شنبه 30 اردیبهشت 1396 - 826 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 826

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 826 Sat.May 20. 2017 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 826 شماره سوم سال 1438 شعبان 23 1396 ارديبهشت 30 شنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  80344 تومان ؟؟ تومان ؟؟ تومان 3772
  ونزوئال عالي دادگاه مقامات ام كاال بورس مديرعامل گرفت
  جاي امريكا سياه فهرست در «تعادل» با وگو گف
  در امنيت شوراي كشاورزي محصوالت ايـران
  اقتـصاد ونزوئال
  نيـاز بحران به مسير در ايران يكند
  ورود است شدن
  جهاني صفحه صفحه همين آفريد
  حماسه
  ملت صفحه را مشتقه نقد بازار هاي موقعيت يفخر|
  از مراد ميرحسين بورس| نخست
  گروه كرد
  سخن تشريح را كااليي منسجم بازار ايجاد هاي برنامه «تعادل» با وگو گفت در كاال بورس مديرعامل باشد. سود در هميشه كه كند
  اتخاذ براي محلي عنوان به كاال
  بورس مماتش حيات چون صندوق
  اين حال در روزها اين كااليي الت آينده
  معامل دولت روي پي مشكالت وارد تواند نمي است، وابسته طال به شدن جهاني مسير در ايران كشاورزي محصوالت پيشرفته بازار يك به شلدن
  تبديل كاالي يا بهادار اوراق گندم، معامالت بازارهاي همچلون هايي قابليت
  بلا نصفت جنا محمدصادق كار بايد فقط صندوق اين شود، ديگري سكه خريد به تصميم امروز شخصي مورد اوراق اين نيز دادن هديه براي براي مناسب بستر از استفاده يكي بود؛ سپرده گواهي بازار ايجاد از
  هدف براي رده سپ گواهي لن آپش هنگار
  آتي، نام
  روز به را صندوق وقتي اما دهد. انجام ال ط خارج بازار از بخواهد فردا رد گيي گيرد. قرار استفاده امر اين براي كه بود معامالت اين انجام مستمر نقد بازار يك دادن شكل
  طال، برايلن لت. اس مختللف
  كاالهلاي حق از دادند نشان جهان به را هوشمندانه مدرن رفتاري ديروز رانين ايزم شهروندان اين پيرامون نقدهاي به پاسخ در را بهادار اوراق معامالت افزاري رم
  بستر امكالن اين بايد كنيم، مي محدود طال گذارد. مي مشتري بدون را بازار شود كه انطور هم است. بوده سكه
  براي حال در كاال بورس مجموعه
  اساس، مدارا، با يواهند دادند نشان ايرانيان كردند. استفاده روزگارشان شدن بهتر براي خود
  راي ها شهرستان در انباري اينكه بازار آن در فرابورس بورس معامالت
  كه در هم كه آوريم وجود به آن براي را فعال، بازيگران حضور براي ما حل راه براي پيشنيازها از يكي دانيم، مي واسطه به كه اسلت اقداماتي
  انجام اين دادن راي مسير از برسند روشن روزهاي به خشونت از دوري سازگاري
  بردباري ندارد وجود سكه پذيرش تحويل براي منتها گرفتيم؛ نظر در شود، مي
  انجام خريد موقعيت در هم فروش موقعيت بود، طال براي كااليي صندوق ايجاد يك اندازي راه مشتق بازار راهدازي ان يابد توسعه كانال اين از صادرات
  آن دور آرزوهاي دهها وع تمام ماه يك به نزديك ايرانيان بپوشانند. عمل لباس را خود
  آرزوي خود پورتفوي منافع كه گيرد قرار طال يي حرفه افرادي صندوقها اين در حجم بتوانيم بايد ابتدا در گفت بايد تا بستر اين در معامالت انجام ساعت در كاالست. آن براي قوي نقدي
  بازار قيمت مرجعيت بله آن دنبال به
  تلا دولت رييس رفتند. راي هاي دوق صن پاي به جمعه روز خواندند شنيدند ترا عي واقه
  از Unit( صندوق در رمايهگذاران س تركيبي با كه داشت خواهند حضور براي كه برسانيم قدري به را معامالت است حالي در اين بود. دقيقه 30 12 بورس از بيرون سكه نقد بازار حاضر
  حال توليدكننلده كله كاالهايلي
  بلراي بزرگي كار دوازدهم دولت كند. شروع را كارش انتخاب بايد شهروندان اين راي با
  دوازدهم خزانه تجهيز بانك همان يا دار ه خزان 11 ساعت تازه ما سكه طال بازار
  كه بااليي حد به را خود Holder آتي بازار سپرده، گواهي الت معام از در اما است، بانك صرافي سيستم در
  و شلويم. تبديل هسلتيم، آن
  اصلي حفر بزرگ چاله نخستين دهد. عبور بزرگ گرداب دو از را ايران اقتصاد بايد دارد پيش در
  را حال هر به باشد. داشته اقتصادي صرفه هاي قيمت شود مي بيدار خواب
  از اين ايجاد فرايند بنابراين برساند. را خوب بازده با پرتفوي يك آپشن مستمر منسجم بازار اين اينكه عين اهداف اين به يدن رس تاي راس
  در صدها است. جوانان باالي بيكاري نرخ سترگ چالش ايراني ايران بزرگي راه مسير در
  شده را خود خاص شرايط طال از نگهداري اين در ما زودتر افق دليل به
  جهاني كه دادهايم قرار نحوي به را صندوق كه هايي بحث از يكي كنند. مي ايجاد در مختلفي قيمتي مراجع اما است مديريلت سيسلتم بلا كاال
  بلورس تحصيل هزينه برداشته خود مادران پدران اندك درآمدهاي از آنها بيشتر كه ايراني
  هزار بازار داشتن نگه زنده آن اصلي كاركرد قرار است مطرح مشتقه بازار در همواره داشت را امكانم اين رفاه بانك دارد، درواقع رسد. ما دست به ها ساع قيمت عبارتي به دارند. وجود بازار
  اين گذشلته سلال طي خلود
  نويلن دوازدهم دولت از هستند دكترا ارشد كارشناسي كارشناسي، مدرك داراي اكنون
  كرده بازارهايي از يكي باشد، سكه معامالت تضمين وجه عنوان به دارايي دادن وجود پيش از كه بانك اين خزانه از ما 11 ساعت ايران بازار در طال معامالت خان كريم خيابان صرافي در طال
  سكه همچنين آپشلن بلازار
  توانسلته آبرومند آب نان برده بهره خود دانش از تا يهند وا توسعخ به رو بالنده پايدار،
  شغل حال اين با كرديم. استفاده داشت خود اوج 2به ساعت شود،
  شروع خواهد فعاليت آن در صندوق اين كه در امكان اين است؛ بازار اين در حضور در صرافي يك فردوسي خيابان
  با راهاندازي را كه پرده
  گواهي در منابع خشكسالي شرايط در كه است بزرگي كار اين كنند. فراهم خود خانواده خود
  براي پذيرش براي نيز ديگري هاي بانك ادامه 7عدازظهر ساعت تا رسد
  مي است. سكه سپرده گواهي بازار نيز كرد داشت، خواهد وجود طال هاي صندوق است. مختلف تهران ديگر هاي محله طال سلكه بازار توسلعه براي
  كند برگشت راه كه است اين دهد انجام بايد دوازدهم دولت كه دومي كار شود. انجام بايد
  ايران آمادگي اعالم بازار اين به ورود سكه پايان در اساس براين ميكند. 01
  پيدا صفحه در ادامه تركيبي ميتواند صندوق ترتيب اين به در قيمت سازي يكسان بر عالوه اخير اي هه هفت در لورس اين
  در كردن حبس بيكاري حل كند. حفاظت خود بزرگ دستاورد از كند مسدود را تورم
  دوباره پروسه اين به بانكها ورود اند. كرده ساعت افزايش درخواست گذشته سال نيز نقد بازار هاي غه دغد سكه،
  بازار هگذاري لرماي صندوق راهاندازي قرار خود تهاي اولوي صدر در بايد دوازدهم دولت كه است بزرگ بسيار اقدام دو تورم
  نرخ خود كنار در نيز كارگزاري يك چون فناوري مديريت شركت از را معامالت سكه اصالت بحث يكي دارد؛
  وجود گرفتله قلرار كار دسلتور در ال
  طل هاي ده وع دادن البافي خي از كه هستند روزهايي يرسند راه از كه روزهايي اين
  دهد. درواقع باشد، مفيد بسيار تواند مي دارند كرديم درخواست تهران بورس
  اطالعات پلمب به خريد هنگام درواقع
  است، بازار اد ايج ديگر لرف از ت.
  اس برطرف را بيكاري معضل برويم راه اقتصاد سفت زمين روي بايد ايم رده عبور
  ناشدني گذاري سپرده خدمات كنار در ها بانك انجام ساعت شركت اين همكاري با
  كه دانيد نمي واقعا اما كنيد مي اعتماد سكه پربازيگر محصلول پنج بلراي
  آتي داد نشان دوازدهم انتخابات مبارزات تجربه كرد؟ بايد چه ود شي چگونه راه اين
  كنيم. سرمايه بازار باجه توانند مي ي، بانك دقيقه 30 15 ساعت تا
  معامال اين در دارد، عياري چه آن درون سكه بورس ايلن مديرعامل توسلط
  نيز از اند، داده تشكيل را سياسي جناح يك گوناگون هاي طي كه ايراني تورزان سياس از
  گروهي سكه سپرده گواهي خريد كنند ايجاد معامالت حجم گام اين با گرفت؛ قرار تعداد به چند هر تاكنون نيز
  ارتباط گفته به كه لت اس پيگيري حال
  در هاي راه دنبال نكرده پيدا آگاهي ايران اقتصاد واقعيت به سهو، فراموشي از يا عمد
  سر دهند. پيشنهاد خود مشتريان به را كرد. پيدا افزايش مقداري هايم بود هو روب مسائلي با
  محدود ذرت آتي ازار لوول مس مقام
  اين شهروندان زندگي سطح باالبردن بيكاري معضل حل براي كه يدانند نم هستند
  رويايي است اين ها بانك حضور ديگر فايده آموزش تبليغات بحث بعدي
  گام نداشته اصالت شده پلمب هاي
  سكه لد. خواهد اندازي راه تير آخر
  ت نخست كار گيرد. قرار دستور در ار ك3 باي رسد نظر به داريم. پيش در سختي راه
  چه تمايل مالي نهاد يك عنوان به آنها كه يي رسانه تبليغات هم بخش اين در
  بود. امنيت بحث ديگر معضل است. همچنين موارد اين جزئيات
  درباره جناحي-سياسي هاي ري درگي بدون ايران اقتصاد معضل ملي سطح در گسترده
  طرح در هم نقد بازار در هم كه دارند توزيع نهادهاي با هم داديم
  انجام همين درواقع است، سكه جايي جابه در كاال بورس اهداف مداز ان
  چش دولت 4ساله دوره يك براي سياسي جناح دو نيفتد اتفاق اين اگر است. آبها كردن آلود
  گ درواقع شوند، فعال سكه مشتقه بازار همانطور اما شديم. مذاكره وارد سكه با ميآيد بيرون صرافي از شخصي
  كه نژاد، ني سلطا حامد 69با سال
  پايان كنيم حركت مسائل حل مسير در كه ندهند اجازه نپذيرند را كارشناسانه آت
  دوازدهم عهده به را بازارگرداني نقش نوعي به بحث ردهاند اشاره نيز كارشناسان كه بحث بود. خواهد مواجه سرقت
  ريسك كاالي بلورس شلركت
  مديرعاملل بزرگ دوم كار نداريم. هم كردن فرياد توان حتي ايستاده ري پايتي نقطه در بعد
  4سال بانكي سيستم در هم اين كه بگيرند توسعه براي اصلي معضل
  فرهنگي براي يعني است، فروش مشكل
  ديگر متن كه نشستيم گفتوگو به
  ايران از مر مه ناگزيري ضرورت يك مثابه به را دنيا همه دنيا با سازگاري كه است
  اين ابتداي در حال اين با است. پذير امكان همان به يعني است. بازار اين
  معامالت حمل صرافي تا بايد مجددا سكه فروش، خوانيد. ادامه در را
  آن براي دنيا با تضاد بپذيريم. ايران در منابع خشكسالي شرايط در الزم منابع تامين محل
  آن تا نداديم افزايش را ها بانك تعداد كار را اسكناس مالي، فرهنگ در كه
  صورت صرف همچنين سرقت ريسك شود
  *** انجام بايد كه است بزرگي كار آبرو احترام با همراه سازگاري داشت نخواهد سودي
  ايران بزرگ بازار ابتدا در كه داديم اجازه فتهايم پذير نقره طال سكههاي جاي به توجه با شد. خواهد وجود دوباره
  زمان راهاندازي از لال يك از
  بي نيفتد اتفاق اين اگر است سخت بسيار جهان با سازگاري ملي ميهني سازگاري
  شود. شود. استفاده قرارداد يك عنوان به آن از را طال سكه سپرده گواهي داليل اين
  به گذرد سكه لپرده گواهي
  بازار از ودهر فرس را عزيز ايران بكوبيم خود احي جن سياسي آرزوهاي طبل بر همچنان
  بخواهيم فعال بازيگر وجود بعدي بحث اما مردم ميان در بتوانيم بايد كنيم مي كرديم.
  مطرح الزم رونق از وز هن ازار اي لا
  ام هاي وس آز طمع گوشت چرخ در را ايرانيان ايران نبايد كرد. خواهيم هست كه
  چيزي او ممات حيات كه است هميشگي سكه جاي به را سكه سپرده
  گواهي گواهي بازار اوليه اندازي راه طبعا چه را امر اين دليل نيست
  برخوردار يدهند. نم كاري چنين اجازه هوشمند ايرانيان البته كنيم له خويش جناح گروه
  سياسي اينكه باشد. داشته بستگي بازار اين به حتي كه يي گونه به دهيم قرار
  فيزيكي بهرو رو مساله چندين با طال سپرده دانيد؟ مي
ملت حماسه آفريد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/30
ملت حماسه آفريد


گروه ايران|

«همه آمدند»؛ از هر جناح و طيفي كه فكرش را بكنيد. از هر گروه و دسته‌يي كه بتوانيد تصور كنيد؛ مردمي با ايده‌هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد كه در يك روز، روي يك نقطه كليدي تمركز كردند. نقطه‌يي كه چشم‌انداز كلان كشور را براي سال‌هاي آينده مشخص مي‌كند و مشاركت بالاي ايرانيان مي‌تواند چشم‌انداز روشن‌تري را براي كشورمان بسازد. از طرفداران اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان تا گروه‌هاي سمپات اصولگرايان و پايداري‌ها و موتلفه تا مردم عادي كوچه و بازار كه اساسا در دسته‌بندي سياسي قرار نمي‌گيرند و... همه در انتخابات حاضر شدند تا يك‌بار ديگر مشاركت بالاي ايرانيان در انتخابات در راس اخبار داغ رسانه‌هاي جهاني و افكار‌عمومي بين‌المللي قرار بگيرد. تصاويري كه از استقبال ايرانيان در سفارتخانه‌هاي خارج از كشور ثبت شده، تصاوير بي‌نظيري از عشق و علاقه ايرانيان به سرنوشت خود را نشان مي‌دهد كه هم در داخل و هم در خارج تبلور پيدا كرد.

در كنار اين موارد، حضور پر رنگ راي‌اولي‌ها و نسل سومي‌ها از نكات جالب توجه انتخابات روز گذشته بود. چهره‌هاي جوان و نوجواني كه براي نخستين بار پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شدند تا دوره‌يي تازه از مشاركت‌هاي اجتماعي خود را آغاز كنند. در كنار حضور قشرهاي مردمي روساي قواي سه‌گانه، مسوولان و چهره‌هاي سياسي نيز پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند و راي خود را در صندوق‌هاي راي انداختند. بر اين اساس انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نخستين ميان‌دوره‌يي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ساعت هشت صبح ديروز در حدود 63هزار و 500 شعبه اخذ راي در سراسر كشور با حضور گسترده مردم و مسوولان آغاز شد تا برگ افتخار ديگري در حيات سياسي و اجتماعي اين كشور ورق بخورد. هر نامزدي كه انتخاب مي‌شود بايد به او كمك كرد

حسن روحاني رييس‌جمهوري ديروز با حضور در حسينيه ارشاد راي خود را براي انتخاب دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا به صندوق انداخت.

رييس‌جمهور كشورمان با بيان اينكه همه رقابت‌ها تا پايان امروز خاتمه مي‌يابد، تاكيد كرد: فردا روز همدلي، وحدت و نشاط است و همه در كنار هم خواهيم بود.

روحاني با تاكيد بر اينكه امروز، روز بسيار مباركي براي مردم ايران است، اظهار كرد: امروز در واقع مردم يكي از حقوق‌هاي مهم خود كه حق تعيين سرنوشت كشور است را تعيين مي‌كنند.

وي با اشاره به مشاركت گسترده مردم در انتخابات خاطرنشان كرد: براساس آنچه در اول صبح به من گزارش دادند، حضور مردم در همه شهرها و روستاها بسيار خوب است و صفوف طولاني از ابتداي صبح ايجاد شده است. مردم احساس مي‌كنند كه اين راي براي آنها و سرنوشت خود و فرزندان و حتي نسل‌هاي آينده‌شان بسيار تاثيرگذار خواهد بود. روحاني با اشاره به اهميت انتخابات امسال ادامه داد: در اين انتخابات ما به سمت 1400 و قرن جديد حركت مي‌كنيم و به همين دليل بايد تلاش كنيم كه با آمادگي، قدرت و پيشرفت كامل وارد قرن جديد شويم.

 حركت به سوي مهار بيكاري و نشاط اجتماعي

رييس‌جمهوري با بيان اينكه اميدوارم با حضور گسترده مردم تكليف انتخابات در مرحله اول روشن شود، خاطرنشان كرد: هر كسي كه با راي مردم انتخاب شود، همه در اين چهار سال بايد به او كمك كنيم تا اين‌بار سنگين مسووليت را به مقصد برسانيم و همچنين به خاطر اشتغال فرزندان، توليد ملي، افزايش صادرات غير نفتي و تاثير‌گذاري‌مان در سطح جهان و اعتلاي فرهنگ و نشاط مردم و نيز وحدت كشور بايد ‌به او كمك كنيم. حسن روحاني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در صورتي كه يكي از رقباي شما در انتخابات پيش‌رو پيروز شود، نخستين كاري كه انجام مي‌دهيد چيست و آيا به قانون تمكين مي‌كنيد، با تاكيد بر اينكه اساس انتخابات بر مبناي قانون است، اظهار كرد: اينكه ما راي مي‌دهيم و پاي صندوق‌هاي آرا حاضر مي‌شويم براساس قانون اساسي و قوانين كشور است و كشور فقط با قانون اداره مي‌شود. رييس‌جمهور با بيان اينكه به نظر من در كشور دو نقص وجود دارد، ادامه داد: آنچه در كشور به عنوان نقص وجود دارد به نظر من دو چيز است يكي اينكه گاهي متاسفانه قانون‌گريزي صورت مي‌گيرد و ديگري آن است كه اخلاق گريزي اتفاق مي‌افتد؛ اگر اين دو را حل كنيم همه‌چيز حل مي‌شود. روحاني در پايان با اشاره به روز بعد از انتخابات گفت: همواره رسم بر اين است كه هر كسي برنده شد رقباي او به او تبريك بگويند.  آراي مردم امانت است

رييس مجلس دهم و نماينده قم در اين مجلس با بيان اينكه انتخابات در كشورمان هميشه مهم بوده و از اركان مردم‌سالاري ديني به شمار مي‌آيد، گفت: حضور چشمگير مردم در پاي صندوق‌هاي راي، دستاوردهاي خوبي براي كشورمان به همراه دارد.

به گزارش ايرنا، علي لاريجاني ديروز پس از شركت در انتخابات در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) قم در جمع خبرنگاران افزود: همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب نيز فرمودند حضور گسترده مردم در انتخابات مي‌تواند براي كشور امنيت‌ساز باشد و دشمنان را دفع كند به ويژه در شرايطي كه در منطقه آشفتگي امنيتي وجود دارد و بسياري از كشورهاي منطقه را درگير خود كرده است. وي بيان كرد: انتخابات امروز رياست‌جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان‌دوره‌يي مجلس هر يك به نوبه خود تاثيرگذار است، اما نقش انتخابات رياست‌جمهوري در پيشرفت و ساماندهي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است. نماينده قم در مجلس دهم با بيان اينكه اميدواريم امروز شاهد حضور چشمگير مردم به ويژه راي اولي‌ها در پاي صندوق‌هاي راي باشيم، بيان كرد: آراي مردم امانت است و به‌طور حتم مسوولان اجرايي و نظارت با دقت نظر از آراي مردم صيانت مي‌كنند. لاريجاني همچنين عملكرد رسانه‌ها را در برگزاري انتخابات خوب ارزيابي و از تلاش آنها قدرداني كرد. مسلما پيروز واقعي اين انتخابات، ملت ايران است

رييس دستگاه قضا هم از جمله چهره‌هايي بود كه راي خود را در نوبت صبح به صندوق انداخت. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه حضور در پاي صندوق‌هاي راي و شركت در انتخابات علاوه بر به نمايش گذاشتن همبستگي و اتحاد ملي موجب ارتقاي سطح امنيت و اقتدار كشور مي‌شود، گفت: فارغ از نتيجه نهايي، قطعا ملت ايران پيروز واقعي اين انتخابات است.

به گزارش ميزان و به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني پس از انداختن راي خود به صندوق در جمع خبرنگاران تصريح كرد: فارغ از نتيجه، امروز دشمنان ما هم اعتراف مي‌كنند كه در جمهوري اسلامي، مردم با وجود همه فشارها و تحريم‌ها پاي نظام ايستاده‌اند و بنا به تعبير آنها يك روند دموكراتيك در كشورمان برقرار است و مردم آزادانه راي مي‌دهند.

رييس دستگاه قضا با بيان اينكه علاوه بر حضور در انتخابات، انتخاب اصلح نيز مولفه بسيار مهمي براي پيشرفت كشور است، اظهار كرد: ان‌شاءالله مردم شريف ايران مثل هميشه با بصيرت، هوشياري، تامل و دقت، فرد اصلح را براي اداره قوه مجريه و همچنين افراد اصلح را براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا انتخاب كنند تا شاهد پيشرفت و اقتدار هر چه بيشتر كشور باشيم.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه حضور در انتخابات، يك عمل عبادي به شمار مي‌آيد و بايد با نيت خالص انجام شود، ضمن تقدير از اصحاب رسانه و به ويژه صدا و سيما، براي همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات آرزوي توفيق كرد.

 نویسنده:
محصولات كشاورزي ايران در مسير جهاني شدن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/30
محصولات كشاورزي ايران در مسير جهاني شدن
مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل» برنامه‌هاي ايجاد بازار منسجم كالايي را تشريح كرد


گروه بورس|ميرحسين مرادي‌فخر|

بورس كالا به عنوان محلي براي معاملات كالايي اين روزها در حال تبديل شدن به يك بازار پيشرفته با قابليت‌هايي همچون بازارهاي آتي، آپشن و گواهي سپرده‌ براي كالاهاي مختلف است. براين اساس، مجموعه بورس كالا در حال انجام اقداماتي است كه به واسطه آن صادرات از اين كانال توسعه يابد تا به دنبال آن به مرجعيت قيمت براي كالاهايي كه توليدكننده اصلي آن هستيم، تبديل شويم. در راستاي رسيدن به اين اهداف بورس كالا با سيستم مديريت نوين خود طي 2 سال گذشته توانسته بازار آپشن و همچنين گواهي سپرده سكه را راه‌اندازي كند و براي توسعه بازار سكه طلا در اين بورس در هفته‌هاي اخير راه‌اندازي صندوق سرمايه‌گذاري طلا در دستور كار قرار گرفته است. از طرف ديگر ايجاد بازار آتي براي پنج محصول پربازيگر نيز توسط مديرعامل اين بورس در حال پيگيري است كه به گفته اين مقام مسوول بازار آتي ذرت تا آخر تير راه‌اندازي خواهد شد. درباره جزئيات اين موارد همچنين چشم‌انداز و اهداف بورس كالا در پايان سال 96 با حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل شركت بورس كالاي ايران به گفت‌وگو نشستيم كه متن آن را در ادامه مي‌خوانيد.

***

بيش از يك سال از راه‌اندازي بازار گواهي سپرده سكه مي‌گذرد اما اين بازار هنوز از رونق لازم برخوردار نيست دليل اين امر را چه مي‌دانيد؟

هدف از ايجاد بازار گواهي سپرده طلا، شكل دادن يك بازار نقد مستمر براي سكه بوده است. همان‌طور كه مي‌دانيم، يكي از پيش‌نيازها براي راه‌اندازي بازار مشتقه راه‌اندازي يك بازار نقدي قوي براي آن كالاست. در حال حاضر بازار نقد سكه بيرون از بورس و در سيستم صرافي و بانك است، اما در عين اينكه اين بازار منسجم و مستمر است اما مراجع قيمتي مختلفي در اين بازار وجود دارند. به عبارتي قيمت سكه طلا در صرافي خيابان كريم‌خان با خيابان فردوسي و يك صرافي در محله‌هاي ديگر تهران مختلف است.

علاوه بر يكسان‌سازي قيمت در بازار سكه، دغدغه‌هاي بازار نقد نيز وجود دارد؛ يكي بحث اصالت سكه است، درواقع هنگام خريد به پلمب سكه اعتماد مي‌كنيد اما واقعا نمي‌دانيد سكه درون آن چه عياري دارد، در اين ارتباط نيز تاكنون هر چند به تعداد محدود با مسائلي روبه‌رو بوده‌ايم و سكه‌هاي پلمب شده اصالت نداشته است. معضل ديگر بحث امنيت و جابه‌جايي سكه است، درواقع همين كه شخصي از صرافي بيرون مي‌آيد با ريسك سرقت مواجه خواهد بود. بحث ديگر مشكل فروش است، يعني براي فروش، سكه مجددا بايد تا صرافي حمل شود و ريسك سرقت و همچنين صرف زمان دوباره وجود خواهد شد. با توجه به اين دلايل گواهي سپرده سكه طلا را مطرح كرديم.

طبعا راه‌اندازي اوليه بازار گواهي سپرده طلا با چندين مساله روبه‌رو بود؛ يكي استفاده از بستر مناسب براي انجام اين معاملات بود كه براي اين امر بستر نرم‌افزاري معاملات اوراق بهادار را كه معاملات بورس و فرابورس در آن انجام مي‌شود، در نظر گرفتيم؛ منتها ساعت انجام معاملات در اين بستر تا 12 و 30 دقيقه بود. اين در حالي است كه بازار طلا و سكه ما تازه ساعت 11 از خواب بيدار مي‌شود و قيمت‌هاي جهاني به دليل افق زودتر ما در اين ساعت‌ها به دست ما مي‌رسد. درواقع معاملات طلا در بازار ايران ساعت 11 شروع مي‌شود، ساعت 2 به اوج خود مي‌رسد و تا ساعت 7 بعدازظهر ادامه پيدا مي‌كند. براين اساس در پايان سال گذشته درخواست افزايش ساعت معاملات را از شركت مديريت فناوري و اطلاعات بورس تهران درخواست كرديم كه با همكاري اين شركت ساعت انجام معاملات تا ساعت 15 و 30 دقيقه قرار گرفت؛ با اين گام حجم معاملات مقداري افزايش پيدا كرد.

گام بعدي بحث تبليغات و آموزش بود. در اين بخش هم تبليغات رسانه‌يي انجام داديم و هم با نهادهاي توزيع سكه وارد مذاكره شديم. اما همانطور كه كارشناسان نيز اشاره كرده‌اند بحث فرهنگي معضل اصلي براي توسعه معاملات اين بازار است. يعني به همان صورت كه در فرهنگ مالي، اسكناس را به جاي سكه‌هاي طلا و نقره پذيرفته‌ايم و از آن به عنوان يك قرارداد استفاده مي‌كنيم بايد بتوانيم در ميان مردم گواهي سپرده سكه را به جاي سكه فيزيكي قرار دهيم به گونه‌يي كه حتي براي هديه دادن نيز اين اوراق مورد استفاده قرار گيرد.

در پاسخ به نقدهاي پيرامون اين بازار و اينكه انباري در شهرستان‌ها براي تحويل و پذيرش سكه وجود ندارد بايد گفت در ابتدا بايد بتوانيم حجم معاملات را به قدري برسانيم كه براي خزانه‌دار يا همان بانك تجهيز خزانه صرفه اقتصادي داشته باشد. به هر حال نگهداري از طلا شرايط خاص خود را دارد، بانك رفاه اين امكانم را داشت و ما از خزانه اين بانك كه از پيش وجود داشت استفاده كرديم. با اين حال بانك‌هاي ديگري نيز براي پذيرش سكه و ورود به اين بازار اعلام آمادگي كرده‌اند. ورود بانك‌ها به اين پروسه چون يك كارگزاري نيز در كنار خود دارند مي‌تواند بسيار مفيد باشد، درواقع بانك‌ها در كنار خدمات سپرده‌گذاري بانكي، مي‌توانند باجه بازار سرمايه ايجاد كنند و خريد گواهي سپرده سكه را به مشتريان خود پيشنهاد دهند. فايده ديگر حضور بانك‌ها اين است كه آنها به عنوان يك نهاد مالي تمايل دارند كه هم در بازار نقد و هم در بازار مشتقه سكه فعال شوند، درواقع به نوعي نقش بازارگرداني را به عهده بگيرند كه اين هم در سيستم بانكي امكان‌پذير است. با اين حال در ابتداي كار تعداد بانك‌ها را افزايش نداديم تا و اجازه داديم كه در ابتدا بازار بزرگ شود.

اما بحث بعدي وجود بازيگر فعال و هميشگي است كه حيات و ممات او به اين بازار بستگي داشته باشد. اينكه شخصي امروز تصميم به خريد سكه مي‌گيرد و فردا بخواهد از بازار خارج شود بازار را بدون مشتري مي‌گذارد. راه‌حل ما براي حضور بازيگران فعال، ايجاد صندوق كالايي براي طلا بود، در اين صندوق‌ها افرادي حرفه‌يي حضور خواهند داشت كه با تركيبي از معاملات گواهي سپرده، بازار آتي و آپشن يك پرتفوي با بازده خوب را ايجاد مي‌كنند. يكي از بحث‌هايي كه همواره در بازار مشتقه مطرح است قرار دادن دارايي به عنوان وجه تضمين حضور در اين بازار است؛ اين امكان در صندوق‌هاي طلا وجود خواهد داشت، به اين ترتيب صندوق مي‌تواند تركيبي از موقعيت‌هاي بازار نقد و مشتقه را اتخاذ كند كه هميشه در سود باشد. اين صندوق چون حيات و مماتش به طلا وابسته است، نمي‌تواند وارد معاملات گندم، اوراق بهادار يا كالاي ديگري شود، اين صندوق فقط بايد كار طلا انجام دهد. اما وقتي صندوق را به طلا محدود مي‌كنيم، بايد اين امكلان را براي آن به وجود آوريم كه هم در موقعيت فروش و هم در موقعيت خريد طلا قرار گيرد كه منافع پورتفوي خود و سرمايه‌گذاران در صندوق (Unit Holder) خود را به حد بالايي برساند. بنابراين فرايند ايجاد اين صندوق را به نحوي قرار داده‌ايم كه كاركرد اصلي آن زنده نگه داشتن بازار معاملات سكه باشد، يكي از بازارهايي كه اين صندوق در آن فعاليت خواهد كرد نيز بازار گواهي سپرده سكه است.

ادامه در صفحه 01

 نویسنده:
مشكلات پيش ‌روي دولت آينده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1396/2/30
مشكلات پيش ‌روي دولت آينده
  شهروندان ايران‌زمين ديروز رفتاري مدرن و هوشمندانه را به جهان نشان دادند و از حق راي خود براي بهتر شدن روزگارشان استفاده كردند. ايرانيان نشان دادند مي‌خواهند با مدارا، بردباري و سازگاري و دوري از خشونت به روزهاي روشن برسند و از مسير راي دادن اين آرزوي خود را لباس عمل بپوشانند. ايرانيان نزديك به يك ماه تمام وعده‌ها و آرزوهاي دور از واقعيت‌ها را شنيدند و خواندند و روز جمعه به پاي صندوق‌هاي راي رفتند. رييس دولت دوازدهم با راي اين شهروندان بايد انتخاب و كارش را شروع كند. دولت دوازدهم كار بزرگي را در پيش دارد و بايد اقتصاد ايران را از دو گرداب بزرگ عبور دهد. نخستين چاله بزرگ حفر شده در مسير راه بزرگي ايران و ايراني چالش سترگ نرخ بيكاري بالاي جوانان است. صدها هزار ايراني كه بيشتر آنها از درآمدهاي اندك پدران و مادران خود برداشته و هزينه تحصيل كرده و اكنون داراي مدرك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا هستند از دولت دوازدهم شغل پايدار، بالنده و رو به توسعه مي‌خواهند تا از دانش خود بهره برده و نان و آب آبرومند براي خود و خانواده خود فراهم كنند. اين كار بزرگي است كه در شرايط خشكسالي منابع در ايران بايد انجام شود.  كار دومي كه دولت دوازدهم بايد انجام دهد اين است كه راه برگشت دوباره تورم را مسدود كند و از دستاورد بزرگ خود حفاظت كند. حل بيكاري و حبس كردن نرخ تورم دو اقدام بسيار بزرگ است كه دولت دوازدهم بايد در صدر اولويت‌هاي خود قرار دهد. اين روزهايي كه از راه مي‌رسند روزهايي هستند كه از خيال‌بافي و دادن وعده‌هاي ناشدني عبور كرده‌ايم و بايد روي زمين سفت اقتصاد راه برويم و معضل بيكاري را برطرف كنيم. اين راه چگونه طي مي‌شود و چه بايد كرد؟ تجربه مبارزات انتخابات دوازدهم نشان داد گروهي از سياست‌ورزان ايراني كه طيف‌هاي گوناگون يك جناح سياسي را تشكيل داده‌اند، از سر عمد يا از فراموشي و سهو، به واقعيت اقتصاد ايران آگاهي پيدا نكرده و دنبال راه‌حل‌هاي رويايي هستند و نمي‌دانند كه براي حل معضل بيكاري و بالابردن سطح زندگي شهروندان چه راه سختي در پيش داريم. به نظر مي‌رسد بايد 3 كار در دستور قرار گيرد. كار نخست طرح گسترده و در سطح ملي معضل اقتصاد ايران بدون درگيري‌هاي جناحي-سياسي و گل‌آلود كردن آب‌ها است. اگر اين اتفاق نيفتد و دو جناح سياسي براي يك دوره 4ساله دولت دوازدهم آتش‌بس كارشناسانه را نپذيرند و اجازه ندهند كه در مسير حل مسائل حركت كنيم 4سال بعد در نقطه پايين‌تري ايستاده و حتي توان فرياد كردن هم نداريم. كار دوم و بزرگ اين است كه سازگاري با دنيا – همه دنيا – را به مثابه يك ضرورت و ناگزيري و مهم‌تر از آن محل تامين منابع لازم در شرايط خشكسالي منابع در ايران بپذيريم. تضاد با دنيا براي ايران سودي نخواهد داشت و سازگاري همراه با احترام و آبرو كار بزرگي است كه بايد انجام شود.  سازگاري ميهني و ملي و سازگاري با جهان بسيار سخت است و اگر اين اتفاق نيفتد و بخواهيم همچنان بر طبل آرزوهاي سياسي – جناحي خود بكوبيم ايران عزيز را فرسوده‌تر از چيزي كه هست خواهيم كرد.  نبايد ايران و ايرانيان را در چرخ گوشت طمع و آز و هوس‌هاي سياسي گروه و جناح خويش له كنيم و البته ايرانيان هوشمند اجازه چنين كاري نمي‌دهند.

 نویسنده: محمدصادق جنان‌صفت روزنامه‌نگار
  اسامي: انقاب معظم
  رهبر Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه شناخت ماحظه دقت، با ri.repapswenlodaat@isais
  ايران
  2
  مردم 66420769 كنند
  شركت انتخابات
  در مي اسا انقاب معظم رهبر منهي خا هلل ايت
  حضرت دوره دوازدهمين گيري رأي آغاز دقايق نخستين
  در انتخابات دوره پنجمين جمهوري ست ريا ريختند
  انتخابات صندوق به را خود راي ايران مردم با هدا واي انه اي
  روس محل در حضور با روستا شهر امي اس
  شوراهاي آراي خميني(ره)، امام حسينيه در 110 سيار انداختند.
  صندوق صندوق به را
  خود نعمت به اشاره با سپس منه اي خا هلل ايت حماسه
  حضرت تكرار براي آمدند
  همه مردم افزودند: انتخابات، در مردم حضور
  مردمساالري زودتر چه هر كنند شركت انتخابات در بيشتر چه
  هر پايان در روحاني ود. حش چيز هم كنيم حل را دو ايران|
  گروه را نيك كار زيرا شوند، حاضر دوقرأي صهناي پاي
  در اين بر رسم همواره گفت: انتخابات از بعد روز به اشاره
  با را فكرش كه طيفي جناح هر از آمدند»؛
  «همه انداخت. تاخير به را آن نبايد داد انجام وقت اول در
  بايد بگويند. تبريك او به او رقباي شد برنده كسي هر كه
  است كنيد؛ تصور بتوانيد كه ته يي دس گروه هر از
  بكنيد. انتخابات اهميت بر تاكيد سبا مي انقاب معظم
  رهبر متضاد موارد برخي در متفاوت اي ده اي با
  مردمي در كشور سرنوشت كردند: خاطرنشان مهوري، اس است
  ري امانت مردم آراي كردند. تمركز كليدي نقطه يك روي روز، يك در
  كه را مجريه قوه رييس كه چرا است، مردم آحاد
  دست با مجلس اين در قم نماينده دهم مجلس رييس هاي سال براي را اكشور كن نداز ام چش كه يي
  نقطه شهر شوراهاي انتخابات همچنين كنند، مي نتخاب
  ا از بوده مهم هميشه كشورمان در انتخابات اينكه
  بيان ايرانيان باالي مشاركت مو كند خص مش
  آينده شهري خدمات آن، منتخبان زيرا است مهم نيز
  ِ
  روستا حضور گفت: يآيد، شمار به ديني ردماالري
  اركان بسازد. كشورمان براي را ري روش مداز ان چش واند
  ت دارند. اختيار در را مردم روزمره مسائل يعني
  روستايي دستاوردهاي راي، اي دوق صن پاي در مردم
  چشمگير روههاي تا رايان دال اعتگ حلبان اصاط طرفداران
  از كار مشغول كه خبرنگاران صداوسيما از تشكر با
  ايشان دارد. همراه به كشورمان براي خوبي مردم تا موتلفه ا هري يدا پا اصولگرايان
  سمپات كردند: توصيه مردم آحاد به هستند، خبر انتقال
  مهم شركت از پس ديروز الريجاني علي ايرنا، گزارش به سياسي هبندي دست در اساسا كه بازار كوچه كنيد.
  عادي شركت انتخابات در شناخت حظه ت، دق
  با در قم ابوالفضل(ع) حضرت مسجد در انتخابات
  در تا شدند حاضر انتخابات در همه و... نمي ند گير را
  ق معظم رهبر كه گونه هما افزود: خبرنگاران
  جمع انتخابات در ايرانيان باالي مشاركت يك ديگر بار انتخابات در مردم گسترده حضور فرمودند انق ني اب خبر موج
  روي عمومي ار افك جهاني اي ان رسه داغ اخبار راس
  در را دشمنان باشد منيتز سا كشور براي اند مي تو ايرانيان استقبال از كه تصاويري بگيرد. ار بين قر المللي آشفتگي منطقه در كه شرايطي در ويژه به كند دفع تصاوير شده، ثبت كشور از خارج اي سفارتخهان
  در را منطقه كشورهاي از بسياري دارد وجود
  امنيتي خود سرنوشت به ايرانيان قه عشق از ينظيري
  ب رهبري بازرسي دفتر رياست از وري اط امروز انتخابات كرد: بيان وي است. كرده خود
  درگير تبلور خارج در هم داخل در هم كه ده نشان
  را استعفاي خبر آگاه منبع يك -رنا| اي كرد
  استعفا روستا شهر اسمي شوراهاي مهوري،
  رياس كرد.
  پيدا رهبر بازرسي دفتر رياست از را وري نناط يكبر
  عل تاثيرگذار خود نوبه به يك هر مجلس ي يه ور ميان نسل يها راياول رنگ پر حضور موارد، اين كنار
  در درباره هنوز كه گفت اما كرد تاييد نق اب ا
  معظم پيشرفت در جمهوري رياست انتخابات نقش اما است، گذشته روز انتخابات توجه جالب نكات زي ام و س ها است. نشده داده نظري درخواست اين
  پذيرش است. برخوردار بيشتري اهميت از كشور ساماندهي
  و نخستين براي كه نوجواني جوان هاي چهره
  بود. خبري هاي كانا برخي خبرسازي آگاه منبع
  يك امروز اميدواريم اينكه بيان با دهم مجلس در قم
  نماينده يي دوره تا يدند م حاضر راي هاي دوق صن پاي
  بار اكبر عل عزل مورد در خاص كانديداي يك
  حامي پاي در اول راي ويژه به مردم چشمگير حضور
  شاهد در كنند. آغاز را خود اجتماعي اي ارك مشه از
  تازه معظم مقام دفتر بازرسي دفتر رياست قاز وري ناط
  ن امانت مردم آراي كرد: بيان باشيم، راي دوق اي هصن هانه، سگ قواي روساي مردمي قشرهاي حضور گفتند
  كنار چه راي هاي صندوق پاي سياسي هاي چهره دولتي مسووالن نوري ناط آقاي گفت: وي خواند. كذب را
  رهبري دقت با نظارت اجرايي مسووالن هحتم ور طو است قهاي صندو پاي نيز سياسي ههاي چهر
  مسووالن براي كه ظيفهيي احساس به توجه با پيش اظهارات
  چندي راي اخذ محل عنوان
  نام همچنين الريجاني كنند. مي صيانت مردم آراي از
  نظر راي دوقهاي صن در را خود راي شدند حاضر
  راي اميد تدبير دولت روحاني آقاي جناب از است.
  دفاع همدلي نشاط روز فردا تهران ارشاد حسينيه جمهوري رييس روحاني
  حسن ارزيابي خوب انتخابات برگزاري در ان را رس رد
  عملك دوره دوازدهمين انتخابات اساس اين بر
  انداختند. اصل به عنايت با ديگر طرف از طرف يك هاز داشت
  ان كرد. قدرداني آنها از
  ا را كشور پيشرفت توسعه راه مردم كه است اين انتخابات پيام امي اس شوراهاي دوره پنجمين مهوري،
  رياس ديهاي بن جناح از رهبري رفيع جايگاه بودن تهران
  مبرا ارشاد حسينيه جمهوري ريي اول معاون جهانگيري
  اسحاق دوره دهمين يي دوره ميا نخستين روستا يدهند.
  شهر ادامه سربلندي با را راه اي اخت شن
  ان عمومي هاي سوءبرداش از جلوگيري رايج
  سياسي است ايران ملت انتخابات، اين واقعي پيروز مسلما (ع) ديروز صبح هشت ساعت از اسامي شوراي يدهد.
  مجلس افزايش منطقه در را ايران امنيت مردم گسترده حضور قم ابوالفضل حضرت مسجد دهم مجلس رييس الريجاني
  علي گيري كنار به تصميم پيش چندي خصوص اين
  در كه بود هايي چهره جمله از هم قضا دستگاه
  رييس سراسر در راي اخذ 005عبه ش 36زار حدود
  در رهبري معظم مقام بازرسي دفتر رياست مسووليت هستند.
  از مردم انتخابات واقعي پيروز تهران قضائيه قوه رييس الريجاني ملي اهلل يت
  آ اهلل آي انداخت. صندوق به صبح نوبت در را خود
  راي تا شد آغاز مسووالن مردم گسترده حضور با
  كشور فتهند. گر
  را اطمينان كشور از خارج ايرانيان به است. منطقه ادث مه ران اين تري
  انتخابات قهاي صندو پاي در حضور اينكه بيان با جاني ملي ري الآ اين اجتماعي سياسي حيات در ديگري افتخار جماران
  برگ حسينيه خارجه امور وزير ظريف
  محمدجواد ترامپ كردن متقاعد دنبال به نياهو يشود.
  نتا صيانت آنها از دارد اهميت آرا اي ود يش
  داده گذاشتن نمايش به بر وه ات انتخاب در شركت راي بخورد. ورق
  كشور ايران عليه بيشتر هاي حريم اعمال دارند.
  براي بااليي سياسي شعور كه دادند نشان مردم جماران حسينيه امام(ره) يادگار خميني
  سيدحسن امنيت سطح ارتقاي موجب ملي اتحاد
  همبستگي كابينه مقامات از يكي اورن، كل اي| يسنا ت-
  اسا قطعا نهايي، نتيجه از فارغ گفت: ي، مد شو ور كش كرد
  اقتدار كمك او به بايد ود اب انتخ كه نامزدي هر است.
  مردم آگاهي بصيرت با دادن رأي است مهم آنچه جماران حسينيه دفاع وزير دهقان
  حسين گفت: امريكا در اسراييل پيشين سفير
  نتانياهو است. انتخابات اين واقعي پيروز ايران
  ملت در حضور با ديروز مهوري ريي روحاني
  حسن به زدن صدمه ايران عليه جديد اي ري تح از
  هدف پيشرو سال در بايد است، قبول قابل گذشته ال س4 در دولت تهران
  مسير عصر ول زندگي اميد دخترانه مدرسه ييسجمهور دفتر رييس نهاونديان
  محمد عمومي روابط كل اداره از نقل به ميزان گزارش
  به دوره دوازدهمين انتخاب براي را خود راي ارشاد
  حسينيه ممنوعيت كه است روشي همان به كشور اين كنيم.
  اقتصاد حركت بيشتر سرعت با اما راستا همين در
  هم انداختن از پس ملييجاني الر هلل ت آي قضاييه، قوه روستا شهر شوراهاي دوره پنجمين تهوري اس
  ري برجام توافق حصول از پيش بانكي تراكنش است.
  انتقال ايران مردم موثر مشاركت گروه در ايران بلندمدت آينده ارشاد حسينيه جمهوري رييس معاون ابتكار
  معصومه كرد: تصريح خبرنگاران جمع در صندوق به خود راي انداخت. صندوق
  به 22 است قرار ترامپ بود. شده از سشك ايران كنند.
  براي تلقي قانوني را انتخابات نتيجه بايد همه تهران جمهوري رياس دوازدهم انتخابات امزد ني رئيس
  ابراهيم يكنند اعتراف هم ما دشمنان امروز نتيجه، از
  فارغ تا ها قابت همه اينكه بيان با كشورمان ييسر جمهو رژيم به سعودي عربستان از خرداد) (اول اه
  م فشارها همه وجود با مردم ي، اس ام جمهوري در
  كه محل اين در ايشان ارادتمندان ما اني اشم سنج اهلل رف آي غياب در همدلي، روز فردا كرد: تاكيد د، ابم مه خاتي امروز
  پايان اقدامات ادامه در ترامپ كند. سفر جماران
  صهيونيستي حسينيه بودجه برنامه سازمان رييس نوبخت
  محمدباقر يك آنها تعبير به بنا اده ايستان نظام اي ري هح كرديم.
  و پيدا حضور ريخت صندوق به را خود راي هميشه ايشان كه بود. خواهيم هم كنار در همه است نشاط
  وحدت موشكي برنامه بهانه به هفته اين ايران، عليه
  خصمانه مردم است برقرار كشورمان در دموكراتيك روند مباركي بسيار روز امروز، اينكه بر تاكيد با است.
  روحاني داده اهعبور بزنگ از را كشور هميشه مردم راي خارجه امور وزارت انتخابات ستاد اتمي انرژي سازمان رييس صالحي يكبر عل تصويب كشورمان عليه جديدي هاي تحريم
  ايران يدهند. راي آزادانه مردم واقع در امروز كرد: اظهار است، ايران مردم
  براي نتانياهو ايران، عمساله زود: اوه اف اورن
  كرد. بود. جانبدارانه نامزدها اخبار پوشش در صداوسيما عملكرد ارشاد حسينيه مجلس رييس نايب مطهري
  علي حضور بر اه اينكه بيان با قضا دستگاه
  رييس سرنوشت تعيين حق كه خود مهم هاي حقوق از
  يكي ميان صلح هاي تا در ترامپ همكاري
  خواستار هدايت مرهون امن سالم انتخابات برگزاري منطقه بحراني شرايط
  در مهمي بسيار مولفه نيز اصلح انتخاب انتخابات،
  در يكنند. تعيين را است تهران
  كشور امير(ع) مسجد مجلس نماينده صادقي محمود است. فلسطين است.
  اسراييل هوشيار مردم رهبري معظم
  مقام مردم انءاهلل شا كرد: اظهار است، كشور پيشرفت
  براي انتخابات در مردم گسترده مشاركت به اشاره با
  وي تحكيم باعث مردم گسترده حضور دههاي وع شدن اجرايي سبب انتخابات در مردم حداكثري
  مشاركت تامل هوشياري، بصيرت، با هميشه مثل ايران شريف من به صبح اول در آنچه براساس كرد: جماران
  خاطرنشان حسينيه مجلس نماينده عارف محمدرضا مطهري علي يلنا| ت- اسا امي اس يشود.
  انقاب شهر شوراهاي جمهوري رياس مسند در
  آنان همچنين مجريه قوه اداره براي را اصلح فرد دقت، روستاها شهرها همه در مردم حضور دادند،
  گزارش انداختن از پس اسمي شوراي مجلس رييس
  ناي شهر اسامي شوراهاي در عضويت براي را اصلح
  افراد ايجاد صبح ابتداي از طوالني صفوف است خوب
  بسيار جمع در ارشاد حسينيه صندوق در خود
  راي چه هر اقتدار پيشرفت شاهد تا كنند انتخاب ستا اس رو براسو ويم حاضر آرا اي دوق صن پاي يدهيم اعتا جهان سطح در ين ما ثيرگذار تا نفتي اجتماعي
  غير نشاط بيكاري مهار سوي به حركت آنها براي راي اين كه يد نمن اس احس مردم است.
  شده كرد: اظهار مردم گسترده حضور درباره
  خبرنگاران باشيم. كشور بيشتر قانون با فقط كشور است كشور قوانين اساسي ون ان قمك او باي كشور وحدت نيز مردم نشاط
  فرهنگ حضور با اميدوارم اينكه بيان با ييسي جمهور دهشان آين لهاي نس حتي فرزندان خود سرنوشت
  و از را ما كشور كه است مردم باالي مشاركت
  مهم انتخابات، در حضور اينكه بيان با قضاييه قوه ييس در من نظر به اينكه بيان با جمهور رييس شود. مي اداره اينكه بر مبني پرسشي به پاسخ در روحاني حسن كنيم. روشن اول مرحله در انتخابات تكليف مردم سترده اهميت به اشاره با روحاني بود. خواهد تاثيرگذار
  بسيار يكند. بيمه برده پيش سياسي اقتصادي
  لحاظ خالص نيت با بايد يد مي رآ شما به عبادي عمل يك به كشور در آنچه داد: ادامه دارد، وجود نقص دو ور رو كي انتخابات در شما رقباي از يكي كه صورتي در انتخاب مردم راي با كه كسي هر كرد: خاطرنشان ود، مت سش به ما انتخابات اين در داد: ادامه امسال
  انتخابات خاطرنشان امروز انتخابات برنده با رابطه در
  مطهري صدا ويژه به رسانه اصحاب از تقدير ضمن شود، ام جكي ان اس چيز دو من نظر به دارد وجود نقص عنوان چيست دهيد مي انجام كه كاري نخستين شود،
  پيروز تا كنيم كمك او به بايد سال چهار اين در همه ود، ليل ش همين به كنيم مي حركت جديد قرن 1400
  دوم درجه گزينه شود پيروز كسي چه اينكه
  كرد: انتخابات برگزاري اران درك اندس همه براي سيما، يگيرد صورت گريزي قانون متاسفانه گاهي ينكه اساا اينكه بر تاكيد با كنيد، تمكين قانون به آيا
  و همچنين برسانيم مقصد به را مسووليت سنگين ين بار كامل پيشرفت قدرت آمادگي، با كه كنيم اش
  بايد امي اس انقاب واقع در انتخابات برنده لذا
  است، كرد. توفيق آرزوي اين اگر يد؛ مت اف اتفاق گريزي اخاق كه است آن ديگري راي ما اينكه كرد: اظهار است، قانون مبناي بر
  انتخابات صادرات افزايش ملي، توليد فرزندان، اشتغال خاطر به شويم. جديد قرن
  وارد كردند احساس مردم اينكه بيان با او هستند.
  مردم دلخواه نتيجه به خود نظر مورد كانديداي انتخاب
  با دارند فعالي حضور مردم گفت: يند، رس
  خود را ايران انتخابات از دور اين در اقتصاد مساله وي دارد. راي ود وج ري هم هي تركيگ خبر» تي. آر. تلويزيوني«تي. خبري خارجي
  شبكه هاي رسان در جمهوري اس ري انتخابات آغاز گسترده
  بازتاب چون دانند نم صوري فانتزي امري را
  انتخابات نزديكي گفت:رقابت خواند پراهميت بسيار ايراني رايان ندگ راي ده انتخابات دوره دوازدهمين براي ايران مردم اعه رد كي زارش ام
  گ پرشور هم مردم دليل همين به است واقعي
  رقابت ابراهيم كنوني جمهوري ييس روحاني حسن اصلي نامزد دو بين شهر اسامي شوراهاي انتخابات دوره پنجمين تري جمهو ياس برانگيخت
  ر را خارجي خبرنگاران تعجب مردم باالي
  مشاركت هند. شدا
  حاضر به انتخابات است ممكن است جريان در هولگرا) ار(اص كمحافظ رييسي از بيش كه است درحالي اين رفتند. راي اي دوق صنه پاي روستا
  و برجام كننده نقض خواهد، نمي واشنگتن شود. مشخص دور همين در يا شود كشيده دوم دور در را نظر مورد نامزدهاي به خود آراي رانني ايوان ميليون 56 ام
  ديده تهران در حضورم سال 15 در را صف طوالنيترين تايمز: نيويور
  خبرنگار كميسيون عضو گودرزي مسعود ملت|
  باشد-خانه و24 فرانس تلويزيوني شبكه همچون غرب تصويري هاي نه رسا حضور به اشاره با رسانه اين بيندازند. ده پي دوق صينني
  031هزار شوراي مجلس در خارجي سياست ملي
  امنيت پرداخته ايران تهوري اس ري انتخابات خبر پوشش به نيز ورونيوز له معظم سخنان انتخابات، اين در رهبري معظم مقام مشاركت
  و گفت: گاردين است. جمهوري رياس انتخابات در دوباره روزي گذشتپه روز ايران تمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين ايران عليه اي تحريه امريكا داشت: اظهار اس
  امي بيشتر چه هر حضور خواستار ايران عالي رهبر داد: 24 زارش رانس راي دوقهاي صن پاي در مردم حضور مشاركت به دعوت
  درخصوص قرار د، رده كان آغاز را رايري گي طوالني هاي در كه ايران مردم حضور شد. برگزار خارجي كشورهاي ايران در همزمان صورت
  به خواهد نمي واشنگتن كه چرا كند نمي تمديد
  را ايران مردم مشاركت الميادين، خبري شبكه شد. انتخابات در ردم مابت، رق در حاضر 4زد ام ان مين از ايران مردم كه رد اع او
  منعكس كنند. انتخاب نيز را غرب با كشور آينده روابط اس كرد. جلب خود به پيش از بيش را خبرنگاران توجه مردم شكوه
  با ابطال تمديد به اشاره با وي باشد. رجام بق
  كننده نخستين در را روستا شهر شوراهاي توري اسم ري انتخابات در يكنند. انتخاب خود آينده جمهوري ييس عنوان به را نفر
  يك در وركايمز نيوي خبرنگار اردبرينك» «توماس راستا همين
  در روند كرد: عنوان امريكا سوي از مران اي ري اي تح
  ه معظم رهبر حضور خواند گسترده بسيار انتخابات برگزاري ات وص اع سص درخ خود خبر در نيز تركيه وي تي. ان. تلويزيوني
  شبكه تركيه هاي نه رسا اول تيتر جمهوري، ست ريا انتخابات گيري راي انتخابات برگزاري ادامه به اشاره با خود توييتر صفحه در
  تهران نشان امريكا جديد دولت ترامپ گيريي ها ضع
  مو خود راي انداختن براي ساعت نخستين در اي خامن اهلل آي اب انق دوره دوازدهمين آراي اخذ مرحله آغاز به اشاره با ايران
  انتخابات جمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين ري راي گي مرحله آغاز حسينيه در مردم تجمع ايران مهوري اس ري دوره
  دوازدهمين را ايران اي ري تحه كه ندارد قصد واشنگتن د،
  ده دلگرمي مايه را امر اين به مردم اهتمام بر ايشان تاكيد دوق صنامي اس اي وراي انتخابات دوره پنجمين تهوري اس ري
  انتخابات ههاي رسان اغلب داشت وسيعي بازتاب تركيه اي ان رسه در ايران در حضورم سال 15 در را صف يترين طوالن نوشت:«امروز
  ارشاد كسال براي را آن ابطال بنابراين كند تمديد
  مجدد خواند. ايران ملت حضور با 20 ساعت تا وانند ران اي مردم كه كرد اع روستا
  شهر آناتولي خبرگزاري كردند. منعكس را مهم رويداد اين تركيه خبري ديدم».
  تهران مجلس در ممسني نماينده كرد. خواهد تاييد
  ديگر صبح خبري شبكه اين خبرنگاران الميادين خبري شبكه گزارش به دهند. راي خود نظر مورد كانديداي به 130 زار اي
  در در ايران مردم حضور از خود تركي فارسي بخش خبر در كيه در تر جمهور ريي انتخاب نوشت: گزارشي در نيز گاردين
  روزنامه كه ها تحري تمديد داد: ادامه اس ام شوراي
  دهم از ايران شهرهاي ديگر مشهد تهران، اهالي گسترده اقبال از واجد ديروز 81ال باالي ايرانيان اينكه اع ام با همچنين رسانه
  اين كرد اعام داد خبر كشورمان داخل در راي صندوق 130 زار اي په آينده چراكه است شده تبديل مرويدادها ريهن از يكي به
  ايران براي بود انتخابات در ترامپ تند شعارهاي از
  يكي در شركت براي راي اخذ اي دوق صن پاي در آنها حضور انتخابات تصاوير خود سايت در هستند نفر ميليون 56 از بيش دادن راي
  شرايط دهند. راي انتخابات در وانم روز امت ايراني 65ليون مي از بيش كه گاردين، روزنامه نوشته به كرد. خواهد تعيين را ران ه ام ات
  تع امي اس جمهوري روي فشار ايران عليه
  تبليغات روستا شهر شوراهاي تهوري م رياس انتخابات دوره دوازدهمين كرد. منتشر منعكس را راي اخذ شعب در ايرانيان حضور از
  زيادي انتخابات در رهبري معظم مقام مشاركت خود اول خبر در رسانه ايك اند رفت راي هاي دوق صن پاي درحالي جمعه روز ايران
  مردم نقض عامل ندارد قصد امريكا حاكميت كه چرا
  بود هاي خامن اهلل آي اب انق معظم رهبر حضور به اشاره با الميادين داد.
  خبر به را مردم ايران رهبر نوشت: كرده منتشر خود خبري محتواي در را نسل يك براي كشور اين مسير ميند توا آن نتايج شود، مي
  گفته باشد.
  برجام ايشان دعوت آن، در خود راي انداختن جهت راي اخذ صندوق پاي در باالست بسيار انتخابات در ايران مردم حضور به اشاره با همچنين آناتولي خواند. فرا راي دوق اي اي در حضور است تاثيرگذار آينده بر تنها بت نه قا ها ين پيروز كند.
  مشخص مجازي فضاي در ها زني گمانه شايعات
  به اين دانست. مهم بسيار را انتخابات در گسترده حضور براي ردم موره از دوازدهمين خبر پوشش با ان ان س تلويزيوني«
  شبكه خارجي كشورهاي برخي در ايران مهوري رياس انتخابات رگزاري اصلي رقباي كرد. خواهد تعيين را كشور آينده مسير
  بلكه ستاد در ديروز كشورصبح وزي| -اد نكنيدپ
  توجه وزير ظريف محمدجواد جمهوري ريي روحاني حسن حضور روزنامه گزارش تهران از خود خبرنگار توسط ايران وري اس جمه ري
  انتخابات نيوزيلند جنوبي كره ژاپن، چين، مقيم ايرانيان نوشت: تركيه ازجمله رييسي ابراهيم ايران ور ريميه روحاني حسن انتخابات
  اين انتخابات برگزاري آغاز صدور ضمن كشور
  انتخابات راي انداختن براي تهران شمال انتخاباتي ستادهاي از يكي در ن» ارجه پلت خك «فردري باالست. بسيار انتخابات در ايران مردم حضور
  داد: سايرين از زودتر ساعت، افق تفاوت علت به آسيايي كشورهاي برخي فردي عنوان به كه روحاني است: داده ادامه روزنامه اين
  هستند. وجود احتمال كرد: اظهار مردم به كشور سراسر
  در خارج داخل در ايراني گان راي دهند تشويق موجب را صندوق در خود ههاي حوز از يكي در حضور با اين س تلويزيوني شبكه
  خبرنگار كردند. شركت گيري راي در موسوم گروه 2015 جوالي در توانست يود، شناخته رو
  ميان ها نه رسا مجازي فضاي يدر هان گمانه
  شايعات حضور الميادين خبرنگار خواند. سربلند ايران ساخت تداوم راي بن اي ور در كش رايگيري روند چگونگي درباره توضيحي تهران در ري راي
  گي انتخاب براي ايران مردم نوشت: نيز تركيه شفق يني روزنامه يمهاي تحر رفع به منجر كه يابد دست يي هسته توافقي 5به +1
  به نگاه شايعات اين به توجه بدون بنابراين دارد
  وجود راي انداختن براي مهوري اس ري انتخابات ديگر امزد ا، اش هطب انتخابات برگزاري اوليه ساعات در كه درحالي گفت: داد
  انتخابات اين نوشته به رفتند. راي اي دوق صن پاي ديروز سجمهوري ريي نظر به شد. كشور اين هي هستي برنامه محدوديت ازاي در
  ايران انتخابات عيهستاد هاي اطا سيما صدا به
  آنها پنجمين جمهوري رياس انتخابات دوره دوازدهمين صندوق در ود ت، اسخ باقي آن پايان تا زيادي زمان هستيم ايران وري اس جمه
  ري هزار 63 از بيش صندوق زار 130 در وانند تم ايران مردم روزنامه، هتر بست رويكردي است، تندرو اصولگرا حزب از كه رييسي
  آي كرد: اظهار ادامه در ان ضل رحم باشد.
  كشور كرد. ارزيابي مهم را شهر شوراهاي دوره حوزه اين از بيرون در طوالني صف باالست بسيار مردم
  حضور دهند. راي نفر يك به شده ام اع امزد ان مي از راي اخذ شعبه براي روحاني بزرگ چالش اما دارد. لبي الم جامع با تعامل
  در كامل اطمينان با نظارتي هجرايي تگا هاي ‌ها
  دس چهر يكنند صيانت ملت آراي از دقيق ريزي
  برنامه از يي حله مر هيچ در دخالتي يا تغيير گونه
  هيچ اين ما راي. يك براي حتي فتد، نمي اتفاق
  انتخابات رود مي ضربه زير ضدامنيتي حركت ترين كوچك شود تبديل رفاقت به بايد بت ها قا
  ر يدهيم. اطمينان مردم به
  را ضد امنيتي ضد جريانات گذشته بتي مناسها در شايد تاكنون اينكه بيان با ات اط اع وزير موقت جمعه امام كنيم. درك را انتخابات اهميت نيم ينكه بيان با تهران موقت جمعه
  امام همكاري براي را قبي ان افراد منتخب رد
  ف دهند نشان را خود حضور نوعي به يند مد كر سعي انقا اظهار ته، ايم ش ندا امنيتي ضد اقدام مديريت يشود انتخاب كه فردي اينكه به اشاره با ران ده ته تمام رقابت مناظره زمان
  ديگر بيان با نگهبان شوراي بير يسنا| كند
  انتخاب بيافرينند. را تهديدهايي بزنند كارهايي به دست نوعي دب ضو جريانات گذشته در شايد كرد: خاطرنشان يرد، مي دست به را كشور چهارساله اجرايي از گفت: است، رسيده فرا رفاقت
  زمان افراد بايد شد، ييسر جمهو كه كسي هر
  اينكه به نسبت دوره اين در الحمداهلل كرد: تصريح ات عاط وزيا به كردند مي سعي انقا ضد امنيتي فعال پاك صالح، بايد ود اب انتخ كه فردي كرد: شود. تبديل رفاقت به بايد رقابت
  امروز كرد: تاكيد كند، انتخاب همكاري براي را انق
  اب البته هستيم؛ معنا اين افت شاهد مهگذشته هاي برنا انتخابات دوره، اين در اما كنند تهديدآفريني نوعي جمله از قوانين كردن پياده ام اس ضعفا، فكر به اشد كرمانيب دي موح اهلل آي ايسنا، گزارش
  به امروز دهند، ادامه را ارقها كان رك اب يك
  با اين نديديم ضرورتي اما بوده متعددي موارد نبوده، اينكه علو محمودن سيد ايرنا، گزارش به هستيم. معنا اين افت شاهد حتما خود انتخاب زمينه در مردم باشد اساسي ون در ان نچه كرد: اظهار تهران هفته اين جمعه نماز
  خطيب داشته استقامت بايستند كار سر قرص نكنند،
  فردا تشويش مايه احيانا برسانيم ردم ماط اب را جزيي موارد كشور وزارت راي اخذ شعبه به دادن راي براي كه جمعه روز عظيم يي عده لحظه اين تا كه چرا فته گرند را تصميمشان اينك بود منتخبان دروني نيت اساس بر شد گفته
  مناظرات احمد باشند. آماده مردم به خدمت براي
  باشند شويم. مردم خاطر موعد در همواره ما مردم افزود: خبرنگاران جمع در بوده ده دارد. آم ادامه روند اين روز پايان تا كرده شركت ابات خت. ت اس ان اري در همك صفا صميميت، برادري، اخوت، هان
  وظيف راي انداختن از پس نگهبان شوراي دبير
  جنتي زمان امام گمنام سربازان هوشياري الحمداهلل افزود: يفا علوي را نقش ين ين تر فر امنيت بهترين خود، يهاي آفرين نقش مردم چشمگير حضور شاهد اينكه به اشاره با حدي موني كرما دقت نبوده مردم انقاب شأن در كه گفتند هي جملي اگر
  پس آرا اين گفت: خبرنگاران جمع در صندق در
  خود به صدمه باعث كه مشكوكي حركت هر شده موجب (عج) آگاهانه هوشيارانه پرشور، حضور شاهد لحظه رده اي اند. راي دوقهاي صن پاي در كامل امنيتي با آزاد فضاي در كرده توبه الهي درگاه به آن خاطر فب دي ان اگر
  كنند بايد مردم كند، تعيين را كشور آينده
  سرنوشت شناسايي يود، انتخابات ايام در كشور آرامش نيت ام معظم رهبر فراخوان به مردم پاسخ ودهاهد ردم اي خيره را دنيا چشم امنيت آزادي اين كرد: تصريح هستيم، كنند. عذرخواهي مردم از
  و ادا بايد دارند گردن به ديني كه كنند
  احساس كه موردي هيچ تاكنون بروند ضربه زير آنها همه شود هستيم. انتخابات صحنه در حضور براي نق اب آزادي امنيت اين كه ورند غبطه ايران امنيت به كرده جمهوري رياس انتخابات امروز اينكه به اشاره با
  وي راه در آنها كنيم، پاسداري شهدا خون از بايد
  كنند. آسيبي باشند، توانسته امنيتي ضد نق ضد هاي يان جر حضور از كه درونازي امنيت الحمداهلل داد: ادامه وي به واليت از تبعيت انقابي روحيه ايمان، وحدت، سايه در زمان در تقوا رعايت به است برگزاري حال در شوراها
  و حركت راه اين در بايد ما دادند ان انق او اسم
  ا ايم. نداشت برسانند، پرشكوه حضور روز اين در كشور امنيت ت؛ اسه گذاشته را خود آثار د، وش ور كشج در مردم يكايك است. آمده دست عمل خود وظيفه به بكوشيم گفت: كرد تاكيد
  باقيمانده دهيم. ادامه را آنها راه كنيم
همه آمدند براي تكرار حماسه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/30
همه آمدند براي تكرار حماسه
روساي قواي سه‌گانه همصدا با مردم ايران راي خود را به صندوق ريختند


گروه ايران|

«همه آمدند»؛ از هر جناح و طيفي كه فكرش را بكنيد. از هر گروه و دسته‌يي كه بتوانيد تصور كنيد؛ مردمي با ايده‌هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد كه در يك روز، روي يك نقطه كليدي تمركز كردند. نقطه‌يي كه چشم‌انداز كلان كشور را براي سال‌هاي آينده مشخص مي‌كند و مشاركت بالاي ايرانيان مي‌تواند چشم‌انداز روشن‌تري را براي كشورمان بسازد. از طرفداران اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان تا گروه‌هاي سمپات اصولگرايان و پايداري‌ها و موتلفه تا مردم عادي كوچه و بازار كه اساسا در دسته‌بندي سياسي قرار نمي‌گيرند و... همه در انتخابات حاضر شدند تا يك‌بار ديگر مشاركت بالاي ايرانيان در انتخابات در راس اخبار داغ رسانه‌هاي جهاني و افكار‌عمومي بين‌المللي قرار بگيرد. تصاويري كه از استقبال ايرانيان در سفارتخانه‌هاي خارج از كشور ثبت شده، تصاوير بي‌نظيري از عشق و علاقه ايرانيان به سرنوشت خود را نشان مي‌دهد كه هم در داخل و هم در خارج تبلور پيدا كرد.

در كنار اين موارد، حضور پر رنگ راي‌اولي‌ها و نسل سومي‌ها از نكات جالب توجه انتخابات روز گذشته بود. چهره‌هاي جوان و نوجواني كه براي نخستين بار پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شدند تا دوره‌يي تازه از مشاركت‌هاي اجتماعي خود را آغاز كنند. در كنار حضور قشرهاي مردمي روساي قواي سه‌گانه، مسوولان و چهره‌هاي سياسي نيز پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند و راي خود را در صندوق‌هاي راي انداختند. بر اين اساس انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نخستين ميان‌دوره‌يي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ساعت هشت صبح ديروز در حدود 63هزار و 500 شعبه اخذ راي در سراسر كشور با حضور گسترده مردم و مسوولان آغاز شد تا برگ افتخار ديگري در حيات سياسي و اجتماعي اين كشور ورق بخورد. هر نامزدي كه انتخاب مي‌شود بايد به او كمك كرد

حسن روحاني رييس‌جمهوري ديروز با حضور در حسينيه ارشاد راي خود را براي انتخاب دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا به صندوق انداخت.

رييس‌جمهور كشورمان با بيان اينكه همه رقابت‌ها تا پايان امروز خاتمه مي‌يابد، تاكيد كرد: فردا روز همدلي، وحدت و نشاط است و همه در كنار هم خواهيم بود.

روحاني با تاكيد بر اينكه امروز، روز بسيار مباركي براي مردم ايران است، اظهار كرد: امروز در واقع مردم يكي از حقوق‌هاي مهم خود كه حق تعيين سرنوشت كشور است را تعيين مي‌كنند.

وي با اشاره به مشاركت گسترده مردم در انتخابات خاطرنشان كرد: براساس آنچه در اول صبح به من گزارش دادند، حضور مردم در همه شهرها و روستاها بسيار خوب است و صفوف طولاني از ابتداي صبح ايجاد شده است. مردم احساس مي‌كنند كه اين راي براي آنها و سرنوشت خود و فرزندان و حتي نسل‌هاي آينده‌شان بسيار تاثيرگذار خواهد بود. روحاني با اشاره به اهميت انتخابات امسال ادامه داد: در اين انتخابات ما به سمت 1400 و قرن جديد حركت مي‌كنيم و به همين دليل بايد تلاش كنيم كه با آمادگي، قدرت و پيشرفت كامل وارد قرن جديد شويم.

 حركت به سوي مهار بيكاري و نشاط اجتماعي

رييس‌جمهوري با بيان اينكه اميدوارم با حضور گسترده مردم تكليف انتخابات در مرحله اول روشن شود، خاطرنشان كرد: هر كسي كه با راي مردم انتخاب شود، همه در اين چهار سال بايد به او كمك كنيم تا اين‌بار سنگين مسووليت را به مقصد برسانيم و همچنين به خاطر اشتغال فرزندان، توليد ملي، افزايش صادرات غير نفتي و تاثير‌گذاري‌مان در سطح جهان و اعتلاي فرهنگ و نشاط مردم و نيز وحدت كشور بايد ‌به او كمك كنيم. حسن روحاني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در صورتي كه يكي از رقباي شما در انتخابات پيش‌رو پيروز شود، نخستين كاري كه انجام مي‌دهيد چيست و آيا به قانون تمكين مي‌كنيد، با تاكيد بر اينكه اساس انتخابات بر مبناي قانون است، اظهار كرد: اينكه ما راي مي‌دهيم و پاي صندوق‌هاي آرا حاضر مي‌شويم براساس قانون اساسي و قوانين كشور است و كشور فقط با قانون اداره مي‌شود. رييس‌جمهور با بيان اينكه به نظر من در كشور دو نقص وجود دارد، ادامه داد: آنچه در كشور به عنوان نقص وجود دارد به نظر من دو چيز است يكي اينكه گاهي متاسفانه قانون‌گريزي صورت مي‌گيرد و ديگري آن است كه اخلاق گريزي اتفاق مي‌افتد؛ اگر اين دو را حل كنيم همه‌چيز حل مي‌شود. روحاني در پايان با اشاره به روز بعد از انتخابات گفت: همواره رسم بر اين است كه هر كسي برنده شد رقباي او به او تبريك بگويند.  آراي مردم امانت است

رييس مجلس دهم و نماينده قم در اين مجلس با بيان اينكه انتخابات در كشورمان هميشه مهم بوده و از اركان مردم‌سالاري ديني به شمار مي‌آيد، گفت: حضور چشمگير مردم در پاي صندوق‌هاي راي، دستاوردهاي خوبي براي كشورمان به همراه دارد.

به گزارش ايرنا، علي لاريجاني ديروز پس از شركت در انتخابات در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) قم در جمع خبرنگاران افزود: همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب نيز فرمودند حضور گسترده مردم در انتخابات مي‌تواند براي كشور امنيت‌ساز باشد و دشمنان را دفع كند به ويژه در شرايطي كه در منطقه آشفتگي امنيتي وجود دارد و بسياري از كشورهاي منطقه را درگير خود كرده است. وي بيان كرد: انتخابات امروز رياست‌جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان‌دوره‌يي مجلس هر يك به نوبه خود تاثيرگذار است، اما نقش انتخابات رياست‌جمهوري در پيشرفت و ساماندهي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است. نماينده قم در مجلس دهم با بيان اينكه اميدواريم امروز شاهد حضور چشمگير مردم به ويژه راي اولي‌ها در پاي صندوق‌هاي راي باشيم، بيان كرد: آراي مردم امانت است و به‌طور حتم مسوولان اجرايي و نظارت با دقت نظر از آراي مردم صيانت مي‌كنند. لاريجاني همچنين عملكرد رسانه‌ها را در برگزاري انتخابات خوب ارزيابي و از تلاش آنها قدرداني كرد. مسلما پيروز واقعي اين انتخابات، ملت ايران است

رييس دستگاه قضا هم از جمله چهره‌هايي بود كه راي خود را در نوبت صبح به صندوق انداخت. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه حضور در پاي صندوق‌هاي راي و شركت در انتخابات علاوه بر به نمايش گذاشتن همبستگي و اتحاد ملي موجب ارتقاي سطح امنيت و اقتدار كشور مي‌شود، گفت: فارغ از نتيجه نهايي، قطعا ملت ايران پيروز واقعي اين انتخابات است.

به گزارش ميزان و به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني پس از انداختن راي خود به صندوق در جمع خبرنگاران تصريح كرد: فارغ از نتيجه، امروز دشمنان ما هم اعتراف مي‌كنند كه در جمهوري اسلامي، مردم با وجود همه فشارها و تحريم‌ها پاي نظام ايستاده‌اند و بنا به تعبير آنها يك روند دموكراتيك در كشورمان برقرار است و مردم آزادانه راي مي‌دهند.

رييس دستگاه قضا با بيان اينكه علاوه بر حضور در انتخابات، انتخاب اصلح نيز مولفه بسيار مهمي براي پيشرفت كشور است، اظهار كرد: ان‌شاءالله مردم شريف ايران مثل هميشه با بصيرت، هوشياري، تامل و دقت، فرد اصلح را براي اداره قوه مجريه و همچنين افراد اصلح را براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا انتخاب كنند تا شاهد پيشرفت و اقتدار هر چه بيشتر كشور باشيم.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه حضور در انتخابات، يك عمل عبادي به شمار مي‌آيد و بايد با نيت خالص انجام شود، ضمن تقدير از اصحاب رسانه و به ويژه صدا و سيما، براي همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات آرزوي توفيق كرد.

 نویسنده:
مشاركت بالاي مردم تعجب خبرنگاران خارجي را برانگيخت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/30
مشاركت بالاي مردم تعجب خبرنگاران خارجي را برانگيخت
بازتاب گسترده آغاز انتخابات رياست‌ جمهوري در رسانه‌هاي خارجي


خبرنگار نيويورك ‌تايمز: طولاني‌ترين صف را در 15 سال حضورم در تهران ديده‌ام دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران روز گذشته به صورت همزمان در ايران و كشورهاي خارجي برگزار شد. حضور با شكوه مردم توجه خبرنگاران را بيش از پيش به خود جلب كرد. در همين راستا «توماس اردبرينك» خبرنگار نيويورك‌ تايمز در تهران در صفحه توييتر خود با اشاره به ادامه برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران و تجمع مردم در حسينيه ارشاد نوشت:«امروز طولاني‌ترين صف را در 15سال حضورم در تهران ديدم».

روزنامه گاردين نيز در گزارشي نوشت: انتخاب رييس‌جمهور در ايران به يكي از مهم‌ترين رويدادها تبديل شده است چراكه آينده تعاملات تهران را تعيين خواهد كرد. به نوشته روزنامه گاردين، مردم ايران روز جمعه درحالي پاي صندوق‌هاي راي رفته‌اند كه گفته مي‌شود، نتايج آن مي‌تواند مسير اين كشور براي يك نسل را مشخص كند. پيروز اين رقابت‌ها نه تنها بر آينده تاثيرگذار است بلكه مسير آينده كشور را تعيين خواهد كرد. رقباي اصلي در اين انتخابات حسن روحاني رييس‌جمهور ايران و ابراهيم رييسي هستند. اين روزنامه ادامه داده است: روحاني كه به عنوان فردي ميانه‌رو شناخته مي‌شود، توانست در جولاي 2015 با گروه موسوم به 1+5 به توافقي هسته‌يي دست يابد كه منجر به رفع تحريم‌هاي ايران در ازاي محدوديت برنامه هسته‌يي اين كشور شد. به نظر مي‌آيد رييسي كه از حزب اصولگرا و تندرو است، رويكردي بسته‌تر در تعامل با جامعه بين‌الملل دارد. اما چالش بزرگ روحاني براي پيروزي دوباره در انتخابات رياست‌جمهوري است. گاردين گفت: مردم ايران كه در صف‌هاي طولاني راي‌گيري را آغاز كرده‌اند، قرار است روابط آينده كشور با غرب را نيز انتخاب كنند. راي‌گيري انتخابات رياست‌جمهوري، تيتر اول رسانه‌هاي تركيه

آغاز مرحله راي‌گيري دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران در رسانه‌هاي تركيه بازتاب وسيعي داشت و اغلب رسانه‌هاي خبري تركيه اين رويداد مهم را منعكس كردند. خبرگزاري آناتولي تركيه در خبر بخش فارسي و تركي خود از حضور مردم ايران در پاي 130هزار صندوق راي در داخل كشورمان خبر داد و اعلام كرد كه بيش از 56 ميليون ايراني امروز مي‌توانند در انتخابات راي دهند. اين رسانه در خبر اول خود مشاركت مقام معظم رهبري در انتخابات را در محتواي خبري خود منتشر كرده و نوشت: رهبر ايران مردم را به حضور در پاي صندوق‌هاي راي فرا خواند. آناتولي همچنين با اشاره به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايران در برخي كشورهاي خارجي ازجمله تركيه نوشت: ايرانيان مقيم چين، ژاپن، كره جنوبي و نيوزيلند و برخي كشورهاي آسيايي به علت تفاوت افق و ساعت، زودتر از سايرين در راي‌گيري شركت كردند.

روزنامه يني شفق تركيه نيز نوشت: مردم ايران براي انتخاب رييس‌جمهوري ديروز پاي صندوق‌هاي راي رفتند. به نوشته اين روزنامه، مردم ايران مي‌توانند در 130هزار صندوق و بيش از 63 هزار شعبه اخذ راي از ميان 4 نامزد اعلام شده به يك نفر راي دهند.

شبكه خبري و تلويزيوني«تي. آر. تي. خبر» تركيه هم در گزارشي اعلام كرد كه مردم ايران براي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا پاي صندوق‌هاي راي رفتند. اين درحالي است كه بيش از 56 ميليون ايراني مي‌توانند آراي خود به نامزدهاي مورد نظر را در 130هزار صندوق پيش‌بيني شده بيندازند. اين رسانه با اشاره به حضور و مشاركت مقام معظم رهبري در اين انتخابات، سخنان معظم له را درخصوص دعوت به مشاركت و حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي منعكس و اعلام كرد كه مردم ايران از ميان 4نامزد حاضر در رقابت، يك نفر را به عنوان رييس‌جمهوري آينده خود انتخاب مي‌كنند.

شبكه تلويزيوني ان. تي. وي تركيه نيز در خبر خود درخصوص انتخابات ايران با اشاره به آغاز مرحله اخذ آراي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراي‌هاي اسلامي شهر و روستا اعلام كرد كه مردم ايران مي‌توانند تا ساعت 20 با حضور در پاي 130هزار به كانديداي مورد نظر خود راي دهند.

اين رسانه همچنين با اعلام اينكه ايرانيان بالاي 18سال واجد شرايط راي دادن بيش از 56 ميليون نفر هستند در سايت خود تصاوير زيادي از حضور ايرانيان در شعب اخذ راي را منعكس و منتشر كرد. حضور مردم ايران در انتخابات بسيار بالاست

شبكه تلويزيوني«سي‌ان‌ان» با پوشش خبر دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران توسط خبرنگار خود از تهران گزارش داد: حضور مردم ايران در انتخابات بسيار بالاست. «فردريك پلتن» خبرنگار شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان با حضور در يكي از حوزه‌هاي راي‌گيري در تهران توضيحي درباره چگونگي روند راي‌گيري در اين انتخابات داد و گفت: درحالي كه در ساعات اوليه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايران هستيم و زمان زيادي تا پايان آن باقي است، حضور مردم بسيار بالاست و صف طولاني در بيرون از اين حوزه راي‌گيري وجود دارد. وي مساله اقتصاد در اين دور از انتخابات ايران را براي راي‌دهندگان ايراني بسيار پراهميت خواند و گفت:رقابت نزديكي بين دو نامزد اصلي حسن روحاني رييس‌جمهوري كنوني و ابراهيم رييسي محافظه‌كار(اصولگرا) در جريان است و ممكن است انتخابات به دور دوم كشيده شود يا در همين دور مشخص شود.

رسانه‌هاي تصويري غرب همچون شبكه تلويزيوني فرانس 24و يورونيوز نيز به پوشش خبر انتخابات رياست‌جمهوري ايران پرداخته و فرانس 24 گزارش داد: رهبر عالي ايران خواستار حضور هر چه بيشتر مردم در انتخابات شد. شبكه خبري الميادين، مشاركت مردم ايران در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا را در نخستين ساعات برگزاري انتخابات بسيار گسترده خواند و حضور رهبر معظم انقلاب آيت‌الله خامنه‌اي در نخستين ساعت براي انداختن راي خود به صندوق و تاكيد ايشان بر اهتمام مردم به اين امر را مايه دلگرمي ملت ايران خواند.

به گزارش شبكه خبري الميادين خبرنگاران اين شبكه خبري صبح ديروز از اقبال گسترده اهالي تهران، مشهد و ديگر شهرهاي ايران از انتخابات و حضور آنها در پاي صندوق‌هاي اخذ راي براي شركت در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا خبر داد. الميادين با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب آيت‌الله خامنه‌اي در پاي صندوق اخذ راي جهت انداختن راي خود در آن، دعوت ايشان از مردم براي حضور گسترده در انتخابات را بسيار مهم دانست. اين روزنامه حضور حسن روحاني رييس‌جمهوري و محمدجواد ظريف وزير خارجه در يكي از ستادهاي انتخاباتي شمال تهران براي انداختن راي خود در صندوق را موجب تشويق راي‌دهندگان ايراني در داخل و خارج كشور براي تداوم ساخت ايران سربلند خواند. خبرنگار الميادين حضور هاشمي‌طبا، نامزد ديگر انتخابات رياست‌جمهوري براي انداختن راي خود در صندوق دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي شهر را مهم ارزيابي كرد.

 نویسنده:
رقابت‌ها بايد به رفاقت تبديل شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/30
رقابت‌ها بايد به رفاقت تبديل شود


امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه ديگر زمان مناظره و رقابت تمام شده و زمان رفاقت فرا رسيده است، گفت: از امروز رقابت بايد به رفاقت تبديل شود.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله موحدي‌كرماني خطيب نماز جمعه اين هفته تهران اظهار كرد: آنچه در مناظرات گفته شد بر اساس نيت دروني منتخبان بود و اينك وظيفه‌شان اخوت، برادري، صميميت، صفا و همكاري است. پس اگر جمله‌يي گفتند كه در شأن انقلاب و مردم نبوده دقت كنند و اگر جدي گفته‌اند به خاطر آن به درگاه الهي توبه كرده و از مردم عذرخواهي كنند.

وي با اشاره به اينكه امروز انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در حال برگزاري است به رعايت تقوا در زمان باقيمانده تاكيد كرد و گفت: بكوشيم به وظيفه خود عمل كنيم و اهميت انتخابات را درك كنيم. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينكه فردي كه انتخاب مي‌شود مديريت اجرايي چهارساله كشور را به دست مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: فردي كه انتخاب مي‌شود بايد صالح، پاك و فعال باشد و به فكر ضعفا، اسلام و پياده كردن قوانين از جمله قانون اساسي باشد و مردم در زمينه انتخاب خود حتما تصميمشان را گرفته‌اند چرا كه تا اين لحظه عده‌يي عظيم در انتخابات شركت كرده و تا پايان روز اين روند ادامه دارد. موحدي‌كرماني با اشاره به اينكه شاهد حضور چشمگير مردم در فضايي ‌آزاد و با امنيتي كامل در پاي صندوق‌هاي راي هستيم، تصريح كرد: اين آزادي و امنيت چشم دنيا را خيره كرده و به امنيت ايران غبطه مي‌خورند كه اين امنيت و آزادي در سايه وحدت، ايمان، روحيه انقلابي و تبعيت از ولايت به دست آمده است.نویسنده:
كوچك‌ترين حركت ضدامنيتي زير ضربه مي‌رود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/30
كوچك‌ترين حركت ضدامنيتي زير ضربه مي‌رود


وزير اطلاعات با بيان اينكه تاكنون اقدام ضد امنيتي نداشته‌ايم، اظهار كرد: شايد در گذشته جريانات ضد امنيتي و ضد انقلاب سعي مي‌كردند به نوعي تهديدآفريني كنند اما در اين دوره، شاهد افت اين معنا هستيم. به گزارش ايرنا، سيد محمود علوي روز جمعه كه براي راي دادن به شعبه اخذ راي وزارت كشور آمده بوده در جمع خبرنگاران افزود: مردم ما همواره در موعد نقش‌آفريني‌هاي خود، بهترين و امنيت‌آفرين‌ترين نقش را ايفا كرده‌اند. تا اين لحظه شاهد حضور پرشور، هوشيارانه و آگاهانه مردم بوده‌ايم و شاهد پاسخ مردم به فراخوان رهبر معظم انقلاب براي حضور در صحنه انتخابات هستيم.

وي ادامه داد: الحمدالله امنيت درون‌سازي كه از حضور يكايك مردم در كشور مي‌جوشد، آثار خود را گذاشته است؛ شايد در مناسبت‌هاي گذشته جريانات ضد امنيتي و ضد انقلاب سعي مي‌كردند به نوعي حضور خود را نشان دهند و به نوعي دست به كارهايي بزنند و تهديدهايي را بيافرينند.

وزير اطلاعات تصريح كرد: الحمدالله در اين دوره نسبت به انتخابات و برنامه‌هاي گذشته شاهد افت اين معنا هستيم؛ البته نه اينكه نبوده، موارد متعددي بوده اما ضرورتي نديديم اين موارد جزيي را به اطلاع مردم برسانيم و احيانا مايه تشويش خاطر مردم شويم.

علوي افزود: الحمدالله هوشياري سربازان گمنام امام زمان (عج) موجب شده هر حركت مشكوكي كه باعث صدمه به امنيت و آرامش كشور در ايام انتخابات مي‌شود، شناسايي شود و همه آنها زير ضربه بروند و تاكنون هيچ موردي كه جريان‌هاي ضد انقلاب و ضد امنيتي توانسته باشند، آسيبي به امنيت كشور در اين روز حضور پرشكوه برسانند، نداشته‌ايم.

 نویسنده:
مردم با دقت، ملاحظه و شناخت در انتخابات شركت كنند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/30
مردم با دقت، ملاحظه و شناخت در انتخابات شركت كنند
رهبر معظم انقلاب اسلامي:


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نخستين دقايق آغاز رأي‌گيري دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با حضور در محل صندوق سيار ۱۱۰ در حسينيه امام خميني(ره)، آراي خود را به صندوق انداختند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سپس با اشاره به نعمت مردمسالاري و حضور مردم در انتخابات، افزودند: مردم هر چه بيشتر در انتخابات شركت كنند و هر چه زودتر در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند، زيرا كار نيك را بايد در اول وقت انجام داد و نبايد آن را به تاخير انداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اهميت انتخابات رياست‌جمهوري، خاطرنشان كردند: سرنوشت كشور در دست آحاد مردم است، چرا كه رييس قوه مجريه را انتخاب مي‌كنند، همچنين انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز مهم است زيرا منتخبانِ آن، خدمات شهري و روستايي يعني مسائل روزمره مردم را در اختيار دارند. ايشان با تشكر از صداوسيما و خبرنگاران كه مشغول كار مهم انتقال خبر هستند، به آحاد مردم توصيه كردند: با دقت، ملاحظه و شناخت در انتخابات شركت كنيد. نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1396/2/30
روي موج خبر


 ناطق‌نوري از رياست دفتر بازرسي رهبري استعفا كرد-ايرنا| يك منبع آگاه خبر استعفاي علي‌اكبر ناطق‌نوري را از رياست دفتر بازرسي رهبر معظم انقلاب تاييد كرد اما گفت كه هنوز درباره پذيرش اين درخواست نظري داده نشده است. يك منبع آگاه خبرسازي برخي كانال‌هاي خبري حامي يك كانديداي خاص در مورد عزل علي‌اكبر ناطق‌نوري از رياست دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري را كذب خواند. وي گفت: آقاي ناطق‌نوري چندي پيش با توجه به احساس وظيفه‌يي كه براي دفاع از جناب آقاي روحاني و دولت تدبير و اميد داشته‌اند از يك طرف و از طرف ديگر با عنايت به اصل مبرا بودن جايگاه رفيع رهبري از جناح بندي‌هاي سياسي رايج و جلوگيري از سوءبرداشت‌هاي عمومي در اين خصوص چندي پيش تصميم به كناره‌گيري از مسووليت رياست دفتر بازرسي مقام معظم رهبري را گرفته‌اند.

 نتانياهو به دنبال متقاعد كردن ترامپ براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران است-ايسنا| مايكل اورن، يكي از مقامات كابينه نتانياهو و سفير پيشين اسراييل در امريكا گفت: هدف از تحريم‌هاي جديد عليه ايران صدمه زدن به اقتصاد اين كشور به همان روشي است كه ممنوعيت انتقال و تراكنش بانكي پيش از حصول توافق برجام براي ايران مشكل‌ساز شده بود. ترامپ قرار است 22 ماه مه‌ (اول خرداد) از عربستان سعودي به رژيم صهيونيستي سفر كند. ترامپ در ادامه اقدامات خصمانه عليه ايران، اين هفته به بهانه برنامه موشكي ايران تحريم‌هاي جديدي عليه كشورمان تصويب كرد. اورن افزود: علاوه بر مساله ايران، نتانياهو خواستار همكاري ترامپ در تلاش‌هاي صلح ميان اسراييل و فلسطين است.

 حضور گسترده مردم باعث تحكيم انقلاب اسلامي است-ايلنا| علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي پس از انداختن راي خود در صندوق حسينيه ارشاد در جمع خبرنگاران درباره حضور گسترده مردم اظهار كرد: مهم مشاركت بالاي مردم است كه كشور ما را از لحاظ اقتصادي و سياسي پيش برده و بيمه مي‌كند. مطهري در رابطه با برنده انتخابات امروز خاطرنشان كرد: اينكه چه كسي پيروز شود گزينه درجه دوم است، لذا برنده انتخابات در واقع انقلاب اسلامي و مردم هستند. او با بيان اينكه مردم احساس كردند با انتخاب كانديداي مورد نظر خود به نتيجه دلخواه خود مي‌رسند، گفت: مردم حضور فعالي دارند و انتخابات را امري فانتزي و صوري نمي‌دانند چون رقابت واقعي است به همين دليل مردم هم پرشور حاضر شده‌اند.

 واشنگتن نمي‌خواهد، نقض‌كننده برجام باشد-خانه ملت| مسعود گودرزي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: امريكا تحريم‌هاي عليه ايران را تمديد نمي‌كند چرا كه واشنگتن نمي‌خواهد نقض‌كننده برجام باشد. وي با اشاره به تمديد ابطال تحريم‌هاي ايران از سوي امريكا عنوان كرد: روند موضع‌گيري‌هاي ترامپ و دولت جديد امريكا نشان مي‌دهد، واشنگتن قصد ندارد كه تحريم‌هاي ايران را مجدد تمديد كند بنابراين ابطال آن را براي يك‌سال ديگر تاييد خواهد كرد. نماينده ممسني در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: تمديد تحريم‌ها كه يكي از شعارهاي تند ترامپ در انتخابات بود براي تبليغات عليه ايران و فشار روي جمهوري اسلامي بود چرا كه حاكميت امريكا قصد ندارد عامل نقض برجام باشد.

 به شايعات و گمانه‌زني‌ها در فضاي مجازي توجه نكنيد-پاد| وزير كشورصبح ديروز در ستاد انتخابات كشور ضمن صدور آغاز برگزاري انتخابات در سراسر كشور به مردم اظهار كرد: احتمال وجود شايعات و گمانه‌زني‌ها در فضاي مجازي و رسانه‌ها وجود دارد بنابراين بدون توجه به اين شايعات نگاه آنها به صدا و سيما و اطلاعيه‌هاي ستاد انتخابات كشور باشد. رحماني‌فضلي در ادامه اظهار كرد: دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي با اطمينان كامل و برنامه‌ريزي دقيق از آراي ملت صيانت مي‌كنند و هيچ گونه تغيير يا دخالتي در هيچ مرحله‌يي از انتخابات اتفاق نمي‌افتد، حتي براي يك راي. ما اين را به مردم اطمينان مي‌دهيم.

 فرد منتخب افراد انقلابي را براي همكاري انتخاب كند-ايسنا| دبير شوراي نگهبان با بيان اينكه هر كسي كه رييس‌جمهور شد، بايد افراد انقلابي را براي همكاري انتخاب كند، تاكيد كرد: با يك حركت انقلابي كارها را ادامه دهند، امروز و فردا نكنند، قرص سر كار بايستند و استقامت داشته باشند و براي خدمت به مردم آماده باشند. احمد جنتي دبير شوراي نگهبان پس از انداختن راي خود در صندق در جمع خبرنگاران گفت: اين آرا سرنوشت آينده كشور را تعيين مي‌كند، مردم بايد احساس كنند كه ديني به گردن دارند و بايد ادا كنند. بايد از خون شهدا پاسداري كنيم، آنها در راه اسلام و انقلاب جان دادند و ما بايد در اين راه حركت كنيم و راه آنها را ادامه دهيم.نویسنده:
  كالن
  اخبار Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 مطالبات ادعاي دولت
  رد از تهران يدهد
  شهرداري نشان ايران خارجي استقراض با رابطه در اقتصادي پژوهش يك هاي
  يافت به اقتصاد وزارت رساني الع اط عمومي رواب
  مركز مطالبات خصوص در فارس خبرگزاري غيرواقعي
  ادعاي داد. نشان واكنش دولت از تهران
  شهرداري از منتشره هيي رسان اطالعيه در شادا گزارش خارجي
  به استقراض سراب در رشد
  عقبگرد تحت مطلبي درج به واكنش در اقتصاد وزارت
  سوي تهران» شهرداري به دولت بدهي اسناد «انتشار
  عنوان مطروحه ادعاهاي رد به مستند تفصيلي طور به مانند مختلفي هاي كانال از اقتصاد بودن باز كالن اقتصاد
  گروه است. شده
  پرداخت دسترسي نو، هاي فناوري به بيشتر دسترسي اخير هاي سال در خارجي
  استقراض ادعاي براي تهران شهرداري استناد مورد
  گزارش جهاني بازار روز ه ب محصوالت به گسترده توسعه درحال كشورهاي براي تنها
  نه روش اساس بر خاص ويژه گزارشي دولت، از
  طلب جهت جهاني بازارهاي به دسترسي امكان به نيز يافته توسعه كشورهاي براي
  بلكه مالي» اطالعات به رسيدگي توافقي هاي روش
  «اجراي بر مثبتي اثرات داخل، توليد كاالهاي عرضه بسياري در است. شده تبديل مهم
  مشكلي خصوص در عيني هاي يافته «گزارش عنوان
  تحت سرمايه اثر همچنين داشت. خواهد اقتصاد رشد هاي سياست جهاني بحران كشورها،
  از بر بنا كه است دولت» از تهران شهرداري
  مطالبات شده برآورد مثبت حاضر پژوهش در انساني افزايش به منجر انبساطي مالي
  پولي حسابرسي هيچگونه آن در تهيهكننده، موسسه
  اذعان كار نيروي كه است واقعيت اين دهنده نشان است. شده خارجي هاي استقراض
  سريع بند در است. نگرفته صورت هم اجمالي بررسي
  يا داشت خواهد باالتري وري بهره تحصيلكرده تاثير با رابطه در كه اقتصادي پژوهش
  يك نيز موسسه اين است شده عنوان مذكور گزارش
  پاياني خواهد اقتصادي رشد بهبود به منجر امر اين انجام اقتصادي رشد بر خارجي
  استقراض به دولت از تهران شهرداري مطالبات درباره
  اطميناني شد. ميان منفي رابطه ميدهد نشان
  شده، از نبايد كند نمي اظهارنظر 1394 شهريورماه
  تاريخ ايران در اقتصادي رشد خارجي
  استقراض وجود با كه شود استفاده سايرين به ارائه براي شوند
  گزارش مي رشد محرك كه هايي بدهي است. داشته
  وجود اصول حسابرسي استانداردهاي برخالف موضوع
  اين بدهي ضريب يادشده، پژوهش در همچنين فالحي، فيروز قلم به كه پژوهش
  اين زاريها خبرگ در مذكور گزارش از شهايي بخ يي،
  حرف مثبت خارجي بدهي كل بر چندجانبه خارجي بهروز احمديان كسري اصغرپور
  حسين برده نام آن از دولت از طلب مستند عنوان به
  منتشر بدان اين است. آمده دست به دار معني خارجي استقراض منفي اثر يافته
  نگارش است.
  شده خارجي بدهي از مشخصي سطح در كه معناست هاي سياست در را اقتصادي رشد بر
  ايران تهران، شهرداري توسط شده اعالم مطالبات
  عمده كاهش يا چندجانبه خارجي بدهي سهم افزايش است داده نشان كرده وجو ت جس
  كالن براي قانوني تكليف دولت كه است مواردي
  شامل بر مطلوبي تاثيرات دوجانبه، خارجي بدهي استقراض اقتصادي، ثباتي بي دليل به
  كه اعتبار تصويب صورت در صرفا نداشته آنها
  پرداخت منفي رابطه اين داشت. خواهد اقتصادي رشد نشده صرف توسعه مسير در
  خارجي قابلبت منابع تخصيص تامين ساالنه بودجه در
  الزم باشد. نكته چند بيانگر تواند مي پوشش را كشور جاري هاي هزينه
  تنها موضوعات موارد شامل ضمن در است، داشته
  پرداخت دوجانبه خارجي هاي بده در اول، شده سبب رويكرد همين است.
  داده سال تا 1385 سال از آنها ايجاد تاريخ كه است
  متفاوتي مدنظر بيشتر سياسي استراتژيك مالحظات تنها نه كشور براي خارجي استقراض
  تا حساب دالر ميليارد يك موضوع نظير است 1394
  انتقال دوم، يي. توسعه اقتصادي مسائل تا است حجم بلكه باشد نداشته همراه به
  رشدي ارزي.
  ذخيره كشورهاي به توسعهيافته كشورهاي از سرمايه بعدي هاي دولت براي را ها بدهي از
  بااليي بر تهران، شهر اسالمي شوراي به ارسالي نامه
  در هاي استقراض طريق از كه توسعه حال در است. گذاشته جاي
  بر ماهيت چون مسائلي مورد در كافي الزم بررسي
  لزوم اقتصاد سمت به تواند مي دهد، مي رخ خارجي بودجه (كسري بهتر سياستي شاخص چه هر به 1386 سال در بوده همراه نوساناتي با كارشناسان دهد. افزايش را وام گيرنده ور كش بر خارجي بدهي تاثير حاضر، مطالعه
  در بودن) غيردولتي يا (دولتي بدهكار اجرايي
  دستگاه طوريكه به دهد؛ جهت تغيير كشورها اين خود اقتصاد) بودن بازتر كمتر تورم نرخ كمتر، بنا رسيد. دالر) ميليارد 29(دوخ ميزان باالترين اعتبارات كشوري اگر كه عقيدهاند اين بر 0891تا هاي سال طي ايران اقتصادي
  رشد به است. شده تاكيد اعالمي ارقام قانوني مبناي
  منشا نيازهاي بر اعتباردهندگان استراتژيك منافع مثبت تاثير خارجي بدهي اينكه احتمال باشد، طي خارجي بدهي ايران، مركزي بانك آمار بر هاي گذاري سرمايه راستاي در را خود استقراضي گرفته قرار بررسي مورد الدي
  3102مي تامين سازمان از تهران شهرداري مطالبات مثال
  عنوان داشت. خواهد اولويت اعتبار گيرندگان اقتصادي بود. خواهد بيشتر باشد، داشته اقتصادي رشد بر 1392 سال در يافته كاهش اخير هاي سال برخوردار اقتصادي ثبات از كند استفاده مولد نقش به يي ويژه توجه راستا اين در
  است. مطالبات ساير سرفصل قالب در تجارت بانك
  اجتماعي استراتژيك مالحظات ها انگيزه اين نتيجه در بهبود صورت در رود مي انتظار رو اين از دالر ميليارد يعني خود ميزان ترين پايين به خود اقتصادي رشد به تواند مي تنها نه باشد منابع از استفاده در اقتصادي كالن
  سياست سازمان كه حالي در است شده بندي طبق دولت
  از از ايران كشور بهينه استفاده از مانع تواند مي استقراض ايران، در اقتصادي كالن هاي سياست خارجي هاي بدهي كاهش اين است. رسيده بازپرداخت مديريت توانايي بلكه بخشد شتاب بدهي اجزاي همچنين است؛ شده
  خارجي ميشود تلقي غيردولتي عمومي نهاد اجتماعي
  تامين بدهي مقابل، طرف در شود. استقراضي منابع كند. كمك كشور اقتصادي رشد به خارجي تحريمها تشديد از متاثر يوان ت را ايران داشت. خواهد آينده در را خود هاي بدهي خارجي بدهي ميزان به توجه با
  خارجي است. خصوصي هاي بان زمره در نيز تجارت بانك
  و تحريك را اقتصادي رشد چندجانبه، خارجي بدهي تاثير بودن مثبت دليل بتوان شايد خارجي منابع به ايران دسترسي محدوديت قرار تحليل تجزيه مورد
  چندجانبه موانع رفع قانون )1( ماده اجرايي امه آيي اساس
  بر اعتبارات اين زيرا يكند؛ كمك آن رشد به وجود صورت در را اقتصادي رشد بر خارجي دانست. بدهي بحران ريشه اقتصاد، سوءمديريت نشانگر آمده دست به نتايج است.
  گرفته هيها بد كشور، مالي نظام ارتقاي بتپذير رقا
  توليد اقتصادي كالن سياست بهبود راستاي در مطرح گونه اين مناسب اقتصادي كالن سياست براي روش اين از كه متعددي كشورهاي ميزان به توسعه درحال كشورهاي از بسياري اقتصادي رشد بر خارجي بدهي منفي
  تاثير قطعي حسابرسي سازمان تاييد از پس دولت
  مطالبات اعطا فقر رفع به كمك اعتبار گيرنده كشور سرمايهگذاران براي باثباتتر اقتصادهاي كه كرد در بودند كرده استفاده خود اقتصاد مالي تامين استفاده خارجي استقراض از توجهي قابل از استفاده با توان مي ولي است؛
  ايران ياد تاييديه گزارش، اين تهيه تاريخ تا كه شود مي
  تلقي نرخ از معموال اعتبارات اينكه، ضمن شوند. مي هستند. جذابتر ميالدي 2008 سال از كه (بحراني اخير بحران است اين زمينه اين در عمده نگراني كنند. مي اثر اين اقتصادي مناسب هاي
  سياست است. نشده ارائه تهران شهرداري توسط
  شده خارجي هاي استقراض به نسبت تري پايين بهره اقتصادي باال بودجه كسري باال، تورم نرخ شدند يي عديده مشكالت دچار شد) شروع كند را اقتصادي رشد استقراض، باالي حجم كه كرد. معكوس حتي يا داد كاهش را
  منفي عمومي نهاد يك عنوان به نيز تهران
  شهرداري هستند. برخوردار دوجانبه شد خواهد اقتصادي يثباتي به منجر بسته ورشكستگي مرحله تا يونان همانند برخي در مالي منابع از توجهي قابل ميزان يكند است آن از حاكي تحقيق ديگر هاي
  يافته بندي زمان برنامه اساس بر است موظف
  غيردولتي از پس كه است داده نشان حاضر پژوهش خواهد گذاري سرمايه تضعيف موجب امر اين در ايران چند هر رفتند. پيش نيز اقتصادي اين فرع اصل بازپرداخت صرف آتي هاي دوره خارجي هاي بدهي از بيشتر استفاده
  كه گزارش وزارتخانه اين ههاي بخشنام در مقرر
  ترتيبات سياستي شاخص تركيبي متغير شدن اضافه به باال، بودجه كسري وجود صورت در شد. اما نشد اساسي مشكل دچار اخير بدهي بحران يشود. ها استقراض اقتصادي رشد بر منفي اثري
  دوجانبه از اشخاص تمام (از) به را خود مطالبات يا ده
  ب متغير بين هم باز رشد، مدل در خارجي بدهي جاي به خارجي هاي تقراض اس زياد احتمال جهاني اقتصاد ركود همچون عواملي است ممكن در استدالل ترين رايج بدهي انباشت فرضيه داشت.
  خواهد ماهه مقاطع در دولتي هاي شرك دولت
  جمله در اقتصادي رشد تنهايي به خارجي بدهي جاري هاي هزينه صرف گذاري سرمايه افزايش ايران اقتصاد نفت قيمت كاهش آن تبع به خارجي استقراض بين منفي رابطه تاييد راستاي هاي دستگاه ساير برخالف تاكنون كه كند
  اعال رابطه بلندمدت مدت كوتاه زماني مقطع دو هر شد. خواهند دولت بايد بنابراين كند. عديدهيي مشكالت دچار را است. اقتصادي رشد خارجي استقراض به اتكا هاي ريشه مقرر ترتيبات اساس بر را گزارشي گونه هيچ
  اجرايي، شاخص تركيبي متغير ولي دارد؛ وجود منفي بر خارجي استقراض منفي مثبت هاي جنبه حجم كه زماني فرضيه، اين براساس را دولتها داخلي منابع سرمايه
  كمبود ارسال قالذكر فو ييننامه موضوع هاي بخشنامه
  در مدت كوتاه زماني مقاطع در بدهي سياستي خارجي منابع از استفاده نادرست سازوكار ايران جايگاه تا شود بررسي ايران اقتصادي رشد يرود، باال خارجي هاي تقراض اس از استفاده به تا باشند منابعي دنبال به كند مي
  مجبور وضعيت سازي اف شف به حاضر حال به تا است
  نكرده اين دارد. اقتصادي رشد بر مثبت تاثير بلندمدت رابطه حاضر، پژوهش هاي يافته اساس بر هاي استقراض واسطه به المللي بين صحنه در آينده، در كه كنند مي بيني پيش گذاران سرمايه اقتصادي رشد گذاري سرمايه به آن
  كمك از يكي عنوان به خود هاي بدهي مطالبات
  مجموعه ناكارآمد سياستهاي كه است اين نشانگر نتايج منفي ايران در اقتصادي رشد خارجي بدهي نشود. متزلزل خود خارجي خود خارجي هاي بدهي بازپرداخت براي دولت هاي راه مهمترين از يكي بخشند؛
  شتاب از توجهي قابل تعداد است. نشده عمومي
  نهادهاي اقتصادي هاي ت سياس در ثباتي بي اقتصادي توان مي را منفي تاثير اين دليل شود. مي برآورد كرد. خواهد وضع را باالتري مالياتي هاي نرخ است. خارجي استقراض سرمايه اين
  تامين سازمان نظير عمومي نهادهاي ساير يها
  شهردار از استفاده در ضعيف عملكرد موجب ايران، استفاده استقراض مكانيسم بودن نامناسب در خارجي استقراض سياستي هاي شاخ رابطه گذاري سرمايه كاهش موجب انتظارات اين محدوديت با معموال توسعه درحال
  كشورهاي اند. رده اعالم را خود بدهي اجتماعي
  تامين يشود. خارجي منابع يرسد، نظر به كرد؛ وجو جست خارجي منابع از ارزيابي جهت متغير يك مطالعه اين در شد. خواهد اقتصادي رشد كاهش آن تبع به براي رو اين از هستند مواجه درآمد
  منابع كشور عموم به متعلق عمومي بودجه
  اعتبارات مناسب مديريت دهند مي نشان حاصل نتايج مورد بهينه صورت به ايران در استقراضي منابع متغير عنوان، تحت اقتصادي كالن سياست نه اقتصادي سوءمديريت معتقدند، اقتصاددانان متكي خارجي منابع به بودجه كسري
  جبران در اعتبارات پرداخت تامين است كشور المال
  بي پايين، تورم نرخ تر، دقيق صورت به يا اقتصادي هاي هزينه مسير در بيشتر نگرفته قرار استفاده از تركيبي كه است شده آورده مدل در سياستي دليل بلكه است آهسته اقتصادي رشد باعث تنها براي تنهايي به سرمايه وجود البته شوند. مي صكوك جمله از محلي هر از اجرايي هاي اه دستگ
  وجه شرايط اقتصاد، بودن باز كم بودجه كسري حجم در افزايش است. شده صرف دولت مصرفي اقتصاد بودن باز درجه بودجه كسري تورم، نرخ توسعه درحال كشورهاي برخي شديد بدهكاري بهينه استفاده نيست كافي اقتصادي
  توسعه انجام قابل قانوني مراحل طي با قانون موجب به
  اجاره منابع از كارآمد بهينه استفاده جهت الزم جهت اعتبارات كاهش به منجر ها، بازپرداخت حاكي شده محاسبه سياستي شاخص روند است. آهسته رشد كه زماني تا بنابراين است. نيز توسعه به دستيابي شده استقراض سرمايه
  از است، شده خواسته تهران شهرداري از آنچه هستند.
  است استقراضي المت س آموزشي زيربنايي، امور در مصرف ايران در اقتصادي كالن سياست در ثباتي بي از نسبت خارجي هاي بدهي بودن باال به اقتصادي كالن سطح در كارآمد مديريت نيازمند
  اقتصادي مكلف نيز مشابه عمومي واحدهاي ساير كه است
  همان مشخص برنامه يك اجراي جهت اين از تاثير تحت را اقتصادي رشد اينرو از يشود شديد كاهشي شمسي 60 دهه اواخر در است. توان مي را ها بدهي بحران ريشه يشود؛ داده با كشورهايي فقط مسير اين در است.
  اقتصادي خود نبايد تهران شهرداري بنابراين هستند، آن انجام
  به بودجه، كسري كردن حداقل راستاي در هدفمند يشود. آن كاهش موجب داده قرار علت به كه شود مي مشاهده سياستي شاخص در سوءمديريت ضعيف هاي گذاري ت سياس در حداكثر توانند مي منظم مشخص توسعه
  برنامه امورمالي انجام جاي به كند تلقي بافته جدا تافته
  را تجارت شدن بازتر تورم نرخ آوردن پايين نرخ كه دهد نشان پژوهش اين همچنين هاي ال س در بودجه وكسري تورم نرخ افزايش كرد. جستوجو اقتصاد باشند. داشته منابع اين از را
  استفاده اقدامات به متوسل كشور جاري مقررات با منطبق
  خود تا يرسد نظر به ضروري جهاني بازارهاي با خواهد اقتصادي رشد بر معناداري منفي تاثير پس است. داده رخ عراق ايران جنگ واپسين به دست زماني مختلف مقاطع در نيز ايران سرمايه، انباشت هاي راه از خارجي
  استقراض شود.
  ژورناليستي رشد بر خارجي هاي استقراض مثبت تاثير شاهد ارزش در ثباتي بي ايجاد با باال تورم داشت؛ به توجه با شمسي، 70 دهه اواسط در نيز آن از ها هزينه تامين جهت خارجي منابع از استفاده به انساني منابع توسعه ها زيرساخت
  توسعه بدهي تسويه براي نداشتن برنامه ادعاي باشيم.
  برخالف ايران كشور اقتصادي انداز پس گذاري، رمايه س تضعيف ملي، پول شديد كاهش شاهد تورم، نرخ سابقه بي افزايش بيشتر است زده خود عهيي توس هاي طرح از كند. مي كمك كشورها اين اقتصادي
  رشد اموراقتصادي وزارت نهادها، ساير تهران
  شهرداري مطالعه اين از كه ديگري اهميت با نتيجه رشد شدن كندتر موجب توليد عوامل وري بهره هستيم. سياستي شاخص در از بعد دولتهاي براي را خارجي بدهي ها دولت نياز پاسخگوي داخلي اندازهاي پس كه
  آنجا بودجه، قانون اساس بر گذشته سال طي دارايي
  و مشخصي سطح در كه است اين آمد، دست به شد. خواهد شاخص تورم، نرخ كاهشي روند با ادامه در گذاشتهاند. ارث به خود توسعهيافته كمتر كشورهاي در گذاري
  سرمايه تسويه براي صرفا خزانه اسناد تومان ميليارد 2500
  هاي بدهي به بيشتر اتكاي خارجي بدهي از بودجه كسري آمده دست به نتايج براساس تجربه را ثبات با رشد به رو روندي سياستي نيز كشورها اين صادراتي درآمدهاي
  نبوده در منتشر كشور سراسر ردارياي شه به دولت
  بدهي موجب چندجانبه، هاي بده جاي به دوجانبه معموال بودجه كسري دارد؛ رشد بر منفي اثر نيز 80 دهه اواخر در آن از پس ولي يكند؛ مها تحري اثر بر ايران خارجي يهاي بده كاهش مورد كاالهاي واردات مالي منابع تامين
  براي يها شهردار به تخصيص براي مختلف هاي استان
  اختيار اين از شد. خواهد اقتصادي رشد شدن كندتر از اسكناس چاپ يا ماليات افزايش هاي راه از شاهد بودجه كسري تورم افزايش با شمسي زمان به مربوط ايران خارجي وام نخستين شكاف، اين جبران منظور به است ناكافي
  نياز ميليارد 9800 از بيش اين بر عالوه است. داده
  قرار كشور اقتصادي مسووالن تا يشود توصيه رو روش كه يشود جبران مركزي بانك طرف هستيم؛ سياستي شاخص در شديد نوسانات انگليس ليره هزار 500 مبلغ به شاه ناصرالدين استقراض به اقدام يافته توسعه كمتر
  كشورهاي دولت هاي بده تهاتر براي خزانه تسويه اوراق
  تومان سعي كشورها، ساير از منابع استقراض جاي به گذاري سرمايه انداز پس كاهش به منجر اول اقتصاد بودن باز درجه بودن باال به توجه با البته انگليس تالبوت شركت به غرامت عنوان به كه بود يكنند. خارجي منابع
  از آن عمده اتفاقا كه است شده صادر دولت مطالبات
  با المللي بين موسسات اعتبارات از استفاده بر شد، خواهد تورم افزايش به منجر دوم روش الها س اين در نفت صادرات افزايش دليل به 1356 سال در تا داشت ادامه روند اين شد. داده شوند، سرمايهگذاري صرف اعتبارات اين
  اگر سال طي است. شده غيردولتي عمومي نهادهاي
  صرف پول المللي بين صندوق جهاني، بانك همچون رشد كاهش به منجر بودجه كسري اينرو از كاهش زياد بسيار ميزان به سياستي شاخص دالر ميليارد 5.1 حدود به ايران خارجي بدهي كانال اين از كه هايي گذاري رمايه س
  افزايش يها بده تسويه بودجه، اعتبارات چارچوب در 6931نيز باشند. داشته آسيايي توسعه بانك شد. خواهد اقتصادي ييابد. نم ايران خارجي استقراض نيز انقالب از بعد برسد. اقتصادي رشد تواند مي يشوند، مالي
  تامين به است بهتر تهران شهرداري داشت خواهد
  ادامه مالي بخش تجهيز با عمومي اذهان تشويش
  جاي اشخاص ساير همانند خود، مالي امور در شفافيت
  ايجاد در سرمايهگذاري درصد) 24 منفي(منفي رشد ساير طبيعي گاز نفت استخراج
  زيربخش نهادهاي ساير تعاوني خصوصي حقوقي ميكنند
  حقيقي بيني پيش اقتصادي
  كارشناسان سال اول ماه به نسبت 95 سال اول ماهه منفي 85.4 ترتيب به كه يشود
  معادن مورد منابع تامين براي قانوني تهاي ظرفي از
  عمومي، معتقدند وجود اين با اما كردهد. ان عنوان 94 هم صنعت بخش در اند. داشته رشد درصد
  1.4 تهاتر چون پيشنهاداتي طرح كند. استفاده خود
  نياز آهسته كردن طي درحال مسكن بخش كه طبيعي گاز برق آب، تامين زيرمجموعه جاري
  دو سال در مسكن خزنده
  رشد از نكها با مطالبات با تهران شهرداري هاي
  بدهي بيني پيش است رونق سمت به گذار دوره يك ترتيب به هم دو اين كه دارد وجود
  ساختمان اساس بر دولت است قانوني مجوز فاقد كه
  شهرداري دولت، نفتي درآمدهاي افزايش با كه كنند مي در اند. كرده تجربه را درصد 11 منفي 9.8
  رشد يي ازه اج چنين فاقد اسالمي، شوراي مجلس
  مصوبات شود. محقق جاري سال در بخش اين رشد منفي رشد اين اين، بر عالوه ساختمان بخش نداشته جغرافيايي لحاظ از توسعه محدوديت يشود گفته كردهاند. عنوان موضوع اين كننده كالن اقتصاد
  گروه ادعاي مستند عنوان به غيرمعتبر گزارشي انتشار
  است منعكس مقابل نمودارهاي در كه آمارهايي را منفي رشد متداوم طور به اخير هاي سال در هاي بخش از بيشتر نيست نيز واردات قابل نشاندهنده رشد اين در نفت فزاينده سهم كه درخصوص اخير جنجالي هاي بحث از
  يكي عمومي منابع آن، اختيار در منابع كه دولت از
  طلب تعداد ماليم افزايش از حكايت است، شده است. كرده تجربه بخش اين در شده ايجاد اشتغال اقتصاد، ديگر است. مردم زندگي با آن مستقيم ارتباط عدم با كه بوده موضوع اين به مربوط اقتصادي
  رشد معاون توسط است، المال بيت كشور عموم به
  متعلق سال به نسبت 95 سال در مسكن معامالت بخش كشور آمار مركز جداول براساس يگيرد. برم در را درآمد كم اقشار بخش مثبت حركت كه معتقدند كارشناسان سال ماهه اقتصادي رشد يشود، گفته
  اينكه است. تاسف باعث تهران شهرداري
  مالي يدهد نشان آمارها اين همچنين دارد. 94 رشدهاي ترتيب به 94 19تا سال در مسكن اقتصادي رشد به مربوط آمارهاي در مسكن باال كيفيت با اقتصادي رشد به منجر مسكن مركزي) بانك آمار 6.11درصد(مطابق
  گذشته ساختماني هاي پروانه تعداد شاخص دو كه سر از را درصد 13.5 و0.4 ،3.1 ،3.6يفنم يشود. محاسبه صنعت هاي زيربخش در واحد يك ازاي به افراد اين اعتقاد به شد. خواهد چرا بوده آمار) مركز محاسبات بر (بنا درصد
  2.7 سال در مسكن قيمت ميانگين شهري مناطق اين كارشناسان بيني پيش است گذرانده صنعت(با بخش رشد آمار مركز گزارش براساس كل توليد بخش اين در گذاري رمايه س افزايش ها سفره در غيرملموس مردم براي موضوع
  اين ساير بر ملي
  منافع است. داشته افزايش 94 سال به نسبت 95 منفي 95 سال كل در بخش اين رشد كه است ميزان به 95 سال اول ماهه در نفت) احتساب به يافت خواهد افزايش 23.1واحد اقتصاد است. نشده منعكس است
  آنها برتر
  موضوعات عالئم عنوان به را شاخص اين كارشناسان دو كشور اقتصادي صاحبنظران باشد. 41درصد معدن بخش ميزان اين از كه بوده 5.01درصد گذاري سرمايه افزايش تومان 001ميليون ازاي به پاسخ براي اقتصاددانان گزارش«تعادل»
  به پيش سال در ماليم شيب با رونق از هايي انه نش عدم را مسكن بخش رونق عدم بر موثر عوامل داشتهاند. سهم درصد 6.4 صنعت درصد 61 ايجاد اشتغال 5نفر حدود براي بخش اين در اين مختلف هاي بخش سهم تحليل به پرسش
  اين منافع برتري لزوم بر دارايي اقتصادي امور
  وزير آورند. شاهد رو پايين رشد با يافته افزايش عمراني بودجه تحقق دو شامل محاسبات اين در خود معدن بخش مسكن بخش كه شود مي گفته طرفي از شود. مي ايجاد را آن هاي پايه تناسب عدم پرداخته
  رشد كرد. تاكيد موضوعات ساير بر
  ملي مردم حضور ايبنا، با گو گفت در نيا طيب
  علي ايران مردم گفت: دانست بيسابقه انتخابات در
  را باشد، ميان در سرنوشت تعيين پاي كه
  زماني صحنه در همواره كنند مي درك را حساس
  لحظات جمعه صبح اوليه ساعات از كه وي ميشوند.
  حاضر بود، ايستاده الرسول مسجد گيري راي حوزه صف
  در مردم كرد: اظهار همكاري همدلي لزوم بر تاكيد
  با بدانند. موضوعات همه از برتر را ملي منافع
  بايد در كرد: تصريح دارايي اقتصادي امور
  وزير مردم، همدلي تالشها با گذشته سال چند
  طول شرايط توانستيم دولت هاي ريزي وبرنامه ها ت
  سياس را اقتصاد رشد دهيم سامان را كشور
  اقتصادي اقتصاد براي روند اين اميدواريم بخشيم
  بهبود يابد. ادامه كشور
عقبگرد رشد در سراب استقراض خارجي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/30
عقبگرد رشد در سراب استقراض خارجي
يافته‌هاي يك پژوهش اقتصادي در رابطه با استقراض خارجي ايران نشان مي‌دهد


گروه اقتصاد كلان   

استقراض خارجي در سال‌هاي اخير نه تنها براي كشورهاي درحال توسعه بلكه براي كشورهاي توسعه‌يافته نيز به مشكلي مهم تبديل شده است. در بسياري از كشورها، بحران جهاني و سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي منجر به افزايش سريع استقراض‌هاي خارجي شده است. يك پژوهش اقتصادي كه در رابطه با تاثير استقراض خارجي بر رشد اقتصادي انجام شده، نشان مي‌دهد رابطه منفي ميان استقراض خارجي و رشد اقتصادي در ايران وجود داشته است.

اين پژوهش كه به قلم فيروز فلاحي، حسين اصغرپور و كسري احمديان‌بهروز نگارش يافته اثر منفي استقراض خارجي ايران بر رشد اقتصادي را در سياست‌هاي كلان جست‌وجو كرده و نشان داده است كه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، استقراض خارجي در مسير توسعه صرف نشده و تنها هزينه‌هاي جاري كشور را پوشش داده است.  همين رويكرد سبب شده تا استقراض خارجي براي كشور نه تنها رشدي به همراه نداشته باشد بلكه حجم بالايي از بدهي‌ها را براي دولت‌هاي بعدي بر جاي گذاشته است.

در مطالعه حاضر، تاثير بدهي خارجي بر رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 1980تا 2013ميلادي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا توجه ويژه‌يي به نقش سياست كلان اقتصادي در استفاده از منابع خارجي شده است؛ همچنين اجزاي بدهي خارجي با توجه به ميزان بدهي خارجي چندجانبه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشانگر تاثير منفي بدهي خارجي بر رشد اقتصادي ايران است؛ ولي مي‌توان با استفاده از سياست‌هاي مناسب اقتصادي اين اثر منفي را كاهش داد يا حتي معكوس كرد. يافته‌هاي ديگر تحقيق حاكي از آن است كه استفاده بيشتر از بدهي‌هاي خارجي دوجانبه اثري منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت.

 

 ريشه‌هاي اتكا به استقراض خارجي

كمبود سرمايه و منابع داخلي دولت‌ها را مجبور مي‌كند به‌دنبال منابعي باشند تا به كمك آن به سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي شتاب بخشند؛ يكي از مهم‌ترين راه‌هاي تامين اين سرمايه استقراض خارجي است. كشورهاي درحال توسعه معمولا با محدوديت منابع و درآمد مواجه هستند از اين رو براي جبران كسري بودجه به منابع خارجي متكي مي‌شوند. البته وجود سرمايه به تنهايي براي توسعه اقتصادي كافي نيست و استفاده بهينه از سرمايه استقراض شده و دستيابي به توسعه اقتصادي نيازمند مديريت كارآمد در سطح كلان اقتصادي است. در اين مسير فقط كشورهايي با برنامه توسعه مشخص و منظم مي‌توانند حداكثر استفاده را از اين منابع داشته باشند.

استقراض خارجي از راه‌هاي انباشت سرمايه، توسعه زيرساخت‌ها و توسعه منابع انساني به رشد اقتصادي اين كشورها كمك مي‌كند. از آنجا كه پس‌اندازهاي داخلي پاسخگوي نياز سرمايه‌گذاري در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته نبوده و درآمدهاي صادراتي اين كشورها نيز براي تامين منابع مالي واردات كالاهاي مورد نياز ناكافي است به ‌منظور جبران اين شكاف، كشورهاي كمتر توسعه‌يافته اقدام به استقراض از منابع خارجي مي‌كنند.

اگر اين اعتبارات صرف سرمايه‌گذاري شوند، افزايش سرمايه‌گذاري‌هايي كه از اين كانال تامين مالي مي‌شوند، مي‌تواند رشد اقتصادي كشور‌ گيرنده وام را افزايش دهد. كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اگر كشوري اعتبارات استقراضي خود را در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد استفاده كند و از ثبات اقتصادي برخوردار باشد نه تنها مي‌تواند به رشد اقتصادي خود شتاب بخشد بلكه توانايي مديريت و بازپرداخت بدهي‌هاي خود را در آينده خواهد داشت. سوءمديريت اقتصاد، ريشه بحران بدهي

بسياري از كشورهاي درحال توسعه به ميزان قابل توجهي از استقراض خارجي استفاده مي‌كنند. نگراني عمده در اين زمينه اين است كه حجم بالاي استقراض، رشد اقتصادي را كند مي‌كند و ميزان قابل توجهي از منابع مالي در دوره‌هاي آتي صرف بازپرداخت اصل و فرع اين استقراض‌ها مي‌شود.

فرضيه انباشت بدهي رايج‌ترين استدلال در راستاي تاييد رابطه منفي بين استقراض خارجي و رشد اقتصادي است.

براساس اين فرضيه، زماني كه حجم استفاده از استقراض‌هاي خارجي بالا مي‌رود، سرمايه‌گذاران پيش‌بيني مي‌كنند كه در آينده، دولت براي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود نرخ‌هاي مالياتي بالاتري را وضع خواهد كرد. اين انتظارات موجب كاهش سرمايه‌گذاري و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند، سوءمديريت اقتصادي نه تنها باعث رشد اقتصادي آهسته است بلكه دليل بدهكاري شديد برخي كشورهاي درحال توسعه نيز است. بنابراين تا زماني كه رشد آهسته اقتصادي به بالا بودن بدهي‌هاي خارجي نسبت داده مي‌شود؛ ريشه بحران بدهي‌ها را مي‌توان در سياست‌گذاري‌هاي ضعيف و سوءمديريت اقتصادي جست‌وجو كرد.

ايران نيز در مقاطع مختلف زماني دست به استفاده از منابع خارجي جهت تامين هزينه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌يي خود زده است و بيشتر دولت‌ها بدهي خارجي را براي دولت‌هاي بعد از خود به ارث گذاشته‌اند. كاهش بدهي‌هاي خارجي ايران بر اثر تحريم‌ها

نخستين وام خارجي ايران مربوط به زمان ناصرالدين شاه و به مبلغ 500 هزار ليره انگليس بود كه به عنوان غرامت به شركت تالبوت انگليس داده شد. اين روند ادامه داشت تا در سال 1356 بدهي خارجي ايران به حدود 1.5ميليارد دلار برسد. بعد از انقلاب نيز استقراض خارجي ايران با نوساناتي همراه بوده و در سال 1386 به بالاترين ميزان خود(29ميليارد دلار) رسيد. بنا بر آمار بانك مركزي ايران، بدهي خارجي طي سال‌هاي اخير كاهش يافته و در سال 1392 به پايين‌ترين ميزان خود يعني 7ميليارد دلار رسيده است. اين كاهش بدهي‌هاي خارجي ايران را مي‌توان متاثر از تشديد تحريم‌ها و محدوديت دسترسي ايران به منابع خارجي دانست.

كشورهاي متعددي كه از اين روش براي تامين مالي اقتصاد خود استفاده كرده بودند در بحران اخير (بحراني كه از سال 2008ميلادي شروع شد) دچار مشكلات عديده‌يي شدند و برخي همانند يونان تا مرحله ورشكستگي اقتصادي نيز پيش رفتند. هر چند ايران در بحران بدهي اخير دچار مشكل اساسي نشد اما ممكن است عواملي همچون ركود اقتصاد جهاني و به تبع آن كاهش قيمت نفت اقتصاد ايران را دچار مشكلات عديده‌يي كند. بنابراين بايد جنبه‌هاي مثبت و منفي استقراض خارجي بر رشد اقتصادي ايران بررسي شود تا جايگاه ايران در صحنه بين‌المللي به ‌واسطه استقراض‌هاي خارجي خود متزلزل نشود. رابطه شاخص‌هاي سياستي و استقراض خارجي

در اين مطالعه يك متغير جهت ارزيابي سياست كلان اقتصادي تحت عنوان، متغير سياستي در مدل آورده شده است كه تركيبي از نرخ تورم، كسري بودجه و درجه باز بودن اقتصاد است. روند شاخص سياستي محاسبه شده حاكي از بي‌ثباتي در سياست كلان اقتصادي در ايران است. در اواخر دهه 60 شمسي كاهشي شديد در شاخص سياستي مشاهده مي‌شود كه به علت افزايش نرخ تورم وكسري بودجه در سال‌هاي واپسين جنگ ايران و عراق رخ داده است. پس از آن نيز در اواسط دهه 70 شمسي، با توجه به افزايش بي‌سابقه نرخ تورم، شاهد كاهش شديد در شاخص سياستي هستيم.

در ادامه با روند كاهشي نرخ تورم، شاخص سياستي روندي رو به رشد و با ثبات را تجربه مي‌كند؛ ولي پس از آن و در اواخر دهه 80 شمسي با افزايش تورم و كسري بودجه شاهد نوسانات شديد در شاخص سياستي هستيم؛ البته با توجه به بالا بودن درجه باز بودن اقتصاد به دليل افزايش صادرات نفت در اين سال‌ها شاخص سياستي به ميزان بسيار زياد كاهش نمي‌يابد.

هر چه شاخص سياستي بهتر (كسري بودجه كمتر، نرخ تورم كمتر و بازتر بودن اقتصاد) باشد، احتمال اينكه بدهي خارجي تاثير مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد، بيشتر خواهد بود.

از اين رو انتظار مي‌رود در صورت بهبود سياست‌هاي كلان اقتصادي در ايران، استقراض خارجي به رشد اقتصادي كشور كمك كند. شايد بتوان دليل مثبت بودن تاثير بدهي خارجي بر رشد اقتصادي را در صورت وجود سياست كلان اقتصادي مناسب اين‌گونه مطرح كرد كه اقتصادهاي باثبات‌تر براي سرمايه‌گذاران جذاب‌تر هستند.

نرخ تورم بالا، كسري بودجه بالا و اقتصادي بسته منجر به بي‌ثباتي اقتصادي خواهد شد و اين امر موجب تضعيف سرمايه‌گذاري خواهد شد. در صورت وجود كسري بودجه بالا، به احتمال زياد استقراض‌هاي خارجي به جاي افزايش سرمايه‌گذاري صرف هزينه‌هاي جاري دولت خواهند شد. سازوكار نادرست استفاده از منابع خارجي

بر اساس يافته‌هاي پژوهش حاضر، رابطه بدهي خارجي و رشد اقتصادي در ايران منفي برآورد مي‌شود. دليل اين تاثير منفي را مي‌توان در نامناسب بودن مكانيسم استقراض و استفاده از منابع خارجي جست‌وجو كرد؛ به‌نظر مي‌رسد، منابع استقراضي در ايران به صورت بهينه مورد استفاده قرار نگرفته و بيشتر در مسير هزينه‌هاي مصرفي دولت صرف شده است. افزايش در حجم بازپرداخت‌ها، منجر به كاهش اعتبارات جهت مصرف در امور زيربنايي، آموزشي و سلامت مي‌شود و از اين‌رو رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و موجب كاهش آن مي‌شود.

همچنين اين پژوهش نشان مي‌دهد كه نرخ تاثير منفي و معناداري بر رشد اقتصادي خواهد داشت؛ تورم بالا با ايجاد بي‌ثباتي در ارزش پول ملي، تضعيف سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و بهره‌وري عوامل توليد موجب كندتر شدن رشد خواهد شد.

براساس نتايج به دست آمده كسري بودجه نيز اثر منفي بر رشد دارد؛ كسري بودجه معمولا از راه‌‎هاي افزايش ماليات يا چاپ اسكناس از طرف بانك مركزي جبران مي‌شود كه روش اول منجر به كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و روش دوم منجر به افزايش تورم خواهد شد، از اين‌رو كسري بودجه منجر به كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.

باز بودن اقتصاد از كانال‌هاي مختلفي مانند دسترسي بيشتر به فناوري‌هاي نو، دسترسي گسترده به محصولات به‌روز بازار جهاني و امكان دسترسي به بازارهاي جهاني جهت عرضه كالاهاي توليد داخل، اثرات مثبتي بر رشد اقتصاد خواهد داشت. همچنين اثر سرمايه انساني در پژوهش حاضر مثبت برآورد شده و نشان‌دهنده اين واقعيت است كه نيروي كار تحصيلكرده بهره‌وري بالاتري خواهد داشت و اين امر منجر به بهبود رشد اقتصادي خواهد شد. بدهي‌هايي كه محرك رشد مي‌شوند

همچنين در پژوهش يادشده، ضريب بدهي خارجي چندجانبه بر كل بدهي خارجي مثبت و معني‌دار به دست آمده است. اين بدان معناست كه در سطح مشخصي از بدهي خارجي افزايش سهم بدهي خارجي چندجانبه يا كاهش بدهي خارجي دوجانبه، تاثيرات مطلوبي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. اين رابطه منفي مي‌تواند بيانگر چند نكته باشد.

اول، در بدهي‌هاي خارجي دوجانبه ملاحظات استراتژيك و سياسي بيشتر مدنظر است تا مسائل اقتصادي و توسعه‌يي. دوم، انتقال سرمايه از كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي در حال توسعه كه از طريق استقراض‌هاي خارجي رخ مي‌دهد، مي‌تواند به سمت اقتصاد خود اين كشورها تغيير جهت دهد؛ به‌طوري‌كه منافع استراتژيك اعتباردهندگان بر نيازهاي اقتصادي گيرندگان اعتبار اولويت خواهد داشت. در نتيجه اين انگيزه‌ها و ملاحظات استراتژيك مي‌تواند مانع از استفاده بهينه كشور ايران از منابع استقراضي شود. در طرف مقابل، بدهي خارجي چندجانبه، رشد اقتصادي را تحريك و به رشد آن كمك مي‌كند؛ زيرا اين اعتبارات در راستاي بهبود سياست كلان اقتصادي كشور‌گيرنده اعتبار و كمك به رفع فقر اعطا مي‌شوند. ضمن اينكه، اعتبارات معمولا از نرخ بهره پايين‎‌تري نسبت به استقراض‌هاي خارجي دوجانبه برخوردار هستند.

پژوهش حاضر نشان داده است كه پس از اضافه شدن متغير تركيبي شاخص سياستي و بدهي خارجي در مدل رشد، باز هم بين متغير بدهي خارجي به تنهايي و رشد اقتصادي در هر دو مقطع زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه منفي وجود دارد؛ ولي متغير تركيبي شاخص سياستي و بدهي در مقاطع زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت تاثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد. اين نتايج نشانگر اين است كه سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي و بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي ايران، موجب عملكرد ضعيف در استفاده از منابع خارجي مي‌شود.

نتايج حاصل نشان مي‌دهند مديريت مناسب اقتصادي يا به‌صورت دقيق‌تر، نرخ تورم پايين، كسري بودجه كم و باز بودن اقتصاد، شرايط لازم جهت استفاده بهينه و كارآمد از منابع استقراضي هستند.

از اين جهت اجراي يك برنامه مشخص و هدفمند در راستاي حداقل كردن كسري بودجه، پايين آوردن نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهاي جهاني ضروري به نظر مي‌رسد تا شاهد تاثير مثبت استقراض‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي كشور ايران باشيم.

 نتيجه با اهميت ديگري كه از اين مطالعه به دست آمد، اين است كه در سطح مشخصي از بدهي خارجي اتكاي بيشتر به بدهي‌هاي دوجانبه به‌جاي بدهي‌هاي چندجانبه، موجب كندتر شدن رشد اقتصادي خواهد شد. از اين رو توصيه مي‌شود تا مسوولان اقتصادي كشور به جاي استقراض منابع از ساير كشورها، سعي بر استفاده از اعتبارات موسسات بين‌المللي همچون بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانك توسعه آسيايي داشته باشند.

 نویسنده:
رشد خزنده مسكن در سال جاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/30
رشد خزنده مسكن در سال جاري
كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند


گروه اقتصاد كلان   

يكي از بحث‌هاي جنجالي اخير درخصوص رشد اقتصادي مربوط به اين موضوع بوده كه با اينكه گفته مي‌شود، رشد اقتصادي 9ماهه سال گذشته 11.6درصد(مطابق آمار بانك مركزي) و 7.2درصد (بنا بر محاسبات مركز آمار) بوده چرا اين موضوع براي مردم غيرملموس و در سفره‌ها آنها منعكس نشده است.

به گزارش«تعادل» اقتصاددانان براي پاسخ به اين پرسش به تحليل سهم بخش‌هاي مختلف اين رشد پرداخته و عدم تناسب پايه‌هاي آن را ايجاد كننده اين موضوع عنوان كرده‌اند. گفته مي‌شود كه سهم فزاينده نفت در اين رشد نشان‌دهنده عدم ارتباط مستقيم آن با زندگي مردم است. كارشناسان معتقدند كه حركت مثبت بخش مسكن منجر به رشد اقتصادي با كيفيت بالا خواهد شد. به اعتقاد اين افراد به ازاي يك واحد افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش توليد كل اقتصاد 1.32واحد افزايش خواهد يافت و به ازاي 100ميليون تومان افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش براي حدود 5 نفر اشتغال ايجاد مي‌شود. از طرفي گفته مي‌شود كه بخش مسكن محدوديت توسعه از لحاظ جغرافيايي نداشته و قابل واردات نيز نيست و بيشتر از بخش‌هاي ديگر اقتصاد، اشتغال ايجاد شده در اين بخش اقشار كم درآمد را در برمي‌گيرد.

مسكن در آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي در زيربخش‌هاي صنعت محاسبه مي‌شود. براساس گزارش مركز آمار رشد بخش صنعت(با احتساب نفت) در 9ماهه اول سال 95 به ميزان 10.5درصد بوده كه از اين ميزان بخش معدن 61 درصد و صنعت 4.6درصد سهم داشته‌اند. بخش معدن خود در اين محاسبات شامل دو زيربخش استخراج نفت و گاز طبيعي و ساير معادن مي‌شود كه به ترتيب 85.4 و منفي 4.1درصد رشد داشته‌اند. در بخش صنعت هم دو زيرمجموعه تامين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان وجود دارد كه اين دو هم به ترتيب رشد 8.9 و منفي 11درصد را تجربه كرده‌اند. در بخش ساختمان علاوه بر اين، اين رشد منفي در سال‌هاي اخير به طور متداوم رشد منفي را تجربه كرده است.

براساس جداول مركز آمار كشور بخش مسكن در سال 91تا 94 به ترتيب رشدهاي منفي3.6، 3.1، 0.4و 13.5درصد را از سر گذرانده است و پيش‌بيني كارشناسان اين است كه رشد اين بخش در كل سال 95 منفي 14درصد باشد. صاحب‌نظران اقتصادي كشور دو عوامل موثر بر عدم رونق بخش مسكن را عدم تحقق بودجه عمراني افزايش يافته با رشد پايين رشد منفي(منفي 24درصد) سرمايه‌گذاري در 3ماهه اول سال 95 نسبت به 3ماه اول سال 94 عنوان كرده‌اند. اما با اين وجود معتقدند كه بخش مسكن درحال طي كردن آهسته يك دوره گذار به سمت رونق است و پيش‌بيني مي‌كنند كه با افزايش درآمدهاي نفتي دولت، رشد اين بخش در سال جاري محقق شود.

آمارهايي كه در نمودارهاي مقابل منعكس شده است، حكايت از افزايش ملايم تعداد معاملات مسكن در سال 95 نسبت به سال 94 دارد. همچنين اين آمارها نشان مي‌دهد كه دو شاخص تعداد پروانه‌هاي ساختماني مناطق شهري و ميانگين قيمت مسكن در سال 95 نسبت به سال 94 افزايش داشته است. كارشناسان اين 3شاخص را به عنوان علائم و نشانه‌هايي از رونق با شيب ملايم در سال پيش رو شاهد مي‌آورند.نویسنده:
اخبار كلان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1396/2/30
اخبار كلان


رد ادعاي مطالبات شهرداري تهران از دولت

مركز روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد به ادعاي غيرواقعي خبرگزاري فارس در خصوص مطالبات شهرداري تهران از دولت واكنش نشان داد.

به گزارش شادا در اطلاعيه رسانه‌يي منتشره از سوي وزارت اقتصاد در واكنش به درج مطلبي تحت عنوان «انتشار اسناد بدهي دولت به شهرداري تهران» به‌طور تفصيلي و مستند به رد ادعاهاي مطروحه پرداخت شده است.

گزارش مورد استناد شهرداري تهران براي ادعاي طلب از دولت، گزارشي ويژه و خاص بر اساس روش «اجراي روش‌هاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي» تحت عنوان «گزارش يافته‌هاي عيني در خصوص مطالبات شهرداري تهران از دولت» است كه بنا بر اذعان موسسه تهيه‌كننده، در آن هيچ‌گونه حسابرسي يا بررسي اجمالي هم صورت نگرفته است. در بند پاياني گزارش مذكور عنوان شده است اين موسسه نيز اطميناني درباره مطالبات شهرداري تهران از دولت به تاريخ شهريورماه 1394 اظهارنظر نمي‌كند و نبايد از گزارش براي ارائه به سايرين استفاده شود كه با وجود اين موضوع و برخلاف استانداردهاي حسابرسي و اصول حرفه‌يي، بخش‌هايي از گزارش مذكور در خبرگزاري‌ها منتشر و به عنوان مستند طلب از دولت از آن نام برده شده است.

عمده مطالبات اعلام شده توسط شهرداري تهران، شامل مواردي است كه دولت تكليف قانوني براي پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصويب اعتبار لازم در بودجه سالانه و تامين و تخصيص منابع قابلبت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتي است كه تاريخ ايجاد آنها از سال 1385 تا سال 1394 است نظير موضوع يك ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي.

در نامه ارسالي به شوراي اسلامي شهر تهران، بر لزوم بررسي لازم و كافي در مورد مسائلي چون ماهيت دستگاه اجرايي بدهكار (دولتي يا غيردولتي بودن) و منشا و مبناي قانوني ارقام اعلامي تاكيد شده است. به عنوان مثال مطالبات شهرداري تهران از سازمان تامين اجتماعي و بانك تجارت در قالب سرفصل ساير مطالبات از دولت طبقه‌بندي شده است در حالي كه سازمان تامين اجتماعي نهاد عمومي غيردولتي تلقي مي‌شود و بانك تجارت نيز در زمره بانك‌هاي خصوصي است.

بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بدهي‌ها و مطالبات دولت پس از تاييد سازمان حسابرسي قطعي تلقي مي‌شود كه تا تاريخ تهيه اين گزارش، تاييديه ياد شده توسط شهرداري تهران ارائه نشده است.

شهرداري تهران نيز به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندي و ترتيبات مقرر در بخشنامه‌هاي اين وزارتخانه گزارش بدهي‌ها و مطالبات خود را به (از) تمام اشخاص از جمله دولت و شركت‌هاي دولتي در مقاطع 3 ماهه اعلام كند كه تاكنون و برخلاف ساير دستگاه‌هاي اجرايي، هيچ گونه گزارشي را بر اساس ترتيبات مقرر در بخشنامه‌هاي موضوع آيين‌نامه فوق‌الذكر ارسال نكرده است و تا به حال حاضر به شفاف‌سازي وضعيت مجموعه مطالبات و بدهي‌هاي خود به عنوان يكي از نهادهاي عمومي نشده است. تعداد قابل توجهي از شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي نظير سازمان تامين اجتماعي بدهي خود را اعلام كرده‌اند.

اعتبارات بودجه عمومي متعلق به عموم كشور و بيت‌المال كشور است و تامين و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاه‌هاي اجرايي از هر محلي از جمله صكوك اجاره به موجب قانون و با طي مراحل قانوني قابل انجام است و آنچه از شهرداري تهران خواسته شده است، همان است كه ساير واحدهاي عمومي مشابه نيز مكلف به انجام آن هستند، بنابراين شهرداري تهران نبايد خود را تافته جدا بافته تلقي كند و به جاي انجام امورمالي خود منطبق با مقررات جاري كشور متوسل به اقدامات ژورناليستي شود.

برخلاف ادعاي برنامه نداشتن براي تسويه بدهي شهرداري تهران و ساير نهادها، وزارت اموراقتصادي و دارايي طي سال گذشته و بر اساس قانون بودجه، 2500ميليارد تومان اسناد خزانه صرفا براي تسويه بدهي دولت به شهرداري‌هاي سراسر كشور منتشر و در اختيار استان‌هاي مختلف براي تخصيص به شهرداري‌ها قرار داده است. علاوه بر اين بيش از 9800ميليارد تومان اوراق تسويه خزانه براي تهاتر بدهي‌هاي دولت با مطالبات دولت صادر شده است كه اتفاقا عمده آن صرف نهادهاي عمومي غيردولتي شده است. طي سال 1396 نيز در چارچوب اعتبارات بودجه، تسويه بدهي‌ها ادامه خواهد داشت و شهرداري تهران بهتر است به جاي تشويش اذهان عمومي با تجهيز بخش مالي و ايجاد شفافيت در امور مالي خود، همانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و ساير نهادهاي عمومي، از ظرفيت‌هاي قانوني براي تامين منابع مورد نياز خود استفاده كند. طرح پيشنهاداتي چون تهاتر بدهي‌هاي شهرداري تهران با مطالبات بانك‌ها از شهرداري كه فاقد مجوز قانوني است و دولت بر اساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي، فاقد چنين اجازه‌يي است و انتشار گزارشي غيرمعتبر به عنوان مستند ادعاي طلب از دولت كه منابع در اختيار آن، منابع عمومي متعلق به عموم كشور و بيت‌المال است، توسط معاون مالي شهرداري تهران باعث تاسف است.منافع ملي بر ساير موضوعات برتر است

وزير امور اقتصادي و دارايي بر لزوم برتري منافع ملي بر ساير موضوعات تاكيد كرد.

علي طيب‌نيا در گفت‌وگو با ايبنا، حضور مردم را در انتخابات بي‌سابقه دانست و گفت: مردم ايران زماني كه پاي تعيين سرنوشت در ميان باشد، لحظات حساس را درك مي‌كنند و همواره در صحنه حاضر مي‌شوند. وي كه از ساعات اوليه صبح جمعه در صف حوزه راي‌گيري مسجد الرسول ايستاده بود، با تاكيد بر لزوم همدلي و همكاري اظهار كرد: مردم بايد منافع ملي را برتر از همه موضوعات بدانند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در طول چند سال گذشته با تلاش‌ها و همدلي مردم، سياست‌ها وبرنامه‌ريزي‌هاي دولت توانستيم شرايط اقتصادي كشور را سامان دهيم و رشد اقتصاد را بهبود بخشيم و اميدواريم اين روند براي اقتصاد كشور ادامه يابد.

 نویسنده:

  گزارش Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 در پوزها موبايل گسترش ايران خرد كارهاي جمهوري
  كسب رياس انتخابات از پس ارز بازار
  شرايط شمشيري| احسان وبيمه| بانك
  گروه سرعت با پوز موبايل بانك موبايل از
  استفاده از استفاده كه شرايطي در است گسترش به
  رو نقد پول از استفاده جاي به اعتباري هاي ارت كرد
  ك تكذيب را ارز عرضه كاهش
  سيف مالي مراجعات كاغذ مصرف كاهش مانند
  مزايايي شدت پوزها موباي از استفاده دارد، كرا انا به
  به لدهنده تحوي هاي شرك افراد حتي تا كرده دارد
  رشد قرار پايدار باثبات وضعيت در ارز بازار مركزي: بانك كل
  رييس خود هاي وان كارتخ با بتوانند هم منزل در كاال
  غذا وصل بانك به آنهاست، همراه تلفن به متصل
  كه مهم دستاوردي اين كه گفته دانسته اخير) هاي شمشيري|
  سال محسن بيمه| بانك
  گروه نتيجه در دهند انجام بانكي تراكنش
  شده سيف، توضيحات بنابر است. كشور اقتصاد در انكار غيرقابل از ها رسانه برخي اخير روزهاي در كه حالي در شدت به موبايل به متصل هاي كارتخوا از
  استفاده آينده در ارز بازار قانوني متولي عنوان به مركزي
  بانك بازار يهاي صراف ها بانك صرافي در ارز عرضه
  كاهش تلفن خط از استفاده به نيازي است يافته
  افزايش ثبات از مقتدرانه خود حرفهيي رويكرد استمرار با نيز خبر انتخابات از بعد ارز نرخ افزايش احتمال
  آزاد براي توان لپوزها موباي موبايل از نيست
  ثابت مردم به رو ن اي از كرد خواهد دفاع بازار اين آرامش پنجشنبه عصر مركزي بانك كل رييس اما اند،
  داده كرد. استفاده الكترونيكي تهاي
  پرداخ هيچگونه جاي خصوص اين در كه شود مي داده
  اطمينان ثبات با وضعيت از ارز بازار خوشبختانه كه كرد
  اعالم در كه لوزها موبايپ بر عالوه «تعادل» گزارش
  به نكنند. توجهي اساس بي شايعات اين به نيست
  نگراني شرايط در القائات اينگونه است برخوردار
  پايداري تلفن از استفاده است، كرده رشد هشدت نيز
  ايران يكند. نم ايجاد تغييري آن ثبات با
  وضعيت به رو جهان در نيز بانكي ارتهاي جاي به
  همراه يها صراف در ارز عرضه كاهش محدود از ها خبرگزاري از يكي «تعادل»، گزارش
  به كارت از استفاده جاي به آينده در است
  گسترش در ها صرافي فارس، گزارش به حال، همين در بازار يهاي صراف ها بانك صرافي در ارز عرضه
  شدن توان مي بانك به متصل همراه تلفن از
  الكترونيكي، علت اند كرده محدود را ارز فروش اخير روز
  چند مركزي بانك كل رييس حال عين در اما داده خبر
  آزاد تلفن با مشتري كرد استفاده بانكي كارت جاي
  به هاي صرافي توسط ارز عرضه در محدوديت يا توقف
  آن شديد نوسان با است ثبات با ارز بازار كه است
  معتقد او همراه تلفن يا فروشنده دستگاه به خود
  همراه است. شده اعالم مركزي) بانك يي مداخله (ارز بانك
  ه توجه قابل نوسان از بعد حالي در شد. نخواهد
  مواجه با ارتباط طريق از يند مك ارسال بانكي حواله
  يك هاي صراف كنند عرضه ارز ها بانك صرافي اگر زيرا ۰۰۰۴ از آن عبور گذشته سال اواخر در دالر
  قيمت دستور آن، تاييد مربوطه كد دريافت خود
  بانك اخير روز چند داشتدر خواهند ارز عرضه نيز آزاد بازار كانال در ارز اين قيمت كه است ماهي چند
  تومان، فروشنده دستگاه به مربوطه بانك صادر را
  پرداخت يگويند: ارز تقاضاي به واكنش در ها صرافي
  اغلب نداشته توجهي قابل نوسان گرفته ۰۰7۳قرار واريز از فروشنده يد من ارسال بانكي حواله
  يك همهجانبه صورت به تصميم اين نداريم. فروش
  فعال برخي جمهوري رياست انتخابات آستانه در كه
  است معامله شده مطلع خود خدمات يا كاال وجه
  پول ارز صرافان اغلب تقريبا شده اتخاذ صرافان سوي
  از اعالم با بوده انتظار حالت در اكنون ارز بازار
  معتقدند يكند. تاييد را مشتري
  با روز سه گفت: صرافان از يكي باره اين در يفروشند. نم شود. نوسان دچار تواند مي نتايج ضمن يتوانند پوزها موبايل نكها با
  موبايل نيست قبل روال به است. گونه اين وضعيت كه است در ارزي مالي بازارهاي گرفتن قرار تاثير
  تحت بيشتري امنيت مشتريان، بيشتر نظارت
  كنترل مركزي بانك است. شده محدود شدت به ارز عرضه
  و عجيبي اتفاق سياسي اقتصادي خاص تحوالت
  نتيجه كنند فراهم بانكي هاي حسا مشتريان براي
  را فروش اعالم منتظر هم ها صرافي نكرده فروش
  اعالم بارها نيست. جهان بلكه ايران بازارهاي براي تنها
  نه همراه تلفن بانك بين شماره يا كد ايجاد
  و مديريت براي مركزي بانك كه روالي طبق
  هستند. حوزه در ويژه به تغييراتي ايجاد با كه آمده
  پيش در بيشتر اطمينان امنيت ايجاد باعث
  مشتري به بانكها هاي صراف طريق از ارز يكند، اعمال بازار گرفته قرار الشعاع تحت كشورمان ارز بازار
  سياسي شد خواهد كنشها ترا بانكي هاي
  پرداخت عاملي هيچ موجود شرايط در كه دارد تاكيد كند نم رهبري معظم مقام تاكيد مورد آن از صيانت بوده از ارز بازار خوشبختانه نوشت: كنند، نوسان
  دستخوش هاي صرافي اگر اما شود مي تزريق مجوزدار هاي صرافي واكنش كوتاه مدتي براي محدود حتي آن به
  نسبت رمز اعتباري هاي ارت از كنندگان اده
  سوءاستف كنند، متوقف را عرضه ته داش نگه دست بانكها ثبات با شرايط در يداري معن مهم تاثير تواند نمي افراد اين اند. گرفته نشانه را است (مدظلهالعالي) اينگونه است برخوردار پايداري ثبات با
  وضعيت يها زن گمانه يها بين پيش برخي باوجود است.
  داشته هاي شت بردا به موفق توانند نمي اينترنتي رمز يا
  دوم ثبات در تزلزلي باشد قرار اگر باشد داشته ارز بازار آرامش ثبات در را دولت هاي موفقيت يتوانند نم ايجاد تغييري آن ثبات با وضعيت شرايط در
  القائات اينكه بيان با وي بفروشند. ارز توانند نمي ها
  صرافي انتخابات برگزاري از بعد ارز قيمت نوسان با رابطه
  در برخي در شوند. بانكي هاي كارت از
  غيرقانوني هيجاني روزهاي در شود ايجاد بازار اين آرامش اين يتوانند نم كه حاال ببينند ارز بازار اقتصاد داده قرار تحليل مورد را ارز بازار جريان سيف كند.
  نم است، شده نوسان دچار ارز بازار در ها قيمت اكنون
  هم در كه دارد تاكيد ارزي گذار سياست جمهوري،
  رياست خريدها در لوزها موباي از استفاده
  كشورها، كه دارد بيشتري بروز زمينه قاعدتا انتخابات از قبل شايعه با كنند، انكار را دولت مهم دستاورد حقيقت شد. خواهد حفظ بازار آرامش كه دارد تاكيد
  و است، تومان ۳76۰ حدود ها قيمت كه حالي در گفت: بر معناداري تاثير تواند نمي عاملي هيچ موجود
  شرايط فرهنگ افزايش دليل به كوچك كارهاي
  كسب اخير هاي سال مانند نيز روزها همين در خوشبختانه كنند القا اينگونه مردم ذهن به خواهند مي ي پراكن اخير روزهاي در اينكه به اشاره با سيف، اهلل ولي يشود. صحبت تومان ۳7۹۰ باالي ارز از يها صراف در در پنجشنبه شامگاه سيف» اهلل «ول باشد. داشته
  بازار است رشد حال در شدت الكترونيك
  پرداخت ارز هم ها صرافي نفروشند، ارز ها بانك هاي صرافي تا هستيم. بازار اقتصاد در ثبات آرامش استمرار شاهد تا يافت خواهد افزايش انتخابات از بعد ارز قيمت كه جامعه، در ايعهپراكني ش با كنند مي الش ت
  برخي كه گفته داده اطمينان مردم به خود تلگرامي
  كانال مشتري بين ارتباط نيز ها بانك موبايل تدريج
  به بانك يي حرفه رويكرد اعتبار پول شوراي رييس تعادل عدم بازي سفته دچار را بازار طريق اين از قيمت انتخابات از بعد كه كنند القا مردم به
  اينگونه خاصي اتفاق اخير هاي هفته ماهها در فروشند. نمي نباشند. نگران نداشته توجهي شايعات
  به به نياز بدون همراه نهاي تلف طريق از را
  فروشنده را مقاومتي اقتصاد مفاهيم مباني به توجه مركزي از ارز بازار خوشبختانه اينكه بيان با وي كنند. نوسان متاسفانه كه است كرده عنوان يافت خواهد افزايش
  ارز نفت بهاي نداده رخ ارز خروجي ورودي جريان
  در قصد كه كساني از انتقاد با مركزي بانك كل
  رييس ارسال با فروشنده كرد خواهد فراهم وان
  كارتخه اقتصاد در زدني مثال ثبات آرامش پايداري موجب اينگونه است برخوردار پايداري ثبات با وضعيت خود، سياسي اهداف مطامع تعقيب در افراد
  اين كه نيست مشخص اما است. نداشته چنداني تغيير هم افزايش احتمال القاي طرح با اخير روزهاي در
  داشتند را خريد مبلغ مشتري، همراه تلفن به حساب
  صورت در نفت قيمت شديد افت از پس (حتي ارز بازار ايجاد تغييري آن ثبات با وضعيت شرايط در القائات جامعه آحاد آن ذينفع كه را اقتصاد آرامش است.
  ثبات شده محدود ارز عرضه دليلي چه به را ارز بازار جمهوري، ت رياس انتخابات از پس ارز
  نرخ به را پرداخت دستور آن، تاييد با مشتري
  اعالم رد كد يك نيز مشتري بانك بين اعال
  بانك حساب به پرداخت رقم اطمينان با شده بدل
  و دولت تكاليف بدهي اوراق در هماهنگي سود، نرخ كارمزد، تا بانكي نظام اصالح
  از يشود. وارد
  فروشنده ايران در لوزها موباي گسترش پول
  بازار در اعتبار پول شوراي انه هاي
  توصيه MPOS اختصار به يا وز اي موب نيز ايران
  در دستگاه تبلت، يا هوشمند موبايل گوشي شامل
  كه دو سطح در ۵۹۳۱ سال اقتصادي رشد ها، بين
  پيش منالحجج ثا اقدامات آخرين بيمه| بانك
  گروه روي شده نصب افزاري رم برنامه لوز اي
  موبپ شد. خواهد محقق
  رقمي در گفت: جلسه اين در مركزي بانك نظارتي معاون هفته آخر در اعتبار پول شوراي جلسه آخرين
  در دهي پوش هدف با است، جانبي لوازم ها اه
  دستگ شاخص اطالعات آخرين افزايد: گزارش
  اين كشنبه روز ردهگذاران، سپ مطالبات بازپرداخت راستاي مركزي بانك گزارش استماع ضمن شورا اعضاي
  گذشته، خرد، كارهاي كسب بازار در پرداخت سيستم
  به اموال سراسر مزايده نخستين ۹6 ماه ارديبهشت ۴۲ صدور همچنين صنعتي بزرگ هاي كارگاه توليد تقويت لزوم بر پول بازار در موجود مشكالت كاهش
  براي مشتريان اعتماد ايمني سطح افزايش به تواند مي ۴۹۲دستگاه برگزا لحجج من ثا تعاوني منقول عنوان به كشور شهري مناطق در ساختماني هاي پروانه هاي توصي اجراي خواستار تاكيد پول بازار در
  انضباط منجر بانكي عمليات ها كنش ترا به فروشندگان
  و ساختمان صنعت هاي حوز در نگر پيش هاي خص
  شا ال دنب به گذاشته فروش به تعاوني اين خودپرداز شدند. پول بازار در 6انه مالي منابع مديريت به پرداخت بر عالوه
  شود به رو روند دهنده ان نش مجموع در كه شد بررسي
  نيز مستغالت امالك عمومي مزايده تدريجي برگزاري مجدد تاكيد شامل موارد اين گزارش«تعادل»
  به كرد. خواهد كمك
  بانكي است. كشور در ساختماني صنعتي هاي ليت فعا
  رشد ادامه همچنان ردهگذاران سپ وجوه بازپرداخت تعاوني، پول شوراي ابالغي سود هاي رخ سقف رعايت
  بر استفاده شدن همهگير دليل به ۹۰۰۲ سال
  از يافت. خواهد عملكرد عزم از همچنين اعتبار پول شوراي اعضاي تقويت اعتباري، موسسات ها نك با توسط
  اعتبار نكها با هوشمند، همراه تلفن هاي گوشي
  از ضالحسنه قر تسهيالت اعطاي زمينه در بانكي شبكه رعايت هدف با اعتباري موسسات ها بان بر
  نظارت همراه تلفن از استفاده موضوع پرداخت تهاي
  شرك متوسط كوچك توليدي واحدهاي از حمايت
  همچنين كاسپين اعتباري موسسه تحوالت طريق از درآمدزايي تقويت بانكي، سود فنرخ
  سق بانكي الكترونيكي هاي كار ها كارتخوان جاي
  به كردند.
  قدرداني معاون حيدري، فرشاد نشست اين بعدي بخش در تعادل ايجاد جهت در بانكي خدمات كارمزد
  افزايش نوع اين سهم تدريج به دادند قرار توجه مورد
  را تومان ميليارد ۰۲۸۹ گذشته سال در است
  گفتني زمينه در مبسوطي گزارش مركزي بانك نظارتي اعمال از پرهيز كها، بان مصارف منابع- جريان
  در ۴۱۰۲ سال در گذاشت افزايش به رو
  پرداخت هاي نر با گذشته سنوات در كه هستند فرشتگان انتقال نقل بوده مذكور منحله يهاي تعاون مديران
  و انديشيده تدابير كاسپين موسسه تحوالت آخرين ميليون يك از بيش به ازدواج ضالحسنه قر تسهيالت تنگناي تعديل هدف با بانكي شبكه بر دولت
  تكاليف انگلستان كشور ردهفروشان از درصد ۳۵
  حدود تعاوني در اعتبار پول شوراي مصوب هاي رخ از فراتر هاي تعاون مسووليت عدم معني به ها بدهي ها
  دارايي مطرح را خصوص اين در مركزي بانك سوي از شده لحاظ به قبل سال با مقايسه در كه شد پرداخت متقاضي پول بازار تاثيرپذيري به توجه بانكي، شبكه
  اعتباري استفاده دليل به شدند پوزها بايل مو به
  مجهز اند. رده ردهگذاري سپ مذكور بود نخواهد احتمالي كسري درخصوص منحله نشان رشد درصد ۰۰۳ مبلغ لحاظ به درصد ۲6.6
  تعداد در ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك گفت: وي كرد. ضرورت دولت بدهي اوراق انتشار در سرمايه بازار
  از دستگاه اين بودن صرفه به مقرون حتتر
  را هدف با شده ايجاد شرايط به عنايت با حال هر به قضايي مرجع در شده مكلف كاسپين اعتباري موسسه شبكه اطالعات، آخرين براساس اين بر عالوه دهد.
  م پولي غيرمتشكل بازار قانون قانوني تكاليف راستاي پيگيري رابطه، اين در الزم يهاي هماهنگ
  انجام هوشمند همراه تلفن هاي گوش با آن
  سازگاري منحله اعتبار يهاي تعاون ساماندهي امر در تسريع كه شده- ياد يهاي تعاون عليه دعوي طرح به
  نسبت ميليارد ۱7۵6۰ جاري سال ارديبهشت ۴۲ تا
  بانكي مذكور قانون اجرايي نامه آيين ۳۸۳۱ سال مصوب لزوم بانكي نظام اصالح برنامه اجراي در
  تسريع يكي عنوان به دستگاه اين كوتاهي زمان ظرف
  افراد، تحقق در تسريع مساله به بانك اين شده، ياد گانه كند. اقدام دارند- دارايي
  كسري ۰۹ ارديبهشت ۲7 مورخ مصوبه 6۸۳۱ سال مصوب پرداخت متوسط كوچك واحدهاي به تسهيالت تومان شدند. ربط ذي هاي اه دستگ ساير
  همكاري اهها فروشگ در پرداخت عصر اوريهاي فن ترين مه
  از اعتبار هاي تعاون هاي بده ها دارايي انتقال فرآيند مكرر تاكيدهاي وجود با افزود: ادامه در
  حيدري بازار ساماندهي براي الزم اقدامات اعتبار، پول شوراي زمينه اين در بانكي شبكه مناسب عملكرد كه
  كرد اين، از پس آمد حساب به كنندگان رف مص
  براي كرده ورود كاسپين اعتباري موسسه به شده ياد منحله يها داراي انتقال در تسريع بر مبني مركزي بانك صنعتي هاي اه كارگ اخير مثبت تحوالت بر آن
  اثرگذاري را غيرمجاز اعتبار يهاي تعاون ازجمله پولي غيرمتشكل نكها با دهي تسهيالت از تقدير نيز جهان سراسر در فراگير بهصورت
  استقبالي فعاليت تكميل تر سريع چه هر ساماندهي امر تا كوتاهي ارزيابي، از پس منحله هاي تعاون هاي بده گرفت. قرار اعتبار پول شوراي اعضاي تاييد
  مورد است. داده قرار خود كار دستور در گذشته سنوات از كشور اقتصادي تحوالت آخرين گزارش
  همچنين يافت.
  گسترش شود. آغاز كاسپين اعتباري موسسه موسسه مديره هيات اعضاي مديرعامل قصور
  و صدور با اعتبار پول شوراي اينكه بيان با حيدري تورم، نرخ اقتصادي، رشد ازجمله مختلف وزههاي
  در ايرانيان به پوز يل موبا ۴۱۰۲ سال از نيز ايران
  در با متعدد جلسات برگزاري از پس راستا اين در تعهدات ايفاي تكاليف انجام در كاسپين
  اعتباري مشروط كاسپين اعتباري موسسه فعاليت مجوز تورم نرخ به مربوط دستاوردهاي حفظ بر تاكيد بانكي شبكه عملكرد ارز، بازار آن، اجزاي نقدينگي
  رشد در آن سهم كه يشود بيني پيش شده
  معرفي منحله اعتباري هاي تعاون تصفيه هاي هيا اعضاي هاي تعاون ساماندهي فرآيند تحقق با رابطه
  در اميدجلين، فرشتگان، اعتبار هاي تعاون انحال به تورم نرخ تحوالت روند همچنين گزارش اين در مالي تامين ازدواج رضحسنه ال تسهيالت پرداخت
  در يابد. افزايش شها تراكن تها
  پرداخ طي كاسپين اعتباري موسسه مديره هيات اعضاي با مغاير دستورات وصول طرف يك از ۸گانه منحله مصرفي خدمات كاالها بهاي شاخص
  براساس دامداران اصفهان، حسنات الزهرا، پيوند، بدرتوس، هاي بخ تحوالت متوسط، كوچك توليدي
  واحدهاي هاي داراي انتقال تاكنون ۵۹۳۱ سال پاياني ماه دو هاي تعاون ساماندهي درخصوص شده تعيين رويه پول شوراي اعضاي براي توليدكننده بهاي
  شاخ توسط مازندران كشاورزان عام كرمانشاه، كشاورزان همچنين مسكن كشاورزي ازجمله توليدي كالن
  مختلف اقتصاد در لوزها موباي نقش سهامداران مسووليت سلب بدون منحله ياعتبار تعاون استان يك در قضايي مرجع سوي از گانه
  اعتبار به نقطه تورم تحوالت به توجه با شد تشريح
  اعتبار امر اين پي در افزود: بود، كرده موافقت آنها سهامداران تشريح اعتبار پول شوراي اعضاي براي پول بازار
  شرايط با فون اسمارت گوشي به پوز موبايل
  روش يها داراي كسري به نسبت منحله هاي تعاون مديران نصب منحله هاي تعاون تابلوهاي تغيير بر
  مبني موسسه فعاليت مجوز شده، ياد يهاي تعاون انحالل اعضاي كشور، در اشتغال توليد به توجه لزوم نقطه آخرين از گزارشي ارائه ضمن نيز مركزي بانك
  شد. وين، اس او آي اندرويد لهاي عام
  سيست محقق كاسپين اعتباري موسسه به ها بده به نسبت شعب تمام در كاسپين اعتباري موسسه
  تابلوي هاي تعاون ساماندهي هدف با كاسپين اعتباري بر غيرنفتي اقتصاد رشد تقويت لزوم بر اشاره با شورا هاي تعاون مشكل حل به نسبت اقتصادي
  تحوالت با دارد. نياز پرينتر بلوتوث وز پيل با مو
  دستگاه است. شده هاي تعاون هگذاران سپرد هاي دفترچه تعويض پولي انضباط تقويت تورمي دستاوردهاي از
  صيانت سال يك از بيش در يادشده گانه منحله اعتبار فعاليت به آن سريع بازگشت گانه منحله
  اعتبار مفزار نر همراه، تلفن گوشي عامل سيستم به
  توجه نيز ديگر منحله اعتبار تعاوني يك درخصوص انتقال نقل فرآيند تكميل عدم وجود با منحله حفظ براي اقتصادي سازگار هاي ت سياس اتخاذ
  و اعضاي مديرعامل اساس، همين بر شد. صادر پيش كرد. بيني خوش ابراز
  معمول نصب بايد عامل سيستم آن به مربوط پوز
  موبايل موسسه به منحله تعاوني دو اين انتقال توافقنامه يا كسري تكليف تعيين عدم ها بده ها،
  دارايي كردند. تاكيد تورمي
  دستاوردهاي در شدند موظف كاسپين اعتباري موسسه تمديره
  هيا به پوز يل موبا دستگاه اتصال بعدي مرحله
  شود ليكن رسيده طرفين امضاي به كاسپين اعتباري هاي تعاون تصفيه هاي هيا شد، موجب آنها
  مازاد مراحل انجام الزم فرآيند طي با خود وظايف راستاي نگاه با پول بازار شرايط نيز گزارش دوم بخش در رقمي دو اقتصادي رشد بلوتوث فناوري است. بلوتوث طريق از همراه
  تلفن قضايي مقام نهايي تاييد به منوط آن شدن اجرايي انتقال نقل تكميل در را الزم تسريع نيز
  منحله تعيين براي الزم ارزيابي كارشناسي حسابرسي، اعضاي براي بانكي شبكه اعتباري تنگناي به ويژه بررسي بحث به جلسه طي كه گزارش اين
  در قابليت است شده تعبيه پوز موبايل دستگاه
  در انجام ضمن است شده مقرر همچنين است. هاي تعاون نياورده عمل به يها بده ها دارايي به زمينه اين در شد تشريح اعتبار پول
  شوراي برآورد همچنين يها بده يها داراي انتقال ارزش حصول كه شد تاكيد نكته اين بر شد گذاشته
  فراوان كليد يك از كه دارد را خارجي اههاي دستگ به
  اتصال كارشناسي كار قضايي، مرجع با الزم هاي هماهنگ غيرمجاز فعاليت به كماكان انحالل وجود با منحله عوامل كها بان ترازنامه در مالي انجماد ايجاد
  عوامل منحله هاي تعاون از يك هر كسري يا مازاد ميزان ۵۹۳۱و سال ۹ماهه در 6.۱۱درصدي اقتصادي
  رشد امن اتصال يك براي رمزنگاري صورت به بيتي
  ۸۲۱ اسرع در فرشتگان منحله اعتبار تعاوني يهاي داراي دهند. ادامه
  خود نحوه بدهي بازار تحوالت ازجمله پول بازار از
  خارج كنند. اقدام ۸انه سوم تا اول فصول در غيرنفتي اقتصاد رشد فزاينده
  روند يكند. استفاده خارجي هاي دستگا
  با آن هاي داراي انتقال مقدمات شده محقق وقت ردهگذاران سپ كرد: تصريح بايد اساس اين
  بر هاي داراي احتمالي كسري به پاسخگويي مسووليت چسبندگي در خودروساز كتهاي شر مالي تامين ليتها فعا بهبود به رو روند دنهنده ا نش گذشته
  سال به آن اتصال اپليكيشن نصب از پس
  پذيرنده شود. آغاز كاسپين اعتباري موسسه به منحله تعاوني منحله تعاون هگذاران سپرد عمده طور به
  معترض مسووالن سهامداران، با آنها از يك هر در يافته انتقال شد. اشاره نيز سود رخاي براساس است اقتصاد غيرنفتي هاي بخش تمامي
  در انجام براي راهكار اين از استفاده آماده وز وباي
  م يشود. پرداخت فرآيند
  يك انجام جهت مشتري مراجعه از پس شغل
  پذيرنده ايجاد ازدواج در حسنه ال قر هاي وام وضعيت
  آخرين كرده باز را وز موبپاي افزار رم خريد،
  تراكنش شماره مشتري از كند وارد را نظر مورد
  مبلغ را خانوار ۹۹۵زار توانسته كه است شده ايجاد شغل فقره ۴زار 76 از رضالحسنه منابع كه داشت توجه بايد اما است. رسيده نفر ۰۸۴زار كردند پرداخت ازدواج لحسنه قراض تسهيالت نفر ميليون يك بر بالغ قبل دارد حكايت اين از ازدواج وام پرداخت در شده ايجاد تغييرات
  آخرين يكند، درج افزار رم در كرده دريافت را
  موبايل نگاهي كه است شرايطي در اين كند. خارج امداد كميته پوشش تحت از بايد مركزي بانك ضوابط طبق ندارند تعلق ازدواج وام به تنها ان ه تعلق توماني ميليون ۰۱ وام نفر هزار ۸۸ از بيش به تعداد اين از كه زوجين به پرداختي تسهيالت ميليون يك حدود از گذشته سال در
  كه كرده مشاهده وز اي موبپ روي را مبلغ
  مشتري نشان نكها با پسنداز الحسنه قرض منابع مانده پرداختي وضعيت به موارد ها فصل سر ساير در ضلحسنه قر اعطاي به نسبت بانكي سيستم ميليارد ۰۰۸۹ بر بالغ بانكي شبكه گذشته سال در مجموع در است. گرفته مرداد از كه است بوده وماني ون هاي۰۱ميلي وام فقره هزار ۰۸۸ بر
  بالغ دستگاه روي را رمز يند مك كارت كشيدن به
  اقدام نسبت ۵۹۳۱ اسفندماه پايان در قانوني سپرده كسر از بعد كه دهم تسهيالت مانند سنواتي بودجه قوانين در مندرج موارد جمله از ضروري است. داشته پرداختي ازدواج تسهيالت بابت تومان شد. پرداخت سال پايان
  تا يكند. وارد پوز يل
  موبا ۵۹۳۱ اسفند در آن هاي سپرده به لحسنه قر پرداختي تسهيالت مشاغل ديه)، ستاد بهزيستي، سازمان (ره)، امام امداد (كميته الي زاي اشتغ ۰۲ميليوني تسهيالت اند، توانسته نفر هزار ۲۳ كه حال عين در اعطاي كردن متمركز براي كه ۸۸۳۱ سال از ايسنا، گزارش
  به تراكنش انجام براي باال هاي فرآين انجام از
  پس سال در دوره همين براي ۴.۳۹ حدود ۴۹۳۱ اسفند 6.۴۹، حدود اقدام نيز را و... تحصيل بيماري، مسكن، وديعه روستايي، حمام خانگي، به ترساني خدما جامع قانون (۰۵) ماده طبق افراد اين كنند. دريافت تسهيالت اين نام ثبت اينترنتي پايگاه ازدواج ضحسنه ال قر
  تسهيالت شاپرك PSP سوييچ ۰۰۲از تراكنش
  خريد، ضالحسنه قر هاي سپرد كل مانده است. ۳.7۹درصد به نزديك ۳۹۳۱ باال ازدواج وام دريافت براي تقاضا همواره اينكه به توجه با ولي كنند. تسهيالت دوبرابر ميزان به ضلحسنه قر تسهيالت مشمول ايثارگران پايگاه اين به اعتباري موسسه ۱۳بانك حدود تاكنون شد، اندازي راه تراكنش يرسد. كننده صادر بانك به گذرد مي ۹۴ حدود قبل سال اسفند پايان در قانوني سپرده كسر از بعد داز انپ بيشتري منابع آن برابري چند افزايش با گذشته سال از ويژه به بوده ۴۴هزار حدود ۵۹۳۱ ۴۹۳۱ هاي ال س طي كه هستند عادي افراد اقدام ازدواج حسنه رض قال تسهيالت پرداخت با رابطه در شده
  اضافه شاپرك طريق از صادركننده بانك سوييچ ۰۱۲از ميليارد 6۴هزار حدود اعطايي تسهيالت كل مانده تومان ميليارد هزار موضوع اين داشتن نظر در با بود الزم متقاضيان نياز به پاسخگويي براي هند. شد مند بهر تسهيالت اين از تومان ميليون ۰۰7 مبلغ به نفر ۰۰۵ براي تومان ميليون حدود گذشته سال تا ابتدا در كه وامي يند. من
  ك تراكنش انجام از پس يرسد همراه تلفن
  به منابع از تا شدند موظف حالي در كا بانه شد يادآور بايد است. بوده تومان اولويت هستند، مواجه ضلحسنه قر منابع تامين مشكل با ها بانك كه ۴ميليون حدود ۱۹۳۱ سال پايان تا ۸۸۳۱ سال از مجموع در قانون (۹۲) تبصره طبق مجلس مصوبه با اما بود، زوجين از يك
  هر تراكنش رسيد صفر پاسخ كد دريافت موفق
  ۰۱۲ استفاده لحسنه قر تسهيالت اعطاي براي خود جاري الحسنه قرض وام، پرداخت براي كه چرا يافت اختصاص ازدواج وامهاي به پرداخت ازدواج تسهيالت تومان ۴۱۱ميليارد ۱۱هزار مجموعه با نفر هزار ۵۴۵ يافت. افزايش تومان ميليون ۰۱ به از رقم اين ۵۹۳۱
  بودجه داده نمايش كارت دارنده پذيرنده به
  ديجيتال افتتاح وجوه پرداخت تسهيل قصد با را آن جاري منابع صاحبان كه كنند قابل آن براي نفر هزار ۰۰۲ ميليون يك حدود كه سال هر در متقاضيان ۴ميليون از بيش ۵۹۳۱ پايان تا ۲۹۳۱ سال از همچنين كردند. دريافت سال مردادماه ابتداي از مركزي بانك بخشنامه ابالغ با اساس اين
  بر بودن موجود صورت در مرحله اين در حال شود.
  م بتوانند تا كنند مي استفاده سيال منابع عنوان به آن از ها بانك كرده كه دارد نياز منابع تومان ميليارد زار ۲۱ بره بالغ مبلغي به است بيني پيش ميليارد هزار ۹۱ از بيش رقمي كه كردند دريافت تسهيالت نفر هزار ۲۲۱ همچنين انتظار صف در افراد تمام به تا شدند موظف ها نك با
  قبل در پرينتر بلوتوث همان يعني جانبي
  دستگاه نقدينگي ريسك با بوده آنها پاسخگوي حساب صاحبان مراجعه هنگام بسيار دارد وجود نك باها در كه يي ضالحسنه قر منابع ميزان با مقايسه در در ازدواج سامانه دازي راه ان ابتداي از كلي طور گيرد. برم در را تومان توجه با كنند. پرداخت توماني ۰۱ميليون تسهيالت جديد
  متقاضيان چاپ به ديجيتال رسيد مشتري خواست در
  صورت بر مبني بودجه قانون در آنچه بنابراين نباشند. مواجه بازپرداخت براي منابع هاي سرفص ساير از ديگر بخش تامين براي بايد آنها بوده فراتر ازدواج وام نفر زار ه6 ۰۵ ۸ميليون از بيش قبل سال پايان تا ۸۸۳۱ سال بيني پيش داشته قرار انتظار صف در نفر هزار ۰۰۴ حدود اينكه
  به كه ۰۱۲ تراكنش پاسخ مرحله اين از بعد رسد
  م شد تكليف جاري الحسنه رض طريق از ازدواج وام پرداخت براي الزام آمار ازهترين حال اين با كنند. استفاده جاري الحسنه رض جمله از خود سوي از آن براي تومان ميليارد ۰۳هزار بر بالغ مبلغي كه كردند دريافت شدند مكلف كها بان نهايت در داشت وجود سال پايان تا نفري هزار
  ۰۰۸ PSP يشود ارسال PSP براي است ۰۲۲
  همان بانكداري اصول مطابق داشتند تاكيد آن بر بانكي مديران آنچه اساس بر توجه ۵۹۳۱با سال پايان تا ۰۹۳۱ سال ابتداي از كه دارد حكايت اين از پايان در انتظار صف در افراد تعداد همچنين است. شده پرداخت كا بانه كنند. پرداخت ازدواج تسهيالت فقره هزار ۰۵۱ حدود ماه هر در
  تا را الكترونيكي ۰۲۲رسيد تراكنش دريافت محض
  به يكند. مواجه مشكل با را آنها نبوده بيش زايي اشتغال براي ها بانك از شده دريافت ضالحسنه قر تسهيالت به حدود به يافته كاهش درصد ۰۴ تا ۱۹۳۱ سال به نسبت گذشته سال سال پايان تا يدهد نشان ها زارش آخرين كه است حالي در يكند.
  اين پيامك كارت دارنده به
سيف كاهش عرضه ارز را تكذيب كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/30
سيف كاهش عرضه ارز را تكذيب كرد
شرايط بازار ارز پس از انتخابات رياست‌جمهوري


رييس كل بانك مركزي: بازار ارز در وضعيت باثبات و پايدار قرار داردگروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|

 در حالي كه در روزهاي اخير برخي رسانه‌ها از كاهش عرضه ارز در صرافي بانك‌ها و صرافي‌هاي بازار آزاد و احتمال افزايش نرخ ارز بعد از انتخابات خبر داده‌اند، اما رييس كل بانك مركزي عصر پنج‌شنبه اعلام كرد كه خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي‌كند.

به گزارش «تعادل»، يكي از خبرگزاري‌ها از محدود شدن عرضه ارز در صرافي بانك‌ها و صرافي‌هاي بازار آزاد خبر داده اما در عين حال رييس كل بانك مركزي معتقد است كه بازار ارز با ثبات است و با نوسان شديد مواجه نخواهد شد. در حالي بعد از نوسان قابل توجه قيمت دلار در اواخر سال گذشته و عبور آن از ٤٠٠٠ تومان، چند ماهي است كه قيمت اين ارز در كانال ٣٧٠٠ قرار گرفته و نوسان قابل توجهي نداشته است كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري برخي معتقدند بازار ارز اكنون در حالت انتظار بوده و با اعلام نتايج مي‌تواند دچار نوسان شود.

تحت تاثير قرار گرفتن بازارهاي مالي و ارزي در نتيجه تحولات خاص اقتصادي و سياسي اتفاق عجيبي نه تنها براي بازارهاي ايران بلكه جهان نيست. بارها پيش آمده كه با ايجاد تغييراتي به ويژه در حوزه سياسي بازار ارز كشورمان تحت‌الشعاع قرار گرفته و نسبت به آن حتي محدود و براي مدتي كوتاه واكنش داشته است. باوجود برخي پيش‌بيني‌ها و گمانه‌زني‌ها در رابطه با نوسان قيمت ارز بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، سياست‌گذار ارزي تاكيد دارد كه در شرايط موجود هيچ عاملي نمي‌تواند تاثير معناداري بر بازار داشته باشد. «ولي‌الله سيف» شامگاه پنج‌شنبه در كانال تلگرامي خود به مردم اطمينان داده و گفته كه به شايعات توجهي نداشته و نگران نباشند.

رييس كل بانك مركزي با انتقاد از كساني كه قصد داشتند در روزهاي اخير با طرح القاي احتمال افزايش نرخ ارز پس از انتخابات رياست‌جمهوري، بازار ارز را دستخوش نوسان كنند، نوشت: خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي‌كند. سيف جريان بازار ارز را مورد تحليل قرار داده و تاكيد دارد كه آرامش بازار حفظ خواهد شد.

ولي‌الله سيف، با اشاره به اينكه در روزهاي اخير برخي تلاش مي‌كنند با شايعه‌پراكني در جامعه، اينگونه به مردم القا كنند كه بعد از انتخابات قيمت ارز افزايش خواهد يافت عنوان كرده است كه متاسفانه اين افراد در تعقيب مطامع و اهداف سياسي خود، ثبات و آرامش اقتصاد را كه ذي‌نفع آن آحاد جامعه بوده و صيانت از آن مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) است را نشانه گرفته‌اند. اين افراد نمي‌توانند موفقيت‌هاي دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببينند و حالا كه نمي‌توانند اين حقيقت و دستاورد مهم دولت را انكار كنند، با شايعه پراكني مي‌خواهند به ذهن مردم اينگونه القا كنند كه قيمت ارز بعد از انتخابات افزايش خواهد يافت تا از اين طريق بازار را دچار سفته‌بازي و عدم تعادل و نوسان كنند. وي با بيان اينكه خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي‌كند تاكيد دارد كه در شرايط موجود هيچ عاملي نمي‌تواند تاثير مهم و معني‌داري در شرايط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلي در ثبات و آرامش اين بازار ايجاد شود در روزهاي هيجاني قبل از انتخابات قاعدتا زمينه بروز بيشتري دارد كه خوشبختانه در همين روزها نيز مانند سال‌هاي اخير شاهد استمرار آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستيم.

رييس شوراي پول و اعتبار رويكرد حرفه‌يي بانك مركزي و توجه به مباني و مفاهيم اقتصاد مقاومتي را موجب پايداري آرامش و ثبات مثال‌زدني در اقتصاد و بازار ارز (حتي پس از افت شديد قيمت نفت در سال‌هاي اخير) دانسته و گفته كه اين دستاوردي مهم و غيرقابل‌انكار در اقتصاد كشور است. بنابر توضيحات سيف، بانك مركزي به عنوان متولي قانوني بازار ارز در آينده نيز با استمرار رويكرد حرفه‌يي خود مقتدرانه از ثبات و آرامش اين بازار دفاع خواهد كرد از اين‌رو به مردم اطمينان داده مي‌شود كه در اين خصوص جاي هيچگونه نگراني نيست و به اين شايعات بي‌اساس توجهي نكنند. كاهش عرضه ارز در صرافي‌ها

در همين حال، به گزارش فارس، صرافي‌ها در چند روز اخير فروش ارز را محدود كرده‌اند و علت آن توقف يا محدوديت در عرضه ارز توسط صرافي‌هاي بانك‌ها (ارز مداخله‌يي بانك مركزي) اعلام شده است. زيرا اگر صرافي بانك‌ها ارز عرضه كنند صرافي‌هاي بازار آزاد نيز عرضه ارز خواهند داشتدر چند روز اخير اغلب صرافي‌ها در واكنش به تقاضاي ارز مي‌گويند: فعلا فروش نداريم. اين تصميم به صورت همه‌جانبه از سوي صرافان اتخاذ شده و تقريبا اغلب صرافان ارز نمي‌فروشند. در اين باره يكي از صرافان گفت: سه روز است كه وضعيت اين‌گونه است. به روال قبل نيست و عرضه ارز به‌شدت محدود شده است. بانك مركزي اعلام فروش نكرده و صرافي‌ها هم منتظر اعلام فروش هستند. طبق روالي كه بانك مركزي براي مديريت بازار اعمال مي‌كند، ارز از طريق صرافي‌هاي بانك‌ها به صرافي‌هاي مجوزدار تزريق مي‌شود اما اگر صرافي‌هاي بانك‌ها دست نگه داشته‌ و عرضه را متوقف كنند، صرافي‌ها نمي‌توانند ارز بفروشند. وي با بيان اينكه هم‌اكنون قيمت‌ها در بازار ارز دچار نوسان شده است، گفت: در حالي كه قيمت‌ها حدود 3760 تومان است، در صرافي‌ها از ارز بالاي 3790 تومان صحبت مي‌شود. تا صرافي‌هاي بانك‌ها ارز نفروشند، صرافي‌ها هم ارز نمي‌فروشند. در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير اتفاق خاصي در جريان ورودي و خروجي ارز رخ نداده و بهاي نفت هم تغيير چنداني نداشته است. اما مشخص نيست كه به چه دليلي عرضه ارز محدود شده است.نویسنده:
توصيه‌هاي 6 ‌گانه شوراي پول و اعتبار در بازار پول
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/30
توصيه‌هاي 6 ‌گانه شوراي پول و اعتبار در بازار پول
از اصلاح نظام بانكي تا كارمزد، نرخ سود، هماهنگي در اوراق بدهي و تكاليف دولت


گروه بانك و بيمه|

در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در آخر هفته گذشته، اعضاي شورا ضمن استماع گزارش بانك مركزي براي كاهش مشكلات موجود در بازار پول بر لزوم تقويت انضباط در بازار پول تاكيد و خواستار اجراي توصيه‌هاي 6 گانه در بازار پول شدند.

به گزارش«تعادل» اين موارد شامل تاكيد مجدد بر رعايت سقف نرخ‌هاي سود ابلاغي شوراي پول و اعتبار توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري، تقويت نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري با هدف رعايت سقف‌ نرخ سود بانكي، تقويت درآمدزايي از طريق افزايش كارمزد خدمات بانكي در جهت ايجاد تعادل در جريان منابع- مصارف بانك‌ها، پرهيز از اعمال تكاليف دولت بر شبكه بانكي با هدف تعديل تنگناي اعتباري شبكه بانكي، توجه به تاثيرپذيري بازار پول از بازار سرمايه در انتشار اوراق بدهي دولت و ضرورت انجام هماهنگي‌هاي لازم در اين رابطه، پيگيري و تسريع در اجراي برنامه اصلاح نظام بانكي و لزوم همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط شدند. تقدير از تسهيلات‌دهي بانك‌ها

همچنين گزارش آخرين تحولات اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مختلف ازجمله رشد اقتصادي، نرخ تورم، رشد نقدينگي و اجزاي آن، بازار ارز، عملكرد شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، تحولات بخش‌هاي مختلف توليدي ازجمله كشاورزي و مسكن همچنين شرايط بازار پول براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح شد. بانك مركزي نيز ضمن ارائه گزارشي از آخرين تحولات اقتصادي نسبت به حل مشكل تعاوني‌هاي اعتبار منحله 8گانه و بازگشت سريع آن به فعاليت معمول ابراز خوش‌بيني كرد. رشد اقتصادي دو رقمي

در اين گزارش كه طي جلسه به بحث و بررسي فراوان گذاشته شد بر اين نكته تاكيد شد كه حصول رشد اقتصادي 11.6درصدي در ۹ماهه سال ۱۳۹۵و روند فزاينده رشد اقتصاد غيرنفتي در فصول اول تا سوم سال گذشته نشان‌دهنده روند رو به بهبود فعاليت‌ها در تمامي بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد است و براساس پيش‌بيني‌ها، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵در سطح دو رقمي محقق خواهد شد.

اين گزارش مي‌افزايد: آخرين اطلاعات شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي همچنين صدور پروانه‌هاي ساختماني در مناطق شهري كشور به عنوان شاخص‌هاي پيش‌نگر در حوزه‌هاي صنعت و ساختمان نيز بررسي شد كه در مجموع نشان‌دهنده روند رو به رشد فعاليت‌هاي صنعتي و ساختماني در كشور است. اعضاي شوراي پول و اعتبار همچنين از عزم و عملكرد شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه همچنين حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط قدرداني كردند.

گفتني است در سال گذشته 9820ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از يك ميليون متقاضي پرداخت شد كه در مقايسه با سال قبل به لحاظ تعداد 26.6درصد و به لحاظ مبلغ ۳۰۰درصد رشد نشان مي‌دهد.  علاوه بر اين براساس آخرين اطلاعات، شبكه بانكي تا ۲۴ ارديبهشت سال جاري 17560ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط پرداخت كرد كه عملكرد مناسب شبكه بانكي در اين زمينه و اثرگذاري آن بر تحولات مثبت اخير كارگاه‌هاي صنعتي مورد تاييد اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت. تاكيد بر حفظ دستاوردهاي مربوط به نرخ تورم

در اين گزارش همچنين روند تحولات نرخ تورم براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص ‌بهاي توليدكننده براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به توليد و اشتغال در كشور، اعضاي شورا با اشاره بر لزوم تقويت رشد اقتصاد غيرنفتي بر صيانت از دستاوردهاي تورمي و تقويت انضباط پولي و اتخاذ سياست‌هاي سازگار اقتصادي براي حفظ دستاوردهاي تورمي تاكيد كردند.

در بخش دوم گزارش نيز شرايط بازار پول با نگاه ويژه به تنگناي اعتباري شبكه بانكي براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح شد و در اين زمينه به عوامل ايجاد انجماد مالي در ترازنامه بانك‌ها و عوامل خارج از بازار پول ازجمله تحولات بازار بدهي و نحوه تامين مالي شركت‌هاي خودروساز در چسبندگي نرخ‌هاي سود نيز اشاره شد.

 آخرين اقدامات ثامن‌الحجج

معاون نظارتي بانك مركزي در اين جلسه گفت: در راستاي بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، روز يك‌شنبه ۲۴ ارديبهشت ماه ۹۶ نخستين مزايده سراسري‌‌ اموال منقول تعاوني ثامن‌الحجج برگزار‌ و ۲۹۴دستگاه خودپرداز اين تعاوني به فروش گذاشته شد‌ و‌ به دنبال‌ برگزاري تدريجي مزايده عمومي املاك و مستغلات تعاوني، بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران همچنان ادامه خواهد يافت. تحولات موسسه اعتباري كاسپين

در بخش بعدي اين نشست فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي گزارش مبسوطي در زمينه آخرين تحولات موسسه كاسپين و تدابير انديشيده شده از سوي بانك مركزي در اين خصوص را مطرح كرد. وي گفت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكاليف قانوني و قانون بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال ۱۳۸۳و آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب سال ۱۳۸۶و مصوبه مورخ 27 ارديبهشت 90 شوراي پول و اعتبار، اقدامات لازم براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ازجمله تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز را از سنوات گذشته در دستور كار خود قرار داده است.

حيدري با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار با صدور مجوز فعاليت موسسه اعتباري كاسپين مشروط به انحلال تعاوني‌هاي اعتبار فرشتگان، اميدجلين، بدرتوس، پيوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، عام كشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت كرده بود، افزود: در پي اين امر و انحلال تعاوني‌هاي ياد شده، مجوز فعاليت موسسه اعتباري كاسپين با هدف ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار منحله 8 گانه يادشده در بيش از يك سال پيش صادر شد. بر همين اساس، مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره موسسه اعتباري كاسپين موظف شدند در راستاي وظايف خود با طي فرآيند لازم و انجام مراحل حسابرسي، كارشناسي و ارزيابي لازم براي تعيين ارزش و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌ها همچنين برآورد ميزان مازاد يا كسري هر يك از تعاوني‌هاي منحله 8گانه اقدام كنند.

مسووليت پاسخگويي به كسري احتمالي دارايي‌هاي انتقال يافته در هر يك از آنها با سهامداران، مسوولان و مديران تعاوني‌هاي منحله مذكور بوده و نقل و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌ها به معني عدم مسووليت تعاوني‌هاي منحله درخصوص كسري احتمالي نخواهد بود و موسسه اعتباري كاسپين مكلف شده در مرجع قضايي نسبت به طرح دعوي عليه تعاوني‌هاي ياد شده- كه كسري دارايي دارند- اقدام كند.

حيدري در ادامه افزود: با وجود تاكيدهاي مكرر بانك مركزي مبني بر تسريع در انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي تعاوني‌هاي منحله پس از ارزيابي، كوتاهي و قصور مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره موسسه اعتباري كاسپين در انجام تكاليف و ايفاي تعهدات در رابطه با تحقق فرآيند ساماندهي تعاوني‌هاي منحله 8گانه از يك طرف و وصول دستورات مغاير با رويه تعيين شده درخصوص ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار 8گانه از سوي مرجع قضايي در يك استان مبني بر تغيير تابلوهاي تعاوني‌هاي منحله و نصب تابلوي موسسه اعتباري كاسپين در تمام شعب و تعويض دفترچه‌هاي سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي منحله با وجود عدم تكميل فرآيند نقل و انتقال دارايي‌ها، بدهي‌ها و عدم تعيين تكليف كسري يا مازاد آنها موجب شد، هيات‌هاي تصفيه تعاوني‌هاي منحله نيز تسريع لازم را در تكميل نقل و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌ها به عمل نياورده و تعاوني‌هاي منحله با وجود انحلال كماكان به فعاليت غيرمجاز خود ادامه دهند.

بر اين اساس بايد تصريح كرد: سپرده‌گذاران معترض به طور عمده سپرده‌گذاران تعاوني‌ منحله فرشتگان هستند كه در سنوات گذشته با نرخ‌هاي فراتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در تعاوني‌ مذكور سپرده‌گذاري كرده‌اند.

به هر حال با عنايت به شرايط ايجاد شده و با هدف تسريع در امر ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار منحله 8گانه ياد شده، اين بانك به مساله تسريع در تحقق فرآيند انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي تعاوني‌هاي اعتبار منحله ياد شده به موسسه اعتباري كاسپين ورود كرده تا امر ساماندهي هر چه سريع‌تر تكميل و فعاليت موسسه اعتباري كاسپين آغاز شود.

در اين راستا پس از برگزاري جلسات متعدد با اعضاي هيات‌هاي تصفيه تعاوني‌هاي اعتباري منحله و اعضاي هيات‌مديره موسسه اعتباري كاسپين طي دو ماه پاياني سال ۱۳۹۵ تاكنون انتقال دارايي‌هاي 6 تعاوني‌ اعتبار منحله‏‏- بدون سلب مسووليت سهامداران و مديران تعاوني‌هاي منحله نسبت به كسري دارايي‌ها نسبت به بدهي‌ها‏‏- به موسسه اعتباري كاسپين محقق شده است.

درخصوص يك تعاوني اعتبار منحله ديگر نيز توافقنامه انتقال اين دو تعاوني منحله به موسسه اعتباري كاسپين به امضاي طرفين رسيده ليكن اجرايي شدن آن منوط به تاييد نهايي مقام قضايي است. همچنين مقرر شده است ضمن انجام هماهنگي‌هاي لازم با مرجع قضايي، كار كارشناسي دارايي‌هاي تعاوني اعتبار منحله فرشتگان در اسرع وقت محقق شده و مقدمات انتقال دارايي‌هاي آن تعاوني منحله به موسسه اعتباري كاسپين آغاز شود.

 نویسنده:
آخرين وضعيت وام‌هاي قرض‌الحسنه در ازدواج و ايجاد شغل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/30
آخرين وضعيت وام‌هاي قرض‌الحسنه در ازدواج و ايجاد شغل


آخرين تغييرات ايجاد شده در پرداخت وام ازدواج از اين حكايت دارد كه در سال گذشته از حدود يك ميليون تسهيلات پرداختي به زوجين بالغ بر ۸۸۰ هزار فقره وام‌هاي۱۰ميليون‌ توماني بوده است كه از مرداد تا پايان سال پرداخت شد.

به گزارش ايسنا، از سال ۱۳۸۸ كه براي متمركز كردن اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پايگاه اينترنتي ثبت‌نام اين تسهيلات راه‌اندازي شد، تاكنون حدود ۳۱ بانك و موسسه اعتباري به اين پايگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام مي‌كنند. وامي كه در ابتدا و تا سال گذشته حدود 3ميليون تومان براي هر يك از زوجين بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (۲۹) قانون بودجه ۱۳۹۵ اين رقم از 3 به ۱۰ميليون تومان افزايش يافت.

بر اين اساس با ابلاغ بخشنامه بانك مركزي از ابتداي مردادماه سال قبل بانك‌ها موظف شدند تا به تمام افراد در صف انتظار و همچنين متقاضيان جديد تسهيلات ۱۰ميليون توماني پرداخت كنند. با توجه به اينكه حدود ۴۰۰هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پيش‌بيني ۸۰۰هزار نفري تا پايان سال وجود داشت در نهايت بانك‌ها مكلف شدند تا در هر ماه حدود ۱۵۰هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت كنند.

اين در حالي است كه آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد تا پايان سال قبل بالغ بر يك‌ميليون نفر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كردند كه از اين تعداد به بيش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ميليون توماني تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبكه بانكي بالغ بر ٩٨٠٠ميليارد تومان بابت تسهيلات ازدواج پرداختي داشته است.

در عين حال كه ۳۲ هزار نفر توانسته‌اند، تسهيلات ۲۰ميليوني دريافت كنند. اين افراد طبق ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مشمول تسهيلات قرض‌الحسنه به ميزان دوبرابر تسهيلات افراد عادي هستند كه طي سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان از اين تسهيلات بهره‌مند شده‌اند.

در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پايان سال ۱۳۹۱ حدود 4ميليون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱هزار و ۱۱۴ ميليارد تومان تسهيلات ازدواج دريافت كردند. همچنين از سال ۱۳۹۲ تا پايان ۱۳۹۵ بيش از 4ميليون و ۱۲۲ هزار نفر تسهيلات دريافت كردند كه رقمي بيش از ۱۹هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد. به‌طور كلي از ابتداي راه‌اندازي سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پايان سال قبل بيش از 8ميليون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دريافت كردند كه مبلغي بالغ بر ۳۰هزار ميليارد تومان براي آن از سوي بانك‌ها پرداخت شده است. همچنين تعداد افراد در صف انتظار در پايان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠درصد كاهش يافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسيده است. اما بايد توجه داشت كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانك مركزي بايد سيستم بانكي نسبت به اعطاي قرض‌الحسنه در ساير سرفصل‌ها و موارد ضروري از جمله موارد مندرج در قوانين بودجه سنواتي مانند تسهيلات اشتغال‌زايي (كميته امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي، ستاد ديه)، مشاغل خانگي، حمام روستايي، وديعه مسكن، بيماري، تحصيل و... را نيز اقدام كنند. ولي با توجه به اينكه همواره تقاضا براي دريافت وام ازدواج بالا بوده و به ويژه از سال گذشته با افزايش چند برابري آن منابع بيشتري براي پاسخگويي به نياز متقاضيان لازم بود با در نظر داشتن اين موضوع كه بانك‌ها با مشكل تامين منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولويت پرداخت به وام‌هاي ازدواج اختصاص يافت چرا كه براي پرداخت وام، متقاضيان در هر سال كه حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر براي آن قابل پيش‌بيني است به مبلغي بالغ بر ۱۲هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد كه در مقايسه با ميزان منابع قرض‌الحسنه‌يي كه در بانك‌ها وجود دارد بسيار فراتر بوده و آنها بايد براي تامين بخش ديگر از ساير سرفصل‌هاي منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاري استفاده كنند. با اين حال تازه‌ترين آمار از اين حكايت دارد كه از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا پايان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت شده از بانك‌ها براي اشتغال‌زايي بيش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ايجاد شده است كه توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش كميته امداد خارج كند. اين در شرايطي است كه نگاهي به وضعيت پرداختي و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها نشان مي‌دهد كه بعد از كسر سپرده قانوني در پايان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود 94.6، اسفند ۱۳۹۴ حدود 93.4 و براي همين دوره در سال ۱۳۹۳ نزديك به 97.3درصد است. مانده كل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بعد از كسر سپرده قانوني در پايان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار ميليارد تومان و مانده كل تسهيلات اعطايي حدود ٤٦ هزار ميليارد تومان بوده است. بايد يادآور شد بانك‌ها در حالي موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاري خود براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده كنند كه صاحبان منابع جاري آن را با قصد تسهيل پرداخت وجوه افتتاح كرده و بانك‌ها از آن به عنوان منابع سيال استفاده مي‌كنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوي آنها بوده و با ريسك نقدينگي براي بازپرداخت مواجه نباشند. بنابراين آنچه در قانون بودجه مبني بر الزام براي پرداخت وام ازدواج از طريق قرض‌الحسنه جاري تكليف شد بر اساس آنچه مديران بانكي بر آن تاكيد داشتند مطابق اصول بانكداري نبوده و آنها را با مشكل مواجه مي‌كند.

 نویسنده:
گسترش موبايل‌پوزها در كسب و كارهاي خرد ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1396/2/30
گسترش موبايل‌پوزها در كسب و كارهاي خرد ايران


 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

استفاده از موبايل‌بانك و موبايل‌پوز با سرعت رو به گسترش است و در شرايطي كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري به جاي استفاده از پول نقد مزايايي مانند كاهش مصرف كاغذ و مراجعات مالي به بانك‌ها را دارد، استفاده از موبايل‌پوزها به‌شدت رشد كرده تا حتي افراد و شركت‌هاي تحويل‌دهنده غذا و كالا در منزل هم بتوانند با كارتخوان‌هاي خود كه متصل به تلفن همراه آنهاست، به بانك وصل شده و تراكنش بانكي انجام دهند و در نتيجه استفاده از كارتخوان‌هاي متصل به موبايل به‌شدت افزايش يافته است و نيازي به استفاده از خط تلفن ثابت نيست و از موبايل و موبايل‌پوزها مي‌توان براي پرداخت‌هاي الكترونيكي استفاده كرد.

به گزارش «تعادل» علاوه بر موبايل‌پوزها كه در ايران نيز به‌شدت رشد كرده است، استفاده از تلفن همراه به جاي كارت‌هاي بانكي نيز در جهان رو به گسترش است و در آينده به جاي استفاده از كارت الكترونيكي، از تلفن همراه متصل به بانك مي‌توان به جاي كارت بانكي استفاده كرد و مشتري با تلفن همراه خود به دستگاه فروشنده يا تلفن همراه او يك حواله بانكي ارسال مي‌كند و از طريق ارتباط با بانك خود و دريافت كد مربوطه و تاييد آن، دستور پرداخت را صادر و بانك مربوطه به دستگاه فروشنده يك حواله بانكي ارسال مي‌كند و فروشنده از واريز پول و وجه كالا يا خدمات خود مطلع شده و معامله با مشتري را تاييد مي‌كند.

موبايل بانك‌ها و موبايل‌پوزها مي‌توانند ضمن كنترل و نظارت بيشتر مشتريان، امنيت بيشتري را براي مشتريان و حساب‌هاي بانكي فراهم كنند و ايجاد كد يا شماره بين بانك و تلفن همراه مشتري باعث ايجاد امنيت و اطمينان بيشتر در پرداخت‌هاي بانكي و تراكنش‌ها خواهد شد و سوءاستفاده‌كنندگان از كارت‌هاي اعتباري و رمز دوم يا رمز اينترنتي نمي‌توانند موفق به برداشت‌هاي غيرقانوني از كارت‌هاي بانكي شوند.  در برخي كشورها، استفاده از موبايل‌پوزها در خريدها و كسب و كارهاي كوچك به دليل افزايش فرهنگ پرداخت الكترونيك به‌شدت در حال رشد است و به تدريج موبايل بانك‌ها نيز ارتباط بين مشتري و فروشنده را از طريق تلفن‌هاي همراه و بدون نياز به كارتخوان‌ها فراهم خواهد كرد و فروشنده با ارسال صورت‌حساب به تلفن همراه مشتري، مبلغ خريد را اعلام و مشتري با تاييد آن، دستور پرداخت را به بانك اعلام و بين بانك و مشتري نيز يك كد رد و بدل شده و با اطمينان رقم پرداخت به حساب فروشنده وارد مي‌شود.  گسترش موبايل‌پوزها در ايران

در ايران نيز موبايل‌پوز يا به اختصار MPOS كه شامل گوشي موبايل هوشمند يا تبلت، دستگاه موبايل‌پوز و برنامه نرم‌افزاري نصب شده روي دستگاه‌ها و لوازم جانبي است، با هدف پوشش‌دهي به سيستم پرداخت در بازار كسب و كارهاي خرد، مي‌تواند به افزايش سطح ايمني و اعتماد مشتريان و فروشندگان به تراكنش‌ها و عمليات بانكي منجر شود و علاوه بر پرداخت به مديريت منابع مالي و بانكي كمك خواهد كرد.

از سال ۲۰۰۹ به دليل همه‌گير شدن استفاده از گوشي‌هاي تلفن همراه هوشمند، بانك‌ها و شركت‌هاي پرداخت موضوع استفاده از تلفن همراه به جاي كارتخوان‌ها و كارت‌هاي الكترونيكي بانكي را مورد توجه قرار دادند و به تدريج سهم اين نوع پرداخت رو به افزايش گذاشت و در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۳درصد از خرده‌فروشان كشور انگلستان مجهز به موبايل‌پوزها شدند و به دليل استفاده راحت‌تر و مقرون به‌صرفه بودن اين دستگاه و سازگاري آن با گوشي‌هاي تلفن همراه هوشمند افراد، ظرف زمان كوتاهي اين دستگاه به عنوان يكي از مهم‌ترين فناوري‌هاي عصر پرداخت در فروشگاه‌ها براي مصرف‌كنندگان به حساب آمد و پس از اين، استقبالي به‌ صورت فراگير در سراسر جهان نيز گسترش يافت.

در ايران نيز از سال ۲۰۱۴ موبايل‌پوز به ايرانيان معرفي شده و پيش‌بيني مي‌شود كه سهم آن در پرداخت‌ها و تراكنش‌ها افزايش يابد.  نقش موبايل‌پوزها در اقتصاد كلان

روش موبايل‌پوز به گوشي اسمارت‌فون با سيستم‌عامل‌هاي اندرويد و ‌آي او اس و وين، دستگاه موبايل‌پوز و بلوتوث پرينتر نياز دارد. با توجه به سيستم عامل گوشي تلفن همراه، نرم‌افزار موبايل‌پوز مربوط به آن سيستم عامل بايد نصب شود و مرحله بعدي اتصال دستگاه موبايل‌پوز به تلفن همراه از طريق بلوتوث است. فناوري بلوتوث در دستگاه موبايل‌پوز تعبيه شده است و قابليت اتصال به دستگاه‌هاي خارجي را دارد كه از يك كليد ۱۲۸ بيتي به صورت رمزنگاري براي يك اتصال امن با دستگاه‌هاي خارجي استفاده مي‌كند.

پذيرنده پس از نصب اپليكيشن و اتصال آن به موبايل‌پوز آماده استفاده از اين راهكار براي انجام يك فرآيند پرداخت مي‌شود.

پذيرنده پس از مراجعه مشتري جهت انجام تراكنش خريد، نرم‌افزار موبايل‌پوز را باز كرده و مبلغ مورد نظر را وارد مي‌كند و از مشتري شماره موبايل را دريافت كرده و در نرم‌افزار درج مي‌كند، مشتري مبلغ را روي موبايل‌پوز مشاهده كرده و اقدام به كشيدن كارت مي‌كند و رمز را روي دستگاه موبايل‌پوز وارد مي‌كند.

پس از انجام فرآيند‌هاي بالا براي انجام تراكنش خريد، تراكنش ۲۰۰ از سوييچ PSP شاپرك مي‌گذرد و به بانك صادر‌كننده مي‌رسد. تراكنش ۲۱۰ از سوييچ بانك صادركننده و از طريق شاپرك به تلفن همراه مي‌رسد و پس از انجام تراكنش ۲۱۰ موفق و دريافت كد پاسخ صفر رسيد تراكنش ديجيتال به پذيرنده و دارنده كارت نمايش داده مي‌شود. حال در اين مرحله در صورت موجود بودن دستگاه جانبي يعني همان بلوتوث پرينتر و در صورت در خواست مشتري رسيد ديجيتال به چاپ مي‌رسد و بعد از اين مرحله پاسخ تراكنش ۲۱۰ كه همان ۲۲۰ است براي PSP ارسال مي‌شود و PSP به محض دريافت تراكنش ۲۲۰ رسيد الكترونيكي را به دارنده كارت پيامك مي‌كند.نویسنده:
  بورس
  اخبار Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 سرمايه
  بازار ياز
  ن دوگانه ابزارهاي كرد
  به بررسي را گذشته هفته در ابورس فر تهران بورس متغيرهاي
  «تعادل» ابزارهاي نيازمند سرمايه بازار حاضر حال
  در عملكردشان كه جديدي ابزارهاي است.
  دوگانه مثال عنوان به باشد سهام مشاركت اوراق
  بين تواند مي ممتاز سهام يا تبديل قابل مشاركت
  اوراق يسكپذيرها با يسكگريزها سياسي
  تقابل مقطع در سرمايه بازار باشد. داشته را كاركرد
  اين توسعه رشد، امكان مالي، ابزارهاي تنوع با
  فعلي شاخصي گذاري سرمايه هاي صندوق معامله قابل پاياني قيمت در رشد با غذايي محصوالت گروه از بورس
  گروه به داراست. را سطوح تمام در بخشي عمق
  و ميليون از بيش يشود، ستد داد معامله قابل مس نمادهاي اساسي فلزات گروه در شدند. مواجه بيني خوش دليل به سرمايه بازار گذشته،
  هفته مديرعامل اميدقائمي، مصطفي «تعادل»
  گزارش پارند هگذاري سرماي صندوق از واحد 13زار را كاهش بيشترين آلومينيوم نورد باهنر شهيد انتخابات نتيجه به بورس سنتي بزرگ
  سهامداران گفتوگو در آيندگان مهر گذاري سرمايه
  شركت درآمد با س. صندوق (پارند1)، سپهر پايدار نمادهاي از زيادي تعداد ديدند پاياني قيمت در براي سرمايه بازار گرفتن قرار اولويت در بر
  مبني مطلب بيان با بازارسرمايه رساني اطالع پايگاه
  با گذاري سرمايه صندوق )1نايك( كيان ثابت پاياني قيمت در كمتري افت با گروه اين ديگر شاخص واحدي 271 افزايش منتخب، جمهور
  رييس بازار مالي ابزارهاي توسعه حوزه در گفت:
  فوق شاخص صندوق )، (صنوين1 صنوين-مختلط شدند. مواجه واحدي هزار ۰۸ رقم از توانست كرده تجربه را
  كل ابزارهاي حاضر حال در دارد، خوبي روند
  سرمايه صندوق )، (فيروزه سهام فيروزه شركت ۰3 داده افزايش را بازار ريسك انتخابات اما رود.
  باالتر صكوك اوراق مشاركت، اوراق سهام، مانند
  مالي يكم توسعه سهامداري پاداش گذاري سرمايه گذشته هفته روز آخرين دادوستدهاي تعداد ارزش حجم، مانند بورسي متغيرهاي
  و موفق خوب سرمايه بازار در ابزار اين امثال
  و فردا يكم امين ثابت درآمد صندوق )1ساپس( اوراق بورس هاي االر الت معام پايان در راند. عقب به را معاملهگر كردهاند.
  عمل 52ميليارد از بيش كل ارزش به يكم1 (امين ماه ارديبهشت 27 مورخ چهارشنبه تهران بهادار فعاالن سرمايه بازار كارشناسان گزارش«تعادل»
  به گذاري سرمايه هاي صندوق اينكه بر تاكيد با
  وي گرفت. قرار معامله مورد ريال حق سهم ميليون 927 تعداد دفعه، 65زار در دسته به آنها كپذيري ريس ميزان به بنا را
  بورسي گفت: اند، داشته ها سال اين در خوبي
  پيشرفت ريال 52۸ميليارد كهزارو از بيش ارزش به تقدم گريزان ريسك گونه هر از كه كساني يكنند.
  تقسيم كوتاه مدت همين در گذاري سرمايه هاي
  صندوق گذاري سرماي دوقهاي صن معامالت رونق 233هزار معادل رقم بازار ارزش شد معامله در كشند. يدك را كگريز ريس افراد لقب
  بوده اما كنند باز جا گذاران سرمايه ميان در
  توانستند در ماه ت ارديبهش 29 به منتهي هفته در 512واحد با كل شاخص كرد. ثبت را تومان ميليارد سهام دادوستد به دست باال ريسك با كه افرادي
  مقابل ميان در ابزار اين شناساندن نفوذ براي
  هنوز رشد معامله قابل يهگذاري سرما قهاي صندو بازار شاخص رسيد. ۰۸واحد 344 رقم به افزايش افرادي نهايت در شوند ناميده پذير يسك زنند،
  مي مديرعامل نخستين است. نياز زمان مردم
  عموم ارزش درصدي 23 افزايش حجم ۸4درصدي بالغ 755واحد ۸4 رقم به افزايش 19واحد با اول انواع به توجهي بلندمدت، هاي استراتژي دليل به
  نيز حاضر حال در اينكه به اشاره با ايران
  فرابورس كه بوديم شاهد گذشته هفته به نسبت را مبادالت رقم افزايش ۰۸واحد با دوم بازار شاخص شد نداشته غيرسيستماتيك يا سيستماتيك
  ريسك ابزارهاي به جذابيت افزايش براي سرمايه
  بازار كل شاخص دهد. نشان را FTEها مثبت عملكرد مثبت تاثير بيشترين كرد. تجربه را 9771احد ۸۰ برخي در كرد. تجربه را معامله آخرين قيمت در اينكه نهايتا رسيد تومان ميليارد ۰۰7 1هزار مبلع در كها ريس آنها سهامداري بودن مدت طوالن دليل
  ب بازار همكنون داشت: اظهار است، نيازمند
  جديد دادوستدهاي 619واحدي ارتفاع در ايران فرابورس صنايع بندرعباس، نفت پااليش را كل شاخص بر بوديم. شاهد را فروش صف گروه اين نمادهاي از پرداختند سهام دادوستد به نفر زار 232 گذشته هفته نيست. دخيل آنها
  تصميمات ابزارهاي است. دوگانه ابزارهاي نيازمند
  سرمايه بخشيد پايان را ماه يبهشت ارد 29 به منتهي هفته انفورماتيك، خدمات فارس، خليج پتروشيمي اكثريت در شيميايي محصوالت گروه در همچنين درصدي 45 كاهش با آن از قبل هفته به نسبت كه عرصه بورس گذشته هفته گزارش، اين
  براساس مشاركت اوراق بين عملكردشان كه
  جديدي با گذشته هفته مشابه روز به نسبت كه حالي در نفت پااليش سايپا، ايران، سيار ارتباطات شركت همچنين بوديم شاهد را كاهش به رو روند نمادها بيش ماه ارديبهشت سوم هفته در زيرا است شده مواجه افراد بود. ذير ريسپ كگريز ريس سهامداران
  نبرد قابل مشاركت اوراق مثال عنوان به باشد
  سهام سال ابتداي از آن بازدهي شد، همراه كاهش واحد ايرانيان، هگذاري سرماي پتروشيمي گروه تهران، شدند. قرمزپوش نمادها همه تقريبا خودرو گروه در كردند. تالش سهام هجايي جاب براي نفر 953زار از گذشته روز انتخابات برگزاري دليل به گريز ك
  ريس اميدقائمي گفته به ممتاز. سهام يا
  تبديل 721ميليون هزار دادوستد رسيد. درصد 6.4 به پااليش تبريز نفت پااليش غدير، گذاري سرماي پاياني قيمت در نمادها اكثريت نيز بيمه گروه در كل شاخص جاري سال ارديبهشت 19 در همچنين بمانند نقد كرده عرضه را خود سهام كه كردند
  سعي سرمايه بازار به يي تازه جان دوگانه
  ابزارهاي يشوند؛ بازار مثبت حركت باعث دهند مي 511هزار در ريال ميليارد 999 5هزار ارزش به ورقه كردند. ثبت خود نام به اصفهان نفت يك در جز به ها قندي است كرده تجربه را افت تراز در تهران بهادار اوراق بورس قيمتي نقدي بازده را آنها سهام پذير ك ريس هاي حقوق مقابل در
  اما روز هاي وانتقا نقل نتيجه معامالتي، نوبت را معامالت حجم بيشترين ديگر سويي از عالوه گرفتند. سر از را كاهشي روند دست يك نماد كاري روز طي داشت قرار واحدي ۸5۸ 97هزار خرد سهامداران بودن فروشنده كردند. آوري
  جم كاربردهاي با ابزارهايي چنين ورود با
  چراكه فرابورس بازارهاي مجموع در هفته اين مبادالتي گروه خاورميانه، بانك )، (خساپا2 سايپا سايپا، گروه در نمادها اتفاق به قريب اكثريت اينها همه بر هزار ۰۸ كانال از ديگر بار كرد رشد واحد 271 گذشته عقيده به حقوقي دولتي شبه هاي كت شر
  خريداري جذب پذير ريسك گريز ريسك مخاطبان
  دوگانه، به نسبت معامالت تعداد ارزش حجم، كه بود ايران خودرو، پارس ايرانيان، هگذاري سرماي پتروشيمي قيمت معامله آخرين قيمت در اساسي فلزات در شناور آزاد شاخص اين بر عالوه رفت. باالتر واحدي بوده بازار ريسك رفتن باال از نشان عجمي،
  مهران يشوند.
  بازار شد. بهرو رو كاهش با گذشته هفته ايران سايپا، هگذاري سرماي ياكريل، پل زامياد، سهشنبه در كردند. تجربه را كاهشي روند پاياني هزار ۸7 تراز به واحدي 164 7۸هزار تراز از مدت اين سعي خود هاي تحليل واسطه به كمتر نقدينگي با
  افراد ورود زمان حاضر حال در اينكه بر تاكيد با
  وي در جديد مسيري تعيين براي جديد ابزارهاي به متعلق هفته اين در دادوستدها حجم بيشترين )2نداعمو( فلزات معدان توسعه ديزل، خودرو باقي نمادهايي، معدود جز به قند گروه در گذشته رقم از اول بازار شاخص همچنين رسيد. 464واحدي اين بمانند. دور به سياسي هيجانات گونه هر از
  كردند ميزان باالترين بود تاه ارديبهش 26 سهشنبه روز اين كردند. ثبت خود نام به (بالبر2 البرز كابل معامله آخرين قيمت در كاهشي روند با نمادها هزار 55 رقم به واحدي 522 هزار 69 هزار 55 در فعال هاي شرك اما كرد: عنوان ادامه در
  كارشناس دوگانه ابزارهاي ورود افزود: است، سرمايه
  بازار هفته اين معامالتي روز آخرين به نيز مبادالت ارزش گسترش هاي كت شر معامالتي نماد است درحالي ها سيماني گروه در شدند مواجه پاياني قيمت واحدي 17۰ رشد شاهد نتيجه در رسيد واحدي 692 خريداري را بازده پر هاي شرك سهام بعضا كه
  بورس بازار به جديد مخاطبان جذب موجب تواند
  م چشمگير رشد بر عالوه ميان اين در يافت. اختصاص سازي ماشي (تكشا) كشاورزي وخدمات صنايع قيمت در كاهشي روند با نمادها از نيمي تقريبا 671هزار كانال در كه نيز دوم بازار شاخص شد. شده پذيرا را ريسك گونه هر نمدت ميا ديد با كنند شود.
  م
  سرمايه آيندگان مهر گذاري سرمايه شركت مديرعامل هاي شرك بازار مبادالت تعداد ۰۰1درصدي باالي درآمد شبيني پي تعديل به توجه با (فاراك) اراك روند ها دارويي اما شدند. مواجه معامله آخرين 771هزار عدد تا كرد رشد واحد 69 بود 1۰4واحدي پايان در عجمي كردند. سهام عآوري جم به اقدام
  و سرمايه بازار ريزساختارهاي بازنگري درباره اين معامالتي ارزش حجم متوسط، كوچك (واميد)، اميد گذاري سرماي مديريت سهم، هر نمادهاي از كمتري تعداد داشتند را بهتري نسبتا رفت. باال واحدي 99۰ كپذيرها ريس با كگريزها ريس بين جنگ در
  گفت: شد همراه درصد از بيش رشد با نيز بازار چرخشگر (غشصفا)، اصفهان پگاه شيرپاستوريزه اين بر عالوه بودند. سهم قيمت ريزش شاهد آنها بازدهي بوده ميدان پيروز ذيرها، ريسپ
  همواره در گفت: قانوني هاي محدوديت برخي
  حذف سهم 3هزار جايي جاب شاهد بازار اين در نرتيب بديت خدمات (سرود)، شاهرود سيمان (خچرخش)، معامله آخرين قيمت در ها خودرويي از زيادي تعداد گذشته هفته در تاثيرگذار هاي روه بررسي با هيجانات از دور به زيرا رده كان كسب
  بيشتري صورت به گذاري سرمايه كتهاي شر حاضر
  حال اين به اما كنند الم اع EPS توانند مي اختياري بوديم. ريال ميليارد 13 ارزش به (اخابر)، ايران مخابرات (رانفور)، انفورماتيك توان مي آنها ازجمله كه دادند نشان را نزولي روند اكثريت خودرو گروه در گذشته هفته اوايل در شوند. معامالت وارد مناسبي هاي ژي
  استرات نيز گذار رمايه س براي كنند نم عمل موضوع 513 نيز دوم اول بازارهاي مجموع در مجمع برگزاري جهت (دسبحان) دارو سبحان ايرانخودرو زامياد خودرو، پارس نمادهاي به قيمت در كاهشي شرايطي با نمادها اتفاق به ندارد.
  قريب وجود سود محاسبه امكان 35ميليارد يكهزار ارزش به سهم ميليون هاي ورت تصويب براي ساالنه عادي عمومي كرد. اشاره ديزل به شدند. مواجه معامله آخرين قيمت پاياني تهران بورس حجمي متغيرهاي كاهش تابلو سه در همچنين شد. دست به دست ريال (سرودح) شاهرود سيمان شركت تقدم حق مالي، نيز گروه اين نمادهاي از تعدادي كه چند هر در درصد از بيش ديزل سايپا نماد مثال عنوان 21درصد با معامالت حجم گزارش«تعادل»
  به كردن اختياري بر قرار اگر است معتقد
  وي حاضر هاي شركت بايد باشد سود پيشبيني اعالم ارزش به سهم 295ميليون نيز پايه بازار معامالتي بازار در شدند. متوقف اصلي نماد توقف به توجه با در شدند. مواجه پاياني قيمت در افزايشي روند با نيز ديزل خودرو ايران كرد افت پاياني قيمت هفته در سهم 263ميليون ميليارد ۰1 رقم از
  كاهش اساس بر را خود مالي هاي صورت سرمايه بازار در كه حالي در يافت وانتقال نقل ريال 49۸ميليارد صكوك سپرده گواهي مشاركت، اوراق كه بدهي در قنديها گذشته هفته معامالتي روز آخرين كاهش معامله آخرين قيمت در درصد به نزديك ۰۰2ميليون ميليارد رقم به ارديبهشت 22
  منتهي سرمايهگذار تا كنند SRFIتهيه استانداردهاي پيش هفته به نسبت بازار اين در مبادالت حجم مشاركت اوراق برگه 9هزار تعداد شود، مي معامله اين از نماد دو جز به گرفتند قرار كاهشي كانال كرد. تجربه را سال ارديبهشت 29 به منتهي هفته در
  سهم سود بيني پيش مالي هاي صورت بررسي با بتواند اين معامالتي ارزش شد، مواجه افت درصد با شد. معامله ريال 9ميليارد از بيش كل ارزش به معامله آخرين قيمت در افت ها شركت باقي گروه، معامالتي روز آخرين در نيز شكر قند گروه از برابري دو كاهش با نيز معامالت ارزش رسيد. 1396
  كند. محاسبه را شركت كرد. تجربه را رشد درصد بازار هاي دوق صن كه معامله قابل هاي دوق صن بازار در زيادي تعداد اما كردند تجربه را پاياني قيمت پاياني قيمت در كاهشي روند خودرو گروه با همگام به ارديبهشت سوم هفته در تومان ميليارد 212 3هزار
تقابل سياسي ريسك‌گريزها با ريسك‌پذيرها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/30
تقابل سياسي ريسك‌گريزها با ريسك‌پذيرها
«تعادل» متغيرهاي بورس تهران و فر ابورس در هفته گذشته را بررسي كرد


گروه بورس  

هفته گذشته، بازار سرمايه به دليل خوش‌بيني سهامداران بزرگ و سنتي بورس به نتيجه انتخابات مبني بر در اولويت قرار گرفتن بازار سرمايه براي رييس‌جمهور منتخب، افزايش 271واحدي شاخص كل را تجربه كرده و توانست از رقم ۸۰ هزار واحدي بالاتر رود. اما انتخابات ريسك بازار را افزايش داده و متغيرهاي بورسي مانند حجم، ارزش و تعداد معامله‌گر را به عقب راند.

به گزارش«تعادل» كارشناسان بازار سرمايه فعالان بورسي را بنا به ميزان ريسك‌پذيري آنها به 3 دسته تقسيم مي‌كنند. كساني كه از هر گونه ريسك گريزان بوده و لقب افراد ريسك‌گريز را يدك مي‌كشند. در مقابل افرادي كه با ريسك بالا دست به دادوستد سهام مي‌زنند، ريسك‌پذير ناميده مي‌شوند و در نهايت افرادي نيز به دليل استراتژي‌هاي بلندمدت، توجهي به انواع ريسك سيستماتيك يا غيرسيستماتيك نداشته و به‌دليل طولاني‌مدت بودن سهامداري آنها ريسك‌ها در تصميمات آنها دخيل نيست.

براساس اين گزارش، هفته گذشته بورس عرصه نبرد سهامداران ريسك‌گريز و ريسك‌پذير بود. افراد ريسك‌گريز به دليل برگزاري انتخابات روز گذشته سعي كردند كه سهام خود را عرضه كرده و نقد بمانند اما در مقابل حقوقي‌هاي ريسك‌پذير سهام آنها را جمع‌آوري كردند. فروشنده بودن سهامداران خرد و خريداري شركت‌هاي شبه‌دولتي و حقوقي به عقيده مهران عجمي، نشان از بالا رفتن ريسك بازار بوده و افراد با نقدينگي كمتر به واسطه تحليل‌هاي خود سعي كردند از هر گونه هيجانات سياسي به دور بمانند. اين كارشناس در ادامه عنوان كرد: اما شركت‌هاي فعال در بورس كه بعضا سهام شركت‌هاي پر بازده را خريداري مي‌كنند با ديد ميان‌مدت هر گونه ريسك را پذيرا شده و اقدام به جمع‌آوري سهام كردند. عجمي در پايان گفت: در جنگ بين ريسك‌گريزها با ريسك‌پذيرها همواره ريسك‌پذيرها، پيروز ميدان بوده و بازدهي بيشتري كسب كرده‌اند زيرا به دور از هيجانات و با استراتژي‌هاي مناسبي وارد معاملات مي‌شوند. كاهش متغيرهاي حجمي بورس تهران

به گزارش«تعادل» حجم معاملات با 12درصد كاهش از رقم 10ميليارد و 362ميليون سهم در هفته منتهي 22 ارديبهشت به رقم 9ميليارد و 200ميليون سهم در هفته منتهي به 29 ارديبهشت سال 1396رسيد. ارزش معاملات نيز با كاهش دو برابري از 3هزار و 212ميليارد تومان در هفته سوم ارديبهشت به مبلع 1هزار و 700ميليارد تومان رسيد و نهايتا اينكه در هفته گذشته 232هزار نفر به دادوستد سهام پرداختند كه نسبت به هفته قبل از آن با كاهش 45درصدي مواجه شده است زيرا در هفته سوم ارديبهشت ماه بيش از 359هزار نفر براي جابه‌جايي سهام تلاش كردند. همچنين در ۱۹ ارديبهشت سال جاري شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۷۹هزار و ۸۵۸ واحدي قرار داشت طي ۵ روز كاري گذشته ۲۷۱واحد رشد كرد و بار ديگر از كانال ۸۰ هزار واحدي بالاتر رفت. علاوه بر اين شاخص آزاد شناور در اين مدت از تراز ۸۷هزار و ۱۶۴واحدي به تراز ۸۷ هزار و ۴۶۴واحدي رسيد. همچنين شاخص بازار اول از رقم ۵۵ هزار و ۶۹ هزار و ۵۲۲ واحدي به رقم ۵۵ هزار و ۶۹۲ واحدي رسيد و در نتيجه شاهد رشد ۱۷۰واحدي شد. شاخص بازار دوم نيز كه در كانال ۱۷۶هزار و ۴۰۱واحدي بود ۶۹۸ واحد رشد كرد و تا عدد ۱۷۷هزار و ۹۹۰واحدي بالا رفت. بررسي گروه‌هاي تاثيرگذار در هفته گذشته

در اوايل هفته گذشته در گروه خودرو اكثريت قريب به اتفاق نمادها با شرايطي كاهشي در قيمت پاياني و قيمت آخرين معامله مواجه شدند. به عنوان مثال نماد سايپا ديزل بيش از 4درصد در قيمت پاياني افت كرد و ايران خودرو ديزل نيز نزديك به 4درصد در قيمت آخرين معامله كاهش را تجربه كرد.

گروه قند و شكر نيز در آخرين روز معاملاتي همگام با گروه خودرو روند كاهشي در قيمت پاياني و قيمت آخرين معامله را تجربه كرد. در برخي از نمادهاي اين گروه صف فروش را شاهد بوديم. همچنين در گروه محصولات شيميايي در اكثريت نمادها روند رو به كاهش را شاهد بوديم همچنين در گروه خودرو تقريبا همه نمادها قرمزپوش شدند. در گروه بيمه نيز اكثريت نمادها در قيمت پاياني افت را تجربه كرده است و قندي‌ها به جز در يك نماد يك دست روند كاهشي را از سر گرفتند. علاوه بر همه اينها اكثريت قريب به اتفاق نمادها در گروه فلزات اساسي در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني روند كاهشي را تجربه كردند. در سه‌شنبه گذشته در گروه قند به جز معدود نمادهايي، باقي نمادها با روند كاهشي در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني مواجه شدند و در گروه سيماني‌ها تقريبا نيمي از نمادها با روند كاهشي در قيمت آخرين معامله مواجه شدند. اما دارويي‌ها روند نسبتا بهتري را داشتند و تعداد كمتري از نمادهاي آنها شاهد ريزش قيمت سهم بودند. علاوه بر اين تعداد زيادي از خودرويي‌ها در قيمت آخرين معامله روند نزولي را نشان دادند كه ازجمله آنها مي‌توان به نمادهاي پارس خودرو، زامياد و ايران‌خودرو ديزل اشاره كرد.

هر چند كه تعدادي از نمادهاي اين گروه نيز با روند افزايشي در قيمت پاياني مواجه شدند. در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته قندي‌ها در كانال كاهشي قرار گرفتند و به جز دو نماد از اين گروه، باقي شركت‌ها افت در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني را تجربه كردند اما تعداد زيادي از گروه محصولات غذايي با رشد در قيمت پاياني مواجه شدند. در گروه فلزات اساسي نمادهاي مس شهيد باهنر و نورد آلومينيوم بيشترين كاهش را در قيمت پاياني ديدند و تعداد زيادي از نمادهاي ديگر اين گروه با افت كمتري در قيمت پاياني مواجه شدند. دادوستدهاي آخرين روز هفته گذشته

در پايان معاملات تالار‌هاي بورس و اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 27 ارديبهشت ماه در 56هزار دفعه، تعداد 927 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش بيش از يك‌هزارو 825ميليارد ريال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 332هزار ميليارد تومان را ثبت كرد. شاخص كل با 215واحد افزايش به رقم 80344 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 91 واحد افزايش به رقم 55784 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 809 واحد افزايش رقم 177908واحد را تجربه كرد. بيشترين تاثير مثبت بر شاخص كل را پالايش نفت بندرعباس، صنايع پتروشيمي خليج‌فارس، خدمات انفورماتيك، شركت ارتباطات سيار ايران، سايپا، پالايش نفت تهران، گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان، سرمايه‌گذاري غدير، پالايش نفت تبريز و پالايش نفت اصفهان به نام خود ثبت كردند.

از سويي ديگر بيشترين حجم معاملات را سايپا، سايپا (خساپا2)، بانك خاورميانه، گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان، پارس خودرو، زامياد، پلي‌اكريل، سرمايه‌گذاري سايپا، ايران خودرو ديزل، توسعه معدان و فلزات (ومعادن2) و كابل البرز (بالبر2) به نام خود ثبت كردند. اين درحالي است نماد معاملاتي شركت‌هاي گسترش صنايع وخدمات كشاورزي (تكشا) و ماشين‌سازي اراك (فاراك) با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم، مديريت سرمايه‌گذاري اميد (واميد)، شيرپاستوريزه پگاه اصفهان (غشصفا)، چرخشگر (خچرخش)، سيمان شاهرود (سرود)، خدمات انفورماتيك (رانفور)، مخابرات ايران (اخابر)، سبحان دارو (دسبحان) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي، حق تقدم شركت سيمان شاهرود (سرودح) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف شدند. در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله مي‌شود، تعداد 9هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از 9 ميليارد ريال معامله شد. در بازار صندوق‌هاي قابل معامله كه صندوق‌هاي قابل معامله و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شاخصي قابل معامله داد و ستد مي‌شود، بيش از 2 ميليون و 318 هزار واحد از صندوق سرمايه‌گذاري پارند پايدار سپهر (پارند1)، صندوق س. با درآمد ثابت كيان (كيان1) صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط (صنوين1)، صندوق شاخص 30 شركت فيروزه – سهام (فيروزه 1)، صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم (سپاس1) و صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا (امين يكم1) به ارزش كل بيش از 25 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. رونق معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

در هفته منتهي به 29 ارديبهشت‌ماه در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله رشد 48درصدي حجم و افزايش 23درصدي ارزش مبادلات را نسبت به هفته گذشته شاهد بوديم كه عملكرد مثبت ETFها را نشان مي‌دهد. شاخص كل فرابورس ايران در ارتفاع 916واحدي دادوستدهاي هفته منتهي به 29 ارديبهشت‌ماه را پايان بخشيد و در حالي كه نسبت به روز مشابه هفته گذشته با 9 واحد كاهش همراه شد، بازدهي آن از ابتداي سال به 4.6 درصد رسيد. دادوستد يك‌هزار و 127ميليون ورقه به ارزش 5هزار و 999ميليارد ريال در 115هزار نوبت معاملاتي، نتيجه نقل‌وانتقال‌هاي 5 روز مبادلاتي اين هفته در مجموع بازارهاي فرابورس ايران بود كه حجم، ارزش و تعداد معاملات نسبت به هفته گذشته با كاهش روبه‌رو شد.

بيشترين حجم دادوستدها در اين هفته متعلق به روز سه‌شنبه 26 ارديبهشت‌ماه بود و بالاترين ميزان ارزش مبادلات نيز به آخرين روز معاملاتي اين هفته اختصاص يافت. در اين ميان علاوه بر رشد چشمگير بالاي 100درصدي تعداد مبادلات بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط، حجم و ارزش معاملاتي اين بازار نيز با رشد بيش از 50 درصد همراه شد و بدين‌ترتيب در اين بازار شاهد جابه‌جايي 3هزار سهم به ارزش 13 ميليارد ريال بوديم.

در مجموع بازارهاي اول و دوم نيز 513 ميليون سهم به ارزش يك‌هزار و 538 ميليارد ريال دست به دست شد. همچنين در سه تابلو معاملاتي بازار پايه نيز 592ميليون سهم به ارزش 894ميليارد ريال نقل‌وانتقال يافت و در حالي كه حجم مبادلات در اين بازار نسبت به هفته پيش با 5 درصد افت مواجه شد، ارزش معاملاتي اين بازار 2 درصد رشد را تجربه كرد.

 نویسنده:
نياز بازار سرمايه به ابزارهاي دوگانه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1396/2/30
نياز بازار سرمايه به ابزارهاي دوگانه
در حال حاضر بازار سرمايه نيازمند ابزارهاي دوگانه است. ابزارهاي جديدي كه عملكردشان بين اوراق مشاركت و سهام باشد به عنوان مثال اوراق مشاركت قابل تبديل يا سهام ممتاز مي‌تواند اين كاركرد را داشته باشد. بازار سرمايه در مقطع فعلي با تنوع ابزارهاي مالي، امكان رشد، توسعه و عمق بخشي در تمام سطوح را داراست.  به گزارش «تعادل» مصطفي اميدقائمي، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري مهر آيندگان در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني بازارسرمايه با بيان مطلب فوق گفت: در حوزه توسعه ابزارهاي مالي بازار سرمايه روند خوبي دارد، در حال حاضر ابزارهاي مالي مانند سهام، اوراق مشاركت، اوراق صكوك و امثال اين ابزار در بازار سرمايه خوب و موفق عمل كرده‌اند.

وي با تاكيد بر اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پيشرفت خوبي در اين سال‌ها داشته‌اند، گفت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در همين مدت كوتاه توانستند در ميان سرمايه‌گذاران جا باز كنند اما هنوز براي نفوذ و شناساندن اين ابزار در ميان عموم مردم زمان نياز است. نخستين مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر بازار سرمايه براي افزايش جذابيت به ابزارهاي جديد نيازمند است، اظهار داشت: هم‌اكنون بازار سرمايه نيازمند ابزارهاي دوگانه است. ابزارهاي جديدي كه عملكردشان بين اوراق مشاركت و سهام باشد به عنوان مثال اوراق مشاركت قابل تبديل يا سهام ممتاز.  به گفته اميدقائمي ابزارهاي دوگانه جان تازه‌يي به بازار سرمايه مي‌دهند و باعث حركت مثبت بازار مي‌شوند؛ چراكه با ورود چنين ابزارهايي با كاربردهاي دوگانه، مخاطبان ريسك‌گريز و ريسك‌پذير جذب بازار مي‌شوند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر زمان ورود ابزارهاي جديد براي تعيين مسيري جديد در بازار سرمايه است، افزود: ورود ابزارهاي دوگانه مي‌تواند موجب جذب مخاطبان جديد به بازار سرمايه شود.

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري مهر آيندگان درباره بازنگري ريزساختارهاي بازار سرمايه و حذف برخي محدوديت‌هاي قانوني گفت: در حال حاضر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت اختياري مي‌توانند EPS اعلام كنند اما به اين موضوع عمل نمي‌كنند و براي سرمايه‌گذار نيز امكان محاسبه سود وجود ندارد.

وي معتقد است اگر قرار بر اختياري كردن اعلام پيش‌بيني سود باشد بايد شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه صورت‌هاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي IFRS تهيه كنند تا سرمايه‌گذار بتواند با بررسي صورت‌هاي مالي پيش‌بيني سود شركت را محاسبه كند.

 نویسنده:
  ‌المللي ‌هاي‌بين
  تشكل Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 بر تمركز با جديد نوظهور
  روندهاي تشكلي
  بازارهاي خالي هاي
  حلقه انجمن (CCI)، المللي بين بازرگاني
  اتاق رخ حال در يي مساله همچنين مسائل ساير مورد در شهري اقتصاد مشكالت زمينه در كه هايي تشكل خالي جاي خالي فضاهاي تعيين اهميت مساله به كه حالي در اند گرفته است. گرفته شكل زيادي هاي تشك ايران اقتصاد
  در جهاني بانك گروه )IBA( المللي بين
  وكالي شرايط بهبود اعضا از حمايت لا تشكه وظايف است. دادن كه شد آن نتيجه ميشد. احساس كامال باشند كرده كار است. نشده توجه تشكلي متنوعي نهادهاي در مختلف مسائل موضوعات با ها
  تشكل نخستين براي يكديگر همكاري با تا آمدند هم
  گرد فعاالن همه روي كه مسائلي طبيعتا اما است آنها اقتصادي اجتماعي نهاد يك اصوال كه شهر شوراي هاي بح از بسياري نيست اقتصاد از خاص بخش يك به مشكالت از بسياري تشكلها اين بررسي اقتصادي نظر از است. رسيده ثبت
  به اين گيرند. برعهده را بزرگ كنفرانسي ميزباني
  بار گذارد اثر فعاالن از خاص قشر يك تنها نه اقتصادي جنبه از هايي ليست شد كشيده سياسي مسائل به است فعلي مدل در يگذارد. اثر اقتصادي فعاالن همه روي مالي منابع كه نهادي هر در كه ميدهد نشان خوبي
  به در جديد روندهاي توجوي جس در كه
  یادداشت
  كنفرانس چنين اگر گيرد. قرار تخصصي هايي تشكل بررسي مورد بايد موضوع با خصوصي بخش هاي تشكل اگر شد. نوشته سياسي به حدي تا هگانه س هاي اتاق مانند باالدستي هاي تشكل تشكل گرفتن شكل احتمال دارد وجود مشكل
  همچنين پورتو، ۷۱۰۲در است، جهاني رقابت جبلي
  سياست
  فراز مشمول كه موضوعات اين ماهيت دليل به ندهد رخ موضوعي محدود هاي تشكل يا ميپرداختند فعاليت به شهري اقتصاد ورود است كار كسب محيط بهبود به مربوط كه موضوعاتي اين يدهد رخ ارتباط اين در كه اتفاقي اما است.
  بيشتر داد. جلسه تشكيل سردبير
  پرتغال مشاور موضوعات آن به تشكلي هيچ شود مي مجاني سواري وضعيت حضور امكان مطمئنا شدند مي ظاهر تر قوي فعلي موجود به مربوط موضوعات با هايي تشكل خالي جاي اما كنند مي كار كسب فضاي مشكالت حل براي هايي تشكل كه
  است كنفرانس شانزدهمين آستانه در كنفرانس اين نشده ديده تشكلي موضوعات از بسياري نميكند ورود بخش كار كسب وضعيت بهبود رويكرد با تشكلي فعال چند ميخورد. چشم به كامال كار كسب فضاي درخواست با ايراني هاي تشكل اكثريت گيرد. مي شكل
  كمتر زرگترين )، ICN( رقابت المللي بين
  شبكه ماند. باقي ميشد. فراهم خصوصي اما شد برگزار شهر شوراي انتخابات گذشته روز مثال براي شكل اقتصادي فعاالن از گروه يك منافع حفظ براي
  افراد تها شرك شد برگزار خود، نوع در جهاني
  رويداد گرد جهان سراسر از را رقيب غيردولتي مشاوران
  و تبادل به چهره به چهره صورت به تا آورد يكند
  ه بررسي را ايران صنفي ساختار آتي روند
  «تعادل» از وسيعي طيف درباره توگو گف بحث
  تجارب بپردازند. مشترك عالقه مورد
  موضوعات روندها بر تمركز با Pre -ICN
  كنفرانس كسب براي را بزرگ فرصتي نوظهور، صنفي
  بازارهاي واحدهاي كاهش توفان
  اصناف آورد فراهم ها شرك ضدتراست كارشناسان
  كار المللي بين رقابت چشمانداز تحوالت، با همگام بزرگ
  تا هاي اه فروشگ طرح تشكلها|
  گروه داده شكل را رقابت جوان هاي ان سازم براي
  شانس دوره اين در دولت هاي بح ترين مه از يكي ويژه به ايران كوچك هاي بنگاه
  ساختار دهند. پيشنهاد هيي نوآوران اههاي ديدگ
  و براي تها مارك هايپر بزرگ هاي اه فروشگ تقويت با سوي يك از است. تغيير حال در
  اصناف در ستها سيا ارزيابي نحوه شامل كه عناوين از هدف بود. كوچك صنفي واحدهاي جايگزيني دليل به اصناف ساختار تغييرات به
  توجه رقابت وري بهره اقتصادي سياست هاي
  برنامه شد. ذكر ايران در توزيع هزينه كاهش موضوع اين اند شته دا صنفي هاي بنگاه تعداد كه
  مشكالتي شدند. تعيي بحث براي بود، جهاني بازارهاي
  در هاي اه فروشگ تقويت از بود قرار اه فروشگه اين از گرفت تغييرات براي تصميماتي
  دولت اجراي هاي چال روندها با مرتبط
  موضوعات بحث شود. ايجاد مشخص شرايطي در كوچك از بعضي جديد هاي وژي تكنول ورود ديگر
  سوي مديريت با پنل در ۰.۲ قوانين از پيروي
  رقابت هاي حوم در بزرگ هاي اه فروشگ كه بود اين اول است. داده قرار تاثير تحت را صنفي هاي اه
  بنگ گرفتند. قرار بحث CCIمورد وجود صنفي واحد كمبود كه نهايي مكا شهر، هاي آژانس براي كه اتفاقي شود مي بيني
  پيش بر كار دار ده عه كه »، اينتاويساي «كارولين همچنين شود. ايجاد مشخص شرايطي در دارد از بسياري براي آينده در داد رخ
  تاكسي قوانين از «پيروي گفت: است، رقابت سياست
  روي عرضه دليل به اهها فروشگ اين در كاال بود قرار تعداد كاهش داد. خواهد رخ اصناف اها
  بنگه است، گذاري ون قان قوانين از فراتر
  ضدتراست، بزرگ انباري به اينكه نه باشد ارزان مستقيم در شود ديده ماكنون كه صنفي
  واحدهاي حفظ ايجاد مورد در امر اين امروزه
  همچنين شوند. تبديل در موارد اين همه داشت. خواهد افزايش
  آينده يكند.» صدق نيز سازماني انطباق قوي
  فرهنگ فروشي ارزان گروه دو در اها فروشگ اين تحت را ايران اصناف ساختار يتواند
  آينده متعادل بينش براي را نادر فرصتي
  كنفرانس، در اما بگيرند شكل يانستند تو كاال تنوع كه است اين اصلي سوال اما دهد قرار
  تاثير رقابت هاي كت شر خصوصي بخش ديدگاه
  در خارج در شدند. بدل اصناف رقيب به عمل در آمادگي براي خصوصي بخش هاي
  تشكل كه بود سخناني بارز يهاي ويژگ كند، مي
  فراهم متراژ خاطر به نه بزرگ اههاي فروشگ كشور از كرد؟ خواهند چه موضوع اين
  قبال كميسيون مديركل »، اليتنبرگر «يوهانس
  توسط آنها ريزي برنامه مديريت نحوه دليل به
  بلكه ICN رييس »، مانت «آندرياس رقابت؛
  اروپايي صنفي واحدهاي كوچك هاي فروشگاه از صنفي واحدهاي تعداد كاهش معاون »، رونجا ال. «آنا ؛Bundeskartellamt
  اين كه هستيم شاهد امروز اما هستند. متمايز هيات دبيرخانه توسط شده ارائه رسمي
  آمارهاي شد مطرح جهاني بانك گروه در اكونوميست
  رييس با قراردادهايي توليدكنندگان با ها فروشگا از خبر كشور صنفي هاي سازما بر نظارت
  عالي داد ارائه را نادر فرصتي كار كسب نمايندگان به
  و كاري سازو نبود در بندند مي باال بسيار تخفيف موضوع اين يدهد صنفي واحدهاي تعداد
  كاهش سراسر در رقابت انهاي سازم با آزاد بحث در
  تا بزرگ واحدهاي ميان صحيح ريزي برنام براي بود. شده مهريزي برنا قبل از كه است يي
  مساله تحت را آنها اكثر كه رقابت مسائل پيرامون
  جهان نابودي عامل به بزرگ هاي اه فروشگ كوچك يشود بيني پيش كه صنفي واحدهاي شديد
  كاهش كنند. مشاركت دهد، مي قرار
  تاثير موازي صنفي واحدهاي ايجاد سراغ به هم ديگر كار كسب سمت به همه زماني يك شوند. مي بازار بر ناظر ركود مسائل اين همه اند. شده بدل صنفي واحدهاي داشته واند متعددي داليل شود. بيشتر آينده
  در توگو گف افزايش براي ICC رقابت
  كميسيون نظامي هاي ان ارگ حضور شاهد ابتدا در آمدند. نوسانات از يوانستند مت كاال خريد با چون
  آمدند واحدهاي تعداد كاهش روند به نگاهي
  با حتي تعطيلي شاهد كه داد هم دست به دست در شديد اقتصادي ركود در بايد را اول دليل
  باشد. انتشارات آخرين كار، كسب ها كت شر
  بين در ندارند رابطه اين در وظيف چوجه هي به كه شدن جمع شاهد امروز كنند. سود كاالها
  قيمت گفت بايد بازار ساختار گرفتن نظر در با
  صنفي بيني پيش باشيم صنفي واحدهاي ورشكستگي رشد رسمي آمارهاي كرد. توجو جس ايران
  اقتصاد ضدتراست قوانين از پيروي مورد در
  كميسيون هايي فه غر شهرداري سپس بوديم. اصناف بحث هستيم. بازار در بازي
  دالل عرضه كه هستيم شرايطي در حاضر حال
  در شود. بدتر آينده در شرايط اين ود برآورد صفر به نزديك را قبل سال در ايران
  اقتصادي هها شيو بهترين دادرسي صنفي هاي يه اتحاد
  براي نظارت شامل شهرداري هاي بازارچ كرد. ايجاد دليل به مشكل اين از بخشي حال عين در با كاال خريد زمان در مردم است. تقاضا از
  بيش صفر از كمتر را آن برخي كه هرچند يكنند.
  م اطالعات داد قرار بحث مورد را ها شرك
  در فروش به باال قيمت با هها بازارچ اين نبود اصناف در اين از پيش كه بود اشتباهي هاي ت سياس هستند. روبرو خود نياز از بيشتر ضهبسيار يي تشكلها
  عر نقش جديد هاي تكنولوژي سال حال هر به اما دانستند صفر از بيشتر
  برخي رويكرد اين نمود. واكاوي انتشار از پيش را
  خود نهادهاي اختيار در بعضي واحدها اين يرسيد. بحث آنها نخستين شايد بود. شده گرفته
  پيش بيشتر صنفي فعاالن ميان رقابت شرايط اين
  در موضوع اين اما بحثها اين تمام وجود با هاي سا ترين سخت از يكي ركود نظر از
  گذشته تجارب ها ديدگاه از هگيري بهر هدف با
  جديد در بودند عادي مردم اختيار در بعضي عمومي از باشد. صنفي حدود قانون صنفي
  حريم وفق شرايط با را خود نتواند كه كسي يود
  م عمل در دولت برنامه نرفت. پيش كامل چندان در خوبي به را خود موضوع اين اثر بود. كشور
  اقتصاد هاست.
  سازمان هاي ان پادگ خود شدند. اصناف رقيب حالت دو هر حريم بحث ما ۱3۵۰ قانون در انقالب از
  قبل در بها كاس يرود. بيرون بازار از طبيعتا
  دهد شد. روبرو زيادي مشكالت با انتظار توان نم داد نشان خارجي تجارت
  آمارهاي كردند. صنفي واحدهاي ايجاد به اقدام نيز نظامي به عمال اين داشته قوانين در را صنفي حدود طبيعتا است زياد عرضه كم تقاضا كه
  شرايطي جايگزيني عدم به مربوط مشكل از بخشي مترين مه عنوان به اصناف در موضوع اين كه پاريس
  داشت داوري
  هفته بحث صنفي واحدهاي اين پوشش بهترين نياز اساس بر كه بود شده داده اجازه ادي اتح خود كاالي اعتباري شرايطي صورت به
  بايد كتها هايپرمار با صنفي واحدهاي مناسب نشان ايران نفري ميليون ۰8 تقاضاي با درگير
  نهاد تهيه براي كه نها سازما تعاوني بود. يها تعاون در كنند. مشخص را حدودي يي منطقه
  شهري در رقابت كه است حالي در اين دهند. ارائه
  را به تري مهم بخش اما بود صنفي هاي ادغام زماني بازه يك با طبيعتا شرايط اين در نشود. داده كار به داد پايان خود كار به پاريس داوري
  هفته به عمال بود مناسب قيمت با كاركنان مايحتاج ميزان چه كه يكرد مشخص اتحاديه
  حقيقت رخ نيز سود كاهش وسيله به قيمت
  كاهش حضور به توجه با بازار ساختار در تغيير خاطر واحدهاي تعداد آمار در كه داشت انتظار وان )ICC( المللي بي بازرگاني اتاق داد. پايان
  خود همه شد. بدل ها ان سازم از خارج مردم فروشگاه با واحدها فاصله است نياز مورد صنفي
  واحد قدرت كه كساني شرايط اين در طبيعتا دهد.
  مي بسياري داد. رخ جديد بازارهاي در آپا ارت است دهد. نمايش را خود موضوع اين صنفي ميزبان هفته اين مراسم برگزاركننده سه از
  يكي بدون دادند انجام را اصناف كار واقع در اينها بعدي هاي قانو در يشد. مشخص يكديگر از هستند مجبور دارند سود كاهش براي
  كمتري هاي فروش تاثير تحت صنفي واحدهاي از معدن صنعت، وزارت هاي سياس دوم مساله در ICC اروپايي كنفرانس بود: مهم رويداد
  دو وارد مختلفي هاي بخش باشند. صنفي واحد آنكه يي نامه بخش در اما شد ديده موضوع اين نيز امروز كه كساني بيشترين اتفاقا بروند. بيرون
  بازار كه يشود بيني پيش فتهاند گر قرار اينترنتي بارها زاده نعم محمدرضا است. اصناف درباره تجارت براي ICC آموزشي دوره نالمللي بي
  داوري بيكاران افزايش ديگر بحث شدند. كاال توزيع بحث مطرح تجارت معدن صنعت، وزارت توسط
  كه صنفي واحدهاي هستند بازار از خروج حال
  در اقتصاد بر شديدتري تاثيرات آينده در روند اين كاهش سياست دارد تصميم وي كه بود كرده اعالم داوري. ديوان هاي
  منش بود. صنفي واحدهاي طريق از آنها مشكل حل وزارت زمان آن در شد. نقض موضوع اين
  گشت هاي ماليا گرفتن نظر در با تهند. داش يي
  اجاره گذاشت. خواهد ايران شده تمام قيمت كاهش براي صنفي واحدهاي تعداد نخستين برگزاري با پاريس داوري
  هفته خاطر به دانشگاهي غالتحصيالن فار از بسياري بحث بايد كه بود معتقد تجارت معدن
  صنعت، سازمان با كه خوبي توافق وجود با سنگين داوري بزرگداشت ،ICC اروپايي
  كنفرانس هاي تشك دولت، كنار در شرايطي چنين در كه بود اين زاده نعم سياست بگيرد. پيش در را
  توزيع به كردند نم پيدا شغلي خود تخصص در اينكه توان كه كس هر شود ايجاد اصناف در رقابت قدري به سود حاشيه گرفت صورت
  مالياتي براي آينده به نگاهي با بايد نيز خصوصي بخش هاي اه فروشگ تعداد صنفي واحدهاي تعداد كاهش با رويداد اين نمود. كار به آغاز اروپا، در نللي بي
  ال كه ديگري گروه آمدند. صنفي واحد ايجاد سراغ با رقابت براي صنفي واحد يك بتواند بايد دارد طبيعتا پس بپردازند را ها مغاز اجاره كه
  نيست اگر كه است طبيعي كنند. ريزي برنامه آتي شرايط اين اما كند. پيدا افزايش ها مارك هايپر مانند بزرگ به نزديك از كننده كت شر نفر ۰۶۲ حضور
  با معموال شغلي كه بودند كساني پيوستند اصناف به كند. ايجاد بود مايل كه كجا هر در ديگر
  واحدهاي هستند. خود صنفي واحدهاي تعطيلي به
  مجبور مشكالت نباشد واقعيت بر مبتني ريزي برنامه اين است بعيد كه است داده رخ سريع قدري به كاهش اين گشايش براي مناسبي شيوه كشور،
  ۰۴ واحد بيشتر درآمد كسب براي ولي داشتند دولتي سالم اقتصاد يك براي اما بود خوب بسيار فكر
  اين واحد هر كه بوديم شرايطي در پيش سال چند (CCI)، المللي بين بازرگاني اتاق بود.
  هفته ماجراي در شد. خواهد ايجاد اصناف براي زيادي اين اگر همچنين باشد. نعمتزاده هاي مه برنا دليل
  به براي تقاضا افزايش كردند. تاسيس صنفي داشته وجود آن هاي بخ تمامي در رقابت كه
  ً دليل به بود پشيمان فروش زمان در صنفي را جهان سراسر در داوري سهاي كنفران
  غالبا خاطر به زيادي مشكالت ها يس سرو تاكسي معدن صنعت، وزارت هاي سياس اساس بر
  موضوع واحدها اين اجاره سپس قيمت صنفي واحدهاي بر مرجي هرج اقتصاد يك داراي ما باشد. يفروختيم كااليي اگر اقتصاد در ثبات
  نداشتن جاي به كردند سعي ها تشكل ريزي برنامه ضعف فروشگاه تعداد چه پرسيد بايد باشد داده رخ تجارت اين اروپا حاضر، حال در يمايد. من
  سازماندهي تمام هزينه افزايش عامل خود كه داد افزايش را اين به رقابت طبيعتا كه هستيم آنارشيسم اساس اگر امروز اما كنيم. خريداري ران بوديم مجبور يي منطقه كنفرانس برپايي با تا دارد را
  فرصت آپها ارت است مقابل در برد-برد شرايط يك ايجاد هاي اه فروشگ اكثر است. شده افتتاح كشور در
  بزرگ يك شرايط اين همه بود. كاال فروشي گران شده رقابتي دليل همين به ندارد. معنايي آن در
  شكل حقيقت در است. كرده ضرر نفروشد صنفي واحد پاريس، شود. رويدادها اين اصلي مركز
  خود، حال شد. شكست به منجر روش اين اما بياستند حالي در دهاند ايجاد پرجمعيت شهرهاي در
  بزرگ يي جرق به نياز كه كرد ايجاد را گاز از پر اتاقي رقابت اين اما گرفت. شكل اصناف بين
  منفي ديگر ما است. شده عوض بازار در بازي قاعده عالوه به بود رويداد اين ميزباني معمول
  مكان اقتصاد هاي بخش بقيه براي كه است اين مساله شده تعطيل تهران در صنفي واحد هزار ۰۲ تنها
  كه داشت. انفجار براي نهادهاي كم كم نشد. ختم اصناف دورن به تنها دارد. عهده به را اروپا داوري جامعه
  نمايندگي گران كاالها روز به روز كه نيستيم اين
  شاهد شد. خواهد گرفته نظر در تصميمي چه است. بوده كشور شهرهاي ساير به متعلق بقيه
  است از نفر صدها وICC دبيرخانه مقر شهر،
  اين مكان ترين محبوب است اختالف حل
  متخصصان يرود. شمار به ICC هاي داوري دولت
  براي نابرابر رقابت شاخص وضعيت گزارش نخستين پايدار شغل يك هزينه بررسي به پانل، چهار تشكيل با كنفرانس
  اين فرايند در كاربران نيازهاي از متنوعي، خصوصي
  موضوعات بخش با خصوصي بخش توسط كار كسب تعاون بخش
  ُ
  در مقررات تحت رد دعاوي تا گرفته
  داوري دولت ناسالم رقابت به اشاره با تهران اتاق گذاري سرماي كميسيون رييس مستمر بهبود ۴قانون ماده طبق كه ايران كار كسب محيط ملي پايش نتايج زيادي هزينه كشور در شغل يك ايجاد يگويد: ايران تعاون اتاق رييس بر عالوه، به پرداخت. ،ICC داوري شده
  بروز خصوصي، بخش با نابرابر رقابت جاي به بايد دولت گفت: خصوصي بخش با نمره گذشته، سال پاييز در كه ميهد نشان شود، مي انجام وكار كسب محيط وجود به پايدار شغل يك يتوان تومان ميليون ۰۵ از كمتر با كه حالي در دارد اروپا در اختالف حل روند در هيي منطق هاي
  چال برسد. است، زيرساخت اجراي مالي تامين كه خود وظايف به است. بوده ۶8 ۵. فصل اين در كار كسب ملي شاخص تعاون بخش كه بااليي هاي پتانسي وجود با كرد: اظهار عبداللهي بهمن آورد. ICC خوب داور يك هاي ويژگ نمود
  تمركز كرد. بيان
  را گذاري سرماي جذب براي خصوصي بخش از يازدهم دولت حمايت بدترين ۰۱ نمره پايش اين در ايران، تعاون اتاق العرساني اط پايگاه گزارش به اشتغال ايجاد جهت در عظيم ظرفيت اين از تاكنون متاسفانه دارد،
  كشور اقدامات از يكي عنوان به دولت سوي از روزها اين كه است موضوعي خارجي محيط بهبود دهنده نشان بيايد، تر يين پا رقم هرچه ميشود محسوب ارزيابي است. نشده استفاده پايدار ،ICC داوري المللي بي ديوان ۶۱۰۲ سال
  در خصوصي بخش فعاالن دل درد پاي وقتي كه حالي در شود. عنوان مثبت است. كار كسب حالي در بپردازيم شغل ايجاد براي بسياري هزينه بايد امروز گفت: وي كه است كرده منصوب كشور، ۶۷ از داور ۷۲۹فر اريها حتي مواردي در كرده نارضايتي اظهار موضوع اين از شينيم گذشته سال سوم فصل در كار كسب شاخص وضعيت براي كه ۶8.۵ نمره كسب مشاغل تومان ميليون ۰۵ از كمتر با وانيم تعاون بخش در كه ودهاند. اروپايي كشورهاي از آنها درصد ۱۵ جمله از صنعت اين كارشناسان از
  جمعي در خارجي هگذار سرماي جذب عدم اصلي مانع را دولت هاي ري نگ بخش مركز ارزيابي آخرين در شاخص اين وضعيت از بهتر اندكي آمده، دست به كنيم. ايجاد پايدار
  كارهاي زيمنس گروه مشاور استردلر»، گروپ
  «سوزان دانند. مي خصوصي بخش سودده هاي طر است. بوده ميانگين3۹.۵) (با ۱3۹۵ تابستان در مجلس هاي پژوهش صحيح اجراي بر نظارت عدم از انتقاد با ادامه در ايران تعاون اتاق
  رييس با وگو گف در ايران اتاق گذاري سرماي كميسيون رييس مستوفي، فريال است آن بيانگر ارزيابي اين ايران، تعاون اتاق ريزي برنام آمار واحد گزارش به دليل به متاسفانه كار كسب فضاي بهبود قانون تصويب وجود با گفت: قوانين هداسپرتس گروه مشاور هوئر»، «جفيون
  (آلمان)، اينژي مشاور معاون بئتن»، «پاتريك
  (اتريش)، نام هگذاري سرماي جذب براي خصوصي بخش فعاالن عديده مشكالت از مهر ايران كار كسب محيط پايش، اين در تكننده مشارك اقتصادي فعاالن نظر از كه نيامد وجود به كشور كار كسب فضاي در گشايشي قانون، صحيح اجراي
  عدم زودي كه مشاور فيسز»، «الكساندر
  (فرانسه) خصوصي بخش اقتصادي فعال يك عنوان به ما گفت: مثالي ذكر با بد مشابه فصل در مجلس هاي پژوهش مركز ارزيابي با مقايسه در ۵۹3 پاييز در كار بازار در تحرك رونق قانون اين تصويب با يرفت انتظار كه حالي
  در يشود ICC داوري المللي بي ديوان
  دبيركل مشخص مرحله نخستين در دولتي حقوق تمام كنيم. شناسايي را معدني است. شده مساعدتر اندكي ۴۰.۶ ميانگين با ۱3۹۴ پاييز يعني قبل سال باشيم. شاهد
  را اين مهم موضوعات برخي سخنران
  (فرانسه)، دنبال به خصوصي بخش عنوان به ما يشود. مطالبه رهردار به مالك از موظفند قها اتا كسبوكار، محيط مستمر بهبود قانون ماده طبق اساس اين بر اجرا در تعاون بخش به مربوط قوانين از بسياري اينكه بيان با
  عبداللهي بودند.
  كنفرانس انداز چش معدن مشخصات از هگذار سرماي وقتي يرويم. هگذار سرماي جذب هاي شاخ كشور، در وكار كسب محيط وضعيت از گذاران سياس اطالع براي قوانين ۰۱درصد از كمتر تها دول كوتاهي دليل به افزود: است، بوده
  ناموفق دوره پاريس، داوري هفته رويدادهاي از
  يكي به وقتي اما يكند استقبال گذاري سرمايه از شود مي مطلع آن هاي ظرفيت به مورد حسب فصلي ساالنه هطور تدوين را ايران در كار محيط ملي سند ۴۴ اصل كلي هاي سياست پنجم، برنامه قانون جمله از تعاون
  بخش ديوان هاي منش نقش موضوع با آموزشي
  جديد يبينيد. را بسياري موانع يرسد گذاري يه سرما واقعي مرحله همين بر كنند. اعالم سنجش اقتصادي، هاي فعاليت ها بخش ها، استان تفكيك بخش جهش به كه قوانيني از درصد ۰۹ شده اجرايي تعاون بخش
  توسعه جهاني كار كسب قوانين موسسه سوي از كه
  بود اين جذب براي الزم هاي زيرساخ تمام اجراي كرد: تاكيد وي كارشناسان همكاري با ايران كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، اتاق اساس است. مانده مغفول شد مي منجر
  تعاون فعاليت به روزه، يك آموزش اين شد. برگزار ICC
  اهميت از كه معدني هاي طرح اما است دولتي بخش عهده به يهگذار سرما محيط مطالعه سال اجراي۶ تجربه كه اسالمي شوراي مجلس هاي پژوه مركز پنجم برنامه در تعاون بخش درصدي ۵۲ سهم تحقق عدم درباره
  وي دعاوي جريان در ديوان منشي وجود مزاياي
  و از كرده جذب هم هگذار سرماي حتي بوده برخوردار ما اقتصاد در ژه وي وكار كسب محيط پايش ملي طرح اجراي دارند، را محدود جامعه در وكار كسب براي شده شبيني پي گذاري دف پنجم، برنامه تدوين جريان در گفت:
  توسعه اين بهتر انجام براي نياز مورد هاي ارت مه
  داوري كه امكاناتي ساير آهن راه فرودگاه، آب، برق، جاده، مانند امكانات كمترين كار دستور در ايران اصناف تعاون اقهاي ات همكاري با را ۱3۹۵ سال اواخر در اصل كلي هاي سياست ابالغ با شد تعيين درصد ۵۲ تعاون بخش سهم
  ارتقاي يافت. اختصاص
  وظيفه، تصريح اقتصادي فعال اين است. بهر يكند توجيه را آن از رهبرداري به مجلس هاي پژوه مركز كه است فصلي گزارش نخستين اين قراردادند. خود تعاون بخش كه آمد وجود به اميدواري اين رهبري معظم مقام سوي از
  ۴۴ مواجه كننده كت شر نفر ۶۴ استقبال با دوره
  اين خصوصي بخش به را چنيني اين امور خواهد كه است مدعي دولت كرد: پيمايشي هاي داده تلفيق رويكرد با استفاده مورد يافته توسعه روش اساس بر تها سياس اين اجراي از آنچه ولي بگيرد يي ازه جان تها سياس اين ابالغ
  با را ديگري مشابه دوره برگزاري درخواست كه
  شد خصوصي بخش سرمايه از رهبرداري به براي اوليه تهاي حماي اما كند واگذار اين در يكند. ارائه شين كارآفريني عمومي نظريه اساس بر آماري هاي داده با رفت، مي انتظار تعاون بخش كيفي كم توسعه جهت در پنجم برنامه
  ّ
  قانون از استفاده فرصت عالوه، به كردند. عنوان
  نيز فوالد آهن ذوب بزرگ هاي كارخان اينكه بجاي دولت يدهد. نم انجام را محيط هاي مولف وضعيت از سنجي ادراك از حاصل پيمايشي هاي داده گزارش، از بانكي شبكه حمايت لزوم بر پايان در ايران تعاون اتاق رييس نشد.
  محقق شد. فراهم كامل، بطور كارشناسان اههاي
  ديدگ كند. ايجاد را خصوصي بخش حضور براي تها زيرساخ بايد بزند با اتاق سه زيرمجموعه اقتصادي 8فعال ۰۲ از ۵۹3۱، پاييز در كشور وكار كس تعاون توسعه بانك اندك سرمايه كرد: خاطرنشان تاكيد تعاوني ههاي
  بنگا توسط مطلب ارائه از كتكنندگان شر ويژه،
  به گفت: معادن حوزه در خصوصي بخش با دولت رقابت به اشاره با مستوفي منابع از نيز آماري دادههاي شده آوري جم الكترونيكي پرسشنامه از استفاده بايد سرمايه اين كه حالي در نيست، كشور تعاون بخش نيازهاي
  جوابگوي «پير درينز» «ايو امهاي به باتجربه داور
  دو نداريم. هذار سرمايگ جذب براي اقتصادي توجيه هيچ ناسالم رقابت اين در ما از وكار كس پايش آغاز با هاند. گرفت قرار استفاده مورد تهيه كشور رسمي آماري گيرد. صورت ها تعاوني به تري مطلوب رساني خدمت تا كند پيدا
  افزايش هاي منش فعاليت نحوه صراحت به كه
  ترسير»، گفت: گلستان آزادشهر معدن در اخير حادثه خصوص در مثالي ذكر با وي از ندارد زمينه اين در وظيف مجلس هاي پژوه مركز ديگر ايران، اتاق سوي طريق از ۵۹ سال در شده ايجاد جديد شغل ۱۴هزار كه است
  گفتني كردند. قدرداني دادند، شرح را
  ديوان رفع قبيل از وظايفي به بايد معادن در خصوصي بخش با رقابت جاي به دولت پيماشي هاي داده مبناي بر را پايش اين مستمر فصلي بطور ايران اتاق بعد به اين از بيش ۰۶ دهه متولدين جوانان جمعيت امروز است. شده انجام يها
  تعاون ديوان هاي منش براي ICC آموزشي
  دوره خود هاي هزين كاهش براي مالك رهبردار به تا برسد معادن مالي مشكالت بررسي مورد را شاخص اين رسمي، مراجع از آماري هاي داده اقتصادي فعاالن از دهه آن در اما شدند كار بازار وارد ۰8 ده در افراد اين كه است نفر
  ميليون شده گرفته نظر در حقوقي، متخصصان
  براي نكند. فرار استانداردها اجراي از در اتاق سوي از گرفته صورت پايش نخستين طبق كرد. خواهد اعالم را آن نتايج اتخاذ با حال عين در دهد. افراد اين اشتغال به مناسبي پاسخ نتوانست
  دولت جمله از حقوقي موسسات از سخنراناني
  بود عهده به را دست اين از اتفاقي رخدادن يوانيم نمت ما كرد: بيان مستوفي فرايند ۵۹ تابستان در مجلس هاي پژوه مركز پايش با آن مقايسه ۵۹ پاييز يك با ها اه دانشگ به جوانان از كثيري جمع ورود عالي آموزش تهاي
  سياس »و )Derains Gharavi( غروي زاند
  «درين بايد اما باشد ردار ره بب مالك كنترل در شايد اتفاقات برخي بگذاريم. مالك ۶8.۵ به 3۹.۵ از نمره چراكه است، درحركت هكندي وكار كس محيط بهبود حاضر حال در شديم. مواجه اشتغال به كار جوياي جوانان ورود در فاز
  تاخير ديوان از نمايندگاني مستقل داوران
  همچنين استانداردها از ردار ره بب يا مالك اين چرا شود مشخص تا كرد يابي ريش براي مانع مترين مه همچنان مالي تامين دشواري ها، پاي اين طبق است. رسيده حدود ميزان اين از كه شوند كار بازار وارد نفر زار ۰۰ه8 حدود
  ساالنه ارائه به رويداد اين در ICC داوري المللي
  بين است. نكرده پيروي ميشود. شناخته اقتصادي هاي فعاليت هستند. دانشگاهي تحصيلكرده افراد درصد ۵۷ پرداختند. مطلب
حلقه‌هاي خالي تشكلي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/30
حلقه‌هاي خالي تشكلي


در اقتصاد ايران تشكل‌هاي زيادي شكل گرفته است. تشكل‌ها با موضوعات و مسائل مختلف در نهادهاي متنوعي به ثبت رسيده است. از نظر اقتصادي بررسي اين تشكل‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه در هر نهادي كه منابع مالي و همچنين مشكل وجود دارد احتمال شكل گرفتن تشكل بيشتر است. اما اتفاقي كه در اين ارتباط رخ مي‌دهد اين است كه تشكل‌هايي براي حل مشكلات فضاي كسب و كار كمتر شكل مي‌گيرد. اكثريت تشكل‌هاي ايراني با درخواست افراد و براي حفظ منافع يك گروه از فعالان اقتصادي شكل گرفته‌اند در حالي كه به مساله اهميت تعيين فضاهاي خالي تشكلي توجه نشده است.

بسياري از مشكلات به يك بخش خاص از اقتصاد نيست و روي همه فعالان اقتصادي اثر مي‌گذارد. در مدل فعلي تشكل‌هاي بالادستي مانند اتاق‌هاي سه‌گانه تا حدي به موضوعاتي كه مربوط به بهبود محيط كسب و كار است ورود مي‌كنند اما جاي خالي تشكل‌هايي با موضوعات مربوط به فضاي كسب و كار كاملا به چشم مي‌خورد.

براي مثال روز گذشته انتخابات شوراي شهر برگزار شد اما جاي خالي تشكل‌هايي كه در زمينه مشكلات اقتصاد شهري كار كرده باشند كاملا احساس مي‌شد. نتيجه آن شد كه بسياري از بحث‌هاي شوراي شهر كه اصولا يك نهاد اجتماعي است به مسائل سياسي كشيده شد و ليست‌هايي از جنبه سياسي نوشته شد. اگر تشكل‌هاي بخش خصوصي با موضوع اقتصاد شهري به فعاليت مي‌پرداختند يا تشكل‌هاي محدود و موجود فعلي قوي‌تر ظاهر مي‌شدند مطمئنا امكان حضور چند فعال تشكلي با رويكرد بهبود وضعيت كسب و كار بخش خصوصي فراهم مي‌شد.

در مورد ساير مسائل همچنين مساله‌يي در حال رخ دادن است. وظايف تشكل‌ها حمايت از اعضا و بهبود شرايط اقتصادي آنها است اما طبيعتا مسائلي كه روي همه فعالان اقتصادي و نه تنها يك قشر خاص از فعالان اثر مي‌گذارد بايد مورد بررسي تشكل‌هايي تخصصي قرار گيرد. اگر چنين موضوعي رخ ندهد به دليل ماهيت اين موضوعات كه مشمول وضعيت سواري مجاني مي‌شود هيچ تشكلي به آن موضوعات ورود نمي‌كند و بسياري از موضوعات تشكلي ديده نشده باقي مي‌ماند.نویسنده: فراز جبلي مشاور سردبير
اصناف و توفان كاهش واحدهاي صنفي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/30
اصناف و توفان كاهش واحدهاي صنفي
«تعادل» روند آتي ساختار صنفي ايران را بررسي مي‌كند


گروه تشكل‌ها|

ساختار بنگاه‌هاي كوچك ايران به ويژه اصناف در حال تغيير است. از يك سوي با توجه به تغييرات ساختار اصناف به دليل مشكلاتي كه تعداد بنگاه‌هاي صنفي داشته‌اند دولت تصميماتي براي تغييرات گرفت و از سوي ديگر ورود تكنولوژي‌هاي جديد بعضي از بنگاه‌هاي صنفي را تحت تاثير قرار داده است. پيش بيني مي‌شود اتفاقي كه براي آژانس‌هاي تاكسي رخ داد در آينده براي بسياري از بنگاه‌ها و اصناف رخ خواهد داد. كاهش تعداد واحدهاي صنفي كه هم‌اكنون ديده مي‌شود در آينده افزايش خواهد داشت. همه اين موارد در آينده مي‌تواند ساختار اصناف ايران را تحت تاثير قرار دهد اما سوال اصلي اين است كه تشكل‌هاي بخش خصوصي براي آمادگي در قبال اين موضوع چه خواهند كرد؟ كاهش تعداد واحدهاي صنفي

آمارهاي رسمي ارائه شده توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور خبر از كاهش تعداد واحدهاي صنفي مي‌دهد و اين موضوع مساله‌يي است كه از قبل برنامه‌ريزي شده بود. كاهش شديد واحدهاي صنفي كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده بيشتر شود. دلايل متعددي مي‌تواند داشته باشد. دليل اول را بايد در ركود اقتصادي شديد در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. آمارهاي رسمي رشد اقتصادي ايران در سال قبل را نزديك به صفر برآورد مي‌كنند. هرچند كه برخي آن را كمتر از صفر و برخي بيشتر از صفر دانستند اما به هر حال سال گذشته از نظر ركود يكي از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصاد كشور بود. اثر اين موضوع خود را به خوبي در آمارهاي تجارت خارجي نشان داد و نمي‌توان انتظار داشت كه اين موضوع در اصناف به عنوان مهم‌ترين نهاد درگير با تقاضاي 80 ميليون نفري ايران نشان داده نشود. در اين شرايط طبيعتا با يك بازه زماني مي‌توان انتظار داشت كه در آمار تعداد واحدهاي صنفي اين موضوع خود را نمايش دهد.

مساله دوم سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصناف است. محمدرضا نعمت‌زاده بارها اعلام كرده بود كه وي تصميم دارد سياست كاهش تعداد واحدهاي صنفي براي كاهش قيمت تمام شده توزيع را در پيش بگيرد. سياست نعمت‌زاده اين بود كه با كاهش تعداد واحدهاي صنفي تعداد فروشگاه‌هاي بزرگ مانند هايپر ماركت‌ها افزايش پيدا كند. اما اين كاهش به قدري سريع رخ داده است كه بعيد است به دليل برنامه‌هاي نعمت‌زاده باشد. همچنين اگر اين موضوع بر اساس سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده باشد بايد پرسيد چه تعداد فروشگاه بزرگ در كشور افتتاح شده است. اكثر فروشگاه‌هاي بزرگ در شهرهاي پرجمعيت ايجاد شده‌اند در حالي كه تنها 20 هزار واحد صنفي در تهران تعطيل شده است و بقيه متعلق به ساير شهرهاي كشور بوده است.

 ركود ناظر بر بازار

با نگاهي به روند كاهش تعداد واحدهاي صنفي با در نظر گرفتن ساختار بازار بايد گفت در حال حاضر در شرايطي هستيم كه عرضه بيش از تقاضا است. مردم در زمان خريد كالا با عرضه‌يي بسيار بيشتر از نياز خود روبرو هستند. در اين شرايط رقابت ميان فعالان صنفي بيشتر مي‌شود و كسي كه نتواند خود را با شرايط وفق دهد طبيعتا از بازار بيرون مي‌رود. كاسب‌ها در شرايطي كه تقاضا كم و عرضه زياد است طبيعتا بايد به صورت شرايطي و اعتباري كالاي خود را ارائه دهند. اين در حالي است كه رقابت در كاهش قيمت به وسيله كاهش سود نيز رخ مي‌دهد. طبيعتا در اين شرايط كساني كه قدرت كمتري براي كاهش سود دارند مجبور هستند از بازار بيرون بروند. اتفاقا بيشترين كساني كه امروز در حال خروج از بازار هستند واحدهاي صنفي اجاره‌يي داشته‌اند. با در نظر گرفتن ماليات‌هاي سنگين با وجود توافق خوبي كه با سازمان مالياتي صورت گرفت حاشيه سود به قدري نيست كه اجاره مغازه‌ها را بپردازند پس طبيعتا مجبور به تعطيلي واحدهاي صنفي خود هستند. چند سال پيش در شرايطي بوديم كه هر واحد صنفي در زمان فروش پشيمان بود و به دليل نداشتن ثبات در اقتصاد اگر كالايي مي‌فروختيم مجبور بوديم گران‌تر خريداري كنيم. اما امروز اگر واحد صنفي نفروشد ضرر كرده است. در حقيقت قاعده بازي در بازار عوض شده است. ما ديگر شاهد اين نيستيم كه روز به روز كالاها گران مي‌شوند. يك زماني همه به سمت كسب و كار آمدند چون با خريد كالا مي‌توانستند از نوسانات قيمت كالاها سود كنند. امروز شاهد جمع شدن دلال بازي در بازار هستيم.

در عين حال بخشي از اين مشكل به دليل سياست‌هاي اشتباهي بود كه پيش از اين در پيش گرفته شده بود. شايد نخستين آنها بحث حريم صنفي قانون و حدود صنفي باشد. از قبل از انقلاب در قانون 1350 ما بحث حريم و حدود صنفي را در قوانين داشته اين و عملا به اتحاديه‌ها اجازه داده شده بود كه بر اساس نياز شهري و منطقه‌يي حدودي را مشخص كنند. در حقيقت اتحاديه مشخص مي‌كرد كه چه ميزان واحد صنفي مورد نياز است و فاصله واحدها با يكديگر مشخص مي‌شد. در قانون‌هاي بعدي نيز اين موضوع ديده شد اما در بخش نامه‌يي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح گشت اين موضوع نقض شد. در آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود كه بايد بحث رقابت در اصناف ايجاد شود و هر كس كه توان دارد بايد بتواند يك واحد صنفي براي رقابت با واحدهاي ديگر در هر كجا كه مايل بود ايجاد كند. اين فكر بسيار خوب بود اما براي يك اقتصاد سالم كه رقابت در تمامي بخش‌هاي آن وجود داشته باشد. ما داراي يك اقتصاد هرج و مرجي و بر اساس آنارشيسم هستيم كه طبيعتا رقابت به اين شكل در آن معنايي ندارد. به همين دليل رقابتي منفي بين اصناف شكل گرفت. اما اين رقابت تنها به دورن اصناف ختم نشد. كم كم نهادهاي ديگر هم به سراغ ايجاد واحدهاي صنفي موازي آمدند. در ابتدا شاهد حضور ارگان‌هاي نظامي كه به هيچ‌وجه وظيفه‌يي در اين رابطه ندارند در بحث اصناف بوديم. سپس شهرداري غرفه‌هايي ايجاد كرد. بازارچه‌هاي شهرداري شامل نظارت اصناف نبود و اين بازارچه‌ها با قيمت بالا به فروش مي‌رسيد. اين واحدها بعضي در اختيار نهادهاي عمومي و بعضي در اختيار مردم عادي بودند و در هر دو حالت رقيب اصناف شدند. خود پادگان‌هاي نظامي نيز اقدام به ايجاد واحدهاي صنفي كردند. بهترين پوشش اين واحدهاي صنفي بحث تعاوني‌ها بود. تعاوني سازمان‌ها كه براي تهيه مايحتاج كاركنان با قيمت مناسب بود عملا به فروشگاه مردم خارج از سازمان‌ها بدل شد. همه اينها در واقع كار اصناف را انجام مي‌دادند بدون آنكه واحد صنفي باشند. بخش‌هاي مختلفي وارد بحث توزيع كالا شدند. بحث ديگر افزايش بيكاران و حل مشكل آنها از طريق واحدهاي صنفي بود. بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به خاطر اينكه در تخصص خود شغلي پيدا نمي‌كردند به سراغ ايجاد واحد صنفي آمدند. گروه ديگري كه به اصناف پيوستند كساني بودند كه شغلي معمولا دولتي داشتند ولي براي كسب درآمد بيشتر واحد صنفي تاسيس مي‌كردند. افزايش تقاضا براي واحدهاي صنفي قيمت و سپس اجاره اين واحدها را افزايش داد كه خود عامل افزايش هزينه تمام شده و گران فروشي كالا بود. همه اين شرايط يك اتاقي پر از گاز را ايجاد كرد كه نياز به جرقه‌يي براي انفجار داشت.

 طرح فروشگاه‌هاي بزرگ

يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي دولت در اين دوره تقويت فروشگاه‌هاي بزرگ و هايپر ماركت‌ها براي جايگزيني واحدهاي صنفي كوچك بود. هدف از اين موضوع كاهش هزينه توزيع در ايران ذكر شد. اين فروشگاه‌ها قرار بود از تقويت فروشگاه‌هاي كوچك و در شرايطي مشخص ايجاد شود. بحث اول اين بود كه فروشگاه‌هاي بزرگ در حومه‌هاي شهر، مكان‌هايي كه كمبود واحد صنفي وجود دارد و در شرايطي مشخص ايجاد شود. همچنين قرار بود كالا در اين فروشگاه‌ها به دليل عرضه مستقيم ارزان باشد نه اينكه به انباري بزرگ تبديل شوند.

اين فروشگاه‌ها در دو گروه ارزان فروشي و تنوع كالا مي‌توانستند شكل بگيرند اما در عمل به رقيب اصناف بدل شدند. در خارج از كشور فروشگاه‌هاي بزرگ نه به خاطر متراژ بلكه به دليل نحوه مديريت و برنامه‌ريزي آنها از فروشگاه‌هاي كوچك و واحدهاي صنفي متمايز هستند. اما امروز شاهد هستيم كه اين فروشگاه‌ها با توليدكنندگان قراردادهايي با تخفيف بسيار بالا مي‌بندند و در نبود سازو كاري براي برنامه‌ريزي صحيح ميان واحدهاي بزرگ و كوچك فروشگاه‌هاي بزرگ به عامل نابودي واحدهاي صنفي بدل شده‌اند. همه اين مسائل دست به دست هم داد كه شاهد تعطيلي و حتي ورشكستگي واحدهاي صنفي باشيم و پيش‌بيني مي‌شود اين شرايط در آينده بدتر شود. تكنولوژي‌هاي جديد و نقش تشكل‌ها

با وجود تمام اين بحث‌ها اما اين موضوع چندان كامل پيش نرفت. برنامه دولت در عمل با مشكلات زيادي روبرو شد.

بخشي از مشكل مربوط به عدم جايگزيني مناسب واحدهاي صنفي با هايپرماركت‌ها و ادغام‌هاي صنفي بود اما بخش مهم‌تري به خاطر تغيير در ساختار بازار با توجه به حضور استارت‌آپ‌ها در بازارهاي جديد رخ داد. بسياري از واحدهاي صنفي تحت تاثير فروش‌هاي اينترنتي قرار گرفته‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه اين روند در آينده تاثيرات شديدتري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.

در چنين شرايطي در كنار دولت، تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز بايد با نگاهي به آينده براي شرايط آتي برنامه‌ريزي كنند. طبيعي است كه اگر اين برنامه‌ريزي مبتني بر واقعيت نباشد مشكلات زيادي براي اصناف ايجاد خواهد شد. در ماجراي تاكسي سرويس‌ها مشكلات زيادي به خاطر ضعف برنامه‌ريزي تشكل‌ها سعي كردند به جاي ايجاد يك شرايط برد-برد در مقابل استارت‌آپ‌ها بياستند اما اين روش منجر به شكست شد. حال مساله اين است كه براي بقيه بخش‌هاي اقتصاد چه تصميمي در نظر گرفته خواهد شد.نویسنده:
هزينه يك شغل پايدار در بخش تعاون
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/30
هزينه يك شغل پايدار در بخش تعاون


رييس اتاق تعاون ايران مي‌گويد: ايجاد يك شغل در كشور هزينه زيادي دارد در حالي كه با كمتر از ۵۰ ميليون تومان مي‌توان يك شغل پايدار به وجود آورد. بهمن عبداللهي اظهار كرد: با وجود پتانسيل‌هاي بالايي كه بخش تعاون كشور دارد، متاسفانه تاكنون از اين ظرفيت عظيم در جهت ايجاد اشتغال پايدار استفاده نشده است.

وي گفت: امروز بايد هزينه بسياري براي ايجاد شغل بپردازيم در حالي كه در بخش تعاون مي‌توانيم با كمتر از ۵۰ ميليون تومان مشاغل و كسب و كارهاي پايدار ايجاد كنيم.

رييس اتاق تعاون ايران در ادامه با انتقاد از عدم نظارت بر اجراي صحيح قوانين گفت: با وجود تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار متاسفانه به دليل عدم اجراي صحيح قانون، گشايشي در فضاي كسب و كار كشور به وجود نيامد در حالي كه انتظار مي‌رفت با تصويب اين قانون رونق و تحرك در بازار كار را شاهد باشيم.

عبداللهي با بيان اينكه بسياري از قوانين مربوط به بخش تعاون در اجرا ناموفق بوده است، افزود: به دليل كوتاهي دولت‌ها كمتر از ۱۰‌درصد قوانين بخش تعاون از جمله قانون برنامه پنجم، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاون اجرايي شده و ۹۰‌درصد از قوانيني كه به جهش بخش تعاون منجر مي‌شد مغفول مانده است.

وي درباره عدم تحقق سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه گفت: در جريان تدوين برنامه پنجم، هدف‌گذاري پيش‌بيني شده براي ارتقاي سهم بخش تعاون ۲۵‌درصد تعيين شد و با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري اين اميدواري به وجود آمد كه بخش تعاون با ابلاغ اين سياست‌ها جان تازه‌يي بگيرد ولي آنچه از اجراي اين سياست‌ها و قانون برنامه پنجم در جهت توسعه كمّي و كيفي بخش تعاون انتظار مي‌رفت، محقق نشد. رييس اتاق تعاون ايران در پايان بر لزوم حمايت شبكه بانكي از بنگاه‌هاي تعاوني تاكيد و خاطرنشان كرد: سرمايه اندك بانك توسعه تعاون جوابگوي نيازهاي بخش تعاون كشور نيست، در حالي كه اين سرمايه بايد افزايش پيدا كند تا خدمت‌رساني مطلوب‌تري به تعاوني‌ها صورت گيرد.

گفتني است كه ‌۴۱ هزار شغل جديد ايجاد شده در سال ۹۵ از طريق تعاوني‌ها انجام شده است. امروز جمعيت جوانان متولدين دهه ۶۰ بيش از ۹ ميليون نفر است كه اين افراد در دهه ۸۰ وارد بازار كار شدند اما در آن دهه دولت نتوانست پاسخ مناسبي به اشتغال اين افراد دهد. در عين حال با اتخاذ سياست‌هاي آموزش عالي و ورود جمع كثيري از جوانان به دانشگاه‌ها با يك تاخير فاز در ورود جوانان جوياي كار به اشتغال مواجه شديم. در حال حاضر سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار كار مي‌شوند كه از اين ميزان حدود ۷۵‌درصد افراد تحصيل‌كرده دانشگاهي هستند.نویسنده:
نخستين گزارش وضعيت شاخص كسب و كار توسط بخش خصوصي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/30
نخستين گزارش وضعيت شاخص كسب و كار توسط بخش خصوصي


نتايج پايش ملي محيط كسب و كار ايران كه طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد كه در پاييز سال گذشته، نمره شاخص ملي كسب و كار در اين فصل ۵. ۸۶ بوده است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق تعاون ايران، در اين پايش نمره 10 بدترين ارزيابي محسوب مي‌شود و هرچه رقم پايين‌تر بيايد، نشان‌دهنده بهبود محيط كسب‌و كار است.

نمره 5.86 كه براي وضعيت شاخص كسب و كار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده، اندكي بهتر از وضعيت اين شاخص در آخرين ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 1395 (با ميانگين5.93) بوده است.

به گزارش واحد آمار و برنامه‌ريزي اتاق تعاون ايران، اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، محيط كسب و كار ايران در پاييز 1395 در مقايسه با ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در فصل مشابه سال قبل يعني پاييز 1394 با ميانگين 6.04 اندكي مساعدتر شده است.

 بر اين اساس طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اتاق‌ها موظفند براي اطلاع سياست‌گذاران از وضعيت محيط كسب وكار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند. بر همين اساس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با همكاري كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه تجربه اجراي6 سال مطالعه محيط كسب وكار در جامعه محدود را دارند، اجراي طرح ملي پايش محيط كسب وكار در اواخر سال 1395 را با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران در دستور كار خود قراردادند.  اين نخستين گزارش فصلي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس روش توسعه يافته مورد استفاده و با رويكرد تلفيق داده‌هاي پيمايشي با داده‌هاي آماري بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين ارائه مي‌كند.  در اين گزارش، داده‌هاي پيمايشي حاصل از ادراك‌سنجي از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور در پاييز 1395، از 820 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الكترونيكي جمع‌آوري‌ شده و داده‌هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي كشور تهيه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.  با آغاز پايش كسب‌وكار از سوي اتاق ايران، ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس وظيفه‌يي در اين زمينه ندارد و از اين به بعد اتاق ايران بطور فصلي و مستمر اين پايش را بر مبناي داده‌هاي پيماشي از فعالان اقتصادي و داده‌هاي آماري از مراجع رسمي، اين شاخص را مورد بررسي و نتايج آن را اعلام خواهد كرد. طبق نخستين پايش صورت گرفته از سوي اتاق در پاييز 95 و مقايسه آن با پايش مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 95، فرايند بهبود محيط كسب‌وكار به‌كندي درحركت است، چراكه نمره از 5.93 به 5.86 رسيده است. طبق اين پايش‌ها، دشواري تامين مالي همچنان مهم‌ترين مانع براي فعاليت‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شود.نویسنده:
رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/30
رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصي


رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تهران با اشاره به رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصي گفت: دولت بايد به جاي رقابت نابرابر با بخش خصوصي، به وظايف خود كه تامين مالي و اجراي زيرساخت است، برسد.

حمايت دولت يازدهم از بخش خصوصي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي موضوعي است كه اين روزها از سوي دولت به عنوان يكي از اقدامات مثبت عنوان مي‌شود. در حالي كه وقتي پاي درد دل فعالان بخش خصوصي مي‌نشينيم از اين موضوع اظهار نارضايتي كرده و در مواردي حتي كم‌كاري‌ها و بخشي‌نگري‌هاي دولت را مانع اصلي عدم جذب سرمايه‌گذار خارجي در طرح‌هاي سودده بخش خصوصي مي‌دانند.

فريال مستوفي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در گفت‌وگو با مهر از مشكلات عديده فعالان بخش خصوصي براي جذب سرمايه‌گذاري نام بد و با ذكر مثالي گفت: ما به عنوان يك فعال اقتصادي و بخش خصوصي معدني را شناسايي مي‌كنيم. تمام حقوق دولتي در نخستين مرحله مشخص و از مالك و بهره‌بردار مطالبه مي‌شود. ما به عنوان بخش خصوصي به دنبال جذب سرمايه‌گذار مي‌رويم. وقتي سرمايه‌گذار از مشخصات معدن و چشم‌انداز و ظرفيت‌هاي آن مطلع مي‌شود از سرمايه‌گذاري استقبال مي‌كند اما وقتي به مرحله واقعي سرمايه‌گذاري مي‌رسد موانع بسياري را مي‌بينيد.

وي تاكيد كرد: اجراي تمام زيرساخت‌هاي لازم براي جذب اين سرمايه‌گذار به عهده بخش دولتي است اما طرح‌هاي معدني كه از اهميت ويژه‌يي در اقتصاد ما برخوردار بوده و حتي سرمايه‌گذار هم جذب كرده از كمترين امكانات مانند جاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن و ساير امكاناتي كه بهره‌برداري از آن را توجيه مي‌كند بي‌بهر است. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: دولت مدعي است كه مي‌خواهد امور اين‌چنيني را به بخش خصوصي واگذار كند اما حمايت‌هاي اوليه براي بهره‌برداري از سرمايه بخش خصوصي را انجام نمي‌دهد. دولت بجاي اينكه كارخانه‌هاي بزرگ ذوب آهن و فولاد بزند بايد زيرساخت‌ها براي حضور بخش خصوصي را ايجاد كند.

مستوفي با اشاره به رقابت دولت با بخش خصوصي در حوزه معادن گفت: ما در اين رقابت ناسالم هيچ توجيه اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذار نداريم. وي با ذكر مثالي در خصوص حادثه اخير در معدن آزادشهر گلستان گفت: دولت به جاي رقابت با بخش خصوصي در معادن بايد به وظايفي از قبيل رفع مشكلات مالي معادن برسد تا بهره‌بردار و مالك براي كاهش هزينه‌هاي خود از اجراي استانداردها فرار نكند.

مستوفي بيان كرد: ما نمي‌توانيم رخدادن اتفاقي از اين دست را به عهده مالك بگذاريم. برخي اتفاقات شايد در كنترل مالك و بهره‌بردار باشد اما بايد ريشه‌يابي كرد تا مشخص شود چرا اين مالك يا بهره‌بردار از استانداردها پيروي نكرده است.

 نویسنده:
تشكل‌هاي بين‌المللي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1396/2/30
تشكل‌هاي بين‌المللي


روندهاي جديد با تمركز بر بازارهاي نوظهور

اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، انجمن وكلاي بين‌المللي (IBA) و گروه بانك جهاني گرد هم آمدند تا با همكاري يكديگر براي نخستين بار ميزباني كنفرانسي بزرگ را برعهده گيرند. اين كنفرانس كه در جست‌وجوي روندهاي جديد در سياست رقابت جهاني است، مي‌۲۰۱۷ در پورتو، پرتغال تشكيل جلسه داد.

 اين كنفرانس در آستانه شانزدهمين كنفرانس شبكه بين‌المللي رقابت (ICN)، بزرگ‌ترين رويداد جهاني در نوع خود، برگزار شد و شركت‌ها و مشاوران غيردولتي رقيب را از سراسر جهان گرد هم ‌آورد تا به صورت چهره به چهره به تبادل تجارب و بحث و گفت‌وگو درباره طيف وسيعي از موضوعات مورد علاقه و مشترك بپردازند.

كنفرانس Pre-ICN با تمركز بر روندها و بازارهاي نوظهور، فرصتي بزرگ را براي كسب و كار و كارشناسان ضدتراست شركت‌ها فراهم آورد تا همگام با تحولات، چشم‌انداز رقابت بين‌المللي و شانس براي سازمان‌هاي جوان رقابت را شكل داده و ديدگاه‌هاي نوآورانه‌يي پيشنهاد دهند.

 عناوين كه شامل نحوه ارزيابي سياست‌ها در برنامه‌هاي سياست اقتصادي و بهره‌وري رقابت در بازارهاي جهاني بود، براي بحث تعيين ‌شدند. موضوعات مرتبط با روندها و چالش‌هاي اجراي رقابت و پيروي از قوانين 2.0 در ۲ پنل با مديريت ICC مورد بحث قرار گرفتند.

 «كارولين اينتاويساي »، كه عهده‌دار كار بر روي سياست رقابت است، گفت: «پيروي از قوانين ضدتراست، فراتر از قوانين و قانون‌گذاري است، همچنين امروزه اين امر در مورد ايجاد و حفظ فرهنگ قوي انطباق سازماني نيز صدق مي‌كند.»

كنفرانس، فرصتي نادر را براي بينش متعادل در ديدگاه بخش خصوصي و شركت‌هاي رقابت فراهم مي‌كند، ويژگي‌هاي بارز سخناني بود كه توسط «يوهانس لايتنبرگر »، مديركل كميسيون اروپايي رقابت؛ «آندرياس مانت »، رييس ICN و Bundeskartellamt؛ و «آنا ال. رونجا »، معاون رييس اكونوميست در گروه بانك جهاني مطرح شد و به نمايندگان كسب و كار فرصتي نادر را ارائه داد تا در بحث آزاد با سازمان‌هاي رقابت در سراسر جهان پيرامون مسائل رقابت كه اكثر آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مشاركت كنند.

كميسيون رقابت ICC براي افزايش گفت‌وگو بين شركت‌ها و كسب و كار، آخرين انتشارات كميسيون در مورد پيروي از قوانين ضدتراست براي اتحاديه‌هاي صنفي و دادرسي بهترين شيوه‌ها در شركت‌ها را مورد بحث قرار داد و اطلاعات خود را پيش از انتشار واكاوي نمود. اين رويكرد جديد با هدف بهره‌گيري از ديدگاه‌ها و تجارب سازمان‌هاست.هفته داوري پاريس

هفته داوري پاريس به كار خود پايان داد به كار خود پايان داد. اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) يكي از سه برگزاركننده مراسم اين هفته و ميزبان دو رويداد مهم بود: كنفرانس اروپايي ICC در داوري بين‌المللي و دوره آموزشي ICC براي منشي‌هاي ديوان داوري.

هفته داوري پاريس با برگزاري نخستين كنفرانس اروپايي ICC، بزرگداشت داوري بين‌المللي در اروپا، آغاز به كار نمود. اين رويداد با حضور ۲۶۰ نفر شركت‌كننده از نزديك به ۴۰ كشور، شيوه مناسبي براي گشايش اين هفته بود. اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، غالباً كنفرانس‌هاي داوري در سراسر جهان را سازماندهي مي‌نمايد. در حال حاضر، اروپا اين فرصت را دارد تا با برپايي كنفرانس منطقه‌يي خود، مركز اصلي اين رويدادها شود. پاريس، مكان معمول ميزباني اين رويداد بود و به علاوه نمايندگي جامعه داوري اروپا را به عهده دارد. اين شهر، مقر دبيرخانه ICC و صدها نفر از متخصصان حل اختلاف است و محبوب‌ترين مكان براي داوري‌هاي ICC به شمار مي‌رود.

اين كنفرانس با تشكيل چهار پانل، به بررسي موضوعات متنوعي، از نيازهاي كاربران در فرايند داوري گرفته تا دعاوي خُرد تحت مقررات بروز شده داوري ICC، پرداخت. به علاوه، بر چالش‌هاي منطقه‌يي در روند حل اختلاف در اروپا تمركز نمود و ويژگي‌هاي يك داور خوب ICC را بيان كرد.

در سال ۲۰۱۶، ديوان بين‌المللي داوري ICC، ۹۲۷ نفر داور از ۷۶ كشور، منصوب كرده است كه ۵۱ درصد آنها از كشورهاي اروپايي بوده‌اند.

جمعي از كارشناسان اين صنعت از جمله «سوزان گروپ استردلر»، مشاور گروه زيمنس (آلمان)، «جفيون هوئر»، مشاور گروه هداسپرتس (اتريش)، «پاتريك بئتن»، معاون مشاور اينژي (فرانسه) و «الكساندر فيسز»، مشاور كه به‌زودي دبيركل ديوان بين‌المللي داوري ICC مي‌شود (فرانسه)، سخنران برخي موضوعات مهم اين كنفرانس بودند.

يكي از رويدادهاي هفته داوري پاريس، دوره جديد آموزشي با موضوع نقش منشي‌هاي ديوان بود كه از سوي موسسه قوانين كسب و كار جهاني ICC برگزار شد. اين آموزش يك روزه، به فعاليت و مزاياي وجود منشي ديوان در جريان دعاوي داوري و مهارت‌هاي مورد نياز براي انجام بهتر اين وظيفه، اختصاص يافت.

اين دوره با استقبال ۴۶ نفر شركت‌كننده مواجه شد كه درخواست برگزاري دوره مشابه ديگري را نيز عنوان كردند. به علاوه، فرصت استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسان بطور كامل، فراهم شد. به‌ويژه، شركت‌كنندگان از ارائه مطلب توسط دو داور باتجربه به نام‌هاي «ايو درينز» و «پير ترسير»، كه به صراحت نحوه فعاليت منشي‌هاي ديوان را شرح دادند، قدرداني كردند.

دوره آموزشي ICC براي منشي‌هاي ديوان براي متخصصان حقوقي، در نظر گرفته شده بود و سخنراناني از موسسات حقوقي از جمله «درينز‌اند غروي (Derains & Gharavi) »و همچنين داوران مستقل و نمايندگاني از ديوان بين‌المللي داوري ICC در اين رويداد به ارائه مطلب پرداختند.نویسنده:

  دريچه Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 ويژه
  بازرس تعيين ترامپ: امريكاست
  ضرر شد
  به خاورميانه عازم امريكا جمهوري
  ريي براي ويژه بازرس تعيين ترامپ دونالد جهان|
  گروه را روسيه با او انتخاباتي تيم ارتباط پرونده در
  تحقيق به تاكيد او اينحال با خواند. امريكا ضرر به
  مضحك پرونده اين به رسيدگي براي دادگستري وزارت عربستان
  تصميم در بنيادگرايي از ترامپ
  انتقاد جمهوري رييس وله، دويچه گزارش به گذارد. مي
  احترام بررسي براي ويژه بازرس تعيين از خود انتقادهاي
  امريكا تشديد را روسيه مقامهاي با او انتخاباتي تيم ارتباط
  اتهام قرار دارد. تاكيد امريكا براي اسالمي كشورهاي اهميت بر جهان|
  گروه ان ان سي خبري هاي شبكه گزارش به است.
  كرده سلمان با خود خارجي سفر نخستين جريان در ترامپ است ترامپ، دونالد از استقبال براي سعودي عربستان [تعيين كار اين كنم مي «فكر كرد: اعالم او سي بي ان
  سي گفتوگو ديدار سعودي عربستان پادشاه عبدالعزيز، بن عربي كشورهاي سران امريكا جمهوري
  رييس ميزند. ضرر ما كشور به وحشتناكي بطور ويژه]
  بازرس راطگرايي اف با مقابله در را جديدي مركز دو هر
  كند رياض در مشترك نشست در شركت براي المي
  اس در شده دوپاره ما كشور كه دهد مي ان نش كار اين
  زيرا با ارتباط در ترامپ يهاي سخنران بيشترين كنند.
  افتتاح خاورميانه به ترامپ سفر نخستين اين شود. مي است.»
  آماده فرورفته تفرقه
  اغتشاش گذشته سال در انتخاباتي مبارزات زمان در گرايي راط اف است. شده آغاز سعودي عربستان با كه
  است كنفرانس يك در ترامپ اظهارت، اين از پيش
  كمي هاي سخنران در ترامپ است. شده انجام ميالدي(۶۱۰۲) سفر اين در امريكا جمهوري ريي العربيه، گزارش
  به جمهوري رييس سانتوس، مانوئل خوان با مشترك
  خبري چگونه داد مي نشان كه كرد مطرح سناريوهايي
  مزبور سعودي، امريكايي- كنفرانس يعني مهم كنفرانس
  در بين يي مخفيانه تباني هيچ گفت: سفيد كاخ در
  كلمبيا شوند. متحد امريكا نابودي براي تروريست هاي روه
  گ فارس خليج همكاري عربي كشورهاي
  كنفرانس دادگستري وزارت است. نداشته وجود روسيه دولت
  او كشورهاي دانستن مقصر در ترامپ سخنان زمان آن
  در شركت امريكا اسالمي عربي- كشورهاي سران
  نشست آي بي اف پيشين رييس مالر»، «رابرت چهارشنبه
  امريكا تروريستي افراطي هاي گروه هاي ليت فعا خاطر به عربي بار نخستين براي كه مشترك نشست اين كرد.
  خواهد ارتباط اتهام به رسيدگي مامور ويژه بازرس عنوان به
  را عربي كشورهاي از بسياري با امريكا رابطه كه شد سبب هدفش شود مي برگزار امريكا ييسجمهوري حضور
  با بازرس كرد. روسيه با ترامپ انتخاباتي تيم همكاري
  و تصميم منتقدان، برخي نظر به شود. بهو رو مشكالتي
  با متحده اياالت كشورها اين ميان تاريخي روابط
  تعميق نفوذ اعمال درباره كه دارد ماموريت همچنين
  ويژه سفر مقصد نخستين عنوان به رياض انتخاب در
  ترامپ شده عنوان ملتها ميان تسامح همكاري
  براساس ۶۱۰۲ جمهوري رياست انتخابات در روسيه
  احتمالي اوباما، باراك خارجي سفر نخستين ياد ياش،
  خارج فردا) كنبه(امروز شنبه هاي روز در رياض
  است. احزاب ديگر استقبال با اقدام اين كند. تحقيق
  امريكا زنده اذهان در را مصر به امريكا پيشين سمهوري رييج نزديك دور، با را ما عنوان«اراده تحت الس اج
  ميزبان۳ اين ترامپ دونالد است. شده روبهرو نيز امريكا
  سياسي اش خارجي سفر نخستين در ۹۰۰۲ سال در اوباما يند. مك كه ترامپ حضور با اجالس اين بود. خواهد كند»
  م عليه تحقيقات خواسته كومي جيمز از كه كرد رد را
  اتهام پيشين جمهوري رييس رفت. مصر به نو» «آغازي شعار
  با برگزار كرده، آغاز رياض از را خود خارجي سفر
  نخستين پيشين رييس كومي جيمز كند. متوقف را فلين
  مايكل جمهوري رياس انتخابات در خود پيروزي از قبل
  امريكا المللي بين همكاري هاي راه تروريست با مبارزه شود. مي ترامپ، سابق ملي امنيت مشاور فلين مايكل آي بي
  اف امريكا رابطه واهد، پيروزي صورت در كه بود
  گفته طي نشست اين محوري هاي بح از يكي آن
  عليه با ترامپ تيم ارتباط اتهام پرونده با ارتباط در دو
  هر بخشد. بهبود را اسالمي كشورهاي سعودي عربستان خارجه وزير بود. خواهد روزه
  دو شدهاند. بركنار روسيه استراتژيك همكاري ترامپ ديدار كه گفته پنجشنبه نزديك منبع يك از نقل به اخيرا تايمز ارزشها
  نيويورك بعد امريكا، اول عليه آنها مشترك مبارزه تقويت را واشنگتن
  رياض با وگو گفت در ترامپ نوشته اي بي اف سابق رييس
  به عازم شرايطي در ترامپ سي، بي بي گزارش
  به عادل رويترز، گزارش به داد. خواهد توسعه را
  داعش هاي اتهام درباره تحقيق بود خواسته او از كومي
  جيمز يگويند منتقدان كه شده اش خارجي سفر نخستين اشغالي هاي سرزمين در امريكا سفير فريدمن، ديويد از بيش رهبران با همراه نهار ضيافت در كرد بنيادگرايي
  خواهد از تقاد ان نخستين كه رياض به ترامپ سفر گفته همچنين
  الجبير در آينده چهارشنبه كومي كند. متوقف را فلين
  مايكل بشر حقوق نقض در ازجمله سعودي عربستان سابقه با امريكا روابط تحكيم كه است معتقد گفته:«ترامپ كرد. خواهد شركت رياض شهر در مسلمان كشور ۰۵ نهايي شامل اوست المللي بين سفر نخستين در
  توقف جديد مشاور مستر، مك ريموند نوشته، وله يچه
  دو توضيح باره اين در امريكا نمايندگان مجلس اعضاي
  برابر سفر نخستين اين براي بهتري مقصدهاي توانست مي خواهد كمك جهاني صلح روند تحقق در عربستان با اين فرصت از سعودي عرسبتان الجبير، عادل گفته به بين اقتصادي سياسي قراردادهاي از تعدادي
  كردن در دارد قصد ترامپ كه داد خبر امريكا ملي
  امنيت كه ميدهند احتمال ترامپ دولت منتقدان داد.
  خواهد نظامي عمليات از گذشته سال دو در امريكا كند.
  انتخاب كند. انتقاد راديكال اسالم از عربستان خواهد منجر بزرگي خاورميانه طرح تحقق به كرد با مبارزه براي همكاري تا جست خواهد بهره گردهمايي واكنش كرده، يادآوري رويترز بود. خواهد كشور
  دو در او كه كرده بركنار دليل اين به را كومي جيمز
  ترامپ عملياتي است؛ كرده حمايت يمن عليه عربستان
  ائتالف ملي امنيت جديد مشاور مكمستر، ريموند هربرت طرح اين بود. ناكام آن تحقق در اوباما باراك كه شد دهد. گسترش را سوريه عراق در داعش است. بوده مثبت انتخابات در ترامپ پيروزي به
  عربستان ترامپ تيم ميان احتمالي ارتباط درباره تحقيق
  حال است برانگيخته را مختلفي المللي بين نهادهاي انتقاد كه طوري به يشود منجر خاورميانه در فراگيري صلح به اطالعات دادن مورد در كه جنجالي وجود با
  الجبير در محلي وقت به شنبه سه فلين مايكل جانشين امريكا رقيب ايران، با برخورد در اوباما باراك دولت رياض نگاه
  از ويژه بازرس مالر» «رابرت است. بوده روسيه مقامهاي اين اما يكنند. اعتراض غيرنظاميان تلفات انبوه به كه هاي بحرا حل براي سياسي تحرك آغازگر تواند مي كه جريان در روسيه هاي مقام به ترامپ توسط محرمانه به بود نرم بسيار منطقه در سعودي عربستان
  اصلي عربستان به ترامپ سفر برنامه جزييات امريكا سفيد
  كاخ موظف روسيه، با ترامپ ارتباط پرونده درباره
  تحقيق دادن دخالت به ترامپ دولت كه نيست نشانه نخستين باشد». خاورميانه منطقه سعودي عربستان دولت شده، پا بر سفيد كاخ در مالقاتي را آن كه رياض با جانبه دو مناسبات براي كافي
  اندازه امنيت مشاور كرد. روشن آينده روز چند در را
  سعودي براي كومي جيمز به ترامپ توصيه اتهام درباره كه
  شده تمايلي آنقدر اش ديپلماسي در بشري حقوق
  مسائل عربستان به خود سفر در ترامپ داده، گزارش امريكا ملي است: گفته اشغالي هاي مين سرز در امريكا سفير نيست. نگران امريكا دولت با محرمانه اطالعات اشتراك از ارزش كند، مي تلقي خاورميانه منطقه در تعادل
  محور كند. تحقيق نيز فلين مايكل پرونده ساختن
  متوقف قبلي هاي دولت با شايد البته كه خصوصيتي
  ندارد؛ كشورهاي از مسلمان روحاني مقام ۰۵ مقابل در سعودي سفر واتيكان اسراييل سعودي، عربستان به «ترامپ اطالعات است:«ما گفته سعودي عربستان خارجه وزير هاي تال از رياض گفته، الجبير عادل شد. نمي
  قائل جادوگر مجازات وجو جست نوعي را تحقيق اين
  ترامپ در تازگي به امريكا خارجه وزير نيست. بيگانه هم امريكا مستحكمي جبهه تشكيل بر وسيله بدين تا كرد خواهد گذاريم اشتراك به امريكا دولت با زيادي
  بسيار خواهد سخنراني راطگرايي اف از انتقاد در جهان مختلف فلسطينيان بين اختالف حل براي ترامپ
  دولت در ترامپ است. كرده توصيف آن قرباني را خود
  و دستگاه كه كرده تاكيد ديپلماسي دستگاه كاركنان جمع مسيحيت اسالم، گانه سه اديان شامل كه كند تاكيد ترديد زمينه اين در هيچگاه ما كنيم. مي دريافت متقابال اين در ترامپ رويترز، نوشته به يند. حمايت
  اسراييل در ترامپ سخنراني كه است نظر اين بر مكمستر
  كرد. سوي از ها درخواست بعضي نيز خود توييتري هاي
  پست ترامپ، انتخاباتي شعار طبق بايد كشور اين ديپلماسي تروريسم، با مقابله رويارويي به يود م ش يهود ترديدي هيچ آينده در كار اين ادامه براي اي نداشت رهبران با سعودي عربستان ارشد هاي ام مق بر عالوه
  سفر در اسالم جهان كه شد خواهد سبب عربستان رياض
  شهر گفته خوانده مضحك را استيضاحش درباره افراد
  برخي ارزشها. نه دهند؛ قرار اولويت در را امريكا
  منافع اقدام اين با ترامپ شود متحد مشتركش دشمنان برابر يردازد. مپ خشونت گرايي راط اف نداريم». ديدار فارس خليج همكاري شوراي عضو ديگر ۶كشور نيز روسيه ندارد. كاري جنايي اتهامات پيگرد حكم
  با دخالت درباره امريكا اطالعاتي هاي آژانس هاي
  گزارش است. كرده رد را امريكا جمهوري رياست انتخابات در گرفت
  جاي امريكا سياه فهرست در ونزوئال عالي دادگاه مقامات منطقه
  نام ونزوئال
  ار بحران به امنيت شوراي
  ورود است. گرفته صورت ملي مجلس فعاليت از ممانعت در باور كنوني شرايط در كشورش كه گفت دارد، عهده
  بر تسليمي| طال جهان| گروه دست در ونزوئال ملي مجلس تايمز، نيويورك گزارش به حل التين امريكاي منطقه در بايد ونزوئال بحران كه
  دارد عالي دادگاه عضو عليه را يمهايي تحر سفيد
  كاخ العاده وق وضعيت اردوغان: فرصتي هر از تقريبا او دولت است مادورو مخالفان امريكا ملل، سازمان در ونزوئال سفير راميرز، رافائل شود. دولت به وفادار قضات ترتيب بدي كرد اعمال
  ونزوئال استفاده مجلس هاي فعاليت در اختالل ايجاد براي دنبال به كه ونزوئال در نتطلب خشو عناصر تشويق به را مجلس كردن منحل راستاي در كه را كشور ماند
  اين مي باقي تركيه
  در مجلس در دولت مخالفان فعاليت آغاز از هم عالي دادگاه تاكيد هيلي اما كرد. متهم هستند، مادورو
  سرنگوني درحالي اين كرد. منزوي يكردند، تالش گذاري ون
  قان تواند نمي آنكارا كرده، اعالم تركيه جمهوري ييس تصويب تدابير همه تقريبا تاكنون گذشته سال در ملي ونزوئال امور در است نخواسته امنيت شوراي از كه
  كرد روزه هر مادورو نيكالس دولت عليه تظاهرات كه
  است كشور در كامل آرامش برقراري زمان تا را عاده وق فال
  وضعيت آزادسازي براي الشها ازجمله را مجلس توسط شده در امنيت شوراي اقدام دنبال به افزود:«ما كند
  مداخله ۴۴نفر گذشته ماه يك حدود است تشديد
  درحال با ديدار در اردوغان طيب رجب رويترز، گزارش به
  بردارد. است. كرده خنثي سياسي زندانيان به كه كند اعالم بايد بينلمللي جامعه نيست. زمينه اين بحران اما اند. داده دست از را خود جان ريا درگي
  در كشور در امور همه كه زماني كرد:«تا تاكيد استانبول
  تاجران يي بياني در امريكا داري خزان وزير منوچين، استيون غير در شود گذاشته احترام كشور اين در بشر حقوق تنها التين امريكاي كشورهاي نگراني ديگر ونزوئال
  در كشور فضاي بر آرامش رفاه شود برقرار حز آمي صل طور
  به اقتصاد فروپاشي از ونزوئال كرد:«مردم اعالم باره اين در بارها كه شود كشيده مسيري به روند اين صورت
  اين تشكيل براي امريكا درخواست با مساله اين
  نيست كنيم.» لغو را لعاده فوق وضعيت توانيم نمي ما باشد
  حاكم يشود، ناشي آنها دولت در فساد سوءمديريت از كه در جنوبي، سودان در رهشمالي، در ايم. وده آن
  شاهد بعد زمينه اين در امنيت شوراي محرمانه
  جلسه اين در جوالي ۵۱ كودتاي از بعد را عاده وق فال وضعيت
  تركيه هاي مداخل با كشور اين عالي دادگاه اعضاي رند. رنج داد.» رخ اتفاق همين ميانمار
  برونئي است. يافته المللي
  بين را آن بار چندين تاكنون كرد اعالم موقت طور به
  كشور موسسه يك همچنين ونزوئال توزير نخس آيسامي، ال كند. لغو فوريه ماه در را تصميم اين شد مجبور مادورو را شرايط ونگذاري، قان شاخه اختيارات حوزه در مداوم خارجي هاي داراي كنترل دفتر حال همين در مورد در امريكا هشدارهاي پي در رويترز گزارش
  به است. كرده
  تمديد بود. داده خبر كشور اين در تجاري به يها ناآرام شروع از پس بالفاصله تقريبا مادورو اگرچه اين اعمال با «امريكا افزود: وي كند.» متر وخي اطالعيه جشنبه پن روز هم امريكا داري خزان وزارت توجه نهايت در ونزوئال در جدي» يثباتي «ب
  عواقب الشهايشان در ونزوئال مردم از هدفمند هاي تحري كه ونزوئال عالي دادگاه يهاي قاض تحريم به
  مربوط ونزوئال عليه امريكا هاي تحري الجزيره، گزارش به شرايط بازگردد تصميم اين از تا داد دستور عالي دادگاه جلب كشور اين در فزاينده بحران به نيز امنيت
  شوراي ترامپ، دونالد كه شدند اعمال اين از پس اندكي صدها وي دولت مخالفان اما درآورد قبل حالت به را در دموكراتيك دولتمندي پيشبرد محافظت براي آن نتيجه در كه كرد صادر هستند، وفادار مادورو
  به متحد ملل سازمان در امريكا سفير هيلي، نيكي
  شد. پليس شدن كشته را ونزوئال در شرايط كشور اين جمهوري ييس به زودهنگام انتخابات برگزاري درخواست با را نفر هزار در هنوز ونزوئال مقامات يند.» مك حمايت كشورشان دادگاه اساسي قانون اتاق قاضي هاي داراي
  همه درخواست به كه امنيت شوراي محرمانه جلسه از
  پس خودي حمله در
  افغانستان در ترامپ بود. كرده توصيف بشريت» به احترامي «ب به كه است درحالي اين كردند. دعوت خياباني تظاهرات اند. رده نك نظر اظهار مساله اين مورد شد مسدود امريكا در دادگاه اين رييس عالوه به عالي ثباتي بي «شاهد گفت: خبرنگاران به شد تشكيل
  امريكا سانتوس، مانوئل خوزه با مشترك خبري كنفرانس ريها درگي اين در ۳۴نفر ستكم ونزوئال مقامات گفته تكم دس تاكنون كه ونزوئال در اخير يهاي ناآرام منع افراد اين با تجارتي گونه هر از هم يا اي امريك كه بود اين جلسه اين از هدف هستيم. ونزوئال در
  جدي افغانستان شرق در ننگرهار واليت در محلي
  منابع ماه پيش(در هفته است گذاشته جا بر ۴۴كشته اعالم خبرنگاران با تگو گفو در امريكايي مقامات
  شدند. چيزي گفت:«مردم باره اين در كلمبيا جمهوري ريي دادند. دست از را خود جان مقام يك هستند.» آگاه شرايط از همه شويم
  مطمئن كشته را خود ۵همكار محلي پليس سرباز يك اند
  گفته بيداد خشونت نيست. غذايي هيچ ندارند. خوردن براي عالي دادگاه هاي قاض عليه شده اعمال هاي يم تحر كردن منحل براي عالي دادگاه تصميم پي در مارس) مورنو، مايكل عليه شده وضع يمهاي تحر كه
  كردند چهارشنبه روز جلسه در متحد ملل سازمان سياسي
  امور والي سخنگوي سي، گزارش به است. كرده فرار بعد
  و با دهيم انجام باشد، الزم كه كاري هر ما يند در يها ونزوئالي عليه امريكا مهاي تحري از دور دومين شد. آغاز قدرت گرفتن دست در هدف با ملي مجلس وفادار يهاي قاض ديگر ونزوئال عالي دادگاه
  رييس شرايط جرايد در را امنيت شوراي عضو ۵۱شور
  ك مسموم را همكارانش ابتدا پليس سرباز اين گفت
  ننگرهار حل براي را الزم اقدام تا كرد خواهيم همكاري يكديگر هداري خزان وزارت شود. محسوب ميالدي جاري سال براي عالي دادگاه تصميم اين نيز المللي بين جامعه بر فشار اعمال هدف با كشور اين جمهوري رييس به اروگوئه سفير روسلي، البيو داد. قرار ونزوئال در
  كنوني نشده مشخص تاكنون رساند. قتل به را آنان بعد دهيم».
  كرد انجام مساله اين تارك هاي داراي شدن مسدود از نيز فوريه ماه در امريكا نهايت در كرد محكوم را ملي مجلس كردن منحل دادگاه اين الشهاي كردن متوقف براي عالي دادگاه مه ماه در را امنيت شوراي رياست كه ملل سازمان
  در تلفات افزايش دنبال به است. كرده فرار كجا به سرباز
  اين را يي سختگيرانه تدابير افغانستان دولت خودي،
  حمالت امنيتي نيروهاي ميان در شورشيان نفوذ از جلوگيري
  براي گذاشت. اجرا
  به گيري كناره اليحه ژاپن كابينه برزيل عالي ديوان تحقيقات آغاز هواپيماي چيني هاي كرد
  جنگنده تصويب را امپراتور تاتمر ميشل عليه كردند رهگيري را
  امريكايي به داعش حمله در 05كشته سوريه در روستا
  دو جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه داعش دادند، گزارش سوريه در بشر حقوق
  فعاالن تصويب را هيتو آكي امپراتور گيري كناره اجازه اليحه ژاپن دولت هيات ميشل عليه تحقيقات حكم كشور اين عالي ديوان برزيلي مقامات گفته به رهگيري عمليات در اسيو-۰۳ سوخو جت دو گفته امريكا ارتش حكومتي نيروهاي كنترل تحت روستاي دو به حمله با خبري شبكه اند. داشته شركت امريكايي هواپيماي يك يي»
  «غيرحرفه سلطنت از هيتو آكي گيري كناره به مربوط ماده شامل تنها اليحه اين كرد. منبع يك رويترز، گزارش به كرد. تصويب را كشور، اين جمهوري رييس
  تاتمر گزارش به اند. ته كش را ۰۵نفر از بيش كشور اين در است. نشده داده آينده در آن استفاده مجوز است پرداخت مبنيبر هايي گزارش انتشار پي «در كرد: اعالم برزيل دولت در آگاه به چيني هاي جت از يكي گفته امريكا مقامات از يكي از نقل به ان ان
  سي سوريه در بشر حقوق ناظر گروه فرانسه، خبرگزاري به اليحه اين گفته ژاپن كابينه امور مسوول وزير بيسي، بي گزارش به شاهدان از يكي به برزيل، جمهوري رييس تاتمر ميشل توسط السكوت حق پرواز هواپيما اين برفراز آمده ۵۳۱ دبليوسي- هواپيماي متري ۵۴
  نزديكي المبعوجه روستاي دو به داعش حمله داده، گزارش خواهد ارسال ژاپن پارلمان به فورا رسيده وزير نخست آبه، شينزو امضاي درباره تحقيقات روند آغاز كشور اين عالي دادگاه ضدفساد، تحقيقات در مواد رديابي ماموريت در هواپيما اين كرده اعالم متحده اياالت است.
  كرده خورشيد طلوع هنگام حما استان شرق در واقع
  اقارب راي آن به كند بررسي سرعت به را آن ژاپن پارلمان رود مي انتظار شد عنوان به رشوه پرداخت با كه شده متهم تاتمر ميشل كرد.» تصويب را وي به تنش بود. چين شرقي درياي برفراز المللي بين هوايي حريم در
  راديواكتيو غيرنظامي شهروند ۵۱ آن جريان در داده رخ چين سواحل از خارج در المللي بين هاي آب نزديكي در امريكا فعاليت
  دليل سال سه هيتو آكي امپراتور گيري كناره قانون اليحه، اين براساس بدهد. مثبت پولشويي فساد، خاطر به كه برزيلي سياستمدار كانها ادواردو به السكوت حق شدند. كشته اسد حكومت طرفدار نظامي به ۷۲ش برخي بدهد. استعفا خود مقام از مدت اين ظرف تواند مي او دارد اعتبار است. كرده موافقت شده، زنداني ميالدي جاري سال مارس ماه در مالياتي فرار است: گفته امريكا هوايي نيروي سخنگوي هاجز، لوري است. يافته
  افزايش كه مانده جا به حمله اين از نيز ديگر جسد ۰۱ همچنين سال پايان تا هيتو آكي امپراتور رود مي انتظار اند گفته دربار به نزديك منابع دست به صوتي نوار يك كه بود كرده اعالم گزارشي در «اوگلوبو» روزنامه خلبان مانورهاي آن دليل افتاد اتفاق مه ۷۱ چهارشنبه روز رهگيري
  «اين اهلي از كه نيست مشخص است ناشناس فعال هويتشان كند. اعالم را خود استعفاي ميالدي آينده تجاري ارشد رهبران از يكي به دادن رشوه درباره تاتمر آن در كه است آورده بود.» غيرحرفهيي اقدامي هواپيما، دو هر نزديكي سرعت همچنين
  چيني گفته به اسد. طرفدار نظاميان به ش يا اند بوده
  روستاها حفظ را سمت اين عمر پايان تا امپراتور كه بوده اين ژاپن در متداول سنت تحقيقات خواستار اتهامات اين رد ضمن تاتمر حال، عين در كند. مي صحبت با مناسب نظامي ديپلماتيك هاي كانال طريق از مساله اين هاجز، گفته
  به سوريه، در بشر حقوق ناظر گروه مدير عبدالرحمان، رامي مورد در چين است. جريان در نظامي تحقيقات شده گذاشته ميان در
  چين از ژاپن امپراتوران از يكي كه است اخير سال ۰۰۲ در بار تين نخس اين كند رد را رياستجمهوري از استعفا احتمال هرگونه شد آن درخصوص
  جامع شدهاند. اعدام چاقو با نظامي قربانيان از نفر دستكم درگذشت از پس است، ساله ۳۸ كه آكيهيتو كند. مي گيري كناره خود مقام نميدهم، استعفا «من كرد: تاكيد تلويزيوني شبكه در خود سخنراني در كرد برفراز تجسسي پروازهاي انجام به را امريكا اما نكرده، اظهارنظري حادثه
  اين امپراتور نخستين شد او ۹۸۹۱جانشين سال در هيروهيتو امپراتور پدرش، نفر هزار چندين كه است حالي در اين داد.» نخواهم استعفا كنم مي تكرار است خواسته امريكا از مكررا همچنين چين است. كرده متهم چيني هاي
  آب در آكيهيتو گذشته، سال است. آمده دنيا به بيستم قرن در كه است ژاپن بكش» كنار «تاتمر شعار دادن سر با ريودوژانيرو شهر در برزيل مردم از مورد مناطق تمامي تقريبا بر چين دهد. پايان منطقه اين در گشتزني به
  تا كردستان تغيير جنبش رهبر ايفاي براي كافي جسمي توانايي لزوم از تلويزيوني سابقه كم سخنراني يك ۲هزار به نزديك همچنين كند. گيري كناره قدرت از كه خواستند وي از چندين اما دارد حاكميت ادعاي چين جنوبي شرقي درياهاي در
  مناقشه تجسسي هواپيماهاي هستند. منطقه اين بر حاكميت مدعي هم ديگر
  كشور خاطر به گيري كناره به او تمايل ابراز به كه گفت سخن امپراتور وظايف هر در كردند. برگزار برازيليا شهر در را آميزي اعتراض تظاهرات برزيلي درگذشت
  نفر
  عراق كرده اعالم دموكرات مخالف حزب تر پيش شد. تعبير سن كهولت بيماري در شورش ضد پليس معترضان ميان كوچكي هاي درگيري تظاهرات، دو يي هسته هاي آزمايش از احتمالي شواهدي يافتن دنبال به هم تر پيش
  امريكا رهبران از تغيير جنبش رهبر امين، مصطفي
  نوشيروان تصويب دايم قانون يك عنوان به امپراتور استعفاي اجازه قانون است الزم بود؛ هاي اعتراض افزايش گذشته روز چند در كه حالي در همچنين تاتمر گرفت. چين امريكا، كه هاست سال اند. كرده گشتزني منطقه اين در شمالي
  كره دنبال به جمعه روز عراق، كردستان ميهني اتحاديه
  قديمي اين اما شوند برخوردار خود مقام از استعفا حق از نيز آينده امپراتوران تا شود ساله دو اقتصادي ركود نزديك پايان از بود، شاهد را خود دولت عليه عمومي شرقي درياي در يكديگر هاي فعاليت مورد در آسيا شرق جنوب كشور
  چند گزارش به درگذشت. سليمانيه شهر در بيماري دوره
  يك داد. تغيير را خود نظر بعدا حزب مساله اين است، بازگشت حال در خوش «روزهاي گفت: داد خبر برزيل ناو يك جاري، سال فوريه در اند. داشته لفظي جدال نظر اختالف
  چين كردستان سياسي معادالت در اثرگذار رهبر اين
  ايرنا، به چين» جنوبي درياي در عادي «عملياتي عنوان تحت امريكا
  هواپيمابر ژاپن تخت تاج وراثت موضوع ديگر بار آكيهيتو امپراتور گيري كناره جمهوري رياست دفتر است.» اقتصادي رياضت اصالحات برنامه نتيجه
  در درمان ها ماه از بعد برد رنج بيماري از مدتها كه
  عراق فرزندان تنها ژاپن، هاي سنت اساسي قانون طبق است. كرده مطرح را آنها درخصوص تحقيقات خواستار دانست نادرست را اتهامات اين نيز برزيل حمايت جنگي هاي كشتي از ناوگاني را هواپيمابر ناو اين رفت. منطقه
  اين يك از كمتر در اما بازگشت سليمانيه به عراق خارج
  در امپراتوري مقام به توانند نمي زنان دارند را او جانشيني حق امپراتور ذكور پرونده در فساد اتهام پي در برزيل كابينه از سوم يك حاضر حال در شد. شد. اعزام منطقه به چين هشدارهاي وجود با هواپيمابر ناو اين كردند. مي دبيركل طالباني، الل ج معاون ها سال وي كرد. فوت
  ماه برخي اخيرا برسند. است، شينتو آيين در مذهبي مقامي حال عين در كه كشور اين پيشين جمهور رييس دارند. قرار تحقيق تحت «كارواش» به موسوم مورد در را مشابهي رهگيري عمليات چيني جنگنده دو هم ۶۱۰۲ مه
  در تغيير جنبش ميالدي ۹۰۰۲ سال در بود ميهني
  اتحاديه با امپراتوري خاندان كه بودند داده هشدار ژاپن سلطنتي امور كارشناسان كه چرا است شده آشوب دچار برزيل كنگره شد. بركنار فساد اتهام به هم ۱۰۰۲ در دادند. انجام چين جنوبي درياي در امريكا نظامي هواپيماي
  يك رهبر بارزاني، مسعود با گذشته سال دو طي داد تشكيل
  را هم با هاينان جزيره فراز بر امريكا تجسسي هواپيماي يك چيني جت
  يك سمت تصدي اجازه براي قانون در تغيير است مواجه پسر اوالد كمبود دو دستكم شده خواستار را زودهنگام انتخابات برگزاري اپوزيسيون
  اعضاي بر وي رياست درخصوص عراق كردستان دموكرات
  حزب دانستند. الزم را زنان توسط امپراتور كردهاند. ارائه تاتمر ميشل عليه را استيضاح رسمي درخواست شد. كشته چيني خلبان حادثه اين براثر كردند. داشت.
  برخورد يي عمده اختالفات اقليم
انتقاد ترامپ از بنيادگرايي در عربستان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
انتقاد ترامپ از بنيادگرايي در عربستان
رييس‌ جمهوري امريكا عازم خاورميانه شد


گروه جهان|

 عربستان سعودي براي استقبال از دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا و سران كشورهاي عربي و اسلامي براي شركت در 3 نشست مشترك در رياض آماده مي‌شود. اين نخستين سفر ترامپ به خاورميانه است كه با عربستان سعودي آغاز شده است.

به گزارش العربيه، رييس‌جمهوري امريكا در اين سفر در 3 كنفرانس مهم يعني كنفرانس امريكايي- سعودي، كنفرانس كشورهاي عربي همكاري خليج فارس و نشست سران كشورهاي عربي- اسلامي و امريكا شركت خواهد كرد. اين 3نشست مشترك كه براي نخستين ‌بار با حضور رييس‌جمهوري امريكا برگزار مي‌شود و هدفش تعميق روابط تاريخي ميان اين كشورها و ايالات متحده براساس همكاري و تسامح ميان ملت‌ها عنوان شده است. رياض در روز‌هاي شنبه و يك‌شنبه(امروز و فردا) ميزبان3 اجلاس تحت عنوان«اراده ما را با دور، نزديك مي‌كند» خواهد بود. اين 3 اجلاس با حضور ترامپ كه نخستين سفر خارجي خود را از رياض آغاز كرده، برگزار مي‌شود. مبارزه با تروريست و راه‌هاي همكاري بين‌المللي عليه آن يكي از بحث‌هاي محوري اين 3نشست طي دو روزه خواهد بود.  وزير خارجه عربستان سعودي پنج‌شنبه گفته كه ديدار ترامپ همكاري استراتژيك رياض و واشنگتن را تقويت و مبارزه مشترك آنها عليه داعش را توسعه خواهد داد. به گزارش رويترز، عادل الجبير همچنين گفته سفر ترامپ به رياض كه نخستين توقف در نخستين سفر بين‌المللي اوست شامل نهايي كردن تعدادي از قراردادهاي سياسي و اقتصادي بين دو كشور خواهد بود.  رويترز يادآوري كرده، واكنش عربستان به پيروزي ترامپ در انتخابات مثبت بوده است. از نگاه رياض دولت باراك اوباما در برخورد با ايران، رقيب اصلي عربستان سعودي در منطقه بسيار نرم بود و به اندازه كافي براي مناسبات دو جانبه با رياض كه آن را محور تعادل در منطقه خاورميانه تلقي مي‌كند، ارزش قائل نمي‌شد.  عادل الجبير گفته، رياض از تلاش‌هاي دولت ترامپ براي حل اختلاف بين فلسطينيان و اسراييل حمايت مي‌كند. به نوشته رويترز، ترامپ در اين سفر علاوه بر مقام‌هاي ارشد عربستان سعودي با رهبران 6 كشور ديگر عضو شوراي همكاري خليج فارس ديدار خواهد كرد و در ضيافت نهار همراه با رهبران بيش از ۵۰ كشور مسلمان در شهر رياض شركت خواهد كرد. به گفته عادل الجبير، عرسبتان سعودي از فرصت اين گردهمايي بهره خواهد جست تا همكاري براي مبارزه با داعش در عراق و سوريه را گسترش دهد.

الجبير با وجود جنجالي كه در مورد دادن اطلاعات محرمانه توسط ترامپ به مقام‌هاي روسيه در جريان ملاقاتي در كاخ سفيد بر پا شده، دولت عربستان سعودي از اشتراك اطلاعات محرمانه با دولت امريكا نگران نيست. وزير خارجه عربستان سعودي گفته است:«ما اطلاعات بسيار زيادي با دولت امريكا به اشتراك مي‌گذاريم و متقابلا دريافت مي‌كنيم. ما هيچگاه در اين زمينه ترديد نداشته‌ايم و براي ادامه اين كار در آينده هيچ ترديدي نداريم».

ديويد فريدمن، سفير امريكا در سرزمين‌هاي اشغالي گفته:«ترامپ معتقد است كه تحكيم روابط امريكا با عربستان در تحقق روند صلح جهاني كمك خواهد كرد و به تحقق طرح خاورميانه بزرگي منجر خواهد شد كه باراك اوباما در تحقق آن ناكام بود. اين طرح به صلح فراگيري در خاورميانه منجر مي‌شود به طوري ‌كه مي‌تواند آغازگر تحرك سياسي براي حل بحران‌هاي منطقه خاورميانه باشد».

سفير امريكا در سرزمين‌هاي اشغالي گفته است: «ترامپ به عربستان سعودي، اسراييل و واتيكان سفر خواهد كرد تا بدين وسيله بر تشكيل جبهه مستحكمي تاكيد كند كه شامل اديان سه‌گانه اسلام، مسيحيت و يهود مي‌شود و به رويارويي و مقابله با تروريسم، افراط‌گرايي و خشونت مي‌پردازد.

  انتقاد از بنيادگرايي

دويچه‌وله نوشته، ريموند مك‌مستر، مشاور جديد امنيت ملي امريكا خبر داد كه ترامپ قصد دارد در عربستان از اسلام راديكال انتقاد كند.

هربرت ريموند مك‌مستر، مشاور جديد امنيت ملي امريكا و جانشين مايكل فلين سه‌شنبه به وقت محلي در كاخ سفيد امريكا جزييات برنامه سفر ترامپ به عربستان سعودي را در چند روز آينده روشن كرد. مشاور امنيت ملي امريكا گزارش داده، ترامپ در سفر خود به عربستان سعودي در مقابل ۵۰ مقام روحاني مسلمان از كشورهاي مختلف جهان در انتقاد از افراط‌گرايي سخنراني خواهد كرد.  مك‌مستر بر اين نظر است كه سخنراني ترامپ در شهر رياض عربستان سبب خواهد شد كه جهان اسلام در برابر دشمنان مشتركش متحد شود و ترامپ با اين اقدام بر اهميت كشورهاي اسلامي براي امريكا تاكيد دارد. قرار است ترامپ در جريان نخستين سفر خارجي خود با سلمان بن‌عبدالعزيز، پادشاه عربستان سعودي ديدار و گفت‌وگو كند و هر دو مركز جديدي را در مقابله با افراط‌گرايي افتتاح كنند.  بيشترين سخنراني‌هاي ترامپ در ارتباط با افراط‌گرايي در زمان مبارزات انتخاباتي در سال گذشته ميلادي(۲۰۱۶) انجام شده است. ترامپ در سخنراني‌هاي مزبور سناريوهايي مطرح كرد كه نشان مي‌داد چگونه گروه‌هاي تروريست براي نابودي امريكا متحد مي‌شوند. در آن زمان سخنان ترامپ در مقصر دانستن كشورهاي عربي به خاطر فعاليت‌هاي گروه‌هاي افراطي تروريستي سبب شد كه رابطه امريكا با بسياري از كشورهاي عربي با مشكلاتي روبه‌رو شود.  به نظر برخي منتقدان، تصميم ترامپ در انتخاب رياض به عنوان نخستين مقصد سفر خارجي‌اش، ياد نخستين سفر خارجي باراك اوباما، رييس‌جمهوري پيشين امريكا به مصر را در اذهان زنده مي‌كند. اوباما در سال ۲۰۰۹ در نخستين سفر خارجي‌اش با شعار «آغازي نو» به مصر رفت. رييس‌جمهوري پيشين امريكا قبل از پيروزي خود در انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود كه در صورت پيروزي مي‌خواهد، رابطه امريكا و كشورهاي اسلامي را بهبود بخشد. اول امريكا، بعد ارزش‌ها

به گزارش بي‌بي‌سي، ترامپ در شرايطي عازم نخستين سفر خارجي‌اش شده كه منتقدان مي‌گويند با سابقه عربستان سعودي ازجمله در نقض حقوق بشر مي‌توانست مقصدهاي بهتري براي اين نخستين سفر انتخاب كند. امريكا در دو سال گذشته از عمليات نظامي ائتلاف عربستان عليه يمن حمايت كرده است؛ عملياتي كه انتقاد نهادهاي بين‌المللي مختلفي را برانگيخته است كه به انبوه تلفات غيرنظاميان اعتراض مي‌كنند. اما اين نخستين نشانه نيست كه دولت ترامپ به دخالت ‌دادن مسائل حقوق ‌بشري در ديپلماسي‌اش آنقدر تمايلي ندارد؛ خصوصيتي كه البته شايد با دولت‌هاي قبلي امريكا هم بيگانه نيست. وزير خارجه امريكا به تازگي در جمع كاركنان دستگاه ديپلماسي تاكيد كرده كه دستگاه ديپلماسي اين كشور بايد طبق شعار انتخاباتي ترامپ، منافع امريكا را در اولويت قرار دهند؛ نه ارزش‌ها.نویسنده:
ورود شوراي امنيت به بحران ونزوئلا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
ورود شوراي امنيت به بحران ونزوئلا
نام مقامات دادگاه عالي ونزوئلا در فهرست سياه امريكا جاي گرفت


 گروه جهان| طلا تسليمي|

كاخ سفيد تحريم‌هايي را عليه 8 عضو دادگاه عالي ونزوئلا اعمال كرد و بدين ‌ترتيب قضات وفادار به دولت اين كشور را كه در راستاي منحل كردن مجلس قانون‌گذاري تلاش مي‌كردند، منزوي كرد. اين درحالي است كه تظاهرات عليه دولت نيكلاس مادورو هر روزه درحال تشديد است و حدود يك ماه گذشته 44نفر در درگيري‌ها جان خود را از دست داده‌اند. اما بحران در ونزوئلا ديگر نگراني كشورهاي امريكاي لاتين تنها نيست و اين مساله با درخواست امريكا براي تشكيل جلسه محرمانه شوراي امنيت در اين زمينه بعد بين‌المللي يافته است.

به گزارش رويترز در پي هشدارهاي امريكا در مورد عواقب «بي‌ثباتي جدي» در ونزوئلا در نهايت توجه شوراي امنيت نيز به بحران فزاينده در اين كشور جلب شد. نيكي هيلي، سفير امريكا در سازمان ملل متحد پس از جلسه محرمانه شوراي امنيت كه به درخواست امريكا تشكيل شد به خبرنگاران گفت: «شاهد بي‌ثباتي جدي در ونزوئلا هستيم. هدف از اين جلسه اين بود كه مطمئن شويم همه از شرايط آگاه هستند.» يك مقام امور سياسي سازمان ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه 15كشور عضو شوراي امنيت را در جرايد شرايط كنوني در ونزوئلا قرار داد. البيو روسلي، سفير اروگوئه در سازمان ملل كه رياست شوراي امنيت را در ماه مه بر عهده دارد، گفت كه كشورش در شرايط كنوني باور دارد كه بحران ونزوئلا بايد در منطقه امريكاي لاتين حل شود. رافائل راميرز، سفير ونزوئلا در سازمان ملل، امريكا را به تشويق عناصر خشونت‌طلب در ونزوئلا كه به دنبال سرنگوني مادورو هستند، متهم كرد. اما هيلي تاكيد كرد كه از شوراي امنيت نخواسته است در امور ونزوئلا مداخله كند و افزود:«ما به دنبال اقدام شوراي امنيت در اين زمينه نيست. جامعه بين‌المللي بايد اعلام كند كه به حقوق بشر در اين كشور احترام گذاشته شود و در غير اين صورت اين روند به مسيري كشيده مي‌شود كه بارها شاهد آن بوده‌ايم. در كره‌شمالي، در سودان جنوبي، در برونئي و ميانمار همين اتفاق رخ داد.»

در همين حال دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا هم روز پنج‌شنبه اطلاعيه مربوط به تحريم قاضي‌هاي دادگاه عالي ونزوئلا كه به مادورو وفادار هستند، صادر كرد كه در نتيجه آن همه دارايي‌هاي 7 قاضي اتاق قانون اساسي دادگاه عالي به علاوه رييس اين دادگاه در امريكا مسدود شد و امريكايي‌ها هم از هر گونه تجارتي با اين افراد منع شدند. مقامات امريكايي در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كردند كه تحريم‌هاي وضع شده عليه مايكل مورنو، رييس دادگاه عالي ونزوئلا و ديگر قاضي‌هاي وفادار به رييس‌جمهوري اين كشور با هدف اعمال فشار بر دادگاه عالي براي متوقف كردن تلاش‌هاي اين دادگاه در ممانعت از فعاليت مجلس ملي صورت گرفته است. به گزارش نيويورك تايمز، مجلس ملي ونزوئلا در دست مخالفان مادورو است و دولت او تقريبا از هر فرصتي براي ايجاد اختلال در فعاليت‌هاي مجلس استفاده و دادگاه عالي هم از آغاز فعاليت مخالفان دولت در مجلس ملي در سال گذشته تاكنون تقريبا همه تدابير تصويب شده توسط مجلس را ازجمله تلاش‌ها براي آزادسازي زندانيان سياسي خنثي كرده است.

استيون منوچين، وزير خزانه‌داري امريكا در بيانيه‌يي در اين باره اعلام كرد:«مردم ونزوئلا از فروپاشي اقتصاد كه از سوءمديريت و فساد در دولت آنها ناشي مي‌شود، رنج مي‌برند. اعضاي دادگاه عالي اين كشور با مداخله‌هاي مداوم در حوزه اختيارات شاخه قانون‌گذاري، شرايط را وخيم‌تر مي‌كند.» وي افزود: «امريكا با اعمال اين تحريم‌هاي هدفمند از مردم ونزوئلا در تلاش‌هايشان براي محافظت و پيشبرد دولتمندي دموكراتيك در كشورشان حمايت مي‌كند.» مقامات ونزوئلا هنوز در مورد اين مساله اظهار نظر نكرده‌اند.

ناآرامي‌هاي اخير در ونزوئلا كه تاكنون دست‌كم 44كشته بر جا گذاشته است 6 هفته پيش(در ماه مارس) و در پي تصميم دادگاه عالي براي منحل كردن مجلس ملي با هدف در دست گرفتن قدرت آغاز شد. جامعه بين‌المللي نيز اين تصميم دادگاه عالي براي منحل كردن مجلس ملي را محكوم كرد و در نهايت مادورو مجبور شد اين تصميم را در ماه فوريه لغو كند. اگرچه مادورو تقريبا بلافاصله پس از شروع ناآرامي‌ها به دادگاه عالي دستور داد تا از اين تصميم بازگردد و شرايط را به حالت قبل درآورد اما مخالفان دولت وي صدها هزار نفر را با درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام به تظاهرات خياباني دعوت كردند. اين درحالي است كه به گفته مقامات ونزوئلا دست‌كم 43نفر در اين درگيري‌ها جان خود را از دست دادند.

تحريم‌هاي اعمال شده عليه قاضي‌هاي دادگاه عالي دومين دور از تحريم‌هاي امريكا عليه ونزوئلايي‌ها در سال جاري ميلادي محسوب مي‌شود. وزارت خزانه‌داري امريكا در ماه فوريه نيز از مسدود شدن دارايي‌هاي تارك ال‌آيسامي، نخست‌وزير ونزوئلا همچنين يك موسسه تجاري در اين كشور خبر داده بود.

به گزارش الجزيره، تحريم‌هاي امريكا عليه ونزوئلا اندكي پس از اين اعمال شدند كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري اين كشور شرايط در ونزوئلا را «بي‌احترامي به بشريت» توصيف كرده بود. ترامپ در كنفرانس خبري مشترك با خوزه مانوئل سانتوس، رييس‌جمهوري كلمبيا در اين باره گفت:«مردم چيزي براي خوردن ندارند. هيچ غذايي نيست. خشونت بيداد مي‌كند و ما هر كاري كه لازم باشد، انجام مي‌دهيم و با يكديگر همكاري خواهيم كرد تا اقدام لازم را براي حل اين مساله انجام دهيم».نویسنده:
جنگنده‌هاي چيني هواپيماي امريكايي را رهگيري كردند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
جنگنده‌هاي چيني هواپيماي امريكايي را رهگيري كردند


گروه جهان

 ارتش امريكا گفته دو جت سوخو اس‌يو-۳۰، در عمليات رهگيري «غيرحرفه‌يي» يك هواپيماي امريكايي شركت داشته‌اند. شبكه خبري سي‌ان‌ان به نقل از يكي از مقامات امريكا گفته يكي از جت‌هاي چيني به نزديكي ۴۵ متري هواپيماي دبليوسي-۱۳۵ آمده و برفراز اين هواپيما پرواز كرده است.  ايالات متحده اعلام كرده اين هواپيما در ماموريت رديابي مواد راديواكتيو در حريم هوايي بين‌المللي برفراز درياي شرقي چين بود. تنش به دليل فعاليت امريكا در نزديكي آب‌هاي بين‌المللي در خارج از سواحل چين افزايش يافته است. لوري هاجز، سخنگوي نيروي هوايي امريكا گفته است: «اين رهگيري روز چهارشنبه ۱۷ مه اتفاق افتاد و دليل آن مانورهاي خلبان چيني و همچنين سرعت و نزديكي هر دو هواپيما، اقدامي غيرحرفه‌يي بود.» به گفته هاجز، اين مساله از طريق كانال‌هاي ديپلماتيك و نظامي مناسب با چين در ميان گذاشته شده و تحقيقات نظامي در جريان است. چين در مورد اين حادثه اظهارنظري نكرده، اما امريكا را به انجام پروازهاي تجسسي برفراز آب‌هاي چيني متهم كرده است. چين همچنين مكررا از امريكا خواسته است تا به گشت‌زني در اين منطقه پايان دهد.  چين بر تقريبا تمامي مناطق مورد مناقشه در درياهاي شرقي و جنوبي چين ادعاي حاكميت دارد اما چندين كشور ديگر هم مدعي حاكميت بر اين منطقه هستند. هواپيماهاي تجسسي امريكا پيش‌تر هم به دنبال يافتن شواهدي احتمالي از آزمايش‌هاي هسته‌يي كره شمالي در اين منطقه گشت‌زني كرده‌اند. سال‌هاست كه امريكا، چين و چند كشور جنوب شرق آسيا در مورد فعاليت‌هاي يكديگر در درياي شرقي چين اختلاف نظر و جدال لفظي داشته‌اند. در فوريه سال جاري، يك ناو هواپيمابر امريكا تحت عنوان «عملياتي عادي در درياي جنوبي چين» به اين منطقه رفت. اين ناو هواپيمابر را ناوگاني از كشتي‌هاي جنگي حمايت مي‌كردند. اين ناو هواپيمابر با وجود هشدارهاي چين به منطقه اعزام شد. در مه ۲۰۱۶ هم دو جنگنده چيني عمليات رهگيري مشابهي را در مورد يك هواپيماي نظامي امريكا در درياي جنوبي چين انجام دادند. در ۲۰۰۱ يك جت چيني و يك هواپيماي تجسسي امريكا بر فراز جزيره‌هاينان با هم برخورد كردند. براثر اين حادثه خلبان چيني كشته شد.نویسنده:
آغاز تحقيقات ديوان عالي برزيل عليه ميشل تاتمر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
آغاز تحقيقات ديوان عالي برزيل عليه ميشل تاتمر


گروه جهان

به گفته مقامات برزيلي ديوان عالي اين كشور حكم تحقيقات عليه ميشل تاتمر رييس‌جمهوري اين كشور، را تصويب كرد. به گزارش رويترز، يك منبع آگاه در دولت برزيل اعلام كرد: «در پي انتشار گزارش‌هايي مبني‌بر پرداخت حق‌السكوت توسط ميشل تاتمر رييس‌جمهوري برزيل، به يكي از شاهدان در تحقيقات ضدفساد، دادگاه عالي اين كشور آغاز روند تحقيقات درباره وي را تصويب كرد.» ميشل تاتمر متهم شده كه با پرداخت رشوه به عنوان حق‌السكوت به ادواردو كانها سياستمدار برزيلي كه به خاطر فساد، پولشويي و فرار مالياتي در ماه مارس سال جاري ميلادي زنداني شده، موافقت كرده است. روزنامه «اوگلوبو» در گزارشي اعلام كرده بود كه يك نوار صوتي به دست آورده است كه در آن تاتمر درباره رشوه دادن به يكي از رهبران ارشد تجاري صحبت مي‌كند.  در عين حال، تاتمر ضمن رد اين اتهامات خواستار تحقيقات جامع درخصوص آن شد و هرگونه احتمال استعفا از رياست‌جمهوري را رد كرد و در سخنراني خود در شبكه تلويزيوني تاكيد كرد: «من استعفا نمي‌دهم، تكرار مي‌كنم استعفا نخواهم داد.» اين در حالي است كه چندين هزار نفر از مردم برزيل در شهر ريودوژانيرو با سر دادن شعار «تاتمر كنار بكش» از وي خواستند كه از قدرت كناره‌گيري كند. همچنين نزديك به 2هزار نفر برزيلي تظاهرات اعتراض‌آميزي را در شهر برازيليا برگزار كردند. در هر دو تظاهرات، درگيري‌هاي كوچكي ميان معترضان و پليس ضد شورش در گرفت.  تاتمر همچنين در حالي كه در چند روز گذشته افزايش اعتراض‌هاي عمومي عليه دولت خود را شاهد بود، از پايان نزديك ركود اقتصادي دو ساله برزيل خبر داد و گفت: «روزهاي خوش در حال بازگشت است، اين مساله در نتيجه برنامه اصلاحات رياضت اقتصادي است.» دفتر رياست‌جمهوري برزيل نيز اين اتهامات را نادرست دانست و خواستار تحقيقات درخصوص آنها شد. در حال حاضر يك سوم از كابينه برزيل در پي اتهام فساد در پرونده موسوم به «كارواش» تحت تحقيق قرار دارند. رييس‌جمهور پيشين اين كشور هم به اتهام فساد بركنار شد. كنگره برزيل دچار آشوب شده است چرا كه اعضاي اپوزيسيون برگزاري انتخابات زودهنگام را خواستار شده و دست‌كم دو درخواست رسمي استيضاح را عليه ميشل تاتمر ارائه كرده‌اند.نویسنده:
كابينه ژاپن لايحه كناره‌گيري امپراتور را تصويب كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
كابينه ژاپن لايحه كناره‌گيري امپراتور را تصويب كرد


گروه جهان

  هيات دولت ژاپن لايحه اجازه كناره‌گيري امپراتور آكي‌هيتو را تصويب كرد. اين لايحه تنها شامل ماده مربوط به كناره‌گيري آكي‌هيتو از سلطنت است و مجوز استفاده آن در آينده داده نشده است.

به گزارش بي‌بي‌سي، وزير مسوول امور كابينه ژاپن گفته اين لايحه به امضاي شينزو آبه، نخست‌وزير رسيده و فورا به پارلمان ژاپن ارسال خواهد شد و انتظار مي‌رود پارلمان ژاپن آن را به سرعت بررسي كند و به آن راي مثبت بدهد. براساس اين لايحه، قانون كناره‌گيري امپراتور آكي‌هيتو سه سال اعتبار دارد و او مي‌تواند ظرف اين مدت از مقام خود استعفا بدهد. برخي منابع نزديك به دربار گفته‌اند انتظار مي‌رود امپراتور آكي‌هيتو تا پايان سال آينده ميلادي استعفاي خود را اعلام كند.

سنت متداول در ژاپن اين بوده كه امپراتور تا پايان عمر اين سمت را حفظ كند و اين نخستين‌بار در 200 سال اخير است كه يكي از امپراتوران ژاپن از مقام خود كناره‌گيري مي‌كند. آكي‌هيتو كه ۸۳ ساله است، پس از درگذشت پدرش، امپراتور هيروهيتو در سال ۱۹۸۹ جانشين او شد و نخستين امپراتور ژاپن است كه در قرن بيستم به دنيا آمده است. سال گذشته، آكي‌هيتو در يك سخنراني كم سابقه تلويزيوني از لزوم توانايي جسمي كافي براي ايفاي وظايف امپراتور سخن گفت كه به ابراز تمايل او به كناره‌گيري به خاطر بيماري و كهولت سن تعبير شد. پيش‌تر حزب مخالف دموكرات اعلام كرده بود؛ لازم است قانون اجازه استعفاي امپراتور به عنوان يك قانون دايم تصويب شود تا امپراتوران آينده نيز از حق استعفا از مقام خود برخوردار شوند اما اين حزب بعدا نظر خود را تغيير داد.

كناره‌گيري امپراتور آكي‌هيتو بار ديگر موضوع وراثت تاج و تخت ژاپن را مطرح كرده است. طبق قانون اساسي و سنت‌هاي ژاپن، تنها فرزندان ذكور امپراتور حق جانشيني او را دارند و زنان نمي‌توانند به مقام امپراتوري كه در عين حال مقامي مذهبي در آيين شينتو است، برسند. اخيرا برخي كارشناسان امور سلطنتي ژاپن هشدار داده بودند كه خاندان امپراتوري با كمبود اولاد پسر مواجه است و تغيير در قانون براي اجازه تصدي سمت امپراتور توسط زنان را لازم دانستند.

 نویسنده:
ترامپ: تعيين بازرس ويژه به ضرر امريكاست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
ترامپ: تعيين بازرس ويژه به ضرر امريكاست
گروه جهان| دونالد ترامپ تعيين بازرس ويژه براي تحقيق در پرونده ارتباط تيم انتخاباتي او با روسيه را مضحك و به ضرر امريكا خواند. با اين‌حال او تاكيد به تصميم وزارت دادگستري براي رسيدگي به اين پرونده احترام مي‌گذارد. به گزارش دويچه‌وله، رييس‌جمهوري امريكا انتقادهاي خود از تعيين بازرس ويژه براي بررسي اتهام ارتباط تيم انتخاباتي او با مقام‌هاي روسيه را تشديد كرده است. به گزارش شبكه‌هاي خبري سي‌ان‌ان و سي‌ان‌بي‌سي او اعلام كرد: «فكر مي‌كنم اين كار [تعيين بازرس ويژه] بطور وحشتناكي به كشور ما ضرر مي‌زند. زيرا اين كار نشان مي‌دهد كه كشور ما دوپاره شده و در اغتشاش و تفرقه فرورفته است.»

كمي پيش از اين اظهارت، ترامپ در يك كنفرانس خبري مشترك با خوان مانوئل سانتوس، رييس‌جمهوري كلمبيا در كاخ سفيد گفت: هيچ تباني مخفيانه‌يي بين او و دولت روسيه وجود نداشته است. وزارت دادگستري امريكا چهارشنبه «رابرت مالر»، رييس پيشين اف‌بي‌آي را به عنوان بازرس ويژه مامور رسيدگي به اتهام ارتباط و همكاري تيم انتخاباتي ترامپ با روسيه كرد. بازرس ويژه همچنين ماموريت دارد كه درباره اعمال نفوذ احتمالي روسيه در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۶ امريكا تحقيق كند. اين اقدام با استقبال ديگر احزاب سياسي امريكا نيز روبه‌رو شده است. دونالد ترامپ اين اتهام را رد كرد كه از جيمز كومي خواسته تحقيقات عليه مايكل فلين را متوقف كند. جيمز كومي رييس پيشين اف‌بي‌آي و مايكل فلين مشاور امنيت ملي سابق ترامپ، هر دو در ارتباط با پرونده اتهام ارتباط تيم ترامپ با روسيه بركنار شده‌اند.

نيويورك‌تايمز اخيرا به نقل از يك منبع نزديك به رييس سابق اف‌بي‌اي نوشته ترامپ در گفت‌وگو با جيمز كومي از او خواسته بود تحقيق درباره اتهام‌هاي مايكل فلين را متوقف كند. كومي چهارشنبه آينده در برابر اعضاي مجلس نمايندگان امريكا در اين باره توضيح خواهد داد. منتقدان دولت ترامپ احتمال مي‌دهند كه ترامپ جيمز كومي را به اين دليل بركنار كرده كه او در حال تحقيق درباره ارتباط احتمالي ميان تيم ترامپ و مقام‌هاي روسيه بوده است. «رابرت مالر» بازرس ويژه تحقيق درباره پرونده ارتباط ترامپ با روسيه، موظف شده كه درباره اتهام توصيه ترامپ به جيمز كومي براي متوقف‌ساختن پرونده مايكل فلين نيز تحقيق كند. ترامپ اين تحقيق را نوعي جست‌وجو و مجازات جادوگر و خود را قرباني آن توصيف كرده است.  ترامپ در پست‌هاي توييتري خود نيز بعضي درخواست‌ها از سوي برخي افراد درباره استيضاحش را مضحك خوانده و گفته با حكم پيگرد اتهامات جنايي كاري ندارد. روسيه نيز گزارش‌هاي آژانس‌هاي اطلاعاتي امريكا درباره دخالت در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا را رد كرده است.

 نویسنده:
ار منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1396/2/30
ار منطقه


  اردوغان: وضعيت فوق‌العاده در تركيه باقي مي‌ماند

 رييس‌جمهوري تركيه اعلام كرده، آنكارا نمي‌تواند وضعيت فوق‌العاده را تا زمان برقراري آرامش كامل در كشور بردارد. به گزارش رويترز، رجب طيب اردوغان در ديدار با تاجران استانبول تاكيد كرد:«تا زماني كه همه امور در كشور به طور صلح‌آميز برقرار شود و رفاه و آرامش بر فضاي كشور حاكم باشد ما نمي‌توانيم وضعيت فوق‌العاده را لغو كنيم.» تركيه وضعيت فوق‌العاده را بعد از كودتاي 15جولاي در اين كشور به طور موقت اعلام كرد و تاكنون چندين بار آن را تمديد كرده است.  كشته شدن 5 پليس افغانستان در حمله خودي

منابع محلي در ولايت ننگرهار در شرق افغانستان گفته‌اند يك سرباز پليس محلي ۵ همكار خود را كشته و بعد فرار كرده است. به گزارش بي‌بي‌سي، سخنگوي والي ننگرهار گفت اين سرباز پليس ابتدا همكارانش را مسموم كرد و بعد آنان را به قتل رساند. تاكنون مشخص نشده اين سرباز به كجا فرار كرده است. به دنبال افزايش تلفات حملات خودي، دولت افغانستان تدابير سختگيرانه‌يي را براي جلوگيري از نفوذ شورشيان در ميان نيروهاي امنيتي به اجرا گذاشت.  50 كشته در حمله داعش به دو روستا در سوريه

فعالان حقوق بشر در سوريه گزارش دادند، داعش با حمله به دو روستاي تحت كنترل نيروهاي حكومتي در اين كشور بيش از ۵۰ نفر را كشته‌اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، گروه ناظر حقوق بشر در سوريه گزارش داده، حمله داعش به دو روستاي المبعوجه و اقارب واقع در شرق استان حما هنگام طلوع خورشيد رخ داده و در جريان آن ۱۵شهروند غيرنظامي و ۲۷شبه‌نظامي طرفدار حكومت اسد كشته شدند. همچنين ۱۰جسد ديگر نيز از اين حمله به جا مانده كه هويتشان فعلا ناشناس است و مشخص نيست كه از اهلي روستاها بوده‌اند يا شبه ‌نظاميان طرفدار اسد. به گفته رامي عبدالرحمان، مدير گروه ناظر حقوق بشر در سوريه، دست‌كم 3نفر از قربانيان نظامي با چاقو اعدام شده‌اند.     رهبر جنبش تغيير كردستان عراق درگذشت

نوشيروان مصطفي امين، رهبر جنبش تغيير و از رهبران قديمي اتحاديه ميهني كردستان عراق، روز جمعه به دنبال يك دوره بيماري در شهر سليمانيه درگذشت. به گزارش ايرنا، اين رهبر اثرگذار در معادلات سياسي كردستان عراق كه مدت‌ها از بيماري رنج مي‌برد بعد از ماه‌ها درمان در خارج عراق به سليمانيه بازگشت اما در كمتر از يك ماه فوت كرد. وي سال‌ها معاون جلال طالباني، دبيركل اتحاديه ميهني بود و در سال 2009ميلادي جنبش تغيير را تشكيل داد و طي دو سال گذشته با مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان عراق درخصوص رياست وي بر اقليم اختلافات عمده‌يي داشت.نویسنده:

  ارتباطات Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  8
  يعامتجا ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 ارتباطات حوزه در اختاللي نداشتهايم
  خواب
  در تاخير
  اختالل به پاسخ در اطالعات فناوري ارتباطات وزير فناوري ارتباطات حوزه در تاكنون كه سوال
  اين خير گفت: است؟ شده ايجاد اختاللي
  اطالعات است. نشده ايجاد مشكلي هيچ زمينه اين در دارد؟
  تاكنون ايرادي شب نص تا ماندن بيدار
  آيا بازديد حاشيه در واعظي محمود ايسنا، گزارش
  به اشاره با خبرنگاران جمع در كشور انتخابات ستاد
  از كشور وزارت ارتباطات وزارت ميان همكاري
  به دوست» «ش صرفا آدمي از بيش چيزي من نخجواني|
  از نرگس مترجم: شلنات| كيت
  مولف: گذشته ماه چند همكاري با است طبيعي كرد:
  اظهار الزاما موضوع اين داد اطمينان من به او اما ازد. راه در پيش چهارشنبه بود. رويا مثل
  ووك سازي آماده براي كشور وزارت با من همكاران
  ميان منفي تاثيري من ديرخوابي اگر نيست. آفرين مشكل نخوردم. قرمزي چراغ هيچ به كروگر
  سوپرماركت به كه كارهايي كليه الكترونيكي انتخابات
  بستر سوخت از كه ندارد مشكلي باشد، نداشته ام زندگ
  بر كردم جمع دقيقه پانزده ظرف خواستم مي
  هرچه تهايم داش نزديكي همكاري يگردد، برم تي آي
  عرصه خوابي كم كل در اگر گفت او كنم. استفاده شب
  نيمه را غذا خانه در نشدم. معطل هم صندوق پاي
  و حضور كشور وزارت در گذشته شب از همكارانم
  و جسمي روحي عوارض به نتيجه در باشم
  داشته كسي اينكه بدون شستم را رفها كردم
  آماده مردم مشاركت از ياش ارزياب با رابطه در وي اند. داشته فكري بايد آنگاه شوم، دچار كار محل در سستي يا آماده كي شام بپرسد مدام يا شود كارم
  مزاحم دادم راي كه جايي هم من كرد: تصريح انتخابات
  در كنم. مشكل اين حال به توي وراجي از خبري شدم آنالين كه وقتي شود.
  م معظم رهبر نداي به مردم كردم مشاهده مسير در
  هم ضيكننده را نتيجه ها درمان از افراد
  همه يميلهايم صندوق توانستم نبود. توييتر فيسبوك ايران مردم باشيم منتظر بايد گفتند لبيك
  انقالب بدن داخلي ساعت به زدن حقه براي اما فتهند
  نگر بعد برسد. جديدي پيام اينكه بدون كنم صفر
  را اينكه بيان با واعظي بيافريند. را جديدي
  حماسه تالشي به بخوابد، زودتر ساعت چند آنكه براي
  ما كنم غلبه هنيام سكون بر شدم موفق
  باالخره اين است بوده العاده فوق انتخابات در مردم
  حضور ساعت شب به شب تنظيم مثال است، نياز سنجيده كنم. تمام را كارم به مربوط مقاله
  آخرين توجه با كرد: خاطرنشان نيست، تهران به مختص
  تنها جعبه يك معرض در قرارگرفتن يا مالتونين با خواب اينكه بود؟ چه آسا معجزه هري بهرو اين
  راز شهرهاي در چه دارم كشور سراسر در كه اخباري
  به صبح. هنگام ِ
  نور كردم. شروع شب نيمه از را
  كارهايم باال مردم مشاركت روستاها در چه بزرگ
  كوچك من به خواب در تاخير درباره يادگيري نهايت
  در كه آنطور ما مثل جغدهايي يا ببيداران
  ش شلوغ انتخابات هاي صف عصرها معموال است.
  بوده نويسندگي الهامات بخوابم. تر راحت تا كرد
  كمك موجوداتي ميكنند، گمان سحرخيز
  جماعت آغاز از پيش امروز صبح از كه ديديم ولي شوند مي هفته، آخر در هم سر پشت هاي رت شبم، آخر مابقي كه وقتي نيستند. پريشان تنبل
  ُ
  عجيب ارتباطات وزير بود. گرفته شكل صفها اين
  انتخابات توضيحي همه ها، صبح گارفيلد-مانند ميلي بي خودمان بندي زمان طبق ما گيرد، مي آرام
  جهان مشاركت اينكه بيان با ادامه در اطالعات فناوري
  و گرفت. مي بر در هم را سلولي مراحل تا كه
  داشت من شب هر شويم. مي تعمير خلق كار
  مشغول يشود ايران اقتدار افزايش موجب مساله اين
  باالست نميكردم، مقاومت دنيا خواب برنامه برابر در
  من منتظر گذرم مي عمومي خواب هاي ساعت
  از افزايش گفت: كند، مي بيشتر را نظام ايران عزت
  و عمل خودم خواب برنامه طبق داشتم تنها
  من گرگ از بعد كه ميشوم الهامي انرژي
  فواره هايي توطئه شود باعث انتخابات در مردم
  مشاركت اين كه داشتم باورم وجودم اعماق در ميردم. ك يي روزمره الگوي نماياند. مي را خود غروب
  ِ
  ميش خنثي كردند، طراحي امريكا الم اس دشمنان
  كه براي حاال نيست، فرد اخالقي خودخواهي نتيجه دنيا سراسر بيداران شب از بسياري من ميان
  كه ايجاد ملي انسجام وحدت كشور داخل در
  شده كه بار هر الها، س طي داشتم. مدرك باور
  اين خواب در تاخير اختالل عنوان با است
  مشترك شنبه روز اهلل اء انش اينكه بيان با واعظي
  شود. من بخوابيد. خواست دلتان هروقت بتوانيد كه است اجازه من به كه شغلي براي من اينكه با حتي همه از يكند. ارسال برايم شويم، سحرخيز
  چطور بيدار شب نيمه از پس هم ديگري كس فهميدم
  مي اساسا ماها بدن داخلي ساعت شود. مي
  شناخته يشود، شروع رفاقت تمام ها گروه ميان رقابتها بيدار زود خوابيدن زود برنامه با تا كردم الش چنا هم كنم، مي كار خانه در بدهد را مه برنا تغيير كنيم، عمل سحرخيزها برنامه طبق ميرود انتظار
  ما ميكردم بودن غيرعادي احساس كمتر است،
  بوده بيداري خواب هاي ساعت از تر عقب ساعت
  چند باشند متوجه بايد نامزدها هم مردم هم كرد:
  تصريح خوردم. شكست اما كنم پيدا وفق شدن كنم پنهان را داريام بي خواب ساعات كنم سعي ويمنز يا سيمپل رييل مثل مجالتي ها
  سايت مخفي انجمن عضو كه كردم مي حس بيشتر است. شده تنظيم
  معمول فردا بود. صبح ساعت تا گذشته روز تا ما رقابت
  كه ۰۱تا ساعت بين امريكايي بزرگساالن بيشتر از نباشم مجبور يا نشوم افراد سردرگمي باعث تا حرفي ماندن، بيدار ديروقت تا چگونه درباره
  هلث خاطر به آدمها اين از بعضي هستم. ها آخرشبي انماجرا آس بخش ماندن بيدار وقت دير تا ما
  ِ
  براي شد برنده كس هر است همكاري رفاقت
  فقط تازه نوزاد خاطر به برخي ماندند، مي بيدار بيماري تالش من ساليان، طول در خوابند مي شب ۲۱ يك كنم. دفاع عجيبم بيداري خواب هاي ساع نميزنند. يشويم بيدار ما كه است وقتي واقعي چالش
  است. احترام قانون اين به مردم باشيم قانون مطيع
  بايد نظر به باالخره بپيوندم. اكثريت اين به تا كردم براي ينويسم بامداد يك ساعت را ايميل دسته بيدارباش زنگ كه وقتي ماه، در بار يك
  حداقل اما كارهايشان تحويل نزديك موعد يا آمده دنيا
  به جغدها كه كساني ميشويم، رو روبه سحرخيزان با
  و مردم شد برنده هركس باشند آن مطيع
  گذشته عيند مد ها پژوهش آنهاست: طرفدار علم كه رسد مي ميكنم. كوك ساعت ساعت۹ در آنها فرستادن ميدهد، صدا صبح ۰۳: ساعت در همسرم
  آيفون كنند. كار تاريكي از بعد دادند مي ترجيح تنها بقيه از بيش آگاهي يپندارند ناسالم نابالغ تنبل،
  را در ارتباطات وزير كنند. همكاري پيروز فرد با ها گروه لمتر سا شادتر تر، فعال تر، مقبول سحرخيزان كه ۰۱يا يا ساعت در روز تماس نخستين از قبل بيرون خواب اق ات از آرامي به او بيدارم. هنوز
  من بيداران، ب ش به ها جويي عيب تمام برابر در ما بدنامي به هم خواب اهميت درباره روزها اين
  ح در مشكلي هيچ ما هاي بيني پيش براساس گفت:
  پايان هستند. صدايم تا كنم مي تمرين سگم با را زدن حرف ۱۱ ميشود خيره من به نيمهباز هاي چشم با خزد، مي خالقتر، متفكريني عنوان به همچنان ما است. زده
  دامن بار اي نداشته وجود اطالعات فناوري ارتباطات
  حوزه ميشويم. شناخته تر راهبردي جسورتر در توانستيم مي همسرم من اگر اينكه دانستن با وابآلود گرفته يدهم، جواب را تلفن كه وقتي يكنم تايپ روشنم تاپ با دارم كاناپه روي
  كه احساس ساعت از بيشتر خيلي ساعت در
  من بيني پيش انتخاباتي هاي بت رقا بودن گسترده وجود
  با صادقانه بود، مي تر آسان وضعيت بخوابيم ساعت يك تصميم كسي كه است وقتي چيز (بدترين نباشد. گيتار ضرب صداي كه بار هر يدهد.(حاال تكان
  سر مخترعان هنرمندان، از كاريكاتوري
  تصويرهاي رنج يخوابي قراري از يكنم. خالقيت
  نيرو با مقايسه در حتي باالست. مشاركت رقابت يكرديم
  م ماه يك براي كنم. اصالح را خودم ام رده ك تالش تصويري مكالمه تلفن، پاي صحبت جاي به گيرد مي باشم، شده شرطي انگار من آيد، گوشي
  زنگ هايشان ايده دنبالكردن براي كه هايي نويسنده
  يا عميقي خوب خواب برسد كه وقتش برم.
  نمي سه ما هاي فيت ظر از برخي ۴۹۳۱ سال مجلس
  انتخابات هاي دستگاه از استفاده گذاشتم، كنار را كافئين براي دهام مجبور من اوقات گاهي باشيم؛ داشته ميكنم) شرم
  احساس جاش نيست. نكته بي ميمانند، بيدار ديروقت تا افراد باقي از ديرتر خيلي كه وقتي داشت،
  خواهم است. يافته افزايش برابر چهار
  تا به كردم، ممنوع را شب آخر در الكترونيكي وانمود خوابم، لباس آشفته موهاي انكردن پنه يا مانم مي كسي خانه شب كه وقتي مجبورم
  من جايزه نامزد كه مستندسازي كارگردان فاكس، بستر به بامداد نيم دو ساعت معموال من
  است. بخشي ديروقت تا كردن كار است گفته بوده، اسكار هاي روغ كردم، گوش بخش آرام هاي آهن نميكند.) كار دوربينم كنم را ادتهايم هام، گرفت اتاق هتل يك در كسي
  همراه صبح نُه تا هشتنيم بين هم ساعت نگ يروم
  م خواب هاي دوره براي زدم هايم شقيقه به را نياز مورد را خودشان مسير ها اق اتف يگذارم هم گاهي اما كه وقتي ميخوابند زودتر كه كساني كنم.
  تشريح حرفه خوشبختانه جغدم يك اوست:«من رويه
  از عصر يا ظهر از بعد روزها بيشتر يد. رآمي صدا
  به ايران اينترنت سرعت كنند فرض دارند تمايل است، بيدار ديروقت تا
  كسي در ايدهها بهترين است. خصيصه اين پشتيبان
  من نشوم. وابآلودگي دچار تا يزنم كوتاهي
  چرت است
  چقدر كامپيوتري هاي بازي يا ببيند تلويزيون است قرار
  كه دانند مي دوستانم ميآيند. سراغم به شب تاريكي محيطي عوامل دسته دو هر ها پژوهش
  برخي توانند مي ها آدم ميكنند فراموش انگار دهد،
  انجام ساعت۳صبح توانند مي همين براي بيدارم، من كه ربط انحرافي هروزي شبان آهنگ اين به را
  ژنتيكي متوسط اطالعات، ملي شبكه دوم فاز شدن اجرايي
  با عادت ديرخوابيدن به دانشجويي هاي سال در يا نوجواني دوران در ما از خيلي نه!»
  صبح اما بزنند زنگ من به كار دهند، انجام را وظايفشان نيمهشب از
  پس به يوانند نمت يخوابند دير كه افرادي پس دادهاند، ثانيه بر مگابيت چهار ثابت باند پهن دسترسي
  سرعت هم ترها بزرگ بودن. تختخواب در ظهر لنگه تا شب نيمه از بعد خوابيدن كنيم.
  مي كارهاي حتي كنند. صرف بهينه را وقتشان
  كنند احساس من هنگام شب كنم. مي درك
  من بيدار براي آن آمادگي يا بدنشان خستگي
  تمامي مگابيت سه به همراه باند پهن دسترسي سرعت
  متوسط سحرخيزها به دنيا باشي». كامروا تا «سحرخيزباش كه خوانند مي گوشما در
  مداوما باشگاه در تردميل روي دويدن -مثل
  معمولي نيروي خالقيت است بازتر ذهنم كنم
  مي باشند. داشته كنترل تحت را
  شدن ملي شبكه دوم فاز ايسنا، گزارش به رسيد. ثانيه
  بر تلقي ناكارآمد تنبل را خوابند مي ظهر تا كه كساني دهد مي نشان خوش
  روي يي بسته پستكردن يا روزي» شبانه اندام
  «تناسب كار ميخواهم كه هروقت تا آزادم دارم، بيشتري خيرخواه دوستان ها برنام ها، مقاله موضوع،
  اين ترتيب بدين تا شد عملياتي گذشته سال بهمنماه
  اطالعات چون نيست، درست ها ديرخواب از يي دسته درباره حداقل حرف اين اما كند. مي وقتي است- باز هميشه كه پست اتوماتيك باجه
  در رفته تان خالي كار محل به وقتي شما اگر كنم. ما است بهتر كه دارد بازنم مساله اين بر اصرار از
  را براي بهتر كيفيتي سرعت با داخلي محتواي به
  دسترسي به همه كه وقتي يا تعطيلي يا هفته باشيد(آخر باشد. داشته آنها بيولوژي در ريشه ماجرا شايد ميرسند. مخفيانه نظر به شوند انجام دير اينقدر
  كه برويم. رختخواب به عادي» ساعت «در
  هم فاز شدن اجرايي از پس شود. مسير اينترنت
  مشتركان نسبت فرهنگي ترجيح كه من مذهبي
  ايمان از پس كردن كار ميتوانيد رفتهاند) الت
  تعطي بدنام كه ند نداه ما باقي اقليتي بيداران ب
  ش متوسط آمار قالب در ارتباطات وزارت شبكه، اين
  دوم آنها از مقدس كتاب حمايت با را سحرخيزها
  به جايي نه يي جلسه نه كنيد. تصور را نيمهشب است. نكرده درك را آنها درستي به كسي اند ده
  ش را مختلف هاي بخش در اينترنت به دسترسي
  سرعت دوز يك مصرف به شروع حتي كشيدم نمودار روي كاري پيام يك هشدار كه وقتي شب يك بروند. ميان است. افزوده وجدانم عذاب بر درهمآميخته به يي. وقفه نه شويد، حاضر آن در بايد كه خير از تا كشيم چالش به را قراردادي خرد
  ما ناند پهب دسترسي نفوذ ضريب آمارها اين طبق كرد.
  اعالم را خواب الگوي كه هورموني همان كردم، مالتونين دادم. جواب ساعت به كردن اه نگ بدون آمد صفحه مسيحي يك از ها خيلي امريكا، تبشيري مسيحيان
  ِ شما فقط است ساكت چيز همه ترسناكي طور كه بگذريم غرايزي همه معروف كامروايي
  آن دسترسي نفوذ ضريب رسيده ۰۶درصد به خانگي
  ثابت بيشتر چه هر ميكنم فكر افكارتان. هستيد ميكند. مرتب او كردم؟» بيدارت خدا، پرسيد:«واي نگران همكارم هر ثمرات» «نخستين كه دارند توقع
  معتقد يكند. خردمند» ثروتمند «سالم، را
  سحرخيزان ۷۲ ترافيك سرانه رسيد درصد ۵۳ به سيار پهنند با ساعت چند عوض، در نبود. كارساز كدام هيچ بود صبح يازده ساعت آنجا يرد، كار نايروبي در اختصاص پروردگار با «خلوتگزيني» به را
  روز ديروقت روند به تا دهيم آزادي ها ت دوس شب
  به يك نوجوان ۰۱ هر از كه مينند تخمين
  پژوهشگران ترافيك نسبت همچنين شد. اعالم ثانيه بر
  كيلوبيت اينكه از متوالي تهاي ساع كشيدم دراز تخت در ۳صبح. ساعت امريكا، شرقي ساحل در كتاب خواندن مذهبي مطالعه
  دهند(نيايش، مزاياي ميتوانيم بيشتر كنند، تكيه كردنشان
  كار تنها اما كند، تجربه را خوابيدن دير از دورهي
  نفر اساس بر ارقام اين اما است. شده عنوان درصد ۰۵
  داخلي همان حوالي اينكه تا بودم زده وحش بيدارم «هنوز» پنج از كمتر شغلي» آمار «اداره اعالم براساس در افراد كه اند دريافته نيز پژوهشگران
  مقدس). كارمندان رضايت مثل ببينيم را منعطف هاي برنامه اين هم سالي زرگ دوره تا درصدشان يك از
  كمتر پيش كه شده اعالم شرايطي در ارتباطات، نشريه
  اطالعات تالش ها، شب بيشتر رد. ميب خوابم معمول عت سا ساعت كه دارند شغلي امريكايي، شاغلين از درصد در دارند. بيشتري معنوي» «آگاهي زود
  صبح كارآمدي. رشد دارند. را
  عارضه سرعت متوسط اطالعات ملي شبكه اول فاز در اين
  از مغشوش هاي عادت به مربوط هاي نگراني من با بخواهم كه بود بيهوده همانقدر زودخوابيدن براي شب بيشتر باشد. ۴صبح شب نيمه بين شان كاري گناهآلود درباره واقعا من انتظارات، اين با
  مواجهه كودكان نوجوانان از بسياري كه آنجا
  ِ
  از متوسط ثانيه بر مگابيت سه ثابت باند پهن
  دسترسي موهايم رنگ يا شوم بلندقدتر اينچ پنج تمركز، رِت قد كه شغلي يافتن براي برنامه يا اميد وجود با داران بي خوابيدنم، دير آيا شدم: ترديد دچار هايم عادت
  بودن كه شديد كنم(آنقدر درك را امريكا در
  خواب مانند مي بيدار وقت دير تا طبيعي بطور يي
  مدرسه اعالم ثانيه بر مگابيت دو سيار، ند پهن با دسترسي
  سرعت بيفتد. اتفاقي چنين نبود قرار دهم. تغيير را يشوند مجبور كنند؛ كار شب ساعات در دهد اجازه الگوهاي وري، بهره ترجيح با آيا است؟
  خودخواهي ناكافي خواب گذشته سال ها» اري بيم كنترل
  «مراكز بلوغ عدم با را الگو اين آدما شوند، بيدار
  ديرتر در خانگي ثابت پهنباند دسترسي نفوذ ضريب
  شده كنند. كار عادي ساعات در گذاشتهام؟ كنار را استراحت كار طبيعي اما كردند.) اعالم عمومي سالمت مسئله عنوان به را اوليه ساعات تا بيدارماندن يازند. مرتبط
  كودكي باند پهن دسترسي نفوذ ضريب بوده ۰۴درصد اول آمدم
  فاز كنار ام ادي غيرع وضع با چگونه مدير» يك از سايت«سوال وب براي ببيدار يك به مربوط مسئله بدترين گناه اضطراب
  اما يكي خوابيدن دير با را ناكافي خواب توانيم نمي ما بزرگ با شما رود توقع كه است چيزي
  بامداد ملي شبكه اول فاز در ترافيك سرانه بود. درصد ۰۳
  سيار ساير به تواند مي چند هر خواب در تاخير بدانيم. كه است روانشناسي حاال سابقم اتاقي هم يك هها آزمايشگا اينكه دانستن با چطور كه است نوشته حتي بريم. مي رنج كار طول در ما نيست.
  ديرخوابي كه معناست اين به بلوغ بگذاريد: كنار را آن شدن داخلي ترافيك نسبت بوده برثانيه كيلوبيت ۴۱
  اطالعات خواب اختالالت درباره تخصص دوره طي حال در يي رشته به كنند، مي كار خودشان برنامه با اغلب مييابد، رواج منعطف كاري هاي برنامه كه
  اكنون سبب موضوع اين در اما باشد مرتبط خواب
  مسائل توانيد مي شويد. بيدار ۶صبح ساعت اشتياق با
  شما است. شده عنوان درصد ۵۴ مرحله اين
  در پيش سال من كه دارد خاطر به او است. مزاج در كه پذيرفت را شغلي او كرد. پيدا گرايش علمي ميدهند ترجيح را سحرخيزها كارفرمايان هم
  باز سحرخيزان چه ببيدارن ش چه نيست.
  اصلي تا توانيد نمي هم نو سال شب در حتي اينكه
  از زندگي هم با تكميلي تحصيالت دوران در كه وقتي كند. كار ديروقت يواند مت كه دادند اطمينان او به آن ميكنند، استفاده شناور هاي ساعت از كه را آنها
  و فرسودگي مرز به همگي ما، ميانه در افرادي چه تا كنيد شكايت گله بمانيد، بيدار نيمهشب با مقابله راه
  بهترين تماشاي يا كاركردن مشغول ديروقت تا كرديم، مي صبح ساعات در را او شهاي آزماي همچنان آنها اما در همكار نويسنده يام، چي كاي نمايند. مي
  تنبيه خواب هاي عادت ميتوانيم ايم رسيده شغلي بگيريد.) غتان بلو براي ديگر
  امتياز هاي تلفن بياييد پس باشيم. داشته تري سالم بودم(يك يوتيوب در گريم آموزش ويديوهاي اضطراب است:«من گفته او يكردند. ريزي برنام واشنگتن، دانشگاه مديريت دانشكده پژوهش
  يك بعد تها مد شان ساعت زنگ كه آنها ما ميان افزارها
  از باج وقت چند رفتن) خواب به براي ديگر استراتژي سحرخيز فردي به شدن تبديل براي را زيادي دال شواهدي ما مستقل، پژوهش سه «در گويد:
  م توانيم مي كه كاري هر بگذاريم كنار را
  همراهمان تمام را هيشان صبحگا هاي برنامه ديگران آنكه
  از ديروقت تا هم هنوز كه كردم اعتراف او به پيش شدن بيدار زود از كه كرد اضافه او م.» كن تحمل محيط در را صبحگاه به نسبت طبيعي تعصب بر آلوده افزاري اج حمالت به اينكه براي راه
  بهترين استراحت وقفه بي ساعت يا ۷،۶ تا دهيم
  انجام به ديگران كه دانند يآيد، درم صدا به اند رده
  ك وقتي كه دادم توضيح برايش وقتي مانم. مي بيدار كساني است نگران كند مي بيماري احساس جسما كه يشود فرض افزود:«تلويحا او يافتيم.» كار همچنين است؛ عامل سيستم خودكار آپديت
  نشويد، ديروقت تا كه كساني خواهيم مي اگر اما كنيم. شان نگاه كج كج ماندن رختخواب در اين
  خاطر ميشوم، بيدار ديرتر كنم مي كار ديروقت تا همكارانش، مانند اند، ده خوان را او مسئله طرح كه يكنند كار روز از ديرتري ساعت در كه افرادي هجوم مورد دادههايتان دستگاه اينكه از پيش است
  بهتر نيست نيازي باشند، داشته بيشتري خواب بيدارند مقدار يك دوستانم از يكي كنم مي فكر من كنند.
  مي آپ خود هاي داده از بگيرند، قرار زاري اج اف حمله
  يك بايد فقط بخوابند زودتر كنيم مجبور را آنها كه داد: پاسخ چندكلمه با وقت همان راحتترم، چقدر شود. كار آن خيال بي كه بگويند او به است ممكن كاركردن براي را زود صبح كه افرادي با مقايسه
  در كارهايي از فهرستي كه دارد خوابالو» «پاشو
  نخوت خواب. در تاخير اختالل شببيداران جزو خودش كننده نصيحت خوشبختانه، كمتري كارآمدي شناسي وظيفه ميكنند، انتخاب كنيد بازيابي را آنها بتوانيد حمله صورت در حتي تا
  بگيريد بخوابند.
  بگذاريم من براي داده انجام صبح نه ساعت از قبل كه
  را شب نيمه ساعت در خودخواسته خوابيدن آن شغلي توافق هر شرط پي كه: بود موافق بود دارند. كار در در را ها رايان جمعه روز در واناكريپت زار اج اف عظيم ترجمان
  حمله منبع:
  ِ اينكه درباره شمار بي مقاالت حتي يا فرستد
  مي فلج جهان سراسر در ها كت شر ها دانشگاه ها، ستان
  بيمار اخاذي طرح ترين بزرگ معتقدند برخي كه يي حمله
  كرد، از بيش تاكنون افزار اج حمله اين در است. تاريخ جديد
  آنالين ابريشم جاده با ذاري سرماي اندازهاي دس
  حذف بيشتر واناكريپت اگرچه شدند. آلوده رايانه زار ۰۵۳ افزار اج از ديگري انواع كرد، آلوده ترا هك شر
  كامپيوتر رساند. پايان به كرد آغاز به كه است انرژي منابع تضمين نيازمند منظور اين خاورميانه چين انرژي حوزه روابط شرايطي
  در قرار تاثير تحت را خانه در كاربران منظم بطور كه
  هستند درباره كشورمان دارايي اقتصادي امور وزير ضمانت اين تواند مي عربستان با روابط ميرسد نظر كشورهاي ايران روابط كه است گسترش حال
  در مخرب افزارهاي رم توسط ها فاي موارد، اغلب در يدهند.
  م چين كه گفت مذكور اجالس ارزيابي ايران نقش چين تالش اين از پيش تا بدهد. ها چيني به را بعد خصوص به ندارد تعريفي چندان
  منطقه باج خواستار پيام يك كامپيوتر صاحب شده
  رمزگذاري كند ايفا جهان اقتصاد در موثرتري نقش خواهد مي ايران كشورهاي در گذاري سرمايه به محدود بيشتر منطقه كشورهاي بين شديدي رقابت برجام
  از از دادهها تمامي باج، پرداخت عدم صورت در كه يند
  م است راستا همين در نيز نوين ابريشم راه طرح همچون هايي شركت توسط كه شد مي عراق از خارجي هاي سرمايه تصاحب سر بر
  خاورميانه جلوگيري چگونگي بر مبني هاي گزار رفت. خواهد
  بين بزرگ بانكي موسسات از چين مالي موسسات نظر به حال اين با است شده عملياتي ساينوپك آغاز ديگر سوي از انرژي بازارهاي كسب سو
  يك مخرب افزارهاي رم مشكالت ديگر افزار اج حمالت
  از ديگر پيشرو مالي اعتبارات تامين در بوده دنيا سمت به جهت تغيير حال در چين رسد مي دارد. ادامه
  شده امكان دادن قرار فهرست، اين صدر در است. شده
  نوشته هستند. كشورها است. آفريقا شمال خاورميانه ديگر بازارهاي انرژي حوزه در كه كشورهايي از يكي بين اين
  در كامپيوتر عامل هاي سيستم براي خودكار روزرساني به كشورها همه براي را ابريشم راه برنامه اجراي او منطقه در خصوص به چيني هاي شركت چين دارد خاورميانه منطقه در بيشتر نفوذ در
  سعي را ۰۱ ويندوز چهاي آخرين كه هركس است. تلفن
  و در كشورها از بسياري كه گفت دانست مفيد براي توجهي قابل هاي فعاليت عراق كردستان بزرگ هاي مصرفكننده از يكي كه كشور اين
  است. حالي در بود، امان در اخير حمله اين از بود، كرده
  دريافت ها ديدگاه داشتند حضور اجالس در باال سطوح از بعد اما اند داده انجام مناطق اين نفتي توسعه انرژي اصلي شركاي از يكي است انرژي هاي
  حامل ديگر بودند. ذير آسپي روزرساني آخرين بدون افراد
  كه دولتها كه دهد مي نشان شده مطرح اظهارات كشور در را خود فعاليتهاي ايران هاي تحريم رفع اخيرا عربستان پادشاه شود. مي محسوب نيز
  ايران اطالعات از گيري) ان (پشتيب آپ گرفتن بزرگ،
  احتياط حضور بين اين در گرفتهاند. جدي را طرح كشورها با حال اين با كردهاند. محدود داده كاهش ما اين با را مهمي تجاري قراردادهاي چين به سفر
  با بگيريد آپ بك خود هاي دستگاه از منظم بطور اينكه
  است. عنوان به تركيه روسيه جمله از كشورها ساير براي جديدي هاي زمينه ابريشم راه اندازي راه حوزه در قراردادها اين از يكي كه كرد امضا
  كشور افزاري باج به وقتي كه دهد را امكان بهترين شما
  به توسعه هاي زمينه ميدهد نشان طرح اين موافقان مثل هايي زمينه در آغاز چين ايران بين همكاري براي چيني كنسرسيوم يك ايجاد به كه بود
  انرژي شما كه زماني كنيد. بازيابي را خود كامپيوتر شديد،
  آلوده اين اجراي براي زيادي يي منطقه هاي همكاري ساخت تكنولوژي، خاك، هاي انرژي برق صنعت داشت. اختصاص عربستان آرامكوي سهام
  خريد داشته كپي يك خود هاي فايل مهم هاي عكس تمام
  از دارد. وجود طرح بانكي مالي، نفت، سنگ، ذغال فوالد، آهن ساز، تغيير حال در نيز منطقه ژئوپليتيك
  مسائل در خارجي هارد يك در يا ابري فضاي يك در را آن
  كه با روسيه رييسجمهوري پوتين، والديمير تجهيزات فضا، هوا- ارتباطات، گذاري، سرمايه بيمه، با كشور اين همكاري عربستان نفع به
  شكل بازيابي براي كه نيست نيازي باشيد، كرده ذخيره
  خانه هستند. آن دنبال به تركيه عزم اجالس اين در حضور با ابريشم جاده گفت: جاده» يك كمربند «يك طرح از استقبال نوشيدني، كشاورزي، نقل، حمل خودرو، صنعتي، كنوني شرايط در معتقدند كارشناسان است.
  چين تمام يوانيد مت عوض در بپردازيد. باجي خود
  اطالعات هاي همكاري مانع تا است تالش در عربستان سه بر عالوه داد. نشان را ابريشم جاده احياي در جهاني پروژه اين اجراي در فعاالنه صورت به روسيه است. شده آغاز المللي بين تجارت دارو عربستان با دنيا بزرگ هاي ابرقدرت نزديك
  روابط پاك را مخرب افزارهاي رم شده ذاري رمزگ هاي
  فاي جذب با كند مي سعي شود چين ايران كشورهاي تركيه، ايران روسيه، بزرگ
  كشور خواهد مشاركت نفع ذي كشورهاي ديگر چين با ابريشم جاده كمربند كه است شرايطي در اين آسيايي كشورهاي ساير چين امريكا
  همچون به برگردانيد. حمله از قبل حالت به را خود دستگاه
  كنيد پتروشيمي نفت، هاي حوزه در چيني هاي سرمايه ابريشم جاده احياي ايده از هم ميانه آسياي هم اجالس اين در ايران نماينده طيبنيا، علي كرد. روسيه جمله از كشورها ساير مشاركت زمينههاي اقتصادي قدرتمند توسعه بر بابي فتح تواند مي عنوان تحت افزاري باج اخير روزهاي در ايسنا،
  گزارش سمت به را چين ايران هاي همكاري پااليشي طرح اين كارشناسان عقيده به اند. كرده حمايت را خود توان تمام اسالمي جمهوري كه كرد تاكيد اجالس پيش روز دو است. آورده فراهم نيز را باشد. سعوديها در خودانتشاري قابليت با )wannacrypt(
  واناكريپت جاده رسد مي نظر به حال اين با كند. معطوف خود چين ايران هاي همكاري نقش كاهش از تواند مي ميگيرد. كار به طرح اين اجراي براي با را خود كار چين در ابريشم جاده المللي بين براي اقتصادي جديد هاي فرصت نيازمند
  چين در را بسياري هاي قرباني كه يافته شيوع كشورها
  شبكه كرده خنثي را موضوع اين تواند مي جديد ابريشم كه كند جلوگيري ايران آسيايي هاي ابرقدرت تركيه جمهوري رييس اردوغان، طيب رجب ميهمان ۰۵۸ جمله از ۰۰۵نفر هزار حضور خود اقتصادي رشد بتواند تا است رمايهگذاري
  س است. داشته نيز اساسي ها
  شركت شود. تهران-پكن هاي همكاري بيشتر تقويت باعث منطقه عرب كشورهاي خصوص به كشورها
  برخي مسير در مهم كشورهاي از يكي عنوان به هم المللي بين سازمان ۰۷ كشور ۰۳۱ از خارجي براي اما دهد ارتقا درصد تا آن كنوني رقم از
  را
آيا بيدار ماندن تا 2 نصف ‌شب ايرادي دارد؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/30
آيا بيدار ماندن تا 2 نصف ‌شب ايرادي دارد؟
اختلال تاخير در خواب


مولف: كيت شلنات| مترجم: نرگس نخجواني|

ووكس - مثل رويا بود. چهارشنبه پيش در راه سوپرماركت كروگر به هيچ چراغ قرمزي نخوردم. هرچه مي‌خواستم ظرف پانزده دقيقه جمع كردم و پاي صندوق هم معطل نشدم. در خانه غذا را آماده كردم و ظرف‌ها را شستم بدون اينكه كسي مزاحم كارم شود يا مدام بپرسد شام كي آماده مي‌شود. وقتي كه آنلاين شدم خبري از وراجي توي فيس‌بوك و توييتر نبود. توانستم صندوق ايميل‌هايم را صفر كنم بدون اينكه پيام جديدي برسد. بعد بالاخره موفق شدم بر سكون ذهني‌ام غلبه كنم و آخرين مقاله مربوط به كارم را تمام كنم.

راز اين بهره‌وري معجزه آسا چه بود؟ اينكه كارهايم را از نيمه شب شروع كردم.

شب‌بيداران يا جغدهايي مثل ما آنطور كه جماعت سحرخيز گمان مي‌كنند، موجوداتي عجيب و تنبل و پريشان نيستند. وقتي كه مابقي جهان آرام مي‌گيرد، ما طبق زمان‌بندي خودمان مشغول كار و خلق و تعمير مي‌شويم. هر شب من از ساعت‌هاي خواب عمومي مي‌گذرم و منتظر فواره انرژي و الهامي مي‌شوم كه بعد از گرگ و ميشِ غروب خود را مي‌نماياند.  الگوي روزمره‌يي كه ميان من و بسياري از شب‌بيداران سراسر دنيا مشترك است با عنوان اختلال تاخير در خواب شناخته مي‌شود. ساعت داخلي بدن ماها اساسا چند ساعت عقب‌تر از ساعت‌هاي خواب و بيداري معمول تنظيم شده است.

براي ما تا دير وقت بيدار ماندن بخش آسانِ ماجرا است. چالش واقعي وقتي است كه ما بيدار مي‌شويم و با سحرخيزان روبه‌رو مي‌شويم، كساني كه جغدها را تنبل، نابالغ و ناسالم مي‌پندارند و آگاهي بيش از حدِ اين روزها درباره اهميت خواب هم به بدنامي ما دامن زده است.

من در ساعت ۹ خيلي بيشتر از ساعت ۵ احساس نيرو و خلاقيت مي‌كنم. از بي‌قراري و بي‌خوابي رنج نمي‌برم. وقتش كه برسد خواب خوب و عميقي خواهم داشت، وقتي كه خيلي ديرتر از باقي افراد است. من معمولا ساعت دو و نيم بامداد به بستر مي‌روم و زنگِ ساعت هم بين هشت‌ونيم تا نُه صبح به صدا درمي‌آيد. بيشتر روزها بعد از ظهر يا عصر چرت كوتاهي مي‌زنم تا دچار خواب‌آلودگي نشوم.

برخي پژوهش‌ها هر دو دسته عوامل محيطي و ژنتيكي را به اين آهنگ شبانه‌روزي انحرافي ربط داده‌اند، پس افرادي كه دير مي‌خوابند نمي‌توانند به تمامي خستگي بدنشان يا آمادگي آن براي بيدار شدن را تحت كنترل داشته باشند.

اين موضوع، مقاله‌ها، برنامه‌ها و دوستان خيرخواه را از اصرار بر اين مساله بازنمي‌دارد كه بهتر است ما هم «در ساعت عادي» به رختخواب برويم.

شب‌بيداران اقليتي باقي مانده‌اند كه بدنام شده‌اند و كسي به درستي آنها را درك نكرده است. ما خِرد قراردادي را به چالش مي‌كشيم تا از خير آن كامروايي معروف و همه غرايزي بگذريم كه سحرخيزان را «سالم، ثروتمند و خردمند» مي‌كند. پژوهشگران تخمين مي‌زنند كه از هر 10نوجوان يك نفر دوره‌يي از دير خوابيدن را تجربه مي‌كند، اما تنها كمتر از يك درصدشان تا دوره بزرگ‌سالي هم اين عارضه را دارند.

از آنجا كه بسياري از نوجوانان و كودكانِ مدرسه‌يي بطور طبيعي تا دير وقت بيدار مي‌مانند و ديرتر بيدار مي‌شوند، آدم‌ها اين الگو را با عدم بلوغ و كودكي مرتبط مي‌سازند. بيدارماندن تا ساعات اوليه بامداد چيزي است كه توقع مي‌رود شما با بزرگ ‌شدن آن را كنار بگذاريد: بلوغ به اين معناست كه شما با اشتياق ساعت ۶ صبح بيدار شويد. (مي‌توانيد از اينكه حتي در شب سال نو هم نمي‌توانيد تا نيمه‌شب بيدار بمانيد، گله و شكايت كنيد تا 3 امتياز ديگر براي بلوغ‌تان بگيريد.)

از ميان ما آنها كه زنگ ساعت‌شان مدت‌ها بعد از آنكه ديگران برنامه‌هاي صبحگاهي‌شان را تمام كرده‌اند به صدا درمي‌آيد، مي‌دانند كه ديگران به خاطر اين در رختخواب ماندن كج‌كج نگاه‌شان مي‌كنند. من فكر مي‌كنم يكي از دوستانم يك‌مقدار نخوت «پاشو خوابالو» دارد كه فهرستي از كارهايي را كه قبل از ساعت نه صبح انجام داده براي من مي‌فرستد يا حتي مقالات بي‌شمار درباره اينكه چطور سحرخيز شويم، برايم ارسال مي‌كند. از همه ما انتظار مي‌رود طبق برنامه سحرخيزها عمل كنيم، سايت‌ها و مجلاتي مثلِ رييل سيمپل يا ويمنز هلث درباره چگونه تا ديروقت بيدار ماندن، حرفي نمي‌زنند.

حداقل يك بار در ماه، وقتي كه زنگ بيدارباش آيفون همسرم در ساعت ۳۰: 4 صبح صدا مي‌دهد، من هنوز بيدارم. او به آرامي از اتاق‌خواب بيرون مي‌خزد، با چشم‌هاي نيمه‌باز به من خيره مي‌شود كه روي كاناپه دارم با لپ‌تاپ روشنم تايپ مي‌كنم و سر تكان مي‌دهد.(حالا هر بار كه صداي ضرب گيتار زنگ گوشي مي‌آيد، من انگار شرطي شده باشم، احساس شرم مي‌كنم) .

من مجبورم وقتي كه شب خانه كسي مي‌مانم يا همراه كسي در يك هتل اتاق گرفته‌ام، عادت‌هايم را تشريح كنم. كساني كه زودتر مي‌خوابند وقتي كه كسي تا ديروقت بيدار است، تمايل دارند فرض كنند كه قرار است تلويزيون ببيند يا بازي‌هاي كامپيوتري انجام دهد، انگار فراموش مي‌كنند آدم‌ها مي‌توانند پس از نيمه‌شب وظايفشان را انجام دهند، كار كنند و وقتشان را بهينه صرف كنند. حتي كارهاي معمولي -مثل دويدن روي تردميل در باشگاه «تناسب اندام شبانه‌روزي» يا پست‌كردن بسته‌يي در باجه اتوماتيك پست كه هميشه باز است- وقتي كه اينقدر دير انجام شوند به نظر مخفيانه مي‌رسند.

ايمان مذهبي من كه ترجيح فرهنگي نسبت به سحرخيزها را با حمايت كتاب مقدس از آنها درهم‌آميخته بر عذاب وجدانم افزوده است. ميان مسيحيانِ تبشيري امريكا، خيلي‌ها از يك مسيحي معتقد توقع دارند كه «نخستين ثمرات» هر روز را به «خلوت‌گزيني» با پروردگار اختصاص دهند(نيايش، مطالعه مذهبي و خواندن كتاب مقدس). پژوهشگران نيز دريافته‌اند كه افراد در صبح زود «آگاهي معنوي» بيشتري دارند.  در مواجهه با اين انتظارات، من واقعا درباره گناه‌آلود بودن عادت‌هايم دچار ترديد شدم: آيا دير خوابيدنم، خودخواهي است؟ آيا با ترجيح بهره‌وري، الگوهاي طبيعي كار و استراحت را كنار گذاشته‌ام؟

اما اضطراب گناه بدترين مسئله مربوط به ديرخوابي نيست. ما در طول كار رنج مي‌بريم. حتي اكنون كه برنامه‌هاي كاري منعطف رواج مي‌يابد، باز هم كارفرمايان سحرخيزها را ترجيح مي‌دهند و آنها را كه از ساعت‌هاي شناور استفاده مي‌كنند، تنبيه مي‌نمايند.  كاي چي يام، نويسنده همكار در يك پژوهش دانشكده مديريت دانشگاه واشنگتن، مي‌گويد: «در سه پژوهش مستقل، ما شواهدي دال بر تعصب طبيعي نسبت به صبحگاه را در محيط كار يافتيم.» او افزود:«تلويحا فرض مي‌شود كه افرادي كه در ساعت ديرتري از روز كار مي‌كنند در مقايسه با افرادي كه صبح زود را براي كاركردن انتخاب مي‌كنند، وظيفه‌شناسي و كارآمدي كمتري در كار دارند. »

حتي با اينكه من براي شغلي كه به من اجازه تغيير برنامه‌ام را بدهد در خانه كار مي‌كنم، هم‌چنان سعي مي‌كنم ساعات خواب و بيداري‌ام را پنهان كنم تا باعث سردرگمي افراد نشوم يا مجبور نباشم از ساعت‌هاي خواب و بيداري عجيبم دفاع كنم. يك دسته ايميل را ساعت يك بامداد مي‌نويسم و براي فرستادن آنها در ساعت9، ساعت كوك مي‌كنم. قبل از نخستين تماس روز در ساعت 9 يا 10يا 11 حرف ‌زدن را با سگم تمرين مي‌كنم تا صدايم وقتي كه تلفن را جواب مي‌دهم، گرفته و خواب‌آلود نباشد. (بدترين چيز وقتي است كه كسي تصميم مي‌گيرد به جاي صحبت پاي تلفن، مكالمه تصويري داشته باشيم؛ گاهي اوقات من مجبور شده‌ام براي پنهان‌كردن موهاي آشفته و لباس خوابم، وانمود كنم دوربينم كار نمي‌كند.)

اما گاهي هم مي‌گذارم اتفاق‌ها مسير خودشان را بروند. يك شب وقتي كه هشدار يك پيام كاري روي صفحه آمد بدون نگاه‌كردن به ساعت جواب دادم. همكارم نگران پرسيد:«واي خدا، بيدارت كردم؟» او در نايروبي كار مي‌كرد، آنجا ساعت يازده صبح بود و در ساحل شرقي امريكا، ساعت 3صبح.

براساس اعلام «اداره آمار شغلي» كمتر از پنج درصد از شاغلين امريكايي، شغلي دارند كه ساعت كاري‌شان بين نيمه‌شب و 4صبح باشد. بيشتر شب ‌بيداران با وجود اميد يا برنامه براي يافتن شغلي كه اجازه دهد در ساعات شب كار كنند؛ مجبور مي‌شوند در ساعات عادي كار كنند.

يك شب‌بيدار براي وب‌سايت«سوال از يك مدير» نوشته است كه چطور با دانستن اينكه آزمايشگاه‌ها اغلب با برنامه خودشان كار مي‌كنند، به رشته‌يي علمي گرايش پيدا كرد. او شغلي را پذيرفت كه در آن به او اطمينان دادند كه مي‌تواند ديروقت كار كند. اما آنها همچنان آزمايش‌هاي او را در ساعات صبح برنامه‌ريزي مي‌كردند. او گفته است:«من اضطراب زيادي را براي تبديل ‌شدن به فردي سحرخيز تحمل مي‌كنم.» او اضافه كرد كه از زود بيدار شدن جسما احساس بيماري مي‌كند و نگران است كساني كه طرح مسئله او را خوانده‌اند، مانند همكارانش، ممكن است به او بگويند كه بي‌خيال آن كار شود. خوشبختانه، نصيحت‌كننده خودش جزو شب‌بيداران بود و موافق بود كه: پيش‌شرط هر توافق شغلي آن است كه بتوانيد هروقت دلتان خواست بخوابيد. من تلاش كردم تا با برنامه زود خوابيدن و زود بيدار شدن وفق پيدا كنم اما شكست خوردم.

بيشتر بزرگسالان امريكايي بين ساعت ۱۰تا ۱۲شب مي‌خوابند و در طول ساليان، من تلاش كردم تا به اين اكثريت بپيوندم. بالاخره به نظر مي‌رسد كه علم طرفدار آنهاست: پژوهش‌ها مدعي‌اند كه سحرخيزان مقبول‌تر، فعال‌تر، شادتر و سالم‌تر هستند.

با دانستن اينكه اگر من و همسرم مي‌توانستيم در يك ساعت بخوابيم وضعيت آسان‌تر مي‌بود، صادقانه تلاش كرده‌ام خودم را اصلاح كنم. براي يك ماه كافئين را كنار گذاشتم، استفاده از دستگاه‌هاي الكترونيكي در آخر شب را ممنوع كردم، به آهنگ‌هاي آرامش‌بخش گوش كردم، روغن‌هاي مورد نياز را به شقيقه‌هايم زدم براي دوره‌هاي خواب نمودار كشيدم و حتي شروع به مصرف يك دوز ملاتونين كردم، همان هورموني كه الگوي خواب را مرتب مي‌كند.

هيچ كدام كارساز نبود. در عوض، چند ساعت در تخت دراز كشيدم و ساعت‌هاي متوالي از اينكه «هنوز» بيدارم وحشت‌زده بودم تا اينكه حوالي همان ساعتِ معمول خوابم مي‌بُرد. بيشتر شب‌ها، تلاش براي زودخوابيدن همانقدر بيهوده بود كه بخواهم با قدرتِ تمركز، پنج اينچ بلندقدتر شوم يا رنگ موهايم را تغيير دهم. قرار نبود چنين اتفاقي بيفتد. چگونه با وضع غيرعادي‌ام كنار آمدم

يك هم‌اتاقي سابقم حالا روانشناسي است كه در حال طي دوره تخصص درباره اختلالات خواب و مزاج است. او به خاطر دارد كه من 7سال پيش وقتي كه در دوران تحصيلات تكميلي با هم زندگي مي‌كرديم، تا ديروقت مشغول كاركردن يا تماشاي ويديوهاي آموزش گريم در يوتيوب بودم(يك استراتژي ديگر براي به خواب رفتن) . چند وقت پيش به او اعتراف كردم كه هنوز هم تا ديروقت بيدار مي‌مانم. وقتي برايش توضيح دادم كه وقتي تا ديروقت كار مي‌كنم و ديرتر بيدار مي‌شوم، چقدر راحت‌ترم، همان وقت با چندكلمه پاسخ داد: اختلال تاخير در خواب.

خوابيدنِ خودخواسته در ساعت 3نيمه شب از من چيزي بيش از آدمي صرفا «شب‌دوست» مي‌سازد. اما او به من اطمينان داد اين موضوع الزاما مشكل‌آفرين نيست. اگر ديرخوابي من تاثيري منفي بر زندگي‌ام نداشته باشد، مشكلي ندارد كه از سوخت نيمه‌شب استفاده كنم. او گفت اگر در كل كم‌خوابي داشته باشم و در نتيجه به عوارض روحي و جسمي يا سستي در محل كار دچار شوم، آنگاه بايد فكري به حال اين مشكل كنم.

همه افراد از درمان‌ها نتيجه راضي‌كننده نگرفته‌اند اما براي حقه‌زدن به ساعت داخلي بدن ما براي آنكه چند ساعت زودتر بخوابد، به تلاشي سنجيده نياز است، مثلا تنظيم شب به شب ساعت خواب با ملاتونين يا قرارگرفتن در معرض يك جعبه نور هنگامِ صبح.

در نهايت يادگيري درباره تاخير در خواب به من كمك كرد تا راحت‌تر بخوابم. الهامات نويسندگي آخر شبم، چُرت‌هاي پشت سر هم در آخر هفته، بي‌ميلي گارفيلد-مانند صبح‌ها، همه توضيحي داشت كه تا مراحل سلولي را هم در بر مي‌گرفت. من در برابر برنامه خواب دنيا مقاومت نمي‌كردم، من تنها داشتم طبق برنامه خواب خودم عمل مي‌كردم. در اعماق وجودم باورم داشتم كه اين نتيجه خودخواهي اخلاقي فرد نيست، حالا براي اين باور مدرك داشتم.  طي سال‌ها، هر بار كه مي‌فهميدم كس ديگري هم پس از نيمه‌شب بيدار بوده است، كمتر احساس غيرعادي بودن مي‌كردم و بيشتر حس مي‌كردم كه عضو انجمن مخفي آخرشبي‌ها هستم. بعضي از اين آدم‌ها به خاطر بيماري بيدار مي‌ماندند، برخي به خاطر نوزادِ تازه به دنيا آمده يا موعدِ نزديك تحويل كارهايشان اما بقيه تنها ترجيح مي‌دادند بعد از تاريكي كار كنند.

در برابر تمام عيب‌جويي‌ها به شب ‌بيداران، ما همچنان به عنوان متفكريني خلاق‌تر، جسورتر و راهبردي‌تر شناخته مي‌شويم. تصويرهاي كاريكاتوري از هنرمندان، مخترعان يا نويسنده‌هايي كه براي دنبال‌كردن ايده‌هايشان تا ديروقت بيدار مي‌مانند، بي‌نكته نيست. جاش فاكس، كارگردان مستندسازي كه نامزد جايزه اسكار بوده، گفته است كار كردن تا ديروقت بخشي از رويه اوست:«من يك جغدم و خوشبختانه حرفه من پشتيبان اين خصيصه است. بهترين ايده‌ها در تاريكي شب به سراغم مي‌آيند. دوستانم مي‌دانند كه من بيدارم، براي همين مي‌توانند ساعت3صبح به من زنگ بزنند اما 8 صبح نه!»

من درك مي‌كنم. شب‌هنگام من احساس مي‌كنم ذهنم بازتر است و خلاقيت و نيروي بيشتري دارم، آزادم تا هروقت كه مي‌خواهم كار كنم. اگر شما وقتي به محل كار خالي‌تان رفته باشيد(آخر هفته يا تعطيلي يا وقتي كه همه به تعطيلات رفته‌اند) مي‌توانيد كار كردن پس از نيمه‌شب را تصور كنيد. نه جلسه‌يي نه جايي كه بايد در آن حاضر شويد، نه وقفه‌يي. به طور ترسناكي همه‌چيز ساكت است فقط شما هستيد و افكارتان.  فكر مي‌كنم هر چه بيشتر به شب‌دوست‌ها آزادي دهيم تا به روند ديروقت كار كردنشان تكيه كنند، بيشتر مي‌توانيم مزاياي برنامه‌هاي منعطف را ببينيم مثل رضايت كارمندان و رشد كارآمدي.

من نگراني‌هاي مربوط به عادت‌هاي مغشوش خواب در امريكا را درك مي‌كنم(آنقدر شديد كه «مراكز كنترل بيماري‌ها» سال گذشته خواب ناكافي را به عنوان مسئله سلامت عمومي اعلام كردند.) اما ما نمي‌توانيم خواب ناكافي را با دير خوابيدن يكي بدانيم. تاخير در خواب هر چند مي‌تواند به ساير مسائل خواب مرتبط باشد اما در اين موضوع سبب اصلي نيست.  چه شب‌بيدارن و چه سحرخيزان و چه افرادي در ميانه ما، همگي به مرز فرسودگي شغلي رسيده‌ايم و مي‌توانيم عادت‌هاي خواب سالم‌تري داشته باشيم. پس بياييد تلفن‌هاي همراهمان را كنار بگذاريم و هر كاري كه مي‌توانيم انجام دهيم تا 6،7 يا 8 ساعت بي‌وقفه استراحت كنيم.  اما اگر مي‌خواهيم كساني كه تا ديروقت بيدارند خواب بيشتري داشته باشند، نيازي نيست كه آنها را مجبور كنيم زودتر بخوابند فقط بايد بگذاريم بخوابند.

منبع: ترجماننویسنده:
حذف دست‌اندازهاي سرمايه‌گذاري با جاده ابريشم جديد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/30
حذف دست‌اندازهاي سرمايه‌گذاري با جاده ابريشم جديد


در شرايطي روابط حوزه انرژي چين و خاورميانه در حال گسترش است كه روابط ايران و كشورهاي منطقه چندان تعريفي ندارد و به خصوص بعد از برجام رقابت شديدي بين كشورهاي منطقه خاورميانه بر سر تصاحب سرمايه‌هاي خارجي از يك‌سو و كسب بازارهاي انرژي از سوي ديگر آغاز شده و ادامه دارد.

در اين بين يكي از كشورهايي كه در حوزه انرژي سعي در نفوذ بيشتر در منطقه خاورميانه دارد چين است. اين كشور كه يكي از مصرف‌كننده‌هاي بزرگ حامل‌هاي انرژي است يكي از شركاي اصلي انرژي ايران نيز محسوب مي‌شود. پادشاه عربستان اخيرا با سفر به چين قراردادهاي تجاري مهمي را با اين كشور امضا كرد كه يكي از اين قراردادها در حوزه انرژي بود كه به ايجاد يك كنسرسيوم چيني براي خريد سهام آرامكوي عربستان اختصاص داشت.

مسائل ژئوپليتيك منطقه نيز در حال تغيير شكل به نفع عربستان و همكاري اين كشور با چين است. كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني روابط نزديك ابرقدرت‌هاي بزرگ دنيا با عربستان همچون امريكا و چين و ساير كشورهاي آسيايي مي‌تواند فتح بابي بر توسعه قدرتمند اقتصادي سعودي‌ها باشد.

چين نيازمند فرصت‌هاي جديد اقتصادي براي سرمايه‌گذاري است تا بتواند رشد اقتصادي خود را از رقم كنوني آن تا 8 درصد ارتقا دهد اما براي اين منظور نيازمند تضمين منابع انرژي است كه به نظر مي‌رسد روابط با عربستان مي‌تواند اين ضمانت را به چيني‌ها بدهد. تا پيش از اين تلاش چين بيشتر محدود به سرمايه‌گذاري در كشورهاي ايران و عراق مي‌شد كه توسط شركت‌هايي همچون ساينوپك عملياتي شده است با اين حال به نظر مي‌رسد چين در حال تغيير جهت به سمت بازارهاي ديگر خاورميانه و شمال آفريقا است.

شركت‌هاي چيني به خصوص در منطقه كردستان عراق فعاليت‌هاي قابل توجهي براي توسعه نفتي اين مناطق انجام داده‌اند اما بعد از رفع تحريم‌هاي ايران فعاليت‌هاي خود را در كشور ما كاهش داده و محدود كرده‌اند. با اين حال با راه‌اندازي راه ابريشم زمينه‌هاي جديدي براي همكاري بين ايران و چين آغاز در زمينه‌هايي مثل صنعت برق و انرژي‌هاي خاك، تكنولوژي، ساخت و ساز، آهن و فولاد، ذغال سنگ، نفت، مالي، بانكي و بيمه، سرمايه‌گذاري، ارتباطات، هوا- فضا، تجهيزات صنعتي، خودرو، حمل و نقل، كشاورزي، نوشيدني، دارو و تجارت بين‌المللي آغاز شده است.

اين در شرايطي است كه كمربند جاده ابريشم زمينه‌هاي مشاركت ساير كشورها از جمله روسيه را نيز فراهم آورده است. دو روز پيش اجلاس بين‌المللي جاده ابريشم در چين كار خود را با حضور هزار و 500 نفر از جمله 850 ميهمان خارجي از 130 كشور و 70 سازمان بين‌المللي آغاز كرد و به پايان رساند.

وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان درباره نقش ايران و ارزيابي اجلاس مذكور گفت كه چين مي‌خواهد نقش موثرتري در اقتصاد جهان ايفا كند و طرح راه ابريشم نوين نيز در همين راستا است و موسسات مالي چين از موسسات بانكي بزرگ دنيا بوده و در تامين اعتبارات مالي پيشرو ديگر كشورها هستند.

او اجراي برنامه راه ابريشم را براي همه كشورها مفيد دانست و گفت كه بسياري از كشورها در سطوح بالا در اجلاس حضور داشتند و ديدگاه‌ها و اظهارات مطرح شده نشان مي‌دهد كه دولت‌ها و كشورها طرح را جدي گرفته‌اند. در اين بين حضور ساير كشورها از جمله روسيه و تركيه به عنوان موافقان اين طرح نشان مي‌دهد زمينه‌هاي توسعه همكاري‌هاي منطقه‌يي زيادي براي اجراي اين طرح وجود دارد.

ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه با استقبال از طرح «يك كمربند - يك جاده» گفت: روسيه به صورت فعالانه در اجراي اين پروژه جهاني با چين و ديگر كشورهاي ذي‌نفع مشاركت خواهد كرد. علي طيب‌نيا، نماينده ايران در اين اجلاس هم تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي تمام توان خود را براي اجراي اين طرح به‌كار مي‌گيرد.

رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه هم به عنوان يكي از كشورهاي مهم در مسير جاده ابريشم با حضور در اين اجلاس عزم تركيه در احياي جاده ابريشم را نشان داد. علاوه بر سه كشور بزرگ روسيه، ايران و تركيه، كشورهاي آسياي ميانه هم از ايده احياي جاده ابريشم حمايت كرده‌اند. به عقيده كارشناسان اين طرح مي‌تواند از كاهش نقش همكاري‌هاي ايران و چين و ابرقدرت‌هاي آسيايي ايران جلوگيري كند كه برخي كشورها به خصوص كشورهاي عرب منطقه به دنبال آن هستند.

عربستان در تلاش است تا مانع همكاري‌هاي ايران و چين شود و سعي مي‌كند با جذب سرمايه‌هاي چيني در حوزه‌هاي نفت، پتروشيمي و پالايشي همكاري‌هاي ايران و چين را به سمت خود معطوف كند. با اين حال به نظر مي‌رسد جاده ابريشم جديد مي‌تواند اين موضوع را خنثي كرده و باعث تقويت بيشتر همكاري‌هاي تهران-پكن شود.نویسنده:
ارتباطات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1396/2/30
ارتباطات


 اختلالي در حوزه ارتباطات نداشته‌ايم

  وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه تاكنون در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اختلالي ايجاد شده است؟ گفت: خير تاكنون در اين زمينه هيچ مشكلي ايجاد نشده است.

به گزارش ايسنا، محمود واعظي در حاشيه بازديد از ستاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به همكاري ميان وزارت ارتباطات و وزارت كشور اظهار كرد: طبيعي است با همكاري چند ماه گذشته ميان همكاران من با وزارت كشور براي آماده‌سازي بستر انتخابات الكترونيكي و كليه كارهايي كه به عرصه‌ آي‌تي برمي‌گردد، همكاري نزديكي داشته‌ايم و همكارانم از شب گذشته در وزارت كشور حضور داشته‌اند.  وي در رابطه با ارزيابي‌اش از مشاركت مردم در انتخابات تصريح كرد: من هم جايي كه راي دادم و هم در مسير مشاهده كردم مردم به نداي رهبر معظم انقلاب لبيك گفتند و بايد منتظر باشيم مردم ايران حماسه جديدي را بيافريند.  واعظي با بيان اينكه حضور مردم در انتخابات فوق‌العاده بوده است و اين تنها مختص به تهران نيست، خاطرنشان كرد: با توجه به اخباري كه در سراسر كشور دارم چه در شهرهاي كوچك و بزرگ و چه در روستاها مشاركت مردم بالا بوده است. معمولا عصرها صف‌هاي انتخابات شلوغ مي‌شوند ولي ديديم كه از صبح امروز و پيش از آغاز انتخابات اين صف‌ها شكل گرفته بود.  وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه با بيان اينكه مشاركت بالاست اين مساله موجب افزايش اقتدار ايران مي‌شود و عزت ايران و نظام را بيشتر مي‌كند، گفت: افزايش مشاركت مردم در انتخابات باعث مي‌شود توطئه‌هايي كه دشمنان اسلام و امريكا طراحي كردند، خنثي شده و در داخل كشور وحدت و انسجام ملي ايجاد شود.  واعظي با بيان اينكه ان‌شاء‌الله روز شنبه رقابت‌ها ميان گروه‌ها تمام و رفاقت شروع مي‌شود، تصريح كرد: هم مردم و هم نامزدها بايد متوجه باشند كه رقابت ما تا روز گذشته تا ساعت ۸ صبح بود. فردا فقط رفاقت و همكاري است و هر كس برنده شد بايد مطيع قانون باشيم و مردم به اين قانون احترام گذشته و مطيع آن باشند و هركس برنده شد مردم و گروه‌ها با فرد پيروز همكاري كنند.  وزير ارتباطات در پايان گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي ما هيچ مشكلي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات وجود نداشته و اين‌بار با وجود گسترده بودن رقابت‌هاي انتخاباتي پيش بيني مي‌كرديم رقابت و مشاركت بالاست. حتي در مقايسه با انتخابات مجلس سال ۱۳۹۴ برخي از ظرفيت‌هاي ما سه تا چهار برابر افزايش يافته است.سرعت اينترنت ايران

چقدر است

با اجرايي شدن فاز دوم شبكه ملي اطلاعات، متوسط سرعت دسترسي پهن‌باند ثابت چهار مگابيت بر ثانيه و متوسط سرعت دسترسي پهن‌باند همراه به سه مگابيت بر ثانيه رسيد.  به گزارش ايسنا، فاز دوم شبكه ملي اطلاعات بهمن‌ماه سال گذشته عملياتي شد تا بدين‌ترتيب دسترسي به محتواي داخلي با سرعت و كيفيتي بهتر براي مشتركان اينترنت مسير شود. پس از اجرايي شدن فاز دوم اين شبكه، وزارت ارتباطات در قالب آمار متوسط سرعت دسترسي به اينترنت در بخش‌هاي مختلف را اعلام كرد.  طبق اين آمارها ضريب نفوذ دسترسي پهن‌باند ثابت خانگي به ۶۰ درصد رسيده و ضريب نفوذ دسترسي پهن‌باند سيار به ۳۵ درصد رسيد و سرانه ترافيك ۲۷ كيلوبيت بر ثانيه اعلام شد. همچنين نسبت ترافيك داخلي ۵۰ درصد عنوان شده است.  اما اين ارقام بر اساس اطلاعات نشريه ارتباطات، در شرايطي اعلام شده كه پيش از اين و در فاز اول شبكه ملي اطلاعات متوسط سرعت دسترسي پهن‌باند ثابت سه مگابيت بر ثانيه و متوسط سرعت دسترسي پهن‌باند سيار، دو مگابيت بر ثانيه اعلام شده و ضريب نفوذ دسترسي پهن‌باند ثابت خانگي در فاز اول ۴۰درصد بوده و ضريب نفوذ دسترسي پهن‌باند سيار ۳۰ درصد بود.  سرانه ترافيك در فاز اول شبكه ملي اطلاعات ۱۴ كيلوبيت برثانيه بوده و نسبت ترافيك داخلي در اين مرحله ۴۵ درصد عنوان شده است.بهترين راه مقابله با باج‌افزارها

بهترين راه براي اينكه به حملات باج‌افزاري آلوده نشويد، آپديت خودكار سيستم عامل است؛ همچنين بهتر است پيش از اينكه دستگاه و داده‌هايتان مورد هجوم يك حمله باج‌افزاري قرار بگيرند، از داده‌هاي خود بك‌آپ‌ بگيريد تا حتي در صورت حمله بتوانيد آنها را بازيابي كنيد.  ‌ حمله عظيم باج‌افزار واناكريپت در روز جمعه رايانه‌ها را در بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و شركت‌ها در سراسر جهان فلج كرد، حمله‌يي كه برخي معتقدند بزرگ‌ترين طرح اخاذي آنلاين تاريخ است. در اين حمله باج‌افزار تاكنون بيش از ۳۵۰ هزار رايانه آلوده شدند.  اگرچه واناكريپت بيشتر كامپيوتر شركت‌ها را آلوده كرد، انواع ديگري از باج‌افزار هستند كه بطور منظم كاربران در خانه را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در اغلب موارد، فايل‌ها توسط نرم‌افزارهاي مخرب رمزگذاري شده و صاحب كامپيوتر يك پيام خواستار باج مي‌بيند كه در صورت عدم پرداخت باج، تمامي داده‌ها از بين خواهد رفت.  گزارش‌هاي مبني بر چگونگي جلوگيري از حملات باج‌افزار و ديگر مشكلات نرم‌افزارهاي مخرب نوشته شده است. در صدر اين فهرست، قرار دادن امكان به‌روزرساني خودكار براي سيستم‌هاي عامل كامپيوتر و تلفن است. هركس كه آخرين پچ‌هاي ويندوز ۱۰ را دريافت كرده بود، از اين حمله اخير در امان بود، در حالي كه افراد بدون آخرين به‌روزرساني آسيب‌پذير بودند.  ديگر احتياط بزرگ، گرفتن بك‌آپ (پشتيبان‌گيري) از اطلاعات است. اينكه بطور منظم از دستگاه‌هاي خود بك‌آپ بگيريد به شما بهترين امكان را مي‌دهد كه وقتي به باج‌افزاري آلوده شديد، كامپيوتر خود را بازيابي كنيد.  زماني كه شما از تمام عكس‌هاي مهم و فايل‌هاي خود يك كپي داشته كه آن را در يك فضاي ابري يا در يك هارد خارجي در خانه ذخيره كرده باشيد، نيازي نيست كه براي بازيابي اطلاعات خود باجي بپردازيد. در عوض مي‌توانيد تمام فايل‌هاي رمزگذاري‌شده و نرم‌افزارهاي مخرب را پاك كنيد و دستگاه خود را به حالت قبل از حمله برگردانيد.  به گزارش ايسنا، در روزهاي اخير باج‌افزاري تحت عنوان واناكريپت (wannacrypt) با قابليت خودانتشاري در شبكه كشورها شيوع يافته كه قرباني‌هاي بسياري را در شركت‌ها اساسي نيز داشته است.نویسنده:

  اخبار Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  9
  يعامتجا ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 يمن
  در وبا 3برابري رشد هفته
  يك سالمت
  طي حوزه طاليي راهكار
  2 در سرخ صليب المللي بين كميته نمايندگي
  رييس يمن در گذشته هفته طي وبا به مبتاليان شمار گفت:
  يمن است. شده برابر
  سه در وبا تلفات افزود: فيت الكساندر ايرنا، گزارش بهداشت
  به در آن كاركرد مقاومتي
  اقتصاد وبا به مشكوك مورد 41زار رسيده، 681ورد به
  يمن به ابتال معرض در يمني ميليون 6.7 شده، گزارش
  نيز هستند. بيماري
  اين داخل ساخت پزشكي تجهيزات دارويي اقالم رجايي|
  سهيال شرايط به خود توييتري حساب در همچنين
  وي قاچاق ده پدي با فراگير مبارزه آن الزم كه
  است شهيدبهشتي| دانشگاه راديوتراپي
  كارشناس كرد اشاره بيمارستاني تختهاي كمبود درمان
  سخت تجهيزات دارويي اقالم يرويه واردات مقدمه
  كاال انها بيمارست راهروهاي در بيماران از بسياري گفت:
  و در موجود اهداف صدر در آنچه است.
  پزشكي در كه اقتصادي آن يعني مقاومتي»
  «اقتصاد اند ده بستري بيماران ديگر تهاي زيرتخ يا زمين
  روي انديشه به جانبه همه توجه است، مقاومتي اقتصاد يها دشمن شرايط در تحريم، شرايط در فشار
  شرايط انها بيمارست اطراف در خود نهاي ماشي داخل برخي
  حتي رونق جهت در داخلي هاي سرماي حداكثري جذب رشد كننده تعيين يتواند شديد هاي مت خصو
  و براي گزارش اين بر بنا يكنند. دريافت را درماني
  خدمات هاي وزه در علمي رونق آن دنبال
  اقتصادي معظم مقام بيانات از (بخشي باشد كشور
  شكوفايي بهداشت هاي بخش گذشته روزهاي طي وبا، شيوع با
  مقابله ايجاد بهدنبال است. سالمت حوزه همچون
  مختلف دانشجويان) با ديدار در
  رهبري مركز هفت در سرخ صليب المللي بين كميته آبرساني
  و نظام چهره مقاومتي اقتصاد بر مبتني ستهاي
  سيا توسط بار نخستين براي مقاومتي، اقتصاد
  واژه در يمن مختلف هاي استان در بيمارستان هفت
  اصلي فكننده مصر تخانه وزار يك از كشور مت سال شد. مطرح 1389 سال در رهبري معظم
  مقام 20000 نمكي هاي ول محل وريدي، هاي رم توزيع
  حال تغيير توليدكننده سودآور وزارتخانه يك به كارآفريني از مفهومي را مقاومتي اقتصاد
  ايشان اند. وده آب تصفيه
  قرص اقتصادي هاي وابستگي رفع سبب كه كرد
  خواهد اين طول در كردند. معرفي ملي توان تقويت
  و يمن در سرخ صليب المللي بين كميته حال همين
  در رونق داخلي توليدات افزايش بيگانگان،
  به در مقاومتي اقتصاد از متعددي تعاريف
  ساليان، فراهم براي تالش در كرده وبا ضد تهاي كي تهيه به
  اقدام هاي رداري رهب به ارتقاي اشتغال، ايجاد
  اقتصادي، بنا ازجمله است شده بيان مختلف هاي
  حوزه است. آب تصفيه براي كلرين
  كردن خوداتكايي افزايش تحريم شرايط در اقتصادي معناي به را مقاومتي اقتصاد ديگري، تعريف
  بر شرايط ارزيابي به همچنين سازمان اين
  كارشناسان سالمت حوزه در اقتصادي امنيت ايجاد همچنين بالندگي توسعه منظور به اقتصاد
  توانمندسازي مورد ملزومات ارسال به نسبت لزوم صورت در تا هد
  پرداختان يشود. ايراني هاي واده خان
  براي توليد افزايش آن، دنبال اقتصادي رشد
  و كنند. اقدام وقت اسرع در هوايي هصورت
  نياز توليد در سالمت حوزه سهم افزايش
  ب) دانند. مي داخلي
  ناخالص يمن، در اوضاع وخامت به توجه با جاري ماه
  طي تخصيص هاي هزينه سهم داخلي:
  ناخالص توان تقويت مقاومتي، اقتصاد اصلي
  هدف ضمن كه كرد اعالم سرخ صليب المللي بين
  كميته ناخالص توليد در سالمت بخش در دادهشده توليدكننده از حمايت هدف با داخلي
  توليدات تا است درصدد كشور اين در خود عمليات
  گسترش يتوان درواقع است. 01درصد از كمتر داخلي اركاني بر مقاومتي اقتصاد است. داخلي نخبه
  و دالر ميليون 90 به را يمن مردم به رساني كم
  بودجه توليدكنندگي در مت سال حوزه نقش كرد
  بيان همه از مندي بهره )2 اقتصاد بودن اوم مق )1
  چون: عربي بهجزيره ش كشور فقيرترين يمن دهد.
  افزايش بحران اين از خروج راه است. پايين بسيار
  داخلي همهجانبه حمايت مردمي دولتي هاي
  ظرفي گسترده جنگ معرض در 1394 سال فروردين
  از زايايي، توليد به سالمت كنندگي مصرف تبديل
  و ارائه مصرف مديريت )4 داخلي توليدات
  از كشورهاي برخي عربستان ائتالف سوي از يي همهجانبه اقتصادي مقاومت هاي سياس اجراي گرو در هنگامي است. استوار آن، پيرامون صحيح
  الگوي عربي ائتالف گسترده حمالت است. گرفته قرار
  عربي مقاومتي اقتصاد يشدن اجراي با شك بدون است. شرايط در چه شود، تحكيم اقتصاد هاي يه پا
  كه يمن مردم عليه سعودي دولت سركردگي به
  امريكايي در موجود شهاي چال توان المت س حوزه
  در ادامه توانايي غيرتحريم، شرايط در چه
  تحريم ادامه غربي عربي محافل سكوت سايه در
  همچنان اين توليدات سهم كرد مديريت را بخش اين ديدگاه سالمت: بخش در داخلي هاي ذاري سرماي توازن عدم گوياست، اول نگاه در آنچه اما است در بيماران جيب از خروجي هزينه ميزان 93
  سال هاي تن مقابل در داشته را باروري
  حيات يمن مختلف مناطق به عربستان مداوم حمالت
  دارد. داد. افزايش داخلي ناخالص ميزان از را بخش به تاكنون گذشته هاي هه در سالمت مسووالن بار چنانچه است. بخش دو اين ميان منطقي بلتوجه قا آنچه اما يافت؛ كاهش دولتي هاي
  بخش يكند. مقاومت مقابله اقتصاد، بدنه بر
  واردشده نداشته، پي در كشتار ويراني جز يي نتيجه تاكنون
  كه بوده هر هزينب گرا رف مص ديدگاهي سالمت، حوزه خصوصي بخش دوش بر مت سال حوزه ينهيي هز حوزه مسائل مشكالت كه است آن است تامل قاب توليدات تقويت مقاومتي، اقتصاد
  آرمان رقم عربي فقير كشور اين در را وخيمي انساني گيري
  اوضاع نتيجه توليدكننده نگاه با اندكي بسيار ميزان به است سالمت داران ان سك كه است آن دهنده ان نش باشد هايي سياس چنين اجراي از فراتر ايران در سالمت توليدكننده از حمايت هدف با داخلي
  ناخالص است.
  زده تصويب درگرو مقاومتي اقتصاد تحقق ه الزم پيرامون يها بررس است. شده نگاه آن به سرمايه دارند داشته مت سال بخش به فگرا مصر نگاهي بنيادين هاي گذاري سياست نيازمند
  است آن است مبرهن واضح آنچه است. داخلي
  نخبه داخلي گذاري يه سرما بر مبتني هاي ت سياس كمتر كه يدهد نشان مت سال در يهگذاري سرما را مت سال بخش در گذاري يه سرما انديشه است. جانبه همه
  مديريت انساني سرمايه اهميت دنيا جاي همه در كه شدند
  است وبا قرباني يمني 209 يونيسف: براي مناسب بستري ايجاد با اقتصادي رونق سالمت به شده داده تخصيص هاي هزينه 4درصد از سالمت نظام تحول طرح اجراشدن با هاند.
  نپذيرفت هاي سرماي ساير از كمتر اقتصادي توسعه روند
  در متحد ملل سازمان كودكان صندوق حال همين
  در داخلي توليدكنندگان متر چهتما هر فعاليت يشود. سالمت در گذاري سرماي صرف از رضايت كسب به موفق تاحدودي طرح اين سالمت بخش قوت نقاط انساني نيروي در هگذاري سرماي نيست.
  موجود بهداشتي وخيم اوضاع به اشاره با چهارشنبه روز
  (يونيسف) هاي شرك ظهور بروز براي مناسب زمينه ايجاد هاي ينه هز از زيادي ميزان اختصاص هر اما شد سالمت حوزه به جعهكنندگان مرا جانب در مت سال بخش امتياز ترين اصلي ترين مهم در اساسي هاي روش از يكي خود انساني
  انديشه كشور اين عليه عربستان تحميلي جنگ نتيجه در يمن
  در يرويه، واردات قاچاق با مبارزه شبنيان، دان وجود عدم درمان بخش به سالمت حوزه اشتباه خطا از مبرا شود مي اجرايي كه طرحي است. بوده سالمت نظام تحول طرح اخير، هاي ال
  س است. داخلي بالندگي اقتصادي رشد
  اعتالي بر اخير هاي هفته طول در يمني شهروند 209 كه كرد
  اعالم داخل اقتصادي انساني هاي ته داش به اتكا پيشگيري: بهداشت بخش در گذاري يه سرما دارد. همراه به را مخالفاني معايب نيست مت سال نظام آنكه دليل به گذشته لهاي سا
  در نيروي بهداشت المت س سطح ارتقاي
  امروزه دادند. دست از را خود جان وبا بيماري به ابتال
  اثر ديگر كشورهاي موفق تجارب از استفاده كشور، انحورانه درمم آموزشي سيستم وجود دليل به جمله از سالمت حوزه در موجود مشكالت برخي سياستي هاي اولويت از يكي عنوان به گاه
  هيچ مديريت هاي شيو يترين اصل از يكي
  انساني آماري در يونيسف صنعا، از فرانسه خبرگزاري گزارش
  به اجتماعي فرهنگ با متناسب آن سازي بومي بخش درماني، بر بهداشتي هاي اولوي وجود عدم از: عبارتاند حوزه اين همواره بود، نيامده شمار به دول در است. انساني كار نيروي از صحيح رهوري
  به در گرفته بر در را يمن سراسر وبا اينكه اعالم با
  رسمي است. ملي خودباوري درنهايت ايران مذهبي خدمات صرف مت سال حوزه هاي هزينه عمد بيماران: جيب از پرداخت ميزان بودن باال هيچگونه آن روي دانسته ينهبر هز يي حوزه را سرمايه يك عنوان به سالم افراد اجتماعي،
  نگاه شده، يمني 209 شدن كشته به منجر اخير هفته
  چند اقتصاد اجراشدن با است مشخص آنچه بهداشتي، امور به اندكي هزينه يود درماني المت، س نظام تحول طرح در موجود اصلي هدف شده واقع مغفول نگرفته صورت هگذاري
  سرماي همراتب انديشه فكر مولد كار نيروي
  انساني به ابتال به مشكوك نيز ديگر نفر هزار 17 از بيش
  افزود: خصوصي هاي ينه هز چشمگير كاهش با مقاومتي غربالگري بر مبتني هاي ت سياس پيشگيري المت س مالي تامين در همگاني عدالت
  اجراي هستند. بيماري
  اين مواجه سالمت حوزه در عمومي هاي هزين افزايش از ديگر يكي كه شده داده تخصيص آموزش مربوطه ههاي هزين پرداخت در مردم سهم
  كاهش صليب المللي بين كميته كه است حالي در
  اين توليدكنندگي ايجاد با كه معنا بدان شد خواهيم خود كه است المت س بخش در موجود معضالت معاونت توسط هشده ارائ هاي زارش به بنا
  است گذاري سرمايه بر مبتني هاي سياست تصويب درگرو مقاومتي اقتصاد تحقق
  الزمه هفتم از وبا شيوع بود: كرده اعالم گذشته دوشنبه
  سرخ خروجي ميزان سالمت حوزه در گذاري سرماي درماني خدمات به مربوط هاي هزين افزايش سبب اهداف تحقق جهت در زير اقدامات المت،
  س تمامتر هرچه فعاليت براي مناسب بستري جاد اي با اقتصادي رونق
  داخلي را يمني 184 جان دوشنبه، روز تا آوريل) 27(
  ارديبهشت هستند مردم همان كه خصوصي بخش جيب از است. شده كشور در صورت سالمت نظام تحول طرح مقاومتي
  اقتصاد هاي شركت ظهور بروز براي مناسب زمينه ايجاد داخلي
  توليدكنندگان مشكوك يمن سراسر در نيز ديگر نفر هزار 11 است
  گرفته سبب يافت خواهد كاهش چشمگيري ميزان به به توجه عدم دارو رويه واردات است:
  گرفته است. شده گزارش بيماري اين به ابتال به اقتصادي انساني هاي داشته به اتكا رويه، بي واردات اچاق با مبارزه بنيان،
  دانش خواهد المت س تحول طرح اهداف سازي اده پي داخل ساخت داروهاي توليدكننده هاي شرك مردم جيب از پرداختي هاي هزين كاهش
  الف) يمن در وبا قربانيان تعداد افزايش آنكه ضمن
  يونيسف ميزان از اقتصادي شكوفايي رونق ايجاد با شد. در توسعه تحقيق سرانه بودن يين پا 04درصد) به درصد 58 (از 81درصد تا با متناسب آن سازي بومي ديگر كشورهاي موفق تجارب از استفاده كشور،
  داخل باره اين در شده اعالم آمار كه افزود خواند، «وحشتناك»
  را شد خواهد كاسته سالمت حوزه در بيكاران هاي كت شر به كافي توجه عدم مت سال حوزه 30 (از سرپايي خدمات درصدي 15 كاهش است
  ب) ملي خودباوري درنهايت ايران مذهبي اجتماعي
  فرهنگ يشود. خاصي منطقه نه يمن سراسر به مربوط حوزه اين در علمي توسعه شكوفايي رشد با بنيان دانش درصد) 15 به
  درصد خبرگزاري به يونيسف االسعدي»سخنگوي «محمد خدمات هاي ينه هز درصدي 25 كاهش ج) تخصيص سالمت نظام تحول طرح اجراي با اما
  بود؛ داشت. خواهد افراد ساير به نسبت باالتري
  بازدهي ابتال به مشكوك مورد نفر هزار سه روزانه كه گفت فرانسه آزمايشگاهي پاراكلينيكي تشخيصي يي وزارتخان عنوان به نه دولت جانب از هايي
  هزين بهداشتي هاي سياس اجراي افراد سالمت
  حفظ كه است درصدد يونيسف افزود: وي يشود. ثبت وبا به بستري خدمات براي درصدي 32 كاهش د) كيفيت ارتقاي جهت به بلكه كننده مصرف بر هزينه يك ايجاد مستلزم درماني، هاي سياست بر
  اولي نظام تحول طرح اخير، هاي سال در سالمت بخش امتياز ترين اصلي ترين
  مهم المللي بين كميته جهاني بهداشت سازمان همكاري با كه است آن از حاكي شود مشاهده آنچه اما يك با فقر زدايي محروميت سالمتي بهداشت بخش در عادالنه كارا درماني بهداشتي
  سيستم به هيچگاه سالمت نظام آنك دليل به گذشته هاي سال در است. بوده
  سالمت موارد از بيش خانوارها، مستقيم هاي پرداخ سهم شد. داده عادالنه همگاني بهداشت
  سيستم مقابله براي صنعا در مشتركي عمليات اتاق سرخ، صليب است.
  سالمت اين همواره بود، نيامده شمار به ها دولت سياستي هاي اولويت از يكي
  عنوان چهارم برنامه در است. طرح اين در نده تدوي از خروجي هاي هزينه كاهش با است مسلم
  آنچه كه است بار دومين براي اين كنند. ايجاد بيماري اين
  با صورت گذاري سرمايه گونه هيچ آن روي دانسته بر هزينه يي حوزه را
  حوزه كاهش جهت در هايي ت سياس توسعه پنجم مسائلي در دولتي مراكز به مراجعه در خانوار
  جيب كشور فقيرترين عنوان به يمن در سال از كمتر طي وبا مساله بيان تخصيص سالمت نظام تحول طرح اجراي با اما بود؛ شده واقع مغفول نگرفته 30 تكم دس به مردم جيب از پرداختي هاي هزين دادهشده خدمات تجهيزات دارويي، اقالم چون بهداشتي هاي ت سياس اجراي متي
  سال آن اصلي علت كه كند مي پيدا شيوع عربي جزيره
  شبه ستها سيا اين نشدن اجرايي اما شد مطرح درصد توجهي قابل مندي رضايت مراكز آن مراجع به كشور يك سياسي عرصه در راهبردي آوردي ره مراكز به مريكايي سعودي هاي جنگد ويرانگر حملههاي مصرفكننده بر هزينه يي وزارتخانه عنوا به نه دولت جانب از هايي
  هزينه عميقي هاي ضعف از نشان اي، توسعه برنامه دو در هايي طرح اجراي همچنين داشت. دنبال به
  را ظيفه يك متي، سال تامين يشود.
  محسوب اين هاي خت سا زير نابودي يمن بيمارستاني
  بهداشتي با فقر حروميتزدايي سالمتي بهداشت كيفيت ارتقاي جهت به
  بلكه بيشتر درواقع است. كشور سالمت نهنظام بد بر توسعه ارجاع، نظام خانواده پزشك طرح
  چون در بايد سياستمداران شود مي تلقي
  حاكميتي وضعيت اعالم با صنعا شهردار راستا همين در است. شد
  كشور داده عادالنه همگاني بهداشت سيستم
  يك مردم توسط سالمت حوزه به مربوط ههاي هزين نوتركيب، داروهاي توليد شبنيان دان هاي
  شرك سياسي نگاهي داشتن بدون مردم، المت س
  حوزه نهادهاي انها سازم از يمن پايتخت در
  اضطراري همچنين كشور خارج به بيماران اعزام از يوان مت در يعدالتي ندهنده نشا اين شود مي تامين تكميلي هاي بيمه با ها مه نا هم تفا برخي منعقدكردن در آنچه كنند. فعاليت حوزه اين در زده سياس
  و مقابله براي محلي هاي مقام به كه خواست المللي
  بين كرد. جلوگيري درماني تجهيزات يرويه واردات سالمت حوزه در مقاومتي اقتصاد آن از حاكي است المت س حوزه مالي تامين نها بيمارستا در حمايتي چتر افزايش بهمنظور بهداشت حوزه با آن پيوند مقاومتي
  اقتصاد شهردار جمعان» «امين كنند. كمك شهر اين در وبا
  با ارتقاي انساني نيروي فكر در هگذاري سرماي از مقاومتي اقتصاد كلي هاي ست سيا هفتم بند اصالح به جدي نيازي المت س نظام كه است خدمات گسترده همگاني پوشش دولتي،
  مراكز نيروي به ارجنهادن شود، مشاهده
  درمان فاجعه با صنعا اينكه بر تاكيد با گذشته شنبه يك رو
  صنعا محقق داخل بهداشتي هاي خص شا كيفيت غذا امنيت تامين بر رهبري معظم مقام منظر سيستم اجراي درجهت ها فه تعر سازي واقعي از پزشكي هاي پيشرفت كشور سطح در
  درماني سالمتي توليدات از همهجانبه حمايت
  داخلي دارد، قرار جدي خطر در شده مواجه درماني
  بهداشتي داخلي مسووالن جانبه همه حمايت با مگر يشود نم افزايش بر تاكيد با راهبردي ذخاير ايجاد درمان رويداد اين دارد. عادالنه درماني بهداشتي است. اخير دوره در شده ام انج اقدامات
  ديگر زايندگي همچنين عمومي بهداشت
  ارتقادهنده كمك براي ملي هاي ليت فعا يكپارچگي تمركز
  خواستار توليدكنندگان نخبگان ترغيب تشويق جهت در موردتاكيد كاال) اوليه (مواد توليد كمي كيفي بر سنگين هاي هزينه واردآمدن چون پيامدي است. عرصه اين در داخلي
  علم يمن شد. وبا براثر مردم مرگ از جلوگيري فاجعه مهار
  به بايد مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در حوزه. اين در مقاومتي اقتصاد عملي صورت است. گرفته قرار خود كه دارد دنبال را ايراني وادههاي خان اقتصاد سالمت بخش ضعف نقاط بهداشت حوزه در اساسي تحوالت از
  يكي 1394 ماه فروردين از عربي جزيره شبه كشور
  فقيرترين اين بالفعل بالقوه امكانات فيتها ظر تمامي از از: عبارتند سالمت حوزه در موجود معضالت رفع كاهش كشور سالمت سيستم از زدگي دل سبب ساير در سالمت حوزه هاي هزينه
  تامين اميد تدبير دولت آمدن كار روي با كه
  درمان ائتالف سوي از يي همهجانبه گسترده جنگ معرض
  در را مقاومتي اقتصاد يوان مت واقع در برد. بهره حوزه دارويي كاالهاي قاچاق با مبارزه الف) شد خواهد جامعه فرد فرد در خودمراقبتي انديشه بخش عمومي بخش توسط دنيا
  كشورهاي وزارت بدنه در سالمت انداران سك هاي الش
  و تنها كه جنگي است. گرفته قرار عربستان رهبري به
  عربي در موجود بحران از رفت رون براي طاليي راهكاري المت س حوزه امروز نياز آنچه موردنياز: تجهيزات در سالمتي هاي خص شا تضعيف با آن دنبال به همانند نيز ايران در يود تامين
  خصوصي سالمت نظام تحول طرح گرفت، صورت
  بهداشت هستند يمني كودكان زنان شهروندان آن كرد.
  قربانيان بيان سالمت حوزه داخلي توليدكنندگان به ازپيش بيش توجه است شد. خواهيم مواجه كشور مربوط هاي ينه هز تامين ديگر، كشورهاي ساير را عمومي رضايت شد موفق حدودي تا كه
  است آواره يا كشته ها خت زيرسا ويراني جز يي نتيجه شمس
  تاكنون منبع: توليد جهت در بنيان، دان دارويي هاي شرك جذب جهت الزم هاي سياست نبود )2 خصوصي عمومي بخش شامل مت سال به در سالمت تحول طرح خوردن كليد با نمايد.
  جلب است. نداشته پي در يمني هزاران مهندسي
  شدن فني خدمات صادرات مساله ترين اصلي بانكي،
  ضمانتنامه به ابتال خطر عوامل مهمترين جهاني
  معتبر هاي شركت با ايران سازان قطعه هستند
  مذاكره چاقي سيگار
  سرطان، صادرات دارد. وجود تا حمايه اين دنيا همه در يگردد. بازم مرحله به كه كتهايي مشار بود خواهيم خارجي هاي بازرگاني|
  طرف اتاق برييس ناي اقتصادي| فعال قرباني|
  ساسان مشده انجا كشورهايي در موفق مهندسي فني خدمات مهندسي فني خدمات صادرات بررسي در عمده محور دو به دستاوردها اين كه است طبيعي داد. خواهد ثمر رسيده، اجرا هاي كت شر با مذاكره براي مناسبي فضاي برجام از
  بعد CPED گزارش ساينس، مديكال گزارش اساس
  بر حمايت صادركنندگان از مختلف هاي شكل به ها لت دو كه طول به هنوز اما كرده كار آن روي يازدهم دولت كه داريم ضروري نيازهاي از كه فني دانش انتقال داخل ساخت تعميق پيشازاين، شد. فراهم سازي قطعه صنعت در فعال
  خارجي سرطان درمان روند سريع تشخيص پيشگيري، بر
  مبني از است. صادراتي هاي وق مش حمايت اين ازجمله كنند. ميشود. منجر است سازي قطعه
  صنعت مسائل ترين اصلي از محور دو اين است. نشده حل كامل نسازماني، درو تمايل باوجود يمها، تحر دليل به طبيعي
  بطور بزرگساالن از درصد 15 داد، نشان ميالدي 2015 سال
  در دليل به اتفاق اين است. شده قفل صادراتي جوايز 1388 سال همكاري از ناگزير ايران سازي قطعه صنعت ها تحريم از
  بيش شايد كه اول محور است. مهندسي فني خدمات صادرات با مذاكره ارتباط نوع هر برقراري در خارجي رفاي
  ط مختلف هاي ايالت در آن تعداد كه يكشند سيگار
  امريكا تحريم اين 90 سال هاي يم تحر گرفتن شدت ها يت محدود دوره در بود. آسيايي كشورهاي از محدودي تهاي شرك
  با مساله گرفت نظر در درصدي 80 نقش سهم آن براي بتوان هاي كت شر بيشتر داشتند. محدوديت ايراني هاي كت
  شر است. متفاوت
  امريكا هزينه صادراتي هاي وق مش كه درحالي شد اعمال هم داخلي فني خدمات صادرات عرصه در ما فعاالن هاست. ضمانتنام هاي شركت نه چيني، هاي شركت با ارتباط به ناچار تحريم كار امريكايي هاي طر با سازي قطعه زمينه در
  مطرح مبتال نفر امريكايي، 10 هر از گزارش، اين
  طبق بسياري منافع يتواند كه است بزرگي توسعه براي كمي ميلياردي 25 ظرفيت از كه دارند خوبي شانس مهندسي سوم درجه هاي شركت بلكه كشور اين توانمند مناسب با ايران، با كار شرايط در بانكي قانوني ازنظر ردند
  ك 2002 تا 1979 سال از هستند چاقي يا وزن اضافه
  به از حمايت اشكال باشد. داشته همراه به ايران اقتصاد براي نبودند. برخوردار باال تكنولوژي از كه ايي شره بوديم.
  چهارم هاي مه ضمانتنا پذيرش مشكل اما كنند محقق را زمينه اين يشدند. مواجه
  مشكل 3برابر سال، 19 تا 12 نوجوانان در چاقي شيوع
  ميالدي، اشكال اين از يتوانيم است روشن دنيا تمام در صادرات شركاي منع دليل به آسيايي قدرتمند توانمند هاي
  شركت است. موانع ترين مه از خارجي كشورهاي در ايران هاي بان از قبل حتي خارجي هاي شركت با مذاكره مناسب
  فضاي ترين مهم هم هنوز چاقي سيگار حال عين در است.
  شده تحريم چاله از هستيم حركت آغاز در ما كنيم. پيروي درنتيجه يردند خودداري ايران با همكاري از شان الملل
  بي اميدواريم كند حل را مشكل اين تا كرده كوشش دولت طرفين شد فراهم ايراني هاي شرك براي برجام شدن
  نهايي نيمي مسوول سيگار، هستند؛ سرطان به ابتال خطر
  عوامل رقابت براي بيشتري انرژي به احتياج درنتيجه آمديم بيرون را مشكل اين ديگر هاي بخ ادامه در بتواند يازدهم دولت خودش توانايي به متكي يا تحريم دوره در ما سازي قطع صنعت پيش خودروسازي هاي شرك از بسياري كردند. آغاز را
  مذاكره چاقي كه است حالي در اين است. سرطان به ابتال موارد
  از صادرات تاثير كه دانيم همه داريم. دنيا كشورهاي ساير با مناسبات نيست. دولت دست چيز همه البته كند. حل هم همكاري چين از پايين سطح معمولي هاي شركت با يا بود هاي نامه هم تفا آمدند جلو همكاري براي پسابرجام آغاز
  از مغزي سكته قلبي، حمله احتمال افزايش بر عالوه وزن
  اضافه اينكه است زياد كشور توسعه در مهندسي فني خدمات بر بيشتر مذاكرات ها يم تحر لغو هستهيي توافق از بعد كرد. مي است برخوردار فراواني اهميت از زمينه اين در دنيا با سياسي قطعه هاي شركت فني دانش انتقال زمينه در گرفت. شكل
  اوليه ظرفيت كاهش سبب ديابت، مانند متابوليك هاي بيماري
  و صنعتي رشته 400 نيست. يشود صادر ارز دالر ميليارد 25 اروپايي كشورهاي از هايي شرك توانمند آسيايي هاي
  شرك مراودات مساله آن امتداد در بتوان كه باشد نحوي به بايد در تقريبي بطور كه جايي تا رسيدند فقيتهايي مو به هم
  ساز در است. كشنده سيگار اندازه به كه يود م حداكثر
  هوازي يشود فعال مهندسي فني خدمات صادرات توسعه با دوره اين در است. متمركزشده دارند قبولي قابل تكنولوژي
  كه موازين با را خودشان بتوانند ما كاي بانه كرد حل را بانكي هاي شركت بيشتر خودرو، صنعت المللي بين كنفرانس
  آخرين شيوه سالمت وضعيت بررسي با سوئد، در مشابه
  پژوهشي شد. خواهد اقتصادي توسعه به منجر صادرات رونق مناسبات اين بتواند مركزي بانك دهند تطبيق المللي بين اصل ايراني هاي رف براي ها شرك باالي تكنولوژي سطح اين االن رسيدند نهايي توافق به خارجي شركاي با ساز
  قطعه شد مشخص سال، 50 مدت به كنندگان كت شر
  زندگي آن از بزرگي بخش كه داريم كشور در محدودي امكانات را رگوالتوري بگيرد نظارت تحت را كها بان دهد شكل را هاي شرك براي را مذاكره زمينه برجام است. همكاري اساس است. رسيده اجرا مرحله به قا
  توافه در است. كشنده سيگار اندازه به نامتناسب فيزيكي
  وضعيت عمراني امكانات يشود. دريغ كشور خصوصي بخش از چيز هر از بيش جديد قراردادهاي در است. كرده فراهم
  ايراني كند. اعمال قرارداد قالب در دارند تمايل خارجي تهاي شرك از
  بسياري ،VO2max نام به شاخصي بررسي با محققان مطالعه
  اين گذشته از بيش بايد است. محدود داخلي هاي ذاري سرماي نظر در بايد را نكته اين هستيم. فني دانش انتقال دنبال
  به ديگر كشورهاي در ايراني هاي نك با شعب بازگشايي كنند همكاري ايراني هاي شركت با مشترك همكاري
  براي شاخص كردند؛ بررسي را تكنندگان شرك اندام تناسب
  ميزان مهندسي هاي فيت ظر از تا كنيم حمايت خصوصي بخش از منوط ايران در خودروساز معتبر هاي كت شر فعاليت كه
  بگيريم نبايد اما كند كمك ها ضمانتنامه مساله حل به هرچند است. مالي ارتباطات پولي تبادالت مورد در آنها نگراني
  تنها اكسيژن از بدن استفاده نحوه اننده ده نش 2OV»، max«
  را دنيا پنجم مقام مهندسي در شود. استفاده كشور در دارد. نياز بينلمللي گردش به ضمانتنامه كه كرد فراموش ايران سازي قطع است. كشورمان در قوي سازان قطع حضور به سيستم ارتباط در اين بر سابق كه يتهايي محدود
  هرچند هوازي حداكثر ظرفيت ديگر، عبارت به خون كردن
  پمپاژ نداريم كشور در كمبودي فني مهندسي توان ازنظر داريم. ايراني هاي بان كه بپذيرند بايد سياسي مراودات در هم معتبر برندهاي موردنياز تكنولوژي از قبولي قابل سطح به بايد شده كمتر بود، ايجادشده جهان بانكي شبكه با ايران
  بانكي كوچكي نقش ژنتيكي پيشينه دهد مي نشان مطالعات
  است. بخش در ظرفيت اين عمده دنياداريم. در ژهيي وي جايگاه سازي قطعه وضعيت بهبود از ناشي منافع برسد.
  خودروساز اينكه هم بپذيرند را آن مههاي ضمانتنا كنند قبول را برطرف براي تالش در دولت پابرجاست هنوز موانع برخي
  اما تاثير تحت بيشتر فاكتور اين دارد VO2 max شاخص
  در يكنيم. محروم آن از را خودمان متاسفانه كه است خصوصي اين در يوانند مت كه مردمي به يگردد. بازم جامعه آحاد به
  ايران مساله اين باشند. راحت مالي مراودات در بتوانند ما هاي بان صنعت ازجمله صنعت روي پيش موانع اين اگر است. آن
  كردن «اضافه تحرك» ««عدم محققان: گفته به است. زندگي
  شيوه باشد، يازدهم دولت همان دوازدهم دولت اگر يكنم فكر اطمينان با باالتر تكنولوژي با نر، ايمت خودروهاي از
  شرايط است. مهندسي فني خدمات صادرات مشكالت از درصد 80 شاهد جاري سال دوم نيمه در تكم دس شود، رفع سازي
  قطع كه حالي در يشود، VO2 max كاهش سبب
  وزن» داشت. اميد كشور بيشتر توسعه به توان مي مهندسي فني خدمات صادرات به ديگر مساله كنند. استفاده بيشتر با ايراني ساز قطعه كتهاي شر مذاكرات رسيدن نتيجه يدهد.»
  به افزايش را حداكثر هوازي ظرفيت ورزشي
  تمرينات
اقتصاد مقاومتي و كاركرد آن در بهداشت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/30
اقتصاد مقاومتي و كاركرد آن در بهداشت
2 راهكار طلايي حوزه سلامت


سهيلا رجايي|

كارشناس راديوتراپي دانشگاه شهيدبهشتي|

 مقدمه

«اقتصاد مقاومتي» يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت‌هاي شديد مي‌تواند تعيين‌كننده رشد و شكوفايي كشور باشد (بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان) .

واژه اقتصاد مقاومتي، براي نخستين بار توسط مقام معظم رهبري در سال 1389 مطرح شد. ايشان اقتصاد مقاومتي را مفهومي از كارآفريني و تقويت توان ملي معرفي كردند. در طول اين ساليان، تعاريف متعددي از اقتصاد مقاومتي در حوزه‌هاي مختلف بيان شده است ازجمله بنا بر تعريف ديگري، اقتصاد مقاومتي را به‌معناي توانمندسازي اقتصاد به‌منظور توسعه بالندگي و رشد اقتصادي و به‌دنبال آن، افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌دانند.

هدف اصلي اقتصاد مقاومتي، تقويت توان توليدات داخلي با هدف حمايت از توليدكننده و نخبه داخلي است. اقتصاد مقاومتي بر اركاني چون: 1) مقاوم‌بودن اقتصاد 2) بهره‌مندي از همه‌ ظرفيت‌هاي دولتي و مردمي 3) حمايت همه‌جانبه از توليدات داخلي 4) مديريت مصرف و ارائه الگوي صحيح پيرامون آن، استوار است. هنگامي كه پايه‌هاي اقتصاد تحكيم شود، چه در شرايط تحريم و چه در شرايط غيرتحريم، توانايي ادامه حيات و باروري را داشته و در مقابل تنش‌هاي واردشده بر بدنه اقتصاد، مقابله و مقاومت مي‌كند.

آرمان اقتصاد مقاومتي، تقويت توليدات ناخالص داخلي با هدف حمايت از توليدكننده و نخبه داخلي است. آنچه واضح و مبرهن است آن است كه در همه جاي دنيا اهميت سرمايه انساني در روند توسعه اقتصادي كمتر از ساير سرمايه‌هاي موجود نيست. سرمايه‌گذاري در نيروي انساني و انديشه انساني خود يكي از روش‌هاي اساسي در اعتلاي رشد اقتصادي و بالندگي داخلي است. امروزه ارتقاي سطح سلامت و بهداشت نيروي انساني يكي از اصلي‌ترين شيوه‌هاي مديريت و بهره‌وري صحيح از نيروي كار انساني است. در نگاه اجتماعي، افراد سالم به عنوان يك سرمايه انساني و نيروي كار و مولد فكر و انديشه به‌مراتب بازدهي بالاتري نسبت به ساير افراد خواهد داشت. حفظ سلامت افراد و اجراي سياست‌هاي بهداشتي اولي بر سياست‌هاي درماني، مستلزم ايجاد يك سيستم بهداشتي و درماني كارا و عادلانه در بخش سلامت است. بيان مساله

سلامتي و اجراي سياست‌هاي بهداشتي ره‌آوردي راهبردي در عرصه سياسي يك كشور محسوب مي‌شود. تامين سلامتي، يك وظيفه‌ حاكميتي تلقي مي‌شود و سياستمداران بايد در حوزه سلامت مردم، بدون داشتن نگاهي سياسي و سياست‌زده در اين حوزه فعاليت كنند. آنچه در اقتصاد مقاومتي و پيوند آن با حوزه بهداشت و درمان مشاهده مي‌شود، ارج‌نهادن به نيروي داخلي و حمايت همه‌جانبه از توليدات سلامتي و ارتقادهنده‌ بهداشت عمومي و همچنين زايندگي علم داخلي در اين عرصه است.

يكي از تحولات اساسي در حوزه بهداشت و درمان كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تلاش‌هاي سكان‌داران سلامت در بدنه وزارت بهداشت صورت گرفت، طرح تحول نظام سلامت است كه تا حدودي موفق شد تا‌ رضايت عمومي را جلب نمايد. با كليد خوردن طرح تحول سلامت در سال 93 ميزان هزينه خروجي از جيب بيماران در بخش‌هاي دولتي كاهش يافت؛ اما آنچه قابل‌توجه و قابل‌تامل است آن است كه مشكلات و مسائل حوزه سلامت در ايران فراتر از اجراي چنين سياست‌هايي است و نيازمند سياست‌گذاري‌هاي بنيادين و مديريت همه‌جانبه است. نقاط قوت بخش سلامت

مهم‌ترين و اصلي‌ترين امتياز بخش سلامت در سال‌هاي اخير، طرح تحول نظام سلامت بوده است. در سال‌هاي گذشته به دليل آنكه نظام سلامت هيچ‌گاه به عنوان يكي از اولويت‌هاي سياستي دولت‌ها به شمار نيامده بود، همواره اين حوزه را حوزه‌يي هزينه‌بر دانسته و روي آن هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري صورت نگرفته و مغفول واقع شده بود؛ اما با اجراي طرح تحول نظام سلامت تخصيص هزينه‌هايي از جانب دولت نه به عنوان وزارت‌خانه‌يي هزينه‌بر و مصرف‌كننده بلكه به جهت ارتقاي كيفيت بهداشت و سلامتي و محروميت‌زدايي و فقر با يك سيستم بهداشت همگاني و عادلانه داده شد.

آنچه مسلم است با كاهش هزينه‌هاي خروجي از جيب خانوار در مراجعه به مراكز دولتي در مسائلي چون اقلام دارويي، تجهيزات و خدمات داده‌شده به مراجع آن ‌مراكز رضايت‌مندي قابل‌توجهي را به‌دنبال داشت. همچنين اجراي طرح‌هايي چون طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع، توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و توليد داروهاي نوتركيب، منعقدكردن برخي تفاهم‌نامه‌ها با بيمه‌هاي تكميلي به‌منظور افزايش چتر حمايتي در بيمارستان‌ها و مراكز دولتي، پوشش همگاني و گسترده خدمات درماني در سطح كشور و پيشرفت‌هاي پزشكي از ديگر اقدامات انجام‌شده در دوره اخير است. نقاط ضعف بخش سلامت

تامين هزينه‌هاي حوزه سلامت در ساير كشورهاي دنيا توسط بخش عمومي و بخش خصوصي تامين مي‌شود در ايران نيز همانند ساير كشورهاي ديگر، تامين هزينه‌هاي مربوط به سلامت شامل بخش عمومي و خصوصي است اما آنچه در نگاه اول گوياست، عدم توازن منطقي ميان اين دو بخش است. چنانچه بار هزينه‌يي حوزه سلامت بر دوش بخش خصوصي باشد نشان‌دهنده آن است كه سكان‌داران سلامت نگاهي مصرف‌گرا به بخش سلامت داشته و دارند و انديشه سرمايه‌گذاري در بخش سلامت را نپذيرفته‌اند. با اجراشدن طرح تحول نظام سلامت اين طرح تاحدودي موفق به كسب رضايت از جانب مراجعه‌كنندگان به حوزه سلامت شد اما هر طرحي كه اجرايي مي‌شود مبرا از خطا و اشتباه نيست و معايب و مخالفاني را به همراه دارد. برخي مشكلات موجود در حوزه سلامت از جمله عبارتاند از:

1) بالا بودن ميزان پرداخت از جيب بيماران: هدف اصلي موجود در طرح تحول نظام سلامت، اجراي عدالت همگاني در تامين مالي سلامت و كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي مربوطه است بنا به گزارش‌هاي ارائه‌شده توسط معاونت سلامت، اقدامات زير در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و طرح تحول نظام سلامت صورت گرفته است:

الف) كاهش هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم تا 18 درصد (از 58درصد به 40درصد)

ب) كاهش 15درصدي خدمات سرپايي (از 30 درصد به 15 درصد)

ج) كاهش 25 درصدي هزينه‌هاي خدمات تشخيصي پاراكلينيكي و آزمايشگاهي

د) كاهش 32درصدي براي خدمات بستري

اما آنچه مشاهده مي‌شود حاكي از آن است كه سهم پرداخت‌هاي مستقيم خانوارها، بيش از موارد تدوين‌شده در اين طرح است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه سياست‌هايي در جهت كاهش هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم به دست‌كم 30 درصد مطرح شد اما اجرايي‌نشدن اين سياست‌ها در دو برنامه توسعه‌اي، نشان از ضعف‌هاي عميقي بر بدنه‌ نظام سلامت كشور است. درواقع بيشتر هزينه‌هاي مربوط به حوزه سلامت توسط مردم تامين مي‌شود و اين نشان‌دهنده‌ بي‌عدالتي در تامين مالي حوزه سلامت است و حاكي از آن است كه نظام سلامت نيازي جدي به اصلاح و واقعي‌سازي تعرفه‌ها درجهت اجراي سيستم بهداشتي و درماني عادلانه دارد. اين رويداد پيامدي چون واردآمدن هزينه‌هاي سنگين بر اقتصاد خانواده‌هاي ايراني را به‌دنبال دارد كه خود سبب دل‌زدگي از سيستم سلامت كشور و كاهش انديشه خودمراقبتي در فرد فرد جامعه خواهد شد و به‌دنبال آن با تضعيف شاخص‌هاي سلامتي در كشور مواجه خواهيم شد.

2) نبود سياست‌هاي لازم جهت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي در بخش سلامت: ديدگاه مسوولان سلامت در دهه‌هاي گذشته تاكنون به حوزه سلامت، ديدگاهي مصرف‌گرا و هزينه‌بر بوده است و به ميزان بسيار اندكي با نگاه توليدكننده سرمايه به آن نگاه شده است. بررسي‌ها پيرامون سرمايه‌گذاري در سلامت نشان مي‌دهد كه كمتر از 4درصد هزينه‌هاي تخصيص داده‌شده به سلامت صرف سرمايه‌گذاري در سلامت مي‌شود.

3) اختصاص ميزان زيادي از هزينه‌هاي حوزه سلامت به بخش درمان و عدم وجود سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت و پيشگيري: به دليل وجود سيستم آموزشي درمان‌محورانه و عدم وجود اولويت‌هاي بهداشتي بر درماني، بخش عمده‌ هزينه‌هاي حوزه سلامت صرف خدمات درماني مي‌شود و هزينه اندكي به امور بهداشتي، پيشگيري و سياست‌هاي مبتني بر غربالگري و آموزش تخصيص داده شده كه يكي ديگر از معضلات موجود در بخش سلامت است كه خود سبب افزايش هزينه‌هاي مربوط به خدمات درماني در كشور شده است.

4) واردات بي‌رويه دارو و عدم توجه به شركت‌هاي توليدكننده داروهاي ساخت داخل

5) پايين‌بودن سرانه تحقيق و توسعه در حوزه سلامت و عدم توجه كافي به شركت‌هاي دانش‌بنيان اقتصاد مقاومتي در حوزه سلامت

بند هفتم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از منظر مقام معظم رهبري بر تامين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد بر افزايش كيفي و كمي توليد (مواد اوليه و كالا) موردتاكيد قرار گرفته است. صورت عملي اقتصاد مقاومتي در رفع معضلات موجود در حوزه سلامت عبارتند از:

الف) مبارزه با قاچاق كالاهاي دارويي و تجهيزات موردنياز: آنچه نياز امروز حوزه سلامت است توجه بيش‌ازپيش به توليدكنندگان داخلي و شركت‌هاي دارويي دانش‌بنيان، در جهت توليد اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي ساخت داخل است كه لازمه‌ آن مبارزه فراگير با پديده‌ قاچاق كالا و واردات بي‌رويه اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي است. آنچه در صدر اهداف موجود در اقتصاد مقاومتي است، توجه همه‌جانبه به انديشه و جذب حداكثري سرمايه‌هاي داخلي در جهت رونق اقتصادي و به‌دنبال آن رونق علمي در حوزه‌هاي مختلف همچون حوزه سلامت است. به‌دنبال ايجاد سياست‌هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي چهره نظام سلامت كشور از يك وزارت‌خانه‌ مصرف‌كننده به يك وزارتخانه سودآور و توليدكننده تغيير خواهد كرد كه سبب رفع وابستگي‌هاي اقتصادي به بيگانگان، افزايش توليدات داخلي و رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال، ارتقاي بهره‌برداري‌هاي اقتصادي در شرايط تحريم و افزايش خوداتكايي و همچنين ايجاد امنيت اقتصادي در حوزه سلامت براي خانواده‌هاي ايراني مي‌شود.

ب) افزايش سهم حوزه سلامت در توليد ناخالص داخلي: سهم هزينه‌هاي تخصيص داده‌شده در بخش سلامت در توليد ناخالص داخلي كمتر از 10درصد است. درواقع مي‌توان بيان كرد نقش حوزه سلامت در توليدكنندگي داخلي بسيار پايين است. راه خروج از اين بحران و تبديل مصرف‌كنندگي سلامت به توليد و زايايي، در گرو اجراي سياست‌هاي مقاومت اقتصادي است. بدون شك با اجرايي‌شدن اقتصاد مقاومتي در حوزه سلامت مي‌توان چالش‌هاي موجود در اين بخش را مديريت كرد و سهم توليدات اين بخش را از ميزان ناخالص داخلي افزايش داد. نتيجه‌گيري

لازمه‌ تحقق اقتصاد مقاومتي درگرو تصويب سياست‌هاي مبتني بر سرمايه‌گذاري داخلي و رونق اقتصادي با ايجاد بستري مناسب براي فعاليت هرچه‌تمام‌تر توليدكنندگان داخلي و ايجاد زمينه مناسب براي بروز و ظهور شركت‌هاي دانش‌بنيان، مبارزه با قاچاق و واردات بي‌رويه، اتكا به داشته‌هاي انساني و اقتصادي داخل كشور، استفاده از تجارب موفق كشورهاي ديگر و بومي‌سازي آن متناسب با فرهنگ اجتماعي و مذهبي ايران و درنهايت خودباوري ملي است.

آنچه مشخص است با اجراشدن اقتصاد مقاومتي با كاهش چشمگير هزينه‌هاي خصوصي و افزايش هزينه‌هاي عمومي در حوزه سلامت مواجه خواهيم شد بدان معنا كه با ايجاد توليدكنندگي و سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت ميزان خروجي از جيب بخش خصوصي كه همان مردم هستند به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت و سبب پياده‌سازي اهداف طرح تحول سلامت خواهد شد. با ايجاد رونق و شكوفايي اقتصادي از ميزان بيكاران در حوزه سلامت كاسته خواهد شد و با رشد و شكوفايي توسعه علمي در اين حوزه مي‌توان از اعزام بيماران به خارج كشور و همچنين واردات بي‌رويه تجهيزات درماني جلوگيري كرد. سرمايه‌گذاري در فكر و نيروي انساني و ارتقاي كيفيت شاخص‌هاي بهداشتي داخل محقق نمي‌شود مگر با حمايت همه‌جانبه مسوولان داخلي در جهت تشويق و ترغيب نخبگان و توليدكنندگان اين حوزه. در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات بالقوه و بالفعل اين حوزه بهره برد. در واقع مي‌توان اقتصاد مقاومتي را راهكاري طلايي براي برون‌رفت از بحران موجود در حوزه سلامت بيان كرد.

منبع: شمسنویسنده:
مذاكره قطعه‌سازان ايران با شركت‌هاي معتبر جهاني
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/30
مذاكره قطعه‌سازان ايران با شركت‌هاي معتبر جهاني


ساسان قرباني| فعال اقتصادي|

بعد از برجام فضاي مناسبي براي مذاكره با شركت‌هاي خارجي فعال در صنعت قطعه‌سازي فراهم شد. پيش‌ازاين، بطور طبيعي به دليل تحريم‌ها، باوجود تمايل درون‌سازماني، طرف‌هاي خارجي در برقراري هر نوع ارتباط و مذاكره با شركت‌هاي ايراني محدوديت داشتند. بيشتر شركت‌هاي مطرح در زمينه قطعه‌سازي با طرف‌هاي امريكايي كار مي‌كردند و ازنظر قانوني و بانكي در شرايط كار با ايران، با مشكل مواجه مي‌شدند.

فضاي مناسب مذاكره با شركت‌هاي خارجي حتي قبل از نهايي شدن برجام براي شركت‌هاي ايراني فراهم شد و طرفين مذاكره را آغاز كردند. بسياري از شركت‌هاي خودروسازي پيش از آغاز پسابرجام براي همكاري جلو آمدند و تفاهم‌نامه‌هاي اوليه شكل گرفت. در زمينه انتقال دانش فني شركت‌هاي قطعه ساز هم به موفقيت‌هايي رسيدند تا جايي كه بطور تقريبي در آخرين كنفرانس بين‌المللي صنعت خودرو، بيشتر شركت‌هاي قطعه ساز با شركاي خارجي به توافق نهايي رسيدند و الان اين توافق‌ها به مرحله اجرا رسيده است.

بسياري از شركت‌هاي خارجي تمايل دارند در قالب قرارداد براي همكاري مشترك با شركت‌هاي ايراني همكاري كنند و تنها نگراني آنها در مورد تبادلات پولي و ارتباطات مالي است. هرچند محدوديت‌هايي كه سابق بر اين در ارتباط سيستم بانكي ايران با شبكه بانكي جهان ايجادشده بود، كمتر شده اما برخي موانع هنوز پابرجاست و دولت در تلاش براي برطرف كردن آن است. اگر اين موانع پيش روي صنعت ازجمله صنعت قطعه‌سازي رفع شود، دست‌كم در نيمه دوم سال جاري شاهد به نتيجه رسيدن مذاكرات شركت‌هاي قطعه ساز ايراني با طرف‌هاي خارجي خواهيم بود و مشاركت‌هايي كه به مرحله اجرا رسيده، ثمر خواهد داد. طبيعي است كه اين دستاوردها به تعميق ساخت داخل و انتقال دانش فني كه از نيازهاي ضروري صنعت قطعه‌سازي است منجر مي‌شود.

بيش از تحريم‌ها صنعت قطعه‌سازي ايران ناگزير از همكاري با شركت‌هاي محدودي از كشورهاي آسيايي بود. در دوره تحريم ناچار به ارتباط با شركت‌هاي چيني، نه شركت‌هاي مناسب و توانمند اين كشور بلكه شركت‌هاي درجه سوم و چهارم بوديم. شركت‌هايي كه از تكنولوژي بالا برخوردار نبودند. شركت‌هاي توانمند و قدرتمند آسيايي به دليل منع شركاي بين‌المللي‌شان از همكاري با ايران خودداري مي‌كردند درنتيجه صنعت قطعه‌سازي ما در دوره تحريم يا متكي به توانايي خودش بود يا با شركت‌هاي معمولي و سطح پايين از چين همكاري مي‌كرد. بعد از توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌ها مذاكرات بيشتر بر شركت‌هاي آسيايي توانمند و شركت‌هايي از كشورهاي اروپايي كه تكنولوژي قابل قبولي دارند متمركزشده است. در اين دوره سطح تكنولوژي بالاي شركت‌ها براي طرف‌هاي ايراني اصل و اساس همكاري است. برجام زمينه مذاكره را براي شركت‌هاي ايراني فراهم كرده است. در قراردادهاي جديد بيش از هر چيز به دنبال انتقال دانش فني هستيم. اين نكته را بايد در نظر بگيريم كه فعاليت شركت‌هاي معتبر خودروساز در ايران منوط به حضور قطعه‌سازان قوي در كشورمان است. قطعه‌سازي ايران بايد به سطح قابل قبولي از تكنولوژي موردنياز برندهاي معتبر خودروساز برسد. منافع ناشي از بهبود وضعيت قطعه‌سازي ايران به آحاد جامعه بازمي‌گردد. به مردمي كه مي‌توانند در اين شرايط از خودروهاي ايمن‌تر، با تكنولوژي بالاتر و با اطمينان بيشتر استفاده كنند.نویسنده:
ضمانتنامه بانكي، اصلي‌ترين مساله صادرات خدمات فني و مهندسي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/30
ضمانتنامه بانكي، اصلي‌ترين مساله صادرات خدمات فني و مهندسي


نايب‌رييس اتاق بازرگاني|

دو محور عمده در بررسي صادرات خدمات فني و مهندسي داريم كه دولت يازدهم روي آن كار كرده اما هنوز به طول كامل حل نشده است. اين دو محور از اصلي‌ترين مسائل صادرات خدمات فني و مهندسي است. محور اول كه شايد بتوان براي آن سهم و نقش 80 درصدي در نظر گرفت مساله ضمانتنامه‌هاست. فعالان ما در عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي شانس خوبي دارند كه از ظرفيت 25 ميلياردي اين زمينه را محقق كنند اما مشكل پذيرش ضمانتنامه‌هاي بانك‌هاي ايران در كشورهاي خارجي از مهم‌ترين موانع است. دولت كوشش كرده تا اين مشكل را حل كند و اميدواريم دولت يازدهم بتواند در ادامه بخش‌هاي ديگر اين مشكل را هم حل كند. البته همه‌چيز دست دولت نيست. مناسبات سياسي با دنيا در اين زمينه از اهميت فراواني برخوردار است و بايد به نحوي باشد كه بتوان در امتداد آن مساله مراودات بانكي را حل كرد و بانك‌هاي ما بتوانند خودشان را با موازين بين‌المللي تطبيق دهند و بانك مركزي بتواند اين مناسبات را شكل دهد و بانك‌ها را تحت نظارت بگيرد و رگولاتوري را اعمال كند.

بازگشايي شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي ديگر هرچند به حل مساله ضمانتنامه‌ها كمك مي‌كند اما نبايد فراموش كرد كه ضمانتنامه به گردش بين‌المللي نياز دارد. هم در مراودات سياسي بايد بپذيرند كه بانك‌هاي ايراني را قبول كنند و ضمانتنامه‌هاي آن را بپذيرند و هم اينكه بانك‌هاي ما بتوانند در مراودات مالي راحت باشند. اين مساله 80 درصد از مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي است.

مساله ديگر به صادرات خدمات فني و مهندسي بازمي‌گردد. در همه دنيا اين حمايت‌ها وجود دارد. صادرات خدمات فني و مهندسي موفق در كشورهايي انجام‌شده كه دولت‌ها به شكل‌هاي مختلف از صادركنندگان حمايت مي‌كنند. ازجمله اين حمايت مشوق‌هاي صادراتي است. از سال 1388 جوايز صادراتي قفل شده است. اين اتفاق به دليل محدوديت‌ها و شدت گرفتن تحريم‌هاي سال 90 اين تحريم داخلي هم اعمال شد درحالي كه مشوق‌هاي صادراتي هزينه كمي براي توسعه بزرگي است كه مي‌تواند منافع بسياري براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. اشكال حمايت از صادرات در تمام دنيا روشن است و مي‌توانيم از اين اشكال پيروي كنيم. ما در آغاز حركت هستيم و از چاله تحريم بيرون آمديم درنتيجه احتياج به انرژي بيشتري براي رقابت با ساير كشورهاي دنيا داريم. همه مي‌دانيم كه تاثير صادرات خدمات فني و مهندسي در توسعه كشور زياد است و اينكه 25 ميليارد دلار ارز صادر مي‌شود نيست. 400 رشته صنعتي با توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي فعال مي‌شود و رونق صادرات منجر به توسعه اقتصادي خواهد شد.

امكانات محدودي در كشور داريم كه بخش بزرگي از آن از بخش خصوصي كشور دريغ مي‌شود. امكانات عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي محدود است. بايد بيش از گذشته از بخش خصوصي حمايت كنيم تا از ظرفيت‌هاي مهندسي در كشور استفاده شود. در مهندسي مقام پنجم دنيا را داريم. ازنظر توان مهندسي و فني كمبودي در كشور نداريم و جايگاه ويژه‌يي در دنياداريم. عمده اين ظرفيت در بخش خصوصي است كه متاسفانه خودمان را از آن محروم مي‌كنيم. فكر مي‌كنم اگر دولت دوازدهم همان دولت يازدهم باشد، مي‌توان به توسعه بيشتر كشور اميد داشت.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1396/2/30
اخبار


رشد 3 برابري وبا در يمن طي يك هفته

رييس نمايندگي كميته بين‌المللي صليب سرخ در يمن گفت: شمار مبتلايان به وبا طي هفته گذشته در يمن سه برابر شده است.

به گزارش ايرنا، الكساندر فيت افزود: تلفات وبا در يمن به 186مورد رسيده، 14هزار مورد مشكوك به وبا نيز گزارش شده، و 7.6ميليون يمني در معرض ابتلا به اين بيماري هستند.

وي همچنين در حساب توييتري خود به شرايط سخت درمان و كمبود تخت‌هاي بيمارستاني اشاره كرد و گفت: بسياري از بيماران در راهروهاي بيمارستان‌ها و روي زمين يا زيرتخت‌هاي ديگر بيماران بستري شده‌اند و حتي برخي داخل ماشين‌هاي خود در اطراف بيمارستان‌ها خدمات درماني را دريافت مي‌كنند. بنا بر اين گزارش براي مقابله با شيوع وبا، طي روزهاي گذشته بخش‌هاي بهداشت و آبرساني كميته بين‌المللي صليب سرخ در هفت مركز اصلي و هفت بيمارستان در استان‌هاي مختلف يمن در حال توزيع سرم‌هاي وريدي، محلول‌هاي نمكي و 20000 قرص تصفيه آب بوده‌اند.

در همين حال كميته بين‌المللي صليب سرخ در يمن اقدام به تهيه كيت‌هاي ضد وبا كرده و در تلاش براي فراهم كردن كلرين براي تصفيه آب است.

كارشناسان اين سازمان همچنين به ارزيابي شرايط پرداخته‌اند تا در صورت لزوم نسبت به ارسال ملزومات مورد نياز به‌صورت هوايي و در اسرع وقت اقدام كنند.

طي ماه جاري با توجه به وخامت اوضاع در يمن، كميته بين‌المللي صليب سرخ اعلام كرد كه ضمن گسترش عمليات خود در اين كشور درصدد است تا بودجه كمك‌رساني به مردم يمن را به 90 ميليون دلار افزايش دهد. يمن فقيرترين كشور شبه‌جزيره عربي از فروردين سال 1394 در معرض جنگ گسترده و همه‌جانبه‌يي از سوي ائتلاف عربستان و برخي كشورهاي عربي قرار گرفته است. حملات گسترده ائتلاف عربي - امريكايي به سركردگي دولت سعودي عليه مردم يمن همچنان در سايه سكوت محافل عربي و غربي ادامه دارد. حملات مداوم عربستان به مناطق مختلف يمن كه تاكنون نتيجه‌يي جز ويراني و كشتار در پي نداشته، اوضاع انساني وخيمي را در اين كشور فقير عربي رقم زده است. يونيسف: 209يمني قرباني وبا شدند

در همين حال صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) روز چهارشنبه با اشاره به اوضاع وخيم بهداشتي در يمن در نتيجه جنگ تحميلي عربستان عليه اين كشور اعلام كرد كه 209 شهروند يمني در طول هفته‌هاي اخير بر اثر ابتلا به بيماري وبا جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از صنعا، يونيسف در آماري رسمي با اعلام اينكه وبا سراسر يمن را در بر گرفته و در چند هفته اخير منجر به كشته شدن 209 يمني شده، افزود: بيش از 17 هزار نفر ديگر نيز مشكوك به ابتلا به اين بيماري هستند.

اين در حالي است كه كميته بين‌المللي صليب سرخ دوشنبه گذشته اعلام كرده بود: شيوع وبا از هفتم ارديبهشت (27 آوريل) تا روز دوشنبه، جان 184 يمني را گرفته است و 11 هزار نفر ديگر نيز در سراسر يمن مشكوك به ابتلا به اين بيماري گزارش شده است.

يونيسف ضمن آنكه افزايش تعداد قربانيان وبا در يمن را «وحشتناك» خواند، افزود كه آمار اعلام شده در اين باره مربوط به سراسر يمن و نه منطقه خاصي مي‌شود.

«محمد الاسعدي»سخنگوي يونيسف به خبرگزاري فرانسه گفت كه روزانه سه هزار نفر مورد مشكوك به ابتلا به وبا ثبت مي‌شود. وي افزود: يونيسف درصدد است كه با همكاري سازمان بهداشت جهاني و كميته بين‌المللي صليب سرخ، اتاق عمليات مشتركي در صنعا براي مقابله با اين بيماري ايجاد كنند. اين براي دومين بار است كه وبا طي كمتر از 2 سال در يمن به عنوان فقيرترين كشور شبه جزيره عربي شيوع پيدا مي‌كند كه علت اصلي آن حمله‌هاي ويرانگر جنگده‌هاي سعودي – امريكايي به مراكز بهداشتي و بيمارستاني يمن و نابودي زير ساخت‌هاي اين كشور است. در همين راستا شهردار صنعا با اعلام وضعيت اضطراري در پايتخت يمن از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي خواست كه به مقام‌هاي محلي براي مقابله با وبا در اين شهر كمك كنند. «امين جمعان» شهردار صنعا روز يك‌شنبه گذشته با تاكيد بر اينكه صنعا با فاجعه بهداشتي و درماني مواجه شده و در خطر جدي قرار دارد، خواستار تمركز و يكپارچگي فعاليت‌هاي ملي براي كمك به مهار فاجعه و جلوگيري از مرگ مردم براثر وبا شد. يمن فقيرترين كشور شبه جزيره عربي از فروردين ماه 1394 در معرض جنگ گسترده و همه‌جانبه‌يي از سوي ائتلاف عربي به رهبري عربستان قرار گرفته است. جنگي كه تنها قربانيان آن شهروندان و زنان و كودكان يمني هستند و تاكنون نتيجه‌يي جز ويراني زيرساخت‌ها و كشته يا آواره شدن هزاران يمني در پي نداشته است.مهم‌ترين عوامل خطر ابتلا به سرطان، سيگار و چاقي هستند

بر اساس گزارش مديكال ساينس، گزارش CPED مبني بر پيشگيري، تشخيص سريع و روند درمان سرطان در سال 2015 ميلادي نشان داد، 15درصد از بزرگسالان امريكا سيگار مي‌كشند كه تعداد آن در ايالت‌هاي مختلف امريكا متفاوت است.

طبق اين گزارش، از هر 10 امريكايي، 7 نفر مبتلا به اضافه وزن يا چاقي هستند و از سال 1979 تا 2002 ميلادي، شيوع چاقي در نوجوانان 12 تا 19 سال، 3 برابر شده است. در عين حال سيگار و چاقي هنوز هم مهم‌ترين عوامل خطر ابتلا به سرطان هستند؛ سيگار، مسوول نيمي از موارد ابتلا به سرطان است. اين در حالي است كه چاقي و اضافه وزن علاوه بر افزايش احتمال حمله قلبي، سكته مغزي و بيماري‌هاي متابوليك مانند ديابت، سبب كاهش ظرفيت هوازي حداكثر مي‌شود كه به اندازه سيگار كشنده است. در پژوهشي مشابه در سوئد، با بررسي وضعيت سلامت و شيوه زندگي شركت‌كنندگان به مدت 50 سال، مشخص شد وضعيت فيزيكي نامتناسب به اندازه سيگار كشنده است. در اين مطالعه محققان با بررسي شاخصي به نام VO2max، ميزان تناسب اندام شركت‌كنندگان را بررسي كردند؛ شاخص «VO2 max»، نشان‌دهنده نحوه استفاده بدن از اكسيژن و پمپاژ كردن خون و به عبارت ديگر، ظرفيت حداكثر هوازي است. مطالعات نشان مي‌دهد پيشينه ژنتيكي نقش كوچكي در شاخص VO2 max دارد و اين فاكتور بيشتر تحت تاثير شيوه زندگي است. به گفته محققان: ««عدم تحرك» و «اضافه وزن» سبب كاهش VO2 max مي‌شود، در حالي كه تمرينات ورزشي ظرفيت هوازي حداكثر را افزايش مي‌دهد.»نویسنده:
  كاال بورس
  اخبار Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  1 كاال
  0 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بورس 66420769 زعفران جايگاه كاال
  تحكيم بورس كمك با كرد
  ايران تشريح را كااليي منسجم بازار ايجاد اي ام برن «تعادل» با وگو گف در كاال بورس
  مديرعامل معامالت از عبور براي مناسبي فرصت
  امروزه در تحول ايجاد كاال بورس مكانيسم با
  سنتي فراهم كشاورزي بخش در ويژه به كااليي
  مبادالت معامالت، در رونق شفافيت ايجاد بر عالوه تا شدن
  شده جهاني مسير در ايران كشاورزي
  محصوالت برسد. حداقل به نيز معامالتي هاي
  ريسك در اصناف اتاق نماينده «تعادل» گزارش
  به با وگو گفت در حبوبات آجيل خشكبار، مركزي
  حوزه بانك تصميم انتظار در همچنان ارز آتي بازار راهدازي ان شد خواهد زي اا نر تي آخر تا ذرت آتي ازار
  ب اينكه بيان با ايران كاالي بورس خبري
  پايگاه كاال بورس به گسترده ورود با كشور زعفران
  بازار را مشتقه بازار 96 سال پايان تا كاال بورس اول صفحه از
  ادامه بهرهمند روز استانداردهاي از گيرد مي جام
  انس كرد خواهد اندازي راه جديدي محصوالت روي تعداد صندوق، ايجاد از پس يعني نوين ابزارهاي امروز خوشبختانه گفت: شود، مي اين به داد خواهد توسعه را آپشن معامالت
  و تاييد مورد انبار در سكه سپرده هاي گواهي سنتي هاي روش جايگزين كاال بورس توسط
  مالي گرفته آن به ورود براي وديعه كمترين كه رفت؟
  ترتيب خواهد باال كاال
  بورس عرصه در رقابت براي را شرايط موضوع اين
  شده High-frequency( پربسامد معامالت
  شود. حدود اول صندوق مالي منابع ميرود، باال
  قطعا افزود: ممقاني ارزاني عليرضا ميكند. تسهيل
  جهاني بازار حوزه در كرد. خواهد پيدا توسعه trading گواهي در آن از بخشي كه است تومان ميليارد 10
  با ما كشور سنتي كشاورزي اخير هاي سال
  طي دهيم توسعه را كشاورزي حوزه كنيم مي سعي نقد شد. خواهد سرمايهگذاري سكه سپرده گرفته زيادي فاصله دنيا روز مدرن
  كشاورزي كنيم. وارد بازار اين در را بيشتري محصوالت
  و اين از ميزان چه كه است مشخص آيا عرصه در صنعت اين پيشرفت مانع موضوع
  اين بازار ايجاد زعفران پسته نقد بازار تقويت
  روي در آن از ميزان چه سپرده گواهي در
  پول كشورمان توليدي محصوالت برخي شدن
  جهاني شد. خواهد كار آن براي شود؟
  مشتقه مي گذاري سرمايه آپشن آتي
  بازارهاي نياز جوابگوي ديگر قديمي راهكارهاي كه چرا
  شد، شرط كه شده مطرح صحبتهايي صندوق استراتژي به وابسته مساله
  اين مالي نوين دستاوردهاي به نياز نبود
  كشاورزان مبادالتي ارز نرخ حذف ارز آتي بازار اندازي راه جسورانه استراتژي زماني صندوق است.
  بستگي خشكبار آجيل اتحاديه رييس ميشد.
  احساس شما نظر ندارد. ضرورت ارز كردن نرخي تك
  و با قطعا گيرد؛ مي محتاطانه استراتژي زماني
  و از عبور براي مناسبي فرصت امروز اما گفت: چيست؟
  مشهد باره اين
  در اين از مشتقه بازار سهم جسورانه استراتژي
  اتخاذ تحول ايجاد كاال بورس مكانيسم با سنتي
  معامالت مطرح مختلفي هاي ديدگاه ارتباط اين در وجه براي توان مي البته شد. خواهد بيشتر
  مبلغ فراهم كشاورزي بخش در ويژه به كااليي مبادالت
  در جزو ارز كردن تكنرخي گويند مي برخي شود، مي استفاده طال سپرده گواهي از آتي سكه
  تضمين معامالت، در رونق شفافيت ايجاد بر عالوه تا
  شده است اين آنها دليل است آتي بازار اندازي راه لوازم فعال بازيگران ايجاد موضوع اين اهميت اما
  كرد، برسد. حداقل به نيز معامالتي هاي
  ريسك يي مبادله نرخ قالب در ما ارز از بزرگي بخش
  كه سرمايه بازار در داريم خاطر به است. بازار اين
  در گفت: جهاني بازارهاي در رقابت با رابطه در
  ممقاني عرضه كل است ممكن بنابراين شود مي
  معامله آنچناني رونق كه داشتهايم مشاركتي اوراق
  هميشه داخلي هاي مولفه مجموع به هيچجه به گذشته
  در نيز مقابل طيف دليل نگيرد. قرار تقاضا مقابل
  در خريد به بيشتر سرمايه بازار فعاالن
  نداشتند هاي روش اكنون كه صورتي در شد، نمي يي توجه
  جهاني بخش نيست اينگونه شرايط االن كه است اين 75 سال در مثال براي كردند؛ مي فكر سهم
  فروش گرفته قرار كشاورزان مسووالن كار دستور در
  نوين دولت اختيار در ما ارزي درآمدهاي از يي عمده شد، منتشر بورس در خودرو ايران مشاركت
  اوراق دست جهاني عرصه در رقابت تا آورده فراهم را
  شرايطي دهاند ش خصوصي االن ها پتروشيمي ندارد.
  قرار بازيگران كه چرا نكرد، پيدا ادامه نبود موفق
  اما كشور داخلي زعفران توليدات افزود: وي شود.
  يافتني بازار در را خود ارز از ي عمده ي بخش ميتوانند
  و با اما بودند. بانكي سيستم در مشاركت اوراق
  بازار را اول حرف جهاني بازارهاي در كيفيت لحاظ از
  ما پيگيري هنوز امسال كرد، مي دنبال ها سرمايه مصرف سمت اگر ببرد قيمت در را نفع بيشترين بايد مربوط هاي دغدغه موارد اين دارد. را خود
  پول از يي عمده بخش اينكه ضمن كنند، عرضه
  داخل كرد، تغيير روند گذاري رمايه س هاي صندوق
  ايجاد از نادرست هاي روش از استفاده با نبايد پس يد زن
  م ثبت كارهاي آتي هاي ماه در اميدواريم اما نشده باشد قيمت تعيينكننده بايد ما كننده مصر برويم، است. مقابل طرف ريسك دوطرفه معامالت
  به نميشود، تحويل به منجر مشتقه بازار معامالت با رمايهگذاري س براي هايي گزينه صندوقها
  اين درحوزه اصناف اتاق نماينده بگيريم. فاصله
  هدفمان صندوق اندازي راه شاهد امسال شود انجام آن يك در قيمت تعيين اينكه مگر افتد نمي اتفاق اين بيمه نقل، حمل گمرك، به مربوط هاي
  ريسك كنيد فرض كه گويند مي اقتصاددانان از برخي اما را سرمايه تمام توانند نمي هستند پايين
  ريسك نفتي غير صادرات از حمايت حبوبات، آجيل
  خشكبار، دالر خواستند ارز آتي بازار فعاالن تمام روزي اگر باشيم. زعفران گيري شك اينكه براي اما شود. انجام متمركز بازار يي جداگانه هاي بحث نيز دست اين از مواردي
  و به بايد را يي عمده درصد ببرند سهام بازار
  در زعفران تجارت در گفت: كرد عنوان ضروري امري
  را هاي بورس از بسياري در حاضر حال در باشيم داشته روزانه هاي ضه عر بايد مستمر نقد بازار طرف دست به كيفيت بي ايراني كاالي اينكه
  است. كه دارد وجود دالر آنقدر آيا بگيرند، تحويل را
  خود دهند. تخصيص ثابت درآمد با هاي گذاري
  سرمايه بورس اما دارد، وجود ريسك ديگري كاالي هر مثل
  هم همچنين كشور آن ارز با معامالت كااليي بورس در بار يك يي هفت فلزات كه است حالي در اين ما كاالي بودن كيفيت بي بر دليل رسد مي
  عراقي مركزي بانك دغدغه چون حال هر به شود.
  تحويل بهادار اوراق بازار رونق به صندوقمنجر ها
  تشكيل از استفاده با تا آورده فراهم را شرايط اين ايران
  كاالي قيمت مبناي توان نمي آيا ميشود، انجام دالر را مشتقه معامالت ميخواهيد وقتي شوند. مي عرضه كاال اين موارد از بسياري در بلكه نيست، مقصد
  از است، ارز بازار تنظيم مسوول نهاد اين محترم در مشاركت اوراق صكوك مثل ثابت درآمد
  با محاسبه را ريسكتان ميزان نوع مالي، نوين داد؟
  ابزارهاي قرار دالر را عمليات باشيد، داشته قيمت روز هر بايد دهيد شكل مثال براي شود، مي كيفيت بي توزيع فرآيند
  طي بانك عهده به را آمادگي اعالم گيري تصميم اتفاق همين بايد هم كاال مورد در شد. سرمايه
  بازار هاي زم مكاني واسطه به امر اين كنيد. پيشگيري آن از
  و زمان تواند نمي هم خيلي البته ايم. گذاشته مركزي انجام داخل بازار در كه معامالتي قانون طبق نقد بازار از را Reference price قيمت مرجع حمل عراق مرز به ايران از منجمد مرغ كه
  همين به مامتش حيات تمام چطور صندوق آن
  بيفتد؛ است، شده تضمين مالي بازار اين محكم قوانين
  مدرن پولي قانون درواقع شود، انجام ريال با بايد شود مي تعميم مشتقه بازار به را آن قيمتهاي گيريم مي تني 40 كاميون به ايراني تني 22 كاميون از
  و مصوبه چون بيفتد تاخير به بازار اين اندازي راه كند فروش خريد را اوراق فقط كه است
  اين امكان شما سنتي تجارت در كه است حالي در
  اين است. گرفته قرار مبنا اين بر كشور بانكي كه كاالهايي براي بخواهيم اينكه بنابراين ميدهيم. خواهد پايين آن كيفيت شود، مي منتقل
  عراقي دارد. وجود ارتباط اين در
  مجلس است. گرم هميشه اوراق
  بازار احتمالي ضررهاي ها ريس انواع با شدن
  مواجه براي خارجي خريدار ترتيب اين به پس تشكيل آتي بازار دارند نامنظم يا هفتگي هاي عرضه با كاالهاي حتي شد. خواهد فاسد حتي يا
  آمد در گندم معامالت انجام شاهد امسال آيا تخصص خاص حوزه اين در پارچه تاجر
  يك نيست. بيني پيش حتي محاسبه قابل كه داريد
  را مراجعه صادراتي رينگ به بايد فقط خريد هر بنابراين بود. نخواهد جيهير پذ تو چندان دهيم، اگر بينند. مي آسيب زياد جاهايي جايه در نيز
  دوام جاي به تضميني قيمت سياست اجراي قالب تغيير روز هر را خود كاري زمينه تواند نمي
  دارد افزود: پايان در مشهد خشكبار آجيل اتحاديه بود؟
  رييس خواهيم تضميني خريد داخلي بازار اندازه به آن كااليي تنوع كه كند داد تشكيل نقد بازار آن براي بتوان كه كااليي شود معرفي نهايي مصرفكننده به نيز كاال
  بهترين تخصصي كاري زمينه بايد نيز صندوقها
  دهد، از امكانات، شرايط گرفتن نظر در بدون هميشه
  البته نيست. كاال بورس تشكيل آمادگي كرد تعريف آن براي زيادي بازيگر آن خريد در باشد، ديده يب آس آن بندي بسته
  اما كنم مي فكر اما نيامده ارتباط اين در يي صوبه
  م شكل را تخصصي بازار بتواند كه باشند
  داشته را محصول بهترين ميرود انتظار كننده ليد تو
  كشاورز يا مزايا داخلي توليدكننده براي است ممكن كه داد نشان ما يهاي ارزياب دارد. را مشتقه بازار كرد. خواهد
  ترديد صورت به را استان دو يا يك گندم معامالت
  بتوانيم كه كنيم قبول اصل يك عنوان به بايد را اين
  دهد. چطور اما باشد، مفيد كشورش اقتصاد براي دهد
  ارائه خريدار مثال براي بگيريد، نظر در هايي ماليات آمادگي قير پسته زعفران، جو، ذرت، محصول پنج ما هاي شركت ها كارخانه بيشتر
  متاسفانه باشيم. داشته پايلوت خاص شرايط ها مولفه بازاري هر دنيا در
  امروزه در كرد آوري ارز بود مفيد كشور اقتصاد براي وان
  تم افزوده ارزش بر ماليات پرداخت به موظف داخلي دارند. را مشتقه بازار در پذيرش نميكنند. همراهي مصرف بازار تا را خود
  كاالي در گذشته سال از كه گندمي براي چرا پيشرفته طال بازار حاضر، حال در دارد. را
  خود حال ندارد؛ وجود مشوقي تسهيالت هيچ كه
  شرايطي نشده ايجاد پررونقي بازار شده عرضه بورس در دهد. ماليات نبايد كه خارجي خريدار اما است، تالشي بازيگر جذب براي كاال بورس آيا ايراني غذايي مواد توليد شركتهاي از برخي
  البته تاثير آن در طال مالي بازار كه است شده
  بزرگ داخلي حوزه در تجارت خدمات گسترش شاهد
  كه صادرات اسم به صادراتي توليد شرايطي چنين ميكند؟ ارسال را كاال خود مخصوص حمل خودروهاي
  است؟
  با مورد طال فيزيك فقط گذشته در دارد.
  بااليي مورد تهاي زيرساخ هستيم كاال بورس در
  خارجي اين بنابراين شود، مصرف داخل در فروخته واردكنندگان ذرت، مورد در مثال براي بله، مستقيم مغازهداران عمده مشتري با كنند، مي صادراتي گذشته سال توليد مازاد ها گندم
  اين آربيتراژ مفاهيم كه اكنون اما گرفت مي قرار
  معامله توسعه در مناسب هريزي برنام با بايد شده، فراهم
  نياز بازار قواعد كه گيرد مي صورت ابتدا از تفكيك كه داديم پيشنهاد آنها به كرديم شناسايي را دست كه كااليي كيفيت بر هستند ارتباط
  در بحث ندارد رونق آن معامالت اينكه دليل اما است، در گرفتن موقعيت ها) قيمت تفاوت از
  (استفاده جايي تا دمرداريم ايران زعفران بازار جايگاه تثبيت
  و تداخل يكديگر با داخل بازار قواعد با المللي بين كاال بورس پذيرش مورد انبارهاي در را خود كاالي دليل دارند نظارت ميرسد نهايي كننده
  مصرف يك بايد كه است بازار اين به ها خارجي ورود به طال بازار شده مطرح آينده به موكول
  بازارهاي اين در كفايي خود هبندي بست در تنوع زمينه در
  كه دليل شود، انجام ارتباط اين در بينالمللي بازاريابي داخل بازار در كاالها از بسياري باشد؛ نداشته بازار تا كنيم منتشر را آن سپرده گواهي
  بگذاريد به ايران نام با را خودمان كيفيت با محصول برند
  زمينه ميشود فروخته گرانتر خارج بازار در ارزانر ت همانطور نيز زعفران با ارتباط در بگيرد. شكل
  نقد طي دنيا در گندم توليد نسبي افزايش نيز
  ديگر كنيم. معرفي دنيا در هدف
  بازارهاي هاي قيمت اوره مورد در مثال براي برعكس. يا هاي سال طي محصول اين ايد بوده شاهد
  كه است. 95
  سال سكه براي مستمر نقد بازار يك دادن شكل طال، سپرده گواهي بازار ايجاد از
  هدف چون است تر پايين خارجي هاي قيمت از داخلي عرضه كاال بورس در مختلف هاي دوره در
  گذشته استاندارد موازي سلف قرارداد هنوز مشتقه بازار راهاندازي براي نيازها پيش از يكي دانيم، مي كه طور همان است.
  بوده براي كاال بورس با
  مذاكره در كنيم حمايت داخل كشاورزي از خواهيم مي شكل آن براي منسجم بازاري تاكنون اما
  شده اين در يي برنامه ايم، نداشته جديد سال داريد؟
  در ارتباط چون پس است. برعكس كاالها از برخي مورد در آن فيزيكي معامالت بيشتر كه چرا است نگرفته سكه نقد بازار حاضر حال در كاالست. آن براي قوي نقدي بازار يك اندازي پتروشيمي
  راه بلندمدت
  قراردادهاي بازار داخلي بازار دو تقاضاي عرضه شرايط مستمر بازار بايد كه است حالي در اين بوده
  نظر پذيرش هيات البته ايم، نداشته تقاضايي
  هنوز منسجم بازار اين اينكه عين در اما است، بانك صرافي سيستم در بورس از
  بيرون يكديگر با نبايد است متفاوت يكديگر با صادراتي داشته آن شدن قيمت مرجع براي را
  زعفران كه است كرده تصويب را مساله اين كاال بورس بلندمدت قراردادهاي از استفاده براي
  مذاكراتي قيمت عبارتي به دارند. وجود بازار اين در مختلفي قيمتي مراجع اما است مستمر شوند
  و ادغام بازار آن دنبال به نقد بايد بازار بنابراين
  باشيم. كاال آن دارد، نقد بازار كاال بورس در كااليي اگر دستي پايين صنايع نياز مورد خوراك تامين
  براي هاي محله در صرافي يك فردوسي خيابان با خان كريم خيابان صرافي در طال
  سكه ارز يك ايران ريال اينكه به توجه با داشته قيمت مرجعيت بتوانيم تا دهيم شكل را آتي كاال بورس شركت با باالدست هاي بخش سوي
  از گيرد. قرار موازي سلف اوراق انتشار مبناي تواند مي موازي سلف قرارداد انعقاد براي را شرايط عبارتي به به خارجيها ورود حل راه نيست، جهانروا را سپرده گواهي ابزار نقد، بازار ايجاد براي باشيم، مديرعامل تعادل، گزارش به است. انجام حال
  در است. مختلف تهران
  ديگر دانيد. مي چه را ايران بازار سپرده گواهي بازار گذشته سال گرفتيم نظر
  در كردهايم. تسهيل استاندارد آماده گفت: پتروشيمي ويژه منطقه
  سازمان را صادراتي رينگ روي تمركز بتوانيم بايد ما را آن آتي نيز امسال كرديم راهاندازي را
  زعفران حضور كاال بورس در خودرو عرضه از دستي پايين صنايع در گذاران سرمايه از
  حمايت انجام امكان بازار اين در كه چرا دهيم، افزايش بازارهاي چون بازارها اين همه اما داشت. خواهيم عراق، مورد در اما است. همين نيز آنها
  موفقيت مشكل نيست، خبري بورس اين در سراتو كيتكو سايت است. شده تبديل يي پيشرفته بازار براي خوبي بسيار هاي ظرفيت هستيم،
  پتروشيمي در پذير امكان دنيا در رايج ارزهاي با مبادالت مانند فعاليتآنها شروع اندازي راه هستند، مدرني امنيتي مسائل دليل به ما توليدكنندگان از بسياري دارد وجود ماهشهر منطقه در بخش اين كجاست؟
  توسعه فعاالن توسط آن هاي تحليل اطالعات روز هر
  كه تمايل سايپا شركت اگر شده انجام پذيرش با صادراتي تاالر تابلوي هاي قيمت نيز حاضر حال دادن هل به شدن روشن براي كه است خودرويي خود كاالي مجبورند شوند نمي كشور اين وارد سوي به ممكن زمان كمترين در بتوانيم است
  اميد در يي عده كه ميدهد نشان شود مي رصد
  بازار بسيار كرديد اشاره شما كه بحثي اما است. دالر براي مختلف ابزارهاي با بايد اول بنابراين دارد؛ نياز حالي در اين بفروشند، كارخانه درب يا مرز لب
  را كاال بورس در سراتو عرضه شاهد باشد، داشته سنجي امكان كنيم. حركت ارزش زنجيره
  تكميل طال قيمت هاي داده بر فقط كه هستند سايت
  اين قيمت كاال بورس سايت در بتوانيم كه است منطقي كنيم. ايجاد انگيزه بازيگر بازارها اين نام ايران در شده توليد تيرآهن روي كه
  است بود. خواهيم نهايي ها طرح اين براي اقتصادي فني هاي
  بررسي ميكنند. تحليل به را مختلف كاالهاي افزوده ارزش بر ماليات بدون محصول اين از يك كدام براي آتي بازار ميشود. درج ايراني شركت بورس داخلي بازار در آهن سنگ عرضه دارد؟ قرار اي مرحله چه در طال صندوق در حضور براي هايي درخواست تاكنون است
  شده هيات سفر از پس كنيم. اعالم مرجع قيمت عنوان شد؟ خواهد اندازي راه آينده هاي ماه در محصول چهار براي آتي بازار ايجاد آنها بررسي حال در كه شده دريافت طرحها شود؟
  اين مي آغاز زماني چه كاال حاضر حال در شده انجام آن ثبتي
  كارهاي به خاصي قيمت يك با هميشه آهن سنگ تجار سوي از تقاضا اين نيز عراق به كاال بورس خواهيم راهاندازي تير پايان تا را ذرت آتي بازار دادهايد، قرار كار دستور در را قير كشاورزي از حمايت براي افزود: هيدينيا ش اميد
  هستيم. تومان 01ميليارد شود. انجام نويسي پذيره
  بايد بود. شده مطرح عراقي را ديگر محصول سه زعفران آن از پس كرد نيستند؟ فهرست اين در فلزات
  چرا كه همانطور اما شود مي داده دستي پايين صنايع دستي پايين يي توسعه هاي طرح در مايهگذاري
  سر منتشر آن اميدنامه شد، فراهم كه صندوق
  منابع فعاالن حضور به تواند نمي ارز آتي بازار آيا داشت. خواهيم داد، شكل نقد بازار بتوان كه كااليي هر
  براي دارد زيادي هاي نوسان كاال اين قيمت دانيم مي سرمايه بازار در موجود هاي ظرفيت از استفاده
  و بازار در گذاري رمايه س در خود مواضع شود مي كند؟
  كمك ايران بورس در خارجي وجود بازيگران اين فلزات مورد در يعني كاالي كرد. تعريف برايش هم آتي بازار توان
  مي كاالي بتوانند بايد نيز نگآهن س هاي توليدكننده آن هاي يونيت فروش به اقدام اعالم را ال ط بسيار مذاكرات تاكنون طرحها اين مالي تامين
  براي فعال كه كند كمك تواند مي ارز آتي بازار ندارد؟ كردن انبار امكان است پربازيگر چون كشاورزي در شده انجام مالي نهادهاي ها بانك با
  خوبي زماني درواقع بفروشند. دنيا روز قيمت با را خود كرد.
  خواهند توليدكننده رود مي باال جهاني هاي قيمت كه مطمئن نداشته نگراني خود ارز به نسبت خارجي ندارد. مستمر نقد بازار اما دارد، بازيگر است. آتي بازار ايجاد براي مناسبي گزينه دارد، با رمايهگذاران س مذاكرات اين شدن نهايي
  صورت آن اندازي راه زمان براي محدوديتي يعني آن دليل مستمر خريدار نبود يعني يي عمده بخش كه است كااليي ذرت مثال
  براي خواهند منطقه در حضور به اقدام بيشتري نگرفتهايد؟
  اشتياق نظر در نيست؟
  آن قيمت شود، مي وارد جهاني بازارهاي از آن
  از براي نيز مذاكراتي كرد: تاكيد همچنين وي
  كرد. در داريم را زمينه اين در اول تجربه چون
  خير، هفتگي آن هاي عرضه چون ندارد، مستمر بازار آن كردن انبار امكان است مشخص كامال
  هم ولي نكرديم. گيري سخت مواردي چنين با ارتباط خوراك تامين براي بلندمدت قراردادهاي از
  استفاده تعريف برايش هم آتي بازار توان مي داد، شكل نقد بازار بتوان كه كااليي هر
  براي است. دارد. وجود نيز هاي بخش سوي از دستي پايين صنايع نياز
  مورد زمان مورد در تصميمگيري نهايي جلسات زودي
  به مناسبي گزينه دارد، كردن انبار امكان است پربازيگر چون كشاورزي كاالي
  كرد. دستي پايين صنايع با كه وگويي گفت در قيمت تاثير تحت مشتقه بازار نوسانات است. انجام حال در كاال بورس شركت با
  باالدست داشت. خواهيم را طال صندوق اندازي
  راه از آن از يي عمده بخش كه است كااليي ذرت مثال براي است. آتي بازار ايجاد براي ميان كاال بورس از چنداني اطالع داشتيم، اين از است، جهاني بازارهاي بر پايه هاي
  دارايي منطقه نخستين پتروشيمي اقتصادي ويژه
  منطقه به كاال بورس اعزامي هيات سفر درباره اين آيا ندارد، وجود توليدكنندگان اين قوي نقدي بازار خصوصيت دو كه كااليي هر
  جهت حاضر حال در كه است ايران تخصصي بود؟
  ويژه چه آن نتيجه كه دهيد مي توضيح عراق كردن انبار امكان است مشخص كامال هم آن قيمت شود، مي وارد جهاني بازارهاي براي مستمر بازار نگرفتن شكل براي دليلي باالتري اولويت باشد، داشته بيشتري بازيگر تعداد
  و حوزه فعاالن با ميداني صورت به سفر اين در دستي پايين طرح 70 هايش فعاليت توسعه
  براي كااليي هر جهت اين از است، جهاني بازارهاي بر پايه هاي دارايي دارد. وجود نيز نيست؟
  آن باالدستي صنايع محصوالت اين تر بنيادي بحث دارد. مشتقه بازار تشكيل براي است. كرده معرفي ماهشهر در
  پتروشيمي بود الزم كه چرا شديم، آشنا عراق در
  تجارت اولويت باشد، داشته بيشتري بازيگر تعداد قوي نقدي بازار خصوصيت دو
  كه گسترش براي ما نيازهاي از يكي سازي فرهنگ شده منتخب كاالي اصلي توليدكننده آيا كه است مناطق ايجاد از گذار قانون اهداف به توجه
  با را عراق بازار نزديك از كاال بورس از افرادي
  كه قوي مستمر بازار يك به آن كنار در اما است بازار معموال خير. يا هستيم آتي بازار تشكيل
  براي ويژه منطقه ايران، اسالمي جمهوري اقتصادي دارد.
  ويژه مشتقه بازار تشكيل براي باالتري درباره ما كارشناسان درواقع كنند.
  شناسايي را فلزات نقدي بازار بايد ابتدا در يعني داريم. نياز تشكيل كشورهايي را كاال بر مبتني مالي
  بازارهاي مساحتي در تاسيس 1376 سال در
  اقتصادي هاي چالش ها قيمت تعيين چگونگي
  بازيگران، روي كنيم؛ ايجاد مستمر سپرده گواهي شكل به يا هستند كاال آن بزرگ توليدكننده يا كه ميدهند كردند. بررسي را عراق بازار به كاال ورود پس كه كرد فعاليت به شروع هكتار 1700
  حدود نميبيند. آسيب ارز تالطمات از كه باشد است جايي بازار چون دارم، تاكيد استمرار كلمه چين كشور در اساس اين بر آن؛ عمده كننده مصرف هاي پتروشيمي شامل كه جديد محدوده الحاق
  از قيمت با را خود محصول كه دارد توقع آهن سنگ است اين عراق با تجارت براي ساده چالش
  يك تصويب قيمت با بايد متاسفانه اما بفروشد باالتري به نيازي بازار شدن گسترده براي اصال آيا بتوانيم بايد كنيم مي مراجعه آن به زماني هر كه اين كه چرا است زياد بسيار كااليي هاي بورس تعداد بلوار سايت اراضي رازي، فارابي، امام،
  بندر هاي كاميون اما تني 40 عراقي هاي كاميون دارد؟
  كه وجود خارجي فعاالن حضور مثال براي باشيم. داشته فروش خريد آن در جهان كنندگان مصرف ترين بزرگ از يكي
  كشور بفروشد. را كااليش شده ويژه منطقه به رفاهي خدمات مجتمع
  پتروشيمي به ايران هاي جاده وضع يعني تنياند؛ 22
  ايران حيث از اما بله، بازيگر تعداد حيث از طالفروشان بازار به بفروشيم طال خواهيم مي وقتي به دنيا توليدكنندگان ترين بزرگ جزو حال عين
  در جهاني هاي قيمت كه زماني ديگر سوي از افزايش هكتار 2600 از بيش به منطقه
  مساحت تن 22 از بيش بار با هاي كاميون كه است يي
  گونه بزرگ زماني كااليي بازار نه؛ بازار پذيري مقياس طالي كه هستند يي عده آنجا در كنيم، مي مراجعه قيمت تعيين در چين ترتيب اين به رود. مي
  شمار متضرر خريدار باشد مصوب قيمت از تر پايين بودن باال باعث موضوع همين ندارند حركت اجازه زير خدمات ايجاد سازمان هاي فعاليت اهم
  يافت. آپشن، معامالت بگيرد. شكل مالي بازار كه شود مي مصرفكننده لزوما خريداران خريد خواهند را شما مثال براي دارد، اساسي نقش كاالها از بسياري داخلي گذاري سرمايه از حمايت جذب براي
  بنايي شد. خواهد ميشود. عراق به نسبت ايران در باربري هاي
  هزينه كاال بورس در محصول اين عرضه بنابراين لزوما كه بلندمدتي قراردادهاي فوروارد، فيوچرز، قشر دو فقط كه مادامي اساس اين بر نيستند. هاي قيمت فوالد، قيمت مورد در حاضر حال در است. توليدي واحدهاي احداث جهت خارجي
  و اين كند مي ايجاد موضوع اين كه ديگري
  مساله در پي معامالت درواقع نميشود تحويل به منجر دارند، حضور بازار در ننده مصرف توليدكننده است. مطرح اروپا ميانه آسياي چين، هاي
  بورس كه شد خواهد منجر آن درست سنجي قيمت به پتروشيمي اقتصادي ويژه منطقه گزارش،
  بنابراين بار ايران در تواند نمي عراقي هاي كاميون كه
  است بزرگ به تواند مي Frequency Trading( پي بنابراين شد، خواهد سخت مستمر بازار شكلگيري زعفران، پسته، مانند كاالها از بسياري در نيز
  ايران ها دستي پايين بايد شده انجام آن اوليه تحقيقات در كه است ايران تخصصي ويژه منطقه
  نخستين
  بزند. شود. منجر بازار شدن در واسطهها است. ضروري امر يك ها واسطه حضور اقالم برخي در است اصلي توليدكننده جو
  قير باشند. داشته را الزم همكاري مسير اين در نيز عراق با تجارت بحث در اينچنيني مشكالت تبصره «د» بند اجرايي نامه ايين مقررات
  چارچوب نيز داخل بازار فعاالن همين با يعني است معروف كنند مي فروش خريد تلفني بازار ميآيد. شمار به بزرگ مصرفكننده ذرت مانند اجتماعي اقتصادي، توسعه دوم برنامه قانون 25 قيمت قالب در امسال نيز برنج محصول آيا آن رفع به ميتواند كاال بورس آنچه اما است، شد؟
  زياد خواهد عرضه كاال بورس در تضميني از بعد كرد ايجاد پررونقي معامالت توان مي بزرگ با كه ميگوييم ما نميبينند، را كاال اصال كه ميليون حداكثر ايران در ذرت ساالنه توليد حجم شماره مصوبه طبق ايران اسالمي جمهوري
  فرهنگي است. عرضه استمرار كيفيت بحث كند،
  كمك بورس هاي قيمت بازار به ها خارجي توجه آن بايد نيست پاسخگو اعتماد سيستم بازارها شدن است تن ميليون تا بين آن مصرف اما
  تن است شده قطعي كاال بورس در برنج عرضه هيات 30/4/1376 مورخه 18263ت/ 58548
  كه بودند گفته آنها عراقي تاجران با صحبت شود؟
  در جلب ايران كاالي بورس مانند امن بستر يك در اوراق از استفاده با مرغ قيمت روي ذرت همين شود. وارد بايد نياز
  اين ما دست به ارتباط اين در دولت مصوبه هنوز اما شركت منطقه مسوول سازمان شد. تاسيس
  وزيران روبرو مساله اين با ايران با تجاري مراودات
  در گران واسطه فعاالن صنعتي هر در كافيست بله، شود. انجام معامالت اينترنت طريق از كاال است.
  تاثيرگذار است. نرسيده تحويل دير را كاال ايراني طرف اگر كه هستيم افزايد: مي گزارش اين است. پتروشيمي صنايع
  ملي دهيد. سوق بازار اين سمت به را آن ايجاد صندوق زعفران براي است قرار گويا داشته را فروش يا خريد سمت بازاري در اگر در پتروشيمي اقتصادي ويژه منطقه
  سازمان از باالتر هميشه برنج فروش قيمت منتهي چه نداشت را شده توافق الزم كيفيت يا
  داد معموال جهت اين از بوده، تضميني خريد قيمت چه 69در سال پايان در كاال بورس دارد؟ قرار يي مرحله چه در امر اين شود؟ آن براي آتي بازار دادن شكل براي انگيزه باشيم، دستي پايين طرح 70 هايش فعاليت توسعه
  راستاي كرد. خواهد حمايت ما از كسي چه كنيم، داشت؟
  بايد خواهد قرار يي نقطه تامين از يكي را صندوق اين ايجاد بله، توليدكننده برويم، فروش سمت اگر شد. خواهد
  بيشتر است. شده نمي تضميني خريد فرآيند وارد است. كرده معرفي ماهشهر در
  پتروشيمي دريافت دغدغه ديگر سوي از هم ايراني
  بازرگان
محصولات كشاورزي ايران در مسير جهاني شدن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/30
محصولات كشاورزي ايران در مسير جهاني شدن
مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل» برنامه‌هاي ايجاد بازار منسجم كالايي را تشريح كرد


 بازار آتي ذرت تا آخر تير راه‌اندازي خواهد شد  راه‌اندازي بازار آتي ارز همچنان در انتظار تصميم بانك مركزيادامه از صفحه اول

 يعني پس از ايجاد صندوق، تعداد گواهي‌هاي سپرده سكه در انبار مورد تاييد بورس كالا بالا خواهد رفت؟

قطعا بالا مي‌رود، منابع مالي صندوق اول حدود 10 ميليارد تومان است كه بخشي از آن در گواهي سپرده سكه سرمايه‌گذاري خواهد شد.

 آيا مشخص است كه چه ميزان از اين پول در گواهي سپرده و چه ميزان از آن در بازارهاي آتي و آپشن سرمايه‌گذاري مي‌شود؟

اين مساله وابسته به استراتژي صندوق بستگي است. صندوق زماني استراتژي جسورانه و زماني استراتژي محتاطانه مي‌گيرد؛ قطعا با اتخاذ استراتژي جسورانه سهم بازار مشتقه از اين مبلغ بيشتر خواهد شد. البته مي‌توان براي وجه تضمين سكه آتي از گواهي سپرده طلا استفاده كرد، اما اهميت اين موضوع ايجاد بازيگران فعال در اين بازار است. به خاطر داريم در بازار سرمايه هميشه اوراق مشاركتي داشته‌ايم كه رونق آنچناني نداشتند و فعالان بازار سرمايه بيشتر به خريد و فروش سهم فكر مي‌كردند؛ براي مثال در سال 75 اوراق مشاركت ايران خودرو در بورس منتشر شد، اما موفق نبود و ادامه پيدا نكرد، چرا كه بازيگران بازار اوراق مشاركت در سيستم بانكي بودند. اما با ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري روند تغيير كرد، اين صندوق‌ها گزينه‌هايي براي سرمايه‌گذاري با ريسك پايين هستند و نمي‌توانند تمام سرمايه را در بازار سهام ببرند و درصد عمده‌يي را بايد به سرمايه‌گذاري‌هاي با درآمد ثابت تخصيص دهند. تشكيل صندوق‌ها منجر به رونق بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل صكوك و اوراق مشاركت در بازار سرمايه شد. در مورد كالا هم بايد همين اتفاق بيفتد؛ آن صندوق چطور تمام حيات و مامتش به اين است كه فقط اوراق را خريد و فروش كند و بازار اوراق هميشه گرم است.

يك تاجر پارچه در اين حوزه خاص تخصص دارد و نمي‌تواند زمينه كاري خود را هر روز تغيير دهد، صندوق‌ها نيز بايد زمينه كاري تخصصي داشته باشند كه بتواند بازار تخصصي را شكل دهد. اين را بايد به عنوان يك اصل قبول كنيم كه امروزه در دنيا هر بازاري مولفه‌ها و شرايط خاص خود را دارد. در حال حاضر، بازار طلا پيشرفته و بزرگ شده است كه بازار مالي طلا در آن تاثير بالايي دارد. در گذشته فقط فيزيك طلا مورد معامله قرار مي‌گرفت اما اكنون كه مفاهيم آربيتراژ (استفاده از تفاوت قيمت‌ها) و موقعيت گرفتن در بازارهاي موكول به آينده مطرح شده بازار طلا به بازار پيشرفته‌يي تبديل شده است. سايت كيتكو كه هر روز اطلاعات و تحليل‌هاي آن توسط فعالان بازار رصد مي‌شود نشان مي‌دهد كه عده‌يي در اين سايت هستند كه فقط بر داده‌هاي قيمت طلا تحليل مي‌كنند.

 صندوق طلا در چه مرحله‌اي قرار دارد؟

كارهاي ثبتي آن انجام شده و در حال حاضر بايد پذيره‌نويسي انجام شود. 10 ميليارد تومان منابع صندوق كه فراهم شد، اميدنامه آن منتشر مي‌شود و مواضع خود در سرمايه‌گذاري در بازار طلا را اعلام و اقدام به فروش يونيت‌هاي آن خواهند كرد.

 يعني محدوديتي براي زمان راه‌اندازي آن در نظر نگرفته‌ايد؟

خير، چون تجربه اول در اين زمينه را داريم در ارتباط با چنين مواردي سخت‌گيري نكرديم. ولي به زودي جلسات نهايي تصميم‌گيري در مورد زمان راه‌اندازي صندوق طلا را خواهيم داشت.

 درباره سفر هيات اعزامي بورس كالا به عراق توضيح مي‌دهيد كه نتيجه آن چه بود؟

در اين سفر به صورت ميداني با فعالان حوزه تجارت در عراق آشنا شديم، چرا كه لازم بود كه افرادي از بورس كالا از نزديك بازار عراق را شناسايي كنند. درواقع كارشناسان ما درباره بازيگران، چگونگي تعيين قيمت‌ها و چالش‌هاي ورود كالا به بازار عراق را بررسي كردند.

يك چالش ساده براي تجارت با عراق اين است كه كاميون‌هاي عراقي 40 تني اما كاميون‌هاي ايران 22 تني‌‌اند؛ يعني وضع جاده‌هاي ايران به گونه‌يي است كه كاميون‌‌هاي با بار بيش از 22 تن اجازه حركت ندارند و همين موضوع باعث بالا بودن هزينه‌هاي باربري در ايران نسبت به عراق مي‌شود. مساله ديگري كه اين موضوع ايجاد مي‌كند اين است كه كاميون‌هاي عراقي نمي‌تواند در ايران بار بزند.

مشكلات اينچنيني در بحث تجارت با عراق زياد است، اما آنچه بورس كالا مي‌تواند به رفع آن كمك كند، بحث كيفيت و استمرار عرضه است. در صحبت با تاجران عراقي آنها گفته بودند كه در مراودات تجاري با ايران با اين مساله روبرو هستيم كه اگر طرف ايراني كالا را دير تحويل داد يا كيفيت لازم و توافق شده را نداشت چه بايد كنيم، چه كسي از ما حمايت خواهد كرد. بازرگان ايراني هم از سوي ديگر دغدغه دريافت پول خود را دارد. اين موارد دغدغه‌هاي مربوط به معاملات دوطرفه و ريسك طرف مقابل است. ريسك‌هاي مربوط به گمرك، حمل و نقل، بيمه و مواردي از اين دست نيز بحث‌هاي جداگانه‌يي است. اينكه كالاي ايراني بي‌كيفيت به دست طرف عراقي مي‌رسد دليل بر بي‌كيفيت بودن كالاي ما از مقصد نيست، بلكه در بسياري از موارد اين كالا طي فرآيند توزيع بي‌كيفيت مي‌شود، براي مثال همين كه مرغ منجمد از ايران به مرز عراق حمل و از كاميون 22 تني ايراني به كاميون 40 تني عراقي منتقل مي‌شود، كيفيت آن پايين خواهد آمد يا حتي فاسد خواهد شد. حتي كالاهاي با دوام نيز در جايه‌جاهايي زياد آسيب مي‌بينند. اگر بهترين كالا نيز به مصرف‌كننده نهايي معرفي شود اما بسته‌بندي آن آسيب‌ديده باشد، در خريد آن ترديد خواهد كرد.

متاسفانه بيشتر كارخانه‌ها و شركت‌هاي ما كالاي خود را تا بازار مصرف همراهي نمي‌كنند. البته برخي از شركت‌هاي توليد مواد غذايي ايراني با خودروهاي حمل مخصوص خود كالا را ارسال مي‌كنند، با مشتري عمده و مغازه‌داران مستقيم در ارتباط هستند و بر كيفيت كالايي كه دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد نظارت دارند و دليل موفقيت آنها نيز همين است. اما در مورد عراق، بسياري از توليدكنندگان ما به دليل مسائل امنيتي وارد اين كشور نمي‌شوند و مجبورند كالاي خود را لب مرز يا درب كارخانه بفروشند، اين در حالي است كه روي تيرآهن توليد شده در ايران نام شركت ايراني درج مي‌شود.

 ايجاد بازار آتي براي چهار محصول كشاورزي و قير را در دستور كار قرار داده‌ايد، چرا فلزات در اين فهرست نيستند؟

براي هر كالايي كه بتوان بازار نقد شكل داد، مي‌توان بازار آتي هم برايش تعريف كرد. كالاي كشاورزي چون پربازيگر است و امكان انبار كردن دارد، گزينه مناسبي براي ايجاد بازار آتي است. براي مثال ذرت كالايي است كه بخش عمده‌يي از آن از بازارهاي جهاني وارد مي‌شود، قيمت آن هم كاملا مشخص است و امكان انبار كردن آن نيز وجود دارد.

نوسانات بازار مشتقه تحت تاثير قيمت دارايي‌هاي پايه بر بازارهاي جهاني است، از اين جهت هر كالايي كه دو خصوصيت بازار نقدي قوي و تعداد بازيگر بيشتري داشته باشد، اولويت بالاتري براي تشكيل بازار مشتقه دارد. بحث بنيادي‌تر اين است كه آيا توليدكننده اصلي كالاي منتخب شده براي تشكيل بازار آتي هستيم يا خير. معمولا بازارهاي مالي مبتني بر كالا را كشورهايي تشكيل مي‌دهند كه يا توليدكننده بزرگ آن كالا هستند يا مصرف‌كننده عمده آن؛ بر اين اساس در كشور چين تعداد بورس‌هاي كالايي بسيار زياد است چرا كه اين كشور يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان جهان و در عين حال جزو بزرگ‌ترين توليدكنندگان دنيا به شمار مي‌رود. به اين ترتيب چين در تعيين قيمت بسياري از كالاها نقش اساسي دارد، براي مثال در حال حاضر در مورد قيمت فولاد، قيمت‌هاي بورس‌هاي چين، آسياي ميانه و اروپا مطرح است. ايران نيز در بسياري از كالاها مانند پسته، زعفران، قير و جو توليدكننده اصلي است و در برخي اقلام مانند ذرت مصرف‌كننده بزرگ به شمار مي‌آيد. حجم توليد سالانه ذرت در ايران حداكثر 2 ميليون تن اما مصرف آن بين 6 تا 8 ميليون تن است و اين نياز بايد وارد شود. همين ذرت روي قيمت مرغ تاثيرگذار است.

اگر در بازاري سمت خريد يا فروش را داشته باشيم، انگيزه براي شكل دادن بازار آتي براي آن بيشتر خواهد شد. اگر سمت فروش برويم، توليدكننده بايد بيشترين نفع را در قيمت ببرد و اگر سمت مصرف برويم، مصرف‌كننده ما بايد تعيين‌كننده قيمت باشد و اين اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه تعيين قيمت در يك بازار متمركز انجام شود. اما براي اينكه شكل‌گيري بازار نقد مستمر بايد عرضه‌هاي روزانه داشته باشيم اين در حالي است كه فلزات هفته‌يي يك بار در بورس عرضه مي‌شوند. وقتي مي‌خواهيد معاملات مشتقه را شكل دهيد بايد هر روز قيمت داشته باشيد، عمليات مرجع قيمت (Reference price) را از بازار نقد مي‌گيريم و قيمت‌هاي آن را به بازار مشتقه تعميم مي‌دهيم. بنابراين اينكه بخواهيم براي كالاهايي كه عرضه‌هاي هفتگي يا نامنظم دارند بازار آتي تشكيل دهيم، چندان توجيه‌پذير نخواهد بود. بنابراين هر كالايي كه بتوان براي آن بازار نقد تشكيل داد و بازيگر زيادي براي آن تعريف كرد آمادگي تشكيل بازار مشتقه را دارد. ارزيابي‌هاي ما نشان داد كه پنج محصول ذرت، جو، زعفران، پسته و قير آمادگي پذيرش در بازار مشتقه را دارند.

 آيا بورس كالا براي جذب بازيگر تلاشي مي‌كند؟

بله، براي مثال در مورد ذرت، واردكنندگان را شناسايي كرديم و به آنها پيشنهاد داديم كه كالاي خود را در انبارهاي مورد پذيرش بورس كالا بگذاريد و گواهي سپرده آن را منتشر كنيم تا بازار نقد شكل بگيرد. در ارتباط با زعفران نيز همانطور كه شاهد بوده‌ايد اين محصول طي سال‌هاي گذشته و در دوره‌هاي مختلف در بورس كالا عرضه شده اما تاكنون بازاري منسجم براي آن شكل نگرفته است چرا كه بيشتر معاملات فيزيكي آن در نظر بوده و اين در حالي است كه بايد بازار مستمر زعفران را براي مرجع قيمت شدن آن داشته باشيم. بنابراين بازار بايد نقد و و به دنبال آن بازار آتي را شكل دهيم تا بتوانيم مرجعيت قيمت داشته باشيم، براي ايجاد بازار نقد، ابزار گواهي سپرده را در نظر گرفتيم و سال گذشته بازار گواهي سپرده زعفران را راه‌اندازي كرديم و امسال نيز آتي آن را خواهيم داشت. اما همه اين بازارها چون بازارهاي مدرني هستند، راه‌اندازي و شروع فعاليت‌ آنها مانند خودرويي است كه براي روشن شدن به هل دادن نياز دارد؛ بنابراين اول بايد با ابزارهاي مختلف براي اين بازارها بازيگر و انگيزه ايجاد كنيم.

 بازار آتي براي كدام يك از اين 5 محصول در ماه‌هاي آينده راه‌اندازي خواهد شد؟

بازار آتي ذرت را تا پايان تير راه‌اندازي خواهيم كرد و پس از آن زعفران و سه محصول ديگر را خواهيم داشت.

 يعني در مورد فلزات اين بازيگران وجود ندارد؟

بازيگر دارد، اما بازار نقد مستمر ندارد.

 يعني نبود خريدار مستمر دليل آن نيست؟

بازار مستمر ندارد، چون عرضه‌هاي آن هفتگي است.

 در گفت‌وگويي كه با صنايع پايين دستي داشتيم، اطلاع چنداني از بورس كالا ميان اين توليدكنندگان وجود ندارد، آيا اين دليلي براي شكل نگرفتن بازار مستمر براي محصولات صنايع بالادستي نيست؟

فرهنگ‌سازي يكي از نيازهاي ما براي گسترش بازار است اما در كنار آن به يك بازار مستمر قوي نياز داريم. يعني در ابتدا بايد بازار نقدي فلزات را به شكل گواهي سپرده و مستمر ايجاد كنيم؛ روي كلمه استمرار تاكيد دارم، چون بازار جايي است كه هر زماني به آن مراجعه مي‌كنيم بايد بتوانيم در آن خريد و فروش داشته باشيم. براي مثال وقتي مي‌خواهيم طلا بفروشيم به بازار طلافروشان مراجعه مي‌كنيم، در آنجا عده‌يي هستند كه طلاي شما را خواهند خريد و خريداران لزوما مصرف‌كننده نيستند. بر اين اساس مادامي كه فقط دو قشر توليدكننده و مصرف‌كننده در بازار حضور دارند، شكل‌گيري بازار مستمر سخت خواهد شد، بنابراين حضور واسطه‌ها يك امر ضروري است. واسطه‌ها در بازار تلفني خريد و فروش مي‌كنند و معروف است كه اصلا كالا را نمي‌بينند، ما مي‌گوييم كه با بزرگ شدن بازارها سيستم اعتماد پاسخگو نيست و بايد با استفاده از اوراق و در يك بستر امن مانند بورس كالا از طريق اينترنت معاملات انجام شود.

 گويا قرار است براي زعفران صندوق ايجاد شود؟ اين امر در چه مرحله‌يي قرار دارد؟

بله، ايجاد اين صندوق را يكي از تامين سرمايه‌ها دنبال مي‌كرد، امسال هنوز پيگيري نشده اما اميدواريم در ماه‌هاي آتي كارهاي ثبت آن انجام شود و امسال شاهد راه‌اندازي صندوق زعفران باشيم.

 در حال حاضر در بسياري از بورس‌هاي كالايي معاملات با ارز آن كشور و همچنين دلار انجام مي‌شود، آيا نمي‌توان مبناي قيمت را دلار قرار داد؟

طبق قانون معاملاتي كه در بازار داخل انجام مي‌شود بايد با ريال انجام شود، درواقع قانون پولي و بانكي كشور بر اين مبنا قرار گرفته است.

 پس به اين ترتيب خريدار خارجي براي خريد فقط بايد به رينگ صادراتي مراجعه كند كه تنوع كالايي آن به اندازه بازار داخلي بورس كالا نيست.

ممكن است براي توليدكننده داخلي مزايا يا ماليات‌هايي در نظر بگيريد، براي مثال خريدار داخلي موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است، اما خريدار خارجي كه نبايد ماليات دهد. در چنين شرايطي توليد صادراتي به اسم صادرات فروخته و در داخل مصرف شود، بنابراين اين تفكيك از ابتدا صورت مي‌گيرد كه قواعد بازار بين‌المللي با قواعد بازار داخل با يكديگر تداخل نداشته باشد؛ بسياري از كالاها در بازار داخل ارزان‌تر و در بازار خارج گران‌تر فروخته مي‌شود يا برعكس. براي مثال در مورد اوره قيمت‌هاي داخلي از قيمت‌هاي خارجي پايين‌تر است چون مي‌خواهيم از كشاورزي داخل حمايت كنيم در مورد برخي از كالاها برعكس است. پس چون شرايط عرضه و تقاضاي دو بازار داخلي و بازار صادراتي با يكديگر متفاوت است نبايد با يكديگر ادغام شوند

 با توجه به اينكه ريال ايران يك ارز جهان‌روا نيست، راه‌حل ورود خارجي‌ها به بازار ايران را چه مي‌دانيد.

ما بايد بتوانيم تمركز روي رينگ صادراتي را افزايش دهيم، چرا كه در اين بازار امكان انجام مبادلات با ارزهاي رايج در دنيا امكان‌پذير و در حال حاضر نيز قيمت‌هاي تابلوي تالار صادراتي با دلار است. اما بحثي كه شما اشاره كرديد بسيار منطقي است كه بتوانيم در سايت بورس كالا قيمت بدون ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي مختلف را به عنوان قيمت مرجع اعلام كنيم. پس از سفر هيات بورس كالا به عراق نيز اين تقاضا از سوي تجار عراقي مطرح شده بود.

 آيا بازار آتي ارز نمي‌تواند به حضور فعالان خارجي در بورس ايران كمك كند؟

بازار آتي ارز مي‌تواند كمك كند كه فعال خارجي نسبت به ارز خود نگراني نداشته و مطمئن باشد كه از تلاطمات ارز آسيب نمي‌بيند.

 آيا اصلا براي گسترده شدن بازار نيازي به حضور فعالان خارجي وجود دارد؟

از حيث تعداد بازيگر بله، اما از حيث مقياس‌پذيري بازار نه؛ بازار كالايي زماني بزرگ مي‌شود كه بازار مالي شكل بگيرد. معاملات آپشن، فيوچرز، فوروارد، قراردادهاي بلندمدتي كه لزوما منجر به تحويل نمي‌شود و درواقع معاملات پي در پي (Frequency Trading) مي‌تواند به بزرگ شدن بازار منجر شود.

 يعني با همين فعالان بازار داخل نيز مي‌توان معاملات پررونقي ايجاد كرد و بعد از آن توجه خارجي‌ها به بازار و قيمت‌هاي بورس كالاي ايران جلب شود؟

بله، كافيست در هر صنعتي فعالان و واسطه‌گران آن را به سمت اين بازار سوق دهيد.

 بورس كالا در پايان سال 96 در چه نقطه‌يي قرار خواهد داشت؟

بورس كالا تا پايان سال 96 بازار مشتقه را روي محصولات جديدي راه‌اندازي خواهد كرد و معاملات آپشن را توسعه خواهد داد به اين ترتيب كه كمترين وديعه براي ورود به آن گرفته شود. معاملات پربسامد (High-frequency trading) توسعه پيدا خواهد كرد. در حوزه بازار نقد سعي مي‌كنيم حوزه كشاورزي را توسعه دهيم و محصولات بيشتري را در اين بازار وارد كنيم. روي تقويت بازار نقد پسته و زعفران و ايجاد بازار مشتقه براي آن كار خواهد شد.

 صحبت‌هايي مطرح شده كه شرط راه‌اندازي بازار آتي ارز حذف نرخ ارز مبادلاتي و تك‌نرخي كردن ارز ضرورت ندارد. نظر شما در اين باره چيست؟

 در اين ارتباط ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود، برخي مي‌گويند تك‌نرخي كردن ارز جزو لوازم راه‌اندازي بازار آتي است و دليل آنها اين است كه بخش بزرگي از ارز ما در قالب نرخ مبادله‌يي معامله مي‌شود بنابراين ممكن است كل عرضه در مقابل تقاضا قرار نگيرد. دليل طيف مقابل نيز اين است كه الان شرايط اينگونه نيست و بخش عمده‌يي از درآمدهاي ارزي ما در اختيار دولت قرار ندارد. پتروشيمي‌ها الان خصوصي شده‌اند و مي‌توانند بخش عمده‌يي از ارز خود را در بازار داخل عرضه كنند، ضمن اينكه بخش عمده‌يي از معاملات بازار مشتقه منجر به تحويل نمي‌شود، اما برخي از اقتصاددانان مي‌گويند كه فرض كنيد اگر روزي تمام فعالان بازار آتي ارز خواستند دلار خود را تحويل بگيرند، آيا آنقدر دلار وجود دارد كه تحويل شود. به هر حال چون دغدغه بانك مركزي محترم و اين نهاد مسوول تنظيم بازار ارز است، تصميم‌گيري و اعلام آمادگي را به عهده بانك مركزي گذاشته‌ايم. البته خيلي هم نمي‌تواند زمان راه‌اندازي اين بازار به تاخير بيفتد چون مصوبه مجلس در اين ارتباط وجود دارد.

 آيا امسال شاهد انجام معاملات گندم در قالب اجراي سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني خواهيم بود؟

مصوبه‌يي در اين ارتباط نيامده اما فكر مي‌كنم بتوانيم معاملات گندم يك يا دو استان را به صورت پايلوت داشته باشيم.

 چرا براي گندمي كه از سال گذشته در بورس عرضه شده بازار پررونقي ايجاد نشده است؟

اين گندم‌ها مازاد توليد سال گذشته و صادراتي است، اما دليل اينكه معاملات آن رونق ندارد بحث ورود خارجي‌ها به اين بازار است كه بايد يك بازاريابي بين‌المللي در اين ارتباط انجام شود، دليل ديگر نيز افزايش نسبي توليد گندم در دنيا طي سال 95 است.

 هنوز قرارداد سلف موازي استاندارد در سال جديد نداشته‌ايم، برنامه‌يي در اين ارتباط داريد؟

هنوز تقاضايي نداشته‌ايم، البته هيات پذيرش بورس كالا اين مساله را تصويب كرده است كه اگر كالايي در بورس كالا بازار نقد دارد، آن كالا مي‌تواند مبناي انتشار اوراق سلف موازي قرار گيرد. به عبارتي شرايط را براي انعقاد قرارداد سلف موازي استاندارد تسهيل كرده‌ايم.

 از عرضه خودرو در بورس كالا و حضور سراتو در اين بورس خبري نيست، مشكل كجاست؟

پذيرش انجام شده و اگر شركت سايپا تمايل داشته باشد، شاهد عرضه سراتو در بورس كالا خواهيم بود.

 عرضه سنگ‌آهن در بازار داخلي بورس كالا چه زماني آغاز مي‌شود؟

سنگ‌آهن هميشه با يك قيمت خاصي به صنايع پايين دستي داده مي‌شود اما همانطور كه مي‌دانيم قيمت اين كالا نوسان‌هاي زيادي دارد و توليدكننده‌هاي سنگ‌آهن نيز بايد بتوانند كالاي خود را با قيمت روز دنيا بفروشند. درواقع زماني كه قيمت‌هاي جهاني بالا مي‌رود توليدكننده سنگ‌آهن توقع دارد كه محصول خود را با قيمت بالاتري بفروشد اما متاسفانه بايد با قيمت تصويب شده كالايش را بفروشد.

از سوي ديگر زماني كه قيمت‌هاي جهاني پايين‌تر از قيمت مصوب باشد خريدار متضرر خواهد شد.

بنابراين عرضه اين محصول در بورس كالا به قيمت‌سنجي درست آن منجر خواهد شد كه تحقيقات اوليه آن انجام شده و بايد پايين‌دستي‌ها نيز در اين مسير همكاري لازم را داشته باشند.

 آيا محصول برنج نيز امسال در قالب قيمت تضميني در بورس كالا عرضه خواهد شد؟

عرضه برنج در بورس كالا قطعي شده است اما هنوز مصوبه دولت در اين ارتباط به دست ما نرسيده است.

منتهي قيمت فروش برنج هميشه بالاتر از قيمت خريد تضميني بوده، از اين جهت معمولا وارد فرآيند خريد تضميني نمي‌شده است.نویسنده:
اخبار بورس كالا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1396/2/30
اخبار بورس كالا


تحكيم جايگاه زعفران ايران با كمك بورس كالا

امروزه فرصت مناسبي براي عبور از معاملات سنتي با مكانيسم بورس كالا و ايجاد تحول در مبادلات كالايي به ويژه در بخش كشاورزي فراهم شده تا علاوه بر ايجاد شفافيت و رونق در معاملات، ريسك‌هاي معاملاتي نيز به حداقل برسد.

به گزارش «تعادل» نماينده اتاق اصناف در حوزه خشكبار، آجيل و حبوبات در گفت‌وگو با پايگاه خبري بورس كالاي ايران با بيان اينكه بازار زعفران كشور با ورود گسترده به بورس كالا انسجام مي‌گيرد و از استانداردهاي روز بهره‌مند مي‌شود، گفت: خوشبختانه امروز ابزارهاي نوين مالي توسط بورس كالا جايگزين روش‌هاي سنتي شده و اين موضوع شرايط را براي رقابت در عرصه جهاني تسهيل مي‌كند. عليرضا ارزاني‌ممقاني افزود: طي سال‌هاي اخير كشاورزي سنتي كشور ما با كشاورزي مدرن و روز دنيا فاصله زيادي گرفته و اين موضوع مانع پيشرفت اين صنعت در عرصه جهاني شدن برخي محصولات توليدي كشورمان شد، چرا كه راهكارهاي قديمي ديگر جوابگوي نياز كشاورزان نبود و نياز به دستاوردهاي نوين مالي احساس مي‌شد. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار مشهد گفت: اما امروز فرصت مناسبي براي عبور از معاملات سنتي با مكانيسم بورس كالا و ايجاد تحول در مبادلات كالايي به ويژه در بخش كشاورزي فراهم شده تا علاوه بر ايجاد شفافيت و رونق در معاملات، ريسك‌هاي معاملاتي نيز به حداقل برسد.

ممقاني در رابطه با رقابت در بازارهاي جهاني گفت: در گذشته به هيچ‌وجه به مجموع مولفه‌هاي داخلي و جهاني توجه‌يي نمي‌شد، در صورتي كه اكنون روش‌هاي نوين در دستور كار مسوولان و كشاورزان قرار گرفته و شرايطي را فراهم آورده تا رقابت در عرصه جهاني دست يافتني شود. وي افزود: توليدات زعفران داخلي كشور ما از لحاظ كيفيت در بازارهاي جهاني حرف اول را مي‌زند پس نبايد با استفاده از روش‌هاي نادرست از هدفمان فاصله بگيريم. نماينده اتاق اصناف درحوزه خشكبار، آجيل و حبوبات، حمايت از صادرات غير نفتي را امري ضروري عنوان كرد و گفت: در تجارت زعفران هم مثل هر كالاي ديگري ريسك وجود دارد، اما بورس كالاي ايران اين شرايط را فراهم آورده تا با استفاده از ابزارهاي نوين مالي، نوع و ميزان ريسكتان را محاسبه و از آن پيشگيري كنيد. اين امر به واسطه مكانيزم‌هاي مدرن و قوانين محكم اين بازار مالي تضمين شده است، اين در حالي است كه در تجارت سنتي شما امكان مواجه شدن با انواع ريسك‌ها و ضررهاي احتمالي را داريد كه قابل محاسبه و حتي پيش بيني نيست. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار مشهد در پايان افزود: البته هميشه بدون در نظر گرفتن شرايط و امكانات، از كشاورز و توليد‌كننده انتظار مي‌رود بهترين محصول را ارائه دهد و براي اقتصاد كشورش مفيد باشد، اما چطور مي‌توان براي اقتصاد كشور مفيد بود و ارز آوري كرد در شرايطي كه هيچ تسهيلات و مشوقي وجود ندارد؛ حال كه شاهد گسترش خدمات تجارت در حوزه داخلي و خارجي در بورس كالا هستيم و زيرساخت‌هاي مورد نياز فراهم شده، بايد با برنامه‌ريزي مناسب در توسعه و تثبيت جايگاه بازار زعفران ايران قدم‌برداريم تا جايي كه در زمينه تنوع در بسته‌بندي و خود كفايي در اين زمينه برند محصول با كيفيت خودمان را با نام ايران به بازارهاي هدف در دنيا معرفي كنيم.مذاكره با بورس كالا براي قراردادهاي بلندمدت پتروشيمي

مذاكراتي براي استفاده از قراردادهاي بلندمدت براي تامين خوراك مورد نياز صنايع پايين دستي از سوي بخش‌هاي بالادست با شركت بورس كالا در حال انجام است.  به گزارش تعادل، مديرعامل سازمان منطقه ويژه پتروشيمي گفت: آماده حمايت از سرمايه‌گذاران در صنايع پايين دستي پتروشيمي هستيم، ظرفيت‌هاي بسيار خوبي براي توسعه اين بخش در منطقه ماهشهر وجود دارد و اميد است بتوانيم در كمترين زمان ممكن به سوي تكميل زنجيره ارزش حركت كنيم. امكان سنجي و بررسي‌هاي فني و اقتصادي براي اين طرح‌ها نهايي شده است و تاكنون درخواست‌هايي براي حضور در اين طرح‌ها دريافت شده كه در حال بررسي آنها هستيم.  اميد شهيدي‌نيا افزود: براي حمايت از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌يي پايين دستي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بازار سرمايه براي تامين مالي اين طرح‌ها تاكنون مذاكرات بسيار خوبي با بانك‌ها و نهادهاي مالي انجام شده و در صورت نهايي شدن اين مذاكرات سرمايه‌گذاران با اشتياق بيشتري اقدام به حضور در منطقه خواهند كرد.  وي همچنين تاكيد كرد: مذاكراتي نيز براي استفاده از قراردادهاي بلندمدت براي تامين خوراك مورد نياز صنايع پايين دستي از سوي بخش‌هاي بالادست با شركت بورس كالا در حال انجام است. منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي نخستين منطقه ويژه تخصصي ايران است كه در حال حاضر براي توسعه فعاليت‌هايش 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر معرفي كرده است.

با توجه به اهداف قانون گذار از ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، منطقه ويژه اقتصادي در سال 1376 تاسيس و در مساحتي حدود 1700 هكتار شروع به فعاليت كرد كه پس از الحاق محدوده جديد كه شامل پتروشيمي‌هاي بندر امام، فارابي، رازي، اراضي سايت 5، بلوار پتروشيمي و مجتمع خدمات رفاهي به منطقه ويژه مساحت منطقه به بيش از 2600 هكتار افزايش يافت. اهم فعاليت‌هاي سازمان ايجاد خدمات زير بنايي براي جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي جهت احداث واحدهاي توليدي است. بنابراين گزارش، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي نخستين منطقه ويژه تخصصي ايران است كه در چارچوب مقررات ايين نامه اجرايي بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طبق مصوبه شماره 58548/ت18263ك مورخه 1376/4/30 هيات وزيران تاسيس شد. سازمان مسوول منطقه شركت ملي صنايع پتروشيمي است. اين گزارش مي‌افزايد: سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در راستاي توسعه فعاليت‌هايش 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر معرفي كرده است.

 نویسنده:
  ‌ها
  اخبار‌شهرستان Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 باشم سهيم كشورم سرنوشت در تا ام ده آم با گفت: نطنزي ساله 95 بانوي حاجتي مريم
  اصفهان باشم. سهيم كشورم سرنوشت در تا ام ده آم سن، سال 95
  دنكي بررسي اقتصادي هاي ره چه با وگو گف در
  «تعادل» توابع از آباد متين روستاي اهل 59ساله بانوي حاجتي
  مريم گذشت از بعد كرد: اظهار نطنز شهرستان زاده ام ام
  بخش كشورم سرنوشت تعيين براي ردهام كه عمري از
  59سال 8فرزند به من افزود: وي دهام. آم رأي صندوق راي
  پاي دوقهاي صن پاي در مردم حضور اقتصادي
  آثار اتها انتخاب همه در كه ام رده ك توصيه دارم، كه وهي ن25
  باشند. سهيم خود آينده در تا باشند داشته پرشوري
  حضور مساله دهم نشان نها جوا همه به تا هام آمد گفت:
  حاجتي شركاي با تعامالت صنعت روند بهبود مورد در هها بنگا
  گروه با حتي كه است مهم آنقدر آن در همه حضور
  انتخابات دانش انتقال كار، كسب زمينه در خارجي گذشته روز انتخابات در مردم باالي
  مشاركت كرد. شماري لحظه آن در حضور براي بايد هم سن
  كهولت اجراي خارجي گذاري سرمايه جذب فني، معيشتي اقتصادي هاي وزه در را تاثيري انداختند
  چه دوقا صن به را خود راى آزادانه مردم كند. ارسال ها، مگاپروژه است پرسشي اين گذارد؟ جاي به آنان
  زندگي شعب به مردم كه زمان هر تا گفت: كرمان استاندار
  كرمان فعاالن گسترده مشاركت به نسبت معظمي، مشاركت كه روزي چنين يك در ترديد بدون
  كه هستيم. برخوردار كامل آمادگى از ما كنند، مراجعه راي
  اخذ حداكثري حضور انتخابات در كشور صنعتي ناظران حتي انتخابات در ايران مردم
  باالي اخذ شعبه از بازديد حاشيه در ديروز رزميني»
  «عليرضا كرد اميدواري ابراز راي صندوقهاي پاي در برده، فرو حيرت بهت در را بينلمللي ويژه به مردم حضور گفت: كرمان شهر ثاراهلل حسينيه در
  راي شادابي تداوم براي حضور اين داد: ادامه اينكه است. زده جوانه ايرانيان از بسياري
  ذهن است. بوده العاده وق تاكنون راي هاي دوق صن پاي در
  جوانان بسيار صنعتي توسعه اقتصادي فعاليت نشاط انتخابات جريان در مردم سياسي شعور
  ارتقاي انتخابات دوره دوازدهمين نتيجه اينكه بيان با حسينى زم
  ر ايران مردم خدا، فضل به است كننده تعيين به معيشتي اقتصادي متغيرهاي بر تاثيري
  چه شهر اسالمى شوراهاى دوره پنجمين جمهورى
  رياست با هميشه مانند 92ارديبهشت، جمعه روز در يواند مت طريقي چه از آينده دولت گذارد
  جا بود، خواهد تعالى پيشرفت مسير از گذر موجب
  روستاها جهانيان يمانند، اعجابانگيز يي حماسه خلق براي الزم متريال به تبديل را فعال مشاركت
  اين سطح در كاملي آرامش بسيج سپاه ارتش، همكارى با
  افزود: كرد. خواهند زده شگفت را هاي محيط بهبود لزايي، اشتغا بيكاري
  مهار دوقها صن به را خود راى آزادانه مردم است برقرار
  استان آن طريق از كه پرسشي كند؟ و... كار
  كسب يدازند. ان اقتصاد
  م در انتخابات در مردم حضور تجلي بازرگاني تجارت، توليد، راه نقشه وان است
  ت تعطيل فردا اصفهان استان مدارس مردم نماينده اقتصادي كميسيون رييس مشخص را آينده 4سال طي كشورمان
  كشاورزي گفت: اصفهان استان پرورش آموزش مديركل
  اصفهان تجلي گفت: مجلس در دهم مجلس در كرمان مردم چشمگير حضور از بعد مقدمات اين با
  كند. ارديبهشت يام شنبه روز استان آموزشي واحدهاي
  تمام انقالب از حمايت در انتخابات در مردم حضور هاي اه ديدگ سراغ گذشته روز انتخابات در
  ايران توجه با كرد: اظهار ها ئدي قا محمدحسن است.
  تعطيل پيروزي از بعد بايد منتخب دولت است نظام هاي چهره مجلس نمايندگان اقتصاد،
  اهالي اخذ شعبه عنوان به اصفهان استان مدارس اكثر اينكه
  به كند. دنبال را انتخابات در مردم اصلي مطالبات در مردم مشاركت تاثير درباره تا رفتيم
  دولتي به همكاران از زيادي تعداد است شده گرفته نظر در
  راي ايسنا، با وگو گفت در پورابراهيمي محمدرضا نيفر عمرا احمدرضا محمدي اناركي احمد ليالز سعيد معظمي منصور پورابراهيمي محمدرضا كنيم. صحبت كشور اقتصادي
  رشد مشغول انتخابات برگزاري در نظارتي اجرايي عوامل
  عنوان دوره دوازدهمين در مردم مشاركت
  درباره آموزشي هاي واحد تمام استاندار موافقت با هستند توسعه
  فعاليت براي الزم تهاي زيرساخ كردن
  فراهم دوره پنجمين جمهوري رياست انتخابات مردم مسووليت احساس همت دهنده نشان نشان راي هاي صندوق پاي در مردم رنگ پر حضور اقتصاد براي انتخابات ماشين از بهتر شرايط جاد هستند.
  اي تعطيل ارديبهشت ام سي شنبه روز
  استان دوره اين انصافا كرد: اظهار شوراها انتخابات بيان با اردستان سيمان شركت مديرعامل است. بهبود به تواند مي پوياست جامعه كه دهد مي به ايران مردم كه است معتقد ليالز كه شرايطي در انتخابات نتايج است: معتقد ليالز زرند
  سعيد شعبه 45 در الكترونيك تمام انتخابات اقبال مورد صبح ابتداي همان از انتخابات روي قطع طور به انتخابات در مردم حضور اينكه همچنين كند. كمك كشور اقتصادي وضعيت استفاده كشور توسعه براي انتخابات ماشين از خوبي تاثير مردم زندگي بر ايران در جمهوري ت
  رياس تمام انتخابات برگزاري به اشاره با زرند دار ان رم زرن
  ف يشد هم بيني پيش گرفت قرار مردم نظير بي است، موثر كشور اقتصادي سياسي مسائل رييسجمهور عنوان به مردم سوي از كه كسي اقتصادي كميسيون عضو محمدي اناركي اند، كرده بررسي را دولتها وقتي گذارد مي
  بسياري تصريح زرند شهرستان راي اخذ شعبه 45 در
  الكترونيك وجود كشور در كه دموكراسي به توجه با كه نشاندهنده انتخابات، در مردم حضور كرد: اضافه وضعيت بر مستقيمي تاثير شود، مي انتخاب يكند ورود بحث به ديگري منظر از دهم مجلس وجود تفاوت آنها ميان چقدر كه ميبينيم كنيم،
  مي سيار صورت به 4شعبه ثابت 14شعبه ميان اين از
  كرد: همه حضور شاهد كه زده رقم را فضايي دارد، داخلي سرمايهگذاران است كشور در ثبات داشت. خواهد كشور اقتصادي هاي ويژگ از يكي كه: كند مي اشاره نكته اين به اقتصادي هاي شاخص برخي به نگاهي مثال
  دارد. الكترونيكي انتخابات برگزاري درباره خنجري اهلل حبي
  است. باشيم. مردم از كنند. مي باز حساب ثبات اين روي خارجي تاكيد ملت خانه در انار رفسنجان نماينده بنده است اقتصاد شدن مردم مقاومتي، اقتصاد وري بهره نرخ متوسط كه حالي در دهد مي
  نشان تمام انتخابات خوب روند گفت: زرند شهرستان
  در انتخابات برگزاري پاياني ساعات تا افزود: وي حضور اين بايد كه هستند دولتمردان اين فردا پاي در مردم حضور كه هرچقدر معتقدم بنده كرد: يواند مت انتخابات در مردم حداكثري حضور معتقدم 1392 سال ماقبل سال تمام در ايران اقتصاد
  در بدون زرند شهرستان راي اخذ شعب در
  الكترونيك(مكانيزه) اين جهت اين از شود بيشتر حضور اين چه هر معيشتي اقتصادي افزوده ارزش به تبديل را دلگرمي به منجر باشد تر گسترده راي هاي صندوق در مردم گسترده حضور براي الزم تاي زيرساخه پي در پي گذشته سال تمام در ولي بود،
  منفي برگزاري به اشاره با خنجري رود. پيش خوب
  مشكل است اين من تصور است توجه قابل بسيار فضا كنند. ديگران نگاه شدن عميقتر منتخب جمهور رييس كند. فراهم هم را اقتصادي عرصه است. شده
  مثبت شهرستان راي اخذ شعبه 45 در الكترونيك تمام
  انتخابات عرصه در مردم بزرگ رزمايش يك حضور اين شد. خواهد جمهور رييس اين نظام به حضور اقتصادي آثار درباره محمدي، اناركي احمد اقتصاد در حالي در رهوري به نرخ افزود:
  او مشكلي هيچ بدون تاكنون مكانيزه انتخابات كرد: تصريح
  زرند رهبري نداي به لبيك انقالب نظام از حمايت فني دانش انتقال كار، كسب فضاي بهبود كرد: اظهار راي دوقهاي صن پاي در مردم پرشور رشد بدون اتفاق اين كه بوده مثبت اخير سال
  4 دارد. مردم براي بيشتر آموزش به نياز اما است انجام
  درحال است. مشاركت حداكثري حضور در خارجي سرمايه جذب است كشور ثبات اندهنده نش مردم، حضور حضور ماست، به دنيا همه نگاه اينكه به توجه با درصدي 15 واقع در است. داده رخ گذاري
  سرمايه زرند شهرستان مردم باالي مشاركت ميزان به زرند
  فرماندار دهم مجلس در راور كرمان مردم نماينده وزير معاون هم دولتي هاي چهره ميان از انجمن هياتمديره عضو خصوص، همين در با است قرار كه كشورهايي رفتار بر مردم، گسترده شده اضافه كشور داخلي ناخالص توليد به
  كه قبل دوره انتخابات به نسبت تاكنون كرد: تصريح انتخابات
  در باشد، چه هر نيز انتخابات نتيجه كرد: تصريح حداكثري حضور گفت: تجارت معدن صنعت، حضور يگويد: ايران سيمان صنعت كارفرمايان وضعيت بر همچنين باشند داشته مالي مراوده ما اين است. آمده دست به وري بهره محل در
  تماما است. بوده بيشتر شهرستان مردم
  مشاركت كه جمهوري رييس عنوان به شخص آن از مردم انتخاب در راي هاي صندوق پاي مردم كشور در ثبات اندهنده نش انتخابات، در مردم داشت. خواهد بسياري تاثير كشور، داخلي اقتصادي انتخابات در مردم وقتي كه دهد مي نشان انتخابات
  موضوع نظارتي عوامل جزو فرهنگيان كرد. خواهند تمكين آورده را راي بيشترين فضاي انتخاباتي، حماسه خلق جمهوري رييس اين روي خارجي داخلي گذاران سرمايه است حضور با كه هستند مردم خود داد: ادامه وي كنند نمي شركت كه زماني كنند مي
  شركت گفت: رضوي خراسان پرورش آموزش مديركل
  مشهد شوراي مجلس اقتصادي كميسيون رييس در كار كسب سطح ارتقاي براي مساعدي يكنند. باز حساب ثبات محل ميتوانند راي صندوق پاي در حداكثري يآيد. وجود به تفاوت كشور شرايط در
  چقدر درصد 67 انتخابات دو اين نظارتي اجرايي عوامل مجموع
  از نيز شوراها انتخابات دوره اين در افزود: اسمي ال كند. مي ايجاد را صنعت بخش حضور كرد: اظهار فر عمراني احمدرضا نگونه هما باشند، كشور اقتصادي امنيت افزايش تا من نظر به كرد: تشريح اقتصاددان
  اين طور به هستند رضوي خراسان فرهنگيان جامعه از آنها
  از شدند كانديدا گذشته به نسبت زيادي تعداد سازمان عامل هيات رييس معظمي منصور باعث راي هاي صندوق پاي مردم حداكثري امنيت افزايش به منجر حضوري چنين تاكنون كه ما به كند مي كار انتخابات ماشين كه
  زماني هستند. حاضر فرهنگي 10 رأي اخذ شعبه هر در
  ميانگين درصد 70 تا 50 بين شايد كرمان استان در تصريح (ايدرو) ايران صنايع نوسازي گسترش با بهتر دنيا در كشور مسووالن تا ود شي اين همچنين است. شده كشور هاي عرصه همه در تا بدانيم را خود راي ارزش بايد دهد مي
  جواب رأي اخذ ثابت شعبه 800 از بيش كرد: اظهار كاظمي
  عليرضا به كرده كمك كه داشتيم مشاركت افزايش در مردم حداكثري حضور است بديهي كرد: داشته حضور بزنند حرف بتوانند بيشتر قدرت براي دلگرمي امنيت اعتماد، افزايش به منجر حضور مختلف هاي بخش در را بهتري متفاوت
  شرايط در رضوي خراسان در ارديبهشت 29 جمعه روز اتهاي
  انتخاب تجلي اين شده بيشتر مردم حضور اينكه حماسه يك زدن رقم با يتواند انتخابات بسيار جمعيت خوشبختانه افزود: وي باشند. يشود. هگذاران سرماي فراهم كشور براي و... اجتماعي سياسي،
  اقتصادي، درصد 50 از بيش شامل كه است مستقر استان اين است.
  مدارس نظام انقالب از حمايت در حضور را بخشي اطمينان مثبت عالئم تازه، مردمي اين داشتند حضور راي اخذ شعب در زيادي شد: يادآور مجلس اقتصادي كميسيون عضو
  كنيم. انتخابات دو اين در رضوي خراسان انتخاباتي شعب
  تمامي است. رضوي
  بوده حرم در راي هاي شلوغي ازدحام گفت: رضوي مطهر حرم در راي اخذ شعب مسوول شد
  مشهد انتخاب فائو در «كودكس» خاورنزديك كميته هماهنگي مسوول عنوان به
  ايران صحن در واقع رضوي حرم در شعبه در راي اخذ
  فرآيند رواق طبرسي شيخ مقبره اسالمي، انقالب آزادي،
  گوهرشاد، جمعيت ازدحام درخصوص ندار مهدي شود. انجام
  كوثر كشاورزي بخش المللي بين تعامالت
  افزايش برخي در كرد: اظهار رضوي مطهر حرم نهاي صح برخي
  در مثال براي دارد وجود تهايي محدودي رضوي حرم هاي
  صح در داشت: اظهار همچنين وي خواند. كودكس انتخاب كميته اين رياست به ديگر سال مدت كميته هماهنگي مسوول عنوان به
  ايران تشكيل امكان تنها آزادي صحن در خواهران گيري راي
  قسمت براي يي منطقه استاندارد نويس پيش رم نشست كنيم. موسوم غذايي المللي بين استانداردهاي
  خاورنزديك اينترنت به دسترسي همچنين دارد. وجود باريك صف
  يك اين است. شده تصويب نيز «دوغ» نوشيدني پيروزبخت» «نيره خانم حضور با جلسه اين شد. انتخاب )codex( «كودكس»
  به به توجه با شد: يادآور وي است. مواجه مشكل با نا صحه
  در كميته به ايران توسط 2008 سال در استاندارد رييس عنوان به ايران استاندارد سازمان رييس كميته نشست نهمين در ايرنا، گزارش
  به شد، اعالم انتخابات در مردم حداكثري حضور شيني پيب
  اينكه در پيشنهاد كودكس هاي فرآورده شير آبادي علي شجاعي محمدحسين نشست اين سازمان مقر در ديروز كه خاورنزديك
  كودكس كرديم. برابر سه دو را راي هاي تعرفه
  امسال آن پيشنهاد از پس بود. گرفته قرار آن دستوركار ايران استاندارد ملي سازمان علمي ارشد مشاور رم شهر در (فائو) متحد ملل كشاورزي ملي
  خواربار جشن روز در مرزها كامل امنيت از پس 2010 در يي منطقه استاندارد عنوان به شد. برگزار منطقهيي كننده هماهنگ سوي از ديگر سال دو مدت به ايران شد،
  برگزار استان مرزهاي گفت: ايالم استان مرزباني فرمانده
  ايالم فني نظرات تبادل بحث ها بازنگري بررسي از سازي ظرفيت هماهنگي، پيروزبخت، خانم مسوول عنوان به كميته، اين عضو كشور 17
  همه كنترل رصد، آنالين صورت انتخابات برگزاري حين
  ايالم استانداردنويسي سريع فرآيند در نهم اجالسيه در از استفاده با خطر ارزيابي رويكرد اعمال طريق شد. انتخاب كودكس
  هماهنگي مرزباني كرد: اظهار الهي» «يحيي سرهنگ يشود. پايش
  و ارتقا مرحله 5به مرحله از گرفت قرار كودكس تدوين همچنين منطقه متخصصان افزايي هم دوره در ايران اينكه بر تاكيد با فائو
  كارشناسان توان در آنچه انتخابات برگزاري در ناجا از شاخ عنوان
  به ماه در كه منطقهيي اجالسيه چهلمين در تا يافت به آنان تبديل براي يي منطقه استانداردهاي بلندي هاي گام كميته، اين در خود ساله
  رياست انجام انتخابات شكوه با برگزاري به كمك براي باشد
  داشته ميشود، برگزار سوييس در جاري سال جوالي اهداف جمله از را بينالمللي استانداردهاي است، برداشته يي منطقه هاي همكاري تقويت در
  را تحت مرز كامل انتخابات برگزاري حين افزود: وي دهد. شود.
  م مصوب رسمي طور به خاورنزديك كميته براي ايران آينده هاي برنامه به را ايران تا شده باعث امر اين كه كردند الم
  اع حضور با مرزباني يود رصد آنالين صورت
  كنترل در همكاري آماده رأي هاي دوق صن پاي در درصدي 100
  يناتسا هاي
  چهره استان مرزباني فرمانده است. نشكن دشم انتخاباتي
  برگزاري هاي دوق صن پاي در گسترده حضور كرد: خاطرنشان
  ايالم درخواست مردم از است ديني شرعي تكليف يك رأي انتخابات در حداكثري حضور شكني قانون با برخورد بگذاريم احترام هم راي صنعتي واحدهاي
  بازگشايي همه كه كنند ثابت دشمن به ارديبهشت 29 امروز است
  داريم كشور امنيت ضمانت تالمال بي از استفاده باشيم قائل ارزش برجام سايه در كشور
  در هستند. نظام مردم
  پشتيبان اشتغال بيكاري مشكل حل فكر سنت اهل جمعه خطيب هرمزگان گفت: اراك جمعه امام مركزي استان در فقيه ولي نماينده اصفهان مجلس حقوقي معاون
  همدان را انتخابات روز سمنان استان در يقيه ولف نماينده سمنان هرمزگان سنت اهل گفت: بندرعباس با نظارتي قضايي هاي دستگاه از يكي فردا گفت: اصفهان جمعه امام گفت: تجارت معدن صنعت،
  وزير منتخب جمهور رييس گفت: دانست ايران ملت بزرگ جشن در ايران ملت همه همپاي بندرعباس غيراخالقي اقدامات شكني، قانون مردم همه جمهور ييس عنوان به نامزدها از بسياري بازتوليد بازگشايي
  امروز يتهلل باشد. مردم اشتغال بيكاري مشكل حل فكر به بايد يافت. خواهد پرشور حضوري امروز انتخابات برخورد تبليغات در يتالمال از استفاده در كسي چه اينكه شد. خواهد انتخاب ايران در صنعتي توليدي بزرگ
  واحدهاي كرد: اظهار خبرنگاران جمع در ديروز شاهچراغي سيدمحمد سنت اهل جمعه نماز هاي خطبه در ديروز قتالي سيدعبدالباعث شيخ ديروز آبادي نج دري قربانعلي تاهلل آي تسنيم، گزارش به كنند. احزاب مردم ميان نفاق موجب نبايد گيرد قرار جايگاه اين برجام سايه در خارجي داخلي هگذاري سرماي رونق
  كشور امجمعه ام است. ايران اسالمي جمهوري در ملي جشن روز امروز اصلي گيرندگان تصميم روستا شهر شوراهاي اينكه بيان با بندرعباس اهميت به اشاره با جمعه سياسي عبادي- نماز هاي خطب ايراد در بگذارد احترام ديگر نفر راي به بايد كسي هر شود. روه گها ايرنا گزارش به است. داده رخ ما تحريه شدن برداشته
  و اسالمي جمهوري در جهاد روز را انتخابات برگزاري روز سمنان انتخابات اهميت كرد: اظهار هستند، يمان زندگ محل آينده اداره روند امورات همه راس در بايد قانون به عمل كرد: اظهار قانون اجراي در يژاد طباطباين سيديوسف ايسنا، گزارش به باشد. قائل ارزش شركت نخست فاز مجدد اندازي راه آيين در طاهرپور
  شهريار صورت مردم نيز امروز كرد: خاطرنشان دانست ايران روز امروز بنابراين نيست پوشيده كس هيچ بر نيز جمهوري ت رياس راي جايي در فردي اينكه هخاطر نبايد بگيرد قرار مسووالن هاي روش كرد: اظهار اصفهان هفته اين جمعه نماز هاي خطبه گذاري سرماي كرد: اظهار نورد) (بخش مالير آلياژي آهن
  ذوب پايبندي ديگر بار شده حاضر رأي دوقهاي صن پاي حداكثري كرد: بيان وي است. سال براي خودمان آينده سرنوشت زدن رقم بزند. سر ما از نامناسبي رفتار بزنيم دروغي هر به دست بياورد، انتخاباتي نامزدهاي ميان در كه صحبتهايي از برخي تبليغاتي با ميفتد اتفاق امنيت سايه در تنها يهگذار سرما جذب
  و كردند. ثابت را اسالمي انقالب واالي هاي ارزش به خود يي گونه به ايران پيراموني منطقه كنوني اوضاع منطقهي شرايط قرار رمضان مبارك ماه رسيدن فرا آستانه در افزود: وي اسالمي جمهوري خور در درست آمد پيش جمهوري رياس توليد نميتوان 82درصد بانكي باالي سود درصدي 40 چابهار
  تورم پتروشيمي مجتمع ظرفيت افزايش انتخابات در مردم حضور حداكثري حماسه خوردن رقم كه است همتي با كه دارم درخواست مردم همه از سبب اين به ايم گرفت شيعه مردم اينكه بيان با اصفهان جمعه امام نبود. بخش ضايت مولفه را توليد وي داشت. كشور در درستي هگذاري سرماي
  و عالي شوراي دبير جمهوري رييس مشاور چابهار امنيت تحقق در كشورمان ملي هاي ظرفيت رشد سبب تواند مي در كنند استقبال الهي ضيافت ماه از مستحكم ايماني بلند اميد كرد: تصريح باشند، جهان مردم تمام الگو بايد مومنان همه هستيم تحريم در كه زماني افزود: كرد عنوان كشور در
  قدرت مجتمع توليدي ظرفيت گفت: اقتصادي ويژه آزاد مناطق كشورمان اجتماعي اقتصادي ثبات به حال عين در بوده آرامش كه خود فرزندان ترغيب تشويق براي هم وادهها خان زمينه اين نباشيم نامزدها مردم سوي از رفتارها اينگونه شاهد ديگر است واردات صادرات يتوان نم باشيم، دعوا تقابل در دنيا با
  و كه است سال در تن ميليون 26 حدود چابهار پتروشيمي بندرعباس سنت اهل جمعه خطيب كند. بيشتري چه هر كمك نيز نگاه باشند داشته برنامه كنند، آغاز را گرفتن روزه ند خوام كه مومني مردم جز باشيم. الگو جهان مردم براي بايد ما چراكه كار از را ما جوانان 8سال 7تا مها تحري كه درحالي داد
  انجام اكبر كند. ايفا موثري نقش تواند مي منطقه اين توسعه در همپاي بندرعباس شهرستان هرمزگان استان سنت اه كرد: بيان مردم كرد: تصريح اراك جمعه امام شود. افراد اين ژهه ويي الگو شايستگي ديگري كس هيچ هستند متصل بيت اهل دامان به برجام اثرات درخصوص اينكه بيان با طاهرپور كرد.
  محروم مكران نگين توسعه پتروشيمي شهرك از بازديد در تركان حضوري شوراها تجمهوري رياس انتخابات در امروز ايران ملت همه مندي وه شك حضور آرا اخذ آغاز زمان لحظات نخستين از اراك فردا افزود: ژاد طباطبناي ندارد. دنيا مردم براي را جهان در بودن برجام از قبل كرد: بيان كنيم، قضاوت عاقالنه منطقي
  بايد پتروشيمي در زودي به كرد: اظهار ايرنا با وگ در چابهار آينده براي انتخابات اين در حداكثري حضور يافت. خواهد شكوه با برنده كه گفت بايد كردند تداعي راي دوقهاي صن پاي در را انتخاب ايران مردم همه جمهور ريي عنوان به نامزدها از يكي به نفر هزار 70 از عسلويه در شاغالن تعداد گذشته دولت در
  و متانول متانول، اتيلن، پلي انواع آمونياك، اوره گازهاي چابهار كشورمان امنيت آرامش ضمانت است ضروري مهم بسيار كشور شده سپري هاي سال طول در كه هستند ما ملت انتخابات واقعي نبايد گيرد مي قرار جايگاه اين در كسي چه اينكه شد. خواهد زيادي هاي گشاي برجام از پس كه رسيد نفر 8هزار
  حدود داخلي بازارهاي در توليد ... آروماتيك آمونياك، رمضان مبارك ماه بودن پيش در يادآوري با قتالي شيخ بود. خواهد معظم رهبر شهدا راحل، امام با كه پيوندي در رده كان ثابت به بايد كسي هر شود. ها روه احزاب مردم ميان نفاق موجب كارهاي انجام به اشاره با وي شد. ايجاد مختلف وزههاي
  در اين توليدي ظرفيت از افزود: وي يشود. عرضه خارجي چه شويم وارد خدا ميهماني ماه به تقوا لباس با بايد كرد: تصريح فآبادي نج دري تاهلل آي استوارند. همواره هد ان بست اسالمي انقالب خاطرنشان وي باشد. قائل ارزش بگذارد احترام ديگر نفر راي ريال 28هزارميليارد يازدهم دولت در گفت: كشور در
  بزرگ محصوالتي بقيه صادراتي تن ميليون 23 حدود مجتمع نيازمندان به دارند كافي استطاعت مالي توان كه آنها نيكوست دستاوردهاي از پاسداري حفظ پاي ايران مردم همه داد: ادامه راه در كه بداند شود، نزاع نفاق موجب بخواهد كسي هر كرد: در رقم اين كه درحالي شد هگذاري سرماي همدان استان
  در مجتمع براي خوراك يا داخلي مصرف عنوان به كه هستند از بتوانند خدا ميهماني ماه اين در همه تا كنند كمك محرومان با خود انهاي آرم سر بر مسير اين در ادهد ان ايست شهدا خون داديم راي كه كس هر به نيست بنا است. برداشته گام شيطان ميزان اين افزايش كه بود ريال 92زارميليارد قبل
  دولت است. شده گرفته نظر در ييندستي پا صنايع پتروشيمي شوند. مند ره به آن ارزنده فيوضات نميكنند. معامله احدي هيچ است. راي يك كس هر حق باشد. انتخابات برنده نفر همان است. شده ايجاد امنيت واسطه به هگذاري سرماي
آثار اقتصادي حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
آثار اقتصادي حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي
«تعادل» در گفت‌وگو با چهره‌هاي اقتصادي بررسي مي‌كند


گروه بنگاه‌ها   

مشاركت بالاي مردم در انتخابات روز گذشته چه تاثيري را در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي زندگي آنان به جاي مي‌گذارد؟ اين پرسشي است كه بدون ترديد در يك چنين روزي كه مشاركت بالاي مردم ايران در انتخابات حتي ناظران بين‌المللي را در بهت و حيرت فرو برده، در ذهن بسياري از ايرانيان جوانه زده است. اينكه ارتقاي شعور سياسي مردم در جريان انتخابات چه تاثيري بر متغيرهاي اقتصادي و معيشتي به جا مي‌گذارد و دولت آينده از چه طريقي مي‌تواند اين مشاركت فعال را تبديل به متريال لازم براي مهار بيكاري و اشتغال‌زايي، بهبود محيط‌هاي كسب و كار و... كند؟ پرسشي كه از طريق آن مي‌توان نقشه راه توليد، تجارت، بازرگاني و كشاورزي كشورمان طي 4سال آينده را مشخص كند.  با اين مقدمات بعد از حضور چشمگير مردم ايران در انتخابات روز گذشته سراغ ديدگاه‌هاي اهالي اقتصاد، نمايندگان مجلس و چهره‌هاي دولتي رفتيم تا درباره تاثير مشاركت مردم در رشد اقتصادي كشور صحبت كنيم. ايجاد شرايط بهتر از ماشين انتخابات براي اقتصاد

سعيد ليلاز معتقد است: نتايج انتخابات رياست‌جمهوري در ايران بر زندگي مردم تاثير بسياري مي‌گذارد و وقتي دولت‌ها را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه چقدر ميان آنها تفاوت وجود دارد. مثلا نگاهي به برخي شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد در حالي كه متوسط نرخ بهره‌وري در اقتصاد ايران در تمام 8 سال ماقبل سال 1392 منفي بود، ولي در تمام 4سال گذشته پي در پي مثبت شده است.

او افزود: نرخ بهره‌وري در حالي در اقتصاد 4سال اخير مثبت بوده كه اين اتفاق بدون رشد سرمايه‌گذاري رخ داده است. در واقع 15 درصدي كه به توليد ناخالص داخلي كشور اضافه شده تماما در محل بهره‌وري به دست آمده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه وقتي مردم در انتخابات شركت مي‌كنند و زماني كه شركت نمي‌كنند چقدر در شرايط كشور تفاوت به وجود مي‌آيد.

اين اقتصاددان تشريح كرد: به نظر من تا زماني كه ماشين انتخابات كار مي‌كند و به ما جواب مي‌دهد بايد ارزش راي خود را بدانيم تا شرايط متفاوت و بهتري را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... براي كشور فراهم كنيم.

فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه

در شرايطي كه ليلاز معتقد است كه مردم ايران به خوبي از ماشين انتخابات براي توسعه كشور استفاده كرده‌اند، اناركي محمدي عضو كميسيون اقتصادي مجلس دهم از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و به اين نكته اشاره مي‌كند كه: يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي، مردمي‌ شدن اقتصاد است و بنده معتقدم حضور حداكثري مردم در انتخابات مي‌تواند زيرساخت‌هاي لازم براي حضور گسترده مردم در عرصه اقتصادي را هم فراهم كند.

احمد اناركي محمدي، درباره آثار اقتصادي حضور پرشور مردم در پاي صندوق‌هاي راي اظهار كرد: با توجه به اينكه نگاه همه دنيا به ماست، حضور گسترده مردم، بر رفتار كشورهايي كه قرار است با ما مراوده مالي داشته باشند و همچنين بر وضعيت اقتصادي داخلي كشور، تاثير بسياري خواهد داشت.

وي ادامه داد: خود مردم هستند كه با حضور حداكثري در پاي صندوق راي مي‌توانند محل افزايش امنيت اقتصادي كشور باشند، همان‌گونه كه تاكنون چنين حضوري منجر به افزايش امنيت در همه عرصه‌هاي كشور شده است. همچنين اين حضور منجر به افزايش اعتماد، امنيت و دلگرمي براي سرمايه‌گذاران مي‌شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: حضور پر رنگ مردم در پاي صندوق‌هاي راي نشان مي‌دهد كه جامعه پوياست و مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك كند. همچنين كسي‌كه از سوي مردم به عنوان رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود، تاثير مستقيمي بر وضعيت اقتصادي كشور خواهد داشت.

نماينده رفسنجان و انار در خانه ملت تاكيد كرد: بنده معتقدم هرچقدر كه حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي گسترده‌تر باشد منجر به دلگرمي رييس‌جمهور منتخب و عميق‌تر شدن نگاه ديگران به نظام و اين رييس‌جمهور خواهد شد. حضور مردم، نشان‌دهنده ثبات كشور است

در همين خصوص، عضو هيات‌مديره انجمن كارفرمايان صنعت سيمان ايران مي‌گويد: حضور مردم در انتخابات، نشان‌دهنده ثبات در كشور است و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي روي اين ثبات حساب باز مي‌كنند.

احمدرضا عمراني‌فر اظهار كرد: حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي راي باعث مي‌شود تا مسوولان كشور در دنيا بهتر و با قدرت بيشتر بتوانند حرف بزنند و حضور داشته باشند. وي افزود: خوشبختانه جمعيت بسيار زيادي در شعب اخذ راي حضور داشتند و اين نشان‌دهنده همت و احساس مسووليت مردم است. مديرعامل شركت سيمان اردستان با بيان اينكه حضور مردم در انتخابات به‌طور قطع روي مسائل سياسي و اقتصادي كشور موثر است، اضافه كرد: حضور مردم در انتخابات، نشان‌دهنده ثبات در كشور است و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي روي اين ثبات حساب باز مي‌كنند. از فردا اين دولتمردان هستند كه بايد اين حضور را تبديل به ارزش افزوده اقتصادي و معيشتي كنند. بهبود فضاي كسب و كار، انتقال دانش فني و جذب سرمايه خارجي

از ميان چهره‌هاي دولتي هم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي راي در انتخاب رييس‌جمهوري و خلق حماسه انتخاباتي، فضاي مساعدي براي ارتقاي سطح كسب و كار در بخش صنعت را ايجاد مي‌كند.

منصور معظمي رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) تصريح كرد: بديهي است حضور حداكثري مردم در انتخابات مي‌تواند با رقم زدن يك حماسه مردمي تازه، علائم مثبت و اطمينان‌بخشي را در مورد بهبود روند صنعت و تعاملات با شركاي خارجي در زمينه كسب و كار، انتقال دانش فني، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اجراي مگاپروژه‌ها، ارسال كند.

معظمي، نسبت به مشاركت گسترده فعالان صنعتي كشور در انتخابات و حضور حداكثري پاي صندوق‌هاي راي ابراز اميدواري كرد و ادامه داد: اين حضور براي تداوم شادابي و نشاط و فعاليت اقتصادي و توسعه صنعتي بسيار تعيين‌كننده است و به فضل خدا، مردم ايران در روز جمعه 29 ارديبهشت، مانند هميشه با خلق حماسه‌يي اعجاب‌انگيز و بي‌مانند، جهانيان را شگفت زده خواهند كرد. تجلي حضور مردم در انتخابات در اقتصاد

رييس كميسيون اقتصادي و نماينده مردم كرمان در مجلس دهم در مجلس گفت: تجلي حضور مردم در انتخابات در حمايت از انقلاب و نظام است و دولت منتخب بايد بعد از پيروزي مطالبات اصلي مردم در انتخابات را دنبال كند.

محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مشاركت مردم در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراها اظهار كرد: انصافا اين دوره انتخابات از همان ابتداي صبح مورد اقبال بي‌نظير مردم قرار گرفت و پيش‌بيني هم مي‌شد كه با توجه به دموكراسي كه در كشور وجود دارد، فضايي را رقم زده كه شاهد حضور همه مردم باشيم.

وي افزود: تا ساعات پاياني برگزاري انتخابات هر چه اين حضور بيشتر شود و از اين جهت اين فضا بسيار قابل توجه است و تصور من اين است اين حضور يك رزمايش بزرگ مردم در عرصه حمايت از نظام و انقلاب و لبيك به نداي رهبري در حضور حداكثري و مشاركت است.

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس دهم تصريح كرد: نتيجه انتخابات نيز هر چه باشد، مردم از آن شخص به عنوان رييس‌جمهوري كه بيشترين راي را آورده تمكين خواهند كرد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين دوره انتخابات شوراها نيز تعداد زيادي نسبت به گذشته كانديدا شدند و در استان كرمان شايد بين 50 تا 70 درصد افزايش مشاركت داشتيم كه كمك كرده به اينكه حضور مردم بيشتر شده و اين تجلي حضور در حمايت از انقلاب و نظام است.نویسنده:
افزايش تعاملات بين‌المللي بخش كشاورزي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
افزايش تعاملات بين‌المللي بخش كشاورزي
ايران به عنوان مسوول هماهنگي كميته خاورنزديك «كودكس» در فائو انتخاب شد


ايران به عنوان مسوول هماهنگي كميته خاورنزديك استانداردهاي بين‌المللي غذايي موسوم به «كودكس» (codex) انتخاب شد.

به گزارش ايرنا، در نهمين نشست كميته كودكس خاورنزديك كه ديروز در مقر سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) در شهر رم برگزار شد، ايران به مدت دو سال ديگر از سوي همه 17 كشور عضو اين كميته، به عنوان مسوول هماهنگي كودكس انتخاب شد.

كارشناسان فائو با تاكيد بر اينكه ايران در دوره رياست 2ساله خود در اين كميته، گام‌هاي بلندي را در تقويت همكاري‌هاي منطقه‌يي برداشته است، اعلام كردند كه اين امر باعث شده تا ايران را به مدت 2 سال ديگر به رياست اين كميته انتخاب كنيم.

اين جلسه با حضور خانم «نيره پيروزبخت» رييس سازمان استاندارد ايران به عنوان رييس اين نشست و محمدحسين شجاعي علي‌آبادي مشاور ارشد علمي سازمان ملي استاندارد ايران و هماهنگ‌كننده منطقه‌يي برگزار شد.

خانم پيروزبخت، هماهنگي، ظرفيت‌سازي از طريق اعمال رويكرد ارزيابي خطر با استفاده از هم‌افزايي متخصصان منطقه و همچنين تدوين استانداردهاي منطقه‌يي براي تبديل آنان به استانداردهاي بين‌المللي را از جمله اهداف و برنامه‌هاي آينده ايران براي كميته خاورنزديك كودكس خواند.  وي همچنين اظهار داشت: در نشست رم پيش‌نويس استاندارد منطقه‌يي براي نوشيدني «دوغ» نيز تصويب شده است. اين استاندارد در سال 2008 توسط ايران به كميته شير و فرآورده‌هاي كودكس پيشنهاد و در دستوركار آن قرار گرفته بود. پس از پيشنهاد آن به عنوان استاندارد منطقه‌يي در 2010 و پس از بررسي و بازنگري‌ها و بحث و تبادل نظرات فني در اجلاسيه نهم در فرآيند سريع استانداردنويسي كودكس قرار گرفت و از مرحله 5 به مرحله 8 ارتقا يافت تا در چهلمين اجلاسيه منطقه‌يي كه در ماه جولاي سال جاري در سوييس برگزار مي‌شود، به‌طور رسمي مصوب شود.نویسنده:
بازگشايي واحدهاي صنعتي در كشور در سايه برجام
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
بازگشايي واحدهاي صنعتي در كشور در سايه برجام


همدان  معاون حقوقي و مجلس وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز بازگشايي و بازتوليد بسياري از واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي در كشور و رونق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در سايه برجام و برداشته شدن تحريم‌ها رخ داده است.  به گزارش ايرنا شهريار طاهرپور در آيين راه‌اندازي مجدد فاز نخست شركت ذوب آهن آلياژي ملاير (بخش نورد) اظهار كرد: سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذار تنها در سايه امنيت اتفاق مي‌افتد و با تورم 40درصدي و سود بالاي بانكي 28درصد نمي‌توان توليد و سرمايه‌گذاري درستي در كشور داشت.  وي توليد را مولفه قدرت در كشور عنوان كرد و افزود: زماني كه در تحريم هستيم و با دنيا در تقابل و دعوا باشيم، نمي‌توان صادرات و واردات انجام داد درحالي كه تحريم‌ها 7تا 8 سال جوانان ما را از كار محروم كرد.  طاهرپور با بيان اينكه درخصوص اثرات برجام بايد منطقي و عاقلانه قضاوت كنيم، بيان كرد: قبل از برجام و در دولت گذشته تعداد شاغلان در عسلويه از 70هزار نفر به حدود 8 هزار نفر رسيد كه پس از برجام گشايش‌هاي زيادي در حوزه‌هاي مختلف ايجاد شد.  وي با اشاره به انجام كارهاي بزرگ در كشور گفت: در دولت يازدهم 82 هزارميليارد ريال در استان همدان سرمايه‌گذاري شد درحالي كه اين رقم در دولت قبل 29هزارميليارد ريال بود كه افزايش اين ميزان سرمايه‌گذاري به واسطه امنيت ايجاد شده است.

 نویسنده:
به راي هم احترام بگذاريم و ارزش قائل باشيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
به راي هم احترام بگذاريم و ارزش قائل باشيم


اصفهان  نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: فردا يكي از نامزدها به عنوان رييس‌جمهور همه مردم ايران انتخاب خواهد شد. اينكه چه كسي در اين جايگاه قرار مي‌گيرد نبايد موجب نفاق ميان مردم و احزاب و گروه‌ها شود. هر كسي بايد به راي نفر ديگر احترام بگذارد و ارزش قائل باشد.  به گزارش ايسنا، سيديوسف طباطبايي‌نژاد در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته اصفهان اظهار كرد: روش‌هاي تبليغاتي و برخي از صحبت‌هايي كه در ميان نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري پيش آمد درست و در خور جمهوري اسلامي و رضايت‌بخش نبود.  امام جمعه اصفهان با بيان اينكه مردم شيعه و همه مومنان بايد الگو تمام مردم جهان باشند، تصريح كرد: اميد است ديگر شاهد اينگونه رفتارها از سوي مردم و نامزدها نباشيم چراكه ما بايد براي مردم جهان الگو باشيم. جز مردم مومني كه به دامان اهل بيت متصل هستند هيچ‌كس ديگري شايستگي الگو بودن در جهان را براي مردم دنيا ندارد.  طباطبايي‌نژاد افزود: فردا يكي از نامزدها به عنوان رييس‌جمهور همه مردم ايران انتخاب خواهد شد. اينكه چه كسي در اين جايگاه قرار مي‌گيرد نبايد موجب نفاق ميان مردم و احزاب و گروه‌ها شود. هر كسي بايد به راي نفر ديگر احترام بگذارد و ارزش قائل باشد.  وي خاطرنشان كرد: هر كسي بخواهد موجب نفاق و نزاع شود، بداند كه در راه شيطان گام برداشته است. بنا نيست به هر كس كه راي داديم همان نفر برنده انتخابات باشد. حق هر كس يك راي است.نویسنده:
برخورد با قانون‌شكني و استفاده از بيت‌المال
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
برخورد با قانون‌شكني و استفاده از بيت‌المال


مركزي  امام جمعه اراك گفت: دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي با قانون‌شكني، اقدامات غيراخلاقي و استفاده از بيت‌المال در تبليغات برخورد كنند.  به گزارش تسنيم، آيت‌الله قربانعلي دري‌نجف‌آبادي ديروز در ايراد خطبه‌هاي نماز عبادي- سياسي جمعه با اشاره به اهميت اجراي قانون اظهار كرد: عمل به قانون بايد در راس همه امورات مسوولان قرار بگيرد و نبايد به‌خاطر اينكه فردي در جايي راي بياورد، دست به هر دروغي بزنيم و رفتار نامناسبي از ما سر بزند.

وي افزود: در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان قرار گرفته‌ايم و به اين سبب از همه مردم درخواست دارم كه با همتي بلند و ايماني مستحكم از ماه ضيافت الهي استقبال كنند و در اين زمينه خانواده‌ها هم براي تشويق و ترغيب فرزندان خود كه مي‌خواهند روزه گرفتن را آغاز كنند، برنامه داشته باشند و نگاه ويژه‌يي به اين افراد شود.  امام جمعه اراك تصريح كرد: مردم اراك از نخستين لحظات زمان آغاز اخذ آرا حضور شكوه‌مندي را در پاي صندوق‌هاي راي تداعي كردند و بايد گفت كه برنده واقعي انتخابات ملت ما هستند كه در طول سال‌هاي سپري شده ثابت كرده‌اند در پيوندي كه با امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامي بسته‌اند همواره استوارند.  آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي ادامه داد: همه مردم ايران پاي حفظ و پاسداري از دستاوردهاي خون شهدا ايستاده‌اند و در اين مسير بر سر آرمان‌هاي خود با هيچ احدي معامله نمي‌كنند.نویسنده:
حضور حداكثري در انتخابات ضمانت امنيت كشور است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
حضور حداكثري در انتخابات ضمانت امنيت كشور است


هرمزگان  خطيب جمعه اهل‌ سنت بندرعباس گفت: اهل‌ سنت هرمزگان و بندرعباس همپاي همه ملت ايران در انتخابات امروز حضوري پرشور خواهد يافت.  شيخ سيدعبدالباعث قتالي ديروز در خطبه‌هاي نماز جمعه اهل‌ سنت بندرعباس با بيان اينكه شوراهاي شهر و روستا تصميم‌گيرندگان اصلي روند اداره آينده محل زندگي‌مان هستند، اظهار كرد: اهميت انتخابات رياست‌جمهوري نيز بر هيچ كس پوشيده نيست بنابراين امروز روز رقم زدن سرنوشت آينده خودمان براي 4سال است.  وي بيان كرد: شرايط منطقه‌يي و اوضاع كنوني منطقه پيراموني ايران به گونه‌يي است كه رقم خوردن حماسه حداكثري حضور مردم در انتخابات مي‌تواند سبب رشد ظرفيت‌هاي ملي كشورمان در تحقق امنيت و آرامش بوده و در عين حال به ثبات اقتصادي و اجتماعي كشورمان نيز كمك هر چه بيشتري كند.  خطيب جمعه اهل‌ سنت بندرعباس بيان كرد: اهل ‌سنت استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس همپاي همه ملت ايران امروز در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها حضوري با شكوه خواهد يافت. حضور حداكثري در اين انتخابات براي آينده كشور بسيار مهم و ضروري است و ضمانت آرامش و امنيت كشورمان خواهد بود.  شيخ قتالي با يادآوري در پيش بودن ماه مبارك رمضان تصريح كرد: بايد با لباس تقوا به ماه ميهماني خدا وارد شويم و چه نيكوست آنها كه توان مالي و استطاعت كافي دارند به نيازمندان و محرومان كمك كنند تا همه در اين ماه ميهماني خدا بتوانند از فيوضات ارزنده آن بهره‌مند شوند.نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1396/2/30
اخبار شهرستان‌ها


 آمده‌ام تا در سرنوشت كشورم سهيم باشم

اصفهان  مريم حاجتي بانوي 95ساله نطنزي گفت: با 95سال سن، آمده‌ام تا در سرنوشت كشورم سهيم باشم. مريم حاجتي بانوي 95ساله اهل روستاي متين آباد از توابع بخش امام‌زاده شهرستان نطنز اظهار كرد: بعد از گذشت 95سال از عمري كه كرده‌ام براي تعيين سرنوشت كشورم پاي صندوق رأي آمده‌ام. وي افزود: من به 8 فرزند و 25نوه‌يي كه دارم، توصيه كرده‌ام كه در همه انتخابات‌ها حضور پرشوري داشته باشند تا در آينده خود سهيم باشند.  حاجتي گفت: آمده‌ام تا به همه جوان‌ها نشان دهم مساله انتخابات و حضور همه در آن آنقدر مهم است كه حتي با كهولت سن هم بايد براي حضور در آن لحظه شماري كرد.

 مردم آزادانه راى خود را به صندوق‌ها انداختند

كرمان   استاندار كرمان گفت: تا هر زمان كه مردم به شعب اخذ راي مراجعه كنند، ما از آمادگى كامل برخوردار هستيم. «عليرضا رزم‌حسيني» ديروز در حاشيه بازديد از شعبه اخذ راي در حسينيه ثارالله شهر كرمان گفت: حضور مردم به ويژه جوانان در پاي صندوق‌هاي راي تاكنون فوق‌العاده بوده است. رزم‌حسينى با بيان اينكه نتيجه دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و پنجمين دوره شوراهاى اسلامى شهر و روستاها موجب گذر از مسير پيشرفت و تعالى خواهد بود، افزود: با همكارى ارتش، سپاه و بسيج آرامش كاملي در سطح استان برقرار است و مردم آزادانه راى خود را به صندوق‌ها مي‌اندازند.

 مدارس استان اصفهان فردا تعطيل است

اصفهان  مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تمام واحدهاي آموزشي استان روز شنبه سي‌ام ارديبهشت تعطيل است. محمدحسن قائدي‌ها اظهار كرد: با توجه به اينكه اكثر مدارس استان اصفهان به عنوان شعبه اخذ راي در نظر گرفته شده است و تعداد زيادي از همكاران به عنوان عوامل اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات مشغول فعاليت هستند با موافقت استاندار تمام واحد‌هاي آموزشي استان روز شنبه سي‌ام ارديبهشت تعطيل هستند.

 انتخابات تمام الكترونيك در 45 شعبه زرند

زرند  فرماندار زرند با اشاره به برگزاري انتخابات تمام الكترونيك در 45شعبه اخذ راي شهرستان زرند تصريح كرد: از اين ميان 41شعبه ثابت و 4شعبه به صورت سيار است. حبيب‌الله خنجري درباره برگزاري انتخابات الكترونيكي در شهرستان زرند گفت: روند خوب انتخابات تمام الكترونيك(مكانيزه) در شعب اخذ راي شهرستان زرند بدون مشكل و خوب پيش مي‌رود. خنجري با اشاره به برگزاري انتخابات تمام الكترونيك در 45شعبه اخذ راي شهرستان زرند تصريح كرد: انتخابات مكانيزه تاكنون بدون هيچ مشكلي درحال انجام است اما نياز به آموزش بيشتر براي مردم دارد. فرماندار زرند به ميزان مشاركت بالاي مردم شهرستان زرند در انتخابات تصريح كرد: تاكنون نسبت به انتخابات دوره قبل مشاركت مردم شهرستان بيشتر بوده است.

 فرهنگيان جزو عوامل نظارتي انتخابات

مشهد  مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: از مجموع عوامل اجرايي و نظارتي اين دو انتخابات 67 درصد از آنها از جامعه فرهنگيان خراسان رضوي هستند و به طور ميانگين در هر شعبه اخذ رأي 10فرهنگي حاضر هستند. عليرضا كاظمي اظهار كرد: بيش از 800 شعبه ثابت اخذ رأي انتخابات‌هاي روز جمعه 29 ارديبهشت در خراسان رضوي در مدارس اين استان مستقر است كه شامل بيش از 50 درصد تمامي شعب انتخاباتي خراسان رضوي در اين دو انتخابات بوده است.

 ازدحام و شلوغي صف‌هاي راي در حرم رضوي

مشهد  مسوول شعب اخذ راي در حرم مطهر رضوي گفت: فرآيند اخذ راي در 5 شعبه در حرم رضوي واقع در صحن گوهرشاد، آزادي، انقلاب اسلامي، مقبره شيخ طبرسي و رواق كوثر انجام مي‌شود.  مهدي بن‌دار درخصوص ازدحام جمعيت در برخي صحن‌هاي حرم مطهر رضوي اظهار كرد: در برخي صحن‌هاي حرم رضوي محدوديت‌هايي وجود دارد براي مثال قسمت راي‌گيري خواهران در صحن آزادي تنها امكان تشكيل يك صف باريك وجود دارد. همچنين دسترسي به اينترنت در صحن‌ها با مشكل مواجه است. وي يادآور شد: با توجه به اينكه پيش‌بيني حضور حداكثري مردم در انتخابات اعلام شد، امسال تعرفه‌هاي راي را دو و سه برابر كرديم.

 امنيت كامل مرزها در روز جشن ملي

ايلام  فرمانده مرزباني استان ايلام گفت: مرزهاي استان ايلام حين برگزاري انتخابات به‌صورت آنلاين رصد، كنترل و پايش مي‌شود. سرهنگ «يحيي الهي» اظهار كرد: مرزباني به عنوان شاخه‌يي از ناجا در برگزاري انتخابات آنچه در توان داشته باشد براي كمك به برگزاري با شكوه انتخابات انجام مي‌دهد.  وي افزود: حين برگزاري انتخابات كامل مرز تحت كنترل و به‌صورت آنلاين رصد مي‌شود و مرزباني با حضور 100درصدي در پاي صندوق‌هاي رأي آماده همكاري در برگزاري انتخاباتي دشمن‌شكن است. فرمانده مرزباني استان ايلام خاطرنشان كرد: حضور گسترده در پاي صندوق‌هاي رأي يك تكليف شرعي و ديني است و از مردم درخواست داريم امروز 29 ارديبهشت به دشمن ثابت كنند كه همه پشتيبان نظام هستند.

 فكر حل مشكل بيكاري و اشتغال مردم

سمنان  نماينده ولي‌فقيه در استان سمنان روز انتخابات را جشن بزرگ ملت ايران دانست و گفت: رييس‌جمهور منتخب بايد به فكر حل مشكل بيكاري و اشتغال مردم باشد. آيت‌الله سيدمحمد شاهچراغي ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز روز جشن ملي در جمهوري اسلامي ايران است. امام‌جمعه سمنان روز برگزاري انتخابات را روز جهاد در جمهوري اسلامي ايران دانست و خاطرنشان كرد: امروز نيز مردم به‌صورت حداكثري پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شده و بار ديگر پايبندي خود به ارزش‌هاي والاي انقلاب اسلامي را ثابت كردند.

 افزايش ظرفيت مجتمع پتروشيمي چابهار

چابهار  مشاور رييس‌جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: ظرفيت توليدي مجتمع پتروشيمي چابهار حدود 26ميليون تن در سال است كه در توسعه اين منطقه مي‌تواند نقش موثري ايفا كند.  اكبر تركان در بازديد از شهرك پتروشيمي توسعه نگين مكران چابهار در گفت‌وگو با ايرنا اظهار كرد: به زودي در پتروشيمي چابهار گازهاي اوره آمونياك، انواع پلي اتيلن، متانول، متانول آمونياك، آروماتيك و ... توليد و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي‌شود. وي افزود: از ظرفيت توليدي اين مجتمع حدود 23ميليون تن صادراتي و بقيه محصولاتي هستند كه به عنوان مصرف داخلي يا خوراك براي مجتمع پتروشيمي و صنايع پايين‌دستي در نظر گرفته شده است.نویسنده:

  رفاه Sat. May 20 2017 826 شمار 1438 شعبان 23 1396 رديبهشت 30 شنبه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 پزشكي تجهيزات درصد است
  ۰۸ داخل داد
  توليد خبر زيست محيط
  معاون تجهيزات توليد زمينه در پيشرفت بهداشت، ير مهر اقدامات گفت: كرد عنوان غرورآفرين را
  پزشكي پزشكي تجهيزات توليد زمينه در خوبي هاي ليت
  فعا در هاشمي سيدحسن دكتر است. شده انجام كشور است
  در باز خواري زمي پرونده ۲9۰۰
  اظهار پزشكي، تجهيزات نمايشگاه از بازديد حاشيه
  در ٥٨٥ نياز مورد تجهيزات درصد ٠٨ از بيش
  داشت: چند موضوع يك خواري «زمين داد: ادامه او اجتماعي اقتصاد گروه داخلي هاي شرك توليدات توسط كشور در
  بيمارستان تعاريف قوانين در بايد كه است گسترده بعدي خواه عمومي، اراضي تصرف مينواري خ بيش اميدوارم كه مطلب اين بيان با وي ود. شن
  تامي كه جرايمي در شود. تعيين آن براي مشخصي را نواري زمي است. شخصي، خواه دولتي وسيله به ها بيمارستا پزشكي تجهيزات ۹رصد ٠د
  از اجراي طول در گفت: شود، توليد داخلي اي
  شره عنوان با كرده مشخص مجازات آنها براي قانون توانند مي كه ميشوند مرتكب نهادهايي يا
  كسان از مصاديقي ولي نداريم، تعريفي واري، زمين خ جعل با حتي گاه قانوني خألهاي شناسايي با به بيمارستاني تخت ۴۲ار هز امت س نظام تحول
  طرح اين مساله كرده تعيين قانون را واري زمين خ اههاي دستگ در روابطشان نفوذ مدارك، اسناد است شده افزوده كشور بيمارستاني تخت هاي
  مجموع زمينخواري ذيل جرايم از طيفي بايد كه است ملكي مالي ههاي سوءاستفاد به يا اداري مختلف اختيار در داخلي كت ها شر توسط آن تجهيزات
  كه قطع مثل تخلفاتي جنگلها سازمان در بگنجد. در خواري زمي موضوع بر رهبري تاكيد ردازند. پم سبب مساله اين است گرفته قرار كشور ستا ها
  بيمار است. داخلي كاالهاي توليد توسعه به
  كمك زمينخواري شمار در نيز زغال توليد درخت داشت آن از خبر محيطزيست، غي ابا هاي ست
  سيا منابع حوزه در كه جرايمي يبنابراين گيرد. قرار است بحران به شدن بدل آستانه در واري خي زم كه موفق ههاي كارنام از يكي اينكه بيان با بهداشت
  وزير متعدد گنجد، خواري زمين شمار در طبيعي كه زماني بود، نخواهد ذهني از دور ادعاي اين، بهداشت وزارت به متعلق مقاومتي اقتصاد زمينه
  در كسي كه شكل اين به زمين تصرف غالبا اما است را مجلس نود اصل كميسيون سخنگوي سخنان امهاي زمينه اين در تحول طرح اجراي با
  است درآورد خود مالكيت به را انفال سند، جعل با ژاد، دي احمن دولت «در گفت: كه بياوريم خاطر به تاكنون بهداشت وزارت افزود: است شده برداشته
  زيادي خريد بنيان دانش هاي كت شر از تومان ميليارد ٠٠٥۲ تنها اين ما نظر از يكه شود قلمداد خواري زمين را جنگل گفتند، تهران-شمال جاده پيمانكاران
  به باعث آنچه هر است خواري زمين ابعاد از بعد يك مديريت، توسعه معاون برنداريد!» طلبتا بهجاي يي مرحل به امروز بنيان تدانش اي شرك است
  داشته بايد شود مي طبيعي منابع به آسيب تخريب زيست محيط حفاظت سازمان مجلس امور حقوقي دهند ارتقا را كيفيت پيش از بيش بايد كه يده ند س را «طي افزود: او دهيم.» قرار خود اقدامات مبناي در خواري مين هاي پرونده وضعيت تشريح با هاشمي شود. فراهم منطقه بازارهاي در آنها حضور
  زمينه زمينخواري از جلوگيري براي گذشته سال دو با مقابله براي هزيربنايي اي هام برن اجراي از كشور كرد: تصريح مردم امت س اهميت به اشاره با ادامه
  در بااليي كيفيت از بايد داخل توليد پزشكي
  تجهيزات سازمان سوي از اقداماتي اساسي محور هفت در داد. خبر يازدهم دولت در واري زمي
  خ تعيين محورها از يكي گرفت. انجام ا جنگل ه حفاظت باالي اهميت به اشاره با مجابي محمد چرا باشد نللي اليم استانداردهاي مطابق
  برخوردار بودن ملي سر بر كه است اراضي براي تكليف جهان «در گفت: كشور ارزشمند هاي عرصه از درماني اقدامات مناسب انجام در تجهيزات نوع اين
  كه اختاف طبيعي منابع اشخاص برخي بين آن زيست ذخيرهگاه عنوان تحت اهميت با هاي قسمت است. اثرگذار بسيار
  پزشكي هاي هيات در بايد اختافي اراضي اين دارد؛ وجود نيز ما كشور در گيرد. مي قرار حفاظت مورد
  كره سال در كه شد رسيدگي اراضي تكليف تعيين زيست، محيط بهسازي حفاظت قانون اساس
  بر افت درصدي ۰۶ تا
  كاهش۰۵ از ۹بيش سال در پرونده هزار ۱۱ از ۴۹بيش ميزان شود مي باعث موضوع اين كه هستيم اسناد اراضي اين از يك هر تصرف رفع «براي كرد: تاكيد فراهم امكاني دوره اين در موضوع، اين به نسبت ملي، طبيعي اثر عناوين تحت ارزشمند شدند.»
  مناطق تكليف تعيين پرونده ٠٨۴۶ قالب در يي اليحه همچنين يابد كاهش تصرفات از ها زمين اين از برخي داشتيم. سنگيني جنگ بسيار جديت با خواري زمين مبارزه موضوع تا شد حفاظت منطقه ملي پارك وحش، حيات محروم
  پناهگاه مناطق در
  تحصيلي اطاعات «بانك ايجاد ضرورت به اشاره با منصور توسعه برنامههاي دايمي احكام قانون ٨۲ اده م بسيار مرغوبيت قيمت از شميرانات اراضي جمله گيرد.» قرار تعقيب مورد «اين افزود: او گيرند.» مي قرار حفاظت مورد
  شده مديريت سازمان فرهنگي علمي توسعه معاون ايلنا از ملي، اراضي اطاعات ثبت براي زمين» جامع حفاظت سازمان آن اساس بر كه شد تصويب كشور ۲۹۳۱ سال از مناطق اين در است. برخوردار بااليي تاثير به اشاره با مجابي ايسنا، گزارش عالي به شوراي به مشخص، يي رويه اساس بر ها عرصه ما اختيار در كه زارش گهاي طبق گفت: ريزي برنام
  و اراضي هاي اك پرونده ۱هزار ٠7 از بيش ثبت پرداخت از اراضي تصرف رفع براي زيست محيط مساحت با پرونده فقره ۳۳۱ از ۹۳۱بيش تا همكاري در رهبري اباغي سياستهاي چشمگير رييسجمهور عهده بر آن رياست كه زيست
  محيط ميزان به محروم مناطق در تحصيلي افت گرفته،
  قرار بانك «اين گفت: داد خبر سامانه اين در ملي است.» معاف دادرسي هزينه مراجع در مترمربع هزار ٥۹٥ ميليون از بيش متصرفان با برخورد در قضاييه «قوه گفت: قوا اين در تصويب از پس شوند مي معرفي
  است، است. يافته كاهش درصد ٠۶ تا ٠٥ حدود
  مطلوبي اطاعات تا بود اساسي ضروريات از يكي اعاتي مجلس اط امور حقوقي مديريت، توسعه معاون هزار ٠٥ ميليون يك ميزان اين از كه شد مطرح جدي هاي حمايت زمينخواري موضوع متخلفان ميگيرند. قرار حفاظت مديريت مورد
  شورا، فرهنگي علمي توسعه معاون مهدوي؛ واعظ
  محمدرضا اين روي كه انفعاالتي فعل ملي اراضي به مربوط «سازمان گفت: محيطزيست حفاظت سازمان مترمربع هزار ۴۲۲ براي شد تصرف رفع مترمربع مديريت تحت مناطق در تصرفات ميزان كرد. هكتار ۱ميليون ما كشور در حاضر حال
  در اعتبارات تخصيص درباره زي ام برنري مديريت
  سازمان كه شود وارد سامانه يك در ود مي انجام ش اراضي انفال گيري بازپس براي محيطزيست حفاظت دستگاه هستيم. قضايي محاكم در پيگيري حال در ۲۹تا هاي سال طي زيست محيط حفاظت سازمان با كه دارد وجود چهارگانه مناطق عرصه هاي ۲۹ سال از عمومي بودجه گفت: پرورش آموزش
  وزارت استاني كل ادارات اختيار در طراحي امانه تمامي س اين از سازمان اين مديريت تحت مناطق در تا است ها پرونده اين به رسيدگي حال در قضايي اراضي، اين بود. هكتار ٠٠۳ هزار بر بالغ حراست حفظ زيست محيط عالي شوراي
  مصوبه از بيش نيز آموزش بخش در درصد ۴٥ ۶۹؛ سال
  تا ثبتي نقشهبرداري «بحث داد: ادامه او گرفت.» قرار به وابسته نهادهاي حقوقي، حقيقي، متصرفان شود.» صادر نيز آنها به مربوط احكام ارزشگذاري لحاظ از وقوع محل نوع به بسته ميشود.» است. داشته اعتبار افزايش ٨٠
  درص اساسي هاي ضرورت از يكي (كاداستر) ملي اراضي كرده شكايت جرم اعام مختلف هاي مت قس حتي موارد برخي در بودند متفاوت
  اقتصادي شامل آموزش حوزه در اعتبارات رشد افزود:
  وي موثر اسناد جعل با مقابله در د مي كه توان است اين به كه حقوقي اشخاص مواردي در است. فعال بيش خواران زمين اقتصادي ارزش از هم زمين اين از متر چند ممنوعه منطقه هكتار ميليون وجود همچنين يي حرفه فني آموزش عمومي،
  آموزش طي كه است جهشي رويكرد يك اقدام اين باشد. هاي دستگاه برخي اند، كرده مبادرت ها اندازي دست بيشترين كه تانهايي اس به اشاره با مجابي ها ال س اين «طي افزود: او بود. برخوردار بااليي مجلس امور حقوقي مديريت، توسعه
  معاون رشد ميانگين ابر بر۲ از بيش تحقيقات، عالي
  آموزش از هكتار ميليون ٠۲ به نزديك ٥۹ ۴۹ هاي سال آنها عليه موارد اين تمامي در كه هستند دولتي «بوشهر گفت: دهد، مي رخ آنها در ها خواري زمين حقوقي دعواي وارد هكتار ۹۴۳ هزار مورد در اين بر «عاوه گفت: زيست محيط حفاظت
  سازمان اقدام داد: ادامه دوي هواع ت. اسم بوده عمومي
  بودجه افزود: او شد.» ثبت كاداستر سامانه در ملي اراضي هاي حوزه در ها تگاه دس اين ايم. كرده جرم اعام براي كه استانهاست اين ترين مهم جمله از پيگيري درخواست قضاييه قوه به شكايت شده ممنوع صيد ممنوع شكار مناطق منطقه،
  چهار طرح گرفت، صورت حوزه اين در كه نيز ديگري
  مهم كارهاي انجام مهم محورهاي از يكي «همچنين انفال گيري بازپس براي ما هستند فعال مختلف اعام مربع متر هزار ۳۳ بر بالغ هايي اندازي دست عليه دوره اين در شد. انجام متخلفان عليه كيفري صيد منطقه عنوان تحت هكتار ميليون داريم.
  نيز از بيش اول؛ سال در كه است بوده معلمان دي رتب
  بن هيچ است. محلي جوامع مردم مشاركت حفاظتي، افزود: پايان در او ويم.» شنمي قائل تفاوتي هيچ تصرف رفع مترمربع ۲۱هزار كرديم. شكايت كرده غيرقانوني عدواني تصرف كه متخلفاني زيست محيط سازمان حفاظت مورد ممنوع شكار
  و آن بدنبال ۴۹۳۱ اول ۶اه در تومان ۳۱ليارد ٠٠مي ملي اراضي از تواند نمي مردم خود اندازه به بخشي تشكر همكاري خاطر به قضا دستگاه از «بايد حال در ايم كرده جرم اعام را باقي شده ۲٨۳ هزار ميزان اين از شد جرم اعام بودند، مورد كه مناطقي كل مجموع در بنابراين
  است براي اضافه ۹ار تب اع٥ ال س، در تومان ۳يارد ٠٠٥يل «جلب عنوان با را طرحي همين براي كند. حفاظت سازمان بين خوبي تعامات دوره اين در كنيم. كه استانهايي در ها اندازي دست اكثر اند. يدگي رس تصرف رفع متخلفان عليه قضايي احكام با هكتار قانوني تكليف دارد قرار سازمان اين
  مديريت آموزش ساختار به كرد پيدا اختصاص آن
  اجراي اراضي از حراست حفظ در مردمي مشاركت ارتباط گرفت شكل قضا دستگاه زيست محيط حاشيه در اند، داشته را تصرفات ميزان بيشترين شدند محكوم جزا جريمه به نيز متخلفان شد هكتار ۲۲ميليون حدود دارد، آنها از حفاظت
  براي شد. تزريق
  پرورش طبيعي منابع از خود مردم تا كرديم مطرح ملي» با رابطه در كشور كل دادستان با خوبي تعامل غربي، آذربايجان در كلي بطور است. بوده شهرها در كه فضاهايي قمع قلع دستور قضايي دستور با قالب در كشور اراضي «بقيه داد: ادامه او
  است.» آموزش در ژهيي وي كار ما اين عبر وه اكه اين بيان با
  وي مختلف ابعاد شامل حفاظت اين كه كنند حفاظت انفال از صيانت حفظ اراضي تصرف از جلوگيري باال اندازي دست ميزان گيان كرمانشاه اصفهان، شد.» داده بودند، كرده ايجاد مناطق اين ها جنگل سازمان سوي از طبيعي منابع
  اراضي داشتيم، پرورش آموزش هاي برنام در ستان دب
  پي جلوگيري غير، توسط تصرف از جلوگيري جمله از ادامه قدرت پر ها همكاري اين اميدواريم داريم است.» بوده جلوگيري قرارگرفته پيگيري مورد كشور
  مراتع ابتدايي آموزش اي ررس مطالعات كرد:
  خاطرنشان وقوع صورت در حريق اطفاي در كمك حريق از كنند.» پيدا مقابله براي يازدهم، دولت در «اما داد: تادامه او اس باز خواري زمي پرونده 2هزار از بيش سازمان اين عهده بر متصرفان اندازي دست از در خصوص به ابتدايي اول پايه در كه ان
  نشده آن بروز صورت در بيماري آفات با مبارزه آن اقدامات قانونگذاري حوزه در واري زمين ا خ ب مجلس امور حقوقي مديريت، توسعه معاون جمله از نهادها ساير نيز شهري حوزه هاي در
  است. بوديم مواجه آموزشي ات مشك با انه زب رزي
  مناطق اقدامات اين جنگل ها سازمان نظارت با يعني است ناپذير قف تو در كه اراضي ميزان اكنون داديم. انجام زيربنايي حال «در گفت: زيست محيط حفاظت سازمان هاي سازمان شهرسازي راه وزارت
  شهرداري دليل همين به لذا بود، شده تحصيلي افت بروز موجب
  كه طي گيرد. مي صورت محلي جوامع توسط حفاظتي حفاظت معاون منصور، مسعود نيز، پيشتر زيست محيط حفاظت سازمان مديريت تحت كشور مفتوح پرونده هكتار ۶۹ هزار بر بالغ حاضر برعهده هايي ووليت مس مسكن زمين به
  مربوط كه شد فعال تدوين دبستان پيش آموزش براي يي
  برنام هكتار ۱ميليون از ۹حفاظت ٥، ۴۹ هاي سال آبخيزداري مراتع ها، جنگل سازمان اراضي امور است كشور عرصه ۱درصد بر بالغ دارد، قرار سازمان حقوقي بخش داريم. قضايي محاكم در در نظام كلي هاي ت سياس «اباغ افزود: او
  دارند.» در دبستاني پيش آموزش به ويژه ۹وجه سال ابتداي
  از كه كرديم محول مردم به را طبيعي هاي عرصه از روند به اشاره با زيست محيط حفاظت سازمان ٠۱ اين از حفاظت براي زيست محيط سازمان تصرفات رفع پيگير كشور سراسر در زيست محيط مقابله در اثرگذار عوامل از محيطيكي زيست حوزه گرفت. قرار وزارتخانه كاري اولويت در مناطق
  اين تصرفات از جلوگيري در اساسي بسيار اقدام ارزيابي يك با يازدهم، دولت در واري زمين خ ي نزول افزود: او است.» داده انجام زيربنايي اقدامات ها استان درصد زيست محيط كل ادارات است اراضي اين هاي سياست تدوين به توجه با است. خواري زمين
  با ۴۹، سال در طرح اين ها ارزيابي به توجه با ود گفت: ب دولت اين در خواري زمين با مقابله ميزان دانيم. مي برخورد بر مقدم را پيشگيري «همواره در زيست محيط حفاظت سازمان از نمايندگي به از كه اساسي قانون ٠۱۱ اصل از برآمده نظام
  كلي حريق تصرفات، كاهش در درصدي ۳7 موفقيت نشده، متوقف ها خواري زمين روند دوره اين «در سازمان مناطق تمامي دقيق ثبت پيگيري حال در با او هستند.» تصرفات اين رفع پيگيري حال توسط ها سياست اين اباغ است رهبري
  اختيارات ايراني ميليون ۶۴ داشت.»
  فعاليت آفات است.» كرده پيدا كاهش گذشته به نسبت ولي ثبت سازمان سامانه در زيست محيط حفاظت تهران، از هايي بخش در ها خواري زمين به اشاره ايشان قاطع تفكرات همچنين رهبري معظم سايبري
  مقام فضاي
  در امور معاون رمضاني، حسين سرهنگ مهر گرفتن آتش سوزي آت علت ندارد. وجود آن سبز پوشش به ملي
  توجه اراضي تصرف رفع از بعد روز
  يك ميليون ۶۴ از بيش گفت: فتا پليس حقوقي الملل
  بين قتر دقي مورد اين در شاني آتش شهرداري كه است بوده
  ضايعات ميكنند. فعاليت سايبري مجازي فضاي در ايراني
  كاربر ملي پارك سرپرست زاده، ان يگ امامعلي دهند.» پاسخ
  توانم نحو به مخاطبان از بسياري اينكه وجود با افزود:
  وي پارك محدوده در سوزي «آت گفت: نيز هحصار، سرخ افتاد
  خجير حصار سرخه جان به
  آتش فضاي اينترنتي هاي بكه ش از قانونمند
  مطلوب بوده هايي له زبا گرفتن آتش علت به است نبوده حصار خه سر
  ملي از سواستفاده با عد يي د، ميكنن استفاده
  مجازي سال فصل اين «در افزود: او است.» بوده محدوده اين از رون وزي سه آتش اين علت درباره او است. شده اعزام محل به لودر اجتماعي اقتصاد
  گروه اهداف به دستيابي پي در سايبري، فضاي صتي فرها ندارد.»
  وجود مراتع اين در وزي آت ان امك حريق طعمه پارك داخل ضايعات مترمربع ٠٠٠۳ «حدودا گفت: گسترده حريق خبر ٥۲۱ ۱۲امانه ۲۱:، ساعت
  نزديك هستند. خود
  مجرمانه عمليات اتمام از پس نيست مشخص هنوز حادثه علت است. شده ستاد آن پي در كرد. دريافت را ار رخ حص س پارك داخل
  ضايعات اظهار فتا پليس حقوقي لملل بين امور تصرف
  معاون رفع از پس كرد. اظهارنظر باره اين در الزم توان هاي زارش تهيه محل به را ايستگاه شش نان تش نشا ن، تهرا نشاني تش
  فرماندهي تعامل همكاري فتا پليس حاضر حال در
  داشت: رييس آن، از پيش روز يك كه داد رخ حالي در سوزي آتش اين اعام طبق حادثه، محل در شانان آت ور حض از پس كرد.
  اعزام در دارد ناجا پليسي عه هاي مجمو ساير با
  مطلوبي توسط حصار سرخه اك در آن ۶هكتار تقريبا بر بالغ كه تصرفي تصرفات رفع آمار تشريح با حصار سرخه خجير ملي پارك اداره خارج؟ يا داخل از مربع متر هزار سه حدود آنها نشاني، آتش سازمان
  سخنگوي پشتيباني آنها از محوله، اي وري مامه در لزوم
  صورت بخشي داشت قرار اتوبوسراني واحد شركت اختيار در رداري ته شه گذش ماه دو طي حصار سرخه خجير ملي پارك در زمين حفاظت يگان فرمانده نشاني، آتش سازمان سخنگوي از پس شد، خاموش كه آتش ديدند. حريق طعمه را پارك داخل
  ضايعات كرد: تاكيد رمضاني سرهنگ كند. مي تخصصي
  فني افزود: او شد. تصرف رفع بود شخصي تصرف در نيز آن از ديگر رفع حصار سرخه ملي پارك در ملي اراضي از ار 7.۶ كت ه« ت: گف پارك در شسوزي آت اخبار به اشاره با تهران استان زيست گفت: محي ايلنا به نشاني آتش سازمان سخنگوي شمدي، هابا
  كاظم در مجازي، فضاي هاي ليت فعا رصد در فتا
  پليس مترمربع ٥٠۹۲ مقدار به جمعا هنزا دره در تصرفي ملك قطعه «پنج فروردين «در داد: ادامه ان زاده يگ ايسنا، گزارش به شد.» تصرف پارك محدوده از خارج وزي آت «اين گفت: هحصار، سرخ ملي به جنوب منطقه در حصار سرخه پارك داخل ضايعات
  «حريق شكايت گزارش دريافت يا مجرمانه عمل هر با
  مواجهه راي با نيز بود شده تصرف شده حفاظت ۹منطقه در ال در كه ملي پارك در ملي اراضي تصرف رفع حكم امسال ارديبهشت است. نرسيده ملي پارك داخل در مراتع به آسيبي هيچ بوده ملي فروش خريد محل ورودي گاز پمپ از بعد دوران عباس
  شمال صورت در يدهد؛ نشان واكنش ابفاصله حوزه، اين
  در اداره اجرايي عوامل توسط لواسانات ۱ش ٠خ زاي شعبه رياست حمايت دادسراي سرپرست دادستان معاون دستور با حصار رخو اله زبس هار رخ ملي پارك محدوده از خارج «در داد: ادامه ران او ته شرق شمال منطقه در غليظي دود ايجاد باعث
  خودرو فتا پليس باشد، محض سايبري مجرمانه اعمال
  اينكه حفاظت يگان فرمانده همكاري حصار سرخه خجير ملي پارك با مبارزه دادسراي ران، ۳7 هه تي اح عمومي هاي روت انفال از آن اطفاي به موفق شاني آتن اكنون كه بود گرفته آتش ضايعات پارك درختان به آتش «خوشبختانه داد: ادامه او شد.
  گزارش ميشود. عمل وارد شد.»
  مستقيما تصرف رفع شميرانات آبخيزداري طبيعي منابع اراضي از ار 7.ت۶ جمع شد. گرفته قضايي مراجع خواري، زمين با ملي پارك شسوزي آت امكان بهار فصل «در افزود: او است.» ده شآب ليتري هزار ٠۳ تانكر حريق، ايستگاه ت. اس نكرده
  سرايت تومان 3۴2 ماهانه تهراني ماه
  هر تير از اتباع آموزان دان رايگان تنام ثب آغاز دولتي ويژه كهاي كليني ايجاد براي مهم ضرورت ميدهد
  دو
  صدقه كنند. اقدام ايران دولتي مدارس در ثب راي نبام رسمي صورت به وزارت كشور از خارج مدارس الملل بين امور مركز معاون ميكنند. كار دانشگاه در فقط كنند نمي فعاليت خصوصي براي مهم ضرورت دو تهران پزشكي علوم دانشگاه
  رييس بيان با تهران استان امداد كميته كل نا يسير امد خراسان مهاجرين امور اتباع كل اداره رييس عجمي د طبق محم اتباع آموزان دانش نام ثبت اينكه بيان با پرورش آموزش بدانيم بايد دوما داد: ادامه تهران پزشكي علوم دانشگاه رد. يك تشريري را درمان دولتي بخش در ويژه اي هني كلي
  ايجاد ميليارد ۹۳ از بيش ٥۹ سال در تهران استان مردم
  آنكه دسته دو به شوزان آم دان كه بود كرده عنوان قبل كمي نيز رضوي شده تنظيم مربوط نامه آيين گفت: است گذشته سال روال بنابراين يرند نمي پذ را خصوصي بخش تعرفه ها بيمه عمدتا كه ويژه هاي كليني كردن فعال موضوع درباره ايسنا، گزارش به سال در تهراني هر گفت: ردهد ان پرداخت صدقه
  تومان ماهه شش رواديد اقامت روانه ۱۱ ايپش آم كارت مدرك داراي حسيني سيدعلي ايسنا، گزارش به شود. مي ابا تيرماه در ارائه خدمت مردم به خصوصي تعرفه همان با خصوصي، بخش بخش براي آن از ناشي آسيب بر مبني شدن مطرح مباحث كرده پرداخت صدقه ومان ۱٥۹۲ متوسط بطور
  گذشته دو هر نام ثبت روند كه ميشوند تقسيم مدرك بدون همچنين مدارس در خارجي اتباع آموزان دانش ام ثبت ن زمان درباره به رفتن كه مردمي مراجعه براي است، موظف دولت حال هد. در ويژه هاي كلينيك بحث كه كرد توجه بايد گفت:
  خصوصي، نيكوكاران از يك هر شده انجام تحليل اساس بر
  است. است. شده تبيين استان در دسته گذشته سال روال طبق اتباع آموزان دانش نام ثبت كرد: اظهار كه كند فراهم را شرايطي است، سنگين برايشان خصوصي بخش آنقدر تهران در بطوريكه است. امتفاوت ان شهرسته
  تهران ۳۴۲تومان ماهيانه تومان هشت روزانه تهران
  استان بدون والديشان يا خود كه موزاني دانش اينكه بيان با وي ميشود. ابا تيرماه در شده تنظيم مربوط نامه آيين است. است. الزام يك اين شوند ويزيت كمتري هزينه با ردم است. پر كاما دولتي عمومي بخش كه است زياد مراجعه ُ
  ميزان آنكه بيان ضمن وليئي محسن اند. كرد پرداخت
  صدقه خود زندگي محل كفالت دفاتر به توانند مي تند هس مدرك شروع از قبل ماه سه معموال اتباع ثبت از زود: نام اف وي خصوصي بخش از بتوانيم اگر البته اينكه بيان با جعفريان ايجاد زمينه در تهران پزشكي علوم دانشگاه اقدامات درباره وي در صدقات صندوق هزار ٠۳ از بيش حاضر
  درحال مدارس در تاكنون كه آموزاني دانش كرد: ابراز كنند، مراجعه البته شود. مي آغاز تيرماه در امتحانات از پس دارس م داده قرار كار اين راي بودجه ب يي كنيم خدمت خريد يك تهران پزشكي علوم دانشگاه در افزود: ويژه، اي كلين بيش تعداد اين از افزود: است شده تعبيه تهران
  استان نام ثبت نامه معرفي براي بايد اند نكرده تحصيل دولتي كمي كه شود مي انجام ها اولي پايه براي مراحلي آزمايشات كنيم، پرداخت هم را خصوصي دولتي تعرفه التفاوت مابه كرديم خريداري خميني(ره) امام بيمارستان براي ويژه
  كلينيك ۱۱ منازل، در كوچك صدقه صندوق هزار ٠٨۶
  ً
  از قبا كه آموزاني دانش كرده مراجعه كفالت دفتر به بهداشت تحصيل مشغول مقطع يك در كه مابقي براي اما زماناست بر را كار اين توانيم نمي حاضر حال در اما گفت: است، مناسب تجهيز حال در اكنون شده تكميل آن ساختماني حات اص
  كه ساير علمي مراكز ادارت در متوسط صندوق
  هزار اين كردن طي به نيازي اند ته داش نام ثبت دولتي مدارس در ديگر همانند ام ثبت ن ندارند پايه ميان جايي جابه هستند ندارند. را كار اين تقبل ظرفيت ما بيمه هاي چراكه دهيم. انجام حال در مشهر اسا در هم هرا يي يژ كلينيك همچنين
  است. نصب معابر ميادين در كه بوده بزرگ هاي صندوق ندارند. مراحل ميشود. انجام مدرسه همان در آموزان دانش خواهند مي كه مردمي تا كنيم كاري است الزم دليل همين به ٠7 به نزديك فيزيكي پيشرفت حاضر حال در كه داريم ساخت مبالغ درصد ٠٠۱ كرد: تاكيد ادامه در وي ده اند. ش با رضوي خراسان مهاجرين امور اتباع كل اداره ييس وزارت كشور از خارج مدارس نو مبلي ور امال مركز معاون كنند مراجعه درمان بهداشت سيستم به كمتري هزينه با يك ايجاد برنامه نيز كودكان طبي مركز براي است. داشته درصد نيازهاي رفع منظور به طرح اين در شده آوري
  جمع در اتباع آموز دانش هزار ٠۶ حدود گذشته سال اينكه بيان آموزان دان از دسته آن آيا اينكه به پاسخ در پرورش وزش فراهم آم ظرفيتي چنين برايشان كنند، دريافت مناسب خدمات داريم. را ويژه
  كلينيك از مختلف بخشهاي در پوشش تحت هاي
  خانواده افزود: كردند، نام ثبت ي دولت مدارس در تحصيل براي استان كشور وزارت از گواهي گذشته سال كه هويتي مدارك اقد آسيبي هيچ ويژه هاي كلينيك ويژه به تهران در بنابراين اشد. ديگر ويژه كلينيك دو يا يك ايجاد اينكه بيان با
  جعفريان به كمك مسكن، جهيزيه، اشتغال، به كمك
  جمله ٠٠٥ هزار يك مدرك بدون آموز ٠٠٥دانش هزار سه بستگي اينها گفت: كنند؟ تمديد را آن مجددا بايد كردند دريافت نميزنند. خصوصي بخش به اختيارمان در آن هاي زمين متاسفانه كه بود ما برنامه در
  هم آموزان دانش تحصيل به كمك نيازمندان،
  درمان استان در بودند مدرك داراي والدينشان از انشيكي كه آموز وزارت امه ني آي در موارد اين همه دارد كشور وزارت تصميم اوت متف كار اين مدل هم ان شهرسته در البته كرد: تاكيد وي ويژه لينيكهاي ايجاد درباره البته گفت: نشد، داده قرار آوري جمع محل شهر همان در نيازمند
  دانشجويان شدند. نام ثبت گواهي گذشته سال كه دسته آن احتماال اما شد. خواهد قيد ور اي هش انك شهرست اه دانشگ در كه افرادي است ممكن است تمام علمي هيات اعضاي براي بايد ما اوال كه كرد توجه بايد با تهران استان امداد كميته مديركل ود. هزينه ش نشموزان دا نام ثبت براي كفالت دفاتر به مراجعه مهلت عجمي كنند تمديد را آن كفالت دفاتر طريق از مجددا بايد داشتند نجا آموقت در باشند داشته مطب هم بيرون كنند، مي كار كوچك تا دهيم قرار ثابت بطور بيماران ويزيت براي را محلي وقت مان سنتهاي ترويج باهدف صدقات طرح اينكه به
  اشاره گفت: كرد اعام مردادماه هشتم تا چهارم را اقامتي درك مزي نيا اقد كنند مي تحصيل ما مدارس در است چندسال كه اتباعي ما قعه وا در كند. ايجاد چالش كمي ويژه كلينيك است ممكن عنوان به كه افرادي كه چرا كنند؛ خدمت ارائه آنجا در
  بتوانند از گيري بهره نيكوكاري احسان انفاق،
  حسنه مدارس در ام نثب به اقدام براي كفالت دفاتر به مراجعه ت هل مز ني خارجي اتباع تحصيل شهريه درباره حسيني ندارند. كار اين بخش به با ويژه كلينيك است ممكن كوچك هاي شهرستان در فعالند، پزشكي علوم هاي گاه دانش در وقت تمام علمي
  هيات اجرا نيازمندان به كمك در مردمي ظرفيتي ها از پس داد: ادامه وي د. ان پايرس به مردادماه هشتم دولتي، فرمايشات طبق كه است اين بنابر گذشته سال نند هماا فع گفت: ارائه به موظف دولت كلي بطور اما كند، پيدا منافع تضاد وصي كردن خص فراهم بنابراين ندارند. فعاليتي هيچ خصوصي بخش در ترين مهم از يكي صدقات طرح افزود: ود، مي ش ۱۲ تا ٠۱ از هي نام معرفي دهي، نوبت كفالت دفاتر به حضور پيش كه آنطور باشد. رايگان اتباع از ري، ام رهب موكدات كلينيكهاي كه است مردم براي دولتي تعرفه با مناسب خدمات رقابت اسمش مردم، به خدمت ارائه جهت آنها براي فضايي به مردمي كتهاي مشار حوزه در نهاد اين طرح
  ها يشود. ارائه مدارس در ام راي مردادماه وانند خارجي اتباع بود، شده گفته قبل اي دوره در اين از اند. ده ايجاد هدف همين راستاي در هم ويژه بخش در اصا پزشكان اين چراكه نيست، خصوصي بخش
  با يشود. اجرا سال طول در كه رود مي شمار
۲9۰۰ پرونده زمين‌خواري باز است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1396/2/30
۲9۰۰ پرونده زمين‌خواري باز است
معاون محيط ‌زيست خبر داد


گروه اقتصاد اجتماعي

زمين‌خواري تصرف اراضي عمومي، خواه دولتي و خواه شخصي، است. زمين‌خواري را كسان يا نهادهايي مرتكب مي‌شوند كه مي‌توانند با شناسايي خلأهاي قانوني و گاه حتي با جعل اسناد و مدارك، نفوذ و روابطشان در دستگاه‌هاي مختلف اداري يا به سوءاستفاده‌هاي مالي و ملكي مي‌پردازند. تاكيد رهبري بر موضوع زمين‌خواري در سياست‌هاي ابلاغي محيط‌زيست، خبر از آن داشت كه زمين‌خواري در آستانه بدل شدن به بحران است و اين، ادعاي دور از ذهني نخواهد بود، زماني كه سخنان سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس را به خاطر بياوريم كه گفت: «در دولت احمدي‌نژاد، به پيمانكاران جاده تهران-شمال گفتند، جنگل را به‌جاي طلبتان‌ برداريد!» معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست با تشريح وضعيت پرونده‌هاي زمين‌خواري در كشور از اجراي برنامه‌هاي زيربنايي براي مقابله با زمين‌خواري در دولت يازدهم خبر داد.

محمد مجابي با اشاره به اهميت بالاي حفاظت از عرصه‌هاي ارزشمند كشور گفت: «در جهان قسمت‌هاي با اهميت تحت عنوان ذخيره‌گاه زيست كره مورد حفاظت قرار مي‌گيرد. در كشور ما نيز بر اساس قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، مناطق ارزشمند تحت عناوين اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش، پارك ملي و منطقه حفاظت شده مورد حفاظت قرار مي‌گيرند.» او افزود: «اين عرصه‌ها بر اساس رويه‌يي مشخص، به شوراي عالي محيط‌زيست كه رياست آن بر عهده رييس‌جمهور است، معرفي مي‌شوند و پس از تصويب در اين شورا، مورد مديريت و حفاظت قرار مي‌گيرند. در حال حاضر در كشور ما ۱۷ ميليون هكتار عرصه‌هاي مناطق چهارگانه وجود دارد كه با مصوبه شوراي عالي محيط‌زيست حفظ و حراست مي‌شود.» وجود ۵ ميليون هكتار منطقه‌ ممنوعه

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: «علاوه بر اين چهار منطقه، مناطق شكار ممنوع و صيد ممنوع نيز داريم. ۵ميليون هكتار تحت عنوان منطقه صيد و شكار ممنوع مورد حفاظت سازمان محيط‌زيست است بنابراين در مجموع كل مناطقي كه مورد مديريت اين سازمان قرار دارد و تكليف قانوني براي حفاظت از آنها دارد، حدود ۲۲ ميليون هكتار است.» او ادامه داد: «بقيه اراضي كشور در قالب اراضي منابع طبيعي از سوي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور مورد پيگيري قرارگرفته و جلوگيري از دست‌اندازي متصرفان بر عهده اين سازمان است. در حوزه‌هاي شهري نيز ساير نهادها از جمله شهرداري و وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي مربوط به زمين و مسكن مسووليت‌هايي برعهده دارند.» او افزود: «ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط‌زيست يكي از عوامل اثرگذار در مقابله با زمين‌خواري است. با توجه به تدوين سياست‌هاي كلي نظام برآمده از اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه از اختيارات رهبري است و ابلاغ اين سياست‌ها توسط مقام معظم رهبري همچنين تفكرات قاطع ايشان نسبت به اين موضوع، در اين دوره امكاني فراهم شد تا موضوع مبارزه زمين‌خواري با جديت بسيار مورد تعقيب قرار گيرد.»

به گزارش ايسنا، مجابي با اشاره به تاثير چشمگير سياست‌هاي ابلاغي رهبري در همكاري قوا گفت: «قوه قضاييه در برخورد با متصرفان و متخلفان موضوع زمين‌خواري حمايت‌هاي جدي كرد. ميزان تصرفات در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر 8هزار و 300 هكتار بود. اين اراضي، بسته به نوع محل وقوع از لحاظ ارزش‌گذاري اقتصادي متفاوت بودند و در برخي موارد حتي چند متر از اين زمين هم از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار بود. » او افزود: «طي اين سال‌ها در مورد 8هزار و 349 هكتار وارد دعواي حقوقي شده و شكايت به قوه قضاييه و درخواست پيگيري كيفري عليه متخلفان انجام شد. در اين دوره عليه متخلفاني كه تصرف عدواني و غيرقانوني كرده بودند، اعلام جرم شد و از اين ميزان 5هزار و 382 هكتار با احكام قضايي عليه متخلفان رفع تصرف شد و متخلفان نيز به جريمه و جزا محكوم شدند و با دستور قضايي دستور قلع و قمع فضاهايي كه در اين مناطق ايجاد كرده بودند، داده شد.» بيش از ۲هزار پرونده زمين‌خواري باز است

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: «در حال حاضر بالغ بر 2هزار و 967 هكتار پرونده مفتوح در محاكم قضايي داريم. بخش حقوقي سازمان محيط‌زيست در سراسر كشور پيگير رفع تصرفات اين اراضي است و ادارات كل محيط‌زيست استان‌ها به نمايندگي از سازمان حفاظت محيط‌زيست در حال پيگيري و رفع اين تصرفات هستند.» او با اشاره به زمين‌خواري‌ها در بخش‌هايي از تهران، تاكيد كرد: «براي رفع تصرف هر يك از اين اراضي جنگ سنگيني داشتيم. برخي از اين زمين‌ها از جمله اراضي شميرانات از قيمت و مرغوبيت بسيار بالايي برخوردار است. در اين مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بيش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بيش از ۳ ميليون و ۵۹۵ هزار مترمربع در مراجع مطرح شد كه از اين ميزان يك ميليون و ۳۵۰ هزار مترمربع رفع تصرف شد و براي ۲۲۴ هزار مترمربع در حال پيگيري در محاكم قضايي هستيم. دستگاه قضايي در حال رسيدگي به اين پرونده‌ها است تا احكام مربوط به آنها نيز صادر شود.» زمين‌خواران بيش‌فعال

مجابي با اشاره به استان‌هايي كه بيشترين زمين‌خواري‌ها در آنها رخ مي‌دهد، گفت: «بوشهر از جمله مهم‌ترين اين استان‌هاست كه براي دست‌اندازي‌هايي بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعلام شكايت كرديم. ۱۲۰ هزار مترمربع رفع تصرف شده و باقي را اعلام جرم كرده‌‌ايم و در حال رسيدگي‌اند. اكثر دست‌اندازي‌ها در استان‌هايي كه بيشترين ميزان تصرفات را داشته‌اند، در حاشيه شهرها بوده است. بطور كلي در آذربايجان غربي، اصفهان، كرمانشاه و گيلان ميزان دست‌اندازي بالا بوده است.»

او ادامه داد: «اما در دولت يازدهم، براي مقابله با زمين‌خواري در حوزه قانونگذاري اقدامات زيربنايي انجام داديم. اكنون ميزان اراضي كه در كشور تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار دارد، بالغ بر ۱۰ درصد عرصه كشور است و سازمان محيط‌زيست براي حفاظت از اين ۱۰ درصد اقدامات زيربنايي انجام داده است.» او افزود: «همواره پيشگيري را مقدم بر برخورد مي‌دانيم. در حال پيگيري ثبت دقيق تمامي مناطق سازمان حفاظت محيط‌زيست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستيم كه اين موضوع باعث مي‌شود ميزان تصرفات كاهش يابد همچنين لايحه‌يي در قالب ماده ۲۸ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور تصويب شد كه بر اساس آن سازمان حفاظت محيط‌زيست براي رفع تصرف اراضي از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.»

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: «سازمان حفاظت محيط‌زيست براي بازپس‌گيري انفال در مناطق تحت مديريت اين سازمان از تمامي متصرفان حقيقي، حقوقي، نهادهاي وابسته به قسمت‌هاي مختلف اعلام جرم و شكايت كرده است. در مواردي اشخاص حقوقي كه به اين دست‌اندازي‌ها مبادرت كرده‌اند، برخي دستگاه‌هاي دولتي هستند كه در تمامي اين موارد عليه آنها اعلام جرم كرده‌ايم. اين دستگاه‌ها در حوزه‌هاي مختلف فعال هستند و ما براي بازپس‌گيري انفال هيچ تفاوتي قائل نمي‌شويم.» او در پايان افزود: «بايد از دستگاه قضا به خاطر همكاري‌ تشكر كنيم. در اين دوره تعاملات خوبي بين سازمان محيط‌زيست و دستگاه قضا شكل گرفت و ارتباط و تعامل خوبي با دادستان كل كشور در رابطه با جلوگيري از تصرف اراضي و حفظ و صيانت از انفال داريم و اميدواريم اين همكاري‌ها پر قدرت ادامه پيدا كنند.» توقف‌ناپذير

پيشتر نيز، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به روند نزولي زمين‌خواري در دولت يازدهم، با ارزيابي ميزان مقابله با زمين‌خواري در اين دولت گفت: «در اين دوره روند زمين‌خواري‌ها متوقف نشده، ولي نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده است.»

او ادامه داد: «زمين‌خواري يك موضوع چند بعدي و گسترده است كه بايد در قوانين تعاريف مشخصي براي آن تعيين شود. در جرايمي كه قانون براي آنها مجازات مشخص كرده با عنوان زمين‌خواري، تعريفي نداريم، ولي مصاديقي از زمين‌خواري را قانون تعيين كرده و مساله اين است كه بايد طيفي از جرايم ذيل زمين‌خواري بگنجد. در سازمان جنگل‌ها تخلفاتي مثل قطع درخت و توليد زغال نيز در شمار زمين‌خواري قرار مي‌گيرد. بنابراين جرايمي كه در حوزه منابع طبيعي در شمار زمين‌خواري مي‌گنجد، متعدد است اما غالبا تصرف زمين به اين شكل كه كسي با جعل سند، انفال را به مالكيت خود درآورد زمين‌خواري قلمداد مي‌شود كه از نظر ما اين تنها يك بعد از ابعاد زمين‌خواري است و هر آنچه باعث تخريب و آسيب به منابع طبيعي مي‌شود بايد مبناي اقدامات خود قرار دهيم.» او افزود: «طي دو سال گذشته براي جلوگيري از زمين‌خواري در هفت محور اساسي اقداماتي از سوي سازمان جنگل‌ها انجام گرفت. يكي از محورها تعيين تكليف براي اراضي است كه بر سر ملي بودن آن بين برخي اشخاص و منابع طبيعي اختلاف وجود دارد؛ اين اراضي اختلافي بايد در هيات‌هاي تعيين تكليف اراضي رسيدگي مي‌شد كه در سال ۹۴ بيش از ۱۱هزار پرونده و در سال ۹۵ بيش از ۶۴۸۰ پرونده تعيين تكليف شدند.»

منصور با اشاره به ضرورت ايجاد «بانك اطلاعات جامع زمين» براي ثبت اطلاعات اراضي ملي، از ثبت بيش از ۱۷۰ هزار پرونده پلاك‌هاي اراضي ملي در اين سامانه خبر داد و گفت: «اين بانك اطلاعاتي يكي از ضروريات اساسي بود تا اطلاعات مربوط به اراضي ملي و فعل و انفعالاتي كه روي اين اراضي انجام مي‌شود در يك سامانه وارد شود كه اين سامانه طراحي و در اختيار ادارات كل استاني قرار گرفت.» او ادامه داد: «بحث نقشه‌برداري ثبتي اراضي ملي (كاداستر) يكي از ضرورت‌هاي اساسي است كه مي‌تواند در مقابله با جعل اسناد موثر باشد. اين اقدام يك رويكرد جهشي است كه طي سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ نزديك به ۲۰ ميليون هكتار از اراضي ملي در سامانه كاداستر ثبت شد.» او افزود: «همچنين يكي از محورهاي مهم انجام كارهاي حفاظتي، مشاركت مردم و جوامع محلي است. هيچ بخشي به اندازه خود مردم نمي‌تواند از اراضي ملي حفاظت كند. براي همين طرحي را با عنوان «جلب مشاركت مردمي در حفظ و حراست از اراضي ملي» مطرح كرديم تا مردم خود از منابع طبيعي حفاظت كنند كه اين حفاظت شامل ابعاد مختلف از جمله جلوگيري از تصرف توسط غير، جلوگيري از حريق و كمك در اطفاي حريق در صورت وقوع آن و مبارزه با آفات و بيماري در صورت بروز آن است يعني با نظارت سازمان جنگل‌ها اين اقدامات حفاظتي توسط جوامع محلي صورت مي‌گيرد. طي سال‌هاي ۹۴ و ۹۵، حفاظت از ۱۸ ميليون هكتار از عرصه‌هاي طبيعي را به مردم محول كرديم كه يك اقدام بسيار اساسي در جلوگيري از تصرفات بود و با توجه به ارزيابي‌ها اين طرح در سال ۹۴، موفقيت ۷۳ درصدي در كاهش تصرفات، حريق و آفات داشت.»نویسنده:
آتش به جان سرخه حصار افتاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1396/2/30
آتش به جان سرخه حصار افتاد
يك روز بعد از رفع تصرف اراضي ملي


گروه اقتصاد اجتماعي  

نزديك ساعت 21:12، سامانه 125 خبر حريق گسترده ضايعات داخل پارك سرخه‌حصار را دريافت كرد. در‌ پي آن ستاد فرماندهي آتش‌نشاني تهران، آتش‌نشانان شش ايستگاه را به محل اعزام كرد. پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه، طبق اعلام سخنگوي سازمان آتش نشاني، آنها حدود سه هزار متر مربع از ضايعات داخل پارك را طعمه حريق ديدند. آتش كه خاموش شد، كاظم هاشم‌آبادي، سخنگوي سازمان آتش نشاني به ايلنا گفت: «حريق ضايعات داخل پارك سرخه حصار در منطقه جنوب به شمال عباس دوران بعد از پمپ گاز ورودي محل خريد و فروش خودرو باعث ايجاد دود غليظي در منطقه شمال شرق تهران گزارش شد. » او ادامه داد: «خوشبختانه آتش به درختان پارك سرايت نكرده است. ٦ ايستگاه حريق، ٣ تانكر ٣٠ هزار ليتري آب و لودر به محل اعزام شده است. » او درباره علت اين آتش سوزي گفت: «حدودا ۳۰۰۰ مترمربع ضايعات داخل پارك طعمه حريق شده است. علت حادثه هنوز مشخص نيست و پس از اتمام عمليات و تهيه گزارش‌هاي لازم مي‌توان در اين باره اظهارنظر كرد. » داخل يا خارج؟

پس از سخنگوي سازمان آتش نشاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران با اشاره به اخبار آتش‌سوزي در پارك ملي سرخه‌حصار، گفت: «اين آتش‌سوزي خارج از محدوده پارك ملي بوده و هيچ آسيبي به مراتع در داخل پارك ملي نرسيده است. » او ادامه داد: «در خارج از محدوده پارك ملي سرخه‌حصار زباله و ضايعات آتش گرفته بود كه اكنون آتش‌نشاني موفق به اطفاي آن شده است.» او افزود: «در فصل بهار امكان آتش‌سوزي پارك ملي با توجه به پوشش سبز آن وجود ندارد. علت آتش‌سوزي آتش گرفتن ضايعات بوده است كه شهرداري و آتش‌نشاني در اين مورد دقيق‌تر مي‌توانند پاسخ دهند.» امامعلي يگان‌زاده، سرپرست پارك ملي خجير و سرخه‌حصار، نيز گفت: «آتش‌سوزي در محدوده پارك ملي سرخه‌حصار نبوده است و به علت آتش گرفتن زباله‌هايي بوده كه بيرون از اين محدوده بوده است.» او افزود: «در اين فصل سال امكان آتش‌سوزي در اين مراتع وجود ندارد.» پس از رفع تصرف

اين آتش سوزي در حالي رخ داد كه يك روز پيش از آن، رييس اداره پارك ملي خجير و سرخه حصار با تشريح آمار رفع تصرفات زمين در پارك ملي خجير و سرخه حصار طي دو ماه گذشته گفت: «6.7 هكتار از اراضي ملي در پارك ملي سرخه حصار رفع تصرف شد.» به گزارش ايسنا، يگان‌زاده ادامه داد: «در فروردين و ارديبهشت امسال حكم رفع تصرف اراضي ملي در پارك ملي سرخه حصار با دستور معاون دادستان و سرپرست دادسراي حمايت از انفال و ثروت‌هاي عمومي ناحيه ۳۷ تهران، دادسراي مبارزه با زمين خواري، و مراجع قضايي گرفته شد. جمعا 6.7 هكتار از اراضي تصرفي كه بالغ بر تقريبا ۶ هكتار آن در پلاك سرخه حصار و توسط شهرداري در اختيار شركت واحد اتوبوسراني قرار داشت و بخشي ديگر از آن نيز در تصرف شخصي بود رفع تصرف شد. » او افزود: «پنج قطعه ملك تصرفي در دره هنزا جمعا به مقدار ۲۹۰۵ مترمربع كه در سال ۹۵ در منطقه حفاظت شده تصرف شده بود نيز با راي رياست شعبه ۱۰۱جزايي بخش لواسانات توسط عوامل اجرايي اداره پارك ملي خجير و سرخه حصار و همكاري فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري شميرانات رفع تصرف شد.»نویسنده:
دو ضرورت مهم براي ايجاد كلينيك‌هاي ويژه دولتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1396/2/30