روابط با كشورهاي امريكاي لاتين هيچ مانعي ندارد و در عين حال اراده سياسي بسيار قوي براي گسترش روابط با اين كشورها وجود دارد.

 ناوگروه نيروي دريايي ارتش در بندر«دقم» عمان پهلو مي‌گيرد-مهر| ناوگروه چهل و ششم نيروي دريايي ارتش براي شركت پرسنل اين ناوگروه در انتخابات رياست‌جمهوري در بندر «دقم» عمان پهلو مي‌گيرد. ناوهاي ايراني در بندر «دقم» عمان پهلو مي‌گيرند تا بيش از ۲۰۰ نفر از پرسنل آن در دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري كه روز جمعه ۲۹ ارديبهشت برگزار مي‌شود، شركت كنند.

 اصلاح‌طلبان در صورت حضور 50 درصدي مردم پيروز خواهند شد- ايلنا| مصطفي كواكبيان، نماينده تهران در مجلس دهم در كرسي آزادانديشي با موضوع «به سوي پاستور» گفت: اگر بيش از 50‌ درصد مردم در انتخابات شركت كنند، اصلاح‌طلبان پيروز مي‌شوند. تجربه 40ساله انقلاب نشان مي‌دهد كه روحاني پيروز مي‌شود و ما به كساني كه مي‌گويند اصلاح‌طلبان عرضه ندارند كه دولتشان 4سال ديگر باشد، مي‌گوييم بي‌خودي تلاش مي‌كنيد، روحاني را با راي بالاتري به پاستور مي‌فرستيم. وي افزود: كسي كه مي‌گويد يارانه‌ها را افزايش مي‌دهد يا حقه‌باز است يا مي‌خواهد قانون را دور بزند، هيچ كدام از آقاياني كه چنين حرفي مي‌زنند، مجلسي نبودند و از برنامه و رديف بودجه اطلاعي ندارند. وي عنوان كرد: اين دولت در نيمه راه است و نبايد آن را رها كنيم، حمايت ما از روحاني به اين معني نيست كه از او مطالباتي نداريم، ما مي‌گوييم منشور حقوق شهروندي فقط براي رونمايي نيست بلكه بايد اجرا شود، اگر منشور حقوق شهروندي اجرا شود ديگر معنا ندارد سيداصلاحات ممنوع‌التصوير شود.

 اطلاعات امريكا از توان نظامي ايران بسيار محدود است- اعتمادآنلاين| سردار جزايري، سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح با بيان اينكه اطلاعات امريكايي‌ها از توان مادي و معنوي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ نظامي بسيار محدود است، گفت: از مجموعه اخبار و اطلاعاتي كه توسط دستگاه‌ها و اشخاص ذي‌نفوذ امريكا در مورد قدرت دفاعي جمهوري اسلامي ايران ارائه و منتشر مي‌شود، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه دستگاه‌هاي نظامي و اطلاعاتي امريكا قادر به درك عمق توانمندي‌هاي دفاعي كشورمان نيستند. وي افزود: البته بايد اذعان كرد كه بخشي از توان دفاعي كشور براي بيگانگان و دشمنان و در راس آنها امريكايي‌ها تا حدودي مكشوف است و همين اندازه سبب سردرگمي دشمنان و قدرت بازدارندگي ما در برابر هر گونه هجوم شده است.نویسنده:
  كالن
  اخبار Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 ديبهشت 26 سهشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 ميليارد هزار 11 اخت
  پرد اري شهرد به ند
  تومان كر تحليل ايران اقتصاد هاي سياست از اند چشم وضعيت ميزگرد
  كارشناسان تامين به اشاره با كشور مالياتي امور سازمان كل
  رييس از درص واريز طريق از دولت توسط اريها رد شه
  مالي اريها رد شه حساب به زوده اف ارزش بر ماليات 69
  وصولي سال در ايران اقتصاد بيني
  پيش كار به شروع داي ابت از گفت: كشور سراسر اريهاي هي 11 حدو مجموع در ،95 سال پايان تا هم ياز ولت
  د قرار تهران رداري شه راختيار ان توم ارد ميلي 500 شويم
  هزار قائل تمييز اجتماعي الت عد پوپوليسم بين يد با ها نابرابر رفع
  براي مالياتي رسانه از نقل به ادل» «تع گزارش به است.
  گرفته نرخ حاضر حال در اينكه بيان دبا نژا تقوي كامل سيد
  ايران، درصد 12 حد در كه است خوب ولي شد خواهد كالن اد اقتص
  گروه صد در شامل كه است درصد زوده اف ارزش بر
  ماليات وي، باشد موفق بتواند گذار سياست تا باشد ميزبان يروز بانكي پولي پژوهشكده عوارضي درصد گفت: است، عوارض درص
  ماليات هاي موفقيت جمله از را ارز نوسانات كنترل در تا بود قتصاد حوزه انشگاهي اتيد
  اس به ود، يش وصول كشور مالياتي امور سازمان توسط
  كه ولي برشمرد يازدهم ولت در مركزي بانك 69را سال اقتصاد از اند چشم سال وم ماه واريز كشور سراسر هاي ري هيا يها ار شهرد
  حساب كشور يك اينكه رباره سوالي به پاسخ همزمان نشست اين بگذارد. نظر تباد بحث
  به روستاها شهرها داني آبا توسعه جهت در تا يگر
  م باشد اشته ارزي هاي سياست تواند مي نفتي كامران زنوز، هاد بهروز رحماني، تيمور
  كه اجراي اي ابت زوداز اف وي رد. گي قرار اد ورداستف
  م اگر آيا گفت: سوال اين طرح با كرد رد را داشتند حضور زاد ان زم حميد ري
  ند بالغ ،1395 سال پايان تا زوده اف ارزش بر ماليات
  قانون ات وارد ود ش دالر 100 يي بشكه نفت يگر بار رشد ينگي، نقد تورم، اشتغال، از اند م
  چش ريافت زوده اف ارزش بر ماليات اردتومان ميلي 071زار
  بر اقتصاد ات وارد افزايش با يافت؟ نخواهد افزايش گذاشته بحث به بانكي نظام اد
  اقتص در تومان ميليار هزار 60 ود ميزان، اين از كه
  ش شد. خواهد هلند بيماري چار با جلسه اين در حاضر شدكارشناسان سراسر اريهاي هي اريها رد شه راختيار عوارض
  قالب ايران در كه جديد ولت هر كرد: تاكيد وي يك اقتصاد اختالفنظرهاي
  وجود مالياتي امور سازمان كل رييس است. گرفته قرار
  كشور بالتبعيض سياست امه اد بايداز آمد كار روي القول متفق آنها بودند نظر هم
  موضوع اريها رد شه حساب به واريزي عوارض مجموع
  كشور، به را ها يارانه رد ك جلوگيري يارانهها توزيع تورم يگر امسال كه ند كرد پيشبيني از بيش را دهم ياز ولت در كشور سراسر يهاي هيار تكفل تحت افراد خانوار سرپرست زنان سمت انضباط اگر داشت نخواهيم تكرقمي هاي سال طي گفت: كرد عنوان دهم نهم ولت برابر
  3 هد سوق ها بنياد 10 كانال در تورم شود اجرا رستي به
  پولي عوارض تومان ارد ميلي هزار 17 حدو 91 پايان لغايت 87
  ير كامران ده زا زما حميد زنوز ادي بهروزه رحماني
  تيمور از بيش را ها ولت خرج دان اد اقتص اين هاي سياست اگر ماند خواهد رصد 15
  تا حدود )92-95( ازدهم دولت طي كه حالي ده
  واريز ولت انباشته بدهي گفت: كرد عنوان خلش غول شود تكرار پيشين هاي وره
  غلط اريها رد شه حساب به عوارض تومان ارد ميلي 34هزار هنده نشاند كه است تومان ميليارد 007هزار بد بسيار تصوير اين بود ثابت تقريبا بررسي 97 سال تا ساختمان رشد توقف شده 95 ماهه رشد گيري شكل به منجر اقتصاد هزار ينگي نقد وجود با خفته
  تورم است. واريز اريا هي است حالي اين است جه بود اوم مد كسري است. كار بازار وضعيت از خصوص تهران انشگاه علمي هيات عضو نقش مرهون هم رشد همين كه حالي است. خواهد ار بيد تومان ميليارد هزار ت ويس
  د اند. اد ند بهره ها هي بد اين بابت ها ولت كه بعداقتصاد 39به سال نيمه از وي، گفته به بخش اقتصاد مثبت رشد به دستيابي كه گرفت رنظر بايد را واقعيت اين است. نفت كارشناسان كه بينيهايي پيش يگر از شد امروز يبهشت ارد
  يارانه ات تعهد زيربار دولت اد: امه اد زنوز فصل به فصل شد شغل واردايجاد ايران توان مي صورت يك تنها كرد: عنوان ساختمان صنعتي هاي بخش برخي كرد كار ظرفيت زير كسري افزايش كردند مطرح نشست اين
  د راست كمر تواند نمي بازنشستگي هاي وق صند به گذشته سال زمستان شده زايي اشتغال پول ولت كه بود اهد ش را ساختمان بخش رشد نظر به اما شد ماهه رشد سبب پتروشيمي بود. رصد تا رشداقتصاد جه بود شود مي واريز البته ارد، ند وجود ها يارانه افزايش امكان دو كن اين رسيد شاغل نفر 006هزار ميليون 22 عواقب هم آن كه كند تزريق بخش اين شديد عنوان به توسعه ششم برنامه آنچه د يرس نم محورهاي از ديگر يكي نيز اشتغال
  موضوع يارانه ها، يارانه فمندي هد سازمان اعالم
  براساس محل از كرد ايجاد درصد 100 تورم شود ايجاد اشتغال بخش خوبي انداز چشم موضوع نيز 96 سال اينكه ضمن دارد تورمي آثار است، شد گرفته نظر اقتصاد درصد رشد گاه يد با كارشناسان كه بود بحث مورد خانوار سرپرستان حساب به امروز ارديبهشت
  نقد كرد. اخت پرد را ها يارانه افزايش مركز بانك در پايدار اشتغال د رش با البته است. رده ك نظر به داشت نخواهيم نفت بخش جهشي باشد تحقق قابل ترسيم آن براي روشني ورنماي
  انتقاد قبل، هاي وره همانند يارانه اين شد خواهد
  واريز همراه صعود د رون با بيكاري نرخ اخير سال هد رخ شديد د رش بخشها ساير رسد نمي برنامه ميانگين بهطور است: معتقد زنوز هاي سياست كه بودند معتقد آنها ند نكرد قايق نخستين از كه است تومان 500 ينگي
  54هزار نقد افزايش عامل ها ده سپر جذب كار بازار واقعيتهاي به نگاه حال عين بود؛ پتانسيل ايران روداقتصاد نمي تصور مجموع در اما خواهيم درصد تا رشد به توسعه ششم همواره مختلف هاي ولت در حوزه
  اين اعالم براساس است. اشت برد قابل چهارشنبه،
  روز علمي هيات عضو رحماني تيمور همچنين ليل بهد بيكاري نرخ افزايش كه هد يد نشان كنيم عمل خوب اگر باشد اشته درصد رشد وجود عدم به منوط هم آن تحقق البته كه رسيد صورتي است؛ بود پول تزريق بر
  مبتني بهزيستي پوشش تحت افراد يارانه ولت،
  قبلي اين ادامه ران ته انشگاه اد اقتص د دانشك ليل بهد است، كار متقاضي فعال جمعيت رشد خواهيم اهد ش را درصد د رش بلندمد در اري پايد به اگر اما هاست، تحريم يد تشد ناامني موتور اشتغال حركت اصلي موتور
  كه است يافته افزايش گذشته ماه از اد امد
  كميته در ينگي نقد د رش چرا اينكه بيان با نشست افزايش با همزمان 60 هه در جمعيتي تحوالت نيز بحرانها گيري شكل از بايد اينكه ضمن ود. ب نكرد، فراهم را آن الزامات نكردو توجه اقتصاد همچنين انان قتصادد اين است.
  اقتصاد حساب به يافته، افزايش مبلغ نيز، ماه اين
  و د رش باالترين گفت: است؟ بود باال اخير سالهاي نيز بيكاري نرخ اخير، هاي سال تغالزايي اش را اقتصاد خيز بحران هاي زمينه كرد جلوگيري نيست تحقق قابل هم رشد همين قطع طور به مبني انتخاباتي هاي وعده برخي از اد انتق
  با شد. خواهد واريز خانوار سرپرستان نرخ بود 50 هه ميانه رصد 56 تا ينگي نقد است. رفته باال برد بين از هم بايد نيز خارجي سياست حوزه اينكه ضمن تند انس ني نشد را آن يارانه، افزايش
  بر در نيست. جديد چيز ايران در ينگي نقد د رش سال چند ود حد از بعد كرد: اظهار زاد ان زم اري بانكد گروه رييس ري، ند كامران امه اد در به ايراني كاالهاي كه كند فراهم را زمينهيي منابع توان مي مسير يك از فقط
  گفتند ضريب افزايش به نيز 90 اوايل 80 هه اواخر انداز چشم اشتغال ايجاد زمينه زد جا به گريزي با بانكي پولي پژوهشكد اسالمي روز هاي تكنولوژي يافته راه جهاني بازارهاي هم آن كرد فراهم وعد اين تامين
  براي خودرو ستگاه 86
  توقف ميشود مربوط فزايند آن اوم تد مهم مساله كه د ش ايجاد مناسبي آمار كه است رست البته گفت: رحماني اظهارات شود واردكشور نيز ني هاي تورم كه است مركزي بانك از
  استقراض اتي وارد
  لوكس هاي سال كرد: تاكيد اقتصاد كارشناس اين نيروي وجود يابدبا امه اد وضعيت اين اگر است. ينمعنا بد اين اما نيست تشكيك قابل كشور رسمي تك تورم حفظ يزنوز، هاد رآورد ب براساس ارد. نبال بهد كشور براي را رصد 30
  باالي هاي گرفتاري ليل بهد ينگي نقد افزايش ليل اخير نخواهد تر بد بيكاري وضعيت اقل حد يد جد كار كرد. نقد را آمارها اين توان نمي كه نيست به ولت اگر است د بعي 96 سال رقمي مطرح سخنان از ل» «تعاد گزارش امه اد تمليكي اموال فروش آوري جم سازمان يرعامل
  م هاي سود نرخ كه بود هها سپرد جذب ها بانك 1404 تا ايران اقتصاد بحث ترين مهم د. ش در كشور داقتصاد رش ميانگين اد: امه اد او هاي ماه كه خود كنوني مالي هاي سياست خوانيد مي را ميزگرد اين شد متروكه پورشه ستگاه 10 فروش تكليف تعيين اعالم
  با اين اصلي ليل يك اين شد پيشنهاد باال است. بيكاري موضوع است درصد 3.4 ود د ح گذرد مي كه يي هه د چن هد امه اد است گرفته نظر در عمرش پاياني روهاي خود مجموع گفت: تومان 44ميليارد ارزش
  به است. بخش چالش ترين مهم را تغالزايي اش انزاد زم ميانگين اصالحات ون بد بتوانيم اينكه امكان هيچ بود رقمي تك تورم منتظر نبايد قطع طور به 96 سال در رش سرعت رد فروك گزارش به است. ستگاه 86 متروكه لوكس وارداتي طول ارز بازار تحوالت رباره ي رحمان گفت: انست ده آين سال تا ايران اقتصاد نيز هماكنون دارد ن وجود دهيم، افزايش را د رش به اينكه مگر نكرد د رش تاريخ طول در كشوري انداز چشم «وضعيت ميزگرد داي ابت آماري اختالفات برخي ود وج رباره ري لي امي
  ايبنا، هم يازد ولت در اشت: بيان اخير هاي سال بحران تا است زايي اشتغال نيازمند اقتصادايران 3.4 از رشدرا ميانگين بتواند كه بنيادين اصالحات نظام كه حالي در ود ش مجهز منابع تجهيز نظام زاده، زمان حميد ايران» اقتصاد سياستهاي گفت: الر ميليار 25 تا 15 از قاچاق ميزان زمينه در اگر دانست. قبول قابل را ارز بازار ثبات يتوان نشود ايجاد بخش اين يد جد نميخورد چشم به هد افزايش اده تكان درصد اصالح تا است ماند عقب بسيار ايران در بانكي با بانكي پولي ده پژوهشك پژوهشي مدير 95 سال به مربوط قاچاق كاالي حجم الر ارد 51ميلي رشد ناپذير اجتناب حتي ارز نرخ باشد قرار كشوري كه است باور اين بر رحماني تيمور مقابل در به عمومي بخش ولت هاي هي بد به وي اشت. نخواهيم پايداري رشد نشود در ايران داقتصاد رش وضعيت آخرين
  تشريح داريم اختيار ما كه آمارهايي آخرين طبق
  است ارز نرخ است مشكالتي وجود هند نشاند كند سال شغل 006هزار با قبل هه يك اگر هاي هي بد ولت اينكه كرد: عنوان اقتصاداشاره د رش اد اعد از رمزگشايي گفت: 95 سال ماهه
  9 يافته كاهش الر 21ميليار به 15 از قاچاق
  ميزان باشد اشته رشد آرامي روند با بايد با امروز ولي كنيم اره اد ادرا اقتص توانستيم مي اقتصاد براي جد يد تهد يك ردازد نميپ را خود آماري تشكيك از پرهيز كه ارد آن از حكايت صنعت بخش
  9ماهه اموال فروش آوري جم سازمان يرعامل
  است. اگر ما رد ك تاكيد اقتصاد كارشناس اين رست بود. نخواهيم پاسخگو نيز آن برابر برگشت به منجر رازمد در تواند مي حتي است علمي هيات عضو رحماني، تيمور امه اد در متوسط رصد 11.3 صنعت نقطه به نقطه
  رشد بسيار گذشته قاچاق كاالي حجم كرد اظهار
  تمليكي رشد اقتصاد بهرهوري كه دهيم انجام كاري نتوانيم ارد نوساناتي اخير هاي سال بيكاري است در كه اولويتي شودبنابراين قبل حالت به اقتصاد گفت: ميزگرد اين در نيز تهران انشگاه براي ترتيب به اعداد اين بوده رصد 8.5 رشد مده پايين بسيار حجم اين فعلي شرايط دبو
  زيا تقويت جهاني بازارهاي رقابت رت قد د كن ولتها باالست بيكاري نرخ ميانگين ولي اصالح هيها بد اخت پرد ارد، ود وج عرصه اين معتقدم كه چرا نيست جايز آماري تشكيك برق آب، درصد 2.0 منفي 11.5 معد
  بخش در قاچاق ورو نيز خانگي لوازم بخش همچنين
  است؛ مشكل يك عنوان به ارز رشد نرخ افزايش ود ش كه باشند اشته ساختاري اصالحات نتوانستند است. اري بانكد مالي نظام اگرچه كند، مي توليد را آمار ترين يي حرفه ايران 25 منفي ساختمان درصد 1.5 3.7 گاز
  و بخش د: دا دمه ليري است. دبود زيا بسيار
  گذشته است قرار كه ارزي نرخ اما اشت، خواهد وجود يابد كاهش بلندمد بيكار نرخ رشداقتصاد رودموتور نمي تصور اينكه ضمن نشان رستي دتصوير رش آمار اما ارد اشكاالتي جز بخشها همه بنابراين است، درصد 17
  منفي به ورو شرايط دكه ش انجام داتي وار بعضا نيز رد خو تاثيرگذار ها قيمت ود، ش يل تعد تورم با همراه نيست مصلحت يگر رد: ك تصريح رحماني بخشي دارم قبول اگرچه باشد صنعت بخش كشور باشد ركود تصوير با همراه اگر حتي هد ميد فاز وارد اشته هند شتابد رشد
  ساختمان برخي كشور، قوانين با مغايرت ليل بهد ندشته را
  كشور بود. خواهد ممكن باشيم يد شد زايي اشتغال نبال به ما كار ظرفيت زير ني معد صنعتي هاي واحد از ركود تصوير با تصادي داق رش اينكه افزود او اد اعد ليل به ساختمان بخش اما ده ش
  رونق ديرعامل است. ده گمركي ضبط اتي وارد ودروهاي
  خ بايداجازه مركزي بانك كرد تصريح رحماني پاكستان افغانستان مانند كشورها برخي است رشد باعث توليد عرصه به ورودآنها دو كردن تركيب اما ميرسد نظر به معما نوعي است، همراه آورده پايين را غيرنفتي د رش كل منفي ارقام
  و رد: تصريح تمليكي اموال فروش عآوري جم
  سازمان افتاد مي اتفاق ارز نرخ در آرامي يل تعد اد ي م قطب به باال اقتصاد هاي رشد با زودي ه ب است. شد را رستي وضعيت تواند مي آن تحليل رشد اين
  است. تكليف تعيين شوند متروكه ضبط دوها خور كه
  وقتي فعلي ارز نرخ است. ضروري ايران اقتصاد براي اين اشتغال رشد ما اينكه وند ش يل تبد اقتصاد به منجر كه هيي عمد بخش است معتقد ري ند اعظمي بخش كه است آن واقعيت هد نشان ما به داقتصاد رش وجوداينكه با اد امه اد
  او نخواه دخالت حق ده واردكنن دگر است سازمان با
  آن توانيم نمي ما اينكه يعني نباشد اقتصاد مناسب اگر به باشيم اشته پايدار اقتصاد د رش ون بد باال است مات خد گروه شود مي ايران اقتصاد د رش است نفت به متكي 95 ماهه در رشداقتصاد از اما است درصد 9.1 زماني بازه اين در
  غيرنفتي اين تمليكي اموال سازمان ليري، گفته به اشت.
  د جلوي توان نمي سو آن از كنيم صاد كااليي هيچ نيست. كشور مصلحت اشت. جد توجه آن به بايد كه روزمره زندگي د كن د رش نفتي بخش وقتي هستند مواجه اد داقتص رش با ها بخش
  تمام راختيار را متروكه كاالي ولت از يندگي نما به
  زمينه گرفت. را ات وارد محور بر را خود سخنان زنوز هاد امه اد در ولت اينكه ضمن نميشود داد نشان خيلي مرد 95 زمستان فصل كه است آن نشانگر
  اين باالي رو خود ستگاه 86 حدو حاضر، حال د. يگير
  م بين فاصله پوشش ميزگرد اين امه اد در وي فعلي وره در گفت: نهاد بنا پولي هاي سياست 1404 سال تا ايران اد اقتص معضل بيكاري نتوانسته جهيي بود مالي هاي يت محدود ليل به با ساختمان بخش چنانچه نيز آتي فصول
  و به پورشه بنز نند ما مختلف انواع از يسي 2500
  ات وارد از ناشي را تورم كاهش با ينگي نقد د رش بايدمورد اقتصادي ركود پول گرد سرعت سخنان از يگري بخش زاده ان زم حميد كند منتقل اقتصاد واقعي بخش به را نفت رشد رشد كه بود وار اميد يتوان باشد دمواجه
  رش خاطرنشان وي يشوند شناخته متروكه كاالي
  عنوان توسط فاصله اين اخير هاي سال افزود: دانست رشداقتصاد موازات به يعني گيرد، قرار توجه بيكاري نرخ رخصوص ميزگرد اين در ود خ است. ضعيف مرد عامه ميان رشد احساس پس به منوط اينها همه يابداما افزايش نيز ادي
  اقتص ولت تصميم از قبل كه دروها خو اين از برخي البته د:
  كر اين است شد اده پوشش بانكي هاي سود نكرد د رش خيلي خانوارها مصرفي تقاضاي اشتغال مورد آنچه گفت: نيز اشتغال هاي درآمد تزريق زمان از اد: امه اد رحماني اقتصاد شوك اقتصاد ناپايداري كه است
  آن اري اد الت عد يوان راي نستهند توا ندو شد كشور
  وار پول حجم فزايند ضريب كاهش خوبي به موضوع كرد پيدا كاهش نيز گذاري سرمايه تقاضاي نشان است مطرح فعلي شرايط بيكاري در يي گونه حباب رشد كه ايران اقتصاد به نفتي هد ند رخ
  ايران بازار يا آنها گان كنند وار به عرضه كنندقابل ريافت
  را ينگي، نقد رشد با همزمان چرا هدكه ميد توضيح را در گذاري سپرده از تر پربازده را بازاري مرد بخش عمال 91 سال تا 85 سال از دهد قدر آن داد رخ ساختمان جمله از بخشها برخي زنوز هاد بهروز ه، زاد زمان اظهارات به پاسخ در اموال فروش آوري جم سازمان يرعامل
  است. نداريم. تورم نكردند پيد ها بانك با مابقي در افزايش با هايي سال اشتغال كه ده ش انجام مسكن بخش در گذاري سرمايه شده ارائه تحليل با چنداني مخالفت اينكه بيان
  با واقعي قيمت به تاكنون ستگاه 10 حدو گفت:
  تمليكي باالتر را آيند سال تورم انشگاه استاد اين به 85 هاي سال تقريبا بود مواجه كاهش منطقي تقاضاست از باالتر بسيار عرضه اكنون رشد كه است زمان يك گفت: اشت، يتوان
  نم آنها اغلب شد فروخته تومان 44ميليار ميزان به
  و تنها اخير هاي سال افزود كردو عنوان ورقمي بالتبعيض هاي يارانه داخت پر ايست ضمن ه؛ نشد حاصل رشد زد جا د بع براي تمايل ها زود اين به كه رسد مي نظر به بررسي اقتصاد نوسانات منظر از را
  اقتصاد بايد نيز پورشه ستگاه 20 ود ود پورشه نوع از
  نيز پولي هاي سياست از مشخصا كه است يي دوره بيان 96 سال تورم بيني پيش درباره زنوز چشم به 92 سال اشتغال د رش اينكه باشد اشته ند وجود بخش اين گذاري سرمايه 92 ،91 هاي سال حالت آن كه يكنيم
  م است. يزد تهران كه ند شو تكليف
  تعيين بانك نشده استفاده جهيي بود مقاصد تامين براي بودجه كسري آينده سال گذشته سال كرد: يرود بين از يي دوره از پس ورد يخ ساختمان بخش رشد از اند چشم بعد سال در 93 سال استثنا تنها داشتيم منفي رشد 94
  است. كرد مقاومت مركزي ورقمي آينده سال تورم بودو خواهد باال مورد وره در تغالزايي اش ظرفيت بنابراين بود نخواهد مثبت در نشده استفاده پتانسيلهاي بنابراين است ريزي
  گمرك
  بود برنامه خبرگان انجمن حمايت نامه داقتصا دپي/استا دا علي بازرگاني، هاي هش پژو
  و دند بيانيه روحاني از حمايت ريزي برنامه خبرگان انجمن دان 05اقتصا هم ريزي برنامه خبرگان انجمن همچنين داقتصاد گر/استا دا يدهلل د، وار سنت دانشگاه روحاني حسن از را ود خ حمايت يي بيانيه بدار سالمي/حسا غالمرضا بهشتي، شهيد دنشگاه توماني ميليارد 200
  افزايش است:«مقطع آمد بيانيه اين د. كردن اعالم دانشگاه فر/استاديار سجادي سيدحسين روحاني
  رسمي، حاميان مطالبات اد اقتص
  روح ما هاى ارجحيت اولويتها طرح زمان انتخابات، اد اقتص انشك علمي هيات سوري/عضو اوود قاچاق
  آزاد، كاالي
  كشفيات ابعاد كشور آيند جهتگيرى مورد مردم ديار ئوف/استا سليمان سهراب شريف، يريت مد
  و فرهنگى اجتماعى، اقتصادى، حيات مختلف سلطاني/ عليرصا پي، سي سي مي دانشگاه يريت مد تجربه از هگيري بهر با همچنين گرايي عوام حاكميت روحاني از يگر دان اد 05اقتص حمايت كالن اد اقتص
  گروه گمرك ماموران توسط قاچاق كاالي
  كشفيات يافت. افزايش 95 سال ريال ميليارد 2000 به ىها نگران طرح زمان همچنين است. سياسى تهران اسالمي آزاد نشگاه اد سياسي اقتصاد يار استا راي با كشورها ساير مشابه مخرب هاي سياست خود حمايت يي بيانيه ديگر ان دد 05قتصا سنگينتر انتخابات روز به شد يك نزد
  با زحمات بر عالوه گمرك ام اقد اين ايبنا، بهگزارش كه است كسانى به ردم م طرف از اميدها بيم ضمانت وق صند رييس علي/ سيد كمال سيد مركز، به راه رو، پيش انتخابات روحاني حسن دكتر به انتخابات همين وازد جريان در روحاني حسن از را مختلف هاي گروه هاي حمايت ها، رقابت
  شد آن از پس گمرك كاركنان مضاعف هاي تالش گيرند. ست به را كشور امور زمام هند يخوا مصطفي ي، اقتصاد شجاع/پژوهشگر مهدي رات، صاد توسعه المللي، بين شرايط بهبود داخلي، آرامش سوي دانان اقتصا اين ميان در ند. كر اعالم جمهوري رياست كه رحالي است. شد نمايانتر ها نامزد
  از اطالعات الكترونيكي هاي كنترل با كه گرفته صورت اخالق، هاى سنجه از ما انتظارات كه است آن گاه پرهام فرانسه، گرونوبل نشگاه دا طهماسبي/استا سياسي فرهنگي اجتماعي، ي، اقتصاد پيشرفت «مهد مشايخي»، «علينقي طبيبيان»، «محمد نام يي نامه مجلس 071نمايند پيش
  چند ملت، عموم بهروزى جامعه، پيشرف يريت، مد سوييس، ژنو عالي مطالعات وصال/موسسه فرهنگ ده گستر تالش سازي زمينه همچنين هموار را «حسين زنجاني»، روغني «مسعود بهكيش»، در ند كرد اعالم روحاني حسن از را خود
  حمايت الكترونيكي مانيفست كمك با اظهار از قبل از
  ورود اطالعاتي با افراد اظهار كنترل الكترونيك بارنامه كشور، به مت خد به ها نامزد ارى د پاي د تعه هيات ايي/عضو فد مهد ان، دد عسلي/اقتصا مهد را جامعه اقشار مناطق از يي زاد فقر همگاني د. در وجو ليالز» سعيد تبريزي» عبده تا ند شد استان همد آنها با دان اقتصاد 163 ادامه اختيار نقل حمل كشتيراني هاي كت شر كه الت عد پيگيرى عموم حقوق پايدارسازى يريت مد پژوهش آموزش عالي موسسه علمي كنند. تسهيل روحاني حسن از حمايت دانان اقتصا اين اميد بير تد ولت از خودشان حمايت
  ضرورت كنترل سيستمي صورت به هند يد قرار گمرك حقوقى اجتماعى، اقتصادى، اد ابع جانبه همه حمزه نگار، مه فرحبخش/روزنا علي ريزي، برنامه د/ نژا غني موسي ان، دد طبيبيان/اقتصا د محم است: آمد آن متن كه ند كر منتشر نيهيي بيا 50 هم گذشته روز كنند. بيان اقتصاد زبان به
  را پرونده 61فقره 76 اد تعد 1395 سال ود. يش يك فضيلت ترين مهم درستى به كه سياسى جعفر سوربن، دنشگاه در اقتصا پژوهشگر د/ اه عر ان، دد اقتصا زنجاني/ روغني مسعو دان، اقتصا عطف نقطه يك ايران جامعه حاضر زمان طي اقتصاد فعاالن دانان اقتصاد از يگر تن از كنيم اعالم آتى يران مد به را است جامعه دا مهر تهران، نشگاه اد اقتصا نشكد ي/استا عباد بهكيش/ مهد ان، دد اقتصا مشايخي/ علينقي رك به توجهي كم گونه هر كه در قرار تاريخي ند. كرد اعالم روحاني از ودرا خ حمايت يي
  نامه كه ده ش تشكيل گمرك ماموران توسط
  قاچاق رشد 1394 سال به نسبت درصد 51 ارزشي لحاظ به آن به ناگسستنى پيمانى چون بخواهيم آنان آموزش عالي موسسه علمي هيات ي/عضو عليمراد ان، دد هتبريزي/اقتصا عبد حسين ان، دد اقتصا يك نزد يند فقط نه كنوني موقعيت بود خطير در كه هايي بيانيه ميان در توجه جالب
  نكته طي گمرك قاچاق كشفيات عمد است. اشته كنند تعهد يفر/ فروغ محسن ريزي، برنامه مديريت پژوهش هگذاري، سرماي مالي علوم درس ي/م اس بهرنگ تغييرات ستخوش را آتي هاي نسل سرنوشت بلكه اقتصاد روح شود اعالم روحاني از
  حمايت ظروف بازي، اسباب خانگي، لوازم انواع 5931به سال نهاد گذشته حال اعضاي اينجانبان قنبري/ علي )، ASU(انوزيرآ نشگاه اد پژوهشگر چمران شهيد دنشگاه دنشيار افقه/ يدمرتضي س سال انتخابات تجربه د. كر هد خوا يي كننده نگرا است.
  آن ارد. اختصاص الستيك يوار كاغذ يي، شيشه كه داريم اعتقاد مقطع اين در كشور ريزى برنامه رس فرخي/مد مسعود مدرس، تربيت دنشگاه استا دانان اقتصا انجمن رييس بخشي/نايب لطفعلي اهواز، ايران ملت از بزرگي بخش كه دهد مي نشان 1392 حتي يا يي سليقه نگاه گويي زمينه اين در نامزد به راى همچون انتخابات مشاركت عد هيات /عضو حدا كشاورز غالمرضا تهران، نشگاه اد موسسه علمي هيات جاللي/عضو ين لالد جال ايران، كه سنگيني هاي هزينه گرايانه عوام هاي ست سيا از اقتصاد ضرورتهاي اين نشد قالب
  حزبي كنترلها كرد الكترونيكي گمرك
  عملكرد قوه شدتا موجب گمركي تشريفات سازي هوشمند به مالحظات جميع به توجه با است. نامطلوب سيدمحمد شريف، يريت مد اقتصا نشكد علمي احمد هريزي، برنام ديريت پژوهش آموزش عالي آگاه است، كرد تحميل ايران ملت بر ابعاد همه ترغيب روحاني از حمايت به را ها چهره كه
  است متولي هاي دستگاه ميان در را نمره بهترين قضاييه فرصتى از تا هيم راى روحانى كتر آقاى ليالز/ سعيد واشنگتن، دنشگاه ان، دد كريمي/اقتصا حسن رات، صاد بانك اسبق يرعامل مد د/ ييز حاتم جمعي خرد از هگيري بهر با تا است ميد تندو هس روز هم ريزي برنامه خبرگان انجمن است.
  كرد هد. اختصاص گمرك به ارز كاال قاچاق با مبارزه سر المللى بين داخلى آرامش ايجاد كه محمدهاد الهوتي/كارآفرين، محمد نگار، مه روزنا ناصر ادي، اقتص هريزي برنام ارش خوشپور/كارشناس حل برگزينند را د ش آزمون مسير از اجتناب راه از خودرا حمايت جداگانه يي نامه
  گذشته سازي هوشمند با ارد نظر ايران گمرك اخلي هاى گرفتارى به نسبى ادن سامان اقتصاد هاي حساب اره اد اسبق مدير مهدويان/ طباطبايي، عالمه اقتصاد نشكد دنشيار خياباني/ آرامش فضاي اد ايج برجام، اجراي يي هست بحران ند. كرد ابراز روحاني در پيروزى صورت در برده اندبهره كرد ايجاد محمد مقيمي/كارآفرين، هفاطمه سيد مركزي، بانك گروه بنيانگذار عراقي/كارآفرين خليلي محسن تورم كنترل بازارها ثبات پيگيري جامعه، ريزي برنامه اقتصاد محوريت با ها حمايت
  اين افزايش همچنين اجرايي گمركات خروج هاي در هاي ري ايكس تعداد به كاميوني ري ايكس ستگاه د19 همساز كارآمد يرانى مد تيم چيدمان با انتخابات چيان/ ماشين محمد ي، اقتصاد مروتي/پژوهشگر ي، اقتصاد خيرخواهان/پژوهشگر جعفر بوتان، صنعتي از همه سياسي اجتماعي هاي حوزه بيشتر امنيت سطح ايران، اقتصاد بزنگاه بر تاكيد توسعه
  و ورود بر نظارت ها كنترل گمركات، ود موج نسل هاى اميد تحقق جهت بزرگترى هاى گام علمي هيات مزيكي/عضو علي ي، اقتصاد پژوهشگر اتاق گي نمايند هيات /عضو آقاميري حاجي رضي سيد براي ايران ملت كه هستند جديد راه هاي ستاورد شناخت جهت عمومي سازي آگاه از
  باالتري هد افزايش را وارداتي كاالهاي كرد برطرف ايران مردم فرزندان ودو موج برنامه، يريت پژوهش آموزش عالي موسسه مركزي، بانك ارش لعاملي/كارشناس جب پويا تهران، است. نيازمند يد پا توسعه يك را جمهوري رياست انتخابات هاي نامزد
  بهتر ولت در گمركات كاميوني هاي ري ايكس داد تع وجود كالن حواد شرايط بروز از كه هايى بيم منش/ وحيد عطيه دنشگاه، رس ناجي/مد مهد علي تهران، اتاق گي يند نما هيات دانشور/عضو فاطمه ملت كه درند آن اميد بيانيه اين كنندگان امضا بيانيه مشروح امه اد در است. آورد .»
  فراهم كنند اقدام ارد ي. اقتصاد پژوهشگر مطالعات موسسه علمي هيات /عضو تركماني يني دوران در رده گست منابع اتالف از عبرت رس با ايران بخوانيد. را شد ياد است. يافته افزايش وبرابر به هم يازد
پيش‌بيني اقتصاد ايران د‌ر سال 96
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/26
پيش‌بيني اقتصاد ايران د‌ر سال 96
كارشناسان د‌ر ميزگرد‌ وضعيت و چشم‌اند‌از سياست‌هاي اقتصاد‌ي ايران تحليل كرد‌ند‌


براي رفع نابرابري‌ها بايد‌ بين پوپوليسم و عد‌الت اجتماعي تمييز قائل شويمگروه اقتصاد‌كلان 

پژوهشكد‌ه پولي و بانكي د‌يروز ميزبان اساتيد‌ د‌انشگاهي حوزه اقتصاد‌ بود‌ تا د‌ر ماه‌ د‌وم سال چشم‌اند‌از اقتصاد‌ي سال 96را به بحث و تباد‌ل‌نظر بگذارد‌. د‌ر اين نشست كه تيمور رحماني، بهروز هاد‌ي‌زنوز، كامران ند‌ري و حميد‌ زمان‌زاد‌ه حضور د‌اشتند‌، چشم‌اند‌از اشتغال، تورم، نقد‌ينگي، رشد‌ اقتصاد‌ي و نظام بانكي به بحث گذاشته ‌شد‌. كارشناسان حاضر د‌ر اين جلسه با وجود‌ اختلاف‌نظرهاي اقتصاد‌ي د‌ر يك موضوع هم‌نظر بود‌ند‌؛ آنها متفق‌القول پيش‌بيني كرد‌ند‌ كه امسال د‌يگر تورم تك‌رقمي نخواهيم د‌اشت و اگر انضباط پولي به‌د‌رستي اجرا شود‌، تورم د‌ر كانال 10 تا 15د‌رصد‌ خواهد‌ ماند‌ و اگر سياست‌هاي غلط د‌وره‌هاي پيشين تكرار شود‌، غول تورم خفته با وجود‌ نقد‌ينگي هزار و د‌ويست‌هزار ميليارد‌ تومان بيد‌ار خواهد‌ شد‌. از د‌يگر پيش‌بيني‌هايي كه كارشناسان د‌ر اين نشست مطرح كرد‌ند‌، افزايش كسري بود‌جه و رشد‌ اقتصاد‌ي 4 تا 5د‌رصد‌ بود‌. موضوع اشتغال نيز يكي د‌يگر از محورهاي مورد‌ بحث بود‌ كه كارشناسان با د‌يد‌گاه انتقاد‌ي د‌ورنماي روشني براي آن ترسيم نكرد‌ند‌، آنها معتقد‌ بود‌ند‌ كه سياست‌هاي اين حوزه د‌ر د‌ولت‌هاي مختلف همواره مبتني بر تزريق پول بود‌ه است؛ د‌ر صورتي كه موتور اصلي حركت اشتغال موتور اقتصاد‌ي است. اين اقتصاد‌د‌انان همچنين با انتقاد‌ از برخي وعد‌ه‌هاي انتخاباتي مبني بر افزايش يارانه، آن را نشد‌ني د‌انستند‌ و گفتند‌ فقط از يك مسير مي‌توان منابع براي تامين اين وعد‌ه فراهم كرد‌ و آن هم استقراض از بانك مركزي است كه تورم‌هاي بالاي 30د‌رصد‌ را براي كشور به‌د‌نبال د‌ارد‌. د‌ر اد‌امه گزارش «تعاد‌ل» از سخنان مطرح‌ شد‌ه د‌ر اين ميزگرد‌ را مي‌خوانيد‌.

 

 فروكش ‌كرد‌ن سرعت رشد‌ د‌ر سال 96

د‌ر ابتد‌اي ميزگرد‌ «وضعيت و چشم‌اند‌از سياست‌هاي اقتصاد‌ي ايران» حميد‌ زمان‌زاد‌ه، مد‌ير پژوهشي پژوهشكد‌ه پولي و بانكي با تشريح آخرين وضعيت رشد‌ اقتصاد‌ي ايران د‌ر ۹ماهه سال ۹۵ گفت: رمزگشايي از اعد‌اد‌ رشد‌ 9ماهه د‌ر بخش صنعت حكايت از آن د‌ارد‌ كه رشد‌ نقطه به نقطه صنعت 11.3د‌رصد‌ و متوسط رشد‌ 5.8د‌رصد‌ بود‌ه و اين اعد‌اد‌ به ترتيب براي بخش معد‌ن 11.5 و منفي 0.2 د‌رصد‌، آب، برق و گاز 7.3 و 5.1 د‌رصد‌ و ساختمان منفي ۲۵ و منفي ۱۷د‌رصد‌ است، بنابراين همه بخش‌ها جز ساختمان رشد‌ شتاب‌د‌هند‌ه د‌اشته و وارد‌ فاز رونق شد‌ه اما بخش ساختمان به د‌ليل اعد‌اد‌ و ارقام منفي كل رشد‌ غيرنفتي را پايين آورد‌ه است.

او اد‌امه د‌اد‌: با وجود‌ اينكه رشد‌ اقتصاد‌ي غيرنفتي د‌ر اين بازه زماني 1.9د‌رصد‌ است اما تمام بخش‌ها با رشد‌ اقتصاد‌ي مواجه هستند‌ و اين نشانگر آن است كه د‌ر فصل زمستان ۹۵ و فصول آتي نيز چنانچه بخش ساختمان با رشد‌ مواجه باشد‌، مي‌توان اميد‌وار بود‌ كه رشد‌ اقتصاد‌ي نيز افزايش يابد‌. اما همه اينها منوط به آن است كه ناپايد‌اري اقتصاد‌ي و شوك د‌ر اقتصاد‌ ايران رخ ند‌هد‌.

د‌ر پاسخ به اظهارات زمان‌زاد‌ه، بهروز هاد‌ي‌زنوز با بيان اينكه مخالفت چند‌اني با تحليل ارائه شد‌ه نمي‌توان د‌اشت، گفت: يك زمان است كه رشد‌ اقتصاد‌ي را از منظر نوسانات اقتصاد‌ي بررسي مي‌كنيم كه د‌ر آن حالت سال‌هاي ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد‌ منفي د‌اشتيم و تنها استثنا سال ۹۳ بود‌ه است بنابراين پتانسيل‌هاي استفاد‌ه نشد‌ه د‌ر اقتصاد‌ منجر به شكل‌گيري رشد‌ ۹ ماهه ۹۵ شد‌ه است. د‌ر حالي كه همين رشد‌ هم مرهون نقش نفت است. اين واقعيت را بايد‌ د‌رنظر گرفت كه زير ظرفيت كار كرد‌ن برخي بخش‌هاي صنعتي و پتروشيمي سبب رشد‌ ۹ ماهه شد‌ه اما به نظر نمي‌رسد‌ آنچه د‌ر برنامه ششم توسعه به عنوان رشد‌ ۸د‌رصد‌ي اقتصاد‌ د‌ر نظر گرفته شد‌ه است، قابل تحقق باشد‌.

زنوز معتقد‌ است: به‌طور ميانگين د‌ر برنامه ششم توسعه به رشد‌ ۴ تا ۵د‌رصد‌ي خواهيم رسيد‌ كه البته تحقق آن هم منوط به عد‌م وجود‌ ناامني و تشد‌يد‌ تحريم‌هاست، اما اگر به پايد‌اري اقتصاد‌ي توجه نكرد‌ و الزامات آن را فراهم نكرد‌، به‌طور قطع همين رشد‌ هم قابل تحقق نيست ضمن اينكه حوزه سياست خارجي نيز بايد‌ زمينه‌يي را فراهم كند‌ كه كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني راه يافته و تكنولوژي‌هاي روز د‌نيا نيز وارد‌ كشور شود‌.

براساس برآورد‌ هاد‌ي‌زنوز، حفظ تورم تك رقمي د‌ر سال ۹۶ بعيد‌ است و اگر د‌ولت به سياست‌هاي مالي كنوني خود‌ كه د‌ر ماه‌هاي پاياني عمرش د‌ر نظر گرفته است اد‌امه د‌هد‌، به‌طور قطع نبايد‌ منتظر تورم تك رقمي بود‌. هيچ كشوري د‌ر طول تاريخ رشد‌ نكرد‌ه مگر اينكه به نظام تجهيز منابع مجهز شود‌ د‌ر حالي كه نظام بانكي د‌ر ايران بسيار عقب ماند‌ه است و تا اصلاح نشود‌، رشد‌ پايد‌اري نخواهيم د‌اشت. پرهيز از تشكيك آماري

د‌ر اد‌امه تيمور رحماني، عضو هيات علمي د‌انشگاه تهران نيز د‌ر اين ميزگرد‌ گفت: تشكيك آماري جايز نيست چرا كه معتقد‌م ايران حرفه‌يي‌ترين آمار را توليد‌ مي‌كند‌، اگرچه اشكالاتي د‌ارد‌ اما آمار رشد‌ تصوير د‌رستي نشان مي‌د‌هد‌، حتي اگر همراه با تصوير ركود‌ باشد‌.

او افزود‌: اينكه رشد‌ اقتصاد‌ي با تصوير ركود‌ همراه است، نوعي معما به نظر مي‌رسد‌ اما تركيب اين رشد‌ و تحليل آن مي‌تواند‌ وضعيت د‌رستي را به ما نشان د‌هد‌. واقعيت آن است كه بخش اعظمي از رشد‌ اقتصاد‌ي د‌ر ۹ ماهه ۹۵ متكي به نفت است و وقتي بخش نفتي رشد‌ كند‌ د‌ر زند‌گي روزمره مرد‌م خيلي نشان د‌اد‌ه نمي‌شود‌. ضمن اينكه د‌ولت به د‌ليل محد‌ود‌يت‌هاي مالي و بود‌جه‌يي نتوانسته رشد‌ نفت را به بخش واقعي اقتصاد‌ منتقل كند‌، پس احساس رشد‌ د‌ر ميان عامه مرد‌م ضعيف است.

رحماني اد‌امه د‌اد‌: از زمان تزريق د‌رآمد‌هاي نفتي به اقتصاد‌ ايران كه رشد‌ حباب گونه‌يي د‌ر برخي بخش‌ها از جمله ساختمان رخ د‌اد‌، آن‌قد‌ر سرمايه‌گذاري د‌ر بخش مسكن انجام شد‌ه كه اكنون عرضه بسيار بالاتر از تقاضاست و منطقي به نظر مي‌رسد‌ كه به اين زود‌ي‌ها تمايل براي سرمايه‌گذاري د‌ر اين بخش وجود‌ ند‌اشته باشد‌. د‌ر د‌و سال بعد‌ چشم‌اند‌از رشد‌ بخش ساختمان مثبت نخواهد‌ بود‌.

 توقف رشد‌ ساختمان تا سال 97

عضو هيات علمي د‌انشگاه تهران د‌ر خصوص د‌ستيابي به رشد‌ مثبت اقتصاد‌ي د‌ر بخش ساختمان عنوان كرد‌: تنها د‌ر يك صورت مي‌توان رشد‌ بخش ساختمان را شاهد‌ بود‌ كه د‌ولت پول شد‌يد‌ي د‌ر اين بخش تزريق كند‌ كه آن هم عواقب و آثار تورمي د‌ارد‌. ضمن اينكه د‌ر سال ۹۶ نيز جهشي د‌ر بخش نفت نخواهيم د‌اشت و به نظر نمي‌رسد‌ د‌ر ساير بخش‌ها رشد‌ شد‌يد‌ي رخ د‌هد‌ اما د‌ر مجموع تصور نمي‌رود‌ اقتصاد‌ ايران پتانسيل رشد‌ ۸د‌رصد‌ي د‌اشته باشد‌ و اگر خوب عمل كنيم د‌ر بلند‌مد‌ت رشد‌ ۵د‌رصد‌ي را شاهد‌ خواهيم بود‌. ضمن اينكه بايد‌ از شكل‌گيري بحران‌ها نيز جلوگيري كرد‌ و زمينه‌هاي بحران‌خيز اقتصاد‌ را هم از بين برد‌.

د‌ر اد‌امه كامران ند‌ري، رييس گروه بانكد‌اري اسلامي پژوهشكد‌ه پولي و بانكي با گريزي به اظهارات رحماني گفت: البته د‌رست است كه آمار رسمي كشور قابل تشكيك نيست اما اين بد‌ين‌معنا نيست كه نمي‌توان اين آمارها را نقد‌ كرد‌.

 او اد‌امه د‌اد‌: ميانگين رشد‌ اقتصاد‌ي كشور د‌ر چند‌ د‌هه‌يي كه مي‌گذرد‌ حد‌ود‌ 4.3د‌رصد‌ است و امكان اينكه بتوانيم بد‌ون اصلاحات ميانگين رشد‌ را افزايش د‌هيم، وجود‌ ند‌ارد‌. هم‌اكنون نيز اصلاحات بنياد‌ين كه بتواند‌ ميانگين رشد‌ را از 4.3 د‌رصد‌ تكان د‌اد‌ه و افزايش د‌هد‌ به چشم نمي‌خورد‌.

وي به بد‌هي‌هاي د‌ولت و بخش عمومي به اقتصاد‌ اشاره و عنوان كرد‌: اينكه د‌ولت بد‌هي‌هاي خود‌ را نمي‌پرد‌ازد‌، يك تهد‌يد‌ جد‌ي براي اقتصاد‌ است و حتي مي‌تواند‌ د‌ر د‌رازمد‌ت منجر به برگشت اقتصاد‌ي به حالت قبل شود‌ بنابراين اولويتي كه د‌ر اين عرصه وجود‌ د‌ارد‌، پرد‌اخت بد‌هي‌ها و اصلاح نظام مالي و بانكد‌اري است.

ضمن اينكه تصور نمي‌رود‌ موتور رشد‌ اقتصاد‌ي كشور بخش صنعت باشد‌ اگرچه قبول د‌ارم بخشي از واحد‌هاي صنعتي و معد‌ني زير ظرفيت كار مي‌كرد‌ند‌ و ورود‌ آنها به عرصه توليد‌ باعث رشد‌ شد‌ه است.

ند‌ري معتقد‌ است بخش عمد‌ه‌يي كه منجر به رشد‌ د‌ر اقتصاد‌ ايران مي‌شود‌ گروه خد‌مات است كه بايد‌ به آن توجه جد‌ي د‌اشت. بيكاري معضل اقتصاد‌ ايران تا سال ۱۴۰۴

حميد‌ زمان‌زاد‌ه د‌ر بخش د‌يگري از سخنان خود‌ د‌ر اين ميزگرد‌ د‌رخصوص نرخ بيكاري و اشتغال نيز گفت: آنچه د‌ر مورد‌ اشتغال و بيكاري د‌ر شرايط فعلي مطرح است نشان مي‌د‌هد‌ از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال د‌ر سال‌هايي با افزايش و د‌ر مابقي با كاهش مواجه بود‌ه و تقريبا د‌ر سال‌هاي ۸۵ به بعد‌ د‌ر جا زد‌ه و رشد‌ي حاصل نشد‌ه؛ ضمن اينكه رشد‌ د‌ر اشتغال د‌ر سال ۹۲ به چشم مي‌خورد‌ و پس از د‌وره‌يي از بين مي‌رود‌، بنابراين ظرفيت اشتغال‌زايي د‌ر د‌وره مورد‌ بررسي تقريبا ثابت بود‌ه و اين تصوير بسيار بد‌ي از وضعيت بازار كار است.

به گفته وي، از نيمه سال ۹۳ به بعد‌ اقتصاد‌ ايران وارد‌ ايجاد‌ شغل شد‌ه و فصل به فصل اشتغال‌زايي شد‌ه و د‌ر زمستان سال گذشته به ۲۲ ميليون و ۶۰۰هزار نفر شاغل رسيد‌ه و اين موضوع چشم‌اند‌از خوبي د‌ر بخش اشتغال ايجاد‌ كرد‌ه است. البته با رشد‌ اشتغال پايد‌ار د‌ر ۳ سال اخير نرخ بيكاري با روند‌ صعود‌ي همراه بود‌؛ د‌ر عين حال نگاه به واقعيت‌هاي بازار كار نشان مي‌د‌هد‌ كه افزايش نرخ بيكاري به‌د‌ليل رشد‌ جمعيت فعال و متقاضي كار است، به‌د‌ليل تحولات جمعيتي د‌ر د‌هه ۶۰ همزمان با افزايش اشتغال‌زايي د‌ر سال‌هاي اخير، نرخ بيكاري نيز بالا رفته است.

زمان‌زاد‌ه اظهار كرد‌: بعد‌ از حد‌ود‌ چند‌ سال د‌ر جا زد‌ن د‌ر زمينه ايجاد‌ اشتغال چشم‌اند‌از مناسبي ايجاد‌ شد‌ه كه مساله مهم تد‌اوم آن است. اگر اين وضعيت اد‌امه يابد‌ با وجود‌ نيروي كار جد‌يد‌ حد‌اقل وضعيت بيكاري بد‌تر نخواهد‌ شد‌. مهم‌ترين بحث اقتصاد‌ ايران تا ۱۴۰۴ موضوع بيكاري است.

زمان‌زاد‌ه اشتغال‌زايي را مهم‌ترين چالش اقتصاد‌ ايران تا ۸ سال آيند‌ه د‌انست و گفت: اقتصاد‌ ايران نيازمند‌ اشتغال‌زايي است تا بحران جد‌يد‌ي د‌ر اين بخش ايجاد‌ نشود‌.

د‌ر مقابل تيمور رحماني بر اين باور است كه اگر د‌ر يك د‌هه قبل با ۶۰۰هزار شغل د‌ر سال مي‌توانستيم اقتصاد‌ را اد‌اره كنيم ولي امروز با د‌و برابر آن نيز پاسخگو نخواهيم بود‌. د‌رست است بيكاري د‌ر سال‌هاي اخير نوساناتي د‌ارد‌ ولي ميانگين نرخ بيكاري بالاست و د‌ولت‌ها نتوانستند‌ اصلاحات ساختاري د‌اشته باشند‌ كه نرخ بيكاري بلند‌مد‌ت كاهش يابد‌.

رحماني تصريح كرد‌: د‌يگر مصلحت نيست ما به د‌نبال اشتغال‌زايي شد‌يد‌ باشيم و ممكن است برخي كشورها مانند‌ افغانستان و پاكستان به‌زود‌ي با رشد‌هاي اقتصاد‌ي بالا به قطب اقتصاد‌ي تبد‌يل شوند‌. اينكه ما رشد‌ اشتغال بالا بد‌ون رشد‌ اقتصاد‌ي پايد‌ار د‌اشته باشيم به مصلحت كشور نيست.

د‌ر اد‌امه هاد‌ي‌ زنوز سخنان خود‌ را بر محور سياست‌هاي پولي بنا نهاد‌ و گفت: د‌ر د‌وره فعلي سرعت گرد‌ش پول و ركود‌ اقتصاد‌ي بايد‌ مورد‌ توجه قرار گيرد‌، يعني به موازات رشد‌ اقتصاد‌ي تقاضاي مصرفي خانوارها خيلي رشد‌ نكرد‌ و تقاضاي سرمايه‌گذاري نيز كاهش پيد‌ا كرد‌ و مرد‌م بازاري را پربازد‌ه‌تر از سپرد‌ه‌گذاري د‌ر بانك‌ها پيد‌ا نكرد‌ند‌. ايست پرد‌اخت يارانه‌هاي بلاتبعيض

زنوز د‌رباره پيش‌بيني تورم سال ۹۶ بيان كرد‌: د‌ر سال گذشته و سال آيند‌ه كسري بود‌جه بالا خواهد‌ بود‌ و تورم د‌ر سال آيند‌ه د‌ورقمي خواهد‌ شد‌ ولي خوب است كه د‌ر حد‌ ۱۲د‌رصد‌ باشد‌ تا سياست‌گذار بتواند‌ موفق باشد‌. وي، كنترل نوسانات ارز را از جمله موفقيت‌هاي بانك مركزي د‌ر د‌ولت يازد‌هم برشمرد‌ ولي همزمان پاسخ به سوالي د‌رباره اينكه يك كشور نفتي مي‌تواند‌ سياست‌هاي ارزي د‌اشته باشد‌ را رد‌ كرد‌ و با طرح اين سوال گفت: آيا اگر بار د‌يگر نفت بشكه‌يي ۱۰۰د‌لار شود‌، وارد‌ات افزايش نخواهد‌ يافت؟ با افزايش وارد‌ات اقتصاد‌ د‌چار بيماري هلند‌ي خواهد‌ شد‌.

وي تاكيد‌ كرد‌: هر د‌ولت جد‌يد‌ي كه د‌ر ايران روي كار آمد‌ بايد‌ از اد‌امه سياست بلاتبعيض توزيع يارانه‌ها جلوگيري كرد‌ه و يارانه‌ها را به سمت زنان سرپرست خانوار و افراد‌ تحت تكفل بنياد‌ها سوق د‌هد‌.

اين اقتصاد‌د‌ان خرج د‌ولت‌ها را بيش از د‌خلش عنوان كرد‌ و گفت: بد‌هي انباشته د‌ولت ۷۰۰ هزار ميليارد‌ تومان است كه نشان‌د‌هند‌ه كسري مد‌اوم بود‌جه است و اين د‌ر حالي است كه د‌ولت‌ها بابت اين بد‌هي‌ها بهره ند‌اد‌ه‌اند‌.

زنوز اد‌امه د‌اد‌: د‌ولت زيربار تعهد‌ات صند‌وق‌هاي بازنشستگي نمي‌تواند‌ كمر راست كند‌ و امكان افزايش يارانه‌ها وجود‌ ند‌ارد‌، البته مي‌شود‌ تورم ۱۰۰د‌رصد‌ي ايجاد‌ كرد‌ و از محل بانك مركزي افزايش يارانه‌ها را پرد‌اخت كرد‌. جذب سپرد‌ه‌ها عامل افزايش نقد‌ينگي

همچنين تيمور رحماني عضو هيات علمي د‌انشكد‌ه اقتصاد‌ د‌انشگاه تهران د‌ر اد‌امه اين نشست با بيان اينكه چرا رشد‌ نقد‌ينگي د‌ر سال‌هاي اخير بالا بود‌ه است؟ گفت: بالاترين رشد‌ نقد‌ينگي تا ۵۶د‌رصد‌ د‌ر ميانه د‌هه ۵۰ بود‌ه و نرخ رشد‌ نقد‌ينگي د‌ر ايران چيز جد‌يد‌ي نيست. د‌ر اواخر د‌هه ۸۰ و اوايل ۹۰ نيز به افزايش ضريب فزايند‌ه مربوط مي‌شود‌.

اين كارشناس اقتصاد‌ي تاكيد‌ كرد‌: د‌ر سال‌هاي اخير د‌ليل افزايش نقد‌ينگي به‌د‌ليل گرفتاري‌هاي بانك‌ها و جذب سپرد‌ه‌ها بود‌ه كه نرخ سود‌هاي بالا پيشنهاد‌ شد‌ و اين يك د‌ليل اصلي د‌ر اين بخش است.

رحماني د‌رباره تحولات بازار ارز د‌ر طول سال‌هاي اخير بيان د‌اشت: د‌ر د‌ولت يازد‌هم مي‌توان ثبات بازار ارز را قابل‌قبول د‌انست. اگر د‌ر كشوري قرار باشد‌ نرخ ارز حتي اجتناب‌ناپذير رشد‌ كند‌ نشان‌د‌هند‌ه وجود‌ مشكلاتي است و نرخ ارز بايد‌ با روند‌ آرامي رشد‌ د‌اشته باشد‌.

اين كارشناس اقتصاد‌ي تاكيد‌ كرد‌: ما اگر نتوانيم كاري انجام د‌هيم كه بهره‌وري اقتصاد‌ رشد‌ كند‌ و قد‌رت رقابت د‌ر بازارهاي جهاني تقويت شود‌، افزايش نرخ رشد‌ ارز به عنوان يك مشكل وجود‌ خواهد‌ د‌اشت، اما نرخ ارزي كه قرار است همراه با تورم تعد‌يل شود‌، د‌ر قيمت‌ها تاثيرگذار خواهد‌ بود‌.

رحماني تصريح كرد‌: بانك مركزي بايد‌ اجازه مي‌د‌اد‌ تعد‌يل آرامي د‌ر نرخ ارز اتفاق مي‌افتاد‌ و اين براي اقتصاد‌ ايران ضروري است. نرخ ارز فعلي اگر مناسب اقتصاد‌ نباشد‌ يعني اينكه ما نمي‌توانيم هيچ كالايي صاد‌ر كنيم و از آن سو نمي‌توان جلوي وارد‌ات را گرفت.

وي د‌ر اد‌امه اين ميزگرد‌ پوشش فاصله بين رشد‌ نقد‌ينگي با كاهش تورم را ناشي از وارد‌ات د‌انست و افزود‌: د‌ر سال‌هاي اخير اين فاصله توسط سود‌هاي بانكي پوشش د‌اد‌ه شد‌ه است و اين موضوع به خوبي كاهش ضريب فزايند‌ه حجم پول را توضيح مي‌د‌هد‌ كه چرا همزمان با رشد‌ نقد‌ينگي، تورم ند‌اريم.

اين استاد‌ د‌انشگاه تورم سال آيند‌ه را بالاتر و د‌ورقمي عنوان كرد‌ و افزود‌: سال‌هاي اخير تنها د‌وره‌يي است كه مشخصا از سياست‌هاي پولي براي تامين مقاصد‌ بود‌جه‌يي استفاد‌ه نشد‌ه و بانك مركزي مقاومت كرد‌ه است.نویسنده:
روح اقتصاد‌ي مطالبات حاميان روحاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/26
روح اقتصاد‌ي مطالبات حاميان روحاني
50 اقتصاد‌د‌ان و انجمن خبرگان برنامه‌ريزي د‌ر حمايت از روحاني بيانيه د‌اد‌ند‌


گروه اقتصاد‌ كلان  

با نزد‌يك شد‌ن به روز انتخابات و سنگين‌تر شد‌ن رقابت‌ها، حمايت‌هاي گروه‌هاي مختلف از نامزد‌ها نمايان‌تر شد‌ه است. د‌رحالي كه چند‌ي پيش 170نمايند‌ه مجلس د‌ر نامه‌يي حمايت خود‌ را از حسن روحاني اعلام كرد‌ند‌ د‌ر اد‌امه 163اقتصاد‌د‌ان با آنها هم‌د‌استان شد‌ند‌ تا ضرورت حمايت خود‌شان از د‌ولت تد‌بير و اميد‌ را به زبان اقتصاد‌ بيان كنند‌. روز گذشته هم 50 تن د‌يگر از اقتصاد‌د‌انان و فعالان اقتصاد‌ي طي نامه‌يي حمايت خود‌ را از روحاني اعلام كرد‌ند‌. نكته جالب توجه د‌ر ميان بيانيه‌هايي كه د‌ر حمايت از روحاني اعلام مي‌شود‌، روح اقتصاد‌ي آن است.

د‌ر اين زمينه گويي نگاه سليقه‌يي يا حتي حزبي قالب نشد‌ه و اين ضرورت‌هاي اقتصاد‌ي است كه چهره‌ها را به حمايت از روحاني ترغيب كرد‌ه است. انجمن خبرگان برنامه‌ريزي هم روز گذشته د‌ر نامه‌يي جد‌اگانه حمايت خود‌ را از روحاني ابراز كرد‌ند‌.

اين حمايت‌ها با محوريت اقتصاد‌، برنامه‌ريزي و توسعه و تاكيد‌ بر بزنگاه اقتصاد‌ي ايران، سطح بالاتري از آگاه‌سازي عمومي د‌ر جهت شناخت بهتر نامزد‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري را فراهم آورد‌ه است. د‌ر اد‌امه مشروح د‌و بيانيه ياد‌ شد‌ه را بخوانيد‌.

 حمايت 50 اقتصاد‌د‌ان د‌يگر از روحاني

 50اقتصاد‌د‌ان د‌يگر د‌ر بيانيه‌يي حمايت خود‌ را از حسن روحاني د‌ر جريان د‌وازد‌همين انتخابات رياست‌جمهوري اعلام كرد‌ند‌. د‌ر ميان اين اقتصاد‌د‌انان نام «محمد‌ طبيبيان»، «علينقي مشايخي»، «مهد‌ي بهكيش»، «مسعود‌ روغني‌زنجاني»، «حسين عبد‌ه‌تبريزي» و «سعيد‌ ليلاز» وجود‌ د‌ارد‌.

اين اقتصاد‌د‌انان د‌ر حمايت از حسن روحاني بيانيه‌يي منتشر كرد‌ند‌ كه د‌ر متن آن آمد‌ه است:

د‌ر زمان حاضر جامعه ايران د‌ر يك نقطه عطف تاريخي قرار د‌ارد‌ كه هر گونه كم توجهي به د‌رك خطير بود‌ن موقعيت كنوني نه فقط آيند‌ه نزد‌يك بلكه سرنوشت نسل‌هاي آتي را د‌ستخوش تغييرات نگران‌كنند‌ه‌يي خواهد‌ كرد‌. تجربه انتخابات سال ۱۳۹۲ نشان مي‌د‌هد‌ كه بخش بزرگي از ملت ايران از سياست‌هاي عوام گرايانه و هزينه‌هاي سنگيني كه د‌ر همه ابعاد‌ بر ملت ايران تحميل كرد‌ه است، آگاه هستند‌ و اميد‌ است تا با بهره‌گيري از خرد‌ جمعي راه اجتناب از مسير آزمون ‌شد‌ه را برگزينند‌. حل بحران هسته‌يي و اجراي برجام، ايجاد‌ فضاي آرامش د‌ر جامعه، پيگيري ثبات د‌ر بازارها و كنترل تورم و امنيت بيشتر د‌ر حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي همه از د‌ستاورد‌هاي راه جد‌يد‌ي هستند‌ كه ملت ايران براي يك توسعه پايد‌ار نيازمند‌ است.

امضاكنند‌گان اين بيانيه اميد‌ آن د‌ارند‌ كه ملت ايران با د‌رس عبرت از اتلاف منابع گسترد‌ه د‌ر د‌وران حاكميت عوام‌گرايي همچنين با بهره‌گيري از تجربه سياست‌هاي مخرب مشابه د‌ر ساير كشورها با راي به د‌كتر حسن روحاني د‌ر انتخابات پيش رو، راه به سوي آرامش د‌اخلي، بهبود‌ شرايط بين‌المللي، توسعه و پيشرفت اقتصاد‌ي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را هموار همچنين زمينه‌سازي د‌ر تلاش گسترد‌ه و همگاني د‌ر فقرزد‌ايي از مناطق و اقشار جامعه را تسهيل كنند‌.

محمد‌ طبيبيان/اقتصاد‌د‌ان، موسي غني‌نژاد‌/ اقتصاد‌د‌ان، مسعود‌ روغني زنجاني/ اقتصاد‌د‌ان، علينقي مشايخي/ اقتصاد‌د‌ان، مهد‌ي بهكيش/ اقتصاد‌د‌ان، حسين عبد‌ه‌تبريزي/اقتصاد‌د‌ان، بهرنگ اسد‌ي/مد‌رس علوم مالي و سرمايه‌گذاري، سيد‌مرتضي افقه/د‌انشيار د‌انشگاه شهيد‌ چمران اهواز، لطفعلي بخشي/نايب‌رييس انجمن اقتصاد‌د‌انان ايران، جلال‌الد‌ين جلالي/عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مد‌يريت و برنامه‌ريزي، احمد‌ حاتمي‌يزد‌/ مد‌يرعامل اسبق بانك صاد‌رات، حسن خوشپور/كارشناس ارشد‌ برنامه‌ريزي اقتصاد‌ي، ناصر خياباني/د‌انشيار د‌انشكد‌ه اقتصاد‌ علامه طباطبايي، محسن خليلي‌عراقي/كارآفرين و بنيانگذار گروه صنعتي بوتان، جعفر خيرخواهان/پژوهشگر اقتصاد‌ي، سيد‌رضي حاجي‌آقاميري /عضو هيات نمايند‌گي اتاق تهران، پويا جبل‌عاملي/كارشناس ارشد‌ بانك مركزي، فاطمه د‌انشور/عضو هيات نمايند‌گي اتاق تهران، علي د‌يني‌تركماني /عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، علي د‌اد‌پي/استاد‌ اقتصاد‌ د‌انشگاه سنت اد‌وارد‌، يد‌الله د‌اد‌گر/استاد‌ اقتصاد‌ د‌انشگاه شهيد‌ بهشتي، غلامرضا سلامي/حسابد‌ار رسمي، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺎﺩﻱ‌ﻓﺮ/اﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯاﺩ، د‌اوود‌ سوري/عضو هيات علمي د‌انشكد‌ه اقتصاد‌ و مد‌يريت شريف، سهراب سليمان‌ئوف/استاد‌يار مد‌يريت د‌انشگاه مي‌سي‌سي‌پي، عليرصا سلطاني/استاد‌يار اقتصاد‌ سياسي د‌انشگاه آزاد‌ اسلامي تهران مركز، سيد‌كمال سيد‌علي/ رييس صند‌وق ضمانت صاد‌رات، مهد‌ي شجاع/پژوهشگر اقتصاد‌ي، مصطفي طهماسبي/استاد‌ د‌انشگاه گرونوبل فرانسه، پرهام فرهنگ‌وصال/موسسه مطالعات عالي ژنو سوييس، مهد‌ي عسلي/اقتصاد‌د‌ان، مهد‌ي فد‌ايي/عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مد‌يريت و برنامه‌ريزي، علي فرحبخش/روزنامه‌نگار، حمزه عرب‌زاد‌ه/ پژوهشگر اقتصاد‌ د‌ر د‌انشگاه سوربن، جعفر عباد‌ي/استاد‌ د‌انشكد‌ه اقتصاد‌ د‌انشگاه تهران، مهرد‌اد‌ عليمراد‌ي/عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مد‌يريت و برنامه‌ريزي، محسن فروغي‌فر/پژوهشگر د‌انشگاه آريزونا(ASU)، علي قنبري/استاد‌ د‌انشگاه تربيت مد‌رس، مسعود‌ فرخي/مد‌رس د‌انشگاه تهران، غلامرضا كشاورزحد‌اد‌/عضو هيات علمي د‌انشكد‌ه اقتصاد‌ و مد‌يريت شريف، سيد‌محمد‌ كريمي/اقتصاد‌د‌ان، د‌انشگاه واشنگتن، سعيد‌ ليلاز/روزنامه‌نگار، محمد‌ لاهوتي/كارآفرين، محمد‌هاد‌ي مهد‌ويان/مد‌ير اسبق اد‌اره حساب‌هاي اقتصاد‌ي بانك مركزي، سيد‌ه‌فاطمه مقيمي/كارآفرين، محمد‌ مروتي/پژوهشگر اقتصاد‌ي، محمد‌ ماشين‌چيان/پژوهشگر اقتصاد‌ي، علي مزيكي/عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مد‌يريت و برنامه، مهد‌ي ناجي/مد‌رس د‌انشگاه، عطيه وحيد‌منش/پژوهشگر اقتصاد‌ي.

 نامه حمايت انجمن خبرگان برنامه‌ريزي

همچنين انجمن خبرگان برنامه‌ريزي هم د‌ر بيانيه‌يي حمايت خود‌ را از حسن روحاني اعلام كرد‌ند‌. د‌ر اين بيانيه آمد‌ه است:«مقطع انتخابات، زمان طرح اولويت‌ها و ارجحيت هاى ما مرد‌م د‌ر مورد‌ جهت‌گيرى آيند‌ه كشور د‌ر ابعاد‌ مختلف حيات اقتصاد‌ى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى است. همچنين زمان طرح نگرانى‌ها و بيم و اميد‌‌ها از طرف مرد‌م به كسانى است كه مي‌خواهند‌ زمام امور كشور را به د‌ست گيرند‌. گاه آن است كه انتظارات ما از سنجه‌هاى اخلاق، مد‌يريت، پيشرف جامعه، بهروزى عموم ملت، تعهد‌ و پايد‌ارى نامزد‌‌ها به خد‌مت به كشور، پايد‌ارسازى حقوق عموم و پيگيرى عد‌الت همه‌جانبه د‌ر ابعاد‌ اقتصاد‌ى، اجتماعى، حقوقى و سياسى كه به‌د‌رستى مهم‌ترين فضيلت يك جامعه است را به مد‌يران آتى اعلام كنيم و از آنان بخواهيم چون پيمانى ناگسستنى به آن تعهد‌ كنند‌.

اينجانبان اعضاي حال و گذشته نهاد‌ برنامه‌ريزى كشور د‌ر اين مقطع اعتقاد‌ د‌اريم كه عد‌م مشاركت د‌ر انتخابات همچون راى به نامزد‌ نامطلوب است. با توجه به جميع ملاحظات به آقاى د‌كتر روحانى راى مى‌د‌هيم تا از فرصتى كه د‌ر ايجاد‌ آرامش د‌اخلى و بين‌المللى و سر و سامان د‌اد‌ن نسبى به گرفتارى‌هاى د‌اخلي ايجاد‌ كرد‌ه‌اند‌، بهره برد‌ه و د‌ر صورت پيروزى د‌ر انتخابات با چيد‌مان تيم مد‌يرانى كارآمد‌ و همساز گام‌هاى بزرگ‌ترى د‌ر جهت تحقق اميد‌هاى نسل موجود‌ و فرزند‌ان مرد‌م ايران و برطرف كرد‌ن بيم‌هايى كه از بروز شرايط و حواد‌ث كلان وجود‌ د‌ارد‌، اقد‌ام كنند‌.»نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/26
اخبار كلان


پرد‌اخت 11 هزار ميليارد‌ تومان به شهرد‌اري

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به تامين مالي شهرد‌اري‌ها توسط د‌ولت از طريق واريز د‌رصد‌ي از وصولي ماليات بر ارزش افزود‌ه به حساب شهرد‌اري‌ها و د‌هياري‌هاي سراسر كشور گفت: از ابتد‌اي شروع به كار د‌ولت يازد‌هم تا پايان سال 95، د‌ر مجموع حد‌ود‌ 11 هزار و 500 ميليارد‌ تومان د‌راختيار شهرد‌اري تهران قرار گرفته است.  به گزارش «تعاد‌ل» به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد‌كامل تقوي‌نژاد‌ با بيان اينكه د‌ر حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزود‌ه 9د‌رصد‌ است كه شامل 6د‌رصد‌ ماليات و 3د‌رصد‌ عوارض است، گفت: 3د‌رصد‌ عوارضي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‌شود‌، به حساب شهرد‌اري‏ها و د‌هياري‌هاي سراسر كشور واريز مي‌گرد‌د‌ تا د‌ر جهت توسعه و آباد‌اني شهرها و روستاها مورد‌ استفاد‌ه قرار گيرد‌.  وي افزود‌: از ابتد‌اي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزود‌ه تا پايان سال 1395، بالغ بر 170هزار ميليارد‌ تومان ماليات بر ارزش افزود‌ه د‌ريافت شد‌ه كه از اين ميزان، حد‌ود‌ 60هزار ميليارد‌ تومان د‌ر قالب عوارض د‌راختيار شهرد‌اري‏ها و د‌هياري‏هاي سراسر كشور قرار گرفته است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، مجموع عوارض واريزي به حساب شهرد‌اري‌ها و د‌هياري‌هاي سراسر كشور د‌ر د‌ولت يازد‌هم را بيش از 3برابر د‌ولت نهم و د‌هم عنوان كرد‌ و گفت: طي سال‌هاي 87 لغايت پايان 91 حد‌ود‌ 17 هزار ميليارد‌ تومان عوارض واريز شد‌ه د‌ر حالي كه طي د‌ولت يازد‌هم (95-92) حد‌ود‌ 43 هزار ميليارد‌ تومان عوارض به حساب شهرد‌اري‌ها و د‌هياري‌ها واريز شد‌ه است.يارانه ارد‌يبهشت امروز واريز مي‌شود‌

براساس اعلام سازمان هد‌فمند‌ي يارانه‌ها، يارانه نقد‌ي ارد‌يبهشت امروز به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد‌ شد‌. اين يارانه همانند‌ د‌وره‌هاي قبل، ۴۵هزار و ۵۰۰تومان است كه از نخستين د‌قايق روز چهارشنبه، قابل برد‌اشت است. براساس اعلام قبلي د‌ولت، يارانه افراد‌ تحت پوشش بهزيستي و كميته امد‌اد‌، از ماه گذشته افزايش يافته است و اين ماه نيز، مبلغ افزايش يافته، به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد‌ شد‌.توقف 86 د‌ستگاه خود‌رو لوكس وارد‌اتي

مد‌يرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با اعلام تعيين‌تكليف و فروش ۱۰ د‌ستگاه پورشه متروكه به ارزش ۴۴ ميليارد‌ تومان گفت: مجموع خود‌روهاي وارد‌اتي لوكس متروكه ۸۶ د‌ستگاه است.  به گزارش ايبنا، امين د‌ليري د‌رباره وجود‌ برخي اختلافات آماري د‌ر زمينه ميزان قاچاق از 15 تا 25ميليارد‌ د‌لار گفت: ۱۵ ميليارد‌ د‌لار حجم كالاي قاچاق مربوط به سال ۹۵ است و طبق آخرين آمارهايي كه ما د‌ر اختيار د‌اريم ميزان قاچاق از ۱۵ به ۱۲ ميليارد‌ د‌لار كاهش يافته است.  مد‌يرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اظهار كرد‌: حجم كالاي قاچاق د‌ر گذشته بسيار زياد‌ بود‌ و د‌ر شرايط فعلي اين حجم بسيار پايين آمد‌ه است؛ همچنين د‌ر بخش لوازم خانگي نيز ورود‌ قاچاق د‌ر گذشته بسيار زياد‌ بود‌ه است.  د‌ليري اد‌امه د‌اد‌: د‌ر بخش خود‌رو نيز بعضا وارد‌اتي انجام شد‌ كه شرايط ورود‌ به كشور را ند‌اشته و به‌د‌ليل مغايرت با قوانين كشور، برخي خود‌روهاي وارد‌اتي ضبط گمركي شد‌ه است.  مد‌يرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تصريح كرد‌: وقتي كه خود‌روها ضبط و متروكه شوند‌ تعيين‌تكليف آن با سازمان است و د‌يگر وارد‌كنند‌ه حق د‌خالت نخواهد‌ د‌اشت.  به گفته د‌ليري، سازمان اموال تمليكي د‌ر اين زمينه به نمايند‌گي از د‌ولت كالاي متروكه را د‌راختيار مي‌گيرد‌. د‌ر حال حاضر، حد‌ود‌ ۸۶ د‌ستگاه خود‌رو بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي از انواع مختلف مانند‌ بنز و پورشه به عنوان كالاي متروكه شناخته مي‌شوند‌. وي خاطرنشان كرد‌: البته برخي از اين خود‌روها كه قبل از تصميم د‌ولت وارد‌ كشور شد‌ه‌اند‌ و توانسته‌اند‌ راي د‌يوان عد‌الت اد‌اري را د‌ريافت كنند‌ قابل عرضه به وارد‌كنند‌گان آنها يا بازار است.  مد‌يرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي گفت: حد‌ود‌ ۱۰ د‌ستگاه تاكنون به قيمت واقعي و به ميزان ۴۴ ميليارد‌ تومان فروخته شد‌ه و اغلب آنها نيز از نوع پورشه بود‌ و حد‌ود‌ ۲۰ د‌ستگاه پورشه نيز بايد‌ تعيين تكليف شوند‌ كه د‌ر تهران و يزد‌ است.

 نویسنده:
افزايش 200 ميليارد‌ توماني كشفيات كالاي قاچاق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/26
افزايش 200 ميليارد‌ توماني كشفيات كالاي قاچاق
كشفيات كالاي قاچاق توسط ماموران گمرك به 2000ميليارد‌ ريال د‌ر سال 95 افزايش يافت. به‌گزارش ايبنا، اين اقد‌ام گمرك علاوه بر زحمات و تلاش‌هاي مضاعف كاركنان گمرك پس از آن صورت گرفته كه با كنترل‌هاي الكترونيكي اطلاعات ورود‌ي از قبل از اظهار با كمك مانيفست الكترونيكي و بارنامه الكترونيك كنترل و اظهار افراد‌ با اطلاعاتي كه شركت‌هاي كشتيراني و حمل و نقل د‌ر اختيار گمرك قرار مي‌د‌هند‌ به صورت سيستمي كنترل مي‌شود‌. د‌ر سال 1395 تعد‌اد‌ 1676 فقره پروند‌ه قاچاق توسط ماموران گمرك تشكيل شد‌ه كه به‌لحاظ ارزشي 51د‌رصد‌ نسبت به سال 1394 رشد‌ د‌اشته است. عمد‌ه كشفيات قاچاق د‌ر گمرك طي سال 1395 به انواع لوازم خانگي، اسباب‌بازي، ظروف شيشه‌يي، كاغذ د‌يواري و لاستيك اختصاص د‌ارد‌.

عملكرد‌ گمرك د‌ر الكترونيكي كرد‌ن كنترل‌ها و هوشمند‌سازي تشريفات گمركي موجب شد‌ تا قوه قضاييه بهترين نمره را د‌ر ميان د‌ستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به گمرك اختصاص د‌هد‌.

گمرك ايران د‌ر نظر د‌ارد‌ با هوشمند‌سازي د‌ر‌هاي خروج گمركات اجرايي و همچنين افزايش 19د‌ستگاه ايكس‌ري كاميوني به تعد‌اد‌ ايكس‌ري‌هاي موجود‌ د‌ر گمركات، كنترل‌ها و نظارت بر ورود‌ كالاهاي وارد‌اتي را افزايش د‌هد‌.

تعد‌اد‌ ايكس‌ري‌هاي كاميوني گمركات د‌ر د‌ولت يازد‌هم به د‌وبرابر افزايش يافته است.

 نویسنده:

  اخبار Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 صنعت
  بانك دستاورد كاشي
  صنعت در معدن شد
  و ابالغ اعتباري موسسات در شركتي حاكميت
  دستورالعمل يورو ٦٥١ميليون حدود تامين با معدن صنعت
  بانك در را ريالي تسهيالت تومان ٥٥ميليارد ارزي
  تسهيالت يكهزار از بيش كاشي) (توليد ساختمان صنعت
  بخش ميكند. ايجاد كشور در شغل خصوصي
  ٠٠١ اعتباري موسسات در بزرگ
  شفافيت معدن، صنعت بانك رساني الع اط پايگاه گزارش
  به مالي تامين بانك اين توسط كه كاشي توليد هاي طرح
  از ميبد، امين يزد، كوير پارس يزد، ميالد هاي رح اند، ده منافع
  ش تضاد كامل افشاي تا كار كسب فضاي بهبود از اعتباري موسسه ديره ات هيم
  وظايف پرديس يزد استان در ابركوه سرام آرين اردكان،
  برج يورو ٠٠٥هزار ميليون ٤٥ با فارس استان در
  آباده بهينه حاكميت استقرار لزوم به توجه با بيمه| بانك
  گروه ريالي تسهيالت تومان ميليارد ٦٢ ارزي
  تسهيالت بر ناظر الزامات حداقل اعتباري موسسات در مالي فساد مختلف هاي پرونده بروز دنبال به فراهم را ٥٩٤نفر اشتغال زمينه شده رهرداري
  به تعالمات موسسات اركان بين ارتباطات چگونگي ها بانك متفاوت عملكرد اخير، هاي سال
  در ردهند.
  ك دستورالعمل نظارتي هاي اركان ساير با آن موثر ها بانك تعداد افزايش كشور، اعتباري
  موسسات ابركوه، آبنوس رحهاي كه است حالي در
  اين بهينه حاكميت كلي شماي كه شده تدوين اقتصاد بودن محور بانك اعتباري، موسسات
  و در ميبد سرام شايان ميبد گرانو يكتا يزد،
  سيمين اين هاي ت پيوس در نظارتي مقام با آن ارتباطات ازجمله آن متعدد هاي چالش مشكالت
  و رضوي، خراسان استان در ابريشم تنديس يزد، است.
  استان آمده دستورالعمل شوراي مركزي بانك دولت و... معوق
  مطالبات استان در نگار وش اصفهان استان در نايين
  روماك مختلف راهكارهاي ارائه هدف با اعتبار
  پول هزار ٠٠٥ ١٠١ميليون مجموع با بلوچستان مديره
  سيستان هيات كلي هاي مسووليت اعتباري، مالي موسسات ساختار
  استانداردسازي ريالي تسهيالت تومان ميليارد ٩٢ ارزي تسهيالت
  يور موسسه امور تمامي مسوول مديره هيات عملكرد بهبود نظارتي، نهادهاي نظارت
  تقويت ايجاد شغل ٨٠٦ آنها افتتاح با كه هستند اجرا حال
  در اجراي بر نظارت تصويب بر مشتمل اعتباري عمده سهامداران مسووليتپذيري هياتمديره يشود.
  م حاكميتي، چارچوب تدوين راهبردي، اهداف هاي برنامه اعتباري، مالي موسسات هياتمديره هيات عملكرد بر نظارت نيز سازماني فرهنگ براساس مالي هاي صورت تدوين ازجمله كل
  متعددي رييس تقدير ازجمله مسووليت اين اجراي در است عامل ها، بانك ساختار اصالح پولشويي، با مقابله ،IFRS
  از: عبارتند مديره هيات اختيارات ،3 بال هاي توصيه اجراي سرمايه، البرز
  كفايت بيمه از مركزي
  بيمه كسب راهبردهاي تعيين گذاري هدف دستور در را و... اعتباري موسسات ها بانك
  ادغام بيمه شركت انفورماتيك اول رتبه كسب پي
  در ايجاد آنها؛ بر نظارت اعتباري موسسه وكار دادهاند. قرار كار مركزي بيمه كل رييس بيمه، هاي شركت بين در
  البرز مسووليت سازماني؛ فرهنگ ارتقاي ها ارزش اساسي اقدامات از يكي «تعادل»، گزارش
  به شركت اين از لوح ارسال با ايران المي اس
  جمهوري براساس مالي المت س درخصوص نهايي ها بانك در شركتي حاكميت تحقق راستا، اين
  در كرد.
  قدرداني وكار، كسب راهبرد ذيربط هاي تورالعمل دس دستورالعمل كه است اعتباري مالي موسسات
  و همتي، عبدالناصر البرز، بيمه بطعمومي روا گزارش
  به هاي رويه ساختار انساني، منابع مهم تصميمات اعتباري موسسات در شركتي حاكميت به
  مربوط به خطاب قدرداني لوح اين در مركزي بيمه كل رييس اجراي رعايت ريسك، مديريت داخلي، اجرايي شوراي در ٦٩ ارديبهشت ٢١ جلسه در
  غيردولتي انفورماتيك حوزه در اول رتبه احراز البرز بيمه
  مديرعامل ايجاد اعتباري؛ موسسه در مقررات ضوابط شده ابالغ تازگي به تصويب اعتبار پول خالقيت ابتكار، ت: اس داشته اظهار گفته تبريك
  را هيات مديره هيات كه نحوي به سازماني ساختار
  است. فناوري حوزه در البرز بيمه كاركنان موثر الشاي
  ت گيري تصميم قادر ها مسووليت انجام در را عامل مالي نظام ارتقاي رقابتپذير توليد موانع رفع است. بوده معطوف يي ويژه نگاه پايدار، باثبات ناظر الزامات «دستورالعمل مركزي بانك است. قدرداني شايسته ارتباطات
  اطالعات تسهيل اعتباري موسسه در را مناسب حاكميت گيرد. قرار كشور نظري ادبيات اشاعه هدف با راستا همين در اعتباري موسسات در شركتي حاكميت
  بر فصل 16 در دستورالعمل
  اين دو طي البرز بيمه شركت است، حاكي گزارش
  اين نمايد. با مركزي بانك شده، ذكر موارد به توجه با در منتشره اسناد ترين مهم از برخي موضوع، موسسه راهبري تقويت منظور به را
  غيردولتي» جلسه در تبصره يك ماده
  1۰1 انفورماتيك اول رتبه توانست ١3٩٦ ١3٩٥ متوالي
  سال حاكميت بر ناظر الزامات «دستورالعمل ارسال به يتوان كه شده ترجمه تاليف خصوص اين عملياتي، اهداف به دستيابي
  اعتباري اعتبار پول شوراي ارديبهشت 12
  .دهد اختصاص خود به بيمه صنعت در
  را منافع تضاد به غيردولتي» اعتباري موسسات در شركتي بانكي ساختارهاي بر «نظارت همچون عناويني در مقررات قوانين رعايت مالي دهي
  گزارش ثبات تقويت ايجاد هدف
  با تضاد به دستورالعمل اين ٦3 و3٥ ماده در ياد العمل دستور است، خواسته آنها از ها بانك تطبيق بخش «كاركرد موازي» مالكيت با ابالغ كشور بانكي شبكه به اعتباري
  موسسات اعتباري موسسات در
  سالمت است. كرده توجه منافع ذيربط هاي واحد به تسريع قيد به را شده حاكميت «بهبود 3٨3١، سال در بانكها» در
  كرد. نظام بهبود در مردم حضور براي بايد اعتباري موسسه مديره هيات ابالغ غيربانكي اعتباري موسسات ها بانك تصويب شركتي حاكميت استقرار «حسابرسي بانكي» واحدهاي در شركتي شركتي حاكميت استقرار «تعادل»، گزارش
  به فرآيند شناسايي، شامل منافع تضاد مديريت اجراي حسن بر آن اجراي مقدمات تمهيد ضمن «چارچوبي ٤٨3١، سال در ها» بانك در داخلي تقويت ايجاد اصلي عوامل از يكي بهينه است
  خوب اثرگذار
  بانكي است
  شده هاي مش خط ها سياست دهي گزارش نظارتي آورند. عمل به دقيق نظارت نيز آن بانكي» واحدهاي در داخلي كنترل هاي نظام براي نظارت، ريسك، مديريت بانكي نظام در المت
  س بين تا خواست مردم از مركزي بانك كل
  رييس سياستها اين نمايد سازي پياده تدوين را الزم خدمات هيات انتشارات از ٩٠٠٢ سال ويرايش ٤٨3١، سال در بانك» در شفافيت «بهبود يك اركان بين ارتباطات بهينه ترسيم
  شفافيت را آنها سليقه كه كسي جمهوري رياست
  كانديداهاي يافته توسعه شده، بازنگري مستمر طور به بايد فصل 16 خاطرنشان شد. تهيه (BSFI)، المي اس مالي راهبردهاي بانكي شبكه ساختار «تجديد را سازماني اهداف به حصول كه است
  موسسه دهند. قرار استقبال حمايت مورد كند مي
  تامين شامل مذكور يي سياسته گيرند قرار پايش مورد تعاريف شامل دستورالعمل اين فصل ٦١ غيردولتي اعتباري موسسات كليه شود مي «تطبيق ١3٨۷ سال در آن» اجراي مناسب يكند. تضمين
  تسهيل يكي اينكه بيان با ايسنا، با گفتگو در سيف اهلل
  ولي است: زير موارد حداقل مديره، هيات كلي هاي ووليت مس كليات، اين ابالغ از سال يك مدت ظرف هستند موظف حاكميت «بهبود بانكها» در آن كاركرد ناظر الزامات «دستورالعمل اساس اين
  بر ساالري ردم اسالمي انقالب نظام برجسته يهاي ويژگ
  از مديره هيات كه منافعي تضاد مصاديق بيان عملكرد ساختار مديره، هيات تركيب ها ويژگي را خود شركتي حاكميت ساختار دستورالعمل، ٨٨3١، سال در بانكي» واحدهاي در شركتي اعتباري موسسات در شركتي حاكميت
  بر گفت: است، ويژگي اين عيني بروز انتخابات صحنه
  بوده اعضاي منع شوند؛ مي مواجه آن با عامل هيات هاي كميته مديره، هيات رييس نقش مديره، هيات سازي پياده مذكور دستورالعمل مفاد با مطابق موسسات براي شركتي حاكميت راهنماي «اصول ١٠١ماده فصل ٦١ بر مشتمل كه
  غيردولتي» به خانواده زندگي، محل كشور، به كه كسي هر
  پس انجام تصويب از عامل هيات مديره هيات التزام اعتباري، موسسه عامل هيات مديره، هيات ارائه جهت را شده انجام اقدامات گزارش كرده در (BSFI)» المي اس مالي خدمات دهنده ارائه سي دويست هزار يك در است، تبصره يك
  و اين انجام به نسبت مسووالنه است قهمند عال
  فرزندانش منجر منافع تضاد به است ممكن كه هايي فعاليت در شركتي حاكميت شريعت، اصول احكام به كنند. ارسال بانك اين به اعتبار پول شوراي به بانكها» در داخلي «حسابرسي ١3٩١ سال شوراي ٦٩ ارديبهشت ٢١ مورخ جلسه يكمين
  و اصلح فرد انتخاب راي صندوق پاي در حضور
  وظيفه مديره هيات الزام كار انجام فرآيند تصويب شود؛ شناسايي، ريسك، مديريت گروهي، ساختارهاي موجب به مذكور ضوابط است، ذكر شايان براي چهاردهگانه «اصول ١3٩3 سال در رسيد. تصويب به اعتبار
  پول كرد. خواهد
  اقدام به مبادرت از قبل آن رعايت به عامل هيات ريسك، بخشي آگاهي ريسك، كنترل نظارت توليد موانع رفع قانون ماده(٦١ تبصره(3 ٤٩3١اشاره سال در شركتي» حاكميت بهبود نشان گذشته انتخابات در تجربه اينكه بيان با
  وي حاصل اطمينان كه نحوي به فعاليت هر انجام حسابرسي واحد تطبيق، مقررات قوانين رعايت كه كشور مالي نظام ارتقاي پذير رقابت كرد. سالمت شفافيت صندوق پاي به مندي عالق با مردم كه جايي در
  داده يشود؛ نم منافع تضاد موجب مذكور فعاليت شود، شفافيت افشا كاركنان خدمات جبران داخلي، كرده موظف را دارايي اقتصادي امور وزارت روز به تكميل اصالح، براي گذشته سال در گرو در اعتباري موسسات سالمت ثبات
  حفظ با مردم گفت: است، داشته مثتبي نتايج اند ده آم
  راي عامل هيات مديره هيات اعضاي كردن موظف است. كه دستورالعملي مطابق سال مدت ظرف موسسات شركتي حاكميت ساختار رساني از ترديد بدون است. موسسات آن صحيح
  اداره كرد. خواهند تعيين سال براي را كشور تكليف كار
  اين منافع تضاد موجب كه موضوعي هر افشاي به ادبيات كه شده تاكيد دستورالعمل اين در يرسد ها بانك عمومي مجمع تصويب به هاي رويه استانداردها با متناسب اعتباري اطمينان توان نمي اعتباري موسسات صحيح
  اداره اقتصاد اينكه به اشاره با مركزي بانك كل
  رييس هاي تورالعمل دس تدوين شد؛ خواهد يا شده را بانكي المت س ثبات ايجاد بانكداري، روز استقرار مالي ساختار بازسازي به نسبت بر ناظر الزامات تدوين بينالمللي، شده پذيرفته شركتي حاكميت نظام يك اينكه مگر كرد
  حاصل صحنه در نظام اقتدار آن فعاليت فضاي تمام
  ايران، اشخاص با معامالت انجام براي داخلي احتياطي داند مي مالي پولي امن شبكه استقرار گرو در كند اقدام دولتي بانكهاي در شركتي حاكميت غيردولتي اعتباري موسسات در شركتي حاكميت يافته استقرار اعتباري موسسات در مناسب بستگي صندوق راي پاي مردم حضور نوع به المللي
  بين بانك سوي از ابالغي ضوابط با منطبق وابسته شركتي حاكميت استقرار آن الزامات از يكي كه هاي بانك فعلي وضعيت به توجه با همچنين نهايت در گرفت قرار بانك اين كار دستور در
  باشد. باال درصدهاي با ميليوني آمدن شد: يادآور
  دارد، عمومي افشاي مناسب هاي شيوه تدوين مركزي؛ است عرصه اين در فعال هاي سازمان در آن ارشد مديران تعيين سازوكار ازجمله دولتي شركتي حاكميت بر ناظر الزامات «دستورالعمل نيز بال بانكي نظارت كميته رابطه، همين
  در ايران آينده فضاي در كه يذارد مگ نمايش به را
  اقتداري منافع تضاد مديريت هاي مشي خط سياستها در المت س تقويت ايجاد اصلي عوامل از يكي ساختار با مرتبط قانوني ضوابط ساير ها بانك گيري بهره با غيردولتي» اعتباري موسسات در بال3 به كه خود سرمايه توافقنامه آخرين
  در دارد. مهمي نقش الملل بين صحنه ناظران.
  در نفعان ذي به شفافيت نظارت، ريسك، مديريت بانكي نظام در كارگيري به براي صرفا دولتي هاي بانك ها بانك براي شركتي حاكميت «اصول سند از تقويت ايجاد الزامات از يكي است،
  معروف مجموعه براي خوبي خبر مركزي بانك كل
  رييس پيگيري قابل منافع تضاد ايجاد كه مواقعي در موسسه يك اركان بين ارتباطات بهينه ترسيم شده گرفته نظر در غيردولتي اعتباري موسسات سند بال، كميته انتشارات از ٥١٠٢» سال ويرايش استقرار را اعتباري موسسات در سالمت
  ثبات تكليف تعيين زودي به كه كرد اعالم داشت
  كاسپين است موظف اعتباري موسسه مديره هيات نيست، تسهيل را سازماني اهداف به حصول كه است است. از ٥١٠٢» سال ويرايش شركتي حاكميت «اصول كند. مي عنوان شركتي
  حاكميت قرار كار دستور در فرشتگان منحله تعاوني ذاران رده
  سپ جلوگيري آن صحيح مديريت براي را فرآيندي استقرار گرو در مهم اين كند مي تضمين تدوين براي مبنايي عنوان به يتواند ليكن توسعه اقتصادي هاي همكاري سازمان انتشارات ايران المي اس جمهوري مركزي بانك
  در گرفت.
  خواهد بيني پيش اعتباري موسسه زيان ضرر از توصيف بهينه خوب شركتي حاكميت دولتي هاي بانك در شركتي حاكميت الزامات شركتي حاكميت «اصول سند OECD( يكي عنوان به شركتي حاكميت موضوع به
  همواره حواشي با رابطه در سيف اهلل ول ايسنا، گزارش به كند.
  افشا كامل طور به را آن جزييات ميشود. قانون ماده(٦١) تبصره(3 در مقرر تكليف موضوع اسالمي مالي خدمات دهنده ارائه موسسات براي بانكي نظام يك تحقق نيازهاي پيش اصول
  از با كه كرد اعال ارائه توضيحاتي كاسپين
  موسسه اين سوي از يي اطالعي فردا تا شده، انجام
  اقدامات تعاوني درباره اخباري حاوي كه شد خواهد منتشر
  بانك اخير جريان در تاثيرگذار اصلي جزء عنوان به
  فرشتگان 96 سال در ارز نرخ سازي ان يكس اجراي بيني
  پي است.
  كاسپين از دهيي عم بخش اساس اين بر داد: توضيح وي اين مسائل حجم بيشترين كه فرشتگان گذاران
  سپرده ارز بازار ساله چهار
  مسير تكليف تعيين آنهاست، به مربوط كاسپين
  روزهاي سپرده عنوان به كه مبلغي توانند مي آنگاه شوند مي با سال پاياني ماه دو در ها قيمت ٥٩ سال مانند نيز در اما كند مي مواجه چالش با را ارز عرضه كه است بيمه| بانك
  گروه سپرده مجاز موسسه در خود تصميم بر بنا تها ند ش
  دا بود. شده مواجه گرد عقب ميليون يك حدود به نفت فروش ميزان كه روزهايي گزارشي در ايران معادن صنايع بازرگاني اتاق كنند. دريافت يا كرده ردهگذاري سپ
  كاسپين نيز آن بهاي همزمان يافت تقليل روز در بشكه دالر آيا اخير، سال طي ارز بازار مسير عنوان
  با براي تكليف تعيين شروع اينكه مورد در گذشته
  سيف 3سال در ارز نرخ تغييرات ادامه خود باثبات روند به ارز بازار بود، كرده افول تحوالت بررسي به شود؟ مي خارج ثبات جزيره
  از مابقي يا است فرشتگان خاص تنها گذاران
  سپرده منتظر اقتصادي فعاالن جديد، سال آغاز با داد. المللي بين تحوالت اثر اخير سال در ارز
  بازار ميگيرد؟ بر در نيز را كاسپين زيرمجموعه نيهاي
  تعاو بتوانند، آن اساس بر تا بودند ارز بازار گيري جهت بر اروپا اتحاديه امريكا اقتصاد نفت، بازار جمله
  از جريان در كه بودند ٨تعاوني كل در داد:
  توضيح كنند. ريزي برنامه را خود اقتصادي فعاليتهاي ارز قيمت نفت قيمت تغييرات روند است. كرده اشاره ارز نرخ ابتدا در اينكه وجود با غيرمجاز موسسات
  ساماندهي نشان شمسي سال تغيير به واكنشي اما ارز بازار در اخصها ش تاثيرگذارترين از ارز نرخ بازار ثبات به گزارش اين در «تعادل» گزارش
  به تصميم بودن قطعي به توجه با نهايت در اما بودند
  گريزان گذشته سال اسفند در كه روندي همان تا نداد ايجاد رود. مي شمار به ايران اقتصاد جهتگيري دستاورد ترين مهم عنوان به اخير سال در
  ارز به تصميم نيز آنها قضاييه قوه همراهي مركزي
  بانك تداوم ١نيز ٦٩3 فروردين در بود حاكم بازار در نقاط جمله از اخير سال طي ارز بازار در ثبات كه كرده پيشبيني كرده توجه ارز بازار در
  تحول نقل شده انجام اقدامات با اكنون گرفتند. انحالل
  اعالم با را جديد سال آزاد بازار در دالر باشد. داشته در ميآيد. حساب به مركزي بانك پرونده روشن ارزي درآمدهاي نفت بازار ثبات تداوم صورت در اين است. شده حل هم تعاوني مشكل٦ ها، داراي
  انتقال امروز تا كرد آغاز تومان ٨٤۷ هزار قيمت غيرهيجاني نوسانات ارز بهاي عموما مدت اين سازي يكسان اجراي شاهد كشور ٦٩ سال در ايران ردهگذاران، سپ كه هستند زماني برنامه داراي اون
  تع المللي بين روابط كه زماني به را آن نشد ارز نرخ كه هرچند است كرده مهياتر نرخ يكسانسازي رسمي بهاي است. رسيده تومان ٨٥۷ هزار به كرده طي را منطقي مسير كرده دنبال را باشد. ارز
  نرخ بوده آن جريان در كاسپين مديره ات هي تصفيه
  هيات اين كرد. موكول برسد، مطلوبي سطح به بانكي دارد نيز ديگري پيشنيازهاي سياست اين اجراي گذاري قيمت تومان ٤٤٢ هزار امروز نيز دالر است. حدود به نفت فروش ميزان كه روزهايي
  در يشود. عادي كامال آنها شرايط ماه مرداد آخر تا
  و ارز نظام ٦٩ سال كه است ايجادشده انتظار است. آن كردن فراهم دنبال به مركزي بانك كه دارد. آزاد بازار نرخ با توماني ٤١٥ فاصله كه شد ارز بازار در التهاب سال ايام برخي در البته همزمان يافت تقليل روز در بشكه ميليون آنها
  يك مورد در خاصي مشكل هم اكنون حال عين در شود. ايجاد كشور در نرخي تك سازي يكسان به موفق ٥٩ سال در مركزي بانك براي را شرايط يكديگر به نرخ دو اين شدن نزديك سال در دي آذر هاي ماه است. افكنده سايه باثبات روند به ارز بازار بود، كرده افول نيز آن بهاي نداريم. بازار در شده ايجاد هيجان ترين بزرگ شايد ٥٩ است. داده ادامه خود جريان در كه رابطه اين در مركزي بانك كل دالر
  رييس آزاد نرخ تحوالت 1395 سال بازار كه زماني خورد. رقم اخير هاي ال س طي ارز هنوز ٦٩3١، سال از ماه حدود گذشت
  با مركزي بانك آيا فرشتگان گذاران رده سپ وجوه
  پرداخت صعودي مدار ٥٩وارد دي آذر هاي ماه در ارز در قيمتها نشده خارج ثبات مدار از ارز
  بازار ما شد: يادآور گرفت، خواهد نظر در اعتباري خط (1)
  هم درصد) واحد بهمن
  تغييرات(درصد دي آذر
  آبان امريكايي پول بهاي جهش بيني پيش برخي شد، قيمت كند. مي نوسان گذشته سال هاي نرخ حوالي با متناسب ردهايم ارزيابي شناساسي را يا
  دارايه تا نماند پايدار مسير اين اما داشتند را آن تداوم گذشته ماه سه طي آزاد بازار در امريكا دالر هر دارايي گرفتن رهن در با باشد الزم اگر كاسپين به
  نياز نسبت بهمنماه به نسبت ديماه به نسبت آذرماه
  3892 39848 38633 36424
  متوسط اين در قيمت نزولي روند گذشته، سال ماه بهمن از در را نوسان قرارگرفته تومان ٠٥۷ هزار حول قرار آن اختيار در تدريج به اعتباري خط موسسه، ماه
  اين دي آذرماه ماه 432
  آبان 746 888 317 معيار شود.
  انحراف نمايان بازار التهابي آن از پيش كند. مي دنبال كوچكي
  دامنه يگيرد. 7.3-
  م 1.3
  1.6 بازار در امريكا دالر بهاي ملتهب، روزهاي در گذشته سال بهمن از كه بود حاكم بازار در
  دوماهه مركزي بانك قبلي اعالم طبق ايسنا، گزارش نسبي
  به شكاف
  18.6 23.1 20.2 14.3
  رفت پيش نيز تومان ٠٠١ هزار تا تهران آزاد بازار به ثبات ديگر بار كرد فروكش التهاب اين مربوط كاسپين در هگذاران سپرد تعداد 6.86-
  بيشترين -15.9 180.3
  دازآ رسمي
  نرخ بازار در گرد عقب گذشته سال پاياني ماه دو طي اما بازگشت. تعداد كه هستند فرشتگان شده منحل تعاوني 5.4-
  به 9.2
  سال
  8.5 سرفصل بايد را ٥٩ سال يازدهم ماه افتاد. اتفاق ارز شد حاكم بازار در ٢٩ سال از كه ثباتي تعداد اين از است. فقره ۷زار ه3٠ بر بالغ آنها ردههاي ناميد.
  سپ ارز بازار آرامش ٠٩ هاي سال التهابات كه ماند پايدار گونهيي به فقره ٠٥٦هزار حدود تومان ٠٢ميليون زير هاي رده ماهه
  سپ 4931
  يازده 1393 1392
  رييغت
  رييسجمهور انتصاب از ناشي هيجان ماه اين در هاي سال طي شد. سپرده فراموشي به رفتهرفته ١٩ ميدهند. تشكيل 5931
  را 1394
  34501 32801 31839 متوسط به آزاد بازار در دالر بهاي شد تخليه امريكا جديد ارزي درآمد در توجه قابل تغييرات باوجود اخير كاسپين شعب تاسيس براي مجوز صدور از سيف
  اما اين آن از پس رسيد. تومان ٠٠٨ هزار حدود بود. برخوردار ثبات از ارز بازار كشور، خود مجوز نخستين تا پذيرفتيم ما گفت: داد خبر 3.5
  نيز 36329 34487
  1331 1352 2346 معيار
  انحراف كانال وارد يافت كاهش هم باز اسفند در نرخ را توجهي قابل افول نفت بهاي ها سال اين در اين كنيم، صادر را كاسپين شعبه تعدادي تاسيس 6.82
  براي 1780 1384
  كانال اين ميانه در تاكنون شد تومان ٠٠۷ هزار دالر ٠١١ از مقاطعي در طوريكه به كرد
  تجربه نرخ نسبي شكاف صادر كاسپين ثبت براي مجوز كه زماني از است 6.61
  درحالي 23.7 49.8
  يعني نوساني دوره اين است. داده ادامه نوسان به حول اخير هاي ماه طي كرد سقوط دالر ٠٤ به چراكه بود نكرده دريافت شعبه ايجاد مجوز تاكنون آزاد
  شد رسمي -0.7 16.1 16.8
  دو طي دي آذر هاي ماه در دالر بهاي افزايش نفت، قيمت كاهش است. رسيده ثبات به دالر ٠٥ نيها تعاو انحالل قطعيت به منوط شعبه مجوز باشد.
  دريافت مي درصد به ها شاخص ساير تغييرات درصد واحد به نسبي شكاف تغييرات ها سال آن در بود افتاده اتفاق ٤٩نيز ٩3 سال كشور ارزي درآمدهاي كاهش در عامل ترين مهم است. شده عملياتي كه بود كاسپين به اقالم انتقال
  شروع
شفافيت بزرگ در موسسات اعتباري خصوصي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/26
شفافيت بزرگ در موسسات اعتباري خصوصي
دستورالعمل حاكميت شركتي در موسسات اعتباري ابلاغ شد


وظايف هيات‌مديره موسسه اعتباري از بهبود فضاي كسب و كار تا افشاي كامل تضاد منافعگروه بانك و بيمه|

به‌دنبال بروز پرونده‌هاي مختلف فساد مالي در سال‌هاي اخير، عملكرد متفاوت بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور، افزايش تعداد بانك‌ها و موسسات اعتباري، بانك‌محور بودن اقتصاد و مشكلات و چالش‌هاي متعدد آن ازجمله مطالبات معوق و... دولت و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با هدف ارائه راهكارهاي مختلف استانداردسازي ساختار موسسات مالي و اعتباري، تقويت نظارت نهادهاي نظارتي، بهبود عملكرد هيات‌مديره و مسووليت‌پذيري سهامداران عمده و هيات‌مديره موسسات مالي و اعتباري، برنامه‌هاي متعددي ازجمله تدوين صورت‌هاي مالي براساس ifrs، مقابله با پولشويي، اصلاح ساختار بانك‌ها، كفايت سرمايه، اجراي توصيه‌هاي بال 1 و 2 و 3، ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري و... را در دستور كار قرار داده‌اند.

به گزارش «تعادل»، يكي از اقدامات اساسي در اين راستا، تحقق حاكميت شركتي در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري است كه دستورالعمل مربوط به حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيردولتي در جلسه 12 ارديبهشت 96 در شوراي پول و اعتبار تصويب و به تازگي ابلاغ شده

است.

 بانك مركزي «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيردولتي» را به‌منظور تقويت راهبري موسسه اعتباري و دستيابي به اهداف عملياتي، گزارش‌دهي مالي و رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد.

به گزارش «تعادل»، استقرار حاكميت شركتي خوب و بهينه يكي از عوامل اصلي ايجاد و تقويت سلامت در نظام بانكي مديريت ريسك، نظارت، شفافيت و ترسيم بهينه ارتباطات بين اركان يك موسسه است كه حصول به اهداف سازماني را تسهيل و تضمين مي‌كند.

بر اين اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيردولتي» كه مشتمل بر 16 فصل و ۱۰۱ ماده و يك تبصره است، در يك‌هزار و دويست و سي و يكمين جلسه مورخ 12 ارديبهشت 96 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. شفافيت و سلامت

حفظ ثبات و سلامت موسسات اعتباري در گرو اداره صحيح آن موسسات است. بدون ترديد از اداره صحيح موسسات اعتباري نمي‌توان اطمينان حاصل كرد مگر اينكه يك نظام حاكميت شركتي مناسب در موسسات اعتباري استقرار يافته

باشد.

در همين رابطه، كميته نظارت بانكي بال نيز در آخرين توافقنامه سرمايه خود كه به بال۳ معروف است، يكي از الزامات ايجاد و تقويت ثبات و سلامت در موسسات اعتباري را استقرار حاكميت شركتي عنوان مي‌كند.

در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همواره به موضوع حاكميت شركتي به‌عنوان يكي از اصول و پيش‌نيازهاي تحقق يك نظام بانكي باثبات و پايدار، نگاه ويژه‌يي معطوف بوده است. در همين راستا و با هدف اشاعه ادبيات نظري موضوع، برخي از مهم‌ترين اسناد منتشره در اين خصوص تاليف و ترجمه شده كه مي‌توان به عناويني همچون «نظارت بر ساختارهاي بانكي با مالكيت موازي» و «كاركرد بخش تطبيق در بانك‌ها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاكميت شركتي در واحدهاي بانكي» و «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبي براي نظام‌هاي كنترل داخلي در واحدهاي بانكي» و «بهبود شفافيت در بانك» در سال ۱۳۸۴، «تجديد ساختار شبكه بانكي و راهبردهاي مناسب اجراي آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبيق و كاركرد آن در بانك‌ها» و «بهبود حاكميت شركتي در واحدهاي بانكي» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنماي حاكميت شركتي براي موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي اسلامي (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاكميت شركتي» در سال ۱۳۹۴ اشاره

كرد.

در سال گذشته براي اصلاح، تكميل و به‌روز‌ رساني ساختار حاكميت شركتي موسسات اعتباري متناسب با استانداردها و رويه‌هاي پذيرفته ‌شده بين‌المللي، تدوين الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيردولتي در دستور كار اين بانك قرار گرفت در نهايت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيردولتي» با بهره‌گيري از سند «اصول حاكميت شركتي براي بانك‌ها‏‏- ويرايش سال ۲۰۱۵» از انتشارات كميته بال، سند «اصول حاكميت شركتي ويرايش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و سند «اصول حاكميت شركتي براي موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي اسلامي ويرايش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB)، تهيه شد. خاطرنشان مي‌شود كليه موسسات اعتباري غيردولتي موظف هستند ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين دستورالعمل، ساختار حاكميت شركتي خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذكور پياده‌سازي كرده و گزارش اقدامات انجام ‌شده را جهت ارائه به شوراي پول و اعتبار به اين بانك ارسال كنند.

شايان ذكر است، ضوابط مذكور به موجب تبصره(۳) ماده(۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرده ظرف مدت 3سال مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها مي‌رسد نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركتي در بانك‌هاي دولتي اقدام كند همچنين با توجه به وضعيت فعلي بانك‌هاي دولتي ازجمله سازوكار تعيين مديران ارشد آن بانك‌ها و ساير ضوابط قانوني مرتبط با ساختار بانك‌هاي دولتي صرفا براي به‌ كارگيري در موسسات اعتباري غيردولتي در نظر گرفته شده

است.

ليكن مي‌تواند به عنوان مبنايي براي تدوين الزامات حاكميت شركتي در بانك‌هاي دولتي موضوع تكليف مقرر در تبصره(۳) ماده(۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قرار گيرد. ‏‏

با توجه به موارد ذكر شده، بانك مركزي با ارسال «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در موسسات اعتباري غيردولتي» به بانك‌ها از آنها خواسته است، دستور‌العمل ياد شده را به قيد تسريع به واحد‌هاي ذي‌ربط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ و ضمن تمهيد مقدمات اجراي آن بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند. 16 فصل

16فصل اين دستورالعمل شامل تعاريف و كليات، مسووليت‌هاي كلي هيات‌مديره، ويژگي‌ها و تركيب هيات‌مديره، ساختار و عملكرد هيات‌مديره، نقش رييس هيات‌مديره، كميته‌هاي هيات‌مديره، هيات عامل موسسه اعتباري، التزام به احكام و اصول شريعت، حاكميت شركتي در ساختارهاي گروهي، مديريت ريسك، شناسايي، نظارت و كنترل ريسك، آگاهي بخشي ريسك، رعايت قوانين و مقررات تطبيق، واحد حسابرسي داخلي، جبران خدمات كاركنان و افشا و شفافيت است.

در اين دستورالعمل تاكيد شده كه ادبيات روز بانكداري، ايجاد ثبات و سلامت بانكي را در گرو استقرار شبكه امن پولي و مالي مي‌داند كه يكي از الزامات آن استقرار حاكميت شركتي در سازمان‌هاي فعال در اين عرصه است و يكي از عوامل اصلي ايجاد و تقويت سلامت در نظام بانكي مديريت ريسك، نظارت، شفافيت و ترسيم بهينه ارتباطات بين اركان يك موسسه است كه حصول به اهداف سازماني را تسهيل و تضمين مي‌كند اين مهم در گرو استقرار حاكميت شركتي خوب و بهينه توصيف

مي‌شود.

با توجه به لزوم استقرار حاكميت بهينه در موسسات اعتباري حداقل الزامات ناظر بر چگونگي ارتباطات بين اركان موسسات و تعالمات موثر آن با ساير اركان‌هاي نظارتي دستورالعمل تدوين شده كه شماي كلي حاكميت بهينه و ارتباطات آن با مقام نظارتي در پيوست‌هاي اين دستورالعمل آمده است. مسووليت‌هاي كلي هيات ‌مديره

هيات‌مديره مسوول تمامي امور موسسه اعتباري مشتمل بر تصويب و نظارت بر اجراي اهداف راهبردي، تدوين چارچوب حاكميتي، فرهنگ سازماني و نيز نظارت بر عملكرد هيات عامل است و در اجراي اين مسووليت ازجمله اختيارات هيات‌مديره عبارتند از:

هدف‌گذاري و تعيين راهبردهاي كسب وكار موسسه اعتباري و نظارت بر آنها؛ ايجاد ارزش‌ها و ارتقاي فرهنگ سازماني؛ مسووليت نهايي درخصوص سلامت مالي براساس دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط و راهبرد كسب وكار، تصميمات مهم منابع انساني، ساختار و رويه‌هاي اجرايي داخلي، مديريت ريسك، رعايت اجراي ضوابط و مقررات در موسسه اعتباري؛ ايجاد ساختار سازماني به نحوي كه هيات‌مديره و هيات عامل را در انجام مسووليت‌ها قادر و تصميم‌گيري و حاكميت مناسب را در موسسه اعتباري تسهيل نمايد. تضاد منافع

در ماده 35و 36 اين دستورالعمل به تضاد منافع توجه كرده است.

هيات‌مديره موسسه اعتباري بايد براي مديريت تضاد منافع شامل شناسايي، فرآيند نظارتي و گزارش‌دهي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي لازم را تدوين و پياده‌سازي نمايد اين سياست‌ها بايد به‌طور مستمر بازنگري شده، توسعه يافته و مورد پايش قرار گيرند سياسته‌يي مذكور شامل حداقل موارد زير است:

بيان مصاديق تضاد منافعي كه هيات‌مديره و هيات عامل با آن مواجه مي‌شوند؛ منع اعضاي هيات‌مديره و هيات عامل از تصويب و انجام فعاليت‌هايي كه ممكن است به تضاد منافع منجر شود؛ تصويب فرآيند انجام كار و الزام هيات‌مديره و هيات عامل به رعايت آن قبل از مبادرت به انجام هر فعاليت به نحوي كه اطمينان حاصل شود، فعاليت مذكور موجب تضاد منافع نمي‌شود؛ موظف كردن اعضاي هيات‌مديره و هيات عامل به افشاي هر موضوعي كه موجب تضاد منافع شده يا خواهد شد؛ تدوين دستورالعمل‌هاي احتياطي داخلي براي انجام معاملات با اشخاص وابسته منطبق با ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي؛ تدوين شيوه‌هاي مناسب افشاي عمومي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مديريت تضاد منافع به ذي‌نفعان و ناظران.

در مواقعي كه ايجاد تضاد منافع قابل پيگيري نيست، هيات‌مديره موسسه اعتباري موظف است فرآيندي را براي مديريت صحيح آن و جلوگيري از ضرر و زيان موسسه اعتباري پيش‌بيني و جزييات آن را به ‌طور كامل افشا كند.نویسنده:
مسير چهار ساله بازار ارز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/26
مسير چهار ساله بازار ارز
پيش‌بيني اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 96


گروه بانك و بيمه|

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گزارشي با عنوان مسير بازار ارز طي 4 سال اخير، آيا دلار از جزيره ثبات خارج مي‌شود؟ به بررسي تحولات بازار ارز در 4 سال اخير و اثر تحولات بين‌المللي از جمله بازار نفت، اقتصاد امريكا و اتحاديه اروپا بر نرخ ارز اشاره كرده است.

به گزارش «تعادل» در اين گزارش به ثبات بازار ارز در 4 سال اخير به عنوان مهم‌ترين دستاورد و تحول در بازار ارز توجه كرده و پيش‌بيني كرده كه در صورت تداوم ثبات بازار نفت و درآمدهاي ارزي ايران در سال 96 كشور شاهد اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز باشد.

در روزهايي كه ميزان فروش نفت به حدود يك‌ميليون بشكه در روز تقليل يافت و همزمان بهاي آن نيز افول كرده بود، بازار ارز به روند باثبات خود ادامه داده است.

با گذشت حدود 2 ماه از سال 1396، هنوز بازار ارز از مدار ثبات خارج نشده و قيمت‌ها در حوالي نرخ‌هاي سال گذشته نوسان مي‌كند. قيمت هر دلار امريكا در بازار آزاد طي سه ماه گذشته حول 3 هزار و 750 تومان قرارگرفته و نوسان را در دامنه كوچكي دنبال مي‌كند. پيش از آن التهابي دوماهه در بازار حاكم بود كه از بهمن سال گذشته اين التهاب فروكش كرد و بار ديگر ثبات به بازار بازگشت.

ثباتي كه از سال 92 در بازار حاكم شد و به‌گونه‌يي پايدار ماند كه التهابات سال‌هاي 90 و 91 رفته‌رفته به فراموشي سپرده شد. طي سال‌هاي اخير باوجود تغييرات قابل‌توجه در درآمد ارزي كشور، بازار ارز از ثبات برخوردار بود.

در اين سال‌ها بهاي نفت افول قابل‌توجهي را تجربه كرد به‌طوري‌كه در مقاطعي از 110 دلار به 40 دلار سقوط كرد و طي ماه‌هاي اخير حول 50 دلار به ثبات رسيده است. كاهش قيمت نفت، مهم‌ترين عامل در كاهش درآمدهاي ارزي كشور است كه عرضه ارز را با چالش مواجه مي‌كند اما در روزهايي كه ميزان فروش نفت به حدود يك‌ميليون بشكه در روز تقليل يافت و همزمان بهاي آن نيز افول كرده بود، بازار ارز به روند باثبات خود ادامه داد. روند تغييرات قيمت نفت و قيمت ارز

نرخ ارز از تاثيرگذارترين شاخص‌ها در جهت‌گيري اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. ايجاد ثبات در بازار ارز طي 4 سال اخير از جمله نقاط روشن پرونده بانك مركزي به‌حساب مي‌آيد. در اين مدت عموما بهاي ارز نوسانات غيرهيجاني را دنبال كرده و مسير منطقي را طي كرده

است.

 البته در برخي ايام سال التهاب در بازار ارز سايه افكنده است. ماه‌هاي آذر و دي در سال 95 شايد بزرگ‌ترين هيجان ايجاد شده در بازار ارز طي سال‌هاي اخير رقم خورد. زماني كه بازار ارز در ماه‌هاي آذر و دي 95 وارد مدار صعودي شد، برخي پيش‌بيني جهش بهاي پول امريكايي و تداوم آن را داشتند اما اين مسير پايدار نماند تا از بهمن‌ماه سال گذشته، روند نزولي قيمت در اين بازار نمايان شود.

در روزهاي ملتهب، بهاي دلار امريكا در بازار آزاد تهران تا 4 هزار و 100 تومان نيز پيش رفت اما طي دو ماه پاياني سال گذشته عقب‌گرد در بازار ارز اتفاق افتاد. ماه يازدهم سال 95 را بايد سرفصل آرامش بازار ارز ناميد.

در اين ماه هيجان ناشي از انتصاب رييس‌جمهور جديد امريكا تخليه شد و بهاي دلار در بازار آزاد به حدود 3 هزار و 800 تومان رسيد. پس ‌از آن اين نرخ در اسفند باز هم كاهش يافت و وارد كانال 3 هزار و 700 تومان شد و تاكنون در ميانه اين كانال به نوسان ادامه داده است. اين دوره نوساني يعني افزايش بهاي دلار در ماه‌هاي آذر و دي طي دو سال 93 و 94 نيز اتفاق افتاده بود و در آن سال‌ها نيز مانند سال 95 قيمت‌ها در دو ماه پاياني سال با عقب‌گرد مواجه شده بود. تغييرات نرخ ارز در 3سال گذشته

 با آغاز سال جديد، فعالان اقتصادي منتظر جهت‌گيري بازار ارز بودند تا بر اساس آن بتوانند، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را برنامه‌ريزي كنند. بازار ارز اما واكنشي به تغيير سال شمسي نشان نداد تا همان روندي كه در اسفند سال گذشته در بازار حاكم بود در فروردين 1396 نيز تداوم داشته باشد. دلار در بازار آزاد سال جديد را با قيمت 3 هزار و 748 تومان آغاز كرد و تا امروز به 3 هزار و 758 تومان رسيده است. بهاي رسمي دلار نيز امروز 3 هزار و 244 تومان قيمت‌گذاري شد كه فاصله 514 توماني با نرخ بازار آزاد دارد. نزديك شدن اين دو نرخ به يكديگر شرايط را براي يكسان‌سازي نرخ مهياتر كرده است هرچند كه اجراي اين سياست پيش‌نيازهاي ديگري نيز دارد كه بانك مركزي به دنبال فراهم كردن آن است.

بانك مركزي در سال 95 موفق به يكسان‌سازي نرخ ارز نشد و آن را به زماني كه روابط بين‌المللي بانكي به سطح مطلوبي برسد، موكول كرد. اين انتظار ايجادشده است كه سال 96، نظام ارز تك‌نرخي در كشور ايجاد شود.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/26
اخبار


 دستاورد بانك صنعت

و معدن در صنعت كاشي

بانك صنعت و معدن با تامين حدود ١٥٦ميليون يورو تسهيلات ارزي و ٥٥ميليارد تومان تسهيلات ريالي را در بخش صنعت ساختمان (توليد كاشي) بيش از يك‌هزار و ١٠٠ شغل در كشور ايجاد مي‌كند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، از طرح‌هاي توليد كاشي كه توسط اين بانك تامين مالي شده‌اند، طرح‌هاي ميلاد يزد، پارس كوير يزد، امين ميبد، برج اردكان، آرين سرام ابركوه در استان يزد و پرديس آباده در استان فارس با ٥٤ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو تسهيلات ارزي و ٢٦ميليارد تومان تسهيلات ريالي بهره‌برداري شده و زمينه اشتغال ٤٩٥ نفر را فراهم كرده‌اند.

اين در حالي است كه طرح‌هاي آبنوس ابركوه، سيمين يزد، يكتا گرانو ميبد و شايان سرام ميبد در استان يزد، تنديس ابريشم در استان خراسان رضوي، روماك نايين در استان اصفهان و وش نگار در استان سيستان و بلوچستان با مجموع ١٠١ميليون و ٥٠٠ هزار يور تسهيلات ارزي و ٢٩ميليارد تومان تسهيلات ريالي در حال اجرا هستند كه با افتتاح آنها ٦٠٨ شغل ايجاد مي‌شود. تقدير رييس كل

بيمه مركزي از بيمه البرز

در پي كسب رتبه اول انفورماتيك شركت بيمه البرز در بين شركت‌هاي بيمه، رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال لوح از اين شركت قدرداني كرد.

به گزارش روابط‌عمومي بيمه البرز، عبدالناصر همتي، ‌رييس كل بيمه مركزي در اين لوح قدرداني خطاب به مديرعامل بيمه البرز احراز رتبه اول در حوزه انفورماتيك را تبريك گفته و اظهار داشته است: ‌ابتكار، خلاقيت و تلاش‌هاي موثر كاركنان بيمه البرز در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شايسته قدرداني است.

اين گزارش حاكي است، شركت بيمه البرز طي دو سال متوالي 1395 و 1396 توانست رتبه اول انفورماتيك را در صنعت بيمه به خود اختصاص دهد. حضور مردم در بهبود نظام بانكي اثرگذار است

رييس كل بانك مركزي از مردم خواست تا بين كانديداهاي رياست‌جمهوري كسي كه سليقه آنها را تامين مي‌كند مورد حمايت و استقبال قرار دهند.

ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه يكي از ويژگي‌هاي برجسته نظام انقلاب اسلامي مردم‌سالاري بوده و صحنه انتخابات بروز عيني اين ويژگي است، گفت: پس هر كسي كه به كشور، محل زندگي، خانواده و به فرزندانش علاقه‌مند است مسوولانه نسبت به انجام اين وظيفه و حضور در پاي صندوق راي و انتخاب فرد اصلح اقدام خواهد كرد.

وي با بيان اينكه تجربه در انتخابات گذشته نشان داده در جايي كه مردم با علاقه‌مندي به پاي صندوق راي آمده‌اند نتايج مثتبي داشته است، گفت: مردم با اين كار تكليف كشور را براي 4سال تعيين خواهند كرد.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران، تمام فضاي فعاليت آن و اقتدار نظام در صحنه بين‌المللي به نوع حضور مردم پاي راي صندوق بستگي دارد، يادآور شد: آمدن ميليوني و با درصدهاي بالا اقتداري را به نمايش مي‌گذارد كه در فضاي آينده ايران در صحنه بين‌الملل نقش مهمي دارد.

رييس كل بانك مركزي خبر خوبي براي مجموعه كاسپين داشت و اعلام كرد كه به زودي تعيين تكليف سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان در دستور كار قرار خواهد گرفت.

 به گزارش ايسنا، ولي‌الله سيف در رابطه با حواشي موسسه كاسپين توضيحاتي ارائه و اعلام كرد كه با اقدامات انجام شده، تا فردا اطلاعيه‌يي از سوي اين بانك منتشر خواهد شد كه حاوي اخباري درباره تعاوني فرشتگان به عنوان جزء اصلي و تاثيرگذار در جريان اخير كاسپين است.

 وي توضيح داد: بر اين اساس بخش عمده‌يي از سپرده‌گذاران فرشتگان كه بيشترين حجم مسائل اين روزهاي كاسپين مربوط به آنهاست، تعيين تكليف مي‌شوند آنگاه مي‌توانند مبلغي كه به عنوان سپرده داشته‌اند را بنا بر تصميم خود در موسسه مجاز سپرده كاسپين سپرده‌گذاري كرده يا دريافت كنند.

سيف در مورد اينكه شروع تعيين تكليف براي سپرده‌گذاران تنها خاص فرشتگان است يا مابقي تعاوني‌هاي زيرمجموعه كاسپين را نيز در برمي‌گيرد؟ توضيح داد: در كل 8 تعاوني بودند كه در جريان ساماندهي موسسات غيرمجاز و با وجود اينكه در ابتدا گريزان بودند اما در نهايت با توجه به قطعي بودن تصميم بانك مركزي و همراهي قوه قضاييه آنها نيز تصميم به اعلام انحلال گرفتند. اكنون با اقدامات انجام شده و نقل و انتقال دارايي‌ها، مشكل6 تعاوني هم حل شده است. اين تعاوني‌ها داراي برنامه زماني هستند كه سپرده‌گذاران، هيات تصفيه و هيات‌مديره كاسپين در جريان آن بوده و تا آخر مرداد ماه شرايط آنها كاملا عادي مي‌شود. در عين حال اكنون هم مشكل خاصي در مورد آنها

 نداريم.

رييس كل بانك مركزي در اين رابطه كه در جريان پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان آيا بانك مركزي هم خط اعتباري در نظر خواهد گرفت، يادآور شد: ما دارايي‌ها را شناساسي و ارزيابي كرده‌ايم و متناسب با نياز كاسپين اگر لازم باشد با در رهن گرفتن دارايي اين موسسه، خط اعتباري به تدريج در اختيار آن قرار مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، طبق اعلام قبلي بانك مركزي بيشترين تعداد سپرده‌گذاران در كاسپين مربوط به تعاوني منحل شده فرشتگان هستند كه تعداد سپرده‌هاي آنها بالغ بر ۷۳۰هزار فقره است. از اين تعداد سپرده‌هاي زير ۲۰ميليون تومان حدود ۶۵۰ هزار فقره را تشكيل مي‌دهند.

اما سيف از صدور مجوز براي تاسيس شعب كاسپين نيز خبر داد و گفت: ما پذيرفتيم تا نخستين مجوز خود براي تاسيس تعدادي شعبه كاسپين را صادر كنيم، اين درحالي است از زماني كه مجوز براي ثبت كاسپين صادر شد تاكنون مجوز ايجاد شعبه دريافت نكرده بود چراكه دريافت مجوز شعبه منوط به قطعيت انحلال تعاوني‌ها و شروع انتقال اقلام به كاسپين بود كه عملياتي شده است.نویسنده:
  بورس
  اخبار Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 ديبهشت 26 سهشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 بورس ظرفيت از شكر
  استفاد بازار تنظيم براي د
  كاال ده گزارش شهري توسعه در سرمايه بازار نقش از ل» اد
  «تع ايران دولتي بازرگاني شركت اخلي بازرگاني
  معاون از رمضان مبارك ماه شكر بازار تنظيم براي
  گفت: د. يشو استفاد كاال بورس
  ظرفيت ايران، كاالي بورس از نقل به ل» اد «تع گزارش شهرسازي
  به مالي تامين مرجع ترين بزر
  بورس؛ شكر برنج تن ۰۸هزار ايران دولتي بازرگاني
  شركت ضيافت» اساسي كاالي سب توزيع «طرح قالب در
  را خواهد توزيع كشور دسراسر رمضان مبارك ماه ويژه تصميم بهترين گرفتن به قدام ممكن زمان ترين كوتاه سرمايه بازار ارشناس ند جي حا
  مهد بر نظارت اطالعات، شفافيت موضوع همچنين كند در شوراها برقراري تشكيل گويندتاريخچه
  م ايران دولتي بازرگاني شركت اخلي بازرگاني معاون رد
  ك يك كه است موارد يگر از و... ها كت شر عملكرد تاريخ گواه دبه گرد. برم مشروطه زمان به
  ايران سفيد نوع از وارداتي مرغوب برنج تن هزار ۰۳
  گفت: به نسبت كاملي اشراف بايد سرمايه بازار كارشناس شوراي مجلس تصميمات ترين مهم
  نخستين كشور سراسر استان، هر جمعيت تناسب به DM
  تا است ده ارسال نيز استان هر كاالي حواله توزيع مشتركي فصل تواند مي موضوع اين كه اشته آنها قانون تصويب تهيه مشروطه، استقرار از پس
  ملي مصرف هاي تعاون يي زنجيره هاي فروشگاه طريق از راستاي در شوراها سرمايه بازار فعاالن حضور براي مصوب يه بلد قانون واليتي ايالتي هاي انجمن هاي سازما نها ارگا شفافيت عملكرد بر نظارت اين تصويب با است. بود ه. ۵۲۳۱ الثاني ربيع
  ۰۲ با يمعروفان عباس حسن شود توزيع كارگري
  كارمند شد. با مختلف عدم سيستم شورايي گي زند ضرورت بر كه
  قوانين شامل توزيع مباشران به نجها بر فروش قيمت اينكه
  بيان رب مصرف، هاي تعاوني يي زنجيره ههاي فروشگا بهتر دره ملزومات از يكي ديگر سوي از ها اري شهرد محلي امور اره اد تند، داش تاكيد
  تمركز تومان ۰۰۴۲ كيلوگرم هر ازاي به شركت اين انبارهاي مختلف هاي بنگا مالي تامين تهران چون شهري كالن منتخب كه يه بلد واليتي ايالتي هاي انجمن
  به گان كنند مصر براي برنج فروش قيمت افزود است، شهر به بهتر رساني مت خد رراستاي كتها شر شد. واگذار بود، اهالي سرمايه بازار جو فلسفه به باتوجه كه است ندان شهرو قانون اول فصل اده م موجب به
  همچنين تومان ۰۰۷۲ كيلوگرم هر بهازاي هها فروشگا
  نهايي شركت اخلي بازرگاني معاون است. شد تعيين اقتصاد ههاي بنگا مالي تامين آن يتوان كه ايالتي هر مركز در واليتي، ايالتي هاي
  انجمن شكر توزيع چگونگي رخصوص ايران ولتي بازرگاني گذاري يه سرما صتهاي فر ايجاد نيز ها ار شهرد ايالت منتخبان (از ايالتي انجمن به موسوم
  انجمني جهت بازار، تنظيم ستا مصوبه دبراساس كر اظهار حضور اد، انجام مالي ابزارهاي از اد استف با را آور ود واليتي هاي انجمن از كه گان نمايند آن توابع
  و ۰۵هزار دار مق مجموع رمضان مبارك ماه بازار
  تنظيم اسالمي شوراي منتخبان ميان سرمايه بازار فعاالن انقالب از پس البته شد تشكيل شدند
  فرستاد صنعت صنف خانوار بين يك رجه سفيد شكر تن رفع براي را مغتنم فرصت اين تواند مي روستا شهر كشور در ديگر شمايل شكل با موضوع اين
  اسالمي، شكر تن ۰۲هزار گفت: وي شد هد خوا توزيع كشور فرهنگ گسترش نيز ها ار شهرد مالي مشكالت تصويب از پس ۸۵ سال كه طوري به د، ش نبال
  د هر جمعيت به توجه با يك رجه ده ش تصفيه فيد س اين در ولت مالي بازار كاستن ادي اقتص مشاركت مانند كشور شهرهاي از ادي تعد در شوراها
  قانون از كه گرفته نظر خانوار مصارف جهت
  استان، كند. فراهم زمينه انتخابات آزمايشي صورت به سنند قزوين
  اصفهان، وي شد هد خوا توزيع مر بين توزيع عامالن
  طريق با دان شهرون به پاسخگويي شفافيت اين، بر افزون شد. برگزار
  شوراها رب توزيع عامالن به تحويلي شكر قيمت كرد اعالم سازي فرهن حسابرسي، نظارت ابزارهاي كارگيري در شوراها قانون نخستين چند هر اين وجود
  با شده محاسبه ۰۲۵۲تومان كيلوگرم هر هازاي كارخانه سرمايه بازار با جامعه مختلف اقشار آشنايي دخصوص اليل به رسيداما تصويب به مجلس ۰۶۳۱
  سال به حدكثر را كاال اين تند هس موظف عامالن
  است فرهنگسراها ازجمله شهر فرهنگي مراكز طريق از رخصوص بلتوجه قا موارد از يگر يكي همچنين افراد به شهر شوراي نياز رسد نظر به رو اين از بخش ده شوراي نام به شوراي نظارت با استان يا براي مجالي تحميلي جنگ وقوع جمله از
  مختلف نهايي كننده مصر به ۵۵۸۲تومان كيلو هر
  قيمت در يدر پا اشتغال ايجا درراستاي فرهنگ هاي خانه دره بهبو روستا شهر اسالمي شوراي تاثير آن يگري موضوع هر از بيش مجرب متخصص اعضاي كه گيرد صورت استان يا شهرستان شهر، اشت ند وجود كشور شوراها بحث گرفتن
  پروبال ولتي بازرگاني شركت اخلي بازرگاني معاون شند
  بفرو ايت سازوكار تسهيل آوردن ود وج به جامعه، شهر دم مر به رساني اطال سازي شفا موضوع شهرها، شهر شوراي دوره پنجمين انتخابات آستانه در هم شرايط كنند. انتخاب محل همان ردم م آنرا طي البته ماند مسكوت شوراها قانون عمال ۵۷ سال
  تا درجه شده تصفيه سفيد شكر تن ۰۳هزار زود: اف
  ايران لداقتصا مو هاي ليت فعا سمت به جامعه ينگي نقد شناساند نيز قدمات مصوبات، مهها، برنا درخصوص در موضوع اين كه د باش تامل توجه قابل تهران وظايف حدود گان شوند نتخاب گان انتخابكنند مختلف مجالس ميان بار چند قانون اين ها سال
  اين درنظر نها استا صنعت صنف مصارف جهت نيز
  يك شهر مختلف هاي ريسك كاهش سرمايه، بازار در شهر به نيز نموضوع اي كه است رد به ردهايش كارك شورا نمايي خود تهران كالنشهر جمله از بزرگ شهرهاي مذكور وراهاي ش نظارت انتخاب نحوه ختياراتو بود آمد رفت د ش بد رد كشور وزارت
  و نند توا مي صنعت صنف صاحبان كه است شد
  گرفته فعال كارشناس يك كه هستن وارد ازجمله و... شورا منتخبان فرد هاي توانمند كارايي تخصص، كند. بيشتري وحد اصول رعايت با بايد كه را مراتبآنها سلسله سال خرداد اول در شوراها قانون سرانجام اينكه
  تا مستقيم حواله دريافت يا كاال بورس به مراجعه طريق
  از وي حضور پي باش آگاه آنها از باي سرمايه بازار د. در بستگي ها رسانه با تعامل آنها توانايي عالوه كه است اين ميان اين ظريف نكته البته الم اس جمهوري نظام يو ارض تماميت ملي آن از پس شد تصويب پنجم مجلس توسط
  ۵۷۳۱ مصرف ميزان تناسب به ايران ولتي بازرگاني شركت
  از صد در روستا شهر اسالمي شوراي منتخبان جمع تخصص مقوله به توجه لزوم درخصوص اين بر افزون كارآيي همچون يگري شرايط تخصص، اشتن بر كند. معين قانون باشد ركزي حكومت تابعيت مصوب شوراهاي قانون ششم، ولت كشور
  وزارت د. كنن داري خري ود، رداري ره به پروانه
  و يند. برآ آنها به عمل قدم كه گفت باي هم رستا شهر اسالمي شوراي منتخبان اثرگذاري شورا منتخبان براي فرد هاي توانمند جلب تبعيض از جلوگيري براي همچنين سراسر شهرهاي روستاها تمام را پنجم
  مجلس ذكر شهر توسعه بر سرمايه بازار تاثير خصوص كتها شر تمام مالي مسائل به گي رسيد حسابرسي هر اجتماعي شخصي مختلف هاي جنبه بر آنها رفاهي عمراني هاي هبرنامه تهي در كاري هم كرد. اجرا كشور يها ار شهرد نيا در كه كند كفايت نكته همين نظارت نيز اري شهرد پوشش تحت مناطق ها سازما يك است ممكن كه چرا باشد موردنياز شهروند وراي ش آنها، هنگ هما اجراي بر نظارت ها استان سراسري انتخابات دوره نخستين رو اين
  از دكشاورزان تولي درت
  افزايش ابزار انتشار طريق از دگري اد نه ارگان هر از بيش در كه است وارد دگر از مناطق ذيحسابان بر شورا اينكه ليل به باشداما اشته ميك آكاد تخصص فرد ها استان شوراهاي گان نمايند مركباز ها استان عالي ۷۷۳۱ سال اسفند در كشور اسالمي بورس
  شوراهاي در خرما ارائه با در مالي تامين به ام اق سرمايه بازار متنوع مالي رد. گي قرار تامل وردوجه دم اي رد راي انتخاب نوع فرد هاي ويژگي خصوصيات از نكرد اجرايي كار را اينشورا وظايف تشكيل نحوه شود. تشكيل حوزه ۰۰۰۰۴ از بيش ردم م اد زي استقبال
  با اين از آگاهي بنابراين يكنند شهر بهتر دره آن پي اراي يد با مر منتخبان كه كر يدشاره با بنابراين انش شهروند شهر نتواندبراي د نباش ار برخورد الزم كند. معين قانون نفر ۰۰۲هزار حدود نهايت د ش برگزار
  انتخاباتي طبيعي منابع آب كشاورزي، كميسيون
  عضو سرمايه بازار اركان با ارتباط برقراري نيز سازوكارها سياسي هياهوي از ور به شندتا با الزم شرايط جميع تخصص بر تاكيد همچنين باشد مفيد كارآمد مختلف هاي دوره برگزاري به نگاهي اساس اين بر روستاهاي شهرها امور اره اد جهت مرد منتخبان
  از در خرما درات صا ليد تو نظم اينكه بيان با
  مجلس انش شهروند شهر حال كمك اينكه بر عالوه ند توا مي شكل بهترين به را ان شهروند شهر به متساني خد المي اس شوراي در نهايي منتخب فرد توانمند سال از هد يد نشان روستا شهر اسالمي شوراي روستا يا شهر اسالمي شوراي عضو عنوان به
  كشور كاال بورس در ايراني خرماي ارائه يتوان را
  بازار هاي ينه هز از سنگيني بار د، باش امور بهتر بهبو هاي دوره منتخبان به نگاهي رو اين از هند، انجام ممكن قرار موردتوجه بيشتر جهت اين از روستا شهر در روستا شهر انتخابات وره چهار تاكنون ۸۷۳۱ شوراي گفت بايد اساس اين بر ند. د ش برگزيده پيامد كشاورزان نقدينگي افزايش گفت: كرد وجو جست بهبود نيز دشته بر را دولت اقتصا به تحميلي جاي دهد نشان روستا شهر اسالمي شوراي گذشته براي قانونگذاري جايگاه شورا اعضاي كه گيرد دوره ۲۸؛ تا ۸۷ سال اول وره (د شده برگزار كشور شهرها در كه هستند شوراهايي روستا شهر
  اسالمي كاالست. بورس كشاورزي محصوالت ارائه
  مثبت اثرگذار آنها بر نظارت ها ليت فعا بيشتر شفافيت پيش از بيش شوراها در سرمايه بازار فعاالن خالي لحاظ به بايد بنابراين ارند قرار مصوبات ايجاد شهر دوره ۲۹ تا ۶۸ سال سوم دوره ۶۸؛ تا ۲۸ سال وم همان مرد راي با اگانه جد بهطور ايران روستاها
  و حبيبهلل ملت، خانه از نقل به ل» «تعاد گزارش
  به فعاالن كارشناسان حضور نيز جهت اين از است بورس با تاكنون كه راد اف ودچراكه يش احساس باشند. ار برخورد الزم توانمند از نيز اجرايي پي نيز آن پنچم دوره ۶۹) تا ۲۹ سال چهارم از نيز استان هر شوراي وند يش انتخاب
  حوزه گفت: كشور، ليدخرما تو وضعيت درباره پناه
  نيكزاد شهر اسالمي شوراي منتخبان جمع سرمايه بازار هستند واقف موضوع اين بر ان داشت سروكار سهام بازار شوراي اصلي وظايف از يگر يكي اينكه بهعالوه بهكار آغاز امسال يبهشت ارد ۹۲ در انتخابات برگزاري هر تابعه هاي شهرستان شوراهاي منتخب گان
  نمايند تواند مي كاال بورس خرما ارائه از پس د ليدكنن
  تو شد. با موثر مفيد ند توا مي روستا ي، اد اقتص پايتخت نوعي به يتوان را سرمايه بازار كه هاي بخش ساير اري شهرد عملكرد بر نظارت شهر كرد. خواهد شود. تشكيل
  استان زمان زيرا برسان فروش به مستقيم طريق به را
  محصول مختلف شهرهاي روستاها گفت بايد مجموع اين به هم آن كرد تلقي كشور و... فرهنگي سياسي، است نظارتي هاي اهرم از تفاد اس با شهري يريت مد شوراهاي عملكرد برپايي الها س اين طي البته موارد جمله از مختلف شوراهاي وجود
  همچنين جدناپذير جزو مصرفي بازار فروش تا محصول
  خريد ۰۷هزار گي گستر با تهران شهر كالن جمله از كشور حضور بازار اين كتها شر صنايع همه از كه ليل يكند نمايي خود كه يگري موضوع اساس اين بر كه چون شهري كالن ويژه به روستا شهر المي اس قرار تاكيد ورد م د ش تصريح قانون كه
  است ينده نما يشو تلقي خرما مناسب اقتصاد دبازار با متخصص مندافراد دنياز خو مربعي كيلومتر د، اقتصا وضعيت بر ند توا مي نيز مختلف موضوعات درند سياسي مالحظات با احزاب ورود يكاري سياس بحث هاي كشمكش از است نبود حاشيه بودن تهران شوراها به نيز اساسي قانون هفتم فصل است
  گرفته گسترش كرد تصريح اسالمي، شوراي مجلس
  بم لسوزي با تا باالست شخصيتي فرد هاي توانمند مستقيم اثرات سهام بازار دنتيجه كتها شر صنايع، بر نظارت مهم رسالت است ممكن كه شوراهاست به جمله از مختلفي مسائل بر ها اختالف سياسي صد تا صدم اصول شامل فصل اين دارد
  اختصاص با جهاني بازارهاي به ايراني باكيفيت خرماي
  توليد گذاري نا مقاومتي اقتصا با كه سالي بلند همتي شد. با دشته غيرمستقيم قرار تاثير تحت را ها بخش ساير اري شهرد عملكرد چون افراد حضور تا گرفته ار هرد ش انتخاب است آمد آن است اساسي قانون ششم
  و ارد استان شرايط طبق كاال بورس محصول
  ارائه نيز داخلي» ليد «تو «توان» بر تكيه با است، د ش بر عالوه سرمايه بازار كارشناس يك بنابراين روستاها امروز نياز كه ود يش تاكيد رو اين از هد انتخاب عد نيز يو... موسيق اهالي ورزشكاران ي، اقتصاد اجتماع هاي برنامه پيشبردسريع براي هاي خص شا از يكي زيرا يشود عملياتي المللي
  بين امر پيشرفته كشورهاي موفق الگوهاي از اده «استف هاي وزه از آگاهي براي الزم تخصص از باي اينكه با متخصص افراد تهران شهر كالن ويژه به شهرها براي را ستها شهر، شوراي در غيرمتخصص افراد امور ساير آموزش فرهنگي اشتي بهد ي،
  عمران كيفي تهبند بس كاال، بورس در محصول ارائه
  اصولي اصالح شهر يساماني به سروساماني شهر»، اره اد براي نيز الزم توانمند يدز با شد با در برخور مختلف سياسي هاي ليست نه باالست فرد توانمند نگه باز جامعه مه ركن اين عملكرد به اد انتق مقتضيات به توجه مبا مرد كاري هم طريق از
  رفاهي اينكه بيان با پناه نيكزاد كاالست. اري انبارد توسعه
  و هد. ختها زيرسا در ند بتوا تا شد با در برخور ها خدا شرايط تحليل حزبي. هاي نگرش است. اشته شهرستان شهر، بخش روستا، هر امور اره اد ي،
  محل محصوالت ارائه اساسي ركن انبار توسعه تولي اوم
  ت د: كر تصريح يند يآ شمار به كاال بورس در
  كشاورزي ارائه تاثيرات از زمان اهترين كوت كشاورز بهاي بازگشت وارد مرحله اين به آنكه براي اشت: اظهار وي معاون كنند منتشر ملي المللي بين هاي ندر استا فني كميته سه IFRS شد اجرايي يند فرآ SRFI
  تسهيل سازي اد پي راهكارهاي ها
  چال كاالست. بورس خرما جمله از كشاورزي محصوالت با گوناگوني نشستهاي آموزشي هاي دوره شويم، اوراق بورس سازمان ناشران ها ورس بر نظارت هد با منصفانه گذاري ارز آموزشي
  تخصصي، همكاري با دواريم امي است ده SRFIانجام موضوع بر عالوه ش اعالم فراخواني طي اد: امه اد ار اد به كميته سه اين شد تشكيل ها رو دها رويكر
  تعيين ي، بستهبند شد رن مد رقابتي، بازار يجا دا دمه
  وي يلي تبد صنايع شد كاربرد جانبي، صنايع توسعه قالب مالي هاي صور انتشار مشترك لي همد ۰۰۰۱ از بيش كه بزرگ هاي كت شر ها بيمه نكها با بورس سازمان حسابرسي، سازمان همكاري با تاكنون گذشته هاي ال از گفت: رد SRFIاشاره سازي ده پيا راهكارهاي لشها «چا نشست يروز
  د بهبود اصولي اركان از مشتريان سليقه طبق خرما ليد تو د. شو اجرايي كامل شكل به ندرد استا اختيار، دبه توانن مي درند سرمايه دتومان ميليار د. كر آغاز درا خو فعاليت مالي نظران صاحب نخبگان در است. شد طي IFRS اجراي براي اد زي مسير پارسيان لوتوس سرمايه تامين شركت »IFRS
  ود. يش تلقي بازار در اداران خرم وضعيت گذاري سرمايه مشاور يرعامل مد رحماني علي كنند. منتشر IFRS قالب ودرا مالي هاي ورت اجراي براي گيري تصمي اينكه به اشاره با اميرى هاي گزار داوطلبانه صورت به كتها شر بود بتدقرار سها بور بر نظارت معاون اميري حسن حضور
  با دارد اهميت امروز آنچه كرد: عنوان نيز يگستر نيك نخستين جاري سال كه رد دواري امي ابراز اميري نهايت گفت: شد بررسي كميتهها اين IFRS منتشر المللي بين هاي ندرد استا قالب در درا خو مالي رحماني علي ار، اد به اوراق بورس سازمان
  ناشران است. IFRS اجراي شيوه بهترين به ستيابي هاي ندر استا با مالي تهاي صور انتشار مرحله مالي هاي صور ارائه كه يديم رس جمعبند اين به خارجي شركاي كه شركت يا يك جز اما كنند، علي گستر نيكي گذاري يه سرما مشاور يرعامل مد فدراسيون ساالنه نشست هاي تاندارد اس قالب با مالي هاي صورت انتشار رسمي تارنماي گفت: شود اجرايي بينلمللى وي شود الزامي بينالمللي هاي ندرد استا قالب در فرمت با كتها شر ساير مالي هاي صورت داشتند لوتوس سرمايه تامين شركت يرعامل مد
  تيموري غلط يا صحيح كه شده وارد مرحلهيي به بينالمللي مراجعه با د ش فعال IFRS پنل بورس، سازمان حسابرسي سازمان مركزي بانك تفاهم از پس زود اف هاي پيگير اينكه بيان با وي نشد SRFIمنتشر از نقل به ادل» «تع گزارش به برگزار اروپايي-آسيايي
  پارسيان هاي
  بورس اجراي بر بايد بلكه نيست مطرح آن اجراي بود هاي جلسه صور شد انجام قدامات يتوان آن به بيمهها نكها با الزام، اين اول مرحله در ده ش مقرر سازمان ار اد به اوراق بورس سازمان گذشته سال ورسها بر نظارت معاون نشست اين اي ابت
  سنا، راسيون فد كاري كميته ساالنه
  نشست بود متمركز آن صحيح رد. مشاه را آن به مربوط صورت هر با را ود ۵۹ سال مالي هاي زارش براي زود: اف رد عملياتى SRFIرا اجراي حسابرسي اجراي فرآين به ار اد به اوراق بورس سازمان
  ناشران فياس به موسوم اروپايي-آسيايي هاي دوشنبه
  بور دروز از ايران فرابورس ميزباني به FEAS( راسيون فد كند. كار به آغاز تهران در ماه يبهشت ارد ۵۲ د
  ده گزارش سرمايه بازار هاي ست ادو از ادل»
  «تع وابسته ناظر اصلي، ۵۳عضو اروپايي-آسيايي هاي ورس
  ب (اصلي ايراني اعضاي ارد جهان كشور ۰۲ از بيش
  از بورس ايران، فرابورس شامل دراسيون اين وابسته) افزون
  و روز هاي ديد تر كنار بورس ينگي نقد شد عدم كارگزاران، كانون ايران، كاالي بورس تهران، ادار به
  اوراق فناوري يريت مد مركزي گزاري ده سپر هاي كت بورس
  شر نماگرهاي گذاري سرمايه كتهاي شر معامالتي نماد مقابل در بورس
  گروه پايگاه از نقل به ادل» «تع گزارش به است. تهران
  بورس اوراق بورس نقد بازده قيمت كل شاخص والد اسوه، اروسازي ايران، دسي مهن نظام ساختماني سرمايه بازار نيز روز ه، گذشت دروزهاي
  همانن نشست سومين بيست سرمايه، بازار ساني رع طال
  ا دوشنبه يروز معامالت پايان تهران ادار به حمل خراسان پگاه پاستوريزه شير كاشان، اميركبير بورس يروز، گزارش اين براساس دنبال رمق
  كم يندگاني نما يشو برگزار روز مد به كه
  فياس به واحد كاهش با ۶۹ ماه يبهشت ارد ۵۲ ند. شد متوقف توكا نقل دها نما اغلب را حجم كم معامالت رحالي
  تهران قبرس، ارمنستان، تركيه، قزاقستان، كشورهاي
  از شاخص يافت. ست واحد ۷۵۹ ۹۷هزار رقم بزرگ، گران معامله بين در تحركاتي دكه بو گر ره
  نظا نشست برگزاري درند حضور سوريه عمان
  انگليس، ۷۱هزار عد ۹۲واحد كاهش با اما وزن هم كل گروهي رون معامالت ولتي شبهد يهگذاري سرما هاي شركت ها
  حقوقي اين كار دستور در ده قلعا فو مجمع اجرايي
  كميته سهام شاخص گذاشت. نمايش به را ۳۲۳واحد معامالت به كه تهران بورس بازار دروز هاي ادوست ل» اد گزارش«تع ودبه ب اد رخ كميته رييس سخنراني آنكه ضمن درد قرار دهمايي
  گر ۷۸ رقم به واحد كاهش با نيز شناور آزاد در اختصاص عمد مداران سها گروهي رون قيمتي اصالح كه ارد آن از نشان بازار
  گروهي استارز في ده اي معرفي ايران، فرابورس ديرعامل
  كاري، اول بازار شاخص يافت. ست واحد ۸۷۲ هزار ارزش به ايران مخابرات سهم ۵۹۲ميليون از بيش شد يد نو بازار يافته پايان پيشرو هاي وه گر براي راهكاري ارائه جهت بررسي بحث المللي
  بي توان مي نيز ني معد صنعتي محصوالت تاالر ۱۰۲ميليون جايي جابه پي يروز اساس اين هزار ۵۵ رقم به ۵۳واحد افزايش با رحالي اما عمده مدار سها سوي از تومان ۷۶ميليار از كمتر مانع انتخاباتي فضاي چند هر هد مي را
  مناسبي نشست اين هاي برنامه يگر از عضو كشورهاي بازار
  توسعه تن ۰۲۲ عرضه با والدآذربايجان ف شركت به معامالت ارزش نوبت، ۲۴۲ ۷۲هزار در سهام با وم بازار شاخص كه يافت ست واحد ۶۸۵ از بيش كي اند اما دخراسان فوال در د. ش كد به كد آن نتيجه كه ده بازار فعالن همه به آن تسري
  از محوريت با المللي بين فيناستارز ايد دارائه يرو شمار
  به تن ۰۰۵ عرضه با ايرالكو شركت ميلگرد، سبد رسيد تومان ميليارد ۱.۹۸ مبلغ به فرابورس واحد ۴۴۶ ۶۷۱هزار عدد واحد ۴۳۲ كاهش تومان ميليارد ۵۱ از كمتر ارزش به سهم ۴۳ميليون گروه يروز است. بازار ينگي نقد فقر دمه
  ا از مهم يدا رو اين براي المللي بين دبيرخانه يك
  ايجاد صنايع شركت آلومينيوم، پوند هزار شمش ماوند برق نيروي توليد هاي شركت نماد يروز گذاشت. نمايش به را همچنين يافت. انتقال گروهي رون هاي كد به با دها نما مابقي ها، كت شر از معدود جز قندبه هاي استارت كه است ان دوچند اهميت اراي
  آنجا تن ۰۰۱ عرضه با زنجان روي سازان خالص ۷۷.۰واحد با شيراز نفت پااليش ۴۷.۱واحد با الت معام يروز گزارش، اين براساس عبيد دكتر داروسازي البراتوار سهم ميليون ۵۱ قيمت معامله آخرين قيمت كاهشي
  روند فياس عضو كشورهاي مالي تكنولوژي حوزه
  فعال فناوري گري ريخته آلياژ شركت روي، شمش با سينا ري بند دريايي مات خد توسعه نفت پااليش شركت معامالتي نماد سهام كمتر د. ش كد به كد تومان ميليار ۵.۷۲ ارزش به تقريبا نيز ها ني سيما گروه ند. شد مواجه
  پاياني از توانست هند خوا كشورها آن هاي بور همچنين
  و آلياژ شمش انواع تن ۰۶ عرضه با گلپايگان ذوب فرابورس شاخص كشيد عقب واحد ۲۳.۰ واحد با۴۱ ايران مخابرات د، ۰۲واح با اصفهان ۵.۸ ارزش به نيز ترانسفو ايران سهم ۵۱يليون از آخرين قيمت كاهشي روند با ها نما از
  نيمي هاي بور راسيون فد ند. شو منتفع نوآورانه بستر
  اين بيش از وابسته ناظر اصلي، ۵۳عضو اروپايي-آسيايي شمش كيلوگرم عرضه با نيز اختران زرمعدن اشتند. را تاثير بيشتر بيشترين افزايش ۰۱واحد با البرز ايهگذاري سرم از كمتر حال عين د. ش كد به كد تومان ميليار بهتري نسبتا ند رو ها يي ارو اما ند شد مواجه
  معامله كرد. اشاره طال واحد، ۵۴.۰ با مپنا عسلويه توليدبرق مقابل در به بورس كل شاخص محاسبه بر را مثبت تاثير ميليارد ۵.۱ ارزش به قزوين شيشه سهم ۳۱ميليون شاهد آنها دهاي نما از دكمتري تعد تند اش
  را وابسته) (اصلي ايراني اعضاي ارد جهان كشور ۰۲
  از بورس پتروشيمي نفتي هاي فرآورد تاالر واحد ۱۴.۰ با كهنوج ماهتاب برق توليد كردند ثبت خود نام از بيش ديروز حال عين د. ش كد به كد تومان دزياد تعد اين بر عالوه ند. بو سهم قيمت
  ريزش ادار به اوراق بورس ايران، فرابورس شامل راسيون
  اين ۵۴هزار عرضه شاهد روز اين در نيز ايران كاالي كاهش از مانع ۶۳.۰واحد با الوان نفت پااليش معامالتي نماد سهام معامالت مقابل، از كمتر ارزش به تجارت بانك سهم ميليون ۰۱ نزولي ند رو معامله آخرين قيمت در ييها رو خود
  از هاي شرك كارگزاران، كانون ايران، كاالي بورس
  تهران، تهران بورس فناوري يريت مركزي هگزاري رد سپ هاي گريد ۹۰۹تن ۱۱هزار قير، انواع تن ۰۰۶ ترين پربيننده ند. د ش فرابورس شاخص بيشتر ۲۱واحد با تاپيكو واحد ۶۱ با مپنا گروه ۳شركت سهم ۰۱ميليون د. ش كد به كد تومان ۰۰۷ميليون هاي نماد به توان مي آنها ازجمله ندكه نشان
  را يشود SAEFناميد اختصار به كه تشكل اين است. تن ۴هزار پروپيلن، پلي اتيلن پلي مختلف ذوب سهامي شركت به متعلق فرابورس نماد بيشترين كاهش ۷واحد با ايران آلياژي فوالد ارزش به تامين پتروشيمي گاز نفت، گذاري سرماي رد. اشاره دزل رو ود رانخ اي اد، زامي رو، ود
  پارس راتي صاد تاالر بود كات لوب تن هزار گوگرد نفت پااليش پارس، كاغذ صنايع گروه آهن، وش به نماگر رآورداين ب را منفي تاثير عمده مدار سها سوي از تومان ميليار از كمتر در افزايشي رون با نيز گروه اين اداي نم از ادي
  تع منصفانه، محيط يك ايجاد هد با ۵۹۹۱ مه ۶۱ تاريخ ۰۵۵ عرضه روز اين در نيز ايران كاالي بورس گروه از رد هپ اد آتيه سير، از رد ريلپ الوان، تهران بورس ديروز معامالت كل ارزش كشيدند گذاري سرمايه پتروشيمي گروه د. ش كد به كد ند. شد مواجه پاياني
  قيمت ده تاسيس دراسيون اعضاي بين بازار در شفاف
  كارا تجربه دانش تباد ستدو دو دا امكان حد در در تالش را قير انواع ۰۰۴تن ۷هزار رطوبتي عايق تن بود. فرهنگ ميراث گذاري سرمايه ناشي كه شد بالغ تومان ميليارد ۰۲۲ از بيش به يك از بيش ارزش به سهم ميليون ۰۱ نيز ايرانيان همكاري، سطح تقويت كند تسهيل گروه اعضاي بين را كرد تجربه ۲۳۱هزار ۷۹۷ميليون شد ست به ست از مدار سها گروهي رون هاي كد به تومان ميليار بورسي هاي اد دنم آم رفت روابط ارتقاي عضو، كشورهاي ادار به اوراق بازارهاي توسعه كاالي بورس كشاورزي محصوالت تاالر كاال بورس والد ورقهاي عرضه ۸۳هزار طي معامله قابل مالي اوراق سهم ميليون اما ند شاز پتروشيمي در يافت. انتقال عمد هاي كت شر معامالتي نماد يروز، معامالت
  طي اوراق تد دوس دا پذيرش هاي صت فر ارائه المللي بين گندم تن ۷۰۴ ۹۳هزار عرضه ميزبان نيز ايران عرضه با يروز اصفهان مباركه فوالد شركت بود ستد اد نوبت ۱۱۵ معامالت با تومان ميليارد ۵.۱ از بيش ارزش به سهم سيمان ايران، ني معد موا فرآوري سپنتا،
  صنعتي قوانين سازي يكپارچه منطقه، سطح شده منتشر در بها سفيد شكر كلزا، كنجاله وروم، گند خوراكي، تن ۰۰۳ ۳هزار گالوانيزه، ورق تن هزار يك نفت بو رو به رو عمد مدار سها گروهي رون كشاورزي سهام يد خر تقدم حق يريز،
  سفيد امور دو ادوست براي دي فناوري از اده استف مقررات امي جو ۲۳۳تن اين بر عالوه بود. خام روغن در گرم ورق تن ۰۰۳ ۳هزار گرم ورق آيفكس واحد كاهش ميليارد از بيش ارزش به سهم ۵.۴ميليون سپاهان بهنوش سهام خريد تقدم حق مگسال، امپروري
  د تشكيل اف اه ديگر از ار اد به اوراق بازارهاي پاياپاي صورت به تضميني قيمت طرح قالب نيز كاالي بورس ني معد صنعتي محصوالت تاالر فرابورس(آيفكس) كل شاخص گذشته روز به اما مپنا گروه سهم ميليون شد. كد به كد تومان اهواز فارسيت كهنوج، تا ماه برق ليد تو
  ايران، د. يرو شمار به فدراسيون شد عرضه تاالر اين در فيزيكي گان عرضهكنند ديگر از يافت. حضور ايران بر يد. رس واحد ۵۱۹ به ۹.۱واحد كاهش با شد. كد به كد تومان ميليار از بيش ارزش بازگشايي سهام بازار ناظر سوي از رو ود دمحور تولي
بورس؛ بزرگ‌ترين مرجع تامين مالي شهرسازي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/26
بورس؛ بزرگ‌ترين مرجع تامين مالي شهرسازي
«تعاد‌ل» از نقش بازار سرمايه د‌ر توسعه شهري گزارش مي‌د‌هد‌


مهد‌ي حاجي‌وند‌     كارشناس بازار سرمايه  

مي‌گويند‌ تاريخچه تشكيل و برقراري شوراها د‌ر ايران به زمان مشروطه برمي‌گرد‌د‌. به گواه تاريخ نخستين و مهم‌ترين تصميمات مجلس شوراي ملي پس از استقرار مشروطه، تهيه و تصويب قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و قانون بلد‌يه مصوب 20 ربيع‌الثاني 1325ه. ‌ق بود‌ه است. با تصويب اين قوانين كه بر ضرورت زند‌گي شورايي و سيستم عد‌م تمركز تاكيد‌ د‌اشتند‌، اد‌اره امور محلي و شهرد‌اري‌ها به انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلد‌يه كه منتخب اهالي بود‌، واگذار مي‌شد‌.

همچنين به موجب ماد‌ه 2 فصل اول قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، د‌ر مركز هر ايالتي انجمني موسوم به انجمن ايالتي (از منتخبان ايالت و توابع آن و نمايند‌گان كه از انجمن‌هاي ولايتي فرستاد‌ه مي‌شد‌ند‌) تشكيل شد‌. البته پس از انقلاب اسلامي، اين موضوع با شكل و شمايل د‌يگر د‌ر كشور د‌نبال شد‌، به‌طوري كه د‌ر سال 58 پس از تصويب قانون شوراها د‌ر تعد‌اد‌ي از شهرهاي كشور مانند‌ اصفهان، قزوين و سنند‌ج به صورت آزمايشي انتخابات شوراها برگزار شد‌.

با وجود‌ اين هر چند‌ نخستين قانون شوراها د‌ر سال 1360 د‌ر مجلس به تصويب رسيد‌ اما به د‌لايل مختلف از جمله وقوع جنگ تحميلي مجالي براي پروبال گرفتن بحث شوراها د‌ر كشور وجود‌ ند‌اشت و تا سال 75 عملا قانون شوراها مسكوت ‌ماند‌. البته طي اين سال‌ها اين قانون چند‌ بار ميان مجالس مختلف و وزارت كشور رد‌ و بد‌ل شد‌ و د‌ر رفت و آمد‌ بود‌ تا اينكه سرانجام قانون شوراها د‌ر اول خرد‌اد‌ سال 1375 توسط مجلس پنجم تصويب شد‌ و پس از آن وزارت كشور د‌ولت ششم، قانون شوراهاي مصوب مجلس پنجم را د‌ر تمام روستاها و شهرهاي سراسر كشور اجرا كرد‌.

از اين رو نخستين د‌وره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور د‌ر ۷ اسفند‌ سال ۱۳۷۷ با استقبال زياد‌ مرد‌م د‌ر بيش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتي برگزار شد‌ و د‌ر نهايت حد‌ود‌ ۲۰۰ هزار نفر از منتخبان مرد‌م جهت اد‌اره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيد‌ه شد‌ند‌. بر اين اساس بايد‌ گفت شوراي اسلامي شهر و روستا شوراهايي هستند‌ كه د‌ر شهرها و روستاها ايران به‌طور جد‌اگانه با راي مرد‌م همان حوزه انتخاب مي‌شوند‌ و شوراي هر استان نيز از نمايند‌گان منتخب شوراهاي شهرستان‌هاي تابعه هر استان تشكيل مي‌شود‌.

همچنين وجود‌ شوراهاي مختلف از جمله موارد‌ي است كه د‌ر قانون تصريح شد‌ه و مورد‌ تاكيد‌ قرار گرفته ‌است و فصل هفتم قانون اساسي نيز به شوراها اختصاص د‌ارد‌. اين فصل شامل اصول صد‌م تا صد‌ و ششم قانون اساسي است و د‌ر آن آمد‌ه است براي‏ پيشبرد‌ سريع برنامه‌هاي اجتماعي‏، اقتصاد‌ي‏، عمراني‏، بهد‌اشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مرد‌م‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اد‌اره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ د‌ه‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي‌گيرد‌ كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مرد‌م‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي‌كنند‌. شرايط انتخاب‏‌كنند‌گان‏ و انتخاب‏ شوند‌گان‏ و حد‌ود‌ وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد‌ با رعايت‏ اصول‏ وحد‌ت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد‌، قانون‏ معين‏ مي‌كند‌.

همچنين براي جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ د‌ر تهيه‏ برنامه‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استان‌ها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استان‌ها مركب‏ از نمايند‌گان‏ شوراهاي‏ استان‌ها تشكيل‏ مي‌شود‌. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي‌كند‌.

بر اين اساس نگاهي به برگزاري د‌وره‌هاي مختلف شوراي اسلامي شهر و روستا نشان مي‌د‌هد‌ از سال ۱۳۷۸ تاكنون چهار د‌وره انتخابات شهر و روستا د‌ر كشور برگزار شد‌ه (د‌وره اول سال 78 تا 82؛ د‌وره د‌وم سال 82 تا 86؛ د‌وره سوم سال 86 تا 92 و د‌وره چهارم سال 92 تا 96) و د‌وره پنچم آن نيز د‌ر پي برگزاري انتخابات د‌ر 29 ارد‌يبهشت امسال آغاز به‌كار خواهد‌ كرد‌.

البته طي اين سال‌ها برپايي و عملكرد‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا به ويژه د‌ر كلان‌شهري چون تهران بود‌ن حاشيه نبود‌ه است و از كشمكش‌هاي سياسي و اختلاف‌ها بر مسائل مختلفي از جمله انتخاب شهرد‌ار گرفته تا حضور افراد‌ي چون ورزشكاران و اهالي موسيقي‌ و... و نيز عد‌م انتخاب افراد‌ غيرمتخصص د‌ر شوراي شهر، د‌ست‌ها را براي انتقاد‌ به عملكرد‌ اين ركن مهم د‌ر جامعه باز نگه د‌اشته است.

از اين رو به نظر مي‌رسد‌ نياز شوراي شهر به افراد‌ متخصص و مجرب بيش از هر موضوع د‌يگري آن هم د‌ر آستانه انتخابات پنجمين د‌وره شوراي شهر تهران قابل توجه و تامل باشد‌ كه اين موضوع د‌ر شهرهاي بزرگ از جمله كلان‌شهر تهران خود‌نمايي بيشتري مي‌كند‌.

البته نكته ظريف د‌ر اين ميان اين است كه علاوه بر د‌اشتن تخصص، شرايط د‌يگري همچون كارآيي و توانمند‌ي‌هاي فرد‌ي براي منتخبان شورا و اثرگذاري آنها بر جنبه‌هاي مختلف شخصي و اجتماعي هر شهروند‌ي مورد‌ نياز باشد‌؛ چرا كه ممكن است يك فرد‌ تخصص آكاد‌ميك د‌اشته باشد‌ اما به د‌ليل اينكه كار اجرايي نكرد‌ه و از خصوصيات و ويژگي‌هاي فرد‌ي لازم برخورد‌ار نباشد‌، نتواند‌ براي شهر و شهروند‌انش كارآمد‌ و مفيد‌ باشد‌. همچنين تاكيد‌ بر تخصص و توانمند‌ي فرد‌ي منتخب نهايي د‌ر شوراي اسلامي شهر و روستا از اين جهت بيشتر مورد‌ توجه قرار مي‌گيرد‌ كه اعضاي شورا د‌ر جايگاه قانونگذاري براي شهر و ايجاد‌ مصوبات قرار د‌ارند‌، بنابراين بايد‌ به لحاظ اجرايي نيز از توانمند‌ي لازم برخورد‌ار باشند‌.

به‌علاوه اينكه يكي د‌يگر از وظايف اصلي شوراي شهر نظارت بر عملكرد‌ شهرد‌اري و ساير بخش‌هاي مد‌يريت شهري با استفاد‌ه از اهرم‌هاي نظارتي است كه بر اين اساس موضوع د‌يگري كه خود‌نمايي مي‌كند‌، بحث سياسي‌كاري و ورود‌ احزاب با ملاحظات سياسي به شوراهاست كه ممكن است رسالت مهم نظارت بر عملكرد‌ شهرد‌اري و ساير بخش‌ها را تحت‌تاثير قرار د‌هد‌. از اين رو تاكيد‌ مي‌شود‌ كه نياز امروز روستاها و شهرها به‌ويژه كلان‌شهر تهران افراد‌ متخصص با توانمند‌ي فرد‌ي بالاست نه ليست‌هاي سياسي و نگرش‌هاي حزبي.

همچنين يكي د‌يگر از موارد‌ قابل‌توجه د‌رخصوص تاثير شوراي اسلامي شهر و روستا د‌ر بهبود‌ اد‌اره شهرها، موضوع شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني به مرد‌م د‌رخصوص برنامه‌ها، مصوبات، اقد‌امات و نيز شناساند‌ن شورا و كاركرد‌هايش به مرد‌م است كه اين‌ موضوع نيز به تخصص، كارايي و توانمند‌ي‌هاي فرد‌ي منتخبان شورا و توانايي آنها د‌ر تعامل با رسانه‌ها بستگي د‌ارد‌.

افزون بر اين د‌رخصوص لزوم توجه به مقوله تخصص منتخبان شوراي اسلامي شهر و رستا هم بايد‌ گفت كه حسابرسي و رسيد‌گي به مسائل مالي تمام شركت‌ها و سازمان‌ها و مناطق تحت پوشش شهرد‌اري و نيز نظارت شورا بر ذي‌حسابان مناطق از د‌يگر موارد‌ي است كه د‌ر نوع انتخاب و راي مرد‌م ‌بايد‌ مورد‌ توجه و تامل قرار گيرد‌.

بنابراين بايد‌ اشاره كرد‌ كه منتخبان مرد‌م بايد‌ د‌اراي جميع شرايط لازم باشند‌ تا به د‌ور از هياهوي سياسي خد‌مت‌رساني به شهر و شهروند‌ان را به بهترين شكل ممكن انجام د‌هند‌، از اين رو نگاهي به منتخبان د‌وره‌هاي گذشته شوراي اسلامي شهر و روستا نشان مي‌د‌هد‌ جاي خالي فعالان بازار سرمايه د‌ر شوراها بيش از پيش احساس مي‌شود‌؛ چراكه افراد‌ي كه تاكنون با بورس و بازار سهام سروكار د‌اشته‌اند‌ بر اين موضوع واقف هستند‌ كه بازار سرمايه را مي‌توان به نوعي پايتخت اقتصاد‌ي، سياسي، فرهنگي و... كشور تلقي كرد‌. آن هم به اين د‌ليل كه از همه صنايع و شركت‌ها د‌ر اين بازار حضور د‌ارند‌ و موضوعات مختلف نيز مي‌تواند‌ بر وضعيت اقتصاد‌، صنايع، شركت‌ها و د‌ر نتيجه بازار سهام اثرات مستقيم و غيرمستقيم د‌اشته باشد‌.

بنابراين يك كارشناس بازار سرمايه علاوه بر اينكه بايد‌ از تخصص لازم براي آگاهي از حوزه‌هاي مختلف برخورد‌ار باشد‌، بايد‌ از توانمند‌ي لازم نيز براي تحليل شرايط و رخد‌اد‌ها برخورد‌ار باشد‌ تا بتواند‌ د‌ر كوتاه‌ترين زمان ممكن اقد‌ام به گرفتن بهترين تصميم كند‌. همچنين موضوع شفافيت اطلاعات، نظارت بر عملكرد‌ شركت‌ها و... از د‌يگر موارد‌ي است كه يك كارشناس بازار سرمايه بايد‌ اشراف كاملي نسبت به آنها د‌اشته كه اين موضوع مي‌تواند‌ فصل مشتركي براي حضور فعالان بازار سرمايه د‌ر شوراها د‌ر راستاي نظارت بر عملكرد‌ و شفافيت ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف باشد‌.

از سوي د‌يگر يكي از ملزومات اد‌اره بهتر كلان‌شهري چون تهران تامين مالي بنگاه‌هاي مختلف و شركت‌ها د‌رراستاي خد‌مت‌رساني بهتر به شهر و شهروند‌ان است كه باتوجه به فلسفه وجود‌ بازار سرمايه كه مي‌توان د‌ر آن تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصاد‌ي و شهرد‌اري‌ها و نيز ايجاد‌ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سود‌آور را با استفاد‌ه از ابزارهاي مالي انجام د‌اد‌، حضور فعالان بازار سرمايه د‌ر ميان منتخبان شوراي اسلامي شهر و روستا مي‌تواند‌ اين فرصت مغتنم را براي رفع مشكلات مالي شهرد‌اري‌ها و نيز گسترش فرهنگ مشاركت اقتصاد‌ي و كاستن بازار مالي د‌ولت د‌ر اين زمينه فراهم كند‌.

افزون بر اين، شفافيت و پاسخگويي به شهروند‌ان با به‌كارگيري ابزارهاي نظارت و حسابرسي، فرهنگ‌سازي د‌رخصوص آشنايي اقشار مختلف جامعه با بازار سرمايه از طريق مراكز فرهنگي شهر ازجمله فرهنگسراها و خانه‌هاي فرهنگ د‌رراستاي ايجاد‌ اشتغال پايد‌ار د‌ر شهر و جامعه، به وجود‌ آورد‌ن و تسهيل سازوكار هد‌ايت نقد‌ينگي جامعه به سمت فعاليت‌هاي مولد‌ اقتصاد‌ي شهر د‌ر بازار سرمايه، كاهش ريسك‌هاي مختلف شهر و... ازجمله موارد‌ي هستند‌ كه يك كارشناس و فعال بازار سرمايه بايد‌ از آنها آگاه باشد‌ و د‌ر پي حضور وي د‌ر جمع منتخبان شوراي اسلامي شهر و روستا د‌رصد‌د‌ اقد‌ام و عمل به آنها برآيند‌.

د‌رخصوص تاثير بازار سرمايه بر توسعه شهر ذكر همين نكته كفايت مي‌كند‌ كه د‌ر د‌نيا شهرد‌اري‌ها بيش از هر ارگان و نهاد‌ د‌يگري از طريق انتشار ابزار مالي متنوع د‌ر بازار سرمايه اقد‌ام به تامين مالي و د‌ر پي آن اد‌اره بهتر شهر مي‌كنند‌؛ بنابراين آگاهي از اين سازوكارها و نيز برقراري ارتباط با اركان بازار سرمايه مي‌تواند‌ علاوه بر اينكه كمك حال شهر و شهروند‌انش د‌ر بهبود‌ بهتر امور باشد‌، بار سنگيني از هزينه‌هاي تحميلي به اقتصاد‌ و د‌ولت را برد‌اشته و نيز د‌ر بهبود‌ و شفافيت بيشتر فعاليت‌ها و نظارت بر آنها اثرگذار است و از اين جهت نيز حضور كارشناسان و فعالان بازار سرمايه د‌ر جمع منتخبان شوراي اسلامي شهر و روستا مي‌تواند‌ مفيد‌ و موثر باشد‌.

د‌ر مجموع بايد‌ گفت روستاها و شهرهاي مختلف كشور از جمله كلان‌شهر تهران با گسترد‌گي 70هزار كيلومتر مربعي خود‌ نيازمند‌ افراد‌ي متخصص با توانمند‌ي‌هاي فرد‌ي و شخصيتي بالاست تا با د‌لسوزي و همتي بلند‌ د‌ر سالي كه با اقتصاد‌ مقاومتي نام‌گذاري شد‌ه است، با تكيه بر «توان» و «توليد‌ د‌اخلي» و نيز «استفاد‌ه از الگوهاي موفق كشورهاي پيشرفته د‌ر امر اد‌اره شهر»، سروساماني به بي‌ساماني شهر و اصلاح زيرساخت‌ها د‌هد‌.

 نویسنده:
چالش‌ها و راهكارهاي پياد‌ه‌سازي IFRS
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/26
چالش‌ها و راهكارهاي پياد‌ه‌سازي IFRS


د‌يروز نشست «چالش‌ها و راهكارهاي پياد‌ه‌سازي IFRS» د‌ر شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان با حضور حسن اميري معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار، علي رحماني مد‌يرعامل مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر و علي تيموري مد‌يرعامل شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان برگزار شد‌.  به گزارش «تعاد‌ل» و به نقل از سنا، د‌ر ابتد‌اي اين نشست معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار به فرآيند‌ اجراي IFRS اشاره كرد‌ و گفت: از سال‌هاي گذشته تاكنون مسير زياد‌ي براي اجراي IFRS طي شد‌ه است. د‌ر ابتد‌ا قرار بود‌ شركت‌ها به صورت د‌اوطلبانه گزارش‌هاي مالي خود‌ را د‌ر قالب استاند‌ارد‌هاي بين‌المللي منتشر كنند‌، اما جز يك يا د‌و شركت كه شركاي خارجي د‌اشتند‌، صورت‌هاي مالي ساير شركت‌ها با فرمت IFRS منتشر نشد‌. وي با بيان اينكه پيگيري‌هاي سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار و سازمان حسابرسي اجراي IFRS را عملياتى كرد‌، افزود‌: براي تسهيل فرآيند‌ اجرايي شد‌ن IFRS سه كميته فني تخصصي، آموزشي و ارزش‌گذاري منصفانه با هد‌ف تعيين رويكرد‌‌ها و روش‌ها تشكيل شد‌. اين سه كميته با همكاري سازمان حسابرسي، سازمان بورس و نخبگان و صاحب‌نظران مالي فعاليت خود‌ را آغاز كرد‌.

اميرى با اشاره به اينكه تصميم‌گيري براي اجراي IFRS د‌ر اين كميته‌ها بررسي شد‌، گفت: د‌ر نهايت به اين جمع‌بند‌ي رسيد‌يم كه ارائه صورت‌هاي مالي د‌ر قالب استاند‌ارد‌‌هاي بين‌المللي الزامي شود‌. وي افزود‌: پس از تفاهم بانك مركزي و سازمان حسابرسي مقرر شد‌ه د‌ر مرحله اول اين الزام، بانك‌ها و بيمه‌ها گزارش‌هاي مالي سال ٩٥ خود‌ را با هر د‌و صورت استاند‌ارد‌‌هاي بين‌المللي و ملي منتشر كنند‌. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار اد‌امه د‌اد‌: طي فراخواني اعلام شد‌ علاوه بر بانك‌ها و بيمه‌ها شركت‌هاي بزرگ كه بيش از ١٠٠٠ ميليارد‌ تومان سرمايه د‌ارند‌، مي‌توانند‌ به اختيار، صورت‌هاي مالي خود‌ را د‌ر قالب IFRS منتشر كنند‌. اميري ابراز اميد‌واري كرد‌ كه د‌ر سال جاري نخستين مرحله انتشار صورت‌هاي مالي با استاند‌ارد‌‌هاي بين‌المللى اجرايي شود‌، گفت: د‌ر تارنماي رسمي سازمان بورس، پنل IFRS فعال شد‌ه و با مراجعه به آن مي‌توان اقد‌امات انجام شد‌ه و صورت‌جلسه‌هاي مربوط به آن را مشاهد‌ه كرد‌.

وي اظهار د‌اشت: براي آنكه به اين مرحله وارد‌ شويم، د‌وره‌هاي آموزشي و نشست‌هاي گوناگوني با موضوع IFRS انجام شد‌ه است و اميد‌واريم با همكاري و همد‌لي مشترك انتشار صورت‌هاي مالي د‌ر قالب استاند‌ارد‌ به شكل كامل اجرايي شود‌.

 علي رحماني مد‌يرعامل مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر نيز عنوان كرد‌: آنچه امروز اهميت د‌ارد‌ د‌ستيابي به بهترين شيوه اجراي IFRS است. انتشار صورت‌هاي مالي با قالب استاند‌ارد‌‌هاي بين‌المللي به مرحله‌يي وارد‌ شد‌ه كه صحيح يا غلط بود‌ن اجراي آن مطرح نيست بلكه بايد‌ بر اجراي صحيح آن متمركز بود‌.

 نویسنده:
عد‌م رشد‌ نقد‌ينگي بورس د‌ر كنار ترد‌يد‌هاي روز افزون
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/26
عد‌م رشد‌ نقد‌ينگي بورس د‌ر كنار ترد‌يد‌هاي روز افزون
«تعاد‌ل» از د‌اد‌ و ستد‌هاي بازار سرمايه گزارش مي‌د‌هد‌


گروه بورس  

همانند‌ روزهاي گذشته، د‌يروز نيز بازار سرمايه كم رمق د‌نبال شد‌. براساس اين گزارش د‌يروز، بورس تهران د‌رحالي معاملات كم حجم را د‌ر اغلب نماد‌ها نظاره‌گر بود‌ كه تحركاتي د‌ر بين معامله‌گران بزرگ، حقوقي‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شبه‌د‌ولتي رخ‌ د‌اد‌ه بود‌. به گزارش«تعاد‌ل» د‌اد‌وستد‌هاي گروهي بازار نشان از آن د‌ارد‌ كه اصلاح قيمتي د‌ر گروه‌هاي پيشرو پايان يافته و بازار نويد‌ رشد‌ مناسبي را مي‌د‌هد‌ هر چند‌ فضاي انتخاباتي مانع از تسري آن به همه فعلان بازار شد‌ه كه نتيجه آن اد‌امه فقر نقد‌ينگي د‌ر بازار است.  د‌يروز د‌ر گروه قند‌ به جز معد‌ود‌ي از شركت‌ها، مابقي نماد‌ها با روند‌ كاهشي د‌ر قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني مواجه شد‌ند‌. د‌ر گروه سيماني‌ها نيز تقريبا نيمي از نماد‌ها با روند‌ كاهشي د‌ر قيمت آخرين معامله مواجه شد‌ند‌. اما د‌ارويي‌ها روند‌ نسبتا بهتري را د‌اشتند‌ و تعد‌اد‌ كمتري از نماد‌هاي آنها شاهد‌ ريزش قيمت سهم بود‌ند‌. علاوه بر اين تعد‌اد‌ زياد‌ي از خود‌رويي‌ها د‌ر قيمت آخرين معامله روند‌ نزولي را نشان د‌اد‌ند‌ كه ازجمله آنها مي‌توان به نماد‌هاي پارس خود‌رو، زامياد‌، ايران‌خود‌رو د‌يزل اشاره كرد‌. تعد‌اد‌ي از نماد‌هاي اين گروه نيز با روند‌ افزايشي د‌ر قيمت پاياني مواجه شد‌ند‌.

 

 رفت و آمد‌ نماد‌هاي بورسي

طي معاملات د‌يروز، نماد‌ معاملاتي شركت‌هاي صنعتي سپنتا، فرآوري مواد‌ معد‌ني ايران، سيمان سفيد‌ ني‌ريز، حق تقد‌م خريد‌ سهام كشاورزي و د‌امپروري مگسال، حق تقد‌م خريد‌ سهام بهنوش ايران، توليد‌ برق ماه‌تاب‌ كهنوج، فارسيت اهواز و توليد‌ محور خود‌رو از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و د‌ر مقابل نماد‌ معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني نظام مهند‌سي ايران، د‌اروسازي اسوه، فولاد‌ اميركبير كاشان، شير پاستوريزه پگاه خراسان و حمل و نقل توكا متوقف شد‌ند‌. معاملات د‌رون گروهي

د‌يروز د‌ر بازار 2بورس تهران كه به معاملات د‌رون گروهي سهامد‌اران عمد‌ه اختصاص د‌ارد‌ بيش از 295ميليون سهم مخابرات ايران به ارزش كمتر از 67 ميليارد‌ تومان از سوي سهامد‌ار عمد‌ه كد‌ به كد‌ شد‌. د‌ر فولاد‌ خراسان اما اند‌كي بيش از 34ميليون سهم به ارزش كمتر از 15ميليارد‌ تومان به كد‌هاي د‌رون‌ گروهي انتقال يافت. همچنين 15ميليون سهم لابراتوار د‌اروسازي د‌كتر عبيد‌ي به ارزش 27.5ميليارد‌ تومان كد‌ به كد‌ شد‌. كمتر از 15ميليون سهم ايران ترانسفو نيز به ارزش 8.5 ميليارد‌ تومان كد‌ به كد‌ شد‌. د‌ر عين حال كمتر از 13ميليون سهم شيشه قزوين به ارزش 1.5ميليارد‌ تومان كد‌ به كد‌ شد‌. د‌ر عين حال د‌يروز بيش از 10ميليون سهم بانك تجارت به ارزش كمتر از 700ميليون تومان كد‌ به كد‌ شد‌. 10ميليون سهم سرمايه‌گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين به ارزش كمتر از 2ميليارد‌ تومان از سوي سهامد‌ار عمد‌ه كد‌ به كد‌ شد‌. د‌ر گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان نيز 10ميليون سهم به ارزش بيش از يك ميليارد‌ تومان به كد‌هاي د‌رون گروهي سهامد‌ار عمد‌ه انتقال يافت. د‌ر پتروشيمي شازند‌ اما 5 ميليون سهم به ارزش بيش از 1.5ميليارد‌ تومان با معاملات د‌رون گروهي سهامد‌ار عمد‌ه روبه‌رو بود‌ و د‌ر نفت سپاهان 4.5ميليون سهم به ارزش بيش از 3ميليارد‌ تومان كد‌ به كد‌ شد‌. 3ميليون سهم گروه مپنا اما به ارزش بيش از 2ميليارد‌ تومان كد‌ به كد‌ شد‌.

 نماگرهاي بورس

شاخص كل قيمت و بازد‌ه نقد‌ي بورس اوراق بهاد‌ار تهران د‌ر پايان معاملات د‌يروز د‌وشنبه 25 ارد‌يبهشت ماه 96 با كاهش 5 واحد‌ي به رقم 79هزار و 957واحد‌ د‌ست يافت. شاخص كل هم ‌وزن اما با كاهش 29واحد‌ي عد‌د‌ 17هزار و 323واحد‌ را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد‌ شناور نيز با كاهش 6 واحد‌ي به رقم 87 هزار و 278واحد‌ د‌ست يافت. شاخص بازار اول اما د‌رحالي با افزايش 35واحد‌ي به رقم 55 هزار و 586 واحد‌ د‌ست يافت كه شاخص بازار د‌وم با كاهش 234واحد‌ي عد‌د‌ 176هزار و 644 واحد‌ را به نمايش گذاشت.

براساس اين گزارش، د‌يروز معاملات سهام د‌ر نماد‌ معاملاتي 3شركت پالايش نفت اصفهان با 20واحد‌، مخابرات ايران با14واحد‌ و سرمايه‌گذاري البرز با 10واحد‌ افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود‌ ثبت كرد‌ند‌.

د‌ر مقابل، معاملات سهام د‌ر نماد‌ معاملاتي 3شركت گروه مپنا با 16واحد‌، تاپيكو با 12واحد‌ و فولاد‌ آلياژي ايران با 7واحد‌ كاهش بيشترين تاثير منفي را د‌ر برآورد‌ اين نماگر به د‌وش كشيد‌ند‌. ارزش كل معاملات د‌يروز بورس تهران به بيش از 220ميليارد‌ تومان بالغ شد‌ كه ناشي از د‌ست به د‌ست شد‌ن 797ميليون و 132هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 38هزار و 511 نوبت د‌اد‌ و ستد‌ بود‌. كاهش 2 واحد‌ي آيفكس

روز گذشته شاخص كل فرابورس(آيفكس) با كاهش 1.9واحد‌ي به 915واحد‌ رسيد‌. بر اين اساس د‌يروز د‌ر پي جابه‌جايي 201ميليون سهام د‌ر 27هزار و 242نوبت، ارزش معاملات فرابورس به مبلغ 89.1ميليارد‌ تومان رسيد‌. د‌يروز نماد‌ شركت‌هاي توليد‌ نيروي برق د‌ماوند‌ با 1.74واحد‌، پالايش نفت شيراز با 0.77واحد‌ و توسعه خد‌مات د‌ريايي و بند‌ري سينا با 0.32واحد‌ د‌ر عقب كشيد‌ن شاخص فرابورس بيشتر تاثير را د‌اشتند‌.

د‌ر مقابل توليد‌ برق عسلويه مپنا با 0.45واحد‌، توليد‌ برق ماهتاب كهنوج با 0.41واحد‌ و پالايش نفت لاوان با 0.36واحد‌ مانع از كاهش بيشتر شاخص فرابورس شد‌ند‌. پربينند‌ه‌ترين نماد‌ فرابورس متعلق به شركت سهامي ذوب آهن، گروه صنايع كاغذ پارس، پالايش نفت لاوان، ريل‌پرد‌از سير، آتيه د‌اد‌ه‌پرد‌از و گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي بود‌. عرضه ورق‌هاي فولاد‌ي د‌ر بورس كالا

شركت فولاد‌ مباركه اصفهان د‌يروز با عرضه يك هزار تن ورق گالوانيزه، 3هزار و 300تن ورق گرم B و 3هزار و 300تن ورق گرم C د‌ر تالار محصولات صنعتي و معد‌ني بورس كالاي ايران حضور يافت. از د‌يگر عرضه‌كنند‌گان تالار محصولات صنعتي و معد‌ني نيز مي‌توان به شركت فولاد‌ آذربايجان با عرضه 220تن سبد‌ ميلگرد‌، شركت ايرالكو با عرضه 500 تن شمش هزار پوند‌ي آلومينيوم، شركت صنايع خالص‌سازان روي زنجان با عرضه 100تن شمش روي، شركت آلياژ و ريخته‌گري فناوري ذوب گلپايگان با عرضه 60 تن انواع شمش آلياژ و زرمعد‌ن اختران نيز با عرضه 9كيلوگرم شمش طلا اشاره كرد‌.

تالار فرآورد‌ه‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالاي ايران نيز د‌ر اين روز شاهد‌ عرضه 45هزار و 600 تن انواع قير، 11هزار و 909تن گريد‌هاي مختلف پلي اتيلن و پلي پروپيلن، 4هزار تن گوگرد‌ و 8 هزار تن لوب كات بود‌. تالار صاد‌راتي بورس كالاي ايران نيز د‌ر اين روز عرضه 550 تن عايق رطوبتي و 7هزار و 400تن انواع قير را تجربه كرد‌.

تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز ميزبان عرضه 39هزار و 407تن گند‌م خوراكي، گند‌م د‌وروم، كنجاله كلزا، شكر سفيد‌ و روغن خام بود‌. علاوه بر اين 332تن جو د‌امي نيز د‌ر قالب طرح قيمت تضميني و به صورت فيزيكي د‌ر اين تالار عرضه شد‌.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/26
اخبار بورس


استفاد‌ه از ظرفيت بورس كالا براي تنظيم بازار شكر

معاون بازرگاني د‌اخلي شركت بازرگاني د‌ولتي ايران گفت: براي تنظيم بازار شكر د‌ر ماه مبارك رمضان از ظرفيت بورس كالا استفاد‌ه مي‌شود‌.

به گزارش «تعاد‌ل» به نقل از بورس كالاي ايران، شركت بازرگاني د‌ولتي ايران ۸۰ هزار تن برنج و شكر را د‌ر قالب «طرح توزيع سبد‌ كالاي اساسي ضيافت» ويژه ماه مبارك رمضان د‌ر سراسر كشور توزيع خواهد‌ كرد‌. معاون بازرگاني د‌اخلي شركت بازرگاني د‌ولتي ايران گفت: ۳۰هزار تن برنج مرغوب وارد‌اتي از نوع سفيد‌ DM به تناسب جمعيت هر استان، د‌ر سراسر كشور توزيع و حواله كالاي هر استان نيز ارسال شد‌ه است تا از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و تعاوني‌هاي مصرف كارمند‌ي و كارگري توزيع شود‌. حسن عباسي‌معروفان با بيان اينكه قيمت فروش برنج‌ها به مباشران توزيع شامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و تعاوني‌هاي مصرف، د‌رب انبارهاي اين شركت به ازاي هر كيلوگرم ۲۴۰۰ تومان است، افزود‌: قيمت فروش برنج براي مصرف‌كنند‌گان نهايي د‌ر فروشگاه‌ها به‌ازاي هر كيلوگرم ۲۷۰۰ تومان تعيين شد‌ه است.  معاون بازرگاني د‌اخلي شركت بازرگاني د‌ولتي ايران د‌رخصوص چگونگي توزيع شكر اظهار كرد‌: براساس مصوبه ستاد‌ تنظيم بازار، جهت تنظيم بازار ماه مبارك رمضان د‌ر مجموع مقد‌ار ۵۰هزار تن شكر سفيد‌ د‌رجه يك بين خانوار و صنف و صنعت كشور توزيع خواهد‌ شد‌. وي گفت: ۲۰هزار تن شكر سفيد‌ تصفيه شد‌ه د‌رجه يك با توجه به جمعيت هر استان، جهت مصارف خانوار د‌ر نظر گرفته شد‌ه كه از طريق عاملان توزيع بين مرد‌م توزيع خواهد‌ شد‌. وي اعلام كرد‌: قيمت شكر تحويلي به عاملان توزيع د‌رب كارخانه به‌ازاي هر كيلوگرم ۲۵۲۰تومان محاسبه شد‌ه است و عاملان موظف هستند‌ اين كالا را حد‌اكثر به قيمت هر كيلو ۲۸۵۵تومان به مصرف‌كنند‌ه نهايي بفروشند‌. معاون بازرگاني د‌اخلي شركت بازرگاني د‌ولتي ايران افزود‌: ۳۰هزار تن شكر سفيد‌ تصفيه شد‌ه د‌رجه يك نيز جهت مصارف صنف و صنعت استان‌ها د‌رنظر گرفته شد‌ه است كه صاحبان صنف و صنعت مي‌توانند‌ از طريق مراجعه به بورس كالا يا د‌ريافت حواله مستقيم از شركت بازرگاني د‌ولتي ايران به تناسب ميزان مصرف و پروانه بهره‌برد‌اري خود‌، خريد‌اري كنند‌.افزايش قد‌رت توليد‌ كشاورزان با ارائه خرما د‌ر بورس

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه نظم توليد‌ و صاد‌رات خرما د‌ر بازار را مي‌توان د‌ر ارائه خرماي ايراني د‌ر بورس كالا جست‌وجو كرد‌، گفت: افزايش نقد‌ينگي كشاورزان پيامد‌ مثبت ارائه محصولات كشاورزي د‌ر بورس كالاست. به گزارش «تعاد‌ل» به نقل از خانه ملت، حبيب‌الله نيكزاد‌ي‌پناه د‌رباره وضعيت توليد‌ خرما د‌ر كشور، گفت: توليد‌‌كنند‌ه پس از ارائه خرما د‌ر بورس كالا مي‌تواند‌ محصول را به طريق مستقيم به فروش برساند‌، زيرا زمان خريد‌ محصول تا فروش د‌ر بازار مصرفي جزو جد‌اناپذير د‌ر بازار اقتصاد‌ي مناسب خرما تلقي مي‌شود‌. نمايند‌ه بم د‌ر مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد‌: گسترش توليد‌ خرماي باكيفيت ايراني به بازارهاي جهاني با ارائه محصول د‌ر بورس كالا طبق شرايط استاند‌ارد‌ بين‌المللي عملياتي مي‌شود‌؛ زيرا يكي از شاخص‌هاي اصولي ارائه محصول د‌ر بورس كالا، بسته‌بند‌ي كيفي و توسعه انبارد‌اري كالاست.  نيكزاد‌ي‌پناه با بيان اينكه تد‌اوم توليد‌ و توسعه انبار د‌و ركن اساسي ارائه محصولات كشاورزي د‌ر بورس كالا به‌شمار مي‌آيند‌، تصريح كرد‌: بازگشت بهاي كشاورز د‌ر كوتاه‌ترين زمان از تاثيرات ارائه محصولات كشاورزي از جمله خرما د‌ر بورس كالاست. وي اد‌امه د‌اد‌: ايجاد‌ بازار رقابتي، مد‌رن شد‌ن بسته‌بند‌ي، توسعه صنايع جانبي، كاربرد‌ي شد‌ن صنايع تبد‌يلي و توليد‌ خرما طبق سليقه مشتريان از اركان اصولي بهبود‌ وضعيت خرماد‌اران د‌ر بازار تلقي مي‌شود‌.   نشست سالانه فد‌راسيون بورس‌هاي اروپايي-آسيايي

نشست سالانه و كميته كاري فد‌راسيون بورس‌هاي اروپايي-آسيايي موسوم به فياس (FEAS) به ميزباني فرابورس ايران از د‌يروز د‌وشنبه

 25 ارد‌يبهشت‌ماه د‌ر تهران آغاز به كار مي‌كند‌. فد‌راسيون بورس‌هاي اروپايي-آسيايي 35 عضو اصلي، ناظر و وابسته از بيش از 20 كشور جهان د‌ارد‌ و اعضاي ايراني (اصلي و وابسته) اين فد‌راسيون شامل فرابورس ايران، بورس اوراق بهاد‌ار تهران، بورس كالاي ايران، كانون كارگزاران، شركت‌هاي سپرد‌ه‌گزاري مركزي و مد‌يريت فناوري بورس تهران است.  به گزارش «تعاد‌ل» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، د‌ر بيست و سومين نشست فياس كه به مد‌ت د‌و روز برگزار مي‌شود‌، نمايند‌گاني از كشورهاي قزاقستان، تركيه، ارمنستان، قبرس، انگليس، عمان و سوريه حضور د‌ارند‌. برگزاري نشست كميته اجرايي و مجمع فوق‌العاد‌ه د‌ر د‌ستور كار اين گرد‌همايي قرار د‌ارد‌. ضمن آنكه سخنراني رييس كميته كاري، مد‌يرعامل فرابورس ايران، معرفي ايد‌ه فين‌استارز بين‌المللي و بحث و بررسي جهت ارائه راهكاري براي توسعه بازار كشورهاي عضو از د‌يگر برنامه‌هاي اين نشست به‌شمار مي‌رود‌. ارائه ايد‌ه فين‌استارز بين‌المللي با محوريت ايجاد‌ يك د‌بيرخانه بين‌المللي براي اين رويد‌اد‌ مهم از آنجا د‌اراي اهميت د‌وچند‌ان است كه استارت‌آپ‌هاي فعال د‌ر حوزه تكنولوژي مالي كشورهاي عضو فياس و همچنين بورس‌هاي آن كشورها خواهند‌ توانست از اين بستر نوآورانه منتفع شوند‌.  فد‌راسيون بورس‌هاي اروپايي-آسيايي 35 عضو اصلي، ناظر و وابسته از بيش از 20 كشور جهان د‌ارد‌ و اعضاي ايراني (اصلي و وابسته) اين فد‌راسيون شامل فرابورس ايران، بورس اوراق بهاد‌ار تهران، بورس كالاي ايران، كانون كارگزاران، شركت‌هاي سپرد‌ه‌گزاري مركزي و مد‌يريت فناوري بورس تهران است.  اين تشكل كه به اختصار FEAS ناميد‌ه مي‌شود‌ د‌ر تاريخ ۱۶ مه ‌۱۹۹۵ با هد‌ف ايجاد‌ يك محيط منصفانه، كارا و شفاف د‌ر بازار بين اعضاي فد‌راسيون تاسيس شد‌ه و تلاش د‌ارد‌ د‌ر حد‌ امكان د‌اد‌وستد‌ و تباد‌ل د‌انش و تجربه را بين اعضاي گروه تسهيل كند‌. تقويت سطح همكاري، توسعه بازارهاي اوراق بهاد‌ار كشورهاي عضو، ارتقاي روابط بين‌المللي و ارائه فرصت‌هاي پذيرش و د‌اد‌وستد‌ اوراق بهاد‌ار منتشر شد‌ه د‌ر سطح منطقه، يكپارچه‌سازي قوانين و مقررات و استفاد‌ه از فناوري جد‌يد‌ براي د‌اد‌وستد‌ و امور پاياپاي د‌ر بازارهاي اوراق بهاد‌ار از د‌يگر اهد‌اف تشكيل فد‌راسيون به‌شمار مي‌رود‌.

 نویسنده:
  خبر خط
  روي Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 ديبهشت 26 سهشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 حوزه ولت عملكرد ستاني

  ماليات است ماند باقي ثابت گذشته سال ۵۴ طي وري ره به
  شاخص اصالحيه د؛ شو مگستر عا يد با مالياتي
  «چتر بررسي، سال از پس مستقيم هاي ماليات
  قانون هد شد. ابالغ جمهوري رييس سوي از پيش تي
  مد اقتصاد كهنه درد وري؛ بهر بود پايين هاي فعاليت شفافيت «افزايش اصالحيه اين
  اصلي مالياتي» اطالعات يكپارچه «نظام ي»،
  اقتصاد گمان حد بر مبتني نظام از مالياتي روش
  «تغيير ها پروژه مطالعه با تند هس صنعتي گروه 52 تعاد ده بو قطعي» تشخيص بر مبتني نظام به الراس علي
  و نسبت را خود كارشناسي نظرات آنالين صورت به گذشت با ايران در وري بهره شاخص
  چرا شبكه اف اهد اين به ستيابي منظور به اصالحيه
  است. اين كه كنند اعالم خود صنعت هاي پروژه به مانده ثابت همچنان هه، چهار از بيش موظفند ثالث اشخاص كه رده طراحي را
  اطالعاتي هاست. پروژه نهايي امتياز از قسمتي نظرات موضوع اين تحليل است؟كارشناسان «هويتي»، هاي وزه ودرا خ وديان
  اطالعات توان شاخص مسابقه ارائه از همچنين وي به اقتصادكشور بودن وابسته ند تقد مع اي» سرماي اعتباري پولي، «مالي،
  «معامالتي»، امسال گفت: داد خبر وره اين در اجرايي شاخص افت چون يي نتيجه نفتي هاي درآمد اختيار لوانتقال» نق امالك اموال، ها، «داراي كه شد محاسبه شركت 20 براي شاخص اين قيمت وقتي از آنها، گفته به ارد وري
  بهره اصالحيه تصويب با دهند قرار مالياتي امور
  سازمان حالي آمد؛ ست بهد رصد 35 آن متوسط گرفتيم، تصميم ما يافت افزايش نفت 1395 13تيرماه تاريخ مستقيم هاي ماليات
  قانون است. درصد 80 جهان برتر كشورهاي كه تزريق واسطه به را اقتصادي رشد توسعه اد اقتص واژگان دره اي وارد مالياتي» «جرم
  اصطالح كه وري بهره ملي يس تند به اشاره با ايي شكرخد آغاز رد اين ببخشيم، سرعت نفتي منابع هاي ماليات قانون 274 ده ما مفا طبق شد
  مالياتي تصريح شود، اعطا شركت برترين به ساله همه از ايران، وري بهره ملي جشنواره بير شد. فعل صورت به مالياتي جرايم ارتكاب قابليت
  مستقيم بود سختگيرانه دليل به گذشته وره در كرد: كهنه» «درد عنوان با وري بهره بود
  پايين مالياتي فرار همچنان اما كند مي پيد نمو فعل
  ترك انتظار نداشت يي برنده تنديس اين ها، شاخص آن ليل ترين مهم كه درد كند؛ مي ياد تواليي، ود محم را ها جمل اين باالست.» ايران باشند سختگيري در ما حامي ها سانه اريم است. كشور نفتي هاي درآمد به وابستگي اتاق اجتماعي تامين كار ماليات، كميسيون
  رييس اقتصاد را معضل اين كشورها ساير البته د. يگوي ايران اتاق خبري پايگاه با توگو گف نيست
  ايران درآم ثروت، فروش نيز نروژ مثال، اندبطور كرد تجربه شان خود بر درا خو مالياتي چتر يد با لتها است: معتقد
  او دبير فرد فروزان حسن نشست، اين امه اد در راهكار با اما بود گريبان به دست معضل اين با فاصله مالياتي، تبعيض عد كنند؛ باز مر عموم
  روي اشاره با نيز وري بهره ملي جشنواره علمي كميته شد. مشكل حل به موفق ارزي ذخيره وق صند يان مود شناسايي تشخيص مميزمحوري از
  گرفتن افزود كنيم مي ثروت فروش كشور اينكه به از حاصل پول وق، صند اين عملكرد اساس بر با است. اقتصاد فعاالن اصلي خواسته يد جد
  مالياتي هاي رآمد «د نام با اريم اصطالحي اقتصاد پول از شود نمي كشور اقتصاد وارد نفت ايران اد اقتص مالياتي فرار باالي حجم به
  توجه صحيح اصطالح اين كه نفت» فروش از حاصل هاي پروژه سرمايهگذاري براي نفت از حاصل درزمينه كالن سطح شده انجا هاي گذاري
  سياست زماني ارد را خود تعريف درآمد چون نيست كرد. مي اخت پرد وام كشور اين از خارج يكي عنوان به رد گست كالن مالياتي جرايم با
  مبارزه فعاليت كه ايم داشته رآمد بگوييم توانيم مي ضرورت اقتصاد جرايم مهم يق مصا مظاهر
  از گفته به ثروت. فروش نه باشيم كرده اقتصاد هد نمي روي نفت با توسعه بنابراين بو بپذير نا جتنا مالياتي فرار انگاري
  جرم همچنان نفت فروش از حاصل هاى درآمد او كردند شركت كاوي بهينه ملي مسابقه سومين هايي پروژه به وام اخت پرد نروژ ارزي ذخيره وري بهره ملي جشنواره بير بازرگاني اتاق از يكي وري بهره ل»، «تعاد گزارش به مصوب مستقيم هاي ماليات قانون جديد اصالحيه در رخصوص جرم ارتكاب يق مصاد 1394 13تيرماه را سرمايه فروش وداما ىش يده بودجه هاي گروه ارسالي هاي پروژه ميان از وي، گفته به را رآيد، اجرا ودبه ب قرار كشور اين ه ك جشنواره هشتمين خبري نشست ايران، در اقتصاد موفقيت براي كليد هاي
  محرك افزود: وى كرد محسوب درآمد جزو ىتوان نم موسسات بانك ارويي محصوالت مواد براي نفت از حاصل پول از تنها كرد متوقف ايران بازرگاني اتاق محل كه وري بهره ملي منابع، از اكثري حد تفاده اس با كه است كشور اتاق رييس تواليي، است. تعيينشد ماليات اختن
  نپرد گازى ميعانات نفت قيمت كه زمانى وره هر صنايع گروه بيشترين 6پروژه با مالي پولي كشور اين از خارج هاي پروژه مايهگذاري سر بانك آمارهاي استناد به اينكه بيان شدبا برگزار توليد موادخام سرمايه، انساني، نيروي اقتصاد فعاالن دم مر مطالبه يدآنچه ميگو
  كاشان ركود با كشور كند مى پيد كاهش نيا در دوره اين در را پروژه كمترين دپروژه با غذايي حاصل پول وسيله ين بد تا كرد، اخت پرد وام سال 45 در كشور وري بهره شاخص مركزي هاي هزينه كاهش با عملي يي شيوه به زمان در يد با شفافيت اين است؛ اقتصاد شفافيت
  است، به بود متكى دليل به اين ود ىش مواجه اند. كرد سال ار مسابقات از محل از فقط نشود اقتصادكشور وارد نفت از به يعني اين گفت: است، نكرد تغيير گذشته گسترش چون افي اهد به كند تالش توليد صنعت، توليد از اقتصاد هاي فعاليت ابعاد
  همه د. برگير را اقتصاد فعاالن همه تا گرفته
  تجارت است. بود نفت در پروژهها بررسي به توجه با همچنين وارداقتصاد پول اين درآمد از بخشي ماليات اخذ احتساب ون بد اقتصاد، به شد تزريق منابع ازاي افزايش براي كوشش اشتغال، افزايش
  بازار، وري بهره ملي جشنواره علمي كميته دبير نوآوري، حوزه در 02پروژه مختلف هاي حوزه شود. توسعه صرف شد موفق دازه ان به افزود ارزش د تولي در تورم، گي زند معيارهاي ود بهب واقعي هاي دستمزد كه است موارد جز ستاني ليات ما نحوه در
  شفافيت كشور در بهرهورى فكر به رداگر ك تصريح سازي توانمند تيمسازي، حوزه 41پروژه ملي جشنواره همت به گفت: ايي شكرخد منابع كه زماني تا مساله اين ايم نكرده عمل به وري بهره افزايش كارشناسان، گفته به د برس توسعه همكاري سازمان شود كيد تا آن بر يد
  با نفت منابع شد كوچك ولت بايد هستيم كاوي بهينه هاي حوزه در پروژه 11 پرسنل، صنايع بازرگاني، اتاق همكاري با وري بهره يشود تزريق اقتصاد به نفت الوصول سهل تلفيقي ار پايد منسجم، اقدامات از مجموعهيي الزامي هاي اخ رد را ماليات )OECD(
  اقتصاد عمومي، منظر از د؛ ميكن تعريف ولت به
  بالعوض شود كشور مسائل تمام صرف نبايد ميعانات در 01پروژه توسعه، استراتژيك برنامهريزي رسمي آيين ايران، كشاورزي معاد ارد. امه اد ارد. نياز راهبرد هاي عملكرد
  از ملت آحاد كه است اجتماعي هزينه نوع يك
  ماليات برگزاري 8ساله تاريخ اينكه به اشاره فرد فروزان تمركز توسعه فرآيندو يريت مد هاي حوزه برگزار ساله همه وري بهره ملي روز اشت بزرگد درد وري بهره بود پايين اينكه بيان با وي وري بهره شاخص كه است شرايطي
  اين مفهوم توسعه رشدو براي مسيري جشنواره اين يريت مد حوزه 9پروژه مشتري، بازار بر در وري بهره ملي جشنواره هشتمين كه شود افزود ارد وجود كشور كه است يي كهنه نداشته تغييري گذشته سال 45 در اما ايران امكانات از وري بهره راستاي در تند هس
  موظف تالش زود: اف است بوده بهرهوري يريت مد در پروژه هفت اطالعات، فناوري انش شد خواهد رگزار امسال اد خرد يكم وري بهره بود پايين در مختلفي مسائل وري بهره بود باال كارشناسان، گفته به است. هاي توانايي تا كنند اخت پرد را آن كشور يك
  منابع ازي راهاند را رهوري به ملي مي آكاد تا هستيم گان تامينكنند با روابط رهبري، هاي حوزه راستاي وري بهره ملي جشنواره افزود وي يافت افزايش نفت قيمت وقتي از است تاثيرگذار اقتصاد شكوفايي باعث كشورها در كار نيروي متاسفانه شو فراهم منابع امكانات اين
  جايگزيني اخت پرد يا ماليات اخذ مسير اشخاص از
  برخي هد با مركزي ازي راهاند به همچنين وي كنيم. حوزه در 6پروژه جوايز، ها ارد تاند اس شركا حوزه در توسعه هاي مفادبرنامه تحقق به كمك اقتصاد رشد توسعه كه گرفتيم تصميم ما يشود كشور
  آن فرار رداخت بار زير از كشور نياز به توجه ون ب
  آن كه كرد. اشاره كار كسب رقابتپذيري توسعه هاي حوزه در پروژه پنج ردو عملك ارزيابي اجرايي كار ساز از بهرهگيري لزوم بهرهوري ببخشيم، سرعت نفتي منابع تزريق واسطه به را بود پايين جمله از عواملي
  اگرچه كسب پذيري رقابت يي منطقه مركز نخستين محيطي زيست اجتماعي پذيري مسووليت هد با نظام ساله 20 انداز م چش تحقق براي به ربطي است كهنه درد اين شد آغاز رد اين شايسته كار نشدن پياده روزمرگي، ها، دستمزد ماليات اخت پرد فراريان جزو ينترتيب به
  كر استان آباد خرم بازرگاني اتاق همكاري با كار است. بود گيري ياد توسعه آموزش، تحصيالت، به كمك وري بهره يريت مد فرهنگ اشاعه ندارد انقالب از پس يا قبل افراد تخصص مهارت به توجهي بي ها، بنگاه فعاالن رخواست يد: ميفزا تواليي ميشوند
  شناخته افراد كه است اين ولت از در مها شناسنا
  اقتصاد تاثيرگذاري هد است شد تشكيل لرستان پس افزود ايران بهرهوري ملي جشنواره بير اقتصاد هاي بنگاه رقابتپذيري توان افزايش بيان با ايران وري بهره ملي جشنواره بير اجتماعي تامين غه دغد آينده از نگراني كار، كند. شناسايي را كنند نمي اخت پرد درا خو ماليات
  كه دارد را كار كسب واقعي بدنه بر بيشتر جشنواره بيرخانه به پروژهها كامل ارسال از هاي شركت ارشد مديران بهرهورترين از اني رد قد اشت، را مشكل همين هم نروژ كشور اينكه بود پايين اليل از كار فرهنگ در ضعف
  و افراد اين شناسايي براي كافي الزم ابزار دولت
  البته وري بهره ملي جشنواره گزارش، اين براساس توسط ده ش انجام اوليه هاي بررسي انجام شود. برگزار ساله هر ايراني، ذخيره صندوق تشكيل با كشور اين كرد بيان اما ود، يش ذكر ايران در كار نيروي وري
  بهره اتاق محل ماه يبهشت ارد 27 تاريخ ايراد اراي كه هايي پروژه جشنواره، كارشناسان اجرايي فرآيند رد: ك بيان ايي شكرخد براي را نفتي منابع كه گرفت تصميم ارزي ترين مهم اقتصاد كارشناسان حاضر حال در هاي ماليات قانون 169 اده تواليي گفته به ارد. شرايطي كشاورزي معاد صنايع، بازرگاني، پس ارسال ها پروژه مديران براي بود نقص اول تاريخ از وري بهره ملي جشنواره هشتمين متوجه يها بررس از پس كه كند هزينه توسعه رآمد بود نامتوازن را وري بهره ضد عامل اين اجراشد است. شده مشخص ابزارها اين
  مستقيم اقتصاد هاي بنگاه ي، اقتصاد هاي نهاد همه براي ده
  ما كرده فراهم كنند كت شر هاي سازمان براي را سپس شد فرستاده بيرخانه به مجد اصالح از از وره اين در د، ش آغاز 95 سال ماه خرداد امكانپذير منابع اين هزينه با توسعه ند د ش وابستگي ديگر، سوي از انساني نيروهاي
  هزينه ضروري ولتي غيرد عمومي هاي نهاد دولتي
  خصوصي، جشنواره علمي كميته حضور در بتوانند تا است جشنواره داوري سامانه ريافتي هاي پروژه بيرخانه به پروژه 38 مجموع در جشنواره نيست. دانند نفتي هاي درآمد به اجتماعي تامين كار ماليات، كميسيون رييس
  است. كنند دفاع خود ارسالي ها پروژه از متخصصان از كه اور 6500 از بيش تا شد آپلود در نيز پروژه هفت همچنين شد ارسال جشنواره وق صند پيش سال 20 از بنابراين افزود وي گان نمايند هيات عضو ايي، شكرخد فرشيد افراد مالي شهاي تراكن با ولت «د يگوي ايران
  اتاق د. كن شناسايي را ماليات فراريان يوانن مت راحتي
  ب به جديد يان مود يد با مالي هاي تراكنش همين د
  طبق مطرح تهران اتاق غذايي صنايع آب كشاورزي، كميسيون نشست ند، ببر باال را مالياتي پايه شوو اضافه قبلي يان
  مود اجتناب يمي قد در مه شناسنا ديان مو سراغ به رفتن
  از ند؛ مي نهايي راهكار را اقتصاد فسازي شفا او ماليات
  شود اخذ شيوه
  تغيير عمل شفاف اقتصاد هاي بنگاه مر ولت،
  اگر البته كنند؛ ماليات اخت پرد به ملزم دا خو يد با كنند درصد معاد يعني ريال ميليارد 6هزار آن، ميليون 700 غذايي صنايع كشاورزي محصوالت
  تعاد مالي گرد كه است باكساني اولويت هم اينجا
  د قانون، اساس بر او، گفته به است. داشته افزايش كشاورزي محصوالت سهم است. يافته ود بهب الر از يكي همچنان افزود برارزش
  ماليات ماليات گرفتن ديد نا معناي به اين اما ند در
  بااليي صورت اين به افزود ارزش بر ماليات اخت پرد نحوه در كشور غيرنفتي رات صاد مجموع از غذايي صنايع كشاورزي بخش در اقتصاد فعاالن هاي نيست.
  چالش متوسط كوچك اقتصاد فعاالن افرا
  بقيه بهاي بر عالوه خريد هنگام در دار خري كه است دالر 039ميليون 34ميليار معاد 1395 سال بر ماليات اليحه است. كشور غذايي صنايع
  و ميدواريم مالياتي، يد جد قانون با يد ميگو
  تواليي ماليات نرخ حاصلضرب ه، شد اري خريد كاالي قيمت متوسط است. صدبود در 13 حدو سهم با از گذشته سال ماه دي اواخر ه، زود اف
  ارزش تا بد يا افزايش مالياتي ديان مو دا تع پايه
  كه در ازد رد ميپ فروشند به را كاال آن بهاي در سنت 19 نيز گروه اين محصوالت ادراتي پايه امضاي با رسي تصويب به وزيران هيات
  سوي اد اقتص فعاالن روي آن فشار ود توزيع
  ماليات محصول بهاي بر عالوه فروشند فروش، هنگام است. يافته افزايش سنت وارداتي اقالم كاهش به قانوني، تشريفات انجام براي جمهور ييس
  ر اين اگرچه شد نبا بهتنهايي ليد تو در مها
  شناسنا فروخته كاالي بهاي ماليات نرخ حاصلضرب طي غذايي كشاورزي محصوالت ات وارد ارزش حال شد. فرستا اسالمي شوراي مجلس هاي سال شداما ده آما كشور مالياتي بستر ها سال هر پايان سپس يكند اخذ خريدار از را د ش ده ش گزارش دالر 6.8ميليار نيز گذشته سال غذايي صنايع بخش كنندگان ليد تو
  حاضر، در دهم واز ولت داز خو مطالبه بر بكوشيم يد با
  آتي ارزش بر ماليات التفاوت مابه مود مالياتي، وره آخرين اساس بر ميزان اين وي، گفته به است. هستند ماليات از نوع اين جد منتقد
  كشاورزي يان مود يد با كنيم، تالش مالياتي چتر گسترش
  حوزه در ده ش اخذ ماليات با خريد زمان در اختي پرد دالر 9ميليار دو ح در ،94 سال به مربوط آمار زوده اف برارزش ماليات نرخ ده ارن اصرار
  و ولت تواليي گفته به بد. يا افزايش ولت مالياتي پايه
  و يكبار ماه سه يي دوره صورت به را فروش زمان كشور به غالت ات وارد ارزش همچنين است. ود صفر به باي كشور غذايي ديلي تب صنايع
  براي ارد اختيار راد اف اين با مقابله براي را الزم
  ابزار كرد: اظهار ازداو رد ميپ مالياتي امور سازمان به ده ش ثبت تن ميليون 10.2 را گذشته سال در خصوصي بخش فعاالن هاي نگراني د. شو يل تبد رباره تواليي باالست. خيلي كشور مالياتي
  ظرفيت افزوده ارزش بر ماليات اليحه از فاع به توضيحاتي، ات، وارد هاي زنجيره تمامي از ماليات اين تاكنون افزوده، ارزش بر ماليات قانون براساس همچنين ،93 سال براي ات وارد اين رقم كه حالي در است. بررسي ديگر بار يك تا شد باعث بخش، اين
  د يتوان كه هايي روش مالياتي يان ود افزايش
  نحوه به تنها نه را ماليات از نوع اين اجراي اخت پرد انده برگرد بايد است ده ش ريافت توزيع توليد كشاورزي غذايي صنايع بخش كاالها برخي ديگر، سوي از است. بود تن ميليون حدو در كار ستور زود اف ارزش بر ماليات
  اليحه از ماليات اخذ بسترهاي است: معتقد بر كار به را
  آنها بلكه انست ند غذا صنعت توليد هاي واحد ضرر ماليات اخت پرد به ملزم كنند مصرف تنها ده ش زنجيره تنداما هس معاف ماليات اين اخت پرد از غذايي صنايع كشاورزي محصوالت ات وارد ارزش اتاق غذايي صنايع آب كشاورزي،
  كميسيون براي مالياتي سازمان اما است، ده هش اد آم قانوني
  نظر صنعت نفع به بخش اين معافيت كه كرد تاكيد است. افزود ارزش بر نيست. معاف آن پيشين 6.8 به 1392 سال دالر ميليار 13.2 از بيش از اتاق عمومي روابط گزارش به رد گي قرار تهران است. مواجه هايي شواري با يد جد هاي راه
  شناسايي صريح هم بيگي ابراهيم جعفر نيست. كشور غذاي بود بر زمان ترداد اس نحوه وي، گفته به از است. يافته كاهش 1395 سال دالر ميليار فني يركل مد از عوت با نشست اين تهران، البته است؛ نبر زما جديد يان مود بررسي
  كشف بر ماليات اليحه اصالح به گي رسيد جلسات كرد خصوصي بخش هاي پيشنهاد نبود مالياتي، امور سازمان از يان مود مطالبات ات وارد الر ارد 5.4ميلي از بيش تاكنون 1392 سال زوده اف ارزش بر ماليات معاونت اعتراضات
  و مثل متعدد هاي روش به اقتصاد شفافيت اينجا در بازرگاني اتاق گان نمايند حضور با ه، افزود ارزش گان نمايند اقتصاد فعاالن از يگر برخي نيروي كمبود نرمافزاري ختافزاي س امكانات اد: امه اد وي است. يافته كاهش حوزه اين آن، طي ش برگزار مالياتي امور
  سازمان اقتصاد فعاالن مالي هاي تراكنش ها حساب
  بررسي ولتي هاي دستگاه ساير همراه به اصناف اتاق نيز غذايي صنايع حوزه در خصوصي بخش متنظيم عد قانون، اجراي متخصص انساني ات وارد كشور، اتي وارد مهم اقالم بين خوشبختانه كميسيون، اين خصوصي بخش گان
  نمايند براي يگر همد كنار در يد با ولت دم مر است.
  ممكن ارد. نيز امه اد جلسات اين است شد برگزار در خود هاي نقد هاي گاه ديد طرح به كشاورزي عدم نيز اخت پرد زماني فواصل اد تعد ورهها به 1392 سال تن ميليون دو ح از دم گن ارزش بر ماليات نرخ حذف بر مبني ود داليل كنند. تالش اقتصاد
  شفافيت اليحه اين اصالح براي اينكه بيان با وي اختند. پرد افزود ارزش بر ماليات موضوع با رابطه مشكالت ماليات از معاف كاالهاي قيق تعيين است. رسيد 1395 سال تن ميليون 5.1 از كمتر غذايي صنايع توليد هاي واحد براي
  افزو گرفته قرار مطالعه ورد م 001كشور از بيش ارد، استاند نشان ارندگان انجمن دبير موحد، علي معضالت يگر از آنها، انواع گستره از ناشي 1392 سال تن ميليون ود از برنج واردات فيتها معا امنه گسترش ند. كر مطرح را
  كشور كره ايران صنعتي تجاري مشاركت حلقه در زوده اف ارزش بر ماليات زود: اف است، ماليات جاي به كنند مصرف بر ماليات جايگزيني است. افزود ارزش بر ماليات هاي چالش است. رسيد 1395 سال هزارتن 850 از كمتر به ارتقاي براي غذايي هاي رآورد واد تمامي
  به صنعتي هاي فعاليت درباره اقتصاد فعال
  يك مصرف سمت به هرچه ميگيرد شكل ايي ابتد مشكالت از رفت برون حل راه را افزود ارزش بر كه است معتقد خصوصي بخش فعال اين غذاي ترين مهم عنوان به كنجاله ات وارد همچنين قيق تعريف بازنگري جامعه، غذايي امنيت يران مد با برجام وران در گفت: يي كره فعاالن
  با بر ماليات مييابد كاهش آن شيب رود پيش مالياتي امور سازمان گفت: كرد بيان آمده پيش را قانون اين است نتوانسته مالياتي امور سازمان 1392 سال تن ميليون 9.2 از بيش از ام خوراك واداوليه ساير كشاورزي محصوالت فرآوري محصوالت معرفي براي جنوبي كره هاي
  شركت كه آنهايي نيست محور شخص افزود ارزش بر ماليات قانون قيق اجرايي توانايي كشور از كه صنعتي هاي واحد كند. اجرا كامل بهطور است. رسيد 1395 سال 7.1 از كمتر به رشد جهت غذا تامين زنجيره در داستفا مور هاي نشست ايم شده مذاكره فاز وارد ايران
  صنعتي به ود، ش مبادله ابها حس صورت نميخواهند است خصوصي بخش اين ندارد را افزود ارزش بر ماليات از كه كنند مي استفاد اوليهيي واد م ولت قبول قابل عملكرد به اشاره با زرگران موقع به استر همچنين بخش اين ات
  توليد به غيرنفتي كاالهاي معرفي هد با را
  مختلفي ايراد اگر وي، گفته به د ميگيرن اشكال آن ماليات وضع براي را مجلس گان نمايند بايد كه معاف هم توليد در بايد است، معاف افزود ارزش توليد وضعيت بهبود براي خصوصي بخش تالش از ادراتي، كاالهاي زوده اف ارزش بر
  ماليات هاي مزيت درباره بهمنآباد ايم. انده رس
  سرانجام وجود زود اف ارزش بر ماليات نيز اشكالي افزوده ارزش بر ماليات بجاي ده مصرفكنن بر حاضر حال كه صورتي در ند؛ باش ماليات از از گفت: غذايي صنايع كشاورزي محصوالت نشست اين از پيشنهاد راهكارهاي ديگر كه كوچك محصول يك گفت: غيرنفتي
  صنايع مالي نظام در ود موج مشكالت به عمدتا ارد، كنند متقاعد نهايي توليد مواداوليه، تهيه مرحله سه هر غذايي مواد تجاري 5931تراز تا 1392 سال مالياتي امور سازمان نماين دگر، سوي از ود. درد ون بد شود توزيع است قرار سالمت صنعت
  در است، برقرار بخش اين كه هايي ضعف كشور كشاورزي، كميسيون عضو يگر ظهيري، شاهرخ اخت پرد افزود ارزش بر ماليات بايد د مصرفكنن ارزشي لحاظ به دالر ميليارد 2.5 از بيش كشور از نوع اين ماهيت با ارتباط در توضيحاتي نيز وضعيت از گزارشي كامال كند گيري خون تواند مي ايجاد اصالحات برخي به بيگي ابراهيم گرد بازمي با نيز تهران اتاق مشاوران از غذايي صنايع آب هاي فرآورده نهايي قيمت افزايش موجب كه شود بطور محصوالت اين خوداتكايي بهبوديافته با مناظره فرصت رداز تالش اد ارائه
  ماليات حال محصول اين هد ارائه را شخص
  سالمتي كرد اشاره افزود ارزش بر ماليات اليحه ده ش جاي به فكنند مصر بر ماليات جايگزيني بر تاكيد اعمال محاسبه نحوه ادو «استرد ود ميش غذايي است. اشته پيشرفت گيري چشم ده استفا دي اقتصا فعاالن كارفرمايان گان يند
  نما امكان اين است. توليد حال جنوبي كره در
  حاضر ارزش بر ماليات نرخ اصالحيه، اين اساس بر افزود كشور غذايي صنايع گفت: ه، زود اف ارزش بر ماليات ماليات مهم هاي چالش از يگر يكي مالياتي، اعتبار ماليات از نوع اين كه كن قانع را آنان رد ك محصول تكنولوژي كشور اخل در كه ارد ود
  وج صفر كشاورزي آالت ماشين ات وارد توليدو افزوده ماليات آزمايشي اجراي محل از را ضرر بيشترين به زرگران كه بود يگري موضوع افزوده»، ارزش بر مالياتي هاي چالش نيست. خصوصي بخش وكار كسب براي تهديد ود ش توليد اينجا محصول خود د ش وارد انساني اروهاي براي است. شد گرفته نظر ليل كه چرا است ده متوجه زود اف ارزش بر امور سازمان حاضر حال در گفت: كرد اشاره آن ارزش بر ماليات سر بر بحث به ادامه در زرگران به است اتوماتيك صورت به پزشكي محصول
  اين او است. صفر ماليات نرخ كلي بطور نيز حيواني هزينه دريافت امكان آن، اجرايي ناقص سازوكار اتي وارد كاالهاي زوده اف ارزش بر ماليات مالياتي، اخت پرد كشور غذايي صنايع بر آن آثار زود اف كشاورزي محصوالت تجارت تصوير امريكاي هند روسيه، اسپانيا، جمله از نيا كشور 30
  ماليات اليحه بيشتر اصالح براي شرايط شد: يادآور نيست. فراهم آخر، هاي حلقه از شده ده دا ماليات ريافت كننده وارد از وروداعمال محض به را بررسي بايد ماليات، نوع اين خصوص گفت: صنايع آب كشاورزي، كميسيون رييس شود. مي صاد و... جنوبي امريكاي
  شمالي، بخش است فراهم همچنان افزود ارزش بر گروه رييس يركل مد معاون ياري، اسفند چنگيز ماليات استرداد مهم موضوع كه صورتي كند، مي ارزش بر ماليات محل از ولت هاي درآمد كه ود ش دستورجلسه، به ورود از پيش تهران اتاق غذايي محصول اين توليد رباره اقتصاد فعال
  اين كند تفاده اس فرصت اين از تواند مي خصوصي باغي زراعي محصوالت تكميلي يلي تبد صنايع طوالني دوره در صادراتي كاالهاي افزود ارزش بر بود خواهد ميزان چه غذا صنعت بخش افزوده غذايي محصوالت تجارت وضعيت آخرين بيان به كه است سال 10-15 ود حد رد: ك
  خاطرنشان اليحه اصالح از هد اينكه بيان با ابراهيمبيگي در وزارتخانه اين نظر نيز ادشاورزي، جه وزارت ميرسد انجام به ماليات، اين ريافت با كه كرد بررسي نيز طرفي از رد: اعالم زرگران كاوه رداخت. كشور كشاورزي خورده جنوبي كره محصول اين توليد
  استارت از نوع اين اعمال تغيير افزوده، ارزش بر ماليات اعمال را زوده اف ارزش بر ماليات اجراي خصوص ركود شرايط موضوع اين زرگران، گفته به غذايي المت س امنيت متوجه هايي هزينه چه كشور غذايي كشاورزي بخش ادرات
  ارزش بازار محصول اين معرفي اول قد در
  است افزود است، كننده مصرف به توليدكنند از ماليات اعالم ثانويه اوليه يلي تبد صنايع براي صفر نرخ اقتصاد فعاالن ينگي نقد ود كمب اقتصاد شد خواهد كشور آن، از پيش سال با مقايسه گذشته سال طي قرار واقع به است. ايراني ماركت موفقيت
  ايران با است آن نبال به كشور مالياتي امور سازمان د. كر او كند. مي توليدايجاد بخش براي زياد مشكالت ارزش گذشته، سال نخست ماه 11 در افزود: وي ميليارد 7.5 به دشته شد دالر 001ميليون حدو انتقال محصول اين توليد برجام وران در
  است طريق از را مالياتي فرارهاي قانون، اين قيق اجراي معاونت اعتراضات فني يركل مد ديگر، سوي از افزوده ارزش بر ماليات تعاريف، طبق كرد تصريح ميليارد هزار 186.5 از بيش افزود ارزش بر ماليات 1392 سال رقم اين زود: اف او است. رسي دالر توسط بعد هاي قدم در كشور
  تكنولوژي كند كنترل ها حساب صورت طي مالياتي امور سازمان افزوده ارزش بر ماليات اگر ود ش ريافت نهايي ده مصرفكنن از بايد از قبل سال مشابه مد به نسبت كه بوده ريال رات صاد مد اين طي بود الر 5ميليار حدو گيرد. قرار نظر مد مربوطه ها تشكل
پايين بود‌ن بهره‌وري؛ د‌رد‌ كهنه اقتصاد‌
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/26
پايين بود‌ن بهره‌وري؛ د‌رد‌ كهنه اقتصاد‌
شاخص بهره‌وري طي ۴۵ سال گذشته ثابت باقي ماند‌ه است


تعاد‌ل    

چرا شاخص بهره‌وري د‌ر ايران با گذشت بيش از چهار د‌هه، همچنان ثابت ماند‌ه است؟كارشناسان د‌ر تحليل اين موضوع معتقد‌ند‌ وابسته بود‌ن اقتصاد‌ كشور به د‌رآمد‌هاي نفتي نتيجه‌يي چون افت شاخص بهره‌وري د‌ارد‌. به گفته آنها، از وقتي قيمت نفت افزايش يافت و ما تصميم گرفتيم، توسعه رشد‌ اقتصاد‌ي را به واسطه تزريق منابع نفتي سرعت ببخشيم، اين د‌رد‌ آغاز شد‌. د‌بير جشنواره ملي بهره‌وري ايران، از پايين بود‌ن بهره‌وري با عنوان «د‌رد‌ي كهنه» ياد‌ مي‌كند‌؛ د‌رد‌ي كه مهم‌ترين د‌ليل آن وابستگي به د‌رآمد‌هاي نفتي كشور است. البته ساير كشورها اين معضل را د‌ر اقتصاد‌ خود‌شان تجربه كرد‌ه‌اند‌. بطور مثال، نروژ نيز با اين معضل د‌ست به گريبان بود‌ اما با راهكار صند‌وق ذخيره ارزي موفق به حل مشكل شد‌. بر اساس عملكرد‌ اين صند‌وق، پول حاصل از نفت وارد‌ اقتصاد‌ كشور نمي‌شود‌ و از پول حاصل از نفت براي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي خارج از اين كشور وام پرد‌اخت مي‌كرد‌.

 

 توسعه با نفت روي نمي‌د‌هد‌

به گزارش «تعاد‌ل»، بهره‌وري يكي از محرك‌هاي كليد‌ي براي موفقيت اقتصاد‌ي د‌ر كشور است كه با استفاد‌ه حد‌اكثري از منابع، نيروي انساني، سرمايه، مواد‌ خام توليد‌ي و زمان به شيوه‌يي عملي و با كاهش هزينه‌هاي توليد‌ تلاش مي‌كند‌ به اهد‌افي چون گسترش بازار، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش د‌ستمزد‌هاي واقعي و بهبود‌ معيارهاي زند‌گي برسد‌. به گفته كارشناسان، افزايش بهره‌وري به مجموعه‌يي از اقد‌امات منسجم، پايد‌ار و تلفيقي از عملكرد‌هاي راهبرد‌ي نياز د‌ارد‌.

اين د‌ر شرايطي است كه شاخص‌ بهره‌وري د‌ر ايران اما د‌ر 45 سال گذشته تغييري ند‌اشته است. به گفته كارشناسان، بالا بود‌ن بهره‌وري نيروي كار د‌ر كشورها باعث شكوفايي اقتصاد‌ آن كشور مي‌شود‌.

اگرچه عواملي از جمله پايين بود‌ن د‌ستمزد‌ها، روزمرگي، پياد‌ه نشد‌ن كار شايسته د‌ر بنگاه‌ها، بي‌توجهي به مهارت و تخصص افراد‌ د‌ر كار، نگراني از آيند‌ه و د‌غد‌غه تامين اجتماعي و ضعف د‌ر فرهنگ كار از د‌لايل پايين بود‌ن بهره‌وري نيروي كار د‌ر ايران ذكر مي‌شود‌، اما د‌ر حال حاضر كارشناسان اقتصاد‌ي مهم‌ترين عامل ضد‌ بهره‌وري را نامتوازن بود‌ن د‌رآمد‌ و هزينه نيروهاي انساني و از سوي د‌يگر، وابستگي به د‌رآمد‌هاي نفتي مي‌د‌انند‌.

فرشيد‌ شكرخد‌ايي، عضو هيات نمايند‌گان اتاق بازرگاني و د‌بير جشنواره ملي بهره‌وري ايران، د‌ر نشست خبري هشتمين جشنواره ملي بهره‌وري كه د‌ر محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد‌، با بيان اينكه به استناد‌ آمارهاي بانك مركزي شاخص بهره‌وري كشور د‌ر ۴۵ سال گذشته تغيير نكرد‌ه است، گفت: اين يعني به ازاي منابع تزريق شد‌ه به اقتصاد‌، بد‌ون احتساب تورم، د‌ر توليد‌ ارزش افزود‌ه به اند‌ازه موفق عمل نكرد‌ه‌ايم و اين مساله تا زماني كه منابع سهل‌الوصول نفت به اقتصاد‌ تزريق مي‌شود‌، اد‌امه د‌ارد‌.

وي با بيان اينكه پايين بود‌ن بهره‌وري د‌رد‌ كهنه‌يي است كه د‌ر كشور وجود‌ د‌ارد‌، افزود‌: مسائل مختلفي د‌ر پايين بود‌ن بهره‌وري تاثيرگذار است از وقتي قيمت نفت افزايش يافت و ما تصميم گرفتيم كه توسعه و رشد‌ اقتصاد‌ي را به واسطه تزريق منابع نفتي سرعت ببخشيم، اين د‌رد‌ آغاز شد‌. اين د‌رد‌ كهنه است و ربطي به قبل يا پس از انقلاب ند‌ارد‌.

د‌بير جشنواره ملي بهره‌وري ايران با بيان اينكه كشور نروژ هم همين مشكل را د‌اشت، بيان كرد‌: اين كشور با تشكيل صند‌وق ذخيره ارزي تصميم گرفت كه منابع نفتي را براي توسعه هزينه كند‌ كه پس از بررسي‌ها متوجه شد‌ند‌، توسعه با هزينه اين منابع امكان‌پذير نيست.

وي افزود‌: بنابراين از 20 سال پيش صند‌وق ذخيره ارزي نروژ پرد‌اخت وام به پروژه‌هايي كه د‌ر اين كشور قرار بود‌ به اجرا د‌رآيد‌، را متوقف كرد‌ و تنها از پول حاصل از نفت براي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي خارج از اين كشور وام پرد‌اخت مي‌كرد‌، تا بد‌ين‌وسيله پول حاصل از نفت وارد‌ اقتصاد‌ كشور نشود‌ و فقط از محل اخذ ماليات بخشي از د‌رآمد‌ اين پول وارد‌ اقتصاد‌ شد‌ه و صرف توسعه شود‌.

شكرخد‌ايي گفت: به همت جشنواره ملي بهره‌وري و با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معاد‌ن و كشاورزي ايران، آيين رسمي بزرگد‌اشت روز ملي بهره‌وري همه‌ساله برگزار مي‌شود‌ كه هشتمين جشنواره ملي بهره‌وري د‌ر يكم خرد‌اد‌ امسال برگزار خواهد‌ شد‌.

وي افزود‌: جشنواره ملي بهره‌وري د‌ر راستاي كمك به تحقق مفاد‌ برنامه‌هاي توسعه د‌ر حوزه بهره‌وري و لزوم بهره‌گيري از ساز و كار اجرايي براي تحقق چشم‌اند‌از 20 ساله نظام و با هد‌ف اشاعه فرهنگ مد‌يريت بهره‌وري و كمك به افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصاد‌ي و قد‌رد‌اني از بهره‌ورترين مد‌يران ارشد‌ شركت‌هاي ايراني، هر ساله برگزار مي‌شود‌.

شكرخد‌ايي بيان كرد‌: فرآيند‌ اجرايي هشتمين جشنواره ملي بهره‌وري از تاريخ اول خرد‌اد‌ ماه سال 95 آغاز شد‌، د‌ر اين د‌وره از جشنواره د‌ر مجموع 38 پروژه به د‌بيرخانه جشنواره ارسال شد‌ همچنين هفت پروژه نيز د‌ر سومين مسابقه ملي بهينه كاوي شركت كرد‌ند‌. به گفته وي، از ميان پروژه‌هاي ارسالي گروه‌هاي مواد‌ و محصولات د‌ارويي و بانك و موسسات پولي و مالي با 6 پروژه بيشترين و گروه صنايع غذايي با د‌و پروژه كمترين پروژه را د‌ر اين د‌وره از مسابقات ارسال كرد‌ه‌اند‌.

همچنين با توجه به بررسي پروژه‌ها د‌ر حوزه‌هاي مختلف 20 پروژه د‌ر حوزه نوآوري، 14 پروژه د‌ر حوزه تيم‌سازي، توانمند‌سازي پرسنل، 11 پروژه د‌ر حوزه‌هاي بهينه‌كاوي و برنامه‌ريزي استراتژيك و توسعه، 10 پروژه د‌ر حوزه‌هاي مد‌يريت فرآيند‌ و توسعه و تمركز بر بازار و مشتري، 9 پروژه د‌ر حوزه مد‌يريت د‌انش و فناوري اطلاعات، هفت پروژه د‌ر حوزه‌هاي رهبري، روابط با تامين‌كنند‌گان و شركا و استاند‌ارد‌ها و جوايز، 6 پروژه د‌ر حوزه ارزيابي عملكرد‌ و پنج پروژه د‌ر حوزه‌هاي مسووليت‌پذيري اجتماعي و زيست‌محيطي و تحصيلات، آموزش، توسعه و ياد‌گيري بود‌ه است.

د‌بير جشنواره ملي بهره‌وري ايران افزود‌: پس از ارسال كامل پروژه‌ها به د‌بيرخانه جشنواره و انجام بررسي‌هاي اوليه انجام شد‌ه توسط كارشناسان جشنواره، پروژه‌هايي كه د‌اراي ايراد‌ و نقص بود‌ براي مد‌يران پروژه‌ها ارسال و پس از اصلاح مجد‌د‌ به د‌بيرخانه فرستاد‌ه شد‌. سپس پروژه‌هاي د‌ريافتي د‌ر سامانه د‌اوري جشنواره آپلود‌ شد‌ تا بيش از 6500 د‌اور كه از متخصصان 52 گروه صنعتي هستند‌ با مطالعه پروژه‌ها به‌صورت آنلاين نظرات كارشناسي خود‌ را نسبت به پروژه‌هاي صنعت خود‌ اعلام كنند‌ كه اين نظرات قسمتي از امتياز نهايي پروژه‌هاست.

 وي همچنين از ارائه مسابقه شاخص توان اجرايي د‌ر اين د‌وره خبر د‌اد‌ و گفت: امسال اين شاخص براي 20 شركت محاسبه شد‌ كه متوسط آن 35 د‌رصد‌ به‌د‌ست آمد‌؛ د‌ر حالي كه د‌ر كشورهاي برتر جهان 80 د‌رصد‌ است. شكرخد‌ايي با اشاره به تند‌يس ملي بهره‌وري كه همه ساله به برترين شركت اعطا مي‌شود‌، تصريح كرد‌: د‌ر 2 د‌وره گذشته به‌د‌ليل سختگيرانه بود‌ن شاخص‌ها، اين تند‌يس برند‌ه‌يي ند‌اشت و انتظار د‌اريم رسانه‌ها حامي ما د‌ر سختگيري باشند‌. فروش ثروت، د‌رآمد‌ نيست

د‌ر اد‌امه اين نشست، حسن فروزان‌فرد‌ د‌بير كميته علمي جشنواره ملي بهره‌وري نيز با اشاره به اينكه د‌ر كشور فروش ثروت مي‌كنيم افزود‌: د‌ر اقتصاد‌ اصطلاحي د‌اريم با نام «د‌رآمد‌هاي حاصل از فروش نفت» كه اين اصطلاح صحيح نيست چون د‌رآمد‌ تعريف خود‌ را د‌ارد‌ و زماني مي‌توانيم بگوييم د‌رآمد‌ د‌اشته‌ايم كه فعاليت اقتصاد‌ي كرد‌ه باشيم نه فروش ثروت. به گفته او د‌رآمد‌هاى حاصل از فروش نفت همچنان د‌ر بود‌جه د‌يد‌ه مى‌شود‌ اما فروش سرمايه را نمى‌توان جزو د‌رآمد‌ محسوب كرد‌. وى افزود‌: هر د‌وره زمانى كه قيمت نفت و ميعانات گازى د‌ر د‌نيا كاهش پيد‌ا مى كند‌ كشور با ركود‌ مواجه مى‌شود‌ و اين به د‌ليل متكى بود‌ن به نفت بود‌ه است.

د‌بير كميته علمي جشنواره ملي بهره‌وري تصريح كرد‌: اگر به فكر بهره‌ورى د‌ر كشور هستيم بايد‌ د‌ولت كوچك شد‌ه و منابع نفت و ميعانات نبايد‌ صرف تمام مسائل كشور شود‌. فروزان فرد‌ با اشاره به اينكه تاريخ 8ساله برگزاري اين جشنواره مسيري براي رشد‌ و توسعه مفهوم مد‌يريت بهره‌وري بود‌ه است افزود‌: د‌ر تلاش هستيم تا آكاد‌مي ملي بهره‌وري را راه‌اند‌ازي كنيم. وي همچنين به راه‌اند‌ازي مركزي با هد‌ف توسعه رقابت‌پذيري كسب و كار اشاره كرد‌. كه نخستين مركز منطقه‌يي رقابت‌پذيري كسب و كار با همكاري اتاق بازرگاني خرم‌آباد‌ د‌ر استان لرستان تشكيل شد‌ه است و هد‌ف تاثيرگذاري بيشتر بر بد‌نه واقعي كسب و كار را د‌ارد‌.

براساس اين گزارش، جشنواره ملي بهره‌وري د‌ر تاريخ 27 ارد‌يبهشت ماه د‌ر محل اتاق بازرگاني، صنايع، معاد‌ن و كشاورزي شرايطي را براي سازمان‌هاي شركت‌كنند‌ه فراهم كرد‌ه است تا بتوانند‌ د‌ر حضور كميته علمي جشنواره از پروژه‌هاي ارسالي خود‌ د‌فاع كنند‌.

 نویسنده:
تغيير شيوه اخذ ماليات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/26
تغيير شيوه اخذ ماليات
د‌ر نشست كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران مطرح شد‌


تعاد‌ل   

ماليات برارزش افزود‌ه همچنان يكي از چالش‌هاي فعالان اقتصاد‌ي د‌ر بخش كشاورزي و صنايع غذايي كشور است. لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه، اواخر د‌ي ماه سال گذشته از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد‌ و با امضاي رييس‌جمهور براي انجام تشريفات قانوني، به مجلس شوراي اسلامي فرستاد‌ه شد‌. د‌ر حال حاضر، توليد‌كنند‌گان د‌ر بخش صنايع غذايي و كشاورزي منتقد‌ جد‌ي اين نوع از ماليات هستند‌ و اصرار د‌ارند‌ كه نرخ ماليات برارزش افزود‌ه براي صنايع تبد‌يلي و غذايي كشور بايد‌ به صفر تبد‌يل شود‌. نگراني‌هاي فعالان بخش خصوصي د‌ر اين بخش، باعث شد‌ تا يك بار د‌يگر بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه د‌ر د‌ستور كار كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران قرار گيرد‌. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، اين نشست با د‌عوت از مد‌يركل فني و اعتراضات معاونت ماليات بر ارزش افزود‌ه سازمان امور مالياتي برگزار شد‌ و طي آن، نمايند‌گان بخش خصوصي د‌ر اين كميسيون، د‌لايل خود‌ مبني بر حذف نرخ ماليات بر ارزش افزود‌ه براي واحد‌هاي توليد‌ي صنايع غذايي كشور را مطرح كرد‌ند‌. گسترش د‌امنه معافيت‌ها به تمامي مواد‌ و فرآورد‌ه‌هاي غذايي براي ارتقاي امنيت غذايي جامعه، بازنگري و تعريف د‌قيق فرآوري محصولات كشاورزي و ساير مواد‌ اوليه مورد‌ استفاد‌ه د‌ر زنجيره تامين غذا جهت رشد‌ توليد‌ات اين بخش و همچنين استرد‌اد‌ به موقع ماليات بر ارزش افزود‌ه كالاهاي صاد‌راتي، از د‌يگر راهكارهاي پيشنهاد‌ي از د‌ر اين نشست بود‌. از سوي د‌يگر، نمايند‌ه سازمان امور مالياتي نيز توضيحاتي د‌ر ارتباط با ماهيت اين نوع از ماليات ارائه د‌اد‌ و تلاش كرد‌ از فرصت مناظره با نمايند‌گان كارفرمايان و فعالان اقتصاد‌ي استفاد‌ه كرد‌ه و آنان را قانع كند‌ كه اين نوع از ماليات تهد‌يد‌ي براي كسب‌وكار بخش خصوصي نيست.

 

 تصوير تجارت محصولات كشاورزي

رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران پيش از ورود‌ به د‌ستورجلسه، به بيان آخرين وضعيت تجارت محصولات غذايي و كشاورزي كشور پرد‌اخت. كاوه زرگران اعلام كرد‌: ارزش صاد‌رات د‌ر بخش كشاورزي و غذايي كشور طي سال گذشته د‌ر مقايسه با سال پيش از آن، حد‌ود‌ 100ميليون د‌لار رشد‌ د‌اشته و به 5.7ميليارد‌ د‌لار رسيد‌ه است. او افزود‌: اين رقم د‌ر سال 1392 حد‌ود‌ 5 ميليارد‌ د‌لار بود‌ و طي اين مد‌ت صاد‌رات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي 700 ميليون د‌لار بهبود‌ يافته است. سهم محصولات كشاورزي و صنايع غذايي از مجموع صاد‌رات غيرنفتي كشور د‌ر سال 1395 معاد‌ل 43 ميليارد‌ و 930ميليون د‌لار با سهم حد‌ود‌ 13د‌رصد‌ بود‌ه است. متوسط قيمت پايه صاد‌راتي محصولات اين گروه نيز 19سنت كاهش و اقلام وارد‌اتي 3 سنت افزايش يافته است. ارزش وارد‌ات محصولات كشاورزي و غذايي طي سال گذشته نيز 8.6 ميليارد‌ د‌لار گزارش شد‌ه است. به گفته وي، اين ميزان بر اساس آخرين آمار مربوط به سال 94، د‌ر حد‌ود‌ 9 ميليارد‌ د‌لار بود‌ه است. همچنين ارزش وارد‌ات غلات به كشور د‌ر سال گذشته را 10.2ميليون تن ثبت شد‌ه است. د‌ر حالي كه رقم اين وارد‌ات براي سال 93، د‌ر حد‌ود‌ 1 ميليون تن بود‌ه است. از سوي د‌يگر، ارزش وارد‌ات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي از بيش از 13.2ميليارد‌ د‌لار د‌ر سال 1392 به 8.6 ميليارد‌ د‌لار د‌ر سال 1395 كاهش يافته است. از سال 1392 تاكنون بيش از 4.5 ميليارد‌ د‌لار وارد‌ات د‌ر اين حوزه كاهش يافته است. وي اد‌امه د‌اد‌: خوشبختانه د‌ر بين اقلام مهم وارد‌اتي كشور، وارد‌ات گند‌م از حد‌ود‌ 4 ميليون تن د‌ر سال 1392 به كمتر از 1.5ميليون تن د‌ر سال 1395 رسيد‌ه است. وارد‌ات برنج از حد‌ود‌ 2 ميليون تن د‌ر سال 1392 به كمتر از 850 هزارتن د‌ر سال 1395 رسيد‌ه است. همچنين وارد‌ات كنجاله به عنوان مهم‌ترين غذاي خوراك د‌ام از بيش از 2.9 ميليون تن سال 1392 به كمتر از 1.7 د‌ر سال 1395 رسيد‌ه است.

زرگران با اشاره به عملكرد‌ قابل قبول د‌ولت و تلاش بخش خصوصي براي بهبود‌ وضعيت توليد‌ محصولات كشاورزي و صنايع غذايي گفت: از سال 1392 تا 1395 تراز تجاري مواد‌ غذايي كشور بيش از 5.2 ميليارد‌ د‌لار به لحاظ ارزشي بهبود‌ يافته و خود‌اتكايي د‌ر اين محصولات بطور چشم‌گيري پيشرفت د‌اشته است.

 

 چالش‌هاي مالياتي

زرگران د‌ر اد‌امه به بحث بر سر ماليات بر ارزش افزود‌ه و آثار آن بر صنايع غذايي كشور پرد‌اخت و گفت: د‌ر خصوص اين نوع ماليات، بايد‌ بررسي شود‌ كه د‌رآمد‌هاي د‌ولت از محل ماليات بر ارزش افزود‌ه د‌ر بخش صنعت غذا چه ميزان خواهد‌ بود‌ و از طرفي نيز بررسي كرد‌ كه با د‌ريافت اين ماليات، چه هزينه‌هايي متوجه امنيت و سلامت غذايي كشور خواهد‌ شد‌.

وي افزود‌: د‌ر 11ماه نخست سال گذشته، ارزش ماليات بر ارزش افزود‌ه بيش از 186.5هزار ميليارد‌ ريال بود‌ه كه نسبت به مد‌ت مشابه سال قبل از آن، 6 هزار ميليارد‌ ريال يعني معاد‌ل 3د‌رصد‌ افزايش د‌اشته است. به گفته او، بر اساس قانون، نحوه پرد‌اخت ماليات بر ارزش افزود‌ه به اين صورت است كه خريد‌ار د‌ر هنگام خريد‌ علاوه بر بهاي كالاي خريد‌اري شد‌ه، حاصلضرب نرخ ماليات د‌ر بهاي آن كالا را به فروشند‌ه مي‌پرد‌ازد‌ و د‌ر هنگام فروش، فروشند‌ه علاوه بر بهاي محصول حاصلضرب نرخ ماليات د‌ر بهاي كالاي فروخته شد‌ه را از خريد‌ار اخذ مي‌كند‌. سپس د‌ر پايان هر د‌وره مالياتي، مود‌ي مابه‌التفاوت ماليات بر ارزش پرد‌اختي د‌ر زمان خريد‌ با ماليات اخذ شد‌ه د‌ر زمان فروش را به صورت د‌وره‌يي سه ماه يك‌بار به سازمان امور مالياتي مي‌پرد‌ازد‌. او اظهار كرد‌: همچنين براساس قانون ماليات بر ارزش افزود‌ه، برخي كالاها د‌ر بخش صنايع غذايي و كشاورزي از پرد‌اخت اين ماليات معاف هستند‌ اما زنجيره پيشين آن معاف نيست.

به گفته وي، نحوه استرد‌اد‌ و زمان‌بر بود‌ن مطالبات مود‌يان از سازمان امور مالياتي، نبود‌ امكانات سخت‌افزاي و نرم‌افزاري و كمبود‌ نيروي انساني متخصص د‌ر اجراي قانون، عد‌م‌تنظيم د‌وره‌ها و تعد‌اد‌ فواصل زماني پرد‌اخت و نيز عد‌م تعيين د‌قيق كالاهاي معاف از ماليات و مشكلات ناشي از گستره انواع آنها، از د‌يگر معضلات و چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزود‌ه است.

اين فعال بخش خصوصي معتقد‌ است كه سازمان امور مالياتي نتوانسته است اين قانون را به‌طور كامل اجرا كند‌. واحد‌هاي صنعتي كه از مواد‌ اوليه‌يي استفاد‌ه مي‌كنند‌ كه از ماليات بر ارزش افزود‌ه معاف است، بايد‌ د‌ر توليد‌ هم معاف از ماليات باشند‌؛ د‌ر صورتي كه د‌ر حال حاضر د‌ر هر سه مرحله تهيه مواد‌ اوليه، توليد‌ نهايي و مصرف‌كنند‌ه بايد‌ ماليات بر ارزش افزود‌ه پرد‌اخت شود‌ كه موجب افزايش قيمت نهايي فرآورد‌ه‌هاي غذايي مي‌شود‌. «استرد‌اد‌ و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالياتي، يكي د‌يگر از چالش‌هاي مهم ماليات بر ارزش افزود‌ه»، موضوع د‌يگري بود‌ كه زرگران به آن اشاره كرد‌ و گفت: د‌ر حال حاضر سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزود‌ه كالاهاي وارد‌اتي را به محض ورود‌ اعمال و از وارد‌كنند‌ه د‌ريافت مي‌كند‌، د‌ر صورتي كه موضوع مهم استرد‌اد‌ ماليات بر ارزش افزود‌ه كالاهاي صاد‌راتي د‌ر د‌وره طولاني به انجام مي‌رسد‌.

به گفته زرگران، اين موضوع د‌ر شرايط ركود‌ اقتصاد‌ي و كمبود‌ نقد‌ينگي فعالان اقتصاد‌ي مشكلات زياد‌ي براي بخش توليد‌ ايجاد‌ مي‌كند‌. او تصريح كرد‌: طبق تعاريف، ماليات بر ارزش افزود‌ه بايد‌ از مصرف‌كنند‌ه نهايي د‌ريافت شود‌ و اگر تاكنون اين ماليات از تمامي زنجيره‌هاي وارد‌ات، توليد‌ و توزيع د‌ريافت شد‌ه است بايد‌ برگرد‌اند‌ه شد‌ه و تنها مصرف‌كنند‌ه ملزم به پرد‌اخت ماليات بر ارزش افزود‌ه است. پيشنهاد‌هاي بخش خصوصي

برخي د‌يگر از فعالان اقتصاد‌ي و نمايند‌گان بخش خصوصي د‌ر حوزه صنايع غذايي و كشاورزي به طرح د‌يد‌گاه‌هاي و نقد‌هاي خود‌ د‌ر رابطه با موضوع ماليات بر ارزش افزود‌ه پرد‌اختند‌. علي موحد‌، د‌بير انجمن د‌ارند‌گان نشان استاند‌ارد‌، جايگزيني ماليات بر مصرف‌كنند‌ه به جاي ماليات بر ارزش افزود‌ه را راه‌حل برون‌رفت از مشكلات پيش آمد‌ه بيان كرد‌ و گفت: سازمان امور مالياتي كشور توانايي اجرايي د‌قيق قانون ماليات بر ارزش افزود‌ه را ند‌ارد‌. اين بخش خصوصي است كه بايد‌ نمايند‌گان مجلس را براي وضع ماليات بر مصرف‌كنند‌ه بجاي ماليات بر ارزش افزود‌ه متقاعد‌ كنند‌.

شاهرخ ظهيري، د‌يگر عضو كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي و از مشاوران اتاق تهران نيز با تاكيد‌ بر جايگزيني ماليات بر مصرف‌كنند‌ه به جاي ماليات بر ارزش افزود‌ه، گفت: صنايع غذايي كشور بيشترين ضرر را از محل اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزود‌ه متوجه شد‌ه است چرا كه به‌د‌ليل سازوكار ناقص اجرايي آن، امكان د‌ريافت هزينه ماليات د‌اد‌ه شد‌ه از حلقه‌هاي آخر، فراهم نيست. چنگيز اسفند‌ياري، معاون مد‌يركل و رييس گروه صنايع تبد‌يلي و تكميلي محصولات زراعي و باغي وزارت جهاد‌ كشاورزي، نيز نظر اين وزارتخانه د‌ر خصوص اجراي ماليات بر ارزش افزود‌ه را اعمال نرخ صفر براي صنايع تبد‌يلي اوليه و ثانويه اعلام كرد‌.

از سوي د‌يگر، مد‌يركل فني و اعتراضات معاونت ماليات بر ارزش افزود‌ه سازمان امور مالياتي طي توضيحاتي، به د‌فاع از لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه پرد‌اخت و اجراي اين نوع از ماليات را نه تنها به ضرر واحد‌هاي توليد‌ي د‌ر صنعت غذا ند‌انست بلكه تاكيد‌ كرد‌ كه معافيت د‌ر اين بخش به نفع صنعت غذاي كشور نيست. جعفر ابراهيم‌بيگي هم صريح كرد‌: جلسات رسيد‌گي به اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه، با حضور نمايند‌گان اتاق بازرگاني و نيز اتاق اصناف به همراه ساير د‌ستگاه‌هاي د‌ولتي برگزار شد‌ه است و اين جلسات اد‌امه نيز د‌ارد‌.

وي با بيان اينكه براي اصلاح اين لايحه بيش از 100 كشور مورد‌ مطالعه قرار گرفته است، افزود‌: ماليات بر ارزش افزود‌ه د‌ر حلقه ابتد‌ايي شكل مي‌گيرد‌ و هرچه به سمت مصرف پيش رود‌، شيب آن كاهش مي‌يابد‌. ماليات بر ارزش افزود‌ه شخص‌محور نيست و آنهايي كه نمي‌خواهند‌ صورت‌حساب‌ها مباد‌له شود‌، به آن اشكال مي‌گيرند‌. به گفته وي، اگر ايراد‌ و اشكالي نيز د‌ر ماليات بر ارزش افزود‌ه وجود‌ د‌ارد‌، عمد‌تا به مشكلات موجود‌ د‌ر نظام مالي كشور و ضعف‌هايي كه د‌ر اين بخش برقرار است، بازمي‌گرد‌د‌. ابراهيم‌بيگي به برخي اصلاحات ايجاد‌ شد‌ه د‌ر لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه اشاره كرد‌ و افزود‌: بر اساس اين اصلاحيه، نرخ ماليات بر ارزش افزود‌ه توليد‌ و وارد‌ات ماشين‌آلات كشاورزي صفر د‌ر نظر گرفته شد‌ه است. براي د‌اروهاي انساني و حيواني نيز بطور كلي نرخ ماليات صفر است. او ياد‌آور شد‌: شرايط براي اصلاح بيشتر لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه همچنان فراهم است و بخش خصوصي مي‌تواند‌ از اين فرصت استفاد‌ه كند‌. ابراهيم‌بيگي با بيان اينكه هد‌ف از اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزود‌ه، تغيير اعمال اين نوع از ماليات از توليد‌كنند‌ه به مصرف‌كنند‌ه است، افزود‌: سازمان امور مالياتي كشور به د‌نبال آن است با اجراي د‌قيق اين قانون، فرارهاي مالياتي را از طريق صورت‌حساب‌ها كنترل كند‌.نویسنده:
عملكرد‌ د‌ولت د‌ر حوزه ماليات‌ستاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/26
عملكرد‌ د‌ولت د‌ر حوزه ماليات‌ستاني
«چتر مالياتي بايد‌ عام‌گستر شود‌؛ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از 3 سال بررسي، و مد‌تي پيش از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شد‌. هد‌ف اصلي اين اصلاحيه «افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصاد‌ي»، «نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي» و «تغيير روش مالياتي از نظام مبتني بر حد‌س و گمان و علي‌الراس به نظام مبتني بر تشخيص قطعي» بود‌ه است. اصلاحيه به‌منظور د‌ستيابي به اين اهد‌اف شبكه اطلاعاتي را طراحي كرد‌ه كه اشخاص ثالث موظفند‌ اطلاعات مود‌يان خود‌ را د‌ر حوزه‌هاي «هويتي»، «معاملاتي»، «مالي، پولي، اعتباري و سرمايه‌اي» و «د‌ارايي‌ها، اموال، املاك و نقل‌وانتقال» د‌ر اختيار سازمان امور مالياتي قرار د‌هند‌. با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم د‌ر تاريخ 31 تيرماه 1395 اصطلاح «جرم مالياتي» وارد‌ د‌ايره واژگان اقتصاد‌ي و مالياتي شد‌. طبق مفاد‌ ماد‌ه 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم قابليت ارتكاب جرايم مالياتي به‌صورت فعل و ترك فعل نمود‌ پيد‌ا مي‌كند‌ اما همچنان فرار مالياتي د‌ر ايران بالاست.» اين جمله‌ها را محمود‌ تولايي، رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران د‌ر گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد‌. او معتقد‌ است: د‌ولت‌ها بايد‌ چتر مالياتي خود‌ را بر روي عموم مرد‌م باز كنند‌؛ عد‌م تبعيض مالياتي، فاصله گرفتن از مميزمحوري و تشخيص و شناسايي مود‌يان مالياتي جد‌يد‌ خواسته اصلي فعالان اقتصاد‌ي است. با توجه به حجم بالاي فرار مالياتي د‌ر اقتصاد‌ ايران و سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شد‌ه د‌ر سطح كلان د‌رزمينه مبارزه با جرايم مالياتي كلان و گسترد‌ه به عنوان يكي از مظاهر و مصاد‌يق مهم جرايم اقتصاد‌ي ضرورت جرم‌انگاري فرار مالياتي اجتناب‌ناپذير بود‌ بنابراين د‌ر اصلاحيه جد‌يد‌ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 مصاد‌يق ارتكاب جرم د‌رخصوص نپرد‌اختن ماليات تعيين‌شد‌ه است. تولايي، رييس اتاق كاشان مي‌گويد‌: آنچه مطالبه مرد‌م و فعالان اقتصاد‌ي است، شفافيت د‌ر اقتصاد‌ است؛ اين شفافيت بايد‌ د‌ر همه ابعاد‌ فعاليت‌هاي اقتصاد‌ي از توليد‌، صنعت، تجارت گرفته تا همه فعالان اقتصاد‌ي را د‌ر برگيرد‌. شفافيت د‌ر نحوه ماليات‌ستاني جز موارد‌ي است كه بايد‌ بر آن تاكيد‌ شود‌. سازمان همكاري و توسعه اقتصاد‌ي (OECD) ماليات را پرد‌اخت‌هاي الزامي و بلاعوض به د‌ولت تعريف مي‌كند‌؛ از منظر عمومي، ماليات يك نوع هزينه اجتماعي است كه آحاد‌ ملت موظف هستند‌ د‌ر راستاي بهره‌وري از امكانات و منابع يك كشور آن را پرد‌اخت كنند‌ تا توانايي‌هاي جايگزيني اين امكانات و منابع فراهم شود‌؛ متاسفانه برخي از اشخاص د‌ر مسير اخذ ماليات يا پرد‌اخت آن بد‌ون توجه به نياز كشور از زير بار پرد‌اخت فرار كرد‌ه و به‌اين‌ترتيب جزو فراريان پرد‌اخت ماليات شناخته مي‌شوند‌. تولايي مي‌افزايد‌: د‌رخواست فعالان اقتصاد‌ي شناسنامه‌د‌ار از د‌ولت اين است كه افراد‌ي كه ماليات خود‌ را پرد‌اخت نمي‌كنند‌ را شناسايي كند‌. البته د‌ولت ابزار لازم و كافي براي شناسايي اين افراد‌ د‌ارد‌. » به گفته تولايي د‌ر ماد‌ه 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم اين ابزارها مشخص‌شد‌ه است. اجراشد‌ن اين ماد‌ه براي همه نهاد‌هاي اقتصاد‌ي، بنگاه‌هاي اقتصاد‌ي خصوصي، د‌ولتي و نهاد‌هاي عمومي غيرد‌ولتي ضروري است. رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران مي‌گويد‌: «د‌ولت با تراكنش‌هاي مالي افراد‌ به‌راحتي مي‌توانند‌ فراريان ماليات را شناسايي كند‌. طبق همين تراكنش‌هاي مالي بايد‌ مود‌يان جد‌يد‌ي به مود‌يان قبلي اضافه شود‌ و پايه مالياتي را بالا ببرند‌، و از رفتن به سراغ مود‌يان شناسنامه‌د‌ار قد‌يمي اجتناب شود‌. او شفاف‌سازي اقتصاد‌ي را راهكار نهايي مي‌د‌اند‌؛ اگر د‌ولت، مرد‌م و بنگاه‌هاي اقتصاد‌ي شفاف عمل كنند‌ بايد‌ خود‌ را ملزم به پرد‌اخت ماليات كنند‌؛ البته د‌ر اينجا هم اولويت باكساني است كه گرد‌ش مالي بالايي د‌ارند‌، اما اين به معناي ناد‌يد‌ه گرفتن ماليات بقيه افراد‌ و فعالان اقتصاد‌ي كوچك و متوسط نيست.

تولايي مي‌گويد‌: با قانون جد‌يد‌ مالياتي، اميد‌واريم كه پايه و تعد‌اد‌ مود‌يان مالياتي افزايش يابد‌ تا ماليات توزيع شود‌ و فشار آن روي فعالان اقتصاد‌ي شناسنامه‌د‌ار و توليد‌ به‌تنهايي نباشد‌. اگرچه د‌ر اين سال‌ها بستر مالياتي كشور آماد‌ه شد‌ اما د‌ر سال‌هاي آتي بايد‌ بكوشيم بر مطالبه خود‌ از د‌ولت د‌وازد‌هم د‌ر حوزه گسترش چتر مالياتي تلاش كنيم، بايد‌ مود‌يان و پايه مالياتي د‌ولت افزايش يابد‌. به گفته تولايي د‌ولت ابزار لازم را براي مقابله با اين افراد‌ د‌ر اختيار د‌ارد‌ و ظرفيت مالياتي د‌ر كشور خيلي بالاست. تولايي د‌رباره نحوه افزايش مود‌يان مالياتي و روش‌هايي كه مي‌توان آنها را به كار برد‌ معتقد‌ است: بسترهاي اخذ ماليات از نظر قانوني آماد‌ه‌شد‌ه است، اما سازمان مالياتي براي شناسايي راه‌هاي جد‌يد‌، با د‌شواري‌هايي مواجه است. كشف و بررسي مود‌يان جد‌يد‌ زمان‌بر است؛ البته د‌ر اينجا شفافيت اقتصاد‌ به روش‌هاي متعد‌د‌ مثل بررسي حساب‌ها و تراكنش‌هاي مالي فعالان اقتصاد‌ي ممكن است. مرد‌م و د‌ولت بايد‌ د‌ر كنار همد‌يگر براي شفافيت اقتصاد‌ي تلاش كنند‌. مشاركت تجاري و صنعتي ايران و كره

يك فعال اقتصاد‌ي د‌رباره فعاليت‌هاي صنعتي با فعالان كره‌يي گفت: د‌ر د‌وران برجام با مد‌يران شركت‌هاي كره جنوبي براي معرفي محصولات صنعتي ايران وارد‌ فاز مذاكره شد‌ه‌ايم و نشست‌هاي مختلفي را با هد‌ف معرفي كالاهاي غيرنفتي به سرانجام رساند‌ه‌ايم. بهمن‌آباد‌ي د‌رباره مزيت‌هاي صنايع غيرنفتي گفت: يك محصول كوچك كه در صنعت سلامت قرار است توزيع شود بد‌ون د‌رد‌ مي‌تواند‌ خون‌گيري كند‌ و كاملا گزارشي از وضعيت سلامتي شخص را ارائه د‌هد‌ و اين محصول د‌ر حال حاضر د‌ر كره جنوبي د‌ر حال توليد‌ است. اين امكان وجود‌ د‌ارد‌ كه د‌ر د‌اخل كشور تكنولوژي محصول وارد‌ شد‌ه و خود‌ محصول د‌ر اين‌جا توليد‌ شود‌ اين محصول پزشكي به‌صورت اتوماتيك است و به 30كشور د‌نيا از جمله اسپانيا، روسيه، هند‌، امريكاي شمالي، امريكاي جنوبي و... صاد‌ر مي‌شود‌.

اين فعال اقتصاد‌ي د‌رباره توليد‌ اين محصول خاطرنشان كرد‌: حد‌ود‌ 15-10 سال است كه استارت توليد‌ اين محصول د‌ر كره جنوبي خورد‌ه است و د‌ر قد‌م اول معرفي اين محصول د‌ر بازار ايران و موفقيت د‌ر ماركت ايراني است. به‌واقع قرار است د‌ر د‌وران برجام توليد‌ اين محصول و انتقال تكنولوژي د‌ر كشور د‌ر قد‌م‌هاي بعد‌ي و توسط تشكل‌ها مربوطه مد‌نظر قرار گيرد‌.نویسنده:

  دريچه Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 سايبري حمله تهديد پابرجاست
  جهان شدند
  در موفق آلمان در كليدي ايالتي در كاران
  محافظ كه بدافزاري گسترش روند ظاهرا جهان گروه را كشور ۰۵۱ تكم دس هاي رايان گذشته روزهاي
  در طبق اما است شده كند بود، داده قرار حمله
  هدف انها سازم از بسياري چين در شده منتشر زارشهاي اروپايي
  گ نوين نظم نويد مركل
  پيروزي دفع وجود با هم بريتانيا دارند همشكل ان رايه با
  هنوز را جديد حمالت وقوع بيني پيش سايبري،
  حمالت دادند گزارش نيز اها دانشگه از برخي است. داده اروپا
  هشدار در جديد ظم تسليمي| طال جهان|
  گروه قرار بدافزار اين تاثير تحت بهشدت آنها هاي سيستم
  كه انتخابات در مركل حزب شكست چندين از پس قدم يك محلي انتخابات هر برگزاري با مركل
  آنگال موارد، از بسياري در رسد نظر به البته كه
  گرفته اتحاد كه رسد نظر به اخير الهاي در آلمان ايالتي چهارمين در فعاليت سراسري انتخابات در پيروزي
  به رمافزارهاي عامل سيستم از ديده آسي هاي
  رايان از را خود تاثيرگذاري محبوبيت مسيحي دموكراتيك يشود كتر نزدي آلمان صدراعظم مقام در خود
  دوره تا كه نيست مشخص هنوز كردند. مي استفاده
  قديمي كردند بيني پيش تحليلگران از بسياري داده دست شكست زمينه، اين در هم وي موفقيت جديدترين
  و يي رايانه تمهاي سيس بر بدافزاري حمله اين حد
  چه سال در جهان در پوپوليسم به گرايش روند ادامه در كه دموكراتيك اتحاد حزب مقابل در راتها الدموك
  سوسي است. داشته تاثير اروپايي بازرهاي در ويژه
  ب رويكرد تغيير سراسري انتخابات در نيز آلمان ٦۱۰۲ وستفاليا رينه- اهميت حائز ايالت در مركل
  مسيحي كه كرد اعالم مايكروسافت شركت ميان اين
  در حال اين با باشد. شاهد را غيرسنتي احزاب سمت به يشود محسوب شنبه يك روز انتخابات در
  شمالي هشدار يك عنوان به را اخير سايبري حمله بايد ها
  دول پيروزي هلند اخير انتخابات در روت مارك پيروزي دونالد تجمهوري رياس از پس كه است درحالي
  اين به لتها دو كه افزاري نرم هاي خلل كنند. تلقي
  جدي فرانسه در لوپن مارين مقابل در جوان ماكرون امانوئل مركل ناظران، تحليلگران از بسياري امريكا در
  ترامپ است. شده گسترده صدمات باعث ردهاند نك توجهي
  آن صدراعظمي دوره چهارمين در مركل فعاليت احتمال اكنون دانستند غربي هاي ارز اصلي نماينده
  را از يكي در امنيتي حفره يك از ويروسي حمله
  اين كارشناس اش، تيموت يدهد. افزايش را آلمان در اتحاديه حامي رو ميان ماكرون امانوئل پيروزي از
  پس است. كرده استفاده مايكروسافت ويندوز هاي
  نسخ انها گفت:«آلم بلوبي دارايي مديريت موسسه اقتصادي سوي از فرانسه تجمهوري رياس انتخابات در
  اروپا امنيتي حفره اين تر پيش امريكا امنيتي هاي
  سرويس است بهتر دانند كه يگردند بازم چيزي سمت به انتظار اروپا اتحاديه از خروج براي الشبريتانيا هاي
  ديگر به واكنش در تر پي مايكروسافت بودند. كرده پيدا
  را ۷۱۰۲ سال داستان اين بود. خواهند پوپوليسم عليه اروپا در كليدي رههاي مه به كشور دو اين كه رود
  م قرباني رمافزارهايش كاربران اينكه از گفت حمله پوپوليسم.»
  اين عليه متقابل جنگ است: شوند. تبديل غرب
  در اعالم شركت اين است. «متاسف» اند ده حمله
  اين اروپا اتحاديه اروپايي ارزشاي از بارها
  مركل در كه جديدي هاي روزرسان به با كاربران كه
  كرد نيز خود اظهارات جديدترين در است كرده دفاع زودهنگام پيروزي هاي رخنه برابر در ينند توا گرفته قرار
  اختيارشان ماكرون امانوئل با نزديك هاي همكار از كه گفته ترين پرجمعيت در محلي انتخابات اوليه نتايج
  طبق كنند. محافظت خود از
  احتمالي آينده كند احيا را اروپا اتحاديه تا كرد خواهد استفاده آنگال مسيحي دموكراتيك اتحاد حزب آلمان،
  ايالت وقوع احتمال مورد در اينترنت امنيت
  كارشناسان سخنراني در وي بسازد. اتحاديه اين براي جديدي اختصاص خود به را آرا از درصد ۳۳ شده موفق
  مركل در جهان سراسر در جديد سايبري حمالت از
  موجي آلمان كه كرد تاكيد هوادارانش مقابل در آخر در به را آرا از درصد ۲.۱۳ هم راتها الدموك سوسي
  دهد بسيار افراد اين گفته به د. داده ان هشدار جاري
  هفته داشت خواهند يكديگر با نزديك تعامالتي فرانسه زيادي اندازه تا يوان مت را آمار اين كه اند آورده
  دس هاي فعاليت مجدد شروع با حمله اين كه است
  متحمل جمهوري رييس كنند. مي متحول را اروپا اتحاديه بلوك كه گرفت نظر در فدرال انتخابات نتايج الگوي مثابه
  به است درحالي اين بگيرد. صورت هفته آغاز در
  اداري شولتز تاثيرگذاري پايان معناي به اين است. واقعي فاجعه بر مركل مسيحي دموكراتيك اتحاد حزب پيروزي دومين به توانست شد مواجه ناگهاني محبوبيتي با امسال
  اوايل برگزار شنبه يك روز او تحليف مراسم كه فرانسه جديد نتايج اين براساس شود. برگزار سپتامبر ماه ۲4
  روز ۰۰۱كشور حدود هيي رايان سيستم ۵۲۱زار از بيش
  كه اروپايي هاي روژه احياي هدف با دارد تصميم شد، كمپين كه است اين دهد، انجام بايد االن كه كاري است. محسوب يي هفته يك زماني بازه در تها لدموكرا سوسيا نتايج اما كند. اندام عرض مركل رقيب ديترين عنوان انتخاباتي آخرين با مقايسه در راتا دموك سوسيال
  آراء گرفتند. قرار اجزار باف نوعي حمله هدف جمعه روز
  جهان اگرچه كند. صحبت مركل با برود برلين به بالفاصله ديگر بار را فردي شخصيت مبناي بر دموكرات سوسيال در مشابهي هيي منطق اتحاد در مركل حزب شود. چندان محبوبيت اين كه كرد اثبات شنبه يك انتخابات كاهش ٦.۸درصد حدود شد ۲۱۰۲رگزار سال در
  كه كشورهايي ازجمله اسپانيا فرانسه روسيه،
  بريتانيا، داشتند انتظار تحليلگران كارشناسان از بسياري تمركز به حزب درآورد؛ اجرا به بوندشتاگ انتخابات براي شد برگزار مه اه م۷ روز كه اشلتسويگ-هولشتاين ايالت حمايت از آلمان در مخالف حزب نبوده آوردني دوام ميزان همان به مسيحي دموكراتيك اتحاد آرا مقابل
  در اين تاثير تحت نيز آنها در دولتي انهاي سازم كه
  بودند اروپا اتحاديه ضد پوپوليسم از موجي كه ردند ور تص مساله اين شايد تا دارد نياز ايي سياسه روي شديد حزب از آرا ۲.٦۲درصد مقابل در درصد ۳۳ كسب با نيز با شمالي رينه-وستفاليا اياالت نيست. برخوردار زيادي شكست سي» بي ان گزارش«سي به است. يافته
  افزايش سايبري حمله اين در شدند. مواجه اختالالتي با
  حمله هاي وزه وراي به راتها الدموك سوسي تاثيرگذاري به سوسيال كه است درحالي اين بود گرفته پيشي شولتز حائز جمعيت كل پنجم نفري(يك ميليون ۳۱
  جمعيتي ماكرون پيروزي اما كند ظهور نيز اروپايي كشورهاي در شمالي رينه-وستفاليا اياالت در راتها دموك
  سوسيال دسترسي از مانع كرد قفل را ها رايان اجزار، باف
  يك در را بسياري نگراني مركل پيروزي احتمال افزايش مركل پيروزي حال اين با بينجامد.» آنها حامي گيري راي در محلي انتخابات در نيز را ديگر شكست يك راتها دموك توسط تاكنون ۰۱۰۲ سال از آلمان) در دهي راي شرايط سوسيال حزب رهبر شولتز، مارتين به محكمي
  ضربه پيامي نمايش با بدافزار اين شد. اطالعات به
  كاربران باره اين در شر پيت مركل است. برده بين از زمينه اين جلب در هايش تواناي او محبوبيت كه دهد نشان معاون نيكل، كارستن اند. كرده تجربه خود رقيب مقابل سبز حزب دموكرات سوسيال حزب از متشكل ائتالفي چراكه شود محسوب مركل اصلي رقيب
  دموكرات اينترنتي(بيتكوين) پول درخواست رايانه، صفحه
  روي فرانسه به كمك براي تنها نه بتوانيم كاري هر گفت:«ما تاثير بوندشتاگ انتخابات بر پيش از بيشتر يتهاي حما باره اين در يادداشتي در تنو موسسه تحقيقات بخش پذيرش از پس بالفاصله شولتز رو اين از شد. اداره خودش تولد محل ايالت در پيروزي با بود اميدوار
  وي اروپا) اتحاديه يوروپل(پليس رييس وينرايت، راب
  كرد. فرانسه همكاري با اروپا آينده دهي كل ش براي بلكه پيروز نيز منطقه آن در انتخابات در احتماال او گذاشته را كشور صنعتي قلب كه حزبي براي مساله گفت:«اين دشوار روزي گفت:«امروز ايالت اين در حزبش شكست ۲۱ساله صدراعظم مركل، شكست براي بيشتري
  شانس كرد اعالم سايبري فزاينده تهديد مورد در هشدار شد.
  ضمن خواهد يك داشت خود كنترل تحت قرن نيم به نزديك براي يكشنبه انتخابات بود.» دموكراسي سوسيال داد.»
  براي خواهيم انجام شولتز آورد. دست به اروپا اتحاديه اقتصاد زرگن
  بتري ۰۰۲هزار به جمعه روز سايبري حمله قربانيان شمار
  كه است. رسيده ۰۵۱كشور تكم دس در
  مورد كه معتقدند سايبري امنيت كارشناسان گيرند
  برخي مي فاصله امريكا جمهوري رييس از كنگره يخواهان
  جمهور كدهاي ضعف نقاط همان از اخير حمله در
  هكرها امريكا ملي امنيت سازمان كه هاند كرد استفاده
  مخربي اعالم پيش ماه هكرها از گروهي يكرد. استفاده آن شود
  از استيضاح بايد ترامپ پست:
  واشنگتن ملي امنيت سازمان مخرب كدهاي كه بودند
  كرده مخرب كدهاي خواستند آنها دهاند. دزدي را
  امريكا رايگان طور به را آنها سرانجام اما بگذارند حراج به
  را از تر خطرناك يتواند ترامپ دولت رسوايي امريكا در نوامبر ماه انتخابات بر اثرگذاري جهان|
  براي گروه كردند.
  منتشر جمهوري رياست دوران در واترگيت رسوايي هم آن كومي جيمز بركناري اما كرده انكار
  را دونالد به امريكايي سناتورهاي از گروهي كارل نوشته، اكسپرس نشريه باشد. نيكسون تحقيق مشغول او نظر تحت اداره كه زماني
  در دادهاند هشدار كشور اين رييسجمهوري
  ترامپ افشاگري در سرشناس خبرنگاران از برنشتاين يك بود، ترامپ-روسيه ارتباط موضوع بررسي كومي جيمز با گفتوگو نوارهاي كه صورتي
  در حقايق ترامپ است ممكن كرده، تاكيد واترگيت انداخته راه به واشنگتن در جديد سياسي جنجال آنها دارد، دراختيار را آبي اف شده بركنار منطقه
  رييس
  از كومي جيمز اخراج روسيه با ارتباطش به مربوط دسيسه را موضوع چنين طرح كه ترامپ
  است. كه است درحالي اين دهد. تحويل كنگره به
  را باشد. كرده الپوشاني را انتخابات در شكست توجيه براي ها
  دموكرات از بلندتر ترامپ استيضاح احتمال بر مبني زمزمهها جيمز كلينتون هيالري از سابقا كه برنشتاين او به اخراج از پيش كومي جيمز گفته داند، مي شانس اينديپندنت نشريه يشود. شنيده
  هميشه انتقاد ها ايميل با مرتبط تحقيقات سر بر كومي درباره تحقيق مشغول آي بي اف كه داده اطمينان اخراج از پس جنجالي جمهوري رييس
  استيضاح حكمتيار حزب ارتباط
  تاييد درباره ترامپ عليه اتهام داده هشدار بود، كرده نيست. جمهور رييس شخص است. كرده اعالم ۰٦درصد را
  كومي خطرناكي لحظه واقعا انتخابات روند در مداخله به رسيدگي نحوه وي بركناري ابتدايي
  دليل خود توييتر در گذشته هفته ترامپ طالبان
  دونالد
  با دهه در واترگيت رسوايي از بدتر احتماال است بود. شده عنوان كلينتون هيالري هاي ايميل
  مساله هرگونه ارائه از پيش كومي جيمز كه بود
  نوشته حكمتيار گلبدين رهبري به افغانستان اسالمي حزب منجر نيكسون استعفاي به كه است ميالدي ۰۷ اذعان نپذيرفتند را آن كراتها دمو كه
  موضوعي كه شود مطمئن است بهتر ها انه رس به
  اطالعات است چيزي آن از دشوارتر تر خطرناك
  مراتب ترامپ استيضاح هاي زمزمه حزب طالبان سياسي رهبران از شماري كه شد
  مدعي جمهوري رييس نيكسون واترگيت، رسوايي در شد. آي بي اف تحقيقات وي اخراج دليل كه داشتند با نباشد. نداشته وجود او وگوهاي گفت
  نوارهاي با نيكسون عصر در پيش سال 44 امريكا ملت
  كه هاي رسانه واقع در نوشته، اگزماينر
  واشنگتن با افغانستان صلح روند به طالبان پيوستن براي
  اسالمي درآمد سرويس سيا آي، بي اف به امريكا وقت انتخاباتي مبارزات ستاد ميان شده ادعا رابطه درباره كاخ سخنگوي امريكا جمهوري رييس حال بود.»
  اين مواجه
  آن قانون، از عبور به ترامپ كردن متهم با
  بسياري حزب ادعاي اين طالبان گروه هستند. تماس در هم هاي فعاليت بود داده SRIاجازه داخلي يگويند امريكا هاي دموكرات است. روسيه
  ترامپ وگوي گفت نوارهاي وجود يا رد از تاكنون
  سفيد «داليل عنوان با گزارشي در نيز پست واشنگتن كردهاند. استيضاح را او كرده جرم اعالم او
  عليه قريب سي، گزارش به است. كرده رد را
  اسالمي هاي چهره مكالمات شنود ازجمله غيرقانوني اين گذاشتن مسكوت براي تالشي ترامپ اقدام
  اين كردهاند. خودداري كومي جيمز به
  منتسب كه رسيده آن «وقت نوشته: ترامپ» استيضاح لزوم متهم را ترامپ كه نيستند ها انه رس فقط اين
  اما اين مطبوعاتي فرهنگي كميته مسوول سعيد،
  الرحمن دهند. انجام را سياسي ارتباط در همچنين ها دموكرات است. بوده
  تحقيقات كاهش تشديد با نوشته، تايمز نيويورك
  روزنامه دليل به ترامپ استيضاح براي را تحقيقاتي
  كنگره خواهان جمهوري برخي نيز ها دموكرات يكنند.
  م اسالمي حزب دعوت براساس طالبان تماس گفته
  حزب كه نيز امريكايي تاريخ استاد ليچمن آلن ترامپ كه گفتهاند نيز وگو گفت نوارهاي مساله با كه يشود ديده هايي نشانه ترامپ،
  محبوبيت شرايط اين در كند. آغاز عدالت اجراي از
  جلوگيري اخراج اين پس در كه داليلي ارائه درباره
  نيز طالبان است. صلح روند به پيوستن براي گروه اين
  از كرده پيشبيني را انتخابات در ترامپ پيروزي كه صورتي در كند سازي شفاف باره اين در بايد حفظ براي سنتي خواهان جمهوري از
  گروهي نظام حفظ حمايت براي حل راه آخرين
  استيضاح هستند، بدگمان شده، ارائه سفيد كاخ
  توسط از افرادي بارها نيز گذشته در است. كرده رد را ادعا اين استيضاح براي كومي اخراج كرده ادعا بود، جمهوري رييس نيز ندارد وجود نوارهايي
  چنين سرنوشت از حفاظت حزب تشكيالتي هاي
  ارزش توانيم صورتي در ما امريكاست. اساسي قانون تصديق قبل ماه يك آي بي اف سابق رييس
  چراكه گروه ولي شده مذاكره وارد افغانستان دولت با
  طالبان نوشته به است. كافي اياالتمتحده جمهور رييس امريكا مردم از كردن، گمراه علت به بايد
  امريكا فاصله امريكا جمهور رييس از خود
  سياسي افراد كه كنيم حمايت كشورمان اساسي قانون از رابطه بررسي حال در سازمان اين كه بود
  كرده را افغانستان دولت نمايندگان با مذاكره نوع هر
  طالبان اكنون «او است: گفته ليچمن اينديپندنت، خود موردنظر نامزد هنوز ترامپ كند.
  عذرخواهي آشكارا جمهوريخواهان از طيف اين گيرند.
  م غيرقابل اساسي قانون نقض دليل به كه را كساني
  و احتمالي تباني ها روس با ترامپ انتخاباتي
  ستاد يكرد.
  رد نماي از بگيرد. قرار استيضاح آستانه در تواند مي داده وعده اما نكرده معرفي بي اف رياست براي را زير را كومي اخراج براي ترامپ تصميم پنهاني
  و كشور حكومتي اداري نظام از را هستند
  اعتماد
  آنهاست. پذيرش ممنوعيت در قانون از اكنون ترامپ بيروني كرد. خواهد معرفي بهزودي را خود موردنظر فرد كه اقدام اين منفي تاثيرات تا دارند تالش برده
  سوال راي با جانسون اندرو تر پيش گرچه كنيم.
  حذف كه بود نوشته گذشته هفته نيز تايمز نيويورك كرده سرپيچي خارجي هاي دولت از مبالغ هدايا اوباما دولت در پيش سال ساله، ٦۵
  كومي، كنند. مديريت يي بهگونه را جنجالي العاده فوق وضعيت اعالم نيكسون ريچارد يا شد بركنار سمتش از كنگره يكرد، هدايت را جدي تحقيقات كه كومي
  اخراج بايد گويم نمي است. كرده سردرگم را قضاييه قوه پايان تا سال بود شده منصوب سمت اين
  به ازجمله خواه، جمهوري سناتور گراهام
  ليندسي هيچ اما داد استعفا خود بركناري از جلوگيري براي جمهوري رييس كشيدن پايين باعث توانست
  مي آغاز خواهان اما كنيم استيضاح اكنون را ترامپ بود. باقي او كاري
  دوره كويت در سايبري كاخ گفته ترامپ به هشدار ضمن كه است
  كساني موقعيت از اينگونه ترامپ چون جمهوري
  رييس افزايش به اشاره با تحليلي در ۲هم فرانس4
  شود. ها گزارش هستم. وي استيضاح براي تحقيقات وجود عدم يا وجود موضوع درباره بايد
  سفيد سطح در گسترده سايبري حمالت وقوع دنبال
  به است اين واقعيت است. نكرده سوءاستفاده
  خود اين به «هنوز نوشته: ترامپ استيضاح براي
  فشارها كرده تالش احتماال ترامپ كه است آن از حاكي نيكسون رسوايي از خطرناكتر كومي جيمز كند. زدايي ابهام گفتگو
  نوارهاي شديد، نگراني ابراز ضمن كويت مسووالن المللي
  بين كه روست روبه جمهوري رييس با امريكا امروز
  كه را خود گور كار اين با ترامپ اما ايم، نرسيده
  مرحله وي ارتباط درباره آي بي اف تحقيقات قضايي روند تحت شدت به واشنگتن سياسي
  فضاي دونالد سوي از گذشته هفته آي بي اف سابق
  رييس هكرها حمله از جلوگيري براي يي گسترده
  تدابير به متحده اياالت حكومتي نظام براي جدي خطري اقدامات به توجه با نيز نيويوركر نشريه كرد.»
  حفر بايد مساله اين كند اختالل دچار را روسيه با از يكي كه طوري به است كومي اخراج
  تاثير شد. بركنار
  ترامپ كويت مركزي بانك گزارش، اين بنابر اند. كرده يرود.»
  اتخاذ شمار به امروز «شرايط نوشته: ترامپ اخير گيرد.»
  جنجالي قرار توجه مورد گفته، واترگيت رسوايي افشاگر روزنامهنگاران تالش يا مداخله هرگونه بارها كرملين
  اگرچه يي گسترده اطالعات ابالغيه بانكها تمامي
  به ابالغ احتياطآميز اقدامات گرفتن پيش در
  براي به نسبت همچنين كويت دارايي وزارت است. خارجي
  كرده گذاري سرماي تشكيل مامور فيليپ» «ادوارد بانك اعضاي شمار
  افزايش پول پرداخت سامانه بانكي سيستم به هكرها
  ورود گذشته هاي ساعت طي دارد نگراني مردمي چين
  سيار دالري ميليارد ۰۵7 فرانسه جديد كابينه عضو 77 به آسيا
  زيرساخت شده انجام زمينه اين در يي ترده گس رصد
  عمليات هدف را اروپايي كشورهاي نخست حمله اين
  است. جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه هاي سرويس دهنده ارائه معتبر شركتهاي داد
  قرار خارجي گذاري يه سرما ميزان گفته چين توزير نخس معاون لي، گائو جانگ سفر از پيش دوشنبه فرانسه، جديد جمهوري رييس ماكرون، امانوئل آن اعضاي از يكي نيز ايران كه )AIIB( آسيا ساخت زير گذاري سرماي
  بانك به موفق آن گستره افزايش از پيش الكترونيك
  پست گزارش به رسيد. خواهد دالر ۰۵۷يليارد از بيش به ديگر ۵سال تا كشور اين براي را خواهان جمهوري راست حزب از ساله ٦4 فيليپ ادوارد برلين به كشورها كل تعداد اساس اين بر كه پذيرفت را ديگر كشور هفت عضويت
  است، شدند. افزار باج مهار شناسايي هاي سا در اقتصادي توسعه درراستاي كشورش گفته چيني مقام اين شينهوا، ادوارد فرانسه، خبرگزاري گزارش به كرد. انتخاب وزيري نخست مقام تصدي يافت. افزايش عضو ۷۷ به بانك اين عضو هاي
  منطقه ۵۱۰۲ سال در دارد برعهده چين را آن رهبري كه بانك اين ايرنا، گزارش
  به وارداتش بود گفته تر پيش كه چين برداشت. خواهد چشمگيري هاي گام پيشرو برعهده آينده روز دو در را دولت جديد كابينه تشكيل مسووليت
  فيليپ عراقي نيروهاي
  پيشروي رقم اين ديگر سال تا كشور اين وزير ت نخس معاون گفته به دهد مي افزايش را زيربنايي هاي رح اجراي براي را وامي كرد آغاز را خود كار رسمي بطور
  ميالدي قابليت كه داد خواهد نشان فرانسه جوان رييسجمهوري داشت
  خواهد چين دارايي وزارت احوال اين با رساند. خواهد دالر ميليارد ۸زار از بيش به را ۰۰۱ هگذاري سرماي يك با بانك اين داد. قرار عضو كشورهاي برخي اختيار
  در شخصيت يك انتخاب از هدف شده، گفته دارد. وقت اسرع در را كشور موصل
  اداره غرب
  در سال در چين خارجي گذاري سرماي ميزان دهد نشان كه كرده منتشر گزارشي در نمود كار به شروع كرده تامين چين را آن درصد ۰۳ كه دالري
  ميليارد حزب اعضاي بيشتر جلب فرانسه وزير نخست عنوان به خواه جمهوري
  راست حمله با دوشنبه عراق تروريسم ضد
  نيروهاي تاكنون چين گذاري سرماي اعظم بخش كه بوده دالر يليارد ۵۷۱ ميالدي ٦۱۰۲ يونان شيلي، بوليوي، بريتانيا، است. گرفته جديد عضو ۳۱ اقدام
  جديدترين در پيروزي از بعد ماكرون امانوئل كه است جنبشي به خواهان
  جمهوري موصل غرب در استراتژيك محله وارد غافلگيرانه عضويت كه كرده اعالم بانك تمديره هيا كه هستند كشورهايي جمله از
  روماني شرقي جنوب آسياي كشورهاي جمله از آسيايي كشورهاي در مابقي امريكا
  در حركت» در «جمهوري را آن كرده گذاري پايه جمهوري رياست
  انتخابات عراقي ضدتروريسم نيروهاي العربيه، گزارش به شدند. به نزديك دارد قصد ۷۱۰۲يز در چين گزارش، اين براساس است. شده انجام عضويت تشريفات بايد جديد اعضاي است. كرده تاييد شناخته رسميت به را
  آنها مستقل حكومت يك تشكيل با دارد قصد فرانسه جمهوري رييس است.
  ناميده داعش نظاميان شبه با شديد يهاي درگير از
  پس هگذاري سرماي رقم است بعيد كند گذاري سرماي ديگر كشورهاي در را رقم همين سپرده سهميه مورد در همزمان دهند انجام كشورهايشان در را خود
  رسمي ژوئن انتخابات در را ها كرسي بيشترين فرانسه چپ راست سنتي احزاب
  از غرب در الربيعي الرفاعي منطقه دو وارد
  توانستند ميزان كه يدهد نشان ارقام همچنين برود. باالتر اين از چين ميالدي جاري سال را سخنان اين بانك، اين رييس ليچون، جين شود. گيري تصمي بانك در
  آنان (فردا) چهارشنبه است قرار آورد. دست به كشور اين قانونگذاري
  مجلس واكنش نيروهاي كه است درحالي اين شوند.
  موصل دالر ميليارد ٦۲۱ به ٦۱۰۲ در هم چين در ديگر كشورهاي مستقيم هگذاري سرماي مقبوليت كه گفت كرد عنوان چين در ابريشم راه المللي بين اجالس حاشيه
  در در را خود نامزد ۸۲4 اسامي حركت» در «جمهوري به موسوم
  جنبش محله دو گذشته روز عراق ۱ارتش گردان سريع هر از است افزايش حال در جهان در آسيا زيرساخت گذاري سرماي
  بانك افزايش باعث كه ردهاند امضا تجاري توافقنامه يك امريكا چين است.
  رسيده كند. اعالم مجلس آينده
  انتخابات گرفتند. بازپس داعش از را اقتصادي كوي به موسوم خارجي گذاري سرماي ميزان ديگر سال شده، شبيني پي شد. خواهد واردات در ديگر كشور تكم دس وي، گفته به اند. شده آن عضو كشور چند يي
  قاره كشور، اين اعظم صدر با او مالقات آلمان به فرانسه رييسجمهوري
  سفر با ريها درگي سخت شرايط وجود با عراقي
  نيروهاي ارقام باالترين از يكي اين كه برسد دالر ٦ليارد مي ۰۰ به چين مستقيم شده جذب روز چين سي» «ي تارنماي هستند. بانك اين در عضويت براي درخواست
  حال اتحاديه كه دهد مي نشان ماكرون گيري قدرت از پس روز يك مركل
  آنگال 4هزار از بيش نستهاند توا مسكوني مناطق در
  داعش نخستوزير معاون شود. مي محسوب جهان در كشور يك خارجي گذاري يه سرما خود كار ۷۵عضو با رسما پيش سال بانك، كه كرد اعالم گزارشي در
  دوشنبه هاي وعده از كه دارد فرانسه جديد جمهوري رييس براي مهمي جايگاه
  اروپا به موصل شده آزاد مناطق از را غيرنظامي
  خانواده از كرد: تصريح پكن در ابريشم راه نللي الي همكاري اجالس حاشيه در چين آسياست. در زيربنايي هاي رح براي مالي تامين آن برنامه عمده كرد آغاز
  را است. بوده آن ساختار بازسازي اروپا بحران حل اش
  انتخاباتي از روز ۰۱۲ گذشت از پس دهند. انتقال ديگري جاهاي افزوده هستند، بانك اين به شدن ملحق خواستار كه كشورهايي شمار بر روزه
  هر استقبال گذاري سرمايه نوع هر كند كمك چين رشد توسعه به كه كشوري
  هر شد، برگزار شنبه يك كه اليزه كاخ در قدرت تحويل مراسم در
  ماكرون از وسيعي هاي بخ داعش موصل، آزادسازي عمليات است گفته نيز چين خلق جمهوري رييس پينگ جين شي ديگر سوي از شود. مي آسيا قاره اقتصادي قدرت تقويت به مساله اين كه ميرسد نظر به شود
  م گفت:«ما او دارد. احتياج فرانسه به زمان هر از بيش جهان اروپا كه
  گفت منابع است. داده دست از را خود كنترل تحت
  مناطق قصد دالري ۰4ميليارد صندوق از غير ابريشم راه هاي برنام پيشبرد براي كشورش در است بانك اين موسس هيات اعضاي از نيز ايران اسالمي جمهوري
  بيانجامد. ابزار اروپا زيرا داريم احتياج ي تر سياس تر دموكراتيك كارآمدتر، اروپايي
  به مناطق از درصد ۰9 از بيش ميگويند عراق
  نظامي باشد. داشته دالري ميليون ۰۰۵ ميليارد ۱4 ديگر مشاركت يك دارد است. شده پذيرفته آن عضو چهارمين سي عنوان به 94 كوشيد.»
  سال خواهم هدف اين تحقق براي من ماست حاكميت
  قدرت است. شده آزاد موصل
پيروزي مركل نويد نظم نوين اروپايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
پيروزي مركل نويد نظم نوين اروپايي
محافظه‌كاران در ايالتي كليدي در آلمان موفق شدند


گروه جهان| طلا تسليمي|

آنگلا مركل با برگزاري هر انتخابات محلي يك قدم به پيروزي در انتخابات سراسري و فعاليت در چهارمين دوره خود در مقام صدراعظم آلمان نزديك‌تر مي‌شود و جديدترين موفقيت وي هم در اين زمينه، شكست سوسيال‌دموكرات‌ها در مقابل حزب اتحاد دموكراتيك مسيحي مركل در ايالت حائز اهميت رينه- وستفاليا شمالي در انتخابات روز يك‌شنبه محسوب مي‌شود.  اين درحالي است كه پس از رياست‌جمهوري دونالد ترامپ در امريكا بسياري از تحليلگران و ناظران، مركل را نماينده اصلي ارزش‌هاي غربي مي‌دانستند و اكنون پس از پيروزي امانوئل ماكرون ميانه‌رو حامي اتحاديه اروپا در انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه و از سوي ديگر تلاش‌هاي بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا انتظار مي‌رود كه اين دو كشور به مهره‌هاي كليدي در اروپا و در غرب تبديل شوند. پيروزي زودهنگام

طبق نتايج اوليه انتخابات محلي در پرجمعيت‌ترين ايالت آلمان، حزب اتحاد دموكراتيك مسيحي آنگلا مركل موفق شده 33درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و سوسيال‌دموكرات‌ها هم 31.2درصد از آرا را به دست آورده‌اند كه اين آمار را مي‌توان تا اندازه زيادي به مثابه الگوي نتايج انتخابات فدرال در نظر گرفت كه روز 24ماه سپتامبر برگزار مي‌شود. براساس اين نتايج آراء سوسيال دموكرات‌ها در مقايسه با آخرين انتخاباتي كه در سال 2012 برگزار شد حدود 8.6درصد كاهش و در مقابل آرا اتحاد دموكراتيك مسيحي به همان ميزان افزايش يافته است.  به گزارش«سي‌‌ان‌بي‌سي» شكست سوسيال دموكرات‌ها در ايالات رينه-وستفاليا شمالي ضربه محكمي به مارتين شولتز، رهبر حزب سوسيال دموكرات و رقيب اصلي مركل محسوب مي‌شود چراكه وي اميدوار بود با پيروزي در ايالت محل تولد خودش شانس بيشتري براي شكست مركل، صدراعظم 12ساله بزرگ‌ترين اقتصاد اتحاديه اروپا به دست آورد. شولتز اوايل امسال با محبوبيتي ناگهاني مواجه شد و توانست به عنوان جدي‌ترين رقيب مركل عرض اندام كند. اما نتايج انتخابات يك‌شنبه اثبات كرد كه اين محبوبيت چندان دوام ‌آوردني نبوده و حزب مخالف در آلمان از حمايت زيادي برخوردار نيست. ايالات رينه-وستفاليا شمالي با جمعيتي 13ميليون نفري(يك‌پنجم كل جمعيت حائز شرايط راي‌دهي در آلمان) از سال 2010 تاكنون توسط ائتلافي متشكل از حزب سوسيال دموكرات و حزب سبز اداره مي‌شد. از اين رو شولتز بلافاصله پس از پذيرش شكست حزبش در اين ايالت گفت:«امروز روزي دشوار براي سوسيال دموكراسي بود.» انتخابات يك‌شنبه دومين پيروزي حزب اتحاد دموكراتيك مسيحي مركل بر سوسيال‌دموكرات‌ها در بازه زماني يك هفته‌يي محسوب مي‌شود. حزب مركل در اتحاد منطقه‌يي مشابهي در ايالت اشلتسويگ-هولشتاين كه روز 7ماه مه برگزار شد نيز با كسب 33درصد در مقابل 26.2درصد آرا از حزب شولتز پيشي گرفته بود و اين درحالي است كه سوسيال دموكرات‌ها يك شكست ديگر را نيز در انتخابات محلي در مقابل رقيب خود تجربه كرده‌اند.  كارستن نيكل، معاون بخش تحقيقات موسسه تنو در يادداشتي در اين باره گفت:«اين مساله براي حزبي كه قلب صنعتي كشور را براي نزديك به نيم قرن تحت كنترل خود داشت يك فاجعه واقعي است. اين به معناي پايان تاثيرگذاري شولتز است. كاري كه الان بايد انجام دهد، اين است كه كمپين سوسيال دموكرات بر مبناي شخصيت فردي را بار ديگر براي انتخابات بوندشتاگ به اجرا درآورد؛ حزب به تمركز شديد روي سياست‌هايي نياز دارد تا شايد اين مساله به تاثيرگذاري سوسيال‌دموكرات‌ها به وراي حوزه‌هاي راي‌گيري حامي آنها بينجامد.» با اين حال پيروزي مركل نشان مي‌دهد كه محبوبيت او و توانايي‌هايش در جلب حمايت‌هاي بيشتر از پيش بر انتخابات بوندشتاگ تاثير گذاشته و او احتمالا در انتخابات در آن منطقه نيز پيروز خواهد شد.

  نظم جديد در اروپا

پس از چندين شكست حزب مركل در انتخابات ايالتي آلمان در سال‌هاي اخير به نظر مي‌رسد كه اتحاد دموكراتيك مسيحي محبوبيت تاثيرگذاري خود را از دست داده و بسياري از تحليلگران پيش‌بيني مي‌كردند كه در ادامه روند گرايش به پوپوليسم در جهان در سال 2016 آلمان نيز در انتخابات سراسري تغيير رويكرد به سمت احزاب غيرسنتي را شاهد باشد. با اين حال پيروزي مارك روت در انتخابات اخير هلند و پيروزي امانوئل ماكرون جوان در مقابل مارين لوپن در فرانسه احتمال فعاليت مركل در چهارمين دوره صدراعظمي در آلمان را افزايش مي‌دهد. تيموتي ‌اش، كارشناس اقتصادي موسسه مديريت دارايي بلوبي گفت:«آلمان‌ها به سمت چيزي بازمي‌گردند كه مي‌دانند بهتر است و عليه پوپوليسم خواهند بود. اين داستان سال 2017 است: جنگ متقابل عليه پوپوليسم.»

مركل بارها از ارزش‌هاي اروپايي و اتحاديه اروپا دفاع كرده است و در جديدترين اظهارات خود نيز گفته كه از همكاري‌هاي نزديك با امانوئل ماكرون استفاده خواهد كرد تا اتحاديه اروپا را احيا كند و آينده جديدي براي اين اتحاديه بسازد. وي در سخنراني در آخر در مقابل هوادارانش تاكيد كرد كه آلمان و فرانسه تعاملاتي نزديك با يكديگر خواهند داشت و بلوك اتحاديه اروپا را متحول مي‌كنند.  رييس‌جمهوري جديد فرانسه كه مراسم تحليف او روز يك‌شنبه برگزار شد، تصميم دارد با هدف احياي پروژه‌هاي اروپايي بلافاصله به برلين برود و با مركل صحبت كند. اگرچه بسياري از كارشناسان و تحليلگران انتظار داشتند و تصور مي‌كردند كه موجي از پوپوليسم ضد اتحاديه اروپا در كشورهاي اروپايي نيز ظهور كند اما پيروزي ماكرون و افزايش احتمال پيروزي مركل نگراني بسياري را در اين زمينه از بين برده است. مركل پيش‌تر در اين باره گفت:«ما هر كاري بتوانيم نه تنها براي كمك به فرانسه بلكه براي شكل‌دهي آينده اروپا با همكاري فرانسه انجام خواهيم داد.»نویسنده:
واشنگتن‌پست: ترامپ بايد استيضاح شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
واشنگتن‌پست: ترامپ بايد استيضاح شود
جمهوري‌خواهان كنگره از رييس‌جمهوري امريكا فاصله مي‌گيرند


 گروه جهان|

 گروهي از سناتورهاي امريكايي به دونالد ترامپ رييس‌جمهوري اين كشور هشدار داده‌اند در صورتي كه نوارهاي گفت‌وگو با جيمز كومي رييس بركنار شده اف‌بي‌آي را دراختيار دارد، آنها را به كنگره تحويل دهد. اين درحالي است كه زمزمه‌ها مبني بر احتمال استيضاح ترامپ بلندتر از هميشه شنيده مي‌شود. نشريه اينديپندنت شانس استيضاح رييس‌جمهوري جنجالي پس از اخراج كومي را 60درصد اعلام كرده است.

دونالد ترامپ هفته گذشته در توييتر خود نوشته بود كه جيمز كومي پيش از ارائه هرگونه اطلاعات به رسانه‌ها بهتر است مطمئن شود كه نوارهاي گفت‌وگوهاي او وجود نداشته نباشد. با اين حال رييس‌جمهوري امريكا و سخنگوي كاخ سفيد تاكنون از رد يا وجود نوارهاي گفت‌وگوي منتسب به جيمز كومي خودداري كرده‌اند.

روزنامه نيويورك‌تايمز نوشته، با تشديد كاهش محبوبيت ترامپ، نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه گروهي از جمهوري‌خواهان سنتي براي حفظ ارزش‌هاي تشكيلاتي حزب و حفاظت از سرنوشت سياسي خود از رييس‌جمهور امريكا فاصله مي‌گيرند. اين طيف از جمهوري‌خواهان آشكارا و پنهاني تصميم ترامپ براي اخراج كومي را زير سوال برده و تلاش دارند تا تاثيرات منفي اين اقدام جنجالي را به‌گونه‌يي مديريت كنند.

ليندسي گراهام سناتور جمهوري‌خواه، ازجمله كساني است كه ضمن هشدار به ترامپ گفته كاخ سفيد بايد درباره موضوع وجود يا عدم وجود نوارهاي گفت‌وگو ابهام‌زدايي كند. جيمز كومي رييس سابق اف‌بي‌آي هفته گذشته از سوي دونالد ترامپ بركنار شد.

اگرچه كرملين بارها هرگونه مداخله يا تلاش براي اثرگذاري بر انتخابات ماه نوامبر در امريكا را انكار كرده اما بركناري جيمز كومي آن هم در زماني كه اداره تحت نظر او مشغول تحقيق و بررسي موضوع ارتباط ترامپ-روسيه بود، يك جنجال سياسي جديد در واشنگتن به راه انداخته است. ترامپ كه طرح چنين موضوع را دسيسه دموكرات‌ها براي توجيه شكست در انتخابات مي‌داند، گفته جيمز كومي پيش از اخراج به او اطمينان داده كه اف‌بي‌آي مشغول تحقيق درباره شخص رييس‌جمهور نيست.

دليل ابتدايي بركناري وي نحوه رسيدگي به مساله ايميل‌هاي هيلاري كلينتون عنوان شده بود. موضوعي كه دموكرات‌ها آن را نپذيرفتند و اذعان داشتند كه دليل اخراج وي تحقيقات اف‌بي‌آي درباره رابطه ادعا شده ميان ستاد مبارزات انتخاباتي ترامپ و روسيه است. دموكرات‌هاي امريكا مي‌گويند اين اقدام ترامپ تلاشي براي مسكوت گذاشتن اين تحقيقات بوده است. دموكرات‌ها همچنين در ارتباط با مساله نوارهاي گفت‌وگو نيز گفته‌اند كه ترامپ بايد در اين‌ باره شفاف‌سازي كند و در صورتي كه چنين نوارهايي وجود ندارد نيز رييس‌جمهوري امريكا بايد به علت گمراه كردن، از مردم امريكا عذرخواهي كند. ترامپ هنوز نامزد موردنظر خود را براي رياست اف‌بي‌آي معرفي نكرده اما وعده داده كه فرد موردنظر خود را به‌زودي معرفي خواهد كرد.

كومي، ۵۶ ساله، 4سال پيش و در دولت اوباما به اين سمت منصوب شده بود و 6 سال تا پايان دوره كاري او باقي بود. خطرناك‌تر از رسوايي نيكسون

فضاي سياسي واشنگتن به‌شدت تحت تاثير اخراج كومي است به‌طوري كه يكي از روزنامه‌نگاران افشاگر رسوايي واترگيت گفته، رسوايي دولت ترامپ مي‌تواند خطرناك‌تر از رسوايي واترگيت در دوران رياست‌جمهوري نيكسون باشد. نشريه اكسپرس نوشته، كارل برنشتاين از خبرنگاران سرشناس در افشاگري واترگيت تاكيد كرده، ممكن است ترامپ حقايق مربوط به ارتباطش با روسيه و اخراج جيمز كومي را لاپوشاني كرده باشد.

برنشتاين كه سابقا از هيلاري كلينتون و جيمز كومي بر سر تحقيقات مرتبط با ايميل‌ها انتقاد كرده بود، هشدار داده اتهام عليه ترامپ درباره مداخله در روند انتخابات واقعا لحظه خطرناكي است و احتمالا بدتر از رسوايي واترگيت در دهه ۷۰ ميلادي است كه به استعفاي نيكسون منجر شد. در رسوايي واترگيت، نيكسون رييس‌جمهوري وقت امريكا به اف‌بي‌آي، سيا و سرويس درآمد داخلي (IRS) اجازه داده بود فعاليت‌هاي غيرقانوني ازجمله شنود مكالمات چهره‌هاي سياسي را انجام دهند.  

آلن ليچمن استاد تاريخ امريكايي نيز كه پيروزي ترامپ در انتخابات را پيش‌بيني كرده بود، ادعا كرده اخراج كومي براي استيضاح رييس‌جمهور ايالات‌متحده كافي است. به نوشته اينديپندنت، ليچمن گفته است: «او اكنون مي‌تواند در آستانه استيضاح قرار بگيرد. از نماي بيروني ترامپ اكنون از قانون در ممنوعيت پذيرش هدايا و مبالغ از دولت‌هاي خارجي سرپيچي كرده و قوه قضاييه را سردرگم كرده است. نمي‌گويم بايد ترامپ را اكنون استيضاح كنيم اما خواهان آغاز تحقيقات براي استيضاح وي هستم. گزارش‌ها حاكي از آن است كه ترامپ احتمالا تلاش كرده روند قضايي تحقيقات اف‌بي‌آي درباره ارتباط وي با روسيه را دچار اختلال كند و اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد.»

 زمزمه‌هاي استيضاح ترامپ

واشنگتن اگزماينر نوشته، در واقع رسانه‎هاي بسياري با متهم كردن ترامپ به عبور از قانون، عليه او اعلام جرم كرده و او را استيضاح كرده‌اند. اما اين فقط رسانه‌ها نيستند كه ترامپ را متهم مي‌كنند. دموكرات‌ها و نيز برخي جمهوري‌خواهان نيز درباره ارائه دلايلي كه در پس اين اخراج توسط كاخ سفيد ارائه شده، بدگمان هستند، چراكه رييس سابق اف‌بي‌آي يك ماه قبل تصديق كرده بود كه اين سازمان در حال بررسي رابطه ستاد انتخاباتي ترامپ با روس‌ها و تباني احتمالي آنهاست.

نيويورك‌تايمز نيز هفته گذشته نوشته بود كه اخراج كومي كه تحقيقات جدي را هدايت مي‌كرد، مي‌توانست باعث پايين كشيدن رييس‌جمهوري شود. فرانس24 هم در تحليلي با اشاره به افزايش فشارها براي استيضاح ترامپ نوشته: «هنوز به اين مرحله نرسيده‌ايم، اما ترامپ با اين كار گور خود را حفر كرد.» نشريه نيويوركر نيز با توجه به اقدامات جنجالي اخير ترامپ نوشته: «شرايط امروز به مراتب خطرناك‌تر و دشوارتر از آن چيزي است كه ملت امريكا 44سال پيش در عصر نيكسون با آن مواجه بود.»

واشنگتن‌پست نيز در گزارشي با عنوان «دلايل لزوم استيضاح ترامپ» نوشته: «وقت آن رسيده كه كنگره تحقيقاتي را براي استيضاح ترامپ به دليل جلوگيري از اجراي عدالت آغاز كند. در اين شرايط استيضاح آخرين راه‌حل براي حمايت و حفظ نظام قانون اساسي امريكاست. ما در صورتي مي‌توانيم از قانون اساسي كشورمان حمايت كنيم كه افراد و كساني را كه به‌دليل نقض قانون اساسي غيرقابل اعتماد هستند را از نظام اداري و حكومتي كشور حذف كنيم. گرچه پيش‌تر اندرو جانسون با راي كنگره از سمتش بركنار شد يا ريچارد نيكسون براي جلوگيري از بركناري خود استعفا داد اما هيچ رييس‎جمهوري چون ترامپ اين‌گونه از موقعيت خود سوءاستفاده نكرده است. واقعيت اين است كه امروز امريكا با رييس‌جمهوري روبه‌روست كه خطري جدي براي نظام حكومتي ايالات‌متحده به شمار مي‌رود.»

 نویسنده:
افزايش شمار اعضاي بانك زيرساخت آسيا به 77 عضو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
افزايش شمار اعضاي بانك زيرساخت آسيا به 77 عضو


گروه جهان

بانك سرمايه‌گذاري زير ساخت آسيا (AIIB) كه ايران نيز يكي از اعضاي آن است، عضويت هفت كشور ديگر را پذيرفت كه بر اين اساس تعداد كل كشورها و منطقه‌هاي عضو اين بانك به ۷۷ عضو افزايش يافت.

به گزارش ايرنا، اين بانك كه رهبري آن را چين برعهده دارد در سال ۲۰۱۵ ميلادي بطور رسمي كار خود را آغاز كرد و وامي را براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي در اختيار برخي كشورهاي عضو قرار داد. اين بانك با يك سرمايه‌گذاري ۱۰۰ ميليارد دلاري كه ۳۰ درصد آن را چين تامين كرده شروع به كار نمود و در جديدترين اقدام ۱۳ عضو جديد گرفته است. بريتانيا، بوليوي، شيلي، يونان و روماني از جمله كشورهايي هستند كه هيات‌مديره بانك اعلام كرده كه عضويت آنها را به رسميت شناخته و تاييد كرده است. اعضاي جديد بايد تشريفات عضويت رسمي خود را در كشورهايشان انجام دهند و همزمان در مورد سهميه و سپرده آنان در بانك تصميم‌گيري مي‌شود. جين ليچون، رييس اين بانك، اين سخنان را در حاشيه اجلاس بين‌المللي راه ابريشم در چين عنوان كرد و گفت كه مقبوليت بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا در جهان در حال افزايش است و از هر قاره‌يي چند كشور عضو آن شده‌اند. به گفته وي، دست‌كم ۸ كشور ديگر در حال درخواست براي عضويت در اين بانك هستند.  تارنماي «يي‌سي» چين روز دوشنبه در گزارشي اعلام كرد كه بانك، 2 سال پيش رسما با ۵۷ عضو كار خود را آغاز كرد و عمده برنامه آن تامين مالي براي طرح‌هاي زيربنايي در آسياست. هر روزه بر شمار كشورهايي كه خواستار ملحق شدن به اين بانك هستند، افزوده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه اين مساله به تقويت قدرت اقتصادي قاره آسيا بيانجامد. جمهوري اسلامي ايران نيز از اعضاي هيات موسس اين بانك است و در سال 94 به عنوان سي و چهارمين عضو آن پذيرفته شده است.نویسنده:
«ادوارد فيليپ» مامور تشكيل كابينه جديد فرانسه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
«ادوارد فيليپ» مامور تشكيل كابينه جديد فرانسه


گروه جهان

  امانوئل ماكرون، رييس‌جمهوري جديد فرانسه، دوشنبه پيش از سفر به برلين ادوارد فيليپ ٤٦ساله و از حزب راست جمهوري‌خواهان را براي تصدي مقام نخست‌وزيري انتخاب كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ادوارد فيليپ مسووليت تشكيل كابينه جديد دولت را در دو روز آينده برعهده خواهد داشت و رييس‌جمهوري جوان فرانسه نشان خواهد داد كه قابليت اداره كشور را در اسرع وقت دارد.  گفته شده، هدف از انتخاب يك شخصيت راست جمهوري‌خواه به عنوان نخست‌وزير فرانسه جلب بيشتر اعضاي حزب جمهوري‌خواهان به جنبشي است كه امانوئل ماكرون بعد از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري پايه‌گذاري كرده و آن را «جمهوري در حركت» ناميده است. رييس‌جمهوري فرانسه قصد دارد با تشكيل يك حكومت مستقل از احزاب سنتي راست و چپ فرانسه بيشترين كرسي‌ها را در انتخابات ژوئن مجلس قانونگذاري اين كشور به دست آورد. قرار است چهارشنبه (فردا) جنبش موسوم به «جمهوري در حركت» اسامي ٤٢٨نامزد خود را در انتخابات آينده مجلس اعلام كند.

سفر رييس‌جمهوري فرانسه به آلمان و ملاقات او با صدر اعظم اين كشور، آنگلا مركل يك روز پس از قدرت‌گيري ماكرون نشان مي‌دهد كه اتحاديه اروپا جايگاه مهمي براي رييس‌جمهوري جديد فرانسه دارد كه از وعده‌هاي انتخاباتي‌اش حل بحران اروپا و بازسازي ساختار آن بوده است.

ماكرون در مراسم تحويل قدرت در كاخ اليزه كه يك‌شنبه برگزار شد، گفت كه اروپا و جهان بيش از هر زمان به فرانسه احتياج دارد. او گفت:«ما به اروپايي كارآمدتر، دموكراتيك‌تر و سياسي‌تر احتياج داريم زيرا اروپا ابزار قدرت و حاكميت ماست و من براي تحقق اين هدف خواهم كوشيد.»نویسنده:
سرمايه‌گذاري خارجي ۷۵۰ ميليارد دلاري چين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
سرمايه‌گذاري خارجي ۷۵۰ ميليارد دلاري چين


گروه جهان

 جانگ گائو لي، معاون نخست‌وزير چين گفته ميزان سرمايه‌گذاري خارجي اين كشور تا 5سال ديگر به بيش از ۷۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. به گزارش شينهوا، اين مقام چيني گفته كشورش درراستاي توسعه اقتصادي در سال‌هاي پيش‌رو گام‌هاي چشمگيري خواهد برداشت. چين كه پيش‌تر گفته بود وارداتش را افزايش مي‌دهد به گفته معاون نخست‌وزير اين كشور تا 5 سال ديگر اين رقم را به بيش از 8 هزار ميليارد دلار خواهد رساند. با اين احوال وزارت دارايي چين گزارشي منتشر كرده كه نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري خارجي چين در سال ۲۰۱۶ ميلادي ۱۷۵ ميليارد دلار بوده كه بخش اعظم سرمايه‌گذاري چين تاكنون در امريكا و مابقي در كشورهاي آسيايي و از جمله كشورهاي آسياي جنوب شرقي انجام شده است.  براساس اين گزارش، چين در ۲۰۱۷ نيز قصد دارد نزديك به همين رقم را در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري كند و بعيد است رقم سرمايه‌گذاري سال جاري ميلادي چين از اين بالاتر برود. همچنين ارقام نشان مي‌دهد كه ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم كشورهاي ديگر در چين هم در ۲۰۱۶ به ۱۲۶ميليارد دلار رسيده است. چين و امريكا يك توافقنامه تجاري امضا كرده‌اند كه باعث افزايش واردات خواهد شد. پيش‌بيني شده، 5 سال ديگر ميزان سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده مستقيم چين به ۶۰۰ميليارد دلار برسد كه اين يكي از بالاترين ارقام سرمايه‌گذاري خارجي يك كشور در جهان محسوب مي‌شود. معاون نخست‌وزير چين در حاشيه اجلاس همكاري بين‌المللي راه ابريشم در پكن تصريح كرد: از هر كشوري كه به توسعه و رشد چين كمك كند و هر نوع سرمايه‌گذاري استقبال مي‌شود. از سوي ديگر شي جين‌پينگ رييس‌جمهوري خلق چين نيز گفته است كشورش براي پيشبرد برنامه‌هاي راه ابريشم غير از صندوق ۴۰ميليارد دلاري قصد دارد يك مشاركت ديگر ۱۴ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلاري داشته باشد.نویسنده:
تهديد حمله سايبري در جهان پابرجاست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
تهديد حمله سايبري در جهان پابرجاست


 گروه جهان| ظاهرا روند گسترش بدافزاري كه در روزهاي گذشته رايانه‌هاي دست‌كم ۱۵۰كشور را هدف حمله قرار داده بود، كند شده است اما طبق گزارش‌هاي منتشر شده در چين بسياري از سازمان‌ها هنوز با رايانه‌ها مشكل دارند و بريتانيا هم با وجود دفع حملات سايبري، پيش‌بيني وقوع حملات جديد را هشدار داده است. برخي از دانشگاه‌ها نيز گزارش دادند كه سيستم‌هاي آنها به‌شدت تحت تاثير اين بدافزار قرار گرفته كه البته به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد، رايانه‌هاي آسيب‌ديده از سيستم عامل و نرم‌افزارهاي قديمي استفاده مي‌كردند. هنوز مشخص نيست كه تا چه حد اين حمله بدافزاري بر سيستم‌هاي رايانه‌يي به‌ويژه در بازرهاي اروپايي تاثير داشته است.

در اين ميان شركت مايكروسافت اعلام كرد كه دولت‌ها بايد حمله سايبري اخير را به عنوان يك هشدار جدي تلقي كنند. خلل‌هاي نرم‌افزاري كه دولت‌ها به آن توجهي نكرده‌اند باعث صدمات گسترده شده است. اين حمله ويروسي از يك حفره امنيتي در يكي از نسخه‌هاي ويندوز مايكروسافت استفاده كرده است. سرويس‌هاي امنيتي امريكا پيش‌تر اين حفره امنيتي را پيدا كرده بودند. مايكروسافت پيش‌تر در واكنش به اين حمله گفت از اينكه كاربران نرم‌افزارهايش قرباني اين حمله شده‌اند «متاسف» است. اين شركت اعلام كرد كه كاربران با به روزرساني‌هاي جديدي كه در اختيارشان قرار گرفته، مي‌توانند در برابر رخنه‌هاي احتمالي از خود محافظت كنند.

كارشناسان امنيت اينترنت در مورد احتمال وقوع موجي از حملات سايبري جديد در سراسر جهان در هفته جاري هشدار داده‌اند. به گفته اين افراد بسيار متحمل است كه اين حمله با شروع مجدد فعاليت‌هاي اداري در آغاز هفته صورت بگيرد. اين درحالي است كه بيش از ۱۲۵هزار سيستم رايانه‌يي حدود 100كشور جهان روز جمعه هدف حمله نوعي باج‌افزار قرار گرفتند. بريتانيا، روسيه، فرانسه و اسپانيا ازجمله كشورهايي بودند كه سازمان‌هاي دولتي در آنها نيز تحت تاثير اين حمله با اختلالاتي مواجه شدند. در اين حمله سايبري يك باج‌افزار، رايانه‌ها را قفل كرد و مانع از دسترسي كاربران به اطلاعات شد. اين بدافزار با نمايش پيامي روي صفحه رايانه، درخواست پول اينترنتي(بيتكوين) كرد. راب وينرايت، رييس يوروپل(پليس اتحاديه اروپا) ضمن هشدار در مورد تهديد فزاينده سايبري اعلام كرد كه شمار قربانيان حمله سايبري روز جمعه به ۲۰۰هزار مورد در دست‌كم ۱۵۰كشور رسيده است.

برخي كارشناسان امنيت سايبري معتقدند كه هكرها در حمله اخير از همان نقاط ضعف و كدهاي مخربي استفاده كرده‌اند كه سازمان امنيت ملي امريكا از آن استفاده مي‌كرد. گروهي از هكرها ماه پيش اعلام كرده بودند كه كدهاي مخرب سازمان امنيت ملي امريكا را دزديده‌اند. آنها مي‌خواستند كدهاي مخرب را به حراج بگذارند اما سرانجام آنها را به طور رايگان منتشر كردند.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/26
از منطقه


تاييد ارتباط حزب حكمتيار با طالبان

 حزب اسلامي افغانستان به رهبري گلبدين حكمتيار مدعي شد كه شماري از رهبران سياسي طالبان و حزب اسلامي براي پيوستن طالبان به روند صلح افغانستان با هم در تماس هستند. گروه طالبان اين ادعاي حزب اسلامي را رد كرده است. به گزارش بي‌بي‌سي، قريب الرحمن سعيد، مسوول كميته فرهنگي و مطبوعاتي اين حزب گفته تماس طالبان براساس دعوت حزب اسلامي از اين گروه براي پيوستن به روند صلح است. طالبان اين ادعا را رد كرده است. در گذشته نيز بارها افرادي از طالبان با دولت افغانستان وارد مذاكره شده ولي گروه طالبان هر نوع مذاكره با نمايندگان دولت افغانستان را رد مي‌كرد.اعلام وضعيت فوق‌العاده سايبري در كويت

به دنبال وقوع حملات سايبري گسترده در سطح بين‌المللي مسوولان كويت ضمن ابراز نگراني شديد، تدابير گسترده‌يي براي جلوگيري از حمله هكرها اتخاذ كرده‌اند. بنابر اين گزارش، بانك مركزي كويت به تمامي بانك‌ها ابلاغيه و اطلاعات گسترده‌يي براي در پيش گرفتن اقدامات احتياط‌آميز ابلاغ كرده است. وزارت دارايي كويت همچنين نسبت به ورود هكرها به سيستم بانكي و سامانه پرداخت پول سيار مردمي نگراني دارد و طي ساعت‌هاي گذشته عمليات رصد گسترده‌يي در اين زمينه انجام شده است. اين حمله نخست كشورهاي اروپايي را هدف قرار داد و شركت‌هاي معتبر ارائه‌ دهنده سرويس‌هاي پست الكترونيك پيش از افزايش گستره آن موفق به شناسايي و مهار باج‌افزار شدند.پيشروي نيروهاي عراقي در غرب موصل

نيروهاي ضد تروريسم عراق دوشنبه با حمله غافلگيرانه وارد 2محله استراتژيك در غرب موصل شدند. به گزارش العربيه، نيروهاي ضدتروريسم عراقي پس از درگيري‌هاي شديد با شبه‌نظاميان داعش توانستند وارد دو منطقه الرفاعي و الربيعي در غرب موصل شوند. اين درحالي است كه نيروهاي واكنش سريع و گردان 19 ارتش عراق روز گذشته دو محله موسوم به كوي اقتصادي را از داعش بازپس گرفتند. نيروهاي عراقي با وجود شرايط سخت درگيري‌ها با داعش در مناطق مسكوني توانسته‌اند بيش از 4هزار خانواده غيرنظامي را از مناطق آزاد شده موصل به جاهاي ديگري انتقال دهند. پس از گذشت 210روز از عمليات آزادسازي موصل، داعش بخش‌هاي وسيعي از مناطق تحت كنترل خود را از دست داده است. منابع نظامي عراق مي‌گويند بيش از 90درصد از مناطق موصل آزاد شده است.نویسنده:
  انتخابات تا روز
  4 Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  8
  رهشناريا
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 پاسخگويي براي تالش مردم
  مطالبات ميكند
  به بررسي را شهري شناسي زيبايي عناصر
  «تعادل» با تا كنند تالش اصولگرا نيروهاي كه روزهايي
  در كنند، پيدا دست تاكتيكي وحدت به نامزد يك به
  رسيدن با تا كند مي تالش رقيب تاكتيك به توجه بدون
  روحاني درباره مختلف انهاي است در طرفدارانش وسيع بصري
  طيف زيبايي با تهران خداحافظي
  داليل توان مي كه هايي برنامه كند. صحبت هايش برنامه
  امتداد اينكه اول كرد؛ بندي طبقه موضوعي كالسه چند در
  آنها زنجيره رهبري مردم حمايت با كه داده قول
  روحاني هرج از كمي زمين زير به سطح از ها آدم تردد كاهش كاري| آزاده شهرسازي| راه
  گروه باز را كشورمان عليه بر غرب اقتصادي هاي تحري
  تمام شهر شدن خلوت با بكاهد شهر آمد رفت مرج مدرس بزرگراه در زمستان فصل در كه
  بچي بيكاري وعده يازدهم دولت رييس بعدي مرحله در
  كند. شود. كاسته آن نازيبايي از كمي بهار آمدن با بود رفته خواب به برف از هي اليي
  زير نهايتا است داده وادها خان جوانان به را رقمي
  تك شاهد تا نشيند مي بزرگراه به رو شود مي
  بيدار از شهروندي حقوق داخلي سياست حوزه در شوند
  اينكه نمي اجرا منظر هاي طرح اين ها تهراني اكثر باشد. ها ين ماش مرور
  عبور است. داده خبر مدني هاي آزادي افزايش حصر
  پايان داد: ادامه شهري هريزي برنام كارشناس اين شده بيدار زمستاني خواب از كه را
  دختربچه موضوعات اين با رابطه در روحاني يهاي سخنران
  اكثر بحث شهري فضاي طراحي درباره كنم نمي فكر براي مجسمه اين ترسناك چهره اما هند.
  ديد جامعه عمومي افكار در آرام آرام تا يود شم
  پردازش منظر طرح نام به طرحي ايران در ما شود. تو وگ گف شده تبديل شوخي به مجازي فضاي در دتها
  م كند.
  رسوب هاي شرك كه زماني فقط يشود نم اجرا كه داريم اسازي زيب سازمان از كنايه با شهروندان
  بود يزد، تهران، در روحاني طرفداران درتمايي از
  بعد متوسل آن به كنند خرج پول خواهند مي مشاور شهر اكسازي ترسن سازمان نام با
  شهرداري سمنان، غربي، آذربايجان كردستان، كرمانشاه،
  همدان، هاي طرح چرا كه پرسيد امر متوليان از بايد شويند. منظر به پرداختن امروزه، ردند. كم ياد
  تهران آذربايجان هاي ان است مردم به نوبت ديروز و...
  اصفهان نميكنند. اجرا را منظر شهري مديران اصلي اركان از يكي به شهر
  زيبايي الرييس شيخ از ميزباني كه رسيد مازندران
  شرقي در رسد مي نظر به كه چيزي است. شده
  تبديل بگيرند. عهده به را است
  اعتدالگرايان زيباتر نا تهران منطقه كدام كمتر گرفته قرار غفلت مورد تهران
  شهرداري اين مردم جوانان با ديدار جريان در اما
  روحاني است معتقد شهري ريزي برنامه كارشناس اين زندگي بر شهر منظر است. شده پرداخته آن
  به از كدام هر كه كرد مطرح را مهمي رفاي ها ان
  است ديگر مناطق از تر شت بسيار تهران شهر شمال كه شهر عمومي فضاهاي عقالني روحي نظم
  مردم، مرجع هاي روه سوي از جدي مطالبه يك عنوان به
  آنها اين درباره صحبت داد: توضيح باره اين در وي است. رواني نيازهاي از مردم، نيازهاي با مواجهه
  براي مطالبات اين به پاسخ در روحاني شود. اعالم
  اجتماعي است. يي سليقه كامال موضوع تاثير نياز مورد محيط خلق تا شهر
  زيباشناسانه با است آمده كار روي درصد 51 با كه دولتي تفاوت
  از كم تهران در آنها تعداد كه نوكيسه هاي آد كه است زنده سيستمي شهر منظر گذارد. مي ميكند تجربه را 06تا07درصدي باالي آراي كه
  دولتي افراد اين پسندد. مي را تجمالت بيشتر نيست، ارتباطات ساختارها، پيچيده، جريانات
  تجمع به دستيابي رمز را مردم باالي مشاركت گفت
  سخن زيباست، باشد طال از خانه در اگر كنند مي تصور به دستيابي براي دهند. شكل را آن
  مالكان برشمرد. خورده فرو مطالبات سادگي
  اين نظم در را زيبايي فرهيختگان ما منظر به بايد زيبا، مناسب امن، سالم، يبينند.
  محيطي اما كرد. اساسي توجه زيباشناسي لحاظ از
  شهر نوكيسگان سيطره در تهران شهر شمال واقع در را اسازي زيب تهران شهرداري رسد، نظر
  به نفع به «قاليباف» انصراف شمال مشكل ترين مه ديگر طرف از دارد. قرار ندارد رو اده پي تهران گفت قطعي بطور توان نمي يشوند محسوب شهر گل كاشت ديوار، در ها، كردن رنگ در
  «رييسي»
  فقط دارد زيادي بسيار شيب كه است اين تهران جداول طراحان اينكه به اشاره با وي عوامل زيرا دارد. تاثير شهر زيبايي در مواردي چه كه حالي در داند. ها ان بوست اركها در گياه
  و ساخته شيب اين در زياد تراكم با ها ختمان سا نيستند، سليقه خوش چندان نيز ها سنگفرش به پاسخ در وي دارند. نقش شهر زيبايي در متعددي زيباسازي با اينكه از بيشتر ها پل كرد رنگ
  كه انصراف به مربوط انتخابات گذشته روز مهم
  خبر ساخت در طراحي گونه هيچ ديگر، سوي از دهاند. كارشناسان سطوح ترين پايين احتماال كرد: تصريح يكي كرد: اظهار نيست، زيبا شهري تهران چرا اينكه است. ارتباط در شهر تميزي با باشد مرتبط
  شهر كه انصرافي بود؛ رييسي نفع به انتخابات از
  قاليباف اند، پي در پيچ ها كوچ نداشته وجود معابر ساز استخدام امور اين انجام براي را كارگران وحتي نها ساختما تركيب به شهر اين نازيبايي داليل از نفر ميليون 12 با تهران بزرگي به شهري در
  اكنون قبال طلب اصالح هاي چهره تحليلگران
  هرچند باريك هاي كوچ اين در بزرگ بسيار هاي ان ساختم ندارد رو پياده تهران شهر ديگر سوي از يند. كمن ظاهر با منفرد شكل به ها ساختما يگردد. بر نماد كه ندارد وجود خاصي شهري المان
  جمعيت به توجه با اما بودند، داده خبر آن وقوع احتمال
  از هر ندارد وجود اصال رو پياده د، ده ان ش ساخته به باشد داشته وجود راه پياده خياباني در هم اگر فتهند گر قرار يكديگر كنار در متفاوت تركيبي شود، مي شهر نماد از سخن وقتي باشد. شهر
  اين موكد تاكيد ها ظره منا در قاليباف تند
  اظهارنظرهاي فشار اين بر عالوه است. شكل يك به ساختمان تردد آن در يتوان نم راحتي به بودن ناهموار دليل سقف ها ساختما شمالي غربي شرقي، وجه اين واقعيت اما ميشود ميالد برج متوجه
  افكار كه كردند مي بيني پيش برخي صحنه در ماندن براي
  وي دامن شهر از قسمت اين نازيبايي به هم ترافيك به خاصي قانون نيز كسبه براي ديگر سوي از كرد. دامن شهر نازيبايي به خود اين ندارند نمايي ام به زيبايي بر چيزي قواره بلند سازه اين كه
  است بماند. صحنه در پايان تا
  وي مدرن ساختمان كه جا هر داد: ادامه وي زد. م تابلوي خود سليقه به كس هر نميشود برده كار يكنيد نگاه را شهر مختلف، زواياي از وقتي يزند. يتوان كه داليلي از يكي است. نيفزوده
  تهران جمهوري رياس دوازدهم انتخابات
  ماجراي باشد، زيبا اينكه از بيشتر نيز دارد وجود گرانقيمتي كرده نصب خود مغازه در سر را بزرگي يا كوچك مواجه سيماني ساخته نيمه نهاي ساختما يكسري با ميادين به دانست، تهران شهر زشتي بر
  دال رداي پوشيدن روياي تا رسيد پايان نقطه به
  قاليباف محله در مثال، براي است. شهر وقاحت دهنده ان نش اين نازيبايي متوجه راحتي به نگاه يك در كه است وجود هم امها روي يزند. ذوق توي كه شويد بارز نمونه ميدد. گر بر شهر نازيباي هويت
  بي زير شهر قديمي بافت عالءالديني:
  پويا يك شهردار آقاي براي همچنان جمهوري
  رياست حتي است شهرتهران محالت ترين گران از كه الهيه شد. خواهيد تابلوها مشكي هاي ام ايزوگ با همراه آنتن پاره آهن يكسري تخريب بار يك كه بود انقالب ميدان طراحي
  آن از حال در جديد سازهاي ساخت
  سايه بيانيه در اما قاليباف بماند. باقي دسترس از دور
  روياي دارد وقاحت فقط ندارد وجود زيبا خيابان يك تاثير بر تاكيد با وي است. داده شهر به زشتي چهره انتظار شهروندان كه زماني دوم بار براي
  شد كوچك هاي ساختمان است رفتن بين رهها مناظ جريان در كه روشي مانند هم
  انصرافش به هها نوكيس آورد در را زيبا جاي اداي يعني نابودي به رو شهر قديمي بافت منظور گفت: شهر زيبايي در نها ساختما ناهماهنگي شهري زيباي المان سازه يك با تا
  داشتند همه از تاخته دولت به باز بود، برگزيده انتخاباتي
  تبليغات مجموع در هستند. شدن گم حال
  در ميكنند. كجي دهن شهر مردم باقي شهر قديمي بافت دانشگاه، استاديار اين گفته به متعلق يا هم شبيه بايد نها ساختما همه كه نيست اين تخريب ميدان همان نهايت در شوند،
  مواجه پيروزي براي را ابزارهايشان تمام كه خواسته
  طرفدارانش بصري، نظم وجود عدم گفت توان
  م كدام دنيا شهرهاي زيباترين اينكه به درپاسخ وي بين از حال در جديد سازهاي ساخت سايه زير هماهنگي يك بايد اما باشند. خاص زماني دوره يك به يافته اندكي تغيير آن ظاهر فقط كه بود شده اين خبر انتشار از پس بالفاصله ببندند. كار به
  رييسي رفت در مرج هرج شهري،
  ترافيك كه است مبحثي زيبايي كرد: عنوان هستند، شهرها گم حال در كوچك هاي ساختمان است رفتن نگاه چه هر تهران در اما باشد. داشته وجود آنها بين به نيز ميادين در شده استفاده اي رن
  بود. با اخير هاي هفته در كه اصولگرا نههاي رسا
  انصراف، عمومي فضاهاي راه پياده نبود داد.
  آمد اظهارنظر آن درباره راحتي به وان نت وجود عدم گفت توان مي مجموع در هستند. شدن يبينيد. ها ساختما بين هماهنگي كمتر كنيد آرامش تواند نمي نيست جذاب عنوان
  هيچ به يرند مب پيش را دولت تخريب پروژه ابزارهايشان
  تمام دليل به پاريس شهر معتقدند بسياري رفت در مرج هرج شهري، ترافيك بصري، نظم كند پيدا زشتي چهره تهران تا شده باعث در اما باشد زيبا بسيار ساختمان يك است ممكن چه هر دهد. هديه شهر به را شهر بصري
  جلوه اتحاد اين تاثيرگذاري درباره رفتند موضوع اين
  استقبال جزو ميالدي 19 18 قرن به متعلق هاي ساختمان تا شده باعث عمومي فضاهاي راه پياده نبود آمد متاسفانه باشد. ناهماهنگ پيرامونش فضاي با ارتباط چيزي بزني مثال را زيبايي ميدان تا كني مي
  فكر اعالم از قبل كردند. منتشر مختلفي مطالب
  تاكتيكي يي عده مقابل در است جهان شهرهاي زيباترين كند. پيدا زشتي چهره تهران گذاري دول با شهرداري يرسد نظر به يدهد. چرخش يك در بايستي جا يك شود نمي تهران در ميرسد نظر به واقع در كند. نمي خطور ذهن
  به انتخاباتي سفر آخرين عنوان به قاليباف انصراف،
  خبر است دوم ناپلئون معمار محصول پاريس معتقدند كردن هزينه دنبال به راهها بزرگ انا خيابه سطح در مشاهده را خرابه يا زيبا نا عامل يك جهيي در 360 براي خاصي برنامه طرح هيچ تهران
  شهرداري از قبل را دولت تخريب پرده آخرين تا شد رشت
  راهي را امپراتوري قدرت شهر اين ساخت با داشته قصد او شهر عمومي فضاهاي كاهش دليل به همچنين است. بيشتر سود كسب بودجه نماي براي قوانيني تهران شهر در ديگر ازسوي نكنيد. روز هر ضابطه تهران شهر ندارد. شهري
  منظر براي دولت اين اينكه بيان با قاليباف كند. اجرا
  انصرافش بگذارد. نمايش به نيز شهري فضاهاي كاهش درباره عالءالديني از بعد شوند مي گذاشته كار بد ها سنگفر اينكه دلش كه طور هر كس هر ندارد وجود انا ساختمه فكر به كس هيچ شود مي تر بزرگ
  بزرگ گفت: يترساند، را مردم وده بيه سخنان با آرا
  جذب شهر يك زيبايي چنانچه كلي بطور افزود: وي رفتن بين از حال در شهر عمومي فضاهاي گفت: ميشوند. كنده سال يك گذشت هم اگر يكند. انتخاب را خود ساختمان نماي بخواهد نيست. شهر كالن اين
  زيبايي آمد. كار روي ضعيف بسيار آراي با مستقر
  دولت را آنها كرده ايجاد شهروندان در بصري آرامش به كه هايي ميدان با توانند نمي شهروندان هستند شده گذاشته كار جداول ديگر سوي از افزود: وي يشود. نم رعايت قطعا باشد داشته وجود
  قانوني طبقات به كند تشويق عمومي هاي مشاركت جهت آنها داخل شوند ديده شهر در رهيي داي شكل دنيا كجاي هيچ در هستند نازيبا زشت بسيار شهر نازيبايي عوامل شهر گفت توان مي دهد، مشاركت اجازه مختلف در وي كنند. برقرار ارتباط است گياه گل از پر استفاده ها ان خياب سطح در بزرگ جداول اين از دولگذاري گزاف هاي هزين اجتماعي ريزي برنام گروه دانشيار عالءالديني،
  پويا تبليغاتي مستند پخش شده حل اجتماعي مسائل كه جايي يعني زيباست. آن شبيه ميادين هاي كاربري تغيير اينكه به پاسخ داشته هم كاربردي جداول اين اگر حتي كنند. نمي بسياري مبالغ تهران شهرداري داد: ادامه وي تاثيرگذار عناصر «تعادل» با وگو گف در تهران
  دانشگاه سيما اول شبكه از
  جهانگيري باشد، داشته وجود خاصي نظم بصري لحاظ به تاثيري چه است، شده انجام وليعصر ميدان در چه نباشد جدي خيلي كاربردشان رسد مي نظر به باشند يكند هزينه سازي دول سازي رو پياده براي نيز باز فضاهاي در بصري نظم را شهر زيبايي
  در زيباست. شهر آن گفت توان مي با بتواند مورد اين شايد گفت: دارد، شهر زيبايي در كرد. جبران را آنها نبود ديگر راهاي از بتوان انجام ممكن شكل ترين زشت به را كارها اين اما زيبايي در كلي عوامل اينها گفت: دانست سبز
  فضاي مستند درباره كه فراواني باي نشيه فراز از
  بعد «اسحاق انتخاباتي مستند شد، مطرح جهانگيري
  دوم انتخابات دوره دوازدهمين نامزد
  جهانگيري» سيما اول شبكه از يكشنبه شامگاه تجمهوري كرد
  رياس تشريح «تعادل» با وگو گف در معماري ارشد كارشناس
  يك مستند اين ابتداي در ايرنا، گزارش به شد.
  پخش خود فرزند به افتخار با جهانگيري اسحاق مادر
  تبليغاتي، دوره دوازدهمين ن6امزد بي «مناظره» برنامه در زيبا
  كه شهرهاي ساخت براي قانون
  6 ميكرد. نگاه بود، حاضر ستجمهوري ريا
  انتخابات نامزدها از يكي به پاسخ در مناظره اين در
  جهانگيري آن بومي فرهنگ دهنده نشان بايد شهر هر اينكه كاري ميروند. شمار به موفق هاي نمونه از هستيم، حسني| ستايش شهرسازي| راه
  گروه انتخابات از دوره اين در كانديدا عنوان به حضورش به
  كه چيني شهر نشوند. هم شبيه شهرها تا باشد منطقه مروي كوچه زار الله خيابان در شهرداري كه به منظر» نداز م چشا كه نيست زماني دير من اينكه «اول اظهاركرد: بود، معترض تجمهوري
  رياس شهر يك شناسند مي آن خاص هاي سقف از را شهري خوب نمونه عنوان به يتواند نيز داده انجام انسان زيست محيط از پراهميت وجه يك
  عنوان هستيد قائل خود براي را حق اين كجا از شما دانم
  نم گنبدهاي شيبدار سفالي هاي سقف از را ايتاليايي شود. محسوب هاي ويژگ از محققان است. گرفته قرار توجه
  مورد شتهام، دا تري مهم بيشتر كاري سابقه كه بنده براي
  كه ميشناسند. آن خاص هاي جنبه عنوان به زيباشناختي فرهنگي
  تاريخي، دهستان از را كارم طبيعي، صورت به كنيد. نها
  اظهارنظر ساختما تراكم وجوه به توجه ردهد. ان ياد منظر توجه قابل
  اصلي استاندار سمت به استان شهرستان در سپس نما
  آغاز ساخت بر نظارت نبود تراكم سوم قانون كارشناس اين گفته به انسان زيست محيط از يي جلوه شهر، در شده
  ياد معاون نيز حاضر حال در وزير ادامه در شدم
  منصوب زيبا را تهران شهر اينكه دليل وي، گفته به تعادل داد: توضيح باره اين در وي انهاست. ساختم شده ناميده شهري» «منظر كه گيرد مي بر در
  را هستم. جمهوري رييس
  اول ميگردد، بر دانه طراحي فرايند مشكل به بينيم نمي نها ساختما عمومي فضاهاي سبز، فضاي بين در آن نقش واسطه به شهري» «منظر اهميت
  است. جديدي مسووليت دنبال بخواهم اگر كه است
  طبيعي شهرهاي همه در داد: توضيح باره اين در رجبيان تعادل در مورد اين دارد. شهر زيبايي در مهمي نقش زندگي جريان سازي روان بخشي هويت
  زيباسازي، را خودم جمهوي رييس كانديداي عنوان به بايد
  باشم؛ هاي بدنه همه زيرا شود نمي خراب اعصابتان شما تازگي به گفت: شود، رعايت بايد شهري مبلمان باالدستي اصول يك از شهري منظر دنيا خوب فضاهاي ميادين است. موثر بسيار شهر پويايي است. شهري محيط
  در اينقدر شما چرا حال دهم، قرار مردم ديد معرض
  در را شهري هاي دان معماران، دارد هارموني شهري توجه انها الم اين به انقالب خيابان در شهرداري شهر تفضيلي هاي طرح در متاسفانه كند. مي تبعيت نكته نيز كنند مي ايجاد شهر تنفس جهت كه بازي اغلب گوناگون داليل به امروزي،
  شهرهاي متهم قبل سال 60 مديريت به را ما يد فته آش
  بر ميكنند. طراحي باالدستي قوانين اساس بر جمله از كه است داده انجام خوبي دامهاي اق كرده است شده پرداخته موضوع اين به اندكي ميزان به گيرد. قرار توجه مورد بايد كه است مهمي بسيار مطلوب تاريخي بصري هويت يافتن از
  اقتصادي درس كشور داخل هاي اه دانشگ بهترين در ما ييد؟
  ك اشاره ها شي كتابفرو تابلوي سازي يكسان به توان مي تبعيت آن از نه يشود كنترل نه مورد اين اما به توجه با است الزم حال عين در ميمانند. بيبهره كنيم.»
  بيان را موضوع اين افتخار با حاضريم ده خوب
  خواناي اي نمون غرب، شهرك خيابان در ايران معماري هاي شاخ از يكي كرد. ميشود. وكنجكاوي ماجراجويي حس القاي شهري» «منظر مباحث بنيادين نظري هاي
  زمينه غرب شهرك محله تهران در اينكه به اشاره با وي دست به كه بوده وارطان دوره معماري انقالب هاي دان بر كه كنترلي تنها اكنون داد: ادامه وي بايد شهر يك كه است اين بعدي نكته افزود: وي تخيلي فعاليت نوعي به مقوله اين شدن تبديل
  از اقتصادي مشكالت حل كليد ميرود، شمار به شهري منظر خوب هاي نمونه جزو اين االن است شده طراحي وارطان مهندس برخي در نما طراحي كه است اين يشود، شهري تحريك را شهروندان وكنجكاوي ماجراجويي حس شهر، سيماي كه چرا عملايد به جلوگيري مبنا
  بي به محله اين در سبز فضاي داد: توضيح باره اين در است. بازسازي دست در معماري مورد منظر سيما نام به يي كميته در شهرستان مگر نيست، خوبي مسير مستقيم مسير يك كند. به شود مي «حس» شهر از كه است چيزي است
  همه جوانان
  دست هند نچسبيد هم به ها نه بد شده، تعريف درستي نها ساختما نماي نيز تهران در ميگيرد. قرار بررسي مانند خياباني يا باشد داشته خاص اهداف اينكه ارشد كارشناس رجبيان، عليرضا يآيد.
  «ديده» يعني هاند. شد تعريف درستي به نيز خالي فضاهاي پوچ معماري شهرسازي معاونت در متر 01هزار باالي هاي روژه در دارد. را خود خاص هويتي تعريف كه وليعصر «تعادل» با توگو گف در شهرسازي معماري نامزد اين رييسي، نفع به قاليباف انصراف روز
  در طرفدارانش با ديدار براي كه جمهوري رياس
  انتخابات داريم. فرعي كوچه بعد كوچه بعد خيابان اول تهران شهر شمال شهري منظر خصوص در وي بسيار ساختار كه ييرد قرار بررسي مورد تهران شدت به استانبول استقالل خيابان كنار هاي كوچه گفت: دانست موثر شهرها زيبايي در را عامل
  6 مشكالت حل كليد كه گفت بود، شده ياسوج
  راهي منحني يك از بلكه نيست مستقيم خط ها خيابان معماري شهرتهران از قسمت اين معماري گفت: نيز ارائه كار پايان مجوز اينكه از بعد زيرا است. اشتباهي در كه كساني بينندگان است حاكم حس اين زيبا شهرهاي ساخت براي دنيا در اصلي قانون
  6 بافت جذابيت كشش باعث اين كه كنند مي تبعيت نيست. دنيا كجاي هيچ به متعلق كه است هويتي بي فقط يآيد نم بر شهرداري دست از كاري ديگر شود اين وارد تا دارند دوست يبند ما حضور خيابان خيلي نبايد شهرها كه است اين اول قانون دارد. وجود جوانان دست در كشور اقتصاد بيكاري بكار،
  كس اينگونه نيز ايران قدمي محلههاي شود. مي شهري شهر است پوچي بسيار معماري كالسيك معماري كنند. عوض را استفاده مورد مصالح وانند تم بزنند. قدم آن در شوند كوچ در تعادل بايد يعني باشند. متنوع خيلي نه منظم هواداران جمع در ديروز رييسي است. ايران ملت
  تواناي يك بعد معبر در پيچيدگي يك واقع در ودهاند. چه هر معماري در است. كرده گسيخته هم از را كل اگر داد: ادامه معماري ارشد كارشناس اين آن نمونه باشد. داشته وجود شهري فضاي طراحي اين ما مهم اهداف از يكي افزود: ياسوج مصالي در
  خود هها محل مركز قسمت در هياهو يك دوباره سكوت برويم آباد حسن مانند قديمي هاي محله سمت به باالدستي قوانين باشد ساختار يك داراي شهر تناسب مقياس متنوع عين در كه است پاريس برلين وين، هم تحمل را موجود وضع گرديم، نمي بر عقب به كه
  است ميدهيم. تغيير مردم نفع به را شرايط بلكه كنيم نمي دارند. بازار نههاي بد شويم. مي مواجه بيشتري زيبايي با كرده طراحي ان اساس بر معماران باشد، داشته گفت: باره اين در وي است. مقياس پنجم قانون دقت بايد البته اند. داده دست از را شان نظ
  بودن محالت باقي از تر درس شهري منظر لحاظ از تهران از يكي ميآورند. پديد منظم مجموعه يك هم كنار آن در نيز مقياس تناسب بايد زيبا شهر داشتن براي باشند، منظم اندازه از بيش نبايد شهرها كه داشت دارد وجود امكان اين كه گفت انتخاباتي نامزد كشور؟
  اين بافت بهترين است. آمده تهران به اول بار براي كه من خارجي مهمانان يك كنار كه هستيم شاهد تهران شهر در شود. رعايت كه برزيل در بريزيليال شهر مانند صورت اين در زيرا اما شود ايجاد شغل ميليوني بهصورت سال هر
  كه در مناسب بافت يك بخواهيم اگر افزود: وي جديد شهر گفت: زد مثالي خصوص دراين وي جوشي جنب پر بسيار شهر تهران كه گفت بود، شده ساخته طبقه چندين برج طبقه دو ساختمان شكست نهايت در شد ساخته زياد نظم با دقت به ششم برنامه كه حالي در شود نمي گويند مي ها
  برخي همدان قديم بافت به بايد بزنيم مثال را كشور سطح خوب هاي نمون از يكي ديبا كامران كار شوش، ندارد. درستي ساختار ولي است، پول يعني است. داري سرمايه نشانه فقط اين كه است. اكباتان شهرك آن نمونه نيز تهران در خورد. خواهند شغل ميليوني صورت به كه كرده مكلف را دولت
  توسعه براي را توسعه ششم برنامه كه گفت رييسي كند.
  ايجاد در هايي مستطيل يكسري بافت، اين در كنم. اشاره يآيد. حساب به ايران در شهرسازي هايي ساختمان زند. هم بر را شهري ساختار تواند مي شهرك در سعدي حافظ آپادانا هاي رج اما
  است جمله از فها صن انواع كه دارد وجود محالت ميانه دنيا در تاريخي شهرهاي به اشاره با رجبيان ندارد متولي تهران زيبايي ساختمان آرژانتين ميدان در قوامين بانك مانند نماي در تنوع نمونه بهترين است. قبول قابل غرب مجلس به تصويب براي دولت آنكه جاي به بار
  نخستين دليل به راند. مستق آن در و... بقالي قصابي، مسجد، زيبا تاريخي شهرهاي نمونه بهترين از يكي گفت: ندارد، متولي تهران شهر زيبايي اينكه بيان با وي ساختار بلكه نيستند شهري هاي المان تجارت بانك است منظم بسيار تنوع بر عالوه كه است هلند شهري اجرا براي تصويب مجلس خود توسط بدهد
  پيشنهاد وجود سبز فضاي همواره مستطيل اين وسط اينكه از مقدم دانشگر هادي است. اتريش وين شهر است اشتباه تهران زيبايي ساختار كرد: اظهار دنيا جاي همه در آن نمونه كه اند زده هم بر را شهر يدهند. انجام نما رنگ بازي با را كار اين كه تصميم دولت يدهد نشان امر اين كه است شده
  ابالغ مثال براي گويند. مي چمن ها مستطيل اين به داشته پيشرو معمار يك كه دنيا معماري بزرگ استادان امر اين متولي كه شهرداري سازي زيب سازمان جامع مسجد هم مثال اين درست نمونه دارد. وجود كند. اجرا را برنامه اين
  ندارد شغل يتواند نم اگر فعلي دولت كه داشت اظهار
  وي كدام هر ساكنان و. بها قصا چمن ها، چوپان چمن توجهي قابل جالب كارهاي شود، مي محسوب من خود ندارد. خارجي وجود گفت يتوان است، است ينظير سازه اين در مقياس تناسب است. يزد شهر در زندگي حضور پويايي دارند. ژهيي وي اخالقي نيزخصوصيات نها چم اين از نيز پاريس ميالن است. كرده ارائه شهر اين در شهرداري در نتوانستم را متري هزار 150 پروژه يك آبي مناره دو با دارد وروديرا ها بلندترين از يكي كه در زندگي حضور پويايي دوم قانون افزود: وي است. شده انتخابات عرصه وارد دوباره چرا كند
  ايجاد هم به شهري باريك هاي شريان توسط ها محله اين محسوب شهري منظر تاريخي خوب هاي نمونه شهرداري در ضعف اين برسانم. بندي جم به تهران است. اسالمي شهر دهنده نشان كه يتوان آسيايي درشهرهاي را مورد اين است. شهر به برجام كه گفت همچنين جمهوري رياست
  نامزد سال 70 حدود كه اينجاست جالب دهاند. وصل ژوهانسبورگ مانند شهرهايي همچنين شوند. مي دارد. بسزايي تاثير شهر سيستم بر خيابان تركيه در تهران بازار نيز تهران در ديد. تعهدات همه به ايران شد تبديل كشور براي تعهد
  يك روي از همدان شهر شهرسازي مهندس يك پيش شهري لحاظ به اما نيستند، تاريخي اينكه با كيتان در شهري هاي المان بستر اينكه بيان با وي سازي بومي نيز ساعته 24 خيابان آن به كه استانبول استقالل هاي رف كه صورتي در كرد عمل قرارداد اين در
  خود كرد. طراحي ريسي دوك يك وقت هي ژوهانسبورگ در اند. ده ش تعريف درست تبليغاتي تابلوهاي گرافيكي تناسب رنگ، هارموني است. سازي بوم ششم قانون داد: ادامه رجبيان خيابان اين در مردم مداوم تردد شاهد يند وي گم نكردند. عمل خود تعهدات به
  مقابل
دلايل خداحافظي تهران با زيبايي بصري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/26
دلايل خداحافظي تهران با زيبايي بصري
«تعادل» عناصر زيبايي‌شناسي شهري را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

بچه‌يي كه در فصل زمستان در بزرگراه مدرس زير لايه‌يي از برف به خواب رفته بود با آمدن بهار بيدار مي‌شود و رو به بزرگراه مي‌نشيند تا شاهد عبور و مرور ماشين‌ها باشد. اكثر تهراني‌ها اين دختربچه را كه از خواب زمستاني بيدار شده ديده‌اند. اما چهره ترسناك اين مجسمه براي مدت‌ها در فضاي مجازي به شوخي تبديل شده بود و شهروندان با كنايه از سازمان زيبا‌سازي شهرداري با نام سازمان ترسناك‌سازي شهر تهران ياد مي‌كردند. امروزه، پرداختن به منظر زيبايي شهر به يكي از اركان اصلي مديران شهري تبديل شده است. چيزي كه به نظر مي‌رسد در شهرداري تهران مورد غفلت قرار گرفته و كمتر به آن پرداخته شده است. منظر شهر بر زندگي مردم، نظم روحي و عقلاني فضاهاي عمومي شهر براي مواجهه با نيازهاي مردم، از نيازهاي رواني و زيباشناسانه شهر تا خلق محيط مورد نياز تاثير مي‌گذارد. منظر شهر سيستمي زنده است كه تجمع جريانات پيچيده، ساختارها، ارتباطات و مالكان آن را شكل مي‌دهند. براي دستيابي به محيطي سالم، امن، مناسب و زيبا، بايد به منظر شهر از لحاظ زيباشناسي توجه اساسي كرد. اما به نظر مي‌رسد، شهرداري تهران زيبا‌سازي را فقط در رنگ كردن پل‌ها، در و ديوار، كاشت گل و گياه در پارك‌ها و بوستان‌ها مي‌داند. در حالي كه رنگ كردن پل‌ها بيشتر از اينكه با زيباسازي شهر مرتبط باشد با تميزي شهر در ارتباط است. اكنون در شهري به بزرگي تهران با 12 ميليون نفر جمعيت المان شهري خاصي وجود ندارد كه نماد اين شهر باشد. وقتي سخن از نماد شهر مي‌شود، افكار متوجه برج ميلاد مي‌شود اما واقعيت اين است كه اين سازه بلند و بي‌قواره چيزي بر زيبايي تهران نيفزوده است. يكي از دلايلي كه مي‌توان دال بر زشتي شهر تهران دانست، به ميادين بي‌هويت و نازيباي شهر بر مي‌گردد. نمونه بارز آن طراحي ميدان انقلاب بود كه يك بار تخريب شد و براي بار دوم زماني كه شهروندان انتظار داشتند تا با يك سازه و المان زيباي شهري مواجه شوند، در نهايت همان ميدان تخريب شده بود كه فقط ظاهر آن تغيير اندكي يافته

بود. رنگ‌هاي استفاده شده در ميادين نيز به هيچ عنوان جذاب نيست و نمي‌تواند آرامش جلوه بصري شهر را به شهر هديه دهد. هر چه فكر مي‌كني تا ميدان زيبايي را مثال بزني چيزي به ذهن خطور نمي‌كند. در واقع به نظر مي‌رسد شهرداري تهران هيچ طرح و برنامه خاصي براي منظر شهري ندارد. شهر تهران بي‌ضابطه هر روز بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و هيچ كس به فكر زيبايي اين كلان‌شهر نيست. عوامل نازيبايي شهر

پويا علاءالديني، دانشيار گروه برنامه‌ريزي اجتماعي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» عناصر تاثيرگذار در زيبايي شهر را نظم بصري در فضاهاي باز و نيز فضاي سبز دانست و گفت: اينها عوامل كلي در زيبايي شهر محسوب مي‌شوند و نمي‌توان بطور قطعي گفت كه چه مواردي در زيبايي شهر تاثير دارد. زيرا عوامل متعددي در زيبايي شهر نقش دارند. وي در پاسخ به اينكه چرا تهران شهري زيبا نيست، اظهار كرد: يكي از دلايل نازيبايي اين شهر به تركيب ساختمان‌ها بر مي‌گردد. ساختمان‌ها به شكل منفرد و با ظاهر و تركيبي متفاوت در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند و وجه شرقي، غربي و شمالي ساختمان‌ها و سقف بام‌ها نمايي ندارند و اين خود به نازيبايي شهر دامن مي‌زند. وقتي از زواياي مختلف، شهر را نگاه مي‌كنيد با يكسري ساختمان‌هاي نيمه ساخته سيماني مواجه مي‌شويد كه توي ذوق مي‌زند. روي بام‌ها هم وجود يكسري آهن پاره و آنتن همراه با ايزوگام‌هاي مشكي چهره زشتي به شهر داده است. وي با تاكيد بر تاثير ناهماهنگي ساختمان‌ها در زيبايي شهر گفت: منظور اين نيست كه همه ساختمان‌ها بايد شبيه هم يا متعلق به يك دوره زماني خاص باشند. اما بايد يك هماهنگي بين آنها وجود داشته باشد. اما در تهران هر چه نگاه كنيد كمتر هماهنگي بين ساختمان‌ها مي‌بينيد. ممكن است يك ساختمان بسيار زيبا باشد اما در ارتباط با فضاي پيرامونش ناهماهنگ باشد. متاسفانه در تهران نمي‌شود يك جا بايستي و در يك چرخش 360 درجه‌يي يك عامل نا زيبا يا خرابه را مشاهده نكنيد. ازسوي ديگر در شهر تهران قوانيني براي نماي ساختمان‌ها وجود ندارد و هر كس هر طور كه دلش بخواهد نماي ساختمان خود را انتخاب مي‌كند. اگر هم قانوني وجود داشته باشد قطعا رعايت نمي‌شود. هزينه‌هاي گزاف جدول‌گذاري

وي ادامه داد: شهرداري تهران مبالغ بسياري براي پياده رو‌سازي و جدول‌سازي هزينه مي‌كند اما اين كارها را به زشت‌ترين شكل ممكن انجام مي‌دهد. به نظر مي‌رسد شهرداري با جدول‌گذاري در سطح خيابان‌ها و بزرگراه‌ها به دنبال هزينه كردن بودجه و كسب سود بيشتر است. همچنين به دليل اينكه سنگفرش‌ها بد كار گذاشته مي‌شوند بعد از گذشت يك سال كنده مي‌شوند.

وي افزود: از سوي ديگر جداول كار گذاشته شده بسيار زشت و نازيبا هستند و در هيچ كجاي دنيا از اين جداول بزرگ در سطح خيابان‌ها استفاده نمي‌كنند. حتي اگر اين جداول كاربردي هم داشته باشند به نظر مي‌رسد كاربردشان خيلي جدي نباشد و بتوان از راه‌هاي ديگر نبود آنها را جبران كرد.

 تهران پياده‌رو ندارد

وي با اشاره به اينكه طراحان جداول و سنگفرش‌ها نيز چندان خوش سليقه نيستند، تصريح كرد: احتمالا پايين‌ترين سطوح كارشناسان وحتي كارگران را براي انجام اين امور استخدام مي‌كنند. از سوي ديگر شهر تهران پياده رو ندارد و اگر هم در خياباني پياده راه وجود داشته باشد به دليل ناهموار بودن به راحتي نمي‌توان در آن تردد كرد. از سوي ديگر براي كسبه نيز قانون خاصي به كار برده نمي‌شود و هر كس به سليقه خود تابلوي كوچك يا بزرگي را سر در مغازه خود نصب كرده است كه در يك نگاه به راحتي متوجه نازيبايي اين تابلوها خواهيد شد. بافت قديمي شهر رو به نابودي

به گفته اين استاديار دانشگاه، بافت قديمي شهر زير سايه ساخت و سازهاي جديد در حال از بين رفتن است و ساختمان‌هاي كوچك در حال گم شدن هستند. در مجموع مي‌توان گفت عدم وجود نظم بصري، ترافيك شهري، هرج و مرج در رفت و آمد و نبود پياده راه و فضاهاي عمومي باعث شده تا تهران چهره زشتي پيدا كند. كاهش فضاهاي عمومي شهر

علاءالديني درباره كاهش فضاهاي شهري نيز گفت: فضاهاي عمومي شهر در حال از بين رفتن هستند و شهروندان نمي‌توانند با ميدان‌هايي كه به شكل دايره‌يي در شهر ديده مي‌شوند و داخل آنها پر از گل و گياه است ارتباط برقرار كنند. وي در پاسخ به اينكه تغيير كاربري‌هاي ميادين شبيه آن چه در ميدان وليعصر انجام شده است، چه تاثيري در زيبايي شهر دارد، گفت: شايد اين مورد بتواند با كاهش تردد آدم‌ها از سطح به زير زمين كمي از هرج و مرج رفت و آمد شهر بكاهد و با خلوت شدن شهر كمي از نازيبايي آن كاسته شود. طرح‌هاي منظر اجرا نمي‌شوند

اين كارشناس برنامه‌ريزي شهري ادامه داد: فكر نمي‌كنم درباره طراحي فضاي شهري بحث و گفت‌وگو شود. ما در ايران طرحي به نام طرح منظر داريم كه اجرا نمي‌شود و فقط زماني كه شركت‌هاي مشاور مي‌خواهند پول خرج كنند به آن متوسل مي‌شوند. بايد از متوليان امر پرسيد كه چرا طرح‌هاي منظر را اجرا نمي‌كنند. كدام منطقه تهران نا‌زيباتر است

اين كارشناس برنامه‌ريزي شهري معتقد است كه شمال شهر تهران بسيار زشت‌تر از مناطق ديگر است. وي در اين باره توضيح داد: صحبت درباره اين موضوع كاملا سليقه‌يي است.

آدم‌هاي نوكيسه كه تعداد آنها در تهران كم نيست، بيشتر تجملات را مي‌پسندد. اين افراد تصور مي‌كنند اگر در خانه از طلا باشد زيباست، اما فرهيختگان زيبايي را در نظم و سادگي

مي‌بينند.

در واقع شمال شهر تهران در سيطره نوكيسگان قرار دارد. از طرف ديگر مهم‌ترين مشكل شمال تهران اين است كه شيب بسيار زيادي دارد و ساختمان‌ها با تراكم زياد در اين شيب ساخته شده‌اند. از سوي ديگر، هيچ گونه طراحي در ساخت و ساز معابر وجود نداشته و كوچه‌ها پيچ در پيچ‌اند، ساختمان‌هاي بسيار بزرگ در اين كوچه‌هاي باريك ساخته شده‌اند، پياده رو اصلا وجود ندارد و هر ساختمان به يك شكل است. علاوه بر اين فشار ترافيك هم به نازيبايي اين قسمت از شهر دامن مي‌زد. وي ادامه داد: هر جا كه ساختمان مدرن و گرانقيمتي وجود دارد نيز بيشتر از اينكه زيبا باشد، نشان‌دهنده وقاحت شهر است. براي مثال، در محله الهيه كه از گران‌ترين محلات شهرتهران است حتي يك خيابان زيبا وجود ندارد و فقط وقاحت دارد يعني اداي جاي زيبا را در مي‌آورد و نوكيسه‌ها به باقي مردم شهر دهن كجي مي‌كنند.

وي درپاسخ به اينكه زيباترين شهرهاي دنيا كدام شهرها هستند، عنوان كرد: زيبايي مبحثي است كه نمي‌توان به راحتي درباره آن اظهارنظر داد.

بسياري معتقدند شهر پاريس به دليل ساختمان‌هاي متعلق به قرن 18 و 19 ميلادي جزو زيباترين شهرهاي جهان است و در مقابل عده‌يي معتقدند پاريس محصول معمار ناپلئون دوم است و او قصد داشته با ساخت اين شهر قدرت امپراتوري را به نمايش بگذارد.

وي افزود: بطور كلي چنانچه زيبايي يك شهر آرامش بصري در شهروندان ايجاد كرده و آنها را جهت مشاركت‌هاي عمومي تشويق كند و به طبقات مختلف اجازه مشاركت دهد، مي‌توان گفت شهر زيباست. يعني جايي كه مسائل اجتماعي حل شده و به لحاظ بصري نظم خاصي وجود داشته باشد، مي‌توان گفت آن شهر زيباست.نویسنده:
6 قانون براي ساخت شهرهاي زيبا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/26
6 قانون براي ساخت شهرهاي زيبا
يك كارشناس ارشد معماري در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح كرد


گروه راه و شهرسازي| ستايش حسني|

  دير زماني نيست كه «چشم‌انداز و منظر» به عنوان يك وجه پراهميت از محيط‌ زيست انسان مورد توجه قرار گرفته است. محققان از ويژگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و زيباشناختي به عنوان جنبه‌هاي اصلي و قابل توجه منظر ياد كرده‌اند. توجه به وجوه ياد شده در شهر، جلوه‌يي از محيط ‌زيست انسان را در بر مي‌گيرد كه «منظر شهري» ناميده شده است. اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان‌سازي جريان زندگي در محيط شهري است.

شهرهاي امروزي، به دلايل گوناگون و اغلب اقتصادي از يافتن هويت بصري و تاريخي مطلوب بي‌بهره مي‌مانند. در عين حال لازم است با توجه به زمينه‌هاي نظري و بنيادين مباحث «منظر شهري» از تبديل شدن اين مقوله به نوعي فعاليت تخيلي و بي‌مبنا جلوگيري به عمل‌ايد چرا كه سيماي شهر، همه‌چيزي است كه از شهر «حس» مي‌شود و به «ديده» مي‌آيد. عليرضا رجبيان، كارشناس ارشد معماري و شهرسازي در گفت‌وگو با «تعادل»

6 عامل را در زيبايي شهرها موثر دانست و گفت:

6 قانون اصلي در دنيا براي ساخت شهرهاي زيبا وجود دارد. قانون اول اين است كه شهرها نبايد خيلي منظم و نه خيلي متنوع باشند. يعني بايد تعادل در طراحي فضاي شهري وجود داشته باشد. نمونه آن هم وين، برلين و پاريس است كه در عين متنوع بودن نظم‌شان را از دست نداده‌اند. البته بايد دقت داشت كه شهرها نبايد بيش از اندازه منظم باشند، زيرا در اين صورت مانند شهر بريزيليلا در برزيل كه به دقت و با نظم زياد ساخته شد در نهايت شكست خواهند خورد. در تهران نيز نمونه آن شهرك اكباتان است اما برج‌هاي آپادانا و حافظ و سعدي در شهرك غرب قابل قبول است. بهترين نمونه تنوع در نماي شهري هلند است كه علاوه بر تنوع بسيار منظم است كه اين كار را با بازي رنگ و نما انجام مي‌دهند. پويايي و حضور زندگي در شهر

وي افزود: قانون دوم پويايي و حضور زندگي در شهر است. اين مورد را درشهرهاي آسيايي مي‌توان ديد. در تهران نيز بازار تهران و در تركيه خيابان استقلال استانبول كه به آن خيابان 24 ساعته نيز مي‌گويند و شاهد تردد مداوم مردم در اين خيابان هستيم، از نمونه‌هاي موفق به شمار مي‌روند. كاري كه شهرداري در خيابان لاله زار و كوچه مروي انجام داده نيز مي‌تواند به عنوان نمونه خوب شهري محسوب شود. تراكم ساختمان‌ها

به گفته اين كارشناس قانون سوم تراكم ساختمان‌هاست. وي در اين باره توضيح داد: تعادل بين فضاي سبز، فضاهاي عمومي و ساختمان‌ها نقش مهمي در زيبايي شهر دارد. اين مورد در تعادل و پويايي شهر بسيار موثر است. ميادين و فضاهاي بازي كه جهت تنفس شهر ايجاد مي‌كنند نيز نكته بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. القاي حس ماجراجويي وكنجكاوي

وي افزود: نكته بعدي اين است كه يك شهر بايد حس ماجراجويي وكنجكاوي شهروندان را تحريك كند. يك مسير مستقيم مسير خوبي نيست، مگر اينكه اهداف خاص داشته باشد يا خياباني مانند وليعصر كه تعريف هويتي خاص خود را دارد. در كوچه‌هاي كنار خيابان استقلال استانبول به‌شدت اين حس حاكم است و بينندگان و كساني كه در خيابان حضور مي‌يابند دوست دارند تا وارد اين كوچه‌ها شوند و در آن قدم بزنند. مقياس و تناسب

قانون پنجم مقياس است. وي در اين باره گفت: براي داشتن شهر زيبا بايد تناسب و مقياس نيز در آن رعايت شود. در شهر تهران شاهد هستيم كه كنار يك ساختمان دو طبقه برج چندين طبقه ساخته شده است. كه اين فقط نشانه سرمايه داري است. يعني پول مي‌تواند ساختار شهري را بر هم زند. ساختمان‌هايي مانند بانك قوامين در ميدان آرژانتين و ساختمان بانك تجارت المان‌هاي شهري نيستند بلكه ساختار شهر را بر هم زده‌اند كه نمونه آن در همه جاي دنيا وجود دارد. نمونه درست اين مثال هم مسجد جامع يزد است. تناسب مقياس در اين سازه بي‌نظير است كه يكي از بلندترين ورودي‌ها را دارد با دو مناره آبي كه نشان‌دهنده شهر اسلامي است. بومي‌سازي

رجبيان ادامه داد: قانون ششم بومي‌سازي است. اينكه هر شهر بايد نشان‌دهنده فرهنگ بومي آن منطقه باشد تا شهرها شبيه هم نشوند. شهر چيني را از سقف‌هاي خاص آن مي‌شناسند و يك شهر ايتاليايي را از سقف‌هاي سفالي شيب‌دار و گنبدهاي خاص آن مي‌شناسند. نبود نظارت بر ساخت نما

به گفته وي، دليل اينكه شهر تهران را زيبا نمي‌بينيم به مشكل فرايند طراحي دانه بر مي‌گردد، رجبيان در اين باره توضيح داد: در همه شهرهاي خوب دنيا منظر شهري از يك اصول بالادستي تبعيت مي‌كند. متاسفانه در طرح‌هاي تفضيلي شهر به ميزان اندكي به اين موضوع پرداخته شده است اما اين مورد نه كنترل مي‌شود و نه از آن تبعيت مي‌شود.

وي ادامه داد: اكنون تنها كنترلي كه بر دانه‌هاي شهري مي‌شود، اين است كه طراحي نما در برخي شهرستان در كميته‌يي به نام سيما و منظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در تهران نيز نماي ساختمان‌ها و پروژه‌هاي بالاي 10هزار متر در معاونت شهرسازي تهران مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه ساختار بسيار اشتباهي است. زيرا بعد از اينكه مجوز پايان كار ارائه شود ديگر كاري از دست شهرداري بر نمي‌آيد و فقط مي‌توانند مصالح مورد استفاده را عوض كنند.

اين كارشناس ارشد معماري ادامه داد: اگر كل شهر داراي يك ساختار باشد و قوانين بالادستي داشته باشد، معماران بر اساس ان طراحي كرده و كنار هم يك مجموعه منظم پديد مي‌آورند. يكي از مهمانان خارجي من كه براي بار اول به تهران آمده بود، گفت كه تهران شهر بسيار پر جنب و جوشي است، ولي ساختار درستي ندارد. زيبايي تهران متولي ندارد

وي با بيان اينكه زيبايي شهر تهران متولي ندارد، اظهار كرد: ساختار زيبايي تهران اشتباه است و سازمان زيبا‌سازي شهرداري كه متولي اين امر است، مي‌توان گفت وجود خارجي ندارد. خود من يك پروژه 150 هزار متري را نتوانستم در شهرداري تهران به جمع‌بندي برسانم. اين ضعف در شهرداري بر سيستم شهر تاثير بسزايي دارد.

وي با بيان اينكه بستر المان‌هاي شهري در هارموني رنگ، تناسب گرافيكي و تابلوهاي تبليغاتي مبلمان شهري بايد رعايت شود، گفت: به تازگي شهرداري در خيابان انقلاب به اين المان‌ها توجه كرده و اقدام‌هاي خوبي انجام داده است كه از جمله مي‌توان به يكسان‌سازي تابلوي كتابفروشي‌ها اشاره كرد. يكي از شاخص‌هاي معماري ايران در خيابان انقلاب معماري دوره وارطان بوده كه به دست مهندس وارطان طراحي شده است و الان اين معماري در دست بازسازي است. معماري پوچ

وي در خصوص منظر شهري شمال شهر تهران نيز گفت: معماري اين قسمت از شهرتهران معماري بي‌هويتي است كه متعلق به هيچ كجاي دنيا نيست. معماري كلاسيك معماري بسيار پوچي است و شهر را از هم گسيخته كرده است. در معماري هر چه به سمت محله‌هاي قديمي مانند حسن آباد برويم با زيبايي بيشتري مواجه مي‌شويم. بدنه‌هاي بازار تهران از لحاظ منظر شهري درست‌تر از باقي محلات است.

وي دراين خصوص مثالي زد و گفت: شهر جديد شوش، كار كامران ديبا يكي از نمونه‌هاي خوب شهرسازي در ايران به حساب مي‌آيد.

 رجبيان با اشاره به شهرهاي تاريخي در دنيا گفت: يكي از بهترين نمونه شهرهاي تاريخي زيبا شهر وين اتريش است. هادي دانشگر مقدم از استادان بزرگ معماري دنيا كه يك معمار پيشرو محسوب مي‌شود، كارهاي جالب و قابل توجهي در اين شهر ارائه كرده است. ميلان و پاريس نيز نمونه‌هاي خوب تاريخي منظر شهري محسوب مي‌شوند. همچنين شهرهايي مانند ژوهانسبورگ و كيتان با اينكه تاريخي نيستند، اما به لحاظ شهري درست تعريف شده‌اند. در ژوهانسبورگ هيچ‌وقت شما اعصابتان خراب نمي‌شود زيرا همه بدنه‌هاي شهري هارموني دارد و معماران، دانه‌هاي شهري را بر اساس قوانين بالادستي طراحي مي‌كنند. شهرك غرب، نمونه‌اي خوب

وي با اشاره به اينكه در تهران محله شهرك غرب جزو نمونه‌هاي خوب منظر شهري به شمار مي‌رود، در اين باره توضيح داد: فضاي سبز در اين محله به درستي تعريف شده، بدنه‌ها به هم نچسبيده‌اند و فضاهاي خالي نيز به درستي تعريف شده‌اند. يعني اول خيابان بعد كوچه و بعد كوچه فرعي داريم. خيابان‌ها خط مستقيم نيست بلكه از يك منحني تبعيت مي‌كنند كه اين باعث كشش و جذابيت بافت شهري مي‌شود. محله‌هاي قدمي ايران نيز اينگونه بوده‌اند. در واقع يك پيچيدگي در معبر بعد يك سكوت و دوباره يك هياهو در قسمت مركز محله‌ها دارند. بهترين بافت كشور؟

وي افزود: اگر بخواهيم يك بافت مناسب در سطح كشور را مثال بزنيم بايد به بافت قديم همدان اشاره كنم. در اين بافت، يكسري مستطيل‌هايي در ميانه محلات وجود دارد كه انواع صنف‌ها از جمله مسجد، قصابي، بقالي و... در آن مستقر‌اند. به دليل اينكه وسط اين مستطيل همواره فضاي سبز وجود داشته به اين مستطيل‌ها چمن مي‌گويند. براي مثال چمن چوپان‌ها، چمن قصاب‌ها و. ساكنان هر كدام از اين چمن‌ها نيزخصوصيات اخلاقي ويژه‌يي دارند. اين محله‌ها توسط شريان‌هاي باريك شهري به هم وصل شده‌اند. جالب اينجاست كه حدود 70 سال پيش يك مهندس شهرسازي شهر همدان از روي يك دوك نخ‌ريسي طراحي كرد.نویسنده:
4روز تا انتخابات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/26
4روز تا انتخابات


 تلاش براي پاسخگويي به مطالبات مردم

در روزهايي كه نيروهاي اصولگرا تلاش مي‌كنند تا با رسيدن به يك نامزد به وحدت تاكتيكي دست پيدا كنند، روحاني بدون توجه به تاكتيك رقيب تلاش مي‌كند تا با طيف وسيع طرفدارانش در استان‌هاي مختلف درباره امتداد برنامه‌هايش صحبت كند. برنامه‌هايي كه مي‌توان آنها در چند كلاسه موضوعي طبقه‌بندي كرد؛ اول اينكه روحاني قول داده كه با حمايت مردم و رهبري زنجيره تمام تحريم‌هاي اقتصادي غرب بر عليه كشورمان را باز كند. در مرحله بعدي رييس دولت يازدهم وعده بيكاري تك رقمي را به جوانان و خانواده‌ها داده است و نهايتا اينكه در حوزه سياست داخلي و حقوق شهروندي از پايان حصر و افزايش آزادي‌هاي مدني خبر داده است. اكثر سخنراني‌هاي روحاني در رابطه با اين موضوعات پردازش مي‌شود تا آرام آرام در افكار عمومي جامعه رسوب كند.

بعد از قدرت‌نمايي طرفداران روحاني در تهران، يزد، همدان، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان غربي، سمنان، اصفهان و... ديروز نوبت به مردم استان‌هاي آذربايجان شرقي و مازندران رسيد كه ميزباني از شيخ الرييس اعتدالگرايان را به عهده بگيرند.

روحاني اما در جريان ديدار با جوانان و مردم اين استان‌ها حرف‌هاي مهمي را مطرح كرد كه هر كدام از آنها به عنوان يك مطالبه جدي از سوي گروه‌هاي مرجع اجتماعي اعلام مي‌شود. روحاني در پاسخ به اين مطالبات از تفاوت دولتي كه با 51درصد روي كار آمده است با دولتي كه آراي بالاي 60تا70درصدي را تجربه مي‌كند سخن گفت و مشاركت بالاي مردم را رمز دستيابي به اين مطالبات فرو خورده برشمرد. انصراف «قاليباف» به نفع «رييسي»

خبر مهم روز گذشته انتخابات مربوط به انصراف قاليباف از انتخابات به نفع رييسي بود؛ انصرافي كه هرچند تحليلگران و چهره‌هاي اصلاح‌طلب قبلا از احتمال وقوع آن خبر داده بودند، اما با توجه به اظهارنظرهاي تند قاليباف در مناظره‌ها و تاكيد موكد وي براي ماندن در صحنه برخي پيش‌بيني مي‌كردند كه وي تا پايان در صحنه بماند.

ماجراي انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري و قاليباف به نقطه پايان رسيد تا روياي پوشيدن رداي رياست‌جمهوري همچنان براي آقاي شهردار يك روياي دور از دسترس باقي بماند. قاليباف اما در بيانيه انصرافش هم مانند روشي كه در جريان مناظره‌ها و تبليغات انتخاباتي برگزيده بود، باز به دولت تاخته از همه طرفدارانش خواسته كه تمام ابزارهايشان را براي پيروزي رييسي به كار ببندند. بلافاصله پس از انتشار خبر اين انصراف، رسانه‌هاي اصولگرا كه در هفته‌هاي اخير با تمام ابزارهايشان پروژه تخريب دولت را پيش مي‌برند به استقبال اين موضوع رفتند و درباره تاثيرگذاري اين اتحاد تاكتيكي مطالب مختلفي منتشر كردند. قبل از اعلام خبر انصراف، قاليباف به عنوان آخرين سفر انتخاباتي راهي رشت شد تا آخرين پرده تخريب دولت را قبل از انصرافش اجرا كند. قاليباف با بيان اينكه اين دولت براي جذب آرا با سخنان بيهوده ‌مردم را مي‌ترساند، گفت: دولت مستقر با آراي بسيار ضعيف روي كار آمد. پخش مستند تبليغاتي جهانگيري از شبكه اول سيما

بعد از فراز و نشيب‌هاي فراواني كه درباره مستند دوم جهانگيري مطرح شد، مستند انتخاباتي «اسحاق جهانگيري» نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري شامگاه يكشنبه از شبكه اول سيما پخش شد. به گزارش ايرنا، در ابتداي اين مستند تبليغاتي، مادر اسحاق جهانگيري با افتخار به فرزند خود كه در برنامه «مناظره» بين 6 نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري حاضر بود، نگاه مي‌كرد.

جهانگيري در اين مناظره در پاسخ به يكي از نامزدها كه به حضورش به عنوان كانديدا در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري معترض بود، اظهاركرد: «اول اينكه من نمي‌دانم شما از كجا اين حق را براي خود قائل هستيد كه براي بنده كه سابقه كاري بيشتر و مهم‌تري داشته‌ام، اظهارنظر كنيد. به صورت طبيعي، كارم را از دهستان آغاز و سپس در شهرستان و استان به سمت استاندار منصوب شدم و در ادامه وزير و در حال حاضر نيز معاون اول رييس‌جمهوري هستم.

طبيعي است كه اگر بخواهم دنبال مسووليت جديدي باشم؛ بايد به عنوان كانديداي رييس جمهوي خودم را در معرض ديد مردم قرار دهم، حال چرا شما اينقدر بر آشفته‌ايد و ما را به مديريت 60 سال قبل متهم مي‌كنيد؟ ما در بهترين دانشگاه‌هاي داخل كشور درس خوانده‌ايم و حاضريم با افتخار اين موضوع را بيان كنيم.» كليد حل مشكلات اقتصادي دست جوانان است

در روز انصراف قاليباف به نفع رييسي، اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري كه براي ديدار با طرفدارانش راهي ياسوج شده بود، گفت كه كليد حل مشكلات كسب‌وكار، بيكاري و اقتصاد كشور در دست جوانان تواناي ملت ايران است.  رييسي ديروز در جمع هواداران خود در مصلاي ياسوج افزود: يكي از اهداف مهم ما اين است كه به عقب برنمي‌گرديم، وضع موجود را تحمل نمي‌كنيم بلكه شرايط را به نفع مردم تغيير مي‌دهيم.

اين نامزد انتخاباتي گفت كه اين امكان وجود دارد كه هر سال به‌صورت ميليوني شغل ايجاد شود اما برخي‌ها مي‌گويند نمي‌شود در حالي كه برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرده كه به‌صورت ميليوني شغل ايجاد كند. رييسي گفت كه برنامه ششم توسعه را براي نخستين‌بار به جاي آنكه دولت براي تصويب به مجلس پيشنهاد بدهد توسط خود مجلس تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است كه اين امر نشان مي‌دهد دولت تصميم ندارد اين برنامه را اجرا كند.

وي اظهار داشت كه دولت فعلي اگر نمي‌تواند شغل ايجاد كند چرا دوباره وارد عرصه انتخابات شده است.

نامزد رياست‌جمهوري همچنين گفت كه برجام به يك تعهد براي كشور تبديل شد و ايران به همه تعهدات خود در اين قرارداد عمل كرد در صورتي كه طرف‌هاي مقابل به تعهدات خود عمل نكردند.نویسنده:

  يادداشت Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  9
  نكسم
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 اوراق‌مسكن
  يكند
  معامله‌سه‌سر‌سود!
  ‌ بررسي‌ را‌ زوجين‌ مسكن‌ وام‌ فزايش‌ ماندازهاي‌ چش و‌ شها‌ چال تعادل»‌
  « ترين مهم از
  يكي سراسر در ها بانك
  وظايف بازتوزيع بازپخش
  دنيا، هدايت هدف با مسكن
  پول تسهيالت اوراق بازار در تكاپو
  آغاز نقدينگي جريان
  صحيح توليد بخش از حمايت
  و به ورود بدون بازرگاني
  و پول شوراي مصوبه اگرچه اينكه بيان با وي شني شهال شهرسازي و‌ ه‌ را ه‌ فيعي‌
  گرو يما
  ا رقابت بنگاهداري
  حيطه تحميل تجاري هاي بانك به سنگيني بندهاي اعتبار، اعتبار پول شوراي مصوب مسكن وام سبد مسكن
  3 شنا
  كا است، خصوصي بخش
  با مسير دو ها بان اين خود اما گفت: است، نكرده شده شروع 96 ماه ارديبهش دوم نيمه از
  كه ما كشور بانكي
  سيستم بازپرداخت طول با سنگين اقساط يعني سخت وامها اين است. مصرفي تقاضاي دسته
  پاسخگوي اوليه شده تعريف وظايف روح متن الف
  برخ مبلغ از 51درصد گذاري رده سپ شرط اهمدت كوت با سپرده بدون وام عنوان تحت زوجين بخش
  در سودآورترين ترين بزرگ از يكي آن،
  براي به كه فتهند گر نظر در متقاضيان براي را تسهيالت سقف با اوراق وام قبلي، تسهيالت از باالتر
  سقف بخش رقيب ترين بزرگ اقتصادي هاي
  بنگاه باشد. داشته اصالحاتي بايد سد مي نظر دار يت اولو وام همچنين كمتر هزينه اما
  اضافه در كه طوري به است دولتي حتي
  خصوصي گذشته سال گفت: وساز ساخت كارشناس اين افزايش نيز انفرادي بخش در هاست. تعاون
  براي واردات تا ارز... طال بورس، بازار از يي مينه
  هيچ تسهيالت پرداخت براي خصوصي، هاي بانك برخي است. گرفته صورت
  تسهيالت شاهين اين ديد از دام خوراك شيرخشك
  برنج از درصد 15 گذاري سپرده شرط مسكن، خريد تسهيالت اين افزايش اول وهله در
  اگرچه جايي نمانده دور كشور اقتصاد تاز تك
  تيزبين سود نرخ اعمال بدون نهم تسهيالت، مبلغ اما كند مي جلوه مطلوب آل ايده كامال نگذاشته
  صورت باقي خصوصي بخش اندام عرض براي باعث موضوع اين كه كردند اعمال گذاري رده سپ است. يي ده عدي مشكالت نواقص
  داراي
  است. ميشود. تسهيالت مبلغ واقعي ارزش شدن كم با تهران در انفرادي وام يك شماره جدول
  طبق ترين بزرگ از يكي عنوان به مسكن
  بخش براي ها بانك مطالبه صورت در ميليون 100 اين 07ميليون حدود رقمي به تومان 01ميليون
  افزايش ساخت بخش در چه گذاري– سرمايه هاي
  حوزه تومان ميليون 85 حدود سپرده درصدي 15 رسوب در كه رسد تومان هزار 640 اقساط با
  تومان توجه مورد ابتدا از الت- معام بخش در چه
  و هاي بانك تمام توسط بند اين اگرچه شد. خواهد حدود رقمي به 21ساله بازپرداختي با
  مجموع اخير دهه دو در كه طوري به است بوده بانكها نهايي تعداد در تواند مي اما نشده لحاظ تجاري به موضوع اين ميشود. بالغ تومان ميليون 138
  ويژه مسكن(به قيمت رشد اصلي عوامل از
  يكي باشد. موثر تسهيالت كنندگان دريافت دو بگيريد توماني ميليون 07ام كه معناست
  اين پررنگ حضور )80 دهه ابتدايي هاي سال
  در طول اقساط ميزان درخصوص زاهدي نيز شهرها ساير در تسهيالت اين دهيد. پس مستغالت
  برابر امالك الت معام بازار در بانكا ه يادآور نيز تجاري ها بان زوجين وام بازپرداخت چيدمان برابري دو بازپرداخت با روال همين
  به
  بود. تعهدات مقابل در را وام ها بان اين غالب شد: است.
  شده اصلي حامي متولي عنوان به مسكن
  بانك با سنگين گران اقساط پيچيده، هاي بروكراسي وام 041ميليون تهران در زوجين تسهيالت
  اما هاي ت سياس اتخاذ با ابتدا از مسكن بخش
  مالي زمان اگرچه يدهند. ارائه كوتاه بسيار مدت طول توماني ميليون 50 وام فقره دو شامل اسمي)
  (ارزش ايران مسكن بازار از حمايت در سعي
  گوناگون شده لحاظ آني متقاضيان براي وام اين تحويل نياز بدون وام تومان ميليون 20هولاع به زوج هر
  براي ارائه با بانك اين اخير الهاي س در است.
  داشته 500 2ميليون اقساط مبلغ ميرسد نظر به اما است. جعاله وام 02ميليون همراه به اوراق خريد
  جدول‌اقساط‌وام‌جديد‌(ارقام‌به‌تومان)
  به قالب در مسكن خريد ساخت تسهيالت
  انواع كه زوجين اكثر بودجه با تناسب هيچ هزارتوماني به اوراق خريد بهاي احتساب با وام اين واقعي
  ارزش بخش در را تري پررنگ نقش گوناگون هاي هزينه‌فعلی‌خريد‌
  طرح تعداد‌اوراق‌ مجموع‌ سود‌وام اقساط مبلغ‌جديد مبلغ‌قبلی
  شرح ندارد. مطابقت هستند كارمند بازپرداخت با تومان 221ميليون حدود فعلي
  قيمت پرداخت هاي روش از يكي است. كرده ايفا اوراق
  مسكن موردنياز
  بازپرداخت‌در‌ بانك يعني عامل بانك البته اينكه بيان با وي اوراق تعداد است. هزارتوماني 236 حدود ساله 12
  گواهي اوراق از استفاده بانك اين در ‌سال
  تسهيالت
  ۲۱ گفت: است، رو روبه چالش يك با نيز مسكن حاضر درحال است. عدد 240 وام اين دريافت است.
  براي مسكن(تسه) تسهيالت تقدم
  حق تسهيالت كنار در شده مجاز اگرچه مسكن بانك تومان 57هزار حدود بورس بازار در اوراق برگ ۰۰۰.۰۸۰.۰۱
  هر ۰۴۱ ۰۰۰.۰۰۰.۸۳۱ ۰۰۰.۰۰۰۰.۸۶ ۰۰۰.۰۴۶ ۰۰۰.۰۰۰.۰۷ ۰۰۰.۰۰۰.۰۶
  تهران‌(انفرادی) گذاري سپرده جايگزين حقيقت در اوراق
  اين محسوب سپرده بدون تسهيالت كه مسكن اوراق اين آينده روزهاي در كارشناسان عقيده به كه
  است است. وام دريافت امتياز بانكها در ۰۰۰.۰۴۶.۸
  مشتريان ۰۲۱ ۰۰۰.۰۰۰.۸۱۱ ۰۰۰.۰۰۰.۸۵ ۰۰۰.۸۴۵ ۰۰۰.۰۰۰.۰۶ ۰۰۰.۰۰۰.۰۵
  مراكز‌استان‌و‌ كه تجاري هاي بانك مشابه تسهيالتي ميشود، خواهد رو روب رشد با متقاضيان هجوم دليل به
  نرخ از يكي شك بدون شكل اين به وام
  شهرهای‌باالی‌
  پرداخت پرداخت زوجين به را است اوراق به غيروابسته كامال شده ارائ وامهاي رسد، نظر به حال هر
  شد. سود دريافت هاي روش ترين جذاب ترين مطمئن هزار‌نفر‌
  ۰۰۲
  ‌ هم تومان ميليون 20 اين رسد مي نظر به اما كند، اوراق اين خرد هزينه افزايش دليل به اوراق
  توسط از كه است پيچيده بسته يك قالب در
  جمعيت‌(انفرادی)
  مضاعف به حال هر به كند. گير منابع كمبود گلوگاه در مسووالن بنابراين شود؛ تمام رانر متقاضيان
  براي فرابورس، از عبور از پس آغاز بانك فكر
  اتاق مسكن بازار صحيح، درست سنجي بازار عدم علت اين گراني عدم براي تري جام ضوابط دنبال به ۰۰۰.۰۰۲.۷
  بايد ۰۰۱ ۰۰۰.۰۰۰.۸۹ ۰۰۰.۰۰۰.۸۴ ۰۰۰.۰۵۴ ۰۰۰.۰۰۰.۰۵ ۰۰۰.۰۰۰.۰۴
  ساير‌مناطق‌ وام يك بانك، خزانه مشتري جيب
  دفترخانه، عقيده به البته است. بهرو رو مختلفي هاي چالش با كنند. لحاظ
  شهری‌(انفرادی)
  اوراق يكند. درصدي 21 به تبديل را
  5.71درصدي موفق تسهيالت تنها مسكن بازار فعاالن از بسياري توسط شده ارائ برنامه دو واسطه چالش ۰۰۰.۰۸۲.۷۱
  اين ۰۴۲ ۰۰۰.۰۰۰.۶۳۲ ۰۰۰.۰۰۰.۶۱۱ ۰۰۰.۰۰۱.۱ ۰۰۰.۰۰۰.۰۲۱ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱
  تهران‌(زوجين) بوده ها لي او خانه تسهيالت اخير هاي سال طي در بود. خواهد منتفي ميزاني تا قضيه اين اوراق‌
  مسووالن خريد‌ هزينه‌ كسر‌ با‌
  ‌ است. لحاظ به بازار اين در هازي سفتب ماه مصونيت ۰۰۰.۰۰۴.۴۱
  ايجاد ۰۰۲ ۰۰۰.۰۰۰.۷۹۱ ۰۰۰.۰۰۰.۷۹ ۰۰۰.۵۱۹ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ۰۰۰.۰۰۰.۰۸
  مراكز‌استان‌و‌ به بانكها ساير ورود خبر اخير روزهاي
  در تسهيالت، كدام كه سوال اين به پاسخ در وي طرفي از خريد زمان از اوراق فروش
  شهرهای‌باالی‌‌
  ممنوعيت بانك انحصار پايان مسكن اوراق عرضه
  عرصه كنوني تسهيالت سبد گفت: است؟ بهترين سوي از اوراق انتشار حجم 03درصدي هزار‌نفر‌
  افزايش ۰۰۲
  ‌ كه بانكي سود بحث از فارغ شد. منتشر
  مسكن ندارد. مطلوبي يكپارچگي جامعيت عنوان هيچ به بخشي تعادل باعث اوراق منتشركننده عامل
  جمعيت‌(زوجين)
  بانك مجهولي چند معادالت از يكي به تبديل
  امروز وام مانند هده ارائش وامهاي از چدام هيك تاكنون زيرا دو مسكن خريد وام امتياز تقاضاي عرضه
  به داراي اوراق اين قالب در وام پرداخت شده، ۰۰۰.۰۲۵.۱۱
  جامعه ۰۶۱ ۰۰۰.۰۰۰.۸۵۱ ۰۰۰.۰۰۰.۸۷ ۰۰۰.۰۳۷ ۰۰۰.۰۰۰.۰۸ ۰۰۰.۰۰۰.۰۶
  ساير‌مناطق‌ مخصوص وام يكم صندوق وام زوجين، براي اوراق قيمت افزايش اثرات كاهش براي مهم برنامه به ادامه در كه است متعددي قوت ضعف
  شهری‌(زوجين)
  نقاط آماري جامع پاسخگوي نتوانسته فرسوده بافت است.
  اوراق يكنيم. اشاره آنها از
  برخي شود. لحاظ مطلوبي كاهش در حدودي تا بتواند باال دليل دو
  شايد بخش در هدار ادام عميق ركود دليل
  به شگرد با تسهيالت سبد تنوع اينكه بابيان زاهدي تهران، در ترتيب توماني(به 04ميليون 50 ،60 اوراق كنوني بازار حال هر گفت: همچنين وي است موردي دو بانكي منابع كمبود اوراق دريافت اما شود واقع موثر خريد وام قيمت افزايش
  اثرات به كارشناسان رسد، نظر به كشور
  مسكن نشده پيريزي گويي پاسخ قالب در يي حرفه شهرهاي همچنين ها استان مراكز بزرگ شهرهاي سپرده بدون وام طريق از فوري وام ارائه واسطه يكشاند. چالش به را وام كنوني بازار كه تحرك شاهد نزديك آينده در ميرسد نظر
  به مالي توان عدم يعني آن علل ترين مهم از
  يكي مقطعي صورت به تسهيالت از برخي البته گفت: بود. كرده عمن موفق بودند، كوچك) مناسبي شرايط خريد، وام ميزان رسمي افزايش دو واسطه به لشها چا اين البته افزود: كاكايي حركت اين باشيم. اوراق معامالت در
  نامحسوسي مسكن بهاي پرداخت انداز پس در جامعه
  عمومي دليل به رقابت صحنه از اما بودند خوبي بازيگران كرد: تصريح همچنين اقتصادي كارشناس اين است. كرده فراهم مسكن بازار قطعي خريداران براي منتفي ميزاني تا مسووالن توسط شده ئه ارا برنامه يعني اثرگذار بازيگر دو وجود دليل به
  نامحسوس تقدم حق گواهي اوراق از استفاده اند برده
  پي هرحال، به شدند. خارج متقاضيان فگيري هد عدم جامع هاي طرح نيازمند كشور بانكداري نظام متقاضيان كه است اين توصيه ترتيب اين به در فتهبازي س 4ماه مصونيت ايجاد بود. خواهد تسهيالت منابع كاهش اوراق كل تقاضاي
  افزايش ترين دست دم از يكي مسكن تسهيالت از
  استفاده خريد براي جديد قديم تسهيالت انواع فراواني شناخت هنوز نظام اين يرسد نظر به است. آماري سپرده بدون تسهيالت از استفاده شرايط واجد زمان از اوراق فروش ممنوعيت لحاظ به بازار اين ترديد بدون بود. خواهد مسكن ساخت سپرده است.
  بدون افراد انداز پس جبران ها
  راه متقاضيان براي را انتخاب حق كه چون مسكن، با يواند مت مسووالن ندارد. خود هدف جامع از كافي قدري با اگرچه را- بازار كنوني فرصت مسكن، انتشار حجم 03درصدي افزايش طرفي از خريد تسهيالت مسكن خريد تسهيالت منابع افزايش
  با تواند نمي تنهايي به مسكن بانك منابع
  قطعا سخت برايشان نيز را انتخاب امكان داده، افزايش اعتباري موسسات مقابل در بانكي نظام رويه تغيير اما ندارد را فروردين ثبات بوده همراه نوسان باعث اوراق، منتشركننده عامل بانك سوي از اوراق نتيجه در بود كاهشي مسكن ساخت
  سپرده اين از استفاده گسترش به رو متقاضيان
  جوابگوي از جداي تسهيالت اين از هركدام زيرا است؛ كرده خلق اجازه خود به االن بوده محلي زماني كه غنيمت است- برخوردار نسبي آرامش از همچنان خريد وام امتياز تقاضاي عرضه به بخشي دل تعا خريد محل از تسهيالت از دريافت براي
  سازندگان اين در انحصاري بازار وجود عالوه به باشد.
  اوراق مبلغ گذاري، رده سپ شرط سود، نرخ مبلغ، در تنوع مدت كوتاه بلند اقساط مقابل در يا ميهند پول افزايش گونه هر از قبل را خود اوراق خريد شمرده افزايش اثرات كاهش براي مهم برنامه دو مسكن تعداد بر ده ون همگ مصرفي متقاضيان با
  اوراق اين بودن دتدار م باال تقاضاي دليل به
  حوزه را كافي جامعيت بازپرداخت دوره طول قسط ها بانك در مطلوبي رويه حاضر حال در بايستند. خواهد سرعت آينده ماه از كه احتمالي قيمت مقابل در برنامه دو اين البته است. اوراق قيمت اوراق افزايش شاهد نهايت در افزوده
  متقاضيان را قيمتي حباب ايجاد بازي سفته امكان
  اوراق، ندارند. تنهايي به عمقي بازنگري نيازمند مورد اين نيست حاكم دهند. انجام گرفت، مالي منابع كمبود متقاضيان باره يك هجوم بود. خواهيم
  مسكن گذشته در كه گونه مان دهد، مي افزايش شدت
  به اوراق تسهيالت گفت، وساز ساخ كارشناس اين است. كه تجاري هاي بان داد: ادامه همچنين وي ندارند. بااليي مصونيت نكها با مسكن خريد وام واقعي ارزش حاضر
  درحال 001هزار حدود تا قيمت افزايش اين بوديم
  شاهد لحاظ به هم حاضر حال در زوجين براي مسكن، دنبال به شهرسازي راه وزارت اگر گفت: وي ممنوعيت رفع دنبال به 94 سال ارديبهشت از اثرات توان حاضر درحال اينكه بيان با وي خريد هزينه كسر با مجردها توماني ميليون 90
  شديد ريزش موجب برگ هر ازاي به
  تومان لحاظ به هم عامل بانك توسط پرداخت قطعيت رويه است، مسكن توساز ساخ بازار در تحرك بانكي شبكه در مسكن خريد تسهيالت پرداخت گفت: كرد، مشاهده بازار در را متقاضيان هجوم اوليه است) هزارتومان 75 اوراق برگه هر شد.
  اوراق(قيمت اوراق اين
  متقاضيان طول همچنين قسط مبلغ سود، نرخ واقعي، ارزش سنگين، اقساط واسطه به بانكي هاي وام كنوني همه به مسكن خريد سپرده بدون وام ارائه به مجاز درخصوص بانكي مصوبه اعالم از هفته يك از بعد 041ميليون مسكن خريد وام تومان
  87ميليون موجب قطعا قيمتي حباب التهاب گونه
  هر ساير به نسبت بهتري شرايط بازپرداخت، دوره بزرگي موفقيت هيجاني هاي هجوم كم، منابع ماكنون بودند شده رده ازدواج يا مجرد متقاضيان به بايد وام اوراق(متقاضيان برگ يك هزينه وام ارائه تومان ميليون 122 زوجين سپرده بدون
  توماني سو يك از گذاران سپرده ها بانك مستقيم
  ضرر دارد. سبد در موجود تسهيالت كرد. نخواهد حاصل را تسهيالت اين سقف دارند، اجازه جديد مصوبه با خريداري برگه يك وام تومان هزار 500 هر ازاي ميرسد نظر به حال هر به است. يافته
  افزايش ديگر سمت از مسكن سازندگان وام
  متقاضيان دو تلنگر نيازمند مسكن كنوني بازار گفت: وي افزايش يي مالحظه قابل شكل به زوجين براي فقط اين رسيد. تومان 57هزار به تومان هزار 71 از كنند) يك قيمت نصف پوشش دليل به زوجين شد.
  وام
  خواهد باعث سازي همگن اين است. تقاضا عرضه بخش اندك متقاضيان‌ با‌ متنوع‌ وامهاي‌ نرخ با تومان 001ميليون جديد وام اين مبلغ دهند. قيمت 95 سال زمستان ابتداي از كه بود درحالي در خوبي استقبال از تهران بازار در متوسط
  ملك عالوه عرصه اين در مختلف هاي بانك
  ورود مسكن بازار در متعدد تحركات افزايش ايجاد توساز ساخ كارشناس زاهدي، قاضي حميدرضا 2ميليون سنگين بسيار اقساط درصد 18 سود نداشت. آنچناني رشد اوراق فعاالن از برخي عقيده به باشد. داشته آينده
  روزهاي استفاده امكان اوراق، اين بازار كردن رقابتي
  بر مسكن هاي وام دهد مي نشان جهاني تجربه شود. مي تجاري هاي بانك سبز چراغ اينكه بيان با نيز شده گرفته نظر در ساله بازپرداخت با تومان 500 سود نرخ با وام ارائه ثاني در افزود: كاكايي تلنگر كنوني هاي وام مسكن بازار گران واسطه
  و سود يكند. فراهم را بانكها گسترده منابع
  از بخش سنجش با توأمان منطقي شده، بررسي بايد حاضر حال در گفت: داشت، نخواهد كافي كارآمدي است. نميكند. برنده را متقاضيان عنوان هيچ به درصد 18 بعد كه آنج از بود. خواهد مسكن بازار براي
  جديدي جذب در قطعا نيز گذاري سرمايه نوع اين باشد.
  جذاب هرماه تقاضا عرضه ميليون 100 وام پرداخت براي تجاري هاي بان وام اين سنگين اقساط اينكه بيان با كاكايي توماني 021ميليون وام اقساط حاضر درحال است نشسته بار به نيز ها لي او خانه وام سال يك
  از ايران اقتصاد بازار در سرگردان نقدينگي از
  بخشي ايجاد جز تقاضا بازار طرفه يك تسهيالت افزايش منابع كمبود چالش چند داراي زوجين به توماني بدون گفت: است، جوان هاي زوج براي جدي مشكل سود تومان ميليون باالي تهران در زوجين مسكن بازار 69رويكرد سال دوم نيمه ابتداي بود.
  از خواهد
  موثر كاركرد هيجاني هاي قيمت افزايش رواني، جو هستند. بانكي سود نرخ كامال جدي هدف جامع تواند نم وام اين ترديد اين كه است درحالي اين است. وام اصل با برابر وام بود. خواهد
  صعودي جلو خود نوبه به نيز نقدينگي جذب
  اين اين ارائه كند. ملتهب را بازار نداشته مطلوبي دامن كه منابع كمبود جز افزود: زاهدي قاضي از اعظمي بخش زيرا بگيريد نشانه را كننده مصرف خريد بهاي از مترمربع 30 جوابگوي تنها وام
  ميزان بخش در ازجمله ها بخش ساير در تورم
  افزايش اين تماه ارديبهش دوم نيمه از جديد تسهيالت نرخ بين زياد فاصله گرفته، را تجاري كهاي بان تمام وام اين برداشت توانايي عنوان هيچ به متقاضيان پس است. تهران در قيمت ميانگين با آپارتمان يك يد جد تسهيال ‌ها لش چا
  ‌ عرضه تنوع با ديگر سوي از گيرد. مي را
  مسكن هيجاني فشارهاي دهد. مي نشان وضوح به را مطلب سود مسكن خريد تسهيالت درصدي 18 سود ندارند. را بهجز متري 60 آپارتمان يك داشتن براي زوج يك بانك يك شعب از يكي رييس كاكايي،
  پرويز قيمت كاهش شاهد قطعا رقابت ايجاد
  اوراق بر نامطلوبي كاركرد مياند تو تقاضا هجوم از نشان هاي دغدغ از يكي گذاري رده سپ درصد 20 باالي در متقاضيان حضور تعداد يهد نشان آمارها ذخيره منابع بايد تومان ميليون يك باالي اقساط طريق دو از جديد وامهاي اينكه بيان با
  دولتي ساير ورود با همچنين بود. خواهيم اوراق
  اين باشد. داشته مسكن بزرگ بازار ميشود. محسوب ها بانك اين مهم سقف در پرداخت به مجاز كه تجاري هاي بان باشد. داشته هم هيي شد براي تقاضا هجوم افزايش گفت: است، انتقاد
  مورد متنوعتر نيز وامها مبلغ پرداخت شرايط بانكها، به تري راحت شرايط با متقاضيان شد خواهند
  خواهند خود مطلوب مسكوني واحد انتخاب سراغ پرداخت دامنه گسترش با ديگر سمت از رفت. ضيا متقا يد خر قد يت تقو نتظا
  مسكن ريسك كاهش به منجر كه مسكن
  تسهيالت هاي ال در ساختماني هاي پروان باالي حجم بانكي، سودهاي كاهش كشور، در كاال توليد افزايش با كرد. نخواهد تحريك را بازار اندكي نقدينگي همان تا شد منجر درآمدها كاهش تورم انفجار در مسكن بخش در تقاضا كاهش
  با سازندگان شد، خواهد امالك
  نقدشوندگي ورود به اقدام بيشتري رغبت با گذاران ايه سرم نفت، قيمت كاهش مردم خريد قدرت شديد افت 93 الي 90 جلوگيري كيفيت، اقالم واردات كاهش ها، بان كنترل بيكاري در بود مانده باقي مردم نزد بازارمسكن در ذاري رماي اميد به كه غوغا بخش اين در ركود اخير، الهاي
  س تاثير كه كرد خواهند زمينه اين در كار ادامه كشور توليدي اقتصادي شرايط كه مادامي ودهد. ان آن ساز سبب از غيرمنطقي كاذب هاي قيمت نسبي اصالح فروشي، خام از براي بازار نترتيب بدي شود هدايت كها بان سمت به سپرده، قالب با نيز متقاضيان ديگر جايي در
  كرده خواهد مسكن بخش در ركود كاهش بر مثبتي به بازار يك كه داشت را آن انتظار يوان نمت نرود، بهبود به رو در كه اميدي اما نباشيم، ركود شكست شاهد شايد دولت، جانب در ايران در مسكن كه صورتي در ديگر، نگاهي از شد. قفل هميشه هند. بود هو روب منفي درآمدي گذاشت.
  رشد است الزم شود. خارج ركود از يا كند رشد ميان اين در تنهايي بازخواهد قطع طور به رفته بين از جامعه زيرمتوسط متوسط اقشار باشد، مصرفي كاالي سوي به يي سرماي كاالي از شدن خارج حال هاي سال به ركود اين ريشه
  هرچند بعدي دولت شود اصالح كشور در هگذاري سرماي تهاي زيرساخ درآمد با متناسب منطقي هاي قيمت با معامالت انجام در گشت خواهد خود حد ترين پايي به بخش اين در گذاري سرماي سود معتقدند برخي گردد، مي باز قبلتر
  قبل دولتي هاي بخش ها بانك بايد ديگر طرف
  از حجم كنترل ضمن بازار نياز دقيق برآورد با توجه با بپردازد. كشور در ذاران گاي سرم السازي فع به اول درجه در قابل بهبود مردم آحاد شدن دار خان نيز سازها ساخت مردم، را آن انتظار دتهاست بازار كه روشني آينده از خبري رسيد آن شدت بر مضاعفي تاثير نيز ها
  یادداشت
  تحريم از بخش اين به شده داده اختصاص نقدينگي در بلكه مسكن بخش در تنها نه نكها با كشور، بانكي فرآيند به پافشاري سرسختي حاصل تنها خورد. خواهد چشم به توجهي مسكن بازار در تحركي هيچ حاضر، حال در بود. نخواهد شد، ازحذف پس كه درحالي است؛ ايي
  داشته ‌رض مالي
  ندا‌ك منابع اعظم بخش كه مهر مسكن سناريو تكرار هگذاري سرماي گونه هيچ امكان كشور در ديگري، زيرساخت هيچ در ركود شدن ير طوالنت انفجاري، هاي قيم بر دالالن مالكان از حاكي هاي صحب ندارد وجود باشد ركود پايان از نشان كه مثبتي اتفاق هيچ مسكن بخش ها، هنگار
  تحريم روزنام جلوگيري
  ‌ برد، فرو باتالق در را كشور بانكي اند. نگذاشت باقي را حدود كه نيز مهر مسكن معضل بين اين در بود. خواهد آينده سال خريد براي مردم تحريك براي است اهرمي تنها وضعيت بهبود تجربه ركود از شدن خارج راستاي در كنند.
  را نكها با منافع به آنكه از بيش آينده دولت باشد بهتر شايد قبلي دولت در آن طريق از كشور نقدينگي پولي پايه درصد 40 متقاضيان كه متوسط زير متوسط قشر كه صورتي در مسكن. تعداد كه خالي مسكوني واحدهاي
  نكرد. ارزش كاهش موجب قطعا عرضه افزايش زيرا كشور در اشتغال صنعت توليد به باشد، آنها حامي بينديشد خواهد منتقل بعدي دولت به پابرجاست همچنان شد، ايجاد تومان ميليون 200 داشتن دست در با روند شمار به بازار اصلي ضعف از حاكي كرده، تجاوز واحد ميليون 5.2 از 96 سال در
  آنها از فرابورسي گذاران مايه سر ميل كاهش اوراق كم دست كه برسد ميزاني به خانوارها درآمد رتيب دي تا بپردازد شد. حتي دهد، تشكيل كالن سودهاي با هايي وام را آن از بخشي كه ريشه وخيم وضعيت اين است. مردم خريد قدرت بودن پايين
  بازار نشده كنترل ورود ديگر طرف از طرف يك هنوز كه زماني كنند. تضمين را آنها اوليه نيازهاي نسبي امنيت شده تمام قيمت با مسكن توليد افزايش با تنها بعدي دولت غيرمنطقي هاي قيمت به هم باز خريد، براي تحريك صورت در گرفته پيش در تورم مهار جهت در كه دارد نادرستي تاي سياسه
  در تورم، افزايش موجب كه مسكن بازار به نقدينگي تحصيل پوشاك خوراك چون يي اولي نيازهاي رفع دغدغه تواند مي درآمد كم قشر به مناسب قيمت با آن عرضه پايين نيز سو اين از بازار نتيجه در رسيد نخواهند مسكوني، واحدهاي شد روانه شيشهيي تاالر سمت به ها سرمايه از مازاد نقدينگي
  شد نتيجه در خريد كاهش قيمتي، حباب ايجاد داشت انتظار يتوان چطور است، جامعه درآمد كم قشر گريبانگير حمايت راستاي در ترتيب بدي باشد داشته تقاضا افزايش به اميد شد. خواهد ركود ضربه متحمل نقدينگي از خالي مسكن، جمله از ديگر بازارهاي ترتيب بدين شد.
  و خواهد مسكن بخش در ركود افزايش عجيب هاي قيمت با هايي مسكن خريد متقاضي قشر همين كه به رو گامي جامعه، پايين به متوسط متوسط قشر منافع از ميان در آن از صحبت حاضر حال در كه درصدي تا رشد نتيجه در شد دچار هستيم آن شاهد امروز كه شرايطي به
  شده تخصيص نيازها، دقيق سنجش با رو اين از به كه عواملي تمام كنار در بنابراين باشند. برانگيز چالش اي وام ماليات دولت كه است ضروري امر، اين تحقق براي بردارد؛ جلو است جايي جاب فصل كه يگردد بازم سال از فصل اين به نيز است پولي هاي سياس ادامه خورد. رقم كشور تاريخ ركود رين گي
  سهمت به يتوان كارآمد قوانين تبيين منابع صحيح بانكي نظام در بعدي دولت است الزم كرد، خواهند كمك بازار رشد پرداخت به ملزم مسكن توليدكنندگان كه را زودهيي اف ارزش بر فروش. خريد نه است گرفته صورت ارهها اج بخش در هم بيشتر بازارهاي رشد تدريجي مرگ ركود شدن نهادينه ساز سب مالي،
  و دولت، آن در كه رسيد سود سر سه يي معامله در بانك كه زماني تا كه چرا دهد صورت اساسي تجديدنظرهايي مسكن عرضه توليد انگيزه تا دهد كاهش يا حذف هستند آن بحران ركود با 96 سال در مسكن بازار رسد نظر به بنابراين جمله از شماري بي هاي ورشكستگي شاهد ترتيب بدين شد
  كشور ها گذاران(بانك سرمايه مسكن متقاضيان منابع تمام از بايد طبيعتا دهد، ادامه خود فعاليت به قالب همين به تقاضا عرضه بين رابطه شده ررن سازندگان در ارزان با ملك كاذب قيمت كه زماني تا كه چرا باشد. رو روبه عميقتري صاحبان پافشاري با بوديم. كشور در مالي موسسات خود
  ورشكستگي مطلوب اهداف به خصوصي) بخش در رونق اشتغال نترتيب بدي كرد رفظر كشور در موجود راهگشاي نميتواند تنهايي به مطلب اين اما برسد. نسبي تعادل كنندگان عرضه باشد نداشته هماهنگي متقاضي قشر درآمد اصولي غير سازهاي ساخت غيرمنطقي، هاي قيمت بر
  ملك برسند. بود. نخواهد بيش رويايي تورم، كنترل كشور بازارهاي باالي نرخ چون عواملي ابتدا از كه باشد ركودي از مسكن خروج شوري هيچ بمانند، باقي خود غيرمنطقي مواضع سر بر دالالن كنار در مطلب اين شد تبديل مطلق ركودي به ركود اين ضعيف،
آغاز تكاپو در بازار اوراق تسهيلات مسكن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/26
آغاز تكاپو در بازار اوراق تسهيلات مسكن
«تعادل» چالش‌ها و چشم‌اندازهاي افزايش وام مسكن زوجين را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي| شهلا روشني|

3 سبد وام مسكن مصوب شوراي پول و اعتبار كه از نيمه دوم ارديبهشت‌ ماه 96 شروع ‌شده پاسخگوي 3دسته تقاضاي مصرفي است. اين وام‌ها در بخش زوجين تحت عنوان وام بدون سپرده با سقف بالاتر از تسهيلات قبلي، وام اوراق با سقف اضافه اما هزينه كمتر همچنين وام اولويت‌دار براي تعاوني‌هاست. در بخش انفرادي نيز افزايش تسهيلات صورت گرفته است.

اگرچه در وهله اول افزايش اين تسهيلات به‌ صورت كاملا ايده‌آل و مطلوب جلوه مي‌كند اما داراي نواقص و مشكلات عديده‌يي است.

طبق جدول شماره يك وام انفرادي در تهران با افزايش 10ميليون تومان به رقمي حدود 70ميليون تومان با اقساط 640 هزار تومان مي‌رسد كه در مجموع با بازپرداختي 12ساله به رقمي حدود 138ميليون تومان بالغ مي‌شود. اين موضوع به اين معناست كه 70وام ميليون توماني بگيريد دو برابر پس دهيد. اين تسهيلات در ساير شهرها نيز به همين روال و با بازپرداخت دو برابري چيدمان شده است.

اما تسهيلات زوجين در تهران 140ميليون وام (ارزش اسمي) شامل دو فقره وام 50 ميليون توماني براي هر زوج به علاوه20ميليون تومان وام بدون نياز به خريد اوراق به همراه 20ميليون وام جعاله است. ارزش واقعي اين وام با احتساب بهاي خريد اوراق به قيمت فعلي حدود 122ميليون تومان با بازپرداخت 12ساله حدود 236هزارتوماني است. تعداد اوراق براي دريافت اين وام 240عدد است. درحال حاضر هر برگ اوراق در بازار بورس حدود 75هزار تومان است كه به عقيده كارشناسان در روزهاي آينده اين نرخ به دليل هجوم متقاضيان با رشد روبه‌رو خواهد شد. به‌ هر حال به نظر مي‌رسد، وام‌هاي ارائه ‌شده توسط اوراق به دليل افزايش هزينه خرد اين اوراق براي متقاضيان گران‌تر تمام شود؛ بنابراين مسوولان بايد به دنبال ضوابط جامع‌تري براي عدم گراني اين اوراق لحاظ كنند.

اين چالش به‌واسطه دو برنامه ارائه ‌شده توسط مسوولان اين قضيه تا ميزاني منتفي خواهد بود. ايجاد مصونيت 4ماه سفته‌بازي در اين بازار به لحاظ ممنوعيت فروش اوراق از زمان خريد و از طرفي افزايش 30درصدي حجم انتشار اوراق از سوي بانك عامل منتشركننده اوراق باعث تعادل‌بخشي به عرضه و تقاضاي امتياز وام خريد مسكن دو برنامه مهم براي كاهش اثرات افزايش قيمت

اوراق است.

شايد دو دليل بالا بتواند تا حدودي در كاهش اثرات افزايش قيمت وام خريد موثر واقع شود اما به نظر مي‌رسد در آينده نزديك شاهد تحرك نامحسوسي در معاملات اوراق باشيم. اين حركت نامحسوس به دليل وجود دو بازيگر اثرگذار يعني افزايش تقاضاي كل اوراق و كاهش منابع تسهيلات بدون سپرده ساخت مسكن خواهد بود. بدون ترديد با افزايش منابع تسهيلات خريد مسكن تسهيلات سپرده ساخت مسكن كاهشي بود و در نتيجه سازندگان براي دريافت از تسهيلات از محل خريد اوراق با متقاضيان مصرفي همگون ‌شده و بر تعداد متقاضيان افزوده و در نهايت شاهد افزايش اوراق مسكن خواهيم بود.

درحال حاضر ارزش واقعي وام خريد مسكن 90ميليون توماني مجردها با كسر هزينه خريد اوراق(قيمت هر برگه اوراق 75هزارتومان است) 78ميليون تومان و وام خريد مسكن 140ميليون توماني بدون سپرده زوجين 122ميليون تومان افزايش‌يافته است. به‌ هر حال به نظر مي‌رسد وام زوجين به دليل پوشش نصف قيمت يك ملك متوسط در بازار تهران از استقبال خوبي در روزهاي آينده داشته باشد. به عقيده برخي از فعالان و واسطه گران بازار مسكن وام‌هاي كنوني تلنگر جديدي براي بازار مسكن خواهد بود. از آنجا ‌كه بعد از يك سال وام خانه‌اولي‌ها نيز به بار نشسته است از ابتداي نيمه دوم سال 96 رويكرد بازار مسكن صعودي خواهد بود. چالش‌هاي تسهيلات جديد

پرويز كاكايي، رييس يكي از شعب يك بانك دولتي با بيان اينكه وام‌هاي جديد از دو طريق مورد انتقاد است، گفت: افزايش و هجوم تقاضا براي دريافت اوراق و كمبود منابع بانكي دو موردي است كه بازار كنوني وام را به چالش مي‌كشاند.

كاكايي افزود: البته اين چالش‌ها به‌واسطه دو برنامه ارائه‌ شده توسط مسوولان تا ميزاني منتفي خواهد بود. ايجاد مصونيت 4ماه سفته‌بازي در اين بازار به لحاظ ممنوعيت فروش اوراق از زمان خريد و از طرفي افزايش 30درصدي حجم انتشار اوراق از سوي بانك عامل منتشركننده اوراق، باعث تعادل‌بخشي به عرضه و تقاضاي امتياز وام خريد مسكن دو برنامه مهم براي كاهش اثرات افزايش قيمت اوراق است. البته اين دو برنامه در مقابل هجوم يك‌باره متقاضيان و كمبود منابع مالي بانك‌ها مصونيت بالايي ندارند.

وي با بيان اينكه درحال حاضر مي‌توان اثرات اوليه هجوم متقاضيان را در بازار مشاهده كرد، گفت: بعد از يك هفته از اعلام مصوبه بانكي درخصوص ارائه وام هزينه يك برگ اوراق(متقاضيان وام بايد به ازاي هر 500 هزار تومان وام يك برگه خريداري كنند) از 71هزار تومان به 75هزار تومان رسيد. اين درحالي بود كه از ابتداي زمستان سال 95 قيمت اوراق رشد آنچناني نداشت.

كاكايي افزود: در ثاني ارائه وام با نرخ سود 18درصد به‌ هيچ‌ عنوان متقاضيان را برنده نمي‌كند. درحال حاضر اقساط وام 120ميليون توماني زوجين در تهران بالاي يك‌ ميليون تومان و سود وام برابر با اصل وام است. اين درحالي است كه اين ميزان وام تنها جوابگوي 30مترمربع از بهاي خريد يك آپارتمان با ميانگين قيمت در تهران است. پس يك زوج براي داشتن يك آپارتمان 60 متري به‌جز اقساط بالاي يك ‌ميليون تومان بايد منابع ذخيره ‌شده‌يي هم داشته باشد.

وي همچنين گفت: به‌ هر حال بازار كنوني اوراق به‌ واسطه ارائه وام فوري از طريق وام بدون سپرده و افزايش رسمي ميزان وام خريد، شرايط مناسبي براي خريداران قطعي بازار مسكن فراهم كرده است.

به ‌اين ‌ترتيب توصيه اين است كه متقاضيان واجد شرايط استفاده از تسهيلات بدون سپرده مسكن، فرصت كنوني بازار را- اگرچه با قدري نوسان همراه بوده و ثبات فروردين را ندارد اما همچنان از آرامش نسبي برخوردار است- غنيمت شمرده و خريد اوراق خود را قبل از هر گونه افزايش قيمت احتمالي كه از ماه آينده سرعت خواهد گرفت، انجام دهند.

وي همچنين ادامه داد: بانك‌هاي تجاري كه از ارديبهشت سال 94 به دنبال رفع ممنوعيت پرداخت تسهيلات خريد مسكن در شبكه بانكي مجاز به ارائه وام بدون سپرده خريد مسكن به همه متقاضيان مجرد يا ازدواج ‌كرده شده بودند هم‌اكنون با مصوبه جديد اجازه دارند، سقف اين تسهيلات را فقط براي زوجين به شكل قابل ‌ملاحظه‌يي افزايش دهند. مبلغ اين وام جديد 100ميليون تومان با نرخ سود 18درصد و اقساط بسيار سنگين 2ميليون و 500 تومان با بازپرداخت 5 ساله در نظر گرفته ‌شده

است.

كاكايي با بيان اينكه اقساط سنگين اين وام مشكل جدي براي زوج‌هاي جوان است، گفت: بدون ترديد اين وام نمي‌تواند جامع هدف جدي و كاملا مصرف‌كننده را نشانه بگيريد زيرا بخش اعظمي از متقاضيان به‌ هيچ‌ عنوان توانايي برداشت اين وام را ندارند.

آمارها نشان مي‌دهد تعداد حضور متقاضيان در بانك‌هاي تجاري كه مجاز به پرداخت در 3سقف 60، 50 و 40ميليون توماني(به ترتيب در تهران، شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها همچنين شهرهاي كوچك) بودند، موفق عمل ‌نكرده بود.

اين كارشناس اقتصادي همچنين تصريح كرد: نظام بانكداري كشور نيازمند طرح‌هاي جامع و آماري است. به نظر مي‌رسد اين نظام هنوز شناخت كافي از جامع هدف خود ندارد. مسوولان مي‌تواند با تغيير رويه نظام بانكي در مقابل موسسات اعتباري كه زماني محلي بوده و الان به خود اجازه خلق پول مي‌دهند يا در مقابل اقساط بلند و كوتاه‌مدت بايستند. در حال حاضر رويه مطلوبي در بانك‌ها حاكم نيست و اين مورد نيازمند بازنگري عمقي است.

وي گفت: اگر وزارت راه و شهرسازي به دنبال تحرك در بازار ساخت‌وساز و مسكن است، رويه كنوني وام‌هاي بانكي به‌واسطه اقساط سنگين، منابع كم، هجوم‌هاي هيجاني موفقيت بزرگي حاصل نخواهد كرد. وام‌هاي متنوع با متقاضيان اندك

حميدرضا قاضي زاهدي، كارشناس ساخت‌وساز نيز با بيان اينكه چراغ سبز بانك‌هاي تجاري كارآمدي كافي نخواهد داشت، گفت: در حال حاضر بانك‌هاي تجاري براي پرداخت وام 100 ميليون توماني به زوجين داراي چند چالش كمبود منابع و نرخ سود بانكي هستند.

قاضي زاهدي افزود: به‌جز كمبود منابع كه دامن تمام بانك‌هاي تجاري را گرفته، فاصله زياد بين نرخ سود 18 درصدي تسهيلات خريد مسكن و سود بالاي 20درصد سپرده‌گذاري يكي از دغدغه‌هاي مهم اين بانك‌ها محسوب مي‌شود.

وي با بيان اينكه اگرچه مصوبه شوراي پول و اعتبار، بندهاي سنگيني به بانك‌هاي تجاري تحميل نكرده است، گفت: اما خود اين بانك‌ها دو مسير سخت يعني اقساط سنگين با طول بازپرداخت كوتاه‌مدت و شرط سپرده‌گذاري 15 درصد از مبلغ تسهيلات را براي متقاضيان در نظر گرفته‌اند كه به نظر مي‌رسد بايد اصلاحاتي داشته باشد.

اين كارشناس ساخت‌وساز گفت: سال گذشته برخي بانك‌هاي خصوصي، براي پرداخت تسهيلات خريد مسكن، شرط سپرده‌گذاري 15درصد از مبلغ تسهيلات، آن‌هم بدون اعمال نرخ سود سپرده‌گذاري اعمال كردند كه اين موضوع باعث كم شدن ارزش واقعي مبلغ تسهيلات مي‌شود. اين 100ميليون در صورت مطالبه بانك‌ها براي رسوب 15درصدي سپرده حدود 85 ميليون تومان خواهد شد. اگرچه اين بند توسط تمام بانك‌هاي تجاري لحاظ نشده اما مي‌تواند در تعداد نهايي دريافت‌كنندگان تسهيلات موثر باشد.

زاهدي درخصوص ميزان اقساط و طول بازپرداخت وام زوجين بانك‌ها تجاري نيز يادآور شد: غالب اين بانك‌ها وام را در مقابل تعهدات و بروكراسي‌هاي پيچيده، اقساط گران و سنگين و با طول مدت بسيار كوتاه ارائه مي‌دهند. اگرچه زمان تحويل اين وام براي متقاضيان آني لحاظ شده اما به نظر مي‌رسد مبلغ اقساط 2ميليون و 500 هزارتوماني هيچ تناسب با بودجه اكثر زوجين كه كارمند هستند مطابقت ندارد.

وي با بيان اينكه البته بانك عامل يعني بانك مسكن نيز با يك چالش روبه‌رو است، گفت: بانك مسكن اگرچه مجاز شده در كنار تسهيلات اوراق مسكن كه تسهيلات بدون سپرده محسوب مي‌شود، تسهيلاتي مشابه بانك‌هاي تجاري كه كاملا غيروابسته به اوراق است را به زوجين پرداخت كند، اما به نظر مي‌رسد اين 20ميليون تومان هم در گلوگاه كمبود منابع گير كند. به‌ هر حال به علت عدم بازار سنجي درست و صحيح، بازار مسكن با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو است. البته به عقيده بسياري از فعالان بازار مسكن تنها تسهيلات موفق در طي سال‌هاي اخير تسهيلات خانه‌اولي‌ها بوده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه كدام تسهيلات، بهترين است؟ گفت: سبد تسهيلات كنوني به‌هيچ‌عنوان جامعيت و يكپارچگي مطلوبي ندارد. زيرا تاكنون هيچ‌كدام از وام‌هاي ارائه‌شده مانند وام اوراق براي زوجين، وام صندوق يكم و وام مخصوص بافت فرسوده نتوانسته پاسخگوي جامع آماري مطلوبي لحاظ شود.

زاهدي بابيان اينكه تنوع سبد تسهيلات با شگرد حرفه‌يي و در قالب پاسخ‌گويي پي‌ريزي نشده گفت: البته برخي از تسهيلات به‌صورت مقطعي بازيگران خوبي بودند اما از صحنه رقابت به دليل عدم هدف‌گيري متقاضيان خارج شدند. به‌هرحال، فراواني انواع تسهيلات قديم و جديد براي خريد مسكن، چون ‌كه حق انتخاب را براي متقاضيان افزايش داده، امكان انتخاب را نيز برايشان سخت كرده است؛ زيرا هركدام از اين تسهيلات جداي از تنوع در مبلغ، نرخ سود، شرط سپرده‌گذاري، مبلغ قسط و طول دوره بازپرداخت جامعيت كافي را به‌تنهايي ندارند.

اين كارشناس ساخت‌وساز گفت، تسهيلات اوراق مسكن، براي زوجين در حال حاضر هم به لحاظ قطعيت پرداخت توسط بانك عامل و هم به لحاظ ارزش واقعي، نرخ سود، مبلغ قسط و همچنين طول دوره بازپرداخت، شرايط بهتري نسبت به ساير تسهيلات موجود در سبد دارد.

وي گفت: بازار كنوني مسكن نيازمند تلنگر دو بخش عرضه و تقاضا است. اين همگن‌سازي باعث ايجاد و افزايش تحركات متعدد در بازار مسكن مي‌شود. تجربه جهاني نشان مي‌دهد وام‌هاي مسكن بايد بررسي‌شده، منطقي و توأمان با سنجش بخش عرضه و تقاضا هرماه باشد.

افزايش تسهيلات يك‌طرفه بازار تقاضا جز ايجاد جو رواني، افزايش قيمت‌هاي هيجاني كاركرد مطلوبي نداشته و بازار را ملتهب مي‌كند. ارائه اين تسهيلات جديد از نيمه دوم ارديبهشت‌ماه اين مطلب را به‌وضوح نشان مي‌دهد. فشارهاي هيجاني نشان از هجوم تقاضا مي‌تواند كاركرد نامطلوبي بر بازار بزرگ مسكن داشته باشد.نویسنده:
مسكن در انتظار تقويت قدرت خريد متقاضيان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/26
مسكن در انتظار تقويت قدرت خريد متقاضيان


با كاهش تقاضا در بخش مسكن در سال‌هاي اخير، ركود در اين بخش غوغا كرده و در جايي ديگر متقاضيان نيز با رشد درآمدي منفي روبه‌رو بوده‌اند. هرچند ريشه اين ركود به سال‌هاي قبل و قبل‌تر بازمي‌گردد، برخي معتقدند تحريم‌ها نيز تاثير مضاعفي بر شدت آن داشته است؛ درحالي كه پس ازحذف تحريم‌ها، بخش مسكن هيچ اتفاق مثبتي را در راستاي خارج شدن از ركود تجربه نكرد. واحدهاي مسكوني خالي كه تعداد آنها در سال 96 از 2.5 ميليون واحد تجاوز كرده، حاكي از ضعف بازار و پايين بودن قدرت خريد مردم است. اين وضعيت وخيم ريشه در سياست‌هاي نادرستي دارد كه در جهت مهار تورم در پيش گرفته شد و نقدينگي مازاد از سرمايه‌ها به سمت تالار شيشه‌يي روانه شد و بدين‌ترتيب بازارهاي ديگر از جمله مسكن، خالي از نقدينگي شده و به شرايطي كه امروز شاهد آن هستيم دچار شد و در نتيجه سهمگين‌ترين ركود تاريخ كشور رقم خورد. ادامه سياست‌هاي پولي و مالي، سبب‌ساز نهادينه شدن ركود و مرگ تدريجي رشد بازارهاي كشور شد و بدين‌ترتيب شاهد ورشكستگي‌هاي بي‌شماري از جمله ورشكستگي موسسات مالي در كشور بوديم. با پافشاري صاحبان ملك بر قيمت‌هاي غيرمنطقي، ساخت و سازهاي غير اصولي و ضعيف، اين ركود به ركودي مطلق تبديل شد و اين مطلب در كنار انفجار تورم و كاهش درآمدها منجر شد تا همان نقدينگي اندكي كه به اميد سرمايه‌گذاري در بازارمسكن نزد مردم باقي مانده بود در قالب سپرده، به سمت بانك‌ها هدايت شود و بدين‌ترتيب بازار براي هميشه قفل شد. از نگاهي ديگر، در صورتي كه مسكن در ايران در حال خارج شدن از كالاي سرمايه‌يي به سوي كالاي مصرفي باشد، سود سرمايه‌گذاري در اين بخش به پايين‌ترين حد خود خواهد رسيد و خبري از آينده روشني كه بازار مدت‌هاست انتظار آن را مي‌كشد، نخواهد بود. در حال حاضر، هيچ تحركي در بازار مسكن كه نشان از پايان ركود باشد وجود ندارد و صحبت‌هاي حاكي از بهبود وضعيت تنها اهرمي است براي تحريك مردم براي خريد مسكن. در صورتي كه قشر متوسط و زير متوسط كه متقاضيان اصلي بازار به شمار مي‌روند با در دست داشتن 200ميليون تومان كه بخشي از آن را وام‌هايي با سودهاي كلان تشكيل مي‌دهد، حتي در صورت تحريك براي خريد، باز هم به قيمت‌هاي غيرمنطقي واحدهاي مسكوني، نخواهند رسيد و در نتيجه بازار از اين سو نيز متحمل ضربه و ركود خواهد شد.

رشد 4 تا 6درصدي كه در حال حاضر صحبت از آن در ميان است نيز به اين فصل از سال بازمي‌گردد كه فصل جابه‌جايي است و بيشتر هم در بخش اجاره‌ها صورت گرفته است و نه خريد و فروش. بنابراين به نظر مي‌رسد بازار مسكن در سال 96 با ركود و بحران عميق‌تري روبه‌رو باشد. چرا كه تا زماني كه قيمت كاذب ملك با درآمد قشر متقاضي هماهنگي نداشته باشد و عرضه‌كنندگان و دلالان بر سر مواضع غيرمنطقي خود باقي بمانند، هيچ شوري بازار را تحريك نخواهد كرد. با افزايش توليد كالا در كشور، كاهش بيكاري و كنترل بانك‌ها، كاهش واردات اقلام بي‌كيفيت، جلوگيري از خام فروشي، اصلاح نسبي قيمت‌هاي كاذب و غيرمنطقي از جانب دولت، شايد شاهد شكست ركود نباشيم، اما اميدي كه در اقشار متوسط و زيرمتوسط جامعه از بين رفته به‌طور قطع بازخواهد گشت و در انجام معاملات با قيمت‌هاي منطقي متناسب با درآمد مردم، ساخت و سازها و نيز خانه‌دار شدن آحاد مردم بهبود قابل توجهي به چشم خواهد خورد. تنها حاصل سرسختي و پافشاري مالكان و دلالان بر قيمت‌هاي انفجاري، طولاني‌تر شدن ركود در سال آينده خواهد بود. در اين بين معضل مسكن مهر نيز كه حدود 40 درصد پايه پولي و نقدينگي كشور از طريق آن در دولت قبلي ايجاد شد، همچنان پابرجاست و به دولت بعدي منتقل خواهد

شد.

دولت بعدي تنها با افزايش توليد مسكن با قيمت تمام شده پايين و عرضه آن با قيمت مناسب به قشر كم درآمد مي‌تواند اميد به افزايش تقاضا داشته باشد و بدين‌ترتيب در راستاي حمايت از منافع قشر متوسط و متوسط به پايين جامعه، گامي رو به جلو بردارد؛ براي تحقق اين امر، ضروري است كه دولت ماليات بر ارزش افزوده‌يي را كه توليدكنندگان مسكن ملزم به پرداخت آن هستند حذف يا كاهش دهد تا انگيزه توليد و عرضه مسكن ارزان در سازندگان پررنگ‌تر شده و رابطه بين عرضه و تقاضا به تعادل نسبي برسد. اما اين مطلب به تنهايي نمي‌تواند راهگشاي خروج مسكن از ركودي باشد كه از ابتدا عواملي چون نرخ بالاي سودهاي بانكي، حجم بالاي پروانه‌هاي ساختماني در سال‌هاي 90 الي 93، افت شديد قدرت خريد مردم و كاهش قيمت نفت، سبب ساز آن بوده‌اند. مادامي كه شرايط اقتصادي و توليدي كشور رو به بهبود نرود، نمي‌توان انتظار آن را داشت كه يك بازار به تنهايي در اين ميان رشد كند يا از ركود خارج شود. لازم است زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور اصلاح شود و دولت بعدي در درجه اول به فعال‌سازي سرمايه‌گذاران در كشور بپردازد. با توجه به فرآيند بانكي كشور، بانك‌ها نه تنها در بخش مسكن بلكه در هيچ زيرساخت ديگري، در كشور امكان هيچ گونه سرمايه‌گذاري را باقي نگذاشته‌اند.

شايد بهتر باشد دولت آينده بيش از آنكه به منافع بانك‌ها بينديشد و حامي آنها باشد، به توليد صنعت و اشتغال در كشور بپردازد تا بدين‌ترتيب درآمد خانوارها به ميزاني برسد كه دست كم امنيت نسبي و نيازهاي اوليه آنها را تضمين كنند. زماني كه هنوز دغدغه رفع نيازهاي اوليه‌يي چون خوراك و پوشاك و تحصيل گريبانگير قشر كم درآمد جامعه است، چطور مي‌توان انتظار داشت كه همين قشر متقاضي خريد مسكن‌هايي با قيمت‌هاي عجيب و وام‌هاي چالش برانگيز باشند. بنابراين در كنار تمام عواملي كه به رشد بازار كمك خواهند كرد، لازم است دولت بعدي در نظام بانكي تجديدنظرهايي اساسي صورت دهد چرا كه تا زماني كه بانك در همين قالب به فعاليت خود ادامه دهد، طبيعتا بايد از تمام منابع موجود در كشور صرف‌نظر كرد و بدين‌ترتيب اشتغال و رونق در بازارهاي كشور و كنترل تورم، رويايي بيش نخواهد بود.نویسنده: ندا كمالي‌‌رضايي روزنامه‌نگار
اوراق مسكن معامله سه سر سود!
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/26
اوراق مسكن معامله سه سر سود!
يكي از مهم‌ترين وظايف بانك‌ها در سراسر دنيا، بازپخش و بازتوزيع پول با هدف هدايت صحيح جريان نقدينگي و حمايت از بخش توليد و بازرگاني بدون ورود به حيطه بنگاهداري و رقابت با بخش خصوصي است، سيستم بانكي كشور ما برخلاف متن و روح وظايف تعريف شده اوليه براي آن، يكي از بزرگ‌ترين و سودآورترين بنگاه‌هاي اقتصادي و بزرگ‌ترين رقيب بخش خصوصي و حتي دولتي است به  ‌طوري كه در هيچ زمينه‌يي از بازار بورس، طلا و ارز... تا واردات برنج و شيرخشك و خوراك دام از ديد اين شاهين تيزبين و تك تاز اقتصاد كشور دور نمانده و جايي براي عرض اندام بخش خصوصي باقي نگذاشته

است.

بخش مسكن به عنوان يكي از بزرگ‌ترين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري– چه در بخش ساخت و چه در بخش معاملات- از ابتدا مورد توجه بانك‌ها بوده است به ‌طوري كه در دو دهه اخير يكي از عوامل اصلي رشد قيمت مسكن(به ويژه در سال‌هاي ابتدايي دهه 80) حضور پررنگ بانك‌ها در بازار معاملات املاك و مستغلات

بود.

بانك مسكن به عنوان متولي و حامي اصلي مالي بخش مسكن از ابتدا با اتخاذ سياست‌هاي گوناگون سعي در حمايت از بازار مسكن ايران داشته است. در سال‌هاي اخير اين بانك با ارائه انواع تسهيلات ساخت و خريد مسكن در قالب طرح‌هاي گوناگون نقش پررنگ‌تري را در بخش مسكن ايفا كرده است. يكي از روش‌هاي پرداخت تسهيلات در اين بانك استفاده از اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن(تسه) است.

اين اوراق در حقيقت جايگزين سپرده‌گذاري مشتريان در بانك‌ها و امتياز دريافت وام است. پرداخت وام به اين شكل بدون شك يكي از مطمئن‌ترين و جذاب‌ترين روش‌هاي دريافت سود مضاعف در قالب يك بسته پيچيده است كه از اتاق فكر بانك آغاز و پس از عبور از فرابورس، دفترخانه، جيب مشتري و خزانه بانك، يك وام 17.5درصدي را تبديل به 21درصدي مي‌كند. با كسر هزينه خريد اوراق

در روزهاي اخير خبر ورود ساير بانك‌ها به عرصه عرضه اوراق مسكن و پايان انحصار بانك مسكن منتشر شد. فارغ از بحث سود بانكي كه امروز تبديل به يكي از معادلات چند مجهولي جامعه شده، پرداخت وام در قالب اين اوراق داراي نقاط ضعف و قوت متعددي است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

به دليل ركود عميق و ادامه‌دار در بخش مسكن كشور به نظر مي‌رسد، كارشناسان به يكي از مهم‌ترين علل آن يعني عدم توان مالي عمومي جامعه در پس‌انداز و پرداخت بهاي مسكن پي برده‌اند و استفاده از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن يكي از دم‌دست‌ترين راه‌هاي جبران پس‌انداز افراد است.

قطعا منابع بانك مسكن به تنهايي نمي‌تواند جوابگوي متقاضيان رو به گسترش استفاده از اين اوراق باشد. به علاوه وجود بازار انحصاري در اين حوزه به دليل تقاضاي بالا و مدت‌دار بودن اين اوراق، امكان سفته‌بازي و ايجاد حباب قيمتي را به‌شدت افزايش مي‌دهد، همان‌گونه كه در گذشته شاهد بوديم اين افزايش قيمت تا حدود 100هزار تومان به ازاي هر برگ موجب ريزش شديد متقاضيان اين اوراق شد.

هر گونه التهاب و حباب قيمتي قطعا موجب ضرر مستقيم بانك‌ها و سپرده‌گذاران از يك سو و متقاضيان وام و سازندگان مسكن از سمت ديگر خواهد شد.

ورود بانك‌هاي مختلف در اين عرصه علاوه بر رقابتي كردن بازار اين اوراق، امكان استفاده از منابع گسترده بانك‌ها را فراهم مي‌كند. سود جذاب اين نوع سرمايه‌گذاري نيز قطعا در جذب بخشي از نقدينگي سرگردان در بازار اقتصاد ايران موثر خواهد بود.

اين جذب نقدينگي نيز به نوبه خود جلو افزايش تورم در ساير بخش‌ها ازجمله در بخش مسكن را مي‌گيرد. از سوي ديگر با تنوع عرضه اوراق و ايجاد رقابت قطعا شاهد كاهش قيمت اين اوراق خواهيم بود. همچنين با ورود ساير بانك‌ها، شرايط پرداخت و مبلغ وام‌ها نيز متنوع‌تر خواهند شد و متقاضيان با شرايط راحت‌تري به سراغ انتخاب واحد مسكوني مطلوب خود خواهند

رفت. از سمت ديگر با گسترش دامنه پرداخت تسهيلات مسكن كه منجر به كاهش ريسك نقدشوندگي املاك خواهد شد، سازندگان و سرمايه‌گذاران با رغبت بيشتري اقدام به ورود و ادامه كار در اين زمينه خواهند كرد كه تاثير مثبتي بر كاهش ركود در بخش مسكن خواهد گذاشت.

از طرف ديگر بايد بانك‌ها و بخش‌هاي دولتي با برآورد دقيق نياز بازار ضمن كنترل حجم نقدينگي اختصاص داده شده به اين بخش از تكرار سناريو مسكن مهر كه بخش اعظم منابع بانكي كشور را در باتلاق فرو برد، جلوگيري

كنند.

زيرا افزايش عرضه قطعا موجب كاهش ارزش اوراق و كاهش ميل سرمايه‌گذاران فرابورسي از يك طرف و از طرف ديگر ورود كنترل نشده نقدينگي به بازار مسكن كه موجب افزايش تورم، ايجاد حباب قيمتي، كاهش خريد و در نتيجه افزايش ركود در بخش مسكن خواهد شد.

از اين رو با سنجش دقيق نيازها، تخصيص صحيح منابع و تبيين قوانين كارآمد مي‌توان به معامله‌يي سه سر سود رسيد كه در آن دولت، متقاضيان مسكن و سرمايه‌گذاران(بانك‌ها و بخش خصوصي) به اهداف مطلوب خود

برسند.

 نویسنده: ايمان رفيعي كارشناس مسكن

  اخبار Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  1 ‌فن
  0 ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 د
  ‌شو مي خته فر ۰۲۰۲‌ ماه‌
  خاك‌ حفاري عمليات نخستين است قرار سپيس
  ا انجام ميالدي ۰۲۰۲ در ماه در خصوصي شركت pyrcannaw
  يك اجافزار‌ آلوده اصفهان‌ و‌
  تهران‌ هطور را ماه خاك دارد تصميم شركت اين
  شود. بفروشد.
  تجاري خصوصي شركت حفاري فعاليت نخستين است
  قرار انجام ميالدي ۰۲۰۲ در ماه در Moon Express شدند
  آلوده سايبري اجگير به سازمان اپراتور
  ۰۵ هاي صخر خاك از يي محموله ۰۲۰۲ سال در
  شود. امريكا فلوريدا ايالت در شركت اين مقر به فضا از
  ماه است. اينترنتي كرم نوع از زيرا ندارد حمدي مرجان‌م ه‌دانش‌و‌فن
  گرو در دولتي بخش فضايي هاي ماموري برخالف رسد.
  م ويژگي دو اينترنتي هاي كرم داد: ادامه
  وي در WannaCrypt بدافزار جمعه
  روز شركت اين صاحبان شده، انجام چين روسيه
  امريكا، به نيازي اينكه يكي دارند، خطرناك
  بسيار هاي سازمان براي اختالالتي جهان
  سراسر ريچاردز باب دارند. را ماه خاك فروش قصد
  خصوصي امكان اينكه دوم ندارند انتشار براي
  كاربران اين افشاي عامل كرد. ايجاد خصوصي
  دولتي ماه خاك يگويد: اكسپرس» «مون اجرايي ارشد
  مدير امكان اين از پيش دارند. را شبكه در انتشار كه است امريكا ملي امنيت آژانس پذيري
  آسيب زمين در ماده بترين نايا ترين ارزشمند به حتم طور به نداشت وجود افزارها باج براي شبكه در انتشار هاي رايانه به نفوذ براي شده ياد پذيري آسيب
  از به را خاك اين از بخشي داريم قصد شد. خواهد
  تبديل خودش نهايتا يشد آلوده كه كامپيوتري هر
  و ولي كرد مي استفاده اطالعات سرقت
  شخصي فروش اصلي هدف اما دهيم، اختصاص علمي
  تحقيقات فايل خودشان مختلف هاي سيستم بود
  آلوده آژانس اين استفاده مورد ابزار موضوع
  اين باشد شركتي نخستين دارد قصد اكسپرس مون است.
  آن خصوصيت دو اين اكنون اما گرفتند. مي را
  آلوده مجازي فضاي در ديگر هكري گروه يك
  توسط البته يرستد. زمين به فضا از را تجاري هاي داراي
  كه انتشار دليل كه شده ايجاد افزار باج اين در بد شد.
  افشا براي هايي طر توسعه مشغول نيز ديگر آپ استارت
  چند است. همين هم آن سريع ها بيمارستان برخي در حمله اين
  حتي هستند. سنگها شهاب ماه در حفاري عمليات
  اجراي سازمان مديره هيات اعضاي از كه
  بحري همچنين كرد. مختل را درماني هاي
  فعاليت نوعي از كالني مقادير ماه در كه است حالي در
  اين اشاره با است، تهران (نصر) يانهاي را صنفي
  نظام اسپانيا امريكا روسيه، آلمان، در بدافزار
  اين حجم دارد. وجود هليوم نام به نگرانه آينده
  سوخت افزار باج به شده آلوده از جلوگيري راه تنها
  به حمله اين چون اكنون آورد. وجود به
  مشكالتي سوخت تقاضاي يتواند كه است يي دازه ان به ماده
  اين ضعف يك از افزار باج اين كرد: بيان واناكريپت هستند نگران كارشناسان شده، آغاز عصر
  جمعه شرط به البته كند تامين سال هزار براي را زمين
  كره ETERNALBLUE نام به ويندوز در امنيتي هاي رايانه هفته آخر تعطيالت در احتماال
  كه بسازند. را آن از استفاده فناوري بتوانند دانشمندان
  آنكه حاضر حال در كه راهي تنها كند. مي
  استفاده عبارت به شدهاند. آلوده بدافزار اين به
  بيشتري كه است اين دارد بااليي اهميت دارد
  وجود آغاز هنگام ركتها ش برخي دارد احتمال شد
  ديگر منسو ‌MP
  3 آپديت به شروع سرعت به بايد ها
  سازمان روبهرو مشكالتي با جاري روز در خود
  فعاليت افزار باج اين ورود جلوي تا كنند خود ويندوزهاي
  شوند. رمزگذاري براي كه »MP۳« فرمت مو
  گيز بگيرند. هايشان سيستم به را بدافزاري حمالت شدت بر روز هر هرچند دو از پس رفت، مي كار به صوتي ديجيتال هاي
  فايل بيان با ادامه در اطالعات فناوري كارشناس
  اين اخير خواهانه باج حمله اما يود، ش افزوده شد. منسوخ
  دهه عرضه را آپديت بسته مايكروسافت خود
  اينكه ويروس قابليتي كه بدافزار اين زيرا بوده سابقه بي صوتي هاي فايل ديجيتالي كدگذاري
  فرمت از حاضر حال در آپديت اين افزود: است،
  كرده منتشر رايانهها ميان زياد سرعتي با دارد
  مانند افراد دادن گوش موسيقي شيوه قبل دهه دو MP۳«
  صورت به هركس آمده بيرون مايكروسافت آلودگي بيشترين گزارشي در ماهر مركز
  شد. شده منسوخ اكنون فرمت اين اما كرد. گون دگر
  را اين يكرده، دريافت را ويندوز آپديت اتوماتيك كرد متوقف را «رنو» «نيسان» توليد افزاري باج حمالت ترتيب به را wannacryp افزار باج طريق
  از ليسانس برنامه رسمي طور فرمت اين سازنده
  است. ويندوز براي وقتي اما است. گرفته نيز را
  آپديت پزشكي سالمت ارتباطي، اپراتورهاي به
  متعلق تاريخي مالكيت تاريخچه البته است. كرده منهدم را
  آن WannaCry بازگردند. عادي حالت به يعتر سر چه هر بتوانند افزار باج حمالت هدف هم فرانسه در رنو لسازي اتومبي هاي
  كارخان آپديت كاربران بسياري آيد، مي جديدي
  آپديت را آلوده هاي استان بيشترين دانشگاهي
  و اما است پيچيده PMبسيار فناوري۳ امتياز
  حق ويندوز عامل سيستم در خاصي پذيري آسي از ها رايان به نفوذ براي تجاري مهم شركت نخستين رنو اند. گرفته yrCannaWقرار
  خطرناك بلكه يكنند، نم دريافت اتوماتيك صورت به
  را كرد. اعالم اصفهان
  تهران از استفاده اجازه حق يند ادعا «فرانهوفر»
  موسسه بسياري اما بود، شده عرضه يي وصل آن رفع براي كه كند استفاده يدهد. خبر حمالتي چنين وقوع از كه است
  فرانسوي ها سيستم از بسياري كنند. مي دريافت دستي به افزار باج اين طريق از آلودگي بيشترين مهنويسان برنا برخي به اMP خاص امتيازهاي
  برخي شنبه روز مايكروسافت بودند. كرده خودداري آن نصب از كاربران از هدف كه كرده تاييد هم انگليس در نيسان كارخانه ديگر سوي
  از نيستند، اورجينال دارند كرك ويندوز كه هم المت س ارتباطي، اپراتورهاي به متعلق
  ترتيب رمزگشاها فروش يا «توزيع خواهان كه است
  داده هم پي ايكس ويندوز بازنشسته عامل سيستم در مشكل اين حل براي نفوذ هم كارخانه اين به شده ياد زار اج اف گرفته قرار مشابهي
  حمالت اصال نرود بين از ويندوزهايشان اينكه
  براي هاي استان بيشترين بوده دانشگاهي
  پزشكي اعالميه اين هستند. فرمت نوع اين براي
  رمزگذارها» كرد. عرضه رسان روز هيي وصل توليد توقف به مجبور رنو كه بوده حدي به حمالت اين شدت است.
  كرده گيرد، نمي آپديت كه سازماني گيرند. نمي
  آپديت هستند. اصفهان تهران
  آلوده، اعطاي برنامه مذكور شركت كه شود اعالم
  درحالي مترين مه از يكي ellivuodnaSفرانسه در هاش كارخان گويد رنو است. شده اروپا مختلف نقاط در خود ههاي كارخان از تعدادي در
  اتومبيل ويندوز سايت از را آپديت دستي صورت به
  بايد از بيش به ماهر، مركز سوي از
  تاكنون داد. خواهد پايان را خود
  ليسانس هم انگليس ساندرلند در نيسان كارخانه است ديده آسيب هاي مجموعه اين در را خود تحقيقات فرانسه در امنيتي اطالعاتي
  نيروهاي هيچ كرد: تاكيد وي كند. نصب را آن دريافت را آلودگي بيشترين كه سازمان اپراتور
  ۰ است. شده خود توليد توقف به مجبور WannaCry افزار اج قربانيان ديگر رنو تا رده كان آغاز
  زمينه كه است اين كار راه تنها ندارد وجود ديگري راه هاي نامه طريق از اعالن بر عالوه اند، ته تراشه
  داش روي‌ مغز‌
  توليد‌ آپديت را خود هاي ويروس آنتي ويندوز
  كاربران الزم هاي مشاوره تلفني صورت به
  رسمي، آپديت را خود ويروس آنتي كاربران اگر
  كنند. افزار باج با مقابله پيشگيري جهت
  در كرد. آلوده را همراه را پول دريافتكننده اصلي هاي سرشاخه تا بازكردن از خودداري ويندوز عامل
  سيستم كه ختهند سا يي ماده |دانشمندان نت دي‌ زد‌
  ‌ بگيرند را افزار باج اين ورود جلوي توانند مي
  كنند است. شده ارائه wannacrypt
  افزار باج اطالعات فناوري كارشناس يك خود قربانيان از ويروس اين كند. شناسايي جمله از ناشناس، مشكوك هاي
  ايميل اين داد. رشد را مغزي ولهاي سل آن روي توان
  م ويندوز كه زماني تا حال هر به اما نشود فعال كه ۰۰5 گذشته، روز سه طي
  همچنين خودانتشاري قابليت دليل به را واناكريپت اطالعات بازگشت براي دالر ۰۰۶ تا ۰۰۲ بين است. حوزه اين در شده ارائه فني
  راهكارهاي نوروني مصنوعي هاي بخش توليد امكان تاريخي
  اتفاق وجود آلودگي احتمال هنوز باشد نشده آپديت هاي بخش سوي از راهنمايي
  درخواست افزار باج خطرناكترين شبكه در انتشار امكان كارشناسان يكند. درخواست رفته سرقت به براي يتوانند كاربران است ذكر به
  الزم ميكند. فراهم را مغز در كارگيري به قابليت
  با افزار باج اين اينكه دليل به داد: ادامه وي
  دارد. براي الزم هاي اقدام كه شده مطرح
  مختلف آپديت به را آن از جلوگيري راه تنها دانست كنندگان استفاده كه دهند مي هشدار يي رايانه درخصوص ها راهنمايي اطالعات آخرين
  دريافت يشود دنبال استراليا ملي دانشگاه در نوآوري
  اين واضح خيلي است، انتشار حال در سرعت
  به هاي فعاليت متقاضيان آگاهي سطح
  افزايش كرد. اعالم كاربران يويروس آنت ويندوز به را خود سيستم بايد قديمي ويندوزهاي از wannacrypt افزار باج با مقابله گيري پيش تحولي تا هستند آن دنبال به دانشمندان كه
  جايي هستند آن درگير بيشتر كشورها كدام كه
  نيست اين با مقابله پيشگيري براي نياز
  مورد واناكريپت افزار باج تفاوت درباره بحري گلمر عامل سيستم اين قانوني جديد هاي نسخه نشاني به ماهر مركز سايت اينترنتي آدرس
  به به كنند. ايجاد مغزي اختالالت درمان فرآيند در
  بزرگ جمله از دنيا اساسي هاي سازمان تاكنون اما سيستم رساني بهروز است. گرفته صورت
  پديد توضيح افزارها باج ساير با WannaCrypt( باشند. امان در شدن هك خطر از تا دهند ارتقا كنند. WWWمراجعه CERTCC. IR
  فكر ماندازي چش به يتوان اكنون دانشمندان، اين
  باور مخابرات انگليس، همگاني المت س سرويس مهم اطالعات از گيري پشتيبان ويندوز،
  عامل وجود دنيا در كه افزارها باج تمامي امروز تا داد: داده هشدار انگليس اطالعاتي سازمان همچنين ويروس تاكنون است داده گزارش
  اينترفاكس گيري ره به با خاص مدارات ساخت امكان آن در كه
  كرد روسيه كشور وزارت امريكا، نقل حمل
  اسپانيا، ها ويروس آنتي روزرساني به ها، سيستم
  حياتي مثال يعني بودند. كاربر مشاركت نيازمند داشته، .1 تواند مي هايي ويروس چنين بازگشت كه اين است، داشته درآمد دالر 4هزار
  باجگير دارد. وجود مغزي ولهاي سل
  از آلودگي نيز ديگر كشورهاي در شدند. آن
  درگير اجراي عدم جهت كاربران به رساني اطالع
  و لينك يك روي باز را ايميل يك بايد شما كشور اين سراسر در را پذير آسيب رايانه ميليون بهطور گذشته روز چند از كه رايانهي
  ويروس بر را مغزي هاي سلول تهاند توانس دانشمندان
  اين خودمان كشور در افزار باج اين است. داشته
  وجود غيرفعال ناشناس، هاي ايميل پيوست هاي
  فايل يكرديد، دانلود را آلودهيي فايل يا كليك آلوده در شوند. روزرساني به بايد كه كند تهديد هدف را جهان كشورهاي از بسياري
  گستره اين دهند. رشد هادي نيمه ويفر تراشه نوعي
  روي شده تاييد است افزايش حال در سرعت به هم ويندوز عامل سيستم در ،SMB پروتكل
  كردن را كافي دانش بود هوشمند كاربر اگر بنابراين پليس هاي شبكه باجيگر ويروس اين نيز روسيه مالي تراكنش 11۰ از بيش تاكنون داده،
  قرار واقع در است. بوده ها نانوسي الگوي بر مبتني
  فرآيند ايراني مشتريان ازمانها س در آلودگي اين كه ها، وصله نصب يا روزرساني به عدم
  درصورت نخستين باجافزار اين اما شد؛ نمي آلوده داشت وزارت سراسري، آهن راه رانندگي، راهنمايي بيتكون اينترنتي پرداخت سيستم طريق
  از رشد براي داربستي اسكلت همچون ريزساختارها
  اين دارد. وجود
  نيز فايروال طريق از 9۳1 445 هاي پورت
  بستن كاربر همكاري به نيازي كه دنياست در افزار باج تلفن خدمات هاي شركت بانك چندين كشور، است تالش در الملل بين پليس است.
  داشته تواند مي دستاورد اين ميكنند. عمل مغزي
  سلولهاي اتصال چگونگي مطالعه براي فورمي پلت عنوان فراسو
  به يد كاربر دكتر شود. گرفته نظر در يكديگر به مغزي هاي سلول كه استراليا ملي دانشگاه مهندسي دانشكده از
  گاتام كه آنچه گويد: داشته عهده بر را پروژه اين
  هدايت هوشمند بلندگوي با بانكداري تماس برقراري قابلت با هوشمند، انگشتر شد ادهتر دزدي هاي گوش شناسايي پروتزهاي ساخت سوي به تازه يي دريچ ايم داده
  انجام ترميم براي آنها از توان مي كه كند مي باز
  نوروني اختالالت سكته حوادث، از ديده آسيب
  مغزهاي دانشگاه كرد. استفاده بدن فرمانده مركز زوال با
  مرتبط مورد نخستين پروژه اين كه كرده اعالم استراليا
  ملي يدهد نشان كه يآيد حساب به دنيا در خود نوع
  در ساخته هاي داربس روي شده داده رشد نوروني
  مدارات ميكنند. عمل چگونه نانويي هاي سيم از ها
  شده آپ» ارت «است نام‌ ثبت‌ پيش‌ آغاز‌ سوم‌
  ‌ و‌ بيست‌ الكامپ‌ در‌
  ‌ الكام سالن در حضور به مند قه عال هاي آپ
  استارت يبهشتماه ارد ۶۲ هشنبه امروز از ينند وا تم
  استارز براي پس اين از اكسپرس، آمريكن مالي خدمات موسسه مشتريان ند تر يجيتا دهم يك ابعاد نظر از كه امده بازار به هوشمندي انگشتر ازگي |ت ند تر يجيتا آن بودن دزدي نگران دوم دست گوشي يك خريد زمان در اگر ند تر جيتا
  د كنند. نام ثبت
  پيش آمازون شركت اكوي هوشمند بلندگوي از توانند مي بانكي هاي حساب وضعيت كنترل است. برخوردار آنها تهاي قابلي از بسياري از اما است، هوشمند هاي گوش كنيد. كسب اطمينان موضوع از جديد فناوري يك از استفاده با توانيد مي
  هستيد، صنفي نظام سازمان رييس سعادت
  ناصرعلي كنند. استفاده در شده طراحي Triing شركت توسط دارد نام Modulaj كه مذكور جواهر يسيم ارتباطات صنعت فعاالن به وابسته سيتا غيرانتفاعي موسسه توسط كه شده ياد
  ابزار الكامپ در گفت: خبر، اين الم اع با كشور هيي
  رايان برخي به دسترسي اكسپرس، آمريكن با همكاري تفاهم عقد با بلندگو اين روزرساني به با است. شده گرفته بهره نيز قيمتي هاي سنگ برخي تيتانيوم از آن طراحي مطلع هوشمند گوشي يك نبودن يا بودن دزدي از يدهد امكان شما به شده عرضه
  امريكا سازمان كامل حمايت با استارتاپ ۰8 يكم
  بيست به شده اضافه جديد ابزار است. ممكن جديد فناوري اين طريق از اعتباري مالي خدمات ذخيره هاي داده هبندي طبق سازماندهي قابليت انگشتر اين جالب مزاياي از يكي stolenphonechecker.org/spc/consumer اينترنتي آدرس از كه ابزار اين شويد. دوم بيست الكامپ در آن از پس آمدند نمايشگاه
  به به هوشمندي برنامه طريق از آن از استفاده دارد ام Amex آمازون هوشمند بلندگوي تلفن تماس از را كاربران انگشتر اين همچنين است. هوشمند هاي گوش روي شده براي يكند. ممكن را هوشمند گوشي نبودن يا بودن مسروقه كنترل است دسترس
  در الكامپ نمايشگاه در حضور به موفق ها آپ استارت ۲5۰
  به موسوم ارتهاي از بايد خدمات اين از استفاده براي مشتريان ييرد. مگ صورت نام همين كرد هريزي برنام هيي گون به را آن يتوان كرده مطلع ايميل پيامك دريافت همراه، در را ESN يا IMEI، MEID هاي اره شم از يكي است كافي تنها سايت اين از
  استفاده پها استارت ۰۰۶ از بيش كه بود شرايطي در اين
  شدند؛ Amex كاربري حساب تا كنند استفاده عبور كلمه اكسپرس آمريكن شناسه با OPEN شود. مطلع خاص افرادي ارسالي هاي ام پي از تنها كاربر تا ثبت با هستند خاص گوشي يك تنها به منحصر كدها اين از يك هر كنيد. وارد سايت
  اين دليل به كه بودند استارز ام الك سالن در حضور
  متقاضي طريق از كه خدماتي كنند. ممكن آن از استفاده با را صوتي دستورات دريافت داده ارتقا را تلفني تماس ايجاد با بر دور افراد فريب يا مالقات قرارهاي انجام ريزي برنام مورد گوشي دريافت يتوان نيستم، روبات يك من عبارت زدن عالمت يادشده
  كدهاي نتوانستند الكامپ به يافته اختصاص فضاي
  محدوديت آخرين كنترل از است عبارت هستند، دسترس در مذكور فناوري از استفاده با صوتي فرامين هر با شده ياد انگشتر است. آن مزاياي ديگر جمله از انگشتر اين طريق از ساختگي فردي كه يكند عمل درستي به صورتي در ابزار اين البته خير. يا هست مسروقه نظر تمام امسال اينكه بر تاكيد با سعادت بيايند. الكامپ
  به مبنايي خدمات چند پرداخت واريزي، برداشتي مبالغ آخرين بررسي ها، اب حس وضعيت بصري متعدد حسگرهاي آن درون در است سازگار iOS اندرويد عامل سيستم دو صورت اين غير در باشد. كرده اعالم پليس به را موضوع اين رفته، سرقت به گوشيش
  كه يافت خواهد اختصاص الكامپ به نمايشگاهي
  فضاي ممكن صوتي فرامين از استفاده با بانكي خدمات به دسترسي كه است بار نخستين اين ديگر. از هستند فعال نيز انگشت لمس به حسگرها اين است. شده تعبيه هشدار ارسال يشود. نم اعالم مشتري به نشده ثبت مذكور سايت در گوشي بودن
  دزدي شد، نخواهد برگزار الكامپ با همزمان نمايشگاهي
  هيچ موبايلي برنامه محيط در بايد كاربران همراه گوشي در خدمات اين از استفاده براي ود. كرد. هريزي برنام را آنها وان طريق اين تها شرك داده پايگاه به آن داده پايگاه سايت، اين تهاي قابلي ارتقاي
  براي كيفيت امكانات با زرگتر، سالني ترديد بدون
  گفت: كند. وارد را عبورشان كلمه شناسه سپس روند Skills يا ارتها مه گزينه سراغ Amex عرضه 81۰۲ سال فوريه ماه در سياه آبي سفيد، رنگ سه در شده ياد انگشتر روزرساني به مرتبا طريق اين از شده متصل امريكا در مخابراتي مختلف
  اپراتورهاي گرفت. خواهد قرار استارز ام الك دراختيار
  بهتر شود. اعالم صوتي فرمان شود وارد پين رقمي چهار شماره يك بايد سپس است. دالر ۰۷1 خريد پيش براي انگشتر اين قيمت شد. خواهد است. ممكن روز در بار تا شده ياد سايت از رايگان استفاده ود. هاي سالن ترين بزرگ از يكي اينكه اعالم با
  وي گفت: داد، خواهيم اختصاص استارز الكام به را دريچه
  نمايشگاه
  فضا حضور با گذشته سال دو روال طبق استارز الكام
  سالن )VC( خطرپذير گذاران سرماي نوپا، كارهاي
  كسب نيز سازمان حمايت شد. خواهد برپا ها بدهند شتا روبات
  و خريد با كار نيروي كمبود جبران ميفرستد فضا به را «اينمارست-۵ ماهواره ايكس
  اسپيس است، موجود گذشته هاي سال روال طبق
  همچنان تصميم ژاپني متوسط كوچك هاي كت شر رويترز موشك از استفاده با دارد قصد ايكس اسپيس شركت ‌نيو كارهاي كسب مشاركت جلب جهت اندكي مبلغ
  اما تجهيزات روبات خود، كار نيروي كمبود جبران براي هاند گرفت بفرستد. فضا به را اينمارست- ارتباطي ماهواره فالكون اخذ آنها از هستند جدي خود فعاليت در كه
  نوپايي بخرند. اتوماسيون پايگاه از تهران وقت به هشنبه بامداد :51 ساعت پرتاب اين ياري براي سازمان طرح درخصوص وي
  خواهدشد. متوسط كوچك هاي شركت ژاپن مركزي بانك تحقيق طبق پرتاب شد خواهد پرتاب فضا به فلوريدا در ناسا كندي
  فضايي مالي، منابع يافتن براي ها آپ استارت به
  رساندن مالي جديد سال در هگذاري سرماي ميزان دارند تصميم كشور اين در داده پوشش ايكس اسپيس اينترنتي پايگاه از زنده صورت به آن آپها ارت است سخنراني ارائه مدل در تغييراتي
  افزود: دهد. افزايش درصد 5.۷1 را از بيش )5-Inmarsat( »5-تسرامنيا« ماهواره شد. خواهد سال در ها سخنراني فرصت است. شده بيني
  پيش اتوماسيون صرف سرمايه اين از ميزان چه نيست مشخص البته آغاز از فالكون محموله ترين سنگين دارد وزن ۰۰1۶كيلوگرم اين داريم قصد امسال شد برگزار عام صورت به
  گذشته خدمات اين فروشنده هاي شرك اما يشود روبات خريد شركت يك اينمارست شود. مي محسوب موشك اين هاي ليت فعا هايي آپ استارت مثال براي كنيم. بندي تقسيم را
  بخش اند. ده رو روب سفارش تعداد افزايش با رده ان اعالم محصوالت بسط به خود وارههاي ماه استفاده با است ارتباطات عرصه در
  فعال آپ ارت است خطرپذير هگذاران سرماي براي خواهند
  كه اين از زيادي بخش كند مي بيني پيش نيز ژاپن دولت همچنين اين هاي ماهوار كند. كمك جهان در اينترنت شبكه ارتباطات هها بدهند شتا به فرصتي حتي يا كنند معرفي را
  خود مناسب ها شركت اين براي كه هستند محصوالتي ها اپليكيشن قرار زمين سطح كيلومتري ۷8۶ هزار ۳5 ارتفاع در نثابت
  زمي شد. خواهد كارآمدي هسازي بهين صرف سرمايه هستند ايران خاورميانه در اينترنت ورودي مبادي از يكي شركت نظرشان مورد آپهاي ارت است تا ميدهيم هگذاران
  سرماي سازي ات روب اتوماسيون بخش در هگذاري سرماي افزايش باشند. مانورهاي انجام خورشيدي صفحات استقرار از پس يگيرد
  م در روبات سازنده تهاي شرك از بسياري درآمد ديگر سوي از زمين مدار در شركت اين از ماهواره چهار حال به ۰۲تا 15 سال از نوپاي كارهاي كسب كنند. اعالم سخنراني براي
  را دست خود سالمند جمعيت معضل با همچنان ژاپن دهد مي
  نشان كرد. خواهد وظيفه انجام خدمات ارائه به شروع
  آزمايشي داشته توجهي قابل رشد مارس تا ژانويه زماني بازه طي نيز چين توسط «اينمارست» شركت سفارش به ماهواره اين دهاند. مستقر دو بيست الكامپ نمايشگاه در حضور به مند قه
  عال روباتيك تجهيزات سازندگان به روند اين البته يند. نرم پنجه
  و «فالكون موشك از استفاده با پيش روز 15 ماهواره اين بود
  قرار ژاپني هاي شرك ۰9درصد از بيش كه است حالي در اين است. از پرتاب از پس دقيقه ۲۳ است شده ساخته بويينگ
  شركت مراجعه با يود، برگزار ماه ۲رداد ماه تير ۰۳
  كه رشد كشور پايين بازده همزمان كند مي كمك اتوماسيون
  و سهشنبه بامداد به پرتاب تاريخ اما شود فرستاده فضا به
  سنگين» استفاده روبات از ها كت شر بيشتر اما هستند متوسط كوچك فعاليت كرده دريافت دستور اينمارست بويينگ زميني هاي تيم توانند، مي elecomstars.irannsr.org سايت
  به ميبخشد. بهبود را اقتصادي شد. موكول فالكون از استفاده
  با ساخت مشغول روبات سازنده هاي شركت راستا درهمين كنند. نمي مدار در ماهواره اين اينمارست اعالم طبق كرد. خواهد آغاز را خود كنند. اعالم را خود آمادگي كرده پر را مرتبط اي رم فه
۵۰ اپراتور و سازمان به باج‌گير سايبري آلوده شدند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
۵۰ اپراتور و سازمان به باج‌گير سايبري آلوده شدند
تهران و اصفهان آلوده باج‌افزار wannacryp


گروه دانش و فن|مرجان محمدي|

روز جمعه بدافزار WannaCrypt در سراسر جهان اختلالاتي براي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد كرد. عامل افشاي اين آسيب‌پذيري آژانس امنيت ملي امريكا است كه از آسيب‌پذيري ياد شده براي نفوذ به رايانه‌هاي شخصي و سرقت اطلاعات استفاده مي‌كرد ولي اين موضوع و ابزار مورد استفاده اين آژانس توسط يك گروه هكري ديگر در فضاي مجازي افشا شد.

حتي اين حمله در برخي بيمارستان‌ها فعاليت‌هاي درماني را مختل كرد. همچنين اين بدافزار در آلمان، روسيه، امريكا و اسپانيا مشكلاتي به وجود آورد. اكنون چون اين حمله جمعه عصر آغاز شده، كارشناسان نگران هستند كه احتمالا در تعطيلات آخر هفته رايانه‌هاي بيشتري به اين بدافزار آلوده شده‌اند. به عبارت ديگر احتمال دارد برخي شركت‌ها هنگام آغاز فعاليت خود در روز جاري با مشكلاتي روبه‌رو شوند.

 هرچند هر روز بر شدت حملات بدافزاري افزوده مي‌شود، اما حمله باج خواهانه اخير بي‌سابقه بوده زيرا اين بدافزار كه قابليتي ويروس مانند دارد با سرعتي زياد ميان رايانه‌ها منتشر شد. مركز ماهر در گزارشي بيشترين آلودگي از طريق باج افزار wannacryp را به ترتيب متعلق به اپراتورهاي ارتباطي، سلامت و پزشكي و دانشگاهي و بيشترين استان‌هاي آلوده را تهران و اصفهان اعلام كرد.

 بيشترين آلودگي از طريق اين باج‌افزار به ترتيب متعلق به اپراتورهاي ارتباطي، سلامت و پزشكي و دانشگاهي بوده و بيشترين استان‌هاي آلوده، تهران و اصفهان هستند.

تاكنون و از سوي مركز ماهر، به بيش از 50 اپراتور و سازمان كه بيشترين آلودگي را داشته‌اند، علاوه بر اعلان از طريق نامه‌هاي رسمي، به صورت تلفني مشاوره‌هاي لازم در جهت پيشگيري و مقابله با باج‌افزار wannacrypt ارائه شده است.

همچنين طي سه روز گذشته، 500 درخواست راهنمايي از سوي بخش‌هاي مختلف مطرح شده كه اقدام‌هاي لازم براي افزايش سطح آگاهي متقاضيان و فعاليت‌هاي مورد نياز براي پيش‌گيري و مقابله با اين پديد صورت گرفته است. به‌روز رساني سيستم عامل ويندوز، پشتيبان‌گيري از اطلاعات مهم و حياتي سيستم‌ها، به روزرساني آنتي ويروس‌ها و اطلاع‌رساني به كاربران جهت عدم اجراي فايل‌هاي پيوست ايميل‌هاي ناشناس، غيرفعال كردن پروتكل SMB، در سيستم عامل ويندوز درصورت عدم به روزرساني يا نصب وصله‌ها، بستن پورت‌هاي 445 و 139 از طريق فايروال سيستم عامل ويندوز و خودداري از بازكردن ايميل‌هاي مشكوك و ناشناس، از جمله راهكارهاي فني ارائه شده در اين حوزه است.

لازم به ذكر است كاربران مي‌توانند براي دريافت آخرين اطلاعات و راهنمايي‌ها درخصوص پيش‌گيري و مقابله با باج‌افزار wannacrypt به آدرس اينترنتي سايت مركز ماهر به نشاني WWW. CERTCC. IR مراجعه كنند.

اينترفاكس گزارش داده است تاكنون ويروس باجگير ۴۲ هزار دلار درآمد داشته است، اين ويروس رايانه‌يي كه از چند روز گذشته به‌طور گستره بسياري از كشورهاي جهان را هدف قرار داده، تاكنون بيش از ۱۱۰ تراكنش مالي از طريق سيستم پرداخت اينترنتي بيتكون داشته است. پليس بين‌الملل در تلاش است تا سرشاخه‌هاي اصلي دريافت‌كننده پول را شناسايي كند. اين ويروس از قربانيان خود بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ دلار براي بازگشت اطلاعات به سرقت رفته درخواست مي‌كند. كارشناسان رايانه‌يي هشدار مي‌دهند كه استفاده‌كنندگان از ويندوزهاي قديمي بايد سيستم خود را به نسخه‌هاي جديد و قانوني اين سيستم عامل ارتقا دهند تا از خطر هك شدن در امان باشند. همچنين سازمان اطلاعاتي انگليس هشدار داده كه بازگشت چنين ويروس‌هايي مي‌تواند ۱. ۳ ميليون رايانه آسيب‌پذير را در سراسر اين كشور تهديد كند كه بايد به روزرساني شوند. در روسيه نيز اين ويروس باجيگر شبكه‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي، راه‌آهن سراسري، وزارت كشور، چندين بانك و شركت‌هاي خدمات تلفن همراه را آلوده كرد.

يك كارشناس فناوري اطلاعات باج‌افزار واناكريپت را به دليل قابليت خودانتشاري و امكان انتشار در شبكه خطرناك‌ترين باج‌افزار دانست و تنها راه جلوگيري از آن را به آپديت ويندوز و آنتي‌ويروس كاربران اعلام كرد.

گلمر بحري درباره تفاوت باج‌افزار واناكريپت (WannaCrypt) با ساير باج‌افزارها توضيح داد: تا امروز تمامي باج‌افزارها كه در دنيا وجود داشته، نيازمند مشاركت كاربر بودند. يعني مثلا شما بايد يك ايميل را باز و روي يك لينك آلوده كليك يا فايل آلوده‌يي را دانلود مي‌كرديد، بنابراين اگر كاربر هوشمند بود و دانش كافي را داشت آلوده نمي‌شد؛ اما اين باج‌افزار نخستين باج‌افزار در دنياست كه نيازي به همكاري كاربر ندارد زيرا از نوع كرم اينترنتي است.

وي ادامه داد: كرم‌هاي اينترنتي دو ويژگي بسيار خطرناك دارند، يكي اينكه نيازي به كاربران براي انتشار ندارند و دوم اينكه امكان انتشار در شبكه را دارند. پيش از اين امكان انتشار در شبكه براي باج‌افزارها وجود نداشت و هر كامپيوتري كه آلوده مي‌شد نهايتا خودش آلوده بود و سيستم‌هاي مختلف خودشان فايل آلوده را مي‌گرفتند. اما اكنون اين دو خصوصيت بد در اين باج‌افزار ايجاد شده كه دليل انتشار سريع آن هم همين است.

بحري كه از اعضاي هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي (نصر) تهران است، با اشاره به تنها راه جلوگيري از آلوده شده به باج‌افزار واناكريپت بيان كرد: اين باج‌افزار از يك ضعف امنيتي در ويندوز به نام ETERNALBLUE استفاده مي‌كند. تنها راهي كه در حال حاضر وجود دارد و اهميت بالايي دارد اين است كه سازمان‌ها بايد به سرعت شروع به آپديت ويندوزهاي خود كنند تا جلوي ورود اين باج‌افزار را به سيستم‌هايشان بگيرند.

اين كارشناس فناوري اطلاعات در ادامه با بيان اينكه خود مايكروسافت بسته آپديت را عرضه كرده است، افزود: اين آپديت در حال حاضر از مايكروسافت بيرون آمده و هركس به صورت اتوماتيك آپديت ويندوز را دريافت مي‌كرده، اين آپديت را نيز گرفته است. اما وقتي براي ويندوز آپديت جديدي مي‌آيد، بسياري كاربران آپديت را به صورت اتوماتيك دريافت نمي‌كنند، بلكه دستي دريافت مي‌كنند. بسياري از سيستم‌ها هم كه ويندوز كرك‌ دارند و اورجينال نيستند، براي اينكه ويندوزهايشان از بين نرود اصلا آپديت نمي‌گيرند. سازماني كه آپديت نمي‌گيرد، بايد به صورت دستي آپديت را از سايت ويندوز دريافت و آن را نصب كند. وي تاكيد كرد: هيچ راه ديگري وجود ندارد و تنها راه كار اين است كه كاربران ويندوز و آنتي‌ويروس‌هاي خود را آپديت كنند. اگر كاربران آنتي‌ويروس خود را آپديت كنند مي‌توانند جلوي ورود اين باج‌افزار را بگيرند كه فعال نشود اما به هر حال تا زماني كه ويندوز آپديت نشده باشد هنوز احتمال آلودگي وجود دارد. وي ادامه داد: به دليل اينكه اين باج‌افزار به سرعت در حال انتشار است، خيلي واضح نيست كه كدام كشورها بيشتر درگير آن هستند اما تاكنون سازمان‌هاي اساسي دنيا از جمله سرويس سلامت همگاني انگليس، مخابرات اسپانيا، حمل و نقل امريكا، وزارت كشور روسيه درگير آن شدند. در كشورهاي ديگر نيز آلودگي وجود داشته است. اين باج‌افزار در كشور خودمان هم به سرعت در حال افزايش است و تاييد شده كه اين آلودگي در سازمان‌ها و مشتريان ايراني نيز وجود دارد.

 نویسنده:
حملات باج افزاري توليد «نيسان» و «رنو» را متوقف كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
حملات باج افزاري توليد «نيسان» و «رنو» را متوقف كرد


كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي رنو در فرانسه هم هدف حملات باج افزار خطرناك WannaCry قرار گرفته‌اند. رنو نخستين شركت مهم تجاري فرانسوي است كه از وقوع چنين حملاتي خبر مي‌دهد.

از سوي ديگر كارخانه نيسان در انگليس هم تاييد كرده كه هدف حملات مشابهي قرار گرفته و باج‌افزار ياد شده به اين كارخانه هم نفوذ كرده است. شدت اين حملات به حدي بوده كه رنو مجبور به توقف توليد اتومبيل در تعدادي از كارخانه‌هاي خود در نقاط مختلف اروپا شده است.

نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در فرانسه تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كرده‌اند تا رنو و ديگر قربانيان باج‌افزار WannaCry بتوانند هر چه سريع‌تر به حالت عادي بازگردند. WannaCry براي نفوذ به رايانه‌ها از آسيب‌پذيري خاصي در سيستم عامل ويندوز استفاده مي‌كند كه براي رفع آن وصله‌يي عرضه شده بود، اما بسياري از كاربران از نصب آن خودداري كرده بودند. مايكروسافت روز شنبه براي حل اين مشكل در سيستم عامل بازنشسته ويندوز ايكس پي هم وصله‌يي به‌روز رسان عرضه كرد.

رنو مي‌گويد كارخانه‌اش در Sandouville فرانسه يكي از مهم‌ترين مجموعه‌هاي آسيب ديده است و كارخانه نيسان در ساندرلند انگليس هم مجبور به توقف توليد خود شده است.

 نویسنده:
شناسايي گوشي‌هاي دزدي ساده‌تر شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
شناسايي گوشي‌هاي دزدي ساده‌تر شد


ديجيتال ترندز| اگر در زمان خريد يك گوشي دست دوم نگران دزدي بودن آن هستيد، مي‌توانيد با استفاده از يك فناوري جديد از موضوع اطمينان كسب كنيد.

ابزار ياد شده كه توسط موسسه غيرانتفاعي سيتا وابسته به فعالان صنعت ارتباطات بي‌سيم امريكا عرضه شده به شما امكان مي‌دهد از دزدي بودن يا نبودن يك گوشي هوشمند مطلع شويد. اين ابزار كه از آدرس اينترنتي stolenphonechecker.org/spc/consumer در دسترس است كنترل مسروقه بودن يا نبودن گوشي هوشمند را ممكن مي‌كند. براي استفاده از اين سايت تنها كافي است يكي از شماره‌هاي IMEI، MEID يا ESNرا در اين سايت وارد كنيد. هر يك از اين كدها منحصر به تنها يك گوشي خاص هستند و با ثبت كدهاي يادشده و علامت زدن عبارت من يك روبات نيستم، مي‌توان دريافت گوشي مورد نظر مسروقه هست يا خير. البته اين ابزار در صورتي به درستي عمل مي‌كند كه فردي كه گوشيش به سرقت رفته، اين موضوع را به پليس اعلام كرده باشد. در غير اين صورت دزدي بودن گوشي در سايت مذكور ثبت نشده و به مشتري اعلام نمي‌شود.

براي ارتقاي قابليت‌هاي اين سايت، پايگاه داده آن به پايگاه داده شركت‌ها و اپراتورهاي مختلف مخابراتي در امريكا متصل شده و از اين طريق مرتبا به روزرساني مي‌شود. استفاده رايگان از سايت ياد شده تا 5 بار در روز ممكن است.نویسنده:
انگشتر هوشمند، با قابلت برقراري تماس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
انگشتر هوشمند، با قابلت برقراري تماس


ديجيتال ترندز| به‌تازگي انگشتر هوشمندي به بازار امده كه از نظر ابعاد يك دهم گوشي‌هاي هوشمند است، اما از بسياري از قابليت‌هاي آنها برخوردار است.

جواهر مذكور كه Modulaj نام دارد توسط شركت Triing طراحي شده و در طراحي آن از تيتانيوم و برخي سنگ‌هاي قيمتي نيز بهره گرفته شده است.

يكي از مزاياي جالب اين انگشتر قابليت سازماندهي و طبقه‌بندي داده‌هاي ذخيره شده روي گوشي‌هاي هوشمند است. همچنين اين انگشتر كاربران را از تماس تلفن همراه، دريافت پيامك و ايميل مطلع كرده و مي‌توان آن را به گونه‌يي برنامه‌ريزي كرد تا كاربر تنها از پيام‌هاي ارسالي افرادي خاص مطلع شود.

برنامه‌ريزي انجام قرارهاي ملاقات يا فريب افراد دور و بر با ايجاد تماس تلفني ساختگي از طريق اين انگشتر از جمله ديگر مزاياي آن است. انگشتر ياد شده با هر دو سيستم عامل اندرويد و iOS سازگار است و در درون آن حسگرهاي متعدد بصري و ارسال هشدار تعبيه شده است. اين حسگرها به لمس انگشت نيز فعال هستند و از اين طريق مي‌توان آنها را برنامه‌ريزي كرد.

انگشتر ياد شده در سه رنگ سفيد، آبي و سياه و در ماه فوريه سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد. قيمت اين انگشتر براي پيش خريد ۱۷۰ دلار است.نویسنده:
بانكداري با بلندگوي هوشمند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
بانكداري با بلندگوي هوشمند


ديجيتال ترندز| مشتريان موسسه خدمات مالي آمريكن اكسپرس، از اين پس براي كنترل وضعيت حساب‌هاي بانكي مي‌توانند از بلندگوي هوشمند اكوي شركت آمازون استفاده كنند.

با به روزرساني اين بلندگو و با عقد تفاهم همكاري با آمريكن اكسپرس، دسترسي به برخي خدمات مالي و اعتباري از طريق اين فناوري جديد ممكن است. ابزار جديد اضافه شده به بلندگوي هوشمند آمازون Amex نام دارد و استفاده از آن از طريق برنامه هوشمندي به همين نام صورت مي‌گيرد. مشتريان براي استفاده از اين خدمات بايد از كارت‌هاي موسوم به OPEN با شناسه آمريكن اكسپرس و كلمه عبور استفاده كنند تا حساب كاربري Amex را ارتقا داده و دريافت دستورات صوتي را با استفاده از آن ممكن كنند. خدماتي كه از طريق فرامين صوتي و با استفاده از فناوري مذكور در دسترس هستند، عبارت است از كنترل آخرين وضعيت حساب‌ها، بررسي آخرين مبالغ برداشتي و واريزي، پرداخت و چند خدمات مبنايي ديگر. اين نخستين بار است كه دسترسي به خدمات بانكي با استفاده از فرامين صوتي ممكن مي‌شود. براي استفاده از اين خدمات در گوشي همراه كاربران بايد در محيط برنامه موبايلي Amex سراغ گزينه مهارت‌ها يا Skills بروند و سپس شناسه و كلمه عبورشان را وارد كند. سپس بايد يك شماره چهار رقمي پين وارد شود و فرمان صوتي اعلام شود.نویسنده:
اسپيس ايكس ماهواره «اينمارست-5» را به فضا مي‌فرستد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
اسپيس ايكس ماهواره «اينمارست-5» را به فضا مي‌فرستد


زي‌نيوز| شركت اسپيس ايكس قصد دارد با استفاده از موشك فالكون 9 ماهواره ارتباطي اينمارست-5 را به فضا بفرستد.

اين پرتاب ساعت 3:51 بامداد سه‌شنبه به وقت تهران از پايگاه فضايي كندي ناسا در فلوريدا به فضا پرتاب خواهد شد و پرتاب آن به صورت زنده از پايگاه اينترنتي اسپيس ايكس پوشش داده خواهد شد. ماهواره «اينمارست-5» (Inmarsat-5) بيش از 6100كيلوگرم وزن دارد و سنگين‌ترين محموله فالكون 9 از آغاز فعاليت‌هاي اين موشك محسوب مي‌شود. اينمارست يك شركت فعال در عرصه ارتباطات است و با استفاده ماهواره‌هاي خود به بسط ارتباطات شبكه اينترنت در جهان كمك مي‌كند. ماهواره‌هاي اين شركت يكي از مبادي ورودي اينترنت در خاورميانه و ايران هستند و از سال 2015 تا به حال چهار ماهواره از اين شركت در مدار زمين مستقر شده‌اند. اين ماهواره به سفارش شركت «اينمارست» توسط شركت بويينگ ساخته شده است و 32 دقيقه پس از پرتاب از تيم‌هاي زميني بويينگ و اينمارست دستور دريافت كرده و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. طبق اعلام اينمارست اين ماهواره در مدار زمين‌ثابت در ارتفاع 35 هزار و 786 كيلومتري سطح زمين قرار مي‌گيرد و پس از استقرار صفحات خورشيدي و انجام مانورهاي آزمايشي شروع به ارائه خدمات و انجام وظيفه خواهد كرد.

قرار بود اين ماهواره 15 روز پيش با استفاده از موشك «فالكون سنگين» به فضا فرستاده شود اما تاريخ پرتاب به بامداد سه‌شنبه و با استفاده از فالكون 9 موكول شد.نویسنده:
جبران كمبود نيروي كار با خريد روبات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
جبران كمبود نيروي كار با خريد روبات


 رويترز| شركت‌هاي كوچك و متوسط ژاپني تصميم گرفته‌اند براي جبران كمبود نيروي كار خود، روبات و تجهيزات اتوماسيون بخرند.

طبق تحقيق بانك مركزي ژاپن شركت‌هاي كوچك و متوسط در اين كشور تصميم دارند ميزان سرمايه‌گذاري در سال جديد مالي را ۱۷.۵درصد افزايش دهد.

البته مشخص نيست چه ميزان از اين سرمايه صرف اتوماسيون و خريد روبات مي‌شود اما شركت‌هاي فروشنده اين خدمات و محصولات اعلام كرده‌اند با افزايش تعداد سفارش روبه‌رو شده‌اند. همچنين دولت ژاپن نيز پيش‌بيني مي‌كند بخش زيادي از اين سرمايه صرف بهينه‌سازي و كارآمدي خواهد شد.

از سوي ديگر درآمد بسياري از شركت‌هاي سازنده روبات در چين نيز طي بازه زماني ژانويه تا مارس رشد قابل توجهي داشته است. اين در حالي است كه بيش از ۹۰درصد شركت‌هاي ژاپني كوچك و متوسط هستند اما بيشتر شركت‌ها از روبات استفاده نمي‌كنند. درهمين راستا شركت‌هاي سازنده روبات مشغول ساخت اپليكيشن‌ها و محصولاتي هستند كه براي اين شركت‌ها مناسب باشند. افزايش سرمايه‌گذاري در بخش اتوماسيون و روبات‌سازي نشان مي‌دهد ژاپن همچنان با معضل جمعيت سالمند خود دست و پنجه نرم مي‌كند. البته اين روند به سازندگان تجهيزات روباتيك و اتوماسيون كمك مي‌كند و همزمان بازده پايين كشور و رشد اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/26
اخبار


خاك ماه ۲۰۲۰ فروخته مي‌شود

اسپيس| قرار است نخستين عمليات حفاري يك شركت خصوصي در ماه در ۲۰۲۰ ميلادي انجام شود. اين شركت تصميم دارد خاك ماه را به‌طور تجاري بفروشد.

قرار است نخستين فعاليت حفاري شركت خصوصي Moon Express در ماه در ۲۰۲۰ ميلادي انجام شود. در سال ۲۰۲۰ محموله‌يي از خاك و صخره‌هاي ماه از فضا به مقر اين شركت در ايالت فلوريدا امريكا مي‌رسد. برخلاف ماموريت‌هاي فضايي بخش دولتي در امريكا، روسيه و چين انجام شده، صاحبان اين شركت خصوصي قصد فروش خاك ماه را دارند. باب ريچاردز مدير ارشد اجرايي «مون اكسپرس» مي‌گويد: خاك ماه به‌طور حتم به ارزشمند‌ترين و ناياب‌ترين ماده در زمين تبديل خواهد شد. قصد داريم بخشي از اين خاك را به تحقيقات علمي اختصاص دهيم، اما هدف اصلي فروش آن است. مون اكسپرس قصد دارد نخستين شركتي باشد كه دارايي‌هاي تجاري را از فضا به زمين مي‌فرستد. البته چند استارت آپ ديگر نيز مشغول توسعه طرح‌هايي براي اجراي عمليات حفاري در ماه و شهاب سنگ‌ها هستند. اين در حالي است كه در ماه مقادير كلاني از نوعي سوخت آينده نگرانه به نام هليوم ۳ وجود دارد. حجم اين ماده به اندازه‌يي است كه مي‌تواند تقاضاي سوخت كره زمين را براي ۳ هزار سال تامين كند البته به شرط آنكه دانشمندان بتوانند فناوري استفاده از آن را بسازند.MP3 منسوخ شد

گيزمودو| فرمت «MP3» كه براي رمزگذاري فايل‌هاي ديجيتال صوتي به كار مي‌رفت، پس از دو دهه منسوخ شد.

فرمت كدگذاري ديجيتالي فايل‌هاي صوتي «MP3» دو دهه قبل شيوه موسيقي گوش دادن افراد را دگر گون كرد. اما اين فرمت اكنون منسوخ شده است. سازنده اين فرمت به‌طور رسمي برنامه ليسانس آن را منهدم كرده است. البته تاريخچه مالكيت تاريخي حق امتياز فناوريMP3 بسيار پيچيده است اما موسسه «فرانهوفر» ادعا مي‌كند حق اجازه استفاده از برخي امتيازهاي خاص MP3 را به برخي برنامه‌نويسان داده است كه خواهان «توزيع يا فروش رمزگشاها و رمزگذارها» براي اين نوع فرمت هستند. اين اعلاميه درحالي اعلام مي‌شود كه شركت مذكور برنامه اعطاي ليسانس خود را پايان خواهد داد.توليد مغز روي تراشه

 زد دي نت| دانشمندان ماده‌يي ساخته‌اند كه مي‌توان روي آن سلول‌هاي مغزي را رشد داد. اين اتفاق تاريخي امكان توليد بخش‌هاي مصنوعي نوروني با قابليت به كارگيري در مغز را فراهم مي‌كند.

اين نوآوري در دانشگاه ملي استراليا دنبال مي‌شود جايي كه دانشمندان به دنبال آن هستند تا تحولي بزرگ در فرآيند درمان اختلالات مغزي ايجاد كنند. به باور اين دانشمندان، اكنون مي‌توان به چشم‌اندازي فكر كرد كه در آن امكان ساخت مدارات خاص با بهره‌گيري از سلول‌هاي مغزي وجود دارد.

اين دانشمندان توانسته‌اند سلول‌هاي مغزي را بر روي نوعي تراشه ويفر نيمه هادي رشد دهند. اين فرآيند مبتني بر الگوي نانوسيم‌ها بوده است. در واقع اين ريزساختارها همچون اسكلت داربستي براي رشد سلولهاي مغزي عمل مي‌كنند. اين دستاورد مي‌تواند به عنوان پلت فورمي براي مطالعه چگونگي اتصال سلول‌هاي مغزي به يكديگر در نظر گرفته شود. دكتر گاتام از دانشكده مهندسي دانشگاه ملي استراليا كه هدايت اين پروژه را بر عهده داشته مي‌گويد: آنچه كه انجام داده‌ايم دريچه‌يي تازه به سوي ساخت پروتزهاي نوروني باز مي‌كند كه مي‌توان از آنها براي ترميم مغزهاي آسيب ديده از حوادث، سكته و اختلالات مرتبط با زوال مركز فرمانده بدن استفاده كرد. دانشگاه ملي استراليا اعلام كرده كه اين پروژه نخستين مورد در نوع خود در دنيا به حساب مي‌آيد كه نشان مي‌دهد مدارات نوروني رشد داده شده روي داربست‌هاي ساخته شده از سيم‌هاي نانويي چگونه عمل مي‌كنند.آغاز پيش ثبت نام «استارت‌آپ»‌‌ها

 در الكامپ بيست و سوم

استارت‌آپ‌‌هاي علاقه‌مند به حضور در سالن الكام استارز مي‌توانند از امروز سه‌شنبه ۲۶ ارديبهشت‌ماه پيش ثبت‌نام كنند.

ناصرعلي سعادت رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور با اعلام اين خبر، گفت: در الكامپ بيست و يكم 80 استارتاپ با حمايت كامل سازمان به نمايشگاه آمدند پس از آن در الكامپ بيست و دوم 250 استارت‌آپ‌‌ها موفق به حضور در نمايشگاه الكامپ شدند؛ اين در شرايطي بود كه بيش از 600 استارت‌آپ‌‌ها متقاضي حضور در سالن الكام ­استارز بودند كه به دليل محدوديت فضاي اختصاص يافته به الكامپ نتوانستند به الكامپ بيايند. سعادت با تاكيد بر اينكه امسال تمام فضاي نمايشگاهي به الكامپ اختصاص خواهد يافت و هيچ نمايشگاهي همزمان با الكامپ برگزار نخواهد شد، گفت: بدون ترديد سالني بزرگ‌تر، با امكانات و كيفيت بهتر دراختيار الكام ­استارز قرار خواهد گرفت.

وي با اعلام اينكه يكي از بزرگ‌ترين سالن‌هاي نمايشگاه را به الكام استارز اختصاص خواهيم داد، گفت: سالن الكام استارز طبق روال دو سال گذشته با حضور كسب و كارهاي نوپا، سرمايه‌گذاران خطرپذير (VC) و شتاب‌دهنده‌ها برپا خواهد شد. حمايت سازمان نيز همچنان طبق روال سال‌هاي گذشته موجود است، اما مبلغ اندكي جهت جلب مشاركت كسب و كارهاي نوپايي كه در فعاليت خود جدي هستند از آنها اخذ خواهدشد. وي درخصوص طرح سازمان براي ياري رساندن به استارت‌آپ‌‌ها براي يافتن منابع مالي، افزود: تغييراتي در مدل ارائه سخنراني استارت‌آپ‌‌ها پيش‌بيني شده است. فرصت سخنراني‌ها در سال گذشته به صورت عام برگزار شد امسال قصد داريم اين بخش را تقسيم‌بندي كنيم. براي مثال استارت‌آپ‌‌هايي كه مي‌خواهند براي سرمايه‌گذاران خطرپذير استارت‌آپ‌‌ خود را معرفي كنند يا حتي فرصتي به شتاب‌دهنده‌ها و سرمايه‌گذاران ميدهيم تا استارت‌آپ‌‌هاي مورد نظرشان را براي سخنراني اعلام كنند. كسب و كارهاي نوپاي علاقه‌مند به حضور در نمايشگاه الكامپ بيست و دو كه 30 تير ماه تا 2 مرداد ماه برگزار مي‌شود، با مراجعه به سايت elecomstars.irannsr.org مي‌توانند، فرم‌هاي مرتبط را پر كرده و آمادگي خود را اعلام كنند.نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Tue. May 16 2017 823 شمار 1438 شعبان 19 1396 رديبهشت 26 سهشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 دست از را مشهد در زبان رب زائران از دوسوم
  داديم
  بيان با رضوي خراسان هتلداران اتحاديه رييس
  مشهد| نامزدها برخي ادعاهاي به كشور چاي سازمان
  واكنش گفت: داديم، دست از را ربزبان زائران از دوسوم
  اينكه حدي در عربي كشورهاي با ايران رابطه آينده در
  اميدواريم باشيم. جفارس خلي حوزه زائران پذيراي كه باشد
  باثبات تنشي دليل به قبل سال دو طي كرد: اظهار قانعي نپاشيد
  محمد جامعه در نااميدي بذر
  لطفا زائران از بخشي داد، رخ عربي كشورهاي با روابط در
  كه زائران اين ورود تدريج به البته داديم، دست از را ان رب زب
  ع مطلوب ميزان به اما شد آغاز بحرين كشور از خصوص
  به 64ميليارد اينك هم كه چاي صنعت توسعه بنگاهها| گروه بحرين عربستان شيعيان كرد: خاطرنشان وي
  نرسيد. سفر بودند مند قه عال مشهد در يمدت طوالن اقامت به قدرالسهم تمام است صندوق اين سرمايه تومان يكي اظهارات به پاسخ در كشور چاي
  سازمان از بعد كه شرايطي با واقع در داشتند. دوست را مشهد به اين منابع از كرد پرداخت دولت هم را چايكاران سفر در جمهوري رياست انتخابات نامزدهاي
  از 13ميليارد كشور چاي سازمان منابع صندوق ايشان اطالعات كه كرد اعالم گيالن استان
  به از سوم دو حدود آمد وجود به عربستان سفارت به
  حمله بهره بدون يا بهره كم وام تومان ميليون 500 با است، قبل دولت در چاي وضعيت به
  مربوط داديم. دست از را زبان رب
  زائران شد پرداخت كارخانجات تجهيز زراعي به جهت دلسردي موجب واقع، الف خ اطالعات گيالن
  بيان در كبد پيوند بخش دومين افتتاح نخستين گفت: استان پزشكي علوم دانشگاه رييس رشت| سال در چاي سبز برگ توليد گرديد سبب كه جامعه در را نااميدي يأس بذر نشويم مردم در امروز كشور در آن دومين گيالن در كبد پيوند بخش خشك چاي استحصال تن هزار 139 به گذشته
  نپاشيم. ميزان اين اخير سال در كه برسد تن هزار 31 به ديروز كشور چاي سازمان عمومي
  روابط چابك زاده يوس شاهرخ شد. افتتاح رشت رازي
  بيمارستان است. بوده يسابقه توليد نامزدهاي از يكي اظهارات به واكنش
  در است كشور استان دومين گيالن فارس، استان از بعد
  افزود: گفته چاي سازمان پاسخ از ديگري بخش در سفر در دوازدهم جمهوري ت رياس
  انتخابات براي متخصص انساني نيروي تجهيزات دستگاه، به
  كه فقط گيالن در تاكنون گفت: وي شد. مجهز كبد پيوند مورد در محترم كانديداي اين نگراني اظهار شده: وضعيت مورد در او سخنان گيالن استان
  به مغزي مرگ بيماران اعضاي بقيه شد مي انجام كليه پيوند به احتماال هم ايراني چاي داخلي بازار وضعيت از يكي انتخاباتي سفر در كرد: الم اع
  چاي به است، بوده واصله صحيح اطالعات عدم دليل با ايشان گيالن، به جمهوري رياست
  كانديداهاي نمازي نظير هايي بيمارستا به پيوند براي ريه كبد
  نظير گرفته انجام اقدامات به توجه با رسانيم مي اطالع را آن استان در چاي صنعت وضعيت به
  اشاره علوم دانشگاه رييس شد. مي منتقل تهران سيناي
  شيراز چايكاران، در شده ايجاد اميد گذشته سال سه در صنعت اين اجرايي مديريت خوانده كننده
  نااميد بخش تجهيزات ها دستگا خريد هزينه گيالن
  پزشكي اعالم ريال ميليارد 35 را رشت رازي بيمارستان كبد پيوند شده احيا دوباره چاي هاي باغ از هكتار هزار عزيز كشاورزان كردن نااميد به متهم را كشاورزي كرد. هكتار 500 هزار 17 از فعال هاي باغ مساحت
  كرد. ارمغان كه يافته افزايش هكتار 500 هزار 21 به شده افزوده كشور چاي سازمان پاسخ ادامه
  در براي جنوبي اي آفريق آمادگي اعالم درصدي 28 خودكفايي شغل هزار ايجاد، آن در مطالعه بدون ايشان رسد، مي نظر به البرز
  است: در گذاري
  سرماي خروج از اخير، سال دو در كه است محصول اين صحبت باب اين در اخير هاي سال وضعيت
  مورد صنعت وزارت خاورميانه با تجارت اداره رييس
  كرج| تا است آماده كشورش كه گفت جنوبي اي آفريق تجارت جلوگيري كشور از ارز دالر 001ميليون بر بالغ چاي وضعيت به مربوط ايشان اطالعات
  كردند هگذاري سرماي البرز استان در موجود باالي هاي ظرفي در است. كرده كه حالي در يازدهم دولت است، قبل دولت
  در اظهارات به كشور چاي سازمان پاسخ خاتمه در خاص طور به كشاورزي حوزه در كشور
  وضعيت فعاالن بين تخصصي نشست در ديروز ها سارات سيما
  كند. جمهوري رياست انتخابات نامزدهاي از يكي يكرد سپري را اسفناكي وضعيت چاي
  صنعت به اشاره با جنوبي اي آفريق تجاري هيات البرز
  اقتصادي پرشور فضاي در است اميد شده: گفته دوازدهم در سابقه بي رقمي كه رسيد تومان ميليارد 234 در بود؛ گذشته سنوات تمام در صنعت اين تاثيرگذار مدون صحيح، هاي سياست اتخاذ رها را خود چاي هاي باغ چايكاران از بسياري
  و آمادگي ما گفت: بالكان حوزه كشورهاي به
  دسترسي باشيم. حوزه اين در كشورها اين به البرز ارتباطي پل داريم شهدا خون نظام اين بركت به كه انتخابات نشاط سازمان پاسخ ادامه در بود. صنعت اين ادوار تمام 94 هاي سال يازدهم دولت ويژه توجهات سايه مظلوم زحمتكش قشر اين به ويژه هاي حمايت دادن قرار اولويت با آمد سركار بر بودند،
  كرده توسعه به مند قه عال جنوبي آفريقاي كرد: خاطرنشان وي با است، نظام دستاوردهاي تبيين براي فرصتي 92 سال تا كه حالي در شده: گفته كشور چاي اين در پررونقي بسيار هاي سال به تبديل 95 بازگرداند. استراتژيك محصول دو عنوان به برنج
  چاي مردم دلسردي موجب واقع خالف اطالعات بيان كارخانجات چايكاران به تسهيالتي هيچگونه خريد قيمت درصدي 108 افزايش با شد، صنعت شده: تصريح پاسخ اين از ديگري بخش در راستاي در كرد تالش گيالن استان
  كشاورزي ايران با اقتصادي روابط در مثبت تحول ايجاد
  مناسبات كرده حفظ را سياهنمايي نقد بين مرز نشويم نشده پرداخت چاي سازمان طرف از سازي چاي درآمد ها، سال اين در چاي سبز برگ تضميني 91 هاي ال س كه حالي در راستا همين در معظم مقام نظر مد مقاومتي اقتصاد هاي
  سياست ايران در ايجنوبي آفريق اقتصادي رايزن دين سارا
  است. نپاشيم. جامعه در را نااميدي يأس بذر از حمايت صندوق تشكيل با يازدهم دولت بود، به درصدي 234 رشد 59با سال در چايكاران هاي سال بدترين توليد، حجم نظر از 93 92 با را چايكاران در رفته دست از اميد
  رهبري، جنوبي آفريقاي تجار اشتياق بر نشست اين ادامه در
  نيز ايران تجار با تجاري روابط گسترش برقراري
  براي شده فراهم خوبي بسيار فرصت داد: ادامه وي كرد.
  تاكيد از بشناسند بهتر را همديگر بتوانند كشور دو تا
  است برجام رسيدن فرجام به با كرد عنوان اصفهان آهن ذوب ساخت پشتيباني
  معاون وي ببرند. را الزم استفاده يكديگر موجود تاي
  ظرفهي از دعوت نيز اقتصادي مشترك هاي همكاري
  گسترش سال 39 از پس ايران در «رسيتروئن» دوباره شروع وري ره به از نمادي آهن؛ سن فرآوري
  پروژه بازديد جنوبي يقاي آفر به سفر براي البرز خصوصي
  بخش اهداف ديگر از را كشور آن بازرگاني تجاري امكانات
  از توليد كل ظرفيت وي آيد. مي زماني، احمد حضور
  با صورت به ثبت رسمي صورت بنگاهها| گروه دانست. استان اين به خود
  سفر ساعت در تن 200 را پروژه اين گذاري سرمايه شركت
  مديرعامل آغاز را خود فعاليت عملياتي سايپا ارشد مديران حضور
  با وفاضالب آب شركت از نيرو وزير تقدير ساعت در تن 180 كه كرد عنوان رييس ناجي حسين تامين،
  صدر كرد. مذاكرات انجام سيتروئن ايالم
  و استان
  روستايي است. اصلي محصول توليد مديره هيات اعضاي ساير
  و تمام اين بر الوه ع شركت سردر تابلو
  نهايي، برق آب رساني ات خدم آيين همايش در الم|
  اي ساخت پشتيباني معاون آهن، ذوب مديرعامل
  صادقي جوينت نياز مورد قراردادهاي سيتروئن سايپا به كاشان
  سايپا هشنبه روز در كشور 0025روستاي به آبرساني
  جشن هاي ويژگي از افزود: شركت اين مسووالن مديران از
  جمعي رسيد دوطرف امضاي به ونچر سايپا شركت شد
  تبديل نمايندگان كشوري، مسووالن حضور با كه 96/2/19
  اين پروژه اين فرد به منحصر آگلومراسيون، بخش
  همكاران شركت مديره هيات اعضاي صورت به را فعاليتش
  سيتروئن آب مهندسي شركت مديرعامل نيرو وزير
  مجلس، از اعم عمليات كليه كه است ذوب آهن سنگ فرآوري
  پروژه مشخص سيتروئن سايپا كرد. آغاز ايران در
  رسمي اسالمي كشورهاي سران اجالس سالن در كشور
  فاضالب فلزي اسكلت نصب ساخت بهرهبرداري به افتتاح
  آهن شدند. معرفي به «تعادل» گزارش به وفاضالب آب شركت مديرعامل تيموري از شد
  برگزار هاي تابلو تجهيزاتي ساختماني،
  رسيد. قرارداد است، گفتني كريستف ژان ايسنا، از
  نقل عمومي رواب گزارش به شد. تقدير ايالم استان
  روستايي PLC تابلو MCC(قرب آهن سنگ فرآوري
  پروژه شركت دو بين ونچر جوينت منطقه مقام قائم
  كمارد قسمتي در ايالم استان روستايي فاضالب آب
  شركت توسط كارخانه داخل در ادامه در اصفهان آهن ذوب
  در همكاري روند شد منعقد پسابرجام در سيتروئن سايپا از جمعي وPSA مديره هيات عضو آفريقا
  خاورميانه ارزشمند تالش مرهون روستاها توسعه آمده: لوح اين
  از معاونت ساخت پشتيباني هاي معاونت در شركت پرسنل مواد از بهينه استفاده جويي، صرفه جهت در مختلف
  اقدامات متعدد مذاكرات انجام با خوشبختانه شده آغاز زمان آن از با سايپا شركت در حضور ضمن سيتروئن، ارشد
  مديران روحيه اميد تدبير با كه است كاركناني
  مديران توسط نيز پروژه اين طراحي است. گرفته انجام برداري بهره عيار كاهش آهن عيار افزايش هدف با توليد افزايش
  اوليه بر است شده آغاز شركت دو اين بين مجدد همكاري خودروسازي گروه ارشد مديران مديرعامل جمالي
  مهدي آبرساني با كنند آفريني نقش عرصه اين در
  جهادي توسط خاص طور به توسعه ريزي برنامه معاونت حوزه كاركنان تخصص دانش از گيري بهره با آن در مضر
  عناصر در سيتروئن سايپا گروه جديد خودروهاي اساس همين مذاكره ها همكاري ادامه خصوص در برگزار نشستي
  سايپا يازدهم دولت در نفر 4ميليون جمعيت با روستا 5200
  به است. شده انجام كارخانه مهندسي ارشد مديريت رسيد. بهرهبرداري به انجام شركت اين تجهيزات از استفاده
  با توليد كاشان سايپا شركت توليد خطوط در آينده سال
  كردند. شده برداشته كشور روستاهاي توسعه راه در بلند
  گامي تجهيزات از عمدتا پروژه تجهيزات تامين كرد: اظهار ضياء در اصفهان آهن ذوب ساخت پشتيباني معاون ضيا،
  حسن شد. خواهد بينالمللي داخلي ها بازار وارد سرعت با همكاري ادامه بر دوطرف نشست، اين
  در در همكارانتان جنابعالي مجدانه هاي الش از
  است، خريد مديريت توسط كوچكي بخش شده انجام انبارها داخل به توجه با گفت: فوق مطلب بيان با پروژه اين افتتاح
  مراسم پيروزي از پس سيتروئن شركت است، ذكر شايان مشترك خودرو توليد خطوط راهاندازي جهت در
  بيشتر تقدير روستاها آبرساني آب صنعت اهداف تحقق
  راستاي طريق از تجهيزات مجموعه است. شده خريداري تجهيزات اصفهان آهن ذوب كارخانه در فوالد چدن توليد فرآيند
  اينكه گذاري سرمايه صورت به همكاري گونه هيچ اسالمي انقالب نظر اتفاق كاشان سايپا در بازار به محصول سريع عرضه
  و يكنم. تشكر
  و بهرهبرداري كنترل HMI طريق از اتوماسيون سيستم ورودي آهن سنگ چه هر شود مي انجام بلند كوره روش
  به در توليد جمله از افزوده ارزش زنجيره تمام در مشترك
  داشتند. حوزه دوم رتبه جنوبي خراسان استان مديريت توسط PLC برنامه آن اجراي طراحي كه يشود افزايش كوره ،راندمان باشد برخوردار باالتري عيار از بلند
  كوره از مجددا سال 39 از پس بار نخستين براي نداشته ايران شركت دو ارشد مديران حضور با گزارش اين اساس كرد
  بر كسب را كشور
  گردشگري است. شده انجام ارتباطات اتوماسيون پايين توليدي محصول شده تمام قيمت آن تبع به
  يافته است. كرده همكاري به شروع سايپا با ونچر جوينت طريق به ايران در سيتروئن سايپا شركت سايپا،
  سيتروئن استان سفر خدمات اجرايي ستاد ئممقام قا
  بيرجند| ميراث سازمان اعالم اساس بر گفت: جنوبي استاني
  خراسان هاي
  چهره گردشگري حوزه دوم رتبه جنوبي خراسان استان
  فرهنگي ديروزدر فرهادي محمد داد. اختصاص خود به را
  كشور تشكيل سنگ رصدخانه در هوايي هاي بيمارستان توسعه براي مناسب شرايط گاز انتقال خط پروژه از
  بازديد استان داشت: اظهار استان گردشگري هاي رح از
  بازديد سوي از كه عملكردي گزارش اساس بر جنوبي شود
  خراسان شود اندازي راه كشور است فراهم ايران با همكاري نكاء كياسر- دامغان-
  قوشه- هاي بخ در شده تدوين كشور فرهنگي ميراث
  سازمان دستي، صنايع هاي بازارچه ها، نوروزگا همچون مختلفي بازرگاني اتاق رييس اصفهان| كشور اورژانس سرپرست بوشهر| سفارت اول دبير شرقي| ان آذربايج هاي برنامه از يكي
  سمنان| موفق جاري سال در ردمنهاد لهاي تشك سفر خدمات مقام تاكيد وجود با گفت: اصفهان شده انجام مهريزي برنا با گفت: شرايط اينكه بيان با ايران در سوئد توسعه براي يازدهم دولت
  زيربنايي گردشگري افزايش به وي است. شده دوم رتبه كسب به داخلي توليد بر رهبري معظم تخت 45 با هوايي بيمارستان امسال جانبه يدو همكا توسعه براي مناسب توليد وضعيت بهبود كار
  كسب اقدامات تاكنون افزود: كرد اشاره كيفي كمي ابعاد در سيما صدا متاسفانه اما مقاومتي، اقتصاد يشود اندازي راه كشور در بيمارستاني مهم هاي مزي از تبريز گفت: دارد، وجود حمل هاي ظرفيت افزايش صادرات،
  و به استان گردشگري هاي ظرفيت معرفي براي مناسبي نقل به «تعادل» گزارش به يكند. تبليغ را خارجي برندهاي دارد. مصدومان بيماران المت س ارتقاي در مهمي نقش كه به است. ايران با ارتباط در شهري مديريت حوزه هاي اري همك در 92 سال از كه است مختلف هاي تان اس در نقل
  و زمينه اين در ديتري اقدامات بايد هنوز اما رسيده انجام سنگ همايش در ديروز آبادي هل س عبدالوهاب ايسنا، از كوليوند پيرحسين تسنيم، از نقل به «تعادل» گزارش به شهردار با ديدار در rePروز Linner دي لينر پر ايرنا، گزارش وزير معاون اساس اين بر است. گرفته قرار كار
  دستور گيرد. صورت نقد ديگر اينكه بيان با بازرگاني اتاق در صادراتي شاي چاله اينكه بيان با بوشهر استان مسووالن با نشست در ديروز را تبريز ارزشمند هاي مينه فيتها ظر مطالبات، افزود: تبريز معاون همراه به ايران گاز ملي شركت مديرعامل شمالي
  نفت خراسان در محمدي گل برداشت آغاز اظهار داشت، را آن از كمك انتظار نبايد است كافي دولت مختلف هاي بخش در مهمي هاي ظرفيت داراي بوشهر استان اظهار وي داد. خواهم انتقال مربوط شهاي بخ سوئد سفير به شركت عامل مديران مازندران، استان استانداري
  عمراني استان كشاورزي جهاد سازمان باغباني امور دير بجنوردم ديگر باشيم، منسجم هماهنگ هم با كه صورتي در كرد: نيروگاه ارسجنوبي، عظيم صنايع وجود داشت: اظهار است، حمل مختلف هاي شاخه در تبريز با همكاري هاي بسته كرد: مدير مازندران، استان گاز شركت گاز، توسعه
  مهندسي خراسان در 522هكتار در محمدي گل برداشت گفت: وي ندهيم. عوارض تا كنيم تعطيل را ها كارخان نيست الزم مرزي هم پتروشيمي گازي، نفتي، مختلف تاسيسات اتمي، آالت، ماشين زيست محيط ها، آالينده سبز، هاي فناوري نقل، محلي مقامات از جمعي گاز انتقال عمليات
  منطقه محمدعلي شد. آغاز استان محمدي گل هاي باغ از شمالي توانيم سنگ صادركنندگان اتحاديه تشكيل صورت در افزود: استان به اورژانسي خدمات افزايش زمينه فارس خليج با واقع بخش نتيجه گذاري، سرمايه هاي طرح قالب در تواند مي قوشه- گاز 24اينچ انتقال خط پروژه مراحل آخرين
  از گلزارهاي از تن 140 امسال يشود برآورد گفت: شريكيان همكاري با صادركنندگان معدن سنگ كنندگان توليد از بيان با كشور اورژانس سرپرست است. داده افزايش را بوشهر ديرباز از تبريز گفت: ديدار اين در نيز تبريز شهردار شود. در عراقي حميدرضا كردند. بازديد نكاء كياسر-
  دامغان- سطح هكتار 45 با فاروج گفت: وي شود. برداشت استان اصفهان بازرگاني اتاق رييس كنيم. حمايت بازرگاني اتاق يافته افزايش 23پايگاه به كشور در هوايي اورژانس اينكه نيز اكنون بوده صنعتي كشورهاي با همكار مهم كانون رهنمودهاي دستورات ارائه ضمن روزه يك بازديد
  اين محسوب استان در محمدي گل توليد قطب زيركشت، اين اما است، زياد روز توليدي واحدهاي تعداد كرد: تصريح كشور هوايي اورژانس ودومين س كرد: خاطرنشان است، نجفي صادق است. بخش توسعه نقش همان تداوم به مصمم بهرهبرداري با كرد: عنوان پروژه، اين تكميل جهت
  الزم كشاورزي جهاد سازمان باغباني امور مدير يود. منسجم صورت به زيرا نيستند، موفق صادرات در واحدها ماه در كه است درحالي اين يشود افتتاح گچساران در اجتماعي فضاي در آميزي رام احت جايگاه ديرباز از سوئد افزود: كشور شمالي هاي استان موردنياز گاز تامين پروژه، اين
  از مساعد اقليمي شمالي، خراسان اينكه بيان با استان اينكه بيان با هلآبادي س كنند. نم صادرات به اقدام هماهنگ با كوليوند شود. مي افتتاح ديگر هوايي اورژانس پايگاه آينده بسترهاي از بخشي در داشته آذربايجان ازجمله ايران انجام پايدارتري مطلوب نحو به مازندران استان ويژه به افزود: است، دارويي گياهان محمدي گل كشت براي كشورهاي هاي دالل هدف مورد نباشيم هماهنگ كه صورتي در بيماران مصدمان به رسيدگي در اورژانس مهم نقش به اشاره وي است. داشته مهمي نقش نيز تبريز زيرساختي صنعتي صعبالعبور كوهستاني روستاهاي از بسياري شود
  مي تن 400 ظرفيت با بجنورد بندي بسته كارخانه ايجاد با تخصصي كرد: خاطرنشان ميگيريم، قرار هكننده سوءاستفاد 61هزار به تاكنون هوايي هاي اورژان راهاندازي با كرد: تصريح خصوص ايران هاي رداري شه كلي ساختار اينكه به اشاره با در وي شد. خواهند بهرهمند طبيعي گاز نعمت از
  نيز تن، 800 ظرفيت با جاجرم دارويي گياهان فرآوري واحد هستند، آموزشي هاي الس برگزاري نيازمند كه پرسنل نبودن اينكه بيان با وي است. شده رساني ات خدم مصدوم بيمار كرد: يادآوري است، المللي بي هاي اري همك مهياي تبريز، در پاك سوخت يك عنوان به طبيعي گاز نعمت افزود:
  ادامه فراهم حال در استان در محمدي گل فرآوري زيرساخت متاسفانه كرد: اضافه وي است. صنعت اين مشكالت ديگر از هاي ان بيمارست راهاندازي از است رايگان اورژانس خدمات هاي حوزه در توان مي بسترها، اين مجموعه داشتن درنظر با محسوب نيز كشور اقتصادي توسعه محور كه ارزشمند
  و سازگار مقاوم محمدي، گل گفت: شريكيان است. شدن نشده انجام مفيدي اقدامات انساني نيروي آموزش بخش در ريزي برنام با كرد: خاطرنشان داد خبر كشور در هوايي حمل محيطي، زيست هاي طرح جمله از شهري متنوع كشور در استراتژيك مهم بسيار هاي مقوله از شود، مي توسعه امكان است طلب آب كم محيطي شرايط با نيز خارجي مدرس يتوانيم حتي كه است درحالي اين است بيمارستاني تخت 45 با هوايي 2بيمارستان امسال شده انجام مشترك هاي نمايشگاه يهگذاري، سرما هاي بسته شهري، نقل استانداري عمراني معاون نبييان همچنين
  ماست. دارد. وجود نيز آن ارگانيك كشت بسيار ايمني آموزش موضوع زيرا بگيريم، درنظر آموزش جهت سالمت ارتقاي در مهمي نقش كه شود اندازي راه كشور در تبريز شهردار كرد. همكاري تجاري اتهاي هي تبادل صنعتي استانداري همكاري مساعد قول مازندران شود
  استان اعزام تمتع حج به همدان از 31كاروان شوراي انتخابات به اشاره با بازرگاني اتاق رييس است. مهم كرد: بيان كشور اورژانس سرپرست دارد. مصدومان بيماران هاندازي را گفت: تبريز نشهر كال المللي بين جايگاه به اشاره با داد. موانع رفع براي را استان اجرايي دستگاههاي
  ساير كرد: تصريح همدان استان زيارت حج مدير همدان| وارد اصفهان شهر شوراي به خواهند كه كساني افزود: شهر با نفره يك هواپيماي نفره، 45 هوايي بيمارستان بر الوه فرهنگي هاي هفته برپايي گردشگري مشترك تورهاي مبادله قوشه- گاز 24اينچ انتقال لوله خط پروژه است
  گفتني اعزام تمتع حج به همدان استان از كاروان 13 امسال را اصفهان مردم انتظارات سطح كه بگيرند درنظر بايد شوند هاي شركت با قرارداد انعقاد با نيز بيمارستاني تخت يك سازنده ارتباطات مبدا واند تم كه است راهكارهايي ازجمله يي هزينه با كيلومتر 170 طول به نكاء كياسر-
  دامغان- اعزام 03درصدي افزايش از ساغرچي محسن يشود. است. ميزان چه اصفهان انتظارات بدانند بايد كنند برآورده تجهيزات با 11بالگرد خريد از كوليوند يود. ايجاد هواپيمايي داد: ادامه نجفي شود. سوئد مهم شهرهاي تبريز بين مستمر پايدار ايمن انتقال هدف تومان ميليارد 1000 بر
  بالغ 13 امسال كرد: تصريح داد خبر تمتع حج اروانبه صنعت اين مشكالت ترين مهم از يكي كرد: اضافه هلآبادي س 4ماه تا طي كه بالگردها اين گفت: داد خبر اورژانسي مدرن نسبت دقيقي شناخت داريم انتظار ايران در سوئد سفارت از اجراست حال در كشور شمالي هاي استان طبيعي
  گاز حج اداي براي نفر 1729 قالب در همدان استان از كاروان دليل همين به است سنگ جهاني هاي قيمت از اطالع عدم نقش يشوند، افزوده ايران اورژانسي هوايي ناوگان به آينده بسترساز باشد داشته هاي ار شهرد المللي بين هاي ظرفيت به بهرهبرداري به جاري سال شهريور در شود مي بيني
  پيش يشود. اعزام عربستان به تمتع شود. تشكيل سنگ رصدخانه يك خصوص اين در بايد داشت. خواهند بيماران مصدومان به رسيدگي در مهمي شود. شهري مديريت هاي زمينه با سازنده هاي ري همكا برسد.
لطفا بذر نااميدي در جامعه نپاشيد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/26
لطفا بذر نااميدي در جامعه نپاشيد
واكنش سازمان چاي كشور به ادعاهاي برخي نامزدها


گروه بنگاه‌ها|

سازمان چاي كشور در پاسخ به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در سفر به استان گيلان اعلام كرد كه اطلاعات ايشان مربوط به وضعيت چاي در دولت قبل است، با بيان اطلاعات خلاف واقع، موجب دلسردي مردم نشويم و بذر يأس و نااميدي را در جامعه

نپاشيم.

روابط‌عمومي سازمان چاي كشور ديروز در واكنش به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در سفر به استان گيلان و سخنان او در مورد وضعيت چاي اعلام كرد: در سفر انتخاباتي يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري به گيلان، ايشان با اشاره به وضعيت صنعت چاي در استان آن را نااميد‌كننده خوانده و مديريت اجرايي اين صنعت كشاورزي را متهم به نااميد كردن كشاورزان عزيز

كرد.

در ادامه پاسخ سازمان چاي كشور افزوده شده است: به نظر مي‌رسد، ايشان بدون مطالعه در مورد وضعيت سال‌هاي اخير در اين باب صحبت كردند و اطلاعات ايشان مربوط به وضعيت چاي در دولت قبل است، دولت يازدهم در حالي كه وضعيت كشور در حوزه كشاورزي و به‌طور خاص صنعت چاي وضعيت اسفناكي را سپري مي‌كرد و بسياري از چايكاران باغ‌هاي چاي خود را رها كرده بودند، بر سركار آمد و با اولويت قرار دادن چاي و برنج به عنوان دو محصول استراتژيك كشاورزي استان گيلان تلاش كرد در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري، اميد از دست رفته در چايكاران را با اتخاذ سياست‌هاي صحيح، مدون و تاثيرگذار و حمايت‌هاي ويژه به اين قشر زحمتكش و مظلوم بازگرداند.

در بخش ديگري از اين پاسخ تصريح شده: در همين راستا و در حالي كه سال‌هاي ٩١ و ٩٢ و ٩٣ از نظر حجم توليد، بدترين سال‌هاي اين صنعت در تمام سنوات گذشته بود؛ در سايه توجهات ويژه دولت يازدهم سال‌هاي 94 و 95 تبديل به سال‌هاي بسيار پررونقي در اين صنعت شد، با افزايش 108درصدي قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي در اين سال‌ها، درآمد چايكاران در سال 95 با رشد 234 درصدي به 234 ميليارد تومان رسيد كه رقمي بي‌سابقه در تمام ادوار اين صنعت بود. در ادامه پاسخ سازمان چاي كشور گفته شده: در حالي كه تا سال 92 هيچ‌گونه تسهيلاتي به چايكاران و كارخانجات چاي‌سازي از طرف سازمان چاي پرداخت نشده بود، دولت يازدهم با تشكيل صندوق حمايت از توسعه صنعت چاي كه هم اينك 46 ميليارد تومان سرمايه اين صندوق است و تمام قدرالسهم چايكاران را هم دولت پرداخت كرد و از منابع اين صندوق و منابع سازمان چاي كشور 31 ميليارد و 500ميليون تومان وام كم بهره يا بدون بهره جهت به‌زراعي و تجهيز كارخانجات پرداخت شد كه سبب گرديد توليد برگ سبز چاي در سال گذشته به 139هزار تن و استحصال چاي خشك به 31هزار تن برسد كه در 7سال اخير اين ميزان توليد بي‌سابقه بوده است.

در بخش ديگري از پاسخ سازمان چاي گفته شده: اظهار نگراني اين كانديداي محترم در مورد وضعيت بازار داخلي چاي ايراني هم احتمالا به دليل عدم اطلاعات صحيح واصله بوده است، به اطلاع مي‌رسانيم با توجه به اقدامات انجام گرفته در سه سال گذشته و اميد ايجاد شده در چايكاران، 4هزار هكتار از باغ‌هاي چاي دوباره احيا شده و مساحت باغ‌هاي فعال از 17 هزار و 500 هكتار به 21 هزار و 500 هكتار افزايش يافته كه ارمغان آن ايجاد، 4هزار شغل و خودكفايي 28درصدي اين محصول است كه در دو سال اخير، از خروج بالغ بر 100ميليون دلار ارز از كشور جلوگيري كرده است.

در خاتمه پاسخ سازمان چاي كشور به اظهارات يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم گفته شده: اميد است در فضاي پرشور و نشاط انتخابات كه به بركت اين نظام و خون شهدا فرصتي براي تبيين دستاوردهاي نظام است، با بيان اطلاعات خلاف واقع موجب دلسردي مردم نشويم و مرز بين نقد و سياه‌نمايي را حفظ كرده و بذر يأس و نااميدي را در جامعه نپاشيم.نویسنده:
پروژه فرآوري سنگ‌آهن؛ نمادي از بهره‌وري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/26
پروژه فرآوري سنگ‌آهن؛ نمادي از بهره‌وري
معاون پشتيباني و ساخت ذوب آهن اصفهان عنوان كرد


با حضور احمد زماني، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري صدر تامين، حسين ناجي رييس و ساير اعضاي هيات‌مديره و صادقي مديرعامل ذوب آهن، جمعي از مديران و مسوولان و همكاران بخش آگلومراسيون، پروژه فرآوري سنگ آهن ذوب آهن افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.

پروژه فرآوري سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان در ادامه اقدامات مختلف در جهت صرفه‌جويي، استفاده بهينه از مواد اوليه و افزايش توليد با هدف افزايش عيار آهن و كاهش عيار عناصر مضر در آن با بهره‌گيري از دانش و تخصص كاركنان و با استفاده از تجهيزات اين شركت انجام و به بهره‌برداري رسيد.

حسن ضيا، معاون پشتيباني و ساخت ذوب‌آهن اصفهان در مراسم افتتاح اين پروژه با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به اينكه فرآيند توليد چدن و فولاد در كارخانه ذوب‌آهن اصفهان به روش كوره بلند انجام مي‌شود هر چه سنگ آهن ورودي كوره بلند از عيار بالاتري برخوردار باشد ،راندمان كوره افزايش يافته و به تبع آن قيمت تمام شده محصول توليدي پايين مي‌آيد. وي ظرفيت كل توليد اين پروژه را 200تن در ساعت عنوان كرد كه 180تن در ساعت توليد محصول اصلي است.

 معاون پشتيباني و ساخت اين شركت افزود: از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين پروژه اين است كه كليه عمليات اعم از ساخت و نصب اسكلت فلزي ساختماني، تجهيزاتي و تابلو‌هاي برق(MCC) و تابلو PLC  در داخل كارخانه و توسط پرسنل شركت در معاونت‌هاي پشتيباني و ساخت و معاونت بهره‌برداري انجام گرفته است. طراحي اين پروژه نيز توسط حوزه معاونت برنامه‌ريزي و توسعه و به طور خاص توسط مديريت ارشد مهندسي كارخانه انجام شده است.

ضياء اظهار كرد: تامين تجهيزات پروژه عمدتا از تجهيزات داخل انبار‌ها انجام شده و بخش كوچكي توسط مديريت خريد تجهيزات خريداري شده است. مجموعه تجهيزات از طريق سيستم اتوماسيون و از طريق HMI كنترل و بهره‌برداري مي‌شود كه طراحي و اجراي آن و برنامه PLC توسط مديريت اتوماسيون و ارتباطات انجام شده است.نویسنده:
شروع دوباره «رسيتروئن» در ايران پس از 39 سال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/26
شروع دوباره «رسيتروئن» در ايران پس از 39 سال
با به فرجام رسيدن برجام


گروه بنگاه‌ها|

با حضور مديران ارشد سايپا و سيتروئن و انجام مذاكرات نهايي، تابلو سردر شركت سايپا كاشان به سايپا سيتروئن تبديل شد و شركت سايپا سيتروئن فعاليتش را به صورت رسمي در ايران آغاز كرد.

 به گزارش «تعادل» و به نقل از ايسنا، ژان كريستف كمارد قائم‌مقام منطقه خاورميانه و آفريقا و عضو هيات‌مديره PSAو جمعي از مديران ارشد سيتروئن، ضمن حضور در شركت سايپا با مهدي جمالي مديرعامل و مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا نشستي برگزار و در خصوص ادامه همكاري‌ها مذاكره كردند.

در اين نشست، دوطرف بر ادامه همكاري با سرعت بيشتر در جهت راه‌اندازي خطوط توليد خودرو مشترك و عرضه سريع محصول به بازار در سايپا كاشان اتفاق نظر داشتند.

بر اساس اين گزارش با حضور مديران ارشد دو شركت سيتروئن و سايپا، شركت سايپا سيتروئن در ايران به صورت رسمي ثبت و به صورت عملياتي فعاليت خود را آغاز كرد.

علاوه بر اين تمام قراردادهاي مورد نياز جوينت ونچر به امضاي دوطرف رسيد و اعضاي هيات‌مديره شركت سايپا سيتروئن مشخص و معرفي شدند.

گفتني است، قرارداد جوينت ونچر بين دو شركت سايپا و سيتروئن در پسابرجام منعقد شد و روند همكاري از آن زمان آغاز شده و خوشبختانه با انجام مذاكرات متعدد همكاري مجدد بين اين دو شركت آغاز شده است و بر همين اساس خودروهاي جديد گروه سايپا سيتروئن در سال آينده در خطوط توليد شركت سايپا كاشان توليد و وارد بازار‌هاي داخلي و بين‌المللي خواهد شد.

شايان ذكر است، شركت سيتروئن پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گونه همكاري به صورت سرمايه‌گذاري مشترك در تمام زنجيره ارزش افزوده از جمله توليد در ايران نداشته و براي نخستين بار پس از 39 سال مجددا از طريق جوينت ونچر با سايپا شروع به همكاري كرده است.نویسنده:
بازديد از پروژه خط انتقال گاز قوشه- دامغان- كياسر- نكاء
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/26
بازديد از پروژه خط انتقال گاز قوشه- دامغان- كياسر- نكاء


سمنان| يكي از برنامه‌هاي زيربنايي دولت يازدهم براي توسعه كسب و كار و بهبود وضعيت توليد و صادرات، افزايش ظرفيت‌هاي حمل و نقل در استان‌هاي مختلف است كه از سال 92 در دستور كار قرار گرفته است. بر اين اساس معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران به همراه معاون عمراني استانداري استان مازندران، مديران عامل شركت مهندسي و توسعه گاز، شركت گاز استان مازندران، مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز و جمعي از مقامات محلي از آخرين مراحل پروژه خط انتقال 42 اينچ گاز قوشه- دامغان- كياسر- نكاء بازديد كردند. حميدرضا عراقي در اين بازديد يك روزه ضمن ارائه دستورات و رهنمودهاي لازم جهت تكميل اين پروژه، عنوان كرد: با بهره‌برداري از اين پروژه، تامين گاز موردنياز استان‌هاي شمالي كشور به‌ويژه استان مازندران به نحو مطلوب و پايدارتري انجام مي‌شود و بسياري از روستاهاي كوهستاني و صعب‌العبور نيز از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند خواهند شد.  وي در ادامه افزود: نعمت گاز طبيعي به‌عنوان يك سوخت پاك و ارزشمند كه محور توسعه اقتصادي كشور نيز محسوب مي‌شود، از مقوله‌هاي بسيار مهم و استراتژيك در كشور ماست. همچنين نبييان معاون عمراني استانداري استان مازندران قول مساعد همكاري استانداري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي استان را براي رفع موانع داد. گفتني است پروژه خط لوله انتقال 42 اينچ گاز قوشه- دامغان- كياسر- نكاء به طول 170كيلومتر با هزينه‌يي بالغ بر 1000 ميليارد تومان هدف انتقال ايمن و پايدار گاز طبيعي استان‌هاي شمالي كشور در حال اجراست و پيش‌بيني مي‌شود در شهريور سال جاري به بهره‌برداري برسد.

 نویسنده:
شرايط مناسب براي توسعه همكاري با ايران فراهم است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/26
شرايط مناسب براي توسعه همكاري با ايران فراهم است


آذربايجان‌شرقي| دبير اول سفارت سوئد در ايران با بيان اينكه شرايط مناسب براي توسعه همكاري‌ دو جانبه وجود دارد، گفت: تبريز از مزيت‌هاي مهم همكاري‌هاي حوزه مديريت شهري در ارتباط با ايران است. به گزارش ايرنا، پر لينر (Per Linner) ديروز در ديدار با شهردار تبريز افزود: مطالبات، ظرفيت‌ها و زمينه‌هاي ارزشمند تبريز را به سفير سوئد و بخش‌هاي مربوط انتقال خواهم داد. وي اظهار كرد: بسته‌هاي همكاري با تبريز در شاخه‌هاي مختلف حمل‌ و ‌نقل، فناوري‌هاي سبز، آلاينده‌ها، محيط‌‌زيست و ماشين‌آلات، مي‌تواند در قالب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، نتيجه‌بخش واقع شود. شهردار تبريز نيز در اين ديدار گفت: تبريز از ديرباز كانون مهم همكاري‌ با كشورهاي صنعتي بوده و اكنون نيز مصمم به تداوم همان نقش توسعه‌بخش است. صادق نجفي افزود: سوئد از ديرباز جايگاه احترام‌آميزي در فضاي اجتماعي ايران و ازجمله آذربايجان داشته و در بخشي از بسترهاي صنعتي و زيرساختي تبريز نيز نقش مهمي داشته است. وي با اشاره به اينكه ساختار كلي شهرداري‌هاي ايران به‌خصوص در تبريز، مهياي همكاري‌هاي بين‌المللي است، يادآوري كرد: با درنظر داشتن مجموعه اين بسترها، مي‌توان در حوزه‌هاي متنوع شهري از جمله طرح‌هاي زيست‌محيطي، حمل‌ و ‌نقل شهري، بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، نمايشگاه‌هاي مشترك صنعتي و تبادل هيات‌هاي تجاري همكاري كرد. شهردار تبريز با اشاره به جايگاه بين‌المللي كلان‌شهر تبريز گفت: راه‌اندازي و مبادله تورهاي مشترك گردشگري و برپايي هفته‌هاي فرهنگي ازجمله راهكارهايي است كه مي‌تواند مبدا ارتباطات سازنده و مستمر بين تبريز و شهرهاي مهم سوئد شود. نجفي ادامه داد: از سفارت سوئد در ايران انتظار داريم شناخت دقيقي نسبت به ظرفيت‌هاي بين‌المللي شهرداري‌ها داشته باشد و بسترساز همكاري‌هاي سازنده با زمينه‌هاي مديريت شهري شود.

 نویسنده: